Chết!!! lỡ yêu rồi!làm sao đây? - Chap 19 - 21

 

Chap 1pDVvrNj89

Mắt nópDVvrNj8 dườM3gtng npDVvrNj8hư M3gtko đónTL4bXnvSg lạpDVvrNj8i đpDVvrNj8c! NpDVvrNj8ó chỉpDVvrNj8 mởpDVvrNj8 tTL4bXnvSo thậtM3gt tpDVvrNj8o nhìpDVvrNj8n hắn!!!

BM3gtị……….bị M3gtphát hipDVvrNj8ện rồM3gti M3gtsao? troM3gtng TL4bXnvSphút cpDVvrNj8hốc, gươngM3gt pDVvrNj8mặt M3gtnó M3gtko cònTL4bXnvS giọtM3gt máupDVvrNj8!! Hắn…M3gt………hắn phTL4bXnvSát hiệM3gtn rTL4bXnvSa thìM3gt pDVvrNj8sẽ làTL4bXnvSm M3gtj npDVvrNj8ó đây?M3gt M3gtHắn sẽpDVvrNj8 tứcpDVvrNj8 gipDVvrNj8ận, gM3gtiết pDVvrNj8nó, hànpDVvrNj8h hạpDVvrNj8 nópDVvrNj8, upDVvrNj8y hipDVvrNj8ếp TL4bXnvSnó!!!! màM3gt ………pDVvrNj8 mà……pDVvrNj8..ở kpDVvrNj8hoảng cáM3gtch này……………lỡTL4bXnvS tTL4bXnvShú tínhpDVvrNj8 tM3gtrong ngườiM3gt hắpDVvrNj8n nTL4bXnvSổi lênM3gt tTL4bXnvShì spDVvrNj8ao? aTL4bXnvSh!! Nó……TL4bXnvS….nó kpDVvrNj8o biM3gtk đâu!!

“pDVvrNj8sao…………….sao cậu……”TL4bXnvS nóTL4bXnvS lpDVvrNj8ắp bắpDVvrNj8p, từTL4bXnvS “biếTL4bXnvSt” chưaM3gt M3gtđc nóM3gti TL4bXnvSra tpDVvrNj8hì hpDVvrNj8ắn liềnTL4bXnvS lM3gtấy pDVvrNj8ngón M3gttay đặTL4bXnvSt lênpDVvrNj8 môTL4bXnvSi nó!

Hắn thởpDVvrNj8 dpDVvrNj8ài M3gtvô tM3gtận rồpDVvrNj8i quM3gtay TL4bXnvSlưng vM3gtề M3gtphía nóTL4bXnvS, TL4bXnvSnó pDVvrNj8vẫn M3gtđứng M3gtkhép TL4bXnvSnép vàoM3gt bứcpDVvrNj8 tưM3gtờng, cpDVvrNj8hỉ moM3gtng pDVvrNj8bức tườnTL4bXnvSg cTL4bXnvSó pDVvrNj8cái đườngM3gt hầmM3gt bíM3gt mM3gtật pDVvrNj8j M3gtj đópDVvrNj8 đểTL4bXnvS TL4bXnvSnó TL4bXnvSchui vàM3gto M3gtnhư pDVvrNj8trong pDVvrNj8phim màTL4bXnvS pDVvrNj8nó haM3gty xem!

M3gtHắn xopDVvrNj8a xopDVvrNj8a pDVvrNj8thái dươnM3gtg, hếtTL4bXnvS M3gtnhăn mặTL4bXnvSt rTL4bXnvSồi TL4bXnvScố gắngTL4bXnvS giãnTL4bXnvS mặtpDVvrNj8 M3gtra TL4bXnvShết cỡ,pDVvrNj8 M3gthắn M3gtnghĩ TL4bXnvSj M3gtmà lạiTL4bXnvS M3gthỏi pDVvrNj8một TL4bXnvSthằng coTL4bXnvSn trM3gtai cpDVvrNj8âu đóTL4bXnvS chứ?M3gt LỡM3gt M3gtnó giTL4bXnvSận thpDVvrNj8ì sao?

Cậu cườTL4bXnvSi xòapDVvrNj8, qM3gtuay pDVvrNj8lại xTL4bXnvSoa đầuTL4bXnvS nTL4bXnvSó, nhìpDVvrNj8n npDVvrNj8ó đầypDVvrNj8 âpDVvrNj8n hận!

“pDVvrNj8xin lỗiM3gt!! tôTL4bXnvSi cM3gthỉ giỡnM3gt thôi!!pDVvrNj8 TL4bXnvSCậu lTL4bXnvSàm pDVvrNj8j mTL4bXnvSà làM3gt cpDVvrNj8on gTL4bXnvSái chứ?”M3gt rồTL4bXnvSi hắM3gtn lắcM3gt đầu,pDVvrNj8 vơM3gt đM3gtại mộtTL4bXnvS M3gtcái ápDVvrNj8o, M3gtđi tM3gthẳng vM3gtào nM3gthà WC!

Nó ngẩnTL4bXnvS ngơTL4bXnvS, nó……TL4bXnvS………hắn M3gtnói vậyM3gt bM3gtộ nópDVvrNj8 kM3gto thM3gtể lM3gtà cM3gton gáipDVvrNj8 sTL4bXnvSao? nM3gtó nênM3gt vupDVvrNj8i hapDVvrNj8y tứcM3gt giTL4bXnvSận khpDVvrNj8i TL4bXnvSnghe hM3gtắn nóM3gti câTL4bXnvSu đóTL4bXnvS chứ?

Tiếng M3gtnước vapDVvrNj8ng TL4bXnvSra trM3gtong nhàTL4bXnvS tắpDVvrNj8m làpDVvrNj8m nTL4bXnvSó bừnTL4bXnvSg tỉnpDVvrNj8h! M3gtnó bắM3gtt đầuTL4bXnvS thở,TL4bXnvS hồTL4bXnvSi pDVvrNj8nãy kM3gto hTL4bXnvSỉu saM3gto pDVvrNj8nó pDVvrNj8lại pDVvrNj8ngưng pDVvrNj8thở, thờipDVvrNj8 giaTL4bXnvSn TL4bXnvSnhư bấtM3gt tận,pDVvrNj8 M3gtnó cảpDVvrNj8m M3gtthấy tTL4bXnvShời gipDVvrNj8an pDVvrNj8như nTL4bXnvSgừng TL4bXnvStrôi! ChỉTL4bXnvS cóM3gt tiếnpDVvrNj8g tpDVvrNj8im đậppDVvrNj8 mớpDVvrNj8i pDVvrNj8cho TL4bXnvSnó biếpDVvrNj8t làpDVvrNj8 nTL4bXnvSó còM3gtn sống!

M3gtNó qM3gtuỵ xuốngpDVvrNj8 pDVvrNj8giường, nằM3gtm sTL4bXnvSấp xuốM3gtng đó!TL4bXnvS TL4bXnvSnó lấypDVvrNj8 cáiM3gt gối,pDVvrNj8 cM3gthe TL4bXnvSđầu mìnhpDVvrNj8 monpDVvrNj8g tTL4bXnvSìm TL4bXnvSđc cảmTL4bXnvS giTL4bXnvSác M3gtan tpDVvrNj8oàn! NhưM3gtng cáiM3gt cM3gtảm gTL4bXnvSiác aTL4bXnvSn topDVvrNj8àn pDVvrNj8đâu M3gtko pDVvrNj8thấy, chpDVvrNj8ỉ thấyM3gt ngạTL4bXnvSt thởTL4bXnvS hơTL4bXnvSn, nóM3gt đổipDVvrNj8 tưpDVvrNj8 tTL4bXnvShế, nằpDVvrNj8m TL4bXnvSđối diệnpDVvrNj8 vớiM3gt TL4bXnvStrần nhà!!TL4bXnvS ChTL4bXnvSưa baTL4bXnvSo giờTL4bXnvS nM3gtó bTL4bXnvSối TL4bXnvSrối đếnM3gt vậy!pDVvrNj8 nM3gtó bắM3gtt đầuM3gt npDVvrNj8ghĩ tM3gtới việc………pDVvrNj8…lỡ TL4bXnvShắn pháM3gtt hiệpDVvrNj8n nópDVvrNj8 làpDVvrNj8 cTL4bXnvSon gpDVvrNj8ái tTL4bXnvShì TL4bXnvSsao? liệupDVvrNj8 pDVvrNj8hắn cpDVvrNj8ó M3gtcười, pDVvrNj8rồi nópDVvrNj8i làM3gt hắM3gtn giỡTL4bXnvSn npDVvrNj8ếu troM3gtng tươngTL4bXnvS pDVvrNj8lai hắTL4bXnvSn lạipDVvrNj8 hpDVvrNj8ỏi pDVvrNj8nó câuM3gt đó!

Làm sTL4bXnvSao đâyTL4bXnvS? BpDVvrNj8ây giờTL4bXnvS pDVvrNj8mới pDVvrNj8cảm M3gtgiác TL4bXnvSnó đangTL4bXnvS sốTL4bXnvSng troTL4bXnvSng đốngTL4bXnvS lửa!!

“ting……………….TL4bXnvS tpDVvrNj8ang …………ting!!”pDVvrNj8 đtTL4bXnvS nTL4bXnvSó vTL4bXnvSang lênTL4bXnvS, M3gtnó giậtpDVvrNj8 M3gtmình, vpDVvrNj8ụng vềM3gt lấyTL4bXnvS pDVvrNj8cái đt!!

“a….alo!”

“cTL4bXnvShị! STL4bXnvSao M3gthôm naM3gty chpDVvrNj8ị nghỉTL4bXnvS họTL4bXnvSc vTL4bXnvSậy?” đầpDVvrNj8u TL4bXnvSdây bêTL4bXnvSn M3gtkia, eM3gtm nó-HUYpDVvrNj8 nTL4bXnvSói vớiM3gt gpDVvrNj8iọng đầyTL4bXnvS pDVvrNj8lo lắng!!

“ah!! ChịTL4bXnvS hơipDVvrNj8 mTL4bXnvSệt! mM3gtà cM3gtó TL4bXnvSj ko?”TL4bXnvS pDVvrNj8nó M3gthỏi ngượcpDVvrNj8 M3gtlại! TL4bXnvSnhưng M3gtko quM3gtên nM3gtói cựcTL4bXnvS nhỏM3gt đểTL4bXnvS hắnTL4bXnvS khỏipDVvrNj8 nghe!

“ngàyM3gt mM3gtai M3gtchúng tTL4bXnvSaz sẽTL4bXnvS vềM3gt nM3gthà, pDVvrNj8tới hạnM3gt M3gt3 thTL4bXnvSáng rTL4bXnvSồi! chịM3gt M3gtko TL4bXnvSnhớ àTL4bXnvS?” M3gtem nópDVvrNj8 nói!

NTL4bXnvSó ngạcpDVvrNj8 nhiêpDVvrNj8n, tM3gtới pDVvrNj8hạn rồM3gti M3gtsao? nhưnpDVvrNj8g M3gtcũng kTL4bXnvSo saoTL4bXnvS! maM3gti mớTL4bXnvSi M3gtđi mà,TL4bXnvS gpDVvrNj8iờ chM3gtuẩn M3gtbị cTL4bXnvSòn kịppDVvrNj8 chán!

NpDVvrNj8ó nM3gtghĩ vTL4bXnvSậy, cườpDVvrNj8i TL4bXnvStươi mM3gtặc dTL4bXnvSù eTL4bXnvSm TL4bXnvSnó kTL4bXnvSo TL4bXnvScó ởpDVvrNj8 đây!

“ok!!M3gt MTL4bXnvSai TL4bXnvSxuất pháM3gtt phảTL4bXnvSi kM3gto! TL4bXnvSsao cTL4bXnvShị qupDVvrNj8ên M3gtchứ!! ThôiM3gt! TL4bXnvSEm M3gtchuẩn TL4bXnvSbị rồiM3gt ngM3gtủ đi!”M3gt M3gtnó khM3gtuyên eM3gtm nó!

“dạ! chịTL4bXnvS ngTL4bXnvSủ ngM3gton!” HUpDVvrNj8Y trảpDVvrNj8 lM3gtời lại!

“okpDVvrNj8! NgủM3gt ngoM3gtn!” nóTL4bXnvS nópDVvrNj8i M3gtxong tắTL4bXnvSt đt!TL4bXnvS CM3gtười kTL4bXnvShì M3gtmột cái!

“j vậy?”TL4bXnvS hắnpDVvrNj8 từTL4bXnvS npDVvrNj8hà tắTL4bXnvSm bưTL4bXnvSớc raTL4bXnvS, pDVvrNj8trên ngườiTL4bXnvS cpDVvrNj8hỉ đTL4bXnvSộc nhpDVvrNj8ất M3gtmột cáiTL4bXnvS khắnTL4bXnvS qupDVvrNj8ấn dTL4bXnvSưới bM3gtụng! tM3gtay hM3gtất hấtpDVvrNj8 cáiM3gt máiM3gt pDVvrNj8tóc đangpDVvrNj8 ướtTL4bXnvS nhẹp!!

“cậu………….cậu!!”pDVvrNj8 nóM3gt trpDVvrNj8òn TL4bXnvSmắt, lắppDVvrNj8 bắp,M3gt taTL4bXnvSy chỉTL4bXnvS vềTL4bXnvS M3gtphía hắn!

“tôiM3gt sapDVvrNj8o?” hắnpDVvrNj8 nM3gthướn TL4bXnvSmày M3gtnhìn nó!

“sao…….sao………….quần………….áo….”

“ahM3gt!! MìnTL4bXnvSh hồM3gti nTL4bXnvSãy lTL4bXnvSấy TL4bXnvSlộn cM3gtái TL4bXnvSáo TL4bXnvSdơ!! LạiM3gt TL4bXnvSko cTL4bXnvSó quầnpDVvrNj8 nữa!!khì!!M3gt dạoM3gt nàpDVvrNj8y hapDVvrNj8y quênTL4bXnvS!” rM3gtồi hắpDVvrNj8n pDVvrNj8“vô tư”pDVvrNj8 cởTL4bXnvSi cáipDVvrNj8 kM3gthăn pDVvrNj8ra, pDVvrNj8xỏ quầM3gtn vào!

Nó đơM3gt mpDVvrNj8ặt, lM3gtặng lẽM3gt qTL4bXnvSuay sM3gtang hướngpDVvrNj8 kpDVvrNj8hác!! M3gtNó khM3gtóc M3gtthầm! sao………saopDVvrNj8 mM3gtà nóM3gt chịTL4bXnvSu npDVvrNj8ổi đây!!

AaaaaaaaaaapDVvrNj8!! TL4bXnvSThân hìM3gtnh cựcM3gt đTL4bXnvSẹp củTL4bXnvSa hắn…………..saoM3gt mM3gtà chịTL4bXnvSu nổipDVvrNj8 đcpDVvrNj8 TL4bXnvSchứ? M3gtNó mM3gtuốn pDVvrNj8ăn đậM3gtu pDVvrNj8hủ!! pDVvrNj8đậu hủ!!

NM3gthưng rpDVvrNj8ồi M3gtnó đỏTL4bXnvS mặtTL4bXnvS TL4bXnvSvới cTL4bXnvSái suTL4bXnvSy ngM3gthĩ đầM3gty bệnhM3gt hoạnM3gt pDVvrNj8của nó!TL4bXnvS! nóM3gt lấyTL4bXnvS gốiTL4bXnvS đậpM3gt liênpDVvrNj8 M3gttíp vàTL4bXnvSo mặt!!TL4bXnvS nM3gthanh cM3gthóng, nóM3gt ngưnpDVvrNj8g độpDVvrNj8ng tpDVvrNj8ác TL4bXnvSđó, thiếtM3gt pDVvrNj8nghĩ M3gttên đóTL4bXnvS bịpDVvrNj8 ăM3gtn đpDVvrNj8ậu hủTL4bXnvS cTL4bXnvSũng tạipDVvrNj8 M3gthắn tM3gthôi! M3gtAi bỉpDVvrNj8u hpDVvrNj8ắn thaTL4bXnvSy đM3gtồ trướpDVvrNj8c mặTL4bXnvSt nóTL4bXnvS!! màTL4bXnvS TL4bXnvSnhìn chTL4bXnvSắc cũM3gtng pDVvrNj8ko sao!

TL4bXnvSNghĩ M3gtvậy, pDVvrNj8nó qpDVvrNj8uay mặtpDVvrNj8 lại,M3gt thpDVvrNj8ì phTL4bXnvSát hiệnTL4bXnvS hắpDVvrNj8n đpDVvrNj8ã thTL4bXnvSay xoTL4bXnvSng đTL4bXnvSồ rồi!!pDVvrNj8 nTL4bXnvSó xụpDVvrNj8 mặt,M3gt tiếcpDVvrNj8 nuối!!

M3gt*á!! pDVvrNj8J vậyM3gt nè!TL4bXnvS! pDVvrNj8Oa!! pDVvrNj8Tui đangpDVvrNj8 pDVvrNj8nghĩ M3gtj vậTL4bXnvSy nè!!pDVvrNj8! KTL4bXnvSo đc!pDVvrNj8! VềM3gt nhM3gtà M3gtphải tĩnhTL4bXnvS tpDVvrNj8âm lạiTL4bXnvS thôi!M3gt!* nM3gtó mípDVvrNj8m môpDVvrNj8i, pDVvrNj8lấy tM3gtay gõTL4bXnvS pDVvrNj8lên đầM3gtu đpDVvrNj8ầy tộM3gti lỗi!!

pDVvrNj8“cậu bịTL4bXnvS M3gtj à?”pDVvrNj8 thấyTL4bXnvS hànpDVvrNj8h đTL4bXnvSộng M3gtkì lạTL4bXnvS cTL4bXnvSủa nó,M3gt hM3gtắn liềM3gtn hỏiM3gt thăm!!

TL4bXnvS“ash!!! CpDVvrNj8ó M3gtj đâu!”pDVvrNj8 nóTL4bXnvS xpDVvrNj8ụ mặM3gtt, pDVvrNj8chu mỏ!

“ha hM3gta!! NpDVvrNj8ếu TL4bXnvScậu cpDVvrNj8ó M3gtsở thM3gtích tựpDVvrNj8 đTL4bXnvSánh TL4bXnvSđầu M3gtnhư vậyM3gt thìTL4bXnvS …………..”TL4bXnvS hắnpDVvrNj8 giTL4bXnvSơ tTL4bXnvSay lên!M3gt “tôTL4bXnvSi TL4bXnvSsẽ giúTL4bXnvSp cậu!”TL4bXnvS hM3gtắn cườipDVvrNj8 nhM3gtam hiểM3gtm, rTL4bXnvSồi lTL4bXnvSao lM3gtên vTL4bXnvSịn đầTL4bXnvSu TL4bXnvSnó TL4bXnvSlại, M3gtxoa mTL4bXnvSạnh làM3gtm tóM3gtc nóM3gt rpDVvrNj8ối TL4bXnvSbù lên!

Nó lpDVvrNj8a pDVvrNj8oang oanpDVvrNj8g lTL4bXnvSàm căM3gtn phM3gtòng đangpDVvrNj8 TL4bXnvSyên tpDVvrNj8ĩnh bỗM3gtng chM3gtốc đầypDVvrNj8 hỗnTL4bXnvS loạn!M3gt TL4bXnvShắn thìTL4bXnvS càngM3gt thpDVvrNj8ích tM3gthú, càngTL4bXnvS mạnTL4bXnvSh tay!

“chịupDVvrNj8 thTL4bXnvSua chưa?M3gt” hắTL4bXnvSn ghìM3gt cổpDVvrNj8 nó!

“ah!pDVvrNj8........từ….từ!! cTL4bXnvSó pDVvrNj8j npDVvrNj8ói chuyTL4bXnvSện nhaTL4bXnvSz!!! TuM3gti vớipDVvrNj8 cậupDVvrNj8 cóM3gt pDVvrNj8thi M3gtj đâTL4bXnvSu màpDVvrNj8 pDVvrNj8đòi thắngpDVvrNj8 vTL4bXnvSới thuaM3gt?!” nóM3gt cpDVvrNj8ố gắngM3gt gỡM3gt taTL4bXnvSy hắpDVvrNj8n raTL4bXnvS, nM3gtói mộtTL4bXnvS cápDVvrNj8ch khTL4bXnvSó nhọc!

“saM3gto kpDVvrNj8o TL4bXnvSchứ? CậupDVvrNj8 đangpDVvrNj8 đpDVvrNj8ọ TL4bXnvSsức vpDVvrNj8ới M3gttôi mà!”pDVvrNj8 hắpDVvrNj8n nóiM3gt thM3gtản nhiên!

M3gt“ưm………có đpDVvrNj8âu?” M3gtnó tM3gtíp tpDVvrNj8ục gânTL4bXnvS cổM3gt cãi!

“TL4bXnvS cM3gthịu thpDVvrNj8ua chpDVvrNj8ưa?” hắTL4bXnvSn TL4bXnvShỏi lại,TL4bXnvS đôiTL4bXnvS màyTL4bXnvS M3gtkhẽ nhướnTL4bXnvS lên!!

ChịTL4bXnvSu TL4bXnvShết nổM3gti, TL4bXnvSnó lấyM3gt hếTL4bXnvSt sứcM3gt nói!

“ahM3gt!! ThTL4bXnvSua tM3gthua!! TL4bXnvSTui thua!TL4bXnvS! TpDVvrNj8hả pDVvrNj8ra!!! KhM3gtó thởTL4bXnvS quá!!”

NghM3gte nTL4bXnvSói vậypDVvrNj8, hắpDVvrNj8n liTL4bXnvSền buTL4bXnvSông TL4bXnvSra, pDVvrNj8nó TL4bXnvSngay lậpDVvrNj8p tpDVvrNj8ức nằpDVvrNj8m pDVvrNj8trườn pDVvrNj8xuống giườM3gtng! chưapDVvrNj8 bTL4bXnvSao giờTL4bXnvS nóTL4bXnvS thấpDVvrNj8y mTL4bXnvSệt tớTL4bXnvSi vậy!

Hắn nhìnpDVvrNj8 nó,pDVvrNj8 cườiTL4bXnvS khìTL4bXnvS! GươngM3gt mặtM3gt npDVvrNj8ó đỏTL4bXnvS gấcTL4bXnvS pDVvrNj8, miệpDVvrNj8ng thTL4bXnvSì đangM3gt pDVvrNj8mở rpDVvrNj8a đểM3gt thở!!M3gt BpDVvrNj8ỗng chốcM3gt hắnM3gt thấyM3gt tTL4bXnvSim mpDVvrNj8ình đậM3gtp mạnhTL4bXnvS, mTL4bXnvSặt hắM3gtn pDVvrNj8nóng ranTL4bXnvS!!! Ah!pDVvrNj8! HắM3gtn bịpDVvrNj8 M3gtj pDVvrNj8vậy? saTL4bXnvSo lpDVvrNj8ại đỏTL4bXnvS mặtTL4bXnvS chứ?

TL4bXnvSHắn TL4bXnvSliền pDVvrNj8vơ pDVvrNj8cái khTL4bXnvSắn, TL4bXnvStrùm lTL4bXnvSên đầuTL4bXnvS giảTL4bXnvS bpDVvrNj8ộ giũpDVvrNj8 M3gttóc đểpDVvrNj8 pDVvrNj8che đM3gti gươM3gtng mặtM3gt đangM3gt M3gtđỏ lựnpDVvrNj8g M3gtcủa mình!!

“tôpDVvrNj8i hơiTL4bXnvS đói!M3gt!! CậTL4bXnvSu pDVvrNj8đi ăpDVvrNj8n M3gtko?” TL4bXnvShắn pDVvrNj8lên tiếng!!

M3gt“hở….hả? ahTL4bXnvS!!! CậpDVvrNj8u pDVvrNj8bao! TM3gtui ăpDVvrNj8n!” nM3gtó TL4bXnvSngóc đầuM3gt dậy,TL4bXnvS đôiTL4bXnvS mắtTL4bXnvS khẽM3gt M3gtsáng pDVvrNj8lên TL4bXnvSkhi M3gtnghe tpDVvrNj8ới vpDVvrNj8iệc pDVvrNj8ăn!! TL4bXnvSNhưng pDVvrNj8ko TL4bXnvSquên bắtM3gt M3gthắn tM3gtrả tiền!

“ờ!!” hắnM3gt gậtTL4bXnvS đầu!!

“oM3gtk!! ĐợM3gti tupDVvrNj8i tí!TL4bXnvS! M3gtTui đTL4bXnvSi tắmM3gt!” npDVvrNj8ó pDVvrNj8nhanh chónM3gtg quM3gtên cơnM3gt mệM3gtt mỏipDVvrNj8 hồipDVvrNj8 nãTL4bXnvSy, đM3gtứng TL4bXnvSdậy M3gt, đpDVvrNj8i thẳTL4bXnvSng vôM3gt nhpDVvrNj8à tắm!!

M3gtHắn từTL4bXnvS từpDVvrNj8 buôngpDVvrNj8 pDVvrNj8tay, cM3gtho cáiTL4bXnvS kpDVvrNj8hăn tpDVvrNj8ắm rpDVvrNj8ơi xuốnM3gtg TL4bXnvSsàn!! GiốnpDVvrNj8g? pDVvrNj8nó giốM3gtng TRAM3gtNG THM3gtƯ ởpDVvrNj8 đM3gtiểm pDVvrNj8nào? pDVvrNj8Sao cTL4bXnvSứ phảiM3gt đỏTL4bXnvS mM3gtặt, rM3gtồi bốipDVvrNj8 rốipDVvrNj8 M3gttrước mặtpDVvrNj8 npDVvrNj8ó tTL4bXnvSới vTL4bXnvSậy? nếupDVvrNj8 cứM3gt cáiTL4bXnvS đàTL4bXnvS nàyTL4bXnvS……………chắc hắnM3gt cTL4bXnvShết mất!

HắpDVvrNj8n pDVvrNj8ngồi M3gtxuống TL4bXnvSgiường suM3gty nghpDVvrNj8ĩ!! CM3gtái côpDVvrNj8 gáipDVvrNj8 M3gttên TM3gtRANG THƯM3gt TL4bXnvSkia TL4bXnvScó pDVvrNj8j đặpDVvrNj8c pDVvrNj8biệt chứ?TL4bXnvS M3gtSao lTL4bXnvSại cuốnM3gt hTL4bXnvSút hắTL4bXnvSn tớipDVvrNj8 vậyM3gt? tTL4bXnvSrong khTL4bXnvSi cậuTL4bXnvS cTL4bXnvShỉ mM3gtới gặM3gtp cpDVvrNj8ô TL4bXnvSta cpDVvrNj8ó M3gt2 lầnTL4bXnvS, nhưTL4bXnvSng TL4bXnvSsao lTL4bXnvSại cM3gtó cảmpDVvrNj8 giácM3gt rấtM3gt M3gtlà thânpDVvrNj8 quenTL4bXnvS! TL4bXnvSHắn cảmpDVvrNj8 thấTL4bXnvSy M3gtrối M3gtthật pDVvrNj8sự!!! giốngTL4bXnvS nhTL4bXnvSư mTL4bXnvSột pDVvrNj8cuộn leTL4bXnvSn rpDVvrNj8ối răm!!!TL4bXnvS CM3gtó lẽTL4bXnvS M3gthắn bệnM3gth tTL4bXnvShật rpDVvrNj8ồi!!! TL4bXnvScảm TL4bXnvSgiác vớiM3gt mộpDVvrNj8t M3gtthằng cTL4bXnvSon TL4bXnvStrai pDVvrNj8sao lạiTL4bXnvS giốngTL4bXnvS cảmpDVvrNj8 gTL4bXnvSiác vM3gtới mộtpDVvrNj8 M3gtđứa coTL4bXnvSn TL4bXnvSgái chTL4bXnvSứ? ChắcM3gt mM3gtai hắnM3gt M3gtphải pDVvrNj8đi kM3gthám lạTL4bXnvSi thôi!pDVvrNj8!

Chap TL4bXnvS20

Ban đêM3gtm pDVvrNj8gió thTL4bXnvSật lạpDVvrNj8nh, trpDVvrNj8ên vỉM3gta hpDVvrNj8è vắngTL4bXnvS, bTL4bXnvSóng hắnpDVvrNj8 TL4bXnvSvà nóTL4bXnvS ipDVvrNj8n dpDVvrNj8ài trênM3gt mặtpDVvrNj8 đường!M3gt!! lâuM3gt lâuTL4bXnvS pDVvrNj8có vàM3gti TL4bXnvScô M3gtgái pDVvrNj8đi TL4bXnvSngang quTL4bXnvSa cưM3gtời đầTL4bXnvSy M3gtẩn ý!!!

KhỏiTL4bXnvS nópDVvrNj8i nhữTL4bXnvSng TL4bXnvSlần nhưTL4bXnvS vTL4bXnvSậy khTL4bXnvSiến nópDVvrNj8 nM3gtổi pDVvrNj8da gpDVvrNj8à, còTL4bXnvSn hắnTL4bXnvS TL4bXnvSthì TL4bXnvSnhư M3gtvô cảpDVvrNj8m, cM3gtứ miêpDVvrNj8n pDVvrNj8man spDVvrNj8uy nghĩM3gt liM3gtnh tiM3gtnh troM3gtng đầTL4bXnvSu, khiTL4bXnvSến áTL4bXnvSnh pDVvrNj8mắt lắpDVvrNj8ng xuốngpDVvrNj8, gưTL4bXnvSơng mặtM3gt pDVvrNj8trầm tTL4bXnvSư tM3gtạo nênTL4bXnvS vẻpDVvrNj8 đẹppDVvrNj8 kipDVvrNj8ên định!!!

nó thM3gtì M3gthơi TL4bXnvSchán, npDVvrNj8ói chuyệTL4bXnvSn TL4bXnvS, M3gtnhưng cáiTL4bXnvS tTL4bXnvSên bêM3gtn cpDVvrNj8ạnh lạiTL4bXnvS M3gtko nóM3gti M3gtj! rồiM3gt háM3gtt mộtM3gt TL4bXnvSmình, pDVvrNj8lâu M3gtlâu lấyTL4bXnvS pDVvrNj82 ngTL4bXnvSón taTL4bXnvSy cáiM3gt chỉpDVvrNj8a M3gtqua cpDVvrNj8hỉa lạipDVvrNj8!!! nhTL4bXnvSưng cuTL4bXnvSối cùngTL4bXnvS sựM3gt tTL4bXnvSập trpDVvrNj8ung củaTL4bXnvS npDVvrNj8ó cũnTL4bXnvSg dồnpDVvrNj8 pDVvrNj8vào hắn!!!

“nè!!!M3gt!!!!!! pDVvrNj8Đi đâpDVvrNj8u M3gtvậy? sapDVvrNj8o TL4bXnvSphải đM3gti bpDVvrNj8ộ chứ?M3gt ĐpDVvrNj8i pDVvrNj8taxi cũnpDVvrNj8g pDVvrNj8đc mà!!!”M3gt nóM3gt cpDVvrNj8hu môM3gti raM3gt, TL4bXnvSnhìn hắnTL4bXnvS vớM3gti áTL4bXnvSnh mắtM3gt tộipDVvrNj8 ngiệpTL4bXnvS!!! nhưngpDVvrNj8 hắnpDVvrNj8 vM3gtẫn kM3gto nóiM3gt j!

“haizzzzz!pDVvrNj8!! ĐTL4bXnvSi pDVvrNj8với TL4bXnvScậu cM3gthán M3gtquá hà!!!”M3gt pDVvrNj8nó nhM3gtìn xuốngTL4bXnvS M3gtmặt đườngM3gt M3gt, đưapDVvrNj8 rpDVvrNj8a mpDVvrNj8ột câuM3gt nhậnM3gt TL4bXnvSxét, pDVvrNj8nhưng pDVvrNj8đôi chM3gtân pDVvrNj8vẫn bpDVvrNj8ước TL4bXnvSsau hắnpDVvrNj8 pDVvrNj8bởi pDVvrNj8nó M3gtko TL4bXnvSthể bpDVvrNj8ỏ qupDVvrNj8a M3gtđc mTL4bXnvSột bữapDVvrNj8 ănM3gt miễnTL4bXnvS phí!

M3gtKo khM3gtí bắM3gtt TL4bXnvSđầu ồTL4bXnvSn ào!!pDVvrNj8! ĐôiTL4bXnvS mM3gtắt nM3gtó bTL4bXnvSắt đpDVvrNj8ầu pDVvrNj8thay đổiM3gt pDVvrNj8màu sắcTL4bXnvS thpDVvrNj8eo ánhpDVvrNj8 đèpDVvrNj8n đườpDVvrNj8ng nhộnM3gt nhịp!

“WOW”pDVvrNj8 M3gtnó thốpDVvrNj8t lên!TL4bXnvS!! TrM3gtước mpDVvrNj8ặt nTL4bXnvSó TL4bXnvSlà TL4bXnvSmột cTL4bXnvSon đưTL4bXnvSờng, TL4bXnvS2 veTL4bXnvSn đườngTL4bXnvS bápDVvrNj8n đầypDVvrNj8 M3gtđồ M3gtăn thM3gtức uống!

“này!!!”pDVvrNj8 nM3gtó M3gtchỉ vTL4bXnvSào pDVvrNj8mặt hắnM3gt!!! “thipDVvrNj8ên TL4bXnvSđường thứcM3gt pDVvrNj8ăn màpDVvrNj8 pDVvrNj8cậu TL4bXnvSnói TL4bXnvSlà đâypDVvrNj8 pDVvrNj8hả?” pDVvrNj8nó chớpDVvrNj8p chớM3gtp mắtM3gt nTL4bXnvShìn hắM3gtn chờpDVvrNj8 đợi!

HắnpDVvrNj8 M3gtnhư bM3gtừng tỉnTL4bXnvSh, nM3gthìn npDVvrNj8ó rồipDVvrNj8 gM3gtật pDVvrNj8gật đầu!

“oa~~~~M3gt~!!! CậuTL4bXnvS nóM3gti làM3gt cậupDVvrNj8 trảM3gt tiềnpDVvrNj8 nhM3gta!!! TpDVvrNj8ui kTL4bXnvSo kháchTL4bXnvS sáopDVvrNj8 đâu!”M3gt nóM3gt nóiM3gt mpDVvrNj8à mắpDVvrNj8t dáTL4bXnvSn pDVvrNj8về M3gtmấy giaM3gtn báM3gtn đồTL4bXnvS nướngTL4bXnvS, rồipDVvrNj8 pDVvrNj8lao vềTL4bXnvS phíaTL4bXnvS chúng!!

HắnM3gt pDVvrNj8khẽ lắcpDVvrNj8 TL4bXnvSđầu, nhếchM3gt mM3gtép rpDVvrNj8ồi cũngTL4bXnvS pDVvrNj8đi saM3gtu nó!!!!

KpDVvrNj8hu phốTL4bXnvS sầmTL4bXnvS uấtpDVvrNj8 M3gtvới nhưTL4bXnvSng mpDVvrNj8ón đồTL4bXnvS M3gtnướng tM3gthơm nM3gtgon khiếnM3gt M3gtnó cứpDVvrNj8 hM3gtết chM3gtạy sTL4bXnvSang đTL4bXnvSây, rồM3gti chạpDVvrNj8y saTL4bXnvSng kiaTL4bXnvS!!! làmTL4bXnvS hM3gtắn mệtpDVvrNj8 mỏipDVvrNj8 M3gtko kém!

“pDVvrNj8hức……..no quáTL4bXnvS!!! HứM3gtc…..!” vìpDVvrNj8 ănTL4bXnvS vộiTL4bXnvS npDVvrNj8ên M3gtnó bịM3gt npDVvrNj8ấc cục!!!TL4bXnvS kTL4bXnvSo M3gtnhững vậy!M3gt gTL4bXnvSương mặTL4bXnvSt cònTL4bXnvS đTL4bXnvSỏ ửngTL4bXnvS lêM3gtn vpDVvrNj8ì mấyM3gt lầnM3gt xéM3gtm mắcM3gt nghẹn!

pDVvrNj8Hắn TL4bXnvSnhăn mặTL4bXnvSt TL4bXnvS, nhìnM3gt nó!

“cpDVvrNj8ậu TL4bXnvSăn nhpDVvrNj8ư hpDVvrNj8eo vậy!M3gt đTL4bXnvSể tôTL4bXnvSi đipDVvrNj8 pDVvrNj8mua nM3gtước cpDVvrNj8ho cpDVvrNj8ậu!” hắM3gtn nópDVvrNj8i pDVvrNj8xong, lpDVvrNj8iền pDVvrNj8bước nhanM3gth TL4bXnvSqua cTL4bXnvSửa pDVvrNj8hàng nước!

M3gt“bán cháTL4bXnvSu M3gtmột chaTL4bXnvSi nướcpDVvrNj8 sâm!”M3gt hắnTL4bXnvS npDVvrNj8ói pDVvrNj8, M3gtkhá TL4bXnvStừ tốM3gtn vớiM3gt TL4bXnvSbà lãpDVvrNj8o trướcM3gt mặt!

Bà TL4bXnvSlão đM3gtó kM3gthẽ nTL4bXnvShăn mặtTL4bXnvS, nhTL4bXnvSíu màyTL4bXnvS nhìM3gtn M3gtkĩ hắn!!!

“cháu KHOM3gtA pM3gthải TL4bXnvSko?” M3gtbà lãopDVvrNj8 tTL4bXnvShốt lêpDVvrNj8n, M3gtgiọng tpDVvrNj8ỏ vẻTL4bXnvS vupDVvrNj8i mừng!

Hắn cườM3gti hipDVvrNj8ền “dạ!”

“ah!!pDVvrNj8! CpDVvrNj8háu lpDVvrNj8ớn hpDVvrNj8ơn rồM3gti npDVvrNj8haz!!! pDVvrNj8Rồi …………….M3gt coM3gtn DIỆTL4bXnvSP đpDVvrNj8âu? STL4bXnvSao bàpDVvrNj8 kpDVvrNj8o thấTL4bXnvSy vậyTL4bXnvS cháuTL4bXnvS?” bàM3gt lãTL4bXnvSo đTL4bXnvSưa pDVvrNj8mắt nhìnTL4bXnvS phíapDVvrNj8 saM3gtu hắn!!

GpDVvrNj8ương mặtM3gt hắnpDVvrNj8 đanM3gth pDVvrNj8lại, pDVvrNj8đôi mắTL4bXnvSt thoángM3gt M3gtnét M3gtu sầu,TL4bXnvS TL4bXnvSnhìn xuốngM3gt mpDVvrNj8ấy cTL4bXnvShai nưM3gtớc trêTL4bXnvSn kệpDVvrNj8 hàngTL4bXnvS, rM3gtồi nhìpDVvrNj8n TL4bXnvSbà lão!

“dạTL4bXnvS!! M3gtcô ấyM3gt đM3gti npDVvrNj8ước ngoàiM3gt rồTL4bXnvSi ạ!”TL4bXnvS hắM3gtn nóiTL4bXnvS buồn!

“vậy à?M3gt TốtTL4bXnvS nhỉTL4bXnvS!! điM3gt TL4bXnvSdu TL4bXnvShọc M3gtnữa pDVvrNj8cơ đấy!!”pDVvrNj8 M3gtbà lM3gtão M3gtcười xòaM3gt, rồipDVvrNj8 quaM3gty lưng,M3gt lopDVvrNj8m pDVvrNj8khom lấyM3gt TL4bXnvSchai nTL4bXnvSước cTL4bXnvSho hắn!

Hắn đútM3gt taM3gty vàoTL4bXnvS túM3gti pDVvrNj8quần, nhM3gtìn pDVvrNj8quanh khTL4bXnvSu vựpDVvrNj8c!!! nơipDVvrNj8 đâypDVvrNj8 đúTL4bXnvSng làpDVvrNj8 TL4bXnvSko khápDVvrNj8c pDVvrNj8j mấpDVvrNj8y, cTL4bXnvSó kháTL4bXnvSc M3gtthì chỉM3gt khM3gtác pDVvrNj8ở pDVvrNj8chỗ làM3gt M3gtnơi đpDVvrNj8ây ánhTL4bXnvS TL4bXnvSđèn M3gtquá nhìu!!!

HắnpDVvrNj8 nTL4bXnvShắm M3gtmắt lạiM3gt, M3gtgặm nhắM3gtm qTL4bXnvSuá khứ!!

HắnpDVvrNj8, spDVvrNj8inh pDVvrNj8ra lTL4bXnvSà đM3gtã maTL4bXnvSng M3gt2 chM3gtữ giTL4bXnvSàu cóM3gt!! LàpDVvrNj8m TL4bXnvSj biM3gtết nơiM3gt đâTL4bXnvSy TL4bXnvSchứ? ChínhpDVvrNj8 DIỆPTL4bXnvS làTL4bXnvS ngưTL4bXnvSời TL4bXnvSđã chM3gtỉ chM3gto cậupDVvrNj8 nTL4bXnvSơi nM3gtày!! côM3gt pDVvrNj8nói mọiM3gt ngTL4bXnvSười TL4bXnvSbuôn TL4bXnvSbán ởM3gt M3gtđây pDVvrNj8tốt lắm!!TL4bXnvS họTL4bXnvS kM3gto nM3gthìn pDVvrNj8con pDVvrNj8người qM3gtua tipDVvrNj8ền bTL4bXnvSạc cpDVvrNj8ũng pDVvrNj8như kTL4bXnvSo hM3gtam lpDVvrNj8ợi nhTL4bXnvSuận TL4bXnvScao mTL4bXnvSà giTL4bXnvSan lậnM3gt tronTL4bXnvSg bTL4bXnvSuôn bánM3gt!! HọTL4bXnvS pDVvrNj8là npDVvrNj8hững ngườiTL4bXnvS tốtM3gt bụng!TL4bXnvS!! họM3gt sẵnM3gt TL4bXnvSsàng pDVvrNj8cho nM3gthững kẻTL4bXnvS ăM3gtn M3gtmày ngoàM3gti đườngM3gt mộtM3gt M3gtđống thTL4bXnvSức pDVvrNj8ăn màM3gt kpDVvrNj8o lấypDVvrNj8 M3gt1 xu!pDVvrNj8!! HM3gtắn cTL4bXnvSũng M3gtnhớ DIỆPTL4bXnvS rấtpDVvrNj8 thíchpDVvrNj8 ăM3gtn bápDVvrNj8nh kẹoM3gt tạM3gti mpDVvrNj8ột cửaM3gt pDVvrNj8hàng nhpDVvrNj8ỏ trTL4bXnvSên M3gttại pDVvrNj8con phốTL4bXnvS nM3gtàu!! NhưM3gtng hìpDVvrNj8nh nM3gthư hM3gtọ TL4bXnvSko còM3gtn M3gtbán nữM3gta thìpDVvrNj8 phải!!!!

CTL4bXnvSậu TL4bXnvSnhớ nTL4bXnvSụ cườipDVvrNj8 củM3gta DIỆP,M3gt nhớpDVvrNj8 đôiTL4bXnvS mắtTL4bXnvS TL4bXnvSmặc dùpDVvrNj8 pDVvrNj8ko nTL4bXnvShìn thM3gtấy TL4bXnvSj, nhưM3gtng lạpDVvrNj8i lunM3gtg linM3gth hơpDVvrNj8n kpDVvrNj8hi cTL4bXnvSười! nhớM3gt mM3gtái tócpDVvrNj8 M3gtđen nhánhTL4bXnvS, nhTL4bXnvSớ bàM3gtn M3gttay pDVvrNj8khi cầpDVvrNj8m TL4bXnvScây kẹo,………………………..

“TL4bXnvSbao nhiTL4bXnvSu tipDVvrNj8ền vậpDVvrNj8y bà?”

HắnpDVvrNj8 nTL4bXnvShư bpDVvrNj8ừng tỉnpDVvrNj8h kTL4bXnvShi ngM3gthe tiếTL4bXnvSng nó!pDVvrNj8! M3gtmở pDVvrNj8mắt TL4bXnvSra đãM3gt thM3gtấy nóM3gt đpDVvrNj8ang cM3gtầm chaM3gti TL4bXnvSnước tpDVvrNj8rên tay!!

“hừ!M3gt!! cậuTL4bXnvS đi………..hức…………đpDVvrNj8i mTL4bXnvSua nướcpDVvrNj8 kiểuTL4bXnvS M3gtj mà…………..hức…M3gt……lâu quM3gtá vậy……………..hức………..hả?”pDVvrNj8 nM3gtó nhìnM3gt hắnM3gt vớiM3gt ánhTL4bXnvS mắpDVvrNj8t giậnpDVvrNj8 dữ,TL4bXnvS cầmTL4bXnvS M3gtchai nướcM3gt tM3gtu hếtTL4bXnvS nguypDVvrNj8ên mộtTL4bXnvS chai!!!

“khà!!! TL4bXnvSĐã gM3gthê!!! HếtM3gt nấcM3gt pDVvrNj8cục rM3gtồi nè!!M3gt ĐiM3gt TL4bXnvSăn nữaTL4bXnvS tpDVvrNj8hôi!!!” nóTL4bXnvS đóngM3gt chaM3gti nướcM3gt lTL4bXnvSại, bỏpDVvrNj8 M3gtvào thM3gtùng rápDVvrNj8c, rpDVvrNj8ồi tTL4bXnvSíp tụcTL4bXnvS đi!!!

ĐangM3gt đpDVvrNj8i, pDVvrNj8chợt TL4bXnvSnó khựnM3gtg lại!!

“sapDVvrNj8o phảiM3gt nM3gtói dốiTL4bXnvS hả?M3gt” nóM3gt nóipDVvrNj8, vM3gtẫn pDVvrNj8quay M3gtlưng vềTL4bXnvS phíTL4bXnvSa hắn!

HắpDVvrNj8n ngạM3gtc nhiênTL4bXnvS, nópDVvrNj8 đapDVvrNj8ng M3gtnói M3gtj M3gtvậy? saM3gto lạipDVvrNj8 bM3gtik hpDVvrNj8ắn nópDVvrNj8i dối!!!

“hì!! TpDVvrNj8ui TL4bXnvSko hTL4bXnvSỏi TL4bXnvSnữa!! M3gtđi đi!M3gt!” nM3gtó quM3gtay đầupDVvrNj8 lạipDVvrNj8, cườTL4bXnvSi xòa!

“khoan!!M3gt Cậu…………TL4bXnvS….biết M3gtj rồi!”TL4bXnvS TL4bXnvShắn nắmpDVvrNj8 tTL4bXnvSay nópDVvrNj8, qM3gtuay ngM3gtược lạiM3gt hỏi!

“bipDVvrNj8ết hết!TL4bXnvS” nóTL4bXnvS nhpDVvrNj8ún vài!!!

“pDVvrNj8là tM3gtên LÂM3gtM nói?TL4bXnvS” hắnM3gt nhướM3gtn mày!

“ừmM3gt!” TL4bXnvSnó gậpDVvrNj8t M3gtđầu chM3gtắc nịch!

HắM3gtn nTL4bXnvSổi giận,TL4bXnvS hpDVvrNj8ất taM3gty nóTL4bXnvS rồpDVvrNj8i bướcM3gt điM3gt nhapDVvrNj8nh chóng!!

NóTL4bXnvS nTL4bXnvShìn M3gttheo bónTL4bXnvSg hắn,TL4bXnvS cTL4bXnvShạy theo!!

“này!!pDVvrNj8 cậM3gtu bịM3gt pDVvrNj8j vậy?pDVvrNj8” nóM3gt hétM3gt lớn!

HắnM3gt ngừngpDVvrNj8 lpDVvrNj8ại độtM3gt ngộtM3gt làpDVvrNj8m TL4bXnvSmặt npDVvrNj8ó đâmpDVvrNj8 sầmTL4bXnvS vM3gtào lưnM3gtg hắn!

“cTL4bXnvSậu pDVvrNj8có TL4bXnvSxem TL4bXnvStôi M3gtlà bạpDVvrNj8n kTL4bXnvSo? pDVvrNj8sao pDVvrNj8lại chơiTL4bXnvS vớipDVvrNj8 tênpDVvrNj8 đó?”M3gt hắnTL4bXnvS nópDVvrNj8i TL4bXnvSmột cácTL4bXnvSh giM3gtận dữ!

pDVvrNj8Nó lấypDVvrNj8 pDVvrNj82 taTL4bXnvSy xoTL4bXnvSa xM3gtoa cápDVvrNj8i mũi!

“còn cậuM3gt M3gtthì saM3gto? ítTL4bXnvS nTL4bXnvShất M3gtlà LpDVvrNj8ÂM còM3gtn pDVvrNj8tâm spDVvrNj8ự vớipDVvrNj8 tôM3gti! CTL4bXnvSòn cậTL4bXnvSu cpDVvrNj8ái TL4bXnvSj cũM3gtng giấu!”TL4bXnvS nóM3gt nM3gtói!! pDVvrNj8Rồi lầmpDVvrNj8 bầmpDVvrNj8 “tM3gtự nhiênM3gt nổM3gti giận!!!”

Chap 21

“tTL4bXnvSôi…….tôi xM3gtin TL4bXnvSlỗi!” hắnpDVvrNj8 chợtpDVvrNj8 lúnTL4bXnvSg túM3gtng tTL4bXnvSrước nó!pDVvrNj8! M3gtko phảiM3gt M3gtvì cpDVvrNj8ái câpDVvrNj8u TL4bXnvSnó npDVvrNj8ói, M3gtmà TL4bXnvSlà M3gtvì hànM3gth độngpDVvrNj8 đángTL4bXnvS TL4bXnvSiu củM3gta nM3gtó bâpDVvrNj8y giờ!!M3gt! TL4bXnvSĐôi mM3gtôi hồnpDVvrNj8g M3gthào cứTL4bXnvS chTL4bXnvSu rM3gta, TL4bXnvSgương mặM3gtt phụnpDVvrNj8g phịu!!M3gt nópDVvrNj8i túTL4bXnvSm pDVvrNj8gọn nếM3gtu M3gtnó màpDVvrNj8 lpDVvrNj8à copDVvrNj8n M3gtgái thìTL4bXnvS TL4bXnvSchắc chắnTL4bXnvS hpDVvrNj8ắn sẽM3gt chạyM3gt lạipDVvrNj8 pDVvrNj8ôm nó!!

“ble'TL4bXnvS!!! kTL4bXnvSo chơM3gti vớipDVvrNj8 cpDVvrNj8ậu nữa!!”TL4bXnvS TL4bXnvSnó TL4bXnvSlè lTL4bXnvSưỡi, xTL4bXnvSong bpDVvrNj8ỏ đi!!!

KTL4bXnvSHOA đơpDVvrNj8 ngườiTL4bXnvS mộtM3gt hồipDVvrNj8, rồipDVvrNj8 chpDVvrNj8ân bpDVvrNj8ắt đM3gtầu TL4bXnvSchạy pDVvrNj8theo nó!

“nàTL4bXnvSy!! tM3gtôi xM3gtin lỗiM3gt rTL4bXnvSồi mà!!”M3gt hắnM3gt pDVvrNj8nhăn mặtM3gt nói,pDVvrNj8 pDVvrNj8tay pDVvrNj8nắm pDVvrNj8lấy TL4bXnvStay nó!!

“tTL4bXnvSui kTL4bXnvSo chM3gtấp nhận!”M3gt nópDVvrNj8 đứngTL4bXnvS lại,M3gt hấtpDVvrNj8 mặt!!

“TL4bXnvSko cTL4bXnvShấp nhận?”TL4bXnvS KHTL4bXnvSOA hỏipDVvrNj8 lạiM3gt, nếuM3gt pDVvrNj8nó M3gtnhìn thấpDVvrNj8y mặtpDVvrNj8 KTL4bXnvSHOA TL4bXnvSlúc nTL4bXnvSày thìTL4bXnvS chắTL4bXnvSc chM3gtắn sTL4bXnvSẽ M3gtphát hiM3gtện nM3gtụ cườipDVvrNj8 ranM3gth mãnhM3gt củpDVvrNj8a cậu!

“đTL4bXnvSúng!! M3gtKo chấTL4bXnvSp nhận!!”M3gt pDVvrNj8nó vM3gtẫn giữpDVvrNj8 nguyTL4bXnvSên bộM3gt mặtTL4bXnvS tựpDVvrNj8 kpDVvrNj8iêu củaTL4bXnvS mình!!!

M3gtBất chợt,M3gt TL4bXnvSnó pDVvrNj8thấy cơpDVvrNj8 thM3gtể bịpDVvrNj8 nhM3gtấc bổng!!

“aTL4bXnvSh!!! CTL4bXnvSậu lTL4bXnvSàm TL4bXnvSj vậy!pDVvrNj8! tM3gtui tépDVvrNj8 bâyTL4bXnvS M3gtgiờ!!! pDVvrNj8Bỏ TL4bXnvStui xuốngTL4bXnvS coi!!TL4bXnvS” nóTL4bXnvS vừapDVvrNj8 vùngTL4bXnvS vẫypDVvrNj8, vTL4bXnvSừa cốTL4bXnvS gTL4bXnvSiữ thăTL4bXnvSng bpDVvrNj8ằng cTL4bXnvSho khỏipDVvrNj8 ngã!

“haizzzzz!! TôiTL4bXnvS kpDVvrNj8o pDVvrNj8bik phảiTL4bXnvS làpDVvrNj8m sM3gtao đểTL4bXnvS TL4bXnvScậu cM3gthấp nhpDVvrNj8ận TL4bXnvSlời xTL4bXnvSin lỗM3gti củTL4bXnvSa tôpDVvrNj8i, TL4bXnvSnên đànhM3gt uM3gty hiM3gtếp vậTL4bXnvSy!!” hM3gtắn cườiTL4bXnvS M3gtranh mãnh!!

“oTL4bXnvSa~~ chónM3gtg mặtM3gt pDVvrNj8quá!! ChpDVvrNj8o tpDVvrNj8ui xuống!!”M3gt nóM3gt pDVvrNj8bỏ cuộc,TL4bXnvS kTL4bXnvSo chốngM3gt TL4bXnvScự nữaTL4bXnvS, bắpDVvrNj8t đầuTL4bXnvS nàipDVvrNj8 nỉ!!

“chưaM3gt đTL4bXnvSc!! TTL4bXnvSôi múM3gtn cậupDVvrNj8 đếnpDVvrNj8 nTL4bXnvSơi TL4bXnvSnày!!” pDVvrNj8hắn M3gttíp tpDVvrNj8ục bM3gtước đpDVvrNj8i, vừapDVvrNj8 đpDVvrNj8i vừapDVvrNj8 nói!

“TL4bXnvSđi đâuM3gt? NhưTL4bXnvSng màTL4bXnvS cũnpDVvrNj8g phảiTL4bXnvS cM3gtho tpDVvrNj8ui xuốnpDVvrNj8g chứ!M3gt! M3gtNgười tpDVvrNj8a nhìpDVvrNj8n!” nóTL4bXnvS M3gtđỏ mặt,pDVvrNj8 nói!!

Đúng lM3gtà ngườTL4bXnvSi pDVvrNj8đi đườngM3gt nhTL4bXnvSìn nóM3gt vàpDVvrNj8 hắpDVvrNj8n rpDVvrNj8ất TL4bXnvSnhìu, pDVvrNj8còn chỉM3gt chTL4bXnvSỏ lunTL4bXnvSg tungM3gt!!! ATL4bXnvSi cũnTL4bXnvSg nM3gtói TL4bXnvS2 đứaTL4bXnvS pDVvrNj8là ……M3gt……………………….gay!!!! nhìupDVvrNj8 pDVvrNj8cô pDVvrNj8gái chéTL4bXnvSp miệng,pDVvrNj8 pDVvrNj8đẹp trM3gtai mTL4bXnvSà lại…………!!

“kệTL4bXnvS họ!!pDVvrNj8” hM3gtắn vM3gtẫn bướcM3gt M3gtđi, lạTL4bXnvSnh lùngTL4bXnvS nói!!

NTL4bXnvSó kM3gto ýTL4bXnvS kiếnpDVvrNj8 TL4bXnvSj nữa!!pDVvrNj8 nópDVvrNj8 bỏM3gt cuộTL4bXnvSc rM3gtồi!! pDVvrNj8hắn thìM3gt cM3gtứ bướcM3gt M3gt, pDVvrNj8càng lúcpDVvrNj8 cpDVvrNj8àng nhanh!

ĐiTL4bXnvS M3gtđc mộM3gtt hpDVvrNj8ồi, nM3gtó TL4bXnvSbắt pDVvrNj8đầu nghTL4bXnvSe tiếngM3gt nhạcTL4bXnvS ầmM3gt ĩ!!!pDVvrNj8 ThM3gteo nópDVvrNj8 bTL4bXnvSik thìpDVvrNj8……………đây chẳnTL4bXnvSg pTL4bXnvShải pDVvrNj8là qupDVvrNj8án bpDVvrNj8ar hpDVvrNj8ay pDVvrNj8sao? saM3gto hM3gtắn M3gtlại đưTL4bXnvSa TL4bXnvSnó TL4bXnvStới đây?

“phịch!!M3gt” hM3gtắn đM3gtặt pDVvrNj8nó xuốngTL4bXnvS TL4bXnvSmột cáipDVvrNj8 ghếpDVvrNj8 M3gtsofa!! MáuM3gt dồnTL4bXnvS lêTL4bXnvSn nãoM3gt M3gtnãy TL4bXnvSgiờ nênpDVvrNj8 nóTL4bXnvS hTL4bXnvSơi pDVvrNj8chóng mặt,TL4bXnvS mắtM3gt pDVvrNj8nó tạTL4bXnvSm thờipDVvrNj8 pDVvrNj8ko thM3gtấy đcM3gt pDVvrNj8j hết!!TL4bXnvS đếM3gtn pDVvrNj8khi nhTL4bXnvSìn đTL4bXnvSc lM3gtà đTL4bXnvSã thấyTL4bXnvS TL4bXnvSmình ngồpDVvrNj8i pDVvrNj8trên TL4bXnvSmột cáipDVvrNj8 pDVvrNj8ghế!! BM3gtên TL4bXnvSphải làpDVvrNj8 KTL4bXnvSHOA!! CònM3gt bêpDVvrNj8n cạnhTL4bXnvS TL4bXnvSlà mM3gtấy thằpDVvrNj8ng TL4bXnvSmà TL4bXnvSnó TL4bXnvSko qpDVvrNj8uen bik!pDVvrNj8! HìnhTL4bXnvS nTL4bXnvShư lpDVvrNj8à đànM3gt epDVvrNj8m củaTL4bXnvS pDVvrNj8hắn! CTL4bXnvShỉ dupDVvrNj8y nTL4bXnvShất TL4bXnvScó mTL4bXnvSột ngườM3gti mM3gtà pDVvrNj8nó bik……..TL4bXnvSđó lM3gtà TL4bXnvSDUY!! MM3gtặt TL4bXnvSnó tM3gtối spDVvrNj8ầm lpDVvrNj8ại!! cáiTL4bXnvS bTL4bXnvSản mTL4bXnvSặt cpDVvrNj8ủa DM3gtUY tTL4bXnvShật đángpDVvrNj8 ghTL4bXnvSét kTL4bXnvShi npDVvrNj8hìn tpDVvrNj8hấy nópDVvrNj8!! cựcM3gt TL4bXnvSkì npDVvrNj8ham hiểm!TL4bXnvS! aM3gtsh M3gtnó pDVvrNj8ghét cM3gtay gM3gthét đắngTL4bXnvS tTL4bXnvSên nM3gtày nhaz!!!!

DUY npDVvrNj8gạc nM3gthiên TL4bXnvSvì sTL4bXnvSự M3gtxuất hiệnM3gt củapDVvrNj8 nóM3gt!! cpDVvrNj8ả cM3gtách mM3gtà nóTL4bXnvS xuấtTL4bXnvS hiTL4bXnvSện tropDVvrNj8ng quánTL4bXnvS TL4bXnvSbar nàTL4bXnvSy cTL4bXnvSũng rấpDVvrNj8t pDVvrNj8kì M3gtlạ!! lúcpDVvrNj8 vàTL4bXnvSo TL4bXnvSnó đcpDVvrNj8 KHOM3gtA váM3gtc trênTL4bXnvS vaM3gti cứM3gt nhM3gtư pDVvrNj8bao gpDVvrNj8ạo!! KHM3gtOA cóM3gt M3gtbao giM3gtờ lTL4bXnvSàm pDVvrNj8mấy cTL4bXnvSái cTL4bXnvShuyện trẻM3gt coM3gtn nàyM3gt đâpDVvrNj8u chớ?

NhưngTL4bXnvS cTL4bXnvSó vẻM3gt nhpDVvrNj8ư npDVvrNj8ó M3gtrất ghpDVvrNj8ét khM3gti nhìnM3gt thTL4bXnvSấy cậu,pDVvrNj8 vM3gtì vậpDVvrNj8y mpDVvrNj8à DM3gtUY chTL4bXnvSe pDVvrNj8sự ngM3gtạc nTL4bXnvShiên M3gtcủa mìnhTL4bXnvS, khẽTL4bXnvS nhếchpDVvrNj8 M3gtmôi!! ĐưpDVvrNj8ơng TL4bXnvSnhiên pDVvrNj8cậu biếtpDVvrNj8 pDVvrNj8điều đópDVvrNj8 lM3gtàm chTL4bXnvSo TL4bXnvSnó tứcpDVvrNj8 tTL4bXnvSối đếnM3gt TL4bXnvSmức nào!!

“này!!” KHOTL4bXnvSA héTL4bXnvSt lớnM3gt, đM3gtưa trưTL4bXnvSớc mpDVvrNj8ặt nóTL4bXnvS mộtM3gt lM3gty rượu!

Nó lưỡngTL4bXnvS lự,TL4bXnvS cpDVvrNj8ầm pDVvrNj8li rượu,TL4bXnvS rồpDVvrNj8i nTL4bXnvSói lớn!

“tM3gtui kM3gto biếpDVvrNj8t uM3gtống rượu!”

KHOM3gtA M3gtnghiêng đầuM3gt nhTL4bXnvSìn pDVvrNj8nó, nửTL4bXnvSa tM3gtin nửpDVvrNj8a TL4bXnvSko!! nhưpDVvrNj8ng mộM3gtt đứaTL4bXnvS giốngM3gt pDVvrNj8con pDVvrNj8nít nTL4bXnvShư pDVvrNj8no nóiTL4bXnvS pDVvrNj8ko biếpDVvrNj8t uốngM3gt rượupDVvrNj8 cóM3gt lẽM3gt pDVvrNj8là thật!!

KpDVvrNj8HOA nhTL4bXnvSún vaTL4bXnvSi, M3gtnhếch mépTL4bXnvS, TL4bXnvSrồi upDVvrNj8ống cạTL4bXnvSn lM3gty rượuTL4bXnvS tpDVvrNj8rên tay!!

M3gtChợt KHOTL4bXnvSA khoácM3gt vaM3gti npDVvrNj8ó, nóM3gti! VớiTL4bXnvS M3gtmọi người!

“đâyM3gt TL4bXnvSlà HẢI,pDVvrNj8 bạTL4bXnvSn củTL4bXnvSa TL4bXnvStôi!! TôpDVvrNj8i tuyêM3gtn bM3gtố, từTL4bXnvS đâyM3gt TL4bXnvStrở đpDVvrNj8i, TL4bXnvSnếu aTL4bXnvSi pDVvrNj8gây TL4bXnvSsự vớiTL4bXnvS HẢITL4bXnvS, tTL4bXnvShì cpDVvrNj8oi TL4bXnvSnhư làM3gt gâyTL4bXnvS sựM3gt vpDVvrNj8ới KHTL4bXnvSOA này!!TL4bXnvS” ánhM3gt pDVvrNj8mắt TL4bXnvSKHOA TL4bXnvSquét mộM3gtt lượM3gtt M3gtđàm epDVvrNj8m xTL4bXnvSung quanpDVvrNj8h, M3gtbọn chúM3gtng lúM3gtc đầpDVvrNj8u TL4bXnvSngây ngTL4bXnvSười nhìpDVvrNj8n KHOM3gtA!! NhưnM3gtg TL4bXnvSlát spDVvrNj8au M3gtcũng hTL4bXnvSô TL4bXnvSto TL4bXnvS, rồpDVvrNj8i nângM3gt rpDVvrNj8ượu lênpDVvrNj8 uống!!

ChỉTL4bXnvS ngoạTL4bXnvSi pDVvrNj8trừ mấypDVvrNj8 tM3gtên bpDVvrNj8ị nóM3gt đTL4bXnvSánh lầnM3gt TL4bXnvStrước, cảTL4bXnvS DTL4bXnvSUY nữa!pDVvrNj8! bM3gtọn TL4bXnvSchúng biếM3gtt TL4bXnvSnó, nTL4bXnvShưng vTL4bXnvSì ngM3gthe lờiM3gt DM3gtUY nênpDVvrNj8 kM3gto dM3gtám làmTL4bXnvS pDVvrNj8j, chM3gtỉ ứcpDVvrNj8 chếM3gt cầmpDVvrNj8 rượuM3gt uốnTL4bXnvSg theo!!

“cậuTL4bXnvS lpDVvrNj8à pDVvrNj8bạn cpDVvrNj8ủa TL4bXnvSKHOA, TL4bXnvSxem pDVvrNj8như M3gtcũng làTL4bXnvS bTL4bXnvSạn cTL4bXnvSủa tôi!!TL4bXnvS pDVvrNj8Chào ngườM3gti TL4bXnvSanh TL4bXnvSem mớipDVvrNj8!” chpDVvrNj8ợt DUM3gtY TL4bXnvSbước đTL4bXnvSến tTL4bXnvSrước nó,TL4bXnvS cM3gthìa tpDVvrNj8ay rM3gta đểM3gt bắtM3gt pDVvrNj8tay vớipDVvrNj8 nó!!

NTL4bXnvSó nhìM3gtn DUTL4bXnvSY vớM3gti ánhpDVvrNj8 mắtTL4bXnvS hìnTL4bXnvSh vpDVvrNj8iên đpDVvrNj8ạn! cM3gthỉ hTL4bXnvSận kTL4bXnvSo pDVvrNj8thể TL4bXnvSlao lênM3gt đánhpDVvrNj8 pDVvrNj8tên nàM3gty vM3gtì KHpDVvrNj8OA đapDVvrNj8ng ởTL4bXnvS đây!!

TL4bXnvSNó miễnM3gt cưỡngTL4bXnvS đưM3gta tM3gtay pDVvrNj8ra, bắTL4bXnvSt tpDVvrNj8ay pDVvrNj8với DUY!TL4bXnvS! pDVvrNj8Tay pDVvrNj8DUY nắpDVvrNj8m cM3gthặt M3gttay pDVvrNj8nó! đau!M3gt NM3gthưng M3gtnó vẫnpDVvrNj8 đểpDVvrNj8 gươngTL4bXnvS mặtpDVvrNj8 bìM3gtnh thản!!!pDVvrNj8 cònTL4bXnvS M3gtcười nữa!

BpDVvrNj8ên cạnM3gth, KHpDVvrNj8OA nhìM3gtn pDVvrNj82 ngườpDVvrNj8i mM3gtà cM3gtười! M3gtrồi cậM3gtu TL4bXnvStíp tpDVvrNj8ục TL4bXnvSuống M3gtli tTL4bXnvShứ 2!

“ash!M3gt! SaTL4bXnvSo nặngTL4bXnvS vậypDVvrNj8 nè!!”TL4bXnvS pDVvrNj8nó nhpDVvrNj8ăn mM3gtặt, mpDVvrNj8ở cửaM3gt, M3gtrồi pDVvrNj8lôi KTL4bXnvSHOA vàpDVvrNj8o M3gtphòng!! NM3gtó đápDVvrNj8 pDVvrNj8vào châM3gtn KHOM3gtA M3gtmột cpDVvrNj8ái pDVvrNj8như tpDVvrNj8rả M3gtthù!! TL4bXnvSAi biểupDVvrNj8 uốnM3gtg nhìTL4bXnvSu qM3gtuá TL4bXnvSlàm jM3gt, đểM3gt gTL4bXnvSiờ nTL4bXnvSó phảipDVvrNj8 vácTL4bXnvS cTL4bXnvSủa nợpDVvrNj8 nàM3gty về!M3gt! TL4bXnvSnó ứcM3gt cpDVvrNj8hế pDVvrNj8nhất TL4bXnvSlà têM3gtn DTL4bXnvSUY!! ĐúnpDVvrNj8g TL4bXnvSlà lấyTL4bXnvS chuyệnM3gt côTL4bXnvSng trảpDVvrNj8 thpDVvrNj8ù tTL4bXnvSư màpDVvrNj8!! KHM3gtOA M3gtsay xỉTL4bXnvSn, ppDVvrNj8hận đàM3gtn M3gtem cũngTL4bXnvS cTL4bXnvSó tTL4bXnvShể vTL4bXnvSác đạiM3gt pDVvrNj8ka M3gtvề chứ!!pDVvrNj8 pDVvrNj8Vậy màM3gt tTL4bXnvSên đM3gtó chM3gtỉ nTL4bXnvSói mộM3gtt tiếngpDVvrNj8 “HẢITL4bXnvS lTL4bXnvSà bạM3gtn TL4bXnvScùng phònpDVvrNj8g vớiM3gt KM3gtHOA!! NpDVvrNj8ên pDVvrNj8cho pDVvrNj8cậu ấypDVvrNj8 dTL4bXnvSẫn M3gtKHOA vM3gtề lTL4bXnvSà pDVvrNj8đc nhất!!”M3gt rồTL4bXnvSi cáipDVvrNj8 bpDVvrNj8ọn kiTL4bXnvSa cũTL4bXnvSng gậtM3gt gậM3gtt cpDVvrNj8ái đầuTL4bXnvS M3gtxong nTL4bXnvSgồi xuốnM3gtg típTL4bXnvS TL4bXnvStục uốnM3gtg TL4bXnvSrượu!! ứcM3gt chếM3gt kpDVvrNj8o chứ?TL4bXnvS CùngM3gt pDVvrNj8phòng thìpDVvrNj8 pDVvrNj8liên quTL4bXnvSan M3gtj hảM3gt? têpDVvrNj8n pDVvrNj8mặt dpDVvrNj8ày kpDVvrNj8ia!! nTL4bXnvSó hếTL4bXnvSt dậmTL4bXnvS chânM3gt M3gtxuống sànTL4bXnvS, rpDVvrNj8ồi nhảyTL4bXnvS tưngTL4bXnvS lTL4bXnvSên M3gtvì M3gttức!! rTL4bXnvSồi bM3gtao nhiM3gtu tpDVvrNj8ức giậnM3gt nóM3gt dồnM3gt hếtM3gt vàpDVvrNj8o M3gtchân M3gtKHOA, TL4bXnvSđá pDVvrNj8lấy TL4bXnvSđá để!!

“ưm…………….TRApDVvrNj8NG M3gtTHƯ!!!” trpDVvrNj8ong cpDVvrNj8ơn M3gtmê manM3gt, hắpDVvrNj8n liềTL4bXnvSn gpDVvrNj8ọi M3gttên mộtpDVvrNj8 người!M3gt! M3gtnói đúngTL4bXnvS hTL4bXnvSơn lM3gtà gọpDVvrNj8i nó!!

ChTL4bXnvSân TL4bXnvScủa nTL4bXnvSó ngưnTL4bXnvSg pDVvrNj8giữa kM3gto trunTL4bXnvSg, M3gtnó nM3gtgồi xuM3gtống, lắngpDVvrNj8 nghM3gte!! ThoánTL4bXnvSg TL4bXnvSvui mừng,M3gt kêupDVvrNj8 tênM3gt nópDVvrNj8, pDVvrNj8chắc lTL4bXnvSà thícpDVvrNj8h òi!!pDVvrNj8 HắcTL4bXnvS hắTL4bXnvSc!! M3gtxem nhưM3gt pDVvrNj8kế hoạchM3gt thànM3gth pDVvrNj8công mộtTL4bXnvS nửa!

“HẢI…………HẢI…….” hắnpDVvrNj8 típTL4bXnvS tụcpDVvrNj8 lM3gtầm bTL4bXnvSầm!! TL4bXnvSnó tpDVvrNj8hì TL4bXnvSmuốn TL4bXnvSté xpDVvrNj8ỉu!! cáiTL4bXnvS pDVvrNj8j pDVvrNj8mà M3gtHẢI chứTL4bXnvS!! LpDVvrNj8úc làTL4bXnvS cM3gton gáiM3gt nM3gtó pDVvrNj8là TL4bXnvSTRANG TL4bXnvSTHƯ nhapDVvrNj8z!! CM3gtòn HẢITL4bXnvS làM3gt coTL4bXnvSn tM3gtrai mà!!

NóTL4bXnvS trònpDVvrNj8 xpDVvrNj8oe mắtTL4bXnvS, gpDVvrNj8ương mặtpDVvrNj8 thoM3gtáng pDVvrNj8sợ TL4bXnvShãi!! Đừng………..đừngM3gt nóTL4bXnvSi lpDVvrNj8à hpDVvrNj8ắn biM3gtến tháM3gti nhazpDVvrNj8!!! CopDVvrNj8n traTL4bXnvSi pDVvrNj8cũng thTL4bXnvSích TL4bXnvSsao? đang tính đứng dậy, chợt hắn quơ tay, làm nó ngã vào lòng hắn!!

Hắn đang trong cơn say, thấy nặng nặng liền lờ mờ mở mắt!! hắn thấy miên man một gương mặt khá là quen thuộc!! là HẢI sao? ko!! sao giờ lại là TRANG THƯ chứ? Là TRANG THƯ sao? đúng rồi, đôi mắt này…………là của TRANG THƯ!! Cả cái mũi, rồi đôi môi!!! Hắn chăm chăm vào đôi môi đó, cứ sát lại gần!!!

Nó như đơ người! (t/g: bịnh truyền kíp mờ!! ai hun cứ đơ người á!! Rồi hun xong lại ****!! hắc hắc!!-TT: mi mún chết lắm rồi phải ko? ta cho mi mấy nhát nhaz!!!!*gương mặt nham hiểm, tay lăm le con dao phay sáng lóa*-t/g: ko!! em iu đời, TT tỉ tỉ tha cho em!!)

Rồi chuyện j tới cũng tới!!!

Đêm tối, trong một căn phòng VIP của trường BOY, có hai mỹ nam đang làm một chuyện mà bất kì nữ sinh nào nhìn thấy cũng phải hét lên!!! Một , họ hét lên vì đc thõa con mắt!! hai, họ hét lên vì nghĩ đây là những cảnh biến thái nhất trong lịch sử loài người! (hì!t/g chém hơi quá!)

Chừng 30 giây sau, nó mới ý thức đc chuyện xảy ra, đương nhiên nó nhanh chóng đẩy hắn , đứng dậy!! nó lấy tay sờ môi mình!! Sao vậy nè!! Nó tự nhiên thấy…………..thinh thích nhaz!! Nó cảm thấy tê tê nơi đầu môi!!

Nó liền lắc đầu trước nhận định đó, rồi chạy thẳng vào WC, ngồi trong đó hàng giờ liền!! tự nhiên…………tim nó đập nhanh quá!