Chết!!! lỡ yêu rồi!làm sao đây? - Chap 19 - 21

 

Chap mbAA19

Mắt nnDLaó dườngmbAA nhưmbAA knDLao đónnDLag lạiREms đcmbAA! g8c6Nó chỉmbAA m7AFtở tREmso tREmshật tnDLao nhg8c6ìn hắn!!!

Bị……….bị phámbAAt hinDLaện rồi7AFt nDLasao? tronnDLag phmbAAút 7AFtchốc, gươngREms g8c6mặt nóREms mbAAko còREmsn giọtmbAA máu!!REms Hắn…………h7AFtắn phát7AFt hiREmsện rREmsa tg8c6hì 7AFtsẽ làmbAAm mbAAj nmbAAó đây?nDLa HnDLaắn mbAAsẽ tnDLaức giận,7AFt gnDLaiết nmbAAó, hànhREms hạREms nóREms, ug8c6y nDLahiếp mbAAnó!!!! nDLamà g8c6……… mg8c6à……..ở khoảnmbAAg cácnDLah này……………lỡg8c6 tnDLahú mbAAtính trmbAAong nREmsgười hắnnDLa nổimbAA lênREms t7AFthì mbAAsao? ahREms!! nDLaNó……….nó 7AFtko b7AFtik đâu!!

“sao…………….saoREms cậu……”nDLa 7AFtnó lắREmsp bắpg8c6, từnDLa “bnDLaiết” chg8c6ưa mbAAđc mbAAnói REmsra thì7AFt hắg8c6n liềng8c6 REmslấy ngóng8c6 tnDLaay đặtnDLa lêng8c6 môimbAA nó!

HắnnDLa t7AFthở dnDLaài vômbAA g8c6tận rồinDLa nDLaquay lưnnDLag vềREms phíg8c6a nónDLa, nó7AFt vẫ7AFtn đứngREms g8c6khép nég8c6p vàg8c6o bứcg8c6 tườngg8c6, chnDLaỉ monREmsg bứ7AFtc 7AFttường cónDLa cmbAAái đường7AFt hREmsầm nDLabí mậ7AFtt mbAAj nDLaj đónDLa đểmbAA n7AFtó cg8c6hui vào7AFt nREmshư tREmsrong p7AFthim g8c6mà nnDLaó hag8c6y xem!

Hắn7AFt xmbAAoa nDLaxoa REmsthái dưmbAAơng, hếtg8c6 mbAAnhăn mặtmbAA rồg8c6i cốg8c6 gg8c6ắng gnDLaiãn mặtREms rmbAAa mbAAhết c7AFtỡ, hắng8c6 ng7AFthĩ mbAAj mg8c6à REmslại hỏiREms mộtnDLa thằnmbAAg cREmson tg8c6rai mbAAcâu đóg8c6 chứ?7AFt Lg8c6ỡ nnDLaó giậnREms thìREms sao?

REmsCậu cườinDLa x7AFtòa, g8c6quay lg8c6ại x7AFtoa đ7AFtầu nnDLaó, nhìnmbAA mbAAnó đầg8c6y âg8c6n hận!

“xin7AFt lỗi!nDLa! tômbAAi g8c6chỉ giỡng8c6 thô7AFti!! mbAACậu làmmbAA mbAAj mnDLaà làg8c6 cnDLaon gmbAAái nDLachứ?” rnDLaồi hắn7AFt lắcREms đầu,REms vơg8c6 đmbAAại mộtnDLa cág8c6i ámbAAo, đnDLai g8c6thẳng vnDLaào nhnDLaà WC!

7AFtNó nmbAAgẩn ngơnDLa, nó……mbAA………hắn nói7AFt vậynDLa bREmsộ nnDLaó kREmso thREmsể nDLalà conDLan gg8c6ái sag8c6o? nóREms nêREmsn g8c6vui ha7AFty tứg8c6c giREmsận 7AFtkhi nghmbAAe hắmbAAn mbAAnói câmbAAu đóg8c6 chứ?

nDLaTiếng nướcnDLa vaREmsng rmbAAa tr7AFtong nhnDLaà mbAAtắm làmmbAA nREmsó bừngmbAA tỉng8c6h! 7AFtnó bREmsắt đầ7AFtu thở,REms 7AFthồi nãynDLa knDLao hỉuREms mbAAsao ng8c6ó mbAAlại ng7AFtưng g8c6thở, tg8c6hời gnDLaian nhưmbAA bấtREms tậnREms, mbAAnó cảREmsm thấmbAAy REmsthời 7AFtgian nhREmsư ngừg8c6ng tnDLarôi! CnDLahỉ cREmsó tiếg8c6ng g8c6tim đập7AFt mmbAAới cg8c6ho nónDLa biREmsết g8c6là nó7AFt 7AFtcòn sống!

Nó qnDLauỵ xuốnmbAAg gig8c6ường, ng8c6ằm snDLaấp xuốngmbAA đónDLa! nóg8c6 7AFtlấy cái7AFt gối,REms cnDLahe đ7AFtầu mìnREmsh g8c6mong tìmmbAA đmbAAc g8c6cảm giREmsác anDLan mbAAtoàn! NnDLahưng g8c6cái cảREmsm mbAAgiác nDLaan toànDLan đg8c6âu k7AFto t7AFthấy, 7AFtchỉ thấnDLay ngạtnDLa thREmsở 7AFthơn, nó7AFt đổiREms tưg8c6 tREmshế, nREmsằm đốinDLa diệnREms vREmsới tREmsrần nhREmsà!! CmbAAhưa bg8c6ao REmsgiờ nnDLaó bốnDLai rốimbAA đếnnDLa vậy!REms ng8c6ó bắg8c6t đ7AFtầu ng7AFthĩ tớg8c6i việc…………nDLalỡ nDLahắn mbAAphát hnDLaiện nmbAAó g8c6là mbAAcon gág8c6i REmsthì sag8c6o? liệ7AFtu hắn7AFt có7AFt cưmbAAời, g8c6rồi nmbAAói lmbAAà hnDLaắn nDLagiỡn nếmbAAu mbAAtrong tươ7AFtng 7AFtlai 7AFthắn lnDLaại hỏig8c6 nónDLa nDLacâu đó!

LàmbAAm g8c6sao đmbAAây? Bâg8c6y g8c6giờ mới7AFt cả7AFtm giámbAAc n7AFtó đannDLag sg8c6ống trombAAng đốnnDLag lửa!!

“ting………………REms. tmbAAang …………ting!!”REms đt7AFt REmsnó vanDLang nDLalên, ng8c6ó giật7AFt nDLamình, vụngnDLa vềmbAA lg8c6ấy c7AFtái đt!!

“a….alo!”

“chg8c6ị! Sag8c6o REmshôm n7AFtay chmbAAị g8c6nghỉ họcnDLa vậy?”g8c6 đầuREms dâmbAAy bnDLaên 7AFtkia, g8c6em nó-HnDLaUY nói7AFt vớiREms giọngmbAA đ7AFtầy lnDLao lắng!!

“ah!! CREmshị g8c6hơi nDLamệt! màmbAA cómbAA REmsj k7AFto?” nnDLaó hỏi7AFt ngnDLaược 7AFtlại! nhưngg8c6 kREmso mbAAquên nói7AFt cực7AFt nh7AFtỏ mbAAđể hắng8c6 khỏinDLa nghe!

“ng8c6gày nDLamai nDLachúng g8c6taz sẽmbAA vềg8c6 nhmbAAà, tới7AFt hạng8c6 nDLa3 thángmbAA rồi!REms ch7AFtị kREmso nhớnDLa à?”REms e7AFtm nónDLa nói!

NREmsó ngạcmbAA nhiênREms, tREmsới hạn7AFt rồmbAAi sao7AFt? ng8c6hưng cũ7AFtng g8c6ko 7AFtsao! 7AFtmai mới7AFt đnDLai REmsmà, gig8c6ờ chu7AFtẩn bREmsị cnDLaòn kịREmsp chán!

Nó7AFt nghnDLaĩ g8c6vậy, cườimbAA g8c6tươi m7AFtặc REmsdù g8c6em nmbAAó knDLao có7AFt ởREms đây!

“ok!! MnDLaai xuấtREms phátmbAA pnDLahải REmsko! sg8c6ao chịnDLa quên7AFt chứ!!g8c6 Th7AFtôi! Eg8c6m chuẩREmsn bmbAAị rồ7AFti ngủnDLa mbAAđi!” nDLanó khuyê7AFtn 7AFtem nó!

“dạ!nDLa cmbAAhị ng7AFtủ nREmsgon!” 7AFtHUY tmbAArả l7AFtời lại!

“ok! NgnDLaủ ngog8c6n!” nóREms nnDLaói xonnDLag tắnDLat đt!g8c6 CườinDLa k7AFthì g8c6một cái!

“j vậy7AFt?” hắnDLan từnDLa nhnDLaà tắm7AFt bướ7AFtc ra7AFt, trREmsên ngườiREms REmschỉ g8c6độc ng8c6hất mộnDLat cáinDLa khắ7AFtn 7AFtquấn nDLadưới bụngnDLa! tREmsay hấ7AFtt hg8c6ất 7AFtcái mbAAmái tg8c6óc đangmbAA ư7AFtớt nhẹp!!

“cậu………….cậREmsu!!” nóg8c6 g8c6tròn mắt,nDLa lắpg8c6 bắp,g8c6 tREmsay chỉg8c6 về7AFt phíag8c6 hắn!

“tôi7AFt g8c6sao?” hắnmbAA nhướnmbAA g8c6mày nhìmbAAn nó!

“sao…….sao………….quần………….áo….”

“mbAAah!! MìmbAAnh h7AFtồi REmsnãy g8c6lấy lnDLaộn g8c6cái ánDLao dơ!!mbAA Lạig8c6 knDLao cóREms qnDLauần nữa!!khì!!REms dạmbAAo nàg8c6y ha7AFty quêREmsn!” rmbAAồi hắREmsn “vg8c6ô nDLatư” cởimbAA cnDLaái 7AFtkhăn rnDLaa, xỏREms quầng8c6 vào!

NónDLa mbAAđơ g8c6mặt, lặn7AFtg lẽg8c6 qREmsuay sag8c6ng hướng7AFt khác!nDLa! NmbAAó k7AFthóc tREmshầm! snDLaao………sao g8c6mà g8c6nó chịug8c6 nổi7AFt đây!!

Aaaaag8c6aaaaaa!! Thân7AFt hìnhg8c6 REmscực mbAAđẹp cg8c6ủa hắn…………..saoREms mREmsà chịunDLa ng8c6ổi mbAAđc chứ?7AFt nDLaNó 7AFtmuốn ăng8c6 REmsđậu hủ!!g8c6 đnDLaậu hủ!!

NhưnREmsg g8c6rồi nómbAA đỏmbAA mặtREms vớimbAA g8c6cái s7AFtuy n7AFtghĩ đnDLaầy bệnhREms hoạnmbAA cnDLaủa nó!g8c6! nóg8c6 lấymbAA nDLagối đập7AFt REmsliên tnDLaíp và7AFto mnDLaặt!! mbAAnhanh chóng,mbAA n7AFtó REmsngưng độnnDLag tánDLac đóREms, thiế7AFtt nREmsghĩ têmbAAn đóREms b7AFtị ăg8c6n đậuREms 7AFthủ 7AFtcũng tạig8c6 hắ7AFtn mbAAthôi! nDLaAi REmsbỉu hắnDLan th7AFtay đồg8c6 trưmbAAớc mặmbAAt nó!g8c6! mREmsà nhìnmbAA chắg8c6c cũmbAAng k7AFto sao!

NmbAAghĩ vnDLaậy, nóg8c6 q7AFtuay nDLamặt lại,nDLa thìmbAA pháREmst 7AFthiện hắnnDLa đãREms thanDLay xonmbAAg đồREms mbAArồi!! nmbAAó nDLaxụ mg8c6ặt, tiếmbAAc nuối!!

*á!! g8c6J v7AFtậy nèg8c6!! OmbAAa!! TuREmsi đg8c6ang ngh7AFtĩ REmsj vậyREms nè!!nDLa! K7AFto đg8c6c!! VềmbAA nhàmbAA 7AFtphải REmstĩnh mbAAtâm lạmbAAi thôg8c6i!!* mbAAnó REmsmím mnDLaôi, lấg8c6y 7AFttay g8c6gõ lênREms 7AFtđầu g8c6đầy tội7AFt lỗi!!

“cnDLaậu mbAAbị 7AFtj mbAAà?” thấymbAA hànDLanh độngnDLa kì7AFt lREmsạ mbAAcủa nmbAAó, hắREmsn liềnmbAA hỏg8c6i thăm!!

“a7AFtsh!!! Cóg8c6 7AFtj đâu7AFt!” mbAAnó xụg8c6 mặt,g8c6 chnDLau mỏ!

“hnDLaa ha!g8c6! 7AFtNếu cậmbAAu c7AFtó sởREms thíREmsch g8c6tự đá7AFtnh đầuREms REmsnhư vậmbAAy thg8c6ì …………..mbAA” hắn7AFt gmbAAiơ taREmsy lênDLan! “tô7AFti 7AFtsẽ g8c6giúp cậunDLa!” hmbAAắn cườnDLai nhREmsam nDLahiểm, rồmbAAi REmslao lmbAAên vịnREms đầuREms nóREms lạiREms, 7AFtxoa mạREmsnh mbAAlàm tnDLaóc mbAAnó rnDLaối g8c6bù lên!

NóREms lmbAAa oanDLang oan7AFtg nDLalàm cnDLaăn phònREmsg REmsđang yêREmsn tĩg8c6nh bỗnnDLag chg8c6ốc đầmbAAy hmbAAỗn mbAAloạn! h7AFtắn thìg8c6 cànmbAAg thímbAAch thnDLaú, g8c6càng mạg8c6nh tay!

mbAA“chịu nDLathua chưa?”nDLa hắnREms g7AFthì nDLacổ nó!

“ah!.......mbAA.từ….từ!! cmbAAó nDLaj nóg8c6i chuyệREmsn nhREmsaz!!! Tug8c6i vớinDLa cậuREms cg8c6ó thg8c6i mbAAj đâREmsu màg8c6 đg8c6òi thắngg8c6 vớ7AFti thumbAAa?!” nóg8c6 cmbAAố gnDLaắng gỡg8c6 tnDLaay hắnREms REmsra, ng8c6ói 7AFtmột cmbAAách kREmshó nhọc!

“sg8c6ao REmsko chứnDLa? Cg8c6ậu đREmsang đọnDLa sức7AFt vớnDLai 7AFttôi mànDLa!” hREmsắn nóinDLa t7AFthản nhiên!

“ưm………cónDLa đâu?”REms nó7AFt 7AFttíp tụnDLac gâg8c6n cổ7AFt cãi!

“ chịug8c6 thuREmsa chưa?g8c6” h7AFtắn hỏinDLa lạmbAAi, đnDLaôi mà7AFty k7AFthẽ nh7AFtướn lên!!

mbAAChịu nDLahết g8c6nổi, nnDLaó lấynDLa hếnDLat sứcREms nói!

“ah!!REms 7AFtThua tnDLahua!! TunDLai t7AFthua!! Tg8c6hả rmbAAa!!! nDLaKhó thREmsở quá!!”

Nghe REmsnói vậynDLa, REmshắn lmbAAiền g8c6buông rg8c6a, nDLanó mbAAngay lậg8c6p g8c6tức mbAAnằm trườnmbAA xuốngnDLa gimbAAường! REmschưa REmsbao giờnDLa nónDLa REmsthấy 7AFtmệt nDLatới vậy!

Hắn nhREmsìn nóg8c6, cưnDLaời khìmbAA! GmbAAương 7AFtmặt REmsnó đỏmbAA gấcg8c6 REms, miệnnDLag thìnDLa đangg8c6 mở7AFt r7AFta đ7AFtể th7AFtở!! nDLaBỗng chốcnDLa g8c6hắn t7AFthấy mbAAtim mìnDLanh đập7AFt mạnnDLah, m7AFtặt h7AFtắn nóngREms nDLaran!!! AnDLah!! HắnnDLa bị7AFt nDLaj vậy?mbAA s7AFtao lạnDLai mbAAđỏ mbAAmặt chứ?

Hắn liềnDLan vg8c6ơ cáig8c6 khắn,nDLa t7AFtrùm lnDLaên đầuREms gimbAAả b7AFtộ REmsgiũ tónDLac đ7AFtể cmbAAhe đmbAAi g8c6gương mặnDLat đa7AFtng đỏREms mbAAlựng mbAAcủa mình!!

“tmbAAôi REmshơi đói!!!mbAA CậuREms đig8c6 ămbAAn kog8c6?” hắng8c6 lREmsên tiếng!!

“hở…mbAA.hả? g8c6ah!!! CnDLaậu baonDLa! Tu7AFti ă7AFtn!” nnDLaó ngnDLaóc đầuREms dmbAAậy, đô7AFti mắ7AFtt khg8c6ẽ 7AFtsáng lênmbAA k7AFthi mbAAnghe tớiREms g8c6việc 7AFtăn!! REmsNhưng nDLako nDLaquên bắg8c6t hắnnDLa trmbAAả tiền!

“ờ!!”g8c6 hắnREms gậtg8c6 đầu!!

“nDLaok!! ĐợnDLai tumbAAi tnDLaí!! TuREmsi đg8c6i tắmnDLa!” mbAAnó nREmshanh nDLachóng q7AFtuên cơg8c6n mệtREms mỏimbAA hồnDLai ng8c6ãy, đứnDLang dậy7AFt g8c6, đi7AFt tREmshẳng vônDLa 7AFtnhà tắm!!

Hắn tREmsừ mbAAtừ bunDLaông t7AFtay, 7AFtcho cmbAAái khănnDLa tắREmsm rREmsơi xumbAAống s7AFtàn!! GiốnmbAAg? nmbAAó nDLagiống TRREmsANG g8c6THƯ ởREms đinDLaểm nào?nDLa Sag8c6o cứREms phảg8c6i 7AFtđỏ mbAAmặt, rồmbAAi nDLabối rốmbAAi tr7AFtước mbAAmặt nónDLa tớinDLa vậ7AFty? g8c6nếu cứ7AFt cánDLai đànDLa nmbAAày……………chắc hắ7AFtn chếtmbAA mất!

H7AFtắn ngồimbAA xuốngmbAA gREmsiường suREmsy nghĩ!mbAA! CáiREms REmscô gáREmsi mbAAtên Tg8c6RANG REmsTHƯ kREmsia cóg8c6 mbAAj đặg8c6c biệtmbAA chứnDLa? nDLaSao lạinDLa cuốnnDLa nDLahút REmshắn tớimbAA vậy7AFt? trong8c6g 7AFtkhi mbAAcậu chg8c6ỉ mớg8c6i gặg8c6p cô7AFt REmsta cómbAA nDLa2 lg8c6ần, nhREmsưng smbAAao lạimbAA REmscó cảm7AFt nDLagiác r7AFtất nDLalà nDLathân qumbAAen! HắnREms cả7AFtm thấmbAAy rốmbAAi tg8c6hật sự!nDLa!! g7AFtiống ng8c6hư mộREmst cREmsuộn lREmsen nDLarối rămREms!!! CnDLaó 7AFtlẽ nDLahắn bnDLaệnh thậtg8c6 REmsrồi!!! cảREmsm g8c6giác vớiREms mộtREms thmbAAằng cmbAAon tra7AFti sag8c6o lạimbAA giREmsống REmscảm giREmsác nDLavới mộtg8c6 đứag8c6 7AFtcon gmbAAái REmschứ? Chắc7AFt m7AFtai hắn7AFt phảimbAA nDLađi kh7AFtám lnDLaại thôimbAA!!

Chap g8c620

Ban đêm7AFt gimbAAó thậtREms lạnREmsh, trg8c6ên vỉambAA mbAAhè vắngnDLa, bóREmsng hắnREms và7AFt REmsnó REmsin dàinDLa trê7AFtn mặtREms đưmbAAờng!!! lâuREms lâumbAA cREmsó v7AFtài cômbAA gámbAAi 7AFtđi ngang8c6g qnDLaua cườimbAA đầy7AFt ẩng8c6 ý!!!

KhỏimbAA nóinDLa những7AFt lnDLaần n7AFthư vg8c6ậy khinDLaến nómbAA mbAAnổi 7AFtda gàg8c6, g8c6còn hắg8c6n tREmshì g8c6như g8c6vô cả7AFtm, cứREms mg8c6iên manDLan REmssuy nghmbAAĩ linmbAAh ting8c6h 7AFttrong mbAAđầu, khiến7AFt áREmsnh nDLamắt lắng7AFt xuống,g8c6 7AFtgương nDLamặt trmbAAầm tưREms nDLatạo nênDLan vmbAAẻ đẹREmsp kiREmsên định!!!

nó thì7AFt hơmbAAi chánDLan, REmsnói chuyệg8c6n nDLa, mbAAnhưng cámbAAi tênREms bên7AFt mbAAcạnh lạiREms 7AFtko nómbAAi jg8c6! rồimbAA mbAAhát mộtnDLa 7AFtmình, g8c6lâu REmslâu lấREmsy 7AFt2 ngónnDLa tnDLaay cáREmsi cmbAAhỉa quREmsa chỉaREms lại!!REms! nnDLahưng cuốiREms cg8c6ùng REmssự 7AFttập 7AFttrung củnDLaa nREmsó cũngREms dồnREms nDLavào hắn!!!

“nè!!!!!mbAA!!!! REmsĐi đâug8c6 vậy?mbAA 7AFtsao 7AFtphải đREmsi bộmbAA chứ?7AFt Đg8c6i 7AFttaxi cũnnDLag đmbAAc REmsmà!!!” nó7AFt chmbAAu mô7AFti raREms, mbAAnhìn hắnREms vớg8c6i áng8c6h mmbAAắt tộg8c6i ngiệp7AFt!!! nhưnnDLag mbAAhắn vẫmbAAn mbAAko nóig8c6 j!

“haizzzznDLaz!!! ĐREmsi với7AFt cậ7AFtu cháREmsn qREmsuá hg8c6à!!!” mbAAnó nhnDLaìn xug8c6ống mặt7AFt đườngg8c6 7AFt, đnDLaưa rREmsa mộREmst g8c6câu nhg8c6ận 7AFtxét, g8c6nhưng đmbAAôi mbAAchân vmbAAẫn bướcg8c6 REmssau hắng8c6 bởmbAAi nó7AFt k7AFto thể7AFt bREmsỏ REmsqua nDLađc mREmsột bữaREms 7AFtăn miễnREms phí!

7AFtKo khnDLaí bắtg8c6 đầunDLa ồnmbAA REmsào!!! ĐônDLai mắREmst nónDLa bắ7AFtt nDLađầu thaREmsy nDLađổi màREmsu sắcmbAA thmbAAeo ánREmsh đnDLaèn REmsđường nhnDLaộn nhịp!

“WOWmbAA” 7AFtnó tmbAAhốt lêg8c6n!!! Tg8c6rước REmsmặt nóg8c6 lànDLa mộtREms mbAAcon đường,mbAA mbAA2 veREmsn đưg8c6ờng bnDLaán đầy7AFt đnDLaồ mbAAăn tmbAAhức uống!

“nàymbAA!!!” nmbAAó chỉ7AFt vmbAAào mặtg8c6 hắn!!!g8c6 “thinDLaên đườnmbAAg tREmshức ănmbAA 7AFtmà g8c6cậu REmsnói lmbAAà đâyg8c6 hả?”7AFt mbAAnó chớ7AFtp chớ7AFtp mắmbAAt REmsnhìn hmbAAắn chờg8c6 đợi!

HắnREms nDLanhư bừngmbAA tỉnh,g8c6 nh7AFtìn 7AFtnó rồg8c6i gậtmbAA REmsgật đầu!

“oa~~~~~!!!g8c6 CmbAAậu nóinDLa làg8c6 cậuREms trg8c6ả mbAAtiền nREmsha!!! g8c6Tui k7AFto kháchREms 7AFtsáo đâu!nDLa” mbAAnó REmsnói mà7AFt 7AFtmắt dá7AFtn vềmbAA mấynDLa gimbAAan bánDLan đồg8c6 g8c6nướng, rồig8c6 lanDLao 7AFtvề phíanDLa chúng!!

Hắng8c6 k7AFthẽ 7AFtlắc đREmsầu, nDLanhếch g8c6mép r7AFtồi cũg8c6ng đREmsi sambAAu nó!!!!

Khu p7AFthố sầmREms uấtg8c6 vớnDLai nhưREmsng móg8c6n đnDLaồ nướngmbAA thơm7AFt REmsngon khiếnmbAA nmbAAó c7AFtứ hết7AFt chg8c6ạy sang8c6g REmsđây, 7AFtrồi cnDLahạy sang8c6g kia!!mbAA! làm7AFt nDLahắn mệt7AFt mỏig8c6 nDLako kém!

“hứnDLac……..no nDLaquá!!! Hức…..!”nDLa vREmsì ănREms g8c6vội nênREms 7AFtnó bịg8c6 nấcnDLa cg8c6ục!!! kREmso nhữnnDLag vậyREms! gươg8c6ng mặtnDLa cò7AFtn đmbAAỏ ửngg8c6 lêmbAAn nDLavì mấ7AFty lầnmbAA g8c6xém m7AFtắc nghẹn!

HắmbAAn nhănmbAA mặtmbAA mbAA, nhìnmbAA nó!

“cg8c6ậu 7AFtăn nhưmbAA hnDLaeo vậREmsy! đg8c6ể nDLatôi đi7AFt 7AFtmua nướcmbAA mbAAcho 7AFtcậu!” 7AFthắn nó7AFti xombAAng, liềng8c6 bưg8c6ớc 7AFtnhanh qnDLaua cửa7AFt 7AFthàng nước!

“bán7AFt chánDLau mg8c6ột cha7AFti nướg8c6c sâm!”mbAA nDLahắn nónDLai 7AFt, mbAAkhá từmbAA tốg8c6n với7AFt bmbAAà nDLalão trư7AFtớc mặt!

Bà7AFt lão7AFt mbAAđó knDLahẽ nhg8c6ăn mmbAAặt, nhnDLaíu REmsmày nhìnREms kĩg8c6 hắn!!!

“cháREmsu KHOREmsA phmbAAải ko?”mbAA 7AFtbà lã7AFto tREmshốt REmslên, giọngREms tỏREms 7AFtvẻ vunDLai mừng!

Hắng8c6 g8c6cười g8c6hiền “dạ!”

“ah!g8c6!! CmbAAháu nDLalớn hơnnDLa r7AFtồi nhaz!!g8c6! 7AFtRồi …………REms…. c7AFton DIỆmbAAP đâunDLa? SaREmso bnDLaà mbAAko thmbAAấy vậ7AFty chnDLaáu?” bREmsà lmbAAão nDLađưa mắtg8c6 nhìnDLan g8c6phía sambAAu hắn!!

Gương nDLamặt hnDLaắn nDLađanh lạREmsi, đg8c6ôi mắtnDLa thoáng7AFt nmbAAét g8c6u mbAAsầu, nhnDLaìn xuố7AFtng mấmbAAy mbAAchai n7AFtước trênREms kệREms g8c6hàng, rồimbAA REmsnhìn b7AFtà lão!

“dạ!! mbAAcô ấymbAA g8c6đi g8c6nước ngombAAài 7AFtrồi 7AFtạ!” hắREmsn nmbAAói buồn!

“vậ7AFty à?nDLa TốtnDLa 7AFtnhỉ!! mbAAđi 7AFtdu họcREms nữmbAAa cơg8c6 đấy!g8c6!” bà7AFt lg8c6ão mbAAcười xòa,mbAA rồiREms mbAAquay lưnDLang, mbAAlom k7AFthom lấmbAAy chnDLaai nướREmsc g8c6cho hắn!

Hắng8c6 đútREms tambAAy v7AFtào tREmsúi quầnREms, nhìnmbAA quag8c6nh kh7AFtu vực!!g8c6! nơ7AFti 7AFtđây đúnnDLag làg8c6 kg8c6o khácnDLa nDLaj mbAAmấy, cREmsó khnDLaác thREmsì mbAAchỉ khág8c6c ởnDLa 7AFtchỗ lànDLa nDLanơi đâynDLa ánDLanh đènREms qumbAAá nhìu!!!

Hắn nhREmsắm mắtnDLa lạimbAA, gặ7AFtm nhắmnDLa qumbAAá khứ!!

H7AFtắn, mbAAsinh g8c6ra REmslà đãg8c6 man7AFtg mbAA2 chREmsữ nDLagiàu có!mbAA! LàmnDLa REmsj nDLabiết nnDLaơi đ7AFtây cnDLahứ? CREmshính DREmsIỆP REmslà ngườinDLa đmbAAã chỉg8c6 REmscho REmscậu nơig8c6 này!nDLa! cg8c6ô nDLanói mọimbAA ngưg8c6ời buômbAAn báng8c6 ở7AFt đ7AFtây tốg8c6t lắm!!nDLa họnDLa knDLao nhìnnDLa cog8c6n ngườimbAA q7AFtua tinDLaền bạc7AFt REmscũng g8c6như kg8c6o hanDLam lợi7AFt nhuậnREms canDLao mbAAmà gmbAAian mbAAlận tg8c6rong bg8c6uôn báng8c6!! 7AFtHọ lg8c6à nnDLahững nREmsgười tốtg8c6 bREmsụng!!! họ7AFt snDLaẵn sàREmsng cmbAAho nhữngg8c6 g8c6kẻ ăREmsn màynDLa nmbAAgoài đườngmbAA mộREmst đốnDLang mbAAthức nDLaăn mREmsà REmsko lmbAAấy nDLa1 xu!REms!! HnDLaắn REmscũng nhớmbAA DIỆmbAAP rg8c6ất 7AFtthích nDLaăn bnDLaánh kẹmbAAo tmbAAại mg8c6ột cửaREms 7AFthàng nhỏ7AFt trênnDLa t7AFtại mbAAcon pg8c6hố nDLanàu!! NhmbAAưng hìnmbAAh ng8c6hư hg8c6ọ kg8c6o cg8c6òn bmbAAán nữa7AFt thìg8c6 phải!!!!

Cậu g8c6nhớ nmbAAụ nDLacười REmscủa DIỆ7AFtP, g8c6nhớ đônDLai mắg8c6t mặcg8c6 dùREms k7AFto n7AFthìn thấy7AFt nDLaj, REmsnhưng lạ7AFti lg8c6ung liREmsnh hmbAAơn kg8c6hi cười!nDLa nhớ7AFt mmbAAái g8c6tóc đg8c6en n7AFthánh, mbAAnhớ g8c6bàn tREmsay kmbAAhi cầg8c6m câg8c6y kẹo,………………………..

“bao7AFt nREmshiu tiềg8c6n REmsvậy bà?”

H7AFtắn ng8c6hư bừnnDLag tỉnhg8c6 k7AFthi nghnDLae tiế7AFtng nó7AFt!! mg8c6ở mắg8c6t r7AFta đãnDLa t7AFthấy nóg8c6 đang7AFt mbAAcầm nDLachai nưnDLaớc t7AFtrên tay!!

“hừ!nDLa!! mbAAcậu đi………..hức…………đnDLai mg8c6ua nướcg8c6 kiểu7AFt nDLaj mà…………..hứnDLac………lâu qmbAAuá vậy……………..hức………..hả?”REms ng8c6ó nmbAAhìn hmbAAắn mbAAvới REmsánh mắtnDLa gg8c6iận dnDLaữ, cầg8c6m ch7AFtai nướcmbAA nDLatu hnDLaết ngnDLauyên 7AFtmột chai!!!

“khà!!!mbAA REmsĐã REmsghê!!! HếtREms nấcnDLa cụcnDLa rồg8c6i nènDLa!! Đg8c6i ă7AFtn REmsnữa thôi!mbAA!!” nónDLa 7AFtđóng cREmshai nưREmsớc lại,mbAA bỏg8c6 và7AFto tnDLahùng rác,g8c6 rREmsồi típnDLa tụcREms đi!!!

ĐambAAng đnDLai, chợg8c6t mbAAnó khự7AFtng lại!!

“sag8c6o ph7AFtải REmsnói dốnDLai hREmsả?” nóREms nói,nDLa v7AFtẫn 7AFtquay lưn7AFtg vREmsề phnDLaía hắn!

Hắn ngạREmsc nhiê7AFtn, nREmsó đangg8c6 n7AFtói g8c6j vậy?REms nDLasao lạig8c6 bg8c6ik mbAAhắn g8c6nói dối!!!

“hìmbAA!! 7AFtTui REmsko hnDLaỏi nữa!g8c6! đi7AFt đnDLai!!” nónDLa quag8c6y đầunDLa lnDLaại, cưg8c6ời xòa!

“khoanDLan!! Cậu…………….biếtnDLa nDLaj rồi!”nDLa hg8c6ắn nắmREms 7AFttay g8c6nó, quanDLay ngược7AFt lạnDLai hỏi!

“biếtREms hết!”REms g8c6nó nhúnREms vài!!!

“lànDLa mbAAtên LREmsÂM nó7AFti?” hắnmbAA nhướnnDLa mày!

“ừm!”7AFt nóg8c6 gậtg8c6 đầug8c6 chắc7AFt nịch!

HắnDLan nổREmsi mbAAgiận, h7AFtất tag8c6y nóg8c6 rồ7AFti bg8c6ước 7AFtđi n7AFthanh chóng!!

Nó7AFt nDLanhìn 7AFttheo bónDLang hắn,mbAA chạymbAA theo!!

“nREmsày!! cậumbAA bị7AFt g8c6j vậy?”REms nómbAA h7AFtét lớn!

Hắn nmbAAgừng lạ7AFti độtnDLa ngộtnDLa làmmbAA mặnDLat REmsnó mbAAđâm sầg8c6m vàombAA lưngmbAA hắn!

“g8c6cậu có7AFt x7AFtem nDLatôi lREmsà bREmsạn k7AFto? saREmso lạinDLa chơREmsi vg8c6ới tmbAAên đóg8c6?” h7AFtắn nREmsói mộnDLat cREmsách giậnnDLa dữ!

REmsNó l7AFtấy mbAA2 7AFttay x7AFtoa xREmsoa cáiREms mũi!

“cò7AFtn g8c6cậu thREmsì saog8c6? íREmst n7AFthất mbAAlà L7AFtÂM nDLacòn tmbAAâm sựg8c6 7AFtvới nDLatôi! mbAACòn 7AFtcậu cánDLai nDLaj cũnnDLag mbAAgiấu!” nómbAA nói!!g8c6 Rồ7AFti lầnDLam bnDLaầm “tựnDLa nREmshiên nổREmsi giận!!!”

Chap 21

“tôi…nDLa….tôi nDLaxin 7AFtlỗi!” hắnnDLa chợtg8c6 lúREmsng túmbAAng trướcREms nó!!g8c6 mbAAko nDLaphải REmsvì cnDLaái câumbAA nómbAA nói,REms g8c6mà là7AFt nDLavì hànhg8c6 độREmsng đg8c6áng i7AFtu nDLacủa REmsnó 7AFtbây giờ!!!REms ĐREmsôi REmsmôi hồng7AFt hàog8c6 cg8c6ứ chREmsu g8c6ra, gươngg8c6 mặtREms pg8c6hụng ph7AFtịu!! mbAAnói túm7AFt gọn7AFt nDLanếu nmbAAó màmbAA làg8c6 cmbAAon gá7AFti tmbAAhì chREmsắc chREmsắn h7AFtắn sẽmbAA 7AFtchạy lại7AFt ômbAAm nó!!

“ble'!!! kREmso chơi7AFt vớig8c6 cậumbAA nữa!!”REms mbAAnó lmbAAè nDLalưỡi, xonmbAAg REmsbỏ đi!!!

Kg8c6HOA đơnDLa ngườimbAA mộtREms nDLahồi, rồg8c6i REmschân bắtnDLa đnDLaầu ch7AFtạy thembAAo nó!

“nàyREms!! nDLatôi 7AFtxin 7AFtlỗi rnDLaồi mà!!”7AFt hg8c6ắn nhăg8c6n g8c6mặt nóinDLa, tnDLaay nDLanắm lấREmsy g8c6tay nó!!

REms“tui g8c6ko chấmbAAp nhận!nDLa” nnDLaó đứngg8c6 lạg8c6i, hấtnDLa mặt!!

“knDLao chấpg8c6 nhậnmbAA?” K7AFtHOA mbAAhỏi lạinDLa, nếug8c6 n7AFtó n7AFthìn g8c6thấy mặmbAAt KH7AFtOA mbAAlúc nàymbAA g8c6thì cg8c6hắc chắg8c6n sẽ7AFt p7AFthát mbAAhiện nụnDLa mbAAcười ranDLanh mãng8c6h củag8c6 cậu!

“đúng!!REms REmsKo chnDLaấp nhận!!”REms 7AFtnó vmbAAẫn giữg8c6 ngnDLauyên bộnDLa mặt7AFt mbAAtự kiêREmsu mbAAcủa mình!!!

BấtnDLa chnDLaợt, nREmsó thấy7AFt cREmsơ thểREms bịnDLa nh7AFtấc bổng!!

REms“ah!!! CậumbAA làmnDLa nDLaj vậy!!mbAA mbAAtui téREms nDLabây mbAAgiờ!!! BnDLaỏ tmbAAui xuốngREms coi!!”REms nmbAAó g8c6vừa vùREmsng vREmsẫy, vừa7AFt 7AFtcố giữg8c6 thă7AFtng bằREmsng cmbAAho mbAAkhỏi ngã!

“haizzzzz!!mbAA TnDLaôi k7AFto binDLak phmbAAải mbAAlàm snDLaao đểnDLa cậug8c6 chấp7AFt nDLanhận nDLalời ximbAAn lỗiREms 7AFtcủa tôi,7AFt nê7AFtn đànmbAAh mbAAuy nDLahiếp vậy!!”REms REmshắn cười7AFt rang8c6h mãnh!!

“oa~~nDLa chóngg8c6 m7AFtặt quá7AFt!! CmbAAho tnDLaui xuống!REms!” nó7AFt bmbAAỏ cuộnDLac, kmbAAo chg8c6ống cựmbAA nDLanữa, bắtg8c6 đầmbAAu nàREmsi nỉ!!

“cg8c6hưa đcg8c6!! 7AFtTôi mREmsún cậu7AFt đếnnDLa 7AFtnơi nDLanày!!” hắng8c6 7AFttíp tụcg8c6 bướcg8c6 điREms, vừa7AFt đimbAA vừREmsa nói!

g8c6“đi đREmsâu? NhưngnDLa màg8c6 cũnREmsg phg8c6ải cmbAAho tREmsui xunDLaống ch7AFtứ!! Người7AFt tREmsa nhg8c6ìn!” n7AFtó đg8c6ỏ mặmbAAt, nói!!

ĐúnnDLag lànDLa ngnDLaười đ7AFti g8c6đường mbAAnhìn nmbAAó vànDLa h7AFtắn rất7AFt g8c6nhìu, cREmsòn chỉnDLa chg8c6ỏ lug8c6ng tunREmsg!!! mbAAAi nDLacũng mbAAnói 7AFt2 đứg8c6a lg8c6à …………………………….gay!!REms!! nhnDLaìu mbAAcô gáiREms c7AFthép miệng7AFt, đẹp7AFt trambAAi màmbAA lại…………!!

“kệmbAA họ!!”g8c6 hg8c6ắn vẫ7AFtn g8c6bước đi,nDLa lạnhREms lùngREms nói!!

Nó kg8c6o 7AFtý kiến7AFt g8c6j n7AFtữa!! n7AFtó bREmsỏ cuộREmsc rg8c6ồi!! hnDLaắn thìREms cứg8c6 bướcmbAA nDLa, cànREmsg lúcmbAA REmscàng nhanh!

Đ7AFti đg8c6c nDLamột hồi,mbAA nómbAA bắtmbAA đầu7AFt n7AFtghe tiếng7AFt nhREmsạc REmsầm ĩ!!!REms nDLaTheo n7AFtó nDLabik thì……………đg8c6ây chẳngg8c6 phải7AFt lnDLaà quáREmsn mbAAbar hag8c6y s7AFtao? saREmso hREmsắn lạREmsi đưambAA nnDLaó 7AFttới đây?

“phịch!!”REms hắn7AFt đg8c6ặt nó7AFt xuốngmbAA mộtmbAA cáig8c6 nDLaghế sofa!mbAA! Máug8c6 dồn7AFt REmslên nDLanão nãnDLay ginDLaờ nên7AFt nónDLa h7AFtơi chóREmsng mbAAmặt, mắtg8c6 nDLanó tạm7AFt thnDLaời k7AFto thREmsấy mbAAđc mbAAj hế7AFtt!! đnDLaến kh7AFti nhìng8c6 đcREms làREms đã7AFt thấyREms mìnhg8c6 nDLangồi mbAAtrên mộnDLat cág8c6i ghế!!g8c6 BREmsên pnDLahải lmbAAà KHOmbAAA!! CmbAAòn REmsbên cạnh7AFt lREmsà mREmsấy thằREmsng mbAAmà REmsnó kmbAAo nDLaquen bg8c6ik!! HìnDLanh nnDLahư lg8c6à g8c6đàn nDLaem củmbAAa hắn!7AFt ChỉREms dg8c6uy nhấtg8c6 7AFtcó mộ7AFtt ngưmbAAời mmbAAà g8c6nó bik……mbAA..đó lnDLaà g8c6DUY!! MặREmst nónDLa tốiREms nDLasầm lạg8c6i!! nDLacái bảng8c6 mặtg8c6 của7AFt REmsDUY thậnDLat đángmbAA gh7AFtét g8c6khi nhìREmsn thấyREms nónDLa!! cựcmbAA 7AFtkì nmbAAham hiểm!!mbAA nDLaash nDLanó gh7AFtét cambAAy ghREmsét đREmsắng tênnDLa nà7AFty nhaz!!!!

DREmsUY nmbAAgạc nhig8c6ên mbAAvì sREmsự xuấnDLat hiệmbAAn g8c6của REmsnó!! cảmbAA cámbAAch 7AFtmà nóREms xug8c6ất hiệng8c6 tronmbAAg q7AFtuán g8c6bar nàyREms cREmsũng rấg8c6t kì7AFt lg8c6ạ!! lúcREms vmbAAào nónDLa g8c6đc KHOg8c6A REmsvác trê7AFtn mbAAvai cứmbAA nhnDLaư bmbAAao gạo!!nDLa KHOmbAAA cg8c6ó bg8c6ao giờmbAA 7AFtlàm g8c6mấy cái7AFt chuyệnnDLa trẻ7AFt combAAn n7AFtày g8c6đâu chớ?

NhưnDLang c7AFtó vmbAAẻ như7AFt nóREms mbAArất g8c6ghét REmskhi nhìn7AFt tg8c6hấy REmscậu, v7AFtì vmbAAậy mnDLaà DUnDLaY cmbAAhe sREmsự ngạnDLac nhiêREmsn củanDLa mìng8c6h, kg8c6hẽ nhếcREmsh nDLamôi!! ĐươmbAAng nhimbAAên cậu7AFt biế7AFtt điều7AFt đómbAA làmREms ch7AFto nmbAAó tứcREms tốimbAA REmsđến mREmsức nào!!

7AFt“này!!” KHREmsOA hé7AFtt lớn,REms đưambAA trưREmsớc mặ7AFtt nREmsó một7AFt mbAAly rượu!

Nó lưỡngg8c6 nDLalự, cầ7AFtm nDLali rượREmsu, rồi7AFt nómbAAi lớn!

mbAA“tui kg8c6o biết7AFt umbAAống rượu!”

KHOA nghiêg8c6ng đầu7AFt n7AFthìn nó,REms g8c6nửa timbAAn g8c6nửa kmbAAo!! n7AFthưng mộnDLat đứag8c6 gREmsiống co7AFtn n7AFtít nhmbAAư nREmso nnDLaói nDLako biếtREms uốngg8c6 rg8c6ượu cREmsó lẽnDLa là7AFt thật!!

KHOREmsA nhúnmbAA g8c6vai, nhếc7AFth g8c6mép, nDLarồi uố7AFtng cạng8c6 lREmsy rượmbAAu trmbAAên tay!!

nDLaChợt KnDLaHOA REmskhoác vg8c6ai nmbAAó, n7AFtói! VớimbAA mbAAmọi người!

“đâyREms lg8c6à HẢI,g8c6 bạnnDLa củambAA REmstôi!! TôimbAA tuyêREmsn bREmsố, REmstừ đânDLay tg8c6rở nDLađi, g8c6nếu REmsai gnDLaây sg8c6ự vớREmsi HẢI,REms mbAAthì co7AFti nhg8c6ư lmbAAà g8c6gây sựREms vREmsới KHOmbAAA nàg8c6y!!” REmsánh mắtREms KHREmsOA g8c6quét nDLamột lg8c6ượt REmsđàm g8c6em xg8c6ung quang8c6h, bọnDLan chúngREms lúc7AFt đầug8c6 ngâg8c6y ngườig8c6 nnDLahìn g8c6KHOA!! NhưngREms lát7AFt sa7AFtu cũngg8c6 h7AFtô tg8c6o mbAA, rồinDLa nDLanâng rượu7AFt lênnDLa uống!!

Chỉ ngoạg8c6i tg8c6rừ mấmbAAy têmbAAn bịmbAA nmbAAó đánmbAAh lầg8c6n trước7AFt, cảnDLa DnDLaUY nữnDLaa!! bmbAAọn chúng7AFt g8c6biết nónDLa, nhưng8c6g vREmsì nREmsghe lời7AFt DUmbAAY nêREmsn k7AFto dmbAAám 7AFtlàm g8c6j, chỉnDLa ức7AFt mbAAchế c7AFtầm rượunDLa uốngmbAA theo!!

“cậumbAA làg8c6 bạnnDLa mbAAcủa nDLaKHOA, xe7AFtm nhREmsư cũg8c6ng lg8c6à bạnREms củmbAAa tônDLai!! nDLaChào ngườinDLa anDLanh 7AFtem mg8c6ới!” g8c6chợt D7AFtUY bướmbAAc đếnmbAA trướmbAAc nó,7AFt chREmsìa taREmsy rmbAAa để7AFt nDLabắt tag8c6y v7AFtới nó!!

NREmsó ng8c6hìn REmsDUY vớinDLa ámbAAnh m7AFtắt hìnhg8c6 viênDLan 7AFtđạn! chỉ7AFt hmbAAận kg8c6o thểnDLa laREmso lê7AFtn đámbAAnh tnDLaên nmbAAày vìREms KREmsHOA đanmbAAg ởnDLa đây!!

7AFtNó mimbAAễn REmscưỡng đưmbAAa ta7AFty rmbAAa, bắt7AFt tambAAy REmsvới mbAADUY!! TambAAy g8c6DUY nắmREms cmbAAhặt tambAAy REmsnó! đaunDLa! NhưngnDLa mbAAnó 7AFtvẫn đểmbAA gươnmbAAg mặtmbAA nDLabình thản!!!7AFt nDLacòn cười7AFt nữa!

BêREmsn cạng8c6h, KHOREmsA nh7AFtìn 7AFt2 ngườinDLa mànDLa cg8c6ười! rồinDLa cậREmsu t7AFtíp tụcmbAA uốngnDLa lg8c6i thREmsứ 2!

“ash!! SmbAAao nặngmbAA vậyREms nè!!”nDLa nmbAAó nREmshăn mmbAAặt, 7AFtmở cmbAAửa, rồmbAAi lôREmsi REmsKHOA vàonDLa pREmshòng!! NóREms đmbAAá vàoREms nDLachân KHg8c6OA mộ7AFtt cnDLaái nmbAAhư mbAAtrả thùREms!! g8c6Ai biểunDLa ug8c6ống nhìu7AFt qu7AFtá lmbAAàm g8c6j, REmsđể REmsgiờ nóg8c6 REmsphải REmsvác mbAAcủa nợ7AFt nàyREms về!7AFt! nmbAAó ứcmbAA cnDLahế nhấtg8c6 là7AFt t7AFtên DUY!mbAA! Đú7AFtng làREms nDLalấy chuyệ7AFtn nDLacông trg8c6ả thùmbAA mbAAtư mà!nDLa! KHOREmsA REmssay xỉn,g8c6 nDLaphận mbAAđàn e7AFtm cũngREms mbAAcó thể7AFt vREmsác đREmsại nDLaka 7AFtvề chmbAAứ!! Vậg8c6y REmsmà mbAAtên đóREms cnDLahỉ nóimbAA g8c6một tiếg8c6ng “nDLaHẢI lg8c6à bạng8c6 7AFtcùng REmsphòng vớiREms KREmsHOA!! NênnDLa 7AFtcho mbAAcậu ấynDLa dẫng8c6 KnDLaHOA vREmsề lg8c6à đg8c6c nhất!!”g8c6 rồinDLa cág8c6i bọng8c6 g8c6kia cREmsũng 7AFtgật REmsgật c7AFtái đầug8c6 xonmbAAg ngồi7AFt x7AFtuống tnDLaíp nDLatục uống8c6g rượu!!REms ứREmsc REmschế REmsko mbAAchứ? CùnREmsg phònnDLag th7AFtì liênREms quanDLan nDLaj hả?7AFt tên7AFt mặtg8c6 dàymbAA kia!mbAA! nóREms hết7AFt dậm7AFt cnDLahân xuống7AFt sàn,mbAA rồimbAA nhảnDLay tưngREms lg8c6ên 7AFtvì tức!!g8c6 g8c6rồi ba7AFto nnDLahiu tứREmsc giậnmbAA nDLanó dồnnDLa hmbAAết vàREmso chânmbAA KHOAREms, nDLađá lấymbAA đág8c6 để!!

“ưm…………….TRANmbAAG THƯ!!!”nDLa tmbAArong cơnDLan REmsmê manREms, hắn7AFt liềnmbAA gọi7AFt tênmbAA mộg8c6t REmsngười!! 7AFtnói g8c6đúng hơnDLan làREms mbAAgọi nó!!

ChânmbAA nDLacủa REmsnó ngưng7AFt giữnDLaa mbAAko t7AFtrung, n7AFtó ngồ7AFti xuống,mbAA lắ7AFtng nghembAA!! mbAAThoáng g8c6vui mừng,7AFt knDLaêu têmbAAn nnDLaó, chắcREms làmbAA 7AFtthích òi!!REms nDLaHắc hắcnDLa!! xembAAm n7AFthư kế7AFt hoạcnDLah thànDLanh cônREmsg một7AFt nửa!

“HẢI…………HẢI…….” hắnmbAA tmbAAíp tục7AFt lầmg8c6 bg8c6ầm!! REmsnó thnDLaì REmsmuốn REmsté xỉnDLau!! c7AFtái g8c6j mà7AFt HmbAAẢI cREmshứ!! g8c6Lúc làmbAA mbAAcon gáREmsi nnDLaó nDLalà nDLaTRANG T7AFtHƯ nhaz!nDLa! CREmsòn HẢnDLaI g8c6là cg8c6on g8c6trai mà!!

REmsNó nDLatròn g8c6xoe REmsmắt, gưnDLaơng mặtg8c6 thnDLaoáng sợmbAA hã7AFti!! Đừng………..đừngREms nó7AFti l7AFtà hắng8c6 mbAAbiến thái7AFt nhambAAz!!! CmbAAon mbAAtrai cũ7AFtng thíchg8c6 sambAAo? đang tính đứng dậy, chợt hắn quơ tay, làm nó ngã vào lòng hắn!!

Hắn đang trong cơn say, thấy nặng nặng liền lờ mờ mở mắt!! hắn thấy miên man một gương mặt khá là quen thuộc!! là HẢI sao? ko!! sao giờ lại là TRANG THƯ chứ? Là TRANG THƯ sao? đúng rồi, đôi mắt này…………là của TRANG THƯ!! Cả cái mũi, rồi đôi môi!!! Hắn chăm chăm vào đôi môi đó, cứ sát lại gần!!!

Nó như đơ người! (t/g: bịnh truyền kíp mờ!! ai hun cứ đơ người á!! Rồi hun xong lại ****!! hắc hắc!!-TT: mi mún chết lắm rồi phải ko? ta cho mi mấy nhát nhaz!!!!*gương mặt nham hiểm, tay lăm le con dao phay sáng lóa*-t/g: ko!! em iu đời, TT tỉ tỉ tha cho em!!)

Rồi chuyện j tới cũng tới!!!

Đêm tối, trong một căn phòng VIP của trường BOY, có hai mỹ nam đang làm một chuyện mà bất kì nữ sinh nào nhìn thấy cũng phải hét lên!!! Một , họ hét lên vì đc thõa con mắt!! hai, họ hét lên vì nghĩ đây là những cảnh biến thái nhất trong lịch sử loài người! (hì!t/g chém hơi quá!)

Chừng 30 giây sau, nó mới ý thức đc chuyện xảy ra, đương nhiên nó nhanh chóng đẩy hắn , đứng dậy!! nó lấy tay sờ môi mình!! Sao vậy nè!! Nó tự nhiên thấy…………..thinh thích nhaz!! Nó cảm thấy tê tê nơi đầu môi!!

Nó liền lắc đầu trước nhận định đó, rồi chạy thẳng vào WC, ngồi trong đó hàng giờ liền!! tự nhiên…………tim nó đập nhanh quá!