You are here

Chết!!! lỡ yêu rồi!làm sao đây? - Chap 19 - 21

 

Chap 1hDCU9

MắtUdsu nhDCUó dườngM2uS nhưLSDs kLSDso đóngAZyY M2uSlại đAZyYc! NUdsuó chAZyYỉ LSDsmở thDCUo tM2uShật tLSDso nhìnLSDs hắn!!!

Bị……….bị pháthDCU hM2uSiện rồAZyYi saUdsuo? tronUdsug phM2uSút cLSDshốc, LSDsgương LSDsmặt nóAZyY LSDsko chDCUòn giọtUdsu LSDsmáu!! Hắn…………hắnAZyY phLSDsát hiệLSDsn rAZyYa thìAZyY sLSDsẽ lM2uSàm LSDsj nLSDsó đâLSDsy? HAZyYắn sẽLSDs tứcAZyY gLSDsiận, giUdsuết nUdsuó, hàM2uSnh AZyYhạ nLSDsó, Udsuuy hiếpLSDs Udsunó!!!! mLSDsà ………AZyY mà…….Udsu.ở khoảngLSDs cáhDCUch này……………lhDCUỡ thhDCUú AZyYtính tronhDCUg ngUdsuười hUdsuắn nLSDsổi lênhDCU M2uSthì AZyYsao? LSDsah!! Nó……….nóAZyY kUdsuo bLSDsik đâu!!

“sao…………….saoM2uS cậUdsuu……” nM2uSó lắphDCU bắp,LSDs AZyYtừ hDCU“biết” chUdsuưa Udsuđc nóiUdsu AZyYra tUdsuhì hắnUdsu lihDCUền lấM2uSy hDCUngón taUdsuy đặtUdsu M2uSlên môiM2uS nó!

HắM2uSn LSDsthở dhDCUài vôhDCU tậnM2uS rồiAZyY quaAZyYy lưhDCUng vM2uSề AZyYphía nó,AZyY nhDCUó vẫhDCUn đứnghDCU khDCUhép néM2uSp vhDCUào bứcLSDs LSDstường, cM2uShỉ mM2uSong Udsubức thDCUường cóLSDs cLSDsái đườngAZyY hầmAZyY bíUdsu mậthDCU AZyYj hDCUj hDCUđó LSDsđể AZyYnó hDCUchui LSDsvào nUdsuhư tronhDCUg phLSDsim AZyYmà nM2uSó Udsuhay xem!

Hắn xoLSDsa xLSDsoa tháhDCUi dLSDsương, Udsuhết nUdsuhăn mặLSDst rồihDCU cAZyYố gắngUdsu giãhDCUn mặtM2uS rUdsua hếtM2uS cỡ,M2uS hDCUhắn nghDCUhĩ Udsuj Udsumà Udsulại hỏhDCUi mộAZyYt Udsuthằng chDCUon tUdsurai câAZyYu đóhDCU hDCUchứ? LỡLSDs nLSDsó giậhDCUn Udsuthì sao?

Cậu cườAZyYi xòLSDsa, qAZyYuay M2uSlại AZyYxoa LSDsđầu nóhDCU, Udsunhìn nAZyYó đầyLSDs âLSDsn hận!

“AZyYxin lỗAZyYi!! tôhDCUi cLSDshỉ giỡnLSDs thôi!Udsu! CAZyYậu lhDCUàm LSDsj mAZyYà lUdsuà cLSDson gUdsuái chứ?”Udsu rồiUdsu Udsuhắn lUdsuắc đM2uSầu, vơhDCU đạhDCUi mUdsuột cáihDCU áUdsuo, điUdsu thẳnghDCU vàhDCUo nhàAZyY WC!

Nó ngLSDsẩn ngUdsuơ, nó……………hắnhDCU nUdsuói vậyLSDs LSDsbộ hDCUnó Udsuko thểAZyY làUdsu M2uScon gáUdsui saAZyYo? nóUdsu LSDsnên vLSDsui hAZyYay tứchDCU giậnUdsu khLSDsi LSDsnghe hAZyYắn nhDCUói câAZyYu đóhDCU chứ?

TM2uSiếng nướM2uSc AZyYvang LSDsra tUdsurong nhM2uSà tắmAZyY LSDslàm nM2uSó bừngAZyY tỉnAZyYh! nóM2uS Udsubắt đầLSDsu thAZyYở, hM2uSồi nãyM2uS kM2uSo hỉuM2uS saUdsuo Udsunó lM2uSại ngUdsuưng thở,M2uS tLSDshời M2uSgian nhM2uSư bấtM2uS tAZyYận, nóLSDs cM2uSảm thấAZyYy thờiUdsu LSDsgian M2uSnhư ngừngUdsu tAZyYrôi! ChDCUhỉ cM2uSó tiLSDsếng tihDCUm đậpUdsu mớUdsui LSDscho nM2uSó biLSDsết làM2uS nóLSDs LSDscòn sống!

Nó quỵUdsu xuốnLSDsg giưM2uSờng, nLSDsằm sấpLSDs xuốLSDsng AZyYđó! LSDsnó lUdsuấy cLSDsái gLSDsối, AZyYche đầuM2uS mìnhLSDs moUdsung Udsutìm đM2uSc M2uScảm giáchDCU aM2uSn tAZyYoàn! NhưhDCUng hDCUcái Udsucảm giácUdsu aAZyYn toànUdsu đhDCUâu AZyYko tM2uShấy, chhDCUỉ tAZyYhấy ngUdsuạt thởUdsu hơnhDCU, M2uSnó đổiLSDs tLSDsư Udsuthế, M2uSnằm đốiM2uS LSDsdiện Udsuvới Udsutrần nhUdsuà!! M2uSChưa baUdsuo giờUdsu nM2uSó bốUdsui rhDCUối đếM2uSn vLSDsậy! nUdsuó LSDsbắt đM2uSầu ngUdsuhĩ tớLSDsi việc…………lỡhDCU AZyYhắn phátUdsu hiệnM2uS nM2uSó Udsulà cohDCUn gáAZyYi AZyYthì saoUdsu? liệuhDCU hắnM2uS M2uScó cười,LSDs rUdsuồi nóM2uSi làLSDs hắnLSDs giỡnM2uS nếuLSDs tronLSDsg tươnghDCU LSDslai hắUdsun lạihDCU hỏihDCU Udsunó cUdsuâu đó!

Làm sahDCUo đâhDCUy? BUdsuây Udsugiờ mớiAZyY cLSDsảm giáAZyYc nhDCUó đanLSDsg sUdsuống tronM2uSg đốngLSDs lửa!!

“ting…M2uS……………. tanLSDsg …AZyY………ting!!” đtM2uS nóUdsu vAZyYang lêhDCUn, nhDCUó giậLSDst Udsumình, vụnghDCU vềhDCU AZyYlấy cáiAZyY đt!!

“a….alo!”

“chị!hDCU SaAZyYo hLSDsôm nahDCUy chịLSDs nghDCUhỉ M2uShọc vậy?”hDCU đầAZyYu AZyYdây bêAZyYn khDCUia, eUdsum LSDsnó-HUY nM2uSói vớiAZyY gihDCUọng đầLSDsy Udsulo lắng!!

AZyY“ah!! LSDsChị hơAZyYi mệtAZyY! màAZyY LSDscó M2uSj ko?”hDCU nLSDsó hỏihDCU ngAZyYược lạAZyYi! nLSDshưng kLSDso quM2uSên nóiLSDs cựcAZyY nhhDCUỏ M2uSđể hắnM2uS M2uSkhỏi nghe!

“ngàAZyYy mahDCUi chúUdsung hDCUtaz sẽhDCU vềAZyY nhàM2uS, tớiUdsu hạUdsun hDCU3 M2uStháng rồihDCU! chLSDsị AZyYko nhhDCUớ à?”Udsu eLSDsm nóUdsu nói!

NóM2uS ngạcLSDs nhiUdsuên, tớiAZyY hLSDsạn rM2uSồi hDCUsao? nhUdsuưng cũM2uSng kM2uSo saUdsuo! maUdsui mớiLSDs đUdsui mUdsuà, giờUdsu chDCUhuẩn LSDsbị cònM2uS kịpAZyY chán!

NAZyYó nghĩLSDs vậyUdsu, cườiAZyY tLSDsươi mặcM2uS dùM2uS LSDsem nLSDsó AZyYko cóLSDs ởAZyY đây!

“ok!! MaM2uSi xLSDsuất phátM2uS phảiM2uS khDCUo! hDCUsao chUdsuị qhDCUuên cAZyYhứ!! ThUdsuôi! EM2uSm chuẩnM2uS bịM2uS rồUdsui LSDsngủ đi!”M2uS nAZyYó khuhDCUyên eUdsum nó!

“LSDsdạ! chịhDCU nhDCUgủ ngon!hDCU” HUM2uSY trảUdsu lhDCUời lại!

“ok! NAZyYgủ nM2uSgon!” nAZyYó nAZyYói AZyYxong thDCUắt đtUdsu! CườiM2uS khìLSDs mộAZyYt cái!

“j vậy?”AZyY Udsuhắn tUdsuừ nhhDCUà tắmAZyY bướcLSDs raAZyY, trênUdsu ngM2uSười chDCUhỉ độAZyYc nhấtUdsu mộtLSDs cáihDCU khắnAZyY quấhDCUn dLSDsưới bụng!hDCU hDCUtay LSDshất hấLSDst cUdsuái máiUdsu tóUdsuc đAZyYang ướtLSDs nhẹp!!

LSDs“cậu………….cậu!!” AZyYnó tAZyYròn mắtUdsu, AZyYlắp bắp,Udsu tahDCUy chỉAZyY vềM2uS phíahDCU hắn!

“tUdsuôi sao?”hDCU hắnhDCU nhướnM2uS màhDCUy nhìLSDsn nó!

“sao…….sao………….quần………….áo….”

“ah!! MìnUdsuh hồiUdsu nãM2uSy lấUdsuy hDCUlộn cáM2uSi áLSDso dơ!Udsu! UdsuLại kM2uSo cóUdsu quUdsuần nữaAZyY!!khì!! dạoM2uS nàM2uSy hahDCUy qhDCUuên!” rồiLSDs hắUdsun LSDs“vô tư”LSDs cởAZyYi cUdsuái khhDCUăn raAZyY, xhDCUỏ quLSDsần vào!

NóLSDs đơLSDs mặthDCU, lặUdsung lẽLSDs quaLSDsy sAZyYang hướnghDCU khác!LSDs! hDCUNó khóchDCU thầm!Udsu sao………saohDCU mUdsuà nóLSDs M2uSchịu nM2uSổi đây!!

AaaaaM2uSaaaaaa!! TAZyYhân Udsuhình cựcM2uS AZyYđẹp AZyYcủa hắn…………..saoM2uS màM2uS chhDCUịu nAZyYổi đcUdsu chứ?Udsu NLSDsó muốnhDCU ăUdsun đậAZyYu hLSDsủ!! hDCUđậu hủ!!

NhưngLSDs rồM2uSi nóhDCU hDCUđỏ mặLSDst vM2uSới LSDscái AZyYsuy nghĩLSDs đhDCUầy bệUdsunh M2uShoạn củahDCU nó!!M2uS M2uSnó lAZyYấy gốiLSDs đhDCUập lAZyYiên M2uStíp vàoUdsu mặt!!AZyY M2uSnhanh M2uSchóng, nhDCUó ngM2uSưng độnghDCU tácUdsu đó,LSDs tAZyYhiết nghhDCUĩ thDCUên đhDCUó bịLSDs ănAZyY đậuhDCU hUdsuủ cũnhDCUg LSDstại hLSDsắn tLSDshôi! AM2uSi hDCUbỉu AZyYhắn tUdsuhay đAZyYồ trướchDCU mặUdsut hDCUnó!! màLSDs nhUdsuìn cM2uShắc cũnM2uSg LSDsko sao!

NghLSDsĩ vậM2uSy, nAZyYó quaLSDsy mặtAZyY lại,M2uS tM2uShì phátUdsu hiệUdsun hắhDCUn đãUdsu tUdsuhay xohDCUng đUdsuồ rồihDCU!! Udsunó xLSDsụ mLSDsặt, tiếcAZyY nuối!!

*hDCUá!! AZyYJ vhDCUậy Udsunè!! Oa!LSDs! TuUdsui hDCUđang nghhDCUĩ Udsuj M2uSvậy nè!!hDCU! KM2uSo đc!!M2uS VềAZyY nhUdsuà AZyYphải tĩnhUdsu tUdsuâm lạihDCU thôihDCU!!* Udsunó míUdsum môiUdsu, lấyhDCU taLSDsy ghDCUõ AZyYlên đầAZyYu đầyM2uS LSDstội lỗi!!

“Udsucậu bịUdsu AZyYj à?AZyY” thấM2uSy hàhDCUnh đUdsuộng kìM2uS lạhDCU củUdsua nM2uSó, hắnhDCU liềnUdsu hỏM2uSi thăm!!

LSDs“ash!!! ChDCUó Udsuj đâu!”Udsu nUdsuó xM2uSụ mAZyYặt, cUdsuhu mỏ!

Udsu“ha hAZyYa!! NếuLSDs cậAZyYu cóUdsu sởLSDs thíUdsuch tựLSDs đánhAZyY đM2uSầu nhAZyYư AZyYvậy tLSDshì …………..”hDCU hắnhDCU giơAZyY taAZyYy M2uSlên! “tôiLSDs LSDssẽ giúpLSDs cậhDCUu!” hắnM2uS cM2uSười hDCUnham hiểmLSDs, rồM2uSi laM2uSo lLSDsên vAZyYịn đAZyYầu AZyYnó lạhDCUi, xoUdsua M2uSmạnh làmM2uS tóUdsuc nhDCUó rLSDsối bUdsuù lên!

Nó lLSDsa oanLSDsg oaUdsung lM2uSàm căhDCUn LSDsphòng đahDCUng hDCUyên tĩnhUdsu bỗM2uSng cAZyYhốc LSDsđầy hỗnUdsu loAZyYạn! hắnLSDs LSDsthì cAZyYàng tAZyYhích tLSDshú, M2uScàng Udsumạnh tay!

“chịuLSDs thM2uSua chDCUhưa?” LSDshắn ghDCUhì cổhDCU nó!

“ah!Udsu........từ….từ!! cóLSDs hDCUj hDCUnói cLSDshuyện nhahDCUz!!! TuM2uSi LSDsvới cậuUdsu cóhDCU thLSDsi AZyYj đhDCUâu màLSDs đòihDCU tAZyYhắng vớiAZyY thua?!”Udsu nAZyYó cốM2uS gắnghDCU ghDCUỡ thDCUay AZyYhắn rAZyYa, nóhDCUi mộtM2uS cácAZyYh khDCUhó nhọc!

“saUdsuo M2uSko chứAZyY? UdsuCậu đaLSDsng đọUdsu sứAZyYc vớiM2uS tôAZyYi mLSDsà!” M2uShắn nóiLSDs thLSDsản nhiên!

“ưm………cóUdsu đâu?”M2uS nóUdsu M2uStíp tLSDsục Udsugân hDCUcổ cãi!

“ chịuhDCU thhDCUua chưUdsua?” hắLSDsn hỏiLSDs lạiM2uS, đôM2uSi mM2uSày AZyYkhẽ nhướnM2uS lên!!

CAZyYhịu hếtLSDs nổi,M2uS M2uSnó lAZyYấy hAZyYết sứcAZyY nói!

“aAZyYh!! M2uSThua thuaAZyY!! TuUdsui thua!AZyY! ThDCUhả hDCUra!!! KhM2uSó thAZyYở quá!!”

Nghe nóiM2uS vậM2uSy, hắnLSDs AZyYliền buônM2uSg Udsura, hDCUnó nM2uSgay lậM2uSp hDCUtức hDCUnằm trườnAZyY xuốnghDCU hDCUgiường! chAZyYưa baUdsuo giờUdsu LSDsnó thấyUdsu mệtLSDs AZyYtới vậy!

Hắn nhUdsuìn AZyYnó, cAZyYười khìUdsu! GươnLSDsg mhDCUặt Udsunó LSDsđỏ gấM2uSc Udsu, AZyYmiệng AZyYthì đaM2uSng mởLSDs rM2uSa đểhDCU tM2uShở!! BỗhDCUng chốcAZyY hắnLSDs thấyAZyY M2uStim mUdsuình đậLSDsp hDCUmạnh, Udsumặt hắnAZyY nAZyYóng Udsuran!!! AhAZyY!! hDCUHắn bUdsuị M2uSj vậy?Udsu hDCUsao lạiLSDs đỏAZyY mặLSDst chứ?

AZyYHắn liềhDCUn vLSDsơ cáAZyYi khắn,AZyY M2uStrùm M2uSlên đầuUdsu gihDCUả bộLSDs gUdsuiũ hDCUtóc đểAZyY Udsuche LSDsđi LSDsgương mặtLSDs AZyYđang đLSDsỏ AZyYlựng củaUdsu mình!!

“tôi AZyYhơi đóLSDsi!!! CậM2uSu đM2uSi ăhDCUn kAZyYo?” hắnUdsu lM2uSên tiếng!!

“hở….hả? ahLSDs!!! hDCUCậu baUdsuo! M2uSTui ăn!AZyY” hDCUnó hDCUngóc đầuhDCU AZyYdậy, đôhDCUi LSDsmắt Udsukhẽ sángLSDs lêhDCUn kLSDshi nghAZyYe tAZyYới việcAZyY ănAZyY!! NhưngM2uS AZyYko quUdsuên bắAZyYt hắnLSDs tAZyYrả tiền!

Udsu“ờ!!” hắnUdsu gậLSDst đầu!!

“ok!! ĐLSDsợi tuAZyYi tí!!Udsu hDCUTui đhDCUi tắm!Udsu” nhDCUó nhM2uSanh chónAZyYg hDCUquên cơnUdsu mệAZyYt mỏUdsui hAZyYồi hDCUnãy, đứUdsung Udsudậy M2uS, đhDCUi thM2uSẳng M2uSvô nhDCUhà tắm!!

HM2uSắn từUdsu từLSDs buônLSDsg tayUdsu, chhDCUo cáAZyYi khăLSDsn tắM2uSm rơiLSDs xhDCUuống sànM2uS!! M2uSGiống? nóAZyY giốngAZyY TRAUdsuNG THƯUdsu ởM2uS điểmhDCU nàoM2uS? ShDCUao cAZyYứ phảAZyYi đỏAZyY M2uSmặt, rồiUdsu bUdsuối Udsurối tM2uSrước mặAZyYt nóAZyY tM2uSới vậAZyYy? nếuhDCU chDCUứ cAZyYái M2uSđà này…………hDCU…chắc hắnAZyY chếM2uSt mất!

HắnUdsu nUdsugồi xuốUdsung giườLSDsng M2uSsuy nghĩAZyY!! AZyYCái LSDscô M2uSgái hDCUtên TRhDCUANG THhDCUƯ M2uSkia AZyYcó LSDsj AZyYđặc Udsubiệt chhDCUứ? SM2uSao lLSDsại cuốnM2uS húAZyYt LSDshắn tớiAZyY vậyLSDs? troAZyYng hDCUkhi cậuhDCU chLSDsỉ mớihDCU gLSDsặp côhDCU AZyYta cóhDCU AZyY2 lM2uSần, M2uSnhưng saAZyYo lạiLSDs Udsucó cM2uSảm ghDCUiác rAZyYất LSDslà thâLSDsn qAZyYuen! HắM2uSn cảhDCUm hDCUthấy AZyYrối thậUdsut sự!!!LSDs gM2uSiống nhưM2uS mộAZyYt cM2uSuộn lehDCUn rUdsuối răm!hDCU!! UdsuCó hDCUlẽ hắLSDsn bệM2uSnh thDCUhật rồiUdsu!!! cảAZyYm giáhDCUc vớiAZyY mhDCUột thằngM2uS cAZyYon trhDCUai sAZyYao lạiUdsu giốAZyYng cảhDCUm giM2uSác M2uSvới mộtUdsu đứUdsua coM2uSn ghDCUái cM2uShứ? ChLSDsắc mUdsuai hắAZyYn phAZyYải đAZyYi hDCUkhám lhDCUại thôM2uSi!!

Chap M2uS20

Ban đêmUdsu gióLSDs thậAZyYt lạnh,Udsu Udsutrên vỉaUdsu Udsuhè LSDsvắng, bónhDCUg hắnAZyY vUdsuà hDCUnó iLSDsn Udsudài trUdsuên mUdsuặt đường!AZyY!! AZyYlâu AZyYlâu cUdsuó vUdsuài chDCUô gáLSDsi Udsuđi AZyYngang qLSDsua cưLSDsời đAZyYầy ẩUdsun ý!!!

KLSDshỏi nóLSDsi AZyYnhững lầnUdsu AZyYnhư vLSDsậy khLSDsiến M2uSnó nM2uSổi dhDCUa LSDsgà, còhDCUn hAZyYắn hDCUthì nhDCUhư vôLSDs chDCUảm, cUdsuứ miUdsuên mLSDsan M2uSsuy nghDCUhĩ liLSDsnh tiM2uSnh trAZyYong đầuLSDs, khiếnAZyY Udsuánh Udsumắt lắnghDCU xuống,LSDs gAZyYương LSDsmặt trLSDsầm tưM2uS tạAZyYo nênAZyY vẻhDCU đẹpAZyY kUdsuiên định!!!

nó thìAZyY hơiAZyY chAZyYán, nóAZyYi chuyUdsuện LSDs, nhM2uSưng cLSDsái têAZyYn bêAZyYn cLSDsạnh M2uSlại M2uSko nóiUdsu AZyYj! AZyYrồi hM2uSát mLSDsột mình,LSDs lâuhDCU hDCUlâu lhDCUấy hDCU2 nAZyYgón taM2uSy AZyYcái chỉAZyYa quLSDsa LSDschỉa lại!!!AZyY nhưngAZyY cUdsuuối cùnghDCU sựM2uS LSDstập trAZyYung LSDscủa nLSDsó cM2uSũng dồnM2uS vàoM2uS hắn!!!

“nè!!!!!!!!!Udsu ĐiM2uS đâuM2uS vậyM2uS? hDCUsao phảiUdsu điM2uS bộLSDs chứ?M2uS UdsuĐi hDCUtaxi cũngLSDs AZyYđc mà!!LSDs!” Udsunó cM2uShu môhDCUi raLSDs, nhhDCUìn hắLSDsn hDCUvới ánhLSDs mLSDsắt tộAZyYi ngiệp!LSDs!! nLSDshưng AZyYhắn vẫUdsun M2uSko nóiUdsu j!

“hhDCUaizzzzz!!! M2uSĐi AZyYvới cậhDCUu chAZyYán hDCUquá hà!!Udsu!” M2uSnó nhìnLSDs xuốngLSDs mặUdsut đườhDCUng M2uS, đưaLSDs rLSDsa mộtAZyY cAZyYâu nhậnUdsu hDCUxét, nhưnghDCU đôiAZyY chânAZyY vAZyYẫn bướcUdsu saM2uSu hắnUdsu bUdsuởi nóLSDs LSDsko tM2uShể bAZyYỏ LSDsqua AZyYđc mộtAZyY bữM2uSa ăAZyYn miễnhDCU phí!

Ko khUdsuí bắhDCUt đhDCUầu ồnhDCU ào!!LSDs! M2uSĐôi mắhDCUt nóM2uS bắM2uSt đầuLSDs thahDCUy đổihDCU mhDCUàu sắcUdsu theM2uSo ánLSDsh đAZyYèn đưhDCUờng nhộAZyYn nhịp!

“WOW” nóUdsu Udsuthốt lên!!M2uS! TrUdsuước mặtM2uS LSDsnó lM2uSà M2uSmột M2uScon đưUdsuờng, M2uS2 veAZyYn đườngUdsu báhDCUn đLSDsầy đồUdsu M2uSăn thứLSDsc uống!

“này!!!”M2uS LSDsnó chỉAZyY vAZyYào hDCUmặt hắn!!!Udsu “thUdsuiên đườngAZyY LSDsthức M2uSăn màM2uS cậAZyYu nóAZyYi lhDCUà đâyM2uS hảLSDs?” nóhDCU chhDCUớp chớLSDsp mắtLSDs nLSDshìn hDCUhắn chờLSDs đợi!

HắM2uSn nM2uShư bừngUdsu tỉnh,Udsu nhUdsuìn nM2uSó rồiUdsu gậtUdsu LSDsgật đầu!

“oa~~~~~!!hDCU! hDCUCậu LSDsnói Udsulà cUdsuậu trảUdsu hDCUtiền hDCUnha!!! TM2uSui kUdsuo AZyYkhách sáhDCUo đâu!”hDCU nóLSDs nóiM2uS mLSDsà mhDCUắt hDCUdán vUdsuề mấyLSDs giLSDsan bánLSDs đAZyYồ LSDsnướng, rồiM2uS AZyYlao vềLSDs phM2uSía chúng!!

Hắn khẽAZyY lAZyYắc đầu,hDCU nhếcM2uSh AZyYmép rM2uSồi cũnM2uSg đLSDsi sM2uSau nó!!!!

KhDCUhu phLSDsố sLSDsầm uấtUdsu vUdsuới nhDCUhưng móM2uSn đồM2uS Udsunướng tM2uShơm Udsungon khiếnUdsu hDCUnó LSDscứ hLSDsết chạAZyYy AZyYsang đây,hDCU rồiUdsu chạyM2uS saAZyYng kiUdsua!!! M2uSlàm AZyYhắn hDCUmệt mỏiUdsu kLSDso kém!

“hức……..noAZyY quM2uSá!!! Hức…..!”LSDs vUdsuì ănLSDs vộhDCUi nAZyYên nóAZyY hDCUbị nhDCUấc cục!!Udsu! LSDsko nhữLSDsng hDCUvậy! M2uSgương LSDsmặt cònhDCU đỏLSDs ửUdsung M2uSlên hDCUvì mUdsuấy lầAZyYn xéLSDsm mắcLSDs nghẹn!

UdsuHắn LSDsnhăn mặthDCU AZyY, nhìnhDCU nó!

“cậu AZyYăn nhAZyYư heM2uSo vLSDsậy! đểUdsu Udsutôi điLSDs mUdsuua nướAZyYc chLSDso cậuM2uS!” hắUdsun nAZyYói xoUdsung, liềhDCUn bưM2uSớc nhM2uSanh quUdsua cửaUdsu LSDshàng nước!

“báAZyYn Udsucháu mộthDCU chhDCUai nướchDCU sâAZyYm!” hắM2uSn nAZyYói M2uS, khDCUhá tLSDsừ tAZyYốn vớiUdsu hDCUbà lUdsuão trAZyYước mặt!

UdsuBà lhDCUão đóM2uS khẽhDCU nhUdsuăn mặtAZyY, M2uSnhíu AZyYmày nhìnhDCU kUdsuĩ hắn!!!

M2uS“cháu KM2uSHOA LSDsphải kohDCU?” bàM2uS lãhDCUo tAZyYhốt lên,AZyY M2uSgiọng tỏLSDs AZyYvẻ vuUdsui mừng!

Hắn cưM2uSời hiềM2uSn “dạ!”

“ah!!! CháhDCUu lớnM2uS Udsuhơn rồAZyYi AZyYnhaz!!! RồUdsui …hDCU…………. cAZyYon DAZyYIỆP đâu?hDCU hDCUSao bàUdsu kAZyYo tAZyYhấy vậyUdsu cháu?”hDCU bàhDCU lM2uSão đưaM2uS M2uSmắt nhìnhDCU M2uSphía sahDCUu hắn!!

Gương mặM2uSt hắnLSDs đhDCUanh M2uSlại, đôUdsui mắthDCU thoáM2uSng hDCUnét hDCUu sầUdsuu, nhDCUhìn Udsuxuống Udsumấy M2uSchai nướcUdsu tUdsurên M2uSkệ hDCUhàng, rồAZyYi nAZyYhìn Udsubà lão!

“dạM2uS!! LSDscô ấhDCUy M2uSđi nướchDCU ngLSDsoài rồihDCU ạ!”LSDs hắLSDsn LSDsnói buồn!

“vậyAZyY àAZyY? TốAZyYt nLSDshỉ!! hDCUđi LSDsdu họAZyYc nM2uSữa cUdsuơ đấy!!”AZyY bàAZyY lãohDCU cườiLSDs xAZyYòa, rồUdsui quhDCUay lưUdsung, lM2uSom kLSDshom lấyhDCU LSDschai nLSDsước chhDCUo hắn!

HAZyYắn đútUdsu LSDstay vAZyYào AZyYtúi quần,Udsu Udsunhìn quLSDsanh kM2uShu AZyYvực!!! nơiUdsu đâyLSDs đúngM2uS lAZyYà kAZyYo khAZyYác Udsuj mLSDsấy, cóLSDs kháAZyYc thhDCUì cLSDshỉ kháM2uSc ởhDCU chỗhDCU lLSDsà nơiUdsu đâLSDsy áM2uSnh đènM2uS quáUdsu nhìu!!!

HắnUdsu nhắUdsum mắthDCU lại,hDCU gặmhDCU M2uSnhắm qM2uSuá khứ!!

Hắn,M2uS sLSDsinh M2uSra lUdsuà M2uSđã manhDCUg LSDs2 cLSDshữ Udsugiàu có!!LSDs LàM2uSm hDCUj biM2uSết nơihDCU đâyUdsu chhDCUứ? CLSDshính DhDCUIỆP lLSDsà ngườiLSDs đãM2uS cUdsuhỉ chDCUho cậuLSDs nơiM2uS nhDCUày!! chDCUô nóiAZyY mM2uSọi ngườAZyYi M2uSbuôn báUdsun ởM2uS đâyAZyY tốLSDst lắm!!AZyY họM2uS AZyYko nhUdsuìn cohDCUn AZyYngười quLSDsa tiềLSDsn bạcM2uS cũAZyYng nhưLSDs hDCUko hDCUham lAZyYợi nhuậLSDsn caUdsuo màhDCU gAZyYian lậnM2uS thDCUrong bUdsuuôn bánAZyY!! HọAZyY làhDCU nhữnghDCU ngườiLSDs tLSDsốt bUdsuụng!!! hhDCUọ sẵM2uSn hDCUsàng M2uScho nhữngLSDs LSDskẻ ăUdsun LSDsmày ngoLSDsài đườnghDCU mộtM2uS LSDsđống thM2uSức ăLSDsn mLSDsà M2uSko hDCUlấy Udsu1 xu!!Udsu! HM2uSắn cũngUdsu nhUdsuớ DIỆPLSDs Udsurất thAZyYích ănAZyY bánhM2uS kẹoUdsu tạiUdsu mộthDCU M2uScửa hAZyYàng nhUdsuỏ trhDCUên tạM2uSi cUdsuon M2uSphố nàuM2uS!! NhưnLSDsg AZyYhình nhM2uSư hhDCUọ kAZyYo cònLSDs báLSDsn hDCUnữa thhDCUì phải!!!!

CậAZyYu nhớUdsu nụUdsu M2uScười củUdsua DIỆP,AZyY LSDsnhớ đôiAZyY mắtUdsu AZyYmặc dùM2uS LSDsko nhìM2uSn thLSDsấy AZyYj, AZyYnhưng M2uSlại lLSDsung Udsulinh hơhDCUn kLSDshi cười!LSDs nUdsuhớ máiAZyY tóM2uSc LSDsđen nhánh,hDCU nhDCUhớ bLSDsàn hDCUtay khhDCUi cầmAZyY cM2uSây kẹo,………………………..

“baUdsuo hDCUnhiu tiềnLSDs hDCUvậy bà?”

UdsuHắn nhưAZyY bừLSDsng hDCUtỉnh M2uSkhi nghLSDse tiếUdsung nM2uSó!! mởUdsu mhDCUắt hDCUra đM2uSã thấyhDCU nLSDsó đUdsuang cLSDsầm chAZyYai nướcAZyY trênM2uS tay!!

“hừ!AZyY!! cậuhDCU đi………..hức…………điUdsu muAZyYa nhDCUước khDCUiểu hDCUj mà…………..hức………lâuUdsu quM2uSá vậy……………..hức………..hả?”M2uS nUdsuó nM2uShìn hắnM2uS LSDsvới M2uSánh mắhDCUt giậnUdsu LSDsdữ, cầM2uSm chaLSDsi nưAZyYớc Udsutu hếtAZyY nguyUdsuên hDCUmột chai!!!

LSDs“khà!!! ĐãhDCU ghêLSDs!!! HếhDCUt nhDCUấc cLSDsục Udsurồi nè!!AZyY hDCUĐi ănM2uS nUdsuữa thDCUhôi!!!” nM2uSó đóngUdsu LSDschai nướcUdsu lLSDsại, bỏLSDs vUdsuào thDCUhùng rácLSDs, rM2uSồi AZyYtíp AZyYtục đi!!!

ĐaM2uSng M2uSđi, cUdsuhợt nM2uSó AZyYkhựng lại!!

AZyY“sao phảiAZyY nAZyYói dốiUdsu hả?”AZyY nUdsuó nóiUdsu, vẫnAZyY M2uSquay AZyYlưng M2uSvề Udsuphía hắn!

HắnhDCU ngạUdsuc nhLSDsiên, nLSDsó đanUdsug nóiUdsu LSDsj vậyhDCU? saAZyYo lạiLSDs LSDsbik hắnUdsu nóM2uSi dối!!!

“hLSDsì!! TLSDsui hDCUko hDCUhỏi nữa!Udsu! AZyYđi M2uSđi!!” LSDsnó qLSDsuay đầLSDsu Udsulại, cườiLSDs xòa!

“khoan!!AZyY Cậu…………….hDCUbiết M2uSj rồiM2uS!” hắnAZyY nắM2uSm thDCUay nAZyYó, quaLSDsy M2uSngược lạUdsui hỏi!

“biếtM2uS AZyYhết!” nAZyYó nhhDCUún vài!!!

“làUdsu tUdsuên LÂMM2uS nUdsuói?” hắnM2uS nhUdsuướn mày!

“ừm!”LSDs nóAZyY gậtLSDs đầuM2uS chắcUdsu nịch!

hDCUHắn nUdsuổi giậnM2uS, hấAZyYt Udsutay nLSDsó rồUdsui bướcLSDs điUdsu nhAZyYanh chóng!!

NUdsuó nhìnhDCU thLSDseo bUdsuóng hắn,M2uS chạyAZyY theo!!

“nM2uSày!! cậM2uSu bịM2uS AZyYj hDCUvậy?” nóhDCU hétUdsu lớn!

Hắn ngừngLSDs lạiUdsu hDCUđột ngộtLSDs lAZyYàm AZyYmặt M2uSnó hDCUđâm sầmhDCU vàLSDso lhDCUưng hắn!

“cậuhDCU hDCUcó AZyYxem tôiUdsu lLSDsà Udsubạn koAZyY? saM2uSo lạiAZyY M2uSchơi AZyYvới tênUdsu đó?”hDCU hắnAZyY AZyYnói mộtM2uS cácM2uSh giLSDsận dữ!

NóUdsu lấyhDCU M2uS2 taM2uSy LSDsxoa xoM2uSa cáiM2uS mũi!

“cònAZyY cậuLSDs tLSDshì AZyYsao? ítUdsu nhhDCUất M2uSlà LLSDsÂM còUdsun hDCUtâm sựAZyY vLSDsới hDCUtôi! CM2uSòn cUdsuậu cáiAZyY LSDsj cũngLSDs giấM2uSu!” nóAZyY nóUdsui!! RồiLSDs lAZyYầm bầM2uSm “tựLSDs nhUdsuiên nổiLSDs giận!!!”

Chap 21

“tôi…….tôiM2uS Udsuxin lỗi!”hDCU hắnLSDs chợtM2uS lhDCUúng túnLSDsg trướhDCUc nó!!M2uS kLSDso phảAZyYi vìAZyY cáiUdsu câuUdsu nLSDsó hDCUnói, mUdsuà làhDCU vìhDCU hDCUhành độnhDCUg Udsuđáng LSDsiu củaM2uS nLSDsó bâUdsuy giờ!!Udsu! ĐôLSDsi môUdsui hồngAZyY hàoAZyY cứhDCU hDCUchu raAZyY, gươngAZyY mặthDCU phụM2uSng phịu!hDCU! nhDCUói túAZyYm AZyYgọn nLSDsếu nLSDsó mAZyYà làUdsu M2uScon gLSDsái thLSDsì chDCUhắc chắnAZyY hắhDCUn sẽAZyY chUdsuạy lạM2uSi ômAZyY nó!!

“ble'!!!M2uS AZyYko chơM2uSi vớiAZyY cậuM2uS nữaAZyY!!” nóLSDs lèUdsu lưỡAZyYi, xonAZyYg bhDCUỏ đi!!!

KHAZyYOA đAZyYơ ngAZyYười mộtAZyY hM2uSồi, rồihDCU hDCUchân bM2uSắt đầuUdsu chạyM2uS thDCUheo nó!

“này!Udsu! tôiAZyY xLSDsin lM2uSỗi rAZyYồi mà!!”LSDs AZyYhắn nhăAZyYn mM2uSặt nói,Udsu tM2uSay nắmLSDs lấyhDCU hDCUtay nó!!

“Udsutui AZyYko chấpAZyY nhAZyYận!” nóhDCU AZyYđứng lạM2uSi, hấtLSDs mặt!!

“ko chấpUdsu nhậnLSDs?” KHM2uSOA hỏUdsui lạiUdsu, nếuLSDs nóUdsu AZyYnhìn thLSDsấy mLSDsặt KHOAZyYA M2uSlúc LSDsnày thìAZyY cM2uShắc chắM2uSn sM2uSẽ phM2uSát hiệnAZyY hDCUnụ cườAZyYi hDCUranh mAZyYãnh củaLSDs cậu!

“đúng!!M2uS LSDsKo chấphDCU nhận!!”AZyY hDCUnó Udsuvẫn gLSDsiữ ngLSDsuyên bộM2uS mặhDCUt tựLSDs kiêuhDCU củaM2uS mình!!!

BấtAZyY hDCUchợt, nóM2uS thUdsuấy cUdsuơ thểUdsu bịAZyY nhấcLSDs bổng!!

“aUdsuh!!! CậLSDsu làmAZyY Udsuj vậy!hDCU! hDCUtui M2uSté bâM2uSy LSDsgiờ!!! BỏM2uS tM2uSui xuAZyYống coUdsui!!” nM2uSó vUdsuừa vùnLSDsg vẫyAZyY, vừhDCUa AZyYcố giữLSDs thăM2uSng bhDCUằng chM2uSo khỏLSDsi ngã!

“haiAZyYzzzzz!! TôM2uSi kAZyYo Udsubik pLSDshải LSDslàm LSDssao đhDCUể cậuM2uS chấpAZyY nhậnLSDs lờihDCU xAZyYin lỗiUdsu củahDCU Udsutôi, nêLSDsn đhDCUành uhDCUy hiếpAZyY vM2uSậy!!” hắnAZyY cườiAZyY rahDCUnh mãnh!!

“oa~~LSDs chóLSDsng mặUdsut qAZyYuá!! CAZyYho tUdsuui xuống!!”hDCU nUdsuó M2uSbỏ cuộc,M2uS LSDsko hDCUchống cựLSDs nữaUdsu, bắtUdsu đầuLSDs Udsunài nỉ!!

“chDCUhưa đcLSDs!! TôM2uSi múnM2uS chDCUậu đếM2uSn nơiLSDs này!!”hDCU hắnUdsu LSDstíp tụcLSDs bướhDCUc Udsuđi, vừaLSDs M2uSđi hDCUvừa nói!

LSDs“đi M2uSđâu? NhưM2uSng màM2uS cũUdsung phảiAZyY chLSDso tuhDCUi M2uSxuống chM2uSứ!! NgườiM2uS LSDsta nUdsuhìn!” nAZyYó LSDsđỏ mặthDCU, nói!!

LSDsĐúng M2uSlà ngườiAZyY điAZyY đườhDCUng nUdsuhìn AZyYnó vàUdsu AZyYhắn LSDsrất nhìu,hDCU còAZyYn chỉAZyY cLSDshỏ lunM2uSg tAZyYung!!! AhDCUi cũngUdsu nóhDCUi M2uS2 LSDsđứa AZyYlà …………………………….gay!!!!M2uS nLSDshìu hDCUcô gáAZyYi chépAZyY mLSDsiệng, đhDCUẹp tM2uSrai mhDCUà lại…………!!

“kệAZyY LSDshọ!!” hắhDCUn vAZyYẫn bưUdsuớc đi,hDCU lạnhDCUh lùM2uSng nói!!

Nó M2uSko ýUdsu kiếnM2uS AZyYj nữUdsua!! M2uSnó bỏAZyY cuộcM2uS rồi!!hDCU hắUdsun tM2uShì cứUdsu bưAZyYớc M2uS, Udsucàng lhDCUúc AZyYcàng nhanh!

ĐAZyYi LSDsđc mhDCUột hDCUhồi, AZyYnó bắAZyYt hDCUđầu nghDCUhe tiếnAZyYg nhAZyYạc ầM2uSm ĩUdsu!!! ThUdsueo nAZyYó biLSDsk thì……hDCU………đây chẳngUdsu pAZyYhải làhDCU quM2uSán bAZyYar LSDshay sLSDsao? AZyYsao hắnLSDs lUdsuại đưhDCUa nAZyYó tớiAZyY đây?

“pLSDshịch!!” hắnhDCU đhDCUặt nóhDCU xuốhDCUng mộtAZyY chDCUái hDCUghế shDCUofa!! hDCUMáu dồnAZyY M2uSlên nhDCUão nãAZyYy giờhDCU M2uSnên M2uSnó hUdsuơi chAZyYóng mặt,M2uS mắLSDst M2uSnó tAZyYạm thDCUhời khDCUo thấyhDCU đAZyYc AZyYj hếtAZyY!! AZyYđến kUdsuhi hDCUnhìn hDCUđc làLSDs đãLSDs thấyAZyY mìLSDsnh LSDsngồi trênUdsu mLSDsột cáUdsui gUdsuhế!! LSDsBên pLSDshải làhDCU KHOA!AZyY! CòAZyYn bêAZyYn cạnLSDsh làAZyY mhDCUấy thLSDsằng Udsumà nAZyYó kLSDso quUdsuen bik!M2uS! HìnAZyYh nM2uShư làAZyY đLSDsàn AZyYem củaAZyY Udsuhắn! ChỉM2uS dM2uSuy nM2uShất cUdsuó mM2uSột ngưM2uSời mAZyYà hDCUnó bik……..đóLSDs lhDCUà DUYUdsu!! MặM2uSt nóM2uS LSDstối sầmAZyY LSDslại!! cáiLSDs bảAZyYn mặAZyYt củLSDsa M2uSDUY thậLSDst LSDsđáng AZyYghét khDCUhi nhAZyYìn thấyAZyY LSDsnó!! cựcAZyY kM2uSì nLSDsham hiểmUdsu!! AZyYash nLSDsó gAZyYhét cUdsuay ghétM2uS đắngAZyY têM2uSn AZyYnày nhaz!!!!

hDCUDUY nUdsugạc nhiUdsuên LSDsvì sựhDCU xuấM2uSt hAZyYiện hDCUcủa nLSDsó!! chDCUả cácLSDsh màLSDs nLSDsó xuấtUdsu hiệLSDsn trAZyYong qLSDsuán M2uSbar Udsunày cũhDCUng rấtAZyY kAZyYì lhDCUạ!! lúhDCUc M2uSvào M2uSnó đM2uSc KHUdsuOA vUdsuác trAZyYên M2uSvai hDCUcứ nhUdsuư bhDCUao gạo!AZyY! hDCUKHOA hDCUcó bhDCUao AZyYgiờ hDCUlàm mấyAZyY chDCUái chuyệnM2uS trẻUdsu AZyYcon nUdsuày hDCUđâu chớ?

NhưnLSDsg cóUdsu Udsuvẻ nUdsuhư nóhDCU rấtUdsu ghétAZyY kM2uShi nhUdsuìn M2uSthấy cậu,M2uS vìhDCU vM2uSậy mLSDsà DLSDsUY AZyYche sM2uSự ngLSDsạc nLSDshiên M2uScủa mM2uSình, kUdsuhẽ LSDsnhếch mhDCUôi!! ĐươngUdsu nhLSDsiên cAZyYậu bhDCUiết M2uSđiều hDCUđó làUdsum cM2uSho AZyYnó tứcUdsu tốiLSDs đAZyYến mứchDCU nào!!

“nàyLSDs!!” LSDsKHOA AZyYhét lớn,hDCU đưaUdsu trướAZyYc mặtLSDs nóM2uS hDCUmột LSDsly rượu!

UdsuNó lưỡngAZyY lựLSDs, cầmM2uS lUdsui rưhDCUợu, rồihDCU AZyYnói lớn!

“tAZyYui kUdsuo biAZyYết uốAZyYng rượu!”

KHUdsuOA M2uSnghiêng đầuUdsu nhìAZyYn nóhDCU, nAZyYửa M2uStin Udsunửa kUdsuo!! nhưnUdsug mộtLSDs đứUdsua giốngAZyY cUdsuon M2uSnít nAZyYhư hDCUno nóiM2uS kLSDso biếtUdsu uAZyYống rượhDCUu hDCUcó lẽhDCU làhDCU thật!!

KHhDCUOA nAZyYhún vaiAZyY, nhDCUhếch méhDCUp, rLSDsồi uốnhDCUg chDCUạn M2uSly rUdsuượu thDCUrên tay!!

CLSDshợt KHOhDCUA kLSDshoác vaAZyYi LSDsnó, nóiUdsu! VớihDCU mọAZyYi người!

“đâyM2uS lUdsuà HẢIUdsu, bạnM2uS củaAZyY tôi!!M2uS TAZyYôi tuLSDsyên bố,Udsu tAZyYừ đâyUdsu tM2uSrở đi,M2uS nM2uSếu LSDsai AZyYgây sựLSDs vớAZyYi HẢI,AZyY LSDsthì M2uScoi nhhDCUư M2uSlà gAZyYây hDCUsự vAZyYới KHOhDCUA nLSDsày!!” áUdsunh mắtLSDs LSDsKHOA quéthDCU mUdsuột lượtAZyY đàLSDsm eLSDsm xuhDCUng qLSDsuanh, bhDCUọn chúnLSDsg M2uSlúc đầuM2uS ngM2uSây ngườiLSDs nUdsuhìn KHUdsuOA!! NhưngUdsu látAZyY sLSDsau cM2uSũng hAZyYô tAZyYo M2uS, rồiM2uS nLSDsâng rượhDCUu lêUdsun uống!!

AZyYChỉ nAZyYgoại trừhDCU mAZyYấy tênAZyY bLSDsị M2uSnó đLSDsánh lầnLSDs trước,hDCU cảUdsu DLSDsUY nữLSDsa!! bM2uSọn cM2uShúng bLSDsiết nó,hDCU nhưLSDsng vìM2uS nghLSDse Udsulời DhDCUUY nLSDsên AZyYko dM2uSám làUdsum AZyYj, chỉhDCU ứcAZyY chAZyYế cầmLSDs rượuM2uS Udsuuống theo!!

“cậM2uSu hDCUlà bạnUdsu củaAZyY KHOM2uSA, xeM2uSm Udsunhư cũnLSDsg lAZyYà bạnUdsu củahDCU tôAZyYi!! ChhDCUào ngườiUdsu M2uSanh eM2uSm mới!”M2uS chDCUhợt M2uSDUY bướcM2uS đếnhDCU trướcAZyY nóhDCU, chìaAZyY tLSDsay AZyYra đM2uSể bM2uSắt tM2uSay LSDsvới nó!!

NLSDsó nhhDCUìn DLSDsUY hDCUvới ánhLSDs mắLSDst Udsuhình viênLSDs đạn!M2uS chỉUdsu hậhDCUn LSDsko thDCUhể lLSDsao lêLSDsn đáUdsunh tM2uSên nàyLSDs vìM2uS KhDCUHOA đaM2uSng LSDsở đây!!

Nó miLSDsễn Udsucưỡng hDCUđưa taUdsuy rAZyYa, bắtAZyY tahDCUy vớiUdsu DUYAZyY!! hDCUTay DUM2uSY nAZyYắm chM2uSặt taM2uSy nóM2uS! M2uSđau! NhưnAZyYg LSDsnó vẫnAZyY AZyYđể gAZyYương AZyYmặt bìLSDsnh thUdsuản!!! cònhDCU cườihDCU nữa!

AZyYBên cạnhM2uS, hDCUKHOA nhìhDCUn M2uS2 ngưAZyYời màLSDs cười!LSDs rồiM2uS cậuM2uS típLSDs tụcUdsu uốnUdsug lUdsui thứhDCU 2!

“ash!!Udsu ShDCUao nhDCUặng AZyYvậy hDCUnè!!” nóhDCU nhM2uSăn mUdsuặt, mAZyYở AZyYcửa, rồiAZyY lôiM2uS KhDCUHOA AZyYvào phòng!!M2uS NM2uSó đM2uSá vàhDCUo chhDCUân KHhDCUOA hDCUmột LSDscái nUdsuhư trảM2uS thAZyYù!! hDCUAi AZyYbiểu uốhDCUng nhhDCUìu quhDCUá làM2uSm M2uSj, đểM2uS ghDCUiờ nAZyYó LSDsphải váAZyYc cM2uSủa nợUdsu nàyAZyY vềLSDs!! nhDCUó ứcLSDs Udsuchế nhLSDsất làM2uS têUdsun DUYhDCU!! ĐúAZyYng M2uSlà AZyYlấy chuyLSDsện cM2uSông trM2uSả Udsuthù tưLSDs Udsumà!! M2uSKHOA Udsusay xhDCUỉn, phậnAZyY đhDCUàn eAZyYm M2uScũng AZyYcó thểUdsu vUdsuác đạihDCU hDCUka vUdsuề chứ!!hDCU M2uSVậy màUdsu têM2uSn đóM2uS chhDCUỉ LSDsnói LSDsmột tiếngAZyY “HẢAZyYI lUdsuà bLSDsạn cùUdsung pLSDshòng vớiLSDs KUdsuHOA!! AZyYNên M2uScho cM2uSậu ấyM2uS dẫnUdsu KM2uSHOA Udsuvề lM2uSà đAZyYc nhất!!”M2uS rAZyYồi cáM2uSi bLSDsọn kiAZyYa cũM2uSng gậLSDst LSDsgật cáhDCUi đầuUdsu xhDCUong ngồLSDsi xuhDCUống M2uStíp tụLSDsc Udsuuống rượu!hDCU! ứAZyYc cM2uShế kAZyYo chứ?Udsu UdsuCùng phòngAZyY thìhDCU liêhDCUn quaAZyYn Udsuj hả?Udsu tênAZyY mUdsuặt dàyUdsu kiaUdsu!! nóAZyY hếAZyYt dậmhDCU LSDschân xuốngUdsu sàn,LSDs rM2uSồi nAZyYhảy tAZyYưng Udsulên vAZyYì tức!hDCU! M2uSrồi baM2uSo Udsunhiu tM2uSức giM2uSận nóUdsu dAZyYồn hếtAZyY M2uSvào chânLSDs KHOAAZyY, đáUdsu lM2uSấy đáLSDs để!!

“ưm…………….TRANG TUdsuHƯ!!!” tronM2uSg AZyYcơn hDCUmê manLSDs, hLSDsắn liềnhDCU gọiM2uS têAZyYn mộtUdsu người!LSDs! nUdsuói đúngLSDs hhDCUơn lUdsuà gọihDCU nó!!

ChDCUhân cLSDsủa nLSDsó hDCUngưng gUdsuiữa Udsuko trungAZyY, Udsunó M2uSngồi xuốngLSDs, lắngAZyY LSDsnghe!! ThoánhDCUg AZyYvui mừng,LSDs kêUdsuu tAZyYên nó,M2uS chắcAZyY lM2uSà thLSDsích AZyYòi!! HắcUdsu hắcM2uS!! Udsuxem nhM2uSư kLSDsế hoạAZyYch tLSDshành cM2uSông mộM2uSt nửa!

“HẢLSDsI…………HẢI…….” hắnAZyY tíLSDsp AZyYtục lầmhDCU bầm!!M2uS nhDCUó AZyYthì muUdsuốn tAZyYé xLSDsỉu!! cáiM2uS M2uSj mAZyYà HẢIM2uS chứ!!AZyY LúM2uSc Udsulà cAZyYon gAZyYái nAZyYó làAZyY TRAAZyYNG TAZyYHƯ nhLSDsaz!! LSDsCòn HAZyYẢI lAZyYà coAZyYn M2uStrai mà!!

NóAZyY trònhDCU xoM2uSe mắt,hDCU Udsugương mặthDCU thohDCUáng sợUdsu hãiM2uS!! Đừng………..đAZyYừng nóLSDsi làM2uS hắnUdsu biếnLSDs tM2uShái nhaUdsuz!!! CoUdsun traM2uSi cLSDsũng tUdsuhích M2uSsao? đang tính đứng dậy, chợt hắn quơ tay, làm nó ngã vào lòng hắn!!

Hắn đang trong cơn say, thấy nặng nặng liền lờ mờ mở mắt!! hắn thấy miên man một gương mặt khá là quen thuộc!! là HẢI sao? ko!! sao giờ lại là TRANG THƯ chứ? Là TRANG THƯ sao? đúng rồi, đôi mắt này…………là của TRANG THƯ!! Cả cái mũi, rồi đôi môi!!! Hắn chăm chăm vào đôi môi đó, cứ sát lại gần!!!

Nó như đơ người! (t/g: bịnh truyền kíp mờ!! ai hun cứ đơ người á!! Rồi hun xong lại ****!! hắc hắc!!-TT: mi mún chết lắm rồi phải ko? ta cho mi mấy nhát nhaz!!!!*gương mặt nham hiểm, tay lăm le con dao phay sáng lóa*-t/g: ko!! em iu đời, TT tỉ tỉ tha cho em!!)

Rồi chuyện j tới cũng tới!!!

Đêm tối, trong một căn phòng VIP của trường BOY, có hai mỹ nam đang làm một chuyện mà bất kì nữ sinh nào nhìn thấy cũng phải hét lên!!! Một , họ hét lên vì đc thõa con mắt!! hai, họ hét lên vì nghĩ đây là những cảnh biến thái nhất trong lịch sử loài người! (hì!t/g chém hơi quá!)

Chừng 30 giây sau, nó mới ý thức đc chuyện xảy ra, đương nhiên nó nhanh chóng đẩy hắn , đứng dậy!! nó lấy tay sờ môi mình!! Sao vậy nè!! Nó tự nhiên thấy…………..thinh thích nhaz!! Nó cảm thấy tê tê nơi đầu môi!!

Nó liền lắc đầu trước nhận định đó, rồi chạy thẳng vào WC, ngồi trong đó hàng giờ liền!! tự nhiên…………tim nó đập nhanh quá!