Chết!!! lỡ yêu rồi!làm sao đây? - Chap 19 - 21

 

Chap 1XEJ79

Mắt48c2 n48c2ó XEJ7dường n48c2hư kyAZeo đHZ2nóng 48c2lại đXEJ7c! NóRzV3 chXEJ7ỉ mHZ2nở t48c2o yAZethật tRzV3o yAZenhìn hắn!!!

Bị……….bịyAZe 48c2phát h48c2iện rồiXEJ7 saXEJ7o? troyAZeng yAZephút 48c2chốc, gươRzV3ng mặRzV3t nóyAZe kXEJ7o XEJ7còn giọyAZet máu!XEJ7! Hắn…………hắnXEJ7 pháyAZet hiệnRzV3 XEJ7ra thìXEJ7 sHZ2nẽ là48c2m XEJ7j nóRzV3 đây?RzV3 HZ2nHắn sẽXEJ7 tRzV3ức giậyAZen, 48c2giết nóyAZe, hànhHZ2n hạXEJ7 nRzV3ó, 48c2uy hiếpyAZe nó!!!48c2! 48c2mà ………yAZe mà……XEJ7..ở HZ2nkhoảng cRzV3ách này………HZ2n……lỡ XEJ7thú tíRzV3nh RzV3trong ngườiyAZe hắXEJ7n nổiyAZe lên48c2 HZ2nthì RzV3sao? ah!RzV3! Nó……XEJ7….nó XEJ7ko 48c2bik đâu!!

“HZ2nsao…………….sao cậuHZ2n……” HZ2nnó HZ2nlắp bắpRzV3, từXEJ7 “RzV3biết” cyAZehưa đcRzV3 RzV3nói rRzV3a 48c2thì hHZ2nắn 48c2liền 48c2lấy ngó48c2n tayAZey đặtyAZe lyAZeên myAZeôi nó!

Hắn thRzV3ở dàiyAZe yAZevô RzV3tận XEJ7rồi 48c2quay HZ2nlưng vềRzV3 phíayAZe nóHZ2n, 48c2nó vyAZeẫn đứXEJ7ng khéXEJ7p néXEJ7p vàRzV3o bứcHZ2n tường,yAZe chyAZeỉ monXEJ7g bứcRzV3 tườngXEJ7 cXEJ7ó cáiHZ2n đường48c2 hầmyAZe bí48c2 mậtRzV3 48c2j HZ2nj 48c2đó đểyAZe nóHZ2n ch48c2ui vXEJ7ào nhưRzV3 tronXEJ7g phiHZ2nm mXEJ7à nó48c2 hayAZey xem!

Hắn XEJ7xoa xoRzV3a HZ2nthái dươnRzV3g, hếtRzV3 HZ2nnhăn mặXEJ7t rồiRzV3 cXEJ7ố 48c2gắng giyAZeãn mặtyAZe rXEJ7a HZ2nhết cỡ,48c2 hyAZeắn RzV3nghĩ 48c2j mHZ2nà lRzV3ại hỏHZ2ni mộtRzV3 tHZ2nhằng XEJ7con 48c2trai HZ2ncâu yAZeđó chXEJ7ứ? LỡXEJ7 48c2nó giậnHZ2n yAZethì sao?

CRzV3ậu cyAZeười xòaHZ2n, 48c2quay lạiyAZe 48c2xoa đHZ2nầu nó,48c2 nhìyAZen nóXEJ7 đầy48c2 âHZ2nn hận!

“xinXEJ7 lỗi!!XEJ7 RzV3tôi chỉHZ2n gyAZeiỡn thôyAZei!! CậXEJ7u HZ2nlàm HZ2nj mXEJ7à làHZ2n HZ2ncon gáyAZei chứ48c2?” rXEJ7ồi hắnRzV3 lắyAZec đầu,HZ2n vơXEJ7 48c2đại mộXEJ7t cyAZeái áHZ2no, đyAZei RzV3thẳng vàyAZeo nhXEJ7à WC!

RzV3Nó ngẩnyAZe ngyAZeơ, nó……………hắn48c2 RzV3nói yAZevậy bộRzV3 nXEJ7ó RzV3ko tXEJ7hể XEJ7là HZ2ncon g48c2ái sRzV3ao? RzV3nó nênXEJ7 HZ2nvui hHZ2nay t48c2ức giận48c2 kRzV3hi nRzV3ghe hXEJ7ắn nóXEJ7i câuRzV3 đyAZeó chứ?

TiếnXEJ7g n48c2ước vanXEJ7g RzV3ra troRzV3ng nhàXEJ7 tắHZ2nm lyAZeàm nó48c2 b48c2ừng tỉHZ2nnh! HZ2nnó bRzV3ắt đRzV3ầu XEJ7thở, hồiyAZe nRzV3ãy HZ2nko hỉuHZ2n sHZ2nao nHZ2nó lyAZeại XEJ7ngưng thở,RzV3 thờiRzV3 gRzV3ian nhXEJ7ư bấtXEJ7 tậnyAZe, nóXEJ7 cảmXEJ7 thấRzV3y thờiXEJ7 giXEJ7an 48c2như ngXEJ7ừng trôi!XEJ7 ChỉRzV3 cHZ2nó 48c2tiếng t48c2im đậRzV3p RzV3mới chXEJ7o HZ2nnó biyAZeết lRzV3à 48c2nó cònXEJ7 sống!

Nó quỵ48c2 xuốnyAZeg 48c2giường, nằmHZ2n sấpyAZe xuốn48c2g đRzV3ó! 48c2nó RzV3lấy 48c2cái gối,HZ2n RzV3che đầu48c2 mHZ2nình mon48c2g tìyAZem đc48c2 cảmXEJ7 giáHZ2nc HZ2nan toyAZeàn! NhưnXEJ7g cáiRzV3 RzV3cảm RzV3giác yAZean toàHZ2nn đâu48c2 kRzV3o thấy,XEJ7 ch48c2ỉ thấ48c2y ngạ48c2t 48c2thở hơnRzV3, nó48c2 HZ2nđổi tưyAZe thếRzV3, nằmXEJ7 48c2đối diệXEJ7n vớiHZ2n trầnXEJ7 nhà!XEJ7! CRzV3hưa yAZebao giHZ2nờ HZ2nnó bốiyAZe rốiHZ2n XEJ7đến vậy!RzV3 nHZ2nó HZ2nbắt đ48c2ầu nghĩXEJ7 yAZetới việc…yAZe………lỡ hắyAZen pháyAZet XEJ7hiện nóHZ2n yAZelà coRzV3n gáiHZ2n thRzV3ì HZ2nsao? XEJ7liệu 48c2hắn 48c2có cười48c2, rồiHZ2n 48c2nói lXEJ7à RzV3hắn giỡ48c2n nếuHZ2n tronRzV3g tưyAZeơng 48c2lai hXEJ7ắn lXEJ7ại hHZ2nỏi n48c2ó câuXEJ7 đó!

48c2Làm saHZ2no đây?RzV3 BâHZ2ny giờyAZe mới48c2 HZ2ncảm giácRzV3 n48c2ó đangXEJ7 sốn48c2g tyAZerong đốngXEJ7 lửa!!

“ting…………48c2……. tan48c2g …………ting!!”48c2 đyAZet nóHZ2n HZ2nvang lên,XEJ7 nXEJ7ó gXEJ7iật RzV3mình, vụnXEJ7g vHZ2nề lyAZeấy cáXEJ7i đt!!

“a….alo!”

“chị!HZ2n RzV3Sao hô48c2m nXEJ7ay chịyAZe nghHZ2nỉ họHZ2nc HZ2nvậy?” đầHZ2nu HZ2ndây 48c2bên kiXEJ7a, eyAZem nRzV3ó-HUY nóyAZei với48c2 giRzV3ọng đầyRzV3 yAZelo lắng!!

“ah!!yAZe Chị48c2 h48c2ơi mệt!HZ2n mà48c2 cóyAZe RzV3j HZ2nko?” nóyAZe hRzV3ỏi RzV3ngược lại!yAZe nh48c2ưng kyAZeo qu48c2ên nói48c2 cXEJ7ực nhỏXEJ7 XEJ7để yAZehắn khỏiRzV3 nghe!

“ngàyyAZe yAZemai chyAZeúng tayAZez sẽRzV3 vềyAZe nhà,48c2 yAZetới hXEJ7ạn 48c23 thángHZ2n rồi!HZ2n cRzV3hị 48c2ko nhớRzV3 à?XEJ7” HZ2nem nóHZ2n nói!

XEJ7Nó ng48c2ạc nhiên48c2, XEJ7tới hạn48c2 rồiyAZe saoyAZe? nXEJ7hưng cũRzV3ng XEJ7ko 48c2sao! RzV3mai mớHZ2ni điHZ2n HZ2nmà, HZ2ngiờ cHZ2nhuẩn bịRzV3 còyAZen kịp48c2 chán!

Nó nRzV3ghĩ vHZ2nậy, cườiXEJ7 tươ48c2i mặyAZec dHZ2nù eRzV3m nóyAZe kyAZeo cXEJ7ó ởXEJ7 đây!

“ok!! MayAZei 48c2xuất 48c2phát phải48c2 kyAZeo! saHZ2no chịHZ2n quênRzV3 cHZ2nhứ!! Thô48c2i! EHZ2nm 48c2chuẩn bịHZ2n rồiyAZe RzV3ngủ đXEJ7i!” nó48c2 RzV3khuyên eyAZem nó!

“dRzV3ạ! chị48c2 ngủHZ2n ngon!HZ2n” HRzV3UY trảRzV3 lHZ2nời lại!

“ok48c2! Ngủ48c2 ngon!yAZe” XEJ7nó nói48c2 xoyAZeng tắtXEJ7 đt!48c2 CườHZ2ni k48c2hì một48c2 cái!

“jHZ2n vậy?”48c2 hắXEJ7n tXEJ7ừ nRzV3hà tắmRzV3 bưXEJ7ớc XEJ7ra, tryAZeên ngườiRzV3 chỉXEJ7 độcyAZe nhấtRzV3 m48c2ột cyAZeái khắRzV3n qu48c2ấn dướyAZei yAZebụng! t48c2ay HZ2nhất hấHZ2nt HZ2ncái XEJ7mái tóRzV3c đanHZ2ng ướt48c2 nhẹp!!

“cậu………XEJ7….cậu!!” nHZ2nó trònyAZe mắHZ2nt, yAZelắp bắp,HZ2n tayAZey ch48c2ỉ vHZ2nề phíayAZe hắn!

“tôi saoRzV3?” hắnRzV3 nhHZ2nướn mRzV3ày nhìnXEJ7 nó!

“sao…….sao………….quần………….áo….”

“ah48c2!! MXEJ7ình hXEJ7ồi 48c2nãy lấyRzV3 lộn48c2 48c2cái áHZ2no dơ!!48c2 LyAZeại yAZeko RzV3có quần48c2 nữa!!khì48c2!! dHZ2nạo RzV3này ha48c2y quên!RzV3” yAZerồi hắXEJ7n “vôHZ2n tư”yAZe cởiHZ2n cHZ2nái khănXEJ7 r48c2a, xỏHZ2n quHZ2nần vào!

NóRzV3 đơ48c2 mặtXEJ7, lHZ2nặng yAZelẽ quRzV3ay san48c2g hướngXEJ7 khácXEJ7!! NóHZ2n RzV3khóc thầm!RzV3 sao………saoHZ2n mHZ2nà yAZenó chịuyAZe nổiHZ2n đây!!

AaXEJ7aaaaaaaaa!! TXEJ7hân 48c2hình cựcyAZe đẹHZ2np RzV3của hắn…yAZe………..sao màyAZe cyAZehịu 48c2nổi RzV3đc chứ?HZ2n NyAZeó mHZ2nuốn ăn48c2 đậuRzV3 hủ!!48c2 đậuRzV3 hủ!!

Như48c2ng rồiRzV3 nóRzV3 yAZeđỏ yAZemặt với48c2 cáiRzV3 sRzV3uy 48c2nghĩ đầXEJ7y yAZebệnh hyAZeoạn RzV3của nó!!yAZe nXEJ7ó RzV3lấy gốiRzV3 XEJ7đập l48c2iên tí48c2p vHZ2nào mặt!48c2! nha48c2nh chyAZeóng, nXEJ7ó ngưXEJ7ng độngyAZe táXEJ7c đó,XEJ7 thiếHZ2nt nXEJ7ghĩ tê48c2n đóXEJ7 bịRzV3 XEJ7ăn đậ48c2u yAZehủ cũyAZeng tyAZeại hắnXEJ7 thôiHZ2n! 48c2Ai bRzV3ỉu hắn48c2 thXEJ7ay đồyAZe trư48c2ớc m48c2ặt nó!!48c2 yAZemà nhìnXEJ7 cRzV3hắc cũnyAZeg kyAZeo sao!

NghXEJ7ĩ vậyHZ2n, RzV3nó quaHZ2ny XEJ7mặt lại,yAZe t48c2hì pháXEJ7t hiệRzV3n hắnHZ2n 48c2đã thRzV3ay xonyAZeg HZ2nđồ rồi!RzV3! HZ2nnó xụyAZe mặt,yAZe tiếcXEJ7 nuối!!

*RzV3á!! RzV3J vậyyAZe nèXEJ7!! OaRzV3!! TuHZ2ni đanyAZeg ngh48c2ĩ XEJ7j RzV3vậy XEJ7nè!!! HZ2nKo yAZeđc!! VRzV3ề nhà48c2 phải48c2 t48c2ĩnh t48c2âm RzV3lại thôi!!*XEJ7 HZ2nnó yAZemím môyAZei, HZ2nlấy tRzV3ay gXEJ7õ lênHZ2n đyAZeầu đầHZ2ny RzV3tội lỗi!!

“cậuyAZe b48c2ị yAZej à?”48c2 thấyHZ2n hànhRzV3 RzV3động kìHZ2n lạRzV3 củaHZ2n HZ2nnó, hyAZeắn liềnHZ2n hỏi48c2 thăm!!

“ash!!! CyAZeó yAZej đâRzV3u!” nóXEJ7 xXEJ7ụ m48c2ặt, ch48c2u mỏ!

yAZe“ha ha!48c2! NếuXEJ7 cậuRzV3 48c2có sởRzV3 thícyAZeh tyAZeự đánhyAZe đầuyAZe nhưRzV3 XEJ7vậy thìHZ2n …………..”RzV3 hắn48c2 gRzV3iơ RzV3tay lRzV3ên! “tôi48c2 RzV3sẽ giRzV3úp cậRzV3u!” XEJ7hắn cườiRzV3 nhXEJ7am hiểm,48c2 rồiRzV3 XEJ7lao lêHZ2nn vịn48c2 đầuRzV3 yAZenó XEJ7lại, RzV3xoa mạnhRzV3 48c2làm tHZ2nóc n48c2ó rHZ2nối byAZeù lên!

Nó RzV3la o48c2ang oayAZeng là48c2m HZ2ncăn phHZ2nòng đHZ2nang HZ2nyên tĩnRzV3h bỗnyAZeg chyAZeốc đầyAZey hXEJ7ỗn loạHZ2nn! hắXEJ7n thìXEJ7 càngRzV3 thíchHZ2n XEJ7thú, càngRzV3 48c2mạnh tay!

“chịHZ2nu thuXEJ7a chưa?”HZ2n hắnHZ2n g48c2hì cXEJ7ổ nó!

“ahXEJ7!........từ….từ!! cXEJ7ó yAZej nRzV3ói chuyệ48c2n nHZ2nhaz!!! Tu48c2i vXEJ7ới cậ48c2u cóRzV3 thXEJ7i XEJ7j HZ2nđâu 48c2mà đòiXEJ7 yAZethắng vHZ2nới thua?HZ2n!” nRzV3ó cốRzV3 gyAZeắng gỡyAZe yAZetay hắHZ2nn HZ2nra, nóyAZei 48c2một cácRzV3h khóyAZe nhọc!

“sXEJ7ao kXEJ7o chứyAZe? 48c2Cậu đHZ2nang đyAZeọ sứHZ2nc vớiRzV3 tyAZeôi mà!”RzV3 hắRzV3n nóyAZei thảnXEJ7 nhiên!

“ưHZ2nm………có đâu?”RzV3 n48c2ó tíRzV3p tục48c2 gânyAZe c48c2ổ cãi!

XEJ7“ cyAZehịu yAZethua chưa?”XEJ7 hắnXEJ7 hỏi48c2 lại,48c2 đXEJ7ôi màyHZ2n kXEJ7hẽ nhưyAZeớn lên!!

Chịu hếtRzV3 nXEJ7ổi, XEJ7nó lấyHZ2n hếRzV3t sXEJ7ức nói!

“ah!! TRzV3hua 48c2thua!! TyAZeui thuHZ2na!! ThHZ2nả yAZera!!! KHZ2nhó thởHZ2n quá!!”

NXEJ7ghe nyAZeói vậHZ2ny, hắn48c2 liềnRzV3 buôRzV3ng raXEJ7, nRzV3ó ngaHZ2ny lRzV3ập tyAZeức nằmyAZe trưXEJ7ờn xuốngXEJ7 giHZ2nường! XEJ7chưa XEJ7bao giờXEJ7 48c2nó yAZethấy mHZ2nệt RzV3tới vậy!

Hắn nRzV3hìn nó,XEJ7 cRzV3ười khìyAZe! RzV3Gương mặtyAZe nóyAZe đRzV3ỏ gấcXEJ7 48c2, mXEJ7iệng th48c2ì đanRzV3g mởXEJ7 RzV3ra HZ2nđể RzV3thở!! B48c2ỗng cyAZehốc h48c2ắn yAZethấy yAZetim mìn48c2h HZ2nđập XEJ7mạnh, mặt48c2 hắ48c2n nóRzV3ng ra48c2n!!! AhHZ2n!! HyAZeắn HZ2nbị 48c2j vậy?RzV3 RzV3sao l48c2ại đỏ48c2 mXEJ7ặt chứ?

Hắ48c2n XEJ7liền vơyAZe cái48c2 kHZ2nhắn, trXEJ7ùm lênRzV3 đRzV3ầu 48c2giả bộyAZe giHZ2nũ yAZetóc để48c2 HZ2nche đHZ2ni g48c2ương mặt48c2 XEJ7đang yAZeđỏ 48c2lựng củHZ2na mình!!

“tôi48c2 hơRzV3i đóiXEJ7!!! CậRzV3u đi48c2 ăXEJ7n k48c2o?” HZ2nhắn lêXEJ7n tiếng!!

“hở….hả?yAZe XEJ7ah!!! CRzV3ậu b48c2ao! 48c2Tui ăn!”HZ2n nóXEJ7 ngócHZ2n đầu48c2 d48c2ậy, đRzV3ôi mắyAZet khẽXEJ7 syAZeáng yAZelên kRzV3hi nghXEJ7e tớiRzV3 việcyAZe ănRzV3!! NhRzV3ưng k48c2o quêHZ2nn bắtHZ2n hắnRzV3 trảRzV3 tiền!

“ờ!!” yAZehắn 48c2gật đầu!!

“ok!48c2! Đ48c2ợi RzV3tui yAZetí!! yAZeTui điHZ2n 48c2tắm!” nóHZ2n nhHZ2nanh 48c2chóng XEJ7quên cyAZeơn mệtHZ2n mXEJ7ỏi hồHZ2ni nãy,48c2 đứngRzV3 dậyyAZe yAZe, đi48c2 thẳngyAZe vôyAZe HZ2nnhà tắm!!

XEJ7Hắn từHZ2n từRzV3 HZ2nbuông tayyAZe, 48c2cho cáHZ2ni khăHZ2nn tắmHZ2n rơHZ2ni xuXEJ7ống s48c2àn!! RzV3Giống? yAZenó giốngRzV3 TR48c2ANG THƯHZ2n ởXEJ7 điểXEJ7m HZ2nnào? SRzV3ao cứRzV3 phảiHZ2n đỏHZ2n mặt,48c2 rồi48c2 RzV3bối rốRzV3i tXEJ7rước RzV3mặt nóHZ2n tXEJ7ới yAZevậy? nếHZ2nu cứHZ2n cái48c2 đàXEJ7 này……………chắcHZ2n h48c2ắn chết48c2 mất!

HXEJ7ắn ngồXEJ7i xuốngRzV3 giườngRzV3 suyAZey nXEJ7ghĩ!! CHZ2nái HZ2ncô gXEJ7ái RzV3tên TRzV3RANG THRzV3Ư kiRzV3a cRzV3ó HZ2nj đặyAZec byAZeiệt chứRzV3? HZ2nSao lyAZeại cuHZ2nốn húyAZet hắnyAZe t48c2ới vậy48c2? tryAZeong kRzV3hi 48c2cậu HZ2nchỉ mHZ2nới XEJ7gặp c48c2ô tRzV3a cXEJ7ó XEJ72 lầnyAZe, RzV3nhưng sayAZeo RzV3lại XEJ7có cảXEJ7m giyAZeác rấtXEJ7 yAZelà t48c2hân qu48c2en! yAZeHắn cảXEJ7m thấyyAZe rHZ2nối thyAZeật sựHZ2n!!! giốngyAZe nyAZehư XEJ7một cuộHZ2nn lRzV3en rRzV3ối răm!!HZ2n! RzV3Có lẽHZ2n hyAZeắn bệyAZenh thHZ2nật rồi!!!XEJ7 cảm48c2 giRzV3ác vớiHZ2n 48c2một thằ48c2ng coRzV3n tra48c2i RzV3sao lạRzV3i giốnXEJ7g cHZ2nảm XEJ7giác vXEJ7ới mộyAZet 48c2đứa cyAZeon gáRzV3i c48c2hứ? Chắc48c2 m48c2ai hắnHZ2n p48c2hải điXEJ7 kh48c2ám lạiRzV3 thôi!!RzV3

Chap 2RzV30

Ban đêmyAZe gióRzV3 thậtyAZe lạ48c2nh, trênyAZe vỉRzV3a 48c2hè vắXEJ7ng, bóRzV3ng hXEJ7ắn vRzV3à nyAZeó RzV3in 48c2dài XEJ7trên mặXEJ7t đường!48c2!! lâu48c2 48c2lâu cyAZeó RzV3vài côHZ2n gHZ2nái XEJ7đi ngHZ2nang qyAZeua cườyAZei đầyyAZe ẩnyAZe ý!!!

Khỏi nóXEJ7i nhữngRzV3 lầnXEJ7 nyAZehư vậyyAZe khiếnRzV3 yAZenó nổi48c2 yAZeda XEJ7gà, cHZ2nòn hắnXEJ7 tHZ2nhì nh48c2ư XEJ7vô cyAZeảm, cRzV3ứ miên48c2 mRzV3an HZ2nsuy RzV3nghĩ liRzV3nh tin48c2h t48c2rong đHZ2nầu, HZ2nkhiến ánhXEJ7 48c2mắt XEJ7lắng xuống48c2, gươyAZeng yAZemặt trầmRzV3 XEJ7tư HZ2ntạo 48c2nên vẻyAZe đHZ2nẹp kXEJ7iên định!!!

nHZ2nó yAZethì hơiRzV3 chRzV3án, nHZ2nói chuyệnRzV3 48c2, nhưngRzV3 cyAZeái HZ2ntên bêRzV3n cạnhXEJ7 lHZ2nại kXEJ7o RzV3nói XEJ7j! rồ48c2i há48c2t mRzV3ột mXEJ7ình, lRzV3âu lâu48c2 lấXEJ7y XEJ72 ngó48c2n 48c2tay cá48c2i yAZechỉa quXEJ7a chỉXEJ7a lại!!!yAZe như48c2ng RzV3cuối cùHZ2nng yAZesự tXEJ7ập trunyAZeg củaHZ2n nó48c2 cHZ2nũng dồnHZ2n và48c2o hắn!!!

“nè!!!!!!!!!XEJ7 HZ2nĐi đâXEJ7u vậ48c2y? syAZeao phảXEJ7i RzV3đi 48c2bộ chứ?48c2 ĐiyAZe tyAZeaxi cRzV3ũng HZ2nđc mà!!yAZe!” 48c2nó yAZechu môi48c2 rHZ2na, yAZenhìn hắnXEJ7 với48c2 áyAZenh mHZ2nắt 48c2tội ngiệp!!!RzV3 48c2nhưng hắn48c2 v48c2ẫn kyAZeo yAZenói j!

48c2“haizzzzz!!! ĐiRzV3 với48c2 cậyAZeu 48c2chán qyAZeuá hà!!!XEJ7” nóyAZe nyAZehìn xRzV3uống mặt48c2 đườyAZeng XEJ7, 48c2đưa r48c2a myAZeột câuRzV3 nhậnHZ2n xHZ2nét, nHZ2nhưng đôiXEJ7 cHZ2nhân vẫRzV3n bướyAZec saXEJ7u hắnyAZe bởi48c2 nó48c2 yAZeko thểXEJ7 bRzV3ỏ qRzV3ua HZ2nđc mộ48c2t yAZebữa ănyAZe miễRzV3n phí!

Ko yAZekhí RzV3bắt đầyAZeu ồn48c2 àXEJ7o!!! ĐôiHZ2n mắHZ2nt yAZenó bắyAZet đầuHZ2n tHZ2nhay đổiHZ2n mXEJ7àu sắRzV3c thXEJ7eo XEJ7ánh đèn48c2 đườngRzV3 nXEJ7hộn nhịp!

“WHZ2nOW” RzV3nó yAZethốt lên48c2!!! TrướcRzV3 XEJ7mặt nHZ2nó HZ2nlà HZ2nmột HZ2ncon đườngXEJ7, XEJ72 vyAZeen 48c2đường bán48c2 đầy48c2 đồRzV3 ăyAZen RzV3thức uống!

“XEJ7này!!!” 48c2nó chXEJ7ỉ vàoHZ2n yAZemặt RzV3hắn!!! “tXEJ7hiên đườngHZ2n thHZ2nức ăHZ2nn mà48c2 cậuXEJ7 nóXEJ7i làRzV3 đâyyAZe hyAZeả?” nó48c2 cRzV3hớp chớpRzV3 mắtRzV3 nhìnXEJ7 h48c2ắn cRzV3hờ đợi!

HắnXEJ7 nhRzV3ư b48c2ừng tỉRzV3nh, RzV3nhìn nóyAZe XEJ7rồi gật48c2 gậHZ2nt đầu!

“oa~~~yAZe~~!!! CậuHZ2n nói48c2 lyAZeà XEJ7cậu t48c2rả tiềnRzV3 HZ2nnha!!! HZ2nTui kHZ2no kháyAZech sáHZ2no đâu!”XEJ7 yAZenó XEJ7nói mXEJ7à mắyAZet HZ2ndán vXEJ7ề mấ48c2y gXEJ7ian bá48c2n đồyAZe nướng,yAZe rXEJ7ồi lXEJ7ao vềRzV3 XEJ7phía chúng!!

Hắn48c2 khyAZeẽ lắcXEJ7 đầu,48c2 nhếchyAZe mépRzV3 rồ48c2i cyAZeũng yAZeđi yAZesau nó!!!!

KyAZehu phốRzV3 sầm48c2 uất48c2 vyAZeới nhưng48c2 48c2món đRzV3ồ nyAZeướng thyAZeơm ng48c2on 48c2khiến nó48c2 yAZecứ h48c2ết chạyRzV3 HZ2nsang yAZeđây, rồiyAZe c48c2hạy sanRzV3g kiaRzV3!!! làXEJ7m XEJ7hắn mệtXEJ7 mỏi48c2 kXEJ7o kém!

“hức……..noXEJ7 XEJ7quá!!! Hức…..!48c2” 48c2vì ă48c2n vộiHZ2n XEJ7nên nHZ2nó bị48c2 nấHZ2nc cụRzV3c!!! HZ2nko nhữngyAZe vHZ2nậy! gRzV3ương myAZeặt còn48c2 đỏ48c2 ửnXEJ7g lêyAZen 48c2vì mấ48c2y yAZelần xéRzV3m RzV3mắc nghẹn!

HHZ2nắn nXEJ7hăn RzV3mặt 48c2, nhXEJ7ìn nó!

“cXEJ7ậu ă48c2n RzV3như heHZ2no vậy!48c2 đểXEJ7 tôiRzV3 điyAZe muHZ2na nướcRzV3 ch48c2o cậu!”RzV3 hắnXEJ7 48c2nói XEJ7xong, HZ2nliền bướHZ2nc nhanHZ2nh qXEJ7ua 48c2cửa hàngXEJ7 nước!

“bánXEJ7 cháyAZeu mộXEJ7t c48c2hai nước48c2 sâm!”HZ2n hHZ2nắn 48c2nói RzV3, yAZekhá từXEJ7 tốHZ2nn RzV3với 48c2bà lRzV3ão trước48c2 mặt!

BXEJ7à 48c2lão đXEJ7ó khẽRzV3 nhăn48c2 mặtRzV3, nhíuXEJ7 myAZeày nhìnHZ2n kĩHZ2n hắn!!!

“cháu KHO48c2A phRzV3ải ko?XEJ7” HZ2nbà lãoyAZe tRzV3hốt lXEJ7ên, giọnyAZeg tỏHZ2n v48c2ẻ v48c2ui mừng!

Hắn cyAZeười hiềnRzV3 “dạ!”

“ayAZeh!!! Ch48c2áu lyAZeớn hyAZeơn rồiHZ2n nhHZ2naz!!! RXEJ7ồi …………….HZ2n RzV3con DIỆRzV3P đâuyAZe? S48c2ao XEJ7bà 48c2ko thấRzV3y vậyAZey cháu?”RzV3 48c2bà XEJ7lão XEJ7đưa HZ2nmắt HZ2nnhìn XEJ7phía 48c2sau hắn!!

GươngHZ2n mặHZ2nt hắyAZen đanHZ2nh lạiRzV3, đôiRzV3 mHZ2nắt 48c2thoáng né48c2t XEJ7u HZ2nsầu, nh48c2ìn xuốngHZ2n mấyyAZe cXEJ7hai nưRzV3ớc tXEJ7rên kệXEJ7 hàng48c2, r48c2ồi nh48c2ìn bXEJ7à lão!

“dạ!!HZ2n côHZ2n ấy48c2 yAZeđi nướcHZ2n nXEJ7goài yAZerồi ạ!”HZ2n hắnyAZe nóRzV3i buồn!

“vậyRzV3 à?HZ2n TốRzV3t nhỉ!!yAZe RzV3đi dRzV3u họcHZ2n nữHZ2na cơXEJ7 đấy!!”HZ2n XEJ7bà HZ2nlão cườiXEJ7 xòa,48c2 rồiHZ2n q48c2uay lưnRzV3g, loyAZem kHZ2nhom lấyHZ2n ch48c2ai nước48c2 ch48c2o hắn!

HắnHZ2n đút48c2 ta48c2y yAZevào túyAZei quầnXEJ7, n48c2hìn XEJ7quanh kHZ2nhu vực!!!48c2 nơRzV3i đây48c2 đúng48c2 là48c2 kHZ2no kháHZ2nc HZ2nj mấy,XEJ7 cóRzV3 kháHZ2nc thìHZ2n RzV3chỉ khá48c2c ở48c2 chỗXEJ7 l48c2à nơi48c2 đâyHZ2n ánh48c2 đènHZ2n quáHZ2n nhìu!!!

HắnXEJ7 yAZenhắm mắyAZet lại,RzV3 gặyAZem nhắXEJ7m 48c2quá khứ!!

Hắn,yAZe siyAZenh r48c2a HZ2nlà đãyAZe manHZ2ng yAZe2 chữRzV3 giXEJ7àu có!XEJ7! LàRzV3m HZ2nj biRzV3ết nyAZeơi đây48c2 chyAZeứ? CRzV3hính DIỆXEJ7P yAZelà nyAZegười đã48c2 cRzV3hỉ RzV3cho XEJ7cậu nơiXEJ7 nàHZ2ny!! côRzV3 48c2nói m48c2ọi nRzV3gười buôHZ2nn bányAZe ởXEJ7 đâyyAZe tốyAZet lắm!!48c2 RzV3họ 48c2ko n48c2hìn co48c2n 48c2người quyAZea tyAZeiền bHZ2nạc cHZ2nũng nhyAZeư HZ2nko haXEJ7m lHZ2nợi nhuXEJ7ận c48c2ao màHZ2n gRzV3ian lậnXEJ7 tXEJ7rong buônHZ2n bán!!XEJ7 H48c2ọ lXEJ7à nhữngXEJ7 HZ2nngười tốtRzV3 HZ2nbụng!!! họ48c2 48c2sẵn sàngHZ2n cXEJ7ho nhữngyAZe kẻXEJ7 ă48c2n m48c2ày ngoà48c2i RzV3đường mộtHZ2n đốngHZ2n tyAZehức ănyAZe yAZemà XEJ7ko HZ2nlấy RzV31 xu!!HZ2n! HắnyAZe cXEJ7ũng nhyAZeớ yAZeDIỆP rXEJ7ất th48c2ích ănRzV3 bánHZ2nh kẹRzV3o tạHZ2ni mộtHZ2n c48c2ửa HZ2nhàng nhỏ48c2 trêXEJ7n tạiHZ2n cRzV3on pRzV3hố 48c2nàu!! 48c2Nhưng HZ2nhình nhyAZeư h48c2ọ yAZeko cyAZeòn b48c2án nXEJ7ữa thHZ2nì phải!!!!

48c2Cậu nhớRzV3 nụHZ2n cườiHZ2n củyAZea DIỆPHZ2n, nXEJ7hớ đôi48c2 HZ2nmắt mXEJ7ặc dùXEJ7 kRzV3o nhyAZeìn thyAZeấy jyAZe, nRzV3hưng yAZelại RzV3lung lHZ2ninh hơyAZen k48c2hi cườiXEJ7! 48c2nhớ 48c2mái tócHZ2n đenHZ2n HZ2nnhánh, nhớXEJ7 byAZeàn tRzV3ay khXEJ7i RzV3cầm câRzV3y kẹo,………………………..

“bao nhiyAZeu 48c2tiền HZ2nvậy bà?”

Hắn như48c2 bừXEJ7ng tỉn48c2h XEJ7khi nghyAZee tiế48c2ng nó!!RzV3 mXEJ7ở mắtHZ2n rHZ2na đãRzV3 thấ48c2y nóXEJ7 đanRzV3g XEJ7cầm cRzV3hai nướcyAZe trênHZ2n tay!!

“hừ!!! cyAZeậu đi………..hức…………điyAZe yAZemua nướcHZ2n kiểXEJ7u HZ2nj mà………XEJ7…..hức………lâu qXEJ7uá vậy……………..hức………..hả?”HZ2n nXEJ7ó nhXEJ7ìn hyAZeắn với48c2 ánHZ2nh mắtyAZe giậRzV3n dữ,HZ2n cầmyAZe cXEJ7hai nướRzV3c HZ2ntu hếHZ2nt RzV3nguyên mRzV3ột chai!!!

“khyAZeà!!! ĐãRzV3 ghêRzV3!!! Hết48c2 nHZ2nấc cục48c2 rồ48c2i n48c2è!! Đi48c2 48c2ăn XEJ7nữa thôi!HZ2n!!” yAZenó 48c2đóng HZ2nchai nưHZ2nớc lạRzV3i, byAZeỏ 48c2vào HZ2nthùng rác,XEJ7 rồi48c2 RzV3típ tụcRzV3 đi!!!

ĐyAZeang đXEJ7i, chợyAZet XEJ7nó khựngHZ2n lại!!

“saoyAZe phải48c2 n48c2ói dốyAZei XEJ7hả?” RzV3nó nRzV3ói, vẫnRzV3 quyAZeay 48c2lưng vềXEJ7 48c2phía hắn!

HZ2nHắn nXEJ7gạc nRzV3hiên, RzV3nó RzV3đang nóHZ2ni yAZej v48c2ậy? sHZ2nao lyAZeại bi48c2k hắn48c2 RzV3nói dối!!!

“hìRzV3!! TuHZ2ni kRzV3o XEJ7hỏi nữa!!48c2 điyAZe đi!!RzV3” nóRzV3 q48c2uay đầuXEJ7 lạiHZ2n, cưyAZeời xòa!

“kRzV3hoan!! Cậu……48c2……….biết 48c2j rồyAZei!” hắRzV3n nyAZeắm HZ2ntay nóRzV3, quaXEJ7y 48c2ngược lạiRzV3 hỏi!

“48c2biết hết48c2!” yAZenó nhún48c2 vài!!!

“là48c2 tRzV3ên LÂXEJ7M nóiyAZe?” hắyAZen nhướnyAZe mày!

“ừm!”RzV3 nXEJ7ó gRzV3ật đầHZ2nu chRzV3ắc nịch!

HắXEJ7n nyAZeổi HZ2ngiận, hấtRzV3 tayAZey n48c2ó yAZerồi bướcHZ2n điHZ2n nhXEJ7anh chóng!!

Nó nhìnXEJ7 the48c2o bóng48c2 hắn48c2, ch48c2ạy theo!!

“này!! 48c2cậu RzV3bị yAZej vậy?”XEJ7 yAZenó héRzV3t lớn!

H48c2ắn ngừyAZeng lạiyAZe đyAZeột ngộtRzV3 XEJ7làm mặXEJ7t XEJ7nó đâm48c2 sầRzV3m vàXEJ7o lyAZeưng hắn!

“cậuRzV3 cyAZeó RzV3xem tôiXEJ7 lHZ2nà bạ48c2n kXEJ7o? RzV3sao lại48c2 chơi48c2 vớiyAZe yAZetên HZ2nđó?” HZ2nhắn 48c2nói myAZeột cáyAZech giậnHZ2n dữ!

NóHZ2n 48c2lấy XEJ72 tHZ2nay xyAZeoa xRzV3oa HZ2ncái mũi!

“RzV3còn c48c2ậu thì48c2 saoyAZe? ítRzV3 n48c2hất XEJ7là XEJ7LÂM RzV3còn t48c2âm s48c2ự RzV3với tôi!48c2 CònHZ2n cậyAZeu cáiyAZe RzV3j cyAZeũng giấu48c2!” nó48c2 nóyAZei!! RồHZ2ni lầXEJ7m bXEJ7ầm “tựHZ2n RzV3nhiên nổiRzV3 giận!!!”

Chap 21

“tyAZeôi…….tôi xRzV3in lỗiRzV3!” 48c2hắn chợtyAZe lú48c2ng túnyAZeg trướHZ2nc RzV3nó!! XEJ7ko phảyAZei vXEJ7ì cáRzV3i cXEJ7âu n48c2ó nóiHZ2n, 48c2mà lHZ2nà XEJ7vì hàn48c2h động48c2 đán48c2g RzV3iu của48c2 48c2nó bâyXEJ7 g48c2iờ!!! ĐôyAZei môyAZei hồnyAZeg h48c2ào cHZ2nứ cRzV3hu yAZera, gươnyAZeg 48c2mặt XEJ7phụng phịuRzV3!! nóiHZ2n tRzV3úm gọn48c2 nếuyAZe nóHZ2n mà48c2 l48c2à XEJ7con gáXEJ7i 48c2thì chắc48c2 HZ2nchắn 48c2hắn sẽRzV3 48c2chạy lyAZeại ômXEJ7 nó!!

“ble'!!! kRzV3o chXEJ7ơi vớ48c2i yAZecậu nữa!!”48c2 n48c2ó lèXEJ7 lưỡiHZ2n, xonXEJ7g RzV3bỏ đi!!!

KHOXEJ7A yAZeđơ HZ2nngười mộtXEJ7 hRzV3ồi, rRzV3ồi yAZechân bắtHZ2n đyAZeầu chyAZeạy RzV3theo nó!

yAZe“này!! tôiyAZe xXEJ7in lỗHZ2ni rồi48c2 màRzV3!!” h48c2ắn nh48c2ăn XEJ7mặt nHZ2nói, ta48c2y nXEJ7ắm lấyHZ2n taHZ2ny nó!!

“yAZetui XEJ7ko chấp48c2 nhận48c2!” nóyAZe đứngXEJ7 l48c2ại, hấtXEJ7 mặt!!

“HZ2nko chấpHZ2n nRzV3hận?” KHORzV3A hỏ48c2i lại,HZ2n nếuHZ2n nóRzV3 nh48c2ìn thấy48c2 mặ48c2t KHHZ2nOA HZ2nlúc nHZ2này thìRzV3 48c2chắc chắyAZen sẽXEJ7 yAZephát hiệnHZ2n XEJ7nụ yAZecười yAZeranh mãnhXEJ7 XEJ7của cậu!

“đúng!!XEJ7 HZ2nKo cRzV3hấp HZ2nnhận!!” nyAZeó vẫnXEJ7 48c2giữ nguyRzV3ên bộXEJ7 mặtXEJ7 tyAZeự ki48c2êu củaXEJ7 mình!!!

Bất ch48c2ợt, n48c2ó HZ2nthấy cơ48c2 thểXEJ7 bị48c2 nhấHZ2nc bổng!!

“ah!!! CậuXEJ7 làmXEJ7 XEJ7j vậyAZey!! tuyAZei HZ2nté bâ48c2y giyAZeờ!!! BỏyAZe XEJ7tui xuốyAZeng coi!!”48c2 nXEJ7ó vừa48c2 XEJ7vùng XEJ7vẫy, vừyAZea cyAZeố giữXEJ7 thăngHZ2n bằnRzV3g RzV3cho khHZ2nỏi ngã!

“haizzzzz!! T48c2ôi kyAZeo yAZebik XEJ7phải làXEJ7m XEJ7sao đểRzV3 cậyAZeu yAZechấp nhậnXEJ7 lờiyAZe 48c2xin lỗi48c2 củ48c2a tôiXEJ7, nRzV3ên đànhRzV3 uRzV3y hiếpRzV3 vậy!!”HZ2n hắnXEJ7 c48c2ười ranXEJ7h mãnh!!

“yAZeoa~~ chó48c2ng mặt48c2 yAZequá!! ChyAZeo 48c2tui xuyAZeống!!” nóHZ2n bỏXEJ7 cuộcyAZe, kHZ2no chốngHZ2n XEJ7cự nữ48c2a, 48c2bắt HZ2nđầu XEJ7nài nỉ!!

“chưayAZe yAZeđc!! TôiXEJ7 múnyAZe cậuRzV3 đếnyAZe nơXEJ7i này!!RzV3” hắn48c2 tíHZ2np tụcXEJ7 bư48c2ớc HZ2nđi, vừRzV3a điXEJ7 vừaXEJ7 nói!

“đXEJ7i đâu48c2? NhưHZ2nng HZ2nmà cũRzV3ng pRzV3hải chyAZeo HZ2ntui xyAZeuống RzV3chứ!! Người48c2 XEJ7ta nhìn!”yAZe nóXEJ7 đỏHZ2n mặ48c2t, nói!!

ĐyAZeúng lyAZeà ngưyAZeời đRzV3i đXEJ7ường nRzV3hìn nHZ2nó vXEJ7à hắXEJ7n rất48c2 48c2nhìu, cònyAZe yAZechỉ chyAZeỏ lyAZeung yAZetung!!! AXEJ7i cũn48c2g nóRzV3i yAZe2 đứaXEJ7 làRzV3 ……………HZ2n……………….gay!!!! nhìXEJ7u HZ2ncô gái48c2 chéyAZep myAZeiệng, đẹpXEJ7 traRzV3i màyAZe lại…………!!

“kệHZ2n họ!!”HZ2n hắnHZ2n vẫn48c2 bư48c2ớc đi,48c2 lạnRzV3h lùn48c2g nói!!

NRzV3ó kHZ2no XEJ7ý kiHZ2nến RzV3j nữHZ2na!! RzV3nó byAZeỏ cuộRzV3c rồiHZ2n!! hắ48c2n thìyAZe cứyAZe RzV3bước yAZe, càXEJ7ng lúc48c2 48c2càng nhanh!

Đi đcXEJ7 mộRzV3t XEJ7hồi, HZ2nnó bắtyAZe đầuRzV3 nRzV3ghe ti48c2ếng nhạcyAZe yAZeầm yAZeĩ!!! TheHZ2no nXEJ7ó biXEJ7k thì……………đâyyAZe cXEJ7hẳng phyAZeải làHZ2n quRzV3án baRzV3r HZ2nhay s48c2ao? sXEJ7ao hắHZ2nn lạiXEJ7 đXEJ7ưa nRzV3ó RzV3tới đây?

“phịch!!”RzV3 hắnXEJ7 đặtRzV3 n48c2ó xuốngHZ2n mộtHZ2n cáyAZei ghếXEJ7 soyAZefa!! yAZeMáu dồnXEJ7 l48c2ên nXEJ7ão nãyXEJ7 giờRzV3 nênXEJ7 XEJ7nó hRzV3ơi chóyAZeng mặHZ2nt, mHZ2nắt yAZenó tXEJ7ạm thờXEJ7i kXEJ7o thấy48c2 RzV3đc HZ2nj hết!!HZ2n đyAZeến khRzV3i nhyAZeìn đcyAZe HZ2nlà đãHZ2n RzV3thấy mìnhRzV3 48c2ngồi trêHZ2nn 48c2một XEJ7cái ghếHZ2n!! BênRzV3 phảiXEJ7 l48c2à KHO48c2A!! CRzV3òn b48c2ên HZ2ncạnh làyAZe mấyXEJ7 thằngyAZe màyAZe HZ2nnó k48c2o quXEJ7en 48c2bik!! HyAZeình nRzV3hư lyAZeà đà48c2n yAZeem cXEJ7ủa HZ2nhắn! XEJ7Chỉ RzV3duy nh48c2ất 48c2có 48c2một ngườiXEJ7 m48c2à nXEJ7ó bik……..đXEJ7ó lyAZeà DUY!RzV3! Mặt48c2 RzV3nó XEJ7tối sầm48c2 yAZelại!! 48c2cái bảnHZ2n mặtRzV3 củaXEJ7 DHZ2nUY thyAZeật đángyAZe ghHZ2nét kyAZehi n48c2hìn RzV3thấy nó!HZ2n! cyAZeực RzV3kì 48c2nham 48c2hiểm!! aRzV3sh nó48c2 XEJ7ghét caHZ2ny HZ2nghét đắyAZeng tyAZeên nyAZeày nhaz!!!!

DUXEJ7Y nyAZegạc nhiênyAZe v48c2ì sựHZ2n xuyAZeất hiệnHZ2n c48c2ủa nó!RzV3! cảXEJ7 cácHZ2nh yAZemà nóHZ2n xuất48c2 hi48c2ện 48c2trong 48c2quán yAZebar XEJ7này RzV3cũng XEJ7rất kìyAZe l48c2ạ!! XEJ7lúc vXEJ7ào nRzV3ó HZ2nđc RzV3KHOA yAZevác tHZ2nrên 48c2vai cứ48c2 nhyAZeư yAZebao gạo!48c2! KHOXEJ7A yAZecó bRzV3ao XEJ7giờ làmHZ2n mHZ2nấy cáHZ2ni XEJ7chuyện trRzV3ẻ cyAZeon nàyAZey 48c2đâu chớ?

Nhưng 48c2có vẻyAZe nhưHZ2n nXEJ7ó rRzV3ất ghétHZ2n khyAZei nhìnRzV3 thHZ2nấy cậuHZ2n, RzV3vì vậXEJ7y màRzV3 DRzV3UY cXEJ7he sựXEJ7 HZ2nngạc nhyAZeiên RzV3của mìn48c2h, XEJ7khẽ nhếchyAZe môiyAZe!! yAZeĐương nXEJ7hiên cHZ2nậu biếtyAZe đyAZeiều XEJ7đó làmHZ2n cyAZeho XEJ7nó tHZ2nức tố48c2i đến48c2 mứcXEJ7 nào!!

“này!!”XEJ7 KHHZ2nOA hXEJ7ét lớXEJ7n, đưXEJ7a t48c2rước mặtHZ2n XEJ7nó 48c2một XEJ7ly rượu!

Nó lưỡHZ2nng lự,yAZe cầmHZ2n XEJ7li rRzV3ượu, ryAZeồi nóXEJ7i lớn!

“tyAZeui kyAZeo biếXEJ7t u48c2ống rượu!”

KHOA 48c2nghiêng đầu48c2 yAZenhìn nóHZ2n, nXEJ7ửa t48c2in XEJ7nửa ko!48c2! nhưnRzV3g 48c2một đứaXEJ7 48c2giống cXEJ7on yAZenít như48c2 nRzV3o nó48c2i XEJ7ko bRzV3iết XEJ7uống rượuHZ2n cóyAZe XEJ7lẽ XEJ7là thật!!

KHHZ2nOA nhúnXEJ7 RzV3vai, nhếchXEJ7 mépRzV3, rồiXEJ7 uốRzV3ng cạnyAZe lRzV3y rượuXEJ7 tXEJ7rên tay!!

CRzV3hợt 48c2KHOA RzV3khoác vaHZ2ni nó,XEJ7 nói!yAZe VyAZeới mọi48c2 người!

“đâyHZ2n l48c2à HyAZeẢI, bạyAZen củaRzV3 tôi!!HZ2n Tôi48c2 RzV3tuyên b48c2ố, tHZ2nừ đ48c2ây trở48c2 XEJ7đi, HZ2nnếu ayAZei gây48c2 s48c2ự vớiXEJ7 48c2HẢI, thyAZeì HZ2ncoi nRzV3hư làHZ2n g48c2ây sựXEJ7 vớiRzV3 HZ2nKHOA nàyRzV3!!” áHZ2nnh mắtyAZe KHZ2nHOA qyAZeuét mộtRzV3 lượXEJ7t đRzV3àm eXEJ7m xuRzV3ng quanHZ2nh, bọRzV3n chún48c2g lúc48c2 đầyAZeu ngâyyAZe RzV3người nXEJ7hìn HZ2nKHOA!! HZ2nNhưng lyAZeát syAZeau cũyAZeng 48c2hô tXEJ7o 48c2, yAZerồi nâyAZeng r48c2ượu XEJ7lên uống!!

Chỉ ngo48c2ại tXEJ7rừ 48c2mấy t48c2ên bịXEJ7 RzV3nó đánhXEJ7 lầnXEJ7 trước,HZ2n c48c2ả DUXEJ7Y 48c2nữa!! bọ48c2n chúXEJ7ng XEJ7biết nó,HZ2n yAZenhưng 48c2vì XEJ7nghe lờyAZei DHZ2nUY RzV3nên RzV3ko dámRzV3 là48c2m 48c2j, chỉHZ2n ứcHZ2n chếRzV3 yAZecầm rượuyAZe uốRzV3ng theo!!

“cậuXEJ7 lRzV3à bạyAZen củayAZe KRzV3HOA, xeHZ2nm yAZenhư cũXEJ7ng yAZelà RzV3bạn cXEJ7ủa tôRzV3i!! ChàoHZ2n ngườiyAZe a48c2nh 48c2em 48c2mới!” cHZ2nhợt 48c2DUY bưHZ2nớc đế48c2n HZ2ntrước XEJ7nó, c48c2hìa tHZ2nay yAZera đyAZeể bắtRzV3 tXEJ7ay yAZevới nó!!

Nó RzV3nhìn DHZ2nUY vớiHZ2n ánhyAZe 48c2mắt hRzV3ình viênHZ2n đạn!RzV3 chỉ48c2 hậRzV3n XEJ7ko thểyAZe laHZ2no lênRzV3 đáyAZenh HZ2ntên HZ2nnày XEJ7vì yAZeKHOA đanRzV3g yAZeở đây!!

Nó miRzV3ễn RzV3cưỡng đXEJ7ưa HZ2ntay rRzV3a, bắ48c2t tRzV3ay vRzV3ới HZ2nDUY!! TRzV3ay DUXEJ7Y nắmyAZe chặHZ2nt XEJ7tay nó48c2! đauyAZe! NhXEJ7ưng XEJ7nó v48c2ẫn yAZeđể gươHZ2nng mRzV3ặt bìnHZ2nh tyAZehản!!! XEJ7còn cườiyAZe nữa!

Bên cạnh,yAZe RzV3KHOA nhXEJ7ìn RzV32 ngườiXEJ7 màXEJ7 cườ48c2i! rồiHZ2n HZ2ncậu 48c2típ tụyAZec uốngXEJ7 lyAZei tXEJ7hứ 2!

“ash!!XEJ7 SyAZeao nặXEJ7ng vậyRzV3 nèRzV3!!” RzV3nó nhănRzV3 mặt,48c2 mXEJ7ở cửa,HZ2n yAZerồi lôXEJ7i KHOHZ2nA HZ2nvào phònHZ2ng!! HZ2nNó HZ2nđá XEJ7vào RzV3chân KHHZ2nOA myAZeột cáRzV3i 48c2như t48c2rả thù!!RzV3 ARzV3i HZ2nbiểu uốngyAZe yAZenhìu qXEJ7uá làHZ2nm XEJ7j, 48c2để g48c2iờ nRzV3ó phảiXEJ7 48c2vác củaRzV3 nợRzV3 nHZ2này v48c2ề!! n48c2ó ức48c2 yAZechế nHZ2nhất lXEJ7à tênHZ2n DURzV3Y!! ĐúngyAZe RzV3là lấyRzV3 chuyệRzV3n côHZ2nng RzV3trả thHZ2nù tyAZeư mà!RzV3! HZ2nKHOA sRzV3ay xXEJ7ỉn, phậXEJ7n đHZ2nàn XEJ7em cũyAZeng cyAZeó thểHZ2n XEJ7vác đạiHZ2n XEJ7ka vXEJ7ề yAZechứ!! VậyAZey HZ2nmà tHZ2nên đóHZ2n 48c2chỉ HZ2nnói một48c2 ti48c2ếng yAZe“HẢI RzV3là bạ48c2n cùnRzV3g phònXEJ7g vớiRzV3 KHyAZeOA!! yAZeNên ch48c2o cậRzV3u ấy48c2 dẫRzV3n KXEJ7HOA về48c2 yAZelà đcRzV3 nhất!!”RzV3 HZ2nrồi cyAZeái bọRzV3n k48c2ia cyAZeũng gHZ2nật gậtyAZe cái48c2 HZ2nđầu xoHZ2nng ngồRzV3i xu48c2ống t48c2íp RzV3tục uốRzV3ng XEJ7rượu!! ứcHZ2n chRzV3ế yAZeko chứXEJ7? CùngXEJ7 pyAZehòng thìyAZe lyAZeiên quXEJ7an 48c2j hả?XEJ7 tRzV3ên XEJ7mặt dHZ2này kia48c2!! 48c2nó hếtXEJ7 dậ48c2m châRzV3n XEJ7xuống sàn,48c2 rồHZ2ni nXEJ7hảy tyAZeưng lXEJ7ên 48c2vì tứcHZ2n!! rồXEJ7i XEJ7bao yAZenhiu HZ2ntức yAZegiận XEJ7nó XEJ7dồn hếtRzV3 vHZ2nào cyAZehân HZ2nKHOA, đáHZ2n lRzV3ấy đHZ2ná để!!

“ưm……………yAZe.TRANG THƯ!!!”yAZe tryAZeong cơXEJ7n mêXEJ7 yAZeman, hắRzV3n liềXEJ7n gọi48c2 tê48c2n mộtRzV3 ngyAZeười!! nóXEJ7i đúRzV3ng hơnXEJ7 lRzV3à gọ48c2i nó!!

Chân cXEJ7ủa nRzV3ó ngXEJ7ưng yAZegiữa kXEJ7o truyAZeng, nó48c2 XEJ7ngồi xuố48c2ng, lắnRzV3g RzV3nghe!! TyAZehoáng vuXEJ7i m48c2ừng, 48c2kêu 48c2tên nó,XEJ7 ch48c2ắc lHZ2nà t48c2hích XEJ7òi!! RzV3Hắc 48c2hắc!! xeHZ2nm nhHZ2nư kếyAZe hoạXEJ7ch thàn48c2h côyAZeng mộHZ2nt nửa!

“HẢI……XEJ7……HẢI…….” hắnRzV3 t48c2íp tụyAZec lầmXEJ7 bRzV3ầm!! n48c2ó HZ2nthì muốyAZen 48c2té xỉuXEJ7!! yAZecái yAZej yAZemà HẢIXEJ7 chRzV3ứ!! LRzV3úc yAZelà cXEJ7on gá48c2i XEJ7nó lXEJ7à HZ2nTRANG XEJ7THƯ nh48c2az!! CònyAZe HẢIyAZe là48c2 coRzV3n XEJ7trai mà!!

NóHZ2n trò48c2n xoyAZee 48c2mắt, gươXEJ7ng mặtyAZe thoRzV3áng sợXEJ7 hãiXEJ7!! Đừng…yAZe……..đừng RzV3nói làyAZe XEJ7hắn biyAZeến tháiHZ2n nhayAZez!!! RzV3Con yAZetrai 48c2cũng XEJ7thích XEJ7sao? đang tính đứng dậy, chợt hắn quơ tay, làm nó ngã vào lòng hắn!!

Hắn đang trong cơn say, thấy nặng nặng liền lờ mờ mở mắt!! hắn thấy miên man một gương mặt khá là quen thuộc!! là HẢI sao? ko!! sao giờ lại là TRANG THƯ chứ? Là TRANG THƯ sao? đúng rồi, đôi mắt này…………là của TRANG THƯ!! Cả cái mũi, rồi đôi môi!!! Hắn chăm chăm vào đôi môi đó, cứ sát lại gần!!!

Nó như đơ người! (t/g: bịnh truyền kíp mờ!! ai hun cứ đơ người á!! Rồi hun xong lại ****!! hắc hắc!!-TT: mi mún chết lắm rồi phải ko? ta cho mi mấy nhát nhaz!!!!*gương mặt nham hiểm, tay lăm le con dao phay sáng lóa*-t/g: ko!! em iu đời, TT tỉ tỉ tha cho em!!)

Rồi chuyện j tới cũng tới!!!

Đêm tối, trong một căn phòng VIP của trường BOY, có hai mỹ nam đang làm một chuyện mà bất kì nữ sinh nào nhìn thấy cũng phải hét lên!!! Một , họ hét lên vì đc thõa con mắt!! hai, họ hét lên vì nghĩ đây là những cảnh biến thái nhất trong lịch sử loài người! (hì!t/g chém hơi quá!)

Chừng 30 giây sau, nó mới ý thức đc chuyện xảy ra, đương nhiên nó nhanh chóng đẩy hắn , đứng dậy!! nó lấy tay sờ môi mình!! Sao vậy nè!! Nó tự nhiên thấy…………..thinh thích nhaz!! Nó cảm thấy tê tê nơi đầu môi!!

Nó liền lắc đầu trước nhận định đó, rồi chạy thẳng vào WC, ngồi trong đó hàng giờ liền!! tự nhiên…………tim nó đập nhanh quá!