You are here

Chết!!! lỡ yêu rồi!làm sao đây? - Chap 19 - 21

 

Chap DsLZ5FGE19

DsLZ5FGEMắt nóDsLZ5FGE HKLg2CEjdường nhHKLg2CEjư uvCCko đuvCCóng lạiuvCC đDsLZ5FGEc! HKLg2CEjNó HKLg2CEjchỉ uvCCmở HKLg2CEjto tHKLg2CEjhật tDsLZ5FGEo nDsLZ5FGEhìn hắn!!!

Bị……….uvCCbị pHKLg2CEjhát hiệnHKLg2CEj rồiHKLg2CEj DsLZ5FGEsao? tHKLg2CEjrong phútuvCC HKLg2CEjchốc, gDsLZ5FGEương HKLg2CEjmặt nDsLZ5FGEó HKLg2CEjko cHKLg2CEjòn DsLZ5FGEgiọt máu!HKLg2CEj! Hắn…DsLZ5FGE………hắn HKLg2CEjphát hiệuvCCn HKLg2CEjra tDsLZ5FGEhì sẽuvCC lHKLg2CEjàm HKLg2CEjj nóuvCC đây?uvCC HDsLZ5FGEắn sẽHKLg2CEj tứcHKLg2CEj uvCCgiận, giếuvCCt nuvCCó, hànhHKLg2CEj hHKLg2CEjạ nHKLg2CEjó, uuvCCy hiHKLg2CEjếp nó!uvCC!!! DsLZ5FGEmà ………DsLZ5FGE DsLZ5FGEmà……..ở khoảngDsLZ5FGE cuvCCách này……………lỡDsLZ5FGE tuvCChú uvCCtính troHKLg2CEjng ngưuvCCời hắnuvCC nDsLZ5FGEổi DsLZ5FGElên thìHKLg2CEj saoHKLg2CEj? aDsLZ5FGEh!! Nó……….nóuvCC HKLg2CEjko biDsLZ5FGEk đâu!!

“sao…………….saoDsLZ5FGE cậu……”uvCC nDsLZ5FGEó lắpHKLg2CEj bắp,HKLg2CEj từHKLg2CEj HKLg2CEj“biết” cDsLZ5FGEhưa đcHKLg2CEj nóuvCCi rHKLg2CEja DsLZ5FGEthì hắuvCCn HKLg2CEjliền lấDsLZ5FGEy ngDsLZ5FGEón HKLg2CEjtay HKLg2CEjđặt lêHKLg2CEjn HKLg2CEjmôi nó!

HắnuvCC DsLZ5FGEthở dàHKLg2CEji vDsLZ5FGEô tậnuvCC rồiHKLg2CEj qDsLZ5FGEuay lưnguvCC vềDsLZ5FGE pHKLg2CEjhía uvCCnó, nóHKLg2CEj vuvCCẫn đứngDsLZ5FGE kuvCChép néDsLZ5FGEp vàouvCC bHKLg2CEjức tưuvCCờng, chỉuvCC moHKLg2CEjng bứcDsLZ5FGE tườngHKLg2CEj cóuvCC cáDsLZ5FGEi đuvCCường uvCChầm HKLg2CEjbí mậDsLZ5FGEt uvCCj DsLZ5FGEj uvCCđó HKLg2CEjđể HKLg2CEjnó cuvCChui vuvCCào nhDsLZ5FGEư HKLg2CEjtrong phuvCCim HKLg2CEjmà DsLZ5FGEnó DsLZ5FGEhay xem!

Hắn xuvCCoa xDsLZ5FGEoa tháuvCCi dưuvCCơng, hếtHKLg2CEj nhDsLZ5FGEăn mặtuvCC rồiDsLZ5FGE cốHKLg2CEj guvCCắng uvCCgiãn mặtDsLZ5FGE uvCCra hếHKLg2CEjt cỡ,uvCC hắnHKLg2CEj ngHKLg2CEjhĩ DsLZ5FGEj uvCCmà uvCClại huvCCỏi mộtDsLZ5FGE thằuvCCng cHKLg2CEjon trHKLg2CEjai cHKLg2CEjâu đDsLZ5FGEó chứ?HKLg2CEj LỡDsLZ5FGE nóuvCC giậnuvCC HKLg2CEjthì sao?

uvCCCậu cườHKLg2CEji xòuvCCa, quuvCCay lHKLg2CEjại uvCCxoa đầHKLg2CEju nDsLZ5FGEó, nhìnHKLg2CEj nDsLZ5FGEó đầyHKLg2CEj ânHKLg2CEj hận!

“xiuvCCn HKLg2CEjlỗi!! tôDsLZ5FGEi chỉuvCC giỡnHKLg2CEj thôHKLg2CEji!! DsLZ5FGECậu lHKLg2CEjàm HKLg2CEjj mDsLZ5FGEà làuvCC uvCCcon guvCCái DsLZ5FGEchứ?” ruvCCồi hắuvCCn lắcHKLg2CEj đầuDsLZ5FGE, vơHKLg2CEj uvCCđại mộtHKLg2CEj cDsLZ5FGEái áouvCC, đDsLZ5FGEi thuvCCẳng vDsLZ5FGEào nhàHKLg2CEj WC!

NóDsLZ5FGE nuvCCgẩn nHKLg2CEjgơ, nó……………hắnuvCC nHKLg2CEjói vuvCCậy bộDsLZ5FGE uvCCnó DsLZ5FGEko tHKLg2CEjhể DsLZ5FGElà cHKLg2CEjon guvCCái saHKLg2CEjo? nóHKLg2CEj uvCCnên vHKLg2CEjui hauvCCy tứcHKLg2CEj giDsLZ5FGEận khuvCCi nghHKLg2CEje hắnDsLZ5FGE DsLZ5FGEnói HKLg2CEjcâu đóDsLZ5FGE chứ?

TiếnDsLZ5FGEg nướcDsLZ5FGE vanHKLg2CEjg ruvCCa trouvCCng nhDsLZ5FGEà HKLg2CEjtắm uvCClàm HKLg2CEjnó uvCCbừng tỉDsLZ5FGEnh! nDsLZ5FGEó uvCCbắt đDsLZ5FGEầu tuvCChở, huvCCồi nãyDsLZ5FGE kuvCCo hỉHKLg2CEju sDsLZ5FGEao nHKLg2CEjó lạHKLg2CEji ngưngHKLg2CEj thởuvCC, uvCCthời giaHKLg2CEjn nhHKLg2CEjư bấtuvCC uvCCtận, HKLg2CEjnó cảmHKLg2CEj thuvCCấy thờHKLg2CEji giDsLZ5FGEan nhưDsLZ5FGE nHKLg2CEjgừng trôuvCCi! ChỉHKLg2CEj HKLg2CEjcó tiHKLg2CEjếng DsLZ5FGEtim đậpuvCC mớiHKLg2CEj chuvCCo nuvCCó bDsLZ5FGEiết HKLg2CEjlà uvCCnó cònHKLg2CEj sống!

NóuvCC quỵDsLZ5FGE xuDsLZ5FGEống giường,DsLZ5FGE nằmDsLZ5FGE sấpuvCC xuốnuvCCg HKLg2CEjđó! nóuvCC lấyuvCC cáHKLg2CEji gốiuvCC, cuvCChe đầuvCCu mìnHKLg2CEjh mHKLg2CEjong tDsLZ5FGEìm đHKLg2CEjc cDsLZ5FGEảm giácuvCC uvCCan toàn!DsLZ5FGE NhưnDsLZ5FGEg cHKLg2CEjái cảmHKLg2CEj gHKLg2CEjiác auvCCn tHKLg2CEjoàn đâuvCCu DsLZ5FGEko HKLg2CEjthấy, chỉHKLg2CEj thDsLZ5FGEấy ngạtuvCC thuvCCở hơnuvCC, nHKLg2CEjó đổiHKLg2CEj tHKLg2CEjư thế,HKLg2CEj nằmDsLZ5FGE uvCCđối HKLg2CEjdiện HKLg2CEjvới DsLZ5FGEtrần nhà!DsLZ5FGE! ChưHKLg2CEja bDsLZ5FGEao giờHKLg2CEj nóDsLZ5FGE bHKLg2CEjối uvCCrối đếnDsLZ5FGE vHKLg2CEjậy! nDsLZ5FGEó bắtDsLZ5FGE đầuuvCC nghĩHKLg2CEj tDsLZ5FGEới việcHKLg2CEj…………lỡ hDsLZ5FGEắn phuvCCát hiệDsLZ5FGEn DsLZ5FGEnó luvCCà uvCCcon DsLZ5FGEgái thìuvCC DsLZ5FGEsao? liuvCCệu hắDsLZ5FGEn DsLZ5FGEcó cưDsLZ5FGEời, rồiHKLg2CEj uvCCnói làHKLg2CEj hắnHKLg2CEj giHKLg2CEjỡn nếuHKLg2CEj trDsLZ5FGEong tuvCCương DsLZ5FGElai hắnDsLZ5FGE DsLZ5FGElại hHKLg2CEjỏi nóuvCC câuuvCC đó!

LàmDsLZ5FGE saHKLg2CEjo đây?DsLZ5FGE BuvCCây giHKLg2CEjờ mDsLZ5FGEới cảmuvCC giDsLZ5FGEác uvCCnó HKLg2CEjđang sốnguvCC trDsLZ5FGEong đuvCCống lửa!!

“ting……………….DsLZ5FGE tanHKLg2CEjg …uvCC………ting!!” đDsLZ5FGEt nDsLZ5FGEó uvCCvang lên,uvCC DsLZ5FGEnó giậtuvCC mDsLZ5FGEình, vHKLg2CEjụng vềDsLZ5FGE lấyuvCC cHKLg2CEjái đt!!

“a….alo!”

“chị! uvCCSao hôDsLZ5FGEm HKLg2CEjnay chịuvCC nghỉDsLZ5FGE uvCChọc vDsLZ5FGEậy?” đầuHKLg2CEj dHKLg2CEjây bHKLg2CEjên kiaHKLg2CEj, uvCCem nó-HUYuvCC nóDsLZ5FGEi uvCCvới giọnHKLg2CEjg đầDsLZ5FGEy HKLg2CEjlo lắng!!

“ah!!DsLZ5FGE CHKLg2CEjhị hơHKLg2CEji mệtuvCC! mDsLZ5FGEà DsLZ5FGEcó HKLg2CEjj ko?HKLg2CEj” HKLg2CEjnó DsLZ5FGEhỏi ngưuvCCợc lHKLg2CEjại! nhuvCCưng uvCCko HKLg2CEjquên nDsLZ5FGEói cựcuvCC nhỏHKLg2CEj đDsLZ5FGEể uvCChắn kDsLZ5FGEhỏi nghe!

“ngàyuvCC maHKLg2CEji cuvCChúng DsLZ5FGEtaz sẽHKLg2CEj vềDsLZ5FGE nHKLg2CEjhà, tớiDsLZ5FGE DsLZ5FGEhạn HKLg2CEj3 HKLg2CEjtháng HKLg2CEjrồi! DsLZ5FGEchị kDsLZ5FGEo DsLZ5FGEnhớ à?DsLZ5FGE” eDsLZ5FGEm nDsLZ5FGEó nói!

NóuvCC nguvCCạc nhDsLZ5FGEiên, tớiuvCC hạnuvCC uvCCrồi saouvCC? uvCCnhưng cũDsLZ5FGEng kHKLg2CEjo sDsLZ5FGEao! mHKLg2CEjai muvCCới đDsLZ5FGEi DsLZ5FGEmà, gDsLZ5FGEiờ chuẩnuvCC bịDsLZ5FGE cònuvCC kịpHKLg2CEj chán!

NuvCCó nHKLg2CEjghĩ vậy,HKLg2CEj cườDsLZ5FGEi tươuvCCi mặcDsLZ5FGE DsLZ5FGEdù eHKLg2CEjm DsLZ5FGEnó kHKLg2CEjo DsLZ5FGEcó ởDsLZ5FGE đây!

“ok!!HKLg2CEj uvCCMai xuDsLZ5FGEất phDsLZ5FGEát puvCChải koDsLZ5FGE! sDsLZ5FGEao cuvCChị uvCCquên HKLg2CEjchứ!! THKLg2CEjhôi! HKLg2CEjEm chuẩuvCCn bịuvCC HKLg2CEjrồi ngủDsLZ5FGE đi!”DsLZ5FGE DsLZ5FGEnó khuyHKLg2CEjên uvCCem nó!

“dDsLZ5FGEạ! chịuvCC DsLZ5FGEngủ ngon!”DsLZ5FGE uvCCHUY trảHKLg2CEj lờuvCCi lại!

“ok! NgủuvCC uvCCngon!” nDsLZ5FGEó DsLZ5FGEnói xDsLZ5FGEong tắtuvCC đtuvCC! CườiDsLZ5FGE uvCCkhì mộtDsLZ5FGE cái!

“j vậy?”HKLg2CEj hắnDsLZ5FGE DsLZ5FGEtừ DsLZ5FGEnhà tắuvCCm HKLg2CEjbước raHKLg2CEj, truvCCên ngườiuvCC chỉHKLg2CEj độcDsLZ5FGE nhuvCCất mHKLg2CEjột cáHKLg2CEji khắnuvCC qDsLZ5FGEuấn duvCCưới bụnDsLZ5FGEg! HKLg2CEjtay huvCCất hHKLg2CEjất DsLZ5FGEcái máiuvCC tóuvCCc đanHKLg2CEjg ưHKLg2CEjớt nhẹp!!

“cậu………….cậu!!”uvCC DsLZ5FGEnó uvCCtròn mắuvCCt, lắuvCCp bHKLg2CEjắp, tuvCCay chỉuvCC vDsLZ5FGEề phuvCCía hắn!

“tôuvCCi sao?”HKLg2CEj hắHKLg2CEjn nhưDsLZ5FGEớn màyuvCC nhìHKLg2CEjn nó!

“sao…….sao………….quần………….áo….”

“auvCCh!! MìnHKLg2CEjh hồiDsLZ5FGE nãDsLZ5FGEy lấyuvCC lộnHKLg2CEj cHKLg2CEjái uvCCáo dơ!uvCC! LạDsLZ5FGEi kDsLZ5FGEo cóDsLZ5FGE quầnDsLZ5FGE nữa!HKLg2CEj!khì!! DsLZ5FGEdạo HKLg2CEjnày hauvCCy qHKLg2CEjuên!” rồiuvCC hắnuvCC “vHKLg2CEjô uvCCtư” cởiHKLg2CEj cáHKLg2CEji kDsLZ5FGEhăn rauvCC, xỏHKLg2CEj qDsLZ5FGEuần vào!

NóHKLg2CEj đơuvCC mặtDsLZ5FGE, lặHKLg2CEjng lẽHKLg2CEj uvCCquay uvCCsang hướnHKLg2CEjg kHKLg2CEjhác!! NDsLZ5FGEó DsLZ5FGEkhóc thầHKLg2CEjm! sao………sDsLZ5FGEao mDsLZ5FGEà nóHKLg2CEj cHKLg2CEjhịu DsLZ5FGEnổi đây!!

AaaauvCCaaaaaaa!! TuvCChân hìDsLZ5FGEnh cHKLg2CEjực HKLg2CEjđẹp củuvCCa uvCChắn…………..sao mHKLg2CEjà chịuHKLg2CEj nổiHKLg2CEj đcDsLZ5FGE chứDsLZ5FGE? DsLZ5FGENó muốnHKLg2CEj ănDsLZ5FGE đậuDsLZ5FGE hủ!!DsLZ5FGE đậuDsLZ5FGE hủ!!

NDsLZ5FGEhưng rồiHKLg2CEj nHKLg2CEjó đuvCCỏ muvCCặt vDsLZ5FGEới DsLZ5FGEcái suvCCuy nDsLZ5FGEghĩ đuvCCầy bệDsLZ5FGEnh hDsLZ5FGEoạn DsLZ5FGEcủa nóuvCC!! nHKLg2CEjó luvCCấy gốiDsLZ5FGE đậDsLZ5FGEp liuvCCên típuvCC vàDsLZ5FGEo mặt!!HKLg2CEj nHKLg2CEjhanh chónHKLg2CEjg, nuvCCó nuvCCgưng độngHKLg2CEj DsLZ5FGEtác đó,HKLg2CEj DsLZ5FGEthiết nghĩDsLZ5FGE HKLg2CEjtên đHKLg2CEjó bịuvCC uvCCăn đậuuvCC hủHKLg2CEj cũDsLZ5FGEng tạiDsLZ5FGE hắnHKLg2CEj thôi!DsLZ5FGE uvCCAi bỉuDsLZ5FGE HKLg2CEjhắn thDsLZ5FGEay đồHKLg2CEj trưuvCCớc uvCCmặt uvCCnó!! mHKLg2CEjà nhDsLZ5FGEìn cHKLg2CEjhắc cũnguvCC kuvCCo sao!

NghHKLg2CEjĩ uvCCvậy, nDsLZ5FGEó quHKLg2CEjay mặuvCCt lại,DsLZ5FGE thìHKLg2CEj phátDsLZ5FGE huvCCiện HKLg2CEjhắn đãuvCC thaDsLZ5FGEy DsLZ5FGExong đồuvCC rồi!!HKLg2CEj nuvCCó HKLg2CEjxụ mặtuvCC, tiếcDsLZ5FGE nuối!!

*á!! uvCCJ vậyuvCC nèuvCC!! uvCCOa!! TDsLZ5FGEui DsLZ5FGEđang nghĩuvCC uvCCj HKLg2CEjvậy nè!!DsLZ5FGE! KDsLZ5FGEo đc!!uvCC VềHKLg2CEj nhuvCCà phảiuvCC tĩuvCCnh tâHKLg2CEjm lạiDsLZ5FGE uvCCthôi!!* nóHKLg2CEj uvCCmím môi,uvCC lấyHKLg2CEj tauvCCy gõHKLg2CEj lênuvCC đầuuvCC đầyuvCC DsLZ5FGEtội lỗi!!

“cậuuvCC bịHKLg2CEj HKLg2CEjj à?”DsLZ5FGE thấyuvCC hànhHKLg2CEj độuvCCng kDsLZ5FGEì lạDsLZ5FGE củauvCC uvCCnó, hắuvCCn liHKLg2CEjền hỏuvCCi thăm!!

“HKLg2CEjash!!! DsLZ5FGECó DsLZ5FGEj đâu!”uvCC nóHKLg2CEj xụHKLg2CEj muvCCặt, HKLg2CEjchu mỏ!

“haHKLg2CEj ha!HKLg2CEj! NếuuvCC cậuvCCu cuvCCó sởuvCC tDsLZ5FGEhích tựHKLg2CEj đánhDsLZ5FGE đầuDsLZ5FGE HKLg2CEjnhư vậyuvCC thìuvCC ………….DsLZ5FGE.” hắnHKLg2CEj giơHKLg2CEj tauvCCy HKLg2CEjlên! “tôiHKLg2CEj DsLZ5FGEsẽ giuvCCúp cậu!”uvCC hắnHKLg2CEj cườuvCCi nhDsLZ5FGEam hiểm,uvCC rồiuvCC luvCCao lênuvCC HKLg2CEjvịn đuvCCầu nóDsLZ5FGE lại,DsLZ5FGE xHKLg2CEjoa mạnhuvCC lDsLZ5FGEàm tóDsLZ5FGEc nóHKLg2CEj rốiHKLg2CEj bHKLg2CEjù lên!

NHKLg2CEjó HKLg2CEjla ouvCCang oDsLZ5FGEang làmHKLg2CEj căDsLZ5FGEn phòHKLg2CEjng đDsLZ5FGEang yêDsLZ5FGEn tĩnHKLg2CEjh bỗnguvCC chốHKLg2CEjc HKLg2CEjđầy uvCChỗn loạn!HKLg2CEj hắHKLg2CEjn thìuvCC DsLZ5FGEcàng thíuvCCch tHKLg2CEjhú, cuvCCàng mạnhuvCC tay!

“cDsLZ5FGEhịu DsLZ5FGEthua HKLg2CEjchưa?” hắuvCCn ghDsLZ5FGEì cuvCCổ nó!

“ah!........từHKLg2CEj….từ!! cóHKLg2CEj DsLZ5FGEj DsLZ5FGEnói chuyệnDsLZ5FGE nHKLg2CEjhaz!!! TuHKLg2CEji DsLZ5FGEvới cậuvCCu cóuvCC thuvCCi uvCCj đâHKLg2CEju màDsLZ5FGE đòDsLZ5FGEi thắngDsLZ5FGE vớiuvCC thuaDsLZ5FGE?!” nóHKLg2CEj uvCCcố gắngHKLg2CEj gHKLg2CEjỡ taHKLg2CEjy hắnDsLZ5FGE HKLg2CEjra, uvCCnói mộDsLZ5FGEt cácDsLZ5FGEh khHKLg2CEjó nhọc!

“sao kDsLZ5FGEo cuvCChứ? CậuuvCC đanHKLg2CEjg uvCCđọ sứuvCCc uvCCvới tDsLZ5FGEôi DsLZ5FGEmà!” hDsLZ5FGEắn nóiHKLg2CEj DsLZ5FGEthản nhiên!

“ưm………cóuvCC đâDsLZ5FGEu?” HKLg2CEjnó tDsLZ5FGEíp tụHKLg2CEjc gânDsLZ5FGE cHKLg2CEjổ cãi!

“HKLg2CEj chHKLg2CEjịu tHKLg2CEjhua cuvCChưa?” hắDsLZ5FGEn uvCChỏi lạuvCCi, đôHKLg2CEji DsLZ5FGEmày kDsLZ5FGEhẽ nhHKLg2CEjướn lên!!

ChịuvCCu hếtDsLZ5FGE nHKLg2CEjổi, HKLg2CEjnó DsLZ5FGElấy HKLg2CEjhết sứHKLg2CEjc nói!

“ah!!HKLg2CEj THKLg2CEjhua thua!HKLg2CEj! THKLg2CEjui tuvCChua!! ThảDsLZ5FGE DsLZ5FGEra!!! KhDsLZ5FGEó thởDsLZ5FGE quá!!”

Nghe HKLg2CEjnói HKLg2CEjvậy, hắnDsLZ5FGE liềnDsLZ5FGE buônDsLZ5FGEg ruvCCa, nóuvCC nuvCCgay luvCCập tHKLg2CEjức nằmDsLZ5FGE trườnuvCC xuDsLZ5FGEống gDsLZ5FGEiường! cDsLZ5FGEhưa baHKLg2CEjo giuvCCờ HKLg2CEjnó tuvCChấy mệuvCCt DsLZ5FGEtới vậy!

HắDsLZ5FGEn nhìnDsLZ5FGE nó,DsLZ5FGE cườiDsLZ5FGE khìHKLg2CEj! GHKLg2CEjương mặHKLg2CEjt nHKLg2CEjó đỏuvCC gấcHKLg2CEj DsLZ5FGE, miệuvCCng thuvCCì đaDsLZ5FGEng mởHKLg2CEj HKLg2CEjra đểDsLZ5FGE thởHKLg2CEj!! BỗDsLZ5FGEng chốDsLZ5FGEc hắnuvCC thấHKLg2CEjy tDsLZ5FGEim mìnhDsLZ5FGE HKLg2CEjđập mạnh,uvCC mặtHKLg2CEj hắHKLg2CEjn nuvCCóng ran!uvCC!! AhDsLZ5FGE!! HDsLZ5FGEắn buvCCị uvCCj DsLZ5FGEvậy? saDsLZ5FGEo HKLg2CEjlại đHKLg2CEjỏ mặDsLZ5FGEt chứ?

HắnuvCC liềnuvCC vHKLg2CEjơ cuvCCái HKLg2CEjkhắn, trùmuvCC lêHKLg2CEjn đầuuvCC giảDsLZ5FGE bộHKLg2CEj giũuvCC tóuvCCc đểuvCC DsLZ5FGEche đHKLg2CEji gưDsLZ5FGEơng mDsLZ5FGEặt uvCCđang đỏHKLg2CEj lựnuvCCg HKLg2CEjcủa mình!!

“tôHKLg2CEji hơiHKLg2CEj đóiHKLg2CEj!!! CậDsLZ5FGEu điHKLg2CEj ănHKLg2CEj HKLg2CEjko?” hDsLZ5FGEắn lêuvCCn tiếng!!

“hở….hả?uvCC uvCCah!!! DsLZ5FGECậu bauvCCo! TDsLZ5FGEui ăn!HKLg2CEj” nDsLZ5FGEó DsLZ5FGEngóc đầHKLg2CEju dậy,DsLZ5FGE đôiHKLg2CEj mắHKLg2CEjt HKLg2CEjkhẽ HKLg2CEjsáng lêuvCCn HKLg2CEjkhi ngDsLZ5FGEhe tớHKLg2CEji vDsLZ5FGEiệc ăuvCCn!! NuvCChưng kuvCCo quêuvCCn DsLZ5FGEbắt huvCCắn tDsLZ5FGErả tiền!

“ờ!!uvCC” hắHKLg2CEjn gậHKLg2CEjt đầu!!

“ok!! ĐDsLZ5FGEợi tuvCCui tDsLZ5FGEí!! THKLg2CEjui uvCCđi tắmHKLg2CEj!” nuvCCó nDsLZ5FGEhanh chóHKLg2CEjng quuvCCên cuvCCơn mệtuvCC mỏiHKLg2CEj hồiDsLZ5FGE HKLg2CEjnãy, đDsLZ5FGEứng dậyuvCC DsLZ5FGE, điHKLg2CEj thẳDsLZ5FGEng uvCCvô nuvCChà tắm!!

HắnuvCC HKLg2CEjtừ tHKLg2CEjừ buuvCCông taDsLZ5FGEy, chDsLZ5FGEo cáiHKLg2CEj khuvCCăn tắmuvCC uvCCrơi xuốDsLZ5FGEng sàn!!HKLg2CEj GiốnHKLg2CEjg? nuvCCó giuvCCống TRADsLZ5FGENG THuvCCƯ ởDsLZ5FGE điuvCCểm nào?uvCC HKLg2CEjSao cDsLZ5FGEứ phảiuvCC đỏuvCC mặuvCCt, rồiuvCC bốiHKLg2CEj rốHKLg2CEji trướcuvCC mặDsLZ5FGEt nóDsLZ5FGE tớHKLg2CEji vậy?uvCC nếuDsLZ5FGE cứHKLg2CEj cDsLZ5FGEái HKLg2CEjđà này………uvCC……chắc hDsLZ5FGEắn chếtuvCC mất!

HắnHKLg2CEj ngồiuvCC DsLZ5FGExuống giưDsLZ5FGEờng uvCCsuy nguvCChĩ!! CáiuvCC cuvCCô gáDsLZ5FGEi HKLg2CEjtên TRHKLg2CEjANG THƯHKLg2CEj DsLZ5FGEkia cHKLg2CEjó HKLg2CEjj đDsLZ5FGEặc uvCCbiệt DsLZ5FGEchứ? HKLg2CEjSao DsLZ5FGElại cHKLg2CEjuốn DsLZ5FGEhút HKLg2CEjhắn uvCCtới vậy?DsLZ5FGE trHKLg2CEjong kHKLg2CEjhi cậuuvCC chHKLg2CEjỉ uvCCmới DsLZ5FGEgặp côDsLZ5FGE uvCCta HKLg2CEjcó HKLg2CEj2 lầnHKLg2CEj, nhưnguvCC saDsLZ5FGEo luvCCại cóDsLZ5FGE cảmHKLg2CEj giHKLg2CEjác rấtHKLg2CEj DsLZ5FGElà thânDsLZ5FGE quenuvCC! HắnuvCC uvCCcảm thấDsLZ5FGEy ruvCCối thậuvCCt sự!HKLg2CEj!! giốDsLZ5FGEng nuvCChư mộtDsLZ5FGE cuộnuvCC leDsLZ5FGEn rHKLg2CEjối răm!HKLg2CEj!! CHKLg2CEjó lẽHKLg2CEj hắnHKLg2CEj bHKLg2CEjệnh tuvCChật rồi!!!HKLg2CEj cảmHKLg2CEj gDsLZ5FGEiác vớiuvCC mộDsLZ5FGEt thằnDsLZ5FGEg cHKLg2CEjon DsLZ5FGEtrai saDsLZ5FGEo lạiHKLg2CEj giốngDsLZ5FGE cHKLg2CEjảm giáuvCCc vớiuvCC mộDsLZ5FGEt đứaDsLZ5FGE coHKLg2CEjn gáDsLZ5FGEi chứ?HKLg2CEj ChắcDsLZ5FGE maHKLg2CEji hắHKLg2CEjn HKLg2CEjphải điuvCC kháHKLg2CEjm lạHKLg2CEji thôi!uvCC!

Chap HKLg2CEj20

Ban đêuvCCm uvCCgió tuvCChật luvCCạnh, tuvCCrên vỉaDsLZ5FGE huvCCè vHKLg2CEjắng, bHKLg2CEjóng hắnHKLg2CEj HKLg2CEjvà nuvCCó uvCCin duvCCài trêDsLZ5FGEn mDsLZ5FGEặt đườHKLg2CEjng!!! HKLg2CEjlâu lHKLg2CEjâu cuvCCó vDsLZ5FGEài côuvCC uvCCgái DsLZ5FGEđi ngDsLZ5FGEang quHKLg2CEja cườiDsLZ5FGE đầuvCCy ẩnHKLg2CEj ý!!!

KhỏiHKLg2CEj nóiDsLZ5FGE nhữngDsLZ5FGE lầnDsLZ5FGE nhuvCCư vậDsLZ5FGEy khiếnuvCC nHKLg2CEjó nổiHKLg2CEj DsLZ5FGEda gàuvCC, HKLg2CEjcòn hắuvCCn tuvCChì nhưHKLg2CEj vHKLg2CEjô cảm,HKLg2CEj cứuvCC miêDsLZ5FGEn maHKLg2CEjn HKLg2CEjsuy nghDsLZ5FGEĩ luvCCinh tiDsLZ5FGEnh tuvCCrong đDsLZ5FGEầu, khiếnHKLg2CEj áHKLg2CEjnh muvCCắt lDsLZ5FGEắng xuvCCuống, gươngDsLZ5FGE HKLg2CEjmặt uvCCtrầm tưuvCC tạDsLZ5FGEo nDsLZ5FGEên HKLg2CEjvẻ đẹpHKLg2CEj kiênHKLg2CEj định!!!

DsLZ5FGEnó tDsLZ5FGEhì hơuvCCi chánuvCC, nóuvCCi uvCCchuyện uvCC, nuvCChưng DsLZ5FGEcái têuvCCn DsLZ5FGEbên cạnhHKLg2CEj DsLZ5FGElại DsLZ5FGEko nóuvCCi DsLZ5FGEj! rồiuvCC hHKLg2CEját mộtDsLZ5FGE mìHKLg2CEjnh, lâuHKLg2CEj lHKLg2CEjâu HKLg2CEjlấy DsLZ5FGE2 ngónuvCC uvCCtay cáiDsLZ5FGE cuvCChỉa HKLg2CEjqua uvCCchỉa lHKLg2CEjại!!! nhưngDsLZ5FGE cDsLZ5FGEuối cùnDsLZ5FGEg sDsLZ5FGEự tậDsLZ5FGEp tuvCCrung củaHKLg2CEj nuvCCó cũnDsLZ5FGEg dồnDsLZ5FGE uvCCvào hắn!!!

“HKLg2CEjnè!!!!!!!!! ĐiHKLg2CEj đâuuvCC vDsLZ5FGEậy? DsLZ5FGEsao pHKLg2CEjhải đuvCCi bộuvCC chứ?DsLZ5FGE ĐiDsLZ5FGE taxuvCCi cũnHKLg2CEjg đcHKLg2CEj mà!!!”HKLg2CEj nuvCCó uvCCchu môDsLZ5FGEi HKLg2CEjra, nhìnHKLg2CEj hắDsLZ5FGEn vớuvCCi ánhuvCC mắHKLg2CEjt tộiHKLg2CEj ngiệp!HKLg2CEj!! nhưHKLg2CEjng hHKLg2CEjắn uvCCvẫn kuvCCo nóHKLg2CEji j!

“haizzzzz!!uvCC! HKLg2CEjĐi vớiHKLg2CEj cậuuvCC chánDsLZ5FGE HKLg2CEjquá hà!!!”uvCC HKLg2CEjnó nhuvCCìn xuốngDsLZ5FGE mặHKLg2CEjt đườnguvCC uvCC, đưauvCC rDsLZ5FGEa HKLg2CEjmột HKLg2CEjcâu nhậnDsLZ5FGE xétHKLg2CEj, HKLg2CEjnhưng đôiDsLZ5FGE HKLg2CEjchân DsLZ5FGEvẫn HKLg2CEjbước uvCCsau hắuvCCn bDsLZ5FGEởi nDsLZ5FGEó kDsLZ5FGEo thểHKLg2CEj bỏuvCC quuvCCa HKLg2CEjđc mộtDsLZ5FGE uvCCbữa ăuvCCn miễnuvCC phí!

DsLZ5FGEKo khíHKLg2CEj bắDsLZ5FGEt đầuvCCu ồnHKLg2CEj HKLg2CEjào!!! ĐôiuvCC mắtHKLg2CEj nDsLZ5FGEó bDsLZ5FGEắt HKLg2CEjđầu thauvCCy đổiDsLZ5FGE màuDsLZ5FGE uvCCsắc theHKLg2CEjo ánhuvCC DsLZ5FGEđèn đHKLg2CEjường nDsLZ5FGEhộn nhịp!

DsLZ5FGE“WOW” nuvCCó tDsLZ5FGEhốt lêHKLg2CEjn!!! TrướcHKLg2CEj mặtuvCC uvCCnó luvCCà mộtHKLg2CEj uvCCcon đưDsLZ5FGEờng, DsLZ5FGE2 HKLg2CEjven đưDsLZ5FGEờng HKLg2CEjbán đầHKLg2CEjy đồuvCC uvCCăn tHKLg2CEjhức uống!

“này!uvCC!!” HKLg2CEjnó chỉHKLg2CEj DsLZ5FGEvào mDsLZ5FGEặt hắn!!!HKLg2CEj “thiênuvCC đườngHKLg2CEj uvCCthức HKLg2CEjăn màDsLZ5FGE cậuDsLZ5FGE nóHKLg2CEji DsLZ5FGElà đâHKLg2CEjy hả?”uvCC nuvCCó chDsLZ5FGEớp chHKLg2CEjớp mắuvCCt nhDsLZ5FGEìn hHKLg2CEjắn cuvCChờ đợi!

HắnDsLZ5FGE nhDsLZ5FGEư bừnHKLg2CEjg tỉHKLg2CEjnh, nhìDsLZ5FGEn DsLZ5FGEnó HKLg2CEjrồi gậtuvCC gậDsLZ5FGEt đầu!

“oa~~~~~!uvCC!! CậDsLZ5FGEu nDsLZ5FGEói làuvCC cDsLZ5FGEậu tHKLg2CEjrả DsLZ5FGEtiền nha!!HKLg2CEj! HKLg2CEjTui kHKLg2CEjo uvCCkhách sáDsLZ5FGEo đâu!”uvCC nHKLg2CEjó nóuvCCi màDsLZ5FGE mắtDsLZ5FGE dáDsLZ5FGEn HKLg2CEjvề mấyHKLg2CEj giDsLZ5FGEan uvCCbán đuvCCồ nướHKLg2CEjng, rồHKLg2CEji laHKLg2CEjo HKLg2CEjvề phíuvCCa chúng!!

Hắn kuvCChẽ uvCClắc uvCCđầu, HKLg2CEjnhếch mépDsLZ5FGE uvCCrồi cũnuvCCg điuvCC sDsLZ5FGEau nó!!!!

KuvCChu phốDsLZ5FGE suvCCầm uấtHKLg2CEj vHKLg2CEjới nHKLg2CEjhưng móHKLg2CEjn đuvCCồ nướnHKLg2CEjg thơHKLg2CEjm ngoHKLg2CEjn khiếnDsLZ5FGE nHKLg2CEjó cứHKLg2CEj hếHKLg2CEjt chạDsLZ5FGEy saHKLg2CEjng đâuvCCy, DsLZ5FGErồi cHKLg2CEjhạy saHKLg2CEjng kia!!DsLZ5FGE! DsLZ5FGElàm hắnHKLg2CEj mệHKLg2CEjt HKLg2CEjmỏi DsLZ5FGEko kém!

“hức……..HKLg2CEjno quá!!HKLg2CEj! Hức…..!”DsLZ5FGE vìHKLg2CEj HKLg2CEjăn vộiuvCC nDsLZ5FGEên nóHKLg2CEj bHKLg2CEjị HKLg2CEjnấc cục!!!DsLZ5FGE kuvCCo nhữnDsLZ5FGEg vậyuvCC! gươnuvCCg mặtDsLZ5FGE cHKLg2CEjòn đỏDsLZ5FGE ửngHKLg2CEj lênDsLZ5FGE vìuvCC mấyDsLZ5FGE lầnuvCC xémDsLZ5FGE mắuvCCc nghẹn!

HắDsLZ5FGEn DsLZ5FGEnhăn mHKLg2CEjặt uvCC, nhuvCCìn nó!

“cậDsLZ5FGEu uvCCăn nhưHKLg2CEj HKLg2CEjheo DsLZ5FGEvậy! đểDsLZ5FGE tôiHKLg2CEj đuvCCi DsLZ5FGEmua uvCCnước HKLg2CEjcho DsLZ5FGEcậu!” hắnDsLZ5FGE nóiDsLZ5FGE DsLZ5FGExong, liềnHKLg2CEj bướuvCCc nhHKLg2CEjanh qHKLg2CEjua uvCCcửa hànuvCCg nước!

“bánHKLg2CEj cDsLZ5FGEháu mHKLg2CEjột cHKLg2CEjhai nHKLg2CEjước DsLZ5FGEsâm!” hắuvCCn nóDsLZ5FGEi HKLg2CEj, khuvCCá DsLZ5FGEtừ tốnHKLg2CEj vớDsLZ5FGEi HKLg2CEjbà lãouvCC trưHKLg2CEjớc mặt!

uvCCBà lãouvCC đDsLZ5FGEó kHKLg2CEjhẽ nhDsLZ5FGEăn mặt,DsLZ5FGE HKLg2CEjnhíu muvCCày nhìnuvCC kDsLZ5FGEĩ hắn!!!

“cháuDsLZ5FGE KHHKLg2CEjOA phảHKLg2CEji HKLg2CEjko?” bHKLg2CEjà uvCClão tuvCChốt lênHKLg2CEj, giọnguvCC HKLg2CEjtỏ vuvCCẻ vDsLZ5FGEui mừng!

uvCCHắn cHKLg2CEjười hiềnuvCC “dạ!”

“uvCCah!!! uvCCCháu lHKLg2CEjớn hơHKLg2CEjn DsLZ5FGErồi nhaz!!DsLZ5FGE! RồiDsLZ5FGE …HKLg2CEj…………. cDsLZ5FGEon DIỆuvCCP đâuuvCC? SaDsLZ5FGEo DsLZ5FGEbà kHKLg2CEjo thuvCCấy uvCCvậy cháu?”DsLZ5FGE bàDsLZ5FGE lãoDsLZ5FGE đưDsLZ5FGEa mDsLZ5FGEắt nDsLZ5FGEhìn phHKLg2CEjía saDsLZ5FGEu hắn!!

GDsLZ5FGEương mặtuvCC HKLg2CEjhắn đanhDsLZ5FGE lạiuvCC, đôiuvCC mắtuvCC thoáHKLg2CEjng HKLg2CEjnét DsLZ5FGEu sầu,uvCC uvCCnhìn xHKLg2CEjuống HKLg2CEjmấy chauvCCi nướcDsLZ5FGE HKLg2CEjtrên DsLZ5FGEkệ hàng,uvCC rồiHKLg2CEj nhìnDsLZ5FGE bHKLg2CEjà lão!

“dạ!! DsLZ5FGEcô ấHKLg2CEjy đDsLZ5FGEi nướHKLg2CEjc uvCCngoài rồiDsLZ5FGE ạ!uvCC” hắnDsLZ5FGE nóiDsLZ5FGE buồn!

“vuvCCậy àHKLg2CEj? TốtDsLZ5FGE nhỉ!!uvCC đDsLZ5FGEi HKLg2CEjdu hHKLg2CEjọc nữaHKLg2CEj cơuvCC đấy!!”HKLg2CEj buvCCà HKLg2CEjlão cườiHKLg2CEj xuvCCòa, rồDsLZ5FGEi uvCCquay lHKLg2CEjưng, lDsLZ5FGEom khDsLZ5FGEom lấyDsLZ5FGE cDsLZ5FGEhai nướHKLg2CEjc cDsLZ5FGEho hắn!

Hắn DsLZ5FGEđút HKLg2CEjtay vàoDsLZ5FGE uvCCtúi quầHKLg2CEjn, nhìDsLZ5FGEn quauvCCnh khuvCCu vựDsLZ5FGEc!!! nơiDsLZ5FGE đâuvCCy uvCCđúng làHKLg2CEj kHKLg2CEjo kháuvCCc uvCCj mấy,DsLZ5FGE cHKLg2CEjó HKLg2CEjkhác tuvCChì chỉDsLZ5FGE kháHKLg2CEjc ởuvCC chDsLZ5FGEỗ HKLg2CEjlà HKLg2CEjnơi DsLZ5FGEđây áuvCCnh đènuvCC qDsLZ5FGEuá nhìu!!!

HắnHKLg2CEj HKLg2CEjnhắm mắHKLg2CEjt luvCCại, gặmHKLg2CEj nhắuvCCm quDsLZ5FGEá khứ!!

HDsLZ5FGEắn, sinuvCCh DsLZ5FGEra HKLg2CEjlà đãHKLg2CEj mauvCCng HKLg2CEj2 chữuvCC giàuvCCu cuvCCó!! LuvCCàm HKLg2CEjj biếtDsLZ5FGE nơiDsLZ5FGE đâyHKLg2CEj chứHKLg2CEj? ChínHKLg2CEjh DDsLZ5FGEIỆP lHKLg2CEjà ngườiDsLZ5FGE đãHKLg2CEj HKLg2CEjchỉ chDsLZ5FGEo cHKLg2CEjậu nơHKLg2CEji nDsLZ5FGEày!! cDsLZ5FGEô nHKLg2CEjói mHKLg2CEjọi ngườDsLZ5FGEi DsLZ5FGEbuôn báuvCCn ởuvCC DsLZ5FGEđây tốuvCCt lHKLg2CEjắm!! DsLZ5FGEhọ kuvCCo nDsLZ5FGEhìn uvCCcon ngườiHKLg2CEj HKLg2CEjqua tiềnHKLg2CEj bạcDsLZ5FGE cũngDsLZ5FGE nDsLZ5FGEhư DsLZ5FGEko haDsLZ5FGEm lợiuvCC nHKLg2CEjhuận cHKLg2CEjao màHKLg2CEj giuvCCan lậuvCCn tronuvCCg buônuvCC buvCCán!! DsLZ5FGEHọ luvCCà HKLg2CEjnhững HKLg2CEjngười tốHKLg2CEjt bụng!DsLZ5FGE!! hHKLg2CEjọ HKLg2CEjsẵn HKLg2CEjsàng DsLZ5FGEcho nHKLg2CEjhững kẻuvCC ăuvCCn màHKLg2CEjy ngouvCCài đưHKLg2CEjờng mộtuvCC đốuvCCng HKLg2CEjthức ăHKLg2CEjn màDsLZ5FGE kDsLZ5FGEo lấyuvCC uvCC1 xuuvCC!!! HắnuvCC cũuvCCng nhớDsLZ5FGE DIỆPDsLZ5FGE rấDsLZ5FGEt thíchuvCC ănuvCC báDsLZ5FGEnh kẹuvCCo tạDsLZ5FGEi mDsLZ5FGEột DsLZ5FGEcửa hàuvCCng nhỏHKLg2CEj trêHKLg2CEjn tHKLg2CEjại cuvCCon puvCChố nàu!DsLZ5FGE! DsLZ5FGENhưng hDsLZ5FGEình DsLZ5FGEnhư họHKLg2CEj DsLZ5FGEko cuvCCòn bHKLg2CEján nHKLg2CEjữa thuvCCì phải!!!!

HKLg2CEjCậu DsLZ5FGEnhớ HKLg2CEjnụ cườHKLg2CEji uvCCcủa DIỆuvCCP, HKLg2CEjnhớ đHKLg2CEjôi mắDsLZ5FGEt mặDsLZ5FGEc dùuvCC kDsLZ5FGEo nhìnuvCC thấDsLZ5FGEy DsLZ5FGEj, nhưnguvCC lạiDsLZ5FGE lunuvCCg lHKLg2CEjinh hHKLg2CEjơn uvCCkhi cườiHKLg2CEj! nhuvCCớ máDsLZ5FGEi DsLZ5FGEtóc đDsLZ5FGEen nhuvCCánh, nDsLZ5FGEhớ bànuvCC tHKLg2CEjay DsLZ5FGEkhi cuvCCầm cDsLZ5FGEây kẹo,………………………..

“baouvCC nDsLZ5FGEhiu tuvCCiền uvCCvậy bà?”

Hắn nhuvCCư bừuvCCng uvCCtỉnh khHKLg2CEji ngDsLZ5FGEhe tiếnHKLg2CEjg uvCCnó!! mởDsLZ5FGE DsLZ5FGEmắt HKLg2CEjra uvCCđã HKLg2CEjthấy HKLg2CEjnó đDsLZ5FGEang cHKLg2CEjầm chDsLZ5FGEai nDsLZ5FGEước trênHKLg2CEj tay!!

“hừ!!!uvCC cậuHKLg2CEj đi…HKLg2CEj……..hức…………đi DsLZ5FGEmua nưDsLZ5FGEớc kiHKLg2CEjểu HKLg2CEjj mà…………..hức………lâuHKLg2CEj qDsLZ5FGEuá vậy……………..hức………..hả?”HKLg2CEj nHKLg2CEjó nhìuvCCn hắnHKLg2CEj vớiDsLZ5FGE ánuvCCh mắHKLg2CEjt giậnDsLZ5FGE dữ,uvCC cầmDsLZ5FGE DsLZ5FGEchai nHKLg2CEjước tHKLg2CEju hếtHKLg2CEj nguyêDsLZ5FGEn mộtuvCC chai!!!

“khà!!!DsLZ5FGE HKLg2CEjĐã uvCCghê!!! HếtuvCC HKLg2CEjnấc cụcHKLg2CEj rồiHKLg2CEj nè!uvCC! ĐHKLg2CEji ănHKLg2CEj nDsLZ5FGEữa thôi!!!”uvCC nHKLg2CEjó đóHKLg2CEjng chaDsLZ5FGEi HKLg2CEjnước lDsLZ5FGEại, DsLZ5FGEbỏ DsLZ5FGEvào DsLZ5FGEthùng ráuvCCc, rồiHKLg2CEj tHKLg2CEjíp tuvCCục đi!!!

ĐanHKLg2CEjg DsLZ5FGEđi, chợuvCCt DsLZ5FGEnó khựHKLg2CEjng lại!!

“DsLZ5FGEsao phảHKLg2CEji nóiuvCC dốiuvCC hả?”DsLZ5FGE DsLZ5FGEnó nHKLg2CEjói, vẫnuvCC HKLg2CEjquay lHKLg2CEjưng DsLZ5FGEvề phíDsLZ5FGEa hắn!

DsLZ5FGEHắn nHKLg2CEjgạc nhuvCCiên, uvCCnó uvCCđang nuvCCói DsLZ5FGEj vậy?HKLg2CEj uvCCsao lạHKLg2CEji bHKLg2CEjik hắHKLg2CEjn nóiuvCC dối!!!

“hì!! uvCCTui HKLg2CEjko HKLg2CEjhỏi HKLg2CEjnữa!! DsLZ5FGEđi đi!HKLg2CEj!” nóuvCC DsLZ5FGEquay DsLZ5FGEđầu lại,HKLg2CEj DsLZ5FGEcười xòa!

“khoan!! Cậu…………….biếtHKLg2CEj HKLg2CEjj rồi!DsLZ5FGE” huvCCắn HKLg2CEjnắm DsLZ5FGEtay HKLg2CEjnó, quaHKLg2CEjy ngượDsLZ5FGEc lạiHKLg2CEj hỏi!

“biết hết!”DsLZ5FGE HKLg2CEjnó nhúDsLZ5FGEn vài!!!

“làuvCC tênHKLg2CEj LDsLZ5FGEÂM nói?”uvCC hắDsLZ5FGEn nhướHKLg2CEjn mày!

“ừm!”uvCC nóDsLZ5FGE guvCCật đầuvCCu DsLZ5FGEchắc nịch!

DsLZ5FGEHắn nDsLZ5FGEổi giậHKLg2CEjn, hấtDsLZ5FGE taHKLg2CEjy nóuvCC rồiDsLZ5FGE bướcuvCC DsLZ5FGEđi nhanuvCCh chóng!!

NóuvCC nhìuvCCn theuvCCo bónDsLZ5FGEg hắn,uvCC chạDsLZ5FGEy theo!!

“này!!uvCC cậHKLg2CEju bDsLZ5FGEị DsLZ5FGEj vậy?”HKLg2CEj nóuvCC héuvCCt lớn!

HuvCCắn HKLg2CEjngừng lạuvCCi đDsLZ5FGEột ngộtuvCC HKLg2CEjlàm muvCCặt uvCCnó đuvCCâm sầmuvCC vDsLZ5FGEào uvCClưng hắn!

“cậuvCCu cHKLg2CEjó xDsLZ5FGEem tDsLZ5FGEôi làDsLZ5FGE bạnHKLg2CEj uvCCko? sDsLZ5FGEao lạiuvCC cDsLZ5FGEhơi vớiHKLg2CEj tênuvCC đó?HKLg2CEj” hắnuvCC nóiuvCC mộtHKLg2CEj cáDsLZ5FGEch giậnDsLZ5FGE dữ!

Nó luvCCấy uvCC2 uvCCtay xouvCCa xoHKLg2CEja cDsLZ5FGEái mũi!

“còDsLZ5FGEn cậHKLg2CEju uvCCthì HKLg2CEjsao? íuvCCt nDsLZ5FGEhất uvCClà LDsLZ5FGEÂM HKLg2CEjcòn HKLg2CEjtâm HKLg2CEjsự vHKLg2CEjới tDsLZ5FGEôi! CDsLZ5FGEòn cậuuvCC DsLZ5FGEcái HKLg2CEjj cũnguvCC giấu!uvCC” nDsLZ5FGEó nói!uvCC! RồDsLZ5FGEi lầmuvCC uvCCbầm “HKLg2CEjtự HKLg2CEjnhiên HKLg2CEjnổi giận!!!”

Chap 21

“tôi…….tôiHKLg2CEj xiDsLZ5FGEn lỗiHKLg2CEj!” hắnHKLg2CEj chợtuvCC HKLg2CEjlúng túnHKLg2CEjg trưDsLZ5FGEớc nó!!DsLZ5FGE kDsLZ5FGEo puvCChải HKLg2CEjvì cHKLg2CEjái câuHKLg2CEj nóuvCC HKLg2CEjnói, uvCCmà làuvCC uvCCvì huvCCành độnHKLg2CEjg đáDsLZ5FGEng uvCCiu cuvCCủa DsLZ5FGEnó HKLg2CEjbây giờ!!!DsLZ5FGE ĐôiHKLg2CEj môuvCCi hồngHKLg2CEj hàDsLZ5FGEo uvCCcứ chuvCCu raDsLZ5FGE, gươnuvCCg DsLZ5FGEmặt phHKLg2CEjụng pDsLZ5FGEhịu!! nHKLg2CEjói HKLg2CEjtúm gọnDsLZ5FGE nếuuvCC nHKLg2CEjó DsLZ5FGEmà DsLZ5FGElà couvCCn uvCCgái thìDsLZ5FGE chắHKLg2CEjc cDsLZ5FGEhắn hắDsLZ5FGEn suvCCẽ chạHKLg2CEjy uvCClại ômDsLZ5FGE nó!!

“uvCCble'!!! kuvCCo chDsLZ5FGEơi vớHKLg2CEji cậuvCCu nữa!!”DsLZ5FGE nuvCCó lèHKLg2CEj lưỡi,HKLg2CEj DsLZ5FGExong bỏHKLg2CEj đi!!!

KHOA uvCCđơ ngưDsLZ5FGEời mộtHKLg2CEj hồiDsLZ5FGE, DsLZ5FGErồi HKLg2CEjchân bHKLg2CEjắt uvCCđầu cuvCChạy theuvCCo nó!

“nàyHKLg2CEj!! tHKLg2CEjôi HKLg2CEjxin lỗuvCCi uvCCrồi mà!!”DsLZ5FGE hắnDsLZ5FGE nhHKLg2CEjăn mặDsLZ5FGEt nóiuvCC, uvCCtay nHKLg2CEjắm lHKLg2CEjấy HKLg2CEjtay nó!!

uvCC“tui uvCCko chuvCCấp nhHKLg2CEjận!” nuvCCó đHKLg2CEjứng lạiuvCC, hấtHKLg2CEj mặt!!

“ko chấpHKLg2CEj nhHKLg2CEjận?” KHKLg2CEjHOA hHKLg2CEjỏi lại,HKLg2CEj uvCCnếu nóHKLg2CEj nhHKLg2CEjìn tuvCChấy mHKLg2CEjặt KHHKLg2CEjOA luvCCúc uvCCnày thuvCCì cuvCChắc chắnDsLZ5FGE sDsLZ5FGEẽ pháHKLg2CEjt hiệDsLZ5FGEn nDsLZ5FGEụ cườHKLg2CEji HKLg2CEjranh mãnhHKLg2CEj củaDsLZ5FGE cậu!

“đúngDsLZ5FGE!! KDsLZ5FGEo chấpuvCC nhận!!”uvCC nóHKLg2CEj vẫDsLZ5FGEn gHKLg2CEjiữ nguHKLg2CEjyên bộDsLZ5FGE mDsLZ5FGEặt tHKLg2CEjự kiuvCCêu củaHKLg2CEj mình!!!

uvCCBất DsLZ5FGEchợt, nóuvCC thHKLg2CEjấy cơDsLZ5FGE tHKLg2CEjhể DsLZ5FGEbị nHKLg2CEjhấc bổng!!

“ahHKLg2CEj!!! DsLZ5FGECậu uvCClàm HKLg2CEjj vậy!!uvCC tuHKLg2CEji tuvCCé uvCCbây giờDsLZ5FGE!!! DsLZ5FGEBỏ tuHKLg2CEji xuốnHKLg2CEjg coi!uvCC!” HKLg2CEjnó vHKLg2CEjừa vuvCCùng vẫy,DsLZ5FGE vừaDsLZ5FGE DsLZ5FGEcố guvCCiữ thăngDsLZ5FGE bằHKLg2CEjng chHKLg2CEjo kHKLg2CEjhỏi ngã!

“haizzHKLg2CEjzzz!! TôHKLg2CEji kDsLZ5FGEo biHKLg2CEjk pDsLZ5FGEhải HKLg2CEjlàm sDsLZ5FGEao đHKLg2CEjể cậDsLZ5FGEu chấHKLg2CEjp nhậuvCCn lờHKLg2CEji uvCCxin DsLZ5FGElỗi cHKLg2CEjủa tôuvCCi, nêDsLZ5FGEn đHKLg2CEjành DsLZ5FGEuy hiếpuvCC vậy!uvCC!” DsLZ5FGEhắn HKLg2CEjcười raHKLg2CEjnh mãnh!!

“oa~DsLZ5FGE~ DsLZ5FGEchóng HKLg2CEjmặt quá!!DsLZ5FGE CuvCCho tuvCCui xuốDsLZ5FGEng!!” nóuvCC bDsLZ5FGEỏ cuuvCCộc, DsLZ5FGEko chốuvCCng HKLg2CEjcự DsLZ5FGEnữa, HKLg2CEjbắt đầuuvCC nàiuvCC nỉ!!

“chưa đcuvCC!! DsLZ5FGETôi múnuvCC DsLZ5FGEcậu đếnuvCC uvCCnơi nHKLg2CEjày!!” hắnHKLg2CEj típDsLZ5FGE tụcuvCC bướcHKLg2CEj đi,uvCC vHKLg2CEjừa đDsLZ5FGEi vừuvCCa nói!

“đi đâuDsLZ5FGE? NhưngHKLg2CEj màuvCC cũnHKLg2CEjg phảiuvCC cDsLZ5FGEho HKLg2CEjtui xuốngDsLZ5FGE chứHKLg2CEj!! NgườiDsLZ5FGE uvCCta nHKLg2CEjhìn!” uvCCnó đỏuvCC mặHKLg2CEjt, nói!!

ĐúDsLZ5FGEng làHKLg2CEj ngườHKLg2CEji đDsLZ5FGEi đHKLg2CEjường nhìnuvCC nDsLZ5FGEó HKLg2CEjvà huvCCắn rấtDsLZ5FGE uvCCnhìu, cònDsLZ5FGE DsLZ5FGEchỉ chỏHKLg2CEj lunDsLZ5FGEg HKLg2CEjtung!!! uvCCAi cũnguvCC nHKLg2CEjói HKLg2CEj2 đứauvCC lHKLg2CEjà …………………HKLg2CEj………….gay!!!! nhìuHKLg2CEj cHKLg2CEjô gHKLg2CEjái cDsLZ5FGEhép miệnHKLg2CEjg, đHKLg2CEjẹp DsLZ5FGEtrai màDsLZ5FGE lại…………!!

“kDsLZ5FGEệ họ!!”HKLg2CEj DsLZ5FGEhắn vẫnDsLZ5FGE bướcuvCC uvCCđi, DsLZ5FGElạnh lùuvCCng nói!!

NuvCCó kDsLZ5FGEo uvCCý kuvCCiến HKLg2CEjj nữHKLg2CEja!! nDsLZ5FGEó bỏDsLZ5FGE cuHKLg2CEjộc rồiHKLg2CEj!! hắnDsLZ5FGE thDsLZ5FGEì cứuvCC bDsLZ5FGEước uvCC, càngHKLg2CEj lúHKLg2CEjc cànuvCCg nhanh!

Đi đcuvCC mộtDsLZ5FGE hDsLZ5FGEồi, nuvCCó buvCCắt đầuvCCu nDsLZ5FGEghe uvCCtiếng nuvCChạc ầmHKLg2CEj ĩ!!!HKLg2CEj uvCCTheo uvCCnó bDsLZ5FGEik thì……………đâyuvCC DsLZ5FGEchẳng phảuvCCi luvCCà uvCCquán baHKLg2CEjr hDsLZ5FGEay uvCCsao? DsLZ5FGEsao hắnHKLg2CEj lHKLg2CEjại DsLZ5FGEđưa DsLZ5FGEnó tDsLZ5FGEới đây?

“phịch!!”HKLg2CEj hHKLg2CEjắn đặHKLg2CEjt nóuvCC DsLZ5FGExuống mộtDsLZ5FGE cáiHKLg2CEj ghHKLg2CEjế sofauvCC!! MuvCCáu DsLZ5FGEdồn lêDsLZ5FGEn nãHKLg2CEjo nãHKLg2CEjy giờuvCC nênHKLg2CEj nDsLZ5FGEó uvCChơi chóuvCCng mặt,HKLg2CEj HKLg2CEjmắt nóDsLZ5FGE DsLZ5FGEtạm thờiuvCC kDsLZ5FGEo thấyDsLZ5FGE đDsLZ5FGEc DsLZ5FGEj hết!!uvCC đếnHKLg2CEj kHKLg2CEjhi uvCCnhìn đcDsLZ5FGE làDsLZ5FGE HKLg2CEjđã thấyDsLZ5FGE mìnhHKLg2CEj ngDsLZ5FGEồi trênDsLZ5FGE mộtuvCC cHKLg2CEjái ghế!!uvCC BênDsLZ5FGE phảiHKLg2CEj làDsLZ5FGE HKLg2CEjKHOA!! CònDsLZ5FGE bêHKLg2CEjn cạDsLZ5FGEnh làHKLg2CEj mấyuvCC thằnguvCC DsLZ5FGEmà nóDsLZ5FGE HKLg2CEjko uvCCquen uvCCbik!! HìuvCCnh DsLZ5FGEnhư lDsLZ5FGEà đàHKLg2CEjn eHKLg2CEjm củaDsLZ5FGE hắn!DsLZ5FGE ChuvCCỉ duDsLZ5FGEy nhHKLg2CEjất uvCCcó mộtuvCC ngườiHKLg2CEj muvCCà HKLg2CEjnó bik……..đóuvCC luvCCà DUY!uvCC! HKLg2CEjMặt nuvCCó tốiDsLZ5FGE sầmHKLg2CEj lạHKLg2CEji!! cDsLZ5FGEái bảnuvCC mặtuvCC cHKLg2CEjủa DDsLZ5FGEUY thậtuvCC DsLZ5FGEđáng gDsLZ5FGEhét khuvCCi nhìnuvCC thấuvCCy DsLZ5FGEnó!! cựcuvCC HKLg2CEjkì nHKLg2CEjham hiểm!!uvCC aHKLg2CEjsh nDsLZ5FGEó guvCChét cauvCCy uvCCghét đắngDsLZ5FGE tênDsLZ5FGE uvCCnày nhaz!!!!

DUDsLZ5FGEY ngHKLg2CEjạc HKLg2CEjnhiên vuvCCì sHKLg2CEjự xuvCCuất DsLZ5FGEhiện củaHKLg2CEj nó!DsLZ5FGE! cảuvCC cáchDsLZ5FGE muvCCà nóDsLZ5FGE uvCCxuất hiHKLg2CEjện troDsLZ5FGEng quDsLZ5FGEán bHKLg2CEjar nàDsLZ5FGEy cuvCCũng rấHKLg2CEjt kìHKLg2CEj lạ!!HKLg2CEj HKLg2CEjlúc vàHKLg2CEjo HKLg2CEjnó đcuvCC KuvCCHOA vHKLg2CEjác trêHKLg2CEjn vaHKLg2CEji cứHKLg2CEj nHKLg2CEjhư DsLZ5FGEbao gạHKLg2CEjo!! KHOuvCCA uvCCcó buvCCao gHKLg2CEjiờ luvCCàm uvCCmấy cDsLZ5FGEái chuyệuvCCn trẻuvCC cuvCCon nàHKLg2CEjy DsLZ5FGEđâu chớ?

NhưngHKLg2CEj cóDsLZ5FGE vDsLZ5FGEẻ nhHKLg2CEjư nóuvCC rHKLg2CEjất ghéHKLg2CEjt DsLZ5FGEkhi nDsLZ5FGEhìn thấyuvCC cậHKLg2CEju, vDsLZ5FGEì vuvCCậy uvCCmà DsLZ5FGEDUY DsLZ5FGEche sựuvCC nuvCCgạc nhiênuvCC củuvCCa mìnuvCCh, kDsLZ5FGEhẽ nHKLg2CEjhếch mHKLg2CEjôi!! ĐươnguvCC nuvCChiên cuvCCậu bHKLg2CEjiết điềuHKLg2CEj đDsLZ5FGEó lHKLg2CEjàm uvCCcho HKLg2CEjnó tứcDsLZ5FGE tHKLg2CEjối đếnuvCC DsLZ5FGEmức nào!!

“này!!”DsLZ5FGE KHDsLZ5FGEOA hétDsLZ5FGE DsLZ5FGElớn, đHKLg2CEjưa HKLg2CEjtrước mặtuvCC nóDsLZ5FGE mộtHKLg2CEj lDsLZ5FGEy rượu!

Nó lưỡDsLZ5FGEng lHKLg2CEjự, cầmDsLZ5FGE uvCCli rượuHKLg2CEj, DsLZ5FGErồi nóuvCCi lớn!

“uvCCtui uvCCko bDsLZ5FGEiết uốDsLZ5FGEng rượu!”

KHOA nghiuvCCêng đầuDsLZ5FGE nhìnuvCC nDsLZ5FGEó, nuvCCửa tiuvCCn HKLg2CEjnửa koHKLg2CEj!! nhưnHKLg2CEjg mộtHKLg2CEj đứaDsLZ5FGE guvCCiống HKLg2CEjcon HKLg2CEjnít nhDsLZ5FGEư nDsLZ5FGEo DsLZ5FGEnói uvCCko buvCCiết uHKLg2CEjống rượuDsLZ5FGE uvCCcó lẽuvCC HKLg2CEjlà thật!!

KDsLZ5FGEHOA nhúDsLZ5FGEn vDsLZ5FGEai, nhếchHKLg2CEj méDsLZ5FGEp, rồiDsLZ5FGE HKLg2CEjuống cDsLZ5FGEạn luvCCy DsLZ5FGErượu trêDsLZ5FGEn tay!!

ChHKLg2CEjợt KuvCCHOA kuvCChoác vaHKLg2CEji nHKLg2CEjó, nóiDsLZ5FGE! VớuvCCi HKLg2CEjmọi người!

“HKLg2CEjđây lDsLZ5FGEà HẢI,uvCC bạnDsLZ5FGE củaHKLg2CEj tôi!!uvCC TôHKLg2CEji DsLZ5FGEtuyên HKLg2CEjbố, DsLZ5FGEtừ đuvCCây trởHKLg2CEj đHKLg2CEji, nếuuvCC uvCCai guvCCây suvCCự vớiDsLZ5FGE HẢIHKLg2CEj, HKLg2CEjthì DsLZ5FGEcoi nuvCChư lHKLg2CEjà uvCCgây sựDsLZ5FGE vớiDsLZ5FGE KHKLg2CEjHOA này!!”HKLg2CEj HKLg2CEjánh mắHKLg2CEjt KuvCCHOA uvCCquét mộtDsLZ5FGE lượtDsLZ5FGE đàmDsLZ5FGE euvCCm uvCCxung quanuvCCh, buvCCọn chDsLZ5FGEúng DsLZ5FGElúc đầHKLg2CEju ngâyDsLZ5FGE uvCCngười nhìnHKLg2CEj KHDsLZ5FGEOA!! NhHKLg2CEjưng látDsLZ5FGE suvCCau cDsLZ5FGEũng hôuvCC uvCCto uvCC, rồiDsLZ5FGE nânDsLZ5FGEg uvCCrượu lHKLg2CEjên uống!!

Chỉ ngoạDsLZ5FGEi tHKLg2CEjrừ mấyHKLg2CEj têDsLZ5FGEn HKLg2CEjbị HKLg2CEjnó đáHKLg2CEjnh lầnDsLZ5FGE trưuvCCớc, DsLZ5FGEcả DUuvCCY nHKLg2CEjữa!! bọnHKLg2CEj chDsLZ5FGEúng biếtHKLg2CEj nHKLg2CEjó, nhưngHKLg2CEj HKLg2CEjvì nuvCCghe lờiDsLZ5FGE DuvCCUY nênuvCC uvCCko HKLg2CEjdám làDsLZ5FGEm jHKLg2CEj, DsLZ5FGEchỉ ứcuvCC cHKLg2CEjhế DsLZ5FGEcầm rượuHKLg2CEj uốnguvCC theo!!

“cậu lHKLg2CEjà bạDsLZ5FGEn củauvCC KHOAHKLg2CEj, xDsLZ5FGEem nHKLg2CEjhư cũngDsLZ5FGE làHKLg2CEj bạuvCCn củaHKLg2CEj tôi!uvCC! ChàouvCC nuvCCgười uvCCanh eHKLg2CEjm mới!”DsLZ5FGE chợtDsLZ5FGE HKLg2CEjDUY bướcDsLZ5FGE HKLg2CEjđến trHKLg2CEjước DsLZ5FGEnó, chuvCCìa tauvCCy rHKLg2CEja đểHKLg2CEj bDsLZ5FGEắt tHKLg2CEjay uvCCvới nó!!

Nó DsLZ5FGEnhìn DUuvCCY uvCCvới áuvCCnh HKLg2CEjmắt hìHKLg2CEjnh viênHKLg2CEj đạnHKLg2CEj! chDsLZ5FGEỉ hDsLZ5FGEận kuvCCo thểDsLZ5FGE laDsLZ5FGEo lêDsLZ5FGEn đánhuvCC têuvCCn nàyHKLg2CEj vìDsLZ5FGE KDsLZ5FGEHOA HKLg2CEjđang ởHKLg2CEj đây!!

NóHKLg2CEj miễnHKLg2CEj cưỡngHKLg2CEj đưaDsLZ5FGE tHKLg2CEjay raDsLZ5FGE, bắuvCCt tDsLZ5FGEay vớiDsLZ5FGE HKLg2CEjDUY!! DsLZ5FGETay DUuvCCY HKLg2CEjnắm chặtDsLZ5FGE taHKLg2CEjy nóuvCC! đauHKLg2CEj! NhHKLg2CEjưng nóDsLZ5FGE vẫHKLg2CEjn đểDsLZ5FGE gươnDsLZ5FGEg mặtDsLZ5FGE bHKLg2CEjình thDsLZ5FGEản!!! HKLg2CEjcòn cDsLZ5FGEười nữa!

Bên cạnDsLZ5FGEh, KHKLg2CEjHOA nhuvCCìn DsLZ5FGE2 ngưuvCCời màDsLZ5FGE DsLZ5FGEcười! rồiuvCC cậDsLZ5FGEu típHKLg2CEj tDsLZ5FGEục uốngHKLg2CEj DsLZ5FGEli thứHKLg2CEj 2!

“ash!! SaHKLg2CEjo nDsLZ5FGEặng vậyuvCC nHKLg2CEjè!!” HKLg2CEjnó nuvCChăn mặt,DsLZ5FGE mởHKLg2CEj HKLg2CEjcửa, rồiuvCC lôiDsLZ5FGE uvCCKHOA vàHKLg2CEjo phòng!HKLg2CEj! uvCCNó đáuvCC vuvCCào cHKLg2CEjhân KHOHKLg2CEjA mộtuvCC DsLZ5FGEcái nhuvCCư tHKLg2CEjrả tHKLg2CEjhù!! AuvCCi bHKLg2CEjiểu uốngHKLg2CEj nHKLg2CEjhìu quDsLZ5FGEá uvCClàm uvCCj, đểHKLg2CEj giờuvCC HKLg2CEjnó puvCChải vDsLZ5FGEác củauvCC DsLZ5FGEnợ nHKLg2CEjày về!!DsLZ5FGE DsLZ5FGEnó ứcDsLZ5FGE cDsLZ5FGEhế nhấDsLZ5FGEt luvCCà tênHKLg2CEj DUHKLg2CEjY!! DsLZ5FGEĐúng lDsLZ5FGEà lấyuvCC DsLZ5FGEchuyện cônguvCC trảDsLZ5FGE tDsLZ5FGEhù tDsLZ5FGEư muvCCà!! DsLZ5FGEKHOA saHKLg2CEjy xHKLg2CEjỉn, phậuvCCn đHKLg2CEjàn uvCCem cũngHKLg2CEj cóDsLZ5FGE thuvCCể vácHKLg2CEj đạiuvCC uvCCka uvCCvề chứ!!HKLg2CEj VậyDsLZ5FGE uvCCmà tDsLZ5FGEên đuvCCó chuvCCỉ nuvCCói mHKLg2CEjột tiếDsLZ5FGEng “HẢIHKLg2CEj lHKLg2CEjà bDsLZ5FGEạn DsLZ5FGEcùng pHKLg2CEjhòng vớiDsLZ5FGE KuvCCHOA!! NêDsLZ5FGEn uvCCcho cậuHKLg2CEj ấyDsLZ5FGE dHKLg2CEjẫn uvCCKHOA vDsLZ5FGEề uvCClà đDsLZ5FGEc nhấuvCCt!!” rồiHKLg2CEj uvCCcái bọnDsLZ5FGE HKLg2CEjkia cũHKLg2CEjng gDsLZ5FGEật gậHKLg2CEjt HKLg2CEjcái đầuDsLZ5FGE xoDsLZ5FGEng ngồHKLg2CEji xuốnguvCC típDsLZ5FGE tụcDsLZ5FGE uốuvCCng rượu!!DsLZ5FGE ứuvCCc DsLZ5FGEchế HKLg2CEjko chứuvCC? CùnguvCC phòngHKLg2CEj uvCCthì liênDsLZ5FGE quaHKLg2CEjn HKLg2CEjj DsLZ5FGEhả? tuvCCên uvCCmặt HKLg2CEjdày kia!DsLZ5FGE! nóHKLg2CEj uvCChết dậHKLg2CEjm cDsLZ5FGEhân DsLZ5FGExuống sàn,DsLZ5FGE rồiDsLZ5FGE nhảyHKLg2CEj uvCCtưng HKLg2CEjlên vDsLZ5FGEì tứuvCCc!! rHKLg2CEjồi baHKLg2CEjo HKLg2CEjnhiu tứcuvCC giậnuvCC nóHKLg2CEj DsLZ5FGEdồn hếDsLZ5FGEt vDsLZ5FGEào cuvCChân KDsLZ5FGEHOA, đáHKLg2CEj HKLg2CEjlấy đáHKLg2CEj để!!

“ưm…………….TRANGDsLZ5FGE THDsLZ5FGEƯ!!!” trouvCCng cơuvCCn mDsLZ5FGEê maHKLg2CEjn, HKLg2CEjhắn liềnDsLZ5FGE gọDsLZ5FGEi têuvCCn mộuvCCt người!!uvCC DsLZ5FGEnói đDsLZ5FGEúng hơnuvCC làuvCC DsLZ5FGEgọi nó!!

Chân uvCCcủa nHKLg2CEjó ngưngDsLZ5FGE DsLZ5FGEgiữa kuvCCo tDsLZ5FGErung, uvCCnó ngồiuvCC xuốnHKLg2CEjg, lắngHKLg2CEj ngheuvCC!! ThoánuvCCg vuHKLg2CEji mừnDsLZ5FGEg, kêHKLg2CEju têHKLg2CEjn DsLZ5FGEnó, cDsLZ5FGEhắc DsLZ5FGElà tuvCChích òHKLg2CEji!! HắcHKLg2CEj HKLg2CEjhắc!! xuvCCem DsLZ5FGEnhư kuvCCế DsLZ5FGEhoạch thàuvCCnh cônDsLZ5FGEg mộtDsLZ5FGE nửa!

“HẢI…………HẢI…….”uvCC hắnuvCC típDsLZ5FGE tụcDsLZ5FGE lDsLZ5FGEầm bầm!!HKLg2CEj nHKLg2CEjó uvCCthì HKLg2CEjmuốn tDsLZ5FGEé xỉu!!HKLg2CEj uvCCcái uvCCj màHKLg2CEj HẢIuvCC chứ!HKLg2CEj! LúHKLg2CEjc HKLg2CEjlà cDsLZ5FGEon gáDsLZ5FGEi HKLg2CEjnó làuvCC TRANuvCCG TDsLZ5FGEHƯ nhauvCCz!! CDsLZ5FGEòn HẢHKLg2CEjI DsLZ5FGElà DsLZ5FGEcon truvCCai mà!!

NóDsLZ5FGE tHKLg2CEjròn xoHKLg2CEje mắt,HKLg2CEj gươHKLg2CEjng mặuvCCt thoáDsLZ5FGEng sợHKLg2CEj DsLZ5FGEhãi!! Đừng………..đừngHKLg2CEj nóiuvCC làHKLg2CEj hắDsLZ5FGEn biếnHKLg2CEj DsLZ5FGEthái nhaDsLZ5FGEz!!! CuvCCon tHKLg2CEjrai DsLZ5FGEcũng thíchuvCC saHKLg2CEjo? đang tính đứng dậy, chợt hắn quơ tay, làm nó ngã vào lòng hắn!!

Hắn đang trong cơn say, thấy nặng nặng liền lờ mờ mở mắt!! hắn thấy miên man một gương mặt khá là quen thuộc!! là HẢI sao? ko!! sao giờ lại là TRANG THƯ chứ? Là TRANG THƯ sao? đúng rồi, đôi mắt này…………là của TRANG THƯ!! Cả cái mũi, rồi đôi môi!!! Hắn chăm chăm vào đôi môi đó, cứ sát lại gần!!!

Nó như đơ người! (t/g: bịnh truyền kíp mờ!! ai hun cứ đơ người á!! Rồi hun xong lại ****!! hắc hắc!!-TT: mi mún chết lắm rồi phải ko? ta cho mi mấy nhát nhaz!!!!*gương mặt nham hiểm, tay lăm le con dao phay sáng lóa*-t/g: ko!! em iu đời, TT tỉ tỉ tha cho em!!)

Rồi chuyện j tới cũng tới!!!

Đêm tối, trong một căn phòng VIP của trường BOY, có hai mỹ nam đang làm một chuyện mà bất kì nữ sinh nào nhìn thấy cũng phải hét lên!!! Một , họ hét lên vì đc thõa con mắt!! hai, họ hét lên vì nghĩ đây là những cảnh biến thái nhất trong lịch sử loài người! (hì!t/g chém hơi quá!)

Chừng 30 giây sau, nó mới ý thức đc chuyện xảy ra, đương nhiên nó nhanh chóng đẩy hắn , đứng dậy!! nó lấy tay sờ môi mình!! Sao vậy nè!! Nó tự nhiên thấy…………..thinh thích nhaz!! Nó cảm thấy tê tê nơi đầu môi!!

Nó liền lắc đầu trước nhận định đó, rồi chạy thẳng vào WC, ngồi trong đó hàng giờ liền!! tự nhiên…………tim nó đập nhanh quá!