Chết!!! lỡ yêu rồi!làm sao đây? - Chap 19 - 21

 

Chap 12t9

MắtdMHSy8 nS7fWkhó S7fWkhdường nS7fWkhhư khJw3ANo đóngS7fWkh lạihJw3AN đS7fWkhc! NdMHSy8ó cS7fWkhhỉ m2tở hJw3ANto thậthJw3AN tdMHSy8o nhdMHSy8ìn hắn!!!

Bị……….bdMHSy8ị hJw3ANphát hJw3ANhiện rồS7fWkhi sS7fWkhao? trhJw3ANong phúhJw3ANt chJw3ANhốc, gươdMHSy8ng mặt2t nóhJw3AN khJw3ANo cdMHSy8òn gihJw3ANọt 2tmáu!! Hắn…………hắndMHSy8 ph2tát hiệdMHSy8n rhJw3ANa S7fWkhthì sdMHSy8ẽ lhJw3ANàm dMHSy8j hJw3ANnó đâ2ty? HắnS7fWkh sẽdMHSy8 tứcS7fWkh g2tiận, giếS7fWkht nó,S7fWkh hànhS7fWkh dMHSy8hạ hJw3ANnó, uhJw3ANy hi2tếp nó!!2t!! màhJw3AN ………hJw3AN mà……2t..ở khoảngS7fWkh c2tách này……………lỡhJw3AN hJw3ANthú 2ttính tr2tong nS7fWkhgười hắS7fWkhn nổidMHSy8 lS7fWkhên th2tì shJw3ANao? ahS7fWkh!! Nó……….S7fWkhnó dMHSy8ko S7fWkhbik đâu!!

“sao…………….sao cậ2tu……” nóS7fWkh dMHSy8lắp bdMHSy8ắp, từS7fWkh “biết”hJw3AN chưdMHSy8a đchJw3AN S7fWkhnói rS7fWkha tdMHSy8hì hắn2t liềnhJw3AN lấyhJw3AN ngdMHSy8ón tadMHSy8y đặtS7fWkh dMHSy8lên S7fWkhmôi nó!

Hắn thởhJw3AN S7fWkhdài vôdMHSy8 thJw3ANận hJw3ANrồi quS7fWkhay lưnS7fWkhg vdMHSy8ề phhJw3ANía nó2t, nóS7fWkh vẫnS7fWkh đứngdMHSy8 2tkhép S7fWkhnép vàodMHSy8 bứ2tc S7fWkhtường, chS7fWkhỉ mdMHSy8ong bức2t tườngS7fWkh S7fWkhcó cáidMHSy8 đườdMHSy8ng hầhJw3ANm bíhJw3AN m2tật S7fWkhj 2tj đóS7fWkh đểhJw3AN dMHSy8nó cdMHSy8hui vào2t dMHSy8như trohJw3ANng phi2tm m2tà n2tó h2tay xem!

Hắn S7fWkhxoa 2txoa thá2ti dươngS7fWkh, hhJw3ANết nhdMHSy8ăn mặt2t rdMHSy8ồi cốS7fWkh S7fWkhgắng giãhJw3ANn S7fWkhmặt rS7fWkha hS7fWkhết chJw3ANỡ, hắnS7fWkh nghJw3ANhĩ S7fWkhj 2tmà lạiS7fWkh S7fWkhhỏi một2t thJw3ANhằng chJw3ANon trdMHSy8ai cS7fWkhâu đódMHSy8 chứ2t? LỡdMHSy8 S7fWkhnó giậnhJw3AN thìdMHSy8 sao?

Cậu cườiS7fWkh xòa,dMHSy8 quhJw3ANay lạidMHSy8 hJw3ANxoa đầudMHSy8 S7fWkhnó, nhdMHSy8ìn nhJw3ANó hJw3ANđầy ânhJw3AN hận!

“xinhJw3AN lỗidMHSy8!! thJw3ANôi cdMHSy8hỉ ghJw3ANiỡn thôi!!S7fWkh CậudMHSy8 ldMHSy8àm dMHSy8j màdMHSy8 2tlà dMHSy8con gádMHSy8i chứ?”dMHSy8 rồ2ti hắnS7fWkh hJw3ANlắc S7fWkhđầu, vS7fWkhơ đại2t m2tột 2tcái áS7fWkho, đS7fWkhi thẳngS7fWkh hJw3ANvào hJw3ANnhà WC!

N2tó ngẩndMHSy8 ngS7fWkhơ, nó……………hắhJw3ANn nóS7fWkhi vậdMHSy8y bộ2t nódMHSy8 kS7fWkho th2tể 2tlà 2tcon ghJw3ANái dMHSy8sao? nS7fWkhó nênhJw3AN S7fWkhvui hadMHSy8y tứchJw3AN giậnS7fWkh kS7fWkhhi S7fWkhnghe hhJw3ANắn hJw3ANnói cdMHSy8âu đódMHSy8 chứ?

Tiến2tg nướhJw3ANc dMHSy8vang rdMHSy8a S7fWkhtrong nhS7fWkhà tắmS7fWkh làmdMHSy8 n2tó hJw3ANbừng thJw3ANỉnh! nS7fWkhó bdMHSy8ắt đầdMHSy8u thhJw3ANở, hồhJw3ANi hJw3ANnãy S7fWkhko hỉu2t sa2to dMHSy8nó hJw3ANlại ngưnghJw3AN thở,dMHSy8 thời2t gihJw3ANan hJw3ANnhư bấdMHSy8t tận,2t S7fWkhnó cdMHSy8ảm thấS7fWkhy thời2t giadMHSy8n nh2tư ng2từng trdMHSy8ôi! S7fWkhChỉ c2tó tiếngdMHSy8 tiS7fWkhm đậphJw3AN mớihJw3AN cdMHSy8ho 2tnó S7fWkhbiết ldMHSy8à nóS7fWkh cdMHSy8òn sống!

NóhJw3AN quS7fWkhỵ xuống2t giường,hJw3AN dMHSy8nằm 2tsấp x2tuống đó2t! hJw3ANnó lấydMHSy8 cáihJw3AN gối2t, chJw3ANhe đầS7fWkhu mìn2th mondMHSy8g tìmS7fWkh đc2t 2tcảm hJw3ANgiác hJw3ANan S7fWkhtoàn! dMHSy8Nhưng chJw3ANái cảmS7fWkh giácS7fWkh S7fWkhan t2toàn đâu2t S7fWkhko thấyhJw3AN, chỉdMHSy8 thdMHSy8ấy ngạdMHSy8t thdMHSy8ở hơn2t, n2tó đdMHSy8ổi tdMHSy8ư thế,hJw3AN nằmdMHSy8 đốihJw3AN 2tdiện 2tvới trầnhJw3AN S7fWkhnhà!! C2thưa badMHSy8o giờS7fWkh hJw3ANnó hJw3ANbối rốidMHSy8 đếnhJw3AN vậS7fWkhy! nóS7fWkh bắdMHSy8t đầuhJw3AN nghĩhJw3AN 2ttới việc…………lỡ2t 2thắn pS7fWkhhát hiệnhJw3AN S7fWkhnó làdMHSy8 c2ton gáS7fWkhi tS7fWkhhì sa2to? liệuS7fWkh S7fWkhhắn hJw3ANcó cười2t, rdMHSy8ồi nóihJw3AN lhJw3ANà 2thắn gi2tỡn dMHSy8nếu t2trong t2tương ldMHSy8ai hhJw3ANắn hJw3ANlại hỏi2t nhJw3ANó dMHSy8câu đó!

Làm sdMHSy8ao đâS7fWkhy? Bâ2ty gdMHSy8iờ mới2t cảm2t gihJw3ANác n2tó đanghJw3AN sốnS7fWkhg dMHSy8trong đốhJw3ANng lửa!!

“ting……………….2t 2ttang …………tingS7fWkh!!” đ2tt nóhJw3AN vdMHSy8ang dMHSy8lên, n2tó giậ2tt mìnhhJw3AN, vụngS7fWkh về2t lấS7fWkhy dMHSy8cái đt!!

“a….alo!”

S7fWkh“chị! Sa2to hhJw3ANôm ndMHSy8ay chS7fWkhị nghdMHSy8ỉ h2tọc vS7fWkhậy?” đầuS7fWkh hJw3ANdây b2tên S7fWkhkia, hJw3ANem nó2t-HUY nódMHSy8i vớ2ti S7fWkhgiọng đầyS7fWkh hJw3ANlo lắng!!

“ah!! ChdMHSy8ị h2tơi mệtdMHSy8! hJw3ANmà S7fWkhcó S7fWkhj kohJw3AN?” nódMHSy8 hS7fWkhỏi ngượ2tc lại!hJw3AN nhưn2tg kS7fWkho 2tquên nhJw3ANói cựchJw3AN nhỏS7fWkh đểS7fWkh hJw3ANhắn khhJw3ANỏi nghe!

“ngS7fWkhày m2tai chúndMHSy8g tahJw3ANz sẽS7fWkh vềdMHSy8 nhdMHSy8à, tớ2ti hạndMHSy8 S7fWkh3 thán2tg rồdMHSy8i! chJw3ANhị kS7fWkho nhJw3ANhớ à?2t” ehJw3ANm nóS7fWkh nói!

NdMHSy8ó ngS7fWkhạc nhiênS7fWkh, hJw3ANtới S7fWkhhạn 2trồi hJw3ANsao? n2thưng cũngdMHSy8 S7fWkhko saohJw3AN! mahJw3ANi mớhJw3ANi hJw3ANđi m2tà, gi2tờ chhJw3ANuẩn bhJw3ANị cS7fWkhòn kịS7fWkhp chán!

NódMHSy8 n2tghĩ vậy,dMHSy8 cườidMHSy8 hJw3ANtươi hJw3ANmặc d2tù 2tem S7fWkhnó kS7fWkho dMHSy8có dMHSy8ở đây!

“odMHSy8k!! Ma2ti xS7fWkhuất phJw3ANhát phảidMHSy8 dMHSy8ko! 2tsao cS7fWkhhị S7fWkhquên chS7fWkhứ!! dMHSy8Thôi! hJw3ANEm chuẩnhJw3AN bhJw3ANị rồi2t ngủhJw3AN đi!dMHSy8” dMHSy8nó khuyêdMHSy8n edMHSy8m nó!

hJw3AN“dạ! cS7fWkhhị ngủdMHSy8 ngon!”2t HUhJw3ANY thJw3ANrả lờidMHSy8 lại!

“ok! NgủdMHSy8 ngon!”S7fWkh ndMHSy8ó nó2ti dMHSy8xong tắt2t dMHSy8đt! CườiS7fWkh kh2tì mộtS7fWkh cái!

dMHSy8“j vậyS7fWkh?” hắn2t tdMHSy8ừ ndMHSy8hà tắ2tm bS7fWkhước dMHSy8ra, trên2t ngườhJw3ANi chhJw3ANỉ dMHSy8độc nhấ2tt hJw3ANmột cá2ti khắhJw3ANn quấhJw3ANn dướS7fWkhi bụng!2t hJw3ANtay hấdMHSy8t 2thất S7fWkhcái mhJw3ANái 2ttóc dMHSy8đang S7fWkhướt nhẹp!!

“cậu…………dMHSy8.cậu!!” S7fWkhnó tròndMHSy8 mS7fWkhắt, lắp2t bắpS7fWkh, tS7fWkhay chdMHSy8ỉ v2tề pS7fWkhhía hắn!

“tôihJw3AN sao?”hJw3AN h2tắn nhướnS7fWkh màhJw3ANy nhì2tn nó!

“sao…….sao………….quần………….áo….”

“ah!dMHSy8! MdMHSy8ình hdMHSy8ồi hJw3ANnãy lấdMHSy8y lộn2t cáihJw3AN áS7fWkho dMHSy8dơ!! Lại2t kdMHSy8o cóhJw3AN quầ2tn nữa!!khJw3ANhì!! dạohJw3AN dMHSy8này haS7fWkhy quhJw3ANên!” rồiS7fWkh hắS7fWkhn hJw3AN“vô thJw3ANư” dMHSy8cởi chJw3ANái khJw3ANhăn hJw3ANra, xỏ2t qhJw3ANuần vào!

Nó2t đ2tơ mặt,S7fWkh lặn2tg lẽ2t quadMHSy8y sS7fWkhang S7fWkhhướng kháS7fWkhc!! NdMHSy8ó dMHSy8khóc thầm!S7fWkh sao………sao2t mS7fWkhà nó2t chị2tu nổi2t đây!!

AaaaaadMHSy8aaaaa!! ThJw3ANhân hì2tnh cựcS7fWkh đẹhJw3ANp củaS7fWkh hắn…………..saoS7fWkh màhJw3AN chịu2t nổi2t đdMHSy8c chứ?hJw3AN NódMHSy8 muốndMHSy8 ădMHSy8n đậ2tu hủdMHSy8!! 2tđậu hủ!!

Nh2tưng r2tồi hJw3ANnó đỏ2t mặS7fWkht vớiS7fWkh dMHSy8cái dMHSy8suy 2tnghĩ đầyhJw3AN bệndMHSy8h hoạhJw3ANn chJw3ANủa dMHSy8nó!! nóhJw3AN lấS7fWkhy dMHSy8gối đhJw3ANập liêndMHSy8 S7fWkhtíp vào2t mặt!hJw3AN! nh2tanh chóndMHSy8g, nóS7fWkh ngưdMHSy8ng độnghJw3AN táhJw3ANc đdMHSy8ó, thiếhJw3ANt nghhJw3ANĩ tdMHSy8ên đódMHSy8 bịdMHSy8 hJw3ANăn hJw3ANđậu hủdMHSy8 S7fWkhcũng tạ2ti hắnS7fWkh dMHSy8thôi! 2tAi bỉudMHSy8 hắn2t dMHSy8thay đồ2t trướcS7fWkh mặtdMHSy8 nó!dMHSy8! m2tà nhìS7fWkhn dMHSy8chắc hJw3ANcũng kdMHSy8o sao!

Nghĩ hJw3ANvậy, nhJw3ANó hJw3ANquay mặthJw3AN 2tlại, thhJw3ANì phátS7fWkh hS7fWkhiện hJw3ANhắn S7fWkhđã dMHSy8thay xonhJw3ANg đ2tồ rồS7fWkhi!! nS7fWkhó S7fWkhxụ mặt,dMHSy8 tiế2tc nuối!!

*áS7fWkh!! dMHSy8J dMHSy8vậy nè!2t! hJw3ANOa!! ThJw3ANui S7fWkhđang nghhJw3ANĩ S7fWkhj vS7fWkhậy n2tè!!! KdMHSy8o đ2tc!! 2tVề ndMHSy8hà phảihJw3AN tĩnhdMHSy8 tâmhJw3AN ldMHSy8ại tS7fWkhhôi!!* nódMHSy8 mí2tm hJw3ANmôi, S7fWkhlấy tdMHSy8ay gõ2t lS7fWkhên đầudMHSy8 đầdMHSy8y tộ2ti lỗi!!

“chJw3ANậu S7fWkhbị 2tj à?”2t thấdMHSy8y hS7fWkhành đ2tộng kS7fWkhì lạdMHSy8 củdMHSy8a S7fWkhnó, hắS7fWkhn liềnhJw3AN hỏihJw3AN thăm!!

“ash!S7fWkh!! hJw3ANCó hJw3ANj đâu!hJw3AN” hJw3ANnó dMHSy8xụ mặtS7fWkh, 2tchu mỏ!

“ha hJw3ANha!! 2tNếu cậuhJw3AN hJw3ANcó sở2t S7fWkhthích 2ttự đánhhJw3AN đầuhJw3AN nS7fWkhhư vS7fWkhậy tS7fWkhhì …………..”hJw3AN hắnhJw3AN dMHSy8giơ thJw3ANay lêndMHSy8! S7fWkh“tôi sẽhJw3AN giS7fWkhúp cdMHSy8ậu!” hắnS7fWkh cưS7fWkhời nS7fWkhham hiểdMHSy8m, rồi2t laS7fWkho 2tlên v2tịn S7fWkhđầu ndMHSy8ó lạiS7fWkh, dMHSy8xoa mạnhJw3ANh làmhJw3AN t2tóc n2tó rhJw3ANối dMHSy8bù lên!

Nó hJw3ANla oaS7fWkhng odMHSy8ang ldMHSy8àm cS7fWkhăn hJw3ANphòng dMHSy8đang yS7fWkhên t2tĩnh bhJw3ANỗng dMHSy8chốc dMHSy8đầy hỗS7fWkhn loạn2t! hJw3ANhắn thS7fWkhì S7fWkhcàng thíchdMHSy8 hJw3ANthú, cdMHSy8àng mạnS7fWkhh tay!

“chdMHSy8ịu 2tthua chưa?”dMHSy8 hắnhJw3AN gh2tì cổ2t nó!

“ah!........S7fWkhtừ….từ!! hJw3ANcó S7fWkhj hJw3ANnói chuyệnS7fWkh nhadMHSy8z!!! TuS7fWkhi vớihJw3AN cậudMHSy8 cS7fWkhó dMHSy8thi hJw3ANj hJw3ANđâu 2tmà đòihJw3AN thắngS7fWkh vớihJw3AN thuahJw3AN?!” ndMHSy8ó hJw3ANcố dMHSy8gắng gỡ2t 2ttay hJw3ANhắn rdMHSy8a, ndMHSy8ói 2tmột cácS7fWkhh khó2t nhọc!

“sao 2tko 2tchứ? CậudMHSy8 đangS7fWkh đhJw3ANọ sứS7fWkhc vớiS7fWkh dMHSy8tôi màhJw3AN!” hắn2t nóhJw3ANi th2tản nhiên!

“ưm………có đâ2tu?” nóS7fWkh tíhJw3ANp tụdMHSy8c gânS7fWkh 2tcổ cãi!

“S7fWkh chịuS7fWkh thudMHSy8a chưa?”hJw3AN hhJw3ANắn h2tỏi lại,2t đS7fWkhôi màyhJw3AN khJw3ANhẽ S7fWkhnhướn lên!!

ChịdMHSy8u hhJw3ANết nS7fWkhổi, nS7fWkhó S7fWkhlấy hết2t sứcdMHSy8 nói!

“S7fWkhah!! ThdMHSy8ua thu2ta!! TdMHSy8ui thua!2t! Thả2t hJw3ANra!!! KhóhJw3AN tdMHSy8hở quá!!”

NgdMHSy8he nó2ti vậy,S7fWkh hắhJw3ANn liềS7fWkhn buônghJw3AN S7fWkhra, ndMHSy8ó hJw3ANngay lậpdMHSy8 tứcdMHSy8 nằS7fWkhm trưdMHSy8ờn xuốS7fWkhng giường2t! S7fWkhchưa b2tao gidMHSy8ờ 2tnó thấdMHSy8y dMHSy8mệt tớihJw3AN vậy!

HắnS7fWkh nhìn2t ndMHSy8ó, cườhJw3ANi hJw3ANkhì! GươdMHSy8ng mặhJw3ANt nóhJw3AN đỏhJw3AN gấcS7fWkh hJw3AN, miệng2t thìdMHSy8 đahJw3ANng hJw3ANmở 2tra đểhJw3AN thở!!2t BỗngS7fWkh chốc2t hắdMHSy8n thấhJw3ANy tdMHSy8im mS7fWkhình đập2t mạnh,S7fWkh 2tmặt hJw3ANhắn ndMHSy8óng rS7fWkhan!!! AhS7fWkh!! HắhJw3ANn bịS7fWkh dMHSy8j vậy?hJw3AN sS7fWkhao lạhJw3ANi đhJw3ANỏ mặtdMHSy8 chứ?

HhJw3ANắn liềS7fWkhn vdMHSy8ơ cdMHSy8ái khắndMHSy8, t2trùm 2tlên đdMHSy8ầu hJw3ANgiả bộhJw3AN gidMHSy8ũ thJw3ANóc để2t S7fWkhche đi2t gươngS7fWkh mặtS7fWkh đangS7fWkh đỏhJw3AN ldMHSy8ựng củaS7fWkh mình!!

“hJw3ANtôi h2tơi đói!!dMHSy8! CậudMHSy8 điS7fWkh ăhJw3ANn koS7fWkh?” hắndMHSy8 lê2tn tiếng!!

“hở….hS7fWkhả? aS7fWkhh!!! CậuhJw3AN baodMHSy8! ThJw3ANui ănS7fWkh!” ndMHSy8ó ng2tóc đầhJw3ANu dậS7fWkhy, đôihJw3AN mắthJw3AN khJw3ANhẽ shJw3ANáng lên2t khS7fWkhi nhJw3ANghe tớihJw3AN vdMHSy8iệc ăn!dMHSy8! NhưhJw3ANng khJw3ANo quêS7fWkhn hJw3ANbắt hắdMHSy8n trhJw3ANả tiền!

“ờ!!”hJw3AN h2tắn gdMHSy8ật đầu!!

“ok!!hJw3AN Đợi2t thJw3ANui tí!!hJw3AN hJw3ANTui đ2ti tắm!”S7fWkh nódMHSy8 nhdMHSy8anh chóngS7fWkh quênS7fWkh cơnS7fWkh mệtdMHSy8 mỏhJw3ANi hồi2t nãydMHSy8, đứngS7fWkh dậS7fWkhy S7fWkh, dMHSy8đi th2tẳng 2tvô hJw3ANnhà tắm!!

HdMHSy8ắn từdMHSy8 dMHSy8từ buônghJw3AN taydMHSy8, chS7fWkho cáS7fWkhi dMHSy8khăn tắmhJw3AN rơiS7fWkh xuS7fWkhống sàndMHSy8!! Giống?2t nhJw3ANó giống2t TS7fWkhRANG ThJw3ANHƯ dMHSy8ở điểmhJw3AN nàdMHSy8o? SaS7fWkho cứS7fWkh phảhJw3ANi đỏdMHSy8 m2tặt, dMHSy8rồi bdMHSy8ối rhJw3ANối trước2t mdMHSy8ặt nódMHSy8 hJw3ANtới vậy?hJw3AN nếuS7fWkh S7fWkhcứ 2tcái đà2t này………hJw3AN……chắc hJw3ANhắn chếtS7fWkh mất!

Hắn ngồiS7fWkh xuốhJw3ANng giườnhJw3ANg 2tsuy nghĩ!hJw3AN! Cá2ti dMHSy8cô gái2t tên2t T2tRANG TH2tƯ ki2ta 2tcó 2tj đS7fWkhặc biệthJw3AN chứ?S7fWkh ShJw3ANao lạdMHSy8i chJw3ANuốn hú2tt hắn2t t2tới vậy?S7fWkh trohJw3ANng kdMHSy8hi S7fWkhcậu chhJw3ANỉ mdMHSy8ới S7fWkhgặp cô2t tdMHSy8a 2tcó dMHSy82 lầnhJw3AN, nhưnghJw3AN sa2to lạiS7fWkh códMHSy8 cảmdMHSy8 giáchJw3AN 2trất ldMHSy8à thândMHSy8 qhJw3ANuen! S7fWkhHắn cảmdMHSy8 thấyhJw3AN rố2ti thậthJw3AN sự!!!2t g2tiống nhưhJw3AN mdMHSy8ột cuộn2t dMHSy8len S7fWkhrối răS7fWkhm!!! CóS7fWkh lẽhJw3AN hhJw3ANắn bệS7fWkhnh thậtS7fWkh rồiS7fWkh!!! S7fWkhcảm ghJw3ANiác dMHSy8với một2t thằnhJw3ANg cS7fWkhon dMHSy8trai sahJw3ANo lạiS7fWkh giố2tng cảmdMHSy8 giác2t vớS7fWkhi mS7fWkhột đứadMHSy8 cdMHSy8on gái2t chứ?hJw3AN ChdMHSy8ắc ma2ti hắnS7fWkh p2thải S7fWkhđi khám2t lạdMHSy8i thôihJw3AN!!

Chap dMHSy820

Ban dMHSy8đêm gióS7fWkh thậtS7fWkh S7fWkhlạnh, 2ttrên v2tỉa hèdMHSy8 vắn2tg, bónhJw3ANg hhJw3ANắn S7fWkhvà hJw3ANnó 2tin dà2ti dMHSy8trên mặS7fWkht đườnS7fWkhg!!! lâS7fWkhu lâudMHSy8 cóhJw3AN vàhJw3ANi côdMHSy8 gáiS7fWkh đdMHSy8i ngdMHSy8ang qudMHSy8a cười2t đầyhJw3AN ẩnhJw3AN ý!!!

Khỏi nói2t nS7fWkhhững 2tlần nhhJw3ANư vậdMHSy8y hJw3ANkhiến nó2t nổidMHSy8 hJw3ANda g2tà, cò2tn hắdMHSy8n thìhJw3AN như2t hJw3ANvô cảm,hJw3AN cứ2t mihJw3ANên mahJw3ANn S7fWkhsuy nghhJw3ANĩ liS7fWkhnh hJw3ANtinh dMHSy8trong đS7fWkhầu, khhJw3ANiến á2tnh mắtS7fWkh lắngdMHSy8 xhJw3ANuống, gươn2tg mdMHSy8ặt trầm2t t2tư dMHSy8tạo dMHSy8nên vẻ2t hJw3ANđẹp kiênhJw3AN định!!!

nhJw3ANó thhJw3ANì h2tơi chán,2t n2tói chuydMHSy8ện hJw3AN, nhS7fWkhưng cáiS7fWkh tS7fWkhên bS7fWkhên dMHSy8cạnh lại2t hJw3ANko S7fWkhnói 2tj! rồ2ti hátdMHSy8 một2t mìnhhJw3AN, lâhJw3ANu lâ2tu lấhJw3ANy hJw3AN2 ngóS7fWkhn t2tay cáidMHSy8 chdMHSy8ỉa q2tua chỉadMHSy8 hJw3ANlại!!! nhdMHSy8ưng cuốiS7fWkh c2tùng 2tsự 2ttập dMHSy8trung củadMHSy8 nó2t cũngS7fWkh dS7fWkhồn vhJw3ANào hắn!!!

“nè!!!!!!!!!2t ĐiS7fWkh đâudMHSy8 vậy?dMHSy8 saS7fWkho dMHSy8phải đS7fWkhi bộdMHSy8 chdMHSy8ứ? ĐdMHSy8i hJw3ANtaxi hJw3ANcũng đc2t mà!!S7fWkh!” n2tó S7fWkhchu môhJw3ANi rS7fWkha, nhìdMHSy8n hắnS7fWkh hJw3ANvới dMHSy8ánh mắdMHSy8t t2tội ng2tiệp!!! nS7fWkhhưng S7fWkhhắn vẫ2tn hJw3ANko 2tnói j!

“haizzzzz!!!dMHSy8 dMHSy8Đi vớidMHSy8 cậuS7fWkh c2thán quáS7fWkh hà!!!”2t S7fWkhnó nhS7fWkhìn x2tuống mdMHSy8ặt đưS7fWkhờng 2t, đS7fWkhưa rS7fWkha m2tột S7fWkhcâu nhdMHSy8ận xét,S7fWkh S7fWkhnhưng đ2tôi châS7fWkhn vẫn2t bướcS7fWkh 2tsau hS7fWkhắn bởdMHSy8i nóS7fWkh 2tko thểS7fWkh bhJw3ANỏ S7fWkhqua đS7fWkhc S7fWkhmột bữahJw3AN ănhJw3AN dMHSy8miễn phí!

Ko khJw3ANhí bS7fWkhắt S7fWkhđầu ồndMHSy8 S7fWkhào!!! S7fWkhĐôi mhJw3ANắt nó2t b2tắt đdMHSy8ầu tS7fWkhhay hJw3ANđổi mà2tu sdMHSy8ắc t2theo ándMHSy8h đèn2t hJw3ANđường nh2tộn nhịp!

“WOW”S7fWkh 2tnó thốtdMHSy8 lên!!!dMHSy8 TrưhJw3ANớc mdMHSy8ặt nódMHSy8 2tlà một2t co2tn đườnghJw3AN, hJw3AN2 ve2tn dMHSy8đường bánS7fWkh đầydMHSy8 đồ2t ădMHSy8n thdMHSy8ức uống!

“này!!!” nóS7fWkh chỉdMHSy8 vào2t mặdMHSy8t hắn!hJw3AN!! “thiêhJw3ANn đưS7fWkhờng 2tthức hJw3ANăn mhJw3ANà cậhJw3ANu nóS7fWkhi làS7fWkh đâyS7fWkh hả?”hJw3AN ndMHSy8ó chhJw3ANớp cS7fWkhhớp mắtdMHSy8 S7fWkhnhìn hắndMHSy8 chJw3ANhờ đợi!

Hắn hJw3ANnhư bừndMHSy8g tỉhJw3ANnh, nhìnhJw3AN n2tó rS7fWkhồi gS7fWkhật gdMHSy8ật đầu!

“oa~~~~~!!!2t CậuhJw3AN S7fWkhnói làhJw3AN cậudMHSy8 trảhJw3AN tiền2t nha2t!!! hJw3ANTui S7fWkhko kS7fWkhhách s2táo đâ2tu!” dMHSy8nó S7fWkhnói hJw3ANmà m2tắt S7fWkhdán v2tề mấhJw3ANy ghJw3ANian hJw3ANbán dMHSy8đồ nướng,hJw3AN rồiS7fWkh lhJw3ANao vềhJw3AN phía2t chúng!!

HắnhJw3AN khhJw3ANẽ lắdMHSy8c dMHSy8đầu, nhếchJw3ANh 2tmép rồidMHSy8 hJw3ANcũng điS7fWkh 2tsau nó!!!!

KhhJw3ANu 2tphố sdMHSy8ầm 2tuất vớihJw3AN nhưngdMHSy8 S7fWkhmón đồdMHSy8 dMHSy8nướng tdMHSy8hơm ngoS7fWkhn khidMHSy8ến nódMHSy8 cứdMHSy8 hếthJw3AN ch2tạy S7fWkhsang đây,dMHSy8 2trồi chạdMHSy8y sanS7fWkhg k2tia!!! là2tm hắdMHSy8n mệdMHSy8t mS7fWkhỏi 2tko kém!

“hức……..no2t quá2t!!! Hức…S7fWkh..!” dMHSy8vì S7fWkhăn 2tvội nênhJw3AN nS7fWkhó bịS7fWkh nấchJw3AN cụdMHSy8c!!! kdMHSy8o nS7fWkhhững vậdMHSy8y! gươnS7fWkhg mặdMHSy8t 2tcòn đỏdMHSy8 dMHSy8ửng lhJw3ANên vìS7fWkh mấydMHSy8 lầndMHSy8 S7fWkhxém mắc2t nghẹn!

HhJw3ANắn nhS7fWkhăn mặtdMHSy8 S7fWkh, nS7fWkhhìn nó!

“cậudMHSy8 ănhJw3AN nS7fWkhhư hdMHSy8eo vậy!2t để2t t2tôi đhJw3ANi mdMHSy8ua nướS7fWkhc c2tho cậu!2t” hS7fWkhắn nó2ti xong2t, ldMHSy8iền bướhJw3ANc nha2tnh qS7fWkhua cửS7fWkha hS7fWkhàng nước!

“bán dMHSy8cháu mộtdMHSy8 chJw3ANhai nước2t sS7fWkhâm!” hắnS7fWkh nóiS7fWkh dMHSy8, kdMHSy8há t2từ tốn2t vớiS7fWkh S7fWkhbà lãoS7fWkh trướchJw3AN mặt!

Bà lão2t đhJw3ANó khẽS7fWkh hJw3ANnhăn mặt,2t nhdMHSy8íu mhJw3ANày ndMHSy8hìn kĩS7fWkh hắn!!!

“chdMHSy8áu KS7fWkhHOA dMHSy8phải ko?hJw3AN” bàS7fWkh hJw3ANlão 2tthốt lên,dMHSy8 g2tiọng tỏhJw3AN vẻS7fWkh dMHSy8vui mừng!

Hắn cườihJw3AN hS7fWkhiền “dạ!”

“ah!!2t! CháuhJw3AN hJw3ANlớn hơ2tn dMHSy8rồi hJw3ANnhaz!!! RồiS7fWkh ………dMHSy8……. coS7fWkhn DIdMHSy8ỆP đâuS7fWkh? 2tSao bàhJw3AN dMHSy8ko thdMHSy8ấy vậyhJw3AN cháu2t?” dMHSy8bà lão2t đư2ta mắdMHSy8t S7fWkhnhìn phíaS7fWkh sadMHSy8u hắn!!

GươnhJw3ANg mS7fWkhặt hắdMHSy8n S7fWkhđanh lại,S7fWkh đôihJw3AN dMHSy8mắt tdMHSy8hoáng nS7fWkhét S7fWkhu sầ2tu, n2thìn xuS7fWkhống mS7fWkhấy ch2tai nướcS7fWkh S7fWkhtrên kệdMHSy8 hàng2t, rồidMHSy8 n2thìn bS7fWkhà lão!

“dạ2t!! côhJw3AN ấhJw3ANy đdMHSy8i nướcdMHSy8 ngoàS7fWkhi rồi2t ạ!”dMHSy8 hắndMHSy8 hJw3ANnói buồn!

“vậy2t àdMHSy8? TốtdMHSy8 n2thỉ!! đ2ti 2tdu họchJw3AN nữa2t S7fWkhcơ đấy!!”hJw3AN bàS7fWkh l2tão cư2tời xòS7fWkha, r2tồi qhJw3ANuay lưng2t, loS7fWkhm khJw3ANhom lấ2ty chadMHSy8i nướcS7fWkh chdMHSy8o hắn!

2tHắn hJw3ANđút ta2ty vàS7fWkho túi2t S7fWkhquần, ndMHSy8hìn S7fWkhquanh kh2tu vựdMHSy8c!!! ndMHSy8ơi đâ2ty đúnS7fWkhg lS7fWkhà khJw3ANo hJw3ANkhác hJw3ANj mấhJw3ANy, có2t kdMHSy8hác thìS7fWkh hJw3ANchỉ kháchJw3AN ởdMHSy8 chỗ2t S7fWkhlà nơ2ti hJw3ANđây dMHSy8ánh đè2tn quádMHSy8 nhìu!!!

Hắn nhắS7fWkhm mắtS7fWkh lạhJw3ANi, S7fWkhgặm nhắhJw3ANm qdMHSy8uá khứ!!

2tHắn, sS7fWkhinh rS7fWkha ldMHSy8à đdMHSy8ã maS7fWkhng hJw3AN2 c2thữ giàS7fWkhu có!!S7fWkh LàmdMHSy8 hJw3ANj biết2t ndMHSy8ơi 2tđây S7fWkhchứ? ChínS7fWkhh DIỆdMHSy8P làhJw3AN nhJw3ANgười đã2t chhJw3ANỉ 2tcho 2tcậu 2tnơi n2tày!! chJw3ANô S7fWkhnói dMHSy8mọi hJw3ANngười buhJw3ANôn bhJw3ANán ởhJw3AN đâyS7fWkh thJw3ANốt lắm!S7fWkh! hJw3ANhọ S7fWkhko nhìnS7fWkh chJw3ANon ngdMHSy8ười qu2ta tiềnhJw3AN b2tạc cũnS7fWkhg nhưhJw3AN kS7fWkho hJw3ANham lợhJw3ANi nhu2tận chJw3ANao dMHSy8mà S7fWkhgian hJw3ANlận tronS7fWkhg hJw3ANbuôn hJw3ANbán!! Họ2t S7fWkhlà nhữndMHSy8g ngườdMHSy8i tốthJw3AN bụng!!!hJw3AN S7fWkhhọ sdMHSy8ẵn sdMHSy8àng chS7fWkho nhhJw3ANững kẻS7fWkh 2tăn màyhJw3AN ngoài2t đ2tường mộtS7fWkh đS7fWkhống 2tthức ăn2t mà2t khJw3ANo lhJw3ANấy dMHSy81 xu!!dMHSy8! hJw3ANHắn cũn2tg nh2tớ DIỆPS7fWkh dMHSy8rất tS7fWkhhích ăhJw3ANn bá2tnh kẹdMHSy8o tạiS7fWkh mộdMHSy8t cS7fWkhửa hàndMHSy8g ndMHSy8hỏ hJw3ANtrên thJw3ANại chJw3ANon 2tphố 2tnàu!! NhJw3ANhưng hìndMHSy8h nS7fWkhhư họ2t hJw3ANko cò2tn bá2tn n2tữa hJw3ANthì phải!!!!

CdMHSy8ậu nhớdMHSy8 nụhJw3AN cườihJw3AN 2tcủa DhJw3ANIỆP, nhớdMHSy8 đS7fWkhôi dMHSy8mắt mặc2t d2tù khJw3ANo nhìdMHSy8n thJw3ANhấy jS7fWkh, 2tnhưng dMHSy8lại lu2tng liS7fWkhnh 2thơn S7fWkhkhi 2tcười! nhớS7fWkh m2tái hJw3ANtóc đendMHSy8 nhánh,2t nhớdMHSy8 bhJw3ANàn ta2ty k2thi cầmS7fWkh câS7fWkhy kẹo,………………………..

hJw3AN“bao nhS7fWkhiu dMHSy8tiền vậyhJw3AN bà?”

HắS7fWkhn nh2tư bừdMHSy8ng tỉnhhJw3AN 2tkhi nghhJw3ANe tiếnS7fWkhg S7fWkhnó!! dMHSy8mở hJw3ANmắt rdMHSy8a đS7fWkhã thấyhJw3AN nóhJw3AN đanS7fWkhg cS7fWkhầm cha2ti nS7fWkhước trhJw3ANên tay!!

“hừ!dMHSy8!! dMHSy8cậu đi………..hức…………đi2t mu2ta nhJw3ANước kiS7fWkhểu S7fWkhj mà…………..hức………lâudMHSy8 qu2tá vậy……………..hức………..hả?”S7fWkh nóS7fWkh nhìhJw3ANn hắndMHSy8 với2t ánhS7fWkh S7fWkhmắt S7fWkhgiận dữ,2t dMHSy8cầm chahJw3ANi nướchJw3AN t2tu hếtdMHSy8 ngS7fWkhuyên m2tột chai!!!

“khà!!hJw3AN! ĐS7fWkhã ghJw3ANhê!!! HếthJw3AN nấc2t cụhJw3ANc dMHSy8rồi nèhJw3AN!! ĐdMHSy8i ănS7fWkh nữaS7fWkh thôi!S7fWkh!!” nhJw3ANó đóng2t chhJw3ANai nướchJw3AN lhJw3ANại, bỏdMHSy8 dMHSy8vào thùnhJw3ANg rS7fWkhác, S7fWkhrồi típdMHSy8 tụS7fWkhc đi!!!

Đang đi2t, chợthJw3AN hJw3ANnó kh2tựng lại!!

“sao2t dMHSy8phải S7fWkhnói dốidMHSy8 hả?”dMHSy8 dMHSy8nó nóidMHSy8, vẫn2t 2tquay lưdMHSy8ng dMHSy8về phí2ta hắn!

HS7fWkhắn ngạcdMHSy8 nhihJw3ANên, nS7fWkhó dMHSy8đang nóihJw3AN S7fWkhj vậy?2t hJw3ANsao lạ2ti bidMHSy8k hắn2t nS7fWkhói dối!!!

“hS7fWkhì!! TuhJw3ANi S7fWkhko hỏihJw3AN nữa!!hJw3AN S7fWkhđi đi!!S7fWkh” S7fWkhnó quhJw3ANay đầuS7fWkh lại,hJw3AN cườidMHSy8 xòa!

“khoan!! 2tCậu…………….biết S7fWkhj rồdMHSy8i!” hắnhJw3AN nắm2t tdMHSy8ay nó,dMHSy8 quaS7fWkhy S7fWkhngược lạihJw3AN hỏi!

“biếtS7fWkh 2thết!” nóhJw3AN nhúnS7fWkh vài!!!

“l2tà têdMHSy8n LÂ2tM nói?”2t hắdMHSy8n nS7fWkhhướn mày!

“ừm!dMHSy8” S7fWkhnó g2tật đầuS7fWkh chS7fWkhắc nịch!

hJw3ANHắn nổidMHSy8 dMHSy8giận, hấ2tt tahJw3ANy nódMHSy8 rồidMHSy8 bướcdMHSy8 đhJw3ANi dMHSy8nhanh chóng!!

NdMHSy8ó n2thìn dMHSy8theo bón2tg hắn,hJw3AN chS7fWkhạy theo!!

“hJw3ANnày!! cậuS7fWkh bịS7fWkh dMHSy8j vậy?2t” nhJw3ANó hhJw3ANét lớn!

Hắn2t ng2từng lạihJw3AN độthJw3AN ngộtdMHSy8 làdMHSy8m mặtdMHSy8 n2tó 2tđâm hJw3ANsầm v2tào lưdMHSy8ng hắn!

“cậuhJw3AN chJw3ANó 2txem hJw3ANtôi làdMHSy8 bạndMHSy8 kdMHSy8o? sS7fWkhao lS7fWkhại chơi2t vớidMHSy8 tênhJw3AN đó?”2t 2thắn nóidMHSy8 mộdMHSy8t cá2tch giận2t dữ!

Nó2t lấy2t dMHSy82 thJw3ANay hJw3ANxoa xS7fWkhoa cS7fWkhái mũi!

S7fWkh“còn cậuhJw3AN tS7fWkhhì dMHSy8sao? í2tt 2tnhất ldMHSy8à LÂS7fWkhM cdMHSy8òn tS7fWkhâm s2tự 2tvới tôi!S7fWkh CònS7fWkh cậuS7fWkh cá2ti dMHSy8j hJw3ANcũng hJw3ANgiấu!” nS7fWkhó dMHSy8nói!! dMHSy8Rồi l2tầm 2tbầm “tựS7fWkh 2tnhiên nhJw3ANổi giận!!!”

Chap 21

“tôi…….tôihJw3AN dMHSy8xin lỗi!hJw3AN” hắnhJw3AN S7fWkhchợt lúnhJw3ANg túdMHSy8ng thJw3ANrước S7fWkhnó!! khJw3ANo hJw3ANphải hJw3ANvì cáidMHSy8 câ2tu n2tó nói,hJw3AN hJw3ANmà làdMHSy8 dMHSy8vì hànhJw3ANh hJw3ANđộng đdMHSy8áng idMHSy8u của2t nóS7fWkh 2tbây giờS7fWkh!!! ĐôihJw3AN môidMHSy8 hồnghJw3AN h2tào cdMHSy8ứ hJw3ANchu hJw3ANra, gươn2tg mặdMHSy8t phụng2t ph2tịu!! nhJw3ANói túmhJw3AN gọ2tn nếu2t 2tnó 2tmà lhJw3ANà hJw3ANcon gáiS7fWkh th2tì chdMHSy8ắc hJw3ANchắn hắdMHSy8n sẽS7fWkh chhJw3ANạy ldMHSy8ại hJw3ANôm nó!!

“ble'!dMHSy8!! kdMHSy8o chhJw3ANơi vớidMHSy8 hJw3ANcậu nữa!!”hJw3AN S7fWkhnó lèdMHSy8 lưỡhJw3ANi, xdMHSy8ong 2tbỏ đi!!!

KHOA đS7fWkhơ ndMHSy8gười S7fWkhmột hồi,2t rồidMHSy8 chS7fWkhân bắthJw3AN đầu2t cdMHSy8hạy S7fWkhtheo nó!

“này!! S7fWkhtôi xidMHSy8n lỗihJw3AN rồhJw3ANi mdMHSy8à!!” hắS7fWkhn ndMHSy8hăn mặthJw3AN nódMHSy8i, tahJw3ANy S7fWkhnắm hJw3ANlấy tS7fWkhay nó!!

“tS7fWkhui kdMHSy8o c2thấp nhJw3ANhận!” nhJw3ANó đứ2tng ldMHSy8ại, hất2t mặt!!

“ko2t chdMHSy8ấp nhận?”hJw3AN KdMHSy8HOA S7fWkhhỏi S7fWkhlại, nếS7fWkhu nóhJw3AN nhìndMHSy8 thấyhJw3AN mặ2tt KhJw3ANHOA lúcdMHSy8 nàyhJw3AN tdMHSy8hì chắchJw3AN chS7fWkhắn sẽS7fWkh phS7fWkhát dMHSy8hiện nụhJw3AN cườihJw3AN radMHSy8nh dMHSy8mãnh 2tcủa cậu!

“đúng!!dMHSy8 KhJw3ANo chấdMHSy8p nhận!!”dMHSy8 nó2t dMHSy8vẫn S7fWkhgiữ hJw3ANnguyên bộS7fWkh mhJw3ANặt hJw3ANtự k2tiêu 2tcủa mình!!!

S7fWkhBất chợS7fWkht, hJw3ANnó 2tthấy dMHSy8cơ t2thể hJw3ANbị nhấcS7fWkh bổng!!

“ah!2t!! CậudMHSy8 dMHSy8làm S7fWkhj vậy!!hJw3AN t2tui tédMHSy8 bâyS7fWkh S7fWkhgiờ!!! BỏhJw3AN t2tui xuốngdMHSy8 coiS7fWkh!!” ndMHSy8ó vhJw3ANừa 2tvùng v2tẫy, vừS7fWkha cdMHSy8ố giữhJw3AN thănS7fWkhg b2tằng hJw3ANcho hJw3ANkhỏi ngã!

“hdMHSy8aizzzzz!! TdMHSy8ôi kS7fWkho 2tbik phả2ti là2tm sadMHSy8o đểhJw3AN cậS7fWkhu chấ2tp S7fWkhnhận l2tời xiS7fWkhn lỗi2t củ2ta tôi,dMHSy8 nêS7fWkhn đàhJw3ANnh u2ty hJw3ANhiếp vậy!!dMHSy8” dMHSy8hắn cườhJw3ANi ran2th mãnh!!

“oaS7fWkh~~ chóngdMHSy8 mặthJw3AN quá!dMHSy8! CS7fWkhho t2tui xuS7fWkhống!!” nódMHSy8 bỏhJw3AN cuộc,hJw3AN kdMHSy8o chS7fWkhống cdMHSy8ự nữa,2t bắt2t đầuhJw3AN 2tnài nỉ!!

“chưa2t đc!!dMHSy8 TS7fWkhôi dMHSy8mún cậS7fWkhu hJw3ANđến dMHSy8nơi n2tày!!” hắnhJw3AN tíhJw3ANp tụhJw3ANc bướcdMHSy8 đi,S7fWkh v2từa đS7fWkhi vừdMHSy8a nói!

dMHSy8“đi đdMHSy8âu? NhưngS7fWkh mS7fWkhà cũngdMHSy8 ph2tải dMHSy8cho tu2ti xuốnghJw3AN cS7fWkhhứ!! N2tgười thJw3ANa nhS7fWkhìn!” nó2t đỏdMHSy8 mặthJw3AN, nói!!

Đúng làhJw3AN ngS7fWkhười đhJw3ANi đường2t hJw3ANnhìn ndMHSy8ó S7fWkhvà hắnhJw3AN rấthJw3AN 2tnhìu, cS7fWkhòn S7fWkhchỉ c2thỏ lun2tg hJw3ANtung!!! AhJw3ANi hJw3ANcũng nS7fWkhói S7fWkh2 đS7fWkhứa l2tà …………………S7fWkh………….gay!!!! nhJw3ANhìu chJw3ANô gdMHSy8ái chép2t 2tmiệng, S7fWkhđẹp trahJw3ANi mhJw3ANà lại…………!!

“kệ hJw3ANhọ!!” hắdMHSy8n vẫn2t bước2t đS7fWkhi, lạnhS7fWkh lùnhJw3ANg nói!!

NS7fWkhó hJw3ANko 2tý kiếnhJw3AN 2tj nữa!dMHSy8! hJw3ANnó bỏhJw3AN c2tuộc rồdMHSy8i!! h2tắn thhJw3ANì cứ2t bướdMHSy8c S7fWkh, càn2tg lú2tc càng2t nhanh!

Đ2ti đcdMHSy8 mộtdMHSy8 hồ2ti, nhJw3ANó bắt2t đầuhJw3AN ngS7fWkhhe hJw3ANtiếng nhạ2tc ầmhJw3AN ĩ!!hJw3AN! TS7fWkhheo hJw3ANnó hJw3ANbik thì……………đâyhJw3AN chẳng2t phảidMHSy8 lhJw3ANà qhJw3ANuán hJw3ANbar hahJw3ANy sS7fWkhao? sdMHSy8ao hắhJw3ANn lạS7fWkhi đhJw3ANưa n2tó tớdMHSy8i đây?

“phịch!!”2t hắn2t đặtdMHSy8 nódMHSy8 xS7fWkhuống mộtdMHSy8 cá2ti ghếdMHSy8 shJw3ANofa!! Máu2t dồnS7fWkh lênS7fWkh nãoS7fWkh nS7fWkhãy hJw3ANgiờ nênhJw3AN nódMHSy8 2thơi c2thóng mặS7fWkht, mắhJw3ANt nó2t dMHSy8tạm thS7fWkhời kS7fWkho dMHSy8thấy đchJw3AN 2tj hếS7fWkht!! đdMHSy8ến khJw3ANhi nhìhJw3ANn đc2t hJw3ANlà đãS7fWkh thấS7fWkhy mìdMHSy8nh ndMHSy8gồi tdMHSy8rên mộthJw3AN hJw3ANcái ghế!!hJw3AN 2tBên dMHSy8phải hJw3ANlà dMHSy8KHOA!! C2tòn bênhJw3AN cạnh2t dMHSy8là m2tấy thằng2t mhJw3ANà ndMHSy8ó kS7fWkho que2tn bidMHSy8k!! dMHSy8Hình nhJw3ANhư dMHSy8là đàhJw3ANn 2tem của2t dMHSy8hắn! ChỉS7fWkh 2tduy n2thất códMHSy8 mộthJw3AN ngưdMHSy8ời mS7fWkhà nó2t bik……..đó2t lS7fWkhà S7fWkhDUY!! dMHSy8Mặt nS7fWkhó tốdMHSy8i sS7fWkhầm 2tlại!! cáiS7fWkh bảnhJw3AN mdMHSy8ặt củahJw3AN DUhJw3ANY thậtS7fWkh đádMHSy8ng gS7fWkhhét k2thi nhì2tn t2thấy n2tó!! 2tcực kS7fWkhì dMHSy8nham hi2tểm!! ashJw3ANh hJw3ANnó ghétdMHSy8 2tcay ghéthJw3AN đhJw3ANắng tênS7fWkh nàS7fWkhy nhaz!!!!

DUY ndMHSy8gạc ndMHSy8hiên vS7fWkhì s2tự xuấdMHSy8t hiệ2tn củS7fWkha dMHSy8nó!! chJw3ANả cdMHSy8ách màhJw3AN nó2t xu2tất hi2tện t2trong qdMHSy8uán bS7fWkhar 2tnày cũndMHSy8g rấtS7fWkh S7fWkhkì ldMHSy8ạ!! lúcS7fWkh vhJw3ANào ndMHSy8ó đcS7fWkh KHOdMHSy8A vhJw3ANác tr2tên dMHSy8vai cứS7fWkh hJw3ANnhư baS7fWkho dMHSy8gạo!! KHO2tA có2t bS7fWkhao giờhJw3AN là2tm mS7fWkhấy cáhJw3ANi chuyệS7fWkhn trẻhJw3AN chJw3ANon này2t đâudMHSy8 chớ?

Nhưng cóhJw3AN v2tẻ nhhJw3ANư nódMHSy8 hJw3ANrất ghét2t dMHSy8khi nhìndMHSy8 thấyS7fWkh cậuS7fWkh, vìS7fWkh vậdMHSy8y mS7fWkhà dMHSy8DUY S7fWkhche sự2t ng2tạc nhihJw3ANên S7fWkhcủa mìnS7fWkhh, khS7fWkhẽ ndMHSy8hếch môi!!hJw3AN ĐưdMHSy8ơng nhi2tên S7fWkhcậu bidMHSy8ết điều2t hJw3ANđó làhJw3ANm chJw3ANho hJw3ANnó dMHSy8tức S7fWkhtối đếndMHSy8 mứcS7fWkh nào!!

“này!!” hJw3ANKHOA hétS7fWkh lớn,S7fWkh đ2tưa trướcdMHSy8 mặt2t n2tó mộthJw3AN dMHSy8ly rượu!

Nó lưỡngS7fWkh lự,2t cầmdMHSy8 S7fWkhli rượu,dMHSy8 rhJw3ANồi nóhJw3ANi lớn!

“S7fWkhtui kdMHSy8o bidMHSy8ết uốhJw3ANng rượu!”

hJw3ANKHOA nghiêngS7fWkh đhJw3ANầu S7fWkhnhìn dMHSy8nó, nửa2t tdMHSy8in nử2ta ko!dMHSy8! nhhJw3ANưng mộhJw3ANt đứhJw3ANa giốhJw3ANng co2tn níthJw3AN hJw3ANnhư 2tno nóS7fWkhi dMHSy8ko biếthJw3AN u2tống dMHSy8rượu cdMHSy8ó lẽS7fWkh hJw3ANlà thật!!

dMHSy8KHOA n2thún vai2t, dMHSy8nhếch mép2t, rồidMHSy8 2tuống cạndMHSy8 2tly rhJw3ANượu trêndMHSy8 tay!!

ChợthJw3AN KS7fWkhHOA khoá2tc v2tai nó,hJw3AN nóihJw3AN! S7fWkhVới hJw3ANmọi người!

“đâydMHSy8 dMHSy8là HẢhJw3ANI, bạhJw3ANn của2t tôi!!hJw3AN 2tTôi tuyhJw3ANên 2tbố, t2từ đâyhJw3AN trởdMHSy8 S7fWkhđi, nếuhJw3AN a2ti gdMHSy8ây sựS7fWkh vhJw3ANới HẢ2tI, thJw3ANhì coS7fWkhi n2thư 2tlà S7fWkhgây sựdMHSy8 dMHSy8với KHdMHSy8OA nàydMHSy8!!” ánhS7fWkh mắtdMHSy8 KhJw3ANHOA qhJw3ANuét mdMHSy8ột l2tượt đàdMHSy8m S7fWkhem xunS7fWkhg qhJw3ANuanh, bS7fWkhọn chhJw3ANúng lúcS7fWkh đầuS7fWkh S7fWkhngây người2t nhì2tn KHO2tA!! Nhưn2tg láthJw3AN shJw3ANau cũng2t hô2t dMHSy8to S7fWkh, rồidMHSy8 nânhJw3ANg rượudMHSy8 ldMHSy8ên uống!!

ChỉdMHSy8 ngoại2t trdMHSy8ừ mấyhJw3AN têS7fWkhn bịdMHSy8 nS7fWkhó đánhS7fWkh lS7fWkhần trưdMHSy8ớc, dMHSy8cả 2tDUY n2tữa!! bọnhJw3AN cS7fWkhhúng biếthJw3AN nó,dMHSy8 S7fWkhnhưng dMHSy8vì ndMHSy8ghe S7fWkhlời dMHSy8DUY nên2t S7fWkhko dS7fWkhám làmdMHSy8 2tj, cS7fWkhhỉ ứchJw3AN chJw3ANhế cầm2t rS7fWkhượu uốnS7fWkhg theo!!

“cậu2t S7fWkhlà bạhJw3ANn củadMHSy8 KHOAdMHSy8, xhJw3ANem hJw3ANnhư cũ2tng ldMHSy8à bạn2t củadMHSy8 hJw3ANtôi!! Ch2tào 2tngười dMHSy8anh hJw3ANem mớihJw3AN!” ch2tợt DhJw3ANUY bướcS7fWkh đếnhJw3AN trhJw3ANước n2tó, chìa2t tdMHSy8ay rS7fWkha đ2tể bắ2tt tdMHSy8ay vớ2ti nó!!

Nó nhìndMHSy8 DUS7fWkhY vớhJw3ANi ánhJw3ANh mắdMHSy8t hdMHSy8ình vidMHSy8ên đạnS7fWkh! c2thỉ hhJw3ANận S7fWkhko thểdMHSy8 S7fWkhlao 2tlên đS7fWkhánh thJw3ANên nàyhJw3AN vS7fWkhì KhJw3ANHOA đa2tng ở2t đây!!

S7fWkhNó mi2tễn cưỡng2t đưahJw3AN tahJw3ANy rdMHSy8a, bắtdMHSy8 2ttay vớS7fWkhi 2tDUY!! TahJw3ANy hJw3ANDUY nắS7fWkhm ch2tặt hJw3ANtay nó!dMHSy8 đhJw3ANau! NhưhJw3ANng nódMHSy8 2tvẫn đểdMHSy8 gươS7fWkhng mdMHSy8ặt b2tình tS7fWkhhản!!! cò2tn cườdMHSy8i nữa!

Bên S7fWkhcạnh, KHOS7fWkhA nh2tìn 2t2 ngườidMHSy8 2tmà S7fWkhcười! rồidMHSy8 cậuhJw3AN hJw3ANtíp tụcS7fWkh hJw3ANuống ldMHSy8i hJw3ANthứ 2!

“hJw3ANash!! S7fWkhSao nặnhJw3ANg vậyhJw3AN nè!!”dMHSy8 2tnó hJw3ANnhăn mặt,hJw3AN mởdMHSy8 cửa,S7fWkh rồi2t lôdMHSy8i KdMHSy8HOA vàohJw3AN phò2tng!! 2tNó dMHSy8đá vdMHSy8ào châhJw3ANn KHOdMHSy8A một2t cá2ti S7fWkhnhư trảdMHSy8 thù!!2t dMHSy8Ai biểu2t uốhJw3ANng nhS7fWkhìu q2tuá dMHSy8làm jS7fWkh, 2tđể giờ2t dMHSy8nó phdMHSy8ải vá2tc củ2ta nS7fWkhợ nS7fWkhày vềdMHSy8!! nóhJw3AN ứS7fWkhc ch2tế nhấtdMHSy8 làhJw3AN tdMHSy8ên DS7fWkhUY!! ĐúnhJw3ANg dMHSy8là lấydMHSy8 chS7fWkhuyện côndMHSy8g thJw3ANrả dMHSy8thù dMHSy8tư mS7fWkhà!! KHOdMHSy8A sahJw3ANy xỉn,S7fWkh phậndMHSy8 đàS7fWkhn 2tem cũn2tg có2t th2tể vádMHSy8c đS7fWkhại S7fWkhka vdMHSy8ề cdMHSy8hứ!! S7fWkhVậy mà2t dMHSy8tên 2tđó hJw3ANchỉ ndMHSy8ói mdMHSy8ột tiếhJw3ANng “HẢS7fWkhI 2tlà b2tạn cùS7fWkhng p2thòng vớidMHSy8 KHOhJw3ANA!! N2tên cS7fWkhho cậudMHSy8 2tấy dẫhJw3ANn hJw3ANKHOA vềS7fWkh lS7fWkhà đhJw3ANc nhất!!”dMHSy8 rồi2t cS7fWkhái bdMHSy8ọn kS7fWkhia c2tũng gậdMHSy8t gậthJw3AN cáiS7fWkh đầu2t xS7fWkhong S7fWkhngồi xu2tống tíhJw3ANp S7fWkhtục 2tuống rượu!!hJw3AN ứcS7fWkh chhJw3ANế 2tko chứhJw3AN? Cùn2tg phònS7fWkhg dMHSy8thì liên2t qhJw3ANuan S7fWkhj hảdMHSy8? thJw3ANên mặS7fWkht dàdMHSy8y kS7fWkhia!! nóhJw3AN hếthJw3AN d2tậm chân2t dMHSy8xuống sàn,2t 2trồi nhhJw3ANảy tưn2tg 2tlên dMHSy8vì tứdMHSy8c!! rồi2t S7fWkhbao nhS7fWkhiu tứcS7fWkh giậdMHSy8n n2tó dồS7fWkhn hếtdMHSy8 dMHSy8vào cS7fWkhhân KH2tOA, đhJw3ANá lấydMHSy8 đá2t để!!

“ưm…S7fWkh………….TRANG THƯ!!hJw3AN!” dMHSy8trong cơdMHSy8n mêS7fWkh manS7fWkh, S7fWkhhắn ldMHSy8iền gọihJw3AN hJw3ANtên mộtdMHSy8 ngưhJw3ANời!! ndMHSy8ói đhJw3ANúng hS7fWkhơn làdMHSy8 gọS7fWkhi nó!!

ChdMHSy8ân S7fWkhcủa 2tnó ngưnS7fWkhg gi2tữa kdMHSy8o trudMHSy8ng, nó2t ngồiS7fWkh xuốhJw3ANng, lắn2tg nghe2t!! ThoánghJw3AN 2tvui mừndMHSy8g, khJw3ANêu S7fWkhtên ndMHSy8ó, chhJw3ANắc là2t dMHSy8thích òidMHSy8!! HS7fWkhắc hắc!2t! xehJw3ANm nhưS7fWkh kế2t 2thoạch thànS7fWkhh côngS7fWkh mộtS7fWkh nửa!

“HẢI…………HẢI…….”hJw3AN hắnhJw3AN tíhJw3ANp tS7fWkhục S7fWkhlầm dMHSy8bầm!! S7fWkhnó thì2t mdMHSy8uốn téhJw3AN 2txỉu!! cáihJw3AN dMHSy8j mdMHSy8à S7fWkhHẢI chứ!!dMHSy8 LdMHSy8úc làhJw3AN cohJw3ANn g2tái ndMHSy8ó l2tà TRANdMHSy8G THhJw3ANƯ nS7fWkhhaz!! hJw3ANCòn HhJw3ANẢI l2tà co2tn tr2tai mà!!

Nó trS7fWkhòn xoS7fWkhe mắ2tt, gư2tơng mặt2t thohJw3ANáng sợS7fWkh hãi!S7fWkh! Đừng……….2t.đừng nódMHSy8i 2tlà hắndMHSy8 biếnS7fWkh thS7fWkhái nS7fWkhhaz!!! Co2tn tra2ti S7fWkhcũng thíS7fWkhch S7fWkhsao? đang tính đứng dậy, chợt hắn quơ tay, làm nó ngã vào lòng hắn!!

Hắn đang trong cơn say, thấy nặng nặng liền lờ mờ mở mắt!! hắn thấy miên man một gương mặt khá là quen thuộc!! là HẢI sao? ko!! sao giờ lại là TRANG THƯ chứ? Là TRANG THƯ sao? đúng rồi, đôi mắt này…………là của TRANG THƯ!! Cả cái mũi, rồi đôi môi!!! Hắn chăm chăm vào đôi môi đó, cứ sát lại gần!!!

Nó như đơ người! (t/g: bịnh truyền kíp mờ!! ai hun cứ đơ người á!! Rồi hun xong lại ****!! hắc hắc!!-TT: mi mún chết lắm rồi phải ko? ta cho mi mấy nhát nhaz!!!!*gương mặt nham hiểm, tay lăm le con dao phay sáng lóa*-t/g: ko!! em iu đời, TT tỉ tỉ tha cho em!!)

Rồi chuyện j tới cũng tới!!!

Đêm tối, trong một căn phòng VIP của trường BOY, có hai mỹ nam đang làm một chuyện mà bất kì nữ sinh nào nhìn thấy cũng phải hét lên!!! Một , họ hét lên vì đc thõa con mắt!! hai, họ hét lên vì nghĩ đây là những cảnh biến thái nhất trong lịch sử loài người! (hì!t/g chém hơi quá!)

Chừng 30 giây sau, nó mới ý thức đc chuyện xảy ra, đương nhiên nó nhanh chóng đẩy hắn , đứng dậy!! nó lấy tay sờ môi mình!! Sao vậy nè!! Nó tự nhiên thấy…………..thinh thích nhaz!! Nó cảm thấy tê tê nơi đầu môi!!

Nó liền lắc đầu trước nhận định đó, rồi chạy thẳng vào WC, ngồi trong đó hàng giờ liền!! tự nhiên…………tim nó đập nhanh quá!