Chết!!! lỡ yêu rồi!làm sao đây? - Chap 19 - 21

 

Chap 1CEa89

MắCEa8t nó85eN dưCEa8ờng WRfKnhư k85eNo gkhcđóng lại4ccj đc!4ccj 4ccjNó chỉ85eN mở85eN tWRfKo thậgkhct tWRfKo 85eNnhìn hắn!!!

Bị……….bgkhcị phátWRfK hiệnWRfK rồiWRfK CEa8sao? t85eNrong pWRfKhút WRfKchốc, 85eNgương 4ccjmặt ngkhcó CEa8ko cò4ccjn gCEa8iọt máu!!85eN Hắn…………hắn85eN phát4ccj hi4ccjện rWRfKa thìWRfK sẽ85eN l4ccjàm CEa8j CEa8nó đây?WRfK Hắ85eNn sẽgkhc tứcCEa8 giậWRfKn, CEa8giết nWRfKó, hàn85eNh hạ85eN 4ccjnó, WRfKuy 4ccjhiếp nóCEa8!!!! mà4ccj ………WRfK mà…….gkhc.ở kh4ccjoảng cáchWRfK này……………lỡgkhc thWRfKú tín4ccjh trWRfKong người85eN hắ4ccjn nổCEa8i lêngkhc th4ccjì saWRfKo? agkhch!! Nó……….nó85eN k85eNo biWRfKk đâu!!

“sgkhcao…………….sao cậugkhc……” n4ccjó lắp85eN bắp,CEa8 tgkhcừ “biết”gkhc chưWRfKa 85eNđc nói4ccj gkhcra thìCEa8 h4ccjắn liền85eN gkhclấy n85eNgón tCEa8ay 4ccjđặt lê4ccjn 85eNmôi nó!

85eNHắn WRfKthở gkhcdài 85eNvô WRfKtận r85eNồi quaWRfKy lưng85eN gkhcvề phWRfKía ngkhcó, ngkhcó vCEa8ẫn đứngkhcg khgkhcép 4ccjnép vàoWRfK bứcWRfK tường,WRfK ch4ccjỉ mgkhcong bWRfKức tườngWRfK c4ccjó cái4ccj WRfKđường hầCEa8m bí4ccj CEa8mật CEa8j gkhcj đWRfKó để85eN 4ccjnó cgkhchui vàogkhc nWRfKhư tron85eNg p85eNhim mWRfKà CEa8nó gkhchay xem!

Hắn xWRfKoa x85eNoa thágkhci WRfKdương, hếtWRfK nh4ccjăn mặtWRfK rồ4ccji cố4ccj gắnggkhc g85eNiãn mặtgkhc WRfKra CEa8hết cỡ,85eN hắnCEa8 n85eNghĩ WRfKj mà4ccj lCEa8ại 4ccjhỏi m4ccjột thằng4ccj coCEa8n trgkhcai WRfKcâu đó85eN chứ?85eN L4ccjỡ nóWRfK 85eNgiận thCEa8ì sao?

CậCEa8u cườCEa8i x4ccjòa, qua85eNy lại85eN xCEa8oa WRfKđầu gkhcnó, nhìn85eN nógkhc đầyCEa8 ân4ccj hận!

“gkhcxin lỗi!!CEa8 gkhctôi chỉgkhc CEa8giỡn CEa8thôi!! CWRfKậu làm4ccj WRfKj m85eNà CEa8là WRfKcon gái4ccj chứ?”85eN rồ4ccji 4ccjhắn lắWRfKc đầgkhcu, vơ85eN đ4ccjại mộtCEa8 cWRfKái áWRfKo, gkhcđi thCEa8ẳng gkhcvào nhà85eN WC!

Ngkhcó ngkhcgẩn gkhcngơ, nó……………hắn85eN nóWRfKi v4ccjậy bộWRfK 4ccjnó 4ccjko th85eNể 4ccjlà cWRfKon gá4ccji s4ccjao? nCEa8ó 85eNnên CEa8vui ha85eNy 85eNtức gigkhcận k4ccjhi ngWRfKhe hắn4ccj 4ccjnói câuCEa8 đ4ccjó chứ?

T4ccjiếng nướcWRfK van85eNg 85eNra tro85eNng nh4ccjà tắmCEa8 4ccjlàm nógkhc bừnWRfKg tỉnWRfKh! CEa8nó 85eNbắt đầ4ccju thở,gkhc hồi85eN nãCEa8y CEa8ko hỉuCEa8 sagkhco nó85eN lại85eN ngư4ccjng CEa8thở, thờgkhci gi4ccjan như4ccj b4ccjất gkhctận, n4ccjó cả85eNm WRfKthấy thờiCEa8 gigkhcan như85eN ngừCEa8ng trWRfKôi! ChỉWRfK WRfKcó tiếnCEa8g tiWRfKm đậpCEa8 4ccjmới cWRfKho nó4ccj biếtWRfK 4ccjlà WRfKnó c4ccjòn sống!

Nó85eN CEa8quỵ xuốngCEa8 giườnggkhc, nằmgkhc sấp85eN xuCEa8ống đó4ccj! nóCEa8 lấy85eN cáCEa8i gCEa8ối, cgkhche đầ4ccju mình4ccj mongkhcg 4ccjtìm WRfKđc c4ccjảm giáWRfKc aCEa8n t4ccjoàn! Nhưnggkhc cái4ccj CEa8cảm ggkhciác CEa8an gkhctoàn CEa8đâu k4ccjo th85eNấy, chỉCEa8 tWRfKhấy ngạCEa8t thở85eN hơgkhcn, nógkhc đổi4ccj tCEa8ư thế,CEa8 nằmWRfK đWRfKối diệ85eNn vớigkhc trần85eN nhà!85eN! ChưCEa8a ba4ccjo giCEa8ờ nCEa8ó bối4ccj rCEa8ối đến4ccj vậWRfKy! WRfKnó bắt85eN 4ccjđầu ngkhcghĩ t4ccjới việc…………lWRfKỡ hWRfKắn p4ccjhát hiệnWRfK nó85eN l85eNà co85eNn WRfKgái thì4ccj saoWRfK? WRfKliệu h4ccjắn cCEa8ó cười,CEa8 4ccjrồi nóCEa8i gkhclà hắn85eN giỡnCEa8 ngkhcếu tro4ccjng tươngCEa8 WRfKlai hắn4ccj CEa8lại WRfKhỏi nó85eN WRfKcâu đó!

Là4ccjm s4ccjao đây?WRfK Bâ4ccjy giờ85eN gkhcmới cảmCEa8 gCEa8iác 85eNnó 85eNđang sgkhcống 85eNtrong đ85eNống lửa!!

“ting……………….4ccj tagkhcng CEa8…………ting!!” đgkhct n85eNó van4ccjg 4ccjlên, 85eNnó giậ4ccjt mìn4ccjh, vụ4ccjng CEa8về l85eNấy CEa8cái đt!!

“a….alo!”

“chị!CEa8 Sa85eNo h85eNôm naCEa8y chị85eN WRfKnghỉ học4ccj vậy?”gkhc đầuWRfK dây85eN CEa8bên gkhckia, eWRfKm 4ccjnó-HUY nó85eNi v85eNới giọng4ccj đầy85eN gkhclo lắng!!

“ah!4ccj! Chị4ccj CEa8hơi mệt!4ccj gkhcmà 85eNcó 85eNj ko?”WRfK nó85eN hWRfKỏi n4ccjgược lạCEa8i! n85eNhưng 4ccjko qugkhcên nó85eNi cựcCEa8 gkhcnhỏ 4ccjđể hắn85eN khỏgkhci nghe!

“ngàCEa8y CEa8mai chúWRfKng ta4ccjz 4ccjsẽ vềCEa8 n4ccjhà, tớigkhc hạn85eN 85eN3 thá4ccjng rồi!gkhc ch4ccjị kWRfKo n85eNhớ à?”4ccj eWRfKm CEa8nó nói!

Nó ngWRfKạc nhiên,85eN tới85eN CEa8hạn rồiWRfK saWRfKo? nh85eNưng 85eNcũng gkhcko 4ccjsao! maCEa8i gkhcmới đWRfKi mà,gkhc giờ4ccj chuẩnWRfK gkhcbị cgkhcòn kịpCEa8 chán!

Nó nggkhchĩ vậy,4ccj WRfKcười WRfKtươi mặc85eN dùCEa8 eWRfKm WRfKnó WRfKko có4ccj CEa8ở đây!

“ok!! CEa8Mai xuấtWRfK phátgkhc phảiCEa8 k4ccjo! sgkhcao chịCEa8 quêngkhc chứ!4ccj! CEa8Thôi! ECEa8m chu85eNẩn bị85eN rCEa8ồi ngủCEa8 đi!”WRfK nó85eN k4ccjhuyên WRfKem nó!

“gkhcdạ! gkhcchị n4ccjgủ nWRfKgon!” H4ccjUY trảgkhc l4ccjời lại!

“ok! Ngkhcgủ ngon!”CEa8 gkhcnó nói4ccj xon4ccjg 4ccjtắt đtWRfK! 4ccjCười khWRfKì mộtWRfK cái!

“j vgkhcậy?” hắnWRfK t4ccjừ nhàCEa8 tắmWRfK bCEa8ước rCEa8a, tgkhcrên ngWRfKười ch85eNỉ WRfKđộc nh85eNất 85eNmột cgkhcái kCEa8hắn quấ85eNn dWRfKưới bụCEa8ng! 85eNtay gkhchất hấ85eNt WRfKcái máiCEa8 tóWRfKc đanWRfKg ướt4ccj nhẹp!!

“cậu……4ccj…….cậu!!” 85eNnó tCEa8ròn CEa8mắt, lắpCEa8 bắp,WRfK ta85eNy chỉgkhc về4ccj pWRfKhía hắn!

“tôi sWRfKao?” h4ccjắn n4ccjhướn gkhcmày nhìnCEa8 nó!

“sao…….sao………….quần………….áo….”

“ah!4ccj! Mìn4ccjh hồgkhci n85eNãy l85eNấy lộWRfKn cáWRfKi áoWRfK dơ!!WRfK LWRfKại kCEa8o WRfKcó qu85eNần nữa!!khì!!gkhc gkhcdạo gkhcnày hagkhcy quên!”WRfK rồWRfKi hắ4ccjn “v4ccjô tư”4ccj gkhccởi 4ccjcái khăCEa8n CEa8ra, xỏ85eN quầCEa8n vào!

CEa8Nó gkhcđơ mWRfKặt, lặ4ccjng lẽWRfK CEa8quay CEa8sang hưCEa8ớng khWRfKác!! NCEa8ó khócgkhc thCEa8ầm! sCEa8ao………sao WRfKmà nógkhc chị85eNu ngkhcổi đây!!

Aaaaaaaaaaa!gkhc! Thâ85eNn hìngkhch cựgkhcc đCEa8ẹp cCEa8ủa hắgkhcn…………..sao mgkhcà CEa8chịu nCEa8ổi CEa8đc chứ?85eN Ngkhcó WRfKmuốn 85eNăn đậuWRfK CEa8hủ!! đậgkhcu hủ!!

Nhưng rồ85eNi ngkhcó đỏCEa8 mCEa8ặt CEa8với cáiCEa8 su4ccjy nghĩ4ccj đCEa8ầy bện85eNh hoạgkhcn của85eN nó!gkhc! nóWRfK l4ccjấy gốigkhc đ85eNập li4ccjên típgkhc v4ccjào m85eNặt!! nhWRfKanh chCEa8óng, CEa8nó ngưnggkhc độngCEa8 t85eNác đó,WRfK thiếtCEa8 n85eNghĩ tWRfKên CEa8đó bCEa8ị ăWRfKn đ4ccjậu CEa8hủ cCEa8ũng tạigkhc hắngkhc 4ccjthôi! A4ccji bỉWRfKu h85eNắn 85eNthay đồCEa8 trướWRfKc mặgkhct nó4ccj!! WRfKmà CEa8nhìn WRfKchắc 85eNcũng kgkhco sao!

Nghĩ vậWRfKy, nWRfKó WRfKquay 85eNmặt l85eNại, thWRfKì pháWRfKt WRfKhiện hắngkhc 4ccjđã thaWRfKy x4ccjong CEa8đồ rgkhcồi!! 85eNnó xgkhcụ mặ4ccjt, tiếcCEa8 nuối!!

*á!!4ccj 85eNJ 85eNvậy ngkhcè!! OCEa8a!! TuWRfKi đ4ccjang WRfKnghĩ CEa8j vậyWRfK WRfKnè!!! K85eNo đcWRfK!! 4ccjVề gkhcnhà phWRfKải tĩn85eNh tgkhcâm lại4ccj thWRfKôi!!* nWRfKó mCEa8ím môi,85eN lấ4ccjy taCEa8y gõ4ccj lêgkhcn đWRfKầu đầy85eN tộiWRfK lỗi!!

“cậu gkhcbị gkhcj à?CEa8” thấgkhcy hà4ccjnh động4ccj kgkhcì 4ccjlạ củaWRfK nCEa8ó, 4ccjhắn l85eNiền hỏiWRfK thăm!!

“ash!!4ccj! 4ccjCó CEa8j đâu!”WRfK WRfKnó xgkhcụ mặt,WRfK cCEa8hu mỏ!

“ha4ccj hWRfKa!! Nếu4ccj 85eNcậu cWRfKó gkhcsở thíWRfKch tự85eN đánhWRfK 85eNđầu nhgkhcư vgkhcậy thìgkhc …………..”CEa8 hắn4ccj giơgkhc ta85eNy lêngkhc! gkhc“tôi sẽCEa8 giúpWRfK cậCEa8u!” 85eNhắn cườiWRfK n4ccjham hiWRfKểm, rồigkhc laCEa8o l85eNên vịn85eN đ4ccjầu nóWRfK CEa8lại, xo85eNa mgkhcạnh làm85eN tóWRfKc nó4ccj rCEa8ối gkhcbù lên!

CEa8Nó lWRfKa CEa8oang oaCEa8ng làmCEa8 cănWRfK ph4ccjòng CEa8đang y4ccjên tĩngkhch bỗngkhcg chốc85eN đầygkhc hWRfKỗn 85eNloạn! hắnCEa8 thCEa8ì càngkhcg 85eNthích t4ccjhú, cànWRfKg mạnhWRfK tay!

“chịuWRfK th85eNua 85eNchưa?” CEa8hắn ghìWRfK cổgkhc nó!

“ah!........từ….từWRfK!! có4ccj gkhcj n4ccjói chWRfKuyện nhazCEa8!!! 4ccjTui vớ4ccji CEa8cậu WRfKcó tgkhchi CEa8j đâuCEa8 4ccjmà đòWRfKi thắng85eN vgkhcới CEa8thua?!” n85eNó cốgkhc gắ85eNng gkhcgỡ gkhctay hắ85eNn CEa8ra, ngkhcói 4ccjmột cWRfKách kCEa8hó nhọc!

“sao k4ccjo c4ccjhứ? Cậ85eNu đ4ccjang đọ4ccj sứcWRfK 4ccjvới tôCEa8i mà!”WRfK hắngkhc nói85eN th4ccjản nhiên!

“ưm4ccj………có gkhcđâu?” n85eNó típ4ccj WRfKtục gângkhc cWRfKổ cãi!

4ccj“ WRfKchịu thu85eNa gkhcchưa?” hắngkhc hỏiCEa8 lạCEa8i, đôi4ccj mà4ccjy khẽgkhc nhướnWRfK lên!!

ChịuCEa8 4ccjhết nổigkhc, n4ccjó lấyWRfK hếtWRfK sgkhcức nói!

85eN“ah!! T4ccjhua thua!85eN! T85eNui thuaWRfK!! T85eNhả 4ccjra!!! Khó4ccj gkhcthở quá!!”

WRfKNghe nó4ccji vậy,85eN hắngkhc liCEa8ền buôngkhcg rWRfKa, nó4ccj nga4ccjy 85eNlập t4ccjức nCEa8ằm CEa8trườn xuốWRfKng giCEa8ường! chưgkhca bCEa8ao giCEa8ờ nó85eN tWRfKhấy mệt4ccj tới85eN vậy!

Hắn 4ccjnhìn nóWRfK, c4ccjười khì!gkhc GươWRfKng 4ccjmặt CEa8nó đỏ4ccj WRfKgấc CEa8, miệWRfKng thìgkhc gkhcđang mở4ccj rgkhca để4ccj thở!CEa8! 4ccjBỗng ch4ccjốc hắn4ccj gkhcthấy tiWRfKm 85eNmình đập85eN mạnWRfKh, mặt4ccj hCEa8ắn nónCEa8g r85eNan!!! AWRfKh!! WRfKHắn gkhcbị 85eNj vậy?4ccj CEa8sao lại85eN đgkhcỏ mCEa8ặt chứ?

Hắn liềCEa8n v85eNơ cgkhcái khắn,WRfK WRfKtrùm lêCEa8n đgkhcầu giả85eN b85eNộ giWRfKũ t4ccjóc đểWRfK 4ccjche điCEa8 g4ccjương mặt4ccj đaWRfKng đWRfKỏ lựngWRfK WRfKcủa mình!!

“tôi hơCEa8i đó85eNi!!! Cậugkhc đCEa8i ăn4ccj kCEa8o?” CEa8hắn l4ccjên tiếng!!

“hở….hả?gkhc ah!!gkhc! CậCEa8u bao4ccj! Tgkhcui ăn!”gkhc nóWRfK n85eNgóc đầugkhc dậy85eN, đô85eNi mắt85eN kWRfKhẽ sáng85eN lêCEa8n CEa8khi 85eNnghe tgkhcới việcWRfK ăn85eN!! NhưngCEa8 kgkhco qu85eNên WRfKbắt hắngkhc tr85eNả tiền!

“ờ!!”85eN hắnWRfK gậgkhct đầu!!

“oWRfKk!! Đgkhcợi tu85eNi 4ccjtí!! gkhcTui CEa8đi tắm!”WRfK 4ccjnó nhagkhcnh gkhcchóng quênWRfK c85eNơn mệ85eNt mỏiWRfK hồWRfKi nãy,4ccj đứWRfKng dậyWRfK gkhc, CEa8đi thWRfKẳng 85eNvô WRfKnhà tắm!!

Hắn từ85eN từgkhc b4ccjuông taygkhc, gkhccho cáigkhc khăn4ccj tắm85eN rơi85eN xCEa8uống sàn!!85eN Giống?85eN nWRfKó giốnggkhc T4ccjRANG THWRfKƯ WRfKở điểmCEa8 gkhcnào? 85eNSao cWRfKứ 85eNphải đỏgkhc mặ4ccjt, rồigkhc b4ccjối 85eNrối trgkhcước mWRfKặt nCEa8ó tới4ccj vậyWRfK? 85eNnếu cứ85eN gkhccái đà85eN này……………chắcCEa8 hắngkhc cWRfKhết mất!

HắnWRfK ngồiWRfK 4ccjxuống giư85eNờng sgkhcuy ng4ccjhĩ!! C85eNái cô4ccj g4ccjái tWRfKên 85eNTRANG THƯgkhc kgkhcia 85eNcó CEa8j đWRfKặc biệtWRfK cgkhchứ? Sagkhco CEa8lại cuCEa8ốn hgkhcút hắnWRfK tớiWRfK 4ccjvậy? t85eNrong WRfKkhi 4ccjcậu chỉ85eN WRfKmới gặpCEa8 cgkhcô tgkhca cgkhcó CEa82 gkhclần, nhưngCEa8 sgkhcao lạ85eNi cógkhc cWRfKảm CEa8giác WRfKrất lgkhcà thgkhcân quenCEa8! 85eNHắn gkhccảm thấyCEa8 rố85eNi thậtCEa8 gkhcsự!!! giốnggkhc nCEa8hư một85eN c85eNuộn 85eNlen rối85eN ră85eNm!!! gkhcCó lẽWRfK WRfKhắn bệWRfKnh thật85eN rồi!85eN!! cảCEa8m giácgkhc vgkhcới mgkhcột thWRfKằng coCEa8n tWRfKrai sa85eNo lạWRfKi giốnCEa8g cảmCEa8 giá4ccjc vớiWRfK gkhcmột đgkhcứa co4ccjn 4ccjgái chứCEa8? Chắgkhcc 4ccjmai hắn4ccj ph85eNải 85eNđi kháCEa8m l85eNại WRfKthôi!!

Chap 2gkhc0

Ban CEa8đêm gi85eNó WRfKthật WRfKlạnh, trên85eN vỉaCEa8 hèCEa8 v4ccjắng, bóWRfKng hắnWRfK v4ccjà WRfKnó CEa8in dCEa8ài trêWRfKn 4ccjmặt đường!!4ccj! gkhclâu lâuWRfK có4ccj vgkhcài c85eNô gCEa8ái 4ccjđi nga4ccjng qu85eNa cườiWRfK đầWRfKy ẩngkhc ý!!!

KhCEa8ỏi nóigkhc nCEa8hững lần85eN gkhcnhư vậWRfKy khi4ccjến nó4ccj nWRfKổi 85eNda WRfKgà, 4ccjcòn h4ccjắn gkhcthì nhưgkhc vCEa8ô c85eNảm, cCEa8ứ miê4ccjn ma4ccjn s85eNuy WRfKnghĩ l4ccjinh tinCEa8h 85eNtrong đầu,WRfK kh4ccjiến ánhgkhc mắtWRfK l4ccjắng xuống,gkhc gươWRfKng mặtgkhc trgkhcầm tư85eN tạo85eN nêgkhcn vgkhcẻ đẹp85eN kgkhciên định!!!

nWRfKó thìWRfK gkhchơi chán4ccj, nóiWRfK chuyệngkhc 85eN, nhưngkhcg WRfKcái tgkhcên bWRfKên 4ccjcạnh lạiCEa8 kCEa8o nóiWRfK gkhcj! 4ccjrồi háWRfKt mộtCEa8 CEa8mình, l4ccjâu WRfKlâu l4ccjấy 85eN2 85eNngón CEa8tay c85eNái ch85eNỉa quWRfKa chỉagkhc l4ccjại!!! nh85eNưng cuốiWRfK cùgkhcng sựgkhc WRfKtập tru85eNng c4ccjủa WRfKnó WRfKcũng d85eNồn vàgkhco hắn!!!

“nè!!!WRfK!!!!!! 85eNĐi 4ccjđâu 85eNvậy? saCEa8o phảgkhci đWRfKi bWRfKộ chứ?CEa8 85eNĐi ta85eNxi 4ccjcũng đ85eNc gkhcmà!!!” ngkhcó cWRfKhu môgkhci r4ccja, nhCEa8ìn h85eNắn với4ccj 85eNánh mắtCEa8 tCEa8ội CEa8ngiệp!!! nhưnggkhc hắnWRfK vẫnWRfK gkhcko nóiWRfK j!

“hCEa8aizzzzz!!! 4ccjĐi CEa8với cậugkhc chánWRfK 4ccjquá hà!!!”WRfK gkhcnó nhìCEa8n xugkhcống WRfKmặt đườngkhcg WRfK, đưagkhc r4ccja mộtWRfK cgkhcâu CEa8nhận x4ccjét, 85eNnhưng đôiWRfK gkhcchân v85eNẫn bướWRfKc sagkhcu hắn4ccj bởiWRfK nóWRfK CEa8ko thểWRfK bCEa8ỏ gkhcqua WRfKđc CEa8một bữa85eN ăngkhc miWRfKễn phí!

Ko k4ccjhí bắt85eN đầuCEa8 gkhcồn ào!4ccj!! Đôi4ccj mCEa8ắt nó4ccj WRfKbắt đầu85eN gkhcthay đổiWRfK gkhcmàu sắcCEa8 the85eNo WRfKánh đ4ccjèn đư4ccjờng nCEa8hộn nhịp!

“WOW4ccj” CEa8nó thốtgkhc 4ccjlên!!! TrưWRfKớc mặtWRfK WRfKnó làWRfK gkhcmột co4ccjn đCEa8ường, 85eN2 vCEa8en đ4ccjường bCEa8án đầWRfKy đồgkhc ă85eNn thCEa8ức uống!

“4ccjnày!!!” nWRfKó chỉ4ccj CEa8vào 85eNmặt h4ccjắn!!! “85eNthiên đườ85eNng thứcWRfK ăn4ccj 85eNmà cCEa8ậu ngkhcói 4ccjlà CEa8đây hả?”85eN WRfKnó chWRfKớp gkhcchớp mắtWRfK nhìn4ccj hắnWRfK c85eNhờ đợi!

4ccjHắn n85eNhư bừng85eN tỉnhWRfK, nhìWRfKn nó4ccj 4ccjrồi gậgkhct ggkhcật đầu!

“oa~~~~~!!gkhc! Cậu4ccj nCEa8ói 85eNlà c4ccjậu tCEa8rả tgkhciền nhaCEa8!!! Tu85eNi kCEa8o khCEa8ách sá85eNo đâu!gkhc” 4ccjnó nCEa8ói mWRfKà mCEa8ắt gkhcdán vềWRfK 85eNmấy giaCEa8n bánWRfK 85eNđồ nướngWRfK, rồi85eN lWRfKao về85eN p85eNhía chúng!!

HắnCEa8 k85eNhẽ 4ccjlắc đầCEa8u, nhếCEa8ch m85eNép rồ85eNi cũn85eNg điCEa8 s4ccjau nó!!!!

KhWRfKu phốCEa8 sầCEa8m uất85eN với4ccj nhưngkhcg móWRfKn gkhcđồ nướngCEa8 CEa8thơm ngoCEa8n khiến85eN nóCEa8 cứCEa8 hếtWRfK chgkhcạy 85eNsang đâCEa8y, rồi4ccj chạy4ccj sangkhcg kiaCEa8!!! làgkhcm gkhchắn 85eNmệt 4ccjmỏi k4ccjo kém!

“CEa8hức……..no qgkhcuá!!! Hức…..!”WRfK vì85eN ănWRfK vội85eN nêgkhcn gkhcnó bị85eN nWRfKấc cục!!4ccj! k4ccjo nhữn4ccjg gkhcvậy! gươnggkhc mặWRfKt 4ccjcòn đỏWRfK ửnggkhc l4ccjên vì85eN mCEa8ấy lầnCEa8 CEa8xém mắc85eN nghẹn!

HắCEa8n nCEa8hăn m4ccjặt CEa8, nh85eNìn nó!

WRfK“cậu ă85eNn như85eN h4ccjeo 4ccjvậy! để4ccj WRfKtôi đWRfKi muCEa8a nướcCEa8 ch85eNo WRfKcậu!” hắn85eN CEa8nói xonggkhc, liềnWRfK bước85eN nhgkhcanh q4ccjua cửaCEa8 hàngCEa8 nước!

“WRfKbán chágkhcu 85eNmột 4ccjchai nướcWRfK s4ccjâm!” hWRfKắn CEa8nói WRfK, 85eNkhá 4ccjtừ tốCEa8n vớ4ccji bWRfKà l85eNão trước4ccj mặt!

Bà lãCEa8o đógkhc k85eNhẽ nhăn85eN 85eNmặt, nh85eNíu mà4ccjy ngkhchìn CEa8kĩ hắn!!!

“chgkhcáu KHOWRfKA phả85eNi koWRfK?” bWRfKà lão4ccj thCEa8ốt l4ccjên, gCEa8iọng tWRfKỏ vẻCEa8 85eNvui mừng!

Hắn4ccj cWRfKười hiề85eNn “dạ!”

“ah!85eN!! Cháugkhc lớCEa8n hơn4ccj rồiCEa8 nhaz!!CEa8! RWRfKồi …………….gkhc WRfKcon 85eNDIỆP đ4ccjâu? SaCEa8o gkhcbà 85eNko thấyWRfK vậCEa8y chCEa8áu?” gkhcbà WRfKlão đưgkhca mắtCEa8 nWRfKhìn phíWRfKa sgkhcau hắn!!

gkhcGương CEa8mặt hắ4ccjn đanhgkhc lại85eN, đôi85eN mắCEa8t thoángkhcg 4ccjnét 85eNu sầu,WRfK CEa8nhìn xuố85eNng mấWRfKy c85eNhai nướcgkhc trên4ccj CEa8kệ hàngWRfK, r85eNồi nh85eNìn b4ccjà lão!

“dạ!!85eN c4ccjô WRfKấy WRfKđi 85eNnước ngogkhcài rồ85eNi ạ!”4ccj hắCEa8n nó85eNi buồn!

“vgkhcậy à?85eN TốtWRfK nhỉ!WRfK! đ85eNi 85eNdu họcgkhc n4ccjữa cơCEa8 đấy!!”4ccj bgkhcà lWRfKão cườiWRfK xòa,85eN rồiCEa8 quWRfKay lgkhcưng, l4ccjom khoWRfKm 85eNlấy cWRfKhai nướ4ccjc chgkhco hắn!

HắnCEa8 gkhcđút tgkhcay vgkhcào túi85eN quần,gkhc nhgkhcìn q85eNuanh khCEa8u vực!!!85eN ngkhcơi đCEa8ây đúngCEa8 là85eN kCEa8o 85eNkhác WRfKj 85eNmấy, cóCEa8 CEa8khác thìWRfK c85eNhỉ kháCEa8c ởCEa8 chỗ85eN là85eN 4ccjnơi đây4ccj ánCEa8h WRfKđèn 85eNquá nhìu!!!

HWRfKắn ngkhchắm mWRfKắt l85eNại, gặm4ccj nhWRfKắm qWRfKuá khứ!!

Hắ4ccjn, siCEa8nh 85eNra là85eN đgkhcã 4ccjmang 85eN2 85eNchữ giCEa8àu c4ccjó!! gkhcLàm 85eNj gkhcbiết nCEa8ơi đâyCEa8 chứ?85eN Chí85eNnh DIỆP4ccj làgkhc WRfKngười đã85eN 4ccjchỉ cWRfKho c85eNậu nơCEa8i gkhcnày!! WRfKcô nói85eN mọiWRfK ngườigkhc buôCEa8n bán85eN ở4ccj gkhcđây tốtWRfK lắm!!85eN hgkhcọ WRfKko nhìn85eN 85eNcon ngườiCEa8 WRfKqua tiề4ccjn bạ85eNc 85eNcũng 4ccjnhư kWRfKo gkhcham lợiWRfK nhCEa8uận cWRfKao mà4ccj gia4ccjn lậngkhc t85eNrong WRfKbuôn bánWRfK!! HWRfKọ gkhclà nhữnWRfKg gkhcngười tốt4ccj bụng!WRfK!! họCEa8 s4ccjẵn gkhcsàng ch4ccjo nhữgkhcng kẻCEa8 WRfKăn mà85eNy n85eNgoài đườCEa8ng mộ85eNt đốWRfKng thCEa8ức ănCEa8 m85eNà k4ccjo lấy4ccj WRfK1 xugkhc!!! 4ccjHắn c4ccjũng nhgkhcớ WRfKDIỆP rất85eN thí85eNch ănWRfK bán85eNh kWRfKẹo tại4ccj mộtWRfK cWRfKửa hàng85eN nhỏgkhc tCEa8rên t85eNại cgkhcon p4ccjhố n85eNàu!! Nhưng85eN hìnCEa8h nhCEa8ư họ85eN kgkhco cCEa8òn báWRfKn nữWRfKa tCEa8hì phải!!!!

Cậu nCEa8hớ nụgkhc cườiWRfK cWRfKủa DIỆP,gkhc nh4ccjớ đôiWRfK mắCEa8t mặcWRfK dùCEa8 kWRfKo nhìnCEa8 tCEa8hấy jCEa8, 4ccjnhưng lại85eN luCEa8ng linCEa8h hơ85eNn kCEa8hi cười!WRfK nhgkhcớ 4ccjmái 4ccjtóc gkhcđen nh4ccjánh, nhớ85eN bWRfKàn taWRfKy kh4ccji CEa8cầm CEa8cây kẹo,………………………..

“baoWRfK nhiCEa8u tCEa8iền WRfKvậy bà?”

HắCEa8n như4ccj bừn4ccjg tỉnhCEa8 khWRfKi nCEa8ghe tiế4ccjng nó!85eN! mởCEa8 WRfKmắt r85eNa đã4ccj tCEa8hấy nCEa8ó CEa8đang cầ4ccjm cha85eNi nướcCEa8 tgkhcrên tay!!

“hừ!!! cậuCEa8 đi………..hức…………đi85eN m85eNua nướ85eNc kiểugkhc gkhcj mà…………..hức………lâu4ccj quWRfKá vậy……………..hức………..hả?”4ccj ngkhcó n85eNhìn hắ85eNn với85eN án4ccjh mắt4ccj giậngkhc dCEa8ữ, cầmgkhc chCEa8ai CEa8nước CEa8tu 4ccjhết nggkhcuyên 4ccjmột chai!!!

“khàgkhc!!! Đãgkhc WRfKghê!!! gkhcHết ngkhcấc cụWRfKc rồCEa8i nè!4ccj! Đigkhc ăCEa8n gkhcnữa WRfKthôi!!!” WRfKnó CEa8đóng chaWRfKi nư85eNớc lại,4ccj 4ccjbỏ vàoWRfK thù85eNng rác,WRfK rCEa8ồi tíWRfKp tCEa8ục đi!!!

Đa4ccjng gkhcđi, chợWRfKt nóCEa8 khgkhcựng lại!!

“sao phảiCEa8 ngkhcói dốCEa8i hả?”CEa8 nó85eN nóigkhc, vWRfKẫn WRfKquay CEa8lưng v4ccjề pCEa8hía hắn!

H4ccjắn ngạc85eN nh4ccjiên, CEa8nó 4ccjđang CEa8nói CEa8j v85eNậy? sa4ccjo lạgkhci b4ccjik hắngkhc nói4ccj dối!!!

“hì!! Tu85eNi k85eNo hgkhcỏi nữagkhc!! đCEa8i đgkhci!!” n85eNó qWRfKuay đầuCEa8 lạgkhci, cư4ccjời xòa!

“k4ccjhoan!! Cậu…………….biếtWRfK gkhcj rồi!”gkhc gkhchắn WRfKnắm ta85eNy nó,85eN qua85eNy ngượcWRfK 85eNlại hỏi!

“85eNbiết hết!WRfK” nó4ccj nhú85eNn vài!!!

“làWRfK gkhctên L4ccjÂM nói85eN?” hắgkhcn nhướnCEa8 mày!

“ừm!”gkhc nóCEa8 gkhcgật đầuWRfK chắc4ccj nịch!

85eNHắn n4ccjổi gi85eNận, hấtWRfK tgkhcay gkhcnó rCEa8ồi bướ4ccjc điWRfK nhgkhcanh chóng!!

85eNNó nhCEa8ìn thegkhco bgkhcóng hắn,WRfK chạyWRfK theo!!

“WRfKnày!! cậugkhc bgkhcị 4ccjj vậ4ccjy?” ngkhcó hWRfKét lớn!

HWRfKắn n4ccjgừng lạigkhc đ85eNột WRfKngột làm85eN mặtgkhc ngkhcó đâmgkhc sầmgkhc v85eNào lWRfKưng hắn!

“cậu gkhccó CEa8xem tôigkhc làWRfK bạngkhc koWRfK? sa4ccjo 4ccjlại cWRfKhơi vớgkhci tên85eN đó?gkhc” hắn4ccj nóiWRfK WRfKmột các85eNh giậnWRfK dữ!

N4ccjó lấyCEa8 CEa82 gkhctay xWRfKoa xgkhcoa cái4ccj mũi!

“cònCEa8 cậCEa8u thWRfKì sCEa8ao? 85eNít nhấtWRfK lCEa8à L85eNÂM cWRfKòn WRfKtâm sựWRfK vớigkhc tôi!WRfK CònCEa8 cậugkhc cCEa8ái 4ccjj cũng4ccj giấu!”85eN nWRfKó nóiWRfK!! 4ccjRồi lầCEa8m b4ccjầm “tựCEa8 WRfKnhiên nổigkhc giận!!!”

Chap 21

“tôi…….tôiCEa8 xiCEa8n lỗi!”CEa8 h85eNắn CEa8chợt lWRfKúng tú85eNng tr4ccjước n4ccjó!! 85eNko phảigkhc vìWRfK cá85eNi câgkhcu n85eNó nó85eNi, màCEa8 làgkhc 85eNvì hànhWRfK độngWRfK 85eNđáng 85eNiu cgkhcủa 85eNnó bây4ccj giờ!!!gkhc ĐôiCEa8 CEa8môi hCEa8ồng hàogkhc cứCEa8 gkhcchu 85eNra, gươngWRfK mgkhcặt p85eNhụng phịu!!gkhc nóWRfKi t4ccjúm gọ85eNn nếu85eN nógkhc màWRfK WRfKlà cWRfKon gái85eN thWRfKì gkhcchắc c4ccjhắn hắnCEa8 sẽWRfK chạyCEa8 lạiCEa8 ôWRfKm nó!!

“bWRfKle'!!! WRfKko cWRfKhơi vớiWRfK c85eNậu ngkhcữa!!” nWRfKó 4ccjlè WRfKlưỡi, xo85eNng CEa8bỏ đi!!!

KHgkhcOA đơCEa8 n85eNgười gkhcmột hồCEa8i, rồigkhc châWRfKn bắtCEa8 đWRfKầu chạyCEa8 theWRfKo nó!

“này4ccj!! CEa8tôi gkhcxin lỗiWRfK rCEa8ồi mà!!”gkhc 4ccjhắn WRfKnhăn mặtCEa8 nóiCEa8, 85eNtay nắm4ccj lấyWRfK gkhctay nó!!

“t4ccjui kWRfKo chấp4ccj nhận!”gkhc nóCEa8 đứng4ccj gkhclại, hấtWRfK mặt!!

“4ccjko ch85eNấp nhận4ccj?” KHCEa8OA CEa8hỏi lại4ccj, nếCEa8u n4ccjó nCEa8hìn WRfKthấy mặgkhct KHOWRfKA gkhclúc 85eNnày t4ccjhì ch4ccjắc chắn4ccj WRfKsẽ phát4ccj hiệnWRfK n85eNụ cười4ccj ragkhcnh mãnWRfKh 4ccjcủa cậu!

CEa8“đúng!! KWRfKo chấpgkhc nhận!!”4ccj 85eNnó vẫnCEa8 85eNgiữ ngCEa8uyên b85eNộ mWRfKặt gkhctự k85eNiêu củWRfKa mình!!!

Bất85eN c4ccjhợt, 85eNnó thấgkhcy c85eNơ thWRfKể CEa8bị nhgkhcấc bổng!!

“ah!!! CEa8Cậu CEa8làm 85eNj vậy!4ccj! 4ccjtui gkhcté bây4ccj WRfKgiờ!!! BỏWRfK tCEa8ui xuống4ccj coi!!85eN” nó4ccj vừa85eN vù4ccjng vẫy,gkhc v4ccjừa 4ccjcố ggkhciữ thănCEa8g bằnggkhc gkhccho khỏWRfKi ngã!

“haizzzzzCEa8!! T85eNôi kWRfKo gkhcbik phảWRfKi là85eNm sWRfKao CEa8để cậu85eN ch4ccjấp ngkhchận lời4ccj 85eNxin lỗi85eN của85eN tôgkhci, nên4ccj đành4ccj WRfKuy hiếCEa8p vWRfKậy!!” hắnCEa8 c4ccjười 4ccjranh mãnh!!

“CEa8oa~~ chóngCEa8 mCEa8ặt quáCEa8!! Ch85eNo tu4ccji xuống!!CEa8” nCEa8ó bCEa8ỏ cu85eNộc, kWRfKo chốnggkhc gkhccự nữCEa8a, bắt85eN đầWRfKu nài85eN nỉ!!

“chưWRfKa đc!!WRfK Tôgkhci mCEa8ún cậ4ccju đếnWRfK nơWRfKi này!!4ccj” hắ85eNn típ85eN tụcWRfK 85eNbước đigkhc, vừaWRfK điCEa8 vCEa8ừa nói!

“điWRfK đâu85eN? NhưngWRfK mà85eN gkhccũng pCEa8hải ch4ccjo t85eNui CEa8xuống chứ!WRfK! Ngườgkhci WRfKta nhìnWRfK!” 85eNnó đỏCEa8 mặt,85eN nói!!

ĐúnCEa8g làCEa8 ngườCEa8i đigkhc đWRfKường nWRfKhìn gkhcnó vWRfKà WRfKhắn rgkhcất nhìugkhc, còn85eN chỉ4ccj chCEa8ỏ lCEa8ung tung!WRfK!! ACEa8i cũnCEa8g CEa8nói 85eN2 đứa85eN lgkhcà …………………………….gay!!!!gkhc nhìuWRfK côWRfK gáCEa8i chéCEa8p miệng,CEa8 đẹ85eNp tra4ccji mà4ccj lại…………!!

“kệgkhc họ!gkhc!” CEa8hắn 85eNvẫn bướcgkhc điWRfK, lạCEa8nh lùnWRfKg nói!!

NCEa8ó 85eNko 4ccjý kiến4ccj 85eNj nCEa8ữa!! 4ccjnó 85eNbỏ cuộgkhcc rồi!!gkhc 4ccjhắn gkhcthì cứCEa8 bước4ccj gkhc, gkhccàng 85eNlúc càng85eN nhanh!

Đi gkhcđc mWRfKột hCEa8ồi, CEa8nó bắtgkhc CEa8đầu ngWRfKhe tiCEa8ếng nhạc4ccj gkhcầm ĩ!!!WRfK T4ccjheo nógkhc gkhcbik thì……………đâygkhc chẳn4ccjg ph4ccjải gkhclà qWRfKuán 4ccjbar haWRfKy sCEa8ao? gkhcsao hắn85eN lạiWRfK gkhcđưa CEa8nó tới4ccj đây?

“phịch!!” hắn4ccj đặt85eN nóWRfK x4ccjuống mộtCEa8 cái4ccj gh4ccjế gkhcsofa!! M85eNáu dồ85eNn lê85eNn ngkhcão gkhcnãy gkhcgiờ nê85eNn nó85eN 85eNhơi chón4ccjg mặ4ccjt, mắtWRfK ngkhcó 4ccjtạm thờiWRfK kWRfKo thWRfKấy đ4ccjc 4ccjj hết!CEa8! đến4ccj WRfKkhi 4ccjnhìn đ85eNc WRfKlà gkhcđã thấy4ccj mình85eN ngồi4ccj CEa8trên mộtgkhc c85eNái ghế!!4ccj BCEa8ên phải4ccj là85eN KHOA85eN!! Cgkhcòn 4ccjbên 85eNcạnh là85eN 4ccjmấy t4ccjhằng 4ccjmà nó85eN gkhcko 4ccjquen bik!WRfK! HìnWRfKh nhCEa8ư CEa8là đàn4ccj e85eNm của4ccj gkhchắn! CWRfKhỉ du85eNy nhấtWRfK WRfKcó WRfKmột ngườCEa8i màgkhc gkhcnó bik……..đóWRfK là85eN DUY4ccj!! MặtCEa8 nógkhc tối85eN sầWRfKm lại!!4ccj 4ccjcái b4ccjản CEa8mặt WRfKcủa DgkhcUY thậ85eNt đ4ccjáng ghétWRfK khgkhci nCEa8hìn thấWRfKy 85eNnó!! cực4ccj k85eNì nhagkhcm WRfKhiểm!! a85eNsh CEa8nó ghétWRfK caCEa8y ghét85eN đắngWRfK gkhctên WRfKnày nhaz!!!!

DUY ngạ4ccjc nhiCEa8ên 85eNvì s4ccjự xuấCEa8t higkhcện củ4ccja CEa8nó!! cả4ccj các85eNh mCEa8à nWRfKó xuấgkhct hiệngkhc troWRfKng 85eNquán bagkhcr nàyWRfK cũng85eN CEa8rất kìCEa8 lWRfKạ!! l85eNúc và4ccjo CEa8nó CEa8đc 4ccjKHOA vágkhcc tr85eNên v85eNai cCEa8ứ nh85eNư CEa8bao gạo85eN!! KHCEa8OA có85eN WRfKbao giCEa8ờ l85eNàm mấCEa8y cáigkhc 4ccjchuyện trgkhcẻ cWRfKon 4ccjnày đâCEa8u chớ?

NWRfKhưng cógkhc vẻ85eN như85eN nógkhc rất4ccj ghéWRfKt kWRfKhi nh4ccjìn thấ85eNy cậugkhc, WRfKvì vậCEa8y CEa8mà DgkhcUY chgkhce sựgkhc ng85eNạc 85eNnhiên củWRfKa mình,WRfK khẽgkhc nh85eNếch môi!4ccj! Đ85eNương gkhcnhiên WRfKcậu biếtgkhc điề4ccju 4ccjđó làWRfKm cCEa8ho nóWRfK tức4ccj t85eNối đếnWRfK mứ4ccjc nào!!

“này!!”4ccj CEa8KHOA hé85eNt lớn,gkhc WRfKđưa trướcgkhc mặt85eN nógkhc m85eNột l4ccjy rượu!

Ngkhcó lưỡngCEa8 lự,WRfK cầmgkhc CEa8li rượuWRfK, rồgkhci nóWRfKi lớn!

“tui k85eNo biếgkhct uốngWRfK rượu!”

KHOgkhcA nghiêngWRfK 4ccjđầu 4ccjnhìn nó4ccj, nửWRfKa 85eNtin nửa85eN ko!85eN! nh85eNưng WRfKmột đứ85eNa giốn85eNg cWRfKon nítCEa8 n4ccjhư 85eNno WRfKnói WRfKko gkhcbiết uốngCEa8 rượu4ccj cóCEa8 lgkhcẽ làgkhc thật!!

KHOA nhúCEa8n 85eNvai, nhếchCEa8 mégkhcp, rồi4ccj uốngWRfK gkhccạn 85eNly rượu85eN trên4ccj tay!!

Chợgkhct KHOCEa8A 85eNkhoác 4ccjvai nó,85eN nói!gkhc Với4ccj gkhcmọi người!

“đCEa8ây l85eNà HẢWRfKI, bCEa8ạn củagkhc tôi!gkhc! Tôigkhc tuygkhcên bCEa8ố, 85eNtừ đâyCEa8 tgkhcrở đi,WRfK ngkhcếu CEa8ai gCEa8ây sự4ccj với85eN HẢI,WRfK thìgkhc cogkhci nhgkhcư l85eNà gCEa8ây sựCEa8 vớiCEa8 85eNKHOA nWRfKày!!” áCEa8nh mắtCEa8 85eNKHOA quétWRfK gkhcmột lưWRfKợt đàm85eN egkhcm 85eNxung qCEa8uanh, bọgkhcn 85eNchúng 4ccjlúc đầu85eN nWRfKgây ngưgkhcời nh85eNìn gkhcKHOA!! NhưWRfKng lágkhct sWRfKau cũnCEa8g hCEa8ô CEa8to 85eN, rồiCEa8 4ccjnâng rượu85eN lênCEa8 uống!!

ChWRfKỉ ngoWRfKại trừWRfK m4ccjấy tên4ccj bịCEa8 ngkhcó đá85eNnh 4ccjlần trước,WRfK cgkhcả DWRfKUY nCEa8ữa!! 4ccjbọn chún4ccjg biế85eNt WRfKnó, nh4ccjưng gkhcvì nghWRfKe lời4ccj D85eNUY n4ccjên kCEa8o dáCEa8m làWRfKm WRfKj, cCEa8hỉ ức85eN chCEa8ế WRfKcầm rượu85eN 85eNuống theo!!

“cậu là4ccj bạgkhcn của4ccj KHOAWRfK, xeCEa8m nhCEa8ư CEa8cũng lCEa8à bạgkhcn 85eNcủa gkhctôi!! Chà85eNo ngườiCEa8 a4ccjnh eCEa8m mớgkhci!” chgkhcợt D85eNUY bướ85eNc đế85eNn trướcWRfK nóWRfK, ch85eNìa tWRfKay rgkhca đểWRfK bWRfKắt WRfKtay vớigkhc nó!!

NóCEa8 nWRfKhìn gkhcDUY vớigkhc ánh85eN mắt85eN hì4ccjnh viWRfKên đạn!4ccj chCEa8ỉ CEa8hận CEa8ko th85eNể lagkhco lCEa8ên đáWRfKnh têngkhc n85eNày vWRfKì KHO85eNA đ4ccjang ở4ccj đây!!

NóWRfK gkhcmiễn CEa8cưỡng WRfKđưa taWRfKy r85eNa, bắ85eNt gkhctay vớiCEa8 DUY!gkhc! 85eNTay gkhcDUY nWRfKắm chặtgkhc gkhctay n4ccjó! đauCEa8! Nhưgkhcng nógkhc vẫn4ccj đểCEa8 gCEa8ương mặt85eN bgkhcình thản!!WRfK! c4ccjòn cườCEa8i nữa!

Bgkhcên cạnCEa8h, KCEa8HOA 4ccjnhìn 4ccj2 ngưWRfKời m85eNà cười!CEa8 r4ccjồi 85eNcậu t4ccjíp tụcCEa8 uốn85eNg lWRfKi tWRfKhứ 2!

“agkhcsh!! Sa4ccjo n85eNặng vậ85eNy n4ccjè!!” gkhcnó 4ccjnhăn mặt,4ccj m85eNở cửa,CEa8 rồiWRfK l85eNôi KWRfKHOA vàWRfKo gkhcphòng!! CEa8Nó đáWRfK vàgkhco cWRfKhân CEa8KHOA 85eNmột WRfKcái WRfKnhư CEa8trả th4ccjù!! A4ccji biểuCEa8 uCEa8ống nhgkhcìu qugkhcá làgkhcm WRfKj, để4ccj giờ85eN nó4ccj phải4ccj 4ccjvác 85eNcủa nợ85eN này85eN gkhcvề!! WRfKnó CEa8ức chgkhcế n4ccjhất gkhclà tênCEa8 DUYgkhc!! ĐCEa8úng là85eN lấCEa8y cgkhchuyện c85eNông trả85eN thgkhcù tgkhcư mà4ccj!! KHOgkhcA 85eNsay xỉCEa8n, pgkhchận 4ccjđàn 4ccjem cũnCEa8g cCEa8ó thể4ccj WRfKvác đạiCEa8 CEa8ka vềWRfK ch85eNứ!! Vậy4ccj CEa8mà têCEa8n đó4ccj chỉWRfK nóWRfKi một4ccj gkhctiếng “HẢCEa8I WRfKlà bạWRfKn 4ccjcùng phòCEa8ng vớ85eNi KHO4ccjA!! Nê85eNn c4ccjho cậuWRfK ấgkhcy 85eNdẫn KHgkhcOA vgkhcề lCEa8à 4ccjđc 85eNnhất!!” CEa8rồi c85eNái bọWRfKn kiWRfKa cCEa8ũng gật4ccj gậtCEa8 cái4ccj đầuWRfK xogkhcng ng85eNồi xuố4ccjng WRfKtíp tụ85eNc CEa8uống rượu!!85eN ức85eN chCEa8ế CEa8ko chứCEa8? Cùng85eN phgkhcòng thìWRfK liêCEa8n qWRfKuan gkhcj hả4ccj? têCEa8n mặtWRfK dàyWRfK kiaCEa8!! CEa8nó hếtgkhc WRfKdậm CEa8chân xuốWRfKng sàn,4ccj rồigkhc CEa8nhảy tCEa8ưng lêCEa8n WRfKvì tứ4ccjc!! rồ85eNi 85eNbao ngkhchiu tứcCEa8 ggkhciận 85eNnó dồnCEa8 hếtWRfK vàgkhco CEa8chân KH85eNOA, gkhcđá lấygkhc đWRfKá để!!

“ưm…………….TRANGgkhc THƯ!!!”85eN 4ccjtrong cơCEa8n mCEa8ê gkhcman, 85eNhắn gkhcliền gọi4ccj tênCEa8 mộtWRfK 85eNngười!! nWRfKói WRfKđúng hơCEa8n CEa8là gWRfKọi nó!!

Châ85eNn 85eNcủa nógkhc ngưng4ccj giữ4ccja gkhcko trunWRfKg, ngkhcó ngồi85eN xuống,gkhc lắnWRfKg ngheCEa8!! ThCEa8oáng vuCEa8i mừng,WRfK kêugkhc tê4ccjn 85eNnó, chắ4ccjc WRfKlà thíchCEa8 òi!gkhc! Hắc85eN hắ85eNc!! xWRfKem WRfKnhư kgkhcế hoạcgkhch tgkhchành cWRfKông mộtWRfK nửa!

“HẢI…………HẢI…….”85eN hắngkhc tíCEa8p tục4ccj lầmgkhc bầmCEa8!! WRfKnó thìgkhc muCEa8ốn téCEa8 xỉu!85eN! c85eNái CEa8j màWRfK HẢgkhcI cWRfKhứ!! 85eNLúc là4ccj cogkhcn gáCEa8i WRfKnó CEa8là TWRfKRANG TgkhcHƯ nhWRfKaz!! CWRfKòn HCEa8ẢI l85eNà co85eNn tCEa8rai mà!!

Nó trò85eNn xoCEa8e gkhcmắt, g4ccjương mCEa8ặt CEa8thoáng 85eNsợ hã85eNi!! Đừn4ccjg………..đừng nó85eNi 4ccjlà hắnCEa8 4ccjbiến tháigkhc nhWRfKaz!!! C4ccjon t85eNrai cũCEa8ng thíchgkhc s85eNao? đang tính đứng dậy, chợt hắn quơ tay, làm nó ngã vào lòng hắn!!

Hắn đang trong cơn say, thấy nặng nặng liền lờ mờ mở mắt!! hắn thấy miên man một gương mặt khá là quen thuộc!! là HẢI sao? ko!! sao giờ lại là TRANG THƯ chứ? Là TRANG THƯ sao? đúng rồi, đôi mắt này…………là của TRANG THƯ!! Cả cái mũi, rồi đôi môi!!! Hắn chăm chăm vào đôi môi đó, cứ sát lại gần!!!

Nó như đơ người! (t/g: bịnh truyền kíp mờ!! ai hun cứ đơ người á!! Rồi hun xong lại ****!! hắc hắc!!-TT: mi mún chết lắm rồi phải ko? ta cho mi mấy nhát nhaz!!!!*gương mặt nham hiểm, tay lăm le con dao phay sáng lóa*-t/g: ko!! em iu đời, TT tỉ tỉ tha cho em!!)

Rồi chuyện j tới cũng tới!!!

Đêm tối, trong một căn phòng VIP của trường BOY, có hai mỹ nam đang làm một chuyện mà bất kì nữ sinh nào nhìn thấy cũng phải hét lên!!! Một , họ hét lên vì đc thõa con mắt!! hai, họ hét lên vì nghĩ đây là những cảnh biến thái nhất trong lịch sử loài người! (hì!t/g chém hơi quá!)

Chừng 30 giây sau, nó mới ý thức đc chuyện xảy ra, đương nhiên nó nhanh chóng đẩy hắn , đứng dậy!! nó lấy tay sờ môi mình!! Sao vậy nè!! Nó tự nhiên thấy…………..thinh thích nhaz!! Nó cảm thấy tê tê nơi đầu môi!!

Nó liền lắc đầu trước nhận định đó, rồi chạy thẳng vào WC, ngồi trong đó hàng giờ liền!! tự nhiên…………tim nó đập nhanh quá!