Chết!!! lỡ yêu rồi!làm sao đây? - Chap 19 - 21

 

Chap 1s89

Mắtjv5V6E ns8ó dườngjv5V6E nhjv5V6Eư s8ko fnbjWcđóng s8lại đc!M6dopB fnbjWcNó cfnbjWchỉ fnbjWcmở tfnbjWco thậM6dopBt M6dopBto njv5V6Ehìn hắn!!!

Bị……….bịfnbjWc pháfnbjWct hiệnM6dopB rồM6dopBi saoM6dopB? trfnbjWcong phútM6dopB chốc,M6dopB fnbjWcgương mặtjv5V6E s8nó ks8o jv5V6Ecòn giọM6dopBt s8máu!! Hắn…………hắnM6dopB phátM6dopB hiệns8 jv5V6Era tfnbjWchì s8sẽ s8làm fnbjWcj nM6dopBó đjv5V6Eây? Hắnjv5V6E M6dopBsẽ tfnbjWcức giận,s8 giếts8 nóM6dopB, hàM6dopBnh fnbjWchạ njv5V6Eó, s8uy hiM6dopBếp nó!!M6dopB!! mfnbjWcà ………s8 mà……..ởs8 kM6dopBhoảng cjv5V6Eách nàyjv5V6E……………lỡ ths8ú tjv5V6Eính trons8g ngườijv5V6E hắs8n nổs8i ls8ên thM6dopBì sjv5V6Eao? s8ah!! Nó……….s8nó kfnbjWco bis8k đâu!!

“sao…………….saofnbjWc cM6dopBậu……” nM6dopBó lắps8 bắp,M6dopB từM6dopB “biết”fnbjWc chưfnbjWca đcs8 M6dopBnói rjv5V6Ea thìM6dopB hjv5V6Eắn liềns8 lM6dopBấy ngós8n ts8ay đặtfnbjWc ljv5V6Eên môijv5V6E nó!

Hắnjv5V6E thởM6dopB dàM6dopBi vôM6dopB tậs8n s8rồi qfnbjWcuay lưnM6dopBg vjv5V6Eề phM6dopBía nó,jv5V6E njv5V6Eó fnbjWcvẫn đứnjv5V6Eg khjv5V6Eép néfnbjWcp vàoM6dopB bứcjv5V6E tM6dopBường, M6dopBchỉ mfnbjWcong bứs8c tjv5V6Eường cM6dopBó cáfnbjWci đưM6dopBờng hs8ầm jv5V6Ebí mậtM6dopB jv5V6Ej jv5V6Ej đós8 jv5V6Eđể fnbjWcnó jv5V6Echui vàoM6dopB nhjv5V6Eư trM6dopBong phs8im jv5V6Emà M6dopBnó hajv5V6Ey xem!

s8Hắn xojv5V6Ea xjv5V6Eoa tháM6dopBi dương,jv5V6E hfnbjWcết nhănM6dopB ms8ặt fnbjWcrồi cốM6dopB gắns8g gjv5V6Eiãn mặtM6dopB rfnbjWca M6dopBhết cjv5V6Eỡ, hắfnbjWcn nghfnbjWcĩ M6dopBj mM6dopBà lạis8 hỏM6dopBi mộts8 thằnM6dopBg fnbjWccon M6dopBtrai jv5V6Ecâu đófnbjWc M6dopBchứ? fnbjWcLỡ M6dopBnó giậnM6dopB thjv5V6Eì sao?

Cậujv5V6E cườijv5V6E xòa,s8 qjv5V6Euay lạis8 xjv5V6Eoa đầujv5V6E nós8, nhìns8 s8nó jv5V6Eđầy fnbjWcân hận!

“xjv5V6Ein lỗi!!fnbjWc M6dopBtôi chỉs8 giỡnM6dopB ths8ôi!! CậM6dopBu fnbjWclàm M6dopBj mjv5V6Eà làfnbjWc s8con gáijv5V6E chứ?”s8 rồifnbjWc jv5V6Ehắn lắs8c đầuM6dopB, vfnbjWcơ đạijv5V6E mộts8 jv5V6Ecái áojv5V6E, đifnbjWc fnbjWcthẳng vàs8o nM6dopBhà WC!

NófnbjWc M6dopBngẩn s8ngơ, nó……………hắnfnbjWc fnbjWcnói vM6dopBậy bộM6dopB nófnbjWc M6dopBko jv5V6Ethể M6dopBlà cos8n gáiM6dopB jv5V6Esao? nójv5V6E M6dopBnên vfnbjWcui s8hay s8tức fnbjWcgiận khfnbjWci nghM6dopBe hắnM6dopB nófnbjWci cs8âu đjv5V6Eó chứ?

TfnbjWciếng nưfnbjWcớc vanjv5V6Eg rjv5V6Ea tronM6dopBg M6dopBnhà tắmfnbjWc ls8àm nójv5V6E bừngs8 tỉnhM6dopB! nM6dopBó bfnbjWcắt đầuM6dopB thở,fnbjWc jv5V6Ehồi jv5V6Enãy s8ko hỉus8 ss8ao njv5V6Eó lạjv5V6Ei ngưs8ng tM6dopBhở, fnbjWcthời gM6dopBian nhưs8 bfnbjWcất tận,s8 nós8 s8cảm tfnbjWchấy tM6dopBhời fnbjWcgian nhjv5V6Eư fnbjWcngừng trôijv5V6E! Chỉjv5V6E s8có tiếngjv5V6E fnbjWctim s8đập jv5V6Emới chs8o nM6dopBó biếtjv5V6E lfnbjWcà nM6dopBó còM6dopBn sống!

Nójv5V6E s8quỵ xuốs8ng giưfnbjWcờng, nM6dopBằm sấpfnbjWc xuốngs8 đs8ó! nójv5V6E ls8ấy cM6dopBái gốifnbjWc, chfnbjWce đM6dopBầu mìns8h mM6dopBong jv5V6Etìm đM6dopBc cs8ảm giáM6dopBc s8an toànjv5V6E! NhưnfnbjWcg M6dopBcái cảjv5V6Em giM6dopBác as8n toàns8 đâufnbjWc kM6dopBo s8thấy, cfnbjWchỉ ts8hấy ngạtM6dopB thởM6dopB hfnbjWcơn, nfnbjWcó đổfnbjWci M6dopBtư thế,M6dopB nằmfnbjWc đốs8i djv5V6Eiện vớifnbjWc trjv5V6Eần nhà!!M6dopB jv5V6EChưa bajv5V6Eo gM6dopBiờ fnbjWcnó bjv5V6Eối rM6dopBối đếnM6dopB vậy!s8 s8nó bắjv5V6Et đầus8 fnbjWcnghĩ tfnbjWcới việc…………ls8ỡ hắjv5V6En pM6dopBhát hiệnfnbjWc s8nó làfnbjWc cos8n gáfnbjWci thfnbjWcì saoM6dopB? fnbjWcliệu hắM6dopBn cjv5V6Eó cườiM6dopB, rồis8 nófnbjWci làfnbjWc hắfnbjWcn giỡnfnbjWc ns8ếu s8trong fnbjWctương las8i hM6dopBắn lạifnbjWc hfnbjWcỏi ns8ó câs8u đó!

Làm ss8ao đfnbjWcây? BâyfnbjWc gjv5V6Eiờ mfnbjWcới cảjv5V6Em M6dopBgiác nfnbjWcó đanjv5V6Eg sốngs8 s8trong đjv5V6Eống lửa!!

“ting………………. M6dopBtang …………ting!jv5V6E!” đts8 nfnbjWcó jv5V6Evang lM6dopBên, nM6dopBó giậtfnbjWc mình,s8 vụngjv5V6E vềjv5V6E lấys8 cs8ái đt!!

“a….alo!”

“chị!M6dopB s8Sao jv5V6Ehôm nM6dopBay chịM6dopB nghjv5V6Eỉ họcM6dopB vậy?fnbjWc” đfnbjWcầu dâs8y bM6dopBên kifnbjWca, M6dopBem nó-s8HUY nós8i vớijv5V6E giọns8g đs8ầy s8lo lắng!!

“jv5V6Eah!! Chs8ị hơjv5V6Ei mệt!fnbjWc ms8à fnbjWccó M6dopBj ko?”M6dopB ns8ó fnbjWchỏi ngượcM6dopB jv5V6Elại! M6dopBnhưng jv5V6Eko quM6dopBên ns8ói cựcs8 nhỏM6dopB đM6dopBể hắnM6dopB khỏs8i nghe!

“ngàyjv5V6E ms8ai chúngfnbjWc ts8az sjv5V6Eẽ vềjv5V6E nhàM6dopB, fnbjWctới M6dopBhạn jv5V6E3 tháM6dopBng rjv5V6Eồi! M6dopBchị s8ko nM6dopBhớ à?”fnbjWc efnbjWcm nóM6dopB nói!

Nó ngạcM6dopB nhiên,jv5V6E M6dopBtới jv5V6Ehạn rồijv5V6E jv5V6Esao? nhưnM6dopBg fnbjWccũng kjv5V6Eo sas8o! s8mai mớs8i jv5V6Eđi fnbjWcmà, jv5V6Egiờ chuẩs8n M6dopBbị jv5V6Ecòn kjv5V6Eịp chán!

NfnbjWcó ngM6dopBhĩ vậy,jv5V6E cs8ười tưjv5V6Eơi fnbjWcmặc jv5V6Edù es8m fnbjWcnó jv5V6Eko fnbjWccó ởs8 đây!

“ok!! MfnbjWcai xus8ất phfnbjWcát phảifnbjWc koM6dopB! sfnbjWcao chs8ị quM6dopBên chứ!!M6dopB Thôi!s8 fnbjWcEm chuẩnM6dopB bịs8 rồijv5V6E ngủs8 đi!fnbjWc” s8nó khuyêM6dopBn s8em nó!

“dạ!s8 chfnbjWcị s8ngủ ngon!”jv5V6E Hs8UY jv5V6Etrả lờM6dopBi lại!

“okjv5V6E! fnbjWcNgủ ns8gon!” ns8ó nóifnbjWc xons8g M6dopBtắt đtfnbjWc! CườfnbjWci s8khì mfnbjWcột cái!

“jjv5V6E vậy?jv5V6E” M6dopBhắn từM6dopB jv5V6Enhà jv5V6Etắm bướcfnbjWc jv5V6Era, fnbjWctrên ngưfnbjWcời chỉjv5V6E độcjv5V6E nhấjv5V6Et mộtM6dopB cfnbjWcái khắfnbjWcn qufnbjWcấn dưM6dopBới bụng!fnbjWc fnbjWctay hấfnbjWct hfnbjWcất cM6dopBái mM6dopBái tós8c đaM6dopBng ưjv5V6Eớt nhẹp!!

“M6dopBcậu………….cậu!!” nós8 tfnbjWcròn mắt,s8 jv5V6Elắp jv5V6Ebắp, tas8y chỉfnbjWc vềfnbjWc fnbjWcphía hắn!

“M6dopBtôi sao?”s8 jv5V6Ehắn nhướs8n s8mày fnbjWcnhìn nó!

“sao…….sao………….quần………….áo….”

“as8h!! M6dopBMình hồis8 nãs8y lM6dopBấy lộfnbjWcn cfnbjWcái jv5V6Eáo djv5V6Eơ!! LạM6dopBi jv5V6Eko cfnbjWcó quầnfnbjWc nữa!!khì!!s8 dạofnbjWc jv5V6Enày hafnbjWcy quên!”s8 M6dopBrồi hắnjv5V6E “jv5V6Evô tư”M6dopB cM6dopBởi cáiM6dopB jv5V6Ekhăn rfnbjWca, xỏs8 qM6dopBuần vào!

NófnbjWc đM6dopBơ mjv5V6Eặt, lặngjv5V6E lẽs8 M6dopBquay ss8ang hướngM6dopB kjv5V6Ehác!! M6dopBNó fnbjWckhóc tfnbjWchầm! sao………saoM6dopB mjv5V6Eà nM6dopBó chịujv5V6E nổijv5V6E đây!!

Aaaaaaaaaaa!fnbjWc! Thâns8 hìjv5V6Enh cựcM6dopB đẹpfnbjWc củs8a hắn…………..saoM6dopB fnbjWcmà jv5V6Echịu nổjv5V6Ei đfnbjWcc fnbjWcchứ? NM6dopBó muốnM6dopB ănM6dopB đậus8 hủ!!M6dopB đậufnbjWc hủ!!

Nhưng rồifnbjWc nfnbjWcó đỏM6dopB mặtjv5V6E vớis8 cáfnbjWci sjv5V6Euy njv5V6Eghĩ đầs8y bệnhfnbjWc hos8ạn củajv5V6E nó!jv5V6E! jv5V6Enó lấyfnbjWc gốijv5V6E đjv5V6Eập lijv5V6Eên típjv5V6E vàM6dopBo mặjv5V6Et!! nhanM6dopBh chónfnbjWcg, fnbjWcnó fnbjWcngưng đM6dopBộng tács8 đó,M6dopB tfnbjWchiết nghĩs8 tM6dopBên M6dopBđó s8bị ăns8 đjv5V6Eậu hủM6dopB cũngjv5V6E tM6dopBại hắjv5V6En thôM6dopBi! As8i bM6dopBỉu hắnjv5V6E s8thay đfnbjWcồ trướcM6dopB mặtfnbjWc ns8ó!! màfnbjWc nhìfnbjWcn chắjv5V6Ec cũnjv5V6Eg ks8o sao!

Nghĩjv5V6E vM6dopBậy, nós8 qjv5V6Euay mfnbjWcặt lại,M6dopB fnbjWcthì phás8t hiệnjv5V6E hắnfnbjWc đs8ã fnbjWcthay xons8g đồM6dopB rfnbjWcồi!! nfnbjWcó xM6dopBụ mặt,jv5V6E tifnbjWcếc nuối!!

*ás8!! jv5V6EJ vfnbjWcậy nès8!! jv5V6EOa!! TfnbjWcui đs8ang nghĩjv5V6E s8j jv5V6Evậy nèjv5V6E!!! s8Ko đcs8!! VfnbjWcề s8nhà ps8hải tĩnhjv5V6E fnbjWctâm lạiM6dopB M6dopBthôi!!* nóM6dopB mímfnbjWc mM6dopBôi, lấyjv5V6E ts8ay gfnbjWcõ s8lên đầuM6dopB đầyjv5V6E tộis8 lỗi!!

“fnbjWccậu bịfnbjWc s8j àfnbjWc?” thấyjv5V6E hànhM6dopB độngM6dopB kìjv5V6E lM6dopBạ củfnbjWca nfnbjWcó, M6dopBhắn s8liền hs8ỏi thăm!!

“ash!!! Cójv5V6E jv5V6Ej đâu!”M6dopB ns8ó xụfnbjWc mM6dopBặt, chfnbjWcu mỏ!

s8“ha hs8a!! NfnbjWcếu cậus8 s8có sfnbjWcở thíM6dopBch s8tự đánhs8 đs8ầu ns8hư vậs8y thfnbjWcì …………..”s8 hắns8 fnbjWcgiơ tM6dopBay s8lên! “tôis8 sẽM6dopB giúfnbjWcp cậu!”jv5V6E hắnfnbjWc jv5V6Ecười jv5V6Enham hjv5V6Eiểm, M6dopBrồi s8lao lênfnbjWc vịns8 s8đầu M6dopBnó lạifnbjWc, xfnbjWcoa mạnhjv5V6E làmjv5V6E ts8óc nófnbjWc s8rối bfnbjWcù lên!

Nó jv5V6Ela M6dopBoang fnbjWcoang làmfnbjWc căns8 phòngs8 đaM6dopBng yênfnbjWc tĩns8h bỗnM6dopBg cfnbjWchốc đầs8y jv5V6Ehỗn loạn!jv5V6E hắs8n s8thì jv5V6Ecàng thíjv5V6Ech tjv5V6Ehú, cjv5V6Eàng mfnbjWcạnh tay!

s8“chịu thufnbjWca jv5V6Echưa?” M6dopBhắn jv5V6Eghì cổM6dopB nó!

“ah!....s8....từ….từ!! cófnbjWc jv5V6Ej nóijv5V6E chufnbjWcyện nhazs8!!! s8Tui vM6dopBới cM6dopBậu cóM6dopB tM6dopBhi M6dopBj s8đâu fnbjWcmà đs8òi thắM6dopBng vớiM6dopB thua?!s8” M6dopBnó cjv5V6Eố gắns8g gs8ỡ taM6dopBy hắfnbjWcn jv5V6Era, nóM6dopBi mộtjv5V6E s8cách kjv5V6Ehó nhọc!

“saoM6dopB jv5V6Eko s8chứ? Cậus8 đangfnbjWc đọfnbjWc sứfnbjWcc vớis8 s8tôi màM6dopB!” hắnM6dopB nóiM6dopB s8thản nhiên!

“ưm………có đâu?”jv5V6E nM6dopBó típs8 fnbjWctục gâfnbjWcn cổM6dopB cãi!

“ chịuM6dopB tM6dopBhua chjv5V6Eưa?” hắM6dopBn jv5V6Ehỏi lfnbjWcại, đôijv5V6E màys8 khM6dopBẽ nhfnbjWcướn lên!!

fnbjWcChịu hếtM6dopB nM6dopBổi, nófnbjWc s8lấy hs8ết sứs8c nói!

“s8ah!! s8Thua thjv5V6Eua!! M6dopBTui thfnbjWcua!! fnbjWcThả M6dopBra!!! KhóM6dopB thởjv5V6E quá!!”

Ngjv5V6Ehe nóis8 vậy,M6dopB fnbjWchắn lijv5V6Eền buôns8g fnbjWcra, njv5V6Eó fnbjWcngay lậpjv5V6E tứcfnbjWc nằs8m trM6dopBườn xufnbjWcống gs8iường! chs8ưa bjv5V6Eao giờjv5V6E nós8 thfnbjWcấy mfnbjWcệt jv5V6Etới vậy!

M6dopBHắn nhìnjv5V6E nóM6dopB, cườijv5V6E khfnbjWcì! Gs8ương mặtM6dopB fnbjWcnó đỏM6dopB gấcs8 s8, M6dopBmiệng thjv5V6Eì đans8g mởs8 fnbjWcra đểfnbjWc thởfnbjWc!! BỗnfnbjWcg chốjv5V6Ec hs8ắn fnbjWcthấy fnbjWctim M6dopBmình đậpfnbjWc mạnM6dopBh, mặtM6dopB jv5V6Ehắn s8nóng raM6dopBn!!! AhM6dopB!! HắnfnbjWc bịfnbjWc jv5V6Ej vs8ậy? saM6dopBo lạs8i đỏs8 s8mặt chứ?

Hs8ắn liềns8 vs8ơ cáM6dopBi kM6dopBhắn, trM6dopBùm ljv5V6Eên đfnbjWcầu gfnbjWciả M6dopBbộ gijv5V6Eũ tfnbjWcóc s8để s8che đifnbjWc gươngfnbjWc M6dopBmặt đjv5V6Eang đỏs8 s8lựng cM6dopBủa mình!!

“M6dopBtôi hơiM6dopB đói!!fnbjWc! Cậus8 đijv5V6E fnbjWcăn ko?jv5V6E” M6dopBhắn s8lên tiếng!!

“hở….hả?s8 s8ah!!! Cậjv5V6Eu bfnbjWcao! jv5V6ETui ăn!”jv5V6E nófnbjWc s8ngóc đầus8 M6dopBdậy, đôis8 mắtfnbjWc jv5V6Ekhẽ sfnbjWcáng M6dopBlên s8khi nfnbjWcghe tớis8 vis8ệc jv5V6Eăn!! Nhs8ưng kjv5V6Eo fnbjWcquên fnbjWcbắt hắnfnbjWc trảM6dopB tiền!

“ờ!!” hắnfnbjWc fnbjWcgật đầu!!

“fnbjWcok!! Đợijv5V6E tufnbjWci tíM6dopB!! Tus8i đfnbjWci tắms8!” nójv5V6E fnbjWcnhanh chjv5V6Eóng qjv5V6Euên cs8ơn jv5V6Emệt mỏis8 hồiM6dopB nãy,s8 đứngM6dopB dM6dopBậy s8, M6dopBđi thẳngM6dopB vfnbjWcô nhM6dopBà tắm!!

M6dopBHắn từs8 từfnbjWc jv5V6Ebuông tayfnbjWc, chM6dopBo jv5V6Ecái ks8hăn tắfnbjWcm rs8ơi xuốnfnbjWcg sàns8!! Giốnjv5V6Eg? nfnbjWcó giốfnbjWcng TRAs8NG THƯM6dopB ởM6dopB điểM6dopBm M6dopBnào? Sas8o s8cứ phjv5V6Eải đỏs8 mặjv5V6Et, rồifnbjWc bjv5V6Eối rốis8 trướcM6dopB fnbjWcmặt ns8ó tớijv5V6E vM6dopBậy? s8nếu fnbjWccứ cfnbjWcái jv5V6Eđà nM6dopBày……………chắc hắns8 chếjv5V6Et mất!

Hắn ngồM6dopBi xuốM6dopBng giưfnbjWcờng jv5V6Esuy ngM6dopBhĩ!! Cjv5V6Eái côM6dopB gáifnbjWc tfnbjWcên Ts8RANG jv5V6ETHƯ fnbjWckia fnbjWccó M6dopBj đặcjv5V6E biệtfnbjWc chứ?jv5V6E SafnbjWco lạis8 cuốnfnbjWc hfnbjWcút hjv5V6Eắn tớifnbjWc vậfnbjWcy? M6dopBtrong khjv5V6Ei jv5V6Ecậu chfnbjWcỉ mớM6dopBi gặpfnbjWc côs8 M6dopBta fnbjWccó s82 lần,M6dopB nhưngjv5V6E sjv5V6Eao lạijv5V6E cfnbjWcó cảM6dopBm giácjv5V6E rấtfnbjWc làM6dopB tjv5V6Ehân fnbjWcquen! HắfnbjWcn cảms8 thấyfnbjWc rốiM6dopB s8thật sựfnbjWc!!! gs8iống nfnbjWchư ms8ột cM6dopBuộn lfnbjWcen jv5V6Erối rM6dopBăm!!! CóM6dopB lẽfnbjWc hắnjv5V6E bM6dopBệnh tfnbjWchật rồi!!fnbjWc! cảms8 fnbjWcgiác vớijv5V6E fnbjWcmột thjv5V6Eằng M6dopBcon trajv5V6Ei sas8o lạifnbjWc giốns8g cảmM6dopB jv5V6Egiác jv5V6Evới mộtjv5V6E đứaM6dopB cjv5V6Eon gM6dopBái chứfnbjWc? M6dopBChắc mM6dopBai hắnjv5V6E s8phải đis8 kháms8 M6dopBlại thôi!s8!

Chap s820

Ban jv5V6Eđêm gfnbjWció thậs8t lạnhfnbjWc, tfnbjWcrên vỉas8 fnbjWchè vắnM6dopBg, bójv5V6Eng M6dopBhắn vfnbjWcà nójv5V6E is8n dàiM6dopB trfnbjWcên mặtM6dopB đườs8ng!!! lâus8 lâujv5V6E fnbjWccó vfnbjWcài côM6dopB jv5V6Egái đM6dopBi ngaM6dopBng fnbjWcqua cườfnbjWci đầjv5V6Ey ẩnjv5V6E ý!!!

Khỏi ns8ói M6dopBnhững lầns8 nhM6dopBư vM6dopBậy khiếs8n nóM6dopB nổs8i ds8a gM6dopBà, cs8òn hắns8 thìjv5V6E nM6dopBhư vM6dopBô cảm,s8 cứfnbjWc miêjv5V6En mafnbjWcn fnbjWcsuy nghĩM6dopB linM6dopBh jv5V6Etinh trfnbjWcong đầs8u, khiếs8n ánjv5V6Eh mắtjv5V6E lắngfnbjWc jv5V6Exuống, gươngs8 mjv5V6Eặt s8trầm tưs8 s8tạo fnbjWcnên vẻfnbjWc đẹps8 kifnbjWcên định!!!

nós8 thìM6dopB hơM6dopBi chán,jv5V6E s8nói chuyfnbjWcện jv5V6E, M6dopBnhưng cáifnbjWc tM6dopBên bênM6dopB cạns8h lạifnbjWc jv5V6Eko nóijv5V6E s8j! rjv5V6Eồi hs8át mộtjv5V6E mfnbjWcình, M6dopBlâu fnbjWclâu fnbjWclấy fnbjWc2 fnbjWcngón tafnbjWcy cáijv5V6E M6dopBchỉa qfnbjWcua jv5V6Echỉa lạijv5V6E!!! ns8hưng cuốijv5V6E cùns8g sựs8 tậps8 trs8ung M6dopBcủa s8nó cũnfnbjWcg jv5V6Edồn s8vào hắn!!!

“nè!!!!!!!!fnbjWc! ĐfnbjWci M6dopBđâu vậyM6dopB? s8sao phs8ải fnbjWcđi bộfnbjWc chứ?s8 Đijv5V6E tafnbjWcxi cM6dopBũng đcs8 mà!!!”s8 ns8ó chfnbjWcu jv5V6Emôi rfnbjWca, fnbjWcnhìn hắnfnbjWc vớifnbjWc fnbjWcánh mfnbjWcắt tfnbjWcội ngiệp!!!fnbjWc nhưM6dopBng hs8ắn vfnbjWcẫn kfnbjWco jv5V6Enói j!

“haizzzzz!!!s8 Đs8i vớs8i M6dopBcậu cháns8 qus8á s8hà!!!” nójv5V6E nhìnfnbjWc xuM6dopBống ms8ặt đưjv5V6Eờng jv5V6E, đưaM6dopB rM6dopBa mộtM6dopB câjv5V6Eu nhậfnbjWcn xM6dopBét, nhưfnbjWcng đôjv5V6Ei chânM6dopB vs8ẫn bướcfnbjWc sajv5V6Eu hắnfnbjWc bfnbjWcởi nfnbjWcó kfnbjWco thểfnbjWc bỏM6dopB quM6dopBa đcfnbjWc mộtfnbjWc bữajv5V6E jv5V6Eăn miễnfnbjWc phí!

Ks8o khís8 s8bắt s8đầu ồnjv5V6E M6dopBào!!! ĐôM6dopBi mắtfnbjWc nóM6dopB bắtM6dopB đM6dopBầu ths8ay đổiM6dopB mfnbjWcàu sắcfnbjWc ts8heo ánhjv5V6E đènfnbjWc đs8ường nhộnfnbjWc nhịp!

“fnbjWcWOW” nós8 thốtM6dopB M6dopBlên!!! Trưs8ớc M6dopBmặt nM6dopBó làjv5V6E mfnbjWcột cfnbjWcon s8đường, s82 s8ven jv5V6Eđường bás8n đầfnbjWcy jv5V6Eđồ ănM6dopB thứcs8 uống!

“jv5V6Enày!!!” nójv5V6E chỉjv5V6E M6dopBvào mặtjv5V6E hắn!!fnbjWc! “ths8iên đườngjv5V6E thứcs8 M6dopBăn s8mà cậuM6dopB nóiM6dopB làs8 đâs8y hả?”M6dopB M6dopBnó chớpfnbjWc chớps8 mắtM6dopB nM6dopBhìn hắnM6dopB cjv5V6Ehờ đợi!

Hắn njv5V6Ehư bừngM6dopB tỉjv5V6Enh, njv5V6Ehìn fnbjWcnó M6dopBrồi gậts8 gfnbjWcật đầu!

“oa~~~fnbjWc~~!!! Cjv5V6Eậu fnbjWcnói làjv5V6E cậM6dopBu s8trả jv5V6Etiền nha!!jv5V6E! TuM6dopBi fnbjWcko kjv5V6Ehách sjv5V6Eáo đâu!jv5V6E” jv5V6Enó njv5V6Eói ms8à mắs8t ds8án vềjv5V6E mjv5V6Eấy giajv5V6En bfnbjWcán đồjv5V6E nướngM6dopB, M6dopBrồi ljv5V6Eao vềs8 phíjv5V6Ea chúng!!

M6dopBHắn khẽs8 M6dopBlắc đầu,M6dopB nhfnbjWcếch mjv5V6Eép rồM6dopBi cũnM6dopBg fnbjWcđi ss8au nó!!!!

fnbjWcKhu phM6dopBố sầmfnbjWc uấts8 jv5V6Evới njv5V6Ehưng fnbjWcmón đfnbjWcồ nướngfnbjWc thơfnbjWcm fnbjWcngon khM6dopBiến nófnbjWc cs8ứ hs8ết chạys8 fnbjWcsang đs8ây, rfnbjWcồi chạjv5V6Ey sas8ng kia!M6dopB!! làmfnbjWc hắnM6dopB M6dopBmệt mỏijv5V6E kfnbjWco kém!

“hức……..no qjv5V6Euá!!! Hức…jv5V6E..!” fnbjWcvì fnbjWcăn vM6dopBội M6dopBnên nM6dopBó bịfnbjWc nấM6dopBc cục!!!M6dopB ks8o ns8hững vậs8y! gjv5V6Eương jv5V6Emặt cònfnbjWc đỏfnbjWc ửngs8 s8lên jv5V6Evì mfnbjWcấy lầns8 xéms8 jv5V6Emắc nghẹn!

HfnbjWcắn jv5V6Enhăn mặtjv5V6E jv5V6E, nM6dopBhìn nó!

“cậufnbjWc ănjv5V6E njv5V6Ehư hfnbjWceo M6dopBvậy! đểfnbjWc fnbjWctôi s8đi fnbjWcmua nướcjv5V6E cjv5V6Eho cậu!M6dopB” hắnjv5V6E nóifnbjWc xongfnbjWc, liềM6dopBn bướjv5V6Ec s8nhanh quM6dopBa cửas8 M6dopBhàng nước!

“bánfnbjWc cháujv5V6E fnbjWcmột cs8hai nướfnbjWcc sâfnbjWcm!” hắnfnbjWc nM6dopBói jv5V6E, kháM6dopB từjv5V6E tốns8 M6dopBvới bfnbjWcà lM6dopBão trướcjv5V6E mặt!

Bàs8 lãfnbjWco đófnbjWc jv5V6Ekhẽ jv5V6Enhăn mặs8t, nhs8íu màM6dopBy njv5V6Ehìn jv5V6Ekĩ hắn!!!

“cháufnbjWc Ks8HOA phảis8 ko?”jv5V6E bs8à lãjv5V6Eo thốjv5V6Et lêjv5V6En, giọM6dopBng tỏM6dopB vẻjv5V6E vjv5V6Eui mừng!

fnbjWcHắn M6dopBcười hiềnjv5V6E “dạ!”

“ah!!! Chjv5V6Eáu ljv5V6Eớn jv5V6Ehơn rồM6dopBi fnbjWcnhaz!!! M6dopBRồi …………….M6dopB fnbjWccon fnbjWcDIỆP đâu?fnbjWc SM6dopBao bs8à kjv5V6Eo thM6dopBấy vậyM6dopB cháu?”fnbjWc bàjv5V6E lfnbjWcão đưs8a mắtM6dopB s8nhìn ps8hía sjv5V6Eau hắn!!

Gương mặfnbjWct hắs8n đans8h lạiM6dopB, đôfnbjWci fnbjWcmắt thoáfnbjWcng nM6dopBét s8u sầufnbjWc, nhìjv5V6En xuốns8g fnbjWcmấy chaM6dopBi nướs8c s8trên M6dopBkệ hàngs8, rồijv5V6E nhfnbjWcìn bM6dopBà lão!

fnbjWc“dạ!! côM6dopB ấyfnbjWc đfnbjWci fnbjWcnước ngos8ài M6dopBrồi ạ!”s8 hjv5V6Eắn nóijv5V6E buồn!

“vậy à?s8 Tốjv5V6Et nhfnbjWcỉ!! đs8i ds8u jv5V6Ehọc nữM6dopBa cs8ơ đấy!!”M6dopB bàM6dopB lfnbjWcão cjv5V6Eười xòa,jv5V6E rồM6dopBi quM6dopBay lưM6dopBng, lofnbjWcm fnbjWckhom M6dopBlấy chaM6dopBi nưs8ớc chs8o hắn!

Hắjv5V6En đútM6dopB M6dopBtay jv5V6Evào tújv5V6Ei quần,jv5V6E nhìjv5V6En jv5V6Equanh jv5V6Ekhu vực!!!s8 ns8ơi đâyjv5V6E đús8ng s8là kfnbjWco khájv5V6Ec jv5V6Ej M6dopBmấy, cójv5V6E jv5V6Ekhác ths8ì chỉjv5V6E ks8hác ởjv5V6E chM6dopBỗ s8là nơs8i đfnbjWcây ánM6dopBh đènjv5V6E quM6dopBá nhìu!!!

HắnfnbjWc nhắms8 mắtM6dopB lfnbjWcại, gs8ặm nhắmfnbjWc qfnbjWcuá khứ!!

Hắn, sijv5V6Enh rM6dopBa lfnbjWcà đM6dopBã mfnbjWcang fnbjWc2 chs8ữ giàjv5V6Eu M6dopBcó!! LfnbjWcàm s8j M6dopBbiết nơfnbjWci đâyfnbjWc cM6dopBhứ? M6dopBChính Ds8IỆP M6dopBlà s8người jv5V6Eđã chỉjv5V6E cM6dopBho cfnbjWcậu jv5V6Enơi này!M6dopB! cfnbjWcô nM6dopBói mọfnbjWci ngườfnbjWci s8buôn bánfnbjWc ởfnbjWc s8đây tốfnbjWct lắm!s8! hM6dopBọ s8ko nM6dopBhìn jv5V6Econ s8người quM6dopBa tiềnfnbjWc jv5V6Ebạc M6dopBcũng nfnbjWchư jv5V6Eko hfnbjWcam ljv5V6Eợi nhuậns8 cM6dopBao màfnbjWc s8gian lậnjv5V6E trs8ong buôM6dopBn bán!jv5V6E! M6dopBHọ lfnbjWcà nhữngM6dopB ngườijv5V6E tốtjv5V6E bụngfnbjWc!!! hs8ọ sẵnfnbjWc sànfnbjWcg chjv5V6Eo ns8hững kfnbjWcẻ s8ăn s8mày ngs8oài đườM6dopBng ms8ột đốngfnbjWc thM6dopBức ăfnbjWcn s8mà jv5V6Eko lấys8 M6dopB1 jv5V6Exu!!! jv5V6EHắn cjv5V6Eũng nhM6dopBớ DM6dopBIỆP rấs8t ths8ích ăs8n báfnbjWcnh fnbjWckẹo tạijv5V6E ms8ột cửM6dopBa jv5V6Ehàng nhỏs8 trêns8 fnbjWctại jv5V6Econ phM6dopBố nàu!!s8 Njv5V6Ehưng hìM6dopBnh s8như hM6dopBọ jv5V6Eko còs8n báns8 nữajv5V6E ths8ì phải!!!!

Cậjv5V6Eu nhớM6dopB s8nụ cườifnbjWc fnbjWccủa DIỆP,fnbjWc nhớfnbjWc đM6dopBôi mắtjv5V6E mặfnbjWcc M6dopBdù s8ko njv5V6Ehìn thấys8 jjv5V6E, nhưnfnbjWcg lạijv5V6E luns8g jv5V6Elinh jv5V6Ehơn ks8hi cườM6dopBi! nhớs8 M6dopBmái tM6dopBóc đejv5V6En fnbjWcnhánh, njv5V6Ehớ bfnbjWcàn fnbjWctay kfnbjWchi cjv5V6Eầm cfnbjWcây kẹo,………………………..

“bao njv5V6Ehiu tiềns8 vjv5V6Eậy bà?”

HfnbjWcắn M6dopBnhư bừngjv5V6E jv5V6Etỉnh khfnbjWci ngfnbjWche tiếs8ng s8nó!! mởM6dopB mắtfnbjWc jv5V6Era jv5V6Eđã thấyM6dopB ns8ó đas8ng fnbjWccầm jv5V6Echai nướcs8 trêM6dopBn tay!!

“hjv5V6Eừ!!! cậus8 đi………..hức…………jv5V6Eđi muM6dopBa s8nước ks8iểu fnbjWcj mà…………..hfnbjWcức………lâu qufnbjWcá vậy……………..hức………..hả?”fnbjWc jv5V6Enó nhìnjv5V6E hắfnbjWcn vớfnbjWci ánhjv5V6E mắtjv5V6E giậnM6dopB dfnbjWcữ, cầmfnbjWc chs8ai s8nước tfnbjWcu fnbjWchết ngM6dopBuyên mfnbjWcột chai!!!

“khà!!jv5V6E! ĐãM6dopB ghê!fnbjWc!! Hếtjv5V6E nM6dopBấc cụs8c fnbjWcrồi nèjv5V6E!! jv5V6EĐi ăs8n M6dopBnữa thôi!!!”s8 nós8 đóngfnbjWc cfnbjWchai nưfnbjWcớc lạis8, bỏjv5V6E M6dopBvào thùjv5V6Eng fnbjWcrác, rfnbjWcồi s8típ tụcM6dopB đi!!!

Đang đfnbjWci, chợtfnbjWc M6dopBnó fnbjWckhựng lại!!

“saoM6dopB pfnbjWchải nós8i M6dopBdối hfnbjWcả?” M6dopBnó nójv5V6Ei, vẫns8 qus8ay lưnfnbjWcg vM6dopBề ps8hía hắn!

HắnfnbjWc fnbjWcngạc nhiênfnbjWc, M6dopBnó đanjv5V6Eg nójv5V6Ei M6dopBj M6dopBvậy? safnbjWco ljv5V6Eại bfnbjWcik hs8ắn s8nói dối!!!

“hì!! Tjv5V6Eui jv5V6Eko hỏjv5V6Ei nữajv5V6E!! đM6dopBi đi!!”jv5V6E jv5V6Enó quajv5V6Ey s8đầu fnbjWclại, jv5V6Ecười xòa!

“khojv5V6Ean!! Cậu…………….bs8iết jv5V6Ej rồi!”jv5V6E hắnfnbjWc nắmfnbjWc tfnbjWcay nófnbjWc, qujv5V6Eay ngượcjv5V6E lạis8 hỏi!

“biếtM6dopB hếts8!” njv5V6Eó nhúnjv5V6E vài!!!

“làM6dopB tênfnbjWc LfnbjWcÂM nói?s8” hắnjv5V6E jv5V6Enhướn mày!

“ừm!”M6dopB njv5V6Eó gậtfnbjWc đầuM6dopB chjv5V6Eắc nịch!

HfnbjWcắn s8nổi M6dopBgiận, hấfnbjWct jv5V6Etay ns8ó rồs8i fnbjWcbước điM6dopB nhM6dopBanh chóng!!

Nó nhM6dopBìn tjv5V6Eheo bónfnbjWcg hắn,fnbjWc chạjv5V6Ey theo!!

M6dopB“này!! cậfnbjWcu s8bị fnbjWcj vM6dopBậy?” M6dopBnó hfnbjWcét lớn!

HắfnbjWcn ngừngfnbjWc lạifnbjWc đjv5V6Eột ngộM6dopBt làjv5V6Em mặtM6dopB njv5V6Eó đâmM6dopB jv5V6Esầm vàofnbjWc lfnbjWcưng hắn!

“jv5V6Ecậu cójv5V6E fnbjWcxem tôM6dopBi lM6dopBà bạnjv5V6E kfnbjWco? sjv5V6Eao lạifnbjWc chơM6dopBi vớifnbjWc M6dopBtên đó?”fnbjWc M6dopBhắn nM6dopBói mộM6dopBt jv5V6Ecách gfnbjWciận dữ!

s8Nó lấys8 M6dopB2 fnbjWctay xs8oa xjv5V6Eoa s8cái mũi!

“còns8 s8cậu ths8ì s8sao? jv5V6Eít ns8hất jv5V6Elà jv5V6ELÂM cM6dopBòn fnbjWctâm sựM6dopB vớis8 tôijv5V6E! CòfnbjWcn cậus8 s8cái fnbjWcj cũnfnbjWcg giấu!”s8 fnbjWcnó nójv5V6Ei!! RồiM6dopB lầfnbjWcm s8bầm “tựfnbjWc fnbjWcnhiên nổis8 giận!!!”

Chap 21

“tôi…….tôiM6dopB xM6dopBin lỗi!”fnbjWc hắs8n fnbjWcchợt lúngs8 ts8úng trướcjv5V6E fnbjWcnó!! kfnbjWco phảijv5V6E M6dopBvì M6dopBcái câujv5V6E nós8 ns8ói, mM6dopBà ljv5V6Eà vìfnbjWc s8hành đfnbjWcộng đángM6dopB ijv5V6Eu củafnbjWc nM6dopBó fnbjWcbây giờ!!!fnbjWc ĐôifnbjWc môis8 hồs8ng hàs8o cứfnbjWc cjv5V6Ehu rM6dopBa, gưjv5V6Eơng mặjv5V6Et phụfnbjWcng jv5V6Ephịu!! nós8i tfnbjWcúm gọM6dopBn njv5V6Eếu nfnbjWcó mjv5V6Eà làfnbjWc M6dopBcon gáis8 thjv5V6Eì cfnbjWchắc chắnM6dopB hắjv5V6En fnbjWcsẽ chạfnbjWcy lạjv5V6Ei s8ôm nó!!

“blM6dopBe'!!! M6dopBko fnbjWcchơi vớiM6dopB cậs8u nữa!!”s8 nM6dopBó lèfnbjWc lưỡi,s8 s8xong bỏM6dopB đi!!!

KHOA đơM6dopB ngườfnbjWci mộtM6dopB hồi,jv5V6E rjv5V6Eồi jv5V6Echân bắfnbjWct s8đầu chạys8 thefnbjWco nó!

“M6dopBnày!! tfnbjWcôi xjv5V6Ein fnbjWclỗi rồifnbjWc mà!!jv5V6E” hắnfnbjWc nhs8ăn mặtjv5V6E nfnbjWcói, tajv5V6Ey nắmjv5V6E lấM6dopBy jv5V6Etay nó!!

“tfnbjWcui ks8o chấs8p fnbjWcnhận!” fnbjWcnó đfnbjWcứng ls8ại, hấtfnbjWc mặt!!

“ko chấps8 nhận?fnbjWc” jv5V6EKHOA hỏis8 lại,fnbjWc nếs8u ns8ó fnbjWcnhìn thấyM6dopB mặts8 KHOfnbjWcA lúcs8 nfnbjWcày thìs8 cs8hắc jv5V6Echắn sẽM6dopB phs8át fnbjWchiện nụs8 cfnbjWcười ranM6dopBh s8mãnh củas8 cậu!

“đúnM6dopBg!! Kjv5V6Eo chấps8 nhậjv5V6En!!” fnbjWcnó vjv5V6Eẫn giữjv5V6E nguyM6dopBên fnbjWcbộ mặfnbjWct fnbjWctự kiêujv5V6E cM6dopBủa mình!!!

Bất chợs8t, nfnbjWcó thấjv5V6Ey cM6dopBơ M6dopBthể bịfnbjWc nhấcfnbjWc bổng!!

“aM6dopBh!!! CậfnbjWcu M6dopBlàm s8j vậy!!jv5V6E M6dopBtui téjv5V6E bs8ây giờ!!!s8 Bỏjv5V6E tujv5V6Ei xuốnjv5V6Eg M6dopBcoi!!” s8nó vừaM6dopB jv5V6Evùng vM6dopBẫy, vM6dopBừa cjv5V6Eố gfnbjWciữ thănjv5V6Eg bằngjv5V6E chfnbjWco kM6dopBhỏi ngã!

“haizzzzz!! fnbjWcTôi M6dopBko bjv5V6Eik pjv5V6Ehải lfnbjWcàm M6dopBsao đjv5V6Eể cM6dopBậu M6dopBchấp jv5V6Enhận lờis8 xijv5V6En lM6dopBỗi củM6dopBa tM6dopBôi, nênjv5V6E đànfnbjWch us8y hiếpjv5V6E vậyfnbjWc!!” hM6dopBắn cườiM6dopB rans8h mãnh!!

s8“oa~~ chjv5V6Eóng ms8ặt qfnbjWcuá!! CM6dopBho tus8i xuốfnbjWcng!!” nfnbjWcó bfnbjWcỏ cjv5V6Euộc, s8ko chốngjv5V6E fnbjWccự nữa,M6dopB bắts8 đầfnbjWcu nàis8 nỉ!!

“fnbjWcchưa đc!!M6dopB TfnbjWcôi fnbjWcmún jv5V6Ecậu đM6dopBến nơM6dopBi này!!”s8 s8hắn tís8p s8tục bướcfnbjWc đM6dopBi, s8vừa đis8 vừafnbjWc nói!

“đi đâu?M6dopB Nhưns8g màs8 cũs8ng phảfnbjWci chfnbjWco tus8i xuốngM6dopB chứ!!fnbjWc NgM6dopBười s8ta nhìjv5V6En!” nófnbjWc đjv5V6Eỏ mjv5V6Eặt, nói!!

ĐúngfnbjWc s8là s8người điM6dopB đườngfnbjWc nhjv5V6Eìn njv5V6Eó jv5V6Evà hắns8 rấfnbjWct nhìus8, fnbjWccòn cs8hỉ cM6dopBhỏ M6dopBlung tung!!fnbjWc! AfnbjWci cũngM6dopB nóiM6dopB M6dopB2 đứas8 làfnbjWc …………fnbjWc………………….gay!!!! nhìs8u fnbjWccô s8gái chépjv5V6E fnbjWcmiệng, jv5V6Eđẹp trfnbjWcai màM6dopB lại…………!!

“M6dopBkệ họ!!”jv5V6E hM6dopBắn jv5V6Evẫn s8bước fnbjWcđi, jv5V6Elạnh lM6dopBùng nói!!

Nó kM6dopBo s8ý kiếnjv5V6E s8j nữa!M6dopB! M6dopBnó bM6dopBỏ fnbjWccuộc rồi!!jv5V6E hắs8n thM6dopBì cứs8 bướcs8 s8, cànjv5V6Eg lM6dopBúc M6dopBcàng nhanh!

Đi jv5V6Eđc mộtM6dopB hồi,s8 jv5V6Enó bjv5V6Eắt đfnbjWcầu ngs8he tjv5V6Eiếng nhạs8c fnbjWcầm ĩ!!!jv5V6E M6dopBTheo nóM6dopB s8bik thì…………jv5V6E…đây chẳngjv5V6E phảiM6dopB s8là qjv5V6Euán M6dopBbar hjv5V6Eay saojv5V6E? s8sao hắM6dopBn lạis8 đưas8 fnbjWcnó tớfnbjWci đây?

“phịch!!”M6dopB fnbjWchắn s8đặt ns8ó xuM6dopBống mộM6dopBt cáiM6dopB gM6dopBhế sofa!fnbjWc! MáufnbjWc jv5V6Edồn lênfnbjWc s8não jv5V6Enãy M6dopBgiờ ns8ên M6dopBnó hơifnbjWc chjv5V6Eóng mặt,M6dopB mắtM6dopB ns8ó ts8ạm thfnbjWcời kfnbjWco thfnbjWcấy đjv5V6Ec s8j hjv5V6Eết!! fnbjWcđến khM6dopBi nhìns8 s8đc M6dopBlà fnbjWcđã tfnbjWchấy mìnM6dopBh ngồis8 trfnbjWcên mộtjv5V6E cjv5V6Eái ghếfnbjWc!! BêM6dopBn phảis8 làs8 KHOA!M6dopB! Còs8n bêM6dopBn cạnhM6dopB fnbjWclà mấyjv5V6E jv5V6Ethằng s8mà M6dopBnó fnbjWcko queM6dopBn bjv5V6Eik!! Hìns8h M6dopBnhư làfnbjWc đàM6dopBn efnbjWcm củajv5V6E hắn!jv5V6E s8Chỉ ds8uy nhM6dopBất M6dopBcó mộfnbjWct ns8gười fnbjWcmà nM6dopBó bik……..đfnbjWcó lM6dopBà DUYjv5V6E!! MặtfnbjWc M6dopBnó M6dopBtối s8sầm jv5V6Elại!! cáiM6dopB jv5V6Ebản fnbjWcmặt củaM6dopB s8DUY thậjv5V6Et s8đáng ghétM6dopB M6dopBkhi ns8hìn thấyfnbjWc nó!!s8 cựcfnbjWc kfnbjWcì nhaM6dopBm hiểs8m!! M6dopBash jv5V6Enó ghés8t s8cay ghétM6dopB đs8ắng têfnbjWcn nàs8y nhaz!!!!

Ds8UY ngạM6dopBc jv5V6Enhiên vfnbjWcì ss8ự xjv5V6Euất hiệM6dopBn s8của jv5V6Enó!! cM6dopBả jv5V6Ecách ms8à s8nó xuấts8 hiệnjv5V6E trM6dopBong qfnbjWcuán jv5V6Ebar njv5V6Eày cũs8ng rM6dopBất s8kì lạjv5V6E!! lúcM6dopB vàfnbjWco s8nó đs8c KHOM6dopBA váM6dopBc trjv5V6Eên fnbjWcvai jv5V6Ecứ fnbjWcnhư baM6dopBo gạo!jv5V6E! KHs8OA s8có baM6dopBo gM6dopBiờ fnbjWclàm mấyjv5V6E jv5V6Ecái chs8uyện trẻs8 cM6dopBon nM6dopBày đâujv5V6E chớ?

Nhưng cfnbjWcó vẻfnbjWc nhfnbjWcư s8nó fnbjWcrất gjv5V6Ehét khjv5V6Ei nhìM6dopBn thấyM6dopB cậu,fnbjWc vs8ì fnbjWcvậy jv5V6Emà DUs8Y chfnbjWce sựjv5V6E jv5V6Engạc nhis8ên củM6dopBa mìnM6dopBh, khẽs8 M6dopBnhếch môM6dopBi!! Đjv5V6Eương ns8hiên cậs8u biếtjv5V6E điềufnbjWc đóM6dopB M6dopBlàm chs8o nós8 M6dopBtức tốiM6dopB đfnbjWcến fnbjWcmức nào!!

“này!!” KHjv5V6EOA héts8 lớn,fnbjWc đưajv5V6E trướcM6dopB mặtM6dopB nóM6dopB mộM6dopBt fnbjWcly rượu!

fnbjWcNó lưỡngM6dopB lự,M6dopB s8cầm lfnbjWci s8rượu, rs8ồi nfnbjWcói lớn!

“tufnbjWci M6dopBko bifnbjWcết ufnbjWcống rượu!”

KHOfnbjWcA nghiêjv5V6Eng đầus8 nhjv5V6Eìn jv5V6Enó, nửas8 s8tin nửas8 s8ko!! nhưnM6dopBg mộtfnbjWc đứajv5V6E gfnbjWciống M6dopBcon njv5V6Eít nhưfnbjWc jv5V6Eno nfnbjWcói s8ko bijv5V6Eết uốjv5V6Eng rjv5V6Eượu fnbjWccó jv5V6Elẽ làs8 thật!!

KHOA nhúns8 fnbjWcvai, nhếchfnbjWc mép,fnbjWc rồM6dopBi uốs8ng s8cạn jv5V6Ely rượujv5V6E trênfnbjWc tay!!

ChợfnbjWct KHs8OA ks8hoác vfnbjWcai nójv5V6E, nóiM6dopB! VM6dopBới mọifnbjWc người!

“đâyM6dopB ljv5V6Eà Hs8ẢI, jv5V6Ebạn củafnbjWc tôi!M6dopB! TôM6dopBi tuyêjv5V6En bố,jv5V6E fnbjWctừ M6dopBđây M6dopBtrở đi,s8 nfnbjWcếu fnbjWcai gjv5V6Eây sựs8 vớis8 HẢIs8, jv5V6Ethì cos8i nhưM6dopB lM6dopBà gâyjv5V6E sựfnbjWc vớs8i KHM6dopBOA này!M6dopB!” áM6dopBnh mắts8 KHOfnbjWcA qjv5V6Euét mộts8 lM6dopBượt đàmjv5V6E eM6dopBm M6dopBxung qs8uanh, bfnbjWcọn cfnbjWchúng lM6dopBúc đầufnbjWc njv5V6Egây ngườiM6dopB M6dopBnhìn KHOs8A!! Nhưns8g ls8át sM6dopBau cfnbjWcũng hôjv5V6E tfnbjWco fnbjWc, rồifnbjWc nfnbjWcâng rM6dopBượu lêfnbjWcn uống!!

Chs8ỉ ngjv5V6Eoại trjv5V6Eừ fnbjWcmấy ts8ên bịM6dopB nójv5V6E fnbjWcđánh lầns8 trưM6dopBớc, jv5V6Ecả Ds8UY nữas8!! s8bọn chúM6dopBng biếtfnbjWc nójv5V6E, nhưnfnbjWcg vìM6dopB ns8ghe lờfnbjWci Djv5V6EUY nêM6dopBn jv5V6Eko dáM6dopBm làmM6dopB M6dopBj, chM6dopBỉ ứcM6dopB cfnbjWchế cjv5V6Eầm rưs8ợu uốns8g theo!!

“cậu làjv5V6E bjv5V6Eạn củas8 KHjv5V6EOA, xs8em nhưs8 cũns8g lM6dopBà bfnbjWcạn cs8ủa tôi!M6dopB! ChàofnbjWc ngườijv5V6E anM6dopBh fnbjWcem mới!”s8 chợfnbjWct fnbjWcDUY bướcs8 đếnjv5V6E trướcM6dopB jv5V6Enó, cs8hìa M6dopBtay rjv5V6Ea đểM6dopB M6dopBbắt tfnbjWcay vớiM6dopB nó!!

NfnbjWcó nhìM6dopBn fnbjWcDUY vớijv5V6E áM6dopBnh fnbjWcmắt hìnhs8 vifnbjWcên đạns8! chỉM6dopB hậM6dopBn fnbjWcko tjv5V6Ehể lafnbjWco lM6dopBên đánfnbjWch têfnbjWcn nàM6dopBy vjv5V6Eì KHOs8A đangfnbjWc ởM6dopB đây!!

Nó miễnM6dopB cưM6dopBỡng đs8ưa tjv5V6Eay M6dopBra, bắts8 tajv5V6Ey vjv5V6Eới DUs8Y!! TfnbjWcay Ds8UY nắjv5V6Em chặtjv5V6E tM6dopBay jv5V6Enó! đau!s8 NhưngfnbjWc nfnbjWcó s8vẫn đểfnbjWc gươnfnbjWcg mặtjv5V6E bìfnbjWcnh thản!!s8! jv5V6Ecòn M6dopBcười nữa!

Bên cạnh,s8 KHOfnbjWcA nhs8ìn jv5V6E2 ngườijv5V6E mjv5V6Eà cườiM6dopB! fnbjWcrồi cậuM6dopB tM6dopBíp s8tục uốngs8 ls8i M6dopBthứ 2!

“ajv5V6Esh!! jv5V6ESao nfnbjWcặng vậs8y nè!!”fnbjWc M6dopBnó nhs8ăn mặt,fnbjWc mfnbjWcở jv5V6Ecửa, rồijv5V6E lôis8 M6dopBKHOA vàs8o phòngs8!! NfnbjWcó M6dopBđá vjv5V6Eào châs8n KM6dopBHOA mộtM6dopB cjv5V6Eái njv5V6Ehư ts8rả thùjv5V6E!! jv5V6EAi biểufnbjWc ufnbjWcống nhìs8u quájv5V6E làjv5V6Em s8j, s8để gs8iờ nM6dopBó phảjv5V6Ei s8vác củaM6dopB nfnbjWcợ ns8ày về!!M6dopB M6dopBnó ứcjv5V6E chjv5V6Eế nhjv5V6Eất làfnbjWc têjv5V6En s8DUY!! jv5V6EĐúng làs8 lấyfnbjWc cfnbjWchuyện s8công trjv5V6Eả fnbjWcthù s8tư mà!jv5V6E! Kjv5V6EHOA sas8y xỉn,jv5V6E pM6dopBhận đàfnbjWcn ejv5V6Em cũngs8 cóM6dopB thểM6dopB vás8c đạis8 kjv5V6Ea vfnbjWcề chM6dopBứ!! VậyfnbjWc màjv5V6E ts8ên đs8ó M6dopBchỉ nM6dopBói mộjv5V6Et jv5V6Etiếng “Hs8ẢI làfnbjWc bạnM6dopB jv5V6Ecùng phfnbjWcòng vớis8 KfnbjWcHOA!! NfnbjWcên jv5V6Echo cậM6dopBu s8ấy dẫjv5V6En KfnbjWcHOA vềs8 lfnbjWcà M6dopBđc nhất!!”fnbjWc rồiM6dopB cás8i fnbjWcbọn kis8a fnbjWccũng jv5V6Egật gjv5V6Eật cáis8 đầufnbjWc xojv5V6Eng ngs8ồi xujv5V6Eống tís8p tụs8c uốjv5V6Eng rượu!!jv5V6E M6dopBức fnbjWcchế kfnbjWco s8chứ? CfnbjWcùng pjv5V6Ehòng tfnbjWchì ljv5V6Eiên s8quan M6dopBj hả?fnbjWc tênjv5V6E mặtjv5V6E jv5V6Edày kia!fnbjWc! nfnbjWcó hếtM6dopB ds8ậm chânfnbjWc xuốngfnbjWc sfnbjWcàn, rồM6dopBi M6dopBnhảy jv5V6Etưng lêM6dopBn vìfnbjWc tức!!M6dopB rồM6dopBi s8bao nhifnbjWcu jv5V6Etức s8giận jv5V6Enó dồns8 hếM6dopBt vàos8 chjv5V6Eân KHOM6dopBA, M6dopBđá lấys8 đM6dopBá để!!

“ưm…………….TRANGfnbjWc THƯ!M6dopB!!” troM6dopBng cM6dopBơn mêjv5V6E s8man, hfnbjWcắn lfnbjWciền s8gọi têfnbjWcn mộtfnbjWc ngườijv5V6E!! nóis8 đúngM6dopB hơjv5V6En lM6dopBà gọs8i nó!!

Chân củjv5V6Ea nófnbjWc ngưs8ng giữas8 fnbjWcko trungfnbjWc, nóM6dopB nM6dopBgồi xuốngs8, lắngjv5V6E nghs8e!! TfnbjWchoáng M6dopBvui mừng,s8 kM6dopBêu s8tên s8nó, M6dopBchắc làs8 thís8ch M6dopBòi!! HắcfnbjWc hjv5V6Eắc!! xes8m M6dopBnhư ks8ế hoạjv5V6Ech thànhs8 côngM6dopB mộjv5V6Et nửa!

“HẢI…………HẢI…….M6dopB” hjv5V6Eắn tfnbjWcíp fnbjWctục ls8ầm bầm!!jv5V6E ns8ó thM6dopBì mjv5V6Euốn tjv5V6Eé xỉu!!M6dopB jv5V6Ecái fnbjWcj fnbjWcmà HẢIs8 chứfnbjWc!! Lús8c làs8 s8con jv5V6Egái nófnbjWc làfnbjWc fnbjWcTRANG THƯjv5V6E nhfnbjWcaz!! Còjv5V6En HẢIM6dopB làfnbjWc cofnbjWcn tM6dopBrai mà!!

Nó tròM6dopBn xjv5V6Eoe mắtM6dopB, gưs8ơng mặtfnbjWc thoángM6dopB sfnbjWcợ hãi!fnbjWc! Đừng………fnbjWc..đừng ns8ói lfnbjWcà hắnM6dopB bijv5V6Eến tháM6dopBi nhaz!!s8! CM6dopBon trfnbjWcai fnbjWccũng thíM6dopBch jv5V6Esao? đang tính đứng dậy, chợt hắn quơ tay, làm nó ngã vào lòng hắn!!

Hắn đang trong cơn say, thấy nặng nặng liền lờ mờ mở mắt!! hắn thấy miên man một gương mặt khá là quen thuộc!! là HẢI sao? ko!! sao giờ lại là TRANG THƯ chứ? Là TRANG THƯ sao? đúng rồi, đôi mắt này…………là của TRANG THƯ!! Cả cái mũi, rồi đôi môi!!! Hắn chăm chăm vào đôi môi đó, cứ sát lại gần!!!

Nó như đơ người! (t/g: bịnh truyền kíp mờ!! ai hun cứ đơ người á!! Rồi hun xong lại ****!! hắc hắc!!-TT: mi mún chết lắm rồi phải ko? ta cho mi mấy nhát nhaz!!!!*gương mặt nham hiểm, tay lăm le con dao phay sáng lóa*-t/g: ko!! em iu đời, TT tỉ tỉ tha cho em!!)

Rồi chuyện j tới cũng tới!!!

Đêm tối, trong một căn phòng VIP của trường BOY, có hai mỹ nam đang làm một chuyện mà bất kì nữ sinh nào nhìn thấy cũng phải hét lên!!! Một , họ hét lên vì đc thõa con mắt!! hai, họ hét lên vì nghĩ đây là những cảnh biến thái nhất trong lịch sử loài người! (hì!t/g chém hơi quá!)

Chừng 30 giây sau, nó mới ý thức đc chuyện xảy ra, đương nhiên nó nhanh chóng đẩy hắn , đứng dậy!! nó lấy tay sờ môi mình!! Sao vậy nè!! Nó tự nhiên thấy…………..thinh thích nhaz!! Nó cảm thấy tê tê nơi đầu môi!!

Nó liền lắc đầu trước nhận định đó, rồi chạy thẳng vào WC, ngồi trong đó hàng giờ liền!! tự nhiên…………tim nó đập nhanh quá!