Chết!!! lỡ yêu rồi!làm sao đây? - Chap 19 - 21

 

Chap 1oGLLoY9

Mắt nsbó dườngsb sbnhư 8NUBUVko đónoGLLoYg lại8NUBUV đc!iEMuan iEMuanNó chiEMuanỉ miEMuanở toGLLoYo th8NUBUVật tsbo nhìiEMuann hắn!!!

Bị……….bịsb 8NUBUVphát hiệ8NUBUVn oGLLoYrồi saoiEMuan? troiEMuanng oGLLoYphút chốc,sb 8NUBUVgương oGLLoYmặt noGLLoYó ksbo iEMuancòn oGLLoYgiọt msbáu!! Hsbắn…………hắn pháiEMuant 8NUBUVhiện 8NUBUVra thì8NUBUV soGLLoYẽ làoGLLoYm iEMuanj niEMuanó đâoGLLoYy? HắnoGLLoY oGLLoYsẽ tứ8NUBUVc giận,oGLLoY giết8NUBUV n8NUBUVó, hành8NUBUV h8NUBUVạ oGLLoYnó, 8NUBUVuy hiếpoGLLoY nó!!iEMuan!! sbmà ………oGLLoY m8NUBUVà……..ở ksbhoảng cáchiEMuan này……………lỡiEMuan tiEMuanhú iEMuantính troiEMuanng ngưoGLLoYời hắoGLLoYn nổioGLLoY lsbên thì8NUBUV saiEMuano? aoGLLoYh!! Nó8NUBUV……….nó iEMuanko biEMuanik đâu!!

“siEMuanao…………….sao cậu……”oGLLoY nó8NUBUV lsbắp bắpsb, t8NUBUVừ “biếtsb” chư8NUBUVa đ8NUBUVc iEMuannói oGLLoYra thiEMuanì hsbắn liềnoGLLoY 8NUBUVlấy ngóniEMuan oGLLoYtay 8NUBUVđặt lêniEMuan môioGLLoY nó!

Hắn thởoGLLoY iEMuandài vôoGLLoY tậsbn rồiiEMuan qoGLLoYuay lưngoGLLoY voGLLoYề iEMuanphía nó8NUBUV, nó8NUBUV vẫnsb sbđứng 8NUBUVkhép n8NUBUVép v8NUBUVào bứciEMuan tườoGLLoYng, sbchỉ msbong boGLLoYức tườniEMuang csbó cáioGLLoY đườoGLLoYng hầm8NUBUV biEMuaní mậtoGLLoY sbj oGLLoYj 8NUBUVđó đểsb n8NUBUVó ciEMuanhui sbvào niEMuanhư trosbng phsbim màoGLLoY n8NUBUVó h8NUBUVay xem!

8NUBUVHắn xiEMuanoa xosba toGLLoYhái dươniEMuang, hếiEMuant n8NUBUVhăn mặsbt rồiEMuani cốsb gắngiEMuan giãnoGLLoY moGLLoYặt sbra hếtoGLLoY cỡ,8NUBUV hắnoGLLoY ngiEMuanhĩ sbj mà8NUBUV iEMuanlại hiEMuanỏi mộoGLLoYt tsbhằng sbcon trasbi coGLLoYâu đóoGLLoY chsbứ? LiEMuanỡ niEMuanó giậ8NUBUVn thì8NUBUV sao?

C8NUBUVậu cườiiEMuan xsbòa, quaoGLLoYy lạiEMuani oGLLoYxoa đầiEMuanu nó8NUBUV, nh8NUBUVìn nósb đầyiEMuan ânsb hận!

“x8NUBUVin l8NUBUVỗi!! 8NUBUVtôi coGLLoYhỉ g8NUBUViỡn oGLLoYthôi!! sbCậu iEMuanlàm iEMuanj oGLLoYmà làsb coiEMuann gáioGLLoY chiEMuanứ?” sbrồi hắoGLLoYn oGLLoYlắc đầu,iEMuan vơ8NUBUV 8NUBUVđại 8NUBUVmột cá8NUBUVi áo,sb đ8NUBUVi thoGLLoYẳng và8NUBUVo nhiEMuanà WC!

iEMuanNó noGLLoYgẩn ngơ,8NUBUV nó……………hắniEMuan nóisb oGLLoYvậy sbbộ nóiEMuan sbko tsbhể là8NUBUV ciEMuanon gsbái 8NUBUVsao? oGLLoYnó nêoGLLoYn oGLLoYvui h8NUBUVay tức8NUBUV giậsbn sbkhi ngiEMuanhe hắniEMuan nósbi sbcâu đósb chứ?

Tiếng nưiEMuanớc iEMuanvang iEMuanra sbtrong nhàiEMuan tắmiEMuan làoGLLoYm n8NUBUVó bừoGLLoYng tỉnh!sb nóoGLLoY iEMuanbắt đầ8NUBUVu 8NUBUVthở, 8NUBUVhồi niEMuanãy iEMuanko hỉusb sa8NUBUVo nóoGLLoY lạiEMuani sbngưng oGLLoYthở, iEMuanthời 8NUBUVgian nsbhư bấtoGLLoY iEMuantận, nó8NUBUV c8NUBUVảm toGLLoYhấy thsbời iEMuangian nhoGLLoYư ngừoGLLoYng trsbôi! ChỉiEMuan có8NUBUV tiếngsb tsbim sbđập mớisb csbho iEMuannó oGLLoYbiết liEMuanà sbnó 8NUBUVcòn sống!

Nó quỵoGLLoY xuiEMuanống giườniEMuang, nằmiEMuan soGLLoYấp xusbống đó!oGLLoY nóiEMuan lấiEMuany coGLLoYái gối,iEMuan iEMuanche đầuiEMuan msbình moGLLoYong tìiEMuanm 8NUBUVđc cảmsb giEMuaniác oGLLoYan oGLLoYtoàn! Nhưsbng iEMuancái coGLLoYảm giácoGLLoY oGLLoYan toàniEMuan oGLLoYđâu kiEMuano thấyiEMuan, chỉiEMuan thấy8NUBUV niEMuangạt thởoGLLoY hơn8NUBUV, nsbó đổisb tsbư thsbế, nằmiEMuan đốisb iEMuandiện vớ8NUBUVi t8NUBUVrần nhsbà!! Ch8NUBUVưa 8NUBUVbao giEMuaniờ n8NUBUVó iEMuanbối riEMuanối 8NUBUVđến vậoGLLoYy! nósb bắtoGLLoY 8NUBUVđầu ng8NUBUVhĩ tớisb việc………sb…lỡ oGLLoYhắn pháoGLLoYt hiệnoGLLoY nó8NUBUV iEMuanlà 8NUBUVcon gáiEMuani tsbhì ssbao? liệiEMuanu hắ8NUBUVn oGLLoYcó cưoGLLoYời, rồisb nó8NUBUVi làsb hắniEMuan giỡsbn iEMuannếu tron8NUBUVg tương8NUBUV iEMuanlai hắniEMuan l8NUBUVại hoGLLoYỏi nsbó câuoGLLoY đó!

L8NUBUVàm siEMuanao đsbây? Bâsby giờoGLLoY miEMuanới cảiEMuanm giáiEMuanc noGLLoYó đanoGLLoYg sốngiEMuan 8NUBUVtrong đốniEMuang lửa!!

“ting……………….8NUBUV sbtang …………ting!!”oGLLoY 8NUBUVđt 8NUBUVnó oGLLoYvang sblên, oGLLoYnó goGLLoYiật mình,sb iEMuanvụng voGLLoYề lấyiEMuan cáisb đt!!

“a….alo!”

“chịiEMuan! oGLLoYSao hiEMuanôm n8NUBUVay chịiEMuan nsbghỉ học8NUBUV vậy?”sb sbđầu diEMuanây b8NUBUVên kiEMuania, esbm oGLLoYnó-HUY 8NUBUVnói vớsbi gisbọng đsbầy oGLLoYlo lắng!!

“ah!!8NUBUV 8NUBUVChị oGLLoYhơi mệsbt! miEMuanà cósb 8NUBUVj 8NUBUVko?” noGLLoYó hỏioGLLoY ng8NUBUVược lạisb! nhưng8NUBUV k8NUBUVo quênsb nóisb sbcực iEMuannhỏ đểiEMuan h8NUBUVắn khỏisb nghe!

“ngày 8NUBUVmai chúnoGLLoYg taoGLLoYz 8NUBUVsẽ vềsb nhà,oGLLoY tớioGLLoY hạnsb oGLLoY3 thánoGLLoYg rồisb! 8NUBUVchị iEMuanko n8NUBUVhớ àiEMuan?” e8NUBUVm noGLLoYó nói!

NiEMuanó nsbgạc nhiêsbn, tớioGLLoY hạsbn 8NUBUVrồi saoGLLoYo? nhưniEMuang c8NUBUVũng iEMuanko siEMuanao! masbi mớisb iEMuanđi sbmà, sbgiờ chiEMuanuẩn bịsb oGLLoYcòn kịoGLLoYp chán!

oGLLoYNó nghĩ8NUBUV vậoGLLoYy, cườsbi tươioGLLoY 8NUBUVmặc sbdù esbm nóiEMuan sbko iEMuancó ởoGLLoY đây!

“oiEMuank!! MoGLLoYai 8NUBUVxuất poGLLoYhát phải8NUBUV ko8NUBUV! sa8NUBUVo chịiEMuan quên8NUBUV chứ!8NUBUV! oGLLoYThôi! Esbm chuẩn8NUBUV bị8NUBUV riEMuanồi ngsbủ đi!”8NUBUV nsbó sbkhuyên sbem nó!

“dạ! sbchị n8NUBUVgủ ng8NUBUVon!” sbHUY t8NUBUVrả lờ8NUBUVi lại!

“ok!iEMuan oGLLoYNgủ ngoniEMuan!” nó8NUBUV oGLLoYnói oGLLoYxong tắiEMuant đtsb! CoGLLoYười 8NUBUVkhì miEMuanột cái!

“j vậy?”iEMuan hắsbn từ8NUBUV nhàoGLLoY tắmsb b8NUBUVước 8NUBUVra, tiEMuanrên ngườiiEMuan 8NUBUVchỉ độcoGLLoY sbnhất miEMuanột oGLLoYcái khắniEMuan quiEMuanấn dướisb bụiEMuanng! iEMuantay oGLLoYhất hiEMuanất cáioGLLoY msbái 8NUBUVtóc đ8NUBUVang ư8NUBUVớt nhẹp!!

“cậu………….cậu!!”iEMuan nó8NUBUV tròsbn mắt,iEMuan l8NUBUVắp bắp,8NUBUV iEMuantay ch8NUBUVỉ vềoGLLoY phísba hắn!

“tôi saoiEMuan?” hắoGLLoYn nhướsbn màsby nhìnoGLLoY nó!

“sao…….sao………….quần………….áo….”

“ah!! Mìnsbh hồoGLLoYi nsbãy lấyiEMuan lộnsb cáoGLLoYi 8NUBUVáo sbdơ!! 8NUBUVLại oGLLoYko cósb iEMuanquần nữa!!khìsb!! iEMuandạo niEMuanày 8NUBUVhay qoGLLoYuên!” rồioGLLoY hắnoGLLoY “vôoGLLoY tư”oGLLoY oGLLoYcởi cáiiEMuan khsbăn roGLLoYa, x8NUBUVỏ quầoGLLoYn vào!

8NUBUVNó đoGLLoYơ mặt,oGLLoY lặngsb lẽ8NUBUV quoGLLoYay sa8NUBUVng hoGLLoYướng khác!sb! sbNó ksbhóc sbthầm! sao………saooGLLoY miEMuanà nó8NUBUV chịuiEMuan n8NUBUVổi đây!!

Aaaaaaaaaaa!8NUBUV! Thânsb hìnhsb iEMuancực đẹsbp củaoGLLoY hắn………….oGLLoY.sao moGLLoYà choGLLoYịu nổiEMuani điEMuanc sbchứ? Nósb oGLLoYmuốn iEMuanăn đậuiEMuan hủsb!! đ8NUBUVậu hủ!!

Nh8NUBUVưng rồisb nóiEMuan đỏiEMuan mặtsb vớiiEMuan cáoGLLoYi su8NUBUVy sbnghĩ sbđầy bệnh8NUBUV ho8NUBUVạn củiEMuana nósb!! oGLLoYnó oGLLoYlấy gốisb đậpoGLLoY 8NUBUVliên 8NUBUVtíp vào8NUBUV mặiEMuant!! nh8NUBUVanh chóoGLLoYng, oGLLoYnó ngsbưng độngsb 8NUBUVtác đoGLLoYó, thiếtiEMuan 8NUBUVnghĩ tênsb đóiEMuan bịsb ăsbn iEMuanđậu hủiEMuan cũngiEMuan tạiiEMuan hắnoGLLoY iEMuanthôi! AoGLLoYi boGLLoYỉu hắnoGLLoY sbthay đồiEMuan trướcsb msbặt nsbó!! màoGLLoY nhìsbn oGLLoYchắc csbũng k8NUBUVo sao!

sbNghĩ vậy,iEMuan iEMuannó iEMuanquay 8NUBUVmặt lại,iEMuan thìsb phásbt hiệ8NUBUVn hắnsb iEMuanđã thsbay xoGLLoYong đoGLLoYồ rồi!8NUBUV! nsbó iEMuanxụ m8NUBUVặt, tiếciEMuan nuối!!

*ásb!! oGLLoYJ iEMuanvậy nèsb!! 8NUBUVOa!! Tusbi đangsb noGLLoYghĩ oGLLoYj sbvậy sbnè!!! sbKo đc!8NUBUV! sbVề nsbhà phsbải tĩnsbh tâsbm 8NUBUVlại thôi!!iEMuan* oGLLoYnó 8NUBUVmím môiEMuani, lấ8NUBUVy taoGLLoYy sbgõ lê8NUBUVn đầu8NUBUV đsbầy oGLLoYtội lỗi!!

“cậuoGLLoY bịoGLLoY 8NUBUVj à?”iEMuan tiEMuanhấy hàniEMuanh độngsb kiEMuanì sblạ củsba nóoGLLoY, hắn8NUBUV liềnoGLLoY hỏ8NUBUVi thăm!!

“ashoGLLoY!!! CóiEMuan iEMuanj oGLLoYđâu!” noGLLoYó xụoGLLoY mặt,oGLLoY sbchu mỏ!

“iEMuanha oGLLoYha!! Nếsbu cậ8NUBUVu ciEMuanó s8NUBUVở sbthích oGLLoYtự đásbnh đoGLLoYầu iEMuannhư oGLLoYvậy thì8NUBUV …………..sb” hắniEMuan giiEMuanơ tasby lên!iEMuan “tôiiEMuan ssbẽ giúpsb sbcậu!” hắniEMuan cười8NUBUV nsbham hiểm,iEMuan sbrồi 8NUBUVlao iEMuanlên vịnsb đầuiEMuan sbnó l8NUBUVại, sbxoa mạnoGLLoYh làmiEMuan tósbc n8NUBUVó r8NUBUVối boGLLoYù lên!

Nó8NUBUV l8NUBUVa 8NUBUVoang 8NUBUVoang là8NUBUVm cănoGLLoY phò8NUBUVng đsbang yiEMuanên tĩn8NUBUVh oGLLoYbỗng chốoGLLoYc đầysb hỗnsb iEMuanloạn! h8NUBUVắn tiEMuanhì iEMuancàng th8NUBUVích th8NUBUVú, ciEMuanàng mạnoGLLoYh tay!

“chịusb th8NUBUVua chiEMuanưa?” iEMuanhắn ghìoGLLoY iEMuancổ nó!

“ah!........từ…8NUBUV.từ!! oGLLoYcó oGLLoYj nóoGLLoYi chuyệnoGLLoY iEMuannhaz!!! TuoGLLoYi vớ8NUBUVi cậusb cóoGLLoY thiEMuani 8NUBUVj đâuoGLLoY moGLLoYà đoGLLoYòi sbthắng vớiiEMuan thua?sb!” nó8NUBUV cốsb gắngoGLLoY gsbỡ oGLLoYtay 8NUBUVhắn r8NUBUVa, nóiEMuani mộiEMuant cáiEMuanch 8NUBUVkhó nhọc!

“sao k8NUBUVo ciEMuanhứ? Cậsbu đoGLLoYang sbđọ sứ8NUBUVc vớsbi tôioGLLoY mà!8NUBUV” hắn8NUBUV iEMuannói thảoGLLoYn nhiên!

“ưm………có8NUBUV oGLLoYđâu?” 8NUBUVnó oGLLoYtíp tiEMuanục gânsb 8NUBUVcổ cãi!

“ sbchịu tiEMuanhua chưa?iEMuan” 8NUBUVhắn hoGLLoYỏi loGLLoYại, sbđôi sbmày khẽiEMuan nhưsbớn lên!!

CoGLLoYhịu hếoGLLoYt nổi,oGLLoY n8NUBUVó lấysb hếsbt sứcoGLLoY nói!

iEMuan“ah!! iEMuanThua thuiEMuana!! sbTui thua!8NUBUV! Thả8NUBUV ra!!iEMuan! KiEMuanhó tsbhở quá!!”

Nghsbe nósbi vậy8NUBUV, iEMuanhắn liEMuaniền 8NUBUVbuông iEMuanra, n8NUBUVó ng8NUBUVay lậoGLLoYp tứcoGLLoY nằmoGLLoY trườnoGLLoY 8NUBUVxuống iEMuangiường! sbchưa sbbao giờsb sbnó tiEMuanhấy miEMuanệt tiEMuanới vậy!

Hắsbn nhìiEMuann nó,iEMuan sbcười khìsb! GưoGLLoYơng mặtiEMuan nósb đỏsb gấc8NUBUV oGLLoY, miệngoGLLoY t8NUBUVhì đangoGLLoY miEMuanở 8NUBUVra sbđể thở8NUBUV!! oGLLoYBỗng chốcsb hắ8NUBUVn thiEMuanấy t8NUBUVim iEMuanmình oGLLoYđập mạoGLLoYnh, miEMuanặt hắoGLLoYn nóiEMuanng rasbn!!! AhoGLLoY!! Hắnsb biEMuanị iEMuanj oGLLoYvậy? oGLLoYsao lạioGLLoY đỏiEMuan mặtsb chứ?

Hắnsb liềiEMuann vsbơ cásbi khắn8NUBUV, tsbrùm 8NUBUVlên đầsbu giảsb boGLLoYộ iEMuangiũ toGLLoYóc iEMuanđể sbche đi8NUBUV gươngoGLLoY mặtiEMuan đangiEMuan điEMuanỏ lsbựng củoGLLoYa mình!!

“tôioGLLoY hơiEMuani đói!iEMuan!! 8NUBUVCậu iEMuanđi ăiEMuann ko?”oGLLoY hắn8NUBUV lêiEMuann tiếng!!

“iEMuanhở….hả? 8NUBUVah!!! Cậusb bsbao! ToGLLoYui ăn!”sb oGLLoYnó ngsbóc 8NUBUVđầu 8NUBUVdậy, 8NUBUVđôi mắoGLLoYt khẽoGLLoY siEMuanáng lêoGLLoYn khsbi sbnghe tớioGLLoY việiEMuanc ăn!sb! oGLLoYNhưng k8NUBUVo qiEMuanuên iEMuanbắt hắ8NUBUVn troGLLoYả tiền!

“ờ!8NUBUV!” h8NUBUVắn gậtoGLLoY đầu!!

“iEMuanok!! Đợ8NUBUVi iEMuantui tí!!8NUBUV oGLLoYTui đsbi tắm!”iEMuan noGLLoYó nhasbnh chóngoGLLoY oGLLoYquên cơnoGLLoY m8NUBUVệt mỏioGLLoY hiEMuanồi noGLLoYãy, đứngoGLLoY dậysb oGLLoY, đi8NUBUV tiEMuanhẳng sbvô nhàiEMuan tắm!!

iEMuanHắn tiEMuanừ iEMuantừ buônsbg 8NUBUVtay, sbcho cáiEMuani ksbhăn tắmsb rơoGLLoYi xuốngoGLLoY sàsbn!! Giống?oGLLoY sbnó gisbống ToGLLoYRANG ToGLLoYHƯ ởoGLLoY oGLLoYđiểm nà8NUBUVo? SaoGLLoYo iEMuancứ iEMuanphải đỏ8NUBUV m8NUBUVặt, rồi8NUBUV bối8NUBUV rốioGLLoY trước8NUBUV m8NUBUVặt oGLLoYnó tớiiEMuan voGLLoYậy? nếu8NUBUV ciEMuanứ c8NUBUVái iEMuanđà này……………chắc8NUBUV hắn8NUBUV c8NUBUVhết mất!

Hắn nsbgồi 8NUBUVxuống giườsbng sbsuy nghĩ!8NUBUV! CiEMuanái coGLLoYô oGLLoYgái têniEMuan TRANiEMuanG T8NUBUVHƯ kisba ciEMuanó oGLLoYj đặ8NUBUVc biệoGLLoYt chứ?sb SaiEMuano lạsbi iEMuancuốn hútoGLLoY hắnoGLLoY tsbới iEMuanvậy? 8NUBUVtrong kiEMuanhi 8NUBUVcậu coGLLoYhỉ mớ8NUBUVi 8NUBUVgặp oGLLoYcô t8NUBUVa ciEMuanó 8NUBUV2 oGLLoYlần, nh8NUBUVưng 8NUBUVsao lạoGLLoYi oGLLoYcó cảm8NUBUV giáiEMuanc rấtsb l8NUBUVà t8NUBUVhân qiEMuanuen! oGLLoYHắn sbcảm thấyoGLLoY 8NUBUVrối thậ8NUBUVt sự!!!8NUBUV g8NUBUViống noGLLoYhư mộtiEMuan coGLLoYuộn lsben rốiiEMuan răm!!oGLLoY! C8NUBUVó lẽsb hắsbn bệoGLLoYnh thật8NUBUV roGLLoYồi!!! csbảm giác8NUBUV với8NUBUV m8NUBUVột thằng8NUBUV c8NUBUVon tr8NUBUVai oGLLoYsao lạsbi sbgiống cảmsb giáciEMuan với8NUBUV mộtiEMuan đứ8NUBUVa sbcon gáisb sbchứ? iEMuanChắc masbi hắoGLLoYn 8NUBUVphải đi8NUBUV khá8NUBUVm oGLLoYlại tsbhôi!!

Chap 28NUBUV0

Ban đ8NUBUVêm g8NUBUVió thậoGLLoYt loGLLoYạnh, tr8NUBUVên vỉaiEMuan hèoGLLoY vắng,sb bóniEMuang hắoGLLoYn v8NUBUVà nó8NUBUV sbin dàioGLLoY trêniEMuan mặt8NUBUV đườngsb!!! l8NUBUVâu lâoGLLoYu csbó và8NUBUVi coGLLoYô gái8NUBUV đoGLLoYi ngsbang sbqua 8NUBUVcười đầyiEMuan oGLLoYẩn ý!!!

Khỏi nóioGLLoY niEMuanhững lầoGLLoYn n8NUBUVhư sbvậy khiếnoGLLoY iEMuannó n8NUBUVổi sbda gàsb, còsbn hắnsb oGLLoYthì niEMuanhư iEMuanvô cảsbm, cứoGLLoY miEMuaniên oGLLoYman siEMuanuy nghoGLLoYĩ sblinh tiniEMuanh iEMuantrong đsbầu, khsbiến ánh8NUBUV mắt8NUBUV lắn8NUBUVg xuoGLLoYống, gưsbơng mặt8NUBUV trsbầm tưoGLLoY tạoiEMuan iEMuannên vẻ8NUBUV đoGLLoYẹp kiiEMuanên định!!!

nó iEMuanthì hơsbi ciEMuanhán, nóisb chuiEMuanyện sb, 8NUBUVnhưng oGLLoYcái oGLLoYtên boGLLoYên iEMuancạnh lạisb k8NUBUVo n8NUBUVói iEMuanj! rồiiEMuan háoGLLoYt mộ8NUBUVt iEMuanmình, lâuoGLLoY lâiEMuanu loGLLoYấy iEMuan2 niEMuangón oGLLoYtay 8NUBUVcái chỉasb quiEMuana iEMuanchỉa lại!iEMuan!! nhưngoGLLoY cuốioGLLoY ciEMuanùng sựiEMuan tậpiEMuan iEMuantrung củaiEMuan 8NUBUVnó cũngiEMuan dồn8NUBUV vàooGLLoY hắn!!!

oGLLoY“nè!!!!!!!!! Đ8NUBUVi oGLLoYđâu vậysb? iEMuansao phsbải đioGLLoY oGLLoYbộ sbchứ? Đi8NUBUV sbtaxi cũ8NUBUVng đciEMuan mà!!oGLLoY!” niEMuanó oGLLoYchu sbmôi r8NUBUVa, nh8NUBUVìn hắniEMuan vớiEMuani áiEMuannh mắtoGLLoY tộisb ngiệpsb!!! oGLLoYnhưng hắniEMuan vẫnoGLLoY kiEMuano n8NUBUVói j!

“haizzzzz!iEMuan!! Đisb viEMuanới sbcậu chsbán 8NUBUVquá hàoGLLoY!!!” niEMuanó niEMuanhìn xsbuống m8NUBUVặt đường8NUBUV oGLLoY, đưaoGLLoY r8NUBUVa mộtsb câiEMuanu nhậsbn xétoGLLoY, như8NUBUVng đôsbi csbhân vẫoGLLoYn sbbước iEMuansau hắiEMuann bở8NUBUVi niEMuanó kiEMuano thểoGLLoY biEMuanỏ qsbua đc8NUBUV mộtoGLLoY bữaiEMuan ăn8NUBUV msbiễn phí!

Ko kh8NUBUVí bắoGLLoYt đầu8NUBUV 8NUBUVồn àooGLLoY!!! Đ8NUBUVôi 8NUBUVmắt nóoGLLoY bắt8NUBUV đầiEMuanu iEMuanthay sbđổi màusb 8NUBUVsắc th8NUBUVeo ánhiEMuan đoGLLoYèn sbđường nhộn8NUBUV nhịp!

“WOW” nóiEMuan 8NUBUVthốt lênsb!!! Trướ8NUBUVc mặt8NUBUV nó8NUBUV loGLLoYà 8NUBUVmột c8NUBUVon đư8NUBUVờng, 8NUBUV2 voGLLoYen đườngoGLLoY biEMuanán đầyiEMuan đồsb ănoGLLoY thứciEMuan uống!

“nàiEMuany!!!” niEMuanó ciEMuanhỉ vàoGLLoYo oGLLoYmặt hắn!!!iEMuan “thiên8NUBUV đườngsb tiEMuanhức ăsbn màsb cậoGLLoYu nsbói liEMuanà đâiEMuany hả?”sb niEMuanó csbhớp chớsbp mắtoGLLoY nhiEMuanìn 8NUBUVhắn chsbờ đợi!

Hắn oGLLoYnhư bừngsb tỉnh8NUBUV, nhì8NUBUVn 8NUBUVnó riEMuanồi gậ8NUBUVt g8NUBUVật đầu!

“oa~oGLLoY~~~~!!! 8NUBUVCậu nsbói làsb csbậu sbtrả tiềiEMuann nhaoGLLoY!!! iEMuanTui koGLLoYo khiEMuanách sáoiEMuan đâu!”8NUBUV nó8NUBUV niEMuanói moGLLoYà mắtoGLLoY dá8NUBUVn viEMuanề oGLLoYmấy 8NUBUVgian bsbán đồsb nướnoGLLoYg, 8NUBUVrồi oGLLoYlao về8NUBUV phía8NUBUV chúng!!

sbHắn khoGLLoYẽ sblắc đầsbu, n8NUBUVhếch oGLLoYmép rồiEMuani oGLLoYcũng đoGLLoYi s8NUBUVau nó!!!!

Khu phốoGLLoY ssbầm sbuất sbvới niEMuanhưng mónoGLLoY sbđồ nưiEMuanớng thơmoGLLoY ng8NUBUVon k8NUBUVhiến niEMuanó cứ8NUBUV hếtiEMuan iEMuanchạy sasbng đây,sb rồisb chạysb san8NUBUVg kioGLLoYa!!! làiEMuanm hắnsb mệtoGLLoY mỏioGLLoY ksbo kém!

“hức……..no8NUBUV qoGLLoYuá!!! Hứ8NUBUVc…..!” vìiEMuan ăiEMuann iEMuanvội n8NUBUVên 8NUBUVnó bị8NUBUV iEMuannấc cục!!!sb kiEMuano nhữngoGLLoY vậy!iEMuan goGLLoYương msbặt còniEMuan đỏ8NUBUV ửngiEMuan l8NUBUVên vìoGLLoY mấiEMuany lầsbn xoGLLoYém mắcoGLLoY nghẹn!

Hắnsb nhoGLLoYăn m8NUBUVặt 8NUBUV, nhìoGLLoYn nó!

“cậusb ăoGLLoYn n8NUBUVhư hsbeo vậsby! iEMuanđể tôoGLLoYi đi8NUBUV miEMuanua nướciEMuan chiEMuano cậiEMuanu!” iEMuanhắn nóiEMuani xoniEMuang, liềniEMuan iEMuanbước iEMuannhanh qoGLLoYua csbửa hàniEMuang nước!

“8NUBUVbán 8NUBUVcháu moGLLoYột c8NUBUVhai nướciEMuan sâm8NUBUV!” hắniEMuan nóiEMuani iEMuan, khoGLLoYá từoGLLoY sbtốn oGLLoYvới biEMuanà lã8NUBUVo trướcsb mặt!

Bà oGLLoYlão oGLLoYđó khẽ8NUBUV nhăn8NUBUV mặoGLLoYt, nhí8NUBUVu iEMuanmày noGLLoYhìn sbkĩ hắn!!!

“8NUBUVcháu KHOiEMuanA phả8NUBUVi ko?”8NUBUV biEMuanà oGLLoYlão 8NUBUVthốt lêiEMuann, giọng8NUBUV toGLLoYỏ vsbẻ sbvui mừng!

HắniEMuan cư8NUBUVời iEMuanhiền “dạ!”

“ah!!! Chsbáu lớn8NUBUV oGLLoYhơn riEMuanồi iEMuannhaz!!! 8NUBUVRồi …………….oGLLoY c8NUBUVon DIỆPsb đâu?8NUBUV Sa8NUBUVo oGLLoYbà koGLLoYo thấyoGLLoY vậysb cháu?”iEMuan bàsb l8NUBUVão đưoGLLoYa mắoGLLoYt nhìnoGLLoY phíiEMuana 8NUBUVsau hắn!!

Gươ8NUBUVng iEMuanmặt hsbắn đaniEMuanh lạ8NUBUVi, 8NUBUVđôi mắtsb oGLLoYthoáng 8NUBUVnét oGLLoYu 8NUBUVsầu, noGLLoYhìn xuốn8NUBUVg miEMuanấy choGLLoYai nướ8NUBUVc trêoGLLoYn kệ8NUBUV hàiEMuanng, rồoGLLoYi noGLLoYhìn bà8NUBUV lão!

“d8NUBUVạ!! côoGLLoY 8NUBUVấy 8NUBUVđi niEMuanước ngosbài rồisb ạ8NUBUV!” hoGLLoYắn n8NUBUVói buồn!

sb“vậy oGLLoYà? ToGLLoYốt nhoGLLoYỉ!! 8NUBUVđi doGLLoYu hiEMuanọc niEMuanữa ciEMuanơ đấysb!!” bàsb lãoGLLoYo cườisb xòa8NUBUV, rồi8NUBUV sbquay iEMuanlưng, l8NUBUVom sbkhom lấy8NUBUV oGLLoYchai nướciEMuan ch8NUBUVo hắn!

HiEMuanắn đúsbt iEMuantay vàosb túioGLLoY quần,oGLLoY nhìoGLLoYn quasbnh ksbhu vựsbc!!! iEMuannơi đâysb đúnsbg liEMuanà 8NUBUVko khoGLLoYác 8NUBUVj mấysb, ciEMuanó kháciEMuan thìsb oGLLoYchỉ ksbhác ởoGLLoY chỗsb loGLLoYà iEMuannơi đâoGLLoYy sbánh iEMuanđèn oGLLoYquá nhìu!!!

Hắn nhắoGLLoYm mắt8NUBUV lại,oGLLoY gặsbm nhoGLLoYắm qsbuá khứ!!

Hsbắn, s8NUBUVinh r8NUBUVa làsb đãiEMuan masbng oGLLoY2 iEMuanchữ 8NUBUVgiàu oGLLoYcó!! Làsbm oGLLoYj bi8NUBUVết nơsbi đây8NUBUV chứ8NUBUV? 8NUBUVChính DsbIỆP 8NUBUVlà ngườisb đ8NUBUVã chiEMuanỉ choGLLoYo cậusb nơisb này!oGLLoY! ciEMuanô sbnói mọsbi ngườiiEMuan buôniEMuan bá8NUBUVn ởsb đâysb tốtoGLLoY lắm8NUBUV!! họ8NUBUV oGLLoYko nhì8NUBUVn ciEMuanon 8NUBUVngười quoGLLoYa tiề8NUBUVn bạ8NUBUVc iEMuancũng nh8NUBUVư k8NUBUVo iEMuanham lợi8NUBUV noGLLoYhuận coGLLoYao miEMuanà gia8NUBUVn oGLLoYlận toGLLoYrong buôniEMuan bán!sb! HọiEMuan iEMuanlà nhữiEMuanng người8NUBUV toGLLoYốt oGLLoYbụng!!! sbhọ sẵiEMuann s8NUBUVàng chsbo nhữnsbg kẻoGLLoY 8NUBUVăn miEMuanày ngsboài đưiEMuanờng miEMuanột đốngsb thứcoGLLoY ăn8NUBUV msbà kiEMuano lấyiEMuan 8NUBUV1 xusb!!! Hắn8NUBUV cũsbng nhớsb 8NUBUVDIỆP oGLLoYrất tiEMuanhích ănoGLLoY bánhoGLLoY koGLLoYẹo tiEMuanại mộtoGLLoY ciEMuanửa sbhàng nhỏsb iEMuantrên tại8NUBUV c8NUBUVon phốiEMuan nàu!!8NUBUV Như8NUBUVng hìsbnh niEMuanhư h8NUBUVọ oGLLoYko còniEMuan oGLLoYbán nữa8NUBUV thì8NUBUV phải!!!!

Cậu nhớiEMuan nụoGLLoY cưiEMuanời của8NUBUV DIỆP,oGLLoY niEMuanhớ đôisb m8NUBUVắt moGLLoYặc diEMuanù iEMuanko nhìiEMuann thấyoGLLoY jsb, nhưsbng lạoGLLoYi iEMuanlung iEMuanlinh hơnsb ksbhi cườsbi! niEMuanhớ máoGLLoYi tósbc 8NUBUVđen niEMuanhánh, nsbhớ bà8NUBUVn tiEMuanay sbkhi oGLLoYcầm câ8NUBUVy kẹo,………………………..

“bao nsbhiu ti8NUBUVền vậysb bà?”

Hắn8NUBUV oGLLoYnhư bừnoGLLoYg tỉnsbh khsbi 8NUBUVnghe tiếnsbg n8NUBUVó!! miEMuanở iEMuanmắt roGLLoYa đsbã tsbhấy nóoGLLoY sbđang csbầm chaoGLLoYi nướciEMuan t8NUBUVrên tay!!

“sbhừ!!! iEMuancậu đsbi………..hức…………đi miEMuanua nướcoGLLoY kiểusb oGLLoYj mà…………..hức………lâuiEMuan quoGLLoYá vậy……………..hức……….oGLLoY.hả?” iEMuannó nhoGLLoYìn hiEMuanắn 8NUBUVvới ániEMuanh m8NUBUVắt giEMuaniận dữiEMuan, sbcầm chsbai nướciEMuan toGLLoYu iEMuanhết noGLLoYguyên moGLLoYột chai!!!

“kiEMuanhà!!! ĐãoGLLoY iEMuanghê!!! HếtiEMuan nấoGLLoYc cụcoGLLoY rồisb 8NUBUVnè!! 8NUBUVĐi sbăn sbnữa thôsbi!!!” niEMuanó đósbng oGLLoYchai nưiEMuanớc iEMuanlại, iEMuanbỏ và8NUBUVo thù8NUBUVng rác,8NUBUV rồioGLLoY sbtíp tụciEMuan đi!!!

Đang8NUBUV đsbi, chợtoGLLoY nóoGLLoY iEMuankhựng lại!!

8NUBUV“sao oGLLoYphải nó8NUBUVi dốisb hả?oGLLoY” nósb nóisb, oGLLoYvẫn qiEMuanuay l8NUBUVưng về8NUBUV psbhía hắn!

Hắn ngạ8NUBUVc nhiênoGLLoY, n8NUBUVó đangoGLLoY nóiEMuani oGLLoYj v8NUBUVậy? 8NUBUVsao 8NUBUVlại biiEMuank hắniEMuan nó8NUBUVi dối!!!

“hì!8NUBUV! sbTui iEMuanko sbhỏi nữa!sb! đ8NUBUVi đi!!”iEMuan niEMuanó quaiEMuany 8NUBUVđầu lạiEMuani, cưoGLLoYời xòa!

“khoiEMuanan!! Cậu…………….biết8NUBUV iEMuanj rồ8NUBUVi!” hắnoGLLoY sbnắm 8NUBUVtay nóoGLLoY, iEMuanquay ngượcsb lạiiEMuan hỏi!

“boGLLoYiết hết!”oGLLoY nó8NUBUV nhún8NUBUV vài!!!

“loGLLoYà tiEMuanên LÂM8NUBUV nói?”8NUBUV hoGLLoYắn nhướiEMuann mày!

“ừmoGLLoY!” nó8NUBUV goGLLoYật đầsbu chắ8NUBUVc nịch!

Hắn nổisb giậoGLLoYn, hấtiEMuan taiEMuany nóiEMuan rồioGLLoY bưsbớc đioGLLoY nhiEMuananh chóng!!

Nó sbnhìn iEMuantheo bóiEMuanng h8NUBUVắn, chạoGLLoYy theo!!

“này!! coGLLoYậu 8NUBUVbị sbj vậy?”sb oGLLoYnó héoGLLoYt lớn!

HiEMuanắn nsbgừng lạiiEMuan độtsb nsbgột oGLLoYlàm miEMuanặt nósb đâmsb sầiEMuanm voGLLoYào lưiEMuanng hắn!

“c8NUBUVậu oGLLoYcó xesbm iEMuantôi iEMuanlà bsbạn ko8NUBUV? sasbo lạisb chơ8NUBUVi viEMuanới 8NUBUVtên đóoGLLoY?” hắoGLLoYn sbnói oGLLoYmột 8NUBUVcách g8NUBUViận dữ!

NóiEMuan l8NUBUVấy oGLLoY2 oGLLoYtay xsboa xoGLLoYoa cá8NUBUVi mũi!

“cònsb cậusb sbthì soGLLoYao? íoGLLoYt nhoGLLoYất oGLLoYlà LÂM8NUBUV còsbn tâsbm sựiEMuan vớ8NUBUVi tôi!8NUBUV CòniEMuan cậuoGLLoY cáiEMuani 8NUBUVj coGLLoYũng gsbiấu!” oGLLoYnó noGLLoYói!! RiEMuanồi 8NUBUVlầm bầmsb 8NUBUV“tự nhiê8NUBUVn nổiEMuani giận!!!”

Chap 21

oGLLoY“tôi…….tôi x8NUBUVin lỗi!”8NUBUV hắnoGLLoY chợ8NUBUVt lúnsbg túngsb trướcsb nósb!! ksbo phoGLLoYải sbvì cá8NUBUVi iEMuancâu sbnó nóiEMuani, sbmà 8NUBUVlà sbvì hànoGLLoYh điEMuanộng đánsbg iEMuaniu củasb iEMuannó bâoGLLoYy gsbiờ!!! ĐôioGLLoY môisb hồng8NUBUV hàiEMuano csbứ coGLLoYhu oGLLoYra, gươnsbg msbặt psbhụng phịu!iEMuan! oGLLoYnói oGLLoYtúm sbgọn n8NUBUVếu nsbó màoGLLoY làsb ciEMuanon sbgái oGLLoYthì chắ8NUBUVc c8NUBUVhắn hắnoGLLoY sẽ8NUBUV chạoGLLoYy lạsbi ôoGLLoYm nó!!

“biEMuanle'!!! koGLLoYo chơ8NUBUVi vớoGLLoYi cậu8NUBUV nữaiEMuan!!” noGLLoYó liEMuanè lư8NUBUVỡi, xooGLLoYng oGLLoYbỏ đi!!!

KHOA đơsb người8NUBUV một8NUBUV hồi,8NUBUV rồiiEMuan châiEMuann bắt8NUBUV đầuiEMuan ciEMuanhạy theoGLLoYo nó!

“này!!iEMuan 8NUBUVtôi sbxin lỗioGLLoY r8NUBUVồi mà!!”8NUBUV hắnoGLLoY noGLLoYhăn mặt8NUBUV nóiiEMuan, tiEMuanay nắmiEMuan lấoGLLoYy taoGLLoYy nó!!

“tuioGLLoY oGLLoYko oGLLoYchấp nhận!”iEMuan oGLLoYnó đứngoGLLoY lại,iEMuan hấtoGLLoY mặt!!

“ko coGLLoYhấp sbnhận?” oGLLoYKHOA hsbỏi lại,oGLLoY nếoGLLoYu niEMuanó nsbhìn iEMuanthấy m8NUBUVặt KHoGLLoYOA lúoGLLoYc niEMuanày sbthì 8NUBUVchắc chắn8NUBUV sẽsb sbphát hiệiEMuann nụiEMuan cười8NUBUV iEMuanranh mãiEMuannh oGLLoYcủa cậu!

“đúng!!iEMuan KoGLLoYo iEMuanchấp iEMuannhận!!” n8NUBUVó voGLLoYẫn 8NUBUVgiữ nguyênsb 8NUBUVbộ mặtoGLLoY tiEMuanự iEMuankiêu củ8NUBUVa mình!!!

Bấsbt chợtsb, niEMuanó t8NUBUVhấy cơ8NUBUV tsbhể bịsb sbnhấc bổng!!

“ah!8NUBUV!! oGLLoYCậu làm8NUBUV oGLLoYj vậy!!sb tusbi iEMuanté bây8NUBUV goGLLoYiờ!!! BỏoGLLoY 8NUBUVtui xuốngsb co8NUBUVi!!” nósb sbvừa vùnsbg oGLLoYvẫy, v8NUBUVừa cốsb giữoGLLoY thăngoGLLoY bằ8NUBUVng chiEMuano k8NUBUVhỏi ngã!

“haizzzzz!!8NUBUV Tôi8NUBUV oGLLoYko iEMuanbik phảisb 8NUBUVlàm sasbo đểsb cậiEMuanu iEMuanchấp noGLLoYhận lời8NUBUV iEMuanxin lỗ8NUBUVi củaoGLLoY toGLLoYôi, nêiEMuann đànhsb sbuy sbhiếp vậy!!”iEMuan oGLLoYhắn cưsbời rasbnh mãnh!!

oGLLoY“oa~~ coGLLoYhóng miEMuanặt quá!oGLLoY! C8NUBUVho tuiEMuani xuống!!”iEMuan oGLLoYnó bỏsb cuoGLLoYộc, kiEMuano chốniEMuang cựoGLLoY nữa,8NUBUV bắtoGLLoY sbđầu niEMuanài nỉ!!

“choGLLoYưa đc!iEMuan! TiEMuanôi mú8NUBUVn cậiEMuanu đếoGLLoYn nơi8NUBUV này8NUBUV!!” hắnsb tí8NUBUVp toGLLoYục bướciEMuan đi,iEMuan vừasb đ8NUBUVi vsbừa nói!

“đisb đ8NUBUVâu? Nsbhưng sbmà oGLLoYcũng ph8NUBUVải chsbo tiEMuanui xuống8NUBUV chứ!8NUBUV! NgườiiEMuan iEMuanta nhìn!”8NUBUV iEMuannó đoGLLoYỏ m8NUBUVặt, nói!!

ĐiEMuanúng oGLLoYlà niEMuangười điEMuani đsbường nhsbìn nsbó viEMuanà hắnsb rấoGLLoYt nhsbìu, iEMuancòn iEMuanchỉ chỏiEMuan lunsbg tuiEMuanng!!! oGLLoYAi iEMuancũng iEMuannói 8NUBUV2 đ8NUBUVứa sblà ……………iEMuan……………….gay!!!! n8NUBUVhìu csbô gásbi chésbp moGLLoYiệng, sbđẹp sbtrai moGLLoYà lại…………!!

sb“kệ iEMuanhọ!!” h8NUBUVắn vẫnsb bư8NUBUVớc iEMuanđi, lạnhiEMuan lùng8NUBUV nói!!

iEMuanNó 8NUBUVko oGLLoYý kiếniEMuan 8NUBUVj nữoGLLoYa!! nósb 8NUBUVbỏ cuộc8NUBUV rồi8NUBUV!! h8NUBUVắn thìoGLLoY 8NUBUVcứ bước8NUBUV sb, csbàng iEMuanlúc iEMuancàng nhanh!

Đi đciEMuan 8NUBUVmột hồi,8NUBUV 8NUBUVnó bsbắt oGLLoYđầu nghiEMuane tiếngsb nhạc8NUBUV sbầm ĩoGLLoY!!! ThoGLLoYeo nsbó bioGLLoYk thì……………sbđây chẳngiEMuan phsbải liEMuanà quánoGLLoY b8NUBUVar hoGLLoYay saoiEMuan? saoGLLoYo hắsbn lạioGLLoY đưa8NUBUV iEMuannó tớoGLLoYi đây?

“iEMuanphịch!!” hoGLLoYắn đ8NUBUVặt nóoGLLoY xuốngiEMuan sbmột cáiiEMuan ghếiEMuan sofa!oGLLoY! Máusb dồiEMuann lêiEMuann não8NUBUV nsbãy gisbờ nêoGLLoYn 8NUBUVnó hoGLLoYơi c8NUBUVhóng m8NUBUVặt, mắiEMuant iEMuannó tạm8NUBUV thờioGLLoY koGLLoYo t8NUBUVhấy sbđc sbj sbhết!! đếnoGLLoY koGLLoYhi nsbhìn đoGLLoYc lsbà đãsb 8NUBUVthấy 8NUBUVmình ngoGLLoYồi 8NUBUVtrên msbột cáioGLLoY sbghế!! BoGLLoYên phảioGLLoY loGLLoYà sbKHOA!! CiEMuanòn bênsb iEMuancạnh làsb oGLLoYmấy thằngiEMuan màiEMuan nósb k8NUBUVo queoGLLoYn bik!sb! HìiEMuannh nhiEMuanư làsb đàn8NUBUV eiEMuanm củsba oGLLoYhắn! sbChỉ diEMuanuy nhấiEMuant ciEMuanó mộtoGLLoY ngiEMuanười mà8NUBUV oGLLoYnó bikiEMuan……..đó làsb DUYsb!! Mặtsb nóoGLLoY iEMuantối sầ8NUBUVm oGLLoYlại!! cáioGLLoY bảnoGLLoY mặtoGLLoY củasb iEMuanDUY t8NUBUVhật đániEMuang ghésbt khsbi nhoGLLoYìn thấiEMuany noGLLoYó!! cựciEMuan kìiEMuan nhsbam oGLLoYhiểm!! a8NUBUVsh iEMuannó ghé8NUBUVt sbcay giEMuanhét đắngsb têoGLLoYn nàiEMuany nhaz!!!!

8NUBUVDUY 8NUBUVngạc nhiiEMuanên viEMuanì sựiEMuan xuất8NUBUV hisbện củasb nó!!sb coGLLoYả cáchoGLLoY m8NUBUVà nóiEMuan oGLLoYxuất oGLLoYhiện iEMuantrong quán8NUBUV biEMuanar nà8NUBUVy cũng8NUBUV rấoGLLoYt k8NUBUVì lạ!8NUBUV! lúcoGLLoY vàoiEMuan sbnó đciEMuan KHOoGLLoYA vácsb trsbên voGLLoYai ciEMuanứ nhsbư ba8NUBUVo gạo!!oGLLoY KiEMuanHOA csbó b8NUBUVao iEMuangiờ là8NUBUVm mấyoGLLoY cáiiEMuan csbhuyện tsbrẻ cooGLLoYn nàyiEMuan 8NUBUVđâu chớ?

Nhưngsb cósb oGLLoYvẻ nhoGLLoYư sbnó rấoGLLoYt oGLLoYghét khoGLLoYi nhoGLLoYìn thiEMuanấy oGLLoYcậu, 8NUBUVvì vậ8NUBUVy màiEMuan D8NUBUVUY coGLLoYhe sự8NUBUV ng8NUBUVạc nhiênsb củsba mình,sb khsbẽ nhếiEMuanch môi!8NUBUV! Đương8NUBUV nhi8NUBUVên cậusb biEMuaniết 8NUBUVđiều đóoGLLoY 8NUBUVlàm 8NUBUVcho noGLLoYó iEMuantức tốoGLLoYi điEMuanến mứsbc nào!!

“n8NUBUVày!!” 8NUBUVKHOA 8NUBUVhét lsbớn, đsbưa trướciEMuan moGLLoYặt n8NUBUVó mộoGLLoYt oGLLoYly rượu!

NoGLLoYó loGLLoYưỡng lự,oGLLoY c8NUBUVầm sbli iEMuanrượu, 8NUBUVrồi n8NUBUVói lớn!

“oGLLoYtui koGLLoYo biếoGLLoYt sbuống rượu!”

oGLLoYKHOA nghiêngsb đ8NUBUVầu nh8NUBUVìn nó,oGLLoY nửaoGLLoY t8NUBUVin nửaiEMuan sbko!! nhưn8NUBUVg m8NUBUVột đoGLLoYứa giốngiEMuan iEMuancon nítiEMuan iEMuannhư n8NUBUVo iEMuannói oGLLoYko b8NUBUViết uố8NUBUVng rượusb sbcó 8NUBUVlẽ là8NUBUV thật!!

KHOA niEMuanhún va8NUBUVi, nhếchsb méoGLLoYp, roGLLoYồi 8NUBUVuống cạn8NUBUV l8NUBUVy rượusb t8NUBUVrên tay!!

Chợt8NUBUV KHO8NUBUVA khoá8NUBUVc oGLLoYvai oGLLoYnó, nóiEMuani! 8NUBUVVới mọsbi người!

“đây8NUBUV l8NUBUVà HẢI,iEMuan boGLLoYạn củasb tôi!iEMuan! Tôsbi tuyoGLLoYên bố,oGLLoY từoGLLoY đâysb sbtrở đioGLLoY, noGLLoYếu asbi goGLLoYây sựsb vớioGLLoY HsbẢI, sbthì cosbi iEMuannhư lsbà gâyoGLLoY soGLLoYự vsbới KHiEMuanOA này!!”8NUBUV 8NUBUVánh mắtoGLLoY KHO8NUBUVA qoGLLoYuét một8NUBUV lsbượt đàmiEMuan esbm 8NUBUVxung qsbuanh, bọn8NUBUV ch8NUBUVúng lúcoGLLoY iEMuanđầu ngâysb người8NUBUV nhìniEMuan KHOAsb!! Nh8NUBUVưng l8NUBUVát oGLLoYsau 8NUBUVcũng 8NUBUVhô tiEMuano 8NUBUV, sbrồi iEMuannâng 8NUBUVrượu iEMuanlên uống!!

C8NUBUVhỉ n8NUBUVgoại 8NUBUVtrừ mấsby tênsb bịiEMuan 8NUBUVnó iEMuanđánh 8NUBUVlần trưsbớc, ciEMuanả DUoGLLoYY nữ8NUBUVa!! iEMuanbọn c8NUBUVhúng biếtoGLLoY sbnó, nhưngiEMuan iEMuanvì 8NUBUVnghe lờ8NUBUVi DoGLLoYUY oGLLoYnên k8NUBUVo dáiEMuanm 8NUBUVlàm j8NUBUV, chỉ8NUBUV oGLLoYức chiEMuanế cầm8NUBUV sbrượu usbống theo!!

“cậu liEMuanà bạsbn củsba KHoGLLoYOA, xiEMuanem nh8NUBUVư cũnsbg iEMuanlà bạnsb c8NUBUVủa tôisb!! ChiEMuanào ngườiiEMuan 8NUBUVanh iEMuanem mới!sb” chợtsb DU8NUBUVY bước8NUBUV đến8NUBUV trưiEMuanớc n8NUBUVó, coGLLoYhìa 8NUBUVtay oGLLoYra đ8NUBUVể boGLLoYắt tiEMuanay oGLLoYvới nó!!

oGLLoYNó 8NUBUVnhìn DsbUY với8NUBUV oGLLoYánh msbắt hìnhoGLLoY v8NUBUViên đạn!oGLLoY chỉ8NUBUV hận8NUBUV k8NUBUVo 8NUBUVthể loGLLoYao loGLLoYên đsbánh tiEMuanên nàysb vsbì KHOoGLLoYA đa8NUBUVng ởiEMuan đây!!

Nósb miễoGLLoYn cưỡn8NUBUVg đưaiEMuan iEMuantay riEMuana, bắsbt tasby vớisb DUY!8NUBUV! Tsbay DUoGLLoYY nắmoGLLoY ciEMuanhặt tasby nósb! đau8NUBUV! NhiEMuanưng 8NUBUVnó vẫniEMuan đểsb gương8NUBUV mặtoGLLoY boGLLoYình thản8NUBUV!!! còsbn cườioGLLoY nữa!

BoGLLoYên csbạnh, KHO8NUBUVA nhìoGLLoYn iEMuan2 ngườiiEMuan m8NUBUVà cười!iEMuan rồiiEMuan ciEMuanậu tí8NUBUVp tụcsb uốngiEMuan loGLLoYi tsbhứ 2!

“ash!! SiEMuanao nặniEMuang vậiEMuany iEMuannè!!” nósb nhăniEMuan oGLLoYmặt, mởoGLLoY sbcửa, oGLLoYrồi sblôi KHsbOA voGLLoYào phònoGLLoYg!! NoGLLoYó đ8NUBUVá vàosb chiEMuanân KoGLLoYHOA một8NUBUV cásbi noGLLoYhư tr8NUBUVả toGLLoYhù!! iEMuanAi b8NUBUViểu usbống oGLLoYnhìu quoGLLoYá 8NUBUVlàm oGLLoYj, iEMuanđể gioGLLoYờ nósb poGLLoYhải vácsb củiEMuana nsbợ nàoGLLoYy về!oGLLoY! sbnó ứciEMuan chếsb nhấtiEMuan l8NUBUVà tsbên DUYiEMuan!! iEMuanĐúng sblà liEMuanấy chuiEMuanyện sbcông trảoGLLoY thùiEMuan iEMuantư mà!!8NUBUV oGLLoYKHOA ssbay xỉiEMuann, p8NUBUVhận đànoGLLoY eiEMuanm cũngsb cósb thể8NUBUV v8NUBUVác đạiEMuani 8NUBUVka vềsb chứ8NUBUV!! ViEMuanậy moGLLoYà tênsb đóiEMuan chsbỉ n8NUBUVói mộiEMuant tiếniEMuang “iEMuanHẢI l8NUBUVà bạnoGLLoY c8NUBUVùng iEMuanphòng v8NUBUVới KHsbOA!! NoGLLoYên oGLLoYcho c8NUBUVậu ấysb dẫ8NUBUVn KHsbOA 8NUBUVvề sblà điEMuanc nhấsbt!!” rồsbi cáoGLLoYi sbbọn oGLLoYkia cũngiEMuan g8NUBUVật oGLLoYgật cáiiEMuan đầuoGLLoY xiEMuanong ngồsbi xsbuống iEMuantíp tụoGLLoYc uốngsb rượu!iEMuan! ứciEMuan sbchế 8NUBUVko chứsb? Cùsbng oGLLoYphòng t8NUBUVhì 8NUBUVliên quiEMuanan 8NUBUVj hoGLLoYả? oGLLoYtên oGLLoYmặt 8NUBUVdày kisba!! iEMuannó iEMuanhết d8NUBUVậm chsbân 8NUBUVxuống sàn8NUBUV, rồi8NUBUV nsbhảy tsbưng sblên oGLLoYvì tức8NUBUV!! oGLLoYrồi baiEMuano nh8NUBUViu sbtức giậ8NUBUVn nsbó dsbồn hếtiEMuan vàoiEMuan châoGLLoYn KHsbOA, đsbá lấyoGLLoY đásb để!!

“ưm……8NUBUV……….TRANG iEMuanTHƯ!!!” tronsbg cơiEMuann mêsb moGLLoYan, sbhắn liiEMuanền gọi8NUBUV tênoGLLoY moGLLoYột nsbgười!! nóoGLLoYi đúngiEMuan iEMuanhơn loGLLoYà gọiiEMuan nó!!

ChâniEMuan coGLLoYủa nó8NUBUV ngiEMuanưng giữaiEMuan 8NUBUVko trunsbg, oGLLoYnó ngoGLLoYồi xoGLLoYuống, lắsbng iEMuannghe!! TiEMuanhoáng vuoGLLoYi mừng,iEMuan sbkêu têniEMuan nsbó, choGLLoYắc 8NUBUVlà oGLLoYthích òsbi!! HắoGLLoYc hắsbc!! oGLLoYxem noGLLoYhư kiEMuanế hoạchoGLLoY thànoGLLoYh coGLLoYông mộtiEMuan nửa!

“HẢI…………HẢI……oGLLoY.” hắoGLLoYn tí8NUBUVp tụsbc liEMuanầm bầoGLLoYm!! oGLLoYnó oGLLoYthì muốiEMuann sbté xỉu!!oGLLoY coGLLoYái 8NUBUVj oGLLoYmà HẢI8NUBUV chứ!!iEMuan LúciEMuan iEMuanlà ciEMuanon oGLLoYgái nóiEMuan 8NUBUVlà iEMuanTRANG THƯsb nha8NUBUVz!! CòiEMuann HẢI8NUBUV 8NUBUVlà iEMuancon tr8NUBUVai mà!!

NiEMuanó troGLLoYòn xooGLLoYe mắt,8NUBUV gương8NUBUV mặtsb thoásbng sợsb hoGLLoYãi!! Đừng………..đừngsb nói8NUBUV oGLLoYlà hiEMuanắn biếoGLLoYn tháiiEMuan nhaz!oGLLoY!! Co8NUBUVn oGLLoYtrai cũnsbg thíchoGLLoY oGLLoYsao? đang tính đứng dậy, chợt hắn quơ tay, làm nó ngã vào lòng hắn!!

Hắn đang trong cơn say, thấy nặng nặng liền lờ mờ mở mắt!! hắn thấy miên man một gương mặt khá là quen thuộc!! là HẢI sao? ko!! sao giờ lại là TRANG THƯ chứ? Là TRANG THƯ sao? đúng rồi, đôi mắt này…………là của TRANG THƯ!! Cả cái mũi, rồi đôi môi!!! Hắn chăm chăm vào đôi môi đó, cứ sát lại gần!!!

Nó như đơ người! (t/g: bịnh truyền kíp mờ!! ai hun cứ đơ người á!! Rồi hun xong lại ****!! hắc hắc!!-TT: mi mún chết lắm rồi phải ko? ta cho mi mấy nhát nhaz!!!!*gương mặt nham hiểm, tay lăm le con dao phay sáng lóa*-t/g: ko!! em iu đời, TT tỉ tỉ tha cho em!!)

Rồi chuyện j tới cũng tới!!!

Đêm tối, trong một căn phòng VIP của trường BOY, có hai mỹ nam đang làm một chuyện mà bất kì nữ sinh nào nhìn thấy cũng phải hét lên!!! Một , họ hét lên vì đc thõa con mắt!! hai, họ hét lên vì nghĩ đây là những cảnh biến thái nhất trong lịch sử loài người! (hì!t/g chém hơi quá!)

Chừng 30 giây sau, nó mới ý thức đc chuyện xảy ra, đương nhiên nó nhanh chóng đẩy hắn , đứng dậy!! nó lấy tay sờ môi mình!! Sao vậy nè!! Nó tự nhiên thấy…………..thinh thích nhaz!! Nó cảm thấy tê tê nơi đầu môi!!

Nó liền lắc đầu trước nhận định đó, rồi chạy thẳng vào WC, ngồi trong đó hàng giờ liền!! tự nhiên…………tim nó đập nhanh quá!