Chết!!! lỡ yêu rồi!làm sao đây? - Chap 19 - 21

 

Chap 1uBmLkS9

MắtuBmLkS nóGk dườngJT8QLa nGkhư kJT8QLao đóngGk lạioxvNPu đcuBmLkS! NuBmLkSó Gkchỉ Gkmở toxvNPuo thoxvNPuật toxvNPuo nhìnJT8QLa hắn!!!

Bị……….bịJT8QLa phátoxvNPu hiGkện rGkồi saGko? troxvNPuong phúoxvNPut chốc,uBmLkS gươnoxvNPug mGkặt noxvNPuó kGko cònuBmLkS gGkiọt máuBmLkSu!! Hắn…………hGkắn pháuBmLkSt hiuBmLkSện JT8QLara JT8QLathì soxvNPuẽ uBmLkSlàm Gkj oxvNPunó đJT8QLaây? HJT8QLaắn sẽGk tứGkc giận,Gk giếoxvNPut uBmLkSnó, Gkhành JT8QLahạ oxvNPunó, uBmLkSuy hiếpJT8QLa nó!!uBmLkS!! moxvNPuà Gk……… mà……..ởoxvNPu khouBmLkSảng oxvNPucách này……………lỡJT8QLa tGkhú tíGknh JT8QLatrong ngườioxvNPu hắuBmLkSn nổioxvNPu lêGkn thJT8QLaì suBmLkSao? ahuBmLkS!! Nó……….nóJT8QLa koxvNPuo oxvNPubik đâu!!

“sao…………….saouBmLkS cậu……”JT8QLa nóuBmLkS loxvNPuắp JT8QLabắp, từuBmLkS “biết”oxvNPu cJT8QLahưa đGkc nóuBmLkSi uBmLkSra tGkhì hGkắn liềuBmLkSn lJT8QLaấy ngGkón taoxvNPuy đoxvNPuặt lJT8QLaên môJT8QLai nó!

Hắn thuBmLkSở dàiGk vôoxvNPu tậnoxvNPu rồiGk quGkay lưngGk vềoxvNPu Gkphía JT8QLanó, nóGk vẫnuBmLkS đứoxvNPung khépGk népuBmLkS vàJT8QLao oxvNPubức tườGkng, chỉuBmLkS moxvNPuong bứcuBmLkS tưGkờng Gkcó cuBmLkSái đườngoxvNPu hầmJT8QLa Gkbí mậtJT8QLa JT8QLaj uBmLkSj đóuBmLkS đểGk nuBmLkSó chuBmLkSui uBmLkSvào nhuBmLkSư tGkrong phioxvNPum màuBmLkS nJT8QLaó hoxvNPuay xem!

JT8QLaHắn uBmLkSxoa oxvNPuxoa tháGki dươuBmLkSng, hếtuBmLkS nhănuBmLkS mJT8QLaặt rJT8QLaồi cốGk gắnoxvNPug giãoxvNPun mặtoxvNPu roxvNPua uBmLkShết cỡ,JT8QLa hắnJT8QLa nghuBmLkSĩ uBmLkSj màoxvNPu lạJT8QLai hỏioxvNPu mộtuBmLkS oxvNPuthằng cuBmLkSon uBmLkStrai cGkâu đóuBmLkS chuBmLkSứ? LJT8QLaỡ uBmLkSnó Gkgiận thJT8QLaì sao?

Cậu cườiGk oxvNPuxòa, quGkay lạiJT8QLa xoGka đầuoxvNPu nó,uBmLkS nhuBmLkSìn nóuBmLkS đoxvNPuầy JT8QLaân hận!

“xinoxvNPu lỗi!uBmLkS! toxvNPuôi chỉoxvNPu gJT8QLaiỡn thoxvNPuôi!! CậuGk lJT8QLaàm uBmLkSj moxvNPuà loxvNPuà cuBmLkSon gáoxvNPui chGkứ?” rồiJT8QLa hắnJT8QLa lắcoxvNPu đầu,oxvNPu vơoxvNPu đạiuBmLkS uBmLkSmột cuBmLkSái JT8QLaáo, điJT8QLa thẳngoxvNPu vàooxvNPu nhàoxvNPu WC!

oxvNPuNó ngẩnGk nJT8QLagơ, nó……………hắnuBmLkS noxvNPuói vậuBmLkSy bộoxvNPu nJT8QLaó oxvNPuko thểJT8QLa lJT8QLaà coxvNPuon uBmLkSgái sauBmLkSo? noxvNPuó nêuBmLkSn vuJT8QLai uBmLkShay oxvNPutức gJT8QLaiận khJT8QLai ngJT8QLahe hắnGk noxvNPuói cGkâu Gkđó chứ?

TiếoxvNPung nGkước vGkang uBmLkSra JT8QLatrong Gknhà tuBmLkSắm oxvNPulàm noxvNPuó bừngJT8QLa tỉnh!oxvNPu Gknó bJT8QLaắt đGkầu thoxvNPuở, hồiuBmLkS nãuBmLkSy kuBmLkSo hỉuGk Gksao nóoxvNPu lạiGk ngGkưng tuBmLkShở, tuBmLkShời giuBmLkSan nhGkư buBmLkSất tJT8QLaận, nóJT8QLa cảmJT8QLa thấyoxvNPu thờiJT8QLa gioxvNPuan nhJT8QLaư ngừoxvNPung trôi!oxvNPu CoxvNPuhỉ JT8QLacó tiJT8QLaếng tiGkm đậpJT8QLa mớiGk cuBmLkSho noxvNPuó biếtuBmLkS JT8QLalà nóJT8QLa cuBmLkSòn sống!

Nó quỵJT8QLa xuốGkng giường,Gk noxvNPuằm sấJT8QLap xuốngoxvNPu đóoxvNPu! nóoxvNPu lấoxvNPuy cGkái gối,uBmLkS Gkche đầuGk mìnuBmLkSh Gkmong Gktìm đJT8QLac cảmoxvNPu giuBmLkSác auBmLkSn toànJT8QLa! NhoxvNPuưng cáioxvNPu cảmoxvNPu giáuBmLkSc JT8QLaan oxvNPutoàn đâGku uBmLkSko thấy,oxvNPu chỉuBmLkS toxvNPuhấy ngạtuBmLkS thởoxvNPu hJT8QLaơn, uBmLkSnó Gkđổi tuBmLkSư uBmLkSthế, nằGkm Gkđối diuBmLkSện vGkới JT8QLatrần uBmLkSnhà!! ChưaGk uBmLkSbao gGkiờ nuBmLkSó bJT8QLaối rốiJT8QLa đếnGk vậuBmLkSy! oxvNPunó bJT8QLaắt đoxvNPuầu ngJT8QLahĩ tớJT8QLai việc…………lỡJT8QLa hJT8QLaắn pháuBmLkSt hiệGkn Gknó làJT8QLa uBmLkScon gGkái thuBmLkSì sauBmLkSo? lGkiệu hắoxvNPun cJT8QLaó cười,Gk rồoxvNPui nuBmLkSói làJT8QLa hắnJT8QLa giỡnoxvNPu nếuBmLkSu oxvNPutrong tươnguBmLkS luBmLkSai uBmLkShắn lGkại JT8QLahỏi noxvNPuó Gkcâu đó!

Làm saJT8QLao uBmLkSđây? BâyGk giờJT8QLa mớJT8QLai cảmGk giácuBmLkS JT8QLanó đJT8QLaang sốngoxvNPu trouBmLkSng đGkống lửa!!

“ting……………….Gk tJT8QLaang …………ting!!”JT8QLa đoxvNPut JT8QLanó vaGkng lêoxvNPun, nuBmLkSó oxvNPugiật mình,Gk vụuBmLkSng vềGk lấyoxvNPu JT8QLacái đt!!

“a….alo!”

“coxvNPuhị! SuBmLkSao JT8QLahôm naGky cuBmLkShị ngoxvNPuhỉ họcGk vậyoxvNPu?” đầGku dJT8QLaây boxvNPuên kGkia, euBmLkSm nó-HoxvNPuUY nGkói Gkvới oxvNPugiọng đầyoxvNPu JT8QLalo lắng!!

“ah!! ChịJT8QLa hơiJT8QLa mệuBmLkSt! Gkmà oxvNPucó oxvNPuj ko?Gk” uBmLkSnó hỏiGk ngượoxvNPuc lạiJT8QLa! nJT8QLahưng uBmLkSko uBmLkSquên nóiuBmLkS cựJT8QLac nhỏoxvNPu đoxvNPuể hắoxvNPun JT8QLakhỏi nghe!

“ngàyJT8QLa oxvNPumai choxvNPuúng toxvNPuaz uBmLkSsẽ vềJT8QLa nhàuBmLkS, tớGki oxvNPuhạn Gk3 thánJT8QLag rồioxvNPu! chịGk koxvNPuo nGkhớ à?”uBmLkS Gkem nGkó nói!

Nó noxvNPugạc nuBmLkShiên, Gktới JT8QLahạn rồiuBmLkS JT8QLasao? Gknhưng Gkcũng uBmLkSko saouBmLkS! muBmLkSai mớioxvNPu oxvNPuđi Gkmà, oxvNPugiờ chuẩnoxvNPu bịuBmLkS cGkòn kịpoxvNPu chán!

oxvNPuNó nghJT8QLaĩ Gkvậy, cưuBmLkSời tươJT8QLai moxvNPuặc dJT8QLaù oxvNPuem nóGk kuBmLkSo cGkó ởoxvNPu đây!

“ok!! MJT8QLaai xoxvNPuuất phátJT8QLa phảiJT8QLa Gkko! soxvNPuao Gkchị oxvNPuquên cJT8QLahứ!! Thôi!JT8QLa JT8QLaEm chuJT8QLaẩn bịuBmLkS rồoxvNPui ngJT8QLaủ đi!”Gk Gknó kuBmLkShuyên eGkm nó!

“dạ!Gk chịuBmLkS nGkgủ ngon!”oxvNPu uBmLkSHUY trảuBmLkS lờiGk lại!

“ok!uBmLkS NgủJT8QLa nuBmLkSgon!” nóJT8QLa nóiJT8QLa xouBmLkSng tắGkt uBmLkSđt! CườiGk khìJT8QLa mộtoxvNPu cái!

“Gkj vậy?”JT8QLa hắnJT8QLa từJT8QLa nJT8QLahà tắmuBmLkS buBmLkSước uBmLkSra, trêuBmLkSn ngườioxvNPu oxvNPuchỉ oxvNPuđộc nhấGkt JT8QLamột cGkái khắnuBmLkS quấnJT8QLa dướiJT8QLa JT8QLabụng! JT8QLatay huBmLkSất hấtoxvNPu Gkcái máuBmLkSi oxvNPutóc đuBmLkSang ướtJT8QLa nhẹp!!

“cậu………….cậu!!JT8QLa” nJT8QLaó Gktròn mắtuBmLkS, lắpoxvNPu bắpJT8QLa, taJT8QLay cuBmLkShỉ JT8QLavề pGkhía hắn!

“tôiJT8QLa sao?”JT8QLa hắGkn Gknhướn Gkmày nhJT8QLaìn nó!

“sao…….sao………….quần………….áo….”

“aGkh!! MJT8QLaình hồiGk nãJT8QLay loxvNPuấy luBmLkSộn cáiJT8QLa uBmLkSáo JT8QLadơ!! uBmLkSLại Gkko cJT8QLaó quầnJT8QLa nữa!!khìuBmLkS!! dạuBmLkSo nàuBmLkSy Gkhay quên!Gk” rồioxvNPu hắuBmLkSn “vôGk tJT8QLaư” cởJT8QLai cáGki Gkkhăn raoxvNPu, xỏJT8QLa JT8QLaquần vào!

Nó đơGk mặt,oxvNPu lặngGk JT8QLalẽ quuBmLkSay sanuBmLkSg oxvNPuhướng oxvNPukhác!! NóJT8QLa khóJT8QLac thầGkm! sao……oxvNPu…sao uBmLkSmà nóoxvNPu chịuBmLkSu uBmLkSnổi đây!!

AaaaaaaaaaaGk!! ThGkân hìnhJT8QLa cJT8QLaực đẹpuBmLkS củaGk hắn…………..saGko oxvNPumà chịGku uBmLkSnổi đcoxvNPu chuBmLkSứ? NuBmLkSó muuBmLkSốn oxvNPuăn đậuBmLkSu hủGk!! đậuuBmLkS hủ!!

NhoxvNPuưng rồioxvNPu nJT8QLaó Gkđỏ mặoxvNPut vuBmLkSới oxvNPucái uBmLkSsuy nghoxvNPuĩ đuBmLkSầy bệnJT8QLah hGkoạn JT8QLacủa oxvNPunó!! nuBmLkSó lấuBmLkSy goxvNPuối đậGkp liênJT8QLa tíoxvNPup vàoGk mặuBmLkSt!! noxvNPuhanh uBmLkSchóng, nóoxvNPu noxvNPugưng độngJT8QLa Gktác oxvNPuđó, tJT8QLahiết nGkghĩ tênJT8QLa uBmLkSđó bGkị ănuBmLkS đJT8QLaậu JT8QLahủ cũnoxvNPug tạiJT8QLa hắJT8QLan thôi!JT8QLa GkAi boxvNPuỉu hắnoxvNPu thGkay Gkđồ trướcGk mặtGk uBmLkSnó!! màGk nGkhìn choxvNPuắc cũnGkg kJT8QLao sao!

NgoxvNPuhĩ vJT8QLaậy, oxvNPunó qoxvNPuuay mặtuBmLkS lại,uBmLkS Gkthì JT8QLaphát hiệnGk hắJT8QLan đãuBmLkS toxvNPuhay Gkxong đồGk rồi!!JT8QLa noxvNPuó JT8QLaxụ oxvNPumặt, JT8QLatiếc nuối!!

*á!JT8QLa! JT8QLaJ vậyJT8QLa nuBmLkSè!! OuBmLkSa!! TuGki đanJT8QLag uBmLkSnghĩ oxvNPuj vậyJT8QLa nJT8QLaè!!! JT8QLaKo JT8QLađc!! VuBmLkSề nhàoxvNPu phảJT8QLai oxvNPutĩnh uBmLkStâm JT8QLalại JT8QLathôi!!* nGkó moxvNPuím môJT8QLai, lấJT8QLay oxvNPutay uBmLkSgõ JT8QLalên đầuuBmLkS đuBmLkSầy tộuBmLkSi lỗi!!

“cậuBmLkSu bịJT8QLa Gkj à?”oxvNPu thGkấy hànhGk độngoxvNPu uBmLkSkì JT8QLalạ củauBmLkS Gknó, hoxvNPuắn liềuBmLkSn hỏJT8QLai thăm!!

“Gkash!!! CóGk oxvNPuj đâu!”oxvNPu oxvNPunó xụJT8QLa mGkặt, cGkhu mỏ!

Gk“ha ha!oxvNPu! NếuJT8QLa cậJT8QLau cGkó uBmLkSsở JT8QLathích tựoxvNPu đáoxvNPunh đoxvNPuầu nhưGk vậyuBmLkS JT8QLathì …………..”oxvNPu hắJT8QLan Gkgiơ tuBmLkSay luBmLkSên! “tôiGk sẽoxvNPu giúGkp cậu!Gk” huBmLkSắn cGkười nhJT8QLaam hJT8QLaiểm, ruBmLkSồi laJT8QLao lênGk oxvNPuvịn đầoxvNPuu Gknó lạiJT8QLa, xooxvNPua mạGknh làmuBmLkS tóoxvNPuc uBmLkSnó rốoxvNPui bùuBmLkS lên!

NóuBmLkS luBmLkSa JT8QLaoang oanGkg lGkàm cJT8QLaăn poxvNPuhòng đaJT8QLang yênoxvNPu oxvNPutĩnh bGkỗng chốGkc JT8QLađầy hỗnJT8QLa loạn!Gk hắnJT8QLa thìJT8QLa cànguBmLkS JT8QLathích thú,oxvNPu càuBmLkSng Gkmạnh tay!

“chịuJT8QLa tJT8QLahua JT8QLachưa?” hắnoxvNPu goxvNPuhì cJT8QLaổ nó!

“ah!........từ….từ!! Gkcó Gkj nóGki chuoxvNPuyện nhaz!!oxvNPu! GkTui vớiJT8QLa Gkcậu cGkó tGkhi oxvNPuj đoxvNPuâu màJT8QLa đòiuBmLkS tGkhắng voxvNPuới thua?uBmLkS!” uBmLkSnó JT8QLacố gắnGkg JT8QLagỡ taGky hGkắn raJT8QLa, nóuBmLkSi mộGkt cácGkh kJT8QLahó nhọc!

“suBmLkSao kJT8QLao chứ?Gk oxvNPuCậu oxvNPuđang đọuBmLkS sứcuBmLkS vớiGk tôJT8QLai mà!”Gk hắJT8QLan nóuBmLkSi thảnuBmLkS nhiên!

“JT8QLaưm………có đâu?”oxvNPu oxvNPunó tGkíp uBmLkStục gâuBmLkSn cổJT8QLa cãi!

uBmLkS“ chịoxvNPuu tJT8QLahua chưuBmLkSa?” hoxvNPuắn Gkhỏi JT8QLalại, uBmLkSđôi màyuBmLkS khẽGk nhướnGk lên!!

Chịu hếtoxvNPu noxvNPuổi, nGkó lấyuBmLkS oxvNPuhết sứoxvNPuc nói!

“ah!! ThoxvNPuua tJT8QLahua!! uBmLkSTui toxvNPuhua!! TuBmLkShả rauBmLkS!!! KhóuBmLkS thởuBmLkS quá!!”

Nghe nJT8QLaói uBmLkSvậy, hắGkn lJT8QLaiền buJT8QLaông oxvNPura, nJT8QLaó ngaGky uBmLkSlập tứcoxvNPu nuBmLkSằm trưGkờn xoxvNPuuống goxvNPuiường! coxvNPuhưa baGko uBmLkSgiờ nóJT8QLa thấyuBmLkS oxvNPumệt tớiuBmLkS vậy!

HắnoxvNPu nhìJT8QLan Gknó, cườiuBmLkS kuBmLkShì! GươGkng JT8QLamặt uBmLkSnó đỏoxvNPu gấcGk JT8QLa, miệnguBmLkS tGkhì đoxvNPuang muBmLkSở ruBmLkSa đểoxvNPu thở!!Gk BỗoxvNPung JT8QLachốc hắJT8QLan thJT8QLaấy oxvNPutim mìnuBmLkSh đậpoxvNPu muBmLkSạnh, uBmLkSmặt hắoxvNPun JT8QLanóng ran!!oxvNPu! Ah!JT8QLa! HắJT8QLan oxvNPubị oxvNPuj vậy?JT8QLa uBmLkSsao oxvNPulại đỏoxvNPu mặtJT8QLa chứ?

HắGkn liềnGk uBmLkSvơ oxvNPucái khắnuBmLkS, JT8QLatrùm lêuBmLkSn uBmLkSđầu giảuBmLkS buBmLkSộ guBmLkSiũ tócoxvNPu Gkđể chGke Gkđi gưGkơng mặtoxvNPu đanJT8QLag đỏJT8QLa uBmLkSlựng củaoxvNPu mình!!

“tôioxvNPu hGkơi đói!uBmLkS!! GkCậu đJT8QLai ănuBmLkS uBmLkSko?” hắnGk lênoxvNPu tiếng!!

“hở….hả?oxvNPu oxvNPuah!!! CậuGk oxvNPubao! TuBmLkSui ăn!”oxvNPu noxvNPuó ngócGk đoxvNPuầu oxvNPudậy, đoxvNPuôi mắtuBmLkS khGkẽ soxvNPuáng lêuBmLkSn khoxvNPui ngGkhe tớioxvNPu việcGk ăn!!oxvNPu oxvNPuNhưng koxvNPuo quênJT8QLa bắuBmLkSt oxvNPuhắn toxvNPurả tiền!

“ờ!!”uBmLkS hắoxvNPun gậtGk đầu!!

“ok!!JT8QLa JT8QLaĐợi JT8QLatui tíGk!! oxvNPuTui điuBmLkS tắm!”JT8QLa noxvNPuó noxvNPuhanh cJT8QLahóng qoxvNPuuên JT8QLacơn mệtGk mỏioxvNPu hGkồi uBmLkSnãy, đứnuBmLkSg dậyJT8QLa oxvNPu, đGki thẳnuBmLkSg vôoxvNPu nhàoxvNPu tắm!!

HắnuBmLkS từGk từuBmLkS bGkuông tauBmLkSy, chJT8QLao cuBmLkSái koxvNPuhăn tGkắm rơuBmLkSi xuoxvNPuống sànJT8QLa!! GiốuBmLkSng? nóoxvNPu giJT8QLaống TRANuBmLkSG THƯJT8QLa JT8QLaở điểmoxvNPu noxvNPuào? SuBmLkSao cứGk poxvNPuhải đỏJT8QLa uBmLkSmặt, rồioxvNPu bốoxvNPui Gkrối trướuBmLkSc mGkặt nóuBmLkS JT8QLatới vậy?oxvNPu oxvNPunếu cứJT8QLa cáioxvNPu đàJT8QLa này………Gk……chắc hắnJT8QLa chếuBmLkSt mất!

HắnoxvNPu ngoxvNPuồi xuốngJT8QLa goxvNPuiường sJT8QLauy noxvNPughĩ!! CáoxvNPui oxvNPucô gáuBmLkSi tênoxvNPu TRAJT8QLaNG THoxvNPuƯ Gkkia oxvNPucó Gkj đặoxvNPuc bGkiệt chứ?uBmLkS SGkao lạuBmLkSi cuJT8QLaốn húuBmLkSt JT8QLahắn tớiJT8QLa vậy?oxvNPu JT8QLatrong Gkkhi cậuoxvNPu chỉuBmLkS mớioxvNPu Gkgặp côoxvNPu toxvNPua cuBmLkSó Gk2 lJT8QLaần, nhGkưng saJT8QLao loxvNPuại uBmLkScó cảmoxvNPu giáGkc JT8QLarất lGkà thâGkn qGkuen! HắnGk Gkcảm thJT8QLaấy rốiJT8QLa thoxvNPuật sự!Gk!! oxvNPugiống nJT8QLahư mộtJT8QLa cuộnJT8QLa leoxvNPun rốiGk răm!!!uBmLkS CóJT8QLa lẽGk hGkắn bệnhoxvNPu thậtoxvNPu rồi!!!JT8QLa oxvNPucảm JT8QLagiác uBmLkSvới mộtJT8QLa thằnJT8QLag oxvNPucon tGkrai sauBmLkSo lạiJT8QLa JT8QLagiống uBmLkScảm giáJT8QLac JT8QLavới Gkmột Gkđứa cuBmLkSon gJT8QLaái chứ?oxvNPu ChắcJT8QLa oxvNPumai hắuBmLkSn phảiGk oxvNPuđi khámuBmLkS lạiGk thôi!uBmLkS!

Chap 2oxvNPu0

Ban đêmGk JT8QLagió thậtuBmLkS lạnh,oxvNPu tuBmLkSrên vỉauBmLkS hJT8QLaè vắng,JT8QLa bóngoxvNPu hắnJT8QLa Gkvà Gknó iuBmLkSn dàiJT8QLa tGkrên Gkmặt đường!!!uBmLkS lâJT8QLau loxvNPuâu cóGk vGkài côGk gGkái đoxvNPui oxvNPungang oxvNPuqua uBmLkScười đuBmLkSầy uBmLkSẩn ý!!!

KhỏoxvNPui nóiJT8QLa nhGkững lầnuBmLkS noxvNPuhư voxvNPuậy Gkkhiến uBmLkSnó nổioxvNPu doxvNPua gà,uBmLkS còGkn hJT8QLaắn thìJT8QLa nhuBmLkSư vôoxvNPu cảJT8QLam, Gkcứ miuBmLkSên maGkn suBmLkSuy noxvNPughĩ linoxvNPuh tGkinh tronoxvNPug JT8QLađầu, khiJT8QLaến áJT8QLanh mắoxvNPut luBmLkSắng xuốGkng, gươGkng mặJT8QLat trầuBmLkSm tưoxvNPu tạouBmLkS nuBmLkSên vẻoxvNPu đẹuBmLkSp koxvNPuiên định!!!

oxvNPunó thìGk oxvNPuhơi cháJT8QLan, nóGki chuyệuBmLkSn uBmLkS, nhưnJT8QLag cáioxvNPu têJT8QLan bêoxvNPun cạnhuBmLkS lạoxvNPui kuBmLkSo nGkói Gkj! ruBmLkSồi hátoxvNPu mộoxvNPut mình,uBmLkS lJT8QLaâu oxvNPulâu lấyGk Gk2 noxvNPugón tuBmLkSay cáioxvNPu coxvNPuhỉa quBmLkSua chuBmLkSỉa lại!!!JT8QLa oxvNPunhưng cuốiGk cùnoxvNPug sJT8QLaự tậJT8QLap tJT8QLarung uBmLkScủa nGkó cũngGk doxvNPuồn vàouBmLkS hắn!!!

“nè!!!!!!uBmLkS!!! ĐoxvNPui đGkâu vậuBmLkSy? sJT8QLaao phảoxvNPui đuBmLkSi bộGk chứ?uBmLkS ĐuBmLkSi taJT8QLaxi cuBmLkSũng đuBmLkSc JT8QLamà!!!” nuBmLkSó chuBmLkSu muBmLkSôi rJT8QLaa, nhìnGk hắnoxvNPu vớoxvNPui ánhGk mắoxvNPut tộioxvNPu ngiệp!uBmLkS!! nhưoxvNPung hắnGk vẫuBmLkSn kJT8QLao nóioxvNPu j!

“haizzzzzoxvNPu!!! ĐiGk vớuBmLkSi cậJT8QLau cuBmLkShán quáJT8QLa hà!!JT8QLa!” nGkó noxvNPuhìn xuGkống mặGkt đuBmLkSường Gk, đJT8QLaưa uBmLkSra uBmLkSmột câGku oxvNPunhận JT8QLaxét, nhưnuBmLkSg đôiJT8QLa chânuBmLkS vẫJT8QLan JT8QLabước saoxvNPuu hắoxvNPun bGkởi nóuBmLkS kuBmLkSo thểGk bGkỏ Gkqua đuBmLkSc mJT8QLaột bữauBmLkS ănoxvNPu miễnJT8QLa phí!

Ko kJT8QLahí bắtuBmLkS JT8QLađầu ồnoxvNPu àoxvNPuo!!! ĐôGki mắuBmLkSt nóJT8QLa Gkbắt đầuJT8QLa thaGky JT8QLađổi màuGk sắcJT8QLa thoxvNPueo Gkánh uBmLkSđèn đưuBmLkSờng nhộGkn nhịp!

“WOWGk” uBmLkSnó thốtJT8QLa lêJT8QLan!!! TrưoxvNPuớc mặuBmLkSt nóoxvNPu làuBmLkS Gkmột uBmLkScon đường,JT8QLa JT8QLa2 veJT8QLan đườngGk báoxvNPun đầyoxvNPu uBmLkSđồ ăGkn thứcGk uống!

“này!!uBmLkS!” Gknó coxvNPuhỉ vuBmLkSào mJT8QLaặt oxvNPuhắn!!! “thiJT8QLaên đuBmLkSường tGkhức ăGkn màoxvNPu cJT8QLaậu nóoxvNPui làoxvNPu đJT8QLaây hGkả?” nóJT8QLa chớpGk chớpoxvNPu uBmLkSmắt nhìnuBmLkS hắnoxvNPu chờGk đợi!

HuBmLkSắn nhuBmLkSư JT8QLabừng tỉnoxvNPuh, nuBmLkShìn nóuBmLkS rồuBmLkSi gậtJT8QLa oxvNPugật đầu!

uBmLkS“oa~~~~~!!! CGkậu noxvNPuói uBmLkSlà cậuGk trJT8QLaả tiềuBmLkSn nha!oxvNPu!! GkTui kJT8QLao kuBmLkShách sáuBmLkSo đuBmLkSâu!” JT8QLanó nóioxvNPu uBmLkSmà moxvNPuắt dánJT8QLa vềuBmLkS mấyJT8QLa giaoxvNPun JT8QLabán đồGk nướng,JT8QLa rồiJT8QLa uBmLkSlao vềGk Gkphía chúng!!

HắnoxvNPu khJT8QLaẽ lắcJT8QLa đầu,uBmLkS nJT8QLahếch mépuBmLkS rồiGk cũnGkg Gkđi Gksau nó!!!!

KhuBmLkSu pJT8QLahố sầmoxvNPu uấoxvNPut vJT8QLaới nuBmLkShưng Gkmón đồGk nướnJT8QLag Gkthơm nuBmLkSgon khiếnoxvNPu nóJT8QLa uBmLkScứ hếoxvNPut chạyoxvNPu soxvNPuang đây,uBmLkS rồiJT8QLa chạyuBmLkS uBmLkSsang koxvNPuia!!! làmuBmLkS JT8QLahắn mệtoxvNPu muBmLkSỏi uBmLkSko kém!

“hức…….uBmLkS.no quá!!JT8QLa! Hức…oxvNPu..!” vìoxvNPu ănoxvNPu vộGki nêoxvNPun oxvNPunó boxvNPuị nJT8QLaấc cục!!!uBmLkS kGko nhữngJT8QLa vuBmLkSậy! gươngJT8QLa uBmLkSmặt còuBmLkSn đỏGk ửnJT8QLag oxvNPulên vìGk JT8QLamấy oxvNPulần xémJT8QLa mắcuBmLkS nghẹn!

Hắn nGkhăn mặtuBmLkS Gk, oxvNPunhìn nó!

“oxvNPucậu ăuBmLkSn noxvNPuhư heGko vậy!uBmLkS Gkđể tôiuBmLkS đuBmLkSi moxvNPuua nướcoxvNPu cGkho cGkậu!” hắnGk nóioxvNPu xonuBmLkSg, liềuBmLkSn bưuBmLkSớc JT8QLanhanh quBmLkSua cửoxvNPua JT8QLahàng nước!

“bán cháJT8QLau moxvNPuột chaGki nướcoxvNPu sâm!”Gk oxvNPuhắn nóuBmLkSi oxvNPu, oxvNPukhá toxvNPuừ tốoxvNPun Gkvới bJT8QLaà JT8QLalão toxvNPurước mặt!

BGkà lãoGk đGkó khẽuBmLkS oxvNPunhăn oxvNPumặt, nhíuGk mGkày oxvNPunhìn JT8QLakĩ hắn!!!

“cháuJT8QLa KHOGkA phảoxvNPui ko?JT8QLa” bàJT8QLa lãoJT8QLa thốtGk lêuBmLkSn, giọnoxvNPug tGkỏ vẻoxvNPu Gkvui mừng!

Hắn cườioxvNPu hiềnGk “dạ!”

“ah!!!JT8QLa ChGkáu lớGkn Gkhơn rồiuBmLkS nhaz!JT8QLa!! RồioxvNPu …………….oxvNPu cuBmLkSon DIỆGkP oxvNPuđâu? uBmLkSSao oxvNPubà kGko thấyoxvNPu vậyJT8QLa cháu?”uBmLkS boxvNPuà JT8QLalão đGkưa mắtGk noxvNPuhìn phGkía saGku hắn!!

Gương mặtuBmLkS hắnuBmLkS đGkanh lạGki, đôioxvNPu mJT8QLaắt uBmLkSthoáng néJT8QLat Gku sJT8QLaầu, nhuBmLkSìn xuốnGkg mấuBmLkSy chauBmLkSi Gknước trGkên uBmLkSkệ hàng,oxvNPu roxvNPuồi nhuBmLkSìn bàJT8QLa lão!

“dạ!!JT8QLa côoxvNPu ấuBmLkSy JT8QLađi nướcJT8QLa ngoàoxvNPui rồuBmLkSi ạ!oxvNPu” hoxvNPuắn nGkói buồn!

oxvNPu“vậy uBmLkSà? TốtoxvNPu nhỉoxvNPu!! đuBmLkSi duBmLkSu họcJT8QLa nuBmLkSữa cơoxvNPu đấy!!”oxvNPu JT8QLabà lãJT8QLao cườiGk uBmLkSxòa, roxvNPuồi quaJT8QLay lưnguBmLkS, lJT8QLaom kuBmLkShom lấyJT8QLa cGkhai nướcuBmLkS cuBmLkSho hắn!

oxvNPuHắn đúoxvNPut taJT8QLay vàooxvNPu JT8QLatúi quoxvNPuần, nhìGkn quaJT8QLanh oxvNPukhu vực!!Gk! uBmLkSnơi uBmLkSđây đúngoxvNPu oxvNPulà kJT8QLao khGkác Gkj mGkấy, cuBmLkSó Gkkhác thJT8QLaì oxvNPuchỉ kJT8QLahác JT8QLaở Gkchỗ luBmLkSà nơiJT8QLa đJT8QLaây oxvNPuánh JT8QLađèn quáJT8QLa nhìu!!!

HGkắn nhJT8QLaắm mắtuBmLkS lại,Gk gặmJT8QLa nhắGkm quáGk khứ!!

HGkắn, siJT8QLanh ruBmLkSa làJT8QLa đãGk Gkmang uBmLkS2 chuBmLkSữ giàGku cuBmLkSó!! LàGkm JT8QLaj biếtGk oxvNPunơi đâyGk chuBmLkSứ? ChínhGk DIỆJT8QLaP uBmLkSlà nguBmLkSười oxvNPuđã oxvNPuchỉ cJT8QLaho cậuuBmLkS nơGki nuBmLkSày!! côoxvNPu nóiJT8QLa mGkọi nGkgười buônJT8QLa bánGk ởoxvNPu đâJT8QLay tốtGk lắm!!Gk Gkhọ JT8QLako nhuBmLkSìn coGkn ngườiuBmLkS JT8QLaqua tiGkền bạJT8QLac cũnJT8QLag nhJT8QLaư oxvNPuko hJT8QLaam lợiGk nhJT8QLauận cauBmLkSo mGkà Gkgian lậnJT8QLa tronJT8QLag buGkôn bánJT8QLa!! HọuBmLkS lGkà nhữngoxvNPu ngườoxvNPui tốtJT8QLa bụng!!!oxvNPu Gkhọ sJT8QLaẵn sàGkng chuBmLkSo nhữngGk JT8QLakẻ uBmLkSăn JT8QLamày ngoàiJT8QLa đườJT8QLang mộtGk đốnJT8QLag uBmLkSthức ănuBmLkS màJT8QLa Gkko lấJT8QLay uBmLkS1 xuuBmLkS!!! oxvNPuHắn cũngoxvNPu nhớuBmLkS DIGkỆP rấtoxvNPu thíuBmLkSch ănoxvNPu oxvNPubánh kẹouBmLkS tạGki muBmLkSột cửaJT8QLa uBmLkShàng JT8QLanhỏ tJT8QLarên tạioxvNPu JT8QLacon phốGk nàu!uBmLkS! NhưngJT8QLa hìJT8QLanh nhưoxvNPu họGk kGko oxvNPucòn bánoxvNPu nữaJT8QLa thìGk phải!!!!

CậuBmLkSu nGkhớ nụuBmLkS cưGkời củuBmLkSa DIỆP,oxvNPu nJT8QLahớ đôiJT8QLa mJT8QLaắt uBmLkSmặc duBmLkSù JT8QLako nhGkìn thấyuBmLkS Gkj, uBmLkSnhưng oxvNPulại Gklung loxvNPuinh hơGkn kJT8QLahi cGkười! uBmLkSnhớ moxvNPuái tóJT8QLac đeuBmLkSn nhánJT8QLah, nhớuBmLkS bGkàn tGkay khoxvNPui cầmGk câGky kẹo,………………………..

“baouBmLkS nJT8QLahiu Gktiền oxvNPuvậy bà?”

HắuBmLkSn nuBmLkShư bừnuBmLkSg tỉnhuBmLkS koxvNPuhi nguBmLkShe tiếnuBmLkSg Gknó!! mởGk mGkắt ruBmLkSa đãJT8QLa tuBmLkShấy oxvNPunó uBmLkSđang cầmGk cuBmLkShai nướcuBmLkS tJT8QLarên tay!!

JT8QLa“hừ!!! Gkcậu đi………..hức…………điGk Gkmua nướcuBmLkS kiểuuBmLkS JT8QLaj mà…………JT8QLa..hức………lâu qoxvNPuuá vậy……………..hức………..hả?”JT8QLa nóuBmLkS nhìnoxvNPu hắnoxvNPu vớGki áJT8QLanh mắtJT8QLa gGkiận dữuBmLkS, cầmoxvNPu oxvNPuchai nướGkc toxvNPuu hếtJT8QLa uBmLkSnguyên uBmLkSmột chai!!!

“khà!Gk!! oxvNPuĐã guBmLkShê!!! HếtJT8QLa uBmLkSnấc cụJT8QLac rồJT8QLai nèGk!! ĐiuBmLkS ăGkn nữGka thôi!!!”uBmLkS oxvNPunó đóngoxvNPu chGkai nướuBmLkSc lại,JT8QLa bỏuBmLkS vàooxvNPu thùnGkg ráuBmLkSc, rồuBmLkSi típuBmLkS tụcJT8QLa đi!!!

Đang điGk, coxvNPuhợt nóJT8QLa khựngJT8QLa lại!!

“saooxvNPu phảoxvNPui nóoxvNPui uBmLkSdối hả?uBmLkS” nóuBmLkS nói,uBmLkS voxvNPuẫn uBmLkSquay lưnuBmLkSg vềGk phoxvNPuía hắn!

HắGkn ngạcJT8QLa nhoxvNPuiên, oxvNPunó đangGk nóioxvNPu uBmLkSj vậyGk? oxvNPusao Gklại boxvNPuik hắJT8QLan nóuBmLkSi dối!!!

“hì!!oxvNPu TuoxvNPui kJT8QLao hJT8QLaỏi nJT8QLaữa!! JT8QLađi Gkđi!!” nGkó Gkquay đầuGk lại,Gk Gkcười xòa!

“khoan!!JT8QLa Cậu……oxvNPu……….biết Gkj rồi!Gk” hoxvNPuắn nuBmLkSắm oxvNPutay nóoxvNPu, Gkquay ngượcuBmLkS lạiJT8QLa hỏi!

“biết hếtGk!” nóuBmLkS nhúnGk vài!!!

“làGk tuBmLkSên LJT8QLaÂM nói?”Gk hắuBmLkSn nJT8QLahướn mày!

“ừmoxvNPu!” uBmLkSnó gậtuBmLkS đầuJT8QLa chJT8QLaắc nịch!

Hắn nổJT8QLai giuBmLkSận, hấtoxvNPu JT8QLatay oxvNPunó rồiJT8QLa bướcJT8QLa đoxvNPui nhanJT8QLah chóng!!

Nó nhìnuBmLkS thJT8QLaeo bóoxvNPung Gkhắn, uBmLkSchạy theo!!

“JT8QLanày!! cậuJT8QLa bịoxvNPu Gkj oxvNPuvậy?” nGkó hétoxvNPu lớn!

HoxvNPuắn ngừngoxvNPu lạiGk độtGk oxvNPungột lJT8QLaàm mặtoxvNPu nGkó đâmJT8QLa sầoxvNPum voxvNPuào lưnoxvNPug hắn!

“cậu cóJT8QLa xJT8QLaem tôiuBmLkS JT8QLalà bạuBmLkSn koxvNPuo? saJT8QLao lạiuBmLkS JT8QLachơi vớJT8QLai tuBmLkSên đGkó?” hắJT8QLan uBmLkSnói uBmLkSmột Gkcách giậnJT8QLa dữ!

JT8QLaNó lấyJT8QLa oxvNPu2 taGky xooxvNPua JT8QLaxoa cáoxvNPui mũi!

“còn cậuoxvNPu uBmLkSthì JT8QLasao? ítoxvNPu nhấtGk lGkà LÂoxvNPuM coxvNPuòn oxvNPutâm sựoxvNPu vớiJT8QLa JT8QLatôi! oxvNPuCòn JT8QLacậu cáiuBmLkS Gkj cũGkng giấu!”Gk nGkó uBmLkSnói!! RồJT8QLai lầmoxvNPu bầmoxvNPu “tựGk nhioxvNPuên nuBmLkSổi giận!!!”

Chap 21

oxvNPu“tôi…….tôi xiuBmLkSn lỗi!”Gk hắnJT8QLa chợtJT8QLa lúJT8QLang túJT8QLang trGkước noxvNPuó!! kGko phảiJT8QLa Gkvì cáiJT8QLa câuJT8QLa oxvNPunó nóioxvNPu, màoxvNPu lJT8QLaà oxvNPuvì hoxvNPuành Gkđộng đángJT8QLa uBmLkSiu củJT8QLaa noxvNPuó bâoxvNPuy JT8QLagiờ!!! ĐuBmLkSôi moxvNPuôi hồnJT8QLag hàuBmLkSo cứoxvNPu chJT8QLau rauBmLkS, uBmLkSgương muBmLkSặt phụnguBmLkS phịu!!oxvNPu uBmLkSnói JT8QLatúm gọJT8QLan JT8QLanếu oxvNPunó mGkà làuBmLkS coxvNPuon goxvNPuái thuBmLkSì chắcoxvNPu Gkchắn hắoxvNPun oxvNPusẽ chGkạy lạiJT8QLa Gkôm nó!!

JT8QLa“ble'!!! uBmLkSko cJT8QLahơi vớGki cậoxvNPuu nữa!!”Gk nuBmLkSó oxvNPulè lưoxvNPuỡi, xooxvNPung buBmLkSỏ đi!!!

KHoxvNPuOA đơuBmLkS ngưJT8QLaời mộtJT8QLa hồuBmLkSi, rồJT8QLai cJT8QLahân bắGkt đầuGk JT8QLachạy theGko nó!

“này!!uBmLkS uBmLkStôi xJT8QLain lJT8QLaỗi rồiuBmLkS mJT8QLaà!!” hJT8QLaắn uBmLkSnhăn mJT8QLaặt nJT8QLaói, oxvNPutay nắJT8QLam lGkấy taoxvNPuy nó!!

“tJT8QLaui oxvNPuko chấpoxvNPu nhậoxvNPun!” JT8QLanó đứnguBmLkS lại,uBmLkS hấtuBmLkS mặt!!

“koGk cuBmLkShấp nhậJT8QLan?” KHOJT8QLaA hỏioxvNPu lạuBmLkSi, nuBmLkSếu nóGk nhìGkn oxvNPuthấy moxvNPuặt KHoxvNPuOA JT8QLalúc nGkày thìuBmLkS JT8QLachắc chắnoxvNPu sẽoxvNPu phátJT8QLa hiệnGk oxvNPunụ oxvNPucười rGkanh uBmLkSmãnh củauBmLkS cậu!

“đúuBmLkSng!! KuBmLkSo chJT8QLaấp nhận!!”Gk nJT8QLaó vẫnJT8QLa gGkiữ nguyênuBmLkS Gkbộ mặtuBmLkS tựuBmLkS kiJT8QLaêu cGkủa mình!!!

BoxvNPuất chợt,oxvNPu nóuBmLkS tuBmLkShấy JT8QLacơ thểuBmLkS boxvNPuị nhấcuBmLkS bổng!!

“ah!!!uBmLkS JT8QLaCậu luBmLkSàm oxvNPuj vuBmLkSậy!! tJT8QLaui téJT8QLa boxvNPuây goxvNPuiờ!!! BỏGk tGkui Gkxuống coi!!Gk” nóuBmLkS vJT8QLaừa vuBmLkSùng vẫy,oxvNPu vừauBmLkS cốoxvNPu giGkữ thăGkng bằoxvNPung cGkho khỏiGk ngã!

“JT8QLahaizzzzz!! TôGki kGko bioxvNPuk phảiJT8QLa luBmLkSàm sJT8QLaao đuBmLkSể cậuuBmLkS coxvNPuhấp nhậGkn luBmLkSời xJT8QLain lỗiuBmLkS củaJT8QLa tôi,Gk JT8QLanên đànhGk oxvNPuuy uBmLkShiếp oxvNPuvậy!!” oxvNPuhắn cườioxvNPu raGknh mãnh!!

“oaGk~~ choxvNPuóng mặtJT8QLa quuBmLkSá!! uBmLkSCho tGkui xuống!!”oxvNPu nóGk bỏJT8QLa cuộcuBmLkS, kGko chGkống JT8QLacự nuBmLkSữa, bắtJT8QLa JT8QLađầu nàoxvNPui nỉ!!

“chưauBmLkS đc!!oxvNPu TuBmLkSôi múGkn oxvNPucậu Gkđến Gknơi nàyGk!!” oxvNPuhắn tíJT8QLap Gktục oxvNPubước đi,uBmLkS Gkvừa đJT8QLai vJT8QLaừa nói!

“điuBmLkS uBmLkSđâu? NhJT8QLaưng JT8QLamà cũnguBmLkS phuBmLkSải Gkcho tuoxvNPui xJT8QLauống chứ!!oxvNPu NgưGkời toxvNPua nhìn!”Gk oxvNPunó đỏJT8QLa oxvNPumặt, nói!!

ĐúnguBmLkS luBmLkSà ngườiJT8QLa điJT8QLa đườnguBmLkS nhìGkn JT8QLanó uBmLkSvà hGkắn rấGkt nhìuuBmLkS, oxvNPucòn chỉJT8QLa chỏoxvNPu uBmLkSlung tung!Gk!! oxvNPuAi JT8QLacũng nóiGk JT8QLa2 Gkđứa luBmLkSà …………………………….gay!!!!oxvNPu nGkhìu Gkcô gáuBmLkSi JT8QLachép miệnuBmLkSg, đoxvNPuẹp troxvNPuai muBmLkSà lại…………!!

JT8QLa“kệ họ!!oxvNPu” hoxvNPuắn vẫJT8QLan bướcJT8QLa đoxvNPui, lạnhGk lùnuBmLkSg nói!!

NuBmLkSó oxvNPuko uBmLkSý JT8QLakiến oxvNPuj JT8QLanữa!! nóJT8QLa bỏuBmLkS oxvNPucuộc rồioxvNPu!! hắnGk Gkthì cứJT8QLa oxvNPubước Gk, coxvNPuàng lúcoxvNPu cànuBmLkSg nhanh!

GkĐi đcJT8QLa Gkmột hồGki, noxvNPuó bắtJT8QLa đầuoxvNPu nghJT8QLae tiuBmLkSếng nhGkạc ầmJT8QLa uBmLkSĩ!!! TJT8QLaheo noxvNPuó biuBmLkSk thì……………đâyoxvNPu chẳnguBmLkS puBmLkShải JT8QLalà quánoxvNPu baGkr haJT8QLay sGkao? JT8QLasao hắnJT8QLa lạJT8QLai đJT8QLaưa nJT8QLaó tuBmLkSới đây?

uBmLkS“phịch!!” hJT8QLaắn đặtuBmLkS nóGk xGkuống mộuBmLkSt coxvNPuái ghếuBmLkS sofa!uBmLkS! uBmLkSMáu dồnGk lênoxvNPu nuBmLkSão uBmLkSnãy giờoxvNPu uBmLkSnên noxvNPuó hơoxvNPui chóJT8QLang Gkmặt, mắJT8QLat nóJT8QLa tạmGk thờiGk Gkko uBmLkSthấy đcGk oxvNPuj hJT8QLaết!! đếuBmLkSn JT8QLakhi nJT8QLahìn Gkđc làJT8QLa đãuBmLkS thấuBmLkSy mìnJT8QLah ngồioxvNPu trJT8QLaên mGkột cáoxvNPui ghế!!oxvNPu BoxvNPuên phảiJT8QLa oxvNPulà KHOAoxvNPu!! CònGk bênuBmLkS cạnhGk làoxvNPu oxvNPumấy thằJT8QLang màoxvNPu JT8QLanó koxvNPuo qJT8QLauen bikuBmLkS!! HìnhGk nhGkư lJT8QLaà uBmLkSđàn euBmLkSm Gkcủa uBmLkShắn! ChỉGk dGkuy nuBmLkShất coxvNPuó mJT8QLaột ngườioxvNPu màuBmLkS nóJT8QLa bikGk……..đó lGkà DUYuBmLkS!! MặGkt noxvNPuó tốiJT8QLa sGkầm lại!uBmLkS! cáiuBmLkS uBmLkSbản mJT8QLaặt cJT8QLaủa uBmLkSDUY thậtoxvNPu đGkáng ghétoxvNPu khJT8QLai oxvNPunhìn thấyJT8QLa uBmLkSnó!! Gkcực koxvNPuì nhauBmLkSm hiểm!JT8QLa! Gkash nóJT8QLa ghuBmLkSét Gkcay uBmLkSghét oxvNPuđắng Gktên nàyJT8QLa nhaz!!!!

uBmLkSDUY uBmLkSngạc nhiêoxvNPun Gkvì JT8QLasự xuBmLkSuất hiệnGk củuBmLkSa nó!!oxvNPu cảoxvNPu cGkách JT8QLamà nóuBmLkS xuấtuBmLkS Gkhiện trooxvNPung quánGk bJT8QLaar Gknày coxvNPuũng rấJT8QLat koxvNPuì lạ!uBmLkS! loxvNPuúc vuBmLkSào nóJT8QLa đcGk GkKHOA vácuBmLkS trênGk vaJT8QLai cJT8QLaứ nhuBmLkSư Gkbao gạo!!JT8QLa oxvNPuKHOA JT8QLacó bGkao giuBmLkSờ lGkàm muBmLkSấy coxvNPuái chuyệnJT8QLa tGkrẻ cuBmLkSon nàyoxvNPu đâuoxvNPu chớ?

NhưngJT8QLa cuBmLkSó voxvNPuẻ nhJT8QLaư nGkó uBmLkSrất ghéJT8QLat kGkhi nhJT8QLaìn uBmLkSthấy cậu,uBmLkS vuBmLkSì uBmLkSvậy mGkà DoxvNPuUY coxvNPuhe sựGk ngoxvNPuạc Gknhiên củaJT8QLa mìnhuBmLkS, khẽoxvNPu nhếchuBmLkS môoxvNPui!! ĐươngJT8QLa nhJT8QLaiên cậuGk biếtJT8QLa điềuuBmLkS đóoxvNPu làGkm coxvNPuho nóGk tứcGk tốiJT8QLa đếGkn mứcuBmLkS nào!!

“JT8QLanày!!” KJT8QLaHOA hétuBmLkS loxvNPuớn, đưaGk trJT8QLaước mặoxvNPut nóuBmLkS mộtuBmLkS oxvNPuly rượu!

NGkó lJT8QLaưỡng lự,uBmLkS cuBmLkSầm luBmLkSi ruBmLkSượu, rồiJT8QLa nóiJT8QLa lớn!

“tuBmLkSui koxvNPuo biếtuBmLkS uốngoxvNPu rượu!”

KoxvNPuHOA nghuBmLkSiêng đầuoxvNPu nhoxvNPuìn nJT8QLaó, nửaGk tiuBmLkSn nửaGk uBmLkSko!! nhưngGk mộtGk đứuBmLkSa giốngoxvNPu cJT8QLaon níoxvNPut uBmLkSnhư noxvNPuo nJT8QLaói kJT8QLao biếtuBmLkS uGkống rượuuBmLkS cóGk lẽuBmLkS Gklà thật!!

KHOJT8QLaA nhúnoxvNPu vaiJT8QLa, nhếchoxvNPu méoxvNPup, rồioxvNPu uốGkng cạnJT8QLa JT8QLaly rưoxvNPuợu trêJT8QLan tay!!

Chợt KHOuBmLkSA khoGkác vJT8QLaai nó,oxvNPu nJT8QLaói! VớiuBmLkS moxvNPuọi người!

“đâyGk làJT8QLa HuBmLkSẢI, bGkạn củaJT8QLa tôiuBmLkS!! TôioxvNPu tuyênuBmLkS Gkbố, tJT8QLaừ đâyJT8QLa toxvNPurở JT8QLađi, Gknếu aJT8QLai gJT8QLaây suBmLkSự oxvNPuvới HoxvNPuẢI, tuBmLkShì couBmLkSi nGkhư luBmLkSà JT8QLagây sựoxvNPu vJT8QLaới JT8QLaKHOA noxvNPuày!!” áoxvNPunh uBmLkSmắt KHOoxvNPuA quéuBmLkSt mJT8QLaột lượtoxvNPu uBmLkSđàm euBmLkSm Gkxung JT8QLaquanh, bọnuBmLkS cGkhúng lúoxvNPuc đầuGk JT8QLangây oxvNPungười nhìnuBmLkS KHGkOA!! NhuBmLkSưng látJT8QLa saJT8QLau cGkũng hGkô Gkto uBmLkS, rồoxvNPui JT8QLanâng rưGkợu Gklên uống!!

CuBmLkShỉ ngoạJT8QLai trJT8QLaừ mấyGk tuBmLkSên uBmLkSbị nóuBmLkS đánhuBmLkS lầnoxvNPu trước,Gk oxvNPucả JT8QLaDUY nữa!!uBmLkS boxvNPuọn chúngoxvNPu bJT8QLaiết nóGk, uBmLkSnhưng vGkì nghJT8QLae uBmLkSlời DUGkY JT8QLanên kuBmLkSo dámGk uBmLkSlàm uBmLkSj, chỉuBmLkS Gkức cuBmLkShế cJT8QLaầm rượuGk uốGkng theo!!

“cậuJT8QLa làGk bJT8QLaạn củauBmLkS KHuBmLkSOA, xeJT8QLam JT8QLanhư cuBmLkSũng lJT8QLaà oxvNPubạn củaoxvNPu tuBmLkSôi!! ChJT8QLaào ngườuBmLkSi aGknh eoxvNPum mới!”JT8QLa chGkợt oxvNPuDUY Gkbước đếGkn trưoxvNPuớc nGkó, chGkìa tJT8QLaay uBmLkSra đểoxvNPu boxvNPuắt Gktay vớiJT8QLa nó!!

NóJT8QLa oxvNPunhìn oxvNPuDUY vớJT8QLai ánhJT8QLa mắuBmLkSt hGkình viJT8QLaên đạn!uBmLkS chỉuBmLkS hậnGk JT8QLako tJT8QLahể oxvNPulao lGkên uBmLkSđánh tuBmLkSên nàJT8QLay vuBmLkSì oxvNPuKHOA đanJT8QLag ởGk đây!!

uBmLkSNó miễnuBmLkS coxvNPuưỡng đGkưa tJT8QLaay rJT8QLaa, JT8QLabắt oxvNPutay vớuBmLkSi DUGkY!! TuBmLkSay DGkUY JT8QLanắm cGkhặt Gktay nó!oxvNPu đau!oxvNPu NhưuBmLkSng nóGk vẫnoxvNPu đoxvNPuể gươngoxvNPu uBmLkSmặt bìnJT8QLah thoxvNPuản!!! cJT8QLaòn cườGki nữa!

BJT8QLaên cạGknh, KoxvNPuHOA nhìuBmLkSn JT8QLa2 ngườiJT8QLa màJT8QLa cưJT8QLaời! rồiJT8QLa Gkcậu uBmLkStíp tụcGk uốnguBmLkS oxvNPuli thứJT8QLa 2!

oxvNPu“ash!! SJT8QLaao nặGkng uBmLkSvậy uBmLkSnè!!” nóJT8QLa nhoxvNPuăn mGkặt, mởuBmLkS cửauBmLkS, JT8QLarồi lGkôi KuBmLkSHOA JT8QLavào phòGkng!! NJT8QLaó đJT8QLaá vJT8QLaào choxvNPuân KHOJT8QLaA mJT8QLaột Gkcái nhưJT8QLa trảGk thù!uBmLkS! GkAi biểuoxvNPu uốnguBmLkS nGkhìu quáGk làmoxvNPu uBmLkSj, đểGk giờJT8QLa Gknó oxvNPuphải voxvNPuác coxvNPuủa nợuBmLkS nJT8QLaày voxvNPuề!! nGkó ứcuBmLkS cGkhế nhấtuBmLkS làJT8QLa tuBmLkSên DUY!oxvNPu! GkĐúng làuBmLkS lấyGk chuyệGkn cuBmLkSông tuBmLkSrả JT8QLathù tưoxvNPu mà!!uBmLkS KoxvNPuHOA oxvNPusay xuBmLkSỉn, phậuBmLkSn đànuBmLkS JT8QLaem coxvNPuũng coxvNPuó thuBmLkSể vuBmLkSác JT8QLađại oxvNPuka vềuBmLkS chứ!!oxvNPu VậGky mJT8QLaà Gktên oxvNPuđó chỉGk nóJT8QLai mộtGk tuBmLkSiếng “JT8QLaHẢI lJT8QLaà bạnGk cùnGkg pGkhòng vuBmLkSới uBmLkSKHOA!! NoxvNPuên uBmLkScho cuBmLkSậu ấyoxvNPu dẫnJT8QLa KuBmLkSHOA vuBmLkSề làJT8QLa đuBmLkSc nhGkất!!” rồiuBmLkS cáoxvNPui Gkbọn oxvNPukia oxvNPucũng gậtoxvNPu gậtJT8QLa cáuBmLkSi đầuoxvNPu xooxvNPung Gkngồi xuốnoxvNPug típJT8QLa tụcoxvNPu uốnguBmLkS roxvNPuượu!! Gkức chếuBmLkS kuBmLkSo chứGk? CùuBmLkSng poxvNPuhòng thìGk liJT8QLaên uBmLkSquan uBmLkSj hả?Gk tGkên mặoxvNPut uBmLkSdày koxvNPuia!! nóoxvNPu JT8QLahết dậmuBmLkS châoxvNPun xuốngoxvNPu sàuBmLkSn, rồioxvNPu oxvNPunhảy uBmLkStưng loxvNPuên voxvNPuì Gktức!! JT8QLarồi oxvNPubao nhioxvNPuu tứcJT8QLa giậnGk JT8QLanó dồnGk hếtGk voxvNPuào uBmLkSchân KHOuBmLkSA, đJT8QLaá lGkấy Gkđá để!!

“ưm……uBmLkS……….TRANG THƯ!!!”oxvNPu troGkng cơnJT8QLa moxvNPuê oxvNPuman, hoxvNPuắn liềnoxvNPu Gkgọi oxvNPutên uBmLkSmột ngườiGk!! uBmLkSnói đúnJT8QLag hơnJT8QLa luBmLkSà gọiuBmLkS nó!!

ChoxvNPuân oxvNPucủa oxvNPunó ngưnguBmLkS giữaoxvNPu JT8QLako truJT8QLang, nJT8QLaó JT8QLangồi xuống,JT8QLa lắuBmLkSng nghGke!! ThoáJT8QLang vuBmLkSui mừng,uBmLkS oxvNPukêu têuBmLkSn nó,JT8QLa chắGkc làoxvNPu tuBmLkShích Gkòi!! HắcJT8QLa hắcGk!! oxvNPuxem nJT8QLahư kuBmLkSế hoạuBmLkSch thàGknh oxvNPucông uBmLkSmột nửa!

“HẢI…………HẢI…….”JT8QLa hGkắn Gktíp tụcuBmLkS uBmLkSlầm buBmLkSầm!! nóuBmLkS thoxvNPuì muốnGk téoxvNPu xỉuBmLkSu!! cGkái Gkj màuBmLkS HGkẢI chuBmLkSứ!! LJT8QLaúc làJT8QLa cJT8QLaon gáJT8QLai nóGk làJT8QLa TRANJT8QLaG THƯGk nhaGkz!! GkCòn HẢIoxvNPu làuBmLkS cJT8QLaon tJT8QLarai mà!!

Nó trònJT8QLa xGkoe mGkắt, gươGkng mặuBmLkSt thoánoxvNPug sợJT8QLa Gkhãi!! Đừng………..đJT8QLaừng nóJT8QLai loxvNPuà oxvNPuhắn biếoxvNPun tháiGk nuBmLkShaz!!! CuBmLkSon trauBmLkSi cũnguBmLkS thíchoxvNPu saoJT8QLa? đang tính đứng dậy, chợt hắn quơ tay, làm nó ngã vào lòng hắn!!

Hắn đang trong cơn say, thấy nặng nặng liền lờ mờ mở mắt!! hắn thấy miên man một gương mặt khá là quen thuộc!! là HẢI sao? ko!! sao giờ lại là TRANG THƯ chứ? Là TRANG THƯ sao? đúng rồi, đôi mắt này…………là của TRANG THƯ!! Cả cái mũi, rồi đôi môi!!! Hắn chăm chăm vào đôi môi đó, cứ sát lại gần!!!

Nó như đơ người! (t/g: bịnh truyền kíp mờ!! ai hun cứ đơ người á!! Rồi hun xong lại ****!! hắc hắc!!-TT: mi mún chết lắm rồi phải ko? ta cho mi mấy nhát nhaz!!!!*gương mặt nham hiểm, tay lăm le con dao phay sáng lóa*-t/g: ko!! em iu đời, TT tỉ tỉ tha cho em!!)

Rồi chuyện j tới cũng tới!!!

Đêm tối, trong một căn phòng VIP của trường BOY, có hai mỹ nam đang làm một chuyện mà bất kì nữ sinh nào nhìn thấy cũng phải hét lên!!! Một , họ hét lên vì đc thõa con mắt!! hai, họ hét lên vì nghĩ đây là những cảnh biến thái nhất trong lịch sử loài người! (hì!t/g chém hơi quá!)

Chừng 30 giây sau, nó mới ý thức đc chuyện xảy ra, đương nhiên nó nhanh chóng đẩy hắn , đứng dậy!! nó lấy tay sờ môi mình!! Sao vậy nè!! Nó tự nhiên thấy…………..thinh thích nhaz!! Nó cảm thấy tê tê nơi đầu môi!!

Nó liền lắc đầu trước nhận định đó, rồi chạy thẳng vào WC, ngồi trong đó hàng giờ liền!! tự nhiên…………tim nó đập nhanh quá!