Chết!!! lỡ yêu rồi!làm sao đây? - Chap 19 - 21

 

Chap Xhhr19

Mắt nóXo5haDxk dườnu3zzU95Ag Xhhrnhư Xo5haDxkko đu3zzU95Aóng lu3zzU95Aại Xo5haDxkđc! Nóu3zzU95A chỉu3zzU95A mu3zzU95Aở tXo5haDxko thậtu3zzU95A tXhhro nhìnu3zzU95A hắn!!!

Bị……….bịu3zzU95A phXhhrát hiệu3zzU95An Xo5haDxkrồi saou3zzU95A? tu3zzU95Arong phXo5haDxkút chXo5haDxkốc, gươngu3zzU95A mặXhhrt nXhhró ku3zzU95Ao cXo5haDxkòn giu3zzU95Aọt máu3zzU95Au!! Hắn…Xo5haDxk………hắn pXhhrhát hXhhriện ru3zzU95Aa thXhhrì sXhhrẽ làmXhhr u3zzU95Aj nu3zzU95Aó đâyu3zzU95A? u3zzU95AHắn sẽXhhr tXo5haDxkức giậXhhrn, giếXhhrt Xhhrnó, hXo5haDxkành hXo5haDxkạ nu3zzU95Aó, uXhhry u3zzU95Ahiếp nó!!!u3zzU95A! u3zzU95Amà ……Xhhr… mà…….Xhhr.ở khoảngXo5haDxk cáchXhhr này……………u3zzU95Alỡ Xhhrthú Xhhrtính trou3zzU95Ang ngưu3zzU95Aời hắXhhrn nổiXhhr Xo5haDxklên thìu3zzU95A saoXo5haDxk? au3zzU95Ah!! Nó……….nóXo5haDxk ku3zzU95Ao bXo5haDxkik đâu!!

“sao…………….saou3zzU95A cậu…Xhhr…” nXo5haDxkó lắpXo5haDxk bXo5haDxkắp, từXo5haDxk “biết”u3zzU95A chXo5haDxkưa Xo5haDxkđc nóiu3zzU95A rXhhra thìu3zzU95A hắnXo5haDxk liềnXo5haDxk lấyu3zzU95A u3zzU95Angón tXo5haDxkay đu3zzU95Aặt lênXhhr môu3zzU95Ai nó!

HXo5haDxkắn thởu3zzU95A dàu3zzU95Ai vXhhrô tậnXo5haDxk Xo5haDxkrồi Xhhrquay lưnXhhrg vXo5haDxkề pu3zzU95Ahía nóXo5haDxk, nu3zzU95Aó vẫnXo5haDxk đứXo5haDxkng khu3zzU95Aép néu3zzU95Ap vàXo5haDxko bu3zzU95Aức tườXhhrng, cu3zzU95Ahỉ mXo5haDxkong bứXo5haDxkc tưu3zzU95Aờng cXhhró cXhhrái đườngu3zzU95A hu3zzU95Aầm bu3zzU95Aí mậtXhhr Xo5haDxkj Xo5haDxkj đu3zzU95Aó đểXhhr nu3zzU95Aó chuXhhri vu3zzU95Aào nXhhrhư tronXo5haDxkg phiXo5haDxkm mXo5haDxkà nXo5haDxkó hXo5haDxkay xem!

HắXhhrn xXo5haDxkoa xXo5haDxkoa tháiXo5haDxk dương,Xo5haDxk hếtXo5haDxk nu3zzU95Ahăn mặtu3zzU95A u3zzU95Arồi cXo5haDxkố gắngu3zzU95A giãnXhhr mặtXo5haDxk u3zzU95Ara hếtXo5haDxk cỡ,Xo5haDxk hắXo5haDxkn Xhhrnghĩ u3zzU95Aj Xo5haDxkmà lạXhhri Xhhrhỏi mXhhrột thằngu3zzU95A cou3zzU95An trXhhrai cXo5haDxkâu đóu3zzU95A Xo5haDxkchứ? LXhhrỡ Xhhrnó gXhhriận tXo5haDxkhì sao?

Cậu3zzU95Au cưXhhrời xòXhhra, quaXo5haDxky lạu3zzU95Ai Xo5haDxkxoa đầu3zzU95Au nu3zzU95Aó, Xhhrnhìn nóXo5haDxk Xhhrđầy Xo5haDxkân hận!

“xXo5haDxkin lỗXhhri!! Xo5haDxktôi Xhhrchỉ giỡXo5haDxkn thôi!u3zzU95A! CậXhhru làXhhrm Xhhrj Xo5haDxkmà Xhhrlà cu3zzU95Aon gáu3zzU95Ai chứ?”Xhhr rồiu3zzU95A Xo5haDxkhắn lắcXo5haDxk đầXhhru, Xo5haDxkvơ đạiXhhr Xo5haDxkmột cáiXo5haDxk áXo5haDxko, đu3zzU95Ai thXhhrẳng vàXo5haDxko nhu3zzU95Aà WC!

Nóu3zzU95A nXhhrgẩn u3zzU95Angơ, nó……………hắnu3zzU95A nóXo5haDxki vậyXhhr bXhhrộ nu3zzU95Aó kXo5haDxko thểXo5haDxk Xhhrlà Xo5haDxkcon Xo5haDxkgái Xhhrsao? Xhhrnó nênXhhr u3zzU95Avui hau3zzU95Ay tứXo5haDxkc giu3zzU95Aận u3zzU95Akhi Xo5haDxknghe Xo5haDxkhắn nóXhhri Xo5haDxkcâu đu3zzU95Aó chứ?

Xo5haDxkTiếng nướcXo5haDxk vanXhhrg Xhhrra trou3zzU95Ang nhàXhhr tXo5haDxkắm làmXhhr Xo5haDxknó bừngu3zzU95A tỉnXhhrh! nóXo5haDxk bắXo5haDxkt đầXo5haDxku thở,Xo5haDxk hồiu3zzU95A Xo5haDxknãy kXhhro hXhhrỉu saXhhro nóXhhr lạiu3zzU95A ngXo5haDxkưng thở,Xo5haDxk thờiXhhr giaXo5haDxkn nhXo5haDxkư u3zzU95Abất Xo5haDxktận, nóXhhr Xo5haDxkcảm thấyu3zzU95A thờiXo5haDxk u3zzU95Agian Xhhrnhư u3zzU95Angừng trôiXhhr! Cu3zzU95Ahỉ u3zzU95Acó tiếngu3zzU95A tiXhhrm đậpXo5haDxk mớXo5haDxki cXo5haDxkho nóu3zzU95A bXhhriết làu3zzU95A Xo5haDxknó cu3zzU95Aòn sống!

NóXo5haDxk Xhhrquỵ xuốnXhhrg giườngXhhr, Xhhrnằm u3zzU95Asấp xuốngXhhr đó!Xo5haDxk Xo5haDxknó Xhhrlấy cáiXhhr gối,u3zzU95A chXo5haDxke đu3zzU95Aầu mXhhrình u3zzU95Among tu3zzU95Aìm u3zzU95Ađc Xo5haDxkcảm giácu3zzU95A u3zzU95Aan toXo5haDxkàn! NhưngXo5haDxk cáiu3zzU95A cảmXhhr giácXhhr aXhhrn toànXhhr đâu3zzU95Au kXhhro thấy,Xhhr chỉu3zzU95A u3zzU95Athấy nu3zzU95Agạt thởu3zzU95A hu3zzU95Aơn, Xo5haDxknó đổiu3zzU95A tưXo5haDxk tXhhrhế, nu3zzU95Aằm đốu3zzU95Ai Xo5haDxkdiện vớiXhhr trầXhhrn nhàXo5haDxk!! ChưXo5haDxka bXo5haDxkao giXhhrờ nóu3zzU95A Xhhrbối rốu3zzU95Ai đếnu3zzU95A vậXo5haDxky! nXhhró bXhhrắt đầuXhhr u3zzU95Anghĩ u3zzU95Atới việc…………lỡXhhr hắnXo5haDxk Xo5haDxkphát hiệnXhhr Xo5haDxknó lXhhrà coXhhrn gáu3zzU95Ai thìu3zzU95A sXo5haDxkao? liệuXhhr u3zzU95Ahắn cóu3zzU95A cười,Xhhr ru3zzU95Aồi nóiu3zzU95A làXhhr hắXhhrn Xo5haDxkgiỡn nếuu3zzU95A u3zzU95Atrong tươngXhhr laXo5haDxki Xhhrhắn lạiXo5haDxk hXhhrỏi nXo5haDxkó câuu3zzU95A đó!

LXhhràm Xhhrsao đây?Xhhr BâyXo5haDxk giờXo5haDxk mXhhrới cảmXhhr giácu3zzU95A Xhhrnó đangu3zzU95A sốu3zzU95Ang Xo5haDxktrong đốnXo5haDxkg lửa!!

Xhhr“ting………………. tanXhhrg …Xo5haDxk………ting!!” đu3zzU95At nu3zzU95Aó u3zzU95Avang lênXhhr, nóXhhr giậXhhrt mình,Xo5haDxk vụngu3zzU95A vXo5haDxkề Xhhrlấy cáu3zzU95Ai đt!!

“a….alo!”

u3zzU95A“chị! SaXo5haDxko Xhhrhôm u3zzU95Anay cXhhrhị ngXo5haDxkhỉ hXo5haDxkọc vậy?”Xhhr Xo5haDxkđầu dâyXo5haDxk bXhhrên Xhhrkia, eXo5haDxkm nó-HXhhrUY nu3zzU95Aói vXo5haDxkới giọnXhhrg đầyXhhr lu3zzU95Ao lắng!!

“ah!! Xo5haDxkChị hu3zzU95Aơi mệt!u3zzU95A Xhhrmà cóu3zzU95A u3zzU95Aj ko?”Xo5haDxk nóXhhr hỏiXo5haDxk ngượcu3zzU95A lại!Xhhr nhưngXo5haDxk kXhhro qXo5haDxkuên nóiXo5haDxk cu3zzU95Aực nhỏXhhr đXo5haDxkể hắnXo5haDxk khỏXhhri nghe!

“ngàyu3zzU95A maXhhri chúXhhrng tXo5haDxkaz su3zzU95Aẽ vều3zzU95A Xhhrnhà, tớiXhhr hạu3zzU95An Xo5haDxk3 tháXhhrng rồiXo5haDxk! chXhhrị Xo5haDxkko nhXo5haDxkớ u3zzU95Aà?” eXhhrm u3zzU95Anó nói!

Xo5haDxkNó ngạcXhhr nhiêXo5haDxkn, Xhhrtới hXhhrạn rồiXhhr u3zzU95Asao? nhXo5haDxkưng cũnu3zzU95Ag u3zzU95Ako u3zzU95Asao! mXo5haDxkai mớiXo5haDxk điu3zzU95A mXhhrà, giXhhrờ chu3zzU95Auẩn bịXhhr cònXhhr kịpu3zzU95A chán!

Nóu3zzU95A Xhhrnghĩ vậXo5haDxky, cườiu3zzU95A tưXo5haDxkơi mXo5haDxkặc dùXhhr Xo5haDxkem nXhhró kXhhro cóu3zzU95A ởu3zzU95A đây!

“ok!! XhhrMai xuấtXhhr Xo5haDxkphát u3zzU95Aphải kXo5haDxko! su3zzU95Aao chXhhrị quênXhhr chứXo5haDxk!! ThôXo5haDxki! Eu3zzU95Am chXo5haDxkuẩn bịu3zzU95A rồXhhri Xhhrngủ đi!u3zzU95A” nu3zzU95Aó khuyênXhhr eu3zzU95Am nó!

“dạ!Xo5haDxk chu3zzU95Aị ngủXhhr nXo5haDxkgon!” HUXhhrY Xo5haDxktrả Xhhrlời lại!

“Xo5haDxkok! NgXo5haDxkủ ngon!Xhhr” Xhhrnó nóXhhri u3zzU95Axong Xhhrtắt đt!Xhhr XhhrCười kXo5haDxkhì mộtu3zzU95A cái!

u3zzU95A“j vậy?u3zzU95A” hắnXo5haDxk từu3zzU95A nXhhrhà tắXhhrm bưu3zzU95Aớc raXo5haDxk, Xo5haDxktrên ngưu3zzU95Aời chỉXo5haDxk Xhhrđộc nhấu3zzU95At mộXhhrt cáXo5haDxki khắnXhhr quấXo5haDxkn Xo5haDxkdưới bụng!Xo5haDxk tXo5haDxkay hấu3zzU95At hXhhrất cu3zzU95Aái máXo5haDxki tóu3zzU95Ac đaXo5haDxkng ướtXo5haDxk nhẹp!!

“cậu……u3zzU95A…….cậu!!” nóXhhr u3zzU95Atròn mXhhrắt, lXhhrắp bắXo5haDxkp, tu3zzU95Aay chỉXhhr vềXo5haDxk Xhhrphía hắn!

“tôXo5haDxki sao?”u3zzU95A hắnXo5haDxk nu3zzU95Ahướn màyXhhr nhìnu3zzU95A nó!

“sao…….sao………….quần………….áo….”

“ah!! Mìnhu3zzU95A hồiu3zzU95A u3zzU95Anãy lXo5haDxkấy lXhhrộn cáiXo5haDxk áoXo5haDxk dơ!!Xhhr LXo5haDxkại u3zzU95Ako cóXhhr quầnXhhr Xo5haDxknữa!!khì!! dạoXhhr nàyXhhr hXhhray quên!”u3zzU95A Xhhrrồi hXo5haDxkắn “vXo5haDxkô u3zzU95Atư” Xhhrcởi cáXhhri khXhhrăn rXo5haDxka, u3zzU95Axỏ qXhhruần vào!

Nó đXhhrơ mu3zzU95Aặt, lặngXhhr lẽXo5haDxk quau3zzU95Ay sau3zzU95Ang hướXhhrng khác!Xo5haDxk! XhhrNó kXhhrhóc thầm!Xhhr sao………saXo5haDxko Xo5haDxkmà nXo5haDxkó chXo5haDxkịu nổiXhhr đây!!

Aaaaau3zzU95Aaaaaaa!! Thânu3zzU95A hìnhXhhr cựcXhhr đẹpu3zzU95A củaXo5haDxk hắn…Xhhr………..sao màu3zzU95A chịuu3zzU95A Xo5haDxknổi đcXo5haDxk chứ?Xhhr Xo5haDxkNó muXo5haDxkốn Xo5haDxkăn đXo5haDxkậu hủ!u3zzU95A! đậuXo5haDxk hủ!!

Nhưng u3zzU95Arồi nu3zzU95Aó đỏXhhr mặtu3zzU95A Xo5haDxkvới cu3zzU95Aái u3zzU95Asuy nghu3zzU95Aĩ Xhhrđầy bệnXo5haDxkh hoXo5haDxkạn củaXhhr Xo5haDxknó!! Xhhrnó lấyu3zzU95A gXhhrối đXhhrập Xhhrliên tíu3zzU95Ap Xhhrvào mặt!!Xo5haDxk nhanXhhrh chóXhhrng, Xo5haDxknó ngưXo5haDxkng u3zzU95Ađộng tXhhrác đó,Xo5haDxk thXhhriết nu3zzU95Aghĩ Xo5haDxktên Xo5haDxkđó bu3zzU95Aị Xhhrăn đậu3zzU95Au hủu3zzU95A cũXhhrng u3zzU95Atại hu3zzU95Aắn thôXhhri! AXo5haDxki Xhhrbỉu hắXhhrn tXhhrhay đồXo5haDxk tu3zzU95Arước mặtXo5haDxk nóu3zzU95A!! màXhhr nu3zzU95Ahìn chắcu3zzU95A Xo5haDxkcũng ku3zzU95Ao sao!

u3zzU95ANghĩ vXhhrậy, Xhhrnó quu3zzU95Aay mặtu3zzU95A u3zzU95Alại, u3zzU95Athì phátu3zzU95A Xhhrhiện hắnXo5haDxk Xo5haDxkđã tXo5haDxkhay xu3zzU95Aong đXo5haDxkồ rồiu3zzU95A!! nóXhhr Xhhrxụ mặt,u3zzU95A tiếcu3zzU95A nuối!!

*Xhhrá!! Xo5haDxkJ Xo5haDxkvậy nèXhhr!! OaXo5haDxk!! TuXo5haDxki Xhhrđang nghĩXo5haDxk Xo5haDxkj vậXo5haDxky u3zzU95Anè!!! KXhhro đc!!Xhhr VềXhhr Xo5haDxknhà phảiXo5haDxk tĩu3zzU95Anh Xo5haDxktâm lạiXo5haDxk thôiXo5haDxk!!* u3zzU95Anó mímXo5haDxk Xhhrmôi, lấyXo5haDxk Xo5haDxktay gõu3zzU95A lXhhrên Xo5haDxkđầu đầyXhhr Xhhrtội lỗi!!

“cXhhrậu bXhhrị Xo5haDxkj à?”u3zzU95A u3zzU95Athấy hàu3zzU95Anh độXo5haDxkng kìXo5haDxk lXo5haDxkạ củaXhhr Xhhrnó, Xo5haDxkhắn liều3zzU95An hỏiu3zzU95A thăm!!

“ash!!!Xhhr CóXo5haDxk u3zzU95Aj đâuu3zzU95A!” nXhhró Xo5haDxkxụ Xhhrmặt, chXo5haDxku mỏ!

“ha ha!Xhhr! XhhrNếu cậu3zzU95Au cóXo5haDxk sởXo5haDxk thíu3zzU95Ach tựXo5haDxk Xo5haDxkđánh đầuXhhr nu3zzU95Ahư vậyXhhr u3zzU95Athì …………..u3zzU95A” hắnu3zzU95A giu3zzU95Aơ tXo5haDxkay lên!Xo5haDxk “tôu3zzU95Ai sẽu3zzU95A giúu3zzU95Ap cậu!”u3zzU95A hắu3zzU95An cườiXo5haDxk nhXo5haDxkam hiểu3zzU95Am, rồiXo5haDxk u3zzU95Alao lêXo5haDxkn vXo5haDxkịn đầuu3zzU95A nu3zzU95Aó lạiXo5haDxk, xu3zzU95Aoa mạnu3zzU95Ah lu3zzU95Aàm tu3zzU95Aóc nXhhró rốu3zzU95Ai bu3zzU95Aù lên!

Nu3zzU95Aó Xo5haDxkla oaXo5haDxkng oaXo5haDxkng làmXhhr cănXo5haDxk phòngXo5haDxk đaXo5haDxkng yênu3zzU95A tĩnXo5haDxkh bỗu3zzU95Ang chốcXhhr đu3zzU95Aầy hỗnXhhr loạXo5haDxkn! hắnu3zzU95A thu3zzU95Aì càngu3zzU95A thíXo5haDxkch thXo5haDxkú, càXo5haDxkng mạnhXo5haDxk tay!

“chịuu3zzU95A Xo5haDxkthua chXhhrưa?” Xo5haDxkhắn Xhhrghì cu3zzU95Aổ nó!

“au3zzU95Ah!........từ….từ!! Xhhrcó Xhhrj nóiu3zzU95A cXhhrhuyện nhXhhraz!!! TXhhrui Xhhrvới cXhhrậu cu3zzU95Aó thXhhri u3zzU95Aj đâuXhhr màXo5haDxk đòiu3zzU95A thắngXhhr vớu3zzU95Ai thuau3zzU95A?!” Xo5haDxknó u3zzU95Acố gXo5haDxkắng gỡXhhr tu3zzU95Aay hắnXo5haDxk rau3zzU95A, nóXhhri Xo5haDxkmột Xo5haDxkcách Xhhrkhó nhọc!

Xhhr“sao u3zzU95Ako chứ?Xo5haDxk Cu3zzU95Aậu đanXo5haDxkg đọXhhr sứXhhrc vXo5haDxkới tôXhhri mà!Xo5haDxk” hXo5haDxkắn nóu3zzU95Ai tXhhrhản nhiên!

“ưm………u3zzU95Acó đâuXo5haDxk?” Xhhrnó tu3zzU95Aíp tụcu3zzU95A gânu3zzU95A cXo5haDxkổ cãi!

“Xhhr cu3zzU95Ahịu thuXhhra chưa?”Xo5haDxk hu3zzU95Aắn Xhhrhỏi lạiXhhr, đôiXhhr mu3zzU95Aày Xhhrkhẽ nhướnu3zzU95A lên!!

Chu3zzU95Aịu hXo5haDxkết nổu3zzU95Ai, nóXhhr lấyXo5haDxk hếtXhhr sứcXo5haDxk nói!

“ahXo5haDxk!! u3zzU95AThua thuu3zzU95Aa!! Tuu3zzU95Ai Xo5haDxkthua!! ThảXo5haDxk ra!Xhhr!! KXo5haDxkhó Xhhrthở quá!!”

NXo5haDxkghe nXhhrói vậyu3zzU95A, hắnu3zzU95A liềnu3zzU95A bXo5haDxkuông raXhhr, nóu3zzU95A ngaXo5haDxky lXo5haDxkập tứcu3zzU95A Xo5haDxknằm trườnXhhr xuốu3zzU95Ang gXo5haDxkiường! Xhhrchưa Xo5haDxkbao giờXhhr nXo5haDxkó thấyu3zzU95A mệtu3zzU95A tớiXo5haDxk vậy!

Hắn nhXhhrìn nó,Xhhr cườXo5haDxki Xo5haDxkkhì! XhhrGương mặXo5haDxkt nóXo5haDxk đXhhrỏ gấXo5haDxkc u3zzU95A, Xhhrmiệng thu3zzU95Aì đu3zzU95Aang mXhhrở ru3zzU95Aa đểu3zzU95A tXo5haDxkhở!! BỗngXhhr chốcXhhr hu3zzU95Aắn thấXhhry tiXo5haDxkm mìXhhrnh đậXhhrp mạXhhrnh, Xo5haDxkmặt hắnXo5haDxk nóXhhrng ranXhhr!!! Ah!u3zzU95A! Xo5haDxkHắn u3zzU95Abị Xhhrj vậy?Xhhr sau3zzU95Ao lạiu3zzU95A Xo5haDxkđỏ mặtXo5haDxk chứ?

u3zzU95AHắn liXhhrền vơXo5haDxk Xo5haDxkcái khắn,Xo5haDxk trXo5haDxkùm lXo5haDxkên đầuXo5haDxk giảu3zzU95A bộXhhr giũXhhr tXo5haDxkóc u3zzU95Ađể chu3zzU95Ae điXo5haDxk gươngu3zzU95A mặtu3zzU95A đangXo5haDxk đỏu3zzU95A Xo5haDxklựng củaXhhr mình!!

“tôi hXhhrơi đói!!u3zzU95A! CậuXo5haDxk điXhhr Xo5haDxkăn kou3zzU95A?” hắnu3zzU95A Xo5haDxklên tiếng!!

“hở….hả?Xhhr ahXo5haDxk!!! Xo5haDxkCậu Xo5haDxkbao! Tu3zzU95Aui u3zzU95Aăn!” nóu3zzU95A ngu3zzU95Aóc đu3zzU95Aầu dậu3zzU95Ay, đXo5haDxkôi Xo5haDxkmắt khẽXo5haDxk sáXo5haDxkng lênXo5haDxk khXhhri ngu3zzU95Ahe Xo5haDxktới việcu3zzU95A ău3zzU95An!! NhXo5haDxkưng Xo5haDxkko quêXhhrn bắtXhhr hắnu3zzU95A u3zzU95Atrả tiền!

“ờu3zzU95A!!” hắnu3zzU95A gậu3zzU95At đầu!!

“oXo5haDxkk!! Đợiu3zzU95A u3zzU95Atui tíu3zzU95A!! Tuu3zzU95Ai đu3zzU95Ai tắmXhhr!” nXhhró nu3zzU95Ahanh chóXhhrng Xo5haDxkquên cơnu3zzU95A mệtXo5haDxk Xo5haDxkmỏi hồXo5haDxki nãXhhry, đứngu3zzU95A u3zzU95Adậy Xo5haDxk, Xo5haDxkđi thẳngXhhr vôu3zzU95A nhu3zzU95Aà tắm!!

Hắnu3zzU95A tXo5haDxkừ từXo5haDxk Xhhrbuông tXhhray, Xo5haDxkcho cXhhrái Xhhrkhăn tắmu3zzU95A Xhhrrơi Xhhrxuống sàXo5haDxkn!! Giốu3zzU95Ang? u3zzU95Anó giXhhrống TRu3zzU95AANG THƯXhhr ởXhhr đXhhriểm nàoXo5haDxk? SaXhhro u3zzU95Acứ phảu3zzU95Ai đỏu3zzU95A mu3zzU95Aặt, u3zzU95Arồi Xo5haDxkbối rốXo5haDxki trướXhhrc mặtXhhr nu3zzU95Aó Xo5haDxktới vậy?u3zzU95A u3zzU95Anếu cứXhhr cáiXhhr đàXhhr này……………chắcXo5haDxk Xhhrhắn chếu3zzU95At mất!

Hắn ngồu3zzU95Ai u3zzU95Axuống giườnXo5haDxkg suu3zzU95Ay nghXo5haDxkĩ!! CXhhrái côXo5haDxk gáXhhri têXhhrn TRAXo5haDxkNG TXo5haDxkHƯ u3zzU95Akia cóXo5haDxk Xo5haDxkj đặcu3zzU95A u3zzU95Abiệt cu3zzU95Ahứ? XhhrSao lạiu3zzU95A cu3zzU95Auốn hXhhrút hắnu3zzU95A Xo5haDxktới Xhhrvậy? tXhhrrong Xhhrkhi Xo5haDxkcậu u3zzU95Achỉ mớiu3zzU95A gặXo5haDxkp cXo5haDxkô tXo5haDxka cóXhhr Xo5haDxk2 lần,Xhhr nhưnu3zzU95Ag sXo5haDxkao lạXhhri Xo5haDxkcó cảXo5haDxkm gXo5haDxkiác rXo5haDxkất làXo5haDxk thXhhrân quXhhren! HXhhrắn cảXhhrm thấu3zzU95Ay rốiu3zzU95A thậXo5haDxkt sự!!!u3zzU95A giốngXo5haDxk nhưu3zzU95A mu3zzU95Aột cuộnXo5haDxk leu3zzU95An u3zzU95Arối rămu3zzU95A!!! CXhhró lẽXhhr hắnu3zzU95A bệnhu3zzU95A thậtu3zzU95A rồi!Xo5haDxk!! cu3zzU95Aảm u3zzU95Agiác vớXhhri mộtXo5haDxk tXhhrhằng cu3zzU95Aon tru3zzU95Aai Xhhrsao lXo5haDxkại giốngXhhr cảXhhrm giu3zzU95Aác u3zzU95Avới mộXhhrt đứau3zzU95A cXhhron Xo5haDxkgái Xhhrchứ? ChắXhhrc Xhhrmai hắnXhhr phảiXo5haDxk u3zzU95Ađi kXo5haDxkhám lạu3zzU95Ai u3zzU95Athôi!!

Chap Xo5haDxk20

Ban đu3zzU95Aêm gióXhhr Xo5haDxkthật lạnh,Xo5haDxk tru3zzU95Aên vXo5haDxkỉa hèXhhr vắnu3zzU95Ag, bónXo5haDxkg hắnXo5haDxk vàXhhr nu3zzU95Aó u3zzU95Ain du3zzU95Aài tXo5haDxkrên mặtXo5haDxk đường!!Xhhr! lXhhrâu lXo5haDxkâu cXhhró vàXhhri cXo5haDxkô gáXhhri đu3zzU95Ai nu3zzU95Agang quu3zzU95Aa cXo5haDxkười đầyXo5haDxk ẩnXhhr ý!!!

Khỏu3zzU95Ai nXo5haDxkói nhữnu3zzU95Ag lầu3zzU95An nhưXhhr vu3zzU95Aậy khiếnXhhr nóu3zzU95A nXo5haDxkổi Xhhrda gàXo5haDxk, Xo5haDxkcòn hắnXo5haDxk u3zzU95Athì nhưXhhr Xo5haDxkvô cảm,Xhhr cứXo5haDxk miênXo5haDxk mXo5haDxkan sXhhruy nghĩu3zzU95A liXhhrnh tu3zzU95Ainh Xo5haDxktrong đầu,Xhhr khiếnu3zzU95A áXo5haDxknh mắXo5haDxkt lắngu3zzU95A xuu3zzU95Aống, gươngu3zzU95A mặtXhhr trầXhhrm Xhhrtư tạXo5haDxko nênu3zzU95A vẻXo5haDxk đẹpXhhr kiu3zzU95Aên định!!!

nó thìu3zzU95A hơiXo5haDxk chánXo5haDxk, nóiXhhr chuyệu3zzU95An Xo5haDxk, nhXhhrưng Xhhrcái têXo5haDxkn bênu3zzU95A cạnhXo5haDxk lXo5haDxkại u3zzU95Ako nóXhhri Xhhrj! rXo5haDxkồi u3zzU95Ahát mộtXhhr mìXo5haDxknh, lâu3zzU95Au lâuXo5haDxk lấu3zzU95Ay Xhhr2 ngónu3zzU95A Xhhrtay Xhhrcái chXo5haDxkỉa qXo5haDxkua chỉau3zzU95A lạu3zzU95Ai!!! Xo5haDxknhưng cuốu3zzU95Ai cùnXo5haDxkg u3zzU95Asự tậpXhhr tXhhrrung củXhhra nóXhhr cũXhhrng Xo5haDxkdồn vàu3zzU95Ao hắn!!!

“nè!!!u3zzU95A!!!!!! Điu3zzU95A đâuXhhr vu3zzU95Aậy? Xo5haDxksao phảiXhhr đXo5haDxki Xhhrbộ chứ?u3zzU95A ĐiXhhr tau3zzU95Axi cũnXo5haDxkg u3zzU95Ađc mà!u3zzU95A!!” nóu3zzU95A cu3zzU95Ahu Xo5haDxkmôi rXhhra, nXo5haDxkhìn u3zzU95Ahắn vớiXhhr Xo5haDxkánh mu3zzU95Aắt tộu3zzU95Ai u3zzU95Angiệp!!! Xhhrnhưng hXhhrắn vXo5haDxkẫn Xhhrko nóXhhri j!

“haizzzzzu3zzU95A!!! XhhrĐi vớiXo5haDxk cậuXhhr cXhhrhán qu3zzU95Auá hà!!!”u3zzU95A nóu3zzU95A nu3zzU95Ahìn xXo5haDxkuống mu3zzU95Aặt đưXhhrờng Xo5haDxk, u3zzU95Ađưa Xhhrra mộtu3zzU95A u3zzU95Acâu nhậnXhhr xétXhhr, nhưnXhhrg đôiu3zzU95A Xo5haDxkchân vXhhrẫn bướXhhrc Xhhrsau Xo5haDxkhắn bởiXo5haDxk Xhhrnó u3zzU95Ako thểXo5haDxk Xhhrbỏ qu3zzU95Aua đcXo5haDxk Xo5haDxkmột Xhhrbữa ăXhhrn Xo5haDxkmiễn phí!

Ko kXhhrhí Xo5haDxkbắt đầu3zzU95Au Xo5haDxkồn ào!u3zzU95A!! ĐXo5haDxkôi mắtu3zzU95A nóXhhr Xo5haDxkbắt u3zzU95Ađầu thu3zzU95Aay đổiXhhr Xhhrmàu sắcu3zzU95A thXhhreo ánXhhrh đèXhhrn đườnu3zzU95Ag nhộnXo5haDxk nhịp!

“WOXo5haDxkW” nóXhhr Xo5haDxkthốt u3zzU95Alên!!! Tru3zzU95Aước mặXo5haDxkt u3zzU95Anó lXhhrà mộtXhhr coXo5haDxkn u3zzU95Ađường, Xhhr2 Xhhrven đườnXhhrg Xo5haDxkbán đXo5haDxkầy đồu3zzU95A u3zzU95Aăn thứcXo5haDxk uống!

“u3zzU95Anày!!!” nXo5haDxkó chXhhrỉ vàou3zzU95A mặtXhhr hắn!!!Xo5haDxk “thu3zzU95Aiên đườngXhhr thứcu3zzU95A ănu3zzU95A màXhhr cậuu3zzU95A Xo5haDxknói Xo5haDxklà đâyXhhr hả?”Xhhr Xo5haDxknó chớXo5haDxkp chớXo5haDxkp mắu3zzU95At nXo5haDxkhìn hắnXo5haDxk chXo5haDxkờ đợi!

Xo5haDxkHắn nhu3zzU95Aư bừnXo5haDxkg tỉnh,u3zzU95A nhìu3zzU95An nóXhhr rồiXhhr gậtXhhr gậtXhhr đầu!

“oau3zzU95A~~~~~!!! CXhhrậu nóXhhri Xhhrlà cậXhhru tru3zzU95Aả tiều3zzU95An nhXo5haDxka!!! XhhrTui ku3zzU95Ao kXo5haDxkhách u3zzU95Asáo đâu!Xhhr” nóu3zzU95A nóXo5haDxki u3zzU95Amà mắtXo5haDxk dánXo5haDxk vều3zzU95A mu3zzU95Aấy Xhhrgian Xhhrbán đồXo5haDxk u3zzU95Anướng, ru3zzU95Aồi Xo5haDxklao vềXo5haDxk phíu3zzU95Aa chúng!!

Xo5haDxkHắn ku3zzU95Ahẽ lắcXo5haDxk Xo5haDxkđầu, nu3zzU95Ahếch Xhhrmép Xo5haDxkrồi cũngu3zzU95A đXhhri saXo5haDxku nó!!!!

Khu phXo5haDxkố Xhhrsầm uXo5haDxkất Xhhrvới nhưXo5haDxkng mXhhrón đồXo5haDxk nướnXhhrg Xhhrthơm ngou3zzU95An khiXhhrến nXo5haDxkó Xhhrcứ hXhhrết cXo5haDxkhạy Xhhrsang đu3zzU95Aây, rồXo5haDxki chạXo5haDxky su3zzU95Aang kXhhria!!! Xhhrlàm hXhhrắn mệtu3zzU95A mỏXo5haDxki u3zzU95Ako kém!

“hứcXhhr……..no quáXo5haDxk!!! Hức…..!”Xhhr vu3zzU95Aì Xo5haDxkăn Xo5haDxkvội nXo5haDxkên u3zzU95Anó Xo5haDxkbị nấXo5haDxkc cụXo5haDxkc!!! Xo5haDxkko nhXhhrững vậy!Xhhr gưu3zzU95Aơng mặtXhhr Xo5haDxkcòn u3zzU95Ađỏ Xo5haDxkửng lXo5haDxkên Xo5haDxkvì mấyXo5haDxk lầnXhhr xéu3zzU95Am mắu3zzU95Ac nghẹn!

HXhhrắn nhăXhhrn mu3zzU95Aặt u3zzU95A, u3zzU95Anhìn nó!

“Xhhrcậu ănXo5haDxk nu3zzU95Ahư hXo5haDxkeo vậyXhhr! đểXhhr tXhhrôi u3zzU95Ađi muu3zzU95Aa nu3zzU95Aước Xo5haDxkcho cậu!”Xhhr hu3zzU95Aắn u3zzU95Anói xou3zzU95Ang, Xhhrliền u3zzU95Abước nhXo5haDxkanh u3zzU95Aqua cửaXhhr hàngXo5haDxk nước!

“u3zzU95Abán chXhhráu mộu3zzU95At chXo5haDxkai nướXhhrc sXo5haDxkâm!” hắnXo5haDxk nóiXhhr u3zzU95A, khXhhrá Xhhrtừ tốnXo5haDxk Xhhrvới bXhhrà lãXo5haDxko trướXhhrc mặt!

Bàu3zzU95A lãu3zzU95Ao đXo5haDxkó khẽXhhr nu3zzU95Ahăn mXhhrặt, nhíu3zzU95Au màu3zzU95Ay nXo5haDxkhìn Xo5haDxkkĩ hắn!!!

“cháu KHOu3zzU95AA phảiXo5haDxk ku3zzU95Ao?” Xhhrbà lu3zzU95Aão thốtXhhr lu3zzU95Aên, giu3zzU95Aọng tỏXhhr u3zzU95Avẻ vuXhhri mừng!

Hắn u3zzU95Acười hiềnu3zzU95A “dạ!”

“ah!!Xhhr! CháuXhhr lXhhrớn hXo5haDxkơn rồiXo5haDxk nu3zzU95Ahaz!!! RồXhhri ………Xhhr……. Xhhrcon DIỆPXhhr đâXhhru? Sau3zzU95Ao bàXhhr Xhhrko tu3zzU95Ahấy vậyXhhr cXhhrháu?” bXo5haDxkà lXhhrão đưaXo5haDxk mXhhrắt nhìXhhrn phíaXhhr sXhhrau hắn!!

Gươu3zzU95Ang mặtXhhr Xo5haDxkhắn Xhhrđanh lạiXo5haDxk, đôiXhhr mắXo5haDxkt thoáXhhrng nXo5haDxkét Xhhru sXhhrầu, nXo5haDxkhìn xuốnXhhrg mXo5haDxkấy chaXhhri nướXo5haDxkc trênu3zzU95A kệu3zzU95A hàng,Xo5haDxk rồiXo5haDxk nhìnXo5haDxk Xo5haDxkbà lão!

“dạ!!Xhhr u3zzU95Acô ấu3zzU95Ay điXo5haDxk u3zzU95Anước Xhhrngoài u3zzU95Arồi ạ!u3zzU95A” Xhhrhắn nóXhhri buồn!

“vậy à?u3zzU95A TốtXhhr nhỉXhhr!! đXo5haDxki u3zzU95Adu họXo5haDxkc nữXhhra cơXo5haDxk đấyu3zzU95A!!” bàXo5haDxk lãoXhhr cườiu3zzU95A xòa,Xhhr Xo5haDxkrồi quu3zzU95Aay lưnXo5haDxkg, u3zzU95Alom kXhhrhom Xhhrlấy cu3zzU95Ahai Xhhrnước chXo5haDxko hắn!

HắXhhrn u3zzU95Ađút taXhhry vXo5haDxkào túu3zzU95Ai quần,Xo5haDxk nhìXhhrn quanXo5haDxkh Xo5haDxkkhu vực!!!Xo5haDxk nơXo5haDxki Xhhrđây Xo5haDxkđúng làu3zzU95A Xhhrko kháu3zzU95Ac Xhhrj u3zzU95Amấy, cXo5haDxkó kháu3zzU95Ac tXo5haDxkhì chu3zzU95Aỉ khXo5haDxkác ởXo5haDxk chỗXo5haDxk Xo5haDxklà nơiu3zzU95A Xhhrđây ánu3zzU95Ah u3zzU95Ađèn quáXhhr nhìu!!!

Hắn nhắmu3zzU95A mắXo5haDxkt lại,u3zzU95A gặu3zzU95Am nhắmu3zzU95A qu3zzU95Auá khứ!!

HXhhrắn, sinu3zzU95Ah Xhhrra lu3zzU95Aà Xhhrđã Xhhrmang u3zzU95A2 chữXhhr Xhhrgiàu Xhhrcó!! XhhrLàm Xhhrj Xhhrbiết Xhhrnơi u3zzU95Ađây Xo5haDxkchứ? XhhrChính DIỆXo5haDxkP làu3zzU95A ngườXhhri đãXo5haDxk chXhhrỉ chXo5haDxko cậXhhru nXhhrơi này!!Xo5haDxk cXo5haDxkô nXo5haDxkói mXo5haDxkọi ngườXo5haDxki buôXo5haDxkn bánXhhr ởXo5haDxk đu3zzU95Aây tốtXhhr Xhhrlắm!! hXhhrọ ku3zzU95Ao u3zzU95Anhìn Xo5haDxkcon ngườiu3zzU95A Xo5haDxkqua tiXo5haDxkền Xhhrbạc cũngXo5haDxk nXhhrhư u3zzU95Ako haXhhrm lợiu3zzU95A Xo5haDxknhuận cau3zzU95Ao Xo5haDxkmà giaXhhrn lậXhhrn tronXhhrg bXhhruôn bán!!Xo5haDxk HXo5haDxkọ làXo5haDxk nXhhrhững nXo5haDxkgười tốXo5haDxkt bụng!u3zzU95A!! Xo5haDxkhọ su3zzU95Aẵn sàngu3zzU95A u3zzU95Acho nhữu3zzU95Ang kẻu3zzU95A ănXhhr màyu3zzU95A ngoàXhhri đườngu3zzU95A Xo5haDxkmột đốngu3zzU95A tXhhrhức ănXhhr mXo5haDxkà Xo5haDxkko lấyXo5haDxk Xo5haDxk1 xu!u3zzU95A!! Hắnu3zzU95A cXo5haDxkũng nu3zzU95Ahớ DIỆu3zzU95AP rấu3zzU95At thícu3zzU95Ah ăXhhrn báu3zzU95Anh Xhhrkẹo Xhhrtại mộXo5haDxkt cXo5haDxkửa u3zzU95Ahàng Xhhrnhỏ trêXhhrn tạiXo5haDxk cou3zzU95An u3zzU95Aphố nXhhràu!! NXhhrhưng hìnhu3zzU95A nhưXo5haDxk họu3zzU95A ku3zzU95Ao Xo5haDxkcòn Xo5haDxkbán Xo5haDxknữa u3zzU95Athì phải!!!!

Cu3zzU95Aậu nhớu3zzU95A nụXhhr cườiXhhr Xhhrcủa DIỆP,Xo5haDxk nhu3zzU95Aớ Xo5haDxkđôi Xhhrmắt mặcXhhr Xo5haDxkdù u3zzU95Ako u3zzU95Anhìn thấyu3zzU95A u3zzU95Aj, nhXhhrưng lu3zzU95Aại u3zzU95Alung Xhhrlinh u3zzU95Ahơn khXhhri cườiXo5haDxk! Xhhrnhớ máiu3zzU95A tóXhhrc Xhhrđen nu3zzU95Ahánh, Xo5haDxknhớ bXhhràn tXhhray khXhhri cầmu3zzU95A cXhhrây kẹo,………………………..

“bXo5haDxkao nhXo5haDxkiu tiềnXo5haDxk vậu3zzU95Ay bà?”

HắnXo5haDxk Xo5haDxknhư bừngXhhr tỉXhhrnh kXo5haDxkhi Xhhrnghe u3zzU95Atiếng nó!Xhhr! mởXo5haDxk mắtXo5haDxk rXhhra đXo5haDxkã thXhhrấy u3zzU95Anó đXhhrang cầu3zzU95Am cXo5haDxkhai nướcu3zzU95A u3zzU95Atrên tay!!

“hừ!!!Xhhr cậuXhhr đi………..hức…………điXhhr u3zzU95Amua nướu3zzU95Ac kiểuu3zzU95A Xhhrj màu3zzU95A…………..hức………lâu qXo5haDxkuá vậy……………..hXo5haDxkức………..hả?” nXo5haDxkó u3zzU95Anhìn hắnXo5haDxk vớXo5haDxki ánXhhrh mắXo5haDxkt giậu3zzU95An dữu3zzU95A, Xhhrcầm cXo5haDxkhai nXo5haDxkước tu3zzU95Au hXhhrết ngXo5haDxkuyên mXo5haDxkột chai!!!

“khà!!! u3zzU95AĐã ghê!!!Xhhr HếtXo5haDxk nấXo5haDxkc Xhhrcục Xo5haDxkrồi nXo5haDxkè!! ĐXo5haDxki ău3zzU95An Xo5haDxknữa thôiXhhr!!!” nXo5haDxkó đónXhhrg Xhhrchai nướXo5haDxkc lại,Xhhr bỏXhhr vàXo5haDxko u3zzU95Athùng rác,u3zzU95A Xhhrrồi típXo5haDxk tụXo5haDxkc đi!!!

ĐangXhhr đXhhri, chXhhrợt nóu3zzU95A khựXo5haDxkng lại!!

“sao phXo5haDxkải u3zzU95Anói dXhhrối hả?”u3zzU95A u3zzU95Anó nu3zzU95Aói, vXo5haDxkẫn quau3zzU95Ay lưngXo5haDxk vXhhrề pXhhrhía hắn!

HắnXhhr ngạcXo5haDxk nhiên,Xo5haDxk u3zzU95Anó Xo5haDxkđang nóu3zzU95Ai u3zzU95Aj vậy?Xo5haDxk u3zzU95Asao lạiu3zzU95A Xhhrbik hắnu3zzU95A nóiXo5haDxk dối!!!

“hìXo5haDxk!! XhhrTui Xhhrko hỏiu3zzU95A nữaXhhr!! đXo5haDxki đi!!”Xo5haDxk nóXo5haDxk quaXo5haDxky đầXo5haDxku Xo5haDxklại, cườiXhhr xòa!

“khoan!Xhhr! Cậu…………….biếtXo5haDxk Xo5haDxkj rồi!”Xo5haDxk hắnu3zzU95A nu3zzU95Aắm u3zzU95Atay nXo5haDxkó, quau3zzU95Ay nXo5haDxkgược lạu3zzU95Ai hỏi!

“biếtXo5haDxk hết!”u3zzU95A nóXhhr nhúXhhrn vài!!!

“lXo5haDxkà tu3zzU95Aên LÂMXo5haDxk nói?”Xhhr hắnXhhr u3zzU95Anhướn mày!

“ừm!” nXo5haDxkó gậtu3zzU95A đầuu3zzU95A chắcu3zzU95A nịch!

Hắn nổXhhri Xo5haDxkgiận, hấtXhhr u3zzU95Atay nXo5haDxkó ru3zzU95Aồi u3zzU95Abước Xhhrđi nhanu3zzU95Ah chóng!!

Nó nXo5haDxkhìn tu3zzU95Aheo bóngXhhr Xo5haDxkhắn, u3zzU95Achạy theo!!

“nXo5haDxkày!! Xo5haDxkcậu Xhhrbị u3zzU95Aj vậy?”Xhhr nóu3zzU95A Xhhrhét lớn!

u3zzU95AHắn ngừngu3zzU95A lạu3zzU95Ai Xhhrđột ngộtXo5haDxk làmXo5haDxk mu3zzU95Aặt Xo5haDxknó đXo5haDxkâm sầmXo5haDxk Xhhrvào Xo5haDxklưng hắn!

“cậu Xhhrcó u3zzU95Axem tôiXo5haDxk lXhhrà bạnXhhr koXhhr? sXo5haDxkao lXo5haDxkại Xhhrchơi vớXo5haDxki Xhhrtên Xhhrđó?” u3zzU95Ahắn nóiu3zzU95A mộu3zzU95At cXhhrách giậnXo5haDxk dữ!

NóXhhr lu3zzU95Aấy u3zzU95A2 Xo5haDxktay xoXo5haDxka xou3zzU95Aa cáiu3zzU95A mũi!

“cònXo5haDxk cậXhhru Xo5haDxkthì saou3zzU95A? íXhhrt nhấu3zzU95At làXhhr LÂMXhhr cXhhròn tâXhhrm u3zzU95Asự vớiu3zzU95A tôiXo5haDxk! CòXo5haDxkn cậuXo5haDxk cáXhhri u3zzU95Aj cũngu3zzU95A giấu!Xhhr” nu3zzU95Aó nói!u3zzU95A! RXo5haDxkồi lầmu3zzU95A bầXo5haDxkm u3zzU95A“tự u3zzU95Anhiên nổXhhri giận!!!”

Chap 21

“tu3zzU95Aôi…….tôi xXhhrin lỗi!”Xo5haDxk hắXo5haDxkn cXo5haDxkhợt lúu3zzU95Ang túnu3zzU95Ag trướcu3zzU95A Xo5haDxknó!! Xo5haDxkko Xo5haDxkphải vìXo5haDxk cáiXhhr câuXhhr u3zzU95Anó nóiXo5haDxk, mu3zzU95Aà u3zzU95Alà vXhhrì hàXhhrnh độu3zzU95Ang đángu3zzU95A Xo5haDxkiu củu3zzU95Aa Xhhrnó bâyu3zzU95A gXhhriờ!!! ĐôiXhhr môXo5haDxki hồngXhhr hàoXo5haDxk cXo5haDxkứ cXo5haDxkhu ru3zzU95Aa, gưu3zzU95Aơng Xo5haDxkmặt pXhhrhụng phịu!!u3zzU95A nu3zzU95Aói tXo5haDxkúm gọnu3zzU95A nếuu3zzU95A nóXo5haDxk Xhhrmà Xhhrlà cXhhron gXhhrái tXhhrhì chXhhrắc cXo5haDxkhắn u3zzU95Ahắn su3zzU95Aẽ u3zzU95Achạy lạXo5haDxki Xhhrôm nó!!

“ble'!!!u3zzU95A Xhhrko cu3zzU95Ahơi Xo5haDxkvới cậuu3zzU95A nXo5haDxkữa!!” Xo5haDxknó Xo5haDxklè lưXo5haDxkỡi, xXo5haDxkong Xo5haDxkbỏ đi!!!

KHXo5haDxkOA đơXhhr ngườXhhri mXhhrột hồi,u3zzU95A rồiXhhr chânu3zzU95A u3zzU95Abắt đầuXhhr Xhhrchạy tu3zzU95Aheo nó!

“này!! tôXo5haDxki xiXhhrn lỗiu3zzU95A rXo5haDxkồi mà!!”Xhhr hu3zzU95Aắn nhăXo5haDxkn mặtXo5haDxk nóiXhhr, tXo5haDxkay Xo5haDxknắm lấyXhhr tXhhray nó!!

“tXhhrui Xhhrko cXhhrhấp nu3zzU95Ahận!” nu3zzU95Aó đứXhhrng lạiu3zzU95A, hấtXhhr mặt!!

“ko chấu3zzU95Ap nu3zzU95Ahận?” Xo5haDxkKHOA hỏiu3zzU95A lXo5haDxkại, Xhhrnếu nXo5haDxkó nhXo5haDxkìn tXo5haDxkhấy Xo5haDxkmặt KHOXhhrA lu3zzU95Aúc nàu3zzU95Ay Xo5haDxkthì Xo5haDxkchắc chắnXo5haDxk sẽu3zzU95A phátXo5haDxk hiệnXhhr nụXhhr cườXhhri raXhhrnh mãu3zzU95Anh cXo5haDxkủa cậu!

“đúng!!Xo5haDxk XhhrKo cXo5haDxkhấp nhận!!”Xhhr nu3zzU95Aó vXo5haDxkẫn giXo5haDxkữ nu3zzU95Aguyên bu3zzU95Aộ mặtu3zzU95A tựXo5haDxk Xo5haDxkkiêu cXhhrủa mình!!!

XhhrBất Xo5haDxkchợt, nXhhró Xo5haDxkthấy cu3zzU95Aơ thểXo5haDxk Xo5haDxkbị nhấXo5haDxkc bổng!!

“ah!!! Cậuu3zzU95A Xo5haDxklàm Xhhrj vậy!Xo5haDxk! tXhhrui téXo5haDxk bâu3zzU95Ay giXhhrờ!!! BỏXo5haDxk tXhhrui u3zzU95Axuống Xhhrcoi!!” nu3zzU95Aó vu3zzU95Aừa vùnXo5haDxkg vXo5haDxkẫy, vừaXo5haDxk cốu3zzU95A gXo5haDxkiữ thXhhrăng bu3zzU95Aằng cXhhrho kXhhrhỏi ngã!

“haizzzzu3zzU95Az!! Tu3zzU95Aôi kXo5haDxko bXhhrik phXhhrải Xhhrlàm Xhhrsao Xo5haDxkđể cXhhrậu chấpXo5haDxk nhậnu3zzU95A lờiu3zzU95A u3zzU95Axin lỗXo5haDxki cXhhrủa Xhhrtôi, nênXo5haDxk Xhhrđành uXo5haDxky hiếu3zzU95Ap vậy!Xo5haDxk!” hắnXo5haDxk cưu3zzU95Aời ranXo5haDxkh mãnh!!

“oa~~Xhhr Xhhrchóng Xhhrmặt u3zzU95Aquá!! Xo5haDxkCho tXo5haDxkui xuống!Xo5haDxk!” nXo5haDxkó Xo5haDxkbỏ Xhhrcuộc, kXhhro Xo5haDxkchống Xhhrcự nữa,Xo5haDxk Xhhrbắt đXhhrầu nàu3zzU95Ai nỉ!!

“chưXhhra Xhhrđc!! TôiXo5haDxk mXo5haDxkún cậuXhhr u3zzU95Ađến nu3zzU95Aơi này!!Xo5haDxk” hắnXo5haDxk Xhhrtíp Xo5haDxktục bướcu3zzU95A đi,Xhhr vừau3zzU95A điXo5haDxk vXo5haDxkừa nói!

Xo5haDxk“đi đu3zzU95Aâu? NhưnXo5haDxkg mXo5haDxkà cũXo5haDxkng phảiXhhr chXo5haDxko Xo5haDxktui u3zzU95Axuống chứ!u3zzU95A! NgườXo5haDxki Xo5haDxkta nhìnu3zzU95A!” nXo5haDxkó đỏXhhr mặt,Xhhr nói!!

Đúng u3zzU95Alà ngườiXhhr điu3zzU95A đườXo5haDxkng nhìnu3zzU95A nóu3zzU95A vàu3zzU95A hXo5haDxkắn Xhhrrất nhìu,u3zzU95A cXo5haDxkòn cXhhrhỉ chỏXhhr lunXo5haDxkg tung!u3zzU95A!! AXhhri Xo5haDxkcũng nóXhhri u3zzU95A2 đXo5haDxkứa u3zzU95Alà …………………………….gay!!!!Xhhr nXhhrhìu cXo5haDxkô gáiu3zzU95A chéXo5haDxkp miệngu3zzU95A, đẹXo5haDxkp trau3zzU95Ai Xhhrmà lại…………!!

“kệ họ!!”u3zzU95A Xo5haDxkhắn Xhhrvẫn bướu3zzU95Ac đXhhri, lạXhhrnh lùnXo5haDxkg nói!!

Nóu3zzU95A Xhhrko Xhhrý kXhhriến Xo5haDxkj nXhhrữa!! nóu3zzU95A bXhhrỏ u3zzU95Acuộc ru3zzU95Aồi!! hắu3zzU95An thìXhhr cu3zzU95Aứ bướcXhhr Xo5haDxk, càu3zzU95Ang lXo5haDxkúc càngXo5haDxk nhanh!

Đi đu3zzU95Ac mộtXhhr hồi,Xo5haDxk u3zzU95Anó bắu3zzU95At đXhhrầu nXhhrghe u3zzU95Atiếng nhạcXo5haDxk ầXo5haDxkm ĩ!Xo5haDxk!! ThXhhreo nóu3zzU95A bXhhrik thì……………đâyXhhr chẳngu3zzU95A phảiXhhr Xo5haDxklà qu3zzU95Auán baXhhrr u3zzU95Ahay saoXo5haDxk? saXhhro hắnXo5haDxk lu3zzU95Aại đưaXhhr nóXo5haDxk tớiXo5haDxk đây?

“phịch!!”u3zzU95A hXo5haDxkắn đu3zzU95Aặt nu3zzU95Aó xuốngXo5haDxk mộtu3zzU95A cáXo5haDxki Xhhrghế sofXhhra!! MXo5haDxkáu dồnu3zzU95A lênXhhr Xhhrnão nãXhhry gXo5haDxkiờ nu3zzU95Aên nóXhhr hơXhhri chónu3zzU95Ag Xo5haDxkmặt, mắtXhhr nóXo5haDxk tXhhrạm thờXhhri kXhhro tXo5haDxkhấy đcu3zzU95A u3zzU95Aj hết!!Xhhr đếnu3zzU95A kXo5haDxkhi nhu3zzU95Aìn Xhhrđc Xhhrlà u3zzU95Ađã thu3zzU95Aấy mìnhu3zzU95A ngồiXo5haDxk u3zzU95Atrên mXhhrột Xo5haDxkcái Xhhrghế!! BênXo5haDxk Xhhrphải lXhhrà KHOA!Xhhr! CXo5haDxkòn bênXo5haDxk cạu3zzU95Anh lXo5haDxkà Xhhrmấy thằnu3zzU95Ag u3zzU95Amà nu3zzU95Aó Xhhrko Xo5haDxkquen biu3zzU95Ak!! Hìu3zzU95Anh nXo5haDxkhư làXhhr đàXhhrn eXhhrm cXo5haDxkủa hắXo5haDxkn! ChỉXhhr Xhhrduy nhấtXhhr cóu3zzU95A Xo5haDxkmột ngXo5haDxkười Xo5haDxkmà Xhhrnó bik……..Xhhrđó làXhhr DXhhrUY!! MặtXhhr nXo5haDxkó tốiXhhr u3zzU95Asầm lạiXhhr!! Xhhrcái bảu3zzU95An mặXo5haDxkt Xo5haDxkcủa DUXo5haDxkY tu3zzU95Ahật đángXo5haDxk Xo5haDxkghét Xhhrkhi nu3zzU95Ahìn thấyu3zzU95A Xo5haDxknó!! cựcXhhr Xhhrkì nhaXhhrm hiểmXhhr!! au3zzU95Ash u3zzU95Anó ghéu3zzU95At caXo5haDxky ghéu3zzU95At đắngXo5haDxk têu3zzU95An nàyXo5haDxk nhaz!!!!

DUu3zzU95AY ngạcXhhr nhiu3zzU95Aên u3zzU95Avì sựXo5haDxk Xo5haDxkxuất hiXhhrện củaXhhr nó!!Xo5haDxk Xo5haDxkcả cáchXhhr Xo5haDxkmà u3zzU95Anó Xo5haDxkxuất u3zzU95Ahiện tu3zzU95Arong quu3zzU95Aán baXhhrr u3zzU95Anày cXhhrũng rấu3zzU95At kXhhrì u3zzU95Alạ!! lúcXhhr vàoXhhr nXhhró đcXo5haDxk XhhrKHOA váXo5haDxkc trXhhrên vXhhrai cứXhhr nhưXhhr bau3zzU95Ao gạo!!u3zzU95A u3zzU95AKHOA cXo5haDxkó Xo5haDxkbao giờXhhr lXo5haDxkàm mấyXhhr cXhhrái chXo5haDxkuyện trẻXhhr cou3zzU95An nàXo5haDxky đâuXo5haDxk chớ?

NXhhrhưng cu3zzU95Aó vẻu3zzU95A nXhhrhư nXhhró rấXhhrt gu3zzU95Ahét kXo5haDxkhi nhìnXo5haDxk tXo5haDxkhấy cXo5haDxkậu, vìXhhr vậXhhry u3zzU95Amà Du3zzU95AUY chXhhre sựu3zzU95A Xhhrngạc nhiXo5haDxkên củau3zzU95A mu3zzU95Aình, khẽXo5haDxk nhếXo5haDxkch Xo5haDxkmôi!! ĐươngXo5haDxk nhiêu3zzU95An cậuXhhr Xo5haDxkbiết điềuu3zzU95A đóu3zzU95A Xo5haDxklàm Xhhrcho nóu3zzU95A tứcXo5haDxk tốiu3zzU95A đếnXhhr mứu3zzU95Ac nào!!

“nàyXhhr!!” KHOXo5haDxkA hXhhrét lớn,u3zzU95A đưaXhhr trướcXhhr mXo5haDxkặt u3zzU95Anó mộtu3zzU95A lXhhry rượu!

Nó lưỡngXhhr lự,Xo5haDxk Xo5haDxkcầm lXo5haDxki rượu,u3zzU95A rồXo5haDxki nóXhhri lớn!

“tui ku3zzU95Ao biếXhhrt uốngXhhr rượu!”

XhhrKHOA nghiêngu3zzU95A Xo5haDxkđầu u3zzU95Anhìn nó,u3zzU95A Xhhrnửa tiu3zzU95An nu3zzU95Aửa koXhhr!! nhu3zzU95Aưng mộu3zzU95At đứaXo5haDxk giốngXhhr cu3zzU95Aon nXo5haDxkít Xhhrnhư u3zzU95Ano Xo5haDxknói ku3zzU95Ao biếtXo5haDxk Xhhruống rượXhhru cóXhhr Xo5haDxklẽ làXo5haDxk thật!!

Ku3zzU95AHOA nhXo5haDxkún vaiu3zzU95A, Xo5haDxknhếch méXo5haDxkp, rồiXhhr uốXo5haDxkng cạnXo5haDxk lXo5haDxky rượXhhru Xo5haDxktrên tay!!

ChXo5haDxkợt KXo5haDxkHOA khXo5haDxkoác u3zzU95Avai nó,Xhhr nóXo5haDxki! Vu3zzU95Aới mọu3zzU95Ai người!

“đâyu3zzU95A làXo5haDxk HẢI,u3zzU95A bạnXo5haDxk củaXhhr u3zzU95Atôi!! Tôu3zzU95Ai tuyênu3zzU95A bố,u3zzU95A từXo5haDxk đâyXhhr trXo5haDxkở điu3zzU95A, nếuXhhr Xo5haDxkai u3zzU95Agây su3zzU95Aự vớiu3zzU95A HẢXo5haDxkI, thìu3zzU95A cXhhroi nu3zzU95Ahư u3zzU95Alà u3zzU95Agây sựXhhr vu3zzU95Aới KHXhhrOA này!!Xo5haDxk” Xo5haDxkánh Xo5haDxkmắt KHOXo5haDxkA quu3zzU95Aét mộu3zzU95At lượXhhrt đàmXo5haDxk eu3zzU95Am xu3zzU95Aung qXo5haDxkuanh, bọnXo5haDxk chúu3zzU95Ang lXhhrúc đầu3zzU95Au ngâyXhhr ngưXhhrời nhXo5haDxkìn Ku3zzU95AHOA!! NhưngXo5haDxk lXo5haDxkát su3zzU95Aau u3zzU95Acũng hu3zzU95Aô Xhhrto Xhhr, ru3zzU95Aồi Xhhrnâng rXo5haDxkượu lêXo5haDxkn uống!!

CXo5haDxkhỉ ngoXhhrại tXhhrrừ mấXo5haDxky Xo5haDxktên Xo5haDxkbị nóXhhr đánhu3zzU95A u3zzU95Alần Xo5haDxktrước, cảXo5haDxk u3zzU95ADUY nữau3zzU95A!! Xhhrbọn chúnXhhrg bu3zzU95Aiết nXhhró, nXhhrhưng vìXhhr u3zzU95Anghe lu3zzU95Aời Du3zzU95AUY nênXo5haDxk Xhhrko dáXo5haDxkm lXo5haDxkàm jXo5haDxk, chỉXo5haDxk ứcXhhr Xo5haDxkchế cầmXo5haDxk rượuu3zzU95A uu3zzU95Aống theo!!

“cậuu3zzU95A làXhhr u3zzU95Abạn Xhhrcủa KHu3zzU95AOA, Xhhrxem Xo5haDxknhư Xo5haDxkcũng Xhhrlà bXhhrạn cu3zzU95Aủa tôi!Xo5haDxk! ChàXo5haDxko ngườiXhhr au3zzU95Anh eu3zzU95Am mớXo5haDxki!” cXo5haDxkhợt DUXo5haDxkY bu3zzU95Aước đếnu3zzU95A trướcXo5haDxk nó,u3zzU95A u3zzU95Achìa Xo5haDxktay rXo5haDxka đểXhhr bắtXo5haDxk Xo5haDxktay Xhhrvới nó!!

NXhhró u3zzU95Anhìn DXo5haDxkUY vớu3zzU95Ai ánXo5haDxkh mắu3zzU95At hìnhXo5haDxk viênXhhr đạnu3zzU95A! chỉXo5haDxk hậXhhrn kXhhro thểXhhr Xhhrlao lXo5haDxkên đánhu3zzU95A Xhhrtên Xhhrnày Xo5haDxkvì XhhrKHOA đXo5haDxkang u3zzU95Aở đây!!

Nó miễnXhhr Xhhrcưỡng đXo5haDxkưa tau3zzU95Ay rXo5haDxka, bắtXhhr u3zzU95Atay Xhhrvới DUXo5haDxkY!! TaXo5haDxky XhhrDUY nu3zzU95Aắm chặtXo5haDxk tau3zzU95Ay nóXhhr! Xo5haDxkđau! Nhưu3zzU95Ang nXhhró vẫnu3zzU95A đểu3zzU95A gươXhhrng Xhhrmặt u3zzU95Abình thản!!Xo5haDxk! còXo5haDxkn cXhhrười nữa!

Xo5haDxkBên cạnh,Xo5haDxk KHOXo5haDxkA nhXo5haDxkìn Xo5haDxk2 Xhhrngười màXo5haDxk cười!Xo5haDxk rồiXhhr cậuu3zzU95A tíXhhrp Xo5haDxktục uXhhrống Xhhrli tu3zzU95Ahứ 2!

“ashXhhr!! SaXo5haDxko Xo5haDxknặng Xo5haDxkvậy nXo5haDxkè!!” u3zzU95Anó nhu3zzU95Aăn mặt,u3zzU95A mởXo5haDxk cửa,Xo5haDxk rồiXo5haDxk lXhhrôi KHOXo5haDxkA vàu3zzU95Ao phònXhhrg!! Nu3zzU95Aó đáu3zzU95A vàoXhhr châXhhrn KHXhhrOA mộXhhrt Xhhrcái nhXhhrư u3zzU95Atrả tXhhrhù!! Au3zzU95Ai bu3zzU95Aiểu uốngu3zzU95A nhìXo5haDxku qu3zzU95Auá làXhhrm jXo5haDxk, đểu3zzU95A gXo5haDxkiờ Xhhrnó Xo5haDxkphải váu3zzU95Ac củu3zzU95Aa nợXo5haDxk nàu3zzU95Ay vều3zzU95A!! nXhhró ứXo5haDxkc u3zzU95Achế nhấtXo5haDxk lXo5haDxkà u3zzU95Atên DUY!Xhhr! Đúu3zzU95Ang Xo5haDxklà Xo5haDxklấy cXo5haDxkhuyện côXo5haDxkng trảXo5haDxk Xo5haDxkthù tưXo5haDxk mà!u3zzU95A! Ku3zzU95AHOA sXo5haDxkay xỉnXo5haDxk, phậnu3zzU95A u3zzU95Ađàn u3zzU95Aem Xhhrcũng cXo5haDxkó tXo5haDxkhể vácXo5haDxk u3zzU95Ađại Xhhrka vềXo5haDxk chXo5haDxkứ!! Vậyu3zzU95A màXo5haDxk tu3zzU95Aên đóXhhr chXhhrỉ Xo5haDxknói mộtXo5haDxk tiếnXhhrg “XhhrHẢI Xo5haDxklà bạu3zzU95An Xo5haDxkcùng pu3zzU95Ahòng vớu3zzU95Ai KHOAXhhr!! NêXo5haDxkn Xo5haDxkcho cậuXo5haDxk ấXhhry du3zzU95Aẫn KHXo5haDxkOA vềXo5haDxk làu3zzU95A đu3zzU95Ac nhXo5haDxkất!!” rồXo5haDxki cáXo5haDxki Xhhrbọn kiXo5haDxka Xo5haDxkcũng gậXhhrt gXo5haDxkật u3zzU95Acái đầuXo5haDxk u3zzU95Axong ngồXo5haDxki xuốnu3zzU95Ag Xo5haDxktíp tụXo5haDxkc uốnXhhrg u3zzU95Arượu!! ứXhhrc chếXo5haDxk kXhhro Xhhrchứ? CXo5haDxkùng phòXo5haDxkng Xhhrthì liênXhhr qXhhruan Xhhrj hảXhhr? tXo5haDxkên mXhhrặt dàyXhhr kiXhhra!! nóXhhr hếtXo5haDxk dậu3zzU95Am cXo5haDxkhân Xhhrxuống sXhhràn, ru3zzU95Aồi nhu3zzU95Aảy tXhhrưng Xo5haDxklên vìXhhr tu3zzU95Aức!! rXo5haDxkồi bau3zzU95Ao nXo5haDxkhiu Xo5haDxktức giXhhrận Xhhrnó Xo5haDxkdồn hếu3zzU95At Xhhrvào chânXo5haDxk KHOAXo5haDxk, đáu3zzU95A Xhhrlấy đáXhhr để!!

“ưm…………….TRANGXhhr THƯ!!!”Xhhr troXhhrng u3zzU95Acơn u3zzU95Amê maXo5haDxkn, hắnXo5haDxk lu3zzU95Aiền Xhhrgọi tu3zzU95Aên mộu3zzU95At người!Xo5haDxk! nóXo5haDxki đúngXo5haDxk Xo5haDxkhơn lXhhrà gXo5haDxkọi nó!!

ChXhhrân Xo5haDxkcủa u3zzU95Anó ngưnXo5haDxkg giữaXhhr u3zzU95Ako trungu3zzU95A, nóu3zzU95A ngu3zzU95Aồi xuu3zzU95Aống, lắngXhhr ngXo5haDxkhe!! ThoáXhhrng vuu3zzU95Ai mừnu3zzU95Ag, kêu3zzU95Au Xhhrtên nóu3zzU95A, Xo5haDxkchắc làXhhr tXhhrhích òi!!u3zzU95A XhhrHắc hắXo5haDxkc!! Xhhrxem nhXhhrư kếu3zzU95A hou3zzU95Aạch thànhu3zzU95A cXo5haDxkông mXhhrột nửa!

“HẢI…………HẢI…….Xo5haDxk” hắnu3zzU95A tíXo5haDxkp tụcu3zzU95A lầXhhrm Xo5haDxkbầm!! u3zzU95Anó Xo5haDxkthì muốnXo5haDxk Xo5haDxkté xXhhrỉu!! cáXo5haDxki Xo5haDxkj màu3zzU95A HẢIu3zzU95A u3zzU95Achứ!! LúXo5haDxkc u3zzU95Alà Xhhrcon gXhhrái nóXo5haDxk u3zzU95Alà TRAXo5haDxkNG TXo5haDxkHƯ nhazXo5haDxk!! CònXhhr HXo5haDxkẢI lu3zzU95Aà cou3zzU95An tXo5haDxkrai mà!!

u3zzU95ANó tru3zzU95Aòn xoXhhre u3zzU95Amắt, gươngXo5haDxk Xhhrmặt u3zzU95Athoáng sợXhhr hãu3zzU95Ai!! Đừng…u3zzU95A……..đừng nóiu3zzU95A u3zzU95Alà hắXo5haDxkn bu3zzU95Aiến tháiXo5haDxk nhaXo5haDxkz!!! Cou3zzU95An tXhhrrai cũngXo5haDxk Xo5haDxkthích u3zzU95Asao? đang tính đứng dậy, chợt hắn quơ tay, làm nó ngã vào lòng hắn!!

Hắn đang trong cơn say, thấy nặng nặng liền lờ mờ mở mắt!! hắn thấy miên man một gương mặt khá là quen thuộc!! là HẢI sao? ko!! sao giờ lại là TRANG THƯ chứ? Là TRANG THƯ sao? đúng rồi, đôi mắt này…………là của TRANG THƯ!! Cả cái mũi, rồi đôi môi!!! Hắn chăm chăm vào đôi môi đó, cứ sát lại gần!!!

Nó như đơ người! (t/g: bịnh truyền kíp mờ!! ai hun cứ đơ người á!! Rồi hun xong lại ****!! hắc hắc!!-TT: mi mún chết lắm rồi phải ko? ta cho mi mấy nhát nhaz!!!!*gương mặt nham hiểm, tay lăm le con dao phay sáng lóa*-t/g: ko!! em iu đời, TT tỉ tỉ tha cho em!!)

Rồi chuyện j tới cũng tới!!!

Đêm tối, trong một căn phòng VIP của trường BOY, có hai mỹ nam đang làm một chuyện mà bất kì nữ sinh nào nhìn thấy cũng phải hét lên!!! Một , họ hét lên vì đc thõa con mắt!! hai, họ hét lên vì nghĩ đây là những cảnh biến thái nhất trong lịch sử loài người! (hì!t/g chém hơi quá!)

Chừng 30 giây sau, nó mới ý thức đc chuyện xảy ra, đương nhiên nó nhanh chóng đẩy hắn , đứng dậy!! nó lấy tay sờ môi mình!! Sao vậy nè!! Nó tự nhiên thấy…………..thinh thích nhaz!! Nó cảm thấy tê tê nơi đầu môi!!

Nó liền lắc đầu trước nhận định đó, rồi chạy thẳng vào WC, ngồi trong đó hàng giờ liền!! tự nhiên…………tim nó đập nhanh quá!