Chết!!! lỡ yêu rồi!làm sao đây? - Chap 19 - 21

 

Chap 1inKB9

MắtinKB nóinKB dườinKBng inKBnhư inKBko đóikrdawpCng lạinKBi đwczqgrs4c! NóinKB inKBchỉ mởikrdawpC inKBto tinKBhật ikrdawpCto nhìninKB hắn!!!

Bị……….bị pháinKBt hiệnikrdawpC rồiinKB inKBsao? tronwczqgrs4g ikrdawpCphút ikrdawpCchốc, gươninKBg inKBmặt nóinKB ikrdawpCko cònwczqgrs4 ikrdawpCgiọt máuinKB!! Hắn……wczqgrs4……hắn pháinKBt hiệwczqgrs4n ikrdawpCra tikrdawpChì sẽikrdawpC làinKBm inKBj ikrdawpCnó đâywczqgrs4? HắnikrdawpC sikrdawpCẽ tứikrdawpCc giậwczqgrs4n, giếikrdawpCt nóinKB, hànikrdawpCh hạikrdawpC nó,inKB ikrdawpCuy ikrdawpChiếp nó!!wczqgrs4!! ikrdawpCmà ……wczqgrs4… mà……inKB..ở khoảngikrdawpC ikrdawpCcách này……………inKBlỡ thinKBú tikrdawpCính troninKBg ngườiwczqgrs4 inKBhắn nổikrdawpCi lêinKBn twczqgrs4hì inKBsao? wczqgrs4ah!! Nó……….nówczqgrs4 kikrdawpCo inKBbik đâu!!

“sao…………….sawczqgrs4o inKBcậu……” wczqgrs4nó lắpwczqgrs4 bắpwczqgrs4, twczqgrs4ừ “biết”wczqgrs4 cwczqgrs4hưa đinKBc ninKBói wczqgrs4ra thwczqgrs4ì inKBhắn inKBliền lấywczqgrs4 ngónwczqgrs4 tainKBy đặinKBt likrdawpCên mikrdawpCôi nó!

HắinKBn thinKBở dinKBài inKBvô tậninKB rồiikrdawpC qwczqgrs4uay lưngwczqgrs4 inKBvề phikrdawpCía nikrdawpCó, nikrdawpCó inKBvẫn wczqgrs4đứng wczqgrs4khép ninKBép vikrdawpCào bứwczqgrs4c tường,inKB chwczqgrs4ỉ moikrdawpCng bứcinKB tườninKBg cinKBó cáinKBi đườnginKB hầmikrdawpC ikrdawpCbí mikrdawpCật wczqgrs4j inKBj ikrdawpCđó đểinKB nóinKB cikrdawpChui vàikrdawpCo nwczqgrs4hư tronikrdawpCg ikrdawpCphim màinKB wczqgrs4nó haikrdawpCy xem!

HắninKB inKBxoa wczqgrs4xoa tinKBhái dươwczqgrs4ng, hếtwczqgrs4 ninKBhăn minKBặt inKBrồi cốwczqgrs4 gwczqgrs4ắng giikrdawpCãn mặtikrdawpC ikrdawpCra hếtinKB wczqgrs4cỡ, hắikrdawpCn ngwczqgrs4hĩ inKBj mikrdawpCà likrdawpCại hỏiwczqgrs4 inKBmột thikrdawpCằng coinKBn trikrdawpCai câikrdawpCu đwczqgrs4ó chwczqgrs4ứ? LỡikrdawpC wczqgrs4nó giậwczqgrs4n thìikrdawpC sao?

Cậu wczqgrs4cười xòawczqgrs4, quawczqgrs4y lạiinKB xikrdawpCoa ikrdawpCđầu nwczqgrs4ó, ninKBhìn nówczqgrs4 đầikrdawpCy ânikrdawpC hận!

ikrdawpC“xin lỗi!ikrdawpC! tôwczqgrs4i inKBchỉ giỡnikrdawpC thôinKBi!! CậikrdawpCu wczqgrs4làm wczqgrs4j màikrdawpC làikrdawpC coikrdawpCn inKBgái chứ?”wczqgrs4 rồiwczqgrs4 hắikrdawpCn lắcikrdawpC đwczqgrs4ầu, vwczqgrs4ơ đwczqgrs4ại mộinKBt cikrdawpCái wczqgrs4áo, điikrdawpC wczqgrs4thẳng vàinKBo nhwczqgrs4à WC!

NóinKB nwczqgrs4gẩn nikrdawpCgơ, ninKBó……………hắn inKBnói vậywczqgrs4 wczqgrs4bộ nóikrdawpC wczqgrs4ko wczqgrs4thể likrdawpCà wczqgrs4con gikrdawpCái inKBsao? inKBnó ninKBên vwczqgrs4ui hinKBay tứwczqgrs4c giinKBận wczqgrs4khi nikrdawpCghe hắnikrdawpC nóikrdawpCi câwczqgrs4u đóikrdawpC chứ?

Tiếwczqgrs4ng nướcinKB vainKBng rinKBa trikrdawpCong nhinKBà tắikrdawpCm làikrdawpCm nikrdawpCó bừnginKB tỉnikrdawpCh! wczqgrs4nó bwczqgrs4ắt đầikrdawpCu tikrdawpChở, hinKBồi nãinKBy kwczqgrs4o hỉuwczqgrs4 ikrdawpCsao ninKBó ikrdawpClại ngưnginKB twczqgrs4hở, thờiikrdawpC gwczqgrs4ian nwczqgrs4hư bấtinKB ikrdawpCtận, nówczqgrs4 cikrdawpCảm inKBthấy inKBthời ginKBian wczqgrs4như ngừngwczqgrs4 trinKBôi! Chỉwczqgrs4 cinKBó tiếngwczqgrs4 wczqgrs4tim đậpwczqgrs4 mớiwczqgrs4 ikrdawpCcho nóinKB biikrdawpCết làwczqgrs4 inKBnó cwczqgrs4òn sống!

wczqgrs4Nó wczqgrs4quỵ wczqgrs4xuống giinKBường, nằminKB sấpinKB inKBxuống đinKBó! ikrdawpCnó likrdawpCấy ikrdawpCcái wczqgrs4gối, inKBche ikrdawpCđầu mìnikrdawpCh mowczqgrs4ng tìmwczqgrs4 đcinKB ikrdawpCcảm giáinKBc awczqgrs4n toàninKB! inKBNhưng cáikrdawpCi ikrdawpCcảm gikrdawpCiác wczqgrs4an toàikrdawpCn đinKBâu ikrdawpCko thấy,inKB cinKBhỉ thấikrdawpCy ngạtwczqgrs4 wczqgrs4thở hơinKBn, nóikrdawpC đổiinKB wczqgrs4tư ikrdawpCthế, nằmwczqgrs4 đốwczqgrs4i diệnikrdawpC vớiikrdawpC trầnikrdawpC inKBnhà!! wczqgrs4Chưa bwczqgrs4ao giờikrdawpC inKBnó bốinKBi rốiwczqgrs4 wczqgrs4đến vikrdawpCậy! wczqgrs4nó bắinKBt đầuinKB nginKBhĩ ikrdawpCtới việc…………lỡinKB hinKBắn phwczqgrs4át hiinKBện nóikrdawpC ikrdawpClà coinKBn gáiwczqgrs4 ikrdawpCthì swczqgrs4ao? liwczqgrs4ệu hắninKB cwczqgrs4ó cười,inKB rinKBồi ikrdawpCnói làwczqgrs4 ikrdawpChắn giỡnwczqgrs4 inKBnếu troikrdawpCng wczqgrs4tương laikrdawpCi ikrdawpChắn wczqgrs4lại hwczqgrs4ỏi nóikrdawpC cikrdawpCâu đó!

Làwczqgrs4m ikrdawpCsao đâikrdawpCy? BikrdawpCây giờwczqgrs4 minKBới cảmwczqgrs4 giáwczqgrs4c nóinKB đanginKB sốngikrdawpC troninKBg đốnikrdawpCg lửa!!

“ting…………wczqgrs4……. tinKBang …………ting!!”ikrdawpC đinKBt inKBnó wczqgrs4vang lên,inKB nóikrdawpC giậtinKB mìnhikrdawpC, wczqgrs4vụng ikrdawpCvề lấinKBy wczqgrs4cái đt!!

“a….alo!”

“chịinKB! SikrdawpCao inKBhôm nainKBy ikrdawpCchị nghikrdawpCỉ wczqgrs4học vậy?”inKB đầuwczqgrs4 ikrdawpCdây inKBbên kiikrdawpCa, ewczqgrs4m nóikrdawpC-HUY nwczqgrs4ói vớinKBi giikrdawpCọng đầywczqgrs4 inKBlo lắng!!

“ah!! wczqgrs4Chị hikrdawpCơi minKBệt! inKBmà ikrdawpCcó ikrdawpCj kwczqgrs4o?” ninKBó hỏiinKB ngượcikrdawpC lạwczqgrs4i! inKBnhưng kikrdawpCo wczqgrs4quên nóiikrdawpC cựcikrdawpC nhỏinKB đikrdawpCể hắnwczqgrs4 khỏiikrdawpC nghe!

“ngàinKBy minKBai inKBchúng tikrdawpCaz sẽwczqgrs4 vikrdawpCề nhà,wczqgrs4 tớiwczqgrs4 hạinKBn wczqgrs43 inKBtháng rồi!inKB chịinKB wczqgrs4ko ninKBhớ à?”ikrdawpC eikrdawpCm nówczqgrs4 nói!

Nó ngạcinKB nhiên,ikrdawpC inKBtới hạinKBn rikrdawpCồi saoikrdawpC? nhưninKBg wczqgrs4cũng kinKBo sikrdawpCao! inKBmai mớiikrdawpC điikrdawpC wczqgrs4mà, giờikrdawpC inKBchuẩn inKBbị cònikrdawpC kịpwczqgrs4 chán!

Nó nginKBhĩ vậikrdawpCy, cườiwczqgrs4 tươinKBi inKBmặc dùwczqgrs4 einKBm nwczqgrs4ó wczqgrs4ko cóinKB ởikrdawpC đây!

“ok!ikrdawpC! Mawczqgrs4i xinKBuất phátikrdawpC phảiwczqgrs4 wczqgrs4ko! sikrdawpCao chịikrdawpC quêninKB inKBchứ!! ThinKBôi! EinKBm wczqgrs4chuẩn bikrdawpCị rồwczqgrs4i ikrdawpCngủ đi!ikrdawpC” nóinKB khuyêninKB einKBm nó!

“dạ! inKBchị ninKBgủ ngon!”ikrdawpC HUikrdawpCY ikrdawpCtrả lờiinKB lại!

“ok!inKB Nwczqgrs4gủ ngon!”inKB nóikrdawpC ikrdawpCnói inKBxong tắtinKB đtinKB! CườiinKB inKBkhì mộwczqgrs4t cái!

“jwczqgrs4 vậy?”inKB hắinKBn từikrdawpC nhinKBà tắminKB binKBước rikrdawpCa, trênwczqgrs4 ninKBgười chikrdawpCỉ độcikrdawpC nhấtinKB mộtikrdawpC cáiikrdawpC khinKBắn quấnikrdawpC dướikrdawpCi wczqgrs4bụng! wczqgrs4tay hikrdawpCất hấwczqgrs4t inKBcái máinKBi tóinKBc đangikrdawpC ướtinKB nhẹp!!

“cậinKBu………….cậu!!” ninKBó tròwczqgrs4n mikrdawpCắt, inKBlắp bắwczqgrs4p, wczqgrs4tay chỉikrdawpC ikrdawpCvề pwczqgrs4hía hắn!

“tôwczqgrs4i saoikrdawpC?” hikrdawpCắn nhướnikrdawpC wczqgrs4mày nhìnikrdawpC nó!

“sao…….sao………….quần………….áo….”

“wczqgrs4ah!! MikrdawpCình hồiwczqgrs4 nikrdawpCãy lấinKBy lộnwczqgrs4 wczqgrs4cái áikrdawpCo dơ!ikrdawpC! LạiikrdawpC ikrdawpCko cwczqgrs4ó qikrdawpCuần nữa!!khì!!wczqgrs4 dạoinKB nàikrdawpCy inKBhay quêikrdawpCn!” rồinKBi hắinKBn “vôikrdawpC tưinKB” cởikrdawpCi ikrdawpCcái inKBkhăn rwczqgrs4a, xỏinKB ikrdawpCquần vào!

Nó đikrdawpCơ mặtikrdawpC, linKBặng inKBlẽ wczqgrs4quay swczqgrs4ang hưikrdawpCớng khácinKB!! NóikrdawpC khóinKBc thầinKBm! sao………sinKBao wczqgrs4mà nóikrdawpC chịinKBu inKBnổi đây!!

AaaaaaaaaaainKB!! ThânikrdawpC hìninKBh cựcinKB đẹwczqgrs4p củinKBa hắn………….ikrdawpC.sao mikrdawpCà chikrdawpCịu nổiinKB đcwczqgrs4 chứ?ikrdawpC Nówczqgrs4 muwczqgrs4ốn ăwczqgrs4n đwczqgrs4ậu hikrdawpCủ!! đậuinKB hủ!!

wczqgrs4Nhưng rồiinKB nóikrdawpC đỏikrdawpC mikrdawpCặt vinKBới cikrdawpCái swczqgrs4uy nghwczqgrs4ĩ đầyinKB bệnhinKB wczqgrs4hoạn củwczqgrs4a nó!inKB! nóikrdawpC lấyikrdawpC gốiwczqgrs4 đậpwczqgrs4 liwczqgrs4ên tíinKBp vàikrdawpCo mặt!inKB! nikrdawpChanh chikrdawpCóng, ninKBó ngưngwczqgrs4 độnginKB táwczqgrs4c đwczqgrs4ó, thikrdawpCiết nghinKBĩ wczqgrs4tên đinKBó bịinKB ăwczqgrs4n đậuinKB hủikrdawpC cũngikrdawpC tạwczqgrs4i hinKBắn tikrdawpChôi! ikrdawpCAi ikrdawpCbỉu hắnwczqgrs4 thinKBay đồikrdawpC trướcwczqgrs4 mặtikrdawpC nówczqgrs4!! inKBmà ninKBhìn chắcikrdawpC cinKBũng inKBko sao!

wczqgrs4Nghĩ vậywczqgrs4, nikrdawpCó quawczqgrs4y wczqgrs4mặt lại,inKB twczqgrs4hì phátwczqgrs4 inKBhiện hắnwczqgrs4 đinKBã thwczqgrs4ay xonwczqgrs4g đồikrdawpC rồiinKB!! nóinKB wczqgrs4xụ mặinKBt, tiikrdawpCếc nuối!!

*á!! ikrdawpCJ vikrdawpCậy nè!ikrdawpC! OainKB!! TuikrdawpCi đikrdawpCang ninKBghĩ ikrdawpCj vậwczqgrs4y inKBnè!!! inKBKo đc!wczqgrs4! ikrdawpCVề wczqgrs4nhà phwczqgrs4ải tĩnhinKB tâikrdawpCm ikrdawpClại thinKBôi!!* nóikrdawpC ikrdawpCmím môikrdawpCi, ikrdawpClấy wczqgrs4tay gõwczqgrs4 lêikrdawpCn wczqgrs4đầu đầyikrdawpC tộinKBi lỗi!!

“cậuinKB binKBị ikrdawpCj à?”inKB tikrdawpChấy hànikrdawpCh độninKBg kinKBì inKBlạ cwczqgrs4ủa nikrdawpCó, hắninKB liinKBền ikrdawpChỏi thăm!!

“ash!!! CóinKB wczqgrs4j đâu!”wczqgrs4 nwczqgrs4ó xinKBụ mặt,ikrdawpC wczqgrs4chu mỏ!

“hawczqgrs4 hinKBa!! NinKBếu cwczqgrs4ậu cóikrdawpC sikrdawpCở wczqgrs4thích tikrdawpCự đikrdawpCánh inKBđầu nhinKBư vikrdawpCậy wczqgrs4thì …………..”ikrdawpC hắninKB gwczqgrs4iơ tinKBay lêinKBn! “tôinKBi swczqgrs4ẽ inKBgiúp cậu!”ikrdawpC hinKBắn cwczqgrs4ười ikrdawpCnham hiinKBểm, rồiwczqgrs4 laikrdawpCo inKBlên vinKBịn đầuinKB nikrdawpCó lạiikrdawpC, xoikrdawpCa ikrdawpCmạnh likrdawpCàm tócikrdawpC ikrdawpCnó rốiikrdawpC bùikrdawpC lên!

ikrdawpCNó lwczqgrs4a oainKBng oainKBng linKBàm cănikrdawpC phwczqgrs4òng ikrdawpCđang yêikrdawpCn wczqgrs4tĩnh bỗwczqgrs4ng chốcikrdawpC đầyinKB hỗwczqgrs4n loạn!ikrdawpC hắwczqgrs4n tikrdawpChì càngikrdawpC thíchikrdawpC thú,ikrdawpC inKBcàng mạwczqgrs4nh tay!

“chịu thinKBua chưa?”wczqgrs4 hikrdawpCắn ikrdawpCghì cinKBổ nó!

“ah!........từ….từ!!inKB inKBcó wczqgrs4j inKBnói chuyệninKB nhaz!inKB!! inKBTui wczqgrs4với cậwczqgrs4u cóinKB wczqgrs4thi inKBj inKBđâu màikrdawpC đòiikrdawpC thắngwczqgrs4 ikrdawpCvới thwczqgrs4ua?!” nówczqgrs4 wczqgrs4cố gắinKBng inKBgỡ taikrdawpCy wczqgrs4hắn raikrdawpC, inKBnói mộwczqgrs4t cwczqgrs4ách kikrdawpChó nhọc!

“saoikrdawpC inKBko chứ?wczqgrs4 ikrdawpCCậu đanginKB đọikrdawpC sikrdawpCức vớiwczqgrs4 tôiinKB mà!”inKB wczqgrs4hắn nóiikrdawpC wczqgrs4thản nhiên!

“ưm………cówczqgrs4 đikrdawpCâu?” nikrdawpCó tíinKBp wczqgrs4tục gikrdawpCân cổwczqgrs4 cãi!

“ikrdawpC chikrdawpCịu twczqgrs4hua chưaikrdawpC?” ikrdawpChắn ikrdawpChỏi lạiikrdawpC, đôwczqgrs4i mikrdawpCày wczqgrs4khẽ nhưwczqgrs4ớn lên!!

ChịinKBu hếtinKB nổikrdawpCi, nóinKB lấinKBy inKBhết sứcwczqgrs4 nói!

“wczqgrs4ah!! Thwczqgrs4ua thuinKBa!! TuikrdawpCi thuaikrdawpC!! ThảikrdawpC rainKB!!! KhóinKB thwczqgrs4ở quá!!”

NghikrdawpCe nikrdawpCói vikrdawpCậy, hinKBắn liềnwczqgrs4 buôinKBng rainKB, wczqgrs4nó nginKBay lậwczqgrs4p tứcikrdawpC nằwczqgrs4m trưikrdawpCờn xuốikrdawpCng giường!inKB chưainKB baikrdawpCo ikrdawpCgiờ nikrdawpCó thấyikrdawpC mệtwczqgrs4 wczqgrs4tới vậy!

HikrdawpCắn ninKBhìn nó,inKB cưinKBời khì!inKB GươikrdawpCng mặtinKB ninKBó đỏwczqgrs4 gấcinKB inKB, ikrdawpCmiệng inKBthì đainKBng mwczqgrs4ở inKBra đểinKB thở!!inKB BỗikrdawpCng chốwczqgrs4c hắnikrdawpC thấyinKB wczqgrs4tim mìnikrdawpCh đậpikrdawpC mạnh,inKB inKBmặt hắnikrdawpC nónwczqgrs4g ran!!ikrdawpC! wczqgrs4Ah!! HắninKB wczqgrs4bị inKBj vậywczqgrs4? wczqgrs4sao lạiinKB đinKBỏ inKBmặt chứ?

HắninKB lwczqgrs4iền vơikrdawpC cáwczqgrs4i khắikrdawpCn, wczqgrs4trùm likrdawpCên đầuikrdawpC ikrdawpCgiả bộinKB giũikrdawpC tinKBóc đểikrdawpC cinKBhe điwczqgrs4 gươnwczqgrs4g mặinKBt ikrdawpCđang inKBđỏ lựngwczqgrs4 inKBcủa mình!!

“tôiikrdawpC inKBhơi đóiikrdawpC!!! CậuinKB wczqgrs4đi wczqgrs4ăn kowczqgrs4?” hắninKB lwczqgrs4ên tiếng!!

“hở….hinKBả? ah!!ikrdawpC! CậuikrdawpC inKBbao! TuikrdawpCi ăinKBn!” nóikrdawpC ninKBgóc đầuwczqgrs4 dinKBậy, đôiwczqgrs4 minKBắt khẽinKB swczqgrs4áng lêwczqgrs4n khikrdawpCi ninKBghe ikrdawpCtới ikrdawpCviệc ăn!!inKB NinKBhưng kikrdawpCo inKBquên inKBbắt hắnikrdawpC trảikrdawpC tiền!

“ờ!!”inKB hắnwczqgrs4 gậtikrdawpC đầu!!

ikrdawpC“ok!! ĐợiikrdawpC tikrdawpCui wczqgrs4tí!! ikrdawpCTui điikrdawpC ikrdawpCtắm!” inKBnó nikrdawpChanh chónwczqgrs4g wczqgrs4quên cơinKBn mệtwczqgrs4 mỏiwczqgrs4 wczqgrs4hồi nãyikrdawpC, đứngwczqgrs4 dậikrdawpCy wczqgrs4, điinKB thẳngwczqgrs4 vôinKB nhikrdawpCà tắm!!

HinKBắn ikrdawpCtừ wczqgrs4từ buôninKBg ikrdawpCtay, inKBcho cáiikrdawpC khwczqgrs4ăn tắikrdawpCm ikrdawpCrơi xuwczqgrs4ống sàn!ikrdawpC! Giốnwczqgrs4g? nwczqgrs4ó gikrdawpCiống TRinKBANG inKBTHƯ ikrdawpCở inKBđiểm ikrdawpCnào? wczqgrs4Sao ikrdawpCcứ phảiwczqgrs4 đỏwczqgrs4 mặt,wczqgrs4 rồikrdawpCi bikrdawpCối rinKBối trướinKBc minKBặt inKBnó tớikrdawpCi vậyinKB? ninKBếu cứwczqgrs4 wczqgrs4cái ikrdawpCđà này……………chắcinKB hắnikrdawpC cwczqgrs4hết mất!

HắninKB ngồiikrdawpC xuốngikrdawpC giườngwczqgrs4 suikrdawpCy ngikrdawpChĩ!! CáiinKB wczqgrs4cô gáwczqgrs4i tikrdawpCên TRANwczqgrs4G THƯinKB kiwczqgrs4a cówczqgrs4 ikrdawpCj wczqgrs4đặc biệtinKB chứinKB? wczqgrs4Sao likrdawpCại cuốwczqgrs4n wczqgrs4hút hắikrdawpCn ikrdawpCtới vậywczqgrs4? trwczqgrs4ong ikrdawpCkhi cậinKBu chỉikrdawpC wczqgrs4mới gikrdawpCặp inKBcô inKBta cikrdawpCó inKB2 linKBần, nhưikrdawpCng sikrdawpCao lạwczqgrs4i cinKBó inKBcảm giikrdawpCác inKBrất làinKB ikrdawpCthân quikrdawpCen! Hwczqgrs4ắn wczqgrs4cảm thinKBấy rốiinKB thậtinKB sự!!ikrdawpC! gikrdawpCiống nwczqgrs4hư mộtinKB cuộinKBn likrdawpCen wczqgrs4rối răm!!!inKB CinKBó lẽinKB ikrdawpChắn bệikrdawpCnh thậtinKB wczqgrs4rồi!!! cảinKBm gikrdawpCiác wczqgrs4với mwczqgrs4ột tinKBhằng inKBcon trainKBi sainKBo linKBại giốnginKB cảinKBm giinKBác vớiinKB mộtwczqgrs4 đứaikrdawpC cowczqgrs4n gáiikrdawpC chứikrdawpC? ChắcinKB mikrdawpCai hắninKB phảiwczqgrs4 đwczqgrs4i kinKBhám likrdawpCại thôinKBi!!

Chap 2ikrdawpC0

Ban đêminKB wczqgrs4gió tinKBhật lạnhikrdawpC, twczqgrs4rên vỉinKBa hwczqgrs4è vắnikrdawpCg, bóikrdawpCng ikrdawpChắn vàwczqgrs4 nóikrdawpC ikrdawpCin inKBdài tikrdawpCrên mặtinKB đường!!!inKB likrdawpCâu lâikrdawpCu cinKBó vàinKBi côwczqgrs4 gikrdawpCái đinKBi ngwczqgrs4ang ikrdawpCqua cikrdawpCười đwczqgrs4ầy ẩwczqgrs4n ý!!!

Kwczqgrs4hỏi nóikrdawpCi nhữikrdawpCng ikrdawpClần ninKBhư wczqgrs4vậy khiếninKB nwczqgrs4ó inKBnổi dinKBa gà,ikrdawpC cinKBòn hắwczqgrs4n thìinKB wczqgrs4như wczqgrs4vô inKBcảm, cứwczqgrs4 inKBmiên mikrdawpCan suinKBy nghĩwczqgrs4 liwczqgrs4nh tininKBh twczqgrs4rong đầuikrdawpC, khiếninKB ikrdawpCánh mắtinKB lắnginKB xuikrdawpCống, gươwczqgrs4ng mặtwczqgrs4 trầminKB wczqgrs4tư tikrdawpCạo nikrdawpCên vẻinKB đẹpwczqgrs4 kiikrdawpCên định!!!

nó inKBthì ikrdawpChơi chán,wczqgrs4 inKBnói chuywczqgrs4ện inKB, nhưnginKB cinKBái tênwczqgrs4 bikrdawpCên cạnhinKB likrdawpCại kinKBo nóikrdawpCi jwczqgrs4! rikrdawpCồi hikrdawpCát mwczqgrs4ột mình,wczqgrs4 wczqgrs4lâu lâuikrdawpC lấinKBy inKB2 ngóikrdawpCn tikrdawpCay ikrdawpCcái chỉawczqgrs4 wczqgrs4qua cinKBhỉa lại!ikrdawpC!! nhưinKBng cinKBuối wczqgrs4cùng sinKBự tậpwczqgrs4 trinKBung củainKB nóinKB cũnwczqgrs4g dồninKB vàikrdawpCo hắn!!!

“nè!!!!!!!!! ĐikrdawpCi inKBđâu inKBvậy? wczqgrs4sao phảikrdawpCi đwczqgrs4i bộinKB chứwczqgrs4? ĐikrdawpCi tikrdawpCaxi cũngikrdawpC đcwczqgrs4 mà!!!”inKB nwczqgrs4ó chwczqgrs4u môiwczqgrs4 raikrdawpC, ninKBhìn hắnwczqgrs4 vớikrdawpCi ánikrdawpCh mắtwczqgrs4 tộiwczqgrs4 ngiệp!!!ikrdawpC nhwczqgrs4ưng hắikrdawpCn vẫwczqgrs4n kikrdawpCo nikrdawpCói j!

“haizzikrdawpCzzz!!! Điwczqgrs4 vớiwczqgrs4 cậuikrdawpC cwczqgrs4hán quinKBá hà!!!ikrdawpC” nówczqgrs4 nhìinKBn xuốngwczqgrs4 wczqgrs4mặt đườngwczqgrs4 wczqgrs4, đưawczqgrs4 rikrdawpCa mộtikrdawpC cwczqgrs4âu nhậikrdawpCn xét,ikrdawpC nhikrdawpCưng đôiinKB chânikrdawpC vinKBẫn bướcinKB sinKBau hwczqgrs4ắn ikrdawpCbởi inKBnó kikrdawpCo tikrdawpChể ikrdawpCbỏ wczqgrs4qua đinKBc mộtwczqgrs4 ikrdawpCbữa ăinKBn mwczqgrs4iễn phí!

Ko inKBkhí bwczqgrs4ắt đầuwczqgrs4 inKBồn ào!!ikrdawpC! Đôiwczqgrs4 mikrdawpCắt nwczqgrs4ó binKBắt inKBđầu thaikrdawpCy đinKBổi minKBàu sắcwczqgrs4 inKBtheo ánhikrdawpC đènikrdawpC đườngwczqgrs4 nhộninKB nhịp!

wczqgrs4“WOW” ikrdawpCnó thốtwczqgrs4 lwczqgrs4ên!!! Trướcwczqgrs4 mặikrdawpCt ikrdawpCnó wczqgrs4là wczqgrs4một inKBcon đường,wczqgrs4 inKB2 vikrdawpCen đườngwczqgrs4 báwczqgrs4n đinKBầy wczqgrs4đồ ăninKB thứcikrdawpC uống!

“này!inKB!!” ninKBó chỉinKB inKBvào mikrdawpCặt hắwczqgrs4n!!! “thiênikrdawpC đườngwczqgrs4 thứcwczqgrs4 ăwczqgrs4n màikrdawpC ikrdawpCcậu nóiikrdawpC làinKB inKBđây hả?”wczqgrs4 nikrdawpCó chwczqgrs4ớp chớpwczqgrs4 mikrdawpCắt nhinKBìn hắnwczqgrs4 chờwczqgrs4 đợi!

Hắnwczqgrs4 wczqgrs4như bikrdawpCừng tỉnwczqgrs4h, nhikrdawpCìn nikrdawpCó wczqgrs4rồi gậtinKB wczqgrs4gật đầu!

“oa~~~~~!!!wczqgrs4 CậuinKB nóiikrdawpC làwczqgrs4 cậuwczqgrs4 trảinKB tinKBiền nhwczqgrs4a!!! wczqgrs4Tui kwczqgrs4o kháchikrdawpC sáowczqgrs4 đâinKBu!” nóikrdawpC nóinKBi mwczqgrs4à mikrdawpCắt dwczqgrs4án vềikrdawpC mấywczqgrs4 giainKBn ikrdawpCbán đồwczqgrs4 nướnginKB, ikrdawpCrồi likrdawpCao ikrdawpCvề phwczqgrs4ía chúng!!

Hắn khinKBẽ likrdawpCắc đầinKBu, nhinKBếch inKBmép ikrdawpCrồi cikrdawpCũng điwczqgrs4 wczqgrs4sau nó!!!!

Khu pikrdawpChố inKBsầm uấikrdawpCt vớiinKB nhưnikrdawpCg mikrdawpCón đồinKB nưwczqgrs4ớng thơinKBm inKBngon khiếikrdawpCn nóikrdawpC cwczqgrs4ứ hếwczqgrs4t wczqgrs4chạy swczqgrs4ang đây,wczqgrs4 ikrdawpCrồi chạyikrdawpC swczqgrs4ang kinKBia!!! làmikrdawpC hắikrdawpCn mệtikrdawpC mỏiinKB kwczqgrs4o kém!

“hức……..no quá!wczqgrs4!! HứcikrdawpC…..!” vìwczqgrs4 ănwczqgrs4 vộiinKB nênikrdawpC inKBnó ikrdawpCbị nwczqgrs4ấc cục!!!ikrdawpC kwczqgrs4o nhikrdawpCững vậyikrdawpC! wczqgrs4gương mặtikrdawpC cònwczqgrs4 đỏikrdawpC ửngwczqgrs4 lêinKBn vìwczqgrs4 mấinKBy lầwczqgrs4n xéwczqgrs4m mắcinKB nghẹn!

HắninKB nhănwczqgrs4 mikrdawpCặt inKB, nhikrdawpCìn nó!

“wczqgrs4cậu ikrdawpCăn inKBnhư hinKBeo vậikrdawpCy! đểwczqgrs4 tikrdawpCôi inKBđi muinKBa nướwczqgrs4c chwczqgrs4o cậu!inKB” inKBhắn ikrdawpCnói xongwczqgrs4, likrdawpCiền bướcwczqgrs4 nhikrdawpCanh qinKBua cửainKB wczqgrs4hàng nước!

“bán cháwczqgrs4u mộwczqgrs4t inKBchai ikrdawpCnước sâmwczqgrs4!” hắnwczqgrs4 nóinKBi wczqgrs4, kikrdawpChá tikrdawpCừ tốinKBn vinKBới bàikrdawpC lãinKBo trướcinKB mặt!

Bà inKBlão wczqgrs4đó khẽikrdawpC nhikrdawpCăn mặt,ikrdawpC nhíuwczqgrs4 màywczqgrs4 nhìikrdawpCn kikrdawpCĩ hắn!!!

“chikrdawpCáu inKBKHOA ikrdawpCphải inKBko?” bàinKB lãikrdawpCo thốinKBt inKBlên, ginKBiọng tỏwczqgrs4 vẻinKB vuinKBi mừng!

Hắn cườikrdawpCi hiềnikrdawpC “dạ!”

“wczqgrs4ah!!! Cwczqgrs4háu lwczqgrs4ớn hơwczqgrs4n wczqgrs4rồi nhainKBz!!! RồiikrdawpC …………….inKB cowczqgrs4n DIỆinKBP đwczqgrs4âu? SikrdawpCao inKBbà kinKBo thấyinKB vậyikrdawpC chikrdawpCáu?” bàwczqgrs4 lwczqgrs4ão wczqgrs4đưa mắtwczqgrs4 nwczqgrs4hìn phíinKBa swczqgrs4au hắn!!

GinKBương mwczqgrs4ặt hinKBắn đanwczqgrs4h lạiwczqgrs4, đwczqgrs4ôi ikrdawpCmắt thoánwczqgrs4g wczqgrs4nét inKBu sầu,ikrdawpC ninKBhìn xuốnginKB mấwczqgrs4y cinKBhai inKBnước trêikrdawpCn kệikrdawpC ikrdawpChàng, rồiwczqgrs4 nhìinKBn inKBbà lão!

“dạ!! ikrdawpCcô ấikrdawpCy ikrdawpCđi nướwczqgrs4c wczqgrs4ngoài wczqgrs4rồi ạ!”wczqgrs4 hikrdawpCắn ninKBói buồn!

inKB“vậy ikrdawpCà? wczqgrs4Tốt nhỉ!!wczqgrs4 đinKBi wczqgrs4du họcinKB nữaikrdawpC inKBcơ đấy!wczqgrs4!” bwczqgrs4à wczqgrs4lão cườiinKB xòa,ikrdawpC rồiikrdawpC ikrdawpCquay ikrdawpClưng, likrdawpCom khowczqgrs4m lấywczqgrs4 cikrdawpChai ikrdawpCnước chikrdawpCo hắn!

inKBHắn inKBđút twczqgrs4ay wczqgrs4vào túikrdawpCi quầwczqgrs4n, nwczqgrs4hìn quawczqgrs4nh khinKBu vực!!ikrdawpC! nơiwczqgrs4 đâywczqgrs4 đúngikrdawpC làikrdawpC wczqgrs4ko wczqgrs4khác ikrdawpCj mikrdawpCấy, cwczqgrs4ó khikrdawpCác tikrdawpChì chỉinKB khwczqgrs4ác ikrdawpCở cinKBhỗ likrdawpCà ikrdawpCnơi đâyikrdawpC áwczqgrs4nh inKBđèn quáikrdawpC nhìu!!!

wczqgrs4Hắn nhinKBắm mắinKBt ikrdawpClại, wczqgrs4gặm inKBnhắm qwczqgrs4uá khứ!!

Hwczqgrs4ắn, sininKBh ikrdawpCra làwczqgrs4 đãwczqgrs4 mainKBng inKB2 chữinKB giàuikrdawpC cwczqgrs4ó!! LàminKB inKBj biếtwczqgrs4 nơinKBi đinKBây chinKBứ? CikrdawpChính DIỆwczqgrs4P lwczqgrs4à ngườiikrdawpC đãwczqgrs4 chỉinKB wczqgrs4cho cậuikrdawpC nơikrdawpCi nàwczqgrs4y!! côinKB ninKBói inKBmọi ngườiwczqgrs4 buôikrdawpCn inKBbán inKBở đâinKBy tikrdawpCốt lắm!!ikrdawpC họinKB inKBko ninKBhìn coikrdawpCn ngườiikrdawpC qinKBua inKBtiền bạikrdawpCc cũnikrdawpCg nwczqgrs4hư inKBko hwczqgrs4am lợinKBi nhinKBuận ikrdawpCcao màinKB giainKBn lậikrdawpCn troikrdawpCng binKBuôn báninKB!! Hwczqgrs4ọ likrdawpCà nhữngwczqgrs4 nikrdawpCgười tốtwczqgrs4 bụng!!!wczqgrs4 ikrdawpChọ swczqgrs4ẵn wczqgrs4sàng chinKBo ninKBhững kẻinKB inKBăn ikrdawpCmày nginKBoài inKBđường mwczqgrs4ột đốngikrdawpC thứcikrdawpC inKBăn màikrdawpC inKBko lấwczqgrs4y wczqgrs41 xu!!ikrdawpC! HắikrdawpCn ikrdawpCcũng nhớikrdawpC DIỆPinKB rwczqgrs4ất thíwczqgrs4ch inKBăn bánhikrdawpC inKBkẹo ikrdawpCtại mộtinKB cửinKBa hàninKBg nikrdawpChỏ trwczqgrs4ên tạinKBi cwczqgrs4on wczqgrs4phố nàu!ikrdawpC! NhikrdawpCưng hìikrdawpCnh ninKBhư wczqgrs4họ kikrdawpCo cinKBòn bikrdawpCán nữainKB thìwczqgrs4 phải!!!!

CậuikrdawpC nhớikrdawpC nụikrdawpC cikrdawpCười củawczqgrs4 DIỆPwczqgrs4, nhikrdawpCớ đôikrdawpCi ikrdawpCmắt mặcikrdawpC dwczqgrs4ù inKBko nhwczqgrs4ìn thấyikrdawpC jinKB, nhưnwczqgrs4g lwczqgrs4ại luinKBng liinKBnh wczqgrs4hơn inKBkhi cười!inKB nhớwczqgrs4 máinKBi tówczqgrs4c ikrdawpCđen ikrdawpCnhánh, wczqgrs4nhớ bànikrdawpC tawczqgrs4y khwczqgrs4i cầmikrdawpC câywczqgrs4 kẹo,………………………..

“bao nikrdawpChiu wczqgrs4tiền vậyikrdawpC bà?”

Hắn nhinKBư bừikrdawpCng twczqgrs4ỉnh kikrdawpChi nghwczqgrs4e tiếnginKB nówczqgrs4!! mwczqgrs4ở ikrdawpCmắt rikrdawpCa đãwczqgrs4 thấinKBy ninKBó wczqgrs4đang cầmikrdawpC chaikrdawpCi wczqgrs4nước trikrdawpCên tay!!

“hừ!!! cậuinKB đi……….wczqgrs4.hức…………đi muwczqgrs4a inKBnước ikrdawpCkiểu wczqgrs4j mà…………..hwczqgrs4ức………lâu inKBquá vậy……………..hứcinKB………..hả?” nwczqgrs4ó ikrdawpCnhìn hắnikrdawpC vớinKBi ánikrdawpCh wczqgrs4mắt giậninKB dữikrdawpC, ikrdawpCcầm chikrdawpCai wczqgrs4nước ikrdawpCtu hwczqgrs4ết nguyikrdawpCên mộinKBt chai!!!

“khà!!! ĐikrdawpCã ghêikrdawpC!!! HikrdawpCết nấcinKB inKBcục rồiinKB nè!ikrdawpC! ĐiinKB ăwczqgrs4n nữawczqgrs4 tikrdawpChôi!!!” nwczqgrs4ó đóngikrdawpC chwczqgrs4ai ninKBước lạiinKB, bỏikrdawpC vàoikrdawpC inKBthùng rikrdawpCác, rồiinKB wczqgrs4típ inKBtục đi!!!

Đang đikrdawpCi, chợtwczqgrs4 wczqgrs4nó khựngikrdawpC lại!!

“saowczqgrs4 phảikrdawpCi nikrdawpCói dốiikrdawpC hwczqgrs4ả?” nikrdawpCó ninKBói, vikrdawpCẫn quawczqgrs4y linKBưng vwczqgrs4ề pinKBhía hắn!

HắikrdawpCn ninKBgạc nhiêikrdawpCn, wczqgrs4nó đanginKB nóikrdawpCi ikrdawpCj vậikrdawpCy? sainKBo likrdawpCại biinKBk wczqgrs4hắn wczqgrs4nói dối!!!

“wczqgrs4hì!! wczqgrs4Tui inKBko hỏiwczqgrs4 nữa!wczqgrs4! đinKBi đi!!”wczqgrs4 nwczqgrs4ó qwczqgrs4uay đầuinKB lạwczqgrs4i, cườiinKB xòa!

“khoawczqgrs4n!! Cậu…………….biếtinKB inKBj rồiwczqgrs4!” hwczqgrs4ắn wczqgrs4nắm inKBtay nóinKB, qikrdawpCuay ngưikrdawpCợc lạinKBi hỏi!

“biếikrdawpCt hếikrdawpCt!” nóinKB nhúinKBn vài!!!

“lwczqgrs4à tikrdawpCên wczqgrs4LÂM wczqgrs4nói?” ikrdawpChắn ikrdawpCnhướn mày!

“ừm!”ikrdawpC nóikrdawpC gậtikrdawpC đầuikrdawpC chikrdawpCắc nịch!

Hắn wczqgrs4nổi giikrdawpCận, hikrdawpCất tainKBy nwczqgrs4ó inKBrồi bướcikrdawpC inKBđi nikrdawpChanh chóng!!

Nó nikrdawpChìn ikrdawpCtheo binKBóng hắninKB, chạyinKB theo!!

“này!!inKB ikrdawpCcậu wczqgrs4bị ikrdawpCj vinKBậy?” nikrdawpCó hwczqgrs4ét lớn!

wczqgrs4Hắn ngừinKBng lạiwczqgrs4 độtikrdawpC ngộtinKB làikrdawpCm mặikrdawpCt nóikrdawpC đâmwczqgrs4 sinKBầm vàowczqgrs4 linKBưng hắn!

“cậwczqgrs4u cóikrdawpC xeikrdawpCm tôikrdawpCi làikrdawpC bạnwczqgrs4 kowczqgrs4? sawczqgrs4o wczqgrs4lại chơwczqgrs4i vớwczqgrs4i tênikrdawpC ikrdawpCđó?” hinKBắn nówczqgrs4i mộtikrdawpC wczqgrs4cách giinKBận dữ!

NikrdawpCó lấywczqgrs4 inKB2 ikrdawpCtay ikrdawpCxoa xoikrdawpCa cáwczqgrs4i mũi!

“cònikrdawpC cậuwczqgrs4 tikrdawpChì saowczqgrs4? ítwczqgrs4 inKBnhất likrdawpCà LinKBÂM ikrdawpCcòn tâminKB sựikrdawpC vớiinKB twczqgrs4ôi! CònikrdawpC cậuikrdawpC cáwczqgrs4i wczqgrs4j wczqgrs4cũng giấuinKB!” wczqgrs4nó nikrdawpCói!! inKBRồi lầwczqgrs4m bầmwczqgrs4 “tựinKB nhikrdawpCiên nổiikrdawpC giận!!!”

Chap 21

“tôi…….tôi xiinKBn lỗiwczqgrs4!” inKBhắn wczqgrs4chợt likrdawpCúng inKBtúng twczqgrs4rước nwczqgrs4ó!! kwczqgrs4o phikrdawpCải vìikrdawpC cáinKBi câuikrdawpC inKBnó ikrdawpCnói, inKBmà làwczqgrs4 vikrdawpCì hàwczqgrs4nh độnginKB đáninKBg iinKBu inKBcủa ninKBó binKBây ikrdawpCgiờ!!! Đôiwczqgrs4 môiinKB hồnginKB hàinKBo cứinKB chinKBu rikrdawpCa, inKBgương mặinKBt phụnikrdawpCg phịuwczqgrs4!! inKBnói wczqgrs4túm gọnwczqgrs4 wczqgrs4nếu nóikrdawpC wczqgrs4mà làikrdawpC cwczqgrs4on gáiwczqgrs4 tinKBhì chắinKBc chắnwczqgrs4 hắnwczqgrs4 sikrdawpCẽ chạinKBy lạiinKB ôminKB nó!!

“ble'!!! ikrdawpCko chơiikrdawpC vikrdawpCới cậuikrdawpC nữaikrdawpC!!” nóikrdawpC lèwczqgrs4 lưỡi,wczqgrs4 inKBxong bỏinKB đi!!!

KHOA inKBđơ ninKBgười mộinKBt hồi,wczqgrs4 rikrdawpCồi chânikrdawpC ikrdawpCbắt đầuinKB chạinKBy wczqgrs4theo nó!

“này!! tôiikrdawpC ikrdawpCxin lỗiikrdawpC ikrdawpCrồi mà!!ikrdawpC” hắninKB ikrdawpCnhăn mặtinKB nói,inKB tainKBy ikrdawpCnắm inKBlấy tawczqgrs4y nó!!

“tikrdawpCui inKBko ikrdawpCchấp nhận!”wczqgrs4 nwczqgrs4ó đứngwczqgrs4 lạiikrdawpC, hấtwczqgrs4 mặt!!

“koinKB chấpwczqgrs4 nhận?wczqgrs4” Kwczqgrs4HOA hwczqgrs4ỏi lạiikrdawpC, nwczqgrs4ếu nóinKB nhìikrdawpCn thinKBấy mikrdawpCặt inKBKHOA lúcinKB wczqgrs4này inKBthì ikrdawpCchắc chắinKBn sẽikrdawpC pinKBhát hiệwczqgrs4n nụikrdawpC cườiinKB raninKBh mãwczqgrs4nh inKBcủa cậu!

“đwczqgrs4úng!! wczqgrs4Ko cikrdawpChấp nhận!wczqgrs4!” nówczqgrs4 inKBvẫn giữinKB nguyikrdawpCên bộinKB mwczqgrs4ặt tựinKB kiêwczqgrs4u củwczqgrs4a mình!!!

Bất cikrdawpChợt, wczqgrs4nó thấywczqgrs4 ikrdawpCcơ thwczqgrs4ể bwczqgrs4ị nwczqgrs4hấc bổng!!

“ikrdawpCah!!! CikrdawpCậu likrdawpCàm wczqgrs4j vậy!wczqgrs4! twczqgrs4ui téinKB ikrdawpCbây ikrdawpCgiờ!!! BikrdawpCỏ tuikrdawpCi xuốinKBng coikrdawpCi!!” ninKBó vừinKBa vinKBùng vẫy,wczqgrs4 vừaikrdawpC cốinKB giữikrdawpC thăikrdawpCng bằnwczqgrs4g wczqgrs4cho khỏikrdawpCi ngã!

“haizzzzz!ikrdawpC! Twczqgrs4ôi inKBko bwczqgrs4ik phảiikrdawpC likrdawpCàm wczqgrs4sao đinKBể ikrdawpCcậu cinKBhấp ikrdawpCnhận lờiinKB wczqgrs4xin wczqgrs4lỗi wczqgrs4của tôiinKB, nêinKBn đànikrdawpCh uikrdawpCy hiếpwczqgrs4 vậyikrdawpC!!” hắnwczqgrs4 cườiikrdawpC rinKBanh mãnh!!

wczqgrs4“oa~~ chwczqgrs4óng mặtwczqgrs4 inKBquá!! ChikrdawpCo tikrdawpCui xuống!!”ikrdawpC nówczqgrs4 wczqgrs4bỏ cuộinKBc, kikrdawpCo chikrdawpCống cikrdawpCự nữinKBa, binKBắt đầuwczqgrs4 nikrdawpCài nỉ!!

“chưaikrdawpC đc!inKB! Tôiwczqgrs4 ikrdawpCmún cậinKBu đếwczqgrs4n nwczqgrs4ơi ikrdawpCnày!!” inKBhắn twczqgrs4íp tụcwczqgrs4 bướcikrdawpC điinKB, ikrdawpCvừa đwczqgrs4i vừikrdawpCa nói!

“đikrdawpCi đwczqgrs4âu? Nhưngwczqgrs4 màwczqgrs4 cũikrdawpCng phảiinKB cikrdawpCho tuinKBi xuốngikrdawpC wczqgrs4chứ!! NgườiinKB twczqgrs4a nhìn!inKB” nóikrdawpC đỏikrdawpC mặikrdawpCt, nói!!

Đúwczqgrs4ng lwczqgrs4à wczqgrs4người điwczqgrs4 đườnginKB nhwczqgrs4ìn nówczqgrs4 wczqgrs4và hắikrdawpCn wczqgrs4rất ikrdawpCnhìu, cònwczqgrs4 chỉwczqgrs4 chỏikrdawpC lunikrdawpCg tuwczqgrs4ng!!! AinKBi cũninKBg nwczqgrs4ói ikrdawpC2 đứwczqgrs4a likrdawpCà …………………………….gay!!!!inKB nhìuwczqgrs4 ikrdawpCcô gáiikrdawpC inKBchép miệnginKB, đwczqgrs4ẹp tinKBrai mwczqgrs4à lại…………!!

“ikrdawpCkệ họ!!ikrdawpC” hắnikrdawpC vẫnikrdawpC bikrdawpCước điinKB, lạwczqgrs4nh lùnikrdawpCg nói!!

Nó ikrdawpCko ýwczqgrs4 kiếnwczqgrs4 ikrdawpCj nữa!!wczqgrs4 ikrdawpCnó wczqgrs4bỏ cinKBuộc rồi!inKB! hắnwczqgrs4 thìikrdawpC cứwczqgrs4 bướcikrdawpC wczqgrs4, càwczqgrs4ng linKBúc cànikrdawpCg nhanh!

Đi đwczqgrs4c mộikrdawpCt wczqgrs4hồi, nwczqgrs4ó wczqgrs4bắt wczqgrs4đầu nginKBhe wczqgrs4tiếng nhạcinKB inKBầm ĩ!!wczqgrs4! TikrdawpCheo nóinKB biwczqgrs4k thì……………đâyikrdawpC cwczqgrs4hẳng phảinKBi linKBà qinKBuán wczqgrs4bar hikrdawpCay inKBsao? ikrdawpCsao hắinKBn lạiwczqgrs4 đưawczqgrs4 ikrdawpCnó tớiikrdawpC đây?

“phịch!!”inKB hắninKB đặtinKB wczqgrs4nó xuốninKBg mikrdawpCột cáiwczqgrs4 ghikrdawpCế sofainKB!! MinKBáu dồninKB lêinKBn nikrdawpCão nwczqgrs4ãy giikrdawpCờ nêwczqgrs4n wczqgrs4nó hinKBơi chwczqgrs4óng mặikrdawpCt, mắinKBt ikrdawpCnó tinKBạm thờinKBi inKBko thấyikrdawpC đwczqgrs4c inKBj hết!wczqgrs4! đếikrdawpCn khikrdawpCi nhìinKBn đinKBc linKBà đãikrdawpC inKBthấy mìnhikrdawpC nikrdawpCgồi trêninKB wczqgrs4một cáinKBi ghế!ikrdawpC! wczqgrs4Bên inKBphải wczqgrs4là inKBKHOA!! Còwczqgrs4n bikrdawpCên cạnikrdawpCh ikrdawpClà mikrdawpCấy ikrdawpCthằng mwczqgrs4à nwczqgrs4ó wczqgrs4ko quinKBen bwczqgrs4ik!! Hìnhwczqgrs4 inKBnhư likrdawpCà đàwczqgrs4n eikrdawpCm ikrdawpCcủa hắninKB! ChinKBỉ duinKBy inKBnhất cówczqgrs4 mikrdawpCột ngườiwczqgrs4 màwczqgrs4 ikrdawpCnó bik……..đóinKB làikrdawpC DUY!ikrdawpC! wczqgrs4Mặt nóinKB tốiinKB swczqgrs4ầm lạiinKB!! cikrdawpCái bwczqgrs4ản ikrdawpCmặt củawczqgrs4 DinKBUY thậtikrdawpC đinKBáng ghikrdawpCét khikrdawpCi ninKBhìn thwczqgrs4ấy nikrdawpCó!! cikrdawpCực kìwczqgrs4 nhwczqgrs4am hinKBiểm!! awczqgrs4sh inKBnó ghétikrdawpC ikrdawpCcay ghéikrdawpCt đắngikrdawpC ikrdawpCtên ninKBày nhaz!!!!

DUY ngạcinKB nhiênikrdawpC vìikrdawpC sinKBự xuấtikrdawpC ikrdawpChiện inKBcủa nóikrdawpC!! cảwczqgrs4 cinKBách màikrdawpC nówczqgrs4 xinKBuất hiwczqgrs4ện troninKBg inKBquán bikrdawpCar wczqgrs4này cwczqgrs4ũng ikrdawpCrất kikrdawpCì lwczqgrs4ạ!! lúcinKB vàowczqgrs4 ikrdawpCnó inKBđc KikrdawpCHOA wczqgrs4vác twczqgrs4rên ikrdawpCvai cwczqgrs4ứ ikrdawpCnhư bikrdawpCao gạoinKB!! KHinKBOA ikrdawpCcó baikrdawpCo giinKBờ wczqgrs4làm mấikrdawpCy cáinKBi ikrdawpCchuyện trẻikrdawpC coikrdawpCn nàyinKB đwczqgrs4âu chớ?

ikrdawpCNhưng cinKBó vinKBẻ nhưinKB ninKBó rấtwczqgrs4 gwczqgrs4hét kikrdawpChi nhìninKB thấwczqgrs4y cậuwczqgrs4, vwczqgrs4ì vậyikrdawpC màinKB ikrdawpCDUY wczqgrs4che swczqgrs4ự nginKBạc nhikrdawpCiên củinKBa mwczqgrs4ình, khwczqgrs4ẽ inKBnhếch môi!inKB! ĐươngikrdawpC nhwczqgrs4iên cậuikrdawpC biếtinKB đwczqgrs4iều đwczqgrs4ó làwczqgrs4m chinKBo ikrdawpCnó tứcwczqgrs4 tốikrdawpCi đếinKBn mứcinKB nào!!

“inKBnày!!” KHOikrdawpCA héwczqgrs4t lớikrdawpCn, ikrdawpCđưa tinKBrước mặtwczqgrs4 nwczqgrs4ó mộtikrdawpC lwczqgrs4y rượu!

Nó lưỡnginKB lựikrdawpC, cầminKB inKBli rượu,ikrdawpC rồinKBi ikrdawpCnói lớn!

“wczqgrs4tui wczqgrs4ko biếtwczqgrs4 uốinKBng rượu!”

KHOinKBA nwczqgrs4ghiêng ikrdawpCđầu ikrdawpCnhìn inKBnó, nửawczqgrs4 inKBtin nửaikrdawpC kowczqgrs4!! nhikrdawpCưng minKBột đinKBứa gwczqgrs4iống ikrdawpCcon wczqgrs4nít nhưikrdawpC inKBno nówczqgrs4i inKBko biếikrdawpCt uốngwczqgrs4 rượuinKB wczqgrs4có inKBlẽ wczqgrs4là thật!!

KHOwczqgrs4A nikrdawpChún wczqgrs4vai, nhếchikrdawpC méinKBp, rồiwczqgrs4 ikrdawpCuống cạinKBn lwczqgrs4y rượwczqgrs4u trêikrdawpCn tay!!

Chợtwczqgrs4 ikrdawpCKHOA wczqgrs4khoác ikrdawpCvai nó,inKB nóikrdawpCi! Vwczqgrs4ới mọiikrdawpC người!

“đâyikrdawpC wczqgrs4là HẢI,ikrdawpC bạnikrdawpC củainKB tôiikrdawpC!! wczqgrs4Tôi tuyikrdawpCên bố,inKB tikrdawpCừ đwczqgrs4ây ikrdawpCtrở đwczqgrs4i, nwczqgrs4ếu ikrdawpCai gâinKBy swczqgrs4ự vớikrdawpCi HẢI,wczqgrs4 wczqgrs4thì inKBcoi nhưwczqgrs4 wczqgrs4là gâikrdawpCy sinKBự wczqgrs4với ikrdawpCKHOA này!!wczqgrs4” ánhinKB inKBmắt KHOinKBA quéikrdawpCt mikrdawpCột lưikrdawpCợt đàmwczqgrs4 eikrdawpCm xwczqgrs4ung quawczqgrs4nh, bọnikrdawpC chúikrdawpCng inKBlúc đầuwczqgrs4 ngâyikrdawpC ngườiinKB ikrdawpCnhìn KHOikrdawpCA!! Nhưnwczqgrs4g likrdawpCát sainKBu wczqgrs4cũng hinKBô tinKBo wczqgrs4, inKBrồi nâinKBng inKBrượu lêinKBn uống!!

Chỉ ngoạiikrdawpC tikrdawpCrừ inKBmấy inKBtên bwczqgrs4ị ikrdawpCnó đáikrdawpCnh lầninKB trước,wczqgrs4 cảikrdawpC DUinKBY ikrdawpCnữa!! bọikrdawpCn chúngikrdawpC biếtikrdawpC nóinKB, inKBnhưng vìikrdawpC nghikrdawpCe ikrdawpClời DUikrdawpCY nikrdawpCên inKBko wczqgrs4dám lwczqgrs4àm inKBj, cwczqgrs4hỉ inKBức chếikrdawpC cầminKB rưwczqgrs4ợu uốnwczqgrs4g theo!!

“cậwczqgrs4u làwczqgrs4 bạinKBn củaikrdawpC inKBKHOA, xwczqgrs4em nhưwczqgrs4 cũngikrdawpC wczqgrs4là bwczqgrs4ạn wczqgrs4của tinKBôi!! ChàikrdawpCo ngườikrdawpCi anikrdawpCh ewczqgrs4m mới!ikrdawpC” chợtinKB wczqgrs4DUY ikrdawpCbước đwczqgrs4ến trướcikrdawpC inKBnó, chikrdawpCìa inKBtay rikrdawpCa đinKBể inKBbắt wczqgrs4tay ikrdawpCvới nó!!

Nwczqgrs4ó nikrdawpChìn DUikrdawpCY inKBvới áikrdawpCnh minKBắt hìnikrdawpCh inKBviên đạn!wczqgrs4 chỉikrdawpC hwczqgrs4ận wczqgrs4ko twczqgrs4hể lwczqgrs4ao wczqgrs4lên đáinKBnh inKBtên inKBnày vìikrdawpC KHOikrdawpCA đikrdawpCang ikrdawpCở đây!!

Nó miễnikrdawpC cưỡngwczqgrs4 đikrdawpCưa tainKBy raikrdawpC, bikrdawpCắt twczqgrs4ay vớiinKB DUinKBY!! Twczqgrs4ay DUwczqgrs4Y nắmwczqgrs4 chặinKBt tainKBy ikrdawpCnó! đau!inKB NinKBhưng nwczqgrs4ó vẫnwczqgrs4 đwczqgrs4ể gươinKBng mặtikrdawpC bwczqgrs4ình thản!!!wczqgrs4 cwczqgrs4òn ikrdawpCcười nữa!

BêinKBn cạnhwczqgrs4, KHwczqgrs4OA inKBnhìn ikrdawpC2 ngườinKBi màinKB cwczqgrs4ười! rwczqgrs4ồi cậuinKB twczqgrs4íp tụcwczqgrs4 wczqgrs4uống wczqgrs4li ikrdawpCthứ 2!

“asinKBh!! ikrdawpCSao inKBnặng vậyikrdawpC nè!ikrdawpC!” inKBnó nhăninKB mặt,ikrdawpC mikrdawpCở cửa,wczqgrs4 rồiikrdawpC inKBlôi KHikrdawpCOA vinKBào phònwczqgrs4g!! ikrdawpCNó ikrdawpCđá vikrdawpCào châninKB KikrdawpCHOA wczqgrs4một ikrdawpCcái nhikrdawpCư inKBtrả inKBthù!! ikrdawpCAi biểuwczqgrs4 uốngwczqgrs4 nhìikrdawpCu qikrdawpCuá làwczqgrs4m inKBj, đểwczqgrs4 giờwczqgrs4 nwczqgrs4ó phảiinKB ikrdawpCvác củawczqgrs4 inKBnợ nàikrdawpCy về!inKB! wczqgrs4nó ứikrdawpCc chếikrdawpC nhikrdawpCất inKBlà têwczqgrs4n DUYikrdawpC!! inKBĐúng làwczqgrs4 wczqgrs4lấy chikrdawpCuyện cônikrdawpCg trảinKB thùikrdawpC tưwczqgrs4 mikrdawpCà!! wczqgrs4KHOA sikrdawpCay xỉn,inKB pinKBhận đànikrdawpC wczqgrs4em cwczqgrs4ũng ikrdawpCcó ikrdawpCthể vácwczqgrs4 đwczqgrs4ại inKBka wczqgrs4về cikrdawpChứ!! wczqgrs4Vậy ikrdawpCmà inKBtên inKBđó chwczqgrs4ỉ nóikrdawpCi mộinKBt tiếninKBg “HinKBẢI wczqgrs4là bạninKB cùnikrdawpCg pikrdawpChòng wczqgrs4với KHOAikrdawpC!! NinKBên cinKBho cậuinKB ấyinKB dinKBẫn KinKBHOA ikrdawpCvề làinKB đcikrdawpC nhấtinKB!!” rồiikrdawpC cáiwczqgrs4 bikrdawpCọn kiwczqgrs4a cũwczqgrs4ng gậtikrdawpC ikrdawpCgật cáiinKB đầuwczqgrs4 xonwczqgrs4g ngwczqgrs4ồi xuwczqgrs4ống tikrdawpCíp twczqgrs4ục uốninKBg rượikrdawpCu!! ứcikrdawpC chikrdawpCế ikrdawpCko chứ?inKB Cùnwczqgrs4g inKBphòng thìinKB liêinKBn qwczqgrs4uan inKBj hả?wczqgrs4 twczqgrs4ên mặtinKB dàyikrdawpC kikrdawpCia!! nikrdawpCó hinKBết dậinKBm cikrdawpChân xuốnginKB sàninKB, rồiwczqgrs4 nhảyikrdawpC tikrdawpCưng lênwczqgrs4 inKBvì tức!!wczqgrs4 rwczqgrs4ồi ikrdawpCbao nhiwczqgrs4u tikrdawpCức giậnwczqgrs4 wczqgrs4nó dồwczqgrs4n hếtikrdawpC vwczqgrs4ào inKBchân inKBKHOA, ikrdawpCđá ikrdawpClấy đáikrdawpC để!!

“ưm…………….TRANGinKB THƯ!!ikrdawpC!” tinKBrong cikrdawpCơn wczqgrs4mê mikrdawpCan, wczqgrs4hắn liwczqgrs4ền gọiikrdawpC tênikrdawpC mộinKBt nwczqgrs4gười!! nówczqgrs4i đúngwczqgrs4 hinKBơn làikrdawpC gikrdawpCọi nó!!

CinKBhân củainKB nóikrdawpC nikrdawpCgưng gwczqgrs4iữa kwczqgrs4o inKBtrung, ninKBó ikrdawpCngồi xuốngikrdawpC, lắngikrdawpC nghinKBe!! ThoánginKB vinKBui minKBừng, kêuinKB tinKBên nówczqgrs4, inKBchắc likrdawpCà twczqgrs4hích òi!!ikrdawpC Hwczqgrs4ắc wczqgrs4hắc!! xeinKBm nhwczqgrs4ư ikrdawpCkế ikrdawpChoạch twczqgrs4hành cônwczqgrs4g minKBột nửa!

“HẢI………inKB…HẢI…….” hắninKB inKBtíp tụinKBc inKBlầm binKBầm!! wczqgrs4nó tikrdawpChì muốnikrdawpC téwczqgrs4 xỉuikrdawpC!! cáiinKB ikrdawpCj inKBmà HẢIwczqgrs4 chứ!inKB! ikrdawpCLúc likrdawpCà ikrdawpCcon gáiikrdawpC nóinKB inKBlà TRwczqgrs4ANG wczqgrs4THƯ nhaikrdawpCz!! ikrdawpCCòn inKBHẢI làwczqgrs4 inKBcon twczqgrs4rai mà!!

Nó trwczqgrs4òn ikrdawpCxoe mắtikrdawpC, gikrdawpCương mặikrdawpCt twczqgrs4hoáng inKBsợ ikrdawpChãi!! ĐừninKBg………..đừng nikrdawpCói làwczqgrs4 wczqgrs4hắn biếnikrdawpC thikrdawpCái nhaz!!inKB! wczqgrs4Con tikrdawpCrai cũinKBng thíinKBch ikrdawpCsao? đang tính đứng dậy, chợt hắn quơ tay, làm nó ngã vào lòng hắn!!

Hắn đang trong cơn say, thấy nặng nặng liền lờ mờ mở mắt!! hắn thấy miên man một gương mặt khá là quen thuộc!! là HẢI sao? ko!! sao giờ lại là TRANG THƯ chứ? Là TRANG THƯ sao? đúng rồi, đôi mắt này…………là của TRANG THƯ!! Cả cái mũi, rồi đôi môi!!! Hắn chăm chăm vào đôi môi đó, cứ sát lại gần!!!

Nó như đơ người! (t/g: bịnh truyền kíp mờ!! ai hun cứ đơ người á!! Rồi hun xong lại ****!! hắc hắc!!-TT: mi mún chết lắm rồi phải ko? ta cho mi mấy nhát nhaz!!!!*gương mặt nham hiểm, tay lăm le con dao phay sáng lóa*-t/g: ko!! em iu đời, TT tỉ tỉ tha cho em!!)

Rồi chuyện j tới cũng tới!!!

Đêm tối, trong một căn phòng VIP của trường BOY, có hai mỹ nam đang làm một chuyện mà bất kì nữ sinh nào nhìn thấy cũng phải hét lên!!! Một , họ hét lên vì đc thõa con mắt!! hai, họ hét lên vì nghĩ đây là những cảnh biến thái nhất trong lịch sử loài người! (hì!t/g chém hơi quá!)

Chừng 30 giây sau, nó mới ý thức đc chuyện xảy ra, đương nhiên nó nhanh chóng đẩy hắn , đứng dậy!! nó lấy tay sờ môi mình!! Sao vậy nè!! Nó tự nhiên thấy…………..thinh thích nhaz!! Nó cảm thấy tê tê nơi đầu môi!!

Nó liền lắc đầu trước nhận định đó, rồi chạy thẳng vào WC, ngồi trong đó hàng giờ liền!! tự nhiên…………tim nó đập nhanh quá!