You are here

Chết!!! lỡ yêu rồi!làm sao đây? - Chap 19 - 21

 

Chap PZTo19

Mắt Cua8nó dườngCua8 nhQU78ư QU78ko đóngWKwb lạPZToi đc!PZTo K7FkNó WKwbchỉ mởPZTo tCua8o thậtK7Fk PZToto nQU78hìn hắn!!!

Bị……….bịPZTo pCua8hát hiệCua8n K7Fkrồi saCua8o? tronK7Fkg PZTophút chốc,WKwb WKwbgương mCua8ặt nóQU78 kQU78o cònK7Fk giọtCua8 máu!K7Fk! Hắn…………hắnWKwb phátCua8 hiệnK7Fk WKwbra thWKwbì PZTosẽ lK7Fkàm Cua8j Cua8nó đây?PZTo HQU78ắn WKwbsẽ tCua8ức gK7Fkiận, gCua8iết nWKwbó, hànhK7Fk QU78hạ nóPZTo, uK7Fky hQU78iếp nó!!!PZTo! QU78mà ………K7Fk mà……..ởPZTo khoảnCua8g WKwbcách nK7Fkày……………lỡ thúK7Fk tíCua8nh tCua8rong K7Fkngười hK7Fkắn nổiCua8 lêPZTon tCua8hì sCua8ao? ahK7Fk!! Nó……….nóCua8 kWKwbo bK7Fkik đâu!!

“sao…………….saoQU78 cậuCua8……” K7Fknó lQU78ắp bắQU78p, từPZTo “biết”WKwb chưaWKwb PZTođc nK7Fkói rQU78a tCua8hì K7Fkhắn lQU78iền WKwblấy Cua8ngón tK7Fkay QU78đặt lêPZTon WKwbmôi nó!

Hắn tCua8hở dàiCua8 vôWKwb tậnCua8 rK7Fkồi quaQU78y lWKwbưng PZTovề phK7Fkía nPZToó, nWKwbó vẫnPZTo đứngK7Fk WKwbkhép nCua8ép vàQU78o PZTobức tường,WKwb chPZToỉ QU78mong bứcCua8 tườCua8ng cóPZTo cáPZToi đườngCua8 hầmCua8 WKwbbí mậtPZTo QU78j PZToj đóCua8 WKwbđể nWKwbó chuCua8i vCua8ào nhưK7Fk K7Fktrong pCua8him màWKwb nK7Fkó haPZToy xem!

HWKwbắn Cua8xoa xK7Fkoa tháiWKwb dương,QU78 WKwbhết nhăQU78n mặtPZTo rồiCua8 cốQU78 gắWKwbng giãnQU78 mặtPZTo rK7Fka hếtPZTo cỡ,PZTo hắWKwbn ngCua8hĩ PZToj WKwbmà Cua8lại hỏiQU78 mộtPZTo tQU78hằng coWKwbn tCua8rai câuCua8 đóPZTo chứ?K7Fk LỡQU78 nóPZTo K7Fkgiận tPZTohì sao?

PZToCậu cườiPZTo xòCua8a, quK7Fkay lạiPZTo xoCua8a đPZToầu nó,PZTo nhìQU78n nóK7Fk đPZToầy âCua8n hận!

“xin lỗi!Cua8! tôWKwbi chỉCua8 giQU78ỡn thôiCua8!! CậuK7Fk lPZToàm K7Fkj mCua8à làPZTo cPZToon K7Fkgái chứ?”PZTo rồiK7Fk hắnWKwb lắcK7Fk PZTođầu, QU78vơ đạiQU78 mK7Fkột cáCua8i áoCua8, đPZToi thCua8ẳng vàK7Fko nhCua8à WC!

NQU78ó ngẩPZTon nPZTogơ, nó……………hắnCua8 nQU78ói vK7Fkậy PZTobộ WKwbnó PZToko tCua8hể lWKwbà Cua8con gPZToái Cua8sao? nóPZTo PZTonên QU78vui PZTohay tWKwbức giậQU78n kWKwbhi WKwbnghe hắCua8n nóiWKwb câCua8u đóCua8 chứ?

Tiếng PZTonước vaCua8ng rPZToa trWKwbong WKwbnhà tắmCua8 lWKwbàm Cua8nó bừQU78ng PZTotỉnh! nQU78ó bắK7Fkt đầuCua8 thPZToở, PZTohồi nãCua8y K7Fkko QU78hỉu saQU78o nCua8ó lạCua8i Cua8ngưng thở,Cua8 PZTothời giCua8an nhưCua8 bấtPZTo tậK7Fkn, nWKwbó cảmQU78 thK7Fkấy thờiPZTo giCua8an QU78như ngừngQU78 trôiK7Fk! ChỉQU78 cQU78ó tiếngPZTo QU78tim đậpCua8 mớiK7Fk cK7Fkho nK7Fkó K7Fkbiết làPZTo nWKwbó cònK7Fk sống!

NóCua8 QU78quỵ xuốngQU78 QU78giường, nằPZTom sK7Fkấp xuốngPZTo đó!PZTo nóQU78 lấyK7Fk PZTocái gốiCua8, chPZToe đầuPZTo mQU78ình monCua8g tìWKwbm đcPZTo cảWKwbm Cua8giác PZToan toK7Fkàn! PZToNhưng cáiWKwb cWKwbảm K7Fkgiác QU78an tK7Fkoàn đCua8âu kPZToo thấyPZTo, chỉK7Fk thPZToấy ngạtCua8 thCua8ở WKwbhơn, nPZToó đWKwbổi tưK7Fk thế,Cua8 nWKwbằm đốQU78i diệWKwbn vớiWKwb trầnQU78 nPZTohà!! CCua8hưa baQU78o giWKwbờ nCua8ó bốiQU78 rốiPZTo đK7Fkến vậK7Fky! nCua8ó bắWKwbt đầuWKwb ngPZTohĩ tớiPZTo việc…………PZTolỡ QU78hắn K7Fkphát hiệnWKwb nóK7Fk làPZTo QU78con gK7Fkái tPZTohì saQU78o? liệuCua8 hắnK7Fk QU78có cưPZToời, rWKwbồi nóiQU78 lCua8à hắQU78n giCua8ỡn nếuK7Fk tPZTorong tươngQU78 K7Fklai PZTohắn lạiQU78 hQU78ỏi nóCua8 QU78câu đó!

LàmK7Fk K7Fksao đK7Fkây? BâyWKwb gK7Fkiờ mớQU78i cảCua8m WKwbgiác nCua8ó đaQU78ng sQU78ống Cua8trong đPZToống lửa!!

“ting……………….WKwb tQU78ang …………ting!!”K7Fk Cua8đt nK7Fkó vPZToang QU78lên, nóPZTo giPZToật mìnPZToh, vCua8ụng vềWKwb lấyWKwb cCua8ái đt!!

“a….alo!”

“chị!QU78 SPZToao hôWKwbm PZTonay cK7Fkhị nghWKwbỉ họWKwbc vậyQU78?” đầuK7Fk Cua8dây bêWKwbn kiCua8a, Cua8em nó-HUYWKwb nóiK7Fk vớiQU78 PZTogiọng đầQU78y QU78lo lắng!!

“ah!! ChịQU78 hơPZToi mệtCua8! Cua8mà cPZToó Cua8j kQU78o?” K7Fknó hỏiCua8 nQU78gược lạCua8i! nhưPZTong kWKwbo qWKwbuên nóPZToi cựcPZTo K7Fknhỏ đểQU78 hCua8ắn khỏiQU78 nghe!

“ngWKwbày maWKwbi chCua8úng K7Fktaz PZTosẽ QU78về nhQU78à, Cua8tới hạK7Fkn Cua83 thánWKwbg rồiWKwb! PZTochị kPZToo nhK7Fkớ à?Cua8” K7Fkem nóQU78 nói!

Cua8Nó ngạcPZTo nhiêWKwbn, tCua8ới hạK7Fkn rCua8ồi saoPZTo? PZTonhưng cQU78ũng kPZToo Cua8sao! QU78mai mớPZToi điQU78 màWKwb, giCua8ờ chuẩnK7Fk bịPZTo cWKwbòn kịpWKwb chán!

Nó nghĩCua8 vậyCua8, cườiWKwb tươiK7Fk mặWKwbc dPZToù eWKwbm nóK7Fk kQU78o Cua8có ởCua8 đây!

“oPZTok!! MaQU78i xuPZToất pháWKwbt phảQU78i koCua8! saPZToo chịPZTo quênK7Fk cK7Fkhứ!! Thôi!QU78 WKwbEm WKwbchuẩn bK7Fkị K7Fkrồi ngPZToủ đi!”K7Fk K7Fknó khuyêWKwbn K7Fkem nó!

“dạWKwb! cK7Fkhị ngK7Fkủ ngon!K7Fk” HUWKwbY trQU78ả lờiQU78 lại!

“WKwbok! NgủWKwb nQU78gon!” QU78nó WKwbnói xonPZTog tQU78ắt đK7Fkt! CườiWKwb K7Fkkhì QU78một cái!

“jWKwb PZTovậy?” hắnQU78 PZTotừ nPZTohà tắCua8m bưQU78ớc raPZTo, trWKwbên ngườPZToi cQU78hỉ QU78độc Cua8nhất mộK7Fkt cQU78ái Cua8khắn quCua8ấn dướiK7Fk bụng!QU78 taCua8y K7Fkhất hPZToất Cua8cái PZTomái QU78tóc đangPZTo ướCua8t nhẹp!!

“K7Fkcậu………….cậu!!” QU78nó tròQU78n mQU78ắt, lắpQU78 bắp,PZTo PZTotay cWKwbhỉ vềPZTo WKwbphía hắn!

“tôi Cua8sao?” hắCua8n nhướnPZTo mCua8ày nhPZToìn nó!

“sao…….sao………….quần………….áo….”

“ahQU78!! MCua8ình hồPZToi nãyK7Fk lQU78ấy lộnK7Fk Cua8cái WKwbáo dơK7Fk!! LạiPZTo WKwbko cWKwbó quầnPZTo nữa!PZTo!khì!! dạoWKwb Cua8này hK7Fkay quêCua8n!” rồiK7Fk hK7Fkắn “vôCua8 tư”Cua8 cQU78ởi cáiQU78 khănWKwb K7Fkra, xỏWKwb qQU78uần vào!

Nó WKwbđơ mặK7Fkt, Cua8lặng lẽPZTo PZToquay sanPZTog hướngQU78 khác!K7Fk! NóWKwb khócPZTo thầmWKwb! sao……WKwb…sao Cua8mà nóPZTo chịuCua8 Cua8nổi đây!!

Aaaaaaaaaaa!! TK7Fkhân hìnWKwbh cựcWKwb đẹPZTop cCua8ủa hắn…Cua8………..sao mWKwbà PZTochịu nổQU78i đWKwbc chứ?QU78 PZToNó WKwbmuốn ăCua8n QU78đậu hủ!K7Fk! đậuK7Fk hủ!!

QU78Nhưng QU78rồi PZTonó đỏPZTo mặK7Fkt vớQU78i cáiWKwb sCua8uy nghCua8ĩ đầyQU78 bệnWKwbh hoạnCua8 củaQU78 nó!!PZTo WKwbnó lấyK7Fk gốWKwbi đWKwbập lCua8iên tWKwbíp vàQU78o mặtK7Fk!! nhaWKwbnh chóK7Fkng, nóK7Fk PZTongưng đWKwbộng táCua8c đóPZTo, thiPZToết nK7Fkghĩ tênWKwb Cua8đó bịK7Fk Cua8ăn đWKwbậu hủQU78 PZTocũng tạQU78i hắnPZTo thôi!Cua8 ACua8i bỉuQU78 hPZToắn tQU78hay đồQU78 WKwbtrước mặtCua8 K7Fknó!! mK7Fkà nhQU78ìn K7Fkchắc cK7Fkũng kWKwbo sao!

NghĩWKwb vWKwbậy, nóK7Fk WKwbquay mặtK7Fk lCua8ại, Cua8thì phátCua8 PZTohiện hCua8ắn đãQU78 tK7Fkhay xPZToong đồWKwb rồi!!QU78 nQU78ó xụWKwb mặtPZTo, QU78tiếc nuối!!

*á!! PZToJ vCua8ậy nè!Cua8! QU78Oa!! TPZToui đangPZTo nK7Fkghĩ QU78j vậyQU78 nè!PZTo!! Cua8Ko đWKwbc!! WKwbVề nCua8hà phảQU78i QU78tĩnh PZTotâm lạiQU78 thôiWKwb!!* nCua8ó mK7Fkím môiQU78, lấPZToy K7Fktay WKwbgõ lênPZTo đầuCua8 đầWKwby WKwbtội lỗi!!

“cậu bK7Fkị PZToj à?”Cua8 thK7Fkấy WKwbhành độPZTong WKwbkì QU78lạ củPZToa PZTonó, hWKwbắn K7Fkliền PZTohỏi thăm!!

“Cua8ash!!! CPZToó WKwbj đâu!”Cua8 nPZToó QU78xụ mặt,K7Fk cCua8hu mỏ!

“haWKwb ha!WKwb! NếPZTou cậQU78u WKwbcó sởCua8 tPZTohích tựPZTo đánCua8h đầuK7Fk nhưQU78 vK7Fkậy K7Fkthì ……WKwb……..” hắnQU78 giơPZTo tWKwbay lêCua8n! “tWKwbôi sẽPZTo giúpK7Fk cậu!”Cua8 hắnK7Fk cườPZToi nPZToham hiểmPZTo, rWKwbồi laPZToo lWKwbên vịWKwbn đầuK7Fk nK7Fkó lạWKwbi, xQU78oa mạnhPZTo QU78làm tócQU78 nóQU78 K7Fkrối PZTobù lên!

NWKwbó lCua8a oaQU78ng oaCua8ng làWKwbm cănPZTo phK7Fkòng đangQU78 PZToyên tĩWKwbnh bỗngQU78 chốQU78c đầK7Fky hPZToỗn loạPZTon! hắnK7Fk tWKwbhì cCua8àng thícWKwbh K7Fkthú, càngCua8 mạnhK7Fk tay!

“QU78chịu PZTothua cPZTohưa?” hắWKwbn Cua8ghì cổPZTo nó!

“ah!.......WKwb.từ….từ!! Cua8có Cua8j nQU78ói QU78chuyện nhaz!QU78!! TuWKwbi QU78với cậuWKwb cóK7Fk tCua8hi QU78j đâuK7Fk màWKwb đòK7Fki thWKwbắng vPZToới thua?!”PZTo nK7Fkó cPZToố Cua8gắng gQU78ỡ K7Fktay hWKwbắn K7Fkra, nWKwbói mCua8ột cácWKwbh kK7Fkhó nhọc!

“saoWKwb kK7Fko chứ?WKwb CậuWKwb đaK7Fkng QU78đọ sứcCua8 vớiCua8 tôiWKwb màCua8!” hắnQU78 nCua8ói thảWKwbn nhiên!

“ưmCua8………có đâu?”QU78 nPZToó tíCua8p tụcPZTo gânPZTo cK7Fkổ cãi!

“K7Fk PZTochịu thCua8ua chưa?K7Fk” hắnCua8 hỏWKwbi lại,Cua8 K7Fkđôi màyK7Fk khQU78ẽ WKwbnhướn lên!!

Chịu WKwbhết Cua8nổi, nPZToó lấK7Fky hếtPZTo sứcK7Fk nói!

“ahPZTo!! ThPZToua thK7Fkua!! TCua8ui tPZTohua!! ThCua8ả ra!WKwb!! KhQU78ó thởWKwb quá!!”

WKwbNghe nóiQU78 vậy,K7Fk K7Fkhắn liềWKwbn buôngK7Fk PZTora, nóWKwb Cua8ngay PZTolập tPZToức nằmWKwb trưPZToờn xuốngCua8 giưPZToờng! WKwbchưa bWKwbao giPZToờ PZTonó thấyQU78 mệQU78t QU78tới vậy!

Hắn nhìCua8n nó,WKwb cườiK7Fk kPZTohì! QU78Gương WKwbmặt nóK7Fk đWKwbỏ gWKwbấc QU78, mCua8iệng Cua8thì đangQU78 mởWKwb WKwbra đểCua8 PZTothở!! BỗngQU78 chốcCua8 WKwbhắn thấyCua8 tWKwbim mìCua8nh đậpQU78 mạnh,QU78 mCua8ặt hắnPZTo QU78nóng rWKwban!!! AQU78h!! HắnCua8 bịQU78 PZToj vậK7Fky? saPZToo lQU78ại đỏWKwb mặCua8t chứ?

HắnPZTo liềnQU78 Cua8vơ cáiWKwb khắnCua8, trWKwbùm lênCua8 đầuQU78 Cua8giả bQU78ộ giũWKwb PZTotóc đK7Fkể WKwbche QU78đi gươngCua8 mPZToặt đangK7Fk đỏQU78 lK7Fkựng củaWKwb mình!!

“tôi hơiQU78 đói!Cua8!! CậuCua8 điPZTo ănQU78 Cua8ko?” K7Fkhắn lênCua8 tiếng!!

“hở….hả? K7Fkah!!! CWKwbậu baWKwbo! TuWKwbi QU78ăn!” nóCua8 ngQU78óc đầuCua8 dậy,QU78 PZTođôi Cua8mắt kK7Fkhẽ K7Fksáng lêCua8n kPZTohi nghQU78e tớiCua8 việPZToc PZToăn!! NhCua8ưng K7Fkko qQU78uên Cua8bắt hắnWKwb trảWKwb tiền!

“ờWKwb!!” PZTohắn K7Fkgật đầu!!

“ok!!QU78 ĐK7Fkợi K7Fktui Cua8tí!! TQU78ui đPZToi Cua8tắm!” nCua8ó nQU78hanh chónPZTog quênPZTo cPZToơn mệPZTot mỏPZToi PZTohồi nãyCua8, đCua8ứng dậPZToy PZTo, đQU78i Cua8thẳng Cua8vô QU78nhà tắm!!

PZToHắn tCua8ừ từK7Fk buônK7Fkg tayK7Fk, chK7Fko cáiCua8 khănQU78 Cua8tắm rơPZToi xuốCua8ng sàn!!WKwb Giống?Cua8 WKwbnó gCua8iống TRAPZToNG THCua8Ư ởQU78 điPZToểm nào?K7Fk SWKwbao cứPZTo phảiPZTo WKwbđỏ mặWKwbt, rồWKwbi bốiPZTo rốiQU78 trướWKwbc mặWKwbt Cua8nó tớQU78i vCua8ậy? nếPZTou cứPZTo cáiCua8 K7Fkđà này……………chắcCua8 hắnQU78 K7Fkchết mất!

HắPZTon PZTongồi xuốngCua8 PZTogiường suPZToy ngWKwbhĩ!! CáQU78i côWKwb gáiK7Fk têPZTon TRAK7FkNG THWKwbƯ kiK7Fka cóPZTo WKwbj đặcQU78 biWKwbệt PZTochứ? SaCua8o lạiWKwb cuốnK7Fk hútPZTo PZTohắn tớCua8i vậy?WKwb trPZToong Cua8khi cCua8ậu cK7Fkhỉ mớiPZTo PZTogặp QU78cô Cua8ta K7Fkcó Cua82 lCua8ần, nhCua8ưng sPZToao lạiWKwb cPZToó cảmCua8 giácCua8 Cua8rất PZTolà tWKwbhân quenPZTo! HWKwbắn QU78cảm K7Fkthấy PZTorối tK7Fkhật sự!QU78!! giWKwbống nWKwbhư mộtWKwb cuQU78ộn leK7Fkn rốiCua8 răWKwbm!!! CPZToó lẽK7Fk Cua8hắn bCua8ệnh thậtPZTo rồWKwbi!!! cảmQU78 PZTogiác vPZToới mQU78ột thằCua8ng cWKwbon traPZToi PZTosao lạK7Fki giốWKwbng cảmK7Fk gWKwbiác vớQU78i K7Fkmột PZTođứa Cua8con K7Fkgái chPZToứ? ChắcWKwb Cua8mai QU78hắn WKwbphải Cua8đi kQU78hám lạWKwbi thôiPZTo!!

Chap WKwb20

Ban đêPZTom giPZToó thậtQU78 WKwblạnh, trêK7Fkn K7Fkvỉa hèQU78 WKwbvắng, bóngCua8 hắnWKwb vàCua8 K7Fknó iPZTon PZTodài trênK7Fk mặK7Fkt đường!!!Cua8 lâuQU78 lâuWKwb cPZToó PZTovài côWKwb gWKwbái điK7Fk nganQU78g QU78qua cườiCua8 PZTođầy ẩnCua8 ý!!!

KhỏiPZTo nPZToói nhữngK7Fk lầQU78n nhưK7Fk vậyK7Fk khiếnWKwb nóPZTo nổiCua8 PZToda gK7Fkà, PZTocòn QU78hắn thCua8ì nK7Fkhư K7Fkvô cảm,PZTo cứWKwb miêCua8n mPZToan K7Fksuy nghĩCua8 QU78linh tiWKwbnh tronWKwbg đầK7Fku, kPZTohiến ánhCua8 mPZToắt lPZToắng xuống,K7Fk gươnWKwbg mặtK7Fk trầmQU78 tK7Fkư QU78tạo nêCua8n vẻWKwb đẹpK7Fk kiêWKwbn định!!!

nó PZTothì hWKwbơi cháQU78n, nóQU78i cK7Fkhuyện WKwb, nCua8hưng WKwbcái têPZTon bWKwbên cWKwbạnh lạiCua8 kQU78o nPZToói jQU78! rồQU78i WKwbhát mộtQU78 mìnK7Fkh, lQU78âu lâPZTou lấWKwby QU782 ngóCua8n Cua8tay cáiPZTo chỉaWKwb qQU78ua chỉWKwba lK7Fkại!!! nhưQU78ng cuốiQU78 cùQU78ng sCua8ự tậpQU78 truPZTong cK7Fkủa nQU78ó cũngCua8 dồnCua8 WKwbvào hắn!!!

“nè!!!!!!!Cua8!! ĐiK7Fk đâuPZTo vCua8ậy? sWKwbao phảiPZTo đK7Fki WKwbbộ cCua8hứ? ĐWKwbi taWKwbxi cWKwbũng đCua8c PZTomà!!!” Cua8nó cWKwbhu mK7Fkôi Cua8ra, nhìPZTon hK7Fkắn vớCua8i ánhCua8 mắCua8t tộiQU78 ngPZToiệp!!! nhưnWKwbg hWKwbắn vẫnWKwb WKwbko nK7Fkói j!

“haizzzzz!!! ĐPZToi QU78với cậuQU78 WKwbchán QU78quá WKwbhà!!!” nóPZTo QU78nhìn xuK7Fkống Cua8mặt đPZToường Cua8, đưCua8a WKwbra mộCua8t câuWKwb nhậWKwbn xéCua8t, nhưnQU78g QU78đôi cCua8hân vẫnCua8 bướcQU78 sCua8au QU78hắn K7Fkbởi K7Fknó QU78ko tK7Fkhể bỏWKwb qPZToua đcCua8 mộK7Fkt Cua8bữa K7Fkăn miễnK7Fk phí!

Ko kK7Fkhí bCua8ắt đK7Fkầu ồnPZTo ào!Cua8!! ĐôiWKwb mắtCua8 QU78nó bắtQU78 QU78đầu thPZToay WKwbđổi màCua8u PZTosắc tQU78heo QU78ánh đènK7Fk đườngCua8 nhộQU78n nhịp!

“WOWCua8” nóK7Fk QU78thốt lêK7Fkn!!! TrK7Fkước mặtK7Fk QU78nó làCua8 mộQU78t QU78con đưPZToờng, K7Fk2 K7Fkven đườngCua8 bK7Fkán đầyCua8 đồPZTo ăQU78n tQU78hức uống!

“này!!!”PZTo WKwbnó chỉCua8 vàWKwbo Cua8mặt hắn!Cua8!! “thiênWKwb đườngK7Fk tCua8hức ănWKwb Cua8mà cWKwbậu nWKwbói lQU78à đâQU78y hả?K7Fk” PZTonó cWKwbhớp chWKwbớp mắtPZTo nhìnK7Fk hắnWKwb PZTochờ đợi!

PZToHắn nCua8hư bừPZTong tQU78ỉnh, nhPZToìn nWKwbó WKwbrồi gậPZTot gQU78ật đầu!

“oa~~~~~!!!PZTo CậuPZTo nPZToói làK7Fk cậuQU78 tCua8rả PZTotiền nhPZToa!!! TQU78ui QU78ko khPZToách sWKwbáo đâu!PZTo” nóCua8 Cua8nói màWKwb mắtPZTo dWKwbán vềPZTo mQU78ấy PZTogian bánCua8 đồK7Fk nướng,PZTo QU78rồi PZTolao vPZToề phWKwbía chúng!!

Hắn khẽCua8 lQU78ắc WKwbđầu, PZTonhếch mépCua8 rồiCua8 cũngWKwb đQU78i PZTosau nó!!!!

KhWKwbu Cua8phố sầmPZTo uấWKwbt WKwbvới nhưnCua8g QU78món PZTođồ nướCua8ng thPZToơm ngPZToon khiếPZTon nPZToó cK7Fkứ PZTohết chạyWKwb sWKwbang đây,WKwb rồPZToi chạyPZTo sQU78ang kiaQU78!!! lQU78àm hWKwbắn mệtWKwb mỏK7Fki Cua8ko kém!

“hức……..noWKwb quáCua8!!! HứcPZTo…..!” vCua8ì ăWKwbn PZTovội nênPZTo QU78nó bịPZTo nấPZToc WKwbcục!!! K7Fkko nhữngWKwb PZTovậy! gPZToương mặWKwbt cCua8òn QU78đỏ ửngQU78 lêCua8n vQU78ì mấyPZTo QU78lần xCua8ém WKwbmắc nghẹn!

HắK7Fkn nhănQU78 mặtQU78 QU78, WKwbnhìn nó!

QU78“cậu ănQU78 nhCua8ư hK7Fkeo vậy!Cua8 đểPZTo tôiK7Fk điCua8 K7Fkmua nK7Fkước WKwbcho cậu!Cua8” hắnCua8 nóiK7Fk xongWKwb, lCua8iền bướcK7Fk nhanPZToh K7Fkqua cửaCua8 hK7Fkàng nước!

“bK7Fkán cháPZTou mQU78ột chaPZToi nướcWKwb sâK7Fkm!” hắnWKwb nQU78ói K7Fk, kháPZTo tPZToừ tốnK7Fk vớiCua8 bQU78à WKwblão trướcQU78 mặt!

Bà PZTolão đWKwbó Cua8khẽ nhănK7Fk mặWKwbt, nWKwbhíu màPZToy nK7Fkhìn QU78kĩ hắn!!!

“cháuWKwb KHOQU78A phảiPZTo kCua8o?” K7Fkbà lãPZToo thốtQU78 lên,Cua8 giọnCua8g PZTotỏ vQU78ẻ vQU78ui mừng!

HắCua8n cWKwbười hiK7Fkền “dạ!”

“aK7Fkh!!! K7FkCháu lớnCua8 hơnCua8 Cua8rồi nhaQU78z!!! RồK7Fki …………….PZTo cCua8on DIỆQU78P đâuWKwb? SCua8ao bCua8à QU78ko thấyPZTo K7Fkvậy cháu?K7Fk” bàPZTo lPZToão đưaK7Fk mắCua8t Cua8nhìn phQU78ía sWKwbau hắn!!

GươnCua8g mặtK7Fk Cua8hắn đQU78anh PZTolại, đôWKwbi mắtPZTo tPZTohoáng néWKwbt WKwbu sQU78ầu, nWKwbhìn xuốngPZTo mấyK7Fk PZTochai nQU78ước trêWKwbn WKwbkệ hàng,PZTo rồWKwbi nhìnWKwb bàWKwb lão!

“dạCua8!! Cua8cô ấyK7Fk K7Fkđi nướcPZTo QU78ngoài rồiCua8 WKwbạ!” hắK7Fkn nóK7Fki buồn!

“vậy WKwbà? TốQU78t nhỉ!!PZTo điQU78 Cua8du họcPZTo nQU78ữa cơPZTo đấy!!”WKwb bàWKwb lãQU78o cườiQU78 xòPZToa, rồiCua8 quaWKwby Cua8lưng, loPZTom khoQU78m lấyPZTo cK7Fkhai nướcCua8 chCua8o hắn!

HắnQU78 đúQU78t tK7Fkay vàCua8o túiPZTo quầnPZTo, nhìnQU78 quaQU78nh kQU78hu vực!!!PZTo QU78nơi đCua8ây đQU78úng lWKwbà kCua8o khácQU78 PZToj mK7Fkấy, cóWKwb kQU78hác WKwbthì cCua8hỉ khWKwbác ởCua8 chỗQU78 làWKwb nWKwbơi PZTođây ánPZToh đPZToèn quK7Fká nhìu!!!

Hắn nhắmPZTo mắtQU78 lạWKwbi, gPZToặm nhắmQU78 quPZToá khứ!!

HắPZTon, siK7Fknh K7Fkra PZTolà PZTođã manWKwbg K7Fk2 cPZTohữ giQU78àu K7Fkcó!! QU78Làm PZToj biếK7Fkt K7Fknơi WKwbđây chứ?QU78 ChK7Fkính DIỆPPZTo lCua8à ngườiWKwb đãWKwb chỉPZTo Cua8cho QU78cậu nơCua8i WKwbnày!! côCua8 nK7Fkói mọPZToi ngườiPZTo bPZTouôn QU78bán ởWKwb đPZToây Cua8tốt lQU78ắm!! WKwbhọ Cua8ko nhìnK7Fk coQU78n ngưWKwbời qCua8ua tiềnWKwb bK7Fkạc cCua8ũng nhQU78ư QU78ko K7Fkham lợiPZTo nhuậQU78n caWKwbo mQU78à giaQU78n lậnWKwb tronQU78g buK7Fkôn bánCua8!! HK7Fkọ làWKwb nhữnK7Fkg ngườiK7Fk tốtK7Fk bCua8ụng!!! họWKwb sẵnK7Fk sàK7Fkng Cua8cho K7Fknhững kẻCua8 QU78ăn màQU78y ngoàiK7Fk đườngK7Fk mộtPZTo đK7Fkống thứcCua8 ănPZTo mWKwbà kCua8o lấyK7Fk K7Fk1 xu!QU78!! HWKwbắn cũngWKwb nhớWKwb DIỆPZToP rấPZTot thícK7Fkh ănK7Fk bánCua8h kẹoPZTo tK7Fkại QU78một QU78cửa hànWKwbg Cua8nhỏ WKwbtrên tạiK7Fk coPZTon pPZTohố nàuWKwb!! Cua8Nhưng hìWKwbnh nPZTohư Cua8họ kWKwbo còWKwbn bQU78án nữPZToa tCua8hì phải!!!!

Cậu nK7Fkhớ nWKwbụ cườCua8i củWKwba DIỆP,Cua8 nhớWKwb Cua8đôi mắtPZTo mặWKwbc dCua8ù kK7Fko nhìnCua8 thấyK7Fk jPZTo, nhưWKwbng QU78lại QU78lung liQU78nh hơnK7Fk kPZTohi cưK7Fkời! nPZTohớ mWKwbái WKwbtóc đenQU78 QU78nhánh, nhớWKwb bànWKwb tK7Fkay kWKwbhi PZTocầm câK7Fky kẹo,………………………..

“bao nhiWKwbu tiềnPZTo vậCua8y bà?”

HắQU78n nWKwbhư bừngPZTo tỉnhQU78 WKwbkhi nCua8ghe tiếngCua8 K7Fknó!! mPZToở mPZToắt WKwbra đãCua8 thQU78ấy Cua8nó PZTođang WKwbcầm cQU78hai nướcCua8 QU78trên tay!!

“hừ!!!K7Fk cậuCua8 đi………..hức…………đQU78i PZTomua nướcQU78 K7Fkkiểu Cua8j mà………….Cua8.hức………lâu QU78quá vậy……………..hức………..hả?”K7Fk nóCua8 nhìnWKwb hắnK7Fk vớQU78i áQU78nh mắK7Fkt K7Fkgiận dữPZTo, cầmQU78 WKwbchai nưCua8ớc QU78tu K7Fkhết nguyêK7Fkn mộtQU78 chai!!!

“khà!QU78!! ĐãPZTo ghê!WKwb!! HếtK7Fk nấK7Fkc cụcCua8 rồiCua8 nCua8è!! ĐCua8i ănQU78 nữaCua8 thôi!!!Cua8” nóQU78 đPZToóng K7Fkchai nQU78ước lại,Cua8 bQU78ỏ vàoK7Fk thùngPZTo rácWKwb, rồK7Fki típWKwb tPZToục đi!!!

ĐangCua8 WKwbđi, QU78chợt nóQU78 khựnK7Fkg lại!!

QU78“sao phảPZToi nPZToói dốiWKwb hPZToả?” Cua8nó QU78nói, vẫnPZTo quaWKwby lK7Fkưng vK7Fkề pPZTohía hắn!

K7FkHắn nK7Fkgạc WKwbnhiên, nK7Fkó đaCua8ng nóiCua8 PZToj vậy?QU78 WKwbsao lạiCua8 bQU78ik hắnPZTo nóCua8i dối!!!

“hì!WKwb! TWKwbui QU78ko PZTohỏi nữa!!Cua8 đPZToi đi!!WKwb” nK7Fkó quaK7Fky đầuQU78 lại,WKwb cườiQU78 xòa!

“khoan!!Cua8 Cậu…………….biếPZTot WKwbj rồi!”K7Fk hắnWKwb Cua8nắm tK7Fkay nóQU78, qCua8uay nWKwbgược lạiWKwb hỏi!

“WKwbbiết Cua8hết!” nCua8ó K7Fknhún vài!!!

“làCua8 tK7Fkên LÂWKwbM nóK7Fki?” Cua8hắn nK7Fkhướn mày!

“WKwbừm!” nCua8ó gậQU78t QU78đầu chắcCua8 nịch!

HWKwbắn nổiQU78 gQU78iận, hấtK7Fk taPZToy K7Fknó rồiWKwb Cua8bước K7Fkđi nK7Fkhanh chóng!!

PZToNó nWKwbhìn thQU78eo bónQU78g hắK7Fkn, chạyWKwb theo!!

“QU78này!! cậPZTou bK7Fkị K7Fkj vậy?”Cua8 nQU78ó PZTohét lớn!

HắnK7Fk ngừngK7Fk lạiK7Fk độtWKwb K7Fkngột làQU78m WKwbmặt WKwbnó đâmPZTo sầPZTom WKwbvào lưnWKwbg hắn!

“cậu cóPZTo xCua8em K7Fktôi lWKwbà bạCua8n K7Fkko? saCua8o lạiPZTo chơiWKwb vCua8ới têK7Fkn đó?”Cua8 hắnQU78 K7Fknói mộCua8t cáchPZTo giậnPZTo dữ!

NQU78ó lấyWKwb K7Fk2 taPZToy xoWKwba xoPZToa cQU78ái mũi!

QU78“còn cậuWKwb thìPZTo PZTosao? K7Fkít nhấtWKwb lWKwbà LCua8ÂM cWKwbòn tâmCua8 sựK7Fk vWKwbới tôi!Cua8 CòQU78n cậuCua8 cWKwbái K7Fkj cũngPZTo giấu!”Cua8 Cua8nó nWKwbói!! RồiQU78 lầmK7Fk bầmCua8 “PZTotự nCua8hiên nổiQU78 giận!!!”

Chap 21

“tôi…….tôi xiWKwbn lỗiK7Fk!” hắnQU78 cPZTohợt K7Fklúng WKwbtúng trCua8ước nó!!PZTo WKwbko pWKwbhải WKwbvì PZTocái cPZToâu nCua8ó QU78nói, màQU78 lCua8à K7Fkvì hànhPZTo độngWKwb đángWKwb iCua8u QU78của nCua8ó bâQU78y gWKwbiờ!!! ĐôiK7Fk mWKwbôi hồngWKwb QU78hào cứWKwb cK7Fkhu QU78ra, gươnWKwbg mPZToặt phụngWKwb phịQU78u!! PZTonói tQU78úm gọnCua8 nWKwbếu nóCua8 K7Fkmà WKwblà Cua8con gáWKwbi Cua8thì cCua8hắc chắnWKwb hắnCua8 sQU78ẽ WKwbchạy lạCua8i ôWKwbm nó!!

“ble'!Cua8!! kCua8o chơiWKwb WKwbvới cCua8ậu nữa!!”PZTo nPZToó lK7Fkè lưỡi,PZTo xPZToong bK7Fkỏ đi!!!

KQU78HOA QU78đơ ngườQU78i mộtWKwb hồPZToi, rồiPZTo châWKwbn bắWKwbt đầuQU78 QU78chạy K7Fktheo nó!

PZTo“này!! tôWKwbi Cua8xin lỗPZToi rồCua8i màQU78!!” hắnWKwb nQU78hăn mặtQU78 WKwbnói, WKwbtay nắmQU78 lấyPZTo QU78tay nó!!

“tui kK7Fko chấpQU78 nhWKwbận!” nóQU78 đứK7Fkng lại,QU78 hấtPZTo mặt!!

“Cua8ko K7Fkchấp nhận?”K7Fk WKwbKHOA WKwbhỏi lạiQU78, nWKwbếu nPZToó nPZTohìn thấyCua8 WKwbmặt WKwbKHOA lúPZToc K7Fknày Cua8thì chắcPZTo WKwbchắn sẽWKwb pCua8hát hiệnPZTo nụPZTo cCua8ười rQU78anh mãQU78nh K7Fkcủa cậu!

“đúng!!Cua8 WKwbKo WKwbchấp nhậCua8n!!” K7Fknó Cua8vẫn giữK7Fk QU78nguyên K7Fkbộ mặtWKwb tựQU78 kiWKwbêu củaWKwb mình!!!

BK7Fkất chợPZTot, nóK7Fk thấyCua8 QU78cơ PZTothể bịK7Fk nhấcCua8 bổng!!

“QU78ah!!! CậPZTou lPZToàm Cua8j vậyK7Fk!! tuWKwbi PZToté bâyQU78 giờ!!!K7Fk BQU78ỏ tWKwbui xuốngQU78 coi!!QU78” QU78nó WKwbvừa vùnPZTog vẫyCua8, vừaWKwb cốPZTo K7Fkgiữ thăngWKwb bCua8ằng cCua8ho khỏiPZTo ngã!

“haiK7Fkzzzzz!! Cua8Tôi WKwbko biWKwbk phảiCua8 làWKwbm K7Fksao đQU78ể cậK7Fku chấK7Fkp nhậnQU78 lờiQU78 xiWKwbn lỗiK7Fk củaWKwb tôiPZTo, WKwbnên đàK7Fknh uK7Fky PZTohiếp vậyQU78!!” hPZToắn PZTocười QU78ranh mãnh!!

“oa~~QU78 QU78chóng mặQU78t quCua8á!! CK7Fkho tPZToui xCua8uống!!” nóCua8 bỏPZTo cuQU78ộc, kPZToo cCua8hống PZTocự nữaK7Fk, QU78bắt WKwbđầu nCua8ài nỉ!!

“cWKwbhưa đc!QU78! K7FkTôi PZTomún cậuCua8 đếWKwbn nK7Fkơi nàPZToy!!” Cua8hắn K7Fktíp tK7Fkục bướcWKwb điQU78, vừaQU78 đCua8i vừaWKwb nói!

“điQU78 đâu?Cua8 QU78Nhưng mWKwbà cũngWKwb phảiCua8 Cua8cho tuK7Fki WKwbxuống chứ!K7Fk! NK7Fkgười QU78ta nhìn!”WKwb nK7Fkó đỏPZTo mWKwbặt, nói!!

Đúng làCua8 ngườiK7Fk PZTođi đQU78ường nhìPZTon nóPZTo vàWKwb hPZToắn rPZToất nhìPZTou, cPZToòn cWKwbhỉ chỏK7Fk lCua8ung tK7Fkung!!! ACua8i cũPZTong nPZToói QU782 đWKwbứa Cua8là …………………………….gWKwbay!!!! nhìuQU78 cK7Fkô Cua8gái chéPZTop miệnCua8g, đẹPZTop tQU78rai mQU78à lại…………!!

“kệK7Fk họ!!”PZTo hắnK7Fk vẫnWKwb bướcCua8 điCua8, lCua8ạnh Cua8lùng nói!!

NPZToó WKwbko ýCua8 kiếCua8n WKwbj nữaWKwb!! nWKwbó bỏPZTo cK7Fkuộc rồi!!Cua8 hắWKwbn thìPZTo QU78cứ bướK7Fkc PZTo, cPZToàng lúcQU78 càPZTong nhanh!

ĐiWKwb đK7Fkc mộtCua8 PZTohồi, nóQU78 Cua8bắt WKwbđầu QU78nghe tiếngCua8 WKwbnhạc ầmQU78 K7Fkĩ!!! PZToTheo nóCua8 Cua8bik thì……………đâyK7Fk Cua8chẳng phảWKwbi QU78là quWKwbán bPZToar PZTohay sK7Fkao? K7Fksao hK7Fkắn lWKwbại đưaPZTo Cua8nó tớiWKwb đây?

“phịch!!” QU78hắn đặtCua8 nóCua8 xWKwbuống mộtQU78 cáiCua8 WKwbghế sofPZToa!! QU78Máu dồnPZTo lênCua8 nQU78ão nãPZToy giờPZTo nWKwbên nóPZTo hK7Fkơi chónK7Fkg mặWKwbt, Cua8mắt nWKwbó QU78tạm thờiQU78 WKwbko tCua8hấy đCua8c QU78j hết!!WKwb đPZToến kQU78hi nCua8hìn WKwbđc lCua8à WKwbđã Cua8thấy mìnhQU78 Cua8ngồi tWKwbrên mộtPZTo cáiCua8 ghế!Cua8! WKwbBên phảiWKwb làCua8 KHOCua8A!! CònWKwb Cua8bên cạnhQU78 WKwblà mấK7Fky K7Fkthằng màCua8 nK7Fkó kCua8o queQU78n QU78bik!! HìnhK7Fk nQU78hư Cua8là đànWKwb QU78em củaPZTo hắn!QU78 Cua8Chỉ dQU78uy nhPZToất cóK7Fk mộtK7Fk ngườiPZTo mQU78à QU78nó bik…Cua8…..đó làQU78 DUY!K7Fk! MặtQU78 K7Fknó tWKwbối sầmCua8 lạiQU78!! Cua8cái bPZToản mặtK7Fk củaK7Fk DUQU78Y thậtK7Fk đCua8áng ghétPZTo WKwbkhi nCua8hìn K7Fkthấy nó!K7Fk! cựWKwbc Cua8kì nhaQU78m hiểm!!Cua8 asK7Fkh nPZToó ghéK7Fkt caK7Fky ghétQU78 đắngK7Fk tênPZTo nàyCua8 nhaz!!!!

DUY K7Fkngạc nhQU78iên vìWKwb sựWKwb PZToxuất hiệnCua8 củaPZTo nCua8ó!! WKwbcả cáWKwbch mPZToà nWKwbó xuấtPZTo hiPZToện trQU78ong quQU78án WKwbbar nQU78ày cũngCua8 rấtWKwb kìK7Fk lạ!!K7Fk lúcK7Fk vCua8ào WKwbnó đcQU78 KPZToHOA váCua8c Cua8trên vQU78ai cứCua8 nQU78hư WKwbbao gạoWKwb!! KHOK7FkA cóQU78 bQU78ao giờPZTo PZTolàm mấK7Fky cPZToái chuyệnQU78 PZTotrẻ coCua8n nK7Fkày đâuCua8 chớ?

Cua8Nhưng cóK7Fk vẻPZTo nWKwbhư nóCua8 rấK7Fkt ghétPZTo khWKwbi K7Fknhìn tK7Fkhấy cậu,Cua8 WKwbvì vậWKwby Cua8mà QU78DUY PZToche sựK7Fk ngạcWKwb nhiêCua8n củaPZTo mK7Fkình, khẽK7Fk nhếchQU78 WKwbmôi!! K7FkĐương nWKwbhiên cậPZTou biếtWKwb điQU78ều PZTođó làK7Fkm chPZToo nWKwbó tK7Fkức Cua8tối đếnK7Fk mứPZToc nào!!

“này!PZTo!” QU78KHOA hK7Fkét QU78lớn, PZTođưa WKwbtrước mặPZTot nPZToó mộtCua8 lWKwby rượu!

K7FkNó lưỡngWKwb lựQU78, Cua8cầm PZToli rượu,PZTo rồiWKwb nK7Fkói lớn!

PZTo“tui kPZToo biếtCua8 uPZToống rượu!”

KWKwbHOA PZTonghiêng đầuWKwb nPZTohìn WKwbnó, nPZToửa tK7Fkin nửaQU78 ko!PZTo! nQU78hưng mộPZTot QU78đứa giốngWKwb WKwbcon PZTonít nPZTohư K7Fkno nóiK7Fk K7Fkko biếtK7Fk Cua8uống rượuQU78 cQU78ó lK7Fkẽ PZTolà thật!!

KHOA Cua8nhún vWKwbai, QU78nhếch mép,Cua8 Cua8rồi uốnPZTog cạPZTon lQU78y rượuK7Fk trênWKwb tay!!

CWKwbhợt KHWKwbOA khoWKwbác QU78vai nCua8ó, nóPZToi! VWKwbới mọK7Fki người!

“đâK7Fky QU78là HẢIWKwb, Cua8bạn củQU78a tôi!K7Fk! QU78Tôi PZTotuyên bốQU78, tCua8ừ đâyK7Fk trởCua8 điCua8, nếuQU78 K7Fkai gâyQU78 sựK7Fk vCua8ới K7FkHẢI, PZTothì coWKwbi nhưWKwb lWKwbà gCua8ây sựQU78 vK7Fkới Cua8KHOA nàyQU78!!” Cua8ánh mK7Fkắt KK7FkHOA quétWKwb mộtCua8 QU78lượt đàK7Fkm PZToem Cua8xung quWKwbanh, bọnWKwb PZTochúng lK7Fkúc đầuPZTo nK7Fkgây nPZTogười nPZTohìn KHOA!QU78! NhưngQU78 láPZTot saQU78u cK7Fkũng PZTohô tK7Fko K7Fk, rPZToồi K7Fknâng PZTorượu lWKwbên uống!!

Chỉ K7Fkngoại tK7Fkrừ mấyCua8 QU78tên bịQU78 WKwbnó đáPZTonh lPZToần trước,Cua8 cảPZTo Cua8DUY K7Fknữa!! bọCua8n chúnWKwbg biếtWKwb nóCua8, Cua8nhưng vQU78ì PZTonghe lờCua8i QU78DUY nênPZTo K7Fkko Cua8dám lCua8àm jPZTo, cPZTohỉ ứcQU78 chếQU78 cầmQU78 rượK7Fku uốnPZTog theo!!

“WKwbcậu PZTolà bạQU78n củaPZTo KPZToHOA, PZToxem nhưK7Fk cũCua8ng lWKwbà bạQU78n củPZToa tôiCua8!! K7FkChào ngườiPZTo aK7Fknh eWKwbm mớiK7Fk!” chQU78ợt DUCua8Y bưK7Fkớc đếnK7Fk trướcPZTo nóCua8, chCua8ìa Cua8tay rPZToa đểPZTo bắtPZTo taPZToy K7Fkvới nó!!

NóCua8 K7Fknhìn QU78DUY K7Fkvới ánK7Fkh mắK7Fkt hìnK7Fkh viênPZTo đạK7Fkn! chK7Fkỉ hPZToận kWKwbo thểQU78 lPZToao QU78lên đánhCua8 têWKwbn nCua8ày vK7Fkì KK7FkHOA đanWKwbg ởPZTo đây!!

Nó miễnPZTo cưỡngK7Fk đưaCua8 taWKwby QU78ra, bắQU78t QU78tay vCua8ới DUY!WKwb! Cua8Tay DUQU78Y nắK7Fkm K7Fkchặt WKwbtay nóK7Fk! đPZToau! NhưnCua8g nóPZTo vQU78ẫn đK7Fkể gưWKwbơng mặtQU78 bìK7Fknh thản!!!K7Fk Cua8còn cườCua8i nữa!

BêCua8n cạWKwbnh, KPZToHOA nhìWKwbn Cua82 ngưPZToời K7Fkmà PZTocười! rồiPZTo cậuK7Fk tQU78íp WKwbtục uốngWKwb Cua8li thứWKwb 2!

QU78“ash!! SaQU78o nặngK7Fk vK7Fkậy nCua8è!!” nPZToó nhăPZTon mặt,QU78 mởQU78 cQU78ửa, PZTorồi lôCua8i KPZToHOA QU78vào phòngCua8!! NWKwbó đáPZTo vàPZToo châWKwbn KHOQU78A mộtK7Fk cPZToái nhưK7Fk tWKwbrả PZTothù!! ACua8i biểuCua8 uK7Fkống nhìPZTou K7Fkquá làPZTom PZToj, QU78để giờQU78 nWKwbó phPZToải WKwbvác Cua8của K7Fknợ nàyCua8 về!!PZTo QU78nó ứcPZTo chếK7Fk Cua8nhất lPZToà têQU78n DUY!QU78! ĐúnWKwbg Cua8là lấyQU78 chuyệCua8n côQU78ng QU78trả thùCua8 tưQU78 mà!Cua8! KK7FkHOA sK7Fkay xỉnQU78, pCua8hận đWKwbàn eK7Fkm cũK7Fkng QU78có thWKwbể vK7Fkác Cua8đại kCua8a vềWKwb cPZTohứ!! VậWKwby mWKwbà Cua8tên QU78đó chỉK7Fk nóWKwbi PZTomột tPZToiếng “HẢIK7Fk PZTolà bQU78ạn cùnK7Fkg phònQU78g vớPZToi KHOWKwbA!! NênCua8 chK7Fko cậuWKwb ấWKwby dẫCua8n KK7FkHOA K7Fkvề làK7Fk đcQU78 nhất!!”K7Fk rCua8ồi WKwbcái bọWKwbn kCua8ia cCua8ũng gậtK7Fk gQU78ật cáK7Fki đầuCua8 xCua8ong nPZTogồi xuPZToống típK7Fk tụcWKwb PZTouống K7Fkrượu!! ứcCua8 cCua8hế kWKwbo cK7Fkhứ? Cua8Cùng phòK7Fkng thìCua8 liêK7Fkn WKwbquan PZToj hảWKwb? tênPZTo QU78mặt dCua8ày kK7Fkia!! nWKwbó hếQU78t PZTodậm chK7Fkân xuốngPZTo sPZToàn, rồiCua8 nhảPZToy tưWKwbng lêWKwbn vCua8ì tức!!K7Fk rồWKwbi baWKwbo Cua8nhiu PZTotức QU78giận Cua8nó PZTodồn hWKwbết QU78vào cCua8hân KHOAWKwb, đáK7Fk lấyCua8 đCua8á để!!

“ưm………Cua8…….TRANG THƯ!WKwb!!” tronK7Fkg cơWKwbn mQU78ê mPZToan, hắPZTon liềPZTon gọiWKwb têCua8n mộtWKwb nPZTogười!! nóiQU78 đúngQU78 hơnCua8 làCua8 K7Fkgọi nó!!

Chân củaQU78 nóCua8 ngK7Fkưng giữWKwba kCua8o trPZToung, nóWKwb ngồiPZTo xuống,QU78 WKwblắng nghWKwbe!! ThoáPZTong PZTovui mừngK7Fk, kêuQU78 QU78tên nCua8ó, chắcQU78 K7Fklà thíWKwbch òWKwbi!! HắK7Fkc hắc!!K7Fk xeWKwbm WKwbnhư kếPZTo hoạchK7Fk thànhWKwb côngPZTo mWKwbột nửa!

“HẢIPZTo…………HẢI…….” hắPZTon tíK7Fkp WKwbtục lầmQU78 bầm!!Cua8 nPZToó tQU78hì muốCua8n tQU78é Cua8xỉu!! Cua8cái Cua8j màPZTo HẢIK7Fk chWKwbứ!! LúWKwbc lK7Fkà PZTocon WKwbgái Cua8nó WKwblà TRK7FkANG TCua8HƯ nhaWKwbz!! CònQU78 Cua8HẢI làQU78 QU78con WKwbtrai mà!!

NóPZTo trònQU78 xK7Fkoe mắt,QU78 gươngCua8 mặtWKwb tQU78hoáng sợQU78 Cua8hãi!! Đừng………..đừngQU78 QU78nói lCua8à hắnCua8 biếnWKwb tháWKwbi nhaz!QU78!! QU78Con tQU78rai cũngCua8 thQU78ích sK7Fkao? đang tính đứng dậy, chợt hắn quơ tay, làm nó ngã vào lòng hắn!!

Hắn đang trong cơn say, thấy nặng nặng liền lờ mờ mở mắt!! hắn thấy miên man một gương mặt khá là quen thuộc!! là HẢI sao? ko!! sao giờ lại là TRANG THƯ chứ? Là TRANG THƯ sao? đúng rồi, đôi mắt này…………là của TRANG THƯ!! Cả cái mũi, rồi đôi môi!!! Hắn chăm chăm vào đôi môi đó, cứ sát lại gần!!!

Nó như đơ người! (t/g: bịnh truyền kíp mờ!! ai hun cứ đơ người á!! Rồi hun xong lại ****!! hắc hắc!!-TT: mi mún chết lắm rồi phải ko? ta cho mi mấy nhát nhaz!!!!*gương mặt nham hiểm, tay lăm le con dao phay sáng lóa*-t/g: ko!! em iu đời, TT tỉ tỉ tha cho em!!)

Rồi chuyện j tới cũng tới!!!

Đêm tối, trong một căn phòng VIP của trường BOY, có hai mỹ nam đang làm một chuyện mà bất kì nữ sinh nào nhìn thấy cũng phải hét lên!!! Một , họ hét lên vì đc thõa con mắt!! hai, họ hét lên vì nghĩ đây là những cảnh biến thái nhất trong lịch sử loài người! (hì!t/g chém hơi quá!)

Chừng 30 giây sau, nó mới ý thức đc chuyện xảy ra, đương nhiên nó nhanh chóng đẩy hắn , đứng dậy!! nó lấy tay sờ môi mình!! Sao vậy nè!! Nó tự nhiên thấy…………..thinh thích nhaz!! Nó cảm thấy tê tê nơi đầu môi!!

Nó liền lắc đầu trước nhận định đó, rồi chạy thẳng vào WC, ngồi trong đó hàng giờ liền!! tự nhiên…………tim nó đập nhanh quá!