Thiên thần bóng tối - Chương 32


.YAxL.. C2ifFảnh vệedGQ edGQkhu W2Hxbiệt tA9QShự được2ifF hW2Hxuy động2ifF hế2ifFt mứcW2Hx đedGQể xử2ifF lYAxLí sựW2Hx c2ifFố vA9QSà đưYAxLa kh2ifFách rA9QSa W2Hxngoài edGQcổng A9QSan tedGQoàn 2ifF. ChẳnYAxLg edGQcó 2ifFai hiểA9QSu chuyệnA9QS gìYAxL A9QSđã xảyA9QS rYAxLa, vW2Hxẻ nhW2Hxư vừ2ifFa A9QScó đA9QSộng đấW2Hxt YAxLnhưng chYAxLỉ A9QSthấy mọiA9QS 2ifFthứ edGQvỡ choaW2Hxng vA9QSà bốcedGQ cháYAxLy W2Hxchứ chẳ2ifFng 2ifFthấy W2Hxmặt 2ifFđất ruYAxLng chuyểnYAxL, t2ifFóm lạiYAxL 2ifFlà thậtA9QS kiA9QSnh khủng!
PhYAxLía tronA9QSg kh2ifFu biệYAxLt thựYAxL vẫnedGQ hoàedGQn edGQtoàn yê2ifFn W2Hxtĩnh ..W2Hx. A9QSKhang vừW2Hxa vW2Hxào tronYAxLg phòngA9QS edGQkhông hềYAxL biA9QSết W2Hxcó sựedGQ cA9QSố xảyA9QS W2Hxra ... 
Trên dãYAxLy hàn2ifFh lanW2Hxg, YAxL1 têedGQn A9QScảnh vYAxLệ W2Hxcúi đầu.
-2ifF Đừng thôngW2Hx 2ifFbáo A9QSgì edGQcho cậuW2Hx cYAxLả. TôedGQi W2Hxsẽ tựedGQ lA9QSo liệu.
QuảnYAxL ledGQí củedGQa 2ifFKhang W2Hxkéo tW2Hxay HảiA9QS BăngedGQ đi,edGQ nhỏ2ifF kYAxLhông chốngedGQ cựYAxL W2Hxvà 2ifFngoan ngoãnedGQ điA9QS theYAxLo YAxL... TênA9QS cảW2Hxnh vệYAxL mặt2ifF đằng2ifF đằn2ifFg sá2ifFt khW2Hxí hơ2ifFi q2ifFuay A9QSđầu nedGQhìn tedGQhe mW2Hxái 2ifFtóc BedGQăng 2ifF, ngYAxLười đứngYAxL i2ifFm nhưW2Hx phW2Hxỗng YAxLtrong một2ifF chốcYAxL .2ifF.. hắn2ifF nhậnYAxL rYAxLa nướedGQc miếng2ifF đangW2Hx rớYAxLt xuống.
W2Hx... HW2Hxành lanYAxLg kYAxLhu gi2ifFữa, vYAxLắng lặedGQng. 2ifFChỉ ngedGQhe tiếW2Hxng bướcW2Hx chW2Hxân A9QSchậm edGQvà đều2ifF YAxLđều ..W2Hx. P2ifFhong đedGQang đi2ifF vềYAxL phíYAxLa edGQphòng 1022ifF. ĐằngW2Hx A9QSsau cá2ifFch vài2ifF YAxLm ..2ifF. Yến2ifF ChA9QSi W2Hxcũng W2Hxđang YAxLđi theedGQp 2ifF... NhỏYAxL đị2ifFnh thămYAxL edGQdò v2ifFà thA9QSắc mA9QSắc vàYAxLi điW2Hxều, nhưnW2Hxg nhìedGQn cáedGQn edGQvẻ thảnYAxL nhiêYAxLn khôn2ifFg YAxLchút qedGQuan W2Hxtâm nhưedGQ W2Hxchẳng xW2Hxảy redGQa chW2Hxuyện YAxLgì củedGQa PhonYAxLg YAxL, ChedGQi lA9QSại thôiYAxL ... 
YAxL- Từ đA9QSó đếnA9QS giờedGQ .edGQ.. 2ifFanh cYAxLhẳng nóA9QSi v2ifFới e2ifFm câ2ifFu nà2ifFo ..A9QS. cYAxLó W2Hxphải W2Hxem lA9QSà ngườiA9QS A9QSthừa kA9QShông ?
A9QSNhư m2ifFọi lầedGQn, C2ifFhấn PhoedGQng vẫA9QSn bướYAxLc W2Hxvà khônA9QSg c2ifFó câu2ifF W2Hxtrả lời.
-&2ifFnbsp;Anh ..A9QS. gYAxLhét edGQem W2Hxà edGQ? 2ifF... VYAxLì lầnYAxL trưYAxLớc A9QSem tựedGQ YAxLý chạYAxLm vào2ifF đồYAxL cW2Hxủa an2ifFh edGQ? E2ifFm YAxLxin lỗiA9QS rồiW2Hx còW2Hxn gedGQì ... 
Ph2ifFong vẫYAxLn nhA9QSư cYAxLhẳng ngedGQhe thấyedGQ YAxLgì edGQ... ChA9QSi bỗngA9QS cedGQhạy nhedGQanh lW2Hxên pedGQhía trướcedGQ, đứngYAxL nW2Hxgay tredGQước PhonA9QSg W2Hxngáng đườnedGQg .
-&2ifFnbsp;Em A9QSđang nóYAxLi W2Hxchuyện vớW2Hxi edGQanh đấy!
A9QSĐôi 2ifFmắt v2ifFô hồYAxLn nhìnedGQ thẳW2Hxng vàoW2Hx ChYAxLi .YAxL.. YAxLrồi từYAxL từW2Hx l2ifFiếc đ2ifFi 2ifFchỗ khác.
- W2HxHoàng edGQYến A9QSChi từA9QS béA9QS tơYAxLi giờA9QS chA9QSưa bYAxLao giờ2ifF A9QSkhông có2ifF đượcYAxL thA9QSứ mìnA9QSh mW2Hxuốn. AnW2Hxh edGQcứ tảngedGQ lA9QSờ YAxLem điW2Hx .YAxL.. sẽYAxL n2ifFhanh thôi,A9QS 2ifFem YAxLsẽ làmA9QS aA9QSnh edGQphải chúedGQ YAxLý tớiYAxL YAxLsự cóA9QS A9QSmặt của2ifF e2ifFm. NhìnedGQ 2ifFem đA9QSây nàA9QSy! NhìW2Hxn em!
Cái cáchYAxL 2ifFra lệnhW2Hx nhưA9QS tredGQẻ cYAxLon c2ifFủa CYAxLhi khW2Hxông làmW2Hx YAxLPhong A9QSmảy mA9QSay. YAxLCậu bướcYAxL s2ifFang A9QSvà tiYAxLếp tụcW2Hx điA9QS, lYAxLướt q2ifFua ngườiW2Hx ChW2Hxi .A9QS.. Ch2ifFi qu2ifFay pYAxLhắt lại:
-W2Hx Em YAxLnói rA9QSồi đấy.EmA9QS W2Hxsẽ làYAxLm aYAxLnh thu2ifFộc vYAxLề em!
W2HxPhong đưYAxLa tYAxLay chỉnW2Hxh lạiYAxL YAxLtai W2Hxphone W2Hx, ch2ifFân vẫnW2Hx bedGQước ... 

edGQ... PhòngYAxL 10A9QS1 ... 
KhaYAxLng néYAxLm phYAxLăng cedGQuốn edGQtạp cedGQhí W2Hxxuống đất,W2Hx dựW2Hxa vYAxLào W2Hxthành đW2Hxầu g2ifFiường, YAxLcó vẻYAxL khA9QSó cYAxLhịu ... 
- PA9QShải rYAxLồi! PhảW2Hxi vu2ifFi cYAxLhứ W2Hx... 2ifFSẽ khô2ifFng phảA9QSi ledGQo bọnYAxL hảYAxLi W2Hxquan 2ifFtrong nướcW2Hx nữa.CònA9QS đượcW2Hx cW2Hxha khA9QSen edGQvì mốYAxLi 2ifFquan hệ2ifF tW2Hxốt đW2Hxẹp vYAxLới n2ifFhà U2ifFyliam W2Hx... MedGQọi chuW2Hxyện tW2Hxhật thuậedGQn lợW2Hxi nA9QShư 2ifFvàng từW2Hx trW2Hxên trờiedGQ rơW2Hxi edGQxuống cA9QSòn gA9QSì 2ifF... MàA9QS đâW2Hxu cóedGQ mấA9QSt máedGQt gìedGQ nhiedGQều ..YAxL. CYAxLhỉ lW2Hxà edGQ1 đứYAxLa coedGQn gáA9QSi b2ifFỏ W2Hxcông sA9QSức bW2Hxèo bọedGQt nuôiYAxL 2ifF4 nămW2Hx n2ifFay .edGQ.. quá2ifF 2ifFhời ..A9QS. thậtA9QS qW2Hxuá hời2ifF ... 
Miệng thìA9QS nóA9QSi tedGQo nA9QShư W2Hxthế YAxLnhưng tr2ifFong đầuedGQ KhA9QSang lú2ifFc W2Hxnày kedGQhông chỉA9QS edGQcó nhW2Hxững suW2Hxy nghW2Hxĩ ấyA9QS .YAxL.. HìnhW2Hx ảnYAxLh chYAxLợt ùaYAxL vềW2Hx tr2ifFong tâm2ifF YAxLtrí cậedGQu, l2ifFà khuôedGQn A9QSmặt B2ifFăng lúcYAxL W2Hxnhỏ YAxLkéo nhẹ2ifF YAxLtay KhaedGQng 2ifFở A9QSbữa tiedGQệc, A9QSánh mắt2ifF nA9QShư mYAxLuốn KhW2Hxang đừngedGQ 2ifFđi, đừngW2Hx bỏYAxL nh2ifFỏ lạiA9QS .W2Hx.. K2ifFhang A9QSgiơ W2Hxbàn tW2Hxay mìnW2Hxh lênYAxL ..W2Hx. NA9QShớ rYAxLa r2ifFằng đóYAxL edGQlà lA9QSần đầedGQu YAxLtiên BA9QSăng chủW2Hx độngYAxL túW2Hxm lấA9QSy tA9QSay KhA9QSang ..edGQ. W2HxVậy W2Hxmà edGQcậu đãYAxL giật2ifF rW2Hxa v2ifFà bướedGQc W2Hxđi YAxLvô t2ifFình edGQ... KedGQhang 2ifFôm đầuedGQ ..2ifF. BedGQỗng W2Hxcậu quaA9QSy người2ifF, dW2Hxướn edGQlên A9QSđập uỳnhYAxL vàoedGQ W2Hxcái loA9QSa edGQđang phW2Hxát nhạcYAxL A9QSầm ĩA9QS c2ifFho nóW2Hx tW2Hxắt A9QSngấm luôYAxLn ... 
-&n2ifFbsp;Lâm ChấYAxLn KhanA9QSg YAxL! MàedGQy điê2ifFn rồi,YAxL 2ifFđiên tYAxLhật redGQồi.Đối vớA9QSi màW2Hxy đànedGQ bàedGQ khW2Hxông 2ifFlà gì2ifF hết2ifF YAxL... màyedGQ A9QSsống vìedGQ điều2ifF g2ifFì chứ2ifF ..A9QS. W2Hxcô tYAxLa kA9QShông 2ifFlà gìYAxL hếedGQt ..A9QS. chỉedGQ vA9QSì màyA9QS khóA9QS chA9QSịu edGQkhi cYAxLhưa edGQ1 lần2ifF chA9QSiếm đoạtA9QS thôi2ifF ... 
Trong đầu2ifF KhaA9QSng, W2Hxnhững hì2ifFnh ảnhW2Hx A9QScứ hiện2ifF W2Hxlên tW2Hxua đYAxLi YAxLrõ néA9QSt nA9QShư W2Hx1 cW2Hxuốn YAxLbăng 2ifF... lúYAxLc BăngYAxL ngủ2ifF edGQ, A9QSlúc BăW2Hxng ănYAxL .YAxL.. edGQlúc 2ifFbăng bA9QSó vA9QSết thươngA9QS chYAxLo cậuedGQ ..W2Hx. edGQlúc ... 
- 2ifFDelete! DelYAxLete! Thế2ifF giYAxLan khôngW2Hx tA9QShiếu đàW2Hxn bA9QSà edGQ... W2Hxchỉ lYAxLà A9QS1 2ifFtrò tYAxLiêu W2Hxkhiển thú2ifF A9QSvị ..2ifF. W2Hxdelete! ... 
- Anh!
KhanYAxLg mởYAxL mắtYAxL, nhYAxLìn raA9QS.1 cô2ifF gáiA9QS vớiedGQ chiếcYAxL sYAxLơ 2ifFmi nhYAxLẹ n2ifFhàng buedGQng v2ifFài kW2Hxhuy ngựcedGQ vA9QSà chiếcYAxL vá2ifFy ngắ2ifFn nA9QSgang đùi.
- Anh gọedGQi phYAxLục 2ifFvụ của2ifF PadedGQy phA9QSải không2ifF ạ?W2HxNgười YAxLngoài 2ifFcổng cYAxLho eW2Hxm vào.
KhaW2Hxng nhìnYAxL chằmedGQ chW2Hxằm côedGQ gáYAxLi, kW2Hxhi haW2Hxm mYAxLuốn trỗiYAxL dậyYAxL .edGQ.. A9QScậu sẽ2ifF quêW2Hxn W2Hxđược nhữnedGQg điềA9QSu khóedGQ chịu.
- 90-62-862ifF. KhônA9QSg tệ.Tên?
- W2HxHanna QuyW2Hxên ạ.
- Tuổi?
-&nbedGQsp;19 ạ
-&nA9QSbsp;Cởi hếtW2Hx ra!
- Dạ?
-&nbsW2Hxp;Tôi 2ifFbảo cởiedGQ hếW2Hxt rA9QSa.Hoặc làedGQ trW2Hxên ngưW2Hxời kA9QShông mặcedGQ gìA9QS A9QSvà lạiedGQ đW2Hxây hoW2Hxặc ledGQà cú2ifFt về.
NW2Hxhư YAxL1 cá2ifFi máyA9QS, cYAxLô tYAxLa tedGQháo khW2Hxuy áoA9QS vàYAxL lần2ifF lượtW2Hx W2Hxtrút bỏ2ifF YAxLy phedGQục .edGQ.. YAxLKhang vẫn2ifF nhW2Hxìn chằmYAxL chằW2Hxm, YAxLnhư đedGQã nóW2Hxi, đóA9QS làedGQ cácYAxLh KW2Hxhang quêA9QSn đYAxLi ch2ifFuyện khóA9QS chịu.
..2ifF. NW2Hxgoài YAxL3 cA9QSăn pA9QShòng củ2ifFa edGQ3 cậuW2Hx cedGQhủ rYAxLộng A9QSnhư nh2ifFững căn2ifF nhàW2Hx thự2ifFc sự,A9QS kedGQhu W2HxB W2Hxcòn cóW2Hx vàYAxLi YAxLchục YAxLcăn phA9QSòng nhỏ2ifF hYAxLơn edGQđược xâyYAxL dựnA9QSg nW2Hxhư tW2Hxrong khá2ifFch sạn.
Phòng 82.
BăngYAxL đan2ifFg ngW2Hxồi trênA9QS giưedGQờng 2ifF, A9QSdù vẫedGQn khA9QSoác chiếW2Hxc áW2Hxo vesYAxLt dàYAxLi nW2Hxhưng ngườiA9QS c2ifFo rW2Hxo vYAxLì lạnhW2Hx. ViedGQên ZedGQkilico hồiA9QS chYAxLiều đedGQã sắpYAxL W2Hxhết tedGQác dụYAxLng 2ifF... T2ifFừ edGQphòng tắm2ifF, qedGQuản líedGQ cYAxLủa KhanA9QSg A9QScầm A9QStheo chiếcA9QS áA9QSo sA9QSơ medGQi .YAxL.. A9QSHắn bướcW2Hx ledGQại pedGQhía giường.
-&nbsA9QSp;Mặc thêYAxLm vYAxLào đi.
YAxLBăng đưA9QSa bà2ifFn taA9QSy W2Hxhơi ru2ifFn ru2ifFn rW2Hxa nhận2ifF lấy,2ifF thấyW2Hx khôW2Hxng YAxLcần thiếedGQt pedGQhải cảm2ifF A9QSơn.Quản 2ifFlí YAxLquay W2Hxra .YAxL.. lạiW2Hx chiếc2ifF tủedGQ lA9QSạnh lấW2Hxy hộpYAxL sữ2ifFa YAxLvà góA9QSi A9QSbánh ngọt.
-W2Hx Tôi khôngW2Hx YAxLhay ăW2Hxn lắ2ifFm nW2Hxên A9QSchỉ 2ifFcó vW2Hxậy thedGQôi.Đói rồiedGQ YAxLphải khônW2Hxg ?
W2HxBăng lắcA9QS đầu.
- VẫYAxLn thícedGQh kiệ2ifFm lờiedGQ nhỉ.W2Hx LạnhA9QS à2ifF ?
Tay 2ifFôm lYAxLấy A9QSđầu gối,2ifF ngườYAxLi BănYAxLg bYAxLắt đầuW2Hx rW2Hxun lêYAxLn, YAxLnhỏ khôngYAxL đemedGQ t2ifFheo ZkYAxLilico .
-&YAxLnbsp;Biết rồi.2ifF K2ifFhông lW2Hxắc đầ2ifFu tYAxLức là2ifF đA9QSúng.Hôm na2ifFy cũngA9QS đâuedGQ c2ifFó lạnhW2Hx lắm.NhW2Hxìn côedGQ nW2Hxhư nhiệtW2Hx độW2Hx W2Hxđang âA9QSm vậy.
Hắn vớYAxLi l2ifFấy chiW2Hxếc điW2Hxều khiểnW2Hx tYAxLăng nhiệtW2Hx độA9QS củaA9QS điYAxLều hòaW2Hx ... 
-&2ifFnbsp;Không thW2Hxể YAxLở chỗYAxL tôiW2Hx YAxLqua 2ifFđêm đâu.A9QSNếu YAxLổn rồiA9QS tA9QSôi sẽedGQ A9QSđưa vW2Hxề phòYAxLng cậuedGQ cả.
BăngW2Hx ledGQắc đedGQầu YAxLquầy quậy.
W2Hx-Ừ. W2HxCô 2ifFbị bánW2Hx điA9QS rồiYAxL A9QS... YAxLà, tôiA9QS khôA9QSng cW2Hxó A9QSý đóA9QS .edGQ.. NếA9QSu khôngedGQ cóW2Hx edGQsự cốYAxL 2ifFxảy r2ifFa ở2ifF edGQbữa tiệc,YAxL cW2Hxhắc chedGQắn DaviedGQnci sYAxLẽ kh2ifFông edGQchịu YAxLvề taedGQy kedGQhông đâu.YAxL không2ifF muốnA9QS đ2ifFi A9QStheo hắnedGQ phảedGQi edGQkhông ?
Băn2ifFg iYAxLm lặng.YAxL Ukm.khôYAxLng edGQlắc 2ifFđầu làW2Hx đồngA9QS 2ifFý .
W2Hx- Cậu A9QScả YAxLchắc 2ifFchưa biếtA9QS chuyệYAxLn xảA9QSy rW2Hxa .edGQ.. TW2Hxôi vẫnA9QS cedGQhưa tYAxLìm đưYAxLợc nguedGQyên nhâ2ifFn 2ifFcủa W2Hxsự cốW2Hx ..edGQ. có2ifF W2Hxgì YAxLđó rấ2ifFt kìedGQ edGQlạ, nguA9QSồn điện2ifF bịYAxL pháYAxL hỏngA9QS nhưnYAxLg ledGQại khYAxLông gA9QSiống edGQbị YAxLchập đW2Hxiện t2ifFhông YAxLthường. GiốngW2Hx mộtW2Hx vụ2ifF W2Hxđộng đất2ifF hedGQơn, nYAxLhưng A9QSmặt đấtA9QS lạYAxLi không2ifF edGQrung chuyển,W2Hx kYAxLhông W2Hxlẽ edGQtại .YAxL.. W2Hx(định nóiYAxL về2ifF lòedGQ phảYAxLn ứng)A9QS .edGQ.. màYAxL edGQthôi, coW2Hxi nhưA9QS vậnYAxL m2ifFay củedGQa cYAxLô ..A9QS. ĐịnedGQh sẽYAxL sao?
BA9QSăng iYAxLm lặngedGQ, chưYAxLa biết2ifF YAxLtiếp tedGQheo nW2Hxên ledGQàm gì.
QYAxLuản ledGQí củaYAxL KhanedGQg ngồiA9QS xuốnW2Hxg đấtW2Hx, dựaA9QS vA9QSào thedGQành giườnW2Hxg, t2ifFay cYAxLầm lA9QSon nưedGQớc ngọedGQt uống.
- Ông chủedGQ s2ifFắp vềedGQ tA9QSới r2ifFồi ..W2Hx. YAxLtôi sẽA9QS W2Hxbáo cáo2ifF YAxLchuyện nàyA9QS. DYAxLù gYAxLì A9QScô cedGQũng A9QSdo ônW2Hxg chedGQủ manedGQg vềA9QS, 2ifFnhưng tôedGQi 2ifFnghĩ edGQông cW2Hxhủ tánYAxL thàn2ifFh quW2Hxyết địnhW2Hx nàYAxLy YAxLcủa cậ2ifFu CYAxLhấn KhYAxLang ... 
- TôYAxLi đãedGQ nóiW2Hx rồiedGQ phảiYAxL khôngW2Hx edGQ. VớYAxLi cậ2ifFu KW2Hxhang, edGQmục tiW2Hxêu, edGQquyền W2Hxlực, địa2ifF vedGQị làYAxL nhữngA9QS đ2ifFiều quW2Hxan trọngW2Hx nhấYAxLt. CYAxLậu edGQsẽ vứtA9QS edGQbỏ tA9QSất A9QScả, bấW2Hxt chấpA9QS thủW2Hx đo2ifFạn kYAxLể A9QScả là2ifF cướpA9QS W2Hxđi siW2Hxnh mạ2ifFng nYAxLgười cW2Hxậu A9QSyêu đểW2Hx W2Hxđạt đượcedGQ nó.W2Hx YAxL..Tôi W2Hx... tW2Hxhật sựYAxL tò2ifF mòedGQ W2Hxvề cA9QSô A9QS... côW2Hx khôn2ifFg phản2ifF edGQđối việcA9QS trở2ifF thànhedGQ ngườiedGQ YAxLcon W2Hxgái YAxLcủa edGQcậu YAxLcả A9QSlà vW2Hxì điềuW2Hx gìedGQ? A9QSChắc chYAxLắn khA9QSông phảiW2Hx 2ifFvì tedGQình cảmA9QS edGQphải khônW2Hxg edGQ... YAxLkể cảW2Hx vớA9QSi cậuA9QS ChấnW2Hx NedGQam ..edGQ. W2Hxtôi k2ifFhông hiểA9QSu nổedGQi cYAxLô lA9QSà W2Hxcon ngườiYAxL edGQthế YAxLnào .2ifF.. cYAxLô đA9QSang n2ifFghĩ YAxLgì .W2Hx.. nhưedGQng YAxL... A9QScó 2ifF1 điềuA9QS 2ifFtôi chắcedGQ chắnedGQ ..edGQ. mỗiW2Hx lầnA9QS nYAxLhìn cô2ifF ..W2Hx. tấtW2Hx cảW2Hx 2ifFnghi ngA9QSờ xA9QSét YAxLđoán W2Hxcủa tôiedGQ b2ifFiến mất,YAxL th2ifFay vA9QSào l2ifFà…. sYAxLự rW2Hxung độYAxLng khôYAxLng kiedGQềm chếedGQ đưYAxLợc .A9QS.. A9QScủa tráedGQi tedGQim ... 
QuảYAxLn líW2Hx củaW2Hx KhaYAxLng YAxLquay ngW2Hxười .2ifF.. TrYAxLên giườngedGQ, A9QSBăng đãW2Hx nằW2Hxm xuống2ifF ngủW2Hx từYAxL W2Hxlúc nYAxLào. TYAxLay quW2Hxản A9QSlí .A9QS.. từedGQ W2Hxtừ 2ifFđưa YAxLbàn edGQtay l2ifFên YAxL... nhedGQưng nYAxLó 2ifFrụt lW2Hxại trướcedGQ kW2Hxhi A9QSlàm thêmA9QS điều2ifF gedGQì tronA9QSg ýedGQ nghedGQĩ củaYAxL hắnYAxL ... 
...
Hơn nửa2ifF edGQđêm A9QS, A9QSLâm ChA9QSấn ĐôngA9QS A9QSngồi edGQxuống gA9QShế, dựaYAxL 2ifFlưng 2ifFvào, cedGQó vẻW2Hx hơiYAxL mệedGQt sa2ifFu W2Hx1 YAxLphi vụA9QS lớn.
-&nbsA9QSp;Ta 2ifFnghe YAxLqua tìnW2Hxh hìA9QSnh rồiA9QS.Nói W2Hxvề edGQsự vYAxLiệc cW2Hxhính đi.
- Em edGQnghĩ lYAxLà ô2ifFng YAxLchủ t2ifFán thàW2Hxnh vớ2ifFi cYAxLậu cả2ifF vềW2Hx vedGQụ trA9QSao đổiYAxL vớYAxLi Da2ifFvinci UyliaA9QSm W2Hx, chedGQúng A9QSta quáW2Hx hời!
-&nA9QSbsp;Không dễedGQ edGQdàng YAxLvậy đâu.Ngư2ifFơi medGQong điềuW2Hx đA9QSó xedGQảy rA9QSa phảA9QSi YAxLkhông ?
- ÔA9QSng chủedGQ 2ifFhiểu đA9QSược r2ifFồi tW2Hxhì eW2Hxm cũW2Hxng edGQkhông edGQcần bA9QSiện mA9QSinh nữaedGQ. YAxLĐương nhYAxLiên W2Hxlà eYAxLm A9QSmuốn coW2Hxn béW2Hx W2Hxđó biế2ifFn mấYAxLt khỏi2ifF edGQkhu biW2Hxệt thự.
-&nbs2ifFp;Ngươi đãYAxL quêedGQn YAxLvề mụcA9QS đíW2Hxch củA9QSa tA9QSa khedGQi đưaedGQ A9QScô b2ifFé vềW2Hx sao?
-&2ifFnbsp;Cô edGQta 2ifFquá quỉedGQ quyệtW2Hx. KhônedGQg thA9QSể hYAxLiểu nổiedGQ cedGQô W2Hxta đangW2Hx tYAxLính toá2ifFn điềuW2Hx gì.
- ChấpYAxL nhậnYAxL trởYAxL thànA9QSh ngườiA9QS của2ifF thA9QSằng C2ifFhấn KhYAxLang YAxL, edGQcô bedGQé l2ifFiều lĩnhedGQ h2ifFơn W2Hxta tưởngYAxL .2ifF.. cW2Hxhắc cYAxLô béW2Hx đãYAxL biếtYAxL vềA9QS nW2Hxhững ngW2Hxuy hYAxLiểm pA9QShải thửYAxL đúYAxLng khônA9QSg ?
-&n2ifFbsp;Hết cậedGQu 2ifFba 2ifFlại sanedGQg edGQcậu edGQcả, côedGQ YAxLta đedGQúng l2ifFà 2ifF1 2ifFcon hồA9QS ly.
- V2ifFậy làYAxL ngưA9QSơi edGQđang cYAxLho rằnW2Hxg 2ifFChấn YAxLKhang sẽedGQ YAxLsập A9QSbẫy tiếp2ifF theo?
- Hoàn toYAxLàn khA9QSông ạ.ViệcW2Hx t2ifFrong b2ifFữa tW2Hxiệc hôA9QSm nYAxLay đãA9QS chứngedGQ mi2ifFnh điềuedGQ đó.YAxL C2ifFậu cảW2Hx chẳW2Hxng cYAxLoi W2Hx1 đedGQứa co2ifFn gáYAxLi YAxLnào rA9QSa A9QSgì. YAxLCô edGQta cũnW2Hxg chẳnW2Hxg edGQlà YAxLgì kA9QShi bedGQị đeYAxLm edGQbán khôngedGQ dA9QSo A9QSdự nh2ifFư vậy.
- Ta W2Hxkhông hềW2Hx A9QSngạc nhi2ifFên vềedGQ quyếtedGQ YAxLđịnh đóW2Hx YAxLcủa thYAxLằng W2Hxcả. 2ifFNhưng tYAxLa cW2Hxhắc côW2Hx edGQbé sẽedGQ kA9QShông đểedGQ yW2Hxên chYAxLo medGQọi ch2ifFuyện dW2Hxiễn r2ifFa đâuedGQ. 2ifFCòn… sựedGQ cố2ifF A9QSkhó W2Hxhiểu đA9QSó 2ifF... A9QSta cũA9QSng đangW2Hx suYAxLy nYAxLghĩ. TrênA9QS ca2ifFmera edGQghi hìnW2Hxh .W2Hx.. W2Hxcó W2Hxsự cóYAxL mặA9QSt của2ifF cp!
- Cậu 2ifFhai tYAxLhì vẫnYAxL W2Hxvậy medGQà. Trời2ifF cYAxLó sậpW2Hx cW2Hxũng kệA9QS thô2ifFi ạ.
-&nbsp2ifF;Có vẻW2Hx A9QSnhưng cáiYAxL vYAxLẻ phớtedGQ đ2ifFời củaW2Hx nóW2Hx 2ifFđã làmedGQ co2ifFn YAxLgái của2ifF Hoà2ifFng BW2Hxá NYAxLguyên chếW2Hxt mệtA9QS rồYAxLi ... 
-&nbsW2Hxp;Em lạiedGQ edGQđã nedGQghĩ A9QSngười HoànYAxLg YA9QSến ChW2Hxi nhắ2ifFm YAxLđến A9QSlà cậA9QSu cảedGQ ..W2Hx. NhưW2Hxng hW2Hxôm nW2Hxay 2ifFem W2Hxđể ýW2Hx thấyA9QS .edGQ.. côYAxL A9QSta vàA9QS cậuYAxL haYAxLi ..A9QS. A9QSkhá thânA9QS mậtW2Hx ạ.
- Ngư2ifFơi ngedGQhĩ 2ifFsao vedGQề mốiYAxL qW2Hxuan W2Hxhệ nA9QSày ?
- NếuW2Hx cậuA9QS h2ifFai nắmYAxL đ2ifFược coYAxLn g2ifFái HoYAxLàng edGQBá 2ifFNguyên troW2Hxng t2ifFay tYAxLhì làA9QS A9QS1 lợiW2Hx thế2ifF lớnYAxL rồW2Hxi. 2ifFEm edGQbiết cậuW2Hx hW2Hxai ledGQà nA9QSgười chẳedGQng cầnYAxL gW2Hxì A9QS... nhưn2ifFg đây2ifF làA9QS lầ2ifFn đầuedGQ edGQtiên cậuYAxL chấpA9QS nhA9QSận edGQ1 đứedGQa edGQcon gáiYAxL W2Hxở gW2Hxần thếYAxL mà2ifF khônedGQg hYAxLề phYAxLản A9QSứng gì.2ifF Ngạ2ifFc nYAxLhiên edGQquá mứcA9QS ạ!
- CònW2Hx nhedGQiều điA9QSều k2ifFhiến ngươiYAxL phảedGQi ngạcW2Hx nhiW2Hxên nữYAxLa. NA9QSgươi quYAxLên rYAxLằng thằngA9QS YAxLcon chẳYAxLng –A9QS cedGQần 2ifF- gA9QSì cW2Hxủa tedGQa A9QSlà 2ifFkho bá2ifFu sởedGQ hA9QSữu A9QScủa riêedGQng ta2ifF! A9QSChuyện vềA9QS côW2Hx bYAxLé edGQthú vịW2Hx ấYAxLy, W2Hxta sẽ2ifF YAxLkhông nhedGQúng A9QStay vàYAxLo. edGQNếu YAxLcô béYAxL để2ifF mìnW2Hxh dễW2Hx dàedGQng YAxLbị bW2Hxán 2ifFnhư vậy,2ifF vedGQới taA9QS, côedGQ W2Hxbé W2Hxvô W2Hxgiá trị.
Tên cậedGQn vệW2Hx A9QSchạy v2ifFào A9QS, cúedGQi đầu:
- Ôn2ifFg chủ2ifF.1 2ifFcô gYAxLái xW2Hxưng W2Hxtên HoàYAxLng YếnedGQ CedGQhi muốnedGQ gặpA9QS ạ.
- Ồ A9QS... thA9QSật YAxLbất ngedGQờ. ChedGQo vào.
-&nbspYAxL;Vậy YAxLem 2ifFxin phW2Hxép YAxLluôn ạ.
2ifF... ... 
- CedGQô gá2ifFi trẻ.W2Hx edGQLần đYAxLầu gặ2ifFp mặt.
- C2ifFháu chàYAxLo báA9QSc! ChắcYAxL báA9QSc đYAxLã 2ifFnghe vYAxLề cháedGQu rồiA9QS nênA9QS c2ifFháu khônW2Hxg giớYAxLi thiYAxLệu nữa.W2Hx CháA9QSu vW2Hxào W2Hxđề luedGQôn ạ.
- ĐúedGQng làedGQ YAxL1 W2Hxdu họcedGQ sinh2ifF, cáYAxLch ăW2Hxn nYAxLói redGQất edGQtự YAxLtin vA9QSà khA9QSoáng đạt.
- CảmedGQ ơ2ifFn vìW2Hx lờiW2Hx k2ifFhen, cháW2Hxu ngA9QShe nYAxLhiều ngườA9QSi nYAxLói vậyA9QS rồi.
- Thế nàW2Hxy thảoYAxL nàoW2Hx HoàedGQng edGQBá NguYAxLyên YAxLrất tA9QSự hàoYAxL vềA9QS cYAxLon gáYAxLi mìnedGQh. VW2Hxừa xiW2Hxnh YAxLđẹp lạiedGQ A9QSthông 2ifFminh .A9QS.. ĐượcedGQ rồedGQi edGQ. ChedGQáu W2Hxbảo n2ifFói thẳYAxLng vàoYAxL YAxLvấn đề2ifF mA9QSà ..YAxL. ChedGQáu muố2ifFn gì?
-&nbspedGQ;Muốn W2Hxanh ChấnA9QS Phong!
Một nA9QSét ngạcA9QS nhiênYAxL W2Hxlẫn edGQvui thW2Hxích edGQhiện lênW2Hx tr2ifFên mặedGQt LedGQâm ChYAxLấn ĐôngA9QS .2ifFÔng W2Hxbật cườA9QSi ... 
- ĐúnYAxLg 2ifFlà gW2Hxiới A9QStrẻ A9QSbây giờYAxL .A9QS.. thẳedGQng tedGQhắn lắm2ifF !
- CháYAxLu ngh2ifFĩ gedGQì t2ifFhì nedGQói vYAxLậy W2Hxthôi. TrướcW2Hx gi2ifFờ chá2ifFu cA9QShưa ba2ifFo A9QSgiờ tW2Hxừ bYAxLỏ thứW2Hx mA9QSình medGQuốn, bằA9QSng mọ2ifFi cá2ifFch sẽA9QS A9QScó bằng2ifF đưA9QSợc. CA9QSòn nếuA9QS edGQkhông thểA9QS W2Hxcó đượcYAxL thedGQì cháedGQu sẽYAxL lW2Hxàm chedGQo 2ifFkhông W2Hx1 edGQai cóW2Hx đượA9QSc nữaA9QS ạedGQ .
-&nb2ifFsp;Tuyệt lắ2ifFm W2Hx... cháedGQu gW2Hxiống tedGQa !
-&YAxLnbsp;May W2Hxlà W2Hxbác khôngW2Hx khYAxLó c2ifFhịu v2ifFì W2Hxcháu. edGQKể cA9QSác bácedGQ kedGQhông edGQthích cháW2Hxu A9QSthì cA9QSháu cũn2ifFg khôn2ifFg 2ifFtừ bỏ2ifF anW2Hxh CYAxLhấn A9QSPhong đW2Hxâu ạ!
-&2ifFnbsp;Ồ khônYAxLg edGQ. 2ifFTa khôn2ifFg ghétedGQ cW2Hxháu .edGQ.. NgượcW2Hx lạiedGQ, 2ifFta cũn2ifFg rấtedGQ muốnedGQ cW2Hxháu 2ifFvới thằngedGQ coW2Hxn tedGQa thành2ifF đôi.
- TedGQhật saedGQo ạ?
- Ta khôngYAxL nóA9QSi chơi!
- Vậy 2ifFcảm YAxLơn báYAxLc trước.
- NhưngedGQ .YAxL.. thằnYAxLg A9QScon tYAxLa, cW2Hxả thằngYAxL cA9QSả A9QSvà thằngedGQ haA9QSi, đềA9QSu A9QSlà nW2Hxhững tê2ifFn khA9QSó chiềedGQu đấy.
- W2HxCháu edGQbiết ạ.A9QS NhưngYAxL điều2ifF W2Hxđó chYAxLẳng lYAxLà YAxLgì. ĐượcA9QS báA9QSc edGQcho phép2ifF thA9QSì cW2Hxàng tedGQốt ... 
-&nA9QSbsp;À ..YAxL. hôn2ifF edGQsự giW2Hxữa 2ifFcháu vedGQà coA9QSn W2Hxtrai 2ifFThượng nghịW2Hx sedGQĩ ... 
- CháW2Hxu hW2Hxủy rồ2ifFi YAxLạ. edGQHắn YAxLlà A9QS1 kẻYAxL nhYAxLu nhượcYAxL A9QSvà bấtYAxL tài2ifF .
LâedGQm ChấnW2Hx ĐôngedGQ hơYAxLi YAxLmỉm cườiW2Hx edGQ... mA9QSọi chuyệnedGQ đềuedGQ 2ifFđã 2ifFtrong dựYAxL tA9QSính W2Hxcủa ôedGQng. CW2Hxhấn PYAxLhong edGQvà W2HxYến edGQChi quW2Hxan hệedGQ tốt2ifF thì2ifF ônedGQg 2ifFvà HoàYAxLng BáedGQ NguyedGQên cedGQũng sẽA9QS YAxLnhư vậyW2Hx. 2ifFThêm vàoYAxL, ônW2Hxg đãA9QS W2Hxgián tedGQiếp edGQcắt đứtW2Hx mốA9QSi qW2Hxuan hYAxLệ c2ifFủa HoàngYAxL YAxLBá Ng2ifFuyên vA9QSà ThượYAxLng nghịYAxL ObW2Hxanrad. QủaA9QS ledGQà A9QS1 mũYAxLi tênYAxL trúA9QSng edGQ3 đí2ifFch .A9QS.. GiờedGQ chW2Hxỉ còYAxLn chờedGQ A9QScách A9QSxử xự2ifF củaW2Hx ChấW2Hxn PhonYAxLg thôi.


... edGQ5h s2ifFáng. Chuông2ifF A9QSdi W2Hxđộng r2ifFéo inedGQh ỏi.A9QS KháedGQ bựcedGQ m2ifFình vìYAxL bịW2Hx p2ifFhá gi2ifFấc ngủ2ifF, Kha2ifFng vớA9QSi edGQtay A9QStìm W2Hxdi động.
- Alo?
edGQ- Người đedGQẹp củYAxLa tôA9QSi đâu?
- ThằngYAxL 2ifFđiên YAxLnào thếA9QS ?
- TỉW2Hxnh nW2Hxgủ điedGQ W2Hx1 DavW2Hxinci UA9QSyliam đâyA9QS !
KhaedGQng mYAxLở choànedGQg A9QSmắt, nhYAxLớ A9QSra mọi2ifF chuy2ifFện W2Hxtối qua.
- TrờA9QSi cò2ifFn cA9QShưa 2ifFsáng. NgàiW2Hx A9QScó việcYAxL gW2Hxì YAxLvậy W2Hx? Khô2ifFng lYAxLẽ pYAxLhiêu cảedGQ đêmedGQ cA9QShưa medGQệt c2ifFòn muA9QSốn hW2Hxàn huyê2ifFn tâmA9QS sự?W2Hx –YAxL KhYAxLang nYAxLói với2ifF gW2Hxiọng hơiedGQ A9QSmỉa mai.
- CậW2Hxu W2Hxvẫn A9QSmơ ngủ2ifF đấyW2Hx à?2ifF edGQHay gedGQiả YAxLbộ A9QSkhông chW2Hxớp mắtW2Hx? 2ifFNếu cậedGQu khôA9QSng trA9QSả ngườiA9QS đẹpYAxL đâyA9QS thìedGQ tôiedGQ sẽYAxL hủyedGQ lời2ifF hứaYAxL đấy.
W2Hx- Vụ t2ifFrao đổiA9QS cYAxLó edGQbao nhi2ifFêu ngA9QSười cedGQhứng kiếnW2Hx, ngA9QSài W2Hxđịnh l2ifFật lọYAxLng sW2Hxao? MàW2Hx nedGQgài bảo2ifF trW2Hxả nedGQgười đA9QSẹp đâyedGQ YAxLlà A9QSý YAxLgì ?
-&nbsp2ifF;Sau vụ2ifF YAxLđộng đấW2Hxt, edGQtôi khônedGQg tYAxLhấy ngườiedGQ đẹpW2Hx YAxLđây A9QSvà vềYAxL n2ifFhà edGQtay kA9QShông YAxLđấy. edGQCậu giấuYAxL ngườiW2Hx đẹYAxLp W2Hxđâu rồiW2Hx ?
A9QSKhang YAxLbật ngườiW2Hx dậy.
YAxL- Động đất??
- Hờ2ifF W2Hx... cậA9QSu gedGQiả bộW2Hx giỏiYAxL n2ifFhỉ. NYAxLgười đẹp2ifF edGQcủa tôiYAxL đâu?
YAxL- Khoan đãW2Hx. TA9QSôi sẽA9QS nó2ifFi c2ifFhuyện 2ifFvới nW2Hxgày sau!
KW2Hxhang tắtW2Hx medGQáy A9QSchoàng edGQchăn nW2Hxhảy rYAxLa kYAxLhỏi gedGQiường .A9QS.. YAxLCô tiếpedGQ viênYAxL ởedGQ vũedGQ trA9QSường edGQkhẽ cựaA9QS người,edGQ edGQdưới chănW2Hx, 2ifFcô A9QSta vẫnA9QS tYAxLrần truồng.
- AnA9QSh edGQ... cYAxLhưa edGQsáng edGQmà. ChuyệnW2Hx gYAxLì tW2Hxhế ?
KhYAxLang b2ifFước edGQnhanh lạiW2Hx phíW2Hxa bàW2Hxn máyedGQ, li2ifFếc q2ifFua đồnedGQg hồ.
- C2ifFô ởYAxL đâ2ifFy hedGQơn 2ifF4 tA9QSiếng rồiA9QS edGQđấy. DYAxLậy YAxLcuốn g2ifFói đYAxLi ... 
C2ifFô gáiYAxL dụW2Hxi mắt,W2Hx chưa2ifF hiA9QSểu g2ifFì .
-&nYAxLbsp;Em bu2ifFồn ngủW2Hx 2ifFlắm A9QS... đợiW2Hx sánW2Hxg edGQrồi ... 
-&2ifFnbsp;Tôi bảoYAxL côW2Hx cuố2ifFn góA9QSi khYAxLỏi edGQđây !
GiọngA9QS W2HxKhang q2ifFuát lA9QSên giA9QSận W2Hxdữ, ta2ifFy cậedGQu mởedGQ lapW2Hxtop, W2Hxkhởi độngA9QS. YAxLCô 2ifFtiếp YAxLviên hedGQơi rùA9QSng 2ifFmình t2ifFỉnh h2ifFẳn W2Hx, lụcedGQ cụcA9QS ngồiA9QS dW2Hxậy mặcA9QS quầnW2Hx áoedGQ .edGQ.. A9QS1 tênedGQ đàA9QSn e2ifFm c2ifFủa KA9QShang bướA9QSc vàoA9QS 2ifF, cúiW2Hx W2Hxđầu .
-&nbspedGQ;Cậu chủW2Hx !
- Đưa A9QScô tA9QSa r2ifFa ngoA9QSài YAxLvà A9QSgọi ngườiA9QS đếnW2Hx tha2ifFy chăW2Hxn g2ifFối đi!
- Vâng
MA9QSàn hìnhYAxL 2ifFmáy tíW2Hxnh đa2ifFng thYAxLu 2ifFvề hìn2ifFh ảedGQnh từW2Hx p2ifFarty ..YAxL. Khan2ifFg tu2ifFa W2Hxđến l2ifFúc cậuW2Hx redGQa W2Hxkhỏi bA9QSữa tiệcedGQ .YAxL.. NếuW2Hx khôngedGQ p2ifFhải DaA9QSvinci nYAxLói quYAxLá lênA9QS làedGQ cóYAxL độnA9QSg đấW2Hxt tA9QShì KhA9QSang A9QSchẳng muố2ifFn xW2Hxem lạiW2Hx cYAxLảnh A9QSlúc ấyW2Hx tíW2Hx nA9QSào ..W2Hx. NhA9QSìn DavedGQinci quáedGQ tW2Hxhân mậedGQt vớiA9QS nW2Hxgười 2ifFcon gedGQái 2ifFcủa YAxLcậu 2ifFtrong kedGQhi BăngedGQ c2ifFố cedGQhống 2ifFcự ..YAxL. KhaYAxLng cYAxLhỉ muốnYAxL đậYAxLp tA9QSan cáiedGQ màedGQn hì2ifFnh 2ifFra .A9QS.. W2Hx2 tedGQay 2ifFcậu xiếtW2Hx chA9QSặt lYAxLại .2ifF.. A9QSNhưng Khan2ifFg kiêYAxLn A9QSnhẫn đợi2ifF đếA9QSn cA9QSái 2ifFsự cốA9QS W2Hxnhư DavYAxLinci nóiYAxL .A9QS.. Mọi2ifF thW2Hxứ bắA9QSt đầuW2Hx hA9QSỗn loạW2Hxn A9QS, W2Hxngười rúW2Hx héYAxLt A9QSlên YAxL, hoảngYAxL hedGQốt c2ifFhạy. KedGQhang nh2ifFíu medGQày .YAxL.. rA9QSồi bỗnedGQg đậpA9QS edGQtay cáW2Hxi rA9QSầm xuA9QSống bàn.
- Sheeply edGQ! NedGQgươi biếnA9QS vàYAxLo xedGQó nào2ifF rồiW2Hx !!!

MọiW2Hx chuyệnA9QS edGQto nhỏW2Hx tro2ifFng khYAxLu YAxLbiệt thYAxLự qYAxLuản W2Hxlí củaedGQ KhanA9QSg W2Hxluôn bedGQáo W2Hxcho cedGQậu. VậyYAxL m2ifFà chuyệnW2Hx 2ifFnghiêm trọng2ifF thếedGQ nàyA9QS YAxLđến giYAxLờ KhA9QSang mớiW2Hx haedGQy thA9QSì thật2ifF khônYAxLg thểW2Hx YAxLbỏ YAxLqua đượcYAxL. KhanA9QSg rút2ifF 2ifFdi A9QSđộng ..2ifF. SW2Hxố A9QSmáy đầuYAxL bYAxLên kW2Hxia khôngW2Hx l2ifFiên lạcA9QS được2ifF ..A9QS. KhanA9QSg thấy2ifF nW2Hxgười đaW2Hxng nónW2Hxg lênW2Hx YAxL, cơYAxLn edGQgiận b2ifFốc nW2Hxgùn ngụt.
RầmA9QS A9QS... edGQ... !!!!!!
edGQCửa phYAxLòng nW2Hxgủ của2ifF SheeA9QSply –W2Hx quảnedGQ lW2Hxí củaYAxL KhYAxLang 2ifFmở choang.
Tay qA9QSuản lí2ifF giậtedGQ YAxLmình tỉnhA9QS A9QSgiấc kW2Hxhi đan2ifFg W2Hxngủ edGQvật vờedGQ trênW2Hx g2ifFhế tựa.
-&nb2ifFsp;Cậu chủ2ifF ... 
-&nA9QSbsp;Tao W2Hxtưởng YAxLmày chW2Hxết W2Hxở xóW2Hx nàW2Hxo rồiA9QS ???
Nhìn2ifF vẻYAxL giậA9QSn W2Hxdữ củaA9QS W2HxKhang edGQ, 2ifFSheeply đoYAxLán 2ifFđược cA9QSậu chủA9QS đã2ifF biếtW2Hx W2Hxhết tìnhYAxL hình.
- Sự2ifF A9QScố xW2Hxảy rYAxLa quedGQá độedGQt ngộtA9QS ngoàA9QSi dự2ifF 2ifFtính. edGQEm edGQđã xửedGQ 2ifFlí YAxLxong nhưnYAxLg hiệnedGQ chưedGQa tA9QSìm edGQhiểu đượcA9QS nguyênA9QS nhân2ifF ạ.
- ChuyệnA9QS ngedGQhiêm tA9QSrọng vậyA9QS s2ifFao m2ifFày khA9QSông báoYAxL ch2ifFo A9QStao? MàA9QSy không2ifF cA9QSoi A9QStao edGQra edGQgì nữA9QSa phải2ifF edGQkhông ?
- Em xA9QSin ledGQỗi YAxL... edGQvì cậuW2Hx cW2Hxhủ đãW2Hx dặnYAxL nếuYAxL tedGQự A9QSgiải quyếtA9QS được2ifF edGQthì khôW2Hxng cầYAxLn báo2ifF nhữngYAxL ... 
- CâedGQm miệng2ifF W2Hx! VậyedGQ tạedGQi saA9QSo W2Hxmày kYAxLhông nghYAxLe điệnedGQ thoạiedGQ W2Hx? W2Hx– KYAxLhang YAxLngày cedGQàng YAxLtức giậW2Hxn, chA9QSỉ edGQchút nữedGQa tA9QShì c2ifFó thểW2Hx chW2Hxo A9QStay edGQquản líW2Hx YAxL1 trậW2Hxn n2ifFhừ W2Hxtử .
- CậuA9QS chủW2Hx 2ifF... A9QScó thể2ifF hạYAxL gi2ifFọng kYAxLhông ..A9QS. trYAxLong pW2Hxhòng cA9QSòn cedGQó người2ifF đan2ifFg 2ifFngủ ...
2ifFKhang nhíuA9QS mW2Hxày ..YAxL. ChợtedGQ nW2Hxghe tiế2ifFng cW2Hxựa edGQngười .W2Hx.. K2ifFhang qua2ifFy đầuA9QS nA9QShìn W2Hx... 2ifFTrên giườngYAxL W2Hxkê edGQở YAxL1 gócedGQ phW2Hxòng, Bă2ifFng đanA9QSg cuộYAxLn ngườiedGQ ngủA9QS n2ifFgon 2ifFlành, W2Hxmặc áoYAxL sơedGQ edGQmi cA9QSủa ta2ifFy quả2ifFn ledGQí edGQvà đắp2ifF chiYAxLếc vesYAxLt 2ifFđen dàA9QSi c2ifFủa hW2Hxắn YAxLluôn ... 
KhYAxLuôn 2ifFmặt đangW2Hx edGQbiến sắc2ifF củaA9QS Kh2ifFang .YAxL.. edGQ2 W2Hxtay sW2Hxiết lạiedGQ kêYAxLu rănedGQg rắ2ifFc YAxL... nhưngYAxL, cậu2ifF qedGQuay lạiW2Hx nhW2Hxìn taYAxLy quảnA9QS W2Hxlí vớW2Hxi mộ2ifFt vẻW2Hx cốW2Hx thảW2Hxn nYAxLhiên vàW2Hx 2ifFgiọng nedGQói cedGQố nhẹYAxL W2Hxnhàng :
-YAxL Sao YAxLcô tW2Hxa ởedGQ đâyedGQ? KhôYAxLng pYAxLhải t2ifFao đ2ifFã bánW2Hx edGQrồi A9QSsao ?
-&nbsA9QSp;Vì xW2Hxảy rA9QSa sự2ifF cố2ifF nênYAxL W2HxDavinci 2ifFUyliam c2ifFhưa đưaA9QS theW2Hxo được 
-&YAxLnbsp;Vậy YAxLlà cYAxLả tốiA9QS c2ifFô tedGQa ngủA9QS trA9QSên giedGQường mW2Hxày A9QS? MàYAxLy edGQ... đãYAxL l2ifFàm g2ifFì côA9QS tW2Hxa rồi?
SheeedGQply khẽW2Hx liếedGQc nA9QShìn H2ifFải A9QSBăng trêW2Hxn chiếc2ifF giường,W2Hx suedGQy n2ifFghĩ chạy2ifF đA9QSi rấYAxLt nhanA9QSh tr2ifFong đầu.
-&W2Hxnbsp;Qủa thựcedGQ W2Hx... KW2Hxhi W2Hxmột cô2ifF gá2ifFi hấA9QSp A9QSdẫn đếA9QSn W2Hxthế A9QSngủ khôn2ifFg biế2ifFt YAxLtrời đấA9QSt lA9QSà A9QSgì trê2ifFn giường2ifF edGQmình thedGQì .YAxL.. bedGQất k2ifFì 2ifF1 W2Hxthằng edGQđàn edGQông nàYAxLo ... 
- TaYAxLo hỏW2Hxi màedGQy làW2Hx đã2ifF 2ifFlàm g2ifFì ?W2Hx?? –Khan2ifFg W2Hxgần nW2Hxhư gầmA9QS lêYAxLn k2ifFhi nghW2Hxe cáiedGQ cáW2Hxch nYAxLói vYAxLòng v2ifFèo củaA9QS ShA9QSeeply .
2ifF- Sao cậuedGQ ch2ifFủ edGQquan tâm?YAxL ChẳA9QSng pedGQhải cW2Hxậu YAxLđã 2ifFbán cW2Hxho Davi2ifFnci rồYAxLi saW2Hxo?Qua t2ifFay eedGQm trướW2Hxc rồiYAxL YAxLmới đếnedGQ DA9QSavinci thA9QSì cũedGQng có2ifF sao
ChaedGQt !!!!!!!
1 edGQcái tát2ifF W2Hxlàm mặt2ifF 2ifFtay quả2ifFn A9QSlí quYAxLay ph2ifFắt 2ifF90 A9QSđộ, 2ifFhắn ledGQại nW2Hxhìn thẳn2ifFg vàedGQo ChấA9QSn Kh2ifFang .
A9QS- CậYAxLu cedGQhủ khóW2Hx chA9QSịu gedGQì A9QSchứ? MóW2Hxn đồ2ifF cậuW2Hx chủW2Hx vứW2Hxt điYAxL A9QS... nhưn2ifFg đ2ifFối v2ifFới eA9QSm A9QS, đóYAxL làW2Hx YAxL1 viêA9QSn ng2ifFọc W2Hxvô edGQgiá. NếA9QSu A9QSem cA9QSó đượcW2Hx ... 
- IA9QSm miệng!2ifF A9QSTao kYAxLhông muốW2Hxn nA9QSghe tW2Hxhêm gì2ifF cảYAxL edGQ. TaA9QSo chYAxLỉ YAxLcần biếYAxLt edGQ1 đW2Hxiều .YAxL.. 2ifFbàn taW2Hxy màW2Hxy .YAxL.. đãedGQ ch2ifFạm vàW2Hxo cô2ifF 2ifFta chưa???
2ifFCạch! HọngW2Hx sún2ifFg cYAxLhĩa thẳA9QSng vàedGQo đầu2ifF tA9QSay quảnW2Hx líA9QS .2ifF.. HắedGQn cYAxLố gYAxLiữ bìnhA9QS tĩnhYAxL edGQnhìn họedGQng súng.
-&nb2ifFsp;Cậu edGQtức g2ifFiận vậyYAxL lA9QSà vW2Hxì điềuA9QS gìA9QS W2Hx? NA9QSếu tố2ifFi qW2Hxua A9QSDavinci đW2Hxưa c2ifFô ấedGQy đA9QSi ..2ifF. 2ifFcậu đãA9QS tưA9QSởng tượngYAxL edGQra đượcYAxL edGQ... hìn2ifFh ảnW2Hxh ..2ifF. troW2Hxng kháchYAxL YAxLsạn A9QS... cũnedGQg v2ifFới cW2Hxô gedGQái kiW2Hxa edGQ... 2ifFKhi ... 
Xạch xạch2ifF! ..YAxL. KhẩuedGQ súng2ifF v2ifFừa đượcW2Hx lênedGQ đạnA9QS vàW2Hx nW2Hxgón t2ifFay KW2Hxhang đangW2Hx edGQghì YAxLlấy 2ifFcò súnW2Hxg ..2ifF. 2ifFKhang nghA9QSiến chW2Hxặt rănW2Hxg A9QSvà mắtedGQ nhìW2Hxn W2Hxtên quảnA9QS ledGQí vớiA9QS cáiedGQ nhìYAxLn nW2Hxhư W2Hxcó A9QShàng vạnW2Hx nhữngW2Hx mũ2ifFi tê2ifFn 2ifFlao tớiYAxL ... 
SheepedGQly đedGQã ng2ifFhẹn họnYAxLg A9QSvà mắtedGQ căW2Hxng edGQra nhìW2Hxn nA9QSgón tW2Hxay cậuW2Hx chủA9QS đặtYAxL 2ifFở YAxLcò súA9QSng ..edGQ. A9QSđang kéoA9QS dầnedGQ W2Hx... dA9QSần edGQ... VàA9QS ... 
-&nbW2Hxsp;Ồn quW2Hxá ... 
KhA9QSông khíA9QS nhedGQư ledGQoãng r2ifFa 2ifFsau kA9QShi A9QS1 giọngYAxL nYAxLói tr2ifFong ve2ifFo vaA9QSng YAxLlên ..edGQ. KW2Hxhang cùYAxLng taYAxLy YAxLquản líYAxL ..W2Hx. quaW2Hxy đầuYAxL ... 
BănA9QSg đYAxLang ngồ2ifFi trênW2Hx giưW2Hxờng ..A9QS. chA9QSớp ch2ifFớp mắtedGQ nhìn.edGQ YAxLNhỏ YAxLhoàn tedGQoàn kYAxLhông tedGQỏ tYAxLhái đA9QSộ edGQgì YAxLkhi t2ifFhấy cedGQó medGQặt Kh2ifFang A9QS, ng2ifFay c2ifFả câW2Hxy súnedGQg tedGQrên taA9QSy KhaW2Hxng đaYAxLng chĩedGQa edGQvề phíaW2Hx tW2Hxay qu2ifFản edGQlí .2ifF.. RedGQất bA9QSình thảYAxLn nhưW2Hx chẳngYAxL edGQcó chuyedGQện YAxLgì edGQ, BăngYAxL liếcedGQ đW2Hxi edGQnhìn quảnW2Hx líW2Hx edGQcủa KA9QShang :
-&nbsedGQp;Đói nữW2Hxa ... 
Khang đW2Hxã hạYAxL 2ifFtay xW2Hxuống W2Hx, qW2Hxuay edGQđi chỗYAxL khác.
- Cậ2ifFu chA9QSủ nênA9QS vW2Hxề phòng.YAxL NA9QSếu nW2Hxgài edGQDavinci đếnA9QS, e2ifFm YAxLsẽ tậnedGQ W2Hxtay W2Hxgiao 2ifFcô ấyYAxL ngYAxLuyên vẹW2Hxn đểYAxL cuộA9QSc edGQtrao A9QSđổi kYAxLhông b2ifFị phYAxLá hỏng.
KedGQhông mW2Hxuốn nóA9QSi thê2ifFm gìedGQ A9QS, edGQđúng hơ2ifFn YAxLlà khônedGQg muốn2ifF nhì2ifFn BedGQăng lầnA9QS nữa,A9QS châW2Hxn KedGQhang bướcedGQ rW2Hxa cửaA9QS kW2Hxhông W2Hxsuy A9QSnghĩ A9QS. Cùn2ifFg lA9QSúc tYAxLay q2ifFuản YAxLlí edGQlấy miếedGQng 2ifFbánh từ2ifF tủW2Hx W2Hxlạnh đemW2Hx lạ2ifFi giường.
- 2ifFChỉ cA9QSòn YAxLít bA9QSánh ngọ2ifFt thôedGQi. 2ifFVì đóiW2Hx quA9QSá A9QSnên edGQem kedGQhông nW2Hxgủ edGQđược nữa2ifF saoW2Hx? YAxL- KhôngW2Hx qYAxLuan tâedGQm tớiW2Hx giọngYAxL nói2ifF tA9QShân mA9QSật A9QSvà đầW2Hxy 2ifFlo lắnW2Hxg đãW2Hx thaA9QSy đổiYAxL đột2ifF ngộedGQt củaW2Hx Sheep2ifFly 2ifF, BănW2Hxg nhedGQận lấy2ifF miếedGQng edGQbánh W2Hxvà ăn.
Kh2ifFang dừnW2Hxg A9QSchân ởedGQ cửa,W2Hx thấW2Hxy W2Hxcó gYAxLì đóedGQ kh2ifFó chYAxLịu dânYAxLg lêYAxLn kh2ifFi YAxLnghe 2ifFcái điệu2ifF quaedGQn 2ifFtâm củaedGQ taW2Hxy qYAxLuản lí2ifF ... 
- Ăn từ2ifF tYAxLừ thôiedGQ A9QS... W2Hxnghẹn YAxLbây gW2Hxiờ. AnYAxLh lấyedGQ YAxLnước ấmedGQ A9QScho W2Hxem nhYAxLé edGQ... -TedGQay SheeYAxLply vuốtA9QS YAxLnhẹ lênYAxL tYAxLóc B2ifFăng W2Hx, cửW2Hx edGQchỉ d2ifFịu dàngA9QS YAxLvà âuedGQ yedGQếm vôedGQ cùnW2Hxg ... 
Ngay tứcYAxL khắc,A9QS YAxLtên quảnA9QS líYAxL bịA9QS tedGQúm lấ2ifFy cổW2Hx edGQáo vedGQà xô2ifF mạnhA9QS xuốngA9QS đất2ifF A9QS... KhanedGQg YAxLđã không2ifF th2ifFể bìnW2Hxh tYAxLĩnh tedGQhêm khedGQi nYAxLhìn cá2ifFi W2Hxcảnh tượnedGQg ấyW2Hx .A9QS.. A9QSCậu edGQnhìn BăYAxLng, nhỏW2Hx chẳngA9QS A9QSđể ýW2Hx aedGQi A9QSbị ngW2Hxã vW2Hxà A9QScó xun2ifFg độ2ifFt edGQgì xYAxLảy W2Hxra edGQ... đedGQiều edGQnhỏ qW2Hxuan tâYAxLm làW2Hx edGQ... miếng2ifF bW2Hxánh A9QSrất ngon.
- CedGQái W2Hxvẻ bìW2Hxnh 2ifFthản ấA9QSy làA9QS sW2Hxao? SA9QSao edGQcó thể2ifF bìnhA9QS thảnYAxL 2ifFkhi taA9QSy thằngedGQ 2ifFđàn ôngW2Hx đangW2Hx chạYAxLm YAxLvào mìYAxLnh hả?edGQ YAxLTa đA9QSã YAxLnói YAxLlà sW2Hxẽ edGQrất khóedGQ chedGQịu khA9QSi kẻA9QS khá2ifFc chạmW2Hx vàedGQo W2Hxem YAxLmà ... 
Giọng W2HxKhang gắtW2Hx lYAxLên edGQ... nhW2Hxưng BănA9QSg vYAxLẫn cedGQắn báYAxLnh ăYAxLn ngW2Hxon làW2Hxnh. T2ifFhế nàW2Hxy thìA9QS hếtedGQ chịu2ifF nYAxLổi ..A9QS. W2HxKhang túm2ifF lấyYAxL taYAxLy YAxLBăng 2ifFvà k2ifFéo mạnh2ifF W2Hxnhỏ xuốA9QSng giườnW2Hxg W2Hx1 cedGQách bạoA9QS lực.
Khang YAxLkéo YAxLBăng r2ifFa kA9QShỏi cửaW2Hx phòedGQng edGQnhư kéedGQo điA9QS W2Hx1 edGQmón đồYAxL edGQ... BăngYAxL chẳedGQng hiểuA9QS edGQgì v2ifFà buộedGQc A9QSphải b2ifFước nW2Hxhanh th2ifFeo ... 
Trong pA9QShòng W2Hx, tYAxLay q2ifFuản W2Hxlí đãA9QS pedGQhủi W2Hxtay edGQ, đứngW2Hx dậyYAxL vàYAxL ..YAxL. mA9QSỉm cười2ifF .
..YAxL. A9QSCửa p2ifFhòng ngủ2ifF c2ifFủa KhanW2Hxg mYAxLở A9QSđến r2ifFầm .W2Hx.. YAxLKhang cedGQhận YAxLHải A9QSBăng vàedGQo W2Hxtường, W2Hx2 taYAxLy ghìW2Hx lấyYAxL 2ifFvai nA9QShỏ ..W2Hx. KhanYAxLg W2Hxcúi xuW2Hxống, nhA9QSìn cA9QShằm chằW2Hxm vàoYAxL YAxLmắt BăedGQng :
W2Hx- Nói YAxLđi! NóedGQi 2ifFlà eA9QSm kW2Hxhông muốnYAxL bedGQị t2ifFrao đedGQổi A9QSnhư edGQ1 móW2Hxn đồ2ifF A9QS! NóA9QSi làA9QS eA9QSm mu2ifFốn edGQở lA9QSại YAxLbên tA9QSa edGQvà W2Hxmuốn làW2Hx ngườiYAxL W2Hxcon gYAxLái của2ifF tA9QSa W2Hx! ChỉedGQ tW2Hxa thôYAxLi! edGQEm nW2Hxói đi!
BăngYAxL ngướcYAxL lênedGQ n2ifFhìn edGQvào mắtW2Hx KW2Hxhang YAxL, edGQcái ánW2Hxh A9QSmắt vedGQẫn chẳngedGQ YAxLchút tháiA9QS độedGQ vW2Hxà luônA9QS YAxLkhó hW2Hxiểu vậy.
- Đừng cW2Hxó làedGQm 2ifFta điêedGQn edGQthêm nữW2Hxa A9QS! edGQEm chYAxLỉ cầedGQn nóiYAxL vedGQậy thW2Hxôi edGQ, chỉYAxL W2Hxcần ng2ifFoan edGQngoãn g2ifFật đầuW2Hx vW2Hxà phụA9QSc tùngedGQ W2Hxta thôiedGQ edGQ... TA9QSa sẽA9QS không2ifF đ2ifFể chA9QSo bấtYAxL YAxLkì aA9QSi chạmedGQ vàA9QSo W2Hxem hếtedGQ W2Hx, sYAxLẽ 2ifFkhông đểedGQ A9QScho bYAxLất 2ifFkì kẻedGQ 2ifFnào W2Hxlàm tổnYAxL thươngA9QS eA9QSm ..YAxL. vàedGQ edGQsẽ kW2Hxhông cóW2Hx a2ifFi lYAxLàm ng2ifFười A9QScon gedGQái cA9QSủa tW2Hxa nữaW2Hx .2ifF.. ngoàW2Hxi 2ifFem edGQra ... 
RốW2Hxt cuộc2ifF giọn2ifFg A9QSnói nW2Hxhẹ v2ifFà 2ifFtrong W2Hxveo cũnW2Hxg cấtW2Hx lênedGQ :
-&nbW2Hxsp;Không muốYAxLn bedGQị tra2ifFo đổiA9QS A9QS... k2ifFhông W2Hxmuốn A9QS... làmedGQ 2ifFngười cYAxLon W2Hxgái củYAxLa aW2Hxi edGQ... khô2ifFng mYAxLuốn gYAxLì cảW2Hx ... 
BedGQàn taedGQy đaedGQng x2ifFiết chYAxLặt lấyA9QS vaW2Hxi BăedGQng khẽYAxL W2Hxrun lW2Hxên edGQ... BànW2Hx A9QStay ấedGQy chợtYAxL buôn2ifFg rW2Hxa khỏW2Hxi edGQngười B2ifFăng YAxL... edGQKhang 2ifFđang lùi,YAxL lùiW2Hx dYAxLần ... 
-&nbW2Hxsp;Được .A9QS.. đượcedGQ r2ifFồi edGQ... hiedGQểu redGQồi W2Hx... khônW2Hxg edGQngờ .YAxL.. eA9QSm lại2ifF đán2ifFg edGQgiá nhA9QSư W2Hxvậy ..YAxL. cW2Hxhỉ làW2Hx YAxLcon A9QStrai ngàiW2Hx Ủy2ifF viê2ifFn .YAxL.. màA9QS đA9QSã cedGQhịu W2Hxcho tedGQa quáedGQ nedGQhiều đểA9QS 2ifFcó đượcW2Hx e2ifFm ..2ifF. A9QSVậy k2ifFhông biedGQết ..W2Hx. mYAxLang eA9QSm edGQra đấuedGQ giá2ifF ..YAxL. tedGQa cò2ifFn cW2Hxó W2Hxthể 2ifFnhận YAxLđược nhA9QSững gì2ifF .A9QS.. –2ifF Kh2ifFang c2ifFhợt cườiYAxL –2ifF HẳnW2Hx làA9QS đW2Hxắt 2ifFgiá lắmYAxL 2ifF...- KhanW2Hxg chợtW2Hx dừnA9QSg chânedGQ ... 
- NedGQói cW2Hxoi .edGQ.. W2Hxtrước khA9QSi không2ifF còn2ifF YAxLlàm W2Hxngười co2ifFn gedGQái cW2Hxủa edGQta .2ifF.. A9QSem muốnW2Hx gW2Hxì edGQ? T2ifFrước gedGQiờ YAxL... lúedGQc nào2ifF edGQcũng làedGQ khôW2Hxng thícedGQh .edGQ.. khôngYAxL muốnW2Hx .W2Hx.. khôedGQng gìYAxL cảedGQ ..YAxL. giờedGQ A9QSta muốnYAxL bedGQiết W2Hx... t2ifFa sẽA9QS thựYAxLc hiệA9QSn W2Hx1 điều2ifF .W2Hx.. eW2Hxm muA9QSốn .
- Là lờiedGQ edGQhứa !
KedGQhang hơi2ifF nhíedGQu mày.
- Lời hứA9QSa YAxL... nếu2ifF đếedGQn bữaYAxL tiệA9QSc ... 
YAxLKhang đã2ifF nhớedGQ rW2Hxa cậuedGQ W2Hxtừng nóiYAxL A9QSrằng nếuYAxL A9QSBăng xuấtW2Hx hiệW2Hxn tronYAxLg 2ifFbữa t2ifFiệc 2ifF, thìedGQ “A9QS eW2Hxm muố2ifFn 2ifFgì edGQcũng được”,YAxL Th2ifFì 2ifFra edGQBăng có2ifF medGQặt ởA9QS bữaedGQ t2ifFiệc vYAxLì điềuedGQ kiA9QSện YAxLấy ... 
Reng ... 
DW2Hxi độA9QSng củedGQa 2ifFKhang chợtW2Hx kê2ifFu YAxL. Cậ2ifFu lạiYAxL phedGQía bànYAxL cầm2ifF W2Hxlên W2Hx, lA9QSà DaviW2Hxnci gọi.YAxL KhaW2Hxng edGQtắt máy2ifF r2ifFồi nW2Hxém lênYAxL bàn.A9QS A9QSQuay lYAxLại, đãYAxL thấy2ifF BăYAxLng đứngedGQ trướ2ifFc mặt.
W2Hx- Có lẽedGQ sẽ2ifF gặpA9QS rắYAxLc rYAxLối nYAxLếu W2Hxkhông trW2Hxao eedGQm lạW2Hxi W2Hxcho hắnA9QS đâedGQy. ĐượedGQc rồ2ifFi, trYAxLước kedGQhi làmA9QS việA9QSc ấyedGQ, tedGQa 2ifFsẽ 2ifFthực hiệnedGQ lờW2Hxi A9QShứa. EYAxLm YAxLnói đi,A9QS A9QSbất W2Hxkì việcedGQ g2ifFì edGQcó tedGQhể, t2ifFa sẽedGQ ledGQàm ... 
-&nbsW2Hxp;Bất kìYAxL ?
- edGQPhải .
- W2HxTầng hầm2ifF !
Khang nW2Hxhíu mA9QSày nhYAxLư cedGQhưa ngh2ifFe rõedGQ lắ2ifFm .
-&nbspW2Hx;Gì ?
-&nbspYAxL;Tầng YAxLhầm cedGQủa edGQkhu biệt2ifF 2ifFthự !
KA9QShang đơedGQ vàYAxLi giW2Hxây edGQ... redGQồi bậYAxLt cườiYAxL :
-&nbspA9QS;Em đW2Hxang nóA9QSi chedGQuyện A9QSgì vậy?YAxL TedGQầng hầm2ifF nW2Hxào? KYAxLhu biYAxLệt t2ifFhự nàyA9QS sA9QSao A9QS? KhW2Hxông để2ifF KhaA9QSng tYAxLiếp tụA9QSc giW2Hxả bộ2ifF W2Hx... B2ifFăng đedGQi vònedGQg YAxLqua edGQ, lướYAxLt YAxLqua ngườ2ifFi KhA9QSang W2Hx, 2ifFqua A9QSbàn m2ifFáy ..edGQ. rYAxLồi 2ifFđứng trước2ifF tủA9QS kín2ifFh lớW2Hxn trưYAxLng bedGQày sedGQúng ..2ifF. –W2Hx 2ifFKhang W2Hxđã W2Hxquay lạiYAxL W2Hxnhìn, YAxLđầu cậuedGQ đan2ifFg đặA9QSt YAxLra nhữnedGQg YAxLtình huốngW2Hx khó2ifF lA9QSường trước.
BăngYAxL edGQlần tW2Hxay W2Hxtrên W2Hx1 khoảA9QSng tườA9QSng trW2Hxống edGQcạnh chiếA9QSc tủW2Hx lớedGQn A9QS... nhW2Hxững A9QSngón taYAxLy lướt2ifF điedGQ rấtYAxL nW2Hxhẹ, kh2ifFuôn mặtedGQ YAxLvô W2Hxcùng tậpedGQ trun2ifFg A9QSnhư đểA9QS cảmedGQ nhậnYAxL điW2Hxều YAxLgì YAxLđó ..YAxL. ChYAxLợt bedGQàn taedGQy khựngYAxL lạiedGQ .edGQ.. đẩyA9QS dầedGQn ..W2Hx. đẩedGQy mYAxLạnh hơn2ifF .YAxL.. A9QS1 mA9QSảng tườn2ifFg bịedGQ đẩy2ifF điW2Hx nhưedGQ W2Hx1 ôYAxL cửaYAxL 2ifFnhỏ đượW2Hxc lắ2ifFp tA9QSrên t2ifFường kíedGQn edGQmít vedGQà nhẵW2Hxn mịnYAxL 2ifFy n2ifFhư c2ifFả YAxL1 bức2ifF tedGQường k2ifFhông 2ifFcó cA9QShút A9QSgì k2ifFhiến ngA9QSười tedGQa hW2Hxoài YAxLnghi. TedGQrên bứcedGQ tườYAxLng hiệW2Hxn A9QSra A9QS1 W2Hxô A9QSvuông bằngW2Hx mặtYAxL báoW2Hx YAxL, lắpA9QS ẩnYAxL mộtedGQ W2Hxbảng điệnedGQ W2Hxtử 2ifFgồm bảngW2Hx 2ifFsố vàW2Hx mànedGQ hìnhedGQ cedGQảm ứngYAxL edGQ... 2ifFBăng qYAxLuay người,W2Hx CedGQhấn KhYAxLang đanA9QSg nedGQhìn nYAxLhỏ W2Hxbằng vẻedGQ mặt2ifF cảA9QS ngạYAxLc nhA9QSiên A9QSlẫn mW2Hxột edGQchút xedGQét đoán.
- Thực hiện2ifF lời2ifF hYAxLứa !
-&nA9QSbsp;Em 2ifFđã biếtedGQ ... 
-&nbspA9QS;Đừng hỏiW2Hx YAxLtại sW2Hxao !
NhA9QSìn vàoYAxL mắtedGQ BăngA9QS edGQ, edGQKhang khô2ifFng cedGQòn cáchedGQ kYAxLhác ngoYAxLài YAxLđầu hà2ifFng ... 
-&nA9QSbsp;Đã thếedGQ này2ifF t2ifFa cũnA9QSg khônA9QSg giấu2ifF eedGQm nữYAxLa .
KhedGQang quaA9QSy ngườiW2Hx đếnW2Hx b2ifFàn m2ifFáy edGQ, kA9QShởi độngW2Hx W2Hxlaptop và2ifF tr2ifFuy cA9QSập vedGQào h2ifFệ W2Hxthống aYAxLn ninA9QSh A9QS... KháA9QS nW2Hxhanh, K2ifFhang 2ifFbước edGQlại phíaYAxL edGQBăng cẩnedGQ trọW2Hxng nh2ifFấn edGQmật mW2Hxã YAxLtrên bedGQảng số2ifF A9QS, 2ifFrồi đặtA9QS 2ifFtay A9QSlên màYAxLn hìnedGQh kiểm2ifF trW2Hxa dấuW2Hx YAxLvân 2ifFtay A9QS. Màn2ifF hìA9QSnh hedGQiển đỏA9QS “A9QS Match”.edGQ LYAxLập tYAxLức, cedGQhiếc tủYAxL kí2ifFnh lA9QSớn A9QStừ từW2Hx edGQchuyển độngedGQ .W2Hx.. L2ifFộ W2Hxra 2ifF1 cửaYAxL kíYAxLnh d2ifFẫn vA9QSào thaW2Hxng máW2Hxy phíaedGQ troYAxLng W2Hx. BA9QSăng hYAxLoàn t2ifFoàn kh2ifFông bấA9QSt ngờ2ifF 2ifF... nhìA9QSn KhanYAxLg .
-&nYAxLbsp;Cùng vYAxLào edGQđi W2Hx. NếuW2Hx W2Hxem muố2ifFn biếtedGQ .
HYAxLai ngườYAxLi cùnYAxLg bướA9QSc và2ifFo tA9QShang YAxLmáy trA9QSong sYAxLuốt hìnA9QSh hộp.YAxL TrênedGQ bảYAxLng edGQsố chỉedGQ cóA9QS W2Hx2 số2ifF W2Hx: W2Hx1 vàA9QS 2YAxL. NgW2Hxay khedGQi KA9QShang ấW2Hxn sốW2Hx edGQ2, cửW2Hxa thanW2Hxg 2ifFmáy đóngedGQ và2ifF cửA9QSa phòng2ifF ngủedGQ W2Hx101 edGQcũng tự2ifF độngedGQ kW2Hxhép 2ifFlại, khW2Hxóa vàYAxLo ổA9QS 2ifF, W2Hxhệ thốnYAxLg W2Hxan niedGQnh YAxLtrên máyW2Hx cũedGQng YAxLđể chếedGQ edGQđộ W2Hxđóng tạm2ifF thW2Hxời vàYAxL hỏiYAxL lạiedGQ mậW2Hxt khẩu.A9QS ĐươnA9QSg nhiA9QSên toàA9QSn bộYAxL nhedGQững điYAxLều vôA9QS cùngYAxL tỉA9QS mỉ,YAxL cẩnA9QS 2ifFthận vedGQà vYAxLô W2Hxcùng bảo2ifF mậtW2Hx A9QSnày làedGQ từYAxL bộYAxL edGQnão củedGQa LâmYAxL Chấ2ifFn PW2Hxhong .


....
... Băng2ifF A9QSvà KhanW2Hxg cùn2ifFg bước2ifF trênYAxL A9QS1 2ifFcon đườnYAxLg nhỏA9QS vàYAxL xedGQa tYAxLít, khA9QSông bi2ifFết phíaA9QS trYAxLước sẽW2Hx dẫ2ifFn tớiA9QS t2ifFận đâuW2Hx. H2ifFai edGQbên làedGQ A9QS2 lớpYAxL kW2Hxính edGQrắn chắc2ifF cáedGQch edGQâm, chịuYAxL A9QSlực vàYAxL chịuYAxL nhiệt.A9QS TầYAxLng hA9QSầm edGQdưới cA9QSùng rộnW2Hxg edGQy nh2ifFư A9QS1 YAxLkhu bW2Hxiệt thựW2Hx dưYAxLới lònYAxLg 2ifFđất. edGQCon đưA9QSờng BăngA9QS YAxLđang đW2Hxi chYAxLia tầnYAxLg hầmYAxL ấy2ifF thàYAxLnh edGQ2 k2ifFhu 2ifFvực ... 
.edGQ.. Băng2ifF dừnedGQg chedGQân .A9QS.. quA9QSay ngườYAxLi tiếnYAxL W2Hxthêm edGQ2 bướcedGQ. TYAxLay đặtW2Hx W2Hxlên kính,W2Hx 2ifFmắt YAxLBăng th2ifFấy edGQrõ mồnA9QS mộW2Hxt YAxLcảnh tưedGQởng W2Hxphía bW2Hxên kedGQia edGQtấm YAxLkính vYAxLách ngW2Hxăn: nA9QShư A9QS1 xưởnA9QSg A9QSsản xuedGQất edGQlớn YAxLvới hàngW2Hx edGQchục cônW2Hxg YAxLnhân W2Hxtay YAxLnghề W2Hxcao 2ifFvà hàn2ifFg t2ifFrăm 2ifFloại YAxLthiết bA9QSị, máyW2Hx medGQóc phứYAxLc tA9QSạp edGQngổn nganW2Hxg edGQ. ĐâYAxLy edGQlà nA9QSơi chYAxLế edGQtạo vàYAxL sảedGQn xedGQuất vYAxLũ k2ifFhí edGQdo KhanW2Hxg quedGQản lW2Hxí, nW2Hxhững l2ifFoại vW2Hxũ khedGQí tốiW2Hx edGQtân edGQđể bán2ifF chYAxLo cáYAxLc nedGQước chiếnW2Hx tra2ifFnh vớiedGQ lợedGQi n2ifFhuận khA9QSổng l2ifFồ ..YAxL. BănA9QSg q2ifFuay ngW2Hxười lạW2Hxi ..W2Hx. bA9QSước đếA9QSn tW2Hxấm kínedGQh ngănW2Hx cáchA9QS pYAxLhía A9QSbên k2ifFia W2Hx. HoàedGQn toànedGQ khW2Hxác cYAxLảnh tấW2Hxp nậ2ifFp ởedGQ YAxLkhu edGQvực phíaYAxL edGQbên kA9QSia 2ifF, 2ifFđằng W2Hxsau mặtedGQ kedGQính làedGQ YAxL1 thếA9QS giA9QSới tW2Hxĩnh lA9QSặng nA9QShư khW2Hxông c2ifFó edGQsự W2Hxsống W2Hx. 2ifF1 k2ifFhe nướcedGQ chảA9QSy xiết2ifF chạy2ifF tYAxLhành 2ifF1 vA9QSòng 2ifFkhép kínA9QS W2Hx, YAxLnhưng mW2Hxắt thư2ifFờng kYAxLhó mYAxLà thấyW2Hx đượcA9QS cá2ifFi vA9QSòng khA9QSép kí2ifFn YAxLấy. W2HxBên troYAxLng 2ifF, edGQ1 tòaA9QS YAxLnhà k2ifFhông kedGQhác gìW2Hx 2ifFmột coedGQn quYAxLái tYAxLhú bọcedGQ sắtedGQ khổngedGQ 2ifFlồ nốiYAxL lW2Hxiền từYAxL đấtW2Hx YAxLlên đếnA9QS trần2ifF caYAxLo A9QS2 chụcedGQ mYAxL. ChỉW2Hx A9QScó vYAxLậy A9QS, khôW2Hxng mộtedGQ dấ2ifFu W2Hxhiệu củaW2Hx s2ifFự sốngW2Hx A9QS. Đươ2ifFng nhiênW2Hx bê2ifFn trA9QSong A9QScái W2Hxtòa sắA9QSt khổngYAxL lồA9QS W2Hxấy YAxLlà mộtedGQ nYAxLhà máYAxLy đặYAxLt edGQ1 lòA9QS pW2Hxhản 2ifFứng hạtYAxL nedGQhân vớ2ifFi hA9QSoạt độngYAxL gầnYAxL nYAxLhư YAxLtự 2ifFđộng 2ifFhoàn toàn.
Mắt2ifF BănW2Hxg nhA9QSìn khônedGQg rờiedGQ cá2ifFi 2ifFtoàn nhA9QSà khổedGQng W2Hxlồ edGQ, khA9QSông 2ifFhề nhạYAxLc nedGQhiên haYAxLy bà2ifFng hoàng.
-&YAxLnbsp;Không pYAxLhải khYAxLo W2Hxvàng đâu.YAxL A9QSCũng chẳnA9QSg c2ifFó gìA9QS nghiW2Hxêm 2ifFtrọng đến2ifF chếtYAxL ngườ2ifFi YAxLcả A9QS- A9QSKhang nóedGQi với2ifF cA9QSái vẻA9QS W2Hxthản mặc.
- Xưởng edGQchế 2ifFtao YAxLvũ khYAxLí vàA9QS A9QSlò pW2Hxhản ứn2ifFg hạtA9QS nA9QShân !
BedGQăng edGQquay ngườedGQi lạ2ifFi A9QS... W2Hxnhìn KW2Hxhang. A9QSCậu đa2ifFng trW2Hxợn 2ifFtròn mắtW2Hx nhìnW2Hx BăngedGQ W2Hx, khW2Hxông A9QStin n2ifFổi l2ifFà 2ifFtai A9QSmình vừaA9QS nghe thấy gì .
- Bí mật ! Phi pháp ! Khu biệt thự là vỏ bọc hoàn hảo !
Chân Băng bước quay ngược về con đường đã đi , thực chất con đường này cũng chỉ chạy dọc theo 2 tấm kính vách ngăn. Muốn vào xưởng sản xuất hay lò chế tạo , phải vào bằng cửa khác.
Khang nhìn theo mái tóc dài ... đầu đang sắp xếp lại những suy nghĩ ... 
- Ý định thật sự của em là ... 
Băng dừng chân , nói, nhưng không quay lại
- Là sự lựa chọn! Hoặc tiếp tục trao đổi để hưởng lợi ... hoặc không ... để giữ kín bí mật khu biệt thự ... 
Mắt Khang chợt tối sầm xuống.
- Em quên lựa chọn thứ 3! Quy định của khu biệt thự là trừ khử kẻ ngoài biết về bí mật. Súng trong người ta ... có đạn đấy ... 
- Tùy ... – Chân Băng bước tiếp.
Bàn tay Khang đã lên gân, ngón tay chạm nhẹ vào khẩu súng trong áo ... Nhưng khuôn mặt đang tối sầm dãn ra ... Khang bật cười :
- Lâm Chấn Khang ... Lần đầu tiên mày bị qua mặt bởi 1 người con gái đấy ... Rốt cuộc thì ... em là ai và IQ của em ... là bao nhiêu vậy ????
... ... ... ...