Thiên thần bóng tối - Chương 32


7HyAecvb... Cảnh7HyAecvb vệqRxwXmpP khE4b9u qRxwXmpPbiệt E4b9thự đqRxwXmpPược 7HyAecvbhuy độE4b9ng hếtqRxwXmpP mức7HyAecvb đểE4b9 xửE4b9 lí7HyAecvb sE4b9ự cE4b9ố qRxwXmpPvà đưqRxwXmpPa khqRxwXmpPách 7HyAecvbra ngqRxwXmpPoài cổ7HyAecvbng E4b9an E4b9toàn qRxwXmpP. ChẳngqRxwXmpP c7HyAecvbó qRxwXmpPai hiểE4b9u chuyệnqRxwXmpP gìqRxwXmpP đãqRxwXmpP x7HyAecvbảy rE4b9a, vẻ7HyAecvb qRxwXmpPnhư vừa7HyAecvb cóqRxwXmpP đqRxwXmpPộng đấtE4b9 nE4b9hưng chỉE4b9 tqRxwXmpPhấy E4b9mọi thứE4b9 vỡE4b9 E4b9choang và7HyAecvb bqRxwXmpPốc qRxwXmpPcháy chứqRxwXmpP ch7HyAecvbẳng thấyqRxwXmpP mặtqRxwXmpP đ7HyAecvbất ru7HyAecvbng c7HyAecvbhuyển, t7HyAecvbóm lạqRxwXmpPi 7HyAecvblà tqRxwXmpPhật kqRxwXmpPinh khủng!
Phía troqRxwXmpPng k7HyAecvbhu bi7HyAecvbệt thựE4b9 vẫn7HyAecvb hoàn7HyAecvb toàqRxwXmpPn qRxwXmpPyên tĩqRxwXmpPnh ..E4b9. Kha7HyAecvbng E4b9vừa vào7HyAecvb qRxwXmpPtrong phòqRxwXmpPng khôqRxwXmpPng hqRxwXmpPề biếtE4b9 cE4b9ó sự7HyAecvb c7HyAecvbố xảyE4b9 rqRxwXmpPa ... 
Trên qRxwXmpPdãy E4b9hành laqRxwXmpPng, 7HyAecvb1 têE4b9n cảnhqRxwXmpP vệ7HyAecvb c7HyAecvbúi đầu.
-&nbsqRxwXmpPp;Đừng tE4b9hông báoE4b9 qRxwXmpPgì cqRxwXmpPho cqRxwXmpPậu c7HyAecvbả. T7HyAecvbôi sẽ7HyAecvb tqRxwXmpPự lqRxwXmpPo liệu.
Quả7HyAecvbn lí7HyAecvb củaE4b9 KhanqRxwXmpPg qRxwXmpPkéo t7HyAecvbay 7HyAecvbHải B7HyAecvbăng điE4b9, nhỏE4b9 E4b9không ch7HyAecvbống cE4b9ự 7HyAecvbvà E4b9ngoan ngoE4b9ãn đ7HyAecvbi qRxwXmpPtheo qRxwXmpP... T7HyAecvbên cảE4b9nh 7HyAecvbvệ 7HyAecvbmặt đằngE4b9 đ7HyAecvbằng sá7HyAecvbt kqRxwXmpPhí hơiE4b9 E4b9quay đầqRxwXmpPu nhìnE4b9 th7HyAecvbe máqRxwXmpPi tE4b9óc E4b9Băng 7HyAecvb, ngư7HyAecvbời đứng7HyAecvb iE4b9m nqRxwXmpPhư phE4b9ỗng trE4b9ong qRxwXmpPmột chqRxwXmpPốc E4b9... hqRxwXmpPắn nhậnqRxwXmpP r7HyAecvba nưqRxwXmpPớc m7HyAecvbiếng đan7HyAecvbg rớtqRxwXmpP xuống.
..E4b9. HànE4b9h lanE4b9g khqRxwXmpPu giữa,7HyAecvb vắngqRxwXmpP lặng.7HyAecvb E4b9Chỉ n7HyAecvbghe tqRxwXmpPiếng bướcE4b9 chqRxwXmpPân chậm7HyAecvb v7HyAecvbà đ7HyAecvbều đềuqRxwXmpP .7HyAecvb.. qRxwXmpPPhong đaE4b9ng đ7HyAecvbi v7HyAecvbề phqRxwXmpPía phòng7HyAecvb qRxwXmpP102. qRxwXmpPĐằng sE4b9au E4b9cách vàiE4b9 7HyAecvbm .E4b9.. qRxwXmpPYến Ch7HyAecvbi cũnE4b9g đanqRxwXmpPg điqRxwXmpP thqRxwXmpPep ..E4b9. Nh7HyAecvbỏ địn7HyAecvbh thăm7HyAecvb dòqRxwXmpP vE4b9à 7HyAecvbthắc mắc7HyAecvb vàiqRxwXmpP đE4b9iều, nqRxwXmpPhưng nhE4b9ìn qRxwXmpPcán vẻqRxwXmpP th7HyAecvbản nhqRxwXmpPiên khE4b9ông chúE4b9t q7HyAecvbuan tâqRxwXmpPm nhưqRxwXmpP chẳngE4b9 xả7HyAecvby 7HyAecvbra chuy7HyAecvbện E4b9gì củaE4b9 PhE4b9ong 7HyAecvb, Ch7HyAecvbi qRxwXmpPlại thô7HyAecvbi ... 
- Từ đqRxwXmpPó qRxwXmpPđến gE4b9iờ qRxwXmpP... an7HyAecvbh chẳngqRxwXmpP nói7HyAecvb vớiqRxwXmpP 7HyAecvbem câuE4b9 nqRxwXmpPào qRxwXmpP... cqRxwXmpPó phảqRxwXmpPi e7HyAecvbm làqRxwXmpP ngườiE4b9 tqRxwXmpPhừa khôngqRxwXmpP ?
NE4b9hư mọi7HyAecvb lần,7HyAecvb Chấn7HyAecvb PhonE4b9g E4b9vẫn bước7HyAecvb vàE4b9 khôn7HyAecvbg qRxwXmpPcó câE4b9u trả7HyAecvb lời.
- AE4b9nh .qRxwXmpP.. ghét7HyAecvb 7HyAecvbem qRxwXmpPà E4b9? ..E4b9. V7HyAecvbì lần7HyAecvb trư7HyAecvbớc eqRxwXmpPm E4b9tự ýqRxwXmpP chạm7HyAecvb vàoE4b9 đồE4b9 củ7HyAecvba an7HyAecvbh E4b9? E4b9Em qRxwXmpPxin lỗiE4b9 rồi7HyAecvb c7HyAecvbòn gì7HyAecvb ... 
PhonE4b9g vẫnqRxwXmpP nh7HyAecvbư c7HyAecvbhẳng nghqRxwXmpPe thE4b9ấy gìqRxwXmpP 7HyAecvb... CqRxwXmpPhi bỗ7HyAecvbng c7HyAecvbhạy nhaqRxwXmpPnh 7HyAecvblên ph7HyAecvbía t7HyAecvbrước, qRxwXmpPđứng nE4b9gay qRxwXmpPtrước PhqRxwXmpPong ngán7HyAecvbg đườqRxwXmpPng .
-qRxwXmpP Em đ7HyAecvbang nóE4b9i chuyệnE4b9 vớqRxwXmpPi aqRxwXmpPnh đấy!
Đôi mắtE4b9 vôE4b9 hE4b9ồn nhìnE4b9 thẳngqRxwXmpP vào7HyAecvb CE4b9hi ..E4b9. rồiqRxwXmpP từqRxwXmpP từqRxwXmpP liếcE4b9 7HyAecvbđi chỗ7HyAecvb khác.
-&nbspE4b9;Hoàng qRxwXmpPYến ChqRxwXmpPi qRxwXmpPtừ qRxwXmpPbé tơiE4b9 gE4b9iờ c7HyAecvbhưa bqRxwXmpPao g7HyAecvbiờ khE4b9ông cóqRxwXmpP đE4b9ược thứ7HyAecvb 7HyAecvbmình muốn.E4b9 AqRxwXmpPnh 7HyAecvbcứ qRxwXmpPtảng lqRxwXmpPờ 7HyAecvbem đi7HyAecvb 7HyAecvb... E4b9sẽ nha7HyAecvbnh thôqRxwXmpPi, 7HyAecvbem s7HyAecvbẽ qRxwXmpPlàm qRxwXmpPanh phảiE4b9 chú7HyAecvb E4b9ý tớiqRxwXmpP qRxwXmpPsự 7HyAecvbcó mặqRxwXmpPt E4b9của eqRxwXmpPm. NhìqRxwXmpPn eqRxwXmpPm E4b9đây này7HyAecvb! NhE4b9ìn em!
C7HyAecvbái cách7HyAecvb E4b9ra lệnh7HyAecvb nhưE4b9 trqRxwXmpPẻ coE4b9n của7HyAecvb ChE4b9i kqRxwXmpPhông làmqRxwXmpP Ph7HyAecvbong m7HyAecvbảy mE4b9ay. E4b9Cậu bướcE4b9 sE4b9ang E4b9và tiếqRxwXmpPp 7HyAecvbtục đi,E4b9 lướtE4b9 qqRxwXmpPua nqRxwXmpPgười Ch7HyAecvbi .E4b9.. CqRxwXmpPhi qE4b9uay phắ7HyAecvbt lại:
- E4b9Em n7HyAecvbói rồ7HyAecvbi đE4b9ấy.Em sE4b9ẽ làm7HyAecvb E4b9anh tE4b9huộc vềE4b9 em!
Phong đưaqRxwXmpP 7HyAecvbtay chỉnhE4b9 lạqRxwXmpPi tqRxwXmpPai pho7HyAecvbne qRxwXmpP, chân7HyAecvb vẫnqRxwXmpP bqRxwXmpPước ... 

..qRxwXmpP. PhòqRxwXmpPng 10E4b91 ... 
Khang néqRxwXmpPm 7HyAecvbphăng c7HyAecvbuốn qRxwXmpPtạp 7HyAecvbchí xE4b9uống đất,E4b9 E4b9dựa vàoqRxwXmpP t7HyAecvbhành đầ7HyAecvbu giường7HyAecvb, cqRxwXmpPó vẻ7HyAecvb E4b9khó chịu7HyAecvb ... 
qRxwXmpP- Phải 7HyAecvbrồi! PhqRxwXmpPải v7HyAecvbui chứE4b9 7HyAecvb... Sẽ7HyAecvb k7HyAecvbhông phả7HyAecvbi E4b9lo bọnE4b9 h7HyAecvbải quaE4b9n tronE4b9g nướcE4b9 nữa.CE4b9òn được7HyAecvb c7HyAecvbha khqRxwXmpPen vìqRxwXmpP mốiqRxwXmpP qu7HyAecvban hệE4b9 qRxwXmpPtốt đqRxwXmpPẹp qRxwXmpPvới nhà7HyAecvb UylE4b9iam .7HyAecvb.. MọiqRxwXmpP chu7HyAecvbyện t7HyAecvbhật thuậnE4b9 lợi7HyAecvb nh7HyAecvbư vàng7HyAecvb từ7HyAecvb trên7HyAecvb trqRxwXmpPời rơE4b9i xE4b9uống cònqRxwXmpP 7HyAecvbgì E4b9... E4b9Mà đâuE4b9 qRxwXmpPcó qRxwXmpPmất mátE4b9 gì7HyAecvb nhi7HyAecvbều qRxwXmpP... qRxwXmpPChỉ là7HyAecvb qRxwXmpP1 đứqRxwXmpPa co7HyAecvbn gqRxwXmpPái 7HyAecvbbỏ côngqRxwXmpP sứE4b9c bèoE4b9 qRxwXmpPbọt E4b9nuôi E4b94 n7HyAecvbăm n7HyAecvbay ..7HyAecvb. qu7HyAecvbá hE4b9ời .E4b9.. 7HyAecvbthật 7HyAecvbquá hờiqRxwXmpP ... 
Miệng t7HyAecvbhì n7HyAecvbói 7HyAecvbto n7HyAecvbhư tqRxwXmpPhế nhE4b9ưng troE4b9ng đầ7HyAecvbu KhqRxwXmpPang lúE4b9c này7HyAecvb khqRxwXmpPông chỉ7HyAecvb có7HyAecvb nhữngE4b9 qRxwXmpPsuy ngE4b9hĩ ấyE4b9 E4b9... Hì7HyAecvbnh ảE4b9nh cE4b9hợt ùE4b9a qRxwXmpPvề tronE4b9g tâmE4b9 qRxwXmpPtrí cậu,qRxwXmpP là7HyAecvb khuô7HyAecvbn mặqRxwXmpPt BănE4b9g lúqRxwXmpPc nhỏE4b9 7HyAecvbkéo n7HyAecvbhẹ 7HyAecvbtay KE4b9hang 7HyAecvbở bữaE4b9 tiE4b9ệc, ánh7HyAecvb mắt7HyAecvb nh7HyAecvbư m7HyAecvbuốn E4b9Khang đừnE4b9g điqRxwXmpP, E4b9đừng qRxwXmpPbỏ 7HyAecvbnhỏ lại7HyAecvb ..qRxwXmpP. KqRxwXmpPhang gqRxwXmpPiơ E4b9bàn taE4b9y mE4b9ình lêqRxwXmpPn .E4b9.. Nh7HyAecvbớ rqRxwXmpPa rằqRxwXmpPng đ7HyAecvbó là7HyAecvb lầnqRxwXmpP đầu7HyAecvb tE4b9iên Bă7HyAecvbng qRxwXmpPchủ độngqRxwXmpP túmE4b9 qRxwXmpPlấy t7HyAecvbay E4b9Khang 7HyAecvb... VậE4b9y màE4b9 qRxwXmpPcậu đE4b9ã giậqRxwXmpPt r7HyAecvba và7HyAecvb bướ7HyAecvbc đi7HyAecvb vE4b9ô tìqRxwXmpPnh .7HyAecvb.. KqRxwXmpPhang 7HyAecvbôm đầu7HyAecvb ..7HyAecvb. B7HyAecvbỗng cậqRxwXmpPu quE4b9ay ngqRxwXmpPười, qRxwXmpPdướn lênE4b9 đậpqRxwXmpP u7HyAecvbỳnh và7HyAecvbo cqRxwXmpPái loE4b9a đangE4b9 phátqRxwXmpP nE4b9hạc ầmqRxwXmpP E4b9ĩ chE4b9o 7HyAecvbnó tắt7HyAecvb ngấmE4b9 luô7HyAecvbn ... 
-&nbspqRxwXmpP;Lâm ChấnE4b9 Khan7HyAecvbg qRxwXmpP! MàyqRxwXmpP đE4b9iên qRxwXmpPrồi, điên7HyAecvb t7HyAecvbhật rồi.ĐốiE4b9 v7HyAecvbới mà7HyAecvby 7HyAecvbđàn bàE4b9 k7HyAecvbhông lE4b9à gìqRxwXmpP hết7HyAecvb ..qRxwXmpP. màyE4b9 sốqRxwXmpPng v7HyAecvbì đi7HyAecvbều 7HyAecvbgì chứE4b9 qRxwXmpP... cE4b9ô t7HyAecvba k7HyAecvbhông 7HyAecvblà gìE4b9 hE4b9ết ..qRxwXmpP. cE4b9hỉ qRxwXmpPvì mE4b9ày kqRxwXmpPhó chE4b9ịu k7HyAecvbhi c7HyAecvbhưa 7HyAecvb1 lần7HyAecvb chqRxwXmpPiếm đoạt7HyAecvb thôqRxwXmpPi ... 
Tron7HyAecvbg đầuqRxwXmpP KE4b9hang, nh7HyAecvbững hìn7HyAecvbh ảnhqRxwXmpP cqRxwXmpPứ E4b9hiện lênE4b9 qRxwXmpPtua 7HyAecvbđi rE4b9õ nétE4b9 E4b9như E4b91 c7HyAecvbuốn bqRxwXmpPăng ..E4b9. lúcqRxwXmpP B7HyAecvbăng ngủqRxwXmpP qRxwXmpP, lE4b9úc Băn7HyAecvbg ăE4b9n .7HyAecvb.. lqRxwXmpPúc băqRxwXmpPng 7HyAecvbbó v7HyAecvbết th7HyAecvbương 7HyAecvbcho cậE4b9u .7HyAecvb.. lúcE4b9 ... 
- Delete! Delete7HyAecvb! ThqRxwXmpPế gqRxwXmpPian khôE4b9ng qRxwXmpPthiếu đàn7HyAecvb qRxwXmpPbà ..7HyAecvb. chỉE4b9 làE4b9 E4b91 trE4b9ò tiêE4b9u kh7HyAecvbiển thqRxwXmpPú vị7HyAecvb ..7HyAecvb. delet7HyAecvbe! ... 
- Anh!
K7HyAecvbhang m7HyAecvbở mắtqRxwXmpP, nhìnE4b9 E4b9ra.1 E4b9cô gáqRxwXmpPi vớiE4b9 qRxwXmpPchiếc sơE4b9 qRxwXmpPmi n7HyAecvbhẹ nhqRxwXmpPàng 7HyAecvbbung vàE4b9i khuqRxwXmpPy n7HyAecvbgực vE4b9à ch7HyAecvbiếc vá7HyAecvby nE4b9gắn nE4b9gang đùi.
- E4b9Anh gọiE4b9 phụcE4b9 vụE4b9 củaqRxwXmpP Pa7HyAecvbdy p7HyAecvbhải khôngE4b9 ạ?NgE4b9ười ngoài7HyAecvb 7HyAecvbcổng 7HyAecvbcho E4b9em vào.
Khan7HyAecvbg nhqRxwXmpPìn ch7HyAecvbằm qRxwXmpPchằm qRxwXmpPcô gái,E4b9 E4b9khi ha7HyAecvbm mqRxwXmpPuốn tqRxwXmpPrỗi 7HyAecvbdậy ..qRxwXmpP. E4b9cậu sẽ7HyAecvb qE4b9uên đư7HyAecvbợc nhE4b9ững điềuE4b9 k7HyAecvbhó chịu.
- 90-62-86. KhônE4b9g tệ.Tên?
-&nbE4b9sp;Hanna Quyên7HyAecvb ạ.
- Tuổi?
-qRxwXmpP 19 ạ
-&nbsp7HyAecvb;Cởi E4b9hết ra!
- Dạ?
- Tôi bảoqRxwXmpP cởi7HyAecvb hếtqRxwXmpP raqRxwXmpP.Hoặc là7HyAecvb qRxwXmpPtrên ng7HyAecvbười không7HyAecvb mặc7HyAecvb g7HyAecvbì vqRxwXmpPà lạiE4b9 đ7HyAecvbây h7HyAecvboặc 7HyAecvblà cúE4b9t về.
Nh7HyAecvbư 7HyAecvb1 cá7HyAecvbi máy7HyAecvb, E4b9cô t7HyAecvba E4b9tháo khqRxwXmpPuy qRxwXmpPáo vE4b9à lqRxwXmpPần lượ7HyAecvbt trúE4b9t E4b9bỏ 7HyAecvby phqRxwXmpPục E4b9... KhE4b9ang qRxwXmpPvẫn qRxwXmpPnhìn E4b9chằm chằqRxwXmpPm, nhqRxwXmpPư đE4b9ã nE4b9ói, đó7HyAecvb qRxwXmpPlà E4b9cách KhanqRxwXmpPg qqRxwXmpPuên điE4b9 E4b9chuyện khE4b9ó chịu.
7HyAecvb... 7HyAecvbNgoài qRxwXmpP3 căqRxwXmpPn phqRxwXmpPòng củE4b9a 7HyAecvb3 cậu7HyAecvb E4b9chủ rộngqRxwXmpP n7HyAecvbhư nhE4b9ững căqRxwXmpPn nhE4b9à thựcqRxwXmpP sqRxwXmpPự, kh7HyAecvbu 7HyAecvbB còqRxwXmpPn cóqRxwXmpP vqRxwXmpPài chục7HyAecvb căn7HyAecvb phòngqRxwXmpP n7HyAecvbhỏ E4b9hơn đ7HyAecvbược xâE4b9y dựnqRxwXmpPg nqRxwXmpPhư trE4b9ong khqRxwXmpPách sạn.
Phòng 82.
BăngE4b9 đaE4b9ng ngồiE4b9 7HyAecvbtrên gE4b9iường qRxwXmpP, 7HyAecvbdù vẫnqRxwXmpP kE4b9hoác chiếcE4b9 á7HyAecvbo E4b9vest dà7HyAecvbi nhưnqRxwXmpPg ngườiqRxwXmpP E4b9co r7HyAecvbo v7HyAecvbì lạ7HyAecvbnh. V7HyAecvbiên Zkil7HyAecvbico hồi7HyAecvb 7HyAecvbchiều đã7HyAecvb E4b9sắp hE4b9ết 7HyAecvbtác dụngE4b9 ..7HyAecvb. TừE4b9 phòqRxwXmpPng tắm7HyAecvb, quảqRxwXmpPn qRxwXmpPlí củaqRxwXmpP KhaqRxwXmpPng cầmqRxwXmpP theE4b9o chiếE4b9c E4b9áo sơ7HyAecvb mE4b9i ..qRxwXmpP. HắnE4b9 bước7HyAecvb lại7HyAecvb phíqRxwXmpPa giường.
- M7HyAecvbặc thE4b9êm vqRxwXmpPào đi.
Băng đưE4b9a b7HyAecvbàn taqRxwXmpPy hE4b9ơi ruqRxwXmpPn r7HyAecvbun qRxwXmpPra nhậnE4b9 lấy,7HyAecvb thấ7HyAecvby khôngqRxwXmpP cầnE4b9 thiếqRxwXmpPt phqRxwXmpPải cả7HyAecvbm ơE4b9n.Quản l7HyAecvbí qqRxwXmpPuay rE4b9a ..7HyAecvb. lại7HyAecvb chiếcE4b9 tủ7HyAecvb lạnh7HyAecvb l7HyAecvbấy qRxwXmpPhộp sữqRxwXmpPa vàqRxwXmpP g7HyAecvbói bE4b9ánh ngọt.
- Tô7HyAecvbi khônqRxwXmpPg haqRxwXmpPy ă7HyAecvbn lắm7HyAecvb nênE4b9 chỉE4b9 cóqRxwXmpP v7HyAecvbậy thôi.Đó7HyAecvbi rồiE4b9 phải7HyAecvb không7HyAecvb ?
BăqRxwXmpPng E4b9lắc đầu.
- VẫnE4b9 tE4b9hích kqRxwXmpPiệm lời7HyAecvb nhỉE4b9. LạnhqRxwXmpP E4b9à ?
Tay ômqRxwXmpP lấyqRxwXmpP đầu7HyAecvb gối,E4b9 ngư7HyAecvbời BqRxwXmpPăng bqRxwXmpPắt đầqRxwXmpPu 7HyAecvbrun lqRxwXmpPên, 7HyAecvbnhỏ khE4b9ông E4b9đem thqRxwXmpPeo ZqRxwXmpPkilico .
- BqRxwXmpPiết r7HyAecvbồi. KhôqRxwXmpPng l7HyAecvbắc đầuE4b9 tức7HyAecvb qRxwXmpPlà đúng7HyAecvb.Hôm n7HyAecvbay cũngE4b9 đâuqRxwXmpP qRxwXmpPcó lạnhqRxwXmpP 7HyAecvblắm.Nhìn qRxwXmpPcô nE4b9hư nhiE4b9ệt độE4b9 đangE4b9 E4b9âm vậy.
HắqRxwXmpPn v7HyAecvbới lấ7HyAecvby cE4b9hiếc qRxwXmpPđiều khiểE4b9n E4b9tăng nhiệtE4b9 E4b9độ củqRxwXmpPa E4b9điều 7HyAecvbhòa ... 
- E4b9Không th7HyAecvbể ởE4b9 chqRxwXmpPỗ 7HyAecvbtôi qu7HyAecvba đqRxwXmpPêm đâu.N7HyAecvbếu qRxwXmpPổn qRxwXmpPrồi tôiE4b9 qRxwXmpPsẽ đưa7HyAecvb vE4b9ề ph7HyAecvbòng cqRxwXmpPậu cả.
Băng lắcE4b9 đầuqRxwXmpP 7HyAecvbquầy quậy.
-Ừ.E4b9 qRxwXmpPCô bị7HyAecvb bqRxwXmpPán đi7HyAecvb r7HyAecvbồi .7HyAecvb.. àqRxwXmpP, tôiE4b9 không7HyAecvb cqRxwXmpPó ý7HyAecvb qRxwXmpPđó .7HyAecvb.. N7HyAecvbếu kqRxwXmpPhông c7HyAecvbó qRxwXmpPsự cố7HyAecvb x7HyAecvbảy 7HyAecvbra 7HyAecvbở bữaE4b9 tiệcE4b9, chắcE4b9 chqRxwXmpPắn E4b9Davinci sẽqRxwXmpP kqRxwXmpPhông chịu7HyAecvb vềqRxwXmpP tqRxwXmpPay khE4b9ông đqRxwXmpPâu. kh7HyAecvbông muốn7HyAecvb điqRxwXmpP theE4b9o hắnE4b9 phảiE4b9 khqRxwXmpPông ?
Băng E4b9im lặnqRxwXmpPg. qRxwXmpPUkm.không lắcE4b9 đqRxwXmpPầu là7HyAecvb E4b9đồng ý7HyAecvb .
-&nbsE4b9p;Cậu cả7HyAecvb chắcE4b9 cE4b9hưa biếqRxwXmpPt chuyệE4b9n E4b9xảy qRxwXmpPra .E4b9.. T7HyAecvbôi qRxwXmpPvẫn 7HyAecvbchưa tE4b9ìm được7HyAecvb nguyênE4b9 nhân7HyAecvb củaE4b9 sự7HyAecvb cốqRxwXmpP 7HyAecvb... cE4b9ó g7HyAecvbì đóE4b9 rấtqRxwXmpP kqRxwXmpPì lạ,E4b9 nE4b9guồn 7HyAecvbđiện bịqRxwXmpP 7HyAecvbphá hỏngE4b9 7HyAecvbnhưng lạiE4b9 không7HyAecvb gqRxwXmpPiống bị7HyAecvb cqRxwXmpPhập đE4b9iện qRxwXmpPthông 7HyAecvbthường. GE4b9iống m7HyAecvbột vụ7HyAecvb qRxwXmpPđộng đấqRxwXmpPt hơn,qRxwXmpP E4b9nhưng mặtE4b9 đấtE4b9 lạqRxwXmpPi 7HyAecvbkhông run7HyAecvbg chuyểnqRxwXmpP, kE4b9hông 7HyAecvblẽ tqRxwXmpPại E4b9... (định7HyAecvb E4b9nói về7HyAecvb lòE4b9 phảE4b9n ứngqRxwXmpP) ..7HyAecvb. qRxwXmpPmà thôqRxwXmpPi, coqRxwXmpPi n7HyAecvbhư vE4b9ận qRxwXmpPmay 7HyAecvbcủa cqRxwXmpPô qRxwXmpP... ĐịnhqRxwXmpP 7HyAecvbsẽ sao?
BE4b9ăng qRxwXmpPim lặng,E4b9 chE4b9ưa b7HyAecvbiết tE4b9iếp thE4b9eo qRxwXmpPnên lqRxwXmpPàm gì.
Quả7HyAecvbn lE4b9í củaqRxwXmpP qRxwXmpPKhang ngE4b9ồi xu7HyAecvbống đấtE4b9, dựE4b9a 7HyAecvbvào thà7HyAecvbnh giưE4b9ờng, 7HyAecvbtay cầmE4b9 lE4b9on nướcE4b9 ngọt7HyAecvb uống.
-&7HyAecvbnbsp;Ông cqRxwXmpPhủ sắpqRxwXmpP vqRxwXmpPề E4b9tới rồi7HyAecvb ..qRxwXmpP. tE4b9ôi sẽE4b9 bqRxwXmpPáo cáo7HyAecvb chuyện7HyAecvb nqRxwXmpPày. E4b9Dù qRxwXmpPgì c7HyAecvbô cũn7HyAecvbg d7HyAecvbo ôngqRxwXmpP chủE4b9 7HyAecvbmang vềE4b9, nhưnE4b9g tôi7HyAecvb ngh7HyAecvbĩ ông7HyAecvb chủ7HyAecvb qRxwXmpPtán thànhqRxwXmpP qqRxwXmpPuyết đị7HyAecvbnh nqRxwXmpPày cqRxwXmpPủa cậqRxwXmpPu ChqRxwXmpPấn 7HyAecvbKhang ... 
- 7HyAecvbTôi đ7HyAecvbã nqRxwXmpPói qRxwXmpPrồi phảE4b9i khôn7HyAecvbg E4b9. VớiqRxwXmpP cậuqRxwXmpP KqRxwXmpPhang, mụcE4b9 tiE4b9êu, quyềnE4b9 lực,7HyAecvb đqRxwXmpPịa vịE4b9 là7HyAecvb nhqRxwXmpPững điều7HyAecvb qqRxwXmpPuan tqRxwXmpPrọng nhất.7HyAecvb CậuE4b9 sẽE4b9 vứtqRxwXmpP 7HyAecvbbỏ tất7HyAecvb E4b9cả, bqRxwXmpPất c7HyAecvbhấp tqRxwXmpPhủ đoE4b9ạn kE4b9ể qRxwXmpPcả 7HyAecvblà cư7HyAecvbớp đ7HyAecvbi 7HyAecvbsinh E4b9mạng nE4b9gười qRxwXmpPcậu qRxwXmpPyêu để7HyAecvb E4b9đạt đượcqRxwXmpP nE4b9ó. ..E4b9Tôi ..E4b9. thậE4b9t sựE4b9 t7HyAecvbò qRxwXmpPmò vềqRxwXmpP cE4b9ô 7HyAecvb... cqRxwXmpPô khônE4b9g ph7HyAecvbản đ7HyAecvbối vE4b9iệc trở7HyAecvb thàqRxwXmpPnh ng7HyAecvbười E4b9con gE4b9ái củE4b9a c7HyAecvbậu cảE4b9 làqRxwXmpP vìE4b9 điềuqRxwXmpP 7HyAecvbgì? E4b9Chắc chắn7HyAecvb kqRxwXmpPhông qRxwXmpPphải vìE4b9 tE4b9ình qRxwXmpPcảm phải7HyAecvb kqRxwXmpPhông 7HyAecvb... kểE4b9 cE4b9ả qRxwXmpPvới cậqRxwXmpPu ChE4b9ấn N7HyAecvbam .7HyAecvb.. tôiE4b9 khônqRxwXmpPg hiểu7HyAecvb nổiqRxwXmpP cE4b9ô lqRxwXmpPà 7HyAecvbcon ngư7HyAecvbời 7HyAecvbthế n7HyAecvbào 7HyAecvb... c7HyAecvbô đaE4b9ng ngqRxwXmpPhĩ gE4b9ì ..7HyAecvb. nhưn7HyAecvbg .7HyAecvb.. qRxwXmpPcó 7HyAecvb1 điềuE4b9 tôqRxwXmpPi chắqRxwXmpPc chắn7HyAecvb .qRxwXmpP.. 7HyAecvbmỗi lầ7HyAecvbn qRxwXmpPnhìn c7HyAecvbô qRxwXmpP... tấqRxwXmpPt cảqRxwXmpP ngE4b9hi ngờ7HyAecvb qRxwXmpPxét qRxwXmpPđoán cE4b9ủa tE4b9ôi biếnqRxwXmpP mqRxwXmpPất, qRxwXmpPthay vào7HyAecvb là….E4b9 sự7HyAecvb rE4b9ung độnE4b9g qRxwXmpPkhông 7HyAecvbkiềm E4b9chế đưqRxwXmpPợc 7HyAecvb... cqRxwXmpPủa E4b9trái E4b9tim ... 
QuảnqRxwXmpP E4b9lí củaqRxwXmpP Kh7HyAecvbang quaqRxwXmpPy người7HyAecvb 7HyAecvb... TqRxwXmpPrên giườn7HyAecvbg, Băng7HyAecvb qRxwXmpPđã nằmqRxwXmpP xuốnqRxwXmpPg ngE4b9ủ từ7HyAecvb lúE4b9c nào.E4b9 T7HyAecvbay qRxwXmpPquản líE4b9 .E4b9.. tE4b9ừ tE4b9ừ E4b9đưa qRxwXmpPbàn t7HyAecvbay qRxwXmpPlên .E4b9.. nqRxwXmpPhưng nqRxwXmpPó rụtqRxwXmpP lại7HyAecvb t7HyAecvbrước qRxwXmpPkhi làmE4b9 tqRxwXmpPhêm điềuE4b9 qRxwXmpPgì trqRxwXmpPong ý7HyAecvb 7HyAecvbnghĩ 7HyAecvbcủa hắ7HyAecvbn ... 
...
Hơn nửaE4b9 7HyAecvbđêm qRxwXmpP, qRxwXmpPLâm ChấnqRxwXmpP Đôn7HyAecvbg E4b9ngồi xuốngE4b9 ghE4b9ế, E4b9dựa qRxwXmpPlưng vàqRxwXmpPo, c7HyAecvbó vẻqRxwXmpP E4b9hơi mệtE4b9 saqRxwXmpPu E4b91 7HyAecvbphi E4b9vụ lớn.
-&nbsE4b9p;Ta nE4b9ghe qqRxwXmpPua tìnqRxwXmpPh hìnhE4b9 E4b9rồi.Nói về7HyAecvb qRxwXmpPsự E4b9việc cqRxwXmpPhính đi.
-&nbsqRxwXmpPp;Em n7HyAecvbghĩ E4b9là ô7HyAecvbng c7HyAecvbhủ E4b9tán th7HyAecvbành vớiE4b9 cậ7HyAecvbu 7HyAecvbcả qRxwXmpPvề vE4b9ụ tr7HyAecvbao E4b9đổi 7HyAecvbvới DavincE4b9i UylqRxwXmpPiam E4b9, chúngE4b9 qRxwXmpPta q7HyAecvbuá hời!
E4b9- Không dễE4b9 dànqRxwXmpPg vE4b9ậy đâu.Ngươ7HyAecvbi monE4b9g đi7HyAecvbều đ7HyAecvbó x7HyAecvbảy rqRxwXmpPa ph7HyAecvbải khE4b9ông ?
-&7HyAecvbnbsp;Ông chủ7HyAecvb hiểqRxwXmpPu E4b9được rồiE4b9 th7HyAecvbì E4b9em cũE4b9ng kh7HyAecvbông cầnE4b9 qRxwXmpPbiện 7HyAecvbminh nữaqRxwXmpP. ĐươngqRxwXmpP nhiqRxwXmpPên E4b9là eE4b9m muốqRxwXmpPn co7HyAecvbn E4b9bé đE4b9ó bi7HyAecvbến mấtE4b9 khqRxwXmpPỏi kqRxwXmpPhu biệt7HyAecvb thự.
-qRxwXmpP Ngươi đãE4b9 7HyAecvbquên 7HyAecvbvề mụcqRxwXmpP đíc7HyAecvbh củaqRxwXmpP tE4b9a kE4b9hi đưE4b9a côE4b9 b7HyAecvbé vềE4b9 sao?
-&nbsqRxwXmpPp;Cô t7HyAecvba quqRxwXmpPá qu7HyAecvbỉ 7HyAecvbquyệt. KqRxwXmpPhông qRxwXmpPthể hE4b9iểu nổiqRxwXmpP cô7HyAecvb tqRxwXmpPa đaqRxwXmpPng tqRxwXmpPính E4b9toán điềuE4b9 gì.
- qRxwXmpPChấp 7HyAecvbnhận trở7HyAecvb thànqRxwXmpPh nE4b9gười của7HyAecvb E4b9thằng ChấqRxwXmpPn KhqRxwXmpPang qRxwXmpP, côqRxwXmpP bqRxwXmpPé liE4b9ều l7HyAecvbĩnh hơE4b9n qRxwXmpPta tqRxwXmpPưởng ..E4b9. chắcE4b9 qRxwXmpPcô béE4b9 đãE4b9 biếtqRxwXmpP qRxwXmpPvề nh7HyAecvbững nqRxwXmpPguy hiểqRxwXmpPm pE4b9hải thử7HyAecvb đú7HyAecvbng khô7HyAecvbng ?
- HếtE4b9 cậuE4b9 bE4b9a lạiE4b9 qRxwXmpPsang cậu7HyAecvb 7HyAecvbcả, côqRxwXmpP tqRxwXmpPa đúngqRxwXmpP 7HyAecvblà 7HyAecvb1 qRxwXmpPcon hE4b9ồ ly.
- E4b9Vậy l7HyAecvbà ngươqRxwXmpPi đa7HyAecvbng qRxwXmpPcho rqRxwXmpPằng ChE4b9ấn Kha7HyAecvbng 7HyAecvbsẽ sậpE4b9 bẫy7HyAecvb tiếpE4b9 theo?
- HoE4b9àn toqRxwXmpPàn khôngE4b9 ạ.Việc7HyAecvb troqRxwXmpPng bqRxwXmpPữa tiE4b9ệc hô7HyAecvbm naE4b9y đãqRxwXmpP chứng7HyAecvb minE4b9h điều7HyAecvb đó.7HyAecvb Cậu7HyAecvb cE4b9ả chE4b9ẳng co7HyAecvbi E4b91 đứaqRxwXmpP qRxwXmpPcon g7HyAecvbái nàoqRxwXmpP 7HyAecvbra gì.E4b9 CôE4b9 7HyAecvbta cũnE4b9g c7HyAecvbhẳng lqRxwXmpPà gì7HyAecvb kh7HyAecvbi bE4b9ị đeE4b9m bánE4b9 E4b9không d7HyAecvbo dE4b9ự nh7HyAecvbư vậy.
-&7HyAecvbnbsp;Ta kqRxwXmpPhông hqRxwXmpPề ngạcE4b9 nqRxwXmpPhiên v7HyAecvbề qqRxwXmpPuyết đqRxwXmpPịnh đó7HyAecvb 7HyAecvbcủa thằnqRxwXmpPg E4b9cả. NhưngE4b9 7HyAecvbta chắcE4b9 côqRxwXmpP bqRxwXmpPé sE4b9ẽ kh7HyAecvbông để7HyAecvb yqRxwXmpPên 7HyAecvbcho m7HyAecvbọi chuyệnE4b9 qRxwXmpPdiễn E4b9ra 7HyAecvbđâu. CònqRxwXmpP… sE4b9ự cqRxwXmpPố khóqRxwXmpP hqRxwXmpPiểu đ7HyAecvbó E4b9... E4b9ta cũ7HyAecvbng đanE4b9g qRxwXmpPsuy E4b9nghĩ. qRxwXmpPTrên camer7HyAecvba qRxwXmpPghi hình7HyAecvb 7HyAecvb... c7HyAecvbó sqRxwXmpPự cóE4b9 mặqRxwXmpPt củ7HyAecvba cp!
- Cậu7HyAecvb h7HyAecvbai thìqRxwXmpP E4b9vẫn vqRxwXmpPậy mà.7HyAecvb TrờE4b9i có7HyAecvb sậpE4b9 E4b9cũng 7HyAecvbkệ thE4b9ôi ạ.
- qRxwXmpPCó v7HyAecvbẻ nhE4b9ưng 7HyAecvbcái v7HyAecvbẻ phớtqRxwXmpP đờiqRxwXmpP củaE4b9 E4b9nó đE4b9ã làqRxwXmpPm c7HyAecvbon 7HyAecvbgái củ7HyAecvba E4b9Hoàng E4b9Bá 7HyAecvbNguyên c7HyAecvbhết mệ7HyAecvbt rồiE4b9 ... 
-&nbspE4b9;Em lại7HyAecvb đãE4b9 nqRxwXmpPghĩ ngườE4b9i HoàngqRxwXmpP Yến7HyAecvb ChqRxwXmpPi nhắmqRxwXmpP đếE4b9n là7HyAecvb cậuqRxwXmpP qRxwXmpPcả .7HyAecvb.. Như7HyAecvbng qRxwXmpPhôm qRxwXmpPnay eqRxwXmpPm đểqRxwXmpP 7HyAecvbý thấyqRxwXmpP .E4b9.. c7HyAecvbô t7HyAecvba vqRxwXmpPà cậ7HyAecvbu ha7HyAecvbi .E4b9.. khqRxwXmpPá tqRxwXmpPhân mậ7HyAecvbt ạ.
-&nE4b9bsp;Ngươi ngqRxwXmpPhĩ sa7HyAecvbo E4b9về mốiqRxwXmpP 7HyAecvbquan hệ7HyAecvb nàyE4b9 ?
- Nếu 7HyAecvbcậu haE4b9i nắmqRxwXmpP được7HyAecvb qRxwXmpPcon gE4b9ái HoàE4b9ng BqRxwXmpPá Nguyê7HyAecvbn trqRxwXmpPong tqRxwXmpPay 7HyAecvbthì làE4b9 7HyAecvb1 lợqRxwXmpPi thế7HyAecvb lớn7HyAecvb rồ7HyAecvbi. EqRxwXmpPm biếtE4b9 qRxwXmpPcậu haE4b9i qRxwXmpPlà ngườiE4b9 chẳn7HyAecvbg cầnE4b9 gìE4b9 .7HyAecvb.. nhưn7HyAecvbg qRxwXmpPđây lqRxwXmpPà lầnqRxwXmpP đầuqRxwXmpP tiêqRxwXmpPn 7HyAecvbcậu qRxwXmpPchấp nhậnE4b9 E4b91 qRxwXmpPđứa coE4b9n gE4b9ái ởqRxwXmpP gầnqRxwXmpP thế7HyAecvb màqRxwXmpP khôqRxwXmpPng 7HyAecvbhề phả7HyAecvbn ứn7HyAecvbg gì.E4b9 qRxwXmpPNgạc nhiênE4b9 quáqRxwXmpP mứcE4b9 ạ!
- Còn nhiều7HyAecvb điề7HyAecvbu khiếnqRxwXmpP ngươE4b9i phqRxwXmpPải ngạcqRxwXmpP nhiE4b9ên nữaqRxwXmpP. NgưqRxwXmpPơi qu7HyAecvbên rằng7HyAecvb thằE4b9ng c7HyAecvbon chẳng7HyAecvb –E4b9 qRxwXmpPcần 7HyAecvb- gqRxwXmpPì củaqRxwXmpP qRxwXmpPta lE4b9à qRxwXmpPkho báE4b9u sqRxwXmpPở hữuE4b9 của7HyAecvb riêqRxwXmpPng tqRxwXmpPa! ChuyqRxwXmpPện vE4b9ề 7HyAecvbcô bé7HyAecvb 7HyAecvbthú vịE4b9 ấy,E4b9 qRxwXmpPta sẽ7HyAecvb khqRxwXmpPông nE4b9húng tqRxwXmpPay vào.qRxwXmpP Nếu7HyAecvb qRxwXmpPcô bE4b9é đểE4b9 mìn7HyAecvbh dễ7HyAecvb E4b9dàng E4b9bị báE4b9n nhE4b9ư 7HyAecvbvậy, 7HyAecvbvới ta7HyAecvb, cqRxwXmpPô bqRxwXmpPé v7HyAecvbô giE4b9á trị.
TqRxwXmpPên cậqRxwXmpPn qRxwXmpPvệ chạ7HyAecvby vào7HyAecvb qRxwXmpP, cúqRxwXmpPi đầu:
- ÔngqRxwXmpP chủ.1qRxwXmpP cqRxwXmpPô gáqRxwXmpPi xưqRxwXmpPng tqRxwXmpPên HoE4b9àng YếqRxwXmpPn CqRxwXmpPhi qRxwXmpPmuốn gqRxwXmpPặp ạ.
-&nE4b9bsp;Ồ ..7HyAecvb. thậqRxwXmpPt bấqRxwXmpPt ng7HyAecvbờ. 7HyAecvbCho vào.
-&nbsE4b9p;Vậy eqRxwXmpPm qRxwXmpPxin p7HyAecvbhép lE4b9uôn ạ.
E4b9... ... 
-&nbspqRxwXmpP;Cô gáiE4b9 tqRxwXmpPrẻ. LầnE4b9 đE4b9ầu E4b9gặp mặt.
- Cháu chào7HyAecvb bác!qRxwXmpP Chắc7HyAecvb 7HyAecvbbác đãqRxwXmpP ngE4b9he vềE4b9 chá7HyAecvbu rồ7HyAecvbi n7HyAecvbên E4b9cháu khônqRxwXmpPg giqRxwXmpPới 7HyAecvbthiệu nữa.qRxwXmpP 7HyAecvbCháu vàE4b9o đềE4b9 luE4b9ôn ạ.
qRxwXmpP- Đúng E4b9là qRxwXmpP1 dE4b9u họqRxwXmpPc qRxwXmpPsinh, cáqRxwXmpPch ăn7HyAecvb nóqRxwXmpPi r7HyAecvbất tựqRxwXmpP tiE4b9n và7HyAecvb khoán7HyAecvbg đạt.
- Cảm ơqRxwXmpPn E4b9vì qRxwXmpPlời 7HyAecvbkhen, 7HyAecvbcháu ngqRxwXmpPhe nhiqRxwXmpPều ngư7HyAecvbời nóqRxwXmpPi vậqRxwXmpPy rồi.
-&nbsqRxwXmpPp;Thế qRxwXmpPnày qRxwXmpPthảo nàE4b9o HoànE4b9g qRxwXmpPBá qRxwXmpPNguyên qRxwXmpPrất tựqRxwXmpP hàoE4b9 về7HyAecvb coqRxwXmpPn gá7HyAecvbi mìn7HyAecvbh. VqRxwXmpPừa xE4b9inh đẹpE4b9 7HyAecvblại thônE4b9g mi7HyAecvbnh .7HyAecvb.. ĐượcE4b9 rồiE4b9 7HyAecvb. E4b9Cháu bE4b9ảo qRxwXmpPnói E4b9thẳng vE4b9ào vE4b9ấn đềE4b9 mà7HyAecvb .E4b9.. qRxwXmpPCháu muốnE4b9 gì?
- M7HyAecvbuốn 7HyAecvbanh qRxwXmpPChấn Phong!
qRxwXmpPMột né7HyAecvbt ngạcE4b9 nE4b9hiên lẫn7HyAecvb vu7HyAecvbi tqRxwXmpPhích qRxwXmpPhiện E4b9lên trê7HyAecvbn mặtE4b9 LâmqRxwXmpP Ch7HyAecvbấn ĐônE4b9g .ÔngE4b9 bậtqRxwXmpP cười7HyAecvb ... 
- Đ7HyAecvbúng lqRxwXmpPà gi7HyAecvbới tr7HyAecvbẻ bây7HyAecvb giE4b9ờ ..7HyAecvb. thẳng7HyAecvb 7HyAecvbthắn lE4b9ắm !
- E4b9Cháu n7HyAecvbghĩ gqRxwXmpPì 7HyAecvbthì nE4b9ói qRxwXmpPvậy thE4b9ôi. TE4b9rước g7HyAecvbiờ qRxwXmpPcháu cE4b9hưa qRxwXmpPbao gE4b9iờ từ7HyAecvb E4b9bỏ thE4b9ứ mìnE4b9h mqRxwXmpPuốn, 7HyAecvbbằng mọi7HyAecvb E4b9cách sẽ7HyAecvb cE4b9ó bE4b9ằng đượ7HyAecvbc. Còn7HyAecvb qRxwXmpPnếu khôn7HyAecvbg thể7HyAecvb cóqRxwXmpP đ7HyAecvbược E4b9thì 7HyAecvbcháu qRxwXmpPsẽ làE4b9m cE4b9ho khônqRxwXmpPg qRxwXmpP1 aE4b9i 7HyAecvbcó đqRxwXmpPược nữa7HyAecvb E4b9ạ .
- TuyệqRxwXmpPt E4b9lắm .qRxwXmpP.. c7HyAecvbháu g7HyAecvbiống tqRxwXmpPa !
-&nbs7HyAecvbp;May qRxwXmpPlà báE4b9c khqRxwXmpPông khó7HyAecvb chịuqRxwXmpP vìE4b9 cE4b9háu. K7HyAecvbể cáqRxwXmpPc bác7HyAecvb khôngqRxwXmpP thíchqRxwXmpP cháqRxwXmpPu th7HyAecvbì cqRxwXmpPháu cqRxwXmpPũng khE4b9ông E4b9từ bỏqRxwXmpP 7HyAecvbanh CqRxwXmpPhấn Ph7HyAecvbong đâuE4b9 ạ!
- Ồ khôngE4b9 E4b9. TE4b9a khôngE4b9 7HyAecvbghét cqRxwXmpPháu .E4b9.. NgượcqRxwXmpP lạiE4b9, t7HyAecvba cũnqRxwXmpPg E4b9rất mu7HyAecvbốn cqRxwXmpPháu vớ7HyAecvbi thằn7HyAecvbg E4b9con qRxwXmpPta thàqRxwXmpPnh đôi.
- ThậE4b9t sqRxwXmpPao ạ?
- TqRxwXmpPa không7HyAecvb 7HyAecvbnói chơi!
-&qRxwXmpPnbsp;Vậy cảmE4b9 ơqRxwXmpPn bácE4b9 trước.
- NqRxwXmpPhưng ..qRxwXmpP. thằ7HyAecvbng cE4b9on t7HyAecvba, cảqRxwXmpP thằn7HyAecvbg cảqRxwXmpP vàE4b9 thE4b9ằng h7HyAecvbai, 7HyAecvbđều làqRxwXmpP nhữnqRxwXmpPg 7HyAecvbtên khóE4b9 chiềE4b9u đấy.
- CháqRxwXmpPu biế7HyAecvbt ạ.E4b9 E4b9Nhưng điềuE4b9 đE4b9ó chẳngqRxwXmpP l7HyAecvbà gì.E4b9 qRxwXmpPĐược bE4b9ác E4b9cho qRxwXmpPphép tE4b9hì càngE4b9 tốtE4b9 ... 
- À qRxwXmpP... hqRxwXmpPôn sựqRxwXmpP giữaqRxwXmpP cháuE4b9 vqRxwXmpPà 7HyAecvbcon traqRxwXmpPi ThượqRxwXmpPng 7HyAecvbnghị qRxwXmpPsĩ ... 
- C7HyAecvbháu 7HyAecvbhủy rồE4b9i ạ7HyAecvb. H7HyAecvbắn là7HyAecvb 7HyAecvb1 kẻqRxwXmpP nhE4b9u 7HyAecvbnhược qRxwXmpPvà bấtqRxwXmpP tàqRxwXmpPi .
7HyAecvbLâm Chấn7HyAecvb Đông7HyAecvb E4b9hơi m7HyAecvbỉm cười7HyAecvb E4b9... mọiE4b9 chuqRxwXmpPyện đqRxwXmpPều đãqRxwXmpP 7HyAecvbtrong dqRxwXmpPự tínhqRxwXmpP củ7HyAecvba ônE4b9g. 7HyAecvbChấn PhE4b9ong 7HyAecvbvà Y7HyAecvbến ChE4b9i quaE4b9n hệE4b9 tốqRxwXmpPt thìE4b9 ôn7HyAecvbg vàE4b9 HqRxwXmpPoàng qRxwXmpPBá Ngu7HyAecvbyên cũqRxwXmpPng s7HyAecvbẽ nhE4b9ư vE4b9ậy. T7HyAecvbhêm qRxwXmpPvào, ônE4b9g đã7HyAecvb giá7HyAecvbn tiếp7HyAecvb cqRxwXmpPắt qRxwXmpPđứt qRxwXmpPmối qqRxwXmpPuan hqRxwXmpPệ củaE4b9 qRxwXmpPHoàng BE4b9á Nguyên7HyAecvb vqRxwXmpPà ThE4b9ượng ngE4b9hị ObanrqRxwXmpPad. Q7HyAecvbủa làE4b9 qRxwXmpP1 mqRxwXmpPũi t7HyAecvbên trE4b9úng E4b93 đíchqRxwXmpP ..E4b9. GiqRxwXmpPờ chỉ7HyAecvb cònqRxwXmpP chờqRxwXmpP cáchqRxwXmpP E4b9xử xqRxwXmpPự qRxwXmpPcủa CqRxwXmpPhấn P7HyAecvbhong thôi.


... 7HyAecvb5h sá7HyAecvbng. ChuqRxwXmpPông dqRxwXmpPi 7HyAecvbđộng rE4b9éo in7HyAecvbh ỏi.7HyAecvb KhE4b9á bự7HyAecvbc mìnE4b9h vìE4b9 qRxwXmpPbị pháqRxwXmpP giấcE4b9 ngủ,E4b9 KhqRxwXmpPang vớqRxwXmpPi t7HyAecvbay 7HyAecvbtìm dE4b9i động.
- Alo?
E4b9- Người qRxwXmpPđẹp 7HyAecvbcủa 7HyAecvbtôi đâu?
-E4b9 Thằng điqRxwXmpPên nà7HyAecvbo t7HyAecvbhế ?
- TỉnqRxwXmpPh nE4b9gủ E4b9đi E4b91 Davinc7HyAecvbi UqRxwXmpPyliam đâyqRxwXmpP !
KhaqRxwXmpPng mởE4b9 cqRxwXmpPhoàng mắt7HyAecvb, nhớE4b9 qRxwXmpPra mọiE4b9 chuyệnqRxwXmpP tE4b9ối qua.
-&nbs7HyAecvbp;Trời cE4b9òn ch7HyAecvbưa sá7HyAecvbng. E4b9Ngài cE4b9ó 7HyAecvbviệc qRxwXmpPgì vqRxwXmpPậy E4b9? KhônqRxwXmpPg lẽE4b9 ph7HyAecvbiêu cảqRxwXmpP đêmqRxwXmpP chưaqRxwXmpP mệt7HyAecvb cònqRxwXmpP muốnqRxwXmpP hàE4b9n qRxwXmpPhuyên tâmqRxwXmpP sựE4b9? E4b9– 7HyAecvbKhang nóE4b9i vớqRxwXmpPi giọngE4b9 hơE4b9i qRxwXmpPmỉa mai.
- CậE4b9u v7HyAecvbẫn mqRxwXmpPơ ngủqRxwXmpP đấy7HyAecvb 7HyAecvbà? HaqRxwXmpPy giảqRxwXmpP bộqRxwXmpP qRxwXmpPkhông chớE4b9p mắt?qRxwXmpP E4b9Nếu 7HyAecvbcậu khqRxwXmpPông trảqRxwXmpP nqRxwXmpPgười đẹp7HyAecvb đâE4b9y thqRxwXmpPì E4b9tôi sẽE4b9 hủy7HyAecvb lE4b9ời hứa7HyAecvb đấy.
- VụqRxwXmpP E4b9trao đổqRxwXmpPi c7HyAecvbó baqRxwXmpPo nhiE4b9êu ngE4b9ười qRxwXmpPchứng k7HyAecvbiến, ngàiqRxwXmpP địnqRxwXmpPh lậtqRxwXmpP lọngE4b9 saqRxwXmpPo? Mà7HyAecvb ng7HyAecvbài bảoE4b9 trqRxwXmpPả ngườiE4b9 đẹpE4b9 qRxwXmpPđây l7HyAecvbà E4b9ý g7HyAecvbì ?
7HyAecvb- Sau vE4b9ụ độnqRxwXmpPg 7HyAecvbđất, E4b9tôi khônE4b9g qRxwXmpPthấy ngưE4b9ời đẹpE4b9 đâyE4b9 và7HyAecvb vềE4b9 nhà7HyAecvb E4b9tay E4b9không đqRxwXmpPấy. C7HyAecvbậu E4b9giấu ngườiqRxwXmpP đqRxwXmpPẹp đâuE4b9 rồiE4b9 ?
Khang bậtqRxwXmpP nE4b9gười dậy.
- ĐộngqRxwXmpP đất??
-E4b9 Hờ ..qRxwXmpP. qRxwXmpPcậu giảqRxwXmpP bộqRxwXmpP giqRxwXmpPỏi nhỉ.7HyAecvb Người7HyAecvb đẹpqRxwXmpP của7HyAecvb tôi7HyAecvb đâu?
-&nbqRxwXmpPsp;Khoan qRxwXmpPđã. qRxwXmpPTôi qRxwXmpPsẽ nqRxwXmpPói chuyệnqRxwXmpP vớqRxwXmpPi n7HyAecvbgày sau!
Khang tắE4b9t m7HyAecvbáy cqRxwXmpPhoàng E4b9chăn nhE4b9ảy 7HyAecvbra khE4b9ỏi giườ7HyAecvbng E4b9... CqRxwXmpPô tiếpE4b9 viE4b9ên E4b9ở vũ7HyAecvb tqRxwXmpPrường khẽE4b9 cựaqRxwXmpP nqRxwXmpPgười, dqRxwXmpPưới chăn,7HyAecvb côqRxwXmpP tqRxwXmpPa 7HyAecvbvẫn trầnqRxwXmpP truồng.
- Anh E4b9... 7HyAecvbchưa sángqRxwXmpP mE4b9à. Chuy7HyAecvbện gìqRxwXmpP thE4b9ế ?
Khang bước7HyAecvb nha7HyAecvbnh E4b9lại phíE4b9a E4b9bàn máE4b9y, liếc7HyAecvb qRxwXmpPqua đồnqRxwXmpPg hồ.
-&nbspqRxwXmpP;Cô ởqRxwXmpP qRxwXmpPđây hơnE4b9 qRxwXmpP4 tiến7HyAecvbg rồiqRxwXmpP đấy.7HyAecvb DậyE4b9 cu7HyAecvbốn gói7HyAecvb đ7HyAecvbi ... 
Cô gáiqRxwXmpP d7HyAecvbụi mqRxwXmpPắt, chưE4b9a hE4b9iểu gìE4b9 .
-&nbspE4b9;Em b7HyAecvbuồn ngqRxwXmpPủ lắm7HyAecvb .7HyAecvb.. đợE4b9i 7HyAecvbsáng r7HyAecvbồi ... 
- T7HyAecvbôi bảoE4b9 cqRxwXmpPô E4b9cuốn E4b9gói khỏ7HyAecvbi đâ7HyAecvby !
7HyAecvbGiọng K7HyAecvbhang quáE4b9t lê7HyAecvbn gqRxwXmpPiận 7HyAecvbdữ, qRxwXmpPtay cậu7HyAecvb mởE4b9 laptop7HyAecvb, kh7HyAecvbởi động.7HyAecvb CE4b9ô tqRxwXmpPiếp E4b9viên h7HyAecvbơi rE4b9ùng E4b9mình tỉnh7HyAecvb hẳE4b9n 7HyAecvb, lụE4b9c cục7HyAecvb ng7HyAecvbồi 7HyAecvbdậy mặc7HyAecvb quần7HyAecvb 7HyAecvbáo .7HyAecvb.. 7HyAecvb1 E4b9tên 7HyAecvbđàn eqRxwXmpPm c7HyAecvbủa KhaE4b9ng bư7HyAecvbớc vE4b9ào E4b9, cE4b9úi đầ7HyAecvbu .
- Cậu qRxwXmpPchủ !
- ĐưaqRxwXmpP cqRxwXmpPô E4b9ta rE4b9a ngoàE4b9i 7HyAecvbvà 7HyAecvbgọi E4b9người đ7HyAecvbến 7HyAecvbthay c7HyAecvbhăn gố7HyAecvbi đi!
- Vâng
Màn qRxwXmpPhình qRxwXmpPmáy tqRxwXmpPính đ7HyAecvbang tE4b9hu v7HyAecvbề hìqRxwXmpPnh ả7HyAecvbnh từ7HyAecvb E4b9party qRxwXmpP... KhqRxwXmpPang tuE4b9a đến7HyAecvb lE4b9úc c7HyAecvbậu r7HyAecvba khỏqRxwXmpPi bữaE4b9 tiệcqRxwXmpP .qRxwXmpP.. NếE4b9u khôE4b9ng phả7HyAecvbi D7HyAecvbavinci nqRxwXmpPói quáE4b9 lE4b9ên lqRxwXmpPà E4b9có động7HyAecvb đE4b9ất E4b9thì E4b9Khang chẳE4b9ng mqRxwXmpPuốn E4b9xem E4b9lại cảnh7HyAecvb lE4b9úc 7HyAecvbấy qRxwXmpPtí nE4b9ào ..E4b9. NhìnqRxwXmpP DavinE4b9ci quE4b9á thE4b9ân mật7HyAecvb vớiqRxwXmpP ngưqRxwXmpPời E4b9con gái7HyAecvb củ7HyAecvba cậuE4b9 troqRxwXmpPng kE4b9hi E4b9Băng cốE4b9 chống7HyAecvb E4b9cự E4b9... KhaE4b9ng chỉ7HyAecvb m7HyAecvbuốn đậpE4b9 taE4b9n c7HyAecvbái mqRxwXmpPàn hqRxwXmpPình rE4b9a 7HyAecvb... 7HyAecvb2 t7HyAecvbay cậqRxwXmpPu xiết7HyAecvb chặtqRxwXmpP l7HyAecvbại ..qRxwXmpP. qRxwXmpPNhưng KhaE4b9ng kiê7HyAecvbn nhẫnqRxwXmpP E4b9đợi đqRxwXmpPến qRxwXmpPcái 7HyAecvbsự cE4b9ố E4b9như Da7HyAecvbvinci qRxwXmpPnói qRxwXmpP... M7HyAecvbọi thứqRxwXmpP bắE4b9t qRxwXmpPđầu hỗE4b9n loqRxwXmpPạn 7HyAecvb, nqRxwXmpPgười rú7HyAecvb hE4b9ét lênE4b9 E4b9, hoảnqRxwXmpPg hốE4b9t chạy7HyAecvb. KhanE4b9g nhíu7HyAecvb qRxwXmpPmày .qRxwXmpP.. rE4b9ồi E4b9bỗng qRxwXmpPđập qRxwXmpPtay cqRxwXmpPái rầmE4b9 7HyAecvbxuống bàn.
- SE4b9heeply qRxwXmpP! NqRxwXmpPgươi E4b9biến vqRxwXmpPào xóqRxwXmpP nàE4b9o rồqRxwXmpPi !!!

Mọi qRxwXmpPchuyện tqRxwXmpPo nhE4b9ỏ tE4b9rong khE4b9u biệtE4b9 th7HyAecvbự quảnqRxwXmpP líqRxwXmpP E4b9của Khan7HyAecvbg luônE4b9 báo7HyAecvb ch7HyAecvbo cậuE4b9. VE4b9ậy E4b9mà chuyệnE4b9 nghqRxwXmpPiêm trọn7HyAecvbg 7HyAecvbthế nE4b9ày đếnqRxwXmpP giờ7HyAecvb E4b9Khang mqRxwXmpPới hqRxwXmpPay thì7HyAecvb thật7HyAecvb không7HyAecvb thqRxwXmpPể 7HyAecvbbỏ quE4b9a đư7HyAecvbợc. E4b9Khang rútqRxwXmpP qRxwXmpPdi độngqRxwXmpP E4b9... Số7HyAecvb máE4b9y đầuqRxwXmpP 7HyAecvbbên kiE4b9a khôngE4b9 l7HyAecvbiên lạcqRxwXmpP đượcE4b9 qRxwXmpP... KqRxwXmpPhang tqRxwXmpPhấy ng7HyAecvbười đqRxwXmpPang nón7HyAecvbg lênqRxwXmpP 7HyAecvb, 7HyAecvbcơn giận7HyAecvb 7HyAecvbbốc qRxwXmpPngùn ngụt.
7HyAecvbRầm .qRxwXmpP.. ..7HyAecvb. !!!!!!
Cửa phòqRxwXmpPng ngủE4b9 củqRxwXmpPa ShE4b9eeply –E4b9 quqRxwXmpPản 7HyAecvblí của7HyAecvb Khan7HyAecvbg mởqRxwXmpP choang.
TqRxwXmpPay quản 7HyAecvblí gi7HyAecvbật mìnhqRxwXmpP tỉnhE4b9 giấc7HyAecvb E4b9khi đE4b9ang 7HyAecvbngủ vậ7HyAecvbt vờE4b9 trêE4b9n 7HyAecvbghế tựa.
-&nqRxwXmpPbsp;Cậu qRxwXmpPchủ ... 
7HyAecvb- Tao tưqRxwXmpPởng màyE4b9 chếtE4b9 ở7HyAecvb xóE4b9 qRxwXmpPnào rồi7HyAecvb ???
NhìE4b9n qRxwXmpPvẻ giậE4b9n dữ7HyAecvb củaqRxwXmpP KhanqRxwXmpPg E4b9, Sh7HyAecvbeeply đo7HyAecvbán đượcqRxwXmpP c7HyAecvbậu qRxwXmpPchủ E4b9đã bqRxwXmpPiết hếtqRxwXmpP tìnE4b9h hình.
- Sự cố7HyAecvb xảyE4b9 rqRxwXmpPa E4b9quá đ7HyAecvbột ngột7HyAecvb qRxwXmpPngoài dE4b9ự tí7HyAecvbnh. 7HyAecvbEm đã7HyAecvb xửqRxwXmpP lí7HyAecvb E4b9xong nqRxwXmpPhưng hiệqRxwXmpPn chưaqRxwXmpP E4b9tìm hiqRxwXmpPểu đượcE4b9 nguyqRxwXmpPên n7HyAecvbhân ạ.
-&nbs7HyAecvbp;Chuyện nghE4b9iêm tE4b9rọng vậqRxwXmpPy sE4b9ao m7HyAecvbày khô7HyAecvbng E4b9báo chE4b9o tao7HyAecvb? MàyqRxwXmpP khqRxwXmpPông E4b9coi E4b9tao 7HyAecvbra g7HyAecvbì qRxwXmpPnữa phảqRxwXmpPi E4b9không ?
-&n7HyAecvbbsp;Em xiE4b9n 7HyAecvblỗi .qRxwXmpP.. qRxwXmpPvì cậuqRxwXmpP chủE4b9 đqRxwXmpPã E4b9dặn qRxwXmpPnếu tự7HyAecvb giảqRxwXmpPi 7HyAecvbquyết đượ7HyAecvbc thì7HyAecvb khô7HyAecvbng 7HyAecvbcần qRxwXmpPbáo E4b9những ... 
-qRxwXmpP Câm miệngqRxwXmpP E4b9! VậyqRxwXmpP qRxwXmpPtại saqRxwXmpPo 7HyAecvbmày khô7HyAecvbng ng7HyAecvbhe đqRxwXmpPiện qRxwXmpPthoại 7HyAecvb? –7HyAecvb 7HyAecvbKhang ngàqRxwXmpPy cE4b9àng tứqRxwXmpPc qRxwXmpPgiận, qRxwXmpPchỉ qRxwXmpPchút E4b9nữa tqRxwXmpPhì E4b9có thểqRxwXmpP cqRxwXmpPho 7HyAecvbtay E4b9quản 7HyAecvblí qRxwXmpP1 qRxwXmpPtrận nqRxwXmpPhừ E4b9tử .
-&nbsqRxwXmpPp;Cậu chủ7HyAecvb qRxwXmpP... cóqRxwXmpP thểE4b9 hqRxwXmpPạ giọngqRxwXmpP kqRxwXmpPhông 7HyAecvb... troqRxwXmpPng pE4b9hòng còE4b9n E4b9có người7HyAecvb đangE4b9 n7HyAecvbgủ ...
KhanqRxwXmpPg qRxwXmpPnhíu E4b9mày .qRxwXmpP.. ChợtE4b9 n7HyAecvbghe tiếng7HyAecvb cựaqRxwXmpP 7HyAecvbngười .qRxwXmpP.. KqRxwXmpPhang qua7HyAecvby đầuE4b9 nhìnE4b9 .qRxwXmpP.. T7HyAecvbrên giqRxwXmpPường kê7HyAecvb qRxwXmpPở E4b91 gócE4b9 pE4b9hòng, BăqRxwXmpPng đ7HyAecvbang cuộE4b9n ngườiE4b9 ngủE4b9 n7HyAecvbgon lànqRxwXmpPh, mqRxwXmpPặc á7HyAecvbo sơ7HyAecvb m7HyAecvbi E4b9của taE4b9y quảnE4b9 lE4b9í vàE4b9 đắpqRxwXmpP chi7HyAecvbếc ve7HyAecvbst đ7HyAecvben E4b9dài E4b9của hắn7HyAecvb qRxwXmpPluôn ... 
Khuôn mặtqRxwXmpP đanqRxwXmpPg 7HyAecvbbiến sắcE4b9 cqRxwXmpPủa KhaqRxwXmpPng E4b9... E4b92 E4b9tay 7HyAecvbsiết lạ7HyAecvbi kE4b9êu rqRxwXmpPăng r7HyAecvbắc .7HyAecvb.. nh7HyAecvbưng, cậE4b9u qu7HyAecvbay lạqRxwXmpPi nE4b9hìn tqRxwXmpPay E4b9quản líqRxwXmpP vớE4b9i mE4b9ột vE4b9ẻ E4b9cố th7HyAecvbản 7HyAecvbnhiên và7HyAecvb qRxwXmpPgiọng 7HyAecvbnói cốE4b9 7HyAecvbnhẹ nhàng7HyAecvb :
-7HyAecvb Sao cqRxwXmpPô qRxwXmpPta ởE4b9 E4b9đây? Khôn7HyAecvbg phảE4b9i tqRxwXmpPao 7HyAecvbđã báE4b9n E4b9rồi saqRxwXmpPo ?
-E4b9 Vì xảy7HyAecvb E4b9ra sự7HyAecvb c7HyAecvbố nên7HyAecvb Davi7HyAecvbnci UylE4b9iam chqRxwXmpPưa đqRxwXmpPưa 7HyAecvbtheo được 
- Vậy làE4b9 qRxwXmpPcả tốqRxwXmpPi E4b9cô tE4b9a nqRxwXmpPgủ trêqRxwXmpPn giườngqRxwXmpP màE4b9y qRxwXmpP? MqRxwXmpPày ..E4b9. đãqRxwXmpP làm7HyAecvb gìqRxwXmpP côE4b9 tqRxwXmpPa rồi?
SheepqRxwXmpPly E4b9khẽ lE4b9iếc nhìn7HyAecvb H7HyAecvbải BăngqRxwXmpP trê7HyAecvbn qRxwXmpPchiếc giường,7HyAecvb sE4b9uy ngqRxwXmpPhĩ 7HyAecvbchạy điE4b9 rấ7HyAecvbt nhqRxwXmpPanh tro7HyAecvbng đầu.
-&nbsE4b9p;Qủa tE4b9hực ..qRxwXmpP. qRxwXmpPKhi mộtqRxwXmpP 7HyAecvbcô gá7HyAecvbi hấp7HyAecvb dẫnqRxwXmpP đ7HyAecvbến tqRxwXmpPhế ngủqRxwXmpP 7HyAecvbkhông biếtE4b9 trờ7HyAecvbi qRxwXmpPđất 7HyAecvblà gìE4b9 trqRxwXmpPên giườngqRxwXmpP mqRxwXmpPình thE4b9ì .qRxwXmpP.. bấ7HyAecvbt kE4b9ì E4b91 E4b9thằng đànqRxwXmpP 7HyAecvbông nàoE4b9 ... 
- TqRxwXmpPao hỏiE4b9 mE4b9ày làqRxwXmpP đã7HyAecvb lqRxwXmpPàm gqRxwXmpPì E4b9??? –KE4b9hang gE4b9ần nqRxwXmpPhư gầm7HyAecvb lên7HyAecvb kE4b9hi 7HyAecvbnghe cáqRxwXmpPi các7HyAecvbh qRxwXmpPnói vE4b9òng qRxwXmpPvèo c7HyAecvbủa SheeE4b9ply .
-&E4b9nbsp;Sao cậuE4b9 chủqRxwXmpP quqRxwXmpPan tqRxwXmpPâm? ChẳqRxwXmpPng phảiqRxwXmpP qRxwXmpPcậu đãE4b9 7HyAecvbbán qRxwXmpPcho Dav7HyAecvbinci rồi7HyAecvb sao?QuqRxwXmpPa ta7HyAecvby 7HyAecvbem trưE4b9ớc qRxwXmpPrồi E4b9mới 7HyAecvbđến E4b9Davinci tE4b9hì cũng7HyAecvb E4b9có sao
qRxwXmpPChat !!!!!!!
1 7HyAecvbcái tqRxwXmpPát qRxwXmpPlàm mE4b9ặt ta7HyAecvby qqRxwXmpPuản 7HyAecvblí q7HyAecvbuay 7HyAecvbphắt 9qRxwXmpP0 đqRxwXmpPộ, qRxwXmpPhắn lạiqRxwXmpP nhìqRxwXmpPn tE4b9hẳng vào7HyAecvb ChqRxwXmpPấn Kh7HyAecvbang .
- CqRxwXmpPậu E4b9chủ k7HyAecvbhó 7HyAecvbchịu gìqRxwXmpP 7HyAecvbchứ? MqRxwXmpPón đồ7HyAecvb c7HyAecvbậu chủqRxwXmpP vứE4b9t điqRxwXmpP .7HyAecvb.. nhE4b9ưng đối7HyAecvb vớiqRxwXmpP eE4b9m E4b9, đE4b9ó lqRxwXmpPà 7HyAecvb1 viê7HyAecvbn ngọc7HyAecvb qRxwXmpPvô giáE4b9. NqRxwXmpPếu eqRxwXmpPm cqRxwXmpPó đượcE4b9 ... 
7HyAecvb- IE4b9m miệnqRxwXmpPg! T7HyAecvbao qRxwXmpPkhông mE4b9uốn n7HyAecvbghe tE4b9hêm gìqRxwXmpP cE4b9ả qRxwXmpP. Ta7HyAecvbo chqRxwXmpPỉ cầnE4b9 b7HyAecvbiết qRxwXmpP1 điều7HyAecvb ..qRxwXmpP. bà7HyAecvbn tE4b9ay màE4b9y .E4b9.. đE4b9ã chạm7HyAecvb vàoqRxwXmpP cqRxwXmpPô qRxwXmpPta chưa???
CạE4b9ch! HqRxwXmpPọng súng7HyAecvb chĩE4b9a thẳng7HyAecvb E4b9vào đầuE4b9 t7HyAecvbay quqRxwXmpPản lE4b9í E4b9... HắnqRxwXmpP 7HyAecvbcố g7HyAecvbiữ bìE4b9nh tĩE4b9nh nhE4b9ìn h7HyAecvbọng súng.
-&nqRxwXmpPbsp;Cậu qRxwXmpPtức giậqRxwXmpPn qRxwXmpPvậy là7HyAecvb vì7HyAecvb điềuqRxwXmpP E4b9gì E4b9? NếuqRxwXmpP tqRxwXmpPối qE4b9ua DavincE4b9i đưa7HyAecvb côqRxwXmpP ấyqRxwXmpP E4b9đi .7HyAecvb.. 7HyAecvbcậu đãE4b9 tưE4b9ởng tưqRxwXmpPợng r7HyAecvba đượcE4b9 .E4b9.. hìnE4b9h qRxwXmpPảnh ..E4b9. 7HyAecvbtrong khE4b9ách sạnqRxwXmpP ..E4b9. 7HyAecvbcũng vớqRxwXmpPi cô7HyAecvb gáiqRxwXmpP qRxwXmpPkia E4b9... KhqRxwXmpPi ... 
Xạc7HyAecvbh qRxwXmpPxạch! .qRxwXmpP.. KhqRxwXmpPẩu 7HyAecvbsúng vừa7HyAecvb đư7HyAecvbợc lêqRxwXmpPn đạ7HyAecvbn vE4b9à ngó7HyAecvbn tE4b9ay Kha7HyAecvbng E4b9đang gE4b9hì lqRxwXmpPấy cqRxwXmpPò sqRxwXmpPúng .E4b9.. K7HyAecvbhang ngqRxwXmpPhiến 7HyAecvbchặt răngE4b9 vàqRxwXmpP mắ7HyAecvbt qRxwXmpPnhìn tên7HyAecvb quản7HyAecvb líE4b9 vớ7HyAecvbi cáiE4b9 nh7HyAecvbìn E4b9như c7HyAecvbó hànE4b9g qRxwXmpPvạn qRxwXmpPnhững mũE4b9i 7HyAecvbtên 7HyAecvblao tớiqRxwXmpP ... 
SheE4b9eply đã7HyAecvb ngE4b9hẹn hE4b9ọng qRxwXmpPvà mắ7HyAecvbt că7HyAecvbng E4b9ra qRxwXmpPnhìn ngó7HyAecvbn E4b9tay cậuqRxwXmpP chE4b9ủ đặt7HyAecvb 7HyAecvbở còE4b9 sú7HyAecvbng E4b9... đ7HyAecvbang kéo7HyAecvb dần7HyAecvb qRxwXmpP... dần7HyAecvb qRxwXmpP... VàE4b9 ... 
-&nbqRxwXmpPsp;Ồn quqRxwXmpPá ... 
Không khí7HyAecvb nhưqRxwXmpP lE4b9oãng rE4b9a E4b9sau k7HyAecvbhi 7HyAecvb1 giọngqRxwXmpP nóiE4b9 tE4b9rong v7HyAecvbeo vanqRxwXmpPg l7HyAecvbên E4b9... KhaqRxwXmpPng 7HyAecvbcùng taE4b9y quảqRxwXmpPn líqRxwXmpP ..E4b9. 7HyAecvbquay đầu7HyAecvb ... 
Băng7HyAecvb đan7HyAecvbg ngE4b9ồi trE4b9ên gi7HyAecvbường 7HyAecvb... chớp7HyAecvb ch7HyAecvbớp mắt7HyAecvb nhìn.7HyAecvb Nhỏ7HyAecvb hoà7HyAecvbn toà7HyAecvbn kE4b9hông E4b9tỏ thE4b9ái đqRxwXmpPộ gE4b9ì khqRxwXmpPi thấqRxwXmpPy cE4b9ó mặtqRxwXmpP qRxwXmpPKhang E4b9, nga7HyAecvby c7HyAecvbả câyE4b9 súngE4b9 trqRxwXmpPên t7HyAecvbay qRxwXmpPKhang đan7HyAecvbg cqRxwXmpPhĩa qRxwXmpPvề pE4b9hía t7HyAecvbay quả7HyAecvbn líE4b9 .7HyAecvb.. Rấ7HyAecvbt bìnhE4b9 tE4b9hản nhưqRxwXmpP chẳn7HyAecvbg cqRxwXmpPó 7HyAecvbchuyện g7HyAecvbì E4b9, BăngqRxwXmpP qRxwXmpPliếc đi7HyAecvb nhì7HyAecvbn quản7HyAecvb 7HyAecvblí của7HyAecvb E4b9Khang :
-&nb7HyAecvbsp;Đói nữaqRxwXmpP ... 
K7HyAecvbhang đãE4b9 hạE4b9 tqRxwXmpPay xu7HyAecvbống qRxwXmpP, qE4b9uay đqRxwXmpPi chqRxwXmpPỗ khác.
-&nb7HyAecvbsp;Cậu chủ7HyAecvb 7HyAecvbnên qRxwXmpPvề phòE4b9ng. NếqRxwXmpPu ngàiqRxwXmpP DaviE4b9nci 7HyAecvbđến, 7HyAecvbem sẽE4b9 tận7HyAecvb qRxwXmpPtay gi7HyAecvbao qRxwXmpPcô ấyE4b9 nguyqRxwXmpPên v7HyAecvbẹn để7HyAecvb cuộcqRxwXmpP 7HyAecvbtrao đổiqRxwXmpP khqRxwXmpPông bị7HyAecvb ph7HyAecvbá hỏng.
KhôngqRxwXmpP E4b9muốn nóqRxwXmpPi thêmqRxwXmpP gqRxwXmpPì qRxwXmpP, E4b9đúng hqRxwXmpPơn lqRxwXmpPà khôn7HyAecvbg muE4b9ốn nhìE4b9n qRxwXmpPBăng qRxwXmpPlần nữa,E4b9 c7HyAecvbhân Khan7HyAecvbg bư7HyAecvbớc rqRxwXmpPa cửa7HyAecvb khôqRxwXmpPng s7HyAecvbuy E4b9nghĩ 7HyAecvb. Cùng7HyAecvb qRxwXmpPlúc tE4b9ay E4b9quản líqRxwXmpP lấy7HyAecvb miếngqRxwXmpP bE4b9ánh từ7HyAecvb t7HyAecvbủ lạnhqRxwXmpP đe7HyAecvbm lqRxwXmpPại giường.
- Chỉ7HyAecvb cònE4b9 E4b9ít báqRxwXmpPnh qRxwXmpPngọt thôi.qRxwXmpP VìE4b9 đ7HyAecvbói quqRxwXmpPá nênE4b9 7HyAecvbem kh7HyAecvbông ngủ7HyAecvb được7HyAecvb nữaE4b9 saE4b9o? E4b9- Khô7HyAecvbng quE4b9an tâ7HyAecvbm 7HyAecvbtới giọngE4b9 nqRxwXmpPói thE4b9ân m7HyAecvbật và7HyAecvb đầyqRxwXmpP l7HyAecvbo lắnqRxwXmpPg qRxwXmpPđã tE4b9hay 7HyAecvbđổi đột7HyAecvb qRxwXmpPngột củaE4b9 SheeE4b9ply 7HyAecvb, BănE4b9g nhậqRxwXmpPn lấyE4b9 miến7HyAecvbg b7HyAecvbánh vqRxwXmpPà ăn.
Khang dừqRxwXmpPng ch7HyAecvbân 7HyAecvbở cE4b9ửa, t7HyAecvbhấy cóE4b9 7HyAecvbgì đ7HyAecvbó khóqRxwXmpP c7HyAecvbhịu dE4b9âng lE4b9ên kE4b9hi nE4b9ghe cái7HyAecvb đqRxwXmpPiệu quE4b9an tâmE4b9 cqRxwXmpPủa t7HyAecvbay quảqRxwXmpPn E4b9lí ... 
- E4b9Ăn tE4b9ừ từ7HyAecvb qRxwXmpPthôi .7HyAecvb.. nE4b9ghẹn bE4b9ây giờ.qRxwXmpP qRxwXmpPAnh E4b9lấy nướcE4b9 ấmE4b9 chqRxwXmpPo 7HyAecvbem nE4b9hé qRxwXmpP... -7HyAecvbTay Sheepl7HyAecvby qRxwXmpPvuốt nhẹ7HyAecvb lêE4b9n tE4b9óc Bă7HyAecvbng E4b9, cqRxwXmpPử chỉqRxwXmpP 7HyAecvbdịu qRxwXmpPdàng v7HyAecvbà âqRxwXmpPu yE4b9ếm E4b9vô cqRxwXmpPùng ... 
Ngay tứE4b9c qRxwXmpPkhắc, tê7HyAecvbn qRxwXmpPquản líqRxwXmpP bịqRxwXmpP 7HyAecvbtúm lấ7HyAecvby cổ7HyAecvb á7HyAecvbo qRxwXmpPvà x7HyAecvbô mạnhE4b9 xqRxwXmpPuống qRxwXmpPđất ..7HyAecvb. KhanE4b9g đã7HyAecvb kE4b9hông thểqRxwXmpP bìn7HyAecvbh tĩE4b9nh E4b9thêm qRxwXmpPkhi nhE4b9ìn cá7HyAecvbi cảnhqRxwXmpP E4b9tượng ấyqRxwXmpP ..qRxwXmpP. CậE4b9u nh7HyAecvbìn BăqRxwXmpPng, E4b9nhỏ chẳngE4b9 để7HyAecvb 7HyAecvbý a7HyAecvbi bE4b9ị ngE4b9ã vàqRxwXmpP c7HyAecvbó 7HyAecvbxung qRxwXmpPđột gìqRxwXmpP qRxwXmpPxảy rE4b9a ..qRxwXmpP. điềuE4b9 E4b9nhỏ qqRxwXmpPuan tâE4b9m lqRxwXmpPà E4b9... E4b9miếng bánE4b9h rấtqRxwXmpP ngon.
E4b9- Cái vẻ7HyAecvb bìnhE4b9 thqRxwXmpPản ấyqRxwXmpP làE4b9 sa7HyAecvbo? S7HyAecvbao cE4b9ó thE4b9ể bìnqRxwXmpPh E4b9thản khqRxwXmpPi taE4b9y thằng7HyAecvb qRxwXmpPđàn ôE4b9ng đa7HyAecvbng chạE4b9m v7HyAecvbào qRxwXmpPmình h7HyAecvbả? TE4b9a qRxwXmpPđã nóiE4b9 7HyAecvblà sẽqRxwXmpP rấE4b9t kqRxwXmpPhó chqRxwXmpPịu kh7HyAecvbi kqRxwXmpPẻ k7HyAecvbhác chạE4b9m vàqRxwXmpPo eE4b9m E4b9mà ... 
E4b9Giọng Kha7HyAecvbng gắt7HyAecvb qRxwXmpPlên E4b9... n7HyAecvbhưng Băn7HyAecvbg vẫnqRxwXmpP cắnE4b9 báqRxwXmpPnh E4b9ăn ngE4b9on lành.qRxwXmpP Thế7HyAecvb nàyE4b9 qRxwXmpPthì hếE4b9t chịu7HyAecvb nqRxwXmpPổi .7HyAecvb.. E4b9Khang E4b9túm lấqRxwXmpPy ta7HyAecvby Băng7HyAecvb vE4b9à kqRxwXmpPéo mạnqRxwXmpPh nh7HyAecvbỏ xuố7HyAecvbng gE4b9iường E4b91 các7HyAecvbh bE4b9ạo lực.
KhE4b9ang k7HyAecvbéo Băng7HyAecvb 7HyAecvbra khqRxwXmpPỏi cửaqRxwXmpP phòqRxwXmpPng E4b9như kE4b9éo điE4b9 7HyAecvb1 m7HyAecvbón đqRxwXmpPồ E4b9... Băn7HyAecvbg chẳngqRxwXmpP h7HyAecvbiểu gìqRxwXmpP vàqRxwXmpP buqRxwXmpPộc phqRxwXmpPải bướcE4b9 nE4b9hanh thE4b9eo ... 
TrE4b9ong phòE4b9ng qRxwXmpP, 7HyAecvbtay 7HyAecvbquản lE4b9í đã7HyAecvb qRxwXmpPphủi taqRxwXmpPy 7HyAecvb, đ7HyAecvbứng dậy7HyAecvb và7HyAecvb .qRxwXmpP.. mqRxwXmpPỉm cườiqRxwXmpP .
..7HyAecvb. CửaqRxwXmpP phòqRxwXmpPng ngủE4b9 củaqRxwXmpP Kh7HyAecvbang mở7HyAecvb đế7HyAecvbn rầE4b9m ..E4b9. KE4b9hang chqRxwXmpPận HqRxwXmpPải B7HyAecvbăng vqRxwXmpPào tường,qRxwXmpP 7HyAecvb2 t7HyAecvbay ghìqRxwXmpP 7HyAecvblấy 7HyAecvbvai nhỏE4b9 7HyAecvb... KE4b9hang qRxwXmpPcúi xuố7HyAecvbng, E4b9nhìn chằ7HyAecvbm chằmE4b9 qRxwXmpPvào E4b9mắt BăE4b9ng :
-&nE4b9bsp;Nói đqRxwXmpPi! Nói7HyAecvb làqRxwXmpP e7HyAecvbm khôngqRxwXmpP muốnqRxwXmpP bịE4b9 trqRxwXmpPao đổ7HyAecvbi E4b9như qRxwXmpP1 mónqRxwXmpP đồqRxwXmpP E4b9! Nói7HyAecvb làqRxwXmpP e7HyAecvbm muốnqRxwXmpP ởE4b9 lại7HyAecvb bênE4b9 t7HyAecvba và7HyAecvb muốnqRxwXmpP qRxwXmpPlà qRxwXmpPngười E4b9con g7HyAecvbái củaqRxwXmpP tE4b9a qRxwXmpP! CqRxwXmpPhỉ tqRxwXmpPa th7HyAecvbôi! EqRxwXmpPm 7HyAecvbnói đi!
Băng E4b9ngước lE4b9ên nhìn7HyAecvb vàoqRxwXmpP mắtqRxwXmpP E4b9Khang E4b9, 7HyAecvbcái ánhE4b9 mắqRxwXmpPt vẫnqRxwXmpP c7HyAecvbhẳng chúqRxwXmpPt tháE4b9i độ7HyAecvb và7HyAecvb luqRxwXmpPôn khqRxwXmpPó hiể7HyAecvbu vậy.
-&nqRxwXmpPbsp;Đừng có7HyAecvb 7HyAecvblàm 7HyAecvbta điênqRxwXmpP 7HyAecvbthêm nữqRxwXmpPa E4b9! 7HyAecvbEm chỉqRxwXmpP 7HyAecvbcần nóiE4b9 qRxwXmpPvậy thôi7HyAecvb 7HyAecvb, E4b9chỉ cầE4b9n nE4b9goan ng7HyAecvboãn qRxwXmpPgật đầuqRxwXmpP và7HyAecvb p7HyAecvbhục E4b9tùng tE4b9a thôiE4b9 .E4b9.. T7HyAecvba sẽ7HyAecvb không7HyAecvb đểqRxwXmpP 7HyAecvbcho bất7HyAecvb qRxwXmpPkì qRxwXmpPai chạE4b9m v7HyAecvbào E4b9em hết7HyAecvb E4b9, sẽ7HyAecvb khônE4b9g 7HyAecvbđể qRxwXmpPcho qRxwXmpPbất kqRxwXmpPì E4b9kẻ nàqRxwXmpPo E4b9làm tổqRxwXmpPn qRxwXmpPthương 7HyAecvbem .7HyAecvb.. 7HyAecvbvà E4b9sẽ kE4b9hông qRxwXmpPcó a7HyAecvbi làE4b9m ngưE4b9ời E4b9con gáiqRxwXmpP của7HyAecvb E4b9ta E4b9nữa qRxwXmpP... ngoài7HyAecvb e7HyAecvbm qRxwXmpPra ... 
RốtqRxwXmpP qRxwXmpPcuộc giọng7HyAecvb 7HyAecvbnói nhẹE4b9 vqRxwXmpPà tr7HyAecvbong qRxwXmpPveo cũnE4b9g cấtqRxwXmpP lêE4b9n :
- Không E4b9muốn bqRxwXmpPị t7HyAecvbrao đqRxwXmpPổi .qRxwXmpP.. k7HyAecvbhông muố7HyAecvbn 7HyAecvb... l7HyAecvbàm ngườE4b9i E4b9con E4b9gái củE4b9a qRxwXmpPai .qRxwXmpP.. khôngE4b9 muốnqRxwXmpP gì7HyAecvb cảE4b9 ... 
BqRxwXmpPàn E4b9tay đangE4b9 xiqRxwXmpPết cE4b9hặt lấyE4b9 vE4b9ai BăE4b9ng khẽqRxwXmpP rE4b9un qRxwXmpPlên ..qRxwXmpP. BànE4b9 7HyAecvbtay E4b9ấy chợE4b9t E4b9buông rE4b9a khỏqRxwXmpPi ngườiE4b9 Băn7HyAecvbg .7HyAecvb.. KhqRxwXmpPang qRxwXmpPđang l7HyAecvbùi, 7HyAecvblùi dầnE4b9 ... 
- 7HyAecvbĐược .E4b9.. đE4b9ược rồiE4b9 .7HyAecvb.. hiqRxwXmpPểu rồE4b9i 7HyAecvb... khônE4b9g qRxwXmpPngờ .7HyAecvb.. 7HyAecvbem lạiE4b9 E4b9đáng E4b9giá nhE4b9ư vqRxwXmpPậy .7HyAecvb.. qRxwXmpPchỉ 7HyAecvblà co7HyAecvbn tra7HyAecvbi ngE4b9ài ỦyqRxwXmpP viênE4b9 .qRxwXmpP.. qRxwXmpPmà đãqRxwXmpP chịuE4b9 chqRxwXmpPo t7HyAecvba quáE4b9 nhiều7HyAecvb đE4b9ể c7HyAecvbó đượ7HyAecvbc eqRxwXmpPm ..7HyAecvb. V7HyAecvbậy khônqRxwXmpPg b7HyAecvbiết .7HyAecvb.. mqRxwXmpPang eqRxwXmpPm r7HyAecvba đ7HyAecvbấu qRxwXmpPgiá .E4b9.. 7HyAecvbta còE4b9n qRxwXmpPcó tqRxwXmpPhể nhqRxwXmpPận đượcE4b9 nhữnqRxwXmpPg gìE4b9 .7HyAecvb.. –qRxwXmpP KhaqRxwXmpPng c7HyAecvbhợt cười7HyAecvb E4b9– Hẳ7HyAecvbn làE4b9 7HyAecvbđắt giáqRxwXmpP lắmqRxwXmpP qRxwXmpP...- KE4b9hang chợtqRxwXmpP E4b9dừng chân7HyAecvb ... 
- Nói coE4b9i .qRxwXmpP.. trư7HyAecvbớc k7HyAecvbhi kqRxwXmpPhông E4b9còn qRxwXmpPlàm ngE4b9ười cE4b9on 7HyAecvbgái của7HyAecvb E4b9ta .qRxwXmpP.. e7HyAecvbm muốnE4b9 gì7HyAecvb 7HyAecvb? TrướE4b9c qRxwXmpPgiờ .qRxwXmpP.. l7HyAecvbúc qRxwXmpPnào cũn7HyAecvbg qRxwXmpPlà k7HyAecvbhông thíqRxwXmpPch ..E4b9. 7HyAecvbkhông 7HyAecvbmuốn ..qRxwXmpP. kE4b9hông gE4b9ì cảqRxwXmpP .7HyAecvb.. gqRxwXmpPiờ t7HyAecvba muốnE4b9 biết7HyAecvb .qRxwXmpP.. tE4b9a sẽqRxwXmpP thực7HyAecvb hqRxwXmpPiện qRxwXmpP1 điềuqRxwXmpP E4b9... E4b9em muố7HyAecvbn .
- Là 7HyAecvblời hqRxwXmpPứa !
Khang hơiE4b9 nh7HyAecvbíu mày.
qRxwXmpP- Lời E4b9hứa .qRxwXmpP.. n7HyAecvbếu 7HyAecvbđến bữa7HyAecvb tiqRxwXmpPệc ... 
K7HyAecvbhang qRxwXmpPđã nhớqRxwXmpP qRxwXmpPra cậu7HyAecvb 7HyAecvbtừng nóqRxwXmpPi rằnqRxwXmpPg nếE4b9u B7HyAecvbăng xuấE4b9t hiệnE4b9 trE4b9ong qRxwXmpPbữa ti7HyAecvbệc E4b9, thì7HyAecvb “E4b9 eqRxwXmpPm 7HyAecvbmuốn gìqRxwXmpP 7HyAecvbcũng đượcE4b9”, ThE4b9ì rE4b9a BăqRxwXmpPng cqRxwXmpPó mặtqRxwXmpP ởE4b9 b7HyAecvbữa tiE4b9ệc v7HyAecvbì điề7HyAecvbu k7HyAecvbiện ấyqRxwXmpP ... 
Re7HyAecvbng ... 
Di độngE4b9 củaqRxwXmpP KhaqRxwXmpPng qRxwXmpPchợt E4b9kêu qRxwXmpP. Cậu7HyAecvb lạiqRxwXmpP phía7HyAecvb bànqRxwXmpP cầm7HyAecvb lêqRxwXmpPn qRxwXmpP, 7HyAecvblà DavE4b9inci gọiqRxwXmpP. KhqRxwXmpPang tắtqRxwXmpP mE4b9áy r7HyAecvbồi néE4b9m lêqRxwXmpPn 7HyAecvbbàn. QqRxwXmpPuay lại,qRxwXmpP E4b9đã thấyE4b9 Băn7HyAecvbg đứngqRxwXmpP t7HyAecvbrước mặt.
- E4b9Có lẽqRxwXmpP sẽqRxwXmpP gặqRxwXmpPp E4b9rắc rối7HyAecvb nếu7HyAecvb khôngE4b9 traqRxwXmpPo eE4b9m lạqRxwXmpPi cqRxwXmpPho hắnqRxwXmpP đây.E4b9 ĐưqRxwXmpPợc qRxwXmpPrồi, trướcE4b9 kE4b9hi E4b9làm qRxwXmpPviệc ấy,E4b9 t7HyAecvba s7HyAecvbẽ thqRxwXmpPực hiệnqRxwXmpP 7HyAecvblời hứ7HyAecvba. EqRxwXmpPm nói7HyAecvb đi,qRxwXmpP bấtqRxwXmpP k7HyAecvbì việcE4b9 E4b9gì cóqRxwXmpP t7HyAecvbhể, qRxwXmpPta 7HyAecvbsẽ là7HyAecvbm ... 
-&nbs7HyAecvbp;Bất kì7HyAecvb ?
- PhảiqRxwXmpP .
-E4b9 Tầng hqRxwXmpPầm !
qRxwXmpPKhang nhqRxwXmpPíu mqRxwXmpPày nhqRxwXmpPư chưaE4b9 E4b9nghe rõ7HyAecvb lqRxwXmpPắm .
-&7HyAecvbnbsp;Gì ?
-&nqRxwXmpPbsp;Tầng E4b9hầm củE4b9a k7HyAecvbhu biệtE4b9 tqRxwXmpPhự !
Khang đơ7HyAecvb vàE4b9i giqRxwXmpPây ..7HyAecvb. rồiqRxwXmpP bE4b9ật cườ7HyAecvbi :
- E4b9Em qRxwXmpPđang nóiqRxwXmpP c7HyAecvbhuyện E4b9gì vậy?E4b9 TầnqRxwXmpPg h7HyAecvbầm nào?E4b9 7HyAecvbKhu biệ7HyAecvbt th7HyAecvbự 7HyAecvbnày s7HyAecvbao qRxwXmpP? KhôngqRxwXmpP đểqRxwXmpP Kh7HyAecvbang t7HyAecvbiếp 7HyAecvbtục gqRxwXmpPiả bE4b9ộ .7HyAecvb.. BăqRxwXmpPng 7HyAecvbđi vònE4b9g qRxwXmpPqua qRxwXmpP, lướtE4b9 qE4b9ua người7HyAecvb E4b9Khang 7HyAecvb, qqRxwXmpPua 7HyAecvbbàn m7HyAecvbáy .E4b9.. rồE4b9i đứE4b9ng 7HyAecvbtrước tủE4b9 kíE4b9nh lớnE4b9 7HyAecvbtrưng bàE4b9y sún7HyAecvbg E4b9... qRxwXmpP– KE4b9hang 7HyAecvbđã 7HyAecvbquay E4b9lại n7HyAecvbhìn, đầu7HyAecvb cậuE4b9 đqRxwXmpPang đặE4b9t r7HyAecvba nhữE4b9ng qRxwXmpPtình huốnE4b9g khE4b9ó lườqRxwXmpPng trước.
Băng lầnqRxwXmpP E4b9tay trêqRxwXmpPn E4b91 khoảngqRxwXmpP tườn7HyAecvbg trốngE4b9 cạnhqRxwXmpP chiE4b9ếc tủE4b9 lớnE4b9 7HyAecvb... nhE4b9ững nE4b9gón ta7HyAecvby lướ7HyAecvbt đE4b9i rqRxwXmpPất E4b9nhẹ, qRxwXmpPkhuôn E4b9mặt vôE4b9 cù7HyAecvbng tE4b9ập tE4b9rung nhưqRxwXmpP đểE4b9 cảqRxwXmpPm nhậE4b9n điềuqRxwXmpP 7HyAecvbgì đóE4b9 qRxwXmpP... qRxwXmpPChợt qRxwXmpPbàn qRxwXmpPtay khựngE4b9 l7HyAecvbại .7HyAecvb.. đE4b9ẩy dqRxwXmpPần ..E4b9. đẩy7HyAecvb mạnh7HyAecvb hE4b9ơn ..E4b9. 7HyAecvb1 mảnqRxwXmpPg tường7HyAecvb bE4b9ị đẩyE4b9 E4b9đi nh7HyAecvbư qRxwXmpP1 ô7HyAecvb qRxwXmpPcửa nE4b9hỏ đqRxwXmpPược lqRxwXmpPắp trE4b9ên qRxwXmpPtường kqRxwXmpPín míE4b9t v7HyAecvbà nhẵqRxwXmpPn m7HyAecvbịn 7HyAecvby 7HyAecvbnhư cảqRxwXmpP E4b91 bứ7HyAecvbc tườngE4b9 khqRxwXmpPông E4b9có chE4b9út g7HyAecvbì khiếnE4b9 ngườiE4b9 tqRxwXmpPa 7HyAecvbhoài n7HyAecvbghi. TrênqRxwXmpP bứcqRxwXmpP tườ7HyAecvbng hiE4b9ện E4b9ra qRxwXmpP1 ôE4b9 vuôqRxwXmpPng bằngE4b9 mặtqRxwXmpP báE4b9o qRxwXmpP, lắqRxwXmpPp ẩn7HyAecvb mộtE4b9 bảngE4b9 điện7HyAecvb tửqRxwXmpP gqRxwXmpPồm b7HyAecvbảng 7HyAecvbsố vàqRxwXmpP mà7HyAecvbn qRxwXmpPhình cE4b9ảm ứnE4b9g .E4b9.. qRxwXmpPBăng E4b9quay ngườiE4b9, Chấn7HyAecvb Kh7HyAecvbang 7HyAecvbđang nhìnqRxwXmpP nhỏqRxwXmpP bằngE4b9 vẻE4b9 mặt7HyAecvb qRxwXmpPcả ngạ7HyAecvbc nhiênqRxwXmpP lẫ7HyAecvbn một7HyAecvb chúE4b9t xqRxwXmpPét đoán.
- qRxwXmpPThực hiệnqRxwXmpP lờiE4b9 hứ7HyAecvba !
- Em đãE4b9 biết7HyAecvb ... 
-&nbspE4b9;Đừng hỏi7HyAecvb tại7HyAecvb E4b9sao !
Nh7HyAecvbìn và7HyAecvbo mqRxwXmpPắt B7HyAecvbăng E4b9, KhaqRxwXmpPng qRxwXmpPkhông cònE4b9 cáchE4b9 khác7HyAecvb ngoàE4b9i đqRxwXmpPầu hànqRxwXmpPg ... 
- Đã7HyAecvb thếqRxwXmpP nàqRxwXmpPy tqRxwXmpPa cũnE4b9g kqRxwXmpPhông giE4b9ấu qRxwXmpPem nữaqRxwXmpP .
E4b9Khang quaqRxwXmpPy ngườiE4b9 đến7HyAecvb bàqRxwXmpPn má7HyAecvby 7HyAecvb, E4b9khởi độngE4b9 l7HyAecvbaptop vàqRxwXmpP tqRxwXmpPruy E4b9cập vàoqRxwXmpP hệE4b9 thố7HyAecvbng a7HyAecvbn ni7HyAecvbnh .7HyAecvb.. KháqRxwXmpP nha7HyAecvbnh, KhE4b9ang E4b9bước lạiE4b9 phqRxwXmpPía BqRxwXmpPăng c7HyAecvbẩn t7HyAecvbrọng nhấqRxwXmpPn mật7HyAecvb mãqRxwXmpP trên7HyAecvb bảng7HyAecvb qRxwXmpPsố E4b9, r7HyAecvbồi đE4b9ặt t7HyAecvbay lêqRxwXmpPn E4b9màn hì7HyAecvbnh kE4b9iểm 7HyAecvbtra E4b9dấu vâE4b9n 7HyAecvbtay qRxwXmpP. E4b9Màn hìqRxwXmpPnh 7HyAecvbhiển qRxwXmpPđỏ 7HyAecvb“ M7HyAecvbatch”. LậpE4b9 tức,E4b9 chiếcqRxwXmpP tE4b9ủ 7HyAecvbkính lqRxwXmpPớn tE4b9ừ 7HyAecvbtừ chuyqRxwXmpPển độnE4b9g qRxwXmpP... qRxwXmpPLộ rqRxwXmpPa 7HyAecvb1 cử7HyAecvba qRxwXmpPkính dE4b9ẫn qRxwXmpPvào t7HyAecvbhang máyqRxwXmpP p7HyAecvbhía tr7HyAecvbong 7HyAecvb. BăngE4b9 hoà7HyAecvbn toàE4b9n khôE4b9ng qRxwXmpPbất ngờ7HyAecvb ..qRxwXmpP. E4b9nhìn K7HyAecvbhang .
- 7HyAecvbCùng vàE4b9o 7HyAecvbđi qRxwXmpP. Nếu7HyAecvb eqRxwXmpPm mE4b9uốn bE4b9iết .
Hai ngườiE4b9 cùE4b9ng bướcqRxwXmpP v7HyAecvbào th7HyAecvbang mE4b9áy qRxwXmpPtrong sE4b9uốt qRxwXmpPhình hộqRxwXmpPp. Trê7HyAecvbn bảng7HyAecvb sốqRxwXmpP cE4b9hỉ cóE4b9 E4b92 sốqRxwXmpP 7HyAecvb: qRxwXmpP1 E4b9và 27HyAecvb. NgE4b9ay khE4b9i KhaE4b9ng ấqRxwXmpPn E4b9số E4b92, cqRxwXmpPửa thanE4b9g máyE4b9 đóE4b9ng vàE4b9 cửa7HyAecvb phò7HyAecvbng ngủE4b9 17HyAecvb01 cqRxwXmpPũng tqRxwXmpPự qRxwXmpPđộng khép7HyAecvb E4b9lại, k7HyAecvbhóa vào7HyAecvb ổE4b9 E4b9, hệE4b9 th7HyAecvbống a7HyAecvbn qRxwXmpPninh trên7HyAecvb qRxwXmpPmáy 7HyAecvbcũng đ7HyAecvbể ch7HyAecvbế đ7HyAecvbộ đóng7HyAecvb tE4b9ạm qRxwXmpPthời vE4b9à E4b9hỏi lạiE4b9 mậtqRxwXmpP khẩqRxwXmpPu. Đươ7HyAecvbng nhiqRxwXmpPên 7HyAecvbtoàn bqRxwXmpPộ nhữngE4b9 điề7HyAecvbu E4b9vô cùngE4b9 tqRxwXmpPỉ mỉ,7HyAecvb cẩ7HyAecvbn th7HyAecvbận vqRxwXmpPà vqRxwXmpPô qRxwXmpPcùng b7HyAecvbảo mậtE4b9 nàE4b9y lqRxwXmpPà từ7HyAecvb bộ7HyAecvb nãoqRxwXmpP cE4b9ủa LâmE4b9 E4b9Chấn P7HyAecvbhong .


....
... E4b9Băng vàE4b9 KhaqRxwXmpPng cùngqRxwXmpP bước7HyAecvb trênqRxwXmpP 7HyAecvb1 cqRxwXmpPon đườngqRxwXmpP nhE4b9ỏ E4b9và xqRxwXmpPa tí7HyAecvbt, khôngE4b9 qRxwXmpPbiết phíqRxwXmpPa E4b9trước E4b9sẽ dẫnE4b9 tới7HyAecvb tậE4b9n đâu.7HyAecvb qRxwXmpPHai bêqRxwXmpPn qRxwXmpPlà 7HyAecvb2 qRxwXmpPlớp kín7HyAecvbh rắnE4b9 chắE4b9c 7HyAecvbcách âqRxwXmpPm, 7HyAecvbchịu lựcE4b9 7HyAecvbvà chE4b9ịu nhiqRxwXmpPệt. Tầ7HyAecvbng qRxwXmpPhầm dướ7HyAecvbi cqRxwXmpPùng rộng7HyAecvb 7HyAecvby 7HyAecvbnhư 7HyAecvb1 kqRxwXmpPhu E4b9biệt tqRxwXmpPhự qRxwXmpPdưới 7HyAecvblòng đất.7HyAecvb qRxwXmpPCon đườn7HyAecvbg Băn7HyAecvbg đanqRxwXmpPg qRxwXmpPđi chE4b9ia tầqRxwXmpPng hầ7HyAecvbm ấyE4b9 tqRxwXmpPhành qRxwXmpP2 kh7HyAecvbu vE4b9ực ... 
.7HyAecvb.. Bă7HyAecvbng dừng7HyAecvb châqRxwXmpPn 7HyAecvb... quaE4b9y ngườiE4b9 tiến7HyAecvb thêm7HyAecvb 7HyAecvb2 qRxwXmpPbước. qRxwXmpPTay đặqRxwXmpPt lêqRxwXmpPn kínhE4b9, m7HyAecvbắt BE4b9ăng thấyqRxwXmpP r7HyAecvbõ m7HyAecvbồn mộtqRxwXmpP cảnE4b9h tưởng7HyAecvb E4b9phía bên7HyAecvb qRxwXmpPkia tấm7HyAecvb k7HyAecvbính vácE4b9h ngă7HyAecvbn: nhE4b9ư E4b91 xưởngE4b9 qRxwXmpPsản xqRxwXmpPuất lớnqRxwXmpP vớqRxwXmpPi hàng7HyAecvb chụcE4b9 cE4b9ông nh7HyAecvbân ta7HyAecvby nghềqRxwXmpP ca7HyAecvbo và7HyAecvb 7HyAecvbhàng trE4b9ăm loạqRxwXmpPi thiế7HyAecvbt bE4b9ị, máyqRxwXmpP 7HyAecvbmóc phE4b9ức tạpqRxwXmpP ngổnqRxwXmpP 7HyAecvbngang E4b9. qRxwXmpPĐây làE4b9 nơiE4b9 chE4b9ế tạqRxwXmpPo vàqRxwXmpP s7HyAecvbản xuất7HyAecvb 7HyAecvbvũ kh7HyAecvbí dqRxwXmpPo KE4b9hang qqRxwXmpPuản lí,qRxwXmpP nhữngqRxwXmpP E4b9loại vqRxwXmpPũ khqRxwXmpPí tốiqRxwXmpP 7HyAecvbtân đE4b9ể bá7HyAecvbn qRxwXmpPcho cqRxwXmpPác nướcE4b9 chiếE4b9n E4b9tranh vớ7HyAecvbi lqRxwXmpPợi nhuậnE4b9 khổE4b9ng lồqRxwXmpP 7HyAecvb... BqRxwXmpPăng quaqRxwXmpPy ngườqRxwXmpPi lạiqRxwXmpP ..qRxwXmpP. bưqRxwXmpPớc đếqRxwXmpPn qRxwXmpPtấm qRxwXmpPkính 7HyAecvbngăn cáqRxwXmpPch phíaqRxwXmpP 7HyAecvbbên E4b9kia qRxwXmpP. HoE4b9àn qRxwXmpPtoàn E4b9khác cảqRxwXmpPnh tấpqRxwXmpP qRxwXmpPnập 7HyAecvbở kqRxwXmpPhu vự7HyAecvbc p7HyAecvbhía bE4b9ên kiqRxwXmpPa E4b9, đằngqRxwXmpP saqRxwXmpPu mặ7HyAecvbt 7HyAecvbkính làqRxwXmpP qRxwXmpP1 tqRxwXmpPhế g7HyAecvbiới t7HyAecvbĩnh lặngE4b9 nh7HyAecvbư khE4b9ông có7HyAecvb sự7HyAecvb sốngE4b9 E4b9. 7HyAecvb1 kh7HyAecvbe nướcqRxwXmpP cE4b9hảy xi7HyAecvbết chạy7HyAecvb thàqRxwXmpPnh E4b91 vòE4b9ng khéqRxwXmpPp kqRxwXmpPín qRxwXmpP, nhưE4b9ng mắt7HyAecvb thường7HyAecvb E4b9khó màqRxwXmpP thE4b9ấy đư7HyAecvbợc cáE4b9i 7HyAecvbvòng k7HyAecvbhép k7HyAecvbín ấyE4b9. BqRxwXmpPên tronE4b9g E4b9, E4b91 tòaE4b9 n7HyAecvbhà 7HyAecvbkhông khE4b9ác gìE4b9 mộtqRxwXmpP c7HyAecvbon quái7HyAecvb thúqRxwXmpP bqRxwXmpPọc sắtE4b9 qRxwXmpPkhổng qRxwXmpPlồ nốiqRxwXmpP liềnE4b9 E4b9từ đất7HyAecvb l7HyAecvbên E4b9đến trầE4b9n ca7HyAecvbo 7HyAecvb2 chụcqRxwXmpP E4b9m. CqRxwXmpPhỉ cóqRxwXmpP qRxwXmpPvậy qRxwXmpP, qRxwXmpPkhông mqRxwXmpPột dấu7HyAecvb hiệu7HyAecvb củaqRxwXmpP E4b9sự 7HyAecvbsống E4b9. E4b9Đương nqRxwXmpPhiên bênqRxwXmpP troqRxwXmpPng cáE4b9i tE4b9òa sắt7HyAecvb khổngE4b9 lồqRxwXmpP ấy7HyAecvb là7HyAecvb 7HyAecvbmột nhàqRxwXmpP mE4b9áy đặtqRxwXmpP E4b91 qRxwXmpPlò phảnqRxwXmpP ứE4b9ng hạE4b9t nhE4b9ân vớqRxwXmpPi h7HyAecvboạt độngE4b9 gầnE4b9 n7HyAecvbhư t7HyAecvbự độngqRxwXmpP hoà7HyAecvbn toàn.
Mắt BănE4b9g nE4b9hìn khôngqRxwXmpP qRxwXmpPrời 7HyAecvbcái toàn7HyAecvb n7HyAecvbhà khổn7HyAecvbg lồ7HyAecvb 7HyAecvb, kE4b9hông hề7HyAecvb nhạE4b9c nhiêqRxwXmpPn E4b9hay bànE4b9g hoàng.
- KqRxwXmpPhông phải7HyAecvb kqRxwXmpPho vàng7HyAecvb đâuE4b9. CũngE4b9 c7HyAecvbhẳng cqRxwXmpPó qRxwXmpPgì nghi7HyAecvbêm 7HyAecvbtrọng 7HyAecvbđến chE4b9ết người7HyAecvb cả7HyAecvb qRxwXmpP- Kh7HyAecvbang nóiE4b9 vớE4b9i cqRxwXmpPái vqRxwXmpPẻ E4b9thản mặc.
- XưởE4b9ng chếE4b9 ta7HyAecvbo E4b9vũ 7HyAecvbkhí v7HyAecvbà qRxwXmpPlò E4b9phản ứn7HyAecvbg hạtqRxwXmpP E4b9nhân !
Băng7HyAecvb quqRxwXmpPay ngườiqRxwXmpP lạE4b9i ..qRxwXmpP. nhE4b9ìn 7HyAecvbKhang. 7HyAecvbCậu qRxwXmpPđang trợn7HyAecvb tròE4b9n mắtE4b9 nhqRxwXmpPìn B7HyAecvbăng 7HyAecvb, khqRxwXmpPông tiqRxwXmpPn nổE4b9i qRxwXmpPlà tqRxwXmpPai mqRxwXmpPình vừa7HyAecvb nghe thấy gì .
- Bí mật ! Phi pháp ! Khu biệt thự là vỏ bọc hoàn hảo !
Chân Băng bước quay ngược về con đường đã đi , thực chất con đường này cũng chỉ chạy dọc theo 2 tấm kính vách ngăn. Muốn vào xưởng sản xuất hay lò chế tạo , phải vào bằng cửa khác.
Khang nhìn theo mái tóc dài ... đầu đang sắp xếp lại những suy nghĩ ... 
- Ý định thật sự của em là ... 
Băng dừng chân , nói, nhưng không quay lại
- Là sự lựa chọn! Hoặc tiếp tục trao đổi để hưởng lợi ... hoặc không ... để giữ kín bí mật khu biệt thự ... 
Mắt Khang chợt tối sầm xuống.
- Em quên lựa chọn thứ 3! Quy định của khu biệt thự là trừ khử kẻ ngoài biết về bí mật. Súng trong người ta ... có đạn đấy ... 
- Tùy ... – Chân Băng bước tiếp.
Bàn tay Khang đã lên gân, ngón tay chạm nhẹ vào khẩu súng trong áo ... Nhưng khuôn mặt đang tối sầm dãn ra ... Khang bật cười :
- Lâm Chấn Khang ... Lần đầu tiên mày bị qua mặt bởi 1 người con gái đấy ... Rốt cuộc thì ... em là ai và IQ của em ... là bao nhiêu vậy ????
... ... ... ...