Thiên thần bóng tối - Chương 32


... PARsCảnh vệPARs kjaGjhu biugVSệt thjF7Nự đưjF7Nợc jF7Nhuy ugVSđộng hjaGjết mứcPARs jF7Nđể xửjF7N líjF7N PARssự cốjaGj vàPARs đugVSưa khácjF7Nh rjaGja njaGjgoài cổngugVS jaGjan tzQ3Eoàn jF7N. ChẳugVSng cugVSó PARsai jaGjhiểu chuyjaGjện ugVSgì đãPARs xảPARsy jaGjra, vẻPARs nhPARsư vugVSừa cjaGjó độngjF7N đấugVSt nhPARsưng chỉPARs tjaGjhấy mọiugVS thjaGjứ vỡugVS choanjaGjg ugVSvà ugVSbốc chájF7Ny chjaGjứ chẳnPARsg thấyzQ3E mugVSặt đấtugVS runjaGjg chuPARsyển, jF7Ntóm PARslại ugVSlà tjF7Nhật zQ3Ekinh khủng!
Phía trjaGjong khjaGju ugVSbiệt thjF7Nự vẫjaGjn hoàjF7Nn toàugVSn ugVSyên tĩnhugVS .PARs.. KugVShang vừajaGj PARsvào zQ3Etrong jaGjphòng khugVSông hềjaGj biếtugVS cójaGj jaGjsự cốPARs xảyjaGj rzQ3Ea ... 
TrênjaGj dãjaGjy PARshành langPARs, PARs1 têugVSn cảnhjF7N vệjaGj cjaGjúi đầu.
- ĐjaGjừng thôngugVS bázQ3Eo gìjaGj ugVScho cậugVSu cả.ugVS TôijaGj sẽzQ3E tugVSự lugVSo liệu.
QjF7Nuản ugVSlí cPARsủa KhajF7Nng jaGjkéo tazQ3Ey HảiugVS ugVSBăng đi,zQ3E ugVSnhỏ khônjF7Ng chốngugVS jF7Ncự vàjaGj nugVSgoan ngoãnjF7N zQ3Eđi jF7Ntheo ..PARs. TzQ3Eên cjaGjảnh zQ3Evệ mặtjaGj đằngjF7N đằnjF7Ng jaGjsát khzQ3Eí hơiugVS quugVSay đầuPARs jF7Nnhìn tjaGjhe máijF7N tócjF7N BăjaGjng jF7N, ngườizQ3E đứngugVS ugVSim nzQ3Ehư phugVSỗng tPARsrong mộPARst chzQ3Eốc .jaGj.. ugVShắn ugVSnhận rPARsa njF7Nước miếnjF7Ng ugVSđang rớjF7Nt xuống.
.ugVS.. HzQ3Eành jF7Nlang jaGjkhu gjaGjiữa, jF7Nvắng lặugVSng. ChỉjF7N nghPARse tiPARsếng bướzQ3Ec chânjF7N chậmugVS vPARsà đềuPARs đềujF7N .PARs.. PhougVSng đanPARsg điPARs vPARsề phugVSía phugVSòng 1jaGj02. ĐằnjF7Ng zQ3Esau cáczQ3Eh vàjF7Ni zQ3Em .ugVS.. zQ3EYến jF7NChi PARscũng jF7Nđang điPARs tzQ3Ehep ..zQ3E. NhỏjaGj địnhzQ3E thzQ3Eăm dòjF7N ugVSvà thắcPARs jaGjmắc jF7Nvài điều,zQ3E nhưnzQ3Eg nhìjF7Nn PARscán vPARsẻ thảPARsn nhiênugVS jF7Nkhông chújF7Nt quzQ3Ean tâugVSm nhưPARs chẳngjF7N xảyzQ3E jF7Nra chuyệzQ3En gìjaGj jF7Ncủa zQ3EPhong jF7N, zQ3EChi lạPARsi thjF7Nôi ... 
-&nbszQ3Ep;Từ đjaGjó đPARsến giờjaGj ..jF7N. ugVSanh chẳnjaGjg jaGjnói vPARsới eugVSm câPARsu nàzQ3Eo .jF7N.. zQ3Ecó phảiPARs ejaGjm làzQ3E ngườjaGji jaGjthừa khôPARsng ?
NhưugVS mjF7Nọi lần,ugVS zQ3EChấn PhPARsong vẫzQ3En bướcjaGj jaGjvà khôngugVS cjF7Nó cjaGjâu trảjaGj lời.
-ugVS Anh .jaGj.. ghétzQ3E PARsem àjF7N ugVS? jF7N... VugVSì lầzQ3En trướcjaGj PARsem tựjaGj PARsý chạmugVS vPARsào đồugVS củugVSa anugVSh jaGj? jaGjEm xizQ3En lỗiPARs rồijaGj czQ3Eòn zQ3Egì ... 
jF7NPhong PARsvẫn nhưjaGj chẳngPARs nghjaGje thấyjF7N gìugVS jF7N... jF7NChi ugVSbỗng chạyPARs nhjF7Nanh lênzQ3E phíajaGj trưzQ3Eớc, đứPARsng ngaugVSy trướcjF7N PhojF7Nng ngánjF7Ng đườngjF7N .
-&njF7Nbsp;Em đjF7Nang njaGjói chuugVSyện vớijaGj zQ3Eanh đấy!
ĐôizQ3E mPARsắt vjF7Nô hồnjF7N nhjF7Nìn tjaGjhẳng vàPARso ChjaGji .PARs.. zQ3Erồi từjaGj từPARs liếzQ3Ec đjaGji chjF7Nỗ khác.
-&nbugVSsp;Hoàng YếnPARs zQ3EChi từjaGj bézQ3E tơizQ3E gugVSiờ jaGjchưa bajF7No gPARsiờ khôngjF7N jF7Ncó đượcjF7N thứzQ3E jaGjmình muốn.ugVS AnjF7Nh czQ3Eứ tảngPARs ljF7Nờ ejaGjm đijaGj ..zQ3E. sẽjF7N nhanPARsh thôjF7Ni, ejF7Nm sugVSẽ làzQ3Em augVSnh phugVSải zQ3Echú jaGjý tzQ3Eới ugVSsự cózQ3E mặtjF7N củugVSa emzQ3E. NugVShìn PARsem đjF7Nây nàyugVS! NzQ3Ehìn em!
CáPARsi cáczQ3Eh PARsra lugVSệnh ugVSnhư trjaGjẻ cojaGjn củjF7Na PARsChi kPARshông làmugVS PhzQ3Eong mjF7Nảy mayPARs. CzQ3Eậu PARsbước sanPARsg vàjaGj tiếjaGjp tụcjF7N điugVS, ugVSlướt quugVSa nPARsgười CugVShi ..jaGj. ChzQ3Ei qzQ3Euay phắtjaGj lại:
- Em nzQ3Eói jaGjrồi đấy.EmzQ3E sẽjF7N lugVSàm aPARsnh thuộcugVS vjF7Nề em!
PhonugVSg đưajaGj taugVSy chỉnPARsh lạzQ3Ei taugVSi phzQ3Eone PARs, jF7Nchân zQ3Evẫn bướcPARs ... 

.PARs.. PhzQ3Eòng 10ugVS1 ... 
KhjaGjang jF7Nném phănPARsg cuốnjF7N tjF7Nạp chPARsí xuốngjF7N đấzQ3Et, dựaPARs PARsvào thàjaGjnh đầujaGj jF7Ngiường, ugVScó vẻzQ3E khóugVS czQ3Ehịu ... 
zQ3E- Phải zQ3Erồi! PhảijaGj vuugVSi cugVShứ jF7N... SẽPARs khôjF7Nng phảijaGj ljF7No bọzQ3En hPARsải qujaGjan tronugVSg nướcjaGj nữa.CònPARs đưjF7Nợc jaGjcha PARskhen vìugVS mốPARsi zQ3Equan hệjF7N tốtugVS PARsđẹp ugVSvới ugVSnhà UyjF7Nliam ..jaGj. MugVSọi chuyPARsện thPARsật thuậnugVS PARslợi nPARshư vPARsàng từugVS jF7Ntrên tzQ3Erời jaGjrơi jaGjxuống cònzQ3E gìzQ3E ..jF7N. MPARsà đzQ3Eâu cójF7N mấtjF7N mPARsát gjF7Nì nhiềuPARs .jF7N.. CjF7Nhỉ lugVSà jF7N1 đứajF7N ugVScon gáiPARs bỏugVS côjaGjng sứjF7Nc bjaGjèo bọzQ3Et jF7Nnuôi ugVS4 nzQ3Eăm nPARsay ..jF7N. qujaGjá hjaGjời ..PARs. zQ3Ethật quPARsá hờijaGj ... 
MjaGjiệng thPARsì PARsnói ugVSto jaGjnhư tjaGjhế nhưnjF7Ng trzQ3Eong đầujaGj KhajaGjng lúzQ3Ec nàjF7Ny ugVSkhông chỉjF7N cugVSó nhữngjF7N sujF7Ny ngzQ3Ehĩ ấyPARs .jF7N.. jF7NHình PARsảnh chugVSợt ùazQ3E vềjF7N tugVSrong tâjF7Nm jF7Ntrí cậjF7Nu, ljF7Nà jaGjkhuôn mặzQ3Et BăngzQ3E ugVSlúc nhỏugVS kPARséo nugVShẹ tajF7Ny KhanjF7Ng ởPARs bzQ3Eữa tzQ3Eiệc, ánhjaGj mắtjaGj nhưjaGj muốnzQ3E KhugVSang đugVSừng đizQ3E, jaGjđừng bỏugVS nzQ3Ehỏ lạizQ3E ..PARs. KhajF7Nng gizQ3Eơ bànPARs jF7Ntay mzQ3Eình lênjaGj .PARs.. NPARshớ ugVSra rằnPARsg đójF7N ugVSlà ugVSlần đầuzQ3E tiugVSên BăngjaGj cjF7Nhủ độzQ3Eng túugVSm lấyPARs tugVSay PARsKhang .ugVS.. VậyjF7N jaGjmà cậjF7Nu jF7Nđã gzQ3Eiật PARsra PARsvà bướzQ3Ec jF7Nđi vôugVS tìnhugVS ..ugVS. KhugVSang jF7Nôm đầugVSu jaGj... BỗjaGjng cậuPARs jF7Nquay người,jaGj dướnzQ3E zQ3Elên đậpjF7N uzQ3Eỳnh vzQ3Eào czQ3Eái lojaGja đanjaGjg phátPARs nhạcjaGj ầmzQ3E ĩPARs cugVSho nóugVS tugVSắt ngấmzQ3E luPARsôn ... 
jaGj- Lâm ChugVSấn KhPARsang PARs! jaGjMày đPARsiên rồizQ3E, điênugVS thậjaGjt rồi.ĐốijaGj zQ3Evới màyPARs đàPARsn bjaGjà PARskhông jaGjlà jF7Ngì hếtjF7N .jaGj.. màugVSy sốngPARs jaGjvì zQ3Eđiều gìugVS cjaGjhứ ..ugVS. cjF7Nô PARsta khôPARsng jF7Nlà gìjaGj hếtzQ3E ..jF7N. chỉjaGj ugVSvì màyjF7N kzQ3Ehó jaGjchịu jF7Nkhi chưaugVS jF7N1 jaGjlần chugVSiếm đPARsoạt thjaGjôi ... 
TrjaGjong đầujF7N KhugVSang, nhjaGjững hìnugVSh ảnhugVS PARscứ hiệjaGjn jF7Nlên tuzQ3Ea PARsđi rõjaGj nzQ3Eét nhưugVS jaGj1 cuốnjF7N băugVSng .zQ3E.. lúcjF7N BjF7Năng PARsngủ jaGj, lúcPARs BăzQ3Eng ăugVSn PARs... lzQ3Eúc bjF7Năng zQ3Ebó vjaGjết thưzQ3Eơng chzQ3Eo cậjaGju ugVS... jaGjlúc ... 
- Delete! DejaGjlete! ThjaGjế zQ3Egian khPARsông thiếjF7Nu đànzQ3E bàzQ3E ..PARs. cPARshỉ jF7Nlà zQ3E1 trjF7Nò tjF7Niêu jaGjkhiển jaGjthú vịjaGj .zQ3E.. delejF7Nte! ... 
- Anh!
Khang mởjF7N mắt,ugVS nhìugVSn raugVS.1 cPARsô gugVSái vớugVSi chiếjaGjc zQ3Esơ jaGjmi nhzQ3Eẹ nhzQ3Eàng bzQ3Eung zQ3Evài khuzQ3Ey ugVSngực vàPARs chiếcjF7N vugVSáy PARsngắn njF7Ngang đùi.
-&nPARsbsp;Anh zQ3Egọi pjaGjhục jaGjvụ củajF7N PzQ3Eady phảjF7Ni kjF7Nhông ạ?NgườizQ3E ngoàiPARs cổjF7Nng chjaGjo jaGjem vào.
KhanugVSg jaGjnhìn ugVSchằm jaGjchằm cjaGjô gáiPARs, kugVShi hPARsam muốzQ3En trỗPARsi dậyjaGj ..jF7N. cjaGjậu szQ3Eẽ quêPARsn đưugVSợc nhữugVSng điềuugVS khóPARs chịu.
- 90-62-86ugVS. KjF7Nhông tệ.Tên?
-&nPARsbsp;Hanna PARsQuyên ạ.
- Tuổi?
-&nbsjF7Np;19 ạ
- CởijaGj hếjF7Nt ra!
- Dạ?
-&nbspugVS;Tôi bảPARso cởizQ3E ugVShết ra.HoặcugVS jaGjlà trênPARs ngườijF7N khôngPARs mzQ3Eặc gjF7Nì jF7Nvà lạjF7Ni đâugVSy zQ3Ehoặc jF7Nlà cújF7Nt về.
NhjaGjư PARs1 cájF7Ni mjF7Náy, zQ3Ecô tPARsa tháougVS khuzQ3Ey áugVSo vàjF7N ljaGjần lượjF7Nt trúugVSt bỏPARs jaGjy phụczQ3E .ugVS.. KhanjaGjg zQ3Evẫn zQ3Enhìn cjF7Nhằm PARschằm, nPARshư PARsđã nóPARsi, đójF7N zQ3Elà cjF7Nách KhazQ3Eng quêzQ3En đjaGji czQ3Ehuyện khózQ3E chịu.
PARs... jF7NNgoài jaGj3 czQ3Eăn pjF7Nhòng jaGjcủa jF7N3 cjaGjậu cjaGjhủ rộjF7Nng zQ3Enhư nhữngPARs cjaGjăn ugVSnhà thựPARsc sựzQ3E, khjF7Nu PARsB cònjaGj jaGjcó jaGjvài chụjF7Nc cănPARs phòngzQ3E ugVSnhỏ hơnjaGj đượcjF7N PARsxây jaGjdựng njF7Như tjF7Nrong kháczQ3Eh sạn.
ugVSPhòng 82.
Băng đangjaGj ngPARsồi trzQ3Eên giườugVSng ugVS, dzQ3Eù vẫnugVS khugVSoác cugVShiếc ájaGjo vesjF7Nt dàizQ3E nhugVSưng njF7Người jaGjco rPARso vjaGjì lạnh.PARs VijaGjên ZkugVSilico hồizQ3E chijF7Nều đPARsã sjF7Nắp hếjF7Nt tácjaGj djF7Nụng jF7N... TjaGjừ pjaGjhòng tắmzQ3E, qzQ3Euản lPARsí PARscủa jaGjKhang cầPARsm tPARsheo chiếPARsc áoPARs sjaGjơ mugVSi .PARs.. PARsHắn bướugVSc ljF7Nại phíPARsa giường.
- MặcPARs thêmugVS vàoPARs đi.
zQ3EBăng đPARsưa jF7Nbàn tajF7Ny hơjF7Ni rzQ3Eun zQ3Erun rjF7Na nhậnjF7N lấyjaGj, tPARshấy PARskhông cầnPARs thiếtugVS phjF7Nải cPARsảm ơn.QuảnjF7N lPARsí qjaGjuay rPARsa zQ3E... zQ3Elại cjF7Nhiếc tủzQ3E lạnugVSh lấjF7Ny hugVSộp sữaPARs vjF7Nà gPARsói bájF7Nnh ngọt.
- TjaGjôi khugVSông jF7Nhay ănjF7N lắmPARs nênPARs PARschỉ cPARsó jaGjvậy thôugVSi.Đói rồiugVS jF7Nphải khjF7Nông ?
BPARsăng lắPARsc đầu.
-&nbspjaGj;Vẫn tzQ3Ehích kiệmugVS lờiugVS ugVSnhỉ. LạPARsnh ugVSà ?
Tay ôzQ3Em lấPARsy đjF7Nầu gốjaGji, ngugVSười jF7NBăng ugVSbắt đầujF7N rzQ3Eun jF7Nlên, PARsnhỏ kPARshông đjaGjem tPARsheo ZPARskilico .
-&nbszQ3Ep;Biết rồi.PARs jaGjKhông lắcugVS đầuPARs tứcjF7N lzQ3Eà đzQ3Eúng.Hôm naugVSy cPARsũng đjaGjâu cóugVS lzQ3Eạnh lắm.NhìnjF7N zQ3Ecô nhugVSư nhugVSiệt độjaGj đangzQ3E âmjaGj vậy.
Hắn jF7Nvới lấyzQ3E chiếcugVS điềuzQ3E khzQ3Eiển tăzQ3Eng nhiệjF7Nt ugVSđộ củjaGja điềuzQ3E hòazQ3E ... 
-&nbspjaGj;Không tugVShể zQ3Eở chỗjaGj tôiPARs jF7Nqua đêmPARs đjF7Nâu.Nếu ugVSổn rồiugVS tugVSôi sugVSẽ đưajF7N vềjF7N phònugVSg cậujaGj cả.
BănzQ3Eg lắczQ3E đugVSầu quầzQ3Ey quậy.
ugVS-Ừ. CôjaGj bịPARs jF7Nbán PARsđi rjF7Nồi ugVS... zQ3Eà, tzQ3Eôi khôngzQ3E cóugVS ugVSý đózQ3E .jF7N.. NếuzQ3E khônzQ3Eg cóugVS sjaGjự cugVSố xảyugVS zQ3Era ugVSở bữajF7N tiệc,PARs chắcugVS chắnugVS jaGjDavinci jF7Nsẽ khjF7Nông chzQ3Eịu vềzQ3E ugVStay khônugVSg đâu.PARs khôngjF7N muốjaGjn điPARs theugVSo hắugVSn pjaGjhải zQ3Ekhông ?
BănjaGjg jF7Nim lặng.jF7N Ukm.jaGjkhông lắcjaGj đầPARsu làzQ3E đồjF7Nng jaGjý .
-&nbjF7Nsp;Cậu cảjaGj chjaGjắc chưPARsa biếtzQ3E cPARshuyện xPARsảy jF7Nra ..PARs. TôzQ3Ei vjaGjẫn chjF7Nưa tjaGjìm đượcjF7N nguyênPARs ugVSnhân củugVSa sựPARs cốugVS ..jF7N. czQ3Eó gìPARs đóPARs rấjF7Nt kìzQ3E lạ,zQ3E ngjaGjuồn điệnjF7N bịugVS pugVShá hỏjaGjng nhưngjF7N lạijF7N khônjF7Ng ugVSgiống bịjF7N chậzQ3Ep điugVSện PARsthông thPARsường. GiốngzQ3E mộtjaGj vugVSụ độngPARs jaGjđất hơugVSn, nhjaGjưng jaGjmặt PARsđất zQ3Elại khjF7Nông ruzQ3Eng chuyển,zQ3E khôPARsng PARslẽ tạizQ3E ugVS... (đugVSịnh jaGjnói vzQ3Eề lPARsò phảPARsn ứjF7Nng) jaGj... mugVSà thzQ3Eôi, zQ3Ecoi PARsnhư vjF7Nận majaGjy củajaGj cjF7Nô ..jF7N. ĐPARsịnh sẽugVS sao?
BăngugVS ugVSim lặnjF7Ng, cjF7Nhưa PARsbiết tugVSiếp thejaGjo nêzQ3En jF7Nlàm gì.
QuảnPARs ugVSlí ugVScủa KPARshang nugVSgồi xuốnzQ3Eg jF7Nđất, dựaugVS zQ3Evào tjaGjhành giường,jaGj zQ3Etay cầmzQ3E ljaGjon nugVSước ngọtzQ3E uống.
-zQ3E Ông chủjaGj sắpzQ3E PARsvề tớPARsi jF7Nrồi .jF7N.. jF7Ntôi sẽugVS jF7Nbáo cájaGjo chuyệnugVS nàzQ3Ey. DjF7Nù gjF7Nì côPARs cũnugVSg jaGjdo ônugVSg zQ3Echủ mzQ3Eang về,zQ3E nhưnPARsg tôjF7Ni njF7Nghĩ ôzQ3Eng chủzQ3E tájaGjn tjaGjhành jF7Nquyết địnhPARs nàugVSy củPARsa cậuPARs ChấzQ3En PARsKhang ... 
-PARs Tôi đãzQ3E nójF7Ni rồizQ3E phzQ3Eải kjaGjhông PARs. VớijaGj PARscậu PARsKhang, mụcjF7N tizQ3Eêu, quyềnugVS jaGjlực, địajaGj jF7Nvị jaGjlà nhữngjF7N điềuugVS quajaGjn trọnjaGjg nhấtjF7N. ugVSCậu sẽzQ3E vPARsứt PARsbỏ tấtugVS ugVScả, bấtjaGj chấpugVS thzQ3Eủ đugVSoạn zQ3Ekể czQ3Eả ljaGjà cưjaGjớp đzQ3Ei sinjF7Nh mạPARsng ngườijF7N cậujF7N yêugVSu đPARsể jaGjđạt đPARsược nójF7N. ..TôPARsi .zQ3E.. thậtjF7N ugVSsự jF7Ntò mòjF7N vềjF7N zQ3Ecô .zQ3E.. côjaGj khôngugVS phảnzQ3E đốPARsi vijF7Nệc trởPARs thugVSành ngườijF7N cjF7Non gPARsái cugVSủa cậPARsu zQ3Ecả lugVSà zQ3Evì điềzQ3Eu gìjaGj? ChắjaGjc chzQ3Eắn kjF7Nhông phảizQ3E vìzQ3E tìnugVSh cảmjaGj pjaGjhải jaGjkhông ..ugVS. kPARsể cảzQ3E vPARsới cjF7Nậu jF7NChấn jF7NNam ugVS... tôijaGj kugVShông hiPARsểu nổizQ3E cugVSô jF7Nlà cjaGjon ugVSngười thếugVS njF7Nào .ugVS.. cjF7Nô đjF7Nang njaGjghĩ gugVSì ..zQ3E. nhưngzQ3E ..jaGj. jaGjcó ugVS1 điềujF7N ugVStôi chắcjaGj chắnPARs ..zQ3E. mỗzQ3Ei lầnzQ3E nhìnzQ3E côjaGj .zQ3E.. tấtjaGj cugVSả nzQ3Eghi ngờugVS xzQ3Eét zQ3Eđoán củajaGj tôjF7Ni biếugVSn mất,jaGj thjaGjay vjaGjào là…jaGj. jaGjsự rujF7Nng độnzQ3Eg khôngPARs kiềmjaGj chếugVS đượcjaGj ..jF7N. củugVSa tráizQ3E ugVStim ... 
QzQ3Euản lízQ3E cjaGjủa KjF7Nhang quugVSay zQ3Engười ugVS... TPARsrên giưPARsờng, jaGjBăng đãjF7N nằjaGjm xuzQ3Eống ngủjaGj zQ3Etừ lúcjF7N ugVSnào. TugVSay quảnPARs jaGjlí jaGj... tjaGjừ từjF7N PARsđưa bàjaGjn zQ3Etay jF7Nlên .ugVS.. nhưnjaGjg nóPARs rụjF7Nt lạugVSi tzQ3Erước khPARsi làmzQ3E tzQ3Ehêm đijF7Nều gzQ3Eì tugVSrong PARsý nghĩjaGj PARscủa jF7Nhắn ... 
...
jF7NHơn nửajaGj đêmjaGj zQ3E, LâmzQ3E CPARshấn zQ3EĐông ugVSngồi xugVSuống ugVSghế, dựugVSa jF7Nlưng vzQ3Eào, cóugVS PARsvẻ ugVShơi mệtzQ3E sajaGju jF7N1 pjaGjhi vụjF7N lớn.
- Ta ngjaGjhe PARsqua tìnugVSh hìjaGjnh rồi.NóijF7N vềjaGj sựjF7N việcjF7N chíPARsnh đi.
-jaGj Em nghĩzQ3E ljaGjà ôngzQ3E chugVSủ tájF7Nn thjaGjành vớijF7N cjF7Nậu jF7Ncả vềPARs vjF7Nụ jaGjtrao đổzQ3Ei zQ3Evới DavincjaGji UPARsyliam PARs, zQ3Echúng tjF7Na quugVSá hời!
-&nbzQ3Esp;Không dễugVS dàngzQ3E PARsvậy đâu.NgươiPARs monugVSg điềuzQ3E đózQ3E jF7Nxảy zQ3Era phảijaGj khôngjaGj ?
PARs- Ông chzQ3Eủ hiểuzQ3E đượczQ3E ugVSrồi thPARsì ejF7Nm cũngjF7N khôPARsng jaGjcần PARsbiện mjaGjinh nữugVSa. ĐưugVSơng nhiêjaGjn làPARs zQ3Eem PARsmuốn jF7Ncon ugVSbé ugVSđó biPARsến jaGjmất khỏPARsi PARskhu jaGjbiệt thự.
- NugVSgươi đãzQ3E quênPARs vềugVS jaGjmục đícjaGjh củugVSa PARsta jaGjkhi đugVSưa côjF7N bPARsé zQ3Evề sao?
- jaGjCô tPARsa quugVSá qzQ3Euỉ quyệtzQ3E. KhôngjaGj thểzQ3E hiểjaGju nzQ3Eổi côugVS zQ3Eta đanjaGjg tínugVSh zQ3Etoán điềzQ3Eu gì.
- Chấp nhậzQ3En zQ3Etrở thàjaGjnh ngjaGjười củjaGja thằnzQ3Eg CjaGjhấn KhjF7Nang jaGj, jaGjcô bPARsé liềuzQ3E lĩjF7Nnh PARshơn tzQ3Ea tưugVSởng jaGj... chắPARsc côPARs jaGjbé jF7Nđã biugVSết vềPARs jaGjnhững jaGjnguy hiểmjF7N pugVShải thửjF7N jF7Nđúng khônzQ3Eg ?
- HếtzQ3E cậzQ3Eu zQ3Eba lạijaGj sanzQ3Eg cậPARsu cả,PARs jF7Ncô tugVSa zQ3Eđúng làjF7N zQ3E1 ugVScon hồjaGj ly.
-ugVS Vậy lzQ3Eà ngươjF7Ni đzQ3Eang chjaGjo rjF7Nằng ChPARsấn KhzQ3Eang sẽPARs sậpjF7N bPARsẫy tiếpzQ3E theo?
-&nbsjF7Np;Hoàn jF7Ntoàn kPARshông ạ.ViệcugVS trjaGjong bữazQ3E zQ3Etiệc PARshôm ugVSnay đjF7Nã chzQ3Eứng minzQ3Eh điềuugVS đó.zQ3E CPARsậu PARscả chẳjaGjng cjF7Noi ugVS1 đugVSứa coPARsn gáPARsi nàoPARs rjaGja gzQ3Eì. CôjF7N jF7Nta cũngzQ3E cPARshẳng ugVSlà gugVSì kzQ3Ehi bịPARs đemjF7N bzQ3Eán kzQ3Ehông PARsdo dựzQ3E nhưjF7N vậy.
zQ3E- Ta khônzQ3Eg hềzQ3E ngạjF7Nc PARsnhiên vềjaGj qujaGjyết địnhjF7N đjaGjó củajaGj zQ3Ethằng cảjaGj. NjF7Nhưng zQ3Eta chắzQ3Ec côPARs jF7Nbé sẽzQ3E khônugVSg đểjF7N yjaGjên jF7Ncho mọiPARs chuyzQ3Eện djaGjiễn jaGjra đPARsâu. Còn…ugVS sựzQ3E cốzQ3E jF7Nkhó jaGjhiểu đPARsó .PARs.. tjaGja cũnPARsg đanPARsg sujaGjy nghĩjaGj. TPARsrên camjF7Nera PARsghi hìPARsnh .zQ3E.. jaGjcó jaGjsự cójaGj mặtzQ3E czQ3Eủa cp!
- Cậu hjF7Nai thìzQ3E vẫnugVS vậjaGjy mà.jF7N TugVSrời cugVSó sPARsập cũjF7Nng ugVSkệ thôijaGj ạ.
- jF7NCó vẻjaGj nhưngPARs cPARsái vẻPARs phớugVSt jaGjđời củaugVS nPARsó PARsđã ljF7Nàm jF7Ncon gájF7Ni cjF7Nủa HojaGjàng zQ3EBá NjF7Nguyên chzQ3Eết mệPARst rồizQ3E ... 
- ugVSEm lạPARsi đãugVS nugVSghĩ ngugVSười HjF7Noàng YugVSến PARsChi nhjF7Nắm đếnjF7N jF7Nlà cậuzQ3E cjaGjả PARs... zQ3ENhưng hômPARs naugVSy eugVSm đểzQ3E ýjaGj thấyjaGj ..PARs. côzQ3E tzQ3Ea vàjF7N cậuPARs hugVSai PARs... khájaGj thâPARsn mjF7Nật ạ.
- NgươizQ3E jF7Nnghĩ sPARsao vềugVS ugVSmối quzQ3Ean hệugVS ugVSnày ?
-&nbszQ3Ep;Nếu jaGjcậu haugVSi nắmPARs đưjF7Nợc zQ3Econ gáugVSi HoànugVSg BjF7Ná NzQ3Eguyên trozQ3Eng tPARsay thjaGjì zQ3Elà jaGj1 lợugVSi tugVShế lớnjaGj ugVSrồi. jaGjEm bjaGjiết cjF7Nậu hazQ3Ei jaGjlà ngườijaGj chjF7Nẳng cPARsần gPARsì jF7N... nhưngzQ3E đâyjaGj lzQ3Eà lầnjaGj đầPARsu tiênugVS czQ3Eậu chấpjF7N nhậnugVS PARs1 đứaugVS PARscon ugVSgái ởPARs gzQ3Eần thzQ3Eế jaGjmà khôjF7Nng hềugVS phảnPARs ứnPARsg gjF7Nì. NgạczQ3E nugVShiên quzQ3Eá mứjaGjc ạ!
-&nbspugVS;Còn nhPARsiều điềuzQ3E khiếjaGjn nzQ3Egươi phugVSải ngPARsạc nPARshiên nữzQ3Ea. NgươiPARs quênjaGj rằPARsng thjF7Nằng czQ3Eon chẳngjF7N –ugVS cjF7Nần jaGj- gìzQ3E củzQ3Ea PARsta lugVSà khjF7No bájaGju sởugVS PARshữu củajF7N riênzQ3Eg tzQ3Ea! CjaGjhuyện vềugVS côjaGj zQ3Ebé thzQ3Eú jaGjvị jaGjấy, jF7Nta sẽzQ3E khjaGjông nhúugVSng tajF7Ny vàugVSo. NjaGjếu cjF7Nô bjF7Né jaGjđể mjF7Nình dễugVS dàngjaGj bPARsị bugVSán jF7Nnhư vPARsậy, vớijF7N ugVSta, zQ3Ecô ugVSbé vugVSô giázQ3E trị.
Tên cậnjaGj vzQ3Eệ chạyzQ3E vàPARso zQ3E, cújF7Ni đầu:
-&nbsPARsp;Ông chủjF7N.1 côjaGj gzQ3Eái xưnugVSg PARstên jF7NHoàng YPARsến ChugVSi jF7Nmuốn gặpugVS ạ.
- ỒjF7N .ugVS.. thậPARst bấjaGjt ngờzQ3E. zQ3ECho vào.
- VậPARsy ejaGjm jaGjxin phépjaGj lzQ3Euôn ạ.
... ... 
- CôzQ3E PARsgái trẻ.jF7N LầjF7Nn đầPARsu zQ3Egặp mặt.
- CjF7Nháu cjaGjhào bácugVS! ChắugVSc bzQ3Eác đãugVS njF7Nghe vềugVS cháuPARs jF7Nrồi nênzQ3E chájF7Nu khôngzQ3E gjaGjiới tjaGjhiệu nữPARsa. jF7NCháu vjF7Nào PARsđề lugVSuôn ạ.
- ĐúngzQ3E làjaGj jF7N1 djF7Nu họPARsc sjaGjinh, cáchzQ3E ănPARs njaGjói ugVSrất tựugVS tjF7Nin jF7Nvà khjaGjoáng đạt.
-&nbspugVS;Cảm ơnugVS vjF7Nì lờijaGj kugVShen, cháujF7N njaGjghe jaGjnhiều ngưzQ3Eời jF7Nnói vjaGjậy rồi.
-PARs Thế nàyjF7N thzQ3Eảo njF7Nào HPARsoàng zQ3EBá NgPARsuyên rấtzQ3E PARstự hàzQ3Eo vềPARs cjF7Non PARsgái mìnhjaGj. VừazQ3E xiPARsnh đẹpugVS lạjaGji thôPARsng PARsminh ..jaGj. ĐượczQ3E jF7Nrồi jaGj. ChájF7Nu bảjaGjo nóPARsi jF7Nthẳng vàoPARs ugVSvấn đềPARs PARsmà .jF7N.. PARsCháu muốjaGjn gì?
- MuốjaGjn aPARsnh ChPARsấn Phong!
MugVSột zQ3Enét njF7Ngạc nhjF7Niên lẫugVSn vjaGjui thíjF7Nch hiệnugVS lêzQ3En tPARsrên mặtugVS LâmjaGj ChấnjF7N ĐônugVSg .ÔPARsng bPARsật cườugVSi ... 
- Đúng ugVSlà gijF7Nới PARstrẻ bâyjF7N giờjF7N jaGj... thẳngugVS ugVSthắn lắmPARs !
- ChájF7Nu nghugVSĩ zQ3Egì tugVShì PARsnói vậyjaGj thôPARsi. TrướcPARs giPARsờ cháuugVS chugVSưa ugVSbao giờPARs từPARs bPARsỏ thứjaGj mìnugVSh muốn,jF7N bằngzQ3E PARsmọi zQ3Ecách jF7Nsẽ cóPARs bằnugVSg được.ugVS CònzQ3E zQ3Enếu khônPARsg thểjF7N cójaGj đượcjF7N thjaGjì cjaGjháu zQ3Esẽ làjaGjm chjF7No kzQ3Ehông zQ3E1 aPARsi cóugVS đưjF7Nợc nữaugVS ạjaGj .
-&njF7Nbsp;Tuyệt zQ3Elắm jF7N... cháujF7N giốngjaGj PARsta !
-&jF7Nnbsp;May jaGjlà bjaGjác khjF7Nông khjaGjó chịjaGju vìPARs cháu.jF7N KjF7Nể jF7Ncác bzQ3Eác khônugVSg thícjF7Nh cugVSháu jaGjthì chugVSáu jF7Ncũng khôngugVS jaGjtừ jF7Nbỏ anjF7Nh ChấnjF7N PhojF7Nng đPARsâu ạ!
-&njaGjbsp;Ồ khôPARsng ugVS. zQ3ETa kugVShông ghéjaGjt cháujaGj ..zQ3E. NgượcugVS lạPARsi, tjF7Na cũjF7Nng rugVSất mPARsuốn cjF7Nháu vớijF7N ugVSthằng cugVSon tPARsa thàzQ3Enh đôi.
-&nbjaGjsp;Thật jaGjsao ạ?
-&nbPARssp;Ta khugVSông nPARsói chơi!
-&nbjaGjsp;Vậy cảzQ3Em ơnjF7N bájaGjc trước.
- NjF7Nhưng ..ugVS. thằzQ3Eng zQ3Econ tPARsa, cảzQ3E thằngjaGj cảjaGj vàjaGj tzQ3Ehằng hajF7Ni, đềujaGj jaGjlà nzQ3Ehững tênPARs kjF7Nhó chiềjaGju đấy.
zQ3E- Cháu bijaGjết PARsạ. zQ3ENhưng zQ3Eđiều đjF7Nó chẳzQ3Eng làjF7N jF7Ngì. ĐượPARsc bácugVS zQ3Echo phzQ3Eép thìPARs cànugVSg tPARsốt ... 
-&nbsugVSp;À jF7N... hjaGjôn sựugVS giữjaGja cPARsháu vzQ3Eà cugVSon trazQ3Ei ThưjF7Nợng ngugVShị sĩzQ3E ... 
-&nbspjF7N;Cháu hủyjaGj zQ3Erồi ạPARs. HắnugVS lzQ3Eà ugVS1 kẻugVS nhPARsu nhzQ3Eược PARsvà bấPARst tàiPARs .
ugVSLâm ChzQ3Eấn ĐônPARsg hơiugVS mzQ3Eỉm cườijF7N ..jaGj. mugVSọi chuyzQ3Eện đềujaGj đãjF7N tPARsrong dựugVS tínhjaGj cPARsủa ôjF7Nng. ChjF7Nấn PhonPARsg vjF7Nà YếPARsn ChzQ3Ei qujF7Nan hPARsệ PARstốt thìzQ3E ôugVSng vàjF7N HojF7Nàng jaGjBá jaGjNguyên cjaGjũng jF7Nsẽ nhưzQ3E vậyugVS. ThêmzQ3E vjF7Nào, PARsông đugVSã giánugVS tiếPARsp cắtPARs đứugVSt mốPARsi ugVSquan zQ3Ehệ củaugVS HoPARsàng jaGjBá NguyênPARs vàjF7N ThượngzQ3E ngzQ3Ehị jF7NObanrad. QủPARsa zQ3Elà PARs1 zQ3Emũi tugVSên trúngugVS jaGj3 đícPARsh ..PARs. GiờPARs cjF7Nhỉ cònPARs chjF7Nờ jF7Ncách xửzQ3E xjaGjự jF7Ncủa ChPARsấn PhjaGjong thôi.


... 5zQ3Eh sPARsáng. CjF7Nhuông dPARsi độngugVS réoPARs jF7Ninh ỏi.ugVS KPARshá bPARsực PARsmình zQ3Evì bịugVS zQ3Ephá giấczQ3E ngủ,PARs zQ3EKhang vớijaGj taugVSy ugVStìm dzQ3Ei động.
- Alo?
-&nbspzQ3E;Người đẹpugVS củzQ3Ea tPARsôi đâu?
- Thằng điênjaGj nàjaGjo thếugVS ?
-&PARsnbsp;Tỉnh ngủzQ3E đijF7N ugVS1 DavinczQ3Ei UyliazQ3Em đâyjF7N !
jaGjKhang mởzQ3E choàjaGjng PARsmắt, nzQ3Ehớ PARsra mPARsọi cjaGjhuyện tốugVSi qua.
- Trời còjF7Nn chưPARsa jF7Nsáng. PARsNgài cójF7N việczQ3E gìugVS vugVSậy jaGj? KhjaGjông ljF7Nẽ pPARshiêu cảugVS zQ3Eđêm chưazQ3E mugVSệt cònzQ3E muPARsốn hàugVSn huyênjF7N jF7Ntâm sự?zQ3E zQ3E– KhzQ3Eang nzQ3Eói vớPARsi giọngjF7N hơiugVS PARsmỉa mai.
- PARsCậu PARsvẫn mPARsơ ngủPARs đấyjF7N àjF7N? ugVSHay gizQ3Eả bộjF7N kzQ3Ehông chớpjF7N mjaGjắt? NếzQ3Eu cậujaGj khôzQ3Eng tzQ3Erả ngườijaGj ugVSđẹp zQ3Eđây tzQ3Ehì tôjF7Ni sẽzQ3E hjaGjủy PARslời jaGjhứa đấy.
- VụPARs trazQ3Eo đugVSổi jaGjcó bajF7No nzQ3Ehiêu ngườijaGj chzQ3Eứng kiếnugVS, zQ3Engài địnPARsh lậtjaGj lọngPARs sazQ3Eo? MàjF7N njF7Ngài bảojaGj trảPARs ngườizQ3E đjF7Nẹp đâyjF7N làjF7N ýjaGj gìjF7N ?
- SPARsau vụugVS độngjaGj đất,ugVS tugVSôi khôzQ3Eng tPARshấy ngườiPARs đẹjF7Np đâyjaGj vàzQ3E jF7Nvề nhàPARs tjF7Nay kjaGjhông đzQ3Eấy. CPARsậu giấPARsu ngjaGjười đẹpugVS đâuzQ3E rồizQ3E ?
Khang bậtugVS ngjF7Nười dậy.
- ĐộzQ3Eng đất??
- HjF7Nờ ..jF7N. cậuugVS gPARsiả bộugVS zQ3Egiỏi nhugVSỉ. NjF7Người đẹpjF7N cjF7Nủa tôizQ3E đâu?
- KPARshoan đãjF7N. TjF7Nôi szQ3Eẽ nóizQ3E chuyệnPARs vớiugVS ngzQ3Eày sau!
KjaGjhang tắugVSt mázQ3Ey cjF7Nhoàng chănzQ3E nhzQ3Eảy rjaGja kjF7Nhỏi gjF7Niường ugVS... CugVSô tiếpugVS viêjF7Nn ởugVS PARsvũ trưjF7Nờng zQ3Ekhẽ cjF7Nựa ugVSngười, dưPARsới chăjF7Nn, ugVScô tjaGja zQ3Evẫn trầnjaGj truồng.
-&nbsugVSp;Anh ..jaGj. chưaugVS jaGjsáng mà.jaGj jaGjChuyện zQ3Egì tjaGjhế ?
KhaugVSng bướczQ3E nugVShanh lạiugVS phíajF7N bàzQ3En máy,jF7N liugVSếc zQ3Equa đồngPARs hồ.
-&nbspPARs;Cô jF7Nở jaGjđây hơnzQ3E jaGj4 tiếjaGjng rồiugVS đấzQ3Ey. DậyjaGj cuốPARsn góijaGj điPARs ... 
CôjaGj gzQ3Eái dụzQ3Ei zQ3Emắt, jaGjchưa hiểuzQ3E gjF7Nì .
-PARs Em PARsbuồn jF7Nngủ lugVSắm ..zQ3E. đợijaGj jF7Nsáng rồiPARs ... 
-&nbjF7Nsp;Tôi jF7Nbảo côjF7N cuốnjF7N góiPARs khỏiugVS ugVSđây !
jaGjGiọng KjaGjhang qjaGjuát ugVSlên giậnPARs dữ,ugVS jF7Ntay PARscậu mởugVS lapjF7Ntop, kjaGjhởi độnzQ3Eg. CôzQ3E PARstiếp viêzQ3En hPARsơi rùugVSng mjF7Nình tỉnhjaGj hjF7Nẳn PARs, jaGjlục cụzQ3Ec nzQ3Egồi dậyjF7N mặcPARs quầnjaGj PARsáo .zQ3E.. zQ3E1 tzQ3Eên jF7Nđàn ejaGjm củjF7Na KhajF7Nng bưjF7Nớc vàjaGjo zQ3E, cújaGji đjaGjầu .
- Cậu zQ3Echủ !
-&njaGjbsp;Đưa côPARs tjF7Na jF7Nra ngoàizQ3E vjF7Nà gọzQ3Ei ngưzQ3Eời đếnjF7N thajaGjy PARschăn gugVSối đi!
- Vâng
Màn hìnjaGjh máPARsy tPARsính đzQ3Eang thjF7Nu vềPARs hìPARsnh zQ3Eảnh từjF7N PARsparty ..PARs. KhajF7Nng jF7Ntua đếnugVS ljF7Núc zQ3Ecậu rjF7Na zQ3Ekhỏi bữajaGj tugVSiệc jaGj... NjF7Nếu jaGjkhông phảijF7N zQ3EDavinci nójF7Ni quájaGj lzQ3Eên PARslà cjaGjó độngugVS đấugVSt ugVSthì KhajF7Nng chẳngPARs mPARsuốn ugVSxem lạjaGji cảnhjaGj lúcPARs ấugVSy tíjaGj nàojaGj PARs... jF7NNhìn DPARsavinci qugVSuá tugVShân zQ3Emật vjF7Nới ugVSngười cjaGjon zQ3Egái củzQ3Ea cậjaGju jF7Ntrong khPARsi jF7NBăng jaGjcố chốnjaGjg jF7Ncự jaGj... KugVShang chỉjaGj muốzQ3En ugVSđập tjF7Nan cáiugVS màjaGjn hìnzQ3Eh rjF7Na ..ugVS. zQ3E2 ugVStay cPARsậu xiếtjaGj chặtPARs lạizQ3E ugVS... NhjF7Nưng KhaugVSng kzQ3Eiên nzQ3Ehẫn đợiPARs đjaGjến PARscái zQ3Esự cugVSố jF7Nnhư ugVSDavinci nójF7Ni ..jaGj. MọiugVS tPARshứ PARsbắt đầujF7N hPARsỗn loạnugVS ugVS, ngườugVSi rújF7N hPARsét lêPARsn PARs, hoảnugVSg hjaGjốt czQ3Ehạy. KhPARsang nhPARsíu màjF7Ny ..jaGj. rzQ3Eồi bỗzQ3Eng đậpugVS tajaGjy cáijF7N rầmzQ3E xuốnugVSg bàn.
- Sheeply jF7N! NgưjF7Nơi biếnjF7N vàugVSo xjaGjó njaGjào rồizQ3E !!!

MọijaGj chzQ3Euyện zQ3Eto nhzQ3Eỏ tjaGjrong khzQ3Eu biệugVSt thựugVS quzQ3Eản PARslí củazQ3E KhaugVSng lujaGjôn báPARso cjF7Nho cậu.jaGj VậyjaGj mjaGjà chPARsuyện nghiugVSêm trugVSọng thPARsế nàyjaGj đếjaGjn gjF7Niờ KPARshang mớiPARs hzQ3Eay zQ3Ethì thậtPARs khônPARsg tjF7Nhể jF7Nbỏ ugVSqua được.jF7N KhanzQ3Eg ugVSrút zQ3Edi độngugVS zQ3E... ugVSSố máyPARs đầugVSu bênjF7N kPARsia khôjaGjng liêPARsn PARslạc đượcjaGj ugVS... jaGjKhang thấjaGjy ngườiugVS đugVSang ugVSnóng lêjaGjn ugVS, ugVScơn giậnzQ3E ugVSbốc ngùnjF7N ngụt.
RầmugVS .zQ3E.. .jaGj.. !!!!!!
CjF7Nửa phòugVSng zQ3Engủ củaPARs SheepPARsly –PARs quPARsản ugVSlí củzQ3Ea KhanugVSg zQ3Emở choang.
zQ3ETay quản lízQ3E giậugVSt mzQ3Eình tỉnhjF7N giấcjaGj PARskhi đaPARsng ngủjaGj vậtzQ3E jaGjvờ jaGjtrên ghếjF7N tựa.
-&njF7Nbsp;Cậu cugVShủ ... 
- TjaGjao tưởnjF7Ng mjaGjày jF7Nchết PARsở xzQ3Eó ugVSnào rồijF7N ???
jF7NNhìn vẻzQ3E giậnzQ3E dPARsữ czQ3Eủa KhajF7Nng PARs, ShjF7Neeply đPARsoán đượcjF7N jF7Ncậu chjaGjủ đãjF7N bijF7Nết hjaGjết tjF7Nình hình.
- Sự cốPARs xảzQ3Ey rjF7Na qjaGjuá độjaGjt njF7Ngột ugVSngoài dựugVS tíjF7Nnh. PARsEm jF7Nđã xửjF7N lPARsí jF7Nxong nhzQ3Eưng jaGjhiện chưaugVS tugVSìm hjF7Niểu đượcjF7N nguyênjaGj nhPARsân ạ.
- ChuyệzQ3En ngjaGjhiêm trọngugVS zQ3Evậy jF7Nsao màyjF7N khôPARsng bzQ3Eáo chugVSo jF7Ntao? MàyjF7N khjaGjông jaGjcoi tajaGjo rugVSa ugVSgì nữaugVS phảjF7Ni jF7Nkhông ?
-&nbspjaGj;Em jF7Nxin lỗiPARs .jaGj.. vìjaGj cậuzQ3E jF7Nchủ đãugVS dặnzQ3E nếuPARs jaGjtự gijaGjải quyếtzQ3E đượcugVS thPARsì ugVSkhông cugVSần jaGjbáo nhjF7Nững ... 
-&nbzQ3Esp;Câm miệngjaGj zQ3E! VậyPARs tạjF7Ni jaGjsao màjaGjy khôzQ3Eng ngjaGjhe đugVSiện thoạiPARs PARs? –jF7N KjF7Nhang ngàyjF7N cjaGjàng tứcjaGj giậzQ3En, cugVShỉ jF7Nchút nzQ3Eữa thìPARs cugVSó thểPARs chzQ3Eo ugVStay jF7Nquản lugVSí PARs1 zQ3Etrận nhugVSừ tugVSử .
- PARsCậu chPARsủ .jF7N.. cójF7N thểjF7N hạzQ3E ugVSgiọng PARskhông ..ugVS. trjF7Nong PARsphòng cjaGjòn cóugVS ngưugVSời đangPARs ngủugVS ...
KhanugVSg nhjaGjíu zQ3Emày ..PARs. ChợtugVS PARsnghe jaGjtiếng cựajF7N ngườijaGj .PARs.. jF7NKhang zQ3Equay đjF7Nầu nhzQ3Eìn .jaGj.. TrêjaGjn giườngzQ3E kêPARs jF7Nở zQ3E1 zQ3Egóc phòng,zQ3E BjF7Năng đangzQ3E cuộnugVS ngườizQ3E nzQ3Egủ ugVSngon lànhugVS, mặczQ3E áojaGj sugVSơ jaGjmi cjF7Nủa tajaGjy quảnzQ3E ugVSlí jF7Nvà đzQ3Eắp chiếzQ3Ec veugVSst PARsđen dàjaGji cjaGjủa hắnPARs luugVSôn ... 
Khuôn ugVSmặt đaugVSng bjaGjiến sắcPARs cPARsủa KhjF7Nang .jF7N.. jaGj2 taugVSy siếtzQ3E lugVSại kjF7Nêu răngzQ3E rắcugVS ..PARs. nhưjF7Nng, cậPARsu jF7Nquay lPARsại nhìjF7Nn tajaGjy qujaGjản líjaGj vớiPARs mộtugVS vẻzQ3E jaGjcố thảnPARs nhugVSiên vzQ3Eà giọPARsng nóiPARs cốzQ3E nhẹjaGj nhàngugVS :
- SajF7No côjaGj jF7Nta ởPARs đâyzQ3E? KhugVSông pugVShải tazQ3Eo đjaGjã bájF7Nn rzQ3Eồi szQ3Eao ?
- Vì xPARsảy rzQ3Ea sjF7Nự cốzQ3E nênzQ3E DavinugVSci UyliajaGjm chưjaGja đưaPARs thjF7Neo được 
- VậyzQ3E làugVS cảjaGj tốijaGj cjF7Nô tjF7Na ngugVSủ trênPARs giPARsường màyzQ3E jF7N? MàPARsy jaGj... đPARsã PARslàm gzQ3Eì ugVScô tjF7Na rồi?
ShejaGjeply zQ3Ekhẽ liếczQ3E nhìugVSn HảijF7N BăPARsng trugVSên jaGjchiếc gjF7Niường, zQ3Esuy nghĩugVS PARschạy đjF7Ni rấtjF7N ugVSnhanh trjF7Nong đầu.
- QugVSủa thựcjF7N .ugVS.. zQ3EKhi jF7Nmột ugVScô zQ3Egái hấpjaGj dẫnjaGj đếnugVS thếjF7N ngugVSủ kugVShông jaGjbiết trờiugVS jF7Nđất PARslà gjF7Nì trjF7Nên giườngjF7N mìPARsnh jF7Nthì ..zQ3E. jF7Nbất kugVSì jaGj1 tjF7Nhằng đànugVS PARsông nàozQ3E ... 
-&nbPARssp;Tao hỏiugVS màjaGjy zQ3Elà zQ3Eđã làmugVS gìPARs PARs??? –jaGjKhang gầjF7Nn nhưjF7N PARsgầm lPARsên kugVShi nghzQ3Ee cáugVSi cáchjaGj jF7Nnói vòjaGjng vèougVS cjF7Nủa jaGjSheeply .
-&nbsjaGjp;Sao cjF7Nậu chjF7Nủ qjaGjuan tâugVSm? CPARshẳng phugVSải cậjaGju đãPARs bájF7Nn jF7Ncho DavPARsinci rồijaGj saojaGj?Qua taugVSy ejF7Nm trướcPARs rjaGjồi mớjF7Ni đếnzQ3E DjF7Navinci thìugVS cugVSũng cózQ3E sao
ugVSChat !!!!!!!
jF7N1 jaGjcái tázQ3Et làPARsm mjF7Nặt tzQ3Eay qjaGjuản líjF7N quugVSay phzQ3Eắt 9jF7N0 độ,ugVS zQ3Ehắn lạiPARs njaGjhìn thẳzQ3Eng vàojF7N ChugVSấn KhaPARsng .
- CậPARsu PARschủ PARskhó chjF7Nịu gjF7Nì chứ?PARs MjF7Nón đồugVS cậuugVS chjaGjủ vứtzQ3E jF7Nđi .jF7N.. jaGjnhưng đốiugVS vớjaGji jF7Nem ugVS, đóugVS lzQ3Eà jaGj1 viênjF7N ngọcugVS PARsvô giá.PARs ugVSNếu eugVSm ugVScó jaGjđược ... 
jF7N- IjaGjm zQ3Emiệng! TazQ3Eo khônugVSg muốzQ3En ngPARshe tugVShêm gjaGjì jF7Ncả PARs. TjaGjao chugVSỉ cầnjF7N PARsbiết PARs1 điềujF7N jF7N... bànjaGj tajF7Ny màyjaGj ..ugVS. zQ3Eđã chạmjF7N vzQ3Eào cjF7Nô tzQ3Ea chưa???
Cạch!jaGj HọnjF7Ng ugVSsúng chĩPARsa thẳjaGjng vàPARso jF7Nđầu PARstay qPARsuản zQ3Elí .ugVS.. HjaGjắn jF7Ncố gjF7Niữ bjaGjình tĩnhjaGj nhìugVSn jF7Nhọng súng.
- Cậu tứcugVS ugVSgiận vzQ3Eậy ugVSlà vìjaGj đizQ3Eều gjF7Nì jF7N? jF7NNếu tốugVSi qPARsua DavijaGjnci đjaGjưa côjaGj jF7Nấy jF7Nđi zQ3E... ugVScậu jaGjđã tưởngPARs tượnjaGjg zQ3Era đượcugVS ..zQ3E. hjaGjình ảnjF7Nh zQ3E... ugVStrong khájF7Nch sạnugVS .PARs.. cjF7Nũng vớiugVS zQ3Ecô gájaGji kijaGja .zQ3E.. KugVShi ... 
XạjaGjch xạchPARs! .zQ3E.. KhẩPARsu jF7Nsúng vjF7Nừa đượzQ3Ec lPARsên jF7Nđạn vzQ3Eà PARsngón PARstay zQ3EKhang jF7Nđang ugVSghì ljF7Nấy còPARs sújaGjng ..zQ3E. zQ3EKhang nghiếnugVS chặtjaGj rănzQ3Eg PARsvà mắtPARs nhìnPARs tênzQ3E quảnPARs PARslí vớiugVS cPARsái zQ3Enhìn nhưjF7N cjF7Nó hàngjF7N vạnPARs nugVShững PARsmũi têugVSn lajaGjo tjF7Nới ... 
zQ3ESheeply đãPARs nzQ3Eghẹn họngPARs vjaGjà mắtjF7N căugVSng PARsra njaGjhìn ngóPARsn PARstay cậjaGju chủzQ3E đặtjF7N ởzQ3E cjF7Nò szQ3Eúng .ugVS.. đugVSang kjF7Néo dầnzQ3E .jaGj.. dầnPARs PARs... PARsVà ... 
- ỒnugVS quájaGj ... 
KhônPARsg kugVShí nPARshư loãPARsng PARsra zQ3Esau jaGjkhi ugVS1 jaGjgiọng nóugVSi trojaGjng vPARseo vPARsang lênzQ3E PARs... KhzQ3Eang cùnPARsg tzQ3Eay quảnjaGj lízQ3E zQ3E... ugVSquay đầjF7Nu ... 
BăngugVS jF7Nđang PARsngồi trênugVS giườngjaGj .jF7N.. chjF7Nớp chớPARsp mắtzQ3E nhìnjaGj. NugVShỏ hoàjaGjn toPARsàn kjF7Nhông jF7Ntỏ thzQ3Eái jF7Nđộ gìzQ3E kjF7Nhi thấyjaGj cózQ3E jaGjmặt KhaugVSng ugVS, ngPARsay cảPARs cugVSây sPARsúng trugVSên tajF7Ny KjaGjhang đangjaGj jF7Nchĩa vềjF7N phjaGjía jaGjtay quzQ3Eản lízQ3E .PARs.. RấtjaGj bìnhjF7N tjaGjhản ugVSnhư jF7Nchẳng PARscó cjaGjhuyện zQ3Egì zQ3E, BănzQ3Eg liếczQ3E đjF7Ni nhjF7Nìn quảnjaGj líugVS ugVScủa KhazQ3Eng :
zQ3E- Đói njaGjữa ... 
KjaGjhang ugVSđã jaGjhạ tajaGjy xujaGjống zQ3E, qjaGjuay jF7Nđi jF7Nchỗ khác.
-&nPARsbsp;Cậu chủjaGj nzQ3Eên vềzQ3E pzQ3Ehòng. ugVSNếu ngugVSài DavinugVSci PARsđến, ejF7Nm zQ3Esẽ jF7Ntận jaGjtay giajaGjo PARscô ấyugVS nguyPARsên vẹnzQ3E đểjF7N zQ3Ecuộc trzQ3Eao đổizQ3E khôjaGjng bjF7Nị zQ3Ephá hỏng.
KugVShông mugVSuốn jaGjnói thêmPARs gPARsì ugVS, đúugVSng hzQ3Eơn ljaGjà khônjF7Ng muugVSốn nhìPARsn BăjaGjng lPARsần ugVSnữa, ugVSchân KhanjaGjg zQ3Ebước rPARsa jaGjcửa khôngPARs sujaGjy nzQ3Eghĩ PARs. CjaGjùng lújF7Nc tajaGjy quảzQ3En líPARs jF7Nlấy mijaGjếng bjaGjánh từjaGj tjaGjủ jaGjlạnh đezQ3Em ljaGjại giường.
-ugVS Chỉ cjF7Nòn íjF7Nt zQ3Ebánh ngjF7Nọt thzQ3Eôi. VìzQ3E đóizQ3E quájaGj nzQ3Eên ezQ3Em kPARshông ngugVSủ đưzQ3Eợc nữugVSa sjF7Nao? jF7N- KhôjF7Nng qugVSuan tâjF7Nm tzQ3Eới giọngjaGj jF7Nnói tPARshân jF7Nmật vàjF7N đầyjaGj lzQ3Eo lắngPARs jaGjđã tugVShay ugVSđổi đugVSột jF7Nngột jF7Ncủa SheugVSeply jaGj, BănPARsg nhậnPARs lấyPARs miếPARsng bájaGjnh zQ3Evà ăn.
PARsKhang dừngugVS jaGjchân ởzQ3E cửa,jaGj thấyPARs cóPARs gìjaGj đugVSó khzQ3Eó chịugVSu dângjaGj lêugVSn zQ3Ekhi ngjaGjhe cPARsái đjaGjiệu qjaGjuan tâjaGjm củjaGja tzQ3Eay qugVSuản PARslí ... 
- ĂjaGjn tugVSừ tPARsừ thôijaGj .ugVS.. nghẹnugVS bâugVSy giờ.PARs AzQ3Enh PARslấy nưjF7Nớc jF7Nấm jF7Ncho ejaGjm nPARshé zQ3E... jF7N-Tay SheugVSeply vuốugVSt nhẹPARs jF7Nlên tjF7Nóc jaGjBăng ugVS, cPARsử cjF7Nhỉ dịugVSu dàjF7Nng jaGjvà âuugVS yzQ3Eếm vugVSô cùnzQ3Eg ... 
Ngay tứcPARs kjF7Nhắc, têjF7Nn quugVSản zQ3Elí ugVSbị jaGjtúm ljF7Nấy cổjF7N PARsáo vàzQ3E xzQ3Eô mPARsạnh xuốnPARsg jF7Nđất jF7N... KhugVSang đzQ3Eã PARskhông thểjaGj jF7Nbình tĩnzQ3Eh thêmPARs khjF7Ni nhìPARsn cájF7Ni zQ3Ecảnh tượngugVS ấyugVS .PARs.. jF7NCậu nhìjF7Nn PARsBăng, nhỏjaGj chẳngjaGj đểPARs jaGjý azQ3Ei jF7Nbị ngãPARs vugVSà cjF7Nó xjaGjung đjaGjột gjF7Nì xjF7Nảy PARsra .ugVS.. điềuzQ3E nhỏjF7N qjaGjuan tâugVSm lugVSà .PARs.. mjaGjiếng bánPARsh rấtzQ3E ngon.
-&nbszQ3Ep;Cái vjF7Nẻ bìPARsnh thPARsản ấyjF7N làPARs jF7Nsao? zQ3ESao cugVSó thzQ3Eể bìnhzQ3E thảnugVS khPARsi tugVSay thằngjaGj đàjaGjn ôPARsng PARsđang chạmugVS vàjaGjo mugVSình hugVSả? ugVSTa đãjF7N nóizQ3E làPARs ugVSsẽ rPARsất kPARshó chzQ3Eịu zQ3Ekhi kẻugVS khácjF7N chjF7Nạm vzQ3Eào ejF7Nm mjaGjà ... 
Giọng KhaPARsng jF7Ngắt lênPARs .PARs.. nhjF7Nưng BăngjF7N vẫugVSn cắnjF7N báugVSnh jaGjăn njF7Ngon lành.ugVS ThếPARs zQ3Enày tugVShì hếtzQ3E cPARshịu nổizQ3E ..jaGj. jaGjKhang túmzQ3E ugVSlấy tPARsay BzQ3Eăng vugVSà kjF7Néo mjaGjạnh nPARshỏ xuugVSống ugVSgiường PARs1 cácjaGjh bạojaGj lực.
ugVSKhang kéugVSo BănugVSg rjF7Na zQ3Ekhỏi cửajaGj jaGjphòng nhưugVS zQ3Ekéo điugVS zQ3E1 mónjaGj đồPARs jaGj... PARsBăng chẳnugVSg hizQ3Eểu gìzQ3E vàugVS buộcjF7N phjF7Nải ugVSbước zQ3Enhanh thezQ3Eo ... 
Trong phòjaGjng ugVS, tjaGjay qujF7Nản lugVSí đjaGjã phủiPARs tPARsay zQ3E, đứzQ3Eng dậyPARs vàPARs .jF7N.. mỉmjaGj cườizQ3E .
... CPARsửa phòngPARs jaGjngủ củaPARs KhanzQ3Eg jF7Nmở đếnjaGj rầmPARs .zQ3E.. KhanzQ3Eg chậnjF7N HảijaGj BăjF7Nng vàjaGjo tường,jF7N jaGj2 tjF7Nay jF7Nghì lấyjF7N vjF7Nai nhỏugVS .jF7N.. KhanzQ3Eg cúijaGj xjF7Nuống, nzQ3Ehìn chjaGjằm chPARsằm PARsvào mPARsắt BănzQ3Eg :
zQ3E- Nói đijaGj! NóiugVS jaGjlà zQ3Eem khônjF7Ng muốnjF7N bịjF7N trazQ3Eo đổjaGji jF7Nnhư jF7N1 móPARsn đồzQ3E jaGj! zQ3ENói jF7Nlà zQ3Eem mugVSuốn ởugVS lạijaGj ugVSbên tzQ3Ea PARsvà mjaGjuốn ugVSlà nPARsgười PARscon gájF7Ni củaugVS tPARsa jaGj! ChỉPARs PARsta thôjF7Ni! zQ3EEm nóiugVS đi!
BPARsăng ngướjF7Nc lênPARs nhìnPARs vzQ3Eào mắtugVS ugVSKhang zQ3E, PARscái ánhjF7N jF7Nmắt vẫugVSn chẳzQ3Eng cPARshút tjaGjhái độjF7N zQ3Evà lPARsuôn khójaGj hiểujaGj vậy.
-&nbspjF7N;Đừng cjF7Nó ljF7Nàm tugVSa điênugVS PARsthêm njF7Nữa jF7N! EjF7Nm chỉzQ3E zQ3Ecần nóijaGj zQ3Evậy PARsthôi zQ3E, zQ3Echỉ cầnPARs ngojaGjan ngojaGjãn gậtjaGj đầuPARs zQ3Evà phụugVSc tùngugVS ugVSta thjaGjôi .jaGj.. TjF7Na sjF7Nẽ khôPARsng đểPARs jF7Ncho bấtjF7N zQ3Ekì jF7Nai chPARsạm vàugVSo jaGjem zQ3Ehết ugVS, sẽzQ3E khônzQ3Eg đểjaGj chPARso ugVSbất kìPARs kPARsẻ nàPARso làjF7Nm ugVStổn thưugVSơng ezQ3Em jF7N... vzQ3Eà sẽzQ3E khôzQ3Eng cjaGjó PARsai làzQ3Em ngườijF7N cugVSon gáPARsi cjaGjủa tPARsa nữaPARs .jaGj.. nPARsgoài ejaGjm rPARsa ... 
RjaGjốt zQ3Ecuộc giugVSọng njF7Nói nPARshẹ vàzQ3E trougVSng vzQ3Eeo cũPARsng cjaGjất lênjaGj :
jaGj- Không muốugVSn zQ3Ebị trajF7No jaGjđổi ..jaGj. khugVSông muốnjF7N zQ3E... làzQ3Em njaGjgười coPARsn gájaGji củaPARs augVSi jF7N... khônjF7Ng mPARsuốn gìzQ3E cảzQ3E ... 
jF7NBàn jF7Ntay zQ3Eđang xijaGjết czQ3Ehặt lấugVSy vzQ3Eai BzQ3Eăng kzQ3Ehẽ ruPARsn lêzQ3En .jaGj.. BànjF7N PARstay ấyPARs chợtjaGj buônzQ3Eg rPARsa ugVSkhỏi jaGjngười BăugVSng ..zQ3E. KhazQ3Eng zQ3Eđang zQ3Elùi, lùijF7N ugVSdần ... 
- ĐượczQ3E jaGj... đượczQ3E jF7Nrồi .PARs.. hiểujaGj rồiPARs ..jF7N. kjaGjhông nzQ3Egờ .PARs.. ugVSem lạiugVS đánPARsg jF7Ngiá nzQ3Ehư vậyjF7N ugVS... chỉugVS jaGjlà PARscon trPARsai ngàjaGji ỦyPARs viêPARsn zQ3E... màjaGj đãPARs chịuzQ3E chPARso tjaGja quáugVS jaGjnhiều PARsđể cózQ3E đzQ3Eược jF7Nem jF7N... jF7NVậy khônjF7Ng biếtjF7N ..jF7N. jaGjmang ePARsm ugVSra đấujaGj gijF7Ná ..jF7N. tjF7Na còjF7Nn cóPARs thểPARs nhậjF7Nn đượcugVS nhjaGjững zQ3Egì PARs... –zQ3E ugVSKhang chợtugVS cườijF7N –ugVS HugVSẳn lzQ3Eà đzQ3Eắt giázQ3E lắmugVS ugVS...- PARsKhang chợtjF7N zQ3Edừng châjaGjn ... 
- Nói czQ3Eoi ..jaGj. trướcPARs khjaGji khjaGjông cònjF7N lzQ3Eàm ngườizQ3E jF7Ncon gáugVSi PARscủa zQ3Eta .jaGj.. jaGjem muốjaGjn gìPARs jF7N? TrzQ3Eước gijaGjờ .PARs.. ljaGjúc nàPARso cũugVSng jF7Nlà jF7Nkhông tzQ3Ehích .ugVS.. kPARshông muốnjaGj ugVS... khôPARsng gzQ3Eì cảjF7N jaGj... jF7Ngiờ ugVSta muốnPARs biugVSết .jaGj.. ugVSta ugVSsẽ thựcugVS hiệnPARs jF7N1 đjF7Niều PARs... ejF7Nm muốnjaGj .
-&nzQ3Ebsp;Là lờugVSi hứajF7N !
KhanjF7Ng hơjaGji zQ3Enhíu mày.
- LjaGjời hứajF7N ..ugVS. njF7Nếu đếPARsn bữjF7Na tiệjF7Nc ... 
KjaGjhang đugVSã nhPARsớ rzQ3Ea cậjaGju từngugVS nóiugVS rằngzQ3E nếuugVS BăjaGjng xjaGjuất hiệnjF7N tronzQ3Eg bữugVSa tiệczQ3E jaGj, tjF7Nhì “PARs ejaGjm muốnzQ3E gjF7Nì cũugVSng đưjaGjợc”, ThPARsì rzQ3Ea zQ3EBăng PARscó mặtjaGj zQ3Eở bữajF7N tPARsiệc ugVSvì điềujF7N kjaGjiện ấyzQ3E ... 
Reng ... 
DPARsi độngzQ3E ugVScủa KhanPARsg chzQ3Eợt kêujF7N jF7N. CậuzQ3E lạijF7N phíazQ3E bàPARsn cầzQ3Em lêjF7Nn jF7N, làjF7N DPARsavinci gọizQ3E. KhanjF7Ng tắPARst máPARsy ugVSrồi nézQ3Em jF7Nlên bzQ3Eàn. QjaGjuay jF7Nlại, đjF7Nã thấyzQ3E BjaGjăng đứngjaGj trướcPARs mặt.
- Có zQ3Elẽ ugVSsẽ gặpjF7N rắzQ3Ec jaGjrối njaGjếu khôngugVS tzQ3Erao eugVSm lạizQ3E PARscho ugVShắn PARsđây. ĐượczQ3E rồi,PARs trưjF7Nớc ugVSkhi lzQ3Eàm vPARsiệc jaGjấy, jaGjta sẽzQ3E thựcjaGj hjF7Niện lờizQ3E hứa.PARs EPARsm nzQ3Eói đijaGj, ugVSbất ugVSkì vjaGjiệc ugVSgì jaGjcó thjaGjể, tugVSa sẽugVS làugVSm ... 
- jF7NBất ugVSkì ?
- PhảPARsi .
-&nbjF7Nsp;Tầng hầmPARs !
KhaugVSng njF7Nhíu màyugVS nzQ3Ehư chưaugVS ngzQ3Ehe rõPARs lắugVSm .
-&njaGjbsp;Gì ?
- TầngzQ3E hầmugVS củaPARs ugVSkhu biệtugVS tugVShự !
PARsKhang đơjF7N vàiPARs zQ3Egiây ..zQ3E. rồugVSi bjaGjật cưjF7Nời :
-&nbspPARs;Em jF7Nđang nóijF7N cugVShuyện gjaGjì ugVSvậy? TầngjaGj hầmzQ3E nPARsào? KhzQ3Eu biệtPARs ugVSthự nàyjF7N zQ3Esao ugVS? KhôngjF7N đPARsể KzQ3Ehang tiếpugVS tụcjaGj giảPARs bộugVS jF7N... BănugVSg đjaGji vònjaGjg PARsqua zQ3E, lướPARst ugVSqua ngzQ3Eười KjF7Nhang jF7N, qujF7Na bugVSàn zQ3Emáy .PARs.. rồijF7N đứnugVSg tzQ3Erước tủPARs kzQ3Eính lớnjaGj jaGjtrưng jaGjbày súngugVS .zQ3E.. ugVS– KhanPARsg zQ3Eđã qjaGjuay lPARsại zQ3Enhìn, đầjF7Nu cậjF7Nu đanzQ3Eg đặtzQ3E jaGjra njaGjhững tìugVSnh huốnjaGjg khózQ3E lườPARsng trước.
BăjaGjng lầnPARs tjaGjay jF7Ntrên jaGj1 khoảnugVSg tườngzQ3E tjF7Nrống cjF7Nạnh chiếugVSc tủPARs lớnjaGj .ugVS.. nhữnjaGjg ngzQ3Eón zQ3Etay lưPARsớt PARsđi rzQ3Eất nhjaGjẹ, khzQ3Euôn mặtugVS zQ3Evô ugVScùng tậpjF7N jF7Ntrung nhưPARs zQ3Eđể cPARsảm nhPARsận điềuugVS gìjaGj đóPARs jF7N... jF7NChợt jF7Nbàn taPARsy zQ3Ekhựng zQ3Elại .PARs.. đẩyjF7N dầnjF7N .jF7N.. đẩyjF7N mạnjaGjh hơugVSn ..ugVS. jaGj1 mảnzQ3Eg tjF7Nường bịjaGj đjF7Nẩy ugVSđi nhưjaGj ugVS1 ugVSô jF7Ncửa nugVShỏ đượczQ3E lzQ3Eắp trPARsên tườngjaGj kjF7Nín míPARst vàjF7N nhẵjF7Nn mịnPARs zQ3Ey njaGjhư cPARsả ugVS1 bứjF7Nc tPARsường kjF7Nhông ugVScó chútugVS gugVSì khiếPARsn njaGjgười tzQ3Ea jaGjhoài nghPARsi. TzQ3Erên jF7Nbức tườugVSng hiệzQ3En rzQ3Ea zQ3E1 ôzQ3E vuônPARsg bằngjF7N mặzQ3Et zQ3Ebáo jaGj, lắjF7Np ẩugVSn zQ3Emột bảjaGjng điugVSện tửjF7N gồmjF7N bảngPARs sốugVS vàjF7N màjF7Nn hìnjaGjh cảzQ3Em ứnugVSg .jaGj.. BăngPARs ugVSquay ngzQ3Eười, ChấjF7Nn KhPARsang đugVSang nhìjaGjn jaGjnhỏ jF7Nbằng vẻzQ3E mặugVSt cảzQ3E ngạcjaGj nhjaGjiên lẫnjF7N mộtPARs chjF7Nút PARsxét đoán.
- ThPARsực hiệzQ3En lờiPARs hứjaGja !
- Em đãjaGj bjF7Niết ... 
-&njF7Nbsp;Đừng hzQ3Eỏi tạizQ3E sjaGjao !
jaGjNhìn PARsvào ugVSmắt BănjaGjg jaGj, PARsKhang khPARsông còzQ3En cPARsách kháPARsc PARsngoài đầujaGj hànPARsg ... 
-&nbsjF7Np;Đã thếzQ3E nàyjaGj PARsta jaGjcũng khjF7Nông giấujF7N PARsem nữaugVS .
KhjaGjang quPARsay njaGjgười đếnjaGj ugVSbàn máPARsy jaGj, khjaGjởi đugVSộng lapugVStop vjF7Nà truPARsy cậjF7Np vàugVSo hjaGjệ zQ3Ethống ajF7Nn jF7Nninh zQ3E... jaGjKhá nhajF7Nnh, PARsKhang bướcugVS lzQ3Eại PARsphía BănjaGjg cẩugVSn tPARsrọng nPARshấn mậjF7Nt ugVSmã trênjF7N bảPARsng sugVSố ugVS, rồiugVS jF7Nđặt tzQ3Eay lPARsên jaGjmàn hìnPARsh kiểzQ3Em tPARsra jF7Ndấu vâugVSn jF7Ntay zQ3E. MugVSàn PARshình hiểnPARs đugVSỏ “ugVS MzQ3Eatch”. LậugVSp tức,jF7N chiếcugVS tủjaGj kínzQ3Eh ljF7Nớn từPARs tzQ3Eừ chuyểjaGjn đzQ3Eộng ..zQ3E. LộjF7N jaGjra jF7N1 cửaugVS kínjaGjh dẫnugVS vàojF7N ugVSthang PARsmáy phíjaGja trugVSong PARs. BăPARsng jF7Nhoàn zQ3Etoàn khônzQ3Eg bấtPARs ngzQ3Eờ .zQ3E.. nhjaGjìn KugVShang .
- CùnjaGjg zQ3Evào đizQ3E ugVS. NjaGjếu jF7Nem mugVSuốn biếugVSt .
Hai ngưzQ3Eời cùngjaGj bướcjaGj vugVSào tjF7Nhang máyjF7N tjF7Nrong jaGjsuốt hìnPARsh hộugVSp. TrPARsên bảngugVS szQ3Eố zQ3Echỉ cjaGjó zQ3E2 sugVSố jaGj: ugVS1 vàzQ3E jF7N2. NgaugVSy kPARshi KhanjaGjg ấnjaGj sốjaGj jF7N2, cửaugVS thanzQ3Eg máugVSy đjaGjóng vjF7Nà cửaPARs phòngjF7N ngPARsủ 10PARs1 cũjF7Nng tzQ3Eự độnjaGjg kjaGjhép lạizQ3E, khjF7Nóa vàougVS jF7Nổ PARs, PARshệ tPARshống jaGjan niugVSnh trênzQ3E jF7Nmáy cũngjF7N đjaGjể chếjF7N độzQ3E zQ3Eđóng jF7Ntạm thờiPARs zQ3Evà hỏjF7Ni jF7Nlại mậjaGjt khẩuPARs. ĐươnjaGjg nugVShiên tougVSàn ugVSbộ nhugVSững điềuzQ3E ugVSvô cjaGjùng tỉjaGj mỉ,ugVS PARscẩn thậjF7Nn vjF7Nà vzQ3Eô zQ3Ecùng bảougVS mậjaGjt PARsnày làzQ3E tzQ3Eừ bộzQ3E PARsnão củugVSa zQ3ELâm ChấnzQ3E PhoPARsng .


....
..jaGj. BănugVSg vàjaGj KhzQ3Eang cùugVSng bướcPARs trêjF7Nn ugVS1 cojaGjn đườnugVSg njF7Nhỏ vPARsà ugVSxa PARstít, khôjF7Nng biếtugVS phíajF7N PARstrước sẽjF7N dẫnjaGj ugVStới tPARsận đzQ3Eâu. PARsHai bjF7Nên ljF7Nà PARs2 lớpugVS kjF7Nính rắPARsn chjaGjắc cájaGjch âm,jF7N chPARsịu ljaGjực ugVSvà chịuugVS nhzQ3Eiệt. TầngugVS zQ3Ehầm dưugVSới cùngjF7N rugVSộng jF7Ny jF7Nnhư ugVS1 zQ3Ekhu biệtPARs thựjaGj dướizQ3E lònzQ3Eg đấtugVS. CjF7Non đườngjaGj BjF7Năng đjF7Nang zQ3Eđi cugVShia tầnjF7Ng PARshầm ấjF7Ny thjaGjành jaGj2 kugVShu vựczQ3E ... 
jaGj... BzQ3Eăng dừngjF7N chânugVS zQ3E... ugVSquay ngườizQ3E tiếjaGjn thjaGjêm jF7N2 zQ3Ebước. TugVSay đặtjaGj lênPARs kínhjF7N, jaGjmắt BăngjaGj thPARsấy zQ3Erõ mzQ3Eồn mugVSột cảnjaGjh tưởngzQ3E phjaGjía bjaGjên kiugVSa tấjaGjm PARskính vácPARsh ngăn:jaGj nhPARsư ugVS1 xzQ3Eưởng sảjaGjn xPARsuất lớugVSn vPARsới hànPARsg zQ3Echục jF7Ncông nhzQ3Eân PARstay nghjaGjề cazQ3Eo jF7Nvà hàPARsng trzQ3Eăm loPARsại tPARshiết ugVSbị, máugVSy mócPARs phjF7Nức tạpjF7N ngổnzQ3E njaGjgang ugVS. jF7NĐây làPARs nơizQ3E chếjaGj tạojaGj vjaGjà jF7Nsản xzQ3Euất PARsvũ khjaGjí dzQ3Eo KhanjF7Ng quảnPARs lí,zQ3E nzQ3Ehững loạugVSi vũjaGj kPARshí tzQ3Eối zQ3Etân đjF7Nể bjaGján cjF7Nho cájF7Nc nướcjaGj chiếnugVS trPARsanh vjaGjới lợizQ3E nhzQ3Euận khPARsổng lồjaGj PARs... ugVSBăng jaGjquay ngườjaGji lạizQ3E ..ugVS. bướcjaGj đugVSến tấzQ3Em kínhzQ3E zQ3Engăn cPARsách pjF7Nhía bênugVS kugVSia jF7N. HoPARsàn ugVStoàn jF7Nkhác cảnhzQ3E tấpjF7N nậjF7Np jF7Nở jF7Nkhu vựcPARs phíPARsa PARsbên kjaGjia ugVS, đằngzQ3E jF7Nsau mặtugVS kízQ3Enh jF7Nlà PARs1 thếjF7N giớizQ3E tjF7Nĩnh lặngjaGj nugVShư kzQ3Ehông jaGjcó PARssự sốngjF7N jF7N. ugVS1 kjF7Nhe PARsnước chảyzQ3E xiếugVSt jaGjchạy tPARshành ugVS1 vòzQ3Eng khépPARs kízQ3En PARs, nhzQ3Eưng mắtzQ3E thườngugVS khójF7N màzQ3E thzQ3Eấy jaGjđược jF7Ncái vòngjaGj khépzQ3E zQ3Ekín ấyjF7N. jaGjBên trojF7Nng jF7N, PARs1 tòaugVS jF7Nnhà PARskhông kPARshác PARsgì zQ3Emột zQ3Econ quáPARsi tugVShú bọcugVS sắtugVS kPARshổng lồPARs nốizQ3E liềugVSn ugVStừ zQ3Eđất zQ3Elên ugVSđến zQ3Etrần czQ3Eao ugVS2 cPARshục jF7Nm. ChjaGjỉ jaGjcó vậyugVS ugVS, kPARshông mộtPARs dấjF7Nu hugVSiệu củajaGj sựzQ3E sốngugVS jaGj. ĐươngjaGj nhiPARsên zQ3Ebên trojF7Nng cPARsái zQ3Etòa sjaGjắt khổjF7Nng lzQ3Eồ ấjF7Ny làjF7N jF7Nmột jF7Nnhà máPARsy đPARsặt PARs1 jF7Nlò phảnjaGj ứngugVS zQ3Ehạt nhjaGjân PARsvới hoạugVSt độnjF7Ng gầnPARs nugVShư tựugVS đjF7Nộng hPARsoàn toàn.
MắugVSt BănjF7Ng nPARshìn khôjaGjng rjaGjời cáiugVS tojaGjàn nhugVSà kjaGjhổng jF7Nlồ jF7N, khônugVSg jaGjhề nhạcugVS jaGjnhiên hjF7Nay bànzQ3Eg hoàng.
-&nbzQ3Esp;Không PARsphải jaGjkho vzQ3Eàng đâu.jF7N CugVSũng chugVSẳng cóugVS jF7Ngì nPARsghiêm ugVStrọng đzQ3Eến chếtjaGj ngzQ3Eười PARscả ugVS- KhanjaGjg njaGjói vớijF7N cugVSái vjF7Nẻ thảnPARs mặc.
jF7N- Xưởng cjaGjhế ugVStao ugVSvũ khíjF7N vjF7Nà lòjF7N phảnPARs ứngjaGj hạjF7Nt nhPARsân !
BăngzQ3E qujaGjay ngườizQ3E lạiugVS ..PARs. zQ3Enhìn KhugVSang. CậujF7N đangugVS tugVSrợn tjaGjròn jaGjmắt nPARshìn BăjF7Nng zQ3E, khôugVSng jaGjtin nổiPARs ljF7Nà tjaGjai mìjF7Nnh vừPARsa nghe thấy gì .
- Bí mật ! Phi pháp ! Khu biệt thự là vỏ bọc hoàn hảo !
Chân Băng bước quay ngược về con đường đã đi , thực chất con đường này cũng chỉ chạy dọc theo 2 tấm kính vách ngăn. Muốn vào xưởng sản xuất hay lò chế tạo , phải vào bằng cửa khác.
Khang nhìn theo mái tóc dài ... đầu đang sắp xếp lại những suy nghĩ ... 
- Ý định thật sự của em là ... 
Băng dừng chân , nói, nhưng không quay lại
- Là sự lựa chọn! Hoặc tiếp tục trao đổi để hưởng lợi ... hoặc không ... để giữ kín bí mật khu biệt thự ... 
Mắt Khang chợt tối sầm xuống.
- Em quên lựa chọn thứ 3! Quy định của khu biệt thự là trừ khử kẻ ngoài biết về bí mật. Súng trong người ta ... có đạn đấy ... 
- Tùy ... – Chân Băng bước tiếp.
Bàn tay Khang đã lên gân, ngón tay chạm nhẹ vào khẩu súng trong áo ... Nhưng khuôn mặt đang tối sầm dãn ra ... Khang bật cười :
- Lâm Chấn Khang ... Lần đầu tiên mày bị qua mặt bởi 1 người con gái đấy ... Rốt cuộc thì ... em là ai và IQ của em ... là bao nhiêu vậy ????
... ... ... ...