Thiên thần bóng tối - Chương 32


.KcSc.. rU3XCảnh vu9YGệ ku9YGhu biệKcSct thựrU3X đượcu9YG hKcScuy XGKhđộng hếtu9YG mứcKcSc đểuoch xửrU3X líXGKh rU3Xsự cốKcSc vàKcSc đưau9YG rU3Xkhách rKcSca ngoàirU3X cổngXGKh au9YGn KcSctoàn uoch. Chẳngu9YG cKcScó XGKhai hiểuuoch cKcSchuyện uochgì đuochã xảyrU3X KcScra, KcScvẻ nrU3Xhư vừarU3X cXGKhó độXGKhng rU3Xđất nhrU3Xưng chrU3Xỉ thấyKcSc mọiXGKh thứKcSc uochvỡ choXGKhang vàu9YG bốuochc KcSccháy chXGKhứ chẳngu9YG thấu9YGy mặtrU3X đấtuoch u9YGrung chuyển,XGKh KcSctóm luochại rU3Xlà thậu9YGt kinu9YGh khủng!
PhKcScía trrU3Xong kXGKhhu biệtrU3X thựXGKh vẫXGKhn hoàu9YGn toXGKhàn KcScyên tĩnu9YGh uoch... KhanKcScg vừarU3X vàXGKho tKcScrong phòrU3Xng khrU3Xông hrU3Xề biếrU3Xt XGKhcó sựKcSc XGKhcố xảyKcSc rU3Xra ... 
KcScTrên dKcScãy hànu9YGh lKcScang, rU3X1 KcSctên cảnhKcSc vệu9YG cúrU3Xi đầu.
-u9YG Đừng tu9YGhông báouoch gìuoch cuochho cậXGKhu uochcả. u9YGTôi sẽrU3X tựuoch lrU3Xo liệu.
Quản líuoch cKcScủa rU3XKhang kéou9YG rU3Xtay HảrU3Xi XGKhBăng đi,XGKh nhXGKhỏ khôngXGKh chrU3Xống cựuoch XGKhvà ngoaKcScn nguochoãn đu9YGi thKcSceo ..KcSc. Têuochn cảnhuoch vệXGKh uochmặt uochđằng đằXGKhng su9YGát khíKcSc hKcScơi quXGKhay XGKhđầu XGKhnhìn XGKhthe máiuoch uochtóc Bănuochg KcSc, ngườiXGKh uochđứng irU3Xm nhưuoch phỗnrU3Xg XGKhtrong mộtXGKh cu9YGhốc ..u9YG. hắnrU3X nhậnrU3X rKcSca nướcuoch miếKcScng đanrU3Xg rKcScớt xuống.
.XGKh.. Hàu9YGnh laXGKhng u9YGkhu giữau9YG, vắngu9YG lặng.uoch ChỉKcSc XGKhnghe tiếngrU3X bướu9YGc châXGKhn cu9YGhậm uochvà đềXGKhu đềurU3X ..rU3X. PhXGKhong đaKcScng đrU3Xi XGKhvề phuochía phu9YGòng 10XGKh2. Đằngu9YG su9YGau cácu9YGh vàiuoch uochm ..rU3X. Yếu9YGn u9YGChi cũKcScng đanrU3Xg đu9YGi tXGKhhep ..uoch. NrU3Xhỏ đKcScịnh thărU3Xm u9YGdò vKcScà thắcrU3X mắu9YGc u9YGvài điềXGKhu, nhưKcScng nhìnrU3X cXGKhán uochvẻ thảnXGKh nhXGKhiên kKcSchông chúXGKht qu9YGuan tXGKhâm nhKcScư cu9YGhẳng xảyuoch rrU3Xa crU3Xhuyện gìKcSc củaXGKh Phonu9YGg uoch, uochChi lKcScại tKcSchôi ... 
-&uochnbsp;Từ KcScđó đXGKhến guochiờ XGKh... u9YGanh chẳuochng nXGKhói rU3Xvới uochem cârU3Xu nKcScào XGKh... cXGKhó puochhải XGKhem làu9YG ngu9YGười thừaXGKh rU3Xkhông ?
Như mọKcSci luochần, Cu9YGhấn PhonXGKhg XGKhvẫn bướcXGKh uochvà khônguoch crU3Xó câuKcSc trảKcSc lời.
- Anuochh ..uoch. ghrU3Xét eKcScm XGKhà KcSc? XGKh... VìrU3X uochlần trướcuoch uochem tựu9YG ýrU3X chạKcScm vàorU3X đuochồ u9YGcủa aKcScnh KcSc? uochEm uochxin lỗu9YGi rồu9YGi cXGKhòn grU3Xì ... 
KcScPhong rU3Xvẫn uochnhư cKcSchẳng nuochghe thấyuoch gìuoch XGKh... CKcSchi rU3Xbỗng chạrU3Xy nhanrU3Xh lu9YGên phKcScía trước,uoch đứngrU3X nguochay tKcScrước Phou9YGng ngu9YGáng đườrU3Xng .
- Em u9YGđang nóKcSci chuyệnKcSc vớiXGKh anuochh đấy!
Đôu9YGi mrU3Xắt rU3Xvô uochhồn nKcSchìn thẳngXGKh vXGKhào ChKcSci ..rU3X. rồiKcSc tuochừ uochtừ liếcrU3X đXGKhi chỗXGKh khác.
-&nbu9YGsp;Hoàng YếnKcSc Cuochhi từXGKh béuoch XGKhtơi gXGKhiờ rU3Xchưa uochbao guochiờ khôXGKhng cóKcSc đượXGKhc thứrU3X u9YGmình muốnXGKh. Au9YGnh rU3Xcứ tuochảng lờuoch eKcScm đu9YGi KcSc... su9YGẽ nhKcScanh rU3Xthôi, uochem sẽKcSc lXGKhàm anXGKhh phảiXGKh u9YGchú ýu9YG tớuochi u9YGsự córU3X mặtXGKh crU3Xủa KcScem. NKcSchìn XGKhem đâyKcSc nàu9YGy! Nhuochìn em!
Cáu9YGi cáXGKhch rKcSca lệnhXGKh nhưXGKh trrU3Xẻ coXGKhn KcSccủa u9YGChi khônu9YGg rU3Xlàm PhonXGKhg mảyXGKh u9YGmay. CậuKcSc bXGKhước KcScsang uochvà tiuochếp tụu9YGc đrU3Xi, lưrU3Xớt qXGKhua ngườiKcSc ChXGKhi ..uoch. ChKcSci qXGKhuay KcScphắt lại:
-&nbsuochp;Em nuochói rồXGKhi đấy.EXGKhm suochẽ làuochm rU3Xanh thuộcKcSc XGKhvề em!
Phong rU3Xđưa tuochay chỉnhrU3X lạu9YGi tXGKhai phonu9YGe u9YG, uochchân vẫnKcSc bướrU3Xc ... 

.rU3X.. uochPhòng uoch101 ... 
Khu9YGang nuochém pu9YGhăng cuốnKcSc tuochạp chíKcSc xu9YGuống đấrU3Xt, dựuocha vKcScào thànrU3Xh đầu9YGu giưrU3Xờng, cu9YGó XGKhvẻ kKcSchó chịuXGKh ... 
- rU3XPhải rồi!XGKh Phảu9YGi vu9YGui chứXGKh ..u9YG. Sẽu9YG rU3Xkhông uochphải u9YGlo bXGKhọn hảKcSci quaXGKhn trU3Xrong nrU3Xước nữa.Cònuoch đKcScược cKcScha kheKcScn uochvì muochối quochuan hXGKhệ tốtu9YG đẹrU3Xp vớiXGKh nhrU3Xà UKcScyliam .XGKh.. MọiKcSc chuyệXGKhn thậKcSct thuochuận lợu9YGi nhKcScư vuochàng từKcSc trênuoch uochtrời u9YGrơi uochxuống cònKcSc gìu9YG .XGKh.. Màu9YG u9YGđâu cóKcSc rU3Xmất máKcSct grU3Xì nhiuochều rU3X... Chuochỉ XGKhlà u9YG1 đứauoch KcSccon gáuochi bỏuoch côKcScng sXGKhức rU3Xbèo u9YGbọt nKcScuôi KcSc4 nămXGKh nuochay .uoch.. quáKcSc hXGKhời ..rU3X. thuochật quáuoch hờiuoch ... 
Miệngu9YG trU3Xhì nóiXGKh rU3Xto nhưXGKh thếuoch XGKhnhưng tKcScrong đầuochu Khu9YGang lúuochc nàyXGKh rU3Xkhông cuochhỉ u9YGcó nhữngrU3X suu9YGy nXGKhghĩ ấyXGKh .KcSc.. Hìnhu9YG ảnrU3Xh chợtKcSc ùau9YG vều9YG trrU3Xong u9YGtâm tru9YGí cậuuoch, KcSclà kuochhuôn mặtuoch BrU3Xăng lúrU3Xc nhỏu9YG kéKcSco nhẹrU3X taXGKhy KhaKcScng ởu9YG bữaXGKh tiệrU3Xc, ánhuoch mắXGKht nhưKcSc mu9YGuốn KharU3Xng đuochừng đKcSci, đừngrU3X bỏXGKh nhỏXGKh lạiXGKh u9YG... KrU3Xhang girU3Xơ bàrU3Xn XGKhtay KcScmình rU3Xlên .u9YG.. NrU3Xhớ XGKhra KcScrằng đuochó làu9YG lầXGKhn đầurU3X uochtiên Bău9YGng rU3Xchủ độnKcScg tuochúm lXGKhấy tu9YGay KhrU3Xang .KcSc.. VrU3Xậy u9YGmà cậuXGKh KcScđã giậtKcSc KcScra vàu9YG bướcrU3X điKcSc u9YGvô tXGKhình KcSc... KhanKcScg ômXGKh đầuXGKh rU3X... BỗnXGKhg cu9YGậu XGKhquay uochngười, u9YGdướn lêKcScn đậprU3X uỳnhu9YG vàou9YG cáu9YGi loXGKha đanguoch pKcSchát nrU3Xhạc XGKhầm KcScĩ u9YGcho rU3Xnó tắtrU3X KcScngấm lXGKhuôn ... 
-&nbsuochp;Lâm ChấXGKhn XGKhKhang KcSc! MàKcScy đXGKhiên rồXGKhi, đKcSciên thu9YGật rồiXGKh.Đối u9YGvới màu9YGy đàXGKhn bXGKhà kKcSchông KcSclà gKcScì hKcScết rU3X... muochày sốngXGKh vu9YGì điềuXGKh gìXGKh chứu9YG ..rU3X. côKcSc u9YGta KcSckhông làu9YG guochì hếtuoch .u9YG.. chKcScỉ vuochì màrU3Xy kuochhó chXGKhịu ku9YGhi chưau9YG uoch1 lầu9YGn chKcSciếm đoạtXGKh thu9YGôi ... 
TrKcScong đKcScầu KhaKcScng, nhữngu9YG hìu9YGnh uochảnh cKcScứ hiệnuoch u9YGlên rU3Xtua đKcSci rõrU3X u9YGnét nhKcScư rU3X1 XGKhcuốn băngu9YG XGKh... rU3Xlúc BănXGKhg nguochủ uoch, lu9YGúc BăngKcSc ăuochn .rU3X.. lúcXGKh uochbăng bóuoch vếtXGKh thươngKcSc chuocho rU3Xcậu .rU3X.. rU3Xlúc ... 
- KcScDelete! rU3XDelete! ThếXGKh gXGKhian KcSckhông thiKcScếu đànu9YG uochbà rU3X... chỉKcSc lKcScà XGKh1 trKcScò tirU3Xêu khiểnKcSc XGKhthú vu9YGị .rU3X.. deletKcSce! ... 
- Anh!
Khuochang mởrU3X mắtXGKh, nuochhìn rXGKha.1 côrU3X XGKhgái vớiKcSc chiếcXGKh sXGKhơ mu9YGi nuochhẹ nhànKcScg u9YGbung vàiKcSc khuXGKhy ngựXGKhc vu9YGà chiếcuoch u9YGváy nrU3Xgắn ngXGKhang đùi.
-&nu9YGbsp;Anh gu9YGọi phụcKcSc vụXGKh củarU3X PKcScady phảiu9YG khônguoch ạuoch?Người ngKcScoài cổuochng XGKhcho eu9YGm vào.
KharU3Xng nu9YGhìn chằKcScm chằuochm XGKhcô gáuochi, XGKhkhi u9YGham mrU3Xuốn trỗu9YGi dậyKcSc u9YG... cậKcScu KcScsẽ rU3Xquên đượcuoch nrU3Xhững đuochiều khóuoch chịu.
- 90-uoch62-86. Ku9YGhông tệ.Tên?
- Hanu9YGna QuyênrU3X ạ.
- Tuổi?
-&nbsrU3Xp;19 ạ
- Cởi hrU3Xết ra!
- Dạ?
- Tôi bKcScảo XGKhcởi hu9YGết ra.HrU3Xoặc KcSclà u9YGtrên ngưuochời rU3Xkhông mặcXGKh gKcScì vàu9YG lạiXGKh đâuochy hoặcuoch làKcSc crU3Xút về.
XGKhNhư KcSc1 cáirU3X máyuoch, côuoch u9YGta tháu9YGo kXGKhhuy áouoch XGKhvà rU3Xlần lượtKcSc trútKcSc bỏuoch uochy uochphục .KcSc.. Khu9YGang vẫnrU3X XGKhnhìn u9YGchằm chằmuoch, nhrU3Xư đu9YGã nói,KcSc đórU3X làKcSc cácKcSch Ku9YGhang quKcScên XGKhđi chuyKcScện rU3Xkhó chịu.
..uoch. NrU3Xgoài u9YG3 crU3Xăn uochphòng XGKhcủa rU3X3 uochcậu cuochhủ rộnrU3Xg nhuochư nhrU3Xững căKcScn nhrU3Xà thuochực su9YGự, khXGKhu u9YGB cònXGKh uochcó vXGKhài chXGKhục căXGKhn phuochòng nhrU3Xỏ hơnrU3X đượcu9YG xXGKhây dựngrU3X nhrU3Xư uochtrong khuochách sạn.
PKcSchòng 82.
Băng đu9YGang XGKhngồi trênXGKh gXGKhiường XGKh, XGKhdù vẫrU3Xn khoáXGKhc crU3Xhiếc áorU3X KcScvest drU3Xài nhưKcScng ngườirU3X rU3Xco XGKhro vu9YGì lu9YGạnh. Viêu9YGn ZkilKcScico hồiuoch chXGKhiều rU3Xđã sắpu9YG uochhết trU3Xác dụnKcScg rU3X... Tu9YGừ pKcSchòng tXGKhắm, qKcScuản líXGKh XGKhcủa KhaKcScng cKcScầm thKcSceo KcScchiếc áuocho KcScsơ mXGKhi ..u9YG. u9YGHắn bướXGKhc lạKcSci puochhía giường.
- Mặc thêuochm KcScvào đi.
KcScBăng đXGKhưa brU3Xàn XGKhtay hơiuoch rKcScun rrU3Xun XGKhra nhu9YGận lấy,rU3X thấyu9YG khônrU3Xg cuochần thiếuocht phảiKcSc cảrU3Xm ơn.Quochuản luochí quaKcScy KcScra .KcSc.. lạu9YGi chiếcKcSc tủu9YG lạnhKcSc luochấy uochhộp sữau9YG vàXGKh XGKhgói bKcScánh ngọt.
-&nbsKcScp;Tôi khôrU3Xng hKcScay ănuoch lXGKhắm nêuochn chỉu9YG cKcScó vậXGKhy thôKcSci.Đói ru9YGồi phảiu9YG khôXGKhng ?
Bănuochg rU3Xlắc đầu.
-&nbsKcScp;Vẫn thícu9YGh kiệmu9YG lờiKcSc nu9YGhỉ. LKcScạnh rU3Xà ?
Tay ôm lấyXGKh u9YGđầu gốXGKhi, ngườrU3Xi Bănu9YGg bắtXGKh uochđầu rKcScun lêu9YGn, nhỏu9YG khôKcScng KcScđem theu9YGo Zkiuochlico .
-&nbspXGKh;Biết rồiXGKh. KcScKhông lắcXGKh đu9YGầu tứuochc lu9YGà đúng.KcScHôm uochnay cKcScũng đrU3Xâu cóKcSc lạnhrU3X lắm.NhKcScìn crU3Xô nhuochư nhiệu9YGt đKcScộ uochđang u9YGâm vậy.
Hắn vKcScới KcSclấy chrU3Xiếc điềuKcSc khiểnuoch tănKcScg nhiệtXGKh độu9YG crU3Xủa điuochều uochhòa ... 
XGKh- Không thểrU3X ởuoch chKcScỗ tôKcSci qKcScua đêKcScm đâu.NếurU3X ổKcScn rU3Xrồi tuochôi sẽrU3X uochđưa vXGKhề phòngu9YG cậrU3Xu cả.
Bănu9YGg lrU3Xắc KcScđầu quầyuoch quậy.
u9YG-Ừ. Cuochô bịXGKh u9YGbán rU3Xđi rồXGKhi ..rU3X. à,rU3X uochtôi khôuochng crU3Xó rU3Xý đu9YGó XGKh... NếurU3X khu9YGông uochcó u9YGsự crU3Xố xảyXGKh rU3Xra ởu9YG bXGKhữa tiXGKhệc, chắrU3Xc chuochắn Du9YGavinci KcScsẽ khôu9YGng cXGKhhịu vKcScề taKcScy khôuochng đâu.uoch KcSckhông mXGKhuốn điu9YG thrU3Xeo hắnrU3X phu9YGải kuochhông ?
XGKhBăng u9YGim luochặng. Ukm.khXGKhông lrU3Xắc rU3Xđầu làKcSc đKcScồng ýu9YG .
-&nuochbsp;Cậu cảrU3X XGKhchắc uochchưa biếXGKht chuochuyện xảKcScy KcScra ..XGKh. TKcScôi uochvẫn chưrU3Xa XGKhtìm đượcrU3X ngXGKhuyên nhKcScân cu9YGủa sựXGKh cốuoch .u9YG.. cKcScó uochgì đXGKhó rấu9YGt rU3Xkì lạ,rU3X nguồnKcSc đuochiện rU3Xbị XGKhphá hỏXGKhng KcScnhưng lạiuoch kXGKhhông giốngKcSc bịXGKh chrU3Xập điKcScện thônrU3Xg uochthường. uochGiống uochmột vụu9YG độngKcSc đấuocht huochơn, nhu9YGưng mặtu9YG đuochất lạirU3X khôKcScng ruuochng chuyển,rU3X khônKcScg uochlẽ tạrU3Xi ..XGKh. XGKh(định nóiuoch u9YGvề lXGKhò rU3Xphản ứng)KcSc uoch... mrU3Xà u9YGthôi, coKcSci KcScnhư vậnuoch KcScmay củauoch côXGKh .uoch.. Địnhu9YG sẽrU3X sao?
Bău9YGng iKcScm lặu9YGng, chXGKhưa brU3Xiết tiếXGKhp tu9YGheo XGKhnên uochlàm gì.
Qu9YGuản líu9YG KcSccủa KhaXGKhng ngồKcSci xuốngu9YG đất,XGKh dựaXGKh uochvào thànhKcSc giườnu9YGg, tarU3Xy cầmrU3X luochon nướXGKhc ngọtrU3X uống.
- ÔnXGKhg cuochhủ srU3Xắp vềuoch tớiXGKh KcScrồi ..KcSc. tu9YGôi sẽu9YG báou9YG cKcScáo churU3Xyện nàyuoch. u9YGDù guochì u9YGcô cũXGKhng KcScdo ônuochg chu9YGủ mXGKhang u9YGvề, nXGKhhưng tôuochi nghXGKhĩ u9YGông XGKhchủ tuochán thu9YGành quochuyết đXGKhịnh nKcScày KcSccủa cKcScậu ChấKcScn Khanuochg ... 
-&rU3Xnbsp;Tôi đXGKhã nóuochi rồXGKhi pXGKhhải khôu9YGng uoch. VXGKhới cXGKhậu KhaXGKhng, mụcuoch uochtiêu, quyu9YGền lựcrU3X, XGKhđịa vịXGKh lrU3Xà nhữngu9YG XGKhđiều quu9YGan u9YGtrọng nhấtrU3X. Cuochậu sẽXGKh vu9YGứt bỏu9YG rU3Xtất KcSccả, bấKcSct chấpXGKh KcScthủ đoạnKcSc kểuoch uochcả lKcScà XGKhcướp KcScđi siu9YGnh mạngu9YG ngườirU3X cậuKcSc yuochêu đểXGKh đạu9YGt rU3Xđược nó.rU3X ..TôKcSci ..KcSc. thậtuoch srU3Xự tòXGKh mKcScò vu9YGề rU3Xcô .KcSc.. u9YGcô khôu9YGng u9YGphản đốiKcSc việKcScc trởXGKh thànhKcSc nuochgười uochcon gáiKcSc KcSccủa cuochậu cXGKhả u9YGlà vKcScì đXGKhiều KcScgì? Chắcu9YG KcScchắn khôngKcSc phKcScải u9YGvì tu9YGình cXGKhảm prU3Xhải kXGKhhông ..XGKh. krU3Xể cảXGKh vớXGKhi KcSccậu u9YGChấn Nuocham .XGKh.. tôu9YGi krU3Xhông hiểuu9YG nrU3Xổi côKcSc làuoch couochn ngưXGKhời tKcSchế nàu9YGo rU3X... côu9YG đanuochg ngrU3Xhĩ gìrU3X .XGKh.. nKcSchưng .u9YG.. uochcó KcSc1 đirU3Xều tôrU3Xi u9YGchắc chắnXGKh ..u9YG. mỗirU3X lXGKhần nhrU3Xìn crU3Xô u9YG... KcSctất cảXGKh nrU3Xghi ngờXGKh xétrU3X đu9YGoán cuochủa tôu9YGi bu9YGiến mất,u9YG thXGKhay vuochào uochlà…. XGKhsự rU3Xrung độngrU3X khôngXGKh kiều9YGm chếu9YG đượcXGKh rU3X... củaXGKh XGKhtrái tiu9YGm ... 
QuảKcScn lrU3Xí uochcủa u9YGKhang qurU3Xay ngườiKcSc XGKh... TrênrU3X XGKhgiường, BăKcScng đãu9YG nrU3Xằm xurU3Xống ngu9YGủ từXGKh lúu9YGc rU3Xnào. Tu9YGay quảnXGKh lKcScí .u9YG.. tuochừ từu9YG uochđưa bànXGKh tXGKhay lênKcSc .rU3X.. nhưnrU3Xg nXGKhó rụrU3Xt lạiXGKh trrU3Xước khu9YGi làu9YGm thêmu9YG điềXGKhu u9YGgì trorU3Xng XGKhý ngXGKhhĩ u9YGcủa hXGKhắn ... 
...
rU3XHơn nửuocha đêrU3Xm rU3X, Lâu9YGm CXGKhhấn Đônuochg ngồiXGKh xu9YGuống u9YGghế, dựaKcSc lKcScưng vuochào, cu9YGó vKcScẻ hơiKcSc mệtXGKh sau9YGu KcSc1 pu9YGhi KcScvụ lớn.
-&nbspKcSc;Ta ngXGKhhe quochua tìnhu9YG XGKhhình rXGKhồi.Nói XGKhvề sKcScự việcKcSc cKcSchính đi.
-&nrU3Xbsp;Em rU3Xnghĩ KcSclà ôngKcSc chủrU3X tKcScán thànhrU3X vu9YGới cậurU3X cảrU3X vềKcSc vKcScụ uochtrao đổrU3Xi vớiKcSc DavirU3Xnci Uyliuocham uoch, chúu9YGng tKcSca qrU3Xuá hời!
-&nu9YGbsp;Không XGKhdễ dànrU3Xg vậyu9YG đârU3Xu.Ngươi monKcScg điềurU3X đóu9YG rU3Xxảy uochra pKcSchải khônXGKhg ?
-&nbspu9YG;Ông chủu9YG u9YGhiểu đượu9YGc rồiKcSc thìu9YG eXGKhm cũrU3Xng khônXGKhg cầnKcSc biệu9YGn KcScminh nữrU3Xa. ĐươnKcScg nhiênu9YG lXGKhà eu9YGm muốnKcSc cu9YGon rU3Xbé đóuoch biKcScến mấuocht khỏiu9YG u9YGkhu KcScbiệt thự.
- NrU3Xgươi đrU3Xã quochuên vều9YG mu9YGục đíchuoch củKcSca tuocha khXGKhi uochđưa cXGKhô brU3Xé vrU3Xề sao?
-&XGKhnbsp;Cô tXGKha qu9YGuá quỉuoch quyrU3Xệt. Khôngu9YG trU3Xhể hiểrU3Xu nổirU3X côXGKh uochta rU3Xđang tínKcSch toárU3Xn điềuuoch gì.
-&nrU3Xbsp;Chấp nhậuochn truochở trU3Xhành ngườiKcSc KcSccủa XGKhthằng ChấnKcSc KhaKcScng XGKh, KcSccô u9YGbé liềuuoch lĩnhXGKh XGKhhơn XGKhta tưởnuochg .rU3X.. chắcKcSc KcSccô bu9YGé đu9YGã biếtuoch u9YGvề nhữnKcScg nguuochy hirU3Xểm u9YGphải rU3Xthử đúngu9YG khôu9YGng ?
- HrU3Xết crU3Xậu rU3Xba lạiu9YG sanu9YGg cậurU3X cả,XGKh KcSccô tKcSca đúKcScng luochà KcSc1 uochcon hồrU3X ly.
- Vậy luochà ngưKcScơi KcScđang chuocho KcScrằng CKcSchấn Khanuochg uochsẽ sậuochp bẫyrU3X tiếu9YGp theo?
- HoànXGKh u9YGtoàn khuochông ạ.ViXGKhệc tuochrong buochữa tiệXGKhc hôXGKhm nXGKhay đKcScã crU3Xhứng miXGKhnh rU3Xđiều đuochó. rU3XCậu rU3Xcả chẳu9YGng cuochoi uoch1 đứKcSca coKcScn gáXGKhi rU3Xnào KcScra gìu9YG. uochCô uochta cXGKhũng chẳngKcSc rU3Xlà gìXGKh krU3Xhi bịuoch u9YGđem bánXGKh KcSckhông XGKhdo dXGKhự nhu9YGư vậy.
- Ta khônXGKhg u9YGhề nXGKhgạc nhiêu9YGn rU3Xvề quyuochết địnhuoch XGKhđó củarU3X thằngXGKh cả.uoch Nuochhưng XGKhta crU3Xhắc côXGKh bKcScé sẽKcSc khôngrU3X đKcScể yXGKhên chuocho mu9YGọi chuyệnXGKh diễnXGKh rKcSca đâu.u9YG Cònu9YG… uochsự cốXGKh KcSckhó hiểuXGKh đKcScó u9YG... tXGKha cũngu9YG đangKcSc u9YGsuy rU3Xnghĩ. Trêuochn camXGKhera gXGKhhi hìnu9YGh ..uoch. XGKhcó su9YGự u9YGcó mặtXGKh rU3Xcủa cp!
- CậrU3Xu hKcScai tXGKhhì vẫKcScn vậyXGKh mà.XGKh Tru9YGời rU3Xcó sậpuoch cKcScũng kệXGKh rU3Xthôi ạ.
- u9YGCó vXGKhẻ nhưngXGKh cáKcSci vẻu9YG phớrU3Xt đờirU3X củaXGKh nKcScó uochđã rU3Xlàm uochcon u9YGgái củKcSca HoànKcScg BáXGKh Nguyênu9YG uochchết mệtuoch rồiXGKh ... 
- Em lạuochi đXGKhã nKcScghĩ XGKhngười HoànrU3Xg YếnKcSc ChKcSci XGKhnhắm đếuochn u9YGlà crU3Xậu cảXGKh XGKh... NKcSchưng hômu9YG naXGKhy u9YGem đểXGKh rU3Xý thấyKcSc KcSc... crU3Xô XGKhta vKcScà cKcScậu haKcSci ..XGKh. KcSckhá thânXGKh mậuocht ạ.
- NgươXGKhi nrU3Xghĩ sau9YGo vềKcSc mXGKhối qXGKhuan uochhệ nàXGKhy ?
-&nrU3Xbsp;Nếu KcSccậu harU3Xi nKcScắm đượcXGKh cXGKhon gáiuoch Huochoàng BXGKhá NguyênrU3X tronXGKhg tarU3Xy rU3Xthì lu9YGà rU3X1 lợiXGKh uochthế rU3Xlớn XGKhrồi. EKcScm biếtrU3X uochcậu hau9YGi lu9YGà ngườiXGKh cKcSchẳng rU3Xcần gìrU3X u9YG... nhu9YGưng đu9YGây làXGKh luochần đầuu9YG tu9YGiên cậurU3X cuochhấp nhậnrU3X KcSc1 đứrU3Xa KcSccon gáiu9YG ởKcSc guochần KcScthế XGKhmà khôngrU3X rU3Xhề phảnKcSc ứnrU3Xg gì.u9YG NrU3Xgạc nu9YGhiên qXGKhuá mứcuoch ạ!
-&nbsprU3X;Còn nhiXGKhều điu9YGều kKcSchiến ngu9YGươi phXGKhải ngạcXGKh nhiuochên nữaXGKh. NgưrU3Xơi quêXGKhn rằuochng thằnKcScg uochcon crU3Xhẳng –uoch u9YGcần XGKh- gìXGKh cuochủa tKcSca lKcScà rU3Xkho báKcScu sởrU3X hữuu9YG củu9YGa rU3Xriêng tau9YG! rU3XChuyện vuochề côXGKh u9YGbé uochthú vịu9YG ấy,KcSc XGKhta srU3Xẽ khôrU3Xng nhúnrU3Xg KcSctay vàXGKho. NếuXGKh cKcScô béKcSc đểrU3X mìKcScnh dễuoch dànguoch bịKcSc KcScbán nu9YGhư uochvậy, vKcScới tarU3X, côuoch béu9YG vKcScô giárU3X trị.
KcScTên cậnu9YG vệXGKh chạyKcSc vuochào rU3X, cúKcSci đầu:
- ÔrU3Xng chủ.1uoch u9YGcô gáuochi xưXGKhng tênrU3X HoànXGKhg YếnKcSc Cu9YGhi mXGKhuốn gặrU3Xp ạ.
- ỒXGKh ..u9YG. tu9YGhật buochất rU3Xngờ. ChrU3Xo vào.
- Vậy KcScem xiKcScn puochhép luônrU3X ạ.
... ... 
-&nbspuoch;Cô gáirU3X tXGKhrẻ. u9YGLần đầuuoch gặrU3Xp mặt.
-&uochnbsp;Cháu u9YGchào bác!rU3X ChrU3Xắc KcScbác đãuoch nrU3Xghe vều9YG rU3Xcháu KcScrồi nênrU3X cháu9YGu khuochông giu9YGới thiệuuoch nữu9YGa. CháXGKhu vàKcSco đềrU3X luôXGKhn ạ.
- ĐXGKhúng lrU3Xà rU3X1 KcScdu XGKhhọc srU3Xinh, cárU3Xch uochăn KcScnói rrU3Xất tựKcSc u9YGtin uochvà KcSckhoáng đạt.
- CảmKcSc XGKhơn XGKhvì lờiuoch kherU3Xn, chuocháu nguochhe rU3Xnhiều u9YGngười rU3Xnói vậyXGKh rồi.
KcSc- Thế XGKhnày thảou9YG nrU3Xào rU3XHoàng BárU3X NguyêrU3Xn rấtXGKh XGKhtự hàXGKho vu9YGề cXGKhon gXGKhái mìnhXGKh. VừaKcSc uochxinh đẹu9YGp lu9YGại thôXGKhng mXGKhinh ..rU3X. ĐượcXGKh rXGKhồi u9YG. XGKhCháu bảoXGKh nóu9YGi thẳngrU3X vàKcSco vấnu9YG đềKcSc uochmà ..XGKh. XGKhCháu muốnXGKh gì?
KcSc- Muốn auochnh uochChấn Phong!
Muochột XGKhnét nguochạc nhiênrU3X luochẫn uochvui thíuochch hirU3Xện lêXGKhn trênKcSc rU3Xmặt uochLâm Chấu9YGn Đônu9YGg .KcScÔng KcScbật cườiu9YG ... 
-rU3X Đúng rU3Xlà XGKhgiới u9YGtrẻ bKcScây KcScgiờ ..uoch. thuochẳng thu9YGắn lắmKcSc !
-&KcScnbsp;Cháu nghĩuoch gìu9YG thrU3Xì nóiXGKh vu9YGậy thôXGKhi. TrưKcScớc XGKhgiờ cháuXGKh crU3Xhưa rU3Xbao XGKhgiờ XGKhtừ bỏrU3X rU3Xthứ mìnrU3Xh mXGKhuốn, bằuochng mọu9YGi cuochách sẽuoch cuochó bằnXGKhg đượcXGKh. CònKcSc nếurU3X khôngKcSc thuochể XGKhcó u9YGđược thKcScì chuocháu uochsẽ làmKcSc rU3Xcho khKcScông uoch1 aXGKhi rU3Xcó đrU3Xược nữauoch KcScạ .
- Tuuochyệt lắmuoch KcSc... cuochháu giKcScống tXGKha !
-&nbXGKhsp;May KcSclà báKcScc khKcScông khrU3Xó cuochhịu XGKhvì rU3Xcháu. Ku9YGể cácrU3X KcScbác XGKhkhông thu9YGích chKcScáu u9YGthì cXGKhháu cũnXGKhg kXGKhhông KcSctừ KcScbỏ anXGKhh Chấuochn PhonKcScg đâuu9YG ạ!
- Ồ khrU3Xông XGKh. TKcSca khônrU3Xg ghKcScét chuocháu u9YG... NgưXGKhợc lại,KcSc uochta cuochũng rrU3Xất muốnrU3X cháKcScu vớKcSci thuochằng coKcScn KcScta thàuochnh đôi.
- ThrU3Xật sau9YGo ạ?
- TrU3Xa khu9YGông nórU3Xi chơi!
- Vậy cảmXGKh ơu9YGn bu9YGác trước.
-&nrU3Xbsp;Nhưng ..uoch. thằngu9YG coKcScn uochta, cKcScả thằngrU3X cảKcSc KcScvà thằngKcSc u9YGhai, đềurU3X KcSclà nhữKcScng tênuoch u9YGkhó uochchiều đấy.
-uoch Cháu biuochết ạ.XGKh Nhưnguoch đuochiều đórU3X chẳnu9YGg làXGKh uochgì. Đượcuoch uochbác cKcScho phXGKhép thXGKhì càngKcSc tốrU3Xt ... 
-&nbuochsp;À u9YG... hrU3Xôn KcScsự rU3Xgiữa cháuKcSc vXGKhà u9YGcon truochai TXGKhhượng nghịKcSc u9YGsĩ ... 
-&uochnbsp;Cháu hủyu9YG rồXGKhi ạrU3X. HXGKhắn uochlà XGKh1 kẻKcSc nXGKhhu nhuochược XGKhvà bXGKhất tXGKhài .
Lâm Cu9YGhấn ĐôKcScng u9YGhơi mỉmKcSc cườiu9YG ..rU3X. mọirU3X chuyệnu9YG đềXGKhu đãuoch tronu9YGg dựuoch tínu9YGh củrU3Xa ôngXGKh. CrU3Xhấn PhonKcScg vuochà YếnXGKh CKcSchi quu9YGan hệXGKh tKcScốt thìKcSc uochông vàrU3X KcScHoàng uochBá NguyêXGKhn cũngXGKh rU3Xsẽ nhuochư vậy.rU3X ThêmKcSc vàou9YG, ôXGKhng đãrU3X giánuoch tiếpuoch cắtuoch đứtu9YG KcScmối quarU3Xn hệKcSc củau9YG HoKcScàng Buochá NguyrU3Xên XGKhvà ThượngKcSc nghịrU3X Ou9YGbanrad. rU3XQủa uochlà uoch1 mũiKcSc uochtên trrU3Xúng uoch3 đíchKcSc u9YG... GiKcScờ rU3Xchỉ cònu9YG chKcScờ u9YGcách xửu9YG xựuoch củuocha ChấnXGKh PhoKcScng thôi.


... 5XGKhh KcScsáng. ChrU3Xuông dXGKhi độuochng rXGKhéo inrU3Xh ỏi.XGKh Khuochá bựcXGKh mu9YGình KcScvì rU3Xbị uochphá giấcu9YG ngủ,XGKh Khauochng vrU3Xới uochtay tìu9YGm duochi động.
- Alo?
- NgườiKcSc đẹpKcSc cKcScủa tôuochi đâu?
- Thằng đu9YGiên nàu9YGo thKcScế ?
-u9YG Tỉnh rU3Xngủ điKcSc u9YG1 DavinrU3Xci u9YGUyliam đâuochy !
Khang mởrU3X uochchoàng mắt,KcSc nhớKcSc rrU3Xa u9YGmọi chuXGKhyện tốiKcSc qua.
- Trờiuoch còuochn chưKcSca XGKhsáng. Ngàiu9YG cóu9YG vrU3Xiệc guochì KcScvậy uoch? KhKcScông lẽrU3X phiêKcScu crU3Xả đu9YGêm chưu9YGa mXGKhệt rU3Xcòn mrU3Xuốn hàrU3Xn huu9YGyên tXGKhâm suochự? –XGKh Khau9YGng nrU3Xói uochvới guochiọng hơXGKhi mỉauoch mai.
- CậuKcSc u9YGvẫn rU3Xmơ nXGKhgủ đKcScấy àKcSc? uochHay gXGKhiả bộKcSc khôngu9YG rU3Xchớp mắrU3Xt? KcScNếu KcSccậu kuochhông trrU3Xả ngườiXGKh đẹrU3Xp đâyKcSc thrU3Xì trU3Xôi sẽXGKh hủyrU3X lờiKcSc hứauoch đấy.
- Vụ traXGKho đrU3Xổi u9YGcó bXGKhao nrU3Xhiêu ngườirU3X chứngrU3X XGKhkiến, ngàKcSci địnhrU3X lậtXGKh lọngKcSc saXGKho? MXGKhà ngXGKhài bảu9YGo uochtrả ngưXGKhời rU3Xđẹp đâyXGKh KcSclà uochý gìXGKh ?
-&nKcScbsp;Sau rU3Xvụ độnguoch đấtXGKh, tôrU3Xi rU3Xkhông thấXGKhy ngườirU3X đẹpKcSc đâyu9YG rU3Xvà vrU3Xề nXGKhhà tauochy khôKcScng đấyrU3X. CXGKhậu rU3Xgiấu ngưXGKhời đẹprU3X đâKcScu rU3Xrồi ?
Khang uochbật ngườrU3Xi dậy.
-KcSc Động đất??
XGKh- Hờ ..KcSc. uochcậu giKcScả bộrU3X giỏiuoch nhỉKcSc. NgườirU3X đẹXGKhp uochcủa rU3Xtôi đâu?
- Khoau9YGn đã.rU3X XGKhTôi u9YGsẽ u9YGnói chuyệnrU3X rU3Xvới ngàyXGKh sau!
Khau9YGng tắXGKht mrU3Xáy cu9YGhoàng cKcSchăn nhảyu9YG ruocha khXGKhỏi gu9YGiường .u9YG.. CôKcSc tiếpuoch KcScviên ởrU3X vũKcSc trườngXGKh u9YGkhẽ XGKhcựa ngườu9YGi, dướiKcSc chăn,XGKh côu9YG u9YGta vẫnXGKh trầnXGKh truồng.
- Anu9YGh KcSc... cXGKhhưa sárU3Xng màu9YG. Chuyệnu9YG gìrU3X thếuoch ?
KrU3Xhang rU3Xbước nhanrU3Xh lạKcSci puochhía u9YGbàn máuochy, liếcu9YG uochqua đXGKhồng hồ.
-KcSc Cô ởuoch đâyXGKh KcSchơn uoch4 tiếnuochg rồiKcSc KcScđấy. DậyXGKh cuốrU3Xn gKcScói đuochi ... 
rU3XCô KcScgái u9YGdụi u9YGmắt, KcScchưa huochiểu XGKhgì .
-&nbsKcScp;Em bu9YGuồn ngu9YGủ XGKhlắm uoch... XGKhđợi XGKhsáng XGKhrồi ... 
-&KcScnbsp;Tôi bảoXGKh KcSccô cuốnXGKh uochgói XGKhkhỏi đâyrU3X !
GiọngKcSc Khau9YGng quátu9YG lêrU3Xn giậnXGKh dữ,rU3X rU3Xtay cậuu9YG mởuoch laptopu9YG, khởrU3Xi XGKhđộng. Cu9YGô tiKcScếp viêu9YGn hơiKcSc rùngKcSc mìnhuoch tỉnhXGKh hẳnuoch uoch, rU3Xlục KcSccục nKcScgồi dậrU3Xy rU3Xmặc qrU3Xuần áuocho rU3X... rU3X1 têu9YGn đànXGKh eXGKhm củuocha KhanXGKhg bướcuoch vKcScào XGKh, crU3Xúi uochđầu .
-rU3X Cậu XGKhchủ !
KcSc- Đưa XGKhcô tKcSca rXGKha rU3Xngoài vàuoch gọiu9YG ngườiXGKh đếnXGKh trU3Xhay cu9YGhăn gốiKcSc đi!
- Vâng
KcScMàn hìnKcSch máyKcSc rU3Xtính đaXGKhng tXGKhhu vrU3Xề hìnhu9YG ảKcScnh tuochừ rU3Xparty .uoch.. Khuochang uochtua đKcScến lúKcScc cậu9YGu u9YGra KcSckhỏi bữXGKha rU3Xtiệc ..XGKh. uochNếu khônXGKhg phảrU3Xi Dauochvinci uochnói quáKcSc lênuoch lu9YGà córU3X u9YGđộng đXGKhất thu9YGì rU3XKhang chẳngu9YG uochmuốn xeu9YGm lạiXGKh cảnu9YGh lúrU3Xc KcScấy tíuoch nuochào ..KcSc. XGKhNhìn DavincrU3Xi quárU3X thXGKhân mậKcSct vớu9YGi ngườiXGKh XGKhcon gáiKcSc XGKhcủa XGKhcậu trrU3Xong u9YGkhi XGKhBăng uochcố cu9YGhống crU3Xự u9YG... Kuochhang chỉKcSc muốrU3Xn đậpXGKh tarU3Xn cáiXGKh mànrU3X uochhình rXGKha ..KcSc. rU3X2 rU3Xtay cậuXGKh xiu9YGết chặKcSct lạKcSci .rU3X.. NhrU3Xưng Ku9YGhang kirU3Xên nhXGKhẫn đợirU3X đếKcScn cáirU3X uochsự cốuoch nhưrU3X KcScDavinci nu9YGói uoch... XGKhMọi thứXGKh bắtu9YG đầuuoch hỗrU3Xn loạnuoch XGKh, rU3Xngười rU3Xrú u9YGhét lênuoch uoch, u9YGhoảng hốtXGKh chạyKcSc. KhKcScang nu9YGhíu muochày .uoch.. rồirU3X KcScbỗng KcScđập rU3Xtay cáXGKhi ruochầm xuốngu9YG bàn.
- Sheuocheply uoch! Nguochươi buochiến vàKcSco xóKcSc nàorU3X rồiXGKh !!!

Mọi churU3Xyện XGKhto nhỏXGKh troXGKhng uochkhu bKcSciệt rU3Xthự quảnu9YG lírU3X rU3Xcủa XGKhKhang luônKcSc buocháo chrU3Xo cậuochu. Vậuochy uochmà chuochuyện ngrU3Xhiêm tu9YGrọng thếXGKh uochnày đếnuoch XGKhgiờ Khanu9YGg mớiuoch haKcScy thrU3Xì thậXGKht kuochhông tKcSchể bỏXGKh qrU3Xua đưuochợc. XGKhKhang ruochút XGKhdi độngKcSc .rU3X.. u9YGSố muocháy đrU3Xầu bêuochn rU3Xkia kXGKhhông liênKcSc lKcScạc đuochược ..u9YG. Khanuochg thấyu9YG ngườiuoch đangKcSc nónu9YGg lênuoch u9YG, cơnKcSc giu9YGận bốKcScc nguochùn ngụt.
u9YGRầm .KcSc.. KcSc... !!!!!!
Cửuocha XGKhphòng ngủrU3X củaXGKh KcScSheeply KcSc– quảnrU3X lXGKhí củXGKha Kuochhang mởuoch choang.
Tay&nbspu9YG;quản líuoch giậXGKht mìKcScnh trU3Xỉnh giấu9YGc khu9YGi đKcScang ngủXGKh vuochật u9YGvờ KcSctrên ghếXGKh tựa.
- Cậu cuochhủ ... 
- Tao tuochưởng màyuoch cXGKhhết ởXGKh xrU3Xó nàou9YG rrU3Xồi ???
NhìnrU3X vẻu9YG KcScgiận dữrU3X cKcScủa KhaXGKhng rU3X, Sheuocheply KcScđoán đượcuoch cậrU3Xu crU3Xhủ đãrU3X bu9YGiết hXGKhết tìu9YGnh hình.
-&nbsrU3Xp;Sự cốKcSc xảyXGKh rrU3Xa XGKhquá độtuoch ngộrU3Xt ngoàiKcSc dựKcSc tínu9YGh. Euochm đXGKhã xửXGKh líu9YG u9YGxong nhưnKcScg hiXGKhện crU3Xhưa tìmrU3X hrU3Xiểu đượcuoch u9YGnguyên uochnhân ạ.
- ChuyệnKcSc nghiXGKhêm XGKhtrọng vậXGKhy saXGKho KcScmày khônrU3Xg báoXGKh chu9YGo u9YGtao? Muochày khKcScông rU3Xcoi trU3Xao XGKhra u9YGgì nKcScữa phảiXGKh ku9YGhông ?
- rU3XEm xiuochn lỗiXGKh uoch... uochvì rU3Xcậu XGKhchủ đãXGKh uochdặn nếKcScu uochtự grU3Xiải qXGKhuyết đượcrU3X thìuoch khuochông rU3Xcần báuocho nhữnKcScg ... 
- CXGKhâm miệnuochg KcSc! VậXGKhy KcSctại sKcScao mKcScày khôKcScng nguochhe đXGKhiện thoạiu9YG u9YG? XGKh– KhKcScang ngrU3Xày càu9YGng tứrU3Xc grU3Xiận, chỉKcSc chúuocht nu9YGữa thKcScì córU3X thXGKhể chKcSco tauochy quảnu9YG uochlí KcSc1 trậnu9YG nhừu9YG tửu9YG .
-&KcScnbsp;Cậu chrU3Xủ .u9YG.. cóKcSc thXGKhể hạu9YG giọnuochg khôngXGKh .uoch.. tru9YGong puochhòng crU3Xòn cuochó ngưu9YGời rU3Xđang ngủXGKh ...
KharU3Xng nhrU3Xíu mXGKhày ..uoch. u9YGChợt KcScnghe tirU3Xếng uochcựa KcScngười u9YG... KhXGKhang qurU3Xay đầuochu nhXGKhìn rU3X... KcScTrên gKcSciường kêXGKh KcScở rU3X1 XGKhgóc phòngXGKh, Bănuochg đKcScang cuộnXGKh u9YGngười ngủXGKh nu9YGgon lànuochh, mặcXGKh áouoch rU3Xsơ rU3Xmi củaXGKh tauochy quảnrU3X lXGKhí vrU3Xà đắKcScp chiếcrU3X uochvest đrU3Xen duochài củuocha hắnu9YG luKcScôn ... 
Khuôn mặtXGKh đangXGKh uochbiến sắKcScc củauoch KXGKhhang uoch... uoch2 taXGKhy siếtu9YG lạirU3X rU3Xkêu uochrăng rKcScắc .u9YG.. nhu9YGưng, cậuu9YG quuochay lrU3Xại nhìu9YGn uochtay quảnrU3X líuoch vớiKcSc mộKcSct rU3Xvẻ cốu9YG uochthản nu9YGhiên vKcScà giọnrU3Xg nóiXGKh cKcScố nKcSchẹ nhànuochg :
- SKcScao côKcSc tXGKha ởKcSc đrU3Xây? Khu9YGông u9YGphải tu9YGao đuochã báuochn rồu9YGi XGKhsao ?
- XGKhVì rU3Xxảy uochra sựrU3X cốKcSc nêXGKhn Du9YGavinci UXGKhyliam cKcSchưa đưaXGKh XGKhtheo được 
- Vu9YGậy XGKhlà cuochả tốiu9YG cXGKhô tXGKha nguochủ tXGKhrên giườnguoch XGKhmày u9YG? MàyXGKh ..rU3X. XGKhđã lrU3Xàm gìu9YG crU3Xô tuocha rồi?
Sheeply ku9YGhẽ liếcuoch nhìnXGKh Hảiu9YG BăngKcSc uochtrên chXGKhiếc grU3Xiường, uochsuy rU3Xnghĩ cKcSchạy đrU3Xi rấtuoch nXGKhhanh trou9YGng đầu.
- QủarU3X thựcKcSc ..XGKh. uochKhi mộtrU3X côuoch rU3Xgái hấu9YGp XGKhdẫn u9YGđến thếXGKh ngủuoch khôKcScng biếtuoch tKcScrời đrU3Xất làuoch gìKcSc trrU3Xên giườnu9YGg mu9YGình u9YGthì KcSc... bấXGKht KcSckì KcSc1 XGKhthằng đànKcSc KcScông nàXGKho ... 
-KcSc Tao hỏrU3Xi màyu9YG làu9YG đu9YGã làKcScm guochì uoch??? –KhaXGKhng gXGKhần rU3Xnhư gu9YGầm lêuochn khKcSci ngXGKhhe uochcái cKcScách nóirU3X KcScvòng vXGKhèo củauoch SXGKhheeply .
- Su9YGao cậu9YGu chủuoch quarU3Xn tâm?u9YG ChXGKhẳng pu9YGhải cuochậu đãXGKh bárU3Xn XGKhcho rU3XDavinci rXGKhồi saorU3X?Qua tKcScay eu9YGm u9YGtrước rồiuoch KcScmới đếnrU3X Davincu9YGi thu9YGì cũnKcScg XGKhcó sao
Chat !!!!!!!
1 cKcScái tXGKhát uochlàm mặtKcSc tXGKhay KcScquản líKcSc quuochay phXGKhắt 9XGKh0 độ,XGKh hắnXGKh lKcScại u9YGnhìn thKcScẳng vàXGKho Chuochấn XGKhKhang .
KcSc- Cu9YGậu cu9YGhủ khórU3X chịuXGKh gìXGKh uochchứ? Mónuoch đồXGKh cKcScậu XGKhchủ u9YGvứt XGKhđi ..XGKh. nhrU3Xưng rU3Xđối vớiu9YG rU3Xem XGKh, XGKhđó làrU3X uoch1 viênKcSc ngọcu9YG u9YGvô u9YGgiá. NếurU3X eKcScm cKcScó đrU3Xược ... 
rU3X- XGKhIm miệKcScng! Tauocho kuochhông murU3Xốn nghXGKhe uochthêm uochgì XGKhcả u9YG. TaKcSco cXGKhhỉ cầuochn KcScbiết uoch1 điềuu9YG .rU3X.. bànrU3X rU3Xtay màyKcSc KcSc... u9YGđã chạu9YGm vuochào côXGKh KcScta chưa???
u9YGCạch! HKcScọng su9YGúng cu9YGhĩa trU3Xhẳng vKcScào đXGKhầu taXGKhy quảKcScn uochlí .rU3X.. HrU3Xắn cốXGKh giữu9YG uochbình u9YGtĩnh nu9YGhìn họngXGKh súng.
-&nbsu9YGp;Cậu tứcKcSc giu9YGận vậKcScy làrU3X u9YGvì điềurU3X u9YGgì XGKh? Nếuochu tốiXGKh uochqua Dau9YGvinci KcScđưa crU3Xô ấrU3Xy đrU3Xi ..KcSc. cậu9YGu đu9YGã tưởXGKhng tượnu9YGg ruocha đượcrU3X u9YG... hìnhrU3X ảnhu9YG rU3X... tru9YGong khácrU3Xh sạrU3Xn uoch... crU3Xũng vớiKcSc crU3Xô gáiuoch kKcScia u9YG... KrU3Xhi ... 
KcScXạch xu9YGạch! ..uoch. Khuochẩu súngrU3X vKcScừa đuochược lênXGKh đạnrU3X vXGKhà ngónrU3X tuochay rU3XKhang đau9YGng guochhì lKcScấy cKcScò u9YGsúng .XGKh.. Ku9YGhang nghiKcScến KcScchặt răuochng u9YGvà mắtKcSc nhìKcScn tênrU3X quảuochn uochlí vKcScới cáiKcSc nhu9YGìn nXGKhhư cuochó uochhàng KcScvạn nhữu9YGng muochũi XGKhtên rU3Xlao tKcScới ... 
SheeprU3Xly đãu9YG nu9YGghẹn hXGKhọng vàrU3X mXGKhắt cKcScăng uochra nhrU3Xìn ngóKcScn tarU3Xy cậurU3X rU3Xchủ đặtrU3X uochở còuoch KcScsúng u9YG... XGKhđang kéorU3X dầrU3Xn .uoch.. dầnKcSc ..rU3X. VàXGKh ... 
- ỒXGKhn quKcScá ... 
KhKcScông khrU3Xí nhưKcSc KcScloãng rrU3Xa suochau kXGKhhi rU3X1 giọuochng rU3Xnói tronuochg veKcSco XGKhvang KcSclên ..uoch. KhXGKhang cùrU3Xng taXGKhy quảnuoch XGKhlí ..KcSc. qu9YGuay đKcScầu ... 
BKcScăng đaKcScng ngồiu9YG trêXGKhn KcScgiường ..u9YG. chuochớp uochchớp mKcScắt rU3Xnhìn. uochNhỏ hoànu9YG touochàn khônguoch trU3Xỏ thuochái độrU3X gXGKhì ku9YGhi XGKhthấy cóuoch mặtu9YG Khauochng rU3X, ngrU3Xay cKcScả u9YGcây súngXGKh tuochrên tXGKhay Khanuochg đaKcScng chĩarU3X vXGKhề pXGKhhía tarU3Xy quKcScản lrU3Xí ..XGKh. Ru9YGất bìXGKhnh KcScthản nhưuoch crU3Xhẳng cóKcSc chuyệKcScn grU3Xì XGKh, uochBăng liếcu9YG uochđi nKcSchìn quảnKcSc líXGKh rU3Xcủa KhaKcScng :
-&nbspKcSc;Đói nữXGKha ... 
KhaKcScng đãXGKh hu9YGạ tKcScay xuuochống u9YG, quau9YGy đirU3X crU3Xhỗ khác.
- CrU3Xậu chủXGKh nrU3Xên vều9YG phòngrU3X. Nếuu9YG ngàKcSci Davincu9YGi đrU3Xến, eKcScm sẽuoch tậu9YGn u9YGtay giuochao cuochô ấyrU3X nguyênKcSc vẹnu9YG đểu9YG cuộKcScc tXGKhrao đổirU3X kKcSchông bXGKhị pháuoch hỏng.
Không muốnKcSc nóirU3X XGKhthêm gìXGKh uoch, đúngu9YG hơu9YGn lXGKhà khôrU3Xng rU3Xmuốn nhìuochn BrU3Xăng lầnKcSc nữaXGKh, châKcScn KXGKhhang bưrU3Xớc rXGKha cửaXGKh khôngrU3X sKcScuy nu9YGghĩ uoch. CùnKcScg uochlúc tauochy quảnrU3X líXGKh lấyu9YG miếngKcSc u9YGbánh tXGKhừ tuochủ lạnhrU3X đuochem uochlại giường.
-&nbspu9YG;Chỉ KcSccòn uochít brU3Xánh ngọtrU3X thôi.KcSc uochVì đrU3Xói u9YGquá nênu9YG rU3Xem khônuochg KcScngủ đượcXGKh nữauoch sau9YGo? KcSc- Khôngu9YG qurU3Xan tâXGKhm tXGKhới gXGKhiọng nXGKhói thâXGKhn mậtKcSc vàrU3X đầyKcSc KcSclo lắuochng đrU3Xã thaKcScy đổrU3Xi độtu9YG ngu9YGột củuocha SheepKcScly rU3X, BKcScăng nhậrU3Xn lu9YGấy miếngrU3X báXGKhnh vàXGKh ăn.
Khang dừXGKhng u9YGchân XGKhở cuochửa, thấyKcSc u9YGcó gKcScì rU3Xđó khóu9YG chịuu9YG dârU3Xng lêrU3Xn u9YGkhi nguochhe cáuochi rU3Xđiệu qu9YGuan tKcScâm củaXGKh tKcScay qXGKhuản líuoch ... 
-uoch Ăn từrU3X tKcScừ thKcScôi ..u9YG. nghẹnrU3X bXGKhây rU3Xgiờ. Au9YGnh lKcScấy nướKcScc ấu9YGm uochcho XGKhem nuochhé KcSc... -TarU3Xy SheeprU3Xly vuốtu9YG nhẹKcSc lêKcScn tócuoch rU3XBăng XGKh, cXGKhử cKcSchỉ KcScdịu XGKhdàng vrU3Xà âuuoch u9YGyếm vuochô cu9YGùng ... 
Ngay tứcuoch khắc,rU3X têuochn KcScquản líu9YG brU3Xị túmXGKh lấyuoch crU3Xổ áuocho u9YGvà xôXGKh mạnu9YGh xurU3Xống đấtu9YG u9YG... Ku9YGhang đKcScã XGKhkhông thrU3Xể bìnKcSch XGKhtĩnh trU3Xhêm kXGKhhi nuochhìn cXGKhái crU3Xảnh tượnguoch ấu9YGy ..rU3X. CậurU3X nuochhìn BKcScăng, nhỏXGKh rU3Xchẳng đểuoch ýKcSc rU3Xai bịKcSc ngrU3Xã vuochà cóKcSc KcScxung độtXGKh gìu9YG xảKcScy KcScra .KcSc.. điều9YGu nXGKhhỏ qKcScuan trU3Xâm lKcScà u9YG... miKcScếng báuochnh rấtrU3X ngon.
- KcScCái vẻu9YG KcScbình thảnXGKh ấrU3Xy lrU3Xà saouoch? SrU3Xao cuochó thểKcSc bìnhu9YG thrU3Xản khuochi tarU3Xy thằngXGKh đKcScàn rU3Xông đangu9YG chạmKcSc vàou9YG mìnhu9YG hảKcSc? uochTa đãXGKh nóuochi lXGKhà suochẽ rấtuoch khóKcSc KcScchịu u9YGkhi kXGKhẻ ku9YGhác chạmrU3X vàoKcSc KcScem uochmà ... 
Giu9YGọng KhaXGKhng gắtu9YG lrU3Xên ..XGKh. nhưngKcSc BăKcScng vKcScẫn cắKcScn bánhKcSc u9YGăn ngouochn lànuochh. ThếrU3X nàKcScy thìrU3X hếtKcSc chịKcScu uochnổi ..uoch. KhKcScang túrU3Xm lấrU3Xy tauochy BănKcScg vàKcSc KcSckéo mạnXGKhh nhỏu9YG xuốu9YGng giườngXGKh uoch1 uochcách bạrU3Xo lực.
Khau9YGng u9YGkéo uochBăng KcScra khỏirU3X cửKcSca phònu9YGg nKcSchư kéorU3X XGKhđi KcSc1 mónu9YG đu9YGồ u9YG... KcScBăng chẳuochng hiểuKcSc uochgì vKcScà buộXGKhc phảrU3Xi u9YGbước nhXGKhanh theXGKho ... 
TrU3Xrong uochphòng uoch, rU3Xtay u9YGquản lu9YGí rU3Xđã puochhủi taKcScy u9YG, đXGKhứng dậyuoch vKcScà rU3X... mrU3Xỉm cườiKcSc .
... Cửau9YG phòuochng ngKcScủ cuochủa u9YGKhang XGKhmở đKcScến rU3Xrầm u9YG... KhKcScang cu9YGhận Hảu9YGi BKcScăng vuochào tườnuochg, rU3X2 u9YGtay XGKhghì XGKhlấy vrU3Xai nhỏXGKh .rU3X.. KKcSchang u9YGcúi xuống,uoch nhìnrU3X u9YGchằm chằu9YGm uochvào mXGKhắt Bănuochg :
-&nbspuoch;Nói KcScđi! Nu9YGói uochlà rU3Xem krU3Xhông mXGKhuốn bịXGKh traKcSco đKcScổi nhưu9YG u9YG1 mórU3Xn đuochồ rU3X! Nóiu9YG rU3Xlà u9YGem muu9YGốn uochở lạXGKhi bênKcSc XGKhta uochvà mXGKhuốn làrU3X ngườiuoch cXGKhon gáiuoch củXGKha XGKhta rU3X! Chỉuoch rU3Xta tKcSchôi! EKcScm KcScnói đi!
Bu9YGăng nKcScgước XGKhlên nuochhìn vàu9YGo mắtu9YG KhaKcScng u9YG, u9YGcái ánhrU3X mXGKhắt vẫnuoch chẳrU3Xng chu9YGút tháiKcSc độXGKh vàrU3X uochluôn khXGKhó hiểuu9YG vậy.
- ĐừXGKhng cXGKhó KcSclàm tu9YGa điênKcSc tu9YGhêm u9YGnữa XGKh! XGKhEm chỉu9YG KcSccần nóuochi vậyuoch thôiKcSc KcSc, chỉrU3X XGKhcần ngou9YGan nXGKhgoãn gậrU3Xt KcScđầu vu9YGà phụcu9YG tùngXGKh tKcSca thôuochi .XGKh.. TXGKha suochẽ KcSckhông đểrU3X chuocho bấtXGKh uochkì aXGKhi rU3Xchạm vu9YGào u9YGem hếtu9YG KcSc, sẽXGKh khôu9YGng đểXGKh chu9YGo bấuocht rU3Xkì kẻuoch KcScnào lrU3Xàm tổXGKhn thươnXGKhg euochm ..uoch. KcScvà uochsẽ krU3Xhông cuochó u9YGai lu9YGàm ngườiuoch KcSccon rU3Xgái củarU3X tu9YGa nu9YGữa ..uoch. ngoàu9YGi eKcScm rU3Xra ... 
u9YGRốt XGKhcuộc giXGKhọng nKcScói nhẹuoch KcScvà trou9YGng vuocheo crU3Xũng rU3Xcất lu9YGên :
-&nbsrU3Xp;Không u9YGmuốn buochị traXGKho u9YGđổi ..rU3X. khônu9YGg muốrU3Xn ..XGKh. rU3Xlàm nuochgười KcSccon gáKcSci củaKcSc au9YGi ..u9YG. khrU3Xông muốuochn XGKhgì crU3Xả ... 
Bàu9YGn XGKhtay đauochng xiếXGKht chKcScặt lấKcScy vKcScai Bu9YGăng krU3Xhẽ rU3Xrun lrU3Xên .uoch.. uochBàn tarU3Xy ấu9YGy crU3Xhợt buôXGKhng rrU3Xa ku9YGhỏi ngườKcSci BăngrU3X .XGKh.. KhanKcScg đanu9YGg lùi,KcSc lXGKhùi dầnuoch ... 
-&nbuochsp;Được ..rU3X. đu9YGược rồu9YGi .uoch.. hiểuuoch rU3Xrồi KcSc... khônrU3Xg ngờrU3X .KcSc.. eu9YGm uochlại XGKhđáng uochgiá nXGKhhư vậyu9YG ..rU3X. chrU3Xỉ luochà u9YGcon trarU3Xi nrU3Xgài ỦyrU3X XGKhviên .KcSc.. u9YGmà u9YGđã rU3Xchịu chu9YGo rU3Xta quárU3X nhXGKhiều uochđể cóXGKh đượcuoch eKcScm ..u9YG. VậyKcSc khuochông bKcSciết .KcSc.. manKcScg erU3Xm rKcSca đuochấu giárU3X ..rU3X. trU3Xa XGKhcòn cKcScó tXGKhhể nhrU3Xận đượcrU3X nhữngrU3X gìu9YG ..u9YG. –KcSc uochKhang chợtKcSc cườrU3Xi –u9YG HXGKhẳn luochà đắtXGKh gu9YGiá lKcScắm ..KcSc.- Khau9YGng chợtKcSc dừXGKhng chânu9YG ... 
- NóKcSci couochi .KcSc.. trướcrU3X khu9YGi khôrU3Xng cònrU3X XGKhlàm ngườXGKhi couochn u9YGgái củuocha tu9YGa .rU3X.. eXGKhm muKcScốn u9YGgì uoch? u9YGTrước uochgiờ .XGKh.. XGKhlúc nàrU3Xo rU3Xcũng luochà KcSckhông tKcSchích .uoch.. khônguoch KcScmuốn .XGKh.. khKcScông gìuoch cảuoch XGKh... giờuoch uochta muKcScốn XGKhbiết ..KcSc. uochta sKcScẽ thựKcScc hiệXGKhn KcSc1 đrU3Xiều KcSc... erU3Xm muốXGKhn .
- Luochà KcSclời hứarU3X !
Khu9YGang hơiKcSc nhíuKcSc mày.
-&nu9YGbsp;Lời hứaKcSc ..u9YG. nXGKhếu đếnrU3X brU3Xữa tXGKhiệc ... 
KharU3Xng đãXGKh nhớXGKh KcScra crU3Xậu từnguoch nKcScói rằngu9YG nếrU3Xu BănrU3Xg xuấtXGKh hiệrU3Xn u9YGtrong bXGKhữa tiệKcScc u9YG, thìKcSc “XGKh rU3Xem mu9YGuốn rU3Xgì cKcScũng được”,rU3X XGKhThì KcScra BănrU3Xg rU3Xcó mu9YGặt ởXGKh bữarU3X tuochiệc vuochì điều9YGu kiKcScện ấKcScy ... 
RenKcScg ... 
Du9YGi độKcScng cu9YGủa KcScKhang chợtKcSc kêrU3Xu uoch. Cậu9YGu lạu9YGi phKcScía uochbàn cầmKcSc rU3Xlên u9YG, làu9YG DavincKcSci gọiu9YG. Khuochang tắtKcSc máKcScy rồu9YGi nému9YG u9YGlên bànXGKh. QurU3Xay lKcScại, đãKcSc thuochấy BăngKcSc đứKcScng u9YGtrước mặt.
-KcSc Có lẽKcSc sẽu9YG gu9YGặp rắcKcSc rốKcSci KcScnếu KcSckhông XGKhtrao eXGKhm lKcScại uochcho hắnrU3X đâyrU3X. ĐượcKcSc rồrU3Xi, trrU3Xước khuochi lrU3Xàm vu9YGiệc ấy,KcSc uochta srU3Xẽ thựcKcSc hiệnXGKh rU3Xlời hứu9YGa. ErU3Xm nXGKhói rU3Xđi, KcScbất XGKhkì việcrU3X grU3Xì KcSccó thrU3Xể, XGKhta uochsẽ làKcScm ... 
-&nbspu9YG;Bất KcSckì ?
-&nbXGKhsp;Phải .
- Tầngu9YG hầmu9YG !
Khauochng nhuochíu màKcScy nu9YGhư chưuocha nuochghe ruochõ lắmrU3X .
-&uochnbsp;Gì ?
- Tầng hầmXGKh củuocha uochkhu biu9YGệt trU3Xhự !
KhrU3Xang rU3Xđơ vàiKcSc giâyXGKh ..KcSc. rồu9YGi bậrU3Xt XGKhcười :
- Em đarU3Xng nórU3Xi chuyệnrU3X gìrU3X vậy?XGKh TầrU3Xng hầmuoch KcScnào? rU3XKhu birU3Xệt thựu9YG nàyrU3X su9YGao XGKh? Khônu9YGg đểrU3X KhXGKhang tu9YGiếp tụu9YGc gXGKhiả bộKcSc ..u9YG. Bănuochg uochđi XGKhvòng quKcSca KcSc, lướtrU3X quKcSca ngườKcSci XGKhKhang XGKh, qurU3Xa bànXGKh mrU3Xáy ..rU3X. rồiKcSc đứnXGKhg trưXGKhớc XGKhtủ kínhrU3X XGKhlớn trưnguoch bàuochy súnrU3Xg .KcSc.. –XGKh KXGKhhang đãrU3X rU3Xquay uochlại nuochhìn, đầuKcSc crU3Xậu XGKhđang đặtrU3X ruocha nhữnXGKhg tìnu9YGh huu9YGống krU3Xhó luochường trước.
BXGKhăng lầrU3Xn tXGKhay tKcScrên XGKh1 khoảrU3Xng uochtường tu9YGrống cạuochnh crU3Xhiếc tủuoch lớnu9YG rU3X... nhữnXGKhg uochngón tKcScay lrU3Xướt điKcSc rấrU3Xt nhrU3Xẹ, khuuochôn mKcScặt vôXGKh cùngu9YG tu9YGập truochung rU3Xnhư đu9YGể cuochảm nhậnXGKh điềuu9YG rU3Xgì đrU3Xó ..uoch. CrU3Xhợt bànuoch rU3Xtay khựnuochg lạiKcSc uoch... đẩyXGKh dầnrU3X ..rU3X. đẩrU3Xy rU3Xmạnh hơuochn .uoch.. KcSc1 mảnguoch tườnrU3Xg XGKhbị rU3Xđẩy điKcSc u9YGnhư rU3X1 rU3Xô cửau9YG nXGKhhỏ đượXGKhc lắpXGKh trêu9YGn tườnrU3Xg XGKhkín mírU3Xt vu9YGà nXGKhhẵn mịnu9YG XGKhy nhưKcSc cảu9YG u9YG1 bXGKhức tườnXGKhg uochkhông KcSccó chKcScút rU3Xgì khiếnu9YG ngườXGKhi rU3Xta hoàiKcSc ngKcSchi. TrênrU3X buochức tườngrU3X XGKhhiện XGKhra uoch1 u9YGô vuôngu9YG u9YGbằng mặtrU3X buocháo uoch, lKcScắp rU3Xẩn mộXGKht bảngu9YG điệnrU3X tu9YGử gXGKhồm bảngKcSc rU3Xsố vàrU3X mKcScàn hu9YGình cảmu9YG ứnu9YGg uoch... BXGKhăng quu9YGay người,rU3X ChấnXGKh KhXGKhang đanKcScg nhìnuoch nuochhỏ bằngu9YG vẻXGKh mặrU3Xt KcSccả ngrU3Xạc uochnhiên lẫu9YGn mộtKcSc chúu9YGt xétXGKh đoán.
-&nbsKcScp;Thực uochhiện lKcScời hứarU3X !
-&nbsuochp;Em đãXGKh buochiết ... 
- ĐừngKcSc hỏirU3X tạXGKhi XGKhsao !
KcScNhìn vàorU3X mKcScắt Bău9YGng uoch, rU3XKhang khôngu9YG cònKcSc cáXGKhch kháXGKhc uochngoài đầrU3Xu hàu9YGng ... 
- Đã thếu9YG nàrU3Xy tXGKha cu9YGũng KcSckhông giấrU3Xu eKcScm nKcScữa .
Khang qXGKhuay ngườiuoch KcScđến bànXGKh máyu9YG uoch, khKcScởi đuochộng laptu9YGop vrU3Xà trXGKhuy cậprU3X vàXGKho hệrU3X tKcSchống XGKhan nuochinh .u9YG.. Kháu9YG nhanXGKhh, KhaXGKhng bướrU3Xc KcSclại uochphía XGKhBăng cẩnXGKh trọngKcSc nhấKcScn mu9YGật mãXGKh uochtrên u9YGbảng sốXGKh KcSc, rồiXGKh đu9YGặt uochtay lrU3Xên màu9YGn KcSchình kiểmrU3X KcSctra dấuKcSc vrU3Xân u9YGtay rU3X. KcScMàn hrU3Xình uochhiển đỏuoch “u9YG Mu9YGatch”. XGKhLập tứcXGKh, chiếcKcSc XGKhtủ kínu9YGh lKcScớn uochtừ từrU3X XGKhchuyển đu9YGộng XGKh... Lộu9YG XGKhra uoch1 cửarU3X KcSckính dẫnKcSc XGKhvào thXGKhang u9YGmáy phíXGKha tronuochg KcSc. u9YGBăng rU3Xhoàn toàrU3Xn khônrU3Xg brU3Xất ngu9YGờ rU3X... nhu9YGìn Khanu9YGg .
- CùngrU3X vàu9YGo đKcSci u9YG. XGKhNếu XGKhem rU3Xmuốn biếtrU3X .
Hai nrU3Xgười cùXGKhng brU3Xước vàou9YG tXGKhhang mrU3Xáy troXGKhng su9YGuốt hìnKcSch XGKhhộp. Trênu9YG bảngrU3X sốuoch XGKhchỉ XGKhcó u9YG2 sốXGKh uoch: KcSc1 uochvà XGKh2. uochNgay khu9YGi KKcSchang ấnXGKh KcScsố 2rU3X, cửau9YG rU3Xthang máyrU3X đónKcScg vrU3Xà u9YGcửa phòngKcSc uochngủ 1u9YG01 cũKcScng tXGKhự độngKcSc kKcSchép XGKhlại, khKcScóa vàu9YGo XGKhổ uoch, hệuoch thốnrU3Xg KcScan nuochinh trXGKhên máyrU3X cũngXGKh đểu9YG chếKcSc độu9YG đóuochng tạmuoch thờu9YGi vKcScà hỏiKcSc lạiXGKh mậtu9YG khẩuKcSc. rU3XĐương nhiXGKhên toàXGKhn bộKcSc nhữngXGKh điềuuoch uochvô XGKhcùng tỉuoch mỉu9YG, KcSccẩn uochthận vKcScà vu9YGô cùngrU3X bảorU3X mXGKhật nàuochy làu9YG từuoch bộXGKh nãouoch cuochủa LrU3Xâm Chấnuoch Puochhong .


....
.u9YG.. BăngrU3X u9YGvà Khuochang cu9YGùng KcScbước trêKcScn KcSc1 rU3Xcon đườnguoch nhỏXGKh vàrU3X u9YGxa rU3Xtít, XGKhkhông biếtuoch phíKcSca KcSctrước sẽXGKh dẫnu9YG tớiuoch tậnXGKh đâuXGKh. KcScHai bêuochn lXGKhà XGKh2 lớKcScp kínKcSch rắnuoch KcScchắc cácuochh âKcScm, chịu9YGu XGKhlực vKcScà cKcSchịu nhuochiệt. XGKhTầng hầuochm dưrU3Xới cKcScùng rộnKcScg u9YGy nrU3Xhư XGKh1 khKcScu brU3Xiệt tuochhự dưXGKhới luochòng đKcScất. CXGKhon đườnKcScg Bănguoch đau9YGng uochđi XGKhchia tầnXGKhg hầmuoch ấyuoch thu9YGành KcSc2 kuochhu vựKcScc ... 
... BănXGKhg dừu9YGng chânuoch ..uoch. quaXGKhy nguochười tiu9YGến thuochêm u9YG2 bước.XGKh u9YGTay đặtKcSc lênXGKh kínu9YGh, uochmắt Buochăng thKcScấy u9YGrõ mồnrU3X mXGKhột cảnXGKhh tưởnuochg phíarU3X bênKcSc kKcScia tKcScấm kínhu9YG váKcScch ngănrU3X: uochnhư u9YG1 xưởngXGKh uochsản xuấtKcSc rU3Xlớn vKcScới hàuochng chụXGKhc XGKhcông nXGKhhân KcSctay nrU3Xghề cauocho vàKcSc hàngrU3X trărU3Xm loXGKhại thiXGKhết bịu9YG, mXGKháy mKcScóc uochphức tạpKcSc ngKcScổn nKcScgang XGKh. ĐKcScây lu9YGà nXGKhơi u9YGchế tạKcSco vuochà suochản xuKcScất KcScvũ KcSckhí u9YGdo KharU3Xng quảnrU3X lí,u9YG nhữngrU3X loạrU3Xi vũrU3X krU3Xhí tốu9YGi târU3Xn uochđể bánXGKh chu9YGo rU3Xcác nướcu9YG chiếnu9YG trXGKhanh vXGKhới lợirU3X nhuậnXGKh ku9YGhổng lồuoch .uoch.. rU3XBăng qKcScuay XGKhngười lạrU3Xi ..XGKh. buochước đếnu9YG tXGKhấm kíKcScnh ngănuoch cKcScách rU3Xphía u9YGbên kXGKhia uoch. Hou9YGàn toànKcSc khácrU3X XGKhcảnh uochtấp nậpu9YG ởXGKh krU3Xhu rU3Xvực phíarU3X rU3Xbên kiu9YGa KcSc, đằnKcScg sKcScau mặKcSct XGKhkính luochà XGKh1 thKcScế giớXGKhi u9YGtĩnh KcSclặng nrU3Xhư khôngu9YG uochcó sKcScự sKcScống KcSc. uoch1 kuochhe nướcXGKh crU3Xhảy xuochiết chạyKcSc thànu9YGh KcSc1 vònu9YGg khrU3Xép ku9YGín u9YG, nrU3Xhưng XGKhmắt thườngKcSc rU3Xkhó mXGKhà thấyu9YG đượcrU3X cu9YGái u9YGvòng KcSckhép kíu9YGn ấyu9YG. BrU3Xên trKcScong rU3X, KcSc1 u9YGtòa KcScnhà u9YGkhông kháKcScc gìXGKh mộtuoch coXGKhn uochquái thu9YGú bọcu9YG sắu9YGt khổnrU3Xg lrU3Xồ nốiKcSc uochliền trU3Xừ đXGKhất lênu9YG đếnKcSc trầnKcSc uochcao uoch2 cKcSchục mrU3X. XGKhChỉ XGKhcó vậyuoch uoch, u9YGkhông mộtrU3X duochấu hiXGKhệu củu9YGa sựu9YG sốngKcSc rU3X. ĐươnKcScg uochnhiên buochên tronXGKhg cu9YGái tòarU3X XGKhsắt ku9YGhổng lồKcSc ấrU3Xy làKcSc mộrU3Xt nhàu9YG muocháy XGKhđặt KcSc1 rU3Xlò phXGKhản u9YGứng hạtXGKh nhâuochn vớiKcSc hoKcScạt độngu9YG gầXGKhn nu9YGhư rU3Xtự độrU3Xng huochoàn toàn.
MắtXGKh Buochăng XGKhnhìn XGKhkhông rờirU3X cáiuoch toXGKhàn nhàu9YG khu9YGổng u9YGlồ XGKh, khônrU3Xg hềuoch u9YGnhạc nhiênXGKh uochhay bàngXGKh hoàng.
- KhôngrU3X phảirU3X kKcScho XGKhvàng đâu.KcSc XGKhCũng chẳngu9YG córU3X gKcScì nghiu9YGêm trọngXGKh đuochến chếtu9YG ngườuochi XGKhcả rU3X- KhrU3Xang rU3Xnói vớiu9YG cáXGKhi XGKhvẻ uochthản mặc.
- XưởngrU3X chếXGKh taXGKho vũXGKh rU3Xkhí vKcScà lrU3Xò phảXGKhn ứnKcScg hạtrU3X nhâKcScn !
Băng KcScquay rU3Xngười lrU3Xại rU3X... nrU3Xhìn Khanuochg. CậuKcSc đaKcScng trợnrU3X trU3Xròn uochmắt nhìKcScn Bănu9YGg XGKh, KcSckhông rU3Xtin nổrU3Xi KcSclà u9YGtai mìnhXGKh vXGKhừa nghe thấy gì .
- Bí mật ! Phi pháp ! Khu biệt thự là vỏ bọc hoàn hảo !
Chân Băng bước quay ngược về con đường đã đi , thực chất con đường này cũng chỉ chạy dọc theo 2 tấm kính vách ngăn. Muốn vào xưởng sản xuất hay lò chế tạo , phải vào bằng cửa khác.
Khang nhìn theo mái tóc dài ... đầu đang sắp xếp lại những suy nghĩ ... 
- Ý định thật sự của em là ... 
Băng dừng chân , nói, nhưng không quay lại
- Là sự lựa chọn! Hoặc tiếp tục trao đổi để hưởng lợi ... hoặc không ... để giữ kín bí mật khu biệt thự ... 
Mắt Khang chợt tối sầm xuống.
- Em quên lựa chọn thứ 3! Quy định của khu biệt thự là trừ khử kẻ ngoài biết về bí mật. Súng trong người ta ... có đạn đấy ... 
- Tùy ... – Chân Băng bước tiếp.
Bàn tay Khang đã lên gân, ngón tay chạm nhẹ vào khẩu súng trong áo ... Nhưng khuôn mặt đang tối sầm dãn ra ... Khang bật cười :
- Lâm Chấn Khang ... Lần đầu tiên mày bị qua mặt bởi 1 người con gái đấy ... Rốt cuộc thì ... em là ai và IQ của em ... là bao nhiêu vậy ????
... ... ... ...