You are here

Thiên thần bóng tối - Chương 32


.ZRwxm6.. CảnhZH vQMgJkwệ khZHu bQMgJkwiệt tQMgJkwhự đZRwxm6ược ZRZ3sbhuy độZHng hếZHt mQMgJkwức đZRwxm6ể ZRwxm6xử ZRZ3sblí sựZRZ3sb cQMgJkwố vàZRZ3sb ZRZ3sbđưa kháZRZ3sbch rZHa ngQMgJkwoài ZRwxm6cổng aZRZ3sbn toàQMgJkwn ZRZ3sb. CQMgJkwhẳng cZRwxm6ó aZHi hZRZ3sbiểu chuyệnZH QMgJkwgì ZRZ3sbđã xảZRZ3sby ZRZ3sbra, vZRZ3sbẻ nhưZRwxm6 vZHừa QMgJkwcó độngZH đấtZH nZHhưng cZHhỉ tQMgJkwhấy mọiZRwxm6 tZRwxm6hứ vZRwxm6ỡ choanQMgJkwg vQMgJkwà bốcZRwxm6 chZHáy chứZRZ3sb chẳnZHg ZHthấy mZHặt đấtZH runZHg chuyểnQMgJkw, tóZRZ3sbm lạQMgJkwi lZHà thậtZH kZHinh khủng!
Phía ZHtrong kZRwxm6hu biệtZRZ3sb thựQMgJkw ZHvẫn QMgJkwhoàn toànZH yZHên tĩnhZRZ3sb ZRwxm6... ZRwxm6Khang vừaZRwxm6 vàZHo trZHong phòZRwxm6ng khôngZH hềQMgJkw biQMgJkwết cQMgJkwó sựZRwxm6 ZHcố ZRZ3sbxảy rQMgJkwa ... 
TrênQMgJkw dZHãy ZRwxm6hành lanZRZ3sbg, ZRZ3sb1 tênZRwxm6 ZRwxm6cảnh vZHệ cZHúi đầu.
-&nbZHsp;Đừng ZHthông ZRwxm6báo gZRZ3sbì cZRwxm6ho cZRZ3sbậu ZRZ3sbcả. TôZRwxm6i ZRwxm6sẽ ZHtự lQMgJkwo liệu.
QuảnZRwxm6 líZRZ3sb cZRZ3sbủa ZRwxm6Khang QMgJkwkéo tZRZ3sbay HZRwxm6ải BăngZRZ3sb đi,QMgJkw nhỏZRZ3sb khôZHng cQMgJkwhống cựQMgJkw ZRwxm6và ZHngoan ZRZ3sbngoãn đZRZ3sbi ZRwxm6theo ZRZ3sb... TQMgJkwên cảnhZH vZRZ3sbệ mQMgJkwặt ZRZ3sbđằng đằngZH ZRwxm6sát khQMgJkwí hơiQMgJkw quZHay ZHđầu nhìZRZ3sbn thZRZ3sbe ZHmái tócQMgJkw BZRZ3sbăng ZH, ngườiZRZ3sb đứngZRZ3sb iZRZ3sbm QMgJkwnhư phỗngQMgJkw tronZRwxm6g mộtZH chốcQMgJkw .ZH.. QMgJkwhắn ZHnhận ZRZ3sbra nướcZRZ3sb miếZRZ3sbng đZRZ3sbang ZRZ3sbrớt xuống.
... HZHành QMgJkwlang kZRZ3sbhu giữa,QMgJkw vắngZRwxm6 lZRwxm6ặng. ChỉZH ngZRZ3sbhe ZRwxm6tiếng QMgJkwbước chânZRZ3sb chậQMgJkwm ZHvà đềQMgJkwu đềuZH .ZRZ3sb.. PhoZRwxm6ng đaZRZ3sbng đQMgJkwi vQMgJkwề phíaZRwxm6 phòngZRwxm6 10ZRwxm62. ĐằngZRwxm6 ZHsau ZHcách vàiZRwxm6 ZRZ3sbm .ZH.. YQMgJkwến CZHhi cQMgJkwũng đaZHng đZRZ3sbi ZHthep .ZH.. NhỏQMgJkw địnhZRZ3sb thămQMgJkw dòZRZ3sb ZHvà ZHthắc mQMgJkwắc ZHvài QMgJkwđiều, ZRwxm6nhưng nQMgJkwhìn ZRwxm6cán vQMgJkwẻ thảnQMgJkw nhZRZ3sbiên khZRZ3sbông chZRZ3sbút QMgJkwquan tZHâm nZRwxm6hư chẳnQMgJkwg xảyZRZ3sb rZRwxm6a chuyệnZH ZHgì củZRZ3sba PhZRwxm6ong ZH, ZRwxm6Chi lQMgJkwại thôZRwxm6i ... 
-&nbQMgJkwsp;Từ đóZRwxm6 đếnQMgJkw giZRZ3sbờ ..ZRZ3sb. aZRwxm6nh cQMgJkwhẳng ZRZ3sbnói vZRZ3sbới ZHem cZRwxm6âu nQMgJkwào .QMgJkw.. ZRwxm6có phảiZH QMgJkwem ZRZ3sblà ZHngười thừZRwxm6a ZRwxm6không ?
NhZRwxm6ư ZRZ3sbmọi QMgJkwlần, CQMgJkwhấn PhoQMgJkwng ZRZ3sbvẫn bướcZRwxm6 vZRZ3sbà khôngQMgJkw cóZH cZRZ3sbâu tQMgJkwrả lời.
-QMgJkw Anh ZH... ghétZRZ3sb ZHem àZRwxm6 ZH? ..ZH. VZRwxm6ì lZRwxm6ần trướcZRZ3sb ZRZ3sbem ZRZ3sbtự ýZH chạmZH ZRZ3sbvào đQMgJkwồ củQMgJkwa QMgJkwanh ZRwxm6? ZRwxm6Em ZHxin lỗZRZ3sbi rồiZH còZRZ3sbn gQMgJkwì ... 
Phong vẫQMgJkwn nhZRZ3sbư chZRwxm6ẳng nghQMgJkwe thấyZRZ3sb gìQMgJkw ..ZH. ChQMgJkwi bỗnZHg chạyZH nhanZRwxm6h lênZH phQMgJkwía ZHtrước, đứngQMgJkw nZRZ3sbgay trướcZH PZRZ3sbhong ngáZRZ3sbng đườnQMgJkwg .
-&ZRZ3sbnbsp;Em đaZRZ3sbng ZRZ3sbnói chuyZHện QMgJkwvới aZHnh đấy!
ĐôiQMgJkw mắtQMgJkw vôZH hZRwxm6ồn nZRwxm6hìn thẳngZH vàZHo ZRZ3sbChi ZRwxm6... rZRwxm6ồi từZH từZH ZRZ3sbliếc điZRZ3sb chỗQMgJkw khác.
ZRwxm6- Hoàng YếnZH ChQMgJkwi từZRZ3sb ZRZ3sbbé tơZHi QMgJkwgiờ chưZRZ3sba ZHbao giờZRwxm6 khZRwxm6ông cZRZ3sbó đượZRwxm6c ZRZ3sbthứ mìnhZH muốZRZ3sbn. AZRZ3sbnh QMgJkwcứ tảnZHg lờZRwxm6 eQMgJkwm đZRZ3sbi .ZRZ3sb.. ZHsẽ ZHnhanh thôQMgJkwi, eZRZ3sbm sZHẽ làZRwxm6m ZRwxm6anh phZRwxm6ải chZHú ýZRwxm6 tQMgJkwới sựZH ZRwxm6có QMgJkwmặt củZRwxm6a eZHm. NhìZRwxm6n eZRZ3sbm QMgJkwđây nQMgJkwày! NZRZ3sbhìn em!
Cái cácZRwxm6h ZRZ3sbra lệZRZ3sbnh nhưZRwxm6 trQMgJkwẻ cQMgJkwon củaZRwxm6 ChQMgJkwi khQMgJkwông lZRZ3sbàm ZRZ3sbPhong mZRZ3sbảy mZRwxm6ay. CậZRwxm6u bướZRwxm6c ZRZ3sbsang QMgJkwvà tiZRwxm6ếp tụQMgJkwc đZHi, lướtZH qZRwxm6ua ngườiZRZ3sb ChZRZ3sbi .ZRZ3sb.. ZRwxm6Chi qQMgJkwuay phắtZRwxm6 lại:
- ZRZ3sbEm nQMgJkwói rồiZRwxm6 đấy.EZHm sẽZRZ3sb làQMgJkwm ZHanh thZHuộc vềZRwxm6 em!
ZRwxm6Phong đưaQMgJkw tZRwxm6ay chỉnZHh lZHại ZHtai phoZRZ3sbne ZRZ3sb, chZHân vẫZRZ3sbn bướcZRwxm6 ... 

... QMgJkwPhòng 1QMgJkw01 ... 
QMgJkwKhang ZRwxm6ném phănZRZ3sbg QMgJkwcuốn tạpZH ZHchí xuốngQMgJkw đất,QMgJkw dựZHa vZHào thàZRZ3sbnh QMgJkwđầu giườngQMgJkw, cóZRwxm6 vẻZRZ3sb ZHkhó chZRZ3sbịu ... 
- PZRZ3sbhải rZHồi! PhảiZH vZHui chứQMgJkw ZRwxm6... SẽZH khZRZ3sbông phảiZRZ3sb ZHlo bọZHn QMgJkwhải quZHan trZRwxm6ong nướcZH nữa.CònZRwxm6 ZRZ3sbđược cZHha ZRZ3sbkhen vìZH mốZRZ3sbi quQMgJkwan hệZH tốZRwxm6t ZHđẹp vớZRwxm6i nhZRwxm6à UyliaZRZ3sbm .QMgJkw.. MọiQMgJkw cZRwxm6huyện QMgJkwthật thuậQMgJkwn ZHlợi nhZRwxm6ư vànZRZ3sbg từZRZ3sb tZRwxm6rên tZHrời QMgJkwrơi xuốnZHg cònZRZ3sb gZRwxm6ì .ZRZ3sb.. ZRZ3sbMà đâQMgJkwu cóZRwxm6 mấQMgJkwt ZRwxm6mát ZRwxm6gì nhZHiều .ZRZ3sb.. CZHhỉ làQMgJkw ZH1 đứaQMgJkw cZRwxm6on gáZRZ3sbi bZHỏ cQMgJkwông ZHsức bèZHo bZRZ3sbọt nuQMgJkwôi ZRwxm64 nămZRZ3sb naZRwxm6y ZH... qZHuá hZRZ3sbời ..ZRZ3sb. tQMgJkwhật quZHá hờZRZ3sbi ... 
MiệngZH tZHhì nóZRZ3sbi tZHo nQMgJkwhư tZRZ3sbhế nhưngZRZ3sb ZRwxm6trong đầuQMgJkw KhaZRZ3sbng ZRZ3sblúc ZHnày QMgJkwkhông ZHchỉ ZRwxm6có nhữngZRZ3sb sZRZ3sbuy nghĩZH ấZHy ..ZRwxm6. ZRZ3sbHình ảnhZRZ3sb cZHhợt ùaZRZ3sb QMgJkwvề ZRZ3sbtrong tZRZ3sbâm tríZRwxm6 cậu,ZRZ3sb lZHà khuôZRZ3sbn ZRZ3sbmặt BZRZ3sbăng ZRwxm6lúc nhỏZH kZRZ3sbéo ZRZ3sbnhẹ QMgJkwtay KhanZRZ3sbg ởZH bữQMgJkwa tZRZ3sbiệc, ánZRZ3sbh mắtQMgJkw ZHnhư muZHốn QMgJkwKhang đừngZRwxm6 điZH, đQMgJkwừng bỏZRwxm6 nhZHỏ lạZRwxm6i QMgJkw... KhaZRwxm6ng gZRZ3sbiơ bànZRwxm6 ZRwxm6tay mìnZHh ZRwxm6lên ..QMgJkw. NhZHớ rQMgJkwa rằQMgJkwng đZRwxm6ó làZRZ3sb QMgJkwlần đầuZRwxm6 ZHtiên ZRwxm6Băng chQMgJkwủ độngQMgJkw ZRZ3sbtúm ZRwxm6lấy QMgJkwtay KZHhang ..ZH. VậyZRwxm6 QMgJkwmà ZRwxm6cậu đãZRZ3sb giậZRZ3sbt QMgJkwra vàQMgJkw bưZHớc ZHđi vZRZ3sbô tQMgJkwình QMgJkw... QMgJkwKhang ôQMgJkwm đQMgJkwầu ZH... ZRwxm6Bỗng cQMgJkwậu ZRZ3sbquay ngZRwxm6ười, dZRwxm6ướn lênZRZ3sb đQMgJkwập uỳnhQMgJkw QMgJkwvào cQMgJkwái loZHa đanZRwxm6g QMgJkwphát QMgJkwnhạc ầmQMgJkw ZHĩ chZRwxm6o ZHnó tắtZRwxm6 ngấZHm lQMgJkwuôn ... 
- LâmQMgJkw ChấnZH KhaZHng QMgJkw! ZHMày ZHđiên rồiZRZ3sb, đZRwxm6iên thậZRZ3sbt rZHồi.Đối ZRZ3sbvới mQMgJkwày ZRZ3sbđàn bàZRwxm6 ZRZ3sbkhông ZHlà gZHì hếtQMgJkw .ZH.. màZHy sốngZRwxm6 vìQMgJkw điềuZRZ3sb QMgJkwgì cZRZ3sbhứ QMgJkw... ZRwxm6cô tQMgJkwa khônQMgJkwg làZH gZHì hếtZRZ3sb ..ZRwxm6. chQMgJkwỉ vZRZ3sbì mQMgJkwày khZRZ3sbó chịuZRwxm6 ZHkhi QMgJkwchưa QMgJkw1 lầnZRZ3sb chiếmZRZ3sb đoạZHt thôQMgJkwi ... 
TrZRZ3sbong đầZRwxm6u KQMgJkwhang, nZRwxm6hững hìnZHh ảnhZRZ3sb cZRwxm6ứ ZRZ3sbhiện QMgJkwlên tuZRZ3sba đZHi rZRZ3sbõ QMgJkwnét nZRwxm6hư ZH1 ZHcuốn QMgJkwbăng QMgJkw... lúQMgJkwc QMgJkwBăng nZHgủ ZRwxm6, lZRwxm6úc BănZRwxm6g ănZRwxm6 ..ZRwxm6. lZRZ3sbúc bănQMgJkwg bZRZ3sbó ZRwxm6vết ZRZ3sbthương cZRZ3sbho cậuZRwxm6 .QMgJkw.. ZHlúc ... 
- DeleQMgJkwte! DeleQMgJkwte! ZRZ3sbThế ZHgian khônZRZ3sbg thQMgJkwiếu đàZRwxm6n bQMgJkwà ZH... chQMgJkwỉ lQMgJkwà ZH1 trZRZ3sbò tiQMgJkwêu khZRwxm6iển ZRZ3sbthú ZHvị .ZRZ3sb.. deleteZRwxm6! ... 
- Anh!
KhanZRwxm6g mởZRZ3sb QMgJkwmắt, nhìnZRwxm6 raZRZ3sb.1 cZRZ3sbô gáZHi vớZHi chiếcQMgJkw sơQMgJkw mQMgJkwi nhẹZRwxm6 nhàZRZ3sbng buZRZ3sbng QMgJkwvài khuZRZ3sby ZRwxm6ngực vZRZ3sbà QMgJkwchiếc váZRwxm6y ngắZRZ3sbn ngaZRZ3sbng đùi.
- Anh ZHgọi phụZRZ3sbc ZRZ3sbvụ củZRZ3sba PadZHy pQMgJkwhải kQMgJkwhông ạ?NgườiZRZ3sb ngoàZHi cổngZRZ3sb ZRwxm6cho eZHm vào.
KZRZ3sbhang nhìnZRZ3sb cZHhằm chằZRZ3sbm côZRZ3sb gZRZ3sbái, kZRwxm6hi QMgJkwham muốnQMgJkw trỗiZH dậyZRwxm6 ..ZRwxm6. cậZRwxm6u sẽZRwxm6 qQMgJkwuên đượZHc nhQMgJkwững ZRwxm6điều kZRwxm6hó chịu.
- 90-62-ZRZ3sb86. KhônZRZ3sbg tệ.Tên?
-ZRZ3sb Hanna QuyêQMgJkwn ạ.
- Tuổi?
-QMgJkw 19 ạ
- CởiZRZ3sb hZHết ra!
- Dạ?
-&nbsZRZ3sbp;Tôi bảoZRZ3sb cởiQMgJkw hếtQMgJkw ra.HoặZRZ3sbc ZRZ3sblà trZRZ3sbên ngườiZH khônZRwxm6g QMgJkwmặc gQMgJkwì vQMgJkwà lạiZH đâyZH hoặcZRZ3sb làZRwxm6 cQMgJkwút về.
NhQMgJkwư ZRwxm61 cáZRwxm6i máyZH, côQMgJkw tQMgJkwa tZRwxm6háo khuQMgJkwy ZRwxm6áo vàZRwxm6 ZRwxm6lần lượZHt trZRwxm6út QMgJkwbỏ ZRwxm6y phụcZH ZRwxm6... KZRwxm6hang vZRZ3sbẫn nhZHìn chQMgJkwằm chZRwxm6ằm, nhưQMgJkw ZRZ3sbđã nói,ZH đóZRZ3sb lQMgJkwà cáchZH KhaZRZ3sbng ZHquên điZH chuyệZHn kZRZ3sbhó chịu.
ZRwxm6... NZHgoài ZRwxm63 ZRZ3sbcăn pZRZ3sbhòng củQMgJkwa QMgJkw3 ZHcậu chQMgJkwủ rQMgJkwộng ZHnhư nhữZRZ3sbng cănQMgJkw nhàZRwxm6 tQMgJkwhực sự,ZRwxm6 ZHkhu ZHB cZHòn cóZRwxm6 vàiQMgJkw ZRZ3sbchục căZRZ3sbn ZRZ3sbphòng nhQMgJkwỏ hơZRwxm6n đưZRZ3sbợc xâyZRZ3sb dựZHng nhưZRwxm6 tQMgJkwrong khQMgJkwách sạn.
ZHPhòng 82.
Băng đanZHg ngZRwxm6ồi tQMgJkwrên giườngZH ZH, ZHdù vZRwxm6ẫn khoQMgJkwác chiếcQMgJkw áQMgJkwo vQMgJkwest dàiZRwxm6 nhưngQMgJkw ngườiZRZ3sb ZHco rZHo vìQMgJkw lạnhZRZ3sb. ViênQMgJkw ZQMgJkwkilico hQMgJkwồi chiZRwxm6ều ZRZ3sbđã ZHsắp hếZRwxm6t ZHtác ZRZ3sbdụng ZH... TZRZ3sbừ pZRwxm6hòng ZRZ3sbtắm, quảZRZ3sbn lZRZ3sbí cZRwxm6ủa KhaZRwxm6ng ZHcầm theZRwxm6o chiZHếc áZRwxm6o sơZRZ3sb ZHmi ..QMgJkw. HắnQMgJkw bướZRZ3sbc lạZRwxm6i phíaZRwxm6 giường.
- MặQMgJkwc thêQMgJkwm vàZRZ3sbo đi.
Băng đưaZRZ3sb ZRwxm6bàn tZRwxm6ay hơZRZ3sbi rQMgJkwun rZRwxm6un QMgJkwra ZHnhận lấy,ZRwxm6 ZRZ3sbthấy ZRZ3sbkhông cầnZH thiZRwxm6ết phZRZ3sbải cảmQMgJkw ơn.QMgJkwQuản lZRwxm6í ZRZ3sbquay ZRwxm6ra .ZRwxm6.. lạiZH cZHhiếc QMgJkwtủ lạnhZH lấyZRZ3sb ZRZ3sbhộp ZRZ3sbsữa vàQMgJkw góQMgJkwi báQMgJkwnh ngọt.
- TZHôi khôngQMgJkw hZRZ3sbay ăZRwxm6n lắmZH QMgJkwnên chQMgJkwỉ cZHó vậyZRZ3sb thôi.ĐóZRwxm6i rZHồi phảZRZ3sbi khôngZRwxm6 ?
BăZRwxm6ng lắcQMgJkw đầu.
- Vẫn ZHthích QMgJkwkiệm lờiQMgJkw ZRwxm6nhỉ. LZRZ3sbạnh ZHà ?
Tay&nbQMgJkwsp;ôm lấyQMgJkw đầuQMgJkw gối,ZH nZRwxm6gười ZRZ3sbBăng ZHbắt đầuZRZ3sb ZRwxm6run lên,ZRZ3sb nhZHỏ khôZRwxm6ng đZRwxm6em ZRwxm6theo ZkiliZRZ3sbco .
-&nbsQMgJkwp;Biết rồiZRZ3sb. KhônZRZ3sbg lắZRwxm6c đầuZRwxm6 tZRZ3sbức làQMgJkw đúng.HômQMgJkw nZHay cũngQMgJkw đâuZRwxm6 ZRwxm6có QMgJkwlạnh ZRZ3sblắm.Nhìn ZHcô nZRwxm6hư nhZHiệt độZRZ3sb đangZRZ3sb âmZH vậy.
HắnZRZ3sb ZRwxm6với lấZHy ZRZ3sbchiếc điềuZRZ3sb khZRwxm6iển tăZRwxm6ng ZRwxm6nhiệt ZRZ3sbđộ củaZRZ3sb ZRZ3sbđiều hòQMgJkwa ... 
- KhôQMgJkwng thZHể ởZRZ3sb chỗZRwxm6 tZHôi ZHqua đêmQMgJkw QMgJkwđâu.Nếu ổQMgJkwn rồiZH tôiZH sZRZ3sbẽ ZRZ3sbđưa ZRZ3sbvề pZHhòng cậZRZ3sbu cả.
ZHBăng lắcZRZ3sb đZRwxm6ầu quầZRwxm6y quậy.
-ZHỪ. CZRZ3sbô ZRwxm6bị bZRwxm6án điZRZ3sb rồZHi ZH... à,QMgJkw ZRZ3sbtôi khQMgJkwông ZHcó QMgJkwý đóQMgJkw .ZRZ3sb.. ZRZ3sbNếu khôZRwxm6ng ZRZ3sbcó sựQMgJkw cốZRZ3sb xảyZRwxm6 QMgJkwra ởZRwxm6 bQMgJkwữa tiệc,QMgJkw chQMgJkwắc chắnZRwxm6 DZRZ3sbavinci sẽZRZ3sb khôQMgJkwng ZRwxm6chịu vềZRwxm6 tZRwxm6ay khônZRZ3sbg đâu.QMgJkw khZRwxm6ông ZHmuốn điQMgJkw tZRZ3sbheo hắnQMgJkw phảQMgJkwi khôZRZ3sbng ?
BănZHg ZHim lặng.ZH UZRZ3sbkm.không lắcZRwxm6 đầuZH ZRwxm6là ZRZ3sbđồng ZRwxm6ý .
- CậuZRZ3sb cZHả chắZHc QMgJkwchưa ZRwxm6biết chuyệZHn xảyZRwxm6 rZRZ3sba .ZRwxm6.. ZRwxm6Tôi vẫnZH cZRwxm6hưa tìmZRwxm6 đZHược nguyêQMgJkwn nhZRwxm6ân củZHa sựZRZ3sb cốZRwxm6 .ZRwxm6.. ZRZ3sbcó gZRZ3sbì đóZRZ3sb rZRZ3sbất kìQMgJkw lạZRwxm6, ngZHuồn đZRZ3sbiện bQMgJkwị pháZRZ3sb hỏngQMgJkw nhưngZRZ3sb QMgJkwlại kZRwxm6hông giốngZRwxm6 bZRZ3sbị chậpZH đQMgJkwiện QMgJkwthông thườnZHg. GiốngZRZ3sb mộtQMgJkw vụZH độQMgJkwng đQMgJkwất hơZRZ3sbn, nhưnQMgJkwg mZHặt đấtZRwxm6 lạiZRwxm6 kZRZ3sbhông runZRZ3sbg ZHchuyển, khôZRZ3sbng lZRZ3sbẽ QMgJkwtại ZH... (địnhZRZ3sb nóZRZ3sbi vZHề lZRZ3sbò ZRZ3sbphản ứnQMgJkwg) ZRZ3sb... ZHmà thôiQMgJkw, coZRwxm6i nZHhư vậnZH ZRZ3sbmay ZRZ3sbcủa cZRZ3sbô ..ZRZ3sb. ĐịZRwxm6nh sZRwxm6ẽ sao?
BZRwxm6ăng iZRwxm6m lặng,ZRZ3sb chưaZRZ3sb bZHiết tiếpZRZ3sb ZHtheo nêZRwxm6n làQMgJkwm gì.
QuZRwxm6ản lZRwxm6í củaZH KhaZHng ZRZ3sbngồi xuQMgJkwống đất,ZH QMgJkwdựa vZRZ3sbào thàQMgJkwnh gZHiường, ZRZ3sbtay cầmZRwxm6 loZRwxm6n QMgJkwnước ZRwxm6ngọt uống.
QMgJkw- Ông ZRZ3sbchủ sZHắp vềQMgJkw tớiQMgJkw rồiZRwxm6 ZRZ3sb... ZRwxm6tôi ZRwxm6sẽ ZRZ3sbbáo cáQMgJkwo cZRwxm6huyện này.ZRZ3sb DZRZ3sbù gQMgJkwì côZH cũngZH dZRZ3sbo ônZHg chủZRwxm6 ZRwxm6mang QMgJkwvề, nhưZRZ3sbng ZRwxm6tôi nghĩZRZ3sb ôngZRwxm6 chZRZ3sbủ QMgJkwtán QMgJkwthành quyZRwxm6ết địnhZRZ3sb nZRwxm6ày củaQMgJkw cậuZRwxm6 ZRwxm6Chấn QMgJkwKhang ... 
- Tôi đãZRwxm6 nóZHi rQMgJkwồi phảiZRZ3sb khôngQMgJkw ZRZ3sb. VớiQMgJkw cậuQMgJkw QMgJkwKhang, mụcZRwxm6 tZRwxm6iêu, quyềnZRZ3sb lZRZ3sbực, địaQMgJkw vZHị làZRZ3sb nhữQMgJkwng điềuZH quZRwxm6an ZRwxm6trọng nZRZ3sbhất. CậuZRZ3sb sẽQMgJkw vứZRwxm6t bỏZRZ3sb tZRZ3sbất cả,ZRZ3sb bZRZ3sbất ZHchấp thQMgJkwủ đoạnQMgJkw kQMgJkwể cảZRZ3sb QMgJkwlà cướpZRZ3sb điZRZ3sb sZHinh mZRZ3sbạng ngZHười cậuQMgJkw ZHyêu đểZH ZHđạt đượcZRZ3sb nó.QMgJkw ..TZRwxm6ôi ..ZH. thậtZRZ3sb ZRZ3sbsự tZRZ3sbò mQMgJkwò vZHề ZRwxm6cô ..ZRwxm6. cZRwxm6ô khôngZRwxm6 phảnQMgJkw đốiZRwxm6 QMgJkwviệc trởZH thànhQMgJkw ngưZRwxm6ời cQMgJkwon gáiZRwxm6 củaQMgJkw cậuZRZ3sb cảZRZ3sb làZRZ3sb vìZH điềuQMgJkw gìZRwxm6? QMgJkwChắc chắnZRwxm6 ZHkhông ZHphải vìZH tQMgJkwình cảZRwxm6m phảiQMgJkw khQMgJkwông .ZRZ3sb.. kQMgJkwể cQMgJkwả vQMgJkwới cZHậu ChấnZH NZHam QMgJkw... tQMgJkwôi kQMgJkwhông hZRZ3sbiểu nổZRwxm6i cZHô QMgJkwlà ZRwxm6con ngườiZH thếZRZ3sb ZRZ3sbnào .QMgJkw.. cZHô đaZRZ3sbng nghĩZH gìZRZ3sb QMgJkw... nZRwxm6hưng ..QMgJkw. cóZRZ3sb QMgJkw1 ZRZ3sbđiều tôQMgJkwi chắcQMgJkw ZRwxm6chắn .ZRZ3sb.. mỗiQMgJkw lầnZRZ3sb ZRZ3sbnhìn ZHcô ..ZRZ3sb. ZRZ3sbtất cQMgJkwả ngQMgJkwhi ngờQMgJkw xZHét đoánZRwxm6 củaQMgJkw tôiZH biếnZRZ3sb mấZRwxm6t, tZRZ3sbhay vàoZH lZHà…. QMgJkwsự runZHg độnZHg ZHkhông kZHiềm cZRZ3sbhế đưZRwxm6ợc ..ZRZ3sb. cZHủa trZRZ3sbái tQMgJkwim ... 
Quản líQMgJkw củaZH KhZRZ3sbang quaQMgJkwy ngưZRwxm6ời .ZH.. TrêZRwxm6n giường,ZH BZRZ3sbăng ZRwxm6đã nằmZH xuốngZRZ3sb ngQMgJkwủ tZRZ3sbừ lúcZRwxm6 nào.ZH ZHTay quảQMgJkwn líQMgJkw ..QMgJkw. ZRZ3sbtừ tZHừ đưaQMgJkw bànZRZ3sb tZHay lênQMgJkw .ZRwxm6.. nhưZRZ3sbng ZHnó rZHụt lZRZ3sbại trướcQMgJkw QMgJkwkhi làmZRZ3sb thêZRwxm6m điềZHu gìZH troZRwxm6ng QMgJkwý nghĩZH ZRwxm6của ZHhắn ... 
...
ZRwxm6Hơn nửaZRwxm6 đêZRZ3sbm ZH, LZRZ3sbâm CQMgJkwhấn ĐônZRZ3sbg ngQMgJkwồi xuốngZH ZRwxm6ghế, dựaZH lưZRZ3sbng vQMgJkwào, cóQMgJkw ZRZ3sbvẻ QMgJkwhơi mệtZRZ3sb saZRZ3sbu QMgJkw1 ZRwxm6phi vụQMgJkw lớn.
- Ta nZRwxm6ghe qQMgJkwua tìZRwxm6nh QMgJkwhình rồiQMgJkw.Nói vZRwxm6ề sựZRZ3sb ZHviệc cQMgJkwhính đi.
-ZH Em ngQMgJkwhĩ ZHlà ôngQMgJkw chQMgJkwủ táQMgJkwn thZRZ3sbành ZHvới cậQMgJkwu cQMgJkwả vềZH vụZRZ3sb trZRwxm6ao đổZRwxm6i vớZRwxm6i DavincZHi UylQMgJkwiam ZH, cZRZ3sbhúng ZRwxm6ta qZRwxm6uá hời!
ZH- Không dễZRZ3sb dànQMgJkwg vậyQMgJkw đâu.NgươiQMgJkw ZRwxm6mong điềuZRwxm6 đZRZ3sbó xZRZ3sbảy rQMgJkwa QMgJkwphải khônQMgJkwg ?
- Ông cZRZ3sbhủ hiểZRwxm6u đượcZH rồiZH thìQMgJkw ZRwxm6em cũnZHg ZHkhông cầnZRwxm6 biệZRZ3sbn miZHnh nQMgJkwữa. ĐQMgJkwương nhiZHên lZRwxm6à eZHm muốnZRwxm6 cZRwxm6on bZRZ3sbé đóQMgJkw biếZRwxm6n mấtQMgJkw khỏZHi QMgJkwkhu biệZRwxm6t thự.
-&nbQMgJkwsp;Ngươi đãZRwxm6 quêZRwxm6n vềQMgJkw mụcQMgJkw ZRwxm6đích cZHủa ZHta khQMgJkwi ZRZ3sbđưa côZH béZRwxm6 QMgJkwvề sao?
-&nbQMgJkwsp;Cô tZRZ3sba quáZRZ3sb quZRwxm6ỉ quyệt.ZRZ3sb KZRwxm6hông thZHể ZRwxm6hiểu nQMgJkwổi cQMgJkwô ZRZ3sbta đangZRwxm6 tíZRwxm6nh toQMgJkwán đZRwxm6iều gì.
- CZRwxm6hấp nhậnQMgJkw trởZH thàQMgJkwnh ngưQMgJkwời củZRwxm6a thằngZRZ3sb ChZRZ3sbấn KhaZHng ZRZ3sb, ZRZ3sbcô bZRZ3sbé liềuZH lĩnZRZ3sbh ZHhơn tZHa tưởZRwxm6ng QMgJkw... chZHắc côZH ZRZ3sbbé đZRZ3sbã bZHiết ZHvề nhữnZHg ZHnguy hiểmQMgJkw phảiZRwxm6 tZRwxm6hử đúnQMgJkwg khQMgJkwông ?
- Hết cậuQMgJkw QMgJkwba ZHlại ZRZ3sbsang ZRwxm6cậu cQMgJkwả, cQMgJkwô ZRZ3sbta đZRZ3sbúng làZRZ3sb ZH1 cZHon hồZRZ3sb ly.
-ZH Vậy lQMgJkwà ngươiQMgJkw đanZHg chZHo rằngZH ZHChấn KQMgJkwhang ZHsẽ sậpZRZ3sb bẫyZRZ3sb tiZHếp theo?
- Hoàn toàZRwxm6n QMgJkwkhông ạ.ViệcQMgJkw tQMgJkwrong bữaZH tiệcQMgJkw hômZRwxm6 nZRwxm6ay đQMgJkwã chZRwxm6ứng minQMgJkwh điềZRwxm6u đó.QMgJkw CậuZRZ3sb ZHcả chZHẳng cQMgJkwoi QMgJkw1 đứaQMgJkw coQMgJkwn gZRwxm6ái nàoZRZ3sb QMgJkwra gì.ZRwxm6 CôZRZ3sb ZRwxm6ta cũnZRwxm6g chQMgJkwẳng ZRZ3sblà gZRZ3sbì khZHi bịZRwxm6 đZRZ3sbem ZRZ3sbbán khZHông dZRwxm6o dựZRwxm6 nhưZH vậy.
- TZRwxm6a khZRwxm6ông hềZRwxm6 nZRwxm6gạc nhZRwxm6iên QMgJkwvề quyếZRwxm6t địnhZRwxm6 đóZRwxm6 ZRZ3sbcủa thằnZRZ3sbg cZRZ3sbả. ZRZ3sbNhưng tZRwxm6a chắcZH cZRwxm6ô bZRZ3sbé sQMgJkwẽ khônZRwxm6g ZRZ3sbđể ZRZ3sbyên cZRwxm6ho mọiZRZ3sb chZRwxm6uyện diễnQMgJkw rQMgJkwa đâu.ZRZ3sb Còn…ZH QMgJkwsự cốZH kZRZ3sbhó hiZHểu ZRwxm6đó ZH... QMgJkwta cũngQMgJkw đaZRwxm6ng QMgJkwsuy nghĩQMgJkw. TrênZRwxm6 camerZRwxm6a ZRwxm6ghi hìnhZRwxm6 .ZRZ3sb.. ZHcó sựQMgJkw QMgJkwcó mZRZ3sbặt QMgJkwcủa cp!
- CậuZRZ3sb haZHi thQMgJkwì vẫZRwxm6n vậyQMgJkw ZRwxm6mà. TrờiZH cZHó sậQMgJkwp cũZHng kZRwxm6ệ thôiZRZ3sb ạ.
- Có vẻQMgJkw ZRwxm6nhưng cáiZH vẻZRwxm6 phớtQMgJkw đờiQMgJkw củaZRwxm6 nóZH đZRwxm6ã làmZH cQMgJkwon gZRZ3sbái cZRwxm6ủa HoànZRZ3sbg BáZH QMgJkwNguyên ZRZ3sbchết mệtZH ZRwxm6rồi ... 
-&nbZHsp;Em ZRwxm6lại đZHã nZRZ3sbghĩ ngườiZRwxm6 HoàZHng YếnZRZ3sb CZHhi ZRwxm6nhắm đếnZH làQMgJkw cậuZRZ3sb cảZH ZH... NhưnZRZ3sbg hôQMgJkwm ZRwxm6nay eZRwxm6m đểZRZ3sb ýZRwxm6 thấyZRZ3sb .ZRwxm6.. ZHcô QMgJkwta vZHà cZRwxm6ậu hZHai .QMgJkw.. khZRwxm6á QMgJkwthân mậtZRwxm6 ạ.
- NgưZRZ3sbơi ZRwxm6nghĩ sZRwxm6ao vềZRZ3sb mZHối qZRwxm6uan hZRwxm6ệ nàZHy ?
- NếuZRZ3sb cậuZRZ3sb hZRZ3sbai ZRZ3sbnắm đượZRwxm6c coQMgJkwn ZRwxm6gái ZHHoàng BáZRZ3sb NguyQMgJkwên tronZRwxm6g tZRZ3sbay tZHhì làZRwxm6 QMgJkw1 lợQMgJkwi thZRZ3sbế lớnZH rồZRwxm6i. ZHEm biZHết cZRwxm6ậu haQMgJkwi lQMgJkwà ngưZRZ3sbời chẳngQMgJkw cầnQMgJkw gZRZ3sbì QMgJkw... nhưngZRwxm6 đâyQMgJkw ZRZ3sblà lầZRwxm6n ZHđầu tQMgJkwiên cậZHu cZHhấp nhZHận ZH1 đứZRwxm6a ZRZ3sbcon ZHgái ởZRwxm6 ZHgần thếZRZ3sb mZRwxm6à kQMgJkwhông hềZH ZRZ3sbphản ứnQMgJkwg gZRZ3sbì. NZRwxm6gạc ZRwxm6nhiên qZRZ3sbuá mứZRwxm6c ạ!
- ZRwxm6Còn nhiềuZH điềuZRwxm6 khZHiến nQMgJkwgươi phảiZRwxm6 ngạcZRZ3sb ZHnhiên nữa.ZRZ3sb NgươiZRwxm6 quZRZ3sbên rằngZRwxm6 thằnZRwxm6g ZRZ3sbcon chẳngZH –ZRwxm6 cầZRwxm6n ZRZ3sb- ZRwxm6gì QMgJkwcủa tZHa ZHlà ZRZ3sbkho báuZRZ3sb sZRwxm6ở hữZHu củaZRZ3sb riQMgJkwêng taZRwxm6! ChZRwxm6uyện vZRZ3sbề ZHcô béZRwxm6 ZRZ3sbthú vZRZ3sbị ấyQMgJkw, ZRwxm6ta sZRZ3sbẽ khônZRZ3sbg ZRZ3sbnhúng tZRwxm6ay vào.QMgJkw NếuQMgJkw côZH béZRZ3sb đểQMgJkw mZHình dZRZ3sbễ dàQMgJkwng ZHbị báZRwxm6n ZRwxm6như vZRwxm6ậy, vớiZRZ3sb tZHa, QMgJkwcô bZRZ3sbé vQMgJkwô gQMgJkwiá trị.
Tên cậZRwxm6n vệZRwxm6 chZHạy vàoZH ZH, cúiZH đầu:
-&nbsZRZ3sbp;Ông chủZH.1 cQMgJkwô gáiZRZ3sb ZRZ3sbxưng tZRwxm6ên HZRZ3sboàng QMgJkwYến CQMgJkwhi muốnZH QMgJkwgặp ạ.
-&nbsQMgJkwp;Ồ QMgJkw... thZRwxm6ật bZRZ3sbất ngờ.ZRwxm6 ZRZ3sbCho vào.
-&nbspZRwxm6;Vậy ZRwxm6em xiZRwxm6n phéQMgJkwp lZHuôn ạ.
... ... 
-&nZHbsp;Cô gáiZRZ3sb trẻ.ZH LầQMgJkwn đZHầu gặpZRwxm6 mặt.
-&nbspZH;Cháu chàoQMgJkw báZRZ3sbc! ChZRZ3sbắc bácZH đãZRwxm6 ngZRwxm6he vềZH chQMgJkwáu rồZRZ3sbi QMgJkwnên ZHcháu ZRwxm6không QMgJkwgiới thiZRwxm6ệu ZRZ3sbnữa. ChZHáu vZRZ3sbào ZHđề lZHuôn ạ.
- ĐúnZRZ3sbg lQMgJkwà QMgJkw1 ZRZ3sbdu họcZH ZHsinh, cQMgJkwách ăQMgJkwn ZRwxm6nói rấtZRwxm6 tZHự tiZHn vàZRZ3sb khoángZH đạt.
- CảmZRZ3sb ơnZH ZRZ3sbvì lZRwxm6ời khZHen, cháuZRZ3sb nghZHe nhiềuZRZ3sb ngZRwxm6ười nQMgJkwói vQMgJkwậy rồi.
- ThếZRwxm6 ZRwxm6này thZRZ3sbảo nàoZRZ3sb ZRwxm6Hoàng BZHá NguyQMgJkwên rấtZH QMgJkwtự hàZRZ3sbo vềQMgJkw coZRwxm6n gQMgJkwái mZHình. VừaQMgJkw ZRwxm6xinh đẹpQMgJkw lQMgJkwại thôZHng miZRwxm6nh ..ZH. ĐượQMgJkwc rQMgJkwồi ZRwxm6. CháuZH bảQMgJkwo nZRwxm6ói ZHthẳng vàoZRZ3sb vấnZRwxm6 đềZRZ3sb ZRwxm6mà .QMgJkw.. CháuZRZ3sb mQMgJkwuốn gì?
- MZRZ3sbuốn ZRZ3sbanh ChZRwxm6ấn Phong!
MộZRwxm6t QMgJkwnét ngạZHc nhiênZRZ3sb lZHẫn ZRZ3sbvui tZHhích hiệnZH ZHlên tQMgJkwrên ZRZ3sbmặt LâQMgJkwm ChấZRZ3sbn ĐônZHg .ZHÔng bậtZH cườiZH ... 
-&nZRZ3sbbsp;Đúng lQMgJkwà giZHới tQMgJkwrẻ QMgJkwbây giZHờ QMgJkw... thẳnZRwxm6g thắnZH lắmZRwxm6 !
-&nQMgJkwbsp;Cháu nghZHĩ ZRZ3sbgì thìZH QMgJkwnói vậyQMgJkw thôiQMgJkw. TrướcZRZ3sb gZHiờ chQMgJkwáu cZRZ3sbhưa QMgJkwbao giZRZ3sbờ ZRwxm6từ bỏZH QMgJkwthứ ZRwxm6mình mQMgJkwuốn, bằngZRZ3sb mọZHi cáZRZ3sbch sQMgJkwẽ cZHó bằZHng được.ZH CZRZ3sbòn ZRwxm6nếu khôZRwxm6ng thểZRwxm6 QMgJkwcó đưZRZ3sbợc thìQMgJkw cháZHu sẽZRwxm6 QMgJkwlàm cZRwxm6ho khôZRwxm6ng ZRZ3sb1 aQMgJkwi cóQMgJkw đượZRZ3sbc nữQMgJkwa ạZRZ3sb .
- TuyệtQMgJkw lắmZH ..ZRZ3sb. cháuZRwxm6 giốZRwxm6ng tQMgJkwa !
-ZRwxm6 May làZRwxm6 bQMgJkwác kQMgJkwhông kZHhó chịuQMgJkw ZRZ3sbvì chZHáu. KểZRZ3sb cácQMgJkw báZRwxm6c khQMgJkwông thíQMgJkwch ZRZ3sbcháu ZRwxm6thì chQMgJkwáu cQMgJkwũng khôngZRwxm6 từZRZ3sb ZRZ3sbbỏ ZHanh ChấQMgJkwn PhonZHg QMgJkwđâu ạ!
ZRZ3sb- Ồ khôngZH ZRZ3sb. ZRZ3sbTa khôQMgJkwng ZRwxm6ghét cháuZRwxm6 ..ZRZ3sb. NgượcZH lại,ZRwxm6 ZRZ3sbta cũngZRZ3sb rấtQMgJkw muốZHn cZRwxm6háu vZRwxm6ới thằngZRZ3sb cQMgJkwon ZRwxm6ta tZHhành đôi.
- ThậtQMgJkw sZHao ạ?
- Ta ZHkhông ZRZ3sbnói chơi!
- ZRZ3sbVậy ZRwxm6cảm ơZHn bácZH trước.
- NQMgJkwhưng .ZH.. thằngQMgJkw QMgJkwcon tQMgJkwa, ZHcả thZHằng cZHả vàQMgJkw thZHằng hQMgJkwai, đềuZRZ3sb làZH nhữnZRZ3sbg tênZRwxm6 khóQMgJkw chiềuZRwxm6 đấy.
-&nZHbsp;Cháu QMgJkwbiết ZRwxm6ạ. NhưngZRZ3sb điềuQMgJkw ZRZ3sbđó chZHẳng lZRwxm6à gìZH. ZRwxm6Được bácZRwxm6 cZRwxm6ho phéQMgJkwp ZHthì cànZHg tZRZ3sbốt ... 
-&nbsQMgJkwp;À .ZH.. ZRwxm6hôn sựZRwxm6 giữaZH cháQMgJkwu vàQMgJkw coQMgJkwn ZHtrai ThượngZRZ3sb nghịQMgJkw sĩQMgJkw ... 
- ZRwxm6Cháu hQMgJkwủy rồiZRwxm6 ạ.QMgJkw HắnZRZ3sb ZRZ3sblà ZRZ3sb1 kẻZH nhZRwxm6u ZHnhược vàZH ZHbất tàiZRZ3sb .
Lâm ChấZHn ZRZ3sbĐông hơQMgJkwi mỉmZRZ3sb cườiZRZ3sb .ZH.. mọZRwxm6i chuyệnQMgJkw đềuZRwxm6 ZRwxm6đã tZRZ3sbrong dZRZ3sbự ZRwxm6tính củaZRZ3sb ôngZRZ3sb. ChấZRZ3sbn PhonZRwxm6g vQMgJkwà YếnZRZ3sb CZHhi ZRZ3sbquan hệZRwxm6 tốtZRwxm6 thìQMgJkw ôZHng vàZRwxm6 ZRZ3sbHoàng BQMgJkwá NguyêZRwxm6n cQMgJkwũng sẽZH nhZRwxm6ư vậy.ZRZ3sb ThêmZRwxm6 QMgJkwvào, ônQMgJkwg đQMgJkwã giánZRZ3sb ZRwxm6tiếp cZRwxm6ắt đứtZRZ3sb ZHmối qZHuan ZRZ3sbhệ củQMgJkwa HoànZRZ3sbg BQMgJkwá NguyZRZ3sbên vQMgJkwà ThượngZRwxm6 nghịQMgJkw ObanraZRZ3sbd. QủaZRwxm6 ZHlà ZRwxm61 mZRZ3sbũi têQMgJkwn trúngZRZ3sb ZH3 đZRwxm6ích .ZH.. GiờZH cQMgJkwhỉ cònZH chờZH cZHách ZRZ3sbxử ZHxự củaQMgJkw ChấnZRZ3sb PhonZRZ3sbg thôi.


... 5ZRZ3sbh sánZHg. CZHhuông dZRwxm6i độngQMgJkw rZRZ3sbéo inQMgJkwh ỏi.ZRwxm6 ZRZ3sbKhá bQMgJkwực mQMgJkwình ZRZ3sbvì bịZRZ3sb pQMgJkwhá ZRwxm6giấc ngủ,ZRwxm6 KhanZRwxm6g vớZRZ3sbi tZRZ3sbay tìZRZ3sbm ZRZ3sbdi động.
- Alo?
-&nZRZ3sbbsp;Người đẹZRZ3sbp củaZRwxm6 tZRZ3sbôi đâu?
- Thằng điêQMgJkwn ZRZ3sbnào tQMgJkwhế ?
- ZRwxm6Tỉnh ZRwxm6ngủ ZRZ3sbđi ZH1 ZRwxm6Davinci UyliaZRwxm6m đâyQMgJkw !
KhZRZ3sbang mZRZ3sbở cZRZ3sbhoàng mắt,ZRwxm6 nZHhớ rZHa ZRwxm6mọi QMgJkwchuyện tốiZRwxm6 qua.
- TrờiZRZ3sb cZRZ3sbòn QMgJkwchưa ZRZ3sbsáng. NgàiZH cóZRwxm6 vZRwxm6iệc gZRwxm6ì vậyZH QMgJkw? KhôZRZ3sbng ZRZ3sblẽ ZRZ3sbphiêu cảZRZ3sb đêmZH chưZRwxm6a mệtZRZ3sb cònZRZ3sb muốZHn QMgJkwhàn huyênZRZ3sb QMgJkwtâm sựZRwxm6? ZRZ3sb– KhaZHng nóQMgJkwi ZHvới giọZRZ3sbng QMgJkwhơi mZRwxm6ỉa mai.
-ZRZ3sb Cậu vẫZRZ3sbn QMgJkwmơ nZRwxm6gủ đQMgJkwấy QMgJkwà? HZRZ3sbay giZRZ3sbả bộZRwxm6 kZRwxm6hông chZHớp mắt?ZRwxm6 NếuQMgJkw cậuZH khônZRZ3sbg trảZRZ3sb ngZRZ3sbười đQMgJkwẹp đQMgJkwây ZRwxm6thì tôiQMgJkw sẽQMgJkw hủQMgJkwy lQMgJkwời hứaZRwxm6 đấy.
- VụQMgJkw trZHao QMgJkwđổi ZHcó bZHao ZHnhiêu ngườiQMgJkw ZRZ3sbchứng kiến,QMgJkw ngZHài địnhQMgJkw lZHật lọngZH sZRZ3sbao? QMgJkwMà ngàZRZ3sbi bảoQMgJkw trảZH ngườiZRZ3sb đẹpZRZ3sb ZRwxm6đây ZRZ3sblà ZRZ3sbý ZHgì ?
-&nbZHsp;Sau vụZRwxm6 ZRZ3sbđộng đấtZH, tôiZRwxm6 khôngZRZ3sb ZRwxm6thấy nZHgười ZRZ3sbđẹp đâZHy QMgJkwvà ZRZ3sbvề QMgJkwnhà ZRZ3sbtay khôQMgJkwng đấy.ZRZ3sb ZHCậu giấuQMgJkw ngườiZRZ3sb ZRwxm6đẹp đâuZRZ3sb rồiZH ?
KhZHang bậtZH QMgJkwngười dậy.
- ĐộZRZ3sbng đất??
-&nbsZHp;Hờ .ZRwxm6.. cZRwxm6ậu giảZH ZRwxm6bộ ZRZ3sbgiỏi nhZHỉ. NgườZRZ3sbi ZRwxm6đẹp củaZRZ3sb tôiZH đâu?
- Khoan đã.ZH ZRwxm6Tôi ZHsẽ nóiZH chuyệnZRZ3sb vZRZ3sbới ngàyZRZ3sb sau!
KhanZHg tắtZRZ3sb ZHmáy ZRwxm6choàng cZRZ3sbhăn nhZRZ3sbảy ZRZ3sbra ZRZ3sbkhỏi giườngZRwxm6 ZH... CZRZ3sbô tiếpQMgJkw viênZRwxm6 ởQMgJkw vũQMgJkw trưZHờng kZHhẽ cựaQMgJkw người,ZH dZRZ3sbưới ZRwxm6chăn, cZRZ3sbô tQMgJkwa vẫZRwxm6n tQMgJkwrần truồng.
-&nZRwxm6bsp;Anh .QMgJkw.. chưaZRwxm6 ZRwxm6sáng mà.ZH ChuyệnQMgJkw gQMgJkwì tZRwxm6hế ?
KhZRZ3sbang bưZHớc nhQMgJkwanh lạZHi phQMgJkwía bZHàn máy,QMgJkw liQMgJkwếc ZRZ3sbqua đồngZRZ3sb hồ.
-&nbspZRwxm6;Cô ởZRwxm6 đâZRwxm6y hơnZRZ3sb ZRZ3sb4 tiếnQMgJkwg rZRZ3sbồi đấZHy. DậZHy cuốZRZ3sbn ZHgói ZHđi ... 
Cô QMgJkwgái dụZHi mắtZRZ3sb, chZRZ3sbưa hiểuZRZ3sb gZRwxm6ì .
-QMgJkw Em buồnZH ngủZRZ3sb QMgJkwlắm ..ZRwxm6. ZRwxm6đợi sáZRZ3sbng rồZRwxm6i ... 
- Tôi QMgJkwbảo cZRwxm6ô ZHcuốn góiZRwxm6 ZRwxm6khỏi đâyZRwxm6 !
GiZRZ3sbọng QMgJkwKhang ZRZ3sbquát lêZRZ3sbn giQMgJkwận dữ,QMgJkw QMgJkwtay cậuZRwxm6 mởZH lapZHtop, ZHkhởi động.ZRZ3sb CôZRwxm6 tiếpZH vZHiên hơZHi ZRwxm6rùng ZRZ3sbmình tỉnhZRwxm6 hẳZRZ3sbn ZRZ3sb, lụcZRZ3sb cQMgJkwục ngồiQMgJkw ZRZ3sbdậy mZRZ3sbặc quầnZH áZRwxm6o .QMgJkw.. ZRwxm61 tZHên đàQMgJkwn eZRwxm6m củQMgJkwa ZHKhang bướcQMgJkw QMgJkwvào QMgJkw, cúiZRZ3sb đầuZH .
ZRZ3sb- Cậu ZRZ3sbchủ !
- ĐưaZRwxm6 côQMgJkw ZRZ3sbta QMgJkwra ZRwxm6ngoài vàZH gQMgJkwọi ngQMgJkwười đZRZ3sbến thQMgJkway chZRZ3sbăn gốiZRZ3sb đi!
- Vâng
Màn ZRZ3sbhình máQMgJkwy tZRwxm6ính đangZRZ3sb thZRZ3sbu ZRZ3sbvề hìQMgJkwnh ảnhQMgJkw ZRZ3sbtừ parZRwxm6ty .ZH.. KhZRZ3sbang tZHua ZRZ3sbđến ZRZ3sblúc cậuQMgJkw QMgJkwra khỏZRwxm6i ZRwxm6bữa tiệcZRZ3sb .ZRZ3sb.. ZRZ3sbNếu khZHông phZRwxm6ải DavincZRZ3sbi QMgJkwnói quáZH lQMgJkwên làZRwxm6 cZHó độngQMgJkw đZRZ3sbất thìZH KhanZHg chẳZHng muốnZRZ3sb xeZRZ3sbm lZRZ3sbại ZRwxm6cảnh lúcZRZ3sb ấyZH tZRwxm6í nàZHo QMgJkw... NhZRwxm6ìn DavQMgJkwinci quáZRwxm6 thZHân mậtZRwxm6 vớiZRZ3sb ngZRwxm6ười ZRZ3sbcon gáiZRwxm6 cZHủa ZRZ3sbcậu tronZHg khQMgJkwi BăZRwxm6ng ZRwxm6cố cZRwxm6hống ZRwxm6cự ZRZ3sb... KZRwxm6hang chỉZRZ3sb ZRwxm6muốn QMgJkwđập tQMgJkwan cZRZ3sbái mànZRwxm6 ZRZ3sbhình rZRZ3sba ..ZRwxm6. QMgJkw2 ZRwxm6tay QMgJkwcậu xZRZ3sbiết QMgJkwchặt ZRwxm6lại ..ZRZ3sb. NhưZHng KhanZRwxm6g ZRZ3sbkiên nhẫnZRwxm6 đợZHi ZRwxm6đến cáiZRwxm6 sựZH ZHcố nQMgJkwhư DavQMgJkwinci nóiZRwxm6 .ZRZ3sb.. MọiZRwxm6 thZRwxm6ứ bắtZRZ3sb đầuZRwxm6 hỗnZRwxm6 loạnZRwxm6 QMgJkw, ngườQMgJkwi rúZRwxm6 hétZRwxm6 lZRZ3sbên ZH, hoảZHng QMgJkwhốt chạZRwxm6y. KhQMgJkwang nZHhíu ZRZ3sbmày ZH... rồiZRwxm6 bỗZRwxm6ng đậZRwxm6p ZRZ3sbtay cáiZH rầZHm xuốZHng bàn.
- SheeplZHy QMgJkw! NgươZHi biếnZRZ3sb vàQMgJkwo xóZH nZHào QMgJkwrồi !!!

MọZHi ZRZ3sbchuyện tZRwxm6o nhỏZRwxm6 trZHong kZRZ3sbhu biệZRZ3sbt ZRwxm6thự quảnZH ZRwxm6lí củaZH KhaQMgJkwng lZRwxm6uôn bZRwxm6áo cZRwxm6ho cậu.ZRZ3sb VậZRZ3sby ZRZ3sbmà chuyZRZ3sbện nghiêZRZ3sbm trọngQMgJkw tQMgJkwhế nQMgJkwày ZRZ3sbđến ZRZ3sbgiờ KhanZHg ZRwxm6mới hQMgJkway ZRwxm6thì thậtZRwxm6 kZHhông thZHể bỏZH ZRwxm6qua được.ZH KhaZRwxm6ng ZHrút ZRwxm6di đQMgJkwộng ..QMgJkw. SZRwxm6ố mZRwxm6áy đZRwxm6ầu bênQMgJkw kZHia khôngZRwxm6 liênQMgJkw lạZHc đưZRwxm6ợc ZRZ3sb... KhZRZ3sbang thấyZRwxm6 ngườiZRZ3sb đZRZ3sbang nZRZ3sbóng lêZHn ZH, cZRZ3sbơn giậQMgJkwn bốZHc nQMgJkwgùn ngụt.
RầZRZ3sbm ..QMgJkw. ..ZH. !!!!!!
CửaZRZ3sb QMgJkwphòng nZHgủ ZRZ3sbcủa SheeplQMgJkwy –QMgJkw quảZRZ3sbn QMgJkwlí củaZRwxm6 KhZRwxm6ang mởZH choang.
Tay&nbZRZ3sbsp;quản ZRZ3sblí giZHật mìQMgJkwnh tỉnhQMgJkw giZRZ3sbấc khZRwxm6i đangZH ngủZH vậQMgJkwt ZRZ3sbvờ trQMgJkwên ghQMgJkwế tựa.
- CậZRZ3sbu chủZRwxm6 ... 
- Tao tưởngQMgJkw màQMgJkwy cZRZ3sbhết ởQMgJkw xZRZ3sbó nQMgJkwào rồiQMgJkw ???
ZHNhìn ZHvẻ QMgJkwgiận dữZRwxm6 củaQMgJkw KhanZRwxm6g ZRwxm6, SQMgJkwheeply ZRZ3sbđoán đượcZRwxm6 cậZRZ3sbu chủZRZ3sb đZRZ3sbã ZRwxm6biết hếZHt tìnhZH hình.
- ZRZ3sbSự cốZH xảQMgJkwy ZRZ3sbra quáQMgJkw độtZRZ3sb ZHngột ngoàZRZ3sbi ZRwxm6dự tínhZRwxm6. EQMgJkwm đãZH xửZH lZRZ3sbí xonZRwxm6g nhưngZRwxm6 hiệnZRwxm6 cZRZ3sbhưa tìmZH hiZRwxm6ểu ZRZ3sbđược nguyênZRZ3sb ZRwxm6nhân ạ.
-ZRZ3sb Chuyện nZHghiêm trọngZH vậZRwxm6y saZRZ3sbo màQMgJkwy kQMgJkwhông báoZRZ3sb chZRwxm6o taoQMgJkw? MàyZRwxm6 ZRZ3sbkhông cZRZ3sboi QMgJkwtao QMgJkwra ZRwxm6gì nữZRZ3sba phảQMgJkwi ZHkhông ?
- Em ZRwxm6xin lQMgJkwỗi ZRZ3sb... vZRZ3sbì cậuQMgJkw cZHhủ ZRwxm6đã dặnZRwxm6 nếuQMgJkw tựZRZ3sb giảZHi quyếZRZ3sbt đZRZ3sbược thZRZ3sbì ZRwxm6không ZRZ3sbcần bQMgJkwáo nhữQMgJkwng ... 
-&nbsZRZ3sbp;Câm miệQMgJkwng ZH! VQMgJkwậy tZRZ3sbại saZRZ3sbo màZHy kZRZ3sbhông nghZHe đZRZ3sbiện ZHthoại ZRZ3sb? –QMgJkw KZHhang ngàZHy cZRZ3sbàng ZRwxm6tức giậnQMgJkw, chZHỉ chútZH ZHnữa thìZRwxm6 cóZRZ3sb thểZRwxm6 ZRZ3sbcho tZRZ3sbay quảnZH QMgJkwlí ZRwxm61 tZHrận nhQMgJkwừ ZRwxm6tử .
- Cậu chủZRwxm6 .ZH.. cZHó thểQMgJkw hQMgJkwạ giọnZRZ3sbg ZRwxm6không ZRwxm6... tronZRZ3sbg phòZRZ3sbng còZRwxm6n cóZRwxm6 ngườZRZ3sbi ZRwxm6đang ngủZRZ3sb ...
ZRwxm6Khang nhíuZRZ3sb màQMgJkwy ..QMgJkw. ChợtQMgJkw nghQMgJkwe tiếZHng ZHcựa ngưZHời ..ZH. KhanQMgJkwg quZRwxm6ay đQMgJkwầu nhìnQMgJkw ..ZRwxm6. TrQMgJkwên giQMgJkwường kZHê ởZRZ3sb QMgJkw1 gZHóc phòngZRZ3sb, BănZHg đangZRZ3sb cuộnZH nZRwxm6gười nZHgủ nQMgJkwgon ZRZ3sblành, mặcZRZ3sb áoQMgJkw sZRZ3sbơ mZHi QMgJkwcủa QMgJkwtay quảnZRwxm6 ZRwxm6lí vZRZ3sbà đắpQMgJkw cQMgJkwhiếc QMgJkwvest QMgJkwđen ZRwxm6dài củaQMgJkw hắnQMgJkw lQMgJkwuôn ... 
KhuôZHn mặZRwxm6t đanZRwxm6g ZRwxm6biến sắcZH ZRZ3sbcủa KhZRwxm6ang ZRZ3sb... QMgJkw2 tZRZ3sbay siếtZRwxm6 lạZRZ3sbi kZRZ3sbêu rZHăng rắcZRwxm6 .QMgJkw.. nhưZRZ3sbng, ZRZ3sbcậu quZRZ3sbay lạiZRwxm6 nhìnZH taZRwxm6y quảZHn líZRwxm6 vQMgJkwới mộtZRZ3sb ZRZ3sbvẻ QMgJkwcố tZRwxm6hản nZHhiên ZRwxm6và giọZHng nóQMgJkwi cốQMgJkw nhZRwxm6ẹ nhàngQMgJkw :
-&nbsZRwxm6p;Sao ZRZ3sbcô tZRwxm6a ởZH QMgJkwđây? ZRZ3sbKhông phảQMgJkwi tZHao đãZRwxm6 bánZRZ3sb rQMgJkwồi saZRZ3sbo ?
- ZHVì xảQMgJkwy rQMgJkwa sựZRZ3sb ZHcố nZRwxm6ên DaviZRZ3sbnci UyZRwxm6liam chưQMgJkwa đưaZRZ3sb thZRZ3sbeo được 
- Vậy làZH cảZRZ3sb tZRwxm6ối ZRZ3sbcô tZHa ngZRZ3sbủ tQMgJkwrên giườQMgJkwng ZHmày ZH? ZRZ3sbMày .ZRwxm6.. đãZRZ3sb làmQMgJkw ZRZ3sbgì ZRZ3sbcô ZHta rồi?
QMgJkwSheeply khZRwxm6ẽ liZRZ3sbếc nhZHìn HZRwxm6ải BZHăng trênZRwxm6 chiếZHc giưZHờng, ZHsuy ngZHhĩ QMgJkwchạy QMgJkwđi rấQMgJkwt nhZRwxm6anh ZRwxm6trong đầu.
- QủZRwxm6a tQMgJkwhực ..ZRwxm6. ZRZ3sbKhi mộZRwxm6t côQMgJkw ZRwxm6gái QMgJkwhấp dZRZ3sbẫn đZHến thếZRZ3sb ZRZ3sbngủ khôZRwxm6ng biZHết ZRwxm6trời đấtZH ZHlà ZHgì trêZRwxm6n giườngZRZ3sb ZRwxm6mình thZRZ3sbì ZRwxm6... bấQMgJkwt kìZRwxm6 ZH1 thằngQMgJkw QMgJkwđàn ZRwxm6ông nZRZ3sbào ... 
- Tao QMgJkwhỏi QMgJkwmày ZHlà đãZH ZRZ3sblàm gZRwxm6ì ZH??? –KZRwxm6hang gZRZ3sbần nZRwxm6hư QMgJkwgầm lênZRZ3sb khZHi ngZRZ3sbhe ZHcái cQMgJkwách QMgJkwnói vònQMgJkwg vZHèo cQMgJkwủa SheepZHly .
- SaZHo cậuZRZ3sb chZRZ3sbủ qZHuan tâmQMgJkw? ZRwxm6Chẳng phảZHi cậQMgJkwu ZRwxm6đã QMgJkwbán QMgJkwcho DavincZHi rồiZRZ3sb sao?ZHQua tQMgJkway eZRwxm6m tQMgJkwrước rồiZRwxm6 mớZRZ3sbi đếZRZ3sbn DavQMgJkwinci thZRZ3sbì cZRZ3sbũng cQMgJkwó sao
ChaZRwxm6t !!!!!!!
ZH1 ZRwxm6cái tátZRwxm6 làmQMgJkw mặQMgJkwt taZRZ3sby quảnZRZ3sb lZRwxm6í quZRZ3sbay phắZRZ3sbt ZRZ3sb90 độ,ZH hZHắn ZRwxm6lại ZHnhìn thZHẳng vàoQMgJkw ChZRwxm6ấn KhanZRZ3sbg .
- CậZHu chQMgJkwủ khóZRZ3sb ZRwxm6chịu ZRwxm6gì chứ?QMgJkw MónQMgJkw đZRZ3sbồ QMgJkwcậu chủQMgJkw vZRZ3sbứt ZRZ3sbđi .ZRwxm6.. nhưnQMgJkwg đốiZH vớiZRZ3sb eZRZ3sbm ZRwxm6, đZHó ZRwxm6là ZH1 QMgJkwviên nZRwxm6gọc vQMgJkwô giá.QMgJkw NếuZRZ3sb ZHem ZRwxm6có đượZHc ... 
ZRZ3sb- IZRwxm6m miệZRwxm6ng! TaZRZ3sbo ZRZ3sbkhông muốnQMgJkw nghQMgJkwe ZRZ3sbthêm gìQMgJkw cảZRZ3sb QMgJkw. TQMgJkwao chZHỉ cZHần biZRwxm6ết QMgJkw1 điềuZRwxm6 ..QMgJkw. ZRwxm6bàn tZRZ3sbay màyQMgJkw .ZH.. đãZRwxm6 chạmQMgJkw vàoQMgJkw cZRwxm6ô tZRZ3sba chưa???
Cạch!QMgJkw HọngZRZ3sb QMgJkwsúng chĩaZH thẳngZH vàZRwxm6o ZRwxm6đầu tQMgJkway quảnQMgJkw líQMgJkw QMgJkw... HắnZH cốZH gQMgJkwiữ bìZRZ3sbnh tĩQMgJkwnh nhQMgJkwìn họngZRwxm6 súng.
- CZRwxm6ậu tứQMgJkwc giZRZ3sbận vZRwxm6ậy lZRwxm6à QMgJkwvì ZHđiều gìZRZ3sb ZH? ZHNếu tốiQMgJkw ZRZ3sbqua DaviZRwxm6nci đưaZRZ3sb côQMgJkw ấyZRwxm6 ZRZ3sbđi ZRwxm6... QMgJkwcậu ZHđã ZRZ3sbtưởng tưZRZ3sbợng rZRZ3sba đượZRZ3sbc ZRwxm6... hìnhZRwxm6 ZRZ3sbảnh ..ZRwxm6. troZRwxm6ng khácZRwxm6h QMgJkwsạn QMgJkw... cũnQMgJkwg vớiZH côZRZ3sb gáZHi kZHia QMgJkw... ZRwxm6Khi ... 
XZRZ3sbạch xQMgJkwạch! ..QMgJkw. KhZHẩu súngZRZ3sb vừaZH đượcZH ZHlên ZHđạn vZRZ3sbà ngóZRZ3sbn QMgJkwtay KZRwxm6hang đQMgJkwang ghìQMgJkw lấyQMgJkw cZRZ3sbò súnZRwxm6g .ZRZ3sb.. KhQMgJkwang ZRZ3sbnghiến cZRwxm6hặt răngQMgJkw vZHà mZHắt ZHnhìn ZRZ3sbtên qQMgJkwuản líQMgJkw vớiZRwxm6 cáiZH nhìnQMgJkw nhưZRwxm6 cóQMgJkw hànQMgJkwg vạnZH nhZRZ3sbững mZRZ3sbũi têZRZ3sbn ZHlao ZRZ3sbtới ... 
SheeZRZ3sbply đZHã nghẹZRZ3sbn hQMgJkwọng vàZRZ3sb mZHắt cănZRZ3sbg ZRwxm6ra nhZRZ3sbìn ngónQMgJkw taQMgJkwy cậQMgJkwu chủZRZ3sb đặZHt ởQMgJkw ZRwxm6cò súnQMgJkwg .QMgJkw.. đanZRwxm6g kéoQMgJkw dầnZH ZRwxm6... ZRwxm6dần ZRwxm6... VZRZ3sbà ... 
- Ồn quZRwxm6á ... 
KhônZRZ3sbg khíZRZ3sb ZRwxm6như loãnZRZ3sbg QMgJkwra sZRwxm6au khZRZ3sbi QMgJkw1 giọQMgJkwng nZRwxm6ói tronZRwxm6g ZHveo vZHang QMgJkwlên .ZRwxm6.. QMgJkwKhang cùngZH tZHay quảZRZ3sbn líZRwxm6 .QMgJkw.. qZRZ3sbuay đầuZRwxm6 ... 
BăZRZ3sbng đangZRZ3sb ngồiZH trZRZ3sbên giườngZH ZH... cZRwxm6hớp chớQMgJkwp mắtQMgJkw nQMgJkwhìn. ZRwxm6Nhỏ hoZRZ3sbàn toZHàn khôZHng ZRZ3sbtỏ thZRwxm6ái đQMgJkwộ gìQMgJkw QMgJkwkhi thZHấy ZRwxm6có mặtQMgJkw QMgJkwKhang ZH, ngZHay ZHcả câZRwxm6y súngZRZ3sb trQMgJkwên taZRwxm6y KhaQMgJkwng đZRZ3sbang chĩZRZ3sba vZHề phZHía taZRwxm6y quZRwxm6ản líZRwxm6 ..ZRwxm6. RấQMgJkwt bìZRwxm6nh tZRZ3sbhản ZRZ3sbnhư cZRwxm6hẳng cZRZ3sbó chuZRZ3sbyện gZHì ZRZ3sb, BăngZRwxm6 QMgJkwliếc đZHi nhìnZH quZHản lQMgJkwí củZHa KhaZHng :
-&nbZRZ3sbsp;Đói ZRwxm6nữa ... 
Khang đZRwxm6ã hZHạ taZRwxm6y xuốZRZ3sbng QMgJkw, quZHay điZH chỗZRwxm6 khác.
- CZRZ3sbậu chZRZ3sbủ nZHên vềZRZ3sb phòngQMgJkw. NZHếu QMgJkwngài DQMgJkwavinci ZRwxm6đến, ZHem sZHẽ ZRZ3sbtận ZRwxm6tay giaZRZ3sbo cZRwxm6ô ấyQMgJkw nguyêZRZ3sbn vẹZRZ3sbn QMgJkwđể cuZHộc traZRwxm6o đổiZH khôngZRZ3sb ZRZ3sbbị phQMgJkwá hỏng.
KhôngZRZ3sb ZRZ3sbmuốn QMgJkwnói thêZRZ3sbm gQMgJkwì ZRZ3sb, đúngZRwxm6 hZRZ3sbơn làQMgJkw khôZRZ3sbng mQMgJkwuốn nhìZRZ3sbn BZRwxm6ăng QMgJkwlần nữa,ZH châZHn KhanZHg bướcZRZ3sb QMgJkwra cZHửa khônZRZ3sbg suZRwxm6y nghZRZ3sbĩ ZRwxm6. CùQMgJkwng lúZRwxm6c taZRwxm6y quảZRZ3sbn ZHlí lấZRZ3sby miếnQMgJkwg bánhQMgJkw tZRwxm6ừ tZRwxm6ủ ZRwxm6lạnh đZHem lạiZRZ3sb giường.
-&nbZRwxm6sp;Chỉ cQMgJkwòn ZHít bánZHh ngZRwxm6ọt thZRZ3sbôi. VìZRwxm6 đóiZRZ3sb quQMgJkwá nQMgJkwên eZRwxm6m QMgJkwkhông nZRZ3sbgủ ZRwxm6được ZHnữa saoZRwxm6? QMgJkw- KhôngZRwxm6 ZRwxm6quan tZRwxm6âm ZRwxm6tới giọnZHg nQMgJkwói thânZRZ3sb mậtQMgJkw vZHà đZRwxm6ầy ZRwxm6lo lắngZRZ3sb ZHđã ZRZ3sbthay đổQMgJkwi độtZRZ3sb ngộtZRwxm6 củaQMgJkw SZHheeply ZH, BănQMgJkwg nZRwxm6hận lấZRZ3sby mZHiếng bánhQMgJkw vZRZ3sbà ăn.
KhanZRZ3sbg dZRZ3sbừng chânZRZ3sb ởQMgJkw cửaZH, thấZRwxm6y cQMgJkwó gìZRwxm6 đZRZ3sbó kZRZ3sbhó chịZRwxm6u dânZHg lênZH khZHi nQMgJkwghe cáiQMgJkw điệZRZ3sbu qQMgJkwuan tZHâm củaZRZ3sb tQMgJkway quảnZRZ3sb líZRwxm6 ... 
- ZRZ3sbĂn từZRZ3sb ZRZ3sbtừ thôiZH ZH... nghẹnZRZ3sb bâZRZ3sby giờZRwxm6. AZRZ3sbnh lấyZH nướcQMgJkw ấmQMgJkw cQMgJkwho eZRZ3sbm nZRwxm6hé ..ZRZ3sb. -TQMgJkway SheZRwxm6eply vuốtQMgJkw nhZHẹ lZRZ3sbên ZRZ3sbtóc BZRwxm6ăng ZRwxm6, cửZRwxm6 chQMgJkwỉ dịuZRZ3sb dàngZRZ3sb ZRwxm6và ZRwxm6âu yZRZ3sbếm vôZH cùQMgJkwng ... 
NZRZ3sbgay tứcZRZ3sb kZRZ3sbhắc, tQMgJkwên ZRwxm6quản líZRwxm6 bZHị tZHúm ZRZ3sblấy cổZH áZRZ3sbo vZRwxm6à xôZH mạnhZRwxm6 xuốngZRZ3sb QMgJkwđất .ZH.. KZRwxm6hang đãZRwxm6 khônZHg tZRwxm6hể bìnZRwxm6h tĩZRZ3sbnh tZRwxm6hêm ZRZ3sbkhi nhìZRwxm6n cQMgJkwái cZRZ3sbảnh ZHtượng ấyZH ZH... QMgJkwCậu nhìZRwxm6n Băng,ZRwxm6 ZHnhỏ chẳnZRwxm6g đểQMgJkw ZRZ3sbý ZRwxm6ai bịZRwxm6 ngQMgJkwã ZRZ3sbvà cQMgJkwó ZRwxm6xung độZHt gZRwxm6ì xảyZRwxm6 ZRwxm6ra ZRZ3sb... đQMgJkwiều nhỏZH quaQMgJkwn tZRZ3sbâm ZRwxm6là .ZRZ3sb.. miQMgJkwếng bZRwxm6ánh rZHất ngon.
- Cái vẻQMgJkw bZRZ3sbình ZRZ3sbthản ấyZRZ3sb lZRZ3sbà ZHsao? SZHao cóQMgJkw ZRZ3sbthể bQMgJkwình thảnZH kZRZ3sbhi ZHtay thằnQMgJkwg đànZRwxm6 ônZRwxm6g ZRZ3sbđang chạmZRZ3sb ZRwxm6vào ZRwxm6mình hả?QMgJkw TZRZ3sba QMgJkwđã nQMgJkwói ZRwxm6là sẽZH rấtQMgJkw ZRwxm6khó ZRwxm6chịu ZHkhi kZHẻ khQMgJkwác chạmZRZ3sb vàZHo eZRwxm6m mZRwxm6à ... 
GiọngZRZ3sb KhaZRZ3sbng gZRZ3sbắt lZRwxm6ên ..ZRZ3sb. nhưQMgJkwng BăZRwxm6ng ZRwxm6vẫn cQMgJkwắn báZRwxm6nh ZRZ3sbăn ngoZHn lZRwxm6ành. ThếZRZ3sb QMgJkwnày thZRZ3sbì hếQMgJkwt chZHịu nổZRwxm6i .QMgJkw.. KhanZRZ3sbg túmQMgJkw lấyZH taZRZ3sby BZRwxm6ăng vQMgJkwà kéZRwxm6o mZHạnh ZRZ3sbnhỏ QMgJkwxuống giườZHng ZRZ3sb1 cZHách bạoZRwxm6 lực.
KhQMgJkwang ZRwxm6kéo BăZHng rZRZ3sba khỏiZH cZHửa phZHòng nZRZ3sbhư kéZRwxm6o ZRwxm6đi ZRZ3sb1 mónZRZ3sb ZRwxm6đồ QMgJkw... BăZRZ3sbng ZRZ3sbchẳng hiZRZ3sbểu gìZH ZHvà bZHuộc phảiQMgJkw bướcZRZ3sb nhZRZ3sbanh tZHheo ... 
TrQMgJkwong phòQMgJkwng ZRwxm6, tZRwxm6ay ZRwxm6quản ZRwxm6lí đãZRZ3sb phủiZRZ3sb tZRwxm6ay QMgJkw, đứQMgJkwng dZRZ3sbậy vàZRZ3sb QMgJkw... ZRwxm6mỉm cZHười .
... ZRwxm6Cửa phZRwxm6òng ngQMgJkwủ QMgJkwcủa ZHKhang mởZH đZRZ3sbến rầQMgJkwm .ZRZ3sb.. KhanZRwxm6g ZHchận HảiQMgJkw ZHBăng QMgJkwvào tườngZRZ3sb, ZRwxm62 taZRwxm6y ZRZ3sbghì QMgJkwlấy vaZRZ3sbi nQMgJkwhỏ ZRwxm6... KhZRwxm6ang cúiZH xuốngZH, nhZHìn chằZRZ3sbm chZHằm vàoQMgJkw mQMgJkwắt BănZRwxm6g :
- Nói QMgJkwđi! NóQMgJkwi làQMgJkw ZRZ3sbem khôngZRwxm6 muốQMgJkwn bQMgJkwị ZRZ3sbtrao đZRwxm6ổi nhưZH QMgJkw1 mónZRwxm6 đồZRZ3sb QMgJkw! NóQMgJkwi làZRwxm6 eZRwxm6m QMgJkwmuốn QMgJkwở lZRZ3sbại ZHbên QMgJkwta vQMgJkwà muZRwxm6ốn QMgJkwlà ngườiZH coQMgJkwn gáZRwxm6i củZHa ZRZ3sbta ZRZ3sb! ChỉZRwxm6 tZHa ZHthôi! QMgJkwEm nóiQMgJkw đi!
ZRZ3sbBăng ngướcZH lêZRZ3sbn nhZHìn vZRZ3sbào mắtZRZ3sb KhaQMgJkwng ZRZ3sb, ZHcái ZRZ3sbánh mắtZH vẫnZRwxm6 chẳnZHg chZHút tQMgJkwhái ZRwxm6độ vZRwxm6à lZRZ3sbuôn khóZH QMgJkwhiểu vậy.
- Đừng cZRwxm6ó ZRZ3sblàm tQMgJkwa ZHđiên thZRZ3sbêm nữaQMgJkw QMgJkw! ZRZ3sbEm QMgJkwchỉ cầZRZ3sbn nóiZH vậyQMgJkw ZHthôi ZRZ3sb, ZRZ3sbchỉ cầnZRwxm6 ngoaZRZ3sbn ngoãZRwxm6n gZHật đầZHu vàZRZ3sb QMgJkwphục tZRZ3sbùng tQMgJkwa thZRZ3sbôi .QMgJkw.. ZRwxm6Ta sẽZRZ3sb khZRwxm6ông đểQMgJkw chQMgJkwo bấtZH kZRwxm6ì ZHai chạZHm vàQMgJkwo eZRwxm6m hếtZRZ3sb QMgJkw, sẽQMgJkw khôQMgJkwng đểZRwxm6 chZRZ3sbo bấtQMgJkw kìQMgJkw kẻZH nàZRwxm6o làZRZ3sbm ZRZ3sbtổn ZRwxm6thương ZRwxm6em ZH... vZHà ZRZ3sbsẽ khZHông cZHó ZRZ3sbai làZRZ3sbm ngQMgJkwười QMgJkwcon gáZHi QMgJkwcủa ZHta nữZRwxm6a ZRwxm6... ngZRZ3sboài QMgJkwem rZRwxm6a ... 
ZRZ3sbRốt cuộcZRwxm6 giọngZRZ3sb nóZRZ3sbi ZRZ3sbnhẹ QMgJkwvà trQMgJkwong vZRZ3sbeo cũZHng cấZHt lêZHn :
-&nbspZH;Không muZHốn bịZRwxm6 tZHrao đZRwxm6ổi ZH... khZRZ3sbông muốnZRZ3sb ZRZ3sb... lQMgJkwàm ngưZHời coZRZ3sbn gáiZRZ3sb củaQMgJkw ZRwxm6ai .ZRwxm6.. khZHông muốQMgJkwn gZRZ3sbì cZHả ... 
BàQMgJkwn taZRZ3sby đZHang xiZRwxm6ết chặtZRwxm6 lấyQMgJkw vZRwxm6ai BăQMgJkwng khẽQMgJkw ruZHn QMgJkwlên .ZRwxm6.. BQMgJkwàn taZHy ấZRZ3sby chợtZRZ3sb buôZRwxm6ng ZHra khZRwxm6ỏi ngưQMgJkwời BQMgJkwăng .ZH.. ZRZ3sbKhang đZHang lùZRZ3sbi, lùiZRwxm6 dầnQMgJkw ... 
-ZH Được ..ZRZ3sb. đượcZRZ3sb rZRwxm6ồi ZH... hiQMgJkwểu rồiZRwxm6 QMgJkw... khôngQMgJkw ngờZRwxm6 ZRwxm6... eZRwxm6m lạiQMgJkw đángQMgJkw QMgJkwgiá nhưZRZ3sb vZRwxm6ậy .ZRZ3sb.. chZHỉ làZRwxm6 coZRZ3sbn ZRwxm6trai ngàiZRZ3sb ỦyZH viêZRwxm6n .ZH.. mQMgJkwà đZRZ3sbã chịuZRZ3sb cZHho tQMgJkwa ZHquá nhiềuQMgJkw đểQMgJkw ZHcó ZHđược ZRZ3sbem .ZRZ3sb.. VậQMgJkwy ZRZ3sbkhông bZRwxm6iết ZRwxm6... QMgJkwmang eZHm rZRZ3sba đấuZRZ3sb gZRwxm6iá ..ZRZ3sb. ZHta còZRZ3sbn cóZRwxm6 ZHthể nhậnZRwxm6 đượcQMgJkw nZRZ3sbhững gQMgJkwì ..QMgJkw. –ZRwxm6 KhanZRwxm6g chZRwxm6ợt cườiZRZ3sb –ZRZ3sb HẳnZRwxm6 ZRwxm6là đắtZH giáQMgJkw lắZRZ3sbm ZRwxm6...- KhaZRZ3sbng chợtZH dQMgJkwừng cZHhân ... 
- NQMgJkwói cZRwxm6oi ..ZRZ3sb. tZRwxm6rước ZHkhi khôZHng còZHn lZRZ3sbàm ngườiQMgJkw ZRZ3sbcon gZRwxm6ái củaZRZ3sb tZRwxm6a ZH... QMgJkwem muốnZH gìZRwxm6 ZRwxm6? TrướcZH ZHgiờ ..ZRwxm6. lúZRZ3sbc nZRZ3sbào ZRZ3sbcũng lQMgJkwà kZHhông ZRZ3sbthích ZRwxm6... khônQMgJkwg muốZRwxm6n ..ZRwxm6. khôZRwxm6ng ZRZ3sbgì ZRwxm6cả ..ZRZ3sb. giZRwxm6ờ tZRZ3sba muốnZRZ3sb ZHbiết ZRwxm6... QMgJkwta sẽQMgJkw thZRwxm6ực ZRZ3sbhiện ZRwxm61 điềuZH QMgJkw... QMgJkwem muốQMgJkwn .
- LàQMgJkw lờQMgJkwi hứaQMgJkw !
KZRwxm6hang hZRwxm6ơi nhZRwxm6íu mày.
-ZH Lời ZHhứa ZRwxm6... nếQMgJkwu đếnZRwxm6 ZRwxm6bữa tiQMgJkwệc ... 
Khang đãZRwxm6 ZRwxm6nhớ ZHra cậuZH QMgJkwtừng nóZRwxm6i ZRZ3sbrằng ZRZ3sbnếu BăngZRZ3sb ZRZ3sbxuất hiệnZRwxm6 trZRwxm6ong ZRwxm6bữa tZRwxm6iệc QMgJkw, tZRwxm6hì QMgJkw“ ZRZ3sbem mZRZ3sbuốn QMgJkwgì cũZHng được”,QMgJkw ThìZRZ3sb rZHa BZRwxm6ăng cóZH mQMgJkwặt ởQMgJkw bữaZRwxm6 tiệcZH ZRZ3sbvì điềZRZ3sbu kiệZRwxm6n ấZHy ... 
RZRwxm6eng ... 
Di độnZRZ3sbg củQMgJkwa ZRZ3sbKhang cZRZ3sbhợt kêuZRZ3sb ZRZ3sb. CậZRwxm6u lạZRwxm6i pQMgJkwhía bQMgJkwàn cầmZH lêQMgJkwn ZRZ3sb, ZRZ3sblà DavincQMgJkwi QMgJkwgọi. KZRwxm6hang tắtQMgJkw máyZRZ3sb rồiZRwxm6 ZHném lênZRwxm6 bàQMgJkwn. QZHuay lại,ZH đZRwxm6ã thấyZRZ3sb BăngZRZ3sb đZHứng trZRZ3sbước mặt.
-QMgJkw Có lZRwxm6ẽ QMgJkwsẽ ZHgặp rắZRwxm6c rốZRwxm6i nếQMgJkwu khZRZ3sbông traZRwxm6o eZHm lạZRZ3sbi ZRZ3sbcho ZRZ3sbhắn đQMgJkwây. ĐZRwxm6ược rồQMgJkwi, trướcZH ZHkhi lZRZ3sbàm việcZRwxm6 ấy,QMgJkw QMgJkwta sẽZRwxm6 thZRwxm6ực hQMgJkwiện lZRwxm6ời hứaZRwxm6. EZRwxm6m nóiZRZ3sb ZHđi, bấtQMgJkw kZRwxm6ì viZRwxm6ệc gìZRwxm6 cóQMgJkw thZHể, tZRwxm6a sZRwxm6ẽ lZRwxm6àm ... 
ZRwxm6- Bất ZRwxm6kì ?
-ZRwxm6 Phải .
ZRZ3sb- Tầng hZRZ3sbầm !
Khang nhíuZH màyQMgJkw nhQMgJkwư ZRZ3sbchưa nghZRZ3sbe rõQMgJkw lắmZRwxm6 .
- GìZRZ3sb ?
- Tầng hầmQMgJkw củaZH khZHu biệZHt thựZH !
Khang ZRZ3sbđơ vàiZH giZRwxm6ây ZRwxm6... rồiZRZ3sb bậQMgJkwt cườQMgJkwi :
- EQMgJkwm đaZRZ3sbng nóQMgJkwi chQMgJkwuyện gZRZ3sbì vậZHy? QMgJkwTầng hầmZRZ3sb nàZHo? QMgJkwKhu biệtZRwxm6 ZRZ3sbthự ZRwxm6này sZHao ZH? KZRZ3sbhông đZHể ZHKhang tQMgJkwiếp tZRwxm6ục giZRwxm6ả bộZRwxm6 QMgJkw... BănZRwxm6g đZHi QMgJkwvòng qZRZ3sbua ZRwxm6, lướtZH qZHua ngườiZRwxm6 ZHKhang ZRZ3sb, quZRwxm6a bàQMgJkwn mQMgJkwáy ZRZ3sb... rồiZRZ3sb đứnZRwxm6g trướcZH tủZH ZRZ3sbkính lớnZRwxm6 trưnZRwxm6g bZRZ3sbày súnZRZ3sbg ..ZRwxm6. ZRZ3sb– KhanZRZ3sbg đãZRwxm6 qQMgJkwuay lạiQMgJkw nhZHìn, đầuZH cậuQMgJkw đanZRZ3sbg ZHđặt ZRZ3sbra nhZRZ3sbững tìnZHh hQMgJkwuống khóZH ZHlường trước.
Băng ZRZ3sblần taQMgJkwy tZRwxm6rên ZRwxm61 khoảZRwxm6ng tườnZRZ3sbg trốngZRZ3sb cạZRZ3sbnh chiếcZRwxm6 QMgJkwtủ lớnZH ZH... ZHnhững ngónZRZ3sb taZHy lZHướt ZHđi rấQMgJkwt nhẹQMgJkw, ZRZ3sbkhuôn mặtZRwxm6 vZHô cùngZH tậpZRwxm6 trZRZ3sbung nhưZRZ3sb đểZRZ3sb ZHcảm nhậnZH ZHđiều gìQMgJkw đóZH ZRZ3sb... CZHhợt bàQMgJkwn QMgJkwtay ZRwxm6khựng lZHại .QMgJkw.. đẩyZH dZRwxm6ần ZRZ3sb... đẩyZRZ3sb ZRwxm6mạnh hơnZRZ3sb .ZH.. ZRZ3sb1 mảnZHg tưZHờng bịZH đZHẩy đQMgJkwi nhZRwxm6ư ZH1 ZRwxm6ô cửaQMgJkw nZHhỏ đượcZH lắpZRwxm6 trZHên tườngZH kíQMgJkwn mítQMgJkw QMgJkwvà ZHnhẵn mQMgJkwịn ZRwxm6y nhưQMgJkw cZHả QMgJkw1 bứcZRZ3sb tườngZH QMgJkwkhông cóZH QMgJkwchút gìZRZ3sb QMgJkwkhiến ngưZRZ3sbời tZRwxm6a hoZHài ngZRwxm6hi. TQMgJkwrên bứZRZ3sbc tườngZH hiệnQMgJkw ZRwxm6ra ZRZ3sb1 ôQMgJkw vuônQMgJkwg bằZHng mặtZRZ3sb báoZH QMgJkw, lắpQMgJkw ẩnQMgJkw QMgJkwmột QMgJkwbảng điệnZRwxm6 tZRwxm6ử gQMgJkwồm bảngZRwxm6 QMgJkwsố vàZRwxm6 mànZRwxm6 hìnhQMgJkw cảZRwxm6m ứnQMgJkwg .ZRZ3sb.. BănZRZ3sbg qQMgJkwuay ngườiZRwxm6, ChấnZRwxm6 KhanZRwxm6g QMgJkwđang nQMgJkwhìn nhỏQMgJkw bZHằng vẻZRZ3sb mZRwxm6ặt cảQMgJkw QMgJkwngạc nhiênZRwxm6 lẫnQMgJkw mộtZRwxm6 chZRZ3sbút ZRZ3sbxét đoán.
- ThựZHc hiệnZH lờZHi hZHứa !
-&ZRZ3sbnbsp;Em ZRwxm6đã biếtZH ... 
- ĐừnQMgJkwg hỏiZRwxm6 tạiZRwxm6 ZRwxm6sao !
ZHNhìn vàoZRZ3sb mQMgJkwắt BQMgJkwăng ZRZ3sb, KQMgJkwhang khôngZRwxm6 cZRZ3sbòn cáZRwxm6ch kZRwxm6hác nZRZ3sbgoài đầuZH hZRZ3sbàng ... 
-&nbspZH;Đã thếZRwxm6 nàZRZ3sby tQMgJkwa cZHũng khôngZRwxm6 gZRwxm6iấu eZRwxm6m nữaZRwxm6 .
Khang quZHay ngườiZH đếZRZ3sbn ZRZ3sbbàn QMgJkwmáy ZRwxm6, khZRZ3sbởi độZHng laZHptop vZHà truQMgJkwy cZRZ3sbập ZRZ3sbvào hệZH thốnZHg QMgJkwan niZRZ3sbnh ZRZ3sb... QMgJkwKhá QMgJkwnhanh, KhaQMgJkwng ZRZ3sbbước lạiQMgJkw pZRZ3sbhía BZRwxm6ăng cẩnZRZ3sb QMgJkwtrọng nhZRZ3sbấn mZRZ3sbật ZHmã trênQMgJkw bZRwxm6ảng sZRwxm6ố ZRwxm6, rồiZH đặtZRwxm6 tZHay lênZRZ3sb mZRZ3sbàn hZRwxm6ình kiểmZRZ3sb trZHa dấZRZ3sbu vânZH ZRZ3sbtay QMgJkw. MZRZ3sbàn hìnhZH hiểnZRwxm6 đZRwxm6ỏ “ZRZ3sb MaZRZ3sbtch”. ZRZ3sbLập QMgJkwtức, QMgJkwchiếc ZHtủ kínZHh lớnZRZ3sb ZRwxm6từ QMgJkwtừ chuyểZHn độngZRZ3sb ZRwxm6... LộZH ZRZ3sbra ZH1 cZRwxm6ửa kínhQMgJkw dẫnZRZ3sb vàoZH thZHang máZRZ3sby phíQMgJkwa tZHrong QMgJkw. ZRwxm6Băng hZHoàn toàZRwxm6n kZRwxm6hông bZRwxm6ất ngờZRwxm6 .ZRZ3sb.. nQMgJkwhìn KhZRZ3sbang .
-&QMgJkwnbsp;Cùng vàoZRwxm6 ZRwxm6đi ZH. NếuZRZ3sb eZHm muZHốn biZHết .
ZRZ3sbHai ngZHười cùnZRwxm6g bưQMgJkwớc vZRwxm6ào thZHang máyZH tronQMgJkwg sZRwxm6uốt QMgJkwhình hZHộp. TZRZ3sbrên bảngZH sốQMgJkw chỉQMgJkw ZRZ3sbcó ZRwxm62 sốQMgJkw QMgJkw: ZRwxm61 vàZRZ3sb ZH2. QMgJkwNgay QMgJkwkhi KhanQMgJkwg ấnZRZ3sb ZRZ3sbsố ZRZ3sb2, cửaQMgJkw thaZRwxm6ng máyZH đóngQMgJkw vZRwxm6à cửaZRwxm6 phòngZRwxm6 ngZHủ 10ZH1 cũngZH ZRZ3sbtự đZRZ3sbộng khZRZ3sbép lạZHi, ZRwxm6khóa ZRZ3sbvào ZRwxm6ổ ZH, hệZRwxm6 thZRZ3sbống ZRZ3sban niQMgJkwnh trênZRZ3sb mZRwxm6áy ZRZ3sbcũng đểZRZ3sb chZHế đZRZ3sbộ đóngZRwxm6 tạmZRZ3sb tZHhời QMgJkwvà hỏZRZ3sbi lZRZ3sbại mậtZRwxm6 ZRZ3sbkhẩu. ĐươngZH nhZHiên toànZRwxm6 bZHộ nhữngZH QMgJkwđiều vQMgJkwô cZRwxm6ùng tỉZRZ3sb mỉZRZ3sb, ZHcẩn thZRwxm6ận vàZH vZRwxm6ô cùZRwxm6ng bảQMgJkwo mậZHt QMgJkwnày lZRwxm6à tZRwxm6ừ bQMgJkwộ nãoZRZ3sb củaZRZ3sb LâQMgJkwm ChZRZ3sbấn PhZRwxm6ong .


....
..ZRZ3sb. ZHBăng vàZH KhQMgJkwang cùZRZ3sbng bướcZH ZHtrên ZRwxm61 cZRwxm6on ZRwxm6đường nhỏZH vàZRwxm6 QMgJkwxa tít,ZRwxm6 khZRwxm6ông bQMgJkwiết phQMgJkwía trQMgJkwước ZRwxm6sẽ dẫnZRwxm6 tớiQMgJkw tậZHn đZHâu. HZRwxm6ai bZRwxm6ên lZRZ3sbà ZRZ3sb2 lớpZRwxm6 kíZRwxm6nh rZHắn cZRwxm6hắc cZHách ZRwxm6âm, cQMgJkwhịu lZHực ZRZ3sbvà chZRwxm6ịu nhiệt.ZRwxm6 TầQMgJkwng hZHầm dướiZH QMgJkwcùng rộngZH QMgJkwy nhQMgJkwư ZH1 ZRwxm6khu biệZRZ3sbt ZHthự dướQMgJkwi lòngZRwxm6 đấtQMgJkw. QMgJkwCon ZRwxm6đường BănQMgJkwg đaQMgJkwng QMgJkwđi chZRZ3sbia tZRwxm6ầng hầZHm ZHấy thàZRZ3sbnh ZRZ3sb2 ZRwxm6khu ZHvực ... 
..ZRZ3sb. BQMgJkwăng dừZRwxm6ng châQMgJkwn QMgJkw... quaZRwxm6y ngườiZH tQMgJkwiến QMgJkwthêm ZRwxm62 bưZRZ3sbớc. TZHay đZHặt QMgJkwlên kíQMgJkwnh, mQMgJkwắt BZRwxm6ăng thấZRwxm6y QMgJkwrõ mồnQMgJkw mộtZRwxm6 cQMgJkwảnh tưởngQMgJkw phíaZH bênZH kZRZ3sbia ZHtấm QMgJkwkính vácZRZ3sbh ngăn:ZRZ3sb nZRZ3sbhư ZRwxm61 xưởngZRZ3sb sZHản xuQMgJkwất lớZRZ3sbn ZRwxm6với hàZRwxm6ng QMgJkwchục côZHng nZHhân QMgJkwtay nghềZRZ3sb caZRwxm6o ZRwxm6và hànZHg trăZRZ3sbm loQMgJkwại ZHthiết bịQMgJkw, ZHmáy mZRZ3sbóc phứZHc tạpZRwxm6 QMgJkwngổn ngQMgJkwang QMgJkw. ĐâyZRZ3sb lZRwxm6à nơZHi cQMgJkwhế tạoZH vZRZ3sbà sảZRwxm6n xuấtZH vũZRZ3sb khíQMgJkw QMgJkwdo KQMgJkwhang quảnQMgJkw líQMgJkw, nhữngZRZ3sb loạiZRwxm6 QMgJkwvũ kZHhí tZRwxm6ối tZRZ3sbân đểZH ZHbán cZRZ3sbho cácQMgJkw nưZRwxm6ớc chiếnZRwxm6 ZRZ3sbtranh vớiZRZ3sb lợiZRwxm6 nhZRwxm6uận khổngQMgJkw lZHồ ..ZRwxm6. BăngZRZ3sb QMgJkwquay ZHngười lQMgJkwại ..ZH. bướZRwxm6c đZHến tZRZ3sbấm kíQMgJkwnh nQMgJkwgăn cZHách phíaZRwxm6 bêZRwxm6n kiZHa ZRwxm6. HoZRwxm6àn toànZRwxm6 ZHkhác cảQMgJkwnh tZRZ3sbấp ZRwxm6nập ởQMgJkw kZRZ3sbhu vựZHc pZHhía ZRwxm6bên kiZRZ3sba QMgJkw, đằngQMgJkw ZRwxm6sau ZRwxm6mặt ZHkính lQMgJkwà ZH1 thếZRZ3sb ZRwxm6giới tĩnZHh ZRZ3sblặng nhưZRwxm6 khôngQMgJkw cZRZ3sbó sựZRZ3sb sQMgJkwống ZRZ3sb. ZRwxm61 kZRwxm6he nZHước chảZRwxm6y QMgJkwxiết chạZRwxm6y thàZRwxm6nh ZRZ3sb1 vòZRwxm6ng khQMgJkwép QMgJkwkín QMgJkw, nhưZRwxm6ng mắZHt thườngZH khóZRwxm6 mZRwxm6à tZHhấy đượZHc cZRwxm6ái vZHòng kZHhép kíZRwxm6n ZRZ3sbấy. QMgJkwBên trQMgJkwong ZRZ3sb, QMgJkw1 tòaQMgJkw nZRwxm6hà kQMgJkwhông kZHhác gìZRwxm6 mộtQMgJkw cZRZ3sbon quáiZRwxm6 ZRZ3sbthú bọZRwxm6c sắtZRwxm6 khổnZRZ3sbg ZRZ3sblồ nốZHi lZRZ3sbiền tZRZ3sbừ đấZRwxm6t lênZRwxm6 ZRZ3sbđến trầZHn cZRZ3sbao ZRZ3sb2 chQMgJkwục mQMgJkw. ChZRZ3sbỉ QMgJkwcó vậyZH ZH, ZHkhông mộtQMgJkw ZRZ3sbdấu hiQMgJkwệu củaQMgJkw ZHsự sốZRwxm6ng ZRZ3sb. ĐươngZRZ3sb QMgJkwnhiên bZHên troZHng cáiZH ZRwxm6tòa sắtZRwxm6 khổZHng lồZRZ3sb ZRwxm6ấy ZRwxm6là ZRZ3sbmột ZRZ3sbnhà máyQMgJkw đặtZRwxm6 ZH1 lòZRwxm6 ZRZ3sbphản ứZHng hạtZRZ3sb nhânZRZ3sb vớiZRwxm6 hoạtQMgJkw độQMgJkwng gầZRwxm6n ZHnhư tZRZ3sbự độngQMgJkw hoZHàn toàn.
MắtQMgJkw BăZRZ3sbng ZRZ3sbnhìn khônQMgJkwg rZRZ3sbời ZRZ3sbcái tZHoàn nZRZ3sbhà khổZRZ3sbng lồZH ZRZ3sb, khôZRwxm6ng ZHhề nhạcZH nQMgJkwhiên haZRZ3sby bànZRZ3sbg hoàng.
-&ZHnbsp;Không pZRZ3sbhải ZRwxm6kho QMgJkwvàng đâu.QMgJkw CZRZ3sbũng chẳnZHg ZRZ3sbcó gìZH ngQMgJkwhiêm trọnQMgJkwg đếZRwxm6n chZRwxm6ết ngườiZRZ3sb cảZRwxm6 ZRZ3sb- KhQMgJkwang ZRwxm6nói vớiZRZ3sb cáiZRwxm6 vẻQMgJkw thảnZRZ3sb mặc.
- Xưởng cZHhế ZHtao vZHũ ZHkhí vZRwxm6à lQMgJkwò phảnZRZ3sb ZHứng hZRwxm6ạt nhQMgJkwân !
Băng qQMgJkwuay ZHngười lạZHi ZRwxm6... QMgJkwnhìn KhaZRZ3sbng. CZHậu QMgJkwđang trợnQMgJkw ZRZ3sbtròn mắtZH nhZHìn BăngZRwxm6 ZRZ3sb, khôngZH tQMgJkwin ZRwxm6nổi ZRwxm6là taQMgJkwi mZHình vừaZH nghe thấy gì .
- Bí mật ! Phi pháp ! Khu biệt thự là vỏ bọc hoàn hảo !
Chân Băng bước quay ngược về con đường đã đi , thực chất con đường này cũng chỉ chạy dọc theo 2 tấm kính vách ngăn. Muốn vào xưởng sản xuất hay lò chế tạo , phải vào bằng cửa khác.
Khang nhìn theo mái tóc dài ... đầu đang sắp xếp lại những suy nghĩ ... 
- Ý định thật sự của em là ... 
Băng dừng chân , nói, nhưng không quay lại
- Là sự lựa chọn! Hoặc tiếp tục trao đổi để hưởng lợi ... hoặc không ... để giữ kín bí mật khu biệt thự ... 
Mắt Khang chợt tối sầm xuống.
- Em quên lựa chọn thứ 3! Quy định của khu biệt thự là trừ khử kẻ ngoài biết về bí mật. Súng trong người ta ... có đạn đấy ... 
- Tùy ... – Chân Băng bước tiếp.
Bàn tay Khang đã lên gân, ngón tay chạm nhẹ vào khẩu súng trong áo ... Nhưng khuôn mặt đang tối sầm dãn ra ... Khang bật cười :
- Lâm Chấn Khang ... Lần đầu tiên mày bị qua mặt bởi 1 người con gái đấy ... Rốt cuộc thì ... em là ai và IQ của em ... là bao nhiêu vậy ????
... ... ... ...