Thiên thần bóng tối - Chương 32


..rmzV. Cảnh8XT4 vệrmzV khg43iu biệt6mPF thg43iự được6mPF hrmzVuy độngg43i hjA7Hết mức6mPF đểg43i xửg43i lrmzVí sự8XT4 cốrmzV rmzVvà đg43iưa khájA7Hch r6mPFa ngjA7Hoài cjA7Hổng ag43in toàn6mPF jA7H. ChrmzVẳng cjA7Hó a6mPFi jA7Hhiểu chuyệng43i gìrmzV đãjA7H xảg43iy rajA7H, vẻrmzV n6mPFhư vừarmzV c8XT4ó động8XT4 đất6mPF nhưjA7Hng chỉjA7H 8XT4thấy mjA7Họi thứjA7H 8XT4vỡ choanrmzVg v6mPFà bố8XT4c ch8XT4áy cg43ihứ chẳnjA7Hg thấjA7Hy mặjA7Ht đất6mPF rjA7Hung ch8XT4uyển, 8XT4tóm lại8XT4 lrmzVà thậ8XT4t 6mPFkinh khủng!
Phía trormzVng k6mPFhu rmzVbiệt g43ithự vẫnrmzV hoàn8XT4 toàn8XT4 yê8XT4n tĩng43ih ..g43i. Kg43ihang vg43iừa vàg43io trrmzVong prmzVhòng khôg43ing hjA7Hề b8XT4iết có6mPF srmzVự 6mPFcố jA7Hxảy rg43ia ... 
TrmzVrên dãy8XT4 hànjA7Hh ljA7Hang, rmzV1 tênrmzV cảnjA7Hh vjA7Hệ g43icúi đầu.
-&6mPFnbsp;Đừng thjA7Hông báormzV gìg43i jA7Hcho jA7Hcậu cả.rmzV TôrmzVi 6mPFsẽ tự6mPF g43ilo liệu.
Quản l8XT4í củg43ia KharmzVng kéojA7H jA7Htay g43iHải BăngjA7H đi,jA7H g43inhỏ g43ikhông chốnrmzVg cựrmzV 8XT4và ngoa8XT4n ngg43ioãn đig43i th8XT4eo ..6mPF. rmzVTên cảjA7Hnh vệ8XT4 rmzVmặt đằng43ig đằng8XT4 sátg43i k8XT4hí hơjA7Hi rmzVquay đầug43i ng43ihìn thjA7He mái8XT4 trmzVóc Băng8XT4 jA7H, người6mPF đứngg43i 6mPFim nhg43iư phỗng8XT4 tro6mPFng một6mPF chg43iốc ..g43i. hắn6mPF nhậng43i rmzVra nưrmzVớc miế6mPFng đjA7Hang rớjA7Ht xuống.
... Hành8XT4 lrmzVang 6mPFkhu gg43iiữa, vắngjA7H l6mPFặng. 6mPFChỉ jA7Hnghe tijA7Hếng bướcrmzV chân6mPF ch6mPFậm vg43ià đềjA7Hu rmzVđều g43i... rmzVPhong đan6mPFg g43iđi vg43iề phía8XT4 g43iphòng 1026mPF. ĐằngjA7H sg43iau cách6mPF v6mPFài g43im g43i... Yến6mPF CjA7Hhi crmzVũng đangg43i g43iđi the8XT4p ..rmzV. jA7HNhỏ địnhg43i trmzVhăm rmzVdò vg43ià g43ithắc mrmzVắc vàrmzVi điềurmzV, nhưng6mPF nhìn6mPF rmzVcán jA7Hvẻ thảjA7Hn nhiê8XT4n không43ig ch8XT4út qug43ian rmzVtâm nhrmzVư chẳngrmzV xảyjA7H 6mPFra chuyệng43i rmzVgì cg43iủa 6mPFPhong 6mPF, CjA7Hhi ljA7Hại thôjA7Hi ... 
- TừjA7H đrmzVó 8XT4đến gig43iờ 6mPF... ag43inh chg43iẳng njA7Hói với6mPF ejA7Hm g43icâu nrmzVào rmzV... có8XT4 phải8XT4 ermzVm ljA7Hà ngưrmzVời thừag43i khôjA7Hng ?
Như mọi8XT4 lần,6mPF Chấg43in Ph8XT4ong vẫnrmzV bướ6mPFc g43ivà khôngjA7H crmzVó cjA7Hâu trjA7Hả lời.
g43i- Anh ..g43i. ghé6mPFt g43iem g43ià 6mPF? g43i... rmzVVì lầjA7Hn trưjA7Hớc rmzVem tự6mPF ý6mPF jA7Hchạm vrmzVào rmzVđồ củag43i a6mPFnh 8XT4? 6mPFEm x8XT4in lỗirmzV rg43iồi còrmzVn gìjA7H ... 
Pho6mPFng vẫnrmzV nh8XT4ư chẳngg43i ng6mPFhe thấrmzVy gìjA7H .8XT4.. C8XT4hi rmzVbỗng chạyrmzV 8XT4nhanh l8XT4ên phjA7Hía tr8XT4ước, jA7Hđứng ngarmzVy trước8XT4 rmzVPhong ngrmzVáng đườngg43i .
-&g43inbsp;Em g43iđang nrmzVói churmzVyện vớ6mPFi rmzVanh đấy!
Đôig43i m8XT4ắt vô8XT4 hồng43i nhrmzVìn thẳng6mPF g43ivào Ch8XT4i .rmzV.. rồjA7Hi từrmzV từ6mPF li6mPFếc đig43i chỗjA7H khác.
- HrmzVoàng Yếng43i g43iChi tg43iừ bég43i tơ8XT4i rmzVgiờ chg43iưa jA7Hbao giờg43i 8XT4không cg43ió đượcjA7H t8XT4hứ jA7Hmình muốnrmzV. AnrmzVh cứg43i tảnjA7Hg lờ6mPF 8XT4em đijA7H 6mPF... 8XT4sẽ ng43ihanh th6mPFôi, g43iem jA7Hsẽ 8XT4làm ajA7Hnh phả6mPFi chú6mPF 8XT4ý t8XT4ới sự6mPF córmzV mặtrmzV củajA7H emg43i. NhìjA7Hn ejA7Hm đ6mPFây rmzVnày! NjA7Hhìn em!
Cái crmzVách 6mPFra 6mPFlệnh như8XT4 trẻ8XT4 cormzVn 8XT4của jA7HChi khônjA7Hg 6mPFlàm Pg43ihong mảrmzVy 8XT4may. C6mPFậu bước6mPF sg43iang 8XT4và 6mPFtiếp tụcg43i đi,rmzV lướ8XT4t qrmzVua nrmzVgười Cg43ihi ..rmzV. jA7HChi qurmzVay phắt8XT4 lại:
- Em nóirmzV r6mPFồi đấy.Em8XT4 sẽg43i làmrmzV anrmzVh th6mPFuộc vrmzVề em!
Pho8XT4ng đ8XT4ưa 6mPFtay 8XT4chỉnh l8XT4ại jA7Htai jA7Hphone jA7H, chân8XT4 vẫ8XT4n 6mPFbước ... 

... jA7HPhòng 18XT401 ... 
g43iKhang jA7Hném ph8XT4ăng cuốrmzVn tạprmzV jA7Hchí xu6mPFống đ8XT4ất, d6mPFựa và6mPFo thànhjA7H đầug43i giườ6mPFng, có8XT4 v8XT4ẻ khórmzV chịg43iu ... 
- Phảig43i rồ8XT4i! Phả6mPFi rmzVvui ch8XT4ứ ..rmzV. 6mPFSẽ rmzVkhông phảg43ii l6mPFo bọnjA7H hảig43i qujA7Han tr8XT4ong nướcjA7H nữa.rmzVCòn đượcg43i 8XT4cha 8XT4khen 8XT4vì g43imối jA7Hquan 6mPFhệ tốtrmzV đ8XT4ẹp 6mPFvới nhrmzVà UjA7Hyliam ..rmzV. Mọ8XT4i chuyệg43in trmzVhật thuận8XT4 jA7Hlợi jA7Hnhư vànjA7Hg g43itừ 8XT4trên rmzVtrời 8XT4rơi 6mPFxuống còrmzVn g43igì ..g43i. M6mPFà đâ6mPFu crmzVó mất6mPF mg43iát 6mPFgì ng43ihiều 6mPF... Chỉ6mPF làg43i g43i1 đ6mPFứa g43icon gái6mPF bỏrmzV 6mPFcông rmzVsức bè8XT4o b8XT4ọt nuôrmzVi jA7H4 năm8XT4 najA7Hy ..rmzV. qu8XT4á hờrmzVi .g43i.. thậtrmzV quármzV hờirmzV ... 
MijA7Hệng thìrmzV nói8XT4 jA7Hto nhưg43i thế6mPF nhưngrmzV trong43ig đầug43i Kh6mPFang ljA7Húc g43inày khôngg43i chrmzVỉ c8XT4ó nhjA7Hững su6mPFy ngh8XT4ĩ ấyg43i .g43i.. Hìn6mPFh ảrmzVnh jA7Hchợt ùg43ia vềjA7H t6mPFrong 6mPFtâm jA7Htrí rmzVcậu, làrmzV k6mPFhuôn mặtjA7H Băn8XT4g lú8XT4c nhjA7Hỏ kjA7Héo nhrmzVẹ ta8XT4y Kha6mPFng ởrmzV bữrmzVa rmzVtiệc, ánh6mPF mắtjA7H rmzVnhư muốn8XT4 8XT4Khang đừnrmzVg g43iđi, đừ8XT4ng rmzVbỏ nhỏrmzV l8XT4ại jA7H... KhanrmzVg giơ6mPF bjA7Hàn ta6mPFy mrmzVình l8XT4ên jA7H... Nhớ6mPF r8XT4a rmzVrằng đ8XT4ó 8XT4là g43ilần đ8XT4ầu ti8XT4ên Băn6mPFg 8XT4chủ độn8XT4g tú6mPFm lấyg43i jA7Htay Kh6mPFang 8XT4... VậyrmzV màg43i c6mPFậu rmzVđã giật6mPF rjA7Ha vàjA7H bướ8XT4c đrmzVi vôg43i 8XT4tình rmzV... K6mPFhang ômg43i đầug43i 6mPF... BỗjA7Hng g43icậu q6mPFuay ngườ6mPFi, dướnjA7H l8XT4ên rmzVđập uỳnh8XT4 vg43iào c8XT4ái rmzVloa đrmzVang phátjA7H nh8XT4ạc ầmrmzV ĩ6mPF chg43io jA7Hnó trmzVắt ngg43iấm luôrmzVn ... 
-&nbg43isp;Lâm Ch8XT4ấn KrmzVhang rmzV! 8XT4Mày đi8XT4ên r6mPFồi, đirmzVên thật6mPF rồi.rmzVĐối vớijA7H màg43iy đg43iàn brmzVà khôngjA7H 6mPFlà gìrmzV hết6mPF .jA7H.. rmzVmày sốn8XT4g rmzVvì điềurmzV grmzVì chứg43i .rmzV.. jA7Hcô 6mPFta khôngg43i làg43i gì6mPF hg43iết g43i... c8XT4hỉ 8XT4vì mrmzVày khó8XT4 chg43iịu g43ikhi chjA7Hưa g43i1 lầnrmzV chiếmjA7H g43iđoạt jA7Hthôi ... 
TrojA7Hng đầg43iu 8XT4Khang, những6mPF g43ihình ảnh6mPF cứrmzV hiệnjA7H lêg43in tujA7Ha đirmzV rõrmzV ng43iét như8XT4 g43i1 cuốnrmzV jA7Hbăng .jA7H.. lú8XT4c B8XT4ăng ngjA7Hủ jA7H, lúcrmzV 6mPFBăng ăjA7Hn .8XT4.. lú6mPFc b6mPFăng bjA7Hó vết6mPF 8XT4thương chjA7Ho cậrmzVu jA7H... 8XT4lúc ... 
- DermzVlete! DelermzVte! Thế8XT4 gjA7Hian khôngg43i 6mPFthiếu đg43iàn bà8XT4 jA7H... chỉg43i lrmzVà 6mPF1 trg43iò tiêug43i khiểnjA7H trmzVhú vịjA7H rmzV... dele8XT4te! ... 
- Anh!
Kha8XT4ng mg43iở mắt,rmzV nhìn8XT4 g43ira.1 cg43iô gáig43i vớjA7Hi c6mPFhiếc sơjA7H g43imi n8XT4hẹ nhànjA7Hg bug43ing vàijA7H khg43iuy ngựg43ic và6mPF chiếrmzVc váyg43i ngắ6mPFn nga8XT4ng đùi.
- Anh gọ6mPFi ph8XT4ục v8XT4ụ củrmzVa jA7HPady phảirmzV g43ikhông ạ?NgườirmzV ngoà8XT4i cổnrmzVg ch6mPFo rmzVem vào.
Khang nhìng43i chjA7Hằm g43ichằm c8XT4ô gág43ii, g43ikhi hajA7Hm rmzVmuốn trỗi6mPF dậyrmzV 8XT4... rmzVcậu g43isẽ quên8XT4 đượjA7Hc nh6mPFững điềurmzV kg43ihó chịu.
- 90-rmzV62-86. KhjA7Hông tệ.Tên?
- rmzVHanna 6mPFQuyên ạ.
- Tuổi?
-&nbsp6mPF;19 ạ
- Cởi hếtrmzV ra!
- Dạ?
-rmzV Tôi 6mPFbảo c6mPFởi 6mPFhết ra.HoặcrmzV 6mPFlà trênjA7H người6mPF rmzVkhông rmzVmặc gìg43i jA7Hvà jA7Hlại đ6mPFây hoặjA7Hc làg43i cújA7Ht về.
Như 6mPF1 c6mPFái máy,8XT4 cg43iô t8XT4a tg43iháo 8XT4khuy ájA7Ho vg43ià 8XT4lần lượt8XT4 trú8XT4t bỏrmzV 6mPFy phụcrmzV .6mPF.. rmzVKhang vẫjA7Hn ng43ihìn jA7Hchằm ch6mPFằm, như8XT4 đã8XT4 nó6mPFi, đrmzVó là6mPF c8XT4ách KhanrmzVg q6mPFuên jA7Hđi 8XT4chuyện kjA7Hhó chịu.
... 6mPFNgoài jA7H3 cjA7Hăn ph6mPFòng củ6mPFa jA7H3 cậ6mPFu chủ6mPF rộng43ig như8XT4 nhữngjA7H cănrmzV g43inhà t8XT4hực sự,6mPF jA7Hkhu g43iB g43icòn córmzV 6mPFvài jA7Hchục c8XT4ăn phjA7Hòng nhỏjA7H rmzVhơn đượg43ic xây6mPF dựnjA7Hg g43inhư trjA7Hong rmzVkhách sạn.
Phòng 82.
BjA7Hăng đa8XT4ng ngồirmzV trêng43i giường6mPF 6mPF, d6mPFù v8XT4ẫn rmzVkhoác chg43iiếc jA7Háo vesjA7Ht dài8XT4 ng43ihưng 6mPFngười crmzVo 6mPFro 6mPFvì g43ilạnh. g43iViên 8XT4Zkilico h8XT4ồi chiều8XT4 g43iđã s8XT4ắp hết6mPF trmzVác dụn6mPFg rmzV... T6mPFừ phòngjA7H tắm,6mPF qg43iuản l8XT4í của8XT4 Kg43ihang rmzVcầm tg43iheo 8XT4chiếc áo6mPF sơ8XT4 m6mPFi .6mPF.. Hắn8XT4 bướcjA7H lạirmzV rmzVphía giường.
- Mặc th8XT4êm vào6mPF đi.
Băng jA7Hđưa bàn8XT4 g43itay hơig43i rrmzVun rjA7Hun rmzVra ng43ihận l6mPFấy, thấyjA7H jA7Hkhông cầnjA7H thi6mPFết phả8XT4i cảrmzVm ơn.QuảrmzVn lí8XT4 g43iquay g43ira ..g43i. lạijA7H chiếcg43i tủ6mPF lạnhjA7H lấg43iy h8XT4ộp sữag43i v8XT4à jA7Hgói bánhrmzV ngọt.
- TôrmzVi khrmzVông 8XT4hay ănrmzV lắ8XT4m n6mPFên chỉ6mPF 8XT4có vậyjA7H thôi.ĐóijA7H rồig43i phảg43ii khôngjA7H ?
jA7HBăng l6mPFắc đầu.
- VẫnjA7H 6mPFthích kiệmjA7H lời8XT4 nhỉ.8XT4 6mPFLạnh àrmzV ?
Tay&nbg43isp;ôm l6mPFấy đầujA7H gốg43ii, g43ingười BănjA7Hg bắtjA7H đjA7Hầu rjA7Hun l8XT4ên, nhjA7Hỏ khô8XT4ng đe8XT4m the8XT4o Zkil8XT4ico .
-&6mPFnbsp;Biết rồrmzVi. Khô6mPFng lắcg43i đrmzVầu tứcg43i làrmzV g43iđúng.Hôm na8XT4y jA7Hcũng rmzVđâu rmzVcó rmzVlạnh lg43iắm.Nhìn cg43iô nrmzVhư ng43ihiệt đrmzVộ g43iđang âm6mPF vậy.
Hắ8XT4n v6mPFới l6mPFấy c6mPFhiếc điều6mPF khig43iển tăngrmzV nhijA7Hệt đrmzVộ củarmzV điề6mPFu h8XT4òa ... 
rmzV- Không t6mPFhể ởjA7H chỗjA7H tôjA7Hi qg43iua đg43iêm đ6mPFâu.Nếu 8XT4ổn jA7Hrồi rmzVtôi rmzVsẽ đjA7Hưa vrmzVề phrmzVòng c8XT4ậu cả.
rmzVBăng lắcg43i đầurmzV jA7Hquầy quậy.
-Ừ.rmzV jA7HCô bjA7Hị brmzVán đi8XT4 rồig43i g43i... à6mPF, tôig43i 6mPFkhông c6mPFó ýjA7H đórmzV ..rmzV. NếjA7Hu khônjA7Hg cóg43i s6mPFự rmzVcố xảyg43i 8XT4ra ởjA7H b6mPFữa tiệjA7Hc, crmzVhắc chg43iắn Davinc6mPFi sẽg43i khôngg43i chị6mPFu về8XT4 trmzVay krmzVhông đâu.6mPF khrmzVông 8XT4muốn g43iđi thrmzVeo h6mPFắn phải8XT4 không6mPF ?
Bg43iăng 6mPFim lặng.6mPF Uk6mPFm.không lắc6mPF đầujA7H làjA7H đồngg43i 6mPFý .
-&nbsp8XT4;Cậu cảg43i ch8XT4ắc chrmzVưa biết6mPF ch8XT4uyện xảrmzVy g43ira jA7H... T8XT4ôi vẫg43in chư6mPFa 8XT4tìm đưjA7Hợc ngurmzVyên nhjA7Hân cjA7Hủa sựrmzV cố8XT4 .6mPF.. cóg43i gìjA7H đó6mPF rmzVrất k6mPFì g43ilạ, ngrmzVuồn đ8XT4iện brmzVị phg43iá hỏg43ing nhưngrmzV g43ilại khrmzVông gjA7Hiống g43ibị chậpjA7H 8XT4điện tjA7Hhông trmzVhường. Giố6mPFng mộtg43i g43ivụ đ6mPFộng đấtg43i hjA7Hơn, nhưnjA7Hg mặtg43i đấtjA7H lạijA7H kg43ihông jA7Hrung chuyển,jA7H khôjA7Hng lrmzVẽ tạig43i rmzV... (địnhjA7H nóg43ii v6mPFề lòrmzV p8XT4hản ứng)g43i .rmzV.. jA7Hmà thôi,8XT4 cog43ii nhrmzVư jA7Hvận ma8XT4y củag43i cg43iô .jA7H.. ĐịnhjA7H 6mPFsẽ sao?
g43iBăng irmzVm lặnrmzVg, chưg43ia big43iết tiếp6mPF tg43iheo ng43iên là8XT4m gì.
QuảnrmzV lírmzV củ6mPFa KhjA7Hang ng8XT4ồi x8XT4uống đất,8XT4 dựrmzVa vg43iào thàg43inh giường,jA7H tarmzVy cjA7Hầm lormzVn nước6mPF rmzVngọt uống.
- Ông ch8XT4ủ sắjA7Hp vềg43i tớrmzVi rồjA7Hi .g43i.. tôirmzV sẽ8XT4 bá8XT4o c6mPFáo chg43iuyện njA7Hày. D6mPFù grmzVì 8XT4cô cũn8XT4g 6mPFdo ônrmzVg jA7Hchủ m8XT4ang vrmzVề, nhjA7Hưng t6mPFôi nghg43iĩ ôngjA7H c6mPFhủ tánrmzV t8XT4hành quyếtrmzV g43iđịnh g43inày củjA7Ha jA7Hcậu Chấn6mPF jA7HKhang ... 
- 6mPFTôi đã6mPF n6mPFói rồjA7Hi p6mPFhải 8XT4không jA7H. g43iVới cậjA7Hu Kh8XT4ang, 8XT4mục ti8XT4êu, quyề8XT4n lực6mPF, địarmzV v8XT4ị 6mPFlà nhữn8XT4g điều6mPF qug43ian trọrmzVng nhjA7Hất. Cậu8XT4 sẽjA7H vứ6mPFt bỏ8XT4 tấtjA7H 8XT4cả, bấtrmzV chấp6mPF t6mPFhủ đoạn6mPF kể8XT4 cả6mPF là8XT4 c6mPFướp 8XT4đi sg43iinh 6mPFmạng ngườirmzV cậurmzV rmzVyêu để6mPF đ6mPFạt đượcjA7H nó6mPF. ..T8XT4ôi ..6mPF. 8XT4thật sựrmzV tòg43i jA7Hmò v8XT4ề cô8XT4 ..g43i. 8XT4cô khô6mPFng p6mPFhản đối8XT4 việc8XT4 trở8XT4 thànjA7Hh người8XT4 cg43ion gáig43i củag43i cậurmzV 6mPFcả g43ilà vìjA7H điềug43i gì6mPF? Cg43ihắc chắrmzVn kh6mPFông pjA7Hhải vìjA7H rmzVtình cả8XT4m phả8XT4i khô6mPFng .6mPF.. 8XT4kể cả6mPF v6mPFới cjA7Hậu Cg43ihấn N8XT4am .g43i.. jA7Htôi k6mPFhông g43ihiểu nổ6mPFi cg43iô làjA7H 6mPFcon ngrmzVười thế6mPF 6mPFnào .8XT4.. cg43iô đanrmzVg nghg43iĩ 6mPFgì ..6mPF. njA7Hhưng ..6mPF. cójA7H 6mPF1 6mPFđiều t6mPFôi chắcrmzV 6mPFchắn 6mPF... mỗg43ii lầnjA7H nhì6mPFn cô6mPF jA7H... tấjA7Ht cg43iả jA7Hnghi njA7Hgờ xg43iét đoá6mPFn cg43iủa tôg43ii biếnrmzV mg43iất, tharmzVy vàormzV là….8XT4 rmzVsự ru8XT4ng động6mPF khô6mPFng kg43iiềm ch8XT4ế đượcrmzV 8XT4... 8XT4của trrmzVái t6mPFim ... 
Q8XT4uản 6mPFlí cg43iủa 6mPFKhang qjA7Huay jA7Hngười .g43i.. TjA7Hrên g8XT4iường, Băng8XT4 g43iđã n6mPFằm xuố6mPFng ngủg43i 6mPFtừ 8XT4lúc nào8XT4. TajA7Hy qug43iản lrmzVí ..6mPF. từ8XT4 6mPFtừ đưa6mPF bànrmzV tag43iy lê6mPFn jA7H... nhưg43ing rmzVnó r6mPFụt g43ilại trướcg43i jA7Hkhi là8XT4m thêmrmzV điềurmzV jA7Hgì tronrmzVg rmzVý n6mPFghĩ củg43ia hắrmzVn ... 
...
Hơn nửa6mPF đêmg43i g43i, Lâm6mPF Chấng43i Đô8XT4ng ng6mPFồi x6mPFuống ghế,6mPF dg43iựa rmzVlưng và8XT4o, jA7Hcó vrmzVẻ hơ8XT4i mệt6mPF sarmzVu 6mPF1 phjA7Hi vụ8XT4 lớn.
- Ta 8XT4nghe q6mPFua tình6mPF hìn6mPFh rồg43ii.Nói rmzVvề sjA7Hự việcg43i chính8XT4 đi.
-&rmzVnbsp;Em nghĩjA7H ljA7Hà ôn6mPFg cjA7Hhủ tán6mPF tjA7Hhành với8XT4 cậrmzVu cảjA7H vềjA7H g43ivụ tra6mPFo rmzVđổi vjA7Hới DarmzVvinci Uyli6mPFam 6mPF, ch6mPFúng trmzVa q8XT4uá hời!
- KhôngrmzV dễrmzV djA7Hàng vậjA7Hy đâ8XT4u.Ngươi m6mPFong đijA7Hều đó8XT4 xảyg43i r6mPFa ph6mPFải kh6mPFông ?
- g43iÔng ch8XT4ủ hig43iểu được8XT4 rồi8XT4 tg43ihì ermzVm g43icũng 6mPFkhông 8XT4cần birmzVện 6mPFminh nữa8XT4. Đương43ig nhiêng43i rmzVlà ermzVm 6mPFmuốn cojA7Hn bé6mPF đójA7H b6mPFiến mất6mPF g43ikhỏi kjA7Hhu big43iệt thự.
- Ngư8XT4ơi đ6mPFã rmzVquên vg43iề mục8XT4 đíc8XT4h rmzVcủa trmzVa khrmzVi 8XT4đưa cô6mPF bé8XT4 vềrmzV sao?
-&g43inbsp;Cô trmzVa quármzV qjA7Huỉ 6mPFquyệt. Không6mPF rmzVthể hiểurmzV ng43iổi cjA7Hô t6mPFa đangrmzV tín8XT4h 6mPFtoán 8XT4điều gì.
6mPF- Chấp nhậjA7Hn 8XT4trở thàn8XT4h ngườrmzVi của8XT4 g43ithằng CrmzVhấn Kha8XT4ng jA7H, cô6mPF 8XT4bé liềug43i g43ilĩnh hjA7Hơn 8XT4ta tưởg43ing .rmzV.. ch6mPFắc jA7Hcô rmzVbé đãjA7H biếg43it về6mPF nhrmzVững njA7Hguy hiểmrmzV phảig43i thửg43i đúngjA7H không6mPF ?
-&nb6mPFsp;Hết cjA7Hậu rmzVba ljA7Hại sa8XT4ng cậu6mPF cả,8XT4 rmzVcô trmzVa đjA7Húng làjA7H 8XT41 co6mPFn hrmzVồ ly.
-&jA7Hnbsp;Vậy g43ilà ngư6mPFơi đang8XT4 ch6mPFo rằnrmzVg Chấ8XT4n 6mPFKhang sẽ6mPF sậprmzV bẫyjA7H tiếrmzVp theo?
-6mPF Hoàn 6mPFtoàn khô6mPFng ạ.ViệcjA7H trg43iong bữajA7H trmzViệc hô6mPFm na6mPFy đã8XT4 chứngjA7H minrmzVh đirmzVều đjA7Hó. Cậug43i cảjA7H cg43ihẳng cg43ioi 6mPF1 đứarmzV crmzVon gármzVi n6mPFào r6mPFa gìg43i. Cô6mPF trmzVa 6mPFcũng chẳ6mPFng l8XT4à jA7Hgì k8XT4hi jA7Hbị đ6mPFem b6mPFán khôngrmzV rmzVdo d8XT4ự như6mPF vậy.
- 8XT4Ta g43ikhông hềjA7H ngạg43ic njA7Hhiên vrmzVề quyếrmzVt định6mPF g43iđó c8XT4ủa 8XT4thằng cả.jA7H Ng43ihưng trmzVa chrmzVắc cô6mPF g43ibé jA7Hsẽ khôngg43i jA7Hđể yên8XT4 ch8XT4o rmzVmọi chuyện6mPF diễjA7Hn rrmzVa đâurmzV. Còn…g43i sự6mPF cốg43i 6mPFkhó h6mPFiểu đ8XT4ó .6mPF.. 8XT4ta c6mPFũng jA7Hđang sujA7Hy nghĩrmzV. Tr6mPFên came6mPFra 6mPFghi hìnhrmzV 8XT4... g43icó sjA7Hự rmzVcó m8XT4ặt crmzVủa cp!
- 8XT4Cậu hjA7Hai thì8XT4 vg43iẫn vậyjA7H màjA7H. Tr6mPFời c8XT4ó sập6mPF g43icũng kệjA7H thô6mPFi ạ.
-g43i Có rmzVvẻ nh6mPFưng cjA7Hái vẻrmzV g43iphớt đ6mPFời củag43i njA7Hó đãg43i l6mPFàm jA7Hcon gá6mPFi 6mPFcủa HoàrmzVng Bg43iá NguyêrmzVn chjA7Hết mệtg43i rg43iồi ... 
-&nbs6mPFp;Em lạig43i đã8XT4 nghjA7Hĩ ngườ8XT4i HoàngjA7H YếnjA7H 6mPFChi nhắjA7Hm đếnjA7H là6mPF cậurmzV cả8XT4 ..g43i. NhjA7Hưng hômjA7H n8XT4ay e6mPFm đểrmzV 8XT4ý t6mPFhấy .jA7H.. crmzVô jA7Hta vàjA7H rmzVcậu jA7Hhai jA7H... khjA7Há thâng43i mrmzVật ạ.
- NgươirmzV ng43ighĩ sa6mPFo về6mPF mốig43i qu8XT4an hệjA7H 6mPFnày ?
g43i- Nếu c6mPFậu h8XT4ai nắg43im đượcg43i 8XT4con gái6mPF HrmzVoàng rmzVBá Nguyg43iên jA7Htrong g43itay thìg43i lg43ià 8XT41 jA7Hlợi th6mPFế lớjA7Hn rồi.g43i 8XT4Em biếtjA7H 8XT4cậu h6mPFai 8XT4là g43ingười chjA7Hẳng rmzVcần gìjA7H .6mPF.. nhưng6mPF đâyjA7H l6mPFà lầg43in đầ6mPFu tiê8XT4n cậu8XT4 chấg43ip g43inhận 6mPF1 đứ6mPFa rmzVcon g8XT4ái ở6mPF gầg43in thế8XT4 8XT4mà khô8XT4ng hềjA7H ph6mPFản ứnjA7Hg gì6mPF. NgjA7Hạc n8XT4hiên 8XT4quá mức8XT4 ạ!
- CòjA7Hn n6mPFhiều điềurmzV khijA7Hến ngưjA7Hơi phảirmzV ngạc6mPF n8XT4hiên nữrmzVa. NgươijA7H quê6mPFn rằjA7Hng thằrmzVng crmzVon ch8XT4ẳng 6mPF– cần8XT4 jA7H- jA7Hgì crmzVủa jA7Hta lg43ià krmzVho bg43iáu sjA7Hở hữug43i củ6mPFa jA7Hriêng rmzVta! Chuyện6mPF g43ivề cg43iô jA7Hbé 8XT4thú 6mPFvị 6mPFấy, 8XT4ta rmzVsẽ rmzVkhông nhú6mPFng ta8XT4y v6mPFào. Nếu8XT4 cg43iô 6mPFbé đ8XT4ể g43imình d8XT4ễ dàng8XT4 bịg43i báng43i 6mPFnhư vậ6mPFy, với8XT4 rmzVta, côg43i jA7Hbé jA7Hvô girmzVá trị.
Tên cận6mPF vjA7Hệ g43ichạy vàjA7Ho 8XT4, cúijA7H đầu:
-&njA7Hbsp;Ông cg43ihủ.1 c6mPFô g8XT4ái xưngjA7H tjA7Hên HormzVàng jA7HYến CjA7Hhi 6mPFmuốn gặ8XT4p ạ.
-&nrmzVbsp;Ồ jA7H... thậ8XT4t bấrmzVt ngờg43i. Chg43io vào.
- Vậ6mPFy jA7Hem xijA7Hn p6mPFhép rmzVluôn ạ.
..6mPF. ... 
- 6mPFCô gg43iái trẻg43i. LjA7Hần đầurmzV 6mPFgặp mặt.
-8XT4 Cháu chàog43i bármzVc! Chắc6mPF bácg43i đg43iã rmzVnghe 6mPFvề chjA7Háu rồ6mPFi ng43iên g43icháu không8XT4 giới8XT4 g43ithiệu nữa.6mPF Ch8XT4áu g43ivào jA7Hđề jA7Hluôn ạ.
- Đúng8XT4 làjA7H g43i1 rmzVdu rmzVhọc sinh6mPF, cácjA7Hh rmzVăn n6mPFói 8XT4rất g43itự tirmzVn jA7Hvà kho8XT4áng đạt.
- Cảm ơjA7Hn 6mPFvì 6mPFlời k8XT4hen, cháu6mPF g43inghe nhiềjA7Hu ngườig43i nó6mPFi vg43iậy rồi.
- Thế8XT4 nàg43iy jA7Hthảo nàormzV HojA7Hàng g43iBá N6mPFguyên r6mPFất tự8XT4 hào8XT4 vềg43i 8XT4con gáijA7H mìnrmzVh. VừrmzVa xi8XT4nh đ6mPFẹp l6mPFại tjA7Hhông minrmzVh jA7H... Được6mPF rồrmzVi jA7H. C6mPFháu bảjA7Ho ng43iói thẳn6mPFg jA7Hvào 8XT4vấn đềrmzV màjA7H ..6mPF. CjA7Hháu mu6mPFốn gì?
- M8XT4uốn a6mPFnh Chấng43i Phong!
Một8XT4 nét6mPF ngạc8XT4 n6mPFhiên lg43iẫn v6mPFui rmzVthích hiệng43i lg43iên trênjA7H 6mPFmặt 8XT4Lâm Chấg43in ĐôngjA7H g43i.Ông bậtjA7H cưg43iời ... 
-&jA7Hnbsp;Đúng 8XT4là gi8XT4ới trjA7Hẻ bây8XT4 giờrmzV .jA7H.. thẳ8XT4ng t8XT4hắn lắm8XT4 !
- Cháu8XT4 ng43ighĩ g8XT4ì th8XT4ì njA7Hói vrmzVậy trmzVhôi. TrrmzVước g43igiờ chájA7Hu c8XT4hưa barmzVo giờ6mPF g43itừ bỏg43i thg43iứ mrmzVình muốn,g43i b8XT4ằng mrmzVọi cá8XT4ch srmzVẽ g43icó b6mPFằng được.jA7H CjA7Hòn nếjA7Hu không6mPF thjA7Hể 6mPFcó rmzVđược 6mPFthì chg43iáu rmzVsẽ l8XT4àm cg43iho g43ikhông 6mPF1 ag43ii c8XT4ó đượcg43i nữ8XT4a 6mPFạ .
- TuyrmzVệt ljA7Hắm ..6mPF. chájA7Hu giốngjA7H g43ita !
- 8XT4May ljA7Hà b8XT4ác khôngjA7H khrmzVó chịu6mPF g43ivì c8XT4háu. K8XT4ể cácjA7H 6mPFbác kjA7Hhông thícg43ih c8XT4háu thì6mPF chrmzVáu cũngg43i không6mPF tg43iừ bg43iỏ ajA7Hnh CrmzVhấn 8XT4Phong đ8XT4âu ạ!
- Ồ6mPF không43ig g43i. T6mPFa khôn6mPFg ghérmzVt chjA7Háu .6mPF.. 8XT4Ngược lại6mPF, g43ita cjA7Hũng 8XT4rất muốnjA7H cháujA7H vớrmzVi t6mPFhằng crmzVon rmzVta g43ithành đôi.
- ThậrmzVt s6mPFao ạ?
- TjA7Ha không43ig nó6mPFi chơi!
-g43i Vậy 8XT4cảm ơnjA7H bácrmzV trước.
-&g43inbsp;Nhưng ..g43i. thằng43ig 6mPFcon ta6mPF, cảrmzV trmzVhằng cảrmzV 8XT4và thằngg43i h6mPFai, đ8XT4ều 6mPFlà 6mPFnhững têjA7Hn khóg43i 8XT4chiều đấy.
- rmzVCháu biếg43it ạ.6mPF g43iNhưng điều6mPF đó8XT4 g43ichẳng làg43i gì6mPF. Đg43iược bác8XT4 jA7Hcho phéprmzV rmzVthì càjA7Hng t6mPFốt ... 
- rmzVÀ g43i... 6mPFhôn sựjA7H giữ8XT4a ch8XT4áu 8XT4và cjA7Hon trarmzVi Thượngg43i njA7Hghị sĩjA7H ... 
- CháujA7H hủy8XT4 jA7Hrồi ạ.jA7H Hắng43i làg43i 8XT41 kẻrmzV nh6mPFu nh6mPFược vàrmzV brmzVất tjA7Hài .
L8XT4âm Ch8XT4ấn Đôn6mPFg h6mPFơi mỉmrmzV cư8XT4ời .jA7H.. mọ8XT4i chuyệnrmzV đềurmzV đg43iã 8XT4trong jA7Hdự t6mPFính củarmzV ôn8XT4g. Cg43ihấn Phong43ig 8XT4và Yg43iến 8XT4Chi qrmzVuan hệg43i rmzVtốt thjA7Hì ôg43ing rmzVvà HojA7Hàng BármzV NgurmzVyên cg43iũng rmzVsẽ nhjA7Hư vậyg43i. ThrmzVêm vào8XT4, ô6mPFng đjA7Hã 8XT4gián tiếprmzV cắt6mPF đứtrmzV mốijA7H quarmzVn hệ6mPF cjA7Hủa H6mPFoàng Bág43i Ng6mPFuyên vàg43i 8XT4Thượng ng8XT4hị ObanrarmzVd. Qủg43ia jA7Hlà g43i1 m6mPFũi tê6mPFn tr8XT4úng 6mPF3 đíchjA7H .g43i.. Gi6mPFờ chỉg43i còrmzVn chờrmzV c6mPFách jA7Hxử xự8XT4 6mPFcủa ChấnrmzV jA7HPhong thôi.


... 8XT45h sjA7Háng. Chuông43ig jA7Hdi độngrmzV rg43iéo ig43inh ỏi.6mPF Khg43iá bựrmzVc mình8XT4 jA7Hvì bịg43i phág43i giấcg43i ngủ6mPF, KhrmzVang v6mPFới tarmzVy trmzVìm rmzVdi động.
- Alo?
-&nbspg43i;Người đẹpjA7H c6mPFủa g43itôi đâu?
- Thằng đi6mPFên jA7Hnào tg43ihế ?
- Tỉnh ngủrmzV đjA7Hi rmzV1 Da6mPFvinci UyrmzVliam đâyrmzV !
K6mPFhang mở6mPF chog43iàng mắt,8XT4 nhớg43i rjA7Ha 8XT4mọi ch8XT4uyện t8XT4ối qua.
- jA7HTrời jA7Hcòn c8XT4hưa sáng.rmzV Ngài6mPF crmzVó jA7Hviệc rmzVgì v8XT4ậy jA7H? 8XT4Không lẽ8XT4 phiêjA7Hu jA7Hcả đê8XT4m chjA7Hưa mệ8XT4t cg43iòn mjA7Huốn hàg43in hujA7Hyên tâ8XT4m rmzVsự? 8XT4– g43iKhang nójA7Hi vớ8XT4i giọngjA7H hơg43ii mjA7Hỉa mai.
-&nrmzVbsp;Cậu vg43iẫn 8XT4mơ ngủ8XT4 đấy8XT4 àjA7H? HjA7Hay giảrmzV bộg43i kg43ihông chớprmzV 6mPFmắt? rmzVNếu crmzVậu khôrmzVng trảjA7H ngjA7Hười đẹp8XT4 đâg43iy thìjA7H t6mPFôi srmzVẽ hg43iủy lờjA7Hi hứarmzV đấy.
- Vụ8XT4 tg43irao đổi8XT4 có6mPF 6mPFbao nhiêujA7H ngưjA7Hời 6mPFchứng kiến8XT4, nrmzVgài định8XT4 lậtjA7H l6mPFọng rmzVsao? Mg43ià n6mPFgài bảrmzVo t6mPFrả ngg43iười đẹ8XT4p đ6mPFây lrmzVà rmzVý jA7Hgì ?
6mPF- Sau vụjA7H độngrmzV jA7Hđất, tôijA7H khôn6mPFg thấyjA7H người6mPF đẹpg43i đâjA7Hy vàjA7H vềjA7H njA7Hhà tarmzVy khônjA7Hg đấy.g43i Cậ8XT4u giấu6mPF njA7Hgười đẹjA7Hp đjA7Hâu rồjA7Hi ?
Khang bậg43it ngườijA7H dậy.
- ĐộngrmzV đất??
- Hờ ..8XT4. cậg43iu g6mPFiả jA7Hbộ gi8XT4ỏi nhỉ.6mPF Ngườig43i đẹjA7Hp củarmzV 8XT4tôi đâu?
- Kh6mPFoan đã6mPF. T8XT4ôi sjA7Hẽ n8XT4ói chuy6mPFện vớijA7H 6mPFngày sau!
KjA7Hhang tắg43it májA7Hy c8XT4hoàng chănrmzV nhảyg43i g43ira khjA7Hỏi gig43iường .8XT4.. Cg43iô tiếp8XT4 v6mPFiên ở6mPF vg43iũ trườnjA7Hg jA7Hkhẽ cựag43i njA7Hgười, dưjA7Hới chănjA7H, jA7Hcô t6mPFa vjA7Hẫn trmzVrần truồng.
-&nbsp8XT4;Anh .8XT4.. g43ichưa sánjA7Hg jA7Hmà. ChuyệnrmzV jA7Hgì thếjA7H ?
Khang43ig b6mPFước jA7Hnhanh ljA7Hại 6mPFphía b8XT4àn mármzVy, jA7Hliếc rmzVqua đồn8XT4g hồ.
-&n6mPFbsp;Cô ởrmzV đâ8XT4y h8XT4ơn jA7H4 tiến8XT4g rồig43i đấy.g43i DậyjA7H jA7Hcuốn g8XT4ói đg43ii ... 
Cô 8XT4gái drmzVụi mắt,g43i chưa6mPF hi6mPFểu gìrmzV .
- 8XT4Em buồn8XT4 ngủrmzV lg43iắm ..6mPF. rmzVđợi s8XT4áng rg43iồi ... 
-&6mPFnbsp;Tôi bả8XT4o côrmzV rmzVcuốn góg43ii jA7Hkhỏi đg43iây !
GiọnjA7Hg K8XT4hang quá6mPFt ljA7Hên jA7Hgiận djA7Hữ, tarmzVy cậujA7H mjA7Hở lag43iptop, khjA7Hởi động.8XT4 Cô6mPF tig43iếp vrmzViên hơjA7Hi rùngjA7H mì8XT4nh tỉg43inh hẳ8XT4n rmzV, lụcrmzV c8XT4ục ngồirmzV dậjA7Hy mặcg43i q6mPFuần ájA7Ho .g43i.. g43i1 têrmzVn đàn8XT4 e8XT4m củajA7H K6mPFhang bước6mPF 8XT4vào 6mPF, cúig43i 8XT4đầu .
- Cậug43i c6mPFhủ !
g43i- Đưa g43icô t6mPFa r8XT4a ngoàirmzV rmzVvà gg43iọi người8XT4 đ8XT4ến tha6mPFy g43ichăn gốig43i đi!
- Vâng
Màg43in hrmzVình mármzVy tínhg43i đan6mPFg th8XT4u về8XT4 8XT4hình jA7Hảnh 6mPFtừ jA7Hparty ..6mPF. Khg43iang turmzVa đến8XT4 lúrmzVc cậg43iu jA7Hra khỏi6mPF 6mPFbữa tiệcrmzV ..6mPF. Ng43iếu khôn6mPFg phảig43i Daving43ici nóirmzV q8XT4uá lêg43in 6mPFlà crmzVó độngg43i đất6mPF 8XT4thì KhajA7Hng chẳng8XT4 muốnrmzV xejA7Hm lại8XT4 cản8XT4h l6mPFúc ấy6mPF tírmzV nào8XT4 ..g43i. Nhìn6mPF Davig43inci 8XT4quá tjA7Hhân mậtjA7H vg43iới ngưjA7Hời cjA7Hon gjA7Hái củarmzV cậug43i 6mPFtrong g43ikhi jA7HBăng cg43iố chống6mPF rmzVcự 6mPF... 8XT4Khang cg43ihỉ murmzVốn đậpg43i ta6mPFn jA7Hcái màrmzVn hình6mPF rg43ia .jA7H.. 8XT42 6mPFtay cjA7Hậu xiết6mPF chặg43it lạirmzV .g43i.. Nhưng43ig Kha8XT4ng kiê8XT4n nhẫng43i đợi8XT4 đến8XT4 cá8XT4i s6mPFự cốjA7H nh8XT4ư DavjA7Hinci nó6mPFi .6mPF.. jA7HMọi thứ8XT4 8XT4bắt đrmzVầu jA7Hhỗn g43iloạn rmzV, ngưrmzVời jA7Hrú 8XT4hét lrmzVên jA7H, hjA7Hoảng g43ihốt ch8XT4ạy. 8XT4Khang nhg43iíu 8XT4mày .6mPF.. rrmzVồi bỗ8XT4ng đập8XT4 g43itay 6mPFcái 6mPFrầm xuống6mPF bàn.
- Sheep6mPFly jA7H! Ngư8XT4ơi biếng43i jA7Hvào x8XT4ó 8XT4nào 8XT4rồi !!!

Mọi8XT4 c6mPFhuyện trmzVo nhỏjA7H trog43ing rmzVkhu jA7Hbiệt g43ithự qu8XT4ản g43ilí jA7Hcủa KhanjA7Hg 8XT4luôn bájA7Ho rmzVcho cậujA7H. VrmzVậy mjA7Hà chujA7Hyện jA7Hnghiêm 8XT4trọng thếjA7H ng43iày g43iđến gjA7Hiờ Khan8XT4g mg43iới h6mPFay tjA7Hhì th8XT4ật khônjA7Hg thjA7Hể bỏrmzV 6mPFqua được.jA7H Khg43iang rú6mPFt jA7Hdi đjA7Hộng 8XT4... Sg43iố máy8XT4 đầu8XT4 bênjA7H k6mPFia kh6mPFông lg43iiên l6mPFạc được6mPF .rmzV.. KhjA7Hang thấjA7Hy ngrmzVười đ8XT4ang nón6mPFg jA7Hlên jA7H, cg43iơn giậ6mPFn bốcjA7H ng8XT4ùn ngụt.
Rầm .8XT4.. jA7H... !!!!!!
CửarmzV phòn6mPFg ngủ6mPF củ6mPFa rmzVSheeply –rmzV quảng43i líjA7H 6mPFcủa rmzVKhang mởg43i choang.
Tay jA7Hquản lg43ií g43igiật mì6mPFnh tỉnh6mPF rmzVgiấc khg43ii đangjA7H jA7Hngủ vậtg43i vờg43i trêrmzVn g43ighế tựa.
- CậujA7H ch8XT4ủ ... 
- TajA7Ho tưởng8XT4 rmzVmày c8XT4hết ởjA7H xóg43i nào8XT4 rồirmzV ???
Nhìg43in vẻrmzV giận8XT4 dữ8XT4 8XT4của KjA7Hhang g43i, Shee8XT4ply 6mPFđoán 6mPFđược cậu6mPF chủg43i đrmzVã biếtjA7H hrmzVết tìnhg43i hình.
-&nbrmzVsp;Sự cố6mPF x6mPFảy r8XT4a quájA7H đột6mPF 6mPFngột ngoàijA7H dựg43i tí8XT4nh. jA7HEm đrmzVã xử6mPF líjA7H xonrmzVg nhưng8XT4 hiệrmzVn chưg43ia tìm8XT4 hi8XT4ểu đượcjA7H nguyênrmzV ng43ihân ạ.
- Chuyg43iện nghiêjA7Hm trjA7Họng vrmzVậy sajA7Ho mày8XT4 g43ikhông bjA7Háo rmzVcho tag43io? Mà8XT4y kjA7Hhông g43icoi jA7Htao r8XT4a gì6mPF nrmzVữa phảrmzVi khôngg43i ?
-8XT4 Em xi6mPFn lỗijA7H 6mPF... 6mPFvì rmzVcậu rmzVchủ đ8XT4ã dặn6mPF nếg43iu tg43iự gi6mPFải qg43iuyết rmzVđược tg43ihì khôg43ing cầ8XT4n 8XT4báo nhữjA7Hng ... 
-&nbsprmzV;Câm miệrmzVng rmzV! VrmzVậy tjA7Hại rmzVsao 8XT4mày khô8XT4ng nghg43ie điệg43in thoạg43ii 6mPF? –6mPF Khag43ing ngà6mPFy 6mPFcàng 8XT4tức 8XT4giận, c6mPFhỉ c8XT4hút nữ6mPFa rmzVthì córmzV trmzVhể crmzVho tjA7Hay quả6mPFn 6mPFlí jA7H1 t6mPFrận nh6mPFừ tử8XT4 .
- CậrmzVu chủjA7H jA7H... crmzVó th8XT4ể h6mPFạ g8XT4iọng khôngrmzV 6mPF... trog43ing phòng43ig 6mPFcòn 8XT4có người8XT4 đan6mPFg ngủ8XT4 ...
Khang43ig nhjA7Híu jA7Hmày ..8XT4. Chợtg43i nghg43ie tiếrmzVng cựrmzVa jA7Hngười .rmzV.. rmzVKhang jA7Hquay đrmzVầu nhg43iìn 8XT4... TrjA7Hên gijA7Hường 6mPFkê g43iở g43i1 góc8XT4 phòn6mPFg, jA7HBăng 6mPFđang crmzVuộn người6mPF njA7Hgủ nrmzVgon lànhg43i, mặg43ic ájA7Ho sơrmzV g43imi của6mPF tarmzVy 8XT4quản rmzVlí và8XT4 đắpg43i chiếjA7Hc vrmzVest đg43ien dàg43ii củ8XT4a hắnjA7H l6mPFuôn ... 
Khuôn mặtjA7H đg43iang bijA7Hến sắc8XT4 củg43ia K8XT4hang .jA7H.. jA7H2 trmzVay siếtg43i lại8XT4 kêujA7H rmzVrăng r8XT4ắc ..6mPF. nhưnrmzVg, cậg43iu qug43iay lại6mPF nh8XT4ìn rmzVtay quảnrmzV lí6mPF với6mPF rmzVmột rmzVvẻ g43icố thản6mPF nhijA7Hên v6mPFà gi6mPFọng g43inói g43icố nhẹjA7H jA7Hnhàng :
-&nbs6mPFp;Sao cô8XT4 tg43ia ởrmzV g43iđây? Kh6mPFông phả8XT4i 6mPFtao đãrmzV b8XT4án rmzVrồi sa6mPFo ?
-&nbg43isp;Vì 6mPFxảy jA7Hra srmzVự c6mPFố 8XT4nên g43iDavinci U6mPFyliam chưarmzV đư6mPFa rmzVtheo được 
- jA7HVậy jA7Hlà c6mPFả tốijA7H c6mPFô 8XT4ta ngjA7Hủ trêg43in giườngjA7H mg43iày 8XT4? MàyrmzV .rmzV.. đjA7Hã 8XT4làm gìg43i cg43iô tg43ia rồi?
rmzVSheeply g43ikhẽ liếc6mPF n8XT4hìn HảjA7Hi Bă6mPFng rmzVtrên crmzVhiếc gjA7Hiường, rmzVsuy nghĩrmzV chạyg43i 8XT4đi rấtrmzV nhrmzVanh trog43ing đầu.
-&rmzVnbsp;Qủa thực6mPF jA7H... K8XT4hi jA7Hmột cô6mPF gáig43i hấpg43i dẫn6mPF đếng43i thếrmzV ngủjA7H krmzVhông biếtrmzV t6mPFrời đất8XT4 6mPFlà gìjA7H t8XT4rên giường8XT4 mì6mPFnh thì6mPF rmzV... bjA7Hất kìjA7H rmzV1 thằng43ig đàng43i ô8XT4ng nàrmzVo ... 
-&nbspjA7H;Tao hg43iỏi mjA7Hày làg43i đãrmzV ljA7Hàm jA7Hgì ?6mPF?? –Khangg43i gầrmzVn như8XT4 gầrmzVm l6mPFên krmzVhi ngjA7Hhe cá6mPFi cg43iách rmzVnói jA7Hvòng vèrmzVo củag43i Sheeplg43iy .
- Sao g43icậu crmzVhủ qu6mPFan jA7Htâm? Chẳng8XT4 ph8XT4ải jA7Hcậu đrmzVã brmzVán crmzVho DavrmzVinci rồijA7H sarmzVo?Qua tajA7Hy ejA7Hm trướrmzVc g43irồi mrmzVới đ6mPFến DavincjA7Hi thì6mPF cũg43ing g43icó sao
ChrmzVat !!!!!!!
6mPF1 cjA7Hái tát6mPF 6mPFlàm mặt6mPF t8XT4ay qjA7Huản 6mPFlí qua6mPFy jA7Hphắt 9g43i0 đ8XT4ộ, hrmzVắn lạ8XT4i nhì6mPFn th8XT4ẳng vàrmzVo Chấ8XT4n Khang43ig .
g43i- jA7HCậu c6mPFhủ 8XT4khó chịujA7H gìg43i rmzVchứ? Món6mPF đg43iồ rmzVcậu chg43iủ vứtg43i 8XT4đi .g43i.. nhưng8XT4 đốirmzV vớg43ii eg43im g43i, đg43ió là6mPF jA7H1 viên8XT4 ngjA7Học v8XT4ô giá.jA7H NếrmzVu ermzVm 8XT4có đượcjA7H ... 
- IrmzVm 8XT4miệng! T6mPFao khg43iông m8XT4uốn g43inghe thg43iêm gg43iì g43icả g43i. Tag43io chỉg43i cầng43i bijA7Hết 8XT41 điềg43iu 8XT4... bàrmzVn tag43iy mg43iày .8XT4.. đãg43i chạ6mPFm vàormzV 8XT4cô t6mPFa chưa???
Cạ6mPFch! HjA7Họng srmzVúng c6mPFhĩa rmzVthẳng v6mPFào đầg43iu tajA7Hy quản6mPF 6mPFlí ..jA7H. 8XT4Hắn cjA7Hố rmzVgiữ bìnrmzVh jA7Htĩnh nhìn6mPF hjA7Họng súng.
- Cậ8XT4u tứg43ic gig43iận vrmzVậy ljA7Hà vì8XT4 điềjA7Hu gì6mPF g43i? Nếu8XT4 tốig43i 8XT4qua Dav6mPFinci đưa8XT4 cg43iô ấy6mPF đjA7Hi g43i... cậu8XT4 đãrmzV tưởng8XT4 jA7Htượng rmzVra đượ8XT4c .6mPF.. rmzVhình 6mPFảnh rmzV... trg43iong jA7Hkhách sạng43i .6mPF.. cũngrmzV g43ivới rmzVcô gág43ii rmzVkia rmzV... K8XT4hi ... 
jA7HXạch xạch!6mPF ..g43i. Khẩug43i sún6mPFg vừag43i đư8XT4ợc lêrmzVn đạn8XT4 g43ivà ng8XT4ón tajA7Hy Khg43iang đan8XT4g gh6mPFì g43ilấy g43icò sjA7Húng ..jA7H. Khan8XT4g nrmzVghiến c8XT4hặt g43irăng g43ivà mắ6mPFt nhìng43i tênrmzV 6mPFquản lg43ií với6mPF g43icái n6mPFhìn như8XT4 crmzVó hà6mPFng vg43iạn những8XT4 mjA7Hũi t8XT4ên g43ilao tớig43i ... 
SheeplrmzVy đãg43i jA7Hnghẹn họngjA7H vg43ià mắtrmzV cg43iăng rmzVra nhrmzVìn ngónrmzV tg43iay cg43iậu chủrmzV đg43iặt ởjA7H cò8XT4 súng8XT4 .g43i.. đan6mPFg kéojA7H dg43iần ..8XT4. dầng43i 6mPF... VjA7Hà ... 
jA7H- Ồn quá8XT4 ... 
KhôngrmzV 6mPFkhí nhg43iư lo8XT4ãng jA7Hra g43isau rmzVkhi jA7H1 giọng8XT4 8XT4nói g43itrong jA7Hveo g43ivang 6mPFlên ..g43i. Khang43ig cùnjA7Hg 6mPFtay quản8XT4 lí6mPF ..g43i. qg43iuay đầrmzVu ... 
Băng6mPF jA7Hđang ngồ6mPFi trêng43i giưjA7Hờng .8XT4.. chớ8XT4p chớ8XT4p mắjA7Ht nhìrmzVn. Nh8XT4ỏ 6mPFhoàn toàng43i jA7Hkhông tỏ8XT4 tháirmzV độjA7H gì8XT4 rmzVkhi trmzVhấy cóg43i m6mPFặt KhrmzVang g43i, ngajA7Hy cả6mPF cârmzVy sún8XT4g trrmzVên ta6mPFy K8XT4hang đangjA7H chrmzVĩa vềg43i pg43ihía tjA7Hay quảnrmzV 6mPFlí .jA7H.. R6mPFất g43ibình thảng43i nh6mPFư chjA7Hẳng jA7Hcó chu8XT4yện g6mPFì jA7H, jA7HBăng liếc6mPF 8XT4đi nhrmzVìn rmzVquản 8XT4lí của6mPF Khang43ig :
- Đói nữarmzV ... 
Khang đã6mPF 6mPFhạ tarmzVy xuốn6mPFg rmzV, qug43iay 8XT4đi c8XT4hỗ khác.
-&6mPFnbsp;Cậu c6mPFhủ nênjA7H vềg43i phòng.rmzV NếrmzVu n8XT4gài DavincjA7Hi đến,jA7H 8XT4em sẽg43i tậnrmzV t8XT4ay girmzVao côrmzV 6mPFấy 8XT4nguyên vẹjA7Hn đểjA7H cuộc8XT4 tra8XT4o đjA7Hổi jA7Hkhông g43ibị p8XT4há hỏng.
KjA7Hhông mu6mPFốn nóig43i thê6mPFm g8XT4ì rmzV, đúng6mPF 8XT4hơn lrmzVà khô6mPFng m8XT4uốn nhì8XT4n Băg43ing lầng43i nữa,g43i cjA7Hhân rmzVKhang bưg43iớc rg43ia c6mPFửa khô8XT4ng 8XT4suy ngh6mPFĩ jA7H. 8XT4Cùng l6mPFúc tajA7Hy quản8XT4 6mPFlí lrmzVấy mrmzViếng bánh6mPF tjA7Hừ tjA7Hủ 8XT4lạnh đrmzVem 8XT4lại giường.
- Chỉ còng43i ítjA7H bjA7Hánh n6mPFgọt tg43ihôi. Vì6mPF đjA7Hói 8XT4quá nêg43in ejA7Hm jA7Hkhông njA7Hgủ đượcrmzV nữarmzV sg43iao? 6mPF- KhôngjA7H q6mPFuan t8XT4âm tớrmzVi giọ6mPFng rmzVnói thjA7Hân jA7Hmật g43ivà đjA7Hầy 8XT4lo lrmzVắng jA7Hđã t8XT4hay rmzVđổi độtg43i ngộtjA7H 6mPFcủa ShermzVeply g43i, g43iBăng nhận8XT4 g43ilấy miếnjA7Hg bánhg43i g43ivà ăn.
K8XT4hang dừnrmzVg chg43iân rmzVở cửag43i, thấ8XT4y córmzV gì8XT4 đórmzV k8XT4hó chịujA7H rmzVdâng lênrmzV khg43ii ngjA7Hhe cáijA7H điệ8XT4u qujA7Han tg43iâm củajA7H ta6mPFy quảrmzVn lí6mPF ... 
- Ăn 8XT4từ rmzVtừ thôjA7Hi .8XT4.. nghẹn6mPF b8XT4ây gi6mPFờ. Ag43inh lấy6mPF nướcjA7H 8XT4ấm g43icho e8XT4m nhrmzVé ..rmzV. g43i-Tay 6mPFSheeply vuốtrmzV nh6mPFẹ l6mPFên tórmzVc BănjA7Hg 6mPF, cửrmzV chg43iỉ dịu8XT4 drmzVàng vjA7Hà g43iâu yếmjA7H vjA7Hô rmzVcùng ... 
g43iNgay tứg43ic kg43ihắc, g43itên quảg43in lírmzV g43ibị t8XT4úm lấyg43i jA7Hcổ áormzV g43ivà xjA7Hô jA7Hmạnh x6mPFuống đấtrmzV 8XT4... Kh8XT4ang rmzVđã kg43ihông thểjA7H bìrmzVnh rmzVtĩnh trmzVhêm kh8XT4i nhìn6mPF jA7Hcái crmzVảnh t8XT4ượng ấy6mPF ..g43i. Cậug43i n8XT4hìn Bă8XT4ng, nrmzVhỏ cg43ihẳng đểrmzV ýg43i g43iai bịjA7H n8XT4gã vrmzVà cg43ió xrmzVung đ6mPFột gìjA7H g43ixảy 6mPFra .8XT4.. điềurmzV jA7Hnhỏ qug43ian tâm6mPF là6mPF 6mPF... mirmzVếng báng43ih r6mPFất ngon.
- CrmzVái vẻjA7H bìnhg43i tjA7Hhản ấy6mPF l6mPFà sa6mPFo? rmzVSao crmzVó th6mPFể bình6mPF thảjA7Hn kjA7Hhi ta6mPFy 6mPFthằng đàg43in ông6mPF đangg43i cjA7Hhạm jA7Hvào m8XT4ình hjA7Hả? T6mPFa đã8XT4 6mPFnói làjA7H sẽ8XT4 rjA7Hất khjA7Hó c8XT4hịu kg43ihi k6mPFẻ k6mPFhác ch8XT4ạm v8XT4ào eg43im màg43i ... 
Giọngg43i KrmzVhang gắ6mPFt lên6mPF .8XT4.. nhưn8XT4g Bă6mPFng vẫnrmzV cắnjA7H bá6mPFnh ărmzVn ngg43ion ljA7Hành. TrmzVhế này6mPF thg43iì g43ihết ch8XT4ịu n6mPFổi ..8XT4. Kha8XT4ng 6mPFtúm lấyg43i tarmzVy Băng8XT4 và6mPF krmzVéo m8XT4ạnh nhỏ8XT4 xurmzVống giườngg43i g43i1 cáchg43i bạjA7Ho lực.
Khang kég43io Băngg43i rmzVra khỏjA7Hi c8XT4ửa phòn6mPFg nhưjA7H kéojA7H đirmzV jA7H1 m6mPFón rmzVđồ g43i... BănrmzVg chẳngg43i hiểurmzV gìrmzV vjA7Hà bujA7Hộc prmzVhải bướcg43i rmzVnhanh jA7Htheo ... 
TrormzVng phò8XT4ng g43i, tarmzVy quảng43i l6mPFí đã8XT4 p8XT4hủi jA7Htay rmzV, đrmzVứng dậy8XT4 v6mPFà .8XT4.. mỉm8XT4 cườrmzVi .
... g43iCửa g43iphòng ngrmzVủ củajA7H 8XT4Khang mở6mPF đếng43i rầ6mPFm .rmzV.. KhanjA7Hg 6mPFchận Hả8XT4i Băn8XT4g vào6mPF tg43iường, 6mPF2 ta8XT4y 6mPFghì ljA7Hấy v6mPFai nh6mPFỏ .8XT4.. jA7HKhang cú8XT4i xuốngrmzV, nhìrmzVn chằm6mPF rmzVchằm vàg43io mắtg43i Băng6mPF :
rmzV- Nói đi6mPF! g43iNói l8XT4à g43iem không43ig mg43iuốn jA7Hbị trmzVrao đổijA7H n8XT4hư 8XT41 jA7Hmón đồjA7H 8XT4! N6mPFói jA7Hlà ejA7Hm g43imuốn ở6mPF lại6mPF bjA7Hên 6mPFta rmzVvà rmzVmuốn là8XT4 n6mPFgười 6mPFcon g8XT4ái củ8XT4a g43ita jA7H! Chỉ6mPF g43ita tg43ihôi! g43iEm nrmzVói đi!
Băng ngướcjA7H jA7Hlên nhìng43i vjA7Hào 8XT4mắt Kh8XT4ang g43i, cáijA7H ánrmzVh mrmzVắt vẫn8XT4 chẳnjA7Hg chg43iút g43ithái độjA7H v8XT4à l8XT4uôn khjA7Hó hijA7Hểu vậy.
-&8XT4nbsp;Đừng crmzVó rmzVlàm tjA7Ha điên8XT4 thêjA7Hm rmzVnữa rmzV! E6mPFm chỉrmzV 6mPFcần nói8XT4 vậy6mPF thôi6mPF 6mPF, crmzVhỉ cầng43i ngg43ioan ngoãjA7Hn 8XT4gật đầurmzV vrmzVà p6mPFhục tjA7Hùng tg43ia thôi8XT4 rmzV... Tg43ia g43isẽ k8XT4hông đrmzVể jA7Hcho bấtrmzV 6mPFkì ajA7Hi chạm8XT4 vào8XT4 jA7Hem hết8XT4 8XT4, sẽg43i khôngrmzV đểg43i chrmzVo bấtjA7H jA7Hkì kẻ6mPF 8XT4nào 6mPFlàm tổng43i thrmzVương jA7Hem 8XT4... jA7Hvà sẽ6mPF kh8XT4ông 8XT4có jA7Hai lg43iàm người6mPF cog43in grmzVái c8XT4ủa 8XT4ta nữag43i jA7H... ngormzVài rmzVem 6mPFra ... 
RốtjA7H cuộc6mPF giọjA7Hng nórmzVi jA7Hnhẹ vg43ià tr8XT4ong vermzVo c6mPFũng c6mPFất lêjA7Hn :
- Không mrmzVuốn bị8XT4 trmzVrao đổijA7H ..8XT4. k6mPFhông muốjA7Hn rmzV... g43ilàm người8XT4 crmzVon g8XT4ái củarmzV armzVi ..g43i. khôjA7Hng muố6mPFn gg43iì 8XT4cả ... 
Bàn 6mPFtay đrmzVang xi8XT4ết ch8XT4ặt ljA7Hấy rmzVvai Băng6mPF rmzVkhẽ jA7Hrun lg43iên jA7H... rmzVBàn rmzVtay ấy6mPF crmzVhợt b6mPFuông r8XT4a khỏi6mPF người8XT4 BăngjA7H .g43i.. Kha8XT4ng đg43iang 8XT4lùi, 8XT4lùi djA7Hần ... 
- 8XT4Được ..g43i. đư6mPFợc 8XT4rồi ..6mPF. hiểug43i rồirmzV rmzV... kjA7Hhông ngờg43i ..rmzV. 6mPFem lại8XT4 đángrmzV jA7Hgiá nh8XT4ư vậy8XT4 .g43i.. chỉ8XT4 l8XT4à cojA7Hn tg43irai ngài8XT4 ỦyjA7H viê8XT4n ..8XT4. jA7Hmà đãg43i chịrmzVu c8XT4ho t6mPFa 8XT4quá nhiều8XT4 đ8XT4ể rmzVcó đượcjA7H e6mPFm ..g43i. Vậy8XT4 không8XT4 rmzVbiết 6mPF... mang43ig 8XT4em rg43ia đấu8XT4 gjA7Hiá ..g43i. t6mPFa cg43iòn 6mPFcó thểg43i nhậg43in được8XT4 nhữrmzVng gìrmzV .jA7H.. jA7H– Khan6mPFg chợ8XT4t cư8XT4ời 8XT4– Hẳng43i l8XT4à g43iđắt g6mPFiá l6mPFắm g43i...- KjA7Hhang chg43iợt dừn8XT4g chjA7Hân ... 
-&n8XT4bsp;Nói 6mPFcoi ..g43i. trướcjA7H kjA7Hhi khônjA7Hg còn6mPF làjA7Hm ngg43iười 8XT4con g8XT4ái củ8XT4a jA7Hta .jA7H.. g43iem g43imuốn g6mPFì 6mPF? T6mPFrước gi8XT4ờ jA7H... lújA7Hc n6mPFào crmzVũng 8XT4là kh8XT4ông thíchg43i 8XT4... không8XT4 muố6mPFn .rmzV.. krmzVhông 8XT4gì cảjA7H ..6mPF. giờg43i t6mPFa g43imuốn biế6mPFt ..g43i. tjA7Ha srmzVẽ thực8XT4 hg43iiện rmzV1 đ8XT4iều .8XT4.. 6mPFem muốnjA7H .
-&nbrmzVsp;Là l6mPFời hứag43i !
KrmzVhang hơi6mPF 8XT4nhíu mày.
- Lời hứa8XT4 .8XT4.. g43inếu đếjA7Hn bữrmzVa tiệg43ic ... 
Khang đjA7Hã nhớg43i rjA7Ha 6mPFcậu từng8XT4 g43inói rằngjA7H ng43iếu jA7HBăng xurmzVất hiệ8XT4n trjA7Hong bữajA7H tiệc6mPF g43i, thì6mPF “rmzV rmzVem muốnjA7H gìrmzV cũnjA7Hg được”8XT4, g43iThì jA7Hra Băngg43i có8XT4 m8XT4ặt ởjA7H bữ6mPFa t8XT4iệc 6mPFvì điềujA7H kiệnrmzV ấy8XT4 ... 
RenrmzVg ... 
Di động8XT4 rmzVcủa Kh6mPFang chợt6mPF g43ikêu 8XT4. C6mPFậu lạirmzV phg43iía rmzVbàn g43icầm lêg43in 6mPF, lrmzVà Davinc8XT4i grmzVọi. jA7HKhang tắ8XT4t má6mPFy rồirmzV rmzVném l8XT4ên bàn.g43i Q8XT4uay lại,8XT4 g43iđã thấrmzVy Băng6mPF đ6mPFứng trướcjA7H mặt.
- CójA7H lẽjA7H sjA7Hẽ gặpg43i rắ8XT4c rốrmzVi ng43iếu kjA7Hhông trarmzVo ermzVm rmzVlại crmzVho hắ8XT4n đây.rmzV Đượcg43i rồi,rmzV trước8XT4 kh6mPFi là8XT4m 6mPFviệc rmzVấy, 6mPFta sẽ8XT4 th6mPFực jA7Hhiện jA7Hlời hứa.rmzV E8XT4m rmzVnói jA7Hđi, bấg43it kì8XT4 việrmzVc gì6mPF rmzVcó thể6mPF, rmzVta sẽg43i jA7Hlàm ... 
-&jA7Hnbsp;Bất 6mPFkì ?
-jA7H Phải .
- TầngjA7H hầjA7Hm !
KharmzVng 6mPFnhíu màg43iy nhưjA7H chư8XT4a ng43ighe g43irõ rmzVlắm .
-&nbg43isp;Gì ?
- 8XT4Tầng g43ihầm của6mPF g43ikhu bi6mPFệt thựg43i !
rmzVKhang đơ8XT4 vàijA7H grmzViây jA7H... r8XT4ồi bật8XT4 cưjA7Hời :
- Em đangrmzV ng43iói chuyệjA7Hn g43igì vậy?rmzV TrmzVầng hầ8XT4m njA7Hào? 6mPFKhu 8XT4biệt 6mPFthự n6mPFày sa6mPFo jA7H? Khg43iông để6mPF Kha6mPFng t6mPFiếp tụ8XT4c g6mPFiả 8XT4bộ 8XT4... 8XT4Băng đjA7Hi vòng43ig qg43iua jA7H, lg43iướt qg43iua rmzVngười Khag43ing 6mPF, q6mPFua bàrmzVn májA7Hy rmzV... rồjA7Hi đứrmzVng trướg43ic tủ6mPF kín8XT4h lg43iớn trư6mPFng bàyg43i sg43iúng ..jA7H. –rmzV Kh6mPFang jA7Hđã quarmzVy jA7Hlại nhrmzVìn, g43iđầu cậrmzVu đan6mPFg 8XT4đặt r6mPFa nhữ6mPFng tìn6mPFh hg43iuống g43ikhó lườngg43i trước.
Bă6mPFng rmzVlần tjA7Hay trmzVrên g43i1 kho6mPFảng tườngg43i 8XT4trống jA7Hcạnh chiếcrmzV t8XT4ủ jA7Hlớn ..6mPF. nhữngg43i g43ingón tarmzVy lg43iướt rmzVđi rmzVrất n6mPFhẹ, khurmzVôn mặtjA7H vrmzVô cù8XT4ng tập8XT4 t6mPFrung như6mPF đrmzVể cảmjA7H nhậrmzVn điều8XT4 gjA7Hì đrmzVó ..8XT4. ChjA7Hợt bàng43i ta8XT4y 6mPFkhựng rmzVlại ..jA7H. jA7Hđẩy djA7Hần .8XT4.. đẩyjA7H mạn8XT4h hơn8XT4 ..6mPF. 6mPF1 mảng8XT4 tường6mPF bịrmzV đ8XT4ẩy 6mPFđi nh6mPFư 8XT41 jA7Hô cửa8XT4 n6mPFhỏ đượcjA7H lắ8XT4p tr8XT4ên t8XT4ường kíg43in mírmzVt v8XT4à jA7Hnhẵn m6mPFịn 6mPFy nhjA7Hư cảrmzV jA7H1 bức8XT4 tường43ig khôn8XT4g 6mPFcó 8XT4chút gì6mPF 8XT4khiến nrmzVgười rmzVta h6mPFoài ngh8XT4i. TrêjA7Hn bức6mPF tư8XT4ờng hiệnjA7H r8XT4a 6mPF1 ô6mPF vuôn8XT4g bằngg43i 8XT4mặt bjA7Háo 8XT4, lắpjA7H 6mPFẩn mrmzVột bảngg43i điện8XT4 t6mPFử 6mPFgồm brmzVảng sốg43i và6mPF rmzVmàn hìnhg43i cảmg43i ứnjA7Hg 6mPF... Băg43ing qrmzVuay ng43igười, Chg43iấn Khan6mPFg đajA7Hng nhrmzVìn ng43ihỏ bằjA7Hng vẻ8XT4 mặg43it 6mPFcả ngạcg43i n6mPFhiên 6mPFlẫn một8XT4 cjA7Hhút 8XT4xét đoán.
- ThựcrmzV hirmzVện g43ilời hứa8XT4 !
-&nbjA7Hsp;Em đjA7Hã bjA7Hiết ... 
-&nbsprmzV;Đừng rmzVhỏi tạig43i sajA7Ho !
Nhìn vàg43io mg43iắt Băng8XT4 rmzV, Kg43ihang kh6mPFông cò6mPFn cách6mPF k6mPFhác ngrmzVoài đầg43iu h8XT4àng ... 
-&nbsp6mPF;Đã th6mPFế nrmzVày g43ita cũ8XT4ng khôn8XT4g jA7Hgiấu 6mPFem nữarmzV .
KrmzVhang qua6mPFy 6mPFngười đến8XT4 bàng43i m6mPFáy jA7H, khởg43ii độg43ing lapt8XT4op và6mPF rmzVtruy cậpjA7H vàg43io hrmzVệ thốnrmzVg rmzVan nin8XT4h 8XT4... KhájA7H nh6mPFanh, Kg43ihang brmzVước lạirmzV phí8XT4a B8XT4ăng cẩn6mPF t8XT4rọng nhg43iấn mậrmzVt m6mPFã tg43irên bảng6mPF sg43iố 6mPF, rồi6mPF đặjA7Ht rmzVtay lêng43i mrmzVàn hìrmzVnh k6mPFiểm 8XT4tra dấu6mPF v8XT4ân tag43iy 6mPF. MànrmzV hìn6mPFh hiể8XT4n đỏ8XT4 “g43i Matchg43i”. LậprmzV tức,jA7H ch6mPFiếc tủ8XT4 kíng43ih lớnrmzV 6mPFtừ tjA7Hừ cjA7Hhuyển độnjA7Hg .jA7H.. L6mPFộ rg43ia 6mPF1 cửa6mPF 8XT4kính dẫng43i và6mPFo t6mPFhang máyjA7H pg43ihía tron6mPFg jA7H. Bă6mPFng jA7Hhoàn tormzVàn kg43ihông bấtg43i ngờrmzV 8XT4... 6mPFnhìn KhanjA7Hg .
-&8XT4nbsp;Cùng vrmzVào đi6mPF jA7H. 8XT4Nếu jA7Hem muống43i biếrmzVt .
Hai ngườ6mPFi cùng8XT4 8XT4bước v6mPFào 6mPFthang mág43iy tg43irong srmzVuốt hìnjA7Hh hộp.8XT4 g43iTrên 8XT4bảng rmzVsố chrmzVỉ c8XT4ó jA7H2 sốrmzV g43i: g43i1 6mPFvà g43i2. 8XT4Ngay kh8XT4i K8XT4hang ấnjA7H sốrmzV g43i2, c6mPFửa thag43ing jA7Hmáy đóg43ing 6mPFvà cửrmzVa prmzVhòng ngủ8XT4 rmzV101 cũ6mPFng t6mPFự động8XT4 khép6mPF lại,g43i g43ikhóa vào6mPF 8XT4ổ jA7H, hệrmzV thốngg43i a8XT4n nijA7Hnh t6mPFrên má6mPFy g43icũng để8XT4 c6mPFhế độ6mPF đónrmzVg rmzVtạm thg43iời và8XT4 hỏjA7Hi lại6mPF mậtrmzV krmzVhẩu. Đg43iương nhiê8XT4n t6mPFoàn bộ6mPF n8XT4hững điều8XT4 vôrmzV cùn6mPFg tg43iỉ mỉ,rmzV cẩng43i t8XT4hận g43ivà vôrmzV cùg43ing bảrmzVo mậtjA7H jA7Hnày lg43ià trmzVừ b6mPFộ jA7Hnão củag43i L6mPFâm Chấn6mPF PhonrmzVg .


....
... jA7HBăng g43ivà KhanrmzVg cùn6mPFg bư8XT4ớc tr8XT4ên g43i1 cg43ion đườngg43i rmzVnhỏ vàjA7H x6mPFa t8XT4ít, khô6mPFng brmzViết ph6mPFía trướcrmzV rmzVsẽ dg43iẫn 8XT4tới tậrmzVn g43iđâu. H8XT4ai bênjA7H jA7Hlà jA7H2 rmzVlớp kí8XT4nh g43irắn chắc8XT4 các6mPFh âm,8XT4 chịujA7H jA7Hlực và6mPF chịu6mPF nhiệt.rmzV T8XT4ầng hjA7Hầm dưới8XT4 8XT4cùng rộng6mPF 6mPFy nh8XT4ư 6mPF1 khg43iu biệrmzVt t8XT4hự dưới8XT4 lòrmzVng đất.6mPF rmzVCon 6mPFđường B6mPFăng đag43ing đirmzV chrmzVia tầngg43i hầmrmzV jA7Hấy jA7Hthành rmzV2 kh6mPFu 8XT4vực ... 
.8XT4.. B8XT4ăng dừng6mPF cg43ihân .rmzV.. jA7Hquay ngườjA7Hi tiếnjA7H thêg43im rmzV2 bướcjA7H. TarmzVy đrmzVặt jA7Hlên kính,6mPF mắtrmzV Băngg43i trmzVhấy 8XT4rõ mồrmzVn rmzVmột cảnhrmzV tưởngg43i phía8XT4 bêng43i 6mPFkia g43itấm kính6mPF vá6mPFch ng8XT4ăn: nhg43iư 6mPF1 xưởng6mPF g43isản xuấtrmzV lớnjA7H vớrmzVi hàn6mPFg chụ8XT4c côn8XT4g nhrmzVân ta8XT4y nghg43iề cajA7Ho jA7Hvà hà8XT4ng rmzVtrăm loạig43i jA7Hthiết bị,g43i mármzVy jA7Hmóc phrmzVức tjA7Hạp njA7Hgổn ngrmzVang 6mPF. Đ8XT4ây g43ilà nơ6mPFi jA7Hchế tạo6mPF vàrmzV sjA7Hản xuấtjA7H 8XT4vũ khíjA7H d6mPFo KhajA7Hng qjA7Huản g43ilí, nhữngg43i g43iloại v6mPFũ khíg43i tốjA7Hi 6mPFtân đểjA7H rmzVbán g43icho cácjA7H nư8XT4ớc jA7Hchiến trarmzVnh jA7Hvới lợijA7H nhuậnrmzV khổngjA7H lồ6mPF .rmzV.. Bg43iăng qu6mPFay njA7Hgười l6mPFại ..6mPF. 8XT4bước đế8XT4n 8XT4tấm kíg43inh n8XT4găn cáchjA7H phg43iía bê8XT4n ki6mPFa 6mPF. HoànjA7H rmzVtoàn k6mPFhác cảnhrmzV tấp8XT4 nậprmzV 6mPFở jA7Hkhu vựcrmzV g43iphía jA7Hbên rmzVkia rmzV, đrmzVằng sajA7Hu mặtg43i jA7Hkính l8XT4à 6mPF1 jA7Hthế giớig43i tĩng43ih lg43iặng jA7Hnhư khônjA7Hg g43icó jA7Hsự sốnjA7Hg g43i. rmzV1 rmzVkhe nướjA7Hc chảyjA7H xiếjA7Ht c8XT4hạy tjA7Hhành g43i1 g43ivòng khépjA7H kínrmzV g43i, như8XT4ng mắtjA7H thườrmzVng 6mPFkhó mjA7Hà g43ithấy đrmzVược cáirmzV vòng6mPF kjA7Hhép kg43iín 8XT4ấy. BêjA7Hn tro8XT4ng g43i, jA7H1 t8XT4òa ng43ihà k8XT4hông rmzVkhác gjA7Hì mộrmzVt co8XT4n qug43iái thúrmzV 6mPFbọc sắjA7Ht khổng6mPF 8XT4lồ nốirmzV li8XT4ền từrmzV đất6mPF lê6mPFn đếng43i trầnjA7H ca8XT4o g43i2 chục6mPF mg43i. g43iChỉ rmzVcó vậyjA7H jA7H, khg43iông mộtg43i drmzVấu hiệu6mPF của6mPF s8XT4ự 6mPFsống jA7H. Đương8XT4 rmzVnhiên bêng43i trjA7Hong cármzVi tòrmzVa sắtrmzV khổngjA7H lồrmzV g43iấy lrmzVà 6mPFmột 8XT4nhà máyjA7H đặt8XT4 8XT41 lò6mPF pg43ihản rmzVứng hạtg43i nrmzVhân vớg43ii h6mPFoạt g43iđộng gầnjA7H như6mPF tựg43i độnrmzVg ho6mPFàn toàn.
Mắt6mPF BănjA7Hg nhìnrmzV khjA7Hông rời8XT4 cá8XT4i tg43ioàn g43inhà khổng8XT4 g43ilồ jA7H, 6mPFkhông hrmzVề g43inhạc nhirmzVên 8XT4hay bàngg43i hoàng.
- g43iKhông phảig43i kh6mPFo và8XT4ng đâu.g43i CũjA7Hng chẳn8XT4g cg43ió gg43iì nghiêm8XT4 tjA7Hrọng đ6mPFến rmzVchết ngườijA7H g43icả g43i- KharmzVng nóirmzV 6mPFvới g43icái g43ivẻ g43ithản mặc.
-&rmzVnbsp;Xưởng chếrmzV trmzVao rmzVvũ khí6mPF g43ivà jA7Hlò phản6mPF ứngg43i rmzVhạt nhâg43in !
rmzVBăng rmzVquay người8XT4 lạg43ii rmzV... nhjA7Hìn KhjA7Hang. Cậu8XT4 đang8XT4 trợng43i trmzVròn 6mPFmắt g43inhìn BjA7Hăng g43i, jA7Hkhông ti6mPFn nổi8XT4 làjA7H tjA7Hai mìnhg43i jA7Hvừa nghe thấy gì .
- Bí mật ! Phi pháp ! Khu biệt thự là vỏ bọc hoàn hảo !
Chân Băng bước quay ngược về con đường đã đi , thực chất con đường này cũng chỉ chạy dọc theo 2 tấm kính vách ngăn. Muốn vào xưởng sản xuất hay lò chế tạo , phải vào bằng cửa khác.
Khang nhìn theo mái tóc dài ... đầu đang sắp xếp lại những suy nghĩ ... 
- Ý định thật sự của em là ... 
Băng dừng chân , nói, nhưng không quay lại
- Là sự lựa chọn! Hoặc tiếp tục trao đổi để hưởng lợi ... hoặc không ... để giữ kín bí mật khu biệt thự ... 
Mắt Khang chợt tối sầm xuống.
- Em quên lựa chọn thứ 3! Quy định của khu biệt thự là trừ khử kẻ ngoài biết về bí mật. Súng trong người ta ... có đạn đấy ... 
- Tùy ... – Chân Băng bước tiếp.
Bàn tay Khang đã lên gân, ngón tay chạm nhẹ vào khẩu súng trong áo ... Nhưng khuôn mặt đang tối sầm dãn ra ... Khang bật cười :
- Lâm Chấn Khang ... Lần đầu tiên mày bị qua mặt bởi 1 người con gái đấy ... Rốt cuộc thì ... em là ai và IQ của em ... là bao nhiêu vậy ????
... ... ... ...