Thiên thần bóng tối - Chương 32


..MUNs7uBJ. CMZ65ảnh vệMUNs7uBJ khpmAqqA5pu MZ65biệt tMZ65hự đưMZ65ợc hpmAqqA5puy đpmAqqA5pộng hếtpmAqqA5p mMZ65ức MUNs7uBJđể MZ65xử líMUNs7uBJ sựMZ65 cMUNs7uBJố MUNs7uBJvà đưpmAqqA5pa kpmAqqA5phách pmAqqA5pra ngoàiMUNs7uBJ cpmAqqA5pổng MUNs7uBJan toMUNs7uBJàn pmAqqA5p. ChẳnpmAqqA5pg cóMZ65 MZ65ai hiểMUNs7uBJu chpmAqqA5puyện MZ65gì đãMUNs7uBJ xpmAqqA5pảy raMUNs7uBJ, vẻMZ65 nhưMUNs7uBJ vừpmAqqA5pa cóMZ65 độngMUNs7uBJ đMUNs7uBJất nhưMZ65ng chMUNs7uBJỉ thấpmAqqA5py mpmAqqA5pọi thMUNs7uBJứ vMZ65ỡ cpmAqqA5phoang MUNs7uBJvà bốMZ65c pmAqqA5pcháy chứMZ65 chẳnMUNs7uBJg thấyMUNs7uBJ MUNs7uBJmặt đấtMUNs7uBJ runMUNs7uBJg chMUNs7uBJuyển, tóMZ65m lạiMZ65 pmAqqA5plà thậMUNs7uBJt kinMZ65h khủng!
PpmAqqA5phía trMZ65ong MUNs7uBJkhu biệtMZ65 thMUNs7uBJự vpmAqqA5pẫn MUNs7uBJhoàn toàMZ65n yênMUNs7uBJ tpmAqqA5pĩnh MZ65... KhanMZ65g vừapmAqqA5p vàoMUNs7uBJ trMZ65ong phpmAqqA5pòng khôngMZ65 pmAqqA5phề bipmAqqA5pết cóMZ65 sựpmAqqA5p MZ65cố xảMZ65y rpmAqqA5pa ... 
TMZ65rên dMUNs7uBJãy hànhpmAqqA5p lMZ65ang, pmAqqA5p1 MZ65tên MUNs7uBJcảnh vệpmAqqA5p cúpmAqqA5pi đầu.
- Đừng pmAqqA5pthông báoMZ65 pmAqqA5pgì cMUNs7uBJho cậupmAqqA5p cả.MUNs7uBJ pmAqqA5pTôi pmAqqA5psẽ tMUNs7uBJự lMZ65o liệu.
QupmAqqA5pản líMZ65 củaMUNs7uBJ KhanpmAqqA5pg kéMZ65o MZ65tay HảipmAqqA5p BănpmAqqA5pg đpmAqqA5pi, nhỏpmAqqA5p khôMUNs7uBJng chốngMZ65 cựMZ65 vàMUNs7uBJ MZ65ngoan nMZ65goãn điMZ65 tMZ65heo .pmAqqA5p.. pmAqqA5pTên MUNs7uBJcảnh pmAqqA5pvệ mặtMZ65 MZ65đằng đMZ65ằng sMZ65át kMZ65hí hơMUNs7uBJi quMUNs7uBJay đầuMZ65 nhMZ65ìn tMUNs7uBJhe máiMZ65 pmAqqA5ptóc pmAqqA5pBăng pmAqqA5p, ngườMZ65i đpmAqqA5pứng ipmAqqA5pm MZ65như pMUNs7uBJhỗng trMUNs7uBJong mpmAqqA5pột chốcpmAqqA5p ..MZ65. hắnpmAqqA5p nhậMUNs7uBJn rMUNs7uBJa nưMZ65ớc miếngMUNs7uBJ MUNs7uBJđang rớMUNs7uBJt xuống.
... HànMUNs7uBJh MZ65lang pmAqqA5pkhu gMZ65iữa, vắngMUNs7uBJ lặng.MZ65 ChỉMZ65 ngMUNs7uBJhe tiếngpmAqqA5p MUNs7uBJbước châMUNs7uBJn chMUNs7uBJậm vàMUNs7uBJ đềuMUNs7uBJ MZ65đều MZ65... PhpmAqqA5pong đanMZ65g đMZ65i vềMUNs7uBJ phMUNs7uBJía ppmAqqA5phòng 1MZ6502. ĐằngpmAqqA5p MZ65sau cáchMZ65 vpmAqqA5pài pmAqqA5pm ..pmAqqA5p. YếMZ65n MZ65Chi cũnMUNs7uBJg đangMUNs7uBJ đMUNs7uBJi tpmAqqA5phep ..MZ65. NhỏMZ65 pmAqqA5pđịnh thăMZ65m MZ65dò vàpmAqqA5p thắpmAqqA5pc mMZ65ắc vpmAqqA5pài điều,MZ65 MZ65nhưng nhìMZ65n cMUNs7uBJán vMZ65ẻ thảnMUNs7uBJ MUNs7uBJnhiên khMZ65ông chMUNs7uBJút quapmAqqA5pn tpmAqqA5pâm pmAqqA5pnhư MUNs7uBJchẳng xảMUNs7uBJy MZ65ra chuypmAqqA5pện gìMUNs7uBJ MUNs7uBJcủa PhMUNs7uBJong MZ65, CMZ65hi lạMUNs7uBJi thMZ65ôi ... 
-&nMZ65bsp;Từ đpmAqqA5pó đMZ65ến MUNs7uBJgiờ ..pmAqqA5p. anMUNs7uBJh chẳnMUNs7uBJg pmAqqA5pnói vớMZ65i eMUNs7uBJm cMUNs7uBJâu pmAqqA5pnào MZ65... cóMZ65 phpmAqqA5pải eMZ65m pmAqqA5plà ngườiMUNs7uBJ thừapmAqqA5p khôngMZ65 ?
MZ65Như pmAqqA5pmọi lpmAqqA5pần, CMZ65hấn pmAqqA5pPhong vẫpmAqqA5pn bưMZ65ớc vMZ65à khôpmAqqA5png cMZ65ó câpmAqqA5pu trảMZ65 lời.
- Anh .MZ65.. ghéMUNs7uBJt epmAqqA5pm MUNs7uBJà MZ65? ..MUNs7uBJ. VMZ65ì lầpmAqqA5pn MZ65trước eMUNs7uBJm tựMUNs7uBJ ýMZ65 cMUNs7uBJhạm vàoMZ65 đpmAqqA5pồ củMZ65a anMUNs7uBJh MUNs7uBJ? MZ65Em xiMUNs7uBJn lMZ65ỗi MZ65rồi cMUNs7uBJòn gìMUNs7uBJ ... 
Phong vẫnMZ65 MZ65như chẳnMUNs7uBJg MUNs7uBJnghe thMUNs7uBJấy gìMZ65 .MUNs7uBJ.. MZ65Chi MZ65bỗng chMZ65ạy nhMZ65anh lêMUNs7uBJn phípmAqqA5pa trước,MUNs7uBJ đứnpmAqqA5pg nMUNs7uBJgay trướcMUNs7uBJ PMUNs7uBJhong ngángMUNs7uBJ đpmAqqA5pường .
- Em đMUNs7uBJang nMUNs7uBJói cMUNs7uBJhuyện vMUNs7uBJới aMUNs7uBJnh đấy!
pmAqqA5pĐôi MZ65mắt MZ65vô hồMZ65n MZ65nhìn thMZ65ẳng vMUNs7uBJào CMUNs7uBJhi MZ65... rồipmAqqA5p từMZ65 từpmAqqA5p lipmAqqA5pếc đMUNs7uBJi chỗMZ65 khác.
MZ65- Hoàng pmAqqA5pYến ChpmAqqA5pi MUNs7uBJtừ bépmAqqA5p tpmAqqA5pơi MZ65giờ chưaMZ65 pmAqqA5pbao giMZ65ờ khpmAqqA5pông cópmAqqA5p đpmAqqA5pược tMZ65hứ mìnMZ65h muốn.MZ65 AnMZ65h MZ65cứ pmAqqA5ptảng pmAqqA5plờ MUNs7uBJem đMUNs7uBJi pmAqqA5p... sMUNs7uBJẽ nMZ65hanh thMZ65ôi, epmAqqA5pm pmAqqA5psẽ lMUNs7uBJàm anpmAqqA5ph phMZ65ải pmAqqA5pchú ýpmAqqA5p MUNs7uBJtới spmAqqA5pự cóMZ65 mặtpmAqqA5p củMZ65a eMZ65m. NhMZ65ìn eMZ65m đâyMUNs7uBJ MZ65này! NhìMUNs7uBJn em!
Cái cáMUNs7uBJch MUNs7uBJra lệnhMZ65 nhpmAqqA5pư trpmAqqA5pẻ pmAqqA5pcon củaMZ65 CMUNs7uBJhi khôngMZ65 pmAqqA5plàm PhMZ65ong pmAqqA5pmảy mpmAqqA5pay. CậupmAqqA5p bướcpmAqqA5p sanpmAqqA5pg vpmAqqA5pà tiếpMUNs7uBJ MUNs7uBJtục điMZ65, lướtMZ65 quMUNs7uBJa ngườipmAqqA5p ChMUNs7uBJi pmAqqA5p... ChMUNs7uBJi pmAqqA5pquay phắtMUNs7uBJ lại:
-MUNs7uBJ Em nóipmAqqA5p rồMZ65i đấypmAqqA5p.Em sẽpmAqqA5p làmpmAqqA5p anMUNs7uBJh thuộcpmAqqA5p MZ65về em!
PhonMZ65g MZ65đưa tpmAqqA5pay chỉnhpmAqqA5p lạiMZ65 tMUNs7uBJai phMZ65one pmAqqA5p, châMUNs7uBJn vẫnpmAqqA5p bướcMZ65 ... 

... pmAqqA5pPhòng MZ65101 ... 
pmAqqA5pKhang némpmAqqA5p pMZ65hăng cuốnMZ65 tMZ65ạp pmAqqA5pchí xuốngMUNs7uBJ đấtMUNs7uBJ, MUNs7uBJdựa vàMZ65o tMUNs7uBJhành pmAqqA5pđầu giườpmAqqA5png, cóMUNs7uBJ vMZ65ẻ kMUNs7uBJhó pmAqqA5pchịu ... 
- PhảMUNs7uBJi rMZ65ồi! MUNs7uBJPhải vupmAqqA5pi chMZ65ứ .pmAqqA5p.. MZ65Sẽ khônMZ65g phảMZ65i MUNs7uBJlo bọnMZ65 hảiMZ65 pmAqqA5pquan trMUNs7uBJong nướcMZ65 nữa.CònMZ65 pmAqqA5pđược cpmAqqA5pha kMUNs7uBJhen vMZ65ì MZ65mối pmAqqA5pquan hệMZ65 tốtpmAqqA5p đẹppmAqqA5p vớiMUNs7uBJ nhàMZ65 UpmAqqA5pyliam ..MZ65. MọiMZ65 chuMUNs7uBJyện thậMUNs7uBJt thupmAqqA5pận lợipmAqqA5p nhpmAqqA5pư vàngMZ65 pmAqqA5ptừ trênMZ65 trờiMZ65 pmAqqA5prơi MZ65xuống cònMZ65 gpmAqqA5pì MUNs7uBJ... MàMZ65 đâMUNs7uBJu pmAqqA5pcó MZ65mất mMZ65át gìMZ65 nhiềuMZ65 .pmAqqA5p.. ChỉMUNs7uBJ làMUNs7uBJ MZ651 đứaMUNs7uBJ cMZ65on gápmAqqA5pi bỏMUNs7uBJ côngMZ65 sMUNs7uBJức bMZ65èo bọpmAqqA5pt nuMZ65ôi MUNs7uBJ4 nămpmAqqA5p MUNs7uBJnay pmAqqA5p... MZ65quá hờiMUNs7uBJ .MUNs7uBJ.. pmAqqA5pthật MUNs7uBJquá hờpmAqqA5pi ... 
Miệng MUNs7uBJthì nóipmAqqA5p pmAqqA5pto nhMZ65ư MZ65thế nMZ65hưng troMUNs7uBJng đMZ65ầu KhpmAqqA5pang lúpmAqqA5pc nàypmAqqA5p khôMZ65ng cMZ65hỉ cMZ65ó nhữngMUNs7uBJ MZ65suy pmAqqA5pnghĩ pmAqqA5pấy .MZ65.. MUNs7uBJHình ảnhpmAqqA5p chMUNs7uBJợt ùMZ65a pmAqqA5pvề MZ65trong MZ65tâm MZ65trí cậuMUNs7uBJ, lMZ65à kMUNs7uBJhuôn mặMUNs7uBJt BMUNs7uBJăng lúMUNs7uBJc nhỏpmAqqA5p kMZ65éo nhẹMZ65 pmAqqA5ptay KMZ65hang ởMUNs7uBJ bữaMZ65 tiMZ65ệc, ánMUNs7uBJh mắtMUNs7uBJ nhưpmAqqA5p mpmAqqA5puốn KhMZ65ang đừngMZ65 đMUNs7uBJi, đpmAqqA5pừng bỏMUNs7uBJ nhỏMUNs7uBJ lMZ65ại .MUNs7uBJ.. KhpmAqqA5pang pmAqqA5pgiơ MUNs7uBJbàn MZ65tay mìnhpmAqqA5p MZ65lên MUNs7uBJ... NhớMZ65 MUNs7uBJra rằnMUNs7uBJg MZ65đó lMZ65à MUNs7uBJlần MUNs7uBJđầu tMUNs7uBJiên MZ65Băng chủpmAqqA5p MZ65động túMUNs7uBJm lấyMUNs7uBJ tpmAqqA5pay KMZ65hang .pmAqqA5p.. VậMZ65y màpmAqqA5p cậMZ65u đãpmAqqA5p giậtMZ65 MZ65ra vMZ65à bưMUNs7uBJớc đpmAqqA5pi vôMUNs7uBJ MUNs7uBJtình pmAqqA5p... MUNs7uBJKhang MUNs7uBJôm đMUNs7uBJầu .MZ65.. BỗnMUNs7uBJg cậuMZ65 qMZ65uay người,pmAqqA5p dướnMUNs7uBJ lênpmAqqA5p đMUNs7uBJập uỳnhMZ65 vàMUNs7uBJo cMZ65ái loMUNs7uBJa đanMZ65g phátMZ65 nhpmAqqA5pạc ầMZ65m ĩMZ65 cMZ65ho nóMZ65 tắtMZ65 MUNs7uBJngấm lpmAqqA5puôn ... 
-&nbsMUNs7uBJp;Lâm ChpmAqqA5pấn KMZ65hang MUNs7uBJ! MàMUNs7uBJy điênMUNs7uBJ rồMZ65i, điMZ65ên MZ65thật rồi.ĐốiMZ65 vớipmAqqA5p màyMZ65 MUNs7uBJđàn bàpmAqqA5p khôngpmAqqA5p MUNs7uBJlà gMUNs7uBJì hếtMZ65 .MUNs7uBJ.. mpmAqqA5pày sốngMUNs7uBJ vìpmAqqA5p đpmAqqA5piều gìpmAqqA5p chứMUNs7uBJ MZ65... cpmAqqA5pô tMZ65a khônpmAqqA5pg làMUNs7uBJ gMZ65ì pmAqqA5phết .MZ65.. chỉpmAqqA5p MUNs7uBJvì mpmAqqA5pày khópmAqqA5p cpmAqqA5phịu kpmAqqA5phi cMUNs7uBJhưa MUNs7uBJ1 pmAqqA5plần chiếMZ65m đoạtMUNs7uBJ MZ65thôi ... 
TronMUNs7uBJg đầupmAqqA5p KhapmAqqA5png, MUNs7uBJnhững hMUNs7uBJình ảnhMZ65 cMUNs7uBJứ MZ65hiện lêMUNs7uBJn tuMZ65a điMUNs7uBJ rMZ65õ népmAqqA5pt nhMUNs7uBJư MZ651 MUNs7uBJcuốn băMZ65ng .pmAqqA5p.. lúcMUNs7uBJ BăMUNs7uBJng ngủMUNs7uBJ MUNs7uBJ, lúcpmAqqA5p MUNs7uBJBăng ăMZ65n .pmAqqA5p.. MZ65lúc MZ65băng bóMZ65 vpmAqqA5pết thươngpmAqqA5p chpmAqqA5po pmAqqA5pcậu pmAqqA5p... lúcMZ65 ... 
-&nbsMZ65p;Delete! MUNs7uBJDelete! pmAqqA5pThế giapmAqqA5pn khôMUNs7uBJng pmAqqA5pthiếu đànpmAqqA5p bàMZ65 MZ65... chỉpmAqqA5p MUNs7uBJlà MZ651 trMZ65ò MZ65tiêu khiểnMZ65 thpmAqqA5pú vịMUNs7uBJ ..MUNs7uBJ. deleMZ65te! ... 
- Anh!
KhMUNs7uBJang MZ65mở mắMUNs7uBJt, nhìnMUNs7uBJ rMZ65a.1 pmAqqA5pcô gMUNs7uBJái vớMZ65i chpmAqqA5piếc sMUNs7uBJơ mMUNs7uBJi nMUNs7uBJhẹ nhàMZ65ng MUNs7uBJbung vMZ65ài pmAqqA5pkhuy npmAqqA5pgực vàMZ65 chiếcMZ65 MUNs7uBJváy ngắnMUNs7uBJ ngMZ65ang đùi.
- AnpmAqqA5ph gọipmAqqA5p MUNs7uBJphục vụpmAqqA5p củapmAqqA5p PaMUNs7uBJdy phảiMZ65 khôngpmAqqA5p ạ?NgườipmAqqA5p ngMZ65oài cổpmAqqA5png chMUNs7uBJo eMZ65m vào.
KhaMUNs7uBJng npmAqqA5phìn chằpmAqqA5pm cMUNs7uBJhằm cMUNs7uBJô gái,MUNs7uBJ kMZ65hi hpmAqqA5pam pmAqqA5pmuốn trỗipmAqqA5p dậMZ65y MZ65... cậuMUNs7uBJ MUNs7uBJsẽ quênMZ65 đMZ65ược nhữnMUNs7uBJg điềupmAqqA5p khópmAqqA5p chịu.
- 90-MUNs7uBJ62-86. KhMUNs7uBJông tệ.Tên?
- MZ65Hanna QpmAqqA5puyên ạ.
- Tuổi?
- 19 ạ
-&npmAqqA5pbsp;Cởi hếMZ65t ra!
- Dạ?
- TMUNs7uBJôi bảoMUNs7uBJ cpmAqqA5pởi hếtpmAqqA5p ra.HoặcpmAqqA5p làMUNs7uBJ trêMZ65n ngườiMUNs7uBJ khôngMUNs7uBJ mặcMUNs7uBJ MUNs7uBJgì vpmAqqA5pà lạiMUNs7uBJ đâypmAqqA5p hoặpmAqqA5pc MUNs7uBJlà cúMZ65t về.
NhưMZ65 MZ651 MZ65cái máy,pmAqqA5p cMUNs7uBJô tpmAqqA5pa tháoMZ65 khuMZ65y áMZ65o MZ65và MZ65lần lưMZ65ợt trútMZ65 bỏMZ65 MUNs7uBJy phụcpmAqqA5p MZ65... MUNs7uBJKhang vẫnpmAqqA5p nhpmAqqA5pìn chằMUNs7uBJm chằMUNs7uBJm, npmAqqA5phư đMUNs7uBJã MUNs7uBJnói, đpmAqqA5pó MZ65là cáchpmAqqA5p KhaMUNs7uBJng pmAqqA5pquên MZ65đi chuMUNs7uBJyện khMUNs7uBJó chịu.
.pmAqqA5p.. NgopmAqqA5pài pmAqqA5p3 căMZ65n phònMZ65g cMZ65ủa pmAqqA5p3 cậMZ65u chMZ65ủ rộngMUNs7uBJ nhưMUNs7uBJ nhữngpmAqqA5p căpmAqqA5pn nhàpmAqqA5p thMUNs7uBJực sự,pmAqqA5p khMUNs7uBJu pmAqqA5pB còMZ65n pmAqqA5pcó vàiMUNs7uBJ cMUNs7uBJhục cănMZ65 ppmAqqA5phòng nhMZ65ỏ hơMUNs7uBJn đượMUNs7uBJc xâMZ65y dựnMUNs7uBJg pmAqqA5pnhư tronMZ65g kMUNs7uBJhách sạn.
Phòng 82.
BănMZ65g đanMZ65g MUNs7uBJngồi trMUNs7uBJên giườngpmAqqA5p pmAqqA5p, dMZ65ù pmAqqA5pvẫn kMUNs7uBJhoác chiếMZ65c ápmAqqA5po vMUNs7uBJest dpmAqqA5pài nMUNs7uBJhưng ngườiMUNs7uBJ MUNs7uBJco MZ65ro vpmAqqA5pì lMZ65ạnh. VipmAqqA5pên MZ65Zkilico MUNs7uBJhồi chipmAqqA5pều đãMZ65 sắppmAqqA5p hếtpmAqqA5p táMZ65c dụnMZ65g ..MZ65. TMUNs7uBJừ pMUNs7uBJhòng MUNs7uBJtắm, qMUNs7uBJuản líMUNs7uBJ cpmAqqA5pủa KhaMUNs7uBJng MZ65cầm MUNs7uBJtheo chiếcMUNs7uBJ MUNs7uBJáo sơMZ65 mMUNs7uBJi ..pmAqqA5p. HMZ65ắn MZ65bước lMUNs7uBJại pMUNs7uBJhía giường.
- MặcMUNs7uBJ MUNs7uBJthêm MUNs7uBJvào đi.
BăngMZ65 đưaMZ65 bàMZ65n tMUNs7uBJay hMUNs7uBJơi MUNs7uBJrun rMZ65un rpmAqqA5pa pmAqqA5pnhận lấy,pmAqqA5p thấyMUNs7uBJ khôpmAqqA5png cầnMUNs7uBJ thiếtMZ65 MZ65phải cMZ65ảm ơn.QuảpmAqqA5pn lípmAqqA5p quapmAqqA5py rMUNs7uBJa ..MZ65. lạipmAqqA5p chiếcMUNs7uBJ tMZ65ủ lạnhMUNs7uBJ MUNs7uBJlấy hộpMZ65 sữaMUNs7uBJ MUNs7uBJvà gMUNs7uBJói bMUNs7uBJánh ngọt.
-pmAqqA5p Tôi khôpmAqqA5png MUNs7uBJhay pmAqqA5păn lắmMZ65 nênMUNs7uBJ MZ65chỉ MUNs7uBJcó vậyMZ65 thôi.ĐóiMZ65 rồMUNs7uBJi phảipmAqqA5p kpmAqqA5phông ?
BăMUNs7uBJng lắpmAqqA5pc đầu.
- Vẫn MZ65thích kiệmpmAqqA5p lpmAqqA5pời nhpmAqqA5pỉ. MUNs7uBJLạnh àpmAqqA5p ?
MZ65Tay ôm lấypmAqqA5p đầuMZ65 gối,pmAqqA5p ngMZ65ười BMUNs7uBJăng bắtMZ65 pmAqqA5pđầu pmAqqA5prun lên,pmAqqA5p nhỏMZ65 khpmAqqA5pông đemMZ65 tMZ65heo MZ65Zkilico .
- Biết rồi.MZ65 KpmAqqA5phông lắpmAqqA5pc đầMZ65u MUNs7uBJtức lMZ65à đúng.MUNs7uBJHôm MUNs7uBJnay cũnpmAqqA5pg đâuMUNs7uBJ cópmAqqA5p lạnhMUNs7uBJ lắm.NhìnpmAqqA5p cMZ65ô nhưMUNs7uBJ nMZ65hiệt đMUNs7uBJộ MZ65đang âmMUNs7uBJ vậy.
HắnMZ65 vớipmAqqA5p lấyMUNs7uBJ chiếMZ65c pmAqqA5pđiều khiểnMUNs7uBJ tăngMZ65 nhiệMUNs7uBJt độMUNs7uBJ củaMZ65 điMUNs7uBJều hMUNs7uBJòa ... 
-&nMZ65bsp;Không MUNs7uBJthể ởMZ65 chỗMUNs7uBJ tôiMZ65 quMUNs7uBJa đMUNs7uBJêm đâu.NpmAqqA5pếu ổnMUNs7uBJ rồiMUNs7uBJ tMUNs7uBJôi MZ65sẽ đưaMZ65 vềpmAqqA5p phpmAqqA5pòng cậuMZ65 cả.
Băng MZ65lắc đầuMZ65 qMUNs7uBJuầy quậy.
-ỪpmAqqA5p. MZ65Cô bMUNs7uBJị pmAqqA5pbán MZ65đi rồiMUNs7uBJ .MZ65.. MUNs7uBJà, tôMZ65i khôpmAqqA5png cóMUNs7uBJ ýMZ65 đpmAqqA5pó ..pmAqqA5p. NếupmAqqA5p khôMUNs7uBJng MZ65có sMUNs7uBJự cMUNs7uBJố xảyMUNs7uBJ MUNs7uBJra ởMUNs7uBJ bMZ65ữa tiệc,MZ65 chắcMUNs7uBJ MUNs7uBJchắn MZ65Davinci sẽMUNs7uBJ khôngpmAqqA5p chMZ65ịu vpmAqqA5pề tMUNs7uBJay khôngMZ65 pmAqqA5pđâu. MZ65không muốpmAqqA5pn MUNs7uBJđi theMUNs7uBJo hMZ65ắn phpmAqqA5pải khôMUNs7uBJng ?
BăMUNs7uBJng pmAqqA5pim lặng.pmAqqA5p Ukm.kMUNs7uBJhông MZ65lắc đầMUNs7uBJu lMUNs7uBJà đMUNs7uBJồng ýpmAqqA5p .
- Cậu cảpmAqqA5p chắcMUNs7uBJ chưpmAqqA5pa bipmAqqA5pết cMZ65huyện xảMZ65y rMZ65a MUNs7uBJ... MZ65Tôi vẫnpmAqqA5p chưpmAqqA5pa tìpmAqqA5pm đượcMZ65 ngpmAqqA5puyên MUNs7uBJnhân cMZ65ủa sựpmAqqA5p cMUNs7uBJố MZ65... cpmAqqA5pó gìpmAqqA5p MUNs7uBJđó rấtpmAqqA5p kìMZ65 lạ,MUNs7uBJ nguồnMUNs7uBJ điệnMUNs7uBJ bịMUNs7uBJ pMZ65há hỏnMZ65g nhưMZ65ng lạMUNs7uBJi khôngMZ65 giốngpmAqqA5p bịMUNs7uBJ chMUNs7uBJập điệnMUNs7uBJ thôngMUNs7uBJ thường.MZ65 GMZ65iống mpmAqqA5pột vpmAqqA5pụ độngMZ65 đấpmAqqA5pt hơn,MZ65 nhưngMUNs7uBJ mặtMUNs7uBJ đấtMZ65 lMZ65ại khôngpmAqqA5p rpmAqqA5pung chuyểMZ65n, khôngMUNs7uBJ lMUNs7uBJẽ tMUNs7uBJại .MUNs7uBJ.. (địnhMZ65 nóMUNs7uBJi vềMZ65 lòMUNs7uBJ phảnMZ65 ứng)MUNs7uBJ MUNs7uBJ... mMUNs7uBJà thpmAqqA5pôi, cMZ65oi nhpmAqqA5pư vậnMUNs7uBJ mapmAqqA5py pmAqqA5pcủa cMUNs7uBJô ..pmAqqA5p. ĐpmAqqA5pịnh sẽMZ65 sao?
Băng MZ65im lặMZ65ng, chưMUNs7uBJa bipmAqqA5pết MZ65tiếp tMZ65heo nêMZ65n pmAqqA5plàm gì.
MZ65Quản MUNs7uBJlí MZ65của MZ65Khang pmAqqA5pngồi MZ65xuống đất,pmAqqA5p dựpmAqqA5pa vMZ65ào thànhMZ65 giườMUNs7uBJng, taMUNs7uBJy cpmAqqA5pầm MZ65lon pmAqqA5pnước MUNs7uBJngọt uống.
-pmAqqA5p Ông chủMUNs7uBJ sắpMZ65 pmAqqA5pvề tpmAqqA5pới rồipmAqqA5p .MUNs7uBJ.. tMZ65ôi spmAqqA5pẽ báMZ65o cáMUNs7uBJo chpmAqqA5puyện nàyMUNs7uBJ. DùMZ65 gìMZ65 pmAqqA5pcô pmAqqA5pcũng dpmAqqA5po MZ65ông cpmAqqA5phủ pmAqqA5pmang vềMZ65, nhưMZ65ng tôMZ65i nghĩpmAqqA5p ônMZ65g chủpmAqqA5p táMUNs7uBJn thàMUNs7uBJnh qMUNs7uBJuyết địnhMUNs7uBJ nàMZ65y củpmAqqA5pa cậuMUNs7uBJ ChấnpmAqqA5p KhanpmAqqA5pg ... 
-&pmAqqA5pnbsp;Tôi đãpmAqqA5p pmAqqA5pnói MZ65rồi phảMZ65i khônpmAqqA5pg MUNs7uBJ. VớipmAqqA5p pmAqqA5pcậu KhanMZ65g, mụpmAqqA5pc tipmAqqA5pêu, quyMUNs7uBJền lực,MUNs7uBJ địaMUNs7uBJ vMZ65ị làpmAqqA5p nhữngMZ65 điềMZ65u quaMZ65n trọnMUNs7uBJg nMUNs7uBJhất. pmAqqA5pCậu sẽpmAqqA5p MUNs7uBJvứt bỏMZ65 tấtpmAqqA5p cả,pmAqqA5p bấtMUNs7uBJ chấMUNs7uBJp pmAqqA5pthủ đoMZ65ạn pmAqqA5pkể cảMZ65 MUNs7uBJlà cướpMZ65 MZ65đi spmAqqA5pinh pmAqqA5pmạng ngpmAqqA5pười cậpmAqqA5pu yêupmAqqA5p đểMZ65 đạpmAqqA5pt đpmAqqA5pược nópmAqqA5p. MZ65..Tôi pmAqqA5p... MZ65thật sựMUNs7uBJ tMUNs7uBJò MUNs7uBJmò vềMUNs7uBJ côMUNs7uBJ ..pmAqqA5p. côpmAqqA5p kMZ65hông phảMZ65n đốpmAqqA5pi việcMUNs7uBJ MUNs7uBJtrở thànpmAqqA5ph ngưMZ65ời MUNs7uBJcon gápmAqqA5pi củapmAqqA5p cậupmAqqA5p cảMUNs7uBJ làMUNs7uBJ vìMUNs7uBJ điềMZ65u gìMZ65? ChpmAqqA5pắc chắMZ65n kMUNs7uBJhông phpmAqqA5pải pmAqqA5pvì tMUNs7uBJình MZ65cảm MZ65phải khôngMZ65 ..MZ65. pmAqqA5pkể MZ65cả vớipmAqqA5p cpmAqqA5pậu ChấnMZ65 pmAqqA5pNam MUNs7uBJ... MUNs7uBJtôi MUNs7uBJkhông hiểupmAqqA5p nổipmAqqA5p côMZ65 làMZ65 cMUNs7uBJon ngườipmAqqA5p thpmAqqA5pế nàMUNs7uBJo ..pmAqqA5p. cpmAqqA5pô đapmAqqA5png nMUNs7uBJghĩ gMUNs7uBJì MUNs7uBJ... nhưngpmAqqA5p ..MUNs7uBJ. cMUNs7uBJó MUNs7uBJ1 điềMUNs7uBJu tMZ65ôi pmAqqA5pchắc MUNs7uBJchắn .MZ65.. mỗiMUNs7uBJ lầnMUNs7uBJ nhMUNs7uBJìn côMZ65 ..pmAqqA5p. tMZ65ất cảpmAqqA5p MUNs7uBJnghi ngờMUNs7uBJ xMUNs7uBJét MZ65đoán củaMUNs7uBJ tôMZ65i biếnMZ65 mpmAqqA5pất, thpmAqqA5pay vMUNs7uBJào là….pmAqqA5p sựMUNs7uBJ runMZ65g độngpmAqqA5p khôMUNs7uBJng kiMZ65ềm pmAqqA5pchế đưMUNs7uBJợc ..pmAqqA5p. cMUNs7uBJủa trápmAqqA5pi tMUNs7uBJim ... 
QuảnMZ65 lMUNs7uBJí pmAqqA5pcủa KhanMZ65g MZ65quay ngMZ65ười .pmAqqA5p.. pmAqqA5pTrên giường,MUNs7uBJ BănMZ65g đãMZ65 nằMUNs7uBJm xMZ65uống MZ65ngủ từMUNs7uBJ lMUNs7uBJúc nMZ65ào. pmAqqA5pTay quảnMZ65 pmAqqA5plí ..MUNs7uBJ. từpmAqqA5p từpmAqqA5p pmAqqA5pđưa bànMZ65 MUNs7uBJtay lênMUNs7uBJ pmAqqA5p... npmAqqA5phưng MZ65nó rụtMUNs7uBJ lạMZ65i trưMUNs7uBJớc pmAqqA5pkhi lpmAqqA5pàm tpmAqqA5phêm điềpmAqqA5pu MZ65gì trMUNs7uBJong pmAqqA5pý nMUNs7uBJghĩ củapmAqqA5p hắnMZ65 ... 
...
Hơn pmAqqA5pnửa MZ65đêm MUNs7uBJ, LâMZ65m MZ65Chấn ĐMUNs7uBJông ngồiMUNs7uBJ xuốnMUNs7uBJg ghế,MZ65 dpmAqqA5pựa lMUNs7uBJưng vàMUNs7uBJo, cópmAqqA5p vẻMZ65 MUNs7uBJhơi pmAqqA5pmệt sapmAqqA5pu pmAqqA5p1 pMZ65hi MZ65vụ lớn.
-&nbMUNs7uBJsp;Ta nMUNs7uBJghe MZ65qua tìnhMZ65 hìnhpmAqqA5p rpmAqqA5pồi.Nói vềMUNs7uBJ sựMZ65 việcMUNs7uBJ chípmAqqA5pnh đi.
- Em nMZ65ghĩ làMUNs7uBJ MUNs7uBJông cMUNs7uBJhủ MZ65tán thànMUNs7uBJh vMZ65ới cpmAqqA5pậu cảpmAqqA5p vMZ65ề vpmAqqA5pụ tpmAqqA5prao đổipmAqqA5p vớipmAqqA5p DMZ65avinci UyliaMUNs7uBJm MUNs7uBJ, MZ65chúng tMUNs7uBJa pmAqqA5pquá hời!
-MZ65 Không dMUNs7uBJễ dànMUNs7uBJg vậyMUNs7uBJ đâu.NgươipmAqqA5p pmAqqA5pmong MUNs7uBJđiều đMZ65ó xảyMZ65 pmAqqA5pra phảpmAqqA5pi khônpmAqqA5pg ?
- MZ65Ông chủMUNs7uBJ MZ65hiểu đượcMUNs7uBJ rồipmAqqA5p thìMUNs7uBJ eMZ65m cũngMUNs7uBJ khônpmAqqA5pg cầMZ65n biệnMZ65 minMUNs7uBJh nữapmAqqA5p. ĐươngpmAqqA5p MUNs7uBJnhiên lMZ65à pmAqqA5pem mupmAqqA5pốn pmAqqA5pcon bpmAqqA5pé MUNs7uBJđó biếnMZ65 mMZ65ất kpmAqqA5phỏi khMZ65u MUNs7uBJbiệt thự.
-&nbMZ65sp;Ngươi pmAqqA5pđã quênMZ65 vpmAqqA5pề MZ65mục đíchpmAqqA5p củaMUNs7uBJ tpmAqqA5pa kpmAqqA5phi đưMUNs7uBJa côpmAqqA5p bpmAqqA5pé MUNs7uBJvề sao?
-&MZ65nbsp;Cô MUNs7uBJta quMZ65á quMZ65ỉ quyệt.MUNs7uBJ KhônpmAqqA5pg thMZ65ể hiểuMUNs7uBJ MZ65nổi côMZ65 pmAqqA5pta đangMUNs7uBJ tínhMZ65 toánpmAqqA5p điềuMZ65 gì.
- ChấppmAqqA5p nhậnpmAqqA5p trởMUNs7uBJ thànhpmAqqA5p ngMZ65ười củpmAqqA5pa thằngpmAqqA5p ChấnMUNs7uBJ KhpmAqqA5pang pmAqqA5p, côpmAqqA5p bMZ65é liềupmAqqA5p lĩMUNs7uBJnh hMUNs7uBJơn MUNs7uBJta tưởngMUNs7uBJ .MUNs7uBJ.. chắcMUNs7uBJ cpmAqqA5pô bpmAqqA5pé đpmAqqA5pã bpmAqqA5piết vềMZ65 nhpmAqqA5pững ngupmAqqA5py hipmAqqA5pểm phảipmAqqA5p thpmAqqA5pử đúngMZ65 khônMUNs7uBJg ?
MUNs7uBJ- Hết cậuMZ65 bMUNs7uBJa lMUNs7uBJại saMZ65ng cậupmAqqA5p cả,pmAqqA5p MZ65cô tMUNs7uBJa đúngMUNs7uBJ lpmAqqA5pà MUNs7uBJ1 cpmAqqA5pon hồpmAqqA5p ly.
- Vậy lpmAqqA5pà ngươipmAqqA5p MZ65đang chMUNs7uBJo rằMUNs7uBJng CpmAqqA5phấn KhapmAqqA5png MZ65sẽ sậpMZ65 bMZ65ẫy tiMZ65ếp theo?
- Hoàn tMUNs7uBJoàn khôpmAqqA5png ạ.ViệcMZ65 trMUNs7uBJong MUNs7uBJbữa tiệcpmAqqA5p hMUNs7uBJôm nMZ65ay MZ65đã chứngMZ65 MZ65minh điềupmAqqA5p đó.MZ65 CậupmAqqA5p cảMZ65 chẳpmAqqA5png cpmAqqA5poi pmAqqA5p1 đứaMZ65 coMZ65n gMUNs7uBJái MZ65nào MZ65ra gMUNs7uBJì. CpmAqqA5pô MZ65ta MZ65cũng chẳngMZ65 làMZ65 MUNs7uBJgì khMUNs7uBJi bịpmAqqA5p đempmAqqA5p bMUNs7uBJán pmAqqA5pkhông dMUNs7uBJo dựMZ65 MZ65như vậy.
-&MUNs7uBJnbsp;Ta kpmAqqA5phông hềpmAqqA5p ngạcMUNs7uBJ MZ65nhiên vMZ65ề quyMUNs7uBJết địnpmAqqA5ph đóMUNs7uBJ củMZ65a thằpmAqqA5png cMUNs7uBJả. NMZ65hưng tMZ65a chắMZ65c côpmAqqA5p bMZ65é MZ65sẽ kpmAqqA5phông đểMUNs7uBJ yênMZ65 MUNs7uBJcho MZ65mọi chuyệpmAqqA5pn pmAqqA5pdiễn rMUNs7uBJa đpmAqqA5pâu. MUNs7uBJCòn… MZ65sự cMZ65ố khópmAqqA5p hiểupmAqqA5p MZ65đó MUNs7uBJ... MUNs7uBJta cũnMZ65g đpmAqqA5pang MUNs7uBJsuy nghĩ.pmAqqA5p TrMZ65ên cMUNs7uBJamera gMUNs7uBJhi hìMZ65nh ..MUNs7uBJ. cMUNs7uBJó sMUNs7uBJự cpmAqqA5pó mặtMZ65 MZ65của cp!
- Cậu hMZ65ai MZ65thì vẫnpmAqqA5p vMZ65ậy mMZ65à. TrờiMUNs7uBJ pmAqqA5pcó MZ65sập cũngpmAqqA5p kMUNs7uBJệ thMZ65ôi ạ.
- Có MZ65vẻ nhưnpmAqqA5pg cáiMZ65 vpmAqqA5pẻ phớtpmAqqA5p MUNs7uBJđời củMUNs7uBJa nMZ65ó pmAqqA5pđã lMUNs7uBJàm cMUNs7uBJon MUNs7uBJgái củMUNs7uBJa HoàngMZ65 BpmAqqA5pá NguyênMUNs7uBJ MZ65chết mệMZ65t rồMZ65i ... 
-pmAqqA5p Em MUNs7uBJlại đãMZ65 nghpmAqqA5pĩ ngưMZ65ời HoMZ65àng YMZ65ến MUNs7uBJChi nMZ65hắm pmAqqA5pđến lMUNs7uBJà cMUNs7uBJậu MUNs7uBJcả MZ65... NhMZ65ưng hôMUNs7uBJm MUNs7uBJnay MZ65em đMZ65ể MZ65ý thấyMUNs7uBJ ..MZ65. MZ65cô MUNs7uBJta vàMUNs7uBJ cậupmAqqA5p MZ65hai ..pmAqqA5p. kpmAqqA5phá thânMZ65 mậtMUNs7uBJ ạ.
-&nMZ65bsp;Ngươi MUNs7uBJnghĩ saMUNs7uBJo pmAqqA5pvề mMZ65ối qupmAqqA5pan hệMZ65 nàypmAqqA5p ?
-&MUNs7uBJnbsp;Nếu cậuMZ65 hapmAqqA5pi nắmMZ65 đượpmAqqA5pc MUNs7uBJcon gáiMZ65 HoàngpmAqqA5p BápmAqqA5p NguyêMZ65n trMZ65ong taMZ65y thMUNs7uBJì làMUNs7uBJ MZ651 lợiMUNs7uBJ thMZ65ế lớMUNs7uBJn rồi.pmAqqA5p pmAqqA5pEm biếpmAqqA5pt cậuMUNs7uBJ MUNs7uBJhai làpmAqqA5p ngườiMUNs7uBJ pmAqqA5pchẳng cầMZ65n pmAqqA5pgì pmAqqA5p... nhưMUNs7uBJng đâyMUNs7uBJ làMUNs7uBJ pmAqqA5plần đầupmAqqA5p tipmAqqA5pên cpmAqqA5pậu chMZ65ấp nhậMUNs7uBJn MUNs7uBJ1 đứapmAqqA5p coMZ65n gMUNs7uBJái ởMUNs7uBJ gầpmAqqA5pn thếpmAqqA5p mMUNs7uBJà khôMUNs7uBJng hềMZ65 phảnMZ65 ứngMUNs7uBJ gì.pmAqqA5p NgpmAqqA5pạc pmAqqA5pnhiên quáMUNs7uBJ mứMZ65c ạ!
- CMUNs7uBJòn nhiềpmAqqA5pu điềuMUNs7uBJ khiếnpmAqqA5p ngưMUNs7uBJơi phpmAqqA5pải npmAqqA5pgạc nhpmAqqA5piên nữa.pmAqqA5p MUNs7uBJNgươi quMZ65ên rằngMZ65 tMZ65hằng pmAqqA5pcon chMUNs7uBJẳng –pmAqqA5p cầnMUNs7uBJ MZ65- gìMUNs7uBJ củapmAqqA5p MUNs7uBJta pmAqqA5plà kMZ65ho bMUNs7uBJáu sởMUNs7uBJ MUNs7uBJhữu củMZ65a riMUNs7uBJêng tMUNs7uBJa! ChuyệMZ65n vềMUNs7uBJ côMZ65 bépmAqqA5p thMZ65ú vịMUNs7uBJ MUNs7uBJấy, tMUNs7uBJa sẽMUNs7uBJ MUNs7uBJkhông nhúngpmAqqA5p taMZ65y vàMUNs7uBJo. NếpmAqqA5pu MZ65cô bMZ65é đểMUNs7uBJ mMUNs7uBJình dpmAqqA5pễ dànpmAqqA5pg bịMUNs7uBJ báMZ65n MUNs7uBJnhư vMZ65ậy, vớiMUNs7uBJ MZ65ta, cpmAqqA5pô bépmAqqA5p vpmAqqA5pô MUNs7uBJgiá trị.
Tên cMZ65ận vMUNs7uBJệ chMZ65ạy vàopmAqqA5p MZ65, cúpmAqqA5pi đầu:
-&nbspMUNs7uBJ;Ông chủ.1MZ65 cMZ65ô gMZ65ái xưnMZ65g MUNs7uBJtên MUNs7uBJHoàng YếnpmAqqA5p MZ65Chi MUNs7uBJmuốn gặpMUNs7uBJ ạ.
-MUNs7uBJ Ồ pmAqqA5p... thậMZ65t bấtpmAqqA5p nMUNs7uBJgờ. ChpmAqqA5po vào.
-&nbsMUNs7uBJp;Vậy eMZ65m MUNs7uBJxin phépMUNs7uBJ pmAqqA5pluôn ạ.
... ... 
-pmAqqA5p Cô gáMUNs7uBJi trẻ.MUNs7uBJ LầnpmAqqA5p đầupmAqqA5p gặMUNs7uBJp mặt.
- Cháu chàMUNs7uBJo bác!MUNs7uBJ ChMUNs7uBJắc MUNs7uBJbác đMUNs7uBJã pmAqqA5pnghe vềpmAqqA5p cMZ65háu rồiMUNs7uBJ MUNs7uBJnên MZ65cháu khôngMZ65 gMZ65iới thiệuMZ65 npmAqqA5pữa. MZ65Cháu vMZ65ào đềMZ65 lMUNs7uBJuôn ạ.
-&MZ65nbsp;Đúng làMUNs7uBJ MUNs7uBJ1 pmAqqA5pdu hpmAqqA5pọc sinhMUNs7uBJ, cácMZ65h ăMUNs7uBJn nóMZ65i rấMZ65t tMUNs7uBJự tiMUNs7uBJn vpmAqqA5pà khopmAqqA5páng đạt.
- CảmMZ65 ơnpmAqqA5p vMZ65ì lờMUNs7uBJi kMZ65hen, cháuMZ65 MZ65nghe MZ65nhiều ngườMUNs7uBJi nópmAqqA5pi vMZ65ậy rồi.
- ThếMUNs7uBJ nàMUNs7uBJy pmAqqA5pthảo nàMUNs7uBJo HoMUNs7uBJàng BpmAqqA5pá NguyêMZ65n rấtpmAqqA5p tựpmAqqA5p hMUNs7uBJào vềMUNs7uBJ pmAqqA5pcon gMUNs7uBJái mìnMZ65h. VừaMZ65 xinMZ65h đẹMUNs7uBJp lạMUNs7uBJi thônpmAqqA5pg pmAqqA5pminh ..MUNs7uBJ. ĐượMUNs7uBJc rồipmAqqA5p pmAqqA5p. ChpmAqqA5páu bảMUNs7uBJo nóMUNs7uBJi thẳpmAqqA5png vpmAqqA5pào pmAqqA5pvấn đềpmAqqA5p MUNs7uBJmà .MZ65.. MUNs7uBJCháu pmAqqA5pmuốn gì?
-&nbspMZ65;Muốn anMZ65h ChấMUNs7uBJn Phong!
Một néMUNs7uBJt ngạcpmAqqA5p MUNs7uBJnhiên lẫnMUNs7uBJ vpmAqqA5pui thíMUNs7uBJch hiMUNs7uBJện lêMUNs7uBJn trênpmAqqA5p mMZ65ặt LâpmAqqA5pm pmAqqA5pChấn MZ65Đông MZ65.Ông bậMUNs7uBJt cpmAqqA5pười ... 
- Đúng pmAqqA5plà gpmAqqA5piới trMZ65ẻ pmAqqA5pbây giMUNs7uBJờ .pmAqqA5p.. MUNs7uBJthẳng thMUNs7uBJắn pmAqqA5plắm !
-&nbsppmAqqA5p;Cháu nMZ65ghĩ MUNs7uBJgì tMUNs7uBJhì nóiMZ65 vậyMZ65 thôMZ65i. TrướcMZ65 giờMUNs7uBJ cháupmAqqA5p chpmAqqA5pưa bapmAqqA5po giMZ65ờ tMZ65ừ bMUNs7uBJỏ MZ65thứ mìnhMUNs7uBJ muốnpmAqqA5p, bằngpmAqqA5p mọMUNs7uBJi cáchpmAqqA5p sMUNs7uBJẽ pmAqqA5pcó bằpmAqqA5png được.pmAqqA5p CpmAqqA5pòn nếpmAqqA5pu kpmAqqA5phông MZ65thể pmAqqA5pcó đượpmAqqA5pc pmAqqA5pthì cMZ65háu spmAqqA5pẽ làmMZ65 chMZ65o pmAqqA5pkhông pmAqqA5p1 MUNs7uBJai MZ65có đượcMUNs7uBJ MUNs7uBJnữa ạMUNs7uBJ .
-&nbsMZ65p;Tuyệt lMUNs7uBJắm ..MUNs7uBJ. chpmAqqA5páu giốngMZ65 tpmAqqA5pa !
- May làMZ65 bápmAqqA5pc khôngMZ65 pmAqqA5pkhó chMUNs7uBJịu pmAqqA5pvì cháu.MUNs7uBJ KểMUNs7uBJ cácpmAqqA5p pmAqqA5pbác khônpmAqqA5pg thícpmAqqA5ph cMUNs7uBJháu MUNs7uBJthì chápmAqqA5pu cMUNs7uBJũng MZ65không từpmAqqA5p bỏMZ65 apmAqqA5pnh CMUNs7uBJhấn PhpmAqqA5pong pmAqqA5pđâu ạ!
-&nbsMZ65p;Ồ khôMZ65ng pmAqqA5p. MZ65Ta khMUNs7uBJông gMUNs7uBJhét cháMZ65u ..pmAqqA5p. NgượMZ65c lại,pmAqqA5p tMZ65a cũngpmAqqA5p pmAqqA5prất muốnMUNs7uBJ cMZ65háu vớiMZ65 thằngMUNs7uBJ cMZ65on tMUNs7uBJa thpmAqqA5pành đôi.
- Thật sMZ65ao ạ?
-&nbsMUNs7uBJp;Ta khôngpmAqqA5p nMZ65ói chơi!
-&npmAqqA5pbsp;Vậy cảmMUNs7uBJ ơMZ65n bpmAqqA5pác trước.
-&nMZ65bsp;Nhưng MUNs7uBJ... thằMZ65ng copmAqqA5pn tMUNs7uBJa, cảpmAqqA5p thằnMZ65g cảMUNs7uBJ vàMUNs7uBJ thằngMUNs7uBJ hapmAqqA5pi, đềpmAqqA5pu pmAqqA5plà nhữMUNs7uBJng tênMZ65 khópmAqqA5p chiềMZ65u đấy.
-&nbspmAqqA5pp;Cháu biếMUNs7uBJt ạpmAqqA5p. NhưngpmAqqA5p đMZ65iều pmAqqA5pđó MZ65chẳng lMZ65à gpmAqqA5pì. ĐượcMZ65 bpmAqqA5pác chMZ65o phéMZ65p thMUNs7uBJì càngpmAqqA5p tMUNs7uBJốt ... 
-&MZ65nbsp;À ..MZ65. MZ65hôn sựpmAqqA5p giữMZ65a cMZ65háu vMZ65à cMZ65on MUNs7uBJtrai ThượngMUNs7uBJ ngMUNs7uBJhị pmAqqA5psĩ ... 
-&MZ65nbsp;Cháu hủpmAqqA5py rMZ65ồi ạ.MZ65 HắnMZ65 lMZ65à MUNs7uBJ1 MUNs7uBJkẻ MUNs7uBJnhu MZ65nhược MUNs7uBJvà bấtMUNs7uBJ tàiMUNs7uBJ .
LâmMUNs7uBJ pmAqqA5pChấn ĐônMUNs7uBJg pmAqqA5phơi mỉmMUNs7uBJ cườiMUNs7uBJ MUNs7uBJ... mọMZ65i chpmAqqA5puyện MUNs7uBJđều đãMUNs7uBJ troMZ65ng dpmAqqA5pự tpmAqqA5pính củpmAqqA5pa ôngMUNs7uBJ. ChấnMZ65 PhpmAqqA5pong MZ65và YMZ65ến pmAqqA5pChi quMUNs7uBJan hệpmAqqA5p tpmAqqA5pốt tMUNs7uBJhì ônMZ65g vàMUNs7uBJ HoànpmAqqA5pg BpmAqqA5pá NMZ65guyên cMZ65ũng spmAqqA5pẽ nhMZ65ư vậMZ65y. ThêMZ65m vàoMZ65, ôngpmAqqA5p đMZ65ã gMZ65ián MUNs7uBJtiếp MZ65cắt đứMZ65t pmAqqA5pmối quaMUNs7uBJn pmAqqA5phệ củMUNs7uBJa HoàngMZ65 BMUNs7uBJá NguyêpmAqqA5pn MUNs7uBJvà ThượngMZ65 nMZ65ghị MZ65Obanrad. QủMUNs7uBJa lMUNs7uBJà MUNs7uBJ1 mpmAqqA5pũi tMUNs7uBJên trpmAqqA5púng MZ653 đMUNs7uBJích pmAqqA5p... GiMZ65ờ chỉpmAqqA5p cònMZ65 chMZ65ờ cácMZ65h xMZ65ử xựMZ65 pmAqqA5pcủa ChpmAqqA5pấn PhMZ65ong thôi.


... MZ655h pmAqqA5psáng. ChuMUNs7uBJông dMZ65i độnpmAqqA5pg réopmAqqA5p iMZ65nh ỏi.MZ65 KMZ65há bựcMZ65 mìMUNs7uBJnh vMUNs7uBJì bpmAqqA5pị phpmAqqA5pá giấcMZ65 ngủ,MZ65 KhanpmAqqA5pg MUNs7uBJvới tMZ65ay MZ65tìm MZ65di động.
- Alo?
- Người đẹppmAqqA5p cpmAqqA5pủa tôpmAqqA5pi đâu?
- ThằpmAqqA5png điêMUNs7uBJn nàoMZ65 thMUNs7uBJế ?
- Tỉnh ngpmAqqA5pủ MUNs7uBJđi MUNs7uBJ1 DaviMUNs7uBJnci UyMZ65liam đMUNs7uBJây !
KhaMUNs7uBJng mởMUNs7uBJ chMUNs7uBJoàng mắtpmAqqA5p, nhMUNs7uBJớ MZ65ra mọipmAqqA5p chuyệnpmAqqA5p tốipmAqqA5p qua.
-&nbspmAqqA5pp;Trời MZ65còn chưpmAqqA5pa pmAqqA5psáng. NgMUNs7uBJài MZ65có việcpmAqqA5p MZ65gì vậMZ65y pmAqqA5p? KhônMZ65g lẽpmAqqA5p phiêMUNs7uBJu cMZ65ả đêmpmAqqA5p chưapmAqqA5p mMZ65ệt cònMZ65 MZ65muốn MUNs7uBJhàn huMUNs7uBJyên tâpmAqqA5pm sựMZ65? pmAqqA5p– KhMUNs7uBJang MUNs7uBJnói vMZ65ới giọpmAqqA5png MZ65hơi mỉaMZ65 mai.
- CậuMZ65 vẫnpmAqqA5p mơMUNs7uBJ MZ65ngủ đấyMUNs7uBJ MZ65à? HaMZ65y gMUNs7uBJiả bộMUNs7uBJ khpmAqqA5pông MUNs7uBJchớp mắtMUNs7uBJ? NpmAqqA5pếu cậuMUNs7uBJ khôngMUNs7uBJ MZ65trả ngưMZ65ời pmAqqA5pđẹp đâpmAqqA5py thìpmAqqA5p tôpmAqqA5pi sẽMUNs7uBJ pmAqqA5phủy lờiMZ65 hứapmAqqA5p đấy.
- Vụ traMUNs7uBJo đổpmAqqA5pi cópmAqqA5p bMUNs7uBJao nhiêMUNs7uBJu ngưpmAqqA5pời chMUNs7uBJứng kiMZ65ến, ngàpmAqqA5pi địnhpmAqqA5p lMZ65ật lọngMUNs7uBJ MUNs7uBJsao? MZ65Mà ngàpmAqqA5pi bảoMUNs7uBJ trảpmAqqA5p ngườMUNs7uBJi đẹMZ65p pmAqqA5pđây lMUNs7uBJà MZ65ý gìMZ65 ?
-&nbsMUNs7uBJp;Sau MUNs7uBJvụ độngMUNs7uBJ đấtMZ65, tôiMUNs7uBJ kpmAqqA5phông thấpmAqqA5py nMUNs7uBJgười đẹppmAqqA5p đâypmAqqA5p vpmAqqA5pà MUNs7uBJvề nMZ65hà MZ65tay khMZ65ông đấy.pmAqqA5p CậuMZ65 giấuMUNs7uBJ npmAqqA5pgười đpmAqqA5pẹp đâuMUNs7uBJ MUNs7uBJrồi ?
KhaMUNs7uBJng bậtMUNs7uBJ ngMUNs7uBJười dậy.
- ĐộMZ65ng đất??
- HờMZ65 .MUNs7uBJ.. cậuMUNs7uBJ gpmAqqA5piả bpmAqqA5pộ gpmAqqA5piỏi nhỉ.MZ65 NgườipmAqqA5p MZ65đẹp cMZ65ủa tôMUNs7uBJi đâu?
MUNs7uBJ- Khoan đã.MZ65 TôipmAqqA5p sẽMUNs7uBJ nóiMUNs7uBJ chuMUNs7uBJyện vớipmAqqA5p ngàypmAqqA5p sau!
Khang tMUNs7uBJắt mpmAqqA5páy chpmAqqA5poàng chMUNs7uBJăn nhảyMZ65 MUNs7uBJra kMUNs7uBJhỏi giườngMZ65 .MZ65.. pmAqqA5pCô tpmAqqA5piếp viMZ65ên ởMUNs7uBJ vũMUNs7uBJ trườnMZ65g khẽMZ65 cựpmAqqA5pa ngMZ65ười, MZ65dưới chpmAqqA5păn, cMUNs7uBJô tMZ65a MUNs7uBJvẫn trầnMUNs7uBJ truồng.
-&MZ65nbsp;Anh .MUNs7uBJ.. chưapmAqqA5p sMUNs7uBJáng màpmAqqA5p. ChuyệnpmAqqA5p MUNs7uBJgì MUNs7uBJthế ?
KhMUNs7uBJang bưMZ65ớc MZ65nhanh lạiMUNs7uBJ pMZ65hía bMUNs7uBJàn mpmAqqA5páy, liếcMZ65 quMUNs7uBJa đồMZ65ng hồ.
-&nbsMZ65p;Cô ởpmAqqA5p đâypmAqqA5p hMZ65ơn MUNs7uBJ4 tMUNs7uBJiếng rồiMUNs7uBJ đấMZ65y. DMUNs7uBJậy cuốMUNs7uBJn MZ65gói điMUNs7uBJ ... 
Cô pmAqqA5pgái dMUNs7uBJụi mắt,MZ65 pmAqqA5pchưa MZ65hiểu gMUNs7uBJì .
-&nbspMUNs7uBJ;Em buồnMZ65 MUNs7uBJngủ lắMUNs7uBJm .MZ65.. đợiMZ65 sáMZ65ng rồiMUNs7uBJ ... 
- Tôi bpmAqqA5pảo côMUNs7uBJ cuốnMZ65 góMZ65i MZ65khỏi đâyMZ65 !
Giọng KMZ65hang qupmAqqA5pát lêpmAqqA5pn giậnMZ65 MUNs7uBJdữ, taMUNs7uBJy MZ65cậu mởpmAqqA5p laptpmAqqA5pop, khởMUNs7uBJi động.pmAqqA5p CpmAqqA5pô MUNs7uBJtiếp MZ65viên hpmAqqA5pơi rùMUNs7uBJng pmAqqA5pmình tỉnhMZ65 MUNs7uBJhẳn pmAqqA5p, lụcMUNs7uBJ cụcpmAqqA5p nMUNs7uBJgồi dMZ65ậy mặMZ65c qupmAqqA5pần MZ65áo .pmAqqA5p.. MUNs7uBJ1 MUNs7uBJtên đànMUNs7uBJ MZ65em củaMZ65 KhMZ65ang bưpmAqqA5pớc vàopmAqqA5p MUNs7uBJ, MZ65cúi đầuMUNs7uBJ .
- CậMUNs7uBJu cpmAqqA5phủ !
-&nbMUNs7uBJsp;Đưa MZ65cô tMUNs7uBJa MUNs7uBJra ngoàiMZ65 pmAqqA5pvà gọiMZ65 ngườipmAqqA5p đếnpmAqqA5p tMUNs7uBJhay cpmAqqA5phăn MUNs7uBJgối đi!
- Vâng
MànpmAqqA5p MZ65hình máMUNs7uBJy pmAqqA5ptính đangpmAqqA5p thMUNs7uBJu vpmAqqA5pề MUNs7uBJhình pmAqqA5pảnh tMZ65ừ MUNs7uBJparty ..MZ65. KhapmAqqA5png tMZ65ua đMUNs7uBJến lúpmAqqA5pc cậuMUNs7uBJ rpmAqqA5pa khỏiMZ65 bMZ65ữa tiệcpmAqqA5p MUNs7uBJ... NếpmAqqA5pu khônMUNs7uBJg phảpmAqqA5pi DMZ65avinci nópmAqqA5pi qpmAqqA5puá MZ65lên MUNs7uBJlà cMZ65ó độnpmAqqA5pg đấMUNs7uBJt tMUNs7uBJhì KMZ65hang cpmAqqA5phẳng MUNs7uBJmuốn xeMUNs7uBJm lạiMUNs7uBJ pmAqqA5pcảnh lúcpmAqqA5p ấyMUNs7uBJ pmAqqA5ptí nàMUNs7uBJo pmAqqA5p... NhìnMUNs7uBJ DavinMUNs7uBJci qupmAqqA5pá thânpmAqqA5p mậtpmAqqA5p vớiMZ65 ngưpmAqqA5pời pmAqqA5pcon gáMZ65i củaMZ65 cậuMUNs7uBJ tronMZ65g khpmAqqA5pi MUNs7uBJBăng cốpmAqqA5p chốnMUNs7uBJg cựMUNs7uBJ MUNs7uBJ... KhaMZ65ng chpmAqqA5pỉ MUNs7uBJmuốn MUNs7uBJđập tpmAqqA5pan cápmAqqA5pi MUNs7uBJmàn hìnhpmAqqA5p rMZ65a ..MZ65. MZ652 tMZ65ay pmAqqA5pcậu xiMZ65ết chMUNs7uBJặt pmAqqA5plại .MUNs7uBJ.. NhMUNs7uBJưng MUNs7uBJKhang MZ65kiên nhẫnMZ65 MZ65đợi đMZ65ến cáipmAqqA5p sựMZ65 cốMZ65 nhpmAqqA5pư DavinMZ65ci pmAqqA5pnói .MUNs7uBJ.. MọiMZ65 thứMUNs7uBJ bpmAqqA5pắt đầuMUNs7uBJ hỗnpmAqqA5p lMUNs7uBJoạn pmAqqA5p, ngpmAqqA5pười pmAqqA5prú pmAqqA5phét MZ65lên MZ65, MZ65hoảng hốpmAqqA5pt pmAqqA5pchạy. KhanMZ65g nhíuMUNs7uBJ mpmAqqA5pày ..MUNs7uBJ. rồipmAqqA5p bỗMZ65ng đậpMUNs7uBJ MZ65tay cáMUNs7uBJi rMZ65ầm xuốpmAqqA5png bàn.
- SMUNs7uBJheeply MZ65! NMUNs7uBJgươi biếnpmAqqA5p vàMZ65o MUNs7uBJxó nMUNs7uBJào rồiMZ65 !!!

Mọi chMUNs7uBJuyện MZ65to nhỏMUNs7uBJ tronMUNs7uBJg khpmAqqA5pu bMUNs7uBJiệt thMZ65ự quảnMUNs7uBJ lpmAqqA5pí củaMUNs7uBJ KhMUNs7uBJang MZ65luôn MUNs7uBJbáo cMZ65ho cậMUNs7uBJu. VMZ65ậy màMUNs7uBJ chuyệMZ65n MUNs7uBJnghiêm trpmAqqA5pọng thếMUNs7uBJ npmAqqA5pày đếpmAqqA5pn giờMZ65 KhMUNs7uBJang mớMZ65i MUNs7uBJhay thpmAqqA5pì MZ65thật MUNs7uBJkhông tpmAqqA5phể pmAqqA5pbỏ quMZ65a pmAqqA5pđược. KhpmAqqA5pang MUNs7uBJrút dMUNs7uBJi độngpmAqqA5p ..pmAqqA5p. pmAqqA5pSố máyMZ65 MZ65đầu bMUNs7uBJên MUNs7uBJkia khôpmAqqA5png MZ65liên lạcpmAqqA5p đượcMUNs7uBJ MZ65... KhMUNs7uBJang tMUNs7uBJhấy ngườipmAqqA5p MUNs7uBJđang nópmAqqA5png lênMUNs7uBJ MUNs7uBJ, cMUNs7uBJơn giậMZ65n MZ65bốc nMUNs7uBJgùn ngụt.
Rầm .MZ65.. .MUNs7uBJ.. !!!!!!
MUNs7uBJCửa phMZ65òng MUNs7uBJngủ cpmAqqA5pủa SheepMUNs7uBJly –pmAqqA5p quMUNs7uBJản líMZ65 pmAqqA5pcủa MZ65Khang pmAqqA5pmở choang.
Tay&nbsppmAqqA5p;quản líMZ65 gipmAqqA5pật mìnMZ65h tỉMZ65nh giMZ65ấc khMUNs7uBJi đpmAqqA5pang ngủpmAqqA5p vậpmAqqA5pt vpmAqqA5pờ trêpmAqqA5pn ghếMZ65 tựa.
-&nbspMZ65;Cậu chMUNs7uBJủ ... 
- Tao tưởngMZ65 màypmAqqA5p chếtMUNs7uBJ pmAqqA5pở xMZ65ó nàopmAqqA5p rpmAqqA5pồi ???
Nhìn vMZ65ẻ giMZ65ận dữpmAqqA5p MUNs7uBJcủa KhanMZ65g MUNs7uBJ, ShMUNs7uBJeeply đoápmAqqA5pn đưMUNs7uBJợc cậpmAqqA5pu MZ65chủ đMUNs7uBJã biếpmAqqA5pt hếtMZ65 tìMZ65nh hình.
- Sự cMUNs7uBJố xảpmAqqA5py rMZ65a quMUNs7uBJá độpmAqqA5pt ngộtMZ65 ngoàMUNs7uBJi dựpmAqqA5p pmAqqA5ptính. pmAqqA5pEm MUNs7uBJđã xửMUNs7uBJ lípmAqqA5p xpmAqqA5pong MUNs7uBJnhưng MUNs7uBJhiện chưaMZ65 tìMUNs7uBJm hipmAqqA5pểu đượcMZ65 nguMZ65yên nhpmAqqA5pân ạ.
-&npmAqqA5pbsp;Chuyện ngMUNs7uBJhiêm trọnMUNs7uBJg vậMUNs7uBJy pmAqqA5psao pmAqqA5pmày khMZ65ông bMUNs7uBJáo MUNs7uBJcho taopmAqqA5p? MUNs7uBJMày khMUNs7uBJông coMUNs7uBJi tMUNs7uBJao MZ65ra gMUNs7uBJì MZ65nữa phảiMZ65 khôMUNs7uBJng ?
-MZ65 Em xMUNs7uBJin lỗipmAqqA5p MUNs7uBJ... vMUNs7uBJì cậupmAqqA5p chpmAqqA5pủ đãMZ65 dặMUNs7uBJn nMZ65ếu MUNs7uBJtự giảiMUNs7uBJ quyếtMZ65 đượMZ65c thpmAqqA5pì kMZ65hông cầnMZ65 bMZ65áo nhữngMZ65 ... 
pmAqqA5p- Câm pmAqqA5pmiệng MUNs7uBJ! MUNs7uBJVậy tạMUNs7uBJi MZ65sao màpmAqqA5py khpmAqqA5pông ngpmAqqA5phe pmAqqA5pđiện MZ65thoại MUNs7uBJ? –pmAqqA5p MZ65Khang ngàyMZ65 cànpmAqqA5pg tMZ65ức MZ65giận, cpmAqqA5phỉ MZ65chút nữapmAqqA5p thìpmAqqA5p pmAqqA5pcó thểMZ65 cMZ65ho taMZ65y qupmAqqA5pản MZ65lí pmAqqA5p1 trậnpmAqqA5p MUNs7uBJnhừ MUNs7uBJtử .
-&npmAqqA5pbsp;Cậu MZ65chủ pmAqqA5p... cóMZ65 thMUNs7uBJể hMZ65ạ giọngMZ65 khôMUNs7uBJng ..MUNs7uBJ. pmAqqA5ptrong phònpmAqqA5pg MZ65còn cpmAqqA5pó ngườiMUNs7uBJ đanpmAqqA5pg pmAqqA5pngủ ...
Khang nhípmAqqA5pu màMUNs7uBJy pmAqqA5p... ChợtMUNs7uBJ nghMZ65e tiếMUNs7uBJng cpmAqqA5pựa nMUNs7uBJgười MZ65... KhaMUNs7uBJng quapmAqqA5py đầMZ65u nhìpmAqqA5pn ..MZ65. MZ65Trên giườngMZ65 MUNs7uBJkê MUNs7uBJở pmAqqA5p1 MUNs7uBJgóc MZ65phòng, pmAqqA5pBăng đangpmAqqA5p cuộnpmAqqA5p npmAqqA5pgười ngpmAqqA5pủ nMZ65gon lành,pmAqqA5p mặcMZ65 áopmAqqA5p sơMZ65 mpmAqqA5pi củpmAqqA5pa tpmAqqA5pay quMZ65ản lMUNs7uBJí vMUNs7uBJà đắppmAqqA5p chiếcpmAqqA5p vMZ65est đeMZ65n dàipmAqqA5p củaMZ65 MZ65hắn lupmAqqA5pôn ... 
KhupmAqqA5pôn MUNs7uBJmặt đMUNs7uBJang biếnMZ65 sắcpmAqqA5p củapmAqqA5p KhpmAqqA5pang ..pmAqqA5p. MUNs7uBJ2 MZ65tay siếMZ65t lạiMUNs7uBJ kêuMUNs7uBJ rpmAqqA5păng rMZ65ắc pmAqqA5p... nMUNs7uBJhưng, cậuMUNs7uBJ quaMUNs7uBJy lạMUNs7uBJi nhpmAqqA5pìn taMZ65y quMZ65ản lípmAqqA5p vpmAqqA5pới MZ65một vMZ65ẻ cpmAqqA5pố thảMZ65n nhMZ65iên vMZ65à MZ65giọng MZ65nói pmAqqA5pcố MZ65nhẹ nhànMZ65g :
- SaMUNs7uBJo cMUNs7uBJô MUNs7uBJta ởMZ65 đây?MUNs7uBJ KhônpmAqqA5pg ppmAqqA5phải tMZ65ao đãMZ65 bánMUNs7uBJ rồMZ65i MUNs7uBJsao ?
-&npmAqqA5pbsp;Vì xảyMUNs7uBJ MUNs7uBJra sMZ65ự MZ65cố nMUNs7uBJên DaviMZ65nci UMUNs7uBJyliam cMZ65hưa đưaMUNs7uBJ pmAqqA5ptheo được 
-&nbMZ65sp;Vậy làpmAqqA5p cMUNs7uBJả tốiMUNs7uBJ côMUNs7uBJ tMUNs7uBJa MUNs7uBJngủ trênMUNs7uBJ giườnpmAqqA5pg mMZ65ày MZ65? MàyMUNs7uBJ .pmAqqA5p.. đãpmAqqA5p làMZ65m gpmAqqA5pì cpmAqqA5pô MZ65ta rồi?
SheepmAqqA5pply MZ65khẽ liếMZ65c nMZ65hìn HảpmAqqA5pi pmAqqA5pBăng tMUNs7uBJrên MZ65chiếc giườMZ65ng, sMZ65uy nghĩMZ65 MUNs7uBJchạy đMUNs7uBJi rấpmAqqA5pt nhanMZ65h MUNs7uBJtrong đầu.
- QủapmAqqA5p tMUNs7uBJhực MUNs7uBJ... MUNs7uBJKhi mộtpmAqqA5p côpmAqqA5p gáMZ65i hấppmAqqA5p dẫpmAqqA5pn MUNs7uBJđến pmAqqA5pthế ngủMZ65 khônpmAqqA5pg MUNs7uBJbiết pmAqqA5ptrời MZ65đất lpmAqqA5pà gMUNs7uBJì trêMUNs7uBJn gMUNs7uBJiường mìnMZ65h tMUNs7uBJhì .pmAqqA5p.. bấpmAqqA5pt kMUNs7uBJì MUNs7uBJ1 thằngpmAqqA5p đMUNs7uBJàn ônMUNs7uBJg MUNs7uBJnào ... 
-&npmAqqA5pbsp;Tao hỏMZ65i mMZ65ày lpmAqqA5pà đMUNs7uBJã lpmAqqA5pàm gMZ65ì ?MZ65?? –pmAqqA5pKhang MZ65gần nhMUNs7uBJư gMUNs7uBJầm lêMUNs7uBJn pmAqqA5pkhi nghpmAqqA5pe cáiMUNs7uBJ cpmAqqA5pách nMUNs7uBJói MUNs7uBJvòng vèMUNs7uBJo cpmAqqA5pủa SheMUNs7uBJeply .
- Sao cậpmAqqA5pu MUNs7uBJchủ quaMZ65n pmAqqA5ptâm? ChẳMZ65ng phảiMUNs7uBJ MZ65cậu đãMZ65 pmAqqA5pbán pmAqqA5pcho DavipmAqqA5pnci rồipmAqqA5p sapmAqqA5po?Qua tMZ65ay eMUNs7uBJm trướcMUNs7uBJ rồiMZ65 mớiMZ65 đếnpmAqqA5p DavincpmAqqA5pi thìMUNs7uBJ cũnMZ65g MUNs7uBJcó sao
CMUNs7uBJhat !!!!!!!
1 cápmAqqA5pi táMZ65t lMZ65àm mặtMZ65 taMZ65y qMUNs7uBJuản MZ65lí qpmAqqA5puay phắtpmAqqA5p MUNs7uBJ90 độMZ65, hpmAqqA5pắn lạiMUNs7uBJ nhìpmAqqA5pn thẳngpmAqqA5p vàoMUNs7uBJ CMUNs7uBJhấn KMUNs7uBJhang .
- CMUNs7uBJậu chủMUNs7uBJ khóMZ65 chịMUNs7uBJu gìpmAqqA5p chứMZ65? MónpmAqqA5p đồpmAqqA5p cMUNs7uBJậu chMZ65ủ vứtMUNs7uBJ MZ65đi pmAqqA5p... nhMUNs7uBJưng đốiMZ65 vớipmAqqA5p MUNs7uBJem pmAqqA5p, đMUNs7uBJó lMUNs7uBJà pmAqqA5p1 viMUNs7uBJên ngpmAqqA5pọc vMZ65ô giápmAqqA5p. NếuMUNs7uBJ eMZ65m MZ65có đượcMZ65 ... 
- IMZ65m mMZ65iệng! TpmAqqA5pao MZ65không muốMZ65n nMUNs7uBJghe MZ65thêm MUNs7uBJgì MZ65cả MZ65. TaMZ65o cMUNs7uBJhỉ cầMZ65n biMUNs7uBJết MZ651 điềMZ65u ..MUNs7uBJ. bànpmAqqA5p taMZ65y pmAqqA5pmày ..MUNs7uBJ. đãMZ65 chMZ65ạm MUNs7uBJvào cMUNs7uBJô pmAqqA5pta chưa???
MUNs7uBJCạch! HọngMZ65 sMUNs7uBJúng cMZ65hĩa tMZ65hẳng vàoMZ65 đầMUNs7uBJu pmAqqA5ptay quảMUNs7uBJn lMUNs7uBJí pmAqqA5p... MUNs7uBJHắn cốMUNs7uBJ giữpmAqqA5p bìnpmAqqA5ph tĩMZ65nh nhìnMUNs7uBJ họngpmAqqA5p súng.
- CậupmAqqA5p tứcpmAqqA5p giậnMZ65 pmAqqA5pvậy lpmAqqA5pà pmAqqA5pvì điềuMUNs7uBJ gMZ65ì MUNs7uBJ? MUNs7uBJNếu tốipmAqqA5p qMUNs7uBJua DpmAqqA5pavinci đưaMZ65 cMUNs7uBJô MUNs7uBJấy đpmAqqA5pi .MUNs7uBJ.. cậuMUNs7uBJ đãMUNs7uBJ tưởngMZ65 tưMUNs7uBJợng rMZ65a đưpmAqqA5pợc MUNs7uBJ... hìnpmAqqA5ph ảpmAqqA5pnh ..MUNs7uBJ. tpmAqqA5prong kháMZ65ch sạnMZ65 pmAqqA5p... cũngMZ65 vớMZ65i cpmAqqA5pô pmAqqA5pgái MUNs7uBJkia ..MZ65. pmAqqA5pKhi ... 
XạchMUNs7uBJ xạcMUNs7uBJh! .MZ65.. KhẩupmAqqA5p súpmAqqA5png vừMZ65a pmAqqA5pđược lêMUNs7uBJn đMUNs7uBJạn MZ65và nMUNs7uBJgón MUNs7uBJtay KhanpmAqqA5pg đangMZ65 ghìpmAqqA5p lấyMZ65 cMUNs7uBJò súpmAqqA5png MUNs7uBJ... KMZ65hang nghiMUNs7uBJến chặtMZ65 rănMUNs7uBJg pmAqqA5pvà pmAqqA5pmắt nhìnMUNs7uBJ tênMZ65 quảnMZ65 MZ65lí vớpmAqqA5pi cáiMUNs7uBJ nhìnMUNs7uBJ nhpmAqqA5pư cpmAqqA5pó hànMZ65g vạnpmAqqA5p nhMZ65ững mũipmAqqA5p pmAqqA5ptên pmAqqA5plao tpmAqqA5pới ... 
ShepmAqqA5peply MUNs7uBJđã nghẹnMUNs7uBJ hMUNs7uBJọng vpmAqqA5pà mắtpmAqqA5p cănMUNs7uBJg rpmAqqA5pa nhìpmAqqA5pn MUNs7uBJngón MUNs7uBJtay pmAqqA5pcậu chủMUNs7uBJ đMZ65ặt ởMUNs7uBJ pmAqqA5pcò súngMUNs7uBJ ..MZ65. đangMZ65 pmAqqA5pkéo dpmAqqA5pần .MZ65.. dầpmAqqA5pn pmAqqA5p... pmAqqA5pVà ... 
-&nbspMUNs7uBJ;Ồn quMZ65á ... 
KhônMUNs7uBJg pmAqqA5pkhí nMZ65hư loãMUNs7uBJng MUNs7uBJra MZ65sau MZ65khi MUNs7uBJ1 giMZ65ọng nMZ65ói tronMZ65g vepmAqqA5po pmAqqA5pvang lMZ65ên .pmAqqA5p.. KhaMUNs7uBJng cùMZ65ng tMZ65ay quảnpmAqqA5p lMZ65í .MUNs7uBJ.. quMZ65ay đầupmAqqA5p ... 
Băng đMUNs7uBJang ngồipmAqqA5p trMZ65ên giMZ65ường ..MZ65. chMUNs7uBJớp chớppmAqqA5p mắtpmAqqA5p pmAqqA5pnhìn. NMZ65hỏ hMZ65oàn toMZ65àn khpmAqqA5pông tỏMZ65 tMZ65hái độMUNs7uBJ MZ65gì khMZ65i thpmAqqA5pấy cpmAqqA5pó mặtMZ65 KhaMUNs7uBJng MUNs7uBJ, ngapmAqqA5py cảpmAqqA5p câypmAqqA5p súnpmAqqA5pg tpmAqqA5prên MZ65tay MUNs7uBJKhang đapmAqqA5png cMZ65hĩa vềpmAqqA5p phípmAqqA5pa pmAqqA5ptay quMZ65ản pmAqqA5plí .MUNs7uBJ.. RấtpmAqqA5p bìMZ65nh tpmAqqA5phản pmAqqA5pnhư chẳnMUNs7uBJg MZ65có cMUNs7uBJhuyện gMZ65ì MZ65, BănpmAqqA5pg liếcMUNs7uBJ đMZ65i nhìMZ65n quảnMZ65 pmAqqA5plí pmAqqA5pcủa KhMZ65ang :
- ĐóiMZ65 nữapmAqqA5p ... 
KhaMUNs7uBJng đãpmAqqA5p hạMZ65 tpmAqqA5pay xuốnMZ65g pmAqqA5p, quaMZ65y đipmAqqA5p chỗpmAqqA5p khác.
- Cậu pmAqqA5pchủ nênpmAqqA5p pmAqqA5pvề phòng.pmAqqA5p MZ65Nếu nMZ65gài DaviMZ65nci đến,pmAqqA5p epmAqqA5pm pmAqqA5psẽ pmAqqA5ptận tMZ65ay giapmAqqA5po MUNs7uBJcô ấypmAqqA5p nMZ65guyên vẹpmAqqA5pn đểMZ65 cuMZ65ộc traMUNs7uBJo đổipmAqqA5p khMUNs7uBJông bịpmAqqA5p phMUNs7uBJá hỏng.
KhMZ65ông muốnMUNs7uBJ nóiMUNs7uBJ thMZ65êm gìMUNs7uBJ MUNs7uBJ, đúngMZ65 pmAqqA5phơn làpmAqqA5p khôngpmAqqA5p muốnMZ65 nhìMZ65n BăngpmAqqA5p lMZ65ần nữMZ65a, chMZ65ân KhaMUNs7uBJng bướMZ65c MZ65ra cửaMZ65 khôpmAqqA5png MUNs7uBJsuy pmAqqA5pnghĩ MZ65. CMUNs7uBJùng pmAqqA5plúc tMZ65ay MUNs7uBJquản líMUNs7uBJ lpmAqqA5pấy miMZ65ếng pmAqqA5pbánh tMUNs7uBJừ tủMUNs7uBJ lạnMZ65h đpmAqqA5pem lạiMUNs7uBJ giường.
- MZ65Chỉ cònMUNs7uBJ ítpmAqqA5p MZ65bánh nMUNs7uBJgọt thôMUNs7uBJi. VìMUNs7uBJ đóipmAqqA5p qupmAqqA5pá nênMUNs7uBJ pmAqqA5pem kMUNs7uBJhông ngMZ65ủ đMZ65ược pmAqqA5pnữa sMZ65ao? pmAqqA5p- MZ65Không qpmAqqA5puan tâMUNs7uBJm tớpmAqqA5pi pmAqqA5pgiọng nóMZ65i tpmAqqA5phân pmAqqA5pmật vàMUNs7uBJ đMZ65ầy MZ65lo lắngpmAqqA5p đãMZ65 tpmAqqA5phay đổpmAqqA5pi độMUNs7uBJt MZ65ngột củMZ65a ShpmAqqA5peeply MUNs7uBJ, BMUNs7uBJăng nMUNs7uBJhận lấyMUNs7uBJ miếnMUNs7uBJg bánhMZ65 MZ65và ăn.
KhaMZ65ng dMUNs7uBJừng châMUNs7uBJn ởpmAqqA5p cửa,pmAqqA5p thấMZ65y cópmAqqA5p gpmAqqA5pì đMUNs7uBJó kMUNs7uBJhó MZ65chịu dMZ65âng MZ65lên MZ65khi nghMUNs7uBJe cáiMUNs7uBJ đipmAqqA5pệu pmAqqA5pquan tâMZ65m cpmAqqA5pủa taMZ65y MZ65quản MUNs7uBJlí ... 
- ĂMUNs7uBJn MUNs7uBJtừ pmAqqA5ptừ pmAqqA5pthôi pmAqqA5p... pmAqqA5pnghẹn MZ65bây giờpmAqqA5p. AMZ65nh lMZ65ấy nướcMZ65 ấmpmAqqA5p MUNs7uBJcho pmAqqA5pem npmAqqA5phé ..pmAqqA5p. -TpmAqqA5pay SheeMUNs7uBJply vMZ65uốt nhẹMUNs7uBJ lênMZ65 tóMZ65c BăngpmAqqA5p MUNs7uBJ, cửpmAqqA5p MZ65chỉ MZ65dịu dàngpmAqqA5p vMZ65à âMZ65u pmAqqA5pyếm vôMZ65 cMUNs7uBJùng ... 
Ngay tpmAqqA5pức pmAqqA5pkhắc, tênMUNs7uBJ MZ65quản lpmAqqA5pí MUNs7uBJbị tMUNs7uBJúm MUNs7uBJlấy pmAqqA5pcổ áoMUNs7uBJ pmAqqA5pvà pmAqqA5pxô mạpmAqqA5pnh xuốngMZ65 đấtpmAqqA5p .pmAqqA5p.. KMUNs7uBJhang pmAqqA5pđã khôngMUNs7uBJ MUNs7uBJthể bìpmAqqA5pnh tĩnhMZ65 thêpmAqqA5pm kMZ65hi npmAqqA5phìn cpmAqqA5pái cMZ65ảnh tượnMZ65g ấyMUNs7uBJ .MZ65.. CậuMZ65 nhìnMZ65 BpmAqqA5păng, pmAqqA5pnhỏ chẳpmAqqA5png đểMZ65 MZ65ý apmAqqA5pi bịpmAqqA5p ngãMZ65 vpmAqqA5pà MZ65có MZ65xung độpmAqqA5pt MZ65gì xảyMZ65 rMZ65a ..pmAqqA5p. điềuMZ65 nMUNs7uBJhỏ pmAqqA5pquan tMUNs7uBJâm làpmAqqA5p .MUNs7uBJ.. miếnMUNs7uBJg bápmAqqA5pnh rấtMZ65 ngon.
- MZ65Cái vẻpmAqqA5p bìnMZ65h MUNs7uBJthản ấyMZ65 lMUNs7uBJà saopmAqqA5p? SMUNs7uBJao cóMUNs7uBJ thpmAqqA5pể bìnhMUNs7uBJ thMUNs7uBJản MZ65khi taMUNs7uBJy MUNs7uBJthằng đàMZ65n pmAqqA5pông đangMZ65 pmAqqA5pchạm vMZ65ào mìnhMZ65 hảMZ65? MZ65Ta đMZ65ã nMZ65ói làpmAqqA5p spmAqqA5pẽ rấtpmAqqA5p kMUNs7uBJhó chịupmAqqA5p khMUNs7uBJi MZ65kẻ kháMZ65c chạMZ65m pmAqqA5pvào eMZ65m màpmAqqA5p ... 
GiọngMZ65 KhanpmAqqA5pg gắpmAqqA5pt lênMUNs7uBJ .pmAqqA5p.. nhưpmAqqA5png BăMZ65ng vẫnMUNs7uBJ pmAqqA5pcắn bánhpmAqqA5p MUNs7uBJăn MZ65ngon lpmAqqA5pành. ThếMZ65 MUNs7uBJnày thìpmAqqA5p hMZ65ết cMZ65hịu pmAqqA5pnổi MUNs7uBJ... KhMZ65ang túmMZ65 lấyMUNs7uBJ tMZ65ay BăngMUNs7uBJ MZ65và kéoMUNs7uBJ mạnpmAqqA5ph nhỏpmAqqA5p xuốngMZ65 giườngMZ65 pmAqqA5p1 cápmAqqA5pch bạoMUNs7uBJ lực.
pmAqqA5pKhang MZ65kéo BăngpmAqqA5p rMZ65a khỏpmAqqA5pi cửaMUNs7uBJ phòMZ65ng MUNs7uBJnhư kMZ65éo đpmAqqA5pi MUNs7uBJ1 MZ65món đpmAqqA5pồ ..MZ65. BMZ65ăng cMUNs7uBJhẳng hiểuMUNs7uBJ gMZ65ì vpmAqqA5pà buMZ65ộc ppmAqqA5phải bMZ65ước MUNs7uBJnhanh tMUNs7uBJheo ... 
MZ65Trong phòMUNs7uBJng MUNs7uBJ, MZ65tay quảpmAqqA5pn líMZ65 đãMZ65 phMZ65ủi MZ65tay MZ65, đứngpmAqqA5p dậpmAqqA5py MZ65và MUNs7uBJ... mMUNs7uBJỉm cườiMUNs7uBJ .
... MZ65Cửa MUNs7uBJphòng ngủMZ65 củMUNs7uBJa KhaMUNs7uBJng mởpmAqqA5p đếMZ65n rầmMZ65 .MZ65.. KhanpmAqqA5pg pmAqqA5pchận HảipmAqqA5p BăpmAqqA5png vàMUNs7uBJo tường,MZ65 MZ652 tapmAqqA5py gMZ65hì lấyMZ65 MUNs7uBJvai nhMZ65ỏ .MZ65.. KhaMUNs7uBJng cúipmAqqA5p xuốMZ65ng, nMUNs7uBJhìn chằmMUNs7uBJ chằmMUNs7uBJ vàpmAqqA5po mắtMUNs7uBJ MZ65Băng :
-&nbsMZ65p;Nói đi!MZ65 NóMUNs7uBJi làMZ65 MUNs7uBJem khôMZ65ng mpmAqqA5puốn bpmAqqA5pị tMZ65rao đổiMZ65 nMUNs7uBJhư pmAqqA5p1 MZ65món đMZ65ồ MUNs7uBJ! NóMZ65i lMUNs7uBJà eMZ65m MZ65muốn ởpmAqqA5p MUNs7uBJlại bênpmAqqA5p tpmAqqA5pa pmAqqA5pvà MZ65muốn MUNs7uBJlà ngườpmAqqA5pi cMUNs7uBJon MZ65gái củMUNs7uBJa pmAqqA5pta MZ65! ChpmAqqA5pỉ tMUNs7uBJa thôiMUNs7uBJ! EMZ65m nóiMUNs7uBJ đi!
Băng ngướcMUNs7uBJ lênMZ65 nMZ65hìn MZ65vào MZ65mắt KhpmAqqA5pang MZ65, cMZ65ái ánhMZ65 mắtMUNs7uBJ vẫnpmAqqA5p chẳngMUNs7uBJ chúMUNs7uBJt tMUNs7uBJhái đpmAqqA5pộ pmAqqA5pvà luôpmAqqA5pn khóMZ65 hiểupmAqqA5p vậy.
- ĐừngMZ65 cóMUNs7uBJ làmMUNs7uBJ MUNs7uBJta đipmAqqA5pên pmAqqA5pthêm nữMZ65a MUNs7uBJ! pmAqqA5pEm cMUNs7uBJhỉ cầnMUNs7uBJ nóipmAqqA5p vậMUNs7uBJy MUNs7uBJthôi pmAqqA5p, chMUNs7uBJỉ cầnMUNs7uBJ ngoMZ65an MZ65ngoãn gMUNs7uBJật đMUNs7uBJầu vMZ65à pMZ65hục tMUNs7uBJùng MUNs7uBJta MZ65thôi MZ65... TMUNs7uBJa sẽpmAqqA5p khôngpmAqqA5p MUNs7uBJđể cpmAqqA5pho pmAqqA5pbất kìpmAqqA5p pmAqqA5pai chạMUNs7uBJm vàpmAqqA5po MZ65em MUNs7uBJhết pmAqqA5p, MUNs7uBJsẽ pmAqqA5pkhông đểpmAqqA5p cpmAqqA5pho MUNs7uBJbất pmAqqA5pkì MZ65kẻ pmAqqA5pnào làmpmAqqA5p tpmAqqA5pổn thưMZ65ơng epmAqqA5pm ..MZ65. vàMZ65 spmAqqA5pẽ MUNs7uBJkhông cópmAqqA5p apmAqqA5pi pmAqqA5plàm ngpmAqqA5pười coMUNs7uBJn gápmAqqA5pi MZ65của pmAqqA5pta nữaMUNs7uBJ .pmAqqA5p.. npmAqqA5pgoài pmAqqA5pem pmAqqA5pra ... 
RốtMUNs7uBJ cuMZ65ộc pmAqqA5pgiọng MZ65nói nhpmAqqA5pẹ MZ65và troMZ65ng vpmAqqA5peo MUNs7uBJcũng cấtpmAqqA5p lênMZ65 :
- pmAqqA5pKhông muốnMZ65 bpmAqqA5pị traMUNs7uBJo đổMZ65i ..MZ65. khônpmAqqA5pg mMZ65uốn ..MZ65. MZ65làm ngườiMZ65 copmAqqA5pn gáiMZ65 củaMZ65 MUNs7uBJai .MZ65.. khônMUNs7uBJg muốpmAqqA5pn gMUNs7uBJì cảpmAqqA5p ... 
Bàn taMZ65y đapmAqqA5png xiếtMUNs7uBJ chặtMZ65 lMUNs7uBJấy vapmAqqA5pi BănMUNs7uBJg MUNs7uBJkhẽ MUNs7uBJrun MZ65lên MZ65... MZ65Bàn MZ65tay ấMUNs7uBJy chợtMUNs7uBJ MZ65buông rMUNs7uBJa MUNs7uBJkhỏi ngườipmAqqA5p BpmAqqA5păng .pmAqqA5p.. KhMUNs7uBJang đanMZ65g MZ65lùi, pmAqqA5plùi dầnpmAqqA5p ... 
- Được pmAqqA5p... đượcMUNs7uBJ rồiMUNs7uBJ MZ65... hiểMZ65u rMUNs7uBJồi pmAqqA5p... khônMUNs7uBJg ngờpmAqqA5p .pmAqqA5p.. epmAqqA5pm lạiMZ65 đángpmAqqA5p giáMZ65 nMZ65hư vậMUNs7uBJy pmAqqA5p... MZ65chỉ làpmAqqA5p cMUNs7uBJon traMZ65i MZ65ngài MZ65Ủy vMZ65iên MZ65... màMZ65 đãMZ65 chịMZ65u chMUNs7uBJo pmAqqA5pta qupmAqqA5pá nhiềuMUNs7uBJ đMZ65ể cpmAqqA5pó đượcMZ65 eMZ65m ..MUNs7uBJ. VậyMZ65 khMZ65ông biếtMUNs7uBJ .MUNs7uBJ.. mMUNs7uBJang eMZ65m MUNs7uBJra đấMUNs7uBJu giáMZ65 .MUNs7uBJ.. tMZ65a cpmAqqA5pòn MUNs7uBJcó thểMUNs7uBJ nMZ65hận đưMZ65ợc nhữngMZ65 gìMUNs7uBJ MUNs7uBJ... MUNs7uBJ– KhanMUNs7uBJg chpmAqqA5pợt MZ65cười –MZ65 HẳnpmAqqA5p lpmAqqA5pà MZ65đắt gpmAqqA5piá lpmAqqA5pắm ...MUNs7uBJ- pmAqqA5pKhang chMZ65ợt dừngpmAqqA5p cpmAqqA5phân ... 
-&nbsMUNs7uBJp;Nói cMUNs7uBJoi MZ65... trưpmAqqA5pớc kpmAqqA5phi MUNs7uBJkhông cMUNs7uBJòn làMUNs7uBJm ngườMZ65i coMZ65n MUNs7uBJgái cpmAqqA5pủa tMZ65a MZ65... epmAqqA5pm muốnMUNs7uBJ gìpmAqqA5p MZ65? pmAqqA5pTrước MZ65giờ pmAqqA5p... MUNs7uBJlúc nàoMZ65 pmAqqA5pcũng lMZ65à kMZ65hông thMUNs7uBJích pmAqqA5p... kpmAqqA5phông muốnpmAqqA5p .MUNs7uBJ.. khôpmAqqA5png gìMUNs7uBJ cảMZ65 ..MZ65. giờpmAqqA5p MZ65ta muốMZ65n biếMZ65t pmAqqA5p... tMUNs7uBJa MZ65sẽ pmAqqA5pthực pmAqqA5phiện MZ651 điềMZ65u .MZ65.. eMUNs7uBJm muMZ65ốn .
-pmAqqA5p Là lờipmAqqA5p MZ65hứa !
KhanMZ65g hơiMUNs7uBJ nhpmAqqA5píu mày.
- LMZ65ời hứMZ65a ..MUNs7uBJ. nếuMZ65 đếnpmAqqA5p bữaMUNs7uBJ tiệcpmAqqA5p ... 
MZ65Khang đãMZ65 nhớMZ65 rMUNs7uBJa cậuMZ65 từnMZ65g nóMUNs7uBJi rpmAqqA5pằng nếpmAqqA5pu pmAqqA5pBăng xuấtMZ65 hiệnMZ65 tronMZ65g MUNs7uBJbữa pmAqqA5ptiệc MUNs7uBJ, thìMUNs7uBJ MUNs7uBJ“ MZ65em mMUNs7uBJuốn gìMZ65 cMUNs7uBJũng đưMUNs7uBJợc”, ThMZ65ì rMUNs7uBJa BăngMUNs7uBJ cMZ65ó mMUNs7uBJặt ởMUNs7uBJ MUNs7uBJbữa tipmAqqA5pệc vìMUNs7uBJ điềMZ65u MZ65kiện ấypmAqqA5p ... 
MZ65Reng ... 
DMUNs7uBJi đpmAqqA5pộng MZ65của KhanMZ65g chMZ65ợt pmAqqA5pkêu MUNs7uBJ. CậMZ65u lạiMUNs7uBJ ppmAqqA5phía bàpmAqqA5pn cầpmAqqA5pm MUNs7uBJlên MZ65, làMUNs7uBJ DavinMZ65ci MZ65gọi. KhanpmAqqA5pg tắtMZ65 máypmAqqA5p rồpmAqqA5pi pmAqqA5pném lMZ65ên bàn.pmAqqA5p QpmAqqA5puay lạMZ65i, đMZ65ã MUNs7uBJthấy BăpmAqqA5png đứpmAqqA5png trướcpmAqqA5p mặt.
- Có lẽMZ65 MZ65sẽ gặppmAqqA5p rắcpmAqqA5p pmAqqA5prối nMUNs7uBJếu khôngpmAqqA5p trpmAqqA5pao pmAqqA5pem MUNs7uBJlại pmAqqA5pcho MUNs7uBJhắn đâyMUNs7uBJ. ĐượcMUNs7uBJ rồMZ65i, trMUNs7uBJước khMUNs7uBJi MUNs7uBJlàm vipmAqqA5pệc ấy,MUNs7uBJ pmAqqA5pta MZ65sẽ tMZ65hực hMUNs7uBJiện lờiMUNs7uBJ hMZ65ứa. EpmAqqA5pm npmAqqA5pói đipmAqqA5p, bấtpmAqqA5p pmAqqA5pkì vipmAqqA5pệc gMUNs7uBJì cMZ65ó thểMUNs7uBJ, MZ65ta sMUNs7uBJẽ làMZ65m ... 
- Bất MZ65kì ?
-MUNs7uBJ Phải .
- TầnMZ65g hầmpmAqqA5p !
Khang nhíMZ65u mMZ65ày nhưMZ65 chưaMUNs7uBJ nMUNs7uBJghe MZ65rõ lắmMUNs7uBJ .
-&nbMUNs7uBJsp;Gì ?
- Tầng pmAqqA5phầm MUNs7uBJcủa pmAqqA5pkhu biệtMZ65 MUNs7uBJthự !
Khang đơMZ65 vpmAqqA5pài giâMUNs7uBJy MUNs7uBJ... rồiMUNs7uBJ pmAqqA5pbật cMZ65ười :
-&nbspMZ65;Em đaMZ65ng MUNs7uBJnói chuyệnpmAqqA5p gìMZ65 vậMZ65y? TầngMUNs7uBJ hầMZ65m MUNs7uBJnào? KhMUNs7uBJu biệtpmAqqA5p thựMZ65 nàyMUNs7uBJ MZ65sao MUNs7uBJ? KhôngMUNs7uBJ đpmAqqA5pể pmAqqA5pKhang tiếpMZ65 tMZ65ục giảMZ65 bMUNs7uBJộ .MZ65.. BăMUNs7uBJng pmAqqA5pđi vònMZ65g qMUNs7uBJua pmAqqA5p, lướtMZ65 MUNs7uBJqua ngưMZ65ời KhanMZ65g pmAqqA5p, quMZ65a bànMUNs7uBJ máMZ65y pmAqqA5p... rồMUNs7uBJi MZ65đứng pmAqqA5ptrước MZ65tủ kMUNs7uBJính lpmAqqA5pớn trưnpmAqqA5pg MZ65bày súngMUNs7uBJ ..MZ65. MZ65– KhapmAqqA5png đãMZ65 qMUNs7uBJuay lạiMUNs7uBJ nhìnpmAqqA5p, MZ65đầu cậupmAqqA5p đangpmAqqA5p đặtpmAqqA5p rpmAqqA5pa nMUNs7uBJhững tìpmAqqA5pnh hMUNs7uBJuống khópmAqqA5p lMZ65ường trước.
Băng MZ65lần taMUNs7uBJy trMUNs7uBJên pmAqqA5p1 khopmAqqA5pảng tườngMUNs7uBJ trMZ65ống cạpmAqqA5pnh cpmAqqA5phiếc tủMUNs7uBJ lớpmAqqA5pn ..MZ65. nhMUNs7uBJững ngónMUNs7uBJ tMZ65ay lướMUNs7uBJt đipmAqqA5p rấtMUNs7uBJ nhẹMZ65, khuôpmAqqA5pn MUNs7uBJmặt vMUNs7uBJô cùnMZ65g tậpMZ65 pmAqqA5ptrung nMUNs7uBJhư đpmAqqA5pể cMZ65ảm nhậnpmAqqA5p đipmAqqA5pều MZ65gì đóMZ65 MUNs7uBJ... ChMZ65ợt bàpmAqqA5pn taMZ65y khựnpmAqqA5pg lpmAqqA5pại ..MZ65. đMZ65ẩy dMUNs7uBJần .MUNs7uBJ.. đẩyMZ65 mMUNs7uBJạnh MUNs7uBJhơn ..pmAqqA5p. MUNs7uBJ1 MUNs7uBJmảng tườngMUNs7uBJ MUNs7uBJbị đẩMZ65y pmAqqA5pđi nhưMUNs7uBJ MZ651 MUNs7uBJô cửaMZ65 MUNs7uBJnhỏ đưMZ65ợc lMZ65ắp tpmAqqA5prên tưpmAqqA5pờng kMZ65ín mMUNs7uBJít MUNs7uBJvà nhẵnMUNs7uBJ mịnpmAqqA5p pmAqqA5py nMUNs7uBJhư cảMZ65 pmAqqA5p1 bMUNs7uBJức tườngMUNs7uBJ khônpmAqqA5pg pmAqqA5pcó MUNs7uBJchút pmAqqA5pgì khiếMZ65n pmAqqA5pngười MUNs7uBJta hpmAqqA5poài nghipmAqqA5p. TMUNs7uBJrên bứMUNs7uBJc tườngpmAqqA5p hipmAqqA5pện MUNs7uBJra MUNs7uBJ1 MUNs7uBJô vuônMUNs7uBJg bằMZ65ng mặtMZ65 MUNs7uBJbáo pmAqqA5p, lắpMUNs7uBJ ẩnpmAqqA5p mộtMUNs7uBJ bảpmAqqA5png MZ65điện tửMZ65 pmAqqA5pgồm bMUNs7uBJảng sốMZ65 MZ65và mMZ65àn MZ65hình cảmpmAqqA5p ứnMZ65g .MZ65.. BăngpmAqqA5p quMUNs7uBJay ngưpmAqqA5pời, CMZ65hấn KpmAqqA5phang đaMZ65ng nMZ65hìn MUNs7uBJnhỏ bMZ65ằng vpmAqqA5pẻ mặMZ65t MUNs7uBJcả ngMZ65ạc nhiMZ65ên lẫpmAqqA5pn mộtMUNs7uBJ chpmAqqA5pút MZ65xét đoán.
-&nbsppmAqqA5p;Thực hiệMZ65n lờpmAqqA5pi hứaMZ65 !
- MZ65Em đpmAqqA5pã biMZ65ết ... 
-&nbMZ65sp;Đừng hỏMUNs7uBJi tạMZ65i pmAqqA5psao !
NhìnMZ65 vMZ65ào mMZ65ắt BăngpmAqqA5p MUNs7uBJ, KhMUNs7uBJang khpmAqqA5pông còpmAqqA5pn cáchMUNs7uBJ khácpmAqqA5p ngMUNs7uBJoài đầuMZ65 hMUNs7uBJàng ... 
-&MZ65nbsp;Đã tMUNs7uBJhế nàypmAqqA5p pmAqqA5pta cũngMUNs7uBJ MZ65không giấuMZ65 pmAqqA5pem MZ65nữa .
MZ65Khang quapmAqqA5py MZ65người đếMUNs7uBJn MUNs7uBJbàn mMUNs7uBJáy MZ65, kpmAqqA5phởi độpmAqqA5png laMZ65ptop vMUNs7uBJà tMUNs7uBJruy cpmAqqA5pập vMZ65ào hMUNs7uBJệ thốnMZ65g MUNs7uBJan pmAqqA5pninh .MUNs7uBJ.. KháMUNs7uBJ nhanhpmAqqA5p, MZ65Khang MUNs7uBJbước lạiMUNs7uBJ phíMUNs7uBJa pmAqqA5pBăng cẩnMUNs7uBJ trọpmAqqA5png nhấMZ65n MZ65mật MZ65mã trêMUNs7uBJn bảMZ65ng sốMZ65 MUNs7uBJ, rồpmAqqA5pi đặtMZ65 taMZ65y lMZ65ên mMZ65àn MUNs7uBJhình MZ65kiểm MUNs7uBJtra MUNs7uBJdấu vpmAqqA5pân tMZ65ay pmAqqA5p. MMUNs7uBJàn pmAqqA5phình hiMUNs7uBJển đỏMZ65 “MUNs7uBJ Match”MUNs7uBJ. LậMZ65p tứMZ65c, chiếcMUNs7uBJ tủpmAqqA5p kíMUNs7uBJnh lớnMZ65 pmAqqA5ptừ từMUNs7uBJ chuyểnpmAqqA5p độngpmAqqA5p .MZ65.. LMZ65ộ MZ65ra pmAqqA5p1 cửMUNs7uBJa kínpmAqqA5ph dẫpmAqqA5pn MUNs7uBJvào thMUNs7uBJang mpmAqqA5páy pmAqqA5pphía tronpmAqqA5pg MZ65. BăngMUNs7uBJ hoànMUNs7uBJ toMUNs7uBJàn khôMZ65ng bMZ65ất ngờpmAqqA5p ..MUNs7uBJ. nhìMUNs7uBJn KhpmAqqA5pang .
-&nbspMUNs7uBJ;Cùng vàpmAqqA5po pmAqqA5pđi MUNs7uBJ. NpmAqqA5pếu eMZ65m muốnMUNs7uBJ MZ65biết .
Hai MUNs7uBJngười cùMUNs7uBJng bướpmAqqA5pc vMUNs7uBJào thpmAqqA5pang pmAqqA5pmáy trMUNs7uBJong suốpmAqqA5pt hìnhMZ65 hpmAqqA5pộp. MUNs7uBJTrên MZ65bảng spmAqqA5pố MUNs7uBJchỉ cópmAqqA5p MZ652 sốMUNs7uBJ MUNs7uBJ: MUNs7uBJ1 vàpmAqqA5p 2pmAqqA5p. NpmAqqA5pgay khMZ65i KhMUNs7uBJang ấnMZ65 sốMZ65 MZ652, cửMZ65a thaMZ65ng MUNs7uBJmáy đóngpmAqqA5p MZ65và cửMUNs7uBJa phpmAqqA5pòng pmAqqA5pngủ 1MZ6501 cMZ65ũng pmAqqA5ptự độngMUNs7uBJ khéMUNs7uBJp lpmAqqA5pại, MZ65khóa vàoMZ65 ổMZ65 MUNs7uBJ, MUNs7uBJhệ thốMUNs7uBJng pmAqqA5pan ninMUNs7uBJh MZ65trên máyMUNs7uBJ cũngpmAqqA5p đpmAqqA5pể chpmAqqA5pế độpmAqqA5p đóMZ65ng tMUNs7uBJạm thờipmAqqA5p vpmAqqA5pà hỏiMZ65 lạpmAqqA5pi mpmAqqA5pật khẩuMUNs7uBJ. MUNs7uBJĐương npmAqqA5phiên toàpmAqqA5pn bộMUNs7uBJ nhữpmAqqA5png điềuMZ65 vpmAqqA5pô cùngMZ65 pmAqqA5ptỉ mỉMZ65, cẩMZ65n thậnMUNs7uBJ vàMUNs7uBJ vpmAqqA5pô cùnpmAqqA5pg bảMZ65o mậtMZ65 MUNs7uBJnày làMZ65 MUNs7uBJtừ MZ65bộ nMUNs7uBJão củapmAqqA5p LpmAqqA5pâm ChấMZ65n PhonMZ65g .


....
.MZ65.. BMUNs7uBJăng vMZ65à KhpmAqqA5pang cpmAqqA5pùng bướcpmAqqA5p trênMZ65 MZ651 coMZ65n đưMZ65ờng nhỏMUNs7uBJ vMUNs7uBJà xMZ65a títMUNs7uBJ, khôngMUNs7uBJ biMUNs7uBJết phMZ65ía tMZ65rước sẽMZ65 dẫnpmAqqA5p tớiMUNs7uBJ tMZ65ận đâpmAqqA5pu. HpmAqqA5pai bênMZ65 MUNs7uBJlà MUNs7uBJ2 MUNs7uBJlớp kíMZ65nh pmAqqA5prắn chMUNs7uBJắc cáchMZ65 âpmAqqA5pm, chịupmAqqA5p lựcMZ65 MZ65và chMUNs7uBJịu nhiMZ65ệt. TầnpmAqqA5pg hầmMUNs7uBJ dướiMZ65 MUNs7uBJcùng rộMUNs7uBJng MZ65y pmAqqA5pnhư MUNs7uBJ1 kpmAqqA5phu biệpmAqqA5pt tMUNs7uBJhự dpmAqqA5pưới MUNs7uBJlòng đất.MUNs7uBJ pmAqqA5pCon đưMZ65ờng BpmAqqA5păng đpmAqqA5pang MUNs7uBJđi chiMUNs7uBJa tầngMZ65 hpmAqqA5pầm ấyMUNs7uBJ thànMUNs7uBJh MUNs7uBJ2 kMZ65hu vựcMZ65 ... 
..MZ65. BăMUNs7uBJng dMZ65ừng châMUNs7uBJn .pmAqqA5p.. quMZ65ay nMZ65gười tpmAqqA5piến pmAqqA5pthêm MUNs7uBJ2 bưMZ65ớc. TapmAqqA5py đặMUNs7uBJt lpmAqqA5pên kípmAqqA5pnh, pmAqqA5pmắt MUNs7uBJBăng thấyMUNs7uBJ MUNs7uBJrõ mồnMZ65 mộtMUNs7uBJ cảMZ65nh tưMZ65ởng phíaMUNs7uBJ bênMZ65 MUNs7uBJkia tấpmAqqA5pm kípmAqqA5pnh váMZ65ch MZ65ngăn: pmAqqA5pnhư pmAqqA5p1 xưởngMZ65 sảpmAqqA5pn xuấMUNs7uBJt lớnpmAqqA5p pmAqqA5pvới MUNs7uBJhàng MZ65chục MZ65công nhâpmAqqA5pn tpmAqqA5pay MZ65nghề cMZ65ao vàMUNs7uBJ hànMZ65g trăMZ65m MUNs7uBJloại thiếMUNs7uBJt bị,pmAqqA5p MUNs7uBJmáy mpmAqqA5póc phứMUNs7uBJc tạpMUNs7uBJ ngổMZ65n ngpmAqqA5pang MZ65. ĐâypmAqqA5p làMZ65 nơiMUNs7uBJ chMUNs7uBJế tpmAqqA5pạo MUNs7uBJvà sảnMZ65 MUNs7uBJxuất pmAqqA5pvũ khMUNs7uBJí dpmAqqA5po KMUNs7uBJhang quảnMZ65 lMUNs7uBJí, MUNs7uBJnhững loMUNs7uBJại vpmAqqA5pũ khpmAqqA5pí tốipmAqqA5p tânpmAqqA5p đMZ65ể bpmAqqA5pán chMUNs7uBJo cMZ65ác nướcpmAqqA5p chiếMUNs7uBJn trMZ65anh vớiMUNs7uBJ lợipmAqqA5p nhuậnMUNs7uBJ khổMUNs7uBJng lMZ65ồ .MZ65.. BpmAqqA5păng pmAqqA5pquay nMUNs7uBJgười MUNs7uBJlại .MZ65.. bMZ65ước đếnpmAqqA5p MUNs7uBJtấm kíMUNs7uBJnh npmAqqA5pgăn cáchMZ65 pMZ65hía bMZ65ên MZ65kia MZ65. HoàpmAqqA5pn toànMZ65 pmAqqA5pkhác pmAqqA5pcảnh tấpMUNs7uBJ nậpMZ65 ởMZ65 khMUNs7uBJu MUNs7uBJvực MUNs7uBJphía bêMZ65n MZ65kia MZ65, đằngMZ65 sMUNs7uBJau mặtpmAqqA5p kínMUNs7uBJh MZ65là pmAqqA5p1 MUNs7uBJthế giớipmAqqA5p tpmAqqA5pĩnh lặngpmAqqA5p nhpmAqqA5pư khônMZ65g cMUNs7uBJó sựMZ65 sốMUNs7uBJng pmAqqA5p. pmAqqA5p1 khMZ65e nưMUNs7uBJớc chMUNs7uBJảy xiMZ65ết chạMUNs7uBJy thMUNs7uBJành MUNs7uBJ1 vònMUNs7uBJg khépMUNs7uBJ kMUNs7uBJín MZ65, nhưngMZ65 mắtMUNs7uBJ tpmAqqA5phường khMUNs7uBJó pmAqqA5pmà thMUNs7uBJấy đượcMZ65 pmAqqA5pcái vònMUNs7uBJg khéppmAqqA5p MUNs7uBJkín ấy.MZ65 BênMUNs7uBJ pmAqqA5ptrong pmAqqA5p, pmAqqA5p1 tòaMZ65 nhpmAqqA5pà pmAqqA5pkhông khpmAqqA5pác gMZ65ì mộtMUNs7uBJ cMZ65on quáMUNs7uBJi thMUNs7uBJú bọMUNs7uBJc sắtpmAqqA5p khMZ65ổng lồMUNs7uBJ pmAqqA5pnối liềMUNs7uBJn tMUNs7uBJừ đpmAqqA5pất lMUNs7uBJên đMZ65ến trầnMZ65 caMUNs7uBJo MUNs7uBJ2 chụMZ65c mpmAqqA5p. CMUNs7uBJhỉ cópmAqqA5p vậpmAqqA5py MUNs7uBJ, khpmAqqA5pông mộtMZ65 dấpmAqqA5pu hMZ65iệu cMZ65ủa MUNs7uBJsự sốngMZ65 MUNs7uBJ. ĐươMUNs7uBJng pmAqqA5pnhiên bêpmAqqA5pn MZ65trong cMZ65ái MZ65tòa sắtpmAqqA5p khổpmAqqA5png lpmAqqA5pồ MZ65ấy MUNs7uBJlà mộtMUNs7uBJ nMZ65hà pmAqqA5pmáy đặtMUNs7uBJ pmAqqA5p1 MZ65lò MZ65phản ứngpmAqqA5p hạtpmAqqA5p MZ65nhân vpmAqqA5pới hoạtMZ65 độMUNs7uBJng gầnMUNs7uBJ pmAqqA5pnhư tựMZ65 độngpmAqqA5p hoàMZ65n toàn.
pmAqqA5pMắt BpmAqqA5păng nhMUNs7uBJìn khôngMUNs7uBJ rMZ65ời cáiMZ65 MZ65toàn nhMUNs7uBJà khổngMUNs7uBJ pmAqqA5plồ pmAqqA5p, khônpmAqqA5pg MUNs7uBJhề MZ65nhạc nhiênMZ65 hpmAqqA5pay MZ65bàng hoàng.
-MUNs7uBJ Không ppmAqqA5phải khMUNs7uBJo vàngMZ65 đpmAqqA5pâu. CũnMZ65g chẳMUNs7uBJng cMUNs7uBJó gìMUNs7uBJ nghiMUNs7uBJêm trọngMZ65 đMZ65ến chpmAqqA5pết ngườMZ65i cMUNs7uBJả MUNs7uBJ- KhanMZ65g nóMZ65i vMUNs7uBJới cáMUNs7uBJi vẻMUNs7uBJ thảMZ65n mặc.
- Xưởng chếMZ65 tpmAqqA5pao vMUNs7uBJũ MZ65khí MUNs7uBJvà MZ65lò phMUNs7uBJản ứpmAqqA5png hạtpmAqqA5p nhânMUNs7uBJ !
Băng MZ65quay ngườiMUNs7uBJ lpmAqqA5pại .MUNs7uBJ.. npmAqqA5phìn KhMZ65ang. CậMZ65u đMUNs7uBJang trợnMUNs7uBJ MZ65tròn mMZ65ắt MUNs7uBJnhìn BănpmAqqA5pg MUNs7uBJ, khôMZ65ng tiMUNs7uBJn nổMUNs7uBJi MZ65là tMZ65ai mMZ65ình vừaMUNs7uBJ nghe thấy gì .
- Bí mật ! Phi pháp ! Khu biệt thự là vỏ bọc hoàn hảo !
Chân Băng bước quay ngược về con đường đã đi , thực chất con đường này cũng chỉ chạy dọc theo 2 tấm kính vách ngăn. Muốn vào xưởng sản xuất hay lò chế tạo , phải vào bằng cửa khác.
Khang nhìn theo mái tóc dài ... đầu đang sắp xếp lại những suy nghĩ ... 
- Ý định thật sự của em là ... 
Băng dừng chân , nói, nhưng không quay lại
- Là sự lựa chọn! Hoặc tiếp tục trao đổi để hưởng lợi ... hoặc không ... để giữ kín bí mật khu biệt thự ... 
Mắt Khang chợt tối sầm xuống.
- Em quên lựa chọn thứ 3! Quy định của khu biệt thự là trừ khử kẻ ngoài biết về bí mật. Súng trong người ta ... có đạn đấy ... 
- Tùy ... – Chân Băng bước tiếp.
Bàn tay Khang đã lên gân, ngón tay chạm nhẹ vào khẩu súng trong áo ... Nhưng khuôn mặt đang tối sầm dãn ra ... Khang bật cười :
- Lâm Chấn Khang ... Lần đầu tiên mày bị qua mặt bởi 1 người con gái đấy ... Rốt cuộc thì ... em là ai và IQ của em ... là bao nhiêu vậy ????
... ... ... ...