Thiên thần bóng tối - Chương 32


.ZQeh.. CxswyNHkGảnh vệxDwErgXx kxDwErgXxhu biệtZQeh thxswyNHkGự đượcxswyNHkG hZQehuy độngxDwErgXx hếtxDwErgXx mứcxDwErgXx đểxDwErgXx xửxswyNHkG lxDwErgXxí sựZQeh xDwErgXxcố vxDwErgXxà đưaxDwErgXx kháxDwErgXxch xDwErgXxra ngoàiZQeh cổngZQeh xDwErgXxan toZQehàn xswyNHkG. CxDwErgXxhẳng cZQehó axswyNHkGi hZQehiểu chuyệZQehn gìZQeh đãxswyNHkG xảyxswyNHkG rxswyNHkGa, vẻZQeh nhưZQeh vừaxswyNHkG cxDwErgXxó độngxDwErgXx đxDwErgXxất nhưxswyNHkGng cxDwErgXxhỉ ZQehthấy mọixswyNHkG thứZQeh ZQehvỡ chxDwErgXxoang xswyNHkGvà bốcZQeh cháyxswyNHkG chứZQeh chZQehẳng tZQehhấy mặtZQeh đấtxDwErgXx xswyNHkGrung chuyxswyNHkGển, tómxswyNHkG lZQehại làxDwErgXx thxDwErgXxật ZQehkinh khủng!
Phía tZQehrong xDwErgXxkhu biZQehệt thựZQeh vẫxDwErgXxn hoàxswyNHkGn xswyNHkGtoàn yêxDwErgXxn txDwErgXxĩnh .xDwErgXx.. KhaZQehng vừaxswyNHkG xswyNHkGvào troxDwErgXxng phZQehòng khZQehông hềxswyNHkG biếtxDwErgXx ZQehcó ZQehsự ZQehcố xxDwErgXxảy ZQehra ... 
xswyNHkGTrên dãyZQeh hànxswyNHkGh langZQeh, xDwErgXx1 ZQehtên xswyNHkGcảnh vệxswyNHkG cxswyNHkGúi đầu.
- ĐừngxDwErgXx thônxDwErgXxg ZQehbáo xDwErgXxgì cxswyNHkGho cậZQehu ZQehcả. TôxDwErgXxi sẽxDwErgXx tựZQeh xswyNHkGlo liệu.
QuảnxDwErgXx lZQehí củaxDwErgXx KhZQehang kéxswyNHkGo xswyNHkGtay HảixswyNHkG BZQehăng điZQeh, xDwErgXxnhỏ khôxDwErgXxng cxDwErgXxhống xDwErgXxcự vZQehà xswyNHkGngoan ngZQehoãn đZQehi thexswyNHkGo xswyNHkG... TZQehên cảnhxswyNHkG xswyNHkGvệ xDwErgXxmặt ZQehđằng xDwErgXxđằng xswyNHkGsát kxDwErgXxhí hơxswyNHkGi qxDwErgXxuay đầxswyNHkGu nhZQehìn txDwErgXxhe máxDwErgXxi txswyNHkGóc BănZQehg xswyNHkG, ngưxswyNHkGời đứngxswyNHkG ixDwErgXxm ZQehnhư pxDwErgXxhỗng txswyNHkGrong mộxDwErgXxt xDwErgXxchốc xswyNHkG... hắxswyNHkGn nZQehhận rZQeha nxDwErgXxước miếZQehng ZQehđang rxswyNHkGớt xuống.
... HànhZQeh lxDwErgXxang khxswyNHkGu gixDwErgXxữa, ZQehvắng lxDwErgXxặng. ChỉxDwErgXx ngxswyNHkGhe tiếngZQeh bưZQehớc chânxswyNHkG xDwErgXxchậm vxDwErgXxà đềuZQeh đềuxDwErgXx xswyNHkG... xDwErgXxPhong đanZQehg đixDwErgXx vềZQeh phíaxDwErgXx ZQehphòng 1ZQeh02. ĐxDwErgXxằng saxswyNHkGu xswyNHkGcách xDwErgXxvài xswyNHkGm ZQeh... YZQehến ChxDwErgXxi cZQehũng đaZQehng đixDwErgXx thexswyNHkGp ZQeh... NhxDwErgXxỏ địnhZQeh ZQehthăm ZQehdò vxDwErgXxà thxswyNHkGắc mxDwErgXxắc vàixswyNHkG điều,xDwErgXx nZQehhưng nhxswyNHkGìn cánZQeh vxswyNHkGẻ txswyNHkGhản nxswyNHkGhiên kZQehhông chúZQeht quxswyNHkGan tâmZQeh nxDwErgXxhư cZQehhẳng xảyxswyNHkG rZQeha ZQehchuyện gìxDwErgXx củaxDwErgXx PhonZQehg xDwErgXx, CxswyNHkGhi lạxswyNHkGi thôiZQeh ... 
-&nxswyNHkGbsp;Từ đóxDwErgXx xswyNHkGđến xswyNHkGgiờ .xswyNHkG.. xDwErgXxanh chẳngxDwErgXx nóiZQeh ZQehvới xDwErgXxem xDwErgXxcâu nàoxswyNHkG .xDwErgXx.. cóZQeh phảiZQeh exDwErgXxm lxswyNHkGà ngưxswyNHkGời thừaxswyNHkG xswyNHkGkhông ?
NhưxswyNHkG mọiZQeh lầnxswyNHkG, ChấnZQeh PhxDwErgXxong vẫnxswyNHkG bxswyNHkGước xswyNHkGvà khônZQehg cxswyNHkGó câuxDwErgXx trảxDwErgXx lời.
-&nbspxDwErgXx;Anh .xswyNHkG.. ghéZQeht exswyNHkGm ZQehà ZQeh? xDwErgXx... VZQehì lxDwErgXxần trưxswyNHkGớc exswyNHkGm xswyNHkGtự xswyNHkGý xDwErgXxchạm vàoZQeh đZQehồ củaZQeh xswyNHkGanh xDwErgXx? ExswyNHkGm xixDwErgXxn lxDwErgXxỗi rồZQehi xswyNHkGcòn xswyNHkGgì ... 
Phong vẫnxDwErgXx nhxDwErgXxư chẳngxswyNHkG nZQehghe thxswyNHkGấy gxDwErgXxì .xswyNHkG.. ChZQehi bỗngxswyNHkG chạZQehy nhanZQehh xswyNHkGlên phíaxDwErgXx trước,xDwErgXx đứnxDwErgXxg xswyNHkGngay tZQehrước PhoZQehng ngZQeháng đườnZQehg .
-&ZQehnbsp;Em đangZQeh nxswyNHkGói chuyệnxswyNHkG vxswyNHkGới xDwErgXxanh đấy!
xDwErgXxĐôi mắtxDwErgXx xswyNHkGvô hZQehồn nhìxswyNHkGn thZQehẳng ZQehvào CxswyNHkGhi ..xDwErgXx. xDwErgXxrồi xDwErgXxtừ xswyNHkGtừ liếcZQeh đixDwErgXx cxDwErgXxhỗ khác.
-&nxswyNHkGbsp;Hoàng YxDwErgXxến ChxswyNHkGi từxDwErgXx bxDwErgXxé tơZQehi ZQehgiờ chưxswyNHkGa xswyNHkGbao giờxDwErgXx khônZQehg cZQehó đưxDwErgXxợc thứxDwErgXx mZQehình mZQehuốn. AxswyNHkGnh cứxswyNHkG tảngxDwErgXx lờxswyNHkG exswyNHkGm xswyNHkGđi ZQeh... xDwErgXxsẽ nhZQehanh thôxDwErgXxi, eZQehm xDwErgXxsẽ ZQehlàm xswyNHkGanh phảxswyNHkGi xDwErgXxchú ýZQeh tớiZQeh xswyNHkGsự ZQehcó mặtxswyNHkG cxDwErgXxủa exswyNHkGm. NZQehhìn eZQehm đâyxswyNHkG này!ZQeh NxDwErgXxhìn em!
CáxswyNHkGi cácxDwErgXxh ZQehra lệnZQehh nhxDwErgXxư trẻZQeh coZQehn củaZQeh CxDwErgXxhi khônZQehg làxDwErgXxm PhxDwErgXxong xswyNHkGmảy maZQehy. CxDwErgXxậu xDwErgXxbước saZQehng vxswyNHkGà tiếZQehp tụxDwErgXxc xDwErgXxđi, lZQehướt xDwErgXxqua ngườixswyNHkG xswyNHkGChi ZQeh... CxswyNHkGhi ZQehquay phắtZQeh lại:
-&nbsxswyNHkGp;Em nóiZQeh rồxswyNHkGi đấyZQeh.Em ZQehsẽ làZQehm ZQehanh thuộcxswyNHkG vềZQeh em!
PxswyNHkGhong đZQehưa xDwErgXxtay chỉnZQehh lạiZQeh tZQehai phoxDwErgXxne xswyNHkG, châxswyNHkGn xDwErgXxvẫn bưxswyNHkGớc ... 

... xswyNHkGPhòng 10ZQeh1 ... 
KhanZQehg némxswyNHkG phxDwErgXxăng cxswyNHkGuốn tZQehạp xDwErgXxchí xuốnxswyNHkGg xswyNHkGđất, dựxDwErgXxa vàoxswyNHkG thànxDwErgXxh đầuxDwErgXx giườZQehng, xswyNHkGcó xDwErgXxvẻ kxDwErgXxhó chịuxDwErgXx ... 
- PxswyNHkGhải rZQehồi! PhảixswyNHkG vuZQehi chứxswyNHkG .ZQeh.. SẽxDwErgXx ZQehkhông phZQehải lxDwErgXxo bọnxDwErgXx hảixDwErgXx quxDwErgXxan txDwErgXxrong nxDwErgXxước nữaxDwErgXx.Còn đượcxswyNHkG chxswyNHkGa kZQehhen xDwErgXxvì mZQehối xDwErgXxquan hệxDwErgXx tốtxDwErgXx xswyNHkGđẹp ZQehvới nhàZQeh xswyNHkGUyliam xDwErgXx... MọxDwErgXxi chuyZQehện txDwErgXxhật thuxDwErgXxận lợZQehi ZQehnhư vàngxDwErgXx từxDwErgXx txDwErgXxrên txDwErgXxrời rxDwErgXxơi xuốngxswyNHkG xswyNHkGcòn gxDwErgXxì xswyNHkG... MxswyNHkGà đâuxDwErgXx cxDwErgXxó mxDwErgXxất máZQeht gìxswyNHkG nhiZQehều ..xDwErgXx. ChỉxDwErgXx lZQehà ZQeh1 xDwErgXxđứa cxswyNHkGon gáiZQeh bỏZQeh cônxDwErgXxg sứxswyNHkGc bZQehèo bọtxswyNHkG nuôixswyNHkG ZQeh4 ZQehnăm nxDwErgXxay ..xDwErgXx. qxDwErgXxuá ZQehhời xDwErgXx... xswyNHkGthật quZQehá hờxDwErgXxi ... 
MiệnxDwErgXxg txDwErgXxhì nóZQehi xswyNHkGto nxDwErgXxhư ZQehthế nhưngxDwErgXx trxswyNHkGong đxswyNHkGầu KhZQehang lúcxswyNHkG nàZQehy khônZQehg chxswyNHkGỉ cZQehó nhữnxswyNHkGg suxDwErgXxy nghZQehĩ ấyZQeh xDwErgXx... HìnhxDwErgXx ảnhZQeh chợxswyNHkGt ZQehùa vềZQeh trZQehong txDwErgXxâm tríxDwErgXx cậu,xDwErgXx làxswyNHkG xswyNHkGkhuôn mặtxDwErgXx BăxswyNHkGng lúcxswyNHkG nxDwErgXxhỏ kéxDwErgXxo nxswyNHkGhẹ ZQehtay KhanxswyNHkGg ởZQeh bxDwErgXxữa tiệc,ZQeh áxswyNHkGnh xDwErgXxmắt nhZQehư muốZQehn xswyNHkGKhang đừngxswyNHkG đi,xswyNHkG đừngxDwErgXx bỏxswyNHkG nxDwErgXxhỏ xswyNHkGlại ..ZQeh. KhanxswyNHkGg giơxDwErgXx bànZQeh taxDwErgXxy mxDwErgXxình ZQehlên ..xswyNHkG. NhớZQeh xswyNHkGra rằZQehng đxswyNHkGó ZQehlà lầnxswyNHkG xDwErgXxđầu tiênZQeh BăngZQeh chZQehủ xswyNHkGđộng túxDwErgXxm lZQehấy xswyNHkGtay KhaZQehng xswyNHkG... VậyxDwErgXx xDwErgXxmà cậuxswyNHkG đãxDwErgXx gixswyNHkGật xswyNHkGra vxswyNHkGà bưxswyNHkGớc ZQehđi vxDwErgXxô txDwErgXxình xswyNHkG... KhaxDwErgXxng xswyNHkGôm xDwErgXxđầu ..xswyNHkG. BxDwErgXxỗng cậuxDwErgXx qxswyNHkGuay ngưZQehời, ZQehdướn xswyNHkGlên xswyNHkGđập xDwErgXxuỳnh vxswyNHkGào cáxswyNHkGi lZQehoa đxswyNHkGang xswyNHkGphát nhạcxDwErgXx ầmZQeh ĩZQeh chxswyNHkGo xDwErgXxnó tắtxswyNHkG ngấmZQeh lxDwErgXxuôn ... 
-&nbxswyNHkGsp;Lâm ChấxswyNHkGn KhanZQehg xswyNHkG! MàZQehy ZQehđiên rxDwErgXxồi, xDwErgXxđiên xswyNHkGthật rồi.ĐốiZQeh vớZQehi mZQehày đànxDwErgXx bZQehà ZQehkhông làxswyNHkG xswyNHkGgì xDwErgXxhết .xswyNHkG.. mZQehày sốxswyNHkGng vxswyNHkGì điềuZQeh gìZQeh cZQehhứ .ZQeh.. cZQehô txswyNHkGa khôngxDwErgXx ZQehlà gìxDwErgXx hếxDwErgXxt ..ZQeh. xDwErgXxchỉ xswyNHkGvì màyxswyNHkG khóxswyNHkG xswyNHkGchịu ZQehkhi cZQehhưa ZQeh1 lầnxDwErgXx chiếxswyNHkGm đoạxswyNHkGt thZQehôi ... 
TxswyNHkGrong xDwErgXxđầu KhZQehang, nhữngxswyNHkG hìnhxDwErgXx ZQehảnh cứxDwErgXx hiZQehện lêZQehn txDwErgXxua đxDwErgXxi rõxDwErgXx nxswyNHkGét nhZQehư xDwErgXx1 cuốxswyNHkGn băxswyNHkGng ..ZQeh. lxswyNHkGúc BăxDwErgXxng ngxswyNHkGủ xDwErgXx, lúxswyNHkGc BănxswyNHkGg xswyNHkGăn .xswyNHkG.. lúxDwErgXxc bănZQehg bóxDwErgXx vếtZQeh thxswyNHkGương cZQehho xDwErgXxcậu .xswyNHkG.. lúxDwErgXxc ... 
- DxDwErgXxelete! DeletxswyNHkGe! xswyNHkGThế giaZQehn khôngxDwErgXx txswyNHkGhiếu đànZQeh bàxswyNHkG ..xswyNHkG. chỉxswyNHkG ZQehlà ZQeh1 trxDwErgXxò tiêuxDwErgXx khiểxswyNHkGn txDwErgXxhú vịxDwErgXx ..ZQeh. deletZQehe! ... 
- Anh!
KhZQehang ZQehmở ZQehmắt, nhìnZQeh ZQehra.1 ZQehcô gxswyNHkGái vớixswyNHkG cxDwErgXxhiếc sxDwErgXxơ mxswyNHkGi nhZQehẹ nhàxDwErgXxng xswyNHkGbung vàiZQeh kxswyNHkGhuy ngựcxswyNHkG vZQehà cxswyNHkGhiếc váxswyNHkGy ZQehngắn xswyNHkGngang đùi.
-&ZQehnbsp;Anh gọixswyNHkG xswyNHkGphục vụxswyNHkG củaxDwErgXx PaxswyNHkGdy phZQehải xswyNHkGkhông ạ?NgườixswyNHkG xswyNHkGngoài ZQehcổng xswyNHkGcho ZQehem vào.
KhaxDwErgXxng nhìZQehn chằmZQeh chằxswyNHkGm cZQehô gxswyNHkGái, kxDwErgXxhi haZQehm muốxDwErgXxn trỗiZQeh dậyxswyNHkG .ZQeh.. cậuxswyNHkG sxDwErgXxẽ quênxswyNHkG xswyNHkGđược nhữngxswyNHkG điZQehều khxDwErgXxó chịu.
-&nbxDwErgXxsp;90-62-86. KhônxswyNHkGg tệ.Tên?
-&nbsxDwErgXxp;Hanna QuyêxDwErgXxn ạ.
- Tuổi?
- 19 ạ
-&ZQehnbsp;Cởi ZQehhết ra!
- Dạ?
-&xswyNHkGnbsp;Tôi bảoxDwErgXx cởixDwErgXx hếZQeht ra.HoặxswyNHkGc ZQehlà xswyNHkGtrên ngxswyNHkGười khônZQehg mặcxswyNHkG xswyNHkGgì vZQehà lạxswyNHkGi đZQehây hoxswyNHkGặc làZQeh cútxswyNHkG về.
Như xswyNHkG1 cáxswyNHkGi máy,ZQeh xDwErgXxcô xswyNHkGta tháxDwErgXxo xswyNHkGkhuy áxswyNHkGo vàxDwErgXx lầxswyNHkGn lượtZQeh txDwErgXxrút xDwErgXxbỏ xDwErgXxy phụcZQeh ..xswyNHkG. KxswyNHkGhang vẫnxswyNHkG nZQehhìn chZQehằm chxDwErgXxằm, nhưxswyNHkG đãxDwErgXx nói,xswyNHkG đxswyNHkGó xDwErgXxlà cxswyNHkGách KxswyNHkGhang quêxDwErgXxn đxswyNHkGi xswyNHkGchuyện khxswyNHkGó chịu.
..xswyNHkG. NgoàxDwErgXxi xDwErgXx3 căZQehn phxswyNHkGòng xDwErgXxcủa xDwErgXx3 cậuxDwErgXx chZQehủ rộZQehng nZQehhư nZQehhững cănZQeh nZQehhà xDwErgXxthực sZQehự, kxDwErgXxhu ZQehB cZQehòn cZQehó vZQehài chụcxDwErgXx cănxswyNHkG phxswyNHkGòng nhZQehỏ ZQehhơn đượxDwErgXxc xâxDwErgXxy dựngxDwErgXx ZQehnhư xswyNHkGtrong kháchxswyNHkG sạn.
PhZQehòng 82.
BZQehăng đanxDwErgXxg ngồZQehi trênxswyNHkG ZQehgiường xswyNHkG, xswyNHkGdù xDwErgXxvẫn khZQehoác chixDwErgXxếc áoxswyNHkG xDwErgXxvest dxDwErgXxài nhưxDwErgXxng ngườixDwErgXx xswyNHkGco ZQehro vZQehì lạnhxswyNHkG. xswyNHkGViên ZkxDwErgXxilico xswyNHkGhồi chiềuxDwErgXx đãxDwErgXx sắpxDwErgXx hZQehết txswyNHkGác dụngZQeh ..xswyNHkG. TừxswyNHkG phòngxDwErgXx tắm,ZQeh quảnxswyNHkG lxswyNHkGí củaZQeh xDwErgXxKhang xDwErgXxcầm theZQeho cxswyNHkGhiếc xDwErgXxáo sxswyNHkGơ mZQehi ..ZQeh. HắnxswyNHkG bướZQehc xswyNHkGlại phíZQeha giường.
-&nxswyNHkGbsp;Mặc txDwErgXxhêm vàoxswyNHkG đi.
BănZQehg đưaZQeh bànxswyNHkG taxDwErgXxy hơiZQeh xswyNHkGrun xDwErgXxrun xDwErgXxra xDwErgXxnhận lấy,ZQeh thấyZQeh xswyNHkGkhông cầnxswyNHkG tZQehhiết phxDwErgXxải cxswyNHkGảm ơxDwErgXxn.Quản xDwErgXxlí qxDwErgXxuay xDwErgXxra ..xswyNHkG. lạixDwErgXx chiếcZQeh tZQehủ xDwErgXxlạnh lấyZQeh hộpZQeh sữxswyNHkGa ZQehvà gZQehói bánhZQeh ngọt.
- Tôi khônxDwErgXxg xDwErgXxhay ăxswyNHkGn lắxDwErgXxm xDwErgXxnên chZQehỉ ZQehcó vậyxDwErgXx thôi.ĐóixswyNHkG ZQehrồi phxswyNHkGải xswyNHkGkhông ?
Băng lxDwErgXxắc đầu.
-&xswyNHkGnbsp;Vẫn xDwErgXxthích kiệmxDwErgXx lxDwErgXxời nhỉ.xswyNHkG LạZQehnh àZQeh ?
Tay ômZQeh lấyZQeh đầuZQeh gốiZQeh, ngưZQehời BăxswyNHkGng bắtZQeh ZQehđầu ruxswyNHkGn lêZQehn, nhxDwErgXxỏ kZQehhông đxDwErgXxem txswyNHkGheo xDwErgXxZkilico .
-&nbspxDwErgXx;Biết rồi.xswyNHkG KhôngZQeh xswyNHkGlắc đầuxswyNHkG tứxDwErgXxc xDwErgXxlà xDwErgXxđúng.Hôm ZQehnay cũnxswyNHkGg đâuxDwErgXx cxDwErgXxó lạnhZQeh lắmxDwErgXx.Nhìn cxswyNHkGô xDwErgXxnhư nhZQehiệt độxDwErgXx đanxswyNHkGg âmxswyNHkG vậy.
Hắn vớixswyNHkG lZQehấy chiếxswyNHkGc điềuxDwErgXx khiểnxswyNHkG txswyNHkGăng nhiệtxDwErgXx độxDwErgXx cxDwErgXxủa đixswyNHkGều ZQehhòa ... 
-&nbZQehsp;Không xDwErgXxthể ởZQeh chỗxswyNHkG xswyNHkGtôi quxswyNHkGa đxswyNHkGêm đâu.NếuZQeh ổnZQeh rồxDwErgXxi tôxDwErgXxi sxDwErgXxẽ đZQehưa xswyNHkGvề xswyNHkGphòng cậxswyNHkGu cả.
Băng lắcxswyNHkG đầxswyNHkGu qxswyNHkGuầy quậy.
-Ừ.xDwErgXx xDwErgXxCô bịxDwErgXx bánZQeh xDwErgXxđi rồiZQeh .xswyNHkG.. à,ZQeh ZQehtôi khxDwErgXxông cZQehó ýxswyNHkG đxswyNHkGó ZQeh... NếuxswyNHkG khxswyNHkGông cxswyNHkGó sựxswyNHkG cốxswyNHkG ZQehxảy rxDwErgXxa ởxswyNHkG bữxDwErgXxa xswyNHkGtiệc, cxswyNHkGhắc chắnxswyNHkG DxswyNHkGavinci xswyNHkGsẽ khôngxswyNHkG chZQehịu vềZQeh txswyNHkGay kZQehhông đâu.xDwErgXx khxDwErgXxông muốnxDwErgXx xswyNHkGđi thxswyNHkGeo hắnxswyNHkG ZQehphải ZQehkhông ?
BxswyNHkGăng ZQehim xswyNHkGlặng. xswyNHkGUkm.không ZQehlắc xswyNHkGđầu lxswyNHkGà đồxDwErgXxng ZQehý .
-&nxDwErgXxbsp;Cậu xswyNHkGcả chắxswyNHkGc xDwErgXxchưa bxDwErgXxiết xswyNHkGchuyện xswyNHkGxảy rxswyNHkGa ZQeh... TôixswyNHkG xDwErgXxvẫn cxDwErgXxhưa tZQehìm đượcZQeh xDwErgXxnguyên nhâxswyNHkGn củxswyNHkGa sựxDwErgXx xDwErgXxcố .xswyNHkG.. xswyNHkGcó gìxswyNHkG xswyNHkGđó xswyNHkGrất ZQehkì lạ,xswyNHkG xDwErgXxnguồn điệnxswyNHkG bịxswyNHkG pZQehhá hỏnZQehg ZQehnhưng lạxDwErgXxi ZQehkhông xswyNHkGgiống xDwErgXxbị chậpZQeh điệnxDwErgXx thZQehông thườZQehng. GiốngxDwErgXx ZQehmột ZQehvụ đZQehộng xswyNHkGđất hơnZQeh, nhZQehưng mặtZQeh đấtZQeh lạiZQeh kZQehhông xDwErgXxrung chuyểnZQeh, khxDwErgXxông lẽZQeh tạixswyNHkG ZQeh... (xDwErgXxđịnh nóixswyNHkG ZQehvề lòZQeh phảxDwErgXxn ứnxDwErgXxg) xDwErgXx... ZQehmà xswyNHkGthôi, coxDwErgXxi nhxswyNHkGư vậnxDwErgXx maxswyNHkGy củaxswyNHkG ZQehcô .xDwErgXx.. xswyNHkGĐịnh sẽxDwErgXx sao?
xswyNHkGBăng iZQehm lặng,xswyNHkG cxDwErgXxhưa biếtxswyNHkG ZQehtiếp theZQeho nênxswyNHkG lZQehàm gì.
QxDwErgXxuản lxDwErgXxí củaxswyNHkG xswyNHkGKhang ngồxDwErgXxi xuốngxDwErgXx đấtxDwErgXx, dựxswyNHkGa vxDwErgXxào thànhxswyNHkG gixswyNHkGường, taxDwErgXxy cZQehầm xDwErgXxlon xswyNHkGnước xswyNHkGngọt uống.
- ÔxswyNHkGng chủZQeh ZQehsắp vxswyNHkGề txDwErgXxới rồiZQeh .xDwErgXx.. ZQehtôi sẽxDwErgXx bZQeháo cáxDwErgXxo ZQehchuyện này.xDwErgXx xDwErgXxDù gìxDwErgXx cZQehô cũngxswyNHkG ZQehdo ôxswyNHkGng chxswyNHkGủ manxDwErgXxg xswyNHkGvề, nhxDwErgXxưng ZQehtôi nxswyNHkGghĩ ônZQehg chủZQeh tánxswyNHkG xDwErgXxthành quyếZQeht địxDwErgXxnh nàxDwErgXxy củZQeha ZQehcậu ChấxswyNHkGn KxswyNHkGhang ... 
-&nbsxswyNHkGp;Tôi đãxDwErgXx nóxDwErgXxi rồixDwErgXx phxswyNHkGải khôngxDwErgXx ZQeh. VớixswyNHkG cậuxswyNHkG KhxswyNHkGang, mụZQehc tiêxDwErgXxu, quyềnxswyNHkG lực,xswyNHkG xDwErgXxđịa xswyNHkGvị lZQehà nhữnxDwErgXxg điềuxswyNHkG qxswyNHkGuan txDwErgXxrọng nhấtZQeh. xswyNHkGCậu xDwErgXxsẽ vứtxswyNHkG bxswyNHkGỏ tấxDwErgXxt cxDwErgXxả, bấtxDwErgXx chấpZQeh tZQehhủ đoZQehạn kểxDwErgXx ZQehcả lxswyNHkGà cưZQehớp điZQeh siZQehnh mạZQehng xDwErgXxngười cxswyNHkGậu yêxswyNHkGu đểZQeh đạtxDwErgXx ZQehđược nó.xswyNHkG ..TôxswyNHkGi ZQeh... thxswyNHkGật sựxDwErgXx tòZQeh mòZQeh vềxswyNHkG cxDwErgXxô ZQeh... cxswyNHkGô kxDwErgXxhông ZQehphản đốixDwErgXx vxDwErgXxiệc trởxDwErgXx thxswyNHkGành ngườxswyNHkGi ZQehcon gáiZQeh ZQehcủa cậuxDwErgXx cảZQeh lxDwErgXxà ZQehvì điềuxswyNHkG gxDwErgXxì? ChắxswyNHkGc xswyNHkGchắn khôxswyNHkGng phảxswyNHkGi vZQehì xDwErgXxtình cảxswyNHkGm xswyNHkGphải kxDwErgXxhông .xDwErgXx.. ZQehkể cảZQeh ZQehvới cậuxDwErgXx ChấxDwErgXxn NxDwErgXxam ..xswyNHkG. tôxDwErgXxi khôngxDwErgXx hiểuxswyNHkG nZQehổi cZQehô ZQehlà xswyNHkGcon ZQehngười thếxDwErgXx nàxswyNHkGo ZQeh... cZQehô đangZQeh xswyNHkGnghĩ ZQehgì ..ZQeh. ZQehnhưng ..ZQeh. xDwErgXxcó ZQeh1 điềuZQeh tôxDwErgXxi chZQehắc chắnxDwErgXx xswyNHkG... mỗxDwErgXxi lZQehần nhìnxDwErgXx côZQeh ..ZQeh. tấtxswyNHkG cảZQeh nxswyNHkGghi ngờxswyNHkG xéxswyNHkGt đoxswyNHkGán củxDwErgXxa tôiZQeh biếnxswyNHkG ZQehmất, xswyNHkGthay xswyNHkGvào là….xDwErgXx sựxswyNHkG xswyNHkGrung độZQehng ZQehkhông kiềxswyNHkGm chxswyNHkGế đượcxDwErgXx ..xswyNHkG. củaxDwErgXx tráxswyNHkGi xswyNHkGtim ... 
xDwErgXxQuản lxswyNHkGí củaZQeh KhanxswyNHkGg quaZQehy ngườiZQeh xDwErgXx... TrxswyNHkGên xDwErgXxgiường, BănxswyNHkGg đãZQeh nằmxswyNHkG xswyNHkGxuống ngủZQeh từZQeh lxDwErgXxúc nxDwErgXxào. TxDwErgXxay quảnxswyNHkG líxswyNHkG .xswyNHkG.. txswyNHkGừ từxDwErgXx đưaZQeh bZQehàn tZQehay lxDwErgXxên .xswyNHkG.. nhxDwErgXxưng xswyNHkGnó ZQehrụt lạixswyNHkG trướcxswyNHkG kZQehhi làmxDwErgXx thxDwErgXxêm điềuZQeh gìZQeh ZQehtrong ýxDwErgXx ngxDwErgXxhĩ cZQehủa xswyNHkGhắn ... 
...
xswyNHkGHơn nửaZQeh đêmZQeh xswyNHkG, xswyNHkGLâm ChấnZQeh ĐZQehông ngồiZQeh ZQehxuống ghếZQeh, dựxswyNHkGa lưnxDwErgXxg vào,xDwErgXx xDwErgXxcó xDwErgXxvẻ hơixswyNHkG mệtxswyNHkG xswyNHkGsau ZQeh1 xswyNHkGphi xDwErgXxvụ lớn.
- Ta xDwErgXxnghe xDwErgXxqua tìnhxswyNHkG xswyNHkGhình rồiZQeh.Nói vềxDwErgXx ZQehsự vixDwErgXxệc cxDwErgXxhính đi.
- ZQehEm nghxDwErgXxĩ lZQehà ônZQehg cZQehhủ tánxswyNHkG ZQehthành vớxDwErgXxi xswyNHkGcậu cảxDwErgXx xDwErgXxvề ZQehvụ txDwErgXxrao đổiZQeh vớxDwErgXxi xswyNHkGDavinci UyliaZQehm xswyNHkG, chúxDwErgXxng xDwErgXxta quáxswyNHkG hời!
-&nbsZQehp;Không dxDwErgXxễ xswyNHkGdàng vậZQehy đâu.NgươZQehi monZQehg điềxDwErgXxu đóxswyNHkG xswyNHkGxảy xDwErgXxra phảixswyNHkG khônxDwErgXxg ?
- ÔngxswyNHkG cxswyNHkGhủ hixDwErgXxểu đượcZQeh xDwErgXxrồi thìxDwErgXx exswyNHkGm cũngxDwErgXx kZQehhông cầnZQeh ZQehbiện xDwErgXxminh xswyNHkGnữa. ĐZQehương nhiênZQeh ZQehlà xDwErgXxem ZQehmuốn ZQehcon béxDwErgXx ZQehđó bixswyNHkGến mxDwErgXxất khỏixswyNHkG ZQehkhu bixDwErgXxệt thự.
-&nbspxswyNHkG;Ngươi đZQehã xswyNHkGquên vềZQeh mụxswyNHkGc đícZQehh củaZQeh txDwErgXxa khxswyNHkGi đưZQeha cZQehô ZQehbé xDwErgXxvề sao?
-&xDwErgXxnbsp;Cô tZQeha quxswyNHkGá qZQehuỉ qxDwErgXxuyệt. KhZQehông ZQehthể hiZQehểu nổixDwErgXx cxswyNHkGô xDwErgXxta đZQehang tínhZQeh toxDwErgXxán điềZQehu gì.
-&nbZQehsp;Chấp xswyNHkGnhận trởxswyNHkG thànhxDwErgXx ngưxDwErgXxời cZQehủa thằngxswyNHkG ChấxDwErgXxn KxswyNHkGhang ZQeh, xswyNHkGcô xDwErgXxbé lxDwErgXxiều ZQehlĩnh hxswyNHkGơn tZQeha tưởxswyNHkGng xDwErgXx... cxDwErgXxhắc xswyNHkGcô xswyNHkGbé đZQehã biếtxDwErgXx xDwErgXxvề nhữxswyNHkGng xswyNHkGnguy hiểmxDwErgXx phảixDwErgXx ZQehthử xswyNHkGđúng khxswyNHkGông ?
- Hết xDwErgXxcậu xDwErgXxba lxswyNHkGại sanxDwErgXxg cậuxswyNHkG ZQehcả, cxDwErgXxô ZQehta đúnxDwErgXxg lxswyNHkGà xDwErgXx1 coxDwErgXxn ZQehhồ ly.
- xswyNHkGVậy ZQehlà ngxswyNHkGươi xswyNHkGđang chxDwErgXxo rằngxswyNHkG ChấZQehn KhanZQehg sẽxswyNHkG xswyNHkGsập bxswyNHkGẫy tiếpZQeh theo?
- Hoàn toànZQeh kZQehhông ạ.ViZQehệc trxswyNHkGong bữaZQeh ZQehtiệc hZQehôm xDwErgXxnay đZQehã xDwErgXxchứng miZQehnh điềuxswyNHkG đxDwErgXxó. xDwErgXxCậu cảxDwErgXx xswyNHkGchẳng coxDwErgXxi xswyNHkG1 đZQehứa ZQehcon gáixDwErgXx nàxDwErgXxo rZQeha gxDwErgXxì. CxswyNHkGô xDwErgXxta cxDwErgXxũng chẳngZQeh ZQehlà gìZQeh ZQehkhi bxDwErgXxị ZQehđem bxDwErgXxán khônxswyNHkGg xswyNHkGdo dựZQeh nhưxDwErgXx vậy.
-&nbspxDwErgXx;Ta kxswyNHkGhông hềZQeh ngạxDwErgXxc nhiêxswyNHkGn vềZQeh quxswyNHkGyết địnhxswyNHkG đxDwErgXxó củaxswyNHkG xDwErgXxthằng cả.ZQeh NhưZQehng txDwErgXxa chắcxDwErgXx cZQehô bZQehé xswyNHkGsẽ khZQehông đểxDwErgXx xDwErgXxyên xswyNHkGcho mọiZQeh cxswyNHkGhuyện dZQehiễn rxswyNHkGa đâu.ZQeh CxswyNHkGòn… sựZQeh cốxswyNHkG xDwErgXxkhó hxswyNHkGiểu đóxswyNHkG ..xDwErgXx. xswyNHkGta cũxswyNHkGng đanxswyNHkGg xswyNHkGsuy nghxDwErgXxĩ. TrênZQeh camerZQeha ZQehghi hìxswyNHkGnh .xDwErgXx.. xDwErgXxcó sựxswyNHkG ZQehcó mặtZQeh cZQehủa cp!
- Cậu hxswyNHkGai xDwErgXxthì xDwErgXxvẫn vậyZQeh mxswyNHkGà. TrờxDwErgXxi cZQehó ZQehsập xswyNHkGcũng xswyNHkGkệ thZQehôi ạ.
- xswyNHkGCó vẻZQeh nhxDwErgXxưng cáxswyNHkGi vẻxDwErgXx phớtZQeh xDwErgXxđời củaZQeh nóxDwErgXx đxswyNHkGã lZQehàm xswyNHkGcon gáixDwErgXx củaZQeh HoànxswyNHkGg BxswyNHkGá NguyênxswyNHkG chxswyNHkGết mệxDwErgXxt rồixDwErgXx ... 
ZQeh- Em lạixswyNHkG đãZQeh ZQehnghĩ ngườixswyNHkG xswyNHkGHoàng YxDwErgXxến ChxDwErgXxi nhZQehắm đếnxDwErgXx xswyNHkGlà cậuxDwErgXx xDwErgXxcả .xswyNHkG.. NxswyNHkGhưng hômxswyNHkG ZQehnay exDwErgXxm đểZQeh ýxswyNHkG thấZQehy ..ZQeh. côZQeh xswyNHkGta vZQehà cậZQehu hxDwErgXxai xswyNHkG... kZQehhá xswyNHkGthân ZQehmật ạ.
- NgươixswyNHkG nghZQehĩ sxDwErgXxao vềxDwErgXx mốxDwErgXxi quaxswyNHkGn ZQehhệ xDwErgXxnày ?
-xswyNHkG Nếu ZQehcậu hZQehai nắmxswyNHkG đưxDwErgXxợc xswyNHkGcon gáixswyNHkG HoZQehàng BáxDwErgXx NguxDwErgXxyên txDwErgXxrong tZQehay txDwErgXxhì xswyNHkGlà xDwErgXx1 lợxswyNHkGi thếxswyNHkG lxDwErgXxớn rồxDwErgXxi. EZQehm biếxDwErgXxt xDwErgXxcậu hxswyNHkGai xDwErgXxlà ngườixswyNHkG chZQehẳng cầZQehn gìZQeh ZQeh... nhxDwErgXxưng ZQehđây làZQeh lầZQehn ZQehđầu tZQehiên cậZQehu chấpZQeh xswyNHkGnhận xDwErgXx1 đứaxDwErgXx cZQehon xDwErgXxgái ởZQeh xswyNHkGgần thếxswyNHkG màZQeh khxswyNHkGông hềZQeh phảZQehn ứngZQeh gì.xswyNHkG NgZQehạc nxswyNHkGhiên xswyNHkGquá mứxswyNHkGc ạ!
- xDwErgXxCòn nhiZQehều đxDwErgXxiều khiếnxDwErgXx ngươZQehi phảxswyNHkGi ngạZQehc xswyNHkGnhiên nữa.xswyNHkG NgưZQehơi qxDwErgXxuên ZQehrằng thằngxDwErgXx ZQehcon chẳngZQeh –xswyNHkG cầnxDwErgXx ZQeh- xDwErgXxgì ZQehcủa tZQeha lxswyNHkGà khxswyNHkGo ZQehbáu xswyNHkGsở hữxswyNHkGu củaxswyNHkG ZQehriêng taxDwErgXx! ChuyệZQehn vềxDwErgXx cZQehô bZQehé thxswyNHkGú ZQehvị ấyxDwErgXx, tZQeha sẽxswyNHkG khôZQehng nxswyNHkGhúng tZQehay vào.xDwErgXx NZQehếu côxDwErgXx ZQehbé đểxDwErgXx xswyNHkGmình dễxswyNHkG dxswyNHkGàng xswyNHkGbị bxswyNHkGán nhxDwErgXxư vậyxswyNHkG, vớixDwErgXx xDwErgXxta, côZQeh béZQeh xDwErgXxvô gixDwErgXxá trị.
Tên cậnxDwErgXx ZQehvệ chạyxDwErgXx vZQehào xswyNHkG, cxDwErgXxúi đầu:
- Ông chZQehủ.1 cxDwErgXxô gáiZQeh xswyNHkGxưng têZQehn HxswyNHkGoàng YếnZQeh ChxDwErgXxi muốnxswyNHkG gặZQehp ạ.
-&xDwErgXxnbsp;Ồ ..xswyNHkG. xswyNHkGthật xswyNHkGbất ngờxDwErgXx. CZQehho vào.
- VZQehậy xswyNHkGem xxDwErgXxin xDwErgXxphép xDwErgXxluôn ạ.
.xDwErgXx.. ... 
xswyNHkG- Cô gZQehái ZQehtrẻ. LầnxswyNHkG ZQehđầu xDwErgXxgặp mặt.
-xDwErgXx Cháu chàZQeho xDwErgXxbác! ChắcZQeh ZQehbác đZQehã xswyNHkGnghe vềxDwErgXx cháZQehu rZQehồi ZQehnên cháuxDwErgXx khôZQehng giớxswyNHkGi thxswyNHkGiệu nữa.xswyNHkG CháZQehu vàZQeho đềxswyNHkG luxDwErgXxôn ạ.
-&ZQehnbsp;Đúng làxswyNHkG ZQeh1 dZQehu họcxDwErgXx sinhZQeh, cácZQehh xswyNHkGăn nxswyNHkGói rấtZQeh ZQehtự tZQehin vZQehà khoáxswyNHkGng đạt.
-&xDwErgXxnbsp;Cảm ơnxswyNHkG vìZQeh xDwErgXxlời kheZQehn, cxDwErgXxháu nghxDwErgXxe ZQehnhiều ngườixDwErgXx xDwErgXxnói vậyxDwErgXx rồi.
- Thế nàyxswyNHkG thảoxswyNHkG nxswyNHkGào ZQehHoàng BZQehá NgxswyNHkGuyên rấtxswyNHkG tựxDwErgXx hxDwErgXxào vxswyNHkGề xswyNHkGcon ZQehgái mìnxDwErgXxh. VxDwErgXxừa xxDwErgXxinh xDwErgXxđẹp lạiZQeh thônxDwErgXxg mZQehinh ZQeh... ĐượcxswyNHkG rxswyNHkGồi xDwErgXx. CháxswyNHkGu xDwErgXxbảo nóxDwErgXxi thẳnZQehg vxDwErgXxào xswyNHkGvấn đxDwErgXxề màxswyNHkG .xswyNHkG.. CxDwErgXxháu muốnxswyNHkG gì?
-ZQeh Muốn xDwErgXxanh CxswyNHkGhấn Phong!
MộxDwErgXxt néxDwErgXxt ngạZQehc nhxswyNHkGiên lxDwErgXxẫn xswyNHkGvui xDwErgXxthích xswyNHkGhiện lZQehên trênZQeh mặxDwErgXxt LxswyNHkGâm ChấxswyNHkGn ĐZQehông .ÔnxswyNHkGg bậxDwErgXxt cườixDwErgXx ... 
-&nbsxswyNHkGp;Đúng ZQehlà giớixswyNHkG trẻxDwErgXx bâyxDwErgXx gZQehiờ .ZQeh.. thẳngxswyNHkG thắnxswyNHkG lắxDwErgXxm !
- CxDwErgXxháu ngxDwErgXxhĩ xDwErgXxgì thxswyNHkGì nxswyNHkGói vậyZQeh thôi.xDwErgXx TrướcZQeh giZQehờ cháuxswyNHkG chưaxDwErgXx bxswyNHkGao giờxDwErgXx từxswyNHkG bỏxswyNHkG thứxswyNHkG mìxDwErgXxnh muốxswyNHkGn, bằxDwErgXxng ZQehmọi cáxDwErgXxch sẽxswyNHkG ZQehcó bxswyNHkGằng được.xDwErgXx ZQehCòn xswyNHkGnếu kZQehhông thểxDwErgXx cxDwErgXxó đượcxDwErgXx thxDwErgXxì cxDwErgXxháu sẽZQeh ZQehlàm chxswyNHkGo ZQehkhông xDwErgXx1 axDwErgXxi cóxDwErgXx đưZQehợc nữaxswyNHkG ạxDwErgXx .
-&nxDwErgXxbsp;Tuyệt lZQehắm ZQeh... xDwErgXxcháu gxswyNHkGiống ZQehta !
-xDwErgXx May làxDwErgXx bácZQeh khônxDwErgXxg xswyNHkGkhó cxDwErgXxhịu vxswyNHkGì cháu.xswyNHkG xDwErgXxKể cáxswyNHkGc bxDwErgXxác kxswyNHkGhông xDwErgXxthích cháxDwErgXxu thZQehì ZQehcháu ZQehcũng khôngxDwErgXx từZQeh xDwErgXxbỏ xswyNHkGanh CZQehhấn xDwErgXxPhong đâxDwErgXxu ạ!
-&nxDwErgXxbsp;Ồ khZQehông xswyNHkG. xDwErgXxTa khônxDwErgXxg gxswyNHkGhét cháuxswyNHkG ZQeh... NgưxDwErgXxợc lại,xswyNHkG xDwErgXxta cũxDwErgXxng rZQehất mxswyNHkGuốn cháuxswyNHkG vớxswyNHkGi thằngZQeh ZQehcon xswyNHkGta xDwErgXxthành đôi.
- TxswyNHkGhật sxswyNHkGao ạ?
- TZQeha khxswyNHkGông xDwErgXxnói chơi!
- VậxDwErgXxy cxswyNHkGảm ơZQehn ZQehbác trước.
- Nhưng .xswyNHkG.. thằxDwErgXxng ZQehcon xswyNHkGta, cxDwErgXxả thằngxDwErgXx cảxDwErgXx vZQehà tZQehhằng xDwErgXxhai, đZQehều lxswyNHkGà nxDwErgXxhững txswyNHkGên khóxswyNHkG chxswyNHkGiều đấy.
- CháZQehu biếxDwErgXxt ạ.ZQeh NhưngZQeh điềuxswyNHkG đóZQeh chẳngxswyNHkG lxDwErgXxà gZQehì. ĐượxswyNHkGc báxDwErgXxc ZQehcho pxswyNHkGhép xDwErgXxthì càngxswyNHkG tốtZQeh ... 
-&nxDwErgXxbsp;À ..xDwErgXx. hônZQeh sựZQeh giZQehữa chxswyNHkGáu xDwErgXxvà cZQehon traZQehi ThưxswyNHkGợng xswyNHkGnghị xDwErgXxsĩ ... 
- Cháu hủZQehy xDwErgXxrồi ạ.xswyNHkG HxswyNHkGắn làxDwErgXx xswyNHkG1 kẻZQeh nxswyNHkGhu ZQehnhược vxswyNHkGà bấxswyNHkGt tàZQehi .
LâxswyNHkGm ChxDwErgXxấn ĐôngxswyNHkG hơxDwErgXxi mZQehỉm cưZQehời .xswyNHkG.. mọxDwErgXxi chuyZQehện đềuxswyNHkG đxDwErgXxã tronxswyNHkGg dựxswyNHkG xswyNHkGtính củaZQeh ôZQehng. CZQehhấn PhonxDwErgXxg xswyNHkGvà YxswyNHkGến CxswyNHkGhi qZQehuan ZQehhệ ZQehtốt thZQehì xDwErgXxông xDwErgXxvà HoàxDwErgXxng BáZQeh NguyZQehên cũZQehng sẽZQeh nhxswyNHkGư vậy.ZQeh xDwErgXxThêm vxswyNHkGào, ônxswyNHkGg đãZQeh giZQehán tiếxDwErgXxp cắtZQeh ZQehđứt xswyNHkGmối ZQehquan hZQehệ củZQeha HoàxDwErgXxng BxDwErgXxá NguyxDwErgXxên ZQehvà ThxDwErgXxượng ngZQehhị ObanradxDwErgXx. QủaxswyNHkG làxswyNHkG xswyNHkG1 mxswyNHkGũi txDwErgXxên xswyNHkGtrúng xswyNHkG3 ZQehđích ZQeh... GiờZQeh chỉxswyNHkG ZQehcòn cxswyNHkGhờ cZQehách xxDwErgXxử xựxDwErgXx củxswyNHkGa ChấZQehn ZQehPhong thôi.


xDwErgXx... xswyNHkG5h sángxDwErgXx. ZQehChuông dxswyNHkGi độnZQehg rxswyNHkGéo xswyNHkGinh ỏxswyNHkGi. KhxswyNHkGá bựxDwErgXxc mìnxDwErgXxh xDwErgXxvì bịZQeh ZQehphá giấcxswyNHkG ZQehngủ, ZQehKhang xDwErgXxvới txDwErgXxay tìxDwErgXxm dZQehi động.
- Alo?
-&nbsxDwErgXxp;Người đZQehẹp củaxDwErgXx txDwErgXxôi đâu?
- Thằng đxswyNHkGiên xDwErgXxnào txDwErgXxhế ?
- TỉnZQehh ngủZQeh đixDwErgXx ZQeh1 DaxswyNHkGvinci xDwErgXxUyliam đâZQehy !
KhanZQehg mởxDwErgXx choàxswyNHkGng mZQehắt, nhớxswyNHkG rxDwErgXxa mọiZQeh xDwErgXxchuyện tZQehối qua.
- TrờixDwErgXx cònZQeh cxswyNHkGhưa sángZQeh. ZQehNgài cóxswyNHkG việcZQeh xswyNHkGgì ZQehvậy xDwErgXx? KhônZQehg lẽxswyNHkG phiêuxswyNHkG cảxDwErgXx đêZQehm chưaxswyNHkG mZQehệt cxswyNHkGòn muốxDwErgXxn hxswyNHkGàn huyênxDwErgXx xswyNHkGtâm sự?xswyNHkG ZQeh– KxswyNHkGhang xDwErgXxnói vớZQehi giọngxswyNHkG xswyNHkGhơi mxswyNHkGỉa mai.
-&xswyNHkGnbsp;Cậu xswyNHkGvẫn xDwErgXxmơ ZQehngủ đấxswyNHkGy àxswyNHkG? HxswyNHkGay xDwErgXxgiả bộxDwErgXx xDwErgXxkhông chớpxDwErgXx mxDwErgXxắt? NếuZQeh cậxDwErgXxu kZQehhông trảxswyNHkG ngxswyNHkGười đxswyNHkGẹp đâyxDwErgXx txswyNHkGhì tôZQehi sẽxDwErgXx hZQehủy lờxDwErgXxi xswyNHkGhứa đấy.
ZQeh- Vụ trxswyNHkGao xswyNHkGđổi ZQehcó bxswyNHkGao nhiêxDwErgXxu nxDwErgXxgười chứngxswyNHkG kiếnZQeh, ngàxDwErgXxi xswyNHkGđịnh lậtZQeh lọngxDwErgXx saxDwErgXxo? ZQehMà ngàxswyNHkGi bảoxswyNHkG trảZQeh ngườixDwErgXx đẹpxswyNHkG đâyxDwErgXx lZQehà xswyNHkGý ZQehgì ?
ZQeh- Sau vụxDwErgXx độnZQehg đxDwErgXxất, ZQehtôi kxDwErgXxhông thấZQehy ngườixDwErgXx đẹxswyNHkGp xDwErgXxđây vxswyNHkGà vềxDwErgXx nhàxswyNHkG xDwErgXxtay khônxswyNHkGg đấy.xDwErgXx CZQehậu giZQehấu ngườixswyNHkG đẹpZQeh đxDwErgXxâu ZQehrồi ?
Khang bxswyNHkGật ngxDwErgXxười dậy.
- ĐộngZQeh đất??
- HờxswyNHkG ZQeh... cậuxDwErgXx giảZQeh bộZQeh giỏiZQeh nhỉ.xDwErgXx NgườixswyNHkG đẹpxswyNHkG cxDwErgXxủa tôixswyNHkG đâu?
- Khoan đxDwErgXxã. TôxswyNHkGi sẽxswyNHkG nxswyNHkGói cxswyNHkGhuyện vxDwErgXxới ngàxDwErgXxy sau!
KhanxDwErgXxg ZQehtắt ZQehmáy choàngZQeh cxswyNHkGhăn nhZQehảy rxswyNHkGa ZQehkhỏi giườxswyNHkGng ..xDwErgXx. xswyNHkGCô tiếpxswyNHkG ZQehviên xswyNHkGở ZQehvũ trườnxDwErgXxg kxswyNHkGhẽ cựaxswyNHkG ngưZQehời, dưZQehới chZQehăn, cxDwErgXxô xswyNHkGta vẫnxswyNHkG ZQehtrần truồng.
-&nbspxDwErgXx;Anh .xswyNHkG.. chưxswyNHkGa sáZQehng mà.xswyNHkG ChuyệxswyNHkGn gZQehì xswyNHkGthế ?
xswyNHkGKhang bZQehước nZQehhanh lạZQehi phíxswyNHkGa bxswyNHkGàn xswyNHkGmáy, liZQehếc qZQehua đồxDwErgXxng hồ.
ZQeh- Cô ởxDwErgXx đxswyNHkGây hơZQehn xswyNHkG4 tixDwErgXxếng ZQehrồi đấy.xswyNHkG DxDwErgXxậy xDwErgXxcuốn góixswyNHkG đixDwErgXx ... 
CôxDwErgXx gáixDwErgXx xswyNHkGdụi mắxDwErgXxt, xswyNHkGchưa hixswyNHkGểu ZQehgì .
-&nZQehbsp;Em buồZQehn ngủZQeh lắxswyNHkGm ZQeh... đợixswyNHkG ZQehsáng rồiZQeh ... 
- xswyNHkGTôi ZQehbảo côxDwErgXx xswyNHkGcuốn gxDwErgXxói khỏiZQeh đâyZQeh !
GiọxDwErgXxng KhxDwErgXxang xDwErgXxquát xswyNHkGlên giậnxDwErgXx dữxswyNHkG, txswyNHkGay cxswyNHkGậu mxDwErgXxở xswyNHkGlaptop, khởiZQeh độngZQeh. CZQehô tiếpxDwErgXx vixswyNHkGên xDwErgXxhơi rùnxswyNHkGg mìZQehnh tỉnhxswyNHkG hẳZQehn xDwErgXx, lxDwErgXxục cụcxswyNHkG ngồxDwErgXxi dậyxswyNHkG mặxswyNHkGc quầxDwErgXxn xDwErgXxáo ..xDwErgXx. xswyNHkG1 tênxDwErgXx đànxswyNHkG exDwErgXxm cZQehủa KhaZQehng bưxDwErgXxớc vàoZQeh xswyNHkG, cxDwErgXxúi đầuZQeh .
- xDwErgXxCậu chxDwErgXxủ !
-&xswyNHkGnbsp;Đưa xDwErgXxcô txswyNHkGa rxswyNHkGa ngoàxswyNHkGi ZQehvà gọixswyNHkG ngưxswyNHkGời đZQehến thxDwErgXxay chxDwErgXxăn gốiZQeh đi!
- Vâng
Màn hìnZQehh máxDwErgXxy txDwErgXxính đanxswyNHkGg xswyNHkGthu xDwErgXxvề hìnhZQeh ảnhZQeh từxswyNHkG pZQeharty ..xswyNHkG. KhaxswyNHkGng tuxDwErgXxa đếxswyNHkGn lúcZQeh ZQehcậu rZQeha khỏiZQeh bữaxswyNHkG tixDwErgXxệc xswyNHkG... xDwErgXxNếu khZQehông phảiZQeh xDwErgXxDavinci nóiZQeh quáxswyNHkG xswyNHkGlên làxswyNHkG ZQehcó độxDwErgXxng đấtZQeh thìxswyNHkG KhaZQehng xDwErgXxchẳng muốnxDwErgXx xZQehem lZQehại cảnxDwErgXxh lúcxswyNHkG ấZQehy txDwErgXxí nxswyNHkGào ..xDwErgXx. xDwErgXxNhìn xswyNHkGDavinci qZQehuá thxswyNHkGân xDwErgXxmật xDwErgXxvới ngZQehười cZQehon gáZQehi củaxDwErgXx cậuxswyNHkG tronxDwErgXxg kxDwErgXxhi BănZQehg cốxswyNHkG ZQehchống cựxDwErgXx .xDwErgXx.. KhanZQehg chỉxDwErgXx muốnZQeh đxDwErgXxập taZQehn xswyNHkGcái mxDwErgXxàn hìnxDwErgXxh rxswyNHkGa .xDwErgXx.. xDwErgXx2 taxswyNHkGy cậuxDwErgXx xxswyNHkGiết cxswyNHkGhặt lạixDwErgXx .xswyNHkG.. xswyNHkGNhưng KhxDwErgXxang kiêxDwErgXxn ZQehnhẫn đợixswyNHkG đếnxswyNHkG cáxswyNHkGi sựxDwErgXx cốZQeh nhxswyNHkGư xDwErgXxDavinci nóxswyNHkGi ..ZQeh. MọiZQeh thứxswyNHkG bZQehắt đầuZQeh xswyNHkGhỗn xDwErgXxloạn ZQeh, ngườixDwErgXx rxswyNHkGú héxDwErgXxt lêxDwErgXxn xDwErgXx, hoảngxDwErgXx hốxswyNHkGt chxswyNHkGạy. KxswyNHkGhang xDwErgXxnhíu màxDwErgXxy ..xswyNHkG. xDwErgXxrồi bỗngxDwErgXx đxDwErgXxập taZQehy xDwErgXxcái rZQehầm xuốnxDwErgXxg bàn.
- Sheeply ZQeh! NgươZQehi bixDwErgXxến xswyNHkGvào xxDwErgXxó nàxDwErgXxo rồxswyNHkGi !!!

MọxswyNHkGi chuyxswyNHkGện tZQeho nhxswyNHkGỏ tronxswyNHkGg khxDwErgXxu bixswyNHkGệt txswyNHkGhự xswyNHkGquản lZQehí cZQehủa KhanxswyNHkGg lxswyNHkGuôn báoZQeh cxswyNHkGho cậxDwErgXxu. VậyZQeh màxswyNHkG chuyệnxswyNHkG nxswyNHkGghiêm xDwErgXxtrọng thếxswyNHkG nàxDwErgXxy đếnZQeh giờxDwErgXx KhxDwErgXxang mớixswyNHkG hxDwErgXxay thìxswyNHkG xswyNHkGthật khônxswyNHkGg thểZQeh bxswyNHkGỏ xDwErgXxqua được.xswyNHkG KhaZQehng rúxswyNHkGt xDwErgXxdi độngxDwErgXx ..xswyNHkG. SxswyNHkGố mxswyNHkGáy đầuxDwErgXx bêxswyNHkGn kxswyNHkGia khôngxswyNHkG liênxswyNHkG xDwErgXxlạc xswyNHkGđược .ZQeh.. KhanxDwErgXxg thấyxswyNHkG ngườiZQeh đanxswyNHkGg xswyNHkGnóng lênxswyNHkG xDwErgXx, cơnxswyNHkG gxswyNHkGiận ZQehbốc ZQehngùn ngụt.
xDwErgXxRầm .xswyNHkG.. xswyNHkG... !!!!!!
CửaxswyNHkG phxswyNHkGòng ngủxDwErgXx xswyNHkGcủa ZQehSheeply –xDwErgXx qxswyNHkGuản líxDwErgXx củaxswyNHkG KhaxDwErgXxng ZQehmở choang.
Tay quảnxDwErgXx lxDwErgXxí gZQehiật mìnxswyNHkGh tỉxswyNHkGnh ZQehgiấc ZQehkhi đangxDwErgXx ZQehngủ vậtZQeh xDwErgXxvờ trZQehên gxDwErgXxhế tựa.
-&nZQehbsp;Cậu cxswyNHkGhủ ... 
-&nbsxDwErgXxp;Tao tưởngxDwErgXx mZQehày cxDwErgXxhết xswyNHkGở xxswyNHkGó nxswyNHkGào xDwErgXxrồi ???
NhìxswyNHkGn ZQehvẻ gxswyNHkGiận ZQehdữ xswyNHkGcủa xswyNHkGKhang xDwErgXx, ZQehSheeply đoZQehán đZQehược cậxswyNHkGu ZQehchủ xswyNHkGđã xswyNHkGbiết hxDwErgXxết tìnhxDwErgXx hình.
-&nbspxDwErgXx;Sự cốZQeh xảZQehy rxswyNHkGa qZQehuá ZQehđột xDwErgXxngột ngoàxswyNHkGi dựZQeh tíxswyNHkGnh. xswyNHkGEm xDwErgXxđã xswyNHkGxử líxswyNHkG xoxswyNHkGng nhxswyNHkGưng hiệnxswyNHkG cxDwErgXxhưa txDwErgXxìm hiểuxswyNHkG đượcZQeh ngZQehuyên ZQehnhân ạ.
- ZQehChuyện nghiêmxDwErgXx trxDwErgXxọng vậxswyNHkGy sZQehao xDwErgXxmày ZQehkhông báoxswyNHkG xswyNHkGcho taoxswyNHkG? MàxDwErgXxy khôxswyNHkGng coxswyNHkGi xDwErgXxtao rxDwErgXxa xDwErgXxgì nxDwErgXxữa xswyNHkGphải kZQehhông ?
-xswyNHkG Em xxswyNHkGin lỗixswyNHkG ZQeh... xDwErgXxvì cxDwErgXxậu chủxDwErgXx đxswyNHkGã dặxDwErgXxn ZQehnếu txswyNHkGự giảixswyNHkG quyếxDwErgXxt đượcZQeh thìZQeh khôxDwErgXxng cầZQehn báxswyNHkGo nhữxswyNHkGng ... 
- Câm miệngxswyNHkG ZQeh! VZQehậy ZQehtại xDwErgXxsao mxswyNHkGày khônxswyNHkGg xswyNHkGnghe điệnZQeh txswyNHkGhoại ZQeh? –xDwErgXx KhaxDwErgXxng ngxDwErgXxày càngxswyNHkG tứcZQeh giận,xswyNHkG chxDwErgXxỉ chúxswyNHkGt ZQehnữa thxswyNHkGì xswyNHkGcó xswyNHkGthể chZQeho xDwErgXxtay qZQehuản líZQeh xswyNHkG1 xswyNHkGtrận nhừxDwErgXx ZQehtử .
- CậZQehu chxDwErgXxủ xDwErgXx... cóxswyNHkG thểxswyNHkG xDwErgXxhạ xDwErgXxgiọng khôZQehng ..xswyNHkG. xDwErgXxtrong phZQehòng cònxswyNHkG cxDwErgXxó ngườixswyNHkG ZQehđang ngZQehủ ...
KhaxDwErgXxng nxDwErgXxhíu xDwErgXxmày .xDwErgXx.. ChợtxswyNHkG ZQehnghe tiếnZQehg cựaxswyNHkG ngưZQehời .ZQeh.. KhxswyNHkGang qxDwErgXxuay đầxDwErgXxu nhìxswyNHkGn ..xDwErgXx. TrZQehên gZQehiường kêxswyNHkG ởxswyNHkG xswyNHkG1 ZQehgóc phZQehòng, BăxDwErgXxng ZQehđang cuộnxswyNHkG ngườixDwErgXx ngủxDwErgXx nxswyNHkGgon xDwErgXxlành, xDwErgXxmặc xswyNHkGáo sơxswyNHkG ZQehmi củaxDwErgXx xDwErgXxtay quảnxDwErgXx líxDwErgXx vàxswyNHkG ZQehđắp cZQehhiếc vxDwErgXxest xswyNHkGđen xswyNHkGdài củaxDwErgXx hắZQehn lZQehuôn ... 
KxDwErgXxhuôn mZQehặt đanxDwErgXxg biếnZQeh sZQehắc củaxDwErgXx KhaZQehng .ZQeh.. ZQeh2 taxDwErgXxy siếtZQeh lạZQehi kxDwErgXxêu răngZQeh xDwErgXxrắc ..xswyNHkG. nZQehhưng, cậZQehu quaxswyNHkGy lạixDwErgXx xswyNHkGnhìn tZQehay quZQehản líZQeh vớxswyNHkGi xDwErgXxmột xswyNHkGvẻ cốxswyNHkG thảnZQeh nxDwErgXxhiên vàZQeh giọnxDwErgXxg nóixDwErgXx cốZQeh nhxswyNHkGẹ xswyNHkGnhàng :
xswyNHkG- Sao cxswyNHkGô xDwErgXxta ởZQeh đâxswyNHkGy? KhôngZQeh pZQehhải xDwErgXxtao đãxswyNHkG xswyNHkGbán rZQehồi saxswyNHkGo ?
- VxswyNHkGì xxDwErgXxảy xswyNHkGra sựxswyNHkG cốxDwErgXx xDwErgXxnên DZQehavinci ZQehUyliam cZQehhưa đưxswyNHkGa thexswyNHkGo được 
-&nbsxswyNHkGp;Vậy làxswyNHkG xDwErgXxcả tốZQehi côxDwErgXx tZQeha ngZQehủ trxswyNHkGên giưxswyNHkGờng màxswyNHkGy ZQeh? xswyNHkGMày .xswyNHkG.. đãZQeh làmxswyNHkG gxswyNHkGì xswyNHkGcô xswyNHkGta rồi?
SheexswyNHkGply kxswyNHkGhẽ liếcZQeh nxswyNHkGhìn HảiZQeh BănxDwErgXxg xDwErgXxtrên chiZQehếc xswyNHkGgiường, sxswyNHkGuy xDwErgXxnghĩ chạxDwErgXxy đZQehi rấZQeht nZQehhanh xDwErgXxtrong đầu.
-xswyNHkG Qủa thxDwErgXxực ZQeh... KxDwErgXxhi mộtxDwErgXx ZQehcô gxswyNHkGái hấxswyNHkGp dZQehẫn xswyNHkGđến ZQehthế ngZQehủ khônxDwErgXxg bixDwErgXxết trờixswyNHkG đZQehất làZQeh gìxDwErgXx trxswyNHkGên gixDwErgXxường mìxswyNHkGnh thìZQeh xswyNHkG... bấxDwErgXxt kZQehì xswyNHkG1 thxDwErgXxằng đxDwErgXxàn ZQehông ZQehnào ... 
-xDwErgXx Tao hỏixDwErgXx ZQehmày lxswyNHkGà ZQehđã làxswyNHkGm xswyNHkGgì ?xDwErgXx?? xDwErgXx–Khang gầxswyNHkGn nhưxDwErgXx xDwErgXxgầm lxswyNHkGên xswyNHkGkhi xswyNHkGnghe cxswyNHkGái cácxDwErgXxh nóZQehi vòngxDwErgXx vxDwErgXxèo xDwErgXxcủa SheexDwErgXxply .
-&nbsxswyNHkGp;Sao cậZQehu chxDwErgXxủ qxswyNHkGuan txswyNHkGâm? ChẳnZQehg phảiZQeh cxDwErgXxậu đxswyNHkGã bxDwErgXxán chxDwErgXxo DavincZQehi rồxDwErgXxi sao?QxswyNHkGua xswyNHkGtay eZQehm trướcxDwErgXx rồixswyNHkG mxDwErgXxới đếnZQeh DavxswyNHkGinci txswyNHkGhì cZQehũng cZQehó sao
xDwErgXxChat !!!!!!!
xDwErgXx1 ZQehcái tátxswyNHkG ZQehlàm xswyNHkGmặt ZQehtay qZQehuản ZQehlí qxswyNHkGuay xDwErgXxphắt xswyNHkG90 độZQeh, ZQehhắn lạxswyNHkGi nhZQehìn thẳnxswyNHkGg vàoZQeh CZQehhấn KhxswyNHkGang .
- CậuZQeh cxDwErgXxhủ khxswyNHkGó ZQehchịu xDwErgXxgì chứ?xDwErgXx MónxswyNHkG ZQehđồ xswyNHkGcậu chZQehủ vxDwErgXxứt xDwErgXxđi ..xswyNHkG. xswyNHkGnhưng đốixswyNHkG vớiZQeh xDwErgXxem ZQeh, đóZQeh làZQeh ZQeh1 viênZQeh ZQehngọc vôxswyNHkG gixDwErgXxá. xswyNHkGNếu xDwErgXxem cóxDwErgXx đượcZQeh ... 
xswyNHkG- xswyNHkGIm mixswyNHkGệng! TaxDwErgXxo khxswyNHkGông xDwErgXxmuốn xDwErgXxnghe thêmxDwErgXx gìxDwErgXx ZQehcả xswyNHkG. TaxswyNHkGo xDwErgXxchỉ cầnZQeh biếxswyNHkGt xDwErgXx1 ZQehđiều ..xswyNHkG. bàxswyNHkGn tZQehay màyxswyNHkG xDwErgXx... đãxDwErgXx xswyNHkGchạm xDwErgXxvào cxswyNHkGô xDwErgXxta chưa???
Cạch! HọnZQehg sxDwErgXxúng cZQehhĩa thẳnxswyNHkGg vàoxswyNHkG đầuxswyNHkG xswyNHkGtay quZQehản líxswyNHkG xswyNHkG... HắnxDwErgXx cZQehố xswyNHkGgiữ bìxswyNHkGnh tĩnhxswyNHkG xswyNHkGnhìn họnxDwErgXxg súng.
- CậuZQeh txswyNHkGức gixDwErgXxận vậyxDwErgXx lZQehà vZQehì điềuxswyNHkG gZQehì xDwErgXx? xswyNHkGNếu tốixDwErgXx xswyNHkGqua DaviZQehnci ZQehđưa cxswyNHkGô xswyNHkGấy đxDwErgXxi ..ZQeh. cậZQehu xDwErgXxđã tưởngZQeh tượngZQeh xswyNHkGra đượcxswyNHkG .ZQeh.. hìnhxswyNHkG ảnhZQeh xswyNHkG... tronxDwErgXxg kxswyNHkGhách sạnxDwErgXx ..xDwErgXx. cũnZQehg xDwErgXxvới cxDwErgXxô xDwErgXxgái xDwErgXxkia xswyNHkG... KZQehhi ... 
XạchxDwErgXx xạZQehch! ..xDwErgXx. KhẩZQehu súnxswyNHkGg vừaZQeh đượcZQeh lZQehên đạnZQeh vxDwErgXxà ngónxDwErgXx txDwErgXxay KhxswyNHkGang xswyNHkGđang ghìxswyNHkG ZQehlấy còxswyNHkG súxswyNHkGng ..xDwErgXx. KhxswyNHkGang nghiếxswyNHkGn chặxswyNHkGt ZQehrăng vxDwErgXxà mắtZQeh nxswyNHkGhìn ZQehtên quảxswyNHkGn ZQehlí vớixDwErgXx cxDwErgXxái nhìnxDwErgXx nhxswyNHkGư cxswyNHkGó hàxDwErgXxng xDwErgXxvạn nhữxswyNHkGng mũixswyNHkG txDwErgXxên laxDwErgXxo ZQehtới ... 
SheepxDwErgXxly đãxswyNHkG nghẹnZQeh hZQehọng xswyNHkGvà mắtxDwErgXx cănxswyNHkGg rxDwErgXxa nxDwErgXxhìn nxDwErgXxgón ZQehtay cậuxDwErgXx cxswyNHkGhủ đxDwErgXxặt ởxswyNHkG còxswyNHkG súnxswyNHkGg xswyNHkG... đaxswyNHkGng ZQehkéo dầnxDwErgXx ..xswyNHkG. dầnxDwErgXx ..xDwErgXx. VxDwErgXxà ... 
-&ZQehnbsp;Ồn quáxDwErgXx ... 
KhônxDwErgXxg khíxDwErgXx nxswyNHkGhư loãxDwErgXxng xDwErgXxra saxDwErgXxu khxswyNHkGi ZQeh1 gxswyNHkGiọng ZQehnói tronZQehg ZQehveo vanxswyNHkGg lênxDwErgXx xswyNHkG... KhxDwErgXxang cùngxswyNHkG xDwErgXxtay quảnxswyNHkG lxDwErgXxí ..xswyNHkG. xswyNHkGquay ZQehđầu ... 
BxDwErgXxăng xswyNHkGđang nxDwErgXxgồi txswyNHkGrên giườngxDwErgXx xswyNHkG... chớxDwErgXxp cxDwErgXxhớp mxDwErgXxắt nhxswyNHkGìn. NxswyNHkGhỏ ZQehhoàn txDwErgXxoàn khxswyNHkGông tỏxswyNHkG txDwErgXxhái độxswyNHkG gxDwErgXxì kZQehhi thấxDwErgXxy xswyNHkGcó mặtxswyNHkG KhanZQehg xDwErgXx, xDwErgXxngay cảxswyNHkG câZQehy sZQehúng trênZQeh txswyNHkGay KZQehhang đaxDwErgXxng cxDwErgXxhĩa ZQehvề phíaZQeh xDwErgXxtay qZQehuản líxDwErgXx ..xswyNHkG. RZQehất bìxDwErgXxnh txDwErgXxhản xswyNHkGnhư xDwErgXxchẳng xswyNHkGcó chuyxswyNHkGện gxDwErgXxì ZQeh, BZQehăng lixDwErgXxếc đxswyNHkGi nZQehhìn quZQehản líxDwErgXx cxDwErgXxủa ZQehKhang :
-&nxswyNHkGbsp;Đói nữaxswyNHkG ... 
KhanZQehg đxDwErgXxã hạxDwErgXx taZQehy xuxswyNHkGống xswyNHkG, qxDwErgXxuay đixDwErgXx chỗZQeh khác.
- CậxDwErgXxu chủZQeh nxDwErgXxên vềxswyNHkG phòngxDwErgXx. NếuZQeh ngàZQehi DavinxDwErgXxci đxDwErgXxến, xDwErgXxem xswyNHkGsẽ tậnZQeh xDwErgXxtay giaZQeho xswyNHkGcô ấyZQeh nguyxswyNHkGên vẹxDwErgXxn đểxswyNHkG cuộxswyNHkGc traxswyNHkGo xswyNHkGđổi khôZQehng bịZQeh xDwErgXxphá hỏng.
KhônxDwErgXxg muốnxswyNHkG ZQehnói thZQehêm gìxswyNHkG xswyNHkG, đúxDwErgXxng xDwErgXxhơn ZQehlà khôZQehng xswyNHkGmuốn nhxDwErgXxìn xDwErgXxBăng xDwErgXxlần nữa,xDwErgXx cZQehhân KhaxDwErgXxng bZQehước ZQehra cửaZQeh kxDwErgXxhông sZQehuy nxswyNHkGghĩ xswyNHkG. CxswyNHkGùng lxswyNHkGúc taZQehy quảxDwErgXxn líZQeh ZQehlấy miếngxDwErgXx bánxswyNHkGh tZQehừ txswyNHkGủ lạnZQehh ZQehđem xswyNHkGlại giường.
- xDwErgXxChỉ xswyNHkGcòn ítxswyNHkG ZQehbánh ngọtZQeh thôixswyNHkG. ZQehVì xDwErgXxđói quxDwErgXxá nêxDwErgXxn eZQehm ZQehkhông nxswyNHkGgủ đượcxswyNHkG nữZQeha xDwErgXxsao? xDwErgXx- KhônZQehg quZQehan tâmxswyNHkG tớixswyNHkG giọngZQeh nZQehói ZQehthân mậtxswyNHkG xswyNHkGvà đầyxDwErgXx lZQeho lắngxswyNHkG xDwErgXxđã txDwErgXxhay đổixswyNHkG độtxswyNHkG nxDwErgXxgột xDwErgXxcủa SheexDwErgXxply xswyNHkG, BăngZQeh nhxDwErgXxận lấyxDwErgXx miếnZQehg bánhxDwErgXx vàxswyNHkG ăn.
KhanxswyNHkGg dừngxDwErgXx chânxDwErgXx ởxswyNHkG cửaZQeh, thấyZQeh xDwErgXxcó gìZQeh xDwErgXxđó ZQehkhó cxswyNHkGhịu dângZQeh lênxswyNHkG khZQehi ngxswyNHkGhe xswyNHkGcái điZQehệu quxDwErgXxan tâmxDwErgXx củaxswyNHkG taxswyNHkGy qxDwErgXxuản lZQehí ... 
-&nbspxswyNHkG;Ăn tZQehừ từxswyNHkG thxswyNHkGôi .xDwErgXx.. xDwErgXxnghẹn bâyZQeh giờ.ZQeh AxDwErgXxnh lấyxDwErgXx nưZQehớc ấxDwErgXxm xDwErgXxcho exswyNHkGm nxDwErgXxhé .ZQeh.. -TZQehay SheeplxDwErgXxy vxDwErgXxuốt nhẹxswyNHkG lêZQehn tócxswyNHkG BănxswyNHkGg xDwErgXx, cửxDwErgXx cZQehhỉ xswyNHkGdịu dàngxDwErgXx vàxswyNHkG âuxDwErgXx yếmxDwErgXx xswyNHkGvô cùngZQeh ... 
NgxDwErgXxay txswyNHkGức khắc,ZQeh xswyNHkGtên qZQehuản ZQehlí bịZQeh túmxDwErgXx lấZQehy cổxswyNHkG xswyNHkGáo vàZQeh xôxswyNHkG ZQehmạnh xDwErgXxxuống đấtZQeh xDwErgXx... xDwErgXxKhang đãxswyNHkG khôxDwErgXxng txswyNHkGhể bìnhxDwErgXx tZQehĩnh tZQehhêm khxDwErgXxi nxDwErgXxhìn cáixswyNHkG cảnhxswyNHkG xDwErgXxtượng ấxDwErgXxy xDwErgXx... CậuxswyNHkG nZQehhìn BăxDwErgXxng, nZQehhỏ chxswyNHkGẳng đểxDwErgXx ýZQeh ZQehai bịZQeh xDwErgXxngã vàZQeh cZQehó xxswyNHkGung ZQehđột gxDwErgXxì xảyxswyNHkG rxDwErgXxa xDwErgXx... xswyNHkGđiều xswyNHkGnhỏ ZQehquan tâZQehm làZQeh ..xswyNHkG. miếngZQeh bánZQehh rấtxDwErgXx ngon.
- ZQehCái vẻZQeh bìnxswyNHkGh xswyNHkGthản ấyZQeh lxDwErgXxà xswyNHkGsao? SaxDwErgXxo ZQehcó thểZQeh bìxswyNHkGnh thảxDwErgXxn xswyNHkGkhi taZQehy txswyNHkGhằng đànZQeh ônZQehg đanxDwErgXxg ZQehchạm vàZQeho mìnxDwErgXxh hả?ZQeh TxswyNHkGa đãZQeh nZQehói làZQeh sxDwErgXxẽ xswyNHkGrất khxDwErgXxó cZQehhịu kxDwErgXxhi kẻxDwErgXx khácxswyNHkG chxDwErgXxạm vxDwErgXxào exDwErgXxm mZQehà ... 
GiọngxDwErgXx KZQehhang xswyNHkGgắt lêZQehn .ZQeh.. xswyNHkGnhưng BăZQehng vẫnZQeh cắxswyNHkGn bánhxDwErgXx ăZQehn ngoxDwErgXxn lành.xDwErgXx TZQehhế xswyNHkGnày tZQehhì hếtZQeh chịZQehu nxDwErgXxổi .ZQeh.. xswyNHkGKhang txswyNHkGúm lxDwErgXxấy ZQehtay BăxDwErgXxng xDwErgXxvà ZQehkéo mxDwErgXxạnh nhỏxswyNHkG xuốngxDwErgXx xDwErgXxgiường ZQeh1 cáchxswyNHkG bạxDwErgXxo lực.
KhaxDwErgXxng ZQehkéo BăxswyNHkGng ZQehra khỏixswyNHkG cửxDwErgXxa phònxswyNHkGg nZQehhư kéxswyNHkGo đixswyNHkG xswyNHkG1 móxDwErgXxn đồxswyNHkG ..xswyNHkG. BxDwErgXxăng chẳngZQeh hiZQehểu gìZQeh xDwErgXxvà buộZQehc phảxDwErgXxi bxDwErgXxước nhaxswyNHkGnh xDwErgXxtheo ... 
Trong phònxDwErgXxg xDwErgXx, xDwErgXxtay quảnZQeh líxDwErgXx xswyNHkGđã xswyNHkGphủi tZQehay xswyNHkG, đứngxDwErgXx dậxswyNHkGy ZQehvà ..ZQeh. mxDwErgXxỉm cxDwErgXxười .
..ZQeh. CxswyNHkGửa pxswyNHkGhòng ngủxDwErgXx cxswyNHkGủa xswyNHkGKhang xDwErgXxmở xswyNHkGđến rầmxswyNHkG ZQeh... KhZQehang chxswyNHkGận HảixswyNHkG BănZQehg vZQehào txDwErgXxường, xswyNHkG2 taxDwErgXxy ghìxswyNHkG lxDwErgXxấy xswyNHkGvai nhỏxswyNHkG .ZQeh.. xswyNHkGKhang xDwErgXxcúi xuốxswyNHkGng, ZQehnhìn cZQehhằm cZQehhằm vàZQeho mắtZQeh ZQehBăng :
-ZQeh Nói đi!xDwErgXx NxDwErgXxói lxswyNHkGà xDwErgXxem khônxDwErgXxg muốnZQeh bịZQeh ZQehtrao đổixDwErgXx nhưZQeh xDwErgXx1 mónZQeh đồZQeh ZQeh! NZQehói làxDwErgXx xDwErgXxem muxswyNHkGốn ởZQeh lạxswyNHkGi bênxDwErgXx xswyNHkGta xDwErgXxvà muZQehốn lxDwErgXxà ngườiZQeh cxswyNHkGon gáxswyNHkGi cxDwErgXxủa ZQehta xDwErgXx! ChỉZQeh xDwErgXxta thZQehôi! ZQehEm ZQehnói đi!
Băng ngxswyNHkGước lêZQehn nxDwErgXxhìn xDwErgXxvào mắtxswyNHkG KhaxswyNHkGng ZQeh, cáxswyNHkGi ánxswyNHkGh mắtxswyNHkG vẫZQehn chẳngZQeh chúZQeht tháZQehi độZQeh xDwErgXxvà lZQehuôn khóxswyNHkG ZQehhiểu vậy.
- xDwErgXxĐừng cxDwErgXxó làxswyNHkGm xDwErgXxta ZQehđiên thêZQehm nxDwErgXxữa xDwErgXx! ExswyNHkGm chỉxswyNHkG cZQehần nxswyNHkGói vậyZQeh tZQehhôi xswyNHkG, chxDwErgXxỉ cầxDwErgXxn nxDwErgXxgoan ngoxswyNHkGãn gZQehật đZQehầu vxswyNHkGà phụcxDwErgXx tùZQehng xswyNHkGta thZQehôi ZQeh... xDwErgXxTa sẽxswyNHkG khônxDwErgXxg xDwErgXxđể xswyNHkGcho bxswyNHkGất kìZQeh aZQehi chạmxDwErgXx vàoxDwErgXx eZQehm hxDwErgXxết ZQeh, sẽZQeh khôZQehng đểZQeh chxswyNHkGo bxswyNHkGất kìxswyNHkG kẻZQeh xDwErgXxnào ZQehlàm ZQehtổn thươZQehng xswyNHkGem ..xswyNHkG. xDwErgXxvà sẽxswyNHkG khôngxDwErgXx cxswyNHkGó xswyNHkGai lZQehàm ngườixswyNHkG cZQehon xDwErgXxgái củxDwErgXxa ZQehta nữaxswyNHkG .xDwErgXx.. nxswyNHkGgoài exDwErgXxm ZQehra ... 
RZQehốt cxswyNHkGuộc ZQehgiọng nóixDwErgXx nxDwErgXxhẹ vàxDwErgXx tronxswyNHkGg veZQeho cũxswyNHkGng cấtZQeh ZQehlên :
-&ZQehnbsp;Không xswyNHkGmuốn bZQehị traxswyNHkGo đổxswyNHkGi .ZQeh.. khôngxswyNHkG muốZQehn .ZQeh.. làmxswyNHkG ngườiZQeh coZQehn gáixswyNHkG cZQehủa xDwErgXxai .xswyNHkG.. xswyNHkGkhông xswyNHkGmuốn xDwErgXxgì cảxswyNHkG ... 
xswyNHkGBàn xDwErgXxtay đangZQeh xswyNHkGxiết chxDwErgXxặt lấyxswyNHkG vaZQehi BxswyNHkGăng kxswyNHkGhẽ rxswyNHkGun lênZQeh ZQeh... BxDwErgXxàn xswyNHkGtay ấxDwErgXxy chợtZQeh buôxDwErgXxng rxDwErgXxa khỏiZQeh ngườixswyNHkG BăngxswyNHkG ..ZQeh. KhxDwErgXxang đZQehang lùiZQeh, xswyNHkGlùi dầxDwErgXxn ... 
-&nbZQehsp;Được .xswyNHkG.. đZQehược rồixDwErgXx .xDwErgXx.. hixswyNHkGểu rồixswyNHkG .xDwErgXx.. khônxDwErgXxg ngờZQeh xswyNHkG... exswyNHkGm xswyNHkGlại xDwErgXxđáng xswyNHkGgiá nhxswyNHkGư vxDwErgXxậy xswyNHkG... ZQehchỉ làxswyNHkG xDwErgXxcon ZQehtrai ngxswyNHkGài xDwErgXxỦy viêZQehn ZQeh... mZQehà xswyNHkGđã chịxDwErgXxu chxswyNHkGo txDwErgXxa xDwErgXxquá nhixDwErgXxều đểxswyNHkG xswyNHkGcó đxDwErgXxược xDwErgXxem ..ZQeh. VậyZQeh kxswyNHkGhông biếtxswyNHkG xDwErgXx... mxDwErgXxang eZQehm xswyNHkGra đấxDwErgXxu giáxswyNHkG xDwErgXx... tZQeha cònZQeh xDwErgXxcó ZQehthể nZQehhận đượcxDwErgXx nhữngxDwErgXx gZQehì .xswyNHkG.. ZQeh– KhaZQehng chợxDwErgXxt cxDwErgXxười –xDwErgXx HẳnxswyNHkG xswyNHkGlà đắtxDwErgXx gZQehiá xswyNHkGlắm ..xswyNHkG.- KhxswyNHkGang chxswyNHkGợt dừZQehng ZQehchân ... 
-&nbxDwErgXxsp;Nói cxDwErgXxoi xDwErgXx... trưxswyNHkGớc ZQehkhi khZQehông cZQehòn lZQehàm ngườiZQeh coZQehn gxswyNHkGái cZQehủa tZQeha xDwErgXx... exswyNHkGm muốnxDwErgXx gìxswyNHkG ZQeh? TrướcZQeh gZQehiờ .xswyNHkG.. lúZQehc nxDwErgXxào cũngxDwErgXx làxswyNHkG xDwErgXxkhông thíchxswyNHkG ZQeh... kxDwErgXxhông muốnxDwErgXx ..ZQeh. kxswyNHkGhông gZQehì cxDwErgXxả ..xswyNHkG. giờxDwErgXx xswyNHkGta mxswyNHkGuốn biếxDwErgXxt .xswyNHkG.. txswyNHkGa sẽZQeh thựcZQeh hixDwErgXxện xDwErgXx1 điZQehều xswyNHkG... xswyNHkGem muxswyNHkGốn .
-&nxDwErgXxbsp;Là xDwErgXxlời hxDwErgXxứa !
KhaxswyNHkGng hơxDwErgXxi nhíxDwErgXxu mày.
- xswyNHkGLời hứxDwErgXxa xswyNHkG... nếuxswyNHkG đếnxDwErgXx bữaxDwErgXx tiệcZQeh ... 
KhxDwErgXxang đxDwErgXxã nhớZQeh xswyNHkGra xswyNHkGcậu từngZQeh xswyNHkGnói xDwErgXxrằng nếZQehu BăxDwErgXxng xuấtxswyNHkG hiệZQehn txswyNHkGrong bữaxDwErgXx tiZQehệc xDwErgXx, thìxDwErgXx xswyNHkG“ exswyNHkGm ZQehmuốn ZQehgì cũnxDwErgXxg đượcZQeh”, TZQehhì rZQeha BăngxswyNHkG cxswyNHkGó mặxswyNHkGt ởxswyNHkG bữaxDwErgXx txswyNHkGiệc xDwErgXxvì điềuxswyNHkG kiệxswyNHkGn ấyZQeh ... 
RZQeheng ... 
DxDwErgXxi đxDwErgXxộng xswyNHkGcủa KhanxswyNHkGg chZQehợt ZQehkêu ZQeh. CậxDwErgXxu xDwErgXxlại pxswyNHkGhía bàxswyNHkGn cầmxswyNHkG xswyNHkGlên ZQeh, xswyNHkGlà DavincZQehi gọi.xDwErgXx ZQehKhang tắtxDwErgXx mxDwErgXxáy rồixswyNHkG némxDwErgXx lxDwErgXxên xswyNHkGbàn. QxswyNHkGuay xDwErgXxlại, đãZQeh thZQehấy xswyNHkGBăng đứngxDwErgXx trướcZQeh mặt.
- Có lẽxDwErgXx sxswyNHkGẽ ZQehgặp rắcZQeh rốxswyNHkGi ZQehnếu khônxDwErgXxg txDwErgXxrao exswyNHkGm lxswyNHkGại ZQehcho hxDwErgXxắn đxDwErgXxây. ĐượxDwErgXxc rồi,xswyNHkG trướcxswyNHkG kxDwErgXxhi ZQehlàm việcZQeh ấy,xswyNHkG ZQehta sxDwErgXxẽ thựcZQeh hixswyNHkGện lZQehời hứa.xswyNHkG ExDwErgXxm nóZQehi đxDwErgXxi, bấtxDwErgXx kxswyNHkGì việcxDwErgXx gZQehì cóxswyNHkG thể,ZQeh xDwErgXxta sẽxswyNHkG lxswyNHkGàm ... 
-&ZQehnbsp;Bất xswyNHkGkì ?
- PZQehhải .
- Tầng ZQehhầm !
Khang nhíZQehu màxDwErgXxy nxDwErgXxhư cZQehhưa xDwErgXxnghe rxDwErgXxõ lắmZQeh .
-&xswyNHkGnbsp;Gì ?
ZQeh- Tầng hầmxswyNHkG củaZQeh xswyNHkGkhu biệtxDwErgXx thựxDwErgXx !
KhanxswyNHkGg đơxswyNHkG vàxDwErgXxi giâZQehy xDwErgXx... rồixswyNHkG bxswyNHkGật cườixDwErgXx :
- Em đanxswyNHkGg nóiZQeh chuyệnxswyNHkG gìxDwErgXx vậy?ZQeh TxswyNHkGầng hầmxDwErgXx xswyNHkGnào? KhxswyNHkGu bixswyNHkGệt thZQehự nàxDwErgXxy ZQehsao ZQeh? KZQehhông đểxDwErgXx KxswyNHkGhang tiếpxDwErgXx xswyNHkGtục ZQehgiả xswyNHkGbộ .xDwErgXx.. BăxswyNHkGng đxDwErgXxi vòngZQeh qxswyNHkGua xDwErgXx, lướtZQeh xswyNHkGqua ngườixDwErgXx KhZQehang ZQeh, qxDwErgXxua bànxswyNHkG máxDwErgXxy .ZQeh.. rồZQehi đứngxDwErgXx txDwErgXxrước xDwErgXxtủ ZQehkính lớZQehn xDwErgXxtrưng bàxDwErgXxy súngxswyNHkG .xDwErgXx.. –ZQeh ZQehKhang đãZQeh qxswyNHkGuay ZQehlại nhxswyNHkGìn, đầuxDwErgXx cậZQehu đaZQehng xswyNHkGđặt rxswyNHkGa nhxswyNHkGững tìnhxDwErgXx huốnZQehg khxDwErgXxó lxDwErgXxường trước.
BăngxDwErgXx lầnZQeh xDwErgXxtay txDwErgXxrên xswyNHkG1 khoảnZQehg tườngxDwErgXx trốnxDwErgXxg cạnhxswyNHkG chiếcxswyNHkG txDwErgXxủ xDwErgXxlớn .ZQeh.. xDwErgXxnhững xDwErgXxngón ZQehtay lướZQeht đxswyNHkGi ZQehrất nhẹ,xDwErgXx khxswyNHkGuôn mặtxDwErgXx vôxswyNHkG cùZQehng xswyNHkGtập txswyNHkGrung nhxswyNHkGư đểxDwErgXx cZQehảm xswyNHkGnhận xDwErgXxđiều xswyNHkGgì ZQehđó xDwErgXx... ChợtZQeh xDwErgXxbàn txDwErgXxay kxDwErgXxhựng lạZQehi ..xswyNHkG. xDwErgXxđẩy dầnZQeh .xswyNHkG.. đẩyxDwErgXx mxDwErgXxạnh hxDwErgXxơn xswyNHkG... xDwErgXx1 mảnZQehg txDwErgXxường bịxswyNHkG đxDwErgXxẩy đxswyNHkGi ZQehnhư ZQeh1 xswyNHkGô xDwErgXxcửa nZQehhỏ đượcxDwErgXx lắpxDwErgXx txDwErgXxrên tưxswyNHkGờng kínxDwErgXx mxswyNHkGít vàZQeh nhẵxswyNHkGn ZQehmịn xswyNHkGy nhxswyNHkGư cZQehả ZQeh1 bZQehức txswyNHkGường khôZQehng cóxswyNHkG chútZQeh gxDwErgXxì khxswyNHkGiến ngZQehười txDwErgXxa hoxswyNHkGài nghxswyNHkGi. TrxDwErgXxên bxDwErgXxức tườngZQeh hiệnxswyNHkG rxDwErgXxa ZQeh1 ôxswyNHkG vuônxswyNHkGg bằngxswyNHkG mặxswyNHkGt báoZQeh xDwErgXx, lắpZQeh xDwErgXxẩn mộZQeht bảngxDwErgXx điệnxDwErgXx ZQehtử gồmZQeh xswyNHkGbảng xDwErgXxsố ZQehvà màZQehn xswyNHkGhình cảxswyNHkGm xswyNHkGứng .xDwErgXx.. BăxDwErgXxng ZQehquay nxswyNHkGgười, ChấZQehn KhxswyNHkGang xswyNHkGđang ZQehnhìn nhxDwErgXxỏ bxswyNHkGằng vxswyNHkGẻ mZQehặt cxswyNHkGả ngạZQehc nhiênZQeh lxswyNHkGẫn mộtZQeh chZQehút xxswyNHkGét đoán.
-&ZQehnbsp;Thực hiệZQehn lờZQehi hứxswyNHkGa !
-&nZQehbsp;Em đãZQeh bixDwErgXxết ... 
-xswyNHkG Đừng xswyNHkGhỏi xswyNHkGtại sxDwErgXxao !
ZQehNhìn vxDwErgXxào mắZQeht BăngZQeh xDwErgXx, KhanxDwErgXxg xDwErgXxkhông còxswyNHkGn cáchxDwErgXx khxswyNHkGác ngoàiZQeh đầuxDwErgXx hàZQehng ... 
- xswyNHkGĐã txDwErgXxhế nàZQehy tZQeha cũngxDwErgXx khônZQehg xDwErgXxgiấu ZQehem nxDwErgXxữa .
Khang quaxDwErgXxy ngxDwErgXxười đếnxDwErgXx xDwErgXxbàn mZQeháy xDwErgXx, kxswyNHkGhởi độZQehng xDwErgXxlaptop vàZQeh txswyNHkGruy cậpxswyNHkG vàoZQeh hệxDwErgXx tZQehhống xDwErgXxan ninxswyNHkGh .xswyNHkG.. KhxswyNHkGá nhanxDwErgXxh, KZQehhang bưxswyNHkGớc ZQehlại pxDwErgXxhía BăngxDwErgXx xswyNHkGcẩn trọngZQeh nhấnxswyNHkG mậtxswyNHkG mxDwErgXxã tZQehrên xDwErgXxbảng xswyNHkGsố ZQeh, xDwErgXxrồi đặtxDwErgXx taxDwErgXxy lênxDwErgXx mànxDwErgXx ZQehhình kixDwErgXxểm xDwErgXxtra xDwErgXxdấu vâZQehn taxDwErgXxy xDwErgXx. xDwErgXxMàn hxDwErgXxình hiểZQehn ZQehđỏ ZQeh“ xDwErgXxMatch”. ZQehLập txDwErgXxức, xDwErgXxchiếc tủxswyNHkG kíxDwErgXxnh lớxswyNHkGn txDwErgXxừ txDwErgXxừ chxswyNHkGuyển đxswyNHkGộng .xswyNHkG.. LộxDwErgXx xswyNHkGra xswyNHkG1 cửaZQeh kínZQehh dẫnZQeh vàoZQeh tZQehhang mZQeháy phíaZQeh txDwErgXxrong ZQeh. xDwErgXxBăng xswyNHkGhoàn toàxswyNHkGn khônxDwErgXxg bấtxDwErgXx ngờxswyNHkG ..xswyNHkG. nxswyNHkGhìn KxDwErgXxhang .
-&xDwErgXxnbsp;Cùng vàoxswyNHkG đixDwErgXx ZQeh. NếuZQeh eZQehm muxDwErgXxốn xswyNHkGbiết .
ZQehHai xDwErgXxngười ZQehcùng bưxDwErgXxớc xDwErgXxvào thaxswyNHkGng mxDwErgXxáy troZQehng sxswyNHkGuốt hìxDwErgXxnh hộpZQeh. TrênxswyNHkG bảZQehng sZQehố chỉxswyNHkG xswyNHkGcó xswyNHkG2 sốxswyNHkG xDwErgXx: xswyNHkG1 xDwErgXxvà 2xswyNHkG. NxswyNHkGgay kxswyNHkGhi KhanZQehg ấnxswyNHkG sốZQeh xDwErgXx2, cửaxswyNHkG thanxswyNHkGg xDwErgXxmáy đóngxswyNHkG vxswyNHkGà cửaZQeh phòxswyNHkGng ZQehngủ 10xDwErgXx1 cZQehũng tựZQeh độnxswyNHkGg khéxswyNHkGp lxDwErgXxại, xswyNHkGkhóa vZQehào ổxDwErgXx xDwErgXx, hệxswyNHkG thốxDwErgXxng axswyNHkGn ninxswyNHkGh trêxDwErgXxn mxswyNHkGáy ZQehcũng đểZQeh chxDwErgXxế đxDwErgXxộ đóxswyNHkGng txswyNHkGạm thờiZQeh vZQehà hỏiZQeh lạixswyNHkG mxswyNHkGật khẩuxDwErgXx. ĐươngxswyNHkG nhiênxswyNHkG toàxDwErgXxn bộZQeh nhữngxswyNHkG điềxswyNHkGu vZQehô cùZQehng tZQehỉ mxDwErgXxỉ, cẩnZQeh xswyNHkGthận vZQehà ZQehvô cZQehùng bxDwErgXxảo mậxDwErgXxt nàxDwErgXxy xswyNHkGlà từxDwErgXx bộxswyNHkG nãxswyNHkGo cxDwErgXxủa xswyNHkGLâm xswyNHkGChấn PhonxswyNHkGg .


....
... BxDwErgXxăng vàxswyNHkG KhanxDwErgXxg xDwErgXxcùng xswyNHkGbước tZQehrên xswyNHkG1 ZQehcon đườngxDwErgXx xswyNHkGnhỏ vxswyNHkGà xZQeha ZQehtít, khxDwErgXxông biZQehết phíaxswyNHkG trướcZQeh sẽZQeh dẫnxDwErgXx ZQehtới tậnxDwErgXx đâu.xswyNHkG HaZQehi ZQehbên xDwErgXxlà ZQeh2 lớpZQeh kíxDwErgXxnh rắnxDwErgXx ZQehchắc cáchxDwErgXx âmZQeh, chịuxswyNHkG lựxswyNHkGc vxswyNHkGà chịxDwErgXxu nhiệt.xDwErgXx TầnZQehg hZQehầm dưxswyNHkGới ZQehcùng ZQehrộng ZQehy nhưxDwErgXx xDwErgXx1 xswyNHkGkhu xswyNHkGbiệt tZQehhự ZQehdưới lxswyNHkGòng đấxDwErgXxt. CoxDwErgXxn đưxswyNHkGờng BăngxswyNHkG đxDwErgXxang đixswyNHkG chixDwErgXxa txswyNHkGầng hầmxDwErgXx ấyxswyNHkG tZQehhành xDwErgXx2 kxswyNHkGhu xswyNHkGvực ... 
... BxswyNHkGăng dừxDwErgXxng châZQehn .xswyNHkG.. qZQehuay ngườixswyNHkG tiZQehến thxswyNHkGêm xDwErgXx2 bước.xDwErgXx TaxDwErgXxy đặtxDwErgXx lxDwErgXxên kínhxswyNHkG, mắtZQeh BăngxDwErgXx thấxswyNHkGy xswyNHkGrõ mZQehồn xswyNHkGmột cảnhZQeh tưởngxDwErgXx phíxswyNHkGa bêxDwErgXxn kixswyNHkGa ZQehtấm kínhZQeh váchxDwErgXx nxswyNHkGgăn: nhưxDwErgXx ZQeh1 xưxDwErgXxởng xswyNHkGsản xuấxswyNHkGt lxswyNHkGớn ZQehvới hàZQehng chụcxswyNHkG cZQehông nhxDwErgXxân xswyNHkGtay nghềxDwErgXx cxswyNHkGao vZQehà xDwErgXxhàng ZQehtrăm loạixswyNHkG thiếtxDwErgXx bị,xswyNHkG máxDwErgXxy xswyNHkGmóc phứcZQeh tạZQehp ZQehngổn ngaxswyNHkGng ZQeh. ZQehĐây ZQehlà nxswyNHkGơi chếxswyNHkG tạoZQeh vZQehà sxDwErgXxản xuấtxDwErgXx vũxswyNHkG ZQehkhí xDwErgXxdo KhxswyNHkGang qxswyNHkGuản lZQehí, xswyNHkGnhững loạixDwErgXx ZQehvũ ZQehkhí tZQehối txDwErgXxân đểZQeh bánZQeh chxswyNHkGo xswyNHkGcác xDwErgXxnước chxDwErgXxiến trZQehanh vớixswyNHkG lxDwErgXxợi nhuxswyNHkGận khổnxDwErgXxg lồZQeh xswyNHkG... BănxswyNHkGg qxDwErgXxuay ngưxDwErgXxời lạixDwErgXx ..ZQeh. bướcZQeh đZQehến tZQehấm ZQehkính ngăZQehn cxDwErgXxách phíaZQeh bxswyNHkGên xDwErgXxkia xDwErgXx. HoàxDwErgXxn toxDwErgXxàn xDwErgXxkhác cZQehảnh txDwErgXxấp nậxDwErgXxp ZQehở xDwErgXxkhu vựcxDwErgXx xDwErgXxphía bênxswyNHkG ZQehkia ZQeh, đằxDwErgXxng saZQehu mxswyNHkGặt kínZQehh làZQeh ZQeh1 thếxDwErgXx xDwErgXxgiới tĩxDwErgXxnh xswyNHkGlặng nhZQehư khônxswyNHkGg cóxswyNHkG sựxDwErgXx sốxDwErgXxng ZQeh. ZQeh1 kZQehhe nướxDwErgXxc chảyxDwErgXx ZQehxiết cZQehhạy thànhxswyNHkG xswyNHkG1 vòxDwErgXxng khépxDwErgXx kínxswyNHkG ZQeh, nxswyNHkGhưng mắtxswyNHkG thườngZQeh kxDwErgXxhó mxswyNHkGà thấyxDwErgXx đượcZQeh cZQehái vòxswyNHkGng khéxswyNHkGp kínxswyNHkG ấy.xswyNHkG BêZQehn trxswyNHkGong xDwErgXx, xswyNHkG1 tòxDwErgXxa xswyNHkGnhà khôngxswyNHkG khxswyNHkGác xswyNHkGgì mộtZQeh xDwErgXxcon quáiZQeh thxswyNHkGú xswyNHkGbọc xDwErgXxsắt khổngZQeh lồxswyNHkG nxDwErgXxối liềxswyNHkGn từxDwErgXx đấtZQeh lêxswyNHkGn đxDwErgXxến xDwErgXxtrần cZQehao ZQeh2 chụcxDwErgXx xswyNHkGm. ChZQehỉ cóxswyNHkG vậyZQeh xswyNHkG, kZQehhông mộtZQeh dxDwErgXxấu hiệuZQeh xswyNHkGcủa sxDwErgXxự sốxswyNHkGng xDwErgXx. ĐươnZQehg nhiêxswyNHkGn bênxDwErgXx troxswyNHkGng cáixswyNHkG xswyNHkGtòa sắxswyNHkGt kxswyNHkGhổng lZQehồ ấxswyNHkGy xDwErgXxlà mộxDwErgXxt nhxDwErgXxà mxDwErgXxáy đặtxDwErgXx xDwErgXx1 lòZQeh phảZQehn ứxDwErgXxng hxDwErgXxạt nhânxDwErgXx vớixswyNHkG hoạtZQeh xDwErgXxđộng gầnxswyNHkG nhưZQeh tựxswyNHkG độngxswyNHkG hoxswyNHkGàn toàn.
MắxDwErgXxt BăZQehng nxswyNHkGhìn khônZQehg rxDwErgXxời xswyNHkGcái xDwErgXxtoàn nhàZQeh khổZQehng lồxswyNHkG xswyNHkG, khôngZQeh hxswyNHkGề nxswyNHkGhạc ZQehnhiên haxswyNHkGy bàngxswyNHkG hoàng.
-&nbsxDwErgXxp;Không phảixDwErgXx xDwErgXxkho vxswyNHkGàng đâu.xswyNHkG CũnZQehg chẳxDwErgXxng cóxswyNHkG gìZQeh ZQehnghiêm trọnxswyNHkGg đếZQehn chếtxswyNHkG ngườixswyNHkG xswyNHkGcả xswyNHkG- KhanZQehg nóixDwErgXx xDwErgXxvới cxDwErgXxái vẻxDwErgXx thảnxDwErgXx mặc.
-&ZQehnbsp;Xưởng chxDwErgXxế txswyNHkGao vũxDwErgXx xDwErgXxkhí ZQehvà lZQehò phảxswyNHkGn ứnxswyNHkGg xDwErgXxhạt nxDwErgXxhân !
xswyNHkGBăng ZQehquay ngườZQehi lạixswyNHkG ..xDwErgXx. nxswyNHkGhìn KZQehhang. CậuZQeh đangxDwErgXx xDwErgXxtrợn trònZQeh mắtxswyNHkG nxswyNHkGhìn BăngxswyNHkG xswyNHkG, khôZQehng tiZQehn nổixswyNHkG lxswyNHkGà taxswyNHkGi mìnxDwErgXxh vừaZQeh nghe thấy gì .
- Bí mật ! Phi pháp ! Khu biệt thự là vỏ bọc hoàn hảo !
Chân Băng bước quay ngược về con đường đã đi , thực chất con đường này cũng chỉ chạy dọc theo 2 tấm kính vách ngăn. Muốn vào xưởng sản xuất hay lò chế tạo , phải vào bằng cửa khác.
Khang nhìn theo mái tóc dài ... đầu đang sắp xếp lại những suy nghĩ ... 
- Ý định thật sự của em là ... 
Băng dừng chân , nói, nhưng không quay lại
- Là sự lựa chọn! Hoặc tiếp tục trao đổi để hưởng lợi ... hoặc không ... để giữ kín bí mật khu biệt thự ... 
Mắt Khang chợt tối sầm xuống.
- Em quên lựa chọn thứ 3! Quy định của khu biệt thự là trừ khử kẻ ngoài biết về bí mật. Súng trong người ta ... có đạn đấy ... 
- Tùy ... – Chân Băng bước tiếp.
Bàn tay Khang đã lên gân, ngón tay chạm nhẹ vào khẩu súng trong áo ... Nhưng khuôn mặt đang tối sầm dãn ra ... Khang bật cười :
- Lâm Chấn Khang ... Lần đầu tiên mày bị qua mặt bởi 1 người con gái đấy ... Rốt cuộc thì ... em là ai và IQ của em ... là bao nhiêu vậy ????
... ... ... ...