Thiên thần bóng tối - Chương 32


rK2D... adEACảnh vệadEA rK2Dkhu skVLbiệt thựskVL đượadEAc rK2Dhuy đrK2Dộng hếadEAt mứskVLc đểrK2D xửbEoe lskVLí sadEAự skVLcố vàrK2D đưadEAa kháchadEA rskVLa ngoadEAài cổngskVL rK2Dan toànbEoe bEoe. ChadEAẳng cX2pSó aX2pSi hiểuX2pS crK2Dhuyện rK2Dgì đãskVL xbEoeảy rrK2Da, X2pSvẻ adEAnhư vừarK2D cX2pSó đbEoeộng đấtX2pS nhưngrK2D X2pSchỉ trK2Dhấy mọirK2D thadEAứ bEoevỡ choanrK2Dg vX2pSà bốskVLc chadEAáy cadEAhứ crK2Dhẳng thấyadEA mskVLặt đrK2Dất rrK2Dung chbEoeuyển, tóbEoem lạrK2Di lrK2Dà thậtskVL kiskVLnh khủng!
PhíaskVL tbEoerong khskVLu rK2Dbiệt thX2pSự vX2pSẫn adEAhoàn tX2pSoàn yênadEA tĩrK2Dnh rK2D... KhaadEAng X2pSvừa vàrK2Do X2pStrong rK2Dphòng X2pSkhông hrK2Dề bEoebiết adEAcó sựbEoe skVLcố X2pSxảy skVLra ... 
Trên rK2Ddãy hànadEAh langskVL, bEoe1 tênrK2D cảnhrK2D skVLvệ cbEoeúi đầu.
- ĐừngbEoe thôngrK2D badEAáo gX2pSì cadEAho cậuadEA cảadEA. TbEoeôi sẽrK2D adEAtự rK2Dlo liệu.
Quản skVLlí rK2Dcủa KhaX2pSng kébEoeo tabEoey HảirK2D BrK2Dăng điadEA, nhỏX2pS khX2pSông skVLchống cựskVL rK2Dvà ngrK2Doan nadEAgoãn bEoeđi thrK2Deo .X2pS.. TêX2pSn cảnhbEoe vệbEoe mặtrK2D đằnrK2Dg đằngX2pS sX2pSát khX2pSí adEAhơi qrK2Duay đầuskVL nrK2Dhìn tX2pShe máX2pSi tóX2pSc BărK2Dng X2pS, ngườX2pSi đứngrK2D X2pSim nX2pShư phỗnadEAg trX2pSong adEAmột chốcX2pS ..adEA. rK2Dhắn nhậnskVL bEoera rK2Dnước miếngbEoe X2pSđang rớtbEoe xuống.
.bEoe.. HànrK2Dh lanskVLg bEoekhu giữaskVL, vắngadEA lặnadEAg. ChỉX2pS ngrK2Dhe tibEoeếng bướcskVL skVLchân chậmskVL vskVLà X2pSđều đềskVLu ..X2pS. PhonadEAg X2pSđang skVLđi rK2Dvề phbEoeía phònX2pSg 102X2pS. ĐằnrK2Dg sabEoeu cáchskVL vadEAài skVLm .skVL.. rK2DYến ChskVLi cadEAũng đanbEoeg điskVL tskVLhep ..skVL. NhadEAỏ đX2pSịnh adEAthăm dskVLò X2pSvà thắcbEoe adEAmắc vadEAài điềubEoe, nhưnX2pSg nhrK2Dìn X2pScán vẻskVL rK2Dthản nhiênrK2D khôngbEoe chúrK2Dt quadEAan tâmrK2D nhskVLư cadEAhẳng xảX2pSy skVLra chuyệnskVL gadEAì cskVLủa PhonX2pSg adEA, X2pSChi lạirK2D tadEAhôi ... 
-&nbsrK2Dp;Từ đóX2pS đếnbEoe gbEoeiờ .bEoe.. skVLanh chẳngbEoe nóiadEA vX2pSới eadEAm bEoecâu X2pSnào X2pS... cóskVL phskVLải erK2Dm X2pSlà ngadEAười thừaadEA kbEoehông ?
Như mrK2Dọi lần,rK2D ChấnX2pS PX2pShong vẫnbEoe bướcskVL vàskVL kbEoehông cóadEA câbEoeu trảbEoe lời.
- ArK2Dnh adEA... ghétbEoe rK2Dem àbEoe adEA? ..skVL. VìrK2D skVLlần trướskVLc ebEoem tựrK2D adEAý chạmbEoe bEoevào rK2Dđồ củabEoe anbEoeh skVL? EskVLm xadEAin lỗiX2pS rồadEAi cadEAòn gskVLì ... 
PbEoehong vX2pSẫn nbEoehư X2pSchẳng nghX2pSe thấyrK2D bEoegì .rK2D.. bEoeChi adEAbỗng chạadEAy nhX2pSanh lênskVL rK2Dphía trướadEAc, rK2Dđứng X2pSngay trưbEoeớc PhonbEoeg ngánadEAg đườngadEA .
- rK2DEm đbEoeang X2pSnói X2pSchuyện bEoevới anbEoeh đấy!
ĐôiadEA mắskVLt vôskVL hồskVLn bEoenhìn thbEoeẳng rK2Dvào skVLChi ..skVL. rồskVLi adEAtừ tX2pSừ X2pSliếc đX2pSi chỗbEoe khác.
- HoàadEAng YX2pSến CX2pShi trK2Dừ X2pSbé tơbEoei giờskVL chưskVLa baadEAo giờX2pS khskVLông adEAcó đưX2pSợc skVLthứ mìskVLnh muốX2pSn. AnskVLh cứX2pS rK2Dtảng lX2pSờ rK2Dem điX2pS bEoe... skVLsẽ nrK2Dhanh adEAthôi, X2pSem sX2pSẽ lbEoeàm skVLanh padEAhải cskVLhú ýrK2D tadEAới adEAsự bEoecó mặtskVL củarK2D eskVLm. NhìnadEA skVLem đârK2Dy nskVLày! NadEAhìn em!
Cái cácbEoeh rK2Dra lệnadEAh skVLnhư trX2pSẻ cbEoeon củabEoe CbEoehi khôskVLng lbEoeàm PhobEoeng mrK2Dảy mabEoey. CậuskVL brK2Dước sskVLang vadEAà tiếprK2D tụrK2Dc đi,skVL lbEoeướt qskVLua nadEAgười CadEAhi ..skVL. X2pSChi qbEoeuay phskVLắt lại:
- Em nóiX2pS rồX2pSi đấrK2Dy.Em X2pSsẽ bEoelàm X2pSanh thbEoeuộc vềadEA em!
PskVLhong đưskVLa tX2pSay chỉnhadEA lạX2pSi rK2Dtai pX2pShone rK2D, châskVLn vskVLẫn bướcbEoe ... 

... PhòngbEoe X2pS101 ... 
KhanrK2Dg bEoeném bEoephăng cuốadEAn tạpX2pS cX2pShí xuốnadEAg đấskVLt, adEAdựa vàoadEA thàX2pSnh đầubEoe giường,adEA cadEAó skVLvẻ khórK2D chịuskVL ... 
- skVLPhải rồirK2D! PhảX2pSi vrK2Dui chứrK2D ..rK2D. skVLSẽ khônskVLg phX2pSải rK2Dlo bọnskVL hảiX2pS quskVLan tbEoerong X2pSnước nữa.adEACòn đskVLược chskVLa X2pSkhen vìskVL mốadEAi quabEoen hệadEA tốrK2Dt adEAđẹp skVLvới nhrK2Dà UX2pSyliam ..bEoe. MọirK2D chuyệrK2Dn thậtskVL bEoethuận lợiX2pS nhưskVL vbEoeàng từrK2D X2pStrên trờibEoe rskVLơi xbEoeuống còskVLn gskVLì bEoe... MskVLà đârK2Du rK2Dcó X2pSmất márK2Dt gadEAì nhiềuskVL bEoe... rK2DChỉ làskVL rK2D1 đứaadEA cbEoeon gárK2Di bskVLỏ côskVLng sứcskVL rK2Dbèo X2pSbọt nskVLuôi skVL4 nrK2Dăm nabEoey .skVL.. quX2pSá hờirK2D .bEoe.. thậtskVL quáadEA hờibEoe ... 
MiệbEoeng tbEoehì nbEoeói tbEoeo nhưskVL thrK2Dế nhưngskVL tadEArong đầskVLu KharK2Dng X2pSlúc nbEoeày khônX2pSg chadEAỉ cóX2pS nbEoehững subEoey nghĩX2pS bEoeấy ..skVL. HrK2Dình X2pSảnh X2pSchợt ùabEoe bEoevề trbEoeong tâmskVL adEAtrí bEoecậu, lskVLà khuônadEA mặadEAt BbEoeăng lúcbEoe nhỏadEA kX2pSéo nhẹX2pS tskVLay KhabEoeng ởskVL skVLbữa tirK2Dệc, ánhX2pS mắtskVL nhưbEoe muốnadEA X2pSKhang đừnbEoeg điX2pS, đừngadEA X2pSbỏ skVLnhỏ lạadEAi ..X2pS. KrK2Dhang bEoegiơ bEoebàn tadEAay mìnhbEoe lêadEAn ..X2pS. NhrK2Dớ rskVLa rằnX2pSg đbEoeó X2pSlà lầnrK2D X2pSđầu tiênskVL BărK2Dng chủadEA độngskVL X2pStúm lấyskVL taX2pSy KhadEAang .rK2D.. VậyX2pS màX2pS cậrK2Du đãbEoe gibEoeật rbEoea vàbEoe bưX2pSớc đX2pSi vôX2pS tskVLình .skVL.. KhanrK2Dg bEoeôm đầuskVL .bEoe.. X2pSBỗng cậuadEA qbEoeuay ngskVLười, dướnskVL ladEAên đậskVLp rK2Duỳnh skVLvào cX2pSái loadEAa đadEAang phátbEoe bEoenhạc ầbEoem bEoeĩ chadEAo X2pSnó tbEoeắt nX2pSgấm luadEAôn ... 
- LâmskVL ChấrK2Dn adEAKhang X2pS! adEAMày bEoeđiên rồskVLi, điênbEoe thX2pSật rbEoeồi.Đối vớiskVL skVLmày đbEoeàn bbEoeà khônskVLg adEAlà gìskVL hếtadEA .adEA.. adEAmày sốrK2Dng skVLvì rK2Dđiều gbEoeì chadEAứ X2pS... cX2pSô skVLta khônadEAg bEoelà gbEoeì X2pShết .skVL.. rK2Dchỉ vX2pSì màyrK2D krK2Dhó chịubEoe bEoekhi adEAchưa rK2D1 adEAlần cX2pShiếm đoạskVLt thôiadEA ... 
bEoeTrong đầbEoeu KhanadEAg, nhữskVLng hìnrK2Dh bEoeảnh bEoecứ hiệrK2Dn lênskVL tskVLua đbEoei adEArõ X2pSnét nhưbEoe skVL1 cadEAuốn badEAăng rK2D... ladEAúc rK2DBăng ngủrK2D skVL, lúbEoec BăngbEoe X2pSăn .skVL.. lúcbEoe bărK2Dng bóX2pS vếrK2Dt tskVLhương chadEAo cậskVLu ..rK2D. lúskVLc ... 
-bEoe Delete! DeleteskVL! TbEoehế gX2pSian adEAkhông thiếbEoeu đàbEoen skVLbà .skVL.. X2pSchỉ làX2pS adEA1 tròadEA tiadEAêu khiểnrK2D thskVLú vịbEoe ..skVL. X2pSdelete! ... 
- Anh!
Khang mởskVL mắtX2pS, nhadEAìn rK2Dra.1 cX2pSô gbEoeái vớibEoe adEAchiếc adEAsơ skVLmi nhẹrK2D nhàngX2pS buadEAng vadEAài bEoekhuy ngựcrK2D vX2pSà chrK2Diếc adEAváy adEAngắn nganbEoeg đùi.
adEA- Anh X2pSgọi phX2pSục vụskVL adEAcủa PadrK2Dy bEoephải khônbEoeg ạ?skVLNgười ngoàirK2D cổngbEoe cX2pSho bEoeem vào.
KhanadEAg skVLnhìn X2pSchằm chằrK2Dm cskVLô gbEoeái, khbEoei adEAham muốX2pSn tbEoerỗi dậybEoe adEA... cậX2pSu skVLsẽ quadEAên đượbEoec nhadEAững điềbEoeu khórK2D chịu.
- 90adEA-62-86. KhôngrK2D tệ.Tên?
adEA- Hanna QuybEoeên ạ.
- Tuổi?
-&nbrK2Dsp;19 ạ
- CởiskVL hếadEAt ra!
- Dạ?
-&nskVLbsp;Tôi brK2Dảo bEoecởi hếtadEA rabEoe.Hoặc bEoelà adEAtrên rK2Dngười khônadEAg mặcadEA gìskVL vX2pSà lạrK2Di đâX2pSy hoặcrK2D làX2pS cútX2pS về.
rK2DNhư X2pS1 cáiX2pS máyrK2D, côskVL tadEAa tháobEoe kadEAhuy rK2Dáo vskVLà lrK2Dần lượtskVL tskVLrút bỏX2pS adEAy phụcbEoe ..adEA. KhanadEAg vẫnadEA nhìnadEA chằadEAm chbEoeằm, nskVLhư adEAđã nói,skVL đX2pSó làX2pS cX2pSách rK2DKhang quêX2pSn điX2pS chuyệnadEA khóadEA chịu.
adEA... NgX2pSoài rK2D3 skVLcăn phòX2pSng củaadEA adEA3 cậuX2pS bEoechủ rộngX2pS nhưskVL nhbEoeững X2pScăn nhskVLà thựcadEA sự,bEoe krK2Dhu skVLB skVLcòn cadEAó X2pSvài chụrK2Dc cănX2pS phòrK2Dng nhỏX2pS hadEAơn adEAđược rK2Dxây dựngskVL skVLnhư trskVLong khskVLách sạn.
Phòng 82.
BănX2pSg đangX2pS rK2Dngồi trêbEoen gibEoeường skVL, dbEoeù skVLvẫn krK2Dhoác chiếX2pSc bEoeáo X2pSvest dbEoeài nadEAhưng ngườX2pSi cX2pSo rskVLo vbEoeì X2pSlạnh. X2pSViên ZkiliskVLco hbEoeồi chiX2pSều đadEAã sắskVLp adEAhết trK2Dác skVLdụng ..X2pS. TừX2pS phòbEoeng tắrK2Dm, qurK2Dản líbEoe cskVLủa KhanrK2Dg cầmrK2D tX2pSheo chiskVLếc skVLáo sơrK2D mX2pSi adEA... HrK2Dắn bướcskVL lbEoeại phadEAía giường.
- skVLMặc thêmX2pS vrK2Dào đi.
Băng rK2Dđưa bàbEoen trK2Day hbEoeơi ruX2pSn rubEoen rrK2Da nskVLhận rK2Dlấy, thấybEoe khônrK2Dg X2pScần rK2Dthiết phảibEoe skVLcảm ơn.QuảnrK2D bEoelí quabEoey X2pSra bEoe... lạskVLi rK2Dchiếc tủX2pS lạnhrK2D lấadEAy hộrK2Dp sữaadEA vskVLà góX2pSi báadEAnh ngọt.
-bEoe Tôi khôngX2pS haadEAy ănX2pS lắmskVL nênbEoe chỉadEA cbEoeó bEoevậy thôi.bEoeĐói rskVLồi phảirK2D khôX2pSng ?
Băng lắbEoec đầu.
- Vẫn skVLthích kskVLiệm lờiskVL nadEAhỉ. LạnhskVL X2pSà ?
Tay&nbspadEA;ôm lấyskVL đbEoeầu gbEoeối, ngưskVLời BărK2Dng badEAắt đầskVLu bEoerun lênX2pS, nhskVLỏ rK2Dkhông đemX2pS thebEoeo ZkskVLilico .
- BiếtrK2D rồi.skVL KhôngskVL lX2pSắc đầadEAu trK2Dức làbEoe đúng.HôX2pSm skVLnay cũnrK2Dg rK2Dđâu cóX2pS ladEAạnh lắm.NhrK2Dìn cskVLô nhưX2pS adEAnhiệt đskVLộ đanbEoeg rK2Dâm vậy.
bEoeHắn X2pSvới lấyadEA chiX2pSếc điềuX2pS kskVLhiển trK2Dăng nadEAhiệt độadEA củaX2pS điềuadEA hòadEAa ... 
-&nskVLbsp;Không thểskVL ởskVL skVLchỗ trK2Dôi X2pSqua đêmadEA đâu.NadEAếu ổnadEA rồX2pSi tôiadEA sẽskVL đưadEAa rK2Dvề pskVLhòng cậuadEA cả.
BănadEAg lắrK2Dc đầubEoe rK2Dquầy quậy.
-ỪrK2D. bEoeCô bịskVL adEAbán đadEAi adEArồi .skVL.. àskVL, tôadEAi skVLkhông cskVLó X2pSý đóskVL .X2pS.. NếbEoeu khX2pSông cadEAó sựbEoe crK2Dố rK2Dxảy rrK2Da ởrK2D X2pSbữa tiệc,adEA chắcskVL chbEoeắn DavincskVLi sẽbEoe khônbEoeg chịubEoe vềX2pS tabEoey khôngbEoe X2pSđâu. khôrK2Dng muX2pSốn đrK2Di tbEoeheo hbEoeắn X2pSphải khbEoeông ?
BăngX2pS skVLim lặng.rK2D UkadEAm.không lắrK2Dc rK2Dđầu làskVL đồngadEA X2pSý .
- CậuadEA cảX2pS chắcX2pS chưrK2Da biếadEAt chuskVLyện bEoexảy bEoera rK2D... TôbEoei vẫnrK2D chưskVLa bEoetìm đượcskVL nrK2Dguyên nrK2Dhân củarK2D sbEoeự crK2Dố ..skVL. córK2D gìrK2D đórK2D rấskVLt rK2Dkì lskVLạ, nrK2Dguồn điệnbEoe bịbEoe padEAhá hỏnadEAg nhưngX2pS lạibEoe khônrK2Dg giốnbEoeg bịbEoe chậskVLp điệnrK2D thônX2pSg thường.skVL GiốX2pSng mộtadEA vbEoeụ skVLđộng bEoeđất hơnbEoe, nadEAhưng mặtrK2D bEoeđất skVLlại khôngrK2D rbEoeung chuyển,rK2D khôadEAng ladEAẽ tạiskVL ..bEoe. (địbEoenh nóibEoe vrK2Dề lòrK2D phảX2pSn ứng)X2pS rK2D... màX2pS thôiadEA, cX2pSoi nX2pShư vskVLận adEAmay củadEAa cbEoeô rK2D... ĐịnhrK2D sẽX2pS sao?
Băng adEAim lặng,X2pS skVLchưa bskVLiết tirK2Dếp thskVLeo nskVLên adEAlàm gì.
QuảnX2pS lX2pSí skVLcủa KhaX2pSng ngồiadEA xuốbEoeng adEAđất, bEoedựa vadEAào thànX2pSh giường,rK2D rK2Dtay cskVLầm adEAlon nướcX2pS nbEoegọt uống.
-&nbsadEAp;Ông chủadEA sắpbEoe adEAvề tbEoeới X2pSrồi rK2D... tôibEoe sẽbEoe báoadEA cáskVLo chuyệnrK2D này.skVL DbEoeù skVLgì adEAcô cũnadEAg X2pSdo ôbEoeng chủbEoe manrK2Dg về,skVL nbEoehưng tX2pSôi rK2Dnghĩ ôngskVL adEAchủ tánrK2D thàbEoenh quyadEAết địnbEoeh nX2pSày cadEAủa cậadEAu bEoeChấn rK2DKhang ... 
-&nbspskVL;Tôi skVLđã nóbEoei radEAồi phảrK2Di khônadEAg adEA. VớibEoe X2pScậu adEAKhang, mụcbEoe tiêu,rK2D bEoequyền lực,X2pS skVLđịa vadEAị làX2pS nhữnbEoeg điềuskVL qX2pSuan skVLtrọng skVLnhất. CậskVLu sadEAẽ bEoevứt bskVLỏ tấtX2pS skVLcả, bấtskVL cskVLhấp thủbEoe đoạskVLn kểX2pS cbEoeả adEAlà cướprK2D đskVLi rK2Dsinh mạngX2pS ngườiskVL cậuX2pS yêuadEA đểrK2D đạtbEoe skVLđược nskVLó. ..skVLTôi ..X2pS. rK2Dthật sựX2pS tòbEoe bEoemò vX2pSề crK2Dô ..bEoe. côbEoe khôngskVL bEoephản đốiadEA skVLviệc trởbEoe thànrK2Dh ngưadEAời adEAcon gáirK2D củaadEA cậX2pSu rK2Dcả ladEAà X2pSvì đrK2Diều gìrK2D? ChắcskVL chắskVLn khôadEAng phảiX2pS bEoevì tskVLình adEAcảm phskVLải khôX2pSng .X2pS.. kểadEA crK2Dả vớbEoei cadEAậu ChấrK2Dn NaadEAm ..bEoe. tbEoeôi krK2Dhông hiểubEoe nổirK2D skVLcô làadEA cobEoen nbEoegười thếadEA skVLnào ..adEA. crK2Dô đarK2Dng rK2Dnghĩ gìrK2D .rK2D.. nhưadEAng .bEoe.. rK2Dcó bEoe1 điềubEoe tadEAôi chắcbEoe cadEAhắn bEoe... mỗiskVL rK2Dlần bEoenhìn X2pScô ..skVL. tX2pSất cảskVL X2pSnghi nX2pSgờ xskVLét đoánX2pS củX2pSa tôiX2pS biếnX2pS rK2Dmất, thadEAay skVLvào là….rK2D sskVLự rX2pSung độngadEA khôadEAng kiềadEAm chếskVL X2pSđược ..rK2D. củX2pSa trbEoeái tiX2pSm ... 
QuảnadEA lbEoeí củbEoea KX2pShang quadEAay rK2Dngười ..adEA. TrênbEoe giườbEoeng, BbEoeăng đX2pSã nằmX2pS xuX2pSống ngủadEA từbEoe bEoelúc nbEoeào. adEATay X2pSquản líadEA rK2D... từrK2D từadEA đưX2pSa skVLbàn tabEoey bEoelên ..bEoe. nhưnadEAg adEAnó rX2pSụt ladEAại trướcX2pS kskVLhi làbEoem thêadEAm điềbEoeu gìX2pS X2pStrong ýX2pS bEoenghĩ củaX2pS adEAhắn ... 
...
HơadEAn nửrK2Da đêskVLm adEA, LâX2pSm ChấnskVL ĐbEoeông ngskVLồi skVLxuống gadEAhế, dX2pSựa lưngrK2D vàorK2D, cbEoeó vbEoeẻ rK2Dhơi madEAệt adEAsau bEoe1 prK2Dhi vụX2pS lớn.
- Ta ngbEoehe quadEAa tX2pSình hadEAình rồi.NóX2pSi vềX2pS sX2pSự việcadEA chínskVLh đi.
-&nbsrK2Dp;Em nghadEAĩ làX2pS ôX2pSng chrK2Dủ tbEoeán trK2Dhành X2pSvới cậubEoe cảrK2D rK2Dvề vadEAụ tadEArao rK2Dđổi vớadEAi rK2DDavinci UyliaadEAm adEA, rK2Dchúng tbEoea bEoequá hời!
- Không drK2Dễ dànrK2Dg vậyrK2D đâuadEA.Ngươi madEAong điềskVLu đbEoeó skVLxảy rK2Dra phảiX2pS khônadEAg ?
- ÔngskVL chủskVL hirK2Dểu đưbEoeợc rồskVLi thrK2Dì eX2pSm cX2pSũng adEAkhông cầnadEA biệX2pSn mbEoeinh adEAnữa. ĐươnrK2Dg nhiênbEoe làskVL adEAem muốnadEA corK2Dn bEoebé đóskVL biếskVLn mskVLất bEoekhỏi khrK2Du X2pSbiệt thự.
-&bEoenbsp;Ngươi đãbEoe X2pSquên vềskVL mụcX2pS đícrK2Dh X2pScủa trK2Da krK2Dhi đưX2pSa rK2Dcô bEoebé bEoevề sao?
- CadEAô rK2Dta quáadEA quadEAỉ qbEoeuyệt. adEAKhông tskVLhể skVLhiểu nổiX2pS cskVLô skVLta đangadEA trK2Dính toábEoen điềadEAu gì.
- ChấpX2pS nhX2pSận tX2pSrở adEAthành ngườiX2pS cskVLủa bEoethằng ChấnrK2D KhadEAang adEA, cbEoeô bbEoeé lskVLiều lĩnskVLh hrK2Dơn tX2pSa tưởskVLng ..adEA. cskVLhắc crK2Dô adEAbé X2pSđã bskVLiết vadEAề nhữnadEAg nX2pSguy rK2Dhiểm phảiX2pS thửX2pS đX2pSúng khskVLông ?
-&nbsskVLp;Hết cậuX2pS brK2Da rK2Dlại X2pSsang cậuX2pS cảrK2D, adEAcô tadEAa đúX2pSng làbEoe adEA1 coX2pSn rK2Dhồ ly.
-&nbsadEAp;Vậy làrK2D ngưadEAơi đrK2Dang chX2pSo skVLrằng ChấrK2Dn KrK2Dhang X2pSsẽ sậpskVL X2pSbẫy trK2Diếp theo?
- bEoeHoàn toàbEoen khôngskVL ạ.ViệbEoec trX2pSong bữskVLa skVLtiệc adEAhôm rK2Dnay đãskVL cskVLhứng minX2pSh đskVLiều đX2pSó. bEoeCậu cadEAả rK2Dchẳng skVLcoi skVL1 đứbEoea skVLcon gáX2pSi nàadEAo rskVLa gì.bEoe CôrK2D adEAta cbEoeũng chẳnadEAg làadEA rK2Dgì kX2pShi badEAị X2pSđem bbEoeán khôngadEA bEoedo dựrK2D skVLnhư vậy.
- Ta khskVLông hềskVL ngạX2pSc nhrK2Diên vềX2pS quyếtrK2D địrK2Dnh đadEAó củabEoe X2pSthằng skVLcả. NhưngbEoe skVLta chắadEAc cadEAô brK2Dé sbEoeẽ khôngrK2D đểX2pS skVLyên cskVLho mọiskVL rK2Dchuyện diễskVLn rbEoea adEAđâu. Còn…rK2D rK2Dsự cốadEA khbEoeó hiX2pSểu đóskVL ..bEoe. tadEAa cũnrK2Dg đarK2Dng suX2pSy nghĩ.rK2D TrbEoeên camerrK2Da rK2Dghi hìnhadEA rK2D... cóskVL sựbEoe crK2Dó mặtskVL bEoecủa cp!
-&nskVLbsp;Cậu skVLhai thìadEA skVLvẫn rK2Dvậy bEoemà. TrờskVLi cóadEA adEAsập crK2Dũng kệrK2D bEoethôi ạ.
-&nbsbEoep;Có vẻX2pS nhadEAưng cáiadEA vẻrK2D phớtbEoe đờiskVL củskVLa nóbEoe đbEoeã làX2pSm bEoecon gáibEoe củaadEA HoànadEAg X2pSBá skVLNguyên chếtX2pS mệadEAt rK2Drồi ... 
-&nbspskVL;Em lạibEoe đãX2pS ngbEoehĩ ngườiskVL X2pSHoàng YX2pSến ChrK2Di nhắmbEoe đếnbEoe skVLlà cậurK2D cảadEA .X2pS.. NbEoehưng hskVLôm nrK2Day erK2Dm đrK2Dể ýrK2D thấyadEA .rK2D.. X2pScô skVLta vàrK2D cậadEAu habEoei ..adEA. X2pSkhá thânX2pS mậtX2pS ạ.
-&nX2pSbsp;Ngươi nskVLghĩ sadEAao vềrK2D mốiskVL quaX2pSn skVLhệ nàX2pSy ?
- NếX2pSu cX2pSậu X2pShai nắmskVL đượcskVL skVLcon rK2Dgái bEoeHoàng BbEoeá NguadEAyên tX2pSrong tarK2Dy tadEAhì lX2pSà rK2D1 lợibEoe thrK2Dế lớnbEoe rồadEAi. X2pSEm biếadEAt cadEAậu haX2pSi lrK2Dà ngườiskVL chẳngrK2D cadEAần bEoegì .adEA.. nhưnrK2Dg đâybEoe lX2pSà lầbEoen đầuskVL rK2Dtiên adEAcậu chấpX2pS nhbEoeận adEA1 đứabEoe cX2pSon gáskVLi ởskVL gbEoeần thrK2Dế mX2pSà khrK2Dông hềskVL phảX2pSn ứngadEA gskVLì. NX2pSgạc nadEAhiên quskVLá mứX2pSc ạ!
-&nbrK2Dsp;Còn nhiềrK2Du điềubEoe X2pSkhiến ngươibEoe phbEoeải ngạcskVL nhibEoeên nữa.rK2D NgươibEoe quêX2pSn rằskVLng thằadEAng crK2Don chẳnrK2Dg –rK2D crK2Dần X2pS- gX2pSì củbEoea tskVLa skVLlà kbEoeho bbEoeáu sởrK2D hữuX2pS cX2pSủa radEAiêng skVLta! ChuyệnskVL X2pSvề côX2pS bX2pSé thskVLú vịrK2D ấyadEA, tbEoea sbEoeẽ skVLkhông nhúngadEA taskVLy vào.X2pS NX2pSếu X2pScô skVLbé rK2Dđể mrK2Dình dadEAễ dàskVLng bịrK2D bánX2pS nhưskVL vậy,X2pS vskVLới X2pSta, crK2Dô bEoebé X2pSvô giX2pSá trị.
TadEAên cadEAận vệadEA chạyX2pS vbEoeào rK2D, cúX2pSi đầu:
-&nbbEoesp;Ông cX2pShủ.1 côbEoe skVLgái xưnbEoeg tênadEA rK2DHoàng adEAYến CadEAhi muadEAốn gặX2pSp ạ.
-&nbEoebsp;Ồ ..skVL. thậtrK2D bEoebất ngbEoeờ. ChbEoeo vào.
- VadEAậy skVLem xadEAin pbEoehép luX2pSôn ạ.
.bEoe.. ... 
- Cô bEoegái trẻ.bEoe LầnX2pS đầubEoe adEAgặp mặt.
-&nbspX2pS;Cháu crK2Dhào bácX2pS! ChắbEoec bácadEA đbEoeã nadEAghe adEAvề adEAcháu rK2Drồi nênX2pS cháadEAu khônbEoeg adEAgiới X2pSthiệu nữadEAa. ChadEAáu vàX2pSo đềX2pS luônskVL ạ.
- ĐúnX2pSg lrK2Dà bEoe1 drK2Du hrK2Dọc srK2Dinh, cskVLách ănskVL nrK2Dói rấtbEoe trK2Dự skVLtin vàadEA kadEAhoáng đạt.
- CảmrK2D ơnskVL rK2Dvì lờiX2pS kheskVLn, crK2Dháu nghbEoee nrK2Dhiều ngưrK2Dời skVLnói vadEAậy rồi.
-&adEAnbsp;Thế nàyX2pS thảbEoeo adEAnào HrK2Doàng BáskVL NguyênrK2D skVLrất skVLtự hàobEoe vềadEA rK2Dcon gáibEoe mskVLình. VbEoeừa xiadEAnh X2pSđẹp adEAlại thôngrK2D mrK2Dinh rK2D... ĐX2pSược rX2pSồi bEoe. CrK2Dháu bảorK2D nórK2Di thbEoeẳng vàbEoeo vấskVLn skVLđề mX2pSà adEA... CháurK2D muốnX2pS gì?
-&nrK2Dbsp;Muốn abEoenh ChadEAấn Phong!
MộtadEA rK2Dnét ngạcrK2D nhbEoeiên adEAlẫn vuadEAi tX2pShích hiệX2pSn lrK2Dên trêadEAn mặtbEoe LâmadEA ChấnrK2D ĐôngX2pS .ÔnX2pSg bậtadEA cườirK2D ... 
- ĐúnbEoeg rK2Dlà X2pSgiới trẻrK2D bâyrK2D gibEoeờ .adEA.. thẳnrK2Dg thX2pSắn lắmX2pS !
- CháubEoe ngadEAhĩ gìrK2D thìadEA nóiskVL vậyadEA thskVLôi. TrướcbEoe adEAgiờ chskVLáu chưaskVL bX2pSao giờrK2D trK2Dừ brK2Dỏ tX2pShứ mìadEAnh X2pSmuốn, bằngrK2D mọiadEA cáchadEA sX2pSẽ cX2pSó bằngbEoe được.X2pS CòadEAn nskVLếu skVLkhông thểbEoe X2pScó đượcX2pS thrK2Dì adEAcháu sskVLẽ làmbEoe cadEAho skVLkhông adEA1 rK2Dai rK2Dcó đượskVLc nữaadEA ạskVL .
- TuadEAyệt lắadEAm rK2D... adEAcháu grK2Diống tadEAa !
- May adEAlà X2pSbác khônX2pSg khóskVL chX2pSịu vìadEA skVLcháu. KểskVL cácX2pS báX2pSc khôngadEA trK2Dhích cbEoeháu skVLthì X2pScháu cX2pSũng khôngbEoe từadEA bỏbEoe arK2Dnh ChấnbEoe PhonskVLg đbEoeâu ạ!
-&nbsprK2D;Ồ khôX2pSng adEA. TbEoea khônX2pSg ghétskVL crK2Dháu bEoe... NgX2pSược lại,adEA tadEAa cbEoeũng rấtrK2D muốnadEA cháuX2pS adEAvới thadEAằng coadEAn skVLta trK2Dhành đôi.
-&nX2pSbsp;Thật adEAsao ạ?
-&X2pSnbsp;Ta kadEAhông nX2pSói chơi!
-&nbX2pSsp;Vậy cảmadEA ơnskVL bácadEA trước.
-&nbspadEA;Nhưng ..adEA. thX2pSằng cX2pSon skVLta, cbEoeả adEAthằng cảrK2D vrK2Dà thbEoeằng haiadEA, đềuX2pS adEAlà skVLnhững têskVLn khX2pSó chiềbEoeu đấy.
- CháurK2D biếtbEoe ạrK2D. NhadEAưng điềubEoe đX2pSó chẳadEAng lskVLà gbEoeì. ĐượcrK2D bácadEA chskVLo phbEoeép thìrK2D cànbEoeg tốtadEA ... 
-&bEoenbsp;À skVL... hôadEAn sựX2pS skVLgiữa cháadEAu vàrK2D cskVLon trrK2Dai TbEoehượng nghịrK2D srK2Dĩ ... 
-&nbsrK2Dp;Cháu hX2pSủy rồskVLi ạ.rK2D HắrK2Dn làrK2D X2pS1 kskVLẻ skVLnhu nhượskVLc rK2Dvà bấtadEA rK2Dtài .
Lâm bEoeChấn ĐôngadEA hơX2pSi mỉmX2pS skVLcười .bEoe.. X2pSmọi chuyệrK2Dn đềuskVL đãskVL tronadEAg dựskVL tínskVLh củaadEA ông.skVL ChấrK2Dn PhbEoeong vàX2pS YếnadEA CskVLhi quaskVLn hskVLệ rK2Dtốt thìadEA skVLông vàskVL HoàbEoeng BáX2pS NgbEoeuyên cũngX2pS sẽbEoe nrK2Dhư X2pSvậy. TskVLhêm adEAvào, ôngadEA đãX2pS giáskVLn tiadEAếp cắbEoet đứtX2pS mrK2Dối quaX2pSn hX2pSệ củaX2pS HoàX2pSng BárK2D NgskVLuyên bEoevà ThượngX2pS nbEoeghị rK2DObanrad. QủaadEA làrK2D bEoe1 mũskVLi têskVLn bEoetrúng X2pS3 đíchskVL .X2pS.. X2pSGiờ cbEoehỉ adEAcòn chờskVL cáchX2pS xrK2Dử xrK2Dự củarK2D CX2pShấn PhadEAong thôi.


... 5X2pSh sángadEA. ChuôbEoeng dX2pSi độngadEA rérK2Do adEAinh ỏi.X2pS KhskVLá bựrK2Dc mìnhskVL adEAvì X2pSbị bEoephá X2pSgiấc ngủ,adEA KhaadEAng vX2pSới skVLtay tìskVLm drK2Di động.
- Alo?
- Người đẹpskVL cbEoeủa tôadEAi đâu?
- TadEAhằng điêskVLn nadEAào tbEoehế ?
-X2pS Tỉnh ngủrK2D bEoeđi bEoe1 DavinadEAci UyX2pSliam đâyrK2D !
adEAKhang X2pSmở choàX2pSng mắt,X2pS bEoenhớ radEAa mX2pSọi chadEAuyện tốibEoe qua.
- TrờiadEA còrK2Dn cX2pShưa sárK2Dng. skVLNgài cskVLó việcskVL grK2Dì rK2Dvậy skVL? KhbEoeông lX2pSẽ skVLphiêu cảbEoe đêbEoem chưabEoe madEAệt cbEoeòn muốnskVL hàrK2Dn huyêrK2Dn tâmadEA sự?bEoe –rK2D KhrK2Dang rK2Dnói vớbEoei gibEoeọng hrK2Dơi adEAmỉa mai.
-&nbspskVL;Cậu vskVLẫn madEAơ ngbEoeủ đấyrK2D à?X2pS adEAHay X2pSgiả skVLbộ kadEAhông chớpX2pS mắt?bEoe NếurK2D X2pScậu rK2Dkhông adEAtrả ngườiX2pS đẹpbEoe đâyrK2D adEAthì skVLtôi bEoesẽ hủrK2Dy lờibEoe hứaskVL đấy.
-skVL Vụ tskVLrao đX2pSổi cóX2pS brK2Dao nhbEoeiêu ngườiX2pS chứngbEoe kiến,adEA ngrK2Dài địadEAnh lậtX2pS lX2pSọng saskVLo? MàbEoe ngàirK2D bX2pSảo adEAtrả ngườrK2Di rK2Dđẹp bEoeđây lskVLà ýX2pS gadEAì ?
- SarK2Du vụX2pS độngadEA đất,rK2D tôiX2pS skVLkhông thấyskVL rK2Dngười đrK2Dẹp đâyadEA skVLvà vềX2pS nX2pShà trK2Day khôskVLng đấy.bEoe CậubEoe giấuadEA bEoengười đẹprK2D đâuadEA rồibEoe ?
KhaskVLng bậskVLt X2pSngười dậy.
- ĐộnX2pSg đất??
-adEA Hờ ..bEoe. cậurK2D gibEoeả bộX2pS giỏiadEA nhỉskVL. NgưadEAời đẹX2pSp củarK2D tôibEoe đâu?
-&nbspadEA;Khoan đãrK2D. TôadEAi sẽbEoe adEAnói adEAchuyện vrK2Dới ngàskVLy sau!
KadEAhang bEoetắt madEAáy chskVLoàng cadEAhăn skVLnhảy rrK2Da khỏX2pSi giườngrK2D .bEoe.. CôrK2D skVLtiếp viênrK2D ởrK2D X2pSvũ adEAtrường rK2Dkhẽ bEoecựa người,bEoe dưrK2Dới bEoechăn, skVLcô tadEAa vX2pSẫn trầnadEA truồng.
- AbEoenh ..skVL. cadEAhưa skVLsáng mà.X2pS CadEAhuyện gìrK2D thếrK2D ?
KhbEoeang bướcrK2D nhaadEAnh lạadEAi phískVLa bskVLàn mrK2Dáy, liếcrK2D qbEoeua skVLđồng hồ.
- Cô ởskVL đâskVLy hơbEoen bEoe4 tiếadEAng X2pSrồi đấy.adEA X2pSDậy cuadEAốn adEAgói đbEoei ... 
CX2pSô gáX2pSi dụiadEA mskVLắt, chưaskVL hiểX2pSu gìX2pS .
-&nbsskVLp;Em buồnX2pS ngủadEA lắX2pSm .bEoe.. đợiskVL adEAsáng rồadEAi ... 
-X2pS Tôi skVLbảo côadEA cuốskVLn góbEoei khỏirK2D đâyadEA !
GiX2pSọng KharK2Dng quX2pSát lênrK2D giậnX2pS dữX2pS, adEAtay adEAcậu mX2pSở bEoelaptop, skVLkhởi đadEAộng. CôadEA adEAtiếp viênskVL hX2pSơi rK2Drùng mìadEAnh tỉX2pSnh hẳnrK2D X2pS, lskVLục cụcbEoe ngồX2pSi dậybEoe mặcskVL quskVLần áX2pSo ..adEA. adEA1 têX2pSn adEAđàn bEoeem củskVLa KhanX2pSg bướcadEA vàX2pSo bEoe, cúirK2D đầubEoe .
-&nbspadEA;Cậu crK2Dhủ !
- ĐskVLưa bEoecô trK2Da rK2Dra ngoX2pSài vàskVL gọiX2pS ngườiskVL đếnskVL thrK2Day skVLchăn gốiskVL đi!
- Vâng
MànadEA hbEoeình madEAáy tínrK2Dh đaskVLng trK2Dhu vềskVL hbEoeình rK2Dảnh tskVLừ pX2pSarty ..adEA. rK2DKhang tuX2pSa đbEoeến rK2Dlúc cbEoeậu radEAa kX2pShỏi bữaskVL tX2pSiệc ..X2pS. X2pSNếu khônX2pSg prK2Dhải bEoeDavinci nadEAói qadEAuá lênX2pS làrK2D córK2D độrK2Dng đấtrK2D thskVLì KhbEoeang chẳngadEA muốnadEA skVLxem lạiadEA cX2pSảnh lúcX2pS ấyX2pS rK2Dtí nàorK2D .skVL.. NX2pShìn DavincadEAi qbEoeuá thâskVLn mậX2pSt vX2pSới nrK2Dgười corK2Dn skVLgái củaX2pS adEAcậu troskVLng adEAkhi skVLBăng cốbEoe chốngrK2D cựadEA ..rK2D. KbEoehang skVLchỉ muốnbEoe skVLđập trK2Dan adEAcái mànskVL rK2Dhình rskVLa adEA... X2pS2 tbEoeay cậubEoe xiếadEAt X2pSchặt lạibEoe ..skVL. NadEAhưng KX2pShang kiêskVLn nadEAhẫn đợiX2pS đếnskVL cX2pSái sựadEA X2pScố nhưadEA DaviadEAnci X2pSnói .rK2D.. MọX2pSi thX2pSứ adEAbắt đầubEoe bEoehỗn loX2pSạn rK2D, ngườiskVL rúrK2D hbEoeét lênX2pS adEA, bEoehoảng hốrK2Dt chạyskVL. KrK2Dhang nskVLhíu mbEoeày .X2pS.. rồiadEA bỗngX2pS rK2Dđập tadEAay X2pScái rầmbEoe xuốngadEA bàn.
- SheeadEAply skVL! skVLNgươi biếnadEA vàoX2pS xórK2D X2pSnào rồadEAi !!!

MọbEoei chubEoeyện tbEoeo nhỏX2pS tadEArong krK2Dhu bbEoeiệt thựrK2D rK2Dquản rK2Dlí rK2Dcủa KhanadEAg ladEAuôn báoX2pS chX2pSo bEoecậu. VậybEoe màbEoe chuyệnbEoe nghiêrK2Dm trbEoeọng tbEoehế nàyrK2D đếnrK2D gadEAiờ X2pSKhang mớiskVL rK2Dhay thskVLì thbEoeật kbEoehông thểrK2D bỏadEA qskVLua đưX2pSợc. KhanadEAg rúX2pSt adEAdi độnskVLg .skVL.. SốadEA bEoemáy đầuX2pS bêX2pSn kskVLia khônadEAg lbEoeiên lạcX2pS đưX2pSợc adEA... KharK2Dng thX2pSấy ngưbEoeời đangskVL nóadEAng lênrK2D rK2D, cơrK2Dn girK2Dận bốadEAc rK2Dngùn ngụt.
RbEoeầm ..X2pS. ..rK2D. !!!!!!
CskVLửa phònrK2Dg ngủrK2D củbEoea SheeX2pSply –X2pS quảnrK2D lbEoeí rK2Dcủa KhadEAang rK2Dmở choang.
Tay&X2pSnbsp;quản skVLlí giậtskVL bEoemình bEoetỉnh gskVLiấc kX2pShi rK2Dđang ngủadEA vậrK2Dt vờbEoe X2pStrên ghếX2pS tựa.
-&nX2pSbsp;Cậu chủbEoe ... 
-&X2pSnbsp;Tao tưởngbEoe mbEoeày chếX2pSt ởadEA xórK2D nàbEoeo radEAồi ???
NhrK2Dìn vskVLẻ bEoegiận dX2pSữ củaX2pS KharK2Dng adEA, SheepskVLly bEoeđoán đượcX2pS cậurK2D chủadEA đãbEoe biếtX2pS rK2Dhết tìnhadEA hình.
X2pS- Sự cốX2pS xảyrK2D bEoera rK2Dquá độtskVL ngộtbEoe ngoàadEAi dựX2pS tính.skVL bEoeEm đãrK2D bEoexử lX2pSí xoX2pSng nhưngadEA hiệnbEoe chưabEoe tìX2pSm skVLhiểu đượskVLc nguyrK2Dên nbEoehân ạ.
- ChuyX2pSện nghiêadEAm trK2Drọng vadEAậy bEoesao adEAmày khônskVLg báoadEA cadEAho bEoetao? skVLMày khôngX2pS coX2pSi X2pStao adEAra gìX2pS nữabEoe phảirK2D khôX2pSng ?
- EskVLm xirK2Dn lỗbEoei ..bEoe. bEoevì X2pScậu bEoechủ skVLđã dặnskVL nskVLếu tadEAự giảrK2Di quyếtbEoe đượcskVL thX2pSì kadEAhông rK2Dcần báoadEA nhữnadEAg ... 
- Câm miX2pSệng X2pS! VậybEoe bEoetại sbEoeao madEAày rK2Dkhông ngskVLhe điệnX2pS thoạiX2pS rK2D? –adEA adEAKhang ngadEAày càbEoeng tứadEAc giận,adEA bEoechỉ cX2pShút bEoenữa thbEoeì adEAcó thskVLể chrK2Do adEAtay quskVLản líX2pS skVL1 rK2Dtrận nhừadEA tửX2pS .
-&nbEoebsp;Cậu bEoechủ ..X2pS. córK2D thểbEoe hạskVL girK2Dọng khônrK2Dg rK2D... troadEAng phòngbEoe bEoecòn crK2Dó ngưrK2Dời đanrK2Dg nrK2Dgủ ...
KX2pShang nhíbEoeu màbEoey .X2pS.. rK2DChợt nX2pSghe rK2Dtiếng cựX2pSa nrK2Dgười ..rK2D. KharK2Dng qrK2Duay đskVLầu skVLnhìn bEoe... bEoeTrên giườngskVL X2pSkê ởbEoe bEoe1 górK2Dc phòngadEA, BX2pSăng bEoeđang cuskVLộn ngưrK2Dời skVLngủ X2pSngon lành,X2pS skVLmặc áX2pSo sbEoeơ X2pSmi củabEoe taadEAy bEoequản lískVL rK2Dvà rK2Dđắp chiadEAếc skVLvest đeX2pSn dàiskVL củadEAa bEoehắn luadEAôn ... 
KhuôskVLn rK2Dmặt đrK2Dang biếX2pSn sắcadEA củabEoe KhskVLang .adEA.. skVL2 X2pStay siếtrK2D lạadEAi kêuskVL rskVLăng rắskVLc .X2pS.. nhưngadEA, crK2Dậu quskVLay lX2pSại nhìrK2Dn tarK2Dy quảnX2pS lískVL vrK2Dới mrK2Dột adEAvẻ cốrK2D thảrK2Dn nhiênskVL bEoevà gskVLiọng bEoenói cốskVL nhX2pSẹ nhrK2Dàng :
rK2D- Sao rK2Dcô rK2Dta adEAở đX2pSây? KhônbEoeg phảibEoe tbEoeao đãX2pS badEAán rồibEoe srK2Dao ?
- Vì adEAxảy rX2pSa sựrK2D cốskVL skVLnên X2pSDavinci UylbEoeiam chưX2pSa đưabEoe theX2pSo được 
- Vậy làbEoe cbEoeả rK2Dtối crK2Dô tadEAa ngủbEoe bEoetrên giườbEoeng madEAày bEoe? rK2DMày adEA... đskVLã X2pSlàm X2pSgì côrK2D tX2pSa rồi?
SheeadEAply kX2pShẽ liếcskVL nhìnadEA HrK2Dải skVLBăng trêadEAn chiếrK2Dc gadEAiường, X2pSsuy nadEAghĩ bEoechạy bEoeđi rấtskVL nhbEoeanh tX2pSrong đầu.
bEoe- Qủa thựrK2Dc .bEoe.. KhskVLi mộskVLt côX2pS gbEoeái hadEAấp adEAdẫn đếnbEoe tskVLhế ngủbEoe khadEAông biskVLết tadEArời đX2pSất adEAlà gadEAì trK2Drên giườngskVL mìnhbEoe X2pSthì bEoe... X2pSbất skVLkì bEoe1 thằngadEA đànX2pS ôX2pSng bEoenào ... 
- TabEoeo hỏirK2D X2pSmày làbEoe đadEAã lX2pSàm X2pSgì ??X2pS? –KhangadEA gầskVLn nhX2pSư gbEoeầm lênX2pS khX2pSi ngskVLhe cáibEoe cadEAách nóbEoei adEAvòng vèobEoe củX2pSa SheepadEAly .
-&nbsbEoep;Sao cậubEoe cbEoehủ qrK2Duan tâmadEA? ChẳadEAng rK2Dphải cậuadEA adEAđã bbEoeán cskVLho X2pSDavinci rồirK2D sao?QrK2Dua tadEAay erK2Dm tadEArước rồbEoei mskVLới đếnrK2D DavinrK2Dci thskVLì cbEoeũng cX2pSó sao
Chat !!!!!!!
bEoe1 cáiskVL tátbEoe adEAlàm mặbEoet X2pStay qubEoeản rK2Dlí bEoequay phắtbEoe adEA90 độ,rK2D hắskVLn lạskVLi adEAnhìn thẳngrK2D bEoevào skVLChấn KhanrK2Dg .
- CậadEAu chủrK2D rK2Dkhó X2pSchịu gskVLì chứ?skVL MóbEoen đồrK2D cbEoeậu bEoechủ vskVLứt đX2pSi bEoe... nX2pShưng đốiskVL vớiX2pS eskVLm adEA, đóX2pS làbEoe adEA1 vskVLiên nX2pSgọc vôbEoe giá.rK2D NếurK2D ebEoem crK2Dó adEAđược ... 
- IbEoem miệng!rK2D rK2DTao khôngrK2D muskVLốn ngadEAhe thêskVLm gskVLì bEoecả rK2D. TX2pSao bEoechỉ cầnbEoe biếadEAt rK2D1 điadEAều .X2pS.. bànskVL tadEAay màyskVL ..bEoe. đbEoeã chrK2Dạm vadEAào cadEAô trK2Da chưa???
Cạch!skVL HọnadEAg súX2pSng chadEAĩa thskVLẳng vskVLào X2pSđầu tabEoey qadEAuản lskVLí skVL... HskVLắn cốbEoe gibEoeữ bX2pSình tĩnX2pSh nX2pShìn họngadEA súng.
-&nbsX2pSp;Cậu tskVLức gskVLiận vậyX2pS adEAlà vìbEoe đirK2Dều adEAgì bEoe? NếskVLu skVLtối qbEoeua DrK2Davinci đưabEoe cadEAô skVLấy bEoeđi ..X2pS. cadEAậu đãadEA tưởX2pSng adEAtượng rX2pSa đượbEoec ..skVL. hìrK2Dnh ảnhrK2D .rK2D.. X2pStrong khábEoech sạnadEA .skVL.. bEoecũng bEoevới adEAcô bEoegái X2pSkia bEoe... KhadEAi ... 
Xạch xạcadEAh! ..X2pS. KhẩX2pSu súskVLng vừaskVL đượbEoec lêskVLn đạnskVL vadEAà nbEoegón tadEAay X2pSKhang đangbEoe ghìbEoe lrK2Dấy adEAcò súnskVLg X2pS... KbEoehang nskVLghiến chbEoeặt rărK2Dng vrK2Dà mắtskVL nhìnX2pS trK2Dên quảnadEA lskVLí bEoevới cX2pSái nhadEAìn rK2Dnhư cX2pSó hàskVLng vạnadEA nhữngX2pS bEoemũi tadEAên lX2pSao tớbEoei ... 
SheskVLeply đãbEoe nghẹX2pSn hadEAọng vàadEA rK2Dmắt căX2pSng rK2Dra nhskVLìn X2pSngón tskVLay cậadEAu chskVLủ đrK2Dặt skVLở cadEAò súnX2pSg bEoe... đabEoeng rK2Dkéo dX2pSần adEA... dầnadEA ..rK2D. VskVLà ... 
-&nbskVLsp;Ồn quárK2D ... 
KhX2pSông skVLkhí nX2pShư loãnrK2Dg bEoera X2pSsau khadEAi rK2D1 giọngX2pS nrK2Dói tronrK2Dg veadEAo X2pSvang lêadEAn X2pS... KhanadEAg cùnskVLg trK2Day qX2pSuản X2pSlí ..bEoe. quadEAay đbEoeầu ... 
BănrK2Dg đanX2pSg nbEoegồi trK2Drên gibEoeường skVL... cbEoehớp crK2Dhớp skVLmắt skVLnhìn. X2pSNhỏ X2pShoàn toskVLàn khônrK2Dg tỏrK2D thbEoeái rK2Dđộ gìX2pS khrK2Di tskVLhấy cbEoeó mặtskVL KhanrK2Dg rK2D, rK2Dngay rK2Dcả crK2Dây súskVLng X2pStrên skVLtay KbEoehang đaX2pSng chĩrK2Da vềX2pS pskVLhía adEAtay qurK2Dản lbEoeí bEoe... RấtX2pS bìnadEAh thskVLản nhưskVL chẳngskVL skVLcó chuyệnX2pS gX2pSì rK2D, BăX2pSng liadEAếc adEAđi nhadEAìn quảnrK2D rK2Dlí củaadEA KX2pShang :
-&adEAnbsp;Đói rK2Dnữa ... 
KhrK2Dang adEAđã hạskVL bEoetay xuskVLống skVL, skVLquay đX2pSi chrK2Dỗ khác.
- Cậu rK2Dchủ nadEAên vềadEA phòng.rK2D NếrK2Du nrK2Dgài DX2pSavinci đến,X2pS skVLem sẽbEoe tậnrK2D trK2Day skVLgiao cadEAô bEoeấy rK2Dnguyên vẹbEoen đểX2pS cuskVLộc tskVLrao adEAđổi khôngX2pS skVLbị phX2pSá hỏng.
KhônrK2Dg muốnadEA nX2pSói thêbEoem rK2Dgì X2pS, đúnX2pSg hrK2Dơn làX2pS khôrK2Dng mrK2Duốn X2pSnhìn BănskVLg lầadEAn nữa,rK2D adEAchân KskVLhang bưadEAớc rK2Dra bEoecửa kX2pShông suskVLy ngrK2Dhĩ X2pS. CùbEoeng lúadEAc tbEoeay X2pSquản ladEAí bEoelấy miếngrK2D rK2Dbánh X2pStừ tủX2pS lạskVLnh đebEoem X2pSlại giường.
-&nadEAbsp;Chỉ cX2pSòn skVLít bánhbEoe ngọtbEoe adEAthôi. VìadEA đskVLói rK2Dquá nênrK2D skVLem khôskVLng skVLngủ đượcskVL nữadEAa adEAsao? adEA- bEoeKhông qurK2Dan tâmX2pS tớrK2Di X2pSgiọng nóiX2pS trK2Dhân mậX2pSt bEoevà đadEAầy X2pSlo lắnskVLg rK2Dđã thbEoeay đổirK2D skVLđột ngộadEAt bEoecủa adEASheeply rK2D, bEoeBăng nhX2pSận lấskVLy miếadEAng báadEAnh vadEAà ăn.
Khang dừngX2pS bEoechân ởskVL cửaadEA, thấyrK2D crK2Dó gbEoeì đóX2pS khadEAó chịurK2D bEoedâng lênbEoe X2pSkhi adEAnghe X2pScái điệuskVL qskVLuan trK2Dâm củaskVL taskVLy quảnbEoe líadEA ... 
- ĂnbEoe từadEA tskVLừ thôX2pSi adEA... nghẹnbEoe skVLbây grK2Diờ. rK2DAnh lấyadEA rK2Dnước ấmrK2D adEAcho eskVLm skVLnhé .rK2D.. -bEoeTay SheepadEAly vubEoeốt adEAnhẹ skVLlên trK2Dóc BăngbEoe rK2D, cửrK2D chỉskVL dadEAịu dàngX2pS vskVLà adEAâu yếmskVL vôX2pS cùadEAng ... 
NgaskVLy rK2Dtức khắcX2pS, tênskVL qadEAuản lbEoeí bịrK2D túadEAm skVLlấy cskVLổ adEAáo vàbEoe xbEoeô mạnX2pSh xuốngskVL đấtadEA ..rK2D. KhabEoeng adEAđã khbEoeông thskVLể X2pSbình adEAtĩnh thêmrK2D khrK2Di nhìnskVL cáiadEA cảnbEoeh tưrK2Dợng ấyrK2D adEA... CậuskVL nhìadEAn BăskVLng, nskVLhỏ chadEAẳng đểX2pS ýadEA skVLai bịskVL adEAngã vàskVL cX2pSó xadEAung độrK2Dt gìbEoe xảybEoe X2pSra skVL... bEoeđiều nhỏbEoe bEoequan tâmrK2D skVLlà ..skVL. miếngskVL bábEoenh rấtskVL ngon.
- CáiX2pS vbEoeẻ brK2Dình thảnrK2D ấybEoe lskVLà sbEoeao? rK2DSao cóbEoe thểskVL bìskVLnh thảnbEoe khbEoei tX2pSay X2pSthằng đrK2Dàn ônadEAg đaskVLng chạmbEoe vàobEoe mìnhX2pS hảX2pS? TadEAa đadEAã rK2Dnói ladEAà X2pSsẽ skVLrất khóbEoe rK2Dchịu khX2pSi X2pSkẻ bEoekhác cskVLhạm vàorK2D eskVLm mskVLà ... 
Giọng KhabEoeng skVLgắt lêadEAn .adEA.. adEAnhưng BăskVLng adEAvẫn cắnskVL bánhrK2D rK2Dăn ngbEoeon lành.adEA ThếbEoe nrK2Dày tbEoehì hếrK2Dt chịubEoe nổibEoe bEoe... KrK2Dhang adEAtúm rK2Dlấy trK2Day X2pSBăng X2pSvà kadEAéo mạnX2pSh nX2pShỏ xuốngskVL giưX2pSờng skVL1 cáX2pSch bbEoeạo lực.
KhanbEoeg kéorK2D BănskVLg rskVLa X2pSkhỏi cửarK2D phòrK2Dng nskVLhư kéorK2D đrK2Di X2pS1 adEAmón đồX2pS .rK2D.. BănskVLg chẳnadEAg hiadEAểu gìrK2D vadEAà buộcadEA phảiskVL bướcbEoe nhanX2pSh thbEoeeo ... 
skVLTrong phònadEAg adEA, tadEAay skVLquản lískVL đãadEA phrK2Dủi X2pStay skVL, rK2Dđứng dậyrK2D vàbEoe .skVL.. mỉmrK2D cưrK2Dời .
... CửarK2D phòngrK2D ngủrK2D củaskVL KhanadEAg mởX2pS đếnskVL rầmrK2D ..adEA. KX2pShang chậnX2pS HảibEoe adEABăng vàbEoeo tường,bEoe bEoe2 tabEoey ghadEAì lấyadEA vbEoeai nhrK2Dỏ ..X2pS. KhanadEAg cadEAúi xuốbEoeng, nhìnX2pS chằmadEA chằskVLm vX2pSào mrK2Dắt BănrK2Dg :
- bEoeNói đibEoe! X2pSNói skVLlà ebEoem khôngadEA muốnskVL bX2pSị tradEAao đổibEoe nhưadEA adEA1 móbEoen đồskVL adEA! NóibEoe bEoelà ebEoem muốnskVL adEAở lạX2pSi bbEoeên skVLta vadEAà muốbEoen adEAlà bEoengười adEAcon rK2Dgái củskVLa tbEoea skVL! rK2DChỉ skVLta adEAthôi! EbEoem nóirK2D đi!
Băng ngướcadEA lêbEoen skVLnhìn rK2Dvào mắX2pSt KhanbEoeg X2pS, cX2pSái ánhbEoe adEAmắt vẫnbEoe chẳnadEAg cX2pShút trK2Dhái đX2pSộ vàrK2D luônadEA khskVLó hiểadEAu vậy.
-rK2D Đừng cóskVL làX2pSm rK2Dta điêrK2Dn thêskVLm nữaX2pS bEoe! EadEAm chỉrK2D cầnrK2D nadEAói X2pSvậy tadEAhôi skVL, cbEoehỉ X2pScần ngadEAoan ngoãadEAn gậtX2pS đầuX2pS adEAvà phụbEoec tbEoeùng rK2Dta thôskVLi rK2D... X2pSTa sskVLẽ adEAkhông đểbEoe skVLcho bấtbEoe kbEoeì X2pSai chạmX2pS vàskVLo eX2pSm hếX2pSt adEA, sbEoeẽ khôbEoeng đểrK2D chadEAo bấtadEA kadEAì bEoekẻ nskVLào rK2Dlàm tbEoeổn thưrK2Dơng erK2Dm adEA... vadEAà sẽrK2D khX2pSông cskVLó askVLi bEoelàm ngườiskVL rK2Dcon gX2pSái củaskVL adEAta bEoenữa bEoe... ngoàskVLi eskVLm rskVLa ... 
RốbEoet rK2Dcuộc giọngbEoe bEoenói nhrK2Dẹ vàX2pS tronskVLg vX2pSeo crK2Dũng cbEoeất lênX2pS :
- Không muốnadEA bịrK2D trbEoeao X2pSđổi rK2D... khadEAông muốbEoen rK2D... lrK2Dàm ngX2pSười adEAcon gáX2pSi củaskVL aadEAi adEA... khônskVLg muốadEAn X2pSgì rK2Dcả ... 
BX2pSàn skVLtay đangadEA xrK2Diết chặtadEA lX2pSấy X2pSvai skVLBăng khskVLẽ ruX2pSn lêskVLn X2pS... BànadEA skVLtay ấyX2pS bEoechợt buX2pSông bEoera bEoekhỏi ngườskVLi BadEAăng bEoe... X2pSKhang đadEAang lrK2Dùi, lùiskVL rK2Ddần ... 
-&skVLnbsp;Được ..X2pS. đượcadEA rồskVLi skVL... hX2pSiểu rồX2pSi ..skVL. kX2pShông ngờbEoe ..skVL. erK2Dm lạrK2Di bEoeđáng giárK2D nhX2pSư vậyX2pS .skVL.. chỉrK2D làrK2D rK2Dcon tbEoerai nbEoegài ỦbEoey viêX2pSn bEoe... skVLmà đbEoeã chịubEoe chskVLo tbEoea adEAquá nhiềbEoeu đểadEA cX2pSó đượcadEA X2pSem bEoe... VậybEoe bEoekhông biếtrK2D ..adEA. manbEoeg skVLem rrK2Da đấubEoe giskVLá X2pS... tadEAa cònrK2D cóadEA thểX2pS nhậnskVL đượcadEA nhskVLững rK2Dgì ..rK2D. –skVL KhrK2Dang chợtbEoe cadEAười –adEA HẳnrK2D rK2Dlà đắtskVL gadEAiá lắmrK2D ...adEA- KhanadEAg chX2pSợt dừnbEoeg chbEoeân ... 
-&nbspX2pS;Nói crK2Doi X2pS... trưbEoeớc bEoekhi khadEAông còX2pSn làmbEoe ngX2pSười rK2Dcon grK2Dái củaX2pS tX2pSa ..bEoe. erK2Dm muốnX2pS gbEoeì adEA? TrướcskVL gskVLiờ .adEA.. lúcskVL nàoadEA cũX2pSng adEAlà khbEoeông thícX2pSh ..adEA. khbEoeông rK2Dmuốn .rK2D.. khôrK2Dng grK2Dì cảX2pS ..rK2D. gX2pSiờ trK2Da muadEAốn biếtadEA skVL... bEoeta sX2pSẽ thựrK2Dc hiệnrK2D rK2D1 đX2pSiều adEA... adEAem muốnrK2D .
- Là X2pSlời skVLhứa !
KbEoehang hbEoeơi nbEoehíu mày.
-&adEAnbsp;Lời hứaadEA ..bEoe. nếuadEA đếnbEoe bữaskVL tiệcskVL ... 
KhrK2Dang đbEoeã bEoenhớ X2pSra cậuX2pS tbEoeừng nóiadEA rằngrK2D X2pSnếu BănrK2Dg xuấtbEoe hiệadEAn trK2Drong rK2Dbữa skVLtiệc adEA, thìbEoe rK2D“ X2pSem muốskVLn gìadEA cbEoeũng đượcX2pS”, ThbEoeì X2pSra BăX2pSng córK2D X2pSmặt X2pSở bữX2pSa bEoetiệc rK2Dvì điềurK2D kskVLiện ấyskVL ... 
RenX2pSg ... 
X2pSDi độngskVL củbEoea KhskVLang chợtrK2D kadEAêu bEoe. bEoeCậu lạibEoe phískVLa bànskVL cầmskVL lênX2pS bEoe, skVLlà DavinadEAci adEAgọi. KhaadEAng rK2Dtắt máskVLy skVLrồi néX2pSm lskVLên bànrK2D. QbEoeuay lại,X2pS đadEAã tX2pShấy rK2DBăng đứngrK2D trướcbEoe mặt.
- CrK2Dó bEoelẽ sẽX2pS gặpX2pS rskVLắc rskVLối nadEAếu khônrK2Dg trrK2Dao ebEoem lạrK2Di adEAcho hX2pSắn đây.rK2D ĐượskVLc rồi,X2pS trướcskVL khadEAi ladEAàm việcbEoe ấy,rK2D tskVLa sẽX2pS X2pSthực hiệadEAn lờirK2D hứa.rK2D ErK2Dm nadEAói skVLđi, bấtskVL kbEoeì việcX2pS rK2Dgì rK2Dcó thể,adEA X2pSta sẽskVL làadEAm ... 
-rK2D Bất krK2Dì ?
-rK2D Phải .
-rK2D Tầng adEAhầm !
KhaX2pSng nhíX2pSu mrK2Dày nhưX2pS crK2Dhưa nX2pSghe rK2Drõ bEoelắm .
-&adEAnbsp;Gì ?
-&rK2Dnbsp;Tầng hầbEoem skVLcủa kX2pShu skVLbiệt thrK2Dự !
KrK2Dhang đơX2pS vàskVLi gbEoeiây bEoe... rồibEoe bậtskVL cườskVLi :
-&skVLnbsp;Em đanadEAg nóirK2D crK2Dhuyện skVLgì vậyrK2D? TầngskVL hX2pSầm adEAnào? KadEAhu biệadEAt bEoethự skVLnày rK2Dsao bEoe? X2pSKhông đểadEA KhanbEoeg tiếprK2D tụcskVL rK2Dgiả bộadEA X2pS... BăngX2pS điX2pS vòngbEoe rK2Dqua X2pS, lướtrK2D qadEAua ngườibEoe rK2DKhang skVL, qX2pSua X2pSbàn rK2Dmáy .rK2D.. rồibEoe đứadEAng trướcX2pS adEAtủ kínhrK2D lớnskVL trbEoeưng adEAbày sadEAúng X2pS... –bEoe KbEoehang đãbEoe quaskVLy lạiX2pS bEoenhìn, đầubEoe cbEoeậu đanX2pSg đadEAặt skVLra nhữadEAng tìadEAnh huốskVLng kadEAhó lX2pSường trước.
Băng lầnskVL adEAtay trênadEA skVL1 kadEAhoảng tườbEoeng trX2pSống cạnhbEoe chiếcrK2D tbEoeủ lớnskVL X2pS... nhữngbEoe rK2Dngón taX2pSy lướtadEA adEAđi rrK2Dất nhX2pSẹ, kbEoehuôn adEAmặt bEoevô cùngadEA adEAtập trunbEoeg skVLnhư đểX2pS cX2pSảm nhậnX2pS đibEoeều grK2Dì skVLđó ..bEoe. rK2DChợt bànX2pS trK2Day khựngadEA lạskVLi .bEoe.. đẩybEoe skVLdần bEoe... bEoeđẩy mạnhskVL hơnX2pS .bEoe.. bEoe1 mảskVLng tbEoeường rK2Dbị đẩyadEA skVLđi nadEAhư skVL1 X2pSô cX2pSửa nbEoehỏ đượcX2pS adEAlắp tskVLrên adEAtường kX2pSín mskVLít bEoevà nhẵX2pSn mịbEoen adEAy nX2pShư cảrK2D skVL1 bứbEoec tadEAường rK2Dkhông rK2Dcó chútX2pS skVLgì adEAkhiến ngX2pSười tbEoea hoàrK2Di nghiX2pS. TrêskVLn rK2Dbức tadEAường bEoehiện adEAra adEA1 rK2Dô vuônbEoeg badEAằng mặtbEoe báskVLo skVL, adEAlắp ẩnskVL mộtbEoe badEAảng đX2pSiện tửbEoe gồmadEA bảngX2pS sskVLố adEAvà skVLmàn hX2pSình cảrK2Dm ứngX2pS skVL... BrK2Dăng quadEAay bEoengười, CX2pShấn KbEoehang đanskVLg nhìnbEoe nhỏskVL bằngrK2D vẻrK2D mặtrK2D cảrK2D ngX2pSạc nrK2Dhiên lẫnX2pS skVLmột chadEAút xéadEAt đoán.
-&nskVLbsp;Thực hiệnbEoe lbEoeời hứX2pSa !
rK2D- Em rK2Dđã rK2Dbiết ... 
-skVL Đừng rK2Dhỏi bEoetại sX2pSao !
NhrK2Dìn vàadEAo mắtrK2D BăbEoeng adEA, KadEAhang khbEoeông cadEAòn cácbEoeh kháskVLc ngoskVLài skVLđầu hàngrK2D ... 
- ĐãskVL thếX2pS nX2pSày rK2Dta cũngrK2D bEoekhông giấskVLu skVLem nữabEoe .
skVLKhang qrK2Duay ngrK2Dười rK2Dđến bànrK2D máyskVL adEA, khởiadEA rK2Dđộng X2pSlaptop skVLvà tX2pSruy cậrK2Dp adEAvào hệskVL tX2pShống abEoen nrK2Dinh .bEoe.. bEoeKhá nhaskVLnh, KadEAhang bướcrK2D lạadEAi pbEoehía X2pSBăng cẩbEoen trọnrK2Dg nhấskVLn mậtbEoe mãskVL trêbEoen bX2pSảng sốskVL adEA, rX2pSồi đặtadEA bEoetay lênadEA rK2Dmàn hrK2Dình kiskVLểm trK2Dra dấurK2D bEoevân tskVLay X2pS. MadEAàn hìnskVLh hibEoeển đỏskVL “rK2D MatcskVLh”. LậX2pSp tứcadEA, chskVLiếc tủskVL kínbEoeh bEoelớn từrK2D từX2pS chuyểnX2pS độngrK2D ..bEoe. X2pSLộ rbEoea adEA1 cửaadEA kíX2pSnh rK2Ddẫn bEoevào thanskVLg mbEoeáy phbEoeía X2pStrong skVL. BănbEoeg hbEoeoàn toàrK2Dn khônadEAg bấadEAt nadEAgờ skVL... nhadEAìn KbEoehang .
- CùX2pSng adEAvào đbEoei skVL. NếuX2pS X2pSem mskVLuốn biếtbEoe .
Hai ngườrK2Di crK2Dùng bướcbEoe vàrK2Do thrK2Dang máyadEA troadEAng adEAsuốt hbEoeình bEoehộp. TrskVLên bảngadEA sskVLố chỉrK2D crK2Dó skVL2 skVLsố rK2D: adEA1 adEAvà 2rK2D. NbEoegay khbEoei rK2DKhang rK2Dấn sốbEoe bEoe2, cX2pSửa thskVLang mskVLáy rK2Dđóng vàX2pS cửaskVL phX2pSòng ngủbEoe 10bEoe1 cũnbEoeg tựX2pS rK2Dđộng khrK2Dép lrK2Dại, khóX2pSa vàrK2Do ổrK2D X2pS, rK2Dhệ thskVLống X2pSan ninadEAh trX2pSên bEoemáy cũngadEA đểskVL rK2Dchế độbEoe X2pSđóng tạmskVL thờX2pSi vàX2pS hỏskVLi lạbEoei mậtskVL khrK2Dẩu. rK2DĐương nhiêadEAn toskVLàn bEoebộ nhữnX2pSg đadEAiều rK2Dvô cX2pSùng trK2Dỉ mskVLỉ, crK2Dẩn tadEAhận vàadEA adEAvô cùbEoeng bảoadEA mậtadEA nX2pSày lbEoeà từX2pS bộskVL nãorK2D X2pScủa LX2pSâm CadEAhấn PadEAhong .


....
.bEoe.. BăadEAng adEAvà KadEAhang cX2pSùng bướskVLc trênadEA bEoe1 cskVLon đườngrK2D nhỏadEA adEAvà xadEAa X2pStít, kbEoehông biếtskVL phíaX2pS trướrK2Dc skVLsẽ dẫnX2pS tbEoeới tX2pSận đbEoeâu. HabEoei bX2pSên làrK2D skVL2 lớpskVL kínskVLh rskVLắn chX2pSắc cáchX2pS âmbEoe, chadEAịu lựbEoec vàadEA chịurK2D nhiệt.rK2D TầnadEAg hầmskVL bEoedưới cùngrK2D rộadEAng rK2Dy nhX2pSư skVL1 kskVLhu brK2Diệt tadEAhự dướiskVL adEAlòng đất.rK2D CoadEAn đX2pSường BskVLăng đX2pSang rK2Dđi cadEAhia tầngbEoe hầmX2pS ấyskVL tX2pShành bEoe2 krK2Dhu vX2pSực ... 
..bEoe. BăngadEA dừnskVLg cadEAhân adEA... quX2pSay skVLngười tibEoeến thêrK2Dm bEoe2 bướcskVL. TskVLay đrK2Dặt ladEAên adEAkính, rK2Dmắt rK2DBăng thấyadEA rõskVL mrK2Dồn mộtskVL cảadEAnh tưởngskVL pbEoehía X2pSbên adEAkia bEoetấm kíX2pSnh váadEAch bEoengăn: nX2pShư bEoe1 xưX2pSởng X2pSsản xbEoeuất lskVLớn vadEAới hàX2pSng chụadEAc côngadEA nhânskVL rK2Dtay ngadEAhề cadEAao vbEoeà hskVLàng trămskVL lorK2Dại bEoethiết bX2pSị, máyadEA X2pSmóc phadEAức tạskVLp ngổX2pSn ngbEoeang skVL. ĐâadEAy lrK2Dà nrK2Dơi chếadEA tạobEoe vàX2pS sảnskVL xuấtrK2D adEAvũ khX2pSí drK2Do bEoeKhang quảnadEA lí,bEoe nX2pShững loadEAại vũrK2D khíX2pS bEoetối rK2Dtân đểskVL bbEoeán crK2Dho cáadEAc nướcX2pS cadEAhiến tX2pSranh vX2pSới X2pSlợi nhuậnX2pS khổX2pSng lồbEoe skVL... BănX2pSg qskVLuay ngưX2pSời lạiadEA ..X2pS. bướcbEoe adEAđến tấmX2pS kírK2Dnh ngăadEAn cáadEAch X2pSphía bênbEoe kskVLia skVL. HoàadEAn tskVLoàn kháadEAc cX2pSảnh tấrK2Dp nậpbEoe ởskVL X2pSkhu adEAvực pskVLhía badEAên kbEoeia bEoe, đằngbEoe sskVLau mặrK2Dt kíadEAnh rK2Dlà X2pS1 thrK2Dế girK2Dới tĩskVLnh bEoelặng rK2Dnhư kX2pShông cóbEoe bEoesự sốngrK2D skVL. bEoe1 khX2pSe nướcX2pS chảyadEA xiếbEoet rK2Dchạy thbEoeành skVL1 vX2pSòng khX2pSép kadEAín X2pS, nskVLhưng mắtX2pS thườngskVL adEAkhó mskVLà thấyrK2D đưskVLợc cáadEAi vadEAòng khépskVL rK2Dkín ấy.bEoe BX2pSên troadEAng bEoe, rK2D1 trK2Dòa nX2pShà bEoekhông bEoekhác grK2Dì mộadEAt corK2Dn quX2pSái thúX2pS rK2Dbọc sskVLắt khổadEAng X2pSlồ nốrK2Di liềnbEoe rK2Dtừ đấtbEoe lêadEAn đếnbEoe X2pStrần cadEAao bEoe2 chụcX2pS madEA. ChỉrK2D cóskVL bEoevậy rK2D, khônrK2Dg mbEoeột dấbEoeu hiệuX2pS củaX2pS sựskVL sốngrK2D bEoe. ĐươnX2pSg bEoenhiên bêskVLn rK2Dtrong cáiskVL skVLtòa sadEAắt krK2Dhổng lồX2pS ấyX2pS làX2pS mộadEAt nhbEoeà mábEoey đặskVLt rK2D1 skVLlò phadEAản ứngadEA hạtskVL nhârK2Dn vớirK2D hoạtskVL adEAđộng gadEAần rK2Dnhư bEoetự độngadEA bEoehoàn toàn.
Mắt BărK2Dng nhbEoeìn rK2Dkhông rskVLời cáX2pSi toàX2pSn nbEoehà khrK2Dổng lồbEoe skVL, kadEAhông X2pShề nskVLhạc X2pSnhiên hX2pSay bàngskVL hoàng.
-&nbEoebsp;Không phảX2pSi kskVLho vrK2Dàng skVLđâu. CũX2pSng chadEAẳng cskVLó rK2Dgì nghiêbEoem trọngskVL đếnrK2D chếtskVL ngưX2pSời X2pScả bEoe- KhaskVLng nóirK2D vớirK2D cadEAái skVLvẻ bEoethản mặc.
- bEoeXưởng chadEAế tX2pSao X2pSvũ skVLkhí vrK2Dà lòrK2D phskVLản ứadEAng hạrK2Dt nhâX2pSn !
Băng qubEoeay bEoengười lrK2Dại skVL... nhìbEoen KhanrK2Dg. CậuskVL đaskVLng trợnrK2D trònadEA X2pSmắt nhìbEoen rK2DBăng adEA, khôadEAng rK2Dtin nX2pSổi ladEAà tadEAai mìnskVLh X2pSvừa nghe thấy gì .
- Bí mật ! Phi pháp ! Khu biệt thự là vỏ bọc hoàn hảo !
Chân Băng bước quay ngược về con đường đã đi , thực chất con đường này cũng chỉ chạy dọc theo 2 tấm kính vách ngăn. Muốn vào xưởng sản xuất hay lò chế tạo , phải vào bằng cửa khác.
Khang nhìn theo mái tóc dài ... đầu đang sắp xếp lại những suy nghĩ ... 
- Ý định thật sự của em là ... 
Băng dừng chân , nói, nhưng không quay lại
- Là sự lựa chọn! Hoặc tiếp tục trao đổi để hưởng lợi ... hoặc không ... để giữ kín bí mật khu biệt thự ... 
Mắt Khang chợt tối sầm xuống.
- Em quên lựa chọn thứ 3! Quy định của khu biệt thự là trừ khử kẻ ngoài biết về bí mật. Súng trong người ta ... có đạn đấy ... 
- Tùy ... – Chân Băng bước tiếp.
Bàn tay Khang đã lên gân, ngón tay chạm nhẹ vào khẩu súng trong áo ... Nhưng khuôn mặt đang tối sầm dãn ra ... Khang bật cười :
- Lâm Chấn Khang ... Lần đầu tiên mày bị qua mặt bởi 1 người con gái đấy ... Rốt cuộc thì ... em là ai và IQ của em ... là bao nhiêu vậy ????
... ... ... ...