Thiên thần bóng tối - Chương 27

……
“ CameYBWsra cYBWshắc coaQ7ze2Ahắn ởoaQ7ze2A khắYBWsp nơi….YBMiX4UC vậyYBMiX4UC màoaQ7ze2A YBMiX4UCvẫn coaQ7ze2Aó oaQ7ze2Abao nhiêuoaQ7ze2A cảnoaQ7ze2Ah vệoaQ7ze2A đứYBMiX4UCng YBMiX4UCcanh… YBMiX4UCTại oaQ7ze2Asao sónYBWsg từYBMiX4UC lạiYBWs boaQ7ze2Aị chặn?...YBMiX4UC YBMiX4UCCó foaQ7ze2Aải aoaQ7ze2Anh ấyoaQ7ze2A oaQ7ze2Alà YBWsngười quảnoaQ7ze2A YBWslí tấtYBMiX4UC YBWscả hệYBWs thốngoaQ7ze2A aoaQ7ze2An oaQ7ze2Aninh? YBMiX4UCAnh ấyYBMiX4UC gYBWsiống nhưYBWs bónYBWsg oaQ7ze2Ama YBMiX4UCbí ẩnYBMiX4UC troaQ7ze2Aog oaQ7ze2Acăn fònoaQ7ze2Ag tYBMiX4UCối YBMiX4UCý… ÔiYBMiX4UC! ÔiYBWs! YếYBWsn ChiYBMiX4UC! KYBMiX4UChông đượcYBMiX4UC đổioaQ7ze2A chủYBMiX4UC đYBMiX4UCề.. mYBWsày đYBMiX4UCang poaQ7ze2Ahân tíYBWsch aYBWsn YBMiX4UCninh củaYBWs oaQ7ze2Akhu biệtYBWs thoaQ7ze2Aự cơoaQ7ze2A mà!..YBWs. MáoaQ7ze2Ay toaQ7ze2Aính ấyoaQ7ze2A bịYBWs tYBWsreo khYBWsi coaQ7ze2Aó taoaQ7ze2Ay YBWsngười khYBWsác chạmYBWs vàoaQ7ze2Ao…mik chắYBWsc oaQ7ze2Achắn tYBWshao YBMiX4UCtác “baoaQ7ze2Ack chưYBMiX4UCơng tYBMiX4UCrình” oaQ7ze2Akhông sai…YBMiX4UC voaQ7ze2Aậy lYBMiX4UCà oaQ7ze2A1 chiếcoaQ7ze2A mYBWsáy toaQ7ze2Aính YBWskhông thYBMiX4UCường? oaQ7ze2Avà đYBMiX4UCương nhioaQ7ze2Aên quaYBMiX4UCn trọngYBWs YBWsvô cùnYBMiX4UCg. CóYBWs lẽYBMiX4UC nếuoaQ7ze2A sửYBWs dụngYBMiX4UC đượcYBMiX4UC thYBWsì lạiYBWs YBWscũng nYBMiX4UChư YBMiX4UCmáy troYBWsg YBWsfòng LâmYBMiX4UC ChấoaQ7ze2An KhoaQ7ze2Aang, mYBMiX4UCật khẩuYBMiX4UC oaQ7ze2A32 YBMiX4UCkí tự!.YBWs.. lYBMiX4UCàm quYBMiX4UCái oaQ7ze2Agì oaQ7ze2Ađoán rYBMiX4UCa nổi…YBWs YBWsMà mYBWsik YBMiX4UCđụng voaQ7ze2Aào máoaQ7ze2Ay tíoaQ7ze2Anh anYBWsh YBWsấy, YBWsanh ấyoaQ7ze2A cóYBMiX4UC ngYBWshi ngờYBWs gYBWsì YBMiX4UCkhông nhỉYBMiX4UC? LúcYBMiX4UC YBWsấy oaQ7ze2Acũg YBWscó YBWsvẻ kYBWshông mấyoaQ7ze2A dễYBWs YBMiX4UCchịu…. áYBWsnh mắYBMiX4UCt quảoaQ7ze2A thựcoaQ7ze2A rYBWsất hYBWsút YBMiX4UChồn và…YBMiX4UC YBWsvà đángYBMiX4UC sợ….YBWs Ôi!!!!YBMiX4UC MàoaQ7ze2Ay lạYBMiX4UCi chuoaQ7ze2Ayển đềYBWs tài…….YBMiX4UC.Cái YBMiX4UCđầu! cáYBWsi đầu!YBWs “
YBMiX4UC- ĐaYBMiX4UCng noaQ7ze2Aghĩ goaQ7ze2Aì mYBMiX4UCà tựYBMiX4UC đánhoaQ7ze2A oaQ7ze2Avào oaQ7ze2Ađầu moaQ7ze2Aik vậy?
Yến CoaQ7ze2Ahi đứoaQ7ze2Ang bậtYBWs dậoaQ7ze2Ay, quoaQ7ze2Aay lạYBMiX4UCi nhYBWsìn ChấYBWsn YBWsKhang mớiYBWs vềYBWs YBMiX4UCvà boaQ7ze2Aước vàYBWso fòngYBWs cậu.
- oaQ7ze2AAk` không!YBWs oaQ7ze2A… YBWsEm suYBWsy oaQ7ze2Anghĩ loaQ7ze2Aung toaQ7ze2Aung thôYBMiX4UCi! AoaQ7ze2Anh YBWsđi đâuoaQ7ze2A oaQ7ze2Avề mYBMiX4UCuộn thế?
- AYBMiX4UCnh cóoaQ7ze2A YBMiX4UCcần thônoaQ7ze2Ag báooaQ7ze2A YBMiX4UClịch trìnhoaQ7ze2A củaYBMiX4UC YBMiX4UCanh coaQ7ze2Aho eYBWsm không?
- oaQ7ze2AĐương nhiêoaQ7ze2An không! 
- EYBWsm oaQ7ze2Aăn toaQ7ze2Aối chưa?
- ĂnoaQ7ze2A rồiYBWs, giúoaQ7ze2Ap vioaQ7ze2Aệc nhàYBWs aoaQ7ze2Anh noaQ7ze2Aấu oaQ7ze2Aổn lắmYBMiX4UC oaQ7ze2Avà coaQ7ze2Aư xửYBMiX4UC cYBWsũg rấtoaQ7ze2A dYBMiX4UCễ chịYBMiX4UCu nữa
YBMiX4UC- oaQ7ze2AVây tốt…oaQ7ze2A LầnoaQ7ze2A oaQ7ze2Asau đếnoaQ7ze2A gọiYBWs tYBWsrước chYBMiX4UCo aoaQ7ze2Anh, dạoYBMiX4UC nàYBMiX4UCy YBMiX4UCanh hơioaQ7ze2A bận!
- SaYBMiX4UCo? AYBWsnh sợYBMiX4UC oaQ7ze2Ae điềoaQ7ze2Au YBMiX4UCtra đYBMiX4UCược oaQ7ze2Abí mậtYBMiX4UC goaQ7ze2Aì coaQ7ze2Aủa aYBWsnh ak?
KoaQ7ze2Ahang YBMiX4UCbật cười,oaQ7ze2A lạioaQ7ze2A chỗYBMiX4UC oaQ7ze2Abàn oaQ7ze2Alàm YBWsviệc oaQ7ze2Ađịnh mởYBMiX4UC laptop
- TuoaQ7ze2Aỳ YBMiX4UCe nghĩoaQ7ze2A. CYBMiX4UCha YBMiX4UCe muốoaQ7ze2An goaQ7ze2Aì thìYBMiX4UC eoaQ7ze2Am cYBMiX4UCứ oaQ7ze2Atuân lệnYBMiX4UCh tYBWshôi. NhưYBMiX4UCg báoYBMiX4UC troaQ7ze2Aước ônoaQ7ze2Ag ấyYBMiX4UC sẽoaQ7ze2A thYBMiX4UCất vọYBMiX4UCng đấy…YBWs voaQ7ze2Aì oaQ7ze2Akhu YBMiX4UCbiệt thựYBMiX4UC nàyYBMiX4UC chẳYBMiX4UCng YBMiX4UCcó YBMiX4UCbí moaQ7ze2Aật nàYBWso cả!
oaQ7ze2A- KhôngoaQ7ze2A cóoaQ7ze2A màYBMiX4UC hệYBMiX4UC tYBMiX4UChốg aYBMiX4UCn nioaQ7ze2Anh lạYBMiX4UCi chặtoaQ7ze2A vYBMiX4UCà phoaQ7ze2Aức toaQ7ze2Aạp vậoaQ7ze2Ay sao?
- YBWsAnh chắYBMiX4UCc YBMiX4UC1 ônYBMiX4UCg trYBMiX4UCùm mYBWsafia YBWsnhư chYBWsa aoaQ7ze2Anh YBMiX4UChay choaQ7ze2Aa YBMiX4UCem oaQ7ze2Achẳg muốnYBWs YBWs1 tênYBMiX4UC nộioaQ7ze2A gYBMiX4UCián haYBWsy đoaQ7ze2Aiệp viênoaQ7ze2A YBMiX4UCcấp YBMiX4UCcao nàoYBWs lọYBWst đượcoaQ7ze2A vYBMiX4UCào nhoaQ7ze2Aà moaQ7ze2Aik đoaQ7ze2Aể YBMiX4UCtìm hiểYBWsu YBWs1 kếoaQ7ze2A hoạYBWsch làmoaQ7ze2A ăYBWsn pYBWshi YBMiX4UCpháp noaQ7ze2Aào đó!
- UmoaQ7ze2A. oaQ7ze2AEm khôngYBWs muốnYBMiX4UC qYBMiX4UCuan hYBWsệ củaYBMiX4UC chúnoaQ7ze2Ag YBMiX4UCta bYBMiX4UCị rànYBWsg bYBMiX4UCuộc bởYBMiX4UCi YBWscha anYBMiX4UCh YBWshay choaQ7ze2Aa eYBWsm! ĐoaQ7ze2Aó làYBWs viYBMiX4UCệc củaYBMiX4UC hoaQ7ze2Aọ vYBWsà chYBWsúg YBMiX4UCta thoaQ7ze2Aì vYBMiX4UCẫn loaQ7ze2Aà bạn!
- OkoaQ7ze2A! noaQ7ze2Aếu hơnYBWs nYBMiX4UCữa YBMiX4UCthì tốt!
- HơYBWsn nữa?
- YBMiX4UCVí như…oaQ7ze2A. YBWsNgười yêu!
YBWs- YBMiX4UCThật đểuYBWs giảYBMiX4UC! oaQ7ze2AAnh đoaQ7ze2Aã giớiYBMiX4UC tYBMiX4UChiệu vớoaQ7ze2Ai oaQ7ze2Aem côYBWs nYBMiX4UCgười tìnYBMiX4UCh sốoaQ7ze2Ang cùgoaQ7ze2A YBWsanh YBMiX4UCđấy, thiếuYBMiX4UC gioaQ7ze2Aa ak!
- EoaQ7ze2Am cYBWsó nhầmYBWs lẫnYBMiX4UC YBMiX4UCrồi! vớiYBWs YBMiX4UCanh, nYBWsgười toaQ7ze2Aình YBMiX4UCvà ngườioaQ7ze2A yêuYBMiX4UC …oaQ7ze2A YBMiX4UCkhác nhau!
YBMiX4UC- YBWschỗ nào?
oaQ7ze2A- NgoaQ7ze2Aười tYBMiX4UCình nhưoaQ7ze2A oaQ7ze2A1 cYBWshất kícoaQ7ze2Ah thícYBWsh bấtYBMiX4UC YBWskể lYBWsúc YBWsnào cYBMiX4UCó oaQ7ze2Ahứng thYBMiX4UCú… YBMiX4UCCòn ngườioaQ7ze2A yêu…oaQ7ze2A phảioaQ7ze2A nganoaQ7ze2Ag hàng!YBMiX4UC ToaQ7ze2Aức giYBMiX4UCúp đỡoaQ7ze2A oaQ7ze2Aanh đoaQ7ze2Ac troaQ7ze2Aong chuYBMiX4UCyện làoaQ7ze2Am ănvYBMiX4UCà đểYBWs YBWsanh giYBWsới tYBMiX4UChiệu vYBMiX4UCới cáYBMiX4UCc YBWsmối quaYBWsn hệoaQ7ze2A YBMiX4UCxã YBWshội cùoaQ7ze2Ag đYBMiX4UCẳng cấpYBWs voaQ7ze2Aà địaoaQ7ze2A vị!
- AoaQ7ze2Anh YBWstham quáoaQ7ze2A đây!
oaQ7ze2A- ĐànYBWs ôoaQ7ze2Ang khôYBMiX4UCng cóYBWs tYBWsham vọnYBWsg vYBWsà chíoaQ7ze2A tiếnoaQ7ze2A thủYBWs YBWslà oaQ7ze2Aloại bỏYBMiX4UC đi!
Tay KhYBWsang YBMiX4UClướt trênoaQ7ze2A bàoaQ7ze2An fímoaQ7ze2A lapYBMiX4UCtop. cậYBMiX4UCu YBMiX4UChơi mỉmYBWs cườYBWsi vYBMiX4UCì hệYBWs toaQ7ze2Ahốg YBWsan nioaQ7ze2Anh bYBMiX4UCáo lạoaQ7ze2Ai oaQ7ze2Ađã cóYBWs kẻYBWs moaQ7ze2Auốn độtYBWs nhYBWsập vàooaQ7ze2A nhưoaQ7ze2Ag đoaQ7ze2Aương nhiêYBWsn YBWsbất loaQ7ze2Aực vớiYBWs nhữngYBMiX4UC dãyoaQ7ze2A mậtYBMiX4UC mãYBWs dàiYBWs ngoằng…
- MYBMiX4UCuộn rồiYBWs YBWsđấy, YBWstiểu tYBMiX4UChư! YBWsCha YBMiX4UCem sẽYBMiX4UC lYBWso oaQ7ze2Alắng YBMiX4UClắm, nhấtYBWs YBWslại lYBWsà ởYBWs YBWschung YBMiX4UCfòng vớYBMiX4UCi oaQ7ze2A1 kẻYBMiX4UC khôngYBMiX4UC nYBWsghiêm chYBMiX4UCỉnh YBMiX4UCnhư anh!
YBMiX4UC- AYBWsnh đoaQ7ze2Aang cảnhoaQ7ze2A bYBMiX4UCáo đấYBMiX4UCy ak?
- TuỳYBMiX4UC eoaQ7ze2Am nghĩ!
- oaQ7ze2ANếu eYBMiX4UCm bảYBWso YBWstối YBMiX4UCnay khôngYBMiX4UC về?
- ThìYBWs YBWs… tốt!
Chấn KhanoaQ7ze2Ag đónYBMiX4UCg loaQ7ze2Aaptop… mắYBWst nhìnYBWs vYBMiX4UCề YBMiX4UCfía oaQ7ze2AYến YBMiX4UCChi vYBMiX4UCà coaQ7ze2Ahân bưYBWsớc lạiYBMiX4UC fíYBMiX4UCa YBWsgiường nơYBMiX4UCi nhYBMiX4UCỏ YBWsđang ngồi…oaQ7ze2A CYBWshj cởYBWsi áooaQ7ze2A YBWskhoác YBMiX4UCvà làmYBWs nhYBMiX4UCư YBWsđang cảmYBMiX4UC toaQ7ze2Ahấy noaQ7ze2Aóng cYBWshứ khYBWsông poaQ7ze2Ahải táYBWsn dYBMiX4UCương cùoaQ7ze2Ag oaQ7ze2Asuy YBMiX4UCnghĩ oaQ7ze2Acủa Khang!
- YBMiX4UCCon YBMiX4UCgái YBMiX4UCanh qoaQ7ze2Auen cYBWsó YBWs2 loạYBMiX4UCi kYBWshi nằmYBMiX4UC trêYBWsn gioaQ7ze2Aường.. hoặYBMiX4UCc chốngYBWs cYBMiX4UCự YBWshoặc YBMiX4UCphục YBMiX4UCtùng…. YBMiX4UCEm đYBWsịnh chYBWsọn loạYBMiX4UCi nào?
- KYBMiX4UChông gìYBMiX4UC cYBWsả! oaQ7ze2Ae coaQ7ze2Ahẳng cóYBWs YBMiX4UCý địnhYBMiX4UC YBMiX4UCnằm tYBMiX4UCrên gYBWsiường anh!
- VậyYBWs oaQ7ze2Amà oaQ7ze2Aem đanYBMiX4UCg ngồioaQ7ze2A tYBMiX4UCrên giYBMiX4UCường aoaQ7ze2Anh vớioaQ7ze2A chYBWsiếc váyoaQ7ze2A ngắnYBWs kYBMiX4UChoe oaQ7ze2Ađôi oaQ7ze2Achân trầnYBWs trYBWsước moaQ7ze2Aắt aYBWsnh .YBMiX4UC. vYBMiX4UCà cYBWshiếc YBWsáo kYBWshoác vYBWsừa cởYBMiX4UCi oaQ7ze2Anhư oaQ7ze2A1 lờiYBMiX4UC YBWsđề nghịYBMiX4UC đấy!
YBMiX4UC- YBMiX4UCĐừng coaQ7ze2Aố YBMiX4UCsuy diễn!
- YBWsDù khoaQ7ze2Aông phảYBWsi YBWsý địnYBWsh oaQ7ze2Acủa YBMiX4UCem YBWsthế toaQ7ze2Ahì lúcYBMiX4UC noaQ7ze2Aày oaQ7ze2Ae cũYBWsg YBWsđang YBWskích tYBMiX4UChích aYBWsnh quYBMiX4UCá liều!
- YBWsDừng hànYBMiX4UCh độnYBMiX4UCg đYBWsi…. thiếuoaQ7ze2A gia! 
Tay KhanoaQ7ze2Ag đYBMiX4UCang YBMiX4UCtháo YBMiX4UCkhuy áoYBMiX4UC vàYBMiX4UC mắYBMiX4UCt nhìnYBMiX4UC noaQ7ze2Ahư oaQ7ze2Amuốn YBWsăn tưYBWsơi nuốtoaQ7ze2A sốnYBWsg oaQ7ze2Acô gáYBMiX4UCi YBMiX4UCtrước mặt..
- YBWsE YBWsbảo YBWsdừng đioaQ7ze2A YBWsvà… quaoaQ7ze2Ay lYBMiX4UCại nhìnoaQ7ze2A coioaQ7ze2A, ngưYBWsời YBWstình củaYBMiX4UC aoaQ7ze2Anh kìa!
KoaQ7ze2Ahang chợtYBMiX4UC khựnYBWsg lại,YBWs quYBWsay đầu…oaQ7ze2A ĐúnYBWsg nhoaQ7ze2Aư YBWsChi nóYBMiX4UCi, BoaQ7ze2Aăng đaYBWsng bưoaQ7ze2Aớc vàYBMiX4UCo vàYBMiX4UC cũgoaQ7ze2A vừaoaQ7ze2A dừoaQ7ze2Ang lYBMiX4UCại YBWskhi YBWskịp hiểYBWsu chuYBMiX4UCyện oaQ7ze2Agì đangYBWs diễnYBMiX4UC ra..
- ThiếuoaQ7ze2A giaoaQ7ze2An akoaQ7ze2A, soaQ7ze2Aao eYBMiX4UCm oaQ7ze2Aghét nhữoaQ7ze2Ag kẻYBWs pYBWshá đYBMiX4UCám kiYBWsnh kYBWshủng! ChYBMiX4UCắc aYBMiX4UCnh oaQ7ze2Acũg nYBWshư YBMiX4UCem,thấy mấYBWst hứngYBWs rồi?
- YBWsRa YBWsngoài YBWsđi! –oaQ7ze2A YBWs1 câYBMiX4UCu rYBWsa lệnhYBMiX4UC hơiYBMiX4UC YBWskhó chịuoaQ7ze2A khYBWsi KhaYBMiX4UCng nhìYBMiX4UCn BYBMiX4UCăng! VàoaQ7ze2A đươngYBMiX4UC nhiYBMiX4UCên, nhỏYBMiX4UC chẳngoaQ7ze2A oaQ7ze2Acó lYBWsí YBMiX4UCdo gìYBWs đYBWsể ởYBMiX4UC lạiYBWs. BăngYBMiX4UC oaQ7ze2Aquay người….
oaQ7ze2ANhưg YếnoaQ7ze2A ChYBWsi đứoaQ7ze2Ag dậyYBMiX4UC và…oaQ7ze2A vớoaQ7ze2Ai YBMiX4UCnhữg cYBMiX4UCử cYBMiX4UChỉ oaQ7ze2Akhiêu YBWsgợi vôoaQ7ze2A cùng…oaQ7ze2A nhỏYBWs cYBMiX4UChoàng lYBWsấy cYBMiX4UCổ ChấnYBWs Khang…
oaQ7ze2A- KYBMiX4UChông đYBWsc! đểYBMiX4UC eYBMiX4UCm YBMiX4UCra oaQ7ze2Alệnh lạiYBMiX4UC cho…YBMiX4UC. “SanoaQ7ze2Ag khYBMiX4UCu YBMiX4UCA voaQ7ze2Aà YBWsđem YBWs1 cốcoaQ7ze2A nướYBWsc caYBWsm vềoaQ7ze2A oaQ7ze2Ađầy coaQ7ze2Aho ngườoaQ7ze2Ai tYBMiX4UCình òYBWs ta…oaQ7ze2A.. đoaQ7ze2Aêm nay…”
GiọoaQ7ze2Ang nóYBMiX4UCi oaQ7ze2Avà hơiYBWs thYBWsở cYBWsủa ChYBMiX4UCi ápoaQ7ze2A sáYBWst YBMiX4UCvào ChoaQ7ze2Aấn Khang…YBWs trướcoaQ7ze2A kYBMiX4UChi cậuYBWs ômoaQ7ze2A lYBMiX4UCấy nhỏYBMiX4UC, oaQ7ze2A1 YBMiX4UCcâu moaQ7ze2Aệnh YBWslệnh nhYBWsẹ nhYBMiX4UCàng pháoaQ7ze2At YBMiX4UCra đủYBMiX4UC đểYBWs choaQ7ze2Ao YBWsBăng nghe:
- oaQ7ze2ALàm vâyYBWs đi!
BănYBWsg vYBWsừa roaQ7ze2Aa khYBMiX4UCỏi fòYBWsng, KhanYBWsg oaQ7ze2Aghì oaQ7ze2Alấy YếnYBMiX4UC ChYBWsi vàoaQ7ze2A YBWshôn cuoaQ7ze2Aồng nhiệt…oaQ7ze2A oaQ7ze2AChi luYBWsôn bYBWsiết cáchYBMiX4UC đYBMiX4UCánh tYBWshức YBMiX4UCham muốoaQ7ze2An củaYBWs YBWs1 thằngYBWs đàYBWsn ônYBWsg nhưYBWsg YBMiX4UCđó khYBMiX4UCông phảiYBWs YBMiX4UCý địnhYBMiX4UC cuYBWsối cùnYBWsg… NhỏYBWs đẩyYBMiX4UC nYBWsgười KhanYBMiX4UCg raoaQ7ze2A… YBWsKhang cYBWsố ghYBWsì chặYBWst YBMiX4UCvà vYBMiX4UCẫn tiếpoaQ7ze2A toaQ7ze2Aục nhoaQ7ze2Aư YBMiX4UC1 cYBMiX4UCon thúoaQ7ze2A đóiYBWs…Nhưg YBMiX4UCChi YBWsmột lầnYBMiX4UC nữaYBMiX4UC đẩyoaQ7ze2A oaQ7ze2Amạnh cYBMiX4UCậu ra!
- KhoaQ7ze2Aông! oaQ7ze2A..ko phảiYBWs oaQ7ze2Alúc này……
oaQ7ze2A- TạoaQ7ze2Ai eYBWsm thYBMiX4UCôi! –oaQ7ze2A KhanoaQ7ze2Ag đẩyoaQ7ze2A YếnoaQ7ze2A ChYBWsi YBMiX4UClùi YBWsnhanh vàoaQ7ze2A YBWsngã YBMiX4UCầm xuốYBMiX4UCg giường..
- KhoanYBWs… oaQ7ze2Akhoan đã…
NoaQ7ze2Ahưg KhaoaQ7ze2Ang đãoaQ7ze2A vồYBWs oaQ7ze2Atới vYBMiX4UCà toaQ7ze2Aháo koaQ7ze2Ahuy YBMiX4UCáo củaoaQ7ze2A nYBWshỏ… CậYBWsu tiếpYBMiX4UC tYBWsục hôn…oaQ7ze2A voaQ7ze2Aồ vậpYBWs vàYBWs tYBWshô bạo..
- NYBWsgười tìoaQ7ze2Anh cYBWsủa anh…oaQ7ze2A sYBWsẽ…vào đấy!
Khang khựoaQ7ze2Ang lại:
- EoaQ7ze2Am đoaQ7ze2Aịnh tặngoaQ7ze2A anYBWsh hYBWsoa hồYBWsng rồYBWsi toaQ7ze2Aát nYBWsc YBMiX4UCluôn vàoYBMiX4UC mặtYBMiX4UC anYBWsh sao?
- KoaQ7ze2Ahông phải!YBWs YBMiX4UC… YBMiX4UCem choaQ7ze2Aỉ đangYBMiX4UC oaQ7ze2Amuốn biếtoaQ7ze2A nYBMiX4UCgười tYBWsình coaQ7ze2Aủa anh…YBMiX4UC qoaQ7ze2Auan YBMiX4UCtâm oaQ7ze2Aanh tớoaQ7ze2Ai YBMiX4UCmức nào..
- YBWsÝ eYBWsm loaQ7ze2Aà gì?
oaQ7ze2A- EYBWsm YBMiX4UCđang YBMiX4UCcố tình..YBMiX4UC chọYBWsc tYBMiX4UCức coaQ7ze2Aô YBWsta, anYBWsh khYBWsông thấyYBWs sYBMiX4UCao? NgườiYBWs YBMiX4UCcon YBWsgái củaYBMiX4UC aYBWsnh oaQ7ze2Athấy anYBWsh nằmoaQ7ze2A trênYBMiX4UC giườngoaQ7ze2A vYBWsà oaQ7ze2Achiếm đoạtoaQ7ze2A moaQ7ze2Aột coaQ7ze2Aô gáioaQ7ze2A kháYBWsc… cảYBWsm giácYBMiX4UC sẽoaQ7ze2A YBWsthế YBMiX4UCnào nhỉ?
YBMiX4UC- EoaQ7ze2Am đoaQ7ze2Aang bỡnYBWs cYBMiX4UCợt vYBWsới aYBWsnh sao?
- AoaQ7ze2Anh ngYBWshĩ đYBWsi… chYBMiX4UCút nYBMiX4UCữa, coaQ7ze2Aô oaQ7ze2Ata qYBWsuay lại…YBMiX4UC hYBWsoặc bàYBMiX4UCng hoànYBWsg nYBMiX4UChìn vYBWsà cốcYBMiX4UC nướcoaQ7ze2A vYBMiX4UCỡ cYBWshoang hoYBWsặc… khôngoaQ7ze2A oaQ7ze2Adám nhìnYBMiX4UC vàoaQ7ze2A chạyoaQ7ze2A nYBMiX4UChư bYBWsay YBMiX4UCra cũnoaQ7ze2Ag nỗYBMiX4UCi goaQ7ze2Ahen tuông…
- Nếu..YBWs khYBMiX4UCông quoaQ7ze2Aay lại?
- oaQ7ze2AThì rõYBMiX4UC rồiYBWs.. coaQ7ze2Aô YBWsta hoYBWsàn toànYBWs soaQ7ze2Aợ phYBWsải nhìYBWsn thYBMiX4UCấy cảnhYBMiX4UC tượngYBMiX4UC này…oaQ7ze2A côYBWs YBMiX4UCta YBWsyếu đYBWsuối hơYBWsn YBMiX4UCem nghĩ…
- oaQ7ze2AEm đanoaQ7ze2Ag làmYBMiX4UC oaQ7ze2Aphép thửoaQ7ze2A sao?
- ChẳngoaQ7ze2A phảioaQ7ze2A YBWsanh YBMiX4UCcũng YBMiX4UCmuốn biếtYBMiX4UC oaQ7ze2Ađấy ak?
…..YBMiX4UC CánoaQ7ze2Ah cửaYBWs fòngoaQ7ze2A nYBWsgủ củoaQ7ze2Aa KoaQ7ze2Ahang kẹtYBMiX4UC YBWsmở… HảYBMiX4UCi oaQ7ze2ABăng đangYBMiX4UC bướcYBWs vào…oaQ7ze2A oaQ7ze2AChi lYBMiX4UCiếc nhìnYBWs KhaYBWsng, mỉmoaQ7ze2A cưYBMiX4UCời… KhYBWsang cúYBWsi xoaQ7ze2Auốg, xéYBMiX4UC toaQ7ze2Aoạc oaQ7ze2Aáo ChYBMiX4UCi roaQ7ze2Aa oaQ7ze2Avà YBMiX4UCtiếp YBMiX4UCtục lYBWsàm vYBMiX4UCiệc đaYBMiX4UCng làmYBWs, YBMiX4UCdù lúYBWsc nàyYBWs hYBWsam mYBWsuốn oaQ7ze2Akhông YBMiX4UCcòn lYBWsà tộYBWst đYBWsỉnh nữa.
Băng đangoaQ7ze2A YBMiX4UCtiến lại…oaQ7ze2A nhYBMiX4UCỏ dừYBWsng cYBMiX4UChân khYBMiX4UCi YBMiX4UCthấy YBMiX4UCcảnh tượngYBMiX4UC trêYBWsn gYBMiX4UCiường, nơYBWsi YBWsnhỏ đYBMiX4UCã oaQ7ze2Anằm suốYBMiX4UCt thờiYBMiX4UC giaYBMiX4UCn qYBMiX4UCua… oaQ7ze2ASững ngưYBWsời vàoaQ7ze2Ai giây…YBWs KhaoaQ7ze2Ang nhưYBMiX4UC vẫYBMiX4UCn chYBMiX4UCìm tronoaQ7ze2Ag cuộcYBMiX4UC yêYBMiX4UCu mãnYBMiX4UCh loaQ7ze2Aiệt nYBMiX4UChưg thựcoaQ7ze2A cYBWshất oaQ7ze2Avẫn đểYBWs oaQ7ze2Aý hàYBWsnh oaQ7ze2Ađộng củaoaQ7ze2A BăngoaQ7ze2A… VoaQ7ze2Aà noaQ7ze2Ahỏ.. khônYBWsg thoaQ7ze2Aể đYBWsứng oaQ7ze2Atrơ rYBWsa YBMiX4UCđấy màYBMiX4UC xeYBMiX4UCm YBWstiếp được..YBWs NhYBWsỏ oaQ7ze2Aquay noaQ7ze2Agười, YBWsbước YBMiX4UCđến đYBWsặt YBWskhay đYBMiX4UCựng cốYBMiX4UCc nướcoaQ7ze2A YBWsbàn rồi…YBWs oaQ7ze2Alại YBMiX4UCquay nYBWsgười hướngYBWs vềYBMiX4UC YBWsfía cửaYBMiX4UC vào.
CYBWsửa fòYBWsng KoaQ7ze2Ahang lạoaQ7ze2Ai khép…
- ChẳngoaQ7ze2A giốYBWsng YBMiX4UC1 soaQ7ze2Auy đooaQ7ze2Aán nàoaQ7ze2Ao củoaQ7ze2Aa eYBMiX4UCm… coaQ7ze2Aô ta.YBMiX4UC. hoànoaQ7ze2A toànYBMiX4UC oaQ7ze2Adửng dưnoaQ7ze2Ag vàYBMiX4UC bìnYBWsh thảnYBMiX4UC quYBMiX4UCay đi..
Chấn KhoaQ7ze2Aang đãYBMiX4UC dYBMiX4UCừng mọioaQ7ze2A hYBMiX4UCành YBMiX4UCđộng từYBWs lúoaQ7ze2Ac oaQ7ze2Anào, côYBWs YBWsgái YBWsvới chiếYBWsc áoYBMiX4UC bịYBMiX4UC YBMiX4UCxé trầYBWsn trYBWsụi YBMiX4UCtrước moaQ7ze2Aặt coaQ7ze2Aậu cYBWsũg chYBWsẳg loaQ7ze2Aàm nỗYBMiX4UCi tYBWshèm oaQ7ze2Akhát trỗoaQ7ze2Ai dậoaQ7ze2Ay thêoaQ7ze2Am nữaYBWs… TroYBMiX4UCng đầuYBMiX4UC KhangYBWs, YBMiX4UCgiờ đoaQ7ze2Aang cYBWsó nYBWshữg suoaQ7ze2Ay nghoaQ7ze2Aĩ.. khônYBWsg YBWscách noaQ7ze2Aào giYBWsải thích.
- oaQ7ze2ACô YBWsta cYBMiX4UCó thậtoaQ7ze2A làYBMiX4UC ngườiYBMiX4UC cYBMiX4UCon gáiYBWs cYBWsủa aYBWsnh?? YBWskể cảYBMiX4UC khônYBWsg cóYBMiX4UC tìnhYBWs cảYBWsm YBWsđi nữa,YBWs thYBWsì YBWskhi thấyYBWs YBMiX4UC1 YBWscô gáioaQ7ze2A khYBMiX4UCác oaQ7ze2Ađang YBWsnằm cùgYBWs anoaQ7ze2Ah toaQ7ze2Arên chYBWsiếc giườoaQ7ze2Ang aYBMiX4UCnh vYBMiX4UCà oaQ7ze2Acô tYBWsa đãYBWs nYBWsằm… cũYBMiX4UCg YBMiX4UCkhông tYBMiX4UChể nào…bìnhoaQ7ze2A thảnYBWs đếoaQ7ze2An vậYBWsy.. oaQ7ze2Akhông thể…oaQ7ze2A. YBMiX4UC– ChoaQ7ze2Aj đYBWsưa YBMiX4UCtay ômYBWs YBMiX4UClấy KhYBWsang oaQ7ze2A– oaQ7ze2AMà thôiYBWs, kệYBWs côoaQ7ze2A tYBMiX4UCa.. oaQ7ze2Achúg toaQ7ze2Aa YBWstiếp tụcYBWs đYBWsi anh…
GiọngoaQ7ze2A YBWsnói nYBMiX4UCgọt ngàoYBWs YBMiX4UCvang YBMiX4UCbên taYBMiX4UCi, YBWsthứ nướcYBWs YBMiX4UChoa quyếnYBMiX4UC roaQ7ze2Aũ vươngoaQ7ze2A khoaQ7ze2Aắp nYBWsơ fảnoaQ7ze2Ag fấYBWst bêYBWsn oaQ7ze2Amũi KhYBMiX4UCang. VàYBWs oaQ7ze2Alúc này.YBMiX4UC. oaQ7ze2AYến YBMiX4UCChi lạYBMiX4UCi YBMiX4UCla ngườoaQ7ze2Ai bắtYBMiX4UC đầu.oaQ7ze2A NhỏoaQ7ze2A oaQ7ze2Adướn lêoaQ7ze2An… oaQ7ze2Ahôn lênYBWs cổYBWs, lYBWsên YBMiX4UCcằm… rồiYBMiX4UC lêYBMiX4UCn mYBMiX4UCôi YBWsKhang… toaQ7ze2Ahật YBWskhêu gợi….YBMiX4UC NYBWshưg KhaYBMiX4UCng YBWshoàn toànoaQ7ze2A bYBWsất YBWsđộng trưoaQ7ze2Aớc tấoaQ7ze2At cả..
- Anh…
YBMiX4UC- BiếYBMiX4UCn đoaQ7ze2Ai! –oaQ7ze2A KYBMiX4UChang bấYBWst nYBWsgờ đẩyYBWs YBWsmạnh YếnYBWs YBMiX4UCChi xuốnYBMiX4UCg vàYBMiX4UC cậuoaQ7ze2A nhảyoaQ7ze2A roaQ7ze2Aa khỏoaQ7ze2Ai giườnYBWsg.. laoaQ7ze2Ao nYBMiX4UChư bYBWsay oaQ7ze2Ara khỏYBWsi fòng..
ToaQ7ze2Arên giườYBMiX4UCng, YếoaQ7ze2An YBMiX4UCChi kéoYBMiX4UC lYBWsại áYBMiX4UCo oaQ7ze2Amình, hYBWsơi mỉmYBWs cườiYBWs tYBMiX4UCrên gươgoaQ7ze2A mYBWsặt… đYBWsã tốYBWsi sầYBMiX4UCm. DùYBWs saYBMiX4UCo oaQ7ze2Acũg loaQ7ze2Aà lYBMiX4UCần đầoaQ7ze2Au tiYBWsên coaQ7ze2Aó kẻYBMiX4UC YBWsdám đẩYBWsy nhỏoaQ7ze2A rYBWsa koaQ7ze2Ahi nhỏYBWs loaQ7ze2Aà ngườYBMiX4UCi bắtoaQ7ze2A đầu…

……..oaQ7ze2A BăngYBMiX4UC đaoaQ7ze2Ang đYBMiX4UCi mYBWsột mYBWsik oaQ7ze2Atrên hànhoaQ7ze2A loaQ7ze2Aang YBMiX4UCvắng lặnoaQ7ze2Ag, bướcYBMiX4UC YBMiX4UCchân thậtYBWs YBWschậm rãi..
BYBWsỗng, oaQ7ze2A1 bànYBWs taoaQ7ze2Ay bạoYBWs lựoaQ7ze2Ac kéooaQ7ze2A YBWsmạnh nhỏoaQ7ze2A quYBMiX4UCay lại…YBMiX4UC KhoaQ7ze2Aang đoaQ7ze2Aang nhYBMiX4UCìn BăoaQ7ze2Ang, YBWsthở hổYBMiX4UCn oaQ7ze2Ahển YBWsvì mớiYBMiX4UC chạy,oaQ7ze2A vẻYBWs nhưoaQ7ze2A khônYBWsg YBMiX4UCgặp đượcYBWs noaQ7ze2Ahỏ lYBWsúc YBWsnày, KhanoaQ7ze2Ag sYBWsẽ pYBWshát oaQ7ze2Ađiên luôn.
- TYBMiX4UCại sYBMiX4UCao eYBMiX4UCm oaQ7ze2Alại nhưYBWs thếYBWs? oaQ7ze2Atại saoaQ7ze2Ao eYBMiX4UCm YBMiX4UCcó YBMiX4UCthể noaQ7ze2Ahư thế???
ĐápYBWs lYBMiX4UCại oaQ7ze2AKhang loaQ7ze2Aà ánYBWsh mắoaQ7ze2At oaQ7ze2Akhó hiểu..
YBWs- oaQ7ze2AEm thậtYBWs sự…YBWs tYBWshật sựoaQ7ze2A khôngYBWs coaQ7ze2Aó cảoaQ7ze2Am YBWsgiác gìYBMiX4UC YBMiX4UCsao?? KhôYBWsng YBMiX4UC1 cYBMiX4UChút cảmYBMiX4UC giácYBMiX4UC gYBWsì sao?oaQ7ze2A? NYBMiX4UChìn thYBMiX4UCấy toaQ7ze2Aa YBMiX4UCvà ngườiYBWs coYBWsn goaQ7ze2Aáí oaQ7ze2Akhác troaQ7ze2Aên giườoaQ7ze2Ang đó..YBWs soaQ7ze2Aao oaQ7ze2Ae coaQ7ze2Aó tYBMiX4UChể dửngoaQ7ze2A doaQ7ze2Aưng màYBWs quYBMiX4UCay oaQ7ze2Ađi?? SaYBWso oaQ7ze2Aem oaQ7ze2Acó thểYBWs oaQ7ze2Alàm thếYBWs… YBMiX4UCEm mYBWsuốn làYBWsm YBWsta oaQ7ze2Aphát đioaQ7ze2Aên lênoaQ7ze2A phoaQ7ze2Aải khônoaQ7ze2Ag? oaQ7ze2AEm đaoaQ7ze2Ang tháchYBWs thứcYBWs sứYBMiX4UCc cYBWshịu YBMiX4UCđựng YBMiX4UCcủa YBWsta YBWsphải khôngYBMiX4UC??.. YBMiX4UCVậy tYBWsa nYBMiX4UCói cYBMiX4UCho eoaQ7ze2Am biếtYBWs.. toaQ7ze2Aa thựcYBWs YBMiX4UCsự oaQ7ze2Ađã cYBMiX4UChịu hếtYBMiX4UC nYBWsổi rồi…oaQ7ze2A EoaQ7ze2Am làYBWsm YBMiX4UCta muốnYBWs đYBMiX4UCiên lên!YBWs EoaQ7ze2Am làoaQ7ze2Am toaQ7ze2Aa chYBMiX4UCỉ muốoaQ7ze2An điêYBWsn lên!!!!!!!
BăYBMiX4UCng YBWstừ YBWstừ đYBWsưa YBWs1 tYBWsay YBMiX4UCgạt taoaQ7ze2Ay KhYBWsang YBMiX4UCra YBWskhỏi mik….YBMiX4UC YBMiX4UCNHỏ YBWsquay đầu…YBWs chậoaQ7ze2Am rãioaQ7ze2A bứYBWsơc tiếp…
- ThựcYBWs sựYBMiX4UC thìYBWs emoaQ7ze2A… khYBWsông oaQ7ze2Acoi oaQ7ze2Ata YBWsra j…oaQ7ze2A.. sao????
Chân BYBMiX4UCăng vYBWsẫn bướYBMiX4UCc vYBWsà YBWs2 bàYBWsn taoaQ7ze2Ay oaQ7ze2AKhang đoaQ7ze2Aã xYBWsiết chặoaQ7ze2At lại….
…………
YBWsGần 2YBWsh sángoaQ7ze2A.. YBWsChi oaQ7ze2Ađi oaQ7ze2Atrên hàoaQ7ze2Anh laYBWsng kYBWshu giữa,YBMiX4UC địnhYBWs roaQ7ze2Aa khYBMiX4UCỏi oaQ7ze2Akhu YBWsbiệt thự.
oaQ7ze2A- DẫYBWsu cYBMiX4UChưa oaQ7ze2Atìm YBMiX4UCra đYBMiX4UCược bYBWsí mậtYBMiX4UC nào…YBMiX4UC nhưgoaQ7ze2A oaQ7ze2Amik vYBWsẫn tYBWshấy oaQ7ze2Akhu bYBMiX4UCiệt YBMiX4UCthự coaQ7ze2Aò YBWsnhiều điềuYBMiX4UC tYBWshú vịoaQ7ze2A lắm…
CYBMiX4UChi soaQ7ze2Aững lạYBWsi, mắoaQ7ze2At đểYBWs YBWsyên khônYBMiX4UCg chớpYBWs vYBWsà YBWsmiệng YBWsvẫn nYBMiX4UCói nhYBMiX4UCư YBWs1 cáiYBMiX4UC máy:
- TYBWshực oaQ7ze2Asự thìoaQ7ze2A oaQ7ze2Amik đYBMiX4UCã tYBMiX4UCìm YBMiX4UCra YBWs1 bíYBMiX4UC mậtYBMiX4UC tuyệtYBMiX4UC noaQ7ze2Ahất đYBWsối vớYBMiX4UCi mik……
TrứơcYBWs mắtYBMiX4UC YếnYBWs ChioaQ7ze2A… cYBWsách kháYBWs xYBMiX4UCa trênYBMiX4UC dYBWsãy hànhYBMiX4UC YBWslang.. GYBMiX4UCần cửaYBWs vàYBMiX4UCo fòYBWsng 1YBMiX4UC02.. ChấnYBMiX4UC PoaQ7ze2Ahong đangYBWs YBMiX4UCđứng dựaYBWs tường..oaQ7ze2A YBWsmắt nhoaQ7ze2Aắm nghiềnoaQ7ze2A, tYBWsay YBWsđút túi,YBWs taoaQ7ze2Ai YBMiX4UCđeo moaQ7ze2Ap3.. CậYBMiX4UCu vừaYBWs trởoaQ7ze2A vềYBWs từYBMiX4UC fònYBWsg thYBWsí nghiệm…
CYBMiX4UChi oaQ7ze2Acứ đứnYBWsg noaQ7ze2Agây người.YBMiX4UC. voaQ7ze2Aà nYBWshư hàYBWsnh đYBMiX4UCộng theYBWso cảmoaQ7ze2A tíoaQ7ze2Anh, nhYBMiX4UCỏ rútYBMiX4UC doaQ7ze2Ai động,oaQ7ze2A giYBWsơ YBMiX4UClên vYBMiX4UCà bấYBMiX4UCm nYBMiX4UCút chụpYBWs hìnhYBMiX4UC liYBMiX4UCên tục…
……..
Lâm ChấnYBWs YBMiX4UCĐông đaoaQ7ze2Ang ngYBMiX4UCồi trưoaQ7ze2Aớc bàYBMiX4UCn YBMiX4UClàm vYBMiX4UCiệc đặYBWst laYBWsptop. oaQ7ze2AÔng YBWsvừa đYBWsáp chuyếnYBWs baYBMiX4UCy cYBWsuối YBMiX4UCngày vềoaQ7ze2A nướcYBMiX4UC vàYBMiX4UC lậpoaQ7ze2A tYBWsức vềoaQ7ze2A khYBMiX4UCu bYBMiX4UCiệt toaQ7ze2Ahự củaYBMiX4UC YBMiX4UC3 cYBMiX4UCậu YBMiX4UCcon trai.
YBMiX4UCTrên mànoaQ7ze2A hìYBWsnh lYBMiX4UCaptop, hYBMiX4UCình ảYBWsnh đanoaQ7ze2Ag đượcoaQ7ze2A oaQ7ze2Athu vềoaQ7ze2A từYBMiX4UC camerYBMiX4UCa dYBMiX4UCãy hàYBWsnh oaQ7ze2Alang khoaQ7ze2Au giữa…YBWs YBMiX4UCnơi YBMiX4UC1 YBMiX4UCcô goaQ7ze2Aái đangYBWs oaQ7ze2Acầm chiếYBMiX4UCc oaQ7ze2Adi độngoaQ7ze2A vàoaQ7ze2A chụpYBMiX4UC ảnhYBMiX4UC khôngYBWs ngừng…YBWs LoaQ7ze2Aâm CoaQ7ze2A. ĐônYBMiX4UCg chợtYBWs cười…
- PhYBMiX4UCán oaQ7ze2Ađoán củaYBWs miYBWsk coaQ7ze2Ahưa bYBWsao oaQ7ze2Agiờ sai…
………….

- TìnYBWsh hìoaQ7ze2Anh thếYBMiX4UC nàoYBMiX4UC coaQ7ze2Aon goaQ7ze2Aái yêu?
- VẫYBWsn YBWstốt aYBWsk! NoaQ7ze2Ahưg aoaQ7ze2An ninoaQ7ze2Ah ởYBWs đóoaQ7ze2A rấtoaQ7ze2A phYBMiX4UCức tạp,YBMiX4UC YBWscon nYBWsghĩ cYBWson cYBWsần thYBWsời gian
oaQ7ze2A- CoaQ7ze2Aòn chuYBWsyện vớioaQ7ze2A mấoaQ7ze2Ay thằngYBWs cYBWson đạiYBMiX4UC tYBMiX4UCài cYBMiX4UCủa oaQ7ze2ALâm oaQ7ze2AC. Đông?
- oaQ7ze2A1 ngưoaQ7ze2Aời đoaQ7ze2Aã YBWsmất, thậtoaQ7ze2A tiếc.oaQ7ze2A nhưgYBMiX4UC YBWs2 kYBWsẻ còYBWsn lạiYBWs thậtYBMiX4UC YBMiX4UCsự khônoaQ7ze2Ag hYBMiX4UCề tầmoaQ7ze2A thường.oaQ7ze2A oaQ7ze2A1 kẻYBMiX4UC toaQ7ze2Aham vọngYBMiX4UC, oaQ7ze2Atoan tíYBMiX4UCnh vYBWsà sắcYBWs xảoYBWs. oaQ7ze2A1 YBMiX4UCkẻ… bYBWsí ẩYBWsn oaQ7ze2Avô cùYBMiX4UCg, nhưgoaQ7ze2A cYBWson chắcYBWs đằoaQ7ze2Ang saoaQ7ze2Au khuônoaQ7ze2A mặtoaQ7ze2A YBWssắt đoaQ7ze2Aá ấyYBMiX4UC oaQ7ze2Alà oaQ7ze2A1 bộYBWs YBWsóc YBWssiêu phàm!
YBMiX4UC- YBMiX4UCTa hiểuYBMiX4UC coYBMiX4UCn nhYBWsất troaQ7ze2Aên YBMiX4UCthế giaYBMiX4UCn nàyYBMiX4UC đấy,oaQ7ze2A YBWscon oaQ7ze2Agái ak!
- VoaQ7ze2Aâng, toaQ7ze2Ahưa bYBMiX4UCa… CYBWson kYBMiX4UChông kìYBMiX4UCm cYBMiX4UChế nổiYBWs sựYBWs oaQ7ze2Arung YBWsđộng củYBWsa tYBWsrái tioaQ7ze2Am miYBMiX4UCk… oaQ7ze2AVà coaQ7ze2Aon YBMiX4UCđang nghYBWsĩ, YBWs1 tênoaQ7ze2A cóoaQ7ze2A gYBWsia đYBMiX4UCình quyoaQ7ze2Aền thoaQ7ze2Aế nYBWshưg bấYBWst tàYBMiX4UCi YBMiX4UCvà YBMiX4UCnhu nhượcYBWs sYBWso vớioaQ7ze2A oaQ7ze2A1 noaQ7ze2Agười YBMiX4UCđịa vịoaQ7ze2A xãYBMiX4UC hộiYBMiX4UC khYBMiX4UCông YBWs= oaQ7ze2Anhưg cYBWsó oaQ7ze2A1 cáiYBWs đầuoaQ7ze2A thioaQ7ze2Aên toaQ7ze2Aài thì….YBWs YBMiX4UCBa nYBMiX4UCghĩ YBMiX4UCsao? YBWs( CoaQ7ze2Ahap YBWsbị thiếuYBWs cYBWsó YBMiX4UCnói đến,YBWs coaQ7ze2Aon troaQ7ze2Aai nYBMiX4UCgài oaQ7ze2AThượng nghịYBMiX4UC ObanYBWs-rad YBWssi YBMiX4UCmê YBMiX4UCcô oaQ7ze2Atiểu thYBMiX4UCư noaQ7ze2Ahà HoàngYBWs YBMiX4UCBá vàYBMiX4UC trênoaQ7ze2A mặtoaQ7ze2A YBWsbáo cYBMiX4UCó thôoaQ7ze2Ang YBMiX4UCtin moaQ7ze2Aùa xuânoaQ7ze2A năYBMiX4UCm saYBWsu, hắYBMiX4UCn vàYBWs YếYBWsn ChYBWsi sẽYBWs đínhYBWs hoaQ7ze2Aôn, “toaQ7ze2Aên bấYBMiX4UCt tàYBWsi vYBWsà nhYBWsu nhượYBWsc” lYBMiX4UCà hắn)
YBWs- TheoaQ7ze2Ao oaQ7ze2Atin mYBWsật thYBMiX4UCì.. bộoaQ7ze2A ócoaQ7ze2A sYBMiX4UCiêu oaQ7ze2Aphàm cooaQ7ze2An vừaoaQ7ze2A nóYBMiX4UCi, oaQ7ze2Ata chắcYBWs lYBMiX4UCà thằngYBMiX4UC oaQ7ze2Acon thứoaQ7ze2A YBMiX4UC2 oaQ7ze2Acủa YBWsLCĐ, ngườiYBMiX4UC YBMiX4UClàm ôYBMiX4UCng tYBMiX4UCa cóoaQ7ze2A đượYBMiX4UCc đỉnYBWsh caYBMiX4UCo ngàYBMiX4UCy hôoaQ7ze2Am YBWsnay YBWsvà koaQ7ze2Ahông YBMiX4UCcó cậuYBMiX4UC YBWsta, YBMiX4UCsự noaQ7ze2Aghiệp củYBMiX4UCa LCYBMiX4UCĐ sYBMiX4UCẽ dYBWsễ dàngYBMiX4UC toaQ7ze2Arở YBWsvề oaQ7ze2Acon sốYBMiX4UC YBWs0! ..oaQ7ze2Ata koaQ7ze2Ahông hềYBMiX4UC phảYBWsn đốYBWsi YBWs1 thằngYBWs oaQ7ze2Acon rểoaQ7ze2A nYBWshư thếoaQ7ze2A cYBWsùg oaQ7ze2A1 mốYBMiX4UCi quaYBWsn oaQ7ze2Ahệ tYBMiX4UCốt đẹpYBWs vớoaQ7ze2Ai gYBWsia đYBWsình LâmYBMiX4UC chấnYBWs đâu!
- VậyYBWs coaQ7ze2Aon hiYBWsểu rồYBWsi.. thYBWsưa YBMiX4UCba. NếuYBMiX4UC cYBWsó đoaQ7ze2Aược anoaQ7ze2Ah ấy,oaQ7ze2A cYBMiX4UCon nYBMiX4UCghĩ YBWsba sYBWsẽ làYBWsm cYBMiX4UCho nYBWsgài ThượngYBWs nghĩYBMiX4UC sYBWsĩ khôYBMiX4UCng đủYBMiX4UC pYBMiX4UChiếu bầYBWsu tronoaQ7ze2Ag cuoaQ7ze2Aộc tổnoaQ7ze2Ag tuyểYBWsn cửYBWs mùaYBMiX4UC xuânYBMiX4UC nYBMiX4UCăm sau…
….
8h sáng…TayYBMiX4UC qoaQ7ze2Alí YBMiX4UCvào fònYBMiX4UCg YBWsChấn KoaQ7ze2Ahang ..
YBMiX4UC- CậuYBMiX4UC chủoaQ7ze2A khôngYBMiX4UC dùoaQ7ze2Ang bYBMiX4UCữa sánYBMiX4UCg sao?
KhYBMiX4UCang nYBWsgồi YBMiX4UCtrên gYBWsiường, đaYBMiX4UCn chéYBMiX4UCo YBWs2 oaQ7ze2Atay vYBWsào nhauYBMiX4UC. DoaQ7ze2Aưới đất,YBMiX4UC tànoaQ7ze2A thuYBMiX4UCốc láYBMiX4UC YBMiX4UCrơi voaQ7ze2Aai~ oaQ7ze2Avà oaQ7ze2A1 YBMiX4UCbao thuốYBWsc hYBWsét nhẵoaQ7ze2An nằYBWsm lăoaQ7ze2An lóc…
- CậuYBWs chủYBWs mYBMiX4UCất ngủYBMiX4UC đêYBWsm qYBWsua aoaQ7ze2Ak? YBWsVì oaQ7ze2AHoàng oaQ7ze2AYến oaQ7ze2AChi từYBWs cYBMiX4UChối vYBWsà tựYBWs oaQ7ze2Aý bỏYBMiX4UC về/
- LYBMiX4UCà YBWsta oaQ7ze2Ađã đuổioaQ7ze2A YBWscô YBMiX4UCta oaQ7ze2Ara khỏioaQ7ze2A fòng…
- HYBMiX4UCoàng YếYBWsn YBMiX4UCChi soaQ7ze2Aao? SaYBMiX4UCo cYBMiX4UCó tYBMiX4UChể…. YBMiX4UCCậu YBMiX4UCchủ khôngYBWs thểYBMiX4UC vìYBMiX4UC phYBMiX4UCút nôYBMiX4UCg nổYBWsi nhấtYBWs oaQ7ze2Athời mYBMiX4UCà phYBWsá toaQ7ze2Aan mốiYBMiX4UC qYBMiX4UCuan oaQ7ze2Ahệ ấy!
- ĐừngoaQ7ze2A cóoaQ7ze2A dạYBWsy đờiYBWs taYBMiX4UC! oaQ7ze2ATa biếtYBMiX4UC YBWsphả lYBWsàm thếYBMiX4UC nào…oaQ7ze2A CoaQ7ze2Aút rYBWsa đi!
YBWs- YBMiX4UCEm sẽYBMiX4UC rYBWsa. NhưYBMiX4UCg eoaQ7ze2Am vàooaQ7ze2A đểYBMiX4UC báooaQ7ze2A YBMiX4UCvới coaQ7ze2Aâu chủ.oaQ7ze2A “lũoaQ7ze2A chóYBWs oaQ7ze2Ahoang lạiYBWs lYBMiX4UCên cơnYBMiX4UC dạoaQ7ze2Ai, cYBMiX4UChúng thườYBWsng xuyoaQ7ze2Aên khYBMiX4UCông tuoaQ7ze2Aân thủYBWs nộYBMiX4UCi quoaQ7ze2Ay… VYBWsà mấyoaQ7ze2A ngàyYBWs nayYBWs, chúYBMiX4UCg tổoaQ7ze2A chYBMiX4UCức oaQ7ze2Ađánh noaQ7ze2Ahau liYBWsên miên,YBMiX4UC oaQ7ze2A2 koaQ7ze2Aẻ YBMiX4UCđã mấoaQ7ze2At mạng
- LYBMiX4UCũ điêoaQ7ze2An… VYBMiX4UCứt YBWsxác cYBMiX4UCho SeiYBWsky YBWs! oaQ7ze2A( nYBWshớ khYBMiX4UCông cácoaQ7ze2A bạn?oaQ7ze2A seikYBMiX4UCy loaQ7ze2Aà cYBWson trYBMiX4UCăn cYBMiX4UCưng củaoaQ7ze2A LYBWseader đó)
- YBMiX4UCTheo lYBMiX4UCời củaYBWs YBMiX4UC1 têoaQ7ze2An toaQ7ze2Ahì thằngYBMiX4UC YBWsLeader noaQ7ze2Aói kYBWshông cYBWsho YBWsSeiky “xơiYBWs mạYBMiX4UCng” anYBWsh em…YBWs màYBMiX4UC oaQ7ze2Asẽ thưởngYBMiX4UC choaQ7ze2Ao thYBMiX4UCú coaQ7ze2Aưng ấYBMiX4UCy YBWs1 mónoaQ7ze2A mồioaQ7ze2A hấYBWsp doaQ7ze2Aẫn chưoaQ7ze2Aa từnoaQ7ze2Ag thoaQ7ze2Aấy, hấYBMiX4UCp dẫoaQ7ze2An vớioaQ7ze2A cảoaQ7ze2A hắnoaQ7ze2A vàYBMiX4UC vớiYBMiX4UC cả…YBMiX4UC cậuoaQ7ze2A chủoaQ7ze2A đấyYBMiX4UC ak….
YBMiX4UCMắt ChấYBMiX4UCn KhaYBMiX4UCng trợYBWsn lênYBWs, YBMiX4UCcậu nghiYBWsến răng…oaQ7ze2A. nỗoaQ7ze2Ai khYBMiX4UCó chịuoaQ7ze2A moaQ7ze2Aây ngàYBMiX4UCy naoaQ7ze2Ay cầnYBWs đượcYBWs giảiYBMiX4UC toả…
….oaQ7ze2A KoaQ7ze2Ahu BYBMiX4UC. LoaQ7ze2Aũ tYBMiX4UCội phạYBMiX4UCm đaYBMiX4UCng nhốYBMiX4UCn noaQ7ze2Aháo, hòoaQ7ze2A hétoaQ7ze2A vâYBWsy quanYBMiX4UCh oaQ7ze2A2 oaQ7ze2Atên đaYBMiX4UCng vậtYBMiX4UC lộnoaQ7ze2A YBMiX4UCnhau. oaQ7ze2AChúng loaQ7ze2Aao vYBWsào nhYBMiX4UCau YBWsnhư YBMiX4UC2 oaQ7ze2Acon hổYBWs oaQ7ze2Adữ YBWstranh mồi..YBMiX4UC oaQ7ze2Amáu YBWsme YBWsbe boaQ7ze2Aét. oaQ7ze2A2 tênoaQ7ze2A oaQ7ze2Acàng xYBWsung, càoaQ7ze2Anh bYBMiX4UCị đòYBWsn đaYBMiX4UCu vàYBWs hiYBWsểm thYBMiX4UCì lũoaQ7ze2A xYBMiX4UCug quaYBWsnh YBMiX4UClại cYBMiX4UCàng vYBMiX4UCỗ tayoaQ7ze2A, hYBMiX4UCò YBMiX4UChét táoaQ7ze2An dYBMiX4UCương hơn…
YBWsCửa fYBMiX4UCòng bỗngYBWs mởYBMiX4UC toanYBWsg ra…
-ChúgoaQ7ze2A oaQ7ze2Amày phYBMiX4UCát dạYBWsi lêYBWsn oaQ7ze2Ađấy ak?
1 tiếnoaQ7ze2Ag hétYBMiX4UC YBMiX4UCkhó chịoaQ7ze2Au, ChấnYBWs KhaoaQ7ze2Ang đanoaQ7ze2Ag bướcYBWs vào….
- oaQ7ze2ACâm miệYBWsng!!!! YBWs- TiếoaQ7ze2Ang quáoaQ7ze2At tYBMiX4UCo vYBMiX4UCà quyềnoaQ7ze2A lựcYBMiX4UC củYBMiX4UCa KhaoaQ7ze2Ang oaQ7ze2Alàm YBWsáp YBWshết tiếoaQ7ze2Ang reYBWso YBWshò. cYBWsả “lũYBWs oaQ7ze2Achó hoanYBWsg” iYBMiX4UCm YBWsre, cYBWsùg quaYBWsy oaQ7ze2Alại nYBMiX4UChìn oaQ7ze2AChấn Khang…YBMiX4UC …
- TaYBMiX4UCo YBWsdạy oaQ7ze2Achúng màYBWsy lYBWsàm cYBWsho dạiYBMiX4UC hả?YBWs oaQ7ze2AMuốn làmYBWs YBWschó doaQ7ze2Aại oaQ7ze2Athì cútYBWs rYBMiX4UCa ngYBMiX4UCoài đườoaQ7ze2Ang!! CuốnoaQ7ze2A xéooaQ7ze2A YBMiX4UCluôn oaQ7ze2Ađi YBWscho khuấtYBMiX4UC mắtYBMiX4UC tao!!!
MoaQ7ze2Aắt KhanYBWsg trợYBMiX4UCn toaQ7ze2Arừng lênYBMiX4UC, cơYBMiX4UCn giYBWsận dYBWsữ đoaQ7ze2Aang YBMiX4UCbốc khói.YBMiX4UC YBMiX4UCLũ tộioaQ7ze2A YBWsfạm biYBWsết khôngYBWs nêYBWsn hYBMiX4UCo YBWshe gìoaQ7ze2A YBMiX4UClúc này,oaQ7ze2A YBMiX4UCđể KhoaQ7ze2Aang điêoaQ7ze2An lêoaQ7ze2An tớiYBWs mứcYBWs YBWsphải rútoaQ7ze2A súngYBWs roaQ7ze2Aa thì…
- ChúoaQ7ze2Ang moaQ7ze2Aày koaQ7ze2Ahông coYBMiX4UCi YBWstao oaQ7ze2Ara YBWsgì YBWsphải khYBWsông? KhôYBMiX4UCng thựcYBWs hiệnoaQ7ze2A qYBWsui đYBMiX4UCịnh.. cYBWshúng mYBWsày mYBWsuốn coaQ7ze2Ahống YBWstao fảYBMiX4UCi không??YBWs?? YBMiX4UC- GiọYBWsng KhanYBWsg lạioaQ7ze2A gầmoaQ7ze2A lYBWsên… 1tênoaQ7ze2A tộYBMiX4UCi fạmoaQ7ze2A cóYBMiX4UC vYBMiX4UCẻ rụtoaQ7ze2A rYBWsè vYBMiX4UCà YBMiX4UCsợ hãiYBWs loaQ7ze2Aên tiếng:
YBMiX4UC- KhônoaQ7ze2Ag…không phải.YBMiX4UC. cậuYBWs chủ….
YBWs- KhôoaQ7ze2Ang phảiYBMiX4UC oaQ7ze2Amà coaQ7ze2Ahúg màYBMiX4UCy YBMiX4UCphát oaQ7ze2Adại lYBMiX4UCên thếYBMiX4UC YBMiX4UCak? ChúYBWsng màYBWsy kYBMiX4UChông YBMiX4UCsợ YBMiX4UCtao phảioaQ7ze2A Khang?
- AoaQ7ze2Ai YBMiX4UCdám oaQ7ze2Akhông sYBMiX4UCợ cậuoaQ7ze2A cảYBWs chứ?
ĐámYBWs YBWstội YBWsfạm quaoaQ7ze2Ay saYBMiX4UCng nhìn.YBWs. LYBWseader từYBMiX4UC fòoaQ7ze2Ang troaQ7ze2Aog đangYBWs bướcYBWs rYBMiX4UCa..k YBMiX4UCliếc anYBWsh oaQ7ze2Amắt khYBMiX4UCó choaQ7ze2Aịu đếnYBMiX4UC coaQ7ze2Ahỗ hắn
- MoaQ7ze2Aày rYBMiX4UCa lệnhoaQ7ze2A coaQ7ze2Aho chúngoaQ7ze2A YBWscắn coaQ7ze2Aàn fảioaQ7ze2A không?
- CYBWsậu cYBWshủ khôngYBWs nêYBWsn nóiYBWs thYBMiX4UCế… lũoaQ7ze2A chóoaQ7ze2A thấyoaQ7ze2A YBMiX4UCkhó YBWschịu thYBMiX4UCi cắYBMiX4UCn nhaoaQ7ze2Au thôioaQ7ze2A… vYBWsẫn oaQ7ze2Acòn maYBMiX4UCy loaQ7ze2Aà…. ChúngYBMiX4UC YBMiX4UCchưa quYBWsay lại.oaQ7ze2A. cắoaQ7ze2An oaQ7ze2Achủ đấy..
VYBMiX4UCài tYBMiX4UCên tYBMiX4UCội fạYBMiX4UCm bụYBMiX4UCm miệnYBWsg YBWscười… mYBWsặt ChấnoaQ7ze2A KYBWshang tốioaQ7ze2A sầmoaQ7ze2A lại:
- Ừ,YBMiX4UC thậtYBWs maoaQ7ze2Ay, nếuYBMiX4UC đứaoaQ7ze2A oaQ7ze2Anào làYBWsm thế…YBMiX4UC. ToaQ7ze2Aao YBWssẽ bYBWsẻ rănYBWsg, chặtoaQ7ze2A coaQ7ze2Ahân nấuYBWs oaQ7ze2Agiã càyYBMiX4UC voaQ7ze2Aà đậpoaQ7ze2A vỡYBWs sọYBWs oaQ7ze2Ara lấoaQ7ze2Ay óYBWsc oaQ7ze2Aluộc ănoaQ7ze2A lắm…ToaQ7ze2Aao đoYBMiX4UCán làYBWs ócYBWs chYBWsó roaQ7ze2Aất ngon…
- YBWsVậy oaQ7ze2Athì khônYBMiX4UCg ổYBWsn rồi…YBWsCâu chYBWsủ cũoaQ7ze2Ag bioaQ7ze2Aết YBWsông oaQ7ze2Achủ YBWstốn bYBWsao nhiYBMiX4UCêu tiênYBWs mớYBMiX4UCi đưaoaQ7ze2A YBWsđược YBWslũ chóoaQ7ze2A ấyYBMiX4UC YBMiX4UCvề đYBWsây. cậuoaQ7ze2A cYBMiX4UChủ khôoaQ7ze2Ang quảoaQ7ze2An nYBMiX4UCổi mYBWsà oaQ7ze2Ađem roaQ7ze2Aa giếoaQ7ze2At oaQ7ze2Athịt nYBMiX4UChư thoaQ7ze2Aế.. cậuYBMiX4UC địnhYBWs YBWsăn nóYBMiX4UCi vớYBMiX4UCi YBMiX4UCông chYBWsủ thếYBWs nào???
oaQ7ze2A- MàYBWsy khônoaQ7ze2Ag phYBMiX4UCải looaQ7ze2A, lYBMiX4UCo giữYBMiX4UC cáoaQ7ze2Ai mạoaQ7ze2Ang củoaQ7ze2Aa mYBMiX4UCày đi…
YBWs- YBWsÀ vâng,oaQ7ze2A tôYBWsi soaQ7ze2Aẵn YBWslòng nYBWsghe cYBWsậu YBMiX4UCchủ cYBWsăn dặYBMiX4UCn mà…
Chấn KhanoaQ7ze2Ag liYBMiX4UCệc YBWsmắt nhYBWsìn oaQ7ze2A1 lượtoaQ7ze2A oaQ7ze2Alũ toaQ7ze2Aội fạm….
- NếoaQ7ze2Au cYBWshúng oaQ7ze2Amày cònoaQ7ze2A đoaQ7ze2Aể taoaQ7ze2Ao đếnoaQ7ze2A YBMiX4UCđây vìoaQ7ze2A chuyệnoaQ7ze2A noaQ7ze2Aày YBMiX4UCnữa… taYBMiX4UCo sẽYBMiX4UC khôngoaQ7ze2A nóoaQ7ze2Ai YBWslời YBMiX4UCnào YBMiX4UCmà chỉYBWs rúYBWst sYBMiX4UCúng oaQ7ze2Ara thYBMiX4UCôi…. –YBMiX4UC KhaYBMiX4UCng lioaQ7ze2Aếc YBMiX4UCnhìn tênYBWs LeaYBWsder, hắYBMiX4UCn koaQ7ze2Ahẽ cười
Khang quaoaQ7ze2Ay điYBWs oaQ7ze2Amà vẫoaQ7ze2An chYBWsưa thấyYBWs oaQ7ze2Acơn giậnoaQ7ze2A nguôYBMiX4UCi ngoai….
- ĐãYBMiX4UC vậyYBMiX4UC, YBMiX4UCtôi oaQ7ze2Acũg muốoaQ7ze2An nhắcoaQ7ze2A cậuoaQ7ze2A YBWschủ… cậuoaQ7ze2A oaQ7ze2Achủ YBMiX4UCsẽ pYBMiX4UChải đếnYBMiX4UC dâyYBMiX4UC tYBMiX4UCiếp đYBWsáy.. đươYBWsng nhiêoaQ7ze2An khôngYBMiX4UC phảioaQ7ze2A vYBWsì chuyệnYBMiX4UC nYBWsày nữa…YBMiX4UC NgYBMiX4UCười tìnoaQ7ze2Ah cYBWsủa câuYBWs chủ…YBWs YBMiX4UChấp dẫnYBMiX4UC lắm…
KhanYBMiX4UCg YBWstoan rútYBWs súngYBWs nhYBMiX4UCưg tYBMiX4UCên qYBWslí oaQ7ze2Aở oaQ7ze2Angoài đãYBWs YBWsra hiệuYBWs bìnoaQ7ze2Ah tĩnh…ChYBWsân cậuoaQ7ze2A YBWsbước tiếpYBMiX4UC trướoaQ7ze2Ac oaQ7ze2Akhi doaQ7ze2Aằn YBWs1 câu:
YBMiX4UC- ĐỤnYBWsg đếnoaQ7ze2A ngưYBMiX4UCời toaQ7ze2Aình củaYBMiX4UC taoaQ7ze2Ao… lYBWsà đụoaQ7ze2Ang đếoaQ7ze2An taYBMiX4UCo…Mày nhớYBWs đấy!
……

YBWs10h đêm.

YBWs“- huhYBMiX4UCu.. mẹoaQ7ze2A ơiYBMiX4UC…mẹ .YBWs. mẹYBWs YBMiX4UCđừng đáYBMiX4UCnh YBWsanh nữa..
YBWs- NaYBMiX4UCm! YBMiX4UCCon tráoaQ7ze2Anh ra….
- Mẹ…oaQ7ze2Acon xYBWsin mẹYBMiX4UC… làYBWs lỗYBMiX4UCi củaYBMiX4UC cooaQ7ze2An .YBMiX4UC. tựoaQ7ze2A YBWsý YBWscon chYBWsạy roaQ7ze2Aa ngoàioaQ7ze2A YBMiX4UCchơi màoaQ7ze2A mẹ….
YBMiX4UC- YBMiX4UCCon khYBMiX4UCông YBWsđược kYBMiX4UChóc… coYBMiX4UCn rYBWsa oaQ7ze2Achỗ kYBMiX4UChác đj…
…….
- oaQ7ze2APhong!con biếYBWst oaQ7ze2Alỗi chưYBMiX4UCa??? CoaQ7ze2Aon cònYBMiX4UC lìYBMiX4UC tYBMiX4UChế oaQ7ze2Ađược phảiYBMiX4UC không??
VúYBWst… vút…vút…
- ÁoaQ7ze2A YBMiX4UCá mẹoaQ7ze2A ơi…YBWs oaQ7ze2Amẹ đừngYBMiX4UC đánhYBMiX4UC aoaQ7ze2Anh nữaoaQ7ze2A mà….
oaQ7ze2A- ChYBMiX4UCấn PhoaQ7ze2Aong! oaQ7ze2ATa hỏiYBWs cYBMiX4UCon YBMiX4UCbiết lỗioaQ7ze2A choaQ7ze2Aưa? YBMiX4UCTrời YBMiX4UCthì mưYBWsa moaQ7ze2Aà YBWscon đểYBWs oaQ7ze2Aem cYBWshạy rYBWsa ngYBMiX4UCoài… YBMiX4UCem bịoaQ7ze2A YBMiX4UCốm thYBWsì biếYBMiX4UCt loaQ7ze2Aàm sao?
- LàYBWs tYBMiX4UCự oaQ7ze2Aý YBMiX4UCcon moaQ7ze2Aà mẹ….anoaQ7ze2Ah rYBMiX4UCầm moaQ7ze2Aưa oaQ7ze2Ađi tìYBMiX4UCm coYBWsn đoaQ7ze2Aấy thôi…YBWs ngườiYBWs bYBMiX4UCị ốYBMiX4UCm làYBWs YBMiX4UCanh koaQ7ze2Aia kìa…
Vút…vút…
- PhongYBWs! CYBMiX4UCon YBWskhông mởYBMiX4UC mYBMiX4UCiện rYBMiX4UCa YBWsphải không?
YBWs- MoaQ7ze2Aẹ đừngYBWs đánYBMiX4UCh anoaQ7ze2Ah nYBMiX4UCữa… anoaQ7ze2Ah đaYBWsu mà….
VúoaQ7ze2At… vút…YBMiX4UC YBWs- VẫnYBMiX4UC kYBMiX4UChông mởYBWs moaQ7ze2Aiệng rYBMiX4UCa xYBMiX4UCin lỗi….YBMiX4UC xeoaQ7ze2Am cYBWson lìoaQ7ze2A oaQ7ze2Atớ YBWsmức nàoYBWs.. oaQ7ze2A( vút…vút….)YBMiX4UC oaQ7ze2A- ĐứYBWsa cYBWson bấYBWst hiếYBMiX4UCu này….YBWs boaQ7ze2Aất hiếu!!!
- Mẹ!oaQ7ze2A YBWsanh YBMiX4UCchảy mYBMiX4UCáu YBMiX4UCrồi… mẹoaQ7ze2A đừnoaQ7ze2Ag đánYBWsh YBMiX4UCnữa mà.oaQ7ze2A. huhuhu…
oaQ7ze2A- MoaQ7ze2Aày ioaQ7ze2Am điYBWs! oaQ7ze2AMỗi lầnYBWs YBWsnày nóiYBMiX4UC taYBMiX4UCo càYBMiX4UCng bYBMiX4UCị đáYBWsnh nhiềuYBMiX4UC hơnYBWs thôi!
Chát!!!
- CYBMiX4UCon dámYBWs toaQ7ze2Ao tiYBMiX4UCếng oaQ7ze2Avới eYBWsm sYBMiX4UCao??? CoYBMiX4UCn kYBWshông trYBWsông đượcYBWs eoaQ7ze2Am mYBWsà coaQ7ze2Aòn dámoaQ7ze2A oaQ7ze2Ato tiếnYBWsg qYBMiX4UCuát em??
- NoaQ7ze2Aó oaQ7ze2Acó phảoaQ7ze2Ai troaQ7ze2Aẻ lêYBWsn YBWs3 đâYBMiX4UCu! NóoaQ7ze2A oaQ7ze2A= tYBWsuổi coYBMiX4UCn vYBWsà cYBWson cũgYBWs YBMiX4UClà cYBWson traoaQ7ze2Ai oaQ7ze2Amẹ đấy!
Chat!!!
YBWs- IoaQ7ze2Am nYBMiX4UCgay! mYBWsẹ kYBMiX4UChông oaQ7ze2Acó đứoaQ7ze2Aa cYBMiX4UCon nYBWshư mYBWsày… YBMiX4UC! MàYBMiX4UCy đượYBMiX4UCc sinYBMiX4UCh rYBMiX4UCa đểoaQ7ze2A bảooaQ7ze2A vệYBMiX4UC ChấnYBMiX4UC NamYBWs! VYBMiX4UCà chỉYBWs thYBMiX4UCế thôi!
- VậyoaQ7ze2A tạioaQ7ze2A soaQ7ze2Aao mẹYBWs khôngoaQ7ze2A moaQ7ze2Aướn vệYBWs oaQ7ze2Asĩ vYBMiX4UCà giếoaQ7ze2At quoaQ7ze2Aách cYBWson đi?
YBWs- KhônYBMiX4UCg YBWsđc! YBWsMày qYBWsuên mYBWsẹ đãYBMiX4UC nuôoaQ7ze2Ai nấnYBWsg màyYBMiX4UC khóYBMiX4UC khăoaQ7ze2An tYBMiX4UChế nàYBWso akYBMiX4UC? thằnoaQ7ze2Ag oaQ7ze2Abất hiếu…
YBMiX4UC- TYBWshì ra mẹ còn nhớ con là con trai mẹ đấy….
……….

- Chấn Nam? Con sao thế? Con mệt ak?
- Chỉ hơi hơi thôi mẹ… mẹ và anh đừng cãi nhau nữa….
- Phong! Con còn đứng đó được sao? Đi mua thuốc cho e đi!
- Con biết rồi! 
- Mẹ.. mẹ đừng bắt anh đi… trời còn mưa to lắm….
- Phải trưng phạt nó vì nó làm con trai mẹ mệt thế này….
- anh không phải con trai mẹ sao?
- Chấn Nam ak….con ngoan quá…. mẹ yêu con nhất…chỉ yêu con thôi……
- Anh nghe thấy đấy mẹ… anh sẽ buồn lắm……………”

……….. Chấn Phong choàng tỉnh, bật dậy trên giường..
Mồ hôi ướt đẫm áo sơmi… Phong thở dốc, hơi thở gấp gáp và bấn loạn…Xug quang tối đen như mực, bóng đêm bao trùm với 1 sự tĩnh lặng đến gai người….
Mưa!
Tiếng mưa đêm vọng về từ đâu đó xa… rất xa….
Tiếng mưa ù ù bên tai Phong ….
Mắt cậu bỗng… mở căng….2 bàn tay xiết chặt lại…. người Phong run lên….

Bình luận

Ảnh của ketoidobongdem_13012001
ketoidobongdem_...28/04/2013 - 14:12

Mẹ của Phong và Nam hay thật. Có cần tỏ ra thiên vị thái quá vậy không?