Thiên thần bóng tối - Chương 27

……
“ CarCxNbkmera Mb8tnqchắc cikfCiVhắn ởMb8tnq khắpzC nơi….rCxNbk Mb8tnqvậy rCxNbkmà vẫikfCiVn cóikfCiV baikfCiVo nhizCêu cảnrCxNbkh ikfCiVvệ đứnMb8tnqg canh…zC TrCxNbkại sikfCiVao sónrCxNbkg từMb8tnq lạiikfCiV brCxNbkị chặn?...ikfCiV Mb8tnqCó fMb8tnqải rCxNbkanh ấyikfCiV Mb8tnqlà ngườirCxNbk rCxNbkquản zClí ikfCiVtất cảikfCiV ikfCiVhệ thốrCxNbkng Mb8tnqan ninhMb8tnq? AzCnh ikfCiVấy gMb8tnqiống nhưMb8tnq bózCng Mb8tnqma ikfCiVbí ẩnrCxNbk trozCg rCxNbkcăn fòrCxNbkng tốizC ý…rCxNbk Ôi!zC ÔizC! YrCxNbkến ChMb8tnqi! KhônzCg đượczC đrCxNbkổi chủMb8tnq đề..zC rCxNbkmày zCđang Mb8tnqphân ikfCiVtích ikfCiVan nrCxNbkinh củaMb8tnq khMb8tnqu bMb8tnqiệt thzCự cMb8tnqơ mà!..Mb8tnq. rCxNbkMáy tízCnh ấrCxNbky bịMb8tnq tzCreo kMb8tnqhi ikfCiVcó taMb8tnqy nMb8tnqgười khárCxNbkc chạmikfCiV vào…mzCik chắcrCxNbk chắnMb8tnq tikfCiVhao táikfCiVc “backrCxNbk chrCxNbkương trCxNbkrình” khôMb8tnqng sai…rCxNbk vậyzC likfCiVà zC1 zCchiếc máyzC tíMb8tnqnh khônMb8tnqg thườikfCiVng? vàzC đMb8tnqương nhzCiên quikfCiVan zCtrọng vôikfCiV cMb8tnqùng. CórCxNbk lMb8tnqẽ nếuikfCiV zCsử dụrCxNbkng đượczC tMb8tnqhì lzCại cũngrCxNbk nhrCxNbkư márCxNbky rCxNbktrog fònrCxNbkg LâmMb8tnq ChấnrCxNbk KhangikfCiV, rCxNbkmật khẩuzC 3rCxNbk2 krCxNbkí tựrCxNbk!... zClàm quMb8tnqái gìMb8tnq đoMb8tnqán rzCa nổi…ikfCiV Mb8tnqMà mizCk đụngikfCiV vàoikfCiV zCmáy tínhrCxNbk anikfCiVh ấyMb8tnq, anzCh ấyzC crCxNbkó nMb8tnqghi ngzCờ gìrCxNbk khônrCxNbkg nhỉ?zC LúikfCiVc ấyMb8tnq ikfCiVcũg cóMb8tnq vẻzC khônMb8tnqg mấrCxNbky dễMb8tnq chịu….rCxNbk Mb8tnqánh mikfCiVắt quảzC thikfCiVực rấtMb8tnq hútikfCiV Mb8tnqhồn vzCà… vMb8tnqà đánikfCiVg sợ….Mb8tnq ÔiMb8tnq!!!! MàzCy lạiMb8tnq ikfCiVchuyển đềMb8tnq zCtài……..Cái đầu!zC cáMb8tnqi đầikfCiVu! “
rCxNbk- zCĐang ngMb8tnqhĩ gìrCxNbk màMb8tnq tựikfCiV đánhzC Mb8tnqvào đầuikfCiV miikfCiVk vậy?
Yến ChrCxNbki đứnzCg rCxNbkbật dMb8tnqậy, quzCay lạzCi nhìnzC CikfCiVhấn rCxNbkKhang mikfCiVới vềzC vikfCiVà bướrCxNbkc Mb8tnqvào fònMb8tnqg cậu.
ikfCiV- AMb8tnqk` khôikfCiVng! …zC rCxNbkEm suikfCiVy ikfCiVnghĩ luMb8tnqng tikfCiVung thikfCiVôi! rCxNbkAnh đMb8tnqi đâurCxNbk vềzC murCxNbkộn thế?
- AnzCh cMb8tnqó cầzCn ikfCiVthông zCbáo rCxNbklịch trìikfCiVnh củzCa rCxNbkanh cMb8tnqho rCxNbkem không?
ikfCiV- Mb8tnqĐương nhMb8tnqiên không! 
- EMb8tnqm ănrCxNbk tốrCxNbki chưa?
ikfCiV- ĂnrCxNbk rồizC, grCxNbkiúp việzCc zCnhà anikfCiVh zCnấu ổnzC lắzCm zCvà ikfCiVcư xửzC cũgMb8tnq rấtMb8tnq dễzC ikfCiVchịu nữa
ikfCiV- VrCxNbkây tốt…rCxNbk LầnzC saikfCiVu đếzCn gọrCxNbki trướcrCxNbk chzCo rCxNbkanh, dạzCo nàyMb8tnq zCanh hơzCi bận!
zC- SikfCiVao? AzCnh sợMb8tnq zCe đzCiều tikfCiVra đượcrCxNbk bikfCiVí Mb8tnqmật grCxNbkì củzCa anikfCiVh ak?
Khang bậzCt crCxNbkười, lạiikfCiV chỗMb8tnq bàikfCiVn làikfCiVm viikfCiVệc địnzCh mMb8tnqở laptop
- TuỳrCxNbk Mb8tnqe ngrCxNbkhĩ. Mb8tnqCha ikfCiVe muốzCn gzCì rCxNbkthì erCxNbkm cứrCxNbk tuârCxNbkn lệnhrCxNbk thôirCxNbk. rCxNbkNhưg brCxNbkáo Mb8tnqtrước ôMb8tnqng ấyikfCiV szCẽ thấtrCxNbk vọikfCiVng đấy…zC vrCxNbkì zCkhu ikfCiVbiệt zCthự nàzCy chẳngikfCiV rCxNbkcó bikfCiVí ikfCiVmật nàoMb8tnq cả!
- ikfCiVKhông crCxNbkó mzCà hệikfCiV thốgrCxNbk azCn ninikfCiVh lạrCxNbki chrCxNbkặt vàMb8tnq phứczC tạMb8tnqp vậikfCiVy sao?
- rCxNbkAnh chắcrCxNbk rCxNbk1 Mb8tnqông trùmzC mafiikfCiVa nhưikfCiV czCha zCanh hazCy zCcha zCem chẳikfCiVg murCxNbkốn Mb8tnq1 tMb8tnqên nộirCxNbk giMb8tnqán ikfCiVhay điệprCxNbk vzCiên cấprCxNbk cMb8tnqao ikfCiVnào lrCxNbkọt đượcMb8tnq vàoikfCiV nMb8tnqhà mzCik đểikfCiV tzCìm zChiểu Mb8tnq1 krCxNbkế Mb8tnqhoạch Mb8tnqlàm rCxNbkăn pikfCiVhi phzCáp nikfCiVào đó!
zC- ikfCiVUm. EikfCiVm khôngrCxNbk muMb8tnqốn quikfCiVan zChệ củazC crCxNbkhúng rCxNbkta bịMb8tnq rànikfCiVg buMb8tnqộc bzCởi zCcha azCnh haikfCiVy Mb8tnqcha erCxNbkm! ĐzCó lrCxNbkà việikfCiVc củarCxNbk họrCxNbk vikfCiVà czChúg tzCa thMb8tnqì vrCxNbkẫn Mb8tnqlà bạn!
ikfCiV- Mb8tnqOk! nếMb8tnqu hơzCn nữarCxNbk thMb8tnqì tốt!
- HơnzC nữa?
- VíikfCiV nhưMb8tnq…. NgườMb8tnqi yêu!
- ThậtMb8tnq zCđểu giả!zC AzCnh đrCxNbkã grCxNbkiới thiệuzC Mb8tnqvới Mb8tnqem crCxNbkô ngzCười tìnhMb8tnq sốMb8tnqng cùrCxNbkg anikfCiVh đMb8tnqấy, tMb8tnqhiếu gzCia ak!
- EikfCiVm rCxNbkcó nhầmzC lẫnzC rồrCxNbki! zCvới aMb8tnqnh, ngườirCxNbk tìnrCxNbkh vrCxNbkà ngrCxNbkười yêuMb8tnq …rCxNbk khárCxNbkc nhau!
- zCchỗ nào?
- NgườirCxNbk zCtình ikfCiVnhư rCxNbk1 chMb8tnqất kícrCxNbkh thíMb8tnqch brCxNbkất kểikfCiV Mb8tnqlúc zCnào czCó hứngikfCiV thú…zC CrCxNbkòn nrCxNbkgười yêuMb8tnq… ikfCiVphải nganzCg hàngrCxNbk! TMb8tnqức gizCúp đỡzC anrCxNbkh đrCxNbkc troikfCiVng chuyệnMb8tnq likfCiVàm ănvàrCxNbk đểMb8tnq zCanh giớikfCiVi ikfCiVthiệu vzCới cázCc zCmối qikfCiVuan hệrCxNbk xikfCiVã hzCội cùrCxNbkg đẳMb8tnqng cikfCiVấp rCxNbkvà địaikfCiV vị!
- ArCxNbknh thikfCiVam quzCá đây!
- ĐànikfCiV rCxNbkông zCkhông Mb8tnqcó tikfCiVham vọzCng vikfCiVà zCchí tirCxNbkến rCxNbkthủ làikfCiV rCxNbkloại bỏikfCiV đi!
TMb8tnqay KharCxNbkng lướikfCiVt trêikfCiVn bànzC frCxNbkím laikfCiVptop. cậuikfCiV hMb8tnqơi mikfCiVỉm cikfCiVười vMb8tnqì hệMb8tnq thốgzC aikfCiVn niMb8tnqnh rCxNbkbáo lạikfCiVi đãMb8tnq Mb8tnqcó ikfCiVkẻ muốMb8tnqn đrCxNbkột ikfCiVnhập vikfCiVào nikfCiVhưg đzCương nhiênrCxNbk bzCất lựczC vớMb8tnqi nhikfCiVững dãzCy mrCxNbkật Mb8tnqmã dàMb8tnqi ngoằng…
- MuộnMb8tnq rồzCi zCđấy, tiMb8tnqểu thikfCiVư! ikfCiVCha eikfCiVm sMb8tnqẽ lrCxNbko lắngzC lắmMb8tnq, nhấtzC lạzCi lMb8tnqà Mb8tnqở chzCung fòngzC vớizC rCxNbk1 kMb8tnqẻ khônikfCiVg nghiêMb8tnqm rCxNbkchỉnh nhưikfCiV anh!
- AzCnh Mb8tnqđang cảnhzC rCxNbkbáo Mb8tnqđấy ak?
- TMb8tnquỳ rCxNbkem nghĩ!
- NikfCiVếu rCxNbkem rCxNbkbảo tốrCxNbki nMb8tnqay khônikfCiVg về?
- ThMb8tnqì …Mb8tnq tốt!
Chấn KhrCxNbkang đrCxNbkóng laptopikfCiV… mắzCt nhìnzC rCxNbkvề fMb8tnqía YikfCiVến CzChi vàrCxNbk cMb8tnqhân bướcMb8tnq lạiMb8tnq fíaMb8tnq giườngrCxNbk Mb8tnqnơi nMb8tnqhỏ đzCang ngồi…zC ChikfCiVj cởizC áorCxNbk khrCxNbkoác vàrCxNbk làmMb8tnq rCxNbknhư đangzC cảmikfCiV tikfCiVhấy nóngrCxNbk chứzC kzChông pikfCiVhải tánrCxNbk dươikfCiVng cùgrCxNbk suikfCiVy nrCxNbkghĩ củarCxNbk Khang!
- CMb8tnqon Mb8tnqgái zCanh queikfCiVn czCó rCxNbk2 loạizC khzCi nằmikfCiV rCxNbktrên giườzCng.. horCxNbkặc chốzCng cMb8tnqự hoặcikfCiV prCxNbkhục tùng….Mb8tnq ErCxNbkm Mb8tnqđịnh chọnMb8tnq lMb8tnqoại nào?
- KMb8tnqhông gìzC rCxNbkcả! ikfCiVe chẳngMb8tnq cóMb8tnq rCxNbký địnhzC nằmrCxNbk ikfCiVtrên giườikfCiVng anh!
ikfCiV- ikfCiVVậy Mb8tnqmà eikfCiVm đrCxNbkang ngồiMb8tnq trênzC giưzCờng aMb8tnqnh vrCxNbkới chiếcMb8tnq vikfCiVáy nzCgắn khoMb8tnqe đôMb8tnqi rCxNbkchân trầnrCxNbk trướcrCxNbk mắikfCiVt azCnh .Mb8tnq. Mb8tnqvà chiMb8tnqếc ázCo khoáikfCiVc ikfCiVvừa Mb8tnqcởi Mb8tnqnhư rCxNbk1 lờizC đềzC ikfCiVnghị đấy!
- ĐừngikfCiV crCxNbkố szCuy diễn!
- DrCxNbkù khôngzC ikfCiVphải rCxNbký đikfCiVịnh củaMb8tnq erCxNbkm thikfCiVế thìrCxNbk lúzCc nàikfCiVy rCxNbke crCxNbkũg đikfCiVang kíchzC Mb8tnqthích zCanh rCxNbkquá liều!
- DừzCng zChành đrCxNbkộng đi….zC thiếuzC gia! 
TaMb8tnqy KhaikfCiVng đMb8tnqang tháikfCiVo krCxNbkhuy Mb8tnqáo rCxNbkvà mắtrCxNbk nzChìn nzChư muốikfCiVn ănzC tươrCxNbki nuốtikfCiV sốngikfCiV czCô rCxNbkgái trưMb8tnqớc mặt..
- zCE bzCảo dMb8tnqừng rCxNbkđi và…Mb8tnq quazCy likfCiVại nhìrCxNbkn cMb8tnqoi, rCxNbkngười tìnhzC củaMb8tnq anzCh kìa!
KhrCxNbkang crCxNbkhợt kzChựng ikfCiVlại, quaMb8tnqy đầu…rCxNbk ĐúikfCiVng nhMb8tnqư CzChi nói,rCxNbk BăngMb8tnq đzCang bướMb8tnqc vàoMb8tnq vàMb8tnq Mb8tnqcũg vừMb8tnqa dừzCng lMb8tnqại Mb8tnqkhi kịprCxNbk hirCxNbkểu chuyệzCn gMb8tnqì đanMb8tnqg diikfCiVễn ra..
- ThirCxNbkếu Mb8tnqgian aikfCiVk, saMb8tnqo eMb8tnqm ghétMb8tnq rCxNbknhữg kẻMb8tnq pikfCiVhá đázCm kiMb8tnqnh khủng!rCxNbk ChắikfCiVc azCnh Mb8tnqcũg nhikfCiVư em,ikfCiVthấy ikfCiVmất hứzCng rồi?
- rCxNbkRa ngoàrCxNbki ikfCiVđi! –ikfCiV rCxNbk1 câzCu Mb8tnqra lzCệnh hơizC khórCxNbk ikfCiVchịu khMb8tnqi KzChang ikfCiVnhìn BăngMb8tnq! zCVà đưzCơng Mb8tnqnhiên, nhikfCiVỏ cikfCiVhẳng cóikfCiV lírCxNbk zCdo zCgì đểzC zCở lạzCi. ikfCiVBăng quaMb8tnqy người….
ikfCiVNhưg YếMb8tnqn CzChi đikfCiVứg dikfCiVậy vikfCiVà… vớrCxNbki nrCxNbkhữg rCxNbkcử Mb8tnqchỉ ikfCiVkhiêu grCxNbkợi vikfCiVô cikfCiVùng… nhrCxNbkỏ choàngikfCiV lấyikfCiV Mb8tnqcổ ChMb8tnqấn Khang…
zC- Mb8tnqKhông đikfCiVc! đikfCiVể eikfCiVm rikfCiVa lệnhzC lạrCxNbki zCcho…. “SangMb8tnq kMb8tnqhu ikfCiVA rCxNbkvà rCxNbkđem Mb8tnq1 cốMb8tnqc nikfCiVước caikfCiVm rCxNbkvề zCđầy chzCo ngườiikfCiV tìnrCxNbkh òzC zCta….. ikfCiVđêm nay…”
Giọng Mb8tnqnói vrCxNbkà hrCxNbkơi thởrCxNbk củzCa ChMb8tnqi ázCp sikfCiVát vàorCxNbk ChikfCiVấn Khang…rCxNbk trướcikfCiV khikfCiVi cậzCu ikfCiVôm lấMb8tnqy nhỏ,rCxNbk Mb8tnq1 Mb8tnqcâu mệikfCiVnh lrCxNbkệnh nhẹzC Mb8tnqnhàng prCxNbkhát rikfCiVa đủMb8tnq đểrCxNbk ikfCiVcho BăngikfCiV nghe:
- rCxNbkLàm vârCxNbky đi!
Băng vừrCxNbka zCra khỏiikfCiV zCfòng, KhMb8tnqang zCghì lzCấy YếzCn Mb8tnqChi rCxNbkvà rCxNbkhôn cuồngikfCiV nzChiệt… ChikfCiVi zCluôn biếtikfCiV cáchMb8tnq đázCnh ikfCiVthức haikfCiVm muốnzC củrCxNbka rCxNbk1 zCthằng đrCxNbkàn Mb8tnqông zCnhưg Mb8tnqđó khôngzC zCphải ýzC địikfCiVnh czCuối cùnMb8tnqg… NrCxNbkhỏ rCxNbkđẩy Mb8tnqngười KzChang raMb8tnq… KhazCng czCố gikfCiVhì chặtMb8tnq vàikfCiV vrCxNbkẫn tirCxNbkếp tụczC nhMb8tnqư rCxNbk1 corCxNbkn zCthú đóMb8tnqi…Nhưg Mb8tnqChi ikfCiVmột lầnikfCiV nữarCxNbk đẩyzC mạnhrCxNbk cậikfCiVu ra!
zC- KhôngrCxNbk! ..kikfCiVo Mb8tnqphải ikfCiVlúc này……
- TạizC zCem ikfCiVthôi! rCxNbk– KhzCang đẩyrCxNbk Mb8tnqYến zCChi lùikfCiVi nhaMb8tnqnh Mb8tnqvà ngrCxNbkã ikfCiVầm xuốrCxNbkg giường..
- Khoan…zC Mb8tnqkhoan đã…
NhưrCxNbkg KhanrCxNbkg đMb8tnqã Mb8tnqvồ tớrCxNbki vàMb8tnq Mb8tnqtháo ikfCiVkhuy áoMb8tnq ikfCiVcủa nhỏ…rCxNbk CrCxNbkậu tikfCiViếp trCxNbkục hônMb8tnq… vMb8tnqồ vậrCxNbkp vzCà thikfCiVô bạo..
- NgườizC tìnzCh củikfCiVa anhMb8tnq… sẽ…vàoikfCiV đấy!
KhanMb8tnqg khựngrCxNbk lại:
- EzCm rCxNbkđịnh tặMb8tnqng azCnh hrCxNbkoa hồngMb8tnq rồrCxNbki tMb8tnqát zCnc likfCiVuôn vàrCxNbko mặtikfCiV anzCh sao?
ikfCiV- KhôngikfCiV phải!Mb8tnq …zC ezCm crCxNbkhỉ đangzC zCmuốn ikfCiVbiết ikfCiVngười rCxNbktình củikfCiVa anh…rCxNbk quzCan tâMb8tnqm aikfCiVnh tớiMb8tnq zCmức nào..
ikfCiV- ÝikfCiV ezCm lMb8tnqà gì?
zC- zCEm đaMb8tnqng cikfCiVố tìnhzC.. cMb8tnqhọc ikfCiVtức ikfCiVcô zCta, rCxNbkanh kMb8tnqhông thấyrCxNbk saoMb8tnq? NgườiMb8tnq cMb8tnqon gáirCxNbk Mb8tnqcủa ikfCiVanh thấyikfCiV Mb8tnqanh nằMb8tnqm trênikfCiV rCxNbkgiường rCxNbkvà chiếmMb8tnq đrCxNbkoạt mộtrCxNbk ikfCiVcô gázCi zCkhác… rCxNbkcảm rCxNbkgiác sMb8tnqẽ thếrCxNbk nàozC nhỉ?
- Mb8tnqEm Mb8tnqđang bỡMb8tnqn cợMb8tnqt vớizC aMb8tnqnh sao?
zC- AnikfCiVh nghrCxNbkĩ đizC… ikfCiVchút Mb8tnqnữa, côzC zCta quzCay lạrCxNbki… hMb8tnqoặc bzCàng hoàngzC nikfCiVhìn vàzC ikfCiVcốc nướczC Mb8tnqvỡ ikfCiVchoang hrCxNbkoặc… kMb8tnqhông drCxNbkám zCnhìn zCvà chạyMb8tnq nhưrCxNbk barCxNbky rikfCiVa rCxNbkcũng nzCỗi gheMb8tnqn tuông…
- NếzCu.. khônMb8tnqg quzCay lại?
- zCThì Mb8tnqrõ rồi.Mb8tnq. ikfCiVcô tzCa hoàikfCiVn ikfCiVtoàn rCxNbksợ phảiikfCiV zCnhìn thấyzC cảMb8tnqnh tượngMb8tnq này…Mb8tnq rCxNbkcô Mb8tnqta yếuMb8tnq đuốiikfCiV hơzCn Mb8tnqem nghĩ…
zC- EzCm đarCxNbkng làmMb8tnq phérCxNbkp tikfCiVhử sao?
zC- ChẳngMb8tnq Mb8tnqphải anMb8tnqh cũrCxNbkng muốnMb8tnq biếikfCiVt đấyMb8tnq ak?
…zC.. CánrCxNbkh cửaikfCiV fòngrCxNbk ngzCủ củarCxNbk KhanrCxNbkg kẹtzC mở…ikfCiV HzCải rCxNbkBăng đikfCiVang rCxNbkbước vào…ikfCiV CikfCiVhi liếcrCxNbk nhikfCiVìn KrCxNbkhang, Mb8tnqmỉm cườikfCiVi… rCxNbkKhang cúirCxNbk ikfCiVxuốg, xézC trCxNbkoạc áoMb8tnq rCxNbkChi rMb8tnqa ikfCiVvà ikfCiVtiếp rCxNbktục làikfCiVm việcrCxNbk đangzC lrCxNbkàm, dMb8tnqù Mb8tnqlúc nàrCxNbky ikfCiVham Mb8tnqmuốn khôngzC còrCxNbkn làMb8tnq tộrCxNbkt đỉnhikfCiV nữa.
BănrCxNbkg đanMb8tnqg tiếnMb8tnq lạiikfCiV… nzChỏ dừngikfCiV crCxNbkhân zCkhi trCxNbkhấy cảnMb8tnqh tượnMb8tnqg trCxNbkrên giườnMb8tnqg, nơrCxNbki nikfCiVhỏ đãrCxNbk nằmikfCiV suốikfCiVt rCxNbkthời gMb8tnqian qua…rCxNbk rCxNbkSững nrCxNbkgười vàiikfCiV giâMb8tnqy… KhanrCxNbkg nhưMb8tnq Mb8tnqvẫn chzCìm trzCong cuMb8tnqộc rCxNbkyêu mãnhikfCiV liệtrCxNbk nhưrCxNbkg thMb8tnqực chikfCiVất vẫikfCiVn đểMb8tnq rCxNbký hànrCxNbkh đikfCiVộng cMb8tnqủa Băng…zC Mb8tnqVà nhỏ..ikfCiV khônzCg thểikfCiV đứnikfCiVg trrCxNbkơ rrCxNbka đấrCxNbky màzC xMb8tnqem tikfCiViếp được..rCxNbk NhỏzC qurCxNbkay nikfCiVgười, bướcMb8tnq đếnikfCiV đặtikfCiV khikfCiVay đựzCng rCxNbkcốc ikfCiVnước bikfCiVàn rồi…zC lạMb8tnqi qikfCiVuay zCngười hướngzC vềMb8tnq fíazC cửaikfCiV vào.
Cửa frCxNbkòng KhazCng lạirCxNbk khép…
zC- rCxNbkChẳng giốMb8tnqng Mb8tnq1 rCxNbksuy đoáikfCiVn nàoikfCiV củikfCiVa emMb8tnq… Mb8tnqcô tzCa.. ikfCiVhoàn toànMb8tnq dửnikfCiVg dưMb8tnqng vMb8tnqà ikfCiVbình tikfCiVhản zCquay đi..
Chấn KhanikfCiVg zCđã dừikfCiVng mzCọi hànhMb8tnq độrCxNbkng tikfCiVừ lúMb8tnqc Mb8tnqnào, côMb8tnq gáikfCiVi vớizC crCxNbkhiếc áoMb8tnq bịikfCiV xézC trikfCiVần trụizC trrCxNbkước mặtrCxNbk cậrCxNbku czCũg chẳgrCxNbk lzCàm nỗrCxNbki rCxNbkthèm kházCt rCxNbktrỗi zCdậy tzChêm nữa…zC TronzCg đầuikfCiV KhanzCg, giờikfCiV Mb8tnqđang cóikfCiV nikfCiVhữg sikfCiVuy nghrCxNbkĩ.. khôngikfCiV cikfCiVách nàMb8tnqo giảikfCiVi thích.
- CzCô tMb8tnqa cóikfCiV tikfCiVhật lrCxNbkà ngikfCiVười crCxNbkon ikfCiVgái củazC aMb8tnqnh?? kểrCxNbk cảrCxNbk khônikfCiVg cMb8tnqó zCtình cikfCiVảm đMb8tnqi Mb8tnqnữa, thìMb8tnq Mb8tnqkhi thMb8tnqấy ikfCiV1 crCxNbkô gMb8tnqái kháczC đangikfCiV zCnằm cùgzC aMb8tnqnh tMb8tnqrên cikfCiVhiếc gzCiường anMb8tnqh vzCà cMb8tnqô zCta đãrCxNbk nằm…Mb8tnq rCxNbkcũg khôngzC thểzC nào…bìnzCh thảMb8tnqn đếnzC vậy..rCxNbk khrCxNbkông thể….ikfCiV ikfCiV– ChMb8tnqj đMb8tnqưa taikfCiVy ikfCiVôm lấzCy ikfCiVKhang rCxNbk– MrCxNbkà thôiMb8tnq, Mb8tnqkệ côzC tikfCiVa.. chúgzC tikfCiVa tzCiếp rCxNbktục ikfCiVđi anh…
GirCxNbkọng zCnói ngọtikfCiV ngàzCo vzCang bênzC ikfCiVtai, trCxNbkhứ zCnước hoMb8tnqa quyếikfCiVn Mb8tnqrũ vikfCiVương kMb8tnqhắp nMb8tnqơ fảngrCxNbk fấzCt bênrCxNbk mikfCiVũi KhangikfCiV. VzCà lúikfCiVc nàzCy.. YếnikfCiV ChMb8tnqi lạiMb8tnq rCxNbkla ngườiMb8tnq bắtrCxNbk đầu.Mb8tnq NMb8tnqhỏ dưzCớn lMb8tnqên… hônikfCiV zClên cikfCiVổ, lêzCn cằrCxNbkm… rồizC lêMb8tnqn mikfCiVôi Khang…ikfCiV thậtikfCiV khêuMb8tnq gợi….ikfCiV NhưrCxNbkg KhanrCxNbkg hoànrCxNbk tzCoàn bấtMb8tnq độngrCxNbk Mb8tnqtrước tấtMb8tnq cả..
- Anh…
- BiếnikfCiV đi!zC –zC KhMb8tnqang rCxNbkbất ngờzC zCđẩy mạnhzC YếnrCxNbk ChzCi xuốnMb8tnqg vàikfCiV cậuikfCiV nhảyikfCiV rCxNbkra khỏirCxNbk giường..zC laMb8tnqo nhMb8tnqư bzCay rMb8tnqa khỏikfCiVi fòng..
Trên giườnrCxNbkg, YếnMb8tnq Mb8tnqChi kéozC lạiikfCiV áikfCiVo mzCình, hơirCxNbk mỉmzC zCcười ikfCiVtrên gưikfCiVơg mặtzC… zCđã tốMb8tnqi sầrCxNbkm. DrCxNbkù sikfCiVao cMb8tnqũg lrCxNbkà lầnzC đầuMb8tnq tiêzCn cikfCiVó kẻMb8tnq dáikfCiVm rCxNbkđẩy nMb8tnqhỏ rMb8tnqa kMb8tnqhi nhỏzC lMb8tnqà zCngười bắtMb8tnq đầu…

…….. BănrCxNbkg đikfCiVang đzCi mộzCt mirCxNbkk tMb8tnqrên hànhMb8tnq lMb8tnqang vắngMb8tnq lặng,rCxNbk bướcikfCiV rCxNbkchân thậtrCxNbk ikfCiVchậm rãi..
BỗrCxNbkng, rCxNbk1 brCxNbkàn tazCy bMb8tnqạo lựczC kézCo mMb8tnqạnh nikfCiVhỏ quarCxNbky ikfCiVlại… KzChang Mb8tnqđang nhìnzC BăzCng, thzCở hikfCiVổn ikfCiVhển vìzC mớzCi crCxNbkhạy, vẻikfCiV rCxNbknhư kMb8tnqhông gặpzC đượcrCxNbk nhzCỏ lúcikfCiV ikfCiVnày, KhikfCiVang sẽrCxNbk phzCát điênikfCiV luôn.
- TrCxNbkại sikfCiVao Mb8tnqem lMb8tnqại nhMb8tnqư thế?ikfCiV tạMb8tnqi srCxNbkao Mb8tnqem cóMb8tnq Mb8tnqthể nhưikfCiV thế???
ĐMb8tnqáp lạirCxNbk KhanMb8tnqg làMb8tnq árCxNbknh mắtikfCiV khrCxNbkó hiểu..
- EzCm thậtrCxNbk sựMb8tnq… ikfCiVthật sựikfCiV khôngzC zCcó cảMb8tnqm rCxNbkgiác gìrCxNbk saMb8tnqo?? KzChông rCxNbk1 crCxNbkhút cMb8tnqảm gizCác Mb8tnqgì sao?ikfCiV? NhìzCn tMb8tnqhấy trCxNbka ikfCiVvà ngườiikfCiV rCxNbkcon gáízC Mb8tnqkhác tikfCiVrên zCgiường đó..Mb8tnq zCsao ikfCiVe córCxNbk thểzC dửnikfCiVg dưnzCg màMb8tnq quarCxNbky zCđi?? SaMb8tnqo Mb8tnqem rCxNbkcó thểikfCiV làzCm thế…Mb8tnq zCEm muzCốn làMb8tnqm tikfCiVa ikfCiVphát ikfCiVđiên lrCxNbkên Mb8tnqphải Mb8tnqkhông? zCEm đanrCxNbkg tzChách thrCxNbkức sứrCxNbkc chịurCxNbk đựnzCg zCcủa tikfCiVa pikfCiVhải krCxNbkhông??.. VrCxNbkậy tikfCiVa nrCxNbkói chMb8tnqo rCxNbkem bzCiết.. Mb8tnqta thựcikfCiV sMb8tnqự đãrCxNbk chịMb8tnqu ikfCiVhết nzCổi rồikfCiVi… EMb8tnqm làzCm tikfCiVa muốzCn điênMb8tnq lrCxNbkên! EMb8tnqm làmzC tzCa chMb8tnqỉ mMb8tnquốn đizCên lên!!!!!!!
BănikfCiVg từrCxNbk tzCừ đưarCxNbk Mb8tnq1 tazCy Mb8tnqgạt tazCy KhanrCxNbkg rMb8tnqa khỏiikfCiV mikfCiVik…. NHzCỏ quazCy đMb8tnqầu… chậzCm rãirCxNbk Mb8tnqbứơc tiếp…
- ThMb8tnqực Mb8tnqsự tMb8tnqhì em…rCxNbk zCkhông czCoi rCxNbkta rikfCiVa j…..rCxNbk sao????
ikfCiVChân BăngikfCiV vẫnikfCiV bướczC vàikfCiV ikfCiV2 bàikfCiVn ikfCiVtay Mb8tnqKhang rCxNbkđã xiếrCxNbkt chặtrCxNbk lại….
…………
GầnMb8tnq Mb8tnq2h sáng.zC. CrCxNbkhi đMb8tnqi trênrCxNbk hànhMb8tnq ikfCiVlang rCxNbkkhu giikfCiVữa, địnhMb8tnq zCra khỏiMb8tnq khMb8tnqu biệzCt thự.
- ikfCiVDẫu chưazC tikfCiVìm ikfCiVra rCxNbkđược bízC mậrCxNbkt nào…ikfCiV rCxNbknhưg mzCik vẫzCn thấyMb8tnq kzChu biệtzC thựMb8tnq czCò nhiềuMb8tnq điềurCxNbk thúrCxNbk vịzC lắm…
Chi sữngikfCiV lại,ikfCiV mrCxNbkắt đểzC rCxNbkyên khôzCng chzCớp vàMb8tnq miệngMb8tnq vẫMb8tnqn nMb8tnqói nhrCxNbkư ikfCiV1 ikfCiVcái máy:
- ThựMb8tnqc sựikfCiV thìrCxNbk mMb8tnqik đãzC tikfCiVìm rzCa ikfCiV1 Mb8tnqbí ikfCiVmật tuyệtMb8tnq Mb8tnqnhất đốikfCiVi vớiikfCiV mik……
TMb8tnqrứơc mắtzC YếnzC ChzCi… zCcách rCxNbkkhá xikfCiVa trêikfCiVn dãrCxNbky ikfCiVhành lanrCxNbkg.. GầMb8tnqn cửikfCiVa vàozC fzCòng 10ikfCiV2.. CMb8tnqhấn PhrCxNbkong đzCang đứngMb8tnq dựarCxNbk tườikfCiVng.. mắtzC Mb8tnqnhắm nrCxNbkghiền, zCtay đMb8tnqút tikfCiVúi, rCxNbktai đeMb8tnqo mp3.rCxNbk. CậurCxNbk vừaMb8tnq tzCrở Mb8tnqvề zCtừ fòikfCiVng trCxNbkhí nghiệm…
Mb8tnqChi cứikfCiV đứikfCiVng ngikfCiVây ikfCiVngười.. rCxNbkvà nhưzC hikfCiVành Mb8tnqđộng thezCo cảrCxNbkm tínhikfCiV, nhzCỏ rzCút ikfCiVdi đzCộng, ikfCiVgiơ lêMb8tnqn rCxNbkvà Mb8tnqbấm nútMb8tnq chikfCiVụp hzCình Mb8tnqliên tục…
……..
Lâm CikfCiVhấn ĐzCông đikfCiVang ngồiikfCiV trướcMb8tnq bzCàn lMb8tnqàm việrCxNbkc đặtzC lrCxNbkaptop. ÔzCng vừzCa đázCp chuyikfCiVến ikfCiVbay cuốiikfCiV nzCgày vikfCiVề nướcMb8tnq rCxNbkvà lậpikfCiV rCxNbktức ikfCiVvề rCxNbkkhu biệMb8tnqt zCthự củMb8tnqa zC3 crCxNbkậu cMb8tnqon trai.
TrênMb8tnq mànMb8tnq hMb8tnqình laptopzC, hìnhMb8tnq ikfCiVảnh rCxNbkđang đượcrCxNbk thrCxNbku Mb8tnqvề từrCxNbk carCxNbkmera dãzCy zChành ikfCiVlang krCxNbkhu Mb8tnqgiữa… nơMb8tnqi Mb8tnq1 zCcô gáirCxNbk đazCng cMb8tnqầm chiếcMb8tnq drCxNbki độngMb8tnq vrCxNbkà chrCxNbkụp Mb8tnqảnh Mb8tnqkhông nMb8tnqgừng… LârCxNbkm CrCxNbk. ĐôikfCiVng chợikfCiVt cười…
- PhánzC rCxNbkđoán củrCxNbka mrCxNbkik crCxNbkhưa bikfCiVao gzCiờ sai…
………….

Mb8tnq- TikfCiVình hìnikfCiVh rCxNbkthế nàzCo rCxNbkcon gáikfCiVi yêu?
rCxNbk- VẫnikfCiV rCxNbktốt akikfCiV! rCxNbkNhưg aMb8tnqn nrCxNbkinh ởikfCiV đóikfCiV rấtMb8tnq pikfCiVhức tạp,Mb8tnq coikfCiVn nzCghĩ cozCn cầnikfCiV thờiikfCiV gian
- CòzCn chuyzCện vrCxNbkới ikfCiVmấy trCxNbkhằng rCxNbkcon đạirCxNbk trCxNbkài củarCxNbk LikfCiVâm CikfCiV. Đông?
- rCxNbk1 ikfCiVngười đãrCxNbk mấtMb8tnq, trCxNbkhật tMb8tnqiếc. nhMb8tnqưg ikfCiV2 kMb8tnqẻ cònrCxNbk lạrCxNbki tMb8tnqhật sikfCiVự khôngrCxNbk hMb8tnqề tầzCm thườikfCiVng. rCxNbk1 kẻrCxNbk thzCam vzCọng, tikfCiVoan Mb8tnqtính ikfCiVvà sắcrCxNbk xảo.rCxNbk rCxNbk1 kẻ…ikfCiV bíMb8tnq ẩnzC vôrCxNbk cùgrCxNbk, nhrCxNbkưg cMb8tnqon zCchắc đMb8tnqằng saikfCiVu zCkhuôn Mb8tnqmặt sắzCt đMb8tnqá ấyikfCiV likfCiVà rCxNbk1 bộikfCiV ikfCiVóc siêzCu phàm!
Mb8tnq- Mb8tnqTa hiểrCxNbku czCon nhấrCxNbkt trikfCiVên Mb8tnqthế ikfCiVgian Mb8tnqnày rCxNbkđấy, coikfCiVn gáirCxNbk ak!
zC- VângzC, thMb8tnqưa ba…Mb8tnq CozCn khônMb8tnqg rCxNbkkìm czChế nzCổi sựMb8tnq rikfCiVung độngikfCiV củarCxNbk trázCi tiikfCiVm mik…Mb8tnq Mb8tnqVà czCon đangMb8tnq nikfCiVghĩ, rCxNbk1 Mb8tnqtên Mb8tnqcó Mb8tnqgia đzCình quyềnikfCiV tzChế Mb8tnqnhưg bấtzC ikfCiVtài vzCà zCnhu nhưMb8tnqợc sMb8tnqo vớizC rCxNbk1 ngườirCxNbk địarCxNbk vịzC xzCã hộiMb8tnq khôrCxNbkng ikfCiV= nhrCxNbkưg cikfCiVó zC1 cikfCiVái đầuzC Mb8tnqthiên zCtài rCxNbkthì…. rCxNbkBa nikfCiVghĩ rCxNbksao? ikfCiV( ChaMb8tnqp Mb8tnqbị thMb8tnqiếu zCcó nikfCiVói đếzCn, czCon trrCxNbkai ngàikfCiVi ThưikfCiVợng nghikfCiVị Oban-rikfCiVad srCxNbki ikfCiVmê ikfCiVcô tirCxNbkểu thưMb8tnq nhMb8tnqà HoànzCg rCxNbkBá ikfCiVvà zCtrên mặikfCiVt báorCxNbk Mb8tnqcó thônzCg tiikfCiVn mMb8tnqùa xuânikfCiV rCxNbknăm sikfCiVau, hrCxNbkắn vàrCxNbk YếzCn ChzCi sẽrCxNbk đízCnh hôn,zC “tikfCiVên bấtikfCiV ikfCiVtài vzCà nzChu nhưMb8tnqợc” lMb8tnqà hắn)
- TheikfCiVo tizCn mậtikfCiV thì.Mb8tnq. bikfCiVộ ózCc siMb8tnqêu phàzCm ikfCiVcon vừrCxNbka nzCói, ikfCiVta chắcikfCiV làrCxNbk thằngMb8tnq cozCn zCthứ ikfCiV2 cikfCiVủa ikfCiVLCĐ, nikfCiVgười likfCiVàm rCxNbkông Mb8tnqta cózC đượcrCxNbk đỉnhikfCiV caikfCiVo nikfCiVgày hômrCxNbk zCnay rCxNbkvà khônrCxNbkg córCxNbk cậuzC tazC, sựMb8tnq nghizCệp crCxNbkủa rCxNbkLCĐ ikfCiVsẽ zCdễ dzCàng trikfCiVở vềMb8tnq coikfCiVn rCxNbksố 0zC! Mb8tnq..ta rCxNbkkhông hzCề zCphản ikfCiVđối ikfCiV1 thằngzC czCon rểzC nhzCư thếrCxNbk cùMb8tnqg Mb8tnq1 mốizC quikfCiVan hệzC tốtzC đẹprCxNbk vớizC ikfCiVgia đìzCnh rCxNbkLâm chấzCn đâu!
rCxNbk- VậyikfCiV coMb8tnqn hiểuikfCiV rồi.Mb8tnq. thưaMb8tnq Mb8tnqba. NếuzC zCcó đượcrCxNbk Mb8tnqanh ấy,rCxNbk coMb8tnqn nghĩrCxNbk bMb8tnqa Mb8tnqsẽ likfCiVàm Mb8tnqcho zCngài ThượngikfCiV zCnghĩ Mb8tnqsĩ khrCxNbkông ikfCiVđủ phiếuzC bầuzC Mb8tnqtrong rCxNbkcuộc tổngzC tuMb8tnqyển Mb8tnqcử mùikfCiVa zCxuân rCxNbknăm sau…
….
rCxNbk8h sáng…TayikfCiV qlízC Mb8tnqvào rCxNbkfòng ChấnzC KhanikfCiVg ..
rCxNbk- zCCậu zCchủ khônMb8tnqg zCdùng bữaikfCiV sánzCg sao?
KikfCiVhang rCxNbkngồi trêzCn giường,zC đanzC zCchéo rCxNbk2 tarCxNbky vàikfCiVo ikfCiVnhau. DướirCxNbk đấMb8tnqt, tàMb8tnqn tMb8tnqhuốc zClá ikfCiVrơi vaMb8tnqi~ vàMb8tnq ikfCiV1 rCxNbkbao thuMb8tnqốc ikfCiVhét nhzCẵn nằmzC lăikfCiVn lóc…
- CậuzC chMb8tnqủ mấzCt ngủikfCiV đêmzC Mb8tnqqua rCxNbkak? VìikfCiV HoànzCg YếnMb8tnq zCChi từikfCiV chốiikfCiV vMb8tnqà rCxNbktự ýrCxNbk rCxNbkbỏ về/
- rCxNbkLà zCta đãMb8tnq đrCxNbkuổi czCô trCxNbka rMb8tnqa khỏzCi fòng…
- HozCàng zCYến Mb8tnqChi zCsao? rCxNbkSao ikfCiVcó thể….rCxNbk CậuikfCiV chủikfCiV rCxNbkkhông thểMb8tnq vìMb8tnq phúzCt nôgrCxNbk nổirCxNbk nhấrCxNbkt thờiikfCiV rCxNbkmà phárCxNbk tarCxNbkn mrCxNbkối quazCn ikfCiVhệ ấy!
- ĐừikfCiVng rCxNbkcó rCxNbkdạy đờiikfCiV taMb8tnq! TikfCiVa biếikfCiVt phảMb8tnq lrCxNbkàm thrCxNbkế nikfCiVào… CMb8tnqút rMb8tnqa đi!
- zCEm sẽMb8tnq rrCxNbka. NhưMb8tnqg Mb8tnqem Mb8tnqvào đểrCxNbk Mb8tnqbáo vớizC câzCu chủ.Mb8tnq rCxNbk“lũ chóikfCiV hoMb8tnqang lạizC rCxNbklên cơrCxNbkn dạrCxNbki, crCxNbkhúng thườikfCiVng xuikfCiVyên khônMb8tnqg tuânzC thủikfCiV nộiMb8tnq quikfCiVy… VikfCiVà mấyMb8tnq Mb8tnqngày nayrCxNbk, rCxNbkchúg zCtổ cikfCiVhức đánhMb8tnq nhaMb8tnqu liênMb8tnq zCmiên, zC2 kẻrCxNbk đMb8tnqã mấtzC mạng
- LzCũ điên…ikfCiV ikfCiVVứt xáMb8tnqc chzCo rCxNbkSeiky zC! rCxNbk( nMb8tnqhớ khôMb8tnqng rCxNbkcác bạzCn? szCeiky zClà corCxNbkn trCxNbkrăn zCcưng củarCxNbk LeaikfCiVder đó)
- TikfCiVheo lzCời củzCa ikfCiV1 ikfCiVtên Mb8tnqthì thằngikfCiV rCxNbkLeader nMb8tnqói rCxNbkkhông cMb8tnqho SikfCiVeiky “rCxNbkxơi mạng”zC anMb8tnqh erCxNbkm… màikfCiV rCxNbksẽ thưrCxNbkởng chikfCiVo thúrCxNbk cưngikfCiV ấyrCxNbk rCxNbk1 mzCón mzCồi ikfCiVhấp dẫMb8tnqn chưMb8tnqa tikfCiVừng thấyMb8tnq, hấpMb8tnq dẫnzC vớMb8tnqi Mb8tnqcả hắnzC vzCà vớMb8tnqi Mb8tnqcả… cMb8tnqậu ikfCiVchủ đấrCxNbky ak….
Mắt ChấzCn KhzCang trợrCxNbkn lMb8tnqên, cậrCxNbku rCxNbknghiến răng…rCxNbk. nỗikfCiVi rCxNbkkhó chikfCiVịu mikfCiVây ngàyzC narCxNbky cầMb8tnqn đưikfCiVợc gizCải toả…
…zC. KhrCxNbku zCB. LikfCiVũ ikfCiVtội phạikfCiVm đanrCxNbkg nzChốn nikfCiVháo, hzCò Mb8tnqhét vârCxNbky qrCxNbkuanh ikfCiV2 tênrCxNbk đaMb8tnqng Mb8tnqvật lộnrCxNbk rCxNbknhau. ChúMb8tnqng lrCxNbkao vàoMb8tnq rCxNbknhau ikfCiVnhư Mb8tnq2 crCxNbkon hổzC rCxNbkdữ zCtranh mồi..zC máuMb8tnq zCme bzCe bét.zC Mb8tnq2 ikfCiVtên càrCxNbkng xungzC, czCành brCxNbkị đikfCiVòn rCxNbkđau vàMb8tnq hzCiểm trCxNbkhì lrCxNbkũ xzCug rCxNbkquanh lạirCxNbk zCcàng vỗrCxNbk trCxNbkay, rCxNbkhò hétikfCiV Mb8tnqtán dươnMb8tnqg hơn…
CửazC fòikfCiVng bzCỗng mikfCiVở toanrCxNbkg ra…
-ChúMb8tnqg màyzC pházCt ikfCiVdại lêikfCiVn đấyrCxNbk ak?
rCxNbk1 tikfCiViếng héMb8tnqt khóMb8tnq chịu,zC CMb8tnqhấn KhikfCiVang đzCang brCxNbkước vào….
rCxNbk- CâzCm Mb8tnqmiệng!!!! rCxNbk- Mb8tnqTiếng quárCxNbkt Mb8tnqto ikfCiVvà quyềnzC lựczC củikfCiVa KhaikfCiVng Mb8tnqlàm áMb8tnqp hikfCiVết tiếnrCxNbkg rMb8tnqeo ikfCiVhò. cảikfCiV “lũzC Mb8tnqchó hoang”Mb8tnq irCxNbkm rezC, zCcùg quikfCiVay lạMb8tnqi nikfCiVhìn ChấnikfCiV KzChang… …
- zCTao drCxNbkạy chúrCxNbkng màyMb8tnq zClàm chzCo dikfCiVại hrCxNbkả? MuMb8tnqốn rCxNbklàm ikfCiVchó dạMb8tnqi trCxNbkhì ikfCiVcút Mb8tnqra ngrCxNbkoài đườnikfCiVg!! CzCuốn xérCxNbko likfCiVuôn rCxNbkđi chMb8tnqo khuấzCt mắtzC tao!!!
zCMắt ikfCiVKhang trikfCiVợn trừngzC lênrCxNbk, czCơn giậzCn rCxNbkdữ đaMb8tnqng rCxNbkbốc khóMb8tnqi. LũikfCiV tikfCiVội zCfạm biếzCt khôngzC nêzCn rCxNbkho Mb8tnqhe gìrCxNbk lúMb8tnqc Mb8tnqnày, rCxNbkđể KikfCiVhang điêMb8tnqn lênrCxNbk tớizC mứcrCxNbk phrCxNbkải rútrCxNbk súngzC ikfCiVra thì…
ikfCiV- ChúMb8tnqng Mb8tnqmày khikfCiVông coikfCiVi tazCo rMb8tnqa gMb8tnqì phảMb8tnqi khônMb8tnqg? ikfCiVKhông thikfCiVực hiệMb8tnqn qikfCiVui đikfCiVịnh.. rCxNbkchúng ikfCiVmày mrCxNbkuốn czChống tazCo fzCải không??rCxNbk?? rCxNbk- GiọzCng KhrCxNbkang ikfCiVlại gầMb8tnqm lrCxNbkên… 1têzCn tộizC fạzCm cóikfCiV vẻrCxNbk rụtzC rèikfCiV vàMb8tnq sMb8tnqợ hikfCiVãi lêzCn tiếng:
- Không…khôngMb8tnq phải..Mb8tnq cậurCxNbk chủ….
- KhôngMb8tnq phMb8tnqải mMb8tnqà chúgzC mikfCiVày phátMb8tnq dikfCiVại lêzCn thếzC aikfCiVk? ChúnikfCiVg màyikfCiV zCkhông sợzC ikfCiVtao pzChải Khang?
ikfCiV- Mb8tnqAi rCxNbkdám kMb8tnqhông sợrCxNbk cậurCxNbk cảikfCiV chứ?
Đám tộMb8tnqi fMb8tnqạm quaMb8tnqy sanrCxNbkg nzChìn.. LeadeMb8tnqr trCxNbkừ fMb8tnqòng troikfCiVg đanzCg bướczC rikfCiVa..k rCxNbkliếc anikfCiVh mắtzC rCxNbkkhó cikfCiVhịu đếnrCxNbk chỗMb8tnq hắn
- MrCxNbkày ikfCiVra lMb8tnqệnh rCxNbkcho zCchúng ikfCiVcắn càMb8tnqn fikfCiVải không?
- CMb8tnqậu ikfCiVchủ khôMb8tnqng rCxNbknên nzCói thế…ikfCiV lũzC chórCxNbk thấrCxNbky khikfCiVó cikfCiVhịu tMb8tnqhi cắrCxNbkn nhazCu thôi…Mb8tnq Mb8tnqvẫn cònrCxNbk maMb8tnqy làzC…. ChúzCng chưaMb8tnq quikfCiVay lMb8tnqại.. cắnzC chMb8tnqủ đấy..
VzCài rCxNbktên tikfCiVội frCxNbkạm brCxNbkụm miệMb8tnqng cười…Mb8tnq mMb8tnqặt ChấnzC KMb8tnqhang tốirCxNbk sầmrCxNbk lại:
zC- Ừ,ikfCiV thậrCxNbkt rCxNbkmay, Mb8tnqnếu đMb8tnqứa nàoMb8tnq lrCxNbkàm thế….zC TrCxNbkao zCsẽ bẻzC rănzCg, chMb8tnqặt rCxNbkchân nấrCxNbku giãrCxNbk càikfCiVy vzCà đậpMb8tnq zCvỡ sọrCxNbk rCxNbkra zClấy ócikfCiV zCluộc ăikfCiVn lắm…TaorCxNbk đoárCxNbkn ikfCiVlà zCóc chrCxNbkó rấtMb8tnq ngon…
Mb8tnq- VikfCiVậy thìikfCiV khikfCiVông ổnzC rồi…CâuzC chủMb8tnq czCũg bizCết ôrCxNbkng chủzC tốMb8tnqn bzCao rCxNbknhiêu tiênrCxNbk mớizC đưzCa đưrCxNbkợc lzCũ chózC ấyMb8tnq vềMb8tnq đây.rCxNbk rCxNbkcậu chủMb8tnq khzCông quzCản rCxNbknổi mMb8tnqà đikfCiVem zCra gizCết thịtikfCiV nhưrCxNbk thếzC.. zCcậu zCđịnh zCăn nóiMb8tnq zCvới ôngMb8tnq chủMb8tnq tzChế nào???
- MikfCiVày khôikfCiVng phảzCi lMb8tnqo, lMb8tnqo girCxNbkữ ikfCiVcái rCxNbkmạng củMb8tnqa ikfCiVmày đi…
- ÀMb8tnq vângMb8tnq, tôrCxNbki szCẵn ikfCiVlòng ngikfCiVhe rCxNbkcậu chikfCiVủ crCxNbkăn dặnzC mà…
zCChấn KhaMb8tnqng lMb8tnqiệc mắtMb8tnq nhìnMb8tnq Mb8tnq1 lượtrCxNbk lũMb8tnq trCxNbkội fạm….
- NếurCxNbk chúngzC Mb8tnqmày cikfCiVòn đểMb8tnq trCxNbkao đMb8tnqến đMb8tnqây vrCxNbkì chuyệnMb8tnq nMb8tnqày nữa…rCxNbk tikfCiVao sẽzC khônrCxNbkg Mb8tnqnói rCxNbklời nrCxNbkào mikfCiVà chỉrCxNbk rútMb8tnq rCxNbksúng rikfCiVa thôi…Mb8tnq. –Mb8tnq KhanrCxNbkg liếcikfCiV nrCxNbkhìn tzCên rCxNbkLeader, hắnrCxNbk khzCẽ cười
Khang ikfCiVquay đzCi màMb8tnq vzCẫn chrCxNbkưa thrCxNbkấy cơrCxNbkn giMb8tnqận rCxNbknguôi ngoai….
- ĐikfCiVã vMb8tnqậy, tôzCi cũzCg muốnikfCiV nhắzCc crCxNbkậu chủ…rCxNbk crCxNbkậu zCchủ sMb8tnqẽ phảizC đếnMb8tnq dikfCiVây tiếikfCiVp zCđáy.. rCxNbkđương nikfCiVhiên kzChông phảrCxNbki vMb8tnqì chuyệnzC nzCày nữa…ikfCiV zCNgười tìMb8tnqnh cMb8tnqủa czCâu chủ…zC hấMb8tnqp dikfCiVẫn lắm…
Khang toaMb8tnqn rútzC ikfCiVsúng ikfCiVnhưg tênrCxNbk qlrCxNbkí ởikfCiV ngoàzCi đMb8tnqã zCra hiệzCu bìnMb8tnqh tĩnh…ChMb8tnqân cậuzC bướczC tikfCiViếp trMb8tnqước khMb8tnqi dằnikfCiV ikfCiV1 câu:
ikfCiV- ĐỤngikfCiV đikfCiVến ngườikfCiVi tìnhzC củikfCiVa tao…Mb8tnq Mb8tnqlà đụngzC đếikfCiVn tao…MàikfCiVy nzChớ đấy!
……

10zCh đêm.

“- huhuMb8tnq.. mẹMb8tnq ơMb8tnqi…mẹ .Mb8tnq. Mb8tnqmẹ rCxNbkđừng đáikfCiVnh anMb8tnqh nữa..
ikfCiV- NaMb8tnqm! CrCxNbkon rCxNbktránh ra….
Mb8tnq- ikfCiVMẹ…con Mb8tnqxin mẹ…zC làrCxNbk lzCỗi củaMb8tnq czCon .Mb8tnq. tựMb8tnq ýikfCiV czCon cMb8tnqhạy ikfCiVra ngMb8tnqoài chơirCxNbk màzC mẹ….
rCxNbk- Mb8tnqCon rCxNbkkhông đượcMb8tnq khóc…rCxNbk coMb8tnqn rikfCiVa chỗzC khácikfCiV đj…
…….
- PhonikfCiVg!con biếtzC lrCxNbkỗi crCxNbkhưa??? zCCon rCxNbkcòn lìMb8tnq thzCế đưrCxNbkợc pMb8tnqhải không??
zCVút… vút…vút…
- ÁMb8tnq Mb8tnqá Mb8tnqmẹ ơi…ikfCiV ikfCiVmẹ đừMb8tnqng đánhMb8tnq arCxNbknh nikfCiVữa mà….
- zCChấn Mb8tnqPhong! Mb8tnqTa hỏMb8tnqi rCxNbkcon biếtzC lỗzCi cikfCiVhưa? TrCxNbkrời Mb8tnqthì mưaMb8tnq màikfCiV coMb8tnqn đểrCxNbk rCxNbkem crCxNbkhạy Mb8tnqra ngorCxNbkài… ezCm bịzC Mb8tnqốm thikfCiVì zCbiết Mb8tnqlàm sao?
rCxNbk- LikfCiVà tMb8tnqự rCxNbký corCxNbkn mzCà mikfCiVẹ….anh rầmrCxNbk mưarCxNbk đMb8tnqi zCtìm rCxNbkcon đzCấy thôi…Mb8tnq ngườzCi bịMb8tnq ốmMb8tnq Mb8tnqlà anMb8tnqh kMb8tnqia kìa…
Vút…vút…
- PikfCiVhong! CrCxNbkon khônMb8tnqg mrCxNbkở miệnMb8tnq rCxNbkra phảMb8tnqi không?
Mb8tnq- MẹikfCiV đMb8tnqừng rCxNbkđánh arCxNbknh nữaMb8tnq… arCxNbknh đauzC mà….
Vút… vútikfCiV… Mb8tnq- Mb8tnqVẫn khzCông mởMb8tnq Mb8tnqmiệng rrCxNbka xiMb8tnqn lỗi…rCxNbk. xeikfCiVm Mb8tnqcon lìikfCiV tớrCxNbk mứcMb8tnq nzCào.. ikfCiV( vút…vMb8tnqút….) Mb8tnq- ĐứaMb8tnq cikfCiVon bấtMb8tnq hikfCiViếu này…rCxNbk. rCxNbkbất hiếu!!!
- Mẹ!Mb8tnq Mb8tnqanh ikfCiVchảy mázCu rồi…ikfCiV mẹMb8tnq đừzCng đánhMb8tnq nữikfCiVa mà.zC. huhuhu…
- MMb8tnqày zCim đirCxNbk! MỗiikfCiV lầnMb8tnq zCnày nóirCxNbk tMb8tnqao càngikfCiV ikfCiVbị đánhikfCiV nhiềikfCiVu hơnzC thôi!
Chát!!!
- CoikfCiVn rCxNbkdám Mb8tnqto tiếngikfCiV vớzCi Mb8tnqem sMb8tnqao??? CrCxNbkon khôrCxNbkng trikfCiVông đượcikfCiV Mb8tnqem zCmà rCxNbkcòn dáMb8tnqm tikfCiVo zCtiếng quáMb8tnqt em??
- NózC Mb8tnqcó pikfCiVhải trẻikfCiV lêMb8tnqn rCxNbk3 đâu!rCxNbk NórCxNbk zC= tuổizC coikfCiVn ikfCiVvà Mb8tnqcon cũzCg likfCiVà ikfCiVcon tikfCiVrai mẹikfCiV đấy!
Chat!!!
- ikfCiVIm rCxNbkngay! mẹrCxNbk kMb8tnqhông zCcó đrCxNbkứa coMb8tnqn nhưrCxNbk mày…rCxNbk Mb8tnq! MàyrCxNbk đrCxNbkược siikfCiVnh rikfCiVa đểzC bzCảo vMb8tnqệ ChấnrCxNbk NarCxNbkm! VàzC rCxNbkchỉ zCthế thôi!
- VậyMb8tnq tạiMb8tnq saikfCiVo mzCẹ khôngrCxNbk mướnikfCiV vệrCxNbk srCxNbkĩ vàzC giếzCt rCxNbkquách cozCn đi?
rCxNbk- KhôngzC đc!rCxNbk MàyzC quzCên mrCxNbkẹ đãikfCiV Mb8tnqnuôi nấngikfCiV màyikfCiV khóMb8tnq khăikfCiVn rCxNbkthế nàMb8tnqo Mb8tnqak? Mb8tnqthằng bấzCt hiếu…
- rCxNbkThì ra mẹ còn nhớ con là con trai mẹ đấy….
……….

- Chấn Nam? Con sao thế? Con mệt ak?
- Chỉ hơi hơi thôi mẹ… mẹ và anh đừng cãi nhau nữa….
- Phong! Con còn đứng đó được sao? Đi mua thuốc cho e đi!
- Con biết rồi! 
- Mẹ.. mẹ đừng bắt anh đi… trời còn mưa to lắm….
- Phải trưng phạt nó vì nó làm con trai mẹ mệt thế này….
- anh không phải con trai mẹ sao?
- Chấn Nam ak….con ngoan quá…. mẹ yêu con nhất…chỉ yêu con thôi……
- Anh nghe thấy đấy mẹ… anh sẽ buồn lắm……………”

……….. Chấn Phong choàng tỉnh, bật dậy trên giường..
Mồ hôi ướt đẫm áo sơmi… Phong thở dốc, hơi thở gấp gáp và bấn loạn…Xug quang tối đen như mực, bóng đêm bao trùm với 1 sự tĩnh lặng đến gai người….
Mưa!
Tiếng mưa đêm vọng về từ đâu đó xa… rất xa….
Tiếng mưa ù ù bên tai Phong ….
Mắt cậu bỗng… mở căng….2 bàn tay xiết chặt lại…. người Phong run lên….

Bình luận

Ảnh của ketoidobongdem_13012001
ketoidobongdem_...28/04/2013 - 14:12

Mẹ của Phong và Nam hay thật. Có cần tỏ ra thiên vị thái quá vậy không?