Thiên thần bóng tối - Chương 27

……
tihL“ CtihLamera chắcYHdy chắaoWYn ởcJn5 khắpaoWY nơi….YHdy vtihLậy cJn5mà vcnw9ẫn cJn5có aoWYbao nhiêcnw9u cảtihLnh vệcJn5 đứngaoWY aoWYcanh… TạaoWYi YHdysao sóngcnw9 từcJn5 aoWYlại bịYHdy chặYHdyn?... cJn5Có fYHdyải tihLanh cnw9ấy ltihLà ngườcnw9i cnw9quản YHdylí tấtcJn5 cnw9cả hệcnw9 taoWYhống aYHdyn nincJn5h? Acnw9nh ấyaoWY giốnYHdyg aoWYnhư bóncnw9g mYHdya btihLí ẩcJn5n trtihLog cJn5căn fYHdyòng tốicnw9 ýcnw9… cnw9Ôi! ÔcJn5i! YếnaoWY ChiaoWY! KhôntihLg đaoWYược đổcnw9i chủYHdy đềtihL.. màycJn5 đtihLang pYHdyhân tihLtích aaoWYn niaoWYnh củacJn5 khYHdyu biaoWYệt tcnw9hự cơcnw9 mà!.cnw9.. Máycnw9 aoWYtính ấYHdyy bYHdyị cJn5treo khtihLi cóaoWY tatihLy ngườitihL kcJn5hác cYHdyhạm vào…miktihL ccnw9hắc chắcnw9n YHdythao cnw9tác “YHdyback chươngcJn5 trìnhYHdy” khôngaoWY sai…cJn5 vaoWYậy lcnw9à YHdy1 chiếaoWYc aoWYmáy cnw9tính khtihLông thcnw9ường? vtihLà đươaoWYng nhcJn5iên YHdyquan trcJn5ọng vYHdyô cùntihLg. cJn5Có lcJn5ẽ nếuaoWY cJn5sử dụncnw9g đượcaoWY cnw9thì lYHdyại aoWYcũng nhưtihL máYHdyy aoWYtrog fòntihLg LâYHdym Chấncnw9 KhancJn5g, mậtcnw9 khaoWYẩu 3YHdy2 kcJn5í tự!cnw9... lcJn5àm cJn5quái YHdygì đoáaoWYn rYHdya aoWYnổi… cJn5Mà mcJn5ik đụngYHdy vàocJn5 aoWYmáy tíntihLh ancJn5h ấy,cnw9 YHdyanh cJn5ấy cóYHdy ngaoWYhi ngcnw9ờ gìYHdy khôaoWYng nhcJn5ỉ? LúaoWYc ấytihL tihLcũg cnw9có vaoWYẻ khôaoWYng mấytihL aoWYdễ chịu….YHdy áncJn5h mắtYHdy quảYHdy thtihLực rấtaoWY hcnw9út hồncnw9 và…cnw9 vcnw9à đáncJn5g saoWYợ…. Ôi!!aoWY!! MàyYHdy laoWYại ccnw9huyển đaoWYề tài……..CáiaoWY đtihLầu! cJn5cái đầu!cJn5 “
- ĐanYHdyg ncJn5ghĩ gaoWYì màcnw9 tựaoWY đánhYHdy vàocJn5 đầucnw9 micJn5k vậy?
Yến Chcnw9i đứngcnw9 bậcnw9t dậytihL, quaYHdyy lạitihL nhYHdyìn CaoWYhấn aoWYKhang cJn5mới vềaoWY cJn5và bướccJn5 vàoYHdy fòcnw9ng cậu.
- cnw9Ak` kcJn5hông! aoWY… aoWYEm cnw9suy ngtihLhĩ lcJn5ung tuYHdyng thôitihL! cJn5Anh đYHdyi đYHdyâu vềYHdy muộYHdyn thế?
- AtihLnh cJn5có YHdycần thôYHdyng cJn5báo lcJn5ịch ttihLrình củcJn5a anYHdyh cnw9cho eaoWYm không?
- YHdyĐương nhcJn5iên không! 
- Ecnw9m cJn5ăn tốiYHdy chưa?
- ĂYHdyn rồi,aoWY giúpcnw9 việtihLc nhàtihL ancnw9h nấutihL cnw9ổn lắmcnw9 vcnw9à cưaoWY xửYHdy aoWYcũg cJn5rất dcnw9ễ aoWYchịu nữa
- VâyYHdy tihLtốt… LầnaoWY tihLsau cJn5đến cnw9gọi trướccJn5 YHdycho anhaoWY, dtihLạo nYHdyày atihLnh hơicJn5 bận!
- Sacnw9o? AncJn5h scnw9ợ YHdye cnw9điều trYHdya đượcaoWY bcJn5í mậcJn5t YHdygì củaYHdy ancnw9h ak?
KYHdyhang bậtihLt cnw9cười, lạcJn5i ctihLhỗ bcJn5àn làtihLm việccJn5 địnhcJn5 mởtihL laptop
- Tcnw9uỳ YHdye ngcJn5hĩ. CYHdyha cnw9e muốYHdyn gtihLì tcnw9hì cJn5em cứcJn5 tcnw9uân lcnw9ệnh thôi.cnw9 NhưcJn5g báYHdyo taoWYrước ôcnw9ng ấcJn5y sẽaoWY thấttihL tihLvọng đấy…tihL cnw9vì khtihLu biệtYHdy taoWYhự ntihLày YHdychẳng ccJn5ó cnw9bí YHdymật YHdynào cả!
- cnw9Không caoWYó mYHdyà hYHdyệ thốgtihL cJn5an aoWYninh lạiYHdy chặtYHdy vàaoWY phứcYHdy tạpaoWY vậcJn5y sao?
- AntihLh cnw9chắc tihL1 cnw9ông trùmtihL maoWYafia cJn5như ccnw9ha aYHdynh tihLhay chcnw9a tihLem chcnw9ẳg mcnw9uốn tihL1 têcJn5n nộiaoWY giátihLn cJn5hay điệpcnw9 vcnw9iên cấpYHdy catihLo ntihLào lọtcJn5 đượctihL vàoYHdy tihLnhà mYHdyik đểcnw9 tìmcnw9 hiểucJn5 tihL1 kYHdyế hocnw9ạch lcJn5àm YHdyăn aoWYphi pháptihL ncJn5ào đó!
- YHdyUm. EYHdym khôcnw9ng muốcnw9n YHdyquan cnw9hệ cnw9của chúYHdyng aoWYta bcJn5ị ràntihLg cJn5buộc bởaoWYi aoWYcha atihLnh cJn5hay chcJn5a emYHdy! ĐótihL laoWYà việctihL củacnw9 họtihL vcnw9à chaoWYúg tcnw9a taoWYhì vẫnaoWY làaoWY bạn!
YHdy- OaoWYk! nếucnw9 hơaoWYn nữtihLa thaoWYì tốt!
- HtihLơn nữa?
- cnw9Ví tihLnhư…. aoWYNgười yêu!
tihL- ThậtihLt đểYHdyu giảYHdy! Acnw9nh tihLđã gcJn5iới thicJn5ệu vcnw9ới ecJn5m caoWYô ncnw9gười YHdytình scnw9ống cùgYHdy antihLh đấy,cJn5 YHdythiếu gitihLa ak!
- EcJn5m cJn5có nhtihLầm lẫcJn5n rồiaoWY! vcnw9ới anhcJn5, ncnw9gười tìnhtihL cJn5và ngườicnw9 cJn5yêu …YHdy cJn5khác nhau!
tihL- tihLchỗ nào?
- NtihLgười tìncJn5h cnw9như cJn51 ctihLhất ktihLích thícnw9ch bấtcJn5 kểaoWY lúcaoWY nàcJn5o tihLcó haoWYứng tihLthú… CYHdyòn ngườitihL yêu…YHdy pcnw9hải ngaoWYang hàncJn5g! TứaoWYc gcnw9iúp đỡYHdy antihLh cJn5đc trtihLong chtihLuyện cJn5làm ănYHdyvà aoWYđể acJn5nh gYHdyiới tihLthiệu vtihLới caoWYác mcJn5ối qutihLan hệcJn5 xãtihL aoWYhội cJn5cùg đẳtihLng tihLcấp cJn5và địacnw9 vị!
- AncJn5h thaoWYam qaoWYuá đây!
- ĐànaoWY ôcJn5ng khcnw9ông YHdycó ttihLham cJn5vọng tihLvà cnw9chí cnw9tiến thủaoWY YHdylà lcnw9oại bỏaoWY đi!
Tay KhatihLng lướtcJn5 tcnw9rên bcJn5àn tihLfím laptoptihL. cậucnw9 aoWYhơi mỉYHdym tihLcười vaoWYì haoWYệ cJn5thốg acnw9n ncnw9inh bYHdyáo lạcnw9i đãaoWY cnw9có kẻcnw9 muốtihLn độttihL nhậaoWYp vcnw9ào ntihLhưg đươngaoWY nhcnw9iên bấttihL lựccJn5 vớYHdyi nhữnaoWYg dãYHdyy mậttihL cnw9mã dàcJn5i ngoằng…
- MaoWYuộn rồiaoWY đấy,YHdy tiểuYHdy thư!cJn5 YHdyCha ecJn5m sẽcJn5 tihLlo cnw9lắng lắtihLm, nhYHdyất tihLlại cJn5là tihLở chunYHdyg faoWYòng vYHdyới YHdy1 kẻcnw9 khôngtihL nghaoWYiêm chYHdyỉnh nhcJn5ư anh!
tihL- AnYHdyh YHdyđang cảYHdynh bácJn5o đấycJn5 ak?
- tihLTuỳ etihLm nghĩ!
aoWY- NếuYHdy ecJn5m bảoYHdy tốYHdyi naaoWYy khôngtihL về?
- ThìcJn5 YHdy… tốt!
ChấncJn5 cJn5Khang đóYHdyng laptocJn5p… mắtYHdy cJn5nhìn cJn5về fíacnw9 YaoWYến CcJn5hi YHdyvà châcnw9n bướcYHdy cJn5lại fíacnw9 giườngcJn5 nơiaoWY nhYHdyỏ cnw9đang ngồi…aoWY CaoWYhj cởcJn5i áotihL khoácnw9c vYHdyà làmcJn5 nhtihLư đangYHdy cảmaoWY cJn5thấy nóngaoWY chcJn5ứ khôngaoWY phảicnw9 cJn5tán tihLdương cùtihLg tihLsuy aoWYnghĩ củcJn5a Khang!
- CcJn5on gáiYHdy cJn5anh cnw9quen ccnw9ó cJn52 loạiaoWY khcJn5i cJn5nằm trcnw9ên gicnw9ường.. hoặcYHdy chốnaoWYg ccnw9ự hotihLặc paoWYhục tcnw9ùng…. YHdyEm địnhcnw9 chcnw9ọn lYHdyoại nào?
aoWY- KhcJn5ông gìtihL ccnw9ả! cJn5e chcnw9ẳng aoWYcó YHdyý địnhtihL nằmYHdy taoWYrên giườYHdyng anh!
- VậcJn5y mcJn5à tihLem đanYHdyg tihLngồi trêtihLn giườnYHdyg aoWYanh vớcnw9i chiếctihL vaoWYáy ngắnYHdy YHdykhoe đcJn5ôi châtihLn trầnYHdy tihLtrước cnw9mắt ancJn5h cnw9.. YHdyvà chicJn5ếc ácJn5o khoáaoWYc vừatihL cởYHdyi nYHdyhư tihL1 lờiaoWY đYHdyề ngYHdyhị đấy!
- ĐừngcJn5 cốcJn5 scnw9uy diễn!
tihL- DYHdyù khaoWYông cnw9phải ýaoWY địnYHdyh caoWYủa ecJn5m thtihLế thcJn5ì lúccnw9 nàyYHdy cJn5e cnw9cũg đtihLang kcnw9ích thíchcJn5 aYHdynh quYHdyá liều!
- DaoWYừng hàntihLh độngtihL đYHdyi…. thiếuaoWY gia! 
TacJn5y KhanaoWYg tihLđang thcnw9áo khcJn5uy áaoWYo vàtihL mắcnw9t nhìnaoWY nhcnw9ư mucJn5ốn cnw9ăn taoWYươi nuốtihLt stihLống ccnw9ô tihLgái trướccnw9 mặt..
tihL- tihLE cJn5bảo dừaoWYng aoWYđi aoWYvà… quacJn5y cnw9lại nYHdyhìn ccJn5oi, naoWYgười YHdytình củcJn5a atihLnh kìa!
Khang chợtaoWY khựngaoWY lạaoWYi, qucJn5ay đầu…cJn5 Đúncnw9g nhYHdyư CaoWYhi nócnw9i, aoWYBăng đanYHdyg bướcaoWY vàcnw9o vaoWYà cũtihLg vtihLừa dừYHdyng lcJn5ại cnw9khi kịcnw9p hiểuaoWY ctihLhuyện aoWYgì đaaoWYng diễntihL ra..
- ThiếutihL gYHdyian acJn5k, YHdysao cJn5em ghétcJn5 nhữgYHdy kcnw9ẻ aoWYphá đcnw9ám kintihLh khủncnw9g! Ccnw9hắc ancnw9h cũtihLg nhYHdyư aoWYem,thấy mấtcJn5 hứngaoWY rồi?
cnw9- RcJn5a ngotihLài cnw9đi! –YHdy cnw91 ccJn5âu raoWYa lệnhaoWY hơiaoWY khótihL chtihLịu khtihLi KhtihLang YHdynhìn Băcnw9ng! cnw9Và đươngaoWY nhiênaoWY, tihLnhỏ aoWYchẳng ctihLó lícnw9 cJn5do gìYHdy đểcJn5 ởaoWY lạtihLi. BăaoWYng tihLquay người….
Nhưg YếtihLn ChtihLi đứgtihL dtihLậy và…tihL vớtihLi nhữgYHdy cYHdyử chỉYHdy khYHdyiêu YHdygợi vtihLô cùng…cJn5 nhaoWYỏ ccJn5hoàng laoWYấy cnw9cổ CcJn5hấn Khang…
- KhtihLông aoWYđc! aoWYđể tihLem cnw9ra lệnhcJn5 laoWYại cho….cJn5 “SacJn5ng kaoWYhu cJn5A vaoWYà đecJn5m aoWY1 cốtihLc nướaoWYc tihLcam vềcnw9 đầaoWYy chtihLo ngườitihL tYHdyình òcnw9 cnw9ta….. đêmtihL nay…”
Giọngcnw9 nYHdyói vàaoWY aoWYhơi thởcJn5 củYHdya CcJn5hi ápcnw9 sátcnw9 tihLvào ChấnaoWY aoWYKhang… tcJn5rước YHdykhi cậucJn5 ômtihL lấycnw9 nhỏ,aoWY aoWY1 câucJn5 mệnYHdyh lệnhcnw9 nhẹcJn5 ncJn5hàng pháYHdyt tihLra đYHdyủ đểtihL chtihLo BăntihLg nghe:
- Làmcnw9 vâaoWYy đi!
BăngtihL vừacJn5 tihLra khỏicnw9 fònaoWYg, KhacJn5ng ghtihLì aoWYlấy YHdyYến tihLChi vàcnw9 cJn5hôn cuồYHdyng nhtihLiệt… aoWYChi lcnw9uôn biYHdyết cáctihLh đánhcJn5 thứcYHdy htihLam muốnYHdy cnw9của cnw91 thằYHdyng đànYHdy ôcJn5ng aoWYnhưg đóYHdy khcnw9ông cJn5phải tihLý cnw9định cJn5cuối cùng…cJn5 NhỏtihL đaoWYẩy ngườitihL aoWYKhang ratihL… YHdyKhang cốtihL aoWYghì caoWYhặt cJn5và YHdyvẫn tiếYHdyp tụctihL naoWYhư YHdy1 ccnw9on thaoWYú YHdyđói…Nhưg Ccnw9hi maoWYột lầYHdyn ntihLữa đẩyYHdy mạcnw9nh tihLcậu ra!
YHdy- Không!YHdy ..cJn5ko phảicnw9 lcnw9úc này……
- Tcnw9ại YHdyem thtihLôi! –cJn5 KaoWYhang tihLđẩy YcJn5ến ChcJn5i lùiaoWY ncJn5hanh YHdyvà ngãaoWY ầmcJn5 YHdyxuốg giường..
tihL- KhoaoWYan… khtihLoan đã…
Nhưg KhancJn5g đãYHdy vồcJn5 tớiaoWY vcJn5à thYHdyáo khaoWYuy áoaoWY aoWYcủa nhỏ…aoWY CậaoWYu tYHdyiếp taoWYục hôaoWYn… vtihLồ vậpYHdy tihLvà thcJn5ô bạo..
- NgườtihLi tcnw9ình củaaoWY anh…cJn5 sẽ…vàocnw9 đấy!
KcJn5hang cnw9khựng lại:
- aoWYEm đcJn5ịnh tặngtihL tihLanh hotihLa tihLhồng rcnw9ồi aoWYtát nYHdyc luôntihL aoWYvào cnw9mặt cJn5anh sao?
- KhônYHdyg phcnw9ải! tihL… eaoWYm cnw9chỉ đaaoWYng muốtihLn biếaoWYt ngườcJn5i tìnYHdyh củacJn5 anh…YHdy quaoWYan cJn5tâm aaoWYnh tớiYHdy cnw9mức nào..
- ÝYHdy cJn5em tihLlà gì?
aoWY- EYHdym đangtihL cốtihL tình.aoWY. ctihLhọc aoWYtức ctihLô taoWYa, YHdyanh kYHdyhông thcJn5ấy sacnw9o? NgườicJn5 cocnw9n cJn5gái cnw9của aoWYanh thấcnw9y aYHdynh nằmcJn5 trêncnw9 giườYHdyng vcnw9à caoWYhiếm đoạYHdyt maoWYột aoWYcô aoWYgái kháaoWYc… tihLcảm giácnw9c sẽcJn5 cnw9thế nàtihLo nhỉ?
- YHdyEm đangcJn5 bỡntihL cợtcJn5 vYHdyới cJn5anh sao?
- AYHdynh aoWYnghĩ đcnw9i… chcnw9út ncnw9ữa, côYHdy tihLta quacJn5y lcnw9ại… hoặccnw9 bàntihLg hoàcJn5ng ncnw9hìn vàtihL cốccnw9 nướccnw9 vỡaoWY aoWYchoang hoặc…tihL khôngcnw9 dátihLm nhcJn5ìn YHdyvà chYHdyạy nYHdyhư bcnw9ay rcnw9a cũnYHdyg tihLnỗi ghecJn5n tuông…
cJn5- Nếu..YHdy khaoWYông YHdyquay lại?
- Tcnw9hì raoWYõ rồi.tihL. cnw9cô ttihLa hcnw9oàn toYHdyàn cnw9sợ phảYHdyi nhìtihLn thấyYHdy aoWYcảnh tượngtihL này…cJn5 côYHdy tYHdya yYHdyếu đaoWYuối hơntihL cJn5em nghĩ…
tihL- EYHdym đancnw9g lYHdyàm pcnw9hép thửYHdy sao?
- cnw9Chẳng phaoWYải anYHdyh cJn5cũng muốntihL biếtcnw9 đấcJn5y ak?
…tihL.. CYHdyánh cửacnw9 fòncJn5g cnw9ngủ củaYHdy aoWYKhang kẹttihL mở…cJn5 HảYHdyi BănYHdyg đaaoWYng YHdybước vàaoWYo… cJn5Chi liếcJn5c naoWYhìn cnw9Khang, mỉmcJn5 cười…cnw9 KhacJn5ng ccJn5úi xuốgcnw9, YHdyxé toạccJn5 átihLo cnw9Chi cnw9ra vcJn5à tiếpcJn5 tụtihLc laoWYàm vitihLệc đangYHdy lcJn5àm, daoWYù lúaoWYc nàcnw9y haaoWYm muốaoWYn khôcnw9ng ccJn5òn cJn5là tộtcJn5 đỉnaoWYh nữa.
cnw9Băng đaaoWYng tiếnaoWY lạiaoWY… ncJn5hỏ dừncJn5g chYHdyân khYHdyi thcJn5ấy caoWYảnh tượaoWYng aoWYtrên giường,YHdy nơcJn5i nhỏcnw9 đãYHdy naoWYằm cnw9suốt thờitihL giacnw9n qcJn5ua… SữngcJn5 ngườicJn5 YHdyvài giYHdyây… cJn5Khang nYHdyhư vẫnaoWY chYHdyìm trtihLong cucnw9ộc yêcJn5u aoWYmãnh liệtcnw9 nhcJn5ưg ttihLhực chcnw9ất vcnw9ẫn đểtihL cnw9ý hàntihLh độngcnw9 củatihL YHdyBăng… VcJn5à nhỏ.cnw9. khônYHdyg thểaoWY đtihLứng trơcJn5 cnw9ra đtihLấy cJn5mà xecnw9m cnw9tiếp aoWYđược.. NhỏaoWY quatihLy ngaoWYười, bướcaoWY đếntihL đặtYHdy khacJn5y đcnw9ựng cnw9cốc nướcYHdy cnw9bàn rồi…YHdy lạicJn5 qaoWYuay ngườitihL hướngcJn5 vcJn5ề cJn5fía cửacnw9 vào.
CYHdyửa fòtihLng KhYHdyang lcJn5ại khép…
- ChẳngYHdy giốnaoWYg cJn51 scnw9uy đocJn5án nàoYHdy ctihLủa em…cJn5 cnw9cô aoWYta.. cJn5hoàn cJn5toàn dửtihLng dưngtihL tihLvà bìnhcnw9 thảcJn5n aoWYquay đi..
Chấn tihLKhang đaoWYã dừngtihL mọcJn5i cJn5hành độngYHdy từaoWY cJn5lúc nàtihLo, tihLcô cJn5gái vớiaoWY chiếctihL áaoWYo bịaoWY xcJn5é trcJn5ần trụYHdyi trcnw9ước mặttihL cậucJn5 cũgtihL chẳcnw9g cnw9làm nỗtihLi thètihLm tihLkhát trỗaoWYi cnw9dậy thêmcJn5 nữa…YHdy TYHdyrong đầuaoWY KhaYHdyng, tihLgiờ đanaoWYg tihLcó nhaoWYữg scJn5uy aoWYnghĩ.. kcJn5hông cáYHdych ncnw9ào gtihLiải thích.
- YHdyCô tihLta cYHdyó thYHdyật ltihLà ngườicnw9 caoWYon gáaoWYi củacnw9 anaoWYh?? aoWYkể cảcJn5 kaoWYhông cótihL tìcnw9nh cảmtihL đaoWYi aoWYnữa, tihLthì cJn5khi thấyaoWY YHdy1 côtihL cJn5gái khácJn5c đancJn5g nằYHdym ccJn5ùg YHdyanh tcJn5rên chaoWYiếc gicJn5ường anYHdyh vcnw9à côaoWY tcJn5a đãcJn5 nằm…cJn5 caoWYũg khaoWYông thaoWYể nào…bìncnw9h tcnw9hản đếntihL vậaoWYy.. kcJn5hông thể….tihL –cJn5 Chcnw9j đưacJn5 tatihLy cJn5ôm lcnw9ấy KtihLhang cJn5– McJn5à thôcnw9i, kệaoWY YHdycô ttihLa.. ctihLhúg cnw9ta cJn5tiếp tụcaoWY đitihL anh…
GicJn5ọng cJn5nói ngYHdyọt ngàocJn5 vancnw9g bYHdyên taiaoWY, thtihLứ nướccJn5 hocnw9a qucnw9yến rũcJn5 vcJn5ương khcnw9ắp nYHdyơ fảaoWYng fấttihL bêYHdyn mũicJn5 KhangcJn5. Vàcnw9 tihLlúc cJn5này.. YếncJn5 CaoWYhi lạicJn5 ltihLa ngưYHdyời baoWYắt đcJn5ầu. cJn5Nhỏ dướnaoWY ltihLên… cnw9hôn cnw9lên cổ,aoWY laoWYên cằmtihL… rồYHdyi aoWYlên cnw9môi KhangYHdy… thậtcnw9 khaoWYêu gợi….cJn5 NhưaoWYg KhtihLang hoàncJn5 toàncnw9 bấtcnw9 đtihLộng trướccJn5 tấYHdyt cả..
- Anh…
- BiếnaoWY đtihLi! cnw9– KhacJn5ng tihLbất naoWYgờ đẩaoWYy mYHdyạnh YếYHdyn CYHdyhi xcJn5uống vàcnw9 cYHdyậu nhtihLảy cnw9ra khỏicnw9 giường..cnw9 lacnw9o nYHdyhư btihLay rcnw9a kYHdyhỏi fòng..
TrêncJn5 giườngtihL, Yếncnw9 Chcnw9i kéocJn5 cnw9lại tihLáo mìnYHdyh, hơYHdyi mỉtihLm cưYHdyời trcJn5ên gươcnw9g mtihLặt… tihLđã tốicnw9 tihLsầm. DaoWYù sYHdyao YHdycũg cnw9là lcnw9ần đầuaoWY tiYHdyên cnw9có kẻtihL dYHdyám đaoWYẩy nhtihLỏ cJn5ra khcnw9i nhỏcnw9 lYHdyà cnw9người bắtcnw9 đầu…

…cJn5….. cJn5Băng đangaoWY điYHdy aoWYmột maoWYik trcJn5ên aoWYhành latihLng vcnw9ắng lYHdyặng, baoWYước caoWYhân tYHdyhật chậmcJn5 rãi..
BYHdyỗng, tihL1 YHdybàn taoWYay bạotihL lựccnw9 kYHdyéo mạnhtihL tihLnhỏ YHdyquay lại…YHdy KhacJn5ng đcnw9ang nhìtihLn BăcJn5ng, taoWYhở hổncJn5 hểcnw9n aoWYvì mớicJn5 chạcJn5y, vẻaoWY nhưtihL khôaoWYng gặpcJn5 đtihLược aoWYnhỏ lYHdyúc này,aoWY KhanYHdyg sẽcnw9 tihLphát điêntihL luôn.
- TạtihLi saoWYao cnw9em lạicnw9 nhYHdyư thế?tihL tạicnw9 saaoWYo YHdyem aoWYcó cnw9thể cJn5như thế???
Đáp cnw9lại KhancJn5g làYHdy átihLnh tihLmắt khaoWYó hiểu..
- YHdyEm thậtcnw9 sự…cJn5 tihLthật sựtihL khcnw9ông ccJn5ó cảmcJn5 aoWYgiác gìaoWY saocJn5?? Kcnw9hông YHdy1 chaoWYút caoWYảm tihLgiác aoWYgì saoaoWY?? NhaoWYìn thtihLấy cJn5ta vàaoWY ngưtihLời ctihLon gátihLí kYHdyhác tihLtrên giYHdyường đó..cJn5 YHdysao YHdye cóaoWY tihLthể dửngcJn5 dcnw9ưng cJn5mà quaaoWYy đitihL?? SaoWYao eaoWYm cYHdyó tihLthể làmYHdy thế…aoWY Ecnw9m tihLmuốn laoWYàm ttihLa phYHdyát aoWYđiên lêYHdyn phtihLải kaoWYhông? EtihLm đangaoWY tYHdyhách YHdythức sứcaoWY chịcJn5u đựngtihL củaaoWY YHdyta phảicJn5 không??.YHdy. aoWYVậy tihLta cJn5nói tihLcho eaoWYm biết..YHdy tYHdya thựaoWYc sựYHdy đãcnw9 cJn5chịu hếtcnw9 nổicJn5 rồtihLi… cnw9Em làmtihL cnw9ta YHdymuốn điêncnw9 lênYHdy! cJn5Em làcJn5m tYHdya chtihLỉ muốYHdyn điêcJn5n lên!!!!!!!
Băng từcJn5 cnw9từ đtihLưa cnw91 tihLtay gcnw9ạt tacnw9y cJn5Khang rcnw9a kYHdyhỏi mik….YHdy NHtihLỏ qucnw9ay đầu…YHdy chậmaoWY rãcJn5i bứơcJn5c tiếp…
cJn5- TYHdyhực sựYHdy thìYHdy emcJn5… khtihLông aoWYcoi ttihLa cJn5ra j…..cJn5 sao????
Chân BănaoWYg vẫncJn5 bướccJn5 vtihLà YHdy2 cJn5bàn tcnw9ay YHdyKhang đtihLã xiếtaoWY chặtYHdy lại….
…………
GầncJn5 2aoWYh stihLáng.. CYHdyhi YHdyđi tcnw9rên hànhcnw9 laYHdyng kcnw9hu giữaoWYa, địnhcnw9 rcJn5a kYHdyhỏi YHdykhu cnw9biệt thự.
- DẫuYHdy chưacnw9 tìmYHdy aoWYra đượccJn5 bítihL mậtcJn5 nào…tihL nhưcnw9g mYHdyik YHdyvẫn tihLthấy kYHdyhu biệtcJn5 tYHdyhự còcnw9 nhtihLiều đYHdyiều thúcJn5 tihLvị lắm…
cnw9Chi sữngtihL lại,cJn5 mắttihL đểYHdy yêncnw9 khôaoWYng chớYHdyp YHdyvà miệngtihL vẫcJn5n nóaoWYi aoWYnhư cnw91 cáYHdyi máy:
- ThựcJn5c sựYHdy tcJn5hì miYHdyk đãtihL ttihLìm cnw9ra tihL1 bcJn5í mậtaoWY tutihLyệt nhấtcJn5 đốicnw9 vớiYHdy mik……
TrứtihLơc mắcnw9t cnw9Yến ChYHdyi… cáccnw9h khcJn5á xcnw9a aoWYtrên aoWYdãy htihLành lancnw9g.. GaoWYần cửaYHdy vàYHdyo fòYHdyng 102cnw9.. Chấncnw9 cJn5Phong tihLđang đaoWYứng dựaaoWY tườngYHdy.. mắtcJn5 aoWYnhắm nghiYHdyền, aoWYtay đúcJn5t túi,YHdy tatihLi đetihLo mp3YHdy.. CậtihLu vcJn5ừa tihLtrở vYHdyề taoWYừ aoWYfòng aoWYthí nghiệm…
YHdyChi cứcnw9 đứngcnw9 YHdyngây người..aoWY vcJn5à nYHdyhư hcnw9ành độncJn5g taoWYheo cảcJn5m tícJn5nh, nhỏaoWY rúcnw9t daoWYi YHdyđộng, aoWYgiơ laoWYên tihLvà aoWYbấm ntihLút chụcJn5p hìnaoWYh liêYHdyn tục…
……..
Lâcnw9m cnw9Chấn ĐôngtihL đangcJn5 ncJn5gồi trướccnw9 bàaoWYn lcJn5àm việcaoWY đặtaoWY latihLptop. ÔngcJn5 tihLvừa đáaoWYp chucnw9yến cnw9bay cYHdyuối ncnw9gày vềYHdy nướccnw9 vàcJn5 ltihLập tứccJn5 tihLvề kcJn5hu bicnw9ệt tYHdyhự củaYHdy cnw93 ccnw9ậu tihLcon trai.
Trên màtihLn hìntihLh laptotihLp, hìncJn5h ảaoWYnh aoWYđang đượcYHdy tcnw9hu vềcnw9 cnw9từ ccnw9amera dcnw9ãy hcJn5ành ltihLang tihLkhu cJn5giữa… cJn5nơi aoWY1 aoWYcô gátihLi đancJn5g cầYHdym chiếccnw9 aoWYdi cJn5động vàYHdy chụpYHdy ảnaoWYh cJn5không ngừncnw9g… LtihLâm CtihL. Đcnw9ông chtihLợt cười…
- aoWYPhán đoácJn5n cJn5của mitihLk chcJn5ưa tihLbao cnw9giờ sai…
………….

tihL- TìnhaoWY hYHdyình tihLthế nàoaoWY cocnw9n YHdygái yêu?
YHdy- VaoWYẫn aoWYtốt acnw9k! NhYHdyưg aaoWYn nincnw9h ởcnw9 YHdyđó rấcnw9t aoWYphức tạcnw9p, cYHdyon YHdynghĩ cYHdyon cầnYHdy thaoWYời gian
- CòaoWYn chuyệYHdyn tihLvới mcnw9ấy thằcJn5ng cJn5con đạicJn5 tàaoWYi củcnw9a aoWYLâm YHdyC. Đông?
- aoWY1 ngaoWYười đãtihL mấYHdyt, thcnw9ật tiếctihL. nhaoWYưg cnw92 kcJn5ẻ còYHdyn lYHdyại taoWYhật stihLự khônaoWYg hềaoWY tầmcnw9 thườngYHdy. YHdy1 kẻYHdy thaYHdym vọYHdyng, toaaoWYn tYHdyính vàcJn5 sắctihL YHdyxảo. YHdy1 kYHdyẻ… bíaoWY ẩtihLn vôYHdy cùtihLg, nhtihLưg cotihLn chắctihL đằngYHdy satihLu cnw9khuôn mặtaoWY sắtcJn5 đaoWYá YHdyấy YHdylà aoWY1 aoWYbộ óaoWYc aoWYsiêu phàm!
- cnw9Ta YHdyhiểu ccJn5on nhtihLất ttihLrên thếcnw9 gtihLian nàyaoWY đấaoWYy, tihLcon cJn5gái ak!
- VânaoWYg, cJn5thưa ba…YHdy YHdyCon khYHdyông kìaoWYm cnw9chế nổYHdyi sựcnw9 rcnw9ung độncnw9g củaaoWY cnw9trái tcnw9im mik…cJn5 VYHdyà cYHdyon đangYHdy nghYHdyĩ, aoWY1 têcnw9n cócJn5 YHdygia aoWYđình qutihLyền thếaoWY nhưcJn5g bấtcJn5 tàicnw9 vàtihL nhcnw9u nhượctihL cJn5so vớicnw9 cJn51 ntihLgười địacnw9 vcnw9ị xYHdyã hộicJn5 khôngcJn5 tihL= nhcJn5ưg YHdycó aoWY1 cáicJn5 tihLđầu ttihLhiên tYHdyài thì….YHdy BaoWYa nghĩcJn5 saocnw9? YHdy( CtihLhap YHdybị thcJn5iếu cóaoWY naoWYói đYHdyến, coaoWYn traaoWYi ngYHdyài ThượaoWYng nghcnw9ị OtihLban-rad saoWYi aoWYmê aoWYcô tihLtiểu tcnw9hư nhàcJn5 HoàngcJn5 BYHdyá vàcJn5 trcJn5ên mặttihL báYHdyo cócnw9 tYHdyhông YHdytin mùaYHdy xaoWYuân YHdynăm saucnw9, hắnYHdy cJn5và YếnaoWY CtihLhi cnw9sẽ đícJn5nh hôncnw9, YHdy“tên baoWYất tcJn5ài tihLvà nhaoWYu nhược”cnw9 làaoWY hắn)
- TheYHdyo ticnw9n mậtaoWY thì..tihL bộcnw9 óaoWYc siêuYHdy phàmaoWY cYHdyon vừacnw9 nói,aoWY taoWYa chắctihL cJn5là ttihLhằng ccnw9on thứYHdy aoWY2 ccnw9ủa LcJn5CĐ, ngaoWYười làcnw9m tihLông tcJn5a cócJn5 đượccJn5 đỉntihLh cYHdyao ngàycJn5 cnw9hôm tihLnay cnw9và khônYHdyg cóaoWY cậYHdyu tcJn5a, YHdysự nghiệpcnw9 củacJn5 LCĐtihL scJn5ẽ dcnw9ễ aoWYdàng taoWYrở vềtihL aoWYcon sốcnw9 tihL0! ..aoWYta khaoWYông cnw9hề phảYHdyn đốYHdyi cnw91 YHdythằng cotihLn cnw9rể nhYHdyư thếcnw9 cJn5cùg YHdy1 mốYHdyi qtihLuan hệaoWY tốYHdyt đẹpcJn5 vớtihLi giaoWYa đìnhYHdy cnw9Lâm chấcJn5n đâu!
- VậyYHdy cJn5con hYHdyiểu rồcJn5i.. thaoWYưa aoWYba. NếaoWYu cócnw9 đưcJn5ợc ancJn5h ấcJn5y, cocnw9n cJn5nghĩ cJn5ba saoWYẽ lcnw9àm tihLcho ngàiYHdy ThượngYHdy YHdynghĩ cnw9sĩ cJn5không đủcnw9 phiếucnw9 bầutihL troncnw9g ccJn5uộc tYHdyổng tutihLyển cửcJn5 mYHdyùa xuântihL nămcJn5 sau…
….
8tihLh sáng…TaycJn5 qlcnw9í vàoaoWY fòncJn5g ChấntihL KhancJn5g ..
- CậuYHdy chcnw9ủ khôaoWYng dùntihLg bữacnw9 sángtihL sao?
KcJn5hang nYHdygồi tcnw9rên aoWYgiường, đaoWYan chéocnw9 aoWY2 ttihLay vàcJn5o nhtihLau. aoWYDưới đất,cJn5 tànYHdy ttihLhuốc lcnw9á cnw9rơi vaiYHdy~ cnw9và YHdy1 cJn5bao thcnw9uốc hétaoWY nhẵntihL nằtihLm laoWYăn lóc…
YHdy- CậutihL cJn5chủ mấtYHdy nYHdygủ đêYHdym qtihLua acJn5k? VaoWYì cJn5Hoàng YếntihL CtihLhi ttihLừ aoWYchối vàYHdy tựcJn5 ýcJn5 bcJn5ỏ về/
- tihLLà tcJn5a đãcnw9 YHdyđuổi côcJn5 aoWYta aoWYra kaoWYhỏi fòng…
- HocJn5àng YếYHdyn ChYHdyi cJn5sao? SatihLo cYHdyó thể….tihL CậuYHdy ccJn5hủ kYHdyhông thểaoWY vìYHdy phúYHdyt cnw9nôg ncJn5ổi nhấcJn5t thcnw9ời màYHdy pcnw9há tacnw9n mốtihLi qcnw9uan YHdyhệ ấy!
- cJn5Đừng cóaoWY dạcJn5y đYHdyời taYHdy! cnw9Ta cnw9biết phảtihL aoWYlàm thếYHdy nào…aoWY CútihLt aoWYra đi!
- aoWYEm sẽYHdy rYHdya. NYHdyhưg etihLm vàaoWYo đểcnw9 aoWYbáo cnw9với ccnw9âu chủ.YHdy “laoWYũ cnw9chó hYHdyoang lạiaoWY lêYHdyn cơnYHdy dạitihL, chúaoWYng thườncJn5g xuYHdyyên khôYHdyng tcJn5uân tYHdyhủ nộicJn5 qutihLy… aoWYVà mYHdyấy ngàycJn5 naaoWYy, chYHdyúg YHdytổ chứaoWYc đánhYHdy nhatihLu liêncnw9 miêtihLn, aoWY2 cJn5kẻ aoWYđã mấtihLt mạng
- LaoWYũ điên…YHdy VứttihL xcnw9ác chtihLo SeYHdyiky YHdy! cnw9( nhớtihL kYHdyhông cáccJn5 bcnw9ạn? seYHdyiky cnw9là cocJn5n trătihLn cưntihLg củaYHdy cnw9Leader đó)
- ThaoWYeo aoWYlời cJn5của cJn51 tcnw9ên YHdythì thằngYHdy LetihLader nócJn5i khtihLông cYHdyho Seikcnw9y “xơicJn5 mạaoWYng” ancJn5h em…YHdy maoWYà cJn5sẽ thưởncnw9g caoWYho YHdythú cnw9cưng ấycJn5 cnw91 maoWYón mồicJn5 tihLhấp dẫnaoWY caoWYhưa từngcnw9 thấyYHdy, hYHdyấp tihLdẫn vớiaoWY ccnw9ả hắncJn5 vaoWYà vớicnw9 cả…cnw9 caoWYậu aoWYchủ đấycnw9 ak….
MắYHdyt aoWYChấn KaoWYhang trợnaoWY YHdylên, YHdycậu nghiếncnw9 rYHdyăng…. naoWYỗi khóaoWY chịutihL mâytihL ngàYHdyy cJn5nay caoWYần đượcaoWY gaoWYiải toả…
….tihL KcJn5hu aoWYB. LũcJn5 tcJn5ội phạtihLm đangaoWY nhaoWYốn nháocnw9, hcJn5ò hécnw9t vâyaoWY quacnw9nh tihL2 têncnw9 đcJn5ang vậaoWYt laoWYộn nhauYHdy. Chúcnw9ng YHdylao vcnw9ào cJn5nhau nhưcJn5 YHdy2 ctihLon hYHdyổ dcnw9ữ trYHdyanh mồitihL.. aoWYmáu cJn5me btihLe béttihL. YHdy2 têaoWYn càcnw9ng xungtihL, cànhcJn5 baoWYị cJn5đòn đtihLau cJn5và hitihLểm thìaoWY YHdylũ xucnw9g quantihLh lạicJn5 tihLcàng vỗcJn5 YHdytay, hòcnw9 hétcJn5 táncnw9 dươaoWYng hơn…
CửaaoWY faoWYòng bỗncJn5g mcJn5ở toatihLng ra…
-ChútihLg màcJn5y YHdyphát dạYHdyi lêYHdyn đấyaoWY ak?
1 tiếngYHdy hcJn5ét kcnw9hó chịucnw9, ChấnaoWY tihLKhang đantihLg tihLbước vào….
aoWY- CâmtihL miệng!!!cnw9! cnw9- TitihLếng qYHdyuát aoWYto YHdyvà tihLquyền lựctihL củtihLa KhatihLng làcJn5m ápcnw9 cnw9hết tiếncnw9g tihLreo hòaoWY. cảtihL aoWY“lũ chótihL hcnw9oang” YHdyim rtihLe, cùgYHdy quaYHdyy lạicJn5 nhìntihL CaoWYhấn KhangtihL… …
- Tcnw9ao dạyYHdy tihLchúng màcnw9y ltihLàm ccJn5ho dạiaoWY hả?cnw9 MucJn5ốn lYHdyàm tihLchó dạiaoWY thìYHdy cúttihL raoWYa ngoàiYHdy đường!!cJn5 CuốaoWYn xYHdyéo cJn5luôn đicJn5 ctihLho khuYHdyất mắaoWYt tao!!!
MắtaoWY Kcnw9hang trYHdyợn YHdytrừng lêaoWYn, cơnYHdy giậncJn5 dữcJn5 đaYHdyng bốcaoWY khócJn5i. LũYHdy tcnw9ội fạmaoWY biYHdyết khônYHdyg ncnw9ên cJn5ho YHdyhe gìcJn5 aoWYlúc aoWYnày, đểcJn5 KhYHdyang điêncnw9 tihLlên tớiaoWY mứccnw9 phảicJn5 YHdyrút súngcJn5 rYHdya thì…
aoWY- Chúngcnw9 maoWYày khôngtihL coaoWYi ttihLao raoWYa gìcJn5 aoWYphải kaoWYhông? Khôncnw9g cJn5thực hiệncnw9 qucJn5i định..tihL chúngcJn5 màaoWYy muốnaoWY chốngaoWY tcJn5ao fảiaoWY ktihLhông???? aoWY- GaoWYiọng KhatihLng lạitihL gầcnw9m lYHdyên… cnw91tên tộicnw9 fạmaoWY cóYHdy vẻcJn5 cJn5rụt rtihLè YHdyvà stihLợ hãiYHdy lcnw9ên tiếng:
- Không…kYHdyhông phảicnw9.. caoWYậu chủ….
- Khôngcnw9 phảcJn5i tihLmà chúgaoWY cnw9mày phcJn5át dạaoWYi cnw9lên taoWYhế acJn5k? ChúngcJn5 màtihLy khôngYHdy sợYHdy cJn5tao phảicnw9 Khang?
YHdy- Acnw9i dácJn5m khôngaoWY sợtihL cậYHdyu ctihLả chứ?
cJn5Đám tộcJn5i ftihLạm qaoWYuay santihLg nhtihLìn.. LeadtihLer ttihLừ fòYHdyng troYHdyg đtihLang cnw9bước raoWYa..k liếaoWYc aoWYanh mắcJn5t khaoWYó chịaoWYu đếcnw9n chỗYHdy hắn
- MàyYHdy rcnw9a lệnhcnw9 ctihLho chúcJn5ng cJn5cắn cànYHdy fảYHdyi không?
- CcJn5ậu chủaoWY khônYHdyg nêcnw9n ntihLói thế…cJn5 lũYHdy chóYHdy thấcJn5y kaoWYhó caoWYhịu tYHdyhi cắYHdyn nhcnw9au thôi…aoWY aoWYvẫn còcJn5n maYHdyy là….tihL Chcnw9úng aoWYchưa quacJn5y laoWYại.. cắnaoWY chYHdyủ đấy..
VàcJn5i YHdytên tộicJn5 fạtihLm bụmcnw9 miaoWYệng aoWYcười… mặtaoWY CtihLhấn KcJn5hang tốiYHdy sầcJn5m lại:
- Ừ,aoWY thậcnw9t YHdymay, nếutihL đứaoWYa aoWYnào lcnw9àm aoWYthế…. Tacnw9o sẽtihL bẻcnw9 YHdyrăng, chặcJn5t chcnw9ân ntihLấu giãaoWY ctihLày vàcJn5 đậpaoWY cnw9vỡ sọYHdy cnw9ra lcnw9ấy ócYHdy lcJn5uộc ăncnw9 lắm…TaoaoWY đoYHdyán làaoWY ócnw9c cYHdyhó rấtaoWY ngon…
- VậyYHdy thaoWYì khYHdyông tihLổn rồi…tihLCâu chủYHdy cũgaoWY biếtcJn5 tihLông chủtihL tốnYHdy bcnw9ao nhaoWYiêu tYHdyiên mớiaoWY tihLđưa đưcJn5ợc lcJn5ũ chócJn5 YHdyấy aoWYvề đâycnw9. cậutihL chủaoWY tihLkhông quaoWYản nổiaoWY YHdymà đemtihL rcJn5a gicJn5ết tcJn5hịt ncJn5hư thYHdyế.. ctihLậu địnhtihL ăYHdyn nóYHdyi vớitihL cJn5ông cJn5chủ thaoWYế nào???
- MYHdyày aoWYkhông tihLphải lYHdyo, cJn5lo giữtihL YHdycái cJn5mạng củatihL màyYHdy đi…
tihL- Àcnw9 vaoWYâng, tôaoWYi sẵnYHdy lòcnw9ng ngtihLhe cậutihL YHdychủ căncnw9 aoWYdặn mà…
Chcnw9ấn cJn5Khang liệcaoWY cJn5mắt ncnw9hìn cnw91 cJn5lượt lũcJn5 tộcJn5i fạm….
- NếutihL chúncJn5g cJn5mày aoWYcòn đểcnw9 taYHdyo đaoWYến cnw9đây vìYHdy chuyệnaoWY ncnw9ày YHdynữa… taaoWYo YHdysẽ khôcnw9ng ntihLói lờicnw9 aoWYnào màcnw9 chỉtihL rcJn5út súngcJn5 rcnw9a thôi….YHdy tihL– KtihLhang liếcYHdy nhìntihL cnw9tên LeadecJn5r, YHdyhắn aoWYkhẽ cười
YHdyKhang qucnw9ay đtihLi màcJn5 cJn5vẫn ccJn5hưa thấycnw9 cơnaoWY giậncnw9 ngutihLôi ngoai….
- ĐãtihL vậcJn5y, ttihLôi cũgtihL muYHdyốn nhắccnw9 cậYHdyu chủ…cnw9 cJn5cậu chủtihL stihLẽ phảYHdyi đếnYHdy dcnw9ây tiếpaoWY đáycJn5.. đưaoWYơng nhcJn5iên khtihLông aoWYphải vìaoWY chuyệncnw9 tihLnày nữYHdya… Ngcnw9ười tìncJn5h củaYHdy câuYHdy chủ…tihL hYHdyấp daoWYẫn lắm…
KhancJn5g totihLan rcnw9út súngtihL tihLnhưg taoWYên qlcJn5í ởaoWY ngoàicJn5 tihLđã aoWYra hiệutihL bYHdyình tĩnh…ChântihL cậYHdyu bưtihLớc tiếpcnw9 cnw9trước aoWYkhi dằnYHdy cnw91 câu:
- ĐỤngcJn5 tihLđến ngườYHdyi aoWYtình aoWYcủa taYHdyo… YHdylà đụngcJn5 đếnYHdy taotihL…Mày nhYHdyớ đấy!
……

1cJn50h đêm.

“- huhu.tihL. mcnw9ẹ ơi…mẹcnw9 .cJn5. mẹYHdy đừngaoWY đcnw9ánh ancJn5h nữa..
- tihLNam! CcJn5on tránaoWYh ra….
- MẹaoWY…con xitihLn maoWYẹ… làtihL lỗicJn5 củacJn5 cYHdyon YHdy.. tihLtự ýaoWY cnw9con chạyYHdy rYHdya YHdyngoài cYHdyhơi mtihLà mẹ….
- CoYHdyn khaoWYông đượcYHdy khócJn5c… aoWYcon cnw9ra cYHdyhỗ khcJn5ác đj…
…….
- Phong!caoWYon YHdybiết lcnw9ỗi chưa?tihL?? CYHdyon còncJn5 lìaoWY cnw9thế đượcaoWY phYHdyải không??
VúttihL… vút…vút…
- ÁYHdy áYHdy cnw9mẹ aoWYơi… mẹcnw9 đcnw9ừng đaoWYánh anaoWYh cJn5nữa mà….
- ChấtihLn PhongYHdy! TYHdya hỏcnw9i cotihLn biếttihL lỗicJn5 chưa?aoWY TrờiaoWY thcJn5ì aoWYmưa màYHdy ctihLon cJn5để cJn5em chạcJn5y tihLra cJn5ngoài… etihLm bịcJn5 ốmcJn5 tcJn5hì bcnw9iết làcnw9m sao?
- Lcnw9à tihLtự cJn5ý cocJn5n mcnw9à mẹ…aoWY.anh rầmtihL maoWYưa YHdyđi tcnw9ìm tihLcon đấyYHdy tcnw9hôi… ngườcJn5i tihLbị cJn5ốm làcnw9 YHdyanh kiYHdya kìa…
Vút…vút…
YHdy- Phcnw9ong! YHdyCon khôncJn5g maoWYở miệncJn5 aoWYra aoWYphải không?
- MẹaoWY cnw9đừng đácnw9nh ancnw9h ncnw9ữa… acnw9nh YHdyđau mà….
cJn5Vút… vúttihL… cnw9- YHdyVẫn cnw9không cnw9mở cnw9miệng rYHdya xaoWYin lcJn5ỗi…. xecJn5m cocJn5n lìaoWY tớcnw9 cnw9mức nàYHdyo.. aoWY( vút…vút….)cJn5 aoWY- cnw9Đứa cnw9con bcnw9ất hYHdyiếu nàyaoWY…. cJn5bất hiếu!!!
- Mcnw9ẹ! ancnw9h cJn5chảy YHdymáu rồi…cJn5 mẹtihL đừnYHdyg đtihLánh nYHdyữa mà.YHdy. huhuhu…
- McJn5ày cJn5im đYHdyi! MỗaoWYi lầcJn5n YHdynày nóiYHdy aoWYtao càaoWYng bịaoWY đcnw9ánh nhtihLiều hơtihLn thôi!
Chát!!!
tihL- Cocnw9n dcnw9ám tcJn5o tiếngYHdy tihLvới cJn5em YHdysao??? CoaoWYn khcnw9ông trôngaoWY đượctihL ecnw9m màcnw9 còtihLn dámtihL ttihLo tiếtihLng quáYHdyt em??
- NYHdyó cJn5có phảiYHdy trẻaoWY YHdylên cnw93 đcJn5âu! Nócnw9 tihL= tucJn5ổi cocnw9n aoWYvà cotihLn tihLcũg làYHdy tihLcon trYHdyai tihLmẹ đấy!
Chat!!!
- cJn5Im ngYHdyay! mẹcJn5 tihLkhông cócnw9 đứacnw9 coaoWYn ncJn5hư mày…aoWY aoWY! MYHdyày đưtihLợc siaoWYnh rcJn5a đểYHdy bảoaoWY cnw9vệ Ccnw9hấn NamtihL! VcJn5à chcJn5ỉ thếYHdy thôi!
- YHdyVậy YHdytại tihLsao mẹtihL khôngcnw9 mướcJn5n vệcnw9 cJn5sĩ YHdyvà giếtYHdy qucJn5ách cocnw9n đi?
- KhônYHdyg đcYHdy! MtihLày qutihLên mẹcJn5 đãtihL naoWYuôi nấncJn5g màtihLy khócJn5 kaoWYhăn cnw9thế tihLnào akaoWY? thằnYHdyg YHdybất hiếu…
- ThaoWYì ra mẹ còn nhớ con là con trai mẹ đấy….
……….

- Chấn Nam? Con sao thế? Con mệt ak?
- Chỉ hơi hơi thôi mẹ… mẹ và anh đừng cãi nhau nữa….
- Phong! Con còn đứng đó được sao? Đi mua thuốc cho e đi!
- Con biết rồi! 
- Mẹ.. mẹ đừng bắt anh đi… trời còn mưa to lắm….
- Phải trưng phạt nó vì nó làm con trai mẹ mệt thế này….
- anh không phải con trai mẹ sao?
- Chấn Nam ak….con ngoan quá…. mẹ yêu con nhất…chỉ yêu con thôi……
- Anh nghe thấy đấy mẹ… anh sẽ buồn lắm……………”

……….. Chấn Phong choàng tỉnh, bật dậy trên giường..
Mồ hôi ướt đẫm áo sơmi… Phong thở dốc, hơi thở gấp gáp và bấn loạn…Xug quang tối đen như mực, bóng đêm bao trùm với 1 sự tĩnh lặng đến gai người….
Mưa!
Tiếng mưa đêm vọng về từ đâu đó xa… rất xa….
Tiếng mưa ù ù bên tai Phong ….
Mắt cậu bỗng… mở căng….2 bàn tay xiết chặt lại…. người Phong run lên….

Bình luận

Ảnh của ketoidobongdem_13012001
ketoidobongdem_...28/04/2013 - 14:12

Mẹ của Phong và Nam hay thật. Có cần tỏ ra thiên vị thái quá vậy không?