Thiên thần bóng tối - Chương 27

……
95fvfQ“ CamsZera chắc95fvfQ ch95fvfQắn thQ2WQở thQ2WQkhắp nơ95fvfQi…. vậyKmoUR6 màsZ vẫ95fvfQn cóthQ2WQ sZbao nhiêuKmoUR6 95fvfQcảnh vệ95fvfQ KmoUR6đứng c95fvfQanh… TạithQ2WQ thQ2WQsao thQ2WQsóng từKmoUR6 lạiKmoUR6 bị95fvfQ ch95fvfQặn?... C95fvfQó thQ2WQfải anKmoUR6h ấsZy lthQ2WQà ngườsZi 95fvfQquản thQ2WQlí sZtất cảthQ2WQ h95fvfQệ thốngKmoUR6 a95fvfQn nthQ2WQinh? thQ2WQAnh ấysZ gsZiống KmoUR6như thQ2WQbóng 95fvfQma bí95fvfQ ẩ95fvfQn thQ2WQtrog thQ2WQcăn fò95fvfQng tốisZ 95fvfQý… Ôi!sZ ÔKmoUR6i! 95fvfQYến ChsZi! KhsZông được95fvfQ đổisZ chủsZ đề.95fvfQ. màsZy đasZng pthQ2WQhân sZtích aKmoUR6n niKmoUR6nh của95fvfQ khsZu biệtsZ ththQ2WQự cơsZ m95fvfQà!... MKmoUR6áy tíKmoUR6nh ấysZ bị95fvfQ trethQ2WQo thQ2WQkhi cóthQ2WQ 95fvfQtay ngườ95fvfQi khácKmoUR6 ch95fvfQạm KmoUR6vào…mik chắ95fvfQc chắthQ2WQn tsZhao 95fvfQtác “back95fvfQ chươngsZ trình95fvfQ” khthQ2WQông sai…95fvfQ vậy95fvfQ sZlà 95fvfQ1 chiKmoUR6ếc máysZ tínhsZ 95fvfQkhông thư95fvfQờng? và95fvfQ đươsZng nKmoUR6hiên quKmoUR6an KmoUR6trọng vôthQ2WQ cùn95fvfQg. CóthQ2WQ lKmoUR6ẽ 95fvfQnếu sử95fvfQ dụng95fvfQ được95fvfQ t95fvfQhì lsZại cKmoUR6ũng nh95fvfQư sZmáy tro95fvfQg fòngsZ Lâm95fvfQ CthQ2WQhấn KKmoUR6hang, mật95fvfQ ksZhẩu KmoUR632 kKmoUR6í tự!..sZ. làmKmoUR6 quKmoUR6ái gì95fvfQ đ95fvfQoán thQ2WQra nổKmoUR6i… KmoUR6Mà miKmoUR6k đụngKmoUR6 vàKmoUR6o mthQ2WQáy tín95fvfQh sZanh ấy,95fvfQ thQ2WQanh ấyKmoUR6 cKmoUR6ó thQ2WQnghi ngờthQ2WQ gìKmoUR6 khôngthQ2WQ KmoUR6nhỉ? LKmoUR6úc ấKmoUR6y sZcũg 95fvfQcó sZvẻ thQ2WQkhông mấysZ dễsZ thQ2WQchịu…. ánh95fvfQ mắKmoUR6t quảKmoUR6 thựsZc 95fvfQrất thQ2WQhút hồn95fvfQ vàKmoUR6… và95fvfQ KmoUR6đáng sợthQ2WQ…. Ôi!!!!thQ2WQ Mà95fvfQy 95fvfQlại chuyểKmoUR6n 95fvfQđề tài……..Cái95fvfQ đầu!95fvfQ cáthQ2WQi đầu!sZ “
- ĐsZang ng95fvfQhĩ KmoUR6gì mKmoUR6à t95fvfQự đánKmoUR6h thQ2WQvào đầuthQ2WQ mi95fvfQk vậy?
YKmoUR6ến thQ2WQChi đứngsZ bậtthQ2WQ d95fvfQậy, thQ2WQquay l95fvfQại nsZhìn CthQ2WQhấn 95fvfQKhang mớithQ2WQ vKmoUR6ề v95fvfQà bướthQ2WQc vàothQ2WQ fòngthQ2WQ cậu.
- AKmoUR6k` không95fvfQ! …KmoUR6 95fvfQEm s95fvfQuy sZnghĩ lthQ2WQung thQ2WQtung t95fvfQhôi! A95fvfQnh điKmoUR6 thQ2WQđâu vKmoUR6ề muộnthQ2WQ thế?
- sZAnh cKmoUR6ó cầsZn t95fvfQhông bá95fvfQo 95fvfQlịch trthQ2WQình 95fvfQcủa anthQ2WQh cthQ2WQho ethQ2WQm không?
- ĐươngsZ nthQ2WQhiên không! 
- E95fvfQm ăKmoUR6n tốiKmoUR6 chưa?
sZ- ĂthQ2WQn rồisZ, KmoUR6giúp vthQ2WQiệc nhàKmoUR6 aKmoUR6nh nấ95fvfQu ổKmoUR6n lắmKmoUR6 vàsZ cthQ2WQư xthQ2WQử cũgsZ rấthQ2WQt thQ2WQdễ ch95fvfQịu nữa
KmoUR6- VKmoUR6ây t95fvfQốt… LầsZn saKmoUR6u KmoUR6đến gọithQ2WQ trthQ2WQước cKmoUR6ho aKmoUR6nh, dạsZo nthQ2WQày ansZh hơisZ bận!
- SathQ2WQo? KmoUR6Anh sthQ2WQợ sZe đ95fvfQiều thQ2WQtra được95fvfQ bíKmoUR6 mthQ2WQật 95fvfQgì csZủa asZnh ak?
Khang bậtsZ cưKmoUR6ời, sZlại chthQ2WQỗ bànsZ là95fvfQm việcsZ đsZịnh sZmở laptop
- TuỳsZ KmoUR6e ng95fvfQhĩ. sZCha KmoUR6e muKmoUR6ốn 95fvfQgì KmoUR6thì e95fvfQm cthQ2WQứ tuKmoUR6ân thQ2WQlệnh thôi.thQ2WQ NKmoUR6hưg sZbáo KmoUR6trước ônKmoUR6g ấKmoUR6y sẽthQ2WQ KmoUR6thất vọnthQ2WQg đ95fvfQấy… thQ2WQvì khsZu biệtthQ2WQ t95fvfQhự nthQ2WQày chẳngthQ2WQ cóKmoUR6 bsZí 95fvfQmật sZnào cả!
95fvfQ- KhôngthQ2WQ KmoUR6có m95fvfQà hệ95fvfQ thsZốg thQ2WQan niKmoUR6nh lạisZ chặKmoUR6t 95fvfQvà phsZức tạpsZ vậysZ sao?
- AKmoUR6nh chắ95fvfQc 95fvfQ1 ônKmoUR6g trKmoUR6ùm mafisZa nhưKmoUR6 95fvfQcha sZanh h95fvfQay 95fvfQcha 95fvfQem chsZẳg muthQ2WQốn sZ1 tthQ2WQên sZnội sZgián ha95fvfQy KmoUR6điệp viênsZ sZcấp cathQ2WQo nKmoUR6ào lsZọt đượcthQ2WQ vsZào nhàsZ mithQ2WQk 95fvfQđể t95fvfQìm thQ2WQhiểu KmoUR61 kKmoUR6ế hoạchthQ2WQ lsZàm thQ2WQăn phthQ2WQi pháthQ2WQp nsZào đó!
- thQ2WQUm. EKmoUR6m sZkhông mthQ2WQuốn qu95fvfQan hệ95fvfQ củathQ2WQ chúngKmoUR6 tsZa bịsZ ràngsZ b95fvfQuộc KmoUR6bởi chthQ2WQa ansZh hKmoUR6ay thQ2WQcha thQ2WQem! thQ2WQĐó làsZ 95fvfQviệc củsZa họthQ2WQ thQ2WQvà c95fvfQhúg KmoUR6ta t95fvfQhì vẫn95fvfQ là95fvfQ bạn!
95fvfQ- OthQ2WQk! nếu95fvfQ hơnKmoUR6 KmoUR6nữa thsZì tốt!
95fvfQ- HKmoUR6ơn nữa?
- V95fvfQí như….95fvfQ NgKmoUR6ười yêu!
95fvfQ- ThậtthQ2WQ đthQ2WQểu giả!KmoUR6 thQ2WQAnh đãsZ thQ2WQgiới KmoUR6thiệu v95fvfQới eKmoUR6m thQ2WQcô nthQ2WQgười tìn95fvfQh thQ2WQsống cthQ2WQùg aKmoUR6nh đthQ2WQấy, thiếthQ2WQu githQ2WQa ak!
- EKmoUR6m cósZ nhsZầm lẫn95fvfQ rồsZi! vớithQ2WQ sZanh, ngườisZ tìnKmoUR6h KmoUR6và ngư95fvfQời y95fvfQêu sZ… khácsZ nhau!
- chỗKmoUR6 nào?
- sZNgười tsZình nhsZư thQ2WQ1 KmoUR6chất kKmoUR6ích thícsZh KmoUR6bất thQ2WQkể lúthQ2WQc 95fvfQnào cKmoUR6ó hứn95fvfQg thúKmoUR6… CònKmoUR6 ngườiKmoUR6 yKmoUR6êu… sZphải ngansZg hsZàng! TứcthQ2WQ 95fvfQgiúp đỡKmoUR6 an95fvfQh đthQ2WQc tron95fvfQg cthQ2WQhuyện là95fvfQm KmoUR6ănvà đểKmoUR6 95fvfQanh 95fvfQgiới thiệKmoUR6u v95fvfQới các95fvfQ mốsZi 95fvfQquan hệthQ2WQ xKmoUR6ã KmoUR6hội cùKmoUR6g đẳngsZ cKmoUR6ấp vthQ2WQà đthQ2WQịa vị!
- An95fvfQh 95fvfQtham qu95fvfQá đây!
- 95fvfQĐàn ôKmoUR6ng ksZhông cósZ 95fvfQtham vọngsZ và95fvfQ chKmoUR6í tiếnKmoUR6 thủKmoUR6 lKmoUR6à loại95fvfQ bỏsZ đi!
Tay KhthQ2WQang 95fvfQlướt thQ2WQtrên bànKmoUR6 fthQ2WQím laptop95fvfQ. csZậu hKmoUR6ơi msZỉm cKmoUR6ười sZvì 95fvfQhệ thốgsZ 95fvfQan nithQ2WQnh KmoUR6báo lạiKmoUR6 đã95fvfQ c95fvfQó kẻsZ sZmuốn độtthQ2WQ nhậpsZ vKmoUR6ào nhưg95fvfQ đsZương nhthQ2WQiên bấthQ2WQt 95fvfQlực sZvới nhữngKmoUR6 95fvfQdãy msZật sZmã dàKmoUR6i ngoằng…
95fvfQ- Muộn95fvfQ rồi95fvfQ đấythQ2WQ, tiểuthQ2WQ thư!sZ thQ2WQCha sZem sẽthQ2WQ lsZo lắthQ2WQng thQ2WQlắm, thQ2WQnhất lthQ2WQại lsZà ởthQ2WQ chthQ2WQung fòngthQ2WQ vớithQ2WQ 95fvfQ1 kẻ95fvfQ khôKmoUR6ng nghiêmsZ chỉnh95fvfQ nthQ2WQhư anh!
- An95fvfQh sZđang cảnh95fvfQ bthQ2WQáo đấ95fvfQy ak?
sZ- TuỳsZ sZem nghĩ!
- NếsZu eKmoUR6m bảosZ sZtối nthQ2WQay ksZhông về?
- TthQ2WQhì thQ2WQ… tốt!
ChấnthQ2WQ KhanthQ2WQg đóng95fvfQ lasZptop… mắ95fvfQt nhì95fvfQn vềKmoUR6 fí95fvfQa YthQ2WQến thQ2WQChi 95fvfQvà chânthQ2WQ bướcKmoUR6 lạKmoUR6i fí95fvfQa giườ95fvfQng nơithQ2WQ nhỏsZ KmoUR6đang ngồi…95fvfQ ChthQ2WQj c95fvfQởi ásZo sZkhoác vthQ2WQà l95fvfQàm KmoUR6như sZđang c95fvfQảm thấysZ nthQ2WQóng chthQ2WQứ khôngthQ2WQ pKmoUR6hải tásZn dươngthQ2WQ cKmoUR6ùg sZsuy KmoUR6nghĩ củathQ2WQ Khang!
KmoUR6- sZCon gKmoUR6ái asZnh quethQ2WQn cóKmoUR6 KmoUR62 lsZoại k95fvfQhi nằmKmoUR6 tr95fvfQên giườngsZ.. hoặ95fvfQc chống95fvfQ cựsZ 95fvfQhoặc KmoUR6phục tùn95fvfQg…. sZEm địsZnh chKmoUR6ọn loạithQ2WQ nào?
- sZKhông gìsZ cả!thQ2WQ 95fvfQe cKmoUR6hẳng KmoUR6có ýKmoUR6 định95fvfQ nằmsZ trêKmoUR6n giưsZờng anh!
- Vậy95fvfQ màsZ eKmoUR6m KmoUR6đang ngồisZ trênsZ gthQ2WQiường athQ2WQnh vớsZi chiKmoUR6ếc váythQ2WQ ngắn95fvfQ 95fvfQkhoe đôi95fvfQ chsZân trKmoUR6ần trưthQ2WQớc thQ2WQmắt aKmoUR6nh thQ2WQ.. vàthQ2WQ chiKmoUR6ếc áoKmoUR6 khthQ2WQoác vừasZ csZởi nKmoUR6hư 95fvfQ1 lờithQ2WQ KmoUR6đề 95fvfQnghị đấy!
- ĐừngthQ2WQ thQ2WQcố sthQ2WQuy diễn!
thQ2WQ- DùthQ2WQ kh95fvfQông psZhải ýKmoUR6 địnhthQ2WQ củaKmoUR6 thQ2WQem thếKmoUR6 thsZì sZlúc nthQ2WQày thQ2WQe cũgthQ2WQ đanKmoUR6g kích95fvfQ thísZch anKmoUR6h quKmoUR6á liều!
95fvfQ- DsZừng hànhKmoUR6 độngthQ2WQ đi…95fvfQ. thKmoUR6iếu gia! 
95fvfQTay KhansZg thQ2WQđang tsZháo khuKmoUR6y áosZ vàthQ2WQ mắt95fvfQ nhthQ2WQìn nhưthQ2WQ muốnKmoUR6 95fvfQăn tưthQ2WQơi sZnuốt sốngthQ2WQ thQ2WQcô KmoUR6gái trKmoUR6ước mặt..
- thQ2WQE bảo95fvfQ dthQ2WQừng sZđi 95fvfQvà… KmoUR6quay KmoUR6lại thQ2WQnhìn coi95fvfQ, ngườsZi tì95fvfQnh cthQ2WQủa anthQ2WQh kìa!
KthQ2WQhang chKmoUR6ợt khựngKmoUR6 lạ95fvfQi, qua95fvfQy đKmoUR6ầu… ĐúnthQ2WQg nhsZư 95fvfQChi nói,thQ2WQ 95fvfQBăng đang95fvfQ bướcthQ2WQ sZvào vàKmoUR6 cthQ2WQũg v95fvfQừa dừthQ2WQng lạisZ khsZi kịKmoUR6p hiểusZ chu95fvfQyện gìsZ đ95fvfQang dthQ2WQiễn ra..
- sZThiếu githQ2WQan ak95fvfQ, sKmoUR6ao esZm ghéthQ2WQt 95fvfQnhữg KmoUR6kẻ p95fvfQhá thQ2WQđám ki95fvfQnh khủng!KmoUR6 CthQ2WQhắc an95fvfQh cũKmoUR6g nhưsZ em,thấythQ2WQ 95fvfQmất hứngthQ2WQ rồi?
- thQ2WQRa nKmoUR6goài thQ2WQđi! 95fvfQ– thQ2WQ1 câu95fvfQ rsZa lệnhthQ2WQ 95fvfQhơi khósZ chị95fvfQu khthQ2WQi 95fvfQKhang sZnhìn 95fvfQBăng! VàthQ2WQ KmoUR6đương nhiêKmoUR6n, nhsZỏ chẳn95fvfQg 95fvfQcó KmoUR6lí sZdo g95fvfQì đểKmoUR6 ởKmoUR6 lại.KmoUR6 BăsZng qua95fvfQy người….
NhưKmoUR6g Y95fvfQến CthQ2WQhi đứgKmoUR6 dậKmoUR6y và…KmoUR6 vớiKmoUR6 nhữgsZ thQ2WQcử chỉ95fvfQ khiêuKmoUR6 gợithQ2WQ v95fvfQô cùng…sZ nh95fvfQỏ chothQ2WQàng lấy95fvfQ thQ2WQcổ 95fvfQChấn Khang…
- KhônKmoUR6g đc!thQ2WQ đ95fvfQể thQ2WQem sZra sZlệnh lsZại cho95fvfQ…. “SaKmoUR6ng kKmoUR6hu sZA v95fvfQà đe95fvfQm 95fvfQ1 KmoUR6cốc nưsZớc cthQ2WQam v95fvfQề đầy95fvfQ sZcho ngườKmoUR6i tìnhsZ òthQ2WQ ta95fvfQ….. đêsZm nay…”
GiọthQ2WQng nóKmoUR6i thQ2WQvà hơsZi sZthở thQ2WQcủa Ch95fvfQi ápKmoUR6 s95fvfQát vàothQ2WQ ChấthQ2WQn Kha95fvfQng… trthQ2WQước kh95fvfQi thQ2WQcậu ô95fvfQm lấyKmoUR6 nhỏ,sZ thQ2WQ1 câthQ2WQu msZệnh lệnhKmoUR6 nh95fvfQẹ nsZhàng KmoUR6phát sZra đủ95fvfQ đsZể thQ2WQcho BKmoUR6ăng nghe:
sZ- LàmthQ2WQ vây95fvfQ đi!
Băng vừasZ rKmoUR6a khỏi95fvfQ fthQ2WQòng, thQ2WQKhang thQ2WQghì lấthQ2WQy KmoUR6Yến ChthQ2WQi vàKmoUR6 hôKmoUR6n cthQ2WQuồng KmoUR6nhiệt… ChsZi luKmoUR6ôn b95fvfQiết sZcách đánhsZ thứKmoUR6c h95fvfQam muố95fvfQn củaKmoUR6 KmoUR61 sZthằng đàsZn ôngKmoUR6 KmoUR6nhưg đóKmoUR6 kthQ2WQhông sZphải KmoUR6ý đị95fvfQnh cKmoUR6uối cùng95fvfQ… NsZhỏ đẩ95fvfQy ngườthQ2WQi KhathQ2WQng rsZa… KsZhang cốthQ2WQ sZghì ch95fvfQặt và95fvfQ vẫnsZ tithQ2WQếp sZtục thQ2WQnhư 95fvfQ1 KmoUR6con th95fvfQú đói…NhưgKmoUR6 Ch95fvfQi mộtKmoUR6 lầKmoUR6n thQ2WQnữa đẩKmoUR6y sZmạnh cậuKmoUR6 ra!
- Không!sZ ..kKmoUR6o phảisZ lú95fvfQc này……
- TạiKmoUR6 sZem thsZôi! –KmoUR6 KKmoUR6hang thQ2WQđẩy YthQ2WQến thQ2WQChi lsZùi nhsZanh vthQ2WQà ngãthQ2WQ ầm95fvfQ xuKmoUR6ốg giường..
- Khoan…KmoUR6 ksZhoan đã…
Nhưg Khan95fvfQg đãKmoUR6 vồsZ tKmoUR6ới 95fvfQvà ththQ2WQáo khKmoUR6uy KmoUR6áo củKmoUR6a nhỏ…KmoUR6 CậKmoUR6u tsZiếp KmoUR6tục thQ2WQhôn… KmoUR6vồ vậpsZ và95fvfQ thQ2WQthô bạo..
- Ngườ95fvfQi KmoUR6tình củasZ thQ2WQanh… sẽ…vào95fvfQ đấy!
thQ2WQKhang khựngsZ lại:
- EthQ2WQm sZđịnh tặngKmoUR6 95fvfQanh sZhoa hKmoUR6ồng r95fvfQồi tásZt sZnc luônKmoUR6 vàsZo mthQ2WQặt a95fvfQnh sao?
thQ2WQ- KhôthQ2WQng phthQ2WQải! …thQ2WQ 95fvfQem chỉthQ2WQ đ95fvfQang mthQ2WQuốn biếtthQ2WQ thQ2WQngười tKmoUR6ình cKmoUR6ủa sZanh… quathQ2WQn thQ2WQtâm KmoUR6anh tới95fvfQ mKmoUR6ức nào..
- ÝthQ2WQ eKmoUR6m làsZ gì?
sZ- sZEm đathQ2WQng c95fvfQố tìn95fvfQh.. chọc95fvfQ t95fvfQức 95fvfQcô KmoUR6ta, asZnh khônsZg sZthấy 95fvfQsao? NgsZười coKmoUR6n gáisZ thQ2WQcủa an95fvfQh thấyKmoUR6 thQ2WQanh nằmKmoUR6 trênKmoUR6 giườngsZ vsZà KmoUR6chiếm đoạtsZ sZmột côthQ2WQ gáKmoUR6i k95fvfQhác… csZảm githQ2WQác sKmoUR6ẽ KmoUR6thế nthQ2WQào nhỉ?
- thQ2WQEm đangKmoUR6 bthQ2WQỡn cợtthQ2WQ vớisZ asZnh sao?
KmoUR6- thQ2WQAnh nthQ2WQghĩ đi…95fvfQ cKmoUR6hút 95fvfQnữa, cKmoUR6ô t95fvfQa qsZuay lại…sZ hthQ2WQoặc bàng95fvfQ hoàng95fvfQ nhìn95fvfQ vthQ2WQà cốKmoUR6c nướ95fvfQc vsZỡ choanKmoUR6g hoặc…thQ2WQ kh95fvfQông dámsZ nhìn95fvfQ vthQ2WQà chKmoUR6ạy sZnhư bsZay 95fvfQra cũnthQ2WQg nKmoUR6ỗi gh95fvfQen tuông…
- NếsZu.. khôngthQ2WQ 95fvfQquay lại?
thQ2WQ- 95fvfQThì rKmoUR6õ sZrồi.. c95fvfQô t95fvfQa h95fvfQoàn to95fvfQàn KmoUR6sợ thQ2WQphải n95fvfQhìn 95fvfQthấy cảnhthQ2WQ tượ95fvfQng này…thQ2WQ 95fvfQcô tthQ2WQa ythQ2WQếu đuốithQ2WQ KmoUR6hơn eKmoUR6m nghĩ…
- EKmoUR6m sZđang lKmoUR6àm 95fvfQphép thửKmoUR6 sao?
- Chẳn95fvfQg p95fvfQhải 95fvfQanh csZũng thQ2WQmuốn b95fvfQiết đấythQ2WQ ak?
….sZ. CáthQ2WQnh thQ2WQcửa fòKmoUR6ng 95fvfQngủ cKmoUR6ủa KKmoUR6hang kẹthQ2WQt mở…KmoUR6 KmoUR6Hải BănKmoUR6g đansZg b95fvfQước vàothQ2WQ… CthQ2WQhi liếcKmoUR6 thQ2WQnhìn KhKmoUR6ang, mỉmsZ cườisZ… KhsZang sZcúi thQ2WQxuốg, sZxé toạthQ2WQc áoKmoUR6 C95fvfQhi sZra v95fvfQà tsZiếp tụcKmoUR6 làmsZ việthQ2WQc đthQ2WQang 95fvfQlàm, 95fvfQdù lúKmoUR6c n95fvfQày h95fvfQam muKmoUR6ốn kthQ2WQhông csZòn 95fvfQlà tộthQ2WQt sZđỉnh nữa.
Băng đangKmoUR6 tiếnthQ2WQ lạKmoUR6i… nhỏ95fvfQ dừngsZ thQ2WQchân kh95fvfQi thQ2WQthấy cả95fvfQnh tượn95fvfQg trênsZ giưsZờng, nsZơi n95fvfQhỏ đã95fvfQ nằm95fvfQ suố95fvfQt sZthời gia95fvfQn qu95fvfQa… Sữn95fvfQg nthQ2WQgười vKmoUR6ài giây…95fvfQ Kha95fvfQng 95fvfQnhư vẫ95fvfQn chìsZm trKmoUR6ong cuộKmoUR6c yêKmoUR6u mãnKmoUR6h liệtsZ 95fvfQnhưg th95fvfQực chKmoUR6ất 95fvfQvẫn đểthQ2WQ ýthQ2WQ thQ2WQhành độngthQ2WQ thQ2WQcủa Băng…95fvfQ VthQ2WQà nhỏ..KmoUR6 khôthQ2WQng tthQ2WQhể đứKmoUR6ng 95fvfQtrơ r95fvfQa thQ2WQđấy mthQ2WQà xeKmoUR6m tiếp95fvfQ đượsZc.. NhỏthQ2WQ sZquay người,KmoUR6 bướcKmoUR6 đếnthQ2WQ đKmoUR6ặt kh95fvfQay đựKmoUR6ng cốcthQ2WQ nước95fvfQ bàn95fvfQ rồi…95fvfQ lại95fvfQ qu95fvfQay nsZgười hướnKmoUR6g vsZề KmoUR6fía cửasZ vào.
Cửa f95fvfQòng KhsZang sZlại khép…
- C95fvfQhẳng giốKmoUR6ng thQ2WQ1 suKmoUR6y KmoUR6đoán nàothQ2WQ thQ2WQcủa emthQ2WQ… 95fvfQcô tKmoUR6a.. ho95fvfQàn toàsZn dKmoUR6ửng dưnthQ2WQg 95fvfQvà bthQ2WQình tsZhản q95fvfQuay đi..
KmoUR6Chấn KhanthQ2WQg đ95fvfQã dừngthQ2WQ mthQ2WQọi hànhthQ2WQ KmoUR6động từ95fvfQ lúcthQ2WQ nKmoUR6ào, cKmoUR6ô gá95fvfQi vớisZ chiếcKmoUR6 áthQ2WQo bịsZ x95fvfQé tsZrần tKmoUR6rụi trư95fvfQớc mặthQ2WQt 95fvfQcậu cũ95fvfQg cthQ2WQhẳg 95fvfQlàm nỗi95fvfQ thèKmoUR6m kthQ2WQhát thQ2WQtrỗi dậy95fvfQ thêthQ2WQm nữa…thQ2WQ TronsZg đthQ2WQầu 95fvfQKhang, giờ95fvfQ sZđang 95fvfQcó nhữthQ2WQg su95fvfQy nghĩ..95fvfQ k95fvfQhông cách95fvfQ sZnào giải95fvfQ thích.
- KmoUR6Cô sZta thQ2WQcó tKmoUR6hật KmoUR6là ngườiKmoUR6 coKmoUR6n gáthQ2WQi củ95fvfQa anh?thQ2WQ? kthQ2WQể cảKmoUR6 khôngKmoUR6 cósZ tìn95fvfQh cảm95fvfQ đi95fvfQ nữa,sZ sZthì KmoUR6khi thấysZ sZ1 sZcô thQ2WQgái khKmoUR6ác đang95fvfQ nằsZm cùgthQ2WQ ansZh tr95fvfQên chKmoUR6iếc giKmoUR6ường ansZh vàsZ côKmoUR6 sZta thQ2WQđã nằm…KmoUR6 sZcũg khô95fvfQng thQ2WQthể nào…95fvfQbình KmoUR6thản đsZến 95fvfQvậy.. khthQ2WQông thể….95fvfQ –95fvfQ ChthQ2WQj đư95fvfQa t95fvfQay ô95fvfQm lấythQ2WQ KhaKmoUR6ng KmoUR6– MàthQ2WQ thKmoUR6ôi, 95fvfQkệ cthQ2WQô tthQ2WQa.. chúgsZ t95fvfQa tiếKmoUR6p tthQ2WQục đsZi anh…
GiọngKmoUR6 n95fvfQói ngọKmoUR6t ngàoKmoUR6 KmoUR6vang bsZên tasZi, sZthứ nưthQ2WQớc sZhoa quyếnKmoUR6 rũthQ2WQ vươngthQ2WQ khắthQ2WQp nơKmoUR6 sZfảng fthQ2WQất bsZên mũKmoUR6i sZKhang. VthQ2WQà lúcKmoUR6 nsZày.. 95fvfQYến thQ2WQChi lạKmoUR6i lthQ2WQa ngườthQ2WQi bắtKmoUR6 đầu.95fvfQ NsZhỏ dướ95fvfQn lêsZn… hsZôn thQ2WQlên cổ,95fvfQ lên95fvfQ cằm…KmoUR6 rồisZ lênsZ thQ2WQmôi Khang…95fvfQ thậtthQ2WQ 95fvfQkhêu gợi….sZ NsZhưg KhasZng hoKmoUR6àn toàsZn bấtsZ độsZng trưthQ2WQớc tấKmoUR6t cả..
- Anh…
thQ2WQ- sZBiến điKmoUR6! –95fvfQ Kh95fvfQang bKmoUR6ất ng95fvfQờ thQ2WQđẩy mạ95fvfQnh YKmoUR6ến ChKmoUR6i KmoUR6xuống 95fvfQvà c95fvfQậu nhảysZ r95fvfQa sZkhỏi giường95fvfQ.. laKmoUR6o thQ2WQnhư bathQ2WQy rthQ2WQa 95fvfQkhỏi fòng..
Tr95fvfQên giườsZng, YếnKmoUR6 sZChi KmoUR6kéo lạ95fvfQi áoKmoUR6 m95fvfQình, hơthQ2WQi mthQ2WQỉm thQ2WQcười trthQ2WQên gươthQ2WQg mặt…KmoUR6 đãsZ tốithQ2WQ sầthQ2WQm. KmoUR6Dù sthQ2WQao 95fvfQcũg lthQ2WQà thQ2WQlần đầuthQ2WQ tiênthQ2WQ cóthQ2WQ kẻ95fvfQ dáKmoUR6m KmoUR6đẩy nhsZỏ KmoUR6ra kthQ2WQhi nhsZỏ lsZà sZngười bKmoUR6ắt đầu…

……sZ.. Bă95fvfQng đKmoUR6ang đithQ2WQ m95fvfQột msZik tKmoUR6rên thQ2WQhành lthQ2WQang sZvắng lặng95fvfQ, bKmoUR6ước châ95fvfQn 95fvfQthật chậthQ2WQm rãi..
BỗngKmoUR6, KmoUR61 bà95fvfQn 95fvfQtay bạo95fvfQ 95fvfQlực kéthQ2WQo mạnh95fvfQ nhỏthQ2WQ sZquay l95fvfQại… KhthQ2WQang đangKmoUR6 KmoUR6nhìn Băng,95fvfQ th95fvfQở hổnsZ hển95fvfQ vsZì 95fvfQmới chạKmoUR6y, sZvẻ nhsZư khôthQ2WQng g95fvfQặp đưthQ2WQợc nsZhỏ lúcthQ2WQ sZnày, KsZhang sẽsZ phthQ2WQát điênKmoUR6 luôn.
- KmoUR6Tại sa95fvfQo sZem lạKmoUR6i nhưKmoUR6 thKmoUR6ế? tạisZ sasZo e95fvfQm 95fvfQcó th95fvfQể nhKmoUR6ư thế???
ĐKmoUR6áp lạthQ2WQi K95fvfQhang lthQ2WQà ánthQ2WQh mắtsZ kthQ2WQhó hiểu..
- thQ2WQEm thậKmoUR6t sthQ2WQự… sZthật sựKmoUR6 khôthQ2WQng cóthQ2WQ cthQ2WQảm gsZiác g95fvfQì sKmoUR6ao?? KhôngsZ sZ1 chútKmoUR6 csZảm gi95fvfQác gKmoUR6ì sao?95fvfQ? NhsZìn thấthQ2WQy thQ2WQta vàsZ ngườKmoUR6i sZcon gáí95fvfQ kháKmoUR6c trên95fvfQ gthQ2WQiường đóKmoUR6.. ssZao sZe c95fvfQó thQ2WQthể d95fvfQửng sZdưng màKmoUR6 q95fvfQuay sZđi?? SKmoUR6ao ethQ2WQm cóthQ2WQ th95fvfQể 95fvfQlàm tthQ2WQhế… EsZm msZuốn làm95fvfQ sZta 95fvfQphát điKmoUR6ên lêthQ2WQn psZhải khôngthQ2WQ? EthQ2WQm đa95fvfQng thácthQ2WQh thQ2WQthức KmoUR6sức thQ2WQchịu đựnsZg sZcủa tsZa phảKmoUR6i không??95fvfQ.. VậyKmoUR6 t95fvfQa nKmoUR6ói cKmoUR6ho thQ2WQem biết.sZ. thQ2WQta tKmoUR6hực sựthQ2WQ sZđã chịu95fvfQ hếtsZ nổ95fvfQi rồi…sZ EthQ2WQm lsZàm tKmoUR6a muốsZn đKmoUR6iên 95fvfQlên! E95fvfQm là95fvfQm sZta chỉKmoUR6 sZmuốn điênsZ lên!!!!!!!
BăsZng từKmoUR6 tthQ2WQừ thQ2WQđưa thQ2WQ1 KmoUR6tay gạt95fvfQ sZtay KhanKmoUR6g r95fvfQa khỏiKmoUR6 mKmoUR6ik…. NHỏKmoUR6 KmoUR6quay KmoUR6đầu… chậmsZ rãithQ2WQ bứơcthQ2WQ tiếp…
sZ- ThựcthQ2WQ ssZự thKmoUR6ì em95fvfQ… khôngthQ2WQ co95fvfQi 95fvfQta rthQ2WQa j…..95fvfQ sao????
sZChân BănthQ2WQg vẫnthQ2WQ bsZước vàKmoUR6 95fvfQ2 bànsZ tathQ2WQy Kha95fvfQng đthQ2WQã xKmoUR6iết chặtKmoUR6 lại….
…………
GầnsZ 2thQ2WQh 95fvfQsáng.. thQ2WQChi đ95fvfQi trênthQ2WQ KmoUR6hành sZlang thQ2WQkhu giữKmoUR6a, đ95fvfQịnh sZra 95fvfQkhỏi thQ2WQkhu biệtKmoUR6 thự.
- DẫuKmoUR6 cKmoUR6hưa tìKmoUR6m rKmoUR6a đượcthQ2WQ bsZí mật95fvfQ nào…sZ nhưgthQ2WQ KmoUR6mik vẫn95fvfQ thấyKmoUR6 kKmoUR6hu bthQ2WQiệt t95fvfQhự thQ2WQcò nhiềthQ2WQu đithQ2WQều thsZú vthQ2WQị lắm…
Chi sữKmoUR6ng lthQ2WQại, mắtKmoUR6 đểKmoUR6 95fvfQyên khônsZg chớKmoUR6p sZvà miệ95fvfQng vẫ95fvfQn nóiKmoUR6 nhưKmoUR6 thQ2WQ1 sZcái máy:
thQ2WQ- ThựKmoUR6c ssZự tthQ2WQhì miKmoUR6k đãsZ tìthQ2WQm rthQ2WQa KmoUR61 KmoUR6bí mậsZt tuyệthQ2WQt 95fvfQnhất đối95fvfQ với95fvfQ mik……
TrsZứơc KmoUR6mắt thQ2WQYến Chi…thQ2WQ cách95fvfQ khthQ2WQá thQ2WQxa trêthQ2WQn dãthQ2WQy hsZành lasZng.. GầnKmoUR6 csZửa vàsZo f95fvfQòng 10sZ2.. Ch95fvfQấn PhonthQ2WQg 95fvfQđang đứngsZ d95fvfQựa tư95fvfQờng.. mắtKmoUR6 95fvfQnhắm nghthQ2WQiền, tsZay đthQ2WQút túi95fvfQ, thQ2WQtai đe95fvfQo mp3.KmoUR6. CthQ2WQậu vừaKmoUR6 trởsZ vềsZ từsZ fòKmoUR6ng ththQ2WQí nghiệm…
Chi cứ95fvfQ 95fvfQđứng nthQ2WQgây người..KmoUR6 KmoUR6và n95fvfQhư hàthQ2WQnh độngsZ the95fvfQo cảm95fvfQ tín95fvfQh, nhthQ2WQỏ rúsZt thQ2WQdi độthQ2WQng, giơthQ2WQ lênsZ vàKmoUR6 b95fvfQấm nthQ2WQút chụpsZ hìnhKmoUR6 lsZiên tục…
……..
Lâm ChấKmoUR6n ĐôngKmoUR6 đanthQ2WQg ngồthQ2WQi trsZước bà95fvfQn l95fvfQàm việcthQ2WQ đặtsZ laptsZop. ÔsZng KmoUR6vừa đápKmoUR6 chusZyến thQ2WQbay cuối95fvfQ ngsZày vềKmoUR6 95fvfQnước vthQ2WQà lậthQ2WQp sZtức vềKmoUR6 thQ2WQkhu biệtsZ tthQ2WQhự của95fvfQ 95fvfQ3 cậuKmoUR6 csZon trai.
TrthQ2WQên màKmoUR6n hthQ2WQình lthQ2WQaptop, hìnhsZ ảnhthQ2WQ KmoUR6đang đưKmoUR6ợc 95fvfQthu vềKmoUR6 từsZ camthQ2WQera dthQ2WQãy hànhKmoUR6 lthQ2WQang khsZu giữa…thQ2WQ KmoUR6nơi thQ2WQ1 csZô thQ2WQgái đthQ2WQang c95fvfQầm ch95fvfQiếc sZdi độngsZ vàthQ2WQ KmoUR6chụp ảnhKmoUR6 kKmoUR6hông ngừnKmoUR6g… thQ2WQLâm CKmoUR6. ĐôthQ2WQng chsZợt cười…
- 95fvfQPhán đoán95fvfQ cKmoUR6ủa 95fvfQmik sZchưa b95fvfQao g95fvfQiờ sai…
………….

sZ- TìnKmoUR6h hìnhKmoUR6 tsZhế nsZào cosZn gthQ2WQái yêu?
95fvfQ- VẫnsZ tố95fvfQt asZk! Nhưg95fvfQ asZn nKmoUR6inh ở95fvfQ đóthQ2WQ rấthQ2WQt phthQ2WQức tạp95fvfQ, csZon ngthQ2WQhĩ cosZn cần95fvfQ thờthQ2WQi gian
- sZCòn chuyệnsZ vớthQ2WQi mấysZ thằthQ2WQng cKmoUR6on đạisZ tKmoUR6ài cKmoUR6ủa Lâm95fvfQ thQ2WQC. Đông?
- sZ1 ngưKmoUR6ời sZđã thQ2WQmất, thậtKmoUR6 tiKmoUR6ếc. nhKmoUR6ưg sZ2 kthQ2WQẻ KmoUR6còn lthQ2WQại th95fvfQật sựthQ2WQ kh95fvfQông hề95fvfQ tKmoUR6ầm thsZường. 95fvfQ1 kẻKmoUR6 tha95fvfQm vKmoUR6ọng, to95fvfQan t95fvfQính vsZà 95fvfQsắc thQ2WQxảo. thQ2WQ1 95fvfQkẻ… bí95fvfQ thQ2WQẩn thQ2WQvô cùthQ2WQg, n95fvfQhưg coKmoUR6n chắc95fvfQ đằnKmoUR6g saKmoUR6u khuôthQ2WQn mặtthQ2WQ KmoUR6sắt đáKmoUR6 ấsZy l95fvfQà thQ2WQ1 95fvfQbộ ócKmoUR6 thQ2WQsiêu phàm!
- thQ2WQTa hisZểu sZcon sZnhất sZtrên tKmoUR6hế thQ2WQgian sZnày đấy95fvfQ, coKmoUR6n thQ2WQgái ak!
- VângthQ2WQ, thsZưa ba…sZ sZCon k95fvfQhông kìmKmoUR6 chKmoUR6ế n95fvfQổi sựthQ2WQ runsZg độngsZ củathQ2WQ tr95fvfQái t95fvfQim mik…KmoUR6 Và95fvfQ cthQ2WQon đathQ2WQng 95fvfQnghĩ, thQ2WQ1 tthQ2WQên csZó gsZia đìKmoUR6nh quKmoUR6yền KmoUR6thế sZnhưg bấ95fvfQt tKmoUR6ài KmoUR6và KmoUR6nhu nhược95fvfQ thQ2WQso thQ2WQvới thQ2WQ1 ngườithQ2WQ địathQ2WQ KmoUR6vị 95fvfQxã h95fvfQội khôngthQ2WQ sZ= nthQ2WQhưg c95fvfQó 95fvfQ1 cái95fvfQ đầu95fvfQ tKmoUR6hiên tàithQ2WQ thì…sZ. BthQ2WQa n95fvfQghĩ saothQ2WQ? KmoUR6( KmoUR6Chap bịsZ thiếthQ2WQu cósZ nóthQ2WQi đếnKmoUR6, thQ2WQcon trsZai sZngài ThượngKmoUR6 thQ2WQnghị sZOban-rad sthQ2WQi m95fvfQê côthQ2WQ tiểusZ th95fvfQư nhKmoUR6à HthQ2WQoàng sZBá và95fvfQ sZtrên 95fvfQmặt báKmoUR6o cthQ2WQó 95fvfQthông tiKmoUR6n m95fvfQùa xuKmoUR6ân nthQ2WQăm sthQ2WQau, sZhắn sZvà KmoUR6Yến KmoUR6Chi KmoUR6sẽ đínhKmoUR6 hôn,sZ “tênthQ2WQ bấtKmoUR6 tàiKmoUR6 và95fvfQ KmoUR6nhu nhưsZợc” 95fvfQlà hắn)
- thQ2WQTheo tKmoUR6in 95fvfQmật tthQ2WQhì.. bộthQ2WQ ó95fvfQc sithQ2WQêu phKmoUR6àm cothQ2WQn v95fvfQừa nóKmoUR6i, sZta c95fvfQhắc lthQ2WQà tsZhằng cothQ2WQn 95fvfQthứ KmoUR62 95fvfQcủa LCsZĐ, ngườisZ làthQ2WQm ôsZng tKmoUR6a csZó đượcsZ sZđỉnh caKmoUR6o ngthQ2WQày hô95fvfQm 95fvfQnay vàKmoUR6 KmoUR6không cthQ2WQó cậusZ 95fvfQta, sựsZ KmoUR6nghiệp của95fvfQ LKmoUR6CĐ sẽsZ dễ95fvfQ dàng95fvfQ trởthQ2WQ về95fvfQ coKmoUR6n sZsố thQ2WQ0! 95fvfQ..ta khôsZng hề95fvfQ phả95fvfQn đố95fvfQi KmoUR61 tsZhằng csZon rểthQ2WQ n95fvfQhư thếthQ2WQ cùgsZ sZ1 sZmối quathQ2WQn sZhệ 95fvfQtốt đẹp95fvfQ vớthQ2WQi sZgia đìnhsZ KmoUR6Lâm chấn95fvfQ đâu!
sZ- VậythQ2WQ csZon hiểuthQ2WQ rồi..95fvfQ thsZưa bthQ2WQa. 95fvfQNếu thQ2WQcó đượKmoUR6c sZanh ấythQ2WQ, cothQ2WQn nKmoUR6ghĩ KmoUR6ba sẽthQ2WQ làmthQ2WQ chthQ2WQo nthQ2WQgài ThượngKmoUR6 thQ2WQnghĩ sĩ95fvfQ khôKmoUR6ng đsZủ ph95fvfQiếu bầuthQ2WQ trothQ2WQng cuộc95fvfQ tổnsZg tuyểnKmoUR6 thQ2WQcử mKmoUR6ùa xuânKmoUR6 nKmoUR6ăm sau…
….
thQ2WQ8h sá95fvfQng…Tay qlKmoUR6í KmoUR6vào 95fvfQfòng Chấn95fvfQ K95fvfQhang ..
sZ- Cậu95fvfQ ch95fvfQủ khôthQ2WQng dùnsZg bữaKmoUR6 sán95fvfQg sao?
KKmoUR6hang ngồiKmoUR6 trKmoUR6ên giường,KmoUR6 KmoUR6đan thQ2WQchéo KmoUR62 tasZy vàsZo nhau95fvfQ. DướithQ2WQ đấthQ2WQt, tàKmoUR6n thQ2WQthuốc sZlá 95fvfQrơi sZvai~ và95fvfQ sZ1 bKmoUR6ao thuốcsZ hé95fvfQt nhẵn95fvfQ nằ95fvfQm lăthQ2WQn lóc…
- Cậu95fvfQ chthQ2WQủ mất95fvfQ ngủsZ đsZêm quthQ2WQa ak95fvfQ? sZVì Ho95fvfQàng thQ2WQYến C95fvfQhi từthQ2WQ thQ2WQchối và95fvfQ tựthQ2WQ ýthQ2WQ bỏthQ2WQ về/
95fvfQ- Là95fvfQ tKmoUR6a đãthQ2WQ đuổithQ2WQ côsZ thQ2WQta thQ2WQra khỏsZi fòng…
thQ2WQ- HKmoUR6oàng YếnthQ2WQ ChthQ2WQi sa95fvfQo? SthQ2WQao cóthQ2WQ tsZhể…. CậusZ 95fvfQchủ 95fvfQkhông KmoUR6thể vthQ2WQì psZhút nôsZg nổi95fvfQ nKmoUR6hất thờiKmoUR6 m95fvfQà pKmoUR6há sZtan mốKmoUR6i 95fvfQquan hệKmoUR6 ấy!
- Đừng95fvfQ c95fvfQó dạKmoUR6y sZđời sZta! TsZa biKmoUR6ết pKmoUR6hả 95fvfQlàm thếthQ2WQ nào…sZ CthQ2WQút thQ2WQra đi!
sZ- EthQ2WQm sẽKmoUR6 rathQ2WQ. Nhưg95fvfQ esZm v95fvfQào đểthQ2WQ báKmoUR6o vớsZi c95fvfQâu chủthQ2WQ. thQ2WQ“lũ thQ2WQchó hothQ2WQang lại95fvfQ thQ2WQlên cơnsZ dạisZ, ch95fvfQúng thườsZng xusZyên khôKmoUR6ng tKmoUR6uân th95fvfQủ sZnội qu95fvfQy… thQ2WQVà mấythQ2WQ ngàythQ2WQ nasZy, chúgsZ sZtổ chứcsZ đánhKmoUR6 nthQ2WQhau sZliên m95fvfQiên, 95fvfQ2 kẻ95fvfQ đsZã mấ95fvfQt mạng
- KmoUR6Lũ đisZên… VứtsZ xá95fvfQc chsZo Se95fvfQiky thQ2WQ! KmoUR6( nhớsZ KmoUR6không cKmoUR6ác bạnthQ2WQ? seisZky thQ2WQlà c95fvfQon 95fvfQtrăn cưnthQ2WQg củathQ2WQ LthQ2WQeader đó)
- T95fvfQheo lờiKmoUR6 củathQ2WQ 95fvfQ1 t95fvfQên thsZì thằnthQ2WQg thQ2WQLeader thQ2WQnói khônsZg ch95fvfQo Se95fvfQiky “xơiKmoUR6 KmoUR6mạng” aKmoUR6nh eKmoUR6m… màKmoUR6 95fvfQsẽ thưở95fvfQng sZcho sZthú cưnsZg sZấy thQ2WQ1 KmoUR6món msZồi hấpsZ dẫ95fvfQn chưa95fvfQ từng95fvfQ thấy,KmoUR6 hấpthQ2WQ dsZẫn 95fvfQvới cảthQ2WQ hắnsZ thQ2WQvà vớithQ2WQ KmoUR6cả… cậuKmoUR6 KmoUR6chủ đ95fvfQấy ak….
Mắt95fvfQ ChsZấn KthQ2WQhang trKmoUR6ợn lênKmoUR6, cậsZu 95fvfQnghiến răng…95fvfQ. nỗiKmoUR6 kKmoUR6hó chịKmoUR6u mâ95fvfQy thQ2WQngày naKmoUR6y cầKmoUR6n đượcKmoUR6 giảiKmoUR6 toả…
…. KthQ2WQhu KmoUR6B. LsZũ 95fvfQtội ph95fvfQạm thQ2WQđang nhốn95fvfQ nhthQ2WQáo, hKmoUR6ò 95fvfQhét vsZây quansZh 95fvfQ2 sZtên đangKmoUR6 thQ2WQvật lộthQ2WQn nhaKmoUR6u. sZChúng la95fvfQo vsZào nhathQ2WQu nthQ2WQhư KmoUR62 csZon hổsZ dữ95fvfQ traKmoUR6nh m95fvfQồi.. máuKmoUR6 msZe bthQ2WQe bKmoUR6ét. thQ2WQ2 tênKmoUR6 càngthQ2WQ sZxung, cànhthQ2WQ sZbị đòthQ2WQn đaKmoUR6u 95fvfQvà hiểmsZ thKmoUR6ì l95fvfQũ thQ2WQxug qu95fvfQanh lạisZ cànthQ2WQg sZvỗ taKmoUR6y, 95fvfQhò hétKmoUR6 tánsZ dươngthQ2WQ hơn…
95fvfQCửa fòn95fvfQg bỗ95fvfQng mởKmoUR6 toKmoUR6ang ra…
-C95fvfQhúg màKmoUR6y 95fvfQphát dạisZ lênKmoUR6 đấythQ2WQ ak?
1 KmoUR6tiếng KmoUR6hét KmoUR6khó chị95fvfQu, ChấnKmoUR6 KKmoUR6hang đansZg bthQ2WQước vào….
sZ- Câm95fvfQ KmoUR6miệng!!!! sZ- TiếngKmoUR6 95fvfQquát tthQ2WQo v95fvfQà quyềsZn lựcsZ củathQ2WQ KsZhang là95fvfQm ápthQ2WQ hthQ2WQết tiếnthQ2WQg 95fvfQreo KmoUR6hò. cảKmoUR6 95fvfQ“lũ cKmoUR6hó hoKmoUR6ang” isZm reKmoUR6, cù95fvfQg 95fvfQquay lạithQ2WQ nhthQ2WQìn ChấnthQ2WQ KhanthQ2WQg… …
KmoUR6- TasZo dạy95fvfQ chúngthQ2WQ màyKmoUR6 làmthQ2WQ KmoUR6cho dạsZi KmoUR6hả? sZMuốn làKmoUR6m c95fvfQhó dạsZi thìthQ2WQ cthQ2WQút rKmoUR6a ngo95fvfQài đường!!thQ2WQ CsZuốn xéthQ2WQo 95fvfQluôn đithQ2WQ chKmoUR6o ksZhuất mthQ2WQắt tao!!!
MắKmoUR6t KhKmoUR6ang trợsZn thQ2WQtrừng l95fvfQên, cơnKmoUR6 giậ95fvfQn dữ95fvfQ đangKmoUR6 bố95fvfQc k95fvfQhói. sZLũ tộisZ KmoUR6fạm biếtthQ2WQ kh95fvfQông nêsZn hKmoUR6o hsZe gìKmoUR6 l95fvfQúc nsZày, KmoUR6để KhKmoUR6ang KmoUR6điên lêthQ2WQn tớisZ m95fvfQức phảithQ2WQ rút95fvfQ súngthQ2WQ thQ2WQra thì…
- ChúKmoUR6ng màthQ2WQy ksZhông co95fvfQi taKmoUR6o rthQ2WQa sZgì phảsZi thQ2WQkhông? KhôthQ2WQng thựcthQ2WQ hiệnsZ 95fvfQqui đKmoUR6ịnh.. thQ2WQchúng màysZ mu95fvfQốn c95fvfQhống tKmoUR6ao fthQ2WQải ksZhông???? thQ2WQ- GiọnKmoUR6g sZKhang lạ95fvfQi gthQ2WQầm KmoUR6lên… 1KmoUR6tên tộithQ2WQ fKmoUR6ạm cóKmoUR6 vẻKmoUR6 rụtsZ rèKmoUR6 KmoUR6và sợthQ2WQ KmoUR6hãi lê95fvfQn tiếng:
- Không…khsZông phsZải.. cthQ2WQậu chủ….
95fvfQ- KhsZông phải95fvfQ mà95fvfQ chúg95fvfQ mày95fvfQ phásZt dạisZ lênthQ2WQ sZthế a95fvfQk? ChúnKmoUR6g mthQ2WQày 95fvfQkhông thQ2WQsợ KmoUR6tao phảithQ2WQ Khang?
sZ- sZAi dsZám khthQ2WQông sợKmoUR6 95fvfQcậu cảsZ chứ?
ĐámKmoUR6 tội95fvfQ fạm95fvfQ quKmoUR6ay sansZg nhìn.KmoUR6. sZLeader KmoUR6từ fsZòng trothQ2WQg đanthQ2WQg bưKmoUR6ớc ra.sZ.k lsZiếc athQ2WQnh mắtthQ2WQ k95fvfQhó KmoUR6chịu đếsZn cthQ2WQhỗ hắn
- M95fvfQày rthQ2WQa lệnhKmoUR6 95fvfQcho chúsZng cắnsZ 95fvfQcàn fảithQ2WQ không?
- CậuKmoUR6 chủKmoUR6 khôngsZ thQ2WQnên nóthQ2WQi thế…thQ2WQ lsZũ chó95fvfQ t95fvfQhấy kh95fvfQó chthQ2WQịu tthQ2WQhi c95fvfQắn nhaKmoUR6u thQ2WQthôi… vẫsZn còthQ2WQn ma95fvfQy làKmoUR6…. ChúnKmoUR6g chthQ2WQưa qKmoUR6uay lạthQ2WQi.. cắ95fvfQn thQ2WQchủ đấy..
Vài tê95fvfQn tộisZ f95fvfQạm thQ2WQbụm 95fvfQmiệng cư95fvfQời… KmoUR6mặt CthQ2WQhấn KmoUR6Khang tố95fvfQi sầsZm lại:
sZ- thQ2WQỪ, thKmoUR6ật mathQ2WQy, nếthQ2WQu thQ2WQđứa thQ2WQnào làmthQ2WQ thế….KmoUR6 TaKmoUR6o sẽKmoUR6 bKmoUR6ẻ rănthQ2WQg, KmoUR6chặt 95fvfQchân nấusZ gKmoUR6iã 95fvfQcày vsZà đsZập thQ2WQvỡ KmoUR6sọ rKmoUR6a lấ95fvfQy thQ2WQóc luộcsZ ăKmoUR6n sZlắm…Tao đoKmoUR6án là95fvfQ ócsZ cKmoUR6hó thQ2WQrất ngon…
95fvfQ- VKmoUR6ậy tthQ2WQhì kh95fvfQông ổnKmoUR6 rồi…CâusZ chủsZ c95fvfQũg biếtsZ ônKmoUR6g chủKmoUR6 95fvfQtốn basZo nhiêKmoUR6u sZtiên mớsZi đ95fvfQưa đượcsZ lũthQ2WQ cthQ2WQhó ấyKmoUR6 vthQ2WQề đsZây. cậuKmoUR6 chủ95fvfQ kthQ2WQhông quảnthQ2WQ 95fvfQnổi sZmà đethQ2WQm rKmoUR6a gKmoUR6iết thịtthQ2WQ nhưsZ thế.thQ2WQ. cKmoUR6ậu địnsZh ăsZn nó95fvfQi vớithQ2WQ KmoUR6ông chủKmoUR6 thsZế nào???
- MàyKmoUR6 kthQ2WQhông p95fvfQhải lKmoUR6o, lthQ2WQo giữthQ2WQ cáKmoUR6i mạngKmoUR6 củaKmoUR6 mày95fvfQ đi…
sZ- ÀsZ 95fvfQvâng, 95fvfQtôi sẵn95fvfQ lòthQ2WQng nghsZe cậuKmoUR6 cthQ2WQhủ KmoUR6căn dặnKmoUR6 mà…
ChthQ2WQấn KthQ2WQhang liệKmoUR6c mắthQ2WQt nhìthQ2WQn 95fvfQ1 lưthQ2WQợt lthQ2WQũ sZtội fạm….
95fvfQ- NsZếu chKmoUR6úng mày95fvfQ cKmoUR6òn đểKmoUR6 thQ2WQtao đếthQ2WQn đâysZ vKmoUR6ì chuKmoUR6yện nàsZy nữa…sZ KmoUR6tao thQ2WQsẽ kKmoUR6hông nói95fvfQ lờiKmoUR6 nàsZo màKmoUR6 chỉ95fvfQ rKmoUR6út súngsZ r95fvfQa thôi….KmoUR6 –KmoUR6 KthQ2WQhang liếcKmoUR6 nKmoUR6hìn tthQ2WQên LeathQ2WQder, hắthQ2WQn khẽ95fvfQ cười
Kh95fvfQang qthQ2WQuay đithQ2WQ KmoUR6mà vẫKmoUR6n chưaKmoUR6 thấy95fvfQ 95fvfQcơn giậnthQ2WQ 95fvfQnguôi ngoai….
- Đã95fvfQ vậythQ2WQ, KmoUR6tôi cũKmoUR6g muốnthQ2WQ nhắcKmoUR6 cậu95fvfQ chủsZ… cậuKmoUR6 chủ95fvfQ sZsẽ KmoUR6phải đếsZn dthQ2WQây tiếsZp đáy.thQ2WQ. đươnthQ2WQg nhiê95fvfQn khthQ2WQông phảiKmoUR6 v95fvfQì cthQ2WQhuyện 95fvfQnày nữ95fvfQa… NgườithQ2WQ tsZình thQ2WQcủa câuthQ2WQ chthQ2WQủ… hấpsZ d95fvfQẫn lắm…
sZKhang toaKmoUR6n rthQ2WQút súKmoUR6ng nhKmoUR6ưg tê95fvfQn q95fvfQlí ởsZ ngKmoUR6oài 95fvfQđã rKmoUR6a hsZiệu bìthQ2WQnh tĩnthQ2WQh…Chân c95fvfQậu bước95fvfQ tsZiếp trước95fvfQ KmoUR6khi dằn95fvfQ 95fvfQ1 câu:
- Đ95fvfQỤng đế95fvfQn người95fvfQ tì95fvfQnh của95fvfQ taoKmoUR6… sZlà đụng95fvfQ đ95fvfQến ta95fvfQo…Mày nsZhớ đấy!
……

10h đêm.

“- hthQ2WQuhu.. mẹ95fvfQ ơi…mẹsZ thQ2WQ.. mẹKmoUR6 sZđừng đánh95fvfQ athQ2WQnh nữa..
95fvfQ- thQ2WQNam! 95fvfQCon tránhthQ2WQ ra….
- Mẹ…cthQ2WQon xithQ2WQn mẹ…KmoUR6 làKmoUR6 lỗisZ củasZ thQ2WQcon .thQ2WQ. tsZự ýKmoUR6 95fvfQcon chạythQ2WQ KmoUR6ra ngoàiKmoUR6 chsZơi msZà mẹ….
- CsZon khKmoUR6ông đượcKmoUR6 sZkhóc… cothQ2WQn sZra chsZỗ kháthQ2WQc đj…
…….
sZ- Ph95fvfQong!con bthQ2WQiết lỗiKmoUR6 chưthQ2WQa??? sZCon thQ2WQcòn 95fvfQlì 95fvfQthế đượcKmoUR6 phảsZi không??
Vút… vút…vút…
- Á95fvfQ thQ2WQá KmoUR6mẹ ơthQ2WQi… mẹ95fvfQ đừng95fvfQ đánKmoUR6h an95fvfQh KmoUR6nữa mà….
- ChấnKmoUR6 PhongsZ! 95fvfQTa hỏithQ2WQ sZcon biếtsZ lỗsZi sZchưa? thQ2WQTrời KmoUR6thì sZmưa mà95fvfQ 95fvfQcon đthQ2WQể ethQ2WQm chạsZy r95fvfQa ngoàiKmoUR6… thQ2WQem bKmoUR6ị KmoUR6ốm thìsZ KmoUR6biết làthQ2WQm sao?
- 95fvfQLà tựKmoUR6 sZý co95fvfQn 95fvfQmà mẹ….anhsZ rầ95fvfQm mKmoUR6ưa đthQ2WQi tìKmoUR6m co95fvfQn đ95fvfQấy thôthQ2WQi… ngườiKmoUR6 bịthQ2WQ ốmsZ thQ2WQlà anthQ2WQh k95fvfQia kìa…
Vút…vút…
sZ- PsZhong! CosZn khôKmoUR6ng mởthQ2WQ miệnthQ2WQ thQ2WQra pthQ2WQhải không?
- MẹsZ đừngthQ2WQ đáthQ2WQnh thQ2WQanh nữa…KmoUR6 anthQ2WQh đausZ mà….
Vút… vút…sZ thQ2WQ- sZVẫn khôn95fvfQg msZở 95fvfQmiệng KmoUR6ra KmoUR6xin sZlỗi…. xthQ2WQem csZon lìthQ2WQ sZtớ mứcsZ nàosZ.. thQ2WQ( vút…vút….)sZ sZ- Đứa95fvfQ cthQ2WQon bất95fvfQ hiếuKmoUR6 này….KmoUR6 bsZất hiếu!!!
- M95fvfQẹ! anKmoUR6h chảysZ 95fvfQmáu rồi…95fvfQ msZẹ KmoUR6đừng đánhKmoUR6 nữa95fvfQ mà.thQ2WQ. huhuhu…
thQ2WQ- 95fvfQMày sZim đi!sZ MỗiKmoUR6 lầnsZ nà95fvfQy thQ2WQnói tKmoUR6ao thQ2WQcàng bị95fvfQ sZđánh nhiềsZu hơn95fvfQ thôi!
Chát!!!
- KmoUR6Con dámKmoUR6 tthQ2WQo sZtiếng 95fvfQvới esZm saothQ2WQ??? CsZon khônsZg sZtrông đsZược KmoUR6em màKmoUR6 cònsZ dámthQ2WQ sZto tiếthQ2WQng thQ2WQquát em??
KmoUR6- sZNó cósZ phải95fvfQ tKmoUR6rẻ lKmoUR6ên thQ2WQ3 đâu!KmoUR6 thQ2WQNó sZ= tuthQ2WQổi coKmoUR6n vKmoUR6à KmoUR6con cKmoUR6ũg lthQ2WQà cthQ2WQon thQ2WQtrai msZẹ đấy!
Chat!!!
95fvfQ- thQ2WQIm ngaKmoUR6y! mẹ95fvfQ khsZông cósZ đứaKmoUR6 thQ2WQcon n95fvfQhư mày…thQ2WQ KmoUR6! MàKmoUR6y đưKmoUR6ợc si95fvfQnh KmoUR6ra đểthQ2WQ bảo95fvfQ vệthQ2WQ ChấnKmoUR6 NamKmoUR6! 95fvfQVà chỉsZ thếKmoUR6 thôi!
- VậysZ tạthQ2WQi KmoUR6sao mẹthQ2WQ KmoUR6không mướn95fvfQ thQ2WQvệ sĩsZ và95fvfQ sZgiết quácsZh cosZn đi?
- KhônthQ2WQg đc!KmoUR6 Mà95fvfQy quênKmoUR6 KmoUR6mẹ đ95fvfQã nuthQ2WQôi nấngthQ2WQ sZmày khósZ khă95fvfQn th95fvfQế nàthQ2WQo athQ2WQk? thQ2WQthằng bsZất hiếu…
thQ2WQ- ThìthQ2WQ ra mẹ còn nhớ con là con trai mẹ đấy….
……….

- Chấn Nam? Con sao thế? Con mệt ak?
- Chỉ hơi hơi thôi mẹ… mẹ và anh đừng cãi nhau nữa….
- Phong! Con còn đứng đó được sao? Đi mua thuốc cho e đi!
- Con biết rồi! 
- Mẹ.. mẹ đừng bắt anh đi… trời còn mưa to lắm….
- Phải trưng phạt nó vì nó làm con trai mẹ mệt thế này….
- anh không phải con trai mẹ sao?
- Chấn Nam ak….con ngoan quá…. mẹ yêu con nhất…chỉ yêu con thôi……
- Anh nghe thấy đấy mẹ… anh sẽ buồn lắm……………”

……….. Chấn Phong choàng tỉnh, bật dậy trên giường..
Mồ hôi ướt đẫm áo sơmi… Phong thở dốc, hơi thở gấp gáp và bấn loạn…Xug quang tối đen như mực, bóng đêm bao trùm với 1 sự tĩnh lặng đến gai người….
Mưa!
Tiếng mưa đêm vọng về từ đâu đó xa… rất xa….
Tiếng mưa ù ù bên tai Phong ….
Mắt cậu bỗng… mở căng….2 bàn tay xiết chặt lại…. người Phong run lên….

Bình luận

Ảnh của ketoidobongdem_13012001
ketoidobongdem_...28/04/2013 - 14:12

Mẹ của Phong và Nam hay thật. Có cần tỏ ra thiên vị thái quá vậy không?