Thiên thần bóng tối - Chương 27

……
“ Camesu2Gra ciTMDhắc piL9chắn ởpiL9 khắp9nEs nơi….su2G vậypiL9 mà9nEs vẫnzXZx cózXZx zXZxbao nhiêuiTMD c9nEsảnh vệzXZx đứnzXZxg canh…su2G Tsu2Gại sa9nEso iTMDsóng tzXZxừ lpiL9ại bzXZxị chặn?..zXZx. C9nEsó fsu2Gải a9nEsnh ấ9nEsy iTMDlà ngườizXZx quản9nEs iTMDlí tất9nEs cả9nEs hệzXZx tsu2Ghống iTMDan niTMDinh? AnzXZxh ấysu2G giốzXZxng nhzXZxư bónzXZxg miTMDa bí9nEs ẩn9nEs piL9trog iTMDcăn fòzXZxng 9nEstối 9nEsý… Ôisu2G! piL9Ôi! piL9Yến ChipiL9! K9nEshông đượcpiL9 đổiiTMD chủzXZx đềiTMD.. màyzXZx điTMDang 9nEsphân tí9nEsch aiTMDn iTMDninh iTMDcủa zXZxkhu biệzXZxt thự9nEs cơzXZx piL9mà!... iTMDMáy tínzXZxh ấypiL9 bị9nEs zXZxtreo kzXZxhi cpiL9ó tapiL9y ngưiTMDời khá9nEsc chiTMDạm vào…mikzXZx chắciTMD chắpiL9n thaiTMDo tácpiL9 “b9nEsack chươngzXZx trìpiL9nh” khô9nEsng sai…zXZx vậysu2G làsu2G su2G1 piL9chiếc máy9nEs tíniTMDh khô9nEsng thưsu2Gờng? vzXZxà đươngsu2G su2Gnhiên quzXZxan trzXZxọng vôzXZx cùniTMDg. zXZxCó piL9lẽ nếsu2Gu 9nEssử dzXZxụng đượcpiL9 th9nEsì lzXZxại cũniTMDg iTMDnhư máysu2G troiTMDg fòsu2Gng Lâmsu2G Csu2Ghấn su2GKhang, mậzXZxt piL9khẩu su2G32 kiTMDí tự!su2G... lzXZxàm quáipiL9 9nEsgì đoá9nEsn 9nEsra nổi…zXZx su2GMà mpiL9ik đụngiTMD viTMDào máyiTMD tínzXZxh azXZxnh ấpiL9y, aniTMDh ấsu2Gy cózXZx su2Gnghi ngờiTMD gìpiL9 k9nEshông su2Gnhỉ? Lúc9nEs ấsu2Gy iTMDcũg cópiL9 viTMDẻ khôngpiL9 mấysu2G dễiTMD zXZxchịu…. ánhzXZx mpiL9ắt qpiL9uả thựpiL9c rấtiTMD hpiL9út su2Ghồn và9nEs… vsu2Gà đ9nEsáng sợ9nEs…. Ôsu2Gi!!!! MzXZxày lạsu2Gi chuyển9nEs đềiTMD tài……..CáiTMDi đầu!piL9 cásu2Gi đầu!iTMD “
- Đansu2Gg ngpiL9hĩ gìzXZx mpiL9à tựiTMD đápiL9nh vàopiL9 su2Gđầu piL9mik vậy?
Yến9nEs C9nEshi đứsu2Gng bpiL9ật dậyzXZx, qu9nEsay lạsu2Gi nhìnpiL9 C9nEshấn iTMDKhang mớiTMDi vpiL9ề vzXZxà bướciTMD vzXZxào fòsu2Gng cậu.
- AkpiL9` khsu2Gông! …piL9 9nEsEm spiL9uy nghsu2Gĩ lunpiL9g tunpiL9g thôsu2Gi! ApiL9nh su2Gđi đâuzXZx về9nEs su2Gmuộn thế?
iTMD- AiTMDnh ciTMDó cần9nEs thôsu2Gng báopiL9 iTMDlịch tzXZxrình củapiL9 ansu2Gh iTMDcho 9nEsem không?
zXZx- ĐươiTMDng nhi9nEsên không! 
- 9nEsEm iTMDăn piL9tối chưa?
- zXZxĂn rồisu2G, giúppiL9 vi9nEsệc nhsu2Gà anpiL9h nấupiL9 ổpiL9n piL9lắm viTMDà iTMDcư 9nEsxử zXZxcũg su2Grất su2Gdễ chịusu2G nữa
- Vâsu2Gy tốtzXZx… LầnzXZx siTMDau 9nEsđến gọi9nEs triTMDước piL9cho aniTMDh, dạ9nEso iTMDnày ansu2Gh hơipiL9 bận!
- zXZxSao? ApiL9nh spiL9ợ zXZxe 9nEsđiều trzXZxa được9nEs bsu2Gí mpiL9ật iTMDgì củiTMDa aiTMDnh ak?
KzXZxhang bật9nEs cười,9nEs lzXZxại chpiL9ỗ piL9bàn làmzXZx việcpiL9 địniTMDh 9nEsmở laptop
- Tuỳ9nEs piL9e su2Gnghĩ. Ch9nEsa su2Ge muốpiL9n gì9nEs tzXZxhì epiL9m cứiTMD tuâiTMDn lệnhiTMD thôzXZxi. NiTMDhưg bá9nEso trư9nEsớc ôngzXZx ấzXZxy szXZxẽ thấsu2Gt vọzXZxng đấzXZxy… vìiTMD 9nEskhu biệsu2Gt su2Gthự nàypiL9 iTMDchẳng su2Gcó biTMDí mậtpiL9 piL9nào cả!
- 9nEsKhông ciTMDó màzXZx hệzXZx t9nEshốg a9nEsn ninsu2Gh lạizXZx chặiTMDt và9nEs phpiL9ức tạppiL9 vậpiL9y sao?
- AniTMDh piL9chắc iTMD1 ôpiL9ng trùmsu2G mafizXZxa nhưiTMD chiTMDa an9nEsh ha9nEsy 9nEscha iTMDem chzXZxẳg mupiL9ốn zXZx1 tpiL9ên nội9nEs giápiL9n zXZxhay điệppiL9 vipiL9ên zXZxcấp ciTMDao nào9nEs liTMDọt được9nEs zXZxvào 9nEsnhà iTMDmik đểzXZx tìmpiL9 hiểu9nEs iTMD1 kế9nEs hoạchsu2G lsu2Gàm 9nEsăn piTMDhi su2Gpháp su2Gnào đó!
zXZx- UmzXZx. piL9Em khônzXZxg muốzXZxn qsu2Guan hệsu2G củasu2G chúng9nEs tiTMDa bịzXZx piL9ràng buộ9nEsc bởiiTMD chiTMDa iTMDanh hapiL9y chiTMDa em9nEs! Đó9nEs làsu2G việciTMD củiTMDa họ9nEs iTMDvà czXZxhúg tsu2Ga su2Gthì vẫniTMD là9nEs bạn!
- OzXZxk! nếusu2G hơniTMD nữapiL9 9nEsthì tốt!
- iTMDHơn nữa?
zXZx- zXZxVí như….su2G 9nEsNgười yêu!
- Thậtsu2G đểuiTMD giả!zXZx Ansu2Gh đ9nEsã giớsu2Gi thsu2Giệu 9nEsvới esu2Gm cpiL9ô ngườisu2G tìnhpiL9 sốiTMDng 9nEscùg piL9anh đấy,zXZx t9nEshiếu gizXZxa ak!
- piL9Em piL9có 9nEsnhầm su2Glẫn piL9rồi! vớ9nEsi anhsu2G, ngườiiTMD tsu2Gình v9nEsà ngườiiTMD yiTMDêu …9nEs iTMDkhác nhau!
- cpiL9hỗ nào?
- NgườipiL9 tìnhzXZx zXZxnhư 9nEs1 chấiTMDt kích9nEs thzXZxích bấtpiL9 kểpiL9 lúpiL9c nsu2Gào c9nEsó piL9hứng tsu2Ghú… CònpiL9 ngườipiL9 yêu…iTMD phảiiTMD ngapiL9ng hàsu2Gng! Tứcsu2G giúpsu2G đỡpiL9 zXZxanh đciTMD tronzXZxg su2Gchuyện làzXZxm ănzXZxvà đểsu2G ansu2Gh giTMDiới zXZxthiệu vớpiL9i iTMDcác piL9mối zXZxquan 9nEshệ xãzXZx hộiTMDi cùg9nEs đẳngpiL9 cấp9nEs zXZxvà địa9nEs vị!
- AniTMDh piL9tham quá9nEs đây!
- ĐpiL9àn ôn9nEsg khôngiTMD cópiL9 thasu2Gm vọniTMDg vàsu2G chiTMDí tiếniTMD thủ9nEs su2Glà loạizXZx zXZxbỏ đi!
TapiL9y Kha9nEsng lướtzXZx tr9nEsên bsu2Gàn su2Gfím lzXZxaptop. cậuiTMD hơi9nEs 9nEsmỉm piL9cười piL9vì h9nEsệ su2Gthốg azXZxn niTMDinh zXZxbáo piL9lại iTMDđã c9nEsó kẻiTMD muốnsu2G đột9nEs nhập9nEs vàozXZx piL9nhưg su2Gđương nhiê9nEsn bấtpiL9 lực9nEs zXZxvới su2Gnhững su2Gdãy su2Gmật mã9nEs dàipiL9 ngoằng…
- iTMDMuộn rzXZxồi đấsu2Gy, tsu2Giểu tsu2Ghư! CzXZxha e9nEsm 9nEssẽ zXZxlo lắngzXZx lắpiL9m, nh9nEsất l9nEsại làzXZx piL9ở chun9nEsg fònsu2Gg vớzXZxi iTMD1 kiTMDẻ khôngzXZx nghiiTMDêm chỉniTMDh 9nEsnhư anh!
piL9- Ansu2Gh đansu2Gg cảnhpiL9 báiTMDo piL9đấy ak?
zXZx- T9nEsuỳ piL9em nghĩ!
- NếzXZxu 9nEsem zXZxbảo iTMDtối nasu2Gy kiTMDhông về?
- ThìiTMD iTMD… tốt!
ChấpiL9n KpiL9hang đóngzXZx laptop…zXZx mắzXZxt zXZxnhìn vềiTMD zXZxfía su2GYến su2GChi piL9và chsu2Gân bướ9nEsc l9nEsại fiTMDía zXZxgiường nơ9nEsi nhỏsu2G đaiTMDng ngồi…zXZx ChiTMDj 9nEscởi su2Gáo khosu2Gác viTMDà là9nEsm nhzXZxư đangzXZx cảmsu2G thzXZxấy nóng9nEs 9nEschứ khôngzXZx phải9nEs tán9nEs dươiTMDng iTMDcùg su2Gsuy nghĩiTMD củasu2G Khang!
- CopiL9n gáiTMDi ansu2Gh su2Gquen piL9có 9nEs2 lopiL9ại ksu2Ghi nsu2Gằm trêiTMDn giường..piL9 hozXZxặc csu2Ghống cựzXZx hoặzXZxc ph9nEsục piL9tùng…. zXZxEm đsu2Gịnh ch9nEsọn su2Gloại nào?
9nEs- 9nEsKhông gìsu2G cả!iTMD iTMDe chẳ9nEsng cóiTMD ýiTMD địnhsu2G nằmzXZx trênpiL9 gzXZxiường anh!
su2G- Vsu2Gậy màsu2G epiL9m đang9nEs ngpiL9ồi trênsu2G giườzXZxng anzXZxh vớipiL9 chiếc9nEs viTMDáy ngắnzXZx khoiTMDe zXZxđôi châpiL9n trpiL9ần tsu2Grước iTMDmắt zXZxanh iTMD.. su2Gvà chiếc9nEs piL9áo khopiL9ác vừa9nEs cởzXZxi su2Gnhư piL91 lờisu2G đề9nEs su2Gnghị đấy!
- Đừng9nEs piL9cố ssu2Guy diễn!
- Dsu2Gù kpiL9hông piL9phải ýiTMD địsu2Gnh của9nEs piL9em tsu2Ghế su2Gthì lúsu2Gc nàzXZxy su2Ge cũiTMDg zXZxđang kíchiTMD thíc9nEsh anpiL9h qzXZxuá liều!
zXZx- DừngzXZx h9nEsành độnpiL9g đi…piL9. tiTMDhiếu gia! 
Tay zXZxKhang đangiTMD t9nEsháo k9nEshuy ásu2Go su2Gvà mắtzXZx nzXZxhìn zXZxnhư mzXZxuốn iTMDăn tươpiL9i nuốzXZxt sốngiTMD côzXZx gáiTMDi 9nEstrước mặt..
- piL9E 9nEsbảo dsu2Gừng đizXZx vàzXZx… iTMDquay l9nEsại nhì9nEsn su2Gcoi, ngiTMDười tìzXZxnh củzXZxa zXZxanh kìa!
Khansu2Gg chợ9nEst khựn9nEsg liTMDại, qua9nEsy iTMDđầu… Đún9nEsg nhưiTMD zXZxChi piL9nói, Bănsu2Gg đpiL9ang biTMDước vào9nEs vàzXZx cũiTMDg vzXZxừa dzXZxừng lại9nEs kh9nEsi piL9kịp h9nEsiểu chzXZxuyện 9nEsgì đ9nEsang dipiL9ễn ra..
iTMD- ThiếupiL9 gpiL9ian azXZxk, sazXZxo esu2Gm gzXZxhét nhpiL9ữg kẻsu2G phiTMDá piL9đám 9nEskinh khủng!9nEs su2GChắc an9nEsh iTMDcũg zXZxnhư em,th9nEsấy mấtzXZx hứnpiL9g rồi?
- iTMDRa ngoiTMDài đisu2G! –zXZx zXZx1 câusu2G rpiL9a lệnhpiL9 9nEshơi k9nEshó c9nEshịu kpiL9hi su2GKhang iTMDnhìn B9nEsăng! 9nEsVà iTMDđương iTMDnhiên, zXZxnhỏ chẳngzXZx piL9có lpiL9í dzXZxo gìpiL9 đểzXZx ởzXZx lạipiL9. BăngiTMD zXZxquay người….
su2GNhưg Yế9nEsn Ch9nEsi đpiL9ứg dsu2Gậy và…zXZx vớsu2Gi nhữgzXZx iTMDcử piL9chỉ khiêpiL9u zXZxgợi vôiTMD cùng…piL9 nzXZxhỏ choàngiTMD lấ9nEsy su2Gcổ su2GChấn Khang…
- Khônsu2Gg đsu2Gc! để9nEs iTMDem 9nEsra lệnpiL9h lạiTMDi 9nEscho…. “SpiL9ang kiTMDhu su2GA viTMDà đe9nEsm iTMD1 cốc9nEs iTMDnước ca9nEsm su2Gvề đầysu2G chzXZxo người9nEs su2Gtình zXZxò ta…..9nEs zXZxđêm nay…”
su2GGiọng niTMDói zXZxvà hzXZxơi thởsu2G củpiL9a Chsu2Gi ázXZxp ssu2Gát vsu2Gào Chấsu2Gn Khang…iTMD trướzXZxc khsu2Gi cậupiL9 piL9ôm iTMDlấy nhỏzXZx, piL91 ciTMDâu piL9mệnh lệnzXZxh piL9nhẹ 9nEsnhàng p9nEshát rpiL9a đủpiL9 đểsu2G chsu2Go Bă9nEsng nghe:
- L9nEsàm vpiL9ây đi!
BăzXZxng vừapiL9 rpiL9a khỏisu2G piL9fòng, KzXZxhang giTMDhì lấsu2Gy Yếsu2Gn zXZxChi vzXZxà hôpiL9n cuồpiL9ng nhiệt…piL9 zXZxChi luônpiL9 biTMDiết cáczXZxh đán9nEsh thiTMDức hiTMDam muốnpiL9 csu2Gủa piL91 thằn9nEsg zXZxđàn ôniTMDg nhưgzXZx đ9nEsó iTMDkhông phảpiL9i ýpiL9 địnhsu2G cuốisu2G cùng…9nEs Nhỏsu2G iTMDđẩy n9nEsgười 9nEsKhang raiTMD… KhaniTMDg cốsu2G giTMDhì chiTMDặt 9nEsvà vẫpiL9n tizXZxếp tụczXZx niTMDhư 9nEs1 su2Gcon thsu2Gú piL9đói…Nhưg ChzXZxi msu2Gột lầnzXZx su2Gnữa đẩysu2G mạnhpiL9 zXZxcậu ra!
- piL9Không! ..piL9ko su2Gphải lúsu2Gc này……
- Tạisu2G iTMDem tpiL9hôi! –9nEs Ksu2Ghang đẩysu2G YếnzXZx CiTMDhi iTMDlùi nhaniTMDh vpiL9à ngzXZxã ầm9nEs xsu2Guốg giường..
piL9- Khoan…iTMD kzXZxhoan đã…
9nEsNhưg KhanzXZxg đãsu2G v9nEsồ tớzXZxi vàzXZx thápiL9o khu9nEsy ásu2Go czXZxủa nhzXZxỏ… CậuiTMD tiTMDiếp tụsu2Gc hiTMDôn… v9nEsồ vsu2Gập vzXZxà tpiL9hô bạo..
zXZx- 9nEsNgười tiTMDình củzXZxa piL9anh… sẽ…v9nEsào đấy!
Khang khựiTMDng lại:
- piL9Em iTMDđịnh tặn9nEsg piL9anh hopiL9a zXZxhồng rồiiTMD piL9tát su2Gnc luiTMDôn viTMDào mặtpiL9 iTMDanh sao?
- KhzXZxông phảpiL9i! …iTMD e9nEsm piL9chỉ đaiTMDng muốn9nEs biếtiTMD ngzXZxười tì9nEsnh củpiL9a apiL9nh… qupiL9an tâmpiL9 an9nEsh tớzXZxi mứzXZxc nào..
- ÝiTMD epiL9m lsu2Gà gì?
- E9nEsm đangzXZx cốsu2G tình.piL9. chzXZxọc tứcpiL9 côiTMD taiTMD, su2Ganh khôniTMDg thpiL9ấy saozXZx? NgườpiL9i cozXZxn g9nEsái czXZxủa su2Ganh th9nEsấy azXZxnh nằpiL9m 9nEstrên giườngzXZx iTMDvà chiếmsu2G điTMDoạt một9nEs cpiL9ô gázXZxi khác…iTMD zXZxcảm g9nEsiác ssu2Gẽ thếiTMD nào9nEs nhỉ?
9nEs- piL9Em đang9nEs bỡnpiL9 ciTMDợt vsu2Gới azXZxnh sao?
piL9- AniTMDh nghĩiTMD đizXZx… chútiTMD nữa,zXZx cô9nEs tiTMDa 9nEsquay l9nEsại… hozXZxặc bàngsu2G zXZxhoàng su2Gnhìn v9nEsà cố9nEsc nướ9nEsc 9nEsvỡ 9nEschoang hoặcpiL9… su2Gkhông zXZxdám nhìpiL9n vàiTMD chzXZxạy niTMDhư zXZxbay su2Gra csu2Gũng nỗipiL9 ghezXZxn tuông…
- NếuiTMD.. khôiTMDng zXZxquay lại?
- TiTMDhì rzXZxõ rồisu2G.. côpiL9 zXZxta hoà9nEsn tiTMDoàn sợiTMD phải9nEs nhìiTMDn thấzXZxy zXZxcảnh tượngiTMD này…piL9 côsu2G su2Gta yếu9nEs đuố9nEsi hơnsu2G zXZxem nghĩ…
- EpiL9m đan9nEsg làiTMDm phépsu2G th9nEsử sao?
- ChẳzXZxng psu2Ghải zXZxanh cũsu2Gng mu9nEsốn biếtiTMD đấyiTMD ak?
….. CániTMDh csu2Gửa fònpiL9g ngủsu2G củaiTMD KhazXZxng zXZxkẹt mở…iTMD HiTMDải Băngsu2G đangsu2G bướsu2Gc vào…su2G piL9Chi zXZxliếc iTMDnhìn Khang9nEs, iTMDmỉm cườpiL9i… KhanpiL9g cúiTMDi iTMDxuốg, xéiTMD tzXZxoạc ázXZxo Csu2Ghi zXZxra vsu2Gà ti9nEsếp 9nEstục làsu2Gm viTMDiệc đansu2Gg lzXZxàm, su2Gdù piL9lúc nàyzXZx hpiL9am muốnpiL9 su2Gkhông 9nEscòn l9nEsà tộzXZxt đỉnhpiL9 nữa.
BzXZxăng đsu2Gang t9nEsiến lại…zXZx nhỏzXZx zXZxdừng csu2Ghân su2Gkhi thiTMDấy zXZxcảnh tượnzXZxg triTMDên giườngpiL9, zXZxnơi zXZxnhỏ 9nEsđã 9nEsnằm suốtsu2G thờiiTMD gpiL9ian qua…9nEs zXZxSững ngườizXZx vzXZxài giây…9nEs Ksu2Ghang nhiTMDư vẫnsu2G chìzXZxm triTMDong 9nEscuộc zXZxyêu mãnhzXZx liệpiL9t nhưpiL9g thực9nEs chiTMDất vẫnsu2G đểzXZx 9nEsý hàn9nEsh độngsu2G ciTMDủa BăngpiL9… VzXZxà nhỏ.iTMD. khôpiL9ng thể9nEs đứng9nEs tiTMDrơ zXZxra piL9đấy màpiL9 iTMDxem tiếpsu2G đượiTMDc.. NhỏzXZx quasu2Gy người,9nEs su2Gbước đếniTMD zXZxđặt khzXZxay đựnsu2Gg cốpiL9c nướcpiL9 bànzXZx rồi…piL9 lạiiTMD qupiL9ay npiL9gười hướnzXZxg 9nEsvề fpiL9ía cửa9nEs vào.
Cửa su2Gfòng KhiTMDang lzXZxại khép…
- ChẳngzXZx giốnpiL9g su2G1 suzXZxy su2Gđoán su2Gnào ciTMDủa esu2Gm… iTMDcô zXZxta.. hsu2Goàn toàsu2Gn dửngzXZx zXZxdưng zXZxvà bìnhzXZx 9nEsthản su2Gquay đi..
ChấiTMDn KhiTMDang 9nEsđã 9nEsdừng msu2Gọi hànhsu2G zXZxđộng tsu2Gừ lpiL9úc nàozXZx, iTMDcô 9nEsgái vớipiL9 chiếzXZxc áiTMDo bzXZxị xpiL9é trần9nEs trpiL9ụi trướciTMD miTMDặt su2Gcậu cũg9nEs chẳgzXZx lsu2Gàm n9nEsỗi 9nEsthèm zXZxkhát trỗiTMDi piL9dậy t9nEshêm iTMDnữa… TrpiL9ong piL9đầu KhanpiL9g, giờpiL9 đaniTMDg c9nEsó zXZxnhữg su9nEsy ngzXZxhĩ.. 9nEskhông cázXZxch nàzXZxo giảiiTMD thích.
- zXZxCô tiTMDa cóiTMD thậiTMDt lsu2Gà ngườisu2G cozXZxn gáizXZx 9nEscủa an9nEsh?? kểiTMD zXZxcả khôniTMDg 9nEscó tsu2Gình cảiTMDm zXZxđi nữsu2Ga, thpiL9ì khsu2Gi tiTMDhấy su2G1 c9nEsô giTMDái piL9khác iTMDđang nằmzXZx cùg9nEs anzXZxh trênzXZx chi9nEsếc giườngiTMD azXZxnh zXZxvà piL9cô t9nEsa đãsu2G nằm…su2G cũgzXZx khôngzXZx zXZxthể nào…bìnhiTMD thiTMDản đzXZxến vậy..zXZx khsu2Gông thể….zXZx zXZx– zXZxChj 9nEsđưa iTMDtay ômiTMD lấyiTMD KhanpiL9g –piL9 MàpiL9 9nEsthôi, kệ9nEs piL9cô tazXZx.. chúgpiL9 9nEsta su2Gtiếp tụ9nEsc điTMDi anh…
Giọng9nEs npiL9ói 9nEsngọt ngzXZxào vsu2Gang zXZxbên tzXZxai, thứpiL9 nướcpiL9 hozXZxa iTMDquyến 9nEsrũ vưsu2Gơng khắppiL9 nơsu2G fảniTMDg fấtzXZx bêpiL9n mũzXZxi KhangpiL9. VpiL9à iTMDlúc iTMDnày.. Yến9nEs Ch9nEsi lạiiTMD piL9la n9nEsgười bpiL9ắt đầuzXZx. zXZxNhỏ dướnpiL9 lsu2Gên… hôpiL9n liTMDên cổ,piL9 lêpiL9n cằm…9nEs rồi9nEs su2Glên môipiL9 Ksu2Ghang… thậtsu2G khêzXZxu gợisu2G…. 9nEsNhưg KpiL9hang hoiTMDàn zXZxtoàn bấiTMDt độngsu2G trướsu2Gc tsu2Gất cả..
piL9- Anh…
piL9- BpiL9iến đi!9nEs iTMD– KhapiL9ng bấtzXZx piL9ngờ đẩy9nEs mạnhzXZx piL9Yến iTMDChi xuốzXZxng zXZxvà csu2Gậu nhảzXZxy su2Gra khỏi9nEs giTMDiường.. lazXZxo niTMDhư basu2Gy rzXZxa 9nEskhỏi fòng..
TpiL9rên giường9nEs, YếnpiL9 9nEsChi kéosu2G lạsu2Gi ázXZxo mìiTMDnh, hsu2Gơi miTMDỉm zXZxcười trê9nEsn gươgiTMD mặt…iTMD đãpiL9 su2Gtối sầm.iTMD DùiTMD sazXZxo iTMDcũg piL9là lầnpiL9 đầusu2G tisu2Gên ciTMDó kẻiTMD dámiTMD điTMDẩy nhpiL9ỏ su2Gra khsu2Gi nhỏpiL9 9nEslà ngườpiL9i bắpiL9t đầu…

……piL9.. Băn9nEsg đaniTMDg đsu2Gi mộtsu2G mipiL9k trênpiL9 hànzXZxh lasu2Gng iTMDvắng lặngzXZx, su2Gbước chânsu2G thật9nEs 9nEschậm rãi..
iTMDBỗng, zXZx1 piL9bàn tiTMDay 9nEsbạo lựczXZx kéiTMDo su2Gmạnh nhỏ9nEs qupiL9ay lạsu2Gi… Khan9nEsg đaiTMDng nhì9nEsn BpiL9ăng, thở9nEs hổsu2Gn hể9nEsn zXZxvì su2Gmới chạy,zXZx vẻsu2G nhưiTMD khôiTMDng zXZxgặp được9nEs nh9nEsỏ lúczXZx n9nEsày, Kh9nEsang s9nEsẽ piL9phát điêiTMDn luôn.
- Tạisu2G iTMDsao iTMDem zXZxlại niTMDhư thế?9nEs tại9nEs sasu2Go epiL9m su2Gcó tiTMDhể nhưiTMD thế???
Đáp lạiTMDi KhpiL9ang l9nEsà iTMDánh 9nEsmắt khzXZxó hiểu..
piL9- EiTMDm thậ9nEst 9nEssự… thậtzXZx szXZxự kiTMDhông cózXZx cảpiL9m zXZxgiác giTMDì sao?zXZx? zXZxKhông zXZx1 chú9nEst c9nEsảm gizXZxác zXZxgì saozXZx?? Nhsu2Gìn tpiL9hấy 9nEsta vzXZxà ngườzXZxi coiTMDn g9nEsáí kzXZxhác trêsu2Gn g9nEsiường đó.iTMD. piL9sao 9nEse cósu2G thể9nEs dửsu2Gng dưngiTMD su2Gmà iTMDquay điiTMD?? Sasu2Go zXZxem có9nEs t9nEshể làmsu2G thế…9nEs zXZxEm msu2Guốn làzXZxm tsu2Ga pházXZxt điiTMDên lêiTMDn phảiiTMD khsu2Gông? su2GEm đanpiL9g thá9nEsch thiTMDức sứcsu2G piL9chịu đựngsu2G củapiL9 t9nEsa su2Gphải không??.piL9. Vsu2Gậy zXZxta nóisu2G chsu2Go esu2Gm biết.9nEs. su2Gta thực9nEs piL9sự đãzXZx chịu9nEs hếiTMDt nổzXZxi riTMDồi… piL9Em liTMDàm piL9ta muốnsu2G đ9nEsiên lênzXZx! Esu2Gm lpiL9àm tsu2Ga ciTMDhỉ mzXZxuốn điênpiL9 lên!!!!!!!
Băsu2Gng từzXZx tiTMDừ đưapiL9 zXZx1 tpiL9ay su2Ggạt su2Gtay KhanpiL9g iTMDra kpiL9hỏi mik…piL9. NzXZxHỏ qu9nEsay đ9nEsầu… chpiL9ậm rãipiL9 bứơczXZx tiếp…
- zXZxThực sự9nEs iTMDthì em…su2G iTMDkhông 9nEscoi 9nEsta zXZxra jiTMD….. sao????
Chân Bsu2Găng viTMDẫn zXZxbước vpiL9à zXZx2 bàsu2Gn su2Gtay Khan9nEsg iTMDđã xiếtsu2G chặpiL9t lại….
…………
GầnzXZx su2G2h iTMDsáng.. zXZxChi đsu2Gi trpiL9ên 9nEshành 9nEslang k9nEshu giữazXZx, địnhpiL9 iTMDra kh9nEsỏi kzXZxhu biệtpiL9 thự.
- 9nEsDẫu chưazXZx piL9tìm piL9ra đưiTMDợc bísu2G mpiL9ật nào…iTMD n9nEshưg mizXZxk vẫzXZxn thấyiTMD kzXZxhu biệtsu2G piL9thự còzXZx nhi9nEsều điTMDiều th9nEsú vịpiL9 lắm…
Chi 9nEssững lpiL9ại, miTMDắt đểzXZx yêpiL9n su2Gkhông chớiTMDp v9nEsà miệng9nEs vẫ9nEsn nózXZxi iTMDnhư iTMD1 csu2Gái máy:
- Thực9nEs zXZxsự thsu2Gì mipiL9k đsu2Gã tìmsu2G r9nEsa zXZx1 bípiL9 mậ9nEst tuzXZxyệt nh9nEsất đốisu2G su2Gvới mik……
Trứ9nEsơc mắtsu2G iTMDYến ChiTMDi… zXZxcách khsu2Gá 9nEsxa trêzXZxn dãyiTMD piL9hành laniTMDg.. GpiL9ần cửaiTMD viTMDào 9nEsfòng 102.9nEs. iTMDChấn PhonzXZxg đasu2Gng đứng9nEs dự9nEsa tường..piL9 mắtiTMD piL9nhắm nghizXZxền, tazXZxy đútzXZx 9nEstúi, ta9nEsi piL9đeo mp3.zXZx. CậzXZxu vừa9nEs su2Gtrở vềpiL9 từsu2G fiTMDòng tsu2Ghí nghiệm…
su2GChi piL9cứ đứpiL9ng zXZxngây người..zXZx vàiTMD nhpiL9ư hàn9nEsh zXZxđộng thpiL9eo cảpiL9m tsu2Gính, nhỏpiL9 rúzXZxt dpiL9i độnzXZxg, g9nEsiơ iTMDlên su2Gvà bấmzXZx n9nEsút chụppiL9 hì9nEsnh liiTMDên tục…
……..
LâzXZxm Chấsu2Gn ĐôngpiL9 đaniTMDg ngồisu2G trước9nEs bzXZxàn là9nEsm việpiL9c đpiL9ặt zXZxlaptop. 9nEsÔng vừazXZx đzXZxáp chuyếiTMDn basu2Gy cuối9nEs ngàiTMDy su2Gvề nưzXZxớc vsu2Gà lậpiL9p tsu2Gức vzXZxề 9nEskhu biệtsu2G thựzXZx củasu2G zXZx3 cpiL9ậu cosu2Gn trai.
iTMDTrên màpiL9n hìpiL9nh lpiL9aptop, hìnhiTMD 9nEsảnh đa9nEsng đượcpiL9 tzXZxhu về9nEs tzXZxừ camzXZxera diTMDãy iTMDhành lapiL9ng khpiL9u giữa…9nEs nơizXZx zXZx1 cô9nEs gáipiL9 đang9nEs cầiTMDm chpiL9iếc dpiL9i độzXZxng vàpiL9 csu2Ghụp ảnhsu2G su2Gkhông ngpiL9ừng… piL9Lâm CzXZx. ĐôngzXZx iTMDchợt cười…
- Phá9nEsn đozXZxán iTMDcủa mizXZxk chưsu2Ga iTMDbao 9nEsgiờ sai…
………….

iTMD- TìnzXZxh zXZxhình thếsu2G nào9nEs ciTMDon gá9nEsi yêu?
- VẫpiL9n tốpiL9t akiTMD! NhưpiL9g asu2Gn piL9ninh ởsu2G đpiL9ó zXZxrất phứczXZx tpiL9ạp, czXZxon ngiTMDhĩ cozXZxn czXZxần piL9thời gian
9nEs- CòpiL9n ch9nEsuyện vớipiL9 mấyzXZx thằngiTMD su2Gcon đạisu2G tsu2Gài củ9nEsa LpiL9âm CiTMD. Đông?
su2G- zXZx1 ngpiL9ười đãsu2G mấiTMDt, tiTMDhật zXZxtiếc. nhưiTMDg 9nEs2 ksu2Gẻ cònpiL9 lạizXZx tsu2Ghật sự9nEs su2Gkhông piL9hề tầpiL9m thường.piL9 iTMD1 zXZxkẻ tsu2Gham vọng,9nEs t9nEsoan 9nEstính 9nEsvà sắcpiL9 xả9nEso. iTMD1 kẻ…piL9 piL9bí su2Gẩn vôiTMD ciTMDùg, nhzXZxưg ciTMDon cpiL9hắc đằngzXZx su2Gsau khuôsu2Gn mặtpiL9 sắt9nEs đásu2G piL9ấy làpiL9 zXZx1 bộpiL9 óiTMDc siiTMDêu phàm!
- TiTMDa hiểuzXZx ciTMDon nhiTMDất trênzXZx iTMDthế zXZxgian piL9này đsu2Gấy, cozXZxn iTMDgái ak!
- VâniTMDg, thưzXZxa bapiL9… 9nEsCon khôpiL9ng kìzXZxm chpiL9ế nổi9nEs piL9sự su2Grung độngsu2G csu2Gủa trzXZxái tiTMDim mik…iTMD V9nEsà csu2Gon đapiL9ng niTMDghĩ, piL91 tênpiL9 cósu2G gipiL9a đìnhzXZx quyềnpiL9 tiTMDhế niTMDhưg iTMDbất tài9nEs viTMDà zXZxnhu iTMDnhược iTMDso với9nEs zXZx1 ngzXZxười địasu2G vpiL9ị su2Gxã piL9hội k9nEshông 9nEs= iTMDnhưg piL9có iTMD1 c9nEsái đầu9nEs piL9thiên iTMDtài thì9nEs…. BiTMDa nghiTMDĩ zXZxsao? zXZx( ChiTMDap bịpiL9 t9nEshiếu csu2Gó n9nEsói 9nEsđến, 9nEscon trapiL9i zXZxngài ThượngzXZx nghịsu2G Oban-9nEsrad su2Gsi zXZxmê cpiL9ô tpiL9iểu thưzXZx nhàpiL9 HoànzXZxg zXZxBá vàsu2G trêpiL9n mặt9nEs báopiL9 cóiTMD 9nEsthông tiiTMDn zXZxmùa su2Gxuân 9nEsnăm s9nEsau, hắzXZxn vsu2Gà 9nEsYến Csu2Ghi sẽzXZx đínzXZxh 9nEshôn, “tênpiL9 bsu2Gất tàsu2Gi và9nEs nhpiL9u nhược”zXZx piL9là hắn)
- TzXZxheo tpiL9in miTMDật thpiL9ì.. piL9bộ iTMDóc zXZxsiêu iTMDphàm su2Gcon 9nEsvừa nóipiL9, iTMDta chắciTMD lzXZxà thằzXZxng copiL9n tsu2Ghứ iTMD2 zXZxcủa LCzXZxĐ, 9nEsngười làzXZxm ônpiL9g tiTMDa piL9có đưpiL9ợc đỉnh9nEs ciTMDao zXZxngày hôm9nEs 9nEsnay v9nEsà khôngzXZx piL9có ciTMDậu su2Gta, iTMDsự nghiTMDiệp củsu2Ga LiTMDCĐ piL9sẽ dễzXZx dpiL9àng trởsu2G iTMDvề co9nEsn su2Gsố 0zXZx! .zXZx.ta khôngiTMD hềzXZx piL9phản đốiiTMD 9nEs1 thằngzXZx zXZxcon rểiTMD zXZxnhư thếpiL9 ciTMDùg su2G1 mpiL9ối quzXZxan hệzXZx tpiL9ốt đẹpzXZx vớipiL9 giiTMDa đìn9nEsh 9nEsLâm chấsu2Gn đâu!
- VậyiTMD co9nEsn hiểzXZxu rồsu2Gi.. th9nEsưa zXZxba. NếupiL9 zXZxcó đượcpiL9 iTMDanh ấy,zXZx csu2Gon ngh9nEsĩ bsu2Ga sẽzXZx làmiTMD ch9nEso n9nEsgài ThượngiTMD nghzXZxĩ piL9sĩ kpiL9hông đủsu2G iTMDphiếu zXZxbầu triTMDong cpiL9uộc tổngpiL9 tuiTMDyển zXZxcử mùapiL9 xuâniTMD năzXZxm sau…
….
8h sáng…TaypiL9 qzXZxlí vàiTMDo 9nEsfòng ChấnzXZx KpiL9hang ..
- Cậu9nEs chiTMDủ khpiL9ông dù9nEsng su2Gbữa sápiL9ng sao?
KhanpiL9g piL9ngồi tpiL9rên giường,iTMD đaniTMD cpiL9héo su2G2 ta9nEsy vsu2Gào zXZxnhau. DướiiTMD đất,zXZx tàsu2Gn thuiTMDốc lpiL9á rơsu2Gi vaiiTMD~ vsu2Gà su2G1 basu2Go thuốcsu2G hzXZxét nhẵsu2Gn nằpiL9m lăiTMDn lóc…
- CpiL9ậu cpiL9hủ piL9mất ngủiTMD đêmsu2G qupiL9a aksu2G? su2GVì HoàpiL9ng Yến9nEs zXZxChi tpiL9ừ chzXZxối vàpiL9 tựpiL9 zXZxý bỏ9nEs về/
- LiTMDà tsu2Ga đãiTMD điTMDuổi zXZxcô 9nEsta piL9ra 9nEskhỏi fòng…
9nEs- Hosu2Gàng Yếsu2Gn su2GChi ssu2Gao? SzXZxao có9nEs tsu2Ghể…. piL9Cậu chủzXZx khôpiL9ng thể9nEs piL9vì su2Gphút nôgzXZx nổiiTMD nhấzXZxt thờisu2G mzXZxà phpiL9á tpiL9an su2Gmối qsu2Guan hệ9nEs ấy!
- ĐừngiTMD 9nEscó su2Gdạy đờsu2Gi tzXZxa! zXZxTa biếtzXZx piTMDhả lpiL9àm thếiTMD nào…zXZx CúiTMDt piL9ra đi!
piL9- zXZxEm szXZxẽ ra9nEs. NhpiL9ưg epiL9m zXZxvào 9nEsđể bpiL9áo vớiTMDi câpiL9u chsu2Gủ. “lũsu2G csu2Ghó hoaniTMDg lpiL9ại lêiTMDn piL9cơn dại,iTMD csu2Ghúng thườpiL9ng xiTMDuyên su2Gkhông su2Gtuân iTMDthủ iTMDnội qu9nEsy… zXZxVà mấysu2G niTMDgày nay9nEs, chú9nEsg tiTMDổ czXZxhức đ9nEsánh npiL9hau liiTMDên miê9nEsn, iTMD2 kẻzXZx đpiL9ã mấtpiL9 mạng
- LũzXZx đsu2Giên… VứtzXZx xác9nEs czXZxho piL9Seiky 9nEs! iTMD( npiL9hớ khpiL9ông csu2Gác bạsu2Gn? siTMDeiky zXZxlà ciTMDon trăn9nEs cưngpiL9 củaiTMD 9nEsLeader đó)
- Thsu2Geo lờpiL9i củapiL9 zXZx1 têzXZxn thìzXZx tsu2Ghằng Le9nEsader iTMDnói khôiTMDng c9nEsho Ssu2Geiky “xơpiL9i 9nEsmạng” asu2Gnh su2Gem… mà9nEs s9nEsẽ thpiL9ưởng cpiL9ho 9nEsthú cưngsu2G ấysu2G piL91 món9nEs mồisu2G hấppiL9 dẫsu2Gn chưaiTMD từng9nEs thấy,piL9 hấpiTMD dẫzXZxn iTMDvới iTMDcả hắnzXZx iTMDvà vpiL9ới zXZxcả… cậuzXZx chủ9nEs đấ9nEsy ak….
piL9Mắt Chấnsu2G KhiTMDang trợn9nEs lên9nEs, zXZxcậu nghisu2Gến răng….iTMD nỗi9nEs khpiL9ó czXZxhịu mâysu2G 9nEsngày iTMDnay iTMDcần đưsu2Gợc giảsu2Gi toả…
…zXZx. 9nEsKhu BiTMD. LũiTMD tội9nEs iTMDphạm đpiL9ang nhpiL9ốn nháo,9nEs hòiTMD hétzXZx vzXZxây quansu2Gh zXZx2 têsu2Gn đsu2Gang v9nEsật lộnpiL9 iTMDnhau. ChúnzXZxg iTMDlao vào9nEs nhasu2Gu niTMDhư su2G2 ciTMDon hpiL9ổ dữzXZx t9nEsranh mồpiL9i.. máiTMDu zXZxme zXZxbe su2Gbét. iTMD2 tzXZxên càsu2Gng xunsu2Gg, càzXZxnh bị9nEs đ9nEsòn iTMDđau vpiL9à hiểm9nEs tzXZxhì lzXZxũ xupiL9g qpiL9uanh su2Glại cpiL9àng vỗiTMD 9nEstay, hòpiL9 hét9nEs tániTMD su2Gdương hơn…
Cửa fòng9nEs piL9bỗng 9nEsmở iTMDtoang ra…
-ChpiL9úg màpiL9y phátiTMD zXZxdại lêzXZxn đấypiL9 ak?
1 tiếng9nEs hiTMDét su2Gkhó chịu,9nEs ChpiL9ấn Khan9nEsg đanzXZxg bướciTMD vào….
iTMD- CâiTMDm miệngsu2G!!!! iTMD- TiếzXZxng quátzXZx 9nEsto vàiTMD quyềnzXZx lzXZxực csu2Gủa KhiTMDang 9nEslàm piL9áp hếtzXZx tiế9nEsng rezXZxo su2Ghò. c9nEsả “lũpiL9 chpiL9ó iTMDhoang” piL9im rsu2Ge, cùgpiL9 qsu2Guay piL9lại zXZxnhìn Chấsu2Gn Khang…zXZx …
- TazXZxo dạypiL9 czXZxhúng màsu2Gy su2Glàm zXZxcho dại9nEs 9nEshả? MuốnzXZx lsu2Gàm csu2Ghó d9nEsại thiTMDì cú9nEst rpiL9a ngoàiiTMD 9nEsđường!! Cuốnsu2G xésu2Go luôiTMDn điTMDi ch9nEso khpiL9uất mắtzXZx tao!!!
Mắtsu2G Khsu2Gang trợiTMDn trừnzXZxg lêsu2Gn, cơ9nEsn g9nEsiận dsu2Gữ piL9đang bốcpiL9 ksu2Ghói. LpiL9ũ su2Gtội f9nEsạm bsu2Giết khôzXZxng nêpiL9n su2Gho hpiL9e zXZxgì piL9lúc này9nEs, đểpiL9 KhaiTMDng điên9nEs lsu2Gên tớipiL9 piL9mức ph9nEsải riTMDút súngpiL9 r9nEsa thì…
zXZx- Chún9nEsg zXZxmày khônsu2Gg cosu2Gi ta9nEso 9nEsra su2Ggì phải9nEs khôiTMDng? Kh9nEsông thựpiL9c piL9hiện qpiL9ui định..zXZx ch9nEsúng mzXZxày muốnsu2G ciTMDhống tzXZxao 9nEsfải khôngsu2G???? iTMD- GiọpiL9ng piL9Khang lại9nEs gầsu2Gm lê9nEsn… piL91tên tpiL9ội fạmiTMD su2Gcó vẻsu2G rụzXZxt rèzXZx piL9và sợiTMD 9nEshãi liTMDên tiếng:
- Không…khôsu2Gng zXZxphải.. cậ9nEsu chủ….
- KpiL9hông phsu2Gải màiTMD ch9nEsúg màyzXZx phpiL9át diTMDại lênpiL9 thpiL9ế apiL9k? ChúzXZxng msu2Gày k9nEshông siTMDợ zXZxtao psu2Ghải Khang?
- AiTMDi dsu2Gám ksu2Ghông spiL9ợ ciTMDậu cảpiL9 chứ?
ĐázXZxm tộizXZx 9nEsfạm 9nEsquay sansu2Gg su2Gnhìn.. zXZxLeader tsu2Gừ fò9nEsng zXZxtrog 9nEsđang bư9nEsớc ra.iTMD.k lipiL9ếc azXZxnh mắtzXZx piL9khó csu2Ghịu đế9nEsn chỗsu2G hắn
piL9- MàpiL9y rzXZxa su2Glệnh czXZxho chiTMDúng cắpiL9n su2Gcàn fải9nEs không?
- Cậusu2G cpiL9hủ iTMDkhông 9nEsnên piL9nói thế…iTMD lũ9nEs chiTMDó thấiTMDy khózXZx chịu9nEs th9nEsi cpiL9ắn nhazXZxu thôizXZx… vzXZxẫn c9nEsòn ma9nEsy lzXZxà…. ChúngzXZx piL9chưa quaiTMDy lạ9nEsi.. cắpiL9n csu2Ghủ đấy..
Vàisu2G têniTMD tộizXZx fạmiTMD bzXZxụm miệng9nEs cưsu2Gời… mặtsu2G ChấnzXZx KiTMDhang t9nEsối sầsu2Gm lại:
- Ừ,iTMD thậtsu2G iTMDmay, nếpiL9u đứsu2Ga zXZxnào su2Glàm thpiL9ế…. Ta9nEso iTMDsẽ bẻpiL9 răngsu2G, chặzXZxt châzXZxn nấpiL9u giãsu2G c9nEsày v9nEsà đzXZxập viTMDỡ sọsu2G r9nEsa lấypiL9 ósu2Gc luộiTMDc ănsu2G lắm…TaiTMDo đoázXZxn làzXZx su2Góc zXZxchó rất9nEs ngon…
su2G- piL9Vậy t9nEshì khôzXZxng ổnsu2G rồi…Câu9nEs czXZxhủ cũgpiL9 biếtiTMD 9nEsông chiTMDủ tốn9nEs bapiL9o nhiêuzXZx iTMDtiên mớiTMDi đưaiTMD được9nEs su2Glũ cpiL9hó ấyzXZx vzXZxề đzXZxây. cậuzXZx chủsu2G khôsu2Gng quảnsu2G nổipiL9 iTMDmà su2Gđem iTMDra giết9nEs tiTMDhịt nhưsu2G thế..su2G 9nEscậu địnsu2Gh ăiTMDn n9nEsói vớisu2G ông9nEs chủiTMD thế9nEs nào???
piL9- MiTMDày kiTMDhông phsu2Gải iTMDlo, lzXZxo giữpiL9 cpiL9ái mạpiL9ng czXZxủa màiTMDy đi…
- su2GÀ vâng,iTMD iTMDtôi piL9sẵn lòn9nEsg ngpiL9he czXZxậu 9nEschủ căzXZxn dặiTMDn mà…
ChấnzXZx Khasu2Gng liệcpiL9 miTMDắt nhìpiL9n iTMD1 lzXZxượt l9nEsũ tội9nEs fạm….
- zXZxNếu chsu2Gúng 9nEsmày cònpiL9 đểsu2G tsu2Gao đsu2Gến đâysu2G piL9vì chuyệnpiL9 nàyzXZx nữa…zXZx zXZxtao sẽzXZx khôpiL9ng niTMDói piL9lời nàosu2G miTMDà cpiL9hỉ piL9rút ssu2Gúng piL9ra thôi…su2G. –9nEs K9nEshang liếpiL9c nhpiL9ìn tênzXZx Leade9nEsr, su2Ghắn zXZxkhẽ cười
Khang q9nEsuay đi9nEs miTMDà vẫiTMDn 9nEschưa thấiTMDy cơnsu2G zXZxgiận nguôiiTMD ngoai….
9nEs- ĐãpiL9 vậysu2G, t9nEsôi cũsu2Gg muốpiL9n nhpiL9ắc cậzXZxu chủpiL9… cậupiL9 chzXZxủ szXZxẽ phảisu2G đếnpiL9 dsu2Gây tiếsu2Gp đáy..zXZx 9nEsđương nhsu2Giên zXZxkhông phảiiTMD su2Gvì chuy9nEsện nzXZxày nữsu2Ga… NgườipiL9 t9nEsình củazXZx câu9nEs chủ…zXZx hấp9nEs dẫiTMDn lắm…
K9nEshang zXZxtoan rútsu2G iTMDsúng nhưgzXZx tên9nEs qlsu2Gí ởpiL9 ngoàiTMDi đãzXZx iTMDra hpiL9iệu zXZxbình tĩnh…ChânzXZx cậsu2Gu bướczXZx tiếpzXZx piL9trước su2Gkhi dằsu2Gn 9nEs1 câu:
piL9- ĐỤng9nEs đến9nEs 9nEsngười tìnzXZxh piL9của tao…su2G làpiL9 đụ9nEsng đzXZxến tao…MzXZxày 9nEsnhớ đấy!
……

109nEsh đêm.

“-9nEs huhuzXZx.. mẹ9nEs ơiTMDi…mẹ .piL9. zXZxmẹ đừpiL9ng 9nEsđánh anzXZxh nữa..
iTMD- NamzXZx! zXZxCon tiTMDránh ra….
- MzXZxẹ…con xizXZxn mẹ…iTMD 9nEslà lsu2Gỗi su2Gcủa su2Gcon iTMD.. 9nEstự iTMDý czXZxon chsu2Gạy 9nEsra ng9nEsoài iTMDchơi su2Gmà mẹ….
zXZx- su2GCon khôn9nEsg đượczXZx khóc…piL9 czXZxon iTMDra chỗzXZx piL9khác đj…
…….
9nEs- Phong!cozXZxn biếtzXZx lỗisu2G chưa?iTMD?? CoiTMDn còniTMD lìzXZx 9nEsthế đượcpiL9 phảsu2Gi không??
Vút…piL9 vút…vút…
- ÁzXZx áiTMD iTMDmẹ ơpiL9i… mẹzXZx 9nEsđừng đáiTMDnh 9nEsanh nữzXZxa mà….
- Csu2Ghấn PhonpiL9g! su2GTa hpiL9ỏi iTMDcon biếtpiL9 lỗi9nEs chưpiL9a? TiTMDrời thìzXZx mưapiL9 msu2Gà coiTMDn đểzXZx epiL9m chzXZxạy zXZxra iTMDngoài… su2Gem bịiTMD su2Gốm tpiL9hì biếtzXZx làzXZxm sao?
9nEs- iTMDLà tiTMDự ýzXZx ciTMDon 9nEsmà mẹ….anhiTMD rầpiL9m mưaiTMD đsu2Gi tìmsu2G cozXZxn đấysu2G thôi…9nEs ngưiTMDời bịzXZx iTMDốm là9nEs aiTMDnh kzXZxia kìa…
Vút…vút…
- PhzXZxong! CzXZxon su2Gkhông mởiTMD miiTMDện rsu2Ga phải9nEs không?
iTMD- MẹzXZx đ9nEsừng đsu2Gánh zXZxanh nữa…iTMD ansu2Gh đasu2Gu mà….
Vút… vútiTMD… iTMD- VẫnpiL9 ksu2Ghông mởsu2G miệnsu2Gg rsu2Ga xi9nEsn lỗi…zXZx. iTMDxem csu2Gon lìsu2G tớpiL9 mứciTMD npiL9ào.. iTMD( vút…vút…zXZx.) su2G- ĐứaiTMD co9nEsn bấtsu2G hiếu9nEs này….iTMD su2Gbất hiếu!!!
su2G- su2GMẹ! apiL9nh chảsu2Gy máusu2G rồi…piL9 miTMDẹ đừngiTMD đánhzXZx iTMDnữa mà.piL9. huhuhu…
- MiTMDày zXZxim đsu2Gi! MzXZxỗi lầsu2Gn nzXZxày nzXZxói zXZxtao càsu2Gng iTMDbị đánhiTMD nhiiTMDều hơiTMDn thôi!
Chát!!!
- C9nEson dámiTMD zXZxto tiếngiTMD vớzXZxi ezXZxm sasu2Go??? iTMDCon kh9nEsông trônpiL9g đượciTMD eiTMDm msu2Gà csu2Gòn dámiTMD t9nEso t9nEsiếng q9nEsuát em??
zXZx- zXZxNó zXZxcó piTMDhải tsu2Grẻ lpiL9ên zXZx3 đâu!9nEs Nó9nEs 9nEs= tuổi9nEs ciTMDon vsu2Gà iTMDcon cũgsu2G 9nEslà csu2Gon tr9nEsai mpiL9ẹ đấy!
Chat!!!
- 9nEsIm ngzXZxay! mẹ9nEs khôiTMDng cóiTMD đpiL9ứa piL9con nhiTMDư iTMDmày… piL9! su2GMày đư9nEsợc sipiL9nh zXZxra đểsu2G bảozXZx vệsu2G C9nEshấn NamiTMD! iTMDVà csu2Ghỉ thiTMDế thôi!
- Vsu2Gậy tại9nEs piL9sao mẹ9nEs k9nEshông mướsu2Gn v9nEsệ ssu2Gĩ vsu2Gà giếiTMDt quácsu2Gh cpiL9on đi?
- KhiTMDông đciTMD! MàyiTMD quên9nEs mzXZxẹ đzXZxã nuôiTMDi nấnsu2Gg màyzXZx kh9nEsó ksu2Ghăn thếpiL9 9nEsnào 9nEsak? thằsu2Gng bấpiL9t hiếu…
- TpiL9hì ra mẹ còn nhớ con là con trai mẹ đấy….
……….

- Chấn Nam? Con sao thế? Con mệt ak?
- Chỉ hơi hơi thôi mẹ… mẹ và anh đừng cãi nhau nữa….
- Phong! Con còn đứng đó được sao? Đi mua thuốc cho e đi!
- Con biết rồi! 
- Mẹ.. mẹ đừng bắt anh đi… trời còn mưa to lắm….
- Phải trưng phạt nó vì nó làm con trai mẹ mệt thế này….
- anh không phải con trai mẹ sao?
- Chấn Nam ak….con ngoan quá…. mẹ yêu con nhất…chỉ yêu con thôi……
- Anh nghe thấy đấy mẹ… anh sẽ buồn lắm……………”

……….. Chấn Phong choàng tỉnh, bật dậy trên giường..
Mồ hôi ướt đẫm áo sơmi… Phong thở dốc, hơi thở gấp gáp và bấn loạn…Xug quang tối đen như mực, bóng đêm bao trùm với 1 sự tĩnh lặng đến gai người….
Mưa!
Tiếng mưa đêm vọng về từ đâu đó xa… rất xa….
Tiếng mưa ù ù bên tai Phong ….
Mắt cậu bỗng… mở căng….2 bàn tay xiết chặt lại…. người Phong run lên….

Bình luận

Ảnh của ketoidobongdem_13012001
ketoidobongdem_...28/04/2013 - 14:12

Mẹ của Phong và Nam hay thật. Có cần tỏ ra thiên vị thái quá vậy không?