Thiên thần bóng tối - Chương 27

……
“ CayT2aVvP7mera chắcE5Y92rfV cq9SEhắn ởyT2aVvP7 yT2aVvP7khắp nơi…yT2aVvP7. vậyE5Y92rfV mE5Y92rfVà vẫnE5Y92rfV cyT2aVvP7ó baE5Y92rfVo nhiE5Y92rfVêu cảnhyT2aVvP7 vệyT2aVvP7 yT2aVvP7đứng canE5Y92rfVh… TyT2aVvP7ại saE5Y92rfVo sq9SEóng từyT2aVvP7 E5Y92rfVlại bq9SEị chặn?..q9SE. E5Y92rfVCó fq9SEải ayT2aVvP7nh ấyT2aVvP7y lyT2aVvP7à nE5Y92rfVgười qyT2aVvP7uản lq9SEí tấtq9SE E5Y92rfVcả hE5Y92rfVệ thốE5Y92rfVng aE5Y92rfVn ninyT2aVvP7h? AE5Y92rfVnh ấyE5Y92rfV giốngyT2aVvP7 nE5Y92rfVhư bóq9SEng yT2aVvP7ma bíE5Y92rfV ẩnyT2aVvP7 troyT2aVvP7g cănq9SE fòngq9SE tE5Y92rfVối ýq9SE… Ôi!q9SE ÔE5Y92rfVi! q9SEYến q9SEChi! Khq9SEông q9SEđược đE5Y92rfVổi chủq9SE đề..E5Y92rfV myT2aVvP7ày đanyT2aVvP7g pE5Y92rfVhân tíchyT2aVvP7 ayT2aVvP7n niq9SEnh E5Y92rfVcủa khE5Y92rfVu q9SEbiệt thyT2aVvP7ự cơq9SE q9SEmà!... MáyyT2aVvP7 tíE5Y92rfVnh yT2aVvP7ấy E5Y92rfVbị tq9SEreo khq9SEi cq9SEó q9SEtay q9SEngười kháyT2aVvP7c chE5Y92rfVạm vào…mikE5Y92rfV chyT2aVvP7ắc chắyT2aVvP7n q9SEthao q9SEtác “backE5Y92rfV chươyT2aVvP7ng trìnhq9SE” khôyT2aVvP7ng saiyT2aVvP7… vậyq9SE q9SElà yT2aVvP71 chiếq9SEc myT2aVvP7áy tyT2aVvP7ính khôq9SEng thườyT2aVvP7ng? vàE5Y92rfV đươngyT2aVvP7 nhiq9SEên quyT2aVvP7an trọngyT2aVvP7 vôE5Y92rfV cE5Y92rfVùng. CóyT2aVvP7 lq9SEẽ E5Y92rfVnếu q9SEsử E5Y92rfVdụng đượcE5Y92rfV thyT2aVvP7ì yT2aVvP7lại cũyT2aVvP7ng nhE5Y92rfVư yT2aVvP7máy q9SEtrog fyT2aVvP7òng LâmyT2aVvP7 ChấyT2aVvP7n KhE5Y92rfVang, mq9SEật kyT2aVvP7hẩu E5Y92rfV32 kíE5Y92rfV tự!...q9SE làE5Y92rfVm q9SEquái gE5Y92rfVì yT2aVvP7đoán ryT2aVvP7a nổyT2aVvP7i… MàE5Y92rfV mq9SEik đụnq9SEg vàoyT2aVvP7 myT2aVvP7áy tínhq9SE ayT2aVvP7nh yT2aVvP7ấy, aq9SEnh E5Y92rfVấy cyT2aVvP7ó q9SEnghi ngờyT2aVvP7 q9SEgì khyT2aVvP7ông yT2aVvP7nhỉ? LúcE5Y92rfV E5Y92rfVấy cq9SEũg cq9SEó vẻE5Y92rfV khôyT2aVvP7ng mấyE5Y92rfV dễyT2aVvP7 chịu…q9SE. ánq9SEh mắtq9SE quảq9SE q9SEthực rấE5Y92rfVt E5Y92rfVhút hồnq9SE và…q9SE yT2aVvP7và đángE5Y92rfV E5Y92rfVsợ…. E5Y92rfVÔi!!!! Màyq9SE lE5Y92rfVại chuyểnq9SE đE5Y92rfVề tài……..CáiyT2aVvP7 đầuE5Y92rfV! cáiE5Y92rfV đầuyT2aVvP7! “
- Đangq9SE ngq9SEhĩ gìq9SE E5Y92rfVmà tyT2aVvP7ự đánhE5Y92rfV vàq9SEo yT2aVvP7đầu myT2aVvP7ik vậy?
YếnE5Y92rfV Cq9SEhi đứngyT2aVvP7 bE5Y92rfVật dậy,q9SE quaq9SEy lq9SEại nhìq9SEn ChyT2aVvP7ấn KhE5Y92rfVang mớiq9SE vềq9SE yT2aVvP7và bướyT2aVvP7c vq9SEào fyT2aVvP7òng cậu.
- AkyT2aVvP7` yT2aVvP7không! …q9SE EE5Y92rfVm syT2aVvP7uy nyT2aVvP7ghĩ lunq9SEg tuE5Y92rfVng yT2aVvP7thôi! E5Y92rfVAnh điE5Y92rfV đâuE5Y92rfV vềyT2aVvP7 muyT2aVvP7ộn thế?
- yT2aVvP7Anh yT2aVvP7có cầq9SEn thôngE5Y92rfV báE5Y92rfVo lịcq9SEh trìnE5Y92rfVh củyT2aVvP7a E5Y92rfVanh cE5Y92rfVho yT2aVvP7em không?
yT2aVvP7- ĐươngE5Y92rfV nhyT2aVvP7iên không! 
- EE5Y92rfVm yT2aVvP7ăn tốiq9SE chưa?
- E5Y92rfVĂn q9SErồi, gq9SEiúp viq9SEệc nhàE5Y92rfV aE5Y92rfVnh nấuq9SE ổnq9SE E5Y92rfVlắm vE5Y92rfVà cq9SEư xửE5Y92rfV cũq9SEg rấyT2aVvP7t dễE5Y92rfV chịuq9SE nữa
- VâE5Y92rfVy tốt…yT2aVvP7 Lầq9SEn syT2aVvP7au đE5Y92rfVến gọiq9SE trưq9SEớc q9SEcho anE5Y92rfVh, dạoyT2aVvP7 yT2aVvP7này anE5Y92rfVh hE5Y92rfVơi bận!
- yT2aVvP7Sao? AE5Y92rfVnh sợyT2aVvP7 yT2aVvP7e yT2aVvP7điều E5Y92rfVtra đượcyT2aVvP7 yT2aVvP7bí E5Y92rfVmật gìq9SE củaE5Y92rfV anq9SEh ak?
Khanq9SEg bậE5Y92rfVt q9SEcười, lạiyT2aVvP7 chỗyT2aVvP7 bàq9SEn lyT2aVvP7àm E5Y92rfVviệc địnE5Y92rfVh mởyT2aVvP7 laptop
yT2aVvP7- Tuq9SEỳ E5Y92rfVe nghE5Y92rfVĩ. E5Y92rfVCha q9SEe myT2aVvP7uốn yT2aVvP7gì thyT2aVvP7ì E5Y92rfVem cq9SEứ tuq9SEân lE5Y92rfVệnh thE5Y92rfVôi. yT2aVvP7Nhưg báoq9SE trưE5Y92rfVớc ônq9SEg ấyyT2aVvP7 sq9SEẽ thấtq9SE vọngq9SE đấy…yT2aVvP7 E5Y92rfVvì E5Y92rfVkhu bE5Y92rfViệt thq9SEự nq9SEày chE5Y92rfVẳng cE5Y92rfVó bíyT2aVvP7 mE5Y92rfVật nàyT2aVvP7o cả!
- Khq9SEông cyT2aVvP7ó mE5Y92rfVà E5Y92rfVhệ thốE5Y92rfVg q9SEan ninE5Y92rfVh lạE5Y92rfVi cq9SEhặt E5Y92rfVvà phE5Y92rfVức yT2aVvP7tạp vậyE5Y92rfV sao?
E5Y92rfV- AyT2aVvP7nh chắcq9SE E5Y92rfV1 E5Y92rfVông trùmyT2aVvP7 mafiE5Y92rfVa nhyT2aVvP7ư E5Y92rfVcha aq9SEnh haq9SEy cyT2aVvP7ha q9SEem chE5Y92rfVẳg yT2aVvP7muốn q9SE1 têE5Y92rfVn nộiq9SE gE5Y92rfVián E5Y92rfVhay điệpq9SE viq9SEên cyT2aVvP7ấp caE5Y92rfVo nàE5Y92rfVo lE5Y92rfVọt đưE5Y92rfVợc vàq9SEo nq9SEhà yT2aVvP7mik đyT2aVvP7ể tìmq9SE hiểuq9SE yT2aVvP71 q9SEkế hoq9SEạch làq9SEm ănq9SE q9SEphi phE5Y92rfVáp nq9SEào đó!
- UE5Y92rfVm. q9SEEm khôE5Y92rfVng q9SEmuốn quayT2aVvP7n hệE5Y92rfV củaE5Y92rfV chúq9SEng q9SEta bịq9SE ràngE5Y92rfV buộcq9SE bE5Y92rfVởi cE5Y92rfVha E5Y92rfVanh E5Y92rfVhay q9SEcha eq9SEm! ĐE5Y92rfVó lyT2aVvP7à viE5Y92rfVệc củayT2aVvP7 họyT2aVvP7 q9SEvà q9SEchúg tq9SEa tE5Y92rfVhì vẫnq9SE làyT2aVvP7 bạn!
- Oq9SEk! nếuq9SE hyT2aVvP7ơn nữq9SEa thyT2aVvP7ì tốt!
yT2aVvP7- HE5Y92rfVơn nữa?
- VíyT2aVvP7 nq9SEhư…. Nq9SEgười yêu!
- ThyT2aVvP7ật đểE5Y92rfVu giq9SEả! AyT2aVvP7nh đãE5Y92rfV giớiyT2aVvP7 thiE5Y92rfVệu vớiyT2aVvP7 eq9SEm q9SEcô ngưE5Y92rfVời tyT2aVvP7ình sốngE5Y92rfV cùgq9SE E5Y92rfVanh đấy,q9SE thiếuyT2aVvP7 yT2aVvP7gia ak!
q9SE- q9SEEm yT2aVvP7có nhầmE5Y92rfV lẫq9SEn rồi!yT2aVvP7 vớiq9SE yT2aVvP7anh, ngyT2aVvP7ười tyT2aVvP7ình vàyT2aVvP7 yT2aVvP7người yêuq9SE …E5Y92rfV kháq9SEc nhau!
q9SE- chỗyT2aVvP7 nào?
- NgưyT2aVvP7ời tq9SEình yT2aVvP7như q9SE1 chấtyT2aVvP7 yT2aVvP7kích thíE5Y92rfVch bấyT2aVvP7t kểE5Y92rfV lE5Y92rfVúc yT2aVvP7nào q9SEcó hứngq9SE thú…E5Y92rfV yT2aVvP7Còn nE5Y92rfVgười yêE5Y92rfVu… phảE5Y92rfVi ngE5Y92rfVang hàE5Y92rfVng! TứcE5Y92rfV giúE5Y92rfVp đỡyT2aVvP7 aE5Y92rfVnh đq9SEc q9SEtrong chuyệnyT2aVvP7 làq9SEm E5Y92rfVănvà đyT2aVvP7ể aE5Y92rfVnh giớq9SEi yT2aVvP7thiệu vE5Y92rfVới cácq9SE E5Y92rfVmối qq9SEuan E5Y92rfVhệ xãE5Y92rfV hộiE5Y92rfV cùyT2aVvP7g đẳE5Y92rfVng yT2aVvP7cấp yT2aVvP7và địE5Y92rfVa vị!
- q9SEAnh thayT2aVvP7m yT2aVvP7quá đây!
q9SE- Đànq9SE ônE5Y92rfVg khôE5Y92rfVng cóE5Y92rfV q9SEtham vq9SEọng vàE5Y92rfV q9SEchí tiếnE5Y92rfV yT2aVvP7thủ làyT2aVvP7 q9SEloại q9SEbỏ đi!
Tay q9SEKhang lyT2aVvP7ướt trêq9SEn byT2aVvP7àn fyT2aVvP7ím laptopE5Y92rfV. cậuyT2aVvP7 hE5Y92rfVơi mỉmE5Y92rfV cườE5Y92rfVi vìE5Y92rfV hệq9SE thốgq9SE aq9SEn niq9SEnh bq9SEáo lạiE5Y92rfV đãyT2aVvP7 yT2aVvP7có kẻE5Y92rfV mE5Y92rfVuốn đyT2aVvP7ột nhậE5Y92rfVp vàyT2aVvP7o nhưgyT2aVvP7 đươngq9SE nhiyT2aVvP7ên bấyT2aVvP7t yT2aVvP7lực vE5Y92rfVới nhữngE5Y92rfV dE5Y92rfVãy yT2aVvP7mật mãyT2aVvP7 E5Y92rfVdài ngoằng…
yT2aVvP7- yT2aVvP7Muộn rE5Y92rfVồi đấy,q9SE tiểuq9SE thư!E5Y92rfV CE5Y92rfVha eq9SEm sẽq9SE q9SElo lắyT2aVvP7ng lắq9SEm, nhấtE5Y92rfV lạiq9SE làq9SE ởq9SE cE5Y92rfVhung fòngE5Y92rfV q9SEvới q9SE1 kE5Y92rfVẻ khq9SEông nghiêyT2aVvP7m chỉnhE5Y92rfV nhưyT2aVvP7 anh!
- q9SEAnh yT2aVvP7đang cq9SEảnh báoyT2aVvP7 đấyyT2aVvP7 ak?
yT2aVvP7- Tuỳq9SE eq9SEm nghĩ!
- Nếuq9SE yT2aVvP7em bảoyT2aVvP7 tq9SEối nyT2aVvP7ay khôngyT2aVvP7 về?
- ThìE5Y92rfV yT2aVvP7… tốt!
CyT2aVvP7hấn yT2aVvP7Khang đóq9SEng lapyT2aVvP7top… mắtq9SE nhìnyT2aVvP7 vềE5Y92rfV E5Y92rfVfía Yếnq9SE Cq9SEhi vàyT2aVvP7 q9SEchân bq9SEước lạiyT2aVvP7 fyT2aVvP7ía gq9SEiường yT2aVvP7nơi E5Y92rfVnhỏ E5Y92rfVđang ngồi…E5Y92rfV CE5Y92rfVhj cởiE5Y92rfV q9SEáo khoáq9SEc vàE5Y92rfV làE5Y92rfVm nhq9SEư đq9SEang cảyT2aVvP7m thấyq9SE yT2aVvP7nóng chứE5Y92rfV kq9SEhông yT2aVvP7phải tq9SEán dươngq9SE cq9SEùg E5Y92rfVsuy ngyT2aVvP7hĩ cE5Y92rfVủa Khang!
- CoyT2aVvP7n gáiyT2aVvP7 anE5Y92rfVh q9SEquen E5Y92rfVcó yT2aVvP72 loạiyT2aVvP7 khq9SEi nyT2aVvP7ằm trêyT2aVvP7n giường..yT2aVvP7 yT2aVvP7hoặc chốE5Y92rfVng cq9SEự hoặcq9SE phụcq9SE tùng….E5Y92rfV EE5Y92rfVm địnhyT2aVvP7 chyT2aVvP7ọn loạyT2aVvP7i nào?
- KhyT2aVvP7ông q9SEgì cq9SEả! yT2aVvP7e chẳngyT2aVvP7 cE5Y92rfVó ýq9SE đE5Y92rfVịnh nằq9SEm tyT2aVvP7rên giườyT2aVvP7ng anh!
E5Y92rfV- VậyT2aVvP7y mq9SEà eq9SEm đq9SEang E5Y92rfVngồi trE5Y92rfVên giưE5Y92rfVờng aE5Y92rfVnh vớiyT2aVvP7 chiếcyT2aVvP7 váyyT2aVvP7 ngắnE5Y92rfV yT2aVvP7khoe đôE5Y92rfVi chE5Y92rfVân trầnq9SE trướcE5Y92rfV mắtyT2aVvP7 ayT2aVvP7nh E5Y92rfV.. vq9SEà chiếcyT2aVvP7 E5Y92rfVáo khq9SEoác vừayT2aVvP7 E5Y92rfVcởi nq9SEhư E5Y92rfV1 lờiE5Y92rfV E5Y92rfVđề nghịq9SE đấy!
- ĐừngyT2aVvP7 cốyT2aVvP7 q9SEsuy diễn!
- DE5Y92rfVù khôngq9SE phảiyT2aVvP7 ýq9SE địnhq9SE cyT2aVvP7ủa eyT2aVvP7m thE5Y92rfVế thE5Y92rfVì E5Y92rfVlúc nàyT2aVvP7y yT2aVvP7e cyT2aVvP7ũg E5Y92rfVđang kíchq9SE thE5Y92rfVích E5Y92rfVanh qyT2aVvP7uá liều!
- DừngyT2aVvP7 yT2aVvP7hành đq9SEộng điq9SE…. thyT2aVvP7iếu gia! 
Tay Khaq9SEng đanq9SEg tháoq9SE yT2aVvP7khuy áyT2aVvP7o vàyT2aVvP7 mắtyT2aVvP7 nyT2aVvP7hìn nyT2aVvP7hư muyT2aVvP7ốn E5Y92rfVăn tưE5Y92rfVơi q9SEnuốt sốE5Y92rfVng côq9SE gáiE5Y92rfV trướE5Y92rfVc mặt..
- E5Y92rfVE bảoyT2aVvP7 dừngE5Y92rfV E5Y92rfVđi và…E5Y92rfV qq9SEuay lq9SEại E5Y92rfVnhìn cE5Y92rfVoi, nE5Y92rfVgười tE5Y92rfVình củayT2aVvP7 E5Y92rfVanh kìa!
Khaq9SEng yT2aVvP7chợt khE5Y92rfVựng lại,q9SE qE5Y92rfVuay đầu…E5Y92rfV ĐúngyT2aVvP7 nhưE5Y92rfV yT2aVvP7Chi nyT2aVvP7ói, BăngE5Y92rfV đanyT2aVvP7g bướcq9SE vàq9SEo q9SEvà cq9SEũg vừE5Y92rfVa q9SEdừng lạiyT2aVvP7 khyT2aVvP7i kịpE5Y92rfV hiểuE5Y92rfV chuE5Y92rfVyện E5Y92rfVgì đangE5Y92rfV diễq9SEn ra..
- Thiếuq9SE yT2aVvP7gian akyT2aVvP7, yT2aVvP7sao eq9SEm ghq9SEét nhữE5Y92rfVg kẻE5Y92rfV phE5Y92rfVá đámE5Y92rfV kyT2aVvP7inh E5Y92rfVkhủng! Chắcq9SE anE5Y92rfVh cũq9SEg nhE5Y92rfVư em,thấyq9SE mấtq9SE q9SEhứng rồi?
q9SE- RyT2aVvP7a ngoàiyT2aVvP7 điq9SE! –E5Y92rfV E5Y92rfV1 câuq9SE rq9SEa E5Y92rfVlệnh hơiyT2aVvP7 khóE5Y92rfV chịuE5Y92rfV khq9SEi KE5Y92rfVhang nhE5Y92rfVìn BăyT2aVvP7ng! q9SEVà đươnyT2aVvP7g yT2aVvP7nhiên, nhỏq9SE chẳnE5Y92rfVg E5Y92rfVcó q9SElí yT2aVvP7do gE5Y92rfVì đyT2aVvP7ể ởyT2aVvP7 lại.q9SE BăngyT2aVvP7 qE5Y92rfVuay người….
E5Y92rfVNhưg YếnE5Y92rfV CE5Y92rfVhi đứgE5Y92rfV dậyE5Y92rfV vE5Y92rfVà… vớiE5Y92rfV yT2aVvP7nhữg cE5Y92rfVử cq9SEhỉ khiêuE5Y92rfV gợiq9SE vE5Y92rfVô cùnE5Y92rfVg… nhỏq9SE yT2aVvP7choàng lq9SEấy cổq9SE CE5Y92rfVhấn Khang…
- q9SEKhông đcyT2aVvP7! đE5Y92rfVể E5Y92rfVem yT2aVvP7ra lq9SEệnh lạiyT2aVvP7 cho…yT2aVvP7. “SangyT2aVvP7 khE5Y92rfVu q9SEA vyT2aVvP7à đeyT2aVvP7m yT2aVvP71 cốcE5Y92rfV q9SEnước E5Y92rfVcam vềyT2aVvP7 đq9SEầy chyT2aVvP7o ngườiyT2aVvP7 E5Y92rfVtình q9SEò ta…..yT2aVvP7 đêmE5Y92rfV nay…”
GiọnE5Y92rfVg nyT2aVvP7ói vàyT2aVvP7 hơE5Y92rfVi yT2aVvP7thở củayT2aVvP7 ChyT2aVvP7i ápE5Y92rfV syT2aVvP7át vyT2aVvP7ào CyT2aVvP7hấn KhaE5Y92rfVng… trướcq9SE q9SEkhi cậuq9SE q9SEôm lấq9SEy nhỏ,yT2aVvP7 E5Y92rfV1 câuq9SE mệnhq9SE lệnhE5Y92rfV nhẹq9SE yT2aVvP7nhàng phátE5Y92rfV yT2aVvP7ra đủq9SE đểE5Y92rfV cE5Y92rfVho BE5Y92rfVăng nghe:
- Lq9SEàm vyT2aVvP7ây đi!
Băng vừayT2aVvP7 rE5Y92rfVa khỏiq9SE q9SEfòng, KhayT2aVvP7ng E5Y92rfVghì lấyE5Y92rfV YếnE5Y92rfV CyT2aVvP7hi vàyT2aVvP7 hôE5Y92rfVn cuồnyT2aVvP7g yT2aVvP7nhiệt… E5Y92rfVChi lyT2aVvP7uôn biếyT2aVvP7t cE5Y92rfVách đányT2aVvP7h thứE5Y92rfVc E5Y92rfVham muốnyT2aVvP7 E5Y92rfVcủa q9SE1 thằnyT2aVvP7g đànq9SE E5Y92rfVông q9SEnhưg đyT2aVvP7ó khôngE5Y92rfV phảiyT2aVvP7 ýE5Y92rfV địyT2aVvP7nh cuốiq9SE cE5Y92rfVùng… NhyT2aVvP7ỏ yT2aVvP7đẩy ngyT2aVvP7ười Khq9SEang ra…yT2aVvP7 E5Y92rfVKhang cốyT2aVvP7 ghìyT2aVvP7 cyT2aVvP7hặt yT2aVvP7và vẫnq9SE tE5Y92rfViếp tE5Y92rfVục nyT2aVvP7hư E5Y92rfV1 coq9SEn thúq9SE đyT2aVvP7ói…Nhưg Chq9SEi E5Y92rfVmột lầnyT2aVvP7 q9SEnữa đẩyyT2aVvP7 mạnhq9SE cyT2aVvP7ậu ra!
yT2aVvP7- yT2aVvP7Không! ..yT2aVvP7ko phảiyT2aVvP7 lyT2aVvP7úc này……
yT2aVvP7- TE5Y92rfVại E5Y92rfVem thôiq9SE! q9SE– Khq9SEang q9SEđẩy Yếnq9SE Chq9SEi lyT2aVvP7ùi nhanyT2aVvP7h q9SEvà nq9SEgã yT2aVvP7ầm xuốgE5Y92rfV giường..
- Khoan…q9SE q9SEkhoan đã…
Nhưg KhanyT2aVvP7g đãE5Y92rfV q9SEvồ q9SEtới vàq9SE thyT2aVvP7áo E5Y92rfVkhuy yT2aVvP7áo E5Y92rfVcủa yT2aVvP7nhỏ… Cậuq9SE tiếpyT2aVvP7 tụE5Y92rfVc hôn…E5Y92rfV vyT2aVvP7ồ vậyT2aVvP7p E5Y92rfVvà thyT2aVvP7ô bạo..
- yT2aVvP7Người tìnE5Y92rfVh q9SEcủa anh…E5Y92rfV sẽ…vàoyT2aVvP7 đấy!
Khang kq9SEhựng lại:
- E5Y92rfVEm địnyT2aVvP7h tq9SEặng q9SEanh yT2aVvP7hoa E5Y92rfVhồng rồE5Y92rfVi tE5Y92rfVát yT2aVvP7nc E5Y92rfVluôn vàq9SEo mặtq9SE q9SEanh sao?
yT2aVvP7- Khônq9SEg phq9SEải! q9SE… eE5Y92rfVm chỉyT2aVvP7 q9SEđang muyT2aVvP7ốn biq9SEết ngườiq9SE tìyT2aVvP7nh củaE5Y92rfV anhE5Y92rfV… quE5Y92rfVan E5Y92rfVtâm aq9SEnh tớiyT2aVvP7 mứcyT2aVvP7 nào..
- yT2aVvP7Ý eq9SEm q9SElà gì?
- q9SEEm đanq9SEg cốyT2aVvP7 tình.E5Y92rfV. chọcE5Y92rfV tứcyT2aVvP7 côyT2aVvP7 taE5Y92rfV, q9SEanh khôq9SEng q9SEthấy yT2aVvP7sao? NgườiE5Y92rfV coq9SEn gyT2aVvP7ái củaE5Y92rfV yT2aVvP7anh q9SEthấy aq9SEnh nyT2aVvP7ằm tyT2aVvP7rên giườyT2aVvP7ng vE5Y92rfVà chiếmE5Y92rfV đyT2aVvP7oạt mộtyT2aVvP7 E5Y92rfVcô gq9SEái kyT2aVvP7hác… cảmE5Y92rfV giyT2aVvP7ác sẽE5Y92rfV thếyT2aVvP7 nyT2aVvP7ào nhỉ?
E5Y92rfV- yT2aVvP7Em đangq9SE bỡyT2aVvP7n yT2aVvP7cợt vớiE5Y92rfV aE5Y92rfVnh sao?
- q9SEAnh nE5Y92rfVghĩ đyT2aVvP7i… chútE5Y92rfV nữq9SEa, q9SEcô tE5Y92rfVa q9SEquay yT2aVvP7lại… q9SEhoặc bàngE5Y92rfV hyT2aVvP7oàng nhìnyT2aVvP7 vE5Y92rfVà cốcyT2aVvP7 nq9SEước E5Y92rfVvỡ cyT2aVvP7hoang hoặcyT2aVvP7… khôngq9SE yT2aVvP7dám nhìnyT2aVvP7 vq9SEà chạyE5Y92rfV yT2aVvP7như byT2aVvP7ay rq9SEa q9SEcũng nỗiE5Y92rfV E5Y92rfVghen tuông…
E5Y92rfV- Nếq9SEu.. khôngE5Y92rfV E5Y92rfVquay lại?
q9SE- q9SEThì rõyT2aVvP7 E5Y92rfVrồi.. côq9SE yT2aVvP7ta E5Y92rfVhoàn q9SEtoàn syT2aVvP7ợ phảyT2aVvP7i nhìnq9SE thấyq9SE q9SEcảnh tượnyT2aVvP7g nàyE5Y92rfV… cyT2aVvP7ô E5Y92rfVta E5Y92rfVyếu đuốiyT2aVvP7 hơnE5Y92rfV q9SEem nghĩ…
- Eq9SEm q9SEđang E5Y92rfVlàm yT2aVvP7phép thq9SEử sao?
E5Y92rfV- ChẳngyT2aVvP7 phảE5Y92rfVi anq9SEh cũnE5Y92rfVg muốq9SEn biếtE5Y92rfV đấyq9SE ak?
…..yT2aVvP7 CánE5Y92rfVh cE5Y92rfVửa fòE5Y92rfVng nE5Y92rfVgủ E5Y92rfVcủa KhE5Y92rfVang kE5Y92rfVẹt yT2aVvP7mở… Hảiq9SE BăE5Y92rfVng đanyT2aVvP7g bướcE5Y92rfV vào…q9SE Chq9SEi liE5Y92rfVếc nhìnyT2aVvP7 KyT2aVvP7hang, mỉq9SEm cười…q9SE Kq9SEhang cq9SEúi xuE5Y92rfVốg, E5Y92rfVxé toạcq9SE yT2aVvP7áo Cq9SEhi yT2aVvP7ra yT2aVvP7và q9SEtiếp tụcE5Y92rfV lE5Y92rfVàm việq9SEc đangyT2aVvP7 làE5Y92rfVm, dùq9SE lyT2aVvP7úc nàE5Y92rfVy haE5Y92rfVm muốnE5Y92rfV khyT2aVvP7ông còq9SEn làq9SE q9SEtột đỉnhyT2aVvP7 nữa.
BănE5Y92rfVg đayT2aVvP7ng tyT2aVvP7iến yT2aVvP7lại… nE5Y92rfVhỏ dừnyT2aVvP7g cq9SEhân kq9SEhi thyT2aVvP7ấy cảyT2aVvP7nh tượngq9SE tE5Y92rfVrên giường,yT2aVvP7 q9SEnơi yT2aVvP7nhỏ đãq9SE nằmE5Y92rfV syT2aVvP7uốt thờiyT2aVvP7 yT2aVvP7gian qua…q9SE SữyT2aVvP7ng ngườq9SEi vàiq9SE yT2aVvP7giây… Kq9SEhang E5Y92rfVnhư vq9SEẫn chìmE5Y92rfV troyT2aVvP7ng cuộE5Y92rfVc yêuyT2aVvP7 yT2aVvP7mãnh lq9SEiệt nhE5Y92rfVưg yT2aVvP7thực E5Y92rfVchất vE5Y92rfVẫn đyT2aVvP7ể ýE5Y92rfV hq9SEành đE5Y92rfVộng củE5Y92rfVa ByT2aVvP7ăng… Vàq9SE nhE5Y92rfVỏ.. khyT2aVvP7ông thểE5Y92rfV đứnyT2aVvP7g trq9SEơ E5Y92rfVra E5Y92rfVđấy E5Y92rfVmà yT2aVvP7xem tiếq9SEp được.q9SE. Nhỏq9SE yT2aVvP7quay nE5Y92rfVgười, bưyT2aVvP7ớc đq9SEến đặtq9SE khayT2aVvP7y đựE5Y92rfVng cq9SEốc nưq9SEớc bàE5Y92rfVn rồiE5Y92rfV… lạiq9SE quaE5Y92rfVy ngườE5Y92rfVi hưyT2aVvP7ớng E5Y92rfVvề fE5Y92rfVía q9SEcửa vào.
CyT2aVvP7ửa fòyT2aVvP7ng E5Y92rfVKhang lE5Y92rfVại khép…
q9SE- ChyT2aVvP7ẳng giốnq9SEg yT2aVvP71 sE5Y92rfVuy đoányT2aVvP7 E5Y92rfVnào củE5Y92rfVa em…E5Y92rfV côyT2aVvP7 ta.q9SE. hoànE5Y92rfV tE5Y92rfVoàn dửyT2aVvP7ng dưnq9SEg vàE5Y92rfV bìnyT2aVvP7h thảnyT2aVvP7 quayT2aVvP7y đi..
CyT2aVvP7hấn KhanE5Y92rfVg đq9SEã dừngq9SE mE5Y92rfVọi hàyT2aVvP7nh độngE5Y92rfV q9SEtừ lúcE5Y92rfV E5Y92rfVnào, côq9SE E5Y92rfVgái vớq9SEi chiyT2aVvP7ếc E5Y92rfVáo bịE5Y92rfV xéE5Y92rfV trầnyT2aVvP7 tq9SErụi E5Y92rfVtrước mặE5Y92rfVt cậuyT2aVvP7 q9SEcũg chẳgyT2aVvP7 yT2aVvP7làm nỗq9SEi thèmq9SE kE5Y92rfVhát trỗq9SEi dậyq9SE tyT2aVvP7hêm nữyT2aVvP7a… TryT2aVvP7ong đq9SEầu KhangyT2aVvP7, gE5Y92rfViờ đangq9SE cyT2aVvP7ó nhữE5Y92rfVg q9SEsuy nghĩE5Y92rfV.. khôE5Y92rfVng cq9SEách nàoq9SE giảiE5Y92rfV thích.
- Côq9SE yT2aVvP7ta cóE5Y92rfV q9SEthật làE5Y92rfV ngE5Y92rfVười q9SEcon gáq9SEi củq9SEa anhyT2aVvP7?? kyT2aVvP7ể cảE5Y92rfV kE5Y92rfVhông q9SEcó tìnhq9SE E5Y92rfVcảm đyT2aVvP7i nữa,yT2aVvP7 tq9SEhì yT2aVvP7khi thyT2aVvP7ấy q9SE1 E5Y92rfVcô gáq9SEi kE5Y92rfVhác đanE5Y92rfVg nằmE5Y92rfV cùgq9SE anyT2aVvP7h trênq9SE chiếcq9SE giưyT2aVvP7ờng yT2aVvP7anh vE5Y92rfVà E5Y92rfVcô tE5Y92rfVa đãE5Y92rfV nằq9SEm… cũgq9SE khônyT2aVvP7g tE5Y92rfVhể nào…bìnyT2aVvP7h thảnE5Y92rfV đếnE5Y92rfV vậy..q9SE kq9SEhông thể….E5Y92rfV –q9SE ChE5Y92rfVj đưyT2aVvP7a tayT2aVvP7y ôE5Y92rfVm lấyq9SE KhaE5Y92rfVng –yT2aVvP7 MàyT2aVvP7 thôiyT2aVvP7, E5Y92rfVkệ côyT2aVvP7 q9SEta.. E5Y92rfVchúg q9SEta tiếpyT2aVvP7 tụcq9SE đyT2aVvP7i anh…
GiọngE5Y92rfV nE5Y92rfVói q9SEngọt nq9SEgào vayT2aVvP7ng yT2aVvP7bên tq9SEai, thE5Y92rfVứ nưE5Y92rfVớc hoE5Y92rfVa qq9SEuyến rũE5Y92rfV vươngq9SE khắpq9SE nE5Y92rfVơ E5Y92rfVfảng fấtE5Y92rfV bênyT2aVvP7 myT2aVvP7ũi Khanq9SEg. Vq9SEà q9SElúc nàyq9SE.. Yếq9SEn E5Y92rfVChi lyT2aVvP7ại q9SEla ngườiyT2aVvP7 bắtq9SE yT2aVvP7đầu. yT2aVvP7Nhỏ dướnyT2aVvP7 lên…q9SE yT2aVvP7hôn q9SElên E5Y92rfVcổ, lêyT2aVvP7n cằmyT2aVvP7… rồiq9SE yT2aVvP7lên mE5Y92rfVôi Khaq9SEng… thyT2aVvP7ật khêuyT2aVvP7 yT2aVvP7gợi…. NhyT2aVvP7ưg KyT2aVvP7hang hq9SEoàn E5Y92rfVtoàn bấtyT2aVvP7 độq9SEng trướcyT2aVvP7 yT2aVvP7tất cả..
- Anh…
- BE5Y92rfViến q9SEđi! E5Y92rfV– yT2aVvP7Khang bấtyT2aVvP7 nyT2aVvP7gờ đE5Y92rfVẩy mạE5Y92rfVnh YE5Y92rfVến yT2aVvP7Chi xuốE5Y92rfVng yT2aVvP7và cậyT2aVvP7u nq9SEhảy E5Y92rfVra khỏq9SEi giường..E5Y92rfV lyT2aVvP7ao E5Y92rfVnhư bq9SEay rE5Y92rfVa khỏiyT2aVvP7 fòng..
Trên giườnE5Y92rfVg, YếnE5Y92rfV CyT2aVvP7hi kéoE5Y92rfV lE5Y92rfVại áoq9SE myT2aVvP7ình, q9SEhơi mỉmyT2aVvP7 cưE5Y92rfVời tE5Y92rfVrên gươgq9SE mq9SEặt… đyT2aVvP7ã tốiE5Y92rfV syT2aVvP7ầm. Dùq9SE saE5Y92rfVo q9SEcũg E5Y92rfVlà lq9SEần đE5Y92rfVầu E5Y92rfVtiên cyT2aVvP7ó kẻq9SE dq9SEám đE5Y92rfVẩy nhỏE5Y92rfV q9SEra kq9SEhi nhE5Y92rfVỏ E5Y92rfVlà ngườiq9SE bắtq9SE đầu…

……..q9SE Băq9SEng đanE5Y92rfVg đq9SEi q9SEmột miE5Y92rfVk tryT2aVvP7ên hàq9SEnh layT2aVvP7ng E5Y92rfVvắng E5Y92rfVlặng, bưE5Y92rfVớc E5Y92rfVchân thậtq9SE cq9SEhậm rãi..
Bỗnq9SEg, q9SE1 bàyT2aVvP7n tyT2aVvP7ay bạoq9SE lựcq9SE kE5Y92rfVéo mạnhq9SE E5Y92rfVnhỏ quayT2aVvP7y lyT2aVvP7ại… KhaE5Y92rfVng đaq9SEng nhìnE5Y92rfV BăyT2aVvP7ng, q9SEthở hổnq9SE hểnE5Y92rfV vìE5Y92rfV mớiq9SE chq9SEạy, vẻq9SE E5Y92rfVnhư khôE5Y92rfVng E5Y92rfVgặp đượcyT2aVvP7 nhyT2aVvP7ỏ lúyT2aVvP7c này,E5Y92rfV KhyT2aVvP7ang sẽq9SE pE5Y92rfVhát điyT2aVvP7ên luôn.
- Tạiq9SE yT2aVvP7sao eq9SEm lạiq9SE nE5Y92rfVhư tE5Y92rfVhế? tạiq9SE sE5Y92rfVao eyT2aVvP7m cq9SEó thểyT2aVvP7 yT2aVvP7như thế???
ĐápyT2aVvP7 lạiyT2aVvP7 Khq9SEang làE5Y92rfV ánhq9SE mắtE5Y92rfV khE5Y92rfVó hiểu..
- EE5Y92rfVm thq9SEật sự…q9SE tE5Y92rfVhật q9SEsự kq9SEhông cóyT2aVvP7 E5Y92rfVcảm giq9SEác gìyT2aVvP7 sao?E5Y92rfV? Khq9SEông yT2aVvP71 cyT2aVvP7hút cảmq9SE E5Y92rfVgiác gE5Y92rfVì saq9SEo?? Nhq9SEìn tE5Y92rfVhấy E5Y92rfVta vyT2aVvP7à ngườE5Y92rfVi coyT2aVvP7n gáq9SEí kE5Y92rfVhác trq9SEên yT2aVvP7giường đó..E5Y92rfV E5Y92rfVsao E5Y92rfVe E5Y92rfVcó thểE5Y92rfV E5Y92rfVdửng dE5Y92rfVưng màq9SE quE5Y92rfVay yT2aVvP7đi?? q9SESao E5Y92rfVem cóq9SE thểE5Y92rfV lq9SEàm thếyT2aVvP7… E5Y92rfVEm muốnE5Y92rfV q9SElàm tyT2aVvP7a pq9SEhát điE5Y92rfVên E5Y92rfVlên phq9SEải không?E5Y92rfV q9SEEm đq9SEang thyT2aVvP7ách thyT2aVvP7ức sứq9SEc cq9SEhịu đE5Y92rfVựng củq9SEa tE5Y92rfVa phảq9SEi không?q9SE?.. VậyT2aVvP7y tq9SEa nóyT2aVvP7i chE5Y92rfVo yT2aVvP7em biq9SEết.. tE5Y92rfVa yT2aVvP7thực sựE5Y92rfV yT2aVvP7đã chịE5Y92rfVu hếtyT2aVvP7 nq9SEổi rồi…q9SE E5Y92rfVEm làmq9SE tE5Y92rfVa muốnyT2aVvP7 điêE5Y92rfVn lêyT2aVvP7n! Eq9SEm làmE5Y92rfV q9SEta chỉyT2aVvP7 muốq9SEn điyT2aVvP7ên lên!!!!!!!
yT2aVvP7Băng tE5Y92rfVừ từyT2aVvP7 đưayT2aVvP7 E5Y92rfV1 yT2aVvP7tay yT2aVvP7gạt q9SEtay Khaq9SEng ryT2aVvP7a khE5Y92rfVỏi mik….q9SE NHE5Y92rfVỏ yT2aVvP7quay đầu…E5Y92rfV chq9SEậm rãq9SEi bứơE5Y92rfVc tiếp…
- Thựcq9SE sựyT2aVvP7 q9SEthì E5Y92rfVem… khq9SEông yT2aVvP7coi q9SEta rq9SEa j….yT2aVvP7. sao????
E5Y92rfVChân Băq9SEng q9SEvẫn bướcq9SE vàyT2aVvP7 q9SE2 byT2aVvP7àn taq9SEy Khq9SEang đãE5Y92rfV xiyT2aVvP7ết chq9SEặt lại….
…………
Gần q9SE2h sánq9SEg.. q9SEChi đE5Y92rfVi trêE5Y92rfVn hàyT2aVvP7nh lyT2aVvP7ang kq9SEhu gq9SEiữa, đyT2aVvP7ịnh rE5Y92rfVa yT2aVvP7khỏi E5Y92rfVkhu bE5Y92rfViệt thự.
- q9SEDẫu cE5Y92rfVhưa tìyT2aVvP7m yT2aVvP7ra đượcyT2aVvP7 bíyT2aVvP7 mậyT2aVvP7t nào…q9SE q9SEnhưg miyT2aVvP7k vẫnyT2aVvP7 thấyyT2aVvP7 kyT2aVvP7hu biệq9SEt thựq9SE q9SEcò nhiE5Y92rfVều điyT2aVvP7ều thúq9SE vE5Y92rfVị lắm…
ChyT2aVvP7i sữngE5Y92rfV lạE5Y92rfVi, mE5Y92rfVắt đểq9SE yênE5Y92rfV kq9SEhông chớq9SEp vàyT2aVvP7 miệnE5Y92rfVg vẫnq9SE nE5Y92rfVói nE5Y92rfVhư yT2aVvP71 cq9SEái máy:
E5Y92rfV- q9SEThực sựE5Y92rfV tyT2aVvP7hì q9SEmik đãyT2aVvP7 tyT2aVvP7ìm rq9SEa q9SE1 bíq9SE mq9SEật tuyệE5Y92rfVt nyT2aVvP7hất q9SEđối vE5Y92rfVới mik……
TrứơcyT2aVvP7 q9SEmắt q9SEYến CE5Y92rfVhi… cácyT2aVvP7h kq9SEhá q9SExa trênyT2aVvP7 dãq9SEy E5Y92rfVhành lanyT2aVvP7g.. GầyT2aVvP7n cửaq9SE vq9SEào fòq9SEng 10yT2aVvP72.. E5Y92rfVChấn yT2aVvP7Phong đyT2aVvP7ang đứngyT2aVvP7 dựyT2aVvP7a tường..q9SE mắtE5Y92rfV nE5Y92rfVhắm nghiyT2aVvP7ền, tayT2aVvP7y đúyT2aVvP7t tyT2aVvP7úi, q9SEtai E5Y92rfVđeo mpE5Y92rfV3.. CậuE5Y92rfV yT2aVvP7vừa trởyT2aVvP7 vyT2aVvP7ề tq9SEừ fyT2aVvP7òng thíq9SE nghiệm…
CyT2aVvP7hi cyT2aVvP7ứ đứyT2aVvP7ng nq9SEgây ngườiq9SE.. E5Y92rfVvà nhyT2aVvP7ư hyT2aVvP7ành độngyT2aVvP7 thq9SEeo cyT2aVvP7ảm tE5Y92rfVính, nhE5Y92rfVỏ rúq9SEt dE5Y92rfVi động,E5Y92rfV giyT2aVvP7ơ lêyT2aVvP7n q9SEvà bấmq9SE núyT2aVvP7t chụyT2aVvP7p hìq9SEnh lyT2aVvP7iên tục…
……..
Lâm E5Y92rfVChấn yT2aVvP7Đông E5Y92rfVđang ngồiq9SE trE5Y92rfVước q9SEbàn làmq9SE E5Y92rfVviệc đặtE5Y92rfV laq9SEptop. yT2aVvP7Ông vừaq9SE đE5Y92rfVáp chuyếE5Y92rfVn bq9SEay cuốq9SEi nE5Y92rfVgày E5Y92rfVvề nq9SEước E5Y92rfVvà lE5Y92rfVập tứyT2aVvP7c E5Y92rfVvề kyT2aVvP7hu biệtq9SE thựyT2aVvP7 củaq9SE yT2aVvP73 cE5Y92rfVậu coq9SEn trai.
E5Y92rfVTrên màE5Y92rfVn E5Y92rfVhình E5Y92rfVlaptop, hìyT2aVvP7nh ảnhq9SE đaE5Y92rfVng đượcq9SE E5Y92rfVthu vềq9SE tE5Y92rfVừ yT2aVvP7camera dq9SEãy hànE5Y92rfVh laE5Y92rfVng kq9SEhu yT2aVvP7giữa… nơyT2aVvP7i E5Y92rfV1 cyT2aVvP7ô gáiE5Y92rfV đangE5Y92rfV q9SEcầm cyT2aVvP7hiếc q9SEdi E5Y92rfVđộng vyT2aVvP7à chụpq9SE E5Y92rfVảnh khôE5Y92rfVng nyT2aVvP7gừng… LyT2aVvP7âm q9SEC. ĐôyT2aVvP7ng chợyT2aVvP7t cười…
- PháyT2aVvP7n đoánq9SE yT2aVvP7của miE5Y92rfVk q9SEchưa baq9SEo giờq9SE sai…
………….

yT2aVvP7- TìyT2aVvP7nh hìE5Y92rfVnh thyT2aVvP7ế nàoq9SE coyT2aVvP7n gáiE5Y92rfV yêu?
- yT2aVvP7Vẫn tq9SEốt akE5Y92rfV! q9SENhưg ayT2aVvP7n niq9SEnh ởq9SE đóE5Y92rfV rấtq9SE phứcyT2aVvP7 tạpE5Y92rfV, E5Y92rfVcon yT2aVvP7nghĩ cq9SEon cầnyT2aVvP7 thờiq9SE gian
- CònyT2aVvP7 chuyq9SEện vớiyT2aVvP7 E5Y92rfVmấy yT2aVvP7thằng cE5Y92rfVon đạiyT2aVvP7 tàq9SEi cyT2aVvP7ủa E5Y92rfVLâm CyT2aVvP7. Đông?
yT2aVvP7- q9SE1 nyT2aVvP7gười đãyT2aVvP7 myT2aVvP7ất, thq9SEật tE5Y92rfViếc. E5Y92rfVnhưg yT2aVvP72 kẻyT2aVvP7 cònE5Y92rfV lE5Y92rfVại q9SEthật sựyT2aVvP7 kyT2aVvP7hông hyT2aVvP7ề E5Y92rfVtầm thường.E5Y92rfV E5Y92rfV1 kẻq9SE thyT2aVvP7am vọngq9SE, tq9SEoan tíE5Y92rfVnh yT2aVvP7và sắcq9SE xảyT2aVvP7o. E5Y92rfV1 kẻ…q9SE bíyT2aVvP7 ẩnyT2aVvP7 yT2aVvP7vô cùgyT2aVvP7, nE5Y92rfVhưg cyT2aVvP7on cyT2aVvP7hắc đq9SEằng E5Y92rfVsau khuôE5Y92rfVn q9SEmặt sắq9SEt đáq9SE ấyq9SE lE5Y92rfVà yT2aVvP71 bộE5Y92rfV óq9SEc siyT2aVvP7êu phàm!
- E5Y92rfVTa hiểuE5Y92rfV coyT2aVvP7n nhấq9SEt trêyT2aVvP7n tq9SEhế q9SEgian nq9SEày đấy,yT2aVvP7 cyT2aVvP7on gáiyT2aVvP7 ak!
- Vângq9SE, thyT2aVvP7ưa E5Y92rfVba… E5Y92rfVCon yT2aVvP7không q9SEkìm q9SEchế nổq9SEi q9SEsự ryT2aVvP7ung độngq9SE củaE5Y92rfV E5Y92rfVtrái tiq9SEm mikE5Y92rfV… VyT2aVvP7à cyT2aVvP7on đaE5Y92rfVng nghE5Y92rfVĩ, q9SE1 têyT2aVvP7n cq9SEó giyT2aVvP7a đìnq9SEh quyềnyT2aVvP7 q9SEthế q9SEnhưg byT2aVvP7ất tyT2aVvP7ài q9SEvà nq9SEhu nyT2aVvP7hược sq9SEo vớE5Y92rfVi E5Y92rfV1 yT2aVvP7người địaE5Y92rfV vịE5Y92rfV xE5Y92rfVã hE5Y92rfVội khôE5Y92rfVng E5Y92rfV= nE5Y92rfVhưg cóE5Y92rfV q9SE1 cyT2aVvP7ái đầuE5Y92rfV tyT2aVvP7hiên tq9SEài thì…q9SE. E5Y92rfVBa nghE5Y92rfVĩ E5Y92rfVsao? E5Y92rfV( ChayT2aVvP7p E5Y92rfVbị thiếyT2aVvP7u cóq9SE nóq9SEi đếyT2aVvP7n, cq9SEon tyT2aVvP7rai ngE5Y92rfVài Thq9SEượng nq9SEghị ObanE5Y92rfV-rad E5Y92rfVsi E5Y92rfVmê côyT2aVvP7 tq9SEiểu tE5Y92rfVhư nq9SEhà HoàyT2aVvP7ng BáyT2aVvP7 vàyT2aVvP7 tE5Y92rfVrên q9SEmặt báE5Y92rfVo q9SEcó thE5Y92rfVông tiyT2aVvP7n mùayT2aVvP7 xq9SEuân nămyT2aVvP7 sauyT2aVvP7, yT2aVvP7hắn vE5Y92rfVà YyT2aVvP7ến ChyT2aVvP7i q9SEsẽ đE5Y92rfVính hE5Y92rfVôn, “q9SEtên bấtE5Y92rfV tàyT2aVvP7i E5Y92rfVvà q9SEnhu nhược”q9SE làE5Y92rfV hắn)
q9SE- ThyT2aVvP7eo yT2aVvP7tin mậyT2aVvP7t yT2aVvP7thì.. bE5Y92rfVộ E5Y92rfVóc siêuyT2aVvP7 phàmyT2aVvP7 q9SEcon vừq9SEa E5Y92rfVnói, E5Y92rfVta chq9SEắc yT2aVvP7là thyT2aVvP7ằng yT2aVvP7con tyT2aVvP7hứ q9SE2 cyT2aVvP7ủa q9SELCĐ, ngườyT2aVvP7i lE5Y92rfVàm ôyT2aVvP7ng tE5Y92rfVa yT2aVvP7có đưyT2aVvP7ợc đỉnhE5Y92rfV cayT2aVvP7o ngyT2aVvP7ày hq9SEôm E5Y92rfVnay vàE5Y92rfV khôyT2aVvP7ng q9SEcó cyT2aVvP7ậu tq9SEa, sq9SEự ngq9SEhiệp cq9SEủa LE5Y92rfVCĐ sẽq9SE dễE5Y92rfV dE5Y92rfVàng trởq9SE vềyT2aVvP7 coq9SEn sốq9SE yT2aVvP70! ..tE5Y92rfVa khôngyT2aVvP7 hềE5Y92rfV yT2aVvP7phản đốiE5Y92rfV q9SE1 thyT2aVvP7ằng yT2aVvP7con q9SErể nhưE5Y92rfV thE5Y92rfVế yT2aVvP7cùg yT2aVvP71 mốiyT2aVvP7 quayT2aVvP7n q9SEhệ tốyT2aVvP7t đyT2aVvP7ẹp vớiyT2aVvP7 gyT2aVvP7ia đìnhE5Y92rfV yT2aVvP7Lâm chấnyT2aVvP7 đâu!
- yT2aVvP7Vậy E5Y92rfVcon hiểE5Y92rfVu rồi.yT2aVvP7. thE5Y92rfVưa E5Y92rfVba. NếyT2aVvP7u cyT2aVvP7ó đE5Y92rfVược aq9SEnh ấy,q9SE E5Y92rfVcon nyT2aVvP7ghĩ byT2aVvP7a syT2aVvP7ẽ làmE5Y92rfV yT2aVvP7cho q9SEngài Thượq9SEng nghĩyT2aVvP7 q9SEsĩ khôq9SEng q9SEđủ phiếuyT2aVvP7 bầyT2aVvP7u yT2aVvP7trong yT2aVvP7cuộc tổngE5Y92rfV tuyq9SEển cửq9SE mùaE5Y92rfV xuq9SEân năE5Y92rfVm sau…
….
yT2aVvP78h sángE5Y92rfV…Tay qq9SElí vq9SEào fòE5Y92rfVng ChấnE5Y92rfV KhayT2aVvP7ng ..
- Cậq9SEu E5Y92rfVchủ kE5Y92rfVhông q9SEdùng bữq9SEa sáq9SEng sao?
KhayT2aVvP7ng ngồE5Y92rfVi trq9SEên q9SEgiường, đaE5Y92rfVn chéyT2aVvP7o E5Y92rfV2 taq9SEy vyT2aVvP7ào nhq9SEau. q9SEDưới đấE5Y92rfVt, tE5Y92rfVàn tq9SEhuốc q9SElá rơq9SEi yT2aVvP7vai~ vE5Y92rfVà E5Y92rfV1 bq9SEao thuốcyT2aVvP7 q9SEhét nhq9SEẵn nằq9SEm yT2aVvP7lăn lóc…
yT2aVvP7- CậuyT2aVvP7 chyT2aVvP7ủ mấq9SEt q9SEngủ đêmq9SE quq9SEa yT2aVvP7ak? VyT2aVvP7ì Hoàq9SEng E5Y92rfVYến ChyT2aVvP7i tE5Y92rfVừ cq9SEhối yT2aVvP7và tựyT2aVvP7 ýq9SE byT2aVvP7ỏ về/
- yT2aVvP7Là tq9SEa đãyT2aVvP7 đuổyT2aVvP7i cq9SEô yT2aVvP7ta rE5Y92rfVa khq9SEỏi fòng…
q9SE- q9SEHoàng YếnE5Y92rfV E5Y92rfVChi saq9SEo? Sq9SEao cóE5Y92rfV thể….q9SE CậuE5Y92rfV chủq9SE khônyT2aVvP7g thểyT2aVvP7 q9SEvì q9SEphút nE5Y92rfVôg nổyT2aVvP7i nhE5Y92rfVất yT2aVvP7thời màyT2aVvP7 phE5Y92rfVá yT2aVvP7tan mốyT2aVvP7i quyT2aVvP7an yT2aVvP7hệ ấy!
- ĐừngyT2aVvP7 cóq9SE dq9SEạy đờiE5Y92rfV tayT2aVvP7! yT2aVvP7Ta E5Y92rfVbiết phảyT2aVvP7 làE5Y92rfVm thyT2aVvP7ế nE5Y92rfVào… CE5Y92rfVút rq9SEa đi!
E5Y92rfV- E5Y92rfVEm syT2aVvP7ẽ ryT2aVvP7a. NhưyT2aVvP7g E5Y92rfVem vàq9SEo đểq9SE báoE5Y92rfV vE5Y92rfVới câuq9SE cyT2aVvP7hủ. “E5Y92rfVlũ chóE5Y92rfV hoanE5Y92rfVg lq9SEại lênE5Y92rfV yT2aVvP7cơn dạiq9SE, cyT2aVvP7húng thườngyT2aVvP7 xuyêE5Y92rfVn khôngyT2aVvP7 q9SEtuân thủE5Y92rfV nE5Y92rfVội qE5Y92rfVuy… VàE5Y92rfV mấyE5Y92rfV ngàyq9SE nayyT2aVvP7, chúq9SEg tổq9SE chứcyT2aVvP7 đányT2aVvP7h nhE5Y92rfVau liyT2aVvP7ên miênE5Y92rfV, q9SE2 kyT2aVvP7ẻ E5Y92rfVđã mấtE5Y92rfV mạng
- Lũq9SE q9SEđiên… Vứtq9SE E5Y92rfVxác chq9SEo Sq9SEeiky q9SE! E5Y92rfV( nE5Y92rfVhớ khônq9SEg yT2aVvP7các bạn?E5Y92rfV seq9SEiky yT2aVvP7là yT2aVvP7con trăyT2aVvP7n cq9SEưng yT2aVvP7của LeadyT2aVvP7er đó)
- q9SETheo lyT2aVvP7ời củayT2aVvP7 q9SE1 tênE5Y92rfV thìyT2aVvP7 thằnE5Y92rfVg LeayT2aVvP7der nq9SEói khE5Y92rfVông yT2aVvP7cho SeiyT2aVvP7ky “xơiq9SE mạnq9SEg” yT2aVvP7anh eyT2aVvP7m… màE5Y92rfV E5Y92rfVsẽ thưởngE5Y92rfV cq9SEho thúyT2aVvP7 cưngE5Y92rfV ấyE5Y92rfV q9SE1 yT2aVvP7món mồyT2aVvP7i hyT2aVvP7ấp dẫyT2aVvP7n q9SEchưa yT2aVvP7từng yT2aVvP7thấy, hq9SEấp dẫnyT2aVvP7 vq9SEới cảq9SE hắq9SEn vàE5Y92rfV vớE5Y92rfVi cả…E5Y92rfV cyT2aVvP7ậu chq9SEủ đq9SEấy ak….
Mắtq9SE yT2aVvP7Chấn KhanyT2aVvP7g q9SEtrợn lêE5Y92rfVn, cậuyT2aVvP7 nghiếyT2aVvP7n răng….E5Y92rfV nỗiE5Y92rfV khE5Y92rfVó chịuyT2aVvP7 E5Y92rfVmây ngE5Y92rfVày naq9SEy q9SEcần đượcyT2aVvP7 giảiq9SE toả…
…. yT2aVvP7Khu E5Y92rfVB. LũyT2aVvP7 tộiE5Y92rfV pE5Y92rfVhạm đangq9SE nhốnE5Y92rfV nháq9SEo, hq9SEò hq9SEét yT2aVvP7vây quanyT2aVvP7h q9SE2 tq9SEên đaE5Y92rfVng vậE5Y92rfVt lộnq9SE E5Y92rfVnhau. q9SEChúng layT2aVvP7o vq9SEào yT2aVvP7nhau nq9SEhư yT2aVvP72 cE5Y92rfVon E5Y92rfVhổ dữq9SE tranE5Y92rfVh mồi.E5Y92rfV. myT2aVvP7áu q9SEme bq9SEe bétq9SE. q9SE2 têE5Y92rfVn càngq9SE xuyT2aVvP7ng, yT2aVvP7cành bịyT2aVvP7 yT2aVvP7đòn đayT2aVvP7u vàyT2aVvP7 q9SEhiểm thE5Y92rfVì yT2aVvP7lũ xuyT2aVvP7g quanE5Y92rfVh lE5Y92rfVại càq9SEng q9SEvỗ tyT2aVvP7ay, hòyT2aVvP7 q9SEhét q9SEtán dươngyT2aVvP7 hơn…
Cửa yT2aVvP7fòng bỗnyT2aVvP7g mởyT2aVvP7 toanyT2aVvP7g ra…
q9SE-Chúg màyT2aVvP7y pq9SEhát dạiq9SE lêq9SEn đấyyT2aVvP7 ak?
E5Y92rfV1 q9SEtiếng hyT2aVvP7ét khóE5Y92rfV cq9SEhịu, ChấnE5Y92rfV E5Y92rfVKhang đayT2aVvP7ng bướcE5Y92rfV vào….
- q9SECâm miE5Y92rfVệng!!!! q9SE- TiyT2aVvP7ếng quyT2aVvP7át E5Y92rfVto vàE5Y92rfV qyT2aVvP7uyền lựyT2aVvP7c củE5Y92rfVa yT2aVvP7Khang yT2aVvP7làm ápE5Y92rfV hE5Y92rfVết E5Y92rfVtiếng reyT2aVvP7o hq9SEò. cảyT2aVvP7 “lũyT2aVvP7 cyT2aVvP7hó hoE5Y92rfVang” iyT2aVvP7m q9SEre, E5Y92rfVcùg E5Y92rfVquay yT2aVvP7lại nhìnyT2aVvP7 Cq9SEhấn KhangE5Y92rfV… …
- TayT2aVvP7o E5Y92rfVdạy q9SEchúng mq9SEày q9SElàm E5Y92rfVcho dq9SEại hảyT2aVvP7? MuốnE5Y92rfV làmq9SE q9SEchó dạiq9SE thìyT2aVvP7 cúq9SEt yT2aVvP7ra ngE5Y92rfVoài đE5Y92rfVường!! CuốnyT2aVvP7 xyT2aVvP7éo luônyT2aVvP7 điq9SE chyT2aVvP7o khuấtyT2aVvP7 mắE5Y92rfVt tao!!!
MắtyT2aVvP7 Kq9SEhang yT2aVvP7trợn trừngyT2aVvP7 E5Y92rfVlên, cơnE5Y92rfV giậyT2aVvP7n dữE5Y92rfV đanE5Y92rfVg bốcq9SE khóiE5Y92rfV. E5Y92rfVLũ tộyT2aVvP7i fạyT2aVvP7m byT2aVvP7iết khônyT2aVvP7g nyT2aVvP7ên hE5Y92rfVo q9SEhe gE5Y92rfVì E5Y92rfVlúc này,q9SE đểq9SE KyT2aVvP7hang điêyT2aVvP7n lyT2aVvP7ên tớiE5Y92rfV mứcyT2aVvP7 phảiyT2aVvP7 rúq9SEt sE5Y92rfVúng rE5Y92rfVa thì…
- Chúngq9SE màE5Y92rfVy q9SEkhông coyT2aVvP7i tE5Y92rfVao q9SEra gìE5Y92rfV phảiyT2aVvP7 khôngE5Y92rfV? KhônE5Y92rfVg thựcE5Y92rfV hiệyT2aVvP7n qq9SEui định.E5Y92rfV. cyT2aVvP7húng myT2aVvP7ày muốnq9SE chốq9SEng tyT2aVvP7ao yT2aVvP7fải khôngyT2aVvP7???? yT2aVvP7- Giọngq9SE KE5Y92rfVhang lq9SEại gầmyT2aVvP7 lêE5Y92rfVn… 1q9SEtên tq9SEội E5Y92rfVfạm cóE5Y92rfV vẻq9SE yT2aVvP7rụt rèq9SE q9SEvà sợq9SE q9SEhãi q9SElên tiếng:
- Khôngq9SE…không phyT2aVvP7ải.. cậuE5Y92rfV chủ….
yT2aVvP7- Kq9SEhông E5Y92rfVphải myT2aVvP7à chúyT2aVvP7g màyq9SE E5Y92rfVphát dạiE5Y92rfV lq9SEên tE5Y92rfVhế ayT2aVvP7k? ChyT2aVvP7úng màq9SEy khôngq9SE sợq9SE tq9SEao q9SEphải Khang?
- yT2aVvP7Ai yT2aVvP7dám yT2aVvP7không yT2aVvP7sợ cậuq9SE cảyT2aVvP7 chứ?
Đq9SEám tộyT2aVvP7i q9SEfạm q9SEquay sayT2aVvP7ng nhìnE5Y92rfV.. LeadeyT2aVvP7r yT2aVvP7từ q9SEfòng E5Y92rfVtrog đangE5Y92rfV bướcyT2aVvP7 raq9SE..k lyT2aVvP7iếc aq9SEnh yT2aVvP7mắt kq9SEhó E5Y92rfVchịu đếnyT2aVvP7 yT2aVvP7chỗ hắn
- MàyT2aVvP7y q9SEra lyT2aVvP7ệnh chE5Y92rfVo chúnq9SEg cắnE5Y92rfV càE5Y92rfVn q9SEfải không?
- CậE5Y92rfVu chủq9SE khq9SEông nq9SEên E5Y92rfVnói E5Y92rfVthế… q9SElũ chE5Y92rfVó thấq9SEy khE5Y92rfVó chE5Y92rfVịu yT2aVvP7thi cắnq9SE nhyT2aVvP7au thôi…yT2aVvP7 vẫnyT2aVvP7 cònE5Y92rfV yT2aVvP7may là….E5Y92rfV q9SEChúng yT2aVvP7chưa qE5Y92rfVuay lại..yT2aVvP7 cắnE5Y92rfV E5Y92rfVchủ đấy..
VàE5Y92rfVi tênq9SE tộiq9SE fạmE5Y92rfV bụmyT2aVvP7 miệnE5Y92rfVg cười…E5Y92rfV q9SEmặt Chấnq9SE Kq9SEhang tốiE5Y92rfV yT2aVvP7sầm lại:
q9SE- E5Y92rfVỪ, tyT2aVvP7hật mayyT2aVvP7, nếq9SEu đứayT2aVvP7 nE5Y92rfVào làmyT2aVvP7 thế….E5Y92rfV TE5Y92rfVao q9SEsẽ bq9SEẻ rănq9SEg, chặtyT2aVvP7 q9SEchân nq9SEấu giãE5Y92rfV càyT2aVvP7y vE5Y92rfVà đyT2aVvP7ập yT2aVvP7vỡ sE5Y92rfVọ ryT2aVvP7a lấyE5Y92rfV óE5Y92rfVc q9SEluộc yT2aVvP7ăn lắm…Taq9SEo đoánE5Y92rfV yT2aVvP7là E5Y92rfVóc q9SEchó rấtE5Y92rfV ngon…
- VậyyT2aVvP7 yT2aVvP7thì kE5Y92rfVhông ổnq9SE rồi…CâuE5Y92rfV chE5Y92rfVủ cũgE5Y92rfV yT2aVvP7biết ôngE5Y92rfV chủq9SE tốnq9SE bayT2aVvP7o nq9SEhiêu q9SEtiên mớyT2aVvP7i E5Y92rfVđưa đượE5Y92rfVc lq9SEũ E5Y92rfVchó ấyq9SE vềyT2aVvP7 đq9SEây. cậuyT2aVvP7 chủE5Y92rfV khôngq9SE quq9SEản nổiyT2aVvP7 q9SEmà yT2aVvP7đem rq9SEa giếyT2aVvP7t yT2aVvP7thịt nq9SEhư thế..E5Y92rfV E5Y92rfVcậu địq9SEnh ănE5Y92rfV nóq9SEi vớiE5Y92rfV ôq9SEng q9SEchủ thếq9SE nào???
- MàyT2aVvP7y E5Y92rfVkhông phảiq9SE lyT2aVvP7o, lyT2aVvP7o giữE5Y92rfV cáq9SEi mq9SEạng củayT2aVvP7 myT2aVvP7ày đi…
yT2aVvP7- ÀE5Y92rfV vâng,q9SE E5Y92rfVtôi sẵyT2aVvP7n lyT2aVvP7òng ngE5Y92rfVhe cậuE5Y92rfV yT2aVvP7chủ căq9SEn dE5Y92rfVặn mà…
Chq9SEấn Kq9SEhang liệcq9SE yT2aVvP7mắt nyT2aVvP7hìn yT2aVvP71 lưyT2aVvP7ợt lũE5Y92rfV tộiE5Y92rfV fạm….
q9SE- NếuyT2aVvP7 chE5Y92rfVúng màyE5Y92rfV còE5Y92rfVn đểq9SE tayT2aVvP7o đếnyT2aVvP7 đâyE5Y92rfV q9SEvì chuyE5Y92rfVện nàyq9SE nữayT2aVvP7… taE5Y92rfVo sẽE5Y92rfV khôngE5Y92rfV nóE5Y92rfVi lờiq9SE nàoq9SE mE5Y92rfVà cq9SEhỉ ryT2aVvP7út súngyT2aVvP7 q9SEra thôq9SEi…. –q9SE E5Y92rfVKhang liếcE5Y92rfV nhìE5Y92rfVn tênE5Y92rfV Lq9SEeader, q9SEhắn kq9SEhẽ cười
KhyT2aVvP7ang quyT2aVvP7ay điq9SE yT2aVvP7mà q9SEvẫn E5Y92rfVchưa thấyE5Y92rfV cE5Y92rfVơn giE5Y92rfVận nguôiyT2aVvP7 ngoai….
- Đãq9SE vq9SEậy, tôiyT2aVvP7 cũyT2aVvP7g yT2aVvP7muốn nhE5Y92rfVắc cyT2aVvP7ậu chủ…E5Y92rfV cq9SEậu cyT2aVvP7hủ syT2aVvP7ẽ phảiE5Y92rfV đếyT2aVvP7n yT2aVvP7dây tyT2aVvP7iếp đáy..q9SE yT2aVvP7đương nhiênq9SE khE5Y92rfVông E5Y92rfVphải vìE5Y92rfV yT2aVvP7chuyện nàyE5Y92rfV nữayT2aVvP7… Ngq9SEười tE5Y92rfVình củaq9SE yT2aVvP7câu yT2aVvP7chủ… hấyT2aVvP7p dE5Y92rfVẫn lắm…
Khang toyT2aVvP7an rq9SEút súnE5Y92rfVg nE5Y92rfVhưg E5Y92rfVtên qlq9SEí ởyT2aVvP7 ngoàyT2aVvP7i đãyT2aVvP7 rE5Y92rfVa yT2aVvP7hiệu bìnhyT2aVvP7 tĩnyT2aVvP7h…Chân cậE5Y92rfVu bướcq9SE tiếpyT2aVvP7 trướcyT2aVvP7 khE5Y92rfVi dằnyT2aVvP7 q9SE1 câu:
- ĐỤnE5Y92rfVg đếnyT2aVvP7 ngườiE5Y92rfV tE5Y92rfVình cE5Y92rfVủa taoyT2aVvP7… lq9SEà đq9SEụng đếq9SEn tao…MàE5Y92rfVy nhớE5Y92rfV đấy!
……

1q9SE0h đêm.

“- hyT2aVvP7uhu.. mẹq9SE ơi…mẹE5Y92rfV E5Y92rfV.. mẹq9SE đyT2aVvP7ừng đánE5Y92rfVh ayT2aVvP7nh nữa..
- NamE5Y92rfV! E5Y92rfVCon tráq9SEnh ra….
E5Y92rfV- Mẹ…E5Y92rfVcon xE5Y92rfVin mẹ…E5Y92rfV làq9SE lE5Y92rfVỗi cE5Y92rfVủa yT2aVvP7con .yT2aVvP7. yT2aVvP7tự ýq9SE yT2aVvP7con chạyyT2aVvP7 ryT2aVvP7a ngoàyT2aVvP7i chơiE5Y92rfV mE5Y92rfVà mẹ….
- Coq9SEn khônE5Y92rfVg đượcyT2aVvP7 kyT2aVvP7hóc… coyT2aVvP7n E5Y92rfVra chyT2aVvP7ỗ khyT2aVvP7ác đj…
…….
- PyT2aVvP7hong!con q9SEbiết lq9SEỗi yT2aVvP7chưa??? Cq9SEon còE5Y92rfVn lìE5Y92rfV tE5Y92rfVhế đq9SEược phảiyT2aVvP7 không??
Vút… vút…vút…
- ÁyT2aVvP7 yT2aVvP7á mE5Y92rfVẹ E5Y92rfVơi… mẹyT2aVvP7 đừq9SEng E5Y92rfVđánh E5Y92rfVanh q9SEnữa mà….
q9SE- CyT2aVvP7hấn PhE5Y92rfVong! yT2aVvP7Ta hỏiyT2aVvP7 cyT2aVvP7on E5Y92rfVbiết lE5Y92rfVỗi chưq9SEa? q9SETrời tE5Y92rfVhì E5Y92rfVmưa myT2aVvP7à E5Y92rfVcon đểyT2aVvP7 yT2aVvP7em E5Y92rfVchạy E5Y92rfVra ngoài…yT2aVvP7 eE5Y92rfVm byT2aVvP7ị ốmE5Y92rfV tyT2aVvP7hì yT2aVvP7biết làmyT2aVvP7 sao?
yT2aVvP7- LàyT2aVvP7 tựyT2aVvP7 q9SEý coE5Y92rfVn màyT2aVvP7 mẹ….anhyT2aVvP7 rầmyT2aVvP7 mưE5Y92rfVa đyT2aVvP7i q9SEtìm q9SEcon đấq9SEy thôi…E5Y92rfV ngườiq9SE bq9SEị ốmyT2aVvP7 làE5Y92rfV aq9SEnh kyT2aVvP7ia kìa…
Vút…vút…
- PhE5Y92rfVong! Cq9SEon khôq9SEng myT2aVvP7ở miệnE5Y92rfV ryT2aVvP7a pyT2aVvP7hải không?
yT2aVvP7- Mẹq9SE đừngyT2aVvP7 đánE5Y92rfVh E5Y92rfVanh E5Y92rfVnữa… E5Y92rfVanh đauq9SE mà….
Vút…yT2aVvP7 vyT2aVvP7út… q9SE- E5Y92rfVVẫn khônyT2aVvP7g q9SEmở mE5Y92rfViệng yT2aVvP7ra xE5Y92rfVin lỗi….yT2aVvP7 xeE5Y92rfVm coq9SEn lìq9SE tyT2aVvP7ớ mứyT2aVvP7c nào..yT2aVvP7 yT2aVvP7( vút…vE5Y92rfVút….) E5Y92rfV- ĐE5Y92rfVứa cE5Y92rfVon bE5Y92rfVất hiếuE5Y92rfV này….yT2aVvP7 q9SEbất hiếu!!!
- ME5Y92rfVẹ! anyT2aVvP7h chyT2aVvP7ảy q9SEmáu rồiyT2aVvP7… mẹq9SE đyT2aVvP7ừng đáyT2aVvP7nh nữaE5Y92rfV mà.q9SE. huhuhu…
yT2aVvP7- Màq9SEy yT2aVvP7im E5Y92rfVđi! E5Y92rfVMỗi lyT2aVvP7ần nàyq9SE nE5Y92rfVói E5Y92rfVtao E5Y92rfVcàng bịyT2aVvP7 đq9SEánh nhiq9SEều yT2aVvP7hơn thôi!
Chát!!!
- E5Y92rfVCon dáq9SEm yT2aVvP7to yT2aVvP7tiếng vớyT2aVvP7i eq9SEm sE5Y92rfVao??? CoE5Y92rfVn q9SEkhông tyT2aVvP7rông đq9SEược E5Y92rfVem màq9SE cq9SEòn E5Y92rfVdám tyT2aVvP7o yT2aVvP7tiếng quátyT2aVvP7 em??
- yT2aVvP7Nó cóq9SE phảiyT2aVvP7 trE5Y92rfVẻ lênE5Y92rfV yT2aVvP73 đâu!E5Y92rfV NóyT2aVvP7 q9SE= yT2aVvP7tuổi coyT2aVvP7n vàyT2aVvP7 q9SEcon cũyT2aVvP7g làq9SE yT2aVvP7con yT2aVvP7trai q9SEmẹ đấy!
Chat!!!
- yT2aVvP7Im nE5Y92rfVgay! myT2aVvP7ẹ khôngyT2aVvP7 cq9SEó E5Y92rfVđứa q9SEcon nhq9SEư q9SEmày… E5Y92rfV! q9SEMày đượcyT2aVvP7 sinE5Y92rfVh yT2aVvP7ra đểq9SE bảoq9SE vệyT2aVvP7 CyT2aVvP7hấn yT2aVvP7Nam! VE5Y92rfVà q9SEchỉ thếyT2aVvP7 thôi!
- E5Y92rfVVậy tạq9SEi q9SEsao mẹq9SE E5Y92rfVkhông mưE5Y92rfVớn vệq9SE E5Y92rfVsĩ vyT2aVvP7à giq9SEết qE5Y92rfVuách q9SEcon đi?
yT2aVvP7- Khôq9SEng đyT2aVvP7c! MàE5Y92rfVy quyT2aVvP7ên mq9SEẹ đãyT2aVvP7 nuq9SEôi nấnq9SEg yT2aVvP7mày khóyT2aVvP7 khE5Y92rfVăn tq9SEhế nE5Y92rfVào aE5Y92rfVk? thằE5Y92rfVng bấtyT2aVvP7 hiếu…
- q9SEThì ra mẹ còn nhớ con là con trai mẹ đấy….
……….

- Chấn Nam? Con sao thế? Con mệt ak?
- Chỉ hơi hơi thôi mẹ… mẹ và anh đừng cãi nhau nữa….
- Phong! Con còn đứng đó được sao? Đi mua thuốc cho e đi!
- Con biết rồi! 
- Mẹ.. mẹ đừng bắt anh đi… trời còn mưa to lắm….
- Phải trưng phạt nó vì nó làm con trai mẹ mệt thế này….
- anh không phải con trai mẹ sao?
- Chấn Nam ak….con ngoan quá…. mẹ yêu con nhất…chỉ yêu con thôi……
- Anh nghe thấy đấy mẹ… anh sẽ buồn lắm……………”

……….. Chấn Phong choàng tỉnh, bật dậy trên giường..
Mồ hôi ướt đẫm áo sơmi… Phong thở dốc, hơi thở gấp gáp và bấn loạn…Xug quang tối đen như mực, bóng đêm bao trùm với 1 sự tĩnh lặng đến gai người….
Mưa!
Tiếng mưa đêm vọng về từ đâu đó xa… rất xa….
Tiếng mưa ù ù bên tai Phong ….
Mắt cậu bỗng… mở căng….2 bàn tay xiết chặt lại…. người Phong run lên….

Bình luận

Ảnh của ketoidobongdem_13012001
ketoidobongdem_...28/04/2013 - 14:12

Mẹ của Phong và Nam hay thật. Có cần tỏ ra thiên vị thái quá vậy không?