Thiên thần bóng tối - Chương 27

……
“ 65YpCamera chắYQsfwikpc YQsfwikpchắn ởYQsfwikp khắpYQsfwikp nơi….JTTWKYyV vYQsfwikpậy YQsfwikpmà vẫn65Yp có65Yp baJTTWKYyVo JTTWKYyVnhiêu cảnJTTWKYyVh 65Ypvệ đứJTTWKYyVng cJTTWKYyVanh… Tạ65Ypi sJTTWKYyVao sóngYQsfwikp từ65Yp lạ65Ypi 65Ypbị chặn?...YQsfwikp CóJTTWKYyV f65Ypải YQsfwikpanh ấYQsfwikpy l65Ypà người65Yp quảnYQsfwikp l65Ypí tấ65Ypt cảYQsfwikp hJTTWKYyVệ thYQsfwikpống 65Ypan ninhJTTWKYyV? An65Yph ấy65Yp gYQsfwikpiống nhJTTWKYyVư b65Ypóng m65Ypa bíJTTWKYyV ẩnJTTWKYyV trYQsfwikpog cYQsfwikpăn YQsfwikpfòng JTTWKYyVtối ý…JTTWKYyV Ôi!65Yp Ô65Ypi! YếYQsfwikpn ChJTTWKYyVi! Khôn65Ypg đượcJTTWKYyV đổ65Ypi YQsfwikpchủ đề..65Yp màJTTWKYyVy đaYQsfwikpng phâ65Ypn 65Yptích YQsfwikpan nJTTWKYyVinh củaJTTWKYyV kYQsfwikphu bYQsfwikpiệt t65Yphự cYQsfwikpơ mà!...YQsfwikp MYQsfwikpáy JTTWKYyVtính ấ65Ypy bị65Yp 65Yptreo 65Ypkhi cóYQsfwikp ta65Ypy ngưYQsfwikpời khYQsfwikpác chạYQsfwikpm vào65Yp…mik ch65Ypắc chắn65Yp tha65Ypo YQsfwikptác YQsfwikp“back chươngJTTWKYyV trình”JTTWKYyV khYQsfwikpông saiJTTWKYyV… vậyJTTWKYyV lJTTWKYyVà YQsfwikp1 chiếc65Yp JTTWKYyVmáy tínhJTTWKYyV khYQsfwikpông thưYQsfwikpờng? YQsfwikpvà đJTTWKYyVương nhYQsfwikpiên quJTTWKYyVan trọngJTTWKYyV vôYQsfwikp cùJTTWKYyVng. CóYQsfwikp lẽYQsfwikp nếuYQsfwikp s65Ypử dụngJTTWKYyV đ65Ypược JTTWKYyVthì JTTWKYyVlại cũngJTTWKYyV nhYQsfwikpư máYQsfwikpy tYQsfwikprog fònYQsfwikpg LâJTTWKYyVm ChYQsfwikpấn KYQsfwikphang, mYQsfwikpật khYQsfwikpẩu 65Yp32 kíYQsfwikp tựYQsfwikp!... JTTWKYyVlàm quáYQsfwikpi JTTWKYyVgì đoá65Ypn rYQsfwikpa 65Ypnổi… M65Ypà YQsfwikpmik đụJTTWKYyVng JTTWKYyVvào mJTTWKYyVáy tín65Yph an65Yph ấy65Yp, 65Ypanh ấyYQsfwikp c65Ypó nJTTWKYyVghi n65Ypgờ YQsfwikpgì kYQsfwikphông 65Ypnhỉ? LúcYQsfwikp YQsfwikpấy cũYQsfwikpg có65Yp vẻJTTWKYyV khôngJTTWKYyV mấJTTWKYyVy dJTTWKYyVễ chYQsfwikpịu…. ánh65Yp mắtYQsfwikp YQsfwikpquả tJTTWKYyVhực rJTTWKYyVất húYQsfwikpt h65Ypồn vàJTTWKYyV… 65Ypvà đán65Ypg sợ….JTTWKYyV Ôi65Yp!!!! Mày65Yp YQsfwikplại chuJTTWKYyVyển đềYQsfwikp tJTTWKYyVài……..Cái đầuYQsfwikp! cá65Ypi đầu!65Yp “
- JTTWKYyVĐang JTTWKYyVnghĩ gìYQsfwikp JTTWKYyVmà tựYQsfwikp đánhJTTWKYyV vào65Yp đYQsfwikpầu JTTWKYyVmik vậy?
Y65Ypến ChJTTWKYyVi YQsfwikpđứng bậtJTTWKYyV dậy,JTTWKYyV qYQsfwikpuay lạiJTTWKYyV nhì65Ypn ChấnJTTWKYyV YQsfwikpKhang 65Ypmới vềYQsfwikp vJTTWKYyVà bJTTWKYyVước vàJTTWKYyVo YQsfwikpfòng cậu.
- AkYQsfwikp` kJTTWKYyVhông! …YQsfwikp YQsfwikpEm sYQsfwikpuy nghYQsfwikpĩ 65Yplung tuYQsfwikpng 65Ypthôi! JTTWKYyVAnh JTTWKYyVđi YQsfwikpđâu JTTWKYyVvề muộYQsfwikpn thế?
65Yp- JTTWKYyVAnh cóJTTWKYyV 65Ypcần thônYQsfwikpg báoYQsfwikp lị65Ypch tJTTWKYyVrình củ65Ypa anJTTWKYyVh ch65Ypo 65Ypem không?
- JTTWKYyVĐương nhiê65Ypn không! 
- 65YpEm ănJTTWKYyV 65Yptối chưa?
- YQsfwikpĂn rồi,65Yp giúpYQsfwikp vJTTWKYyViệc YQsfwikpnhà an65Yph nấuYQsfwikp ổnJTTWKYyV l65Ypắm vàYQsfwikp cJTTWKYyVư x65Ypử cJTTWKYyVũg rJTTWKYyVất dJTTWKYyVễ cJTTWKYyVhịu nữa
- VJTTWKYyVây tố65Ypt… LầnJTTWKYyV sa65Ypu đ65Ypến gọi65Yp tYQsfwikprước chYQsfwikpo YQsfwikpanh, dạoJTTWKYyV 65Ypnày anJTTWKYyVh hYQsfwikpơi bận!
- SaoJTTWKYyV? AnJTTWKYyVh sợYQsfwikp JTTWKYyVe điều65Yp 65Yptra đượYQsfwikpc bíJTTWKYyV JTTWKYyVmật gìYQsfwikp củaYQsfwikp an65Yph ak?
65YpKhang bậ65Ypt JTTWKYyVcười, lạYQsfwikpi JTTWKYyVchỗ b65Ypàn làmJTTWKYyV việJTTWKYyVc 65Ypđịnh mJTTWKYyVở laptop
YQsfwikp- 65YpTuỳ 65Ype JTTWKYyVnghĩ. 65YpCha JTTWKYyVe muố65Ypn JTTWKYyVgì th65Ypì eJTTWKYyVm cYQsfwikpứ tuâYQsfwikpn lệYQsfwikpnh thôiJTTWKYyV. NhưgYQsfwikp 65Ypbáo trưYQsfwikpớc ônYQsfwikpg 65Ypấy sẽYQsfwikp thấYQsfwikpt vọngYQsfwikp YQsfwikpđấy… vìJTTWKYyV khJTTWKYyVu bYQsfwikpiệt thự65Yp nYQsfwikpày YQsfwikpchẳng c65Ypó b65Ypí mậ65Ypt YQsfwikpnào cả!
- Không65Yp cJTTWKYyVó màJTTWKYyV hệ65Yp thJTTWKYyVốg aYQsfwikpn 65Ypninh lạ65Ypi chặt65Yp và65Yp pJTTWKYyVhức tạ65Ypp vYQsfwikpậy sao?
YQsfwikp- A65Ypnh chắYQsfwikpc YQsfwikp1 ôngJTTWKYyV trJTTWKYyVùm ma65Ypfia YQsfwikpnhư YQsfwikpcha an65Yph haJTTWKYyVy chJTTWKYyVa 65Ypem chẳg65Yp muốYQsfwikpn YQsfwikp1 têJTTWKYyVn nYQsfwikpội giá65Ypn JTTWKYyVhay điệ65Ypp YQsfwikpviên cấpYQsfwikp YQsfwikpcao 65Ypnào lọtYQsfwikp đượJTTWKYyVc và65Ypo nJTTWKYyVhà m65Ypik đểJTTWKYyV tJTTWKYyVìm hiểuJTTWKYyV 65Yp1 k65Ypế hYQsfwikpoạch làYQsfwikpm JTTWKYyVăn pYQsfwikphi pháJTTWKYyVp JTTWKYyVnào đó!
JTTWKYyV- UmJTTWKYyV. JTTWKYyVEm 65Ypkhông mu65Ypốn qJTTWKYyVuan hYQsfwikpệ 65Ypcủa chúngJTTWKYyV tYQsfwikpa bịJTTWKYyV rà65Ypng buộc65Yp bởiJTTWKYyV c65Ypha YQsfwikpanh hYQsfwikpay cJTTWKYyVha eJTTWKYyVm! Đ65Ypó lJTTWKYyVà việ65Ypc của65Yp họ65Yp YQsfwikpvà chúg65Yp tJTTWKYyVa th65Ypì vJTTWKYyVẫn 65Yplà bạn!
- 65YpOk! nếu65Yp hYQsfwikpơn nJTTWKYyVữa thì65Yp tốt!
- Hơ65Ypn nữa?
- VJTTWKYyVí như…JTTWKYyV. NgườYQsfwikpi yêu!
- ThậtJTTWKYyV đểuYQsfwikp g65Ypiả! AnJTTWKYyVh đãYQsfwikp g65Ypiới thiJTTWKYyVệu vJTTWKYyVới JTTWKYyVem côYQsfwikp ngưYQsfwikpời tìYQsfwikpnh sống65Yp cùYQsfwikpg 65Ypanh đấYQsfwikpy, t65Yphiếu gJTTWKYyVia ak!
YQsfwikp- EJTTWKYyVm cYQsfwikpó n65Yphầm lẫn65Yp rồYQsfwikpi! JTTWKYyVvới aJTTWKYyVnh, ngườ65Ypi tìnJTTWKYyVh vàJTTWKYyV ngườYQsfwikpi YQsfwikpyêu YQsfwikp… 65Ypkhác nhau!
65Yp- chỗ65Yp nào?
- NgườiJTTWKYyV tì65Ypnh n65Yphư JTTWKYyV1 cJTTWKYyVhất 65Ypkích th65Ypích YQsfwikpbất 65Ypkể lJTTWKYyVúc nà65Ypo có65Yp hứJTTWKYyVng thú…JTTWKYyV C65Ypòn ngườiYQsfwikp yêu…YQsfwikp 65Ypphải YQsfwikpngang hànYQsfwikpg! TứcJTTWKYyV YQsfwikpgiúp đỡYQsfwikp a65Ypnh đc65Yp JTTWKYyVtrong chuy65Ypện lYQsfwikpàm ă65Ypnvà đểJTTWKYyV anYQsfwikph giớiJTTWKYyV thiYQsfwikpệu vớJTTWKYyVi YQsfwikpcác mối65Yp qu65Ypan YQsfwikphệ xãJTTWKYyV hội65Yp c65Ypùg đẳ65Ypng cấpJTTWKYyV và65Yp địJTTWKYyVa vị!
- AJTTWKYyVnh thaYQsfwikpm quJTTWKYyVá đây!
65Yp- ĐJTTWKYyVàn ônYQsfwikpg kh65Ypông JTTWKYyVcó tYQsfwikpham v65Ypọng JTTWKYyVvà ch65Ypí JTTWKYyVtiến thủJTTWKYyV làYQsfwikp loạiJTTWKYyV bỏ65Yp đi!
TaYQsfwikpy JTTWKYyVKhang lướtJTTWKYyV t65Yprên bà65Ypn f65Ypím l65Ypaptop. cậuJTTWKYyV hơ65Ypi mỉmYQsfwikp cườiYQsfwikp vìJTTWKYyV hệ65Yp thốJTTWKYyVg YQsfwikpan nYQsfwikpinh báJTTWKYyVo lạiJTTWKYyV YQsfwikpđã 65Ypcó kẻ65Yp muố65Ypn độtJTTWKYyV nYQsfwikphập vYQsfwikpào nYQsfwikphưg đYQsfwikpương nh65Ypiên bấtYQsfwikp lYQsfwikpực v65Ypới nhữ65Ypng dYQsfwikpãy mậJTTWKYyVt m65Ypã YQsfwikpdài ngoằng…
- YQsfwikpMuộn rYQsfwikpồi đấ65Ypy, tiJTTWKYyVểu thư!JTTWKYyV ChJTTWKYyVa 65Ypem s65Ypẽ 65Yplo lắJTTWKYyVng lắm,65Yp nhấtYQsfwikp lYQsfwikpại JTTWKYyVlà ởJTTWKYyV cJTTWKYyVhung fònJTTWKYyVg vớiYQsfwikp YQsfwikp1 kẻJTTWKYyV khônJTTWKYyVg nghiêYQsfwikpm chYQsfwikpỉnh nhưJTTWKYyV anh!
- 65YpAnh 65Ypđang YQsfwikpcảnh YQsfwikpbáo đấyJTTWKYyV ak?
YQsfwikp- TuỳJTTWKYyV eJTTWKYyVm nghĩ!
YQsfwikp- NếuJTTWKYyV eJTTWKYyVm JTTWKYyVbảo tốJTTWKYyVi naJTTWKYyVy không65Yp về?
65Yp- Th65Ypì …65Yp tốt!
Chấn Khan65Ypg đón65Ypg laptopJTTWKYyV… mắJTTWKYyVt YQsfwikpnhìn về65Yp fíYQsfwikpa Y65Ypến C65Yphi YQsfwikpvà YQsfwikpchân 65Ypbước lạiJTTWKYyV fí65Ypa giưJTTWKYyVờng nơiJTTWKYyV nYQsfwikphỏ đYQsfwikpang ngồi…65Yp C65Yphj cởi65Yp áoJTTWKYyV 65Ypkhoác vJTTWKYyVà làJTTWKYyVm như65Yp đan65Ypg cảm65Yp thJTTWKYyVấy nó65Ypng YQsfwikpchứ kJTTWKYyVhông phảJTTWKYyVi tYQsfwikpán 65Ypdương YQsfwikpcùg su65Ypy ngh65Ypĩ củaYQsfwikp Khang!
- CoYQsfwikpn gáJTTWKYyVi YQsfwikpanh JTTWKYyVquen cóJTTWKYyV 65Yp2 loạiJTTWKYyV YQsfwikpkhi JTTWKYyVnằm trêYQsfwikpn gi65Ypường.. h65Ypoặc chống65Yp cựJTTWKYyV YQsfwikphoặc p65Yphục tùn65Ypg…. JTTWKYyVEm JTTWKYyVđịnh 65Ypchọn lJTTWKYyVoại nào?
- JTTWKYyVKhông YQsfwikpgì cả!65Yp YQsfwikpe chẳngJTTWKYyV JTTWKYyVcó ý65Yp đ65Ypịnh JTTWKYyVnằm trêJTTWKYyVn gYQsfwikpiường anh!
YQsfwikp- Vậ65Ypy mà65Yp YQsfwikpem đanJTTWKYyVg ngồiYQsfwikp trJTTWKYyVên giường65Yp an65Yph với65Yp chYQsfwikpiếc váJTTWKYyVy 65Ypngắn khoJTTWKYyVe YQsfwikpđôi châYQsfwikpn tYQsfwikprần YQsfwikptrước mắtJTTWKYyV a65Ypnh .YQsfwikp. vàJTTWKYyV chiếc65Yp áJTTWKYyVo khYQsfwikpoác vừ65Ypa cYQsfwikpởi nYQsfwikphư JTTWKYyV1 lờiYQsfwikp đềJTTWKYyV n65Ypghị đấy!
YQsfwikp- 65YpĐừng cốJTTWKYyV sJTTWKYyVuy diễn!
YQsfwikp- 65YpDù khôngJTTWKYyV phJTTWKYyVải 65Ypý đị65Ypnh 65Ypcủa 65Ypem YQsfwikpthế 65Ypthì lúYQsfwikpc nàJTTWKYyVy 65Ype cJTTWKYyVũg đ65Ypang kíchYQsfwikp 65Ypthích anYQsfwikph qJTTWKYyVuá liều!
- D65Ypừng hànJTTWKYyVh độn65Ypg điJTTWKYyV…. thiếuJTTWKYyV gia! 
Tay Kha65Ypng đangJTTWKYyV tháYQsfwikpo kh65Ypuy JTTWKYyVáo YQsfwikpvà mắYQsfwikpt n65Yphìn n65Yphư muốn65Yp ăJTTWKYyVn YQsfwikptươi JTTWKYyVnuốt sống65Yp côYQsfwikp gJTTWKYyVái YQsfwikptrước mặt..
JTTWKYyV- JTTWKYyVE bảJTTWKYyVo 65Ypdừng đi65Yp và…65Yp quYQsfwikpay lạiJTTWKYyV nhìnYQsfwikp coi65Yp, ngYQsfwikpười t65Ypình củaYQsfwikp YQsfwikpanh kìa!
KhYQsfwikpang chJTTWKYyVợt khựn65Ypg lại,YQsfwikp qYQsfwikpuay đầu…65Yp Đúng65Yp nhưJTTWKYyV ChJTTWKYyVi 65Ypnói, BăngYQsfwikp đanYQsfwikpg bYQsfwikpước YQsfwikpvào YQsfwikpvà c65Ypũg 65Ypvừa d65Ypừng lạiYQsfwikp 65Ypkhi kYQsfwikpịp hiểuYQsfwikp chuyện65Yp g65Ypì đaJTTWKYyVng diYQsfwikpễn ra..
YQsfwikp- Th65Ypiếu gJTTWKYyVian JTTWKYyVak, sJTTWKYyVao 65Ypem gJTTWKYyVhét nhữ65Ypg kẻ65Yp phá65Yp đám65Yp kin65Yph khủnJTTWKYyVg! ChYQsfwikpắc 65Ypanh c65Ypũg JTTWKYyVnhư em,thấJTTWKYyVy 65Ypmất hứngJTTWKYyV rồi?
- JTTWKYyVRa ngoàYQsfwikpi điYQsfwikp! –JTTWKYyV 65Yp1 65Ypcâu 65Ypra lệ65Ypnh hơiJTTWKYyV khYQsfwikpó c65Yphịu kh65Ypi 65YpKhang nhì65Ypn BănYQsfwikpg! 65YpVà đương65Yp nhiên,YQsfwikp 65Ypnhỏ chẳnYQsfwikpg c65Ypó 65Yplí dJTTWKYyVo gìJTTWKYyV YQsfwikpđể ởYQsfwikp lại.JTTWKYyV BYQsfwikpăng q65Ypuay người….
NhưgYQsfwikp YếnYQsfwikp JTTWKYyVChi đứg65Yp dậy65Yp và…JTTWKYyV YQsfwikpvới nYQsfwikphữg 65Ypcử chỉ65Yp khi65Ypêu YQsfwikpgợi YQsfwikpvô cùng…YQsfwikp YQsfwikpnhỏ cYQsfwikphoàng lYQsfwikpấy JTTWKYyVcổ ChấnYQsfwikp Khang…
- KhôngYQsfwikp đc!65Yp đYQsfwikpể JTTWKYyVem 65Ypra l65Ypệnh lạiJTTWKYyV cho….JTTWKYyV “Sa65Ypng kh65Ypu YQsfwikpA vàJTTWKYyV YQsfwikpđem 65Yp1 YQsfwikpcốc nư65Ypớc JTTWKYyVcam vềJTTWKYyV đầy65Yp ch65Ypo ngườiYQsfwikp tìnJTTWKYyVh òJTTWKYyV YQsfwikpta….. đ65Ypêm nay…”
GiọngJTTWKYyV nói65Yp vàYQsfwikp hơiJTTWKYyV YQsfwikpthở củaJTTWKYyV Ch65Ypi áp65Yp JTTWKYyVsát vàoYQsfwikp C65Yphấn Kh65Ypang… 65Yptrước kYQsfwikphi 65Ypcậu YQsfwikpôm lYQsfwikpấy nhỏ,YQsfwikp 65Yp1 câYQsfwikpu mệnhYQsfwikp lện65Yph nhẹJTTWKYyV nhànYQsfwikpg phátJTTWKYyV YQsfwikpra đJTTWKYyVủ JTTWKYyVđể cJTTWKYyVho Bă65Ypng nghe:
- LàmJTTWKYyV vâ65Ypy đi!
Bă65Ypng vừYQsfwikpa rJTTWKYyVa khJTTWKYyVỏi fYQsfwikpòng, YQsfwikpKhang g65Yphì lấy65Yp 65YpYến CYQsfwikphi 65Ypvà hô65Ypn cuồn65Ypg nhiJTTWKYyVệt… C65Yphi YQsfwikpluôn biết65Yp 65Ypcách JTTWKYyVđánh tJTTWKYyVhức haJTTWKYyVm muJTTWKYyVốn cYQsfwikpủa JTTWKYyV1 thằngJTTWKYyV đYQsfwikpàn ô65Ypng nhưgYQsfwikp đóYQsfwikp khôYQsfwikpng p65Yphải 65Ypý địnJTTWKYyVh cuốJTTWKYyVi cùng…65Yp Nhỏ65Yp đJTTWKYyVẩy nJTTWKYyVgười KhYQsfwikpang ra…JTTWKYyV KhanJTTWKYyVg cốYQsfwikp gJTTWKYyVhì chYQsfwikpặt vàYQsfwikp YQsfwikpvẫn tiếpYQsfwikp JTTWKYyVtục nh65Ypư JTTWKYyV1 c65Ypon t65Yphú đóiJTTWKYyV…Nhưg C65Yphi mộtJTTWKYyV 65Yplần nữa65Yp YQsfwikpđẩy mạJTTWKYyVnh YQsfwikpcậu ra!
- KhJTTWKYyVông! ..JTTWKYyVko phảiJTTWKYyV 65Yplúc này……
65Yp- TạiJTTWKYyV e65Ypm thôi!JTTWKYyV –65Yp 65YpKhang đẩy65Yp YếJTTWKYyVn 65YpChi YQsfwikplùi nJTTWKYyVhanh vàJTTWKYyV JTTWKYyVngã 65Ypầm xuốgYQsfwikp giường..
- KYQsfwikphoan… 65Ypkhoan đã…
Nhưg Kh65Ypang đãJTTWKYyV vồJTTWKYyV tYQsfwikpới vàJTTWKYyV 65Yptháo khuJTTWKYyVy áJTTWKYyVo JTTWKYyVcủa nhỏ…YQsfwikp CậJTTWKYyVu tiếYQsfwikpp 65Yptục hYQsfwikpôn… vồJTTWKYyV YQsfwikpvập YQsfwikpvà t65Yphô bạo..
- NJTTWKYyVgười tJTTWKYyVình cYQsfwikpủa anh…65Yp sẽ…vào65Yp đấy!
KJTTWKYyVhang YQsfwikpkhựng lại:
JTTWKYyV- YQsfwikpEm đJTTWKYyVịnh t65Ypặng anJTTWKYyVh YQsfwikphoa hồnJTTWKYyVg rồi65Yp tYQsfwikpát 65Ypnc lu65Ypôn vàoYQsfwikp mặtJTTWKYyV YQsfwikpanh sao?
YQsfwikp- K65Yphông phảiYQsfwikp! …65Yp eYQsfwikpm chỉJTTWKYyV đan65Ypg muốYQsfwikpn biJTTWKYyVết n65Ypgười tìJTTWKYyVnh cYQsfwikpủa aYQsfwikpnh… 65Ypquan tâYQsfwikpm JTTWKYyVanh tJTTWKYyVới m65Ypức nào..
- ÝYQsfwikp JTTWKYyVem làYQsfwikp gì?
- 65YpEm đan65Ypg cYQsfwikpố tì65Ypnh.. cJTTWKYyVhọc JTTWKYyVtức cJTTWKYyVô ta65Yp, YQsfwikpanh JTTWKYyVkhông thấy65Yp sa65Ypo? YQsfwikpNgười 65Ypcon g65Ypái 65Ypcủa a65Ypnh thấ65Ypy 65Ypanh nằmJTTWKYyV tr65Ypên YQsfwikpgiường v65Ypà chiếmJTTWKYyV đoạt65Yp 65Ypmột cô65Yp gá65Ypi khác…65Yp cảmYQsfwikp giá65Ypc YQsfwikpsẽ thJTTWKYyVế 65Ypnào nhỉ?
- 65YpEm đanYQsfwikpg bỡnYQsfwikp 65Ypcợt với65Yp an65Yph sao?
JTTWKYyV- AJTTWKYyVnh YQsfwikpnghĩ đi65Yp… chYQsfwikpút nữ65Ypa, YQsfwikpcô YQsfwikpta qu65Ypay 65Yplại… hoặc65Yp 65Ypbàng hoànYQsfwikpg nhJTTWKYyVìn YQsfwikpvà 65Ypcốc nướcJTTWKYyV v65Ypỡ choan65Ypg hoặcJTTWKYyV… khôn65Ypg 65Ypdám JTTWKYyVnhìn 65Ypvà cYQsfwikphạy nh65Ypư ba65Ypy rJTTWKYyVa YQsfwikpcũng YQsfwikpnỗi gYQsfwikphen tuông…
- Nếu..65Yp khô65Ypng qYQsfwikpuay lại?
- JTTWKYyVThì YQsfwikprõ rồi..YQsfwikp côYQsfwikp JTTWKYyVta YQsfwikphoàn to65Ypàn sợJTTWKYyV phải65Yp nhìnYQsfwikp thấyYQsfwikp 65Ypcảnh tượngJTTWKYyV nàyYQsfwikp… cô65Yp 65Ypta yJTTWKYyVếu đuốiYQsfwikp hơ65Ypn 65Ypem nghĩ…
- E65Ypm đaJTTWKYyVng lJTTWKYyVàm pYQsfwikphép thYQsfwikpử sao?
- ChẳngYQsfwikp JTTWKYyVphải a65Ypnh c65Ypũng muốnJTTWKYyV biJTTWKYyVết đấyYQsfwikp ak?
YQsfwikp….. Cánh65Yp cửa65Yp fònJTTWKYyVg ngYQsfwikpủ của65Yp KhYQsfwikpang 65Ypkẹt mở…65Yp 65YpHải B65Ypăng đanJTTWKYyVg bướcJTTWKYyV YQsfwikpvào… 65YpChi JTTWKYyVliếc YQsfwikpnhìn KYQsfwikphang, 65Ypmỉm cườJTTWKYyVi… YQsfwikpKhang cJTTWKYyVúi xuJTTWKYyVốg, YQsfwikpxé toJTTWKYyVạc áo65Yp 65YpChi 65Ypra JTTWKYyVvà tiếpJTTWKYyV tụYQsfwikpc làmJTTWKYyV vYQsfwikpiệc đaYQsfwikpng 65Yplàm, dùYQsfwikp JTTWKYyVlúc nàYQsfwikpy ha65Ypm muYQsfwikpốn khYQsfwikpông JTTWKYyVcòn JTTWKYyVlà tộYQsfwikpt JTTWKYyVđỉnh nữa.
BăJTTWKYyVng đaJTTWKYyVng JTTWKYyVtiến lại…JTTWKYyV nhỏ65Yp dừn65Ypg chânJTTWKYyV kJTTWKYyVhi thấyYQsfwikp cYQsfwikpảnh tượnJTTWKYyVg tr65Ypên gJTTWKYyViường, JTTWKYyVnơi nhỏYQsfwikp đãJTTWKYyV nằmJTTWKYyV 65Ypsuốt 65Ypthời gYQsfwikpian qu65Ypa… SữngYQsfwikp ngưJTTWKYyVời vàJTTWKYyVi giây65Yp… KhaYQsfwikpng nYQsfwikphư vẫnJTTWKYyV chìmYQsfwikp t65Yprong cuYQsfwikpộc yYQsfwikpêu mãnJTTWKYyVh liệt65Yp nYQsfwikphưg thực65Yp chất65Yp vẫnJTTWKYyV JTTWKYyVđể ýJTTWKYyV hJTTWKYyVành động65Yp của65Yp BăJTTWKYyVng… VàJTTWKYyV nhỏYQsfwikp.. khôn65Ypg tJTTWKYyVhể đứnYQsfwikpg 65Yptrơ 65Ypra đấyYQsfwikp mJTTWKYyVà xJTTWKYyVem YQsfwikptiếp đJTTWKYyVược.. NhỏYQsfwikp YQsfwikpquay người,JTTWKYyV bước65Yp JTTWKYyVđến 65Ypđặt kJTTWKYyVhay đ65Ypựng cYQsfwikpốc nướcJTTWKYyV YQsfwikpbàn rồiJTTWKYyV… lại65Yp 65Ypquay YQsfwikpngười h65Ypướng JTTWKYyVvề fíaYQsfwikp cửa65Yp vào.
Cửa65Yp f65Ypòng KhaJTTWKYyVng lYQsfwikpại khép…
- CYQsfwikphẳng YQsfwikpgiống JTTWKYyV1 suYQsfwikpy đo65Ypán nàoJTTWKYyV củaYQsfwikp YQsfwikpem… cYQsfwikpô tYQsfwikpa.. YQsfwikphoàn tYQsfwikpoàn YQsfwikpdửng dưngJTTWKYyV JTTWKYyVvà YQsfwikpbình thYQsfwikpản qu65Ypay đi..
ChấnJTTWKYyV KhanYQsfwikpg 65Ypđã dừngYQsfwikp mọi65Yp hYQsfwikpành 65Ypđộng tYQsfwikpừ lúc65Yp nàYQsfwikpo, côJTTWKYyV g65Ypái vớiJTTWKYyV YQsfwikpchiếc á65Ypo bịJTTWKYyV 65Ypxé trầYQsfwikpn trụJTTWKYyVi trJTTWKYyVước mJTTWKYyVặt cậuJTTWKYyV cYQsfwikpũg chẳYQsfwikpg làmYQsfwikp nJTTWKYyVỗi th65Ypèm khYQsfwikpát tJTTWKYyVrỗi dậ65Ypy tJTTWKYyVhêm nYQsfwikpữa… T65Yprong đầ65Ypu K65Yphang, gJTTWKYyViờ đ65Ypang có65Yp JTTWKYyVnhữg suYQsfwikpy nghĩ.YQsfwikp. khôYQsfwikpng YQsfwikpcách nYQsfwikpào giải65Yp thích.
65Yp- YQsfwikpCô JTTWKYyVta cóJTTWKYyV thYQsfwikpật 65Yplà ngườiJTTWKYyV coJTTWKYyVn g65Ypái cYQsfwikpủa anh?65Yp? kểJTTWKYyV JTTWKYyVcả khôn65Ypg cóJTTWKYyV tìn65Yph c65Ypảm điJTTWKYyV nữ65Ypa, 65Ypthì khJTTWKYyVi thấyJTTWKYyV JTTWKYyV1 YQsfwikpcô gáJTTWKYyVi kháJTTWKYyVc đYQsfwikpang JTTWKYyVnằm cùg65Yp JTTWKYyVanh t65Yprên c65Yphiếc giườngYQsfwikp aYQsfwikpnh vàJTTWKYyV 65Ypcô tYQsfwikpa đ65Ypã nằm…JTTWKYyV cJTTWKYyVũg không65Yp YQsfwikpthể YQsfwikpnào…bình thản65Yp YQsfwikpđến vậJTTWKYyVy.. JTTWKYyVkhông th65Ypể…. –JTTWKYyV JTTWKYyVChj JTTWKYyVđưa tYQsfwikpay ôm65Yp lấyJTTWKYyV KYQsfwikphang –YQsfwikp 65YpMà thYQsfwikpôi, YQsfwikpkệ côJTTWKYyV tYQsfwikpa.. chúgJTTWKYyV tYQsfwikpa tiJTTWKYyVếp tụcJTTWKYyV 65Ypđi anh…
Giọng 65Ypnói ngYQsfwikpọt n65Ypgào vJTTWKYyVang JTTWKYyVbên tJTTWKYyVai, thJTTWKYyVứ nướcJTTWKYyV hoYQsfwikpa quyế65Ypn rũJTTWKYyV vươngYQsfwikp 65Ypkhắp nơYQsfwikp fảngYQsfwikp fất65Yp bênJTTWKYyV mũiYQsfwikp KYQsfwikphang. VYQsfwikpà lú65Ypc này.YQsfwikp. YếJTTWKYyVn CJTTWKYyVhi lạiYQsfwikp 65Ypla ngườiYQsfwikp 65Ypbắt 65Ypđầu. Nhỏ65Yp dướn65Yp lên…65Yp JTTWKYyVhôn YQsfwikplên cổ,65Yp lêJTTWKYyVn cằm…JTTWKYyV rồYQsfwikpi lên65Yp mô65Ypi K65Yphang… thật65Yp 65Ypkhêu gợi…YQsfwikp. NhưJTTWKYyVg KhanJTTWKYyVg hJTTWKYyVoàn tJTTWKYyVoàn JTTWKYyVbất động65Yp YQsfwikptrước t65Ypất cả..
- Anh…
JTTWKYyV- BiếJTTWKYyVn đi65Yp! –YQsfwikp KhJTTWKYyVang YQsfwikpbất ng65Ypờ đẩyJTTWKYyV m65Ypạnh JTTWKYyVYến YQsfwikpChi xuốngYQsfwikp 65Ypvà cJTTWKYyVậu nhả65Ypy JTTWKYyVra khỏ65Ypi YQsfwikpgiường.. lJTTWKYyVao nYQsfwikphư baJTTWKYyVy YQsfwikpra k65Yphỏi fòng..
TrêJTTWKYyVn giường,65Yp YếnYQsfwikp Ch65Ypi YQsfwikpkéo lạYQsfwikpi áYQsfwikpo mJTTWKYyVình, hơ65Ypi mỉJTTWKYyVm cười65Yp trênJTTWKYyV 65Ypgươg JTTWKYyVmặt… YQsfwikpđã t65Ypối sầm.YQsfwikp DJTTWKYyVù JTTWKYyVsao cYQsfwikpũg l65Ypà lYQsfwikpần đầuJTTWKYyV tiêJTTWKYyVn cYQsfwikpó kẻJTTWKYyV 65Ypdám đẩyYQsfwikp nhỏ65Yp r65Ypa 65Ypkhi nhỏ65Yp làYQsfwikp ngư65Ypời bắt65Yp đầu…

……..YQsfwikp BăYQsfwikpng đJTTWKYyVang đi65Yp mộtYQsfwikp 65Ypmik trêYQsfwikpn hànhJTTWKYyV JTTWKYyVlang vắ65Ypng lặJTTWKYyVng, bướcYQsfwikp chJTTWKYyVân thYQsfwikpật cYQsfwikphậm rãi..
BỗngYQsfwikp, YQsfwikp1 bJTTWKYyVàn taYQsfwikpy bạJTTWKYyVo lJTTWKYyVực ké65Ypo mạnhJTTWKYyV nh65Ypỏ qua65Ypy lại…YQsfwikp KhYQsfwikpang đa65Ypng nhì65Ypn 65YpBăng, thở65Yp hổnYQsfwikp YQsfwikphển vì65Yp mJTTWKYyVới chạJTTWKYyVy, vẻYQsfwikp nJTTWKYyVhư kh65Ypông gặYQsfwikpp đượcYQsfwikp nhỏYQsfwikp lYQsfwikpúc YQsfwikpnày, KhaYQsfwikpng sẽJTTWKYyV phát65Yp điênYQsfwikp luôn.
JTTWKYyV- TạiYQsfwikp saJTTWKYyVo e65Ypm lạYQsfwikpi n65Yphư 65Ypthế? t65Ypại 65Ypsao eJTTWKYyVm cóYQsfwikp thểJTTWKYyV nJTTWKYyVhư thế???
Đáp l65Ypại KYQsfwikphang lYQsfwikpà ánYQsfwikph mắtJTTWKYyV YQsfwikpkhó hiểu..
- 65YpEm thậYQsfwikpt sự…65Yp JTTWKYyVthật s65Ypự khôn65Ypg cYQsfwikpó cả65Ypm g65Ypiác gì65Yp YQsfwikpsao?? Không65Yp 65Yp1 JTTWKYyVchút cảm65Yp 65Ypgiác gJTTWKYyVì sYQsfwikpao?? NJTTWKYyVhìn thấyJTTWKYyV JTTWKYyVta vYQsfwikpà người65Yp coYQsfwikpn gáíJTTWKYyV khá65Ypc trê65Ypn giườnYQsfwikpg đó65Yp.. sYQsfwikpao JTTWKYyVe YQsfwikpcó JTTWKYyVthể dYQsfwikpửng YQsfwikpdưng màJTTWKYyV quYQsfwikpay điJTTWKYyV?? JTTWKYyVSao 65Ypem cóYQsfwikp thểJTTWKYyV làmYQsfwikp thế…JTTWKYyV YQsfwikpEm muốnJTTWKYyV làYQsfwikpm tJTTWKYyVa pháYQsfwikpt điên65Yp JTTWKYyVlên p65Yphải không65Yp? 65YpEm JTTWKYyVđang thácYQsfwikph thứcJTTWKYyV sứ65Ypc chịuYQsfwikp 65Ypđựng 65Ypcủa JTTWKYyVta phảiYQsfwikp kJTTWKYyVhông??.. 65YpVậy JTTWKYyVta nóJTTWKYyVi JTTWKYyVcho JTTWKYyVem biJTTWKYyVết.. tYQsfwikpa thự65Ypc sYQsfwikpự đYQsfwikpã cJTTWKYyVhịu YQsfwikphết JTTWKYyVnổi rồi…65Yp E65Ypm l65Ypàm t65Ypa mJTTWKYyVuốn đJTTWKYyViên lên65Yp! E65Ypm l65Ypàm 65Ypta cJTTWKYyVhỉ 65Ypmuốn điênYQsfwikp lên!!!!!!!
Băng tJTTWKYyVừ tYQsfwikpừ đ65Ypưa 65Yp1 ta65Ypy gạYQsfwikpt 65Yptay KYQsfwikphang rYQsfwikpa khỏi65Yp mik….YQsfwikp NHỏYQsfwikp qu65Ypay đầu…YQsfwikp chậmYQsfwikp JTTWKYyVrãi bứơJTTWKYyVc tiếp…
- Th65Ypực sựYQsfwikp thYQsfwikpì e65Ypm… 65Ypkhông co65Ypi t65Ypa r65Ypa j…..YQsfwikp sao????
ChânJTTWKYyV Băng65Yp vẫn65Yp bước65Yp vJTTWKYyVà 65Yp2 bJTTWKYyVàn ta65Ypy KhanYQsfwikpg YQsfwikpđã YQsfwikpxiết chặtYQsfwikp lại….
…………
Gần65Yp 2JTTWKYyVh sá65Ypng.. ChYQsfwikpi 65Ypđi 65Yptrên hànYQsfwikph laYQsfwikpng k65Yphu 65Ypgiữa, địn65Yph rJTTWKYyVa khỏi65Yp khYQsfwikpu JTTWKYyVbiệt thự.
- DYQsfwikpẫu chư65Ypa tìmJTTWKYyV YQsfwikpra YQsfwikpđược 65Ypbí m65Ypật nào…65Yp như65Ypg mYQsfwikpik vẫnYQsfwikp thấ65Ypy khYQsfwikpu biệtYQsfwikp thựYQsfwikp YQsfwikpcò n65Yphiều điềuYQsfwikp YQsfwikpthú vJTTWKYyVị lắm…
Chi sJTTWKYyVững lYQsfwikpại, m65Ypắt 65Ypđể yên65Yp khôngJTTWKYyV ch65Ypớp vàYQsfwikp miệngJTTWKYyV vYQsfwikpẫn nóiJTTWKYyV 65Ypnhư YQsfwikp1 cáiYQsfwikp máy:
- Thự65Ypc s65Ypự thì65Yp mi65Ypk đ65Ypã tìYQsfwikpm YQsfwikpra YQsfwikp1 YQsfwikpbí mậtJTTWKYyV tJTTWKYyVuyệt YQsfwikpnhất đố65Ypi vớYQsfwikpi mik……
TrứơcYQsfwikp JTTWKYyVmắt YếnJTTWKYyV Chi65Yp… cJTTWKYyVách kh65Ypá YQsfwikpxa JTTWKYyVtrên dYQsfwikpãy hànJTTWKYyVh laJTTWKYyVng.. G65Ypần JTTWKYyVcửa vàoJTTWKYyV JTTWKYyVfòng 10YQsfwikp2.. Chấ65Ypn PhonJTTWKYyVg đJTTWKYyVang đứ65Ypng dựa65Yp tường65Yp.. m65Ypắt nhJTTWKYyVắm nghiền,65Yp JTTWKYyVtay đúJTTWKYyVt JTTWKYyVtúi, taYQsfwikpi đeo65Yp mpJTTWKYyV3.. YQsfwikpCậu 65Ypvừa trởJTTWKYyV vYQsfwikpề YQsfwikptừ fòng65Yp thíYQsfwikp nghiệm…
YQsfwikpChi cứJTTWKYyV đ65Ypứng ngâ65Ypy n65Ypgười.. 65Ypvà nhưYQsfwikp hànhJTTWKYyV độn65Ypg thJTTWKYyVeo cảmYQsfwikp YQsfwikptính, nYQsfwikphỏ YQsfwikprút 65Ypdi độnJTTWKYyVg, YQsfwikpgiơ lênJTTWKYyV vàJTTWKYyV YQsfwikpbấm nYQsfwikpút chụpYQsfwikp h65Ypình li65Ypên tục…
……..
Lâ65Ypm CJTTWKYyVhấn ĐJTTWKYyVông đaJTTWKYyVng ngồJTTWKYyVi trướcJTTWKYyV bàYQsfwikpn 65Yplàm 65Ypviệc đYQsfwikpặt lapJTTWKYyVtop. 65YpÔng vừaYQsfwikp đáp65Yp chuyếnYQsfwikp baJTTWKYyVy cYQsfwikpuối JTTWKYyVngày vJTTWKYyVề nướcYQsfwikp 65Ypvà lậpJTTWKYyV tức65Yp v65Ypề khJTTWKYyVu biệtYQsfwikp thựYQsfwikp củaJTTWKYyV 65Yp3 cậYQsfwikpu YQsfwikpcon trai.
TrêJTTWKYyVn m65Ypàn hình65Yp la65Ypptop, hìnJTTWKYyVh ảnJTTWKYyVh YQsfwikpđang đJTTWKYyVược 65Ypthu vềYQsfwikp 65Yptừ cYQsfwikpamera dJTTWKYyVãy hàn65Yph la65Ypng JTTWKYyVkhu gJTTWKYyViữa… nYQsfwikpơi JTTWKYyV1 cô65Yp YQsfwikpgái đYQsfwikpang cầJTTWKYyVm chi65Ypếc dJTTWKYyVi độngJTTWKYyV vYQsfwikpà chụ65Ypp ảnhJTTWKYyV khônJTTWKYyVg ng65Ypừng… JTTWKYyVLâm YQsfwikpC. ĐôJTTWKYyVng chợtYQsfwikp cười…
- Ph65Ypán đYQsfwikpoán c65Ypủa mi65Ypk c65Yphưa b65Ypao g65Ypiờ sai…
………….

- TYQsfwikpình hìJTTWKYyVnh tJTTWKYyVhế JTTWKYyVnào coJTTWKYyVn 65Ypgái yêu?
JTTWKYyV- VẫnYQsfwikp YQsfwikptốt aJTTWKYyVk! JTTWKYyVNhưg YQsfwikpan nJTTWKYyVinh JTTWKYyVở đJTTWKYyVó rất65Yp phứcYQsfwikp tạYQsfwikpp, coJTTWKYyVn ngh65Ypĩ co65Ypn cầnJTTWKYyV tJTTWKYyVhời gian
JTTWKYyV- CònYQsfwikp chuyện65Yp vớiYQsfwikp YQsfwikpmấy thằnYQsfwikpg coYQsfwikpn đạiJTTWKYyV tàiJTTWKYyV củaYQsfwikp LâJTTWKYyVm CYQsfwikp. Đông?
- 65Yp1 JTTWKYyVngười đ65Ypã mất,YQsfwikp t65Yphật YQsfwikptiếc. nhưgYQsfwikp JTTWKYyV2 kẻ65Yp còYQsfwikpn lJTTWKYyVại thật65Yp sựJTTWKYyV khJTTWKYyVông hề65Yp tầm65Yp thườnYQsfwikpg. YQsfwikp1 YQsfwikpkẻ tYQsfwikpham JTTWKYyVvọng, t65Ypoan tínhJTTWKYyV vJTTWKYyVà sYQsfwikpắc xảo65Yp. JTTWKYyV1 kẻ…YQsfwikp YQsfwikpbí ẩn65Yp vô65Yp cùg,JTTWKYyV nhưYQsfwikpg c65Ypon chắ65Ypc JTTWKYyVđằng sJTTWKYyVau khuYQsfwikpôn mặtYQsfwikp sắtYQsfwikp YQsfwikpđá ấy65Yp làJTTWKYyV 65Yp1 bộ65Yp óc65Yp siJTTWKYyVêu phàm!
- T65Ypa JTTWKYyVhiểu coYQsfwikpn YQsfwikpnhất tr65Ypên thếYQsfwikp giaYQsfwikpn nYQsfwikpày đấyJTTWKYyV, coYQsfwikpn gái65Yp ak!
- Vân65Ypg, thYQsfwikpưa bJTTWKYyVa… CYQsfwikpon khJTTWKYyVông kìYQsfwikpm chếJTTWKYyV nổYQsfwikpi sYQsfwikpự ruYQsfwikpng độ65Ypng 65Ypcủa t65Yprái YQsfwikptim mik…YQsfwikp JTTWKYyVVà JTTWKYyVcon đanJTTWKYyVg YQsfwikpnghĩ, JTTWKYyV1 têYQsfwikpn cóYQsfwikp giJTTWKYyVa đìnYQsfwikph quyYQsfwikpền t65Yphế nhưgJTTWKYyV bấtJTTWKYyV t65Ypài vYQsfwikpà 65Ypnhu nhượYQsfwikpc YQsfwikpso vớiJTTWKYyV YQsfwikp1 người65Yp đị65Ypa YQsfwikpvị 65Ypxã hJTTWKYyVội khônJTTWKYyVg 65Yp= nhưgYQsfwikp YQsfwikpcó 65Yp1 cYQsfwikpái đầYQsfwikpu thJTTWKYyViên YQsfwikptài thì….JTTWKYyV 65YpBa ng65Yphĩ saJTTWKYyVo? 65Yp( CYQsfwikphap bYQsfwikpị thiếu65Yp có65Yp nói65Yp đ65Ypến, cJTTWKYyVon YQsfwikptrai ngàJTTWKYyVi Thượn65Ypg nghịJTTWKYyV ObaYQsfwikpn-rad 65Ypsi mêYQsfwikp c65Ypô tiểu65Yp YQsfwikpthư nhàYQsfwikp Hoàng65Yp Bá65Yp vàYQsfwikp trêYQsfwikpn mặt65Yp bYQsfwikpáo c65Ypó YQsfwikpthông tJTTWKYyVin m65Ypùa xYQsfwikpuân năm65Yp 65Ypsau, hắnYQsfwikp vàJTTWKYyV Y65Ypến CYQsfwikphi sẽYQsfwikp đJTTWKYyVính hô65Ypn, “tê65Ypn 65Ypbất tàYQsfwikpi YQsfwikpvà nh65Ypu nhược”YQsfwikp 65Yplà hắn)
YQsfwikp- Th65Ypeo t65Ypin m65Ypật thì.65Yp. JTTWKYyVbộ ócJTTWKYyV siêuJTTWKYyV pJTTWKYyVhàm JTTWKYyVcon v65Ypừa nói65Yp, tJTTWKYyVa ch65Ypắc làJTTWKYyV thằn65Ypg coJTTWKYyVn tYQsfwikphứ 65Yp2 65Ypcủa LCYQsfwikpĐ, ngJTTWKYyVười làYQsfwikpm ôn65Ypg t65Ypa YQsfwikpcó đượYQsfwikpc đỉnhYQsfwikp cYQsfwikpao JTTWKYyVngày hô65Ypm YQsfwikpnay JTTWKYyVvà khJTTWKYyVông JTTWKYyVcó JTTWKYyVcậu taJTTWKYyV, sựYQsfwikp nghiệJTTWKYyVp JTTWKYyVcủa LJTTWKYyVCĐ s65Ypẽ dễYQsfwikp YQsfwikpdàng tYQsfwikprở về65Yp coJTTWKYyVn YQsfwikpsố 065Yp! .65Yp.ta kJTTWKYyVhông h65Ypề JTTWKYyVphản đ65Ypối YQsfwikp1 tYQsfwikphằng coJTTWKYyVn YQsfwikprể nhYQsfwikpư th65Ypế c65Ypùg YQsfwikp1 mố65Ypi qJTTWKYyVuan hệ65Yp tố65Ypt đẹ65Ypp vớiJTTWKYyV 65Ypgia đìYQsfwikpnh JTTWKYyVLâm chấ65Ypn đâu!
- V65Ypậy 65Ypcon hiểJTTWKYyVu rồi.JTTWKYyV. thưYQsfwikpa YQsfwikpba. Nếu65Yp YQsfwikpcó đượcJTTWKYyV JTTWKYyVanh YQsfwikpấy, cJTTWKYyVon ng65Yphĩ bYQsfwikpa sẽ65Yp làm65Yp c65Ypho ngàYQsfwikpi ThưYQsfwikpợng ngYQsfwikphĩ s65Ypĩ khYQsfwikpông đủJTTWKYyV pJTTWKYyVhiếu bầuYQsfwikp 65Yptrong cuộJTTWKYyVc tYQsfwikpổng tuYQsfwikpyển c65Ypử YQsfwikpmùa xuân65Yp JTTWKYyVnăm sau…
….
8JTTWKYyVh sáng…TayJTTWKYyV qlYQsfwikpí vYQsfwikpào fòYQsfwikpng Ch65Ypấn KhanYQsfwikpg ..
YQsfwikp- JTTWKYyVCậu chủYQsfwikp khôYQsfwikpng d65Ypùng JTTWKYyVbữa YQsfwikpsáng sao?
Khang ngồYQsfwikpi trêYQsfwikpn giườngJTTWKYyV, đaYQsfwikpn chYQsfwikpéo 65Yp2 taYQsfwikpy 65Ypvào nhYQsfwikpau. DYQsfwikpưới đấ65Ypt, t65Ypàn thuốJTTWKYyVc 65Yplá rơYQsfwikpi vaiYQsfwikp~ vJTTWKYyVà 65Yp1 baYQsfwikpo JTTWKYyVthuốc JTTWKYyVhét n65Yphẵn nằmJTTWKYyV lănYQsfwikp lóc…
- C65Ypậu chủ65Yp mấJTTWKYyVt n65Ypgủ đ65Ypêm quYQsfwikpa akYQsfwikp? VìYQsfwikp H65Ypoàng YQsfwikpYến YQsfwikpChi từJTTWKYyV cYQsfwikphối vàYQsfwikp tJTTWKYyVự 65Ypý 65Ypbỏ về/
- L65Ypà 65Ypta đãJTTWKYyV YQsfwikpđuổi cô65Yp 65Ypta rJTTWKYyVa k65Yphỏi fòng…
65Yp- HYQsfwikpoàng YQsfwikpYến JTTWKYyVChi sYQsfwikpao? 65YpSao 65Ypcó thể…65Yp. Cậ65Ypu chủYQsfwikp kh65Ypông thYQsfwikpể vì65Yp phútYQsfwikp nYQsfwikpôg YQsfwikpnổi nhấtYQsfwikp thYQsfwikpời mJTTWKYyVà ph65Ypá ta65Ypn mối65Yp quYQsfwikpan hệYQsfwikp ấy!
- ĐừJTTWKYyVng 65Ypcó dạ65Ypy đờiJTTWKYyV YQsfwikpta! TYQsfwikpa biJTTWKYyVết ph65Ypả làYQsfwikpm thYQsfwikpế nào…YQsfwikp 65YpCút 65Ypra đi!
65Yp- 65YpEm sJTTWKYyVẽ r65Ypa. N65Yphưg e65Ypm v65Ypào 65Ypđể JTTWKYyVbáo vớJTTWKYyVi cYQsfwikpâu chủ65Yp. “JTTWKYyVlũ JTTWKYyVchó hJTTWKYyVoang lYQsfwikpại lJTTWKYyVên 65Ypcơn dại,JTTWKYyV chúYQsfwikpng thưYQsfwikpờng 65Ypxuyên khôngYQsfwikp tuâ65Ypn thủYQsfwikp nộYQsfwikpi YQsfwikpquy… JTTWKYyVVà mấyYQsfwikp ngà65Ypy na65Ypy, YQsfwikpchúg tYQsfwikpổ YQsfwikpchức đánJTTWKYyVh nYQsfwikphau liêJTTWKYyVn miênJTTWKYyV, JTTWKYyV2 kJTTWKYyVẻ đ65Ypã mấtJTTWKYyV mạng
65Yp- LũJTTWKYyV điJTTWKYyVên… Vứ65Ypt xáJTTWKYyVc 65Ypcho SeiYQsfwikpky JTTWKYyV! JTTWKYyV( nhYQsfwikpớ YQsfwikpkhông các65Yp bạnYQsfwikp? sYQsfwikpeiky làYQsfwikp c65Ypon trănJTTWKYyV cưYQsfwikpng 65Ypcủa L65Ypeader đó)
- ThYQsfwikpeo lờ65Ypi củaYQsfwikp YQsfwikp1 têJTTWKYyVn tJTTWKYyVhì YQsfwikpthằng LeaJTTWKYyVder JTTWKYyVnói kh65Ypông cJTTWKYyVho S65Ypeiky “xơiJTTWKYyV mạng”65Yp YQsfwikpanh e65Ypm… m65Ypà sẽYQsfwikp YQsfwikpthưởng cJTTWKYyVho t65Yphú JTTWKYyVcưng JTTWKYyVấy JTTWKYyV1 JTTWKYyVmón mJTTWKYyVồi hấpJTTWKYyV JTTWKYyVdẫn 65Ypchưa từYQsfwikpng 65Ypthấy, hJTTWKYyVấp dẫYQsfwikpn với65Yp JTTWKYyVcả hJTTWKYyVắn vYQsfwikpà vJTTWKYyVới cả…YQsfwikp cậu65Yp chủYQsfwikp đJTTWKYyVấy ak….
MắJTTWKYyVt 65YpChấn JTTWKYyVKhang YQsfwikptrợn lJTTWKYyVên, cậu65Yp ng65Yphiến răng…JTTWKYyV. n65Ypỗi JTTWKYyVkhó cYQsfwikphịu YQsfwikpmây ngYQsfwikpày naYQsfwikpy YQsfwikpcần được65Yp giả65Ypi toả…
…65Yp. K65Yphu 65YpB. 65YpLũ tộiJTTWKYyV phạmYQsfwikp đangYQsfwikp YQsfwikpnhốn nháoYQsfwikp, h65Ypò h65Ypét vâyYQsfwikp YQsfwikpquanh 65Yp2 tênYQsfwikp đangJTTWKYyV vậtYQsfwikp l65Ypộn JTTWKYyVnhau. Chún65Ypg laJTTWKYyVo vào65Yp nh65Ypau YQsfwikpnhư JTTWKYyV2 JTTWKYyVcon hYQsfwikpổ dữJTTWKYyV JTTWKYyVtranh mồi.YQsfwikp. máJTTWKYyVu mYQsfwikpe bYQsfwikpe 65Ypbét. 65Yp2 tJTTWKYyVên cJTTWKYyVàng xu65Ypng, cJTTWKYyVành bJTTWKYyVị JTTWKYyVđòn JTTWKYyVđau vYQsfwikpà h65Ypiểm th65Ypì lũYQsfwikp JTTWKYyVxug qu65Ypanh lạJTTWKYyVi cànYQsfwikpg vYQsfwikpỗ ta65Ypy, hYQsfwikpò hét65Yp táYQsfwikpn dươ65Ypng hơn…
C65Ypửa fYQsfwikpòng bỗngJTTWKYyV mởJTTWKYyV t65Ypoang ra…
-ChúJTTWKYyVg mJTTWKYyVày ph65Ypát YQsfwikpdại JTTWKYyVlên đấy65Yp ak?
1 tiếngYQsfwikp hétJTTWKYyV YQsfwikpkhó ch65Ypịu, 65YpChấn Khan65Ypg đ65Ypang bướJTTWKYyVc vào….
- C65Ypâm miệng!!!65Yp! 65Yp- T65Ypiếng q65Ypuát tJTTWKYyVo vàJTTWKYyV quyềJTTWKYyVn 65Yplực củaJTTWKYyV Kh65Ypang JTTWKYyVlàm ápYQsfwikp JTTWKYyVhết tiếng65Yp reYQsfwikpo hòJTTWKYyV. JTTWKYyVcả “YQsfwikplũ chJTTWKYyVó YQsfwikphoang” 65Ypim re65Yp, c65Ypùg quJTTWKYyVay YQsfwikplại nhYQsfwikpìn ChYQsfwikpấn KhaJTTWKYyVng… …
JTTWKYyV- TJTTWKYyVao dạyYQsfwikp 65Ypchúng màJTTWKYyVy làmYQsfwikp ch65Ypo dYQsfwikpại hả?YQsfwikp MuốnYQsfwikp làYQsfwikpm ch65Ypó dYQsfwikpại thì65Yp cYQsfwikpút rYQsfwikpa ngo65Ypài đường!!YQsfwikp 65YpCuốn xéoJTTWKYyV 65Ypluôn điYQsfwikp chYQsfwikpo k65Yphuất m65Ypắt tao!!!
Mắt65Yp KJTTWKYyVhang trợnJTTWKYyV trừJTTWKYyVng lê65Ypn, cơ65Ypn giậnYQsfwikp dữJTTWKYyV đa65Ypng bJTTWKYyVốc khóJTTWKYyVi. JTTWKYyVLũ tộiYQsfwikp fạm65Yp biết65Yp khôn65Ypg nênYQsfwikp JTTWKYyVho h65Ype gìYQsfwikp lú65Ypc 65Ypnày, đểYQsfwikp KJTTWKYyVhang điên65Yp lênJTTWKYyV tYQsfwikpới 65Ypmức ph65Ypải rúYQsfwikpt súJTTWKYyVng JTTWKYyVra thì…
- ChúngYQsfwikp 65Ypmày k65Yphông cYQsfwikpoi tJTTWKYyVao 65Ypra gìYQsfwikp phả65Ypi không65Yp? Không65Yp thựcJTTWKYyV hiệJTTWKYyVn qYQsfwikpui 65Ypđịnh.. chúJTTWKYyVng JTTWKYyVmày muốnYQsfwikp ch65Ypống 65Yptao f65Ypải khônJTTWKYyVg???? JTTWKYyV- GiọngJTTWKYyV K65Yphang lYQsfwikpại gầYQsfwikpm lênYQsfwikp… 1tYQsfwikpên tJTTWKYyVội fạm65Yp YQsfwikpcó v65Ypẻ r65Ypụt rèJTTWKYyV v65Ypà sYQsfwikpợ hãYQsfwikpi lJTTWKYyVên tiếng:
JTTWKYyV- YQsfwikpKhông…không phải..JTTWKYyV JTTWKYyVcậu chủ….
JTTWKYyV- KhôYQsfwikpng pJTTWKYyVhải màYQsfwikp chYQsfwikpúg 65Ypmày phát65Yp dJTTWKYyVại lên65Yp thJTTWKYyVế ak65Yp? Chún65Ypg mà65Ypy khônJTTWKYyVg s65Ypợ taYQsfwikpo phYQsfwikpải Khang?
- AYQsfwikpi dámYQsfwikp khYQsfwikpông sợJTTWKYyV YQsfwikpcậu cả65Yp chứ?
ĐámJTTWKYyV tộ65Ypi fạYQsfwikpm qYQsfwikpuay YQsfwikpsang nhìJTTWKYyVn.. YQsfwikpLeader từJTTWKYyV fò65Ypng YQsfwikptrog đangYQsfwikp bJTTWKYyVước rYQsfwikpa..k liếcYQsfwikp JTTWKYyVanh YQsfwikpmắt JTTWKYyVkhó chịuJTTWKYyV đếnJTTWKYyV ch65Ypỗ hắn
- MJTTWKYyVày 65Ypra JTTWKYyVlệnh chYQsfwikpo chún65Ypg c65Ypắn JTTWKYyVcàn fải65Yp không?
YQsfwikp- Cậ65Ypu JTTWKYyVchủ khôYQsfwikpng JTTWKYyVnên n65Ypói t65Yphế… lũJTTWKYyV ch65Ypó thấJTTWKYyVy kJTTWKYyVhó chịuYQsfwikp YQsfwikpthi JTTWKYyVcắn nhYQsfwikpau thJTTWKYyVôi… 65Ypvẫn cJTTWKYyVòn m65Ypay làJTTWKYyV…. C65Yphúng JTTWKYyVchưa qua65Ypy JTTWKYyVlại.. cắnJTTWKYyV YQsfwikpchủ đấy..
Vài tYQsfwikpên tộiJTTWKYyV fạmJTTWKYyV bụYQsfwikpm miệng65Yp cười…YQsfwikp YQsfwikpmặt JTTWKYyVChấn KhaYQsfwikpng t65Ypối sầmYQsfwikp lại:
65Yp- Ừ65Yp, thJTTWKYyVật mayJTTWKYyV, nJTTWKYyVếu đứaYQsfwikp JTTWKYyVnào làmJTTWKYyV thế….65Yp JTTWKYyVTao JTTWKYyVsẽ bẻYQsfwikp răng,JTTWKYyV chYQsfwikpặt cYQsfwikphân nYQsfwikpấu giã65Yp càyYQsfwikp v65Ypà đập65Yp vYQsfwikpỡ JTTWKYyVsọ r65Ypa lấyJTTWKYyV ócYQsfwikp luộc65Yp ănJTTWKYyV lắm…Tao65Yp YQsfwikpđoán làJTTWKYyV YQsfwikpóc chYQsfwikpó JTTWKYyVrất ngon…
- Vậ65Ypy 65Ypthì YQsfwikpkhông ổ65Ypn rYQsfwikpồi…Câu c65Yphủ cũYQsfwikpg biếtJTTWKYyV ôngJTTWKYyV 65Ypchủ tốn65Yp YQsfwikpbao nYQsfwikphiêu YQsfwikptiên mớiJTTWKYyV đưaYQsfwikp 65Ypđược YQsfwikplũ JTTWKYyVchó YQsfwikpấy vềJTTWKYyV JTTWKYyVđây. cậ65Ypu chủJTTWKYyV k65Yphông qYQsfwikpuản nổiJTTWKYyV YQsfwikpmà đeJTTWKYyVm YQsfwikpra giếtYQsfwikp th65Ypịt nhưJTTWKYyV YQsfwikpthế.. cậuYQsfwikp đ65Ypịnh ăYQsfwikpn 65Ypnói với65Yp ôYQsfwikpng chủJTTWKYyV tJTTWKYyVhế nào???
- Mà65Ypy 65Ypkhông phải65Yp YQsfwikplo, lYQsfwikpo giữ65Yp 65Ypcái mạngYQsfwikp củYQsfwikpa màJTTWKYyVy đi…
- ÀJTTWKYyV vângJTTWKYyV, YQsfwikptôi sẵnJTTWKYyV lònJTTWKYyVg 65Ypnghe cậYQsfwikpu chủJTTWKYyV c65Ypăn dặnYQsfwikp mà…
Chấ65Ypn KhanJTTWKYyVg JTTWKYyVliệc mắtJTTWKYyV YQsfwikpnhìn 65Yp1 lượtJTTWKYyV 65Yplũ tội65Yp fạm….
- NếJTTWKYyVu chYQsfwikpúng mYQsfwikpày cò65Ypn JTTWKYyVđể ta65Ypo 65Ypđến đYQsfwikpây vYQsfwikpì chuyệnJTTWKYyV n65Ypày nYQsfwikpữa… tYQsfwikpao sẽYQsfwikp kYQsfwikphông nó65Ypi lờYQsfwikpi nào65Yp mJTTWKYyVà chỉJTTWKYyV rútJTTWKYyV s65Ypúng JTTWKYyVra t65Yphôi…. –65Yp KYQsfwikphang liếJTTWKYyVc YQsfwikpnhìn tê65Ypn L65Ypeader, 65Yphắn kh65Ypẽ cười
KhanJTTWKYyVg quJTTWKYyVay điYQsfwikp màJTTWKYyV vẫnYQsfwikp chYQsfwikpưa thấy65Yp cơnJTTWKYyV giậYQsfwikpn nguYQsfwikpôi ngoai….
- ĐYQsfwikpã vậyJTTWKYyV, tôi65Yp cJTTWKYyVũg muJTTWKYyVốn nhắcYQsfwikp cậu65Yp ch65Ypủ… cậYQsfwikpu chủYQsfwikp sJTTWKYyVẽ phảiYQsfwikp JTTWKYyVđến dJTTWKYyVây tiếp65Yp YQsfwikpđáy.. đươngJTTWKYyV nhiê65Ypn kYQsfwikphông phả65Ypi vJTTWKYyVì chuyệnJTTWKYyV nYQsfwikpày 65Ypnữa… Ng65Ypười tìnJTTWKYyVh củJTTWKYyVa câuJTTWKYyV chủ…YQsfwikp hấpJTTWKYyV YQsfwikpdẫn lắm…
KhYQsfwikpang toYQsfwikpan 65Yprút súJTTWKYyVng nhưYQsfwikpg JTTWKYyVtên qJTTWKYyVlí ởJTTWKYyV 65Ypngoài đ65Ypã r65Ypa hiJTTWKYyVệu bYQsfwikpình tĩnh…ChâYQsfwikpn cậu65Yp bJTTWKYyVước tiếp65Yp trước65Yp khJTTWKYyVi dằJTTWKYyVn JTTWKYyV1 câu:
65Yp- YQsfwikpĐỤng đếYQsfwikpn n65Ypgười 65Yptình củaJTTWKYyV 65Yptao… là65Yp JTTWKYyVđụng đếYQsfwikpn YQsfwikptao…Mày 65Ypnhớ đấy!
……

10h đêm.

“- hu65Yphu.. mYQsfwikpẹ ơi…mẹJTTWKYyV YQsfwikp.. mẹJTTWKYyV đừngJTTWKYyV đáJTTWKYyVnh JTTWKYyVanh nữa..
- JTTWKYyVNam! C65Ypon tránhJTTWKYyV ra….
YQsfwikp- Mẹ…cYQsfwikpon xi65Ypn mẹ…YQsfwikp lYQsfwikpà lỗYQsfwikpi c65Ypủa 65Ypcon .65Yp. tự65Yp JTTWKYyVý 65Ypcon chJTTWKYyVạy 65Ypra nJTTWKYyVgoài cYQsfwikphơi m65Ypà mẹ….
- CYQsfwikpon khôn65Ypg YQsfwikpđược khóc…JTTWKYyV 65Ypcon JTTWKYyVra chỗ65Yp khJTTWKYyVác đj…
…….
- PhYQsfwikpong!con b65Ypiết lỗiJTTWKYyV cYQsfwikphưa??? CoJTTWKYyVn còn65Yp lìYQsfwikp thếJTTWKYyV đYQsfwikpược phảiYQsfwikp không??
V65Ypút… vút…vút…
- 65YpÁ á65Yp mYQsfwikpẹ ơi…65Yp 65Ypmẹ đừn65Ypg đánJTTWKYyVh YQsfwikpanh n65Ypữa mà….
- CYQsfwikphấn PhonJTTWKYyVg! JTTWKYyVTa hỏJTTWKYyVi cJTTWKYyVon b65Ypiết lỗ65Ypi chưa65Yp? JTTWKYyVTrời tYQsfwikphì m65Ypưa 65Ypmà cYQsfwikpon 65Ypđể JTTWKYyVem chạyJTTWKYyV r65Ypa ngoài…65Yp YQsfwikpem b65Ypị ốmJTTWKYyV thìYQsfwikp biJTTWKYyVết làmJTTWKYyV sao?
JTTWKYyV- LàJTTWKYyV t65Ypự 65Ypý JTTWKYyVcon màJTTWKYyV mẹ….anhJTTWKYyV JTTWKYyVrầm m65Ypưa 65Ypđi JTTWKYyVtìm coYQsfwikpn đấyJTTWKYyV tJTTWKYyVhôi… ngườiYQsfwikp bị65Yp ốmJTTWKYyV l65Ypà a65Ypnh ki65Ypa kìa…
Vút…vút…
- PYQsfwikphong! YQsfwikpCon khôn65Ypg 65Ypmở miJTTWKYyVện YQsfwikpra phYQsfwikpải không?
- MẹJTTWKYyV đừngJTTWKYyV đánJTTWKYyVh 65Ypanh nữa…65Yp anJTTWKYyVh đYQsfwikpau mà….
Vút… vYQsfwikpút… 65Yp- YQsfwikpVẫn khônJTTWKYyVg mởYQsfwikp miệnYQsfwikpg YQsfwikpra xi65Ypn lỗi….65Yp xYQsfwikpem c65Ypon YQsfwikplì t65Ypớ mứ65Ypc nào..JTTWKYyV YQsfwikp( vút…vút….)65Yp 65Yp- Đứa65Yp c65Ypon YQsfwikpbất hiếuJTTWKYyV nà65Ypy…. bYQsfwikpất hiếu!!!
65Yp- MẹJTTWKYyV! aJTTWKYyVnh chYQsfwikpảy máYQsfwikpu rồi…JTTWKYyV mẹJTTWKYyV đừnJTTWKYyVg đ65Ypánh nữaYQsfwikp mà.YQsfwikp. huhuhu…
65Yp- 65YpMày JTTWKYyVim điJTTWKYyV! MỗiJTTWKYyV lầYQsfwikpn nàyYQsfwikp nóYQsfwikpi YQsfwikptao c65Ypàng bịYQsfwikp đáYQsfwikpnh nhiềuJTTWKYyV hơnYQsfwikp thôi!
Chát!!!
JTTWKYyV- CJTTWKYyVon dJTTWKYyVám JTTWKYyVto 65Yptiếng với65Yp YQsfwikpem sao??YQsfwikp? JTTWKYyVCon khôYQsfwikpng trông65Yp đJTTWKYyVược eJTTWKYyVm mà65Yp cJTTWKYyVòn YQsfwikpdám JTTWKYyVto tiếJTTWKYyVng quát65Yp em??
YQsfwikp- NóJTTWKYyV cóYQsfwikp phải65Yp trYQsfwikpẻ lYQsfwikpên YQsfwikp3 đâu!65Yp N65Ypó JTTWKYyV= tuổJTTWKYyVi coJTTWKYyVn vYQsfwikpà YQsfwikpcon cũYQsfwikpg JTTWKYyVlà 65Ypcon 65Yptrai 65Ypmẹ đấy!
Chat!!!
- 65YpIm ngaJTTWKYyVy! mẹJTTWKYyV kJTTWKYyVhông c65Ypó đứaYQsfwikp c65Ypon nhưYQsfwikp 65Ypmày… JTTWKYyV! MàyYQsfwikp 65Ypđược sYQsfwikpinh rJTTWKYyVa JTTWKYyVđể YQsfwikpbảo v65Ypệ ChấnYQsfwikp N65Ypam! Và65Yp chỉ65Yp YQsfwikpthế thôi!
- JTTWKYyVVậy tạiYQsfwikp JTTWKYyVsao mẹJTTWKYyV khô65Ypng mướJTTWKYyVn vJTTWKYyVệ sĩJTTWKYyV vYQsfwikpà gYQsfwikpiết quJTTWKYyVách YQsfwikpcon đi?
- Không65Yp JTTWKYyVđc! MàYQsfwikpy JTTWKYyVquên mJTTWKYyVẹ 65Ypđã nuôJTTWKYyVi nấngYQsfwikp YQsfwikpmày kh65Ypó khYQsfwikpăn 65Ypthế nàJTTWKYyVo a65Ypk? thằnYQsfwikpg bấtJTTWKYyV hiếu…
65Yp- JTTWKYyVThì ra mẹ còn nhớ con là con trai mẹ đấy….
……….

- Chấn Nam? Con sao thế? Con mệt ak?
- Chỉ hơi hơi thôi mẹ… mẹ và anh đừng cãi nhau nữa….
- Phong! Con còn đứng đó được sao? Đi mua thuốc cho e đi!
- Con biết rồi! 
- Mẹ.. mẹ đừng bắt anh đi… trời còn mưa to lắm….
- Phải trưng phạt nó vì nó làm con trai mẹ mệt thế này….
- anh không phải con trai mẹ sao?
- Chấn Nam ak….con ngoan quá…. mẹ yêu con nhất…chỉ yêu con thôi……
- Anh nghe thấy đấy mẹ… anh sẽ buồn lắm……………”

……….. Chấn Phong choàng tỉnh, bật dậy trên giường..
Mồ hôi ướt đẫm áo sơmi… Phong thở dốc, hơi thở gấp gáp và bấn loạn…Xug quang tối đen như mực, bóng đêm bao trùm với 1 sự tĩnh lặng đến gai người….
Mưa!
Tiếng mưa đêm vọng về từ đâu đó xa… rất xa….
Tiếng mưa ù ù bên tai Phong ….
Mắt cậu bỗng… mở căng….2 bàn tay xiết chặt lại…. người Phong run lên….

Bình luận

Ảnh của ketoidobongdem_13012001
ketoidobongdem_...28/04/2013 - 14:12

Mẹ của Phong và Nam hay thật. Có cần tỏ ra thiên vị thái quá vậy không?