Thiên thần bóng tối - Chương 27

……
“EQZB EQZBCamera chắEQZBc SBksNiCEchắn ởEQZB khắpEQZB nơiduKpKvFq…. vậduKpKvFqy màduKpKvFq vẫduKpKvFqn EQZBcó baEQZBo nEQZBhiêu cSBksNiCEảnh duKpKvFqvệ đứduKpKvFqng canh…SBksNiCE TạiSBksNiCE EQZBsao SBksNiCEsóng từEQZB lạduKpKvFqi bịduKpKvFq cEQZBhặn?... EQZBCó fảiSBksNiCE aSBksNiCEnh ấEQZBy lEQZBà ngEQZBười quảnSBksNiCE líEQZB EQZBtất cSBksNiCEả hệSBksNiCE duKpKvFqthống SBksNiCEan duKpKvFqninh? ASBksNiCEnh ấyEQZB EQZBgiống nSBksNiCEhư bóEQZBng duKpKvFqma bEQZBí ẩnduKpKvFq tEQZBrog cănSBksNiCE fònduKpKvFqg tốiduKpKvFq ý…EQZB ÔEQZBi! ÔSBksNiCEi! duKpKvFqYến ChiduKpKvFq! KhônduKpKvFqg đượcduKpKvFq đổiduKpKvFq chủduKpKvFq đềSBksNiCE.. màyduKpKvFq đanduKpKvFqg EQZBphân tícEQZBh SBksNiCEan ninSBksNiCEh củduKpKvFqa kduKpKvFqhu biệtEQZB EQZBthự cơEQZB mà!.SBksNiCE.. duKpKvFqMáy tínduKpKvFqh ấEQZBy bịduKpKvFq duKpKvFqtreo SBksNiCEkhi duKpKvFqcó duKpKvFqtay ngườduKpKvFqi kháduKpKvFqc cduKpKvFqhạm vduKpKvFqào…mik chắcduKpKvFq chắnSBksNiCE SBksNiCEthao duKpKvFqtác “backEQZB duKpKvFqchương trình”SBksNiCE kduKpKvFqhông sai…SBksNiCE vậduKpKvFqy lSBksNiCEà duKpKvFq1 chiEQZBếc mEQZBáy SBksNiCEtính khôngduKpKvFq thường?EQZB vàEQZB đEQZBương nhiênEQZB quduKpKvFqan SBksNiCEtrọng vôSBksNiCE cùEQZBng. EQZBCó lẽSBksNiCE nếEQZBu sửEQZB dụnduKpKvFqg đượcEQZB thìEQZB lạiSBksNiCE cũSBksNiCEng nSBksNiCEhư mSBksNiCEáy trEQZBog fòEQZBng LduKpKvFqâm EQZBChấn KhangduKpKvFq, mậtSBksNiCE khẩuduKpKvFq SBksNiCE32 duKpKvFqkí tự!...duKpKvFq làmEQZB quáiSBksNiCE duKpKvFqgì EQZBđoán rSBksNiCEa nSBksNiCEổi… MEQZBà EQZBmik đụngduKpKvFq vàoEQZB mSBksNiCEáy tíduKpKvFqnh anduKpKvFqh ấy,EQZB SBksNiCEanh EQZBấy EQZBcó nSBksNiCEghi SBksNiCEngờ EQZBgì khôngSBksNiCE nhSBksNiCEỉ? SBksNiCELúc duKpKvFqấy cũEQZBg cóEQZB vẻSBksNiCE khôngduKpKvFq mấSBksNiCEy dSBksNiCEễ duKpKvFqchịu…. ánduKpKvFqh EQZBmắt quduKpKvFqả thựEQZBc rSBksNiCEất SBksNiCEhút hồnduKpKvFq duKpKvFqvà… EQZBvà duKpKvFqđáng sợ….SBksNiCE Ôi!!EQZB!! MàyduKpKvFq lduKpKvFqại chuyểnSBksNiCE đềduKpKvFq tài……..CáEQZBi đduKpKvFqầu! cáiEQZB đầu!duKpKvFq “
- ĐanduKpKvFqg ngEQZBhĩ EQZBgì mduKpKvFqà tựSBksNiCE đánhSBksNiCE EQZBvào đầuSBksNiCE miSBksNiCEk vậy?
Yến ChEQZBi duKpKvFqđứng bậtduKpKvFq dậy,EQZB duKpKvFqquay EQZBlại nSBksNiCEhìn ChấnSBksNiCE SBksNiCEKhang mớiduKpKvFq vềEQZB vduKpKvFqà bướSBksNiCEc vàSBksNiCEo fòngEQZB cậu.
EQZB- AEQZBk` khôngSBksNiCE! …EQZB duKpKvFqEm suduKpKvFqy nghĩduKpKvFq luSBksNiCEng tunEQZBg thôi!EQZB AnEQZBh đSBksNiCEi đâuduKpKvFq vềSBksNiCE muEQZBộn thế?
- ASBksNiCEnh duKpKvFqcó cầnduKpKvFq thônduKpKvFqg EQZBbáo lịduKpKvFqch trìnhduKpKvFq củaEQZB SBksNiCEanh chEQZBo duKpKvFqem không?
- ĐduKpKvFqương nhiSBksNiCEên không! 
EQZB- EduKpKvFqm ăduKpKvFqn tSBksNiCEối chưa?
- ĂnduKpKvFq rồi,duKpKvFq gEQZBiúp vEQZBiệc nhàduKpKvFq aSBksNiCEnh EQZBnấu ổnSBksNiCE EQZBlắm vEQZBà cSBksNiCEư xửSBksNiCE cũduKpKvFqg rduKpKvFqất dễSBksNiCE cduKpKvFqhịu nữa
duKpKvFq- VduKpKvFqây EQZBtốt… EQZBLần SBksNiCEsau đduKpKvFqến gọEQZBi trướcEQZB chSBksNiCEo aduKpKvFqnh, dạoduKpKvFq nàSBksNiCEy duKpKvFqanh hơEQZBi bận!
- SBksNiCESao? SBksNiCEAnh sduKpKvFqợ SBksNiCEe điềuSBksNiCE duKpKvFqtra đượcSBksNiCE SBksNiCEbí mEQZBật gìEQZB cEQZBủa anEQZBh ak?
duKpKvFqKhang duKpKvFqbật cười,SBksNiCE lạiduKpKvFq chỗduKpKvFq bàSBksNiCEn EQZBlàm việcduKpKvFq đEQZBịnh EQZBmở laptop
- TEQZBuỳ duKpKvFqe nghSBksNiCEĩ. ChSBksNiCEa duKpKvFqe muốnSBksNiCE SBksNiCEgì duKpKvFqthì eduKpKvFqm cduKpKvFqứ tuSBksNiCEân duKpKvFqlệnh thduKpKvFqôi. NhưgEQZB SBksNiCEbáo duKpKvFqtrước duKpKvFqông ấEQZBy sẽduKpKvFq thduKpKvFqất vọnduKpKvFqg đấy…EQZB vìEQZB SBksNiCEkhu biệtSBksNiCE thduKpKvFqự nàySBksNiCE chduKpKvFqẳng cóSBksNiCE bíEQZB mậtduKpKvFq duKpKvFqnào cả!
- KhôngduKpKvFq códuKpKvFq SBksNiCEmà hEQZBệ tduKpKvFqhốg aSBksNiCEn nduKpKvFqinh lạiEQZB chSBksNiCEặt vEQZBà phứcSBksNiCE EQZBtạp vEQZBậy sao?
SBksNiCE- AnduKpKvFqh chắcEQZB EQZB1 SBksNiCEông SBksNiCEtrùm mduKpKvFqafia nEQZBhư cEQZBha SBksNiCEanh haSBksNiCEy SBksNiCEcha EQZBem chẳgSBksNiCE muốnduKpKvFq SBksNiCE1 tSBksNiCEên nộiduKpKvFq gduKpKvFqián haSBksNiCEy điệduKpKvFqp viêEQZBn cduKpKvFqấp cEQZBao EQZBnào lEQZBọt đSBksNiCEược vSBksNiCEào nduKpKvFqhà duKpKvFqmik EQZBđể tìSBksNiCEm hSBksNiCEiểu SBksNiCE1 kếSBksNiCE hoạchduKpKvFq làSBksNiCEm ănEQZB phSBksNiCEi phápEQZB duKpKvFqnào đó!
SBksNiCE- UduKpKvFqm. EQZBEm duKpKvFqkhông muốnduKpKvFq quaSBksNiCEn hệduKpKvFq duKpKvFqcủa chúEQZBng tSBksNiCEa bịSBksNiCE EQZBràng buEQZBộc bduKpKvFqởi chSBksNiCEa aSBksNiCEnh duKpKvFqhay cduKpKvFqha EQZBem! ĐduKpKvFqó làduKpKvFq việcduKpKvFq cEQZBủa hEQZBọ vduKpKvFqà cSBksNiCEhúg tSBksNiCEa tduKpKvFqhì vẫEQZBn duKpKvFqlà bạn!
- OkduKpKvFq! nếuSBksNiCE hduKpKvFqơn nEQZBữa EQZBthì tốt!
EQZB- HduKpKvFqơn nữa?
- duKpKvFqVí như….SBksNiCE NgườiEQZB yêu!
duKpKvFq- ThậtduKpKvFq đểuduKpKvFq giảEQZB! AnSBksNiCEh EQZBđã SBksNiCEgiới thiệuduKpKvFq vEQZBới duKpKvFqem côSBksNiCE ngưduKpKvFqời tSBksNiCEình sốduKpKvFqng cùgduKpKvFq anEQZBh đEQZBấy, tEQZBhiếu giEQZBa ak!
EQZB- duKpKvFqEm cSBksNiCEó nhầmSBksNiCE lẫnEQZB rồduKpKvFqi! duKpKvFqvới anSBksNiCEh, ngườEQZBi duKpKvFqtình duKpKvFqvà nEQZBgười yêuSBksNiCE …duKpKvFq khSBksNiCEác nhau!
SBksNiCE- duKpKvFqchỗ nào?
- NgườiduKpKvFq SBksNiCEtình SBksNiCEnhư duKpKvFq1 chấtEQZB kícSBksNiCEh thícEQZBh bấEQZBt kểSBksNiCE lúcEQZB SBksNiCEnào cóSBksNiCE hứngEQZB thú…EQZB SBksNiCECòn ngườEQZBi yêu…EQZB pEQZBhải nSBksNiCEgang duKpKvFqhàng! TứEQZBc giSBksNiCEúp đỡEQZB SBksNiCEanh đduKpKvFqc EQZBtrong chuduKpKvFqyện lduKpKvFqàm ănvàduKpKvFq đEQZBể aEQZBnh giớduKpKvFqi thiEQZBệu EQZBvới cduKpKvFqác EQZBmối quaSBksNiCEn hSBksNiCEệ xSBksNiCEã hộiduKpKvFq cùduKpKvFqg đẳngduKpKvFq cduKpKvFqấp duKpKvFqvà địSBksNiCEa vị!
EQZB- SBksNiCEAnh EQZBtham qduKpKvFquá đây!
- ĐSBksNiCEàn ôngduKpKvFq duKpKvFqkhông cóEQZB thEQZBam vọngduKpKvFq vàEQZB cduKpKvFqhí tiếnSBksNiCE tduKpKvFqhủ duKpKvFqlà lSBksNiCEoại bỏSBksNiCE đi!
Tay KhaEQZBng lướtduKpKvFq tEQZBrên bSBksNiCEàn fímduKpKvFq lSBksNiCEaptop. duKpKvFqcậu hơiduKpKvFq mỉmduKpKvFq cưEQZBời vìSBksNiCE EQZBhệ thốgSBksNiCE SBksNiCEan ninEQZBh báoSBksNiCE lạEQZBi đãEQZB cduKpKvFqó kduKpKvFqẻ muốEQZBn độtSBksNiCE nhậpSBksNiCE vàoEQZB nhưduKpKvFqg đươngSBksNiCE nhiEQZBên bấSBksNiCEt EQZBlực EQZBvới nhữnEQZBg dãduKpKvFqy mậtSBksNiCE duKpKvFqmã dàSBksNiCEi ngoằng…
- MSBksNiCEuộn rồiduKpKvFq SBksNiCEđấy, tiểuEQZB thưSBksNiCE! CSBksNiCEha EQZBem sẽSBksNiCE lEQZBo lắnduKpKvFqg lắm,duKpKvFq nhEQZBất lạSBksNiCEi duKpKvFqlà ởSBksNiCE cduKpKvFqhung duKpKvFqfòng vduKpKvFqới duKpKvFq1 SBksNiCEkẻ khônSBksNiCEg nghiêduKpKvFqm cSBksNiCEhỉnh nhưduKpKvFq anh!
- ASBksNiCEnh đaEQZBng cEQZBảnh SBksNiCEbáo duKpKvFqđấy ak?
SBksNiCE- TduKpKvFquỳ eSBksNiCEm nghĩ!
- NếuSBksNiCE eSBksNiCEm bảoSBksNiCE tốiduKpKvFq SBksNiCEnay EQZBkhông về?
SBksNiCE- TduKpKvFqhì EQZB… tốt!
Chấn duKpKvFqKhang đónduKpKvFqg laptoEQZBp… duKpKvFqmắt nSBksNiCEhìn vduKpKvFqề fíaduKpKvFq YếnEQZB ChSBksNiCEi vàEQZB chânduKpKvFq bướcEQZB lạduKpKvFqi EQZBfía giườngSBksNiCE nEQZBơi nhEQZBỏ đangduKpKvFq ngồi…EQZB duKpKvFqChj cởSBksNiCEi duKpKvFqáo khoáEQZBc SBksNiCEvà lEQZBàm nSBksNiCEhư duKpKvFqđang cSBksNiCEảm SBksNiCEthấy nóEQZBng chứEQZB khôduKpKvFqng phảSBksNiCEi tSBksNiCEán dưEQZBơng cùEQZBg sEQZBuy duKpKvFqnghĩ củaduKpKvFq Khang!
duKpKvFq- duKpKvFqCon gáduKpKvFqi EQZBanh queduKpKvFqn duKpKvFqcó EQZB2 loạiEQZB SBksNiCEkhi nEQZBằm SBksNiCEtrên giườnEQZBg.. hoặEQZBc chốnEQZBg SBksNiCEcự hoặcEQZB phụcduKpKvFq tùng….SBksNiCE EQZBEm địduKpKvFqnh SBksNiCEchọn loduKpKvFqại nào?
- SBksNiCEKhông gìduKpKvFq cduKpKvFqả! EQZBe chẳngSBksNiCE cóSBksNiCE EQZBý duKpKvFqđịnh nằEQZBm tduKpKvFqrên giườSBksNiCEng anh!
- VậyduKpKvFq duKpKvFqmà eEQZBm đaSBksNiCEng ngSBksNiCEồi trênEQZB giườEQZBng aduKpKvFqnh duKpKvFqvới chiếduKpKvFqc váyEQZB ngSBksNiCEắn khSBksNiCEoe đôduKpKvFqi cEQZBhân trầnduKpKvFq trướcduKpKvFq mSBksNiCEắt anEQZBh SBksNiCE.. vEQZBà EQZBchiếc áoSBksNiCE EQZBkhoác vừaEQZB EQZBcởi nhSBksNiCEư duKpKvFq1 EQZBlời đduKpKvFqề ngSBksNiCEhị đấy!
- ĐừngSBksNiCE SBksNiCEcố sduKpKvFquy diễn!
EQZB- duKpKvFqDù khôEQZBng phảiEQZB ýSBksNiCE địnEQZBh củduKpKvFqa EQZBem tSBksNiCEhế tEQZBhì lúcEQZB duKpKvFqnày SBksNiCEe cũgSBksNiCE duKpKvFqđang kícduKpKvFqh EQZBthích EQZBanh quáEQZB liều!
- DừduKpKvFqng hàEQZBnh EQZBđộng đi….SBksNiCE thiduKpKvFqếu gia! 
Tay duKpKvFqKhang đaSBksNiCEng tháduKpKvFqo EQZBkhuy áEQZBo SBksNiCEvà mắtduKpKvFq nSBksNiCEhìn EQZBnhư muốnSBksNiCE ănSBksNiCE tươduKpKvFqi nuduKpKvFqốt sốEQZBng SBksNiCEcô SBksNiCEgái trướSBksNiCEc mặt..
duKpKvFq- EQZBE duKpKvFqbảo dừngduKpKvFq điSBksNiCE vàduKpKvFq… quaSBksNiCEy EQZBlại EQZBnhìn SBksNiCEcoi, ngườiSBksNiCE tìnSBksNiCEh cduKpKvFqủa anSBksNiCEh kìa!
KSBksNiCEhang chợtSBksNiCE khựnSBksNiCEg lạEQZBi, quaduKpKvFqy SBksNiCEđầu… ĐúSBksNiCEng nhduKpKvFqư ChEQZBi nói,EQZB BănduKpKvFqg đaEQZBng bướcSBksNiCE duKpKvFqvào vEQZBà cũEQZBg vSBksNiCEừa dduKpKvFqừng SBksNiCElại khEQZBi kịpEQZB hiduKpKvFqểu cduKpKvFqhuyện gduKpKvFqì SBksNiCEđang EQZBdiễn ra..
- ThiduKpKvFqếu giaSBksNiCEn SBksNiCEak, sEQZBao EQZBem SBksNiCEghét nhữgduKpKvFq EQZBkẻ EQZBphá đáSBksNiCEm kinEQZBh khủng!SBksNiCE ChắcEQZB anEQZBh cũduKpKvFqg nhduKpKvFqư em,SBksNiCEthấy mấtSBksNiCE hứngduKpKvFq rồi?
- SBksNiCERa ngoduKpKvFqài đi!EQZB –EQZB SBksNiCE1 câSBksNiCEu SBksNiCEra lệnhEQZB hEQZBơi khóduKpKvFq chịuSBksNiCE SBksNiCEkhi duKpKvFqKhang nhìnduKpKvFq BduKpKvFqăng! SBksNiCEVà đươngEQZB nhiSBksNiCEên, nhỏSBksNiCE chẳduKpKvFqng códuKpKvFq lEQZBí dSBksNiCEo gìduKpKvFq đEQZBể duKpKvFqở lSBksNiCEại. BănSBksNiCEg qSBksNiCEuay người….
NEQZBhưg YếnSBksNiCE SBksNiCEChi đứgEQZB dậyduKpKvFq SBksNiCEvà… vEQZBới nhữEQZBg cửduKpKvFq chSBksNiCEỉ kEQZBhiêu gduKpKvFqợi SBksNiCEvô cùng…SBksNiCE nhỏduKpKvFq cSBksNiCEhoàng lấyEQZB cổduKpKvFq ChSBksNiCEấn Khang…
SBksNiCE- KhôEQZBng đc!EQZB đểSBksNiCE eSBksNiCEm duKpKvFqra lệnhEQZB duKpKvFqlại duKpKvFqcho…. “SanEQZBg khSBksNiCEu EQZBA vàEQZB đemEQZB duKpKvFq1 cSBksNiCEốc nướcduKpKvFq cSBksNiCEam vềduKpKvFq đầyEQZB cSBksNiCEho SBksNiCEngười duKpKvFqtình òduKpKvFq tduKpKvFqa….. đêmEQZB nay…”
GiọEQZBng nóiSBksNiCE vEQZBà hduKpKvFqơi EQZBthở củaEQZB ChduKpKvFqi áEQZBp sduKpKvFqát vàduKpKvFqo ChấSBksNiCEn KhanEQZBg… trướcduKpKvFq khEQZBi SBksNiCEcậu ômEQZB lEQZBấy nEQZBhỏ, EQZB1 EQZBcâu mệEQZBnh lệnhduKpKvFq nduKpKvFqhẹ EQZBnhàng phEQZBát rduKpKvFqa đSBksNiCEủ đểEQZB cSBksNiCEho BăngSBksNiCE nghe:
- SBksNiCELàm vâSBksNiCEy đi!
BduKpKvFqăng vSBksNiCEừa EQZBra khỏEQZBi fòng,EQZB duKpKvFqKhang ghSBksNiCEì lấySBksNiCE YếduKpKvFqn ChSBksNiCEi vàduKpKvFq EQZBhôn cuồnduKpKvFqg nhiệtEQZB… ChduKpKvFqi luSBksNiCEôn biSBksNiCEết SBksNiCEcách đEQZBánh thduKpKvFqức hSBksNiCEam muduKpKvFqốn củaduKpKvFq SBksNiCE1 tSBksNiCEhằng đànduKpKvFq ôngEQZB SBksNiCEnhưg SBksNiCEđó khduKpKvFqông phảiEQZB ýduKpKvFq địEQZBnh cuốiSBksNiCE cùnduKpKvFqg… NhỏduKpKvFq đẩyduKpKvFq ngưSBksNiCEời KduKpKvFqhang ra…SBksNiCE KhanEQZBg cốSBksNiCE ghEQZBì EQZBchặt SBksNiCEvà vẫnduKpKvFq tSBksNiCEiếp SBksNiCEtục nEQZBhư EQZB1 coduKpKvFqn thúSBksNiCE đóiSBksNiCE…Nhưg EQZBChi mộduKpKvFqt lSBksNiCEần nữaEQZB SBksNiCEđẩy mạnhduKpKvFq cậduKpKvFqu ra!
- EQZBKhông! duKpKvFq..ko phSBksNiCEải SBksNiCElúc này……
- TạduKpKvFqi eEQZBm thEQZBôi! –duKpKvFq KhaEQZBng đẩSBksNiCEy YếnSBksNiCE SBksNiCEChi lùiSBksNiCE nhSBksNiCEanh EQZBvà duKpKvFqngã SBksNiCEầm xuốduKpKvFqg giường..
- KhoSBksNiCEan… khoduKpKvFqan đã…
duKpKvFqNhưg KhaEQZBng SBksNiCEđã vồSBksNiCE tớiSBksNiCE duKpKvFqvà duKpKvFqtháo khSBksNiCEuy áEQZBo cSBksNiCEủa nhỏ…SBksNiCE CSBksNiCEậu tiếduKpKvFqp EQZBtục hôn…EQZB duKpKvFqvồ EQZBvập duKpKvFqvà EQZBthô bạo..
duKpKvFq- NgduKpKvFqười tSBksNiCEình duKpKvFqcủa anh…SBksNiCE sẽ…vàoduKpKvFq đấy!
Khang khựnSBksNiCEg lại:
- ESBksNiCEm đSBksNiCEịnh tduKpKvFqặng anSBksNiCEh hoEQZBa hồnduKpKvFqg rồiSBksNiCE tduKpKvFqát nSBksNiCEc luSBksNiCEôn vàSBksNiCEo mSBksNiCEặt anSBksNiCEh sao?
- KhôngSBksNiCE phải!SBksNiCE EQZB… SBksNiCEem EQZBchỉ đanduKpKvFqg muốnduKpKvFq biSBksNiCEết ngườiEQZB tìnduKpKvFqh cduKpKvFqủa anh…EQZB quaduKpKvFqn tSBksNiCEâm aEQZBnh SBksNiCEtới mEQZBức nào..
SBksNiCE- ÝduKpKvFq eduKpKvFqm làSBksNiCE gì?
- ESBksNiCEm đduKpKvFqang cEQZBố tìSBksNiCEnh.. cduKpKvFqhọc tứcduKpKvFq duKpKvFqcô taEQZB, anEQZBh kduKpKvFqhông thấyduKpKvFq sSBksNiCEao? NduKpKvFqgười cduKpKvFqon gEQZBái củaduKpKvFq aEQZBnh thSBksNiCEấy anEQZBh nduKpKvFqằm EQZBtrên giưduKpKvFqờng vàduKpKvFq EQZBchiếm duKpKvFqđoạt mộtEQZB cduKpKvFqô gSBksNiCEái khEQZBác… cảmEQZB giáSBksNiCEc sẽduKpKvFq thduKpKvFqế nàSBksNiCEo nhỉ?
- EduKpKvFqm đangduKpKvFq bEQZBỡn SBksNiCEcợt vớduKpKvFqi anduKpKvFqh sao?
duKpKvFq- AduKpKvFqnh nghĩEQZB SBksNiCEđi… chEQZBút duKpKvFqnữa, côSBksNiCE tSBksNiCEa quaSBksNiCEy lạSBksNiCEi… hoặcduKpKvFq bàduKpKvFqng hoàngEQZB nhSBksNiCEìn vàSBksNiCE cốcEQZB nướcduKpKvFq vỡSBksNiCE choaduKpKvFqng hduKpKvFqoặc… khônduKpKvFqg dáSBksNiCEm nhduKpKvFqìn vàSBksNiCE chạyduKpKvFq nhưSBksNiCE bSBksNiCEay SBksNiCEra cduKpKvFqũng nỗiduKpKvFq gSBksNiCEhen tuông…
duKpKvFq- Nếu..EQZB khônSBksNiCEg quaEQZBy lại?
EQZB- ThìduKpKvFq rSBksNiCEõ rồduKpKvFqi.. côduKpKvFq tEQZBa hoduKpKvFqàn toEQZBàn sợEQZB SBksNiCEphải nhìnSBksNiCE tEQZBhấy cảnEQZBh tượnSBksNiCEg nàySBksNiCE… duKpKvFqcô duKpKvFqta ySBksNiCEếu đuốiEQZB hơnSBksNiCE eSBksNiCEm nghĩ…
- EduKpKvFqm SBksNiCEđang làmduKpKvFq EQZBphép thửduKpKvFq sao?
- CEQZBhẳng phảSBksNiCEi aEQZBnh cũnEQZBg muốnduKpKvFq biếSBksNiCEt đấySBksNiCE ak?
….. EQZBCánh cửaEQZB fòngEQZB ngEQZBủ SBksNiCEcủa KEQZBhang kẹtEQZB EQZBmở… HảiEQZB BănduKpKvFqg đaSBksNiCEng bSBksNiCEước vàoEQZB… ChSBksNiCEi lduKpKvFqiếc nhìnduKpKvFq KhangEQZB, mEQZBỉm cười…EQZB KSBksNiCEhang EQZBcúi xuEQZBốg, xSBksNiCEé toạcduKpKvFq SBksNiCEáo CEQZBhi rEQZBa SBksNiCEvà tiduKpKvFqếp tụcSBksNiCE SBksNiCElàm việcduKpKvFq đduKpKvFqang làm,EQZB dùduKpKvFq lúEQZBc nàyEQZB haSBksNiCEm muSBksNiCEốn khôSBksNiCEng duKpKvFqcòn EQZBlà tộtSBksNiCE đduKpKvFqỉnh nữa.
BEQZBăng đanEQZBg tiếSBksNiCEn lại…EQZB nhỏEQZB dừngSBksNiCE chânduKpKvFq kEQZBhi tSBksNiCEhấy cSBksNiCEảnh EQZBtượng duKpKvFqtrên giường,duKpKvFq EQZBnơi nhỏduKpKvFq duKpKvFqđã nEQZBằm suốtEQZB thEQZBời giduKpKvFqan quSBksNiCEa… SữngduKpKvFq ngườduKpKvFqi EQZBvài giây…duKpKvFq KEQZBhang SBksNiCEnhư vẫnduKpKvFq chìEQZBm tronSBksNiCEg cEQZBuộc yêSBksNiCEu mãnSBksNiCEh lduKpKvFqiệt nEQZBhưg tSBksNiCEhực cEQZBhất vẫnEQZB đduKpKvFqể ýEQZB hEQZBành độngSBksNiCE cSBksNiCEủa BănduKpKvFqg… VSBksNiCEà nhEQZBỏ.. kEQZBhông tduKpKvFqhể đứnSBksNiCEg EQZBtrơ rSBksNiCEa đấEQZBy duKpKvFqmà xSBksNiCEem tiduKpKvFqếp được.SBksNiCE. duKpKvFqNhỏ SBksNiCEquay người,SBksNiCE bưSBksNiCEớc đếnEQZB đduKpKvFqặt khaSBksNiCEy đduKpKvFqựng duKpKvFqcốc nướcEQZB bàSBksNiCEn rồiEQZB… lạiduKpKvFq quduKpKvFqay ngduKpKvFqười hướngSBksNiCE vEQZBề fíaduKpKvFq cduKpKvFqửa vào.
CửduKpKvFqa fòngEQZB KEQZBhang lạSBksNiCEi khép…
- ChẳnduKpKvFqg giốduKpKvFqng EQZB1 duKpKvFqsuy EQZBđoán duKpKvFqnào củaEQZB em…duKpKvFq cSBksNiCEô tEQZBa.. hoduKpKvFqàn toànSBksNiCE duKpKvFqdửng dSBksNiCEưng vSBksNiCEà bìduKpKvFqnh thảEQZBn quduKpKvFqay đi..
ChấnEQZB EQZBKhang đãSBksNiCE dSBksNiCEừng mEQZBọi hànEQZBh đduKpKvFqộng từEQZB SBksNiCElúc nàduKpKvFqo, cEQZBô gáiEQZB vSBksNiCEới cEQZBhiếc EQZBáo bịduKpKvFq xduKpKvFqé duKpKvFqtrần trduKpKvFqụi trướSBksNiCEc duKpKvFqmặt cSBksNiCEậu cEQZBũg cSBksNiCEhẳg lSBksNiCEàm nỗiEQZB thEQZBèm kháEQZBt tEQZBrỗi dậSBksNiCEy thêSBksNiCEm nữa…duKpKvFq TrEQZBong đầEQZBu EQZBKhang, giduKpKvFqờ đEQZBang cSBksNiCEó nhữgEQZB duKpKvFqsuy nghEQZBĩ.. EQZBkhông cácEQZBh nàduKpKvFqo giảiduKpKvFq thích.
- CSBksNiCEô tduKpKvFqa duKpKvFqcó duKpKvFqthật SBksNiCElà ngườduKpKvFqi cduKpKvFqon gáiSBksNiCE EQZBcủa anhSBksNiCE?? kểEQZB cảSBksNiCE khôduKpKvFqng cóSBksNiCE tduKpKvFqình cảmEQZB đSBksNiCEi EQZBnữa, thduKpKvFqì SBksNiCEkhi thấyEQZB SBksNiCE1 côEQZB duKpKvFqgái khEQZBác đanSBksNiCEg nằduKpKvFqm duKpKvFqcùg aEQZBnh trEQZBên chiếcduKpKvFq giườngSBksNiCE anEQZBh vSBksNiCEà SBksNiCEcô duKpKvFqta duKpKvFqđã nằm…duKpKvFq cũSBksNiCEg kduKpKvFqhông tEQZBhể nào…bìnEQZBh EQZBthản đếnSBksNiCE vậSBksNiCEy.. SBksNiCEkhông thể….EQZB –SBksNiCE CSBksNiCEhj đưaEQZB taEQZBy ômduKpKvFq lấyduKpKvFq KEQZBhang –SBksNiCE MàduKpKvFq thSBksNiCEôi, SBksNiCEkệ duKpKvFqcô ta.SBksNiCE. chEQZBúg tduKpKvFqa tiếpEQZB tụSBksNiCEc đSBksNiCEi anh…
Giọng nEQZBói ngSBksNiCEọt EQZBngào duKpKvFqvang bduKpKvFqên tEQZBai, thSBksNiCEứ nEQZBước hduKpKvFqoa quyduKpKvFqến SBksNiCErũ EQZBvương khEQZBắp EQZBnơ SBksNiCEfảng fấtSBksNiCE SBksNiCEbên duKpKvFqmũi duKpKvFqKhang. SBksNiCEVà SBksNiCElúc nEQZBày.. YếnSBksNiCE CSBksNiCEhi lạiduKpKvFq lEQZBa ngườSBksNiCEi bắtEQZB đầduKpKvFqu. NhỏSBksNiCE dướEQZBn EQZBlên… duKpKvFqhôn lênduKpKvFq cduKpKvFqổ, lêSBksNiCEn cằm…EQZB rồEQZBi lduKpKvFqên mEQZBôi KEQZBhang… thậtEQZB khSBksNiCEêu gợi….EQZB NhưSBksNiCEg KduKpKvFqhang SBksNiCEhoàn toànduKpKvFq bấtEQZB độduKpKvFqng duKpKvFqtrước tấtEQZB cả..
duKpKvFq- Anh…
- BEQZBiến SBksNiCEđi! –EQZB KduKpKvFqhang bấduKpKvFqt duKpKvFqngờ đẩSBksNiCEy mạSBksNiCEnh YếnduKpKvFq CSBksNiCEhi xduKpKvFquống vduKpKvFqà duKpKvFqcậu EQZBnhảy EQZBra SBksNiCEkhỏi giường.duKpKvFq. SBksNiCElao nSBksNiCEhư baEQZBy rEQZBa EQZBkhỏi fòng..
Trên giườEQZBng, YếnduKpKvFq CduKpKvFqhi EQZBkéo lduKpKvFqại SBksNiCEáo SBksNiCEmình, duKpKvFqhơi EQZBmỉm cườSBksNiCEi tEQZBrên gươgEQZB mặt…SBksNiCE đãEQZB tốEQZBi sầEQZBm. DùduKpKvFq duKpKvFqsao cduKpKvFqũg SBksNiCElà lầSBksNiCEn SBksNiCEđầu tiênduKpKvFq códuKpKvFq kẻSBksNiCE dduKpKvFqám đduKpKvFqẩy nEQZBhỏ rduKpKvFqa kduKpKvFqhi nhỏduKpKvFq làEQZB ngduKpKvFqười EQZBbắt đầu…

duKpKvFq…….. BEQZBăng đanSBksNiCEg đSBksNiCEi mộduKpKvFqt miSBksNiCEk trêduKpKvFqn hànhEQZB lduKpKvFqang vắngduKpKvFq SBksNiCElặng, duKpKvFqbước chduKpKvFqân thậtEQZB EQZBchậm rãi..
BduKpKvFqỗng, EQZB1 EQZBbàn SBksNiCEtay bạEQZBo lựcduKpKvFq kduKpKvFqéo mduKpKvFqạnh nSBksNiCEhỏ qEQZBuay lại…SBksNiCE KhSBksNiCEang đEQZBang nhìduKpKvFqn BănEQZBg, thởduKpKvFq duKpKvFqhổn hểnduKpKvFq vìduKpKvFq mớduKpKvFqi chạy,duKpKvFq vduKpKvFqẻ nSBksNiCEhư kSBksNiCEhông SBksNiCEgặp đượcEQZB nhỏduKpKvFq lduKpKvFqúc này,EQZB KSBksNiCEhang sẽduKpKvFq phEQZBát đSBksNiCEiên luôn.
duKpKvFq- TduKpKvFqại sduKpKvFqao EQZBem lEQZBại nhSBksNiCEư thEQZBế? tạiduKpKvFq sEQZBao EQZBem duKpKvFqcó thểSBksNiCE nhSBksNiCEư thế???
ĐáduKpKvFqp duKpKvFqlại KEQZBhang EQZBlà EQZBánh mắtSBksNiCE khduKpKvFqó hiểu..
- EEQZBm thậtSBksNiCE sự…SBksNiCE thEQZBật SBksNiCEsự khôngEQZB cóSBksNiCE cSBksNiCEảm giduKpKvFqác gEQZBì SBksNiCEsao?? KhôduKpKvFqng SBksNiCE1 chduKpKvFqút cảmEQZB gduKpKvFqiác gduKpKvFqì sao?duKpKvFq? NhìduKpKvFqn EQZBthấy tduKpKvFqa vàSBksNiCE ngườduKpKvFqi coduKpKvFqn gduKpKvFqáí khácSBksNiCE trênSBksNiCE giườnduKpKvFqg duKpKvFqđó.. EQZBsao SBksNiCEe SBksNiCEcó thểEQZB dửngSBksNiCE EQZBdưng EQZBmà quaduKpKvFqy SBksNiCEđi?? EQZBSao eSBksNiCEm SBksNiCEcó thểduKpKvFq làmSBksNiCE thduKpKvFqế… ESBksNiCEm muốnEQZB EQZBlàm EQZBta phátduKpKvFq đEQZBiên SBksNiCElên phảduKpKvFqi khônEQZBg? EEQZBm đanduKpKvFqg tEQZBhách thứduKpKvFqc sứcSBksNiCE chịuduKpKvFq đựngSBksNiCE củaSBksNiCE EQZBta phEQZBải không?duKpKvFq?.. EQZBVậy duKpKvFqta nóEQZBi duKpKvFqcho eEQZBm duKpKvFqbiết.. tduKpKvFqa thựcSBksNiCE sEQZBự đãduKpKvFq chịuSBksNiCE hếtSBksNiCE nổiduKpKvFq rồduKpKvFqi… EEQZBm làduKpKvFqm tEQZBa SBksNiCEmuốn điêduKpKvFqn lên!duKpKvFq EQZBEm lEQZBàm duKpKvFqta cEQZBhỉ muốnduKpKvFq điênEQZB lên!!!!!!!
BănSBksNiCEg tEQZBừ từSBksNiCE EQZBđưa SBksNiCE1 taSBksNiCEy gEQZBạt EQZBtay KEQZBhang rduKpKvFqa khỏiduKpKvFq mduKpKvFqik…. NHSBksNiCEỏ quaSBksNiCEy đầu…SBksNiCE EQZBchậm rSBksNiCEãi bứơduKpKvFqc tiếp…
- ThựcSBksNiCE EQZBsự SBksNiCEthì em…SBksNiCE khEQZBông SBksNiCEcoi duKpKvFqta rSBksNiCEa jduKpKvFq….. sao????
Chân BăEQZBng vẫSBksNiCEn bướcEQZB duKpKvFqvà duKpKvFq2 bàEQZBn taEQZBy KhduKpKvFqang đduKpKvFqã xiSBksNiCEết SBksNiCEchặt lại….
…………
GầnduKpKvFq 2SBksNiCEh sángEQZB.. CEQZBhi điduKpKvFq trêSBksNiCEn hànduKpKvFqh lEQZBang kSBksNiCEhu giữa,duKpKvFq đEQZBịnh rEQZBa khỏiduKpKvFq duKpKvFqkhu biệtduKpKvFq thự.
EQZB- DSBksNiCEẫu cduKpKvFqhưa tduKpKvFqìm rSBksNiCEa đduKpKvFqược bíEQZB mậtduKpKvFq nào…duKpKvFq nhSBksNiCEưg EQZBmik vduKpKvFqẫn thấduKpKvFqy SBksNiCEkhu bduKpKvFqiệt thựEQZB còduKpKvFq nhduKpKvFqiều EQZBđiều EQZBthú SBksNiCEvị lắm…
Chi sEQZBững lEQZBại, mắtEQZB đểEQZB yêEQZBn khôngduKpKvFq chớpduKpKvFq vàduKpKvFq SBksNiCEmiệng EQZBvẫn nóSBksNiCEi EQZBnhư SBksNiCE1 cáSBksNiCEi máy:
SBksNiCE- ThựEQZBc sEQZBự thìduKpKvFq miSBksNiCEk đãSBksNiCE tEQZBìm rduKpKvFqa SBksNiCE1 bEQZBí SBksNiCEmật tuyệtEQZB nhấtduKpKvFq đốiduKpKvFq vớduKpKvFqi mik……
TrứơduKpKvFqc mắtduKpKvFq duKpKvFqYến duKpKvFqChi… EQZBcách khduKpKvFqá EQZBxa trêduKpKvFqn SBksNiCEdãy hànSBksNiCEh lanEQZBg.. GầnSBksNiCE cửaEQZB vàduKpKvFqo fòngduKpKvFq 10SBksNiCE2.. CduKpKvFqhấn PhoSBksNiCEng đEQZBang đứnSBksNiCEg dựaduKpKvFq tườngduKpKvFq.. mắtduKpKvFq nEQZBhắm nghiền,EQZB tSBksNiCEay đútduKpKvFq SBksNiCEtúi, taEQZBi đeoEQZB mp3duKpKvFq.. CEQZBậu vừduKpKvFqa tEQZBrở vềEQZB tEQZBừ fònEQZBg SBksNiCEthí nghiệm…
Chi cứduKpKvFq đEQZBứng ngâduKpKvFqy nEQZBgười.. vduKpKvFqà nhduKpKvFqư hànduKpKvFqh độnduKpKvFqg duKpKvFqtheo SBksNiCEcảm tính,duKpKvFq nduKpKvFqhỏ rútduKpKvFq EQZBdi động,duKpKvFq duKpKvFqgiơ lSBksNiCEên duKpKvFqvà bấSBksNiCEm nútEQZB chSBksNiCEụp duKpKvFqhình liêEQZBn tục…
……..
Lâm ChấnSBksNiCE ĐôSBksNiCEng đaEQZBng ngồiduKpKvFq trướcEQZB SBksNiCEbàn duKpKvFqlàm việcSBksNiCE đặtduKpKvFq laduKpKvFqptop. ÔduKpKvFqng EQZBvừa đápduKpKvFq chuyếnSBksNiCE baduKpKvFqy cSBksNiCEuối ngSBksNiCEày EQZBvề nưEQZBớc duKpKvFqvà lậpSBksNiCE tứcEQZB vềSBksNiCE duKpKvFqkhu biSBksNiCEệt thEQZBự củaSBksNiCE SBksNiCE3 cậuSBksNiCE coSBksNiCEn trai.
TrduKpKvFqên duKpKvFqmàn hìnSBksNiCEh duKpKvFqlaptop, hduKpKvFqình duKpKvFqảnh đanEQZBg duKpKvFqđược duKpKvFqthu vềSBksNiCE từduKpKvFq caEQZBmera dãduKpKvFqy hduKpKvFqành laduKpKvFqng khduKpKvFqu giữaEQZB… nduKpKvFqơi SBksNiCE1 SBksNiCEcô gáiSBksNiCE đanSBksNiCEg cEQZBầm chiếcSBksNiCE dduKpKvFqi EQZBđộng vSBksNiCEà chụEQZBp ảnhduKpKvFq duKpKvFqkhông ngừEQZBng… LEQZBâm CEQZB. EQZBĐông chduKpKvFqợt cười…
- PháduKpKvFqn đoáEQZBn củaduKpKvFq mEQZBik chưSBksNiCEa baduKpKvFqo SBksNiCEgiờ sai…
………….

SBksNiCE- TduKpKvFqình hìnhEQZB thếduKpKvFq nàSBksNiCEo SBksNiCEcon gSBksNiCEái yêu?
EQZB- VẫSBksNiCEn duKpKvFqtốt aEQZBk! NhEQZBưg aduKpKvFqn nSBksNiCEinh duKpKvFqở đóduKpKvFq rấtduKpKvFq EQZBphức tạp,EQZB SBksNiCEcon ngduKpKvFqhĩ coEQZBn cầEQZBn thờiduKpKvFq gian
- CEQZBòn chuyệnEQZB vớSBksNiCEi mấyEQZB EQZBthằng EQZBcon EQZBđại tàiduKpKvFq củaEQZB EQZBLâm SBksNiCEC. Đông?
duKpKvFq- SBksNiCE1 ngườiduKpKvFq đãduKpKvFq EQZBmất, thậtEQZB tiếcduKpKvFq. nhSBksNiCEưg SBksNiCE2 kduKpKvFqẻ SBksNiCEcòn duKpKvFqlại thậEQZBt sựSBksNiCE khôduKpKvFqng SBksNiCEhề tSBksNiCEầm thường.duKpKvFq SBksNiCE1 EQZBkẻ tEQZBham vọngduKpKvFq, duKpKvFqtoan tíduKpKvFqnh vEQZBà sEQZBắc xảduKpKvFqo. duKpKvFq1 EQZBkẻ… bíEQZB EQZBẩn SBksNiCEvô cduKpKvFqùg, nEQZBhưg coSBksNiCEn chắduKpKvFqc đduKpKvFqằng SBksNiCEsau kEQZBhuôn mặEQZBt sắtSBksNiCE đduKpKvFqá ấySBksNiCE duKpKvFqlà EQZB1 bộduKpKvFq ócduKpKvFq siêEQZBu phàm!
- TduKpKvFqa hiểSBksNiCEu EQZBcon nhấSBksNiCEt EQZBtrên tSBksNiCEhế gEQZBian EQZBnày đduKpKvFqấy, SBksNiCEcon SBksNiCEgái ak!
- Vâng,duKpKvFq SBksNiCEthưa ba…SBksNiCE CEQZBon khduKpKvFqông EQZBkìm chếEQZB duKpKvFqnổi sựSBksNiCE ruduKpKvFqng độEQZBng củaSBksNiCE duKpKvFqtrái tiduKpKvFqm mik…duKpKvFq EQZBVà SBksNiCEcon đduKpKvFqang nghĩEQZB, duKpKvFq1 tênduKpKvFq cóEQZB giduKpKvFqa đìnhSBksNiCE quySBksNiCEền thEQZBế nhSBksNiCEưg bấSBksNiCEt tàSBksNiCEi vàSBksNiCE nduKpKvFqhu nEQZBhược SBksNiCEso duKpKvFqvới EQZB1 ngưduKpKvFqời SBksNiCEđịa vịEQZB xEQZBã hduKpKvFqội khEQZBông EQZB= SBksNiCEnhưg cEQZBó duKpKvFq1 EQZBcái đầSBksNiCEu thiEQZBên tàSBksNiCEi EQZBthì…. BSBksNiCEa nghĩEQZB saoEQZB? SBksNiCE( ChEQZBap bịduKpKvFq thiếEQZBu EQZBcó nSBksNiCEói đếnSBksNiCE, coEQZBn duKpKvFqtrai EQZBngài EQZBThượng ngduKpKvFqhị Oban-EQZBrad sEQZBi mêSBksNiCE cduKpKvFqô tduKpKvFqiểu tEQZBhư nEQZBhà HoàngSBksNiCE BáduKpKvFq duKpKvFqvà trênduKpKvFq mặtduKpKvFq bduKpKvFqáo cóSBksNiCE thôngduKpKvFq tSBksNiCEin duKpKvFqmùa xEQZBuân nămEQZB duKpKvFqsau, SBksNiCEhắn SBksNiCEvà YduKpKvFqến duKpKvFqChi sSBksNiCEẽ đduKpKvFqính hônduKpKvFq, “duKpKvFqtên bEQZBất tàduKpKvFqi duKpKvFqvà nhduKpKvFqu nhược”duKpKvFq SBksNiCElà hắn)
- TheduKpKvFqo tiEQZBn mậtduKpKvFq thì..duKpKvFq duKpKvFqbộ ócSBksNiCE siSBksNiCEêu phEQZBàm cEQZBon vừaduKpKvFq nói,EQZB tEQZBa duKpKvFqchắc làSBksNiCE thằngduKpKvFq coSBksNiCEn tSBksNiCEhứ duKpKvFq2 củaSBksNiCE LCEQZBĐ, ngườiduKpKvFq SBksNiCElàm ôngEQZB SBksNiCEta cEQZBó đượcSBksNiCE đỉnhSBksNiCE cEQZBao ngduKpKvFqày SBksNiCEhôm nEQZBay EQZBvà khEQZBông duKpKvFqcó cSBksNiCEậu taduKpKvFq, sựduKpKvFq nghiệSBksNiCEp củaEQZB SBksNiCELCĐ sẽEQZB SBksNiCEdễ SBksNiCEdàng tEQZBrở vềSBksNiCE duKpKvFqcon sduKpKvFqố 0EQZB! ..tEQZBa khônduKpKvFqg hSBksNiCEề phảduKpKvFqn đốiduKpKvFq SBksNiCE1 duKpKvFqthằng EQZBcon rểduKpKvFq duKpKvFqnhư thSBksNiCEế cùgduKpKvFq duKpKvFq1 mốduKpKvFqi qduKpKvFquan hệduKpKvFq SBksNiCEtốt đẹpSBksNiCE duKpKvFqvới giEQZBa đìEQZBnh LSBksNiCEâm duKpKvFqchấn đâu!
- VSBksNiCEậy coEQZBn hiểuEQZB rEQZBồi.. thưSBksNiCEa baduKpKvFq. NếuEQZB cduKpKvFqó đưEQZBợc anSBksNiCEh EQZBấy, SBksNiCEcon nghSBksNiCEĩ EQZBba sẽSBksNiCE làduKpKvFqm EQZBcho duKpKvFqngài ThượduKpKvFqng nghduKpKvFqĩ sĩSBksNiCE khEQZBông đEQZBủ phiếuSBksNiCE bầuSBksNiCE EQZBtrong cuduKpKvFqộc tổduKpKvFqng tuyểSBksNiCEn cửduKpKvFq SBksNiCEmùa xuduKpKvFqân SBksNiCEnăm sau…
….
8h sáng…TayEQZB qlíEQZB vàduKpKvFqo fòduKpKvFqng ChấnSBksNiCE KhaEQZBng ..
- CậSBksNiCEu chủduKpKvFq khôSBksNiCEng dùnSBksNiCEg bữaEQZB sángduKpKvFq sao?
KhanduKpKvFqg ngồiduKpKvFq trênSBksNiCE gEQZBiường, EQZBđan chéoEQZB EQZB2 SBksNiCEtay vàduKpKvFqo duKpKvFqnhau. DướiEQZB đduKpKvFqất, EQZBtàn thuốEQZBc lSBksNiCEá SBksNiCErơi vaEQZBi~ vàSBksNiCE EQZB1 SBksNiCEbao thuốduKpKvFqc SBksNiCEhét duKpKvFqnhẵn nằmEQZB lEQZBăn lóc…
duKpKvFq- CậuduKpKvFq cduKpKvFqhủ mấtEQZB ngủSBksNiCE đduKpKvFqêm EQZBqua akEQZB? VduKpKvFqì HoànSBksNiCEg YếnSBksNiCE ChEQZBi từEQZB SBksNiCEchối vSBksNiCEà tựSBksNiCE ýduKpKvFq bỏEQZB về/
- LSBksNiCEà EQZBta đSBksNiCEã đuổiduKpKvFq duKpKvFqcô tduKpKvFqa rduKpKvFqa khSBksNiCEỏi fòng…
- HoàduKpKvFqng YếnduKpKvFq CSBksNiCEhi saoduKpKvFq? SaSBksNiCEo códuKpKvFq tduKpKvFqhể…. CậSBksNiCEu EQZBchủ khôngEQZB duKpKvFqthể EQZBvì pEQZBhút nôgEQZB nổEQZBi nhấtEQZB EQZBthời SBksNiCEmà EQZBphá taEQZBn mSBksNiCEối quaSBksNiCEn hệduKpKvFq ấy!
- duKpKvFqĐừng códuKpKvFq dEQZBạy đờiSBksNiCE taEQZB! duKpKvFqTa biếtduKpKvFq pEQZBhả SBksNiCElàm tduKpKvFqhế nduKpKvFqào… CútSBksNiCE rEQZBa đi!
- SBksNiCEEm sduKpKvFqẽ rduKpKvFqa. NEQZBhưg duKpKvFqem vduKpKvFqào EQZBđể bEQZBáo SBksNiCEvới cduKpKvFqâu chủ.EQZB “duKpKvFqlũ chduKpKvFqó hoaduKpKvFqng lạiEQZB lêEQZBn cduKpKvFqơn EQZBdại, chSBksNiCEúng thườEQZBng xuyêEQZBn khônEQZBg tuâduKpKvFqn thEQZBủ nộEQZBi quy…SBksNiCE VàEQZB mấSBksNiCEy duKpKvFqngày naduKpKvFqy, SBksNiCEchúg tổduKpKvFq chứEQZBc duKpKvFqđánh nSBksNiCEhau liêduKpKvFqn miSBksNiCEên, duKpKvFq2 kẻSBksNiCE đãduKpKvFq mSBksNiCEất mạng
- LduKpKvFqũ điênSBksNiCE… duKpKvFqVứt xáduKpKvFqc chSBksNiCEo SeduKpKvFqiky SBksNiCE! EQZB( duKpKvFqnhớ SBksNiCEkhông cáEQZBc bạduKpKvFqn? sduKpKvFqeiky EQZBlà coEQZBn trănduKpKvFq cưngduKpKvFq củaduKpKvFq LeaSBksNiCEder đó)
- EQZBTheo lờSBksNiCEi củEQZBa SBksNiCE1 tênEQZB SBksNiCEthì thằnSBksNiCEg LeaEQZBder nóEQZBi khônSBksNiCEg chSBksNiCEo SeiEQZBky “xơiSBksNiCE mạng”SBksNiCE anduKpKvFqh em…EQZB màduKpKvFq sẽSBksNiCE thưởngduKpKvFq chEQZBo thúEQZB cSBksNiCEưng ấEQZBy duKpKvFq1 mónduKpKvFq mồEQZBi hấpduKpKvFq dẫSBksNiCEn chưduKpKvFqa từngSBksNiCE tSBksNiCEhấy, hấduKpKvFqp dẫnduKpKvFq vớiEQZB cSBksNiCEả hắduKpKvFqn vEQZBà vớiEQZB cả…duKpKvFq EQZBcậu chSBksNiCEủ đấduKpKvFqy ak….
MắtEQZB ChấnSBksNiCE EQZBKhang duKpKvFqtrợn lEQZBên, cậduKpKvFqu nghiếnduKpKvFq răng….duKpKvFq nỗiSBksNiCE khduKpKvFqó cSBksNiCEhịu duKpKvFqmây ngàduKpKvFqy naduKpKvFqy cầnduKpKvFq đượcSBksNiCE duKpKvFqgiải toả…
…. duKpKvFqKhu SBksNiCEB. LũEQZB tộEQZBi SBksNiCEphạm SBksNiCEđang nhốnEQZB nháoduKpKvFq, EQZBhò EQZBhét EQZBvây EQZBquanh EQZB2 tduKpKvFqên SBksNiCEđang vduKpKvFqật lộnEQZB nhSBksNiCEau. ChúnEQZBg lEQZBao vSBksNiCEào nduKpKvFqhau duKpKvFqnhư duKpKvFq2 duKpKvFqcon duKpKvFqhổ SBksNiCEdữ tranSBksNiCEh duKpKvFqmồi.. máduKpKvFqu mduKpKvFqe SBksNiCEbe bét.EQZB SBksNiCE2 têSBksNiCEn cEQZBàng xungSBksNiCE, EQZBcành bịduKpKvFq đEQZBòn đSBksNiCEau vàSBksNiCE hiểmEQZB EQZBthì EQZBlũ EQZBxug quanSBksNiCEh lEQZBại duKpKvFqcàng vEQZBỗ taEQZBy, hSBksNiCEò hSBksNiCEét tduKpKvFqán dươngSBksNiCE hơn…
Cửa EQZBfòng bỗngEQZB mởEQZB toanEQZBg ra…
-duKpKvFqChúg màSBksNiCEy phEQZBát SBksNiCEdại SBksNiCElên đEQZBấy ak?
1 tSBksNiCEiếng héSBksNiCEt khSBksNiCEó chEQZBịu, ChSBksNiCEấn KhaduKpKvFqng đSBksNiCEang bướcSBksNiCE vào….
- CâEQZBm miệng!!!duKpKvFq! EQZB- TiếEQZBng qEQZBuát SBksNiCEto vàEQZB duKpKvFqquyền lEQZBực củaSBksNiCE KduKpKvFqhang duKpKvFqlàm áSBksNiCEp hduKpKvFqết tiếngSBksNiCE reSBksNiCEo SBksNiCEhò. cEQZBả “lEQZBũ cEQZBhó hoangEQZB” SBksNiCEim rduKpKvFqe, cùduKpKvFqg quaSBksNiCEy lạiSBksNiCE nhEQZBìn ChEQZBấn KEQZBhang… …
- EQZBTao dSBksNiCEạy chEQZBúng EQZBmày làSBksNiCEm cduKpKvFqho dạEQZBi hả?duKpKvFq SBksNiCEMuốn EQZBlàm chóEQZB dSBksNiCEại thEQZBì cEQZBút SBksNiCEra ngoàEQZBi đườnduKpKvFqg!! EQZBCuốn xéoduKpKvFq luôSBksNiCEn điduKpKvFq chduKpKvFqo khuấtSBksNiCE mEQZBắt tao!!!
Mắt KhanEQZBg trduKpKvFqợn trEQZBừng SBksNiCElên, cơnSBksNiCE SBksNiCEgiận SBksNiCEdữ đanduKpKvFqg bSBksNiCEốc khEQZBói. duKpKvFqLũ EQZBtội fạEQZBm biEQZBết khôngSBksNiCE nEQZBên EQZBho SBksNiCEhe gìduKpKvFq SBksNiCElúc nàduKpKvFqy, EQZBđể KhaEQZBng duKpKvFqđiên lSBksNiCEên SBksNiCEtới mứcduKpKvFq phduKpKvFqải EQZBrút EQZBsúng SBksNiCEra thì…
SBksNiCE- CEQZBhúng mduKpKvFqày khônSBksNiCEg cduKpKvFqoi taEQZBo SBksNiCEra gìduKpKvFq phảiduKpKvFq khôngEQZB? KhônSBksNiCEg thựcduKpKvFq hiệnEQZB quEQZBi định..duKpKvFq cSBksNiCEhúng màySBksNiCE muduKpKvFqốn chốduKpKvFqng taduKpKvFqo fảSBksNiCEi SBksNiCEkhông???? EQZB- GiọnEQZBg KhanSBksNiCEg lạiSBksNiCE gầmEQZB lên…SBksNiCE 1têEQZBn tộSBksNiCEi fạmSBksNiCE EQZBcó SBksNiCEvẻ SBksNiCErụt rèEQZB vàduKpKvFq sợEQZB hãEQZBi lêSBksNiCEn tiếng:
SBksNiCE- Không…khôngSBksNiCE phải..EQZB cSBksNiCEậu chủ….
- KEQZBhông phảiduKpKvFq mduKpKvFqà SBksNiCEchúg màduKpKvFqy SBksNiCEphát dEQZBại lêEQZBn thếduKpKvFq akduKpKvFq? ChúnSBksNiCEg màSBksNiCEy kSBksNiCEhông sSBksNiCEợ EQZBtao phảduKpKvFqi Khang?
- EQZBAi dSBksNiCEám khduKpKvFqông sợSBksNiCE cậduKpKvFqu cảduKpKvFq chứ?
Đám tEQZBội fạmduKpKvFq qSBksNiCEuay saSBksNiCEng nhìn..EQZB EQZBLeader từEQZB fduKpKvFqòng EQZBtrog SBksNiCEđang bưSBksNiCEớc raduKpKvFq..k lEQZBiếc aEQZBnh mắtSBksNiCE duKpKvFqkhó chEQZBịu đEQZBến cEQZBhỗ hắn
- MàySBksNiCE SBksNiCEra SBksNiCElệnh cduKpKvFqho EQZBchúng cắnSBksNiCE cduKpKvFqàn fảiSBksNiCE không?
- duKpKvFqCậu chủduKpKvFq khduKpKvFqông EQZBnên nóiSBksNiCE thế…duKpKvFq lSBksNiCEũ chSBksNiCEó thấyEQZB SBksNiCEkhó chịuduKpKvFq SBksNiCEthi cắnduKpKvFq nhaSBksNiCEu thôi…duKpKvFq vẫnEQZB SBksNiCEcòn SBksNiCEmay là….SBksNiCE ChEQZBúng chưaduKpKvFq quaSBksNiCEy lạiSBksNiCE.. cắnSBksNiCE EQZBchủ đấy..
VàduKpKvFqi EQZBtên tộiEQZB SBksNiCEfạm bEQZBụm miệnduKpKvFqg cười…EQZB mặtduKpKvFq ChSBksNiCEấn KhEQZBang tduKpKvFqối sầmduKpKvFq lại:
- Ừ,SBksNiCE thậtEQZB maSBksNiCEy, nếuEQZB đứSBksNiCEa nàSBksNiCEo duKpKvFqlàm thếEQZB…. duKpKvFqTao sduKpKvFqẽ EQZBbẻ rănEQZBg, chặtEQZB EQZBchân SBksNiCEnấu gEQZBiã cduKpKvFqày vEQZBà đậpSBksNiCE vỡduKpKvFq SBksNiCEsọ rduKpKvFqa lấduKpKvFqy ócEQZB lduKpKvFquộc ănSBksNiCE lắSBksNiCEm…Tao đduKpKvFqoán lduKpKvFqà ócSBksNiCE chóduKpKvFq rduKpKvFqất ngon…
- duKpKvFqVậy tEQZBhì khôSBksNiCEng ổSBksNiCEn rồi…CEQZBâu chduKpKvFqủ cũEQZBg biếSBksNiCEt ôEQZBng SBksNiCEchủ tốnSBksNiCE baEQZBo nhiêuSBksNiCE duKpKvFqtiên mớiSBksNiCE EQZBđưa đượcSBksNiCE lũSBksNiCE chóduKpKvFq ấyduKpKvFq vềduKpKvFq đâySBksNiCE. duKpKvFqcậu SBksNiCEchủ duKpKvFqkhông duKpKvFqquản nổEQZBi màSBksNiCE đduKpKvFqem rduKpKvFqa giếtEQZB SBksNiCEthịt nEQZBhư duKpKvFqthế.. cậuEQZB địEQZBnh EQZBăn nSBksNiCEói SBksNiCEvới ôngduKpKvFq chEQZBủ duKpKvFqthế nào???
- MàEQZBy duKpKvFqkhông pEQZBhải SBksNiCElo, SBksNiCElo gSBksNiCEiữ cduKpKvFqái mạEQZBng EQZBcủa màySBksNiCE đi…
- EQZBÀ vâng,EQZB tôduKpKvFqi sẵnduKpKvFq SBksNiCElòng duKpKvFqnghe cậSBksNiCEu chủSBksNiCE cănSBksNiCE duKpKvFqdặn mà…
ChấnSBksNiCE KSBksNiCEhang liSBksNiCEệc duKpKvFqmắt duKpKvFqnhìn duKpKvFq1 lượtEQZB SBksNiCElũ tộiEQZB fạm….
EQZB- EQZBNếu EQZBchúng mduKpKvFqày cduKpKvFqòn đểSBksNiCE SBksNiCEtao đếnSBksNiCE đâyduKpKvFq vìduKpKvFq chuduKpKvFqyện SBksNiCEnày nữaduKpKvFq… SBksNiCEtao sẽduKpKvFq kSBksNiCEhông SBksNiCEnói lduKpKvFqời EQZBnào mSBksNiCEà chỉEQZB rútEQZB súEQZBng SBksNiCEra tSBksNiCEhôi…. –EQZB KhEQZBang EQZBliếc SBksNiCEnhìn tEQZBên LeadSBksNiCEer, EQZBhắn khẽSBksNiCE cười
Khang qSBksNiCEuay đduKpKvFqi mSBksNiCEà vẫnduKpKvFq cSBksNiCEhưa thấSBksNiCEy cơnduKpKvFq gduKpKvFqiận nguôiduKpKvFq ngoai….
- ĐãSBksNiCE vậy,SBksNiCE tôiEQZB EQZBcũg muốSBksNiCEn nhắcEQZB cậuSBksNiCE chủ…SBksNiCE cậuEQZB chduKpKvFqủ duKpKvFqsẽ phảEQZBi đEQZBến duKpKvFqdây SBksNiCEtiếp đEQZBáy.. đươngEQZB nEQZBhiên khôngSBksNiCE phảiSBksNiCE vìSBksNiCE cEQZBhuyện nàyduKpKvFq nữSBksNiCEa… NgườiEQZB tìnEQZBh củaSBksNiCE câuduKpKvFq cduKpKvFqhủ… hấSBksNiCEp dẫEQZBn lắm…
duKpKvFqKhang toSBksNiCEan SBksNiCErút EQZBsúng nhưgEQZB tduKpKvFqên qlduKpKvFqí EQZBở ngoàiEQZB đãSBksNiCE rSBksNiCEa EQZBhiệu bìnhduKpKvFq tĩnh…ChânduKpKvFq cậuduKpKvFq bướcEQZB tiếSBksNiCEp trưSBksNiCEớc SBksNiCEkhi dằduKpKvFqn EQZB1 câu:
- SBksNiCEĐỤng đếnEQZB ngưSBksNiCEời tìSBksNiCEnh SBksNiCEcủa tEQZBao… làduKpKvFq đSBksNiCEụng đduKpKvFqến taEQZBo…Mày nhớEQZB đấy!
……

EQZB10h đêm.

“- huhu.SBksNiCE. mẹduKpKvFq ơi…mEQZBẹ .duKpKvFq. mẹduKpKvFq đừngduKpKvFq đánEQZBh anEQZBh nữa..
SBksNiCE- NamduKpKvFq! CoduKpKvFqn tduKpKvFqránh ra….
- Mẹ…conSBksNiCE xiEQZBn mẹ…EQZB lduKpKvFqà EQZBlỗi EQZBcủa EQZBcon .EQZB. tựSBksNiCE ýSBksNiCE cSBksNiCEon chạySBksNiCE rEQZBa ngoEQZBài chơEQZBi màSBksNiCE mẹ….
- CEQZBon khduKpKvFqông đưSBksNiCEợc duKpKvFqkhóc… duKpKvFqcon duKpKvFqra EQZBchỗ khácEQZB đj…
…….
- PhonSBksNiCEg!con biếtduKpKvFq duKpKvFqlỗi cEQZBhưa??? duKpKvFqCon cSBksNiCEòn lìduKpKvFq tduKpKvFqhế đSBksNiCEược phảduKpKvFqi không??
Vút…EQZB vút…vút…
- SBksNiCEÁ áEQZB mduKpKvFqẹ ơEQZBi… mẹEQZB đEQZBừng đSBksNiCEánh aduKpKvFqnh nduKpKvFqữa mà….
duKpKvFq- duKpKvFqChấn PduKpKvFqhong! TEQZBa hỏEQZBi coEQZBn biếEQZBt lSBksNiCEỗi chưa?EQZB TrờiduKpKvFq thSBksNiCEì mưaEQZB duKpKvFqmà SBksNiCEcon đểSBksNiCE eduKpKvFqm chạyEQZB duKpKvFqra ngoài…EQZB SBksNiCEem bịEQZB duKpKvFqốm thìSBksNiCE biếtEQZB SBksNiCElàm sao?
EQZB- LàEQZB tựEQZB EQZBý cSBksNiCEon mduKpKvFqà mẹ….anduKpKvFqh rầmEQZB EQZBmưa đduKpKvFqi tduKpKvFqìm SBksNiCEcon đấEQZBy duKpKvFqthôi… ngườiSBksNiCE bịEQZB SBksNiCEốm lEQZBà aEQZBnh kiEQZBa kìa…
Vút…vút…
- EQZBPhong! CduKpKvFqon khôSBksNiCEng mởduKpKvFq miệSBksNiCEn EQZBra phảiEQZB không?
- MẹSBksNiCE đừSBksNiCEng SBksNiCEđánh anEQZBh nữa…duKpKvFq aSBksNiCEnh SBksNiCEđau mà….
VútduKpKvFq… vúEQZBt… EQZB- VduKpKvFqẫn duKpKvFqkhông mởSBksNiCE miệngSBksNiCE SBksNiCEra xduKpKvFqin lỗi….EQZB xEQZBem cSBksNiCEon lduKpKvFqì tớEQZB mứEQZBc nàduKpKvFqo.. EQZB( vút…vút….)SBksNiCE duKpKvFq- ĐứaEQZB duKpKvFqcon duKpKvFqbất hiếuduKpKvFq nàySBksNiCE…. bduKpKvFqất hiếu!!!
- EQZBMẹ! EQZBanh EQZBchảy máSBksNiCEu rồi…duKpKvFq mẹEQZB đừngSBksNiCE SBksNiCEđánh nữaEQZB duKpKvFqmà.. huhuhu…
- EQZBMày iSBksNiCEm đEQZBi! MỗiEQZB lầduKpKvFqn nàSBksNiCEy nóiEQZB SBksNiCEtao cEQZBàng bịEQZB đánSBksNiCEh nhEQZBiều hơnduKpKvFq thôi!
Chát!!!
- EQZBCon dduKpKvFqám tEQZBo tiếngduKpKvFq vớiEQZB eduKpKvFqm sao?SBksNiCE?? CSBksNiCEon khEQZBông trôngEQZB đượcSBksNiCE eSBksNiCEm màEQZB EQZBcòn EQZBdám tduKpKvFqo tiếduKpKvFqng quduKpKvFqát em??
- EQZBNó duKpKvFqcó phảiEQZB trẻSBksNiCE lSBksNiCEên duKpKvFq3 đduKpKvFqâu! NEQZBó SBksNiCE= tuổiEQZB EQZBcon vàEQZB duKpKvFqcon SBksNiCEcũg lduKpKvFqà coEQZBn traEQZBi mẹEQZB đấy!
Chat!!!
- EQZBIm nSBksNiCEgay! SBksNiCEmẹ khôEQZBng duKpKvFqcó đduKpKvFqứa SBksNiCEcon EQZBnhư màduKpKvFqy… SBksNiCE! MàySBksNiCE đượcEQZB SBksNiCEsinh rduKpKvFqa đduKpKvFqể bảoSBksNiCE duKpKvFqvệ ChấnduKpKvFq NaSBksNiCEm! EQZBVà chỉduKpKvFq duKpKvFqthế thôi!
- VậyEQZB tạEQZBi sduKpKvFqao mduKpKvFqẹ khôngSBksNiCE mướnSBksNiCE vduKpKvFqệ sĩSBksNiCE vEQZBà giếSBksNiCEt qduKpKvFquách coduKpKvFqn đi?
- KhduKpKvFqông đc!EQZB MEQZBày quênEQZB mẹduKpKvFq EQZBđã nuduKpKvFqôi nSBksNiCEấng màEQZBy khSBksNiCEó duKpKvFqkhăn thEQZBế nàSBksNiCEo akSBksNiCE? thằngEQZB bấduKpKvFqt hiếu…
- SBksNiCEThì ra mẹ còn nhớ con là con trai mẹ đấy….
……….

- Chấn Nam? Con sao thế? Con mệt ak?
- Chỉ hơi hơi thôi mẹ… mẹ và anh đừng cãi nhau nữa….
- Phong! Con còn đứng đó được sao? Đi mua thuốc cho e đi!
- Con biết rồi! 
- Mẹ.. mẹ đừng bắt anh đi… trời còn mưa to lắm….
- Phải trưng phạt nó vì nó làm con trai mẹ mệt thế này….
- anh không phải con trai mẹ sao?
- Chấn Nam ak….con ngoan quá…. mẹ yêu con nhất…chỉ yêu con thôi……
- Anh nghe thấy đấy mẹ… anh sẽ buồn lắm……………”

……….. Chấn Phong choàng tỉnh, bật dậy trên giường..
Mồ hôi ướt đẫm áo sơmi… Phong thở dốc, hơi thở gấp gáp và bấn loạn…Xug quang tối đen như mực, bóng đêm bao trùm với 1 sự tĩnh lặng đến gai người….
Mưa!
Tiếng mưa đêm vọng về từ đâu đó xa… rất xa….
Tiếng mưa ù ù bên tai Phong ….
Mắt cậu bỗng… mở căng….2 bàn tay xiết chặt lại…. người Phong run lên….

Bình luận

Ảnh của ketoidobongdem_13012001
ketoidobongdem_...28/04/2013 - 14:12

Mẹ của Phong và Nam hay thật. Có cần tỏ ra thiên vị thái quá vậy không?