Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất - Chương 03

 

Chương 3UTah: CóWNfs bb6gHao nhoZ6Giêu mốiDDyT b6gHtình coZ6Gó thểoZ6G WNfslàm lạioZ6G đượWNfsc oZ6Gtừ đầu?

            “NgốUTahc ạ,b6gH cb6gHhẳng lẽb6gH oZ6Gem khôngUTah hWNfsiểu sUTahao? Tb6gHừ trướcUTah oZ6Gđến DDyTnay ngườiDDyT anWNfsh yUTahêu chỉUTah cób6gH mìnUTahh eoZ6Gm!” Tib6gHêu ViễnoZ6G ôDDyTm chặtDDyT WNfslấy tôib6gH, b6gHgiọng oZ6Gnói thDDyTa thiết.

            Tb6gHim UTahđau gầUTahn nhưWNfs muốoZ6Gn nb6gHghẹt thở,b6gH tạUTahi DDyTsao? DDyTTại DDyTsao bb6gHao nhiêoZ6Gu năDDyTm trôioZ6G oZ6Gqua WNfsrồi mớb6gHi WNfsnói vớib6gH tôiDDyT nhữnUTahg điềuDDyT này?

1. ĐãDDyT b6gHlâu WNfskhông gặp,oZ6G b6gHanh oZ6Gvẫn khỏeDDyT chứ

Tiêu b6gHViễn đứnDDyTg UTahtrước mặtWNfs tb6gHôi, DDyTcười nói:oZ6G “Điềnb6gH Khảb6gH Lạc,b6gH aUTahnh biếtWNfs nUTahgay làoZ6G eb6gHm màoZ6G, DDyTem khônWNfsg oZ6Gngờ đượcWNfs lb6gHà aWNfsnh pWNfshải không?”

Tôi khôngUTah b6gHkiềm choZ6Gế đượcoZ6G nỗiDDyT xúUTahc độngDDyT trWNfsong lònUTahg, nWNfsgay cWNfsả giọngUTah nóWNfsi cũUTahng rUTahun loZ6Gập cập,WNfs WNfs“Tiêu Viễn!oZ6G LàUTah aWNfsnh thậtDDyT sao?”

“Nếu lWNfsà gDDyTiả b6gHcho đổoZ6Gi WNfslại. Đúnb6gHg làDDyT aWNfsnh đây”.UTah AnoZ6Gh b6gHkéo taDDyTy tb6gHôi lại,UTah ấmb6gH WNfsáp. oZ6GRõ rWNfsàng kb6gHhông phảiWNfs WNfslà mơ.

“Tại saUTaho aoZ6Gnh WNfslại tUTahrở thànhoZ6G Tổnb6gHg giáUTahm sb6gHát kỹWNfs thDDyTuật chứ?”WNfs TôDDyTi hỏiUTah. AnoZ6Gh UTahxuất ngoạiDDyT mớiDDyT hUTahơn bốb6gHn nămoZ6G, nWNfshanh nUTahhất cb6gHũng chDDyTỉ vừaUTah hb6gHọc UTahxong chươnUTahg trìnoZ6Gh tb6gHiến sĩ.

“Chuyện nDDyTày rấtDDyT WNfsdài dòng,b6gH b6gHcó WNfsdịp WNfsanh WNfssẽ kểb6gH cUTahho eb6gHm ngheUTah”. TiWNfsêu ViễWNfsn nhìUTahn UTahtôi cười,UTah DDyTrồi kDDyThông nóiWNfs thêUTahm gUTahì nữa.

Ngồi tUTahrong pDDyThòng làb6gHm DDyTviệc củb6gHa TiêuDDyT Viễn,b6gH noZ6Gghe tiếWNfsng nhạoZ6Gc b6gHdu dươnoZ6Gg, nhấWNfsm nháoZ6Gp WNfsvị toZ6Grà oZ6Gsữa thơb6gHm nb6gHồng, hab6gHi đứUTaha nhìWNfsn nhDDyTau khôngDDyT noZ6Gói nêb6gHn DDyTlời, b6gHtôi cảb6gHm tb6gHhấy oZ6Gđây cDDyThính b6gHlà tộtWNfs cùb6gHng UTahcủa hạnUTahh pDDyThúc rồi!

 Bao nămWNfs WNfsqua, tấtb6gH UTahcả chờDDyT đợioZ6G, tấtb6gH UTahcả nWNfshung WNfsnhớ UTahđều hộioZ6G tụb6gH lạDDyTi ởUTah coZ6Gái oZ6Gnhìn đắmb6gH đuUTahối, cDDyTon DDyTngươi củaUTah tôib6gH khẽDDyT UTahchuyển độngDDyT nhẹWNfs vềWNfs phíaWNfs đuôoZ6Gi mắt.

Tiêu UTahViễn nhìnDDyT toZ6Gôi, nhíb6gHu màWNfsy, “Khả,oZ6G moZ6Gắt WNfsem WNfskhông ổDDyTn DDyTà? TUTahại UTahsao áDDyTnh UTahmắt lạDDyT vậy?”

My GooZ6Gd! TDDyTiêu DDyTViễn ơioZ6G, coZ6Ghẳng lẽb6gH anWNfsh khôngDDyT biếWNfst tb6gHhế noZ6Gào lb6gHà liếUTahc mắtb6gH đưaWNfs tìnhoZ6G saoDDyT? HUTahay WNfslà đWNfsộng tácDDyT b6gHdiễn xuUTahất củaDDyT tDDyTôi qub6gHá kém?

“Đâu có,WNfs cWNfshỉ DDyTlà em…UTah chUTahỉ là…WNfs chưaDDyT DDyTngủ đWNfsủ giDDyTấc, mắoZ6Gt hơiDDyT mỏiUTah”. b6gHTôi b6gHấp úng.

“Sau nUTahày, buổioZ6G DDyTtối trướDDyTc DDyTkhi đib6gH nb6gHgủ uốngWNfs trDDyTà ítDDyT tWNfshôi, uốnWNfsg sUTahữa WNfstươi nhiềWNfsu vào”.UTah UTahTiêu ViễDDyTn DDyTdịu WNfsdàng cUTahười nóioZ6G vớib6gH tôi.

Tổng giámWNfs sátb6gH kỹDDyT thuậtDDyT vừWNfsa oZ6Gyên vịb6gH, PhoZ6Gó tổnb6gHg giDDyTám sátoZ6G kUTahỹ thuậtoZ6G đãUTah oZ6Gxuất hiệUTahn ngaWNfsy –oZ6G đâoZ6Gy quUTahả đúngoZ6G lWNfsà mDDyTột đạiUTah mỹDDyT nhân.UTah NghWNfse nóib6gH làb6gH chUTaháu DDyTgái củaDDyT CụWNfsc trưởnUTahg, làDDyT tríoZ6G thứWNfsc cab6gHo ởoZ6G nướcoZ6G ngooZ6Gài voZ6Gề, làmDDyT b6gHcho cáoZ6Gc aUTahnh chàDDyTng DDyTđộc thoZ6Gân WNfscứ phảUTahi xúmDDyT oZ6Gxít vâyb6gH quanh.

Đại mỹoZ6G oZ6Gnhân WNfsnhìn cácUTah chDDyTàng trDDyTai trDDyTong tổWNfs UTahdự áb6gHn bằnWNfsg nửaWNfs b6gHcon mắoZ6Gt, WNfsduy DDyTchỉ đốiWNfs vớDDyTi TiêoZ6Gu ViễnUTah lạoZ6Gi DDyTtỏ rUTaha âb6gHn cầnb6gH qoZ6Guá WNfsmức. TôiWNfs thấyDDyT vậyDDyT trDDyTong loZ6Gòng rb6gHất UTahlo soZ6Gợ, bảnUTah UTahthân tôib6gH vốnWNfs kUTahhong cób6gH sDDyTức DDyTcạnh trDDyTanh gWNfsì, UTahbây goZ6Giờ gb6gHặp pb6gHhải đốioZ6G tWNfshủ mWNfsạnh WNfsnhư vậy,DDyT xWNfsem roZ6Ga WNfsông trờWNfsi đDDyTang tb6gHhử thoZ6Gách tôUTahi đây!

Mặc dùUTah ởDDyT cùnUTahg mộUTaht tUTahổ voZ6Gới WNfsTiêu ViễoZ6Gn, nhưoZ6Gng b6gHcơ hộib6gH gặpDDyT gỡWNfs khônDDyTg nhiềuWNfs. oZ6GCó loZ6Gúc đDDyTi ngDDyTang quUTaha WNfsvăn phDDyTòng củUTaha anDDyTh, tb6gHôi khônDDyTg kb6gHìm DDyTchế đượcUTah poZ6Ghải lWNfsiếc b6gHmắt nhìnb6gH vàoWNfs, toànoZ6G tUTahhấy Tiêub6gH WNfsViễn đanb6gHg cDDyThăm cDDyThú b6gHnghiên cứuWNfs bảnoZ6G DDyTvẽ oZ6Gdự án.

Một hWNfsôm, DDyTTiểu b6gHLưu –UTah cb6gHùng phòngDDyT lDDyTàm vDDyTiệc vớib6gH WNfstôi, độtDDyT nhiênoZ6G hỏb6gHi: oZ6G“Chị Điền,DDyT cóDDyT phUTahải oZ6Gchị cb6gHó UTahý vWNfsới Tổngb6gH gWNfsiám sáDDyTt kỹb6gH thb6gHuật TiêuWNfs không?”

Tôi WNfsđang DDyTuống tràb6gH, pb6gHhụt hếtb6gH cảUTah WNfsnước roZ6Ga nUTahgoài: “XinDDyT lỗiDDyT, tWNfsôi WNfsbị oZ6Gsặc!” TôiUTah vộiUTah vUTahàng lấyUTah khăDDyTn loZ6Gau bàn.

“Điều đóWNfs cUTahó gUTahì pb6gHhải xấuUTah hổoZ6G WNfschứ? SáuWNfs chUTahị eWNfsm gáib6gH DDyTở tổWNfs WNfschúng UTahta đềuDDyT DDyTthầm b6gHyêu WNfsTổng giDDyTám sWNfsát kỹWNfs thuWNfsật TiUTahêu màWNfs”. TiWNfsểu b6gHLưu tioZ6Gến hànhoZ6G phâWNfsn toZ6Gích coZ6Gụ thểoZ6G, “b6gHNhưng màoZ6G nhìDDyTn ưuDDyT thWNfsế củUTaha UTahPhó tb6gHổng WNfsgiám soZ6Gát kỹDDyT b6gHthuật NWNfsgô UTahcao nhưb6gH vậUTahy, WNfsem cảDDyTm thWNfsấy cb6gHhúng b6gHta vốnb6gH đềuDDyT chb6gHẳng coZ6Gó WNfscơ hội!”

Tôi ngDDyThe màDDyT lòDDyTng WNfsquặn thắt,oZ6G tDDyThử nghĩb6gH WNfsxem, từngWNfs làoZ6G nb6gHgười b6gHyêu chínhoZ6G thWNfsức b6gHcủa mìnUTahh, bảooZ6G WNfsbối riêDDyTng củaWNfs cáDDyT nhoZ6Gân, bâyoZ6G giờb6gH phảib6gH đUTahem oZ6Gra đểWNfs WNfsphân chDDyTia vớiDDyT b6gHmọi ngườiDDyT, DDyTlại UTahbị phUTahán đoánUTah cub6gHối cDDyTùng sDDyTẽ rơib6gH WNfsvào UTahtay ngườWNfsi DDyTkhác, tUTahâm toZ6Grạng cóUTah thob6gHải b6gHmái đượcoZ6G khôoZ6Gng chứ?

Hết gUTahiờ b6gHlàm, Tiêub6gH ViễnUTah bảUTaho b6gHtôi đợib6gH anUTahh đểWNfs điDDyT ănb6gH tốiWNfs cùUTahng, tôiUTah cảWNfsm thb6gHấy b6gHtâm trWNfsạng bWNfsuồn b6gHbực, DDyTnên đDDyTã đạpDDyT xoZ6Ge vềUTah trước.

Tôi lWNfsà ngườWNfsi khUTahông cWNfshỉ khôngb6gH cWNfsó sứUTahc cạnhUTah DDyTtranh, DDyTmà cònDDyT kDDyThông UTahcó cDDyThút tUTahự UTahtin nào.

Đi oZ6Gđược noZ6Gửa đườnoZ6Gg, lạiWNfs hoZ6Gối hậnb6gH, ngoZ6Gười khWNfsác ngưỡngoZ6G moZ6Gộ anb6gHh, đâuUTah phảUTahi UTahlỗi củaDDyT anh.

Tội nghiệpUTah cWNfsho TDDyTiêu Viễn,DDyT cDDyTó phảDDyTi tôb6gHi đãWNfs oZ6Gkhông thônoZ6Gg cảmWNfs b6gHcho b6gHanh rồi?

Thế lWNfsà lạiWNfs voZ6Gòng DDyTxe quaoZ6Gy oZ6Glại, đạpb6gH nhDDyTư bayoZ6G, suýtoZ6G chúUTaht nữaWNfs đâUTahm sầmb6gH vDDyTào qDDyTuầy tUTahrực bb6gHạn nằoZ6Gm ởWNfs UTahcửa chínb6gHh củoZ6Ga Cục.

Chạy quWNfsa cửaoZ6G chínhoZ6G, báoZ6Gc thườngDDyT trb6gHực giảUTah hỏiUTah: “TạiUTah saWNfso lạiWNfs quaWNfsy lạUTahi vậy?”

“Cháu WNfslàm rơb6gHi đồ,WNfs mộtoZ6G mónb6gH oZ6Gđồ rDDyTất qb6gHuan trọng!”DDyT TôWNfsi oZ6Gnói, b6gHsau đóUTah b6gHchạy voZ6Gội vềoZ6G phíWNfsa WNfsvăn phòDDyTng củaoZ6G TiêuDDyT Viễn.

Cửa phòngDDyT WNfskhép hờ,b6gH boZ6Gên oZ6Gtrong thấpoZ6G tUTahhoáng pWNfshát rb6gHa tiếnWNfsg WNfskhóc nghWNfsẹn ngào.

Văn phòDDyTng củb6gHa TiWNfsêu ViễnoZ6G tUTahại saDDyTo cDDyTó ngườb6gHi khóoZ6Gc? UTahLại loZ6Gà UTahâm b6gHthanh cWNfsủa b6gHcô gáb6gHi trẻ.

Tôi dừngDDyT bướWNfsc, kDDyThông biếtb6gH cóoZ6G nênoZ6G vàoZ6Go WNfshay không.

“Đừng khócWNfs nWNfsữa, anWNfsh đUTahưa oZ6Gem WNfsđi b6gHăn DDyTchút gìoZ6G nhéDDyT!” TôWNfsi ngoZ6Ghe giọngoZ6G TiêuoZ6G ViễnDDyT dịuUTah dàDDyTng, WNfsâm tb6gHhanh ấoZ6Gy, WNfschỉ cóoZ6G UTahthể lUTahà dDDyTành chb6gHo noZ6Ggười UTahyêu mớiDDyT vậUTahy cWNfshứ? Biếtb6gH TDDyTiêu Viễnb6gH đãDDyT UTahlâu, aUTahnh cb6gHũng chưUTaha bUTahao giờWNfs dỗDDyT dànUTahh b6gHtôi oZ6Gnhư thế.

Sau đóWNfs, tôiWNfs nghDDyTe thUTahấy tiếnDDyTg anUTahh thoZ6Gu dọnDDyT oZ6Gđồ đạc,oZ6G tiếUTahng đóngWNfs ngănoZ6G kéo.

Đưa DDyTcô WNfsấy đb6gHi ăWNfsn? WNfsTiêu VoZ6Giễn cUTahhẳng phảDDyTi hẹnoZ6G tốoZ6Gi nb6gHay oZ6Gđi oZ6Găn cUTahùng tôiWNfs sUTahao, toZ6Gại UTahsao bb6gHây oZ6Ggiờ oZ6Glại đổiWNfs thoZ6Gành đưWNfsa ngườiUTah kháoZ6Gc đi?

Khi nhìUTahn b6gHvào phoZ6Gòng anDDyTh, khônDDyTg pDDyThải aoZ6Gi UTahkhác, DDyTchính lDDyTà PhoZ6Gó tổDDyTng giámUTah sUTahát kỹDDyT thoZ6Guật xinoZ6Gh đWNfsẹp UTahNgô DuyUTahệt, đầub6gH tôioZ6G DDyTcảm thDDyTáy cUTahhoáng váng.

Tôi đứb6gHng sb6gHau phíaWNfs cầuDDyT toZ6Ghang, b6gHnhìn UTahbóng WNfshọ DDyTdìu nb6gHhau WNfsđi khDDyTuất, chỉWNfs WNfsbiết thDDyTẫn tb6gHhờ nhưb6gH ngườUTahi DDyTmất hồn.

Lúc bướcWNfs xuốngUTah cầub6gH thangDDyT, WNfsbác thWNfsường trựcWNfs giDDyTà vWNfsẫn ởWNfs đó,UTah nhiDDyTệt tìoZ6Gnh hỏiDDyT tUTahhăm “TDDyTìm DDyTthấy DDyTđồ chưDDyTa cháu?”

“Chưa ạ!”

Có UTahnên cWNfsoi WNfsnhư tôb6gHi đUTahã b6gHmang UTahnó tặnb6gHg chDDyTo b6gHngười koZ6Ghác rồoZ6Gi khônb6gHg? Hb6gHay nóWNfsi làb6gH WNfsnó WNfstự chb6gHạy mất?

Ngày b6gHthứ hDDyTai đb6gHi DDyTlàm, TiUTahêu VoZ6Giễn nhìoZ6Gn thấyWNfs oZ6Gtôi, mỉmoZ6G cb6gHười tựDDyT nhiDDyTên, nhb6gHưng tUTahôi loZ6Gại cảmDDyT thấDDyTy nụb6gH cưWNfsời ấyoZ6G cựcWNfs b6gHkỳ xDDyTa cb6gHách, tưởnoZ6Gg noZ6Ghư bịUTah ngDDyTăn cáUTahch bởiUTah mb6gHột thếUTah giớib6gH mờDDyT sương.

“Bảo eDDyTm đợib6gH anb6gHh, mDDyTà lạib6gH tựWNfs bDDyTỏ vềDDyT trước!”WNfs oZ6GAnh DDyTnói noZ6Ghư khônWNfsg hb6gHề cóUTah chuyệnb6gH gì.

“Xin oZ6Glỗi, b6gHem bậUTahn!” TôiDDyT khôoZ6Gng cưUTahời nổi,WNfs chỉb6gH cDDyTó b6gHthể goZ6Giả DDyTvờ nhìb6gHn đioZ6G chb6gHỗ khb6gHác. b6gHAnh coZ6Ghắc chắnDDyT khWNfsông biếUTaht WNfstôi WNfsđã quab6gHy tDDyTrở lạb6gHi, còoZ6Gn đượcWNfs b6gHxem mộtb6gH cảWNfsnh tượb6gHng b6gHkhông b6gHnên xem.

“Ai làb6gHm WNfsem khWNfsông voZ6Gui rồi?b6gH” UTahTiêu ViễnoZ6G nhìoZ6Gn oZ6Gtôi, ngữWNfs kb6gHhí UTahkhá thậnoZ6G trọng.

Tự nhDDyTiên b6gHnhớ lạiUTah mUTahấy b6gHnăm UTahtrước toZ6Gôi goZ6Ghen bóWNfsng gheDDyTn gióDDyT, nhìoZ6Gn UTahanh WNfsvà mộtDDyT bạnWNfs DDyTnữ tronUTahg lớpDDyT ngồWNfsi cùngb6gH DDyTnhau, loZ6Giền bỏb6gH chạyoZ6G roZ6Ga khỏoZ6Gi phòngUTah họUTahc, WNfssau đóDDyT aDDyTnh cWNfshạy theDDyTo kéoZ6Go toZ6Gay toZ6Gôi lạb6gHi DDyTnói: “ĐồUTah ngốc,WNfs aWNfsnh thícDDyTh em!”

Đồ nDDyTgốc! oZ6GTôi đúDDyTng lUTahà đb6gHồ nDDyTgốc, lúcb6gH nàoZ6Go UTahcũng ngâyb6gH thDDyTơ tiUTahn tưởngb6gH rWNfsằng, xUTaha nDDyThau oZ6Gchừng ấyoZ6G khoảnWNfsg thUTahời b6gHgian DDyTvà khb6gHông gioZ6Gan, chúnWNfsg tWNfsôi đềWNfsu WNfssẽ khôngoZ6G thUTahay đổi.

Sự thUTahật oZ6Gđúng lb6gHà WNfstàn oZ6Gkhốc. CDDyThúng WNfstôi oZ6Gđã thaoZ6Gy b6gHđổi rồi,oZ6G tấtWNfs cảDDyT mọb6gHi thDDyTứ đềuUTah b6gHkhông thoZ6Gể noZ6Ghư trướcoZ6G đượcDDyT nữa.

Công việDDyTc toZ6Grong TổWNfs UTahdự ánUTah rUTahất bUTahận b6gHrộn, tôoZ6Gi vàDDyT TiUTahêu ViễnUTah dWNfsù cWNfsó đụngoZ6G nhWNfsau, cũUTahng khônWNfsg UTahnói DDyTđược lờiWNfs nào.

Theo DDyTquan sDDyTát củaUTah TiểUTahu Lưu,DDyT “Tổngb6gH DDyTgiám oZ6Gsát Tib6gHêu mấyUTah hômWNfs nab6gHy tâUTahm trạnb6gHg b6gHkhông tốtDDyT lắm!”

“Nhà nướcWNfs b6gHtrả b6gHbao nhiDDyTêu lươngWNfs chUTaho eUTahm, đUTahể eDDyTm quab6gHn tâb6gHm đếDDyTn cảDDyT tâmb6gH trạnb6gHg củaoZ6G DDyTtổng DDyTgiám sátb6gH b6gHkỹ thuậtDDyT sao?”

“Em buWNfsôn chuyệnb6gH cb6gHhút khôngDDyT đWNfsược à?b6gH MấoZ6Gy hôWNfsm nWNfsay WNfstính khíDDyT cDDyThị DDyTdữ dằnWNfs quá!b6gH CWNfshú WNfsý WNfschút, đừngUTah đểDDyT bWNfsước vàb6gHo thờioZ6G kỳWNfs tiềnUTah mãb6gHn kinUTahh sớmDDyT đấy!”

“Nghe oZ6Gnói, ngDDyTười b6gHbước vDDyTào thờiWNfs kUTahỳ tb6gHiền mãnoZ6G b6gHkinh tDDyThường DDyTthích luUTahyên UTahthuyên! ChDDyTị cóWNfs DDyTluyên thuyoZ6Gên không?”

Tiểu b6gHLưu WNfsvội ngậmDDyT miệngWNfs luôn.

Thiết UTahkế UTahquy hoạDDyTch dựb6gH UTahán hìnoZ6Gh nhUTahư gặWNfsp phảiWNfs kDDyThó khDDyTăn, mấoZ6Gy lầnb6gH tôib6gH nhìnb6gH UTahthấy TiêDDyTu ViễnDDyT hb6gHoặc làoZ6G ngoZ6Gồi DDyTđăm choZ6Giêu trưoZ6Gớc bànUTah làWNfsm DDyTviệc, hoặcUTah lạiUTah đứngb6gH trầb6gHm ngâWNfsm mấyoZ6G gDDyTiờ lDDyTiền ởoZ6G phònoZ6Gg húWNfst thuốc.

Nhìn bộDDyT dạngUTah côDDyT đUTahộc DDyTsuy tưDDyT củab6gH anoZ6Gh noZ6Ghư vậyDDyT DDyTtôi cDDyTảm tb6gHhấy thậtUTah oZ6Gđau lWNfsòng, hậUTahn oZ6Gnỗi WNfsmình năWNfsng lựoZ6Gc cWNfsó WNfshạn, khôngoZ6G giúoZ6Gp đượcb6gH việUTahc gì.

Tổ dựb6gH áb6gHn mờiUTah DDyTđến b6gHmột chuyênWNfs DDyTgia đầyb6gH quUTahyền b6gHuy –WNfs GiáoWNfs sưb6gH ĐiềnWNfs DWNfsuy NWNfsiên, UTahnghe nóiUTah ngườiUTah nàyUTah nổiUTah tUTahiếng cảb6gH trWNfsên thếb6gH DDyTgiới. TiêuUTah VioZ6Gễn vDDyTà NgôUTah DuyWNfsệt đb6gHứng DDyTsau ônDDyTg oZ6Gta, b6gHgiống nDDyThư hWNfsai côDDyT cậb6gHu họcoZ6G tròoZ6G nhỏ.

Tổ trưởDDyTng DDyTbảo tDDyTôi UTahtổng hWNfsợp lạoZ6Gi cDDyTác doZ6Gữ liệoZ6Gu UTahsổ sáchb6gH, b6gHtrực tiếpoZ6G mWNfsang DDyTđến phòngoZ6G kUTahhách VIP.

Lúc tôb6gHi ômUTah mộWNfst đUTahống tàb6gHi liệuWNfs oZ6Gdày tiếnWNfs vWNfsào, oZ6Ggiáo UTahsư WNfsĐiền đDDyTang cùDDyTng Tiêb6gHu WNfsViễn thDDyTảo lUTahuận viWNfsệc sửaDDyT đổib6gH dDDyTự UTahán. ThoZ6Gấy toZ6Gôi bướcoZ6G vàUTaho, Tiêb6gHu WNfsViễn cab6gHu UTahmày, oZ6Gđỡ WNfschồng toZ6Gài liệDDyTu trb6gHên taUTahy tôiDDyT, nói:DDyT “TạiWNfs saoZ6Go lạiDDyT đểoZ6G mộtoZ6G ngườib6gH UTahôm nhiềWNfsu đUTahồ thb6gHế nWNfsày? SaUTahu nàyUTah phảioZ6G bảooZ6G TiểuoZ6G LưuoZ6G oZ6Ggiúp eoZ6Gm đấy”.

Tôi lýoZ6G b6gHnhí “vWNfsâng” mộUTaht tiếnb6gHg, gậtWNfs gậDDyTt đầoZ6Gu tỏWNfs oZ6Gra đápWNfs oZ6Glại. ChútUTah tàiUTah lb6gHiệu nWNfsày oZ6Gthì ănWNfs thuWNfsa oZ6Ggì chứ?

Đè DDyTnén coZ6Gon DDyTngười thườngUTah khWNfsông phDDyTải lb6gHà trọnWNfsg lượnb6gHg, UTahmà lb6gHại WNfslà nUTahhững gánDDyTh UTahnặng vWNfsô DDyThình kia.

Tiêu ViễnDDyT b6gHthân mậtoZ6G oZ6Gkéo taoZ6Gy WNfstôi, vịoZ6G giáoDDyT sWNfsư giàWNfs ngướcDDyT mWNfsắt WNfschằm choZ6Gằm nhìWNfsn chúWNfsng tôUTahi, WNfstôi vDDyTội vàngDDyT rútUTah tb6gHay lạoZ6Gi, đỏb6gH mặt,b6gH WNfsnói vớiWNfs Tiêb6gHu Viễn:DDyT “WNfsEm vUTahề làmb6gH việcUTah đây”.

“Hết DDyTgiờ UTahanh đUTahưa eb6gHm về!”WNfs WNfsTiêu Viễnb6gH nởDDyT oZ6Gnụ cườb6gHi WNfsmà mấyoZ6G ngàDDyTy rồoZ6Gi hiếmWNfs thấy.

“Không cầnDDyT!” MỗoZ6Gi b6gHngày đUTahều tUTahự WNfsđạp DDyTxe DDyTvề nDDyThà, trướb6gHc naUTahy oZ6Gcó cầb6gHn aUTahi đoZ6Gưa b6gHvề đâu,b6gH b6gHđã tWNfshành thóoZ6Gi b6gHquen rồi.WNfs VớiDDyT lDDyTại, UTahtôi cũngDDyT khonUTahg kiêWNfsu sWNfsa đUTahến mứcWNfs hếtb6gH giờb6gH cWNfsần UTahcó ngườiDDyT đưaUTah về.

Điều càb6gHng quab6gHn trọngDDyT hơb6gHn oZ6Glà TiUTahêu ViễnWNfs rUTahất bWNfsận, rUTahất WNfsmệt, tôWNfsi khôb6gHng đàoZ6Gnh lònDDyTg đWNfsể anDDyTh oZ6Ghết gb6gHiờ b6gHphải lb6gHộn mộDDyTt vòngUTah WNfsđưa tWNfsiễn WNfstôi rồib6gH muộWNfsn mDDyTới vềDDyT đUTahược đếUTahn nhà.

Tiêu oZ6GViễn toZ6Ghở WNfsdài, oZ6G“Khả b6gHKhả, đừnUTahg cốoZ6G UTahý tránoZ6Gh oZ6Ganh nữa!”

Buổi tb6gHrưa đếnb6gH phònoZ6Gg giảiUTah lWNfsao lấyb6gH nước,DDyT UTahnhìn thWNfsấy goZ6Giáo sưb6gH ĐiềoZ6Gn b6gHDuy NDDyTiên oZ6Gcũng đaWNfsng WNfspha DDyTtrà, trob6gHng cốcWNfs b6gHthủy tinb6gHh đổDDyT đầyWNfs nUTahửa cốcDDyT lWNfsá chèUTah, DDyTtôi khôngWNfs khỏWNfsi kib6gHnh ngạcb6gH, “BácoZ6G cb6gHho nhiềoZ6Gu loZ6Gá oZ6Gchè thếUTah, cób6gH sợb6gH đắngWNfs b6gHquá kWNfshông ạ?”

“Uống quDDyTen rồi”DDyT. ÔnDDyTg cườiWNfs thấyb6gH thậWNfst thWNfsân thiết,DDyT khiếnUTah ngườWNfsi tWNfsa oZ6Gcó DDyTcảm giácWNfs queDDyTn thuộc.

Ông poZ6Gha tDDyTrà xoUTahng oZ6Gkhông UTahrời b6gHđi, b6gHmà vãnDDyT đứngUTah ởWNfs pb6gHhòng giảWNfsi b6gHlao nhDDyTìn WNfstôi loZ6Gấy nước,b6gH “CôWNfs bb6gHé, cháoZ6Gu yêUTahu UTahTiêu ViễDDyTn hả?”

Tôi giậtWNfs mìnhUTah làDDyTm bàWNfsn tDDyTay DDyTđang cDDyTầm phoZ6Gích nướcDDyT WNfsrung lb6gHên, DDyTnước b6gHsôi WNfstrong bìnb6gHh rb6gHót WNfsxuống làb6gHm ngWNfsón DDyTtay bDDyTị b6gHgiội boZ6Gỏng rát.

Vị UTahgiáo sWNfsư UTahgià nhanDDyTh DDyTmắt nhanDDyTh toZ6Gay, liềnb6gH đUTahóng UTahngay vòoZ6Gi nb6gHước nónb6gHg lại,b6gH kUTahéo oZ6Gtay tôib6gH sanDDyTg vòb6gHi nb6gHước lạnhDDyT vặnDDyT xuốngb6gH, đểUTah giảUTahm bớtWNfs sDDyTự đauDDyT rát.

Mắt tôib6gH ngâDDyTn ngấUTahn lệoZ6G, troWNfsng lòWNfsng cườib6gH b6gHthầm: XeUTahm raoZ6G, tínb6gHh nhiWNfsều chuyoZ6Gện cũUTahng khôoZ6Gng WNfshề gUTahiới hb6gHạn lứaUTah tuổi.

Lấy noZ6Gước b6gHxong, giáoUTah sUTahư ĐiềnWNfs giúoZ6Gp tôiWNfs xoZ6Gách phícb6gHh nướcWNfs vềoZ6G phònUTahg làUTahm việcDDyT, TiểuoZ6G LưuDDyT nhìnUTah thấyb6gH nói:WNfs “Trờib6gH ạ,oZ6G oZ6Gchị Điền,oZ6G oZ6Gsao UTahchị lạiUTah đoZ6Gể ôngDDyT ấoZ6Gy DDyTxách phíchUTah nUTahước chứ?UTah Chịb6gH bWNfsiết ôUTahng ấyoZ6G loZ6Gà aoZ6Gi không?”

“Giáo DDyTsư ĐiềUTahn UTahDuy Niên”.

“Biết rUTahồi cònb6gH đUTahể ôngDDyT ấyDDyT b6gHxách b6gHhộ chWNfsị phíchUTah b6gHlà sab6gHo?” TWNfsiểu WNfsLưu sub6gHýt oZ6Gnữa cáoZ6Gu lWNfsên vb6gHới tDDyTôi, “CụcWNfs trUTahưởng WNfscủa chúb6gHng toZ6Ga mờUTahi đb6gHến loZ6Gà b6gHkhách VIPoZ6G, lDDyTà chuyênUTah gWNfsia dUTahự án,b6gH làb6gH WNfsđại thụDDyT củDDyTa giớiDDyT khWNfsoa UTahhọc oZ6Gđiện tử”.

“Chẳng qDDyTua cWNfshỉ lb6gHà nhoZ6Gờ ônDDyTg ấyDDyT xáchUTah hộUTah chUTahị WNfsphích b6gHnước tUTahhôi mà!”DDyT UTahMà chínhDDyT ôoZ6Gng b6gHtự nguyệnb6gH đấWNfsy cDDyThứ, nDDyTói WNfsnào UTahlà b6gHtay tôiWNfs bịb6gH bỏngWNfs rồib6gH, đb6gHó cũnWNfsg làDDyT trácUTahh nhiệoZ6Gm củDDyTa ôngUTah ấy.

Chị cWNfsòn oZ6Gmuốn nhờDDyT ôUTahng ấyDDyT loZ6Gàm gìWNfs nữa?oZ6G GiúpDDyT b6gHchị qUTahuét nhUTahà à?”WNfs TiểWNfsu LoZ6Gưu b6gHnhìn tôiWNfs coZ6Ghế gib6gHễu, “XúDDyTc phạmb6gH ônb6gHg ấyWNfs UTahlà tộoZ6Gi khôb6gHng tDDyThể tUTahha đượDDyTc đâu”.

Nhưng UTahtôi đâuWNfs muốnoZ6G xúUTahc phạmUTah ôngWNfs, màoZ6G oZ6Gmột DDyTvị giáoWNfs sư,WNfs chuyêoZ6Gn DDyTgia cb6gHó thânDDyT phậnDDyT oZ6Gđịa vUTahị nhưDDyT thếb6gH cũngWNfs UTahsẽ khônWNfsg tUTahhể nWNfshận WNfsra mộtDDyT nhâb6gHn WNfsviên vDDyTăn phDDyTòng boZ6Gình thườb6gHng nWNfshư tôDDyTi đâu.

Có b6gHlẽ, vừWNfsa quWNfsay đUTahi, b6gHông oZ6Gvốn đãUTah khb6gHong nhb6gHớ b6gHđược tôoZ6Gi làUTah aWNfsi rồi.

Hết giờWNfs làmoZ6G, đb6gHi UTahqua siêuoZ6G oZ6Gthị CarrWNfsefour, b6gHtôi muDDyTa mộWNfst đốngUTah UTahđồ lib6gHnh tinh.

Khi tWNfsôi xácWNfsh giỏoZ6G hàWNfsng điUTah rUTaha phíaUTah ngUTahoài tUTahhì noZ6Ghìn thấDDyTy TiêDDyTu VioZ6Gễn. VừaWNfs địnoZ6Gh UTahgọi anhUTah, noZ6Ggười bb6gHỗng cứngDDyT đờb6gH oZ6Gkhông thốoZ6Gt đượUTahc b6gHra lờDDyTi, bởiDDyT DDyTvì NgôUTah DuWNfsyệt voZ6Gà WNfsanh đWNfsi cùngb6gH nhau.

Anh bắtb6gH đầub6gH đUTahưa DDyTcô đb6gHi lượnUTah soZ6Giêu thịDDyT từUTah WNfsbao giờ?oZ6G DáWNfsng b6gHvẻ choZ6Găm sócoZ6G cUTahhở WNfsche coZ6Gô UTahấy. NhoZ6Gìn oZ6Gxe mUTahua đồDDyT củaoZ6G UTahhọ, xếpUTah đầoZ6Gy oZ6Gnhững b6gHvật dụngDDyT WNfsgia đình.

Mũi tôiDDyT coZ6Gay xèb6gH, nDDyThặt b6gHbừa mấyoZ6G thoZ6Gứ rồioZ6G b6gHvội vUTahàng chb6gHạy oZ6Gra ngoài.

Ngô DoZ6Guyệt DDyTđã nhWNfsìn thoZ6Gấy tUTahôi, “TiểuUTah KhảWNfs? b6gHTiểu b6gHKhả?” oZ6GCô ấUTahy oZ6Ggọi tôWNfsi, âUTahm b6gHthanh dịWNfsu db6gHàng trUTahang nhã,UTah uyWNfsển chuyểnWNfs oZ6Gvà dễWNfs coZ6Ghịu, WNfskhiến oZ6Gcho WNfsở giữaUTah đáWNfsm đôngb6gH huyênWNfs WNfsnáo vẫnoZ6G UTahcó toZ6Ghể DDyTnổi rõWNfs lêoZ6Gn giọnb6gHg b6gHnói WNfsđặc biệt.

“Tiểu oZ6GKhả, UTahem cDDyTũng đDDyTến đâyDDyT mUTahua đồoZ6G àb6gH?” Tb6gHiêu VWNfsiễn nhìnWNfs tôoZ6Gi bốiDDyT rUTahối, vẻWNfs UTahmặt cób6gH chútUTah lDDyTo lắng.

Tôi oZ6Gkhông đoZ6Gến tb6gHhì cób6gH thDDyTể nb6gHhìn thDDyTấy UTahanh vb6gHà b6gHPhó tổnUTahg b6gHgiám sátUTah xb6gHinh đẹpDDyT ânUTah ânDDyT áDDyTi áiWNfs bêoZ6Gn nhDDyTau kUTahhông cWNfshứ? ĐãUTah DDyTtức giậb6gHn rồi,b6gH cũb6gHng chẳnUTahg nhoZ6Gìn anoZ6Gh nữb6gHa, chỉUTah nóoZ6Gi WNfsvới b6gHNgô DuyWNfsệt: “ChàooZ6G PhoZ6Gó tổb6gHng giDDyTám sáoZ6Gt, thậtUTah tWNfsình cờb6gH ạ!”

“Gọi tôioZ6G DDyTlà b6gHNgô DuyệtUTah thDDyTôi, oZ6Gbây giờoZ6G hếtoZ6G oZ6Ggiờ làmb6gH roZ6Gồi mà!”b6gH oZ6GCô WNfsta kéoDDyT taoZ6Gy tôDDyTi tỏUTah rb6gHa rấtWNfs thâDDyTn tình.

Tôi vẫnoZ6G lịcoZ6Gh sựb6gH UTahmỉm cườWNfsi, nhDDyTìn côoZ6G vWNfsà TiêWNfsu Viễn.

Thần sắb6gHc củaWNfs TiêuoZ6G Vb6gHiễn UTahlại UTahrất ủb6gH dột.

 

2. TạoZ6Gi oZ6Gsao cWNfsứ xub6gHất hiệUTahn lúcoZ6G tWNfsôi nhếchDDyT nhoZ6Gác nhất

Ra khỏiWNfs siêb6gHu thị,UTah nưUTahớc mắtWNfs tôib6gH WNfsđã khWNfsông cầmb6gH đượcDDyT nữWNfsa, vỡWNfs òa.

Tôi xáchDDyT túb6gHi DDyTto UTahtúi nhUTahỏ đWNfsi quUTaha coZ6Gầu vưDDyTợt, noZ6Ghìn xub6gHống dướiUTah choZ6Gân UTahcầu, xUTahe b6gHcộ UTahnườm nượpWNfs, tựb6gH noZ6Ghiên đứnb6gHg lại.WNfs NếuUTah nhảyUTah từDDyT trWNfsên nàyWNfs xuDDyTống cóWNfs b6gHlẽ WNfssẽ chDDyTết UTahrất thDDyTảm nhỉoZ6G? ChắDDyTc chWNfsắn cDDyTơ tWNfshể WNfssẽ đầoZ6Gy máDDyTu meUTah, noZ6Gát boZ6Gét? WNfsNói khônoZ6Gg chừnUTahg, lúUTahc DDyTđó ób6gHc cUTahòn b6gHbắn phụtoZ6G UTahvào ngườioZ6G đWNfsi đườngDDyT cUTahũng nên.

Cứ tưởnoZ6Gg tượb6gHng vậy,WNfs đoZ6Gã tUTahhấy gWNfshê rợnUTah WNfshết cảDDyT người.

Có UTahlẽ từDDyT cổWNfs chDDyTí kiDDyTm, UTahtôi b6gHlà ngoZ6Gười đầDDyTu tiênb6gH lạiUTah bịDDyT cb6gHhính ýWNfs tưởngUTah cDDyTủa mìnUTahh oZ6Gdọa b6gHcho sợb6gH phátb6gH thDDyTét lên.

Để cUTahho khônUTahg phảioZ6G nghoZ6Gĩ đếnoZ6G mốib6gH oZ6Gquan UTahhệ củoZ6Ga TiêuDDyT VDDyTiễn voZ6Gà NgôDDyT UTahDuyệt nữa,b6gH WNfstôi vộb6gHi voZ6Gàng tDDyTìm mộtb6gH nb6gHơi aoZ6Gn b6gHtoàn lẩb6gHn oZ6Gtrốn, cànWNfsg kíWNfsn đáooZ6G cUTahàng tốt!

Đối diWNfsện sioZ6Gêu thUTahị UTahcó moZ6Gột quánWNfs SWNfstarbucks, khôngb6gH giaDDyTn tWNfsao nhãoZ6G, phụcoZ6G vụWNfs chuyêb6gHn nghiệp.WNfs TôWNfsi gọDDyTi mộtUTah UTahtách capuccWNfsino cb6gHùng vớioZ6G b6gHmón tUTahráng miệng.

Vị thơb6gHm oZ6Gngon UTahcủa DDyTmón UTahăn làDDyTm WNfstâm trạoZ6Gng tDDyTôi tốoZ6Gt hơn,WNfs giữaWNfs nềnoZ6G âmUTah nUTahhạc dịuUTah nhDDyTẹ khib6gHến tôioZ6G dầnWNfs dầoZ6Gn cảoZ6Gm thấyUTah WNfsthư b6gHthái trởDDyT lại.

“Thưa cô,b6gH UTahcó cDDyTần khănoZ6G giấyb6gH khoZ6Gông ạ?”UTah b6gHNhân vb6gHiên phụcb6gH oZ6Gvụ lUTahễ pWNfshép đoZ6Gứng bênUTah cạnh.

“Không cầnUTah, cáUTahm ơn!”b6gH Tôib6gH b6gHvô thoZ6Gức DDyTđưa tWNfsay lêb6gHn lab6gHu mặDDyTt, b6gHtoàn oZ6Glà DDyTnước mắt.DDyT WNfsTại sab6gHo UTahtôi lạDDyTi khb6gHóc chứ?

 “Xin đừngb6gH nUTahgồi ởb6gH đoZ6Gó!” TDDyTôi vb6gHừa WNfslau mắDDyTt vừaoZ6G nb6gHói vớoZ6Gi oZ6Gngười WNfsđối dib6gHện, kUTahhông DDyTcho ngồoZ6Gi cùngoZ6G tôi.

“Em DDyTnghĩ oZ6Glà WNfstôi mWNfsuốn ngồb6gHi saWNfso? CUTahhỉ vìUTah UTahem coZ6Gứ kb6gHhóc oZ6Gnhư vậyoZ6G mãWNfsi, khiếnoZ6G chDDyTo tâb6gHm trạnb6gHg tôiUTah thấyoZ6G rấoZ6Gt UTahu uấtUTah”. NgườiUTah đốiDDyT diDDyTện nói.

“Chương Ngự,oZ6G tạoZ6Gi saUTaho anUTahh coZ6Gứ UTahxuất hb6gHiện lúDDyTc tôoZ6Gi nhếchDDyT oZ6Gnhác nhất?”oZ6G Tb6gHôi rDDyTầu rĩb6gH oZ6Gnói vb6gHới WNfsanh ta.

“Nhưng màUTah, hDDyTình nWNfshư tôioZ6G oZ6Gcòn nhếchb6gH oZ6Gnhác hơnWNfs b6gHem!” AnoZ6Gh DDyTta nhúDDyTn viab6gH, chỉDDyT lb6gHên bDDyTộ comb6gHple UTahmay đoDDyT màDDyTu trắnWNfsg ngb6gHà củaoZ6G mình,UTah tb6gHôi mb6gHới pháUTaht hiệnb6gH raoZ6G, vừaDDyT DDyTnãy UTahtôi vôWNfs ýb6gH lWNfsàm đổUTah coZ6Gà phêWNfs, b6gHchất WNfslỏng moZ6Gàu DDyTnâu đUTahã ngấmUTah voZ6Gào oZ6Gáo anh.

“Đồ ngốcWNfs, tạWNfsi sDDyTao DDyTanh lạUTahi UTahkhông bib6gHết đưoZ6Gờng toZ6Gránh ra?”

“Nhìn eoZ6Gm khócb6gH quDDyTan trọnWNfsg UTahhơn, bởiDDyT vWNfsì thậUTaht hiếmDDyT UTahcó”. oZ6GAnh tDDyTa lWNfsộ rb6gHa nụDDyT coZ6Gười tiUTahnh ngWNfshịch, UTahnhìn trôWNfsng giốngWNfs nWNfshư mộtUTah oZ6Gđứa WNfstrẻ vậy.

“Đi nWNfsào, tôWNfsi dDDyTẫn eWNfsm đếnWNfs mUTahột nơiDDyT vuDDyTi vẻ”DDyT. ChươngDDyT Nb6gHgự kb6gHéo tôiDDyT đứngDDyT lên.

“Tôi khôb6gHng UTahđi, tôiUTah WNfscòn b6gHcó việcUTah!” TôiUTah muốnb6gH thoátUTah rWNfsa khỏib6gH sWNfsự lb6gHôi DDyTkéo củab6gH oZ6Ganh ta.

Nghĩ đWNfsến viDDyTệc vb6gHừa rồWNfsi gUTahặp TWNfsiêu ViễnDDyT b6gHvà UTahNgô DDyTDuyệt, ngWNfshĩ đUTahến WNfssự ănUTah ýDDyT cWNfsủa họUTah kUTahhi ởUTah UTahbên nhauoZ6G, b6gHnghĩ đếnWNfs soZ6Gự WNfsdịu dàb6gHng TiêUTahu ViễUTahn doZ6Gành chWNfso cDDyTô taDDyT… UTahtất cảoZ6G mọiDDyT cb6gHái khoZ6Gác đDDyTều trởb6gH thàUTahnh WNfsvô nghĩa.

“Việc gb6gHì DDyTcó thểWNfs quWNfsan trọnDDyTg hơDDyTn oZ6Gvui vẻDDyT UTahchứ? KoZ6Ghông đb6gHi sẽb6gH tiếcb6gH đấWNfsy nhé”.oZ6G AWNfsnh b6gHta cưUTahời DDyTnhìn b6gHtôi b6gHchờ đợi,oZ6G tb6gHôi thậoZ6Gt khUTahó màDDyT phảb6gHn đối.

Tôi cònWNfs cDDyTó thểDDyT vWNfsui vb6gHẻ đượcUTah khôDDyTng? Tạib6gH saDDyTo lạoZ6Gi cảUTahm tDDyThấy tb6gHrong lòngDDyT nặngWNfs trĩuoZ6G nhWNfsư đeWNfso đDDyTá thb6gHế này?oZ6G TôoZ6Gi coZ6Gố gWNfsắng muUTahốn vứtUTah bỏUTah nóUTah điUTah, WNfsnhưng UTahnó cứUTah đWNfsiềm oZ6Gnhiên bấb6gHt động.

Chương NoZ6Ggự UTahnói khôngoZ6G sDDyTai, đâyb6gH quảoZ6G nhib6gHên oZ6Glà mộtUTah nb6gHơi b6gHvui vẻ,UTah “mườiUTah b6gHhai chb6gHốn vui”.

Đáng tib6gHếc, WNfstâm trạnDDyTg củaUTah tb6gHôi khônWNfsg WNfshòa nhậpWNfs đượcoZ6G WNfsvới nWNfsơi này.

“Tại saUTaho oZ6Glại cóWNfs DDyTcái tênoZ6G nhưDDyT vậy?”WNfs b6gHTôi roZ6Gầu rUTahĩ hỏi.

“Ở đâyoZ6G b6gHcó mườiDDyT DDyThai tụoZ6G điểoZ6Gm, mỗoZ6Gi WNfsmột chỗDDyT đềb6gHu khiếWNfsn ngườioZ6G tDDyTa UTahvui khôoZ6Gng biếtWNfs cDDyThán”. DDyTChương NWNfsgự gb6gHiải thích.

“Có thểb6gH loZ6Gàm WNfsngười tb6gHa quWNfsên đDDyTi phWNfsiền muUTahộn khoZ6Gông?” TôiUTah b6gHtỏ WNfsra ngWNfshi ngờ.

“Có thUTahể, chỉb6gH cầnoZ6G UTahem WNfstự ngUTahuyện”. b6gHChương oZ6GNgựu nghioZ6Gêm túDDyTc nhUTahìn tôiWNfs, “EmUTah nênDDyT oZ6Glà moZ6Gột ngưUTahời DDyTvui vẻoZ6G, oZ6Gngay đếnWNfs cUTahái tênWNfs cb6gHủa eUTahm cũnWNfsg gọiWNfs lUTahà oZ6GKhả LạcWNfs WNfscơ mà”.

Khả LạcoZ6G tUTahhì nhấUTaht địb6gHnh cDDyTó UTahthể vuUTahi DDyTvẻ saDDyTo? WNfsTôi cưDDyTời đaUTahu khổ.

Đi b6gHlên gDDyTác vớioZ6G Chb6gHương Ngự,b6gH lậpoZ6G tứDDyTc đUTahã WNfscó nhâDDyTn vUTahiên phUTahục oZ6Gvụ đWNfsến đón,UTah lb6gHuôn miệb6gHng chàoZ6Go DDyT“Tổng gUTahiám đốcDDyT ChươWNfsng ạUTah”, “ToZ6Gổng gDDyTiám đốcoZ6G UTahChương ạ”.DDyT Tb6gHôi xáDDyTch nhữb6gHng túiDDyT b6gHto túWNfsi nhỏDDyT cb6gHủa UTahsiêu WNfsthị, theoZ6Go saDDyTu ChưWNfsơng NgựoZ6G gDDyTiống nhb6gHư mộtDDyT ngườioZ6G hầu.

Một nhóUTahm ngườDDyTi ăWNfsn cơoZ6Gm, lUTahiên tWNfsục gọioZ6G mób6gHn đắtoZ6G tiềnWNfs, khônWNfsg gọiUTah nhữoZ6Gng móWNfsn vừoZ6Ga miệng.

Tôi uốngWNfs mộWNfst loDDyTại nướcUTah ngọtUTah rấtUTah noZ6Ggon, nhUTahưng WNfslại thb6gHấy hơDDyTi WNfsđau oZ6Gđầu, “Tạib6gH saWNfso loZ6Gại thếb6gH? TôiDDyT cóoZ6G uốngoZ6G rưb6gHợu đâb6gHu nUTahhỉ?”Ngửi kỹWNfs UTahmới phátoZ6G DDyThiện rDDyTa thb6gHứ nướcWNfs DDyTngọt tôiUTah vừaUTah mớioZ6G ub6gHống làb6gH looZ6Gại roZ6Gượu TUTahây phWNfsa chế.

Ăn xonb6gHg, nhómb6gH ngườiUTah táchWNfs rb6gHa mỗb6gHi ngườioZ6G mộoZ6Gt nWNfsơi, oZ6Ggiống DDyTnhư oZ6Gsau koZ6Ghi xeb6gHm xb6gHong DDyTmột vUTahở kịchDDyT vub6gHi, cWNfshỉ cb6gHòn DDyTlại b6gHsự trốnoZ6Gg b6gHrỗng DDyTvà côWNfs đơn.

“Tôi phảWNfsi đợioZ6G mộtDDyT UTahlúc noZ6Gữa mớiDDyT vềoZ6G nhàb6gH được,WNfs khôUTahng thb6gHể đểDDyT moZ6Gẹ tôiWNfs biếtb6gH tôWNfsi đãoZ6G uốngUTah rượu!”DDyT TôiUTah dựb6gHa DDyTvào ngUTahười ChươngDDyT NWNfsgự, UTahvò b6gHvò oZ6Gcái đUTahầu đaUTahu nhứcWNfs, oZ6Ganh tDDyTa cWNfsố WNfsgiữ lb6gHấy vaWNfsi tôi.

“Được!” SaWNfso b6gHanh oZ6Gta cứoZ6G nhDDyTìn oZ6Gtôi cườoZ6Gi chứ.

Về đếWNfsn cửDDyTa, tôoZ6Gi lụWNfsc tìDDyTm chìb6gHa kDDyThóa trWNfsong tWNfsúi, soZ6Gau đóDDyT UTahmở cửa.

Chương NgựoZ6G cứUTah cườioZ6G tWNfsôi, “Tạib6gH sWNfsao lUTahấy chìUTaha oZ6Gkhóa nhWNfsà DDyTem đểb6gH mWNfsở cDDyTửa noZ6Ghà tôi?”

“Có đượcUTah không?”UTah TôiUTah gDDyTãi DDyTgãi đầu,b6gH “DùnDDyTg chWNfsìa khóaoZ6G củaoZ6G anWNfsh moZ6Gở b6gHthử xem”.

Quả nhiênWNfs, anDDyTh tUTaha b6gHmở đượcUTah cửaDDyT UTahra, tUTahôi đUTahi theDDyTo UTahvào, gụcUTah moZ6Gặt b6gHxuống DDyTsofa mUTahà khoZ6Góc, DDyT“Tại DDyTsao chìaDDyT khóaoZ6G cDDyTủa aoZ6Gnh UTahlại cDDyTó oZ6Gthể mởb6gH cDDyTửa nWNfshà tôioZ6G coZ6Ghứ, mb6gHà saWNfso tôiWNfs lạb6gHi koZ6Ghông moZ6Gở được?”

Chương Ngb6gHự oZ6Gngồi dướioZ6G thảb6gHm, khôngoZ6G chớDDyTp mắUTaht noZ6Ghìn tb6gHôi, b6gH“Ngốc ạUTah, khócWNfs oZ6Gcái oZ6Ggì, vìWNfs mộtoZ6G cUTahhiếc chìaUTah khoZ6Góa saWNfso? NgàyDDyT oZ6Gmai đánhb6gH WNfscho DDyTem mộtb6gH UTahchiếc làWNfs đưDDyTợc chứDDyT gì”.

“Không phb6gHải voZ6Gì chìoZ6Ga khóDDyTa!” DDyTTôi vUTahẫn koZ6Ghóc, khôWNfsng boZ6Giết voZ6Gì saWNfso, nb6gHước mWNfsắt khôngoZ6G toZ6Ghể nàb6gHo DDyTcầm b6gHlại được.

“Thế làoZ6G vìb6gH cáDDyTi gì?”

“Vì TiêUTahu Viễn!”WNfs TUTahôi vừab6gH noZ6Gói b6gHvừa khóc.

Chương oZ6GNgự khôngDDyT nóiDDyT gìoZ6G, châb6gHm thuốcUTah loZ6Gá, ngậWNfsm WNfstrên miệng.

Có tUTahhể UTahdo oZ6Gkhóc mệtUTah qDDyTuá, toZ6Gôi ngápoZ6G mộtb6gH cáb6gHi rồiDDyT db6gHần dầnDDyT chWNfsìm vàDDyTo giấb6gHc mơ.

Trong mUTahơ, TiêoZ6Gu Viễnb6gH cứoZ6G đứngDDyT ởUTah troZ6Gên cWNfsao, DDyTtôi DDyTcố noZ6Ggước nhìDDyTn thếWNfs nDDyTào cUTahũng khôngoZ6G thểoZ6G b6gHnhìn đưUTahợc UTahvào UTahmắt anh.

Sáng sớmoZ6G tỉoZ6Gnh lại,oZ6G toDDyTàn thb6gHân ướtWNfs đẫmWNfs mDDyTồ hôb6gHi, WNfsuể oUTahải vặnWNfs mìnWNfsh, nUTahgoác mWNfsiệng ngáDDyTp dài.

Vừa quaDDyTy ngườib6gH, đãDDyT nhìnWNfs thấyoZ6G mộWNfst gươngUTah mặDDyTt toZ6Go hiUTahện WNfsra DDyTtrong gươnWNfsg. Máb6gH ơib6gH, thìoZ6G roZ6Ga đoZ6Gây khôDDyTng phảWNfsi lDDyTà phòWNfsng ngủDDyT củoZ6Ga nhDDyTà mình!

“Tỉnh rUTahồi à?oZ6G” ChươngDDyT NgựUTah dángoZ6G vẻb6gH rấtWNfs tDDyThoải máib6gH xoZ6Guất UTahhiện trướb6gHc moZ6Gặt tôiUTah, anWNfsh tWNfsa WNfscó vẻDDyT oZ6Gnhư DDyTvừa b6gHrửa mặt,UTah UTahtrên UTahtóc còoZ6Gn đọb6gHng lUTahại vb6gHài giDDyTọt nướoZ6Gc, trWNfsông lạioZ6G troZ6Gẻ rb6gHa b6gHvài tuổi,DDyT cb6gHứ oZ6Gnhư cậuWNfs cWNfson trUTahai DDyTlớn củaoZ6G nhWNfsà hànWNfsg xóm.

Thấy tôUTahi hoảoZ6Gng loạDDyTn, ChươngDDyT NgựUTah nói:b6gH WNfs“Hôm DDyTqua eUTahm uốDDyTng rDDyTượu sayWNfs, kb6gHhông dámUTah oZ6Gvề b6gHnhà, cb6gHứ UTahđòi đếnDDyT chỗoZ6G tôi!”

Trời ơi,UTah DDyTtôi WNfsđiên UTahrồi sao?

“Bây oZ6Ggiờ WNfsmấy giờDDyT ròi?”UTah TôioZ6G hỏiUTah ChươngUTah Ngự.

“7h30”. AWNfsnh chb6gHỉ đDDyTồng hồDDyT trb6gHên oZ6Gtường nói.

“7h30? SaDDyTo anUTahh DDyTkhông gọDDyTi tDDyTôi DDyTdậy sớmUTah hơnb6gH? Tôb6gHi sắpWNfs DDyTđến muộnWNfs rb6gHồi”. Tb6gHôi nWNfshặt DDyTáo lêWNfsn rồioZ6G cWNfshạy rb6gHa ngb6gHoài, thìWNfs bịoZ6G DDyTanh b6gHgiữ lạDDyTi, “ĐểWNfs tDDyTôi đưab6gH eWNfsm đi”.

Ngồi DDyTtrong cb6gHhiếc DDyTxe b6gHMer Bb6gHenz cb6gHủa ChưDDyTơng UTahNgự tôWNfsi UTahgọi oZ6Gđiện UTahcho mẹ,oZ6G mẹb6gH tb6gHôi tráchoZ6G mắngWNfs DDyTté táWNfst: “VẫnUTah DDyTcòn nhớoZ6G b6gHtôi lUTahà oZ6Gmẹ côDDyT UTahà? UTahCả đêUTahm đb6gHi đâuoZ6G hWNfsả? GọiWNfs điệWNfsn cDDyTho b6gHcô tb6gHoàn toZ6Gắt máy”.

“Thì gib6gHờ coZ6Gon gDDyTọi điệnWNfs b6gHcho oZ6Gmẹ đâyb6gH thôi?”

“Tôi gWNfsọi đoZ6Giện cDDyTho côDDyT coZ6Gả đWNfsêm toZ6Ghì oZ6Gsao?” Giọngb6gH mWNfsẹ oZ6Gtôi hơUTahi nghẹnb6gH ngàDDyTo, “WNfsCon cóoZ6G biếDDyTt WNfssuýt UTahnữa dWNfsọa chb6gHết mẹb6gH rUTahồi kDDyThông? BoZ6Gên ngb6gHoài UTahlộn xộnDDyT nhWNfsư b6gHthế, nếuUTah WNfscon cóWNfs xảUTahy UTahra voZ6Giệc gDDyTì b6gHthì oZ6Gmẹ biếtoZ6G làmWNfs DDyTthế nUTahào chứ?”

“Mẹ, UTahcon DDyTsai rồib6gH, coUTahn xiUTahn WNfslỗi mẹ!”WNfs DDyTTôi thànhb6gH tDDyThật nói.

Mẹ tWNfsôi mãWNfsi khônoZ6Gg nóUTahi gìUTah, nửab6gH phúb6gHt saWNfsu mớb6gHi nWNfsói: “HếtoZ6G giờWNfs làmUTah nhb6gHớ vềb6gH nhàUTah sớm,oZ6G đoZ6Gừng cóUTah lưoZ6Gợn lờDDyT oZ6Gbên ngoàiUTah nữa”.

“Vâng ạ”.WNfs TắtDDyT điệnWNfs thoạWNfsi, troWNfsng DDyTlòng b6gHvẫn thấyUTah áoZ6Gy nUTaháy WNfskhó chịu.

Tôi nhìoZ6Gn đồngWNfs hồUTah, nóioZ6G: “LàmoZ6G ơn,b6gH nhaoZ6Gnh lênWNfs mộtoZ6G chúDDyTt! Sắpb6gH muộnWNfs mấtWNfs rồi!”

Anh tUTaha UTahchăm cb6gHhú nDDyThìn đUTahường, UTahnói: “CũUTahng khWNfsông thểDDyT đâmoZ6G voZ6Gào DDyTxe ngườb6gHi kháWNfsc được!”

Đến WNfscơ quUTahan vb6gHừa kịpb6gH DDyT8 giờb6gH b6gHđúng, tôoZ6Gi vộiUTah vànWNfsg WNfschạy đếnoZ6G vănUTah phòng.

“Túi củoZ6Ga em!”WNfs Chươnb6gHg NgựWNfs chạUTahy oZ6Gtheo đưoZ6Ga túWNfsi oZ6Gcho tôi,b6gH b6gH“Tại sab6gHo trênUTah b6gHmặt vDDyTẫn còUTahn vếWNfst nWNfsước b6gHmiếng này?b6gH” Anb6gHh WNfsdùng b6gHngón tWNfsay b6gHlau WNfslau gUTahiúp tôi,DDyT saDDyTu đóDDyT oZ6Gđưa túioZ6G chDDyTo tôi.

Tôi vơDDyT lấyWNfs địnhb6gH chạyDDyT DDyTđi, thb6gHì nhUTahìn thb6gHấy oZ6GTiêu ViễDDyTn đứngWNfs oZ6Gngay DDyTở WNfscửa chính.

“Tôi khônDDyTg đếoZ6Gn mWNfsuộn, khônDDyTg b6gHtin DDyTanh nhìnb6gH xem!”WNfs TôWNfsi b6gHgiơ đồngoZ6G hồoZ6G chUTaho DDyTTiêu WNfsViễn xem.

“Người vừb6gHa đUTahưa oZ6Gem đDDyTến lWNfsà ai?”b6gH Ab6gHnh lWNfsàm UTahmặt lạDDyTnh lùnWNfsg hỏib6gH tôi.

Hóa roZ6Ga TổnUTahg gib6gHám UTahsát đạib6gH nhânb6gH đDDyTứng đâyb6gH kb6gHhông phb6gHải đb6gHể kiểmWNfs trWNfsa soZ6Gự chuyUTahên oZ6Gcần, vb6gHậy tUTahhì chẳoZ6Gng sợUTah b6gHanh tWNfsa nữa,oZ6G “DDyTChẳng oZ6Gliên quoZ6Gan oZ6Ggì đếnDDyT anDDyTh cả!”oZ6G b6gHTôi khôngoZ6G nhDDyTìn aUTahnh, tuWNfsng tẩyUTah b6gHđi vào.

“Khả…”

Tôi UTahnghe tiWNfsếng anoZ6Gh gọi,oZ6G cũngWNfs b6gHkhông qUTahuay đầuUTah lUTahại. BâDDyTy giWNfsờ lUTahà gDDyTiờ WNfslàm WNfsviệc, khôngWNfs WNfsnói chuyDDyTện riênoZ6Gg tư

 

3. Khảb6gH Lạc,b6gH cDDyTó nghoZ6Gĩa UTahlà kUTahhả UTahái oZ6Gvà lạcWNfs quan

Tôi bậnUTah rộb6gHn toZ6Gổng hợpoZ6G dữoZ6G liệuoZ6G, WNfscứ bUTahị UTahđiện b6gHthoại nDDyTội tuyếb6gHn làmUTah ồDDyTn đDDyTến nUTahhức b6gHđầu, “TiểWNfsu oZ6GLưu, giúpUTah nghoZ6Ge điUTahện thoạib6gH chútDDyT đi!UTah” Tôib6gH khôngoZ6G nUTahgơi tb6gHay, đànhb6gH phảiWNfs phiUTahền đếnDDyT TDDyTiểu Lưu.

“Tổng giWNfsám sátoZ6G TiêWNfsu bb6gHảo chịWNfs đếnWNfs b6gHvăn DDyTphòng WNfscủa anoZ6Gh UTahấy!” UTahTiểu b6gHLưu thậtDDyT làWNfs WNfsnhanh nhẹDDyTn, dậpWNfs điDDyTện DDyTthoại xUTahuống đãWNfs truyoZ6Gền đạb6gHt ngay.

Tôi chẳngWNfs UTahđể WNfsý đếnWNfs lờib6gH coZ6Gô oZ6Gấy nói,oZ6G tiếoZ6Gp tụcUTah tổnb6gHg b6gHhợp phiếb6gHu DDyTthống oZ6Gkê sốDDyT liệuUTah DDyTcông UTahviệc mUTahà tổUTah trưởb6gHng giWNfsao, DDyTsố liệuUTah WNfsquá phứcDDyT toZ6Gạp, làmWNfs tâDDyTm trWNfsí oZ6Gtôi rWNfsối loạn.

Một lúoZ6Gc UTahđiện thUTahoại lạiUTah reDDyTo, TUTahiểu DDyTLưu nghWNfse rồoZ6Gi nób6gHi: WNfs“Tổng oZ6Ggiám sb6gHát Tiêub6gH bWNfsảo chịb6gH nhaUTahnh đếnDDyT vănoZ6G phòngoZ6G củWNfsa UTahanh ấyDDyT, DDyTdữ liệoZ6Gu lầnb6gH trướcUTah cWNfshị tổnDDyTg hợpUTah cb6gHho anDDyTh ấyWNfs oZ6Gcó chútDDyT WNfsvấn đề”.

“Được!” TWNfsôi tUTahrả lWNfsời mộtUTah tiếng,b6gH vẫUTahn ngồb6gHi WNfsì khôngDDyT nWNfshúc nhíchUTah. Db6gHữ loZ6Giệu DDyTcó vấWNfsn đề,UTah ab6gHnh nênb6gH b6gHtìm tổDDyT trưởnDDyTg, tôiDDyT khônUTahg choZ6Gịu b6gHtrách nhiệmUTah trựDDyTc tiUTahếp vớib6gH DDyTtổng giámoZ6G sát.

Mặc WNfskệ tổUTahng giámoZ6G sáoZ6Gt TiDDyTêu, tôWNfsi vWNfsốn yUTahếu bóngWNfs víb6gHa, DDyTkhông chịub6gH oZ6Gđựng đưDDyTợc kWNfshi phảib6gH đốiDDyT diệoZ6Gn vớDDyTi UTahbộ moZ6Gặt lb6gHạnh lùnoZ6Gg củoZ6Ga anUTahh UTahta. DDyTSáng naWNfsy, aUTahnh DDyTta DDyTmặt lạnhoZ6G WNfstanh oZ6Gđứng ởDDyT cửUTaha gọib6gH tôoZ6Gi, gUTahiống UTahnhư tôiWNfs phạmDDyT lWNfsỗi lUTahầm b6gHgì, nWNfsgười hôUTahm qub6gHa đUTahi lưUTahợn UTahsiêu thịb6gH vớiDDyT UTahNgô DWNfsuyệt làDDyT ab6gHnh UTahta, khôngoZ6G phảiDDyT UTahtôi, bUTahây giờDDyT lạiWNfs DDyTđến DDyTgây sựUTah gìoZ6G vớiUTah tDDyTôi chứ?

 Điện tDDyThoại lb6gHại reoZ6Go, Tiểb6gHu WNfsLưu cứWNfs nWNfshìn WNfstôi lắUTahc đầuoZ6G, “Nếub6gH mb6gHà đắWNfsc toZ6Gội voZ6Gới tổnoZ6Gg giáUTahm sWNfsát TiUTahêu, oZ6Gchị UTahsẽ khônoZ6Gg UTahyên thânoZ6G đâu”.

Tôi quyếtoZ6G oZ6Gđịnh b6gHlấy b6gHhai cụcoZ6G WNfsbông b6gHnhét vàob6gH taDDyTi, DDyTđúng DDyTlà tôWNfsi đangoZ6G muốnDDyT đưb6gHợc yêDDyTn b6gHthân đây.

Reo đếnWNfs nDDyTửa ngày,WNfs điệnDDyT thoạb6gHi cuốioZ6G cùoZ6Gng cũnb6gHg nằb6gHm yênWNfs, tôib6gH thởb6gH phào.

Vừa ngẩngDDyT đầWNfsu, oZ6Gđã UTahnhìn thấyWNfs Tiêub6gH VioZ6Gễn đứngDDyT oZ6Gở cửb6gHa phòngWNfs loZ6Gàm việc,DDyT mặtb6gH buồnWNfs rầoZ6Gu nUTahhìn tôi,oZ6G đôUTahi mWNfsôi WNfsmím b6gHlại thàb6gHnh mộtUTah vWNfsệt mỏng.

“Điền KhWNfsả LạUTahc, eWNfsm lạioZ6G b6gHđây chút!”oZ6G GDDyTiọng nóDDyTi dịuUTah dàngDDyT cDDyTủa WNfsanh dUTahu oZ6Gdương nhưWNfs tiếnWNfsg đàDDyTn vWNfsiolincen, dDDyTụ dỗoZ6G khiếoZ6Gn UTahtôi khôb6gHng tựWNfs chủUTah đưUTahợc màoZ6G đb6gHứng lWNfsên WNfsđi thUTaheo anh.

Đi đượcDDyT mấyb6gH boZ6Gước mớiUTah khôngWNfs kDDyThỏi UTahmắng thầmDDyT oZ6Gmình vôoZ6G dụUTahng, chẳngoZ6G lẽoZ6G chỉb6gH cầnWNfs TiêDDyTu Vb6gHiễn ngoắcoZ6G oZ6Gtay, tDDyTôi sẽb6gH lUTahiền ngUTahoan ngoãnb6gH chUTahạy b6gHđến sao?

Tiêu ViễnDDyT WNfsđi phUTahía DDyTtrước, b6gHđể lWNfsại pWNfshía tôioZ6G dánDDyTg lưb6gHng cab6gHo thẳnWNfsg củab6gH DDyTanh, tDDyTôi nhìDDyTn b6gHbóng lưb6gHng ấyoZ6G, khôngb6gH tWNfshể dừngb6gH bướb6gHc được.

Tiêu WNfsViễn ơioZ6G Tiêub6gH VoZ6Giễn, UTahanh DDyTlà khắcb6gH oZ6Gtinh củaWNfs em.

Văn pWNfshòng UTahcủa TiêuUTah ViễDDyTn oZ6Gcó mùb6gHi b6gHhương hoUTaha hUTahồng nồnoZ6Gg nàb6gHn, tb6gHôi híWNfst mạUTahnh mộtWNfs hDDyTơi, hỏiWNfs: oZ6G“Mùi b6gHhương ởWNfs WNfsđâu thế?”

Tiêu ViễnDDyT nhưUTah WNfslàm ảob6gH thuậtWNfs lWNfsấy rDDyTa dướiWNfs bànoZ6G làDDyTm việDDyTc mb6gHột boZ6Gó DDyThoa hồngWNfs b6gHto, nóWNfsi: “TặnoZ6Gg eWNfsm WNfsquà xoZ6Gin lỗioZ6G, đừngWNfs tránb6gHh mặtWNfs anWNfsh nữa!”

Nhìn bDDyTó hoDDyTa tWNfso, WNfslộng lẫyWNfs đẫmDDyT sươnoZ6Gg, tôDDyTi khôUTahng nhậnDDyT, mWNfsà hỏDDyTi lạWNfsi anDDyTh: “TạioZ6G sDDyTao lạoZ6Gi WNfscần quDDyTà xWNfsin lỗoZ6Gi em?”

Tiêu ViDDyTễn cườiDDyT cưoZ6Gời ngạiUTah ngùnWNfsg, “DDyTSáng b6gHnay thUTahái độDDyT cDDyTủa UTahanh khôWNfsng tốt!”

Tôi WNfscố tìoZ6Gnh liếDDyTc UTahnhìn UTahanh, oZ6G“Chỉ cUTahó sáDDyTng oZ6Gnay tWNfshái đUTahộ kUTahhông tốtoZ6G DDyTthôi sao?”

Anh db6gHúi hoZ6Goa DDyTvào tab6gHy DDyTtôi, “Đúng,WNfs b6gHanh lúcoZ6G nàWNfso tháb6gHi độUTah cũngDDyT khônDDyTg b6gHtốt, xiWNfsn lãnhDDyT oZ6Gđạo tDDyTha thứoZ6G, đãb6gH đượcoZ6G chưa?”

Tôi oZ6Gôm UTahbó b6gHhoa tb6gHo, đWNfsưa lêWNfsn ngửoZ6Gi, khoZ6Gông DDyTkìm được,DDyT UTahhắt hơoZ6Gi DDyTmột tiếng.

Tiêu UTahViễn cườioZ6G tUTahôi, oZ6G“Ngốc thế,DDyT WNfslàm vậyWNfs dễoZ6G bịUTah dịUTah ứnUTahg WNfsvới WNfsphấn hoa!”

“Ngốc b6gHthì làmWNfs saUTaho? oZ6GNgốc cWNfsũng chẳWNfsng phạmWNfs pháp”.

“Đúng, UTahem ngốWNfsc đDDyTến kháb6gHc oZ6Gngười, lạioZ6G thUTahành ưuoZ6G điểm”.

Tôi DDyTnhìn UTahTiêu ViUTahễn ngạcoZ6G nhUTahiên, “NgàiUTah tổb6gHng gUTahiám sáUTaht, b6gHngài biếtb6gH ăUTahn WNfsnói toZ6Gừ DDyTkhi WNfsnào vậy?”

Anh kDDyThông b6gHnhìn tôi,UTah oZ6Gchỉ cúiUTah đDDyTầu nhìoZ6Gn WNfsvào mDDyTặt bànDDyT sạchoZ6G UTahbóng, “…oZ6G TừDDyT koZ6Ghi aUTahnh pháoZ6Gt hib6gHện soZ6Gắp DDyTmất em!”

Ra khỏoZ6Gi vWNfsăn phòngWNfs củWNfsa ToZ6Giêu ViễDDyTn, tôioZ6G UTahđến phòngoZ6G giảioZ6G WNfslao ngUTahồi mộtUTah lúcDDyT, muốb6gHn DDyTcho b6gHcảm xDDyTúc củab6gH mìWNfsnh bUTahình tĩWNfsnh troZ6Gở lại.

Giáo oZ6Gsư ĐDDyTiền lạiWNfs đoZ6Gang DDyTpha tUTahrà, UTahtôi nhìoZ6Gn nhìnUTah WNfsông gậtDDyT oZ6Ggật đầuWNfs, ôUTahng lạb6gHi khôb6gHng b6gHvội trởDDyT UTahvề làWNfsm UTahviệc, WNfsngồi xuốngb6gH đốiUTah diệUTahn oZ6Gvới WNfstôi, “TâmoZ6G trạWNfsng khDDyTông UTahvui à?”

Tôi cũnWNfsg khôWNfsng gib6gHấu diUTahếm, miễnWNfs cưỡngDDyT nởb6gH nụoZ6G cười.

“Có phảWNfsi lb6gHà liênoZ6G quaUTahn đếnoZ6G WNfsthời tiếDDyTt kWNfshông, hUTahôm nab6gHy ngườUTahi tâoZ6Gm trb6gHạng khôUTahng vWNfsui khUTahông chỉb6gH coZ6Gó oZ6Gmình cháDDyTu!” oZ6GÔng áb6gHm chb6gHỉ UTahTiêu Viễb6gHn saDDyTo, gầnWNfs đây,UTah họWNfs đềuWNfs làWNfsm WNfsviệc cùngUTah nhau.

“Chắc là,DDyT cWNfsó oZ6Glẽ, chắoZ6Gc DDyTcũng DDyTcó b6gHkhả năngoZ6G nàyoZ6G đấyb6gH ạ!”b6gH WNfsTôi khônb6gHg muốUTahn b6gHkhông khíUTah quáDDyT nUTahặng nề,UTah nUTahên b6gHcố gắngDDyT mUTahở miệng.

Ông cườiWNfs, hỏWNfsi: b6gH“Tại saDDyTo UTahcháu têb6gHn làb6gH KoZ6Ghả Lạc?”

“Khả lạc,DDyT cóUTah oZ6Gnghĩa làoZ6G kb6gHhả WNfsái vàoZ6G WNfslạc quaoZ6Gn ạ”.UTah b6gHKhi tôiWNfs rb6gHa WNfsđời, CoZ6Gola chưaDDyT phảb6gHi b6gHlà UTahđồ uWNfsống phổoZ6G biếoZ6Gn b6gHtrên thếUTah oZ6Ggiới, ítWNfs UTahra Trub6gHng Quốb6gHc vẫnDDyT cUTahhưa UTahcó loWNfsại nướoZ6Gc nb6gHgọt tênUTah oZ6Glà KWNfshả DDyTlạc này.

“Khả DDyTái, lạDDyTc quan…b6gH”, DDyTvị gioZ6Gáo sưoZ6G giDDyTà lUTahẩm b6gHbẩm oZ6Gnói, “WNfsCái tDDyTên oZ6Gnày haoZ6Gy, hoZ6Gy vọUTahng coUTahn DDyTngười cháDDyTu đưDDyTợc nhWNfsư tê”.

“Bác lWNfsà ngb6gHười WNfsthứ hWNfsai nóib6gH têWNfsn cháuUTah haWNfsy đấyoZ6G”. Ngườib6gH thb6gHứ nhấtb6gH nóiWNfs nhưWNfs vậoZ6Gy tấUTaht nhiêb6gHn lUTahà DDyTmẹ tDDyTôi rồi.

“Ồ?”

“Bác khônDDyTg nb6gHói KhảDDyT WNfsLạc làDDyT WNfsnước uốngb6gH cób6gH b6gHga”. TôioZ6G nWNfshún vDDyTai, UTahcười DDyTvới ông.

Buổi WNfstối UTahvề noZ6Ghà, ngồWNfsi xb6gHem phWNfsim dàoZ6Gi tậWNfsp loZ6Gúc WNfs8 gUTahiờ vớioZ6G mẹ.

Biết WNfsmẹ vẫDDyTn b6gHcòn gWNfsiận tôi,oZ6G WNfsnên tôib6gH khôoZ6Gng dWNfsám nóiUTah nănoZ6Gg gDDyTì, chămWNfs cWNfshú WNfsngồi đợiWNfs mẹoZ6G pb6gHhê bình.

Thấy b6gHtôi UTahngáp DDyTliên tDDyTục, mẹUTah cWNfsó oZ6Gvẻ kUTahhông đànhoZ6G UTahlòng nói:oZ6G “DDyTMệt thìDDyT WNfsđi ngb6gHủ đi”.

“Không oZ6Gmệt, kDDyThông mệtWNfs” Cb6gHố lDDyTấy tiDDyTnh thUTahần, tiếb6gHp tụcoZ6G b6gHngồi đếDDyTm tb6gHhời DDyTgian vớiWNfs mẹ.

Ti vWNfsi chènb6gH chươnDDyTg trìnDDyTh quảDDyTng cáo,UTah đioZ6Gều nàyb6gH lWNfsàm DDyTcho ngườioZ6G tWNfsa cựWNfsc oZ6Gkỳ thb6gHấy phảnUTah cảm,b6gH mộtb6gH nhómoZ6G ngườiWNfs vừb6gHa UTahnhảy vUTahừa háb6gHt, “TUTahết nămDDyT nUTahay khUTahông oZ6Gnhận quàoZ6G…” đDDyTúng lWNfsà chẳngDDyT rb6gHa làUTahm saoDDyT! ẢnDDyTh UTahhưởng nghiêmb6gH trọnWNfsg đếnoZ6G viUTahệc nUTahghe nhìWNfsn cDDyTủa toànb6gH WNfsdân. TôiUTah thUTahật khôUTahng hiểuoZ6G WNfscác cDDyTơ oZ6Gquan phêUTah chuẩnWNfs nDDyThư oZ6Gthế nào,b6gH cáiWNfs kiểub6gH UTahquảng cáoUTah vớWNfs vẩnoZ6G b6gHnhư WNfsthế b6gHnày cũWNfsng đDDyTược UTahlên WNfsti oZ6Gvi. CácDDyT qub6gHảng cDDyTáo khWNfsác WNfsthì mDDyTất tiề,WNfs quảnUTahg cáoUTah nUTahày thb6gHì UTahmất mạng.

Mẹ tôiWNfs cũnWNfsg cảUTahm thấyWNfs điếcWNfs WNfstai, tắoZ6Gt tb6gHi vUTahi đioZ6G, đWNfseo kíWNfsnh b6gHlão b6gHnên đọWNfsc báo.

“Mẹ đừngWNfs xWNfsem nữaDDyT, noZ6Gghỉ ngDDyTơi sớmoZ6G oZ6Gđi thôi!UTah b6gHMắt đãb6gH kDDyThông b6gHtốt roZ6Gồi coZ6Gòn UTahcứ thíchb6gH oZ6Gđọc b6gHchữ nhỏ!”WNfs TDDyTôi khWNfsông bib6gHết mìnWNfsh từb6gH oZ6Glúc nàWNfso cũnb6gHg DDyThọc oZ6Gmẹ cáWNfsi tb6gHính WNfscàu DDyTnhàu b6gHnhững chuyoZ6Gện vụnUTah vặt.

“Mẹ đâuWNfs giốnoZ6Gg coWNfsn đUTahược, nằmb6gH b6gHxuống DDyTlà ngủ.WNfs NhioZ6Gều tuổib6gH b6gHrồi, WNfsngủ ít,WNfs oZ6Gngủ khônUTahg đượcoZ6G!” DDyTMẹ tôiUTah chDDyTậm rãWNfsi nói.

“Con nób6gHi UTahchuyện vớib6gH mẹoZ6G”. TDDyTôi WNfssán lạiWNfs bêb6gHn mẹb6gH, WNfsnũng nịoZ6Gu. NgàyoZ6G béb6gH, tDDyTôi thícDDyTh đượWNfsc sàoZ6G vb6gHào lb6gHòng moZ6Gẹ, thậtoZ6G làoZ6G thích.

Mẹ rốtoZ6G oZ6Gcuộc WNfscũng bỏoZ6G báooZ6G WNfsxuống, “oZ6GThôi đượcUTah, mẹUTah coZ6Gũng đoZ6Gang moZ6Guốn noZ6Gói chuyệnUTah vớib6gH cb6gHon. ToZ6Gối WNfsqua coUTahn khônb6gHg vềUTah, b6gHđi đoZ6Gâu vậy?”UTah TUTahôi bib6gHết ngb6gHay b6gHmẹ DDyTsẽ hỏiDDyT câuWNfs hỏiDDyT nàyDDyT mà.

“Tụ tb6gHập vớiDDyT boZ6Gạn bè,WNfs WNfsnghịch pháb6gH DDyTcả đêm!”oZ6G TôDDyTi đUTahành phảiWNfs nóib6gH dối.

Xin thưb6gHợng DDyTđế thUTaha DDyTlỗi cDDyTho UTahtôi, nếUTahu đb6gHể UTahmẹ tWNfsôi DDyTbiết tôib6gH uDDyTống rượuWNfs soZ6Gay, b6gHlại DDyTqua đêmUTah tronUTahg nhàoZ6G UTahmột ngưoZ6Gời đànb6gH DDyTông độcb6gH thb6gHân, chắcWNfs mẹUTah sDDyTẽ toZ6Guyệt tìDDyTnh b6gHmẹ DDyTcon vớDDyTi oZ6Gtôi mất.

Mẹ thởDDyT dàDDyTi, “SaoWNfs coUTahn choZ6Gẳng lúb6gHc DDyTnào đểb6gH WNfsmẹ đượcWNfs yênWNfs tDDyTâm vậy!”

Tôi ngoab6gHn oZ6Gngoãn nhậnDDyT lỗi,oZ6G tWNfshành thậtUTah đểoZ6G đượcDDyT khoaWNfsn hồng.

“Khả KhảDDyT àb6gH, cob6gHn cũngb6gH khôngb6gH cònWNfs nhỏUTah nữa,b6gH cUTahó phảiWNfs lDDyTà cDDyTon cũngWNfs nêb6gHn toZ6Gìm DDyTmột ngườioZ6G bạnb6gH b6gHtrai DDyTcho ổWNfsn địDDyTnh oZ6Gđi khôngoZ6G? Đb6gHể mẹoZ6G đỡoZ6G phảoZ6Gi bậnWNfs tUTahâm mãi!”WNfs MẹoZ6G tôib6gH UTahnói voZ6Gẻ b6gHsuy tư.

Bạn troZ6Gai đâub6gH phảioZ6G cDDyTứ DDyTnói tìUTahm lWNfsà tìDDyTm đượUTahc WNfsđâu? DDyTCứ nhưUTah làUTah đãDDyT đượUTahc đặtDDyT sẵoZ6Gn ởWNfs DDyTđâu đWNfsó đDDyTợi tb6gHôi đếb6gHn nhặtUTah vềDDyT vậy.

Mẹ b6gHtôi UTahđúng lUTahà ngườioZ6G WNfshay sốUTaht ruộUTaht. TWNfsôi coZ6Gười cườib6gH, tựb6gH nhiêDDyTn lạDDyTi nhớoZ6G đếnoZ6G TiDDyTêu Vb6gHiễn, b6gHnhớ đếnUTah đb6gHôi mb6gHắt sánb6gHg lấpDDyT UTahlánh củab6gH anb6gHh, nWNfshớ đếnUTah bb6gHó oZ6Ghoa hb6gHồng aoZ6Gnh tặoZ6Gng UTahhôm nay.

Có phảoZ6Gi aUTahnh cWNfsũng lUTaho sb6gHợ, sợDDyT cWNfshúng tôb6gHi cuốioZ6G cùDDyTng kUTahhông thoZ6Gể đếnDDyT UTahđược vớiWNfs nhauDDyT? NgượcoZ6G lại,UTah hànoZ6Gh độngDDyT b6gHlo b6gHlắng b6gHcủa b6gHanh lUTahại làmb6gH coZ6Gho DDyTtôi thấDDyTy DDyTyên tâUTahm, vDDyTậy WNfslà UTahanh vẫnUTah cònWNfs cDDyTó chútb6gH đểDDyT DDyTý đếnDDyT tôioZ6G chănUTahg? TôDDyTi b6gHcó toZ6Ghể nàb6gHo coUTahi UTahđó làUTah hànhUTah đoZ6Gộng anUTahh UTahvẫn WNfsyêu tôiUTah giốb6gHng nhWNfsư tôWNfsi yUTahêu b6gHanh đượb6gHc không?

“Mẹ cDDyTòn nhớWNfs hồib6gH đUTahại họoZ6Gc oZ6Gcon cWNfsó moZ6Gột ngườiWNfs bạWNfsn DDyTtên Tib6gHêu VUTahiễn khôngWNfs?” TUTahôi nUTahgước UTahđầu DDyTlên, tâoZ6Gm hồnDDyT baDDyTy bổnWNfsg thUTahật xa.

Mẹ độtDDyT nWNfshiên ngoZ6Gừng lUTahại, oZ6Grất lâb6gHu sauDDyT, hìnDDyTh nhưUTah DDyTnhớ roZ6Ga điềuUTah gìoZ6G, WNfs“Nhớ! MùaoZ6G b6gHhè năb6gHm đóDDyT DDyTcon WNfssốt cab6gHo, lênb6gH đếnb6gH 4b6gH0 độb6gH liền,oZ6G toZ6Grong lDDyTúc oZ6Gmê mUTahan b6gHbất tỉnUTahh tWNfsoàn oZ6Glảm nhảDDyTm cáDDyTi têb6gHn này.oZ6G Sb6gHau đUTahó, mWNfsẹ hỏb6gHi giáUTaho viênUTah vWNfsà bạnb6gH họcWNfs củWNfsa conoZ6G, mớiWNfs biếoZ6Gt cậWNfsu WNfsta xuấtoZ6G ngoạiDDyT rồi”.

Tôi trWNfsòn mUTahắt DDyTnhìn mẹ,DDyT “MẹoZ6G UTahcòn DDyTbiết oZ6Ggì nữa?”

“Một giUTaháo WNfsviên cb6gHủa bọnb6gH UTahcon UTahcho mDDyTẹ sốb6gH điWNfsện thoạoZ6Gi noZ6Ghà cậWNfsu ấy.b6gH DDyTMẹ vốnWNfs địnhoZ6G hUTahỏi bốoZ6G mẹoZ6G coZ6Gậu WNfsta cáb6gHch lWNfsiên lb6gHạc bêDDyTn nưUTahớc ngoàUTahi, moZ6Gẹ cậuoZ6G ấyb6gH lạiWNfs DDyTnói UTahvới mẹb6gH rằUTahng, b6gHgia đìb6gHnh hb6gHọ UTahvốn khôb6gHng đồngUTah ýoZ6G cậuUTah WNfsấy b6gHvà coDDyTn DDyTđến DDyTvới nhau”.b6gH MẹWNfs tôDDyTi DDyTbình thảnoZ6G thuậtUTah lạWNfsi, troWNfsng gWNfsiọng nóUTahi b6gHtoát loZ6Gên sWNfsự oZ6Gbi thường.

“Dù oZ6Ggì cậuWNfs oZ6Gấy cũUTahng đãb6gH xuấtb6gH ngb6gHoại rồib6gH, WNfschứng tỏWNfs troZ6Gái b6gHtim coZ6Gủa b6gHcậu ấyoZ6G cUTahũng đặtUTah WNfsở nb6gHơi DDyTrất cDDyTao, sẽb6gH khôngoZ6G vDDyTì cWNfson mDDyTà từb6gH bỏWNfs UTahtiền b6gHđồ cWNfsủa mìnhWNfs, nUTahgười nhb6gHư vậyb6gH khôngDDyT làb6gH chỗUTah WNfsdựa cảb6gH đờiWNfs được…”

“Về saub6gH, cậub6gH ấyUTah gọiUTah điệnUTah thoZ6Goại đếoZ6Gn nUTahhà mDDyTình mấyDDyT loZ6Gần, mẹWNfs đềUTahu nóWNfsi làWNfs cb6gHon oZ6Gkhông cUTahó nhDDyTà. VềWNfs WNfssau nữa,oZ6G nhàWNfs mDDyTình đổDDyTi UTahsố điệnDDyT UTahthoại mới…”

Thì b6gHra gUTahiữa UTahtôi vDDyTà TUTahiêu UTahViễn DDyTcòn DDyTcó mDDyTột quãDDyTng tUTahrắc UTahtrở nhưWNfs vậyoZ6G mb6gHà tôoZ6Gi cb6gHhưa từWNfsng biết!

“Mẹ!” TôUTahi vộDDyTi ômoZ6G lấyUTah mẹDDyT, b6gHnằm oZ6Gtrong vòngoZ6G tDDyTay moZ6Gẹ, lUTahau UTahnước mắt.

“Khả Khả”oZ6G. MUTahẹ vUTahỗ nUTahhẹ lưnb6gHg oZ6Gtôi, UTah“Đi ngoZ6Gủ đi”.

“Không, oZ6Ghôm WNfsnay coDDyTn ngủoZ6G DDyTvới mẹ”.oZ6G TôiDDyT lườoZ6Gi biếUTahng kUTahhông chịuoZ6G roZ6Ga kUTahhỏi WNfslòng mẹ.

Tôi sợoZ6G buổiDDyT tốiDDyT nUTahgủ UTahmột mìWNfsnh, nhưWNfs vậy,UTah kWNfshi UTahmơ thb6gHấy TiêDDyTu Vb6gHiễn, tôoZ6Gi sẽb6gH cảmoZ6G oZ6Gthấy rấDDyTt cb6gHô đơn.

Mỗi ngàyb6gH điWNfs làm,b6gH tôUTahi đềuUTah UTahcố ýoZ6G tráb6gHnh Tiêb6gHu VWNfsiễn, UTahcố UTahgắng tWNfsránh cb6gHàng UTahxa càDDyTng tốDDyTt, oZ6Ganh khônUTahg cWNfsòn làoZ6G cb6gHhàng b6gHtrai tUTahrẻ mb6gHà b6gHtôi từWNfsng bib6gHết nữa.

Tiêu Viễb6gHn củb6gHa hiệUTahn tại,DDyT toànDDyT thUTahân b6gHtoát UTahlên soZ6Gức quyếnWNfs DDyTrũ b6gHcủa mộtWNfs ngưDDyTời đànUTah ôngWNfs trưởnWNfsg thành,DDyT UTahkhí pDDyThách b6gHmạnh mẽDDyT lDDyTộ b6gHra mộtUTah UTahcách tựDDyT nhib6gHên tDDyThu hútWNfs mọib6gH ngưoZ6Gời chúoZ6G ý.

Một ngườiDDyT đUTahàn WNfsông ưDDyTu tUTahú oZ6Gnhư vậyUTah, tb6gHại saWNfso lúcWNfs oZ6Gđầu lạUTahi thícoZ6Gh mộtWNfs b6gHđứa đầub6gH ócUTah bUTahã đWNfsậu nhưb6gH WNfstôi chứ?

Một hUTahôm, b6gHlớp trưởUTahng WNfsChương SDDyTính kiếmb6gH đượcoZ6G oZ6Ghai chiếDDyTc oZ6Gvé biểuUTah dioZ6Gễn cb6gHa nhạcb6gH củUTaha Lưub6gH ĐứcDDyT HWNfsoa, manoZ6Gg đếnDDyT coZ6Gho tôiWNfs nhưUTah vậtb6gH DDyThiến UTahtế, “ThếoZ6G nàb6gHo? DDyTBuổi bib6gHểu oZ6Gdiễn cUTahủa thb6gHần tưWNfsợng UTahcủa coZ6Gậu đấy”.

“Thật khDDyTông hổWNfs UTahdanh cậuDDyT làDDyT lớpUTah trưởnWNfsg, đúnb6gHg lDDyTà qb6gHuá voZ6Gĩ đại”.

“Vậy cuốUTahi tUTahuần moZ6Gình đưaoZ6G WNfscậu điUTah xb6gHem nhé?”oZ6G ChươnUTahg Sínb6gHh đềDDyT nghị.

“Không cần,WNfs đểWNfs mDDyTẹ mìnhUTah đưaoZ6G mìnUTahh đi!UTah” TWNfsôi biếoZ6Gt ChươWNfsng SDDyTính khôngWNfs thícb6gHh WNfsLưu Đb6gHức HWNfsoa WNfslắm, hồioZ6G hb6gHọc đUTahại hDDyTọc, mỗib6gH lầnWNfs tôioZ6G ngoZ6Ghe LưDDyTu Đứcb6gH HWNfsoa hoZ6Gát, cậub6gH DDyTấy vàWNfs ToZ6Giêu ViễnoZ6G đDDyTều khịWNfst oZ6Gmũi DDyTchê bai.

“Người giàUTah họoZ6G khoZ6Gông thíDDyTch UTahcác noZ6Ggôi sUTahao oZ6Gca WNfsnhạc ĐàiWNfs Loab6gHn, HồngUTah KôngoZ6G tDDyThế nàyWNfs đb6gHâu, đUTahi UTahcũng giUTahống hànhoZ6G tội.WNfs DDyTThôi tWNfshì mìnWNfsh đb6gHi chịuWNfs tb6gHội tDDyThay b6gHcho DDyTbậc oZ6Gcao niêWNfsn đUTahỡ kb6gHhổ”. ChươngDDyT SoZ6Gính tWNfsỏ rb6gHa rấoZ6Gt hiểuDDyT b6gHtâm loZ6Gý ngb6gHười khác.

“Ha hoZ6Ga, mUTahẹ mìWNfsnh WNfsmà ngb6gHhe cUTahậu nDDyTói oZ6Gvậy lạioZ6G cuốngoZ6G oZ6Glên đấy”.

“Sao thế?”

“Mẹ tớDDyT còDDyTn mêUTah LưDDyTu ĐứcWNfs HUTahoa DDyThơn tWNfsớ ấyDDyT chứ”.

“Trời, UTahtại WNfssao lạiDDyT cóoZ6G bb6gHà b6gHgià UTahnhư vậyb6gH chứ?”

“Mẹ b6gHmình vẫnb6gH chưaoZ6G giàoZ6G đâuDDyT”. Tôb6gHi phDDyTản bác,oZ6G “VậyUTah thì,UTah đểb6gH lầoZ6Gn soZ6Gau UTahmình mờUTahi cậoZ6Gu xWNfsem oZ6Gbóng rổDDyT ởDDyT oZ6Gsân vậnb6gH độngb6gH nhé”.

 

4. b6gHTôi sợUTah aoZ6Gnh báUTahn ngườiWNfs nưDDyTớc UTahngoài mất 

Hôm b6gHthứ sb6gHáu, oZ6Gtổ tUTahrưởng dẫDDyTn tổngb6gH giUTahám sWNfsát kỹoZ6G thuậtDDyT vWNfsà phDDyTó toZ6Gổng gib6gHám sáoZ6Gt kb6gHỹ tb6gHhuật đếWNfsn b6gHthị b6gHsát cácDDyT phWNfsòng ban.

Từ xb6gHa đãoZ6G WNfsnhìn thấyoZ6G TiêWNfsu ViễnUTah, tôiDDyT vộoZ6Gi vànUTahg UTahcúi đầub6gH xUTahuống giWNfsả vờDDyT đaUTahng phWNfsoto tàDDyTi liệu.UTah Tb6gHôi cDDyTúi mỏiUTah b6gHcổ oZ6Glắm rb6gHồi moZ6Gà họDDyT b6gHvẫn chưaoZ6G oZ6Gđi khỏi,oZ6G đWNfsã thếDDyT cUTahòn tiếnUTah lạWNfsi WNfsphía tôi.

Tổ trDDyTưởng WNfscười hWNfsa hảDDyT nóioZ6G: “NUTahày, TWNfsiểu KhWNfsả à,WNfs câyDDyT lb6gHô hDDyTội củDDyTa côDDyT lớUTahn đẹb6gHp quá!”

Ông khôngoZ6G oZ6Gcó việcDDyT gìb6gH thUTahì nhab6gHnh DDyTđi UTahđi, ngUTahắm DDyTlô hộiWNfs WNfscủa tDDyTôi lb6gHàm gìb6gH chứ?

“Đúng thếUTah, moZ6Gua cùWNfsng mộDDyTt lúcDDyT oZ6Gmà câyWNfs củaUTah DDyTtôi khôngWNfs lb6gHớn đẹoZ6Gp bằngUTah cWNfsây củaoZ6G DDyTTiểu KhoZ6Gả”. Tiểub6gH LưWNfsu cũngoZ6G pDDyThụ WNfshọa theo.

“Nuôi thb6gHế b6gHnào đấy?DDyT GiớiWNfs thiệuoZ6G mộtb6gH cDDyThút UTahkinh nghiWNfsệm UTahđi!” Tổb6gH trưởngoZ6G b6gHđến WNfstrước mặt,DDyT vỗWNfs vab6gHi tôi,UTah làmUTah b6gHnhư mUTahối qoZ6Guan oZ6Ghệ củb6gHa chúnoZ6Gg tôoZ6Gi gWNfsắn bóWNfs lắm.

“Ha haUTah, cób6gH WNfskinh nghiệmDDyT UTahgì đâu?”UTah MỗiDDyT ngDDyTày UTahtôi uốngDDyT sDDyTữa cònUTah thừaWNfs ngDDyTại đổ,WNfs đềoZ6Gu tDDyTưới WNfsvào chDDyTậu coZ6Gây mà.

“Lại WNfscòn giUTahữ bUTahí oZ6Gmật vớib6gH tôDDyTi nữaWNfs à?”

Tất b6gHnhiên làoZ6G phảiWNfs bảoDDyT mậtDDyT rDDyTồi, nếb6gHu kUTahhông WNfslát oZ6Gnữa tb6gHôi lạWNfsi WNfsbị b6gHphê bình.

 Phó tổDDyTng oZ6Ggiám sátb6gH oZ6GNgô DuyệtUTah thấb6gHy b6gHkhông khíb6gH trDDyTầm lắnoZ6Gg, bb6gHèn nói:b6gH “ToZ6Giểu Khả,WNfs côDDyT gầnDDyT UTahđây cUTahó giảmb6gH bb6gHéo khônUTahg, cảb6gHm thấyWNfs gDDyTầy UTahđi nhiềb6gHu đấy”.

Một nhoZ6Góm ngb6gHười vâyWNfs b6gHlấy DDyTtôi hỏiWNfs nọWNfs b6gHhỏi oZ6Gkia, khb6gHiến tUTahôi thấWNfsy UTahkhông tWNfsự nhiên.

“Xin lỗiUTah WNfscác vịWNfs, tôioZ6G phảUTahi b6gHvào nhàUTah UTahvệ sWNfsinh mộtoZ6G chút”.DDyT WNfsTôi vộib6gH vàUTahng tìUTahm cWNfsớ thoáoZ6Gt thân.

Khi ngWNfsang quoZ6Ga bêWNfsn TiUTahêu oZ6GViễn, anDDyTh liDDyTếc nhDDyTìn tôWNfsi, nb6gHói: “EmDDyT vẫDDyTn DDyTquen lẩnoZ6G trốn”.

Tiếng nb6gHói quáDDyT nhỏ,oZ6G nhb6gHỏ đếnDDyT độUTah chWNfsỉ DDyTđủ coZ6Gho mUTahột mìnoZ6Gh tôWNfsi ngDDyThe thấy.

Hết gib6gHờ oZ6Glàm, oZ6Gbỗng UTahnhiên trờDDyTi nổDDyTi gióWNfs, bDDyTụi UTahdày đặDDyTc thổib6gH mùDDyT mịt,oZ6G làWNfsm ngườiDDyT WNfsta khônoZ6Gg thởUTah nổi,UTah chỉoZ6G cóDDyT thểb6gH bắUTaht xb6gHe vềWNfs nhà.

Có lẽb6gH oZ6Gtại thờib6gH tiếtoZ6G b6gHkhông tốtWNfs WNfsnên rấtUTah b6gHít taxUTahi tb6gHrên DDyTđường, thỉoZ6Gnh WNfsthoảng UTahmới cUTahó mộb6gHt oZ6Gxe chạoZ6Gy quaoZ6G, oZ6Gthì bênWNfs tronb6gHg DDyTđã cDDyTó ngườib6gH ngồiUTah rồi.

Người đứngWNfs bb6gHên đườngoZ6G rấtWNfs đôngDDyT, DDyTcũng đềuoZ6G khoZ6Gông b6gHbắt UTahđược UTahxe. LònWNfsg tôiDDyT cUTahhán nản,DDyT cúioZ6G đầWNfsu đUTahếm cácUTah WNfsô WNfsgạch dướb6gHi đất.

Một chiếcUTah UTahxe màWNfsu xanb6gHh oZ6Gngọc đỗDDyT bDDyTên cạnhWNfs b6gHtôi, rồioZ6G nghUTahe thb6gHấy tiếngb6gH b6gHcủa TiêuoZ6G Viễb6gHn, “Lêb6gHn xDDyTe đi!WNfs AnUTahh đưaoZ6G WNfsem về!”

Tôi lắUTahc đầub6gH, “KhônWNfsg oZ6Gcần oZ6Gđâu, UTahanh cWNfsũng khôDDyTng thuậnDDyT đường”.

“Thời tiếtWNfs xấuoZ6G toZ6Ghế này,UTah b6gHem khoZ6Gông DDyTbắt đượb6gHc xUTahe đâu.UTah MUTahau loZ6Gên xb6gHe đi”.

Tôi nhìWNfsn bầuoZ6G trb6gHời xámDDyT DDyTxịt, dUTaho DDyTdự mộtoZ6G chúb6gHt, đànUTahh lWNfsên xWNfse cWNfsủa b6gHTiêu Viễn.

Ra đếnUTah lb6gHàn đườDDyTng đb6gHôi, bắtDDyT đầuDDyT tWNfsắc WNfsđường, Tib6gHêu ViễnDDyT gioZ6Gảm UTahtốc độDDyT DDyTchậm lại.

“Phía trưWNfsớc cóWNfs cDDyTửa oZ6Ghàng ăWNfsn cWNfsủa TDDyTứ Xb6gHuyên đượcWNfs UTahlắm, UTahăn b6gHcơm xDDyTong rồoZ6Gi oZ6Ganh đưoZ6Ga eoZ6Gm vềDDyT nhé”.UTah TiêDDyTu VUTahiễn đb6gHánh b6gHxe vb6gHào trong.

“Cho oZ6Gem xuốnDDyTg đb6gHây đượcb6gH rồi”,WNfs b6gHtôi chỉb6gH b6gHvào UTahngã rẽUTah trướcWNfs mặt,DDyT “WNfsEm khônWNfsg đói,DDyT nênUTah khôoZ6Gng điUTah b6gHăn vớiUTah UTahanh đâu”.

“Em thUTahay đổib6gH tUTahừ lúDDyTc nàooZ6G vậb6gHy? Nhb6gHớ hồiWNfs trướcb6gH buổUTahi chiềDDyTu cb6gHhưa oZ6Gđến bốb6gHn goZ6Giờ đãUTah oZ6Gkêu đóib6gH màWNfs”. TiêWNfsu ViễnDDyT nhănWNfs mặtUTah cười,b6gH “MàDDyT cWNfsòn UTahăn WNfsrất khoZ6Gỏe b6gHnữa, lượngUTah cơDDyTm nWNfsgang vớib6gH anh”.

“Bây gioZ6Gờ eWNfsm khôUTahng ăoZ6Gn nhiềuWNfs oZ6Gnữa, soZ6Gợ béo”.b6gH BUTahây UTahgiờ DDyTđi làmDDyT, ngàyWNfs DDyTnào cũUTahng ngồiDDyT ởb6gH vDDyTăn phòDDyTng, ăDDyTn noZ6Ghiều thêb6gHm oZ6Gmột mioZ6Gếng WNfslà boZ6Géo ngay.

“Nhưng màUTah, eoZ6Gm tUTahừ trướcUTah đếnoZ6G giờDDyT WNfscó boZ6Géo đâu”.

“Đó lb6gHà vìb6gH trWNfsước đWNfsến giờb6gH khôngDDyT WNfsphải lúoZ6Gc WNfsnào oZ6Ganh b6gHcũng UTahở WNfsbên WNfsem, nêWNfsn khôngDDyT oZ6Gbiết. HồiWNfs eUTahm béb6gHo nhấoZ6Gt làb6gH 70koZ6Gg đấy”.

Hồi đDDyTó, vìWNfs nhDDyTớ UTahnhư điênWNfs DDyTmột ngườb6gHi, lWNfsại khooZ6Gng cóWNfs cácUTahh noZ6Gào trúUTaht b6gHra được,UTah cUTahhỉ cóDDyT tWNfshể WNfsăn tDDyThật nhiWNfsều DDyTđồ ngọt,oZ6G coZ6Gơ thểoZ6G cứb6gH nWNfsở WNfsphình DDyTra nhưUTah bộtDDyT nởUTah vậy.

Xe DDyTphía WNfssau khWNfsông ngUTahừng bấmWNfs oZ6Gcòi, TiêuoZ6G b6gHViễn DDyTmới đoZ6Gể oZ6Gý đếnoZ6G xoZ6Ge đaoZ6Gng dừngWNfs ởUTah gb6gHiữa đb6gHường, oZ6G“Anh đóib6gH rồi,b6gH tb6gHrước WNfsmặt lạWNfsi cUTahó hànb6gHg oZ6Găn cUTahhính b6gHgốc Tb6gHứ Xuyên,UTah thWNfsôi b6gHem ănoZ6G oZ6Gvới DDyTanh WNfsmột chúWNfst đi”.WNfs GiọDDyTng WNfsanh nàiWNfs nỉDDyT kb6gHhiến tôib6gH kb6gHhó mUTahà từDDyT chối.

Quả lUTahà đồUTah ăb6gHn TứoZ6G b6gHXuyên chínhb6gH gốc,oZ6G vừaUTah bướcb6gH oZ6Gvào cửaoZ6G oZ6Ghàng oZ6Găn b6gHđã ngDDyTửi thấyDDyT WNfsrõ vịoZ6G b6gHcay nồng,WNfs tUTahôi DDyTtuy lUTahà DDyTngười miềWNfsn BắcWNfs, nhưnb6gHg lạiUTah DDyTthích ăoZ6Gn WNfscay hơWNfsn cảWNfs ngườiUTah UTahmiền Nam.

Lên WNfstầng haWNfsi, chúDDyTng oZ6Gtôi UTahvào mộtUTah poZ6Ghòng rộDDyTng rb6gHãi tUTahrang oZ6Gnhã, tb6gHrong phòngUTah b6gHngát hươngWNfs chDDyTè thWNfsơm lDDyTàm coZ6Gho tioZ6Gnh toZ6Ghần ngưoZ6Gời UTahta troZ6Gở nêb6gHn db6gHễ coZ6Ghịu hẳn.

“Hay lWNfsà đổib6gH chỗoZ6G đi,oZ6G ởoZ6G đâyb6gH quDDyTá WNfssang trọngoZ6G, chắcDDyT chắnDDyT WNfskhông roZ6Gẻ UTahđâu!” TWNfsôi nUTahói nhDDyTỏ vớoZ6Gi TiWNfsêu Viễn.

“Không UTahsao, anb6gHh vẫnWNfs đủb6gH sứcoZ6G oZ6Gtrả tiềnDDyT ăn”.b6gH ADDyTnh cWNfsười cười,oZ6G khuôWNfsn mWNfsặt tUTahỏ rUTaha b6gHkhông hềUTah quWNfsan tâm.

Từ oZ6Gkhi UTahtôi queWNfsn ab6gHnh, aDDyTnh đb6gHã oZ6Gthích DDyTtốn UTahkém oZ6Gxa UTahxỉ, UTahbao nhioZ6Gêu năoZ6Gm trWNfsôi quab6gH, vẫnUTah khôb6gHng hDDyTề tb6gHhay đổi.

Nhìn b6gHTiêu ViWNfsễn trb6gHước moZ6Gặt mb6gHà tronoZ6Gg tWNfsim vWNfsô cớWNfs dânDDyTg đầoZ6Gy nhữngDDyT nỗoZ6Gi niềmUTah thươWNfsng cảb6gHm khôngDDyT tên.

Thời WNfsgian làWNfsm biếnDDyT b6gHđổi rấtb6gH nhiềuDDyT thứ,b6gH nhoZ6Gưng khônUTahg b6gHthể oZ6Gnào UTahbiến đb6gHổi UTahđược tDDyTrái tiWNfsm oZ6Gyêu thươnUTahg thuởUTah bWNfsan đầu.

“Ha hoZ6Ga, TioZ6Gêu UTahViễn UTahà, cậuDDyT đếnUTah sb6gHao khônUTahg nUTahói vớib6gH anb6gHh eDDyTm mb6gHột tiếng?”DDyT NgoZ6Goài cUTahửa cóUTah tiUTahếng nóioZ6G từb6gH xWNfsa tiWNfsến lạiWNfs WNfsgần, DDyTrồi thấyUTah ởUTah cửaDDyT xuUTahất hUTahiện moZ6Gột dángDDyT ngườWNfsi WNfsvạm vỡ.

“Mình chỉUTah WNfstiện đưoZ6Gờng đWNfsi ngab6gHng qb6gHua, khôWNfsng muốoZ6Gn oZ6Glàm phiềoZ6Gn đUTahến thoZ6Gời gWNfsian nghUTahỉ ngb6gHơi cWNfsủa cậu”.WNfs TiUTahêu ViễnDDyT cười.

Người oZ6Gđàn ônoZ6Gg oZ6Gto cab6gHo ấyDDyT noZ6Ghìn tôioZ6G, “ỒDDyT, b6gHđây chẳb6gHng phảiDDyT lUTahà cDDyTô UTahem điDDyT UTahcùng vớb6gHi đạb6gHi WNfsca đếnDDyT đáUTahnh bàDDyTi sao?”

Thảo nUTahào WNfsnhìn thấyb6gH WNfsquen thoZ6Gì UTahra đúb6gHng làWNfs đãUTah tWNfsừng gặpb6gH UTahngười này,b6gH WNfslần đoZ6Gó cb6gHùng ChưoZ6Gơng DDyTNgự DDyTđến kb6gHhu giảiUTah trDDyTí đánb6gHh bàWNfsi, cũb6gHng cWNfsó mb6gHặt DDyTanh ta.

“Đại WNfsca, đáb6gHnh bài?”b6gH TiWNfsêu Vb6gHiễn ngWNfshe màDDyT chẳngoZ6G hiểub6gH gìoZ6G cDDyTả, “Cônb6gH ThiếuWNfs DDyTtừng gặpWNfs TiWNfsểu KhảUTah nhàoZ6G mìoZ6Gnh à?”

“Thì rb6gHa oZ6Glà DDyTngười nUTahhà cậu”oZ6G. CôWNfsn ThiếuUTah cườb6gHi thoảWNfsi b6gHmái, “ThảUTaho UTahnào đb6gHến ChươnDDyTg NWNfsgự cũnDDyTg UTahphải chDDyTăm sócDDyT WNfscô ấb6gHy cẩnoZ6G thậDDyTn DDyTthế chứ!”

“Tôi vDDyTà ChươngUTah DDyTNgự khônWNfsg thânoZ6G nhaDDyTu!” TôDDyTi đứb6gHng lênUTah đểb6gH biệnUTah oZ6Gminh chb6gHo mình,WNfs cũngUTah cWNfshỉ WNfslà WNfsgặp mUTahặt vàDDyTi lầUTahn, tDDyTiếp b6gHxúc quUTaha vàUTahi lầnoZ6G thôib6gH, ngaoZ6Gy cb6gHả bạnWNfs bèDDyT cũUTahng cb6gHhưa b6gHđược tínb6gHh đến.

“Nhưng TiêuDDyT ViễDDyTn b6gHvà anWNfsh ấyWNfs DDyTthân nhUTahau mà”.b6gH CWNfsôn ThUTahiếu báDDyT WNfsvai TiêuWNfs DDyTViễn, b6gH“Trở vềUTah chưaWNfs WNfstìm anb6gHh cảWNfs oZ6Guống rượb6gHu à?”

“Chưa”. ToZ6Giêu Vib6gHễn nóib6gH giọnoZ6Gg nhàb6gHn nhạt,b6gH UTah“Mình vềDDyT ngoàoZ6Gi báob6gH vớiUTah cậuoZ6G raoZ6G, nhữngb6gH ngườioZ6G khWNfsác đềuUTah UTahchưa báo”.

“Được, hôb6gHm nWNfsay khWNfsông oZ6Gbáo cUTahũng phảUTahi b6gHbáo rồi!UTah Chươb6gHng NgWNfsự, WNfsChương DDyTSính, Lãob6gH Chb6gHâu, ThàoZ6Gnh ThiếWNfsu, bDDyTọn họb6gH đềb6gHu b6gHở phUTahòng bêb6gHn cạnh”.

Côn ThiWNfsếu vừaDDyT dứtDDyT lờDDyTi, đoZ6Gã WNfsnghe toZ6Ghấy UTahmột b6gHcơn WNfshỗn loạnb6gH ngoàiDDyT cDDyTửa, “ĐượcUTah lắm,WNfs TiWNfsêu ViễnWNfs, toZ6Grở vUTahề cũb6gHng khb6gHông thèmb6gH tUTahhông báWNfso cb6gHho aWNfsnh eoZ6Gm!” Tb6gHrong phòDDyTng lậoZ6Gp tứDDyTc ùaDDyT vDDyTào khôoZ6Gng ítDDyT ngWNfsười, tôiWNfs vộiDDyT voZ6Gàng UTahlùi b6gHra oZ6Gmột góc.

“Hôm oZ6Gnay b6gHlà ngoZ6Gày UTahgì vậyb6gH? Sab6gHo mọioZ6G ngUTahười đềub6gH oZ6Gở đây?”DDyT TiDDyTêu Viễnb6gH hỏi.

“Chẳng UTahphải ngDDyTày mb6gHai aoZ6Gnh cDDyTả xuấtWNfs oZ6Gngoại UTahsao, hDDyTôm nb6gHay mấyWNfs DDyTanh eWNfsm WNfscó thUTahời oZ6Ggian tụoZ6G tậWNfsp nDDyTgồi vớioZ6G noZ6Ghau, khônWNfsg UTahlại pWNfshải nămb6gH bUTaha thángWNfs nữab6gH mớWNfsi UTahgặp mDDyTặt đượDDyTc”. CóUTah ngUTahười nói.

“Đúng UTahrồi, TWNfsiêu ViễDDyTn, lầoZ6Gn b6gHtrước ôngUTah gUTahià nhàWNfs b6gHmình b6gHnhìn ởDDyT ADDyTnh qUTahuốc nUTahhìn thấyoZ6G cậub6gH vớDDyTi bạnDDyT oZ6Ggái đWNfsi oZ6Gxem toZ6Griển lDDyTãm tranoZ6Gh vớiDDyT b6gHnhau, b6gHcứ bảoWNfs mìWNfsnh hDDyTỏi bọnDDyT cậuWNfs UTahkhi nWNfsào tDDyThì tổoZ6G chứb6gHc cUTahhuyện vuiDDyT, đểoZ6G oZ6Gông đưDDyTợc WNfstham dự”.

“Thành Thiếb6gHu, cậUTahu uốngWNfs nhiềub6gH rồiDDyT thDDyTì phảiDDyT?” DDyTTiêu Viễnb6gH vừaUTah gắoZ6Gp thứcDDyT UTahăn coZ6Gho b6gHanh toZ6Ga vWNfsừa nhWNfsáy mắt,WNfs “Nào,oZ6G ăb6gHn nhib6gHều đồb6gH ănoZ6G coZ6Ghút đi”.

“Uống nhUTahiều DDyTrồi làWNfs oZ6Gthế nào?DDyT Đb6gHấy, chẳnb6gHg DDyTphải đãb6gH mUTahang bb6gHạn gb6gHái vềWNfs rồWNfsi sao?”

“Thành Thiếu,b6gH cậuDDyT lảmUTah nb6gHhảm WNfsgì tDDyThế?” ToZ6Giêu ViễnDDyT UTahcuống lUTahên, néb6gHm mạnhUTah đDDyTũa xuống.

Tôi kéUTaho aDDyTnh WNfslại, mềmUTah mỏoZ6Gng nói:oZ6G “NWNfsgười toZ6Ga cWNfsó lẽDDyT nUTahhìn oZ6Gnhầm mà!”

Tiêu Viễnb6gH oZ6Gquay đầuoZ6G lạiWNfs nhDDyTìn toZ6Gôi, sắWNfsc mặb6gHt loZ6Go lắDDyTng, “EmWNfs khDDyTông đượWNfsc b6gHtin cWNfsậu ta!”

Tôi gDDyTật đầu,oZ6G tôb6gHi sẽWNfs khôngoZ6G tWNfsin anUTahh toZ6Ga, tôWNfsi vàUTah oZ6Ganh b6gHta gặb6gHp b6gHnhau lầWNfsn b6gHđâu, dDDyTựa UTahvào cáDDyTi oZ6Ggì đểoZ6G tioZ6Gn aWNfsnh DDyTta chứ?

Cái thUTahế UTahgiới nàWNfsy ngDDyTay cảoZ6G ngườiWNfs bênUTah cạnhDDyT cũngDDyT khôngoZ6G tDDyThể UTahtin tưởnUTahg đượUTahc, oZ6Gai lạiUTah đUTahi tiUTahn WNfslời nóiDDyT vôUTah nb6gHghĩa củaWNfs mộtb6gH ngb6gHười b6gHxa lạWNfs chứ.

Một nhWNfsóm ngUTahười hb6gHuyên nWNfsáo cb6gHả bDDyTuổi, tWNfsôi hoZ6Gơi mWNfsệt mb6gHỏi, muốnUTah chuồnb6gH rWNfsa ngob6gHài, khổWNfs WNfsnỗi, cáoZ6Gi UTahtúi oZ6Glại oZ6Gbị WNfsTiêu ViễoZ6Gn giữDDyT chặt,DDyT “ĐừDDyTng nóWNfsi b6gHvới anb6gHh làoZ6G b6gHra nhb6gHà WNfsvệ WNfssinh, DDyTem đãWNfs dùnUTahg cáWNfsi cWNfsớ nWNfsày đb6gHể chuDDyTồn đib6gH mấyUTah loZ6Gần rồi!”

“Em b6gHra gUTahọi điWNfsện toZ6Ghoại coZ6Gho mẹWNfs emWNfs, WNfsở đâyoZ6G ồnDDyT quá,UTah muộnWNfs thếb6gH nàyoZ6G mWNfsà b6gHem WNfschưa về,oZ6G mẹUTah eWNfsm sb6gHẽ lUTaho lắng!”

“Em phảib6gH hoZ6Gứa, UTahkhông đượcUTah bỏWNfs vb6gHề! LátWNfs nWNfsữa aoZ6Gnh oZ6Gđưa eb6gHm WNfsvề!” TiêDDyTu ViễUTahn thấDDyTp giọngoZ6G nói.

“Em hứa”.

“Mẹ ạ,WNfs đUTahừng b6gHđợi coUTahn DDyTnữa nhéDDyT, mDDyTẹ ăUTahn coZ6Gơm mộWNfst oZ6Gmình điUTah, cWNfson ănDDyT xb6gHong rồiDDyT về.UTah DDyTBây giờUTah bụiUTah b6gHlớn lắm,WNfs lạiWNfs WNfslà giờb6gH tUTahan tDDyTầm cb6gHao đioZ6Gểm, khôngb6gH b6gHbắt xUTahe vềb6gH được!”WNfs TôUTahi b6gHdựa vàDDyTo WNfsbức tWNfsường hàUTahnh langUTah, bàDDyTn oZ6Gchân nhưoZ6G khônUTahg UTahđỡ nổUTahi trọngDDyT lượngb6gH cWNfsơ thểb6gH, lưngWNfs trượtUTah dọUTahc xUTahuống bờWNfs tường.b6gH ĐDDyTá WNfsGrannit lạnUTahh bb6gHuốt ngấmb6gH qoZ6Gua cảWNfs qoZ6Guần áUTaho oZ6Gthấm UTahvào ngườb6gHi, tôib6gH gụcUTah đầuoZ6G xuốoZ6Gng hoZ6Gai đầuDDyT gốUTahi, từDDyT từoZ6G xb6gHua tUTahan WNfshơi lạnhDDyT troUTahng WNfscơ thể.

Một bàDDyTn DDyTtay tDDyTo đặtWNfs loZ6Gên đầuWNfs tôiDDyT, noZ6Ghẹ nUTahhàng vuốtUTah tóoZ6Gc tôi,oZ6G hỏib6gH bằngoZ6G giọnUTahg trầmDDyT khàn:UTah “b6gHEm dùngDDyT dầuoZ6G gộb6gHi đầuDDyT củaUTah hãWNfsng nàooZ6G WNfsvậy? DưỡngUTah tócb6gH thậoZ6Gt tốt”.

Tưởng DDyTlà đếDDyTn WNfsan ủib6gH UTahtôi, lạiDDyT đWNfsi hỏiDDyT mb6gHột câuUTah chẳngb6gH vDDyTào đâuWNfs b6gHnhư thế.

“Đừng b6gHcó sWNfsờ rốib6gH lWNfsên, WNfstóc tôiDDyT qb6gHuý b6gHlắm đấy,UTah sờDDyT hỏngoZ6G b6gHrồi WNfsanh khônDDyTg đềnUTah đượcb6gH đâu”.WNfs TôioZ6G WNfsngẩng đầuDDyT lênb6gH, UTahnhìn thWNfsấy ngườDDyTi DDyTđi UTahra lạiWNfs lUTahà ChươnWNfsg Ngự.

“Tại WNfssao UTahlà anh?”

“Sao khôngUTah b6gHthể lDDyTà oZ6Gtôi? b6gHEm oZ6Gnghĩ loZ6Gà ai?”

“Tiêu ViễnDDyT đâu?”

“Đang uốngUTah rDDyTượu vớiUTah ChưWNfsơng SínDDyTh ởb6gH tDDyTrong đó”.

Tôi xácWNfsh b6gHtúi b6gHvội vãDDyT DDyTxuống lầuDDyT, lúDDyTc nàWNfsy kWNfshông WNfsvề cDDyTòn đb6gHợi lUTahúc nàoDDyT nữa.

“Bên ngoàDDyTi đoZ6Gang nổWNfsi oZ6Gbão cátDDyT đấyUTah, kDDyThông UTahbắt đưb6gHợc oZ6Gxe WNfsđâu”. AnoZ6Gh DDyTta đUTahứng DDyTsau lưngb6gH tWNfsôi nb6gHhắc nhở.

“Thế thoZ6Gì oZ6Gtôi đb6gHi bUTahộ về”.

“Có thểoZ6G thửDDyT xeUTahm”. AWNfsnh WNfsta búngb6gH nDDyTgón tWNfsay, “oZ6GEm oZ6Glúc nàWNfso cWNfsũng khácWNfs người”.oZ6G CáDDyT Mb6gHực đánDDyTg ghéUTaht WNfstoàn nWNfsói giọWNfsng châmUTah chọc.

Bão cWNfsát đb6gHến thậtoZ6G WNfsdữ dội,WNfs cáb6gHt bụiWNfs b6gHthổi từoZ6Gng cDDyTơn trêWNfsn đường.

Tôi lấyb6gH tWNfsay bịtDDyT mũUTahi vàUTah mDDyTiệng, mUTahen thb6gHeo oZ6Glề đườngUTah b6gHđi WNfsthẳng. MắoZ6Gt bịUTah bụoZ6Gi oZ6Gthổi oZ6Gđến nỗiDDyT khôWNfsng mởoZ6G DDyTra được,b6gH WNfsnước mWNfsắt cứWNfs UTahthế tràoDDyT WNfsra. ThờUTahi tDDyTiết kWNfshỉ giWNfsó nàyWNfs thoZ6Gật khoZ6Gó b6gHmà chịUTahu đựng.

“Em ơoZ6Gi, b6gHcần xUTahe UTahkhông? 5DDyT0 UTahtệ mộb6gHt km”.b6gH PhíUTaha WNfssau UTahlà chib6gHếc DDyTxe oZ6GMer Benb6gHz cWNfsủa ChưoZ6Gơng WNfsNgự đaDDyTng WNfsvẫy chào.

“Hắc DDyTquá đấy!”

“Tôi b6gHcho eUTahm noZ6Gợ làWNfs đượcDDyT cDDyThứ gì?”b6gH CDDyThương NDDyTgự cười.

Ngồi tronoZ6Gg WNfsxe oZ6Gcủa ChưoZ6Gơng NgựoZ6G, tôib6gH mớiUTah doZ6Gám híb6gHt thởoZ6G oZ6Gthoải mái.

Trong mắoZ6Gt hìWNfsnh b6gHnhư cWNfsó hạtWNfs bụi,DDyT nướUTahc mắUTaht cDDyTứ nhDDyTòe nhoẹtDDyT WNfskhông thôi.

“Em cb6gHứ WNfskhóc mDDyTãi thế,UTah cWNfsó pb6gHhải b6gHlo DDyTlắng chUTaho WNfstôi ngàyb6gH WNfsmai xuấtb6gH ngb6gHoại bịoZ6G ngườiWNfs nUTahước ngooZ6Gài WNfsbán mấb6gHt không?”

“Tôi lb6gHo UTahanh xWNfsuất ngoạiWNfs mDDyTang báDDyTn ngườiUTah nưoZ6Gớc ngob6gHài mWNfsất tWNfshôi! AoZ6Gnh đUTahính WNfslông loZ6Gên ngườiUTah WNfsthì cònWNfs khôoZ6Gn hơUTahn khỉDDyT, aWNfsi WNfslại cóoZ6G DDyTthể bánWNfs aWNfsnh được!”

Chương NgựoZ6G cb6gHười vangoZ6G, “UTahEm đWNfsang DDyTkhen tôb6gHi haWNfsy mỉWNfsa tôoZ6Gi đấy?”

“Tất nhiêoZ6Gn kheoZ6Gn UTahanh rồi!”

“Ồ, lạiUTah DDyTcó b6gHkiểu kheWNfsn ngườb6gHi nhưb6gH DDyTem oZ6Gnữa! Bb6gHiết DDyTrõ UTahthế rồoZ6Gi, chDDyTẳng DDyTqua, tôDDyTi lạioZ6G DDyTvẫn thíDDyTch nghe”.

“Anh thícoZ6Gh ngWNfshe, WNfstôi lạioZ6G khDDyTông b6gHthích nóWNfsi đấy!”

Chương Ngựb6gH DDyTnói: “NoZ6Ggày oZ6Gmai tôUTahi đb6gHi rồb6gHi, ướcDDyT tínhoZ6G íWNfst nhấtoZ6G cũb6gHng UTahphải bWNfsa thánoZ6Gg mớoZ6Gi b6gHcó thểoZ6G UTahtrở về”.

“Vừa UTahnãy tôib6gH đWNfsã nDDyTghe hDDyTết rồi!”UTah TWNfsôi cUTahũng oZ6Gkhông điếc,UTah vừaoZ6G nWNfsãy oZ6Gcả nhómb6gH nDDyTgười nóWNfsi oanoZ6Gg oanoZ6Gg vậy,DDyT rồDDyTi DDyTlại chúcoZ6G rượuWNfs, lạb6gHi từWNfs biệoZ6Gt, muốnb6gH khônUTahg bib6gHết cũoZ6Gng khó.

“Thế saDDyTo eb6gHm khôoZ6Gng WNfscó chúb6gHt bb6gHiểu hiệnDDyT gWNfsì?” Chb6gHương NgựUTah cườioZ6G rấUTaht DDyTgian xảo.

“Lại cầnoZ6G phảiWNfs b6gHbiểu hiUTahện? CUTahó cầoZ6Gn DDyTlát WNfsnữa điUTah qWNfsua coZ6Gửa hàngWNfs tạUTahp hóaDDyT dướiUTah lWNfsầu nhDDyTà tôb6gHi muUTaha chúDDyTt bánhWNfs ngọtUTah, sb6gHữa WNfschua goZ6Gì đóUTah oZ6Gmang b6gHđi khônDDyTg?” BìnDDyTh DDyTthường đoZ6Gi DDyTđâu UTahxa, UTahtôi UTahđều toZ6Ghích manoZ6Gg tDDyTheo nhữngUTah đồoZ6G này.

Chương Ngựb6gH WNfscười rấoZ6Gt kWNfshổ sở,WNfs “WNfsTôi thấyoZ6G thWNfsôi moZ6Giễn đWNfsược rồi”.

“Vậy tốoZ6Gt quá,WNfs DDyTtôi đUTahỡ UTahtốn tiền”.

“Hay là…DDyT chúnb6gHg WNfsta oZ6Ghôn tạUTahm biệtb6gH nhé?”

“Cái UTahgì? Đb6gHợi oZ6Gđã…” WNfsCó phảioZ6G tôb6gHi đãb6gH nghWNfse nhầmUTah không.

“Hôn tWNfsạm biệt!”UTah AnWNfsh WNfsta dừngb6gH b6gHxe lạWNfsi, nâb6gHng oZ6Gđầu DDyTtôi lênUTah vàoZ6G nhb6gHìn mWNfsột cáchUTah ngDDyThiêm túc.

Có lWNfsẽ WNfstôi đãWNfs sWNfsợ b6gHđần oZ6Gmặt oZ6Gra, DDyTnếu WNfskhông UTahthì UTahcũng mb6gHất hồoZ6Gn oZ6Grồi, ngoZ6Gay cảUTah mắtb6gH WNfscũng khôngoZ6G độngDDyT đb6gHậy, nhDDyTìn b6gHanh DDyTta chằmoZ6G chằm.

Đầu anDDyTh WNfsta dầnUTah hướngUTah goZ6Gần vUTahề pDDyThía tôiWNfs, mb6gHột luồngUTah hơUTahi nóWNfsng b6gHphả lại,WNfs “NàyUTah này!”UTah DDyTTôi UTahhét lên.

Anh DDyTdừng lại,oZ6G bDDyTỏ tb6gHôi DDyTra, b6gHđột nhiêUTahn cườoZ6Gi lớn,DDyT “ĐùaUTah eoZ6Gm b6gHcho vDDyTui thôi!”

Cá MựcoZ6G cb6gHhết tiWNfsệt, đùaWNfs cáiWNfs gWNfsì b6gHkhông đùDDyTa, lDDyTại đùaUTah cáb6gHi kiểuDDyT xấUTahu xUTaha ấy.

Lúc vềDDyT đếnDDyT cửaDDyT nhàUTah tUTahôi, CDDyThương b6gHNgự hỏWNfsi: “b6gHTâm toZ6Grạng tốtDDyT hWNfsơn chútWNfs noZ6Gào chưa?”

“Tốt nDDyThiều rồb6gHi!” DDyTMay màUTah UTahcó anoZ6Gh ta.

“Vậy thDDyTì lUTahau khUTahô UTahnước mắWNfst điWNfs, xuốUTahng xe”.WNfs DDyTAnh toZ6Ga dDDyTừng oZ6Gxe DDyTlại, giWNfsúp WNfstôi mởUTah cWNfsửa xDDyTe b6gHrất b6gHlịch lãm.

“Chương oZ6GNgự, b6gHcảm ơUTahn b6gHanh!” TôiUTah WNfsnói rấtWNfs thànUTahh thật.

“Lời nDDyTói soZ6Guông tUTahhì miUTahễn DDyTđi, làmoZ6G cáiUTah UTahgì thựWNfsc tếUTah oZ6Ghơn đi”.DDyT Áb6gHnh mDDyTắt DDyTcủa CoZ6Ghương NWNfsgự b6gHđảo roZ6Gất nhaoZ6Gnh, coZ6Gó oZ6Gvẻ lạWNfsi nDDyTghĩ rUTaha b6gHtrò qub6gHỷ gìUTah đó.

“Tôi khWNfsông oZ6Gcó tiềnDDyT!” b6gHTôi vộWNfsi thUTahanh minh.

“Tôi cũngDDyT chẳoZ6Gng thioZ6Gếu DDyTtiền, lấyWNfs WNfstiền cWNfsủa UTahem làmDDyT gì?”

“Vậy anoZ6Gh cb6gHần b6gHgì?” TôiDDyT đềoZ6G cUTahao cảWNfsnh giác,UTah ngườioZ6G nUTahày toDDyTàn xb6gHuất nhb6gHững chiêuoZ6G khUTahông tDDyTheo b6gHquy tắcWNfs gUTahì cảUTah, phUTahải đềb6gH pb6gHhòng chút.

 

 

5. MàWNfsu DDyTxanh b6gHngọc oZ6Glà phoZ6Gong WNfscách củaoZ6G WNfsTiêu Viễn 

Anh giơoZ6G chùmb6gH chìoZ6Ga khDDyTóa trUTahước DDyTmặt tôoZ6Gi lắcWNfs lắcDDyT, “Đb6gHây làoZ6G cDDyThìa khóaWNfs nb6gHhà tôi,b6gH eb6gHm UTahcầm lấy”.

Tôi ngưUTahớc lDDyTên b6gHnhìn xuốngDDyT thămb6gH dUTahò WNfsanh, “AnhWNfs oZ6Gchưa bịWNfs ấmb6gH đầuDDyT choZ6Gứ? RỗiWNfs vUTahiệc nb6gHên tùb6gHy tiệb6gHn mb6gHang chìaoZ6G koZ6Ghóa WNfsra đưaDDyT chb6gHo ngườoZ6Gi tWNfsa à!”

“Tất noZ6Ghiên khb6gHông ấmDDyT DDyTđầu! ĐưaoZ6G chìb6gHa oZ6Gkhóa b6gHcho DDyTem WNfslà đểWNfs eWNfsm gWNfsiúp tôiDDyT mộtb6gH sDDyTố việc”.

“Việc gb6gHì?” BiếtDDyT ngaUTahy b6gHanh DDyTta loZ6Gà ngườb6gHi oZ6Gkhông chịuWNfs bịoZ6G thib6gHệt mà.

“Giúp tôUTahi oZ6Gcho ăn,UTah đWNfsịnh oZ6Gkỳ thaDDyTy nướb6gHc chUTaho chúng!”

“Nhà aWNfsnh nuôiUTah cáWNfs àUTah? KhôngWNfs pUTahhải làb6gH coZ6Gá mựcoZ6G chứ?”oZ6G TDDyTôi đãoZ6G từnb6gHg đếnDDyT noZ6Ghà anb6gHh taUTah, chẳnb6gHg tDDyThấy coDDyTn cUTahá WNfsnào cả.

“Tất nhiêb6gHn cWNfsó oZ6Gcá rồi,oZ6G đềub6gH WNfslà cb6gHá nổb6gHi tioZ6Gếng củDDyTa vDDyTùng nhiệtoZ6G đb6gHới đấy”.b6gH AUTahnh tWNfsa vêoZ6Gnh mặtoZ6G b6gHtự hào.

“Sao b6gHtôi lWNfsại khôngb6gH oZ6Gnhìn thấy?”

“Ngoài cáWNfsi sofDDyTa nhDDyTà oZ6Gtôi rWNfsa, WNfsem cònUTah b6gHnhìn tb6gHhấy UTahcái DDyTgì nữWNfsa đâu?”

“Cũng phải!”UTah HôUTahm đób6gH uWNfsống DDyTnhiều qoZ6Guá, đWNfsến UTahnhà aWNfsnh oZ6Gta oZ6Glà lWNfsăn oZ6Gra sWNfsofa nằmUTah khóoZ6Gc, khócWNfs chb6gHán b6gHthì ngủ.DDyT SángDDyT ngàDDyTy thb6gHứ DDyThai oZ6Gdậy lạiWNfs UTahcuống cuồDDyTng đUTahi làDDyTm, đúngDDyT lb6gHà khDDyTông đoZ6Gể ýDDyT nhb6gHà WNfsanh tb6gHa rốtUTah cuộcDDyT coZ6Gó noZ6Ghững gì.

 “Nhưng mUTahà, tôUTahi vớiDDyT anoZ6Gh koZ6Ghông b6gHhề thWNfsân qWNfsuen mUTahà! Sab6gHo b6gHanh lDDyTại cDDyTó DDyTthể yêWNfsn tâDDyTm WNfsgiao chìaUTah kUTahhóa nb6gHhà WNfscho tôi?”

“Chính vb6gHì khônb6gHg thânDDyT quUTahen nênoZ6G mớDDyTi yêDDyTn tb6gHâm đUTahể eUTahm DDyTđến. UTahĐể ngườiWNfs quDDyTen DDyTđến, giớoZ6Gi báoWNfs b6gHchí lạb6gHi dòWNfsm nUTahgó phUTahỏng đb6gHoán”. ChươWNfsng NgựoZ6G b6gHnói rấDDyTt coZ6Gó lWNfsý lẽ.

“Để Chươb6gHng SDDyTính DDyTđến, chWNfsắc chắnUTah ngườiWNfs WNfsta soZ6Gẽ oZ6Gkhông noZ6Gói gìUTah UTahđược”. Tôb6gHi WNfsđề nghị.

“Nó b6gHđến đểb6gH UTahlàm loạnWNfs WNfsnhà tôUTahi b6gHlên WNfsà, tôib6gH trởUTah DDyTvề lạUTahi b6gHphải thb6gHu dUTahọn mấtWNfs mấoZ6Gy ngày!”

“Nhưng mà…”

“Sao b6gHem “nhưUTahng b6gHmà” nb6gHhiều thế?”

“Nhưng màWNfs, tUTahôi chưDDyTa từnoZ6Gg b6gHnuôi cáb6gH đâuUTah! oZ6GCho coZ6Gá ăoZ6Gn giúpUTah UTahanh, lỡb6gH chếtb6gH rUTahồi phUTahải lb6gHàm sao?”

“Có vấnUTah đềDDyT gDDyTì thìWNfs gọioZ6G UTahđiện chb6gHo tôi!”

“Cước gWNfsọi đWNfsường dWNfsài DDyTquốc UTahtế đấy!”

“Sẽ hoànWNfs trảWNfs DDyTcho UTahem phíUTah oZ6Gđiện thoại,UTah phụb6gH cb6gHấp phWNfsát sUTahinh, tiềnoZ6G DDyTmua thứcWNfs UTahăn UTahcho b6gHcá oZ6Gcũng sẽWNfs tb6gHrả! WNfsEm DDyTmà UTahcòn “nhưngoZ6G mà”WNfs nữaDDyT b6gHlà tôoZ6Gi bựcWNfs mìnUTahh đb6gHấy, bảooZ6G UTahem giúpWNfs WNfsmột WNfsviệc mWNfsà khb6gHó kWNfshăn tDDyThế à?”WNfs UTahChương Ngựb6gH tb6gHỏ DDyTra nghiWNfsêm trọngoZ6G, lạiDDyT cb6gHó voZ6Gẻ dọaoZ6G nạt.

Tôi cònoZ6G cóoZ6G tDDyThể nóioZ6G oZ6Ggì đượcWNfs nb6gHữa chứ,b6gH chUTahỉ cóDDyT oZ6Gthể nhậDDyTn chUTahìa khóUTaha củb6gHa aoZ6Gnh DDyTta, WNfs“Nếu UTahmà chWNfso b6gHcá ăb6gHn boZ6Gị chUTahết rWNfsồi oZ6Gthì anb6gHh đừnWNfsg cWNfsó DDyTnổi giậnoZ6G đấy!”

“Chỉ lDDyTà mấyb6gH cUTahon coZ6Gá tb6gHhôi b6gHmà? Tb6gHôi UTahcó thểoZ6G b6gHgiận UTahgì chứ!”

Thấy toZ6Gôi UTahngoan ngoãWNfsn cầmb6gH chìoZ6Ga khóa,oZ6G CoZ6Ghương Nb6gHgự oZ6Gcười, “NWNfshư tUTahhế làoZ6G tôioZ6G UTahyên tDDyTâm rồi!”

Buổi tốib6gH điUTah ngoZ6Gủ oZ6Gquên kUTahhông WNfstắt điWNfsện thoại,b6gH ngủUTah đWNfsến oZ6Gnửa DDyTđêm, UTahnó bắtWNfs đầuUTah koZ6Gêu loạDDyTn lên.

“Ai đấyDDyT?” KhônoZ6Gg biếDDyTt b6gHbây goZ6Giờ đangWNfs b6gHlà oZ6Ggiờ WNfsngủ DDyTsao, gWNfsọi DDyTđiện phiUTahền DDyTnhiễu gib6gHữa đb6gHêm, tộiUTah oZ6Gđáng tửoZ6G hình.

Đầu WNfsđiện thoạiDDyT bêDDyTn kib6gHa iUTahm ắngb6gH WNfsmột khoảngDDyT lặoZ6Gng mơoZ6G hồ.

Tôi khWNfsông b6gHsợ UTahồn, sợWNfs nhoZ6Gất loZ6Gà lúcb6gH tĩoZ6Gnh mặng,oZ6G oZ6Gim ắUTahng WNfskhông mUTahột tiếb6gHng độWNfsng UTahthấy cóWNfs cảb6gHm gDDyTiác b6gHkỳ dị.

Mấy giâb6gHy tb6gHrôi UTahqua DDyTvẫn kDDyThông coZ6Gó oZ6Ggiọng nói,oZ6G tôWNfsi UTahngồi bậtWNfs dậy.

“Làm ơnoZ6G nóWNfsi UTahmột cWNfsâu, nếDDyTu khôngUTah dọaDDyT chếtb6gH nUTahgười anb6gHh phảDDyTi đoZ6Gền mạUTahng đấy!”oZ6G TôoZ6Gi hétoZ6G vàooZ6G dDDyTi động.

“Khả…”, DDyTlà giUTahọng WNfsnói củaUTah TioZ6Gêu Viễnb6gH, toZ6Gôi nDDyTín thởb6gH, lầDDyTn nàWNfsy đếnWNfs lượtoZ6G tôUTahi khôngoZ6G WNfsnói gì.

“Em, oZ6Gem b6gHchưa tắtUTah máDDyTy DDyTdi động”.UTah GiọnDDyTg nóiWNfs củaoZ6G TWNfsiêu ViễnUTah dịUTahu dWNfsàng, dịuDDyT dànUTahg đếDDyTn noZ6Gỗi làmDDyT tWNfsôi UTahngây ngấUTaht, tôDDyTi cẩnb6gH tUTahhận loZ6Gặng DDyTnghe hb6gHơi thởoZ6G củab6gH anoZ6Gh, cảDDyTm giáUTahc hơoZ6Gi nóngDDyT đanDDyTg laDDyTn tỏaoZ6G tUTahrên mặt.

Cả oZ6Ghai ngườiWNfs UTahim lặWNfsng hồWNfsi lâu,WNfs b6gHvẫn làb6gH TiêoZ6Gu ViễWNfsn oZ6Gmở lb6gHời trướcWNfs, “NgủoZ6G ngon”.

Tôi giữDDyT chUTahặt điệnDDyT thb6gHoại dUTahi đoZ6Gộng, DDyTmãi khônWNfsg chịub6gH oZ6Gbỏ xub6gHống. ĐếnWNfs WNfslúc b6gHcơ thUTahể cWNfsảm b6gHthấy lUTahạnh mớib6gH biếb6gHt lUTahà b6gHchăn đãb6gH b6gHrơi xuốWNfsng kb6gHhỏi giườngWNfs rồi.

Buổi DDyTsáng, kDDyThi trờiDDyT DDyTvẫn cWNfsòn tờb6gH oZ6Gmờ, gb6gHió UTahlạnh khôDDyTng ngừngoZ6G thổi,UTah WNfsmở oZ6Gcửa UTahsổ rWNfsa WNfsthấy bUTahụi boZ6Gám dàyUTah thànb6gHh lớpUTah DDyTtrên bệDDyT cửa.

Dưới DDyTlầu, UTahkhông biếtUTah cúUTahn UTahcon củWNfsa nhàWNfs nàUTaho mặcUTah bộDDyT qub6gHần DDyTáo nb6gHgộ oZ6Gnghĩnh đanb6gHg chạUTahy lăngb6gH quănoZ6Gg, cáWNfsi môUTahng DDyTtròn mUTahũm mUTahĩm ngoUTahe nguẩy,oZ6G WNfscực kDDyTỳ đánb6gHg yêu.

Cún cooZ6Gn b6gHchạy đb6gHến dướDDyTi mộDDyTt chiếDDyTc xDDyTe b6gHcon WNfsmàu xaoZ6Gnh noZ6Ggọc, muDDyTốn oZ6Gđánh dấWNfsu lãnUTahh địa,b6gH ngửDDyTi ngb6gHửi mùiUTah thấyWNfs oZ6Gkhông phb6gHải lạiWNfs tUTahừ từDDyT bDDyTỏ đi.

Chiếc xUTahe b6gHấy rấb6gHt WNfsgiống chiếUTahc xDDyTe WNfsTiêu ViễnUTah UTahlái WNfsngày hoZ6Gôm quaWNfs, màuWNfs b6gHxanh ngb6gHọc thâUTahm trầUTahm sâDDyTu sắcb6gH, thậDDyTt hợpoZ6G vb6gHới phonWNfsg cácDDyTh cb6gHủa Tib6gHêu Viễn.

Tôi cWNfshạy nhưWNfs bDDyTay xuốngUTah dướib6gH lầu,oZ6G phóoZ6Gng đếnDDyT WNfschỗ cb6gHhiếc xeoZ6G, qoZ6Gua lớpDDyT bụiDDyT phủDDyT ngoàDDyTi cửb6gHa kíDDyTnh nhìnWNfs b6gHthấy TiêuUTah VoZ6Giễn ởUTah troZ6Gong xe.

Cả nb6gHgười aUTahnh nUTahgồi dựDDyTa trênDDyT gb6gHhế, nDDyTgủ thiếpb6gH đi,WNfs chỉb6gH cób6gH b6gHdi độngb6gH DDyTvẫn đểoZ6G ởUTah bDDyTên taioZ6G, dángWNfs điệub6gH nDDyThư đab6gHng WNfsgọi đDDyTiện thoại.

Tôi gõUTah gõWNfs vàWNfso cửaWNfs xeDDyT, b6gHsau đóUTah thấUTahy TiêuWNfs Vib6gHễn tỉnWNfsh dậy.

“Tại sDDyTao UTahanh lạioZ6G UTahở đây?UTah” TôiWNfs hỏi.

Anh doZ6Gụi dụWNfsi mắt,oZ6G khDDyTông UTahtrả lờib6gH tôi.

“Anh ởUTah WNfsđây cảb6gH mộtDDyT đêmUTah à?”

“Đâu oZ6Gcó, hWNfsơn hDDyTai gWNfsiờ soZ6Gáng mớiUTah roZ6Ga kDDyThỏi choZ6Gỗ oZ6GCôn ThUTahiếu!” AWNfsnh mWNfsở DDyTcửa xUTahe, oZ6G“Em coZ6Gó lạnhUTah khôUTahng? VUTahào trDDyTong nóWNfsi chuyệDDyTn đi!”

“Còn nWNfsói goZ6Gì nữa,b6gH khôWNfsng cóUTah chuyUTahện gìUTah maUTahu vWNfsề nDDyThà UTahngủ oZ6Gđi!” TôioZ6G đứnoZ6Gg ởWNfs bWNfsên ngUTahoài khônWNfsg nhúWNfsc nhích.

“Có chuyện”.

“Có chuyb6gHện DDyTthì mDDyTau nói,oZ6G WNfsnói xooZ6Gng rUTahồi voZ6Gề DDyTđi ngủ!”UTah TôUTahi DDyTcảm oZ6Gthấ UTahhôm nab6gHy WNfstôi cằWNfsn nhDDyTằn qWNfsuá, giốWNfsng mộtWNfs bàUTah DDyTlão toZ6Gám mưoZ6Gơi vUTahậy. ToZ6Giêu WNfsViễn iDDyTm lb6gHặng nhìnWNfs oZ6Gtôi, “”EmoZ6G đaUTahng giậnUTah à?”

“Em goZ6Giận DDyTcái gWNfsì cUTahhứ? MấyoZ6G ngDDyTười cáoZ6Gc ab6gHnh thíchoZ6G gìDDyT UTahthì lWNfsàm, lUTahiên quab6gHn gìoZ6G đếnDDyT eUTahm WNfschứ?” ĐWNfsúng DDyTlà tôioZ6G oZ6Gđang b6gHgiận, UTahgiận UTahanh oZ6Gsao lạioZ6G khônDDyTg bioZ6Gết quDDyTý oZ6Gbản DDyTthân mWNfsình noZ6Ghư thếb6gH, trờoZ6Gi lUTahạnh màWNfs khôUTahng vb6gHề nhà,WNfs b6gHcòn ngủUTah ởDDyT troZ6Gên xe.

“Nhìn oZ6Ganh chằmoZ6G chằDDyTm nhUTahư vậy,DDyT còWNfsn nób6gHi oZ6Glà b6gHkhông giậWNfsn à?”oZ6G Tiêb6gHu oZ6GViễn nhìUTahn tôWNfsi cUTahười vớiDDyT vWNfsẻ nUTahuông chiều.

`”Em giUTahận, UTahlà tb6gHự giậnoZ6G bUTahản tUTahhân b6gHmình! Tb6gHrời lạnWNfsh tWNfshế nUTahày, chạoZ6Gy xuốnoZ6Gg quảDDyTn anb6gHh DDyTlàm gì?”DDyT UTahTôi quaUTahy ngưWNfsời muốnb6gH UTahlên nhWNfsà, khôUTahng đểb6gH UTahý aUTahnh nWNfsữa chUTahắc DDyTanh sẽWNfs bWNfsỏ voZ6Gề thôi.

“Đợi đoZ6Gã!” Tb6gHiêu ViễnUTah xub6gHống xb6gHe WNfskéo tôb6gHi DDyTlại, “Anb6gHh muốnUTah nóiWNfs vớiWNfs eoZ6Gm, tấb6gHt cảUTah DDyTđều khWNfsông nhDDyTư UTahem nghĩDDyT thếUTah đâu!”

“Cái gWNfsì moZ6Gà khWNfsông WNfsnhư DDyTem nghĩDDyT?” TUTahôi ngUTahhĩ cáWNfsi gìb6gH cWNfshứ? UTahLời nWNfsói củaDDyT Tib6gHêu UTahViễn làmoZ6G tWNfsôi nghb6gHi hoặc.

Tiêu ViễUTahn thởDDyT WNfsdài oZ6Gkhẽ b6gHnói: “ThôiDDyT vDDyTậy, WNfscó b6gHmột sốDDyT chuyệnDDyT anb6gHh b6gHcũng khoZ6Gông biếtDDyT noZ6Gên DDyTnói thếWNfs nào”.

“Vậy tUTahhì đừngoZ6G nb6gHói nữa!”UTah ĐãUTah DDyTkhông bib6gHết WNfsnên nóiUTah UTahthế nàoZ6Go thoZ6Gì còb6gHn b6gHnói gìUTah WNfsnữa, chúUTahng tôiDDyT đềoZ6Gu khôngWNfs pDDyThải lb6gHà nhữngoZ6G b6gHngười qDDyTuá gượngUTah ép.

Tiêu ViWNfsễn rDDyTõ oZ6Gràng rấtUTah mUTahệt, nUTahgáp dàDDyTi DDyTmột cáUTahi rồUTahi UTahnói: “BâyUTah gb6gHiờ anb6gHh vềoZ6G đDDyTi ngủ,UTah bb6gHuổi tDDyTối đếnb6gH đónDDyT eoZ6Gm, oZ6Gsẽ cUTahho eDDyTm mộtoZ6G oZ6Gbất ngoZ6Gờ tWNfshú vị”.

“Buổi DDyTtối eb6gHm oZ6Gcó việc…”.oZ6G TDDyTối nUTahay tôWNfsi phảiWNfs điWNfs xeoZ6Gm WNfsbuổi biểuUTah diễnb6gH coZ6Gủa b6gHLưu ĐứcWNfs HWNfsoa UTahvới mẹ,UTah lDDyTớp trưởngb6gH Chươngb6gH UTahSính chẳngUTah b6gHdễ gWNfsì DDyTmới DDyTkiếm đượcoZ6G vé.

“Nếu mDDyTà DDyTkhông qb6gHuan trọb6gHng thWNfsì hủUTahy đioZ6G!” TiêWNfsu UTahViễn gDDyTiọng nàioZ6G nỉWNfs khiếUTahn tb6gHôi suýtWNfs nWNfsữa mềWNfsm lòUTahng, UTahnhưng nghb6gHĩ lDDyTại, tạoZ6Gi sWNfsao mỗib6gH DDyTlần ngườiUTah bWNfsị DDyTthỏa hoZ6Giệp đềuDDyT làWNfs tôi?

“Không hoZ6Gủy được!”b6gH Tb6gHôi hầmDDyT hUTahừ UTahnói, bb6gHuổi dDDyTiễn WNfsca DDyTnhạc oZ6Gkhông vDDyTì tôib6gH màb6gH hoãb6gHn lạiUTah đưoZ6Gợc, màb6gH cWNfsũng đãb6gH UTahhứa chắoZ6Gc chắnb6gH vớDDyTi mẹoZ6G DDyTrồi, oZ6Gmẹ UTahvì cDDyThuyện nàUTahy màb6gH vuDDyTi sưb6gHớng mấyoZ6G ngàyoZ6G liền.

“Ừ, tDDyThế thb6gHôi vậy”DDyT. TiUTahêu VoZ6Giễn coZ6Gó vẻb6gH UTahthất vọngWNfs, “NhưngWNfs b6gHhy DDyTvọng lầnWNfs saoZ6Gu cònb6gH cóDDyT coZ6Gơ hội”.

Còn cóDDyT coZ6Gơ UTahhội gì,oZ6G toZ6Gôi mWNfsuốn hb6gHỏi anWNfsh, UTahnhưng thấyDDyT dángoZ6G voZ6Gẻ anWNfsh UTahmệt mỏiUTah, loZ6Gại khôngUTah đànhUTah lòng,UTah cDDyTó lb6gHẽ thb6gHôi vậDDyTy. oZ6GNói UTahđến đâyUTah lDDyTà đượoZ6Gc rồib6gH, nDDyTên nhb6gHanh chóoZ6Gng vềWNfs noZ6Ghà b6gHđi ngủb6gH đi.

Cổng sWNfsân vậUTahn độnoZ6Gg ngưoZ6Gời đôDDyTng nUTahhư mUTahắc cửUTahi, rấb6gHt nhiềuDDyT ngưoZ6Gời khDDyTông mub6gHa đượcDDyT véWNfs, túUTahm tụmDDyT ởDDyT cổnWNfsg đểUTah mUTahua véb6gH chợWNfs đen.

Có ngườWNfsi oZ6Gnhìn soZ6Gố b6gHghế vUTahé củWNfsa DDyTtôi, hỏib6gH: “CôWNfs gái,UTah oZ6Gcó UTahbán vWNfsé không?”WNfs oZ6GTôi lắoZ6Gc đầu,oZ6G DDyTlớp DDyTtrưởng chẳngb6gH dễWNfs gìDDyT koZ6Giếm choWNfs, làmb6gH DDyTsao DDyTcó thểoZ6G bán?

Bên cạb6gHnh, cũnoZ6Gg WNfscó rấtUTah nhiềuDDyT ngườiUTah b6gHvây lấyDDyT mẹb6gH DDyTtôi, UTahcó ngDDyTười nóWNfsi: “b6gHChị ơDDyTi, UTahcái véUTah nb6gHày cWNfshị cứDDyT oZ6Gnói WNfsgiá đb6gHi, bWNfsao nhoZ6Giêu tib6gHền tb6gHôi cũngUTah lấy”.

Lúc DDyTnày tôoZ6Gi b6gHmới bUTahiets, thoZ6Gì rUTaha chỗWNfs ngồiUTah củaDDyT DDyThai chiếcb6gH vWNfsé b6gHnày oZ6Gcực kUTahỳ tốoZ6Gt, lúcUTah vềDDyT phảiDDyT cảmWNfs ơnoZ6G CoZ6Ghương SínDDyTh toZ6Gử b6gHtế mớiUTah được.

Chỗ nDDyTgồi WNfscủa chúnWNfsg tôiDDyT WNfslà kDDyThu goZ6Ghế UTahVIP, ởDDyT hoZ6Gàng thoZ6Gứ baWNfs, rấtWNfs gầnb6gH oZ6Gsân khấuWNfs, cUTahó thểWNfs oZ6Gnhìn rWNfsõ cảDDyT mDDyTặt củoZ6Ga WNfsnhân vioZ6Gên làDDyTm côngoZ6G toZ6Gác điềuDDyT khUTahiển thiếDDyTt WNfsbị trênUTah sâDDyTn khấUTahu, lWNfsại cònb6gH đượoZ6Gc oZ6Gcung cấpUTah WNfsmiễn phíUTah nướcWNfs uốnUTahg vUTahà đồWNfs ănUTah nhẹ.

Hàng thUTahứ haUTahi WNfstrước mặtWNfs chúnUTahg DDyTtôi WNfscó haUTahi b6gHchỗ nDDyTgồi luôWNfsn đểWNfs UTahtrống, b6gHtrên DDyTmặt bàb6gHn b6gHcủa ghDDyTế trướcoZ6G mặb6gHt toZ6Gôi đặtoZ6G mộtoZ6G bDDyTó UTahhoa UTahly oZ6Gxen DDyThoa hồng.

Khi buổWNfsi biểub6gH dib6gHễn boZ6Gắt đUTahầu, hDDyTai gDDyThế trướcoZ6G mặoZ6Gt oZ6Gvẫn trống.b6gH TôDDyTi cb6gHứ nghĩ,oZ6G nDDyTgười nàb6gHo loZ6Gại đốb6gHt b6gHtiền WNfsnhư vậyb6gH? ĐUTahã muWNfsa vWNfsé rồioZ6G cònb6gH WNfskhông đến.

Buổi biểub6gH diễnUTah WNfsvừa b6gHbắt đầu,WNfs WNfstôi DDyTvà mẹWNfs đoZ6Gã UTahnhanh cUTahhóng b6gHbị cUTahuốn DDyThút, cùnWNfsg vớb6gHi mọiWNfs ngườDDyTi héoZ6Gt gọioZ6G tênUTah LưuDDyT b6gHĐức HoZ6Goa, toZ6Grạng toZ6Ghái cuoZ6Gồng b6gHnhiệt chWNfsưa cóDDyT baDDyTo giờ.b6gH ThậWNfsm chDDyTí mẹoZ6G tôUTahi coZ6Gòn lấyWNfs WNfsmáy chụpoZ6G ảnhWNfs khôngWNfs ngừngDDyT chụpWNfs cb6gHác độnDDyTg tácWNfs vàWNfs biểuWNfs hib6gHện củaUTah LưDDyTu ĐứoZ6Gc Hoa.

“Cái mb6gHáy ảnhWNfs UTahnày củUTaha WNfsmẹ DDyTchụp lêWNfsn ảnhDDyT khoZ6Gông nDDyThìn rõDDyT đâDDyTu, đừngWNfs DDyTmất côoZ6Gng nữa!”UTah oZ6GTôi bDDyTảo mẹ.

“Nhìn rb6gHõ oZ6Gmà! DDyTKhông tb6gHin cWNfson nhìnUTah xem!”DDyT oZ6GMẹ oZ6Gtôi rấtUTah tựb6gH WNfshào b6gHđưa WNfsmáy ảWNfsnh cb6gHho b6gHtôi nhìn.

“Ngày mWNfsai trêUTahn WNfsmạng sUTahẽ DDyTcó WNfsđầy ảnhWNfs đẹpWNfs b6gHcủa cácDDyT thợDDyT chụpDDyT ảnWNfsh chDDyTuyên oZ6Gnghiệp chụpoZ6G, cooZ6Gn tảUTahi vềb6gH chDDyTo mẹb6gH xem”.

“Không thoZ6Gích bằngWNfs ảnhDDyT mẹb6gH UTahtự chụp!”WNfs MẹWNfs tôWNfsi tb6gHự tiDDyTn nói.

Tôi b6gHkhông troZ6Ganh luậWNfsn WNfsvới mUTahẹ nữa,b6gH ngUTahày DDyTmai xeDDyTm ảnhWNfs củab6gH thUTahợ cUTahhuyên noZ6Gghiệp chụDDyTp thb6gHì sẽDDyT kWNfshỏi nWNfsói luôn.

Xem xob6gHng buoZ6Gổi biUTahểu diễoZ6Gn, tâmoZ6G trạnUTahg củaoZ6G tôDDyTi vb6gHà b6gHmẹ vb6gHô cùnUTahg thoZ6Goải oZ6Gmái. MẹWNfs tôioZ6G nói:WNfs WNfs“Nhân oZ6Gtiện trunDDyTg tâmoZ6G thươngb6gH oZ6Gmại chưoZ6Ga đób6gHng b6gHcửa, chUTahúng tb6gHa đb6gHi lWNfsượn chút,DDyT xeUTahm đồUTahng hồ!”

“Con oZ6Gcó bWNfsao gioZ6Gờ thícoZ6Gh b6gHđồng b6gHhồ WNfsđâu? CũWNfsng UTahchẳng b6gHdùng đến”.b6gH TUTahhời đạiWNfs củaUTah WNfschúng tôioZ6G bâyWNfs giờWNfs đạiWNfs đab6gH UTahsố đềuDDyT lDDyTấy WNfsdi b6gHđộng đểb6gH WNfsxem giWNfsờ rồoZ6Gi, oZ6Gvốn khôngUTah b6gHcó hb6gHứng thúUTah b6gHvới móDDyTn đồDDyT đUTaheo b6gHtay WNfsấy nữa.

“Sắp đếDDyTn mùab6gH xoZ6Guân b6gHrồi, mặcWNfs b6gHáo WNfslộ cáWNfsnh oZ6Gtay tDDyTrần b6gHra UTahcũng khôngoZ6G đẹp”.

“Vậy muDDyTa b6gHcho coZ6Gon chiếcWNfs vDDyTòng ngọcWNfs bícb6gHh điUTah, thb6gHế mDDyTới WNfsđẹp”. TWNfsôi đùb6gHa mẹ.

“Nếu oZ6Gcon thíUTahch, đợiDDyT DDyThôm saoZ6Gu mẹb6gH rútDDyT tiềnb6gH tioZ6Gết kiệUTahm đểDDyT mub6gHa b6gHnhà oZ6Gra oZ6Gmua DDyTcho b6gHcon DDyTmột chiếc!”WNfs MUTahẹ tôiDDyT cười.

“Thôi đừngUTah WNfsạ, mẹoZ6G dànhDDyT tiWNfsền đDDyTể oZ6Gmua nhàWNfs UTahcho coWNfsn đi!”

Mua UTahcho DDyTtôi DDyTmột cWNfsăn nhàWNfs lb6gHuôn oZ6Glà b6gHtâm nguyệnUTah củaoZ6G DDyTmẹ. MẹWNfs thườnoZ6Gg nób6gHi, cWNfson gáioZ6G DDyTnhất địnhDDyT DDyTphải cDDyTó nUTahhà riênoZ6Gg củb6gHa oZ6Gmình, nếDDyTu khôngb6gH oZ6Gsau nàyb6gH cãioZ6G noZ6Ghau vớiWNfs UTahchồng cũb6gHng oZ6Gkhông cóoZ6G chDDyTỗ mWNfsà điUTah. LogiUTahc toZ6Ghật kỳDDyT qUTahuặc, nhưDDyTng cũnb6gHg rấtDDyT WNfsthực tế.

Khi mDDyTẹ UTahvà bốDDyT b6gHly hônDDyT, mẹDDyT coZ6Ghẳng DDyTcó cWNfshỗ nàDDyTo đểUTah DDyTmang b6gHtôi đếnb6gH ở,UTah đànhWNfs phảiDDyT sUTahống b6gHchen chb6gHúc mãWNfsi tronUTahg khôUTahng UTahgian pUTahhòng kháchb6gH béUTah týb6gH củab6gH noZ6Ghà bWNfsà ngoại,oZ6G mDDyTãi đoZ6Gến nhiềub6gH b6gHnăm sauDDyT, kb6gHhi tôib6gH cDDyTó thểoZ6G nhớWNfs đượb6gHc DDyTmọi chuoZ6Gyện, cơUTah quab6gHn củDDyTa mẹb6gH mớib6gH cấUTahp coZ6Gho mộtUTah UTahcăn hộb6gH WNfsnhỏ UTahhai buồngb6gH. Nhưnb6gHg trướcDDyT oZ6Gsau UTahthì voZ6Gẫn DDyTlà b6gHcơ quaUTahn cấpDDyT, khoZ6Gông oZ6Gchắc nb6gHgày noZ6Gào b6gHlại tb6gHhu hồWNfsi, chWNfsúng toZ6Gôi lạioZ6G khôDDyTng cóoZ6G WNfschỗ UTahở UTahnữa, choZ6Go nDDyTên b6gHmẹ khônWNfsg UTahyên tâm,b6gH luWNfsôn ghUTahi nhDDyTớ việWNfsc mDDyTua mộb6gHt căoZ6Gn nhàUTah riUTahêng củaWNfs chDDyTúng tôi.

“Khoản coZ6Ghi muDDyTa nhàDDyT mẹb6gH vẫnoZ6G oZ6Ggiữ cb6gHho coUTahn WNfsmà, đủoZ6G rồi!”oZ6G UTahMẹ khooZ6Gác taWNfsy tôiWNfs đDDyTi vềWNfs poZ6Ghía sWNfsiêu tUTahhị HooZ6Ga Đường.

“Mẹ thWNfsấy DDyTchúng DDyTta khDDyToác toZ6Gay nhab6gHu WNfsđi DDyTlượn siUTahêu tUTahhị DDyTcó gWNfsiống hoZ6Gai chUTahị WNfsem khôUTahng?” TôoZ6Gi b6gHtrêu đùaoZ6G mẹ.

“Nếu giốngWNfs đượcb6gH DDyTthì tốt”.DDyT oZ6GMẹ oZ6Gthở dDDyTài nói.

“Giống, khôb6gHng DDyTtin UTahmẹ b6gHthử oZ6Ghỏi ngườib6gH khácb6gH xeb6gHm”. WNfsTôi cốDDyT ýUTah dUTahựa oZ6Gsát vDDyTào mẹ.

“Hôm nàob6gH oZ6Gchúng oZ6Gta đb6gHi cb6gHhụp coZ6Gái DDyTdán DDyTgì đóoZ6G điUTah? CáoZ6Gi đób6gH gọDDyTi lb6gHà gUTahì đấyoZ6G nhỉUTah? DDyTDán lb6gHên điệnb6gH thDDyToại oZ6Gdi đWNfsộng củUTaha con”.

“Ảnh đềDDyT can”.

“Đúng, chínWNfsh làb6gH WNfsnó, cooZ6Gn đưaoZ6G mb6gHẹ điUTah nhé!”DDyT DDyTLúc mẹUTah tôiDDyT DDyThưng phấWNfsn tDDyThì UTahgiống UTahnhư mUTahột đứaWNfs oZ6Gcon nítUTah già.

“Được, khôngDDyT vấnUTah WNfsđề gì!WNfs Mb6gHẹ WNfsđúng làDDyT sWNfsành đb6gHiệu qWNfsuá đấy,oZ6G UTahcon cUTahòn coZ6Ghưa tDDyTừng chDDyTụp bDDyTao giờ”.

Ở bênoZ6G mẹUTah, luôUTahn vb6gHui DDyTvẻ nhưoZ6G vậDDyTy, UTahmẹ chíUTahnh lb6gHà chỗb6gH dựDDyTa b6gHcho b6gHtâm hồnb6gH tôi.

 

6. Táob6gH WNfsPhú SUTahĩ rDDyTơi đầyoZ6G doZ6Gưới đất

Lúc b6gHxem biểWNfsu diDDyTễn UTahca nhạc,UTah tôWNfsi đểUTah đWNfsiện thoạDDyTi doZ6Gi dộngUTah ởWNfs chếDDyT đWNfsộ yêoZ6Gn lặng,b6gH WNfscó b6gHmấy cuDDyTộc gọWNfsi DDyTđến nhưDDyTng b6gHđều khb6gHông biết,DDyT oZ6Gmở UTahdanh sáchUTah WNfscuộc gb6gHọi nhỡDDyT tUTahhấy đềWNfsu lb6gHà củDDyTa Tiêub6gH Viễn.

Tôi qoZ6Guay lưnWNfsg vDDyTới mẹDDyT đDDyTể gọiWNfs lạioZ6G UTahcho anhoZ6G, giọnb6gHg TiUTahêu ViễUTahn mDDyTệt mỏib6gH b6gHở đầoZ6Gu DDyTbên kiaoZ6G, “KUTahhông coZ6Gó việcWNfs gìUTah đâu!”

“Vâng!” TôiDDyT đáp,b6gH quoZ6Gay đầDDyTu lDDyTại oZ6Gthấy b6gHmẹ đoZ6Gang nb6gHhìn oZ6Gtôi dòUTah WNfshỏi, thếb6gH làb6gH oZ6Gvội vàUTahng dậpWNfs máy.

Thứ haWNfsi điDDyT lDDyTàm, noZ6Ghận đượcWNfs DDyTthông báooZ6G củaUTah Cục,b6gH sẽDDyT đếnb6gH kiểmb6gH b6gHtra tb6gHiến độUTah oZ6Gdự án.

Tôi đb6gHưa thôoZ6Gng báoUTah oZ6Gcho DDyTTổ trưởDDyTng xeWNfsm, b6gHông UTahbảo tôDDyTi trựWNfsc tiếpUTah DDyTmang đếnUTah chb6gHo TDDyTiêu ViUTahễn vàWNfs Ngôb6gH Duyệt.

Bộ dạngUTah TiêuWNfs oZ6GViễn nhDDyTư b6gHkhông đượcUTah nghỉoZ6G oZ6Gngơi đủWNfs sứDDyTc, oZ6G“Em khônoZ6Gg trốWNfsn tWNfsôi nữaWNfs oZ6Gà?” DDyTĐây làWNfs làoZ6Gm vb6gHiệc, WNfscó thUTahể trốnb6gH trWNfsánh sao?

Tôi UTahnhìn trWNfsên bWNfsàn anUTahh đặtWNfs WNfshai tấWNfsm véb6gH xoZ6Gem biểuUTah DDyTdiên cWNfsa nhWNfsạc, tWNfsrên b6gHvé iDDyTn hàUTahng UTah2 DDyTsố 8b6gH, sDDyTố UTah10, chẳb6gHng lẽ…

Tôi chợUTaht hiWNfsểu raoZ6G, thb6gHì rUTaha đâyUTah DDyTchính lb6gHà đDDyTiều ngạoZ6Gc UTahnhiên thUTahú vịDDyT b6gHmà anoZ6Gh đWNfsã nói!

“Anh cUTahũng điDDyT WNfsxem buổiUTah b6gHbiểu diễnWNfs coZ6Ga nhạcUTah à?”oZ6G Tb6gHôi hỏDDyTi thăDDyTm dò.

“Không, b6gHanh chưaUTah WNfsbao goZ6Giờ tDDyThích LưoZ6Gu ĐWNfsức HoaoZ6G”. AnoZ6Gh lạnhb6gH lùngb6gH nói.

“Thế lấb6gHy UTahvé nb6gHày đểDDyT làmDDyT gì?”UTah ThậtUTah WNfsphí coZ6Ghỗ ngUTahồi tốtb6gH nWNfshư vậy.

“Người WNfskhác tặng,b6gH tiếcb6gH loZ6Gà tặb6gHng nhb6gHầm ngWNfsười rồi”.

Vẫn cònWNfs noZ6Gói WNfscứng, khWNfsông nóUTahi thUTahì thôi.

 

“Tiêu Viễn,b6gH eDDyTm cầnb6gH nb6gHói chuyWNfsện vớUTahi anUTahh vềDDyT qUTahuy hoạWNfsch UTahlắp đặtDDyT coZ6Gáp điệUTahn cDDyTủa dựDDyT ánb6gH nb6gHày”. NoZ6Ggô DuyUTahệt đangUTah ởoZ6G cửa,oZ6G trêWNfsn WNfstay cầmoZ6G mb6gHột tệpb6gH DDyTbản vẽWNfs pb6gHhác thảo.

“Tôi cUTahòn b6gHcó việcb6gH WNfskhác, xUTahin oZ6Gphép vềUTah trướcWNfs ạ!DDyT” TôDDyTi vộiUTah vànWNfsg nhườnUTahg đườWNfsng oZ6Gcho Ngôb6gH Duyệt.

“Em cũWNfsng nWNfsgồi ởWNfs đâoZ6Gy, nb6gHghe cùng!”b6gH Tiêb6gHu UTahViễn rb6gHa oZ6Glệnh chb6gHo tôi,WNfs hôDDyTm nUTahay sắcoZ6G mặWNfst anb6gHh khôb6gHng DDyTđược WNfstốt, chắcDDyT WNfslà dDDyTo cb6gHhưa đượcoZ6G nb6gHghỉ nDDyTgơi đầyUTah đủ.

Ngô DoZ6Guyệt nhíDDyTu DDyTmày, nUTahói: “TiểuUTah KhUTahả b6gHcó b6gHthể khônWNfsg b6gHcần nghe”.

“Đúng, đúnoZ6Gg! ToZ6Gôi khôngoZ6G DDyTcần phảiUTah nghUTahe ạ!”oZ6G Tôib6gH cườiWNfs theo.

“Cô ấyoZ6G tDDyTừng hWNfsọc khooZ6Ga b6gHtự nhiênDDyT, mWNfsà đâyb6gH lạioZ6G cb6gHhính làUTah chuyoZ6Gên ngànhDDyT UTahcô ấyb6gH hWNfsọc, oZ6Gtại soZ6Gao lạioZ6G khôngUTah oZ6Gthể oZ6Gnghe?” Tiêub6gH oZ6GViễn oZ6Gcó UTahvẻ cb6gHố bắWNfst épb6gH b6gHtôi ởWNfs lại.

“Tại oZ6Gsao anb6gHh biết?”oZ6G UTahNgô DuWNfsyệt ngoZ6Gạc nhiêDDyTn UTahnhìn tôoZ6Gi b6gHvà Tb6gHiêu Viễn.

“Tại sUTahao khôngoZ6G biếtDDyT? BDDyTọn aoZ6Gnh họcDDyT oZ6Gcùng mộtWNfs trưDDyTờng Đạb6gHi học”.

“Tổng giWNfsám sátb6gH Tb6gHiêu!” oZ6GTôi muoZ6Gốn UTahngăn aDDyTnh lại.

Nhưng TiDDyTêu Vb6gHiễn oZ6Gliếc b6gHnhìn tôiWNfs, vWNfsẫn tiếb6gHp tDDyTục nób6gHi: “WNfsHơn nữoZ6Ga oZ6Gcô ấyoZ6G DDyTtừng loZ6Gà bb6gHạn gWNfsái củoZ6Ga anhb6gH, oZ6Ganh cóoZ6G thểoZ6G DDyTkhông hiểoZ6Gu côUTah ấyWNfs sao?”

Sắc mUTahặt NgôDDyT DUTahuyệt đb6gHột nhoZ6Giên trUTahắng bệch.

Phó tổngUTah gib6gHám sátb6gH, đoZ6Gừng DDyTnghe DDyTanh b6gHấy nóDDyTi nhảmoZ6G”. Tb6gHôi vWNfsội vàngb6gH DDyTgiải toZ6Ghích, “Hồb6gHi đWNfsi họcUTah chỉWNfs lWNfsà đùab6gH UTahvui thôi”.

“Ai đùaoZ6G voZ6Gui vớUTahi eUTahm chứ?”WNfs oZ6GSắc mặtWNfs TiDDyTêu ViễnUTah càngDDyT oZ6Gkhó DDyTcoi, giậnb6gH doZ6Gữ nb6gHhìn tôi.

“Tiêu ViUTahễn, UTahsao aoZ6Gnh lạiWNfs b6gHcó thWNfsể oZ6Gđối xửb6gH vớiWNfs eoZ6Gm nhb6gHư vậy?”b6gH Ngôb6gH DDDyTuyệt oZ6Gbật khócoZ6G, sb6gHau đóUTah coZ6Ghạy oZ6Gvụt b6gHra ngoài.

“Tại saDDyTo oZ6Ganh lạiUTah cứWNfs phoZ6Gải nóiWNfs b6gHvới WNfscô ấyDDyT điềub6gH đó?DDyT TWNfsại b6gHsao còWNfsn b6gHnói rWNfsa trướcDDyT mặtb6gH em?”

Tôi cũngb6gH khóc,WNfs UTahmối quWNfsan hệb6gH phứoZ6Gc tạpWNfs b6gHthế nàoZ6Gy, bảooZ6G b6gHtôi saoZ6Gu nb6gHày còWNfsn tiếpoZ6G b6gHtục UTahlàm WNfsviệc ởb6gH đâoZ6Gy thUTahế WNfsnào đWNfsược chứ.b6gH TiêuUTah DDyTViễn aUTahnh khôUTahng đểWNfs WNfsý, vWNfsì b6gHchỗ dDDyTựa phíaWNfs saoZ6Gu anoZ6Gh vữUTahng chắc,oZ6G b6gHhoàn UTahtoàn cWNfsó DDyTthể oZ6Gnói đib6gH làWNfs đi,WNfs tôUTahi UTahthì DDyTlàm DDyTthế nàUTaho đượcUTah đây?

“Anh xiWNfsn lỗUTahi, oZ6Ganh khôngb6gH thểUTah khônDDyTg nób6gHi ra!WNfs” TiêuoZ6G ViễoZ6Gn lắb6gHc vb6gHai tôi,b6gH “NếuoZ6G còoZ6Gn koZ6Ghông nói,b6gH ngưUTahời WNfsnhà sẽDDyT bWNfsắt UTahanh đínhb6gH UTahhôn vb6gHới cUTahô ấy”.

“Hai ngườDDyTi đínoZ6Gh hônoZ6G đượcoZ6G DDyTrồi, tạiUTah saWNfso phảiUTah kéoZ6Go eUTahm vào?”DDyT Tôib6gH khóc.

“Ngốc ạ,UTah chẳngDDyT lẽWNfs eDDyTm kb6gHhông hiểDDyTu oZ6Gsao? TừWNfs trướoZ6Gc đWNfsến naWNfsy ngoZ6Gười anWNfsh yoZ6Gêu cWNfshỉ cDDyTó DDyTmình b6gHem!” TDDyTiêu Viễnb6gH ômoZ6G chặtDDyT WNfslấy tb6gHôi, giọnoZ6Gg nóioZ6G thWNfsa thiết.

Tim đauoZ6G gầWNfsn UTahnhư muốoZ6Gn nghẹtb6gH thởDDyT, tạUTahi oZ6Gsao? TạiDDyT WNfssao DDyTbao nhiWNfsêu năWNfsm trôib6gH qub6gHa rồioZ6G moZ6Gới nóioZ6G vWNfsới tôiDDyT b6gHnhững đoZ6Giều ấy?

Hai châoZ6Gn tôiWNfs rUTahã rờioZ6G, WNfsdựa sátb6gH vb6gHào ngDDyTực TiWNfsêu Viễn.

Ngô Duyệb6gHt mấyoZ6G UTahngày liềnDDyT UTahkhông lộWNfs diWNfsện ởoZ6G TổWNfs dDDyTự án.

Tổ kiểmWNfs oZ6Gtra UTahcủa CoZ6Gục db6gHo đíchb6gH thWNfsân oZ6GCục trDDyTưởng dẫnWNfs đầuWNfs xuốnWNfsg kiểWNfsm trDDyTa dựDDyT WNfsán, gioZ6Gáo sưb6gH ĐiDDyTền WNfsDuy Niênb6gH đóngWNfs DDyTvai tròWNfs oZ6Gcố vẫnDDyT. TiêWNfsu ViWNfsễn vWNfsà TWNfsổ trưb6gHởng đUTahi WNfscùng đếnoZ6G cb6gHác nơi,DDyT tb6gHôi đWNfsi phíaDDyT saUTahu phụWNfs tráchWNfs gWNfshi chép.

Đi hếtWNfs mộDDyTt vòUTahng, mọiUTah ngườiUTah nWNfsgồi lạoZ6Gi nghỉWNfs ngơiWNfs, DDyTCục trưởngUTah voZ6Gà TiêUTahu Viễnb6gH noZ6Ggồi DDyTphía trướcoZ6G DDyTtôi, ngưUTahợc WNfslại, giáWNfso sDDyTư Điềnb6gH ngb6gHồi bênoZ6G cạnhb6gH tôi.

“Tiêu VDDyTiễn DDyTnày, UTahcó phảioZ6G cb6gHháu vớUTahi DoZ6Guyệt b6gHDuyệt cWNfsãi nhaDDyTu khôngb6gH?” CoZ6Gục trb6gHưởng WNfsân DDyTcần nóiWNfs cDDyThuyện gWNfsia đìnhDDyT vớiWNfs TiêuWNfs Viễn.

Tiêu VDDyTiễn khôngWNfs nóiWNfs gì.

“Thanh niUTahên vớDDyTi nb6gHhau khôUTahng trb6gHánh oZ6Gđược việcDDyT cãiDDyT WNfscọ, đừnDDyTg bậWNfsn tWNfsâm. CháoZ6Gu cũoZ6Gng biếtWNfs tínhWNfs WNfscách Dub6gHyệt DUTahuyệt rồb6gHi đấy,oZ6G toZ6Gính còDDyTn trb6gHẻ coDDyTn, chuyệnDDyT DDyTgì cũUTahng thíUTahch chWNfsấp nWNfshặt, nhườnoZ6Gg nhịnUTah UTahnó chútoZ6G, doZ6Gù b6gHsao b6gHcũng sắpoZ6G đíoZ6Gnh hôWNfsn rồUTahi mà!”

Tiêu ViUTahễn quaUTahy xuốngWNfs lWNfsiếc nhUTahìn tôiWNfs, ánhb6gH b6gHmắt đoZ6Gen oZ6Gthẫm DDyTlộ UTahra vẻoZ6G cưWNfsơng nghị,UTah DDyTsau đóDDyT b6gHquay soZ6Gang nóiUTah vb6gHới WNfsCục trưDDyTởng Ngô:b6gH “BáDDyTc b6gHNgô… WNfscháu ngUTahhĩ cháuUTah b6gHvà NgôoZ6G Duyệtb6gH khôUTahng hUTahợp nhau!”

“Thằng bWNfsé nàyb6gH, nóiUTah WNfscái gìUTah ngớoZ6G ngẩn?DDyT DDyTHai đứb6gHa WNfslà thWNfsanh maWNfsi trúcb6gH mã,oZ6G làWNfs mộDDyTt đôiWNfs quáoZ6G UTahđẹp”. CụcUTah trưởngUTah vb6gHỗ oZ6Gvai TiêuWNfs UTahViễn cườib6gH oZ6Gha WNfshả nUTahói: “MấyUTah nWNfsgày UTahtrước bốUTah chb6gHáu cònoZ6G gọoZ6Gi điUTahện hWNfsỏi bWNfsác đặtWNfs tWNfsiệc oZ6Gđính hônDDyT ởDDyT đâub6gH nữa”.

“Thưa WNfsbác DDyTNgô, cb6gHháu nghĩb6gH b6gHsẽ b6gHkhông oZ6Gcó tiệoZ6Gc đínhUTah hônoZ6G đUTahâu ạ!”WNfs Tib6gHêu VoZ6Giễn nóWNfsi nhỏ.

“Đúng b6gHlà giậDDyTn dỗib6gH thậtb6gH rồi!DDyT” Cb6gHục trưởngb6gH oZ6Gvẫn cUTahười DDyTha b6gHha, DDyT“Nhưng, oZ6Ghai đứaWNfs oZ6Gcãi nhDDyTau DDyTmấy nUTahgày rồiDDyT lạioZ6G DDyTổn thôi”.

Nghỉ nUTahgơi xoWNfsng rồUTahi, mb6gHọi ngườioZ6G lạUTahi tiếoZ6Gp tụWNfsc đioZ6G, đếnWNfs hiệnDDyT trườnUTahg oZ6Gxem b6gHtình WNfstrạng thWNfsi cWNfsông. TôoZ6Gi UTahđi cDDyTách b6gHxa DDyTphía b6gHsau, tUTahâm tWNfsrạng tUTahhật kb6gHhó tả.

Giáo sưWNfs ĐiUTahền vỗWNfs b6gHvai tôoZ6Gi nói:WNfs “Này,WNfs WNfsbạn troZ6Gẻ, lấyoZ6G lạiDDyT DDyTtinh thầnWNfs đDDyTi nào”.

Tôi b6gHnhìn ôngUTah cảmWNfs kích,UTah kìDDyTm chếWNfs nhữb6gHng cảmoZ6G xúcUTah bộcWNfs pUTahhát muốnDDyT òab6gH khóc.

Tranh UTahthủ oZ6Gthời DDyTgian UTahđến DDyTchỗ UTahở UTahcủa Cb6gHhương Nb6gHgự, gUTahiúp DDyTanh tDDyTa DDyTcho cáUTah ăn.

Có UTahtiền đúngDDyT làUTah tốUTaht thật,b6gH cóDDyT thểDDyT UTahmột mìnhWNfs ởDDyT tronb6gHg ngôiWNfs nhàoZ6G WNfsto thWNfsế nb6gHày, rUTahiêng phònDDyTg khácWNfsh đãUTah cób6gH hab6gHi cáiDDyT, mỗb6gHi pDDyThòng đềuDDyT đặtoZ6G mb6gHột b6gHbể cáb6gH DDyTto. TWNfsrong DDyTbể UTahcá cDDyTó đủWNfs loạib6gH b6gHmàu sắcoZ6G hUTahình dánUTahg, oZ6Gchủng looZ6Gại oZ6Gđa dDDyTạng, DDyTtôi koZ6Ghông coZ6Gó kib6gHnh nghUTahiệm nuôiWNfs b6gHcá nênWNfs kb6gHhông phânoZ6G biệb6gHt cb6gHụ UTahthể đWNfsược lWNfsũ cb6gHá nb6gHày gUTahiống UTahgì, choZ6Gỉ biếtoZ6G rấtDDyT nb6gHhiều looZ6Gại coZ6Ghưa UTahthấy oZ6Gbao giờDDyT, b6gHcó tb6gHhể b6gHđúng loZ6Gà rb6gHất qoZ6Guý hiếm.

Thức ăDDyTn củaWNfs coZ6Gá đb6gHể UTahtrên oZ6Gbàn, tDDyTôi lWNfsấy mộUTaht íUTaht thb6gHả xuốnb6gHg, lUTahũ UTahcá nhỏb6gH bDDyTắt đầuDDyT tDDyTranh nhb6gHau ănUTah, mộb6gHt lUTahúc thôib6gH oZ6Gđã ăb6gHn hUTahết sạb6gHch, tôUTahi lạib6gH đổWNfs vUTahào mộDDyTt UTahít, UTahlại ăUTahn hết.DDyT XDDyTem oZ6Gra lũWNfs nhócDDyT nàyDDyT WNfsđúng làb6gH b6gHđói rồb6gHi, UTahtôi quyếtb6gH địnhUTah đổUTah cảDDyT góioZ6G oZ6Gto vàWNfso, DDyTcho bọUTahn cWNfshúng oZ6Găn no.

Cho cDDyTá oZ6Găn xongoZ6G, DDyTra kDDyThỏi nhDDyTà ChươngDDyT b6gHNgự, UTahtôi oZ6Ggọi điệoZ6Gn coZ6Gho TiêDDyTu ViễDDyTn, “Cb6gHhúng b6gHta đếnoZ6G trb6gHường b6gHăn cơWNfsm căngWNfs tb6gHin đi”.

Tiêu Viễb6gHn mb6gHặc trêoZ6Gn nDDyTgười bộUTah thểb6gH thaDDyTo màDDyTu trắngDDyT, đứngoZ6G ởWNfs oZ6Gcổng trườngUTah đợib6gH tôi.

Nhà oZ6Găn cUTahăn UTahbản khôb6gHng b6gHthay đổiDDyT gìoZ6G, chỉoZ6G loZ6Gà khôWNfsng cWNfsòn cunUTahg cấUTahp caoZ6Gnh trứngoZ6G DDyTcà chub6gHa miễnUTah phoZ6Gí nữab6gH. oZ6GTôi vàb6gH Tiêub6gH VoZ6Giễn b6gHmua haoZ6Gi b6gHsuất cơb6gHm rướiDDyT oZ6Gsốt thWNfsịt gàWNfs, WNfstìm oZ6Gmột chỗb6gH vDDyTắng ngDDyTười ngồiDDyT xuống.

Vẫn làUTah cảnhUTah tượngoZ6G củb6gHa nDDyTăm đUTahó, oZ6Gchỉ cb6gHó vịUTah củaUTah DDyTmón cDDyTơm rướib6gH WNfslà hoànUTah tob6gHàn khônDDyTg giốnoZ6Gg năDDyTm UTahđó nữa.

Ăn cb6gHơm xongoZ6G, WNfsTiêu DDyTViễn DDyTnói: “ChúngWNfs WNfsta WNfsra WNfssân vậUTahn đUTahộng điDDyT, xeDDyTm ab6gHnh bb6gHây giờb6gH coZ6Gòn oZ6Gcó thểWNfs chạb6gHy 15oZ6G00m b6gHnữa không”.WNfs LúcUTah nàWNfsy tôiUTah WNfsmới chúDDyT ýoZ6G đếnUTah WNfsanh đoZ6Gi đôib6gH oZ6Ggiày oZ6Gthể toZ6Ghao WNfsNike UTahcũ đó.

“Anh vẫnDDyT điWNfs đôb6gHi gb6gHiày nàyWNfs à?”

“Muốn thoZ6Gay đôioZ6G mớUTahi, vẫnDDyT cb6gHhưa cóoZ6G ngUTahười đưab6gH aDDyTnh b6gHđi b6gHmua”. AnUTahh WNfsnhìn tôWNfsi cười.

Tôi oZ6Gcúi đầub6gH WNfslẩn toZ6Gránh WNfsánh nhb6gHìn WNfstrìu WNfsmến cDDyTủa b6gHanh, DDyT“Đợi cDDyTó thờiWNfs giaUTahn lạioZ6G đb6gHưa UTahanh đDDyTi UTahmua đôoZ6Gi DDyTmới DDyTnhé, nhDDyTưng ab6gHnh oZ6Gphải tDDyTự bỏUTah tiền”.

“Điền KWNfshả LDDyTạc, DDyTem thậtWNfs làb6gH WNfskeo kiệt”.WNfs VWNfsẫn nguyêWNfsn vUTahăn lb6gHời phêb6gH pDDyThán oZ6Gtôi b6gHnăm đó.

Tôi đứnoZ6Gg b6gHbên đườngDDyT biêWNfsn choZ6Gạy b6gHgiúp anUTahh DDyTbấm UTahthời gWNfsian, rấtb6gH nhiềub6gH sDDyTinh viêb6gHn trêUTahn sDDyTân voZ6Gận độngDDyT nhoZ6Gìn chDDyTúng oZ6Gtôi, nhấtUTah b6gHlà WNfscác coZ6Gô gáiDDyT, oZ6Gnhìn TiêoZ6Gu ViễnoZ6G boZ6Gằng đb6gHôi mắtb6gH oZ6Grạng rỡ.

Tôi kéb6gHo DDyTTiêu Viễn,DDyT “ĐoZ6Gi b6gHthôi, WNfscơm xonb6gHg khôoZ6Gng đượcb6gH b6gHvận độUTahng mạnh”.

Tôi b6gHvà ToZ6Giêu VUTahiễn WNfsnắm tb6gHay oZ6Gnhau lặngUTah lẽWNfs b6gHđi oZ6Gdọc theDDyTo b6gHbờ sônUTahg, dườb6gHng nb6gHhư troZ6Gở lUTahại thwoib6gHf điểmDDyT DDyTmới queDDyTn nhb6gHau củaDDyT WNfsnhiều nămDDyT trước.

“Đợi dựUTah b6gHán nb6gHày kếUTaht thDDyTúc, chúDDyTng tUTaha đib6gH đănb6gHg kýb6gH kếtoZ6G hôWNfsn nhb6gHé”. TiWNfsêu ViễnoZ6G độoZ6Gt noZ6Ghiên nói.

“Kết hb6gHôn?” b6gHTôi khôoZ6Gng cóDDyT mộtoZ6G oZ6Gchút b6gHchuẩn UTahbị tUTahâm lDDyTý gb6gHì, “TạiUTah sao?”

“Tất nhiênb6gH WNfslà oZ6Gvì anWNfsh UTahyêu b6gHem!” TiDDyTêu ViễDDyT dừnDDyTg lại,b6gH hônUTah lDDyTên môiUTah tôi.

Lần đWNfsầu tiUTahên oZ6Ganh hôWNfsn tôib6gH nhưb6gH DDyTvậy, tôWNfsi sữngDDyT sUTahờ kUTahinh ngạc.

“Sao UTahvậy, vẫUTahn muốnUTah b6gHnữa à?”WNfs AnWNfsh nDDyThư bịUTah nghoZ6Giện, lạiWNfs b6gHsấn tớb6gHi hônWNfs tôi.

Môi TiêuWNfs VDDyTiễn WNfscó oZ6Gvị DDyTse WNfsse ngọt,WNfs mịb6gHn mànUTahg, ẩmoZ6G ướ,WNfs oZ6Gmềm dịWNfsu DDyTấn trênDDyT mUTahôi tôi.

“Tiêu Vib6gHễn, WNfsanh WNfssẽ khônWNfsg rWNfsời DDyTxa eDDyTm chứ?”WNfs TôioZ6G luôb6gHn cảmb6gH WNfsthấy điềuWNfs tuUTahyệt dib6gHệu thếb6gH nb6gHày lạioZ6G khôngUTah phảWNfsi DDyTlà b6gHsự thật.

“Sẽ DDyTkhông baDDyTo gioZ6Gờ nữa!”WNfs UTahAnh giữDDyT DDyTchặt oZ6Gmiệng tôib6gH, “WNfsTập trDDyTung đioZ6G, đừngWNfs nóDDyTi nữa…”

Tiêu ViUTahễn đưab6gH thẳngb6gH tôoZ6Gi voZ6Gề đếnoZ6G coZ6Gửa nhàoZ6G, “Anb6gHh muốnoZ6G vDDyTào gặpUTah mWNfsẹ emWNfs!” ADDyTnh lDDyTần DDyTchần ởDDyT đóWNfs khôUTahng muốnoZ6G đi.

“Lần sDDyTau nhé,DDyT eb6gHm vềoZ6G WNfsnói vớib6gH UTahmẹ mộtoZ6G tb6gHiếng trướcoZ6G đã,b6gH troZ6Gánh làDDyTm mẹWNfs oZ6Ggiật mìnhoZ6G, mẹb6gH vẫnWNfs loZ6Guôn nghĩWNfs anb6gHh đangUTah ởUTah nướUTahc ngoài”.

“Chúng tDDyTa lWNfsàm cùngb6gH ởoZ6G mộtoZ6G cơUTah oZ6Gquan, eb6gHm WNfsđã oZ6Gkhông nóiDDyT vớioZ6G cb6gHô à?”

Tiêu ViWNfsễn dùnUTahg WNfshai WNfscánh tUTahay DDyTgiữ tUTahôi lạWNfsi mộtb6gH gócoZ6G nhỏ.

“Em sDDyTợ mẹoZ6G khôoZ6Gng thíWNfsch DDyTanh đấy”.

“Mẹ oZ6Gvợ gặUTahp oZ6Gcon WNfsrể, cóoZ6G b6gHgì mb6gHà khônWNfsg thích?”b6gH AnUTahh đWNfsắc ýUTah nói.

“Được rồi,oZ6G lầWNfsn saoZ6Gu aDDyTnh hãyUTah đến”.DDyT TDDyTôi đẩyDDyT ab6gHnh raWNfs, “NhoZ6Ganh vWNfsề nWNfshà noZ6Ggủ điDDyT, ngWNfsày mUTahai còoZ6Gn đDDyTi làWNfsm chứ”.

Mẹ oZ6Gtôi đWNfsã ngUTahủ rồDDyTi. TôWNfsi nDDyThẹ nhàngb6gH mDDyTở b6gHcửa sợb6gH đánhDDyT thứcoZ6G mẹ,b6gH gầnWNfs đây,oZ6G mẹUTah toànDDyT nWNfsgủ sớm.

Tắm b6gHxong, nb6gHằm trênoZ6G giường,UTah tWNfsrái WNfstim rộnb6gH rãb6gH mớiUTah cb6gHhịu trầDDyTm oZ6Glắng xuống.

Tiêu Viễb6gHn, chWNfsúng tb6gHa thậtUTah sUTahự cWNfsó thWNfsể b6gHở bêWNfsn oZ6Gnhau không?UTah Tb6gHại saoZ6Go troZ6Gong lòb6gHng tôiDDyT cWNfsứ thDDyTấp thỏmDDyT khôngWNfs yên?

Ngày oZ6Ghôm sb6gHau đib6gH làoZ6Gm, tổoZ6G dựUTah áWNfsn cửWNfs TiêDDyTu ViễnWNfs vàb6gH tDDyTôi b6gHđến UTahcông trườngDDyT UTahkhảo sáb6gHt tiếoZ6Gn đDDyTộ thWNfsi công.

Lúc xuấUTaht pDDyThát, b6gHTổ trưởUTahng nămWNfs oZ6Glần oZ6Gbảy lượtDDyT nb6gHhắc DDyTnhở láiWNfs oZ6Gxe nhấtb6gH WNfsđịnh phảiDDyT đảmoZ6G bảob6gH aDDyTn toDDyTàn oZ6Gcho tổWNfsng b6gHgiám sátb6gH Tiêu.

Trên đườngDDyT đUTahi, tWNfsôi oZ6Gnói đùaDDyT vUTahới TDDyTiêu Viễn,UTah “XeUTahm, đóDDyT chínhDDyT DDyTlà sựb6gH coZ6Gách bDDyTiệt gDDyTiữa toZ6Gổng giámoZ6G sátDDyT vàb6gH DDyTnhân vioZ6Gên. TWNfsổng gb6gHiám UTahsát thậtDDyT làDDyT oZ6Gđang quýoZ6G, UTahra khỏiWNfs cửaDDyT làUTah cầb6gHn oZ6Gphải bDDyTảo đảmb6gH aDDyTn toàn”.

“Em b6gHchẳng phảiDDyT càb6gHng oZ6Gđáng quýWNfs oZ6Ghơn saoWNfs, coZ6Gó mộWNfst tổoZ6Gng gDDyTiám WNfssát khôoZ6Gi nWNfsgô tUTahuấn tWNfsú, uWNfsy pWNfshong lẫmoZ6G liệt,b6gH làDDyT oZ6Ganh đoZ6Gây UTahđảm bảooZ6G DDyTan tooZ6Gàn cDDyTho em!”UTah TiWNfsêu ViễnUTah nhoZ6Gìn UTahtôi cườiDDyT hUTahì hì.

“Em saDDyTo dámUTah làDDyTm phb6gHiền anh?”

Đến côngWNfs tDDyTrường, Độb6gHi trưởngUTah độib6gH thoZ6Gi côngoZ6G dẫoZ6Gn b6gHtôi UTahvà Tiêb6gHu ViễnoZ6G đib6gH xoZ6Gem xéUTaht b6gHtình WNfstrạng đắpoZ6G oZ6Gđê UTahkè đUTahường. TiDDyTêu ViUTahễn loZ6Gúc lúb6gHc lạWNfsi cWNfshỉ rWNfsa cácWNfs phươnoZ6Gg UTahdiện DDyTcần UTahchú ýWNfs, độUTahi trưoZ6Gởng đềuUTah gWNfshi chéDDyTp lạiWNfs cẩnoZ6G thận.

Đi đếnDDyT mộtWNfs noZ6Gơi gậpDDyT gb6gHhềnh, cóWNfs hốDDyT nưoZ6Gớc. NgườUTahi lUTahái WNfsxe đUTahi cùnWNfsg chỉoZ6G lb6gHo DDyTbảo vệb6gH TiDDyTêu VDDyTiễn, oZ6Gdo muốnDDyT giữb6gH TDDyTiêu VUTahiễn b6gHkhông tiếoZ6Gn vềWNfs phb6gHía trướcWNfs WNfsmà WNfsđã lUTahỡ vDDyTa WNfsvào nWNfsgười tôi.

Một cDDyTú voZ6Gấp ngãb6gH, tôUTahi rơb6gHi luôDDyTn xoZ6Guống. NướoZ6Gc nDDyTgập sâuoZ6G đếDDyTn tậnUTah thắtb6gH lưng,DDyT lạnhDDyT oZ6Gtê b6gHtái, quầnUTah áb6gHo trênUTah ngoZ6Gười oZ6Gđều oZ6Gbị WNfsướt sũng.

Tiêu ViễUTahn thấyDDyT oZ6Gvậy, lậpUTah UTahtức vứtUTah bỏWNfs áDDyTo khoácWNfs WNfsở DDyTtrên noZ6Ggười, địnhDDyT lab6gHo xuốnUTahg WNfskéo tôi.

Tôi hét:UTah “TiUTahêu ViWNfsễn, anoZ6Gh đUTahừng xuWNfsống, b6gHem cUTahó oZ6Gthể DDyTtự lêWNfsn được”.

Người láDDyTi oZ6Gxe vDDyTa phUTahải tôoZ6Gi, thấyUTah cDDyTó lWNfsỗi, nóoZ6Gi: UTah“Tổng giáDDyTm sáDDyTt b6gHTiêu, hDDyTay đểDDyT toZ6Gôi xuUTahống đi”.

Tiêu WNfsViễn oZ6Ggiận doZ6Gữ nhìnDDyT aWNfsnh oZ6Gta, ánUTahh oZ6Gmắt cònb6gH sắcoZ6G lạnhb6gH WNfshơn cảDDyT dòWNfsng nước,UTah “Đứb6gHng WNfssang oZ6Gmột bên”.

Người láiDDyT xWNfse sUTahợ hãiUTah khônUTahg db6gHám nóDDyTi WNfsgì, lùiWNfs sab6gHng mWNfsột bên.

Tiêu UTahViễn kWNfshông ngạoZ6Gi nướcUTah lạnh,oZ6G từoZ6G từDDyT đếnb6gH gầnWNfs tôWNfsi, giữDDyT chUTahặt tWNfsay tDDyTôi, nói:oZ6G “ĐUTahi thb6gHeo WNfsanh, UTahchậm UTahthôi kẻUTaho ngã”.

Sau kWNfshi DDyTTiêu DDyTViễn kb6gHéo toZ6Gôi rUTaha khWNfsỏi b6gHhố nướDDyTc, UTahtổ trưởngb6gH tìDDyTm chb6gHo DDyTchúng tôoZ6Gi mộtDDyT lềuUTah tUTahrại b6gHcó loZ6Gò sWNfsưởi đib6gHện đểoZ6G hDDyTong kb6gHhô quầnWNfs áoZ6Go. TiWNfsêu oZ6GViễn sb6gHợ WNfstôi lạnh,UTah cWNfsởi luônWNfs cảoZ6G áoWNfs khoácDDyT ngoàioZ6G đắpWNfs cUTahho tôi,oZ6G “CWNfsái b6gHtên láiDDyT DDyTxe taWNfsy chb6gHân hUTahậu đậuWNfs UTahấy, thậtUTah bb6gHực mình”.

Tôi cườiDDyT oZ6Ganh đãb6gH loZ6Gàm b6gHto chuyện,WNfs tôb6gHi chẳUTahng quWNfsa WNfscũng oZ6Gchỉ DDyTbị ướtWNfs qoZ6Guần WNfsáo tDDyThôi, khôWNfsng đángDDyT DDyTđể nổoZ6Gi cáuWNfs vớiWNfs ngườiWNfs ta.

Tiêu Vb6gHiễn ngồioZ6G UTahhơi xãWNfs b6gHlò sưởiWNfs, b6gHtôi bảoWNfs anWNfsh lạib6gH gUTahần chútUTah, đb6gHể tWNfsránh WNfslạnh, aWNfsnh WNfskhông chịuDDyT: “b6gHEm cWNfsòn đDDyTáng quoZ6Gý hơnWNfs anh”.

Tôi nhìb6gHn anoZ6Gh, mỉUTahm cườWNfsi, troUTahng lòngUTah UTahấm b6gHáp WNfsvô ngần.

Quay vềUTah tDDyTổ dUTahự áb6gHn, TiêuDDyT b6gHViễn cUTahứ hắUTaht hUTahơi suốt,UTah oZ6Gtôi chUTaho aUTahnh uốngb6gH mộUTaht oZ6Gcốc thuốcoZ6G giảDDyTi cDDyTảm, nhưngDDyT kDDyThông cóoZ6G tácWNfs dụng.

Ngày hôoZ6Gm WNfssau, vWNfsừa sángDDyT oZ6Gra, UTahđiện thb6gHoại củaWNfs b6gHTiêu Viễnb6gH đánhDDyT thứcb6gH tDDyTôi dậy:DDyT “Khảb6gH LDDyTạc, oZ6Ganh sốoZ6Gt caoZ6Go, cUTahó b6gHchút triệuoZ6G chb6gHứng bịoZ6G vib6gHêm pWNfshổi, nhậpDDyT việnUTah b6gHrồi”. b6gHGiọng nWNfsói khảnWNfs khôWNfs, khônoZ6Gg cònoZ6G UTahêm DDyTái noZ6Ghư nhữngDDyT WNfsngày trướcWNfs nữa.

“Ở đâoZ6Gu vậoZ6Gy?” TWNfsôi hỏi.

“Bệnh oZ6Gviện oZ6Gcảnh sátUTah vũb6gH trang”.

“Anh đb6gHợi DDyTnhé, oZ6Gem WNfsđến tổWNfs dựoZ6G áb6gHn điểmWNfs WNfsdanh, rồiWNfs xiWNfsn phéUTahp nghỉb6gH đb6gHi thăWNfsm anh”.

“Ừ”. TUTahiêu ViễnoZ6G UTahngoan ngoãnDDyT đoZ6Gáp, cUTahó vẻDDyT sốtb6gH nb6gHặng DDyTkhông UTahcòn sUTahức nóiDDyT nữaWNfs rồi.

Tôi muWNfsa mộUTaht gWNfsiỏ tWNfsáo PWNfshú SoZ6Gĩ, vừaUTah toZ6Go vừaWNfs đWNfsỏ, WNfsnghĩ rWNfsằng oZ6GTiêu UTahViễn sẽb6gH rDDyTất b6gHthích ăn.

Tôi WNfschưa oZ6Gđến bệnoZ6Gh việnDDyT CảnhoZ6G oZ6Gsát UTahvũ traWNfsng UTahbao giờoZ6G, b6gHbước vàoDDyT thấyoZ6G thậtUTah rộnUTahg lớnUTah, b6gHở đạb6gHi sWNfsảnh hỏiDDyT mấyUTah lượt,b6gH mớioZ6G DDyTbiết đưb6gHợc kWNfshu nhWNfsập viDDyTện chỗWNfs nào.oZ6G b6gHVừa nWNfshắc đếb6gHn b6gHtên TiêuUTah Viễnb6gH vớioZ6G cb6gHác oZ6Gy táDDyT cDDyTủa koZ6Ghu nhậDDyTp việnWNfs, moZ6Gấy côoZ6G DDyTgái trẻb6gH đềuUTah hb6gHào hứngDDyT nób6gHi: “ĐểUTah toZ6Gôi dẫDDyTn cb6gHô đi”.

Tiêu VDDyTiễn nb6gHằm UTahở oZ6Gphòng bệUTahnh b6gHriêng UTahcao cUTahấp, cửaoZ6G phònb6gHg bệnDDyTh mởDDyT UTahra, bêb6gHn tronWNfsg thDDyTấy cb6gHó mấyoZ6G bóDDyTng UTahngười điDDyT lại.

Tôi nhaDDyTnh chóngUTah nhậnUTah rb6gHa NgDDyTô DuyệtDDyT đDDyTang UTahngồi ởDDyT đUTahầu gib6gHường, nânDDyTg cDDyTốc nWNfsước DDyTcho Tb6gHiêu VWNfsiễn uốngDDyT. DDyTTiêu Viễnb6gH lb6gHộ rõb6gH vẻUTah dịuWNfs dàngUTah cưWNfsời vớUTahi cb6gHô ấy.

Tôi b6gHđứng DDyTở lốioZ6G điUTah rấtWNfs UTahlâu, chUTahăm chb6gHú nhìoZ6Gn NoZ6Ggô DuyUTahệt, côoZ6G ấyDDyT vàWNfs DDyTTiêu DDyTViễn cưDDyT oZ6Gxử vớUTahi nhWNfsau b6gHnhư tb6gHhế, nhấtUTah địWNfsnh đb6gHã cóUTah thờioZ6G goZ6Gian rấtDDyT dàib6gH UTahbên nhau.

“Thư kýUTah DDyTTống, coZ6Gô DDyTgái nàyWNfs muốnUTah tìmoZ6G TiêWNfsu Viễn”.

Người đượcWNfs gọioZ6G b6gHlà oZ6Gthư b6gHký TốDDyTng đób6gH liếcoZ6G nhUTahìn tôDDyTi, qoZ6Guay WNfsđầu đi,”Bộb6gH tb6gHrưởng UTahTiêu vàUTah b6gHphu nhWNfsân đb6gHã dặnoZ6G rồDDyTi, trDDyTừ côoZ6G NWNfsgô DuDDyTyệt UTahra, TiWNfsêu WNfsViễn WNfskhông gặpWNfs b6gHbất WNfskỳ ngườb6gHi nào”.

Trừ NgUTahô DuDDyTyệt rUTaha, ngUTahười khácDDyT đốWNfsi vb6gHới ToZ6Giêu ViễUTahn đềub6gH UTahlà “ngườiDDyT DDyTbất kỳ”WNfs sao?

Tôi khoZ6Gông UTahbiết noZ6Gên b6gHlý gWNfsiải nhDDyTư tDDyThế noZ6Gào vềb6gH oZ6Ghàm ýUTah b6gHcủa câuDDyT nóiDDyT UTahnày, choZ6Gỉ cảoZ6Gm thUTahấy oZ6Gtrái tWNfsim tràWNfsn đầDDyTy nhUTahiệt huyếWNfst bỗnb6gHg chốcDDyT nguộiUTah lạnhb6gH đi,b6gH bịDDyT đôngWNfs cứnDDyTg lạiDDyT UTahnhư nướb6gHc đWNfsá. Đồngb6gH thWNfsời, cUTahơ thểUTah cWNfso oZ6Gthắt UTahlại, DDyTcác ngóDDyTn WNfstay UTahrun rẩy.

Y tDDyTá gọioZ6G oZ6Gtôi, “WNfsCô làDDyTm saUTaho vậy?”

Tôi cốoZ6G gắngDDyT đểb6gH loZ6Gàm b6gHcho mWNfsình khônDDyTg DDyTrun lb6gHên nữa,UTah quaUTahy đềUTahu lb6gHại UTahnhìn côDDyT toZ6Ga cảUTahm kícUTahh, rDDyTun roZ6Gun môb6gHi nói:oZ6G “KhôngDDyT sDDyTao đâu”.

Người WNfsy oZ6Gtá noZ6Ggạc nhoZ6Giên oZ6Gnhìn thDDyTái độoZ6G củWNfsa tDDyTôi, cb6gHhỉ b6gHtay xUTahuống dướDDyTi đấWNfst, kUTahhông biDDyTết toZ6Gừ lúoZ6Gc DDyTnào, WNfsgiỏ táoZ6Go toZ6Grên UTahtay đãWNfs lănDDyT xuốngDDyT đấtDDyT rồi.

Tôi WNfslại noZ6Ghìn vàoZ6Go tDDyTrong phònb6gHg, NgWNfsô b6gHDuyệt đaWNfsng DDyTnhẹ nhànWNfsg nâUTahng WNfsđầu DDyTTiêu VDDyTiễn, DDyTđặt DDyTlên goZ6Gối, sUTahau UTahđó đắpb6gH choZ6Găn b6gHcho anh.

Tôi đoZ6Gịnh thầnWNfs lạib6gH, cúDDyTi đầb6gHu xuốoZ6Gng nhìnb6gH nhữUTahng quảb6gH DDyTtáo b6gHlăn trênWNfs đất,UTah dậpDDyT nUTahát đếnb6gH thb6gHế này,DDyT xoZ6Gem UTahra khb6gHông tWNfshể UTahăn đDDyTược nữaWNfs rồi.

Mỉm UTahcười, DDyTtrong b6gHlòng thầmUTah nóiWNfs vớib6gH TiêuWNfs ViễUTahn: BUTahảo trọng.