Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất - Chương 03

 

Chương 3yUQ4: CyUQ4ó byUQ4ao nhi5iggêu mối5igg tì5iggnh cmcRcó mcRcthể 7KzJlàm lạmcRci đượSRXKc từmcRc đầu?

            “NgốcyUQ4 ạ,SRXK cyUQ4hẳng lẽmcRc mcRcem kh5iggông hiể7KzJu syUQ4ao? Từ7KzJ tr7KzJước SRXKđến mcRcnay ngyUQ4ười 5igganh yêumcRc chỉ5igg c5iggó mình5igg emyUQ4!” TiêyUQ4u ViễmcRcn SRXKôm yUQ4chặt lấy5igg t7KzJôi, giọnSRXKg n5iggói t5iggha thiết.

            5iggTim đ7KzJau gầnSRXK nhyUQ4ư yUQ4muốn SRXKnghẹt 7KzJthở, tại5igg sao7KzJ? TạimcRc 5iggsao ba5iggo nhiSRXKêu nămmcRc yUQ4trôi qSRXKua r7KzJồi mmcRcới 7KzJnói vớSRXKi t5iggôi nhữnyUQ4g điềSRXKu này?

1. yUQ4Đã lmcRcâu khôyUQ4ng gặp,SRXK yUQ4anh vẫnmcRc kh5iggỏe chứ

Tiêu ViễnmcRc đứng7KzJ mcRctrước SRXKmặt 5iggtôi, cườSRXKi nmcRcói: “Điền7KzJ KhmcRcả L5iggạc, 7KzJanh bmcRciết yUQ4ngay l5iggà e7KzJm mSRXKà, yUQ4em kmcRchông ngờyUQ4 đượ5iggc 7KzJlà yUQ4anh 7KzJphải không?”

Tôi k5igghông kiềm5igg cmcRchế được5igg 5iggnỗi yUQ4xúc độ7KzJng tr7KzJong lyUQ4òng, nyUQ4gay cả7KzJ giọngmcRc nómcRci yUQ4cũng rSRXKun lậ7KzJp cập,SRXK “TiêmcRcu VimcRcễn! LàyUQ4 anmcRch mcRcthật sao?”

“Nếu làyUQ4 giảmcRc SRXKcho đổi5igg 5igglại. Đúng5igg là7KzJ SRXKanh 5iggđây”. 7KzJAnh kéo7KzJ yUQ4tay tôi7KzJ lại,yUQ4 ấm7KzJ áp7KzJ. RyUQ4õ yUQ4ràng khôn5iggg p7KzJhải l7KzJà mơ.

“Tại smcRcao an7KzJh lạ7KzJi tr5iggở thànhyUQ4 Tổn7KzJg giámyUQ4 sát7KzJ kỹ7KzJ thuật5igg chứ?”SRXK 7KzJTôi hỏi.mcRc AmcRcnh xuất7KzJ 5iggngoại 7KzJmới hơyUQ4n bốnmcRc n5iggăm, nha7KzJnh nhất5igg c5iggũng chSRXKỉ vừayUQ4 họcyUQ4 xonmcRcg ch5iggương 7KzJtrình tiếnmcRc sĩ.

“Chuyện này7KzJ rất7KzJ dàiSRXK dòn5iggg, c7KzJó dịmcRcp aSRXKnh sẽ7KzJ kểSRXK 5iggcho emcRcm 5iggnghe”. yUQ4Tiêu VimcRcễn nmcRchìn SRXKtôi 7KzJcười, 7KzJrồi 5iggkhông nóyUQ4i thmcRcêm gmcRcì nữa.

Ngồi tryUQ4ong yUQ4phòng làmSRXK 5iggviệc cmcRcủa TSRXKiêu Viễn5igg, ng7KzJhe tiếng5igg n7KzJhạc dSRXKu dương,7KzJ yUQ4nhấm nyUQ4háp vị7KzJ trSRXKà sữ5igga thơSRXKm nồng,7KzJ haSRXKi SRXKđứa nhì5iggn nhaSRXKu khô5iggng nói5igg nênyUQ4 5igglời, tmcRcôi c5iggảm thấ7KzJy đâySRXK cmcRchính 7KzJlà tmcRcột cùnSRXKg c7KzJủa hạmcRcnh phSRXKúc rồi!

 Bao mcRcnăm mcRcqua, tất7KzJ cả7KzJ chmcRcờ 5iggđợi, tất5igg cảyUQ4 7KzJnhung nhớmcRc đềumcRc 5igghội tyUQ4ụ lạ5iggi ở7KzJ 5iggcái nhìnSRXK đắm7KzJ đyUQ4uối, co7KzJn ngươ7KzJi củayUQ4 tôSRXKi 5iggkhẽ ch5igguyển độngSRXK nhẹ7KzJ vềmcRc pyUQ4hía đuôi5igg mắt.

Tiêu VimcRcễn nhSRXKìn tSRXKôi, 5iggnhíu mày7KzJ, “KhyUQ4ả, mắtmcRc eyUQ4m kh7KzJông ổ5iggn à?mcRc TạiyUQ4 sa7KzJo ánSRXKh myUQ4ắt 5igglạ vậy?”

My GoyUQ4d! mcRcTiêu ViễnSRXK ơiyUQ4, cmcRchẳng lẽmcRc 7KzJanh khôyUQ4ng biết7KzJ tyUQ4hế nàoSRXK 7KzJlà 5iggliếc myUQ4ắt đSRXKưa 7KzJtình saomcRc? Ha5iggy lyUQ4à đyUQ4ộng támcRcc diễ7KzJn mcRcxuất c7KzJủa 5iggtôi qmcRcuá kém?

“Đâu có,SRXK chỉmcRc SRXKlà emSRXK… chỉ5igg lyUQ4à… chưmcRca nmcRcgủ đủyUQ4 giấcyUQ4, mắSRXKt h5iggơi mỏi5igg”. TyUQ4ôi ấ5iggp úng.

“Sau nàSRXKy, byUQ4uổi tSRXKối trước7KzJ kSRXKhi đ7KzJi ngủmcRc uốngmcRc t5iggrà í7KzJt mcRcthôi, uSRXKống sữa5igg SRXKtươi SRXKnhiều 5iggvào”. TiêSRXKu 7KzJViễn dị7KzJu dànmcRcg cmcRcười nóimcRc v7KzJới tôi.

Tổng g5iggiám sá7KzJt kỹ5igg 7KzJthuật 7KzJvừa ymcRcên yUQ4vị, PmcRchó tmcRcổng giSRXKám sát7KzJ 5iggkỹ thuậtSRXK đã7KzJ xuấSRXKt hiện7KzJ ngaSRXKy –yUQ4 7KzJđây qmcRcuả đúng5igg mcRclà m5iggột đyUQ4ại mỹ5igg nhân5igg. Ng7KzJhe nyUQ4ói SRXKlà c5iggháu gámcRci củSRXKa CụSRXKc trưởng,yUQ4 mcRclà trmcRcí thức5igg 7KzJcao ởSRXK nưmcRcớc ngoàimcRc về,yUQ4 làmSRXK chmcRco cáSRXKc anmcRch chyUQ4àng độc7KzJ thâSRXKn cmcRcứ ph7KzJải mcRcxúm xíSRXKt mcRcvây quanh.

Đại mỹyUQ4 yUQ4nhân nhìmcRcn cácyUQ4 ch7KzJàng tr7KzJai yUQ4trong yUQ4tổ dự5igg á5iggn 5iggbằng nửayUQ4 c7KzJon mắtSRXK, 5iggduy c5igghỉ đyUQ4ối v7KzJới TimcRcêu Vi7KzJễn mcRclại tỏmcRc r7KzJa âyUQ4n cầnmcRc 5iggquá mức.7KzJ yUQ4Tôi thấy5igg vậymcRc tmcRcrong lòn5iggg rấmcRct 7KzJlo s7KzJợ, bảnSRXK thân5igg tyUQ4ôi vốnmcRc SRXKkhong SRXKcó 7KzJsức mcRccạnh tr7KzJanh gì,SRXK mcRcbây g5iggiờ gặp5igg phảiSRXK đốimcRc t5igghủ mmcRcạnh n5igghư vậy,7KzJ xe5iggm 7KzJra ôngSRXK trờimcRc đaSRXKng SRXKthử thmcRcách t5iggôi đây!

Mặc dùSRXK ở5igg cùnSRXKg một7KzJ tổmcRc mcRcvới Tiê5iggu yUQ4Viễn, nhSRXKưng yUQ4cơ hộimcRc gặSRXKp g5iggỡ khô5iggng nhiều.mcRc C5iggó l7KzJúc đ7KzJi SRXKngang qu7KzJa v5iggăn 7KzJphòng củmcRca a7KzJnh, tô5iggi khSRXKông kì7KzJm chmcRcế đượcmcRc phảiyUQ4 SRXKliếc myUQ4ắt 5iggnhìn vSRXKào, toànmcRc tmcRchấy TiêuSRXK yUQ4Viễn đayUQ4ng chmcRcăm 7KzJchú ng7KzJhiên cứu7KzJ yUQ4bản vẽ7KzJ mcRcdự án.

Một SRXKhôm, TiểmcRcu 7KzJLưu –7KzJ 5iggcùng mcRcphòng SRXKlàm viyUQ4ệc với7KzJ tômcRci, đột7KzJ 5iggnhiên hỏi:mcRc 5igg“Chị Điền,mcRc có7KzJ phSRXKải yUQ4chị yUQ4có SRXKý vyUQ4ới TổSRXKng giám7KzJ sát5igg kỹSRXK thuậtyUQ4 7KzJTiêu không?”

Tôi 7KzJđang uốngSRXK trà5igg, phyUQ4ụt hết7KzJ cả5igg nưmcRcớc 5iggra ngoyUQ4ài: “7KzJXin lỗi,mcRc tôiyUQ4 bịyUQ4 sặc!”5igg mcRcTôi vộSRXKi vàngSRXK lấ5iggy 7KzJkhăn 5igglau bàn.

“Điều đómcRc cmcRcó 5igggì phải5igg mcRcxấu hổ7KzJ cyUQ4hứ? SámcRcu SRXKchị emcRcm gSRXKái ởSRXK tổmcRc chúng7KzJ tmcRca đều7KzJ t7KzJhầm yêuyUQ4 Tổn5iggg 7KzJgiám sát7KzJ kỹmcRc thSRXKuật TSRXKiêu mà”.SRXK TimcRcểu Lư7KzJu tiyUQ4ến hànhSRXK p7KzJhân tí7KzJch cụ5igg thể,5igg yUQ4“Nhưng mSRXKà nSRXKhìn mcRcưu thyUQ4ế c5iggủa Phó7KzJ SRXKtổng 5igggiám yUQ4sát mcRckỹ thuậtSRXK NgôSRXK 5iggcao như7KzJ v7KzJậy, yUQ4em 5iggcảm thấySRXK chúSRXKng t7KzJa yUQ4vốn đềumcRc chẳn7KzJg có7KzJ c5iggơ hội!”

Tôi nghSRXKe 7KzJmà lòSRXKng quSRXKặn 5iggthắt, tyUQ4hử nyUQ4ghĩ mcRcxem, từng5igg SRXKlà ngườiSRXK yêu5igg chyUQ4ính thứmcRcc cmcRcủa mìnhSRXK, b7KzJảo 5iggbối yUQ4riêng SRXKcủa SRXKcá nhânyUQ4, bâ7KzJy giSRXKờ phả7KzJi đeSRXKm yUQ4ra đểyUQ4 yUQ4phân chyUQ4ia vớyUQ4i mọi5igg ng7KzJười, lạSRXKi byUQ4ị ph5iggán đoánSRXK yUQ4cuối 5iggcùng sẽ5igg ryUQ4ơi vào5igg 7KzJtay nmcRcgười k5igghác, tâ7KzJm tSRXKrạng cyUQ4ó tmcRchoải mái5igg đượyUQ4c kSRXKhông chứ?

Hết giờSRXK làm7KzJ, SRXKTiêu ViễyUQ4n bảoyUQ4 7KzJtôi đợSRXKi 5igganh 5iggđể đSRXKi mcRcăn tốiSRXK yUQ4cùng, tôi5igg cảmmcRc thấy5igg tâyUQ4m trạyUQ4ng buồnmcRc 5iggbực, nêmcRcn đãmcRc đạ5iggp xyUQ4e vSRXKề trước.

Tôi làyUQ4 ngườyUQ4i khôn5iggg 5iggchỉ k7KzJhông cómcRc sứcSRXK cạnmcRch tranhSRXK, 7KzJmà 7KzJcòn 5iggkhông cóyUQ4 c5igghút 5iggtự 7KzJtin nào.

Đi đ5iggược nử7KzJa đườyUQ4ng, lạyUQ4i hốSRXKi hậnmcRc, ngườimcRc kyUQ4hác ngưỡyUQ4ng mộyUQ4 ayUQ4nh, SRXKđâu yUQ4phải SRXKlỗi cSRXKủa anh.

Tội nyUQ4ghiệp ch5iggo TiSRXKêu VimcRcễn, có7KzJ phyUQ4ải mcRctôi đãSRXK khônmcRcg thôngSRXK cảSRXKm ch5iggo an7KzJh rồi?

Thế l7KzJà l5iggại yUQ4vòng mcRcxe q5igguay lyUQ4ại, đạpmcRc nSRXKhư byUQ4ay, smcRcuýt chútmcRc 5iggnữa đ5iggâm mcRcsầm và7KzJo 7KzJquầy trựcSRXK bạ7KzJn nằm7KzJ mcRcở cửaSRXK chínyUQ4h cmcRcủa Cục.

Chạy qu5igga cửmcRca chínhSRXK, 7KzJbác tyUQ4hường trựcSRXK giSRXKả h5iggỏi: mcRc“Tại 5iggsao 7KzJlại qumcRcay mcRclại vậy?”

“Cháu l5iggàm rơ5iggi đồ,SRXK mSRXKột mmcRcón đồyUQ4 7KzJrất qua7KzJn tryUQ4ọng!” yUQ4Tôi mcRcnói, smcRcau đóyUQ4 SRXKchạy vộimcRc v7KzJề phíamcRc vă5iggn p7KzJhòng 5iggcủa 7KzJTiêu Viễn.

Cửa SRXKphòng khépmcRc mcRchờ, bêSRXKn tr5iggong thmcRcấp thoánmcRcg phá7KzJt SRXKra 7KzJtiếng kmcRchóc 7KzJnghẹn ngào.

Văn phònSRXKg của7KzJ TiêumcRc ViễnmcRc t5iggại yUQ4sao có5igg ngườiSRXK khmcRcóc? LạmcRci mcRclà 5iggâm thSRXKanh của5igg 5iggcô gámcRci trẻ.

Tôi yUQ4dừng bmcRcước, khômcRcng 7KzJbiết cóSRXK n5iggên vàomcRc SRXKhay không.

“Đừng yUQ4khóc nữyUQ4a, ayUQ4nh mcRcđưa e7KzJm đimcRc ăyUQ4n cyUQ4hút gìyUQ4 nhé!yUQ4” Tô5iggi nyUQ4ghe giọng5igg 5iggTiêu ViễnmcRc 7KzJdịu dàngyUQ4, âSRXKm yUQ4thanh ấy7KzJ, cSRXKhỉ 7KzJcó thểyUQ4 5igglà dành7KzJ yUQ4cho ngưSRXKời SRXKyêu mcRcmới 7KzJvậy cmcRchứ? Biết7KzJ TiêSRXKu V5iggiễn đã5igg lâumcRc, 5igganh cũng5igg cSRXKhưa bSRXKao yUQ4giờ dỗyUQ4 dành7KzJ tôi7KzJ như7KzJ thế.

Sau đó,SRXK 5iggtôi 7KzJnghe thấyyUQ4 tiế5iggng mcRcanh thSRXKu dọn5igg SRXKđồ đạc,yUQ4 tiế7KzJng đóngSRXK ng7KzJăn kéo.

Đưa SRXKcô ấymcRc yUQ4đi ăyUQ4n? T5iggiêu VmcRciễn c7KzJhẳng phảiyUQ4 hẹn5igg tối7KzJ mcRcnay mcRcđi ă5iggn yUQ4cùng yUQ4tôi sSRXKao, tạimcRc smcRcao bâ7KzJy gi7KzJờ lạ7KzJi 5iggđổi thà7KzJnh đ5iggưa ngườSRXKi khá7KzJc đi?

Khi n7KzJhìn vào7KzJ phòmcRcng a5iggnh, khyUQ4ông phảiSRXK aSRXKi kSRXKhác, 7KzJchính 5igglà PhSRXKó tổSRXKng g5iggiám 7KzJsát kỹ5igg thuậtSRXK x5igginh mcRcđẹp NgôSRXK DuyệtSRXK, đầuyUQ4 tôyUQ4i cảm7KzJ tháymcRc choámcRcng váng.

Tôi đứngyUQ4 smcRcau phí5igga cầu7KzJ than5iggg, nhyUQ4ìn bóng7KzJ h7KzJọ dìumcRc 5iggnhau đmcRci k7KzJhuất, chỉmcRc biếtyUQ4 SRXKthẫn thờ5igg nhưmcRc người5igg mấtyUQ4 hồn.

Lúc bướyUQ4c 7KzJxuống 7KzJcầu thanSRXKg, bác7KzJ thưmcRcờng tr5iggực g5iggià vẫ7KzJn ởSRXK đó7KzJ, nhiệSRXKt tìnyUQ4h hỏyUQ4i SRXKthăm “TìmyUQ4 thấy7KzJ đồ7KzJ chưaSRXK cháu?”

“Chưa ạ!”

Có n7KzJên 5iggcoi nhưyUQ4 tSRXKôi mcRcđã mcRcmang n5iggó tặngmcRc 5iggcho ngưyUQ4ời yUQ4khác rồimcRc 5iggkhông? HayUQ4y nó7KzJi làmcRc nó7KzJ tự5igg cSRXKhạy mất?

Ngày thứyUQ4 hSRXKai đ5iggi làm,5igg TiêmcRcu VmcRciễn nhyUQ4ìn thấyyUQ4 tô7KzJi, yUQ4mỉm cư7KzJời tmcRcự nhiên,mcRc nhưng5igg tôiSRXK 7KzJlại cảmyUQ4 yUQ4thấy mcRcnụ 7KzJcười SRXKấy 5iggcực kỳ7KzJ SRXKxa cáchSRXK, tưởngmcRc 7KzJnhư mcRcbị SRXKngăn cáchmcRc bở7KzJi SRXKmột tmcRchế giớiyUQ4 m7KzJờ sương.

“Bảo yUQ4em đợSRXKi amcRcnh, yUQ4mà lạ7KzJi tựmcRc bỏmcRc mcRcvề trưSRXKớc!” ASRXKnh n7KzJói SRXKnhư k5igghông hềmcRc 7KzJcó yUQ4chuyện gì.

“Xin lỗyUQ4i, e5iggm bận!”7KzJ TmcRcôi khônmcRcg 5iggcười nmcRcổi, chỉyUQ4 cSRXKó thể5igg mcRcgiả SRXKvờ nhìyUQ4n đ5iggi chyUQ4ỗ k7KzJhác. mcRcAnh chắc5igg chắnmcRc khôn5iggg b7KzJiết tyUQ4ôi SRXKđã SRXKquay tr7KzJở yUQ4lại, cònmcRc được5igg xSRXKem mộmcRct cảnh5igg 7KzJtượng khôn7KzJg nê5iggn xem.

“Ai làmyUQ4 mcRcem k5igghông vSRXKui 5iggrồi?” TiêyUQ4u Viễ5iggn yUQ4nhìn tôi7KzJ, nSRXKgữ k5igghí khmcRcá th5iggận trọng.

Tự mcRcnhiên nh5iggớ lạiSRXK mcRcmấy nyUQ4ăm trước7KzJ tôi7KzJ ghyUQ4en bmcRcóng yUQ4ghen gió7KzJ, nmcRchìn 5igganh và7KzJ mộtmcRc bạ7KzJn 7KzJnữ tr7KzJong l5iggớp ngồi5igg 7KzJcùng nha7KzJu, liềnSRXK bmcRcỏ ch5iggạy rSRXKa khỏ7KzJi p7KzJhòng học7KzJ, saSRXKu SRXKđó SRXKanh c5igghạy tyUQ4heo kSRXKéo 5iggtay 5iggtôi lại7KzJ nói:mcRc “ĐồSRXK ngốc,yUQ4 aSRXKnh th7KzJích em!”

Đồ n7KzJgốc! Tôi7KzJ đ7KzJúng yUQ4là đyUQ4ồ n5igggốc, lúc5igg nào7KzJ cmcRcũng ngâ7KzJy thơ5igg ti5iggn 5iggtưởng ryUQ4ằng, x5igga nSRXKhau chừnSRXKg 7KzJấy kyUQ4hoảng tyUQ4hời giayUQ4n 5iggvà mcRckhông giaSRXKn, SRXKchúng 7KzJtôi đềumcRc sẽ7KzJ khôn7KzJg th7KzJay đổi.

Sự thậ7KzJt SRXKđúng SRXKlà yUQ4tàn khốcSRXK. ChúngyUQ4 tôimcRc đ7KzJã 7KzJthay đSRXKổi ryUQ4ồi, tSRXKất cảmcRc myUQ4ọi 7KzJthứ đ5iggều khôngSRXK thểmcRc n7KzJhư trướmcRcc đưyUQ4ợc nữa.

Công việcmcRc trmcRcong Tổ7KzJ dựSRXK SRXKán rấtyUQ4 bậnSRXK rộn7KzJ, tô5iggi và7KzJ Ti5iggêu VSRXKiễn dù5igg cSRXKó đụng5igg nhayUQ4u, cũnSRXKg khô5iggng yUQ4nói đượcSRXK lờiyUQ4 nào.

Theo quayUQ4n sátyUQ4 củyUQ4a TSRXKiểu Lư5iggu, “Tổng5igg yUQ4giám sSRXKát TiêSRXKu yUQ4mấy hôm5igg nayUQ4y t7KzJâm trạngyUQ4 7KzJkhông tốt7KzJ lắm!”

“Nhà nư7KzJớc tr5iggả b5iggao nhiêu7KzJ l7KzJương chSRXKo emcRcm, đểSRXK 5iggem quSRXKan tyUQ4âm đến7KzJ c5iggả tyUQ4âm trạSRXKng củ7KzJa t7KzJổng giá5iggm s5iggát kỹ5igg thuSRXKật sao?”

“Em buôn7KzJ chu5iggyện 7KzJchút k5igghông 5iggđược 5iggà? MấyyUQ4 mcRchôm 5iggnay tyUQ4ính khyUQ4í cSRXKhị 5iggdữ dằn7KzJ quSRXKá! SRXKChú yUQ4ý SRXKchút, đừSRXKng SRXKđể SRXKbước 5iggvào thờiSRXK kỳ7KzJ mcRctiền myUQ4ãn ki5iggnh sớm7KzJ đấy!”

“Nghe n5iggói, người5igg 5iggbước SRXKvào thmcRcời kỳ5igg ti5iggền yUQ4mãn mcRckinh thưmcRcờng thmcRcích yUQ4luyên tSRXKhuyên! 7KzJChị 7KzJcó luyêSRXKn thuSRXKyên không?”

Tiểu yUQ4Lưu SRXKvội ngậmyUQ4 miSRXKệng luôn.

Thiết 7KzJkế SRXKquy hoạmcRcch dự5igg 7KzJán hìnhSRXK nmcRchư gặpyUQ4 5iggphải k5igghó khăn,7KzJ mcRcmấy lầSRXKn tSRXKôi nhì5iggn thấ7KzJy Ti5iggêu VmcRciễn hoặc7KzJ làmcRc ngồi5igg đSRXKăm chiêu7KzJ trước7KzJ bmcRcàn làmyUQ4 7KzJviệc, hoặyUQ4c 7KzJlại đứng7KzJ trầSRXKm ngâmcRcm mấymcRc g5iggiờ liềnmcRc ở5igg phòn7KzJg hút5igg thuốc.

Nhìn bộ5igg dạngSRXK côyUQ4 độc5igg sSRXKuy yUQ4tư 7KzJcủa 5igganh mcRcnhư vậy7KzJ mcRctôi cả7KzJm SRXKthấy thậ7KzJt yUQ4đau lòng7KzJ, SRXKhận 7KzJnỗi mình5igg nănSRXKg lực7KzJ có7KzJ hạn,7KzJ khôn7KzJg giúpyUQ4 đượcmcRc việSRXKc gì.

Tổ dự5igg áyUQ4n mời5igg đếnyUQ4 mộ7KzJt chuyêyUQ4n gi5igga yUQ4đầy quyềnmcRc yUQ4uy 7KzJ– Gi5iggáo sưyUQ4 Đ5iggiền D7KzJuy Niên,yUQ4 ngyUQ4he yUQ4nói n7KzJgười nàyyUQ4 nổi5igg 5iggtiếng cmcRcả SRXKtrên tyUQ4hế giới.SRXK TiSRXKêu ViễnSRXK vàmcRc NgôSRXK 7KzJDuyệt đứng5igg s7KzJau yUQ4ông tamcRc, 7KzJgiống nhưmcRc hmcRcai 5iggcô cyUQ4ậu mcRchọc tryUQ4ò nhỏ.

Tổ trư5iggởng bảomcRc tôi5igg tổn7KzJg hợyUQ4p lại7KzJ c7KzJác dSRXKữ liệuSRXK 5iggsổ sá5iggch, trực5igg tiSRXKếp yUQ4mang đế7KzJn 5iggphòng khá7KzJch VIP.

Lúc tôiSRXK ôyUQ4m mcRcmột đống5igg tàimcRc liệSRXKu d5iggày tiếnyUQ4 vmcRcào, SRXKgiáo sưyUQ4 ĐiềmcRcn 7KzJđang SRXKcùng Ti5iggêu VyUQ4iễn thảo7KzJ luậnmcRc 5iggviệc sửamcRc đổiyUQ4 dSRXKự mcRcán. ThấyyUQ4 7KzJtôi bướcmcRc vàSRXKo, T5iggiêu yUQ4Viễn 5iggcau SRXKmày, 7KzJđỡ cmcRchồng SRXKtài liệu7KzJ t5iggrên tyUQ4ay tôi,yUQ4 nó5iggi: “Tại7KzJ sa5iggo SRXKlại SRXKđể SRXKmột ngườimcRc ôm7KzJ nhimcRcều đồ5igg t7KzJhế này?mcRc SamcRcu nàmcRcy phả5iggi bảmcRco TiyUQ4ểu mcRcLưu gmcRciúp SRXKem đấy”.

Tôi lyUQ4ý nhSRXKí “vâng”5igg 7KzJmột tiếng,7KzJ gậtmcRc gậtyUQ4 yUQ4đầu t5iggỏ rmcRca đmcRcáp l5iggại. ChSRXKút tài5igg lmcRciệu 5iggnày th5iggì ănmcRc tmcRchua mcRcgì chứ?

Đè nén5igg 5iggcon nSRXKgười t5igghường không5igg phảiSRXK làmcRc SRXKtrọng lượ7KzJng, 5iggmà lạimcRc lyUQ4à nhữngSRXK gánSRXKh nặ7KzJng vSRXKô hìn5iggh kia.

Tiêu 7KzJViễn thânSRXK mật7KzJ yUQ4kéo 5iggtay tôSRXKi, vị7KzJ 7KzJgiáo smcRcư 7KzJgià ngướcmcRc myUQ4ắt ch5iggằm ch7KzJằm mcRcnhìn chúmcRcng yUQ4tôi, t5iggôi vộyUQ4i 5iggvàng r5iggút SRXKtay lạSRXKi, đmcRcỏ mSRXKặt, nói7KzJ vớmcRci Ti7KzJêu Viễn:5igg “Em7KzJ vềSRXK 7KzJlàm việcyUQ4 đây”.

“Hết giSRXKờ 5igganh SRXKđưa mcRcem về!7KzJ” T5iggiêu Viễn5igg 5iggnở nụyUQ4 cười7KzJ 5iggmà mấy7KzJ ng5iggày yUQ4rồi hi7KzJếm thấy.

“Không 7KzJcần!” mcRcMỗi ngàSRXKy đ7KzJều t5iggự đạp5igg xyUQ4e vyUQ4ề n7KzJhà, SRXKtrước naSRXKy có5igg cyUQ4ần yUQ4ai đưa5igg vmcRcề đâu,5igg SRXKđã thànSRXKh tmcRchói mcRcquen rồi.5igg VớimcRc lmcRcại, tôiSRXK c7KzJũng khmcRcong ki7KzJêu s5igga đyUQ4ến m5iggức hếmcRct gyUQ4iờ cmcRcần có5igg ng7KzJười đưamcRc về.

Điều cànyUQ4g 7KzJquan trọmcRcng 5igghơn yUQ4là TiêuyUQ4 ViSRXKễn 5iggrất bận,yUQ4 rấyUQ4t mệ5iggt, tôi7KzJ không7KzJ đànSRXKh lòngSRXK đểyUQ4 an5iggh hSRXKết giờSRXK 7KzJphải lộn7KzJ mSRXKột vyUQ4òng SRXKđưa tiễnyUQ4 tôSRXKi ryUQ4ồi mmcRcuộn m7KzJới vSRXKề đ7KzJược đếnmcRc nhà.

Tiêu Viễ7KzJn tSRXKhở dyUQ4ài, “mcRcKhả KhyUQ4ả, đừ5iggng cốyUQ4 ý7KzJ tránh5igg mcRcanh nữa!”

Buổi yUQ4trưa đyUQ4ến p5igghòng giảiyUQ4 lyUQ4ao lấmcRcy nướ7KzJc, nhyUQ4ìn t5igghấy giá5iggo mcRcsư ĐiềmcRcn DyUQ4uy SRXKNiên SRXKcũng đaSRXKng ph7KzJa trà,mcRc tr5iggong cốmcRcc 7KzJthủy tyUQ4inh đổ5igg mcRcđầy nử5igga cốc5igg láSRXK chèSRXK, tôi5igg khôn7KzJg SRXKkhỏi 7KzJkinh mcRcngạc, “BácyUQ4 chSRXKo nhiều5igg lmcRcá SRXKchè thế,SRXK cSRXKó SRXKsợ đắng7KzJ qu5iggá kyUQ4hông ạ?”

“Uống q7KzJuen rồi”yUQ4. 5iggÔng cmcRcười thấymcRc thậtSRXK thyUQ4ân t7KzJhiết, khiếSRXKn nyUQ4gười tyUQ4a c5iggó cảmyUQ4 giyUQ4ác 5iggquen thuộc.

Ông phyUQ4a tryUQ4à xon7KzJg SRXKkhông 7KzJrời đ5iggi, 7KzJmà vSRXKãn đứng7KzJ ở7KzJ phyUQ4òng gi7KzJải SRXKlao nh5iggìn tô5iggi lấ5iggy nmcRcước, mcRc“Cô mcRcbé, cmcRcháu yêu5igg TiêumcRc ViễmcRcn hả?”

Tôi giyUQ4ật SRXKmình lyUQ4àm bà7KzJn t5iggay đ7KzJang cầ7KzJm phí7KzJch nướ5iggc yUQ4rung lênSRXK, nướcmcRc syUQ4ôi tronmcRcg bìnyUQ4h rmcRcót xuốngSRXK lSRXKàm ngómcRcn SRXKtay bịyUQ4 SRXKgiội bỏ5iggng rát.

Vị g7KzJiáo syUQ4ư gmcRcià nhamcRcnh m7KzJắt nhamcRcnh SRXKtay, liềSRXKn đónyUQ4g ng7KzJay vòiyUQ4 mcRcnước nón7KzJg lại7KzJ, 7KzJkéo tyUQ4ay tôi7KzJ sanSRXKg 5iggvòi nướSRXKc lạnmcRch v5iggặn xuốn7KzJg, mcRcđể g7KzJiảm mcRcbớt smcRcự mcRcđau rát.

Mắt tôi5igg mcRcngân ngấn5igg lệyUQ4, tryUQ4ong lòng5igg cSRXKười thầm:7KzJ XSRXKem rmcRca, t5iggính yUQ4nhiều chuymcRcện cũn7KzJg k7KzJhông SRXKhề giớmcRci hSRXKạn lứa7KzJ tuổi.

Lấy nướcSRXK xo5iggng, giáo5igg 7KzJsư ĐiềyUQ4n gmcRciúp tôyUQ4i xác5iggh pSRXKhích nước7KzJ mcRcvề phòSRXKng lmcRcàm việ5iggc, TiSRXKểu LưSRXKu nhmcRcìn thấyyUQ4 nóimcRc: “TrờSRXKi ạ,5igg cmcRchị ĐiềmcRcn, sayUQ4o chyUQ4ị l5iggại đểmcRc 7KzJông yUQ4ấy xá5iggch phícmcRch nướcSRXK c7KzJhứ? ChịmcRc biếtSRXK ôyUQ4ng 5iggấy lyUQ4à aSRXKi không?”

“Giáo SRXKsư ĐiềnyUQ4 SRXKDuy Niên”.

“Biết rồmcRci c5iggòn để7KzJ ôyUQ4ng SRXKấy xácSRXKh h5iggộ cSRXKhị phích5igg làmcRc saoSRXK?” TiểSRXKu Lư5iggu suýSRXKt 5iggnữa cáuyUQ4 lênmcRc vyUQ4ới tôi,5igg “Cục7KzJ trưởng5igg cSRXKủa c5igghúng SRXKta mờSRXKi đ7KzJến l7KzJà kmcRchách VmcRcIP, lyUQ4à chuyêSRXKn 5igggia dSRXKự SRXKán, làmcRc đ7KzJại thụyUQ4 mcRccủa gyUQ4iới k5igghoa học5igg điệnSRXK tử”.

“Chẳng q7KzJua chmcRcỉ làmcRc nh5iggờ ô5iggng ấ5iggy xách5igg hộ7KzJ chịSRXK phíc5iggh nước7KzJ thô7KzJi mà!mcRc” MSRXKà chínSRXKh ônSRXKg 7KzJtự ng7KzJuyện đấy7KzJ chứ,SRXK nómcRci nàoyUQ4 là7KzJ tyUQ4ay SRXKtôi 7KzJbị b7KzJỏng rồi,5igg đóyUQ4 cũng5igg làSRXK 7KzJtrách nhSRXKiệm củaSRXK ôyUQ4ng ấy.

Chị cò7KzJn muốyUQ4n nhSRXKờ ôn7KzJg ấy5igg l7KzJàm gyUQ4ì nữayUQ4? yUQ4Giúp 7KzJchị q7KzJuét nSRXKhà à?”5igg Tiểu5igg LưumcRc nyUQ4hìn tôi7KzJ yUQ4chế gyUQ4iễu, “Xú7KzJc p5igghạm ông7KzJ yUQ4ấy lSRXKà 5iggtội khSRXKông th5iggể thyUQ4a đưyUQ4ợc đâu”.

Nhưng SRXKtôi đâSRXKu muốnyUQ4 x7KzJúc yUQ4phạm ônyUQ4g, m5iggà mmcRcột vịyUQ4 giámcRco sư,5igg chuyêSRXKn yUQ4gia có5igg thânSRXK p7KzJhận địa7KzJ vyUQ4ị n5igghư tyUQ4hế 5iggcũng yUQ4sẽ khôyUQ4ng thểSRXK nhậnSRXK 7KzJra SRXKmột nmcRchân viêSRXKn vănyUQ4 phòmcRcng bìmcRcnh 7KzJthường nhyUQ4ư tô7KzJi đâu.

Có 5igglẽ, vừamcRc qmcRcuay đimcRc, ô5iggng vố5iggn đãyUQ4 5iggkhong nh5iggớ đượcyUQ4 tyUQ4ôi l7KzJà a5iggi rồi.

Hết giờSRXK lSRXKàm, SRXKđi 7KzJqua siSRXKêu mcRcthị CarryUQ4efour, tô7KzJi SRXKmua mSRXKột 7KzJđống đồ7KzJ lSRXKinh tinh.

Khi tô7KzJi SRXKxách giỏ7KzJ hà7KzJng 5iggđi SRXKra phí5igga ngoà5iggi thìmcRc 5iggnhìn thấySRXK TiêumcRc Viễ7KzJn. yUQ4Vừa địnhSRXK gọiSRXK 5igganh, ngườ7KzJi bỗnmcRcg cứng5igg đờmcRc yUQ4không thốt5igg đ5iggược rSRXKa l5iggời, bởmcRci vìmcRc 7KzJNgô Duy7KzJệt SRXKvà ayUQ4nh đi7KzJ cyUQ4ùng nhau.

Anh mcRcbắt đầ7KzJu yUQ4đưa c7KzJô yUQ4đi lượnmcRc siêu7KzJ thịSRXK từ5igg bmcRcao giờ7KzJ? Dáng7KzJ SRXKvẻ cSRXKhăm 5iggsóc chởSRXK chmcRce mcRccô ấy5igg. 5iggNhìn 5iggxe mumcRca đồyUQ4 cyUQ4ủa h7KzJọ, xế7KzJp đầyyUQ4 những7KzJ vậtmcRc d7KzJụng gi7KzJa đình.

Mũi t5iggôi yUQ4cay xè,5igg 7KzJnhặt bSRXKừa mấmcRcy t7KzJhứ rồi5igg v7KzJội và5iggng chạySRXK yUQ4ra ngoài.

Ngô Du7KzJyệt đãyUQ4 nhìnyUQ4 thSRXKấy yUQ4tôi, “Tiểu7KzJ K7KzJhả? TiểuyUQ4 KhmcRcả?” C5iggô ấySRXK gSRXKọi 7KzJtôi, âm7KzJ tmcRchanh dịyUQ4u mcRcdàng mcRctrang nhyUQ4ã, u5iggyển 7KzJchuyển vSRXKà dễSRXK chịu,mcRc khyUQ4iến chSRXKo ởmcRc giữ7KzJa đámyUQ4 đôngmcRc huyêSRXKn ná7KzJo v5iggẫn có7KzJ tmcRchể nổSRXKi 7KzJrõ lê7KzJn gyUQ4iọng nóiyUQ4 đặc5igg biệt.

“Tiểu Khả,5igg eyUQ4m cũyUQ4ng SRXKđến đây7KzJ myUQ4ua đồ7KzJ yUQ4à?” TiêSRXKu ViễmcRcn nhì5iggn SRXKtôi bốSRXKi rối,yUQ4 vẻ5igg 7KzJmặt 5iggcó c5igghút yUQ4lo lắng.

Tôi khôngmcRc đếyUQ4n thmcRcì 5iggcó thể7KzJ nhìnSRXK 5iggthấy mcRcanh vàyUQ4 P5igghó SRXKtổng gmcRciám yUQ4sát xinyUQ4h đSRXKẹp SRXKân âSRXKn ái7KzJ ámcRci bmcRcên yUQ4nhau khmcRcông yUQ4chứ? ĐmcRcã 7KzJtức giậnmcRc rmcRcồi, yUQ4cũng chẳnmcRcg nhìn7KzJ 7KzJanh nyUQ4ữa, c7KzJhỉ n5iggói với7KzJ NgômcRc DuSRXKyệt: “yUQ4Chào PhóyUQ4 tổ7KzJng gmcRciám sát,yUQ4 tmcRchật tình7KzJ 7KzJcờ ạ!”

“Gọi tôSRXKi là7KzJ NgôSRXK DuyệtSRXK 7KzJthôi, 7KzJbây giờyUQ4 hmcRcết giờmcRc làSRXKm mcRcrồi mà!mcRc” C5iggô yUQ4ta kmcRcéo tSRXKay tSRXKôi SRXKtỏ rmcRca rất5igg thân7KzJ tình.

Tôi vẫ7KzJn l7KzJịch sựSRXK yUQ4mỉm cườimcRc, nhìmcRcn SRXKcô vàSRXK TiêumcRc Viễn.

Thần sSRXKắc c5iggủa TiêyUQ4u SRXKViễn lạ5iggi rấtyUQ4 ủyUQ4 dột.

 

2. T7KzJại mcRcsao SRXKcứ xuất5igg hiyUQ4ện lú5iggc tôSRXKi nhếchyUQ4 nhmcRcác nhất

Ra khỏi7KzJ siêuyUQ4 th7KzJị, nước7KzJ mắt5igg tmcRcôi 5iggđã yUQ4không cầmmcRc đượcyUQ4 nữa,SRXK vỡSRXK òa.

Tôi xách5igg tú5iggi SRXKto túi7KzJ 7KzJnhỏ yUQ4đi qumcRca cyUQ4ầu vượt,5igg nhì7KzJn xu5iggống dưmcRcới châmcRcn cầu,yUQ4 5iggxe cộyUQ4 nưyUQ4ờm nSRXKượp, tựmcRc n7KzJhiên đứngyUQ4 l5iggại. Nế5iggu nmcRchảy t7KzJừ 5iggtrên nàSRXKy xuốngyUQ4 cyUQ4ó lẽ7KzJ 5iggsẽ chyUQ4ết ryUQ4ất thảmmcRc nhỉmcRc? ChắcyUQ4 chắmcRcn mcRccơ thể5igg mcRcsẽ đầymcRc máuSRXK m5igge, nátmcRc b5iggét? yUQ4Nói khyUQ4ông 5iggchừng, lúc7KzJ đóyUQ4 5iggóc 5iggcòn bắnyUQ4 phụ5iggt 7KzJvào người5igg 5iggđi đườngyUQ4 cũ5iggng nên.

Cứ tưởng5igg tượn5iggg vmcRcậy, SRXKđã thấymcRc 5iggghê rợnSRXK h5iggết cảSRXK người.

Có yUQ4lẽ từSRXK c5iggổ yUQ4chí kimcRcm, 7KzJtôi là5igg ngườiSRXK đ7KzJầu tSRXKiên mcRclại bSRXKị chínmcRch ýmcRc tưởngyUQ4 cmcRcủa SRXKmình dyUQ4ọa SRXKcho sợyUQ4 p7KzJhát thmcRcét lên.

Để cSRXKho kh7KzJông 5iggphải nmcRcghĩ đến5igg m5iggối qua7KzJn hệyUQ4 cmcRcủa TiyUQ4êu Vi7KzJễn vàSRXK N7KzJgô Duyệt5igg nữa,yUQ4 tôiyUQ4 vộiSRXK và7KzJng 5iggtìm một7KzJ nơSRXKi aSRXKn tSRXKoàn lẩnyUQ4 trốyUQ4n, càng7KzJ k7KzJín 5iggđáo cànmcRcg tốt!

Đối dyUQ4iện siêmcRcu thịSRXK SRXKcó mSRXKột mcRcquán St5iggarbucks, khô7KzJng gia5iggn 7KzJtao n5igghã, pSRXKhục vyUQ4ụ c5igghuyên n7KzJghiệp. TôiSRXK gọyUQ4i mộSRXKt tách5igg capuccimcRcno 7KzJcùng vSRXKới mó5iggn tyUQ4ráng miệng.

Vị thyUQ4ơm n7KzJgon yUQ4của yUQ4món SRXKăn SRXKlàm t7KzJâm trạn5iggg tmcRcôi SRXKtốt hơn,7KzJ g7KzJiữa nềnyUQ4 yUQ4âm nyUQ4hạc dịu7KzJ nhẹSRXK khiếnmcRc tôi7KzJ dầnmcRc d5iggần c5iggảm thấy7KzJ tmcRchư yUQ4thái t7KzJrở lại.

“Thưa c5iggô, cóSRXK mcRccần khăyUQ4n giấy5igg kh5iggông ạ?”mcRc Nhân7KzJ viênyUQ4 phụcSRXK SRXKvụ lễ7KzJ pSRXKhép SRXKđứng bêSRXKn cạnh.

“Không cmcRcần, mcRccám ơnSRXK!” T7KzJôi vômcRc thứmcRcc đưa5igg yUQ4tay lêmcRcn layUQ4u mặmcRct, toàSRXKn 7KzJlà nướmcRcc mcRcmắt. TạSRXKi yUQ4sao tyUQ4ôi lại5igg khSRXKóc chứ?

 “Xin đừngmcRc ngyUQ4ồi ởyUQ4 SRXKđó!” TômcRci vừa7KzJ SRXKlau mcRcmắt v5iggừa nyUQ4ói với5igg ngườimcRc đSRXKối diện7KzJ, khôngSRXK 5iggcho ng5iggồi mcRccùng tôi.

“Em SRXKnghĩ l5iggà mcRctôi muốnSRXK ngồ7KzJi sa7KzJo? Ch7KzJỉ yUQ4vì e7KzJm cứ5igg kSRXKhóc nhmcRcư vậ5iggy mãi,7KzJ khmcRciến yUQ4cho yUQ4tâm tryUQ4ạng tômcRci thấySRXK rấtyUQ4 yUQ4u uấSRXKt”. Người7KzJ đyUQ4ối diệyUQ4n nói.

“Chương Ngự,mcRc tạimcRc sayUQ4o SRXKanh cứmcRc xuất5igg hiệnSRXK yUQ4lúc tmcRcôi nhếchmcRc nh7KzJác nhất?”7KzJ yUQ4Tôi rầuyUQ4 SRXKrĩ 5iggnói vớ5iggi anyUQ4h ta.

“Nhưng m7KzJà, hình5igg 5iggnhư tô7KzJi 5iggcòn nhSRXKếch nhácSRXK hơyUQ4n mcRcem!” SRXKAnh tmcRca nhún5igg v7KzJia, ch7KzJỉ lêSRXKn b7KzJộ cmcRcomple maSRXKy đoSRXK m7KzJàu 5iggtrắng 7KzJngà của5igg mmcRcình, tôiyUQ4 m5iggới phSRXKát hi7KzJện 7KzJra, vừa7KzJ 7KzJnãy tôiSRXK 5iggvô ý7KzJ làmmcRc đổ7KzJ càmcRc phê5igg, chấtmcRc lỏng5igg màmcRcu nmcRcâu đ7KzJã yUQ4ngấm vào5igg á7KzJo anh.

“Đồ ngốc,SRXK t7KzJại mcRcsao an7KzJh 5igglại khôn7KzJg biếtyUQ4 đườngyUQ4 tráSRXKnh ra?”

“Nhìn mcRcem k7KzJhóc q5igguan trọngSRXK hyUQ4ơn, 7KzJbởi v7KzJì t7KzJhật hiếmSRXK yUQ4có”. SRXKAnh 7KzJta 7KzJlộ 5iggra n7KzJụ 5iggcười SRXKtinh nghịyUQ4ch, SRXKnhìn trôngSRXK giốngmcRc SRXKnhư mộtyUQ4 đ5iggứa trẻmcRc vậy.

“Đi 5iggnào, tmcRcôi dẫyUQ4n e7KzJm đSRXKến mộtSRXK mcRcnơi vyUQ4ui vẻ”.5igg Chương5igg yUQ4Ngự kéSRXKo tôi5igg đứngmcRc lên.

“Tôi kSRXKhông đSRXKi, 5iggtôi c5iggòn yUQ4có việc!”yUQ4 TôiyUQ4 muốn5igg thoáSRXKt yUQ4ra mcRckhỏi SRXKsự lô5iggi ké5iggo cSRXKủa ayUQ4nh ta.

Nghĩ đến7KzJ việc5igg vừSRXKa rồ5iggi gặpmcRc TyUQ4iêu ViễmcRcn SRXKvà NyUQ4gô Duyệt,yUQ4 ngh5iggĩ đếnyUQ4 sSRXKự 5iggăn 5iggý cmcRcủa họmcRc khSRXKi ởSRXK mcRcbên nSRXKhau, ng7KzJhĩ đ7KzJến s5iggự dịmcRcu mcRcdàng Tiêu7KzJ ViễSRXKn 5iggdành yUQ4cho SRXKcô ta…7KzJ tyUQ4ất 5iggcả mọimcRc cáimcRc khSRXKác đều5igg SRXKtrở thyUQ4ành yUQ4vô nghĩa.

“Việc gmcRcì cSRXKó thyUQ4ể quayUQ4n mcRctrọng hơ5iggn mcRcvui SRXKvẻ chứ?mcRc KhyUQ4ông 7KzJđi sẽmcRc tiếc7KzJ đấmcRcy nhé5igg”. AnmcRch tmcRca cSRXKười nhìmcRcn tô5iggi cSRXKhờ đợiSRXK, t5iggôi thậtmcRc khmcRcó m5iggà SRXKphản đối.

Tôi còn7KzJ SRXKcó thểyUQ4 vu5iggi vẻ5igg được7KzJ không?yUQ4 TạiyUQ4 SRXKsao lại5igg cảmSRXK thSRXKấy tmcRcrong lò5iggng nặng5igg trĩu7KzJ n7KzJhư SRXKđeo đ7KzJá mcRcthế này7KzJ? TôiyUQ4 c7KzJố 5igggắng 7KzJmuốn vứ5iggt 7KzJbỏ SRXKnó đi,yUQ4 7KzJnhưng 7KzJnó cứyUQ4 điềm5igg nhiênyUQ4 bấtmcRc động.

Chương NgSRXKự nóiSRXK khôngSRXK 7KzJsai, SRXKđây quảyUQ4 nhiênmcRc l7KzJà mộSRXKt nyUQ4ơi yUQ4vui vẻ7KzJ, “yUQ4mười hamcRci chốnSRXK vui”.

Đáng tSRXKiếc, tâmcRcm trạnyUQ4g củ7KzJa t5iggôi SRXKkhông mcRchòa nhyUQ4ập được7KzJ vớiSRXK nmcRcơi này.

“Tại sa7KzJo mcRclại c7KzJó cSRXKái tyUQ4ên nh7KzJư vậy?”SRXK TômcRci 7KzJrầu rĩSRXK hỏi.

“Ở đ7KzJây 5iggcó mườmcRci haSRXKi tụmcRc điểmyUQ4, 5iggmỗi mộtyUQ4 chỗmcRc đều7KzJ khiSRXKến ngườimcRc tSRXKa 7KzJvui kmcRchông 5iggbiết SRXKchán”. ChưyUQ4ơng NgmcRcự giảimcRc thích.

“Có tyUQ4hể làyUQ4m ngSRXKười t7KzJa q5igguên đi7KzJ 5iggphiền muộn5igg không?”SRXK TôSRXKi t5iggỏ ryUQ4a nghSRXKi ngờ.

“Có yUQ4thể, chmcRcỉ cầ7KzJn emcRcm 7KzJtự nguyệmcRcn”. Chương5igg NgựuyUQ4 nghimcRcêm yUQ4túc nhìnSRXK tôi,yUQ4 “ESRXKm yUQ4nên làmcRc một7KzJ ngưyUQ4ời vumcRci v5iggẻ, yUQ4ngay đếnyUQ4 cáyUQ4i tyUQ4ên 7KzJcủa eSRXKm cũSRXKng gọSRXKi là7KzJ Kh7KzJả LạSRXKc cơSRXK mà”.

Khả LyUQ4ạc thSRXKì nh7KzJất địnhyUQ4 cyUQ4ó mcRcthể vuyUQ4i vẻ7KzJ smcRcao? 7KzJTôi cườ5iggi đSRXKau khổ.

Đi lê7KzJn mcRcgác vmcRcới ChyUQ4ương NgựmcRc, lậpmcRc tứcyUQ4 đãSRXK 5iggcó nh7KzJân vmcRciên phục5igg mcRcvụ đến5igg đón,7KzJ SRXKluôn miệngSRXK cmcRchào “TổnyUQ4g gimcRcám đốcmcRc yUQ4Chương ạ”,5igg “Tổng5igg gSRXKiám đốc5igg ChyUQ4ương ạ”yUQ4. Tô7KzJi xSRXKách nhữngyUQ4 tú5iggi t7KzJo túiSRXK nhSRXKỏ c7KzJủa syUQ4iêu thịmcRc, yUQ4theo sayUQ4u ChươngyUQ4 mcRcNgự yUQ4giống nh5iggư mộ7KzJt ngườiSRXK hầu.

Một nhyUQ4óm nSRXKgười ă7KzJn cơ5iggm, 7KzJliên tụcyUQ4 gSRXKọi móyUQ4n đắtyUQ4 tiền,yUQ4 khôngmcRc gọ7KzJi nhữnSRXKg mómcRcn v5iggừa miệng.

Tôi uố5iggng yUQ4một loạiyUQ4 nướSRXKc ng5iggọt rmcRcất yUQ4ngon, nh7KzJưng mcRclại tmcRchấy hơmcRci SRXKđau 5iggđầu, “Tại5igg sa5iggo lSRXKại thyUQ4ế? TôiSRXK SRXKcó uốnyUQ4g rượu7KzJ đâmcRcu nhỉ?”NmcRcgửi kỹyUQ4 mmcRcới ph7KzJát hyUQ4iện yUQ4ra t5igghứ nmcRcước ngyUQ4ọt t7KzJôi mcRcvừa SRXKmới uố5iggng làyUQ4 loạSRXKi rượmcRcu TyUQ4ây pyUQ4ha chế.

Ăn xon7KzJg, n7KzJhóm ngưyUQ4ời t7KzJách 5iggra mỗi5igg nSRXKgười mộSRXKt nơyUQ4i, giố7KzJng nSRXKhư s7KzJau k7KzJhi xe5iggm xSRXKong m7KzJột v5iggở kịch5igg SRXKvui, chSRXKỉ cònyUQ4 lạimcRc sựyUQ4 trốSRXKng rỗng7KzJ SRXKvà 5iggcô đơn.

“Tôi p5igghải đợimcRc mộ7KzJt l5iggúc nữa5igg m7KzJới vyUQ4ề nmcRchà được,mcRc khô5iggng tyUQ4hể 5iggđể mẹmcRc tô7KzJi bi7KzJết tôyUQ4i đãSRXK uốngmcRc rưmcRcợu!” TôSRXKi dựamcRc SRXKvào ngưSRXKời ChưSRXKơng NgựmcRc, vò7KzJ vmcRcò cámcRci đSRXKầu 5iggđau nh5iggức, 7KzJanh t7KzJa cốmcRc 5igggiữ l7KzJấy vayUQ4i tôi.

“Được!” SRXKSao an5iggh tyUQ4a cứyUQ4 nmcRchìn tô7KzJi c7KzJười chứ.

Về đSRXKến cử5igga, 5iggtôi lụmcRcc tìyUQ4m cyUQ4hìa k5igghóa trmcRcong 5iggtúi, s7KzJau đ7KzJó mmcRcở cửa.

Chương Ng5iggự mcRccứ cườiyUQ4 tôi,mcRc “TạiSRXK sa7KzJo lấySRXK chìayUQ4 khóamcRc nhàmcRc eSRXKm đ7KzJể 5iggmở cửayUQ4 nhSRXKà tôi?”

“Có được7KzJ 5iggkhông?” Tôi5igg 5igggãi gãimcRc yUQ4đầu, “Dùng7KzJ chì7KzJa khyUQ4óa SRXKcủa an7KzJh mởmcRc thử5igg xem”.

Quả nhiêyUQ4n, mcRcanh t5igga 7KzJmở đượcmcRc cửa5igg rayUQ4, tôi7KzJ đi5igg theyUQ4o vàoSRXK, 5igggục mặt7KzJ xuốSRXKng sofmcRca yUQ4mà khóSRXKc, “TạiyUQ4 5iggsao c5igghìa khómcRca c5iggủa amcRcnh lạSRXKi cóyUQ4 thểyUQ4 mở7KzJ yUQ4cửa nhàyUQ4 tôi5igg chứ,7KzJ SRXKmà s7KzJao tôiyUQ4 lạSRXKi SRXKkhông myUQ4ở được?”

Chương 5iggNgự ngồyUQ4i dướiyUQ4 7KzJthảm, 7KzJkhông chớpmcRc myUQ4ắt nhìmcRcn tSRXKôi, yUQ4“Ngốc ạ,SRXK kyUQ4hóc cái7KzJ gì,7KzJ mcRcvì mộSRXKt chiếcmcRc chì5igga kh7KzJóa sa5iggo? NgàSRXKy ma7KzJi đánhSRXK chmcRco emcRcm mộyUQ4t ch5iggiếc làSRXK được5igg 5iggchứ gì”.

“Không phải5igg yUQ4vì chì7KzJa kSRXKhóa!” Tô5iggi vẫnSRXK 5iggkhóc, k7KzJhông mcRcbiết 5iggvì yUQ4sao, nyUQ4ước mmcRcắt khôn7KzJg thể7KzJ nàyUQ4o cầ5iggm SRXKlại được.

“Thế lSRXKà vmcRcì cáiyUQ4 gì?”

“Vì TimcRcêu 5iggViễn!” TôimcRc vừamcRc nói7KzJ vừa7KzJ khóc.

Chương Ng7KzJự mcRckhông nói7KzJ 5igggì, ch5iggâm th5igguốc lá,7KzJ ngậmSRXK 7KzJtrên miệng.

Có thể5igg d7KzJo k7KzJhóc mệtmcRc quá,5igg tôiyUQ4 ngáyUQ4p mộ5iggt cáSRXKi rồi5igg SRXKdần dyUQ4ần chìmSRXK v7KzJào giấyUQ4c mơ.

Trong mơSRXK, 5iggTiêu VyUQ4iễn cứmcRc đứnyUQ4g ởyUQ4 trênSRXK caoyUQ4, yUQ4tôi cố5igg n7KzJgước yUQ4nhìn t7KzJhế nào5igg cũnSRXKg yUQ4không thểSRXK 7KzJnhìn được5igg vàomcRc 5iggmắt anh.

Sáng sớmmcRc tỉnhyUQ4 lạ7KzJi, toànSRXK thâmcRcn 7KzJướt đẫmSRXK mồyUQ4 5igghôi, uểmcRc yUQ4oải vặSRXKn mìSRXKnh, ngoácSRXK miệ7KzJng mcRcngáp dài.

Vừa qua7KzJy ngườyUQ4i, đãyUQ4 nhì5iggn thấ7KzJy mộSRXKt gSRXKương mặtSRXK tyUQ4o himcRcện r7KzJa tSRXKrong gmcRcương. Má5igg 5iggơi, th7KzJì rSRXKa đ5iggây khônmcRcg phSRXKải là7KzJ phònSRXKg nyUQ4gủ củSRXKa nhà7KzJ mình!

“Tỉnh r7KzJồi à?”5igg ChmcRcương NgựmcRc dán5iggg vẻyUQ4 rấtyUQ4 thoảimcRc yUQ4mái x5igguất hiệnSRXK trướ5iggc mặ7KzJt 7KzJtôi, 7KzJanh t5igga có5igg vmcRcẻ nhưmcRc 5iggvừa rửa7KzJ 5iggmặt, tr7KzJên tóc5igg cmcRcòn đọSRXKng l7KzJại vài5igg giọt7KzJ nướcmcRc, trôngyUQ4 lại5igg mcRctrẻ rmcRca 5iggvài tuổi,mcRc cứ7KzJ nhmcRcư cậuyUQ4 coSRXKn tmcRcrai lớn5igg 5iggcủa n7KzJhà hàn7KzJg xóm.

Thấy yUQ4tôi ho7KzJảng lyUQ4oạn, Chương7KzJ NgựmcRc nóiSRXK: “SRXKHôm 7KzJqua mcRcem uSRXKống rượ5iggu smcRcay, khyUQ4ông dá5iggm vSRXKề nhàSRXK, cứ7KzJ đmcRcòi đếmcRcn chỗmcRc tôi!”

Trời 5iggơi, tSRXKôi 7KzJđiên ryUQ4ồi sao?

“Bây giờyUQ4 mấyyUQ4 mcRcgiờ ròi?yUQ4” TôSRXKi h7KzJỏi Chươn7KzJg Ngự.

“7h30”. yUQ4Anh chỉyUQ4 đồnyUQ4g hồyUQ4 tr7KzJên mcRctường nói.

“7h30? mcRcSao anyUQ4h khô7KzJng gọiyUQ4 tmcRcôi dậy7KzJ sớmSRXK h7KzJơn? 7KzJTôi sắpSRXK đế7KzJn muộnmcRc rồiyUQ4”. Tô7KzJi n5igghặt yUQ4áo lên7KzJ rồiyUQ4 chạy7KzJ rmcRca ngoài,yUQ4 yUQ4thì bịSRXK a7KzJnh gyUQ4iữ l5iggại, “ĐmcRcể tô5iggi đưmcRca e5iggm đi”.

Ngồi tron5iggg cyUQ4hiếc xmcRce MeSRXKr Ben7KzJz c7KzJủa ChưSRXKơng NmcRcgự tô7KzJi gọi7KzJ đmcRciện c5iggho mSRXKẹ, m5iggẹ tmcRcôi trSRXKách mắngyUQ4 téSRXK tát5igg: “VẫnyUQ4 cò7KzJn nmcRchớ t5iggôi 7KzJlà mẹmcRc cô5igg SRXKà? CyUQ4ả đê5iggm 7KzJđi đâuyUQ4 yUQ4hả? 7KzJGọi điện5igg chSRXKo yUQ4cô 5iggtoàn tắyUQ4t máy”.

“Thì g5iggiờ c7KzJon gọiSRXK điệnmcRc ch7KzJo mẹSRXK đây5igg thôi?”

“Tôi gSRXKọi điyUQ4ện chSRXKo cyUQ4ô SRXKcả đêmSRXK th7KzJì sao?”mcRc GiSRXKọng mẹ7KzJ yUQ4tôi 5igghơi ngh7KzJẹn ngàmcRco, “SRXKCon cóyUQ4 biếtSRXK yUQ4suýt nữ5igga dọa5igg chếtyUQ4 mẹyUQ4 r7KzJồi khôn5iggg? SRXKBên ngSRXKoài lộn5igg yUQ4xộn nh5iggư thế7KzJ, yUQ4nếu c5iggon cóyUQ4 SRXKxảy mcRcra việcmcRc g7KzJì th7KzJì mẹSRXK biếmcRct làmcRcm thyUQ4ế nàyUQ4o chứ?”

“Mẹ, coSRXKn yUQ4sai SRXKrồi, coyUQ4n xi5iggn mcRclỗi mẹ!”SRXK 7KzJTôi th5iggành thật7KzJ nói.

Mẹ tô5iggi mcRcmãi khôn5iggg mcRcnói 5igggì, nửamcRc phút7KzJ smcRcau yUQ4mới nómcRci: 5igg“Hết gmcRciờ làmSRXK nhớSRXK về5igg nyUQ4hà syUQ4ớm, đừngmcRc 5iggcó lyUQ4ượn l7KzJờ bêSRXKn ngoàimcRc nữa”.

“Vâng ạ”mcRc. TắmcRct đyUQ4iện thoạiSRXK, tr5iggong lònyUQ4g 5iggvẫn SRXKthấy SRXKáy náy7KzJ kmcRchó chịu.

Tôi nh5iggìn đồng7KzJ hồSRXK, nSRXKói: “L5iggàm ơ7KzJn, nhayUQ4nh lyUQ4ên mộtmcRc 5iggchút! SắmcRcp muyUQ4ộn mấ5iggt rồi!”

Anh tSRXKa chSRXKăm c7KzJhú nhìnmcRc đường,yUQ4 nmcRcói: “Cũng5igg khôngSRXK thyUQ4ể đâm7KzJ vào7KzJ xmcRce ngườyUQ4i 7KzJkhác được!”

Đến cơ5igg qu7KzJan vừa7KzJ kSRXKịp SRXK8 gi7KzJờ đúng,5igg tôi5igg vộ7KzJi vàngmcRc ch7KzJạy đếnyUQ4 vă7KzJn phòng.

“Túi củmcRca em5igg!” SRXKChương N5igggự cmcRchạy thyUQ4eo đư5igga túi7KzJ cyUQ4ho tôiyUQ4, “mcRcTại mcRcsao 5iggtrên mặtmcRc yUQ4vẫn yUQ4còn vếtyUQ4 n7KzJước miếngyUQ4 này?mcRc” AmcRcnh dùnmcRcg ngóyUQ4n taSRXKy la5iggu lmcRcau giú7KzJp t7KzJôi, smcRcau 5iggđó đưamcRc tyUQ4úi cyUQ4ho tôi.

Tôi SRXKvơ lấy7KzJ địyUQ4nh mcRcchạy đi7KzJ, tyUQ4hì yUQ4nhìn t5igghấy TiêmcRcu Viễ7KzJn đứngSRXK ngamcRcy ở5igg SRXKcửa chính.

“Tôi 5iggkhông đếnyUQ4 muộn,5igg kSRXKhông tSRXKin a7KzJnh 7KzJnhìn xemSRXK!” T5iggôi giơ7KzJ đồngyUQ4 hồ5igg ch5iggo Tiê5iggu Vi7KzJễn xem.

“Người vừayUQ4 đư5igga eyUQ4m đếSRXKn là7KzJ ai?SRXK” An5iggh SRXKlàm mặtyUQ4 7KzJlạnh lù7KzJng hỏSRXKi tôi.

Hóa rmcRca SRXKTổng giámyUQ4 7KzJsát 5iggđại nhmcRcân đmcRcứng đmcRcây không7KzJ ph5iggải để5igg kiểmyUQ4 mcRctra s7KzJự chuyên7KzJ cyUQ4ần, SRXKvậy thì7KzJ chẳngmcRc sợmcRc anSRXKh mcRcta nSRXKữa, “mcRcChẳng yUQ4liên qu5iggan 5igggì đyUQ4ến anyUQ4h cả5igg!” TyUQ4ôi kSRXKhông nhìnmcRc a7KzJnh, 7KzJtung tẩy7KzJ mcRcđi vào.

“Khả…”

Tôi nghyUQ4e timcRcếng ayUQ4nh gọiSRXK, c7KzJũng khôngyUQ4 q5igguay yUQ4đầu lạyUQ4i. 5iggBây giờ7KzJ làmcRc giờ7KzJ 7KzJlàm việc,SRXK không7KzJ nóSRXKi chuyệnSRXK riêngyUQ4 tư

 

3. KhmcRcả LạyUQ4c, c5iggó n5iggghĩa 5igglà SRXKkhả 7KzJái mcRcvà lạcmcRc quan

Tôi bận7KzJ rộn5igg t7KzJổng hợ7KzJp yUQ4dữ mcRcliệu, cứyUQ4 SRXKbị 5iggđiện thoạiSRXK nmcRcội tuyếnSRXK lmcRcàm 5iggồn mcRcđến nhứcmcRc 5iggđầu, “TiểuSRXK LưSRXKu, yUQ4giúp nghmcRce điện7KzJ thoạ5iggi 5iggchút đi!mcRc” Tôi7KzJ k5igghông 5iggngơi taySRXK, đmcRcành phmcRcải yUQ4phiền đến7KzJ TiểumcRc Lưu.

“Tổng g5iggiám sámcRct TiêuSRXK bảoyUQ4 mcRcchị đyUQ4ến vmcRcăn phyUQ4òng củayUQ4 5igganh ấy!”yUQ4 TiểuSRXK Lư7KzJu thậtmcRc là5igg nmcRchanh nhmcRcẹn, dSRXKập điSRXKện thoạiyUQ4 xuốmcRcng 5iggđã tyUQ4ruyền đmcRcạt ngay.

Tôi chẳngyUQ4 để7KzJ ý5igg đyUQ4ến lờimcRc cyUQ4ô ấy7KzJ nóiSRXK, tiếpmcRc tụSRXKc tyUQ4ổng hợp5igg phi7KzJếu thố5iggng 5iggkê sốSRXK yUQ4liệu mcRccông yUQ4việc m5iggà tổmcRc tryUQ4ưởng 7KzJgiao, sốmcRc SRXKliệu qSRXKuá phứcSRXK SRXKtạp, yUQ4làm tâmSRXK tyUQ4rí tôyUQ4i 5iggrối loạn.

Một lúmcRcc đmcRciện thoại5igg mcRclại SRXKreo, T7KzJiểu LmcRcưu 5iggnghe rồ7KzJi yUQ4nói: “mcRcTổng mcRcgiám sáyUQ4t TimcRcêu bảoyUQ4 chịSRXK nhamcRcnh đế5iggn vănyUQ4 phòngmcRc củamcRc mcRcanh ấSRXKy, dữ5igg l7KzJiệu lSRXKần yUQ4trước cyUQ4hị tổng7KzJ hợp5igg c5iggho SRXKanh ấyyUQ4 cóyUQ4 5iggchút vấn7KzJ đề”.

“Được!” Tô5iggi 7KzJtrả lời7KzJ mộtmcRc tiếng7KzJ, vẫ5iggn ng7KzJồi SRXKì khôn7KzJg nhúcSRXK nhícmcRch. DữSRXK liyUQ4ệu cóyUQ4 yUQ4vấn đề7KzJ, yUQ4anh nênSRXK tyUQ4ìm tmcRcổ trưở7KzJng, tôi7KzJ khônmcRcg 5iggchịu mcRctrách nhiệm5igg yUQ4trực tiếpyUQ4 5iggvới SRXKtổng gyUQ4iám sát.

Mặc yUQ4kệ tổng7KzJ giáSRXKm sSRXKát T7KzJiêu, mcRctôi vốn7KzJ 7KzJyếu bómcRcng yUQ4vía, khômcRcng yUQ4chịu đựngmcRc đư5iggợc k5igghi pyUQ4hải đmcRcối di7KzJện v7KzJới 5iggbộ mặtSRXK lạn5iggh l5iggùng của7KzJ an5iggh tSRXKa. SángyUQ4 nayyUQ4, anSRXKh mcRcta mặtyUQ4 lạnmcRch tamcRcnh đứngmcRc mcRcở cửa7KzJ gọSRXKi tôi5igg, giốngyUQ4 nhyUQ4ư 7KzJtôi phạm7KzJ lỗ7KzJi lầSRXKm 5igggì, ng7KzJười 7KzJhôm qu5igga 7KzJđi lượnmcRc SRXKsiêu yUQ4thị vớ5iggi NyUQ4gô D7KzJuyệt SRXKlà an7KzJh yUQ4ta, khôn5iggg phải7KzJ tmcRcôi, bâyyUQ4 giờ5igg 7KzJlại đến7KzJ 7KzJgây smcRcự g7KzJì với5igg tmcRcôi chứ?

 Điện thoạSRXKi lyUQ4ại r5iggeo, TiểumcRc LyUQ4ưu 5iggcứ nhì7KzJn yUQ4tôi lắcSRXK đầuSRXK, “yUQ4Nếu SRXKmà đắc5igg tyUQ4ội vyUQ4ới tổnmcRcg giám7KzJ sámcRct TiêyUQ4u, c7KzJhị SRXKsẽ khô5iggng y5iggên t7KzJhân đâu”.

Tôi quyết5igg đị7KzJnh lyUQ4ấy mcRchai yUQ4cục bôyUQ4ng mcRcnhét và7KzJo mcRctai, 5iggđúng lyUQ4à tô5iggi đangmcRc mumcRcốn được5igg yUQ4yên tyUQ4hân đây.

Reo đế5iggn nửa5igg ngàymcRc, điSRXKện thoạSRXKi cuSRXKối cyUQ4ùng cũyUQ4ng mcRcnằm yên,5igg tô5iggi thởmcRc phào.

Vừa ngẩngyUQ4 đầu,7KzJ đãmcRc nSRXKhìn thấySRXK yUQ4Tiêu ViyUQ4ễn đứngmcRc ởSRXK cmcRcửa phòng7KzJ làmcRcm việc,yUQ4 mặtyUQ4 byUQ4uồn rầmcRcu nhìnmcRc tôi,5igg SRXKđôi 7KzJmôi mímcRcm lạmcRci thàyUQ4nh yUQ4một vệtyUQ4 mỏng.

“Điền Khả5igg LạSRXKc, emcRcm lạiSRXK đây7KzJ chút!”SRXK yUQ4Giọng nmcRcói dyUQ4ịu dSRXKàng củ7KzJa amcRcnh mcRcdu dươSRXKng nhSRXKư tiếngSRXK SRXKđàn violi5iggncen, dSRXKụ mcRcdỗ k7KzJhiến tSRXKôi kh5iggông t5iggự c5igghủ đ7KzJược m5iggà đứng5igg lênyUQ4 điyUQ4 the5iggo anh.

Đi được7KzJ mấySRXK bướcSRXK mớ5iggi kh7KzJông khỏ5iggi mcRcmắng thSRXKầm mình5igg vômcRc dụnyUQ4g, chẳngyUQ4 5igglẽ chỉmcRc 7KzJcần Tiê7KzJu Viễn5igg nSRXKgoắc 7KzJtay, yUQ4tôi sẽ5igg l5iggiền ngoyUQ4an 5iggngoãn c7KzJhạy đến5igg sao?

Tiêu ViSRXKễn 5iggđi phíamcRc trước,mcRc đểyUQ4 5igglại SRXKphía SRXKtôi mcRcdáng lưn5iggg ca7KzJo thẳ5iggng củyUQ4a 5igganh, tô7KzJi nhmcRcìn 5iggbóng lưnmcRcg ấy,yUQ4 k7KzJhông thểmcRc dừnmcRcg bướyUQ4c được.

Tiêu VyUQ4iễn ơi7KzJ TyUQ4iêu Viễn,7KzJ mcRcanh lyUQ4à khắc7KzJ tSRXKinh củayUQ4 em.

Văn 5iggphòng củ7KzJa 5iggTiêu Viễn7KzJ cóSRXK yUQ4mùi hươngSRXK ho5igga hSRXKồng n7KzJồng yUQ4nàn, 5iggtôi hít7KzJ mạnmcRch myUQ4ột hơiSRXK, hSRXKỏi: “SRXKMùi hươngmcRc 7KzJở đâSRXKu thế?”

Tiêu ViSRXKễn nhSRXKư 7KzJlàm ảoSRXK thuật7KzJ lấymcRc 5iggra dướimcRc bànSRXK làyUQ4m việ7KzJc một7KzJ 5iggbó hoyUQ4a hồnyUQ4g to7KzJ, nói5igg: “T5iggặng emcRcm yUQ4quà xi7KzJn lỗSRXKi, đừnyUQ4g trSRXKánh mặt7KzJ anSRXKh nữa!”

Nhìn bó5igg mcRchoa SRXKto, lộn7KzJg lẫyyUQ4 đẫmyUQ4 SRXKsương, t5iggôi kSRXKhông mcRcnhận, yUQ4mà hỏ5iggi 7KzJlại 7KzJanh: “TạimcRc 5iggsao lạiyUQ4 cần7KzJ quàSRXK xiyUQ4n lỗi7KzJ em?”

Tiêu 7KzJViễn cSRXKười cườyUQ4i ngại5igg ngùn7KzJg, “mcRcSáng nSRXKay thái7KzJ 5iggđộ củaSRXK ayUQ4nh khônmcRcg tốt!”

Tôi cốyUQ4 tìyUQ4nh SRXKliếc nmcRchìn yUQ4anh, “Ch5iggỉ mcRccó s5iggáng na5iggy thá5iggi độ5igg kh7KzJông tốSRXKt t7KzJhôi sao?”

Anh dúimcRc yUQ4hoa vàyUQ4o ta5iggy tôi,SRXK “Đúng,mcRc anSRXKh lú7KzJc nmcRcào thSRXKái độSRXK 5iggcũng khôngyUQ4 tốtSRXK, xi7KzJn l5iggãnh đạoyUQ4 yUQ4tha thứ,mcRc đ7KzJã đưmcRcợc chưa?”

Tôi ômmcRc byUQ4ó 7KzJhoa toyUQ4, đyUQ4ưa lênSRXK 5iggngửi, khôn5iggg yUQ4kìm được,yUQ4 hyUQ4ắt hơiyUQ4 7KzJmột tiếng.

Tiêu ViSRXKễn cười5igg tôyUQ4i, “Ngốc7KzJ mcRcthế, làm7KzJ vậ7KzJy dyUQ4ễ SRXKbị 7KzJdị SRXKứng vớ5iggi phấn7KzJ hoa!”

“Ngốc yUQ4thì lmcRcàm s5iggao? NgmcRcốc cũ7KzJng chẳnyUQ4g phạm5igg pháp”.

“Đúng, e5iggm ngốmcRcc đến7KzJ kh7KzJác ng5iggười, lạiSRXK thànhSRXK ưu5igg điểm”.

Tôi mcRcnhìn TyUQ4iêu V5iggiễn n5igggạc nhiê5iggn, “NgàSRXKi tyUQ4ổng 7KzJgiám 5iggsát, ngài5igg biếtyUQ4 ămcRcn SRXKnói tmcRcừ khSRXKi nào7KzJ vậy?”

Anh khmcRcông n5igghìn tôiyUQ4, cyUQ4hỉ c7KzJúi đầu5igg n7KzJhìn vàyUQ4o mặtyUQ4 byUQ4àn 7KzJsạch bóSRXKng, “7KzJ… T7KzJừ SRXKkhi an5iggh phmcRcát himcRcện sắp5igg mấmcRct em!”

Ra khỏSRXKi vămcRcn pSRXKhòng củ7KzJa Tiê7KzJu Vi5iggễn, tô7KzJi 7KzJđến phònyUQ4g giảimcRc la5iggo ngồiSRXK mộtSRXK lyUQ4úc, 7KzJmuốn c5iggho cSRXKảm xúyUQ4c củSRXKa mmcRcình 5iggbình tĩnh5igg tr7KzJở lại.

Giáo sSRXKư ĐiyUQ4ền lmcRcại SRXKđang p7KzJha tr7KzJà, tyUQ4ôi nhì7KzJn nmcRchìn mcRcông gậyUQ4t g7KzJật đầu,yUQ4 ônyUQ4g mcRclại kh7KzJông v5iggội t5iggrở vềSRXK làmSRXK vyUQ4iệc, nyUQ4gồi 7KzJxuống đSRXKối SRXKdiện vớyUQ4i tôi,5igg “TyUQ4âm t7KzJrạng khôngSRXK vuSRXKi à?”

Tôi SRXKcũng yUQ4không 7KzJgiấu diếm,mcRc m7KzJiễn cưỡnyUQ4g n5iggở n7KzJụ cười.

“Có yUQ4phải yUQ4là liênmcRc SRXKquan đếnSRXK tyUQ4hời tiếtmcRc không7KzJ, hô5iggm n5iggay ngườimcRc tâ7KzJm tSRXKrạng kh5iggông vu7KzJi kh7KzJông c5igghỉ cSRXKó mìnyUQ4h cháumcRc!” Ông5igg áyUQ4m chỉSRXK TiyUQ4êu 7KzJViễn 5iggsao, gần7KzJ đây,mcRc mcRchọ đềumcRc làmmcRc SRXKviệc cùngyUQ4 nhau.

“Chắc làyUQ4, mcRccó lẽ,7KzJ chắcSRXK cũ5iggng có7KzJ k7KzJhả nănSRXKg nà5iggy đyUQ4ấy ạ!”yUQ4 Tô5iggi khôyUQ4ng muốnyUQ4 khôn5iggg khíSRXK 7KzJquá nặ7KzJng nề,mcRc nSRXKên cốmcRc gắmcRcng mởmcRc miệng.

Ông cười5igg, hỏi:5igg 5igg“Tại 5iggsao c5iggháu mcRctên 7KzJlà KhảmcRc Lạc?”

“Khả lmcRcạc, 5iggcó nghĩamcRc làmcRc kh5iggả 7KzJái vàmcRc yUQ4lạc qu7KzJan ạ5igg”. KhSRXKi tmcRcôi yUQ4ra đSRXKời, ComcRcla ch7KzJưa 5iggphải lmcRcà đồSRXK umcRcống SRXKphổ biếnmcRc tr7KzJên thSRXKế giới,5igg 5iggít yUQ4ra TrumcRcng Quốc7KzJ vyUQ4ẫn 7KzJchưa mcRccó lo5iggại mcRcnước SRXKngọt tSRXKên làSRXK KmcRchả l7KzJạc này.

“Khả áSRXKi, lạcyUQ4 quan…”,5igg vịyUQ4 giáo7KzJ sSRXKư gyUQ4ià yUQ4lẩm bẩm5igg n5iggói, “CáiyUQ4 mcRctên nà5iggy hmcRcay, h5iggy SRXKvọng 5iggcon người7KzJ ch5iggáu đượSRXKc nh7KzJư tê”.

“Bác l7KzJà ng5iggười th7KzJứ h5iggai nómcRci 5iggtên c7KzJháu h5iggay yUQ4đấy”. NgưmcRcời thứyUQ4 nhất5igg nmcRcói n5igghư vậ7KzJy tấtmcRc nhiê7KzJn làmcRc mẹSRXK tôi5igg rồi.

“Ồ?”

“Bác khmcRcông nó5iggi KhảmcRc L7KzJạc l7KzJà nướcSRXK uố5iggng có5igg ga”.mcRc TmcRcôi mcRcnhún 5iggvai, mcRccười vớimcRc ông.

Buổi t5iggối về5igg nhà,SRXK n5igggồi 5iggxem ph5iggim dà5iggi tập7KzJ l7KzJúc mcRc8 giờmcRc vmcRcới mẹ.

Biết yUQ4mẹ vẫnmcRc c5iggòn 5igggiận tô7KzJi, nyUQ4ên yUQ4tôi kSRXKhông 7KzJdám 5iggnói nănmcRcg gì7KzJ, chămSRXK 7KzJchú nSRXKgồi đợiSRXK mẹ5igg pSRXKhê bình.

Thấy t5iggôi ngápmcRc liSRXKên tụ5iggc, mẹ5igg mcRccó vẻmcRc khôngSRXK yUQ4đành 7KzJlòng nóiSRXK: “Mệt7KzJ thyUQ4ì SRXKđi n7KzJgủ đi”.

“Không mệt5igg, khyUQ4ông mệt”mcRc CốSRXK lấy5igg tin5iggh thần,yUQ4 tiếp5igg tục7KzJ 7KzJngồi đếm7KzJ yUQ4thời gia5iggn mcRcvới mẹ.

Ti vSRXKi chènyUQ4 cyUQ4hương trìnhmcRc quả5iggng cmcRcáo, điSRXKều nàymcRc làmyUQ4 ch5iggo ngư7KzJời tmcRca cực5igg kỳyUQ4 th5iggấy phảnSRXK 5iggcảm, mộtSRXK 5iggnhóm ng5iggười v5iggừa nhảy5igg vừa5igg hát5igg, “yUQ4Tết n5iggăm 7KzJnay khônmcRcg nhậyUQ4n quà…”mcRc đSRXKúng SRXKlà mcRcchẳng rSRXKa là7KzJm saomcRc! Ản5iggh hưởngyUQ4 nghSRXKiêm t5iggrọng đến5igg vi7KzJệc ngmcRche SRXKnhìn củayUQ4 t7KzJoàn dân.yUQ4 7KzJTôi thậ5iggt kSRXKhông himcRcểu c7KzJác cơ7KzJ qSRXKuan p5igghê mcRcchuẩn yUQ4như thế7KzJ nà7KzJo, SRXKcái kiểSRXKu yUQ4quảng cáomcRc vSRXKớ vẩn5igg nhSRXKư thếmcRc 7KzJnày cũngyUQ4 đSRXKược SRXKlên SRXKti vSRXKi. SRXKCác qmcRcuảng c7KzJáo khyUQ4ác tSRXKhì mất7KzJ tiềyUQ4, quảSRXKng cáyUQ4o n5iggày SRXKthì mSRXKất mạng.

Mẹ tôyUQ4i cũn7KzJg cảmSRXK mcRcthấy điếSRXKc 7KzJtai, t5iggắt yUQ4ti vmcRci đyUQ4i, đ7KzJeo kínmcRch lmcRcão nênyUQ4 đọmcRcc báo.

“Mẹ đừng7KzJ xyUQ4em nữa,yUQ4 nghỉ7KzJ ngSRXKơi s5iggớm yUQ4đi thyUQ4ôi! mcRcMắt đãyUQ4 khômcRcng tốSRXKt 5iggrồi c7KzJòn c5iggứ SRXKthích đọc5igg chữyUQ4 nh5iggỏ!” T5iggôi không5igg biếmcRct 7KzJmình từSRXK mcRclúc nà5iggo mcRccũng họcSRXK mẹSRXK SRXKcái SRXKtính cà5iggu yUQ4nhàu nSRXKhững ch5igguyện SRXKvụn vặt.

“Mẹ đ5iggâu gyUQ4iống c7KzJon được,yUQ4 yUQ4nằm xmcRcuống lmcRcà ngyUQ4ủ. Nhi5iggều tuổiyUQ4 rồi,yUQ4 nmcRcgủ 5iggít, ngSRXKủ k5igghông được!5igg” M5iggẹ 7KzJtôi chậ7KzJm r5iggãi nói.

“Con nyUQ4ói chuyện7KzJ vớiSRXK mẹmcRc”. TôimcRc sá5iggn lạimcRc bên5igg mẹ,SRXK nũngmcRc nịu.yUQ4 NgàmcRcy 7KzJbé, tôi5igg thícSRXKh đượ7KzJc sàSRXK vàoyUQ4 lòSRXKng mẹ,SRXK thSRXKật mcRclà thích.

Mẹ rố7KzJt cuộcSRXK 5iggcũng b7KzJỏ mcRcbáo SRXKxuống, “Thôi7KzJ yUQ4được, yUQ4mẹ cũmcRcng đanyUQ4g muốmcRcn nómcRci chmcRcuyện vớSRXKi 7KzJcon. T7KzJối SRXKqua cyUQ4on k5igghông vềmcRc, điyUQ4 mcRcđâu vậy?”SRXK TôyUQ4i bimcRcết ngamcRcy myUQ4ẹ 5iggsẽ hỏi5igg 5iggcâu hỏiSRXK nà7KzJy mà.

“Tụ tậmcRcp vớ5iggi bạn7KzJ bè,5igg ngh7KzJịch pháSRXK cSRXKả đêm!”7KzJ Tô7KzJi đành7KzJ phmcRcải nmcRcói dối.

Xin thượngyUQ4 đếyUQ4 thSRXKa lỗSRXKi c7KzJho tôi,SRXK nếu5igg SRXKđể mẹ7KzJ tômcRci byUQ4iết tôi7KzJ uốn7KzJg rượumcRc saymcRc, 5igglại q7KzJua đSRXKêm t5iggrong n7KzJhà mộSRXKt nyUQ4gười SRXKđàn ôn7KzJg đSRXKộc yUQ4thân, chắcmcRc myUQ4ẹ sẽmcRc tuy5iggệt 5iggtình m5iggẹ cyUQ4on với7KzJ SRXKtôi mất.

Mẹ thở7KzJ dài7KzJ, “7KzJSao mcRccon chẳngSRXK l5iggúc nàoyUQ4 đểSRXK mẹyUQ4 đưyUQ4ợc ySRXKên 5iggtâm vậy!”

Tôi ngoayUQ4n 7KzJngoãn nhSRXKận lmcRcỗi, t7KzJhành thậtyUQ4 đểmcRc đượyUQ4c kh7KzJoan hồng.

“Khả KSRXKhả mcRcà, cSRXKon cũn7KzJg khôn7KzJg 5iggcòn nhmcRcỏ n5iggữa, 5iggcó mcRcphải làSRXK 7KzJcon cũn7KzJg nênmcRc tyUQ4ìm yUQ4một ngườiyUQ4 bạnSRXK trSRXKai SRXKcho SRXKổn 5iggđịnh đyUQ4i khyUQ4ông? yUQ4Để mẹmcRc đỡ5igg phảiSRXK bậ7KzJn tâ7KzJm mã5iggi!” MmcRcẹ 7KzJtôi n5iggói yUQ4vẻ SRXKsuy tư.

Bạn traSRXKi SRXKđâu phảyUQ4i cứ7KzJ nóiSRXK tìmyUQ4 7KzJlà tìmyUQ4 đượcyUQ4 đâSRXKu? 5iggCứ nSRXKhư là5igg 7KzJđã đSRXKược đ7KzJặt sẵyUQ4n mcRcở đâu7KzJ đó5igg 7KzJđợi tmcRcôi đếnSRXK nhặt5igg vềmcRc vậy.

Mẹ tôimcRc đúngmcRc lyUQ4à ngườiyUQ4 hmcRcay sốt5igg SRXKruột. mcRcTôi cườmcRci yUQ4cười, tựmcRc nhmcRciên lmcRcại nhmcRcớ đếnyUQ4 5iggTiêu Viễ7KzJn, nhớ7KzJ đế5iggn đô7KzJi mắtyUQ4 sán5iggg lấp7KzJ lánhSRXK của7KzJ anh5igg, SRXKnhớ đếnSRXK bSRXKó hmcRcoa hồngyUQ4 anSRXKh tặyUQ4ng h7KzJôm nay.

Có p7KzJhải an7KzJh cSRXKũng lmcRco SRXKsợ, s7KzJợ cSRXKhúng tôSRXKi cuốyUQ4i cù7KzJng không7KzJ 5iggthể đếmcRcn được5igg vớSRXKi nh5iggau? SRXKNgược lạiSRXK, hàmcRcnh độ5iggng 5igglo lắn5iggg SRXKcủa anyUQ4h lạiyUQ4 làyUQ4m c5iggho 5iggtôi thấymcRc yêSRXKn tâmcRcm, yUQ4vậy l5iggà an7KzJh vẫnmcRc còSRXKn cóSRXK chút5igg để7KzJ SRXKý đ7KzJến tôi5igg chănmcRcg? TyUQ4ôi 7KzJcó thể5igg 7KzJnào yUQ4coi đó7KzJ lyUQ4à hànhmcRc động5igg 5igganh v5iggẫn yê5iggu tôi7KzJ giố5iggng nSRXKhư tôi7KzJ yêmcRcu anyUQ4h đượcmcRc không?

“Mẹ cmcRcòn nh7KzJớ hồi7KzJ đạ5iggi họcmcRc cmcRcon có5igg mộtSRXK ng7KzJười 7KzJbạn tê5iggn yUQ4Tiêu Viễ5iggn không?”yUQ4 yUQ4Tôi ngưyUQ4ớc đầumcRc lêyUQ4n, tâm7KzJ 7KzJhồn yUQ4bay 7KzJbổng t7KzJhật xa.

Mẹ đyUQ4ột nhiênSRXK ngừyUQ4ng yUQ4lại, yUQ4rất l5iggâu yUQ4sau, hyUQ4ình 7KzJnhư nh5iggớ yUQ4ra điềuyUQ4 g5iggì, “Nhớ!SRXK MùmcRca h7KzJè nămcRcm mcRcđó coSRXKn sốt5igg caomcRc, lê7KzJn đến7KzJ 7KzJ40 độ7KzJ liềmcRcn, tmcRcrong lú5iggc mêyUQ4 yUQ4man bấtSRXK tỉSRXKnh toyUQ4àn lảSRXKm nhảmSRXK cái5igg tyUQ4ên nàmcRcy. S5iggau đó,mcRc mẹyUQ4 7KzJhỏi giá5iggo viyUQ4ên yUQ4và 5iggbạn họcSRXK yUQ4của conyUQ4, mới7KzJ biết5igg cậmcRcu 7KzJta xyUQ4uất ngoạmcRci rồi”.

Tôi tròmcRcn mắ5iggt SRXKnhìn mẹyUQ4, “MẹyUQ4 5iggcòn b7KzJiết yUQ4gì nữa?”

“Một gmcRciáo viênmcRc của7KzJ bọnyUQ4 co7KzJn SRXKcho m7KzJẹ smcRcố điện7KzJ thoạimcRc mcRcnhà cậ7KzJu ấy.yUQ4 MẹmcRc vố7KzJn địn5iggh yUQ4hỏi bốmcRc myUQ4ẹ cậSRXKu 5iggta cá5iggch liê5iggn lạc5igg bêyUQ4n nước7KzJ ngoàmcRci, mẹSRXK cậuyUQ4 ấmcRcy lạ7KzJi nóiyUQ4 vyUQ4ới mẹyUQ4 mcRcrằng, giSRXKa đìnhSRXK yUQ4họ 7KzJvốn 5iggkhông đồ5iggng ý7KzJ cậuyUQ4 ấyUQ4y và5igg cSRXKon đếnSRXK với7KzJ nhau”.yUQ4 M7KzJẹ tmcRcôi bSRXKình thyUQ4ản thuậtSRXK l7KzJại, 5iggtrong giọ5iggng nóSRXKi 7KzJtoát lênmcRc sựSRXK SRXKbi thường.

“Dù gSRXKì yUQ4cậu ấyyUQ4 cũmcRcng đã5igg xumcRcất nSRXKgoại rồiyUQ4, 5iggchứng 5iggtỏ t5iggrái tiyUQ4m của7KzJ cậuSRXK mcRcấy cũn5iggg đặ7KzJt mcRcở n5iggơi rSRXKất c5iggao, s5iggẽ không7KzJ mcRcvì cmcRcon m7KzJà từ5igg byUQ4ỏ timcRcền đồyUQ4 yUQ4của myUQ4ình, ngưyUQ4ời nh7KzJư v5iggậy 5iggkhông lyUQ4à chSRXKỗ dyUQ4ựa c5iggả đờimcRc được…”

“Về sayUQ4u, cậumcRc ấymcRc g5iggọi điệnSRXK tmcRchoại đến5igg nhyUQ4à mì7KzJnh m5iggấy lần5igg, mcRcmẹ yUQ4đều nóyUQ4i SRXKlà c7KzJon khônSRXKg 5iggcó nSRXKhà. VềmcRc s5iggau yUQ4nữa, n5igghà mcRcmình đổSRXKi sốmcRc điện7KzJ t7KzJhoại mới…”

Thì 5iggra giyUQ4ữa tôi7KzJ v5iggà yUQ4Tiêu ViyUQ4ễn cò7KzJn cSRXKó mộtyUQ4 quãngmcRc t7KzJrắc t5iggrở 7KzJnhư vậymcRc mà7KzJ tôimcRc chưSRXKa từ5iggng biết!

“Mẹ!” 7KzJTôi vSRXKội 5iggôm lấy7KzJ mẹ,SRXK nyUQ4ằm troSRXKng vòn7KzJg 7KzJtay mẹ,SRXK layUQ4u nưyUQ4ớc mắt.

“Khả KhảSRXK”. MẹmcRc vỗmcRc nhẹ5igg lưng7KzJ mcRctôi, “Đi7KzJ yUQ4ngủ đi”.

“Không, yUQ4hôm 7KzJnay c5iggon ngủ7KzJ vớyUQ4i yUQ4mẹ”. TôiyUQ4 SRXKlười biếnyUQ4g kSRXKhông chị7KzJu yUQ4ra khỏimcRc lòn5iggg mẹ.

Tôi sợ7KzJ bmcRcuổi tSRXKối ngủmcRc 5iggmột mình5igg, n7KzJhư mcRcvậy, mcRckhi m7KzJơ thấ7KzJy TSRXKiêu Viễn,SRXK tôi5igg s5iggẽ cảyUQ4m thấ7KzJy rấ7KzJt yUQ4cô đơn.

Mỗi ngàySRXK 5iggđi làm,yUQ4 tô7KzJi đều7KzJ cốSRXK ýyUQ4 mcRctránh Tiêu7KzJ Viễ5iggn, cố7KzJ gắSRXKng t7KzJránh 7KzJcàng xSRXKa c5iggàng tốtyUQ4, ayUQ4nh 7KzJkhông c7KzJòn làSRXK 7KzJchàng tramcRci 5iggtrẻ yUQ4mà t5iggôi từ7KzJng biết5igg nữa.

Tiêu ViễnmcRc củyUQ4a hi7KzJện 7KzJtại, toyUQ4àn t5igghân to5iggát lSRXKên yUQ4sức q7KzJuyến rũSRXK của5igg mộtmcRc ngưSRXKời đànSRXK 5iggông tr5iggưởng 5iggthành, khmcRcí phámcRcch mạnmcRch mẽmcRc lộmcRc 7KzJra một5igg cácSRXKh yUQ4tự 7KzJnhiên tyUQ4hu yUQ4hút mọimcRc nmcRcgười chúSRXK ý.

Một ngườiSRXK đàyUQ4n ômcRcng ư7KzJu SRXKtú yUQ4như 5iggvậy, t7KzJại SRXKsao SRXKlúc 5iggđầu lạiSRXK t5igghích mộyUQ4t đứaSRXK đầu5igg ócmcRc mcRcbã đ5iggậu nhưSRXK tôimcRc chứ?

Một hôm7KzJ, lớpmcRc trưởng7KzJ Ch7KzJương yUQ4Sính kiếm7KzJ đượcmcRc hSRXKai chiếyUQ4c vSRXKé SRXKbiểu diSRXKễn 5iggca nhạcSRXK của5igg L5iggưu ĐứcmcRc HoayUQ4, mcRcmang đếSRXKn cmcRcho SRXKtôi 5iggnhư vật7KzJ hSRXKiến SRXKtế, “Thế5igg nàmcRco? BuSRXKổi biSRXKểu 7KzJdiễn 5iggcủa 7KzJthần mcRctượng củayUQ4 cyUQ4ậu đấy”.

“Thật khôyUQ4ng hổ7KzJ dyUQ4anh cậuyUQ4 là7KzJ lớpSRXK trưởnmcRcg, đú7KzJng l5iggà yUQ4quá vSRXKĩ đại”.

“Vậy c5igguối tSRXKuần mìnmcRch đưamcRc cậyUQ4u đSRXKi 7KzJxem nhé?”mcRc ChưyUQ4ơng SínhmcRc đềyUQ4 nghị.

“Không cSRXKần, đ5iggể mẹyUQ4 myUQ4ình đưayUQ4 7KzJmình đi!”7KzJ 5iggTôi biết5igg yUQ4Chương SínhyUQ4 kh5iggông th7KzJích SRXKLưu ĐứcmcRc HoSRXKa lmcRcắm, SRXKhồi họSRXKc đạiSRXK học,mcRc m7KzJỗi lầnSRXK t7KzJôi nghyUQ4e Lư7KzJu ĐứcmcRc HoSRXKa hát,7KzJ cậu7KzJ ấyyUQ4 SRXKvà TimcRcêu Vi7KzJễn đềuSRXK kyUQ4hịt myUQ4ũi cSRXKhê bai.

“Người già7KzJ 5igghọ kh5iggông thíSRXKch cácSRXK ngô5iggi yUQ4sao cSRXKa nhạc5igg ĐàSRXKi Loan7KzJ, HyUQ4ồng KyUQ4ông thế5igg nàySRXK đâu,5igg SRXKđi cũyUQ4ng giốngmcRc hàn5iggh tộyUQ4i. Th5iggôi thì7KzJ 7KzJmình đyUQ4i yUQ4chịu tộyUQ4i tha5iggy ch7KzJo bậ7KzJc yUQ4cao niSRXKên đỡmcRc khổ”.yUQ4 CyUQ4hương S5iggính tỏ5igg 7KzJra rấtSRXK hiểyUQ4u tâm7KzJ lýSRXK n7KzJgười khác.

“Ha mcRcha, mẹyUQ4 7KzJmình mà5igg yUQ4nghe cậu5igg 5iggnói yUQ4vậy lạmcRci cu5iggống lênmcRc đấy”.

“Sao thế?”

“Mẹ yUQ4tớ cò7KzJn myUQ4ê L5iggưu ĐứyUQ4c HomcRca hơn5igg 7KzJtớ ấmcRcy chứ”.

“Trời, tạ7KzJi sa5iggo lạimcRc mcRccó yUQ4bà già7KzJ nhmcRcư vậmcRcy chứ?”

“Mẹ 7KzJmình vẫSRXKn ch7KzJưa giàSRXK đâu”.5igg Tôi7KzJ phảnSRXK mcRcbác, “V7KzJậy thì,mcRc để7KzJ lmcRcần sSRXKau 7KzJmình myUQ4ời cậuyUQ4 xyUQ4em bónmcRcg ryUQ4ổ SRXKở sSRXKân vmcRcận độngSRXK nhé”.

 

4. 7KzJTôi smcRcợ SRXKanh SRXKbán ngyUQ4ười nướcSRXK ng7KzJoài mất 

Hôm thứSRXK sSRXKáu, tổmcRc trưmcRcởng dẫn5igg tổmcRcng giám5igg yUQ4sát SRXKkỹ thuSRXKật vyUQ4à phSRXKó tổng5igg giámyUQ4 mcRcsát k7KzJỹ thu5iggật đyUQ4ến thị5igg sáyUQ4t cmcRcác phòSRXKng ban.

Từ x5igga đã5igg nhìnSRXK SRXKthấy TiêuyUQ4 Viễn7KzJ, tyUQ4ôi vSRXKội vàn5iggg cSRXKúi đầyUQ4u xuốnSRXKg gSRXKiả vờ5igg đyUQ4ang phot7KzJo 5iggtài liệu.mcRc 5iggTôi cmcRcúi mmcRcỏi cổ5igg lắmcRcm rồimcRc màSRXK hSRXKọ vẫn7KzJ chưmcRca 5iggđi khỏi,SRXK 5iggđã tSRXKhế cmcRcòn tiyUQ4ến lại5igg phmcRcía tôi.

Tổ trưởngSRXK cườiSRXK h5igga hyUQ4ả 5iggnói: “Này,7KzJ TiểyUQ4u 5iggKhả 7KzJà, SRXKcây lyUQ4ô hộ7KzJi củ7KzJa cyUQ4ô lớnmcRc đẹpyUQ4 quá!”

Ông khyUQ4ông có7KzJ vmcRciệc gSRXKì thmcRcì nSRXKhanh đSRXKi đi,5igg nmcRcgắm lô5igg hộyUQ4i củamcRc tmcRcôi làmcRcm mcRcgì chứ?

“Đúng thếyUQ4, mSRXKua cù5iggng m7KzJột mcRclúc màSRXK cyUQ4ây củaSRXK t7KzJôi khSRXKông lớ7KzJn đẹpSRXK SRXKbằng c5iggây cyUQ4ủa Tiểu7KzJ KSRXKhả”. T5iggiểu 5iggLưu cũmcRcng phụSRXK họmcRca theo.

“Nuôi thếmcRc nSRXKào đấy?7KzJ GiyUQ4ới thiệuSRXK một7KzJ chmcRcút ki7KzJnh nghiệSRXKm đi!”7KzJ TổmcRc trưở7KzJng đến7KzJ trước5igg mặSRXKt, vỗSRXK vSRXKai tôSRXKi, 7KzJlàm nh7KzJư myUQ4ối qua5iggn hệSRXK củSRXKa chúnSRXKg SRXKtôi gắ5iggn SRXKbó lắm.

“Ha hmcRca, cómcRc ki5iggnh ng7KzJhiệm gì7KzJ đmcRcâu?” Mỗi7KzJ 7KzJngày t7KzJôi uốn7KzJg smcRcữa 7KzJcòn thyUQ4ừa n7KzJgại yUQ4đổ, 5iggđều tướimcRc vàomcRc chậumcRc 7KzJcây mà.

“Lại cònSRXK giữ5igg mcRcbí mậtyUQ4 vớiSRXK tSRXKôi nữyUQ4a à?”

Tất 7KzJnhiên làyUQ4 phảimcRc bảo7KzJ mậtyUQ4 5iggrồi, nế7KzJu khônyUQ4g lá5iggt nữa5igg t7KzJôi lạimcRc b5iggị pyUQ4hê bình.

 Phó tổng7KzJ mcRcgiám sátmcRc N5igggô DSRXKuyệt thấmcRcy khônyUQ4g khíSRXK tryUQ4ầm lắng,mcRc b5iggèn nói5igg: “TiểuyUQ4 Khả,7KzJ SRXKcô gầmcRcn đyUQ4ây mcRccó giảyUQ4m béo5igg không,SRXK cảm5igg thấy5igg mcRcgầy 7KzJđi nyUQ4hiều đấy”.

Một nhómcRcm ngSRXKười vâmcRcy 7KzJlấy tyUQ4ôi hỏi5igg mcRcnọ hỏi5igg ki5igga, khiyUQ4ến tôiSRXK t5igghấy SRXKkhông tựSRXK nhiên.

“Xin lmcRcỗi cácmcRc vmcRcị, t7KzJôi pyUQ4hải và5iggo nhàyUQ4 v7KzJệ siyUQ4nh mộtSRXK cmcRchút”. TôimcRc vộmcRci vàngyUQ4 t5iggìm cớ5igg thoátyUQ4 thân.

Khi nganmcRcg qumcRca 7KzJbên Ti5iggêu ViễnyUQ4, mcRcanh liế7KzJc nhmcRcìn 5iggtôi, n7KzJói: “Em5igg yUQ4vẫn yUQ4quen lmcRcẩn trốn”.

Tiếng SRXKnói qumcRcá nhSRXKỏ, yUQ4nhỏ đ5iggến 7KzJđộ cyUQ4hỉ 5iggđủ c5iggho mộtyUQ4 mSRXKình tômcRci ngh5igge thấy.

Hết giSRXKờ 7KzJlàm, bSRXKỗng 7KzJnhiên tryUQ4ời yUQ4nổi gió,SRXK bmcRcụi dyUQ4ày đặSRXKc t7KzJhổi mùSRXK mịSRXKt, l7KzJàm nyUQ4gười t5igga khô5iggng thở7KzJ nổi,5igg chỉSRXK 5iggcó thểmcRc mcRcbắt yUQ4xe vềyUQ4 nhà.

Có lẽmcRc t5iggại t5igghời tiết5igg khônmcRcg SRXKtốt nên5igg yUQ4rất ímcRct tSRXKaxi tryUQ4ên SRXKđường, thỉSRXKnh thoảyUQ4ng mớiSRXK cóyUQ4 mSRXKột yUQ4xe mcRcchạy q7KzJua, SRXKthì bmcRcên SRXKtrong đã5igg cmcRcó người7KzJ ng7KzJồi rồi.

Người đ7KzJứng 5iggbên đườn5iggg yUQ4rất đSRXKông, cũnSRXKg đều7KzJ khSRXKông bắt5igg đượcmcRc xe5igg. LòyUQ4ng t7KzJôi chmcRcán nản,7KzJ mcRccúi đầumcRc đếmSRXK các7KzJ ômcRc gyUQ4ạch dướSRXKi đất.

Một chi7KzJếc SRXKxe mà7KzJu xSRXKanh ngọ5iggc đỗ7KzJ bêSRXKn yUQ4cạnh mcRctôi, rồmcRci nSRXKghe thSRXKấy tmcRciếng cyUQ4ủa Tiê7KzJu ViễnmcRc, “LênmcRc yUQ4xe 5iggđi! An5iggh đyUQ4ưa e7KzJm về!”

Tôi lắc5igg đầ7KzJu, “Không7KzJ cần7KzJ SRXKđâu, SRXKanh cũ5iggng khônmcRcg thuSRXKận đường”.

“Thời tSRXKiết xấ5iggu thếyUQ4 nyUQ4ày, 5iggem 5iggkhông bắt5igg đượmcRcc xmcRce đâu.SRXK mcRcMau lêSRXKn mcRcxe đi”.

Tôi nhìn7KzJ yUQ4bầu tyUQ4rời xám5igg 5iggxịt, SRXKdo SRXKdự SRXKmột 5iggchút, đànhyUQ4 lênyUQ4 x5igge của7KzJ TiêyUQ4u Viễn.

Ra đ7KzJến lmcRcàn đường5igg đôiSRXK, yUQ4bắt đầumcRc mcRctắc đườngyUQ4, TiyUQ4êu Viễ5iggn gyUQ4iảm mcRctốc 7KzJđộ chậm7KzJ lại.

“Phía trướcyUQ4 7KzJcó cử5igga SRXKhàng 5iggăn củaSRXK yUQ4Tứ XuySRXKên đượcmcRc lắm,mcRc ăyUQ4n cơ7KzJm xon7KzJg rồimcRc an5iggh đưaSRXK mcRcem vyUQ4ề nhé”.SRXK TiêumcRc yUQ4Viễn đáSRXKnh 7KzJxe và5iggo trong.

“Cho SRXKem xuốn5iggg đâySRXK đượ5iggc rSRXKồi”, tôi7KzJ chỉ5igg mcRcvào ngyUQ4ã rẽyUQ4 trướcyUQ4 mặt7KzJ, “EmmcRc 7KzJkhông 5iggđói, nêmcRcn SRXKkhông đi7KzJ ămcRcn với5igg ayUQ4nh đâu”.

“Em thyUQ4ay 5iggđổi từ7KzJ lmcRcúc nmcRcào vậy7KzJ? yUQ4Nhớ hồiSRXK trmcRcước buổi7KzJ mcRcchiều 7KzJchưa 5iggđến 5iggbốn gyUQ4iờ 7KzJđã SRXKkêu đó5iggi 7KzJmà”. TiêyUQ4u ViễnmcRc nmcRchăn mặSRXKt c7KzJười, “SRXKMà cònyUQ4 7KzJăn rSRXKất khỏSRXKe 7KzJnữa, lượngSRXK cơ7KzJm ngaSRXKng vớ5iggi anh”.

“Bây SRXKgiờ mcRcem khyUQ4ông mcRcăn nhiềuSRXK nữa,mcRc sợ7KzJ béo”7KzJ. Bây7KzJ SRXKgiờ SRXKđi lmcRcàm, ngà7KzJy SRXKnào 5iggcũng SRXKngồi ởSRXK SRXKvăn phòngSRXK, ă5iggn nhiSRXKều thêmcRcm SRXKmột miếng7KzJ mcRclà bSRXKéo ngay.

“Nhưng myUQ4à, 7KzJem tyUQ4ừ t5iggrước đSRXKến giờmcRc cmcRcó béyUQ4o đâu”.

“Đó l7KzJà 7KzJvì t7KzJrước đếnyUQ4 7KzJgiờ khSRXKông phải5igg lúSRXKc mcRcnào a5iggnh cũnyUQ4g ở7KzJ bênSRXK yUQ4em, n5iggên không5igg biế7KzJt. Hồi7KzJ eyUQ4m 7KzJbéo nh5iggất yUQ4là 77KzJ0kg đấy”.

Hồi đó,yUQ4 vìmcRc n5igghớ nh5iggư điêyUQ4n một5igg SRXKngười, lạ7KzJi khon7KzJg cóyUQ4 cách5igg mcRcnào tryUQ4út ryUQ4a được,7KzJ ch5iggỉ cSRXKó thể5igg yUQ4ăn th5iggật SRXKnhiều đồmcRc ngọ7KzJt, yUQ4cơ thể7KzJ 5iggcứ nởmcRc phìnmcRch rSRXKa nh5iggư bmcRcột n5iggở vậy.

Xe pSRXKhía syUQ4au không7KzJ mcRcngừng byUQ4ấm c7KzJòi, TSRXKiêu VimcRcễn mSRXKới để7KzJ ýyUQ4 đếnSRXK xyUQ4e đangmcRc dừnSRXKg ởmcRc giữyUQ4a đườnyUQ4g, “AyUQ4nh đó5iggi rồi,5igg trướcSRXK mcRcmặt lạSRXKi cSRXKó h7KzJàng ănmcRc c7KzJhính gốcmcRc TứyUQ4 Xu7KzJyên, thmcRcôi 7KzJem ă7KzJn vớmcRci anSRXKh mộtSRXK chú7KzJt đimcRc”. G7KzJiọng ayUQ4nh nàiyUQ4 nỉ7KzJ kSRXKhiến SRXKtôi khóyUQ4 SRXKmà t5iggừ chối.

Quả 7KzJlà đồyUQ4 SRXKăn Tứ7KzJ Xuyê5iggn chímcRcnh gốc,5igg vừaSRXK b5iggước vào5igg cửamcRc 5igghàng ă7KzJn 5iggđã nyUQ4gửi tyUQ4hấy r7KzJõ vịyUQ4 7KzJcay nồ7KzJng, tô7KzJi SRXKtuy là7KzJ người7KzJ miềnyUQ4 Bắc,SRXK nhưn7KzJg mcRclại thíchmcRc ănmcRc ca7KzJy hơmcRcn cảyUQ4 ngườimcRc mimcRcền Nam.

Lên mcRctầng mcRchai, ch7KzJúng mcRctôi và7KzJo mộtyUQ4 pSRXKhòng rộSRXKng rSRXKãi tmcRcrang nmcRchã, 7KzJtrong pmcRchòng ng7KzJát h7KzJương SRXKchè thơmmcRc lSRXKàm ch5iggo t5igginh thầmcRcn n5igggười yUQ4ta trở7KzJ nênSRXK SRXKdễ chmcRcịu hẳn.

“Hay 5igglà yUQ4đổi chSRXKỗ đi5igg, ởyUQ4 đâymcRc qu5iggá sanmcRcg trọSRXKng, cyUQ4hắc 5iggchắn mcRckhông rẻ7KzJ đâuyUQ4!” 5iggTôi nóSRXKi n7KzJhỏ với7KzJ SRXKTiêu Viễn.

“Không sa5iggo, anyUQ4h vẫnyUQ4 5iggđủ sứcyUQ4 trả7KzJ mcRctiền ăn”SRXK. mcRcAnh yUQ4cười cười,SRXK kSRXKhuôn mặ5iggt SRXKtỏ rSRXKa khônSRXKg yUQ4hề qu7KzJan tâm.

Từ 7KzJkhi tô5iggi q5igguen anyUQ4h, amcRcnh đã5igg t7KzJhích 7KzJtốn yUQ4kém 5iggxa yUQ4xỉ, 5iggbao nhiê5iggu năm7KzJ t5iggrôi quaSRXK, vẫyUQ4n không7KzJ yUQ4hề th5iggay đổi.

Nhìn TiSRXKêu Viễ5iggn t5iggrước mặSRXKt 7KzJmà tronmcRcg t7KzJim vômcRc cớ7KzJ 7KzJdâng đầy7KzJ mcRcnhững nỗmcRci 5iggniềm thư5iggơng cả7KzJm không7KzJ tên.

Thời gimcRcan làmcRcm bi5iggến SRXKđổi rấtyUQ4 n7KzJhiều thứ7KzJ, như5iggng khônmcRcg thể7KzJ nmcRcào biếnSRXK đổiSRXK đượcmcRc t7KzJrái 5iggtim yêu5igg thươngSRXK thu7KzJở byUQ4an đầu.

“Ha h7KzJa, T7KzJiêu Viễn7KzJ àyUQ4, SRXKcậu đếSRXKn sSRXKao khônmcRcg nó5iggi v5iggới ayUQ4nh eyUQ4m myUQ4ột tiếng?”7KzJ NgSRXKoài c7KzJửa 5iggcó tiếng7KzJ nóyUQ4i t5iggừ x5igga mcRctiến lại5igg gầyUQ4n, r5iggồi t7KzJhấy 5iggở cyUQ4ửa xmcRcuất hi5iggện mộ5iggt dá5iggng ngSRXKười vạ7KzJm vỡ.

“Mình chỉ5igg tiệyUQ4n đườyUQ4ng điSRXK nmcRcgang qu5igga, không7KzJ muốmcRcn là7KzJm phiề7KzJn mcRcđến thờyUQ4i giamcRcn nSRXKghỉ ng5iggơi SRXKcủa cậu5igg”. Tiêu5igg V5iggiễn cười.

Người đànyUQ4 ôngyUQ4 5iggto c5iggao ấymcRc nhìyUQ4n tôi,5igg “Ồ,yUQ4 đSRXKây chẳngyUQ4 phảSRXKi 5igglà côSRXK 5iggem 5iggđi c7KzJùng mcRcvới đạiSRXK cmcRca đếnyUQ4 5iggđánh bàimcRc sao?”

Thảo nyUQ4ào nhìyUQ4n thấyyUQ4 queyUQ4n thmcRcì yUQ4ra đúyUQ4ng yUQ4là yUQ4đã từSRXKng gặp7KzJ ngườiyUQ4 này,5igg mcRclần 7KzJđó yUQ4cùng Chư7KzJơng SRXKNgự đmcRcến kh7KzJu 7KzJgiải tyUQ4rí đányUQ4h bài,5igg cũngyUQ4 5iggcó m5iggặt SRXKanh ta.

“Đại mcRcca, đáyUQ4nh 5iggbài?” yUQ4Tiêu VimcRcễn ngh5igge 5iggmà chẳnyUQ4g hiểmcRcu gìmcRc cả7KzJ, “CônyUQ4 Th7KzJiếu t5iggừng gặpSRXK 7KzJTiểu Kh5iggả nyUQ4hà myUQ4ình à?”

“Thì 5iggra là7KzJ ngườmcRci nhSRXKà cậumcRc”. CSRXKôn T7KzJhiếu cư7KzJời th5iggoải mái,yUQ4 “ThyUQ4ảo nàoyUQ4 đếSRXKn C7KzJhương NgựyUQ4 cũ7KzJng pmcRchải chă7KzJm SRXKsóc yUQ4cô ấSRXKy cẩnyUQ4 SRXKthận thyUQ4ế chứ!”

“Tôi vàSRXK SRXKChương Ngự7KzJ khôngmcRc tmcRchân mcRcnhau!” TôyUQ4i đứng7KzJ lê5iggn để5igg biện5igg mSRXKinh chSRXKo mìnhmcRc, cũmcRcng chyUQ4ỉ lyUQ4à gặpSRXK mặ5iggt v5iggài lần,yUQ4 tiếpSRXK xúcyUQ4 yUQ4qua 7KzJvài lmcRcần th5iggôi, nyUQ4gay cảmcRc bạyUQ4n mcRcbè cũng5igg ch5iggưa mcRcđược tyUQ4ính đến.

“Nhưng TiêmcRcu ViễnyUQ4 7KzJvà yUQ4anh ấSRXKy t5igghân n5igghau mà5igg”. SRXKCôn Thiếu5igg bá7KzJ va5iggi TiêSRXKu Vi5iggễn, “T5iggrở mcRcvề chưmcRca tì7KzJm an5iggh cSRXKả uống5igg rượuSRXK à?”

“Chưa”. TimcRcêu Viễn5igg n5iggói giọmcRcng nhàmcRcn nhạt,SRXK “MìmcRcnh 5iggvề ngoàSRXKi báoSRXK vyUQ4ới cmcRcậu 7KzJra, nhmcRcững ngườmcRci khmcRcác đềSRXKu chưa5igg báo”.

“Được, SRXKhôm na5iggy khô5iggng 7KzJbáo cũngmcRc phảiyUQ4 b5iggáo rồi!yUQ4 CSRXKhương Ngự,SRXK 7KzJChương Sí5iggnh, 7KzJLão Châu,yUQ4 T7KzJhành ThSRXKiếu, bSRXKọn họ5igg đềumcRc ở7KzJ yUQ4phòng byUQ4ên cạnh”.

Côn SRXKThiếu mcRcvừa dứ5iggt lời5igg, đãmcRc n7KzJghe thấySRXK mộmcRct 5iggcơn hỗSRXKn yUQ4loạn mcRcngoài cửa5igg, “Được5igg SRXKlắm, mcRcTiêu ViễSRXKn, tmcRcrở về7KzJ cũn5iggg khôngmcRc thè7KzJm thmcRcông yUQ4báo chyUQ4o an7KzJh em!”7KzJ TronyUQ4g phò7KzJng l5iggập yUQ4tức ùayUQ4 vàmcRco khôn5iggg ítyUQ4 ngư7KzJời, tômcRci vộimcRc 5iggvàng lù7KzJi SRXKra mộtmcRc góc.

“Hôm 7KzJnay là5igg ngà7KzJy 5igggì vậmcRcy? mcRcSao 7KzJmọi ngườimcRc đềmcRcu ở7KzJ đyUQ4ây?” SRXKTiêu yUQ4Viễn hỏi.

“Chẳng pSRXKhải ngàymcRc mmcRcai anmcRch cảyUQ4 7KzJxuất nyUQ4goại saoyUQ4, hmcRcôm nSRXKay 7KzJmấy a7KzJnh eyUQ4m c7KzJó thời5igg gmcRcian tụSRXK tSRXKập ngmcRcồi vớmcRci nha5iggu, khôngmcRc 7KzJlại phảyUQ4i 7KzJnăm bmcRca thánmcRcg 5iggnữa mới5igg gặyUQ4p m7KzJặt được”.SRXK 5iggCó ngườiyUQ4 nói.

“Đúng rồi,SRXK Ti5iggêu Viễn,yUQ4 lần7KzJ trướmcRcc ô5iggng mcRcgià nhà7KzJ mmcRcình nh7KzJìn ở7KzJ AmcRcnh quốc7KzJ nmcRchìn thấmcRcy cậyUQ4u vmcRcới mcRcbạn gá7KzJi điSRXK xeSRXKm triểnmcRc lã5iggm 7KzJtranh vớiyUQ4 nhauyUQ4, cứSRXK bảSRXKo 7KzJmình hỏ5iggi bọnmcRc cmcRcậu yUQ4khi 7KzJnào tSRXKhì SRXKtổ chứmcRcc chumcRcyện vuiyUQ4, yUQ4để 7KzJông đượcyUQ4 yUQ4tham dự”.

“Thành Thiếu,SRXK cyUQ4ậu mcRcuống nhSRXKiều r5iggồi thìyUQ4 phải?mcRc” Tiê5iggu ViSRXKễn vừa7KzJ gắ5iggp thyUQ4ức SRXKăn SRXKcho anyUQ4h t7KzJa vừa7KzJ n5iggháy 5iggmắt, “SRXKNào, ămcRcn nhiều7KzJ yUQ4đồ ă5iggn chúyUQ4t đi”.

“Uống nhimcRcều r7KzJồi lyUQ4à t7KzJhế nàomcRc? ĐấyUQ4y, mcRcchẳng phyUQ4ải đãyUQ4 7KzJmang bạnyUQ4 gáiyUQ4 vmcRcề rồimcRc sao?”

“Thành Thiếu,5igg cậuSRXK lảm7KzJ SRXKnhảm gSRXKì thmcRcế?” Ti5iggêu ViyUQ4ễn cuống7KzJ yUQ4lên, nSRXKém mạ7KzJnh đũayUQ4 xuống.

Tôi kSRXKéo ayUQ4nh lạSRXKi, mcRcmềm mỏn7KzJg nói:5igg “NgmcRcười t5igga yUQ4có l5iggẽ mcRcnhìn nhầmcRcm mà!”

Tiêu Viễ7KzJn mcRcquay đầumcRc lạSRXKi n7KzJhìn tôi5igg, s7KzJắc mặt7KzJ lyUQ4o lắnmcRcg, “EmyUQ4 khôn7KzJg đượcmcRc ti7KzJn SRXKcậu ta!”

Tôi gật5igg đmcRcầu, tômcRci mcRcsẽ khyUQ4ông mcRctin SRXKanh 7KzJta, 7KzJtôi v5iggà anmcRch 5iggta mcRcgặp nh7KzJau 5igglần đ7KzJâu, dSRXKựa mcRcvào cSRXKái 7KzJgì đểmcRc timcRcn amcRcnh tyUQ4a chứ?

Cái thếSRXK g7KzJiới nyUQ4ày ng5iggay cảSRXK ngườ5iggi 5iggbên cạnyUQ4h 5iggcũng khyUQ4ông yUQ4thể t7KzJin tưởnSRXKg 7KzJđược, 7KzJai lạSRXKi 7KzJđi 5iggtin l5iggời n7KzJói vô7KzJ ngh7KzJĩa củaSRXK m7KzJột 7KzJngười mcRcxa l7KzJạ chứ.

Một 7KzJnhóm nmcRcgười huyêyUQ4n SRXKnáo cảSRXK b7KzJuổi, yUQ4tôi hơyUQ4i mệyUQ4t mỏmcRci, muốmcRcn ch7KzJuồn rSRXKa ngoàiyUQ4, khmcRcổ n5iggỗi, cáiyUQ4 túi5igg 7KzJlại 7KzJbị TSRXKiêu ViễnyUQ4 giữyUQ4 chặt,SRXK “SRXKĐừng n5iggói vớ5iggi ayUQ4nh SRXKlà ryUQ4a nmcRchà SRXKvệ si7KzJnh, yUQ4em đãmcRc dùmcRcng cSRXKái cmcRcớ nàyyUQ4 đểmcRc chuồn7KzJ điSRXK mấSRXKy lầnyUQ4 rồi!”

“Em ryUQ4a mcRcgọi điệnmcRc thmcRcoại SRXKcho mẹ5igg emcRcm, ở7KzJ đSRXKây SRXKồn quáyUQ4, myUQ4uộn t7KzJhế này7KzJ yUQ4mà 7KzJem chưayUQ4 về,yUQ4 mẹSRXK e5iggm sẽSRXK mcRclo lắng!”

“Em pSRXKhải 5igghứa, khônmcRcg đượcyUQ4 bmcRcỏ 7KzJvề! 7KzJLát nữaSRXK aSRXKnh SRXKđưa e7KzJm về!”yUQ4 TyUQ4iêu 7KzJViễn thấpyUQ4 gmcRciọng nói.

“Em hứa”.

“Mẹ ạ,mcRc đừng5igg đ5iggợi 5iggcon nữaSRXK nh7KzJé, SRXKmẹ yUQ4ăn cmcRcơm mộtSRXK 5iggmình điyUQ4, 5iggcon ămcRcn xyUQ4ong rmcRcồi về.mcRc Bây7KzJ giờ7KzJ bụyUQ4i mcRclớn lắSRXKm, lyUQ4ại là5igg giờyUQ4 ta5iggn 5iggtầm yUQ4cao điyUQ4ểm, khôyUQ4ng 5iggbắt x5igge vềyUQ4 được!”yUQ4 TmcRcôi yUQ4dựa 5iggvào bứcyUQ4 yUQ4tường h5iggành langSRXK, bàmcRcn chân5igg nhSRXKư kmcRchông đỡSRXK nổiyUQ4 yUQ4trọng 5igglượng yUQ4cơ thể,SRXK mcRclưng trượt7KzJ dọcmcRc xuố7KzJng bờyUQ4 tưSRXKờng. ĐámcRc GrannimcRct lạmcRcnh SRXKbuốt ng7KzJấm quyUQ4a c7KzJả q5igguần ámcRco thấm5igg v7KzJào người7KzJ, mcRctôi gục7KzJ đầumcRc xmcRcuống hmcRcai đ5iggầu gốSRXKi, 7KzJtừ 7KzJtừ x5iggua ta5iggn hSRXKơi lạnhSRXK tronmcRcg yUQ4cơ thể.

Một SRXKbàn t7KzJay mcRcto SRXKđặt yUQ4lên đầSRXKu t5iggôi, nhẹSRXK nhà7KzJng mcRcvuốt tó5iggc tôi7KzJ, hỏiyUQ4 7KzJbằng giọyUQ4ng tyUQ4rầm khà7KzJn: “E5iggm dùng5igg mcRcdầu yUQ4gội đầSRXKu cmcRcủa hã7KzJng nàoyUQ4 vậy?yUQ4 DưyUQ4ỡng tSRXKóc thậtyUQ4 tốt”.

Tưởng yUQ4là đếnyUQ4 yUQ4an ủ5iggi tmcRcôi, lSRXKại SRXKđi hỏiyUQ4 mộ7KzJt câmcRcu chẳngyUQ4 vàyUQ4o đâu7KzJ SRXKnhư thế.

“Đừng mcRccó sờSRXK rốyUQ4i lên5igg, mcRctóc tSRXKôi yUQ4quý lắSRXKm đấy,SRXK sờSRXK yUQ4hỏng rồ7KzJi mcRcanh kh7KzJông đềnyUQ4 đmcRcược đâu”7KzJ. TmcRcôi ngSRXKẩng đầuyUQ4 l7KzJên, nhìyUQ4n thSRXKấy ngườiSRXK đ5iggi r5igga lmcRcại lSRXKà mcRcChương Ngự.

“Tại 7KzJsao lyUQ4à anh?”

“Sao mcRckhông thyUQ4ể 7KzJlà tôi7KzJ? 7KzJEm nghmcRcĩ SRXKlà ai?”

“Tiêu VimcRcễn đâu?”

“Đang uốmcRcng rượumcRc vớimcRc yUQ4Chương SímcRcnh ở5igg tronmcRcg đó”.

Tôi x7KzJách 5iggtúi vộSRXKi vmcRcã x7KzJuống 7KzJlầu, lúcSRXK yUQ4này khyUQ4ông vSRXKề còSRXKn đợ5iggi lú7KzJc nàSRXKo nữa.

“Bên ngo5iggài đ7KzJang nổiyUQ4 bãmcRco cátmcRc đmcRcấy, SRXKkhông bắtmcRc đượcmcRc mcRcxe đâu”.7KzJ SRXKAnh 5iggta đứng7KzJ s5iggau mcRclưng tyUQ4ôi 7KzJnhắc nhở.

“Thế 5iggthì 7KzJtôi điSRXK 5iggbộ về”.

“Có th7KzJể thửmcRc SRXKxem”. 7KzJAnh yUQ4ta SRXKbúng mcRcngón 5iggtay, “EmSRXK lúcmcRc nà7KzJo cũng5igg kh7KzJác người”.SRXK 5iggCá 5iggMực đáng7KzJ ghé7KzJt 5iggtoàn nóSRXKi g7KzJiọng chSRXKâm chọc.

Bão cát5igg 5iggđến thật7KzJ dữ5igg dội,5igg cSRXKát bụmcRci thổ7KzJi từng5igg cơyUQ4n trSRXKên đường.

Tôi l5iggấy mcRctay bịtSRXK mũiSRXK v5iggà yUQ4miệng, m7KzJen tmcRcheo lềSRXK đường7KzJ đSRXKi mcRcthẳng. 7KzJMắt bị5igg bụSRXKi thổi7KzJ đến7KzJ nỗi5igg 5iggkhông 5iggmở rmcRca đư7KzJợc, 5iggnước 5iggmắt 5iggcứ thế5igg trào5igg ramcRc. Thời5igg tiếSRXKt yUQ4khỉ mcRcgió n7KzJày thậtyUQ4 kh7KzJó SRXKmà yUQ4chịu đựng.

“Em ơmcRci, cSRXKần xSRXKe không?yUQ4 7KzJ50 t7KzJệ mộtmcRc km”5igg. P5igghía SRXKsau làyUQ4 cyUQ4hiếc 7KzJxe MSRXKer B5iggenz củayUQ4 ChươngmcRc Ngự5igg đa5iggng vyUQ4ẫy chào.

“Hắc quyUQ4á đấy!”

“Tôi c5iggho emcRcm n7KzJợ làyUQ4 đyUQ4ược SRXKchứ mcRcgì?” ChyUQ4ương N5igggự cười.

Ngồi tSRXKrong mcRcxe c7KzJủa Chươn7KzJg Ngự,7KzJ tyUQ4ôi mớ7KzJi 7KzJdám hítyUQ4 thở7KzJ thoải7KzJ mái.

Trong m7KzJắt hyUQ4ình 5iggnhư yUQ4có hSRXKạt bụiyUQ4, nư7KzJớc mắ7KzJt cứmcRc nhòemcRc nhoẹSRXKt không5igg thôi.

“Em c7KzJứ mcRckhóc mãmcRci mcRcthế, yUQ4có phảmcRci 5igglo lắnyUQ4g chmcRco tôimcRc SRXKngày 7KzJmai xuấmcRct mcRcngoại b7KzJị người5igg nướcmcRc ngoàyUQ4i 7KzJbán mấtmcRc không?”

“Tôi mcRclo SRXKanh xuất5igg ngoại5igg man5iggg bánmcRc nmcRcgười nước5igg 7KzJngoài mấtyUQ4 thôi!5igg 5iggAnh đính7KzJ l7KzJông lên7KzJ mcRcngười SRXKthì c7KzJòn SRXKkhôn hơ7KzJn yUQ4khỉ, aSRXKi lạ7KzJi cóyUQ4 thể7KzJ bán5igg amcRcnh được!”

Chương NyUQ4gự cười5igg v5iggang, “EmyUQ4 đan7KzJg khSRXKen tôi5igg hyUQ4ay mỉayUQ4 tôi5igg đấy?”

“Tất nhiêyUQ4n k5igghen anSRXKh rồi!”

“Ồ, lạ7KzJi cómcRc SRXKkiểu khmcRcen người7KzJ như5igg yUQ4em nữ7KzJa! BiếtSRXK rõSRXK thếSRXK rồi,yUQ4 chẳngyUQ4 quayUQ4, 7KzJtôi lạiyUQ4 vẫn5igg thí7KzJch nghe”.

“Anh thíchmcRc nghe7KzJ, tôi5igg lạiSRXK khmcRcông tmcRchích n7KzJói đấy!”

Chương NmcRcgự nmcRcói: “NgàSRXKy myUQ4ai tô5iggi đyUQ4i ryUQ4ồi, ư7KzJớc tímcRcnh yUQ4ít mcRcnhất c5iggũng pyUQ4hải byUQ4a tháSRXKng mmcRcới 5iggcó 7KzJthể trở5igg về”.

“Vừa n5iggãy tmcRcôi yUQ4đã ngSRXKhe h7KzJết rồi!SRXK” T5iggôi c5iggũng khyUQ4ông đSRXKiếc, 7KzJvừa nãyUQ4y cả7KzJ 7KzJnhóm người7KzJ nómcRci oa7KzJng 5iggoang v5iggậy, 5iggrồi lạiyUQ4 chúcmcRc SRXKrượu, lạiyUQ4 từ7KzJ biệt,7KzJ muốnSRXK kyUQ4hông SRXKbiết cũ7KzJng khó.

“Thế mcRcsao e7KzJm khôngmcRc cmcRcó chútyUQ4 biểuyUQ4 5igghiện gì?”mcRc ChươngSRXK Ngự7KzJ cyUQ4ười rất7KzJ giamcRcn xảo.

“Lại c7KzJần ph7KzJải biểu5igg hiện?5igg C5iggó cầnmcRc lát5igg nữayUQ4 7KzJđi 5iggqua cửamcRc 5igghàng tạpSRXK 5igghóa d7KzJưới lầuyUQ4 nhmcRcà tyUQ4ôi mumcRca yUQ4chút bán7KzJh ngọt,yUQ4 sữyUQ4a 5iggchua yUQ4gì đóSRXK mayUQ4ng điyUQ4 không?”7KzJ BmcRcình thườngmcRc đyUQ4i đ7KzJâu xamcRc, tôimcRc đều5igg thíchSRXK myUQ4ang theyUQ4o nhmcRcững đồ7KzJ này.

Chương NgyUQ4ự cưSRXKời SRXKrất SRXKkhổ s7KzJở, “T7KzJôi t5igghấy thômcRci miễn5igg đyUQ4ược rồi”.

“Vậy tốmcRct quá,7KzJ tô5iggi đ7KzJỡ tốnSRXK tiền”.

“Hay là…SRXK chúnmcRcg t7KzJa h5iggôn t5iggạm biệ5iggt nhé?”

“Cái gì7KzJ? ĐSRXKợi mcRcđã…” SRXKCó phảyUQ4i tSRXKôi đmcRcã ngh5igge 7KzJnhầm không.

“Hôn tạm7KzJ 5iggbiệt!” yUQ4Anh tyUQ4a d7KzJừng 7KzJxe lại7KzJ, nân7KzJg đ7KzJầu tôimcRc yUQ4lên vyUQ4à nhì7KzJn mộ5iggt cáyUQ4ch nghyUQ4iêm túc.

Có l5iggẽ SRXKtôi 5iggđã sợyUQ4 đầnmcRc mặSRXKt SRXKra, SRXKnếu mcRckhông tSRXKhì cũmcRcng mấtSRXK hồnSRXK yUQ4rồi, nga5iggy SRXKcả mmcRcắt cũnyUQ4g khôngyUQ4 5iggđộng đậy,yUQ4 nhìn5igg an7KzJh t7KzJa SRXKchằm chằm.

Đầu 5igganh 7KzJta dầnSRXK hmcRcướng gầnmcRc về7KzJ pmcRchía 7KzJtôi, mộtmcRc luồ5iggng hơSRXKi nyUQ4óng phả7KzJ lại5igg, “NàyyUQ4 7KzJnày!” yUQ4Tôi héSRXKt lên.

Anh dừng7KzJ l5iggại, bỏmcRc tômcRci 5iggra, 7KzJđột nhiê5iggn cườyUQ4i lớn,5igg “Đùa7KzJ eyUQ4m cyUQ4ho 5iggvui thôi!”

Cá MựSRXKc mcRcchết tiệ7KzJt, 7KzJđùa cá7KzJi gìmcRc mcRckhông đùa,SRXK lạiyUQ4 đùayUQ4 cái7KzJ k7KzJiểu xấu7KzJ SRXKxa ấy.

Lúc vyUQ4ề 7KzJđến cửamcRc nhàSRXK 7KzJtôi, CyUQ4hương NgựmcRc hỏi:7KzJ “yUQ4Tâm tSRXKrạng tốtmcRc hơ5iggn chút7KzJ nà5iggo chưa?”

“Tốt nhiều7KzJ rồi!”SRXK MmcRcay mcRcmà mcRccó amcRcnh ta.

“Vậy 5iggthì la7KzJu khôyUQ4 nướcmcRc mắtmcRc đ5iggi, xmcRcuống xemcRc”. An7KzJh t5igga dừng7KzJ xSRXKe lại,mcRc g7KzJiúp 7KzJtôi mcRcmở cử7KzJa xSRXKe r7KzJất lSRXKịch lãm.

“Chương Ngự,yUQ4 cảmmcRc ơSRXKn ayUQ4nh!” TmcRcôi nSRXKói rấtSRXK th5iggành thật.

“Lời n7KzJói suônyUQ4g th7KzJì miễmcRcn đi,yUQ4 lmcRcàm cyUQ4ái gSRXKì SRXKthực t5iggế hơyUQ4n đimcRc”. Án5iggh myUQ4ắt của5igg CSRXKhương Ng7KzJự đảomcRc rấtSRXK nyUQ4hanh, cóyUQ4 vẻSRXK mcRclại ngSRXKhĩ 7KzJra mcRctrò qSRXKuỷ mcRcgì đó.

“Tôi khôngyUQ4 c7KzJó t5iggiền!” 5iggTôi vội7KzJ thanSRXKh minh.

“Tôi mcRccũng chẳng7KzJ thiếuyUQ4 t7KzJiền, lấy5igg mcRctiền củmcRca 7KzJem lSRXKàm gì?”

“Vậy anSRXKh cầnyUQ4 g7KzJì?” SRXKTôi đề5igg 5iggcao SRXKcảnh giác,7KzJ n5igggười nàyUQ4y toSRXKàn yUQ4xuất n5igghững chiyUQ4êu khômcRcng theyUQ4o q5igguy yUQ4tắc gmcRcì cả,SRXK phải7KzJ mcRcđề 7KzJphòng chút.

 

 

5. SRXKMàu xa5iggnh ngọcmcRc là7KzJ phmcRcong cáSRXKch củmcRca TSRXKiêu Viễn 

Anh gi5iggơ 5iggchùm 5iggchìa khóa7KzJ 7KzJtrước mặtmcRc tôi7KzJ 7KzJlắc l5iggắc, “Đây7KzJ làyUQ4 chìaSRXK khSRXKóa nmcRchà tô5iggi, emcRcm cầyUQ4m lấy”.

Tôi ngướcyUQ4 5igglên nhSRXKìn xuốSRXKng tSRXKhăm SRXKdò ayUQ4nh, “Anh7KzJ ch5iggưa bSRXKị ấm7KzJ đầuyUQ4 SRXKchứ? 5iggRỗi vi5iggệc mcRcnên yUQ4tùy tiện5igg maSRXKng 7KzJchìa khóSRXKa 7KzJra đưaSRXK chSRXKo ngườiSRXK t7KzJa à!”

“Tất nSRXKhiên kyUQ4hông ấmyUQ4 7KzJđầu! SRXKĐưa SRXKchìa khó7KzJa chSRXKo mcRcem 5igglà đyUQ4ể emcRcm giú5iggp t5iggôi mộtmcRc sốSRXK việc”.

“Việc gì?5igg” BiếmcRct 5iggngay anmcRch t7KzJa l5iggà ngườiyUQ4 không7KzJ chSRXKịu bị7KzJ thiệtSRXK mà.

“Giúp tôiyUQ4 chyUQ4o 7KzJăn, địn5iggh 7KzJkỳ t5igghay 5iggnước c7KzJho chúng!”

“Nhà anyUQ4h nuôiSRXK 5iggcá à?mcRc KhônmcRcg pSRXKhải làmcRc cá7KzJ mự5iggc chứ7KzJ?” T7KzJôi đã5igg từngmcRc đế7KzJn nh5iggà anyUQ4h 5iggta, chẳngSRXK thyUQ4ấy mcRccon cyUQ4á n5iggào cả.

“Tất nhimcRcên cmcRcó cá7KzJ SRXKrồi, đều5igg là5igg cáSRXK nổiyUQ4 tiếngyUQ4 củamcRc v5iggùng nh5iggiệt đ5iggới đấy”.7KzJ yUQ4Anh t7KzJa vêmcRcnh SRXKmặt mcRctự hào.

“Sao tô7KzJi lạiyUQ4 khôyUQ4ng nhìSRXKn thấy?”

“Ngoài cái5igg sof5igga nhàmcRc tôSRXKi ra7KzJ, 5iggem còSRXKn mcRcnhìn t5igghấy cSRXKái SRXKgì nữ5igga đâu?”

“Cũng pSRXKhải!” 7KzJHôm đó7KzJ uyUQ4ống nhi7KzJều qSRXKuá, 7KzJđến nh7KzJà an5iggh tSRXKa là5igg lăSRXKn 7KzJra soyUQ4fa mcRcnằm SRXKkhóc, khSRXKóc mcRcchán SRXKthì ngủyUQ4. S7KzJáng ngàySRXK thứyUQ4 yUQ4hai 7KzJdậy lạimcRc cuốSRXKng cu7KzJồng 7KzJđi làSRXKm, yUQ4đúng lyUQ4à khôn5iggg để7KzJ SRXKý nSRXKhà SRXKanh tmcRca rốt7KzJ cuộmcRcc cSRXKó nSRXKhững gì.

 “Nhưng mà,yUQ4 7KzJtôi vớ5iggi 5igganh k5igghông mcRchề th7KzJân queyUQ4n SRXKmà! SayUQ4o ayUQ4nh lạyUQ4i cmcRcó thmcRcể y5iggên mcRctâm yUQ4giao 5iggchìa SRXKkhóa nSRXKhà 5iggcho tôi?”

“Chính 5iggvì khômcRcng 5iggthân q7KzJuen mcRcnên mớ5iggi yê7KzJn tâ7KzJm đểmcRc emcRcm đ7KzJến. ĐểSRXK ngườyUQ4i qu7KzJen đến,7KzJ giớmcRci bmcRcáo yUQ4chí lại5igg dò7KzJm ngómcRc phỏnSRXKg đoán”.SRXK Ch5iggương N7KzJgự nóiyUQ4 rấtSRXK cóSRXK lý5igg lẽ.

“Để C5igghương Sí5iggnh đến,7KzJ chắc7KzJ ch5iggắn ngườimcRc tyUQ4a SRXKsẽ khôn7KzJg nó7KzJi gì7KzJ được”.yUQ4 TôyUQ4i đềyUQ4 nghị.

“Nó đến5igg 7KzJđể lyUQ4àm loạnmcRc nyUQ4hà 7KzJtôi l5iggên à,mcRc 7KzJtôi t7KzJrở vềmcRc lại5igg 7KzJphải yUQ4thu dọmcRcn SRXKmất mấySRXK ngày!”

“Nhưng mà…”

“Sao SRXKem “nhưng7KzJ màSRXK” nhiyUQ4ều thế?”

“Nhưng m7KzJà, tmcRcôi chưayUQ4 tSRXKừng numcRcôi SRXKcá đâu!SRXK mcRcCho cá5igg mcRcăn giúp7KzJ a7KzJnh, mcRclỡ chếtyUQ4 rồyUQ4i 7KzJphải SRXKlàm sao?”

“Có mcRcvấn đềSRXK gSRXKì t5igghì gọimcRc điện7KzJ 7KzJcho tôi!”

“Cước gọSRXKi đườngSRXK dmcRcài qyUQ4uốc tmcRcế đấy!”

“Sẽ 7KzJhoàn trmcRcả ch7KzJo 5iggem phíSRXK điệnSRXK thoạSRXKi, phụSRXK cấ7KzJp 5iggphát sinyUQ4h, yUQ4tiền muyUQ4a thứcmcRc ănmcRc mcRccho cá5igg c5iggũng sẽ5igg tryUQ4ả! ESRXKm màyUQ4 cò5iggn “nhưngmcRc mà”7KzJ nữaSRXK lmcRcà tôimcRc bựyUQ4c yUQ4mình đấySRXK, bảyUQ4o 5iggem 5igggiúp mSRXKột vSRXKiệc mà7KzJ khóSRXK khă5iggn thSRXKế à?”SRXK Chươn7KzJg NyUQ4gự tỏ7KzJ rmcRca nyUQ4ghiêm trọ5iggng, lạiyUQ4 c7KzJó 7KzJvẻ dSRXKọa nạt.

Tôi cmcRcòn mcRccó tmcRchể nói5igg gSRXKì 7KzJđược nyUQ4ữa chmcRcứ, cyUQ4hỉ yUQ4có thể5igg n7KzJhận 5iggchìa khóaSRXK củaSRXK a7KzJnh 7KzJta, “5iggNếu mà7KzJ cSRXKho cyUQ4á yUQ4ăn bị5igg chếtmcRc rmcRcồi thmcRcì an7KzJh 7KzJđừng có7KzJ nyUQ4ổi 7KzJgiận đấy!”

“Chỉ lyUQ4à mấyyUQ4 5iggcon cyUQ4á 7KzJthôi yUQ4mà? T7KzJôi mcRccó yUQ4thể g7KzJiận g7KzJì chứ!”

Thấy tôi5igg ngoayUQ4n ngomcRcãn 5iggcầm chìayUQ4 5iggkhóa, ChươngmcRc NgyUQ4ự cười,5igg “N5igghư 5iggthế lSRXKà tôi7KzJ yêmcRcn tâSRXKm rồi!”

Buổi yUQ4tối đi7KzJ yUQ4ngủ quênmcRc k7KzJhông tắSRXKt điệyUQ4n thomcRcại, ngủmcRc đếnSRXK nửa5igg yUQ4đêm, mcRcnó b5iggắt đmcRcầu SRXKkêu loạ7KzJn lên.

“Ai đấ5iggy?” KhôSRXKng biết5igg yUQ4bây 5igggiờ đangyUQ4 l7KzJà giSRXKờ nSRXKgủ SRXKsao, gọimcRc đimcRcện phiềnyUQ4 5iggnhiễu giữa5igg đêm,SRXK tSRXKội đáSRXKng tửyUQ4 hình.

Đầu điện7KzJ t5igghoại b7KzJên kmcRcia 7KzJim ắmcRcng mcRcmột kyUQ4hoảng lmcRcặng SRXKmơ hồ.

Tôi khônmcRcg sợyUQ4 ồSRXKn, sợ5igg nh7KzJất mcRclà lúcyUQ4 tĩnSRXKh mSRXKặng, SRXKim ắ5iggng khôyUQ4ng một7KzJ tiếngmcRc độngmcRc th5iggấy SRXKcó yUQ4cảm gimcRcác kmcRcỳ dị.

Mấy giây5igg t5iggrôi 7KzJqua SRXKvẫn khSRXKông cóyUQ4 SRXKgiọng nói,7KzJ 7KzJtôi ngồi7KzJ SRXKbật dậy.

“Làm ơSRXKn nó5iggi mộtmcRc câuSRXK, n5iggếu khôngyUQ4 dọmcRca chyUQ4ết ngư5iggời anmcRch p7KzJhải đềnSRXK mạng5igg đấ5iggy!” TôSRXKi SRXKhét và5iggo dyUQ4i động.

“Khả…”, là5igg giọngmcRc n5iggói củ7KzJa Tiê7KzJu VimcRcễn, tômcRci 7KzJnín 5iggthở, 7KzJlần nSRXKày đếnmcRc lượt5igg tSRXKôi khSRXKông nóiSRXK gì.

“Em, yUQ4em cyUQ4hưa 5iggtắt m5iggáy dyUQ4i động”.mcRc Giọng7KzJ nói7KzJ củamcRc TiêmcRcu ViễyUQ4n dmcRcịu dyUQ4àng, dị5iggu dànSRXKg đến7KzJ nỗimcRc 7KzJlàm tôiyUQ4 ngSRXKây SRXKngất, t5iggôi cyUQ4ẩn thậmcRcn lặnSRXKg mcRcnghe hơiyUQ4 tmcRchở của5igg an5iggh, yUQ4cảm gi5iggác hơ5iggi nónyUQ4g đSRXKang laSRXKn tỏyUQ4a 7KzJtrên mặt.

Cả ha5iggi ngườiyUQ4 mcRcim lặn7KzJg hồ7KzJi yUQ4lâu, vẫn5igg 5igglà T5iggiêu Vi7KzJễn mmcRcở lờ5iggi tyUQ4rước, 5igg“Ngủ ngon”.

Tôi giữmcRc chặ5iggt điệnyUQ4 t7KzJhoại d5iggi động,mcRc mã7KzJi khSRXKông chịyUQ4u bỏ7KzJ xuSRXKống. Đến5igg lSRXKúc cyUQ4ơ thểyUQ4 c5iggảm thấ7KzJy lạSRXKnh mớ5iggi b7KzJiết lmcRcà mcRcchăn yUQ4đã r5iggơi SRXKxuống khỏSRXKi giườSRXKng rồi.

Buổi 5iggsáng, khyUQ4i t5iggrời vẫnyUQ4 cSRXKòn t5iggờ mờ,7KzJ gmcRció lạnh5igg k7KzJhông ngừngSRXK thmcRcổi, mởyUQ4 cSRXKửa sổ5igg r5igga thấyUQ4y b5iggụi mcRcbám yUQ4dày th5iggành mcRclớp tryUQ4ên SRXKbệ cửa.

Dưới lSRXKầu, 7KzJkhông biếyUQ4t yUQ4cún coSRXKn củayUQ4 5iggnhà nyUQ4ào yUQ4mặc bSRXKộ quầnyUQ4 áomcRc 7KzJngộ ngyUQ4hĩnh đayUQ4ng chạy5igg lăng7KzJ quănyUQ4g, c5iggái mcRcmông tròn7KzJ mũ7KzJm mĩmcRcm ng7KzJoe nguẩy7KzJ, SRXKcực kmcRcỳ đáyUQ4ng yêu.

Cún co7KzJn yUQ4chạy đế7KzJn SRXKdưới một5igg chiếcmcRc 7KzJxe SRXKcon màumcRc xyUQ4anh 5iggngọc, mu5iggốn đányUQ4h 7KzJdấu lãyUQ4nh địayUQ4, ng5iggửi 5iggngửi mùmcRci thấyyUQ4 không7KzJ phảSRXKi lại7KzJ từ5igg từ5igg mcRcbỏ đi.

Chiếc x5igge ấymcRc 7KzJrất 5igggiống chi5iggếc 7KzJxe TSRXKiêu Viễ7KzJn lyUQ4ái nSRXKgày h7KzJôm qumcRca, màumcRc xan7KzJh ngọcmcRc thâmSRXK trầm7KzJ sâ7KzJu sắc,5igg thậSRXKt h7KzJợp yUQ4với p5igghong c5iggách c5iggủa Tiêu5igg Viễn.

Tôi chạyUQ4y nhưSRXK b5iggay xSRXKuống dướimcRc lầu,yUQ4 SRXKphóng đế5iggn chỗmcRc SRXKchiếc xemcRc, quSRXKa lớpmcRc bụimcRc phủ7KzJ ngoàiSRXK cử5igga kínmcRch nh7KzJìn thSRXKấy mcRcTiêu ViễnmcRc ởSRXK tronSRXKg xe.

Cả ng7KzJười aSRXKnh SRXKngồi dự7KzJa tyUQ4rên mcRcghế, ng7KzJủ th7KzJiếp đi7KzJ, chỉmcRc cóSRXK 7KzJdi độnSRXKg vẫnmcRc để7KzJ ở7KzJ bênmcRc 7KzJtai, d5iggáng điệu5igg n7KzJhư đang5igg gọimcRc điện5igg thoại.

Tôi yUQ4gõ gõ7KzJ vàoSRXK cửayUQ4 x7KzJe, smcRcau đó7KzJ thấyyUQ4 mcRcTiêu VSRXKiễn tỉnhmcRc dậy.

“Tại mcRcsao 7KzJanh lại7KzJ yUQ4ở đây?”SRXK SRXKTôi hỏi.

Anh 7KzJdụi dụmcRci mắtmcRc, khôngmcRc yUQ4trả 7KzJlời tôi.

“Anh mcRcở đâySRXK c7KzJả mộyUQ4t đêmyUQ4 à?”

“Đâu có5igg, h5iggơn mcRchai giờmcRc s7KzJáng 7KzJmới 5iggra khỏi7KzJ chỗ7KzJ Cô7KzJn Thiếu!”yUQ4 An7KzJh mởyUQ4 cửaSRXK yUQ4xe, “EmyUQ4 SRXKcó lSRXKạnh kmcRchông? VyUQ4ào 5iggtrong nmcRcói chyUQ4uyện đi!”

“Còn nóimcRc gyUQ4ì nữa,SRXK 7KzJkhông 7KzJcó ch7KzJuyện SRXKgì mmcRcau về7KzJ mcRcnhà yUQ4ngủ đ5iggi!” TôiSRXK đứyUQ4ng yUQ4ở bênSRXK ngoSRXKài khônyUQ4g nh5iggúc nhích.

“Có chuyện”.

“Có ch7KzJuyện th5iggì ma7KzJu SRXKnói, nóimcRc mcRcxong SRXKrồi vềSRXK điyUQ4 ngủ!”SRXK 7KzJTôi cảm7KzJ SRXKthấ 5igghôm na5iggy tmcRcôi cằmcRcn nhằnSRXK 5iggquá, giố7KzJng một5igg 7KzJbà lão5igg 7KzJtám m7KzJươi SRXKvậy. Tiê7KzJu 5iggViễn SRXKim lặmcRcng nhìn7KzJ yUQ4tôi, “”Em7KzJ đan7KzJg giậSRXKn à?”

“Em giậnSRXK cái7KzJ 7KzJgì chứSRXK? Mấy7KzJ n7KzJgười 7KzJcác anSRXKh thmcRcích g7KzJì yUQ4thì làmSRXK, liên5igg 5iggquan g5iggì yUQ4đến emcRcm chứ7KzJ?” ĐúngmcRc l5iggà tôiyUQ4 đan7KzJg gi5iggận, g5iggiận an5iggh smcRcao SRXKlại khmcRcông yUQ4biết qu5iggý b5iggản mcRcthân mìnyUQ4h 5iggnhư thếyUQ4, tryUQ4ời lạnhSRXK mSRXKà không5igg 5iggvề n5igghà, còSRXKn mcRcngủ ởmcRc trêmcRcn xe.

“Nhìn an7KzJh chằm7KzJ yUQ4chằm nSRXKhư vmcRcậy, cò5iggn nó5iggi làmcRc không5igg giậnmcRc à?mcRc” TiêumcRc Vi7KzJễn n7KzJhìn mcRctôi cười7KzJ 5iggvới vẻmcRc nSRXKuông chiều.

`”Em giyUQ4ận, lmcRcà 7KzJtự giậnmcRc bản5igg thân5igg mình!SRXK Trời5igg lạnmcRch thế7KzJ này,5igg 7KzJchạy xuốnmcRcg quảyUQ4n 7KzJanh làm5igg gìmcRc?” Tôi5igg yUQ4quay ngườimcRc mu5iggốn lêmcRcn yUQ4nhà, không5igg đểyUQ4 ýyUQ4 yUQ4anh nmcRcữa chắ7KzJc a7KzJnh sẽSRXK bỏmcRc vyUQ4ề thôi.

“Đợi đã!”yUQ4 5iggTiêu ViSRXKễn xumcRcống xyUQ4e kéSRXKo mcRctôi lại,5igg “AnSRXKh mmcRcuốn 7KzJnói với5igg em5igg, yUQ4tất cảyUQ4 đều5igg không7KzJ nSRXKhư 5iggem ng7KzJhĩ tmcRchế đâu!”

“Cái SRXKgì mcRcmà không7KzJ nmcRchư e5iggm 7KzJnghĩ?” T7KzJôi nghyUQ4ĩ cyUQ4ái gìSRXK c7KzJhứ? L5iggời yUQ4nói củ5igga Ti5iggêu Viễn5igg mcRclàm tôi7KzJ SRXKnghi hoặc.

Tiêu 7KzJViễn thởSRXK dàiSRXK yUQ4khẽ nóiyUQ4: 5igg“Thôi vậy,SRXK cmcRcó 7KzJmột sốyUQ4 chuymcRcện yUQ4anh cũnSRXKg khôyUQ4ng b5iggiết nênSRXK nó5iggi thyUQ4ế nào”.

“Vậy 5iggthì đừng7KzJ 7KzJnói nữa!”7KzJ ĐSRXKã khôngSRXK yUQ4biết nên5igg nómcRci SRXKthế n5iggào thìyUQ4 c5iggòn nói7KzJ gyUQ4ì nữ5igga, SRXKchúng tôSRXKi đmcRcều kyUQ4hông phSRXKải làyUQ4 những7KzJ yUQ4người quámcRc gượngSRXK ép.

Tiêu Viễn5igg rõmcRc rà5iggng mcRcrất myUQ4ệt, ngáSRXKp dàSRXKi một7KzJ c7KzJái rồ5iggi nyUQ4ói: “mcRcBây gSRXKiờ aSRXKnh vSRXKề đmcRci ngủ,SRXK byUQ4uổi SRXKtối đếSRXKn đónmcRc emyUQ4, syUQ4ẽ c5iggho 7KzJem mộ5iggt bấ5iggt ngờ5igg thúmcRc vị”.

“Buổi tốiSRXK yUQ4em cSRXKó việc…”.7KzJ Tối7KzJ mcRcnay t7KzJôi pmcRchải 5iggđi x5iggem bu7KzJổi biểmcRcu dimcRcễn củamcRc Lưu5igg Đứ5iggc 5iggHoa v5iggới mcRcmẹ, lớ7KzJp yUQ4trưởng yUQ4Chương SSRXKính chẳ5iggng 7KzJdễ yUQ4gì mới7KzJ kiếSRXKm đượcSRXK vé.

“Nếu m5iggà 7KzJkhông qSRXKuan trọ5iggng thì5igg hủySRXK đi!7KzJ” TiêuyUQ4 VSRXKiễn giọng5igg nài7KzJ nỉSRXK khiSRXKến mcRctôi suýmcRct nmcRcữa mềmyUQ4 lòng,mcRc nhưnyUQ4g nghĩ5igg 5igglại, 5iggtại smcRcao m5iggỗi lầmcRcn ngưSRXKời 7KzJbị thỏyUQ4a h5iggiệp đều7KzJ làmcRc tôi?

“Không hủyyUQ4 được!”7KzJ TôSRXKi hyUQ4ầm SRXKhừ mcRcnói, yUQ4buổi dSRXKiễn 5iggca nh5iggạc yUQ4không v5iggì 7KzJtôi m5iggà hoãnmcRc lại7KzJ được,SRXK mSRXKà cũ7KzJng đã5igg h7KzJứa chắcSRXK chắmcRcn vớ7KzJi mẹ5igg rồi7KzJ, mcRcmẹ vSRXKì 7KzJchuyện này7KzJ yUQ4mà vu5iggi sướngSRXK yUQ4mấy n7KzJgày liền.

“Ừ, yUQ4thế thôi7KzJ vậy”.yUQ4 mcRcTiêu Vi7KzJễn có7KzJ vẻmcRc SRXKthất vọmcRcng, “SRXKNhưng hSRXKy vọng5igg lần5igg samcRcu mcRccòn mcRccó cmcRcơ hội”.

Còn SRXKcó cSRXKơ hộ7KzJi yUQ4gì, tôi7KzJ muố7KzJn 7KzJhỏi anhSRXK, n7KzJhưng thmcRcấy dáyUQ4ng vẻyUQ4 a7KzJnh mệ5iggt SRXKmỏi, lạimcRc khômcRcng đàmcRcnh yUQ4lòng, c7KzJó lmcRcẽ thôSRXKi 5iggvậy. NóSRXKi đếmcRcn đâ7KzJy lSRXKà đưmcRcợc r7KzJồi, nênSRXK yUQ4nhanh ch5iggóng về7KzJ nh5iggà mcRcđi ngyUQ4ủ đi.

Cổng SRXKsân vậnmcRc độngyUQ4 ngưSRXKời đông7KzJ nSRXKhư yUQ4mắc cửSRXKi, rấSRXKt nhiề5iggu ngườimcRc kSRXKhông mu7KzJa đượcmcRc vé,yUQ4 túmcRcm tụm5igg 5iggở c5iggổng 7KzJđể mSRXKua 5iggvé chợ7KzJ đen.

Có nyUQ4gười 5iggnhìn 5iggsố ghếSRXK 5iggvé 7KzJcủa tôimcRc, hỏyUQ4i: “SRXKCô yUQ4gái, cóyUQ4 mcRcbán v5iggé khôn5iggg?” TôSRXKi lắ5iggc đầu,5igg lớ7KzJp trưSRXKởng yUQ4chẳng SRXKdễ g7KzJì kiế7KzJm c5iggho, yUQ4làm mcRcsao cóyUQ4 tSRXKhể bán?

Bên c5iggạnh, 7KzJcũng cóyUQ4 rất5igg nmcRchiều ngườ5iggi vâ5iggy yUQ4lấy yUQ4mẹ tyUQ4ôi, c5iggó ngyUQ4ười 5iggnói: “ChịmcRc 7KzJơi, cSRXKái vSRXKé yUQ4này chị7KzJ cmcRcứ 7KzJnói giyUQ4á đi7KzJ, 5iggbao nhyUQ4iêu t7KzJiền yUQ4tôi cSRXKũng lấy”.

Lúc mcRcnày tSRXKôi mới5igg bietyUQ4s, 7KzJthì 7KzJra chỗSRXK 7KzJngồi 5iggcủa h5iggai chiếyUQ4c vmcRcé này5igg cựcSRXK SRXKkỳ tốtSRXK, l7KzJúc vềSRXK phảSRXKi cảm5igg 5iggơn Chươn7KzJg 5iggSính tửSRXK tmcRcế mớimcRc được.

Chỗ ngồyUQ4i 5iggcủa 7KzJchúng tôiSRXK yUQ4là kSRXKhu gmcRchế VImcRcP, ởSRXK hàn5iggg SRXKthứ bamcRc, yUQ4rất gầyUQ4n sâSRXKn khấSRXKu, có5igg thể7KzJ nh5iggìn 5iggrõ 5iggcả yUQ4mặt của5igg nhâSRXKn SRXKviên làmSRXK côn5iggg t5iggác 7KzJđiều k5igghiển t5igghiết mcRcbị tr7KzJên sân7KzJ khấu,7KzJ lạ7KzJi cò5iggn đượcSRXK cmcRcung cấSRXKp miễyUQ4n phSRXKí mcRcnước SRXKuống vàSRXK mcRcđồ mcRcăn nhẹ.

Hàng yUQ4thứ 7KzJhai trư7KzJớc mặtmcRc chúngyUQ4 tôSRXKi cómcRc hSRXKai chmcRcỗ ngồimcRc l7KzJuôn SRXKđể t7KzJrống, trêmcRcn mặt5igg bmcRcàn cSRXKủa ghế5igg t7KzJrước mặtmcRc tyUQ4ôi đặmcRct mộmcRct 7KzJbó mcRchoa yUQ4ly xemcRcn homcRca hồng.

Khi buổiyUQ4 b7KzJiểu dyUQ4iễn bắt5igg đầu,7KzJ hSRXKai ghếSRXK trmcRcước mặt5igg SRXKvẫn trống.SRXK T7KzJôi cSRXKứ ngSRXKhĩ, ngSRXKười nàSRXKo lại7KzJ đmcRcốt timcRcền nhưSRXK vậy?mcRc Đã5igg m7KzJua vémcRc rồi5igg cyUQ4òn 5iggkhông đến.

Buổi biyUQ4ểu diễn5igg vừaSRXK yUQ4bắt đầu,7KzJ t5iggôi và5igg mẹ5igg 7KzJđã nhanyUQ4h chóSRXKng bSRXKị cumcRcốn 5igghút, cùmcRcng vớ7KzJi mọiyUQ4 người5igg hét5igg SRXKgọi têSRXKn yUQ4Lưu mcRcĐức HmcRcoa, trạngmcRc tháSRXKi cumcRcồng nhi5iggệt yUQ4chưa c5iggó ba7KzJo giờyUQ4. ThmcRcậm mcRcchí mẹSRXK tôyUQ4i cò5iggn lấy5igg máSRXKy chụpyUQ4 ảSRXKnh khôn5iggg ngừSRXKng chyUQ4ụp các7KzJ đyUQ4ộng tác5igg SRXKvà biểumcRc hi5iggện c7KzJủa 7KzJLưu ĐứcmcRc Hoa.

“Cái mámcRcy ảnSRXKh nà5iggy củayUQ4 mẹmcRc chụp7KzJ lê5iggn ảnh7KzJ k7KzJhông nhmcRcìn yUQ4rõ đyUQ4âu, đ5iggừng mSRXKất cô7KzJng nữa!mcRc” 7KzJTôi bả5iggo mẹ.

“Nhìn rõSRXK SRXKmà! Kh7KzJông mcRctin cmcRcon nhìn5igg xem!”yUQ4 MẹmcRc tôimcRc rấmcRct tự7KzJ hSRXKào đưa7KzJ m5iggáy ảnh7KzJ c5iggho yUQ4tôi nhìn.

“Ngày mayUQ4i trmcRcên mạng7KzJ s5iggẽ cSRXKó đSRXKầy ảmcRcnh đẹp7KzJ cSRXKủa cá5iggc thSRXKợ chụmcRcp yUQ4ảnh chuyênyUQ4 mcRcnghiệp 7KzJchụp, coyUQ4n yUQ4tải vyUQ4ề 7KzJcho mẹSRXK xem”.

“Không thmcRcích bằ7KzJng ảnh5igg 5iggmẹ t5iggự chụp!”7KzJ MẹmcRc t5iggôi tựyUQ4 ti5iggn nói.

Tôi kh5iggông t5iggranh l5igguận SRXKvới mẹ7KzJ nữa,mcRc ngàymcRc ma7KzJi xemcRcm ảnmcRch củayUQ4 thợyUQ4 chuSRXKyên ngmcRchiệp chụpSRXK thìSRXK mcRcsẽ khỏiSRXK nó7KzJi luôn.

Xem xoSRXKng buổiSRXK bi5iggểu diSRXKễn, tâSRXKm trmcRcạng cmcRcủa tôSRXKi vmcRcà mẹ7KzJ SRXKvô c7KzJùng thoảSRXKi yUQ4mái. M5iggẹ tmcRcôi mcRcnói: “NyUQ4hân tiện5igg truSRXKng tâmmcRc thưmcRcơng 7KzJmại c5igghưa 7KzJđóng cửa,SRXK c7KzJhúng 7KzJta SRXKđi lưyUQ4ợn chút,5igg xmcRcem đồng7KzJ hồ!”

“Con c5iggó bmcRcao giờSRXK tSRXKhích đồnSRXKg h7KzJồ SRXKđâu? Cũng7KzJ chẳnmcRcg dùn7KzJg 7KzJđến”. yUQ4Thời đạmcRci mcRccủa mcRcchúng tôiyUQ4 bâyUQ4y giờ5igg đại7KzJ SRXKđa sSRXKố đềyUQ4u lấySRXK SRXKdi độmcRcng yUQ4để xeSRXKm giờyUQ4 rmcRcồi, vốyUQ4n SRXKkhông có7KzJ hứng5igg th5iggú vớiyUQ4 mcRcmón đồSRXK đ5iggeo t5iggay ấymcRc nữa.

“Sắp đếnmcRc mù5igga xuyUQ4ân r5iggồi, mặ5iggc 5iggáo mcRclộ cá7KzJnh tamcRcy trầ5iggn ryUQ4a cũnyUQ4g khôngmcRc đẹp”.

“Vậy yUQ4mua chmcRco c5iggon cmcRchiếc vò5iggng ng5iggọc bímcRcch đ5iggi, thếyUQ4 mớiSRXK đẹp7KzJ”. T7KzJôi đù7KzJa mẹ.

“Nếu cmcRcon thyUQ4ích, đyUQ4ợi hômSRXK syUQ4au mẹ7KzJ rúyUQ4t tiềmcRcn tmcRciết 5iggkiệm để7KzJ 5iggmua yUQ4nhà ryUQ4a m7KzJua c7KzJho 5iggcon mSRXKột chiSRXKếc!” Mẹ7KzJ tôiyUQ4 cười.

“Thôi đừngSRXK SRXKạ, mSRXKẹ dyUQ4ành tiềnmcRc đmcRcể muyUQ4a nhSRXKà chmcRco SRXKcon đi!”

Mua chyUQ4o SRXKtôi mộtSRXK căSRXKn nSRXKhà luônmcRc là7KzJ tmcRcâm ng5igguyện củaSRXK mẹ.mcRc M5iggẹ thườnmcRcg yUQ4nói, yUQ4con gáimcRc nhất7KzJ đị5iggnh p7KzJhải yUQ4có 7KzJnhà riê7KzJng của7KzJ mcRcmình, nếu7KzJ khyUQ4ông sa7KzJu nyUQ4ày cãiyUQ4 mcRcnhau 7KzJvới c7KzJhồng cũngyUQ4 khômcRcng 5iggcó chỗyUQ4 mSRXKà đSRXKi. LyUQ4ogic thậ7KzJt kmcRcỳ quặSRXKc, nhưng7KzJ cũng7KzJ rấ7KzJt yUQ4thực tế.

Khi mẹSRXK vyUQ4à bố7KzJ l7KzJy hôyUQ4n, mmcRcẹ chẳng5igg cmcRcó cmcRchỗ nàoyUQ4 yUQ4để manmcRcg t5iggôi 5iggđến ở,mcRc đSRXKành phyUQ4ải sốngmcRc chyUQ4en mcRcchúc mãiyUQ4 t5iggrong k5igghông giyUQ4an phòn5iggg 7KzJkhách 7KzJbé yUQ4tý củmcRca mcRcnhà byUQ4à ng5iggoại, mcRcmãi đếnyUQ4 nhiề7KzJu năm5igg mcRcsau, kyUQ4hi tôimcRc cóyUQ4 thể7KzJ nh7KzJớ được5igg myUQ4ọi chuyện,5igg cSRXKơ 7KzJquan củamcRc 5iggmẹ mới5igg cấpyUQ4 c7KzJho mộ5iggt cSRXKăn hộmcRc nhỏ5igg SRXKhai buồ7KzJng. 7KzJNhưng trư7KzJớc s7KzJau yUQ4thì vẫnmcRc là7KzJ cơyUQ4 quyUQ4an cấp,mcRc kSRXKhông chắcyUQ4 ngà5iggy nàyUQ4o l5iggại th7KzJu hồi,7KzJ chúnmcRcg tôSRXKi 7KzJlại khôn7KzJg cóyUQ4 chỗ5igg ởyUQ4 7KzJnữa, cyUQ4ho yUQ4nên mẹ5igg k5igghông 5iggyên tmcRcâm, lumcRcôn ghSRXKi 5iggnhớ viSRXKệc mSRXKua SRXKmột căn7KzJ 5iggnhà rSRXKiêng củ7KzJa chún5iggg tôi.

“Khoản 5iggchi myUQ4ua n5igghà 5iggmẹ vẫn5igg giữ5igg ch7KzJo cSRXKon 7KzJmà, đủSRXK rồyUQ4i!” SRXKMẹ kSRXKhoác t5iggay SRXKtôi đyUQ4i vềmcRc mcRcphía siêSRXKu thịyUQ4 HoyUQ4a Đường.

“Mẹ t7KzJhấy chú5iggng 5iggta kho5iggác ta5iggy mcRcnhau SRXKđi lượ5iggn 5iggsiêu thịyUQ4 5iggcó giốnSRXKg hayUQ4i chị5igg 5iggem kSRXKhông?” T5iggôi 5iggtrêu đùyUQ4a mẹ.

“Nếu giyUQ4ống đư5iggợc thyUQ4ì tốt”.7KzJ mcRcMẹ thở7KzJ dà7KzJi nói.

“Giống, khôSRXKng yUQ4tin mẹ5igg 5iggthử hỏSRXKi 7KzJngười khácmcRc xemyUQ4”. Tô7KzJi cố7KzJ ýSRXK dựyUQ4a syUQ4át và7KzJo mẹ.

“Hôm nSRXKào chún7KzJg t7KzJa đSRXKi chụpyUQ4 cáimcRc dá7KzJn gì5igg yUQ4đó 5iggđi? Cá7KzJi đómcRc gmcRcọi lyUQ4à gmcRcì đấ7KzJy nhSRXKỉ? Dán7KzJ SRXKlên đ5iggiện thoạimcRc dyUQ4i 7KzJđộng mcRccủa con”.

“Ảnh đmcRcề can”.

“Đúng, chín7KzJh yUQ4là nó,SRXK cyUQ4on đưamcRc mẹSRXK SRXKđi nhé!7KzJ” 5iggLúc mSRXKẹ tmcRcôi hưSRXKng phấ5iggn 5iggthì giốngyUQ4 nhưyUQ4 mộ7KzJt đứaSRXK SRXKcon nítSRXK già.

“Được, kh5iggông vấnyUQ4 đềSRXK gmcRcì! Mẹ5igg đúSRXKng là7KzJ sànSRXKh điệ5iggu SRXKquá đấ7KzJy, co5iggn còn5igg mcRcchưa mcRctừng chyUQ4ụp ba7KzJo giờ”.

Ở bên5igg SRXKmẹ, luômcRcn vumcRci v5iggẻ mcRcnhư v5iggậy, mẹSRXK chínhmcRc 5igglà chỗmcRc dmcRcựa yUQ4cho 5iggtâm hồn7KzJ tôi.

 

6. Tá7KzJo Ph5iggú SRXKSĩ rơimcRc đầSRXKy dướiyUQ4 đất

Lúc mcRcxem mcRcbiểu dmcRciễn yUQ4ca nhạc,SRXK tômcRci đ5iggể điệyUQ4n thyUQ4oại 7KzJdi dộ7KzJng ởyUQ4 cyUQ4hế độ5igg yênyUQ4 mcRclặng, cSRXKó m7KzJấy c5igguộc gmcRcọi 7KzJđến yUQ4nhưng đều5igg khôngmcRc bSRXKiết, yUQ4mở d7KzJanh yUQ4sách cu5iggộc SRXKgọi nSRXKhỡ th7KzJấy đều5igg là7KzJ củmcRca TiêuyUQ4 Viễn.

Tôi 7KzJquay 7KzJlưng với7KzJ mẹ7KzJ đmcRcể gọ5iggi lạiyUQ4 SRXKcho aSRXKnh, giọyUQ4ng Ti7KzJêu VimcRcễn mệtmcRc mỏimcRc 5iggở đầuSRXK bê5iggn SRXKkia, “KhôngmcRc mcRccó 5iggviệc gì7KzJ đâu!”

“Vâng!” 7KzJTôi yUQ4đáp, q5igguay đầu7KzJ lạSRXKi thấymcRc m7KzJẹ đ5iggang nhmcRcìn tôiSRXK dòmcRc hỏiyUQ4, 5iggthế lmcRcà vSRXKội vàngyUQ4 dmcRcập máy.

Thứ ha5iggi đi7KzJ làmcRcm, nyUQ4hận đư5iggợc t5igghông b7KzJáo củamcRc yUQ4Cục, 5iggsẽ đếnSRXK ki5iggểm 5iggtra SRXKtiến đSRXKộ dSRXKự án.

Tôi mcRcđưa tyUQ4hông yUQ4báo yUQ4cho SRXKTổ tyUQ4rưởng 7KzJxem, ônSRXKg b5iggảo SRXKtôi trựcyUQ4 tiếpSRXK 7KzJmang đếnyUQ4 7KzJcho TiêuSRXK ViễnmcRc vàmcRc Ng7KzJô Duyệt.

Bộ dạn7KzJg 7KzJTiêu VSRXKiễn nh7KzJư khônmcRcg được5igg ng5igghỉ SRXKngơi đủSRXK syUQ4ức, “EmyUQ4 kh7KzJông trốnSRXK tôi5igg nữ5igga à?”mcRc Đâ5iggy là7KzJ yUQ4làm việc,7KzJ cyUQ4ó thể7KzJ 5iggtrốn tmcRcránh sao?

Tôi yUQ4nhìn trêmcRcn mcRcbàn anmcRch đặ7KzJt ha7KzJi tấmSRXK vémcRc 7KzJxem SRXKbiểu di7KzJên mcRcca nh5iggạc, yUQ4trên vSRXKé i5iggn hàngmcRc 7KzJ2 5iggsố yUQ48, số7KzJ 1SRXK0, cSRXKhẳng lẽ…

Tôi chSRXKợt yUQ4hiểu ryUQ4a, t7KzJhì r5igga đâ5iggy mcRcchính làyUQ4 điều5igg ngạc5igg nhiê7KzJn th7KzJú vmcRcị m7KzJà a7KzJnh 7KzJđã nói!

“Anh cSRXKũng 7KzJđi xe5iggm buổyUQ4i bSRXKiểu SRXKdiễn 7KzJca nhạcSRXK à?”yUQ4 yUQ4Tôi hỏ5iggi t7KzJhăm dò.

“Không, an7KzJh chưamcRc ba7KzJo giờ7KzJ tSRXKhích LưumcRc ĐứcyUQ4 HoamcRc”. AyUQ4nh lạmcRcnh lùSRXKng nói.

“Thế lấSRXKy véyUQ4 nàyUQ4y 7KzJđể l7KzJàm gì?”SRXK yUQ4Thật 7KzJphí chyUQ4ỗ nSRXKgồi tốtSRXK nhmcRcư vậy.

“Người kSRXKhác tặng,7KzJ tiSRXKếc 5igglà tặmcRcng nmcRchầm ngưSRXKời rồi”.

Vẫn còn7KzJ 5iggnói SRXKcứng, kSRXKhông 5iggnói thìyUQ4 thôi.

 

“Tiêu yUQ4Viễn, e5iggm cầmcRcn SRXKnói chuyệnSRXK vớmcRci 7KzJanh yUQ4về 5iggquy hoạchmcRc lắmcRcp đặt5igg cmcRcáp điện5igg của7KzJ 5iggdự 7KzJán này7KzJ”. NgôyUQ4 D7KzJuyệt đang5igg ởmcRc cửa,mcRc tr5iggên tayUQ4y cầmmcRc mộyUQ4t tệp7KzJ bả7KzJn vSRXKẽ phá5iggc thảo.

“Tôi 7KzJcòn cyUQ4ó việcyUQ4 khác,mcRc x7KzJin phépSRXK vềyUQ4 trưyUQ4ớc ạ!mcRc” TôimcRc vSRXKội vànmcRcg nhmcRcường đường5igg c5iggho NyUQ4gô Duyệt.

“Em cũn7KzJg yUQ4ngồi ởmcRc đây5igg, nghyUQ4e 5iggcùng!” SRXKTiêu VyUQ4iễn mcRcra lện5iggh cmcRcho tôi,5igg 5igghôm n5iggay sắ5iggc mcRcmặt aSRXKnh khô7KzJng đmcRcược tốt,mcRc chắc5igg là5igg mcRcdo yUQ4chưa đ5iggược nyUQ4ghỉ ngơmcRci đmcRcầy đủ.

Ngô DuyệtyUQ4 nhíSRXKu m7KzJày, n7KzJói: 7KzJ“Tiểu KhảSRXK yUQ4có th7KzJể kSRXKhông cầSRXKn nghe”.

“Đúng, đú5iggng! TôiyUQ4 khmcRcông mcRccần pSRXKhải mcRcnghe ạ!”7KzJ TSRXKôi cười5igg theo.

“Cô 7KzJấy từngmcRc 5igghọc khyUQ4oa tựmcRc nhiên,mcRc mSRXKà đâySRXK lạiSRXK c7KzJhính lyUQ4à c5igghuyên ngàmcRcnh cmcRcô ấSRXKy học,5igg yUQ4tại saSRXKo lyUQ4ại không7KzJ th5iggể nghe?”7KzJ 7KzJTiêu 7KzJViễn yUQ4có vẻyUQ4 7KzJcố b5iggắt 5iggép tô5iggi yUQ4ở lại.

“Tại sSRXKao anmcRch biết?SRXK” NgôyUQ4 SRXKDuyệt nmcRcgạc nSRXKhiên nhìnyUQ4 mcRctôi và5igg Tiê7KzJu Viễn.

“Tại sa7KzJo khô7KzJng biếtSRXK? Bọn5igg an7KzJh học5igg yUQ4cùng một7KzJ mcRctrường ĐSRXKại học”.

“Tổng yUQ4giám sámcRct Tiêu!”5igg 7KzJTôi mu5iggốn ngăSRXKn aSRXKnh lại.

Nhưng TSRXKiêu Viễ7KzJn liếcSRXK nhì7KzJn 7KzJtôi, vẫ7KzJn tiếp5igg 7KzJtục nói:mcRc “HơyUQ4n SRXKnữa SRXKcô 5iggấy từng7KzJ làyUQ4 mcRcbạn gái5igg của7KzJ anh5igg, an7KzJh cSRXKó thểSRXK không7KzJ h7KzJiểu 5iggcô ấySRXK sao?”

Sắc 5iggmặt NgSRXKô DuyUQ4yệt SRXKđột SRXKnhiên trắ7KzJng bệch.

Phó tổngSRXK giá5iggm yUQ4sát, đừngyUQ4 ngh5igge an7KzJh ấymcRc nói5igg nhảm”.yUQ4 Tôi5igg yUQ4vội vàngyUQ4 mcRcgiải thích,mcRc “HSRXKồi mcRcđi học7KzJ chỉ5igg l5iggà đSRXKùa mcRcvui thôi”.

“Ai đ7KzJùa mcRcvui với7KzJ e5iggm chứ?”5igg 5iggSắc mmcRcặt TiêSRXKu VmcRciễn càSRXKng SRXKkhó mcRccoi, yUQ4giận dữyUQ4 nhìnmcRc tôi.

“Tiêu ViễnmcRc, 5iggsao 5igganh lại7KzJ SRXKcó thểSRXK đối7KzJ x5iggử 5iggvới e5iggm 7KzJnhư vSRXKậy?” NgôSRXK Duyệt5igg bật5igg khóc,SRXK sa7KzJu SRXKđó chạ5iggy 7KzJvụt r5igga ngoài.

“Tại 7KzJsao an7KzJh lạ7KzJi cứmcRc phả5iggi nói5igg với7KzJ cô5igg ấy5igg đi5iggều đó?SRXK Tạ7KzJi sSRXKao còyUQ4n yUQ4nói yUQ4ra trư7KzJớc m7KzJặt em?”

Tôi cũng7KzJ yUQ4khóc, mốmcRci SRXKquan SRXKhệ phức5igg tạpSRXK t5igghế nà7KzJy, bảo7KzJ SRXKtôi sSRXKau này5igg còSRXKn tiếp7KzJ yUQ4tục làSRXKm mcRcviệc ởSRXK đâyUQ4y thSRXKế SRXKnào đượcyUQ4 mcRcchứ. T7KzJiêu ViễnSRXK yUQ4anh khô7KzJng đSRXKể mcRcý, SRXKvì ch7KzJỗ dự5igga 7KzJphía sayUQ4u yUQ4anh vữngyUQ4 chắc,yUQ4 hoàn7KzJ tomcRcàn cóyUQ4 th7KzJể nóimcRc đSRXKi l5iggà đ5iggi, tôi7KzJ thyUQ4ì là5iggm tyUQ4hế 5iggnào đượcmcRc đây?

“Anh 5iggxin lỗi7KzJ, amcRcnh yUQ4không th5iggể kyUQ4hông nói7KzJ ra!”mcRc Ti7KzJêu ViễnSRXK lắcyUQ4 vaSRXKi mcRctôi, “NếuSRXK cò5iggn kh5iggông nmcRcói, người7KzJ 5iggnhà syUQ4ẽ byUQ4ắt anmcRch đí5iggnh h7KzJôn vớimcRc yUQ4cô ấy”.

“Hai ngườmcRci đính5igg 5igghôn được7KzJ ryUQ4ồi, tại5igg sSRXKao phảyUQ4i 7KzJkéo eSRXKm vào?7KzJ” T7KzJôi khóc.

“Ngốc ạ,5igg chẳngSRXK lẽmcRc eSRXKm 5iggkhông hiểuSRXK s7KzJao? 5iggTừ trư5iggớc đ7KzJến 7KzJnay ngưmcRcời anSRXKh ySRXKêu c7KzJhỉ 7KzJcó mì7KzJnh eSRXKm!” 7KzJTiêu ViễnmcRc ô5iggm ch7KzJặt lấy5igg tômcRci, gi5iggọng yUQ4nói tyUQ4ha thiết.

Tim đaSRXKu gần7KzJ nhSRXKư muốn5igg nSRXKghẹt thở,SRXK tạ5iggi sSRXKao? Tại7KzJ sayUQ4o ba5iggo yUQ4nhiêu nămyUQ4 7KzJtrôi qu5igga ryUQ4ồi SRXKmới n5iggói vớmcRci t5iggôi nhSRXKững điều7KzJ ấy?

Hai SRXKchân 7KzJtôi SRXKrã rờSRXKi, dựayUQ4 sá5iggt 7KzJvào ngự7KzJc Tiê7KzJu Viễn.

Ngô Duy5iggệt m7KzJấy ng5iggày liền7KzJ kSRXKhông SRXKlộ dSRXKiện ởyUQ4 7KzJTổ dựyUQ4 án.

Tổ kyUQ4iểm 7KzJtra cmcRcủa Cục7KzJ SRXKdo đíchyUQ4 thânmcRc CyUQ4ục trưởngSRXK dẫmcRcn đầu5igg xuố5iggng kiểmmcRc mcRctra 7KzJdự ánSRXK, gi5iggáo 5iggsư Điền5igg D7KzJuy NiênyUQ4 đó7KzJng va7KzJi tyUQ4rò 7KzJcố vẫnyUQ4. TimcRcêu VyUQ4iễn yUQ4và TổSRXK trmcRcưởng đ5iggi cùng5igg đế5iggn cmcRcác nơiSRXK, tômcRci SRXKđi 5iggphía samcRcu phụyUQ4 trácSRXKh g7KzJhi chép.

Đi hết7KzJ mộmcRct v5iggòng, m7KzJọi ngưSRXKời ngồ7KzJi 7KzJlại nghỉ5igg nyUQ4gơi, Cục5igg trưởng7KzJ v5iggà mcRcTiêu 5iggViễn n5igggồi phí7KzJa trướcmcRc 7KzJtôi, ngượcyUQ4 lại,SRXK giáomcRc 7KzJsư mcRcĐiền ngồyUQ4i bê5iggn SRXKcạnh tôi.

“Tiêu ViễyUQ4n này,5igg cmcRcó ph5iggải cháumcRc vớiyUQ4 D7KzJuyệt DumcRcyệt cmcRcãi nSRXKhau khyUQ4ông?” SRXKCục trưở5iggng ânmcRc cầ7KzJn nmcRcói cSRXKhuyện g5iggia đìmcRcnh vớSRXKi SRXKTiêu Viễn.

Tiêu ViễnSRXK mcRckhông n5iggói gì.

“Thanh 7KzJniên vớiyUQ4 nmcRchau khôn7KzJg trányUQ4h đượcSRXK vSRXKiệc yUQ4cãi cọ,7KzJ đmcRcừng bận5igg tâ7KzJm. CháuSRXK cmcRcũng bi5iggết tínyUQ4h các5iggh DuyệtmcRc Duyệ5iggt rồiyUQ4 đ7KzJấy, tínyUQ4h c7KzJòn 7KzJtrẻ conSRXK, 5iggchuyện yUQ4gì cũnmcRcg thícmcRch mcRcchấp nhặt,7KzJ nhườnyUQ4g nh5iggịn nmcRcó chSRXKút, dyUQ4ù SRXKsao 5iggcũng SRXKsắp đínmcRch hô5iggn rồi5igg mà!”

Tiêu VyUQ4iễn qua7KzJy xuố7KzJng SRXKliếc nhì5iggn tôimcRc, ámcRcnh m5iggắt đe7KzJn t7KzJhẫm SRXKlộ SRXKra vẻmcRc cSRXKương nghị,mcRc sa7KzJu đ5iggó qua7KzJy sa7KzJng nSRXKói vớ7KzJi Cụ7KzJc t7KzJrưởng Ng5iggô: “Bác5igg Ngô5igg… cháu7KzJ nghĩ5igg SRXKcháu và5igg N7KzJgô Duyệt5igg khô5iggng hợpmcRc nhau!”

“Thằng b7KzJé nà7KzJy, nóimcRc cáimcRc gìSRXK ngớyUQ4 ngẩn?mcRc 7KzJHai mcRcđứa lmcRcà thSRXKanh ma5iggi 5iggtrúc m5iggã, mcRclà một5igg SRXKđôi qu7KzJá đẹyUQ4p”. CụcmcRc trưởng5igg vỗyUQ4 va5iggi Ti7KzJêu Viễn7KzJ SRXKcười 7KzJha SRXKhả nóyUQ4i: 5igg“Mấy ng7KzJày trư5iggớc mcRcbố cháSRXKu cò5iggn gọSRXKi đmcRciện hỏimcRc bácyUQ4 đặt5igg ti7KzJệc 5iggđính hônmcRc yUQ4ở đâumcRc nữa”.

“Thưa SRXKbác Ngô,5igg cháu7KzJ nghyUQ4ĩ sSRXKẽ 5iggkhông cóSRXK tiệc5igg đíyUQ4nh yUQ4hôn đSRXKâu ạ!SRXK” SRXKTiêu ViễmcRcn nómcRci nhỏ.

“Đúng 7KzJlà gi7KzJận dỗSRXKi thậtmcRc rồi!”mcRc Cụ5iggc trưởngSRXK 5iggvẫn cườiyUQ4 7KzJha ha5igg, “NSRXKhưng, SRXKhai đứayUQ4 cSRXKãi nhyUQ4au mcRcmấy nyUQ4gày rSRXKồi lại7KzJ ổSRXKn thôi”.

Nghỉ ngơyUQ4i xo5iggng rSRXKồi, myUQ4ọi nmcRcgười yUQ4lại tiSRXKếp tụcmcRc đi,mcRc đếyUQ4n hiệyUQ4n trư7KzJờng 5iggxem t7KzJình trạ5iggng mcRcthi 5iggcông. TôiSRXK mcRcđi cáchSRXK mcRcxa phí5igga syUQ4au, tâmmcRc trạmcRcng thmcRcật kh7KzJó tả.

Giáo sư5igg ĐiềmcRcn vỗmcRc va5iggi mcRctôi nmcRcói: “NyUQ4ày, SRXKbạn trẻ,SRXK lSRXKấy 5igglại tin7KzJh thầSRXKn đimcRc nào”.

Tôi nhyUQ4ìn yUQ4ông cyUQ4ảm kíc5iggh, kìyUQ4m ch5iggế nhữ7KzJng cảm7KzJ x7KzJúc 7KzJbộc pyUQ4hát muyUQ4ốn SRXKòa khóc.

Tranh t5igghủ thờSRXKi giamcRcn đến7KzJ chmcRcỗ ởmcRc của7KzJ ChươSRXKng Ngự,mcRc gyUQ4iúp anyUQ4h mcRcta c5iggho c7KzJá ăn.

Có t5iggiền yUQ4đúng l5iggà tốtSRXK thật,yUQ4 SRXKcó thểyUQ4 myUQ4ột mì7KzJnh ởSRXK tronmcRcg ngô7KzJi nhàmcRc SRXKto thế5igg mcRcnày, rSRXKiêng phò5iggng kháchSRXK đã5igg cómcRc yUQ4hai cáiSRXK, SRXKmỗi pmcRchòng đềuSRXK đSRXKặt m7KzJột bSRXKể SRXKcá toyUQ4. TrmcRcong bểmcRc cá5igg 7KzJcó đủmcRc loạiyUQ4 mà5iggu sắc5igg hìnhmcRc dángyUQ4, ch7KzJủng loại5igg đaSRXK dạng,mcRc tô7KzJi khômcRcng SRXKcó 7KzJkinh yUQ4nghiệm nuôyUQ4i cá5igg SRXKnên kh7KzJông yUQ4phân 7KzJbiệt cụyUQ4 thể5igg 7KzJđược lũmcRc cá5igg nàyyUQ4 giống7KzJ gì,7KzJ chỉ7KzJ biyUQ4ết rấmcRct nyUQ4hiều lo5iggại ch5iggưa yUQ4thấy b7KzJao yUQ4giờ, cmcRcó t5igghể đSRXKúng mcRclà rấtmcRc quý5igg hiếm.

Thức 5iggăn củayUQ4 SRXKcá đểyUQ4 trênmcRc SRXKbàn, tômcRci lấymcRc một7KzJ í5iggt 7KzJthả xuSRXKống, 5igglũ 7KzJcá nhỏSRXK bắ5iggt đầuSRXK SRXKtranh nh5iggau ănyUQ4, một5igg lúSRXKc thô5iggi đ5iggã ămcRcn hyUQ4ết sạch,5igg tôi7KzJ lmcRcại đổ7KzJ vSRXKào mộtSRXK ít7KzJ, lạmcRci ămcRcn hếtmcRc. XeSRXKm yUQ4ra lũ7KzJ nyUQ4hóc này5igg 7KzJđúng l7KzJà đói5igg rồi,yUQ4 tômcRci quyếtSRXK địyUQ4nh đ7KzJổ cả5igg SRXKgói t7KzJo vàSRXKo, cyUQ4ho b7KzJọn SRXKchúng ămcRcn no.

Cho 7KzJcá ăn7KzJ xon5iggg, yUQ4ra khỏimcRc nhàSRXK ChươnmcRcg NSRXKgự, tôSRXKi gọ5iggi đmcRciện 5iggcho TiSRXKêu ViễyUQ4n, “ChúngmcRc t7KzJa yUQ4đến trường7KzJ SRXKăn cmcRcơm cămcRcng tmcRcin đi”.

Tiêu 5iggViễn m7KzJặc trên7KzJ ngưmcRcời bộyUQ4 thểyUQ4 thayUQ4o màu5igg trắnyUQ4g, đứng5igg yUQ4ở cổnSRXKg trường7KzJ đợmcRci tôi.

Nhà ăn5igg c7KzJăn bả5iggn khôngyUQ4 tSRXKhay đổiSRXK gì,yUQ4 chỉ5igg là5igg khyUQ4ông c7KzJòn SRXKcung cấ5iggp camcRcnh trứ7KzJng SRXKcà chuyUQ4a miSRXKễn mcRcphí nữa5igg. TSRXKôi vàSRXK Tiê5iggu yUQ4Viễn yUQ4mua ha5iggi sumcRcất cơm7KzJ rướiyUQ4 sốtmcRc thịSRXKt gSRXKà, tìm7KzJ mộ7KzJt chỗmcRc vắnyUQ4g ngưyUQ4ời ngồimcRc xuống.

Vẫn 7KzJlà cảnyUQ4h tưyUQ4ợng 5iggcủa nămcRcm đóSRXK, chyUQ4ỉ cmcRcó vị7KzJ củyUQ4a mómcRcn c5iggơm r7KzJưới 5igglà ho7KzJàn toà5iggn khônSRXKg mcRcgiống nămcRcm đóSRXK nữa.

Ăn yUQ4cơm xo5iggng, Tiêu5igg ViễnyUQ4 nóiyUQ4: “ChúngSRXK SRXKta r5igga s7KzJân v7KzJận động7KzJ đ5iggi, yUQ4xem an7KzJh bâ5iggy 7KzJgiờ yUQ4còn có7KzJ t5igghể chạ7KzJy yUQ41500m yUQ4nữa không”.7KzJ mcRcLúc nàyyUQ4 tôi7KzJ mớyUQ4i c5igghú ýSRXK đế5iggn yUQ4anh đmcRci đôiSRXK SRXKgiày thể5igg mcRcthao SRXKNike c7KzJũ đó.

“Anh 7KzJvẫn mcRcđi đmcRcôi giày5igg nàyUQ4y à?”

“Muốn tyUQ4hay đôi7KzJ m5iggới, v7KzJẫn chưaSRXK mcRccó ngườmcRci đưa5igg 5igganh đi7KzJ mua”mcRc. A5iggnh 7KzJnhìn tôimcRc cười.

Tôi cúSRXKi đầmcRcu lẩnmcRc tránhmcRc ánhmcRc nhìn7KzJ trmcRcìu mến7KzJ cyUQ4ủa anyUQ4h, “ĐyUQ4ợi 7KzJcó th7KzJời gia5iggn lại5igg đưayUQ4 anmcRch đ7KzJi yUQ4mua đôimcRc mới7KzJ mcRcnhé, nhưng7KzJ mcRcanh ph5iggải tự5igg 7KzJbỏ tiền”.

“Điền Khả5igg Lạc,yUQ4 yUQ4em 7KzJthật mcRclà keyUQ4o kiệt”.SRXK 7KzJVẫn ngu5iggyên văyUQ4n lời5igg p7KzJhê phán5igg tôyUQ4i n5iggăm đó.

Tôi đmcRcứng b7KzJên đường5igg biyUQ4ên chạyUQ4y giúyUQ4p yUQ4anh bấmmcRc thSRXKời giamcRcn, rấtyUQ4 nhiềumcRc s5igginh viê7KzJn SRXKtrên sâSRXKn v7KzJận độ7KzJng nh7KzJìn chúmcRcng tmcRcôi, nhấyUQ4t làSRXK cámcRcc cSRXKô gSRXKái, nhìnmcRc TSRXKiêu ViễmcRcn b5iggằng đ7KzJôi 5iggmắt rạngyUQ4 rỡ.

Tôi kéSRXKo TmcRciêu ViễyUQ4n, “ĐmcRci mcRcthôi, c5iggơm 7KzJxong khôngSRXK đ7KzJược vyUQ4ận đmcRcộng mạnh”.

Tôi vSRXKà Tiê7KzJu V7KzJiễn nắm7KzJ SRXKtay nyUQ4hau lặ5iggng 7KzJlẽ đimcRc dọcSRXK thmcRceo 5iggbờ sôyUQ4ng, dườn5iggg như5igg trởyUQ4 yUQ4lại thSRXKwoif đimcRcểm myUQ4ới q5igguen nha7KzJu củ7KzJa nhiềuSRXK 5iggnăm trước.

“Đợi dự5igg á5iggn nmcRcày mcRckết thúcmcRc, chúnyUQ4g t7KzJa đimcRc đSRXKăng yUQ4ký kếtyUQ4 5igghôn nhé5igg”. TiêmcRcu Viễn5igg độtyUQ4 nhiSRXKên nói.

“Kết hmcRcôn?” TSRXKôi mcRckhông c7KzJó mộtmcRc chút5igg mcRcchuẩn bịSRXK tâ5iggm lý7KzJ gmcRcì, “TạimcRc sao?”

“Tất nyUQ4hiên làmcRc yUQ4vì aSRXKnh y7KzJêu em!yUQ4” mcRcTiêu Vi5iggễ SRXKdừng lạmcRci, hSRXKôn lmcRcên SRXKmôi tôi.

Lần yUQ4đầu ti5iggên an5iggh hyUQ4ôn tôiSRXK SRXKnhư vậyyUQ4, mcRctôi sữngmcRc SRXKsờ kinmcRch ngạc.

“Sao vậymcRc, vmcRcẫn mu7KzJốn nyUQ4ữa SRXKà?” yUQ4Anh 5iggnhư byUQ4ị nghmcRciện, lạiyUQ4 sSRXKấn tớiSRXK h7KzJôn tôi.

Môi TiyUQ4êu VSRXKiễn có7KzJ vmcRcị s7KzJe sSRXKe ngọ7KzJt, mịnyUQ4 màn5iggg, ẩ7KzJm ư5iggớ, mềm7KzJ SRXKdịu mcRcấn trê5iggn môimcRc tôi.

“Tiêu VmcRciễn, 7KzJanh sẽ5igg không7KzJ rờ5iggi 7KzJxa e7KzJm chứ?SRXK” Tô7KzJi 7KzJluôn cảmcRcm thấy5igg đimcRcều tuyệ7KzJt diệyUQ4u 7KzJthế nàSRXKy lại5igg khôngyUQ4 phảSRXKi l7KzJà smcRcự thật.

“Sẽ khôn5iggg bSRXKao gi5iggờ nmcRcữa!” An7KzJh giữmcRc chặtyUQ4 yUQ4miệng tôi,mcRc “Tậ5iggp trmcRcung SRXKđi, đừng7KzJ nóimcRc nữa…”

Tiêu ViễmcRcn SRXKđưa thẳngyUQ4 tôSRXKi 5iggvề đế7KzJn cửamcRc yUQ4nhà, “AnmcRch 5iggmuốn vyUQ4ào g5iggặp mẹyUQ4 SRXKem!” 7KzJAnh l7KzJần chầnSRXK 5iggở đó7KzJ mcRckhông muốyUQ4n đi.

“Lần SRXKsau nhémcRc, eSRXKm v7KzJề nói5igg vớSRXKi mmcRcẹ mộtyUQ4 timcRcếng trưyUQ4ớc đã,SRXK tránhSRXK 7KzJlàm mcRcmẹ 5igggiật mìnmcRch, SRXKmẹ v7KzJẫn luô5iggn ngh5iggĩ SRXKanh đang5igg 5iggở n5iggước ngoài”.

“Chúng tyUQ4a yUQ4làm cùngmcRc ở7KzJ một7KzJ 7KzJcơ qua5iggn, 5iggem yUQ4đã kh7KzJông SRXKnói vớSRXKi cyUQ4ô à?”

Tiêu 7KzJViễn mcRcdùng h5iggai cányUQ4h t5iggay giữmcRc tôyUQ4i 5igglại mộ5iggt gyUQ4óc nhỏ.

“Em syUQ4ợ mẹ5igg khmcRcông thích7KzJ ayUQ4nh đấy”.

“Mẹ vyUQ4ợ gyUQ4ặp c5iggon rSRXKể, cyUQ4ó 7KzJgì mà5igg kh5iggông thí7KzJch?” A5iggnh đắ5iggc yUQ4ý nói.

“Được rồyUQ4i, lầSRXKn s7KzJau an7KzJh hmcRcãy đến7KzJ”. TôiyUQ4 đSRXKẩy SRXKanh 5iggra, “Nhanh5igg vềmcRc nh7KzJà ngủmcRc đimcRc, ngmcRcày ma7KzJi cSRXKòn điSRXK mcRclàm chứ”.

Mẹ tSRXKôi đãyUQ4 ngủmcRc rồi.7KzJ T7KzJôi nhẹSRXK nhànSRXKg mởSRXK cyUQ4ửa s7KzJợ đán7KzJh SRXKthức mẹ,yUQ4 gầ5iggn đây,5igg mẹSRXK toàn5igg ngủ7KzJ sớm.

Tắm xongyUQ4, nằmSRXK tr5iggên giườngmcRc, tráimcRc tSRXKim rộ7KzJn mcRcrã mớiSRXK ch7KzJịu trầmmcRc lắn5iggg xuống.

Tiêu ViễnSRXK, chúng5igg 5iggta thậ7KzJt SRXKsự 5iggcó thể7KzJ ở7KzJ SRXKbên 5iggnhau kSRXKhông? TạimcRc sSRXKao tronyUQ4g lòyUQ4ng mcRctôi cứ7KzJ thấp7KzJ thỏSRXKm không7KzJ yên?

Ngày hôSRXKm syUQ4au SRXKđi làSRXKm, tổyUQ4 7KzJdự án7KzJ cửyUQ4 T7KzJiêu Viễn5igg v7KzJà tôiSRXK đến5igg cyUQ4ông trườngmcRc khyUQ4ảo s7KzJát yUQ4tiến yUQ4độ th5iggi công.

Lúc mcRcxuất ph7KzJát, TổyUQ4 trưởSRXKng nyUQ4ăm 7KzJlần bmcRcảy lSRXKượt nhắSRXKc nhởyUQ4 láSRXKi 7KzJxe mcRcnhất địnmcRch phảyUQ4i đảmyUQ4 bảSRXKo ayUQ4n toà7KzJn chmcRco tổ7KzJng giám5igg sátmcRc Tiêu.

Trên yUQ4đường đ7KzJi, 7KzJtôi mcRcnói đùaSRXK SRXKvới TyUQ4iêu Viễn,mcRc “SRXKXem, đ5iggó chínmcRch lyUQ4à mcRcsự cmcRcách biệtmcRc 7KzJgiữa tổnyUQ4g giám5igg sá7KzJt vàyUQ4 n7KzJhân viênyUQ4. Tổ5iggng giáyUQ4m sátmcRc tyUQ4hật 7KzJlà đangmcRc quý,SRXK 7KzJra khSRXKỏi cửamcRc làyUQ4 cầnSRXK phảyUQ4i bảo5igg đảyUQ4m 5iggan toàn”.

“Em c7KzJhẳng phmcRcải càng5igg đánmcRcg quyUQ4ý yUQ4hơn saoSRXK, cSRXKó mộmcRct tSRXKổng giámcRcm sámcRct khSRXKôi ngô7KzJ tuấnmcRc tú7KzJ, mcRcuy phonmcRcg lẫmyUQ4 lSRXKiệt, SRXKlà an7KzJh đâSRXKy mcRcđảm byUQ4ảo 7KzJan to7KzJàn 7KzJcho mcRcem!” Tiê7KzJu VyUQ4iễn nhìSRXKn tô5iggi cườSRXKi 5igghì hì.

“Em sSRXKao dámSRXK lyUQ4àm phiềyUQ4n anh?”

Đến côn7KzJg trường,7KzJ ĐộiSRXK trưởng7KzJ đ7KzJội 7KzJthi cônSRXKg dẫyUQ4n tô7KzJi mcRcvà SRXKTiêu Viễn5igg đ5iggi 7KzJxem 5iggxét t7KzJình trạnmcRcg đắpyUQ4 đ5iggê kyUQ4è đường.yUQ4 TiSRXKêu Viễn7KzJ lúcSRXK lúc7KzJ lmcRcại cmcRchỉ r5igga cá7KzJc phươ7KzJng diệ7KzJn cầnSRXK chúyUQ4 ý,SRXK yUQ4đội trưởng5igg đềumcRc 5iggghi 7KzJchép lại7KzJ cẩnSRXK thận.

Đi đếnmcRc m5iggột nơimcRc gậpyUQ4 ghềnh,SRXK cyUQ4ó hốSRXK nước.yUQ4 NgườmcRci láiSRXK x7KzJe đ7KzJi cùnyUQ4g chỉ5igg 5igglo bảoSRXK vệSRXK 7KzJTiêu Vi5iggễn, mcRcdo 7KzJmuốn giữ5igg 5iggTiêu V5iggiễn khônmcRcg tiếnyUQ4 SRXKvề ph5iggía trướcSRXK mcRcmà SRXKđã lỡmcRc v5igga vào7KzJ ngyUQ4ười tôi.

Một cúyUQ4 v5iggấp yUQ4ngã, SRXKtôi 7KzJrơi lumcRcôn xuố5iggng. Nướ7KzJc ngSRXKập 5iggsâu đếSRXKn tận7KzJ tyUQ4hắt lưnSRXKg, lạ7KzJnh têSRXK t7KzJái, quầnyUQ4 ámcRco trê5iggn SRXKngười đềuyUQ4 bịmcRc ưSRXKớt sũng.

Tiêu ViyUQ4ễn 5iggthấy vậy,7KzJ lập7KzJ tứSRXKc v5iggứt 7KzJbỏ yUQ4áo khoácmcRc ởSRXK 5iggtrên người,SRXK 5iggđịnh la7KzJo xuốngmcRc kmcRcéo tôi.

Tôi héSRXKt: “TiêumcRc V5iggiễn, 5igganh đừngSRXK xuốmcRcng, yUQ4em cómcRc th5iggể t5iggự lSRXKên được”.

Người láiyUQ4 x5igge 5iggva phả5iggi tôi,mcRc 7KzJthấy SRXKcó lỗyUQ4i, nói:yUQ4 “TổngyUQ4 gimcRcám SRXKsát TyUQ4iêu, ha5iggy đSRXKể tôiSRXK xuốn7KzJg đi”.

Tiêu ViễnmcRc giậnyUQ4 dữyUQ4 nh5iggìn a7KzJnh 7KzJta, mcRcánh mmcRcắt c7KzJòn yUQ4sắc SRXKlạnh 7KzJhơn cảSRXK 7KzJdòng nước5igg, “ĐứngyUQ4 sanyUQ4g mộtyUQ4 bên”.

Người yUQ4lái yUQ4xe sSRXKợ hyUQ4ãi kh5iggông dá7KzJm n5iggói gyUQ4ì, yUQ4lùi s7KzJang một5igg bên.

Tiêu ViễnyUQ4 kh5iggông ngạiSRXK n7KzJước lạnh,SRXK tmcRcừ từ5igg đếnmcRc 7KzJgần tôi5igg, giữmcRc chSRXKặt tyUQ4ay tôimcRc, nó5iggi: “ĐiSRXK SRXKtheo anhmcRc, chậmcRcm SRXKthôi kSRXKẻo ngã”.

Sau kmcRchi TiêumcRc VmcRciễn kéo7KzJ tôi5igg SRXKra khỏi5igg hố5igg nước,SRXK t5iggổ trưởyUQ4ng tìmyUQ4 cyUQ4ho chú5iggng tôi7KzJ SRXKmột mcRclều tSRXKrại SRXKcó mcRclò sưởiSRXK điệ7KzJn đểSRXK ho5iggng kh7KzJô qumcRcần áSRXKo. TimcRcêu ViễnmcRc sợyUQ4 5iggtôi lạnh,mcRc cởimcRc lu7KzJôn c5iggả SRXKáo khoáyUQ4c n5igggoài đắp7KzJ cyUQ4ho tôi,5igg “CáiSRXK mcRctên l5iggái mcRcxe SRXKtay chânmcRc h5iggậu đậ5iggu ấy,7KzJ th5iggật bmcRcực mình”.

Tôi cưyUQ4ời anmcRch đSRXKã làSRXKm SRXKto chuyệmcRcn, t7KzJôi chẳngyUQ4 mcRcqua cũnmcRcg cmcRchỉ bị5igg ướtyUQ4 quầmcRcn 5iggáo thyUQ4ôi, kmcRchông đán5iggg đểSRXK nổiyUQ4 cáyUQ4u vớ7KzJi ngưyUQ4ời ta.

Tiêu Vi5iggễn ngồmcRci hơ7KzJi SRXKxã lò7KzJ sưởi,SRXK 7KzJtôi yUQ4bảo aSRXKnh lạimcRc mcRcgần ch7KzJút, để7KzJ tráSRXKnh lạnh,mcRc amcRcnh khôSRXKng cSRXKhịu: SRXK“Em cò7KzJn đáyUQ4ng yUQ4quý hSRXKơn anh”.

Tôi 7KzJnhìn an5iggh, yUQ4mỉm cười,yUQ4 tryUQ4ong lòmcRcng ấmmcRc yUQ4áp 5iggvô ngần.

Quay vềyUQ4 7KzJtổ dự5igg ánSRXK, 7KzJTiêu Viễn5igg 7KzJcứ hắ5iggt hơ5iggi syUQ4uốt, 5iggtôi yUQ4cho an7KzJh uống7KzJ m7KzJột cốc7KzJ thu5iggốc giảiSRXK cảyUQ4m, như5iggng khSRXKông yUQ4có 7KzJtác dụng.

Ngày 5igghôm saSRXKu, v5iggừa SRXKsáng 7KzJra, đ7KzJiện thoạiyUQ4 củayUQ4 TSRXKiêu VmcRciễn đánh5igg thứSRXKc t7KzJôi dậy:5igg “Kh7KzJả Lạ5iggc, anmcRch 7KzJsốt camcRco, c5iggó yUQ4chút triệmcRcu yUQ4chứng bịyUQ4 viêm7KzJ phổiyUQ4, nhậmcRcp việnmcRc r5iggồi”. Giọn5iggg nómcRci kSRXKhản SRXKkhô, k5igghông còyUQ4n ê5iggm mcRcái nhmcRcư nhữnSRXKg ngàyUQ4y tSRXKrước nữa.

“Ở 5iggđâu vậy7KzJ?” TôiyUQ4 hỏi.

“Bệnh việyUQ4n mcRccảnh sáyUQ4t v5iggũ trang”.

“Anh đợiyUQ4 nhSRXKé, 7KzJem SRXKđến 5iggtổ d7KzJự mcRcán đimcRcểm dyUQ4anh, rồi5igg x5iggin mcRcphép nSRXKghỉ 5iggđi thăyUQ4m anh”.

“Ừ”. Ti5iggêu V7KzJiễn ngoaSRXKn ngoãmcRcn đáp7KzJ, có7KzJ vẻ7KzJ mcRcsốt nặngSRXK khô7KzJng mcRccòn sứcmcRc 7KzJnói nữSRXKa rồi.

Tôi muSRXKa mộtmcRc giỏmcRc táo7KzJ P5igghú Sĩ,mcRc vừa5igg yUQ4to vừmcRca đỏ,yUQ4 ngSRXKhĩ rằyUQ4ng TimcRcêu Viễ5iggn mcRcsẽ 5iggrất thmcRcích ăn.

Tôi chưaSRXK đ5iggến 5iggbệnh vimcRcện CảnhmcRc sát5igg vSRXKũ traSRXKng baSRXKo giờSRXK, bướcmcRc vSRXKào thấyyUQ4 th5iggật rộ7KzJng lớn,SRXK 7KzJở SRXKđại sảnyUQ4h hSRXKỏi mấmcRcy lượt,SRXK m5iggới bimcRcết mcRcđược k5igghu n7KzJhập viện7KzJ chSRXKỗ nào7KzJ. yUQ4Vừa SRXKnhắc đếmcRcn tmcRcên Tiê5iggu VmcRciễn vớiSRXK cmcRcác 7KzJy mcRctá 5iggcủa khSRXKu nhậ5iggp vmcRciện, 7KzJmấy SRXKcô gmcRcái tr5iggẻ đmcRcều hào7KzJ hứngmcRc yUQ4nói: “ĐểyUQ4 tôyUQ4i dẫ7KzJn cyUQ4ô đi”.

Tiêu ViễSRXKn nằmSRXK 7KzJở phmcRcòng bệnhyUQ4 riêmcRcng cmcRcao cấp,7KzJ yUQ4cửa phòng7KzJ bệnh7KzJ mmcRcở rmcRca, bê7KzJn mcRctrong th5iggấy cmcRcó mấyyUQ4 SRXKbóng ngườ5iggi đimcRc lại.

Tôi nhanSRXKh c5igghóng nSRXKhận mcRcra N7KzJgô 7KzJDuyệt đang5igg ngồiyUQ4 ở7KzJ đầumcRc giường7KzJ, yUQ4nâng cốmcRcc nướcmcRc chyUQ4o 5iggTiêu ViễnSRXK uốmcRcng. Tiê5iggu VmcRciễn lộyUQ4 rõyUQ4 7KzJvẻ 5iggdịu dàng5igg cườiyUQ4 với7KzJ mcRccô ấy.

Tôi 7KzJđứng 7KzJở lSRXKối đimcRc rấtmcRc lyUQ4âu, chă5iggm chSRXKú yUQ4nhìn NgmcRcô D7KzJuyệt, cômcRc ấyUQ4y vmcRcà TiyUQ4êu VyUQ4iễn cSRXKư x5iggử vớmcRci nhaSRXKu SRXKnhư thế,7KzJ nhấtmcRc mcRcđịnh đã5igg 7KzJcó thờmcRci giamcRcn rấtyUQ4 mcRcdài SRXKbên nhau.

“Thư kyUQ4ý TốngmcRc, SRXKcô mcRcgái nàSRXKy mmcRcuốn mcRctìm TmcRciêu Viễn”.

Người đ7KzJược gọiyUQ4 làSRXK t5igghư kmcRcý 5iggTống đSRXKó liếc7KzJ nhì5iggn tôi,5igg quamcRcy đầuyUQ4 đimcRc,”Bộ trưởnSRXKg T7KzJiêu vyUQ4à phmcRcu nhân5igg đãSRXK d7KzJặn rồyUQ4i, trừ7KzJ côyUQ4 NgSRXKô D5igguyệt mcRcra, Tiê7KzJu Viễ7KzJn khôngmcRc gmcRcặp 5iggbất k7KzJỳ ngườiSRXK nào”.

Trừ NgSRXKô Duyệ7KzJt mcRcra, ngư7KzJời khácmcRc đối5igg vớ5iggi TyUQ4iêu ViễnmcRc đềSRXKu mcRclà “ngườSRXKi byUQ4ất kỳ”5igg sao?

Tôi kh5iggông mcRcbiết 5iggnên lýSRXK giảiSRXK n5igghư th5iggế n7KzJào v7KzJề hSRXKàm ý5igg của7KzJ câuSRXK nmcRcói nàySRXK, chỉSRXK cảmmcRc t7KzJhấy trámcRci yUQ4tim tryUQ4àn đầ7KzJy n7KzJhiệt huyết5igg bỗnSRXKg yUQ4chốc nguội7KzJ lạn7KzJh 7KzJđi, 7KzJbị 7KzJđông 7KzJcứng lạiSRXK như5igg nướmcRcc đ7KzJá. Đồng5igg thời,7KzJ c5iggơ thểmcRc c5iggo thắ7KzJt lạiSRXK, các5igg 5iggngón tmcRcay ruyUQ4n rẩy.

Y 5iggtá gọi7KzJ tôSRXKi, 5igg“Cô 5igglàm smcRcao vậy?”

Tôi cố5igg gắngSRXK để7KzJ làmyUQ4 chyUQ4o mìnyUQ4h 7KzJkhông ryUQ4un lênmcRc mcRcnữa, qua5iggy đềuSRXK lạimcRc mcRcnhìn côyUQ4 SRXKta cmcRcảm kícmcRch, yUQ4run ru7KzJn yUQ4môi nómcRci: “K5igghông samcRco đâu”.

Người 5iggy 7KzJtá ngmcRcạc nSRXKhiên SRXKnhìn th7KzJái độ5igg cmcRcủa tôi,5igg c7KzJhỉ mcRctay xuốngSRXK dướSRXKi đấ5iggt, mcRckhông biết7KzJ từ7KzJ lúcSRXK mcRcnào, giỏSRXK tmcRcáo tSRXKrên tayUQ4y đã7KzJ 7KzJlăn xuốngyUQ4 đất5igg rồi.

Tôi lạiSRXK nhìnmcRc vào7KzJ t5iggrong phòng,mcRc Ngô5igg D7KzJuyệt đang7KzJ SRXKnhẹ yUQ4nhàng nân7KzJg đầumcRc TiêmcRcu Viễn,yUQ4 đặt7KzJ SRXKlên mcRcgối, smcRcau 5iggđó đắpmcRc chă5iggn ch7KzJo anh.

Tôi địn5iggh thần5igg 7KzJlại, 5iggcúi đầu7KzJ xuốngyUQ4 5iggnhìn nyUQ4hững quyUQ4ả táo5igg lăSRXKn trê5iggn đất,5igg dập5igg n5iggát đến5igg thyUQ4ế nàyUQ4y, xyUQ4em SRXKra kh7KzJông thểyUQ4 ă7KzJn mcRcđược n7KzJữa rồi.

Mỉm cười,7KzJ tyUQ4rong lònmcRcg tyUQ4hầm nóiyUQ4 vyUQ4ới T5iggiêu Viễn:5igg yUQ4Bảo trọng.