Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất - Chương 03

 

Chương so8mXi3: rfCó brfao nhiêNFP59tu mốiNFP59t so8mXitình córf tso8mXihể làNFP59tm lso8mXiại đượcNFP59t từrf đầu?

            “Ngốrfc ạFazxUx, chẳrfng lẽrf so8mXiem khônNFP59tg FazxUxhiểu sNFP59tao? FazxUxTừ trướcso8mXi so8mXiđến NFP59tnay ngườiFazxUx anFazxUxh yêuNFP59t cFazxUxhỉ cNFP59tó mìnhso8mXi emNFP59t!” NFP59tTiêu Viễnrf rfôm cFazxUxhặt lấFazxUxy tôiFazxUx, girfọng nóFazxUxi tFazxUxha thiết.

            TiFazxUxm đarfu rfgần nNFP59thư muốso8mXin nghẹtrf thở,rf tạNFP59ti saNFP59to? Tạirf so8mXisao rfbao nhiNFP59têu năso8mXim trôiso8mXi qrfua rồso8mXii mớiNFP59t so8mXinói vNFP59tới so8mXitôi nhữnso8mXig so8mXiđiều này?

1. Đãrf lâuFazxUx khônrfg gặp,so8mXi anFazxUxh vẫNFP59tn khNFP59tỏe chứ

Tiêu Viễnrf đứFazxUxng trướcso8mXi rfmặt FazxUxtôi, cườFazxUxi nóso8mXii: “ĐiềNFP59tn FazxUxKhả Lạcrf, anFazxUxh biếtFazxUx nNFP59tgay làrf so8mXiem màso8mXi, erfm khNFP59tông NFP59tngờ đượcso8mXi làso8mXi aFazxUxnh rfphải không?”

Tôi kFazxUxhông kNFP59tiềm cso8mXihế so8mXiđược nỗFazxUxi xúcso8mXi độso8mXing trfrong lso8mXiòng, ngarfy cảrf giNFP59tọng so8mXinói cũnNFP59tg rurfn lậprf rfcập, “TiêuFazxUx Viễn!NFP59t LFazxUxà FazxUxanh thậFazxUxt sao?”

“Nếu lrfà grfiả so8mXicho đổiso8mXi lại.so8mXi Đúngso8mXi FazxUxlà anso8mXih đFazxUxây”. AnFazxUxh NFP59tkéo taso8mXiy tso8mXiôi lạFazxUxi, ấmrf áp.FazxUx Rõso8mXi rso8mXiàng kso8mXihông pFazxUxhải rflà mơ.

“Tại sFazxUxao so8mXianh lạNFP59ti tFazxUxrở thànFazxUxh NFP59tTổng giFazxUxám sátrf kỹFazxUx thuậtNFP59t chứ?”NFP59t Tôso8mXii hỏi.so8mXi rfAnh xuFazxUxất ngoạiNFP59t mớiso8mXi hơnso8mXi bốnso8mXi nămFazxUx, nhNFP59tanh nhấtrf NFP59tcũng chỉNFP59t NFP59tvừa hrfọc so8mXixong rfchương so8mXitrình tiếnFazxUx sĩ.

“Chuyện nNFP59tày so8mXirất dàrfi dòso8mXing, cóso8mXi dịpFazxUx anNFP59th srfẽ kso8mXiể cFazxUxho eNFP59tm nghrfe”. TiêFazxUxu Viễnrf nhNFP59tìn trfôi FazxUxcười, NFP59trồi khFazxUxông nóiFazxUx thNFP59têm gìFazxUx nữa.

Ngồi so8mXitrong FazxUxphòng lNFP59tàm việcso8mXi cFazxUxủa rfTiêu Viễn,rf nghFazxUxe tiếso8mXing nhNFP59tạc FazxUxdu dưrfơng, nhấmso8mXi FazxUxnháp vịrf trrfà rfsữa thNFP59tơm nFazxUxồng, haNFP59ti đứarf nhNFP59tìn nhaFazxUxu FazxUxkhông nFazxUxói nênrf lời,so8mXi tôrfi cảrfm tso8mXihấy đâyso8mXi crfhính làNFP59t tộso8mXit so8mXicùng củrfa hạnhso8mXi phúNFP59tc rồi!

 Bao nNFP59tăm quarf, rftất cảso8mXi FazxUxchờ đợi,NFP59t tso8mXiất cảso8mXi rfnhung nhớrf đềuFazxUx NFP59thội tụNFP59t lạiNFP59t ởFazxUx so8mXicái so8mXinhìn so8mXiđắm rfđuối, so8mXicon nso8mXigươi củaFazxUx FazxUxtôi khFazxUxẽ chNFP59tuyển độrfng nhẹFazxUx vềFazxUx FazxUxphía đuôirf mắt.

Tiêu Viễnso8mXi nhìnrf tôso8mXii, nhíuNFP59t màyso8mXi, “Khả,rf FazxUxmắt FazxUxem khônrfg ổnso8mXi àrf? FazxUxTại srfao ánhFazxUx rfmắt rflạ vậy?”

My so8mXiGod! TiêFazxUxu NFP59tViễn rfơi, chẳnNFP59tg lẽrf FazxUxanh rfkhông brfiết rfthế nàso8mXio so8mXilà liếcso8mXi mắso8mXit NFP59tđưa tìnhso8mXi saNFP59to? Hrfay NFP59tlà độngrf tNFP59tác diễnFazxUx xuấtrf cso8mXiủa tôFazxUxi FazxUxquá kém?

“Đâu cóFazxUx, cFazxUxhỉ lrfà emFazxUx… cNFP59thỉ là…so8mXi cso8mXihưa ngủFazxUx đủFazxUx giso8mXiấc, so8mXimắt hơrfi mỏi”.rf FazxUxTôi so8mXiấp úng.

“Sau nàyNFP59t, buổso8mXii rftối trướcNFP59t kso8mXihi so8mXiđi nFazxUxgủ uso8mXiống tràso8mXi íso8mXit NFP59tthôi, uNFP59tống sữso8mXia tươrfi nhiềNFP59tu vào”.FazxUx TiFazxUxêu ViNFP59tễn dịFazxUxu drfàng cườNFP59ti nóirf so8mXivới tôi.

Tổng giámrf FazxUxsát FazxUxkỹ NFP59tthuật vừaNFP59t yêFazxUxn vFazxUxị, FazxUxPhó tổnNFP59tg giámrf sFazxUxát NFP59tkỹ tNFP59thuật so8mXiđã xuấFazxUxt FazxUxhiện nFazxUxgay –NFP59t đârfy FazxUxquả đúNFP59tng làNFP59t mộtso8mXi NFP59tđại mỹrf nhso8mXiân. NFP59tNghe nóFazxUxi lrfà crfháu NFP59tgái cFazxUxủa Cụcso8mXi trưởng,FazxUx làrf tríso8mXi thứcrf caNFP59to ởrf nNFP59tước ngoàNFP59ti về,rf lFazxUxàm rfcho NFP59tcác anFazxUxh rfchàng độcrf thânrf cNFP59tứ phảiso8mXi xúmFazxUx rfxít rfvây quanh.

Đại mỹFazxUx nhâNFP59tn FazxUxnhìn cáNFP59tc chàngrf tso8mXirai trso8mXiong tNFP59tổ dựFazxUx árfn rfbằng nửrfa FazxUxcon mắso8mXit, NFP59tduy rfchỉ rfđối vớso8mXii Trfiêu Viễnso8mXi lạiso8mXi so8mXitỏ NFP59tra ânso8mXi so8mXicần so8mXiquá NFP59tmức. so8mXiTôi FazxUxthấy vFazxUxậy tronFazxUxg so8mXilòng NFP59trất FazxUxlo sợso8mXi, bảFazxUxn trfhân tFazxUxôi vốso8mXin khoNFP59tng rfcó sứcFazxUx cạNFP59tnh trNFP59tanh rfgì, bâyso8mXi so8mXigiờ FazxUxgặp phảiFazxUx đốiso8mXi tso8mXihủ mạNFP59tnh nhưrf FazxUxvậy, xerfm FazxUxra ônNFP59tg trờso8mXii đaso8mXing thửNFP59t FazxUxthách tôso8mXii đây!

Mặc drfù ởso8mXi so8mXicùng mộNFP59tt trfổ FazxUxvới TiêuFazxUx Viễn,rf rfnhưng NFP59tcơ hộNFP59ti gặpso8mXi gỡFazxUx khôrfng nhiều.FazxUx FazxUxCó NFP59tlúc đFazxUxi ngaso8mXing quso8mXia vănrf phrfòng so8mXicủa anFazxUxh, NFP59ttôi NFP59tkhông krfìm chếso8mXi đFazxUxược pso8mXihải liếFazxUxc mắNFP59tt nhìnso8mXi vào,NFP59t rftoàn thấso8mXiy Tiêrfu Viễnrf NFP59tđang so8mXichăm so8mXichú nghiNFP59tên cứuFazxUx bảnso8mXi vẽrf so8mXidự án.

Một hNFP59tôm, Tiểuso8mXi Lưurf –so8mXi cùnso8mXig pFazxUxhòng so8mXilàm vso8mXiiệc vớiFazxUx trfôi, độtrf nhFazxUxiên hso8mXiỏi: “Chịrf Đrfiền, cóFazxUx phảrfi chFazxUxị cóso8mXi FazxUxý vNFP59tới TổnFazxUxg giámrf sNFP59tát NFP59tkỹ thuNFP59tật Tiêrfu không?”

Tôi rfđang rfuống tràFazxUx, phụtNFP59t hếtFazxUx cảso8mXi nướcFazxUx so8mXira ngoàNFP59ti: “XinFazxUx lỗi,NFP59t so8mXitôi FazxUxbị sặc!”NFP59t TôiNFP59t vộso8mXii vNFP59tàng lấyso8mXi NFP59tkhăn larfu bàn.

“Điều đóso8mXi cóNFP59t gFazxUxì phảiso8mXi xấuNFP59t hNFP59tổ cNFP59thứ? SáuFazxUx chịNFP59t erfm NFP59tgái ởNFP59t trfổ chúFazxUxng tFazxUxa NFP59tđều thầso8mXim yrfêu Tổso8mXing so8mXigiám sátFazxUx kỹso8mXi thuậtNFP59t Trfiêu màFazxUx”. TiểNFP59tu LưuNFP59t tso8mXiiến hàrfnh phso8mXiân NFP59ttích cụNFP59t thể,so8mXi “Nhưnso8mXig mNFP59tà nso8mXihìn so8mXiưu tso8mXihế củaNFP59t Phóso8mXi FazxUxtổng giárfm rfsát NFP59tkỹ thuậNFP59tt Ngrfô NFP59tcao nso8mXihư vậy,so8mXi so8mXiem cảmNFP59t trfhấy chúnNFP59tg tNFP59ta vrfốn đềuFazxUx chFazxUxẳng FazxUxcó FazxUxcơ hội!”

Tôi nghrfe NFP59tmà lònFazxUxg so8mXiquặn thắrft, NFP59tthử nghĩrf so8mXixem, từnrfg làNFP59t ngưrfời yso8mXiêu crfhính thFazxUxức NFP59tcủa mìnhso8mXi, bảrfo bốiso8mXi rrfiêng cNFP59tủa cFazxUxá nFazxUxhân, NFP59tbây giờNFP59t phFazxUxải đrfem NFP59tra FazxUxđể phNFP59tân chiNFP59ta vNFP59tới mọirf ngườiFazxUx, rflại FazxUxbị phrfán đoánrf crfuối crfùng sẽrf rrfơi vàoNFP59t trfay so8mXingười khrfác, tâmNFP59t trạnNFP59tg cFazxUxó thoảiFazxUx so8mXimái đượcNFP59t khôngFazxUx chứ?

Hết gso8mXiiờ lNFP59tàm, rfTiêu ViễFazxUxn bảoFazxUx tôiFazxUx rfđợi aNFP59tnh đểso8mXi NFP59tđi ănNFP59t tốiNFP59t crfùng, tôso8mXii cảNFP59tm thrfấy tâmrf trạrfng buồso8mXin FazxUxbực, nso8mXiên đãFazxUx đạprf rfxe so8mXivề trước.

Tôi rflà ngườiso8mXi khso8mXiông chỉso8mXi FazxUxkhông cóNFP59t sFazxUxức cạrfnh trfranh, màFazxUx cso8mXiòn khrfông cFazxUxó chúNFP59tt rftự tiFazxUxn nào.

Đi đượcNFP59t nửrfa đường,FazxUx lạirf hốiNFP59t hậnso8mXi, so8mXingười khácFazxUx ngưỡngrf mộFazxUx anhso8mXi, FazxUxđâu phảrfi lỗiNFP59t củrfa anh.

Tội so8mXinghiệp cNFP59tho TiêuFazxUx rfViễn, cso8mXió phảrfi NFP59ttôi đãso8mXi khôngrf thôngNFP59t crfảm chFazxUxo NFP59tanh rồi?

Thế so8mXilà lNFP59tại vòngFazxUx xNFP59te quaNFP59ty lại,so8mXi đạpso8mXi so8mXinhư FazxUxbay, suýso8mXit chNFP59tút FazxUxnữa đâFazxUxm sFazxUxầm vàNFP59to quầyrf trựcso8mXi brfạn nằso8mXim NFP59tở cửaso8mXi chínFazxUxh củrfa Cục.

Chạy qNFP59tua so8mXicửa chính,NFP59t bácso8mXi so8mXithường trFazxUxực giảso8mXi NFP59thỏi: “Tạirf saFazxUxo lạiFazxUx qrfuay lạiso8mXi vậy?”

“Cháu NFP59tlàm rNFP59tơi đồNFP59t, mFazxUxột mónso8mXi NFP59tđồ so8mXirất quaNFP59tn trọng!NFP59t” TôiNFP59t rfnói, srfau so8mXiđó cFazxUxhạy so8mXivội vềso8mXi phírfa vănso8mXi phòso8mXing củNFP59ta NFP59tTiêu Viễn.

Cửa pFazxUxhòng khéso8mXip hờ,FazxUx bêrfn tronNFP59tg thấFazxUxp thoNFP59táng phNFP59tát NFP59tra tiếngNFP59t khóNFP59tc nghNFP59tẹn ngào.

Văn phòso8mXing củaso8mXi Tiêrfu Viễnrf NFP59ttại saso8mXio cóNFP59t ngườirf khNFP59tóc? rfLại NFP59tlà âFazxUxm FazxUxthanh củarf côNFP59t gNFP59tái trẻ.

Tôi dừngso8mXi bước,FazxUx khôngNFP59t bso8mXiiết so8mXicó rfnên vàoso8mXi haso8mXiy không.

“Đừng khórfc rfnữa, aNFP59tnh NFP59tđưa so8mXiem đso8mXii ărfn chúFazxUxt gìFazxUx nhé!”rf Tôirf nghrfe rfgiọng Tiêuso8mXi NFP59tViễn dNFP59tịu dànFazxUxg, ârfm NFP59tthanh ấyso8mXi, chỉso8mXi FazxUxcó thểrf làrf dFazxUxành cso8mXiho ngFazxUxười FazxUxyêu mớso8mXii vậNFP59ty chứ?NFP59t BFazxUxiết rfTiêu Vso8mXiiễn đãrf lFazxUxâu, anNFP59th cũngrf chNFP59tưa barfo giờFazxUx dỗFazxUx dànhso8mXi tôso8mXii nso8mXihư thế.

Sau đó,so8mXi tôiso8mXi nrfghe thấyNFP59t tNFP59tiếng aNFP59tnh thNFP59tu NFP59tdọn đNFP59tồ đạso8mXic, tiếFazxUxng đóFazxUxng ngso8mXiăn kéo.

Đưa cso8mXiô ấrfy đFazxUxi ăn?FazxUx TFazxUxiêu VFazxUxiễn FazxUxchẳng phảiNFP59t hẹnNFP59t so8mXitối nNFP59tay điNFP59t ăFazxUxn cùngso8mXi tôFazxUxi sFazxUxao, tạirf so8mXisao so8mXibây giFazxUxờ lạrfi đổiNFP59t tFazxUxhành đso8mXiưa nFazxUxgười kNFP59thác đi?

Khi so8mXinhìn NFP59tvào phso8mXiòng anhso8mXi, khôso8mXing phFazxUxải aNFP59ti khrfác, chínhrf lFazxUxà Phso8mXió rftổng giFazxUxám NFP59tsát kỹFazxUx trfhuật xFazxUxinh đẹprf NgFazxUxô Duyệt,so8mXi đầso8mXiu tôFazxUxi cảmso8mXi trfháy choángNFP59t váng.

Tôi đNFP59tứng saFazxUxu phFazxUxía cầuNFP59t NFP59tthang, FazxUxnhìn bónFazxUxg họFazxUx FazxUxdìu nhso8mXiau điso8mXi khFazxUxuất, chso8mXiỉ brfiết thẫnFazxUx thso8mXiờ nhưFazxUx ngườNFP59ti mấtFazxUx hồn.

Lúc brfước so8mXixuống cNFP59tầu thanso8mXig, bácrf thườNFP59tng trựcso8mXi giFazxUxà vẫso8mXin ởrf FazxUxđó, NFP59tnhiệt tìnso8mXih hỏiFazxUx thăNFP59tm “Tìmrf thấrfy rfđồ chNFP59tưa cháu?”

“Chưa ạ!”

Có nênFazxUx cNFP59toi NFP59tnhư tôrfi đãso8mXi manFazxUxg nórf tặngso8mXi cFazxUxho FazxUxngười kháNFP59tc FazxUxrồi khôrfng? NFP59tHay nóNFP59ti NFP59tlà rfnó so8mXitự chạrfy mất?

Ngày thứFazxUx rfhai đso8mXii làm,FazxUx FazxUxTiêu Viễnso8mXi nhìnNFP59t thấyso8mXi FazxUxtôi, mỉmso8mXi cườiFazxUx tựso8mXi rfnhiên, so8mXinhưng NFP59ttôi rflại cảmso8mXi thấyNFP59t NFP59tnụ so8mXicười ấyrf cNFP59tực kỳso8mXi xNFP59ta cáNFP59tch, tưởngso8mXi NFP59tnhư bso8mXiị ngăFazxUxn cNFP59tách FazxUxbởi mộtrf thFazxUxế giớNFP59ti NFP59tmờ sương.

“Bảo erfm đợrfi anso8mXih, FazxUxmà lạiFazxUx FazxUxtự bỏso8mXi rfvề trfrước!” FazxUxAnh nóFazxUxi nhFazxUxư kso8mXihông hềrf córf chuFazxUxyện gì.

“Xin lỗi,rf FazxUxem bận!”FazxUx TôiNFP59t khônrfg FazxUxcười nổi,FazxUx cso8mXihỉ NFP59tcó tNFP59thể giảso8mXi vờso8mXi nNFP59thìn điso8mXi chFazxUxỗ khso8mXiác. rfAnh chắso8mXic cNFP59thắn khôrfng biNFP59tết tFazxUxôi đãNFP59t qso8mXiuay NFP59ttrở lại,rf cònrf đượcso8mXi xrfem rfmột NFP59tcảnh tFazxUxượng khrfông nNFP59tên xem.

“Ai lso8mXiàm erfm khônrfg rfvui rồiNFP59t?” TiêuFazxUx VNFP59tiễn nso8mXihìn tôFazxUxi, nso8mXigữ FazxUxkhí kháFazxUx so8mXithận trọng.

Tự nhiFazxUxên nhớso8mXi FazxUxlại NFP59tmấy rfnăm trướFazxUxc tôrfi gheNFP59tn bóso8mXing grfhen rfgió, FazxUxnhìn anFazxUxh vàrf mộrft FazxUxbạn nrfữ tFazxUxrong lFazxUxớp ngồiFazxUx cFazxUxùng nharfu, liNFP59tền bỏrf chạrfy rrfa khỏiNFP59t pNFP59thòng học,so8mXi sFazxUxau FazxUxđó anFazxUxh chso8mXiạy thNFP59teo kNFP59téo NFP59ttay rftôi lạiFazxUx nFazxUxói: “rfĐồ rfngốc, anrfh thrfích em!”

Đồ ngFazxUxốc! NFP59tTôi đúngso8mXi FazxUxlà đồFazxUx ngốso8mXic, rflúc nàso8mXio cũnrfg ngâyFazxUx so8mXithơ tiFazxUxn trfưởng rrfằng, xNFP59ta nharfu chừngrf ấyNFP59t NFP59tkhoảng NFP59tthời giaNFP59tn vàso8mXi khôFazxUxng FazxUxgian, cso8mXihúng tôiFazxUx đNFP59tều sẽFazxUx khso8mXiông trfhay đổi.

Sự thậtso8mXi đúngNFP59t FazxUxlà tso8mXiàn FazxUxkhốc. Chúnso8mXig NFP59ttôi rfđã so8mXithay đFazxUxổi rrfồi, tấtFazxUx cảNFP59t mọirf thứso8mXi đềuNFP59t khNFP59tông tFazxUxhể NFP59tnhư trướcFazxUx đượcNFP59t nữa.

Công viso8mXiệc NFP59ttrong Tổso8mXi dựso8mXi árfn FazxUxrất bậNFP59tn FazxUxrộn, trfôi vFazxUxà Tirfêu rfViễn FazxUxdù so8mXicó đụngso8mXi nhso8mXiau, cNFP59tũng khôso8mXing nóiFazxUx đưFazxUxợc lFazxUxời nào.

Theo qurfan sátrf FazxUxcủa TiểuNFP59t LưuFazxUx, “Tổrfng NFP59tgiám FazxUxsát TiêNFP59tu mấFazxUxy hômrf naFazxUxy rftâm trạngFazxUx kso8mXihông tốtrf lắm!”

“Nhà nướcNFP59t trảrf FazxUxbao nhirfêu lươngrf crfho eNFP59tm, FazxUxđể NFP59tem quso8mXian tNFP59tâm đếNFP59tn cso8mXiả NFP59ttâm trrfạng củso8mXia tổFazxUxng gNFP59tiám sátNFP59t kNFP59tỹ thuậrft sao?”

“Em bso8mXiuôn chuFazxUxyện chNFP59tút rfkhông đượcNFP59t àso8mXi? rfMấy hso8mXiôm nNFP59tay tínhso8mXi khíFazxUx cso8mXihị dữso8mXi dằnFazxUx quáFazxUx! so8mXiChú ýNFP59t chúso8mXit, đừNFP59tng đểso8mXi FazxUxbước vso8mXiào thNFP59tời krfỳ tiso8mXiền mãnFazxUx kiso8mXinh sNFP59tớm đấy!”

“Nghe nso8mXiói, ngườiso8mXi bướcrf vFazxUxào thờrfi krfỳ tiFazxUxền FazxUxmãn kinFazxUxh thườngso8mXi rfthích luyênFazxUx trfhuyên! Chịrf cóso8mXi lFazxUxuyên thso8mXiuyên không?”

Tiểu Lưrfu rfvội nNFP59tgậm miệnNFP59tg luôn.

Thiết kếso8mXi qurfy hoạNFP59tch so8mXidự ánFazxUx rfhình nhFazxUxư gặFazxUxp NFP59tphải kFazxUxhó khăn,rf mấFazxUxy lầnNFP59t tso8mXiôi nrfhìn thấrfy TiêuFazxUx ViễnFazxUx rfhoặc làrf nrfgồi đămrf cFazxUxhiêu trFazxUxước bànrf làmNFP59t việFazxUxc, hFazxUxoặc FazxUxlại đứFazxUxng trrfầm nFazxUxgâm mso8mXiấy giờFazxUx liềnFazxUx ởso8mXi pso8mXihòng NFP59thút thuốc.

Nhìn bFazxUxộ dạngso8mXi rfcô độcNFP59t so8mXisuy tưFazxUx củFazxUxa arfnh rfnhư NFP59tvậy tôirf rfcảm tFazxUxhấy NFP59tthật đaso8mXiu lso8mXiòng, hậso8mXin nNFP59tỗi mìnhso8mXi nso8mXiăng lso8mXiực crfó hạso8mXin, khônNFP59tg giúprf đưrfợc việcFazxUx gì.

Tổ dựso8mXi ánrf mờiFazxUx đếnrf mộFazxUxt NFP59tchuyên giso8mXia đầyso8mXi qso8mXiuyền NFP59tuy –rf GiáNFP59to sNFP59tư Đirfền Dso8mXiuy FazxUxNiên, rfnghe rfnói ngưso8mXiời nàyrf nổirf tiếNFP59tng cảFazxUx trênso8mXi thso8mXiế giới.FazxUx NFP59tTiêu ViễnNFP59t so8mXivà Nrfgô DuNFP59tyệt đứNFP59tng sNFP59tau ôrfng taso8mXi, giốngFazxUx nhưFazxUx haNFP59ti crfô cậuso8mXi họcNFP59t tso8mXirò nhỏ.

Tổ so8mXitrưởng bảoFazxUx tso8mXiôi tNFP59tổng hợpNFP59t lso8mXiại NFP59tcác rfdữ liệurf NFP59tsổ sso8mXiách, trrfực tiếpso8mXi manrfg đếnFazxUx phòngrf khNFP59tách VIP.

Lúc rftôi ômFazxUx mộFazxUxt đốngNFP59t tàrfi lrfiệu dàyso8mXi tiếnso8mXi vào,so8mXi gFazxUxiáo so8mXisư Điềso8mXin so8mXiđang cso8mXiùng Tiêurf Viễnso8mXi thảNFP59to lso8mXiuận so8mXiviệc sửarf so8mXiđổi dựrf NFP59tán. Thấyso8mXi tôso8mXii bưNFP59tớc vrfào, TiêFazxUxu so8mXiViễn cso8mXiau mày,FazxUx NFP59tđỡ FazxUxchồng tàso8mXii liệNFP59tu trênNFP59t taNFP59ty tôrfi, nFazxUxói: “Tạirf sFazxUxao lạirf FazxUxđể mso8mXiột ngưrfời FazxUxôm nhFazxUxiều đồFazxUx thếNFP59t nàNFP59ty? NFP59tSau rfnày pNFP59thải bảoFazxUx NFP59tTiểu LNFP59tưu so8mXigiúp so8mXiem đấy”.

Tôi lrfý nso8mXihí “vâng”rf mộso8mXit tFazxUxiếng, gậtso8mXi gậtso8mXi đầuso8mXi tỏrf rrfa đáNFP59tp lạNFP59ti. Crfhút FazxUxtài liệuNFP59t nàNFP59ty trfhì ăso8mXin thrfua grfì chứ?

Đè nso8mXién so8mXicon nNFP59tgười thrfường khso8mXiông phảirf lso8mXià trọrfng NFP59tlượng, so8mXimà lNFP59tại lNFP59tà nhữnso8mXig gánhFazxUx FazxUxnặng FazxUxvô hìFazxUxnh kia.

Tiêu ViễNFP59tn rfthân mậNFP59tt kéoFazxUx tFazxUxay tôrfi, vNFP59tị giNFP59táo sưrf so8mXigià ngướrfc mFazxUxắt cFazxUxhằm chằmNFP59t nhìso8mXin chúngso8mXi tôi,so8mXi tôiFazxUx vộNFP59ti vànso8mXig FazxUxrút taFazxUxy lại,NFP59t đỏNFP59t mặso8mXit, nóirf so8mXivới TFazxUxiêu Viso8mXiễn: “Emso8mXi vNFP59tề so8mXilàm việcso8mXi đây”.

“Hết giờFazxUx anFazxUxh đrfưa eFazxUxm về!NFP59t” TiêuFazxUx FazxUxViễn nởrf NFP59tnụ FazxUxcười màFazxUx mấyNFP59t ngso8mXiày rồNFP59ti hso8mXiiếm thấy.

“Không cần!”rf MỗNFP59ti nrfgày đềrfu rftự đạso8mXip NFP59txe vrfề nhNFP59tà, trướNFP59tc FazxUxnay cóNFP59t FazxUxcần aNFP59ti rfđưa vềrf đâu,FazxUx đso8mXiã rfthành thóiFazxUx quFazxUxen rồrfi. Vớirf lại,so8mXi tFazxUxôi cũnFazxUxg khonNFP59tg rfkiêu rfsa đếFazxUxn mứcso8mXi hNFP59tết giNFP59tờ cầnNFP59t cNFP59tó ngườiso8mXi đưaFazxUx về.

Điều cNFP59tàng qso8mXiuan trọngNFP59t hNFP59tơn so8mXilà Tso8mXiiêu NFP59tViễn rấtNFP59t bận,rf rấtso8mXi mệFazxUxt, tôiso8mXi khôngFazxUx đànrfh lònFazxUxg đrfể anNFP59th hếtrf gFazxUxiờ phFazxUxải lộnNFP59t mộrft vNFP59tòng đưso8mXia tFazxUxiễn tNFP59tôi rồiFazxUx muộNFP59tn mớiso8mXi vFazxUxề đượcrf đFazxUxến nhà.

Tiêu ViFazxUxễn tNFP59thở dàiNFP59t, “KhảFazxUx KFazxUxhả, FazxUxđừng cốFazxUx ýso8mXi tránrfh anFazxUxh nữa!”

Buổi FazxUxtrưa đếnrf phòFazxUxng giso8mXiải NFP59tlao lấNFP59ty nước,rf NFP59tnhìn thso8mXiấy giáoNFP59t srfư NFP59tĐiền DNFP59tuy Niêso8mXin cũNFP59tng đaNFP59tng NFP59tpha tràNFP59t, tronrfg cốcso8mXi thủFazxUxy tiNFP59tnh rfđổ đNFP59tầy nửaso8mXi NFP59tcốc so8mXilá FazxUxchè, tôirf khônFazxUxg khso8mXiỏi NFP59tkinh ngạc,NFP59t “NFP59tBác cso8mXiho nhiềuFazxUx lNFP59tá chèNFP59t thso8mXiế, FazxUxcó FazxUxsợ đắngso8mXi qurfá khônFazxUxg ạ?”

“Uống queFazxUxn rồi”.so8mXi ÔnNFP59tg cườiFazxUx tso8mXihấy rfthật rfthân tNFP59thiết, khso8mXiiến ngNFP59tười NFP59tta FazxUxcó cảmrf giNFP59tác queso8mXin thuộc.

Ông phNFP59ta trFazxUxà xonFazxUxg rfkhông rờiFazxUx đi,NFP59t rfmà vFazxUxãn đứnrfg rfở phòFazxUxng giNFP59tải laFazxUxo nhìso8mXin tôiNFP59t lấrfy nưso8mXiớc, “FazxUxCô bFazxUxé, rfcháu yêrfu TiêNFP59tu Viễnso8mXi hả?”

Tôi FazxUxgiật mìnhFazxUx NFP59tlàm bànNFP59t NFP59ttay rfđang cầmso8mXi pso8mXihích nướcNFP59t rso8mXiung lên,NFP59t nưrfớc sôrfi troso8mXing bìFazxUxnh rNFP59tót xuốnFazxUxg rflàm ngórfn trfay bFazxUxị giộiso8mXi bỏrfng rát.

Vị gso8mXiiáo sNFP59tư gFazxUxià nNFP59thanh mrfắt nhrfanh so8mXitay, lFazxUxiền đóngrf ngNFP59tay vòFazxUxi nướso8mXic nrfóng lạso8mXii, kéorf so8mXitay NFP59ttôi saFazxUxng vòirf nướcso8mXi lạnhFazxUx rfvặn xuốFazxUxng, đso8mXiể gso8mXiiảm bớtrf sFazxUxự đaurf rát.

Mắt FazxUxtôi ngânso8mXi nrfgấn lFazxUxệ, trrfong lònNFP59tg cườiNFP59t thầm:rf rfXem rFazxUxa, trfính nhiềNFP59tu chuyệnFazxUx cũnFazxUxg khônNFP59tg hrfề FazxUxgiới hạnFazxUx lso8mXiứa tuổi.

Lấy nướcrf FazxUxxong, gso8mXiiáo so8mXisư Điềnso8mXi NFP59tgiúp tôFazxUxi xáso8mXich NFP59tphích nướrfc vềFazxUx phòFazxUxng NFP59tlàm việso8mXic, Tiểurf LNFP59tưu nhNFP59tìn rfthấy nóiso8mXi: “TrờiFazxUx rfạ, NFP59tchị ĐiềNFP59tn, saNFP59to FazxUxchị lso8mXiại đểrf ôrfng ấrfy xáchFazxUx phícFazxUxh nso8mXiước chứ?FazxUx FazxUxChị birfết ôngNFP59t ấyrf lFazxUxà aso8mXii không?”

“Giáo sưNFP59t Điềnso8mXi DFazxUxuy Niên”.

“Biết rfrồi NFP59tcòn đểso8mXi NFP59tông ấso8mXiy xácso8mXih hrfộ chịrf phícNFP59th lrfà sao?rf” so8mXiTiểu so8mXiLưu suýrft nFazxUxữa FazxUxcáu lso8mXiên vớiso8mXi so8mXitôi, “CụcFazxUx trFazxUxưởng củaNFP59t cFazxUxhúng tso8mXia so8mXimời đếnNFP59t so8mXilà kháchFazxUx NFP59tVIP, FazxUxlà chuyênso8mXi giFazxUxa rfdự áso8mXin, làso8mXi đạiso8mXi thFazxUxụ củarf giớiFazxUx khorfa họcrf điệrfn tử”.

“Chẳng quFazxUxa rfchỉ làso8mXi nrfhờ so8mXiông FazxUxấy xáchNFP59t hNFP59tộ chịso8mXi phícso8mXih nướcFazxUx thôiFazxUx mà!”rf NFP59tMà chíNFP59tnh ôNFP59tng FazxUxtự ngurfyện đấyrf chứ,NFP59t nóirf nàorf lFazxUxà tso8mXiay tôso8mXii bFazxUxị bỏnFazxUxg rồi,NFP59t rfđó rfcũng lNFP59tà trNFP59tách nhiệmrf củNFP59ta ônFazxUxg ấy.

Chị NFP59tcòn muso8mXiốn nhrfờ ônrfg FazxUxấy FazxUxlàm grfì nữa?FazxUx Grfiúp cFazxUxhị quérft nhàso8mXi à?rf” Tiểurf LNFP59tưu nNFP59thìn NFP59ttôi chếNFP59t giễuNFP59t, “XúcNFP59t phạmNFP59t NFP59tông ấyNFP59t làrf tộiso8mXi khFazxUxông thểFazxUx tFazxUxha đưFazxUxợc đâu”.

Nhưng trfôi đâurf muso8mXiốn xFazxUxúc phạmso8mXi ông,FazxUx màrf rfmột vNFP59tị giFazxUxáo sso8mXiư, chrfuyên gFazxUxia rfcó thânFazxUx pso8mXihận đso8mXiịa NFP59tvị nNFP59thư so8mXithế cũso8mXing sFazxUxẽ khôngNFP59t FazxUxthể nNFP59thận rNFP59ta mộtrf nhFazxUxân vNFP59tiên vso8mXiăn pNFP59thòng bìFazxUxnh thườngFazxUx so8mXinhư tôiFazxUx đâu.

Có NFP59tlẽ, vNFP59từa quaso8mXiy so8mXiđi, ôFazxUxng vốnso8mXi NFP59tđã NFP59tkhong nhớFazxUx đso8mXiược tôFazxUxi làso8mXi aNFP59ti rồi.

Hết giso8mXiờ làFazxUxm, đNFP59ti NFP59tqua srfiêu thịFazxUx FazxUxCarrefour, tôirf mrfua mFazxUxột đFazxUxống đồNFP59t liFazxUxnh tinh.

Khi tôiFazxUx xárfch giỏso8mXi hàngNFP59t đFazxUxi NFP59tra NFP59tphía ngoso8mXiài thìNFP59t nhNFP59tìn thrfấy Tirfêu ViNFP59tễn. so8mXiVừa đrfịnh gọiso8mXi so8mXianh, so8mXingười bso8mXiỗng cứnrfg đờrf khNFP59tông thrfốt đượcFazxUx rso8mXia rflời, FazxUxbởi vìFazxUx rfNgô DuyệFazxUxt vFazxUxà anNFP59th đrfi cùngrf nhau.

Anh bắtFazxUx đầuFazxUx đso8mXiưa NFP59tcô đirf lượnFazxUx siêurf tso8mXihị tso8mXiừ bNFP59tao giờ?so8mXi FazxUxDáng vẻNFP59t FazxUxchăm sóso8mXic FazxUxchở crfhe côNFP59t ấy.rf Nrfhìn xFazxUxe NFP59tmua đNFP59tồ củaNFP59t họso8mXi, xFazxUxếp đFazxUxầy nhữngrf rfvật dNFP59tụng giFazxUxa đình.

Mũi FazxUxtôi rfcay so8mXixè, nhặtFazxUx bừaFazxUx mấyso8mXi so8mXithứ rồNFP59ti vộiso8mXi vànrfg chso8mXiạy FazxUxra ngoài.

Ngô FazxUxDuyệt đFazxUxã FazxUxnhìn thấso8mXiy tôirf, “rfTiểu Khả?rf TiNFP59tểu Khảso8mXi?” CôFazxUx so8mXiấy rfgọi trfôi, âmrf thanso8mXih so8mXidịu dànFazxUxg trfrang nhãrf, uyểnFazxUx chuyểnso8mXi NFP59tvà NFP59tdễ chFazxUxịu, khiếso8mXin chrfo so8mXiở giữNFP59ta đámFazxUx đôrfng huyêFazxUxn náoFazxUx vẫnFazxUx FazxUxcó tso8mXihể nổiso8mXi rfrõ lêso8mXin giọso8mXing nóso8mXii đFazxUxặc biệt.

“Tiểu Khả,NFP59t eNFP59tm FazxUxcũng NFP59tđến đrfây FazxUxmua rfđồ à?”so8mXi Trfiêu Vso8mXiiễn nhìnFazxUx NFP59ttôi bốNFP59ti rối,so8mXi vẻso8mXi mặNFP59tt cso8mXió cNFP59thút lFazxUxo lắng.

Tôi khrfông FazxUxđến tso8mXihì crfó thrfể nhìnNFP59t thấyrf anso8mXih vFazxUxà PhFazxUxó tổFazxUxng girfám rfsát FazxUxxinh đẹpNFP59t ânso8mXi ârfn árfi rfái bênFazxUx nhaNFP59tu rfkhông chứso8mXi? Đãso8mXi tứNFP59tc giậrfn rồi,rf cũngso8mXi chẳngrf nNFP59thìn aso8mXinh nữa,rf chỉso8mXi nóirf vNFP59tới Nso8mXigô DNFP59tuyệt: “Chàorf Phrfó tổngrf gFazxUxiám sát,FazxUx thNFP59tật tso8mXiình cờNFP59t ạ!”

“Gọi tôiso8mXi làNFP59t NFP59tNgô Duyệtrf thôso8mXii, bso8mXiây NFP59tgiờ hếtrf gso8mXiiờ làFazxUxm so8mXirồi mà!”so8mXi rfCô tNFP59ta FazxUxkéo so8mXitay tso8mXiôi tỏFazxUx rFazxUxa rFazxUxất thNFP59tân tình.

Tôi vNFP59tẫn lrfịch sNFP59tự so8mXimỉm cười,FazxUx FazxUxnhìn cFazxUxô vso8mXià NFP59tTiêu Viễn.

Thần sắFazxUxc củarf TiFazxUxêu Vso8mXiiễn lạiNFP59t rFazxUxất NFP59tủ dột.

 

2. TạiFazxUx saFazxUxo cứrf xurfất hNFP59tiện lNFP59túc NFP59ttôi nhếcso8mXih nhso8mXiác nhất

Ra khỏso8mXii so8mXisiêu thịFazxUx, NFP59tnước mắtFazxUx tôiso8mXi NFP59tđã khrfông FazxUxcầm đượcFazxUx nrfữa, FazxUxvỡ òa.

Tôi xáFazxUxch so8mXitúi tNFP59to tso8mXiúi nhỏFazxUx NFP59tđi quFazxUxa NFP59tcầu vượt,rf nhìrfn xuốso8mXing dướiNFP59t chFazxUxân rfcầu, so8mXixe crfộ nườNFP59tm nrfượp, NFP59ttự so8mXinhiên đứngFazxUx lạiNFP59t. NếNFP59tu nFazxUxhảy trfừ rftrên nàyrf xuNFP59tống cFazxUxó lNFP59tẽ sẽNFP59t chếso8mXit rfrất FazxUxthảm nso8mXihỉ? Chso8mXiắc chrfắn cơso8mXi thso8mXiể srfẽ đầyFazxUx márfu mso8mXie, náNFP59tt bérft? Nso8mXiói khôso8mXing cNFP59thừng, lúcFazxUx so8mXiđó óFazxUxc crfòn bFazxUxắn phụtNFP59t vso8mXiào ngưFazxUxời đso8mXii đườrfng crfũng nên.

Cứ tưởngrf tượngso8mXi FazxUxvậy, FazxUxđã so8mXithấy ghso8mXiê rso8mXiợn hếNFP59tt cảNFP59t người.

Có lẽrf tFazxUxừ cổrf chíNFP59t so8mXikim, tôFazxUxi FazxUxlà ngrfười đầFazxUxu tNFP59tiên lạiFazxUx bịFazxUx chrfính rfý tưởnFazxUxg củFazxUxa NFP59tmình dọaso8mXi cNFP59tho sợNFP59t pháFazxUxt thétrf lên.

Để cso8mXiho khôso8mXing phảrfi nghFazxUxĩ đso8mXiến mốiNFP59t so8mXiquan hNFP59tệ củrfa NFP59tTiêu Viễrfn vàso8mXi NgNFP59tô DuyFazxUxệt nữa,FazxUx NFP59ttôi vộiNFP59t vànso8mXig tìso8mXim mộrft nFazxUxơi NFP59tan toNFP59tàn lrfẩn trFazxUxốn, càrfng kFazxUxín đáorf NFP59tcàng tốt!

Đối so8mXidiện siêuso8mXi thịNFP59t cóFazxUx mộtNFP59t quFazxUxán Staso8mXirbucks, khônNFP59tg giso8mXian rftao NFP59tnhã, pNFP59thục vụFazxUx NFP59tchuyên ngso8mXihiệp. FazxUxTôi gso8mXiọi mộrft táchFazxUx caNFP59tpuccino cùngrf FazxUxvới mónrf trángNFP59t miệng.

Vị FazxUxthơm ngso8mXion NFP59tcủa móNFP59tn rfăn lFazxUxàm tâmFazxUx trạngso8mXi tôFazxUxi FazxUxtốt hơnNFP59t, NFP59tgiữa nềFazxUxn FazxUxâm nso8mXihạc so8mXidịu nNFP59thẹ kFazxUxhiến trfôi dầnFazxUx dầnFazxUx cảmNFP59t thấyNFP59t thưFazxUx so8mXithái trởrf lại.

“Thưa côso8mXi, cso8mXió cNFP59tần khNFP59tăn giấFazxUxy khônrfg so8mXiạ?” FazxUxNhân so8mXiviên phụcrf vNFP59tụ lso8mXiễ pFazxUxhép đứngFazxUx bNFP59tên cạnh.

“Không so8mXicần, cáNFP59tm so8mXiơn!” NFP59tTôi vrfô thứcFazxUx đưarf tNFP59tay lFazxUxên laso8mXiu mFazxUxặt, toàNFP59tn lso8mXià so8mXinước mắNFP59tt. TạiNFP59t sFazxUxao trfôi lFazxUxại krfhóc chứ?

 “Xin đFazxUxừng nrfgồi NFP59tở đó!”FazxUx FazxUxTôi vừFazxUxa laFazxUxu mắtso8mXi vso8mXiừa nrfói vớrfi ngưso8mXiời đNFP59tối diện,NFP59t kFazxUxhông cFazxUxho ngồNFP59ti cNFP59tùng tôi.

“Em nrfghĩ FazxUxlà trfôi muốso8mXin NFP59tngồi sFazxUxao? ChNFP59tỉ so8mXivì eNFP59tm crfứ kFazxUxhóc nNFP59thư vậrfy mãi,so8mXi khFazxUxiến chNFP59to so8mXitâm trạngNFP59t tôiNFP59t thấyrf so8mXirất NFP59tu uất”.NFP59t NgườiFazxUx đso8mXiối NFP59tdiện nói.

“Chương NgFazxUxự, rftại so8mXisao NFP59tanh crfứ xuNFP59tất hiệnFazxUx rflúc tôirf nhếcso8mXih nhácso8mXi nhất?”NFP59t TôFazxUxi rầurf rso8mXiĩ nrfói vớFazxUxi anrfh ta.

“Nhưng màrf, hìrfnh nhrfư tNFP59tôi cFazxUxòn nhso8mXiếch nso8mXihác FazxUxhơn rfem!” AnNFP59th rfta nhrfún rfvia, chỉNFP59t lFazxUxên bộrf cso8mXiomple mrfay rfđo màFazxUxu trắrfng ngrfà rfcủa so8mXimình, tôso8mXii mớiso8mXi FazxUxphát hiệnso8mXi FazxUxra, vừaNFP59t nãyFazxUx tso8mXiôi vso8mXiô NFP59tý NFP59tlàm đổNFP59t cFazxUxà pNFP59thê, cFazxUxhất lỏngrf màrfu nâuNFP59t rfđã ngấmFazxUx vNFP59tào so8mXiáo anh.

“Đồ ngốc,FazxUx tạFazxUxi sNFP59tao anNFP59th lNFP59tại rfkhông FazxUxbiết đườnFazxUxg tránhFazxUx ra?”

“Nhìn FazxUxem FazxUxkhóc quaFazxUxn NFP59ttrọng hơnFazxUx, rfbởi vso8mXiì trfhật hirfếm có”so8mXi. ANFP59tnh tNFP59ta lộso8mXi rfra nrfụ cưrfời FazxUxtinh so8mXinghịch, nhìso8mXin trôngFazxUx giốso8mXing nrfhư NFP59tmột đứaFazxUx trFazxUxẻ vậy.

“Đi nàorf, NFP59ttôi dẫNFP59tn eNFP59tm đếnso8mXi mrfột nơiNFP59t vrfui vẻ”.so8mXi ChươngNFP59t NgFazxUxự kérfo trfôi đứnso8mXig lên.

“Tôi krfhông đirf, tôiNFP59t còso8mXin so8mXicó việc!”rf so8mXiTôi muốnrf thoáFazxUxt rNFP59ta khNFP59tỏi rfsự lôirf kéoso8mXi củaFazxUx aso8mXinh ta.

Nghĩ đso8mXiến rfviệc vừaNFP59t so8mXirồi gặprf rfTiêu rfViễn vrfà FazxUxNgô DuNFP59tyệt, nghĩNFP59t đếnNFP59t sFazxUxự ănso8mXi ýFazxUx crfủa họFazxUx khFazxUxi ởrf bNFP59tên nhauNFP59t, ngrfhĩ đếso8mXin sựNFP59t drfịu dso8mXiàng Tirfêu Viễnrf drfành so8mXicho NFP59tcô ta…rf tấtrf rfcả mọiNFP59t cáNFP59ti rfkhác đềuNFP59t trởFazxUx thFazxUxành NFP59tvô nghĩa.

“Việc grfì cFazxUxó thểrf qrfuan trọngNFP59t hrfơn vFazxUxui vẻNFP59t cNFP59thứ? KNFP59thông đFazxUxi sẽso8mXi NFP59ttiếc đFazxUxấy nhé”.NFP59t FazxUxAnh NFP59tta cườiso8mXi nhso8mXiìn tôiNFP59t chờFazxUx đợiFazxUx, tôFazxUxi rfthật khóso8mXi mFazxUxà phảso8mXin đối.

Tôi cNFP59tòn cóNFP59t NFP59tthể so8mXivui NFP59tvẻ đượcrf khôngFazxUx? NFP59tTại sarfo FazxUxlại cNFP59tảm thấyFazxUx trNFP59tong lòrfng so8mXinặng FazxUxtrĩu nhưrf rfđeo đFazxUxá FazxUxthế rfnày? rfTôi cFazxUxố gắnso8mXig mNFP59tuốn vứNFP59tt so8mXibỏ nóNFP59t đi,FazxUx nhưrfng nNFP59tó NFP59tcứ điềFazxUxm nhrfiên bấtNFP59t động.

Chương NNFP59tgự nóFazxUxi khrfông sairf, đâyso8mXi quFazxUxả nhiNFP59tên lFazxUxà mộFazxUxt nơiso8mXi NFP59tvui vẻ,FazxUx “so8mXimười hNFP59tai so8mXichốn vui”.

Đáng tFazxUxiếc, tâmNFP59t trạngFazxUx củNFP59ta tFazxUxôi khôrfng hòso8mXia nhậso8mXip đượcso8mXi vớNFP59ti NFP59tnơi này.

“Tại rfsao FazxUxlại NFP59tcó cáiso8mXi tênso8mXi nhrfư vậy?”FazxUx FazxUxTôi rầuNFP59t rNFP59tĩ hỏi.

“Ở đâFazxUxy cóso8mXi mườFazxUxi so8mXihai so8mXitụ điểm,so8mXi rfmỗi mộso8mXit chNFP59tỗ đFazxUxều khiếrfn nFazxUxgười FazxUxta vuso8mXii khôngFazxUx biếFazxUxt chán”.FazxUx ChươFazxUxng NgựNFP59t giNFP59tải thích.

“Có thểso8mXi làmrf NFP59tngười NFP59tta FazxUxquên NFP59tđi FazxUxphiền FazxUxmuộn không?”rf TNFP59tôi trfỏ so8mXira NFP59tnghi ngờ.

“Có thrfể, cNFP59thỉ cầnso8mXi eNFP59tm so8mXitự ngso8mXiuyện”. Chươnso8mXig Ngrfựu nghiêmNFP59t so8mXitúc nhìnrf so8mXitôi, “EmFazxUx rfnên lFazxUxà mộNFP59tt nrfgười vrfui FazxUxvẻ, nso8mXigay đếNFP59tn so8mXicái tênNFP59t củarf so8mXiem cũngrf rfgọi NFP59tlà Kso8mXihả LạNFP59tc cso8mXiơ mà”.

Khả LNFP59tạc thìrf nhrfất đrfịnh cóNFP59t thso8mXiể vuFazxUxi vẻrf rfsao? Tôiso8mXi cườiso8mXi NFP59tđau khổ.

Đi lênFazxUx gácFazxUx vớiFazxUx Chso8mXiương Ngự,so8mXi FazxUxlập so8mXitức so8mXiđã cóNFP59t rfnhân rfviên phụso8mXic vụNFP59t đếso8mXin đónFazxUx, luônFazxUx miệnrfg chàNFP59to “so8mXiTổng giámrf đrfốc ChFazxUxương FazxUxạ”, “Tso8mXiổng FazxUxgiám đốcso8mXi CFazxUxhương ạ”.NFP59t Tôirf xáchNFP59t nrfhững rftúi tNFP59to trfúi nhỏso8mXi củarf so8mXisiêu so8mXithị, thFazxUxeo rfsau Chươngrf rfNgự giNFP59tống nhFazxUxư mNFP59tột ngườiFazxUx hầu.

Một nhrfóm ngFazxUxười ăNFP59tn FazxUxcơm, liênrf tso8mXiục FazxUxgọi rfmón đắtFazxUx tiềnNFP59t, kNFP59thông gọNFP59ti nFazxUxhững mónNFP59t vừarf miệng.

Tôi uốngNFP59t mộtFazxUx loạiFazxUx rfnước ngọtrf rấtrf ngonso8mXi, nhso8mXiưng lạiso8mXi thấNFP59ty hơirf đFazxUxau đầuFazxUx, “TạiFazxUx saNFP59to lrfại so8mXithế? rfTôi cFazxUxó uốngFazxUx rrfượu đFazxUxâu nhỉ?”NgửiNFP59t krfỹ mớirf phrfát hiệnrf FazxUxra trfhứ nướcso8mXi ngso8mXiọt NFP59ttôi vFazxUxừa mớrfi uốnNFP59tg rflà loNFP59tại rFazxUxượu TNFP59tây FazxUxpha chế.

Ăn xorfng, FazxUxnhóm ngườFazxUxi tácrfh FazxUxra mỗiNFP59t ngườso8mXii mrfột nrfơi, giốngso8mXi nso8mXihư sarfu khso8mXii FazxUxxem xoFazxUxng mộtso8mXi rfvở kịrfch so8mXivui, chso8mXiỉ cNFP59tòn lạiso8mXi sựso8mXi trốngrf rfrỗng vàFazxUx rfcô đơn.

“Tôi rfphải đợiFazxUx mFazxUxột lúrfc nữrfa mớirf vềrf FazxUxnhà FazxUxđược, khôngrf thFazxUxể FazxUxđể mso8mXiẹ tso8mXiôi biếFazxUxt NFP59ttôi đrfã uốngNFP59t rượNFP59tu!” Tôrfi dựaFazxUx vàoFazxUx nrfgười Chươngso8mXi NgNFP59tự, rfvò FazxUxvò cFazxUxái đầNFP59tu đarfu NFP59tnhức, aFazxUxnh tNFP59ta rfcố gNFP59tiữ lấyrf NFP59tvai tôi.

“Được!” Sso8mXiao aFazxUxnh rfta cứNFP59t nhìso8mXin tôiso8mXi cườso8mXii chứ.

Về đếnso8mXi crfửa, tôirf lNFP59tục tNFP59tìm chNFP59tìa kFazxUxhóa troFazxUxng túi,so8mXi sNFP59tau đrfó mFazxUxở cửa.

Chương Nso8mXigự cứso8mXi cưso8mXiời tso8mXiôi, “TNFP59tại so8mXisao lấFazxUxy chìrfa khóaso8mXi nhso8mXià FazxUxem đểFazxUx mởrf cửarf nhFazxUxà tôi?”

“Có đượso8mXic không?rf” so8mXiTôi NFP59tgãi FazxUxgãi đFazxUxầu, “DùngNFP59t chìFazxUxa khNFP59tóa củso8mXia anso8mXih mFazxUxở thrfử xem”.

Quả nFazxUxhiên, anrfh tso8mXia mởNFP59t đso8mXiược cửaFazxUx rarf, tôrfi FazxUxđi thrfeo vàorf, gụFazxUxc mặtFazxUx xuFazxUxống sorffa rfmà krfhóc, “Tạiso8mXi NFP59tsao chìFazxUxa khóaFazxUx củNFP59ta so8mXianh lạso8mXii cso8mXió so8mXithể FazxUxmở cửrfa nhàrf NFP59ttôi chứFazxUx, mrfà so8mXisao tôiFazxUx lạiNFP59t khôNFP59tng mởso8mXi được?”

Chương Nrfgự ngrfồi rfdưới so8mXithảm, so8mXikhông chớNFP59tp FazxUxmắt nhFazxUxìn tôi,so8mXi “NgốcFazxUx ạ,NFP59t khNFP59tóc cáiFazxUx gNFP59tì, so8mXivì mộtNFP59t rfchiếc chso8mXiìa khóaNFP59t srfao? Ngàrfy mNFP59tai đáso8mXinh chFazxUxo FazxUxem mộtrf cFazxUxhiếc lso8mXià đượcrf chứrf gì”.

“Không phảiFazxUx vso8mXiì crfhìa kso8mXihóa!” TNFP59tôi so8mXivẫn khNFP59tóc, khônrfg biếNFP59tt vNFP59tì so8mXisao, nướFazxUxc mắso8mXit khôFazxUxng thểso8mXi rfnào cầNFP59tm lạirf được.

“Thế lso8mXià vìrf cáso8mXii gì?”

“Vì Tiêuso8mXi Viễn!”NFP59t TôiFazxUx vFazxUxừa nóiFazxUx vừFazxUxa khóc.

Chương Ngựrf khFazxUxông FazxUxnói gìFazxUx, cso8mXihâm thuốcso8mXi lá,FazxUx rfngậm tNFP59trên miệng.

Có thểso8mXi dNFP59to khócNFP59t mệtso8mXi quá,NFP59t tôFazxUxi FazxUxngáp mNFP59tột cáNFP59ti rồiso8mXi dầnso8mXi drfần cFazxUxhìm FazxUxvào FazxUxgiấc mơ.

Trong so8mXimơ, TiêNFP59tu ViễNFP59tn cFazxUxứ đứngso8mXi FazxUxở trso8mXiên carfo, tôiFazxUx cNFP59tố ngướFazxUxc nhìnrf so8mXithế so8mXinào cũFazxUxng khôFazxUxng tso8mXihể rfnhìn đượcFazxUx vFazxUxào mắtFazxUx anh.

Sáng sớmFazxUx tỉnNFP59th lFazxUxại, toànNFP59t NFP59tthân ướtrf đẫrfm NFP59tmồ FazxUxhôi, NFP59tuể oảiFazxUx vặnso8mXi mìNFP59tnh, ngoNFP59tác FazxUxmiệng rfngáp dài.

Vừa quNFP59tay ngườrfi, FazxUxđã nhso8mXiìn thấyFazxUx mộtFazxUx gưrfơng FazxUxmặt so8mXito FazxUxhiện rrfa tso8mXirong gươnrfg. MáNFP59t rfơi, thrfì rso8mXia đâyNFP59t khso8mXiông phảFazxUxi lNFP59tà phòngrf ngrfủ crfủa FazxUxnhà mình!

“Tỉnh rfrồi à?FazxUx” Chươngrf NNFP59tgự dánFazxUxg vFazxUxẻ rrfất thrfoải mrfái so8mXixuất hNFP59tiện trướso8mXic mặso8mXit rftôi, anso8mXih so8mXita cóNFP59t vẻrf nhrfư vso8mXiừa rNFP59tửa mặtNFP59t, trêrfn tso8mXióc còFazxUxn rfđọng NFP59tlại vàiFazxUx giọtrf nNFP59tước, FazxUxtrông lạiso8mXi trẻFazxUx rNFP59ta so8mXivài tuổi,NFP59t cứFazxUx FazxUxnhư NFP59tcậu cNFP59ton NFP59ttrai lớso8mXin cFazxUxủa nhrfà hrfàng xóm.

Thấy tôFazxUxi hFazxUxoảng loạso8mXin, ChươnFazxUxg Ngựrf nNFP59tói: “Hso8mXiôm quFazxUxa erfm rfuống rượuso8mXi saso8mXiy, krfhông dárfm vềrf nhàFazxUx, cso8mXiứ đòirf đFazxUxến so8mXichỗ tôi!”

Trời ơFazxUxi, tôNFP59ti điêFazxUxn so8mXirồi sao?

“Bây gso8mXiiờ rfmấy gNFP59tiờ rNFP59tòi?” Trfôi hỏso8mXii Chươnso8mXig Ngự.

“7h30”. Arfnh FazxUxchỉ đồngFazxUx hồrf trso8mXiên tso8mXiường nói.

“7h30? Sarfo arfnh khôngNFP59t gọiso8mXi tôso8mXii dậyNFP59t sớmso8mXi hơso8mXin? Tso8mXiôi srfắp đFazxUxến murfộn rồi”.FazxUx TôiFazxUx nhso8mXiặt áFazxUxo lênrf rfrồi chso8mXiạy rso8mXia nFazxUxgoài, thìrf bịso8mXi rfanh giFazxUxữ lại,NFP59t “ĐểFazxUx tôrfi đưaFazxUx so8mXiem đi”.

Ngồi tNFP59trong chiso8mXiếc NFP59txe MeNFP59tr BeNFP59tnz củarf CNFP59thương Ngựrf tôirf gọiso8mXi điNFP59tện chso8mXio FazxUxmẹ, NFP59tmẹ tôso8mXii tráchrf mắngFazxUx so8mXité tát:rf “VẫnFazxUx còNFP59tn rfnhớ rftôi lrfà mẹFazxUx côso8mXi à?rf Crfả FazxUxđêm điNFP59t đâNFP59tu hảFazxUx? GọiNFP59t điNFP59tện cso8mXiho so8mXicô toàso8mXin tắtrf máy”.

“Thì NFP59tgiờ crfon gọiNFP59t rfđiện cFazxUxho mẹFazxUx đâyNFP59t thôi?”

“Tôi FazxUxgọi NFP59tđiện chrfo so8mXicô cảNFP59t đNFP59têm thìso8mXi sao?”rf Giọngso8mXi mNFP59tẹ tôiFazxUx so8mXihơi ngNFP59thẹn ngàso8mXio, FazxUx“Con cóso8mXi biếtrf suýNFP59tt nữarf dọaFazxUx chếso8mXit FazxUxmẹ rfrồi kso8mXihông? BênNFP59t ngorfài rflộn FazxUxxộn nNFP59thư thếNFP59t, nếuFazxUx crfon FazxUxcó xso8mXiảy so8mXira việNFP59tc NFP59tgì FazxUxthì mẹFazxUx biNFP59tết so8mXilàm thso8mXiế nàoNFP59t chứ?”

“Mẹ, cFazxUxon rfsai rồi,so8mXi NFP59tcon xiNFP59tn lỗiso8mXi mẹ!”so8mXi Tso8mXiôi thànFazxUxh thậtrf nói.

Mẹ tôiFazxUx mso8mXiãi khôngFazxUx nNFP59tói gFazxUxì, rfnửa phúso8mXit saNFP59tu mso8mXiới nso8mXiói: “Hếtso8mXi gso8mXiiờ NFP59tlàm nrfhớ vềso8mXi nhàrf sớso8mXim, đừngFazxUx cFazxUxó lượnrf lờrf bêFazxUxn nNFP59tgoài nữa”.

“Vâng ạNFP59t”. TắtFazxUx điệnFazxUx thoạso8mXii, trrfong lòNFP59tng vẫnNFP59t thấyNFP59t áso8mXiy náyFazxUx khso8mXió chịu.

Tôi nhìFazxUxn FazxUxđồng hồrf, nóiNFP59t: “Lrfàm rfơn, nhrfanh so8mXilên mộtNFP59t chútFazxUx! SắNFP59tp muộnso8mXi FazxUxmất rồi!”

Anh rfta chărfm FazxUxchú nso8mXihìn đường,NFP59t FazxUxnói: “CFazxUxũng khFazxUxông trfhể đNFP59tâm vàoso8mXi NFP59txe ngườNFP59ti FazxUxkhác được!”

Đến cơFazxUx quaso8mXin vFazxUxừa FazxUxkịp FazxUx8 giờFazxUx rfđúng, tôiFazxUx FazxUxvội vàngFazxUx cso8mXihạy đếnso8mXi so8mXivăn phòng.

“Túi củaNFP59t em!”rf CNFP59thương so8mXiNgự chạyNFP59t trfheo đưaFazxUx NFP59ttúi chso8mXio tôNFP59ti, “TạNFP59ti FazxUxsao so8mXitrên mặso8mXit vNFP59tẫn crfòn vếso8mXit nướcNFP59t miếngrf này?”FazxUx Aso8mXinh dFazxUxùng ngFazxUxón so8mXitay lNFP59tau larfu grfiúp FazxUxtôi, NFP59tsau đFazxUxó đNFP59tưa tNFP59túi cso8mXiho tôi.

Tôi FazxUxvơ rflấy địnhNFP59t so8mXichạy đi,NFP59t tso8mXihì nhìrfn thấyNFP59t Tiêrfu Viễrfn đrfứng nNFP59tgay NFP59tở NFP59tcửa chính.

“Tôi kNFP59thông đếnNFP59t rfmuộn, khôrfng tNFP59tin FazxUxanh NFP59tnhìn xem!rf” TFazxUxôi giso8mXiơ đồso8mXing hồNFP59t chFazxUxo so8mXiTiêu so8mXiViễn xem.

“Người vừaFazxUx đưaNFP59t erfm đếnNFP59t làso8mXi aso8mXii?” AFazxUxnh làso8mXim mso8mXiặt lạnNFP59th rflùng hỏiso8mXi tôi.

Hóa rfra TổnFazxUxg giámNFP59t srfát đạiso8mXi nhârfn đFazxUxứng đâso8mXiy khNFP59tông so8mXiphải đểNFP59t kso8mXiiểm trrfa sựrf chuyrfên so8mXicần, vậNFP59ty tNFP59thì rfchẳng sso8mXiợ so8mXianh tFazxUxa nữFazxUxa, “Chrfẳng FazxUxliên quaso8mXin FazxUxgì đrfến so8mXianh cả!”rf rfTôi khôngNFP59t nFazxUxhìn FazxUxanh, NFP59ttung tẩso8mXiy điFazxUx vào.

“Khả…”

Tôi nso8mXighe tiếngrf rfanh grfọi, FazxUxcũng kFazxUxhông qFazxUxuay đầso8mXiu lFazxUxại. so8mXiBây FazxUxgiờ lFazxUxà giờFazxUx làmso8mXi việcNFP59t, khônso8mXig nóNFP59ti chuyệnNFP59t riêFazxUxng tư

 

3. KhảNFP59t Lạc,so8mXi cóso8mXi ngso8mXihĩa NFP59tlà khảFazxUx áirf vàso8mXi FazxUxlạc quan

Tôi bậnrf rộnFazxUx tổnFazxUxg hợFazxUxp dữNFP59t FazxUxliệu, cứrf bịNFP59t điệnNFP59t thoạso8mXii nộirf tuyếnNFP59t lNFP59tàm ồnso8mXi đếnNFP59t nhứNFP59tc đầu,FazxUx so8mXi“Tiểu LưuNFP59t, giNFP59túp FazxUxnghe rfđiện tso8mXihoại chrfút đi!”so8mXi rfTôi so8mXikhông ngFazxUxơi tayso8mXi, đànNFP59th phảiso8mXi pFazxUxhiền đếFazxUxn Tiso8mXiểu Lưu.

“Tổng giámrf sárft Tirfêu bảoNFP59t chịFazxUx đếnrf vărfn phòrfng củaso8mXi NFP59tanh ấyrf!” Tiso8mXiểu LưuNFP59t thFazxUxật làrf nhNFP59tanh nhẹn,so8mXi dậpFazxUx điệnNFP59t thoạirf xNFP59tuống đãrf truFazxUxyền đạtFazxUx ngay.

Tôi chẳso8mXing đểrf ýFazxUx đếnrf lờiFazxUx rfcô NFP59tấy nóso8mXii, tiếpFazxUx trfục so8mXitổng hợpso8mXi phiếuFazxUx so8mXithống kêrf sFazxUxố liệuFazxUx crfông việcso8mXi mNFP59tà trfổ trưởNFP59tng giso8mXiao, sốFazxUx lirfệu FazxUxquá rfphức tạprf, lNFP59tàm tâmso8mXi tFazxUxrí tFazxUxôi rốiNFP59t loạn.

Một FazxUxlúc điệnNFP59t tFazxUxhoại lạNFP59ti so8mXireo, TiểuNFP59t Lso8mXiưu ngFazxUxhe rồrfi nso8mXiói: “TổngNFP59t giáNFP59tm sáso8mXit Tiêuso8mXi bNFP59tảo chịFazxUx nNFP59thanh FazxUxđến NFP59tvăn so8mXiphòng củarf anso8mXih ấy,FazxUx dữFazxUx rfliệu lrfần trưrfớc cso8mXihị FazxUxtổng FazxUxhợp rfcho anFazxUxh ấyrf cóNFP59t chrfút vấnso8mXi đề”.

“Được!” TôFazxUxi tFazxUxrả lờirf mộtrf tiếngrf, vẫnso8mXi ngồiso8mXi rfì khFazxUxông nNFP59thúc nhso8mXiích. Dữrf liệuNFP59t cFazxUxó vso8mXiấn đề,rf arfnh nso8mXiên tìso8mXim FazxUxtổ trưởng,NFP59t tôrfi khônrfg chịuso8mXi trso8mXiách nhiệmNFP59t NFP59ttrực tiếso8mXip so8mXivới tổNFP59tng gso8mXiiám sát.

Mặc kệrf tổngrf giámNFP59t sátso8mXi rfTiêu, tôirf vốnNFP59t yếuNFP59t bónso8mXig víFazxUxa, khônNFP59tg FazxUxchịu đựngso8mXi đượcFazxUx khrfi phFazxUxải đốiFazxUx dNFP59tiện so8mXivới bộso8mXi FazxUxmặt lạnhNFP59t lùngNFP59t cNFP59tủa anrfh NFP59tta. Sáso8mXing nayFazxUx, aNFP59tnh tso8mXia mrfặt lạnrfh trfanh đứFazxUxng ởrf cửrfa gFazxUxọi tôiso8mXi, grfiống nhưso8mXi tôrfi phạso8mXim NFP59tlỗi lầFazxUxm so8mXigì, ngườiFazxUx so8mXihôm FazxUxqua điNFP59t lượnrf siêso8mXiu thịrf vớFazxUxi rfNgô Durfyệt làso8mXi anFazxUxh rfta, khôngrf pso8mXihải tôi,rf brfây rfgiờ lrfại đếrfn gâyso8mXi sựNFP59t NFP59tgì so8mXivới tFazxUxôi chứ?

 Điện so8mXithoại lạrfi rrfeo, TiểFazxUxu Lưrfu cứFazxUx nhìso8mXin tNFP59tôi lắcNFP59t đầu,FazxUx “NếuFazxUx mFazxUxà NFP59tđắc tộiso8mXi vớiFazxUx tổnrfg gso8mXiiám sárft Tiêu,FazxUx cFazxUxhị rfsẽ khôngNFP59t yênFazxUx tNFP59thân đâu”.

Tôi rfquyết địnhNFP59t lFazxUxấy haFazxUxi cụcrf bôNFP59tng so8mXinhét vNFP59tào so8mXitai, đúso8mXing lNFP59tà tNFP59tôi đaFazxUxng mFazxUxuốn đượcNFP59t NFP59tyên thrfân đây.

Reo đrfến nso8mXiửa ngso8mXiày, đrfiện thoạFazxUxi so8mXicuối cùngFazxUx so8mXicũng nNFP59tằm yên,NFP59t FazxUxtôi FazxUxthở phào.

Vừa ngẩngrf đầu,rf đãFazxUx nhìrfn thrfấy rfTiêu Viễnso8mXi đứngNFP59t ởrf cửFazxUxa NFP59tphòng làFazxUxm vNFP59tiệc, so8mXimặt buồnFazxUx rầNFP59tu FazxUxnhìn tôNFP59ti, đôiso8mXi môso8mXii NFP59tmím lạirf thànNFP59th mộso8mXit vệso8mXit mỏng.

“Điền KhNFP59tả Lạc,so8mXi rfem lạiFazxUx NFP59tđây chút!NFP59t” GiNFP59tọng nóirf dịrfu rfdàng củaso8mXi arfnh so8mXidu dươnNFP59tg nFazxUxhư tiếrfng đànso8mXi so8mXiviolincen, rfdụ dso8mXiỗ khiso8mXiến tôirf khônNFP59tg tựso8mXi chrfủ FazxUxđược màNFP59t đứrfng lêso8mXin đso8mXii tso8mXiheo anh.

Đi đượcso8mXi mso8mXiấy bưFazxUxớc mớiNFP59t khFazxUxông khỏiso8mXi FazxUxmắng thầmrf mìnFazxUxh vôrf dụng,NFP59t chso8mXiẳng lso8mXiẽ rfchỉ FazxUxcần Tiêuso8mXi Viễso8mXin rfngoắc trfay, tôrfi FazxUxsẽ lFazxUxiền ngoaso8mXin nNFP59tgoãn chạrfy đếFazxUxn sao?

Tiêu ViễNFP59tn đso8mXii phíNFP59ta trước,rf rfđể lạirf rfphía tôNFP59ti dángFazxUx lưso8mXing carfo thẳrfng củarf anFazxUxh, tôirf nhìnFazxUx bónFazxUxg lFazxUxưng FazxUxấy, kso8mXihông tso8mXihể dừngFazxUx NFP59tbước được.

Tiêu Viễnrf FazxUxơi so8mXiTiêu NFP59tViễn, so8mXianh lNFP59tà khắFazxUxc tiFazxUxnh củso8mXia em.

Văn phònrfg củrfa TNFP59tiêu FazxUxViễn córf mùrfi hươnNFP59tg horfa hồngso8mXi nồngso8mXi nànrf, so8mXitôi híNFP59tt mạso8mXinh so8mXimột hrfơi, hỏi:NFP59t “Mùiso8mXi hươNFP59tng ởso8mXi đâuFazxUx thế?”

Tiêu FazxUxViễn nhưso8mXi rflàm so8mXiảo thuậtrf lấyrf rNFP59ta dướFazxUxi bàNFP59tn lrfàm viFazxUxệc mộtso8mXi bso8mXió hoso8mXia hồNFP59tng tFazxUxo, nói:FazxUx “Tặnso8mXig NFP59tem rfquà xrfin lỗi,FazxUx đừnFazxUxg tráFazxUxnh rfmặt NFP59tanh nữa!”

Nhìn rfbó hoNFP59ta NFP59tto, lộnFazxUxg so8mXilẫy đẫmso8mXi sưFazxUxơng, FazxUxtôi so8mXikhông nhFazxUxận, FazxUxmà hỏiNFP59t lạiFazxUx anhrf: “so8mXiTại FazxUxsao rflại cầnso8mXi quNFP59tà xNFP59tin lỗiFazxUx em?”

Tiêu Viễnrf cườirf cưrfời rfngại nso8mXigùng, rf“Sáng narfy rfthái độFazxUx củarf aso8mXinh khôngNFP59t tốt!”

Tôi FazxUxcố NFP59ttình lNFP59tiếc so8mXinhìn anrfh, “Chỉso8mXi cóso8mXi sángrf so8mXinay tháiso8mXi độso8mXi khôngFazxUx trfốt trfhôi sao?”

Anh so8mXidúi hFazxUxoa vàNFP59to tarfy tôso8mXii, “Đúng,so8mXi anrfh NFP59tlúc nàoso8mXi tháso8mXii NFP59tđộ crfũng khôFazxUxng tốrft, xrfin lãnhFazxUx FazxUxđạo thNFP59ta NFP59tthứ, đãNFP59t đượcFazxUx chưa?”

Tôi ômrf rfbó hso8mXioa so8mXito, đưso8mXia lênrf nFazxUxgửi, kNFP59thông kNFP59tìm đượso8mXic, hắtFazxUx hơNFP59ti rfmột tiếng.

Tiêu ViNFP59tễn cưso8mXiời so8mXitôi, so8mXi“Ngốc thế,NFP59t lso8mXiàm vậyrf dNFP59tễ bịFazxUx dịrf so8mXiứng vNFP59tới pFazxUxhấn hoa!”

“Ngốc rfthì so8mXilàm saFazxUxo? Ngốcso8mXi cũnrfg NFP59tchẳng so8mXiphạm pháp”.

“Đúng, FazxUxem nrfgốc đFazxUxến khrfác người,FazxUx lạiso8mXi thso8mXiành ưrfu điểm”.

Tôi nNFP59thìn TiêFazxUxu ViễnFazxUx ngạcNFP59t nhNFP59tiên, “NFazxUxgài tFazxUxổng giáFazxUxm sátrf, nso8mXigài brfiết ănso8mXi NFP59tnói tNFP59từ khrfi nso8mXiào vậy?”

Anh khôso8mXing nhFazxUxìn tôFazxUxi, chỉrf cúiso8mXi đầso8mXiu nhrfìn vàFazxUxo mặtrf brfàn sạchFazxUx so8mXibóng, “…FazxUx TừNFP59t so8mXikhi anrfh pFazxUxhát rfhiện sắprf mấtNFP59t em!”

Ra so8mXikhỏi vănNFP59t FazxUxphòng củaNFP59t Tso8mXiiêu Viễn,so8mXi trfôi đFazxUxến pso8mXihòng gNFP59tiải rflao ngNFP59tồi mNFP59tột lúso8mXic, muso8mXiốn chFazxUxo cNFP59tảm so8mXixúc rfcủa mìnhFazxUx NFP59tbình tĩnFazxUxh trrfở lại.

Giáo sưrf Điềnso8mXi lạFazxUxi rfđang phFazxUxa trFazxUxà, tôrfi nhìFazxUxn nrfhìn ôngFazxUx rfgật grfật đso8mXiầu, ônrfg lạiso8mXi khônNFP59tg rfvội trởNFP59t rfvề lso8mXiàm virfệc, ngồrfi xuốngso8mXi so8mXiđối diệnrf vớrfi tôi,rf “Tâmso8mXi trạngNFP59t khôngNFP59t vuNFP59ti à?”

Tôi crfũng khôso8mXing gNFP59tiấu diếm,NFP59t miễnFazxUx cưỡngso8mXi FazxUxnở nso8mXiụ cười.

“Có phảso8mXii so8mXilà rfliên quaso8mXin đếnrf thờrfi tiếso8mXit khônrfg, hômso8mXi naFazxUxy ngườirf tâmNFP59t tNFP59trạng khônFazxUxg so8mXivui khNFP59tông cNFP59thỉ cFazxUxó mìFazxUxnh cháFazxUxu!” rfÔng áNFP59tm so8mXichỉ Tiso8mXiêu VNFP59tiễn sso8mXiao, gầFazxUxn đâyrf, họFazxUx rfđều lNFP59tàm việNFP59tc so8mXicùng nhau.

“Chắc là,NFP59t cso8mXió NFP59tlẽ, NFP59tchắc cũso8mXing cso8mXió kNFP59thả năNFP59tng nàyso8mXi đấyFazxUx ạ!”rf Tôrfi khôngrf muốFazxUxn kNFP59thông kso8mXihí qrfuá nặNFP59tng nề,NFP59t so8mXinên cốNFP59t so8mXigắng mNFP59tở miệng.

Ông cười,so8mXi hỏi:NFP59t “TNFP59tại srfao chFazxUxáu têso8mXin lso8mXià Khảso8mXi Lạc?”

“Khả lso8mXiạc, NFP59tcó nghĩNFP59ta NFP59tlà khảrf so8mXiái NFP59tvà lạcNFP59t quNFP59tan ạso8mXi”. NFP59tKhi tôiNFP59t NFP59tra đời,NFP59t ColNFP59ta chưso8mXia phảirf làFazxUx đồrf FazxUxuống phổFazxUx birfến so8mXitrên thếrf giớirf, ítrf rrfa TrNFP59tung QuốFazxUxc vFazxUxẫn chưrfa cNFP59tó loạiso8mXi nướcFazxUx so8mXingọt têrfn lso8mXià KhảNFP59t lFazxUxạc này.

“Khả árfi, lso8mXiạc quan…”,rf vịso8mXi giFazxUxáo srfư giFazxUxà lẩmso8mXi bẩmNFP59t NFP59tnói, “Cáiso8mXi têNFP59tn so8mXinày harfy, hrfy vọso8mXing coNFP59tn nNFP59tgười cháso8mXiu đượcso8mXi nhFazxUxư tê”.

“Bác làso8mXi ngườiNFP59t tFazxUxhứ FazxUxhai so8mXinói trfên cháFazxUxu FazxUxhay đấyrf”. NgNFP59tười so8mXithứ nhso8mXiất nóiso8mXi nNFP59thư vrfậy so8mXitất rfnhiên làFazxUx mso8mXiẹ tôNFP59ti rồi.

“Ồ?”

“Bác khso8mXiông nso8mXiói KhảNFP59t Lạrfc lNFP59tà nướcNFP59t uốngso8mXi córf gso8mXia”. TFazxUxôi nhúnNFP59t varfi, cườNFP59ti vNFP59tới ông.

Buổi tốirf vso8mXiề nhà,NFP59t NFP59tngồi FazxUxxem phrfim FazxUxdài tso8mXiập lso8mXiúc NFP59t8 FazxUxgiờ vớiso8mXi mẹ.

Biết mẹNFP59t vẫnFazxUx so8mXicòn rfgiận FazxUxtôi, nênso8mXi rftôi khôFazxUxng dso8mXiám NFP59tnói năNFP59tng gìrf, chăNFP59tm crfhú ngồiFazxUx đợirf mẹrf prfhê bình.

Thấy FazxUxtôi ngáso8mXip liênNFP59t rftục, mNFP59tẹ cNFP59tó vẻNFP59t kFazxUxhông rfđành rflòng nFazxUxói: “MệtFazxUx thNFP59tì NFP59tđi ngFazxUxủ đi”.

“Không mệtFazxUx, khôngFazxUx mệtNFP59t” CốNFP59t lấyso8mXi rftinh thần,so8mXi tiếso8mXip tNFP59tục ngồiFazxUx đếFazxUxm thờiso8mXi giNFP59tan vớiNFP59t mẹ.

Ti so8mXivi NFP59tchèn chươrfng trìnhrf quảnrfg cáso8mXio, điềuNFP59t rfnày làrfm chso8mXio ngưrfời rfta so8mXicực rfkỳ thấyrf phrfản cảm,NFP59t mộFazxUxt nhNFP59tóm ngưso8mXiời vrfừa nhso8mXiảy vừaNFP59t FazxUxhát, “Trfết nărfm narfy khônrfg nrfhận quà…”rf đúngso8mXi làNFP59t chẳngFazxUx so8mXira làmNFP59t sso8mXiao! ẢnhNFP59t hưởFazxUxng nFazxUxghiêm trọngNFP59t đếFazxUxn viso8mXiệc so8mXinghe FazxUxnhìn củarf tNFP59toàn dân.so8mXi NFP59tTôi thậFazxUxt khôngFazxUx hiểuFazxUx cáNFP59tc cơso8mXi quaso8mXin phNFP59tê chuẩnso8mXi nhưso8mXi tso8mXihế nFazxUxào, cáso8mXii rfkiểu quảngso8mXi so8mXicáo vớNFP59t vẩrfn nhưFazxUx NFP59tthế nàyso8mXi cũngrf đượNFP59tc lêso8mXin tFazxUxi vrfi. CáNFP59tc so8mXiquảng cáoso8mXi NFP59tkhác tso8mXihì mấtso8mXi tiề,so8mXi quảngNFP59t cáso8mXio nNFP59tày tso8mXihì mNFP59tất mạng.

Mẹ tôrfi cũngso8mXi cFazxUxảm so8mXithấy điếcso8mXi rftai, tFazxUxắt NFP59tti so8mXivi điso8mXi, đNFP59teo kínrfh lãoso8mXi nso8mXiên đrfọc báo.

“Mẹ đừngso8mXi xeNFP59tm nso8mXiữa, nghỉFazxUx rfngơi sFazxUxớm đNFP59ti thôso8mXii! so8mXiMắt đrfã kNFP59thông tốso8mXit rồiFazxUx so8mXicòn cFazxUxứ FazxUxthích đọcrf rfchữ nhỏ!”so8mXi so8mXiTôi khôngFazxUx biNFP59tết mìnhso8mXi từso8mXi so8mXilúc nàoFazxUx cũnFazxUxg họFazxUxc mẹNFP59t cáso8mXii NFP59ttính cNFP59tàu nhNFP59tàu nhFazxUxững chuyFazxUxện vFazxUxụn vặt.

“Mẹ đâurf giốngrf coNFP59tn được,so8mXi nằmNFP59t xuFazxUxống rflà ngủ.rf NhiFazxUxều tuổiNFP59t FazxUxrồi, FazxUxngủ NFP59tít, ngủNFP59t so8mXikhông được!”rf Mẹrf tôrfi chậFazxUxm rãiFazxUx nói.

“Con so8mXinói chuyệFazxUxn NFP59tvới mNFP59tẹ”. Tôiso8mXi so8mXisán lạFazxUxi bêNFP59tn mẹ,FazxUx rfnũng nịso8mXiu. NgàFazxUxy FazxUxbé, NFP59ttôi thícso8mXih đượcso8mXi NFP59tsà vFazxUxào NFP59tlòng mẹ,so8mXi thậso8mXit so8mXilà thích.

Mẹ rNFP59tốt cuộcFazxUx rfcũng FazxUxbỏ rfbáo xuống,so8mXi “so8mXiThôi được,rf NFP59tmẹ FazxUxcũng đFazxUxang muốnFazxUx nóiNFP59t chuNFP59tyện vớiNFP59t conso8mXi. TNFP59tối FazxUxqua cFazxUxon khônFazxUxg vNFP59tề, đNFP59ti đâuFazxUx vậy?so8mXi” TôiNFP59t biso8mXiết ngaso8mXiy mẹrf sẽso8mXi hNFP59tỏi câso8mXiu hỏiso8mXi nàrfy mà.

“Tụ tso8mXiập vớso8mXii bạnNFP59t bè,so8mXi nrfghịch pNFP59thá cảFazxUx đêFazxUxm!” Tôso8mXii đàFazxUxnh FazxUxphải nFazxUxói dối.

Xin thượngso8mXi đếFazxUx so8mXitha lỗFazxUxi crfho tôso8mXii, nếFazxUxu rfđể NFP59tmẹ tôrfi rfbiết rftôi NFP59tuống so8mXirượu sayFazxUx, lạrfi qrfua đNFP59têm tNFP59trong NFP59tnhà mộNFP59tt ngườiso8mXi đànrf ôngso8mXi độNFP59tc thân,NFP59t chso8mXiắc mFazxUxẹ sẽNFP59t tuyrfệt rftình mẹNFP59t corfn vso8mXiới tôFazxUxi mất.

Mẹ thởso8mXi dài,FazxUx “rfSao so8mXicon chẳngNFP59t lúrfc nso8mXiào NFP59tđể mẹrf đưrfợc yêFazxUxn tâmso8mXi vậy!”

Tôi NFP59tngoan FazxUxngoãn nhậnNFP59t lỗi,FazxUx thàNFP59tnh thậtNFP59t đrfể đượcso8mXi khNFP59toan hồng.

“Khả Khảrf à,rf cFazxUxon cũngrf kFazxUxhông cso8mXiòn nhỏFazxUx nữa,NFP59t cóNFP59t pFazxUxhải NFP59tlà corfn cũFazxUxng nênFazxUx tFazxUxìm mộtFazxUx NFP59tngười bNFP59tạn so8mXitrai cFazxUxho ổnNFP59t địnFazxUxh điFazxUx không?NFP59t so8mXiĐể so8mXimẹ đỡso8mXi FazxUxphải brfận tâNFP59tm NFP59tmãi!” so8mXiMẹ tFazxUxôi nóFazxUxi vẻso8mXi suso8mXiy tư.

Bạn trFazxUxai đâNFP59tu phảiFazxUx crfứ nóFazxUxi tìmFazxUx lso8mXià tìmrf đượcFazxUx đârfu? FazxUxCứ NFP59tnhư làrf đãFazxUx đượcrf đặtNFP59t so8mXisẵn rfở đâNFP59tu đóso8mXi đNFP59tợi tNFP59tôi đếnso8mXi nhNFP59tặt vềrf vậy.

Mẹ tôrfi đNFP59túng so8mXilà ngưso8mXiời hFazxUxay sốtrf ruột.so8mXi TôiFazxUx cườiFazxUx cười,NFP59t tso8mXiự nhrfiên lạiso8mXi so8mXinhớ đếnNFP59t FazxUxTiêu ViễFazxUxn, nhớrf đếFazxUxn đôirf mắtrf sánNFP59tg NFP59tlấp lánhso8mXi rfcủa anhNFP59t, nhớso8mXi đếNFP59tn FazxUxbó horfa hso8mXiồng NFP59tanh tặso8mXing hrfôm nay.

Có phFazxUxải aso8mXinh cũFazxUxng lNFP59to NFP59tsợ, sợFazxUx chFazxUxúng tôiFazxUx cuốso8mXii rfcùng khônso8mXig thểrf rfđến đượcFazxUx so8mXivới NFP59tnhau? Ngượcrf lạiso8mXi, hFazxUxành độngFazxUx lFazxUxo lắnFazxUxg củaFazxUx anFazxUxh lạirf FazxUxlàm chrfo trfôi thấyrf yso8mXiên FazxUxtâm, vậrfy so8mXilà anFazxUxh vẫNFP59tn cònNFP59t cóFazxUx chútNFP59t đểNFP59t NFP59tý đếFazxUxn FazxUxtôi chFazxUxăng? TFazxUxôi cNFP59tó tNFP59thể rfnào FazxUxcoi so8mXiđó làNFP59t hànNFP59th NFP59tđộng rfanh vẫso8mXin yêNFP59tu tôso8mXii giốngrf nhFazxUxư rftôi yêNFP59tu arfnh đFazxUxược không?

“Mẹ còFazxUxn nhớNFP59t hồiNFP59t đFazxUxại hFazxUxọc FazxUxcon cFazxUxó mrfột so8mXingười so8mXibạn tênNFP59t Tso8mXiiêu Virfễn không?”rf Tôrfi ngFazxUxước đầso8mXiu so8mXilên, tâNFP59tm hồrfn baNFP59ty bso8mXiổng NFP59tthật xa.

Mẹ đso8mXiột nhiFazxUxên NFP59tngừng lại,FazxUx rấtFazxUx FazxUxlâu rfsau, hNFP59tình nrfhư nhớNFP59t rFazxUxa FazxUxđiều rfgì, “Nhớ!FazxUx rfMùa hèFazxUx nămNFP59t đórf NFP59tcon srfốt FazxUxcao, lFazxUxên đếNFP59tn 4NFP59t0 độNFP59t liso8mXiền, tronFazxUxg lrfúc FazxUxmê mFazxUxan FazxUxbất tỉnhrf toànNFP59t lảmso8mXi nhso8mXiảm cáiNFP59t tso8mXiên này.rf Sarfu đóso8mXi, mrfẹ hỏso8mXii grfiáo NFP59tviên FazxUxvà so8mXibạn họcrf NFP59tcủa corfn, mớso8mXii biếtFazxUx cậuFazxUx tNFP59ta FazxUxxuất ngNFP59toại rồi”.

Tôi trNFP59tòn mắrft nhìnNFP59t mẹ,rf “so8mXiMẹ cFazxUxòn bso8mXiiết FazxUxgì nữa?”

“Một giárfo FazxUxviên củarf bọnNFP59t so8mXicon FazxUxcho mẹFazxUx rfsố đNFP59tiện thoạirf nNFP59thà cậuNFP59t ấy.FazxUx Mẹrf vso8mXiốn đso8mXiịnh hỏiFazxUx brfố so8mXimẹ cậFazxUxu NFP59tta cáchrf rfliên lạcso8mXi bNFP59tên nNFP59tước ngoso8mXiài, mso8mXiẹ cậso8mXiu rfấy lFazxUxại nóiFazxUx vớso8mXii rfmẹ rằNFP59tng, NFP59tgia đso8mXiình hFazxUxọ vốnso8mXi khôFazxUxng đồngrf FazxUxý cậuFazxUx ấyFazxUx vNFP59tà rfcon đếnso8mXi vFazxUxới nhFazxUxau”. MNFP59tẹ NFP59ttôi FazxUxbình thảnNFP59t thuậNFP59tt lại,so8mXi NFP59ttrong giọngso8mXi rfnói toáNFP59tt lFazxUxên FazxUxsự so8mXibi thường.

“Dù gFazxUxì cậrfu ấyrf cũso8mXing đNFP59tã xuso8mXiất rfngoại rồi,rf crfhứng tỏso8mXi NFP59ttrái NFP59ttim FazxUxcủa FazxUxcậu ấyFazxUx cFazxUxũng đặtrf rfở nơNFP59ti rấtso8mXi so8mXicao, FazxUxsẽ rfkhông FazxUxvì corfn mNFP59tà tNFP59từ bNFP59tỏ tiềnNFP59t đồrf củaFazxUx mNFP59tình, NFP59tngười nrfhư FazxUxvậy khônFazxUxg lrfà chỗFazxUx dựarf cảFazxUx đờiso8mXi được…”

“Về so8mXisau, cậuNFP59t ấyNFP59t FazxUxgọi điệnso8mXi thoạirf đếnrf nFazxUxhà mìnNFP59th mấFazxUxy rflần, mrfẹ đềso8mXiu nóso8mXii lFazxUxà NFP59tcon khso8mXiông rfcó nhà.FazxUx VFazxUxề sso8mXiau nữFazxUxa, rfnhà mìnNFP59th đổFazxUxi NFP59tsố điFazxUxện tNFP59thoại mới…”

Thì rrfa giữaso8mXi so8mXitôi vàNFP59t Tso8mXiiêu Viễso8mXin còrfn cso8mXió rfmột quãso8mXing trắFazxUxc trởso8mXi nhrfư vậyrf mrfà tôrfi chưaFazxUx từngso8mXi biết!

“Mẹ!” TôNFP59ti vộirf ômso8mXi lấyso8mXi mFazxUxẹ, nFazxUxằm trfrong vònrfg FazxUxtay NFP59tmẹ, lNFP59tau nướcrf mắt.

“Khả Khả”.so8mXi MẹFazxUx vỗNFP59t nhFazxUxẹ lso8mXiưng so8mXitôi, “Đso8mXii nNFP59tgủ đi”.

“Không, hNFP59tôm NFP59tnay cNFP59ton ngNFP59tủ NFP59tvới mNFP59tẹ”. Trfôi lưrfời so8mXibiếng krfhông chịurf so8mXira so8mXikhỏi lFazxUxòng mẹ.

Tôi sNFP59tợ NFP59tbuổi so8mXitối nNFP59tgủ mộtrf rfmình, nhFazxUxư vậrfy, NFP59tkhi mơFazxUx thấyso8mXi NFP59tTiêu Viễn,so8mXi tôirf sso8mXiẽ cNFP59tảm thấFazxUxy rrfất cNFP59tô đơn.

Mỗi nso8mXigày đFazxUxi so8mXilàm, tôiFazxUx đềurf rfcố rfý tránhso8mXi Tirfêu ViFazxUxễn, cốNFP59t gắso8mXing tso8mXiránh cFazxUxàng xrfa so8mXicàng NFP59ttốt, anso8mXih khônFazxUxg còrfn lNFP59tà chàNFP59tng trFazxUxai trẻso8mXi so8mXimà trfôi từngNFP59t biếtso8mXi nữa.

Tiêu Viễnso8mXi củNFP59ta NFP59thiện tại,so8mXi NFP59ttoàn trfhân NFP59ttoát lêFazxUxn sFazxUxức rfquyến rrfũ củarf FazxUxmột ngườrfi đànFazxUx rfông trưởnFazxUxg thNFP59tành, khíFazxUx pháchso8mXi mạnhso8mXi rfmẽ lộrf so8mXira FazxUxmột NFP59tcách tso8mXiự nhNFP59tiên so8mXithu húFazxUxt mọNFP59ti so8mXingười FazxUxchú ý.

Một ngườiso8mXi đànNFP59t NFP59tông ưuFazxUx tNFP59tú NFP59tnhư vậy,FazxUx rftại NFP59tsao lúcNFP59t so8mXiđầu lạirf thso8mXiích mNFP59tột đFazxUxứa đầuso8mXi óNFP59tc bãNFP59t đNFP59tậu NFP59tnhư FazxUxtôi chứ?

Một hrfôm, lớpFazxUx trưởngNFP59t rfChương Sso8mXiính rfkiếm đượcNFP59t FazxUxhai so8mXichiếc vérf bso8mXiiểu diễnso8mXi crfa nhạrfc củNFP59ta Lrfưu Đứcrf NFP59tHoa, maFazxUxng đếrfn cNFP59tho tôiFazxUx rfnhư vậtso8mXi FazxUxhiến FazxUxtế, “Thếrf nàFazxUxo? Buổrfi biso8mXiểu diễnNFP59t củaFazxUx thầso8mXin so8mXitượng củNFP59ta rfcậu đấy”.

“Thật rfkhông hso8mXiổ danrfh crfậu FazxUxlà rflớp tNFP59trưởng, đúrfng lrfà quáFazxUx vrfĩ đại”.

“Vậy cuốiso8mXi rftuần mFazxUxình đưNFP59ta cNFP59tậu đNFP59ti xeso8mXim nhé?so8mXi” rfChương SíFazxUxnh đềNFP59t nghị.

“Không cần,so8mXi đểFazxUx mẹFazxUx mìnhFazxUx đNFP59tưa mìFazxUxnh đirf!” Tôirf biếFazxUxt Chưrfơng Sínhso8mXi kFazxUxhông tFazxUxhích LNFP59tưu Đứcso8mXi FazxUxHoa lrfắm, hồiso8mXi hNFP59tọc đạiNFP59t hso8mXiọc, NFP59tmỗi rflần tôNFP59ti rfnghe Lưso8mXiu rfĐức Hso8mXioa rfhát, cậuNFP59t ấyso8mXi vàso8mXi Tiêurf so8mXiViễn đềNFP59tu khịtNFP59t mũrfi crfhê bai.

“Người giàrf hrfọ khônrfg rfthích cácNFP59t rfngôi rfsao so8mXica FazxUxnhạc rfĐài FazxUxLoan, NFP59tHồng Kôngrf tNFP59thế nàNFP59ty đâFazxUxu, đrfi cũso8mXing giốngFazxUx NFP59thành tội.so8mXi ThFazxUxôi thìrf mìso8mXinh NFP59tđi chịuso8mXi tộiso8mXi tharfy chso8mXio bậNFP59tc crfao so8mXiniên đỡNFP59t khổNFP59t”. FazxUxChương Sso8mXiính tỏrf NFP59tra rấtrf hiểrfu tNFP59tâm FazxUxlý ngườrfi khác.

“Ha NFP59tha, mẹNFP59t mNFP59tình mFazxUxà ngFazxUxhe cậuso8mXi rfnói vậFazxUxy lạiso8mXi cFazxUxuống lêrfn đấy”.

“Sao thế?”

“Mẹ so8mXitớ còNFP59tn mêNFP59t LưuFazxUx Đứso8mXic Hoso8mXia hơnso8mXi tớFazxUx ấyFazxUx chứ”.

“Trời, tạiFazxUx sNFP59tao lạrfi FazxUxcó bàso8mXi giNFP59tà nhưNFP59t vậyNFP59t chứ?”

“Mẹ mFazxUxình so8mXivẫn chưFazxUxa gNFP59tià đâu”.so8mXi TôiFazxUx phFazxUxản bác,so8mXi “VậyFazxUx thìso8mXi, đNFP59tể lầFazxUxn saso8mXiu mìnhrf mờiNFP59t cậso8mXiu NFP59txem brfóng NFP59trổ ởNFP59t sâFazxUxn so8mXivận độngso8mXi nhé”.

 

4. FazxUxTôi srfợ aNFP59tnh bso8mXián ngườiFazxUx nưrfớc ngFazxUxoài mất 

Hôm thrfứ sáFazxUxu, trfổ trFazxUxưởng dẫrfn so8mXitổng so8mXigiám NFP59tsát kso8mXiỹ tNFP59thuật vàrf FazxUxphó so8mXitổng giámFazxUx sátFazxUx kỹFazxUx so8mXithuật đếnFazxUx so8mXithị sátFazxUx cácrf phòrfng ban.

Từ rfxa đãFazxUx rfnhìn so8mXithấy TiêFazxUxu Viễrfn, tFazxUxôi vFazxUxội vànso8mXig cúrfi đNFP59tầu xFazxUxuống giảso8mXi vờNFP59t FazxUxđang phFazxUxoto FazxUxtài liệu.FazxUx rfTôi crfúi rfmỏi cổNFP59t lrfắm rồirf màNFP59t họso8mXi so8mXivẫn chrfưa so8mXiđi khFazxUxỏi, đãrf thếrf FazxUxcòn tFazxUxiến lNFP59tại pFazxUxhía tôi.

Tổ trưrfởng cườiNFP59t hrfa hảNFP59t nóFazxUxi: “Này,NFP59t Tiểso8mXiu KhNFP59tả àrf, so8mXicây lôNFP59t so8mXihội FazxUxcủa cso8mXiô lớnrf đẹpso8mXi quá!”

Ông khônFazxUxg cóNFP59t vNFP59tiệc rfgì rfthì nhNFP59tanh rfđi đNFP59ti, ngắmFazxUx lôNFP59t hộirf củaso8mXi tFazxUxôi lso8mXiàm rfgì chứ?

“Đúng thrfế, so8mXimua cNFP59tùng mộtFazxUx lrfúc mrfà cNFP59tây củaNFP59t tNFP59tôi khôngFazxUx lrfớn đso8mXiẹp bằngNFP59t cso8mXiây củaFazxUx Tiểuso8mXi KhFazxUxả”. TNFP59tiểu Lưuso8mXi FazxUxcũng phụNFP59t so8mXihọa theo.

“Nuôi trfhế nàNFP59to đấNFP59ty? NFP59tGiới thiFazxUxệu mộtFazxUx chútso8mXi kiNFP59tnh nghiệNFP59tm đi!”so8mXi Tổso8mXi trưởnNFP59tg NFP59tđến trướcrf mrfặt, NFP59tvỗ varfi tso8mXiôi, lso8mXiàm nhưrf mốNFP59ti qNFP59tuan hệrf cNFP59tủa chrfúng tôso8mXii FazxUxgắn bóso8mXi lắm.

“Ha haNFP59t, so8mXicó kiso8mXinh nghiệmNFP59t gìso8mXi đâu?”FazxUx MNFP59tỗi nrfgày tNFP59tôi uốFazxUxng sữNFP59ta cònrf thừNFP59ta NFP59tngại đổ,rf đềurf tướiNFP59t FazxUxvào chậurf câyNFP59t mà.

“Lại cònNFP59t so8mXigiữ FazxUxbí mậtNFP59t so8mXivới tôirf nữarf à?”

Tất nhiêFazxUxn lrfà phảiso8mXi bảoFazxUx NFP59tmật so8mXirồi, nếurf khôngrf láNFP59tt nữNFP59ta tôirf lNFP59tại bFazxUxị phêFazxUx bình.

 Phó tNFP59tổng rfgiám sátNFP59t Ngôrf Duyệtrf trfhấy khFazxUxông khíFazxUx tNFP59trầm lrfắng, bNFP59tèn nóiso8mXi: “Tiểrfu Khả,rf rfcô NFP59tgần đâFazxUxy cFazxUxó giảmFazxUx NFP59tbéo FazxUxkhông, cFazxUxảm thấyso8mXi gầyso8mXi đirf nhiềuFazxUx đấy”.

Một nhóNFP59tm ngườiso8mXi vâNFP59ty rflấy tFazxUxôi hNFP59tỏi nọrf FazxUxhỏi FazxUxkia, khiếnFazxUx tôFazxUxi thấyNFP59t khôNFP59tng tựNFP59t nhiên.

“Xin lỗNFP59ti cácso8mXi vNFP59tị, tNFP59tôi FazxUxphải vàFazxUxo nhàrf FazxUxvệ siso8mXinh mộtrf chúNFP59tt”. so8mXiTôi rfvội vàNFP59tng tso8mXiìm rfcớ thoáso8mXit thân.

Khi rfngang quNFP59ta bêrfn FazxUxTiêu Vrfiễn, FazxUxanh rfliếc nhrfìn tôi,rf nóirf: “EmNFP59t vẫnFazxUx qFazxUxuen lẩnNFP59t trốn”.

Tiếng nFazxUxói quáFazxUx nhNFP59tỏ, so8mXinhỏ đếso8mXin độNFP59t chỉNFP59t đủrf cFazxUxho mộtFazxUx FazxUxmình trfôi FazxUxnghe thấy.

Hết giNFP59tờ làmso8mXi, so8mXibỗng nhrfiên trrfời nổNFP59ti gió,rf bụFazxUxi dàFazxUxy FazxUxđặc thNFP59tổi mùso8mXi rfmịt, làFazxUxm ngườiNFP59t tso8mXia kFazxUxhông tFazxUxhở nổNFP59ti, crfhỉ crfó tFazxUxhể bắtrf xso8mXie vrfề nhà.

Có lẽNFP59t tạFazxUxi thờiNFP59t tFazxUxiết khôngso8mXi NFP59ttốt FazxUxnên rấtFazxUx íFazxUxt rftaxi tNFP59trên đường,NFP59t FazxUxthỉnh thoảso8mXing mớrfi cóso8mXi mộNFP59tt xFazxUxe rfchạy quso8mXia, thìNFP59t bêso8mXin tronNFP59tg đNFP59tã cóNFP59t ngườso8mXii nso8mXigồi rồi.

Người đứngFazxUx bêFazxUxn đườso8mXing FazxUxrất đônNFP59tg, cũngso8mXi đềurf khôngNFP59t bắtNFP59t đưNFP59tợc xeFazxUx. so8mXiLòng tôiso8mXi cháFazxUxn nso8mXiản, cúso8mXii đầFazxUxu đrfếm cFazxUxác rfô so8mXigạch dướiso8mXi đất.

Một chiếcrf xrfe màrfu xFazxUxanh nNFP59tgọc đỗso8mXi bêFazxUxn cạnrfh tFazxUxôi, rồiNFP59t ngFazxUxhe thấso8mXiy tiếngrf củarf Tiêrfu Viễn,NFP59t “LênNFP59t xFazxUxe đrfi! Arfnh đưso8mXia eso8mXim về!”

Tôi lNFP59tắc NFP59tđầu, “Khôngso8mXi cầFazxUxn đrfâu, aso8mXinh cũnFazxUxg khônNFP59tg thuNFP59tận đường”.

“Thời tFazxUxiết rfxấu thếNFP59t này,FazxUx FazxUxem khFazxUxông bắrft NFP59tđược rfxe đâurf. Mrfau lênrf xNFP59te đi”.

Tôi nhrfìn rfbầu trFazxUxời NFP59txám xrfịt, so8mXido NFP59tdự mộFazxUxt cso8mXihút, đFazxUxành lêrfn FazxUxxe củaNFP59t TNFP59tiêu Viễn.

Ra đếnso8mXi so8mXilàn FazxUxđường đôi,NFP59t bắtso8mXi so8mXiđầu tắcFazxUx đrfường, TNFP59tiêu ViFazxUxễn giảNFP59tm tốcFazxUx độrf chậso8mXim lại.

“Phía trướcrf cóFazxUx rfcửa hàso8mXing FazxUxăn củarf Trfứ FazxUxXuyên đưso8mXiợc lNFP59tắm, ănNFP59t cơmFazxUx xNFP59tong rồirf aFazxUxnh đưaso8mXi NFP59tem vềFazxUx nhérf”. TiNFP59têu VFazxUxiễn đánNFP59th NFP59txe FazxUxvào trong.

“Cho eso8mXim xuốngNFP59t đâyrf so8mXiđược rồi”rf, so8mXitôi crfhỉ vNFP59tào ngrfã rẽrf trướcFazxUx mặtrf, “Emso8mXi khônrfg đói,NFP59t nNFP59tên khôngFazxUx rfđi so8mXiăn vớirf rfanh đâu”.

“Em thaFazxUxy đổiso8mXi từFazxUx lúcNFP59t nNFP59tào so8mXivậy? Nhớrf hFazxUxồi trướcso8mXi so8mXibuổi chirfều chNFP59tưa đếnNFP59t bốnNFP59t girfờ đãFazxUx NFP59tkêu đórfi NFP59tmà”. TiêFazxUxu rfViễn nhrfăn mặtNFP59t FazxUxcười, “Màso8mXi còFazxUxn so8mXiăn rấtrf khỏerf nữaFazxUx, lượngso8mXi cơrfm nganFazxUxg vớirf anh”.

“Bây giờFazxUx rfem krfhông ănrf nhiềrfu nữFazxUxa, sợrf béo”.rf NFP59tBây giờrf đFazxUxi so8mXilàm, ngrfày nàoFazxUx rfcũng nrfgồi NFP59tở vănFazxUx phònNFP59tg, so8mXiăn nhNFP59tiều thêFazxUxm mộFazxUxt miNFP59tếng làso8mXi bFazxUxéo ngay.

“Nhưng mNFP59tà, erfm tFazxUxừ tNFP59trước đFazxUxến giFazxUxờ so8mXicó béoNFP59t đâu”.

“Đó làso8mXi vìso8mXi trướcFazxUx đếFazxUxn giờrf khôngNFP59t phảiFazxUx so8mXilúc nàoNFP59t FazxUxanh so8mXicũng ởFazxUx bêFazxUxn emNFP59t, nêNFP59tn kFazxUxhông biếtso8mXi. HồFazxUxi eso8mXim béFazxUxo nhấtFazxUx NFP59tlà 70kso8mXig đấy”.

Hồi đó,NFP59t vso8mXiì NFP59tnhớ nrfhư điênrf mNFP59tột ngườirf, lrfại rfkhong NFP59tcó cNFP59tách nàrfo FazxUxtrút so8mXira đso8mXiược, cso8mXihỉ córf rfthể ăFazxUxn thậtFazxUx nhso8mXiiều đrfồ ngọt,NFP59t cơso8mXi thso8mXiể cứNFP59t nởFazxUx phìrfnh rrfa nhưso8mXi bộtso8mXi NFP59tnở vậy.

Xe FazxUxphía NFP59tsau khônso8mXig ngừngso8mXi so8mXibấm so8mXicòi, Tiêso8mXiu so8mXiViễn rfmới đểrf FazxUxý đếnso8mXi NFP59txe rfđang dừngFazxUx ởrf giữaNFP59t đưNFP59tờng, “AnhFazxUx đóirf rồrfi, so8mXitrước mặtso8mXi lso8mXiại so8mXicó hàngFazxUx ăNFP59tn chNFP59tính NFP59tgốc Trfứ Xuyên,rf thôNFP59ti eso8mXim FazxUxăn vrfới rfanh mộtFazxUx chútNFP59t đi”so8mXi. GiọngNFP59t NFP59tanh nàiNFP59t so8mXinỉ kFazxUxhiến tôNFP59ti kNFP59thó mso8mXià so8mXitừ chối.

Quả FazxUxlà đFazxUxồ NFP59tăn rfTứ Xuyênso8mXi chínFazxUxh gFazxUxốc, vừaFazxUx NFP59tbước FazxUxvào cửaFazxUx hànNFP59tg rfăn NFP59tđã FazxUxngửi thấso8mXiy rõrf vịso8mXi crfay FazxUxnồng, tôirf tuso8mXiy rflà ngưFazxUxời miềNFP59tn BắcFazxUx, nhưngso8mXi lạirf so8mXithích ăso8mXin cso8mXiay hFazxUxơn rfcả ngưNFP59tời miềnNFP59t Nam.

Lên tầngNFP59t hrfai, chúNFP59tng tôrfi vàoso8mXi mộFazxUxt phòFazxUxng rộnFazxUxg rNFP59tãi trrfang nhã,so8mXi so8mXitrong phso8mXiòng rfngát hươnNFP59tg cNFP59thè tNFP59thơm lrfàm so8mXicho tinso8mXih thFazxUxần ngưrfời trfa tFazxUxrở nêrfn dNFP59tễ FazxUxchịu hẳn.

“Hay làNFP59t đổrfi chso8mXiỗ đirf, ởrf đâyso8mXi qurfá FazxUxsang trọng,NFP59t chắcFazxUx chNFP59tắn krfhông rẻrf đâu!”so8mXi Trfôi nso8mXiói nrfhỏ vớiNFP59t TiêuFazxUx Viễn.

“Không saNFP59to, so8mXianh vẫnrf rfđủ so8mXisức trrfả tirfền ănNFP59t”. Anso8mXih cườiFazxUx cưso8mXiời, krfhuôn mNFP59tặt tỏFazxUx NFP59tra khônso8mXig rfhề rfquan tâm.

Từ khFazxUxi tôirf qso8mXiuen anNFP59th, so8mXianh đrfã trfhích tNFP59tốn NFP59tkém FazxUxxa xso8mXiỉ, bNFP59tao nhiêFazxUxu nărfm trfrôi quaso8mXi, vNFP59tẫn NFP59tkhông hềNFP59t so8mXithay đổi.

Nhìn TiêNFP59tu Viễnrf trưFazxUxớc mặFazxUxt màrf tronFazxUxg tiFazxUxm NFP59tvô cớrf dâso8mXing đầyFazxUx nhrfững FazxUxnỗi niềrfm NFP59tthương cảmrf krfhông tên.

Thời giaNFP59tn FazxUxlàm bso8mXiiến so8mXiđổi rrfất nhiFazxUxều thso8mXiứ, rfnhưng khrfông tNFP59thể nàoFazxUx FazxUxbiến đso8mXiổi so8mXiđược tráiFazxUx tirfm so8mXiyêu FazxUxthương so8mXithuở FazxUxban đầu.

“Ha NFP59tha, TiêuNFP59t Viễnrf àFazxUx, cậurf NFP59tđến so8mXisao FazxUxkhông nso8mXiói vớFazxUxi aFazxUxnh NFP59tem mộso8mXit tiếng?”NFP59t Ngso8mXioài NFP59tcửa córf rftiếng nóiNFP59t tNFP59từ FazxUxxa tiNFP59tến lạFazxUxi gần,rf rồFazxUxi so8mXithấy ởFazxUx cửaFazxUx xuấNFP59tt hiệnrf mộtso8mXi dáNFP59tng ngườiNFP59t vạrfm vỡ.

“Mình crfhỉ tiệrfn đưrfờng đrfi nFazxUxgang qurfa, khôngrf NFP59tmuốn NFP59tlàm NFP59tphiền đếso8mXin thờso8mXii so8mXigian nghỉso8mXi ngơFazxUxi củarf cậuFazxUx”. TiêNFP59tu Viso8mXiễn cười.

Người đNFP59tàn ônso8mXig tFazxUxo caNFP59to rfấy nso8mXihìn tôNFP59ti, “so8mXiỒ, đâyso8mXi rfchẳng pNFP59thải so8mXilà côNFP59t eNFP59tm rfđi cùnNFP59tg vớFazxUxi đạiso8mXi cFazxUxa đếnrf đso8mXiánh rfbài sao?”

Thảo nàoFazxUx nhìnrf thấrfy qurfen thrfì rFazxUxa đúFazxUxng làFazxUx đNFP59tã rftừng gặpNFP59t rfngười này,rf lầnso8mXi rfđó so8mXicùng Crfhương NgựNFP59t đếnFazxUx kFazxUxhu FazxUxgiải tríFazxUx đánhNFP59t bài,FazxUx crfũng FazxUxcó mặFazxUxt FazxUxanh ta.

“Đại rfca, đánhFazxUx bài?”NFP59t Trfiêu Viễso8mXin ngFazxUxhe mso8mXià chẳngNFP59t hiểNFP59tu FazxUxgì crfả, “Cônrf Thiếurf NFP59ttừng so8mXigặp FazxUxTiểu KhảNFP59t nhNFP59tà mrfình à?”

“Thì rfra làrf ngFazxUxười nhàso8mXi cậu”.NFP59t Côrfn Thiếuso8mXi cườiNFP59t thoảirf máirf, “TNFP59thảo FazxUxnào so8mXiđến ChươngNFP59t NgựFazxUx cũrfng pFazxUxhải chămNFP59t sórfc côFazxUx ấFazxUxy cFazxUxẩn thậso8mXin FazxUxthế chứ!”

“Tôi vàNFP59t Chso8mXiương NgFazxUxự khôFazxUxng thNFP59tân so8mXinhau!” TôiNFP59t FazxUxđứng lênrf đểNFP59t biệnNFP59t so8mXiminh chFazxUxo mìnFazxUxh, cũNFP59tng chỉNFP59t so8mXilà gặprf mặtFazxUx vso8mXiài lần,FazxUx tNFP59tiếp xúcFazxUx qurfa rfvài lầso8mXin thNFP59tôi, FazxUxngay rfcả bạnNFP59t bNFP59tè rfcũng chưarf đượcFazxUx rftính đến.

“Nhưng Tirfêu NFP59tViễn vàso8mXi anNFP59th ấyso8mXi thFazxUxân nrfhau NFP59tmà”. Cso8mXiôn Thso8mXiiếu bárf varfi TiNFP59têu Viễn,so8mXi so8mXi“Trở vềNFP59t rfchưa tNFP59tìm FazxUxanh crfả uốnso8mXig rượrfu à?”

“Chưa”. TiêuNFP59t ViFazxUxễn nóNFP59ti giNFP59tọng nhso8mXiàn nhạrft, “MìnhFazxUx rfvề ngrfoài bFazxUxáo vớiNFP59t rfcậu raNFP59t, nhữngFazxUx ngườso8mXii FazxUxkhác đềuNFP59t chưNFP59ta báo”.

“Được, hso8mXiôm NFP59tnay khNFP59tông báso8mXio cũngNFP59t phảiso8mXi báFazxUxo rồiFazxUx! ChươngNFP59t rfNgự, Crfhương SNFP59tính, FazxUxLão Crfhâu, so8mXiThành ThFazxUxiếu, FazxUxbọn NFP59thọ đềuNFP59t ởrf phNFP59tòng so8mXibên cạnh”.

Côn NFP59tThiếu vso8mXiừa dFazxUxứt lời,NFP59t đFazxUxã nFazxUxghe thấyNFP59t rfmột cơNFP59tn NFP59thỗn loạnso8mXi nrfgoài cửa,so8mXi “ĐượcFazxUx lắm,rf Trfiêu ViễNFP59tn, rftrở so8mXivề cũFazxUxng krfhông thèmso8mXi trfhông báorf crfho aFazxUxnh rfem!” Trfrong phòngrf rflập tứcNFP59t ùaFazxUx vNFP59tào kFazxUxhông ítNFP59t người,so8mXi trfôi NFP59tvội vànrfg lùso8mXii rso8mXia mộtrf góc.

“Hôm rfnay làso8mXi ngàyso8mXi gìNFP59t vậyNFP59t? Sarfo mso8mXiọi ngso8mXiười đềuFazxUx so8mXiở đFazxUxây?” Tiêurf VFazxUxiễn hỏi.

“Chẳng so8mXiphải ngàNFP59ty rfmai arfnh cảFazxUx xuấtrf NFP59tngoại srfao, hNFP59tôm naNFP59ty mấyNFP59t so8mXianh eso8mXim cNFP59tó NFP59tthời so8mXigian tụNFP59t tậpso8mXi ngFazxUxồi FazxUxvới nhaso8mXiu, rfkhông lạFazxUxi phảirf NFP59tnăm bso8mXia trfháng so8mXinữa mớiFazxUx gặpso8mXi rfmặt đrfược”. Cso8mXió ngườiso8mXi nói.

“Đúng rồso8mXii, Tso8mXiiêu NFP59tViễn, lầnNFP59t trướcNFP59t ônso8mXig gso8mXiià NFP59tnhà FazxUxmình nhìrfn ởFazxUx Anrfh qso8mXiuốc nhìrfn NFP59tthấy cậuNFP59t vớiso8mXi bạnNFP59t gáNFP59ti NFP59tđi xrfem triểnNFP59t so8mXilãm tso8mXiranh vớso8mXii so8mXinhau, cso8mXiứ bảoNFP59t NFP59tmình hỏFazxUxi bọso8mXin cậuso8mXi kNFP59thi nàoso8mXi tso8mXihì tổrf NFP59tchức chuyso8mXiện vuirf, so8mXiđể ôngso8mXi đưFazxUxợc tFazxUxham dự”.

“Thành Thiếu,FazxUx cậuFazxUx uốngFazxUx nhiềNFP59tu rồso8mXii tFazxUxhì phrfải?” Tiêso8mXiu ViễNFP59tn vừaso8mXi gắpNFP59t thứcrf ănrf so8mXicho FazxUxanh tso8mXia vừaFazxUx nhrfáy mắt,so8mXi “NàFazxUxo, rfăn nhiềuFazxUx đồFazxUx ăso8mXin so8mXichút đi”.

“Uống nrfhiều rồiso8mXi làNFP59t thếrf nào?so8mXi ĐấyFazxUx, cFazxUxhẳng phảiNFP59t NFP59tđã manNFP59tg so8mXibạn grfái vso8mXiề rfrồi sao?”

“Thành Thso8mXiiếu, NFP59tcậu lảmso8mXi nhảmNFP59t gìNFP59t thế?”NFP59t Tiêso8mXiu rfViễn cuốrfng lêNFP59tn, néFazxUxm mrfạnh đũNFP59ta xuống.

Tôi kérfo anNFP59th lại,so8mXi mềmrf mỏnrfg nói:FazxUx “NgườNFP59ti tso8mXia cNFP59tó FazxUxlẽ nhìNFP59tn nhso8mXiầm mà!”

Tiêu Vso8mXiiễn quFazxUxay đầuso8mXi FazxUxlại nhìnrf NFP59ttôi, sắcrf mặtFazxUx lNFP59to lắng,FazxUx “NFP59tEm khNFP59tông đượNFP59tc so8mXitin cNFP59tậu ta!”

Tôi NFP59tgật đầu,rf FazxUxtôi sẽso8mXi khôngNFP59t rftin aso8mXinh taso8mXi, tôrfi vàFazxUx so8mXianh NFP59tta gặpFazxUx nrfhau lầNFP59tn đâuNFP59t, dso8mXiựa vFazxUxào cáso8mXii gFazxUxì đểNFP59t tso8mXiin aFazxUxnh so8mXita chứ?

Cái rfthế giso8mXiới FazxUxnày ngarfy cảso8mXi ngườiFazxUx bêFazxUxn cạnhrf cũso8mXing so8mXikhông tNFP59thể tso8mXiin trfưởng đưrfợc, NFP59tai FazxUxlại đNFP59ti tFazxUxin FazxUxlời nrfói vso8mXiô nso8mXighĩa củso8mXia mộtrf ngưso8mXiời xrfa lạFazxUx chứ.

Một nhómrf ngso8mXiười huyêFazxUxn náorf cảso8mXi buFazxUxổi, tôFazxUxi hơrfi mệrft NFP59tmỏi, muốnNFP59t chuồnrf rso8mXia ngoài,NFP59t NFP59tkhổ nỗi,rf cso8mXiái so8mXitúi lạirf FazxUxbị FazxUxTiêu Viễnrf giữFazxUx chặt,FazxUx “Đrfừng FazxUxnói vớrfi so8mXianh so8mXilà rso8mXia nhNFP59tà rfvệ sinhFazxUx, NFP59tem so8mXiđã FazxUxdùng cáNFP59ti NFP59tcớ so8mXinày FazxUxđể chuồnso8mXi đNFP59ti mấyNFP59t lầnso8mXi rồi!”

“Em rFazxUxa gFazxUxọi FazxUxđiện tso8mXihoại chFazxUxo mẹrf eNFP59tm, FazxUxở đNFP59tây ồnFazxUx qurfá, muộnNFP59t FazxUxthế rfnày rfmà NFP59tem FazxUxchưa về,FazxUx mẹso8mXi FazxUxem sẽrf so8mXilo lắng!”

“Em phảNFP59ti hứrfa, kFazxUxhông đượrfc bso8mXiỏ vFazxUxề! LFazxUxát nFazxUxữa FazxUxanh FazxUxđưa eso8mXim về!”NFP59t Trfiêu rfViễn thấpFazxUx FazxUxgiọng nói.

“Em hứa”.

“Mẹ NFP59tạ, đừFazxUxng đợirf so8mXicon nữaFazxUx nhFazxUxé, mẹrf ănso8mXi cso8mXiơm mộso8mXit mso8mXiình điNFP59t, NFP59tcon ăso8mXin xonNFP59tg rồso8mXii rfvề. Bso8mXiây giờNFP59t bNFP59tụi rflớn so8mXilắm, lạiso8mXi rflà NFP59tgiờ taFazxUxn tầmNFP59t caso8mXio đFazxUxiểm, so8mXikhông NFP59tbắt so8mXixe vềNFP59t đưFazxUxợc!” TFazxUxôi FazxUxdựa vso8mXiào brfức tNFP59tường hànhFazxUx rflang, bàso8mXin cNFP59thân FazxUxnhư so8mXikhông đỡso8mXi nổirf tFazxUxrọng lượFazxUxng cơNFP59t thể,NFP59t so8mXilưng trượtFazxUx so8mXidọc xuốngrf bờso8mXi tường.so8mXi so8mXiĐá GrannFazxUxit lạrfnh burfốt ngấmso8mXi quso8mXia cảso8mXi quầnso8mXi áoNFP59t thấmrf vàorf ngrfười, so8mXitôi gụcNFP59t đNFP59tầu xuốngFazxUx hNFP59tai đầuso8mXi gốso8mXii, từFazxUx tNFP59từ xrfua taso8mXin NFP59thơi lạnhso8mXi trNFP59tong NFP59tcơ thể.

Một bàso8mXin taFazxUxy tso8mXio FazxUxđặt lêNFP59tn đầuFazxUx tôFazxUxi, nhNFP59tẹ nhàrfng vso8mXiuốt tócso8mXi trfôi, hỏiso8mXi FazxUxbằng giọngso8mXi FazxUxtrầm krfhàn: “Emrf rfdùng dNFP59tầu gộFazxUxi rfđầu củaNFP59t hãFazxUxng nrfào vậso8mXiy? rfDưỡng rftóc thậtFazxUx tốt”.

Tưởng NFP59tlà đếso8mXin NFP59tan rfủi tôso8mXii, lạirf điso8mXi hrfỏi so8mXimột cNFP59tâu chrfẳng vàrfo NFP59tđâu nhFazxUxư thế.

“Đừng cNFP59tó sờNFP59t rrfối lênFazxUx, tóNFP59tc so8mXitôi quýrf NFP59tlắm FazxUxđấy, sFazxUxờ hỏrfng rồirf aNFP59tnh khôNFP59tng so8mXiđền FazxUxđược đâu”.NFP59t rfTôi ngẩnNFP59tg đso8mXiầu lêNFP59tn, nhso8mXiìn thấNFP59ty ngườiNFP59t điso8mXi rFazxUxa rflại NFP59tlà Chưrfơng Ngự.

“Tại sNFP59tao FazxUxlà anh?”

“Sao khôngrf rfthể làNFP59t tôiso8mXi? Eso8mXim nghso8mXiĩ lso8mXià ai?”

“Tiêu Viễnso8mXi đâu?”

“Đang uốngrf rưrfợu vFazxUxới ChươnFazxUxg so8mXiSính ởFazxUx troFazxUxng đó”.

Tôi xáchNFP59t trfúi vộso8mXii vFazxUxã xFazxUxuống lầrfu, lúrfc FazxUxnày khôngso8mXi FazxUxvề cònFazxUx đợiNFP59t lúcNFP59t nàso8mXio nữa.

“Bên FazxUxngoài đanrfg nổirf bãoFazxUx FazxUxcát đấy,FazxUx khôso8mXing bso8mXiắt đượcFazxUx rfxe đâu”NFP59t. FazxUxAnh trfa đứngNFP59t saFazxUxu lưngrf tôFazxUxi nhắcNFP59t nhở.

“Thế tNFP59thì FazxUxtôi đirf bộFazxUx về”.

“Có so8mXithể thửso8mXi xem”so8mXi. so8mXiAnh tFazxUxa búFazxUxng nFazxUxgón rftay, “Emrf lúcFazxUx nNFP59tào NFP59tcũng kso8mXihác ngso8mXiười”. so8mXiCá MựcFazxUx đFazxUxáng grfhét tFazxUxoàn rfnói giọnNFP59tg crfhâm chọc.

Bão FazxUxcát đếnrf trfhật dNFP59tữ dộiFazxUx, crfát bụiFazxUx rfthổi từnrfg rfcơn FazxUxtrên đường.

Tôi lấyFazxUx taso8mXiy bFazxUxịt mũNFP59ti vNFP59tà mFazxUxiệng, mFazxUxen rftheo lềNFP59t đso8mXiường đrfi thẳngNFP59t. Mắso8mXit bNFP59tị NFP59tbụi thổirf rfđến nỗiFazxUx kNFP59thông NFP59tmở so8mXira rfđược, nướcFazxUx mắtNFP59t rfcứ thếNFP59t trFazxUxào so8mXira. ThờiNFP59t tiếtNFP59t kNFP59thỉ giFazxUxó nFazxUxày thậNFP59tt khórf mFazxUxà FazxUxchịu đựng.

“Em NFP59tơi, cầnrf NFP59txe khônso8mXig? so8mXi50 tệNFP59t mso8mXiột kso8mXim”. PhíaNFP59t saFazxUxu làso8mXi chiếcFazxUx xrfe so8mXiMer so8mXiBenz củFazxUxa Chươngso8mXi so8mXiNgự đangrf so8mXivẫy chào.

“Hắc NFP59tquá đấy!”

“Tôi chFazxUxo erfm nrfợ lso8mXià đưso8mXiợc cso8mXihứ gì?”so8mXi rfChương NFazxUxgự cười.

Ngồi rftrong xrfe rfcủa so8mXiChương Ngựso8mXi, NFP59ttôi mớirf dámrf hítFazxUx thởFazxUx thoso8mXiải mái.

Trong mắrft hso8mXiình FazxUxnhư FazxUxcó hạso8mXit bso8mXiụi, nFazxUxước mắtso8mXi cNFP59tứ nhNFP59tòe nFazxUxhoẹt khôso8mXing thôi.

“Em cNFP59tứ khórfc mãiso8mXi thế,FazxUx cóso8mXi phảiso8mXi rflo lắso8mXing NFP59tcho so8mXitôi so8mXingày mFazxUxai xuấtrf nso8mXigoại brfị ngNFP59tười nưrfớc ngoso8mXiài bánFazxUx mấtrf không?”

“Tôi lFazxUxo anso8mXih xFazxUxuất nFazxUxgoại manFazxUxg brfán ngườrfi nưFazxUxớc ngoàNFP59ti mấso8mXit thNFP59tôi! AnNFP59th đínFazxUxh lôngNFP59t lêNFP59tn ngườFazxUxi NFP59tthì còso8mXin khônNFP59t hrfơn rfkhỉ, aNFP59ti lạiso8mXi NFP59tcó thểNFP59t báso8mXin FazxUxanh được!”

Chương Ngựrf cườiNFP59t vaFazxUxng, “so8mXiEm đangFazxUx khFazxUxen tôNFP59ti haso8mXiy mỉso8mXia tôiFazxUx đấy?”

“Tất nhirfên khNFP59ten FazxUxanh rồi!”

“Ồ, lrfại cNFP59tó kiFazxUxểu khso8mXien ngườiso8mXi nFazxUxhư FazxUxem nữarf! Biếso8mXit rNFP59tõ rfthế rồiso8mXi, cso8mXihẳng quarf, tôiso8mXi FazxUxlại vNFP59tẫn thíchNFP59t nghe”.

“Anh thíchFazxUx nghrfe, tso8mXiôi NFP59tlại khNFP59tông thrfích nóirf đấy!”

Chương Ngso8mXiự nói:so8mXi “so8mXiNgày so8mXimai tôiFazxUx rfđi rồiNFP59t, ướcFazxUx FazxUxtính ítrf nFazxUxhất cũngFazxUx so8mXiphải NFP59tba trfháng mớNFP59ti cóso8mXi thểso8mXi tso8mXirở về”.

“Vừa so8mXinãy tNFP59tôi rfđã NFP59tnghe hếso8mXit rồi!”FazxUx Tôiso8mXi cũnrfg khôrfng NFP59tđiếc, vso8mXiừa nãrfy cảNFP59t nhómNFP59t ngườiFazxUx nóso8mXii orfang oaFazxUxng vậy,NFP59t rồiFazxUx lạirf chúNFP59tc FazxUxrượu, lạNFP59ti tFazxUxừ biNFP59tệt, muốso8mXin khFazxUxông biếFazxUxt FazxUxcũng khó.

“Thế saNFP59to so8mXiem khônrfg cNFP59tó chFazxUxút biểuso8mXi hNFP59tiện gì?”FazxUx CFazxUxhương NgựNFP59t cườiFazxUx FazxUxrất gNFP59tian xảo.

“Lại cầnso8mXi rfphải birfểu hiệnrf? CóFazxUx cầnFazxUx látFazxUx nữarf đso8mXii qFazxUxua cửrfa hànFazxUxg tFazxUxạp hóaNFP59t dướiso8mXi lNFP59tầu FazxUxnhà tNFP59tôi rfmua chrfút bFazxUxánh ngFazxUxọt, sữaso8mXi FazxUxchua rfgì đóNFP59t maNFP59tng so8mXiđi krfhông?” Bìnrfh thườngrf đso8mXii rfđâu xFazxUxa, tôiso8mXi đso8mXiều thíNFP59tch mFazxUxang thNFP59teo nhữngrf đồrf này.

Chương Ngso8mXiự cườNFP59ti rNFP59tất krfhổ sso8mXiở, “Tôirf tso8mXihấy thrfôi miFazxUxễn đượcNFP59t rồi”.

“Vậy tốNFP59tt qrfuá, tôiso8mXi đNFP59tỡ tốnrf tiền”.

“Hay là…FazxUx chúngrf FazxUxta hFazxUxôn trfạm biệso8mXit nhé?”

“Cái gìNFP59t? Đso8mXiợi đã…”NFP59t CNFP59tó prfhải NFP59ttôi đãrf ngso8mXihe nhầmNFP59t không.

“Hôn tạmso8mXi rfbiệt!” so8mXiAnh NFP59tta dừFazxUxng xrfe lạiso8mXi, nânrfg đầso8mXiu tôrfi lênrf vàrf nhNFP59tìn mộtso8mXi cácFazxUxh nghiNFP59têm túc.

Có lẽNFP59t trfôi đãNFP59t sso8mXiợ rfđần mrfặt rfra, nếuNFP59t FazxUxkhông trfhì cFazxUxũng mấtNFP59t FazxUxhồn rồi,rf ngaFazxUxy cNFP59tả rfmắt crfũng khôrfng đNFP59tộng đậy,FazxUx nrfhìn so8mXianh FazxUxta chrfằm chằm.

Đầu aNFP59tnh so8mXita dFazxUxần hướnso8mXig gFazxUxần vềNFP59t rfphía tôFazxUxi, mộtso8mXi lso8mXiuồng hơso8mXii nóso8mXing phảrf FazxUxlại, “NFP59tNày nàNFP59ty!” NFP59tTôi héFazxUxt lên.

Anh FazxUxdừng lạiFazxUx, bỏso8mXi tôirf FazxUxra, đrfột nhiFazxUxên cườiso8mXi lớFazxUxn, “ĐFazxUxùa FazxUxem chFazxUxo vuso8mXii thôi!”

Cá so8mXiMực chếtrf tiệrft, so8mXiđùa rfcái rfgì khôFazxUxng đùrfa, lrfại đso8mXiùa NFP59tcái kiểuFazxUx rfxấu xrfa ấy.

Lúc vrfề đếnNFP59t cửaNFP59t nFazxUxhà tNFP59tôi, ChFazxUxương NgNFP59tự hso8mXiỏi: “TâmNFP59t trạngFazxUx tốtso8mXi hơrfn chúso8mXit NFP59tnào chưa?”

“Tốt so8mXinhiều rồiFazxUx!” MaFazxUxy NFP59tmà cóFazxUx anso8mXih ta.

“Vậy thìso8mXi lFazxUxau khôrf nướrfc mắFazxUxt so8mXiđi, xNFP59tuống xe”.rf Anso8mXih trfa so8mXidừng rfxe lFazxUxại, giso8mXiúp tôiFazxUx mrfở cửrfa so8mXixe rấtNFP59t FazxUxlịch lãm.

“Chương Ngự,so8mXi cảso8mXim ơFazxUxn FazxUxanh!” TôNFP59ti nNFP59tói rấtNFP59t thso8mXiành thật.

“Lời rfnói srfuông NFP59tthì miễnNFP59t điso8mXi, làmFazxUx cárfi gNFP59tì thựcso8mXi tếNFP59t hơrfn so8mXiđi”. ÁnFazxUxh mắtNFP59t so8mXicủa Chươso8mXing rfNgự FazxUxđảo rấrft so8mXinhanh, córf vNFP59tẻ lạirf nNFP59tghĩ so8mXira tNFP59trò FazxUxquỷ grfì đó.

“Tôi khônFazxUxg rfcó tiền!”rf rfTôi vộiso8mXi so8mXithanh minh.

“Tôi so8mXicũng crfhẳng NFP59tthiếu tiềrfn, lNFP59tấy tiềFazxUxn củarf erfm lNFP59tàm gì?”

“Vậy aso8mXinh rfcần gì?”NFP59t Tôiso8mXi đNFP59tề NFP59tcao cảnhso8mXi giácrf, nNFP59tgười nNFP59tày torfàn xso8mXiuất nso8mXihững so8mXichiêu khôngFazxUx theNFP59to qrfuy tắFazxUxc gso8mXiì cảrf, phảiNFP59t đềFazxUx phòngso8mXi chút.

 

 

5. Mso8mXiàu xanrfh ngọcFazxUx làso8mXi phrfong NFP59tcách so8mXicủa Tiêuso8mXi Viễn 

Anh giFazxUxơ chùmrf chìFazxUxa so8mXikhóa trrfước mặtNFP59t tNFP59tôi lắcNFP59t lắc,NFP59t “ĐâyFazxUx so8mXilà chNFP59tìa NFP59tkhóa FazxUxnhà tôirf, so8mXiem cFazxUxầm lấy”.

Tôi nrfgước lêFazxUxn so8mXinhìn xrfuống thăNFP59tm dNFP59tò aFazxUxnh, “rfAnh chưaFazxUx FazxUxbị ấmso8mXi đầurf chứNFP59t? Rỗirf việcso8mXi rfnên rftùy tso8mXiiện manNFP59tg NFP59tchìa NFP59tkhóa FazxUxra NFP59tđưa rfcho ngườiFazxUx rfta à!”

“Tất nhiFazxUxên khônso8mXig ấmNFP59t NFP59tđầu! ĐưaFazxUx chrfìa krfhóa so8mXicho so8mXiem làFazxUx đểFazxUx eso8mXim giúpso8mXi tôirf mộFazxUxt sốso8mXi việc”.

“Việc gì?NFP59t” BFazxUxiết FazxUxngay anso8mXih tNFP59ta rflà ngưFazxUxời rfkhông chịrfu FazxUxbị tso8mXihiệt mà.

“Giúp tso8mXiôi FazxUxcho ăn,rf địnhNFP59t kỳFazxUx so8mXithay nướcFazxUx cNFP59tho chúng!”

“Nhà aFazxUxnh nNFP59tuôi NFP59tcá à?so8mXi KhFazxUxông pNFP59thải làFazxUx cáFazxUx mựso8mXic chứ?”FazxUx TôiNFP59t NFP59tđã từngFazxUx đếnNFP59t nhNFP59tà so8mXianh taNFP59t, chẳngso8mXi trfhấy cNFP59ton NFP59tcá rfnào cả.

“Tất nhiênrf FazxUxcó cáso8mXi rồi,rf đềuso8mXi lNFP59tà FazxUxcá so8mXinổi FazxUxtiếng cso8mXiủa vùngso8mXi so8mXinhiệt đớiFazxUx đấy”.so8mXi rfAnh rfta vênFazxUxh mNFP59tặt tso8mXiự hào.

“Sao tso8mXiôi rflại khôNFP59tng nhNFP59tìn thấy?”

“Ngoài cáNFP59ti rfsofa nhrfà tôiNFP59t rarf, NFP59tem cònso8mXi nhrfìn so8mXithấy cFazxUxái gìrf nữFazxUxa đâu?”

“Cũng phải!”rf FazxUxHôm đNFP59tó urfống nso8mXihiều quáNFP59t, đNFP59tến nso8mXihà aFazxUxnh tso8mXia lso8mXià NFP59tlăn FazxUxra FazxUxsofa nNFP59tằm khóso8mXic, khrfóc chárfn trfhì ngủNFP59t. so8mXiSáng nso8mXigày thứNFP59t hso8mXiai so8mXidậy lNFP59tại cuNFP59tống cuồrfng điNFP59t so8mXilàm, đNFP59túng lNFP59tà khrfông đểrf ýso8mXi nrfhà aNFP59tnh so8mXita rFazxUxốt cFazxUxuộc cNFP59tó nso8mXihững gì.

 “Nhưng NFP59tmà, tôiso8mXi rfvới FazxUxanh khNFP59tông rfhề thâNFP59tn quFazxUxen mà!so8mXi so8mXiSao anFazxUxh lrfại cóFazxUx tNFP59thể NFP59tyên tâso8mXim FazxUxgiao FazxUxchìa kFazxUxhóa nhrfà rfcho tôi?”

“Chính vrfì khôso8mXing tFazxUxhân NFP59tquen nrfên mớiNFP59t yênrf FazxUxtâm đểso8mXi eso8mXim đếrfn. ĐểFazxUx ngrfười queso8mXin đếnso8mXi, giớiso8mXi báoFazxUx cso8mXihí lạiNFP59t dòFazxUxm ngNFP59tó FazxUxphỏng đoánso8mXi”. Chươngrf NgNFP59tự nóirf rấtFazxUx rfcó so8mXilý lẽ.

“Để ChươngNFP59t Srfính đến,so8mXi cFazxUxhắc so8mXichắn ngườirf NFP59tta sFazxUxẽ khôngrf nórfi gìso8mXi được”NFP59t. Tôiso8mXi đềso8mXi nghị.

“Nó đếnso8mXi đrfể làmFazxUx loạnrf nhso8mXià NFP59ttôi so8mXilên àFazxUx, tôrfi trởNFP59t vềFazxUx lFazxUxại pNFP59thải thso8mXiu dọnrf NFP59tmất FazxUxmấy ngày!”

“Nhưng mà…”

“Sao erfm “nhưngFazxUx mà”FazxUx nhirfều thế?”

“Nhưng NFP59tmà, tôiFazxUx FazxUxchưa trfừng nuôirf so8mXicá đFazxUxâu! ChFazxUxo cNFP59tá NFP59tăn gso8mXiiúp rfanh, rflỡ chrfết rrfồi phảFazxUxi lFazxUxàm sao?”

“Có vấnNFP59t đềso8mXi NFP59tgì FazxUxthì gọiFazxUx điệnFazxUx cFazxUxho tôi!”

“Cước gọiNFP59t FazxUxđường dàiso8mXi qso8mXiuốc tếNFP59t đấy!”

“Sẽ hoànso8mXi trNFP59tả crfho FazxUxem prfhí đirfện thFazxUxoại, prfhụ cấpso8mXi pso8mXihát sFazxUxinh, tiềnFazxUx mrfua thrfức FazxUxăn cso8mXiho cso8mXiá cũnso8mXig sẽrf trảFazxUx! Erfm rfmà cFazxUxòn “nhưngrf mà”so8mXi nrfữa lso8mXià so8mXitôi NFP59tbực mìnhso8mXi NFP59tđấy, bNFP59tảo erfm giúpFazxUx mộtFazxUx việcFazxUx so8mXimà NFP59tkhó khărfn thFazxUxế à?”rf FazxUxChương NgựFazxUx tỏso8mXi NFP59tra ngso8mXihiêm NFP59ttrọng, lạiNFP59t cNFP59tó so8mXivẻ so8mXidọa nạt.

Tôi còFazxUxn NFP59tcó so8mXithể nNFP59tói FazxUxgì đượcFazxUx nữaFazxUx chứ,FazxUx chrfỉ rfcó thểso8mXi nhNFP59tận chìrfa khNFP59tóa cNFP59tủa anNFP59th so8mXita, “Nso8mXiếu rfmà chFazxUxo FazxUxcá ănso8mXi bịFazxUx chNFP59tết rNFP59tồi tso8mXihì arfnh đừngFazxUx cóFazxUx nổiso8mXi giậnNFP59t đấy!”

“Chỉ làrf mấyso8mXi rfcon cáso8mXi rfthôi màrf? FazxUxTôi NFP59tcó NFP59tthể FazxUxgiận gìNFP59t chứ!”

Thấy tNFP59tôi ngoaso8mXin ngoãrfn NFP59tcầm chrfìa khóaFazxUx, Chươngrf Nrfgự cười,FazxUx “NhưNFP59t trfhế NFP59tlà tso8mXiôi FazxUxyên trfâm rồi!”

Buổi rftối đrfi ngủso8mXi quênso8mXi khôngFazxUx tắtNFP59t điệnrf thorfại, ngủFazxUx đếNFP59tn nửaNFP59t đêrfm, rfnó bắtFazxUx đFazxUxầu FazxUxkêu NFP59tloạn lên.

“Ai đấso8mXiy?” Khônso8mXig NFP59tbiết bso8mXiây so8mXigiờ NFP59tđang rflà NFP59tgiờ ngrfủ rfsao, gọiFazxUx điệnrf phiềso8mXin nNFP59thiễu gFazxUxiữa đNFP59têm, tộrfi đánNFP59tg tửso8mXi hình.

Đầu điệnrf thrfoại bNFP59tên kFazxUxia so8mXiim ắFazxUxng FazxUxmột khoảrfng lso8mXiặng mơFazxUx hồ.

Tôi khôngso8mXi sợso8mXi ồn,FazxUx FazxUxsợ nhấtNFP59t lNFP59tà lrfúc trfĩnh mặnso8mXig, NFP59tim NFP59tắng khôngFazxUx mộtNFP59t so8mXitiếng độngrf thấNFP59ty FazxUxcó cảmrf giárfc kNFP59tỳ dị.

Mấy girfây tso8mXirôi qNFP59tua vẫnso8mXi khôso8mXing córf giọngNFP59t NFP59tnói, so8mXitôi ngồirf FazxUxbật dậy.

“Làm ơFazxUxn nóFazxUxi FazxUxmột cFazxUxâu, rfnếu kFazxUxhông dọarf chếtrf ngườiNFP59t anNFP59th phNFP59tải NFP59tđền mFazxUxạng đấy!”so8mXi rfTôi hrfét so8mXivào FazxUxdi động.

“Khả…”, lNFP59tà giọngNFP59t nrfói củaFazxUx Tiêrfu VNFP59tiễn, tôso8mXii so8mXinín thở,so8mXi lầrfn nFazxUxày NFP59tđến lFazxUxượt tFazxUxôi khNFP59tông nórfi gì.

“Em, NFP59tem cNFP59thưa tắFazxUxt máyso8mXi so8mXidi động”.rf Grfiọng nóirf củaFazxUx TiêuFazxUx Viễnrf rfdịu dFazxUxàng, dNFP59tịu so8mXidàng đếso8mXin nỗrfi làrfm NFP59ttôi FazxUxngây ngất,rf tso8mXiôi cẩso8mXin thậnNFP59t lặnrfg nghso8mXie hơirf so8mXithở cFazxUxủa anFazxUxh, cảso8mXim giárfc hơiFazxUx nóngso8mXi so8mXiđang lrfan tỏarf trênFazxUx mặt.

Cả harfi ngườiFazxUx irfm lặnrfg hồiNFP59t lâu,so8mXi NFP59tvẫn lNFP59tà TiêuFazxUx Virfễn mởFazxUx lờirf trướFazxUxc, “NgủFazxUx ngon”.

Tôi gNFP59tiữ chặtso8mXi điệnNFP59t thoạFazxUxi dso8mXii đFazxUxộng, mãiso8mXi khôso8mXing chịuso8mXi bỏNFP59t xuốnso8mXig. Đếso8mXin lso8mXiúc rfcơ thểNFP59t crfảm thso8mXiấy rflạnh mớiNFP59t biFazxUxết làNFP59t chărfn đãFazxUx rơiNFP59t xuốNFP59tng rfkhỏi giườnFazxUxg rồi.

Buổi sso8mXiáng, khFazxUxi FazxUxtrời FazxUxvẫn FazxUxcòn tso8mXiờ mso8mXiờ, giórf lạnNFP59th khFazxUxông ngừso8mXing thổFazxUxi, mởso8mXi cửaNFP59t NFP59tsổ so8mXira thấrfy bụNFP59ti NFP59tbám FazxUxdày thànhFazxUx lớFazxUxp trêFazxUxn so8mXibệ cửa.

Dưới FazxUxlầu, khNFP59tông biếso8mXit cúnso8mXi rfcon củaso8mXi nso8mXihà nso8mXiào mặcrf bộso8mXi qurfần áFazxUxo nrfgộ nghĩrfnh đNFP59tang FazxUxchạy NFP59tlăng quăngNFP59t, cárfi môngNFP59t tròrfn mũso8mXim rfmĩm so8mXingoe nguẩy,rf so8mXicực kỳNFP59t đárfng yêu.

Cún cso8mXion chạrfy đếnNFP59t drfưới mso8mXiột chiếrfc xNFP59te cFazxUxon mso8mXiàu xaNFP59tnh ngọc,NFP59t muốNFP59tn đáNFP59tnh dấurf lFazxUxãnh địa,rf ngFazxUxửi ngửiso8mXi rfmùi FazxUxthấy khôngNFP59t rfphải lNFP59tại rftừ từrf bNFP59tỏ đi.

Chiếc rfxe ấrfy rấso8mXit giốngrf chFazxUxiếc xrfe TiêuFazxUx Viễnrf lso8mXiái FazxUxngày hôFazxUxm so8mXiqua, màuFazxUx xanFazxUxh so8mXingọc thâmFazxUx trầmso8mXi sFazxUxâu sso8mXiắc, tNFP59thật hợrfp vớFazxUxi pFazxUxhong cNFP59tách củFazxUxa so8mXiTiêu Viễn.

Tôi chạyso8mXi NFP59tnhư bso8mXiay xuốngNFP59t drfưới so8mXilầu, FazxUxphóng đếnFazxUx chrfỗ rfchiếc xeNFP59t, so8mXiqua NFP59tlớp bụiNFP59t phủso8mXi ngoàNFP59ti so8mXicửa kNFP59tính so8mXinhìn tso8mXihấy FazxUxTiêu Viso8mXiễn ởrf tFazxUxrong xe.

Cả ngườiFazxUx NFP59tanh ngồiNFP59t dựaso8mXi rftrên ghếso8mXi, ngủFazxUx thiếpso8mXi đso8mXii, chỉNFP59t rfcó dso8mXii độso8mXing vso8mXiẫn NFP59tđể ởrf bênNFP59t trfai, FazxUxdáng FazxUxđiệu NFP59tnhư đso8mXiang so8mXigọi NFP59tđiện thoại.

Tôi NFP59tgõ FazxUxgõ vàrfo cửaso8mXi rfxe, so8mXisau đNFP59tó thấyFazxUx TFazxUxiêu ViNFP59tễn tỉnhFazxUx dậy.

“Tại sarfo so8mXianh lạiso8mXi rfở đây?”FazxUx Tôrfi hỏi.

Anh dụiFazxUx dụiFazxUx mắrft, kNFP59thông NFP59ttrả lso8mXiời tôi.

“Anh NFP59tở đâNFP59ty so8mXicả mộtso8mXi so8mXiđêm à?”

“Đâu rfcó, hFazxUxơn haso8mXii giờNFP59t NFP59tsáng mớiso8mXi rso8mXia so8mXikhỏi chỗso8mXi Cônso8mXi Tso8mXihiếu!” AnNFP59th mởrf cửaNFP59t xeNFP59t, “Emso8mXi córf lạNFP59tnh so8mXikhông? so8mXiVào trorfng rfnói so8mXichuyện đi!”

“Còn rfnói rfgì nữa,FazxUx NFP59tkhông córf chuyNFP59tện gFazxUxì so8mXimau vrfề rfnhà ngso8mXiủ NFP59tđi!” Trfôi đứngFazxUx ởNFP59t bêNFP59tn ngorfài khônFazxUxg nrfhúc nhích.

“Có chuyện”.

“Có so8mXichuyện thNFP59tì maso8mXiu nói,so8mXi FazxUxnói FazxUxxong rNFP59tồi vFazxUxề NFP59tđi ngủrf!” so8mXiTôi cảNFP59tm thấso8mXi hôFazxUxm nrfay tFazxUxôi crfằn so8mXinhằn quá,rf so8mXigiống mộso8mXit brfà lãNFP59to trfám mưNFP59tơi vậy.NFP59t TiêFazxUxu VNFP59tiễn rfim NFP59tlặng nhìnFazxUx so8mXitôi, “so8mXi”Em so8mXiđang so8mXigiận à?”

“Em gNFP59tiận cNFP59tái so8mXigì cNFP59thứ? NFP59tMấy ngrfười so8mXicác FazxUxanh thíFazxUxch NFP59tgì thìso8mXi làm,so8mXi lso8mXiiên qFazxUxuan NFP59tgì đếnFazxUx rfem chứ?”FazxUx Đúngso8mXi làrf tôiFazxUx đanrfg giNFP59tận, girfận NFP59tanh sso8mXiao lạiNFP59t kso8mXihông biếtNFP59t qso8mXiuý rfbản thso8mXiân mìnhFazxUx nhrfư thếNFP59t, trờiFazxUx lạnhFazxUx mso8mXià rfkhông so8mXivề nhNFP59tà, so8mXicòn nFazxUxgủ so8mXiở trênrf xe.

“Nhìn rfanh chằmNFP59t NFP59tchằm NFP59tnhư vậNFP59ty, so8mXicòn so8mXinói lNFP59tà kNFP59thông giFazxUxận à?”rf Tiêurf FazxUxViễn FazxUxnhìn tso8mXiôi cFazxUxười vớirf so8mXivẻ nuôso8mXing chiều.

`”Em giận,rf làrf rftự giậnFazxUx bảso8mXin thânrf mìNFP59tnh! TrờiFazxUx lạNFP59tnh thếNFP59t rfnày, chạFazxUxy xuốNFP59tng qFazxUxuản arfnh làFazxUxm gì?”FazxUx TNFP59tôi FazxUxquay nNFP59tgười muso8mXiốn lêrfn nhàso8mXi, kso8mXihông đểrf ýso8mXi anso8mXih nFazxUxữa chắFazxUxc anFazxUxh FazxUxsẽ bỏrf vềrf thôi.

“Đợi đã!”NFP59t Trfiêu ViNFP59tễn xuốngrf xFazxUxe rfkéo tôso8mXii lạiso8mXi, NFP59t“Anh mFazxUxuốn nóirf vớiNFP59t rfem, tấtrf cảNFP59t đềuNFP59t kso8mXihông nNFP59thư eso8mXim ngso8mXihĩ thNFP59tế đâu!”

“Cái gìso8mXi màNFP59t kNFP59thông FazxUxnhư rfem ngrfhĩ?” TôFazxUxi nghFazxUxĩ cNFP59tái so8mXigì cFazxUxhứ? FazxUxLời nóiNFP59t củaNFP59t Tiêuso8mXi rfViễn lrfàm tôNFP59ti ngNFP59thi hoặc.

Tiêu ViễnNFP59t thFazxUxở dso8mXiài khẽso8mXi nóiso8mXi: “ThôiNFP59t rfvậy, cóso8mXi mộrft sốso8mXi chrfuyện NFP59tanh cũnNFP59tg khFazxUxông rfbiết nênso8mXi nNFP59tói thrfế nào”.

“Vậy thso8mXiì đừngFazxUx nNFP59tói nữa!”FazxUx Đãrf khôso8mXing biếtFazxUx so8mXinên FazxUxnói thrfế rfnào tso8mXihì cònFazxUx nFazxUxói gìNFP59t NFP59tnữa, chúngrf tôiso8mXi đềurf khôso8mXing phảso8mXii FazxUxlà nhữnFazxUxg ngưrfời quáso8mXi gượngrf ép.

Tiêu Viễnso8mXi rõrf rFazxUxàng so8mXirất so8mXimệt, ngárfp NFP59tdài mNFP59tột crfái rồirf rfnói: “BNFP59tây gNFP59tiờ aso8mXinh vềso8mXi đirf nrfgủ, buổNFP59ti NFP59ttối đếnso8mXi đónFazxUx rfem, sẽFazxUx cso8mXiho so8mXiem so8mXimột FazxUxbất ngờFazxUx so8mXithú vị”.

“Buổi trfối so8mXiem cóNFP59t FazxUxviệc…”. so8mXiTối rfnay trfôi pFazxUxhải điso8mXi xeFazxUxm burfổi biểNFP59tu diễnNFP59t NFP59tcủa so8mXiLưu ĐứcFazxUx so8mXiHoa vớirf mẹNFP59t, lNFP59tớp trưởngFazxUx Chươso8mXing Srfính chẳnso8mXig FazxUxdễ gFazxUxì so8mXimới so8mXikiếm đượcso8mXi vé.

“Nếu màso8mXi kNFP59thông qNFP59tuan trọnso8mXig thFazxUxì hủyrf đi!”rf NFP59tTiêu FazxUxViễn giọNFP59tng nàNFP59ti nỉso8mXi so8mXikhiến tso8mXiôi sFazxUxuýt so8mXinữa mFazxUxềm lòngrf, nhưngFazxUx nghĩNFP59t lạirf, tNFP59tại sFazxUxao mNFP59tỗi lầnNFP59t ngNFP59tười FazxUxbị thỏaso8mXi hiso8mXiệp đrfều lFazxUxà tôi?

“Không hủyrf được!”NFP59t Tôrfi NFP59thầm hNFP59từ nNFP59tói, bso8mXiuổi dNFP59tiễn cso8mXia nso8mXihạc khônNFP59tg vFazxUxì tôirf mso8mXià hoãso8mXin lạNFP59ti được,FazxUx NFP59tmà so8mXicũng NFP59tđã hứaFazxUx cso8mXihắc chFazxUxắn vớiso8mXi mẹso8mXi so8mXirồi, mẹNFP59t vFazxUxì chso8mXiuyện nrfày rfmà vso8mXiui sNFP59tướng mấyFazxUx ngàyrf liền.

“Ừ, thếNFP59t tso8mXihôi vậy”.NFP59t TiNFP59têu Viễnso8mXi crfó so8mXivẻ thrfất vọnrfg, rf“Nhưng hFazxUxy vọngFazxUx lầnso8mXi saFazxUxu còrfn FazxUxcó cFazxUxơ hội”.

Còn cFazxUxó cơso8mXi hộiNFP59t NFP59tgì, tôFazxUxi muốnso8mXi FazxUxhỏi anhso8mXi, nNFP59thưng thấso8mXiy dángFazxUx vrfẻ arfnh mệtrf mso8mXiỏi, rflại khôso8mXing đànhNFP59t lòng,rf FazxUxcó rflẽ thso8mXiôi vFazxUxậy. NNFP59tói đếnso8mXi đâyNFP59t so8mXilà đượrfc rồi,so8mXi nêso8mXin nrfhanh chóngrf vềNFP59t nrfhà đFazxUxi nNFP59tgủ đi.

Cổng srfân vậnNFP59t FazxUxđộng nrfgười đôrfng nhNFP59tư so8mXimắc cửirf, rFazxUxất NFP59tnhiều nrfgười khso8mXiông muNFP59ta đượcFazxUx so8mXivé, túmNFP59t rftụm so8mXiở FazxUxcổng NFP59tđể mNFP59tua FazxUxvé chợrf đen.

Có ngrfười FazxUxnhìn sFazxUxố gNFP59thế vrfé củNFP59ta tNFP59tôi, hỏi:so8mXi “Crfô NFP59tgái, cóso8mXi rfbán véNFP59t khônrfg?” so8mXiTôi lắcFazxUx rfđầu, lớpFazxUx trưrfởng crfhẳng dễNFP59t gso8mXiì kiFazxUxếm crfho, FazxUxlàm srfao cóNFP59t thểFazxUx bán?

Bên cFazxUxạnh, cso8mXiũng cso8mXió rấNFP59tt nso8mXihiều ngườiNFP59t so8mXivây lấso8mXiy mẹso8mXi tso8mXiôi, NFP59tcó ngườiFazxUx FazxUxnói: “Crfhị ơi,so8mXi so8mXicái vNFP59té nso8mXiày chịrf cứrf nóiNFP59t gso8mXiiá điso8mXi, FazxUxbao NFP59tnhiêu tiFazxUxền tFazxUxôi cũnFazxUxg lấy”.

Lúc nàrfy NFP59ttôi FazxUxmới bieNFP59tts, rfthì rrfa chỗso8mXi ngồiNFP59t củaFazxUx haFazxUxi chso8mXiiếc véFazxUx nàso8mXiy cựcrf kFazxUxỳ tốso8mXit, lNFP59túc vềFazxUx FazxUxphải so8mXicảm NFP59tơn so8mXiChương Sínhrf tửNFP59t NFP59ttế mớiNFP59t được.

Chỗ ngồiNFP59t củaFazxUx chúnNFP59tg tso8mXiôi làNFP59t kso8mXihu gso8mXihế VIFazxUxP, ởNFP59t hàNFP59tng tFazxUxhứ baFazxUx, rFazxUxất gầnFazxUx rfsân rfkhấu, crfó tso8mXihể nhNFP59tìn rFazxUxõ cNFP59tả mặtNFP59t củaFazxUx nhânso8mXi viênFazxUx làmFazxUx côngNFP59t táso8mXic FazxUxđiều khiểso8mXin tNFP59thiết bịNFP59t trso8mXiên sânso8mXi khấu,so8mXi lạso8mXii cònso8mXi đượcNFP59t cNFP59tung cấpFazxUx miễnNFP59t phrfí nFazxUxước uốngso8mXi vàNFP59t đso8mXiồ so8mXiăn nhẹ.

Hàng thứrf hNFP59tai trướcso8mXi mặtFazxUx cNFP59thúng trfôi rfcó hso8mXiai FazxUxchỗ ngồiNFP59t rfluôn đểso8mXi NFP59ttrống, trêFazxUxn mặtso8mXi bàFazxUxn củarf ghếrf NFP59ttrước mFazxUxặt tNFP59tôi đNFP59tặt mộNFP59tt bóNFP59t NFP59thoa so8mXily xso8mXien hNFP59toa hồng.

Khi buổiso8mXi biểuFazxUx dFazxUxiễn bắtso8mXi đầrfu, FazxUxhai ghFazxUxế trướcrf rfmặt vẫNFP59tn trốnFazxUxg. NFP59tTôi cứFazxUx nghĩ,FazxUx ngưso8mXiời nàoFazxUx lNFP59tại đốtFazxUx NFP59ttiền nhFazxUxư vậNFP59ty? Đãrf NFP59tmua véso8mXi rồFazxUxi cònso8mXi khônrfg đến.

Buổi biểuNFP59t dNFP59tiễn NFP59tvừa bắtrf đầu,so8mXi tôNFP59ti vNFP59tà mso8mXiẹ rfđã nhanrfh chóngso8mXi bịNFP59t cuso8mXiốn so8mXihút, cso8mXiùng rfvới mọiFazxUx ngườirf FazxUxhét gọiso8mXi têso8mXin Lưuso8mXi Đứcso8mXi Hrfoa, FazxUxtrạng thárfi cuồso8mXing nhiệrft crfhưa cóNFP59t baso8mXio giờNFP59t. Thậso8mXim cNFP59thí mẹso8mXi tôso8mXii NFP59tcòn lấrfy máyrf chụprf ảNFP59tnh khônNFP59tg ngừngFazxUx chụso8mXip cFazxUxác độngso8mXi táso8mXic vàso8mXi bso8mXiiểu hiệnrf cNFP59tủa FazxUxLưu NFP59tĐức Hoa.

“Cái mrfáy ảFazxUxnh nàyNFP59t củaNFP59t NFP59tmẹ rfchụp lêFazxUxn ảFazxUxnh khrfông nhso8mXiìn NFP59trõ đârfu, đừnNFP59tg mNFP59tất FazxUxcông nFazxUxữa!” TFazxUxôi bảoso8mXi mẹ.

“Nhìn NFP59trõ mà!FazxUx rfKhông rftin FazxUxcon NFP59tnhìn xNFP59tem!” Mẹso8mXi so8mXitôi NFP59trất tựFazxUx hrfào đưaFazxUx mso8mXiáy ảnhso8mXi crfho tôso8mXii nhìn.

“Ngày NFP59tmai trênso8mXi mạnrfg sẽNFP59t cNFP59tó đso8mXiầy ảnhFazxUx đrfẹp so8mXicủa NFP59tcác thợso8mXi chụpso8mXi ảrfnh NFP59tchuyên nghiệpNFP59t chụpso8mXi, cFazxUxon trfải vrfề crfho mrfẹ xem”.

“Không FazxUxthích bằFazxUxng ảNFP59tnh mFazxUxẹ so8mXitự chụpso8mXi!” NFP59tMẹ tôiFazxUx rftự tirfn nói.

Tôi khônFazxUxg tso8mXiranh lNFP59tuận vớirf mẹFazxUx nữa,NFP59t ngàso8mXiy rfmai xeFazxUxm ảrfnh củNFP59ta thợrf chrfuyên NFP59tnghiệp chụso8mXip tFazxUxhì sNFP59tẽ khỏNFP59ti nFazxUxói luôn.

Xem xso8mXiong buổiso8mXi biểuFazxUx diNFP59tễn, so8mXitâm FazxUxtrạng củaNFP59t rftôi vNFP59tà mẹNFP59t FazxUxvô cùnNFP59tg thoảiso8mXi mFazxUxái. MẹNFP59t tôiso8mXi nóiFazxUx: “NFazxUxhân tiệnrf rftrung tâmso8mXi thưrfơng mạiNFP59t chưaFazxUx NFP59tđóng FazxUxcửa, chúngNFP59t trfa đirf lFazxUxượn chúso8mXit, xFazxUxem đồnrfg hồ!”

“Con cóso8mXi brfao FazxUxgiờ NFP59tthích đồrfng so8mXihồ đâFazxUxu? CũnFazxUxg chẳNFP59tng FazxUxdùng đến”.rf Trfhời rfđại củaNFP59t cFazxUxhúng trfôi bârfy giờrf đạNFP59ti đrfa sốNFP59t đềuso8mXi lấyNFP59t FazxUxdi độNFP59tng đểrf rfxem giờFazxUx rồi,NFP59t so8mXivốn NFP59tkhông cóNFP59t hứNFP59tng trfhú vNFP59tới móso8mXin đNFP59tồ so8mXiđeo FazxUxtay ấNFP59ty nữa.

“Sắp so8mXiđến mùFazxUxa FazxUxxuân rồi,rf rfmặc so8mXiáo lso8mXiộ cánrfh taso8mXiy trầnso8mXi rFazxUxa so8mXicũng khôngso8mXi đẹp”.

“Vậy so8mXimua chNFP59to coNFP59tn chiếcFazxUx rfvòng ngọcrf bíchrf đi,rf so8mXithế rfmới đNFP59tẹp”. Tôirf đùarf mẹ.

“Nếu crfon thích,FazxUx so8mXiđợi hôrfm saFazxUxu mNFP59tẹ rúFazxUxt tiềFazxUxn tiNFP59tết kso8mXiiệm đểFazxUx mNFP59tua FazxUxnhà rfra mso8mXiua chrfo NFP59tcon so8mXimột chiếc!”NFP59t Mẹrf FazxUxtôi cười.

“Thôi đừnNFP59tg ạ,so8mXi FazxUxmẹ dànFazxUxh tiso8mXiền đểNFP59t mrfua rfnhà chNFP59to NFP59tcon đi!”

Mua cso8mXiho NFP59ttôi mso8mXiột cso8mXiăn nhàFazxUx luôFazxUxn NFP59tlà tso8mXiâm nguyệnso8mXi củaso8mXi mFazxUxẹ. Mẹrf thso8mXiường nóiso8mXi, corfn gáso8mXii nhấtNFP59t địnhso8mXi phảiso8mXi NFP59tcó nhrfà riêngNFP59t củFazxUxa mình,so8mXi nếNFP59tu khNFP59tông saFazxUxu nàso8mXiy cãFazxUxi FazxUxnhau NFP59tvới chồrfng cũFazxUxng FazxUxkhông cFazxUxó chỗso8mXi rfmà điNFP59t. LNFP59togic thậtNFP59t FazxUxkỳ quso8mXiặc, nhưnrfg cso8mXiũng rNFP59tất thựFazxUxc tế.

Khi mso8mXiẹ vNFP59tà bFazxUxố lrfy hônrf, rfmẹ chẳnrfg crfó cFazxUxhỗ nàFazxUxo đểrf maFazxUxng tôirf đếnso8mXi ởso8mXi, đàNFP59tnh prfhải sốNFP59tng cFazxUxhen chso8mXiúc NFP59tmãi rftrong khNFP59tông giaNFP59tn FazxUxphòng rfkhách bNFP59té so8mXitý củrfa nrfhà bàrf ngoạso8mXii, mãrfi đếnrf nFazxUxhiều nămFazxUx sauso8mXi, kFazxUxhi tôso8mXii NFP59tcó thểso8mXi nso8mXihớ đượcNFP59t mFazxUxọi chuNFP59tyện, cFazxUxơ qrfuan củso8mXia mẹFazxUx mớiso8mXi cấprf cNFP59tho mộtso8mXi NFP59tcăn so8mXihộ rfnhỏ hNFP59tai buồng.FazxUx so8mXiNhưng trướcNFP59t saso8mXiu thìso8mXi NFP59tvẫn so8mXilà cơso8mXi NFP59tquan rfcấp, kso8mXihông chắcFazxUx ngàso8mXiy nrfào lạirf trfhu NFP59thồi, rfchúng rftôi so8mXilại FazxUxkhông cFazxUxó cNFP59thỗ ởNFP59t NFP59tnữa, cFazxUxho nêFazxUxn mẹFazxUx khso8mXiông FazxUxyên tâm,FazxUx lso8mXiuôn ghFazxUxi so8mXinhớ so8mXiviệc so8mXimua mộrft crfăn nrfhà rFazxUxiêng củNFP59ta chúso8mXing tôi.

“Khoản chFazxUxi mFazxUxua nFazxUxhà mẹFazxUx vẫnrf grfiữ FazxUxcho coFazxUxn màrf, đủso8mXi rồi!”rf Mẹrf khoácso8mXi FazxUxtay tôirf đrfi so8mXivề NFP59tphía sirfêu thịFazxUx Hoso8mXia Đường.

“Mẹ rfthấy chúrfng so8mXita khoácNFP59t NFP59ttay nhrfau đNFP59ti rflượn rfsiêu thịNFP59t crfó giốnNFP59tg hso8mXiai chFazxUxị eso8mXim khônNFP59tg?” so8mXiTôi trêso8mXiu đNFP59tùa mẹ.

“Nếu giốngFazxUx đNFP59tược trfhì tốNFP59tt”. MẹFazxUx tNFP59thở dàirf nói.

“Giống, khôNFP59tng tiso8mXin mẹso8mXi tFazxUxhử hrfỏi FazxUxngười khácNFP59t xem”so8mXi. TNFP59tôi cốNFP59t rfý dFazxUxựa sso8mXiát vàorf mẹ.

“Hôm nàNFP59to chúnso8mXig FazxUxta so8mXiđi chụNFP59tp cárfi dNFP59tán gso8mXiì đso8mXió đNFP59ti? Cáirf rfđó gọiFazxUx lso8mXià gso8mXiì so8mXiđấy nhỉ?rf DFazxUxán NFP59tlên điệrfn so8mXithoại dFazxUxi độngFazxUx củarf con”.

“Ảnh đrfề can”.

“Đúng, chíso8mXinh lNFP59tà FazxUxnó, NFP59tcon đưrfa mẹNFP59t đirf nhFazxUxé!” NFP59tLúc mẹNFP59t trfôi hưnFazxUxg phFazxUxấn thso8mXiì girfống nhưrf NFP59tmột đứaso8mXi corfn nítFazxUx già.

“Được, khôNFP59tng NFP59tvấn đềFazxUx gì!NFP59t rfMẹ đFazxUxúng làrf sànFazxUxh điFazxUxệu qrfuá đso8mXiấy, coFazxUxn còNFP59tn chNFP59tưa từFazxUxng so8mXichụp baso8mXio giờ”.

Ở bêFazxUxn mẹ,NFP59t luônNFP59t vso8mXiui FazxUxvẻ rfnhư vậy,NFP59t so8mXimẹ chFazxUxính so8mXilà chỗrf dựaso8mXi cso8mXiho tNFP59tâm FazxUxhồn tôi.

 

6. Táorf PhNFP59tú SNFP59tĩ rrfơi đầyFazxUx dưso8mXiới đất

Lúc xso8mXiem biểNFP59tu so8mXidiễn cFazxUxa nFazxUxhạc, rftôi đểrf rfđiện thoFazxUxại FazxUxdi rfdộng NFP59tở chFazxUxế độFazxUx yênrf lặFazxUxng, córf mấyso8mXi cuộcNFP59t gso8mXiọi đFazxUxến nNFP59thưng đFazxUxều khôNFP59tng biếrft, NFP59tmở daFazxUxnh so8mXisách cuộcNFP59t gọNFP59ti nhrfỡ FazxUxthấy đềurf lNFP59tà củNFP59ta TiêuNFP59t Viễn.

Tôi so8mXiquay lưFazxUxng vso8mXiới rfmẹ đểFazxUx gọNFP59ti lạiNFP59t chNFP59to aFazxUxnh, grfiọng FazxUxTiêu Vrfiễn NFP59tmệt mỏNFP59ti ởFazxUx đầNFP59tu bêrfn kiarf, so8mXi“Không cóso8mXi việFazxUxc gìFazxUx đâu!”

“Vâng!” NFP59tTôi đáp,FazxUx quaso8mXiy đso8mXiầu lFazxUxại NFP59tthấy mẹNFP59t đFazxUxang NFP59tnhìn tôiNFP59t drfò hỏi,NFP59t NFP59tthế làNFP59t FazxUxvội vàngso8mXi rfdập máy.

Thứ hso8mXiai đirf FazxUxlàm, so8mXinhận đượcso8mXi thônrfg brfáo củaFazxUx Cụcso8mXi, FazxUxsẽ đếnso8mXi kiểmFazxUx trso8mXia tiếnrf đrfộ dựrf án.

Tôi đưaFazxUx thôso8mXing báNFP59to NFP59tcho Tổso8mXi trưởFazxUxng so8mXixem, ônNFP59tg brfảo so8mXitôi so8mXitrực tiếrfp NFP59tmang đếnFazxUx cFazxUxho NFP59tTiêu Viễnrf vNFP59tà Ngrfô Duyệt.

Bộ FazxUxdạng NFP59tTiêu Viễnso8mXi nhFazxUxư khôngrf đrfược FazxUxnghỉ NFP59tngơi đso8mXiủ sso8mXiức, “Erfm khNFP59tông tso8mXirốn trfôi nữarf à?”NFP59t Đso8mXiây so8mXilà rflàm viso8mXiệc, cóNFP59t rfthể trốnso8mXi tráso8mXinh sao?

Tôi nrfhìn trfrên bàNFP59tn arfnh đặtrf haFazxUxi tấmrf FazxUxvé xeFazxUxm biso8mXiểu rfdiên rfca nhạFazxUxc, trêFazxUxn vFazxUxé irfn rfhàng NFP59t2 sốso8mXi 8FazxUx, FazxUxsố 10so8mXi, crfhẳng lẽ…

Tôi chso8mXiợt hrfiểu FazxUxra, thìFazxUx so8mXira đâyso8mXi chíso8mXinh FazxUxlà FazxUxđiều nrfgạc rfnhiên thúNFP59t vso8mXiị so8mXimà FazxUxanh rfđã nói!

“Anh cFazxUxũng điFazxUx xeFazxUxm buổiso8mXi biểuNFP59t FazxUxdiễn cFazxUxa nhạcrf à?”rf Tôso8mXii hỏiNFP59t thăso8mXim dò.

“Không, aNFP59tnh crfhưa FazxUxbao giờFazxUx thícFazxUxh LưuNFP59t ĐứcNFP59t Hoa”.FazxUx rfAnh lạnhrf lùFazxUxng nói.

“Thế lấyFazxUx vFazxUxé nso8mXiày đểrf lFazxUxàm gì?”NFP59t ThNFP59tật phírf rfchỗ nrfgồi tso8mXiốt nhso8mXiư vậy.

“Người khrfác FazxUxtặng, tiếcFazxUx làFazxUx tặngso8mXi nhầmso8mXi ngưNFP59tời rồi”.

Vẫn rfcòn rfnói cứFazxUxng, khôFazxUxng nNFP59tói NFP59tthì thôi.

 

“Tiêu ViễNFP59tn, eso8mXim cầnFazxUx nóiNFP59t chuyNFP59tện FazxUxvới rfanh vềrf quso8mXiy hoạso8mXich lắpFazxUx đặtFazxUx cápFazxUx điệnso8mXi rfcủa dựNFP59t NFP59tán này”.rf NgôNFP59t DuyệFazxUxt đNFP59tang ởNFP59t cửaFazxUx, tNFP59trên trfay cầmNFP59t mFazxUxột tệpso8mXi bảnFazxUx vrfẽ pso8mXihác thảo.

“Tôi cNFP59tòn cóFazxUx viNFP59tệc khác,so8mXi xiFazxUxn phéprf vềFazxUx trFazxUxước ạ!”rf NFP59tTôi vFazxUxội so8mXivàng nhưrfờng đườngNFP59t chrfo NgôFazxUx Duyệt.

“Em cũNFP59tng ngồso8mXii NFP59tở rfđây, nghrfe cùng!”rf Tso8mXiiêu FazxUxViễn rso8mXia lệnhFazxUx cso8mXiho tôrfi, so8mXihôm nrfay FazxUxsắc mNFP59tặt rfanh khôso8mXing đượrfc FazxUxtốt, chắcrf so8mXilà dFazxUxo chrfưa đượFazxUxc rfnghỉ ngNFP59tơi đầyFazxUx đủ.

Ngô DuyệtNFP59t nrfhíu NFP59tmày, nóso8mXii: “Tiso8mXiểu rfKhả cóso8mXi tNFP59thể FazxUxkhông cầnso8mXi nghe”.

“Đúng, đúng!so8mXi TôiFazxUx khôrfng cso8mXiần phảso8mXii ngFazxUxhe ạ!”rf NFP59tTôi cườNFP59ti theo.

“Cô ấyrf từngrf họcrf so8mXikhoa tựso8mXi nhiêFazxUxn, FazxUxmà đâyso8mXi lạiso8mXi rfchính NFP59tlà rfchuyên ngànrfh côso8mXi ấso8mXiy học,so8mXi tNFP59tại so8mXisao lạiFazxUx kFazxUxhông thrfể nghe?rf” FazxUxTiêu Viễnrf crfó vẻrf crfố bắso8mXit épFazxUx so8mXitôi ởrf lại.

“Tại sNFP59tao aNFP59tnh biết?”FazxUx Ngôrf DuyệFazxUxt ngạcFazxUx rfnhiên nhìrfn tôiso8mXi vàNFP59t Tiêuso8mXi Viễn.

“Tại sNFP59tao kso8mXihông biết?FazxUx BọFazxUxn arfnh so8mXihọc crfùng mộso8mXit trườngso8mXi ĐạNFP59ti học”.

“Tổng giFazxUxám sso8mXiát TiFazxUxêu!” Tso8mXiôi muốnFazxUx FazxUxngăn anFazxUxh lại.

Nhưng TiêNFP59tu Viễnso8mXi liếcFazxUx nhìnrf tôso8mXii, vẫnrf tiNFP59tếp tụcrf nFazxUxói: “NFP59tHơn nữNFP59ta côrf ấyrf rftừng rflà brfạn gáso8mXii NFP59tcủa anrfh, aso8mXinh FazxUxcó thểFazxUx khôngrf hso8mXiiểu NFP59tcô ấyNFP59t sao?”

Sắc rfmặt NNFP59tgô DuyệtFazxUx độso8mXit nhNFP59tiên rftrắng bệch.

Phó tổngso8mXi giFazxUxám sát,so8mXi đừnso8mXig nFazxUxghe aFazxUxnh ấrfy nóFazxUxi nhảFazxUxm”. FazxUxTôi vFazxUxội so8mXivàng giảiNFP59t tFazxUxhích, “HFazxUxồi so8mXiđi hrfọc chỉFazxUx làso8mXi đùso8mXia vso8mXiui thôi”.

“Ai đùrfa vuso8mXii vFazxUxới eFazxUxm chứ?”rf Sắcrf NFP59tmặt TiFazxUxêu rfViễn càFazxUxng rfkhó NFP59tcoi, gso8mXiiận dữNFP59t nFazxUxhìn tôi.

“Tiêu Viễnrf, NFP59tsao anFazxUxh lạiFazxUx cNFP59tó tFazxUxhể đốiFazxUx so8mXixử vớiso8mXi FazxUxem nso8mXihư vậNFP59ty?” NgôFazxUx DuyNFP59tệt NFP59tbật rfkhóc, sso8mXiau đFazxUxó chFazxUxạy vụtso8mXi rFazxUxa ngoài.

“Tại sNFP59tao anFazxUxh lạiNFP59t cứrf phảirf nóiso8mXi vrfới crfô ấyNFP59t điềuNFP59t đso8mXió? TạiNFP59t sFazxUxao NFP59tcòn nrfói rrfa trướNFP59tc mso8mXiặt em?”

Tôi rfcũng khóc,so8mXi mốirf so8mXiquan hệNFP59t phứcFazxUx tNFP59tạp thếNFP59t nàyNFP59t, bFazxUxảo tôiFazxUx saFazxUxu nrfày rfcòn tiNFP59tếp NFP59ttục lso8mXiàm việso8mXic ởNFP59t NFP59tđây tso8mXihế NFP59tnào đượcrf cFazxUxhứ. TiêNFP59tu ViễnNFP59t anrfh khôngso8mXi đểso8mXi rfý, vìso8mXi chso8mXiỗ so8mXidựa so8mXiphía saFazxUxu anso8mXih vữrfng chắc,so8mXi hoàrfn toàFazxUxn cFazxUxó FazxUxthể nso8mXiói đrfi NFP59tlà đi,rf tôiFazxUx so8mXithì làso8mXim tFazxUxhế nàso8mXio đượcso8mXi đây?

“Anh xiNFP59tn lNFP59tỗi, arfnh rfkhông tso8mXihể khNFP59tông rfnói raFazxUx!” Tiêso8mXiu ViNFP59tễn lắcFazxUx vso8mXiai tôirf, “NếuFazxUx cònFazxUx krfhông nói,FazxUx ngưFazxUxời nNFP59thà sNFP59tẽ bắtrf rfanh đínhNFP59t hNFP59tôn vớiNFP59t FazxUxcô ấy”.

“Hai nNFP59tgười đínrfh hôFazxUxn đFazxUxược rồi,FazxUx NFP59ttại saNFP59to so8mXiphải kNFP59téo eso8mXim vàso8mXio?” Tôiso8mXi khóc.

“Ngốc ạ,FazxUx chẳnFazxUxg NFP59tlẽ eso8mXim khNFP59tông rfhiểu saoso8mXi? TNFP59từ trướNFP59tc đếNFP59tn NFP59tnay ngườiNFP59t NFP59tanh yêNFP59tu chỉFazxUx cFazxUxó mìnFazxUxh em!”rf rfTiêu ViễnFazxUx ôso8mXim chFazxUxặt rflấy rftôi, giFazxUxọng nNFP59tói so8mXitha thiết.

Tim so8mXiđau gầnNFP59t nhFazxUxư FazxUxmuốn nghẹrft thởFazxUx, tạiNFP59t NFP59tsao? NFP59tTại sNFP59tao barfo nhrfiêu năNFP59tm trrfôi FazxUxqua rồiFazxUx mớNFP59ti FazxUxnói vớiso8mXi tôNFP59ti nhữngso8mXi NFP59tđiều ấy?

Hai chânso8mXi so8mXitôi rãrf rờirf, dựso8mXia sáso8mXit vàso8mXio so8mXingực Tirfêu Viễn.

Ngô Duso8mXiyệt mấFazxUxy ngFazxUxày liềrfn FazxUxkhông so8mXilộ so8mXidiện FazxUxở so8mXiTổ rfdự án.

Tổ kiểmNFP59t trNFP59ta củaNFP59t Cụcrf dFazxUxo đíchrf thFazxUxân Cụrfc trưởngrf dẫnrf đầso8mXiu xuốngNFP59t kso8mXiiểm trFazxUxa drfự so8mXián, girfáo sưFazxUx ĐiềNFP59tn so8mXiDuy Niênso8mXi FazxUxđóng vNFP59tai FazxUxtrò crfố vrfẫn. so8mXiTiêu ViFazxUxễn vso8mXià TổNFP59t rftrưởng điNFP59t cùnNFP59tg FazxUxđến FazxUxcác nơrfi, tNFP59tôi rfđi FazxUxphía FazxUxsau pNFP59thụ tFazxUxrách ghNFP59ti chép.

Đi hếtFazxUx mộtFazxUx rfvòng, rfmọi ngườirf ngồNFP59ti NFP59tlại nghỉNFP59t ngơiFazxUx, rfCục tso8mXirưởng vFazxUxà TiNFP59têu rfViễn rfngồi phírfa tNFP59trước FazxUxtôi, ngượso8mXic so8mXilại, NFP59tgiáo sưso8mXi ĐiềNFP59tn ngồiso8mXi bênrf cso8mXiạnh tôi.

“Tiêu NFP59tViễn nàNFP59ty, NFP59tcó phảFazxUxi chso8mXiáu vrfới DuyệtFazxUx FazxUxDuyệt cãso8mXii nNFP59thau không?”FazxUx CụcFazxUx NFP59ttrưởng âso8mXin cầrfn NFP59tnói chNFP59tuyện NFP59tgia đrfình vớirf so8mXiTiêu Viễn.

Tiêu Viễrfn khôNFP59tng so8mXinói gì.

“Thanh niêNFP59tn vớiNFP59t nhaFazxUxu rfkhông NFP59ttránh đượcNFP59t việso8mXic rfcãi cọ,FazxUx đừnso8mXig bFazxUxận tâm.FazxUx CháFazxUxu so8mXicũng FazxUxbiết trfính cáchrf Duyrfệt DNFP59tuyệt rồiFazxUx đNFP59tấy, tínhrf cònso8mXi trẻNFP59t coso8mXin, chuyrfện gFazxUxì cso8mXiũng thícNFP59th crfhấp nhặt,NFP59t nhườnrfg nhso8mXiịn nNFP59tó chúFazxUxt, dùrf rfsao cũnrfg FazxUxsắp đínNFP59th hso8mXiôn rồirf mà!”

Tiêu Viso8mXiễn FazxUxquay xuốFazxUxng FazxUxliếc nhìnNFP59t FazxUxtôi, ánrfh mắtFazxUx rfđen thFazxUxẫm lộso8mXi rfra vrfẻ cươnrfg nghị,FazxUx saFazxUxu đrfó qurfay sNFP59tang nFazxUxói vFazxUxới Cụcso8mXi trNFP59tưởng NgFazxUxô: “Bárfc Ngô…FazxUx cháuso8mXi nFazxUxghĩ cháurf rfvà rfNgô DNFP59tuyệt khôngrf hợFazxUxp nhau!”

“Thằng bNFP59té nàyrf, FazxUxnói cáiFazxUx FazxUxgì ngớNFP59t rfngẩn? Harfi đứaso8mXi rflà FazxUxthanh mFazxUxai trfrúc mã,FazxUx lso8mXià mộtso8mXi đôiFazxUx quáso8mXi đẹp”.NFP59t Cụcrf trưởngNFP59t vrfỗ vFazxUxai Tiêuso8mXi Viễso8mXin NFP59tcười hNFP59ta rfhả nórfi: “rfMấy rfngày trướcso8mXi rfbố crfháu crfòn gọiFazxUx điệso8mXin hrfỏi bso8mXiác so8mXiđặt tso8mXiiệc đínhrf hônrf ởso8mXi đâurf nữa”.

“Thưa NFP59tbác Ngôso8mXi, chárfu nghĩso8mXi sẽso8mXi khôngFazxUx cFazxUxó tiệNFP59tc đíso8mXinh hônFazxUx so8mXiđâu ạ!”rf TiêuFazxUx ViễnNFP59t nóFazxUxi nhỏ.

“Đúng lrfà so8mXigiận dỗirf thậtrf rồi!”NFP59t rfCục NFP59ttrưởng vNFP59tẫn cNFP59tười hso8mXia rfha, “Nhrfưng, haFazxUxi đFazxUxứa cãirf nhaFazxUxu mấyrf ngNFP59tày rồiNFP59t lrfại FazxUxổn thôi”.

Nghỉ ngơFazxUxi xonrfg rồi,so8mXi mọiNFP59t ngrfười lạNFP59ti tiếso8mXip tụcrf đirf, đếnFazxUx hiFazxUxện trưrfờng xeFazxUxm tìso8mXinh NFP59ttrạng tNFP59thi công.FazxUx Tôrfi đFazxUxi cáNFP59tch so8mXixa pNFP59thía FazxUxsau, târfm trso8mXiạng thNFP59tật khrfó tả.

Giáo sưFazxUx FazxUxĐiền vso8mXiỗ varfi tôrfi nFazxUxói: “Này,NFP59t bạnFazxUx trNFP59tẻ, lấNFP59ty lạNFP59ti rftinh thFazxUxần rfđi nào”.

Tôi rfnhìn ônrfg NFP59tcảm NFP59tkích, kìso8mXim chFazxUxế rfnhững cảmrf xFazxUxúc bNFP59tộc rfphát muNFP59tốn òNFP59ta khóc.

Tranh thủrf thờirf giso8mXian đếnso8mXi chỗrf ởso8mXi cNFP59tủa Crfhương Ngự,FazxUx giúrfp so8mXianh NFP59tta chFazxUxo FazxUxcá ăn.

Có tiềnNFP59t đúngNFP59t lrfà tốso8mXit thật,so8mXi crfó thểso8mXi mộtso8mXi mìnso8mXih NFP59tở trrfong ngNFP59tôi nhàNFP59t rfto thếFazxUx rfnày, rrfiêng phòNFP59tng khácso8mXih đãNFP59t so8mXicó hrfai cFazxUxái, so8mXimỗi phòFazxUxng đềuso8mXi so8mXiđặt mộtso8mXi bểrf cáNFP59t tso8mXio. TroNFP59tng so8mXibể rfcá so8mXicó đủFazxUx lrfoại mNFP59tàu sFazxUxắc hìnrfh dángFazxUx, chủngrf loạNFP59ti đaFazxUx dạngrf, so8mXitôi NFP59tkhông cóso8mXi kinso8mXih so8mXinghiệm NFP59tnuôi cFazxUxá nNFP59tên kNFP59thông rfphân biệrft cNFP59tụ thểrf đưNFP59tợc rflũ cFazxUxá NFP59tnày giốngrf gì,rf chỉrf biếtso8mXi rấFazxUxt nhirfều NFP59tloại chFazxUxưa thấso8mXiy rfbao giờ,NFP59t córf tso8mXihể đúngrf lso8mXià rấFazxUxt quýFazxUx hiếm.

Thức NFP59tăn củso8mXia crfá đểso8mXi trênrf bànFazxUx, FazxUxtôi lấso8mXiy mFazxUxột ítFazxUx tso8mXihả xuốso8mXing, lũso8mXi NFP59tcá nhso8mXiỏ bắtNFP59t đầuFazxUx tranFazxUxh nNFP59thau ăso8mXin, mFazxUxột lúFazxUxc thôso8mXii đrfã ăso8mXin hNFP59tết sNFP59tạch, tôiso8mXi lạiso8mXi đổso8mXi NFP59tvào mộtrf rfít, lFazxUxại ăNFP59tn hếtNFP59t. Xeso8mXim NFP59tra lFazxUxũ nhrfóc nàrfy đúnrfg lFazxUxà FazxUxđói rồiNFP59t, trfôi quFazxUxyết địnhFazxUx rfđổ cảNFP59t góNFP59ti NFP59tto vàoFazxUx, so8mXicho bọnrf chúngFazxUx ăFazxUxn no.

Cho so8mXicá ănFazxUx xoFazxUxng, rrfa kFazxUxhỏi nrfhà ChươngFazxUx Ngự,NFP59t FazxUxtôi gFazxUxọi điệnrf chso8mXio NFP59tTiêu rfViễn, “ChúngNFP59t so8mXita đếnso8mXi trườFazxUxng ăFazxUxn crfơm cănNFP59tg tNFP59tin đi”.

Tiêu FazxUxViễn mso8mXiặc trênNFP59t ngườrfi bộFazxUx NFP59tthể thaso8mXio màNFP59tu trắngrf, đứngNFP59t ởFazxUx NFP59tcổng trườngFazxUx đNFP59tợi tôi.

Nhà ănrf so8mXicăn bNFP59tản kso8mXihông rfthay đổirf so8mXigì, chrfỉ so8mXilà khôrfng cònNFP59t crfung cấpFazxUx cNFP59tanh trứngNFP59t NFP59tcà chFazxUxua miễnrf phírf so8mXinữa. Tôso8mXii vàrf FazxUxTiêu Viễnso8mXi mFazxUxua FazxUxhai suấtFazxUx NFP59tcơm rướiNFP59t sNFP59tốt tNFP59thịt grfà, tìmso8mXi mộtrf rfchỗ rfvắng ngườirf ngồiso8mXi xuống.

Vẫn FazxUxlà cNFP59tảnh tượngFazxUx củaNFP59t nămso8mXi đNFP59tó, chỉNFP59t crfó rfvị củaso8mXi NFP59tmón FazxUxcơm rưso8mXiới FazxUxlà rfhoàn tFazxUxoàn khNFP59tông so8mXigiống nămso8mXi đóNFP59t nữa.

Ăn rfcơm xrfong, Tirfêu ViễnNFP59t nóiNFP59t: “Chúngrf rfta FazxUxra sânFazxUx vậnrf đso8mXiộng đNFP59ti, xeFazxUxm anNFP59th bFazxUxây gNFP59tiờ NFP59tcòn cNFP59tó thFazxUxể cso8mXihạy 1500so8mXim rfnữa không”.so8mXi Lrfúc nàso8mXiy tôirf mso8mXiới chso8mXiú ýso8mXi đếnso8mXi arfnh đirf đôso8mXii giso8mXiày thrfể tFazxUxhao NikFazxUxe rfcũ đó.

“Anh vẫnNFP59t đso8mXii đôiFazxUx FazxUxgiày nàNFP59ty à?”

“Muốn tFazxUxhay đôirf mớFazxUxi, vẫnso8mXi FazxUxchưa NFP59tcó ngưNFP59tời đrfưa anFazxUxh so8mXiđi NFP59tmua”. AnNFP59th nhìnrf so8mXitôi cười.

Tôi rfcúi đầuNFP59t FazxUxlẩn tráFazxUxnh ánhFazxUx nhrfìn trìuNFP59t mếFazxUxn crfủa FazxUxanh, “Đso8mXiợi cFazxUxó thờiFazxUx giarfn lso8mXiại đưaNFP59t anNFP59th rfđi muNFP59ta đôrfi mớiso8mXi nhé,rf nhưnFazxUxg so8mXianh phFazxUxải tNFP59tự brfỏ tiền”.

“Điền KhảFazxUx Lrfạc, NFP59tem thậtso8mXi NFP59tlà kso8mXieo kiệt”.NFP59t Vẫnso8mXi nguNFP59tyên FazxUxvăn lờrfi phNFP59tê so8mXiphán tôiFazxUx năFazxUxm đó.

Tôi đứNFP59tng bênNFP59t đườso8mXing FazxUxbiên cFazxUxhạy rfgiúp arfnh bấso8mXim thờirf gianso8mXi, rFazxUxất nrfhiều FazxUxsinh rfviên trêNFP59tn sso8mXiân vso8mXiận độngNFP59t nrfhìn FazxUxchúng so8mXitôi, nNFP59thất làrf cácrf côNFP59t gái,so8mXi nhìnso8mXi rfTiêu Viso8mXiễn bằngFazxUx đôiFazxUx mso8mXiắt rạso8mXing rỡ.

Tôi kéoNFP59t Tiêurf so8mXiViễn, “ĐiFazxUx thôNFP59ti, FazxUxcơm xrfong khôngFazxUx đượcrf vậnrf độngso8mXi mạnh”.

Tôi rfvà Trfiêu NFP59tViễn nắmNFP59t taNFP59ty NFP59tnhau lặso8mXing lẽFazxUx đFazxUxi dọcNFP59t thFazxUxeo bNFP59tờ sôngFazxUx, dườngFazxUx nNFP59thư trFazxUxở lạrfi NFP59tthwoif điểmrf FazxUxmới quso8mXien so8mXinhau crfủa nhNFP59tiều so8mXinăm trước.

“Đợi rfdự áNFP59tn nFazxUxày so8mXikết thúcFazxUx, chúnFazxUxg tso8mXia rfđi đănrfg kýNFP59t kFazxUxết hônFazxUx nhé”so8mXi. rfTiêu Viễnso8mXi rfđột nhiênNFP59t nói.

“Kết hôn?FazxUx” NFP59tTôi khôrfng FazxUxcó mrfột chFazxUxút chuẩso8mXin bNFP59tị tâmNFP59t NFP59tlý gì,NFP59t “Tạiso8mXi sao?”

“Tất nhFazxUxiên FazxUxlà vso8mXiì so8mXianh yêso8mXiu em!”so8mXi TiêuNFP59t Viso8mXiễ dừnrfg lạiso8mXi, so8mXihôn lêrfn môrfi tôi.

Lần đầNFP59tu tso8mXiiên aNFP59tnh hôNFP59tn so8mXitôi nhưso8mXi FazxUxvậy, trfôi sữngFazxUx sờso8mXi kso8mXiinh ngạc.

“Sao so8mXivậy, vso8mXiẫn rfmuốn NFP59tnữa à?”FazxUx so8mXiAnh nhrfư bịso8mXi nghirfện, lFazxUxại FazxUxsấn tớiFazxUx NFP59thôn tôi.

Môi Tiêrfu Viễnso8mXi córf vso8mXiị FazxUxse so8mXise rfngọt, mịFazxUxn màng,so8mXi rfẩm ưNFP59tớ, mềmNFP59t rfdịu ấnrf trso8mXiên mso8mXiôi tôi.

“Tiêu Viễn,so8mXi aNFP59tnh NFP59tsẽ khônso8mXig rfrời so8mXixa eNFP59tm chứ?”NFP59t Tôirf luso8mXiôn cảso8mXim thấyNFP59t đNFP59tiều tuyNFP59tệt diệurf thếNFP59t so8mXinày lạso8mXii khôngso8mXi pso8mXihải NFP59tlà NFP59tsự thật.

“Sẽ krfhông so8mXibao giNFP59tờ nữso8mXia!” Anso8mXih giso8mXiữ chặtso8mXi miệngNFP59t NFP59ttôi, “Tậso8mXip trunrfg đrfi, NFP59tđừng nóiso8mXi nữa…”

Tiêu Vrfiễn đưaFazxUx thẳngso8mXi tôFazxUxi vềrf đếrfn cửarf nhà,rf “AnhNFP59t murfốn rfvào so8mXigặp mẹFazxUx em!”rf NFP59tAnh lầnFazxUx chầrfn ởFazxUx đóFazxUx khônrfg mso8mXiuốn đi.

“Lần sFazxUxau nhé,FazxUx rfem vềNFP59t nóso8mXii vrfới so8mXimẹ mrfột tiếngFazxUx trướrfc đã,so8mXi tráNFP59tnh lNFP59tàm so8mXimẹ giFazxUxật rfmình, mẹrf vNFP59tẫn luôFazxUxn nNFP59tghĩ aNFP59tnh đNFP59tang ởNFP59t nướcNFP59t ngoài”.

“Chúng so8mXita lrfàm cso8mXiùng ởNFP59t mộtrf cso8mXiơ NFP59tquan, rfem đãFazxUx khôFazxUxng nórfi vớiso8mXi cFazxUxô à?”

Tiêu Viễnso8mXi FazxUxdùng haso8mXii cáso8mXinh NFP59ttay grfiữ tso8mXiôi lạrfi mNFP59tột góFazxUxc nhỏ.

“Em sFazxUxợ mẹso8mXi khôngso8mXi thíchrf FazxUxanh đấy”.

“Mẹ so8mXivợ gặso8mXip cso8mXion rrfể, cFazxUxó grfì rfmà khôngrf thích?”so8mXi ANFP59tnh đắrfc ýrf nói.

“Được rfrồi, rflần sFazxUxau rfanh hNFP59tãy đến”.rf TôFazxUxi đẩyso8mXi anFazxUxh raso8mXi, “rfNhanh vềrf nhàFazxUx ngFazxUxủ đFazxUxi, nFazxUxgày NFP59tmai crfòn điFazxUx làFazxUxm chứ”.

Mẹ NFP59ttôi đrfã ngủso8mXi rồi.NFP59t Trfôi nhẹNFP59t nhàNFP59tng mởNFP59t so8mXicửa sợFazxUx đáFazxUxnh thứcNFP59t mẹ,so8mXi gầrfn đâso8mXiy, mFazxUxẹ toàNFP59tn nNFP59tgủ sớm.

Tắm xonso8mXig, nso8mXiằm trênso8mXi giườngNFP59t, tráso8mXii rftim so8mXirộn NFP59trã mớrfi cso8mXihịu trầmrf FazxUxlắng xuống.

Tiêu Viễn,FazxUx chúngFazxUx so8mXita NFP59tthật FazxUxsự cóso8mXi thFazxUxể ởso8mXi bêrfn NFP59tnhau không?FazxUx TFazxUxại NFP59tsao trso8mXiong lòNFP59tng tôso8mXii cứFazxUx thấprf thNFP59tỏm khônNFP59tg yên?

Ngày FazxUxhôm sNFP59tau điso8mXi làmFazxUx, rftổ rfdự NFP59tán FazxUxcử Trfiêu ViNFP59tễn vrfà tôiFazxUx đếNFP59tn crfông trưrfờng kFazxUxhảo srfát tiếnFazxUx rfđộ thso8mXii công.

Lúc xuấrft rfphát, TổFazxUx rftrưởng NFP59tnăm lầFazxUxn bảFazxUxy lượtrf nhắcrf nhởso8mXi láirf xso8mXie nhấtNFP59t địso8mXinh phso8mXiải đso8mXiảm FazxUxbảo aNFP59tn torfàn cNFP59tho tổrfng rfgiám NFP59tsát Tiêu.

Trên đườngso8mXi điNFP59t, tFazxUxôi nóso8mXii đùFazxUxa vớirf Tiso8mXiêu NFP59tViễn, FazxUx“Xem, đórf NFP59tchính làNFP59t so8mXisự cáFazxUxch bNFP59tiệt so8mXigiữa tổngNFP59t giso8mXiám so8mXisát NFP59tvà nhrfân virfên. TổngNFP59t giárfm sátNFP59t thậtso8mXi NFP59tlà đaFazxUxng quý,so8mXi rso8mXia khỏiNFP59t NFP59tcửa NFP59tlà cầnFazxUx phảirf bảoFazxUx đảmFazxUx FazxUxan toàn”.

“Em chẳngrf phrfải càFazxUxng đángNFP59t quýFazxUx hơnrf sNFP59tao, cóso8mXi so8mXimột tổngFazxUx giáFazxUxm sáFazxUxt kFazxUxhôi ngôrf tuấnso8mXi tNFP59tú, uNFP59ty phoFazxUxng NFP59tlẫm liệt,so8mXi làrf anFazxUxh đrfây đảmNFP59t bảoFazxUx aNFP59tn toànNFP59t so8mXicho rfem!” Tiêurf Viễnso8mXi nhìNFP59tn tôiFazxUx so8mXicười hìso8mXi hì.

“Em rfsao dámrf lso8mXiàm phiềrfn anh?”

Đến cônFazxUxg trườNFP59tng, FazxUxĐội trso8mXiưởng độFazxUxi thFazxUxi cNFP59tông dẫrfn tNFP59tôi FazxUxvà Tirfêu ViNFP59tễn đFazxUxi xrfem xéso8mXit tìnhFazxUx trạnFazxUxg NFP59tđắp đêFazxUx kso8mXiè đườngFazxUx. Trfiêu rfViễn lúFazxUxc lNFP59túc lạirf chFazxUxỉ so8mXira cárfc so8mXiphương so8mXidiện cầNFP59tn cNFP59thú rfý, độirf FazxUxtrưởng đềFazxUxu FazxUxghi crfhép lạirf cẩNFP59tn thận.

Đi đếnso8mXi so8mXimột nNFP59tơi FazxUxgập ghềnh,so8mXi cFazxUxó hốrf nước.so8mXi NgườiNFP59t láirf FazxUxxe FazxUxđi cùnNFP59tg NFP59tchỉ NFP59tlo bso8mXiảo vệFazxUx Tso8mXiiêu Viễn,FazxUx drfo muso8mXiốn so8mXigiữ Tiêuso8mXi VNFP59tiễn khôngFazxUx tiso8mXiến vềNFP59t pFazxUxhía tNFP59trước FazxUxmà đFazxUxã lso8mXiỡ vNFP59ta vNFP59tào rfngười tôi.

Một cFazxUxú NFP59tvấp ngãrf, tôrfi rơNFP59ti lso8mXiuôn xuốnrfg. Nướcrf nrfgập sâso8mXiu đếrfn tậrfn thắtso8mXi lưnso8mXig, lạnhNFP59t so8mXitê so8mXitái, quầnrf FazxUxáo trêrfn ngườirf NFP59tđều bịrf ướso8mXit sũng.

Tiêu Viễnso8mXi tso8mXihấy vậy,rf NFP59tlập rftức vứtrf bso8mXiỏ áoNFP59t kNFP59thoác FazxUxở trênso8mXi ngưrfời, địnhFazxUx lrfao xrfuống kéorf tôi.

Tôi hét:so8mXi “NFP59tTiêu Viễn,FazxUx arfnh so8mXiđừng xuốngNFP59t, NFP59tem NFP59tcó FazxUxthể so8mXitự lFazxUxên được”.

Người FazxUxlái xFazxUxe so8mXiva phso8mXiải tôi,FazxUx so8mXithấy cóso8mXi lỗFazxUxi, nói:NFP59t “TổngNFP59t rfgiám so8mXisát TiFazxUxêu, hFazxUxay đểso8mXi tôiNFP59t xuốNFP59tng đi”.

Tiêu Viễnrf giậnFazxUx dữNFP59t nhìrfn anNFP59th taso8mXi, ánhrf mắtNFP59t crfòn sắNFP59tc lạnhrf NFP59thơn cNFP59tả dònFazxUxg nFazxUxước, so8mXi“Đứng rfsang mộrft bên”.

Người lso8mXiái xso8mXie sợrf hrfãi khônso8mXig dso8mXiám nóirf gì,rf lùiso8mXi saso8mXing mộtFazxUx bên.

Tiêu Viễrfn khôNFP59tng ngạiNFP59t nưFazxUxớc lạnrfh, từFazxUx FazxUxtừ đNFP59tến rfgần tôiFazxUx, gNFP59tiữ cso8mXihặt taso8mXiy FazxUxtôi, nrfói: “Đirf thso8mXieo aFazxUxnh, chậmrf thôFazxUxi kẻoFazxUx ngã”.

Sau khNFP59ti Tiso8mXiêu VNFP59tiễn rfkéo so8mXitôi rFazxUxa khFazxUxỏi hNFP59tố nướcrf, tso8mXiổ trưởnrfg tso8mXiìm so8mXicho chúngrf tFazxUxôi mso8mXiột rflều FazxUxtrại cso8mXió NFP59tlò sưrfởi điệnNFP59t FazxUxđể NFP59thong FazxUxkhô quầnrf áso8mXio. TiêuFazxUx VNFP59tiễn sNFP59tợ NFP59ttôi lạnhFazxUx, cởNFP59ti luso8mXiôn cảrf áso8mXio khoFazxUxác ngoàrfi đắprf crfho tôFazxUxi, “CáiNFP59t têFazxUxn NFP59tlái NFP59txe FazxUxtay crfhân hậrfu đậuso8mXi ấy,FazxUx thậtFazxUx bựNFP59tc mình”.

Tôi cườiFazxUx NFP59tanh đrfã lNFP59tàm so8mXito chuNFP59tyện, tôNFP59ti chẳrfng rfqua NFP59tcũng chỉNFP59t bịFazxUx ướtFazxUx quầnNFP59t áoso8mXi NFP59tthôi, khôFazxUxng đrfáng NFP59tđể nổFazxUxi cáurf NFP59tvới ngườNFP59ti ta.

Tiêu Vrfiễn ngFazxUxồi hso8mXiơi xãrf lFazxUxò sưso8mXiởi, so8mXitôi bso8mXiảo anrfh lạso8mXii gầnNFP59t chútso8mXi, NFP59tđể so8mXitránh lNFP59tạnh, anFazxUxh kso8mXihông chịu:NFP59t “NFP59tEm còNFP59tn rfđáng quýso8mXi so8mXihơn anh”.

Tôi nrfhìn anhNFP59t, mỉmNFP59t cườNFP59ti, troFazxUxng rflòng ấmFazxUx áFazxUxp vôNFP59t ngần.

Quay vềNFP59t trfổ so8mXidự ánFazxUx, TiêuFazxUx Virfễn cứNFP59t hắtFazxUx hFazxUxơi srfuốt, rftôi so8mXicho anrfh uốnso8mXig mFazxUxột cốcso8mXi thuốcFazxUx giảiso8mXi cảNFP59tm, nhFazxUxưng khôngrf FazxUxcó tso8mXiác dụng.

Ngày hômrf saso8mXiu, vừaNFP59t rfsáng rarf, điệnFazxUx so8mXithoại củrfa FazxUxTiêu Vso8mXiiễn đánNFP59th thứrfc NFP59ttôi dậy:FazxUx so8mXi“Khả Lso8mXiạc, rfanh sNFP59tốt cFazxUxao, cso8mXió cso8mXihút trFazxUxiệu crfhứng so8mXibị viNFP59têm prfhổi, nrfhập việnso8mXi rồiNFP59t”. GiọNFP59tng nórfi khảNFP59tn khôrf, khso8mXiông rfcòn FazxUxêm áiFazxUx nhso8mXiư nhrfững nrfgày trướNFP59tc nữa.

“Ở đâuNFP59t vậyNFP59t?” Tôirf hỏi.

“Bệnh vFazxUxiện cảrfnh sso8mXiát vrfũ trang”.

“Anh đợirf so8mXinhé, eso8mXim đếnrf tổFazxUx dựrf áso8mXin điểmrf danFazxUxh, rồso8mXii NFP59txin phépFazxUx FazxUxnghỉ FazxUxđi trfhăm anh”.

“Ừ”. Tso8mXiiêu ViễnFazxUx ngNFP59toan ngso8mXioãn đárfp, cso8mXió vẻNFP59t sốNFP59tt nặnso8mXig so8mXikhông cso8mXiòn sứcFazxUx nNFP59tói nữaNFP59t rồi.

Tôi rfmua mộFazxUxt gso8mXiiỏ táNFP59to Phúrf Sĩso8mXi, vừarf rfto vừarf đỏ,FazxUx NFP59tnghĩ rằFazxUxng Tiêuso8mXi ViễnFazxUx sẽFazxUx rfrất tFazxUxhích ăn.

Tôi NFP59tchưa đếnrf NFP59tbệnh việnrf CảnhNFP59t sátso8mXi vFazxUxũ so8mXitrang baso8mXio giờ,so8mXi bướcNFP59t vFazxUxào so8mXithấy thậtso8mXi so8mXirộng lớnFazxUx, ởso8mXi NFP59tđại sảnhrf hỏFazxUxi mấFazxUxy lượt,so8mXi mớiNFP59t bFazxUxiết đượcrf kFazxUxhu nhậrfp việnNFP59t cNFP59thỗ nàoFazxUx. Vừaso8mXi nhắso8mXic đếNFP59tn tênso8mXi TiFazxUxêu Viễnso8mXi vớiFazxUx FazxUxcác FazxUxy tárf cFazxUxủa krfhu nhFazxUxập việnNFP59t, mấyFazxUx NFP59tcô gáNFP59ti trẻrf đNFP59tều rfhào rfhứng nói:NFP59t “rfĐể FazxUxtôi drfẫn NFP59tcô đi”.

Tiêu Virfễn nằrfm so8mXiở phòso8mXing bệNFP59tnh riêso8mXing so8mXicao NFP59tcấp, cửaso8mXi prfhòng so8mXibệnh mởFazxUx NFP59tra, bêFazxUxn trrfong rfthấy cóNFP59t mấyrf bóngFazxUx ngườiFazxUx FazxUxđi lại.

Tôi nso8mXihanh chóFazxUxng nhậnFazxUx rso8mXia NNFP59tgô Drfuyệt đangFazxUx ngFazxUxồi ởrf đầrfu giường,so8mXi nNFP59tâng cốcso8mXi rfnước cso8mXiho Trfiêu Vrfiễn uso8mXiống. Trfiêu NFP59tViễn lFazxUxộ rFazxUxõ vẻNFP59t dịuso8mXi dàso8mXing FazxUxcười vFazxUxới FazxUxcô ấy.

Tôi đứngso8mXi so8mXiở FazxUxlối NFP59tđi rFazxUxất lâNFP59tu, NFP59tchăm NFP59tchú nhìnNFP59t NgôFazxUx DNFP59tuyệt, côrf ấyNFP59t so8mXivà FazxUxTiêu ViNFP59tễn cNFP59tư xửNFP59t vớirf FazxUxnhau nNFP59thư thế,FazxUx nhso8mXiất địnhFazxUx đãNFP59t córf tNFP59thời giso8mXian rrfất FazxUxdài FazxUxbên nhau.

“Thư NFP59tký Tống,so8mXi rfcô so8mXigái FazxUxnày muốnso8mXi tìso8mXim NFP59tTiêu Viễn”.

Người đượNFP59tc gso8mXiọi lNFP59tà thưso8mXi kso8mXiý NFP59tTống đso8mXió NFP59tliếc nhìso8mXin tôirf, quaNFP59ty đầuso8mXi đi,”Bộrf trNFP59tưởng TiêuFazxUx FazxUxvà NFP59tphu nhâNFP59tn FazxUxđã dặnrf rồrfi, trrfừ NFP59tcô NgNFP59tô Duyệtso8mXi rrfa, TiêuNFP59t Viễnrf kso8mXihông gặso8mXip bấrft kỳNFP59t ngso8mXiười nào”.

Trừ NFP59tNgô Duyệrft so8mXira, ngườirf khácrf đốiFazxUx vớFazxUxi Tiêso8mXiu NFP59tViễn đềurf lrfà “rfngười NFP59tbất kỳ”NFP59t sao?

Tôi kso8mXihông biếtFazxUx nêFazxUxn rflý giảso8mXii nhưFazxUx thếFazxUx nàoFazxUx vềNFP59t hNFP59tàm rfý củNFP59ta câNFP59tu nórfi nFazxUxày, chNFP59tỉ cảFazxUxm thấyso8mXi tráFazxUxi FazxUxtim trfràn đầyso8mXi nNFP59thiệt huyNFP59tết bỗrfng chNFP59tốc nguộirf FazxUxlạnh đirf, bso8mXiị NFP59tđông cứnNFP59tg NFP59tlại nhrfư nướcNFP59t so8mXiđá. Đồrfng thNFP59tời, crfơ trfhể cNFP59to thắFazxUxt lạiNFP59t, cácFazxUx ngso8mXión tNFP59tay ruso8mXin rẩy.

Y rftá gọiNFP59t tôNFP59ti, “NFP59tCô làNFP59tm sso8mXiao vậy?”

Tôi so8mXicố gắngFazxUx NFP59tđể NFP59tlàm chrfo mNFP59tình rfkhông ruFazxUxn lFazxUxên nữFazxUxa, qso8mXiuay đềurf lạiso8mXi nhFazxUxìn côso8mXi rfta cFazxUxảm kíFazxUxch, ruNFP59tn NFP59trun mFazxUxôi nFazxUxói: “so8mXiKhông saFazxUxo đâu”.

Người FazxUxy tárf ngạNFP59tc nhiso8mXiên nhìnso8mXi thNFP59tái đrfộ củFazxUxa trfôi, chỉso8mXi trfay xuốnrfg dưso8mXiới đấFazxUxt, FazxUxkhông biếtNFP59t từNFP59t lFazxUxúc nrfào, giso8mXiỏ rftáo trêFazxUxn taso8mXiy đãso8mXi NFP59tlăn NFP59txuống đấtrf rồi.

Tôi lạrfi nhìnrf vrfào so8mXitrong phNFP59tòng, NgôNFP59t Duyệtso8mXi đanFazxUxg nNFP59thẹ nrfhàng nângso8mXi rfđầu Tso8mXiiêu ViễFazxUxn, đặtso8mXi FazxUxlên gối,rf FazxUxsau đóso8mXi đắpso8mXi chănFazxUx chrfo anh.

Tôi địnFazxUxh tNFP59thần NFP59tlại, cúso8mXii đầuNFP59t xuốngrf nhìnFazxUx nrfhững qFazxUxuả FazxUxtáo lso8mXiăn trso8mXiên đấso8mXit, dso8mXiập nso8mXiát rfđến thFazxUxế nàNFP59ty, xeso8mXim rNFP59ta khônrfg thNFP59tể NFP59tăn đượNFP59tc NFP59tnữa rồi.

Mỉm cười,FazxUx troFazxUxng lso8mXiòng thNFP59tầm rfnói vớiFazxUx Tiêso8mXiu ViễFazxUxn: BảoFazxUx trọng.