You are here

Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất - Chương 03

 

Chương 3V5bbPujN: CóDCUJDByV baK6Uso nhiDCUJDByVêu mV5bbPujNối K6Ustình cóDCUJDByV thểV5bbPujN lK6Usàm K6Uslại đượcV5bbPujN từDCUJDByV đầu?

            “K6UsNgốc DCUJDByVạ, cK6Ushẳng lẽV5bbPujN eDCUJDByVm khôngK6Us hDCUJDByViểu sDCUJDByVao? TừDCUJDByV trưDCUJDByVớc đếnV5bbPujN nV5bbPujNay ngườiK6Us DCUJDByVanh yêuDCUJDByV cV5bbPujNhỉ cDCUJDByVó mìnDCUJDByVh V5bbPujNem!” TiêuV5bbPujN ViễnK6Us ômV5bbPujN cDCUJDByVhặt lấK6Usy tôi,K6Us giK6Usọng K6Usnói V5bbPujNtha thiết.

            TV5bbPujNim đaDCUJDByVu gầnK6Us nV5bbPujNhư muV5bbPujNốn nghẹDCUJDByVt thDCUJDByVở, tạV5bbPujNi sDCUJDByVao? DCUJDByVTại saK6Uso bK6Usao nhiDCUJDByVêu năK6Usm trK6Usôi quK6Usa rồiDCUJDByV mDCUJDByVới nK6Usói vớK6Usi tôiV5bbPujN nV5bbPujNhững điềuK6Us này?

1. ĐK6Usã lDCUJDByVâu khDCUJDByVông gK6Usặp, K6Usanh vK6Usẫn khỏeK6Us chứ

Tiêu ViễnDCUJDByV đứngDCUJDByV V5bbPujNtrước DCUJDByVmặt tôiDCUJDByV, cDCUJDByVười nóiDCUJDByV: “ĐiềnDCUJDByV KDCUJDByVhả LạDCUJDByVc, K6Usanh biếtDCUJDByV ngV5bbPujNay lK6Usà V5bbPujNem mà,K6Us eDCUJDByVm khDCUJDByVông ngDCUJDByVờ V5bbPujNđược V5bbPujNlà anK6Ush phảiK6Us không?”

Tôi kK6Ushông kiK6Usềm chDCUJDByVế đượcDCUJDByV nỗiV5bbPujN xúV5bbPujNc K6Usđộng tK6Usrong lòngK6Us, nV5bbPujNgay cảK6Us giọnK6Usg nK6Usói cũngV5bbPujN rDCUJDByVun lK6Usập cậpDCUJDByV, “TiV5bbPujNêu K6UsViễn! LK6Usà V5bbPujNanh V5bbPujNthật sao?”

“Nếu DCUJDByVlà giảK6Us cDCUJDByVho đổiV5bbPujN lạDCUJDByVi. ĐúngDCUJDByV K6Uslà anK6Ush đâyV5bbPujN”. AV5bbPujNnh kéK6Uso K6Ustay tôiK6Us lại,K6Us K6Usấm V5bbPujNáp. V5bbPujNRõ ràngK6Us khK6Usông phảiK6Us lK6Usà mơ.

“Tại sDCUJDByVao aV5bbPujNnh lK6Usại trK6Usở thànhV5bbPujN TổngV5bbPujN giámK6Us sátDCUJDByV kỹK6Us thK6Usuật K6Uschứ?” TôiK6Us hỏV5bbPujNi. AnV5bbPujNh V5bbPujNxuất ngoạiDCUJDByV mớiDCUJDByV hơnV5bbPujN bV5bbPujNốn V5bbPujNnăm, nhK6Usanh nhV5bbPujNất cũV5bbPujNng chỉV5bbPujN V5bbPujNvừa họcV5bbPujN xonK6Usg DCUJDByVchương K6Ustrình tiếV5bbPujNn sĩ.

“Chuyện DCUJDByVnày rấtV5bbPujN DCUJDByVdài dDCUJDByVòng, cóDCUJDByV dịV5bbPujNp K6Usanh sẽK6Us DCUJDByVkể chV5bbPujNo eK6Usm nDCUJDByVghe”. TiêV5bbPujNu K6UsViễn DCUJDByVnhìn tôiV5bbPujN cưK6Usời, rV5bbPujNồi kDCUJDByVhông nóV5bbPujNi thêmV5bbPujN V5bbPujNgì nữa.

Ngồi K6Ustrong phòngV5bbPujN K6Uslàm viK6Usệc củaK6Us TiDCUJDByVêu Viễn,DCUJDByV nV5bbPujNghe tV5bbPujNiếng nhDCUJDByVạc dDCUJDByVu dương,V5bbPujN nDCUJDByVhấm V5bbPujNnháp vịDCUJDByV tK6Usrà sV5bbPujNữa DCUJDByVthơm DCUJDByVnồng, hK6Usai K6Usđứa nhV5bbPujNìn nK6Ushau K6Uskhông nóiDCUJDByV K6Usnên V5bbPujNlời, DCUJDByVtôi cảV5bbPujNm thấV5bbPujNy đâyK6Us chínhK6Us K6Uslà tV5bbPujNột cK6Usùng cDCUJDByVủa hạnK6Ush phV5bbPujNúc rồi!

 Bao nK6Usăm quaDCUJDByV, V5bbPujNtất cDCUJDByVả DCUJDByVchờ đợi,DCUJDByV tấtV5bbPujN cảV5bbPujN DCUJDByVnhung DCUJDByVnhớ đềDCUJDByVu hộiK6Us K6Ustụ lK6Usại ởK6Us cáiK6Us nhK6Usìn đắK6Usm đuối,DCUJDByV K6Uscon ngươiK6Us cDCUJDByVủa K6Ustôi khẽV5bbPujN chuV5bbPujNyển độngK6Us nhV5bbPujNẹ vềDCUJDByV K6Usphía đuK6Usôi mắt.

Tiêu ViễV5bbPujNn nhìV5bbPujNn tôi,V5bbPujN nhíDCUJDByVu màyK6Us, “KhK6Usả, mắK6Ust DCUJDByVem khôV5bbPujNng ổnV5bbPujN DCUJDByVà? TạiDCUJDByV saV5bbPujNo K6Usánh DCUJDByVmắt lạDCUJDByV vậy?”

My GodDCUJDByV! TiDCUJDByVêu ViV5bbPujNễn V5bbPujNơi, DCUJDByVchẳng lẽDCUJDByV V5bbPujNanh K6Uskhông bK6Usiết thếDCUJDByV nK6Usào làK6Us liếcV5bbPujN mắtV5bbPujN đưaDCUJDByV tìDCUJDByVnh saoV5bbPujN? V5bbPujNHay lDCUJDByVà độDCUJDByVng tácV5bbPujN diễnV5bbPujN xK6Usuất cDCUJDByVủa tôiV5bbPujN quáV5bbPujN kém?

“Đâu có,K6Us K6Uschỉ K6Uslà em…K6Us chDCUJDByVỉ làV5bbPujN… chDCUJDByVưa ngK6Usủ đủK6Us gK6Usiấc, V5bbPujNmắt V5bbPujNhơi DCUJDByVmỏi”. TôK6Usi ấpDCUJDByV úng.

“Sau DCUJDByVnày, buV5bbPujNổi tốDCUJDByVi V5bbPujNtrước DCUJDByVkhi điDCUJDByV ngủV5bbPujN DCUJDByVuống K6Ustrà DCUJDByVít thôi,DCUJDByV uốV5bbPujNng sữaDCUJDByV tươDCUJDByVi nhiV5bbPujNều vào”.DCUJDByV TiêV5bbPujNu ViễV5bbPujNn dịuK6Us dàK6Usng cưV5bbPujNời nV5bbPujNói vớDCUJDByVi tôi.

Tổng giDCUJDByVám sK6Usát kỹV5bbPujN tDCUJDByVhuật vK6Usừa yênK6Us vDCUJDByVị, V5bbPujNPhó tổngK6Us giáDCUJDByVm sátV5bbPujN kV5bbPujNỹ DCUJDByVthuật đãDCUJDByV xuấtK6Us hiệnDCUJDByV ngV5bbPujNay DCUJDByV– đâDCUJDByVy quảK6Us đúK6Usng làK6Us mK6Usột V5bbPujNđại mK6Usỹ nhânDCUJDByV. V5bbPujNNghe nóV5bbPujNi làV5bbPujN cháDCUJDByVu DCUJDByVgái củaK6Us CụcV5bbPujN tDCUJDByVrưởng, lK6Usà tV5bbPujNrí thứcV5bbPujN caV5bbPujNo ởK6Us nV5bbPujNước ngoàV5bbPujNi về,K6Us V5bbPujNlàm chK6Uso cáDCUJDByVc DCUJDByVanh cV5bbPujNhàng đV5bbPujNộc tDCUJDByVhân cứK6Us phK6Usải xúmV5bbPujN xítK6Us vDCUJDByVây quanh.

Đại mỹDCUJDByV nhânDCUJDByV nhìDCUJDByVn K6Uscác chànV5bbPujNg trV5bbPujNai troK6Usng tổV5bbPujN V5bbPujNdự V5bbPujNán bằngK6Us V5bbPujNnửa cK6Uson mắDCUJDByVt, dK6Usuy V5bbPujNchỉ đốK6Usi vớiV5bbPujN TiK6Usêu ViễnV5bbPujN DCUJDByVlại tỏK6Us DCUJDByVra ânDCUJDByV cầnV5bbPujN quDCUJDByVá mức.DCUJDByV TôDCUJDByVi thấV5bbPujNy vậyV5bbPujN K6Ustrong lòDCUJDByVng rấtV5bbPujN lDCUJDByVo sDCUJDByVợ, bảnV5bbPujN thânV5bbPujN V5bbPujNtôi vốnK6Us khoDCUJDByVng cóV5bbPujN K6Ussức cạnhK6Us DCUJDByVtranh V5bbPujNgì, bâV5bbPujNy giờV5bbPujN gặK6Usp phảV5bbPujNi đK6Usối thủK6Us DCUJDByVmạnh V5bbPujNnhư vậy,K6Us DCUJDByVxem V5bbPujNra ônDCUJDByVg trờiDCUJDByV đK6Usang thửDCUJDByV tháchDCUJDByV tK6Usôi đây!

Mặc dùK6Us ởDCUJDByV V5bbPujNcùng mK6Usột V5bbPujNtổ vV5bbPujNới TiV5bbPujNêu DCUJDByVViễn, nhưDCUJDByVng cV5bbPujNơ hộiDCUJDByV gặpV5bbPujN gK6Usỡ khônV5bbPujNg nhV5bbPujNiều. V5bbPujNCó V5bbPujNlúc điV5bbPujN nK6Usgang quDCUJDByVa V5bbPujNvăn phòDCUJDByVng cK6Usủa K6Usanh, DCUJDByVtôi V5bbPujNkhông kìmK6Us chV5bbPujNế đượcV5bbPujN phảK6Usi lK6Usiếc DCUJDByVmắt K6Usnhìn vàDCUJDByVo, toàDCUJDByVn thấyK6Us TiDCUJDByVêu ViễK6Usn đDCUJDByVang chămDCUJDByV K6Uschú nghiV5bbPujNên cứuV5bbPujN bảDCUJDByVn vV5bbPujNẽ dDCUJDByVự án.

Một DCUJDByVhôm, TiểuV5bbPujN LDCUJDByVưu –V5bbPujN cùngDCUJDByV DCUJDByVphòng làmDCUJDByV vV5bbPujNiệc vV5bbPujNới tôiDCUJDByV, V5bbPujNđột nhiêK6Usn hỏV5bbPujNi: “ChDCUJDByVị ĐiềK6Usn, DCUJDByVcó phảV5bbPujNi chV5bbPujNị cV5bbPujNó DCUJDByVý vớDCUJDByVi TổngDCUJDByV V5bbPujNgiám sV5bbPujNát kV5bbPujNỹ thuậtDCUJDByV TDCUJDByViêu không?”

Tôi đK6Usang uốngK6Us tV5bbPujNrà, phụtDCUJDByV hếDCUJDByVt cảV5bbPujN nưV5bbPujNớc DCUJDByVra ngoàDCUJDByVi: DCUJDByV“Xin lỗi,V5bbPujN tôDCUJDByVi bK6Usị sặc!V5bbPujN” K6UsTôi vộiDCUJDByV vànDCUJDByVg lấK6Usy khV5bbPujNăn lV5bbPujNau bàn.

“Điều đóV5bbPujN K6Uscó gV5bbPujNì phảK6Usi xấuDCUJDByV hK6Usổ chứ?K6Us V5bbPujNSáu chịK6Us K6Usem gáV5bbPujNi ởV5bbPujN tổK6Us cV5bbPujNhúng K6Usta đDCUJDByVều thầmDCUJDByV yêV5bbPujNu TổnV5bbPujNg gDCUJDByViám sátDCUJDByV kDCUJDByVỹ thuDCUJDByVật TiêuV5bbPujN mV5bbPujNà”. TiểuK6Us LDCUJDByVưu V5bbPujNtiến V5bbPujNhành pV5bbPujNhân DCUJDByVtích cụK6Us thể,DCUJDByV “NDCUJDByVhưng mDCUJDByVà nhìnDCUJDByV V5bbPujNưu K6Usthế củaK6Us PhóV5bbPujN tK6Usổng giámDCUJDByV V5bbPujNsát kỹDCUJDByV thV5bbPujNuật NgV5bbPujNô cDCUJDByVao nV5bbPujNhư vậy,DCUJDByV eDCUJDByVm K6Uscảm thấyV5bbPujN K6Uschúng tK6Usa vốnK6Us đềuK6Us chẳnK6Usg cK6Usó cơV5bbPujN hội!”

Tôi V5bbPujNnghe K6Usmà lòK6Usng qK6Usuặn thắt,K6Us tK6Ushử nV5bbPujNghĩ xeV5bbPujNm, từnDCUJDByVg làDCUJDByV ngưDCUJDByVời DCUJDByVyêu cK6Ushính tK6Ushức củV5bbPujNa mình,K6Us bV5bbPujNảo bốK6Usi riênDCUJDByVg củaK6Us cK6Usá nhâV5bbPujNn, bV5bbPujNây K6Usgiờ phảiV5bbPujN đV5bbPujNem rDCUJDByVa đểK6Us pK6Ushân chK6Usia vớiDCUJDByV mọV5bbPujNi người,K6Us DCUJDByVlại bịK6Us pV5bbPujNhán đoánK6Us cV5bbPujNuối DCUJDByVcùng sẽK6Us rV5bbPujNơi vàoK6Us taDCUJDByVy ngườiK6Us khDCUJDByVác, tâmV5bbPujN V5bbPujNtrạng cK6Usó thK6Usoải mK6Usái đượcDCUJDByV kDCUJDByVhông chứ?

Hết giDCUJDByVờ làDCUJDByVm, TiêuDCUJDByV ViDCUJDByVễn bảoDCUJDByV tDCUJDByVôi đợiV5bbPujN aV5bbPujNnh đểV5bbPujN đK6Usi ăV5bbPujNn tốK6Usi cùng,K6Us tôiDCUJDByV cV5bbPujNảm K6Usthấy tâDCUJDByVm trạDCUJDByVng K6Usbuồn bực,K6Us nV5bbPujNên đDCUJDByVã đạpK6Us xV5bbPujNe DCUJDByVvề trước.

Tôi làK6Us ngườV5bbPujNi khôDCUJDByVng chỉDCUJDByV V5bbPujNkhông cV5bbPujNó V5bbPujNsức cạnhK6Us traV5bbPujNnh, màDCUJDByV cònV5bbPujN khônDCUJDByVg cDCUJDByVó cV5bbPujNhút tựDCUJDByV tDCUJDByVin nào.

Đi V5bbPujNđược nửaDCUJDByV đường,K6Us K6Uslại DCUJDByVhối V5bbPujNhận, ngườK6Usi khácV5bbPujN ngưỡngK6Us mộK6Us anhDCUJDByV, DCUJDByVđâu phảiDCUJDByV lỗDCUJDByVi củaV5bbPujN anh.

Tội nghiệpK6Us DCUJDByVcho TiK6Usêu ViDCUJDByVễn, cóDCUJDByV K6Usphải tôK6Usi đãDCUJDByV khôngDCUJDByV tDCUJDByVhông cảV5bbPujNm K6Uscho aK6Usnh rồi?

Thế V5bbPujNlà lK6Usại vV5bbPujNòng xDCUJDByVe quV5bbPujNay lạV5bbPujNi, đạpV5bbPujN nK6Ushư bayV5bbPujN, suDCUJDByVýt chúDCUJDByVt nV5bbPujNữa K6Usđâm sV5bbPujNầm vK6Usào quầyDCUJDByV trựcV5bbPujN bV5bbPujNạn nV5bbPujNằm ởK6Us cK6Usửa K6Uschính DCUJDByVcủa Cục.

Chạy quK6Usa cửaDCUJDByV chínDCUJDByVh, bácK6Us thườnK6Usg trựK6Usc giảV5bbPujN hỏiK6Us: “TạiDCUJDByV V5bbPujNsao lạV5bbPujNi K6Usquay lV5bbPujNại vậy?”

“Cháu làmV5bbPujN rK6Usơi đồ,V5bbPujN mộtDCUJDByV mDCUJDByVón đồV5bbPujN rDCUJDByVất K6Usquan trọnV5bbPujNg!” TôiV5bbPujN nói,DCUJDByV sK6Usau đóK6Us cK6Ushạy vộiDCUJDByV K6Usvề phíV5bbPujNa văDCUJDByVn phDCUJDByVòng củaK6Us TiêuK6Us Viễn.

Cửa pV5bbPujNhòng khDCUJDByVép K6Ushờ, bêV5bbPujNn tronDCUJDByVg thấpV5bbPujN thoDCUJDByVáng pDCUJDByVhát V5bbPujNra V5bbPujNtiếng khócK6Us ngDCUJDByVhẹn ngào.

Văn pK6Ushòng V5bbPujNcủa TiêV5bbPujNu K6UsViễn tDCUJDByVại DCUJDByVsao cK6Usó ngườiV5bbPujN kDCUJDByVhóc? LạDCUJDByVi làK6Us V5bbPujNâm thanDCUJDByVh K6Uscủa DCUJDByVcô gDCUJDByVái trẻ.

Tôi dừDCUJDByVng bướcV5bbPujN, khônK6Usg biếtV5bbPujN V5bbPujNcó nêDCUJDByVn vàoDCUJDByV haV5bbPujNy không.

“Đừng khócDCUJDByV nữa,K6Us V5bbPujNanh V5bbPujNđưa V5bbPujNem điDCUJDByV ănDCUJDByV V5bbPujNchút DCUJDByVgì nK6Ushé!” TV5bbPujNôi nghDCUJDByVe giDCUJDByVọng TV5bbPujNiêu ViễnV5bbPujN dK6Usịu dàV5bbPujNng, âmK6Us V5bbPujNthanh ấy,DCUJDByV cK6Ushỉ V5bbPujNcó tV5bbPujNhể V5bbPujNlà dànhDCUJDByV V5bbPujNcho ngườiK6Us yêK6Usu mớK6Usi DCUJDByVvậy DCUJDByVchứ? BiếDCUJDByVt TiDCUJDByVêu VK6Usiễn đK6Usã lK6Usâu, anDCUJDByVh cũngK6Us chưV5bbPujNa DCUJDByVbao giV5bbPujNờ dỗV5bbPujN dDCUJDByVành K6Ustôi nDCUJDByVhư thế.

Sau đóDCUJDByV, tôiK6Us DCUJDByVnghe thV5bbPujNấy tK6Usiếng DCUJDByVanh thK6Usu DCUJDByVdọn đồK6Us đạcK6Us, tiếV5bbPujNng đV5bbPujNóng ngDCUJDByVăn kéo.

Đưa côDCUJDByV ấV5bbPujNy K6Usđi ănK6Us? TiêDCUJDByVu ViV5bbPujNễn chẳngDCUJDByV K6Usphải K6Ushẹn tốiV5bbPujN DCUJDByVnay K6Usđi ăDCUJDByVn cùngK6Us tôiDCUJDByV sDCUJDByVao, K6Ustại sV5bbPujNao bâV5bbPujNy DCUJDByVgiờ lạiDCUJDByV đổiK6Us K6Usthành đưaV5bbPujN ngườDCUJDByVi khK6Usác đi?

Khi nK6Ushìn vàK6Uso pDCUJDByVhòng anV5bbPujNh, V5bbPujNkhông phảV5bbPujNi aV5bbPujNi DCUJDByVkhác, chV5bbPujNính DCUJDByVlà PhK6Usó tK6Usổng giV5bbPujNám V5bbPujNsát kỹDCUJDByV thuậtK6Us xDCUJDByVinh đẹpDCUJDByV DCUJDByVNgô DuyệtV5bbPujN, đầuV5bbPujN DCUJDByVtôi cV5bbPujNảm K6Ustháy choV5bbPujNáng váng.

Tôi đV5bbPujNứng saDCUJDByVu phíDCUJDByVa cầK6Usu thV5bbPujNang, nhDCUJDByVìn K6Usbóng họK6Us dV5bbPujNìu nK6Ushau K6Usđi kDCUJDByVhuất, chDCUJDByVỉ biếtK6Us tV5bbPujNhẫn thờDCUJDByV nK6Ushư ngườiV5bbPujN mV5bbPujNất hồn.

Lúc bướcK6Us xuDCUJDByVống DCUJDByVcầu tK6Ushang, bDCUJDByVác K6Usthường trựDCUJDByVc giàK6Us vẫnDCUJDByV K6Usở V5bbPujNđó, nV5bbPujNhiệt tìnDCUJDByVh hỏiDCUJDByV thăV5bbPujNm “TìmDCUJDByV thấyV5bbPujN K6Usđồ chưV5bbPujNa cháu?”

“Chưa ạ!”

Có nênV5bbPujN coV5bbPujNi nhưV5bbPujN tK6Usôi đãDCUJDByV V5bbPujNmang V5bbPujNnó tặV5bbPujNng V5bbPujNcho ngườiV5bbPujN kháDCUJDByVc rDCUJDByVồi kV5bbPujNhông? HaV5bbPujNy nDCUJDByVói lV5bbPujNà nóV5bbPujN K6Ustự chạDCUJDByVy mất?

Ngày thDCUJDByVứ haDCUJDByVi đV5bbPujNi làmV5bbPujN, TiK6Usêu VV5bbPujNiễn K6Usnhìn thấyDCUJDByV tôK6Usi, mỉmV5bbPujN K6Uscười tựDCUJDByV nDCUJDByVhiên, nhưnDCUJDByVg tV5bbPujNôi K6Uslại cảmV5bbPujN tV5bbPujNhấy V5bbPujNnụ cưDCUJDByVời ấyDCUJDByV cựcV5bbPujN kDCUJDByVỳ K6Usxa cáV5bbPujNch, tưDCUJDByVởng V5bbPujNnhư DCUJDByVbị ngăK6Usn cáchV5bbPujN K6Usbởi mộtK6Us V5bbPujNthế V5bbPujNgiới DCUJDByVmờ sương.

“Bảo eV5bbPujNm đợiDCUJDByV DCUJDByVanh, K6Usmà lạDCUJDByVi tựK6Us V5bbPujNbỏ vềV5bbPujN trước!DCUJDByV” DCUJDByVAnh nóV5bbPujNi nDCUJDByVhư khônDCUJDByVg hềK6Us cDCUJDByVó cDCUJDByVhuyện gì.

“Xin lỗi,V5bbPujN eK6Usm bận!V5bbPujN” TôK6Usi khônDCUJDByVg cườiK6Us nổiDCUJDByV, V5bbPujNchỉ V5bbPujNcó thểDCUJDByV V5bbPujNgiả K6Usvờ nhDCUJDByVìn đV5bbPujNi cK6Ushỗ khK6Usác. AnV5bbPujNh chắcV5bbPujN chDCUJDByVắn kV5bbPujNhông K6Usbiết tôiK6Us đK6Usã DCUJDByVquay trởDCUJDByV V5bbPujNlại, còV5bbPujNn đượcV5bbPujN xeDCUJDByVm K6Usmột DCUJDByVcảnh tượngK6Us khônK6Usg V5bbPujNnên xem.

“Ai làDCUJDByVm DCUJDByVem khV5bbPujNông vK6Usui DCUJDByVrồi?” TV5bbPujNiêu DCUJDByVViễn K6Usnhìn tôiK6Us, ngữDCUJDByV kK6Ushí kDCUJDByVhá tV5bbPujNhận trọng.

Tự nV5bbPujNhiên DCUJDByVnhớ DCUJDByVlại mấyDCUJDByV nV5bbPujNăm trướK6Usc DCUJDByVtôi DCUJDByVghen bónV5bbPujNg gheK6Usn DCUJDByVgió, nhìK6Usn anV5bbPujNh vàV5bbPujN mộV5bbPujNt bạK6Usn DCUJDByVnữ tV5bbPujNrong V5bbPujNlớp ngồiDCUJDByV cV5bbPujNùng nDCUJDByVhau, liềnDCUJDByV bỏDCUJDByV chạyK6Us K6Usra kV5bbPujNhỏi phònV5bbPujNg hDCUJDByVọc, K6Ussau đóK6Us aK6Usnh cK6Ushạy DCUJDByVtheo kéoK6Us taV5bbPujNy V5bbPujNtôi lạiK6Us nóK6Usi: “ĐồV5bbPujN ngốK6Usc, K6Usanh K6Usthích em!”

Đồ ngốc!V5bbPujN TV5bbPujNôi V5bbPujNđúng làDCUJDByV đồV5bbPujN ngốK6Usc, lúDCUJDByVc nàDCUJDByVo cũnK6Usg ngâDCUJDByVy thV5bbPujNơ V5bbPujNtin tưởK6Usng rằng,DCUJDByV K6Usxa nV5bbPujNhau cK6Ushừng ấV5bbPujNy khoảngDCUJDByV thờiDCUJDByV giDCUJDByVan vV5bbPujNà khônV5bbPujNg giaDCUJDByVn, chúnV5bbPujNg DCUJDByVtôi đềV5bbPujNu sK6Usẽ khôngDCUJDByV tDCUJDByVhay đổi.

Sự thK6Usật đúnDCUJDByVg lV5bbPujNà tànDCUJDByV khốK6Usc. V5bbPujNChúng DCUJDByVtôi đV5bbPujNã thV5bbPujNay đổiDCUJDByV rDCUJDByVồi, tấtK6Us cảDCUJDByV mọiK6Us thứV5bbPujN đV5bbPujNều khônK6Usg thểDCUJDByV DCUJDByVnhư trướcDCUJDByV đưV5bbPujNợc nữa.

Công việcDCUJDByV troV5bbPujNng TổDCUJDByV V5bbPujNdự ánDCUJDByV rấtK6Us DCUJDByVbận K6Usrộn, tôK6Usi vàK6Us DCUJDByVTiêu ViễK6Usn DCUJDByVdù cV5bbPujNó đK6Usụng K6Usnhau, cK6Usũng khôngK6Us K6Usnói đượcV5bbPujN lDCUJDByVời nào.

Theo quaDCUJDByVn K6Ussát cK6Usủa TiểuK6Us LưV5bbPujNu, “TổnV5bbPujNg giámDCUJDByV sáV5bbPujNt TiK6Usêu K6Usmấy hôV5bbPujNm nDCUJDByVay DCUJDByVtâm trạK6Usng khôK6Usng tốDCUJDByVt lắm!”

“Nhà nưK6Usớc tDCUJDByVrả bV5bbPujNao nhiV5bbPujNêu lưV5bbPujNơng V5bbPujNcho eK6Usm, đểV5bbPujN eDCUJDByVm quaDCUJDByVn tâV5bbPujNm đếnK6Us cảDCUJDByV tâmDCUJDByV trDCUJDByVạng củaK6Us tV5bbPujNổng gK6Usiám sK6Usát kỹK6Us thuậtK6Us sao?”

“Em buônDCUJDByV chuyệnDCUJDByV chúDCUJDByVt khôngDCUJDByV đượcDCUJDByV à?K6Us MấDCUJDByVy V5bbPujNhôm DCUJDByVnay tínK6Ush kK6Ushí DCUJDByVchị dữDCUJDByV dDCUJDByVằn qV5bbPujNuá! CV5bbPujNhú ýV5bbPujN chútV5bbPujN, đừnDCUJDByVg đểV5bbPujN bDCUJDByVước vàoDCUJDByV tV5bbPujNhời kỳV5bbPujN tiềDCUJDByVn K6Usmãn kDCUJDByVinh sớK6Usm đấy!”

“Nghe nói,K6Us ngDCUJDByVười K6Usbước vàDCUJDByVo thờiDCUJDByV kỳDCUJDByV tiềnK6Us mãV5bbPujNn kDCUJDByVinh thườngDCUJDByV thíDCUJDByVch luyêV5bbPujNn V5bbPujNthuyên! DCUJDByVChị cDCUJDByVó lDCUJDByVuyên thDCUJDByVuyên không?”

Tiểu LưDCUJDByVu DCUJDByVvội V5bbPujNngậm miệngK6Us luôn.

Thiết kK6Usế quV5bbPujNy hoạchK6Us dựK6Us áV5bbPujNn hìV5bbPujNnh nDCUJDByVhư gDCUJDByVặp phảiK6Us V5bbPujNkhó kDCUJDByVhăn, mấK6Usy lầnK6Us tK6Usôi nhìnV5bbPujN thấyV5bbPujN TiêuDCUJDByV VK6Usiễn hoặK6Usc làV5bbPujN ngồiV5bbPujN đDCUJDByVăm chiK6Usêu DCUJDByVtrước bàV5bbPujNn lK6Usàm việc,V5bbPujN hoặcDCUJDByV lạiV5bbPujN đứnDCUJDByVg tDCUJDByVrầm ngâmV5bbPujN mấyV5bbPujN DCUJDByVgiờ liềnK6Us ởK6Us phòngV5bbPujN hDCUJDByVút thuốc.

Nhìn bộDCUJDByV dạngDCUJDByV cDCUJDByVô V5bbPujNđộc sK6Usuy tưV5bbPujN DCUJDByVcủa anDCUJDByVh nhưK6Us vậyK6Us tôiK6Us cảK6Usm thấV5bbPujNy thậDCUJDByVt K6Usđau K6Uslòng, hV5bbPujNận K6Usnỗi mìV5bbPujNnh K6Usnăng lV5bbPujNực V5bbPujNcó hạV5bbPujNn, khôDCUJDByVng V5bbPujNgiúp đK6Usược DCUJDByVviệc gì.

Tổ dựK6Us áV5bbPujNn mK6Usời DCUJDByVđến mộV5bbPujNt chK6Usuyên giK6Usa đầyV5bbPujN quyềV5bbPujNn K6Usuy –DCUJDByV V5bbPujNGiáo sưV5bbPujN ĐV5bbPujNiền V5bbPujNDuy NiêDCUJDByVn, nghV5bbPujNe nóiV5bbPujN K6Usngười nàDCUJDByVy nổiK6Us tK6Usiếng cảV5bbPujN DCUJDByVtrên thV5bbPujNế giK6Usới. TiDCUJDByVêu ViễnDCUJDByV vV5bbPujNà NDCUJDByVgô DuV5bbPujNyệt đV5bbPujNứng sV5bbPujNau ônDCUJDByVg taV5bbPujN, K6Usgiống nhưV5bbPujN haDCUJDByVi cK6Usô V5bbPujNcậu họcDCUJDByV tròDCUJDByV nhỏ.

Tổ trưởngK6Us bảoDCUJDByV tôiDCUJDByV DCUJDByVtổng hợV5bbPujNp lạiK6Us cV5bbPujNác dV5bbPujNữ lDCUJDByViệu sổV5bbPujN sáchK6Us, trựcV5bbPujN tiếK6Usp DCUJDByVmang đếV5bbPujNn phòngV5bbPujN kháchK6Us VIP.

Lúc tôK6Usi K6Usôm mDCUJDByVột V5bbPujNđống tDCUJDByVài lK6Usiệu dDCUJDByVày tDCUJDByViến vào,K6Us K6Usgiáo K6Ussư ĐiềnDCUJDByV V5bbPujNđang cùV5bbPujNng TDCUJDByViêu ViễnK6Us thK6Usảo luậK6Usn viDCUJDByVệc sửaK6Us đổiV5bbPujN dựDCUJDByV án.K6Us ThấyDCUJDByV tôV5bbPujNi bưK6Usớc vào,V5bbPujN K6UsTiêu DCUJDByVViễn caV5bbPujNu mày,K6Us DCUJDByVđỡ chồnK6Usg K6Ustài lV5bbPujNiệu trêV5bbPujNn tV5bbPujNay tôiV5bbPujN, DCUJDByVnói: “TạiDCUJDByV saV5bbPujNo lDCUJDByVại đDCUJDByVể mộV5bbPujNt ngườiDCUJDByV ôK6Usm nDCUJDByVhiều đK6Usồ tDCUJDByVhế này?DCUJDByV SDCUJDByVau nàyK6Us phảiDCUJDByV K6Usbảo K6UsTiểu LưK6Usu K6Usgiúp DCUJDByVem đấy”.

Tôi K6Uslý nhV5bbPujNí “vâV5bbPujNng” mộtDCUJDByV tiếng,V5bbPujN gV5bbPujNật gậtV5bbPujN đầuDCUJDByV tỏDCUJDByV DCUJDByVra đápDCUJDByV lạiK6Us. ChúV5bbPujNt tàK6Usi V5bbPujNliệu V5bbPujNnày thìK6Us ăV5bbPujNn DCUJDByVthua gK6Usì chứ?

Đè néV5bbPujNn coDCUJDByVn nDCUJDByVgười thườngK6Us khôngDCUJDByV phảK6Usi làV5bbPujN trọnDCUJDByVg lDCUJDByVượng, mV5bbPujNà lạDCUJDByVi lV5bbPujNà nhK6Usững gDCUJDByVánh nặK6Usng V5bbPujNvô hìnhV5bbPujN kia.

Tiêu ViễV5bbPujNn thDCUJDByVân DCUJDByVmật kéoK6Us K6Ustay tôiK6Us, vK6Usị gDCUJDByViáo DCUJDByVsư K6Usgià ngướcDCUJDByV mắtV5bbPujN V5bbPujNchằm DCUJDByVchằm V5bbPujNnhìn chDCUJDByVúng tV5bbPujNôi, DCUJDByVtôi vộK6Usi DCUJDByVvàng rúK6Ust tK6Usay lại,K6Us đỏK6Us mK6Usặt, nóV5bbPujNi vớV5bbPujNi TDCUJDByViêu VV5bbPujNiễn: “EmDCUJDByV vDCUJDByVề làmDCUJDByV việV5bbPujNc đây”.

“Hết giờV5bbPujN anK6Ush đưaDCUJDByV eV5bbPujNm về!”DCUJDByV TiêV5bbPujNu ViV5bbPujNễn V5bbPujNnở DCUJDByVnụ cDCUJDByVười DCUJDByVmà mấyV5bbPujN ngàyV5bbPujN rồK6Usi hiếmV5bbPujN thấy.

“Không cần!”DCUJDByV K6UsMỗi ngàK6Usy đềuDCUJDByV tựV5bbPujN đạpDCUJDByV V5bbPujNxe vềV5bbPujN K6Usnhà, trướcDCUJDByV K6Usnay V5bbPujNcó cầnK6Us DCUJDByVai đưaK6Us vềK6Us đâuDCUJDByV, đãV5bbPujN tV5bbPujNhành thV5bbPujNói qDCUJDByVuen rồi.K6Us VớDCUJDByVi K6Uslại, tK6Usôi DCUJDByVcũng khoV5bbPujNng kiêK6Usu K6Ussa đK6Usến mứcK6Us hếtV5bbPujN giDCUJDByVờ cầK6Usn cóK6Us ngườiV5bbPujN đK6Usưa về.

Điều càngK6Us K6Usquan trọnDCUJDByVg hơnK6Us DCUJDByVlà TiêuK6Us VV5bbPujNiễn rấtDCUJDByV DCUJDByVbận, rK6Usất mệtK6Us, tV5bbPujNôi khôV5bbPujNng DCUJDByVđành lòDCUJDByVng DCUJDByVđể DCUJDByVanh hK6Usết giờV5bbPujN phảiK6Us lộK6Usn mộtK6Us vòngDCUJDByV đưK6Usa tiễnK6Us tôiDCUJDByV rồiV5bbPujN muộV5bbPujNn mớDCUJDByVi vềK6Us K6Usđược đếDCUJDByVn nhà.

Tiêu VDCUJDByViễn tV5bbPujNhở dàiK6Us, V5bbPujN“Khả KhảK6Us, đDCUJDByVừng cDCUJDByVố V5bbPujNý trV5bbPujNánh aV5bbPujNnh nữa!”

Buổi trV5bbPujNưa đK6Usến phònK6Usg giảiK6Us laV5bbPujNo K6Uslấy nước,DCUJDByV DCUJDByVnhìn tV5bbPujNhấy giáoK6Us sưV5bbPujN ĐV5bbPujNiền DDCUJDByVuy V5bbPujNNiên cũnK6Usg V5bbPujNđang phV5bbPujNa DCUJDByVtrà, V5bbPujNtrong K6Uscốc thV5bbPujNủy tinV5bbPujNh đổK6Us đầyK6Us nửaK6Us cốcK6Us láK6Us chè,DCUJDByV tôV5bbPujNi khDCUJDByVông khỏiDCUJDByV kiDCUJDByVnh ngạc,K6Us “BácK6Us chV5bbPujNo nhiềuV5bbPujN lK6Usá cK6Ushè thế,V5bbPujN cóDCUJDByV sợDCUJDByV đắnK6Usg qDCUJDByVuá V5bbPujNkhông ạ?”

“Uống quDCUJDByVen rồiDCUJDByV”. K6UsÔng K6Uscười thấV5bbPujNy thậtV5bbPujN K6Usthân thiDCUJDByVết, khiếK6Usn ngườV5bbPujNi tDCUJDByVa cóK6Us cảmDCUJDByV giDCUJDByVác queK6Usn thuộc.

Ông pDCUJDByVha tK6Usrà xonDCUJDByVg khônK6Usg rDCUJDByVời đi,V5bbPujN mV5bbPujNà V5bbPujNvãn đứngDCUJDByV ởV5bbPujN phòngDCUJDByV giảK6Usi lDCUJDByVao nV5bbPujNhìn tôiV5bbPujN lấyV5bbPujN nướV5bbPujNc, V5bbPujN“Cô béK6Us, V5bbPujNcháu V5bbPujNyêu TK6Usiêu DCUJDByVViễn hả?”

Tôi giậtK6Us DCUJDByVmình làmK6Us bDCUJDByVàn taK6Usy đangV5bbPujN cầmK6Us K6Usphích DCUJDByVnước runV5bbPujNg lên,DCUJDByV nướcK6Us sôV5bbPujNi tronK6Usg bìnhV5bbPujN K6Usrót xuốngV5bbPujN lK6Usàm nK6Usgón V5bbPujNtay bịV5bbPujN gDCUJDByViội bỏngDCUJDByV rát.

Vị K6Usgiáo sưK6Us K6Usgià nhV5bbPujNanh mắtK6Us nK6Ushanh tayV5bbPujN, liềnK6Us DCUJDByVđóng DCUJDByVngay vDCUJDByVòi nưDCUJDByVớc nóK6Usng lạiK6Us, kDCUJDByVéo V5bbPujNtay tK6Usôi DCUJDByVsang vòiDCUJDByV nướcDCUJDByV lạnK6Ush vặV5bbPujNn xV5bbPujNuống, đV5bbPujNể giảmDCUJDByV bớtV5bbPujN sựV5bbPujN đaDCUJDByVu rát.

Mắt V5bbPujNtôi DCUJDByVngân ngấnV5bbPujN lệ,V5bbPujN K6Ustrong lònK6Usg cườiV5bbPujN thầV5bbPujNm: K6UsXem rDCUJDByVa, K6Ustính nhiềuV5bbPujN chDCUJDByVuyện cV5bbPujNũng khôngV5bbPujN hềV5bbPujN gDCUJDByViới hạV5bbPujNn lứaDCUJDByV tuổi.

Lấy DCUJDByVnước xK6Usong, giK6Usáo K6Ussư V5bbPujNĐiền giúpDCUJDByV tôV5bbPujNi xDCUJDByVách pDCUJDByVhích DCUJDByVnước vềV5bbPujN phòV5bbPujNng K6Uslàm việc,K6Us TiểuDCUJDByV V5bbPujNLưu DCUJDByVnhìn thấyDCUJDByV nK6Usói: “TrờDCUJDByVi DCUJDByVạ, K6Uschị ĐiềDCUJDByVn, sK6Usao DCUJDByVchị lK6Usại đểK6Us K6Usông ấyK6Us xáDCUJDByVch phDCUJDByVích nướcDCUJDByV chứ?DCUJDByV V5bbPujNChị biDCUJDByVết ônDCUJDByVg ấyK6Us lDCUJDByVà K6Usai không?”

“Giáo V5bbPujNsư ĐiềDCUJDByVn V5bbPujNDuy Niên”.

“Biết V5bbPujNrồi cònK6Us V5bbPujNđể ônDCUJDByVg ấyV5bbPujN xáchDCUJDByV hộK6Us chịK6Us phíDCUJDByVch lDCUJDByVà saV5bbPujNo?” TiểuDCUJDByV LưuV5bbPujN suýtDCUJDByV nữK6Usa cáDCUJDByVu V5bbPujNlên vớV5bbPujNi tôV5bbPujNi, “CụcV5bbPujN trK6Usưởng củaK6Us chúK6Usng tV5bbPujNa mDCUJDByVời đếnDCUJDByV lDCUJDByVà DCUJDByVkhách VIK6UsP, làV5bbPujN chuyênDCUJDByV gV5bbPujNia dựV5bbPujN áDCUJDByVn, V5bbPujNlà đạiDCUJDByV thụDCUJDByV củDCUJDByVa V5bbPujNgiới khDCUJDByVoa họcV5bbPujN điệnV5bbPujN tử”.

“Chẳng quV5bbPujNa chỉV5bbPujN K6Uslà nK6Ushờ K6Usông K6Usấy DCUJDByVxách hDCUJDByVộ chK6Usị phíchV5bbPujN nưV5bbPujNớc thôDCUJDByVi mà!”V5bbPujN MàDCUJDByV cK6Ushính ônK6Usg tựDCUJDByV ngK6Usuyện DCUJDByVđấy chứ,V5bbPujN nóK6Usi K6Usnào DCUJDByVlà DCUJDByVtay tV5bbPujNôi bịK6Us bỏDCUJDByVng V5bbPujNrồi, đóK6Us cũK6Usng lV5bbPujNà tráchDCUJDByV nhiV5bbPujNệm DCUJDByVcủa ônK6Usg ấy.

Chị cònV5bbPujN muốnK6Us K6Usnhờ ônV5bbPujNg ấK6Usy lV5bbPujNàm gDCUJDByVì nữa?K6Us GiúDCUJDByVp chịV5bbPujN qV5bbPujNuét V5bbPujNnhà à?”DCUJDByV TK6Usiểu V5bbPujNLưu nhìK6Usn tDCUJDByVôi chếDCUJDByV giDCUJDByVễu, “XúcK6Us pK6Ushạm K6Usông ấK6Usy làV5bbPujN tDCUJDByVội DCUJDByVkhông thV5bbPujNể thV5bbPujNa đượcV5bbPujN đâu”.

Nhưng tôiK6Us DCUJDByVđâu muốnDCUJDByV DCUJDByVxúc phạmDCUJDByV ông,DCUJDByV V5bbPujNmà mDCUJDByVột K6Usvị giK6Usáo sư,K6Us cK6Ushuyên gK6Usia V5bbPujNcó thânK6Us pK6Ushận địaV5bbPujN vịDCUJDByV nhK6Usư DCUJDByVthế V5bbPujNcũng sẽDCUJDByV khV5bbPujNông DCUJDByVthể nhậnDCUJDByV rDCUJDByVa K6Usmột nhDCUJDByVân viêK6Usn văDCUJDByVn phòK6Usng bìDCUJDByVnh thV5bbPujNường K6Usnhư tôiV5bbPujN đâu.

Có lẽV5bbPujN, vDCUJDByVừa quK6Usay đDCUJDByVi, ôV5bbPujNng vốnK6Us đãV5bbPujN khoDCUJDByVng nhớV5bbPujN DCUJDByVđược tôiK6Us lDCUJDByVà K6Usai rồi.

Hết giờV5bbPujN làmDCUJDByV, đV5bbPujNi qK6Usua siV5bbPujNêu thK6Usị CarrefK6Usour, DCUJDByVtôi muV5bbPujNa mộtDCUJDByV đốnDCUJDByVg đồDCUJDByV DCUJDByVlinh tinh.

Khi tDCUJDByVôi DCUJDByVxách gK6Usiỏ hàngK6Us V5bbPujNđi K6Usra phíaDCUJDByV ngoàV5bbPujNi tDCUJDByVhì K6Usnhìn thấyK6Us TiêuK6Us VDCUJDByViễn. VK6Usừa DCUJDByVđịnh gọDCUJDByVi anhDCUJDByV, V5bbPujNngười bỗK6Usng cứngDCUJDByV K6Usđờ kK6Ushông thV5bbPujNốt đưK6Usợc DCUJDByVra lời,DCUJDByV DCUJDByVbởi DCUJDByVvì DCUJDByVNgô DV5bbPujNuyệt vàK6Us aK6Usnh đK6Usi cùnK6Usg nhau.

Anh bắtK6Us đầK6Usu đưaK6Us côV5bbPujN điV5bbPujN DCUJDByVlượn siK6Usêu thịDCUJDByV tK6Usừ baDCUJDByVo giV5bbPujNờ? DánV5bbPujNg vẻV5bbPujN chămDCUJDByV sócK6Us DCUJDByVchở cK6Ushe cV5bbPujNô ấyV5bbPujN. DCUJDByVNhìn V5bbPujNxe muDCUJDByVa DCUJDByVđồ DCUJDByVcủa hV5bbPujNọ, K6Usxếp đK6Usầy V5bbPujNnhững vậtV5bbPujN dụK6Usng giDCUJDByVa đình.

Mũi tôV5bbPujNi K6Uscay K6Usxè, V5bbPujNnhặt V5bbPujNbừa mấK6Usy thứDCUJDByV rK6Usồi K6Usvội vànV5bbPujNg chạK6Usy rDCUJDByVa ngoài.

Ngô DuyệtK6Us đãDCUJDByV nhìnDCUJDByV DCUJDByVthấy tôDCUJDByVi, “TiDCUJDByVểu KDCUJDByVhả? TiểuDCUJDByV Khả?”V5bbPujN V5bbPujNCô ấyDCUJDByV gọiV5bbPujN tDCUJDByVôi, âK6Usm thV5bbPujNanh dịDCUJDByVu dV5bbPujNàng tranV5bbPujNg nhV5bbPujNã, uyểK6Usn chuV5bbPujNyển vK6Usà dDCUJDByVễ V5bbPujNchịu, khiếV5bbPujNn DCUJDByVcho ởV5bbPujN giữaV5bbPujN đámV5bbPujN đôngV5bbPujN hDCUJDByVuyên náoDCUJDByV vẫK6Usn cóK6Us thểV5bbPujN nổiDCUJDByV DCUJDByVrõ K6Uslên giọngV5bbPujN nóiDCUJDByV đặV5bbPujNc biệt.

“Tiểu V5bbPujNKhả, K6Usem cV5bbPujNũng đếnV5bbPujN đV5bbPujNây mV5bbPujNua đồV5bbPujN V5bbPujNà?” K6UsTiêu ViễK6Usn nK6Ushìn tV5bbPujNôi bốiV5bbPujN rốDCUJDByVi, vẻK6Us mặtK6Us cóV5bbPujN chV5bbPujNút V5bbPujNlo lắng.

Tôi khôDCUJDByVng đếV5bbPujNn thK6Usì cK6Usó tDCUJDByVhể nhìK6Usn thK6Usấy anK6Ush DCUJDByVvà DCUJDByVPhó tổngK6Us giK6Usám sáDCUJDByVt xiV5bbPujNnh đẹpK6Us âDCUJDByVn âK6Usn áV5bbPujNi áiV5bbPujN bênV5bbPujN nDCUJDByVhau khônK6Usg chDCUJDByVứ? ĐãK6Us tứcK6Us giK6Usận rồi,K6Us cũV5bbPujNng cV5bbPujNhẳng nhK6Usìn anK6Ush nữDCUJDByVa, chỉK6Us nDCUJDByVói vớiV5bbPujN NgDCUJDByVô Duyệt:DCUJDByV “ChV5bbPujNào PhóV5bbPujN K6Ustổng DCUJDByVgiám sátK6Us, tV5bbPujNhật DCUJDByVtình cDCUJDByVờ ạ!”

“Gọi tV5bbPujNôi lK6Usà NgDCUJDByVô DuyệV5bbPujNt thôi,K6Us bDCUJDByVây V5bbPujNgiờ hếtDCUJDByV giK6Usờ làmDCUJDByV rồiK6Us mà!”DCUJDByV CôV5bbPujN K6Usta kK6Uséo tK6Usay V5bbPujNtôi tDCUJDByVỏ rV5bbPujNa rấtDCUJDByV thânV5bbPujN tình.

Tôi K6Usvẫn lV5bbPujNịch sựDCUJDByV mỉmDCUJDByV K6Uscười, nK6Ushìn V5bbPujNcô vàDCUJDByV DCUJDByVTiêu Viễn.

Thần sK6Usắc V5bbPujNcủa K6UsTiêu ViễnK6Us lạiK6Us rK6Usất ủV5bbPujN dột.

 

2. TạiK6Us sV5bbPujNao cứDCUJDByV xuấtDCUJDByV V5bbPujNhiện lúV5bbPujNc DCUJDByVtôi nhếcDCUJDByVh K6Usnhác nhất

Ra kV5bbPujNhỏi V5bbPujNsiêu thị,V5bbPujN nướcK6Us mắtV5bbPujN tDCUJDByVôi đV5bbPujNã khK6Usông cK6Usầm đV5bbPujNược nữaV5bbPujN, V5bbPujNvỡ òa.

Tôi xV5bbPujNách túK6Usi tK6Uso túK6Usi nhỏK6Us K6Usđi quV5bbPujNa cầK6Usu vV5bbPujNượt, nDCUJDByVhìn DCUJDByVxuống dưDCUJDByVới chDCUJDByVân cầV5bbPujNu, xDCUJDByVe K6Uscộ nườmK6Us nượp,DCUJDByV tựDCUJDByV nhDCUJDByViên đDCUJDByVứng lạV5bbPujNi. NếV5bbPujNu nhảyDCUJDByV V5bbPujNtừ V5bbPujNtrên nàDCUJDByVy xuốnV5bbPujNg V5bbPujNcó lK6Usẽ sẽDCUJDByV chếDCUJDByVt rấDCUJDByVt V5bbPujNthảm nhỉ?DCUJDByV ChắcV5bbPujN chắnV5bbPujN V5bbPujNcơ tV5bbPujNhể sẽDCUJDByV đầK6Usy máV5bbPujNu mV5bbPujNe, nDCUJDByVát bDCUJDByVét? V5bbPujNNói K6Uskhông chừngDCUJDByV, K6Uslúc đóK6Us V5bbPujNóc cònK6Us bắV5bbPujNn K6Usphụt vK6Usào nK6Usgười điK6Us đườngDCUJDByV cũngV5bbPujN nên.

Cứ tưởngV5bbPujN tượngV5bbPujN vậK6Usy, đãV5bbPujN thấV5bbPujNy ghêV5bbPujN rợnK6Us hếK6Ust cảK6Us người.

Có K6Uslẽ từDCUJDByV cổK6Us cDCUJDByVhí kiV5bbPujNm, tôiDCUJDByV lK6Usà ngườiDCUJDByV đầuV5bbPujN tK6Usiên lK6Usại bịV5bbPujN chínhK6Us ýDCUJDByV tưởnDCUJDByVg cK6Usủa mV5bbPujNình dV5bbPujNọa DCUJDByVcho sợK6Us phátK6Us tDCUJDByVhét lên.

Để cV5bbPujNho khônDCUJDByVg phV5bbPujNải nK6Usghĩ V5bbPujNđến mốiV5bbPujN quaK6Usn hDCUJDByVệ cK6Usủa TDCUJDByViêu ViễnDCUJDByV vàV5bbPujN DCUJDByVNgô DuyệtV5bbPujN K6Usnữa, tK6Usôi V5bbPujNvội DCUJDByVvàng tDCUJDByVìm DCUJDByVmột nơK6Usi K6Usan toK6Usàn lK6Usẩn trốn,DCUJDByV càK6Usng V5bbPujNkín đáoV5bbPujN cànDCUJDByVg tốt!

Đối dK6Usiện siDCUJDByVêu thDCUJDByVị cóDCUJDByV mộtV5bbPujN V5bbPujNquán StarK6Usbucks, khôngK6Us giDCUJDByVan taK6Uso nDCUJDByVhã, phK6Usục vDCUJDByVụ chuyênV5bbPujN nghiệp.DCUJDByV TôV5bbPujNi gV5bbPujNọi mộtK6Us tácDCUJDByVh caDCUJDByVpuccino cùDCUJDByVng vớiV5bbPujN mDCUJDByVón trángK6Us miệng.

Vị K6Usthơm ngoV5bbPujNn cV5bbPujNủa DCUJDByVmón ănK6Us làDCUJDByVm tDCUJDByVâm trạnK6Usg tôV5bbPujNi tV5bbPujNốt hơn,K6Us giữaDCUJDByV DCUJDByVnền âDCUJDByVm V5bbPujNnhạc dịV5bbPujNu nhẹDCUJDByV khiV5bbPujNến tôDCUJDByVi dầnDCUJDByV dầDCUJDByVn cảmK6Us thấyDCUJDByV tDCUJDByVhư tháiK6Us trởK6Us lại.

“Thưa côDCUJDByV, K6Uscó DCUJDByVcần kV5bbPujNhăn giấyK6Us kK6Ushông K6Usạ?” NhânK6Us vK6Usiên K6Usphục vV5bbPujNụ lV5bbPujNễ phéK6Usp đứngDCUJDByV bênV5bbPujN cạnh.

“Không cDCUJDByVần, cáDCUJDByVm K6Usơn!” TôiDCUJDByV vôDCUJDByV V5bbPujNthức đưV5bbPujNa taDCUJDByVy lênV5bbPujN K6Uslau mặt,DCUJDByV toànV5bbPujN lDCUJDByVà nưV5bbPujNớc V5bbPujNmắt. TạDCUJDByVi sV5bbPujNao tôiK6Us lạiK6Us K6Uskhóc chứ?

 “Xin đừV5bbPujNng ngồiK6Us K6Usở đV5bbPujNó!” TôiDCUJDByV DCUJDByVvừa laV5bbPujNu mắtDCUJDByV vừaV5bbPujN nóiK6Us vớV5bbPujNi ngV5bbPujNười đốV5bbPujNi diệnV5bbPujN, khônK6Usg chV5bbPujNo ngồiK6Us cùngV5bbPujN tôi.

“Em ngV5bbPujNhĩ lV5bbPujNà tDCUJDByVôi muốnV5bbPujN ngồK6Usi saoV5bbPujN? DCUJDByVChỉ DCUJDByVvì eDCUJDByVm cứV5bbPujN khV5bbPujNóc nV5bbPujNhư DCUJDByVvậy mK6Usãi, kV5bbPujNhiến DCUJDByVcho DCUJDByVtâm trạngDCUJDByV tôiK6Us thấyDCUJDByV rấK6Ust K6Usu uấK6Ust”. NgV5bbPujNười đK6Usối dDCUJDByViện nói.

“Chương NK6Usgự, tạiV5bbPujN V5bbPujNsao V5bbPujNanh V5bbPujNcứ xuấtV5bbPujN hiệK6Usn lúcDCUJDByV tK6Usôi nhếchV5bbPujN nhDCUJDByVác nhất?”K6Us TV5bbPujNôi rầuDCUJDByV rĩV5bbPujN V5bbPujNnói vớiK6Us aK6Usnh ta.

“Nhưng mà,K6Us K6Ushình nhưK6Us DCUJDByVtôi còV5bbPujNn nhếchV5bbPujN nháK6Usc V5bbPujNhơn eK6Usm!” AnDCUJDByVh tDCUJDByVa nhúnK6Us viV5bbPujNa, DCUJDByVchỉ lênDCUJDByV bK6Usộ cDCUJDByVomple maV5bbPujNy đK6Uso màK6Usu DCUJDByVtrắng K6Usngà V5bbPujNcủa mình,V5bbPujN tôiK6Us mớiK6Us phK6Usát hiệV5bbPujNn raDCUJDByV, vừK6Usa K6Usnãy tôV5bbPujNi V5bbPujNvô DCUJDByVý lK6Usàm đổDCUJDByV DCUJDByVcà V5bbPujNphê, chấtV5bbPujN lỏnDCUJDByVg màuV5bbPujN nDCUJDByVâu K6Usđã ngấK6Usm vV5bbPujNào áoDCUJDByV anh.

“Đồ V5bbPujNngốc, tạiV5bbPujN sK6Usao anK6Ush lạiDCUJDByV kK6Ushông DCUJDByVbiết đưK6Usờng tráK6Usnh ra?”

“Nhìn DCUJDByVem K6Uskhóc V5bbPujNquan trọDCUJDByVng K6Ushơn, bởiK6Us K6Usvì K6Usthật hDCUJDByViếm có”.V5bbPujN AK6Usnh tK6Usa lộDCUJDByV K6Usra nK6Usụ cườiK6Us tK6Usinh nghịDCUJDByVch, nhìnK6Us V5bbPujNtrông giốngK6Us nhưV5bbPujN mộtK6Us V5bbPujNđứa trV5bbPujNẻ vậy.

“Đi V5bbPujNnào, tôiK6Us dẫnDCUJDByV V5bbPujNem đếK6Usn mộtV5bbPujN nV5bbPujNơi K6Usvui vẻ”.V5bbPujN ChươngK6Us K6UsNgự kéoK6Us tôiDCUJDByV đứngK6Us lên.

“Tôi khônV5bbPujNg đi,K6Us tDCUJDByVôi còV5bbPujNn K6Uscó viDCUJDByVệc!” TV5bbPujNôi muốnK6Us thK6Usoát rV5bbPujNa khỏiK6Us V5bbPujNsự lK6Usôi kéoV5bbPujN củK6Usa V5bbPujNanh ta.

Nghĩ đếnK6Us V5bbPujNviệc vừDCUJDByVa rK6Usồi gặDCUJDByVp TK6Usiêu ViễnV5bbPujN vàV5bbPujN K6UsNgô DuyV5bbPujNệt, ngDCUJDByVhĩ V5bbPujNđến sV5bbPujNự V5bbPujNăn ýDCUJDByV cK6Usủa hDCUJDByVọ khK6Usi V5bbPujNở bêDCUJDByVn nhauK6Us, ngDCUJDByVhĩ DCUJDByVđến sựV5bbPujN dV5bbPujNịu dK6Usàng TiêV5bbPujNu ViễnV5bbPujN dV5bbPujNành V5bbPujNcho cDCUJDByVô ta…K6Us K6Ustất cảV5bbPujN V5bbPujNmọi cáiK6Us DCUJDByVkhác đềV5bbPujNu trởV5bbPujN thV5bbPujNành vK6Usô nghĩa.

“Việc gìV5bbPujN K6Uscó tDCUJDByVhể quaDCUJDByVn trọV5bbPujNng DCUJDByVhơn V5bbPujNvui DCUJDByVvẻ chV5bbPujNứ? KhôngV5bbPujN V5bbPujNđi sẽDCUJDByV tiDCUJDByVếc đấyK6Us nhé”V5bbPujN. ADCUJDByVnh K6Usta DCUJDByVcười K6Usnhìn tôiDCUJDByV K6Uschờ đợi,V5bbPujN V5bbPujNtôi thậtDCUJDByV K6Uskhó màV5bbPujN phảnDCUJDByV đối.

Tôi cònV5bbPujN cóK6Us DCUJDByVthể vuK6Usi vẻV5bbPujN đượcK6Us khônDCUJDByVg? TạiDCUJDByV K6Ussao lạiV5bbPujN cảmK6Us thK6Usấy tDCUJDByVrong lòV5bbPujNng nặngV5bbPujN trK6Usĩu nDCUJDByVhư đDCUJDByVeo đáV5bbPujN tDCUJDByVhế nàK6Usy? TV5bbPujNôi cốV5bbPujN gắngK6Us muốnDCUJDByV K6Usvứt bDCUJDByVỏ nDCUJDByVó đi,K6Us nhưnK6Usg V5bbPujNnó cứDCUJDByV điềV5bbPujNm nV5bbPujNhiên bDCUJDByVất động.

Chương NgựK6Us nóV5bbPujNi V5bbPujNkhông K6Ussai, đâyK6Us quK6Usả nhiêK6Usn lV5bbPujNà mV5bbPujNột nV5bbPujNơi DCUJDByVvui vK6Usẻ, K6Us“mười haV5bbPujNi V5bbPujNchốn vui”.

Đáng tiếc,K6Us DCUJDByVtâm trạngV5bbPujN củV5bbPujNa V5bbPujNtôi DCUJDByVkhông hK6Usòa nDCUJDByVhập đDCUJDByVược vớiDCUJDByV nơV5bbPujNi này.

“Tại saV5bbPujNo lạiK6Us cóK6Us V5bbPujNcái tênV5bbPujN nhưK6Us vậy?K6Us” K6UsTôi V5bbPujNrầu V5bbPujNrĩ hỏi.

“Ở đâyDCUJDByV cóK6Us mV5bbPujNười hV5bbPujNai tụV5bbPujN đDCUJDByViểm, mK6Usỗi mV5bbPujNột chỗDCUJDByV đDCUJDByVều khiV5bbPujNến ngưV5bbPujNời DCUJDByVta V5bbPujNvui khôDCUJDByVng bV5bbPujNiết chán”.V5bbPujN V5bbPujNChương NDCUJDByVgự K6Usgiải thích.

“Có thểV5bbPujN V5bbPujNlàm ngDCUJDByVười K6Usta quênK6Us đDCUJDByVi phiềnK6Us muV5bbPujNộn khônDCUJDByVg?” V5bbPujNTôi tỏDCUJDByV K6Usra ngDCUJDByVhi ngờ.

“Có thể,K6Us V5bbPujNchỉ cầK6Usn DCUJDByVem DCUJDByVtự nguyện”.DCUJDByV ChươK6Usng NV5bbPujNgựu nV5bbPujNghiêm túcK6Us DCUJDByVnhìn DCUJDByVtôi, “EV5bbPujNm nênK6Us làDCUJDByV mK6Usột nDCUJDByVgười vuK6Usi vV5bbPujNẻ, nDCUJDByVgay đếnDCUJDByV V5bbPujNcái V5bbPujNtên cDCUJDByVủa V5bbPujNem DCUJDByVcũng gọiV5bbPujN làDCUJDByV KK6Ushả LV5bbPujNạc DCUJDByVcơ mà”.

Khả LạcV5bbPujN K6Usthì DCUJDByVnhất địnhDCUJDByV cóDCUJDByV thểK6Us vuK6Usi V5bbPujNvẻ sDCUJDByVao? TôDCUJDByVi cườiV5bbPujN đauK6Us khổ.

Đi lêV5bbPujNn gK6Usác vDCUJDByVới ChươV5bbPujNng Ngự,DCUJDByV lậpK6Us K6Ustức đV5bbPujNã cV5bbPujNó V5bbPujNnhân V5bbPujNviên phụDCUJDByVc vụV5bbPujN DCUJDByVđến đóK6Usn, lV5bbPujNuôn miệngK6Us chàoV5bbPujN “TổDCUJDByVng giV5bbPujNám đDCUJDByVốc ChV5bbPujNương ạDCUJDByV”, “TổDCUJDByVng giámDCUJDByV đốcK6Us ChươDCUJDByVng ạ”.V5bbPujN TDCUJDByVôi xácK6Ush nK6Ushững túiV5bbPujN tK6Uso tV5bbPujNúi nK6Ushỏ củDCUJDByVa K6Ussiêu thị,V5bbPujN tV5bbPujNheo saV5bbPujNu ChươK6Usng V5bbPujNNgự gDCUJDByViống DCUJDByVnhư K6Usmột ngưV5bbPujNời hầu.

Một nhóV5bbPujNm ngưDCUJDByVời ănK6Us cơmV5bbPujN, liV5bbPujNên tụcDCUJDByV gọiDCUJDByV mónV5bbPujN đắtK6Us tV5bbPujNiền, khôDCUJDByVng K6Usgọi nhữngV5bbPujN mK6Usón K6Usvừa miệng.

Tôi uK6Usống mộtDCUJDByV loK6Usại nưV5bbPujNớc K6Usngọt rK6Usất ngV5bbPujNon, DCUJDByVnhưng K6Uslại tDCUJDByVhấy hơiK6Us đauK6Us đầuK6Us, “TK6Usại sDCUJDByVao lạiK6Us thK6Usế? TK6Usôi cK6Usó DCUJDByVuống rượuV5bbPujN đV5bbPujNâu nhỉ?”DCUJDByVNgửi kDCUJDByVỹ DCUJDByVmới phátK6Us hiK6Usện rK6Usa thV5bbPujNứ nướcV5bbPujN ngọDCUJDByVt tôiK6Us vV5bbPujNừa mớiK6Us K6Usuống lK6Usà K6Usloại rượuDCUJDByV V5bbPujNTây phDCUJDByVa chế.

Ăn xongK6Us, nV5bbPujNhóm ngườiV5bbPujN V5bbPujNtách V5bbPujNra mỗK6Usi ngườiDCUJDByV mộtV5bbPujN nơiDCUJDByV, giốngK6Us nDCUJDByVhư sDCUJDByVau V5bbPujNkhi xeDCUJDByVm xK6Usong mộtV5bbPujN vởV5bbPujN kịcDCUJDByVh vK6Usui, chỉK6Us cònDCUJDByV lạiDCUJDByV sựDCUJDByV trốDCUJDByVng DCUJDByVrỗng DCUJDByVvà côDCUJDByV đơn.

“Tôi V5bbPujNphải đợiK6Us mộV5bbPujNt lúcV5bbPujN nữK6Usa mớV5bbPujNi vK6Usề nhàV5bbPujN được,DCUJDByV khônV5bbPujNg DCUJDByVthể đểK6Us mẹK6Us V5bbPujNtôi biK6Usết tôDCUJDByVi đãDCUJDByV uốDCUJDByVng rượu!”V5bbPujN TôDCUJDByVi dựaV5bbPujN vàDCUJDByVo ngườiDCUJDByV ChươnDCUJDByVg DCUJDByVNgự, vòV5bbPujN vòDCUJDByV cáiK6Us đầK6Usu đauK6Us nhức,DCUJDByV K6Usanh K6Usta cK6Usố V5bbPujNgiữ lấV5bbPujNy V5bbPujNvai tôi.

“Được!” SV5bbPujNao aV5bbPujNnh tDCUJDByVa cV5bbPujNứ nhìDCUJDByVn tôiDCUJDByV V5bbPujNcười chứ.

Về đếK6Usn DCUJDByVcửa, tDCUJDByVôi lDCUJDByVục K6Ustìm cV5bbPujNhìa khóaK6Us V5bbPujNtrong túi,DCUJDByV V5bbPujNsau đóK6Us mởV5bbPujN cửa.

Chương DCUJDByVNgự cK6Usứ DCUJDByVcười DCUJDByVtôi, “TV5bbPujNại saDCUJDByVo lấDCUJDByVy chìaK6Us V5bbPujNkhóa nhàK6Us K6Usem K6Usđể mởV5bbPujN V5bbPujNcửa nhàV5bbPujN tôi?”

“Có đưV5bbPujNợc khôngK6Us?” TôiDCUJDByV gV5bbPujNãi DCUJDByVgãi đV5bbPujNầu, “K6UsDùng chV5bbPujNìa khK6Usóa cDCUJDByVủa anDCUJDByVh mK6Usở tK6Ushử xem”.

Quả nhiên,DCUJDByV K6Usanh DCUJDByVta mởV5bbPujN đK6Usược cửaDCUJDByV K6Usra, V5bbPujNtôi điDCUJDByV DCUJDByVtheo vàDCUJDByVo, gK6Usục mặtK6Us xuV5bbPujNống soDCUJDByVfa DCUJDByVmà V5bbPujNkhóc, “TạDCUJDByVi sDCUJDByVao chK6Usìa khV5bbPujNóa cDCUJDByVủa anDCUJDByVh lạiK6Us cóK6Us thDCUJDByVể mởDCUJDByV cửDCUJDByVa nhK6Usà tôiV5bbPujN chK6Usứ, mDCUJDByVà V5bbPujNsao tôiK6Us lạV5bbPujNi khôK6Usng mK6Usở được?”

Chương NDCUJDByVgự ngV5bbPujNồi dưDCUJDByVới K6Usthảm, khôngDCUJDByV chV5bbPujNớp K6Usmắt K6Usnhìn DCUJDByVtôi, “NgốcK6Us ạ,K6Us khóK6Usc cáV5bbPujNi V5bbPujNgì, DCUJDByVvì DCUJDByVmột chiếcDCUJDByV chìaV5bbPujN khóaK6Us saoK6Us? NgV5bbPujNày DCUJDByVmai V5bbPujNđánh V5bbPujNcho eV5bbPujNm mộtDCUJDByV K6Uschiếc DCUJDByVlà V5bbPujNđược chứV5bbPujN gì”.

“Không phảK6Usi vìDCUJDByV chK6Usìa khóaV5bbPujN!” TôDCUJDByVi vẫnV5bbPujN khóK6Usc, khôK6Usng K6Usbiết vìK6Us saoK6Us, nK6Usước mắV5bbPujNt khôDCUJDByVng thDCUJDByVể nàoK6Us cầK6Usm lK6Usại được.

“Thế lK6Usà V5bbPujNvì cV5bbPujNái gì?”

“Vì K6UsTiêu VDCUJDByViễn!” TôV5bbPujNi vừDCUJDByVa nóiDCUJDByV vừV5bbPujNa khóc.

Chương NK6Usgự khK6Usông nóK6Usi gDCUJDByVì, châK6Usm tV5bbPujNhuốc láK6Us, K6Usngậm trênV5bbPujN miệng.

Có thểV5bbPujN V5bbPujNdo khóK6Usc mV5bbPujNệt qV5bbPujNuá, tôK6Usi nK6Usgáp mộtDCUJDByV cáiV5bbPujN rồV5bbPujNi dầnV5bbPujN dầnK6Us cDCUJDByVhìm vàDCUJDByVo gDCUJDByViấc mơ.

Trong mơ,V5bbPujN TiK6Usêu V5bbPujNViễn cứDCUJDByV đứnK6Usg ởV5bbPujN trêK6Usn caoV5bbPujN, tôK6Usi cốK6Us ngướcV5bbPujN K6Usnhìn DCUJDByVthế K6Usnào DCUJDByVcũng kK6Ushông thK6Usể nhìDCUJDByVn DCUJDByVđược DCUJDByVvào mDCUJDByVắt anh.

Sáng sớmK6Us tỉK6Usnh lK6Usại, toK6Usàn thânDCUJDByV ướtV5bbPujN K6Usđẫm mồDCUJDByV hôiK6Us, uểK6Us oảV5bbPujNi vặnV5bbPujN mình,K6Us ngoK6Usác miK6Usệng ngK6Usáp dài.

Vừa quaV5bbPujNy ngườiV5bbPujN, V5bbPujNđã nhìV5bbPujNn thấK6Usy DCUJDByVmột gươnK6Usg V5bbPujNmặt tK6Uso V5bbPujNhiện K6Usra trV5bbPujNong gươV5bbPujNng. K6UsMá K6Usơi, thK6Usì rDCUJDByVa đâyK6Us khôDCUJDByVng phảiV5bbPujN V5bbPujNlà phòK6Usng ngủK6Us DCUJDByVcủa nV5bbPujNhà mình!

“Tỉnh rồiDCUJDByV à?”DCUJDByV ChươngV5bbPujN NgK6Usự DCUJDByVdáng vẻK6Us rDCUJDByVất V5bbPujNthoải DCUJDByVmái xuấtV5bbPujN hiệV5bbPujNn V5bbPujNtrước mặtV5bbPujN tôi,V5bbPujN anDCUJDByVh DCUJDByVta V5bbPujNcó K6Usvẻ nDCUJDByVhư vừaDCUJDByV DCUJDByVrửa mDCUJDByVặt, trênDCUJDByV tóV5bbPujNc cònDCUJDByV đDCUJDByVọng lạiV5bbPujN vàiDCUJDByV gK6Usiọt nước,V5bbPujN tV5bbPujNrông lạiDCUJDByV tK6Usrẻ K6Usra vV5bbPujNài tuDCUJDByVổi, cứDCUJDByV nhưDCUJDByV cậuK6Us cK6Uson tK6Usrai lớK6Usn củaDCUJDByV nhV5bbPujNà DCUJDByVhàng xóm.

Thấy tDCUJDByVôi hoảK6Usng loạn,K6Us ChươnV5bbPujNg NgK6Usự nK6Usói: “HK6Usôm qV5bbPujNua V5bbPujNem uốngK6Us rV5bbPujNượu sDCUJDByVay, DCUJDByVkhông dámK6Us vềV5bbPujN V5bbPujNnhà, cứDCUJDByV DCUJDByVđòi đếDCUJDByVn chỗK6Us tôi!”

Trời ơiK6Us, tôK6Usi điêK6Usn K6Usrồi sao?

“Bây gV5bbPujNiờ mấDCUJDByVy gK6Usiờ DCUJDByVròi?” TV5bbPujNôi hV5bbPujNỏi CDCUJDByVhương Ngự.

“7h30”. K6UsAnh chỉV5bbPujN đồDCUJDByVng hồK6Us DCUJDByVtrên tườngK6Us nói.

“7h30? DCUJDByVSao anV5bbPujNh kV5bbPujNhông gK6Usọi tK6Usôi dậyDCUJDByV K6Ussớm hơDCUJDByVn? TôiK6Us sắpV5bbPujN đếnK6Us mK6Usuộn V5bbPujNrồi”. TôiV5bbPujN nhDCUJDByVặt DCUJDByVáo lênK6Us rồiV5bbPujN chạyV5bbPujN rDCUJDByVa ngoài,DCUJDByV thìV5bbPujN bDCUJDByVị aDCUJDByVnh V5bbPujNgiữ lạiDCUJDByV, K6Us“Để tôV5bbPujNi đưaV5bbPujN DCUJDByVem đi”.

Ngồi tronDCUJDByVg chiếcK6Us xK6Use DCUJDByVMer V5bbPujNBenz củaV5bbPujN ChươK6Usng NK6Usgự tK6Usôi gọDCUJDByVi đV5bbPujNiện V5bbPujNcho mẹ,DCUJDByV mK6Usẹ tôiK6Us K6Ustrách mắnV5bbPujNg téV5bbPujN tát:K6Us “VẫnV5bbPujN cònDCUJDByV nV5bbPujNhớ tDCUJDByVôi K6Uslà mẹK6Us K6Uscô à?V5bbPujN CảDCUJDByV đêmDCUJDByV đDCUJDByVi đDCUJDByVâu hK6Usả? GọK6Usi điệnDCUJDByV chDCUJDByVo cDCUJDByVô K6Ustoàn tắtDCUJDByV máy”.

“Thì giờV5bbPujN V5bbPujNcon gọiV5bbPujN điệnDCUJDByV cK6Usho V5bbPujNmẹ đDCUJDByVây thôi?”

“Tôi gọiDCUJDByV K6Usđiện cDCUJDByVho côDCUJDByV DCUJDByVcả đêmK6Us V5bbPujNthì sao?”V5bbPujN GiọnDCUJDByVg mK6Usẹ tôV5bbPujNi DCUJDByVhơi nghẹnDCUJDByV nV5bbPujNgào, “ConDCUJDByV cV5bbPujNó K6Usbiết sDCUJDByVuýt nV5bbPujNữa dọaDCUJDByV chếtK6Us K6Usmẹ rồiV5bbPujN không?DCUJDByV BV5bbPujNên ngK6Usoài lộDCUJDByVn xộDCUJDByVn K6Usnhư thK6Usế, nV5bbPujNếu V5bbPujNcon cóDCUJDByV xảyV5bbPujN rK6Usa việV5bbPujNc gK6Usì DCUJDByVthì mẹV5bbPujN V5bbPujNbiết lDCUJDByVàm tK6Ushế K6Usnào chứ?”

“Mẹ, DCUJDByVcon sDCUJDByVai rDCUJDByVồi, coDCUJDByVn xiDCUJDByVn lỗiK6Us mẹ!”DCUJDByV TôV5bbPujNi thànV5bbPujNh K6Usthật nói.

Mẹ tôiV5bbPujN mãiK6Us kV5bbPujNhông nóDCUJDByVi K6Usgì, nV5bbPujNửa K6Usphút saDCUJDByVu mDCUJDByVới nói:V5bbPujN K6Us“Hết K6Usgiờ lDCUJDByVàm V5bbPujNnhớ vềV5bbPujN nhàK6Us sK6Usớm, đừngDCUJDByV V5bbPujNcó lV5bbPujNượn lờDCUJDByV bV5bbPujNên V5bbPujNngoài nữa”.

“Vâng ạ”.DCUJDByV TắtDCUJDByV điệnK6Us thoạK6Usi, troK6Usng lòK6Usng V5bbPujNvẫn thấyK6Us áyV5bbPujN náyDCUJDByV khóK6Us chịu.

Tôi nhìnK6Us đồngK6Us hV5bbPujNồ, nói:DCUJDByV “LàDCUJDByVm ơn,DCUJDByV nhanK6Ush lDCUJDByVên mộV5bbPujNt chK6Usút! SắpDCUJDByV K6Usmuộn mấV5bbPujNt rồi!”

Anh V5bbPujNta chăK6Usm DCUJDByVchú nhìK6Usn đưV5bbPujNờng, nV5bbPujNói: “CũngK6Us khôDCUJDByVng tDCUJDByVhể đDCUJDByVâm K6Usvào xDCUJDByVe ngườiDCUJDByV K6Uskhác được!”

Đến cDCUJDByVơ quaDCUJDByVn vừaDCUJDByV K6Uskịp K6Us8 giờDCUJDByV V5bbPujNđúng, tôK6Usi vộiV5bbPujN vV5bbPujNàng chạyK6Us đếnK6Us vDCUJDByVăn phòng.

“Túi cV5bbPujNủa DCUJDByVem!” ChươngDCUJDByV NgựK6Us chạyDCUJDByV tK6Usheo đưDCUJDByVa túiDCUJDByV chK6Uso tôDCUJDByVi, “TạiDCUJDByV saK6Uso trêDCUJDByVn mặtDCUJDByV vV5bbPujNẫn cònK6Us vK6Usết V5bbPujNnước mK6Usiếng này?”V5bbPujN ADCUJDByVnh dùngV5bbPujN ngónK6Us tK6Usay lV5bbPujNau V5bbPujNlau giV5bbPujNúp tV5bbPujNôi, sK6Usau đóK6Us đưaDCUJDByV túV5bbPujNi cK6Usho tôi.

Tôi vK6Usơ lấyV5bbPujN địnhDCUJDByV chạyDCUJDByV điDCUJDByV, tV5bbPujNhì nhV5bbPujNìn tK6Ushấy TK6Usiêu ViễnDCUJDByV đứngV5bbPujN nDCUJDByVgay DCUJDByVở cửaK6Us chính.

“Tôi khôV5bbPujNng đếnK6Us DCUJDByVmuộn, kK6Ushông tiK6Usn DCUJDByVanh nhK6Usìn xemK6Us!” TôDCUJDByVi giK6Usơ đồDCUJDByVng hồV5bbPujN cK6Usho TiK6Usêu ViDCUJDByVễn xem.

“Người vừaK6Us đưaV5bbPujN eK6Usm đếnV5bbPujN lV5bbPujNà ai?”K6Us ADCUJDByVnh làV5bbPujNm mV5bbPujNặt lạnhV5bbPujN lV5bbPujNùng hK6Usỏi tôi.

Hóa K6Usra TổngK6Us giáV5bbPujNm sDCUJDByVát đạiV5bbPujN nhK6Usân đứngV5bbPujN đâyDCUJDByV khK6Usông pV5bbPujNhải đK6Usể DCUJDByVkiểm K6Ustra sựDCUJDByV chuyênK6Us V5bbPujNcần, vậyK6Us thìK6Us chẳngV5bbPujN K6Ussợ aK6Usnh tDCUJDByVa nữa,DCUJDByV “ChẳngV5bbPujN lV5bbPujNiên DCUJDByVquan V5bbPujNgì V5bbPujNđến K6Usanh cả!V5bbPujN” TôDCUJDByVi kDCUJDByVhông nhV5bbPujNìn aDCUJDByVnh, tuDCUJDByVng tK6Usẩy K6Usđi vào.

“Khả…”

Tôi nV5bbPujNghe tiV5bbPujNếng DCUJDByVanh gọDCUJDByVi, DCUJDByVcũng khônV5bbPujNg quK6Usay đầuK6Us DCUJDByVlại. BâV5bbPujNy gV5bbPujNiờ lDCUJDByVà gV5bbPujNiờ DCUJDByVlàm DCUJDByVviệc, khDCUJDByVông nK6Usói chuyệK6Usn riK6Usêng tư

 

3. DCUJDByVKhả LạK6Usc, cóK6Us nghĩaK6Us làK6Us kDCUJDByVhả DCUJDByVái vK6Usà K6Uslạc quan

Tôi bậnV5bbPujN rộK6Usn tổnK6Usg hK6Usợp dữV5bbPujN liệuV5bbPujN, K6Uscứ bịDCUJDByV điệnDCUJDByV tK6Ushoại V5bbPujNnội tuyếDCUJDByVn làK6Usm ồnV5bbPujN đếnK6Us nhứcDCUJDByV đDCUJDByVầu, “TiểK6Usu LK6Usưu, giúK6Usp nghV5bbPujNe điệnK6Us tDCUJDByVhoại cK6Ushút DCUJDByVđi!” TôV5bbPujNi khônDCUJDByVg ngV5bbPujNơi tDCUJDByVay, đàK6Usnh phDCUJDByVải phiDCUJDByVền đếnV5bbPujN TiK6Usểu Lưu.

“Tổng giámV5bbPujN sátK6Us TK6Usiêu bảDCUJDByVo cK6Ushị đếDCUJDByVn vV5bbPujNăn phòV5bbPujNng củV5bbPujNa aK6Usnh ấy!”K6Us TiểuV5bbPujN V5bbPujNLưu thậtK6Us V5bbPujNlà nhanV5bbPujNh nK6Ushẹn, dậpDCUJDByV điệDCUJDByVn K6Usthoại xDCUJDByVuống DCUJDByVđã truyềK6Usn đạtV5bbPujN ngay.

Tôi chẳngV5bbPujN đểDCUJDByV ýK6Us đếnV5bbPujN lờiDCUJDByV côV5bbPujN ấyK6Us nóK6Usi, tiếV5bbPujNp tụK6Usc tổngDCUJDByV hợpV5bbPujN V5bbPujNphiếu thốnK6Usg kêDCUJDByV sốK6Us liK6Usệu côV5bbPujNng việV5bbPujNc mDCUJDByVà tổDCUJDByV trưởngDCUJDByV gV5bbPujNiao, sK6Usố liệK6Usu quáV5bbPujN pDCUJDByVhức tạDCUJDByVp, làV5bbPujNm DCUJDByVtâm tV5bbPujNrí K6Ustôi rốiDCUJDByV loạn.

Một DCUJDByVlúc điệnDCUJDByV thoạiK6Us lạiK6Us V5bbPujNreo, DCUJDByVTiểu LưuDCUJDByV nDCUJDByVghe rồiDCUJDByV nV5bbPujNói: K6Us“Tổng gV5bbPujNiám K6Ussát TDCUJDByViêu bảoV5bbPujN V5bbPujNchị nhaK6Usnh đếnDCUJDByV văDCUJDByVn phK6Usòng củaDCUJDByV aDCUJDByVnh ấy,K6Us K6Usdữ lDCUJDByViệu DCUJDByVlần tDCUJDByVrước chDCUJDByVị tổK6Usng hợpV5bbPujN chK6Uso DCUJDByVanh ấyK6Us DCUJDByVcó cDCUJDByVhút vK6Usấn đề”.

“Được!” TôiK6Us trK6Usả lờK6Usi mộtK6Us tK6Usiếng, DCUJDByVvẫn nDCUJDByVgồi ìK6Us kK6Ushông nhúcV5bbPujN nhícV5bbPujNh. DữDCUJDByV DCUJDByVliệu DCUJDByVcó vấnDCUJDByV đềK6Us, K6Usanh nK6Usên tìV5bbPujNm tK6Usổ trưởng,DCUJDByV V5bbPujNtôi kK6Ushông chịuDCUJDByV tráK6Usch nhiV5bbPujNệm V5bbPujNtrực tiếpV5bbPujN vớK6Usi tổDCUJDByVng gK6Usiám sát.

Mặc DCUJDByVkệ tổngK6Us gDCUJDByViám sátK6Us K6UsTiêu, tV5bbPujNôi vốnDCUJDByV yK6Usếu bóngK6Us víaDCUJDByV, K6Uskhông chịK6Usu đựngV5bbPujN đượcDCUJDByV kV5bbPujNhi pK6Ushải đốiK6Us diK6Usện vV5bbPujNới bộDCUJDByV mặtV5bbPujN lạnhK6Us lùnK6Usg củaDCUJDByV anDCUJDByVh K6Usta. SDCUJDByVáng nayV5bbPujN, anDCUJDByVh tV5bbPujNa mặtK6Us lạnhV5bbPujN tanDCUJDByVh đV5bbPujNứng ởK6Us cửDCUJDByVa V5bbPujNgọi tôK6Usi, gV5bbPujNiống nV5bbPujNhư tôDCUJDByVi phạmV5bbPujN lỗiK6Us lDCUJDByVầm gK6Usì, ngườiK6Us hôK6Usm DCUJDByVqua DCUJDByVđi lượnK6Us siV5bbPujNêu thDCUJDByVị vớV5bbPujNi K6UsNgô DDCUJDByVuyệt làK6Us anK6Ush taK6Us, khV5bbPujNông phK6Usải V5bbPujNtôi, bâK6Usy K6Usgiờ DCUJDByVlại đK6Usến K6Usgây sựK6Us DCUJDByVgì vớiDCUJDByV V5bbPujNtôi chứ?

 Điện thoạiK6Us K6Uslại reV5bbPujNo, TiV5bbPujNểu K6UsLưu cứV5bbPujN V5bbPujNnhìn tôiV5bbPujN V5bbPujNlắc đầuDCUJDByV, “NếuK6Us K6Usmà đắcV5bbPujN tộDCUJDByVi vớiDCUJDByV tổDCUJDByVng giDCUJDByVám sV5bbPujNát TiêK6Usu, K6Uschị sẽK6Us K6Uskhông V5bbPujNyên thânV5bbPujN đâu”.

Tôi qDCUJDByVuyết địnhV5bbPujN lDCUJDByVấy K6Ushai cụcDCUJDByV bDCUJDByVông K6Usnhét K6Usvào tDCUJDByVai, đúngK6Us K6Uslà tôK6Usi đanK6Usg muốnK6Us đượcDCUJDByV V5bbPujNyên DCUJDByVthân đây.

Reo đDCUJDByVến nDCUJDByVửa nV5bbPujNgày, điệnDCUJDByV thoạiV5bbPujN cV5bbPujNuối cùngDCUJDByV cũDCUJDByVng nK6Usằm yêK6Usn, tôiV5bbPujN thởDCUJDByV phào.

Vừa DCUJDByVngẩng đV5bbPujNầu, đãDCUJDByV nhìK6Usn thấyK6Us V5bbPujNTiêu V5bbPujNViễn đứnK6Usg K6Usở cửaV5bbPujN pDCUJDByVhòng làDCUJDByVm viV5bbPujNệc, mặV5bbPujNt buV5bbPujNồn rầuDCUJDByV nhìK6Usn tôDCUJDByVi, đV5bbPujNôi V5bbPujNmôi V5bbPujNmím V5bbPujNlại thK6Usành K6Usmột vệK6Ust mỏng.

“Điền KhảDCUJDByV LạDCUJDByVc, K6Usem lạiDCUJDByV đâyV5bbPujN chút!”K6Us GiọngDCUJDByV nóV5bbPujNi dịuK6Us dàK6Usng DCUJDByVcủa V5bbPujNanh dK6Usu dươngK6Us nDCUJDByVhư tiếnV5bbPujNg đànV5bbPujN violincV5bbPujNen, dụDCUJDByV dỗK6Us khiếnV5bbPujN tDCUJDByVôi khônV5bbPujNg tựDCUJDByV V5bbPujNchủ đượcV5bbPujN màK6Us đứDCUJDByVng lêDCUJDByVn đV5bbPujNi thV5bbPujNeo anh.

Đi đưDCUJDByVợc V5bbPujNmấy bướcK6Us mớV5bbPujNi khôV5bbPujNng khK6Usỏi mắngV5bbPujN thầmDCUJDByV mìnhK6Us vôDCUJDByV DCUJDByVdụng, chẳDCUJDByVng lV5bbPujNẽ chỉK6Us cDCUJDByVần TiêuDCUJDByV VK6Usiễn ngoK6Usắc tayV5bbPujN, DCUJDByVtôi DCUJDByVsẽ liK6Usền ngoaDCUJDByVn ngK6Usoãn chV5bbPujNạy đDCUJDByVến sao?

Tiêu ViễnDCUJDByV điV5bbPujN phíK6Usa trước,K6Us đK6Usể lạDCUJDByVi phíV5bbPujNa tDCUJDByVôi DCUJDByVdáng DCUJDByVlưng caDCUJDByVo thK6Usẳng củaK6Us anV5bbPujNh, tôiK6Us nhìK6Usn bDCUJDByVóng V5bbPujNlưng ấK6Usy, K6Uskhông thểK6Us dV5bbPujNừng bướcDCUJDByV được.

Tiêu ViễnK6Us K6Usơi V5bbPujNTiêu ViDCUJDByVễn, anV5bbPujNh V5bbPujNlà khV5bbPujNắc V5bbPujNtinh củaDCUJDByV em.

Văn phònK6Usg củV5bbPujNa TiêuK6Us ViễnDCUJDByV cV5bbPujNó mùiV5bbPujN hươnDCUJDByVg K6Ushoa hồnV5bbPujNg nồngK6Us nànDCUJDByV, K6Ustôi hítK6Us mạnhK6Us mộtK6Us hDCUJDByVơi, hỏi:K6Us “MùiK6Us hươnDCUJDByVg V5bbPujNở đâuV5bbPujN thế?”

Tiêu VV5bbPujNiễn nhV5bbPujNư V5bbPujNlàm ảK6Uso tV5bbPujNhuật lDCUJDByVấy rV5bbPujNa dK6Usưới bànK6Us làmV5bbPujN việK6Usc mV5bbPujNột bK6Usó hoK6Usa hồngDCUJDByV toV5bbPujN, nóiDCUJDByV: “TặnK6Usg eK6Usm quV5bbPujNà K6Usxin lỗiK6Us, đừngK6Us tránK6Ush mặtDCUJDByV V5bbPujNanh nữa!”

Nhìn DCUJDByVbó hK6Usoa DCUJDByVto, lộV5bbPujNng lẫyV5bbPujN đẫDCUJDByVm sươngK6Us, tDCUJDByVôi khôngK6Us nhậK6Usn, màV5bbPujN hỏiK6Us lạiDCUJDByV anDCUJDByVh: “K6UsTại saDCUJDByVo DCUJDByVlại DCUJDByVcần quàDCUJDByV xDCUJDByVin lỗiV5bbPujN em?”

Tiêu VDCUJDByViễn DCUJDByVcười cườiK6Us ngạDCUJDByVi ngùngDCUJDByV, “SánK6Usg DCUJDByVnay tK6Ushái DCUJDByVđộ củK6Usa anDCUJDByVh khK6Usông tốt!”

Tôi V5bbPujNcố tìDCUJDByVnh liếcV5bbPujN nhìV5bbPujNn anK6Ush, “ChỉDCUJDByV cV5bbPujNó DCUJDByVsáng naK6Usy K6Usthái DCUJDByVđộ khV5bbPujNông tốtK6Us DCUJDByVthôi sao?”

Anh dúDCUJDByVi hDCUJDByVoa vàV5bbPujNo DCUJDByVtay tK6Usôi, “Đúng,V5bbPujN aV5bbPujNnh lúV5bbPujNc nàK6Uso tháV5bbPujNi độK6Us DCUJDByVcũng kDCUJDByVhông tốt,V5bbPujN xK6Usin lãnV5bbPujNh đạV5bbPujNo thV5bbPujNa thK6Usứ, đãK6Us đượcV5bbPujN chưa?”

Tôi ômDCUJDByV bDCUJDByVó hV5bbPujNoa tV5bbPujNo, đưK6Usa DCUJDByVlên ngV5bbPujNửi, kV5bbPujNhông K6Uskìm được,K6Us hắtDCUJDByV DCUJDByVhơi mộDCUJDByVt tiếng.

Tiêu ViV5bbPujNễn cưV5bbPujNời tôV5bbPujNi, “NgốcV5bbPujN thế,V5bbPujN lV5bbPujNàm vK6Usậy dễDCUJDByV bV5bbPujNị dịDCUJDByV ứnK6Usg vDCUJDByVới phấnV5bbPujN hoa!”

“Ngốc thìK6Us làmV5bbPujN saDCUJDByVo? NgK6Usốc cũK6Usng V5bbPujNchẳng phạmK6Us pháp”.

“Đúng, V5bbPujNem ngốcDCUJDByV đếnK6Us V5bbPujNkhác người,DCUJDByV lạiDCUJDByV thV5bbPujNành ưuV5bbPujN điểm”.

Tôi nhDCUJDByVìn DCUJDByVTiêu ViễnK6Us ngạcV5bbPujN nhiêDCUJDByVn, DCUJDByV“Ngài tổnK6Usg giK6Usám V5bbPujNsát, ngV5bbPujNài DCUJDByVbiết K6Usăn V5bbPujNnói tDCUJDByVừ kV5bbPujNhi nàoV5bbPujN vậy?”

Anh khônK6Usg nhDCUJDByVìn tôiV5bbPujN, chỉV5bbPujN cúK6Usi đầuV5bbPujN nhìV5bbPujNn K6Usvào mặDCUJDByVt bànDCUJDByV sạchV5bbPujN bónV5bbPujNg, “…K6Us TừK6Us V5bbPujNkhi anK6Ush pDCUJDByVhát hiK6Usện sắpV5bbPujN DCUJDByVmất em!”

Ra khỏiK6Us văK6Usn pDCUJDByVhòng củK6Usa DCUJDByVTiêu ViV5bbPujNễn, tôK6Usi K6Usđến phòngDCUJDByV giảiV5bbPujN laK6Uso ngồiV5bbPujN V5bbPujNmột K6Uslúc, muV5bbPujNốn V5bbPujNcho cảmK6Us V5bbPujNxúc củDCUJDByVa mìnhDCUJDByV bìnhDCUJDByV tĩDCUJDByVnh tDCUJDByVrở lại.

Giáo sV5bbPujNư ĐV5bbPujNiền lV5bbPujNại V5bbPujNđang V5bbPujNpha tV5bbPujNrà, DCUJDByVtôi nV5bbPujNhìn nhìnV5bbPujN K6Usông gK6Usật gậV5bbPujNt đDCUJDByVầu, ônK6Usg K6Uslại khDCUJDByVông DCUJDByVvội trởDCUJDByV vềK6Us lK6Usàm K6Usviệc, nV5bbPujNgồi xuDCUJDByVống đốV5bbPujNi diệnDCUJDByV vV5bbPujNới tK6Usôi, “TâDCUJDByVm tV5bbPujNrạng khV5bbPujNông K6Usvui à?”

Tôi cũnV5bbPujNg khDCUJDByVông giấuV5bbPujN diếV5bbPujNm, miễnDCUJDByV cưỡngV5bbPujN nởV5bbPujN nụV5bbPujN cười.

“Có phảDCUJDByVi làK6Us liV5bbPujNên quV5bbPujNan đếnK6Us tK6Ushời DCUJDByVtiết khôngK6Us, hôV5bbPujNm nDCUJDByVay V5bbPujNngười tâV5bbPujNm trạnDCUJDByVg kDCUJDByVhông vuK6Usi khôDCUJDByVng cDCUJDByVhỉ K6Uscó mìK6Usnh V5bbPujNcháu!” ÔnV5bbPujNg DCUJDByVám chỉK6Us TiV5bbPujNêu ViễnK6Us saV5bbPujNo, V5bbPujNgần K6Usđây, họV5bbPujN đDCUJDByVều K6Uslàm việcDCUJDByV cK6Usùng nhau.

“Chắc lK6Usà, cóDCUJDByV V5bbPujNlẽ, chắcV5bbPujN cũngV5bbPujN DCUJDByVcó khK6Usả nV5bbPujNăng nàyDCUJDByV đấV5bbPujNy ạV5bbPujN!” TDCUJDByVôi khDCUJDByVông mV5bbPujNuốn khôngDCUJDByV DCUJDByVkhí qK6Usuá nặngDCUJDByV nDCUJDByVề, nêV5bbPujNn cốDCUJDByV gắnDCUJDByVg mởK6Us miệng.

Ông cười,DCUJDByV hỏV5bbPujNi: “TạiDCUJDByV K6Ussao cháuDCUJDByV tV5bbPujNên làDCUJDByV KhảV5bbPujN Lạc?”

“Khả lạc,V5bbPujN cóDCUJDByV nghV5bbPujNĩa V5bbPujNlà kV5bbPujNhả áiK6Us vDCUJDByVà lạcV5bbPujN V5bbPujNquan ạ”DCUJDByV. KhDCUJDByVi tK6Usôi K6Usra K6Usđời, K6UsCola chưaK6Us phảiK6Us lDCUJDByVà K6Usđồ uốngDCUJDByV phổDCUJDByV biV5bbPujNến V5bbPujNtrên thV5bbPujNế giớiK6Us, ítDCUJDByV V5bbPujNra TV5bbPujNrung DCUJDByVQuốc V5bbPujNvẫn V5bbPujNchưa V5bbPujNcó K6Usloại nướcV5bbPujN ngDCUJDByVọt têV5bbPujNn V5bbPujNlà KV5bbPujNhả lạK6Usc này.

“Khả áV5bbPujNi, lạV5bbPujNc quan…K6Us”, K6Usvị giáoV5bbPujN V5bbPujNsư gV5bbPujNià lDCUJDByVẩm bẩV5bbPujNm nV5bbPujNói, “CáK6Usi têV5bbPujNn nàyK6Us hV5bbPujNay, hK6Usy vọngV5bbPujN coDCUJDByVn ngDCUJDByVười DCUJDByVcháu đV5bbPujNược nhDCUJDByVư tê”.

“Bác V5bbPujNlà ngườiDCUJDByV thứV5bbPujN haV5bbPujNi V5bbPujNnói tênK6Us chK6Usáu hK6Usay đấy”.DCUJDByV NgườiK6Us thứK6Us nhV5bbPujNất DCUJDByVnói nhDCUJDByVư vậyDCUJDByV tấtK6Us nhiV5bbPujNên DCUJDByVlà mK6Usẹ tôDCUJDByVi rồi.

“Ồ?”

“Bác DCUJDByVkhông nDCUJDByVói K6UsKhả LạV5bbPujNc lDCUJDByVà nướcDCUJDByV uV5bbPujNống cV5bbPujNó ga”.V5bbPujN TôDCUJDByVi nhúDCUJDByVn DCUJDByVvai, cườiDCUJDByV vớiV5bbPujN ông.

Buổi DCUJDByVtối vềV5bbPujN nhà,V5bbPujN ngồiK6Us DCUJDByVxem DCUJDByVphim dàiK6Us tậpK6Us DCUJDByVlúc V5bbPujN8 giờK6Us vớDCUJDByVi mẹ.

Biết mK6Usẹ vẫnV5bbPujN K6Uscòn V5bbPujNgiận tK6Usôi, nV5bbPujNên tôiV5bbPujN K6Uskhông dáV5bbPujNm nDCUJDByVói DCUJDByVnăng gV5bbPujNì, K6Uschăm cK6Ushú ngồiK6Us đợiV5bbPujN mẹDCUJDByV DCUJDByVphê bình.

Thấy tV5bbPujNôi ngápDCUJDByV liênV5bbPujN tụcK6Us, mẹK6Us cóV5bbPujN vẻV5bbPujN khôK6Usng đànhK6Us lòngK6Us nóiV5bbPujN: “MệtV5bbPujN V5bbPujNthì K6Usđi ngủDCUJDByV đi”.

“Không mK6Usệt, khôV5bbPujNng mệtDCUJDByV” CốV5bbPujN lV5bbPujNấy tinV5bbPujNh tDCUJDByVhần, tiK6Usếp tV5bbPujNục ngồiV5bbPujN đếmV5bbPujN thờDCUJDByVi giK6Usan vớiK6Us mẹ.

Ti DCUJDByVvi cK6Ushèn chK6Usương trìnhK6Us quDCUJDByVảng cáo,K6Us điềK6Usu nàyK6Us V5bbPujNlàm cDCUJDByVho ngưV5bbPujNời tDCUJDByVa cựDCUJDByVc kỳK6Us K6Usthấy phảnDCUJDByV V5bbPujNcảm, DCUJDByVmột nhómK6Us nV5bbPujNgười vV5bbPujNừa nhảyK6Us vừaK6Us háV5bbPujNt, “K6UsTết năDCUJDByVm DCUJDByVnay DCUJDByVkhông nhậnV5bbPujN quà…K6Us” đúngV5bbPujN K6Uslà chẳV5bbPujNng DCUJDByVra DCUJDByVlàm saDCUJDByVo! ẢnDCUJDByVh hưDCUJDByVởng ngK6Ushiêm trọDCUJDByVng đếnV5bbPujN K6Usviệc nV5bbPujNghe nV5bbPujNhìn cK6Usủa toànK6Us K6Usdân. TôiDCUJDByV V5bbPujNthật khôngV5bbPujN hiDCUJDByVểu cácV5bbPujN V5bbPujNcơ qDCUJDByVuan phêV5bbPujN chuẩnK6Us V5bbPujNnhư thếDCUJDByV nV5bbPujNào, cáDCUJDByVi kiểuDCUJDByV quảV5bbPujNng cV5bbPujNáo vớDCUJDByV vDCUJDByVẩn nhưK6Us DCUJDByVthế nàV5bbPujNy cũnV5bbPujNg đượcK6Us DCUJDByVlên V5bbPujNti viV5bbPujN. CácK6Us DCUJDByVquảng cK6Usáo K6Uskhác DCUJDByVthì DCUJDByVmất tDCUJDByViề, qV5bbPujNuảng DCUJDByVcáo nàK6Usy thDCUJDByVì mấtDCUJDByV mạng.

Mẹ V5bbPujNtôi DCUJDByVcũng cảK6Usm thấV5bbPujNy điếcK6Us taiV5bbPujN, tắtK6Us K6Usti V5bbPujNvi đDCUJDByVi, đeDCUJDByVo kínDCUJDByVh DCUJDByVlão nK6Usên đọcV5bbPujN báo.

“Mẹ K6Usđừng xV5bbPujNem nữK6Usa, nghỉV5bbPujN DCUJDByVngơi sớmK6Us điDCUJDByV thôiK6Us! MV5bbPujNắt K6Usđã khônDCUJDByVg tốDCUJDByVt rDCUJDByVồi cònDCUJDByV cK6Usứ thícDCUJDByVh đọcV5bbPujN chV5bbPujNữ nhỏ!”DCUJDByV K6UsTôi V5bbPujNkhông biếtK6Us mìnDCUJDByVh từK6Us lK6Usúc nàoV5bbPujN cũV5bbPujNng họcK6Us mẹK6Us cK6Usái tíV5bbPujNnh cV5bbPujNàu K6Usnhàu nhV5bbPujNững chuDCUJDByVyện vụnDCUJDByV vặt.

“Mẹ đâDCUJDByVu giốV5bbPujNng coDCUJDByVn đDCUJDByVược, nK6Usằm xuốnK6Usg DCUJDByVlà ngủ.K6Us NK6Ushiều tuổiK6Us V5bbPujNrồi, ngủV5bbPujN V5bbPujNít, nDCUJDByVgủ khônV5bbPujNg DCUJDByVđược!” MẹDCUJDByV tôK6Usi chậmDCUJDByV V5bbPujNrãi nói.

“Con nóK6Usi K6Uschuyện vK6Usới mẹ”.DCUJDByV TôDCUJDByVi K6Ussán lạiV5bbPujN bênK6Us mV5bbPujNẹ, nV5bbPujNũng nịV5bbPujNu. NgV5bbPujNày bé,K6Us DCUJDByVtôi thíV5bbPujNch đượcV5bbPujN K6Ussà vàoDCUJDByV lòDCUJDByVng mẹ,V5bbPujN V5bbPujNthật DCUJDByVlà thích.

Mẹ K6Usrốt cuDCUJDByVộc cK6Usũng bỏK6Us V5bbPujNbáo xuống,K6Us K6Us“Thôi đượcK6Us, V5bbPujNmẹ cũngV5bbPujN K6Usđang muK6Usốn nóV5bbPujNi DCUJDByVchuyện vV5bbPujNới DCUJDByVcon. DCUJDByVTối V5bbPujNqua DCUJDByVcon khôngV5bbPujN về,K6Us K6Usđi đâuDCUJDByV vậy?”K6Us TôiK6Us V5bbPujNbiết ngDCUJDByVay mẹV5bbPujN sẽK6Us hỏiV5bbPujN câuK6Us hỏiK6Us nK6Usày mà.

“Tụ tK6Usập vớV5bbPujNi V5bbPujNbạn V5bbPujNbè, K6Usnghịch pháK6Us cảK6Us đêm!K6Us” TôiV5bbPujN đànDCUJDByVh pDCUJDByVhải nóK6Usi dối.

Xin thượngDCUJDByV đếDCUJDByV tV5bbPujNha lDCUJDByVỗi DCUJDByVcho tôiV5bbPujN, nếuK6Us đểK6Us mẹDCUJDByV tôiK6Us bV5bbPujNiết tôiV5bbPujN uốV5bbPujNng rượuDCUJDByV sayV5bbPujN, lạDCUJDByVi quDCUJDByVa đêmV5bbPujN troV5bbPujNng nhK6Usà mộtDCUJDByV K6Usngười đDCUJDByVàn ônV5bbPujNg DCUJDByVđộc thân,DCUJDByV chắK6Usc mK6Usẹ V5bbPujNsẽ tuyK6Usệt tìV5bbPujNnh mV5bbPujNẹ cV5bbPujNon vV5bbPujNới tK6Usôi mất.

Mẹ thởDCUJDByV dK6Usài, DCUJDByV“Sao cK6Uson chẳngDCUJDByV K6Uslúc K6Usnào đDCUJDByVể mẹDCUJDByV đượcV5bbPujN DCUJDByVyên tDCUJDByVâm vậy!”

Tôi ngoK6Usan ngoãK6Usn nhậnV5bbPujN lỗi,DCUJDByV thàV5bbPujNnh thậK6Ust đểV5bbPujN đưDCUJDByVợc khoDCUJDByVan hồng.

“Khả K6UsKhả DCUJDByVà, K6Uscon cũngV5bbPujN V5bbPujNkhông cV5bbPujNòn nhỏK6Us DCUJDByVnữa, cóK6Us phảiDCUJDByV lDCUJDByVà cV5bbPujNon V5bbPujNcũng DCUJDByVnên tìK6Usm mộtK6Us ngườiK6Us bK6Usạn trV5bbPujNai chK6Uso ổV5bbPujNn K6Usđịnh V5bbPujNđi khV5bbPujNông? ĐểV5bbPujN mẹDCUJDByV đDCUJDByVỡ phảDCUJDByVi bậnK6Us tâmV5bbPujN mãi!”DCUJDByV DCUJDByVMẹ tôDCUJDByVi nV5bbPujNói vẻV5bbPujN K6Ussuy tư.

Bạn trV5bbPujNai đâuK6Us pV5bbPujNhải cứV5bbPujN K6Usnói tìDCUJDByVm V5bbPujNlà tìmK6Us DCUJDByVđược K6Usđâu? V5bbPujNCứ nK6Ushư lDCUJDByVà V5bbPujNđã đượcV5bbPujN đặtDCUJDByV sDCUJDByVẵn ởDCUJDByV đâDCUJDByVu đóDCUJDByV DCUJDByVđợi tôiV5bbPujN đếnK6Us nhặtK6Us vK6Usề vậy.

Mẹ tôDCUJDByVi đúngK6Us lDCUJDByVà ngưDCUJDByVời hV5bbPujNay sốtV5bbPujN ruột.K6Us TôiV5bbPujN cườDCUJDByVi cườiV5bbPujN, DCUJDByVtự nhiV5bbPujNên lạiV5bbPujN nhớDCUJDByV đếnV5bbPujN TDCUJDByViêu Viễn,V5bbPujN nV5bbPujNhớ đếnDCUJDByV đôiK6Us mắtDCUJDByV sK6Usáng lấV5bbPujNp lánhK6Us củDCUJDByVa DCUJDByVanh, K6Usnhớ đếnK6Us bóDCUJDByV K6Ushoa hồngDCUJDByV DCUJDByVanh tặngDCUJDByV hômV5bbPujN nay.

Có phảiDCUJDByV K6Usanh DCUJDByVcũng lK6Uso sợ,DCUJDByV sợV5bbPujN K6Uschúng tôiV5bbPujN cuốDCUJDByVi DCUJDByVcùng khôngDCUJDByV K6Usthể đếnV5bbPujN đưDCUJDByVợc vớiV5bbPujN nhauDCUJDByV? NgượcV5bbPujN lạiK6Us, hànV5bbPujNh độngV5bbPujN lV5bbPujNo lắK6Usng V5bbPujNcủa DCUJDByVanh lạiV5bbPujN K6Uslàm cV5bbPujNho tDCUJDByVôi thK6Usấy V5bbPujNyên tâm,V5bbPujN vậyDCUJDByV DCUJDByVlà aK6Usnh vẫnV5bbPujN DCUJDByVcòn cDCUJDByVó chDCUJDByVút đểK6Us DCUJDByVý đếnV5bbPujN tDCUJDByVôi chK6Usăng? K6UsTôi cóV5bbPujN DCUJDByVthể K6Usnào DCUJDByVcoi đK6Usó K6Uslà hànhV5bbPujN độV5bbPujNng anK6Ush vẫnDCUJDByV yêK6Usu DCUJDByVtôi DCUJDByVgiống DCUJDByVnhư tôV5bbPujNi yV5bbPujNêu DCUJDByVanh đượcDCUJDByV không?

“Mẹ K6Uscòn nhớDCUJDByV hồiK6Us đạDCUJDByVi K6Ushọc coK6Usn cDCUJDByVó mộV5bbPujNt ngDCUJDByVười bạV5bbPujNn tDCUJDByVên TiêK6Usu ViễV5bbPujNn K6Uskhông?” TK6Usôi ngưK6Usớc đầuV5bbPujN DCUJDByVlên, tDCUJDByVâm hồnDCUJDByV DCUJDByVbay bổK6Usng K6Usthật xa.

Mẹ độtV5bbPujN nhDCUJDByViên ngừnDCUJDByVg V5bbPujNlại, rấK6Ust lDCUJDByVâu saK6Usu, hV5bbPujNình nhV5bbPujNư nhK6Usớ rK6Usa điDCUJDByVều DCUJDByVgì, “DCUJDByVNhớ! MùV5bbPujNa hDCUJDByVè nK6Usăm đóV5bbPujN cK6Uson sK6Usốt caK6Uso, lV5bbPujNên đếnK6Us V5bbPujN40 độK6Us liền,DCUJDByV trV5bbPujNong K6Uslúc mêV5bbPujN mV5bbPujNan bK6Usất tỉnhK6Us toK6Usàn lảmK6Us nhảmV5bbPujN cáDCUJDByVi tênV5bbPujN nàyDCUJDByV. SaV5bbPujNu đóK6Us, mẹDCUJDByV DCUJDByVhỏi giV5bbPujNáo vDCUJDByViên K6Usvà bạnDCUJDByV hDCUJDByVọc cK6Usủa V5bbPujNcon, mớK6Usi V5bbPujNbiết cK6Usậu K6Usta xV5bbPujNuất K6Usngoại rồi”.

Tôi tròV5bbPujNn mK6Usắt nhK6Usìn K6Usmẹ, “DCUJDByVMẹ còK6Usn biếtK6Us V5bbPujNgì nữa?”

“Một giáDCUJDByVo vDCUJDByViên cDCUJDByVủa bọnDCUJDByV K6Uscon cDCUJDByVho DCUJDByVmẹ sK6Usố điệDCUJDByVn thoạV5bbPujNi nK6Ushà DCUJDByVcậu K6Usấy. MV5bbPujNẹ vốnK6Us địnDCUJDByVh hK6Usỏi bốDCUJDByV DCUJDByVmẹ DCUJDByVcậu DCUJDByVta DCUJDByVcách DCUJDByVliên K6Uslạc K6Usbên nướcDCUJDByV ngoàK6Usi, K6Usmẹ cậDCUJDByVu ấyV5bbPujN lDCUJDByVại nóDCUJDByVi DCUJDByVvới mẹV5bbPujN rằng,V5bbPujN giV5bbPujNa đìnhK6Us họK6Us vK6Usốn khônV5bbPujNg đồnDCUJDByVg ýV5bbPujN cK6Usậu ấyK6Us vK6Usà DCUJDByVcon K6Usđến vớiV5bbPujN nhK6Usau”. MẹV5bbPujN V5bbPujNtôi bìK6Usnh thảnV5bbPujN thuậtV5bbPujN lại,DCUJDByV trV5bbPujNong V5bbPujNgiọng nDCUJDByVói V5bbPujNtoát lDCUJDByVên DCUJDByVsự V5bbPujNbi thường.

“Dù gV5bbPujNì cậK6Usu K6Usấy cũngV5bbPujN V5bbPujNđã V5bbPujNxuất ngK6Usoại rồV5bbPujNi, chứK6Usng tDCUJDByVỏ tK6Usrái DCUJDByVtim củaDCUJDByV cậuV5bbPujN V5bbPujNấy cDCUJDByVũng đDCUJDByVặt V5bbPujNở nơV5bbPujNi rấK6Ust caDCUJDByVo, K6Ussẽ khôDCUJDByVng vìV5bbPujN cV5bbPujNon màDCUJDByV K6Ustừ V5bbPujNbỏ tiK6Usền DCUJDByVđồ V5bbPujNcủa mV5bbPujNình, ngườiDCUJDByV nhDCUJDByVư vậyV5bbPujN khV5bbPujNông lDCUJDByVà cV5bbPujNhỗ dựaV5bbPujN V5bbPujNcả đờK6Usi được…”

“Về sauDCUJDByV, cậuK6Us ấyV5bbPujN gọiDCUJDByV điệnK6Us thoạiV5bbPujN đK6Usến nhK6Usà mV5bbPujNình mấyDCUJDByV lầnDCUJDByV, K6Usmẹ đềK6Usu DCUJDByVnói DCUJDByVlà cV5bbPujNon DCUJDByVkhông DCUJDByVcó nhàV5bbPujN. DCUJDByVVề K6Ussau nữV5bbPujNa, nhV5bbPujNà K6Usmình đổK6Usi sK6Usố đDCUJDByViện thoạiDCUJDByV mới…”

Thì K6Usra gK6Usiữa tK6Usôi vàDCUJDByV V5bbPujNTiêu ViễnK6Us V5bbPujNcòn V5bbPujNcó K6Usmột quK6Usãng trắcDCUJDByV trV5bbPujNở V5bbPujNnhư DCUJDByVvậy mK6Usà tôiK6Us chưV5bbPujNa từnV5bbPujNg biết!

“Mẹ!” DCUJDByVTôi vộV5bbPujNi ôDCUJDByVm lấyDCUJDByV mẹV5bbPujN, nằmDCUJDByV tronV5bbPujNg DCUJDByVvòng tK6Usay mẹ,K6Us laDCUJDByVu nV5bbPujNước mắt.

“Khả Khả”V5bbPujN. V5bbPujNMẹ vK6Usỗ DCUJDByVnhẹ lDCUJDByVưng tôK6Usi, “ĐiDCUJDByV ngDCUJDByVủ đi”.

“Không, hôDCUJDByVm naDCUJDByVy cV5bbPujNon V5bbPujNngủ vớiK6Us mẹ”.DCUJDByV TV5bbPujNôi lườiK6Us biV5bbPujNếng khôngK6Us chịuV5bbPujN V5bbPujNra khỏiDCUJDByV DCUJDByVlòng mẹ.

Tôi DCUJDByVsợ buổiK6Us tốiK6Us nDCUJDByVgủ mộtDCUJDByV mìnDCUJDByVh, DCUJDByVnhư vDCUJDByVậy, khV5bbPujNi mK6Usơ V5bbPujNthấy TiêK6Usu ViK6Usễn, V5bbPujNtôi sV5bbPujNẽ cảmDCUJDByV thấyDCUJDByV rK6Usất cK6Usô đơn.

Mỗi nV5bbPujNgày K6Usđi làm,DCUJDByV tV5bbPujNôi đềuV5bbPujN V5bbPujNcố V5bbPujNý tráK6Usnh TiêuK6Us ViễK6Usn, K6Uscố K6Usgắng tK6Usránh cDCUJDByVàng xK6Usa K6Uscàng tốt,DCUJDByV anK6Ush khônV5bbPujNg còK6Usn lK6Usà chàngDCUJDByV traDCUJDByVi tK6Usrẻ mK6Usà tôDCUJDByVi từnK6Usg bK6Usiết nữa.

Tiêu ViễnDCUJDByV cDCUJDByVủa hDCUJDByViện tV5bbPujNại, toàV5bbPujNn thânDCUJDByV tK6Usoát K6Uslên sứV5bbPujNc quV5bbPujNyến rũK6Us V5bbPujNcủa mộK6Ust ngườiV5bbPujN đànV5bbPujN ôngDCUJDByV trưởngV5bbPujN thànV5bbPujNh, kK6Ushí phV5bbPujNách DCUJDByVmạnh mẽDCUJDByV V5bbPujNlộ DCUJDByVra mDCUJDByVột cáchV5bbPujN K6Ustự nhDCUJDByViên thV5bbPujNu húV5bbPujNt mọDCUJDByVi ngườiDCUJDByV chDCUJDByVú ý.

Một ngườV5bbPujNi đV5bbPujNàn ôV5bbPujNng ưV5bbPujNu túDCUJDByV K6Usnhư DCUJDByVvậy, tK6Usại sDCUJDByVao lúcK6Us DCUJDByVđầu lạiK6Us thíchDCUJDByV DCUJDByVmột đứaK6Us đầuDCUJDByV ócV5bbPujN bK6Usã đậuK6Us V5bbPujNnhư tV5bbPujNôi chứ?

Một DCUJDByVhôm, lớDCUJDByVp trưởnK6Usg ChươngDCUJDByV SíK6Usnh DCUJDByVkiếm đượcK6Us haK6Usi chiK6Usếc vDCUJDByVé bV5bbPujNiểu diễK6Usn V5bbPujNca nhạcV5bbPujN cV5bbPujNủa LDCUJDByVưu ĐứcK6Us HoaV5bbPujN, maDCUJDByVng đếnV5bbPujN cK6Usho tôV5bbPujNi nhDCUJDByVư vậtV5bbPujN hiDCUJDByVến tếK6Us, “ThếV5bbPujN nàK6Uso? BV5bbPujNuổi biểuDCUJDByV diV5bbPujNễn V5bbPujNcủa thầnK6Us tượnDCUJDByVg cV5bbPujNủa cậuK6Us đấy”.

“Thật DCUJDByVkhông hổK6Us danK6Ush cậuDCUJDByV DCUJDByVlà lK6Usớp trưởK6Usng, đúK6Usng DCUJDByVlà qDCUJDByVuá vV5bbPujNĩ đại”.

“Vậy cuốiDCUJDByV V5bbPujNtuần DCUJDByVmình đưK6Usa cDCUJDByVậu V5bbPujNđi xV5bbPujNem V5bbPujNnhé?” ChươV5bbPujNng SíK6Usnh V5bbPujNđề nghị.

“Không cầnDCUJDByV, đểK6Us mẹK6Us mDCUJDByVình đK6Usưa mìnhV5bbPujN đK6Usi!” TôK6Usi biếK6Ust ChưK6Usơng K6UsSính khôngV5bbPujN thíchDCUJDByV LDCUJDByVưu ĐDCUJDByVức HK6Usoa DCUJDByVlắm, hồV5bbPujNi hK6Usọc đạDCUJDByVi họcV5bbPujN, mỗiK6Us DCUJDByVlần tôK6Usi ngV5bbPujNhe LưDCUJDByVu ĐứcDCUJDByV HoK6Usa hátV5bbPujN, cV5bbPujNậu ấyK6Us vàK6Us TV5bbPujNiêu ViễnDCUJDByV V5bbPujNđều kK6Ushịt mV5bbPujNũi chDCUJDByVê bai.

“Người giV5bbPujNà hV5bbPujNọ kK6Ushông thícV5bbPujNh DCUJDByVcác ngôiV5bbPujN saV5bbPujNo DCUJDByVca K6Usnhạc DCUJDByVĐài K6UsLoan, V5bbPujNHồng V5bbPujNKông thếDCUJDByV nDCUJDByVày đK6Usâu, điDCUJDByV K6Uscũng giV5bbPujNống DCUJDByVhành tộiK6Us. ThôDCUJDByVi thìDCUJDByV mìnV5bbPujNh đK6Usi chDCUJDByVịu tộiDCUJDByV thaV5bbPujNy chK6Uso bậcK6Us K6Uscao niênK6Us đỡV5bbPujN khổ”.K6Us K6UsChương SíK6Usnh tỏV5bbPujN DCUJDByVra rấtK6Us hiểuDCUJDByV tâmV5bbPujN lýK6Us ngườiK6Us khác.

“Ha haV5bbPujN, mẹDCUJDByV mK6Usình mV5bbPujNà ngK6Ushe cDCUJDByVậu nóiDCUJDByV vDCUJDByVậy K6Uslại cuốV5bbPujNng lêDCUJDByVn đấy”.

“Sao thế?”

“Mẹ DCUJDByVtớ còK6Usn mK6Usê LưV5bbPujNu ĐứcDCUJDByV HV5bbPujNoa K6Ushơn tớDCUJDByV DCUJDByVấy chứ”.

“Trời, tạDCUJDByVi saDCUJDByVo lạiV5bbPujN cóV5bbPujN V5bbPujNbà gK6Usià nhDCUJDByVư vV5bbPujNậy chứ?”

“Mẹ mK6Usình vẫnV5bbPujN chưaDCUJDByV giDCUJDByVà đâu”K6Us. DCUJDByVTôi phV5bbPujNản bác,K6Us “VậyK6Us tDCUJDByVhì, V5bbPujNđể lV5bbPujNần K6Ussau K6Usmình DCUJDByVmời DCUJDByVcậu K6Usxem bóK6Usng rV5bbPujNổ K6Usở DCUJDByVsân vDCUJDByVận độngV5bbPujN nhé”.

 

4. TôV5bbPujNi sợK6Us aK6Usnh bánK6Us nV5bbPujNgười nướV5bbPujNc ngoàiDCUJDByV mất 

Hôm thứV5bbPujN K6Ussáu, tổK6Us trưởngDCUJDByV V5bbPujNdẫn tổV5bbPujNng giDCUJDByVám sáV5bbPujNt kỹV5bbPujN tDCUJDByVhuật K6Usvà phV5bbPujNó tổnDCUJDByVg V5bbPujNgiám sátV5bbPujN kỹDCUJDByV K6Usthuật đV5bbPujNến thịK6Us sK6Usát cácK6Us phònDCUJDByVg ban.

Từ DCUJDByVxa đãV5bbPujN nhìK6Usn thấyK6Us TiDCUJDByVêu Viễn,V5bbPujN V5bbPujNtôi vK6Usội V5bbPujNvàng cúV5bbPujNi K6Usđầu xuK6Usống giảK6Us vK6Usờ đaV5bbPujNng pV5bbPujNhoto tàiK6Us lDCUJDByViệu. TôV5bbPujNi cV5bbPujNúi mỏV5bbPujNi DCUJDByVcổ DCUJDByVlắm rV5bbPujNồi mK6Usà họDCUJDByV vẫnK6Us cDCUJDByVhưa đK6Usi khV5bbPujNỏi, DCUJDByVđã tK6Ushế cDCUJDByVòn tK6Usiến lạDCUJDByVi K6Usphía tôi.

Tổ trưởngV5bbPujN cưK6Usời hK6Usa hDCUJDByVả nóiK6Us: DCUJDByV“Này, TiểDCUJDByVu V5bbPujNKhả DCUJDByVà, cV5bbPujNây DCUJDByVlô DCUJDByVhội DCUJDByVcủa cDCUJDByVô lớnDCUJDByV đẹpK6Us quá!”

Ông khônK6Usg cóDCUJDByV việcK6Us DCUJDByVgì thV5bbPujNì nhanV5bbPujNh đK6Usi đK6Usi, ngK6Usắm DCUJDByVlô hV5bbPujNội củaDCUJDByV tV5bbPujNôi làmDCUJDByV gDCUJDByVì chứ?

“Đúng tDCUJDByVhế, mK6Usua cùngV5bbPujN mộtV5bbPujN lDCUJDByVúc DCUJDByVmà câyDCUJDByV cDCUJDByVủa tDCUJDByVôi DCUJDByVkhông lớnDCUJDByV đẹK6Usp bằngK6Us câyK6Us cDCUJDByVủa DCUJDByVTiểu Khả”.DCUJDByV TiK6Usểu LưDCUJDByVu cũngV5bbPujN phụV5bbPujN họK6Usa theo.

“Nuôi thếK6Us V5bbPujNnào đấV5bbPujNy? GiDCUJDByVới thiệuK6Us DCUJDByVmột chútV5bbPujN V5bbPujNkinh nghiV5bbPujNệm đi!”DCUJDByV TổV5bbPujN trDCUJDByVưởng đếnV5bbPujN trưDCUJDByVớc K6Usmặt, vK6Usỗ vDCUJDByVai tôi,V5bbPujN làmV5bbPujN nDCUJDByVhư DCUJDByVmối V5bbPujNquan hệV5bbPujN cV5bbPujNủa chúV5bbPujNng tôV5bbPujNi gK6Usắn bóK6Us lắm.

“Ha haV5bbPujN, cV5bbPujNó K6Uskinh nghiệmK6Us gK6Usì đâu?”DCUJDByV MỗiV5bbPujN V5bbPujNngày tôV5bbPujNi V5bbPujNuống sữV5bbPujNa cK6Usòn thK6Usừa nDCUJDByVgại đổ,K6Us đềDCUJDByVu K6Ustưới vàV5bbPujNo chDCUJDByVậu câyK6Us mà.

“Lại cDCUJDByVòn gV5bbPujNiữ bV5bbPujNí mV5bbPujNật vDCUJDByVới tôK6Usi nữaV5bbPujN à?”

Tất nhiêV5bbPujNn làK6Us phảiDCUJDByV bảoV5bbPujN mV5bbPujNật rồi,K6Us V5bbPujNnếu khôK6Usng K6Uslát nV5bbPujNữa K6Ustôi lạDCUJDByVi bK6Usị K6Usphê bình.

 Phó tổnK6Usg giámV5bbPujN sátK6Us NDCUJDByVgô DuyV5bbPujNệt thấyK6Us kDCUJDByVhông khDCUJDByVí trầmDCUJDByV lK6Usắng, bDCUJDByVèn DCUJDByVnói: “TiểuDCUJDByV K6UsKhả, cV5bbPujNô gầnK6Us đâyK6Us K6Uscó giảmDCUJDByV béV5bbPujNo khôngV5bbPujN, cảmV5bbPujN thấyK6Us gầDCUJDByVy K6Usđi nV5bbPujNhiều đấy”.

Một nV5bbPujNhóm ngườiK6Us vâK6Usy lấyV5bbPujN K6Ustôi V5bbPujNhỏi nọV5bbPujN hỏiV5bbPujN kiaDCUJDByV, khiK6Usến tôiDCUJDByV thấyDCUJDByV V5bbPujNkhông tựV5bbPujN nhiên.

“Xin V5bbPujNlỗi cDCUJDByVác V5bbPujNvị, tK6Usôi V5bbPujNphải vàoV5bbPujN V5bbPujNnhà DCUJDByVvệ sV5bbPujNinh mộtV5bbPujN chút”V5bbPujN. TôiDCUJDByV vộiK6Us vàngK6Us K6Ustìm cớV5bbPujN thoáV5bbPujNt thân.

Khi ngK6Usang qK6Usua bênDCUJDByV TK6Usiêu ViễnV5bbPujN, anK6Ush liếcV5bbPujN nhìnK6Us tDCUJDByVôi, nói:DCUJDByV DCUJDByV“Em K6Usvẫn qV5bbPujNuen lẩnV5bbPujN trốn”.

Tiếng nDCUJDByVói V5bbPujNquá nDCUJDByVhỏ, V5bbPujNnhỏ V5bbPujNđến độK6Us chỉDCUJDByV đủDCUJDByV chDCUJDByVo V5bbPujNmột V5bbPujNmình tV5bbPujNôi ngDCUJDByVhe thấy.

Hết K6Usgiờ làm,K6Us DCUJDByVbỗng V5bbPujNnhiên trV5bbPujNời nổiDCUJDByV gK6Usió, bụiV5bbPujN dàDCUJDByVy đặcV5bbPujN thổiDCUJDByV mùV5bbPujN mịt,V5bbPujN V5bbPujNlàm ngK6Usười tDCUJDByVa khôngK6Us K6Usthở V5bbPujNnổi, DCUJDByVchỉ cK6Usó thểK6Us bắtK6Us DCUJDByVxe K6Usvề nhà.

Có lẽK6Us tạDCUJDByVi thờiV5bbPujN tiếV5bbPujNt khK6Usông V5bbPujNtốt K6Usnên rấtV5bbPujN ítV5bbPujN tK6Usaxi trêK6Usn đường,DCUJDByV thỉnDCUJDByVh thK6Usoảng mớiDCUJDByV cDCUJDByVó mV5bbPujNột V5bbPujNxe chK6Usạy qK6Usua, thDCUJDByVì K6Usbên tV5bbPujNrong V5bbPujNđã DCUJDByVcó ngườiK6Us ngDCUJDByVồi rồi.

Người đứV5bbPujNng bênK6Us đườngK6Us DCUJDByVrất đônDCUJDByVg, cũnDCUJDByVg đềuV5bbPujN khV5bbPujNông bắtK6Us đượK6Usc xeK6Us. LòngK6Us tôiV5bbPujN cDCUJDByVhán nản,DCUJDByV V5bbPujNcúi đầuK6Us đếmDCUJDByV cácK6Us ôV5bbPujN gDCUJDByVạch dướiK6Us đất.

Một chiV5bbPujNếc xDCUJDByVe mDCUJDByVàu xV5bbPujNanh V5bbPujNngọc đỗK6Us bV5bbPujNên cạnV5bbPujNh tôiDCUJDByV, rV5bbPujNồi ngV5bbPujNhe thấyDCUJDByV tDCUJDByViếng củaDCUJDByV DCUJDByVTiêu ViDCUJDByVễn, “LênV5bbPujN xV5bbPujNe điV5bbPujN! K6UsAnh đưV5bbPujNa eK6Usm về!”

Tôi V5bbPujNlắc đầu,K6Us “KhôngV5bbPujN cầnV5bbPujN đâuDCUJDByV, aK6Usnh cDCUJDByVũng V5bbPujNkhông thuậnDCUJDByV đường”.

“Thời tiếtK6Us xấuK6Us V5bbPujNthế nV5bbPujNày, eK6Usm kDCUJDByVhông bắDCUJDByVt đượcDCUJDByV DCUJDByVxe đâu.K6Us MaV5bbPujNu lêDCUJDByVn xK6Use đi”.

Tôi nhìV5bbPujNn DCUJDByVbầu trV5bbPujNời xáV5bbPujNm DCUJDByVxịt, V5bbPujNdo dựV5bbPujN mộtV5bbPujN chútDCUJDByV, đànhDCUJDByV lênK6Us DCUJDByVxe củaK6Us TiêuV5bbPujN Viễn.

Ra K6Usđến K6Uslàn đườngV5bbPujN đôV5bbPujNi, bK6Usắt đV5bbPujNầu tắDCUJDByVc đườngDCUJDByV, TiêuDCUJDByV ViễnDCUJDByV giảmDCUJDByV tK6Usốc đV5bbPujNộ chK6Usậm lại.

“Phía trướcV5bbPujN K6Uscó cửaV5bbPujN hànK6Usg ăV5bbPujNn củaK6Us V5bbPujNTứ DCUJDByVXuyên đượcDCUJDByV lDCUJDByVắm, V5bbPujNăn cK6Usơm xoDCUJDByVng rồiK6Us anV5bbPujNh đưaK6Us V5bbPujNem vềV5bbPujN nhDCUJDByVé”. TiêuK6Us ViK6Usễn đánDCUJDByVh K6Usxe K6Usvào trong.

“Cho V5bbPujNem xuốnDCUJDByVg đK6Usây đưK6Usợc rồi”V5bbPujN, tôiV5bbPujN DCUJDByVchỉ vàoV5bbPujN ngDCUJDByVã rK6Usẽ DCUJDByVtrước mặt,DCUJDByV “DCUJDByVEm khôngDCUJDByV V5bbPujNđói, nDCUJDByVên khK6Usông điK6Us ănV5bbPujN vớiDCUJDByV DCUJDByVanh đâu”.

“Em thV5bbPujNay K6Usđổi tK6Usừ lK6Usúc nàoDCUJDByV vDCUJDByVậy? NhớDCUJDByV hồiK6Us trướcV5bbPujN buổiV5bbPujN chiDCUJDByVều DCUJDByVchưa V5bbPujNđến bốK6Usn giDCUJDByVờ đV5bbPujNã kêuDCUJDByV V5bbPujNđói mDCUJDByVà”. V5bbPujNTiêu ViễnV5bbPujN nhDCUJDByVăn mặtDCUJDByV cườDCUJDByVi, “MàDCUJDByV còV5bbPujNn ănK6Us rấK6Ust khỏeV5bbPujN nữaDCUJDByV, lượngK6Us cơDCUJDByVm nK6Usgang vớiDCUJDByV anh”.

“Bây K6Usgiờ eK6Usm khôngV5bbPujN ăDCUJDByVn nhiềuK6Us DCUJDByVnữa, sDCUJDByVợ béo”.V5bbPujN BV5bbPujNây V5bbPujNgiờ K6Usđi làmK6Us, ngàDCUJDByVy nK6Usào V5bbPujNcũng ngồDCUJDByVi ởV5bbPujN DCUJDByVvăn phK6Usòng, V5bbPujNăn nhiềuV5bbPujN thV5bbPujNêm mộtV5bbPujN miV5bbPujNếng DCUJDByVlà béDCUJDByVo ngay.

“Nhưng V5bbPujNmà, eK6Usm từK6Us trướcK6Us đếnV5bbPujN DCUJDByVgiờ cDCUJDByVó K6Usbéo đâu”.

“Đó DCUJDByVlà vìK6Us trướcV5bbPujN K6Usđến gDCUJDByViờ khôngK6Us phảiDCUJDByV lK6Usúc nàoK6Us anDCUJDByVh cũnDCUJDByVg DCUJDByVở bênDCUJDByV V5bbPujNem, nênDCUJDByV khôngV5bbPujN biết.K6Us HồiDCUJDByV eK6Usm bDCUJDByVéo nhV5bbPujNất V5bbPujNlà 70kV5bbPujNg đấy”.

Hồi K6Usđó, K6Usvì K6Usnhớ nDCUJDByVhư điV5bbPujNên mộtDCUJDByV ngưK6Usời, lạiV5bbPujN khonK6Usg K6Uscó cáV5bbPujNch nàoK6Us tV5bbPujNrút DCUJDByVra đượK6Usc, chỉDCUJDByV cóK6Us tK6Ushể ăDCUJDByVn tK6Ushật nhiềV5bbPujNu đồV5bbPujN DCUJDByVngọt, cK6Usơ tDCUJDByVhể cứK6Us nK6Usở phìK6Usnh rK6Usa nV5bbPujNhư bộtK6Us nởDCUJDByV vậy.

Xe phíV5bbPujNa V5bbPujNsau khônDCUJDByVg nDCUJDByVgừng bấmK6Us còDCUJDByVi, K6UsTiêu ViễDCUJDByVn mDCUJDByVới đK6Usể K6Usý đếnV5bbPujN xK6Use đaV5bbPujNng dừngV5bbPujN ởDCUJDByV giK6Usữa đường,V5bbPujN “V5bbPujNAnh đóK6Usi rồi,V5bbPujN trưV5bbPujNớc mặtV5bbPujN lạV5bbPujNi cK6Usó hàngDCUJDByV ăDCUJDByVn chínV5bbPujNh gV5bbPujNốc TV5bbPujNứ XuK6Usyên, thôiK6Us eK6Usm ănK6Us DCUJDByVvới anV5bbPujNh mV5bbPujNột V5bbPujNchút đDCUJDByVi”. GiDCUJDByVọng aV5bbPujNnh nK6Usài nỉK6Us K6Uskhiến DCUJDByVtôi DCUJDByVkhó K6Usmà tV5bbPujNừ chối.

Quả làV5bbPujN đồK6Us ăDCUJDByVn TứK6Us XuyêK6Usn K6Uschính gốcDCUJDByV, vừV5bbPujNa bướK6Usc V5bbPujNvào cửaV5bbPujN hàngK6Us ăV5bbPujNn đK6Usã ngửiK6Us thấyK6Us rõK6Us vịDCUJDByV cDCUJDByVay nV5bbPujNồng, tV5bbPujNôi V5bbPujNtuy làK6Us nV5bbPujNgười miềV5bbPujNn BDCUJDByVắc, nhV5bbPujNưng lK6Usại K6Usthích ănV5bbPujN cK6Usay hơnDCUJDByV cDCUJDByVả ngườiK6Us V5bbPujNmiền Nam.

Lên DCUJDByVtầng hV5bbPujNai, chúV5bbPujNng tôiK6Us DCUJDByVvào DCUJDByVmột phòngDCUJDByV rộnV5bbPujNg rK6Usãi V5bbPujNtrang nhã,K6Us troK6Usng pV5bbPujNhòng nV5bbPujNgát DCUJDByVhương V5bbPujNchè thơmDCUJDByV lDCUJDByVàm chV5bbPujNo tK6Usinh thầnDCUJDByV ngưDCUJDByVời tK6Usa trởV5bbPujN nênK6Us DCUJDByVdễ chịuV5bbPujN hẳn.

“Hay lK6Usà đK6Usổi DCUJDByVchỗ đDCUJDByVi, ởV5bbPujN đâyV5bbPujN quáDCUJDByV sDCUJDByVang trọnV5bbPujNg, chắcV5bbPujN chắK6Usn DCUJDByVkhông rẻK6Us đâu!V5bbPujN” TV5bbPujNôi K6Usnói V5bbPujNnhỏ vớiV5bbPujN TiêV5bbPujNu Viễn.

“Không saV5bbPujNo, DCUJDByVanh vV5bbPujNẫn DCUJDByVđủ sứcK6Us trảDCUJDByV tiềnDCUJDByV K6Usăn”. AnK6Ush cườV5bbPujNi K6Uscười, khV5bbPujNuôn mặtDCUJDByV tDCUJDByVỏ rV5bbPujNa khôDCUJDByVng hềK6Us quaK6Usn tâm.

Từ V5bbPujNkhi tK6Usôi queV5bbPujNn aDCUJDByVnh, aDCUJDByVnh đDCUJDByVã thV5bbPujNích tốnDCUJDByV V5bbPujNkém xK6Usa xỉ,V5bbPujN bDCUJDByVao nV5bbPujNhiêu nămK6Us K6Ustrôi quV5bbPujNa, vẫnV5bbPujN kK6Ushông DCUJDByVhề tK6Ushay đổi.

Nhìn TiêuK6Us VDCUJDByViễn trướcK6Us mặtK6Us DCUJDByVmà troK6Usng tV5bbPujNim vK6Usô V5bbPujNcớ dâV5bbPujNng V5bbPujNđầy nhữnK6Usg nK6Usỗi niềDCUJDByVm thK6Usương cV5bbPujNảm khôDCUJDByVng tên.

Thời giDCUJDByVan lV5bbPujNàm DCUJDByVbiến đổiK6Us rV5bbPujNất nhiềuDCUJDByV V5bbPujNthứ, nhưnDCUJDByVg khK6Usông thểV5bbPujN nàK6Uso biếnV5bbPujN đổV5bbPujNi đượcK6Us tDCUJDByVrái K6Ustim yêuDCUJDByV V5bbPujNthương thuởK6Us baV5bbPujNn đầu.

“Ha K6Usha, TiêV5bbPujNu ViễnDCUJDByV à,V5bbPujN cDCUJDByVậu đV5bbPujNến sK6Usao kV5bbPujNhông V5bbPujNnói vớiV5bbPujN anK6Ush K6Usem mộV5bbPujNt tiếng?”DCUJDByV NgoàiDCUJDByV cửaV5bbPujN DCUJDByVcó tV5bbPujNiếng V5bbPujNnói tDCUJDByVừ xDCUJDByVa tiV5bbPujNến lạK6Usi gDCUJDByVần, rồiK6Us thấyK6Us ởK6Us cửDCUJDByVa xuấtV5bbPujN hiệnK6Us mộtDCUJDByV V5bbPujNdáng V5bbPujNngười vV5bbPujNạm vỡ.

“Mình cDCUJDByVhỉ tiệK6Usn đV5bbPujNường DCUJDByVđi ngaV5bbPujNng DCUJDByVqua, kV5bbPujNhông muV5bbPujNốn làmK6Us phiK6Usền DCUJDByVđến thờiK6Us K6Usgian nV5bbPujNghỉ DCUJDByVngơi cDCUJDByVủa cK6Usậu”. TV5bbPujNiêu ViễnV5bbPujN cười.

Người đànDCUJDByV ônV5bbPujNg K6Usto K6Uscao ấyK6Us nhV5bbPujNìn tôi,DCUJDByV “Ồ,DCUJDByV đâyK6Us chẳK6Usng DCUJDByVphải lDCUJDByVà côDCUJDByV V5bbPujNem điV5bbPujN cùDCUJDByVng vớiV5bbPujN đạiK6Us cK6Usa đếnDCUJDByV đánhV5bbPujN bàiDCUJDByV sao?”

Thảo nàoDCUJDByV DCUJDByVnhìn thDCUJDByVấy qDCUJDByVuen K6Usthì rK6Usa V5bbPujNđúng K6Uslà DCUJDByVđã từnK6Usg gặpV5bbPujN ngườiDCUJDByV này,DCUJDByV lầnDCUJDByV đóK6Us K6Uscùng ChưV5bbPujNơng K6UsNgự đếnDCUJDByV kK6Ushu gDCUJDByViải tríV5bbPujN đáK6Usnh bK6Usài, cũnK6Usg cDCUJDByVó mặtDCUJDByV anK6Ush ta.

“Đại K6Usca, đáV5bbPujNnh bài?DCUJDByV” TiêV5bbPujNu ViễnK6Us nghDCUJDByVe mDCUJDByVà chDCUJDByVẳng hiểuV5bbPujN gìV5bbPujN V5bbPujNcả, “CônK6Us ThiếuDCUJDByV K6Ustừng K6Usgặp TiểDCUJDByVu KhảK6Us nV5bbPujNhà mìV5bbPujNnh à?”

“Thì V5bbPujNra làDCUJDByV ngườiV5bbPujN nhàV5bbPujN cậu”.DCUJDByV CK6Usôn ThiếuDCUJDByV cườiK6Us tDCUJDByVhoải máV5bbPujNi, “TDCUJDByVhảo K6Usnào K6Usđến ChươngDCUJDByV V5bbPujNNgự cũDCUJDByVng phảDCUJDByVi chămV5bbPujN sóK6Usc cDCUJDByVô ấDCUJDByVy cV5bbPujNẩn V5bbPujNthận V5bbPujNthế chứ!”

“Tôi vDCUJDByVà ChươK6Usng K6UsNgự khôngV5bbPujN thâDCUJDByVn nhauK6Us!” TôiV5bbPujN đứDCUJDByVng lV5bbPujNên đểV5bbPujN biệnV5bbPujN miV5bbPujNnh chK6Uso mìK6Usnh, cũnDCUJDByVg chỉDCUJDByV DCUJDByVlà gặV5bbPujNp mV5bbPujNặt vK6Usài lần,V5bbPujN tiếpK6Us V5bbPujNxúc qDCUJDByVua vV5bbPujNài lầDCUJDByVn V5bbPujNthôi, ngK6Usay cảV5bbPujN bạDCUJDByVn bDCUJDByVè K6Uscũng chưaDCUJDByV đượcV5bbPujN tínDCUJDByVh đến.

“Nhưng K6UsTiêu ViK6Usễn vDCUJDByVà K6Usanh DCUJDByVấy DCUJDByVthân V5bbPujNnhau mà”.K6Us CônDCUJDByV ThiếuDCUJDByV DCUJDByVbá vaV5bbPujNi K6UsTiêu ViễnV5bbPujN, “TrởDCUJDByV vV5bbPujNề K6Uschưa K6Ustìm aV5bbPujNnh cảDCUJDByV uốngK6Us rV5bbPujNượu à?”

“Chưa”. TiêuK6Us ViễnK6Us nDCUJDByVói gDCUJDByViọng nhànK6Us nhạK6Ust, “MìnhV5bbPujN vềDCUJDByV ngoV5bbPujNài báoK6Us vK6Usới cậK6Usu DCUJDByVra, nhV5bbPujNững nDCUJDByVgười V5bbPujNkhác đềK6Usu chưK6Usa báo”.

“Được, hK6Usôm V5bbPujNnay khôngDCUJDByV DCUJDByVbáo cũnK6Usg pDCUJDByVhải bV5bbPujNáo rDCUJDByVồi! ChươngK6Us NV5bbPujNgự, CK6Ushương SV5bbPujNính, DCUJDByVLão CDCUJDByVhâu, TV5bbPujNhành ThDCUJDByViếu, DCUJDByVbọn họK6Us K6Usđều ởK6Us phònK6Usg V5bbPujNbên cạnh”.

Côn ThiếuDCUJDByV vừaK6Us K6Usdứt lời,V5bbPujN đãV5bbPujN ngK6Ushe thấyK6Us mộV5bbPujNt cơnK6Us hỗnK6Us lDCUJDByVoạn ngoàiDCUJDByV cửDCUJDByVa, “ĐV5bbPujNược lDCUJDByVắm, TV5bbPujNiêu Viễn,K6Us trởK6Us vềK6Us DCUJDByVcũng khôngK6Us tDCUJDByVhèm thôK6Usng báDCUJDByVo chV5bbPujNo aV5bbPujNnh em!”DCUJDByV TrV5bbPujNong phòngK6Us lV5bbPujNập DCUJDByVtức K6Usùa vK6Usào khônV5bbPujNg ítV5bbPujN người,DCUJDByV tôV5bbPujNi vV5bbPujNội K6Usvàng lùiK6Us DCUJDByVra mộtV5bbPujN góc.

“Hôm naDCUJDByVy DCUJDByVlà DCUJDByVngày gV5bbPujNì vậy?K6Us V5bbPujNSao mọiK6Us ngườDCUJDByVi đềuV5bbPujN K6Usở đâyDCUJDByV?” DCUJDByVTiêu ViK6Usễn hỏi.

“Chẳng pDCUJDByVhải nV5bbPujNgày mK6Usai aK6Usnh cảK6Us xV5bbPujNuất V5bbPujNngoại V5bbPujNsao, hK6Usôm K6Usnay mV5bbPujNấy DCUJDByVanh eDCUJDByVm cóK6Us thờiV5bbPujN giaV5bbPujNn tụV5bbPujN tDCUJDByVập K6Usngồi DCUJDByVvới nhaDCUJDByVu, khôngK6Us lạK6Usi K6Usphải năV5bbPujNm bK6Usa thV5bbPujNáng nDCUJDByVữa mớiV5bbPujN gK6Usặp mV5bbPujNặt được”.V5bbPujN CV5bbPujNó ngưDCUJDByVời nói.

“Đúng rDCUJDByVồi, V5bbPujNTiêu Viễn,K6Us lầnDCUJDByV trướcV5bbPujN ôDCUJDByVng gV5bbPujNià nhK6Usà mìK6Usnh nV5bbPujNhìn DCUJDByVở DCUJDByVAnh quốcV5bbPujN nhV5bbPujNìn thK6Usấy cậuK6Us vớK6Usi bạnDCUJDByV gáDCUJDByVi điDCUJDByV xV5bbPujNem K6Ustriển lDCUJDByVãm traK6Usnh vớK6Usi nK6Ushau, cứV5bbPujN DCUJDByVbảo mK6Usình hỏiK6Us bọnV5bbPujN cV5bbPujNậu khV5bbPujNi nàDCUJDByVo thìDCUJDByV DCUJDByVtổ chứcV5bbPujN chuV5bbPujNyện vuiV5bbPujN, DCUJDByVđể V5bbPujNông K6Usđược thV5bbPujNam dự”.

“Thành TK6Ushiếu, cậuK6Us uốnDCUJDByVg V5bbPujNnhiều rồiV5bbPujN DCUJDByVthì phải?”V5bbPujN K6UsTiêu ViK6Usễn vừaK6Us gắpK6Us K6Usthức V5bbPujNăn V5bbPujNcho K6Usanh tDCUJDByVa vừaDCUJDByV DCUJDByVnháy V5bbPujNmắt, “NàoV5bbPujN, K6Usăn nhiềK6Usu đồDCUJDByV ăV5bbPujNn chDCUJDByVút đi”.

“Uống V5bbPujNnhiều rV5bbPujNồi DCUJDByVlà thDCUJDByVế nàoK6Us? ĐấV5bbPujNy, V5bbPujNchẳng phảiV5bbPujN đãK6Us maV5bbPujNng bạnK6Us gáiDCUJDByV vềDCUJDByV DCUJDByVrồi sao?”

“Thành Thiếu,DCUJDByV cậuK6Us lảmV5bbPujN nV5bbPujNhảm gK6Usì thế?”V5bbPujN TiV5bbPujNêu ViDCUJDByVễn cuV5bbPujNống lên,K6Us némDCUJDByV mK6Usạnh V5bbPujNđũa xuống.

Tôi kK6Uséo anDCUJDByVh lDCUJDByVại, mềmV5bbPujN mỏnK6Usg nK6Usói: “NgườiK6Us tK6Usa V5bbPujNcó lẽK6Us nhìnV5bbPujN nhầmK6Us mà!”

Tiêu K6UsViễn V5bbPujNquay đầuV5bbPujN lK6Usại V5bbPujNnhìn tDCUJDByVôi, sắcV5bbPujN mặtDCUJDByV K6Uslo lắV5bbPujNng, “EmV5bbPujN khônV5bbPujNg đượDCUJDByVc tiV5bbPujNn cậuK6Us ta!”

Tôi gậtK6Us đầuK6Us, tôiK6Us V5bbPujNsẽ khôngDCUJDByV tV5bbPujNin anV5bbPujNh tDCUJDByVa, tôiDCUJDByV vV5bbPujNà anDCUJDByVh DCUJDByVta gặK6Usp DCUJDByVnhau lầnK6Us đK6Usâu, dựDCUJDByVa vàoDCUJDByV cáV5bbPujNi gìDCUJDByV đV5bbPujNể tV5bbPujNin aV5bbPujNnh tV5bbPujNa chứ?

Cái thK6Usế giV5bbPujNới nDCUJDByVày ngaK6Usy cK6Usả ngưV5bbPujNời bêDCUJDByVn V5bbPujNcạnh cK6Usũng khK6Usông thểV5bbPujN DCUJDByVtin tưK6Usởng đượcK6Us, aV5bbPujNi lạiDCUJDByV V5bbPujNđi tiDCUJDByVn lờiDCUJDByV nV5bbPujNói vK6Usô nghV5bbPujNĩa cDCUJDByVủa DCUJDByVmột ngườDCUJDByVi DCUJDByVxa lạK6Us chứ.

Một nhómK6Us ngườDCUJDByVi huyDCUJDByVên nDCUJDByVáo cảDCUJDByV buổi,DCUJDByV tôiK6Us V5bbPujNhơi DCUJDByVmệt mỏi,DCUJDByV muốnV5bbPujN cK6Ushuồn rK6Usa ngV5bbPujNoài, kK6Ushổ nỗi,V5bbPujN cáiDCUJDByV tDCUJDByVúi lạiK6Us bịK6Us TiK6Usêu ViễDCUJDByVn giK6Usữ chặtDCUJDByV, “ĐừnDCUJDByVg V5bbPujNnói vớiV5bbPujN anK6Ush V5bbPujNlà rV5bbPujNa nK6Ushà vV5bbPujNệ sK6Usinh, eV5bbPujNm đãDCUJDByV dV5bbPujNùng K6Uscái cớK6Us nDCUJDByVày đK6Usể DCUJDByVchuồn K6Usđi mấyK6Us lầnK6Us rồi!”

“Em DCUJDByVra gọiDCUJDByV điệV5bbPujNn thoạK6Usi V5bbPujNcho K6Usmẹ emDCUJDByV, V5bbPujNở K6Usđây ồnDCUJDByV K6Usquá, muộV5bbPujNn tDCUJDByVhế V5bbPujNnày mK6Usà eK6Usm chDCUJDByVưa vV5bbPujNề, mẹV5bbPujN eK6Usm sV5bbPujNẽ lV5bbPujNo lắng!”

“Em phK6Usải DCUJDByVhứa, khK6Usông đDCUJDByVược bỏK6Us về!V5bbPujN V5bbPujNLát K6Usnữa K6Usanh đưDCUJDByVa K6Usem về!”V5bbPujN TiêuDCUJDByV V5bbPujNViễn thấK6Usp gV5bbPujNiọng nói.

“Em hứa”.

“Mẹ ạDCUJDByV, đừngK6Us đK6Usợi cK6Uson nữDCUJDByVa K6Usnhé, mẹV5bbPujN ăDCUJDByVn K6Uscơm DCUJDByVmột mìnhK6Us điDCUJDByV, K6Uscon ănK6Us xoV5bbPujNng rồiK6Us vDCUJDByVề. BâyDCUJDByV gV5bbPujNiờ bụK6Usi lớnDCUJDByV lắm,V5bbPujN lạiV5bbPujN làV5bbPujN gK6Usiờ tV5bbPujNan tầmV5bbPujN caK6Uso đDCUJDByViểm, khônDCUJDByVg bắDCUJDByVt xK6Use V5bbPujNvề được!DCUJDByV” TôK6Usi dựV5bbPujNa vàV5bbPujNo bứDCUJDByVc tườV5bbPujNng hàK6Usnh V5bbPujNlang, bàK6Usn chDCUJDByVân nhDCUJDByVư khôngDCUJDByV đDCUJDByVỡ K6Usnổi tV5bbPujNrọng K6Uslượng cơDCUJDByV thểV5bbPujN, lưngV5bbPujN trượV5bbPujNt dọcK6Us xuốDCUJDByVng bờDCUJDByV tườnDCUJDByVg. ĐV5bbPujNá GrannV5bbPujNit lạnK6Ush buK6Usốt DCUJDByVngấm qDCUJDByVua cảK6Us DCUJDByVquần áK6Uso thấmV5bbPujN vàoDCUJDByV ngườK6Usi, tV5bbPujNôi V5bbPujNgục đầuK6Us xuốV5bbPujNng haDCUJDByVi V5bbPujNđầu DCUJDByVgối, V5bbPujNtừ K6Ustừ xK6Usua tDCUJDByVan hK6Usơi lạDCUJDByVnh V5bbPujNtrong cơDCUJDByV thể.

Một V5bbPujNbàn tV5bbPujNay V5bbPujNto đặtV5bbPujN lK6Usên đầDCUJDByVu DCUJDByVtôi, nhẹV5bbPujN nhàV5bbPujNng V5bbPujNvuốt tócDCUJDByV tôi,DCUJDByV hỏV5bbPujNi bằngDCUJDByV giọDCUJDByVng DCUJDByVtrầm khàn:K6Us “EmDCUJDByV dùngK6Us dầV5bbPujNu gộK6Usi đầuDCUJDByV cDCUJDByVủa hãnK6Usg nàK6Uso DCUJDByVvậy? DưK6Usỡng tócK6Us DCUJDByVthật tốt”.

Tưởng DCUJDByVlà DCUJDByVđến V5bbPujNan V5bbPujNủi tôV5bbPujNi, lạiK6Us DCUJDByVđi hỏiK6Us V5bbPujNmột cK6Usâu chẳngK6Us vV5bbPujNào đK6Usâu V5bbPujNnhư thế.

“Đừng cV5bbPujNó sờK6Us rốiK6Us lV5bbPujNên, tócDCUJDByV tV5bbPujNôi qV5bbPujNuý lK6Usắm đấy,K6Us sờK6Us hỏngK6Us rồK6Usi anV5bbPujNh V5bbPujNkhông đềnV5bbPujN DCUJDByVđược đâu”K6Us. DCUJDByVTôi ngẩDCUJDByVng đầuV5bbPujN lênK6Us, nhV5bbPujNìn tK6Ushấy ngườiV5bbPujN điDCUJDByV rK6Usa lDCUJDByVại làV5bbPujN ChươK6Usng Ngự.

“Tại DCUJDByVsao V5bbPujNlà anh?”

“Sao khônDCUJDByVg thểK6Us làV5bbPujN tDCUJDByVôi? EV5bbPujNm nV5bbPujNghĩ DCUJDByVlà ai?”

“Tiêu V5bbPujNViễn đâu?”

“Đang uốnK6Usg rượDCUJDByVu vớiK6Us ChươngDCUJDByV SínDCUJDByVh K6Usở troV5bbPujNng đó”.

Tôi DCUJDByVxách túK6Usi vDCUJDByVội K6Usvã K6Usxuống lầu,DCUJDByV K6Uslúc V5bbPujNnày DCUJDByVkhông vềDCUJDByV DCUJDByVcòn đK6Usợi lúcV5bbPujN V5bbPujNnào nữa.

“Bên ngoàiK6Us đK6Usang nK6Usổi bãoK6Us cáV5bbPujNt đấyK6Us, khôngV5bbPujN bK6Usắt đV5bbPujNược V5bbPujNxe đâu”.K6Us AnK6Ush V5bbPujNta đứngDCUJDByV K6Ussau lK6Usưng tôiDCUJDByV nhắcV5bbPujN nhở.

“Thế thDCUJDByVì tôiV5bbPujN đDCUJDByVi DCUJDByVbộ về”.

“Có thểV5bbPujN thK6Usử xemDCUJDByV”. V5bbPujNAnh tK6Usa K6Usbúng ngónK6Us tK6Usay, “EmK6Us lúcDCUJDByV nDCUJDByVào cũnK6Usg kDCUJDByVhác ngưK6Usời”. V5bbPujNCá MK6Usực đáK6Usng ghK6Usét toDCUJDByVàn K6Usnói giV5bbPujNọng châmV5bbPujN chọc.

Bão cátV5bbPujN DCUJDByVđến thậtK6Us dữV5bbPujN dộiDCUJDByV, cK6Usát bDCUJDByVụi thổDCUJDByVi từngV5bbPujN DCUJDByVcơn trênDCUJDByV đường.

Tôi lDCUJDByVấy DCUJDByVtay bDCUJDByVịt mũV5bbPujNi vàDCUJDByV miệK6Usng, DCUJDByVmen theV5bbPujNo lềDCUJDByV đườngK6Us V5bbPujNđi thẳnK6Usg. MắDCUJDByVt bịDCUJDByV bụiK6Us V5bbPujNthổi đV5bbPujNến nỗDCUJDByVi khôV5bbPujNng mởV5bbPujN rV5bbPujNa đK6Usược, nướK6Usc V5bbPujNmắt cK6Usứ K6Usthế tràK6Uso rV5bbPujNa. TDCUJDByVhời tiếtK6Us khK6Usỉ DCUJDByVgió nàyDCUJDByV DCUJDByVthật khóK6Us màDCUJDByV chịuK6Us đựng.

“Em ơV5bbPujNi, cầnDCUJDByV V5bbPujNxe kDCUJDByVhông? 5V5bbPujN0 tDCUJDByVệ mDCUJDByVột K6Uskm”. PhDCUJDByVía saDCUJDByVu DCUJDByVlà V5bbPujNchiếc xK6Use MeDCUJDByVr BK6Usenz củK6Usa V5bbPujNChương NDCUJDByVgự đaDCUJDByVng DCUJDByVvẫy chào.

“Hắc quDCUJDByVá đấy!”

“Tôi K6Uscho eV5bbPujNm nợV5bbPujN làDCUJDByV đượcV5bbPujN K6Uschứ gV5bbPujNì?” ChươnV5bbPujNg NgựV5bbPujN cười.

Ngồi V5bbPujNtrong xV5bbPujNe củDCUJDByVa ChươV5bbPujNng DCUJDByVNgự, tôK6Usi K6Usmới dáK6Usm DCUJDByVhít K6Usthở tK6Ushoải mái.

Trong mắtDCUJDByV hìnV5bbPujNh nDCUJDByVhư cV5bbPujNó hạDCUJDByVt bụDCUJDByVi, nướK6Usc mắtV5bbPujN K6Uscứ nhòK6Use nhK6Usoẹt khôV5bbPujNng thôi.

“Em cứDCUJDByV khóK6Usc mV5bbPujNãi thếDCUJDByV, cV5bbPujNó phảK6Usi lK6Uso V5bbPujNlắng cDCUJDByVho tK6Usôi ngV5bbPujNày DCUJDByVmai xuấtK6Us nV5bbPujNgoại bịK6Us ngV5bbPujNười nướV5bbPujNc ngoàiK6Us DCUJDByVbán mDCUJDByVất không?”

“Tôi lK6Uso aDCUJDByVnh xuấtDCUJDByV ngoV5bbPujNại K6Usmang DCUJDByVbán V5bbPujNngười nướcK6Us ngoàiV5bbPujN mấtDCUJDByV V5bbPujNthôi! ADCUJDByVnh đíDCUJDByVnh lôDCUJDByVng K6Uslên nV5bbPujNgười thDCUJDByVì còDCUJDByVn V5bbPujNkhôn hV5bbPujNơn khỉ,DCUJDByV aK6Usi lạDCUJDByVi cóV5bbPujN thểK6Us bánK6Us anDCUJDByVh được!”

Chương NDCUJDByVgự K6Uscười vangV5bbPujN, “EV5bbPujNm V5bbPujNđang khK6Usen tK6Usôi haK6Usy K6Usmỉa tK6Usôi đấy?”

“Tất nhiK6Usên kDCUJDByVhen V5bbPujNanh rồi!”

“Ồ, K6Uslại V5bbPujNcó kiDCUJDByVểu kDCUJDByVhen ngưV5bbPujNời nK6Ushư K6Usem K6Usnữa! BiDCUJDByVết rõV5bbPujN thK6Usế rồi,K6Us chẳngDCUJDByV quV5bbPujNa, tôiK6Us lạK6Usi vẫnK6Us thíchV5bbPujN nghe”.

“Anh tDCUJDByVhích ngK6Ushe, tôK6Usi lạiK6Us khôDCUJDByVng thíchK6Us K6Usnói đấy!”

Chương NgựDCUJDByV nóiK6Us: “NDCUJDByVgày K6Usmai tôK6Usi điV5bbPujN rồi,DCUJDByV ướcK6Us tíV5bbPujNnh K6Usít nhấtK6Us cũngDCUJDByV phảiDCUJDByV K6Usba thV5bbPujNáng mớiDCUJDByV cóDCUJDByV V5bbPujNthể trởV5bbPujN về”.

“Vừa K6Usnãy tK6Usôi đãV5bbPujN nK6Usghe hếtK6Us rồi!”V5bbPujN TôiK6Us K6Uscũng kK6Ushông điDCUJDByVếc, vừaK6Us nãDCUJDByVy DCUJDByVcả nhómV5bbPujN ngườK6Usi nóK6Usi oaK6Usng oaDCUJDByVng V5bbPujNvậy, rV5bbPujNồi V5bbPujNlại V5bbPujNchúc rượu,V5bbPujN lạiV5bbPujN V5bbPujNtừ biệK6Ust, V5bbPujNmuốn kV5bbPujNhông biếV5bbPujNt cũV5bbPujNng khó.

“Thế V5bbPujNsao eDCUJDByVm khôngDCUJDByV K6Uscó chúDCUJDByVt biểuK6Us hiệV5bbPujNn gì?”DCUJDByV ChDCUJDByVương NgựDCUJDByV cườiDCUJDByV rV5bbPujNất giDCUJDByVan xảo.

“Lại cV5bbPujNần phảiK6Us bK6Usiểu hiện?V5bbPujN CK6Usó cầnDCUJDByV láDCUJDByVt nữaDCUJDByV DCUJDByVđi quK6Usa V5bbPujNcửa hàK6Usng tạDCUJDByVp K6Ushóa dướK6Usi lầK6Usu nhàDCUJDByV tV5bbPujNôi V5bbPujNmua cK6Ushút bánhV5bbPujN nDCUJDByVgọt, sữV5bbPujNa DCUJDByVchua gìK6Us đK6Usó manK6Usg điDCUJDByV khôK6Usng?” BìK6Usnh thườnK6Usg đDCUJDByVi đK6Usâu xDCUJDByVa, K6Ustôi đK6Usều thíchDCUJDByV mDCUJDByVang theDCUJDByVo DCUJDByVnhững đDCUJDByVồ này.

Chương NgV5bbPujNự cưV5bbPujNời rấtK6Us V5bbPujNkhổ sởK6Us, V5bbPujN“Tôi tDCUJDByVhấy thôiK6Us K6Usmiễn đượcV5bbPujN rồi”.

“Vậy tốtDCUJDByV quá,V5bbPujN DCUJDByVtôi đỡV5bbPujN K6Ustốn tiền”.

“Hay là…DCUJDByV K6Uschúng tK6Usa hôK6Usn tạmV5bbPujN biệK6Ust nhé?”

“Cái gK6Usì? ĐV5bbPujNợi đã…”V5bbPujN V5bbPujNCó phảV5bbPujNi tôiDCUJDByV đK6Usã K6Usnghe nhầmV5bbPujN không.

“Hôn tạmDCUJDByV biệt!”V5bbPujN DCUJDByVAnh tK6Usa dDCUJDByVừng K6Usxe lạiDCUJDByV, nâK6Usng đầuK6Us K6Ustôi K6Uslên vàK6Us V5bbPujNnhìn mộtV5bbPujN cDCUJDByVách ngV5bbPujNhiêm túc.

Có lẽV5bbPujN V5bbPujNtôi đV5bbPujNã sợK6Us đầnV5bbPujN mặV5bbPujNt rK6Usa, nếuV5bbPujN khôngV5bbPujN thìV5bbPujN cũnK6Usg mấtK6Us K6Ushồn V5bbPujNrồi, nDCUJDByVgay cV5bbPujNả mắDCUJDByVt cK6Usũng khôV5bbPujNng độngV5bbPujN đậV5bbPujNy, nhK6Usìn anDCUJDByVh tK6Usa chDCUJDByVằm chằm.

Đầu anV5bbPujNh K6Usta V5bbPujNdần hướV5bbPujNng gầK6Usn vềK6Us phíaK6Us tôV5bbPujNi, mộtV5bbPujN luDCUJDByVồng hơK6Usi nóK6Usng phDCUJDByVả lạV5bbPujNi, K6Us“Này này!”K6Us V5bbPujNTôi héV5bbPujNt lên.

Anh dừV5bbPujNng lạK6Usi, bỏV5bbPujN tôiDCUJDByV raDCUJDByV, độtK6Us nhiêV5bbPujNn cưV5bbPujNời lớn,K6Us “V5bbPujNĐùa DCUJDByVem cDCUJDByVho vV5bbPujNui thôi!”

Cá MDCUJDByVực cK6Ushết tiệtDCUJDByV, V5bbPujNđùa cáK6Usi DCUJDByVgì khôV5bbPujNng đùa,V5bbPujN lạiDCUJDByV đùDCUJDByVa cáDCUJDByVi kK6Usiểu xấuDCUJDByV V5bbPujNxa ấy.

Lúc vềK6Us đếV5bbPujNn cDCUJDByVửa nhàK6Us tV5bbPujNôi, K6UsChương NgựV5bbPujN DCUJDByVhỏi: “K6UsTâm trạnV5bbPujNg tốV5bbPujNt hơV5bbPujNn chK6Usút V5bbPujNnào chưa?”

“Tốt nDCUJDByVhiều rồiV5bbPujN!” K6UsMay DCUJDByVmà cV5bbPujNó aDCUJDByVnh ta.

“Vậy DCUJDByVthì V5bbPujNlau khDCUJDByVô nướK6Usc mV5bbPujNắt K6Usđi, xuK6Usống K6Usxe”. AV5bbPujNnh tK6Usa dừngV5bbPujN xV5bbPujNe K6Uslại, giDCUJDByVúp tôiK6Us mởV5bbPujN cV5bbPujNửa K6Usxe rấtDCUJDByV lịchK6Us lãm.

“Chương NgựK6Us, cảmK6Us ơnK6Us anh!”V5bbPujN K6UsTôi K6Usnói K6Usrất thànhV5bbPujN thật.

“Lời nóiDCUJDByV suK6Usông tDCUJDByVhì miễnK6Us điK6Us, làmV5bbPujN cDCUJDByVái V5bbPujNgì thựV5bbPujNc tếV5bbPujN hơnK6Us đi”.V5bbPujN ÁK6Usnh mắtDCUJDByV củaK6Us ChưDCUJDByVơng NK6Usgự đK6Usảo rV5bbPujNất nhaK6Usnh, cóDCUJDByV V5bbPujNvẻ V5bbPujNlại nDCUJDByVghĩ DCUJDByVra tròV5bbPujN DCUJDByVquỷ DCUJDByVgì đó.

“Tôi khV5bbPujNông cóV5bbPujN tiền!”DCUJDByV TôV5bbPujNi vK6Usội thanDCUJDByVh minh.

“Tôi cũngDCUJDByV chK6Usẳng thiếuDCUJDByV tK6Usiền, lấyDCUJDByV tiềK6Usn củaDCUJDByV K6Usem DCUJDByVlàm gì?”

“Vậy aDCUJDByVnh cầV5bbPujNn gì?”DCUJDByV TôDCUJDByVi đềK6Us DCUJDByVcao cảV5bbPujNnh giác,DCUJDByV K6Usngười nàyV5bbPujN toànDCUJDByV xuấtDCUJDByV nhữK6Usng K6Uschiêu khôV5bbPujNng V5bbPujNtheo quDCUJDByVy tK6Usắc K6Usgì DCUJDByVcả, phảiV5bbPujN V5bbPujNđề phòV5bbPujNng chút.

 

 

5. MàuDCUJDByV xanK6Ush ngọcK6Us lK6Usà K6Usphong cáV5bbPujNch củV5bbPujNa TiK6Usêu Viễn 

Anh DCUJDByVgiơ cDCUJDByVhùm V5bbPujNchìa kV5bbPujNhóa trướcV5bbPujN mặV5bbPujNt tV5bbPujNôi V5bbPujNlắc lắc,V5bbPujN “ĐâyDCUJDByV làV5bbPujN cK6Ushìa K6Uskhóa K6Usnhà tôi,K6Us K6Usem K6Uscầm lấy”.

Tôi nV5bbPujNgước DCUJDByVlên nhV5bbPujNìn xuốngV5bbPujN V5bbPujNthăm V5bbPujNdò K6Usanh, “V5bbPujNAnh chK6Usưa bK6Usị ấmDCUJDByV đầuV5bbPujN cDCUJDByVhứ? RỗiK6Us vK6Usiệc nêDCUJDByVn DCUJDByVtùy K6Ustiện maK6Usng chìaK6Us khóaV5bbPujN rK6Usa đưaV5bbPujN chDCUJDByVo nV5bbPujNgười V5bbPujNta à!”

“Tất nhiêK6Usn V5bbPujNkhông ấK6Usm đầu!DCUJDByV ĐưaV5bbPujN V5bbPujNchìa khóaV5bbPujN chDCUJDByVo eDCUJDByVm K6Uslà đểV5bbPujN eDCUJDByVm gK6Usiúp DCUJDByVtôi V5bbPujNmột sốK6Us việc”.

“Việc K6Usgì?” BiếtDCUJDByV ngDCUJDByVay anDCUJDByVh tV5bbPujNa lK6Usà nV5bbPujNgười kV5bbPujNhông chịuDCUJDByV bịDCUJDByV thiệtK6Us mà.

“Giúp V5bbPujNtôi cV5bbPujNho ănDCUJDByV, địV5bbPujNnh DCUJDByVkỳ V5bbPujNthay nướcDCUJDByV cK6Usho chúng!”

“Nhà DCUJDByVanh nuôiDCUJDByV V5bbPujNcá à?DCUJDByV KDCUJDByVhông phảiV5bbPujN K6Uslà DCUJDByVcá mựcDCUJDByV chứ?DCUJDByV” TôiK6Us đãV5bbPujN từnK6Usg đDCUJDByVến nhK6Usà DCUJDByVanh V5bbPujNta, V5bbPujNchẳng tK6Ushấy coDCUJDByVn cDCUJDByVá nàoDCUJDByV cả.

“Tất nK6Ushiên V5bbPujNcó cDCUJDByVá rồi,V5bbPujN đềuDCUJDByV lV5bbPujNà cK6Usá nổV5bbPujNi tiếK6Usng củaK6Us vùngK6Us V5bbPujNnhiệt đớiK6Us đấy”.V5bbPujN AK6Usnh tK6Usa vênK6Ush mặtV5bbPujN tDCUJDByVự hào.

“Sao tK6Usôi lK6Usại K6Uskhông nhDCUJDByVìn thấy?”

“Ngoài cáiV5bbPujN DCUJDByVsofa nhàV5bbPujN tôK6Usi rV5bbPujNa, eV5bbPujNm còK6Usn nhìnDCUJDByV thấDCUJDByVy cDCUJDByVái gK6Usì K6Usnữa đâu?”

“Cũng phải!”DCUJDByV HôK6Usm V5bbPujNđó uV5bbPujNống nhDCUJDByViều quáV5bbPujN, đếV5bbPujNn nhàK6Us aDCUJDByVnh V5bbPujNta lK6Usà lV5bbPujNăn rDCUJDByVa soV5bbPujNfa nK6Usằm V5bbPujNkhóc, K6Uskhóc cháV5bbPujNn K6Usthì ngDCUJDByVủ. SV5bbPujNáng ngK6Usày tV5bbPujNhứ hK6Usai dậyK6Us lạiV5bbPujN cuốnV5bbPujNg V5bbPujNcuồng điK6Us lV5bbPujNàm, đúDCUJDByVng DCUJDByVlà V5bbPujNkhông đểV5bbPujN V5bbPujNý nhDCUJDByVà K6Usanh DCUJDByVta rK6Usốt cV5bbPujNuộc cV5bbPujNó nV5bbPujNhững gì.

 “Nhưng mV5bbPujNà, tV5bbPujNôi vớiK6Us aDCUJDByVnh kK6Ushông hềV5bbPujN thânK6Us qK6Usuen mà!V5bbPujN V5bbPujNSao DCUJDByVanh lạiV5bbPujN cK6Usó tK6Ushể DCUJDByVyên V5bbPujNtâm giaDCUJDByVo chK6Usìa khK6Usóa DCUJDByVnhà cV5bbPujNho tôi?”

“Chính vìV5bbPujN khôngDCUJDByV K6Usthân qDCUJDByVuen nênDCUJDByV mớiDCUJDByV yênDCUJDByV tV5bbPujNâm đDCUJDByVể eDCUJDByVm đến.DCUJDByV V5bbPujNĐể ngDCUJDByVười queDCUJDByVn đDCUJDByVến, giớiV5bbPujN báDCUJDByVo chK6Usí lV5bbPujNại dV5bbPujNòm ngV5bbPujNó phỏngDCUJDByV đoán”.V5bbPujN ChưK6Usơng NgựV5bbPujN nóDCUJDByVi rấtK6Us cV5bbPujNó lDCUJDByVý lẽ.

“Để ChươnDCUJDByVg SínhDCUJDByV đến,DCUJDByV chắcDCUJDByV chDCUJDByVắn ngườK6Usi tV5bbPujNa DCUJDByVsẽ khDCUJDByVông nóK6Usi gDCUJDByVì đV5bbPujNược”. TôiK6Us đềDCUJDByV nghị.

“Nó đếnV5bbPujN DCUJDByVđể làmV5bbPujN DCUJDByVloạn nhàK6Us V5bbPujNtôi lDCUJDByVên K6Usà, tôV5bbPujNi tV5bbPujNrở vềV5bbPujN V5bbPujNlại phV5bbPujNải tDCUJDByVhu V5bbPujNdọn mấtV5bbPujN mV5bbPujNấy ngày!”

“Nhưng mà…”

“Sao eV5bbPujNm “DCUJDByVnhưng mà”K6Us nhiềK6Usu thế?”

“Nhưng K6Usmà, tV5bbPujNôi chưaV5bbPujN tV5bbPujNừng nK6Usuôi DCUJDByVcá đK6Usâu! CDCUJDByVho K6Uscá ănV5bbPujN giúV5bbPujNp DCUJDByVanh, lDCUJDByVỡ V5bbPujNchết rK6Usồi phảiDCUJDByV làV5bbPujNm sao?”

“Có vấnDCUJDByV đềV5bbPujN gìK6Us thìV5bbPujN V5bbPujNgọi điệnK6Us chK6Uso tôi!”

“Cước gọK6Usi DCUJDByVđường dàiV5bbPujN quốcV5bbPujN tếK6Us đấy!”

“Sẽ hK6Usoàn trV5bbPujNả cV5bbPujNho V5bbPujNem phíK6Us đDCUJDByViện thoạiV5bbPujN, phK6Usụ cDCUJDByVấp pháV5bbPujNt sV5bbPujNinh, tiềnDCUJDByV mK6Usua thứcDCUJDByV DCUJDByVăn DCUJDByVcho K6Uscá cũK6Usng V5bbPujNsẽ K6Ustrả! EV5bbPujNm DCUJDByVmà cK6Usòn “nhưK6Usng mV5bbPujNà” DCUJDByVnữa lK6Usà V5bbPujNtôi bựcK6Us mìK6Usnh đK6Usấy, DCUJDByVbảo K6Usem gDCUJDByViúp mộtDCUJDByV vK6Usiệc mDCUJDByVà kV5bbPujNhó kK6Ushăn thếK6Us K6Usà?” ChDCUJDByVương NgựDCUJDByV tỏDCUJDByV K6Usra nghDCUJDByViêm trọngDCUJDByV, V5bbPujNlại cDCUJDByVó vẻV5bbPujN dọaK6Us nạt.

Tôi cònDCUJDByV V5bbPujNcó thK6Usể DCUJDByVnói gV5bbPujNì đK6Usược nữV5bbPujNa V5bbPujNchứ, chỉDCUJDByV V5bbPujNcó K6Usthể nhậnV5bbPujN chìaV5bbPujN khóDCUJDByVa cDCUJDByVủa V5bbPujNanh DCUJDByVta, “NDCUJDByVếu DCUJDByVmà chDCUJDByVo cV5bbPujNá V5bbPujNăn DCUJDByVbị cK6Ushết rồiV5bbPujN K6Usthì anV5bbPujNh K6Usđừng K6Uscó nDCUJDByVổi giDCUJDByVận đấy!”

“Chỉ làDCUJDByV mấyV5bbPujN coV5bbPujNn cK6Usá thôK6Usi mà?K6Us V5bbPujNTôi V5bbPujNcó V5bbPujNthể giV5bbPujNận DCUJDByVgì chứ!”

Thấy V5bbPujNtôi nDCUJDByVgoan DCUJDByVngoãn DCUJDByVcầm chìaK6Us khóaK6Us, ChươngDCUJDByV NgựDCUJDByV cườDCUJDByVi, “NhDCUJDByVư thDCUJDByVế lK6Usà tôDCUJDByVi yênV5bbPujN tâV5bbPujNm rồi!”

Buổi tốiK6Us K6Usđi nDCUJDByVgủ quV5bbPujNên khônDCUJDByVg DCUJDByVtắt đV5bbPujNiện tV5bbPujNhoại, ngDCUJDByVủ đếnK6Us nửaV5bbPujN đêDCUJDByVm, nóV5bbPujN bắtK6Us đDCUJDByVầu kêuK6Us lV5bbPujNoạn lên.

“Ai đấy?”DCUJDByV KhDCUJDByVông biếtV5bbPujN bâyK6Us giờV5bbPujN đangK6Us DCUJDByVlà gK6Usiờ nV5bbPujNgủ K6Ussao, gọiK6Us điệnDCUJDByV phiV5bbPujNền nhiễuV5bbPujN V5bbPujNgiữa đêV5bbPujNm, tộiK6Us đánDCUJDByVg DCUJDByVtử hình.

Đầu điệDCUJDByVn thoDCUJDByVại bK6Usên kiK6Usa iV5bbPujNm K6Usắng K6Usmột khoảK6Usng lV5bbPujNặng V5bbPujNmơ hồ.

Tôi khV5bbPujNông sK6Usợ V5bbPujNồn, sợK6Us nhấtK6Us V5bbPujNlà lDCUJDByVúc tĩnK6Ush mặDCUJDByVng, iV5bbPujNm ắngDCUJDByV khônK6Usg mDCUJDByVột tiếngDCUJDByV độK6Usng thấK6Usy cóV5bbPujN cảmV5bbPujN V5bbPujNgiác kỳK6Us dị.

Mấy K6Usgiây trôiDCUJDByV qDCUJDByVua K6Usvẫn kK6Ushông V5bbPujNcó giK6Usọng nK6Usói, tV5bbPujNôi nK6Usgồi bậtK6Us dậy.

“Làm ơK6Usn nóiV5bbPujN K6Usmột câK6Usu, nếuDCUJDByV khôngK6Us dọaDCUJDByV chV5bbPujNết ngưK6Usời anDCUJDByVh phảiV5bbPujN đềV5bbPujNn mạngK6Us đấK6Usy!” TV5bbPujNôi hétK6Us K6Usvào V5bbPujNdi động.

“Khả…”, làDCUJDByV DCUJDByVgiọng nóiK6Us K6Uscủa TiDCUJDByVêu Viễn,K6Us tDCUJDByVôi nV5bbPujNín thở,K6Us lầDCUJDByVn nàDCUJDByVy đếV5bbPujNn lượtV5bbPujN K6Ustôi khôngV5bbPujN nóiDCUJDByV gì.

“Em, eK6Usm K6Uschưa tắtV5bbPujN mV5bbPujNáy dV5bbPujNi đV5bbPujNộng”. GiọngDCUJDByV nDCUJDByVói củK6Usa V5bbPujNTiêu ViDCUJDByVễn dịV5bbPujNu dàng,DCUJDByV K6Usdịu dànV5bbPujNg đếnDCUJDByV DCUJDByVnỗi K6Uslàm tôiDCUJDByV K6Usngây ngất,V5bbPujN tôiK6Us cẩnV5bbPujN thDCUJDByVận lặngDCUJDByV nghV5bbPujNe V5bbPujNhơi tK6Ushở củaDCUJDByV anhDCUJDByV, cảDCUJDByVm giáDCUJDByVc hơiK6Us nK6Usóng đDCUJDByVang lV5bbPujNan tỏaV5bbPujN trênK6Us mặt.

Cả V5bbPujNhai nV5bbPujNgười iK6Usm lK6Usặng DCUJDByVhồi lâuK6Us, vẫnDCUJDByV V5bbPujNlà TiêuK6Us ViễnK6Us mởV5bbPujN lờiV5bbPujN trướV5bbPujNc, “V5bbPujNNgủ ngon”.

Tôi giV5bbPujNữ chặtK6Us điV5bbPujNện thoạiV5bbPujN V5bbPujNdi động,V5bbPujN mãDCUJDByVi khôngDCUJDByV V5bbPujNchịu bỏK6Us DCUJDByVxuống. ĐếnK6Us lV5bbPujNúc cơK6Us thK6Usể K6Uscảm V5bbPujNthấy lạnDCUJDByVh DCUJDByVmới biV5bbPujNết lV5bbPujNà chV5bbPujNăn đãDCUJDByV rK6Usơi xuốnV5bbPujNg khỏDCUJDByVi giườnV5bbPujNg rồi.

Buổi sáV5bbPujNng, kV5bbPujNhi V5bbPujNtrời V5bbPujNvẫn cònV5bbPujN tDCUJDByVờ mờDCUJDByV, K6Usgió lạnhDCUJDByV V5bbPujNkhông ngừnK6Usg thổV5bbPujNi, mV5bbPujNở cV5bbPujNửa sổK6Us V5bbPujNra thấyK6Us bK6Usụi V5bbPujNbám K6Usdày thDCUJDByVành lớK6Usp trênDCUJDByV bệDCUJDByV cửa.

Dưới lK6Usầu, khônK6Usg biDCUJDByVết cúnK6Us cV5bbPujNon củaV5bbPujN nhàV5bbPujN nK6Usào mDCUJDByVặc bộDCUJDByV quầnV5bbPujN DCUJDByVáo ngK6Usộ nDCUJDByVghĩnh đaK6Usng K6Uschạy lănK6Usg quăV5bbPujNng, V5bbPujNcái môngK6Us tK6Usròn mũmV5bbPujN mV5bbPujNĩm DCUJDByVngoe nguẩy,K6Us cựcK6Us kỳV5bbPujN đáDCUJDByVng yêu.

Cún DCUJDByVcon chạyK6Us đếnK6Us dướV5bbPujNi mộtK6Us chK6Usiếc DCUJDByVxe cDCUJDByVon mDCUJDByVàu xanDCUJDByVh ngọc,K6Us K6Usmuốn đánhV5bbPujN dấuK6Us lV5bbPujNãnh đDCUJDByVịa, ngửK6Usi V5bbPujNngửi mùiDCUJDByV thDCUJDByVấy khK6Usông phK6Usải V5bbPujNlại tDCUJDByVừ từV5bbPujN bỏV5bbPujN đi.

Chiếc V5bbPujNxe V5bbPujNấy K6Usrất giốngDCUJDByV chiếcV5bbPujN xDCUJDByVe K6UsTiêu ViễnK6Us lV5bbPujNái ngK6Usày hômK6Us quV5bbPujNa, K6Usmàu xDCUJDByVanh nDCUJDByVgọc thâmDCUJDByV trầK6Usm sâK6Usu sắc,DCUJDByV DCUJDByVthật hợK6Usp K6Usvới phoK6Usng cácV5bbPujNh củaV5bbPujN TiêuK6Us Viễn.

Tôi DCUJDByVchạy nhưV5bbPujN bDCUJDByVay xuốnK6Usg dướiDCUJDByV lDCUJDByVầu, phK6Usóng V5bbPujNđến cV5bbPujNhỗ chiếcK6Us K6Usxe, qK6Usua lớpV5bbPujN bụiDCUJDByV pK6Ushủ ngDCUJDByVoài cV5bbPujNửa kíK6Usnh nhìV5bbPujNn thDCUJDByVấy TiêDCUJDByVu ViễnV5bbPujN ởV5bbPujN tK6Usrong xe.

Cả ngV5bbPujNười anDCUJDByVh V5bbPujNngồi dK6Usựa trV5bbPujNên ghK6Usế, ngủK6Us tV5bbPujNhiếp K6Usđi, K6Uschỉ cóDCUJDByV DCUJDByVdi V5bbPujNđộng vẫnDCUJDByV đV5bbPujNể ởDCUJDByV bV5bbPujNên taiDCUJDByV, dáV5bbPujNng đK6Usiệu DCUJDByVnhư đangV5bbPujN gV5bbPujNọi điDCUJDByVện thoại.

Tôi gõDCUJDByV K6Usgõ vàoDCUJDByV cK6Usửa xeV5bbPujN, sK6Usau K6Usđó thDCUJDByVấy V5bbPujNTiêu ViễnDCUJDByV tỉK6Usnh dậy.

“Tại sDCUJDByVao aDCUJDByVnh lạiK6Us ởV5bbPujN đâyV5bbPujN?” TK6Usôi hỏi.

Anh dụiV5bbPujN dV5bbPujNụi K6Usmắt, kK6Ushông trảDCUJDByV lờiV5bbPujN tôi.

“Anh ởK6Us đâDCUJDByVy cK6Usả mộK6Ust đêK6Usm à?”

“Đâu V5bbPujNcó, hơnDCUJDByV V5bbPujNhai giờDCUJDByV sángK6Us mớiV5bbPujN K6Usra kV5bbPujNhỏi chỗV5bbPujN CôV5bbPujNn ThiếuDCUJDByV!” V5bbPujNAnh mởDCUJDByV V5bbPujNcửa DCUJDByVxe, DCUJDByV“Em cV5bbPujNó K6Uslạnh kK6Ushông? VV5bbPujNào troV5bbPujNng nóDCUJDByVi chuyệnK6Us đi!”

“Còn nóiDCUJDByV gìDCUJDByV nữa,DCUJDByV K6Uskhông cK6Usó chDCUJDByVuyện DCUJDByVgì maDCUJDByVu vềDCUJDByV nK6Ushà ngK6Usủ đi!”K6Us TôiDCUJDByV đứngDCUJDByV K6Usở V5bbPujNbên ngV5bbPujNoài khôV5bbPujNng nhK6Usúc nhích.

“Có chuyện”.

“Có K6Uschuyện thDCUJDByVì mK6Usau nói,DCUJDByV K6Usnói xonDCUJDByVg rồiDCUJDByV vDCUJDByVề V5bbPujNđi ngủ!”V5bbPujN TôK6Usi cảmK6Us thấV5bbPujN DCUJDByVhôm nDCUJDByVay tDCUJDByVôi cằK6Usn nhằnK6Us quáK6Us, gV5bbPujNiống mộV5bbPujNt bV5bbPujNà lãK6Uso támK6Us mK6Usươi vậy.V5bbPujN TiêDCUJDByVu ViễnDCUJDByV iV5bbPujNm lV5bbPujNặng nhDCUJDByVìn tôK6Usi, “”EDCUJDByVm đanV5bbPujNg K6Usgiận à?”

“Em gK6Usiận K6Uscái gìDCUJDByV chứ?K6Us MV5bbPujNấy ngườV5bbPujNi V5bbPujNcác aV5bbPujNnh thícV5bbPujNh K6Usgì tK6Ushì làK6Usm, liêK6Usn qDCUJDByVuan DCUJDByVgì đV5bbPujNến DCUJDByVem cV5bbPujNhứ?” ĐúngV5bbPujN làV5bbPujN DCUJDByVtôi đDCUJDByVang giậnK6Us, giậDCUJDByVn K6Usanh sDCUJDByVao lạK6Usi khV5bbPujNông biếK6Ust qK6Usuý K6Usbản thânV5bbPujN V5bbPujNmình nK6Ushư tDCUJDByVhế, tDCUJDByVrời lạnhDCUJDByV màDCUJDByV khDCUJDByVông vềDCUJDByV V5bbPujNnhà, DCUJDByVcòn ngủDCUJDByV ởDCUJDByV tV5bbPujNrên xe.

“Nhìn DCUJDByVanh chằmV5bbPujN chằmK6Us nV5bbPujNhư vậy,K6Us còV5bbPujNn DCUJDByVnói lK6Usà khôngV5bbPujN gK6Usiận à?”DCUJDByV K6UsTiêu ViễnV5bbPujN nDCUJDByVhìn tôDCUJDByVi cườK6Usi vớiV5bbPujN vK6Usẻ K6Usnuông chiều.

`”Em giận,K6Us lDCUJDByVà tựDCUJDByV DCUJDByVgiận bảK6Usn thK6Usân mìnhV5bbPujN! K6UsTrời lạnhK6Us thếV5bbPujN nàDCUJDByVy, chạK6Usy xuDCUJDByVống DCUJDByVquản aV5bbPujNnh lV5bbPujNàm K6Usgì?” TôiK6Us qK6Usuay ngưK6Usời muốnK6Us lK6Usên DCUJDByVnhà, khV5bbPujNông đểV5bbPujN K6Usý anK6Ush nữaV5bbPujN chK6Usắc anK6Ush V5bbPujNsẽ V5bbPujNbỏ vềK6Us thôi.

“Đợi V5bbPujNđã!” TiêuDCUJDByV ViễnK6Us xuốDCUJDByVng DCUJDByVxe kéoK6Us tôDCUJDByVi lK6Usại, “V5bbPujNAnh muốV5bbPujNn K6Usnói K6Usvới emV5bbPujN, K6Ustất cK6Usả đềuDCUJDByV kDCUJDByVhông nhưV5bbPujN DCUJDByVem ngK6Ushĩ thếDCUJDByV đâu!”

“Cái gìDCUJDByV màV5bbPujN kK6Ushông K6Usnhư eV5bbPujNm nghĩ?”K6Us DCUJDByVTôi V5bbPujNnghĩ cDCUJDByVái V5bbPujNgì chứ?DCUJDByV LờiK6Us nóV5bbPujNi V5bbPujNcủa TiêuV5bbPujN ViK6Usễn làV5bbPujNm tôiK6Us K6Usnghi hoặc.

Tiêu ViV5bbPujNễn V5bbPujNthở V5bbPujNdài khẽV5bbPujN nóK6Usi: “ThôiK6Us DCUJDByVvậy, K6Uscó mK6Usột sốDCUJDByV chuyệnK6Us aV5bbPujNnh cũnV5bbPujNg khDCUJDByVông biếtDCUJDByV nêV5bbPujNn nóiK6Us thK6Usế nào”.

“Vậy V5bbPujNthì đDCUJDByVừng K6Usnói nữaV5bbPujN!” ĐãDCUJDByV V5bbPujNkhông bV5bbPujNiết nêK6Usn nóiV5bbPujN tK6Ushế K6Usnào tK6Ushì cK6Usòn V5bbPujNnói gDCUJDByVì nữa,K6Us chúnV5bbPujNg tK6Usôi đDCUJDByVều K6Uskhông V5bbPujNphải làV5bbPujN DCUJDByVnhững ngV5bbPujNười qDCUJDByVuá gượngDCUJDByV ép.

Tiêu VV5bbPujNiễn rDCUJDByVõ DCUJDByVràng rấK6Ust mDCUJDByVệt, ngK6Usáp dàK6Usi mộtK6Us cK6Usái rồiDCUJDByV nóiDCUJDByV: “BâyK6Us V5bbPujNgiờ anDCUJDByVh vềDCUJDByV K6Usđi ngủ,DCUJDByV bK6Usuổi K6Ustối đếDCUJDByVn đK6Usón V5bbPujNem, sẽK6Us K6Uscho eK6Usm mDCUJDByVột bấV5bbPujNt DCUJDByVngờ K6Usthú vị”.

“Buổi tốiK6Us eV5bbPujNm cV5bbPujNó việc…”.K6Us K6UsTối nDCUJDByVay K6Ustôi phDCUJDByVải điV5bbPujN xV5bbPujNem buổiK6Us biểuDCUJDByV diV5bbPujNễn củDCUJDByVa LưDCUJDByVu ĐứcDCUJDByV HV5bbPujNoa vớiK6Us mV5bbPujNẹ, lớpV5bbPujN V5bbPujNtrưởng ChươngV5bbPujN SV5bbPujNính chẳV5bbPujNng K6Usdễ V5bbPujNgì mớiV5bbPujN kiếV5bbPujNm đV5bbPujNược vé.

“Nếu màK6Us khôDCUJDByVng quV5bbPujNan trọV5bbPujNng thìK6Us hủK6Usy DCUJDByVđi!” TiêuK6Us ViễnV5bbPujN V5bbPujNgiọng nDCUJDByVài DCUJDByVnỉ khiV5bbPujNến tôV5bbPujNi sK6Usuýt V5bbPujNnữa mềmK6Us lòDCUJDByVng, nhưnK6Usg nghK6Usĩ lạiV5bbPujN, tạK6Usi saDCUJDByVo mỗiDCUJDByV lầnK6Us ngườiV5bbPujN K6Usbị thỏaDCUJDByV hiệpV5bbPujN đềuV5bbPujN K6Uslà tôi?

“Không hK6Usủy được!”K6Us TDCUJDByVôi hầK6Usm V5bbPujNhừ K6Usnói, buổiK6Us dDCUJDByViễn K6Usca nV5bbPujNhạc khôngDCUJDByV DCUJDByVvì K6Ustôi màK6Us V5bbPujNhoãn lạDCUJDByVi được,V5bbPujN V5bbPujNmà cũDCUJDByVng đK6Usã hứaDCUJDByV chK6Usắc cDCUJDByVhắn vK6Usới mDCUJDByVẹ rồi,DCUJDByV mẹK6Us vìK6Us chuyệnK6Us nàK6Usy màV5bbPujN vK6Usui sướDCUJDByVng mK6Usấy DCUJDByVngày liền.

“Ừ, thếK6Us thôiV5bbPujN vậy”.V5bbPujN TiêK6Usu ViễnV5bbPujN cK6Usó vẻDCUJDByV thấtDCUJDByV vọDCUJDByVng, “NhưV5bbPujNng hDCUJDByVy vK6Usọng lK6Usần sDCUJDByVau còDCUJDByVn V5bbPujNcó cV5bbPujNơ hội”.

Còn cV5bbPujNó V5bbPujNcơ V5bbPujNhội gDCUJDByVì, K6Ustôi K6Usmuốn hỏDCUJDByVi aV5bbPujNnh, nhưK6Usng thK6Usấy dángK6Us vẻV5bbPujN aV5bbPujNnh mệtDCUJDByV mỏV5bbPujNi, lạiK6Us K6Uskhông V5bbPujNđành lDCUJDByVòng, cóDCUJDByV lK6Usẽ K6Usthôi vDCUJDByVậy. NóiK6Us đếnV5bbPujN đâyDCUJDByV V5bbPujNlà đượcDCUJDByV rồV5bbPujNi, K6Usnên nK6Ushanh chónDCUJDByVg vềK6Us nhK6Usà V5bbPujNđi nDCUJDByVgủ đi.

Cổng DCUJDByVsân vDCUJDByVận V5bbPujNđộng nDCUJDByVgười đônK6Usg nhưDCUJDByV mDCUJDByVắc DCUJDByVcửi, rấtV5bbPujN nhiềV5bbPujNu ngườiDCUJDByV khDCUJDByVông V5bbPujNmua đượcDCUJDByV vK6Usé, túmDCUJDByV tDCUJDByVụm ởV5bbPujN cổnV5bbPujNg đểV5bbPujN muK6Usa véV5bbPujN K6Uschợ đen.

Có ngườiK6Us DCUJDByVnhìn K6Ussố ghếDCUJDByV vV5bbPujNé củV5bbPujNa tôK6Usi, hỏi:DCUJDByV “CV5bbPujNô gái,V5bbPujN cDCUJDByVó DCUJDByVbán vV5bbPujNé kV5bbPujNhông?” TV5bbPujNôi V5bbPujNlắc đV5bbPujNầu, lớpV5bbPujN tDCUJDByVrưởng chẳngK6Us dDCUJDByVễ gìV5bbPujN kiK6Usếm chK6Uso, DCUJDByVlàm saK6Uso cóV5bbPujN DCUJDByVthể bán?

Bên cạV5bbPujNnh, cũngK6Us cK6Usó rấtK6Us DCUJDByVnhiều nV5bbPujNgười vâyK6Us lấyDCUJDByV mK6Usẹ tK6Usôi, cK6Usó ngườDCUJDByVi nDCUJDByVói: “CV5bbPujNhị ơiDCUJDByV, cáiK6Us vDCUJDByVé nàV5bbPujNy chịDCUJDByV cứK6Us nóiV5bbPujN giáK6Us K6Usđi, DCUJDByVbao nhiDCUJDByVêu tV5bbPujNiền tôK6Usi cũngK6Us lấy”.

Lúc nV5bbPujNày V5bbPujNtôi mớV5bbPujNi V5bbPujNbiets, thK6Usì DCUJDByVra cV5bbPujNhỗ V5bbPujNngồi cK6Usủa DCUJDByVhai chiếcV5bbPujN véDCUJDByV nàyV5bbPujN cựcDCUJDByV DCUJDByVkỳ tốDCUJDByVt, lúDCUJDByVc vềV5bbPujN phảiDCUJDByV cảDCUJDByVm K6Usơn ChươngDCUJDByV K6UsSính tửDCUJDByV tếK6Us mớiDCUJDByV được.

Chỗ K6Usngồi K6Uscủa chúngDCUJDByV tV5bbPujNôi K6Uslà kK6Ushu gV5bbPujNhế V5bbPujNVIP, ởDCUJDByV hàK6Usng tV5bbPujNhứ bDCUJDByVa, V5bbPujNrất gầnK6Us K6Ussân khấV5bbPujNu, cDCUJDByVó DCUJDByVthể DCUJDByVnhìn rV5bbPujNõ V5bbPujNcả DCUJDByVmặt cV5bbPujNủa nhK6Usân viêV5bbPujNn làmV5bbPujN cV5bbPujNông táDCUJDByVc điềDCUJDByVu khDCUJDByViển thK6Usiết bịV5bbPujN tDCUJDByVrên sâDCUJDByVn khấu,DCUJDByV lạiV5bbPujN còK6Usn đượcK6Us V5bbPujNcung cấK6Usp V5bbPujNmiễn phíDCUJDByV nướDCUJDByVc uốngV5bbPujN V5bbPujNvà đồDCUJDByV V5bbPujNăn nhẹ.

Hàng thV5bbPujNứ hV5bbPujNai trướcDCUJDByV mặDCUJDByVt chúV5bbPujNng tV5bbPujNôi cóV5bbPujN V5bbPujNhai DCUJDByVchỗ ngồK6Usi luônV5bbPujN đK6Usể tDCUJDByVrống, K6Ustrên mặtV5bbPujN bànDCUJDByV củDCUJDByVa ghV5bbPujNế V5bbPujNtrước mặtK6Us V5bbPujNtôi đặtK6Us mộV5bbPujNt DCUJDByVbó hoK6Usa DCUJDByVly xeK6Usn hV5bbPujNoa hồng.

Khi bK6Usuổi biểuV5bbPujN diễnDCUJDByV bắDCUJDByVt đầu,K6Us haV5bbPujNi ghếDCUJDByV trướcK6Us mặtDCUJDByV vẫnV5bbPujN trống.K6Us TôDCUJDByVi cứV5bbPujN DCUJDByVnghĩ, ngườiK6Us nV5bbPujNào lạV5bbPujNi DCUJDByVđốt tiềnDCUJDByV K6Usnhư vậK6Usy? ĐãDCUJDByV mDCUJDByVua vV5bbPujNé V5bbPujNrồi cK6Usòn K6Uskhông đến.

Buổi biDCUJDByVểu diễnDCUJDByV K6Usvừa bDCUJDByVắt đầu,K6Us tôiK6Us DCUJDByVvà mDCUJDByVẹ đK6Usã V5bbPujNnhanh cDCUJDByVhóng bịDCUJDByV cuốnDCUJDByV hút,V5bbPujN cùK6Usng K6Usvới mọV5bbPujNi ngườDCUJDByVi hétK6Us K6Usgọi têK6Usn LưV5bbPujNu ĐứV5bbPujNc HK6Usoa, DCUJDByVtrạng tháDCUJDByVi cV5bbPujNuồng K6Usnhiệt chưaK6Us DCUJDByVcó baV5bbPujNo giV5bbPujNờ. V5bbPujNThậm chK6Usí mẹK6Us tôDCUJDByVi còDCUJDByVn lấK6Usy máK6Usy chụK6Usp ảnDCUJDByVh K6Uskhông ngừngV5bbPujN chụpK6Us cácK6Us đK6Usộng tácK6Us vàK6Us biểuDCUJDByV hiệnDCUJDByV cDCUJDByVủa K6UsLưu K6UsĐức Hoa.

“Cái máyK6Us ảnhDCUJDByV nV5bbPujNày củaDCUJDByV mẹDCUJDByV chụK6Usp lDCUJDByVên ảnDCUJDByVh kV5bbPujNhông nV5bbPujNhìn V5bbPujNrõ đâu,V5bbPujN đừngV5bbPujN mấtK6Us côngK6Us nữa!”K6Us TDCUJDByVôi bK6Usảo mẹ.

“Nhìn rõV5bbPujN mK6Usà! KhônV5bbPujNg tV5bbPujNin coK6Usn nhìnV5bbPujN V5bbPujNxem!” MV5bbPujNẹ V5bbPujNtôi rấK6Ust V5bbPujNtự hàoK6Us đưaDCUJDByV máDCUJDByVy ảnhK6Us cK6Usho K6Ustôi nhìn.

“Ngày mK6Usai trênK6Us K6Usmạng sẽK6Us cóK6Us đầyV5bbPujN ảnhV5bbPujN DCUJDByVđẹp V5bbPujNcủa cáK6Usc DCUJDByVthợ chK6Usụp ảnhDCUJDByV chuyV5bbPujNên DCUJDByVnghiệp DCUJDByVchụp, cV5bbPujNon tDCUJDByVải vềK6Us DCUJDByVcho mẹV5bbPujN xem”.

“Không thíDCUJDByVch bằDCUJDByVng ảnhDCUJDByV mẹDCUJDByV tựK6Us chụp!”V5bbPujN MK6Usẹ tV5bbPujNôi DCUJDByVtự tiV5bbPujNn nói.

Tôi V5bbPujNkhông V5bbPujNtranh luậK6Usn K6Usvới mK6Usẹ nV5bbPujNữa, nK6Usgày maV5bbPujNi xDCUJDByVem ảnK6Ush cDCUJDByVủa thợK6Us cDCUJDByVhuyên nghiệpV5bbPujN DCUJDByVchụp tV5bbPujNhì sẽDCUJDByV khV5bbPujNỏi nóDCUJDByVi luôn.

Xem K6Usxong buDCUJDByVổi biểuDCUJDByV DCUJDByVdiễn, tâDCUJDByVm V5bbPujNtrạng củV5bbPujNa tôDCUJDByVi K6Usvà mẹK6Us K6Usvô cDCUJDByVùng K6Usthoải DCUJDByVmái. K6UsMẹ V5bbPujNtôi nóiDCUJDByV: “NhâDCUJDByVn K6Ustiện K6Ustrung V5bbPujNtâm DCUJDByVthương mạK6Usi DCUJDByVchưa đónK6Usg cK6Usửa, chúngDCUJDByV K6Usta đDCUJDByVi lượDCUJDByVn cDCUJDByVhút, xK6Usem V5bbPujNđồng hồ!”

“Con cV5bbPujNó baDCUJDByVo giờK6Us thícK6Ush đồnV5bbPujNg hồDCUJDByV đâu?V5bbPujN CũV5bbPujNng chẳngDCUJDByV dùnV5bbPujNg đếnK6Us”. ThờiK6Us đạK6Usi cK6Usủa chúnDCUJDByVg V5bbPujNtôi bK6Usây giờV5bbPujN đạiDCUJDByV V5bbPujNđa sốK6Us đềuDCUJDByV lấyDCUJDByV dK6Usi độngV5bbPujN V5bbPujNđể K6Usxem giờDCUJDByV rồi,V5bbPujN vốDCUJDByVn khôDCUJDByVng cóK6Us hứDCUJDByVng tV5bbPujNhú vớiDCUJDByV mK6Usón đDCUJDByVồ đV5bbPujNeo taV5bbPujNy DCUJDByVấy nữa.

“Sắp đV5bbPujNến mDCUJDByVùa V5bbPujNxuân rV5bbPujNồi, mặK6Usc áK6Uso lDCUJDByVộ cánhK6Us taV5bbPujNy K6Ustrần rDCUJDByVa cũnV5bbPujNg khôngK6Us đẹp”.

“Vậy mDCUJDByVua chDCUJDByVo V5bbPujNcon chiếcDCUJDByV vòngV5bbPujN ngọcV5bbPujN V5bbPujNbích đi,K6Us tDCUJDByVhế mV5bbPujNới đV5bbPujNẹp”. TôV5bbPujNi DCUJDByVđùa mẹ.

“Nếu coK6Usn thíDCUJDByVch, đợiK6Us DCUJDByVhôm sV5bbPujNau mẹDCUJDByV rúK6Ust tiềnDCUJDByV tiếtK6Us kiệmK6Us đểV5bbPujN K6Usmua nDCUJDByVhà K6Usra muV5bbPujNa DCUJDByVcho coDCUJDByVn mộtDCUJDByV chiếc!V5bbPujN” V5bbPujNMẹ tV5bbPujNôi cười.

“Thôi đừngK6Us ạ,V5bbPujN mK6Usẹ V5bbPujNdành tiềnK6Us đV5bbPujNể muDCUJDByVa nhK6Usà V5bbPujNcho DCUJDByVcon đi!”

Mua chK6Uso K6Ustôi mộDCUJDByVt cănDCUJDByV nhàV5bbPujN luDCUJDByVôn DCUJDByVlà tâDCUJDByVm nK6Usguyện củaV5bbPujN mẹ.V5bbPujN K6UsMẹ thườnDCUJDByVg nóiK6Us, coK6Usn gDCUJDByVái nhấtDCUJDByV đV5bbPujNịnh V5bbPujNphải cóK6Us DCUJDByVnhà rDCUJDByViêng củaK6Us mình,V5bbPujN nếuK6Us K6Uskhông saV5bbPujNu nDCUJDByVày cãiV5bbPujN nK6Ushau vớiDCUJDByV cDCUJDByVhồng DCUJDByVcũng khôngV5bbPujN cDCUJDByVó chỗK6Us V5bbPujNmà K6Usđi. V5bbPujNLogic thậtV5bbPujN kỳK6Us quặc,K6Us V5bbPujNnhưng K6Uscũng rDCUJDByVất thV5bbPujNực tế.

Khi K6Usmẹ vàV5bbPujN bDCUJDByVố K6Usly hV5bbPujNôn, mẹV5bbPujN chV5bbPujNẳng DCUJDByVcó cK6Ushỗ nàV5bbPujNo đểV5bbPujN manK6Usg tôV5bbPujNi đếnK6Us ởV5bbPujN, đànhDCUJDByV phảiDCUJDByV sốngV5bbPujN K6Uschen DCUJDByVchúc K6Usmãi troDCUJDByVng khôngK6Us giaV5bbPujNn phòV5bbPujNng khV5bbPujNách bV5bbPujNé V5bbPujNtý cDCUJDByVủa nhàK6Us bK6Usà ngV5bbPujNoại, mãV5bbPujNi đếK6Usn DCUJDByVnhiều nV5bbPujNăm sK6Usau, kV5bbPujNhi tôV5bbPujNi cV5bbPujNó thK6Usể nV5bbPujNhớ đượcDCUJDByV mV5bbPujNọi chuyện,DCUJDByV DCUJDByVcơ qDCUJDByVuan củaK6Us mẹV5bbPujN mớiDCUJDByV cấK6Usp cK6Usho mộtV5bbPujN cănDCUJDByV hDCUJDByVộ nhK6Usỏ K6Ushai V5bbPujNbuồng. NDCUJDByVhưng trưV5bbPujNớc saDCUJDByVu thV5bbPujNì vẫnV5bbPujN làDCUJDByV DCUJDByVcơ quaK6Usn cấpDCUJDByV, khôDCUJDByVng chắDCUJDByVc ngàK6Usy nàoV5bbPujN lạiK6Us K6Usthu V5bbPujNhồi, cDCUJDByVhúng tK6Usôi lạiK6Us K6Uskhông K6Uscó DCUJDByVchỗ ởV5bbPujN V5bbPujNnữa, chDCUJDByVo nV5bbPujNên V5bbPujNmẹ K6Uskhông yK6Usên tâm,DCUJDByV luK6Usôn ghK6Usi nV5bbPujNhớ việcV5bbPujN muK6Usa mộtV5bbPujN căV5bbPujNn nV5bbPujNhà rDCUJDByViêng cK6Usủa cK6Ushúng tôi.

“Khoản V5bbPujNchi muV5bbPujNa DCUJDByVnhà K6Usmẹ vẫnK6Us giữDCUJDByV cK6Usho coV5bbPujNn K6Usmà, đủK6Us rồi!”K6Us MẹV5bbPujN khoácV5bbPujN taDCUJDByVy tôiK6Us V5bbPujNđi V5bbPujNvề phV5bbPujNía siêDCUJDByVu tDCUJDByVhị V5bbPujNHoa Đường.

“Mẹ tK6Ushấy K6Uschúng tV5bbPujNa khoáK6Usc taDCUJDByVy nhK6Usau điDCUJDByV lượnDCUJDByV siêuK6Us tV5bbPujNhị DCUJDByVcó giDCUJDByVống haK6Usi V5bbPujNchị eV5bbPujNm kK6Ushông?” V5bbPujNTôi trêK6Usu đDCUJDByVùa mẹ.

“Nếu giốngV5bbPujN đượcDCUJDByV DCUJDByVthì tốt”.V5bbPujN MẹK6Us V5bbPujNthở dàiV5bbPujN nói.

“Giống, khônDCUJDByVg tiDCUJDByVn mK6Usẹ thK6Usử K6Ushỏi ngườV5bbPujNi khácV5bbPujN V5bbPujNxem”. TôK6Usi cDCUJDByVố DCUJDByVý dựaV5bbPujN sáK6Ust K6Usvào mẹ.

“Hôm nàoV5bbPujN K6Uschúng K6Usta K6Usđi chụK6Usp cáK6Usi dV5bbPujNán gìV5bbPujN đK6Usó đK6Usi? CáiK6Us đV5bbPujNó gV5bbPujNọi V5bbPujNlà gìV5bbPujN đấyK6Us nhV5bbPujNỉ? DáK6Usn lênK6Us điệDCUJDByVn thoV5bbPujNại K6Usdi đV5bbPujNộng DCUJDByVcủa con”.

“Ảnh đềDCUJDByV can”.

“Đúng, chíK6Usnh K6Uslà nó,DCUJDByV coV5bbPujNn đưaK6Us mẹK6Us điK6Us nhé!”DCUJDByV LúDCUJDByVc V5bbPujNmẹ DCUJDByVtôi V5bbPujNhưng phDCUJDByVấn DCUJDByVthì V5bbPujNgiống nhưDCUJDByV V5bbPujNmột đứV5bbPujNa coDCUJDByVn nDCUJDByVít già.

“Được, kK6Ushông V5bbPujNvấn đềK6Us gDCUJDByVì! MDCUJDByVẹ đúngDCUJDByV K6Uslà sàDCUJDByVnh đK6Usiệu V5bbPujNquá đấy,K6Us coK6Usn V5bbPujNcòn chưaK6Us từnV5bbPujNg cK6Ushụp DCUJDByVbao giờ”.

Ở bênV5bbPujN mV5bbPujNẹ, luôDCUJDByVn vuDCUJDByVi K6Usvẻ DCUJDByVnhư vậyDCUJDByV, mDCUJDByVẹ chínDCUJDByVh lDCUJDByVà cK6Ushỗ dựaV5bbPujN cDCUJDByVho tâK6Usm K6Ushồn tôi.

 

6. TV5bbPujNáo PhúDCUJDByV DCUJDByVSĩ V5bbPujNrơi đầyV5bbPujN V5bbPujNdưới đất

Lúc xeDCUJDByVm biểV5bbPujNu dDCUJDByViễn K6Usca K6Usnhạc, tôK6Usi đểV5bbPujN điDCUJDByVện tDCUJDByVhoại DCUJDByVdi dộnV5bbPujNg ởK6Us chK6Usế độDCUJDByV K6Usyên lặnK6Usg, cV5bbPujNó mấyK6Us cuDCUJDByVộc gọiDCUJDByV đV5bbPujNến nhV5bbPujNưng đềuK6Us khônDCUJDByVg bK6Usiết, K6Usmở K6Usdanh sáDCUJDByVch cuộcV5bbPujN V5bbPujNgọi DCUJDByVnhỡ thấyK6Us đềuK6Us lK6Usà cV5bbPujNủa TiDCUJDByVêu Viễn.

Tôi qK6Usuay lưnK6Usg vớiDCUJDByV mK6Usẹ đDCUJDByVể gọDCUJDByVi lạV5bbPujNi chDCUJDByVo aK6Usnh, giọnDCUJDByVg TiDCUJDByVêu VK6Usiễn mệK6Ust mỏiK6Us ởDCUJDByV đầV5bbPujNu bV5bbPujNên kiaK6Us, “KhôDCUJDByVng cóK6Us việcV5bbPujN DCUJDByVgì đâu!”

“Vâng!” TV5bbPujNôi K6Usđáp, quaK6Usy đầDCUJDByVu lạDCUJDByVi tK6Ushấy mV5bbPujNẹ đangV5bbPujN nhìV5bbPujNn V5bbPujNtôi V5bbPujNdò hỏi,K6Us thK6Usế lDCUJDByVà DCUJDByVvội vàngDCUJDByV dậpV5bbPujN máy.

Thứ DCUJDByVhai điDCUJDByV làm,DCUJDByV nV5bbPujNhận đưDCUJDByVợc thôV5bbPujNng báV5bbPujNo củK6Usa CK6Usục, sẽV5bbPujN đếnV5bbPujN V5bbPujNkiểm tV5bbPujNra tiếnDCUJDByV độDCUJDByV dựK6Us án.

Tôi đưaDCUJDByV thK6Usông báoDCUJDByV V5bbPujNcho K6UsTổ trưởK6Usng K6Usxem, ôDCUJDByVng bảoV5bbPujN tôV5bbPujNi trK6Usực tK6Usiếp manK6Usg đếnDCUJDByV DCUJDByVcho TV5bbPujNiêu ViễnK6Us K6Usvà NDCUJDByVgô Duyệt.

Bộ dDCUJDByVạng TK6Usiêu DCUJDByVViễn nhDCUJDByVư khôngV5bbPujN đượcDCUJDByV ngV5bbPujNhỉ nK6Usgơi V5bbPujNđủ sứcDCUJDByV, “EmK6Us V5bbPujNkhông tK6Usrốn tôiDCUJDByV nữaV5bbPujN V5bbPujNà?” ĐâyDCUJDByV làK6Us làmDCUJDByV viK6Usệc, cóV5bbPujN thDCUJDByVể K6Ustrốn V5bbPujNtránh sao?

Tôi DCUJDByVnhìn trêK6Usn bàK6Usn anK6Ush đặtK6Us K6Ushai V5bbPujNtấm véK6Us xK6Usem biểDCUJDByVu diK6Usên DCUJDByVca K6Usnhạc, trêV5bbPujNn vK6Usé K6Usin hV5bbPujNàng K6Us2 sốDCUJDByV 8DCUJDByV, sK6Usố DCUJDByV10, V5bbPujNchẳng lẽ…

Tôi DCUJDByVchợt K6Ushiểu DCUJDByVra, thìDCUJDByV K6Usra đK6Usây chínhV5bbPujN lV5bbPujNà điềuK6Us nV5bbPujNgạc nhiênV5bbPujN thúDCUJDByV vịV5bbPujN V5bbPujNmà aV5bbPujNnh đDCUJDByVã nói!

“Anh cũngDCUJDByV đV5bbPujNi V5bbPujNxem buổiV5bbPujN biểuV5bbPujN diễnK6Us DCUJDByVca nK6Ushạc à?”DCUJDByV DCUJDByVTôi hỏiK6Us thămV5bbPujN dò.

“Không, V5bbPujNanh cDCUJDByVhưa bDCUJDByVao V5bbPujNgiờ DCUJDByVthích LV5bbPujNưu ĐứcV5bbPujN HK6Usoa”. V5bbPujNAnh lạnhDCUJDByV lùnK6Usg nói.

“Thế V5bbPujNlấy vV5bbPujNé nàV5bbPujNy đDCUJDByVể lV5bbPujNàm gì?K6Us” ThậtK6Us pK6Ushí DCUJDByVchỗ ngồDCUJDByVi tốDCUJDByVt nhK6Usư vậy.

“Người K6Uskhác K6Ustặng, tK6Usiếc làDCUJDByV DCUJDByVtặng nhầmK6Us ngưV5bbPujNời rồi”.

Vẫn K6Uscòn nK6Usói cứnV5bbPujNg, khôK6Usng K6Usnói tDCUJDByVhì thôi.

 

“Tiêu ViK6Usễn, K6Usem cầnV5bbPujN nóiK6Us cV5bbPujNhuyện vớiV5bbPujN anK6Ush vDCUJDByVề qK6Usuy hoạcK6Ush lắpK6Us đặV5bbPujNt cápK6Us K6Usđiện củaDCUJDByV dựK6Us áDCUJDByVn này”.V5bbPujN NgôK6Us DV5bbPujNuyệt K6Usđang K6Usở cửa,DCUJDByV tV5bbPujNrên tK6Usay K6Uscầm mộtDCUJDByV K6Ustệp bV5bbPujNản vẽK6Us pháV5bbPujNc thảo.

“Tôi cònV5bbPujN cóK6Us viK6Usệc khácDCUJDByV, xiK6Usn phéK6Usp vềDCUJDByV trưV5bbPujNớc ạ!”K6Us K6UsTôi vộiK6Us K6Usvàng nhườnDCUJDByVg DCUJDByVđường cK6Usho NgDCUJDByVô Duyệt.

“Em cũngDCUJDByV nV5bbPujNgồi ởV5bbPujN đây,V5bbPujN nghDCUJDByVe cK6Usùng!” TiêuDCUJDByV ViễnDCUJDByV K6Usra lệV5bbPujNnh chDCUJDByVo tDCUJDByVôi, hômV5bbPujN naDCUJDByVy DCUJDByVsắc mặtK6Us V5bbPujNanh kDCUJDByVhông đV5bbPujNược tốtV5bbPujN, chắcK6Us làDCUJDByV K6Usdo cK6Ushưa đượcDCUJDByV DCUJDByVnghỉ DCUJDByVngơi V5bbPujNđầy đủ.

Ngô DuyệK6Ust nhK6Usíu màDCUJDByVy, nóiDCUJDByV: “TiểuK6Us K6UsKhả DCUJDByVcó K6Usthể khV5bbPujNông cK6Usần nghe”.

“Đúng, đúng!DCUJDByV TôDCUJDByVi kK6Ushông DCUJDByVcần V5bbPujNphải ngK6Ushe V5bbPujNạ!” TôDCUJDByVi cườV5bbPujNi theo.

“Cô V5bbPujNấy V5bbPujNtừng V5bbPujNhọc khoV5bbPujNa tựDCUJDByV V5bbPujNnhiên, K6Usmà đâyK6Us lV5bbPujNại chíDCUJDByVnh lK6Usà chuK6Usyên ngàK6Usnh V5bbPujNcô ấDCUJDByVy họDCUJDByVc, tạiDCUJDByV saK6Uso lạiK6Us khôngDCUJDByV K6Usthể nghe?”V5bbPujN TiêuDCUJDByV V5bbPujNViễn cK6Usó vẻK6Us cốV5bbPujN bắtV5bbPujN épV5bbPujN V5bbPujNtôi ởDCUJDByV lại.

“Tại sDCUJDByVao DCUJDByVanh biK6Usết?” V5bbPujNNgô DuDCUJDByVyệt V5bbPujNngạc nhiK6Usên nhìnK6Us DCUJDByVtôi vK6Usà TiK6Usêu Viễn.

“Tại saDCUJDByVo DCUJDByVkhông biV5bbPujNết? BọnV5bbPujN anV5bbPujNh họV5bbPujNc cùnK6Usg mộtK6Us trườngV5bbPujN ĐV5bbPujNại học”.

“Tổng giK6Usám V5bbPujNsát Tiêu!”V5bbPujN TôV5bbPujNi muốnV5bbPujN K6Usngăn aV5bbPujNnh lại.

Nhưng TK6Usiêu ViK6Usễn liếcDCUJDByV nV5bbPujNhìn tôV5bbPujNi, V5bbPujNvẫn V5bbPujNtiếp tụDCUJDByVc V5bbPujNnói: “HV5bbPujNơn nK6Usữa V5bbPujNcô V5bbPujNấy V5bbPujNtừng làDCUJDByV bV5bbPujNạn gK6Usái V5bbPujNcủa V5bbPujNanh, aDCUJDByVnh cDCUJDByVó thểDCUJDByV khôDCUJDByVng hiểuK6Us cV5bbPujNô ấyK6Us sao?”

Sắc V5bbPujNmặt NgôV5bbPujN DK6Usuyệt đV5bbPujNột nhDCUJDByViên tK6Usrắng bệch.

Phó tổV5bbPujNng giámDCUJDByV sáDCUJDByVt, đK6Usừng V5bbPujNnghe aDCUJDByVnh ấV5bbPujNy K6Usnói nV5bbPujNhảm”. TôV5bbPujNi DCUJDByVvội vDCUJDByVàng gK6Usiải thíK6Usch, “HDCUJDByVồi đK6Usi họcDCUJDByV chDCUJDByVỉ làDCUJDByV đK6Usùa vDCUJDByVui thôi”.

“Ai đùV5bbPujNa vuK6Usi K6Usvới eK6Usm cK6Ushứ?” DCUJDByVSắc mDCUJDByVặt TK6Usiêu VDCUJDByViễn càK6Usng kDCUJDByVhó cK6Usoi, giậnV5bbPujN dV5bbPujNữ nV5bbPujNhìn tôi.

“Tiêu Viễn,K6Us DCUJDByVsao aV5bbPujNnh lạDCUJDByVi cóDCUJDByV thV5bbPujNể đK6Usối xửDCUJDByV vớiK6Us V5bbPujNem nDCUJDByVhư vậy?K6Us” NV5bbPujNgô K6UsDuyệt bV5bbPujNật khóc,V5bbPujN V5bbPujNsau đóDCUJDByV chK6Usạy DCUJDByVvụt rDCUJDByVa ngoài.

“Tại sK6Usao K6Usanh K6Uslại cứV5bbPujN V5bbPujNphải nóDCUJDByVi vớiV5bbPujN côK6Us ấyV5bbPujN đK6Usiều đV5bbPujNó? TạiK6Us saV5bbPujNo còK6Usn nóV5bbPujNi V5bbPujNra DCUJDByVtrước V5bbPujNmặt em?”

Tôi cũK6Usng khóDCUJDByVc, mốiV5bbPujN qK6Usuan hV5bbPujNệ phứcV5bbPujN tK6Usạp thếDCUJDByV K6Usnày, bK6Usảo V5bbPujNtôi saK6Usu nV5bbPujNày cònDCUJDByV tiếpV5bbPujN tụcV5bbPujN làV5bbPujNm việcDCUJDByV ởV5bbPujN đK6Usây tK6Ushế nàoDCUJDByV đượcK6Us cK6Ushứ. TiêDCUJDByVu ViễnK6Us aDCUJDByVnh khônK6Usg đểK6Us ýV5bbPujN, vìV5bbPujN chDCUJDByVỗ dựDCUJDByVa K6Usphía sV5bbPujNau anK6Ush vK6Usững chắV5bbPujNc, hoDCUJDByVàn V5bbPujNtoàn K6Uscó tK6Ushể nK6Usói điV5bbPujN làV5bbPujN đDCUJDByVi, tK6Usôi thìK6Us lK6Usàm thếK6Us nDCUJDByVào đượcDCUJDByV đây?

“Anh V5bbPujNxin lỗi,K6Us anK6Ush K6Uskhông thểV5bbPujN khôDCUJDByVng V5bbPujNnói raK6Us!” TK6Usiêu ViK6Usễn lắcDCUJDByV vV5bbPujNai tôV5bbPujNi, “NếuK6Us còDCUJDByVn khK6Usông nóV5bbPujNi, ngườV5bbPujNi DCUJDByVnhà V5bbPujNsẽ bắtK6Us aV5bbPujNnh đínhK6Us V5bbPujNhôn vớiDCUJDByV côDCUJDByV ấy”.

“Hai ngườiDCUJDByV đíV5bbPujNnh hôV5bbPujNn V5bbPujNđược rồi,DCUJDByV DCUJDByVtại sK6Usao phảiK6Us kK6Uséo eV5bbPujNm vào?V5bbPujN” DCUJDByVTôi khóc.

“Ngốc V5bbPujNạ, chẳngK6Us lẽK6Us DCUJDByVem kK6Ushông hiểuK6Us K6Ussao? K6UsTừ trV5bbPujNước đK6Usến V5bbPujNnay ngườiV5bbPujN anDCUJDByVh yDCUJDByVêu chỉDCUJDByV K6Uscó mìnhK6Us em!DCUJDByV” TiêK6Usu K6UsViễn ôK6Usm chặtDCUJDByV lấyK6Us tôV5bbPujNi, gK6Usiọng V5bbPujNnói thK6Usa thiết.

Tim đaK6Usu gầV5bbPujNn V5bbPujNnhư muốnDCUJDByV nDCUJDByVghẹt tK6Ushở, V5bbPujNtại saV5bbPujNo? V5bbPujNTại saK6Uso baK6Uso nhiêuV5bbPujN nămV5bbPujN trôiV5bbPujN qK6Usua rồiK6Us mDCUJDByVới DCUJDByVnói vớiK6Us tôiK6Us nV5bbPujNhững điềuV5bbPujN ấy?

Hai cV5bbPujNhân tDCUJDByVôi rV5bbPujNã rDCUJDByVời, V5bbPujNdựa sáV5bbPujNt vDCUJDByVào K6Usngực TK6Usiêu Viễn.

Ngô DuyệK6Ust mK6Usấy nK6Usgày liV5bbPujNền khônK6Usg lDCUJDByVộ diệnK6Us ởV5bbPujN V5bbPujNTổ dựDCUJDByV án.

Tổ kiểDCUJDByVm tV5bbPujNra củaK6Us CụcDCUJDByV V5bbPujNdo đícV5bbPujNh thânK6Us CụcV5bbPujN trưởngV5bbPujN dẫDCUJDByVn đầuK6Us xuốngK6Us kiểDCUJDByVm DCUJDByVtra dựDCUJDByV DCUJDByVán, gDCUJDByViáo sK6Usư ĐDCUJDByViền DK6Usuy NiêV5bbPujNn đóngDCUJDByV DCUJDByVvai tròK6Us cốV5bbPujN vẫnK6Us. DCUJDByVTiêu ViễK6Usn K6Usvà TK6Usổ trDCUJDByVưởng DCUJDByVđi cùngK6Us đV5bbPujNến cK6Usác nơiV5bbPujN, tôiDCUJDByV điK6Us pK6Ushía saV5bbPujNu V5bbPujNphụ tráchV5bbPujN ghDCUJDByVi chép.

Đi hếtK6Us V5bbPujNmột vòng,DCUJDByV mọV5bbPujNi DCUJDByVngười V5bbPujNngồi lạDCUJDByVi V5bbPujNnghỉ ngơi,K6Us CụcK6Us trưởngV5bbPujN vDCUJDByVà DCUJDByVTiêu ViễnK6Us ngồK6Usi phDCUJDByVía trướcDCUJDByV tôDCUJDByVi, nV5bbPujNgược lại,V5bbPujN giK6Usáo sK6Usư ĐiềnDCUJDByV DCUJDByVngồi bK6Usên cV5bbPujNạnh tôi.

“Tiêu K6UsViễn này,V5bbPujN K6Uscó K6Usphải chDCUJDByVáu vV5bbPujNới DK6Usuyệt DuyệtDCUJDByV DCUJDByVcãi nhDCUJDByVau khôngV5bbPujN?” CV5bbPujNục trưởDCUJDByVng âV5bbPujNn cầK6Usn nDCUJDByVói chuyV5bbPujNện gK6Usia đìnhK6Us vớiDCUJDByV TV5bbPujNiêu Viễn.

Tiêu ViễDCUJDByVn DCUJDByVkhông nóiV5bbPujN gì.

“Thanh niênDCUJDByV vớiDCUJDByV nV5bbPujNhau khôV5bbPujNng tráV5bbPujNnh V5bbPujNđược việcDCUJDByV cãDCUJDByVi cọV5bbPujN, đừDCUJDByVng bậnV5bbPujN tâmV5bbPujN. CDCUJDByVháu cũnDCUJDByVg biếtK6Us tínDCUJDByVh cDCUJDByVách K6UsDuyệt DuyệDCUJDByVt rồiV5bbPujN đấy,K6Us tK6Usính cK6Usòn tK6Usrẻ conK6Us, cK6Ushuyện V5bbPujNgì cũngDCUJDByV thK6Usích chấpV5bbPujN nhK6Usặt, nhườnDCUJDByVg nK6Ushịn nK6Usó chV5bbPujNút, V5bbPujNdù saV5bbPujNo V5bbPujNcũng DCUJDByVsắp K6Usđính V5bbPujNhôn rồiV5bbPujN mà!”

Tiêu VDCUJDByViễn quDCUJDByVay xuK6Usống liếK6Usc nhV5bbPujNìn tK6Usôi, ánhK6Us mắV5bbPujNt đenDCUJDByV thK6Usẫm lộDCUJDByV K6Usra vẻV5bbPujN cươnV5bbPujNg ngDCUJDByVhị, sDCUJDByVau đóV5bbPujN V5bbPujNquay sanK6Usg V5bbPujNnói DCUJDByVvới CụcK6Us tDCUJDByVrưởng NV5bbPujNgô: “BácK6Us Ngô…K6Us K6Uscháu ngV5bbPujNhĩ V5bbPujNcháu DCUJDByVvà NgDCUJDByVô DuyệtDCUJDByV khôV5bbPujNng hợpDCUJDByV nhau!”

“Thằng béK6Us nàK6Usy, nDCUJDByVói cáiDCUJDByV gìV5bbPujN ngK6Usớ ngẩn?DCUJDByV HV5bbPujNai đứV5bbPujNa DCUJDByVlà tV5bbPujNhanh maK6Usi trúcK6Us mDCUJDByVã, làV5bbPujN mộtK6Us V5bbPujNđôi quáDCUJDByV đẹp”.K6Us CụcK6Us DCUJDByVtrưởng vỗK6Us vaV5bbPujNi V5bbPujNTiêu ViV5bbPujNễn cườiK6Us DCUJDByVha hảV5bbPujN nV5bbPujNói: “MấyV5bbPujN nDCUJDByVgày DCUJDByVtrước bốV5bbPujN cháDCUJDByVu cònDCUJDByV gK6Usọi K6Usđiện hỏiK6Us K6Usbác đặtDCUJDByV DCUJDByVtiệc đDCUJDByVính hônK6Us ởV5bbPujN đâuDCUJDByV nữa”.

“Thưa bV5bbPujNác Ngô,DCUJDByV cháDCUJDByVu ngDCUJDByVhĩ V5bbPujNsẽ V5bbPujNkhông V5bbPujNcó V5bbPujNtiệc đínhV5bbPujN K6Ushôn đâuV5bbPujN ạ!”K6Us TiêDCUJDByVu ViễnDCUJDByV nóK6Usi nhỏ.

“Đúng K6Uslà K6Usgiận dK6Usỗi thậK6Ust rồK6Usi!” DCUJDByVCục trưởngV5bbPujN vẫV5bbPujNn cưDCUJDByVời DCUJDByVha hV5bbPujNa, “NhưK6Usng, V5bbPujNhai đứV5bbPujNa cãK6Usi nhaK6Usu mấyK6Us ngàV5bbPujNy rồiV5bbPujN lạiK6Us ổnK6Us thôi”.

Nghỉ nK6Usgơi K6Usxong DCUJDByVrồi, mDCUJDByVọi ngườiK6Us lạiV5bbPujN tiếpK6Us tV5bbPujNục đi,V5bbPujN đếnDCUJDByV hiệnK6Us trườnDCUJDByVg xeV5bbPujNm tìnhDCUJDByV tK6Usrạng DCUJDByVthi côngV5bbPujN. TK6Usôi điK6Us cáDCUJDByVch xV5bbPujNa phíDCUJDByVa sauV5bbPujN, tDCUJDByVâm tDCUJDByVrạng tV5bbPujNhật K6Uskhó tả.

Giáo sK6Usư DCUJDByVĐiền vDCUJDByVỗ DCUJDByVvai tôiV5bbPujN nói:DCUJDByV DCUJDByV“Này, DCUJDByVbạn K6Ustrẻ, lấK6Usy DCUJDByVlại tinK6Ush V5bbPujNthần V5bbPujNđi nào”.

Tôi V5bbPujNnhìn DCUJDByVông V5bbPujNcảm DCUJDByVkích, kìDCUJDByVm DCUJDByVchế nhữV5bbPujNng DCUJDByVcảm xúV5bbPujNc bộcK6Us DCUJDByVphát muốV5bbPujNn òaDCUJDByV khóc.

Tranh thủK6Us thK6Usời gDCUJDByVian đDCUJDByVến DCUJDByVchỗ ởV5bbPujN củaDCUJDByV ChươK6Usng V5bbPujNNgự, giúpV5bbPujN aDCUJDByVnh DCUJDByVta cDCUJDByVho K6Uscá ăn.

Có tiềV5bbPujNn đúDCUJDByVng K6Uslà tốV5bbPujNt thK6Usật, cóDCUJDByV DCUJDByVthể mộtV5bbPujN mìnhDCUJDByV V5bbPujNở trV5bbPujNong nV5bbPujNgôi nhDCUJDByVà tV5bbPujNo thếK6Us này,DCUJDByV riênDCUJDByVg K6Usphòng kDCUJDByVhách DCUJDByVđã cK6Usó DCUJDByVhai cV5bbPujNái, mỗiV5bbPujN phDCUJDByVòng đềK6Usu đặtDCUJDByV mộtV5bbPujN DCUJDByVbể V5bbPujNcá tV5bbPujNo. TronV5bbPujNg bểK6Us cáK6Us cV5bbPujNó đủV5bbPujN loạiDCUJDByV màV5bbPujNu sắcV5bbPujN hìV5bbPujNnh dáng,K6Us chủngDCUJDByV loạK6Usi đaK6Us dạnV5bbPujNg, K6Ustôi khK6Usông V5bbPujNcó kinV5bbPujNh nghiệmDCUJDByV DCUJDByVnuôi cV5bbPujNá nênV5bbPujN kDCUJDByVhông phK6Usân biệtV5bbPujN cụK6Us thểDCUJDByV đượcDCUJDByV V5bbPujNlũ cáDCUJDByV V5bbPujNnày giV5bbPujNống V5bbPujNgì, cV5bbPujNhỉ biếtDCUJDByV rấDCUJDByVt nhiDCUJDByVều loạK6Usi V5bbPujNchưa thấK6Usy bDCUJDByVao giV5bbPujNờ, cóV5bbPujN thểV5bbPujN đDCUJDByVúng lDCUJDByVà rấtK6Us quK6Usý hiếm.

Thức K6Usăn củaK6Us cDCUJDByVá đK6Usể trênK6Us bànK6Us, V5bbPujNtôi lấyDCUJDByV mộtV5bbPujN íDCUJDByVt V5bbPujNthả xuống,DCUJDByV lũDCUJDByV cáDCUJDByV nDCUJDByVhỏ bDCUJDByVắt đầV5bbPujNu trK6Usanh nhK6Usau ănDCUJDByV, mộtV5bbPujN lK6Usúc thV5bbPujNôi V5bbPujNđã K6Usăn hếtDCUJDByV DCUJDByVsạch, tôiK6Us lạiDCUJDByV đV5bbPujNổ K6Usvào mộtDCUJDByV ít,V5bbPujN DCUJDByVlại DCUJDByVăn K6Ushết. XeDCUJDByVm rV5bbPujNa lK6Usũ nK6Ushóc nàV5bbPujNy K6Usđúng lK6Usà đóiDCUJDByV rồiV5bbPujN, tôiDCUJDByV quyếtDCUJDByV địnhK6Us đổK6Us cK6Usả góDCUJDByVi tDCUJDByVo DCUJDByVvào, chK6Uso bV5bbPujNọn chV5bbPujNúng DCUJDByVăn no.

Cho cáK6Us ăK6Usn xoK6Usng, rV5bbPujNa khK6Usỏi nhàDCUJDByV ChưK6Usơng NgK6Usự, tôV5bbPujNi gọDCUJDByVi điệDCUJDByVn chV5bbPujNo TV5bbPujNiêu DCUJDByVViễn, V5bbPujN“Chúng K6Usta DCUJDByVđến trườnDCUJDByVg ăDCUJDByVn cơmV5bbPujN K6Uscăng tDCUJDByVin đi”.

Tiêu ViễK6Usn mặDCUJDByVc trênV5bbPujN ngườiV5bbPujN bộDCUJDByV thK6Usể tDCUJDByVhao mDCUJDByVàu trắng,DCUJDByV đứnK6Usg V5bbPujNở cổK6Usng trườngV5bbPujN đợiK6Us tôi.

Nhà DCUJDByVăn cK6Usăn bV5bbPujNản V5bbPujNkhông K6Usthay đổK6Usi K6Usgì, chK6Usỉ K6Uslà kV5bbPujNhông còK6Usn K6Uscung DCUJDByVcấp caK6Usnh trứngDCUJDByV cK6Usà chuV5bbPujNa miễV5bbPujNn DCUJDByVphí nV5bbPujNữa. TDCUJDByVôi vàDCUJDByV TDCUJDByViêu ViDCUJDByVễn K6Usmua haK6Usi suấK6Ust cơDCUJDByVm rDCUJDByVưới sK6Usốt thịtK6Us gàK6Us, V5bbPujNtìm V5bbPujNmột chỗDCUJDByV vắV5bbPujNng ngườiV5bbPujN ngồiV5bbPujN xuống.

Vẫn làDCUJDByV cảnhK6Us DCUJDByVtượng củaDCUJDByV nDCUJDByVăm đDCUJDByVó, chỉDCUJDByV cK6Usó vịV5bbPujN củaDCUJDByV mV5bbPujNón cơmV5bbPujN rưV5bbPujNới lV5bbPujNà hoDCUJDByVàn toV5bbPujNàn khôngDCUJDByV gV5bbPujNiống nămV5bbPujN đóV5bbPujN nữa.

Ăn cơK6Usm xonDCUJDByVg, TiêV5bbPujNu ViV5bbPujNễn nDCUJDByVói: “ChúngDCUJDByV DCUJDByVta rK6Usa sânDCUJDByV DCUJDByVvận DCUJDByVđộng điV5bbPujN, xeK6Usm K6Usanh bâyK6Us gDCUJDByViờ cònK6Us cóDCUJDByV DCUJDByVthể chạyDCUJDByV 150DCUJDByV0m V5bbPujNnữa khK6Usông”. LúcV5bbPujN nàK6Usy tDCUJDByVôi mớV5bbPujNi chDCUJDByVú ýK6Us đếnDCUJDByV anK6Ush điK6Us đôiK6Us gK6Usiày tV5bbPujNhể tV5bbPujNhao NiDCUJDByVke K6Uscũ đó.

“Anh vV5bbPujNẫn điK6Us DCUJDByVđôi giK6Usày nV5bbPujNày à?”

“Muốn tV5bbPujNhay K6Usđôi mới,V5bbPujN vẫnK6Us chưDCUJDByVa cV5bbPujNó nK6Usgười DCUJDByVđưa K6Usanh điDCUJDByV muaV5bbPujN”. ADCUJDByVnh K6Usnhìn tôiDCUJDByV cười.

Tôi cúV5bbPujNi đầuK6Us lẩV5bbPujNn tránV5bbPujNh DCUJDByVánh nhìnK6Us trìDCUJDByVu mếnK6Us củK6Usa anDCUJDByVh, “ĐợiDCUJDByV cóV5bbPujN thờiDCUJDByV giK6Usan DCUJDByVlại đưK6Usa anV5bbPujNh đV5bbPujNi DCUJDByVmua đV5bbPujNôi mớiV5bbPujN DCUJDByVnhé, nhưnK6Usg aV5bbPujNnh phảV5bbPujNi tựV5bbPujN bDCUJDByVỏ tiền”.

“Điền V5bbPujNKhả DCUJDByVLạc, eV5bbPujNm DCUJDByVthật làK6Us kDCUJDByVeo kiệt”.K6Us VẫnV5bbPujN nDCUJDByVguyên vV5bbPujNăn V5bbPujNlời DCUJDByVphê pDCUJDByVhán tôV5bbPujNi năV5bbPujNm đó.

Tôi đứngK6Us DCUJDByVbên đườV5bbPujNng biênDCUJDByV chạK6Usy V5bbPujNgiúp K6Usanh V5bbPujNbấm DCUJDByVthời giaDCUJDByVn, rấK6Ust nhiDCUJDByVều sK6Usinh vK6Usiên trênK6Us sânDCUJDByV vậnV5bbPujN V5bbPujNđộng K6Usnhìn chúK6Usng tôiDCUJDByV, nhấtK6Us lV5bbPujNà DCUJDByVcác cK6Usô K6Usgái, nhDCUJDByVìn TiêK6Usu ViK6Usễn bằnV5bbPujNg đôiDCUJDByV mắtK6Us rạnK6Usg rỡ.

Tôi kéoK6Us TiêV5bbPujNu ViDCUJDByVễn, “ĐiDCUJDByV thDCUJDByVôi, cDCUJDByVơm xonK6Usg kK6Ushông đượcK6Us vậDCUJDByVn độngK6Us mạnh”.

Tôi V5bbPujNvà V5bbPujNTiêu ViễnK6Us nắmV5bbPujN tDCUJDByVay nhaV5bbPujNu lặngDCUJDByV lẽK6Us điV5bbPujN dV5bbPujNọc thV5bbPujNeo bờK6Us sDCUJDByVông, dườngK6Us nhưDCUJDByV trởV5bbPujN lạK6Usi thV5bbPujNwoif điểmV5bbPujN mớV5bbPujNi queDCUJDByVn nhK6Usau củaV5bbPujN nhiềK6Usu năK6Usm trước.

“Đợi dựV5bbPujN DCUJDByVán DCUJDByVnày kK6Usết tV5bbPujNhúc, cK6Ushúng K6Usta điK6Us đDCUJDByVăng kýK6Us kếK6Ust hV5bbPujNôn nhé”.V5bbPujN TiDCUJDByVêu ViễnK6Us đK6Usột nDCUJDByVhiên nói.

“Kết hôDCUJDByVn?” DCUJDByVTôi khV5bbPujNông cóK6Us V5bbPujNmột chK6Usút chuẩnK6Us bK6Usị tâK6Usm lýK6Us gì,V5bbPujN DCUJDByV“Tại sao?”

“Tất nhiêV5bbPujNn lK6Usà vìDCUJDByV aV5bbPujNnh yêuDCUJDByV em!”DCUJDByV TiêDCUJDByVu K6UsViễ dừnDCUJDByVg lại,DCUJDByV hV5bbPujNôn lK6Usên môiK6Us tôi.

Lần đầuK6Us tK6Usiên K6Usanh hônDCUJDByV tôiDCUJDByV DCUJDByVnhư vậy,V5bbPujN DCUJDByVtôi sữK6Usng sờDCUJDByV kinDCUJDByVh ngạc.

“Sao DCUJDByVvậy, vẫnDCUJDByV muốnV5bbPujN DCUJDByVnữa K6Usà?” ADCUJDByVnh nhK6Usư bDCUJDByVị ngV5bbPujNhiện, DCUJDByVlại sấnK6Us tớK6Usi V5bbPujNhôn tôi.

Môi TiK6Usêu ViễDCUJDByVn cDCUJDByVó vịV5bbPujN sK6Use V5bbPujNse ngV5bbPujNọt, K6Usmịn màngDCUJDByV, ẩmV5bbPujN K6Usướ, mV5bbPujNềm dịV5bbPujNu ấnV5bbPujN trênK6Us DCUJDByVmôi tôi.

“Tiêu Viễn,DCUJDByV anV5bbPujNh sK6Usẽ khV5bbPujNông rờK6Usi K6Usxa DCUJDByVem chứ?”K6Us DCUJDByVTôi luôV5bbPujNn cảV5bbPujNm tK6Ushấy đV5bbPujNiều tuyệtV5bbPujN K6Usdiệu thếK6Us nàDCUJDByVy lK6Usại khôK6Usng pV5bbPujNhải lK6Usà DCUJDByVsự thật.

“Sẽ K6Uskhông V5bbPujNbao gK6Usiờ nữaK6Us!” DCUJDByVAnh giữDCUJDByV chặtDCUJDByV miệnK6Usg tôDCUJDByVi, “TậpV5bbPujN V5bbPujNtrung DCUJDByVđi, đừngV5bbPujN nóV5bbPujNi nữa…”

Tiêu ViễnK6Us đưaV5bbPujN thẳK6Usng tK6Usôi vềK6Us đếnK6Us cửV5bbPujNa nV5bbPujNhà, “AnhK6Us muốnV5bbPujN K6Usvào gV5bbPujNặp mẹDCUJDByV em!”DCUJDByV AnDCUJDByVh lầnK6Us V5bbPujNchần ởDCUJDByV V5bbPujNđó khK6Usông V5bbPujNmuốn đi.

“Lần saDCUJDByVu nK6Ushé, eV5bbPujNm vềK6Us nV5bbPujNói vớDCUJDByVi V5bbPujNmẹ V5bbPujNmột tiếngK6Us trưDCUJDByVớc đãDCUJDByV, tránDCUJDByVh lK6Usàm mẹK6Us giậDCUJDByVt mìnhV5bbPujN, V5bbPujNmẹ vK6Usẫn V5bbPujNluôn ngDCUJDByVhĩ K6Usanh V5bbPujNđang V5bbPujNở nưK6Usớc ngoài”.

“Chúng tK6Usa DCUJDByVlàm cùK6Usng ởK6Us mộtDCUJDByV cV5bbPujNơ V5bbPujNquan, eV5bbPujNm đK6Usã khôngDCUJDByV nóiDCUJDByV vớiK6Us cK6Usô à?”

Tiêu DCUJDByVViễn DCUJDByVdùng hK6Usai cDCUJDByVánh tK6Usay giV5bbPujNữ tV5bbPujNôi lạiK6Us mộK6Ust V5bbPujNgóc nhỏ.

“Em DCUJDByVsợ mẹV5bbPujN K6Uskhông thK6Usích anK6Ush đấy”.

“Mẹ vợK6Us gK6Usặp K6Uscon rể,DCUJDByV DCUJDByVcó K6Usgì màDCUJDByV DCUJDByVkhông thícDCUJDByVh?” ADCUJDByVnh đắcDCUJDByV K6Usý nói.

“Được rồV5bbPujNi, lầK6Usn V5bbPujNsau anK6Ush hãyV5bbPujN đến”.V5bbPujN TôiK6Us đẩyV5bbPujN V5bbPujNanh K6Usra, “NhanV5bbPujNh vV5bbPujNề nhK6Usà ngủDCUJDByV K6Usđi, DCUJDByVngày maDCUJDByVi cK6Usòn điV5bbPujN làmK6Us chứ”.

Mẹ K6Ustôi V5bbPujNđã ngK6Usủ rồK6Usi. TôiDCUJDByV nhDCUJDByVẹ nhàK6Usng mởV5bbPujN cửaDCUJDByV sợK6Us đK6Usánh V5bbPujNthức mẹDCUJDByV, V5bbPujNgần đâyK6Us, K6Usmẹ toV5bbPujNàn ngủV5bbPujN sớm.

Tắm V5bbPujNxong, nằmK6Us trêV5bbPujNn giườnV5bbPujNg, tV5bbPujNrái tK6Usim rộnV5bbPujN rK6Usã DCUJDByVmới DCUJDByVchịu V5bbPujNtrầm lắngDCUJDByV xuống.

Tiêu Viễn,K6Us chDCUJDByVúng V5bbPujNta thậV5bbPujNt sựV5bbPujN V5bbPujNcó thDCUJDByVể ởK6Us bênK6Us nhDCUJDByVau V5bbPujNkhông? TạV5bbPujNi saDCUJDByVo troK6Usng lòDCUJDByVng tôDCUJDByVi cứK6Us thấpK6Us tV5bbPujNhỏm khônK6Usg yên?

Ngày hôK6Usm V5bbPujNsau đDCUJDByVi làm,DCUJDByV tDCUJDByVổ dựDCUJDByV áDCUJDByVn cửDCUJDByV DCUJDByVTiêu ViDCUJDByVễn vàK6Us tôiDCUJDByV đếnK6Us cV5bbPujNông tV5bbPujNrường K6Uskhảo sátV5bbPujN tiếnDCUJDByV độK6Us thK6Usi công.

Lúc xK6Usuất phK6Usát, K6UsTổ trưV5bbPujNởng nK6Usăm lầnV5bbPujN bảyK6Us lượtDCUJDByV nhK6Usắc nhởDCUJDByV K6Uslái K6Usxe nhấtV5bbPujN đDCUJDByVịnh phảiK6Us đảV5bbPujNm bảoK6Us K6Usan toàDCUJDByVn K6Uscho tK6Usổng K6Usgiám sK6Usát Tiêu.

Trên đườK6Usng đi,V5bbPujN tôK6Usi nóiK6Us đùaK6Us vớiV5bbPujN TK6Usiêu DCUJDByVViễn, “Xem,K6Us đV5bbPujNó chK6Usính lDCUJDByVà sựK6Us cV5bbPujNách biệK6Ust giữaK6Us tổngK6Us V5bbPujNgiám sátK6Us K6Usvà nhâV5bbPujNn viênK6Us. TổngK6Us giK6Usám sK6Usát thậtK6Us làDCUJDByV đaDCUJDByVng K6Usquý, rK6Usa khDCUJDByVỏi cửaV5bbPujN lK6Usà cDCUJDByVần phảiDCUJDByV DCUJDByVbảo đảK6Usm DCUJDByVan toàn”.

“Em chẳnK6Usg pV5bbPujNhải càV5bbPujNng đV5bbPujNáng quýDCUJDByV hơK6Usn sV5bbPujNao, cóK6Us mộtDCUJDByV DCUJDByVtổng DCUJDByVgiám sáK6Ust khôiK6Us nV5bbPujNgô tuấnDCUJDByV túDCUJDByV, K6Usuy phoK6Usng lK6Usẫm lV5bbPujNiệt, lK6Usà anK6Ush DCUJDByVđây đảmV5bbPujN K6Usbảo V5bbPujNan V5bbPujNtoàn K6Uscho em!”DCUJDByV TK6Usiêu ViễnK6Us DCUJDByVnhìn tôiK6Us cưV5bbPujNời hDCUJDByVì hì.

“Em V5bbPujNsao dV5bbPujNám làmDCUJDByV phiềnDCUJDByV anh?”

Đến côK6Usng trườK6Usng, DCUJDByVĐội V5bbPujNtrưởng độiK6Us tK6Ushi cônDCUJDByVg dẫnK6Us tôDCUJDByVi vV5bbPujNà TiêV5bbPujNu ViK6Usễn K6Usđi V5bbPujNxem xK6Usét tìnhK6Us trạnV5bbPujNg đắpK6Us đêK6Us kèV5bbPujN đường.V5bbPujN DCUJDByVTiêu ViễK6Usn lV5bbPujNúc lK6Usúc lV5bbPujNại K6Uschỉ V5bbPujNra cáV5bbPujNc phưK6Usơng diệnV5bbPujN cầnDCUJDByV cDCUJDByVhú V5bbPujNý, độV5bbPujNi trưởnV5bbPujNg đDCUJDByVều gK6Ushi cK6Ushép K6Uslại cẩnDCUJDByV thận.

Đi đếnK6Us mK6Usột V5bbPujNnơi gậpDCUJDByV ghềnh,K6Us cóK6Us hốV5bbPujN nưK6Usớc. NgưK6Usời láiV5bbPujN xV5bbPujNe điDCUJDByV V5bbPujNcùng cV5bbPujNhỉ lV5bbPujNo bảoDCUJDByV vệV5bbPujN TiV5bbPujNêu VDCUJDByViễn, dV5bbPujNo mV5bbPujNuốn K6Usgiữ TiDCUJDByVêu ViễK6Usn DCUJDByVkhông V5bbPujNtiến vềK6Us phK6Usía trướcK6Us K6Usmà đãV5bbPujN lK6Usỡ K6Usva vàoDCUJDByV nDCUJDByVgười tôi.

Một cúDCUJDByV vấpK6Us V5bbPujNngã, K6Ustôi V5bbPujNrơi lV5bbPujNuôn xuK6Usống. K6UsNước ngậpK6Us sâK6Usu đếnDCUJDByV V5bbPujNtận thắV5bbPujNt lưng,DCUJDByV lạnhV5bbPujN têDCUJDByV táiDCUJDByV, qK6Usuần áoDCUJDByV trV5bbPujNên ngườiK6Us đV5bbPujNều bịV5bbPujN ướtDCUJDByV sũng.

Tiêu VDCUJDByViễn thấK6Usy DCUJDByVvậy, DCUJDByVlập tứcV5bbPujN K6Usvứt bK6Usỏ K6Usáo khoDCUJDByVác ởDCUJDByV V5bbPujNtrên ngưK6Usời, K6Usđịnh laK6Uso xuốngDCUJDByV kV5bbPujNéo tôi.

Tôi hét:K6Us “V5bbPujNTiêu ViễV5bbPujNn, aDCUJDByVnh đừDCUJDByVng xDCUJDByVuống, eDCUJDByVm cV5bbPujNó V5bbPujNthể tựV5bbPujN lV5bbPujNên được”.

Người láiDCUJDByV xK6Use K6Usva pDCUJDByVhải tôi,V5bbPujN thấV5bbPujNy V5bbPujNcó lỗK6Usi, nóK6Usi: “TổK6Usng giK6Usám K6Ussát V5bbPujNTiêu, K6Ushay đDCUJDByVể tôV5bbPujNi DCUJDByVxuống đi”.

Tiêu ViễnV5bbPujN V5bbPujNgiận dữK6Us nDCUJDByVhìn DCUJDByVanh tDCUJDByVa, K6Usánh mDCUJDByVắt còK6Usn sắK6Usc lạnhK6Us hơnK6Us cV5bbPujNả dònV5bbPujNg nưK6Usớc, “ĐứnV5bbPujNg DCUJDByVsang mK6Usột bên”.

Người láDCUJDByVi K6Usxe sợK6Us V5bbPujNhãi khônDCUJDByVg dáV5bbPujNm nV5bbPujNói V5bbPujNgì, lùiV5bbPujN V5bbPujNsang mK6Usột bên.

Tiêu ViK6Usễn khK6Usông ngạiDCUJDByV nướV5bbPujNc lạV5bbPujNnh, từK6Us từDCUJDByV đếK6Usn gầV5bbPujNn tV5bbPujNôi, giK6Usữ chặDCUJDByVt taDCUJDByVy tôiK6Us, nóiK6Us: “ĐiV5bbPujN thV5bbPujNeo DCUJDByVanh, chậDCUJDByVm thV5bbPujNôi kẻV5bbPujNo ngã”.

Sau khV5bbPujNi TiV5bbPujNêu V5bbPujNViễn kDCUJDByVéo tK6Usôi K6Usra kV5bbPujNhỏi hK6Usố nước,V5bbPujN tổDCUJDByV trV5bbPujNưởng tìDCUJDByVm chDCUJDByVo chúngV5bbPujN tDCUJDByVôi mV5bbPujNột lềuK6Us trK6Usại cóK6Us V5bbPujNlò sưDCUJDByVởi điệnDCUJDByV đểV5bbPujN hDCUJDByVong kV5bbPujNhô quầnDCUJDByV áDCUJDByVo. TiêuV5bbPujN K6UsViễn DCUJDByVsợ DCUJDByVtôi lạnhK6Us, V5bbPujNcởi luK6Usôn cảK6Us áoV5bbPujN kK6Ushoác ngoDCUJDByVài đắpK6Us V5bbPujNcho K6Ustôi, “CáiV5bbPujN têK6Usn lDCUJDByVái DCUJDByVxe DCUJDByVtay chânK6Us hậV5bbPujNu đậuV5bbPujN ấy,DCUJDByV thậtK6Us bựcK6Us mình”.

Tôi cườDCUJDByVi aDCUJDByVnh đDCUJDByVã làDCUJDByVm tDCUJDByVo chuyệnV5bbPujN, V5bbPujNtôi chẳngDCUJDByV qK6Usua DCUJDByVcũng chỉDCUJDByV bịDCUJDByV ướtDCUJDByV DCUJDByVquần K6Usáo thK6Usôi, kK6Ushông đDCUJDByVáng đểK6Us V5bbPujNnổi K6Uscáu vV5bbPujNới ngườiV5bbPujN ta.

Tiêu ViễnV5bbPujN K6Usngồi hơiK6Us xDCUJDByVã V5bbPujNlò sưởi,DCUJDByV tôV5bbPujNi bK6Usảo DCUJDByVanh lạiV5bbPujN DCUJDByVgần V5bbPujNchút, đểV5bbPujN tránhK6Us lạDCUJDByVnh, V5bbPujNanh khôngV5bbPujN chịu:DCUJDByV “EmDCUJDByV cònV5bbPujN đánK6Usg qV5bbPujNuý K6Ushơn anh”.

Tôi nhìnV5bbPujN K6Usanh, mDCUJDByVỉm cưDCUJDByVời, trK6Usong lòDCUJDByVng ấmK6Us K6Usáp K6Usvô ngần.

Quay vềK6Us tổDCUJDByV dDCUJDByVự ánK6Us, TV5bbPujNiêu ViễnDCUJDByV cứK6Us hắV5bbPujNt hơK6Usi suốK6Ust, K6Ustôi chK6Uso aDCUJDByVnh uốngDCUJDByV mK6Usột cV5bbPujNốc thuốcK6Us giảiV5bbPujN cDCUJDByVảm, DCUJDByVnhưng khôK6Usng DCUJDByVcó tácDCUJDByV dụng.

Ngày hDCUJDByVôm sK6Usau, vừDCUJDByVa sángV5bbPujN V5bbPujNra, điệnK6Us thoạV5bbPujNi củK6Usa TV5bbPujNiêu ViễnV5bbPujN đáV5bbPujNnh thứcDCUJDByV tôDCUJDByVi dK6Usậy: “KhảV5bbPujN LV5bbPujNạc, aDCUJDByVnh sV5bbPujNốt caoV5bbPujN, cK6Usó cV5bbPujNhút triệV5bbPujNu chV5bbPujNứng K6Usbị vK6Usiêm phổi,DCUJDByV nhậpK6Us việnDCUJDByV V5bbPujNrồi”. GiK6Usọng nDCUJDByVói kK6Ushản kDCUJDByVhô, V5bbPujNkhông cDCUJDByVòn K6Usêm áiDCUJDByV nhưV5bbPujN nhữngV5bbPujN ngàyV5bbPujN trướcK6Us nữa.

“Ở đâuK6Us vậy?”K6Us TK6Usôi hỏi.

“Bệnh việnK6Us cảnV5bbPujNh sK6Usát DCUJDByVvũ trang”.

“Anh DCUJDByVđợi nhéDCUJDByV, eDCUJDByVm đếDCUJDByVn tDCUJDByVổ dựV5bbPujN áDCUJDByVn V5bbPujNđiểm daK6Usnh, V5bbPujNrồi xDCUJDByVin phépDCUJDByV DCUJDByVnghỉ điDCUJDByV tV5bbPujNhăm anh”.

“Ừ”. TiêuDCUJDByV ViDCUJDByVễn V5bbPujNngoan nDCUJDByVgoãn đáp,DCUJDByV cóDCUJDByV vẻDCUJDByV K6Ussốt nặngDCUJDByV khôK6Usng còV5bbPujNn DCUJDByVsức nV5bbPujNói V5bbPujNnữa rồi.

Tôi mV5bbPujNua DCUJDByVmột giỏDCUJDByV K6Ustáo PhDCUJDByVú SDCUJDByVĩ, vừaV5bbPujN tDCUJDByVo vừaK6Us đỏDCUJDByV, ngK6Ushĩ V5bbPujNrằng TiêuV5bbPujN ViễnDCUJDByV sK6Usẽ rấV5bbPujNt DCUJDByVthích ăn.

Tôi chK6Usưa K6Usđến bệnK6Ush K6Usviện CV5bbPujNảnh V5bbPujNsát vũK6Us V5bbPujNtrang DCUJDByVbao V5bbPujNgiờ, bướcV5bbPujN vàV5bbPujNo thV5bbPujNấy K6Usthật V5bbPujNrộng lớnDCUJDByV, ởDCUJDByV đạDCUJDByVi sảDCUJDByVnh hDCUJDByVỏi mấDCUJDByVy lượt,DCUJDByV K6Usmới biếDCUJDByVt đDCUJDByVược kK6Ushu nhậpV5bbPujN V5bbPujNviện cV5bbPujNhỗ V5bbPujNnào. VDCUJDByVừa nhắcV5bbPujN V5bbPujNđến têDCUJDByVn TiêK6Usu DCUJDByVViễn vK6Usới cáDCUJDByVc V5bbPujNy táK6Us củaDCUJDByV kDCUJDByVhu nhậpDCUJDByV việnV5bbPujN, mấK6Usy cK6Usô gV5bbPujNái trẻDCUJDByV đềuDCUJDByV hàoDCUJDByV hứV5bbPujNng nóiDCUJDByV: “ĐểDCUJDByV DCUJDByVtôi dẫV5bbPujNn DCUJDByVcô đi”.

Tiêu ViễDCUJDByVn nằmV5bbPujN ởDCUJDByV phDCUJDByVòng bK6Usệnh riDCUJDByVêng V5bbPujNcao cấp,DCUJDByV cửaK6Us V5bbPujNphòng K6Usbệnh mởK6Us K6Usra, K6Usbên tronV5bbPujNg DCUJDByVthấy cóK6Us mấyK6Us bóV5bbPujNng ngK6Usười điK6Us lại.

Tôi nK6Ushanh chóngV5bbPujN nhK6Usận DCUJDByVra NgôV5bbPujN DDCUJDByVuyệt DCUJDByVđang ngDCUJDByVồi V5bbPujNở đầuV5bbPujN giườngDCUJDByV, V5bbPujNnâng DCUJDByVcốc nưDCUJDByVớc cV5bbPujNho K6UsTiêu ViễnV5bbPujN V5bbPujNuống. TiêDCUJDByVu ViễnDCUJDByV lộK6Us rõK6Us DCUJDByVvẻ V5bbPujNdịu dàK6Usng cườV5bbPujNi DCUJDByVvới cV5bbPujNô ấy.

Tôi đK6Usứng ởK6Us lốiK6Us đK6Usi rấtDCUJDByV lâu,DCUJDByV chămK6Us DCUJDByVchú nhV5bbPujNìn NK6Usgô DuyDCUJDByVệt, V5bbPujNcô ấDCUJDByVy DCUJDByVvà K6UsTiêu ViễnV5bbPujN cDCUJDByVư DCUJDByVxử vDCUJDByVới nV5bbPujNhau V5bbPujNnhư thế,K6Us nhấtK6Us địnhDCUJDByV K6Usđã DCUJDByVcó thờDCUJDByVi giK6Usan rấtK6Us dK6Usài bêV5bbPujNn nhau.

“Thư V5bbPujNký TốnV5bbPujNg, côK6Us gáK6Usi nàyK6Us mDCUJDByVuốn tìV5bbPujNm TiDCUJDByVêu Viễn”.

Người đượcDCUJDByV gK6Usọi làK6Us tDCUJDByVhư kýV5bbPujN TốV5bbPujNng K6Usđó lV5bbPujNiếc K6Usnhìn tôK6Usi, qV5bbPujNuay đầuV5bbPujN K6Usđi,”Bộ trưởngK6Us V5bbPujNTiêu K6Usvà phDCUJDByVu nhâK6Usn đK6Usã dV5bbPujNặn DCUJDByVrồi, V5bbPujNtrừ cDCUJDByVô NK6Usgô K6UsDuyệt rDCUJDByVa, TV5bbPujNiêu ViễnV5bbPujN K6Uskhông V5bbPujNgặp V5bbPujNbất kỳK6Us ngườiDCUJDByV nào”.

Trừ NgK6Usô DuK6Usyệt DCUJDByVra, ngưV5bbPujNời khV5bbPujNác đốiK6Us vớiK6Us TiêuV5bbPujN ViV5bbPujNễn đềV5bbPujNu lDCUJDByVà DCUJDByV“người bấtV5bbPujN kỳ”DCUJDByV sao?

Tôi khôngV5bbPujN DCUJDByVbiết nDCUJDByVên DCUJDByVlý giảiDCUJDByV nhV5bbPujNư thếV5bbPujN DCUJDByVnào vềK6Us hàDCUJDByVm ýV5bbPujN củaV5bbPujN câuK6Us nóDCUJDByVi này,DCUJDByV K6Uschỉ cảmV5bbPujN thK6Usấy tráDCUJDByVi DCUJDByVtim tK6Usràn đầyK6Us DCUJDByVnhiệt huV5bbPujNyết bỗV5bbPujNng chDCUJDByVốc nV5bbPujNguội lạnhV5bbPujN đi,DCUJDByV bịK6Us đôngK6Us cứngDCUJDByV V5bbPujNlại nhK6Usư nướcK6Us K6Usđá. ĐồngDCUJDByV thời,K6Us V5bbPujNcơ thểK6Us DCUJDByVco tDCUJDByVhắt lạK6Usi, cáV5bbPujNc nV5bbPujNgón V5bbPujNtay K6Usrun rẩy.

Y táV5bbPujN gọiV5bbPujN tôi,DCUJDByV K6Us“Cô lK6Usàm sDCUJDByVao vậy?”

Tôi cốK6Us gắngDCUJDByV đểV5bbPujN làmK6Us chDCUJDByVo mìnV5bbPujNh khônV5bbPujNg rK6Usun lDCUJDByVên nữaV5bbPujN, quDCUJDByVay đềDCUJDByVu lạiDCUJDByV nDCUJDByVhìn K6Uscô tK6Usa cảmDCUJDByV kícDCUJDByVh, rDCUJDByVun V5bbPujNrun môiK6Us nóDCUJDByVi: “KhôngV5bbPujN V5bbPujNsao đâu”.

Người K6Usy DCUJDByVtá ngDCUJDByVạc nhiênDCUJDByV V5bbPujNnhìn tháiDCUJDByV đK6Usộ cK6Usủa tK6Usôi, cK6Ushỉ tDCUJDByVay V5bbPujNxuống dDCUJDByVưới đất,V5bbPujN khônK6Usg bDCUJDByViết từDCUJDByV lúcDCUJDByV K6Usnào, giỏV5bbPujN DCUJDByVtáo tV5bbPujNrên K6Ustay đDCUJDByVã lăDCUJDByVn xuK6Usống đấtDCUJDByV rồi.

Tôi V5bbPujNlại K6Usnhìn vK6Usào troDCUJDByVng phDCUJDByVòng, V5bbPujNNgô V5bbPujNDuyệt đangK6Us V5bbPujNnhẹ nhDCUJDByVàng nK6Usâng DCUJDByVđầu TK6Usiêu VDCUJDByViễn, đặtV5bbPujN K6Uslên gốV5bbPujNi, sDCUJDByVau V5bbPujNđó đDCUJDByVắp chănV5bbPujN cK6Usho anh.

Tôi đDCUJDByVịnh thầnV5bbPujN lạiV5bbPujN, cúK6Usi đầuK6Us xuốK6Usng nhìDCUJDByVn nhữnDCUJDByVg quảDCUJDByV V5bbPujNtáo lănK6Us trêK6Usn K6Usđất, K6Usdập K6Usnát đếnDCUJDByV tDCUJDByVhế nàyK6Us, xeDCUJDByVm rDCUJDByVa khV5bbPujNông tV5bbPujNhể ănK6Us đượDCUJDByVc nữaDCUJDByV rồi.

Mỉm cười,DCUJDByV tDCUJDByVrong lV5bbPujNòng thầDCUJDByVm nK6Usói vV5bbPujNới TDCUJDByViêu Viễn:K6Us BDCUJDByVảo trọng.