Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất - Chương 03

 

Chương 3pP: N92aCZCó 5EwRzSbao nhiêo3qjAsu mố5EwRzSi N92aCZtình cN92aCZó pPthể N92aCZlàm lạ5EwRzSi đượcpP từ5EwRzS đầu?

            “NgốcpP ạpP, chẳn5EwRzSg 5EwRzSlẽ eo3qjAsm khôpPng o3qjAshiểu 5EwRzSsao? Từo3qjAs trướo3qjAsc đến5EwRzS 5EwRzSnay người5EwRzS pPanh yN92aCZêu cN92aCZhỉ có5EwRzS o3qjAsmình N92aCZem!” Tiêu5EwRzS Viễ5EwRzSn ô5EwRzSm chặtpP l5EwRzSấy tpPôi, pPgiọng no3qjAsói N92aCZtha thiết.

            Tio3qjAsm đauo3qjAs gầN92aCZn nho3qjAsư muốn5EwRzS nghẹtpP thở,5EwRzS tại5EwRzS o3qjAssao? N92aCZTại o3qjAssao bao3qjAso npPhiêu n5EwRzSăm 5EwRzStrôi quN92aCZa rồi5EwRzS mớo3qjAsi nóio3qjAs với5EwRzS tôio3qjAs nhữnpPg o3qjAsđiều này?

1. Đo3qjAsã lâ5EwRzSu kpPhông N92aCZgặp, aN92aCZnh vẫn5EwRzS khỏeN92aCZ chứ

Tiêu V5EwRzSiễn N92aCZđứng tr5EwRzSước mặtN92aCZ tôi,o3qjAs cườipP nói5EwRzS: “ĐiềnpP KhảN92aCZ L5EwRzSạc, an5EwRzSh bipPết ngpPay o3qjAslà pPem m5EwRzSà, 5EwRzSem không5EwRzS no3qjAsgờ đượco3qjAs làpP 5EwRzSanh phpPải không?”

Tôi kho3qjAsông 5EwRzSkiềm chếpP o3qjAsđược nỗi5EwRzS xpPúc 5EwRzSđộng tr5EwRzSong lòpPng, N92aCZngay c5EwRzSả giọno3qjAsg nóio3qjAs pPcũng ruo3qjAsn lậpo3qjAs cập,N92aCZ “TiêupP Viễn!N92aCZ 5EwRzSLà an5EwRzSh thpPật sao?”

“Nếu N92aCZlà gi5EwRzSả ch5EwRzSo đổio3qjAs l5EwRzSại. ĐúnN92aCZg 5EwRzSlà N92aCZanh đpPây”. ApPnh kéoo3qjAs tapPy tôN92aCZi lạiN92aCZ, ấmN92aCZ pPáp. 5EwRzSRõ rànN92aCZg k5EwRzShông ph5EwRzSải pPlà mơ.

“Tại sao3qjAso a5EwRzSnh lạpPi trởpP thàn5EwRzSh Tổ5EwRzSng gipPám sáN92aCZt N92aCZkỹ to3qjAshuật co3qjAshứ?” TôipP hN92aCZỏi. A5EwRzSnh xuất5EwRzS ngoạo3qjAsi o3qjAsmới o3qjAshơn pPbốn năpPm, nhpPanh npPhất cũnpPg pPchỉ N92aCZvừa hN92aCZọc xoN92aCZng pPchương to3qjAsrình tiN92aCZến sĩ.

“Chuyện N92aCZnày rấN92aCZt dpPài dòno3qjAsg, cópP dN92aCZịp an5EwRzSh 5EwRzSsẽ kểN92aCZ c5EwRzSho pPem nghe”.pP TiêupP Viễno3qjAs nN92aCZhìn to3qjAsôi cưpPời, rồpPi khônN92aCZg no3qjAsói thêm5EwRzS gpPì nữa.

Ngồi t5EwRzSrong ph5EwRzSòng làmpP vo3qjAsiệc củaN92aCZ T5EwRzSiêu Viễn,N92aCZ nghN92aCZe tio3qjAsếng nhạ5EwRzSc N92aCZdu dươN92aCZng, 5EwRzSnhấm nhN92aCZáp vN92aCZị trà5EwRzS sữaN92aCZ t5EwRzShơm 5EwRzSnồng, 5EwRzShai đứao3qjAs nh5EwRzSìn nho3qjAsau khôngpP nóio3qjAs nêN92aCZn lờiN92aCZ, 5EwRzStôi cảm5EwRzS thấN92aCZy đâyo3qjAs chí5EwRzSnh lpPà t5EwRzSột cùo3qjAsng cN92aCZủa hạnhpP phúco3qjAs rồi!

 Bao 5EwRzSnăm qN92aCZua, tpPất pPcả o3qjAschờ đợpPi, pPtất cảpP nh5EwRzSung nhpPớ đềpPu hộpPi pPtụ N92aCZlại ởpP cpPái nhìpPn đắmpP đuối,N92aCZ cpPon ngưpPơi của5EwRzS tôi5EwRzS khẽo3qjAs chN92aCZuyển độpPng pPnhẹ vềN92aCZ phípPa đN92aCZuôi mắt.

Tiêu ViễnpP nhìno3qjAs tôipP, no3qjAshíu mày,pP “Ko3qjAshả, mắtN92aCZ 5EwRzSem khônpPg N92aCZổn o3qjAsà? TạiN92aCZ 5EwRzSsao ápPnh mắ5EwRzSt lạN92aCZ vậy?”

My GpPod! TiN92aCZêu ViễnpP ơ5EwRzSi, chẳn5EwRzSg o3qjAslẽ anN92aCZh o3qjAskhông N92aCZbiết tho3qjAsế nào3qjAso l5EwRzSà 5EwRzSliếc mắo3qjAst đo3qjAsưa tìnpPh sN92aCZao? HaN92aCZy làN92aCZ động5EwRzS tác5EwRzS diễn5EwRzS xuấtN92aCZ cN92aCZủa pPtôi q5EwRzSuá kém?

“Đâu 5EwRzScó, cN92aCZhỉ lpPà em…pP co3qjAshỉ là…5EwRzS cho3qjAsưa ngo3qjAsủ đủN92aCZ 5EwRzSgiấc, mắtpP h5EwRzSơi mỏi”.5EwRzS TôN92aCZi ấpPp úng.

“Sau này,o3qjAs buổiN92aCZ tốiN92aCZ o3qjAstrước kho3qjAsi đo3qjAsi ngủN92aCZ uốngo3qjAs tro3qjAsà í5EwRzSt thôi,o3qjAs uốnN92aCZg o3qjAssữa tươipP nhipPều vào”.o3qjAs Tio3qjAsêu ViễN92aCZn dị5EwRzSu do3qjAsàng cườipP nóipP với5EwRzS tôi.

Tổng o3qjAsgiám 5EwRzSsát kỹpP o3qjAsthuật N92aCZvừa yênpP vị,o3qjAs Phó5EwRzS tổngo3qjAs o3qjAsgiám s5EwRzSát 5EwRzSkỹ pPthuật đpPã xuấto3qjAs hiệpPn nga5EwRzSy –5EwRzS đâ5EwRzSy 5EwRzSquả đúngN92aCZ l5EwRzSà mộto3qjAs đạo3qjAsi mỹ5EwRzS nhân.N92aCZ pPNghe nóN92aCZi làN92aCZ 5EwRzScháu g5EwRzSái củN92aCZa N92aCZCục trưởng,5EwRzS làN92aCZ 5EwRzStrí t5EwRzShức cpPao pPở nưpPớc ngN92aCZoài về,o3qjAs o3qjAslàm cN92aCZho cá5EwRzSc anpPh o3qjAschàng N92aCZđộc thN92aCZân cứN92aCZ pPphải xúmo3qjAs xío3qjAst 5EwRzSvây quanh.

Đại 5EwRzSmỹ nh5EwRzSân nhìo3qjAsn pPcác chàn5EwRzSg o3qjAstrai tpProng to3qjAsổ o3qjAsdự áo3qjAsn bằnN92aCZg nửa5EwRzS 5EwRzScon 5EwRzSmắt, o3qjAsduy cN92aCZhỉ đối5EwRzS với5EwRzS pPTiêu VipPễn lạo3qjAsi 5EwRzStỏ 5EwRzSra o3qjAsân 5EwRzScần quá5EwRzS mức.o3qjAs TpPôi o3qjAsthấy vN92aCZậy tro5EwRzSng l5EwRzSòng rN92aCZất o3qjAslo sợ,o3qjAs o3qjAsbản thâno3qjAs N92aCZtôi vốnN92aCZ khpPong cóo3qjAs sứ5EwRzSc cạnhpP trpPanh pPgì, pPbây gio3qjAsờ gpPặp pho3qjAsải o3qjAsđối thủo3qjAs mạnhpP nhpPư o3qjAsvậy, 5EwRzSxem pPra ôngpP tr5EwRzSời đapPng th5EwRzSử thách5EwRzS tôo3qjAsi đây!

Mặc dùpP o3qjAsở co3qjAsùng mộto3qjAs tổo3qjAs N92aCZvới To3qjAsiêu Viễno3qjAs, nhưngpP pPcơ hội5EwRzS gặpo3qjAs gỡN92aCZ khôngo3qjAs nhiều.5EwRzS Có5EwRzS lúN92aCZc pPđi npPgang pPqua o3qjAsvăn o3qjAsphòng củapP an5EwRzSh, tôipP khô5EwRzSng kN92aCZìm chếpP đưpPợc phN92aCZải lio3qjAsếc mắtpP npPhìn vàopP, toàpPn thấypP TpPiêu ViN92aCZễn đanN92aCZg chăo3qjAsm chúN92aCZ o3qjAsnghiên cpPứu b5EwRzSản vẽpP dựN92aCZ án.

Một 5EwRzShôm, 5EwRzSTiểu LưpPu o3qjAs– cùngN92aCZ pN92aCZhòng làm5EwRzS v5EwRzSiệc vớipP pPtôi, đN92aCZột n5EwRzShiên 5EwRzShỏi: “CpPhị ĐiềN92aCZn, 5EwRzScó phảiN92aCZ o3qjAschị o3qjAscó ýpP vớpPi o3qjAsTổng gio3qjAsám sáto3qjAs kpPỹ 5EwRzSthuật o3qjAsTiêu không?”

Tôi N92aCZđang uốngo3qjAs o3qjAstrà, phụN92aCZt hết5EwRzS N92aCZcả nướcN92aCZ 5EwRzSra npPgoài: “Xio3qjAsn lN92aCZỗi, tôiN92aCZ bịN92aCZ s5EwRzSặc!” Tôo3qjAsi pPvội vàpPng lo3qjAsấy pPkhăn lN92aCZau bàn.

“Điều đó5EwRzS o3qjAscó gì5EwRzS pN92aCZhải xấpPu h5EwRzSổ N92aCZchứ? Sáu5EwRzS cN92aCZhị N92aCZem go3qjAsái ở5EwRzS tN92aCZổ co3qjAshúng 5EwRzSta đều5EwRzS th5EwRzSầm N92aCZyêu To3qjAsổng gpPiám s5EwRzSát kỹo3qjAs thuậto3qjAs N92aCZTiêu mà”o3qjAs. TpPiểu LưuN92aCZ tiếN92aCZn h5EwRzSành ph5EwRzSân tN92aCZích c5EwRzSụ thể,5EwRzS “NhưngN92aCZ mào3qjAs nhìnN92aCZ ưu5EwRzS thpPế của5EwRzS o3qjAsPhó o3qjAstổng gpPiám sá5EwRzSt pPkỹ th5EwRzSuật N5EwRzSgô capPo n5EwRzShư vậo3qjAsy, eo3qjAsm cảm5EwRzS th5EwRzSấy cN92aCZhúng tN92aCZa vốn5EwRzS đềupP chẳngpP có5EwRzS cpPơ hội!”

Tôi npPghe mpPà lònN92aCZg quặnN92aCZ thắt,N92aCZ th5EwRzSử nN92aCZghĩ xpPem, từngo3qjAs làN92aCZ người5EwRzS yêuN92aCZ chpPính N92aCZthức c5EwRzSủa mình,5EwRzS bảo3qjAso bốiN92aCZ riêo3qjAsng co3qjAsủa c5EwRzSá 5EwRzSnhân, bâyo3qjAs gi5EwRzSờ phảio3qjAs đeo3qjAsm r5EwRzSa đểo3qjAs p5EwRzShân ch5EwRzSia v5EwRzSới mọ5EwRzSi người,N92aCZ lại5EwRzS bN92aCZị phánpP đoánpP cu5EwRzSối cpPùng N92aCZsẽ rpPơi vo3qjAsào tN92aCZay ngườipP khác,o3qjAs tâN92aCZm trạngN92aCZ cópP 5EwRzSthoải mo3qjAsái đượco3qjAs k5EwRzShông chứ?

Hết gipPờ l5EwRzSàm, Tiêo3qjAsu ViễnN92aCZ bN92aCZảo t5EwRzSôi đợo3qjAsi aN92aCZnh đểN92aCZ 5EwRzSđi N92aCZăn tốo3qjAsi cùng,pP tô5EwRzSi cảN92aCZm tpPhấy tâmo3qjAs trạn5EwRzSg buồno3qjAs bựcN92aCZ, nêN92aCZn đãpP đạo3qjAsp N92aCZxe vo3qjAsề trước.

Tôi là5EwRzS ngườN92aCZi khôngo3qjAs 5EwRzSchỉ 5EwRzSkhông co3qjAsó sứo3qjAsc cạnhN92aCZ tranh5EwRzS, m5EwRzSà còN92aCZn khôno3qjAsg N92aCZcó chúN92aCZt N92aCZtự tpPin nào.

Đi đượcN92aCZ 5EwRzSnửa đường,N92aCZ 5EwRzSlại hốipP hận,o3qjAs n5EwRzSgười khN92aCZác ngN92aCZưỡng mộpP o3qjAsanh, đo3qjAsâu phảpPi lỗpPi N92aCZcủa anh.

Tội nghiệ5EwRzSp c5EwRzSho TpPiêu Viễn,o3qjAs cpPó p5EwRzShải o3qjAstôi đ5EwRzSã khô5EwRzSng thôno3qjAsg cảpPm chpPo o3qjAsanh rồi?

Thế là5EwRzS pPlại vòng5EwRzS N92aCZxe qpPuay lo3qjAsại, đpPạp o3qjAsnhư bo3qjAsay, suýtpP 5EwRzSchút nữpPa đâmpP sầm5EwRzS vàoN92aCZ quầy5EwRzS trựcN92aCZ b5EwRzSạn nằmpP ởN92aCZ cửN92aCZa chípPnh của5EwRzS Cục.

Chạy o3qjAsqua cửaN92aCZ cN92aCZhính, bác5EwRzS thường5EwRzS trực5EwRzS g5EwRzSiả hỏi:N92aCZ 5EwRzS“Tại o3qjAssao lpPại N92aCZquay 5EwRzSlại vậy?”

“Cháu l5EwRzSàm ro3qjAsơi đpPồ, mộtN92aCZ mónN92aCZ đpPồ rấtN92aCZ q5EwRzSuan trọng!”5EwRzS 5EwRzSTôi nóiN92aCZ, pPsau đ5EwRzSó chạy5EwRzS vộipP vN92aCZề phpPía vă5EwRzSn phòo3qjAsng của5EwRzS TiN92aCZêu Viễn.

Cửa po3qjAshòng k5EwRzShép hờ,N92aCZ bpPên troN92aCZng thấpN92aCZ thoángo3qjAs phá5EwRzSt o3qjAsra tiếo3qjAsng khópPc nN92aCZghẹn ngào.

Văn phò5EwRzSng củao3qjAs TN92aCZiêu Viễ5EwRzSn tpPại N92aCZsao có5EwRzS người5EwRzS khópPc? Lại5EwRzS o3qjAslà N92aCZâm tha5EwRzSnh củo3qjAsa c5EwRzSô gáN92aCZi trẻ.

Tôi dừo3qjAsng bước5EwRzS, khN92aCZông bi5EwRzSết có5EwRzS nênpP v5EwRzSào hpPay không.

“Đừng khN92aCZóc nữapP, a5EwRzSnh N92aCZđưa 5EwRzSem đN92aCZi N92aCZăn pPchút gpPì nhé!pP” TôipP ngpPhe giọo3qjAsng TiêpPu VN92aCZiễn dịupP do3qjAsàng, â5EwRzSm 5EwRzSthanh ấy,o3qjAs co3qjAshỉ c5EwRzSó thể5EwRzS o3qjAslà dàpPnh o3qjAscho ngườipP N92aCZyêu mpPới 5EwRzSvậy pPchứ? Bio3qjAsết TpPiêu Vo3qjAsiễn đãN92aCZ lâupP, ao3qjAsnh cN92aCZũng chưa5EwRzS bo3qjAsao g5EwRzSiờ dỗN92aCZ dàpPnh pPtôi nhưo3qjAs thế.

Sau đóN92aCZ, tpPôi n5EwRzSghe thấy5EwRzS tiếngo3qjAs an5EwRzSh o3qjAsthu dọno3qjAs đồpP đạc,pP to3qjAsiếng đónpPg ngN92aCZăn kéo.

Đưa cô5EwRzS ấy5EwRzS đio3qjAs ănN92aCZ? N92aCZTiêu ViễnpP chẳng5EwRzS p5EwRzShải ho3qjAsẹn tốiN92aCZ nao3qjAsy đi5EwRzS ăN92aCZn pPcùng o3qjAstôi pPsao, N92aCZtại sN92aCZao bo3qjAsây g5EwRzSiờ lạN92aCZi đổio3qjAs thànpPh pPđưa pPngười pPkhác đi?

Khi nN92aCZhìn v5EwRzSào p5EwRzShòng ano3qjAsh, pPkhông pN92aCZhải apPi ko3qjAshác, c5EwRzShính 5EwRzSlà Phó5EwRzS t5EwRzSổng gio3qjAsám sáo3qjAst k5EwRzSỹ t5EwRzShuật xin5EwRzSh đẹN92aCZp NN92aCZgô Duyệo3qjAst, đầupP tpPôi cảm5EwRzS tpPháy cho3qjAsoáng váng.

Tôi đứnN92aCZg 5EwRzSsau phío3qjAsa cầuo3qjAs thangN92aCZ, N92aCZnhìn bóngpP họo3qjAs N92aCZdìu n5EwRzShau đo3qjAsi khupPất, cN92aCZhỉ biết5EwRzS thẫnN92aCZ o3qjAsthờ nN92aCZhư nN92aCZgười mấtN92aCZ hồn.

Lúc bướ5EwRzSc xuo3qjAsống cầuo3qjAs thpPang, báo3qjAsc thườngN92aCZ o3qjAstrực g5EwRzSià v5EwRzSẫn ởN92aCZ đ5EwRzSó, no3qjAshiệt 5EwRzStình hỏN92aCZi thăN92aCZm “TN92aCZìm thấypP đồ5EwRzS pPchưa cháu?”

“Chưa ạ!”

Có n5EwRzSên co3qjAsoi nh5EwRzSư tôN92aCZi N92aCZđã man5EwRzSg N92aCZnó to3qjAsặng co3qjAsho ngườipP kh5EwRzSác pPrồi khônpPg? Hao3qjAsy npPói 5EwRzSlà n5EwRzSó tựN92aCZ c5EwRzShạy mất?

Ngày to3qjAshứ haN92aCZi pPđi lo3qjAsàm, T5EwRzSiêu Viễno3qjAs nhìo3qjAsn thấy5EwRzS 5EwRzStôi, mỉpPm cườipP tựN92aCZ nhiêN92aCZn, nhưng5EwRzS tN92aCZôi l5EwRzSại cảN92aCZm thấy5EwRzS N92aCZnụ o3qjAscười ấypP cựco3qjAs 5EwRzSkỳ o3qjAsxa 5EwRzScách, pPtưởng n5EwRzShư N92aCZbị ngănpP cácN92aCZh pPbởi một5EwRzS thếpP gipPới mờo3qjAs sương.

“Bảo 5EwRzSem đợN92aCZi anho3qjAs, mpPà lại5EwRzS tựpP bỏN92aCZ vềpP to3qjAsrước!” AnpPh nópPi nho3qjAsư khô5EwRzSng pPhề cN92aCZó chpPuyện gì.

“Xin lỗi5EwRzS, e5EwRzSm bậo3qjAsn!” TôpPi N92aCZkhông cườipP o3qjAsnổi, chỉN92aCZ cóo3qjAs thểN92aCZ g5EwRzSiả vờpP pPnhìn đi5EwRzS chỗN92aCZ kh5EwRzSác. AnN92aCZh N92aCZchắc chắ5EwRzSn 5EwRzSkhông biếtpP tôpPi N92aCZđã pPquay trởN92aCZ pPlại, còpPn đượcpP xeo3qjAsm m5EwRzSột cảpPnh tưo3qjAsợng khôngo3qjAs n5EwRzSên xem.

“Ai o3qjAslàm pPem pPkhông vuo3qjAsi r5EwRzSồi?” pPTiêu Viễno3qjAs nhìo3qjAsn 5EwRzStôi, pPngữ khí5EwRzS kho3qjAsá tpPhận trọng.

Tự nhiêo3qjAsn npPhớ lạio3qjAs mN92aCZấy no3qjAsăm pPtrước tôN92aCZi ghpPen o3qjAsbóng pPghen gió,o3qjAs npPhìn o3qjAsanh v5EwRzSà mộtpP bạo3qjAsn pPnữ tpProng l5EwRzSớp 5EwRzSngồi N92aCZcùng nha5EwRzSu, lio3qjAsền bỏ5EwRzS chạypP 5EwRzSra 5EwRzSkhỏi phòN92aCZng học,N92aCZ sa5EwRzSu đó5EwRzS pPanh cho3qjAsạy thepPo pPkéo tN92aCZay N92aCZtôi lại5EwRzS no3qjAsói: N92aCZ“Đồ no3qjAsgốc, ano3qjAsh N92aCZthích em!”

Đồ ngốN92aCZc! o3qjAsTôi đúngN92aCZ pPlà đồ5EwRzS ng5EwRzSốc, lo3qjAsúc nàpPo cũ5EwRzSng ngâyo3qjAs to3qjAshơ tio3qjAsn tưởpPng rằng,N92aCZ pPxa n5EwRzShau 5EwRzSchừng pPấy khoảno3qjAsg thời5EwRzS giaN92aCZn N92aCZvà khôpPng gianN92aCZ, chúpPng tpPôi N92aCZđều so3qjAsẽ N92aCZkhông tho3qjAsay đổi.

Sự pPthật N92aCZđúng lo3qjAsà tànN92aCZ khố5EwRzSc. Chúno3qjAsg tôiN92aCZ đo3qjAsã thao3qjAsy đổ5EwRzSi pPrồi, tấN92aCZt cảpP mọiN92aCZ thứo3qjAs đềpPu ko3qjAshông pPthể nhưpP o3qjAstrước đượcpP nữa.

Công việc5EwRzS tronN92aCZg TổpP do3qjAsự á5EwRzSn pPrất bậnpP rộn,5EwRzS 5EwRzStôi vào3qjAs TiêN92aCZu Viễn5EwRzS dù5EwRzS cópP o3qjAsđụng nha5EwRzSu, cũng5EwRzS khôngpP no3qjAsói 5EwRzSđược lờiN92aCZ nào.

Theo qupPan o3qjAssát củN92aCZa o3qjAsTiểu LưpPu, “Tổ5EwRzSng gio3qjAsám o3qjAssát To3qjAsiêu mấyN92aCZ 5EwRzShôm npPay tpPâm to3qjAsrạng khôo3qjAsng tốo3qjAst lắm!”

“Nhà 5EwRzSnước trả5EwRzS bapPo nhiêo3qjAsu lươnN92aCZg chN92aCZo eN92aCZm, đểpP N92aCZem o3qjAsquan tâ5EwRzSm đN92aCZến cả5EwRzS to3qjAsâm trạngpP củpPa tổnN92aCZg gio3qjAsám sáto3qjAs kỹ5EwRzS thuậ5EwRzSt sao?”

“Em buôN92aCZn chuyN92aCZện N92aCZchút kN92aCZhông đượpPc à?pP 5EwRzSMấy ho3qjAsôm naN92aCZy to3qjAsính pPkhí ch5EwRzSị o3qjAsdữ pPdằn quá!5EwRzS C5EwRzShú ýpP chút,N92aCZ đừngN92aCZ đo3qjAsể N92aCZbước N92aCZvào thời5EwRzS kỳo3qjAs tiềnpP mãnpP kino3qjAsh sớmN92aCZ đấy!”

“Nghe nói5EwRzS, người5EwRzS bưo3qjAsớc vN92aCZào tN92aCZhời kN92aCZỳ t5EwRzSiền mão3qjAsn kipPnh thườo3qjAsng thN92aCZích luyênN92aCZ thuyên!pP pPChị 5EwRzScó luyê5EwRzSn th5EwRzSuyên không?”

Tiểu L5EwRzSưu vội5EwRzS ngậmN92aCZ miệngo3qjAs luôn.

Thiết kN92aCZế quN92aCZy hoạ5EwRzSch dựN92aCZ o3qjAsán pPhình npPhư gặp5EwRzS phải5EwRzS 5EwRzSkhó kh5EwRzSăn, mpPấy lN92aCZần tôo3qjAsi nho3qjAsìn thấpPy Tiêo3qjAsu N92aCZViễn hoặcN92aCZ pPlà ngN92aCZồi đămpP c5EwRzShiêu trpPước b5EwRzSàn lpPàm 5EwRzSviệc, hoặco3qjAs lạiN92aCZ đứngN92aCZ trầN92aCZm o3qjAsngâm mấN92aCZy gio3qjAsờ l5EwRzSiền 5EwRzSở phòngN92aCZ hN92aCZút thuốc.

Nhìn bộ5EwRzS N92aCZdạng o3qjAscô độco3qjAs 5EwRzSsuy tưpP củao3qjAs 5EwRzSanh no3qjAshư vậypP to3qjAsôi c5EwRzSảm thấy5EwRzS tpPhật đau5EwRzS lòng,5EwRzS hN92aCZận nỗi5EwRzS mì5EwRzSnh năng5EwRzS l5EwRzSực co3qjAsó hạn,5EwRzS khôngo3qjAs giú5EwRzSp đưN92aCZợc việc5EwRzS gì.

Tổ dựpP N92aCZán mờipP đếnpP mộN92aCZt chuyêN92aCZn gio3qjAsa đầy5EwRzS quyềno3qjAs N92aCZuy –o3qjAs Giáo3qjAso sưo3qjAs N92aCZĐiền DuN92aCZy Niê5EwRzSn, 5EwRzSnghe nópPi ngườo3qjAsi nàN92aCZy nổ5EwRzSi to3qjAsiếng cảN92aCZ trên5EwRzS to3qjAshế giới.pP Ti5EwRzSêu Vio3qjAsễn o3qjAsvà N5EwRzSgô DuypPệt đứ5EwRzSng sN92aCZau ôN92aCZng tN92aCZa, gN92aCZiống nhưo3qjAs h5EwRzSai co3qjAsô cpPậu họN92aCZc tròN92aCZ nhỏ.

Tổ trưởnN92aCZg bả5EwRzSo tô5EwRzSi tổN92aCZng hợpPp lạiN92aCZ cáco3qjAs do3qjAsữ liệ5EwRzSu sổo3qjAs N92aCZsách, trực5EwRzS tio3qjAsếp mapPng đế5EwRzSn N92aCZphòng khác5EwRzSh VIP.

Lúc tôio3qjAs N92aCZôm mộtpP đốngo3qjAs tàipP liệuo3qjAs do3qjAsày tiếnN92aCZ vàpPo, 5EwRzSgiáo so3qjAsư Điềno3qjAs đao3qjAsng cùn5EwRzSg Ti5EwRzSêu N92aCZViễn thảoo3qjAs lu5EwRzSận o3qjAsviệc N92aCZsửa đpPổi d5EwRzSự o3qjAsán. Thấy5EwRzS tpPôi bpPước vN92aCZào, T5EwRzSiêu VipPễn pPcau mào3qjAsy, 5EwRzSđỡ chồn5EwRzSg pPtài liệuo3qjAs trêno3qjAs o3qjAstay o3qjAstôi, nóipP: “TạiN92aCZ sN92aCZao pPlại đo3qjAsể một5EwRzS ngpPười ôpPm n5EwRzShiều đpPồ o3qjAsthế nàyN92aCZ? Sa5EwRzSu npPày o3qjAsphải pPbảo TN92aCZiểu LưupP gpPiúp e5EwRzSm đấy”.

Tôi o3qjAslý o3qjAsnhí “pPvâng” mo3qjAsột tiế5EwRzSng, g5EwRzSật N92aCZgật đầupP tỏN92aCZ rpPa đáppP lại.pP Chút5EwRzS tàN92aCZi liệo3qjAsu nàypP thN92aCZì pPăn thu5EwRzSa o3qjAsgì chứ?

Đè 5EwRzSnén coo3qjAsn người5EwRzS to3qjAshường khôngpP p5EwRzShải làpP trpPọng lượngN92aCZ, màN92aCZ lạpPi làN92aCZ nhữngN92aCZ gánh5EwRzS nặngN92aCZ vôpP hìn5EwRzSh kia.

Tiêu Vo3qjAsiễn to3qjAshân mậto3qjAs kN92aCZéo taN92aCZy N92aCZtôi, vị5EwRzS gpPiáo sư5EwRzS gi5EwRzSà ngướco3qjAs mắt5EwRzS chằm5EwRzS chằmpP nhìo3qjAsn chúpPng tôipP, to3qjAsôi 5EwRzSvội vàpPng rú5EwRzSt o3qjAstay lo3qjAsại, đpPỏ mặt,pP nó5EwRzSi v5EwRzSới N92aCZTiêu VpPiễn: pP“Em v5EwRzSề làN92aCZm vipPệc đây”.

“Hết gi5EwRzSờ aN92aCZnh đưN92aCZa e5EwRzSm về!”pP pPTiêu ViễnpP nởo3qjAs nụpP cười5EwRzS N92aCZmà mấN92aCZy ngàypP rồi5EwRzS hiếmN92aCZ thấy.

“Không cần!o3qjAs” MỗiN92aCZ ngo3qjAsày N92aCZđều 5EwRzStự đạpN92aCZ x5EwRzSe vềN92aCZ o3qjAsnhà, N92aCZtrước N92aCZnay 5EwRzScó cN92aCZần apPi đưa5EwRzS N92aCZvề 5EwRzSđâu, 5EwRzSđã o3qjAsthành thóN92aCZi 5EwRzSquen 5EwRzSrồi. VpPới lại,o3qjAs tpPôi cũ5EwRzSng khon5EwRzSg kN92aCZiêu spPa o3qjAsđến mN92aCZức hếo3qjAst giờ5EwRzS cầnpP 5EwRzScó N92aCZngười đN92aCZưa về.

Điều càn5EwRzSg o3qjAsquan 5EwRzStrọng 5EwRzShơn N92aCZlà o3qjAsTiêu VipPễn 5EwRzSrất o3qjAsbận, rất5EwRzS mệt,5EwRzS 5EwRzStôi khôN92aCZng đ5EwRzSành l5EwRzSòng đểpP pPanh hN92aCZết g5EwRzSiờ phảio3qjAs lộnpP mộtN92aCZ vònpPg đưapP to3qjAsiễn tpPôi 5EwRzSrồi muộ5EwRzSn mớipP N92aCZvề đượpPc đến5EwRzS nhà.

Tiêu Viễno3qjAs thởN92aCZ dài,5EwRzS “Kh5EwRzSả KhảN92aCZ, đừngo3qjAs cố5EwRzS N92aCZý tránh5EwRzS N92aCZanh nữa!”

Buổi 5EwRzStrưa đếnpP phòpPng giảiN92aCZ lapPo lấy5EwRzS o3qjAsnước, nhìpPn N92aCZthấy giá5EwRzSo o3qjAssư ĐiềnpP DuN92aCZy NiênpP cũnN92aCZg pPđang ph5EwRzSa tro3qjAsà, troo3qjAsng cố5EwRzSc tN92aCZhủy o3qjAstinh đổpP đo3qjAsầy nửapP pPcốc N92aCZlá chè,N92aCZ tpPôi N92aCZkhông khỏiN92aCZ kin5EwRzSh ngạc,o3qjAs 5EwRzS“Bác cho3qjAso npPhiều lo3qjAsá pPchè to3qjAshế, cN92aCZó so3qjAsợ 5EwRzSđắng qupPá khônpPg ạ?”

“Uống qupPen rồi”.5EwRzS pPÔng cN92aCZười tN92aCZhấy thậtpP thâpPn thiết,N92aCZ khN92aCZiến người5EwRzS to3qjAsa cópP cảmpP gio3qjAsác queo3qjAsn thuộc.

Ông p5EwRzSha o3qjAstrà o3qjAsxong o3qjAskhông rN92aCZời đipP, N92aCZmà vãnN92aCZ đo3qjAsứng ởN92aCZ phòngpP giảpPi lao3qjAso nhìo3qjAsn tôi5EwRzS lấyN92aCZ pPnước, “CN92aCZô 5EwRzSbé, cho3qjAsáu yêN92aCZu TipPêu Vo3qjAsiễn hả?”

Tôi 5EwRzSgiật mìno3qjAsh làm5EwRzS bo3qjAsàn to3qjAsay đanN92aCZg cầm5EwRzS phíco3qjAsh nước5EwRzS N92aCZrung lên,o3qjAs nướco3qjAs sôio3qjAs to3qjAsrong b5EwRzSình róo3qjAst xo3qjAsuống làmpP o3qjAsngón o3qjAstay bịN92aCZ giộo3qjAsi bỏno3qjAsg rát.

Vị giáo3qjAso pPsư gpPià nN92aCZhanh N92aCZmắt nh5EwRzSanh tapPy, lN92aCZiền đo3qjAsóng ngN92aCZay v5EwRzSòi nướ5EwRzSc N92aCZnóng lạipP, kN92aCZéo N92aCZtay tôN92aCZi pPsang vòio3qjAs N92aCZnước lạnho3qjAs vặnN92aCZ xupPống, để5EwRzS gN92aCZiảm bớt5EwRzS sựN92aCZ pPđau rát.

Mắt pPtôi ng5EwRzSân 5EwRzSngấn lệ,5EwRzS tronpPg lòpPng cư5EwRzSời thầm:N92aCZ 5EwRzSXem o3qjAsra, tín5EwRzSh nhiềupP chuyệ5EwRzSn cũo3qjAsng khôn5EwRzSg pPhề giớ5EwRzSi hạ5EwRzSn lo3qjAsứa tuổi.

Lấy nN92aCZước 5EwRzSxong, giáoo3qjAs pPsư ĐiềN92aCZn giú5EwRzSp tôo3qjAsi xo3qjAsách pN92aCZhích nước5EwRzS v5EwRzSề ph5EwRzSòng làpPm vN92aCZiệc, Tiể5EwRzSu LưpPu nhì5EwRzSn th5EwRzSấy 5EwRzSnói: “Trời5EwRzS ạ,o3qjAs co3qjAshị Điền5EwRzS, sapPo chị5EwRzS lạN92aCZi đểpP ôngN92aCZ ấypP x5EwRzSách phípPch nưo3qjAsớc chứ5EwRzS? 5EwRzSChị bi5EwRzSết ôN92aCZng ấy5EwRzS lo3qjAsà N92aCZai không?”

“Giáo N92aCZsư Điền5EwRzS Do3qjAsuy Niên”.

“Biết rồN92aCZi c5EwRzSòn pPđể 5EwRzSông ấyo3qjAs N92aCZxách N92aCZhộ chịo3qjAs phíN92aCZch lo3qjAsà sao?”N92aCZ TiểuN92aCZ N92aCZLưu sN92aCZuýt nữa5EwRzS co3qjAsáu lênpP vớipP tôpPi, “CụcN92aCZ tr5EwRzSưởng co3qjAsủa chúN92aCZng to3qjAsa mo3qjAsời đếnN92aCZ l5EwRzSà k5EwRzShách VI5EwRzSP, lào3qjAs cN92aCZhuyên gpPia dựo3qjAs án,o3qjAs lo3qjAsà đại5EwRzS N92aCZthụ 5EwRzScủa gpPiới kho5EwRzSa h5EwRzSọc điệnpP tử”.

“Chẳng N92aCZqua chpPỉ lào3qjAs npPhờ ôN92aCZng ấyo3qjAs xápPch hộpP c5EwRzShị pho3qjAsích nướco3qjAs thôipP màpP!” M5EwRzSà ch5EwRzSính ôpPng tựpP nguyệ5EwRzSn đN92aCZấy chứ5EwRzS, o3qjAsnói 5EwRzSnào pPlà t5EwRzSay tôpPi bịN92aCZ bpPỏng 5EwRzSrồi, đó5EwRzS cN92aCZũng 5EwRzSlà trácN92aCZh nhiệ5EwRzSm củpPa ônN92aCZg ấy.

Chị cò5EwRzSn muốpPn npPhờ ông5EwRzS ấo3qjAsy làN92aCZm gpPì nữa?o3qjAs Gi5EwRzSúp cpPhị quéo3qjAst nho3qjAsà à?”N92aCZ N92aCZTiểu 5EwRzSLưu pPnhìn t5EwRzSôi chế5EwRzS giễ5EwRzSu, “XpPúc phạmpP N92aCZông ấyN92aCZ lào3qjAs tộipP o3qjAskhông th5EwRzSể thpPa đượcpP đâu”.

Nhưng tôiN92aCZ đâN92aCZu 5EwRzSmuốn xúpPc phN92aCZạm ô5EwRzSng, N92aCZmà mộN92aCZt vo3qjAsị N92aCZgiáo sưpP, 5EwRzSchuyên 5EwRzSgia cpPó tho3qjAsân phậno3qjAs địN92aCZa vo3qjAsị nhưN92aCZ tN92aCZhế c5EwRzSũng sẽo3qjAs khôngo3qjAs to3qjAshể nhậ5EwRzSn rN92aCZa m5EwRzSột nhân5EwRzS N92aCZviên v5EwRzSăn phN92aCZòng bìnhpP tho3qjAsường nN92aCZhư t5EwRzSôi đâu.

Có l5EwRzSẽ, vN92aCZừa quao3qjAsy đio3qjAs, ônN92aCZg vốno3qjAs đo3qjAsã khonN92aCZg nhớN92aCZ đượo3qjAsc tôipP l5EwRzSà a5EwRzSi rồi.

Hết N92aCZgiờ làm,5EwRzS điN92aCZ qN92aCZua so3qjAsiêu thpPị CarrefN92aCZour, 5EwRzStôi mo3qjAsua mộto3qjAs đốn5EwRzSg đồpP lino3qjAsh tinh.

Khi tôio3qjAs 5EwRzSxách o3qjAsgiỏ hàngN92aCZ đi5EwRzS o3qjAsra phía5EwRzS ngoo3qjAsài to3qjAshì nhìo3qjAsn thấyN92aCZ Tiêu5EwRzS Viễno3qjAs. Vo3qjAsừa địo3qjAsnh gọiN92aCZ anpPh, ngườipP 5EwRzSbỗng cứngpP đN92aCZờ N92aCZkhông thốtpP đượcN92aCZ o3qjAsra lờipP, bởo3qjAsi vN92aCZì NgôpP DuN92aCZyệt pPvà pPanh điN92aCZ cùnpPg nhau.

Anh bắt5EwRzS đầuN92aCZ đưapP o3qjAscô đpPi lượ5EwRzSn sN92aCZiêu th5EwRzSị từN92aCZ bao3qjAso giờ?N92aCZ DánN92aCZg pPvẻ chămpP 5EwRzSsóc chởpP o3qjAsche côN92aCZ N92aCZấy. NhpPìn pPxe mo3qjAsua pPđồ pPcủa họ,N92aCZ xpPếp đpPầy nhữngo3qjAs vậtpP dpPụng gpPia đình.

Mũi tôpPi 5EwRzScay xè,o3qjAs nhặto3qjAs bpPừa m5EwRzSấy tho3qjAsứ rồ5EwRzSi o3qjAsvội vàno3qjAsg pPchạy pPra ngoài.

Ngô DpPuyệt đã5EwRzS nhìo3qjAsn thấo3qjAsy pPtôi, “TiểuN92aCZ Kh5EwRzSả? T5EwRzSiểu Khả?”o3qjAs N92aCZCô ấy5EwRzS gọipP tôi,N92aCZ N92aCZâm o3qjAsthanh o3qjAsdịu dpPàng tranN92aCZg o3qjAsnhã, uyểN92aCZn cho3qjAsuyển 5EwRzSvà 5EwRzSdễ cpPhịu, khiếno3qjAs chpPo o3qjAsở giữapP đámpP pPđông hN92aCZuyên 5EwRzSnáo vẫnN92aCZ cópP tho3qjAsể pPnổi rõo3qjAs lN92aCZên giọng5EwRzS nóipP 5EwRzSđặc biệt.

“Tiểu Khả,N92aCZ o3qjAsem pPcũng đN92aCZến đâ5EwRzSy 5EwRzSmua đN92aCZồ à?”N92aCZ TiêuN92aCZ ViễN92aCZn nhìn5EwRzS tôo3qjAsi bốio3qjAs o3qjAsrối, vo3qjAsẻ N92aCZmặt cN92aCZó ch5EwRzSút l5EwRzSo lắng.

Tôi khôn5EwRzSg đpPến 5EwRzSthì pPcó thểN92aCZ nhìnN92aCZ tpPhấy an5EwRzSh vo3qjAsà 5EwRzSPhó tổng5EwRzS giápPm sáN92aCZt N92aCZxinh đẹpN92aCZ âno3qjAs ânN92aCZ ápPi áio3qjAs bêo3qjAsn n5EwRzShau khôn5EwRzSg chứo3qjAs? ĐpPã tức5EwRzS gi5EwRzSận N92aCZrồi, cũnpPg chpPẳng N92aCZnhìn pPanh nữapP, pPchỉ nópPi vo3qjAsới N5EwRzSgô N92aCZDuyệt: “C5EwRzShào Ph5EwRzSó tổo3qjAsng pPgiám sát,N92aCZ 5EwRzSthật o3qjAstình cN92aCZờ ạ!”

“Gọi tô5EwRzSi N92aCZlà No3qjAsgô DuyệtN92aCZ tN92aCZhôi, bâ5EwRzSy giờ5EwRzS hếtN92aCZ N92aCZgiờ làm5EwRzS rồpPi mà!”o3qjAs 5EwRzSCô N92aCZta 5EwRzSkéo tpPay o3qjAstôi tỏ5EwRzS rpPa rấtpP o3qjAsthân tình.

Tôi vẫpPn lịchN92aCZ N92aCZsự mpPỉm cười,pP nhìno3qjAs pPcô o3qjAsvà To3qjAsiêu Viễn.

Thần sắc5EwRzS N92aCZcủa pPTiêu Viễ5EwRzSn lạio3qjAs rấtpP ủN92aCZ dột.

 

2. Tại5EwRzS N92aCZsao cứ5EwRzS xuất5EwRzS hipPện lúc5EwRzS tôiN92aCZ nhếchN92aCZ nhpPác nhất

Ra khỏ5EwRzSi siêu5EwRzS thị5EwRzS, nưo3qjAsớc mắtN92aCZ 5EwRzStôi N92aCZđã ko3qjAshông N92aCZcầm đượcN92aCZ nữao3qjAs, vỡ5EwRzS òa.

Tôi xách5EwRzS túpPi tpPo túo3qjAsi nh5EwRzSỏ N92aCZđi o3qjAsqua cN92aCZầu vượt5EwRzS, nhì5EwRzSn xuốnN92aCZg 5EwRzSdưới N92aCZchân cầu,5EwRzS 5EwRzSxe N92aCZcộ nư5EwRzSờm N92aCZnượp, tựpP nhiN92aCZên đứn5EwRzSg l5EwRzSại. 5EwRzSNếu nhảy5EwRzS 5EwRzStừ tpPrên nào3qjAsy xuố5EwRzSng co3qjAsó 5EwRzSlẽ sẽN92aCZ chếto3qjAs rấtpP thả5EwRzSm nhỉ?N92aCZ ChắN92aCZc chắnpP cơpP t5EwRzShể sẽ5EwRzS đpPầy mpPáu mpPe, npPát 5EwRzSbét? NóN92aCZi khôno3qjAsg ch5EwRzSừng, lpPúc N92aCZđó pPóc 5EwRzScòn bắnpP phụN92aCZt vàN92aCZo ngườpPi pPđi đườno3qjAsg cũnpPg nên.

Cứ t5EwRzSưởng tượ5EwRzSng vậy,N92aCZ N92aCZđã thấy5EwRzS ghêN92aCZ rợnpP hếtpP cả5EwRzS người.

Có lẽo3qjAs từo3qjAs co3qjAsổ o3qjAschí 5EwRzSkim, tôipP lpPà ngườiN92aCZ đầuo3qjAs tpPiên lạN92aCZi bo3qjAsị cN92aCZhính N92aCZý tưởngN92aCZ của5EwRzS mì5EwRzSnh pPdọa cho3qjAso sN92aCZợ pháto3qjAs thét5EwRzS lên.

Để 5EwRzScho khôpPng phảipP nghĩo3qjAs đếno3qjAs mốiN92aCZ qo3qjAsuan ho3qjAsệ củN92aCZa N92aCZTiêu ViễnN92aCZ và5EwRzS Ngo3qjAsô Duyệt5EwRzS nữa,5EwRzS N92aCZtôi v5EwRzSội o3qjAsvàng tpPìm mộto3qjAs 5EwRzSnơi a5EwRzSn pPtoàn lẩn5EwRzS tN92aCZrốn, càpPng k5EwRzSín đáopP càngo3qjAs tốt!

Đối di5EwRzSện o3qjAssiêu thịo3qjAs 5EwRzScó một5EwRzS qu5EwRzSán StarbuckpPs, ko3qjAshông go3qjAsian to3qjAsao nhã5EwRzS, pho3qjAsục vụ5EwRzS chuyêo3qjAsn nghipPệp. TôpPi gọ5EwRzSi mN92aCZột to3qjAsách capuccinN92aCZo cùngo3qjAs với5EwRzS mpPón t5EwRzSráng miệng.

Vị t5EwRzShơm N92aCZngon co3qjAsủa mpPón N92aCZăn 5EwRzSlàm tâmpP tro3qjAsạng tô5EwRzSi tốtpP hơn,5EwRzS giữa5EwRzS o3qjAsnền âo3qjAsm nh5EwRzSạc dịu5EwRzS nN92aCZhẹ khiế5EwRzSn tN92aCZôi dầ5EwRzSn d5EwRzSần cN92aCZảm thấ5EwRzSy thN92aCZư to3qjAshái trởN92aCZ lại.

“Thưa cô,5EwRzS cópP o3qjAscần o3qjAskhăn N92aCZgiấy o3qjAskhông ạpP?” Nhân5EwRzS viêno3qjAs pN92aCZhục 5EwRzSvụ lpPễ pPphép đứngo3qjAs b5EwRzSên cạnh.

“Không cầnN92aCZ, c5EwRzSám o3qjAsơn!” TôiN92aCZ vôpP thN92aCZức đ5EwRzSưa taN92aCZy l5EwRzSên la5EwRzSu mặt,pP N92aCZtoàn lN92aCZà nước5EwRzS mắtN92aCZ. TN92aCZại s5EwRzSao tôo3qjAsi 5EwRzSlại khN92aCZóc chứ?

 “Xin đừnpPg npPgồi ởN92aCZ 5EwRzSđó!” TôipP v5EwRzSừa lao3qjAsu mắto3qjAs vừ5EwRzSa nóiN92aCZ vớiN92aCZ nN92aCZgười đốipP diệnpP, khN92aCZông N92aCZcho o3qjAsngồi cùng5EwRzS tôi.

“Em ngpPhĩ o3qjAslà tô5EwRzSi muốno3qjAs ngồi5EwRzS sao3qjAso? 5EwRzSChỉ vN92aCZì epPm c5EwRzSứ khópPc nN92aCZhư vậy5EwRzS N92aCZmãi, khiếnN92aCZ cN92aCZho pPtâm trạ5EwRzSng tôo3qjAsi o3qjAsthấy rấtpP N92aCZu uấto3qjAs”. NN92aCZgười đo3qjAsối diệpPn nói.

“Chương NN92aCZgự, o3qjAstại so3qjAsao ao3qjAsnh cN92aCZứ xuấo3qjAst hiệnN92aCZ o3qjAslúc tôN92aCZi nhếch5EwRzS nhácpP nhất?”o3qjAs TpPôi rầ5EwRzSu rN92aCZĩ n5EwRzSói 5EwRzSvới an5EwRzSh ta.

“Nhưng mà,o3qjAs N92aCZhình npPhư to3qjAsôi còno3qjAs nhếcho3qjAs nh5EwRzSác 5EwRzShơn em!5EwRzS” AnpPh to3qjAsa nN92aCZhún vipPa, chỉ5EwRzS l5EwRzSên bN92aCZộ 5EwRzScomple o3qjAsmay 5EwRzSđo màuN92aCZ 5EwRzStrắng ng5EwRzSà c5EwRzSủa mpPình, tN92aCZôi mớiN92aCZ phN92aCZát N92aCZhiện rapP, vừaN92aCZ nN92aCZãy t5EwRzSôi vôo3qjAs ýN92aCZ pPlàm đN92aCZổ cN92aCZà phêpP, chấtpP lỏngN92aCZ o3qjAsmàu n5EwRzSâu đo3qjAsã ngấmo3qjAs o3qjAsvào á5EwRzSo anh.

“Đồ ngốc5EwRzS, o3qjAstại N92aCZsao aN92aCZnh lạipP kho3qjAsông N92aCZbiết pPđường pPtránh ra?”

“Nhìn eo3qjAsm kN92aCZhóc qua5EwRzSn trọn5EwRzSg 5EwRzShơn, o3qjAsbởi pPvì to3qjAshật ho3qjAsiếm có”pP. Ao3qjAsnh tN92aCZa lộpP 5EwRzSra nụo3qjAs cườ5EwRzSi ti5EwRzSnh nghịch5EwRzS, nho3qjAsìn o3qjAstrông N92aCZgiống nhưo3qjAs mộtN92aCZ đứao3qjAs trN92aCZẻ vậy.

“Đi N92aCZnào, tpPôi N92aCZdẫn eo3qjAsm đếno3qjAs mộto3qjAs nơio3qjAs 5EwRzSvui vẻ”.o3qjAs ChươngpP NgựN92aCZ pPkéo tN92aCZôi N92aCZđứng lên.

“Tôi kh5EwRzSông 5EwRzSđi, tô5EwRzSi cpPòn cóN92aCZ vi5EwRzSệc!” TN92aCZôi muốno3qjAs tN92aCZhoát rN92aCZa khỏpPi o3qjAssự lôiN92aCZ ko3qjAséo co3qjAsủa pPanh ta.

Nghĩ đến5EwRzS v5EwRzSiệc 5EwRzSvừa rồpPi gặppP Tio3qjAsêu Viễn5EwRzS vN92aCZà Ng5EwRzSô DuN92aCZyệt, ngo3qjAshĩ đếno3qjAs sựpP ăpPn pPý củaN92aCZ hpPọ kh5EwRzSi ởo3qjAs bê5EwRzSn N92aCZnhau, nghĩpP đến5EwRzS N92aCZsự o3qjAsdịu d5EwRzSàng TiêupP Viễno3qjAs dà5EwRzSnh cpPho cN92aCZô ta…pP 5EwRzStất cảpP mọiN92aCZ cpPái ko3qjAshác đềupP trởN92aCZ pPthành vo3qjAsô nghĩa.

“Việc go3qjAsì o3qjAscó thể5EwRzS o3qjAsquan trọ5EwRzSng ho3qjAsơn vo3qjAsui vẻN92aCZ c5EwRzShứ? K5EwRzShông đ5EwRzSi sẽ5EwRzS ti5EwRzSếc đấy5EwRzS nhé”.N92aCZ N92aCZAnh tN92aCZa cườio3qjAs nhìn5EwRzS tôo3qjAsi N92aCZchờ đợi,5EwRzS t5EwRzSôi thậtpP kpPhó mpPà pho3qjAsản đối.

Tôi còpPn N92aCZcó th5EwRzSể 5EwRzSvui vẻpP đượco3qjAs kpPhông? pPTại N92aCZsao lạiN92aCZ cảmo3qjAs thấyo3qjAs N92aCZtrong lo3qjAsòng pPnặng trĩ5EwRzSu nhpPư đeN92aCZo đápP thếo3qjAs này5EwRzS? TôipP cpPố gắng5EwRzS 5EwRzSmuốn vứtpP bỏ5EwRzS nN92aCZó đi5EwRzS, nhpPưng no3qjAsó cứN92aCZ o3qjAsđiềm nh5EwRzSiên bN92aCZất động.

Chương pPNgự nópPi khôngN92aCZ sai5EwRzS, đâypP 5EwRzSquả nhiênN92aCZ o3qjAslà pPmột 5EwRzSnơi vu5EwRzSi vẻ,N92aCZ “mườipP hN92aCZai chố5EwRzSn vui”.

Đáng t5EwRzSiếc, tâpPm trạn5EwRzSg 5EwRzScủa pPtôi khôo3qjAsng ho3qjAsòa nh5EwRzSập được5EwRzS v5EwRzSới N92aCZnơi này.

“Tại N92aCZsao lpPại 5EwRzScó cái5EwRzS tN92aCZên nN92aCZhư N92aCZvậy?” TôiN92aCZ rầuN92aCZ rĩN92aCZ hỏi.

“Ở đâo3qjAsy cpPó mườio3qjAs hN92aCZai tụ5EwRzS đN92aCZiểm, mỗio3qjAs 5EwRzSmột N92aCZchỗ đề5EwRzSu khpPiến ngườio3qjAs t5EwRzSa vo3qjAsui khôn5EwRzSg biếN92aCZt chán”.N92aCZ pPChương Ng5EwRzSự o3qjAsgiải thích.

“Có o3qjAsthể làpPm ngườipP tpPa quênpP đN92aCZi phiềo3qjAsn muộ5EwRzSn kN92aCZhông?” TôipP tỏ5EwRzS 5EwRzSra nghN92aCZi ngờ.

“Có to3qjAshể, chỉo3qjAs cầnpP eo3qjAsm tựo3qjAs nguo3qjAsyện”. ChN92aCZương NpPgựu nghpPiêm tN92aCZúc n5EwRzShìn to3qjAsôi, “EpPm 5EwRzSnên lpPà một5EwRzS no3qjAsgười pPvui v5EwRzSẻ, npPgay 5EwRzSđến o3qjAscái têno3qjAs co3qjAsủa 5EwRzSem c5EwRzSũng g5EwRzSọi làpP KpPhả Lạ5EwRzSc cơN92aCZ mà”.

Khả LạpPc tho3qjAsì nhấtpP N92aCZđịnh cóN92aCZ thểpP v5EwRzSui pPvẻ saoo3qjAs? Tôo3qjAsi pPcười đauN92aCZ khổ.

Đi lêN92aCZn gácN92aCZ vớipP Chưo3qjAsơng Ngự,N92aCZ lập5EwRzS tứcpP đã5EwRzS 5EwRzScó nh5EwRzSân v5EwRzSiên phN92aCZục pPvụ đếN92aCZn đón,o3qjAs l5EwRzSuôn miệN92aCZng chào3qjAso “TổngN92aCZ giá5EwRzSm đ5EwRzSốc ChN92aCZương ạ”,N92aCZ “Tổng5EwRzS giáN92aCZm đpPốc Chương5EwRzS pPạ”. Tô5EwRzSi xo3qjAsách nhữngo3qjAs túio3qjAs t5EwRzSo tú5EwRzSi nhỏo3qjAs cN92aCZủa siêu5EwRzS o3qjAsthị, thpPeo o3qjAssau ChươngN92aCZ N5EwRzSgự giốngo3qjAs nho3qjAsư pPmột ngườipP hầu.

Một n5EwRzShóm npPgười pPăn cơN92aCZm, lpPiên N92aCZtục gọo3qjAsi móN92aCZn 5EwRzSđắt tiềpPn, khôngpP gọi5EwRzS no3qjAshững o3qjAsmón v5EwRzSừa miệng.

Tôi u5EwRzSống mo3qjAsột loạo3qjAsi nưN92aCZớc ngọ5EwRzSt 5EwRzSrất ngono3qjAs, nhưngo3qjAs lạipP N92aCZthấy hơipP đau5EwRzS đầu,N92aCZ “Tại5EwRzS so3qjAsao lạ5EwRzSi 5EwRzSthế? 5EwRzSTôi o3qjAscó uống5EwRzS rượupP đ5EwRzSâu nhỉ?”NN92aCZgửi N92aCZkỹ o3qjAsmới N92aCZphát hpPiện rpPa 5EwRzSthứ nước5EwRzS ngọtN92aCZ pPtôi vừaN92aCZ mớiN92aCZ uốn5EwRzSg lào3qjAs loạN92aCZi rpPượu o3qjAsTây o3qjAspha chế.

Ăn xonN92aCZg, nhN92aCZóm nN92aCZgười N92aCZtách rpPa mỗi5EwRzS ngườipP mộpPt N92aCZnơi, giống5EwRzS như5EwRzS o3qjAssau kN92aCZhi pPxem xoo3qjAsng mo3qjAsột v5EwRzSở kị5EwRzSch vu5EwRzSi, chỉN92aCZ co3qjAsòn lạiN92aCZ so3qjAsự trốngo3qjAs rỗnpPg vào3qjAs pPcô đơn.

“Tôi phảpPi đpPợi mộtpP pPlúc o3qjAsnữa mới5EwRzS vềN92aCZ 5EwRzSnhà đượco3qjAs, ko3qjAshông th5EwRzSể để5EwRzS N92aCZmẹ tpPôi bi5EwRzSết tôiN92aCZ đãN92aCZ uốngo3qjAs rượu!”pP TN92aCZôi dpPựa vào3qjAso n5EwRzSgười 5EwRzSChương o3qjAsNgự, vò5EwRzS vò5EwRzS pPcái đầuo3qjAs đauN92aCZ nhức,pP 5EwRzSanh tN92aCZa cốpP giữN92aCZ lấyo3qjAs o3qjAsvai tôi.

“Được!” SN92aCZao 5EwRzSanh tN92aCZa 5EwRzScứ nhìpPn pPtôi cườipP chứ.

Về đ5EwRzSến N92aCZcửa, tôo3qjAsi lục5EwRzS t5EwRzSìm co3qjAshìa khóN92aCZa tro5EwRzSng túio3qjAs, sapPu đó5EwRzS N92aCZmở cửa.

Chương NpPgự cứo3qjAs cườipP tN92aCZôi, “Tại5EwRzS N92aCZsao lấypP chìN92aCZa khpPóa nhN92aCZà N92aCZem đểpP m5EwRzSở cửao3qjAs pPnhà tôi?”

“Có đượo3qjAsc không?”o3qjAs Tôi5EwRzS N92aCZgãi gã5EwRzSi đầu,pP “Dùngo3qjAs chìao3qjAs khóo3qjAsa cN92aCZủa a5EwRzSnh mo3qjAsở th5EwRzSử xem”.

Quả nhiên,N92aCZ N92aCZanh o3qjAsta mpPở đượcN92aCZ cửpPa rN92aCZa, tôN92aCZi 5EwRzSđi thN92aCZeo vào,N92aCZ gụo3qjAsc mặN92aCZt xuống5EwRzS so3qjAsofa mo3qjAsà khóo3qjAsc, “Tạ5EwRzSi sapPo chì5EwRzSa N92aCZkhóa củao3qjAs ao3qjAsnh lạ5EwRzSi cóN92aCZ thpPể N92aCZmở c5EwRzSửa N92aCZnhà to3qjAsôi chứpP, màN92aCZ o3qjAssao tôiN92aCZ lo3qjAsại khôngo3qjAs mở5EwRzS được?”

Chương NgựN92aCZ o3qjAsngồi dướN92aCZi thN92aCZảm, không5EwRzS o3qjAschớp mN92aCZắt nh5EwRzSìn tôiN92aCZ, “Ngố5EwRzSc 5EwRzSạ, khócN92aCZ cáiN92aCZ gìpP, vN92aCZì mộ5EwRzSt c5EwRzShiếc chìapP khóN92aCZa sao5EwRzS? NgàyN92aCZ N92aCZmai đ5EwRzSánh chpPo eN92aCZm mộpPt chiếco3qjAs làpP đượco3qjAs chứo3qjAs gì”.

“Không phảio3qjAs vìpP 5EwRzSchìa khóa!”pP Tôi5EwRzS vẫ5EwRzSn khóc5EwRzS, khôngN92aCZ 5EwRzSbiết vì5EwRzS saoo3qjAs, nướpPc mắto3qjAs khôno3qjAsg thể5EwRzS nào5EwRzS cầm5EwRzS lạipP được.

“Thế o3qjAslà vìN92aCZ o3qjAscái gì?”

“Vì TiêupP Viễn!”5EwRzS pPTôi vN92aCZừa nóN92aCZi vừN92aCZa khóc.

Chương Ngựo3qjAs khôo3qjAsng nói5EwRzS gì,5EwRzS pPchâm pPthuốc lá,o3qjAs n5EwRzSgậm to3qjAsrên miệng.

Có thểN92aCZ 5EwRzSdo khóco3qjAs mệN92aCZt qN92aCZuá, pPtôi npPgáp pPmột cpPái ro3qjAsồi dầo3qjAsn do3qjAsần cN92aCZhìm vào5EwRzS giấcN92aCZ mơ.

Trong mơ,5EwRzS TN92aCZiêu ViN92aCZễn cứN92aCZ đứpPng 5EwRzSở trêo3qjAsn cpPao, pPtôi cốo3qjAs ngN92aCZước nhìn5EwRzS thếN92aCZ nàoo3qjAs cũn5EwRzSg khô5EwRzSng thpPể nhìnpP đ5EwRzSược vào5EwRzS mắN92aCZt anh.

Sáng o3qjAssớm tỉ5EwRzSnh l5EwRzSại, topPàn pPthân pPướt đẫmpP o3qjAsmồ hpPôi, pPuể oải5EwRzS vặn5EwRzS mìN92aCZnh, o3qjAsngoác miện5EwRzSg ng5EwRzSáp dài.

Vừa quapPy nN92aCZgười, đã5EwRzS 5EwRzSnhìn thấo3qjAsy mộN92aCZt 5EwRzSgương mặo3qjAst t5EwRzSo ho3qjAsiện N92aCZra tron5EwRzSg gN92aCZương. MápP ơio3qjAs, t5EwRzShì 5EwRzSra đâypP khpPông phpPải N92aCZlà phòngN92aCZ ngủo3qjAs củo3qjAsa nhàpP mình!

“Tỉnh rồiN92aCZ 5EwRzSà?” ChươnN92aCZg Ngự5EwRzS o3qjAsdáng o3qjAsvẻ rất5EwRzS t5EwRzShoải mo3qjAsái xupPất hi5EwRzSện trướco3qjAs mặt5EwRzS tôio3qjAs, 5EwRzSanh pPta cN92aCZó vẻo3qjAs no3qjAshư vừao3qjAs rửaN92aCZ mặt,5EwRzS trêN92aCZn tN92aCZóc còpPn pPđọng lN92aCZại pPvài giọt5EwRzS nưpPớc, to3qjAsrông lạipP tro3qjAsẻ pPra vàN92aCZi to3qjAsuổi, cN92aCZứ pPnhư o3qjAscậu 5EwRzScon N92aCZtrai lớo3qjAsn c5EwRzSủa npPhà h5EwRzSàng xóm.

Thấy tôi5EwRzS o3qjAshoảng loạ5EwRzSn, Chương5EwRzS Ngo3qjAsự nói:5EwRzS “HômN92aCZ qupPa pPem uo3qjAsống rượuo3qjAs sN92aCZay, khôn5EwRzSg dáN92aCZm vềN92aCZ nhào3qjAs, cứpP đòiN92aCZ đế5EwRzSn chỗpP tôi!”

Trời pPơi, tôpPi o3qjAsđiên rồiN92aCZ sao?

“Bây gpPiờ mấpPy gpPiờ N92aCZròi?” TôpPi hN92aCZỏi ChươngN92aCZ Ngự.

“7h30”. Ao3qjAsnh chỉo3qjAs đồngo3qjAs hồ5EwRzS pPtrên tườ5EwRzSng nói.

“7h30? Sa5EwRzSo o3qjAsanh khôno3qjAsg gọo3qjAsi tpPôi o3qjAsdậy sớm5EwRzS N92aCZhơn? TôipP o3qjAssắp đếpPn muộN92aCZn ro3qjAsồi”. Tôo3qjAsi nN92aCZhặt áoN92aCZ lêpPn rồo3qjAsi chN92aCZạy r5EwRzSa ngoàipP, 5EwRzSthì bịo3qjAs ao3qjAsnh g5EwRzSiữ lại,pP “Đểo3qjAs tôipP đưa5EwRzS N92aCZem đi”.

Ngồi troN92aCZng co3qjAshiếc pPxe Meo3qjAsr Beno3qjAsz 5EwRzScủa Cho3qjAsương pPNgự tô5EwRzSi gpPọi điệN92aCZn chN92aCZo mẹ5EwRzS, mẹN92aCZ pPtôi trpPách mắng5EwRzS pPté tN92aCZát: “VN92aCZẫn co3qjAsòn nh5EwRzSớ tôi5EwRzS lo3qjAsà mpPẹ cpPô à?N92aCZ Cảo3qjAs đêmpP đpPi đâupP hả?5EwRzS GọpPi điệnpP chpPo côo3qjAs too3qjAsàn N92aCZtắt máy”.

“Thì 5EwRzSgiờ c5EwRzSon gọpPi điệo3qjAsn o3qjAscho mẹ5EwRzS 5EwRzSđây thôi?”

“Tôi gọpPi điệN92aCZn cN92aCZho N92aCZcô cảN92aCZ pPđêm th5EwRzSì s5EwRzSao?” Giọngo3qjAs mo3qjAsẹ tôipP ho3qjAsơi ngo3qjAshẹn ngàoN92aCZ, pP“Con có5EwRzS biếtN92aCZ suýo3qjAst npPữa dọN92aCZa 5EwRzSchết mẹ5EwRzS N92aCZrồi khpPông? BêpPn n5EwRzSgoài lộn5EwRzS xộnN92aCZ pPnhư tN92aCZhế, nếuN92aCZ coo3qjAsn 5EwRzScó xảy5EwRzS rN92aCZa việc5EwRzS g5EwRzSì t5EwRzShì mẹpP biếo3qjAst làpPm thếN92aCZ npPào chứ?”

“Mẹ, 5EwRzScon s5EwRzSai rồi,o3qjAs co3qjAson xipPn o3qjAslỗi mẹ5EwRzS!” TN92aCZôi tpPhành thậ5EwRzSt nói.

Mẹ tôo3qjAsi mN92aCZãi khônpPg nói5EwRzS o3qjAsgì, nửo3qjAsa phúto3qjAs sa5EwRzSu mớo3qjAsi no3qjAsói: “o3qjAsHết giờ5EwRzS làmN92aCZ nhớN92aCZ o3qjAsvề nh5EwRzSà sớm,pP đừngo3qjAs cópP lN92aCZượn pPlờ bN92aCZên o3qjAsngoài nữa”.

“Vâng ạ”.5EwRzS TắtN92aCZ điệnpP th5EwRzSoại, trN92aCZong lòN92aCZng v5EwRzSẫn thpPấy N92aCZáy náyN92aCZ khpPó chịu.

Tôi nhìnpP đồngN92aCZ hồ,N92aCZ n5EwRzSói: “LàN92aCZm N92aCZơn, nN92aCZhanh 5EwRzSlên mộ5EwRzSt chútN92aCZ! SắpN92aCZ muộnN92aCZ mấtN92aCZ rồi!”

Anh 5EwRzSta N92aCZchăm chN92aCZú nhìno3qjAs đ5EwRzSường, nóo3qjAsi: “pPCũng khôo3qjAsng pPthể đâN92aCZm vN92aCZào xN92aCZe no3qjAsgười kpPhác được!”

Đến cN92aCZơ quapPn vừaN92aCZ kịpo3qjAs pP8 giờN92aCZ đúN92aCZng, tôo3qjAsi N92aCZvội vàngN92aCZ chạyo3qjAs đo3qjAsến vpPăn phòng.

“Túi củ5EwRzSa epPm!” ChưpPơng Ngựo3qjAs chạy5EwRzS th5EwRzSeo 5EwRzSđưa tpPúi chpPo tôi,o3qjAs “TN92aCZại sN92aCZao t5EwRzSrên mặo3qjAst vẫn5EwRzS co3qjAsòn vpPết 5EwRzSnước miếnN92aCZg no3qjAsày?” An5EwRzSh pPdùng n5EwRzSgón tN92aCZay l5EwRzSau la5EwRzSu giúo3qjAsp tôipP, saN92aCZu đ5EwRzSó đưapP N92aCZtúi cN92aCZho tôi.

Tôi vơN92aCZ lN92aCZấy địnhpP chạy5EwRzS đi,N92aCZ o3qjAsthì n5EwRzShìn N92aCZthấy 5EwRzSTiêu VipPễn đứno3qjAsg ngapPy pPở cửN92aCZa chính.

“Tôi khôngN92aCZ đếpPn mu5EwRzSộn, khôngpP t5EwRzSin ao3qjAsnh nhìnpP xem!”N92aCZ TpPôi go3qjAsiơ đồnpPg hN92aCZồ o3qjAscho TiêuN92aCZ Vo3qjAsiễn xem.

“Người vN92aCZừa đư5EwRzSa pPem đếpPn làpP ai?N92aCZ” Ao3qjAsnh làmo3qjAs mặto3qjAs lpPạnh lùnpPg hỏiN92aCZ tôi.

Hóa rpPa Tổ5EwRzSng 5EwRzSgiám sáto3qjAs đạio3qjAs pPnhân đứo3qjAsng đâypP ko3qjAshông p5EwRzShải đểN92aCZ o3qjAskiểm tN92aCZra sN92aCZự chuyênN92aCZ cầpPn, pPvậy tN92aCZhì cho3qjAsẳng sN92aCZợ ano3qjAsh tN92aCZa nữa,5EwRzS “N92aCZChẳng o3qjAsliên quapPn gpPì đếpPn pPanh cN92aCZả!” 5EwRzSTôi khônN92aCZg nN92aCZhìn 5EwRzSanh, to3qjAsung tẩyo3qjAs đipP vào.

“Khả…”

Tôi n5EwRzSghe tiế5EwRzSng an5EwRzSh gọi,5EwRzS cũo3qjAsng khpPông qo3qjAsuay đầu5EwRzS lạpPi. N92aCZBây giờ5EwRzS lN92aCZà gpPiờ làN92aCZm vo3qjAsiệc, không5EwRzS 5EwRzSnói pPchuyện pPriêng tư

 

3. K5EwRzShả LpPạc, c5EwRzSó no3qjAsghĩa 5EwRzSlà ko3qjAshả áiN92aCZ vào3qjAs lN92aCZạc quan

Tôi pPbận ro3qjAsộn to3qjAsổng hợpo3qjAs dữN92aCZ lN92aCZiệu, 5EwRzScứ bịo3qjAs đio3qjAsện 5EwRzSthoại nộio3qjAs tpPuyến làN92aCZm 5EwRzSồn đếo3qjAsn nhức5EwRzS o3qjAsđầu, “Tiểuo3qjAs LưupP, gio3qjAsúp ngh5EwRzSe điệpPn tN92aCZhoại c5EwRzShút đi!o3qjAs” N92aCZTôi khôo3qjAsng o3qjAsngơi tN92aCZay, pPđành phpPải phiề5EwRzSn đ5EwRzSến TiểupP Lưu.

“Tổng gio3qjAsám so3qjAsát pPTiêu bảo3qjAso 5EwRzSchị đến5EwRzS N92aCZvăn phòng5EwRzS cN92aCZủa pPanh ấyN92aCZ!” Tiểu5EwRzS o3qjAsLưu to3qjAshật N92aCZlà 5EwRzSnhanh nhẹo3qjAsn, dập5EwRzS đo3qjAsiện thoạio3qjAs pPxuống đãN92aCZ truyềnpP đạto3qjAs ngay.

Tôi chẳngpP đN92aCZể ýN92aCZ đếnpP lờN92aCZi o3qjAscô o3qjAsấy 5EwRzSnói, tiếppP tpPục tN92aCZổng ho3qjAsợp pN92aCZhiếu thN92aCZống N92aCZkê sốpP pPliệu pPcông việcpP mào3qjAs N92aCZtổ trưởngo3qjAs gipPao, sốN92aCZ liệuN92aCZ N92aCZquá pho3qjAsức tạ5EwRzSp, làpPm tâm5EwRzS o3qjAstrí tôN92aCZi 5EwRzSrối loạn.

Một lúcpP điệpPn t5EwRzShoại N92aCZlại reo5EwRzS, TiểupP Lưu5EwRzS pPnghe rồio3qjAs npPói: “pPTổng giápPm sápPt N92aCZTiêu bảoN92aCZ chịpP N92aCZnhanh đếno3qjAs văpPn pho3qjAsòng củN92aCZa o3qjAsanh ấy,N92aCZ o3qjAsdữ liệu5EwRzS lpPần trướN92aCZc chịN92aCZ tổngpP hpPợp pPcho ao3qjAsnh o3qjAsấy c5EwRzSó cpPhút 5EwRzSvấn đề”.

“Được!” o3qjAsTôi pPtrả lờo3qjAsi mo3qjAsột tiếng,5EwRzS o3qjAsvẫn ngồipP ìpP khôn5EwRzSg nhúpPc nhícN92aCZh. 5EwRzSDữ liệpPu pPcó vấno3qjAs đề,pP an5EwRzSh nêno3qjAs tìmN92aCZ tổ5EwRzS trưởng,5EwRzS 5EwRzStôi kh5EwRzSông chN92aCZịu trN92aCZách N92aCZnhiệm tN92aCZrực tiếpPp pPvới tổngpP go3qjAsiám sát.

Mặc kệN92aCZ 5EwRzStổng gpPiám sátpP Tiê5EwRzSu, tô5EwRzSi vN92aCZốn y5EwRzSếu b5EwRzSóng víao3qjAs, khônN92aCZg chịo3qjAsu đựng5EwRzS đượpPc kpPhi pN92aCZhải đốiN92aCZ diệno3qjAs 5EwRzSvới 5EwRzSbộ m5EwRzSặt lạo3qjAsnh lùnpPg pPcủa apPnh o3qjAsta. Sáng5EwRzS napPy, N92aCZanh t5EwRzSa mặtpP lạnh5EwRzS pPtanh đứngN92aCZ ởN92aCZ cửa5EwRzS gọio3qjAs 5EwRzStôi, o3qjAsgiống nh5EwRzSư pPtôi phạmN92aCZ lỗ5EwRzSi lầmpP gìo3qjAs, ngườ5EwRzSi h5EwRzSôm o3qjAsqua đN92aCZi lượpPn so3qjAsiêu thN92aCZị với5EwRzS NgôpP Duyệto3qjAs lpPà o3qjAsanh tapP, pPkhông phảipP to3qjAsôi, b5EwRzSây giờ5EwRzS lạiN92aCZ đến5EwRzS N92aCZgây sự5EwRzS 5EwRzSgì N92aCZvới tôpPi chứ?

 Điện thoN92aCZại lạipP repPo, Tiể5EwRzSu Lưuo3qjAs cN92aCZứ nh5EwRzSìn tôio3qjAs pPlắc đầu,pP “N5EwRzSếu màN92aCZ đN92aCZắc tộio3qjAs vo3qjAsới tpPổng gio3qjAsám sáN92aCZt TN92aCZiêu, chN92aCZị spPẽ kN92aCZhông yêpPn th5EwRzSân đâu”.

Tôi quyếtN92aCZ địnN92aCZh lấyo3qjAs N92aCZhai cụcN92aCZ bpPông nh5EwRzSét vàN92aCZo taio3qjAs, N92aCZđúng l5EwRzSà tpPôi đano3qjAsg muốnN92aCZ đượo3qjAsc yênN92aCZ tho3qjAsân đây.

Reo đo3qjAsến nửao3qjAs ng5EwRzSày, điện5EwRzS thoN92aCZại cuo3qjAsối co3qjAsùng cũo3qjAsng nằmN92aCZ pPyên, tôi5EwRzS thpPở phào.

Vừa ngẩngpP đ5EwRzSầu, 5EwRzSđã o3qjAsnhìn N92aCZthấy Tiêo3qjAsu Viễo3qjAsn N92aCZđứng ởo3qjAs cửpPa phòngpP l5EwRzSàm việc,o3qjAs mặpPt pPbuồn rầuN92aCZ nhìpPn tôipP, đôipP 5EwRzSmôi mímpP 5EwRzSlại tN92aCZhành mộtpP vệtN92aCZ mỏng.

“Điền Khả5EwRzS N92aCZLạc, N92aCZem lạo3qjAsi 5EwRzSđây chúpPt!” GiọnN92aCZg nóio3qjAs dịuo3qjAs dN92aCZàng N92aCZcủa anN92aCZh dN92aCZu dưo3qjAsơng pPnhư tiếnpPg đà5EwRzSn violinceo3qjAsn, dụo3qjAs dỗpP khiếno3qjAs tô5EwRzSi kho3qjAsông o3qjAstự chủo3qjAs đượcpP m5EwRzSà đN92aCZứng lêo3qjAsn đipP to3qjAsheo anh.

Đi đượcpP mấyo3qjAs bưpPớc mớio3qjAs khôpPng khỏiN92aCZ mắN92aCZng thầo3qjAsm mìno3qjAsh vôN92aCZ dụN92aCZng, chẳngo3qjAs lo3qjAsẽ chỉN92aCZ o3qjAscần TpPiêu Vo3qjAsiễn n5EwRzSgoắc pPtay, 5EwRzStôi sẽpP liềnN92aCZ o3qjAsngoan ngo5EwRzSãn chạyo3qjAs đếnN92aCZ sao?

Tiêu Vi5EwRzSễn đpPi o3qjAsphía trước,o3qjAs đểN92aCZ N92aCZlại pho3qjAsía tôio3qjAs dpPáng N92aCZlưng capPo tpPhẳng cpPủa anN92aCZh, 5EwRzStôi 5EwRzSnhìn b5EwRzSóng lưo3qjAsng o3qjAsấy, khôpPng th5EwRzSể dừngpP bướcpP được.

Tiêu ViN92aCZễn ơi5EwRzS T5EwRzSiêu Viễo3qjAsn, apPnh lN92aCZà khắco3qjAs tiN92aCZnh pPcủa em.

Văn phòn5EwRzSg 5EwRzScủa Tiêu5EwRzS Viễo3qjAsn c5EwRzSó o3qjAsmùi hươ5EwRzSng ho3qjAsoa h5EwRzSồng nồng5EwRzS no3qjAsàn, tô5EwRzSi h5EwRzSít pPmạnh mộN92aCZt hơio3qjAs, hỏi:pP “Mùi5EwRzS hươ5EwRzSng ởpP N92aCZđâu thế?”

Tiêu 5EwRzSViễn nh5EwRzSư làmpP ả5EwRzSo thuậ5EwRzSt N92aCZlấy o3qjAsra dướiN92aCZ bo3qjAsàn lN92aCZàm việN92aCZc một5EwRzS bo3qjAsó o3qjAshoa hN92aCZồng to3qjAso, nói:N92aCZ “Tặng5EwRzS eo3qjAsm q5EwRzSuà xio3qjAsn lỗi,N92aCZ đừngo3qjAs tN92aCZránh mặt5EwRzS o3qjAsanh nữa!”

Nhìn bóN92aCZ hoN92aCZa tpPo, lộn5EwRzSg lpPẫy đẫmN92aCZ pPsương, tôpPi kpPhông nhậN92aCZn, mo3qjAsà hN92aCZỏi lại5EwRzS o3qjAsanh: “o3qjAsTại sapPo lạ5EwRzSi pPcần qu5EwRzSà xpPin lỗio3qjAs em?”

Tiêu Viễn5EwRzS cườ5EwRzSi cườipP ngạN92aCZi ngùng,pP “Sáo3qjAsng naN92aCZy tháiN92aCZ độN92aCZ củo3qjAsa anpPh N92aCZkhông tốt!”

Tôi cố5EwRzS tìnho3qjAs lio3qjAsếc nhìo3qjAsn N92aCZanh, “Chỉ5EwRzS cóo3qjAs sángpP no3qjAsay to3qjAshái độN92aCZ khôN92aCZng N92aCZtốt thN92aCZôi sao?”

Anh dúi5EwRzS pPhoa vN92aCZào pPtay tôpPi, “5EwRzSĐúng, N92aCZanh lN92aCZúc nào3qjAso tháipP độN92aCZ cN92aCZũng kpPhông to3qjAsốt, xipPn lãnpPh đạpPo th5EwRzSa thứ,5EwRzS đo3qjAsã được5EwRzS chưa?”

Tôi 5EwRzSôm bó5EwRzS ho3qjAsoa to5EwRzS, đo3qjAsưa lê5EwRzSn ngửpPi, khôpPng k5EwRzSìm được,N92aCZ hắN92aCZt hơiN92aCZ mộtpP tiếng.

Tiêu Viễno3qjAs cưo3qjAsời tôi,o3qjAs 5EwRzS“Ngốc 5EwRzSthế, làmpP N92aCZvậy pPdễ bịpP dịo3qjAs ứngN92aCZ vớio3qjAs o3qjAsphấn hoa!”

“Ngốc thN92aCZì lo3qjAsàm saoo3qjAs? NgốcN92aCZ cũng5EwRzS chẳngpP ph5EwRzSạm pháp”.

“Đúng, o3qjAsem ngốo3qjAsc đếpPn kN92aCZhác ngườpPi, lạN92aCZi o3qjAsthành ưN92aCZu điểm”.

Tôi nhìN92aCZn TN92aCZiêu ViN92aCZễn ngạN92aCZc nho3qjAsiên, “NgàiN92aCZ tN92aCZổng giám5EwRzS sáo3qjAst, pPngài o3qjAsbiết 5EwRzSăn n5EwRzSói từo3qjAs kho3qjAsi nà5EwRzSo vậy?”

Anh khpPông nhìpPn tôi,o3qjAs o3qjAschỉ cúpPi đầpPu no3qjAshìn và5EwRzSo mặtpP bàpPn s5EwRzSạch bón5EwRzSg, “…o3qjAs Từo3qjAs kh5EwRzSi ano3qjAsh ph5EwRzSát ho3qjAsiện o3qjAssắp mất5EwRzS em!”

Ra kho3qjAsỏi vă5EwRzSn phòo3qjAsng co3qjAsủa pPTiêu Vo3qjAsiễn, tô5EwRzSi đếnpP pPphòng gpPiải lo3qjAsao nN92aCZgồi 5EwRzSmột lúN92aCZc, o3qjAsmuốn cho3qjAso cảmo3qjAs N92aCZxúc củao3qjAs mìpPnh b5EwRzSình pPtĩnh trN92aCZở lại.

Giáo sư5EwRzS ĐiềnN92aCZ lạo3qjAsi đpPang po3qjAsha trpPà, to3qjAsôi nN92aCZhìn nhìnpP ônpPg gN92aCZật gpPật o3qjAsđầu, ôN92aCZng lpPại kN92aCZhông vộN92aCZi pPtrở về5EwRzS làmN92aCZ việc,o3qjAs ngồio3qjAs xuốngo3qjAs đố5EwRzSi dpPiện vớo3qjAsi pPtôi, “N92aCZTâm tr5EwRzSạng k5EwRzShông vo3qjAsui à?”

Tôi cũnpPg khôpPng giấuN92aCZ di5EwRzSếm, o3qjAsmiễn cưỡngN92aCZ nở5EwRzS npPụ cười.

“Có p5EwRzShải làpP pPliên quN92aCZan pPđến thờio3qjAs tiếo3qjAst khôno3qjAsg, hN92aCZôm N92aCZnay ng5EwRzSười tâmo3qjAs trạng5EwRzS kho3qjAsông vpPui kh5EwRzSông cN92aCZhỉ co3qjAsó o3qjAsmình cháu!N92aCZ” Ôo3qjAsng ápPm chỉN92aCZ N92aCZTiêu Vo3qjAsiễn 5EwRzSsao, gầnN92aCZ 5EwRzSđây, họ5EwRzS N92aCZđều lo3qjAsàm việc5EwRzS cùno3qjAsg nhau.

“Chắc 5EwRzSlà, có5EwRzS lẽ,N92aCZ cN92aCZhắc cũngpP N92aCZcó 5EwRzSkhả năo3qjAsng o3qjAsnày đN92aCZấy ạ!”N92aCZ TôN92aCZi kpPhông muốN92aCZn khônN92aCZg khpPí quáo3qjAs nặn5EwRzSg n5EwRzSề, nêno3qjAs cốN92aCZ gắ5EwRzSng mởpP miệng.

Ông 5EwRzScười, o3qjAshỏi: “TạiN92aCZ s5EwRzSao c5EwRzSháu tpPên lN92aCZà N92aCZKhả Lạc?”

“Khả pPlạc, c5EwRzSó nghĩpPa 5EwRzSlà kN92aCZhả á5EwRzSi vàN92aCZ lạpPc qua5EwRzSn pPạ”. Kho3qjAsi tpPôi pPra đời,5EwRzS ColpPa chưaN92aCZ phảio3qjAs lo3qjAsà đpPồ uống5EwRzS phổ5EwRzS b5EwRzSiến trên5EwRzS th5EwRzSế gi5EwRzSới, íN92aCZt rpPa TrunN92aCZg Quố5EwRzSc vẫn5EwRzS ch5EwRzSưa cN92aCZó loạiN92aCZ nướcN92aCZ 5EwRzSngọt têpPn pPlà KhảpP lạN92aCZc này.

“Khả áipP, lạN92aCZc quan…”,5EwRzS vịpP gi5EwRzSáo sN92aCZư pPgià lẩm5EwRzS 5EwRzSbẩm nóipP, “Cái5EwRzS t5EwRzSên nà5EwRzSy ho3qjAsay, hpPy vo3qjAsọng copPn ngườpPi cho3qjAsáu đượcpP nhưN92aCZ tê”.

“Bác N92aCZlà pPngười thứN92aCZ ho3qjAsai o3qjAsnói o3qjAstên cháupP hao3qjAsy 5EwRzSđấy”. Ngo3qjAsười thứN92aCZ no3qjAshất nói5EwRzS như5EwRzS vậypP tấtpP nhiên5EwRzS lào3qjAs mẹo3qjAs tôipP rồi.

“Ồ?”

“Bác khônpPg n5EwRzSói Khảo3qjAs Lạc5EwRzS làN92aCZ pPnước uốo3qjAsng o3qjAscó pPga”. Tôi5EwRzS nhúno3qjAs va5EwRzSi, o3qjAscười N92aCZvới ông.

Buổi tốipP vềo3qjAs nhà,o3qjAs 5EwRzSngồi xN92aCZem 5EwRzSphim do3qjAsài t5EwRzSập lúo3qjAsc 5EwRzS8 g5EwRzSiờ vN92aCZới mẹ.

Biết pPmẹ vẫnN92aCZ cN92aCZòn gN92aCZiận N92aCZtôi, nêpPn tô5EwRzSi khN92aCZông dá5EwRzSm nópPi năngpP gìo3qjAs, co3qjAshăm 5EwRzSchú o3qjAsngồi đợiN92aCZ mpPẹ p5EwRzShê bình.

Thấy tôipP ngpPáp N92aCZliên tục,5EwRzS mẹN92aCZ cóo3qjAs vẻo3qjAs kh5EwRzSông đàpPnh 5EwRzSlòng nóN92aCZi: “Mệ5EwRzSt tho3qjAsì đipP o3qjAsngủ đi”.

“Không mệN92aCZt, N92aCZkhông mệt”N92aCZ 5EwRzSCố lấypP tino3qjAsh th5EwRzSần, tiếppP tN92aCZục ngồio3qjAs đếmN92aCZ tho3qjAsời gipPan với5EwRzS mẹ.

Ti vpPi chèno3qjAs pPchương trpPình quảng5EwRzS cá5EwRzSo, đio3qjAsều này5EwRzS 5EwRzSlàm cN92aCZho ngườio3qjAs 5EwRzSta cựpPc N92aCZkỳ thấypP phản5EwRzS cảm,5EwRzS mộtpP nho3qjAsóm ngườio3qjAs vừao3qjAs nhảyN92aCZ vừapP hát,pP “Tếto3qjAs o3qjAsnăm na5EwRzSy N92aCZkhông nho3qjAsận quà…o3qjAs” đN92aCZúng làN92aCZ chẳngpP rN92aCZa pPlàm saN92aCZo! Ả5EwRzSnh hN92aCZưởng ngN92aCZhiêm trọngpP đếnpP vo3qjAsiệc ngo3qjAshe nhìpPn củaN92aCZ tpPoàn dN92aCZân. TôiN92aCZ pPthật kN92aCZhông hiểupP pPcác o3qjAscơ qua5EwRzSn phpPê chuẩo3qjAsn nhưpP thếo3qjAs n5EwRzSào, cN92aCZái kiể5EwRzSu quảngpP cáopP vớpP vẩnN92aCZ o3qjAsnhư thếo3qjAs nN92aCZày cũno3qjAsg đượco3qjAs 5EwRzSlên tpPi v5EwRzSi. CpPác q5EwRzSuảng cáopP kpPhác thìN92aCZ mấtpP tiề,o3qjAs quảngpP cáopP o3qjAsnày pPthì mấpPt mạng.

Mẹ tpPôi cũo3qjAsng cảmpP thấyN92aCZ điếco3qjAs ta5EwRzSi, N92aCZtắt N92aCZti N92aCZvi đi,pP đpPeo kínho3qjAs lãN92aCZo nê5EwRzSn N92aCZđọc báo.

“Mẹ đừng5EwRzS xeN92aCZm nữa,5EwRzS pPnghỉ ngơ5EwRzSi o3qjAssớm o3qjAsđi th5EwRzSôi! M5EwRzSắt đãN92aCZ khôN92aCZng tốto3qjAs rồ5EwRzSi còN92aCZn 5EwRzScứ tpPhích đo3qjAsọc chữN92aCZ nhỏ!”N92aCZ Tôi5EwRzS khônN92aCZg N92aCZbiết m5EwRzSình từ5EwRzS o3qjAslúc nào5EwRzS cũnpPg N92aCZhọc m5EwRzSẹ o3qjAscái t5EwRzSính c5EwRzSàu nhàuo3qjAs nhữnpPg ch5EwRzSuyện vụN92aCZn vặt.

“Mẹ đâu5EwRzS gpPiống pPcon được,o3qjAs no3qjAsằm N92aCZxuống N92aCZlà 5EwRzSngủ. Nhiềuo3qjAs tuổipP rồi,o3qjAs ng5EwRzSủ ítN92aCZ, ngpPủ khôpPng được!”N92aCZ MẹN92aCZ pPtôi pPchậm ro3qjAsãi nói.

“Con no3qjAsói chu5EwRzSyện vớ5EwRzSi N92aCZmẹ”. TôiN92aCZ pPsán l5EwRzSại bêpPn mẹ,N92aCZ nũngo3qjAs pPnịu. Ng5EwRzSày bé,pP tôpPi thípPch đưpPợc 5EwRzSsà và5EwRzSo l5EwRzSòng mẹ,N92aCZ thậtpP N92aCZlà thích.

Mẹ rố5EwRzSt cuộcN92aCZ cũnpPg bpPỏ báN92aCZo xuốo3qjAsng, “ThôiN92aCZ đượo3qjAsc, mẹ5EwRzS cũN92aCZng đapPng muốpPn nóo3qjAsi o3qjAschuyện N92aCZvới c5EwRzSon. Tốio3qjAs quo3qjAsa N92aCZcon k5EwRzShông v5EwRzSề, N92aCZđi đâu5EwRzS vậy?”5EwRzS TN92aCZôi biếtpP o3qjAsngay mẹ5EwRzS sẽ5EwRzS hỏi5EwRzS câN92aCZu ho3qjAsỏi npPày mà.

“Tụ tập5EwRzS pPvới bo3qjAsạn bèo3qjAs, nghịo3qjAsch pháN92aCZ cảN92aCZ đ5EwRzSêm!” Tôio3qjAs đànho3qjAs phảio3qjAs pPnói dối.

Xin t5EwRzShượng o3qjAsđế 5EwRzStha lpPỗi o3qjAscho tôio3qjAs, nếuN92aCZ đểo3qjAs mẹ5EwRzS to3qjAsôi biết5EwRzS 5EwRzStôi uốngpP rpPượu so3qjAsay, lại5EwRzS quN92aCZa đêmN92aCZ troo3qjAsng nhàpP mộto3qjAs ngư5EwRzSời đànN92aCZ ôngN92aCZ độco3qjAs thân5EwRzS, chắcpP mpPẹ sẽ5EwRzS tuyệtN92aCZ tìnhpP mẹpP copPn với5EwRzS 5EwRzStôi mất.

Mẹ thpPở pPdài, “pPSao N92aCZcon chẳngpP l5EwRzSúc nào3qjAso đểpP mN92aCZẹ đượo3qjAsc yo3qjAsên o3qjAstâm vậy!”

Tôi N92aCZngoan N92aCZngoãn nhậN92aCZn lỗi,N92aCZ thànpPh N92aCZthật đểo3qjAs đ5EwRzSược 5EwRzSkhoan hồng.

“Khả K5EwRzShả pPà, co3qjAson cũngN92aCZ khôno3qjAsg cpPòn nhỏo3qjAs nữa,5EwRzS c5EwRzSó phảio3qjAs là5EwRzS pPcon cũnpPg pPnên to3qjAsìm mộ5EwRzSt 5EwRzSngười bạ5EwRzSn o3qjAstrai cpPho ổnpP định5EwRzS đ5EwRzSi kpPhông? ĐN92aCZể mN92aCZẹ đỡo3qjAs o3qjAsphải N92aCZbận t5EwRzSâm mãi!”pP 5EwRzSMẹ tô5EwRzSi n5EwRzSói N92aCZvẻ spPuy tư.

Bạn o3qjAstrai đâo3qjAsu 5EwRzSphải co3qjAsứ nói5EwRzS to3qjAsìm o3qjAslà tìmN92aCZ đượcN92aCZ đâu?o3qjAs CứpP o3qjAsnhư lo3qjAsà 5EwRzSđã đượ5EwRzSc đặo3qjAst sẵnpP ởpP đâo3qjAsu o3qjAsđó 5EwRzSđợi tôiN92aCZ đ5EwRzSến nhpPặt vềN92aCZ vậy.

Mẹ 5EwRzStôi o3qjAsđúng 5EwRzSlà ngườiN92aCZ N92aCZhay sốt5EwRzS ruột5EwRzS. Tô5EwRzSi cưN92aCZời 5EwRzScười, tN92aCZự nhN92aCZiên l5EwRzSại nhớ5EwRzS đếo3qjAsn Tiê5EwRzSu pPViễn, nhớN92aCZ đế5EwRzSn 5EwRzSđôi mắtpP s5EwRzSáng lpPấp lpPánh củao3qjAs ao3qjAsnh, npPhớ đến5EwRzS bo3qjAsó pPhoa hồngN92aCZ apPnh tặngo3qjAs hômo3qjAs nay.

Có phảiN92aCZ anpPh cũngN92aCZ o3qjAslo sợ,5EwRzS pPsợ chúng5EwRzS o3qjAstôi cu5EwRzSối cùng5EwRzS o3qjAskhông thpPể đếpPn đượco3qjAs v5EwRzSới nhaN92aCZu? Ngược5EwRzS 5EwRzSlại, hàn5EwRzSh động5EwRzS pPlo lắno3qjAsg củ5EwRzSa apPnh lạ5EwRzSi là5EwRzSm chN92aCZo to3qjAsôi N92aCZthấy yêo3qjAsn tâmN92aCZ, vậo3qjAsy là5EwRzS an5EwRzSh pPvẫn co3qjAsòn cópP chúo3qjAst đểo3qjAs N92aCZý đếnpP tô5EwRzSi N92aCZchăng? N92aCZTôi 5EwRzScó thpPể nàopP c5EwRzSoi đóo3qjAs 5EwRzSlà 5EwRzShành đpPộng apPnh vN92aCZẫn 5EwRzSyêu N92aCZtôi giốpPng như5EwRzS tôipP yêuN92aCZ ao3qjAsnh N92aCZđược không?

“Mẹ o3qjAscòn nhớ5EwRzS hồiN92aCZ đạpPi học5EwRzS coo3qjAsn cN92aCZó một5EwRzS ngườipP bạno3qjAs têo3qjAsn o3qjAsTiêu VpPiễn không5EwRzS?” 5EwRzSTôi ngướco3qjAs đầu5EwRzS 5EwRzSlên, tâmo3qjAs hồ5EwRzSn o3qjAsbay bo3qjAsổng thpPật xa.

Mẹ độtN92aCZ nhi5EwRzSên ngừN92aCZng 5EwRzSlại, rấto3qjAs lN92aCZâu sau5EwRzS, hìn5EwRzSh như5EwRzS npPhớ o3qjAsra đipPều o3qjAsgì, N92aCZ“Nhớ! Mùa5EwRzS hèpP nă5EwRzSm đN92aCZó coo3qjAsn sốto3qjAs caN92aCZo, lê5EwRzSn đến5EwRzS o3qjAs40 đ5EwRzSộ li5EwRzSền, tron5EwRzSg lpPúc o3qjAsmê pPman bấtN92aCZ tỉn5EwRzSh toàpPn lảmo3qjAs nh5EwRzSảm cáiN92aCZ tê5EwRzSn nào3qjAsy. pPSau đó,o3qjAs mN92aCZẹ hỏiN92aCZ giáN92aCZo pPviên vN92aCZà bạn5EwRzS o3qjAshọc cpPủa cN92aCZon, 5EwRzSmới biếN92aCZt cậuN92aCZ to3qjAsa xupPất nN92aCZgoại rồi”.

Tôi 5EwRzStròn mN92aCZắt nhìN92aCZn mpPẹ, “MẹpP còn5EwRzS biếN92aCZt gìpP nữa?”

“Một giáoo3qjAs viênN92aCZ o3qjAscủa pPbọn cpPon N92aCZcho mẹo3qjAs spPố điện5EwRzS thoại5EwRzS nhN92aCZà cậ5EwRzSu o3qjAsấy. 5EwRzSMẹ vốnN92aCZ địn5EwRzSh hỏo3qjAsi bốo3qjAs mẹ5EwRzS co3qjAsậu to3qjAsa cáN92aCZch liê5EwRzSn 5EwRzSlạc bpPên npPước n5EwRzSgoài, mẹo3qjAs 5EwRzScậu pPấy lạio3qjAs no3qjAsói vớipP mẹo3qjAs rằngN92aCZ, giN92aCZa đìnN92aCZh ho3qjAsọ vốno3qjAs khôngo3qjAs đồN92aCZng 5EwRzSý cậupP ấypP vpPà coo3qjAsn đếN92aCZn vớiN92aCZ 5EwRzSnhau”. Mẹ5EwRzS tôio3qjAs bìnho3qjAs thảo3qjAsn thuậ5EwRzSt lại,o3qjAs tronN92aCZg giọN92aCZng nóo3qjAsi toát5EwRzS lo3qjAsên sN92aCZự bpPi thường.

“Dù 5EwRzSgì cậuo3qjAs ấ5EwRzSy N92aCZcũng đãpP xuấ5EwRzSt nN92aCZgoại pPrồi, chứnpPg N92aCZtỏ pPtrái tpPim củpPa cpPậu ấyo3qjAs cũN92aCZng đặt5EwRzS ởo3qjAs o3qjAsnơi rấpPt cpPao, s5EwRzSẽ 5EwRzSkhông v5EwRzSì c5EwRzSon mà5EwRzS từo3qjAs bpPỏ tpPiền đồN92aCZ o3qjAscủa mN92aCZình, người5EwRzS npPhư pPvậy không5EwRzS lào3qjAs pPchỗ dựa5EwRzS cảo3qjAs đ5EwRzSời được…”

“Về saupP, cậuo3qjAs ấyo3qjAs g5EwRzSọi đio3qjAsện thoại5EwRzS đế5EwRzSn n5EwRzShà mìn5EwRzSh mấ5EwRzSy lo3qjAsần, mẹo3qjAs đpPều nóipP N92aCZlà cN92aCZon o3qjAskhông cpPó nhpPà. VN92aCZề N92aCZsau nữa,5EwRzS nhàN92aCZ m5EwRzSình đổi5EwRzS N92aCZsố pPđiện thN92aCZoại mới…”

Thì rN92aCZa N92aCZgiữa to3qjAsôi v5EwRzSà TiêN92aCZu Vio3qjAsễn còn5EwRzS cN92aCZó mộtN92aCZ quãpPng tpPrắc tN92aCZrở no3qjAshư v5EwRzSậy m5EwRzSà tôio3qjAs chưapP từo3qjAsng biết!

“Mẹ!” pPTôi vộipP ômN92aCZ lpPấy mẹ,5EwRzS nằm5EwRzS troo3qjAsng vòpPng pPtay 5EwRzSmẹ, o3qjAslau 5EwRzSnước mắt.

“Khả Khả”.pP MẹpP vỗo3qjAs pPnhẹ pPlưng tôipP, pP“Đi ngủpP đi”.

“Không, h5EwRzSôm naN92aCZy coN92aCZn N92aCZngủ N92aCZvới mẹ”.o3qjAs TôpPi lười5EwRzS biếnpPg ko3qjAshông o3qjAschịu o3qjAsra kpPhỏi lo3qjAsòng mẹ.

Tôi sợN92aCZ bo3qjAsuổi tốpPi ng5EwRzSủ 5EwRzSmột mìnN92aCZh, nhN92aCZư vậo3qjAsy, kho3qjAsi mơ5EwRzS tN92aCZhấy Tiêuo3qjAs ViễN92aCZn, tôpPi pPsẽ pPcảm thấyo3qjAs r5EwRzSất pPcô đơn.

Mỗi o3qjAsngày 5EwRzSđi làN92aCZm, tôiN92aCZ đề5EwRzSu co3qjAsố 5EwRzSý tro3qjAsánh pPTiêu ViễpPn, cố5EwRzS gắngpP trá5EwRzSnh pPcàng o3qjAsxa càno3qjAsg tốt,pP anN92aCZh 5EwRzSkhông o3qjAscòn 5EwRzSlà chàn5EwRzSg tN92aCZrai o3qjAstrẻ 5EwRzSmà pPtôi tpPừng biếpPt nữa.

Tiêu Viễ5EwRzSn củapP hiệno3qjAs 5EwRzStại, topPàn thâno3qjAs toN92aCZát lênpP sức5EwRzS quyN92aCZến rũ5EwRzS củpPa pPmột ngườo3qjAsi đànN92aCZ o3qjAsông trưởngpP t5EwRzShành, ko3qjAshí ph5EwRzSách mN92aCZạnh pPmẽ lN92aCZộ rN92aCZa mộto3qjAs o3qjAscách tự5EwRzS pPnhiên t5EwRzShu hN92aCZút mọio3qjAs ngườ5EwRzSi cpPhú ý.

Một n5EwRzSgười 5EwRzSđàn ôo3qjAsng ưu5EwRzS N92aCZtú nhN92aCZư N92aCZvậy, tN92aCZại sN92aCZao lúc5EwRzS o3qjAsđầu lo3qjAsại thíN92aCZch mộtN92aCZ đứao3qjAs đầupP ócN92aCZ bo3qjAsã đậuo3qjAs nhưpP to3qjAsôi chứ?

Một hôm,5EwRzS lớpN92aCZ trưởngN92aCZ Ch5EwRzSương Sínho3qjAs kiếmN92aCZ đượco3qjAs pPhai chiếpPc o3qjAsvé biểuN92aCZ diễN92aCZn N92aCZca nhạN92aCZc củapP LưpPu Đứo3qjAsc N92aCZHoa, mao3qjAsng đếno3qjAs chpPo tôpPi npPhư vậtpP hiếnpP t5EwRzSế, “ThếpP nào?o3qjAs Buổio3qjAs biểpPu dN92aCZiễn của5EwRzS thầpPn tượngN92aCZ c5EwRzSủa cậo3qjAsu đấy”.

“Thật khN92aCZông 5EwRzShổ pPdanh cậpPu làpP lớ5EwRzSp trưởngo3qjAs, đúng5EwRzS l5EwRzSà qpPuá vĩo3qjAs đại”.

“Vậy cuốo3qjAsi o3qjAstuần mo3qjAsình đưapP cậuN92aCZ pPđi xeN92aCZm nhé?”o3qjAs Chươngo3qjAs o3qjAsSính pPđề nghị.

“Không cần,N92aCZ đểo3qjAs mẹpP mo3qjAsình pPđưa mìo3qjAsnh pPđi!” TôpPi biếto3qjAs CpPhương SN92aCZính khôngN92aCZ thpPích Lư5EwRzSu Đứ5EwRzSc HN92aCZoa lắm,pP hồo3qjAsi học5EwRzS đạipP họo3qjAsc, m5EwRzSỗi lpPần tN92aCZôi n5EwRzSghe Lưu5EwRzS ĐứcpP HoN92aCZa hát,N92aCZ cậuN92aCZ ấyN92aCZ 5EwRzSvà TiêupP 5EwRzSViễn đều5EwRzS khịtN92aCZ pPmũi cho3qjAsê bai.

“Người giàN92aCZ hN92aCZọ khôno3qjAsg thích5EwRzS c5EwRzSác ngôN92aCZi sao3qjAso 5EwRzSca nhạc5EwRzS Đà5EwRzSi Loo3qjAsan, HồpPng KN92aCZông N92aCZthế này5EwRzS đâpPu, đpPi cũngo3qjAs gpPiống hànho3qjAs tộ5EwRzSi. ThôN92aCZi pPthì mìnhpP đo3qjAsi chN92aCZịu tộipP N92aCZthay chN92aCZo bpPậc ca5EwRzSo niêo3qjAsn đỡ5EwRzS khổ”.pP Chươ5EwRzSng SpPính pPtỏ o3qjAsra rấtN92aCZ 5EwRzShiểu t5EwRzSâm lN92aCZý ngưpPời khác.

“Ha o3qjAsha, mẹo3qjAs m5EwRzSình N92aCZmà nghpPe cậu5EwRzS nóo3qjAsi vpPậy lo3qjAsại cuốngo3qjAs lên5EwRzS đấy”.

“Sao thế?”

“Mẹ tpPớ 5EwRzScòn mpPê LưuN92aCZ ĐứcN92aCZ Ho3qjAsoa hơpPn 5EwRzStớ ấypP chứ”.

“Trời, tạ5EwRzSi sN92aCZao lại5EwRzS cóN92aCZ 5EwRzSbà gN92aCZià npPhư vậyo3qjAs chứ?”

“Mẹ mì5EwRzSnh vo3qjAsẫn chưpPa giN92aCZà đN92aCZâu”. N92aCZTôi phảnpP o3qjAsbác, “Vậy5EwRzS th5EwRzSì, đ5EwRzSể lần5EwRzS N92aCZsau mì5EwRzSnh mời5EwRzS 5EwRzScậu o3qjAsxem pPbóng 5EwRzSrổ ởo3qjAs sânpP vậ5EwRzSn động5EwRzS nhé”.

 

4. 5EwRzSTôi 5EwRzSsợ o3qjAsanh b5EwRzSán 5EwRzSngười nước5EwRzS 5EwRzSngoài mất 

Hôm N92aCZthứ sN92aCZáu, tổo3qjAs trưởng5EwRzS dẫnpP tổng5EwRzS giámo3qjAs spPát kỹ5EwRzS thN92aCZuật o3qjAsvà pho3qjAsó 5EwRzStổng pPgiám N92aCZsát kỹo3qjAs thpPuật đếpPn o3qjAsthị sápPt c5EwRzSác phòN92aCZng ban.

Từ xN92aCZa pPđã nho3qjAsìn thấypP Tiê5EwRzSu VipPễn, o3qjAstôi vộio3qjAs vàN92aCZng cúpPi N92aCZđầu xuốngN92aCZ gio3qjAsả pPvờ đangpP photpPo tàipP liệu.o3qjAs T5EwRzSôi cpPúi m5EwRzSỏi cổo3qjAs lắmo3qjAs rồio3qjAs mo3qjAsà 5EwRzShọ vẫN92aCZn chưaN92aCZ đN92aCZi khỏi,o3qjAs đã5EwRzS tpPhế còN92aCZn tpPiến lại5EwRzS phíaN92aCZ tôi.

Tổ 5EwRzStrưởng cườipP ho3qjAsa h5EwRzSả nói:5EwRzS “5EwRzSNày, TiểN92aCZu KhN92aCZả o3qjAsà, câN92aCZy pPlô hội5EwRzS củaN92aCZ cpPô lớno3qjAs đẹppP quá!”

Ông 5EwRzSkhông cóN92aCZ N92aCZviệc gN92aCZì thpPì nhao3qjAsnh điN92aCZ đN92aCZi, ngắN92aCZm 5EwRzSlô hộiN92aCZ cpPủa tpPôi làmN92aCZ 5EwRzSgì chứ?

“Đúng thế,o3qjAs pPmua cùo3qjAsng mộtN92aCZ lú5EwRzSc màN92aCZ câypP co3qjAsủa tôipP khN92aCZông lo3qjAsớn đ5EwRzSẹp b5EwRzSằng cN92aCZây của5EwRzS TiểupP Khả”.N92aCZ Tiểo3qjAsu Lưo3qjAsu cN92aCZũng N92aCZphụ N92aCZhọa theo.

“Nuôi thế5EwRzS nàpPo đấN92aCZy? 5EwRzSGiới tho3qjAsiệu m5EwRzSột chút5EwRzS kinpPh n5EwRzSghiệm đi!N92aCZ” TổN92aCZ trưo3qjAsởng đếnpP tr5EwRzSước mặt,5EwRzS vỗpP o3qjAsvai tôi,o3qjAs lpPàm pPnhư mo3qjAsối quN92aCZan hệo3qjAs củapP chúngo3qjAs 5EwRzStôi gắo3qjAsn bóN92aCZ lắm.

“Ha o3qjAsha, cóN92aCZ kin5EwRzSh npPghiệm gìN92aCZ đâo3qjAsu?” Mỗio3qjAs N92aCZngày tô5EwRzSi uốo3qjAsng sữao3qjAs cpPòn thừa5EwRzS ngo3qjAsại o3qjAsđổ, đềuo3qjAs tướio3qjAs và5EwRzSo 5EwRzSchậu câpPy mà.

“Lại cònpP pPgiữ N92aCZbí pPmật vớio3qjAs t5EwRzSôi nữapP à?”

Tất nh5EwRzSiên lpPà o3qjAsphải b5EwRzSảo mậtN92aCZ N92aCZrồi, nếuN92aCZ khôngN92aCZ látpP N92aCZnữa tôo3qjAsi lạ5EwRzSi N92aCZbị 5EwRzSphê bình.

 Phó tổngpP giN92aCZám sápPt 5EwRzSNgô Duo3qjAsyệt tN92aCZhấy khN92aCZông kpPhí to3qjAsrầm o3qjAslắng, N92aCZbèn nópPi: “TiểpPu Kh5EwRzSả, 5EwRzScô gpPần đâpPy cópP giảmpP béN92aCZo kh5EwRzSông, 5EwRzScảm thấy5EwRzS gầyN92aCZ đipP nhN92aCZiều đấy”.

Một nhómpP ngườio3qjAs vâo3qjAsy 5EwRzSlấy tôio3qjAs hỏo3qjAsi o3qjAsnọ hpPỏi kpPia, khiếnpP tôN92aCZi tho3qjAsấy khôN92aCZng tựo3qjAs nhiên.

“Xin lỗiN92aCZ cpPác vị,o3qjAs 5EwRzStôi phảN92aCZi vo3qjAsào nh5EwRzSà vệ5EwRzS N92aCZsinh m5EwRzSột chút”.o3qjAs To3qjAsôi vpPội vànpPg tìmo3qjAs c5EwRzSớ thpPoát thân.

Khi ngN92aCZang 5EwRzSqua bênpP TiêN92aCZu Vo3qjAsiễn, anpPh liếcpP o3qjAsnhìn tôipP, nópPi: “pPEm vẫnN92aCZ que5EwRzSn lo3qjAsẩn trốn”.

Tiếng npPói pPquá nhỏ,o3qjAs npPhỏ đN92aCZến độo3qjAs ch5EwRzSỉ đủo3qjAs co3qjAsho mộtN92aCZ mN92aCZình 5EwRzStôi pPnghe thấy.

Hết giờpP làmN92aCZ, bpPỗng nhiêo3qjAsn trờipP nổiN92aCZ giN92aCZó, bo3qjAsụi dàpPy N92aCZđặc 5EwRzSthổi mù5EwRzS mịt,N92aCZ làmN92aCZ ngườpPi N92aCZta không5EwRzS tN92aCZhở nổi,N92aCZ chỉo3qjAs có5EwRzS thểo3qjAs bắtpP x5EwRzSe vềpP nhà.

Có lẽpP tạo3qjAsi thờo3qjAsi tio3qjAsết khN92aCZông tố5EwRzSt no3qjAsên r5EwRzSất íN92aCZt taN92aCZxi tro3qjAsên đường,N92aCZ thỉnh5EwRzS o3qjAsthoảng mpPới N92aCZcó một5EwRzS xN92aCZe N92aCZchạy quo3qjAsa, pPthì 5EwRzSbên to3qjAsrong pPđã cpPó npPgười nN92aCZgồi rồi.

Người pPđứng bênN92aCZ đườnN92aCZg rấtpP đ5EwRzSông, cũpPng đềuo3qjAs khôngo3qjAs bắtN92aCZ đưN92aCZợc x5EwRzSe. LòpPng tôpPi ch5EwRzSán nản,pP cúpPi đầuo3qjAs o3qjAsđếm cáN92aCZc pPô gạcho3qjAs dướo3qjAsi đất.

Một chiếco3qjAs xpPe màpPu xanN92aCZh ngọo3qjAsc đỗN92aCZ bo3qjAsên cạnhN92aCZ to3qjAsôi, rồiN92aCZ nghN92aCZe tho3qjAsấy o3qjAstiếng pPcủa Tiêu5EwRzS VpPiễn, pP“Lên x5EwRzSe đi!5EwRzS Ano3qjAsh 5EwRzSđưa eo3qjAsm về!”

Tôi o3qjAslắc đầo3qjAsu, “Khôngo3qjAs cầ5EwRzSn đâpPu, o3qjAsanh cN92aCZũng kN92aCZhông thuậno3qjAs đường”.

“Thời tiếtpP x5EwRzSấu thếN92aCZ no3qjAsày, eo3qjAsm N92aCZkhông bắto3qjAs đượcN92aCZ xo3qjAse đâuo3qjAs. MapPu N92aCZlên o3qjAsxe đi”.

Tôi 5EwRzSnhìn bầN92aCZu o3qjAstrời o3qjAsxám xịt,5EwRzS N92aCZdo N92aCZdự mộo3qjAst co3qjAshút, đànpPh lêo3qjAsn N92aCZxe củaN92aCZ TiêuN92aCZ Viễn.

Ra o3qjAsđến lo3qjAsàn đườngN92aCZ đpPôi, bắo3qjAst đo3qjAsầu 5EwRzStắc đườngN92aCZ, TiêN92aCZu VipPễn giN92aCZảm tốcpP độpP N92aCZchậm lại.

“Phía trướcN92aCZ N92aCZcó cpPửa ho3qjAsàng ăn5EwRzS cN92aCZủa 5EwRzSTứ XuyN92aCZên đưN92aCZợc lpPắm, 5EwRzSăn cơm5EwRzS xo5EwRzSng rồiN92aCZ a5EwRzSnh đo3qjAsưa e5EwRzSm vN92aCZề nhpPé”. TiN92aCZêu ViễpPn đ5EwRzSánh pPxe và5EwRzSo trong.

“Cho epPm xuốnN92aCZg đ5EwRzSây đượcpP o3qjAsrồi”, o3qjAstôi o3qjAschỉ vàopP ngão3qjAs rẽN92aCZ o3qjAstrước m5EwRzSặt, 5EwRzS“Em k5EwRzShông đópPi, N92aCZnên khôpPng đN92aCZi ăN92aCZn vớio3qjAs apPnh đâu”.

“Em tha5EwRzSy đ5EwRzSổi tN92aCZừ lúco3qjAs nN92aCZào vậy5EwRzS? NhớpP pPhồi tro3qjAsước buổio3qjAs chiềo3qjAsu cN92aCZhưa đế5EwRzSn o3qjAsbốn 5EwRzSgiờ đpPã k5EwRzSêu đópPi mà”.5EwRzS TN92aCZiêu ViễpPn nhăN92aCZn mặt5EwRzS cpPười, “pPMà cpPòn ă5EwRzSn rấtpP khpPỏe no3qjAsữa, lượng5EwRzS cN92aCZơm npPgang vớiN92aCZ anh”.

“Bây giN92aCZờ N92aCZem pPkhông 5EwRzSăn nhiềo3qjAsu nữapP, sN92aCZợ béo”.pP Bâ5EwRzSy giN92aCZờ đpPi lào3qjAsm, ngpPày npPào cũngo3qjAs o3qjAsngồi ởo3qjAs vă5EwRzSn ppPhòng, pPăn nhpPiều thêm5EwRzS một5EwRzS miế5EwRzSng N92aCZlà béo5EwRzS ngay.

“Nhưng mà,o3qjAs eo3qjAsm to3qjAsừ to3qjAsrước đếnN92aCZ giờN92aCZ co3qjAsó bépPo đâu”.

“Đó N92aCZlà vì5EwRzS trước5EwRzS đpPến g5EwRzSiờ khôo3qjAsng phảio3qjAs 5EwRzSlúc nàoN92aCZ ano3qjAsh cũN92aCZng ởN92aCZ 5EwRzSbên 5EwRzSem, nênpP khôN92aCZng biết.o3qjAs HồipP eN92aCZm béoN92aCZ nhấto3qjAs l5EwRzSà 70k5EwRzSg đấy”.

Hồi pPđó, vìpP o3qjAsnhớ 5EwRzSnhư đio3qjAsên m5EwRzSột N92aCZngười, lạ5EwRzSi ko3qjAshong cóN92aCZ pPcách nN92aCZào N92aCZtrút 5EwRzSra được,o3qjAs c5EwRzShỉ N92aCZcó thểo3qjAs ăpPn pPthật o3qjAsnhiều đN92aCZồ ngọ5EwRzSt, cpPơ o3qjAsthể N92aCZcứ no3qjAsở po3qjAshình 5EwRzSra nhưN92aCZ N92aCZbột nởo3qjAs vậy.

Xe p5EwRzShía sapPu kpPhông ngừno3qjAsg pPbấm cò5EwRzSi, TiêN92aCZu Viễ5EwRzSn mớ5EwRzSi để5EwRzS N92aCZý đến5EwRzS xpPe đanN92aCZg 5EwRzSdừng ởo3qjAs o3qjAsgiữa đườo3qjAsng, “pPAnh đóio3qjAs rồi,N92aCZ 5EwRzStrước 5EwRzSmặt l5EwRzSại o3qjAscó ho3qjAsàng ăo3qjAsn chíno3qjAsh go3qjAsốc To3qjAsứ Xuyên,N92aCZ thôN92aCZi N92aCZem ă5EwRzSn N92aCZvới pPanh mộN92aCZt ch5EwRzSút đi”.pP GN92aCZiọng 5EwRzSanh n5EwRzSài nỉN92aCZ N92aCZkhiến tô5EwRzSi k5EwRzShó mN92aCZà từpP chối.

Quả N92aCZlà đồo3qjAs 5EwRzSăn T5EwRzSứ XuyêpPn c5EwRzShính gốc,5EwRzS vừpPa pPbước vàN92aCZo 5EwRzScửa h5EwRzSàng 5EwRzSăn đpPã ngửipP thấyo3qjAs o3qjAsrõ vịo3qjAs pPcay pPnồng, tôo3qjAsi o3qjAstuy làpP ngN92aCZười miềnpP BpPắc, nhưo3qjAsng lạ5EwRzSi pPthích ăN92aCZn cao3qjAsy hpPơn cảpP ngpPười miềno3qjAs Nam.

Lên tần5EwRzSg haipP, chúngpP tôiN92aCZ vào5EwRzS N92aCZmột ph5EwRzSòng rộnpPg r5EwRzSãi tranpPg nhã5EwRzS, tN92aCZrong phòN92aCZng pPngát pPhương c5EwRzShè thN92aCZơm lào3qjAsm cho3qjAso tipPnh pPthần người5EwRzS 5EwRzSta trpPở o3qjAsnên dễpP chịuo3qjAs hẳn.

“Hay 5EwRzSlà đổo3qjAsi ch5EwRzSỗ 5EwRzSđi, 5EwRzSở đâypP pPquá spPang trọngo3qjAs, chắ5EwRzSc chắnN92aCZ o3qjAskhông o3qjAsrẻ đâu!”pP TpPôi o3qjAsnói n5EwRzShỏ với5EwRzS pPTiêu Viễn.

“Không so3qjAsao, aN92aCZnh v5EwRzSẫn đủ5EwRzS sứ5EwRzSc N92aCZtrả tN92aCZiền ăo3qjAsn”. AN92aCZnh cườio3qjAs pPcười, o3qjAskhuôn mo3qjAsặt tỏN92aCZ N92aCZra không5EwRzS ho3qjAsề quapPn tâm.

Từ pPkhi t5EwRzSôi q5EwRzSuen an5EwRzSh, apPnh N92aCZđã 5EwRzSthích tốN92aCZn ké5EwRzSm pPxa o3qjAsxỉ, o3qjAsbao nhipPêu nămN92aCZ tpPrôi quao3qjAs, vẫN92aCZn N92aCZkhông hềpP tho3qjAsay đổi.

Nhìn Tiê5EwRzSu VipPễn trưN92aCZớc mặtN92aCZ mo3qjAsà 5EwRzStrong tiN92aCZm o3qjAsvô cớpP dâo3qjAsng đầyN92aCZ nhữno3qjAsg n5EwRzSỗi niN92aCZềm thưN92aCZơng cảN92aCZm khônpPg tên.

Thời giaN92aCZn làmpP b5EwRzSiến đo3qjAsổi rN92aCZất nhio3qjAsều thứo3qjAs, nN92aCZhưng khôN92aCZng to3qjAshể n5EwRzSào 5EwRzSbiến đổi5EwRzS đượcN92aCZ trá5EwRzSi 5EwRzStim yêupP thươN92aCZng thpPuở bpPan đầu.

“Ha pPha, 5EwRzSTiêu Vo3qjAsiễn àpP, cậpPu đpPến sN92aCZao khôN92aCZng nóio3qjAs vo3qjAsới ano3qjAsh 5EwRzSem m5EwRzSột tiếng?”5EwRzS NgoN92aCZài cử5EwRzSa có5EwRzS tN92aCZiếng pPnói 5EwRzStừ xN92aCZa tN92aCZiến lạpPi gầN92aCZn, 5EwRzSrồi thấypP ởpP cửN92aCZa xuấN92aCZt hiệnN92aCZ o3qjAsmột dánN92aCZg ngườipP vpPạm vỡ.

“Mình chỉo3qjAs ti5EwRzSện đườnpPg đipP ngN92aCZang 5EwRzSqua, khôngpP muố5EwRzSn làN92aCZm phiềnN92aCZ 5EwRzSđến to3qjAshời giapPn ngpPhỉ ngơ5EwRzSi của5EwRzS N92aCZcậu”. T5EwRzSiêu ViễnN92aCZ cười.

Người đào3qjAsn ô5EwRzSng o3qjAsto c5EwRzSao ấypP nhìpPn pPtôi, “Ồo3qjAs, o3qjAsđây 5EwRzSchẳng pPphải pPlà co3qjAsô epPm đipP N92aCZcùng vo3qjAsới đạio3qjAs cN92aCZa 5EwRzSđến 5EwRzSđánh bàN92aCZi sao?”

Thảo npPào nh5EwRzSìn t5EwRzShấy o3qjAsquen tho3qjAsì N92aCZra đúnpPg lào3qjAs đãN92aCZ từngN92aCZ gặo3qjAsp ngườN92aCZi này5EwRzS, lần5EwRzS đo3qjAsó cùng5EwRzS Co3qjAshương No3qjAsgự o3qjAsđến kh5EwRzSu giảpPi tríN92aCZ đánhpP bài5EwRzS, cũno3qjAsg cóN92aCZ mặto3qjAs ao3qjAsnh ta.

“Đại N92aCZca, o3qjAsđánh bàiN92aCZ?” Tiêu5EwRzS ViN92aCZễn 5EwRzSnghe mpPà N92aCZchẳng hiểupP 5EwRzSgì cả,pP “o3qjAsCôn TpPhiếu từnpPg gN92aCZặp Tio3qjAsểu o3qjAsKhả nh5EwRzSà mì5EwRzSnh à?”

“Thì pPra là5EwRzS ngưo3qjAsời n5EwRzShà cậN92aCZu”. C5EwRzSôn ThiếN92aCZu cưpPời tho5EwRzSải mái,N92aCZ “Thảo3qjAso pPnào đếno3qjAs Cho3qjAsương NgựpP cũngo3qjAs phảipP chămN92aCZ o3qjAssóc côo3qjAs ấN92aCZy cẩnN92aCZ to3qjAshận pPthế chứ!”

“Tôi vàpP o3qjAsChương N92aCZNgự kpPhông thâ5EwRzSn n5EwRzShau!” TN92aCZôi đứngN92aCZ lênpP đN92aCZể pPbiện mo3qjAsinh o3qjAscho mìno3qjAsh, cũn5EwRzSg c5EwRzShỉ lo3qjAsà gặp5EwRzS mặo3qjAst vN92aCZài lần,5EwRzS tiếpo3qjAs xúc5EwRzS qpPua vpPài lầno3qjAs thôi,o3qjAs ngapPy cả5EwRzS bo3qjAsạn 5EwRzSbè cũng5EwRzS chưapP đo3qjAsược t5EwRzSính đến.

“Nhưng TiN92aCZêu VN92aCZiễn vN92aCZà anN92aCZh ấyN92aCZ 5EwRzSthân nhpPau mà”.5EwRzS Côn5EwRzS o3qjAsThiếu N92aCZbá vaN92aCZi Tiê5EwRzSu N92aCZViễn, o3qjAs“Trở vềo3qjAs chN92aCZưa tìN92aCZm o3qjAsanh cpPả uốn5EwRzSg rượuN92aCZ à?”

“Chưa”. Ti5EwRzSêu Viễno3qjAs pPnói giọngo3qjAs 5EwRzSnhàn nhpPạt, “Mo3qjAsình vềo3qjAs ngo5EwRzSài báoN92aCZ với5EwRzS c5EwRzSậu rapP, nhữn5EwRzSg ngN92aCZười khápPc đều5EwRzS cpPhưa báo”.

“Được, hôpPm 5EwRzSnay khô5EwRzSng bpPáo o3qjAscũng p5EwRzShải báoN92aCZ rồi!5EwRzS Chươno3qjAsg N5EwRzSgự, pPChương So3qjAsính, LãoN92aCZ C5EwRzShâu, Thà5EwRzSnh ThiếuN92aCZ, bọpPn họN92aCZ đềuN92aCZ 5EwRzSở phòo3qjAsng b5EwRzSên cạnh”.

Côn Thio3qjAsếu N92aCZvừa dứo3qjAst lời,5EwRzS N92aCZđã N92aCZnghe o3qjAsthấy một5EwRzS cơn5EwRzS hỗno3qjAs loạ5EwRzSn ngN92aCZoài cửa,5EwRzS “Đượco3qjAs lắm,o3qjAs Tiêo3qjAsu ViễnpP, trN92aCZở o3qjAsvề cũngo3qjAs khôpPng th5EwRzSèm to3qjAshông bN92aCZáo chN92aCZo ao3qjAsnh em!”N92aCZ Tro5EwRzSng phò5EwRzSng lậpo3qjAs tức5EwRzS ùao3qjAs vo3qjAsào khôn5EwRzSg ít5EwRzS người,o3qjAs to3qjAsôi 5EwRzSvội vàno3qjAsg lùi5EwRzS ro3qjAsa o3qjAsmột góc.

“Hôm pPnay làpP n5EwRzSgày o3qjAsgì vpPậy? Sa5EwRzSo o3qjAsmọi ngpPười đềuN92aCZ o3qjAsở đây?”o3qjAs o3qjAsTiêu ViễnpP hỏi.

“Chẳng o3qjAsphải N92aCZngày mao3qjAsi an5EwRzSh o3qjAscả xuo3qjAsất ngo5EwRzSại so3qjAsao, ho3qjAsôm na5EwRzSy m5EwRzSấy an5EwRzSh o3qjAsem cóN92aCZ thời5EwRzS giapPn tụN92aCZ 5EwRzStập ngpPồi v5EwRzSới n5EwRzShau, pPkhông lo3qjAsại p5EwRzShải nămpP N92aCZba tháN92aCZng nữa5EwRzS mới5EwRzS gặp5EwRzS m5EwRzSặt được”o3qjAs. Cóo3qjAs ngườiN92aCZ nói.

“Đúng rồo3qjAsi, TiêupP Viễn,N92aCZ lầno3qjAs trưpPớc ôngN92aCZ gio3qjAsà no3qjAshà mìN92aCZnh nhìnN92aCZ ở5EwRzS Ao3qjAsnh quN92aCZốc nhN92aCZìn thấ5EwRzSy cpPậu vớiN92aCZ bạnpP o3qjAsgái 5EwRzSđi N92aCZxem triểnpP lN92aCZãm tpPranh vN92aCZới nhauN92aCZ, cứo3qjAs bảo3qjAso mìN92aCZnh hỏpPi bọpPn cậuo3qjAs 5EwRzSkhi o3qjAsnào o3qjAsthì tổN92aCZ ch5EwRzSức cpPhuyện vuio3qjAs, đểN92aCZ ôno3qjAsg đư5EwRzSợc thapPm dự”.

“Thành Thiếu,o3qjAs cậuo3qjAs uốo3qjAsng nho3qjAsiều rồio3qjAs N92aCZthì phải?”N92aCZ T5EwRzSiêu VipPễn v5EwRzSừa gắpN92aCZ thứcN92aCZ 5EwRzSăn ch5EwRzSo 5EwRzSanh N92aCZta vừaN92aCZ nho3qjAsáy mắtpP, “Nào,o3qjAs pPăn nhpPiều đồ5EwRzS ăo3qjAsn chpPút đi”.

“Uống nhiềuN92aCZ rồi5EwRzS lN92aCZà tN92aCZhế nàoo3qjAs? Đấy,N92aCZ ch5EwRzSẳng ppPhải pPđã manpPg bN92aCZạn gá5EwRzSi o3qjAsvề r5EwRzSồi sao?”

“Thành ThiếupP, co3qjAsậu N92aCZlảm no3qjAshảm go3qjAsì thế?”N92aCZ Tiêo3qjAsu VN92aCZiễn 5EwRzScuống N92aCZlên, népPm mạnh5EwRzS đũao3qjAs xuống.

Tôi kN92aCZéo an5EwRzSh lại5EwRzS, mpPềm o3qjAsmỏng N92aCZnói: “Người5EwRzS t5EwRzSa cóo3qjAs lẽpP nhpPìn nhầ5EwRzSm mà!”

Tiêu ViễnN92aCZ qpPuay đầuo3qjAs lN92aCZại nhN92aCZìn tôipP, sắcN92aCZ mặtpP lN92aCZo lo3qjAsắng, “EpPm khôngo3qjAs đpPược 5EwRzStin cậupP ta!”

Tôi g5EwRzSật đầu,5EwRzS tôpPi pPsẽ không5EwRzS 5EwRzStin apPnh tao3qjAs, tôio3qjAs vN92aCZà anN92aCZh t5EwRzSa gpPặp n5EwRzShau lầnN92aCZ đâpPu, dựao3qjAs vàN92aCZo 5EwRzScái N92aCZgì đN92aCZể tipPn 5EwRzSanh pPta chứ?

Cái thếpP giới5EwRzS này5EwRzS nN92aCZgay cả5EwRzS ngườio3qjAs bênN92aCZ 5EwRzScạnh cũ5EwRzSng khôn5EwRzSg tpPhể ti5EwRzSn tưởng5EwRzS đượcpP, pPai lạiN92aCZ đpPi tio3qjAsn lờN92aCZi nóN92aCZi vôo3qjAs ng5EwRzShĩa c5EwRzSủa pPmột ngpPười 5EwRzSxa lạN92aCZ chứ.

Một n5EwRzShóm ngườipP huyN92aCZên ná5EwRzSo o3qjAscả bupPổi, tôipP hơio3qjAs mệt5EwRzS mỏio3qjAs, mN92aCZuốn o3qjAschuồn ro3qjAsa ngN92aCZoài, pPkhổ nỗ5EwRzSi, cáo3qjAsi tN92aCZúi lN92aCZại bịo3qjAs TipPêu VN92aCZiễn giữN92aCZ chặt5EwRzS, “ĐừngN92aCZ N92aCZnói vN92aCZới aN92aCZnh lpPà pPra nhàpP vo3qjAsệ 5EwRzSsinh, eo3qjAsm đão3qjAs dùno3qjAsg cN92aCZái cN92aCZớ nN92aCZày đểN92aCZ chN92aCZuồn đ5EwRzSi mN92aCZấy lầnpP rồi!”

“Em rpPa gọipP điệnN92aCZ th5EwRzSoại chN92aCZo 5EwRzSmẹ epPm, ởpP đâyo3qjAs N92aCZồn qupPá, mpPuộn thế5EwRzS nN92aCZày màN92aCZ 5EwRzSem pPchưa về,5EwRzS mẹpP 5EwRzSem 5EwRzSsẽ 5EwRzSlo lắng!”

“Em pho3qjAsải hứN92aCZa, khôno3qjAsg đN92aCZược bo3qjAsỏ o3qjAsvề! o3qjAsLát nữpPa a5EwRzSnh đư5EwRzSa N92aCZem vềo3qjAs!” pPTiêu N92aCZViễn to3qjAshấp giọng5EwRzS nói.

“Em hứa”.

“Mẹ ạ,o3qjAs đừng5EwRzS đợiN92aCZ coN92aCZn nữpPa nh5EwRzSé, pPmẹ ă5EwRzSn cơN92aCZm mN92aCZột m5EwRzSình đo3qjAsi, o3qjAscon ăn5EwRzS xon5EwRzSg r5EwRzSồi về.N92aCZ 5EwRzSBây pPgiờ bụi5EwRzS lớnN92aCZ lpPắm, pPlại là5EwRzS giờpP tN92aCZan tầpPm c5EwRzSao điểo3qjAsm, ko3qjAshông bắt5EwRzS x5EwRzSe vềN92aCZ 5EwRzSđược!” 5EwRzSTôi 5EwRzSdựa vàoo3qjAs bứcpP o3qjAstường hpPành lpPang, pPbàn chân5EwRzS nho3qjAsư khôngpP đỡ5EwRzS n5EwRzSổi trpPọng lượngo3qjAs cpPơ o3qjAsthể, lưpPng trượtN92aCZ dọpPc xuốpPng bờpP tường.5EwRzS ĐápP GrN92aCZannit lo3qjAsạnh buốtpP o3qjAsngấm qo3qjAsua N92aCZcả quầno3qjAs áo5EwRzS thấmo3qjAs và5EwRzSo ngườiN92aCZ, tN92aCZôi N92aCZgục N92aCZđầu xuống5EwRzS haN92aCZi đầuN92aCZ gốipP, từ5EwRzS o3qjAstừ xuN92aCZa ta5EwRzSn hơ5EwRzSi lo3qjAsạnh pPtrong pPcơ thể.

Một bàno3qjAs N92aCZtay tN92aCZo o3qjAsđặt lênpP đầu5EwRzS N92aCZtôi, nhN92aCZẹ nhà5EwRzSng vuốo3qjAst tócN92aCZ tôi,o3qjAs hỏiN92aCZ bằngN92aCZ N92aCZgiọng trầmN92aCZ khpPàn: pP“Em N92aCZdùng dpPầu pPgội đầuN92aCZ củaN92aCZ o3qjAshãng nào5EwRzS vậy?5EwRzS DưỡngpP pPtóc thậtpP tốt”.

Tưởng làN92aCZ đếnpP o3qjAsan ủiN92aCZ tôpPi, l5EwRzSại đio3qjAs hỏo3qjAsi mộo3qjAst c5EwRzSâu chẳngN92aCZ v5EwRzSào đâuo3qjAs npPhư thế.

“Đừng o3qjAscó sờN92aCZ rpPối lên,o3qjAs 5EwRzStóc tô5EwRzSi qupPý lắo3qjAsm pPđấy, sờ5EwRzS hpPỏng rN92aCZồi 5EwRzSanh khôpPng đềnpP đượcN92aCZ đâo3qjAsu”. 5EwRzSTôi nN92aCZgẩng o3qjAsđầu lên,5EwRzS o3qjAsnhìn t5EwRzShấy ngườio3qjAs đo3qjAsi pPra lo3qjAsại lào3qjAs 5EwRzSChương Ngự.

“Tại N92aCZsao lpPà anh?”

“Sao pPkhông to3qjAshể lo3qjAsà tôo3qjAsi? Eo3qjAsm nghĩN92aCZ lào3qjAs ai?”

“Tiêu Viễo3qjAsn đâu?”

“Đang uốngN92aCZ rượupP vớipP C5EwRzShương SN92aCZính o3qjAsở tpProng đó”.

Tôi xo3qjAsách tú5EwRzSi vộipP N92aCZvã xuN92aCZống lầo3qjAsu, N92aCZlúc nà5EwRzSy kho3qjAsông vềN92aCZ 5EwRzScòn o3qjAsđợi lo3qjAsúc n5EwRzSào nữa.

“Bên ngoài5EwRzS đaN92aCZng N92aCZnổi bã5EwRzSo cátpP đấy,o3qjAs khônN92aCZg bắtpP đN92aCZược x5EwRzSe đâu”o3qjAs. An5EwRzSh tpPa đứngo3qjAs so3qjAsau N92aCZlưng o3qjAstôi nhN92aCZắc nhở.

“Thế tN92aCZhì tôio3qjAs đi5EwRzS bộ5EwRzS về”.

“Có thểo3qjAs thửpP xem”.N92aCZ AN92aCZnh to3qjAsa búng5EwRzS ng5EwRzSón taypP, pP“Em N92aCZlúc n5EwRzSào cpPũng kháN92aCZc ng5EwRzSười”. CáN92aCZ M5EwRzSực đánpPg ghN92aCZét N92aCZtoàn n5EwRzSói giọno3qjAsg cN92aCZhâm chọc.

Bão N92aCZcát đếnN92aCZ N92aCZthật o3qjAsdữ dộio3qjAs, N92aCZcát bụio3qjAs thổio3qjAs từN92aCZng cơnN92aCZ o3qjAstrên đường.

Tôi lo3qjAsấy t5EwRzSay N92aCZbịt o3qjAsmũi vN92aCZà miệo3qjAsng, 5EwRzSmen to3qjAsheo lềpP đườngN92aCZ 5EwRzSđi thẳngpP. MắtN92aCZ pPbị N92aCZbụi tho3qjAsổi đếpPn o3qjAsnỗi kN92aCZhông mở5EwRzS N92aCZra được,o3qjAs nướcN92aCZ mắtpP 5EwRzScứ thếo3qjAs 5EwRzStrào rN92aCZa. Thờio3qjAs tiếtpP khỉo3qjAs gN92aCZió no3qjAsày thậo3qjAst kho3qjAsó màpP chịpPu đựng.

“Em ơo3qjAsi, N92aCZcần N92aCZxe khônN92aCZg? 5pP0 tệpP mộto3qjAs kmpP”. PN92aCZhía 5EwRzSsau o3qjAslà pPchiếc x5EwRzSe pPMer BpPenz của5EwRzS Ch5EwRzSương Ngựo3qjAs đango3qjAs vẫy5EwRzS chào.

“Hắc qo3qjAsuá đấy!”

“Tôi cN92aCZho epPm N92aCZnợ N92aCZlà đượco3qjAs chứpP 5EwRzSgì?” Chưo3qjAsơng NgpPự cười.

Ngồi tN92aCZrong x5EwRzSe củao3qjAs pPChương Ngự,5EwRzS tN92aCZôi mới5EwRzS dpPám hío3qjAst thở5EwRzS thoảpPi mái.

Trong mắto3qjAs hìnN92aCZh nhưN92aCZ co3qjAsó 5EwRzShạt bụi5EwRzS, no3qjAsước N92aCZmắt N92aCZcứ nhòo3qjAse nhpPoẹt kpPhông thôi.

“Em cứpP k5EwRzShóc mpPãi to3qjAshế, pPcó phN92aCZải lpPo lắnN92aCZg cN92aCZho tô5EwRzSi ngpPày ma5EwRzSi 5EwRzSxuất o3qjAsngoại bo3qjAsị npPgười o3qjAsnước ng5EwRzSoài b5EwRzSán mất5EwRzS không?”

“Tôi lo3qjAso an5EwRzSh N92aCZxuất ngoạ5EwRzSi mo3qjAsang 5EwRzSbán npPgười nN92aCZước ngoo3qjAsài mấtpP thô5EwRzSi! An5EwRzSh N92aCZđính lo3qjAsông lênN92aCZ người5EwRzS th5EwRzSì 5EwRzScòn khôn5EwRzS hN92aCZơn o3qjAskhỉ, aN92aCZi lạN92aCZi cpPó thN92aCZể bánN92aCZ an5EwRzSh được!”

Chương NgựpP cườipP v5EwRzSang, N92aCZ“Em đpPang kheo3qjAsn t5EwRzSôi pPhay mỉaN92aCZ t5EwRzSôi đấy?”

“Tất n5EwRzShiên kh5EwRzSen anN92aCZh rồi!”

“Ồ, lại5EwRzS 5EwRzScó kpPiểu khN92aCZen ngườipP nhpPư eN92aCZm nữapP! BiN92aCZết ro3qjAsõ thếN92aCZ rồiN92aCZ, chẳnpPg quao3qjAs, tô5EwRzSi lạo3qjAsi vo3qjAsẫn thícho3qjAs nghe”.

“Anh to3qjAshích ngpPhe, N92aCZtôi lạiN92aCZ k5EwRzShông thích5EwRzS nóo3qjAsi đấy!”

Chương 5EwRzSNgự nó5EwRzSi: “NgàyN92aCZ pPmai tôpPi đpPi r5EwRzSồi, ướN92aCZc 5EwRzStính í5EwRzSt nhấpPt cũn5EwRzSg pPphải pPba thá5EwRzSng m5EwRzSới cpPó N92aCZthể o3qjAstrở về”.

“Vừa nãy5EwRzS o3qjAstôi đão3qjAs pPnghe hếo3qjAst rồi!”N92aCZ TôiN92aCZ cũng5EwRzS khônN92aCZg điếc,pP N92aCZvừa não3qjAsy cảpP pPnhóm N92aCZngười N92aCZnói oano3qjAsg oo3qjAsang vậy,5EwRzS ro3qjAsồi lạipP ch5EwRzSúc 5EwRzSrượu, lpPại từN92aCZ biệt5EwRzS, mN92aCZuốn khôngN92aCZ N92aCZbiết cũngN92aCZ khó.

“Thế sN92aCZao N92aCZem khô5EwRzSng co3qjAsó 5EwRzSchút biểupP hiệo3qjAsn gì?”5EwRzS N92aCZChương Ng5EwRzSự N92aCZcười ro3qjAsất go3qjAsian xảo.

“Lại co3qjAsần phN92aCZải bipPểu hi5EwRzSện? pPCó o3qjAscần lo3qjAsát o3qjAsnữa 5EwRzSđi qupPa cpPửa hàngpP tạN92aCZp hóapP dưo3qjAsới 5EwRzSlầu nho3qjAsà tôiN92aCZ N92aCZmua chúo3qjAst pPbánh ngọt,o3qjAs N92aCZsữa chuo3qjAsa gì5EwRzS N92aCZđó mN92aCZang đipP khpPông?” Bìn5EwRzSh t5EwRzShường pPđi N92aCZđâu xa5EwRzS, 5EwRzStôi đềuN92aCZ th5EwRzSích mao3qjAsng tho3qjAseo nhữngo3qjAs pPđồ này.

Chương Ngo3qjAsự c5EwRzSười ro3qjAsất khN92aCZổ sở,5EwRzS “TôiN92aCZ thpPấy o3qjAsthôi mio3qjAsễn o3qjAsđược rồi”.

“Vậy tố5EwRzSt N92aCZquá, 5EwRzStôi đỡpP t5EwRzSốn tiền”.

“Hay là…pP cpPhúng 5EwRzSta h5EwRzSôn tạo3qjAsm bio3qjAsệt nhé?”

“Cái gpPì? Đo3qjAsợi đã5EwRzS…” Cóo3qjAs phảio3qjAs tôipP đpPã ngN92aCZhe nhầmpP không.

“Hôn tạm5EwRzS biệt!”N92aCZ AN92aCZnh tpPa dừngN92aCZ N92aCZxe lạo3qjAsi, nâng5EwRzS đầuN92aCZ 5EwRzStôi lêN92aCZn vào3qjAs o3qjAsnhìn mpPột cáN92aCZch nghiêmo3qjAs túc.

Có lẽ5EwRzS tôo3qjAsi đãN92aCZ o3qjAssợ đo3qjAsần m5EwRzSặt rao3qjAs, n5EwRzSếu kh5EwRzSông tpPhì cũno3qjAsg mpPất hồn5EwRzS rồi,o3qjAs ngapPy cả5EwRzS mo3qjAsắt cũngpP khôpPng độpPng đ5EwRzSậy, nhìN92aCZn anpPh to3qjAsa chằN92aCZm chằm.

Đầu o3qjAsanh t5EwRzSa do3qjAsần hưN92aCZớng gầnN92aCZ vềpP phío3qjAsa t5EwRzSôi, mpPột luồn5EwRzSg hơipP no3qjAsóng phảN92aCZ lạ5EwRzSi, “NàpPy này!”pP 5EwRzSTôi ho3qjAsét lên.

Anh 5EwRzSdừng lại,pP bỏ5EwRzS tô5EwRzSi raN92aCZ, đo3qjAsột nhiênpP cười5EwRzS lớn,N92aCZ 5EwRzS“Đùa o3qjAsem cN92aCZho vo3qjAsui thôi!”

Cá Mực5EwRzS chếto3qjAs pPtiệt, đùapP cápPi go3qjAsì khôo3qjAsng đùpPa, lạio3qjAs đùa5EwRzS 5EwRzScái kiểuN92aCZ xo3qjAsấu x5EwRzSa ấy.

Lúc vN92aCZề đếnN92aCZ cửa5EwRzS npPhà tôo3qjAsi, ChươnN92aCZg NN92aCZgự hỏipP: “TâN92aCZm trạngN92aCZ tố5EwRzSt hơn5EwRzS c5EwRzShút nàoo3qjAs chưa?”

“Tốt nhiều5EwRzS rN92aCZồi!” MaN92aCZy o3qjAsmà có5EwRzS N92aCZanh ta.

“Vậy pPthì lo3qjAsau khôN92aCZ no3qjAsước pPmắt đi5EwRzS, xuốno3qjAsg xepP”. N92aCZAnh pPta dừngo3qjAs o3qjAsxe lạo3qjAsi, giúpN92aCZ N92aCZtôi mN92aCZở cửa5EwRzS pPxe rất5EwRzS lịpPch lãm.

“Chương NgựN92aCZ, cảN92aCZm ơpPn anh!”5EwRzS N92aCZTôi npPói rất5EwRzS tN92aCZhành thật.

“Lời nóiN92aCZ sN92aCZuông o3qjAsthì N92aCZmiễn o3qjAsđi, pPlàm cáio3qjAs go3qjAsì thựN92aCZc tếpP 5EwRzShơn đi”N92aCZ. ÁnN92aCZh o3qjAsmắt củao3qjAs Chư5EwRzSơng Ng5EwRzSự đảo5EwRzS 5EwRzSrất nhanN92aCZh, 5EwRzScó vẻN92aCZ l5EwRzSại ng5EwRzShĩ rN92aCZa trpPò quỷo3qjAs o3qjAsgì đó.

“Tôi ko3qjAshông cópP tiền!”N92aCZ TN92aCZôi vộiN92aCZ tha5EwRzSnh minh.

“Tôi cũno3qjAsg chẳngpP pPthiếu tiền,o3qjAs lo3qjAsấy N92aCZtiền củpPa N92aCZem o3qjAslàm gì?”

“Vậy ao3qjAsnh cầnN92aCZ go3qjAsì?” T5EwRzSôi đềpP caN92aCZo cảno3qjAsh gio3qjAsác, ng5EwRzSười N92aCZnày toàn5EwRzS xuấtpP nhữngN92aCZ chiêpPu kh5EwRzSông tpPheo quN92aCZy N92aCZtắc go3qjAsì cả,pP p5EwRzShải pPđề phòng5EwRzS chút.

 

 

5. o3qjAsMàu o3qjAsxanh ngọN92aCZc lào3qjAs o3qjAsphong cá5EwRzSch củpPa TipPêu Viễn 

Anh giơo3qjAs chùmpP cho3qjAsìa ko3qjAshóa tro3qjAsước mặt5EwRzS tpPôi o3qjAslắc lo3qjAsắc, “ĐâypP lo3qjAsà 5EwRzSchìa khóa5EwRzS no3qjAshà t5EwRzSôi, N92aCZem N92aCZcầm lấy”.

Tôi 5EwRzSngước lN92aCZên 5EwRzSnhìn xuốngpP tN92aCZhăm dòo3qjAs apPnh, “AnhN92aCZ chưo3qjAsa bịpP ấm5EwRzS đầN92aCZu 5EwRzSchứ? RỗiN92aCZ việcN92aCZ pPnên tùy5EwRzS pPtiện mpPang chì5EwRzSa khóa5EwRzS o3qjAsra đưpPa co3qjAsho nN92aCZgười N92aCZta à!”

“Tất nhiêo3qjAsn khpPông o3qjAsấm N92aCZđầu! Đo3qjAsưa chìaN92aCZ khóapP N92aCZcho epPm là5EwRzS đpPể epPm giúo3qjAsp pPtôi mộto3qjAs o3qjAssố việc”.

“Việc gì?”o3qjAs BN92aCZiết ngao3qjAsy N92aCZanh tpPa l5EwRzSà ngườio3qjAs khônpPg c5EwRzShịu b5EwRzSị thio3qjAsệt mà.

“Giúp to3qjAsôi ch5EwRzSo ă5EwRzSn, o3qjAsđịnh N92aCZkỳ thao3qjAsy 5EwRzSnước chN92aCZo chúng!”

“Nhà ano3qjAsh no3qjAsuôi cáN92aCZ à?5EwRzS KhôngpP po3qjAshải lpPà cáN92aCZ 5EwRzSmực chứ?”5EwRzS pPTôi đãN92aCZ từngpP đếnpP nho3qjAsà 5EwRzSanh to3qjAsa, chẳng5EwRzS thấ5EwRzSy o3qjAscon c5EwRzSá nàoN92aCZ cả.

“Tất nh5EwRzSiên 5EwRzScó pPcá o3qjAsrồi, đềuN92aCZ l5EwRzSà cáN92aCZ nổ5EwRzSi t5EwRzSiếng pPcủa pPvùng nhi5EwRzSệt đớ5EwRzSi pPđấy”. pPAnh t5EwRzSa vêpPnh 5EwRzSmặt tựN92aCZ hào.

“Sao o3qjAstôi lo3qjAsại khônN92aCZg nho3qjAsìn thấy?”

“Ngoài cá5EwRzSi sof5EwRzSa nhpPà tôN92aCZi rpPa, e5EwRzSm cònpP nhì5EwRzSn thấN92aCZy cá5EwRzSi gìo3qjAs nữapP đâu?”

“Cũng phải!”N92aCZ Ho3qjAsôm đpPó uốngN92aCZ nhiề5EwRzSu quáN92aCZ, đếno3qjAs no3qjAshà N92aCZanh N92aCZta 5EwRzSlà lăn5EwRzS r5EwRzSa s5EwRzSofa nằmo3qjAs khóo3qjAsc, khpPóc chánpP th5EwRzSì ngủ.o3qjAs Sá5EwRzSng ngN92aCZày pPthứ ho3qjAsai dậyo3qjAs lạpPi co3qjAsuống cuồpPng đi5EwRzS làm5EwRzS, N92aCZđúng o3qjAslà N92aCZkhông đ5EwRzSể ýo3qjAs nhàN92aCZ ano3qjAsh pPta rpPốt cN92aCZuộc pPcó nhữngo3qjAs gì.

 “Nhưng o3qjAsmà, tpPôi N92aCZvới anN92aCZh kpPhông hềN92aCZ thânpP que5EwRzSn pPmà! SaN92aCZo aN92aCZnh 5EwRzSlại cóo3qjAs thểN92aCZ 5EwRzSyên tâo3qjAsm giapPo cN92aCZhìa khóaN92aCZ N92aCZnhà chpPo tôi?”

“Chính vpPì khôno3qjAsg thpPân o3qjAsquen 5EwRzSnên mớo3qjAsi o3qjAsyên tâm5EwRzS đểN92aCZ N92aCZem đếN92aCZn. 5EwRzSĐể ngN92aCZười queo3qjAsn đ5EwRzSến, g5EwRzSiới bN92aCZáo chípP N92aCZlại dN92aCZòm ng5EwRzSó phỏpPng o3qjAsđoán”. Chươ5EwRzSng NpPgự nó5EwRzSi 5EwRzSrất co3qjAsó lN92aCZý lẽ.

“Để ChươngpP SínhN92aCZ đếno3qjAs, co3qjAshắc co3qjAshắn ngườ5EwRzSi N92aCZta N92aCZsẽ o3qjAskhông n5EwRzSói gì5EwRzS được”.o3qjAs T5EwRzSôi 5EwRzSđề nghị.

“Nó 5EwRzSđến đểN92aCZ là5EwRzSm lpPoạn nhào3qjAs tN92aCZôi lêpPn à,N92aCZ pPtôi tN92aCZrở 5EwRzSvề lạiN92aCZ po3qjAshải to3qjAshu 5EwRzSdọn o3qjAsmất mpPấy ngày!”

“Nhưng mà…”

“Sao pPem “nhưng5EwRzS mà”5EwRzS nhiềuN92aCZ thế?”

“Nhưng mà,5EwRzS 5EwRzStôi chưao3qjAs từnN92aCZg nupPôi cáo3qjAs đâu!pP Cho3qjAso cN92aCZá 5EwRzSăn go3qjAsiúp an5EwRzSh, o3qjAslỡ N92aCZchết rồiN92aCZ ppPhải làmo3qjAs sao?”

“Có vấpPn đềN92aCZ N92aCZgì pPthì gọiN92aCZ điệno3qjAs cN92aCZho tôi!”

“Cước gọ5EwRzSi đườngpP dàio3qjAs quN92aCZốc tế5EwRzS đấy!”

“Sẽ 5EwRzShoàn trả5EwRzS c5EwRzSho epPm p5EwRzShí o3qjAsđiện thoại,N92aCZ p5EwRzShụ cpPấp 5EwRzSphát 5EwRzSsinh, tpPiền N92aCZmua t5EwRzShức pPăn o3qjAscho cN92aCZá cũngpP sẽpP trả!N92aCZ EN92aCZm m5EwRzSà pPcòn “o3qjAsnhưng mà”N92aCZ N92aCZnữa lào3qjAs tôipP bựo3qjAsc mìn5EwRzSh đN92aCZấy, bảo5EwRzS pPem giúpPp một5EwRzS việco3qjAs m5EwRzSà 5EwRzSkhó khN92aCZăn o3qjAsthế ào3qjAs?” ChpPương NgựN92aCZ tỏN92aCZ 5EwRzSra nghi5EwRzSêm trọng,5EwRzS lpPại cpPó vẻo3qjAs dọ5EwRzSa nạt.

Tôi cònN92aCZ pPcó thể5EwRzS nóipP gìN92aCZ đN92aCZược pPnữa chN92aCZứ, chỉpP có5EwRzS th5EwRzSể npPhận chpPìa khóaN92aCZ o3qjAscủa anN92aCZh tN92aCZa, “Nếuo3qjAs màpP pPcho cáo3qjAs N92aCZăn bo3qjAsị co3qjAshết rN92aCZồi thìpP anN92aCZh đừngN92aCZ cópP nN92aCZổi go3qjAsiận đấy!”

“Chỉ 5EwRzSlà mấpPy coo3qjAsn cáN92aCZ 5EwRzSthôi màN92aCZ? TôipP cN92aCZó tN92aCZhể gN92aCZiận gìpP chứ!”

Thấy pPtôi N92aCZngoan ngoão3qjAsn pPcầm chìN92aCZa khóN92aCZa, C5EwRzShương NgpPự cười,5EwRzS “Nho3qjAsư thếo3qjAs lo3qjAsà tô5EwRzSi ypPên tâmo3qjAs rồi!”

Buổi tốipP đpPi ngủN92aCZ qN92aCZuên khôngN92aCZ t5EwRzSắt đ5EwRzSiện t5EwRzShoại, nN92aCZgủ đpPến nửN92aCZa đêpPm, npPó bắtpP đầuo3qjAs k5EwRzSêu lpPoạn lên.

“Ai đấy?”o3qjAs KhônN92aCZg bi5EwRzSết 5EwRzSbây go3qjAsiờ đo3qjAsang 5EwRzSlà gio3qjAsờ ngpPủ spPao, gọipP điện5EwRzS phiền5EwRzS nhiễuN92aCZ giN92aCZữa N92aCZđêm, tộpPi pPđáng tửN92aCZ hình.

Đầu điệnpP thopPại bo3qjAsên kpPia iN92aCZm ắngN92aCZ 5EwRzSmột N92aCZkhoảng lpPặng mơN92aCZ hồ.

Tôi N92aCZkhông sN92aCZợ pPồn, sợN92aCZ nhấto3qjAs 5EwRzSlà pPlúc tĩo3qjAsnh mN92aCZặng, N92aCZim ắN92aCZng ko3qjAshông mộto3qjAs tipPếng N92aCZđộng N92aCZthấy co3qjAsó c5EwRzSảm gN92aCZiác kỳN92aCZ dị.

Mấy giN92aCZây trôpPi quN92aCZa vN92aCZẫn ko3qjAshông o3qjAscó giọo3qjAsng nói,N92aCZ tôo3qjAsi pPngồi bậN92aCZt dậy.

“Làm ơnpP nóo3qjAsi mộN92aCZt câN92aCZu, nN92aCZếu kN92aCZhông dọaN92aCZ cN92aCZhết no3qjAsgười ao3qjAsnh phảiN92aCZ đềnpP mo3qjAsạng o3qjAsđấy!” 5EwRzSTôi héN92aCZt vo3qjAsào pPdi động.

“Khả…”, lpPà 5EwRzSgiọng nóio3qjAs của5EwRzS TpPiêu Viễn,o3qjAs to3qjAsôi nío3qjAsn tho3qjAsở, 5EwRzSlần nàN92aCZy pPđến lượt5EwRzS tôiN92aCZ khôngo3qjAs nóio3qjAs gì.

“Em, pPem chưaN92aCZ t5EwRzSắt máy5EwRzS 5EwRzSdi pPđộng”. Giọng5EwRzS o3qjAsnói N92aCZcủa TiêupP ViN92aCZễn dịN92aCZu dàno3qjAsg, d5EwRzSịu dànN92aCZg đếnpP npPỗi làmo3qjAs tpPôi pPngây ngN92aCZất, tôo3qjAsi cẩnpP thậpPn lặng5EwRzS ngho3qjAse hơo3qjAsi tho3qjAsở của5EwRzS anh5EwRzS, cảm5EwRzS giN92aCZác hơo3qjAsi nónpPg đ5EwRzSang l5EwRzSan tỏao3qjAs 5EwRzStrên mặt.

Cả 5EwRzShai ngườN92aCZi o3qjAsim lặpPng hồipP lo3qjAsâu, vẫnN92aCZ 5EwRzSlà Tiêu5EwRzS Viễno3qjAs mởo3qjAs lN92aCZời tpPrước, “NgủpP ngon”.

Tôi pPgiữ chặN92aCZt điệnN92aCZ tpPhoại 5EwRzSdi động,N92aCZ mãN92aCZi khôN92aCZng 5EwRzSchịu bỏpP x5EwRzSuống. ĐN92aCZến lúc5EwRzS cN92aCZơ tho3qjAsể 5EwRzScảm t5EwRzShấy lạnhpP mớiN92aCZ biếto3qjAs là5EwRzS cN92aCZhăn đãpP r5EwRzSơi xuốnN92aCZg khỏpPi giườngpP rồi.

Buổi 5EwRzSsáng, k5EwRzShi trờipP vẫnpP cN92aCZòn tờN92aCZ o3qjAsmờ, gpPió lạnhpP khN92aCZông npPgừng 5EwRzSthổi, mở5EwRzS cửaN92aCZ sổ5EwRzS 5EwRzSra t5EwRzShấy bN92aCZụi bN92aCZám pPdày th5EwRzSành o3qjAslớp o3qjAstrên bpPệ cửa.

Dưới lầ5EwRzSu, không5EwRzS biếN92aCZt N92aCZcún coN92aCZn củo3qjAsa nh5EwRzSà pPnào mo3qjAsặc bộ5EwRzS quầpPn áN92aCZo ng5EwRzSộ nghĩ5EwRzSnh pPđang chạo3qjAsy lă5EwRzSng N92aCZquăng, cáo3qjAsi môo3qjAsng tpPròn mũmpP mĩpPm ng5EwRzSoe ng5EwRzSuẩy, cựN92aCZc kN92aCZỳ pPđáng yêu.

Cún co5EwRzSn chạpPy đếnN92aCZ dưN92aCZới mộto3qjAs cho3qjAsiếc x5EwRzSe coN92aCZn mào3qjAsu xanN92aCZh ng5EwRzSọc, muốn5EwRzS o3qjAsđánh dấuo3qjAs lpPãnh địaN92aCZ, ngửN92aCZi N92aCZngửi mo3qjAsùi tpPhấy không5EwRzS p5EwRzShải lpPại từpP t5EwRzSừ pPbỏ đi.

Chiếc pPxe ấyo3qjAs o3qjAsrất giốngo3qjAs cN92aCZhiếc x5EwRzSe T5EwRzSiêu Viễn5EwRzS N92aCZlái ngN92aCZày hôpPm quN92aCZa, màuo3qjAs xanN92aCZh ngọcpP N92aCZthâm trầm5EwRzS spPâu sắc,N92aCZ thN92aCZật hN92aCZợp với5EwRzS phon5EwRzSg pPcách của5EwRzS o3qjAsTiêu Viễn.

Tôi ch5EwRzSạy nhN92aCZư o3qjAsbay xupPống dướo3qjAsi N92aCZlầu, phóngo3qjAs đpPến ch5EwRzSỗ chiếcpP xe5EwRzS, qo3qjAsua l5EwRzSớp bụpPi 5EwRzSphủ ng5EwRzSoài cN92aCZửa kíno3qjAsh nhN92aCZìn tpPhấy Tio3qjAsêu V5EwRzSiễn ởo3qjAs tro3qjAsong xe.

Cả ngườio3qjAs 5EwRzSanh ngồi5EwRzS N92aCZdựa 5EwRzStrên o3qjAsghế, 5EwRzSngủ thiếpo3qjAs đi5EwRzS, chỉN92aCZ cN92aCZó N92aCZdi độno3qjAsg vẫno3qjAs đểN92aCZ ở5EwRzS bpPên to3qjAsai, dá5EwRzSng điệpPu 5EwRzSnhư o3qjAsđang gpPọi điệnpP thoại.

Tôi go3qjAsõ N92aCZgõ vàN92aCZo cN92aCZửa xN92aCZe, N92aCZsau đpPó thấypP Tiêuo3qjAs Vo3qjAsiễn tỉnh5EwRzS dậy.

“Tại N92aCZsao ao3qjAsnh l5EwRzSại N92aCZở đây?”5EwRzS Tô5EwRzSi hỏi.

Anh dụiN92aCZ dụiN92aCZ mo3qjAsắt, o3qjAskhông tro3qjAsả lờo3qjAsi tôi.

“Anh o3qjAsở đâyo3qjAs cả5EwRzS pPmột đê5EwRzSm à?”

“Đâu pPcó, ho3qjAsơn pPhai giờ5EwRzS sán5EwRzSg mới5EwRzS rN92aCZa khỏipP cho3qjAsỗ N92aCZCôn Thiếu!”o3qjAs A5EwRzSnh mởN92aCZ pPcửa 5EwRzSxe, “Eo3qjAsm c5EwRzSó lạnh5EwRzS khôn5EwRzSg? VN92aCZào to3qjAsrong nóN92aCZi chu5EwRzSyện đi!”

“Còn nóiN92aCZ pPgì pPnữa, kho3qjAsông cN92aCZó chuy5EwRzSện 5EwRzSgì mo3qjAsau vềpP 5EwRzSnhà ngủ5EwRzS điN92aCZ!” Tôi5EwRzS đứn5EwRzSg ởpP b5EwRzSên ngoàio3qjAs khôN92aCZng npPhúc nhích.

“Có chuyện”.

“Có chupPyện pPthì mN92aCZau nópPi, nó5EwRzSi xon5EwRzSg 5EwRzSrồi v5EwRzSề đio3qjAs ngN92aCZủ!” N92aCZTôi o3qjAscảm thấpP hômN92aCZ naN92aCZy o3qjAstôi o3qjAscằn nh5EwRzSằn qupPá, giốnN92aCZg mộ5EwRzSt bà5EwRzS N92aCZlão pPtám mưo3qjAsơi vậy.5EwRzS TipPêu ViễnN92aCZ i5EwRzSm lặpPng nhì5EwRzSn tpPôi, “”Em5EwRzS đao3qjAsng giậN92aCZn à?”

“Em gN92aCZiận cáN92aCZi gìpP pPchứ? Mấy5EwRzS ng5EwRzSười pPcác aN92aCZnh thích5EwRzS gN92aCZì to3qjAshì làmpP, l5EwRzSiên qpPuan gìN92aCZ đếnN92aCZ 5EwRzSem chpPứ?” Đúno3qjAsg lào3qjAs tôiN92aCZ đangN92aCZ giận,5EwRzS pPgiận pPanh 5EwRzSsao lpPại kho3qjAsông bipPết o3qjAsquý bảnN92aCZ thN92aCZân mìnpPh o3qjAsnhư tpPhế, trờN92aCZi lạnh5EwRzS pPmà o3qjAskhông vềo3qjAs n5EwRzShà, o3qjAscòn ngo3qjAsủ ởpP tN92aCZrên xe.

“Nhìn o3qjAsanh cpPhằm chN92aCZằm nho3qjAsư vpPậy, cpPòn nóiN92aCZ lN92aCZà 5EwRzSkhông giậ5EwRzSn à?”pP TpPiêu VpPiễn nhN92aCZìn tôpPi cưpPời 5EwRzSvới vẻ5EwRzS nuôo3qjAsng chiều.

`”Em pPgiận, o3qjAslà tựN92aCZ gio3qjAsận bả5EwRzSn thânN92aCZ mpPình! Trời5EwRzS lạnhN92aCZ to3qjAshế nàN92aCZy, pPchạy xuốngN92aCZ qu5EwRzSản anpPh 5EwRzSlàm gì?”o3qjAs TôipP quo3qjAsay N92aCZngười muốnpP N92aCZlên nhà,pP khô5EwRzSng đpPể ý5EwRzS anpPh nữpPa pPchắc apPnh sẽpP bỏpP v5EwRzSề thôi.

“Đợi đã!”pP Tiêu5EwRzS ViễnpP xuốnpPg o3qjAsxe kéopP N92aCZtôi lại,N92aCZ “Anh5EwRzS o3qjAsmuốn nóN92aCZi vo3qjAsới emN92aCZ, o3qjAstất cảo3qjAs 5EwRzSđều kpPhông N92aCZnhư epPm N92aCZnghĩ tN92aCZhế đâu!”

“Cái gìo3qjAs 5EwRzSmà khN92aCZông o3qjAsnhư pPem nghĩ?5EwRzS” 5EwRzSTôi nghĩN92aCZ pPcái gN92aCZì chpPứ? 5EwRzSLời nóiN92aCZ cpPủa 5EwRzSTiêu ViễnpP N92aCZlàm to3qjAsôi 5EwRzSnghi hoặc.

Tiêu Viễn5EwRzS th5EwRzSở d5EwRzSài o3qjAskhẽ nóiN92aCZ: “N92aCZThôi v5EwRzSậy, o3qjAscó mpPột s5EwRzSố chuyệno3qjAs 5EwRzSanh co3qjAsũng không5EwRzS biếtN92aCZ n5EwRzSên nóipP to3qjAshế nào”.

“Vậy to3qjAshì đừngpP nópPi npPữa!” ĐãN92aCZ pPkhông 5EwRzSbiết npPên nói5EwRzS thếN92aCZ 5EwRzSnào thìpP còN92aCZn nó5EwRzSi gìpP nữa,o3qjAs 5EwRzSchúng 5EwRzStôi đềo3qjAsu khôpPng phả5EwRzSi là5EwRzS nN92aCZhững ngườN92aCZi quáo3qjAs gưpPợng ép.

Tiêu Viễno3qjAs ro3qjAsõ ràN92aCZng 5EwRzSrất mệt,pP ngáN92aCZp dpPài mộtpP co3qjAsái rồiN92aCZ o3qjAsnói: “Bâyo3qjAs giờo3qjAs ao3qjAsnh vềpP o3qjAsđi pPngủ, buổi5EwRzS pPtối N92aCZđến đónpP N92aCZem, sẽpP cho3qjAso 5EwRzSem mo3qjAsột N92aCZbất ngờ5EwRzS tN92aCZhú vị”.

“Buổi N92aCZtối eo3qjAsm cpPó việo3qjAsc…”. Tốo3qjAsi 5EwRzSnay tpPôi phả5EwRzSi o3qjAsđi xpPem buổipP bipPểu o3qjAsdiễn pPcủa o3qjAsLưu ĐứcN92aCZ H5EwRzSoa vớpPi mẹ,pP lN92aCZớp to3qjAsrưởng Chương5EwRzS Sío3qjAsnh 5EwRzSchẳng dễ5EwRzS g5EwRzSì mpPới kiế5EwRzSm đư5EwRzSợc vé.

“Nếu o3qjAsmà N92aCZkhông qu5EwRzSan trọngN92aCZ to3qjAshì hủy5EwRzS đi!pP” o3qjAsTiêu Vi5EwRzSễn giọng5EwRzS pPnài 5EwRzSnỉ kh5EwRzSiến tpPôi pPsuýt nữo3qjAsa m5EwRzSềm lò5EwRzSng, N92aCZnhưng ngh5EwRzSĩ lại5EwRzS, N92aCZtại so3qjAsao mỗpPi lầno3qjAs ngưN92aCZời 5EwRzSbị thỏao3qjAs N92aCZhiệp đềN92aCZu làpP tôi?

“Không hN92aCZủy được!”pP Tôi5EwRzS hầm5EwRzS o3qjAshừ o3qjAsnói, buổ5EwRzSi diễN92aCZn 5EwRzSca nhpPạc khô5EwRzSng vo3qjAsì o3qjAstôi mo3qjAsà hoo3qjAsãn lpPại được,pP mào3qjAs cũ5EwRzSng 5EwRzSđã N92aCZhứa chắc5EwRzS chắn5EwRzS vớiN92aCZ N92aCZmẹ rồi,5EwRzS mẹo3qjAs vì5EwRzS chuyệo3qjAsn nàyN92aCZ mào3qjAs o3qjAsvui spPướng mấy5EwRzS ngpPày liền.

“Ừ, th5EwRzSế o3qjAsthôi vậpPy”. TiêupP ViễnN92aCZ cópP vẻo3qjAs tpPhất pPvọng, “NN92aCZhưng N92aCZhy vọo3qjAsng lầ5EwRzSn o3qjAssau cpPòn 5EwRzScó co3qjAsơ hội”.

Còn 5EwRzScó N92aCZcơ hộN92aCZi o3qjAsgì, N92aCZtôi muốno3qjAs hỏipP aN92aCZnh, o3qjAsnhưng o3qjAsthấy dáng5EwRzS vẻN92aCZ ano3qjAsh mệtN92aCZ o3qjAsmỏi, lạN92aCZi không5EwRzS đo3qjAsành lòng,5EwRzS cópP lẽ5EwRzS to3qjAshôi vậy5EwRzS. N5EwRzSói 5EwRzSđến đâypP pPlà đượcN92aCZ rpPồi, no3qjAsên pPnhanh chpPóng vềpP no3qjAshà N92aCZđi ngpPủ đi.

Cổng sâ5EwRzSn vo3qjAsận đ5EwRzSộng ngườiN92aCZ đpPông 5EwRzSnhư mắcN92aCZ cửi,N92aCZ rấtN92aCZ nhpPiều ngườipP không5EwRzS mN92aCZua đượcpP o3qjAsvé, túpPm pPtụm o3qjAsở cổngN92aCZ đểN92aCZ 5EwRzSmua vpPé chợo3qjAs đen.

Có 5EwRzSngười no3qjAshìn so3qjAsố go3qjAshế vépP củpPa tôipP, ho3qjAsỏi: “CôN92aCZ gN92aCZái, cN92aCZó pPbán o3qjAsvé không5EwRzS?” TN92aCZôi lắco3qjAs đầu,o3qjAs lớpN92aCZ trưởnN92aCZg chẳ5EwRzSng dễN92aCZ g5EwRzSì kiếm5EwRzS 5EwRzScho, làmo3qjAs sN92aCZao cpPó t5EwRzShể bán?

Bên 5EwRzScạnh, o3qjAscũng cóN92aCZ rất5EwRzS nhipPều ngườiN92aCZ vâyN92aCZ lấypP mpPẹ tôN92aCZi, c5EwRzSó ngườio3qjAs o3qjAsnói: “Ch5EwRzSị 5EwRzSơi, N92aCZcái vN92aCZé nào3qjAsy c5EwRzShị cứpP n5EwRzSói giáN92aCZ đi,5EwRzS N92aCZbao nhi5EwRzSêu tN92aCZiền tpPôi co3qjAsũng lấy”.

Lúc npPày tôio3qjAs mớpPi biepPts, o3qjAsthì o3qjAsra chỗo3qjAs nN92aCZgồi củaN92aCZ hpPai chiếc5EwRzS véo3qjAs N92aCZnày co3qjAsực 5EwRzSkỳ tốt,o3qjAs l5EwRzSúc vềpP pho3qjAsải cảmo3qjAs ơnN92aCZ Chương5EwRzS SíN92aCZnh tửo3qjAs o3qjAstế pPmới được.

Chỗ ngồiN92aCZ cN92aCZủa ch5EwRzSúng tô5EwRzSi o3qjAslà kh5EwRzSu ghế5EwRzS VN92aCZIP, N92aCZở hànpPg to3qjAshứ bpPa, rấN92aCZt 5EwRzSgần sâo3qjAsn khấuo3qjAs, cpPó thpPể nhN92aCZìn r5EwRzSõ co3qjAsả N92aCZmặt o3qjAscủa nhN92aCZân viêN92aCZn làmN92aCZ côo3qjAsng tácN92aCZ điềuN92aCZ khiểnN92aCZ tho3qjAsiết bịpP tN92aCZrên sânpP kN92aCZhấu, l5EwRzSại còo3qjAsn được5EwRzS cuo3qjAsng cấpo3qjAs mipPễn ppPhí nN92aCZước uốngpP 5EwRzSvà 5EwRzSđồ 5EwRzSăn nhẹ.

Hàng tho3qjAsứ hao3qjAsi tN92aCZrước mặo3qjAst chúN92aCZng tôio3qjAs có5EwRzS ha5EwRzSi chỗN92aCZ ngồo3qjAsi luônpP đểpP trốngpP, trpPên m5EwRzSặt bàpPn củao3qjAs gN92aCZhế trưpPớc mặtN92aCZ tôio3qjAs đặpPt mộtN92aCZ bpPó N92aCZhoa pPly xepPn ho5EwRzSa hồng.

Khi buổN92aCZi bipPểu diễnN92aCZ bắt5EwRzS đầN92aCZu, hapPi ghếo3qjAs trướcpP mặtN92aCZ vẫpPn trN92aCZống. Tôo3qjAsi pPcứ ngpPhĩ, ngườiN92aCZ nN92aCZào lạpPi đN92aCZốt tiềnN92aCZ nhưo3qjAs 5EwRzSvậy? pPĐã N92aCZmua vpPé rN92aCZồi còn5EwRzS ko3qjAshông đến.

Buổi N92aCZbiểu dio3qjAsễn N92aCZvừa bắt5EwRzS đN92aCZầu, tôo3qjAsi o3qjAsvà mN92aCZẹ đã5EwRzS nhanN92aCZh chpPóng N92aCZbị cuốno3qjAs h5EwRzSút, cùng5EwRzS N92aCZvới mọi5EwRzS ngườpPi héN92aCZt gọpPi tpPên L5EwRzSưu Đứ5EwRzSc Hoao3qjAs, t5EwRzSrạng t5EwRzShái cuồno3qjAsg nhiệt5EwRzS chưaN92aCZ pPcó bao3qjAso giờ.o3qjAs Thậmo3qjAs co3qjAshí mẹ5EwRzS pPtôi còo3qjAsn lấN92aCZy o3qjAsmáy chụo3qjAsp ảnhpP k5EwRzShông ngN92aCZừng N92aCZchụp co3qjAsác độngN92aCZ tápPc v5EwRzSà 5EwRzSbiểu hiện5EwRzS củN92aCZa LưN92aCZu ĐứcN92aCZ Hoa.

“Cái mpPáy ảnN92aCZh no3qjAsày của5EwRzS mẹo3qjAs chụppP lN92aCZên o3qjAsảnh pPkhông n5EwRzShìn ro3qjAsõ đo3qjAsâu, pPđừng mất5EwRzS côngo3qjAs nữa!”o3qjAs TN92aCZôi bả5EwRzSo mẹ.

“Nhìn ro3qjAsõ mo3qjAsà! KhônN92aCZg N92aCZtin o3qjAscon nhìo3qjAsn xpPem!” Mẹ5EwRzS N92aCZtôi N92aCZrất tự5EwRzS hàopP đưao3qjAs mN92aCZáy ản5EwRzSh chpPo N92aCZtôi nhìn.

“Ngày pPmai to3qjAsrên mạngo3qjAs sẽ5EwRzS cóN92aCZ đầ5EwRzSy ảnh5EwRzS đẹp5EwRzS củao3qjAs c5EwRzSác to3qjAshợ c5EwRzShụp ản5EwRzSh co3qjAshuyên nghiệo3qjAsp chụppP, pPcon tảN92aCZi vo3qjAsề chN92aCZo mN92aCZẹ xem”.

“Không thícN92aCZh bằngo3qjAs ảnhpP mẹpP tựN92aCZ ch5EwRzSụp!” MẹpP tpPôi N92aCZtự pPtin nói.

Tôi o3qjAskhông tra5EwRzSnh luậN92aCZn vớio3qjAs mN92aCZẹ nữaN92aCZ, n5EwRzSgày mpPai xo3qjAsem ảnhpP cN92aCZủa thợpP chuyênN92aCZ nghiệpN92aCZ cN92aCZhụp thìo3qjAs s5EwRzSẽ khỏipP nóipP luôn.

Xem xo3qjAsong pPbuổi bio3qjAsểu diễpPn, pPtâm tN92aCZrạng của5EwRzS to3qjAsôi vN92aCZà mo3qjAsẹ 5EwRzSvô cN92aCZùng 5EwRzSthoải mái.N92aCZ MẹpP tôiN92aCZ pPnói: “Nhâno3qjAs to3qjAsiện tro3qjAsung 5EwRzStâm thươpPng mpPại cpPhưa đóng5EwRzS o3qjAscửa, cho3qjAsúng to3qjAsa o3qjAsđi lượpPn co3qjAshút, xeo3qjAsm đồnpPg hồ!”

“Con có5EwRzS o3qjAsbao o3qjAsgiờ thích5EwRzS đN92aCZồng h5EwRzSồ o3qjAsđâu? N92aCZCũng chẳng5EwRzS dùo3qjAsng đến”.5EwRzS Thờio3qjAs đạiN92aCZ củao3qjAs co3qjAshúng tN92aCZôi o3qjAsbây go3qjAsiờ đạio3qjAs đaN92aCZ sốo3qjAs đều5EwRzS lấypP d5EwRzSi độN92aCZng đểo3qjAs xe5EwRzSm giờo3qjAs rồi,5EwRzS vốnpP N92aCZkhông N92aCZcó hứn5EwRzSg tho3qjAsú vớio3qjAs móo3qjAsn đồo3qjAs đeo5EwRzS 5EwRzStay ấo3qjAsy nữa.

“Sắp đếnN92aCZ mù5EwRzSa xuân5EwRzS 5EwRzSrồi, mpPặc áo3qjAso 5EwRzSlộ cán5EwRzSh N92aCZtay N92aCZtrần r5EwRzSa cũo3qjAsng o3qjAskhông đẹp”.

“Vậy N92aCZmua cho3qjAso cpPon chiếo3qjAsc vò5EwRzSng ngọc5EwRzS N92aCZbích đ5EwRzSi, th5EwRzSế mN92aCZới đo3qjAsẹp”. N92aCZTôi đùpPa mẹ.

“Nếu copPn thN92aCZích, đợ5EwRzSi o3qjAshôm pPsau 5EwRzSmẹ 5EwRzSrút tN92aCZiền o3qjAstiết 5EwRzSkiệm để5EwRzS N92aCZmua nhàN92aCZ rN92aCZa mN92aCZua cho3qjAso N92aCZcon mộo3qjAst chiếc!”5EwRzS Mẹ5EwRzS tpPôi cười.

“Thôi đừ5EwRzSng ạ,5EwRzS mẹ5EwRzS dành5EwRzS tpPiền đo3qjAsể muN92aCZa nh5EwRzSà N92aCZcho cN92aCZon đi!”

Mua c5EwRzSho tpPôi pPmột căpPn nhpPà luônN92aCZ lo3qjAsà tâN92aCZm 5EwRzSnguyện củao3qjAs mẹN92aCZ. Mẹo3qjAs tho3qjAsường o3qjAsnói, c5EwRzSon gáN92aCZi nhpPất đ5EwRzSịnh phảipP co3qjAsó nho3qjAsà riêN92aCZng củaN92aCZ mpPình, nếupP ko3qjAshông N92aCZsau nàyo3qjAs cãpPi nhaN92aCZu vớo3qjAsi chpPồng co3qjAsũng khpPông pPcó chpPỗ pPmà N92aCZđi. o3qjAsLogic thậtN92aCZ kN92aCZỳ quặ5EwRzSc, no3qjAshưng cũngpP pPrất thực5EwRzS tế.

Khi mo3qjAsẹ và5EwRzS bốN92aCZ N92aCZly pPhôn, mẹo3qjAs chẳngN92aCZ cN92aCZó chỗo3qjAs N92aCZnào để5EwRzS ma5EwRzSng tôi5EwRzS đếnN92aCZ ởo3qjAs, đành5EwRzS phải5EwRzS so3qjAsống ch5EwRzSen chpPúc mão3qjAsi t5EwRzSrong khô5EwRzSng gio3qjAsan pPphòng kh5EwRzSách bpPé to3qjAsý củapP nN92aCZhà o3qjAsbà ngoại,N92aCZ mãiN92aCZ đế5EwRzSn nhiềupP no3qjAsăm s5EwRzSau, N92aCZkhi t5EwRzSôi o3qjAscó th5EwRzSể pPnhớ đượco3qjAs o3qjAsmọi ch5EwRzSuyện, 5EwRzScơ quaN92aCZn củpPa N92aCZmẹ mN92aCZới cấp5EwRzS co3qjAsho o3qjAsmột co3qjAsăn 5EwRzShộ nhỏ5EwRzS hpPai buN92aCZồng. N5EwRzShưng tr5EwRzSước 5EwRzSsau N92aCZthì vẫn5EwRzS làpP cơN92aCZ qua5EwRzSn cấp,o3qjAs N92aCZkhông chắco3qjAs ngN92aCZày o3qjAsnào lạo3qjAsi pPthu hồi5EwRzS, chpPúng 5EwRzStôi lạN92aCZi khôngN92aCZ cópP c5EwRzShỗ N92aCZở npPữa, cho3qjAso nên5EwRzS mẹo3qjAs khôpPng yênN92aCZ tN92aCZâm, pPluôn gh5EwRzSi nhớpP vN92aCZiệc N92aCZmua mN92aCZột căn5EwRzS nhpPà riênpPg củao3qjAs 5EwRzSchúng tôi.

“Khoản pPchi 5EwRzSmua nhpPà mẹpP N92aCZvẫn giữpP cho3qjAso copPn màpP, pPđủ rồi!”N92aCZ M5EwRzSẹ khoáco3qjAs tpPay tôio3qjAs đpPi v5EwRzSề phpPía siêo3qjAsu thịpP H5EwRzSoa Đường.

“Mẹ thấyN92aCZ chúngo3qjAs 5EwRzSta kho3qjAsoác to3qjAsay npPhau đio3qjAs lo3qjAsượn pPsiêu thị5EwRzS cóN92aCZ gio3qjAsống haN92aCZi chịpP eo3qjAsm khô5EwRzSng?” Tôo3qjAsi pPtrêu đùao3qjAs mẹ.

“Nếu go3qjAsiống được5EwRzS t5EwRzShì tốt”.o3qjAs MẹN92aCZ th5EwRzSở dào3qjAsi nói.

“Giống, khônN92aCZg ti5EwRzSn 5EwRzSmẹ thN92aCZử pPhỏi ngườipP 5EwRzSkhác xem”N92aCZ. pPTôi cpPố 5EwRzSý dựo3qjAsa 5EwRzSsát v5EwRzSào mẹ.

“Hôm nN92aCZào chúngN92aCZ 5EwRzSta đio3qjAs co3qjAshụp co3qjAsái N92aCZdán o3qjAsgì đópP đpPi? Cá5EwRzSi đóN92aCZ go3qjAsọi lo3qjAsà 5EwRzSgì o3qjAsđấy nhỉ?pP DpPán lêN92aCZn đipPện thpPoại o3qjAsdi độngo3qjAs củapP con”.

“Ảnh N92aCZđề can”.

“Đúng, chín5EwRzSh là5EwRzS nó,N92aCZ N92aCZcon đưaN92aCZ mẹ5EwRzS đ5EwRzSi nhé!”5EwRzS LúN92aCZc mẹN92aCZ N92aCZtôi hưngo3qjAs phấpPn tho3qjAsì giốn5EwRzSg no3qjAshư mo3qjAsột đứaN92aCZ cN92aCZon nN92aCZít già.

“Được, ko3qjAshông vấn5EwRzS o3qjAsđề gpPì! MẹN92aCZ đúng5EwRzS 5EwRzSlà sànhpP điệo3qjAsu N92aCZquá 5EwRzSđấy, co3qjAson còno3qjAs cho3qjAsưa từnpPg cpPhụp N92aCZbao giờ”.

Ở bêN92aCZn mpPẹ, luônpP pPvui vẻo3qjAs n5EwRzShư pPvậy, o3qjAsmẹ N92aCZchính là5EwRzS c5EwRzShỗ 5EwRzSdựa ch5EwRzSo tâN92aCZm hồ5EwRzSn tôi.

 

6. pPTáo Phú5EwRzS SĩpP rơpPi đầyN92aCZ dN92aCZưới đất

Lúc xeo3qjAsm 5EwRzSbiểu diễnN92aCZ c5EwRzSa nhạcN92aCZ, 5EwRzStôi đểN92aCZ đio3qjAsện thpPoại d5EwRzSi dộngpP 5EwRzSở ch5EwRzSế độN92aCZ yênpP l5EwRzSặng, N92aCZcó mpPấy cuN92aCZộc gọN92aCZi đ5EwRzSến nhưnN92aCZg đềuN92aCZ khN92aCZông o3qjAsbiết, mởpP 5EwRzSdanh sápPch cN92aCZuộc gọiN92aCZ N92aCZnhỡ thấyo3qjAs đềN92aCZu pPlà 5EwRzScủa Tiêuo3qjAs Viễn.

Tôi q5EwRzSuay lN92aCZưng vớipP pPmẹ 5EwRzSđể gọio3qjAs lN92aCZại 5EwRzScho aN92aCZnh, giọngo3qjAs To3qjAsiêu Viễ5EwRzSn mệpPt mỏ5EwRzSi ởo3qjAs pPđầu bên5EwRzS kiapP, “KpPhông c5EwRzSó viN92aCZệc gì5EwRzS đâu!”

“Vâng!” TN92aCZôi đ5EwRzSáp, qpPuay 5EwRzSđầu lạ5EwRzSi thpPấy mpPẹ đanN92aCZg npPhìn tôiN92aCZ dpPò hỏi,5EwRzS thế5EwRzS N92aCZlà vộiN92aCZ vànN92aCZg N92aCZdập máy.

Thứ hao3qjAsi đipP o3qjAslàm, nhậo3qjAsn đưN92aCZợc tN92aCZhông o3qjAsbáo củaN92aCZ Cục,o3qjAs sẽ5EwRzS đến5EwRzS kN92aCZiểm tN92aCZra to3qjAsiến đo3qjAsộ do3qjAsự án.

Tôi đưao3qjAs tpPhông bápPo N92aCZcho o3qjAsTổ N92aCZtrưởng xempP, 5EwRzSông bN92aCZảo tN92aCZôi trự5EwRzSc tN92aCZiếp mano3qjAsg đếnN92aCZ chN92aCZo Ti5EwRzSêu VipPễn vN92aCZà Ng5EwRzSô Duyệt.

Bộ d5EwRzSạng o3qjAsTiêu ViễnN92aCZ nN92aCZhư không5EwRzS N92aCZđược nghỉ5EwRzS ngơiN92aCZ đủ5EwRzS sứo3qjAsc, “Emo3qjAs khN92aCZông trốnpP tôio3qjAs nữa5EwRzS N92aCZà?” ĐN92aCZây lN92aCZà l5EwRzSàm N92aCZviệc, N92aCZcó thpPể trốnN92aCZ 5EwRzStránh sao?

Tôi nhìno3qjAs trên5EwRzS bàno3qjAs anpPh đ5EwRzSặt N92aCZhai tN92aCZấm 5EwRzSvé x5EwRzSem biểupP dipPên 5EwRzSca o3qjAsnhạc, trêpPn v5EwRzSé o3qjAsin o3qjAshàng pP2 sốpP 8pP, sốpP pP10, o3qjAschẳng lẽ…

Tôi ch5EwRzSợt N92aCZhiểu o3qjAsra, thìo3qjAs pPra đâypP chíno3qjAsh lN92aCZà điều5EwRzS ngạpPc nhio3qjAsên thúo3qjAs o3qjAsvị N92aCZmà o3qjAsanh đã5EwRzS nói!

“Anh cũng5EwRzS điN92aCZ xe5EwRzSm buN92aCZổi biểuo3qjAs diễn5EwRzS co3qjAsa nhạc5EwRzS à?”o3qjAs Tôo3qjAsi hỏo3qjAsi thăpPm dò.

“Không, anpPh chưapP 5EwRzSbao giN92aCZờ N92aCZthích LN92aCZưu Đức5EwRzS 5EwRzSHoa”. AnpPh l5EwRzSạnh lpPùng nói.

“Thế lN92aCZấy pPvé nàpPy đo3qjAsể làpPm gì5EwRzS?” Thật5EwRzS o3qjAsphí chỗN92aCZ ngồN92aCZi o3qjAstốt nhưo3qjAs vậy.

“Người 5EwRzSkhác to3qjAsặng, ti5EwRzSếc 5EwRzSlà tặngo3qjAs nhầo3qjAsm ng5EwRzSười rồi”.

Vẫn còpPn nóN92aCZi cứo3qjAsng, khôno3qjAsg nó5EwRzSi thN92aCZì thôi.

 

“Tiêu Viễ5EwRzSn, eo3qjAsm cầnpP N92aCZnói co3qjAshuyện vớio3qjAs o3qjAsanh về5EwRzS quo3qjAsy ho5EwRzSạch N92aCZlắp đặt5EwRzS co3qjAsáp N92aCZđiện của5EwRzS do3qjAsự N92aCZán này”.N92aCZ NgôpP DuN92aCZyệt N92aCZđang ởo3qjAs cửa5EwRzS, trêno3qjAs tao3qjAsy pPcầm mộpPt tệpPp o3qjAsbản N92aCZvẽ o3qjAsphác thảo.

“Tôi còo3qjAsn co3qjAsó vio3qjAsệc pPkhác, xo3qjAsin N92aCZphép về5EwRzS trướ5EwRzSc ạo3qjAs!” o3qjAsTôi o3qjAsvội 5EwRzSvàng nhưN92aCZờng 5EwRzSđường cN92aCZho pPNgô Duyệt.

“Em c5EwRzSũng npPgồi ởo3qjAs đây,o3qjAs ng5EwRzShe cùngo3qjAs!” TipPêu Viễn5EwRzS pPra lệnho3qjAs cpPho pPtôi, N92aCZhôm n5EwRzSay o3qjAssắc mặ5EwRzSt anpPh kpPhông đN92aCZược tốpPt, chắcpP N92aCZlà dN92aCZo chưaN92aCZ đpPược ngh5EwRzSỉ ngơ5EwRzSi đầypP đủ.

Ngô DuyệpPt nhpPíu mpPày, no3qjAsói: “Tiểu5EwRzS KN92aCZhả có5EwRzS thểo3qjAs khôo3qjAsng cầno3qjAs nghe”.

“Đúng, đún5EwRzSg! T5EwRzSôi khpPông cN92aCZần phảpPi N92aCZnghe ạ!”5EwRzS N92aCZTôi cườio3qjAs theo.

“Cô ấyo3qjAs tpPừng họpPc kho3qjAsoa tN92aCZự nhiênN92aCZ, mN92aCZà đâypP lạiN92aCZ chíno3qjAsh o3qjAslà co3qjAshuyên ngN92aCZành cô5EwRzS ấ5EwRzSy pPhọc, N92aCZtại sa5EwRzSo o3qjAslại không5EwRzS th5EwRzSể nghepP?” Tiêuo3qjAs ViễnpP c5EwRzSó 5EwRzSvẻ cốo3qjAs o3qjAsbắt éN92aCZp tôipP ởpP lại.

“Tại sa5EwRzSo 5EwRzSanh bN92aCZiết?” NgôN92aCZ Duyệto3qjAs ngạco3qjAs nh5EwRzSiên nhìN92aCZn tôN92aCZi v5EwRzSà Tiêo3qjAsu Viễn.

“Tại pPsao khôn5EwRzSg biết?5EwRzS Bọo3qjAsn aN92aCZnh 5EwRzShọc cùngo3qjAs mộtpP trườ5EwRzSng Đo3qjAsại học”.

“Tổng 5EwRzSgiám 5EwRzSsát Tiêu!”5EwRzS Tôio3qjAs mo3qjAsuốn ngăo3qjAsn 5EwRzSanh lại.

Nhưng TiêuN92aCZ Vo3qjAsiễn lipPếc nh5EwRzSìn tôo3qjAsi, vẫno3qjAs o3qjAstiếp o3qjAstục nóiN92aCZ: “HơnpP nữa5EwRzS c5EwRzSô ấy5EwRzS pPtừng lào3qjAs bpPạn g5EwRzSái pPcủa a5EwRzSnh, apPnh có5EwRzS tpPhể không5EwRzS hpPiểu côN92aCZ ấy5EwRzS sao?”

Sắc mặtpP NpPgô Duyệo3qjAst đột5EwRzS nhiêpPn trN92aCZắng bệch.

Phó tổno3qjAsg giámpP o3qjAssát, đừngpP N92aCZnghe anpPh ấyN92aCZ nói5EwRzS nhảo3qjAsm”. N92aCZTôi vo3qjAsội N92aCZvàng giải5EwRzS thío3qjAsch, “HồipP đN92aCZi h5EwRzSọc chỉo3qjAs pPlà đN92aCZùa N92aCZvui thôi”.

“Ai pPđùa pPvui vo3qjAsới o3qjAsem chứ?”5EwRzS Sắc5EwRzS mặ5EwRzSt TN92aCZiêu pPViễn 5EwRzScàng khóo3qjAs pPcoi, giậnN92aCZ dữN92aCZ 5EwRzSnhìn tôi.

“Tiêu N92aCZViễn, sN92aCZao anpPh lạiN92aCZ o3qjAscó thểN92aCZ đốiN92aCZ xửN92aCZ v5EwRzSới eo3qjAsm 5EwRzSnhư vậy?”N92aCZ N5EwRzSgô DuN92aCZyệt bậto3qjAs khócpP, sN92aCZau 5EwRzSđó chạypP vụtN92aCZ o3qjAsra ngoài.

“Tại pPsao apPnh lạipP cpPứ ph5EwRzSải nóN92aCZi vớiN92aCZ côN92aCZ 5EwRzSấy điềupP đóo3qjAs? 5EwRzSTại sapPo co3qjAsòn o3qjAsnói ro3qjAsa tro3qjAsước mo3qjAsặt em?”

Tôi pPcũng 5EwRzSkhóc, mố5EwRzSi quao3qjAsn hệ5EwRzS phứ5EwRzSc tN92aCZạp thpPế nà5EwRzSy, bảN92aCZo tôpPi spPau no3qjAsày 5EwRzScòn tiế5EwRzSp tụcpP lpPàm vi5EwRzSệc ởN92aCZ N92aCZđây thế5EwRzS nàoN92aCZ được5EwRzS o3qjAschứ. 5EwRzSTiêu Viễ5EwRzSn aN92aCZnh khpPông để5EwRzS ýN92aCZ, o3qjAsvì chỗ5EwRzS dN92aCZựa ppPhía so3qjAsau N92aCZanh vữngN92aCZ ch5EwRzSắc, hoà5EwRzSn toàn5EwRzS 5EwRzScó thpPể nópPi điN92aCZ lN92aCZà pPđi, tôN92aCZi tpPhì l5EwRzSàm thế5EwRzS nàopP được5EwRzS đây?

“Anh xio3qjAsn lỗ5EwRzSi, ano3qjAsh kN92aCZhông thểpP không5EwRzS nó5EwRzSi ra!”N92aCZ TiêupP Viễn5EwRzS o3qjAslắc vo3qjAsai tôi,N92aCZ 5EwRzS“Nếu pPcòn khN92aCZông pPnói, ngườipP N92aCZnhà N92aCZsẽ bắtN92aCZ ao3qjAsnh đínho3qjAs hô5EwRzSn v5EwRzSới o3qjAscô ấy”.

“Hai người5EwRzS đínhpP hôn5EwRzS đượN92aCZc rồipP, 5EwRzStại spPao phảipP kéopP e5EwRzSm vào?”o3qjAs 5EwRzSTôi khóc.

“Ngốc ạ,pP cN92aCZhẳng l5EwRzSẽ o3qjAsem kN92aCZhông N92aCZhiểu sao5EwRzS? To3qjAsừ tro3qjAsước đpPến npPay ngườio3qjAs an5EwRzSh yêuo3qjAs N92aCZchỉ pPcó mìnho3qjAs em!”o3qjAs Tiêuo3qjAs ViễN92aCZn ô5EwRzSm co3qjAshặt lo3qjAsấy tôi,5EwRzS giọngN92aCZ nóo3qjAsi thN92aCZa thiết.

Tim đa5EwRzSu gần5EwRzS pPnhư muốnN92aCZ nghẹ5EwRzSt thở5EwRzS, tạio3qjAs sao5EwRzS? To3qjAsại 5EwRzSsao bo3qjAsao o3qjAsnhiêu N92aCZnăm tr5EwRzSôi q5EwRzSua rồipP m5EwRzSới nóo3qjAsi vo3qjAsới tôN92aCZi nhữngN92aCZ điềupP ấy?

Hai cho3qjAsân tpPôi rã5EwRzS ro3qjAsời, o3qjAsdựa sátN92aCZ vo3qjAsào ngự5EwRzSc Tiêuo3qjAs Viễn.

Ngô DuyệN92aCZt mấyo3qjAs ngàN92aCZy liềN92aCZn k5EwRzShông lpPộ di5EwRzSện ởpP TN92aCZổ dpPự án.

Tổ kiểo3qjAsm o3qjAstra củ5EwRzSa CụcN92aCZ pPdo đípPch N92aCZthân 5EwRzSCục trưpPởng dẫn5EwRzS đo3qjAsầu xuốn5EwRzSg pPkiểm to3qjAsra pPdự á5EwRzSn, go3qjAsiáo pPsư N92aCZĐiền Duo3qjAsy o3qjAsNiên đN92aCZóng vo3qjAsai tròpP pPcố vẫno3qjAs. TN92aCZiêu N92aCZViễn 5EwRzSvà Tổo3qjAs trưởnN92aCZg pPđi cùN92aCZng đếno3qjAs cpPác nơio3qjAs, pPtôi đi5EwRzS p5EwRzShía so3qjAsau phụN92aCZ trácpPh gpPhi chép.

Đi 5EwRzShết mộpPt vòng,N92aCZ mọipP o3qjAsngười npPgồi lại5EwRzS nghỉo3qjAs 5EwRzSngơi, CụpPc tr5EwRzSưởng v5EwRzSà N92aCZTiêu ViễnpP ngồiN92aCZ phíN92aCZa trướco3qjAs tôi5EwRzS, ngư5EwRzSợc lại5EwRzS, giáopP s5EwRzSư ĐiN92aCZền o3qjAsngồi bêno3qjAs cN92aCZạnh tôi.

“Tiêu pPViễn này,N92aCZ có5EwRzS phảipP cháu5EwRzS với5EwRzS 5EwRzSDuyệt Du5EwRzSyệt pPcãi N92aCZnhau không?”5EwRzS CụcN92aCZ trưởng5EwRzS âpPn pPcần nóio3qjAs chuyệpPn g5EwRzSia đìno3qjAsh vớ5EwRzSi To3qjAsiêu Viễn.

Tiêu Vo3qjAsiễn 5EwRzSkhông nóio3qjAs gì.

“Thanh nipPên vo3qjAsới nhN92aCZau kho3qjAsông tránN92aCZh đưpPợc việcN92aCZ 5EwRzScãi 5EwRzScọ, đừpPng pPbận to3qjAsâm. Ch5EwRzSáu cũ5EwRzSng o3qjAsbiết tính5EwRzS co3qjAsách DuyệtpP Duo3qjAsyệt rồpPi đấ5EwRzSy, tínho3qjAs cònN92aCZ N92aCZtrẻ co5EwRzSn, chuyệnpP gN92aCZì pPcũng thíc5EwRzSh chpPấp o3qjAsnhặt, nhườno3qjAsg nhị5EwRzSn npPó chút,pP dùN92aCZ spPao cũ5EwRzSng sắp5EwRzS đính5EwRzS 5EwRzShôn r5EwRzSồi mà!”

Tiêu Viễno3qjAs quo3qjAsay N92aCZxuống liN92aCZếc nhN92aCZìn tôiN92aCZ, ánN92aCZh mắto3qjAs pPđen thẫpPm lộN92aCZ 5EwRzSra vẻN92aCZ N92aCZcương nghịo3qjAs, sao3qjAsu đóo3qjAs quapPy sN92aCZang pPnói vpPới CụcpP pPtrưởng N92aCZNgô: “BácpP 5EwRzSNgô… o3qjAscháu pPnghĩ chN92aCZáu N92aCZvà NpPgô DuN92aCZyệt kN92aCZhông 5EwRzShợp nhau!”

“Thằng bo3qjAsé nà5EwRzSy, o3qjAsnói co3qjAsái g5EwRzSì ngN92aCZớ ng5EwRzSẩn? Hao3qjAsi đứapP o3qjAslà thano3qjAsh mo3qjAsai pPtrúc mo3qjAsã, 5EwRzSlà 5EwRzSmột đôi5EwRzS qN92aCZuá 5EwRzSđẹp”. Cụo3qjAsc trpPưởng vỗ5EwRzS vo3qjAsai o3qjAsTiêu o3qjAsViễn cườipP ho3qjAsa pPhả nó5EwRzSi: “5EwRzSMấy nN92aCZgày to3qjAsrước bốo3qjAs chpPáu pPcòn o3qjAsgọi điệnpP o3qjAshỏi N92aCZbác đặtN92aCZ ti5EwRzSệc đN92aCZính o3qjAshôn 5EwRzSở N92aCZđâu nữa”.

“Thưa o3qjAsbác Ngo3qjAsô, cháN92aCZu nghN92aCZĩ pPsẽ khôngN92aCZ pPcó tiệco3qjAs N92aCZđính hpPôn đpPâu ạ!o3qjAs” o3qjAsTiêu ViễnN92aCZ nóiN92aCZ nhỏ.

“Đúng N92aCZlà giậ5EwRzSn do3qjAsỗi thậtN92aCZ rồi!pP” o3qjAsCục to3qjAsrưởng vN92aCZẫn cườio3qjAs N92aCZha o3qjAsha, “Nhưng,o3qjAs hapPi đứapP pPcãi nhaN92aCZu mấyo3qjAs ngàyo3qjAs rồipP lạN92aCZi ổno3qjAs thôi”.

Nghỉ ngơpPi xonpPg o3qjAsrồi, N92aCZmọi ngườN92aCZi lạ5EwRzSi tiếo3qjAsp tụo3qjAsc đ5EwRzSi, đN92aCZến hiệnN92aCZ trườpPng xN92aCZem tìnpPh tr5EwRzSạng tN92aCZhi côN92aCZng. Tôio3qjAs điN92aCZ cáco3qjAsh N92aCZxa phía5EwRzS sao3qjAsu, pPtâm o3qjAstrạng pPthật kh5EwRzSó tả.

Giáo sN92aCZư Điềno3qjAs N92aCZvỗ vao3qjAsi to3qjAsôi nóiN92aCZ: “Này,o3qjAs bo3qjAsạn trẻ,o3qjAs lấ5EwRzSy N92aCZlại N92aCZtinh N92aCZthần đN92aCZi nào”.

Tôi nhìnN92aCZ ông5EwRzS c5EwRzSảm kícho3qjAs, kìm5EwRzS chếN92aCZ nhữngo3qjAs cả5EwRzSm xúc5EwRzS 5EwRzSbộc 5EwRzSphát mo3qjAsuốn òao3qjAs khóc.

Tranh thpPủ tN92aCZhời N92aCZgian đpPến chỗ5EwRzS ở5EwRzS củao3qjAs C5EwRzShương NgựN92aCZ, pPgiúp anpPh tpPa cpPho cpPá ăn.

Có N92aCZtiền 5EwRzSđúng o3qjAslà tốto3qjAs thậtN92aCZ, o3qjAscó thểpP 5EwRzSmột mN92aCZình pPở tN92aCZrong ngôipP o3qjAsnhà tpPo tN92aCZhế này5EwRzS, rpPiêng po3qjAshòng kN92aCZhách đãpP N92aCZcó hpPai cái,o3qjAs mỗN92aCZi phò5EwRzSng pPđều đặtpP mộtN92aCZ b5EwRzSể cá5EwRzS too3qjAs. TpProng bo3qjAsể c5EwRzSá cN92aCZó đủpP lopPại màuo3qjAs so3qjAsắc hìpPnh 5EwRzSdáng, chủngpP loạ5EwRzSi đapP dạ5EwRzSng, tôpPi kpPhông cóo3qjAs ko3qjAsinh pPnghiệm nuô5EwRzSi cpPá no3qjAsên kpPhông phânpP biệtpP c5EwRzSụ thểpP đư5EwRzSợc lũ5EwRzS o3qjAscá nào3qjAsy g5EwRzSiống gì,5EwRzS chỉN92aCZ bi5EwRzSết rấN92aCZt nhiN92aCZều loạpPi chưao3qjAs thấ5EwRzSy N92aCZbao gipPờ, pPcó thpPể đúpPng N92aCZlà rấ5EwRzSt quo3qjAsý hiếm.

Thức 5EwRzSăn củ5EwRzSa pPcá đểpP N92aCZtrên bànpP, to3qjAsôi lấypP mộN92aCZt íto3qjAs thảo3qjAs xuo3qjAsống, 5EwRzSlũ c5EwRzSá nN92aCZhỏ o3qjAsbắt đầuo3qjAs tranN92aCZh n5EwRzShau ăn,o3qjAs một5EwRzS lN92aCZúc N92aCZthôi đão3qjAs 5EwRzSăn hếtN92aCZ o3qjAssạch, tôo3qjAsi pPlại đổo3qjAs pPvào mộtpP ípPt, lạipP ăpPn hếN92aCZt. XpPem 5EwRzSra N92aCZlũ o3qjAsnhóc nàN92aCZy đún5EwRzSg lN92aCZà đóio3qjAs pPrồi, tôN92aCZi quyếto3qjAs địnho3qjAs đpPổ 5EwRzScả góio3qjAs to3qjAso v5EwRzSào, cho3qjAso bọnpP chú5EwRzSng ănN92aCZ no.

Cho o3qjAscá o3qjAsăn xono3qjAsg, o3qjAsra khN92aCZỏi nhào3qjAs ChN92aCZương N5EwRzSgự, tôN92aCZi gọiN92aCZ đio3qjAsện chN92aCZo TipPêu VN92aCZiễn, “ChN92aCZúng 5EwRzSta đế5EwRzSn trườngN92aCZ ănN92aCZ co3qjAsơm o3qjAscăng ti5EwRzSn đi”.

Tiêu VipPễn N92aCZmặc trênN92aCZ ngo3qjAsười bo3qjAsộ thpPể 5EwRzSthao o3qjAsmàu trắng,o3qjAs o3qjAsđứng N92aCZở cổN92aCZng tpPrường đợo3qjAsi tôi.

Nhà N92aCZăn căn5EwRzS bảnpP khônpPg thaN92aCZy o3qjAsđổi g5EwRzSì, co3qjAshỉ o3qjAslà khôngN92aCZ cònN92aCZ cpPung pPcấp canN92aCZh trứno3qjAsg cpPà co3qjAshua miễo3qjAsn pN92aCZhí nN92aCZữa. o3qjAsTôi v5EwRzSà TiêupP N92aCZViễn pPmua hpPai suất5EwRzS cơmpP rướpPi N92aCZsốt t5EwRzShịt 5EwRzSgà, 5EwRzStìm o3qjAsmột chỗN92aCZ vắnN92aCZg ngườN92aCZi ngồ5EwRzSi xuống.

Vẫn là5EwRzS cảnhpP tượnN92aCZg củao3qjAs nămpP đóo3qjAs, chỉ5EwRzS cpPó v5EwRzSị củo3qjAsa m5EwRzSón cơN92aCZm rướio3qjAs o3qjAslà ho5EwRzSàn o3qjAstoàn khpPông gpPiống N92aCZnăm đpPó nữa.

Ăn cơmpP x5EwRzSong, TipPêu VipPễn nóiN92aCZ: “CpPhúng tN92aCZa ro3qjAsa sN92aCZân vậnpP độngpP N92aCZđi, xeN92aCZm pPanh bo3qjAsây giờN92aCZ cN92aCZòn cópP o3qjAsthể chạy5EwRzS 1N92aCZ500m nữapP k5EwRzShông”. L5EwRzSúc nào3qjAsy to3qjAsôi mo3qjAsới chN92aCZú ý5EwRzS pPđến pPanh o3qjAsđi đôipP gN92aCZiày tN92aCZhể tha5EwRzSo o3qjAsNike co3qjAsũ đó.

“Anh N92aCZvẫn đi5EwRzS đôN92aCZi pPgiày nàpPy à?”

“Muốn N92aCZthay đôN92aCZi 5EwRzSmới, vẫno3qjAs chưapP o3qjAscó ngườio3qjAs đ5EwRzSưa 5EwRzSanh 5EwRzSđi o3qjAsmua”. AnpPh N92aCZnhìn N92aCZtôi cười.

Tôi cúi5EwRzS đầuN92aCZ lẩno3qjAs pPtránh ánhN92aCZ npPhìn trìuo3qjAs mpPến của5EwRzS anpPh, “ĐpPợi cN92aCZó o3qjAsthời N92aCZgian lạo3qjAsi đo3qjAsưa N92aCZanh đpPi mu5EwRzSa đôi5EwRzS mớN92aCZi nho3qjAsé, nhưpPng 5EwRzSanh phpPải tự5EwRzS bỏN92aCZ tiền”.

“Điền Khả5EwRzS LạN92aCZc, epPm thpPật o3qjAslà 5EwRzSkeo kiệtpP”. Vo3qjAsẫn ngpPuyên văpPn N92aCZlời pho3qjAsê pháN92aCZn N92aCZtôi nă5EwRzSm đó.

Tôi đứo3qjAsng 5EwRzSbên đườnpPg bipPên chạpPy g5EwRzSiúp apPnh bấ5EwRzSm tpPhời gi5EwRzSan, rất5EwRzS nhiềuo3qjAs sin5EwRzSh viN92aCZên trêN92aCZn sânN92aCZ vậN92aCZn độngN92aCZ nhìno3qjAs chúngo3qjAs o3qjAstôi, n5EwRzShất 5EwRzSlà N92aCZcác c5EwRzSô gái,o3qjAs npPhìn TiêuN92aCZ Vio3qjAsễn bằN92aCZng đôiN92aCZ mN92aCZắt rN92aCZạng rỡ.

Tôi kN92aCZéo TiN92aCZêu Viễ5EwRzSn, “ĐpPi to3qjAshôi, co3qjAsơm xoN92aCZng 5EwRzSkhông đượcN92aCZ vậo3qjAsn độnN92aCZg mạnh”.

Tôi vàpP T5EwRzSiêu Viễn5EwRzS nắmN92aCZ taN92aCZy o3qjAsnhau l5EwRzSặng lẽ5EwRzS đN92aCZi pPdọc thpPeo 5EwRzSbờ sôn5EwRzSg, dườngN92aCZ N92aCZnhư tpPrở 5EwRzSlại thwpPoif o3qjAsđiểm pPmới qo3qjAsuen 5EwRzSnhau củaN92aCZ no3qjAshiều o3qjAsnăm trước.

“Đợi d5EwRzSự 5EwRzSán npPày N92aCZkết thúc,N92aCZ cN92aCZhúng o3qjAsta đi5EwRzS đpPăng o3qjAský kếto3qjAs hôpPn nhé”.5EwRzS pPTiêu N92aCZViễn đ5EwRzSột nhiêno3qjAs nói.

“Kết N92aCZhôn?” TN92aCZôi ko3qjAshông c5EwRzSó mộ5EwRzSt chútN92aCZ chN92aCZuẩn o3qjAsbị tpPâm lN92aCZý gìo3qjAs, “Tại5EwRzS sao?”

“Tất nhpPiên là5EwRzS pPvì o3qjAsanh o3qjAsyêu em!o3qjAs” TiêpPu N92aCZViễ dừnpPg lạpPi, o3qjAshôn l5EwRzSên pPmôi tôi.

Lần đầupP to3qjAsiên apPnh o3qjAshôn to3qjAsôi n5EwRzShư vậy,o3qjAs tôio3qjAs sững5EwRzS spPờ kinpPh ngạc.

“Sao vậy,N92aCZ vẫnpP muốN92aCZn nữ5EwRzSa àN92aCZ?” A5EwRzSnh nhN92aCZư b5EwRzSị nghipPện, pPlại sN92aCZấn to3qjAsới hN92aCZôn tôi.

Môi pPTiêu ViễnpP có5EwRzS vị5EwRzS s5EwRzSe sN92aCZe nN92aCZgọt, mpPịn màn5EwRzSg, ẩmpP ướo3qjAs, mềm5EwRzS dN92aCZịu ấno3qjAs trpPên môo3qjAsi tôi.

“Tiêu Viễn,5EwRzS 5EwRzSanh sN92aCZẽ pPkhông rờiN92aCZ xN92aCZa N92aCZem chứ?”5EwRzS Tôi5EwRzS luo3qjAsôn o3qjAscảm thấyN92aCZ đio3qjAsều tuyệtpP dio3qjAsệu N92aCZthế nàyo3qjAs lạiN92aCZ khôpPng o3qjAsphải làN92aCZ spPự thật.

“Sẽ kN92aCZhông bN92aCZao giờN92aCZ nữa!pP” Ao3qjAsnh pPgiữ chặtpP miệnN92aCZg pPtôi, “TậN92aCZp tN92aCZrung pPđi, đừngo3qjAs npPói nữa…”

Tiêu Vi5EwRzSễn đưa5EwRzS thẳngo3qjAs tôipP vềN92aCZ đếnN92aCZ cử5EwRzSa nhà,o3qjAs “Ano3qjAsh muố5EwRzSn vpPào gặp5EwRzS pPmẹ emN92aCZ!” 5EwRzSAnh lần5EwRzS ch5EwRzSần o3qjAsở N92aCZđó 5EwRzSkhông m5EwRzSuốn đi.

“Lần spPau nho3qjAsé, pPem vềpP nóN92aCZi vớio3qjAs mẹpP mộN92aCZt tiếng5EwRzS trướcpP đão3qjAs, tr5EwRzSánh lào3qjAsm mẹ5EwRzS N92aCZgiật mì5EwRzSnh, pPmẹ o3qjAsvẫn luôpPn o3qjAsnghĩ pPanh đangpP ởo3qjAs 5EwRzSnước ngoài”.

“Chúng pPta lào3qjAsm pPcùng pPở mộN92aCZt c5EwRzSơ pPquan, N92aCZem đãN92aCZ khôo3qjAsng 5EwRzSnói vớiN92aCZ c5EwRzSô à?”

Tiêu o3qjAsViễn N92aCZdùng N92aCZhai 5EwRzScánh tN92aCZay gi5EwRzSữ tôipP lạio3qjAs mộpPt g5EwRzSóc nhỏ.

“Em N92aCZsợ mẹ5EwRzS khpPông to3qjAshích pPanh đấy”.

“Mẹ N92aCZvợ N92aCZgặp cN92aCZon ro3qjAsể, cópP gN92aCZì mo3qjAsà ko3qjAshông thích?”5EwRzS N92aCZAnh đắo3qjAsc N92aCZý nói.

“Được rồi,5EwRzS N92aCZlần N92aCZsau N92aCZanh hN92aCZãy đến”pP. T5EwRzSôi đN92aCZẩy a5EwRzSnh N92aCZra, “o3qjAsNhanh vN92aCZề o3qjAsnhà n5EwRzSgủ đi,o3qjAs ngàpPy pPmai o3qjAscòn N92aCZđi l5EwRzSàm chứ”.

Mẹ tpPôi đ5EwRzSã ng5EwRzSủ rồi.N92aCZ N92aCZTôi o3qjAsnhẹ nhào3qjAsng m5EwRzSở cửa5EwRzS s5EwRzSợ N92aCZđánh thN92aCZức mẹ,o3qjAs gầN92aCZn đâpPy, mẹpP toànpP ngo3qjAsủ sớm.

Tắm xoo3qjAsng, nằpPm t5EwRzSrên gpPiường, trái5EwRzS t5EwRzSim pPrộn rN92aCZã mớipP chpPịu tpPrầm lắng5EwRzS xuống.

Tiêu Viễn,o3qjAs ch5EwRzSúng pPta tpPhật 5EwRzSsự c5EwRzSó tpPhể ởN92aCZ bN92aCZên nha5EwRzSu không?N92aCZ TạipP saN92aCZo trN92aCZong o3qjAslòng tôiN92aCZ cứN92aCZ thấppP tpPhỏm khôno3qjAsg yên?

Ngày hôo3qjAsm pPsau 5EwRzSđi làm,5EwRzS tổ5EwRzS do3qjAsự ánN92aCZ pPcử T5EwRzSiêu Viễno3qjAs vàpP t5EwRzSôi đếnN92aCZ côN92aCZng to3qjAsrường khả5EwRzSo sá5EwRzSt tiếN92aCZn o3qjAsđộ thpPi công.

Lúc pPxuất pN92aCZhát, o3qjAsTổ trưởngo3qjAs pPnăm lầnN92aCZ bảyN92aCZ lượt5EwRzS nhN92aCZắc nhở5EwRzS lo3qjAsái N92aCZxe pPnhất đo3qjAsịnh ppPhải o3qjAsđảm bảoo3qjAs N92aCZan toào3qjAsn cpPho tN92aCZổng giámpP s5EwRzSát Tiêu.

Trên đườnpPg đi,o3qjAs to3qjAsôi nó5EwRzSi đùapP vớpPi pPTiêu Viễn,N92aCZ “pPXem, đ5EwRzSó chínhN92aCZ o3qjAslà sựo3qjAs cácpPh N92aCZbiệt giữ5EwRzSa 5EwRzStổng giám5EwRzS sát5EwRzS 5EwRzSvà npPhân vio3qjAsên. Tổno3qjAsg giápPm sN92aCZát thậN92aCZt 5EwRzSlà đanN92aCZg quý,o3qjAs pPra khpPỏi cửo3qjAsa lo3qjAsà cầno3qjAs phảio3qjAs bảoo3qjAs o3qjAsđảm a5EwRzSn toàn”.

“Em chẳno3qjAsg phảpPi càN92aCZng đ5EwRzSáng qupPý hơno3qjAs pPsao, 5EwRzScó mộtpP N92aCZtổng N92aCZgiám sN92aCZát ko3qjAshôi no3qjAsgô tuấN92aCZn o3qjAstú, 5EwRzSuy ppPhong lẫmo3qjAs liệo3qjAst, lN92aCZà ano3qjAsh N92aCZđây pPđảm bảoN92aCZ apPn o3qjAstoàn o3qjAscho em!o3qjAs” TiêN92aCZu VipPễn nhpPìn tpPôi cườiN92aCZ N92aCZhì hì.

“Em 5EwRzSsao dpPám 5EwRzSlàm phiềnN92aCZ anh?”

Đến cpPông tro3qjAsường, Độio3qjAs trưởngpP độio3qjAs o3qjAsthi cô5EwRzSng N92aCZdẫn tôo3qjAsi vàN92aCZ TiN92aCZêu Vi5EwRzSễn đipP xepPm x5EwRzSét 5EwRzStình trạo3qjAsng N92aCZđắp đê5EwRzS N92aCZkè o3qjAsđường. Ti5EwRzSêu Viễn5EwRzS lúo3qjAsc o3qjAslúc lại5EwRzS chN92aCZỉ o3qjAsra cácN92aCZ pN92aCZhương diệno3qjAs cầnN92aCZ chpPú ýN92aCZ, độio3qjAs tr5EwRzSưởng đềupP 5EwRzSghi ch5EwRzSép 5EwRzSlại 5EwRzScẩn thận.

Đi đ5EwRzSến một5EwRzS nơi5EwRzS gậpN92aCZ ghềnh,o3qjAs c5EwRzSó hN92aCZố nướpPc. N92aCZNgười o3qjAslái xpPe pPđi cùpPng ch5EwRzSỉ l5EwRzSo pPbảo vpPệ TN92aCZiêu ViễpPn, o3qjAsdo mpPuốn giữ5EwRzS Tiêuo3qjAs ViễN92aCZn khpPông tiN92aCZến vềpP phíaN92aCZ trướco3qjAs màN92aCZ pPđã lỡo3qjAs vo3qjAsa vào3qjAso npPgười tôi.

Một cúo3qjAs vấp5EwRzS npPgã, 5EwRzStôi rơi5EwRzS luo3qjAsôn xuống.N92aCZ 5EwRzSNước ngpPập N92aCZsâu đếnN92aCZ pPtận thN92aCZắt N92aCZlưng, lạo3qjAsnh o3qjAstê tái,pP N92aCZquần áoN92aCZ trê5EwRzSn ngườio3qjAs 5EwRzSđều bịN92aCZ ưpPớt sũng.

Tiêu Viễno3qjAs pPthấy vậyo3qjAs, lậppP t5EwRzSức pPvứt N92aCZbỏ pPáo khoácN92aCZ ở5EwRzS t5EwRzSrên ngưN92aCZời, o3qjAsđịnh l5EwRzSao xuốnpPg ko3qjAséo tôi.

Tôi 5EwRzShét: “T5EwRzSiêu Viễn,pP anN92aCZh đừng5EwRzS xuống,5EwRzS eN92aCZm c5EwRzSó 5EwRzSthể to3qjAsự pPlên được”.

Người lo3qjAsái pPxe vpPa phảiN92aCZ tN92aCZôi, thấy5EwRzS cópP lỗio3qjAs, nói:N92aCZ “pPTổng giámpP o3qjAssát TiêuN92aCZ, haN92aCZy đểN92aCZ pPtôi xuốo3qjAsng đi”.

Tiêu ViễnN92aCZ g5EwRzSiận d5EwRzSữ nhìo3qjAsn o3qjAsanh pPta, ánhN92aCZ mắtN92aCZ pPcòn N92aCZsắc l5EwRzSạnh N92aCZhơn cả5EwRzS dòpPng nước,pP “Đứ5EwRzSng 5EwRzSsang m5EwRzSột bên”.

Người N92aCZlái x5EwRzSe sN92aCZợ ho3qjAsãi o3qjAskhông dáN92aCZm 5EwRzSnói o3qjAsgì, lo3qjAsùi saN92aCZng N92aCZmột bên.

Tiêu 5EwRzSViễn khôngo3qjAs nN92aCZgại 5EwRzSnước lạnho3qjAs, từ5EwRzS từN92aCZ đếnN92aCZ gầ5EwRzSn tôN92aCZi, giữ5EwRzS chặpPt pPtay pPtôi, N92aCZnói: “ĐiN92aCZ thepPo anN92aCZh, chậm5EwRzS thô5EwRzSi kẻoo3qjAs ngã”.

Sau pPkhi TipPêu ViễnpP ko3qjAséo tôiN92aCZ 5EwRzSra khỏiN92aCZ hN92aCZố nước,5EwRzS tpPổ trưởngN92aCZ tìm5EwRzS pPcho cN92aCZhúng tN92aCZôi m5EwRzSột 5EwRzSlều trpPại cpPó l5EwRzSò sưởio3qjAs đpPiện để5EwRzS hon5EwRzSg o3qjAskhô quN92aCZần áo3qjAso. TipPêu pPViễn sợ5EwRzS N92aCZtôi lN92aCZạnh, cởi5EwRzS luôn5EwRzS co3qjAsả o3qjAsáo khoáN92aCZc no3qjAsgoài đắpo3qjAs chN92aCZo tôo3qjAsi, N92aCZ“Cái tê5EwRzSn láipP 5EwRzSxe o3qjAstay châ5EwRzSn hậ5EwRzSu o3qjAsđậu 5EwRzSấy, thậtN92aCZ bực5EwRzS mình”.

Tôi cưo3qjAsời ano3qjAsh đãpP lN92aCZàm o3qjAsto cpPhuyện, tôipP chẳngo3qjAs qN92aCZua cũnN92aCZg chỉN92aCZ bị5EwRzS ướpPt qN92aCZuần N92aCZáo thôio3qjAs, kh5EwRzSông đángN92aCZ đểN92aCZ n5EwRzSổi co3qjAsáu vớio3qjAs ngo3qjAsười ta.

Tiêu ViễpPn ngồN92aCZi N92aCZhơi pPxã lò5EwRzS sưởi,N92aCZ tôipP b5EwRzSảo apPnh lN92aCZại gần5EwRzS cN92aCZhút, để5EwRzS tráN92aCZnh lạnh,pP ao3qjAsnh khônN92aCZg chịupP: “pPEm cònN92aCZ đánpPg q5EwRzSuý hơ5EwRzSn anh”.

Tôi nN92aCZhìn an5EwRzSh, mo3qjAsỉm cưo3qjAsời, tro5EwRzSng lòngN92aCZ ấmpP o3qjAsáp vpPô ngần.

Quay vN92aCZề tổ5EwRzS dựpP án5EwRzS, TipPêu Vo3qjAsiễn cứ5EwRzS hN92aCZắt 5EwRzShơi suốto3qjAs, tôio3qjAs pPcho apPnh uống5EwRzS mN92aCZột cố5EwRzSc to3qjAshuốc N92aCZgiải cpPảm, nhưngpP khônN92aCZg o3qjAscó táo3qjAsc dụng.

Ngày hôpPm sauN92aCZ, vpPừa sáo3qjAsng raN92aCZ, đi5EwRzSện thoạ5EwRzSi củaN92aCZ N92aCZTiêu ViễN92aCZn đ5EwRzSánh thứcN92aCZ tô5EwRzSi 5EwRzSdậy: “KhảpP o3qjAsLạc, aN92aCZnh sốt5EwRzS caoN92aCZ, pPcó co3qjAshút tripPệu chứngN92aCZ N92aCZbị v5EwRzSiêm pho3qjAsổi, nho3qjAsập việpPn rồi”.5EwRzS GiọpPng n5EwRzSói khpPản khN92aCZô, khôo3qjAsng c5EwRzSòn 5EwRzSêm 5EwRzSái nN92aCZhư những5EwRzS nN92aCZgày t5EwRzSrước nữa.

“Ở đâu5EwRzS vậy?”N92aCZ TpPôi hỏi.

“Bệnh việnpP cảnhN92aCZ sáN92aCZt N92aCZvũ trang”.

“Anh đpPợi nh5EwRzSé, epPm 5EwRzSđến tổ5EwRzS dựo3qjAs N92aCZán điểmo3qjAs dano3qjAsh, rồi5EwRzS xo3qjAsin pho3qjAsép ngN92aCZhỉ đpPi t5EwRzShăm anh”.

“Ừ”. 5EwRzSTiêu Vi5EwRzSễn N92aCZngoan no3qjAsgoãn đáp,pP có5EwRzS vN92aCZẻ sốtpP nặn5EwRzSg k5EwRzShông cpPòn sứcpP o3qjAsnói 5EwRzSnữa rồi.

Tôi mo3qjAsua mo3qjAsột 5EwRzSgiỏ táoN92aCZ Pho3qjAsú Sĩo3qjAs, o3qjAsvừa o3qjAsto vừpPa đỏN92aCZ, ng5EwRzShĩ rằnpPg Ti5EwRzSêu Viễ5EwRzSn 5EwRzSsẽ ro3qjAsất 5EwRzSthích ăn.

Tôi chưaN92aCZ đpPến bpPệnh 5EwRzSviện CảN92aCZnh o3qjAssát v5EwRzSũ trN92aCZang bapPo giờ,o3qjAs bướco3qjAs vàoo3qjAs pPthấy N92aCZthật rộN92aCZng lớn,N92aCZ pPở o3qjAsđại sảnhN92aCZ o3qjAshỏi mo3qjAsấy lượt,N92aCZ N92aCZmới pPbiết đpPược N92aCZkhu nN92aCZhập việo3qjAsn chỗ5EwRzS nào3qjAso. Vừao3qjAs nhắN92aCZc đ5EwRzSến tN92aCZên Tiê5EwRzSu ViễN92aCZn vớio3qjAs pPcác N92aCZy tápP pPcủa kho3qjAsu o3qjAsnhập việnN92aCZ, N92aCZmấy cpPô gápPi trẻpP đềo3qjAsu N92aCZhào 5EwRzShứng pPnói: “ĐểN92aCZ tôio3qjAs d5EwRzSẫn o3qjAscô đi”.

Tiêu ViễN92aCZn nằm5EwRzS ởo3qjAs phòo3qjAsng bệnhpP rN92aCZiêng caN92aCZo o3qjAscấp, cửaN92aCZ ph5EwRzSòng bện5EwRzSh mở5EwRzS rao3qjAs, N92aCZbên N92aCZtrong thấ5EwRzSy o3qjAscó mpPấy bóngpP n5EwRzSgười đi5EwRzS lại.

Tôi nhan5EwRzSh chónpPg nhậno3qjAs o3qjAsra Ngô5EwRzS Duyệt5EwRzS đpPang o3qjAsngồi ởN92aCZ đầu5EwRzS giường,pP N92aCZnâng cốN92aCZc pPnước chpPo T5EwRzSiêu ViễN92aCZn uốngo3qjAs. Ti5EwRzSêu Viễno3qjAs lpPộ 5EwRzSrõ vẻN92aCZ dịu5EwRzS do3qjAsàng cN92aCZười vo3qjAsới pPcô ấy.

Tôi đứo3qjAsng ởN92aCZ lN92aCZối đipP ro3qjAsất l5EwRzSâu, N92aCZchăm 5EwRzSchú nhìnN92aCZ N5EwRzSgô Duo3qjAsyệt, 5EwRzScô ấyo3qjAs vN92aCZà TiêpPu N92aCZViễn pPcư 5EwRzSxử vớiN92aCZ nN92aCZhau n5EwRzShư thế,5EwRzS nhấtpP đpPịnh o3qjAsđã c5EwRzSó thời5EwRzS 5EwRzSgian rất5EwRzS dà5EwRzSi bê5EwRzSn nhau.

“Thư kýpP TốnpPg, co3qjAsô gáipP no3qjAsày muốN92aCZn tìmo3qjAs TN92aCZiêu Viễn”.

Người đưo3qjAsợc gọipP lào3qjAs tpPhư kýo3qjAs Tốn5EwRzSg đóN92aCZ li5EwRzSếc pPnhìn tôo3qjAsi, o3qjAsquay đ5EwRzSầu đi,”BộpP trưởng5EwRzS TN92aCZiêu và5EwRzS po3qjAshu nho3qjAsân đãpP dpPặn pPrồi, trN92aCZừ pPcô NgN92aCZô DuyệN92aCZt rpPa, TipPêu Viễo3qjAsn khôo3qjAsng pPgặp bấpPt kpPỳ ngpPười nào”.

Trừ NN92aCZgô DuyệtpP pPra, người5EwRzS khácpP đố5EwRzSi vớiN92aCZ Tiêuo3qjAs o3qjAsViễn đ5EwRzSều làpP “ngườipP bấo3qjAst kỳ”pP sao?

Tôi khN92aCZông biếtpP n5EwRzSên lo3qjAsý gio3qjAsải nhưo3qjAs to3qjAshế N92aCZnào vềpP hà5EwRzSm pPý N92aCZcủa câN92aCZu o3qjAsnói nàypP, cN92aCZhỉ cảmN92aCZ thấyN92aCZ trá5EwRzSi to3qjAsim 5EwRzStràn đầyo3qjAs nhiệtpP huy5EwRzSết bỗngN92aCZ N92aCZchốc no3qjAsguội lpPạnh đo3qjAsi, bN92aCZị 5EwRzSđông cpPứng lạiN92aCZ 5EwRzSnhư nước5EwRzS đá.pP Đo3qjAsồng tN92aCZhời, pPcơ thểN92aCZ pPco tN92aCZhắt 5EwRzSlại, 5EwRzScác ngóno3qjAs tapPy N92aCZrun rẩy.

Y tápP gpPọi tN92aCZôi, “CôN92aCZ pPlàm so3qjAsao vậy?”

Tôi pPcố 5EwRzSgắng đểN92aCZ làN92aCZm 5EwRzScho mìno3qjAsh k5EwRzShông ruN92aCZn lpPên o3qjAsnữa, quo3qjAsay đN92aCZều lạpPi 5EwRzSnhìn côpP t5EwRzSa cảmN92aCZ kí5EwRzSch, pPrun ruo3qjAsn mô5EwRzSi nói:pP 5EwRzS“Không sa5EwRzSo đâu”.

Người N92aCZy táo3qjAs ngN92aCZạc nhpPiên nhìn5EwRzS th5EwRzSái đo3qjAsộ cN92aCZủa tôpPi, chỉ5EwRzS ta5EwRzSy xuốngo3qjAs dpPưới đo3qjAsất, khôN92aCZng biếtN92aCZ 5EwRzStừ lú5EwRzSc nàoN92aCZ, gi5EwRzSỏ tápPo tpPrên t5EwRzSay pPđã lpPăn xuN92aCZống đấN92aCZt rồi.

Tôi lạ5EwRzSi 5EwRzSnhìn vào5EwRzS tro5EwRzSng phòngpP, No3qjAsgô DuN92aCZyệt đpPang nhẹpP nhànpPg nângN92aCZ đầupP TiêuN92aCZ Viễn,o3qjAs đN92aCZặt lê5EwRzSn gối,5EwRzS pPsau N92aCZđó đắppP chănpP o3qjAscho anh.

Tôi địnho3qjAs t5EwRzShần lạN92aCZi, co3qjAsúi đpPầu xN92aCZuống N92aCZnhìn nhữN92aCZng qN92aCZuả táoN92aCZ lăN92aCZn 5EwRzStrên đ5EwRzSất, dậN92aCZp ná5EwRzSt đếno3qjAs tpPhế 5EwRzSnày, xe5EwRzSm rpPa khN92aCZông o3qjAsthể 5EwRzSăn được5EwRzS nữa5EwRzS rồi.

Mỉm cười,o3qjAs tronpPg N92aCZlòng th5EwRzSầm nN92aCZói vớpPi Ti5EwRzSêu Viễn5EwRzS: Bo3qjAsảo trọng.