Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất - Chương 03

 

Chương 3MfUsDTYB: N7x7Có baePtpHxpbo MfUsDTYBnhiêu mePtpHxpbối ePtpHxpbtình MfUsDTYBcó tN7x7hể MfUsDTYBlàm lạiN7x7 MfUsDTYBđược tePtpHxpbừ đầu?

            “NgN7x7ốc ạ,N7x7 chẳngePtpHxpb lẽMfUsDTYB eePtpHxpbm khMfUsDTYBông hMfUsDTYBiểu MfUsDTYBsao? TừePtpHxpb trướcN7x7 đếnN7x7 naePtpHxpby ngườN7x7i MfUsDTYBanh yMfUsDTYBêu chỉN7x7 cMfUsDTYBó mìePtpHxpbnh em!ePtpHxpb” TiêMfUsDTYBu VePtpHxpbiễn MfUsDTYBôm chặtePtpHxpb lấyMfUsDTYB tôMfUsDTYBi, gePtpHxpbiọng nóePtpHxpbi tePtpHxpbha thiết.

            TiMfUsDTYBm đaePtpHxpbu gầnMfUsDTYB nhưePtpHxpb ePtpHxpbmuốn nMfUsDTYBghẹt thN7x7ở, MfUsDTYBtại ePtpHxpbsao? TạiN7x7 N7x7sao bMfUsDTYBao nhiN7x7êu nămePtpHxpb trôePtpHxpbi MfUsDTYBqua rồiePtpHxpb mớMfUsDTYBi nóMfUsDTYBi vớiMfUsDTYB tôN7x7i nePtpHxpbhững điềuePtpHxpb này?

1. ĐãePtpHxpb lMfUsDTYBâu MfUsDTYBkhông gặMfUsDTYBp, N7x7anh N7x7vẫn N7x7khỏe chứ

Tiêu VMfUsDTYBiễn đứN7x7ng trưN7x7ớc mặePtpHxpbt tePtpHxpbôi, cườiePtpHxpb N7x7nói: ePtpHxpb“Điền KMfUsDTYBhả MfUsDTYBLạc, ePtpHxpbanh biếtMfUsDTYB ngN7x7ay lN7x7à eMfUsDTYBm màePtpHxpb, eN7x7m khôngMfUsDTYB ngờePtpHxpb đượePtpHxpbc lePtpHxpbà MfUsDTYBanh pePtpHxpbhải không?”

Tôi khMfUsDTYBông kiềmMfUsDTYB chếePtpHxpb đượcN7x7 nỗiMfUsDTYB xúcePtpHxpb N7x7động tronN7x7g lòngN7x7, ngMfUsDTYBay cMfUsDTYBả giọngN7x7 nóePtpHxpbi cũngN7x7 ruePtpHxpbn ePtpHxpblập cậpePtpHxpb, “TiêuMfUsDTYB VN7x7iễn! LN7x7à ePtpHxpbanh tePtpHxpbhật sao?”

“Nếu làePtpHxpb giảMfUsDTYB MfUsDTYBcho đePtpHxpbổi lại.ePtpHxpb MfUsDTYBĐúng lN7x7à aePtpHxpbnh đN7x7ây”. AN7x7nh kéoMfUsDTYB ePtpHxpbtay MfUsDTYBtôi lại,ePtpHxpb ấmePtpHxpb áN7x7p. RMfUsDTYBõ rMfUsDTYBàng khônMfUsDTYBg phảiN7x7 làN7x7 mơ.

“Tại sMfUsDTYBao anN7x7h lạiN7x7 trởePtpHxpb thàMfUsDTYBnh TổngN7x7 giN7x7ám sMfUsDTYBát ePtpHxpbkỹ thuậN7x7t chứ?”ePtpHxpb ePtpHxpbTôi hỏN7x7i. AnePtpHxpbh xuấtMfUsDTYB ngoạiePtpHxpb mớiMfUsDTYB hơnMfUsDTYB bốMfUsDTYBn năm,ePtpHxpb MfUsDTYBnhanh nhấtMfUsDTYB cũePtpHxpbng chỉN7x7 MfUsDTYBvừa họN7x7c xMfUsDTYBong N7x7chương trN7x7ình ePtpHxpbtiến sĩ.

“Chuyện nN7x7ày rMfUsDTYBất dàePtpHxpbi N7x7dòng, cóN7x7 N7x7dịp aN7x7nh sN7x7ẽ kểePtpHxpb chN7x7o ePtpHxpbem nghe”.N7x7 TiêN7x7u ViễnePtpHxpb nhìnN7x7 tePtpHxpbôi cười,MfUsDTYB rồiePtpHxpb khôngN7x7 nN7x7ói thePtpHxpbêm gePtpHxpbì nữa.

Ngồi N7x7trong phòngN7x7 làmN7x7 việcMfUsDTYB củaMfUsDTYB TN7x7iêu ViễnePtpHxpb, nghMfUsDTYBe ePtpHxpbtiếng nhạcN7x7 dMfUsDTYBu dN7x7ương, nMfUsDTYBhấm nhN7x7áp vịN7x7 tràN7x7 sữaN7x7 thơMfUsDTYBm nồnMfUsDTYBg, haMfUsDTYBi đePtpHxpbứa N7x7nhìn nN7x7hau kMfUsDTYBhông N7x7nói ePtpHxpbnên lờePtpHxpbi, tôiMfUsDTYB cảmePtpHxpb thMfUsDTYBấy đePtpHxpbây chN7x7ính làePtpHxpb tộMfUsDTYBt cùnMfUsDTYBg củaN7x7 hạnhN7x7 phúePtpHxpbc rồi!

 Bao năN7x7m quN7x7a, tấtN7x7 cảePtpHxpb N7x7chờ đợi,N7x7 tấtePtpHxpb cePtpHxpbả nhN7x7ung MfUsDTYBnhớ N7x7đều hộiN7x7 tMfUsDTYBụ lạiePtpHxpb MfUsDTYBở cMfUsDTYBái nN7x7hìn đắePtpHxpbm đuối,ePtpHxpb cN7x7on ngươiMfUsDTYB củaN7x7 tôePtpHxpbi ePtpHxpbkhẽ chePtpHxpbuyển độnMfUsDTYBg ePtpHxpbnhẹ MfUsDTYBvề phN7x7ía đuôMfUsDTYBi mắt.

Tiêu VN7x7iễn MfUsDTYBnhìn tôi,MfUsDTYB nhMfUsDTYBíu màyePtpHxpb, “KhảN7x7, mắMfUsDTYBt eePtpHxpbm khôN7x7ng N7x7ổn MfUsDTYBà? TePtpHxpbại saMfUsDTYBo ánePtpHxpbh mePtpHxpbắt lạMfUsDTYB vậy?”

My N7x7God! TiêuN7x7 MfUsDTYBViễn ơN7x7i, chẳN7x7ng lẽN7x7 ePtpHxpbanh khôngN7x7 bePtpHxpbiết thếMfUsDTYB nàoePtpHxpb lMfUsDTYBà liếePtpHxpbc mắtN7x7 đưePtpHxpba MfUsDTYBtình saoN7x7? HePtpHxpbay lN7x7à độngN7x7 tácMfUsDTYB diễnePtpHxpb xuấtN7x7 ePtpHxpbcủa tôiN7x7 qN7x7uá kém?

“Đâu ePtpHxpbcó, MfUsDTYBchỉ lN7x7à eN7x7m… chỉMfUsDTYB làN7x7… cN7x7hưa ngủN7x7 đủN7x7 giấcMfUsDTYB, mắMfUsDTYBt hMfUsDTYBơi mMfUsDTYBỏi”. TôePtpHxpbi ấePtpHxpbp úng.

“Sau nàyMfUsDTYB, bN7x7uổi MfUsDTYBtối trướMfUsDTYBc kMfUsDTYBhi điN7x7 ngePtpHxpbủ uốMfUsDTYBng tràePtpHxpb íMfUsDTYBt thePtpHxpbôi, uốngN7x7 sữaePtpHxpb tePtpHxpbươi MfUsDTYBnhiều vàoN7x7”. N7x7Tiêu ViễePtpHxpbn dePtpHxpbịu dàN7x7ng cườiePtpHxpb nóMfUsDTYBi vớN7x7i tôi.

Tổng giámMfUsDTYB MfUsDTYBsát kỹMfUsDTYB thuN7x7ật vePtpHxpbừa MfUsDTYByên vịePtpHxpb, N7x7Phó tổngePtpHxpb giMfUsDTYBám sN7x7át kỹN7x7 thuN7x7ật đãePtpHxpb MfUsDTYBxuất ePtpHxpbhiện ngePtpHxpbay –MfUsDTYB đâN7x7y quN7x7ả MfUsDTYBđúng MfUsDTYBlà mộtePtpHxpb đạMfUsDTYBi mN7x7ỹ nN7x7hân. NgePtpHxpbhe nePtpHxpbói làePtpHxpb cN7x7háu gáMfUsDTYBi củaMfUsDTYB CụMfUsDTYBc N7x7trưởng, MfUsDTYBlà trMfUsDTYBí N7x7thức caN7x7o ePtpHxpbở nưMfUsDTYBớc nMfUsDTYBgoài vN7x7ề, làN7x7m MfUsDTYBcho MfUsDTYBcác MfUsDTYBanh chàngePtpHxpb MfUsDTYBđộc thePtpHxpbân cN7x7ứ phảePtpHxpbi N7x7xúm ePtpHxpbxít vePtpHxpbây quanh.

Đại mN7x7ỹ nhâMfUsDTYBn nePtpHxpbhìn cePtpHxpbác chànMfUsDTYBg tN7x7rai N7x7trong tePtpHxpbổ dựMfUsDTYB áMfUsDTYBn bằePtpHxpbng nN7x7ửa MfUsDTYBcon mắtePtpHxpb, duePtpHxpby cePtpHxpbhỉ đốiePtpHxpb vớiePtpHxpb ePtpHxpbTiêu VN7x7iễn lạiN7x7 tePtpHxpbỏ N7x7ra ePtpHxpbân N7x7cần quáMfUsDTYB mức.ePtpHxpb TôN7x7i thấyePtpHxpb MfUsDTYBvậy tMfUsDTYBrong lònePtpHxpbg rấMfUsDTYBt MfUsDTYBlo sợMfUsDTYB, bePtpHxpbản tN7x7hân tN7x7ôi vốMfUsDTYBn N7x7khong N7x7có sN7x7ức N7x7cạnh traN7x7nh gì,N7x7 bePtpHxpbây gePtpHxpbiờ gN7x7ặp phảN7x7i đePtpHxpbối tMfUsDTYBhủ mạN7x7nh MfUsDTYBnhư vậN7x7y, MfUsDTYBxem ePtpHxpbra ôN7x7ng tMfUsDTYBrời đaN7x7ng tMfUsDTYBhử thácN7x7h tôiePtpHxpb đây!

Mặc dùePtpHxpb ởMfUsDTYB cùngN7x7 mộePtpHxpbt tN7x7ổ vớiMfUsDTYB TiMfUsDTYBêu ViMfUsDTYBễn, nhưnN7x7g cơePtpHxpb hộN7x7i gặePtpHxpbp gỡN7x7 khôN7x7ng nhiềMfUsDTYBu. CóMfUsDTYB lúMfUsDTYBc điMfUsDTYB ngePtpHxpbang quN7x7a MfUsDTYBvăn phòMfUsDTYBng ePtpHxpbcủa anhN7x7, tôiN7x7 khôngMfUsDTYB kìMfUsDTYBm chN7x7ế đưePtpHxpbợc phN7x7ải liếePtpHxpbc mePtpHxpbắt nhìnePtpHxpb vàMfUsDTYBo, toePtpHxpbàn thMfUsDTYBấy TiêuePtpHxpb ViễnN7x7 N7x7đang chăePtpHxpbm chN7x7ú nghePtpHxpbiên cePtpHxpbứu bảnMfUsDTYB vMfUsDTYBẽ dN7x7ự án.

Một hômN7x7, N7x7Tiểu N7x7Lưu MfUsDTYB– cùngMfUsDTYB N7x7phòng làePtpHxpbm việN7x7c vớiMfUsDTYB tôiMfUsDTYB, ePtpHxpbđột nhiêePtpHxpbn hỏN7x7i: “ChịN7x7 ĐiePtpHxpbền, cóePtpHxpb N7x7phải chịePtpHxpb cN7x7ó ýMfUsDTYB vN7x7ới TePtpHxpbổng giámN7x7 sáN7x7t MfUsDTYBkỹ tePtpHxpbhuật TiêuePtpHxpb không?”

Tôi đaePtpHxpbng uốngePtpHxpb ePtpHxpbtrà, phụN7x7t MfUsDTYBhết cảN7x7 nướcePtpHxpb rMfUsDTYBa ngoàePtpHxpbi: “XN7x7in ePtpHxpblỗi, tôN7x7i N7x7bị sặePtpHxpbc!” ePtpHxpbTôi vMfUsDTYBội vePtpHxpbàng lấyMfUsDTYB kePtpHxpbhăn MfUsDTYBlau bàn.

“Điều đóN7x7 N7x7có gìN7x7 pMfUsDTYBhải xấuMfUsDTYB hN7x7ổ chứ?N7x7 SáuN7x7 chịePtpHxpb N7x7em MfUsDTYBgái MfUsDTYBở tổN7x7 chúngN7x7 ePtpHxpbta đePtpHxpbều thầmMfUsDTYB yêuN7x7 TePtpHxpbổng gePtpHxpbiám sátMfUsDTYB N7x7kỹ thuN7x7ật TiêePtpHxpbu mà”.N7x7 TiểuePtpHxpb LePtpHxpbưu tiếnePtpHxpb hànhMfUsDTYB ePtpHxpbphân tícMfUsDTYBh cMfUsDTYBụ thể,ePtpHxpb “ePtpHxpbNhưng MfUsDTYBmà nhePtpHxpbìn ưuMfUsDTYB thếMfUsDTYB củMfUsDTYBa PhMfUsDTYBó tMfUsDTYBổng giáN7x7m sMfUsDTYBát kỹMfUsDTYB N7x7thuật NgN7x7ô cN7x7ao ePtpHxpbnhư ePtpHxpbvậy, MfUsDTYBem cảmN7x7 thMfUsDTYBấy chePtpHxpbúng tN7x7a vốMfUsDTYBn đềN7x7u chẳngePtpHxpb cePtpHxpbó cePtpHxpbơ hội!”

Tôi ngMfUsDTYBhe ePtpHxpbmà N7x7lòng ePtpHxpbquặn thắt,ePtpHxpb thMfUsDTYBử ngePtpHxpbhĩ xN7x7em, từngN7x7 N7x7là ngườiMfUsDTYB ePtpHxpbyêu chN7x7ính thN7x7ức N7x7của N7x7mình, bMfUsDTYBảo bốiMfUsDTYB N7x7riêng củaePtpHxpb MfUsDTYBcá nhN7x7ân, bâN7x7y giờMfUsDTYB phảN7x7i MfUsDTYBđem ePtpHxpbra đểN7x7 ePtpHxpbphân cePtpHxpbhia vớiMfUsDTYB mọiePtpHxpb người,N7x7 lạiePtpHxpb bịN7x7 N7x7phán MfUsDTYBđoán cuốN7x7i cePtpHxpbùng ePtpHxpbsẽ rơiePtpHxpb vePtpHxpbào tePtpHxpbay ngườiMfUsDTYB kMfUsDTYBhác, tâePtpHxpbm MfUsDTYBtrạng cN7x7ó tePtpHxpbhoải N7x7mái ePtpHxpbđược khôngePtpHxpb chứ?

Hết giờMfUsDTYB làm,ePtpHxpb TiêePtpHxpbu MfUsDTYBViễn bMfUsDTYBảo tôiMfUsDTYB đợiN7x7 N7x7anh đN7x7ể điePtpHxpb MfUsDTYBăn tMfUsDTYBối cùngePtpHxpb, tôN7x7i cMfUsDTYBảm thấyePtpHxpb tâN7x7m MfUsDTYBtrạng buồnePtpHxpb bực,ePtpHxpb nêN7x7n đãePtpHxpb đạpN7x7 N7x7xe vềePtpHxpb trước.

Tôi N7x7là ngườePtpHxpbi khePtpHxpbông chN7x7ỉ N7x7không N7x7có sứcN7x7 cạnhePtpHxpb tMfUsDTYBranh, ePtpHxpbmà còN7x7n MfUsDTYBkhông MfUsDTYBcó cePtpHxpbhút tN7x7ự tMfUsDTYBin nào.

Đi đượcePtpHxpb nửaePtpHxpb đườMfUsDTYBng, MfUsDTYBlại hePtpHxpbối hậePtpHxpbn, nePtpHxpbgười kMfUsDTYBhác ngưỡngMfUsDTYB mộMfUsDTYB aN7x7nh, đâuMfUsDTYB phePtpHxpbải lỗiN7x7 cePtpHxpbủa anh.

Tội nghiePtpHxpbệp cMfUsDTYBho N7x7Tiêu Viễn,ePtpHxpb ePtpHxpbcó phMfUsDTYBải tôN7x7i đãN7x7 kePtpHxpbhông thePtpHxpbông cảmN7x7 chMfUsDTYBo MfUsDTYBanh rồi?

Thế làePtpHxpb lePtpHxpbại vòN7x7ng N7x7xe qePtpHxpbuay lạiePtpHxpb, đạN7x7p nhN7x7ư bePtpHxpbay, suýN7x7t N7x7chút nMfUsDTYBữa đâmN7x7 sN7x7ầm vàN7x7o qMfUsDTYBuầy trựcN7x7 bePtpHxpbạn nằmMfUsDTYB N7x7ở cửaN7x7 cePtpHxpbhính củN7x7a Cục.

Chạy N7x7qua cửaMfUsDTYB chínhN7x7, báePtpHxpbc thườMfUsDTYBng N7x7trực gMfUsDTYBiả hỏiMfUsDTYB: “TạiMfUsDTYB sePtpHxpbao lạiN7x7 quN7x7ay lạiMfUsDTYB vậy?”

“Cháu lePtpHxpbàm rN7x7ơi đồ,MfUsDTYB mộtN7x7 MfUsDTYBmón đồMfUsDTYB rấtMfUsDTYB N7x7quan trMfUsDTYBọng!” TN7x7ôi ePtpHxpbnói, MfUsDTYBsau đóN7x7 chePtpHxpbạy vộePtpHxpbi vềN7x7 phePtpHxpbía vănMfUsDTYB phòN7x7ng cMfUsDTYBủa TePtpHxpbiêu Viễn.

Cửa pePtpHxpbhòng khePtpHxpbép hờ,N7x7 bêePtpHxpbn troN7x7ng thN7x7ấp tN7x7hoáng pháMfUsDTYBt MfUsDTYBra tiếngN7x7 kMfUsDTYBhóc nghẹnePtpHxpb ngào.

Văn phòngMfUsDTYB củaePtpHxpb TiêuePtpHxpb ViePtpHxpbễn tePtpHxpbại sePtpHxpbao cóePtpHxpb ngMfUsDTYBười khóc?N7x7 LạePtpHxpbi làePtpHxpb âN7x7m thMfUsDTYBanh củaN7x7 côMfUsDTYB N7x7gái trẻ.

Tôi dừngePtpHxpb N7x7bước, khMfUsDTYBông N7x7biết cMfUsDTYBó nênMfUsDTYB vàePtpHxpbo haMfUsDTYBy không.

“Đừng ePtpHxpbkhóc nữa,N7x7 aePtpHxpbnh đưaePtpHxpb eMfUsDTYBm MfUsDTYBđi ePtpHxpbăn chePtpHxpbút gMfUsDTYBì N7x7nhé!” ePtpHxpbTôi ngMfUsDTYBhe giọnMfUsDTYBg TiêuePtpHxpb ViễN7x7n dịuMfUsDTYB dMfUsDTYBàng, âN7x7m thanePtpHxpbh ấy,MfUsDTYB chỉN7x7 ePtpHxpbcó tMfUsDTYBhể N7x7là ePtpHxpbdành cePtpHxpbho ngePtpHxpbười yêN7x7u mMfUsDTYBới N7x7vậy chứePtpHxpb? BiếN7x7t TiePtpHxpbêu ViMfUsDTYBễn đMfUsDTYBã lâu,ePtpHxpb ePtpHxpbanh MfUsDTYBcũng chưaMfUsDTYB N7x7bao giN7x7ờ N7x7dỗ dànN7x7h tôePtpHxpbi nN7x7hư thế.

Sau N7x7đó, tôiN7x7 ngMfUsDTYBhe thấyePtpHxpb tiếngePtpHxpb aN7x7nh N7x7thu dọnePtpHxpb đN7x7ồ đạc,MfUsDTYB tiếnePtpHxpbg đN7x7óng ePtpHxpbngăn kéo.

Đưa cN7x7ô ấN7x7y đMfUsDTYBi ăn?MfUsDTYB MfUsDTYBTiêu ViễnN7x7 chẳMfUsDTYBng phảiN7x7 hN7x7ẹn tốePtpHxpbi N7x7nay điN7x7 ăMfUsDTYBn MfUsDTYBcùng tePtpHxpbôi saN7x7o, tạiN7x7 sMfUsDTYBao bMfUsDTYBây giờMfUsDTYB lạiMfUsDTYB đePtpHxpbổi tePtpHxpbhành MfUsDTYBđưa MfUsDTYBngười kháMfUsDTYBc đi?

Khi nhMfUsDTYBìn vN7x7ào MfUsDTYBphòng aePtpHxpbnh, khônePtpHxpbg phảiN7x7 MfUsDTYBai kMfUsDTYBhác, chínhePtpHxpb MfUsDTYBlà PhMfUsDTYBó tổngN7x7 giN7x7ám sMfUsDTYBát kN7x7ỹ N7x7thuật xMfUsDTYBinh đẹpMfUsDTYB NgôePtpHxpb DuyệtN7x7, đầN7x7u tôMfUsDTYBi cN7x7ảm tePtpHxpbháy choánePtpHxpbg váng.

Tôi đứngMfUsDTYB sMfUsDTYBau pePtpHxpbhía cN7x7ầu thanN7x7g, nhìN7x7n bónePtpHxpbg MfUsDTYBhọ dìePtpHxpbu nhePtpHxpbau điePtpHxpb khuất,MfUsDTYB chỉePtpHxpb bN7x7iết thN7x7ẫn tePtpHxpbhờ nN7x7hư ngườiN7x7 mấtePtpHxpb hồn.

Lúc bướN7x7c xuốngePtpHxpb cầMfUsDTYBu tN7x7hang, bácN7x7 thườngMfUsDTYB tN7x7rực giePtpHxpbà vẫePtpHxpbn ởMfUsDTYB đN7x7ó, nhiệMfUsDTYBt tìnhePtpHxpb hN7x7ỏi thămePtpHxpb “TìmMfUsDTYB MfUsDTYBthấy đồMfUsDTYB N7x7chưa cháu?”

“Chưa ạ!”

Có nePtpHxpbên coePtpHxpbi nhN7x7ư ePtpHxpbtôi MfUsDTYBđã maMfUsDTYBng N7x7nó tặN7x7ng MfUsDTYBcho ngườiMfUsDTYB N7x7khác rồiN7x7 kN7x7hông? HN7x7ay nMfUsDTYBói làN7x7 nMfUsDTYBó tựePtpHxpb chạN7x7y mất?

Ngày thN7x7ứ hN7x7ai N7x7đi làmN7x7, TiePtpHxpbêu MfUsDTYBViễn nhePtpHxpbìn tMfUsDTYBhấy MfUsDTYBtôi, mMfUsDTYBỉm cưN7x7ời ePtpHxpbtự nhN7x7iên, nhưnePtpHxpbg tôiePtpHxpb lePtpHxpbại N7x7cảm tMfUsDTYBhấy nePtpHxpbụ N7x7cười ePtpHxpbấy cMfUsDTYBực kMfUsDTYBỳ MfUsDTYBxa cMfUsDTYBách, MfUsDTYBtưởng ePtpHxpbnhư bịMfUsDTYB ngănMfUsDTYB cácN7x7h bởiN7x7 mộtN7x7 thePtpHxpbế gN7x7iới mMfUsDTYBờ sương.

“Bảo eePtpHxpbm đợiePtpHxpb anhePtpHxpb, màePtpHxpb lạiePtpHxpb tN7x7ự bỏMfUsDTYB vềMfUsDTYB trước!”N7x7 AnMfUsDTYBh nMfUsDTYBói MfUsDTYBnhư khN7x7ông hềN7x7 cóN7x7 MfUsDTYBchuyện gì.

“Xin lN7x7ỗi, eePtpHxpbm bận!”N7x7 MfUsDTYBTôi khôngMfUsDTYB cưMfUsDTYBời nổi,ePtpHxpb chỉN7x7 N7x7có MfUsDTYBthể gePtpHxpbiả vờN7x7 N7x7nhìn đN7x7i chMfUsDTYBỗ khN7x7ác. MfUsDTYBAnh ePtpHxpbchắc cePtpHxpbhắn khônePtpHxpbg biếtePtpHxpb tôN7x7i đMfUsDTYBã qMfUsDTYBuay tMfUsDTYBrở N7x7lại, cònePtpHxpb đượcN7x7 xeePtpHxpbm mộtePtpHxpb cảnePtpHxpbh tN7x7ượng khePtpHxpbông N7x7nên xem.

“Ai lN7x7àm eePtpHxpbm khôngMfUsDTYB vuMfUsDTYBi rePtpHxpbồi?” TiêuMfUsDTYB ViễN7x7n nMfUsDTYBhìn tôi,N7x7 nN7x7gữ khíN7x7 MfUsDTYBkhá ePtpHxpbthận trọng.

Tự nMfUsDTYBhiên nMfUsDTYBhớ MfUsDTYBlại mN7x7ấy năePtpHxpbm trưMfUsDTYBớc tôMfUsDTYBi ghMfUsDTYBen ePtpHxpbbóng gMfUsDTYBhen gióMfUsDTYB, N7x7nhìn N7x7anh vàePtpHxpb mN7x7ột bMfUsDTYBạn nMfUsDTYBữ tronMfUsDTYBg lePtpHxpbớp ngồN7x7i cePtpHxpbùng nhN7x7au, liềnePtpHxpb bN7x7ỏ chN7x7ạy ePtpHxpbra kMfUsDTYBhỏi phòngMfUsDTYB họN7x7c, sN7x7au đóN7x7 N7x7anh chePtpHxpbạy tN7x7heo N7x7kéo tMfUsDTYBay tôiePtpHxpb lMfUsDTYBại nN7x7ói: “ĐồN7x7 ngốcN7x7, anN7x7h tN7x7hích em!”

Đồ ngMfUsDTYBốc! TN7x7ôi đN7x7úng làMfUsDTYB đồMfUsDTYB ngốcePtpHxpb, N7x7lúc N7x7nào cePtpHxpbũng ngâyN7x7 thePtpHxpbơ tePtpHxpbin tưởngePtpHxpb rằng,MfUsDTYB N7x7xa nMfUsDTYBhau chừnN7x7g ấN7x7y khoảnMfUsDTYBg thMfUsDTYBời giaePtpHxpbn vN7x7à khôngN7x7 giaePtpHxpbn, chúnMfUsDTYBg MfUsDTYBtôi đềuMfUsDTYB sẽMfUsDTYB khônMfUsDTYBg N7x7thay đổi.

Sự thMfUsDTYBật đúN7x7ng N7x7là tànN7x7 kePtpHxpbhốc. CN7x7húng N7x7tôi đãePtpHxpb thMfUsDTYBay đổMfUsDTYBi MfUsDTYBrồi, tấtN7x7 MfUsDTYBcả mN7x7ọi thứMfUsDTYB đềuePtpHxpb khôngePtpHxpb tePtpHxpbhể ePtpHxpbnhư trướcePtpHxpb đưePtpHxpbợc nữa.

Công vMfUsDTYBiệc ePtpHxpbtrong TổN7x7 dựePtpHxpb N7x7án rấePtpHxpbt bậMfUsDTYBn rộn,N7x7 tôMfUsDTYBi vMfUsDTYBà TiêuMfUsDTYB ViễePtpHxpbn dMfUsDTYBù MfUsDTYBcó đụngMfUsDTYB nhaePtpHxpbu, cũngN7x7 khMfUsDTYBông nóiePtpHxpb đượcePtpHxpb lờiePtpHxpb nào.

Theo qMfUsDTYBuan sátePtpHxpb cMfUsDTYBủa TiểuN7x7 LưuMfUsDTYB, ePtpHxpb“Tổng giáMfUsDTYBm sátN7x7 N7x7Tiêu mN7x7ấy ePtpHxpbhôm naMfUsDTYBy tâmMfUsDTYB trạnMfUsDTYBg khôMfUsDTYBng tốtN7x7 lắm!”

“Nhà nướcMfUsDTYB trảePtpHxpb baMfUsDTYBo nhiêuMfUsDTYB lN7x7ương chN7x7o eN7x7m, đểMfUsDTYB eePtpHxpbm qN7x7uan tePtpHxpbâm đếMfUsDTYBn cảN7x7 tâmePtpHxpb trạMfUsDTYBng ePtpHxpbcủa ePtpHxpbtổng giN7x7ám sáMfUsDTYBt kỹN7x7 tMfUsDTYBhuật sao?”

“Em buôN7x7n cMfUsDTYBhuyện cN7x7hút khônN7x7g đượcePtpHxpb à?ePtpHxpb MấMfUsDTYBy hômMfUsDTYB naMfUsDTYBy ePtpHxpbtính khíePtpHxpb ePtpHxpbchị N7x7dữ dằN7x7n quá!N7x7 MfUsDTYBChú ýePtpHxpb N7x7chút, N7x7đừng đểN7x7 MfUsDTYBbước vàoN7x7 N7x7thời ePtpHxpbkỳ tePtpHxpbiền N7x7mãn kiePtpHxpbnh sN7x7ớm đấy!”

“Nghe N7x7nói, ngưePtpHxpbời bướcMfUsDTYB vàePtpHxpbo thờiN7x7 N7x7kỳ tiềMfUsDTYBn mãN7x7n MfUsDTYBkinh thưePtpHxpbờng tMfUsDTYBhích luMfUsDTYByên thuyên!MfUsDTYB ChMfUsDTYBị cóMfUsDTYB lN7x7uyên thN7x7uyên không?”

Tiểu LưuePtpHxpb vMfUsDTYBội nePtpHxpbgậm miePtpHxpbệng luôn.

Thiết N7x7kế quN7x7y hoạchePtpHxpb ePtpHxpbdự áMfUsDTYBn hìnN7x7h nhưMfUsDTYB gePtpHxpbặp ePtpHxpbphải khóMfUsDTYB ePtpHxpbkhăn, N7x7mấy lMfUsDTYBần tôMfUsDTYBi nhN7x7ìn thấyMfUsDTYB TiêuN7x7 VMfUsDTYBiễn hoặcMfUsDTYB làePtpHxpb ngồiMfUsDTYB đămN7x7 ePtpHxpbchiêu ePtpHxpbtrước bePtpHxpbàn làePtpHxpbm viMfUsDTYBệc, hMfUsDTYBoặc lạiN7x7 đMfUsDTYBứng trầmN7x7 ngâmMfUsDTYB mấyePtpHxpb MfUsDTYBgiờ liềN7x7n ởMfUsDTYB pMfUsDTYBhòng hMfUsDTYBút thuốc.

Nhìn bộMfUsDTYB dạnePtpHxpbg cePtpHxpbô độN7x7c suN7x7y tN7x7ư củMfUsDTYBa ePtpHxpbanh nhePtpHxpbư vậyePtpHxpb tN7x7ôi cảmePtpHxpb thấyMfUsDTYB thậN7x7t N7x7đau lòN7x7ng, hN7x7ận N7x7nỗi MfUsDTYBmình năN7x7ng N7x7lực cMfUsDTYBó hạMfUsDTYBn, khônePtpHxpbg giúMfUsDTYBp đưePtpHxpbợc vePtpHxpbiệc gì.

Tổ N7x7dự áN7x7n mờiMfUsDTYB đếnePtpHxpb mộN7x7t chMfUsDTYBuyên gMfUsDTYBia ePtpHxpbđầy qePtpHxpbuyền uN7x7y –MfUsDTYB GMfUsDTYBiáo sePtpHxpbư ĐN7x7iền MfUsDTYBDuy Niên,MfUsDTYB nMfUsDTYBghe MfUsDTYBnói ngườiN7x7 nàMfUsDTYBy nổiN7x7 tiếngMfUsDTYB cN7x7ả trMfUsDTYBên MfUsDTYBthế giePtpHxpbới. TiêuN7x7 ViễnMfUsDTYB vàN7x7 ePtpHxpbNgô DePtpHxpbuyệt đứngN7x7 sN7x7au ePtpHxpbông taN7x7, giốnMfUsDTYBg nhMfUsDTYBư haePtpHxpbi cMfUsDTYBô cậuMfUsDTYB họcePtpHxpb trN7x7ò nhỏ.

Tổ trưởngMfUsDTYB MfUsDTYBbảo MfUsDTYBtôi tổngMfUsDTYB hMfUsDTYBợp N7x7lại ePtpHxpbcác N7x7dữ liệuN7x7 sMfUsDTYBổ sePtpHxpbách, trựcN7x7 tiếpMfUsDTYB mMfUsDTYBang đếePtpHxpbn phePtpHxpbòng khMfUsDTYBách VIP.

Lúc tôMfUsDTYBi MfUsDTYBôm MfUsDTYBmột đốngePtpHxpb ePtpHxpbtài liePtpHxpbệu MfUsDTYBdày tiếnMfUsDTYB ePtpHxpbvào, giáN7x7o sưMfUsDTYB MfUsDTYBĐiền MfUsDTYBđang cùMfUsDTYBng TiN7x7êu ePtpHxpbViễn thảePtpHxpbo luậMfUsDTYBn việMfUsDTYBc sửaN7x7 đổiMfUsDTYB dựMfUsDTYB án.N7x7 ThấyN7x7 MfUsDTYBtôi bướePtpHxpbc MfUsDTYBvào, TePtpHxpbiêu ViễnN7x7 cMfUsDTYBau màyMfUsDTYB, đỡePtpHxpb chồngMfUsDTYB tàiePtpHxpb liệuN7x7 MfUsDTYBtrên N7x7tay N7x7tôi, nói:N7x7 “TạiN7x7 sePtpHxpbao lạiMfUsDTYB đểePtpHxpb mộtN7x7 ePtpHxpbngười N7x7ôm nhiềuePtpHxpb đồMfUsDTYB tN7x7hế này?ePtpHxpb SN7x7au nàN7x7y phảiMfUsDTYB bảoMfUsDTYB TiểMfUsDTYBu LePtpHxpbưu giúMfUsDTYBp eMfUsDTYBm đấy”.

Tôi lMfUsDTYBý nN7x7hí “vâng”N7x7 mộMfUsDTYBt tiếng,MfUsDTYB gậtePtpHxpb gN7x7ật đầN7x7u tỏN7x7 ePtpHxpbra đápePtpHxpb lại.ePtpHxpb ChePtpHxpbút tePtpHxpbài liệePtpHxpbu nàyePtpHxpb thìePtpHxpb ănMfUsDTYB MfUsDTYBthua gìN7x7 chứ?

Đè MfUsDTYBnén coePtpHxpbn ngePtpHxpbười N7x7thường kMfUsDTYBhông pN7x7hải làePtpHxpb tePtpHxpbrọng lượN7x7ng, mePtpHxpbà lạiePtpHxpb N7x7là nhữePtpHxpbng gMfUsDTYBánh nặngN7x7 vN7x7ô hìnePtpHxpbh kia.

Tiêu N7x7Viễn thâePtpHxpbn mậtN7x7 kéoePtpHxpb taMfUsDTYBy ePtpHxpbtôi, vịMfUsDTYB giáePtpHxpbo sN7x7ư gN7x7ià ngướN7x7c N7x7mắt chằN7x7m chằmN7x7 nhìePtpHxpbn cN7x7húng tN7x7ôi, tôiePtpHxpb vộiN7x7 vN7x7àng MfUsDTYBrút taN7x7y lại,MfUsDTYB đỏMfUsDTYB mePtpHxpbặt, N7x7nói vePtpHxpbới TiN7x7êu VePtpHxpbiễn: “EmN7x7 vePtpHxpbề làN7x7m việcMfUsDTYB đây”.

“Hết giờN7x7 aePtpHxpbnh đưMfUsDTYBa ePtpHxpbem vềMfUsDTYB!” TiêePtpHxpbu ViễnN7x7 nởN7x7 nụN7x7 cePtpHxpbười mMfUsDTYBà mMfUsDTYBấy nN7x7gày rồN7x7i hiMfUsDTYBếm thấy.

“Không cần!ePtpHxpb” MN7x7ỗi ngN7x7ày đềN7x7u N7x7tự đN7x7ạp xN7x7e vềMfUsDTYB nhà,MfUsDTYB trePtpHxpbước naePtpHxpby cN7x7ó cầN7x7n aN7x7i đưaePtpHxpb vePtpHxpbề đâN7x7u, N7x7đã thàMfUsDTYBnh thóN7x7i N7x7quen rồiePtpHxpb. VớiMfUsDTYB lại,N7x7 tôiePtpHxpb cũngMfUsDTYB MfUsDTYBkhong kiMfUsDTYBêu ePtpHxpbsa đếnN7x7 mePtpHxpbức hếtMfUsDTYB giờN7x7 cầMfUsDTYBn cePtpHxpbó nMfUsDTYBgười đN7x7ưa về.

Điều càngePtpHxpb MfUsDTYBquan N7x7trọng hơePtpHxpbn lN7x7à TiePtpHxpbêu ViN7x7ễn rePtpHxpbất bậMfUsDTYBn, MfUsDTYBrất mN7x7ệt, tN7x7ôi khN7x7ông đànhMfUsDTYB lePtpHxpbòng ePtpHxpbđể aePtpHxpbnh hếtMfUsDTYB MfUsDTYBgiờ phN7x7ải N7x7lộn mộtMfUsDTYB vònePtpHxpbg đưaePtpHxpb tiễnN7x7 tePtpHxpbôi rồiN7x7 muộnN7x7 mớN7x7i vN7x7ề đượcMfUsDTYB đếnePtpHxpb nhà.

Tiêu ViễnMfUsDTYB thởePtpHxpb dài,ePtpHxpb “KhảePtpHxpb N7x7Khả, đừngN7x7 cốePtpHxpb ýN7x7 tránhMfUsDTYB anMfUsDTYBh nữa!”

Buổi N7x7trưa đếnMfUsDTYB phòePtpHxpbng gMfUsDTYBiải lePtpHxpbao lấyMfUsDTYB nước,N7x7 nhMfUsDTYBìn thấyePtpHxpb giáePtpHxpbo MfUsDTYBsư ĐiềnN7x7 DuN7x7y NiêN7x7n N7x7cũng đaePtpHxpbng pN7x7ha tràePtpHxpb, tronePtpHxpbg cốcMfUsDTYB tN7x7hủy N7x7tinh đMfUsDTYBổ đầyePtpHxpb nửaMfUsDTYB cN7x7ốc láePtpHxpb chè,N7x7 tôiN7x7 khôN7x7ng khN7x7ỏi N7x7kinh ngạc,N7x7 “N7x7Bác chN7x7o nhiePtpHxpbều lMfUsDTYBá ePtpHxpbchè tN7x7hế, ePtpHxpbcó sMfUsDTYBợ đePtpHxpbắng quePtpHxpbá khôngMfUsDTYB ạ?”

“Uống queMfUsDTYBn rồi”MfUsDTYB. ÔMfUsDTYBng cưePtpHxpbời thấMfUsDTYBy MfUsDTYBthật thMfUsDTYBân thiết,ePtpHxpb khN7x7iến nMfUsDTYBgười tMfUsDTYBa cóePtpHxpb cảmePtpHxpb gMfUsDTYBiác qePtpHxpbuen thuộc.

Ông ePtpHxpbpha trMfUsDTYBà xoN7x7ng kePtpHxpbhông N7x7rời điePtpHxpb, ePtpHxpbmà vãnePtpHxpb đứePtpHxpbng MfUsDTYBở phòngN7x7 giảiN7x7 laN7x7o nhìnePtpHxpb tePtpHxpbôi lMfUsDTYBấy nướcN7x7, “ePtpHxpbCô bé,MfUsDTYB cN7x7háu ePtpHxpbyêu MfUsDTYBTiêu VePtpHxpbiễn hả?”

Tôi giậMfUsDTYBt mMfUsDTYBình ePtpHxpblàm bN7x7àn taMfUsDTYBy đanN7x7g cầmePtpHxpb phíchN7x7 nướcMfUsDTYB runePtpHxpbg lênN7x7, nướePtpHxpbc sôMfUsDTYBi N7x7trong MfUsDTYBbình rótMfUsDTYB ePtpHxpbxuống ePtpHxpblàm nMfUsDTYBgón taePtpHxpby MfUsDTYBbị giộiMfUsDTYB bỏngN7x7 rát.

Vị giáN7x7o MfUsDTYBsư giàN7x7 ePtpHxpbnhanh N7x7mắt nhanePtpHxpbh taePtpHxpby, liềnMfUsDTYB đóngN7x7 ngN7x7ay vòiN7x7 nướcN7x7 MfUsDTYBnóng lạN7x7i, kePtpHxpbéo taN7x7y tôiN7x7 sN7x7ang vòiMfUsDTYB nướcN7x7 lN7x7ạnh N7x7vặn xuống,N7x7 đN7x7ể giảePtpHxpbm bớtMfUsDTYB sựePtpHxpb ePtpHxpbđau rát.

Mắt tôiMfUsDTYB ngânePtpHxpb ngấN7x7n lệ,MfUsDTYB troMfUsDTYBng MfUsDTYBlòng cườiePtpHxpb thầePtpHxpbm: N7x7Xem ePtpHxpbra, tíMfUsDTYBnh nhiềePtpHxpbu chuyePtpHxpbện cũMfUsDTYBng khMfUsDTYBông hePtpHxpbề giớiMfUsDTYB hMfUsDTYBạn MfUsDTYBlứa tuổi.

Lấy nướcN7x7 xonePtpHxpbg, giMfUsDTYBáo ePtpHxpbsư ĐiềnePtpHxpb giúN7x7p tePtpHxpbôi xáePtpHxpbch phePtpHxpbích nưN7x7ớc vN7x7ề pN7x7hòng ePtpHxpblàm việMfUsDTYBc, TiMfUsDTYBểu LưuMfUsDTYB nhMfUsDTYBìn thePtpHxpbấy MfUsDTYBnói: N7x7“Trời ạ,N7x7 chịePtpHxpb Điền,MfUsDTYB ePtpHxpbsao chMfUsDTYBị N7x7lại đMfUsDTYBể ôngMfUsDTYB ấMfUsDTYBy xáchN7x7 N7x7phích nMfUsDTYBước cMfUsDTYBhứ? ChịMfUsDTYB bN7x7iết ôePtpHxpbng ấePtpHxpby MfUsDTYBlà aMfUsDTYBi không?”

“Giáo sưePtpHxpb ĐiềnN7x7 ePtpHxpbDuy Niên”.

“Biết rePtpHxpbồi cN7x7òn đểMfUsDTYB ônN7x7g N7x7ấy xáMfUsDTYBch hộePtpHxpb chịN7x7 phícePtpHxpbh làePtpHxpb saoePtpHxpb?” TiểuePtpHxpb LMfUsDTYBưu suePtpHxpbýt nN7x7ữa cMfUsDTYBáu lênN7x7 MfUsDTYBvới tN7x7ôi, “CụePtpHxpbc trưởnN7x7g củaePtpHxpb chúngMfUsDTYB tN7x7a mờN7x7i N7x7đến làN7x7 kePtpHxpbhách N7x7VIP, lMfUsDTYBà chN7x7uyên giMfUsDTYBa dựePtpHxpb án,N7x7 làMfUsDTYB đMfUsDTYBại tN7x7hụ củaePtpHxpb gMfUsDTYBiới khoN7x7a hN7x7ọc điệnePtpHxpb tử”.

“Chẳng qN7x7ua cN7x7hỉ lN7x7à N7x7nhờ ônePtpHxpbg ấMfUsDTYBy xePtpHxpbách hePtpHxpbộ chịMfUsDTYB phícN7x7h nưMfUsDTYBớc MfUsDTYBthôi ePtpHxpbmà!” MMfUsDTYBà chínhePtpHxpb ônMfUsDTYBg tựN7x7 nguMfUsDTYByện đấyMfUsDTYB chMfUsDTYBứ, nóN7x7i nàoN7x7 làePtpHxpb N7x7tay tôiN7x7 bịePtpHxpb N7x7bỏng rồi,ePtpHxpb đóePtpHxpb cũN7x7ng ePtpHxpblà tePtpHxpbrách MfUsDTYBnhiệm củN7x7a N7x7ông ấy.

Chị cN7x7òn muốePtpHxpbn nhờMfUsDTYB ôN7x7ng ePtpHxpbấy lN7x7àm gMfUsDTYBì nữaePtpHxpb? GiúePtpHxpbp cMfUsDTYBhị quétMfUsDTYB nhePtpHxpbà à?”MfUsDTYB TiểuePtpHxpb LePtpHxpbưu N7x7nhìn tôiMfUsDTYB chếN7x7 MfUsDTYBgiễu, “XúePtpHxpbc phạN7x7m N7x7ông ấMfUsDTYBy ePtpHxpblà tộiMfUsDTYB khôN7x7ng thểePtpHxpb thMfUsDTYBa đượcN7x7 đâu”.

Nhưng tôiePtpHxpb đâuN7x7 muốnN7x7 xN7x7úc phạMfUsDTYBm N7x7ông, màN7x7 mộtN7x7 vịMfUsDTYB giMfUsDTYBáo sưePtpHxpb, ePtpHxpbchuyên giN7x7a N7x7có thePtpHxpbân phậnMfUsDTYB đMfUsDTYBịa ePtpHxpbvị nMfUsDTYBhư thếN7x7 cũngePtpHxpb sẽN7x7 khônN7x7g thMfUsDTYBể nN7x7hận N7x7ra ePtpHxpbmột ePtpHxpbnhân MfUsDTYBviên MfUsDTYBvăn phN7x7òng MfUsDTYBbình thưePtpHxpbờng nhN7x7ư tôMfUsDTYBi đâu.

Có lẽ,MfUsDTYB vừaMfUsDTYB qMfUsDTYBuay đN7x7i, ôngMfUsDTYB vốnN7x7 đN7x7ã khonMfUsDTYBg nhớePtpHxpb đượcN7x7 tôePtpHxpbi lN7x7à aN7x7i rồi.

Hết giờMfUsDTYB làmMfUsDTYB, điMfUsDTYB MfUsDTYBqua MfUsDTYBsiêu thịMfUsDTYB CarN7x7refour, N7x7tôi muN7x7a mộtMfUsDTYB MfUsDTYBđống đồN7x7 liePtpHxpbnh tinh.

Khi ePtpHxpbtôi xáchN7x7 N7x7giỏ hN7x7àng đePtpHxpbi MfUsDTYBra phíMfUsDTYBa N7x7ngoài MfUsDTYBthì nhMfUsDTYBìn thePtpHxpbấy ePtpHxpbTiêu Viễn.ePtpHxpb VừaMfUsDTYB MfUsDTYBđịnh gọiePtpHxpb anN7x7h, nN7x7gười bỗnMfUsDTYBg cứngePtpHxpb đờePtpHxpb khônePtpHxpbg thốN7x7t N7x7được MfUsDTYBra N7x7lời, bởiePtpHxpb vìN7x7 NN7x7gô DMfUsDTYBuyệt N7x7và anN7x7h điN7x7 cùMfUsDTYBng nhau.

Anh bePtpHxpbắt đầuN7x7 đưePtpHxpba ePtpHxpbcô ePtpHxpbđi lượnePtpHxpb siêuN7x7 thịMfUsDTYB N7x7từ MfUsDTYBbao giờ?MfUsDTYB N7x7Dáng vN7x7ẻ chăePtpHxpbm sócePtpHxpb chởePtpHxpb cePtpHxpbhe ePtpHxpbcô ấyePtpHxpb. MfUsDTYBNhìn xN7x7e muMfUsDTYBa đồN7x7 ePtpHxpbcủa họ,MfUsDTYB xếpMfUsDTYB đầyN7x7 nMfUsDTYBhững vậtN7x7 dụngMfUsDTYB MfUsDTYBgia đình.

Mũi tôN7x7i cN7x7ay xè,ePtpHxpb N7x7nhặt bừN7x7a mấyMfUsDTYB N7x7thứ ePtpHxpbrồi vộiN7x7 vànMfUsDTYBg MfUsDTYBchạy MfUsDTYBra ngoài.

Ngô N7x7Duyệt đN7x7ã nMfUsDTYBhìn N7x7thấy tôN7x7i, “TiểuePtpHxpb Khả?N7x7 TMfUsDTYBiểu Khả?ePtpHxpb” CôMfUsDTYB ấyN7x7 gọiMfUsDTYB tôiMfUsDTYB, âmN7x7 ePtpHxpbthanh ePtpHxpbdịu dàngMfUsDTYB tranePtpHxpbg nhã,N7x7 uMfUsDTYByển chuyểN7x7n vàMfUsDTYB dễN7x7 ePtpHxpbchịu, khiếnN7x7 chN7x7o ởN7x7 gMfUsDTYBiữa đePtpHxpbám đePtpHxpbông huePtpHxpbyên nePtpHxpbáo vẫnePtpHxpb cN7x7ó MfUsDTYBthể N7x7nổi rN7x7õ lêMfUsDTYBn giọnMfUsDTYBg nóMfUsDTYBi đặcMfUsDTYB biệt.

“Tiểu KhMfUsDTYBả, MfUsDTYBem cũngMfUsDTYB đếnePtpHxpb đâyePtpHxpb mePtpHxpbua đồePtpHxpb à?N7x7” TiêuMfUsDTYB ViễN7x7n nhePtpHxpbìn tôePtpHxpbi bốePtpHxpbi rối,ePtpHxpb vẻePtpHxpb mặePtpHxpbt cN7x7ó chútMfUsDTYB N7x7lo lắng.

Tôi khôN7x7ng đếnN7x7 ePtpHxpbthì MfUsDTYBcó N7x7thể N7x7nhìn thấyN7x7 anMfUsDTYBh vàMfUsDTYB PhMfUsDTYBó tổMfUsDTYBng giáePtpHxpbm sátePtpHxpb xinN7x7h đẹpePtpHxpb âePtpHxpbn ânePtpHxpb ePtpHxpbái áePtpHxpbi bêN7x7n N7x7nhau khôePtpHxpbng chMfUsDTYBứ? ĐePtpHxpbã tứcePtpHxpb giậePtpHxpbn rồi,ePtpHxpb cMfUsDTYBũng chẳePtpHxpbng nePtpHxpbhìn N7x7anh nePtpHxpbữa, MfUsDTYBchỉ nN7x7ói vớiN7x7 NgN7x7ô DuyệtePtpHxpb: ePtpHxpb“Chào PMfUsDTYBhó tổePtpHxpbng giáePtpHxpbm sátMfUsDTYB, thN7x7ật N7x7tình MfUsDTYBcờ ạ!”

“Gọi tôiMfUsDTYB ePtpHxpblà NgMfUsDTYBô DuyệtN7x7 MfUsDTYBthôi, bâyMfUsDTYB giMfUsDTYBờ hếtMfUsDTYB giờePtpHxpb ePtpHxpblàm rồN7x7i màePtpHxpb!” N7x7Cô MfUsDTYBta kéePtpHxpbo taMfUsDTYBy tôePtpHxpbi tỏePtpHxpb rMfUsDTYBa N7x7rất thânN7x7 tình.

Tôi vMfUsDTYBẫn lịePtpHxpbch sựePtpHxpb mN7x7ỉm cườiN7x7, nhìN7x7n côN7x7 vN7x7à TePtpHxpbiêu Viễn.

Thần ePtpHxpbsắc củaN7x7 TiMfUsDTYBêu ViễnePtpHxpb lạiN7x7 rấtN7x7 ủePtpHxpb dột.

 

2. TMfUsDTYBại ePtpHxpbsao cứMfUsDTYB ePtpHxpbxuất hN7x7iện lúcePtpHxpb tôiMfUsDTYB nhếchePtpHxpb nhePtpHxpbác nhất

Ra kePtpHxpbhỏi siêMfUsDTYBu thịMfUsDTYB, nướcMfUsDTYB mắMfUsDTYBt ePtpHxpbtôi đãMfUsDTYB khôN7x7ng cầePtpHxpbm đượMfUsDTYBc nữMfUsDTYBa, vePtpHxpbỡ òa.

Tôi xácePtpHxpbh túiMfUsDTYB MfUsDTYBto túMfUsDTYBi nhePtpHxpbỏ ePtpHxpbđi quN7x7a cầePtpHxpbu vượMfUsDTYBt, nhePtpHxpbìn ePtpHxpbxuống dướiMfUsDTYB chMfUsDTYBân cN7x7ầu, xN7x7e MfUsDTYBcộ nườmN7x7 nePtpHxpbượp, N7x7tự nhiênN7x7 ePtpHxpbđứng lại.N7x7 MfUsDTYBNếu MfUsDTYBnhảy từN7x7 trePtpHxpbên nàyMfUsDTYB xuốePtpHxpbng cóN7x7 N7x7lẽ sePtpHxpbẽ chMfUsDTYBết rấtN7x7 thảmePtpHxpb nhMfUsDTYBỉ? ChắcMfUsDTYB chắN7x7n cN7x7ơ MfUsDTYBthể ePtpHxpbsẽ đMfUsDTYBầy ePtpHxpbmáu N7x7me, náePtpHxpbt béMfUsDTYBt? NóiN7x7 khônePtpHxpbg chN7x7ừng, lúcePtpHxpb đóMfUsDTYB óN7x7c ePtpHxpbcòn bắnMfUsDTYB phụtN7x7 N7x7vào ngườiePtpHxpb đN7x7i đườnN7x7g cũnePtpHxpbg nên.

Cứ tưởngePtpHxpb tượngMfUsDTYB MfUsDTYBvậy, đãMfUsDTYB N7x7thấy gePtpHxpbhê rN7x7ợn hếtMfUsDTYB MfUsDTYBcả người.

Có lẽN7x7 tN7x7ừ cổePtpHxpb MfUsDTYBchí MfUsDTYBkim, tN7x7ôi làePtpHxpb ngườiePtpHxpb đầuN7x7 tiêN7x7n lN7x7ại bịN7x7 chínhN7x7 ýN7x7 tưN7x7ởng củePtpHxpba mìnhN7x7 dọaN7x7 chePtpHxpbo sN7x7ợ pháMfUsDTYBt théMfUsDTYBt lên.

Để chMfUsDTYBo khônMfUsDTYBg phảMfUsDTYBi nePtpHxpbghĩ đN7x7ến mốiePtpHxpb quaMfUsDTYBn ePtpHxpbhệ củN7x7a TePtpHxpbiêu ViePtpHxpbễn ePtpHxpbvà MfUsDTYBNgô DuN7x7yệt ePtpHxpbnữa, N7x7tôi vộiN7x7 vàMfUsDTYBng tN7x7ìm mMfUsDTYBột nơePtpHxpbi aMfUsDTYBn toàePtpHxpbn lẩnePtpHxpb trốn,N7x7 càePtpHxpbng kínMfUsDTYB đáePtpHxpbo càngN7x7 tốt!

Đối diệnN7x7 siêuePtpHxpb thịMfUsDTYB cóePtpHxpb mộtePtpHxpb quáePtpHxpbn StarbucksMfUsDTYB, khN7x7ông giaePtpHxpbn taMfUsDTYBo nN7x7hã, phN7x7ục vụePtpHxpb chMfUsDTYBuyên nghePtpHxpbiệp. ePtpHxpbTôi ePtpHxpbgọi mN7x7ột tácePtpHxpbh capucciMfUsDTYBno cùnMfUsDTYBg vớiMfUsDTYB ePtpHxpbmón trN7x7áng miệng.

Vị thMfUsDTYBơm nN7x7gon N7x7của móN7x7n ePtpHxpbăn lMfUsDTYBàm tMfUsDTYBâm trạngMfUsDTYB tôePtpHxpbi MfUsDTYBtốt hN7x7ơn, giữaePtpHxpb nềnN7x7 âN7x7m ePtpHxpbnhạc dịuMfUsDTYB nhePtpHxpbẹ khMfUsDTYBiến tôiePtpHxpb dầePtpHxpbn N7x7dần cảMfUsDTYBm thấePtpHxpby thePtpHxpbư tN7x7hái trởN7x7 lại.

“Thưa cô,N7x7 cóMfUsDTYB cầMfUsDTYBn MfUsDTYBkhăn giN7x7ấy khôngN7x7 ạ?”ePtpHxpb NN7x7hân vN7x7iên phụcMfUsDTYB vụMfUsDTYB lễePtpHxpb phéMfUsDTYBp đứnePtpHxpbg bePtpHxpbên cạnh.

“Không cần,ePtpHxpb cámMfUsDTYB ơn!”MfUsDTYB TôiN7x7 vôMfUsDTYB thứN7x7c đMfUsDTYBưa MfUsDTYBtay lMfUsDTYBên lePtpHxpbau mặt,ePtpHxpb toàMfUsDTYBn lMfUsDTYBà nướcePtpHxpb mắePtpHxpbt. TePtpHxpbại sePtpHxpbao tôiN7x7 lạiN7x7 khóMfUsDTYBc chứ?

 “Xin đừePtpHxpbng ngMfUsDTYBồi ởMfUsDTYB đePtpHxpbó!” N7x7Tôi vN7x7ừa laN7x7u mMfUsDTYBắt vMfUsDTYBừa nóN7x7i vớN7x7i N7x7người N7x7đối diện,N7x7 khônMfUsDTYBg ePtpHxpbcho ngồiMfUsDTYB cùnMfUsDTYBg tôi.

“Em N7x7nghĩ lePtpHxpbà tôN7x7i muốnMfUsDTYB ngồiePtpHxpb ePtpHxpbsao? ChỉMfUsDTYB vìePtpHxpb eN7x7m MfUsDTYBcứ khóePtpHxpbc nMfUsDTYBhư vậyMfUsDTYB mãMfUsDTYBi, kePtpHxpbhiến ePtpHxpbcho tâmN7x7 trMfUsDTYBạng tôePtpHxpbi MfUsDTYBthấy rấtePtpHxpb ePtpHxpbu uất”.ePtpHxpb NgườMfUsDTYBi N7x7đối N7x7diện nói.

“Chương Ngự,MfUsDTYB tMfUsDTYBại saMfUsDTYBo anePtpHxpbh cứePtpHxpb xuMfUsDTYBất hiệnN7x7 ePtpHxpblúc ePtpHxpbtôi nhếcMfUsDTYBh nePtpHxpbhác nhất?”ePtpHxpb TMfUsDTYBôi rầMfUsDTYBu MfUsDTYBrĩ ePtpHxpbnói vớiMfUsDTYB aN7x7nh ta.

“Nhưng MfUsDTYBmà, hìnhN7x7 nMfUsDTYBhư ePtpHxpbtôi ePtpHxpbcòn nhePtpHxpbếch nePtpHxpbhác hơMfUsDTYBn MfUsDTYBem!” AnMfUsDTYBh ePtpHxpbta nhúMfUsDTYBn viN7x7a, cMfUsDTYBhỉ lN7x7ên bMfUsDTYBộ cePtpHxpbomple N7x7may đMfUsDTYBo màuMfUsDTYB trắnePtpHxpbg ngePtpHxpbà cMfUsDTYBủa mìnMfUsDTYBh, MfUsDTYBtôi mớiePtpHxpb phMfUsDTYBát hiệePtpHxpbn rN7x7a, vừN7x7a nãyN7x7 tePtpHxpbôi MfUsDTYBvô ýMfUsDTYB làmN7x7 MfUsDTYBđổ càN7x7 phePtpHxpbê, cePtpHxpbhất lỏnMfUsDTYBg mMfUsDTYBàu nâN7x7u đãePtpHxpb MfUsDTYBngấm MfUsDTYBvào áN7x7o anh.

“Đồ ngN7x7ốc, tạiMfUsDTYB N7x7sao anN7x7h lePtpHxpbại kMfUsDTYBhông N7x7biết đườngMfUsDTYB tránePtpHxpbh ra?”

“Nhìn eePtpHxpbm khMfUsDTYBóc MfUsDTYBquan trọnePtpHxpbg hơn,N7x7 bởiePtpHxpb vePtpHxpbì thậtMfUsDTYB hiếmN7x7 cN7x7ó”. AnMfUsDTYBh tePtpHxpba lộN7x7 rMfUsDTYBa nMfUsDTYBụ cườiePtpHxpb tinePtpHxpbh nghịcePtpHxpbh, nhePtpHxpbìn trMfUsDTYBông giốngePtpHxpb nhMfUsDTYBư mộMfUsDTYBt ePtpHxpbđứa trePtpHxpbẻ vậy.

“Đi nào,ePtpHxpb tôiN7x7 dẫN7x7n eePtpHxpbm đếePtpHxpbn mộtePtpHxpb nN7x7ơi ePtpHxpbvui vẻ”.N7x7 ChePtpHxpbương NePtpHxpbgự kN7x7éo tôiN7x7 đứN7x7ng lên.

“Tôi N7x7không ePtpHxpbđi, ePtpHxpbtôi cònMfUsDTYB cóN7x7 việc!”MfUsDTYB TôiN7x7 muePtpHxpbốn thoN7x7át MfUsDTYBra khMfUsDTYBỏi sựN7x7 lôiePtpHxpb kéN7x7o N7x7của anePtpHxpbh ta.

Nghĩ đếnN7x7 viMfUsDTYBệc ePtpHxpbvừa rồiePtpHxpb gặpN7x7 TN7x7iêu ViN7x7ễn N7x7và NMfUsDTYBgô DuN7x7yệt, ePtpHxpbnghĩ đếnN7x7 ePtpHxpbsự ănMfUsDTYB ýMfUsDTYB củaMfUsDTYB họePtpHxpb MfUsDTYBkhi ePtpHxpbở bêePtpHxpbn nhaN7x7u, ePtpHxpbnghĩ đếnePtpHxpb ePtpHxpbsự dịMfUsDTYBu MfUsDTYBdàng TiN7x7êu ViN7x7ễn dànhePtpHxpb N7x7cho côN7x7 tMfUsDTYBa… tấtMfUsDTYB cảePtpHxpb mMfUsDTYBọi cePtpHxpbái khMfUsDTYBác đePtpHxpbều trMfUsDTYBở thN7x7ành vôMfUsDTYB nghĩa.

“Việc gePtpHxpbì cN7x7ó ePtpHxpbthể ePtpHxpbquan tN7x7rọng MfUsDTYBhơn vN7x7ui vẻMfUsDTYB chứ?ePtpHxpb KhôngePtpHxpb đePtpHxpbi sẽN7x7 tiePtpHxpbếc N7x7đấy nhé”.N7x7 AePtpHxpbnh N7x7ta MfUsDTYBcười ePtpHxpbnhìn tôePtpHxpbi MfUsDTYBchờ đợi,MfUsDTYB tMfUsDTYBôi thậtMfUsDTYB khóN7x7 màMfUsDTYB MfUsDTYBphản đối.

Tôi MfUsDTYBcòn cePtpHxpbó tMfUsDTYBhể N7x7vui vẻMfUsDTYB đượN7x7c không?MfUsDTYB MfUsDTYBTại sePtpHxpbao MfUsDTYBlại cảmMfUsDTYB thấyMfUsDTYB tronN7x7g lòMfUsDTYBng nặMfUsDTYBng trĩuMfUsDTYB nhưMfUsDTYB đeoePtpHxpb đáePtpHxpb MfUsDTYBthế nàyMfUsDTYB? TMfUsDTYBôi cốMfUsDTYB gắngMfUsDTYB muốN7x7n vứtMfUsDTYB bN7x7ỏ ePtpHxpbnó đi,MfUsDTYB nhưngePtpHxpb nóN7x7 cứN7x7 điN7x7ềm ePtpHxpbnhiên bấtePtpHxpb động.

Chương NgựMfUsDTYB nóePtpHxpbi khôngMfUsDTYB saN7x7i, đMfUsDTYBây quảePtpHxpb nhiêePtpHxpbn N7x7là mộN7x7t MfUsDTYBnơi ePtpHxpbvui vN7x7ẻ, “mườiN7x7 hePtpHxpbai MfUsDTYBchốn vui”.

Đáng tN7x7iếc, tâmN7x7 tN7x7rạng củN7x7a tôN7x7i kePtpHxpbhông hòaePtpHxpb nhN7x7ập đượcN7x7 vớiN7x7 nePtpHxpbơi này.

“Tại N7x7sao lạiN7x7 cMfUsDTYBó MfUsDTYBcái ePtpHxpbtên nN7x7hư vậMfUsDTYBy?” TôN7x7i rầuePtpHxpb rN7x7ĩ hỏi.

“Ở đMfUsDTYBây cóN7x7 mườN7x7i haMfUsDTYBi tụePtpHxpb điểN7x7m, mỗiMfUsDTYB mộtMfUsDTYB N7x7chỗ đềuePtpHxpb ePtpHxpbkhiến ngườiePtpHxpb tMfUsDTYBa MfUsDTYBvui khôN7x7ng biếN7x7t chMfUsDTYBán”. ChươN7x7ng MfUsDTYBNgự gN7x7iải thích.

“Có thN7x7ể làePtpHxpbm nMfUsDTYBgười tePtpHxpba MfUsDTYBquên đePtpHxpbi phiềnePtpHxpb muN7x7ộn không?”MfUsDTYB TMfUsDTYBôi tN7x7ỏ N7x7ra nN7x7ghi ngờ.

“Có thểMfUsDTYB, cN7x7hỉ cầN7x7n eePtpHxpbm tựN7x7 nguyệnMfUsDTYB”. ChươngMfUsDTYB NMfUsDTYBgựu nghiêePtpHxpbm túePtpHxpbc nhìnMfUsDTYB tôi,MfUsDTYB “EmePtpHxpb nePtpHxpbên N7x7là MfUsDTYBmột ngưePtpHxpbời vN7x7ui vẻ,ePtpHxpb N7x7ngay đếnN7x7 cáN7x7i tN7x7ên ePtpHxpbcủa eN7x7m cN7x7ũng gePtpHxpbọi lePtpHxpbà KhN7x7ả LMfUsDTYBạc cMfUsDTYBơ mà”.

Khả ePtpHxpbLạc thMfUsDTYBì MfUsDTYBnhất địnePtpHxpbh cMfUsDTYBó thểePtpHxpb ePtpHxpbvui vẻePtpHxpb sN7x7ao? MfUsDTYBTôi cườiMfUsDTYB đauePtpHxpb khổ.

Đi lêePtpHxpbn gácN7x7 vớiMfUsDTYB ChN7x7ương Ngự,N7x7 lậN7x7p tứcN7x7 ePtpHxpbđã ePtpHxpbcó nMfUsDTYBhân vePtpHxpbiên phụcMfUsDTYB vụN7x7 N7x7đến N7x7đón, luônMfUsDTYB mN7x7iệng chePtpHxpbào “TổnN7x7g giámePtpHxpb đốcePtpHxpb ChươngMfUsDTYB ạ”ePtpHxpb, “TổngMfUsDTYB N7x7giám MfUsDTYBđốc ChươngN7x7 ạ”.N7x7 TôePtpHxpbi xácMfUsDTYBh MfUsDTYBnhững tePtpHxpbúi tN7x7o tePtpHxpbúi nhỏePtpHxpb cN7x7ủa siePtpHxpbêu tN7x7hị, tN7x7heo sMfUsDTYBau ChươnMfUsDTYBg NgựMfUsDTYB giMfUsDTYBống nhN7x7ư mộtePtpHxpb ngườMfUsDTYBi hầu.

Một nhómN7x7 ngườiMfUsDTYB ănePtpHxpb cơMfUsDTYBm, liN7x7ên ePtpHxpbtục MfUsDTYBgọi mónePtpHxpb MfUsDTYBđắt tiềnN7x7, khôngMfUsDTYB gọePtpHxpbi nhữngN7x7 MfUsDTYBmón vN7x7ừa miệng.

Tôi uePtpHxpbống mộtePtpHxpb loạiMfUsDTYB nưePtpHxpbớc ngọtN7x7 ePtpHxpbrất ngonePtpHxpb, nhN7x7ưng lMfUsDTYBại ePtpHxpbthấy hN7x7ơi đN7x7au đầePtpHxpbu, “TạiMfUsDTYB saN7x7o lePtpHxpbại tN7x7hế? N7x7Tôi MfUsDTYBcó uePtpHxpbống rưMfUsDTYBợu đePtpHxpbâu nhỉ?”NgửMfUsDTYBi kỹN7x7 N7x7mới phátMfUsDTYB hiệnMfUsDTYB ePtpHxpbra thứN7x7 nướcMfUsDTYB ngọtePtpHxpb tôePtpHxpbi N7x7vừa MfUsDTYBmới uMfUsDTYBống lN7x7à loạiN7x7 rượuMfUsDTYB TN7x7ây pMfUsDTYBha chế.

Ăn xonMfUsDTYBg, nhómN7x7 ngườiePtpHxpb táchMfUsDTYB N7x7ra mỗiePtpHxpb ngườiMfUsDTYB mN7x7ột nMfUsDTYBơi, gMfUsDTYBiống nhưN7x7 N7x7sau kePtpHxpbhi N7x7xem xonMfUsDTYBg mN7x7ột ePtpHxpbvở kịN7x7ch vuePtpHxpbi, N7x7chỉ cònN7x7 lạiN7x7 sePtpHxpbự trốnN7x7g rỗnN7x7g vMfUsDTYBà cMfUsDTYBô đơn.

“Tôi phePtpHxpbải đợiN7x7 mộtN7x7 lePtpHxpbúc nữMfUsDTYBa mớN7x7i ePtpHxpbvề ePtpHxpbnhà được,ePtpHxpb N7x7không thểMfUsDTYB đểMfUsDTYB mMfUsDTYBẹ tN7x7ôi ePtpHxpbbiết tMfUsDTYBôi ePtpHxpbđã uePtpHxpbống N7x7rượu!” TMfUsDTYBôi ePtpHxpbdựa vePtpHxpbào nMfUsDTYBgười ChươePtpHxpbng Ngự,MfUsDTYB vòN7x7 MfUsDTYBvò cMfUsDTYBái N7x7đầu đePtpHxpbau nhức,N7x7 anePtpHxpbh tePtpHxpba cN7x7ố giữN7x7 lấePtpHxpby vaePtpHxpbi tôi.

“Được!” N7x7Sao anN7x7h MfUsDTYBta cN7x7ứ nN7x7hìn tMfUsDTYBôi cưMfUsDTYBời chứ.

Về đếN7x7n cửaePtpHxpb, tMfUsDTYBôi lụMfUsDTYBc tN7x7ìm cePtpHxpbhìa khN7x7óa tePtpHxpbrong túi,MfUsDTYB N7x7sau đePtpHxpbó N7x7mở cửa.

Chương NgựMfUsDTYB cứePtpHxpb ePtpHxpbcười tôiMfUsDTYB, “TạiMfUsDTYB saePtpHxpbo lấyePtpHxpb chePtpHxpbìa khóaN7x7 nhMfUsDTYBà eN7x7m đểN7x7 mN7x7ở cửN7x7a MfUsDTYBnhà tôi?”

“Có đượcePtpHxpb MfUsDTYBkhông?” TePtpHxpbôi gãePtpHxpbi gãePtpHxpbi đầu,MfUsDTYB “DùMfUsDTYBng chN7x7ìa khóMfUsDTYBa củaePtpHxpb MfUsDTYBanh mởN7x7 tMfUsDTYBhử xem”.

Quả nhiêMfUsDTYBn, N7x7anh ePtpHxpbta mởePtpHxpb đượcePtpHxpb cePtpHxpbửa rN7x7a, tePtpHxpbôi N7x7đi tN7x7heo vào,ePtpHxpb gMfUsDTYBục MfUsDTYBmặt ePtpHxpbxuống MfUsDTYBsofa mN7x7à N7x7khóc, “TạePtpHxpbi saMfUsDTYBo chMfUsDTYBìa khóN7x7a củaePtpHxpb anePtpHxpbh ePtpHxpblại MfUsDTYBcó thểePtpHxpb mởePtpHxpb cửaN7x7 nhN7x7à tôiN7x7 MfUsDTYBchứ, mePtpHxpbà N7x7sao tePtpHxpbôi lN7x7ại khôngN7x7 mởMfUsDTYB được?”

Chương NgựMfUsDTYB ngồiePtpHxpb dướePtpHxpbi thảmMfUsDTYB, ePtpHxpbkhông chớN7x7p mắtePtpHxpb nhMfUsDTYBìn tôi,MfUsDTYB “NgốcePtpHxpb ạ,ePtpHxpb ePtpHxpbkhóc cMfUsDTYBái gì,ePtpHxpb N7x7vì mộtePtpHxpb cN7x7hiếc cN7x7hìa khóaN7x7 N7x7sao? NgàyMfUsDTYB mN7x7ai đánhePtpHxpb N7x7cho eePtpHxpbm MfUsDTYBmột chePtpHxpbiếc lN7x7à đượcMfUsDTYB N7x7chứ gì”.

“Không phN7x7ải vìMfUsDTYB chìePtpHxpba khMfUsDTYBóa!” MfUsDTYBTôi vẫN7x7n ePtpHxpbkhóc, khônN7x7g bN7x7iết vePtpHxpbì sMfUsDTYBao, nướN7x7c mắtePtpHxpb khMfUsDTYBông thểMfUsDTYB ePtpHxpbnào cầePtpHxpbm lạiePtpHxpb được.

“Thế lePtpHxpbà vMfUsDTYBì cePtpHxpbái gì?”

“Vì TMfUsDTYBiêu VePtpHxpbiễn!” TMfUsDTYBôi N7x7vừa nePtpHxpbói vừN7x7a khóc.

Chương NgựePtpHxpb kMfUsDTYBhông nóePtpHxpbi gì,N7x7 cMfUsDTYBhâm N7x7thuốc lMfUsDTYBá, ePtpHxpbngậm trênMfUsDTYB miệng.

Có ePtpHxpbthể dMfUsDTYBo ePtpHxpbkhóc mệtePtpHxpb quá,ePtpHxpb tMfUsDTYBôi MfUsDTYBngáp mộtMfUsDTYB cáiMfUsDTYB rồN7x7i dMfUsDTYBần MfUsDTYBdần chìMfUsDTYBm vàoMfUsDTYB giấcN7x7 mơ.

Trong N7x7mơ, TiêuN7x7 VN7x7iễn cứePtpHxpb đN7x7ứng MfUsDTYBở tMfUsDTYBrên N7x7cao, tôiN7x7 cePtpHxpbố ngướcN7x7 nhìnN7x7 tMfUsDTYBhế nàePtpHxpbo ePtpHxpbcũng khônePtpHxpbg MfUsDTYBthể MfUsDTYBnhìn đượcN7x7 vN7x7ào mắtN7x7 anh.

Sáng sớN7x7m MfUsDTYBtỉnh lại,N7x7 toMfUsDTYBàn ePtpHxpbthân ưePtpHxpbớt MfUsDTYBđẫm mồN7x7 hôiN7x7, uểMfUsDTYB oảiePtpHxpb N7x7vặn mìnN7x7h, ngoáePtpHxpbc miệMfUsDTYBng ngáePtpHxpbp dài.

Vừa qN7x7uay ngườePtpHxpbi, đãePtpHxpb nhìN7x7n tN7x7hấy mộtMfUsDTYB gưMfUsDTYBơng N7x7mặt ePtpHxpbto hiePtpHxpbện MfUsDTYBra tronN7x7g gN7x7ương. MáN7x7 N7x7ơi, thMfUsDTYBì rePtpHxpba đâyMfUsDTYB kMfUsDTYBhông pMfUsDTYBhải lePtpHxpbà phòngN7x7 ngủePtpHxpb củN7x7a N7x7nhà mình!

“Tỉnh rồiePtpHxpb à?N7x7” CMfUsDTYBhương NgựePtpHxpb dN7x7áng vẻN7x7 rấMfUsDTYBt tMfUsDTYBhoải máiMfUsDTYB xuấtePtpHxpb MfUsDTYBhiện trưePtpHxpbớc ePtpHxpbmặt MfUsDTYBtôi, ePtpHxpbanh tePtpHxpba cN7x7ó N7x7vẻ nhMfUsDTYBư vừaN7x7 rửN7x7a mặt,N7x7 ePtpHxpbtrên tN7x7óc còMfUsDTYBn N7x7đọng lạiMfUsDTYB vàiN7x7 giọtN7x7 nướN7x7c, tePtpHxpbrông lạiN7x7 trẻePtpHxpb MfUsDTYBra vàePtpHxpbi tuePtpHxpbổi, ePtpHxpbcứ ePtpHxpbnhư cMfUsDTYBậu N7x7con traePtpHxpbi lớnN7x7 củaMfUsDTYB nMfUsDTYBhà hàN7x7ng xóm.

Thấy N7x7tôi hoảngePtpHxpb loạN7x7n, CN7x7hương NgN7x7ự nN7x7ói: ePtpHxpb“Hôm quePtpHxpba ePtpHxpbem uốngMfUsDTYB N7x7rượu saN7x7y, khePtpHxpbông dN7x7ám vN7x7ề nhàN7x7, cMfUsDTYBứ đòiN7x7 đếePtpHxpbn chỗN7x7 tôi!”

Trời ơi,ePtpHxpb tôN7x7i điMfUsDTYBên N7x7rồi sao?

“Bây giờePtpHxpb mN7x7ấy giờN7x7 ròi?”ePtpHxpb TôiN7x7 MfUsDTYBhỏi ChươnN7x7g Ngự.

“7h30”. ePtpHxpbAnh chePtpHxpbỉ N7x7đồng N7x7hồ trêePtpHxpbn tMfUsDTYBường nói.

“7h30? SaMfUsDTYBo ePtpHxpbanh khôN7x7ng N7x7gọi tôN7x7i dậyMfUsDTYB MfUsDTYBsớm hePtpHxpbơn? ePtpHxpbTôi sắpePtpHxpb đMfUsDTYBến ePtpHxpbmuộn rồePtpHxpbi”. TePtpHxpbôi nMfUsDTYBhặt áePtpHxpbo MfUsDTYBlên rồMfUsDTYBi cMfUsDTYBhạy ePtpHxpbra ngoePtpHxpbài, tMfUsDTYBhì bịN7x7 anMfUsDTYBh giữN7x7 lại,ePtpHxpb “ĐN7x7ể tMfUsDTYBôi N7x7đưa eMfUsDTYBm đi”.

Ngồi N7x7trong chiếePtpHxpbc ePtpHxpbxe MeMfUsDTYBr BeMfUsDTYBnz củaePtpHxpb ChưePtpHxpbơng NgựePtpHxpb tôiN7x7 gọiN7x7 điệMfUsDTYBn chN7x7o mePtpHxpbẹ, mMfUsDTYBẹ tôiN7x7 tráchePtpHxpb mắngMfUsDTYB tePtpHxpbé táMfUsDTYBt: “VẫnePtpHxpb cònMfUsDTYB nePtpHxpbhớ tôePtpHxpbi MfUsDTYBlà mẹN7x7 MfUsDTYBcô ePtpHxpbà? MfUsDTYBCả đMfUsDTYBêm điePtpHxpb đN7x7âu hảePtpHxpb? GN7x7ọi điN7x7ện ePtpHxpbcho ePtpHxpbcô toàMfUsDTYBn tMfUsDTYBắt máy”.

“Thì giMfUsDTYBờ coMfUsDTYBn gePtpHxpbọi điệnMfUsDTYB cN7x7ho N7x7mẹ đePtpHxpbây thôi?”

“Tôi gọiN7x7 điệnMfUsDTYB chePtpHxpbo ePtpHxpbcô MfUsDTYBcả đePtpHxpbêm thePtpHxpbì sao?N7x7” GiọePtpHxpbng mMfUsDTYBẹ tôMfUsDTYBi hơMfUsDTYBi ePtpHxpbnghẹn ngePtpHxpbào, “ConN7x7 N7x7có biePtpHxpbết sePtpHxpbuýt nMfUsDTYBữa dMfUsDTYBọa N7x7chết mẹMfUsDTYB rồiePtpHxpb khôMfUsDTYBng? BN7x7ên ngoàiN7x7 lMfUsDTYBộn xMfUsDTYBộn nhN7x7ư thếMfUsDTYB, nếN7x7u cN7x7on cóMfUsDTYB ePtpHxpbxảy MfUsDTYBra việePtpHxpbc ePtpHxpbgì thìePtpHxpb ePtpHxpbmẹ biMfUsDTYBết ePtpHxpblàm thePtpHxpbế nàoN7x7 chứ?”

“Mẹ, coMfUsDTYBn saMfUsDTYBi ePtpHxpbrồi, MfUsDTYBcon ePtpHxpbxin lỗiePtpHxpb mẹePtpHxpb!” TôN7x7i tN7x7hành ePtpHxpbthật nói.

Mẹ tôiePtpHxpb mePtpHxpbãi khôngePtpHxpb nóMfUsDTYBi gìePtpHxpb, nMfUsDTYBửa phútePtpHxpb saN7x7u mePtpHxpbới nePtpHxpbói: “ePtpHxpbHết gMfUsDTYBiờ N7x7làm nhMfUsDTYBớ vềMfUsDTYB nN7x7hà sớm,N7x7 đừngN7x7 MfUsDTYBcó lN7x7ượn lờMfUsDTYB MfUsDTYBbên ngoàePtpHxpbi nữa”.

“Vâng ạ”.N7x7 MfUsDTYBTắt ePtpHxpbđiện thoại,MfUsDTYB tronePtpHxpbg lòMfUsDTYBng vẫePtpHxpbn ePtpHxpbthấy áyN7x7 náyN7x7 khN7x7ó chịu.

Tôi nN7x7hìn đồngePtpHxpb hồN7x7, nóiePtpHxpb: “LàmePtpHxpb ePtpHxpbơn, nhanePtpHxpbh lN7x7ên mộtePtpHxpb chútePtpHxpb! SắpePtpHxpb muN7x7ộn mMfUsDTYBất rồi!”

Anh tePtpHxpba chePtpHxpbăm N7x7chú N7x7nhìn đường,MfUsDTYB nóiN7x7: “CũngMfUsDTYB khôngN7x7 thểN7x7 ePtpHxpbđâm vN7x7ào ePtpHxpbxe ngườiePtpHxpb khMfUsDTYBác được!”

Đến cơN7x7 quaMfUsDTYBn vừaMfUsDTYB kịpN7x7 N7x78 giePtpHxpbờ đúngePtpHxpb, tôiMfUsDTYB vộiN7x7 vMfUsDTYBàng chạyMfUsDTYB đếePtpHxpbn N7x7văn phòng.

“Túi cePtpHxpbủa em!”N7x7 ChươnMfUsDTYBg NgMfUsDTYBự MfUsDTYBchạy N7x7theo ePtpHxpbđưa túMfUsDTYBi cePtpHxpbho tôi,MfUsDTYB “TạiMfUsDTYB ePtpHxpbsao N7x7trên mặMfUsDTYBt N7x7vẫn cMfUsDTYBòn vếtePtpHxpb nMfUsDTYBước miếngN7x7 nN7x7ày?” ePtpHxpbAnh dùePtpHxpbng ngePtpHxpbón taN7x7y lN7x7au ePtpHxpblau gMfUsDTYBiúp tMfUsDTYBôi, N7x7sau MfUsDTYBđó đưMfUsDTYBa túMfUsDTYBi cN7x7ho tôi.

Tôi MfUsDTYBvơ lấyMfUsDTYB đN7x7ịnh chạN7x7y ePtpHxpbđi, N7x7thì nhìnMfUsDTYB thấyePtpHxpb TiêuePtpHxpb ViễePtpHxpbn đứngN7x7 MfUsDTYBngay N7x7ở ePtpHxpbcửa chính.

“Tôi kN7x7hông đếnePtpHxpb N7x7muộn, khôMfUsDTYBng tePtpHxpbin MfUsDTYBanh nePtpHxpbhìn xem!MfUsDTYB” TôePtpHxpbi giMfUsDTYBơ đồePtpHxpbng hồN7x7 ePtpHxpbcho TiêMfUsDTYBu ViễnN7x7 xem.

“Người vừePtpHxpba đưMfUsDTYBa MfUsDTYBem đePtpHxpbến làN7x7 aePtpHxpbi?” AMfUsDTYBnh N7x7làm mặtN7x7 lMfUsDTYBạnh lùMfUsDTYBng hỏiMfUsDTYB tôi.

Hóa rN7x7a TổnePtpHxpbg giMfUsDTYBám sátePtpHxpb đạMfUsDTYBi nhâN7x7n N7x7đứng đâyN7x7 khônePtpHxpbg ePtpHxpbphải đểePtpHxpb N7x7kiểm MfUsDTYBtra sN7x7ự ePtpHxpbchuyên cN7x7ần, N7x7vậy thìMfUsDTYB cN7x7hẳng sợN7x7 aePtpHxpbnh tMfUsDTYBa nMfUsDTYBữa, “ChẳN7x7ng liêMfUsDTYBn MfUsDTYBquan gePtpHxpbì đN7x7ến anMfUsDTYBh cả!N7x7” TôMfUsDTYBi khôN7x7ng nMfUsDTYBhìn aMfUsDTYBnh, tN7x7ung tN7x7ẩy N7x7đi vào.

“Khả…”

Tôi nMfUsDTYBghe tN7x7iếng aN7x7nh MfUsDTYBgọi, cN7x7ũng khôngMfUsDTYB quMfUsDTYBay N7x7đầu lạN7x7i. BâN7x7y giN7x7ờ lN7x7à giN7x7ờ làN7x7m việcN7x7, khN7x7ông nN7x7ói chuyệN7x7n riêN7x7ng tư

 

3. KhN7x7ả LạcMfUsDTYB, cePtpHxpbó MfUsDTYBnghĩa làMfUsDTYB MfUsDTYBkhả áMfUsDTYBi vN7x7à lạN7x7c quan

Tôi bậnePtpHxpb rộMfUsDTYBn tổngePtpHxpb hợMfUsDTYBp dữePtpHxpb lePtpHxpbiệu, cứN7x7 MfUsDTYBbị MfUsDTYBđiện thoePtpHxpbại nộiMfUsDTYB tuyếnePtpHxpb ePtpHxpblàm ồnMfUsDTYB ePtpHxpbđến nN7x7hức đN7x7ầu, “TiePtpHxpbểu Lưu,N7x7 giúMfUsDTYBp nghN7x7e điệnN7x7 thoạePtpHxpbi cN7x7hút đi!N7x7” TôiMfUsDTYB kN7x7hông ngePtpHxpbơi tayePtpHxpb, đànePtpHxpbh phN7x7ải phiềnN7x7 đếnePtpHxpb MfUsDTYBTiểu Lưu.

“Tổng N7x7giám N7x7sát TiePtpHxpbêu bảoePtpHxpb N7x7chị đếnMfUsDTYB văN7x7n phòngN7x7 củMfUsDTYBa MfUsDTYBanh ấy!”N7x7 TiểePtpHxpbu LưMfUsDTYBu MfUsDTYBthật làePtpHxpb N7x7nhanh nhẹn,ePtpHxpb dậpMfUsDTYB đMfUsDTYBiện thoạePtpHxpbi xuốMfUsDTYBng đãePtpHxpb truN7x7yền ePtpHxpbđạt ngay.

Tôi chePtpHxpbẳng đểePtpHxpb ePtpHxpbý đếN7x7n lờMfUsDTYBi MfUsDTYBcô ấyePtpHxpb MfUsDTYBnói, tiếN7x7p N7x7tục tổnMfUsDTYBg ePtpHxpbhợp pN7x7hiếu tMfUsDTYBhống kêePtpHxpb sốePtpHxpb liePtpHxpbệu cMfUsDTYBông vN7x7iệc N7x7mà tMfUsDTYBổ tePtpHxpbrưởng giaoMfUsDTYB, sốMfUsDTYB liMfUsDTYBệu qN7x7uá pMfUsDTYBhức tạp,MfUsDTYB lePtpHxpbàm ePtpHxpbtâm tMfUsDTYBrí tN7x7ôi rốiN7x7 loạn.

Một lePtpHxpbúc điệMfUsDTYBn thoạiN7x7 lePtpHxpbại reoePtpHxpb, TiMfUsDTYBểu LưN7x7u N7x7nghe rồiMfUsDTYB nMfUsDTYBói: “TổngN7x7 giN7x7ám N7x7sát TiMfUsDTYBêu bảoePtpHxpb ePtpHxpbchị nMfUsDTYBhanh đếnePtpHxpb vN7x7ăn pePtpHxpbhòng MfUsDTYBcủa anN7x7h ấN7x7y, dữN7x7 lePtpHxpbiệu lầePtpHxpbn trướcePtpHxpb N7x7chị tổngMfUsDTYB hN7x7ợp chMfUsDTYBo anePtpHxpbh MfUsDTYBấy cMfUsDTYBó chN7x7út vấnN7x7 đề”.

“Được!” TMfUsDTYBôi trMfUsDTYBả lePtpHxpbời mộMfUsDTYBt tePtpHxpbiếng, vẫnePtpHxpb N7x7ngồi ePtpHxpbì khMfUsDTYBông nhúePtpHxpbc nhíchMfUsDTYB. DN7x7ữ N7x7liệu MfUsDTYBcó vấePtpHxpbn đềN7x7, aN7x7nh nN7x7ên tìmePtpHxpb tePtpHxpbổ ePtpHxpbtrưởng, tePtpHxpbôi khôngePtpHxpb cMfUsDTYBhịu trácN7x7h nhiMfUsDTYBệm trN7x7ực tiMfUsDTYBếp vớiN7x7 tMfUsDTYBổng giáMfUsDTYBm sát.

Mặc kePtpHxpbệ tổN7x7ng giámMfUsDTYB sátePtpHxpb TiêN7x7u, tôN7x7i MfUsDTYBvốn yePtpHxpbếu bóngN7x7 vMfUsDTYBía, khMfUsDTYBông chN7x7ịu đePtpHxpbựng đượMfUsDTYBc khePtpHxpbi phảiePtpHxpb đMfUsDTYBối diệnePtpHxpb vớiN7x7 bMfUsDTYBộ mặtePtpHxpb lN7x7ạnh lùMfUsDTYBng cMfUsDTYBủa aMfUsDTYBnh taN7x7. ePtpHxpbSáng naMfUsDTYBy, aePtpHxpbnh tePtpHxpba mN7x7ặt lạMfUsDTYBnh MfUsDTYBtanh đứngN7x7 ePtpHxpbở cePtpHxpbửa MfUsDTYBgọi MfUsDTYBtôi, ePtpHxpbgiống MfUsDTYBnhư tôiN7x7 phN7x7ạm ePtpHxpblỗi lMfUsDTYBầm ePtpHxpbgì, ngườiMfUsDTYB hôePtpHxpbm quN7x7a đMfUsDTYBi lượnN7x7 siêN7x7u thịN7x7 vN7x7ới NMfUsDTYBgô DMfUsDTYBuyệt N7x7là MfUsDTYBanh taMfUsDTYB, khôePtpHxpbng phảiN7x7 N7x7tôi, bN7x7ây ePtpHxpbgiờ lạiN7x7 đếnMfUsDTYB gâMfUsDTYBy sMfUsDTYBự MfUsDTYBgì vN7x7ới MfUsDTYBtôi chứ?

 Điện tePtpHxpbhoại lạMfUsDTYBi reMfUsDTYBo, TiểuePtpHxpb LưN7x7u N7x7cứ nhìePtpHxpbn tôN7x7i lắMfUsDTYBc đầuMfUsDTYB, “NếuN7x7 màePtpHxpb đắePtpHxpbc tộiMfUsDTYB vớiN7x7 ePtpHxpbtổng giámMfUsDTYB sáMfUsDTYBt Tiêu,MfUsDTYB chịMfUsDTYB N7x7sẽ kN7x7hông N7x7yên thMfUsDTYBân đâu”.

Tôi qN7x7uyết địnhN7x7 lấyN7x7 haePtpHxpbi MfUsDTYBcục bôngN7x7 nhePtpHxpbét vàoMfUsDTYB taMfUsDTYBi, đúngMfUsDTYB làN7x7 ePtpHxpbtôi đaePtpHxpbng muốnMfUsDTYB MfUsDTYBđược ePtpHxpbyên thePtpHxpbân đây.

Reo MfUsDTYBđến nửaePtpHxpb ngàyN7x7, điệnN7x7 thoạiePtpHxpb cuốiN7x7 cùnMfUsDTYBg cMfUsDTYBũng ePtpHxpbnằm yePtpHxpbên, tN7x7ôi thePtpHxpbở phào.

Vừa nMfUsDTYBgẩng đầu,MfUsDTYB đãePtpHxpb nhN7x7ìn thấMfUsDTYBy TiêuePtpHxpb VMfUsDTYBiễn đứngePtpHxpb ởN7x7 MfUsDTYBcửa pMfUsDTYBhòng MfUsDTYBlàm việc,MfUsDTYB mặePtpHxpbt ePtpHxpbbuồn rMfUsDTYBầu nhePtpHxpbìn tôiePtpHxpb, ePtpHxpbđôi N7x7môi mePtpHxpbím lạiN7x7 thàN7x7nh mộtMfUsDTYB vệtePtpHxpb mỏng.

“Điền KhảePtpHxpb LạcN7x7, ePtpHxpbem lN7x7ại đâMfUsDTYBy chút!”N7x7 GiọngMfUsDTYB nóiMfUsDTYB dịuePtpHxpb dànN7x7g củaePtpHxpb anN7x7h dMfUsDTYBu dươngN7x7 nhưMfUsDTYB N7x7tiếng đàMfUsDTYBn violinceN7x7n, dụePtpHxpb dỗMfUsDTYB khiếN7x7n MfUsDTYBtôi kePtpHxpbhông tựePtpHxpb MfUsDTYBchủ đượcN7x7 màN7x7 đứngN7x7 lMfUsDTYBên đePtpHxpbi N7x7theo anh.

Đi đN7x7ược mePtpHxpbấy bướcePtpHxpb mMfUsDTYBới khN7x7ông kMfUsDTYBhỏi mMfUsDTYBắng thầmePtpHxpb mìN7x7nh vôMfUsDTYB dụng,N7x7 cMfUsDTYBhẳng lMfUsDTYBẽ cePtpHxpbhỉ cầnMfUsDTYB TiêePtpHxpbu N7x7Viễn N7x7ngoắc MfUsDTYBtay, MfUsDTYBtôi MfUsDTYBsẽ lMfUsDTYBiền N7x7ngoan ngoãMfUsDTYBn chạyN7x7 N7x7đến sao?

Tiêu ViePtpHxpbễn N7x7đi phíaMfUsDTYB trước,MfUsDTYB đểMfUsDTYB lạiePtpHxpb phíN7x7a tôiN7x7 ePtpHxpbdáng lePtpHxpbưng cMfUsDTYBao thẳngMfUsDTYB củaN7x7 aMfUsDTYBnh, tMfUsDTYBôi N7x7nhìn bónMfUsDTYBg lưnMfUsDTYBg N7x7ấy, kN7x7hông tN7x7hể N7x7dừng bướcN7x7 được.

Tiêu ViễnN7x7 ơiePtpHxpb MfUsDTYBTiêu Viễn,N7x7 MfUsDTYBanh lMfUsDTYBà khắcePtpHxpb tinN7x7h MfUsDTYBcủa em.

Văn phN7x7òng MfUsDTYBcủa TiePtpHxpbêu ViN7x7ễn MfUsDTYBcó mùiN7x7 hưMfUsDTYBơng hePtpHxpboa hồnMfUsDTYBg nồnMfUsDTYBg nàN7x7n, tôePtpHxpbi MfUsDTYBhít mN7x7ạnh mộePtpHxpbt hePtpHxpbơi, MfUsDTYBhỏi: “MùMfUsDTYBi hươnN7x7g N7x7ở đâN7x7u thế?”

Tiêu ViN7x7ễn nN7x7hư làmePtpHxpb ảMfUsDTYBo thN7x7uật lePtpHxpbấy rePtpHxpba dướiePtpHxpb ePtpHxpbbàn lMfUsDTYBàm vMfUsDTYBiệc mộtN7x7 bóMfUsDTYB hoePtpHxpba hePtpHxpbồng MfUsDTYBto, nói:MfUsDTYB “TặnN7x7g eN7x7m qePtpHxpbuà xiMfUsDTYBn lN7x7ỗi, đừngN7x7 tránhN7x7 mMfUsDTYBặt aMfUsDTYBnh nữa!”

Nhìn bóMfUsDTYB hN7x7oa toePtpHxpb, lộngePtpHxpb lN7x7ẫy đẫmePtpHxpb sươnePtpHxpbg, tôiePtpHxpb kePtpHxpbhông nePtpHxpbhận, mMfUsDTYBà hỏiePtpHxpb lạN7x7i aN7x7nh: “N7x7Tại ePtpHxpbsao MfUsDTYBlại cầnePtpHxpb quN7x7à N7x7xin lỗiN7x7 em?”

Tiêu ePtpHxpbViễn cưN7x7ời cườMfUsDTYBi ngạiN7x7 ngùnMfUsDTYBg, “MfUsDTYBSáng naN7x7y tePtpHxpbhái độMfUsDTYB củaN7x7 aePtpHxpbnh kMfUsDTYBhông tốt!”

Tôi ePtpHxpbcố ePtpHxpbtình liếcN7x7 N7x7nhìn MfUsDTYBanh, “ChỉMfUsDTYB N7x7có sMfUsDTYBáng nMfUsDTYBay ePtpHxpbthái đMfUsDTYBộ khMfUsDTYBông tốtePtpHxpb tMfUsDTYBhôi sao?”

Anh MfUsDTYBdúi hoePtpHxpba vàePtpHxpbo tMfUsDTYBay tôi,MfUsDTYB “ĐúngN7x7, MfUsDTYBanh lePtpHxpbúc nN7x7ào tháMfUsDTYBi đN7x7ộ cũngMfUsDTYB kePtpHxpbhông ePtpHxpbtốt, xMfUsDTYBin lãnN7x7h đạoMfUsDTYB thMfUsDTYBa thứMfUsDTYB, MfUsDTYBđã đN7x7ược chưa?”

Tôi ôePtpHxpbm ePtpHxpbbó hMfUsDTYBoa toePtpHxpb, ePtpHxpbđưa N7x7lên ngửePtpHxpbi, kMfUsDTYBhông kMfUsDTYBìm được,ePtpHxpb hN7x7ắt hơMfUsDTYBi mộePtpHxpbt tiếng.

Tiêu ViễnN7x7 cườiN7x7 tôMfUsDTYBi, “NN7x7gốc thMfUsDTYBế, ePtpHxpblàm vậyePtpHxpb N7x7dễ bMfUsDTYBị MfUsDTYBdị MfUsDTYBứng ePtpHxpbvới phấMfUsDTYBn hoa!”

“Ngốc thìePtpHxpb làmMfUsDTYB sN7x7ao? NePtpHxpbgốc cũnN7x7g chẳnN7x7g phePtpHxpbạm pháp”.

“Đúng, eN7x7m MfUsDTYBngốc đếnePtpHxpb ePtpHxpbkhác người,ePtpHxpb lạiePtpHxpb thànN7x7h MfUsDTYBưu điểm”.

Tôi nhN7x7ìn TiMfUsDTYBêu ViN7x7ễn MfUsDTYBngạc nN7x7hiên, “NgN7x7ài tổngN7x7 giámMfUsDTYB sáePtpHxpbt, ngàiMfUsDTYB biN7x7ết ănePtpHxpb nMfUsDTYBói tePtpHxpbừ kMfUsDTYBhi nN7x7ào vậy?”

Anh kN7x7hông nN7x7hìn tôi,MfUsDTYB chePtpHxpbỉ cN7x7úi đầuePtpHxpb nhìN7x7n vàePtpHxpbo mặtMfUsDTYB bàePtpHxpbn sạMfUsDTYBch bóMfUsDTYBng, N7x7“… TừMfUsDTYB ePtpHxpbkhi aMfUsDTYBnh N7x7phát hN7x7iện sMfUsDTYBắp mấtMfUsDTYB em!”

Ra khN7x7ỏi văePtpHxpbn phònePtpHxpbg MfUsDTYBcủa TiN7x7êu Viễn,N7x7 tePtpHxpbôi đếMfUsDTYBn phòngePtpHxpb giảiN7x7 MfUsDTYBlao ngePtpHxpbồi mMfUsDTYBột MfUsDTYBlúc, ePtpHxpbmuốn chMfUsDTYBo MfUsDTYBcảm xúN7x7c củaN7x7 mePtpHxpbình bìePtpHxpbnh N7x7tĩnh MfUsDTYBtrở lại.

Giáo ePtpHxpbsư ĐiềnePtpHxpb N7x7lại đanMfUsDTYBg N7x7pha trà,ePtpHxpb tePtpHxpbôi nhePtpHxpbìn nhìMfUsDTYBn ôngePtpHxpb gMfUsDTYBật gậtMfUsDTYB đầu,MfUsDTYB ônN7x7g lạN7x7i khN7x7ông vộiePtpHxpb trởN7x7 vềMfUsDTYB ePtpHxpblàm việePtpHxpbc, ngN7x7ồi xN7x7uống N7x7đối diePtpHxpbện vớiN7x7 tôiN7x7, “MfUsDTYBTâm trN7x7ạng khN7x7ông vN7x7ui à?”

Tôi cũePtpHxpbng khônMfUsDTYBg giấuN7x7 ePtpHxpbdiếm, miễnMfUsDTYB cMfUsDTYBưỡng nMfUsDTYBở nMfUsDTYBụ cười.

“Có pN7x7hải lePtpHxpbà lePtpHxpbiên MfUsDTYBquan đếnMfUsDTYB tN7x7hời tN7x7iết khônN7x7g, hômMfUsDTYB N7x7nay nePtpHxpbgười tâmePtpHxpb trạngePtpHxpb khePtpHxpbông vN7x7ui khôN7x7ng chePtpHxpbỉ cóN7x7 mePtpHxpbình cháN7x7u!” ÔnN7x7g ámN7x7 chePtpHxpbỉ TiêePtpHxpbu ViễnN7x7 N7x7sao, gePtpHxpbần ePtpHxpbđây, hMfUsDTYBọ đN7x7ều N7x7làm việMfUsDTYBc cùngMfUsDTYB nhau.

“Chắc lePtpHxpbà, cóN7x7 lẽ,ePtpHxpb chMfUsDTYBắc N7x7cũng cóN7x7 N7x7khả nănePtpHxpbg nàePtpHxpby đấMfUsDTYBy N7x7ạ!” MfUsDTYBTôi khôePtpHxpbng mePtpHxpbuốn khônePtpHxpbg khíePtpHxpb qMfUsDTYBuá nặngMfUsDTYB nề,ePtpHxpb N7x7nên N7x7cố gắnePtpHxpbg mởePtpHxpb miệng.

Ông cườePtpHxpbi, hN7x7ỏi: “TạiMfUsDTYB sePtpHxpbao cháuePtpHxpb tePtpHxpbên ePtpHxpblà KePtpHxpbhả Lạc?”

“Khả lN7x7ạc, cePtpHxpbó ePtpHxpbnghĩa lePtpHxpbà MfUsDTYBkhả MfUsDTYBái vN7x7à lạcN7x7 ePtpHxpbquan ạ”.ePtpHxpb KePtpHxpbhi MfUsDTYBtôi MfUsDTYBra đờiMfUsDTYB, CoN7x7la chưN7x7a phảiePtpHxpb N7x7là đồMfUsDTYB uốngMfUsDTYB ePtpHxpbphổ MfUsDTYBbiến trênN7x7 thN7x7ế MfUsDTYBgiới, ítN7x7 rePtpHxpba TePtpHxpbrung QuốN7x7c vẫnePtpHxpb chưMfUsDTYBa MfUsDTYBcó loạiePtpHxpb nePtpHxpbước ngọtePtpHxpb tênN7x7 N7x7là KhePtpHxpbả lạcN7x7 này.

“Khả N7x7ái, lePtpHxpbạc quan…”,ePtpHxpb N7x7vị N7x7giáo sưN7x7 giàMfUsDTYB N7x7lẩm bẩmN7x7 ePtpHxpbnói, N7x7“Cái N7x7tên nàyMfUsDTYB hayePtpHxpb, hMfUsDTYBy vMfUsDTYBọng cMfUsDTYBon ngườiMfUsDTYB chN7x7áu đưMfUsDTYBợc nhePtpHxpbư tê”.

“Bác lMfUsDTYBà ngườiMfUsDTYB tMfUsDTYBhứ hMfUsDTYBai nóMfUsDTYBi tN7x7ên chePtpHxpbáu ePtpHxpbhay đấy”N7x7. NgườiMfUsDTYB thMfUsDTYBứ nePtpHxpbhất nóiN7x7 ePtpHxpbnhư vMfUsDTYBậy tN7x7ất nhiênePtpHxpb ePtpHxpblà mẹN7x7 tôePtpHxpbi rồi.

“Ồ?”

“Bác kePtpHxpbhông nóiN7x7 KePtpHxpbhả LạcN7x7 N7x7là nướMfUsDTYBc uN7x7ống cóePtpHxpb gaN7x7”. TN7x7ôi nN7x7hún vePtpHxpbai, cườiN7x7 vMfUsDTYBới ông.

Buổi tốN7x7i vềN7x7 MfUsDTYBnhà, ngMfUsDTYBồi xMfUsDTYBem pN7x7him N7x7dài tMfUsDTYBập lúN7x7c N7x78 giờN7x7 vớiN7x7 mẹ.

Biết mẹePtpHxpb MfUsDTYBvẫn còMfUsDTYBn giậnePtpHxpb tôMfUsDTYBi, nênMfUsDTYB tôiePtpHxpb MfUsDTYBkhông dáMfUsDTYBm N7x7nói nMfUsDTYBăng gN7x7ì, cePtpHxpbhăm chePtpHxpbú ePtpHxpbngồi đợiN7x7 mePtpHxpbẹ pN7x7hê bình.

Thấy tePtpHxpbôi N7x7ngáp liN7x7ên tụMfUsDTYBc, MfUsDTYBmẹ cóN7x7 vẻePtpHxpb khôN7x7ng đànePtpHxpbh lònN7x7g ePtpHxpbnói: “MệtePtpHxpb thN7x7ì điN7x7 ngủePtpHxpb đi”.

“Không mệt,MfUsDTYB kN7x7hông mệN7x7t” CốN7x7 N7x7lấy N7x7tinh thần,N7x7 MfUsDTYBtiếp tụcMfUsDTYB ngMfUsDTYBồi đếMfUsDTYBm thờiMfUsDTYB giePtpHxpban vePtpHxpbới mẹ.

Ti ePtpHxpbvi cN7x7hèn chươnMfUsDTYBg trìnePtpHxpbh qMfUsDTYBuảng cáoePtpHxpb, điềN7x7u nePtpHxpbày làePtpHxpbm cMfUsDTYBho ngườiePtpHxpb tePtpHxpba cựMfUsDTYBc kỳePtpHxpb thấyN7x7 phN7x7ản cN7x7ảm, mộtN7x7 nMfUsDTYBhóm ngườiMfUsDTYB MfUsDTYBvừa nhảyMfUsDTYB vePtpHxpbừa hátN7x7, “TếMfUsDTYBt nePtpHxpbăm nePtpHxpbay khôN7x7ng nhậePtpHxpbn MfUsDTYBquà…” MfUsDTYBđúng MfUsDTYBlà N7x7chẳng MfUsDTYBra lePtpHxpbàm saoMfUsDTYB! ẢnhN7x7 ePtpHxpbhưởng nghiêmN7x7 tePtpHxpbrọng MfUsDTYBđến việMfUsDTYBc ngePtpHxpbhe nhePtpHxpbìn cMfUsDTYBủa toMfUsDTYBàn dân.N7x7 TôePtpHxpbi thậtN7x7 khePtpHxpbông hePtpHxpbiểu cáePtpHxpbc MfUsDTYBcơ qN7x7uan pMfUsDTYBhê cMfUsDTYBhuẩn nhưN7x7 MfUsDTYBthế nào,MfUsDTYB cePtpHxpbái N7x7kiểu quePtpHxpbảng cáePtpHxpbo ePtpHxpbvớ MfUsDTYBvẩn nePtpHxpbhư thếePtpHxpb nN7x7ày cũnMfUsDTYBg đượcePtpHxpb N7x7lên tN7x7i vMfUsDTYBi. CMfUsDTYBác qN7x7uảng cMfUsDTYBáo kháN7x7c tePtpHxpbhì mấtMfUsDTYB tiềePtpHxpb, quảngePtpHxpb cMfUsDTYBáo N7x7này N7x7thì mN7x7ất mạng.

Mẹ tôMfUsDTYBi cũnePtpHxpbg cePtpHxpbảm thấyMfUsDTYB điếcePtpHxpb tePtpHxpbai, tắePtpHxpbt tN7x7i N7x7vi đN7x7i, đeoePtpHxpb kínhePtpHxpb lãePtpHxpbo nênMfUsDTYB đọcePtpHxpb báo.

“Mẹ đừnMfUsDTYBg xeePtpHxpbm nữa,ePtpHxpb nN7x7ghỉ ngơN7x7i sớmN7x7 điMfUsDTYB N7x7thôi! MắMfUsDTYBt đãN7x7 kMfUsDTYBhông tốtePtpHxpb rồMfUsDTYBi cMfUsDTYBòn ePtpHxpbcứ thícMfUsDTYBh đọcMfUsDTYB chữMfUsDTYB nhỏN7x7!” N7x7Tôi khôngePtpHxpb biếtN7x7 mìnN7x7h từePtpHxpb lePtpHxpbúc N7x7nào cũePtpHxpbng họcePtpHxpb mePtpHxpbẹ cMfUsDTYBái tíePtpHxpbnh ePtpHxpbcàu nhN7x7àu nhN7x7ững chuyệMfUsDTYBn vụnMfUsDTYB vặt.

“Mẹ đâuN7x7 giMfUsDTYBống coN7x7n được,ePtpHxpb N7x7nằm xuốngMfUsDTYB làN7x7 ngủePtpHxpb. N7x7Nhiều tuổiMfUsDTYB N7x7rồi, ngMfUsDTYBủ ítN7x7, nePtpHxpbgủ khôePtpHxpbng được!”ePtpHxpb MẹePtpHxpb tôiMfUsDTYB cMfUsDTYBhậm rãePtpHxpbi nói.

“Con nMfUsDTYBói chuyệnePtpHxpb ePtpHxpbvới mẹePtpHxpb”. TePtpHxpbôi sánMfUsDTYB MfUsDTYBlại bênMfUsDTYB mePtpHxpbẹ, nũngN7x7 nN7x7ịu. NN7x7gày ePtpHxpbbé, tôMfUsDTYBi thíePtpHxpbch đượcN7x7 sMfUsDTYBà vàoN7x7 lònePtpHxpbg N7x7mẹ, thN7x7ật MfUsDTYBlà thích.

Mẹ rePtpHxpbốt MfUsDTYBcuộc cePtpHxpbũng bỏMfUsDTYB N7x7báo xuốePtpHxpbng, “ThôiN7x7 đượcMfUsDTYB, ePtpHxpbmẹ cMfUsDTYBũng đaePtpHxpbng muePtpHxpbốn nóMfUsDTYBi cePtpHxpbhuyện vớMfUsDTYBi coN7x7n. TốiN7x7 qN7x7ua coN7x7n kN7x7hông về,N7x7 điN7x7 đâuMfUsDTYB vậN7x7y?” TôN7x7i biePtpHxpbết N7x7ngay mMfUsDTYBẹ sMfUsDTYBẽ hỏiN7x7 MfUsDTYBcâu hỏMfUsDTYBi N7x7này mà.

“Tụ tậN7x7p vớiN7x7 bạnMfUsDTYB bèN7x7, nghePtpHxpbịch N7x7phá cảN7x7 đêm!ePtpHxpb” TôiMfUsDTYB ePtpHxpbđành MfUsDTYBphải nóN7x7i dối.

Xin tN7x7hượng đMfUsDTYBế tePtpHxpbha lỗN7x7i ePtpHxpbcho tôiN7x7, nếuMfUsDTYB đểMfUsDTYB mẹN7x7 MfUsDTYBtôi biMfUsDTYBết tôiMfUsDTYB N7x7uống rượePtpHxpbu sePtpHxpbay, MfUsDTYBlại quMfUsDTYBa ePtpHxpbđêm troMfUsDTYBng N7x7nhà mộtN7x7 ngườiN7x7 đePtpHxpbàn N7x7ông độcePtpHxpb thMfUsDTYBân, chắcePtpHxpb mẹN7x7 ePtpHxpbsẽ MfUsDTYBtuyệt tìePtpHxpbnh MfUsDTYBmẹ cePtpHxpbon vớiMfUsDTYB tôiN7x7 mất.

Mẹ tN7x7hở dài,N7x7 “SaePtpHxpbo N7x7con ePtpHxpbchẳng lúcMfUsDTYB nàN7x7o đểePtpHxpb mẹePtpHxpb đượcN7x7 yêePtpHxpbn tâmN7x7 vậy!”

Tôi ngMfUsDTYBoan ePtpHxpbngoãn nhậnePtpHxpb ePtpHxpblỗi, thànhN7x7 MfUsDTYBthật ePtpHxpbđể đePtpHxpbược khePtpHxpboan hồng.

“Khả KhảN7x7 à,N7x7 MfUsDTYBcon cũnN7x7g kMfUsDTYBhông còePtpHxpbn ePtpHxpbnhỏ nữa,ePtpHxpb cN7x7ó pMfUsDTYBhải ePtpHxpblà cePtpHxpbon cũN7x7ng nêN7x7n N7x7tìm mộtN7x7 ngườiN7x7 bạePtpHxpbn tePtpHxpbrai chN7x7o ổnMfUsDTYB địnhN7x7 điN7x7 không?ePtpHxpb ĐểePtpHxpb mẹN7x7 đePtpHxpbỡ phảiN7x7 bậnMfUsDTYB tâN7x7m mãiMfUsDTYB!” MẹMfUsDTYB tôMfUsDTYBi nN7x7ói vẻMfUsDTYB suMfUsDTYBy tư.

Bạn traN7x7i N7x7đâu phảePtpHxpbi cứePtpHxpb N7x7nói MfUsDTYBtìm làePtpHxpb N7x7tìm đượcN7x7 đâu?ePtpHxpb CứN7x7 nePtpHxpbhư N7x7là N7x7đã đN7x7ược đePtpHxpbặt sẵMfUsDTYBn ởePtpHxpb đâN7x7u đMfUsDTYBó đợiMfUsDTYB MfUsDTYBtôi đếnePtpHxpb nhePtpHxpbặt ePtpHxpbvề vậy.

Mẹ MfUsDTYBtôi MfUsDTYBđúng lePtpHxpbà ngưN7x7ời MfUsDTYBhay sốMfUsDTYBt ruột.N7x7 TôN7x7i cườiePtpHxpb cườiePtpHxpb, tựePtpHxpb nhiN7x7ên lạiePtpHxpb ePtpHxpbnhớ đếePtpHxpbn TiMfUsDTYBêu Viễn,MfUsDTYB MfUsDTYBnhớ đếnMfUsDTYB N7x7đôi MfUsDTYBmắt N7x7sáng lN7x7ấp lánePtpHxpbh ePtpHxpbcủa aN7x7nh, nhePtpHxpbớ đếnePtpHxpb MfUsDTYBbó MfUsDTYBhoa hồnN7x7g MfUsDTYBanh tePtpHxpbặng hômN7x7 nay.

Có phảiN7x7 aN7x7nh cũN7x7ng lN7x7o sợ,MfUsDTYB MfUsDTYBsợ chúnMfUsDTYBg tMfUsDTYBôi cuốN7x7i cùN7x7ng khN7x7ông thePtpHxpbể đếnMfUsDTYB đượcN7x7 vớiMfUsDTYB nhaMfUsDTYBu? NgePtpHxpbược lạN7x7i, ePtpHxpbhành độngN7x7 lMfUsDTYBo lMfUsDTYBắng N7x7của anMfUsDTYBh lạMfUsDTYBi lePtpHxpbàm cN7x7ho N7x7tôi thMfUsDTYBấy yênePtpHxpb tâm,MfUsDTYB vậyePtpHxpb làePtpHxpb N7x7anh vẫMfUsDTYBn cePtpHxpbòn N7x7có chúMfUsDTYBt đểN7x7 ýePtpHxpb MfUsDTYBđến MfUsDTYBtôi cePtpHxpbhăng? TN7x7ôi cóePtpHxpb thểMfUsDTYB nàN7x7o coMfUsDTYBi N7x7đó MfUsDTYBlà hàMfUsDTYBnh độngN7x7 aMfUsDTYBnh N7x7vẫn ePtpHxpbyêu tôiePtpHxpb giốN7x7ng nhN7x7ư ePtpHxpbtôi yN7x7êu MfUsDTYBanh đượN7x7c không?

“Mẹ ePtpHxpbcòn nePtpHxpbhớ hMfUsDTYBồi đạiN7x7 MfUsDTYBhọc cMfUsDTYBon cóMfUsDTYB mN7x7ột ngườiePtpHxpb ePtpHxpbbạn tênN7x7 TiêuN7x7 ViễnMfUsDTYB không?ePtpHxpb” TôiePtpHxpb nePtpHxpbgước đầMfUsDTYBu lMfUsDTYBên, tâmePtpHxpb hN7x7ồn bN7x7ay bePtpHxpbổng thMfUsDTYBật xa.

Mẹ ePtpHxpbđột nhiePtpHxpbên nMfUsDTYBgừng ePtpHxpblại, rấePtpHxpbt lâePtpHxpbu sePtpHxpbau, hMfUsDTYBình nMfUsDTYBhư MfUsDTYBnhớ N7x7ra điềuMfUsDTYB gì,N7x7 “NePtpHxpbhớ! N7x7Mùa hePtpHxpbè nămePtpHxpb đóePtpHxpb cMfUsDTYBon sePtpHxpbốt caN7x7o, lePtpHxpbên N7x7đến 4MfUsDTYB0 đN7x7ộ liền,MfUsDTYB troMfUsDTYBng MfUsDTYBlúc mePtpHxpbê mN7x7an bấtePtpHxpb N7x7tỉnh MfUsDTYBtoàn lảmN7x7 nePtpHxpbhảm cáiN7x7 têePtpHxpbn N7x7này. SaN7x7u ePtpHxpbđó, mẹePtpHxpb hỏiMfUsDTYB giáN7x7o viênePtpHxpb MfUsDTYBvà bạnePtpHxpb họN7x7c củaMfUsDTYB cN7x7on, mMfUsDTYBới biếtePtpHxpb cậMfUsDTYBu MfUsDTYBta xMfUsDTYBuất ngMfUsDTYBoại rồi”.

Tôi tròePtpHxpbn mắMfUsDTYBt nePtpHxpbhìn mePtpHxpbẹ, “MMfUsDTYBẹ còePtpHxpbn biếtN7x7 N7x7gì nữa?”

“Một giN7x7áo viN7x7ên cMfUsDTYBủa bọnN7x7 coePtpHxpbn cePtpHxpbho mẹN7x7 sốePtpHxpb điệnePtpHxpb thoạiMfUsDTYB nePtpHxpbhà cậN7x7u ấy.ePtpHxpb MfUsDTYBMẹ MfUsDTYBvốn địMfUsDTYBnh N7x7hỏi bMfUsDTYBố mePtpHxpbẹ cậePtpHxpbu N7x7ta cN7x7ách liênePtpHxpb lN7x7ạc bN7x7ên nN7x7ước N7x7ngoài, mẹN7x7 cậuN7x7 ấePtpHxpby lN7x7ại nóMfUsDTYBi vớiN7x7 mẹN7x7 ePtpHxpbrằng, MfUsDTYBgia đMfUsDTYBình hePtpHxpbọ vốN7x7n khôngN7x7 đồngePtpHxpb N7x7ý cậuePtpHxpb ấyN7x7 vàePtpHxpb coePtpHxpbn đếnMfUsDTYB vớMfUsDTYBi nhaePtpHxpbu”. MMfUsDTYBẹ tôMfUsDTYBi N7x7bình thảnMfUsDTYB thuậtMfUsDTYB lN7x7ại, N7x7trong MfUsDTYBgiọng nóePtpHxpbi toáePtpHxpbt lênMfUsDTYB sN7x7ự ePtpHxpbbi thường.

“Dù N7x7gì cậMfUsDTYBu N7x7ấy cMfUsDTYBũng đePtpHxpbã xuMfUsDTYBất ngoạiePtpHxpb rồi,ePtpHxpb N7x7chứng ePtpHxpbtỏ trN7x7ái ePtpHxpbtim ePtpHxpbcủa cậMfUsDTYBu ấyePtpHxpb cũN7x7ng đặtN7x7 ởePtpHxpb nơiN7x7 rấtePtpHxpb ePtpHxpbcao, sẽN7x7 khMfUsDTYBông MfUsDTYBvì cePtpHxpbon mN7x7à từN7x7 N7x7bỏ tiềnMfUsDTYB đMfUsDTYBồ củaN7x7 mìnMfUsDTYBh, ngườiePtpHxpb nhMfUsDTYBư vậyMfUsDTYB khônePtpHxpbg lMfUsDTYBà N7x7chỗ dựaePtpHxpb cePtpHxpbả đờePtpHxpbi được…”

“Về ePtpHxpbsau, cậuePtpHxpb ấN7x7y gọiMfUsDTYB điMfUsDTYBện thN7x7oại ePtpHxpbđến N7x7nhà mìnePtpHxpbh mMfUsDTYBấy N7x7lần, mẹePtpHxpb đềuN7x7 nePtpHxpbói N7x7là cePtpHxpbon MfUsDTYBkhông MfUsDTYBcó ePtpHxpbnhà. MfUsDTYBVề sMfUsDTYBau nN7x7ữa, nhePtpHxpbà mìePtpHxpbnh đN7x7ổi sốMfUsDTYB điệnN7x7 thoạMfUsDTYBi mới…”

Thì rePtpHxpba giữaMfUsDTYB tôiMfUsDTYB vàN7x7 TiêN7x7u VN7x7iễn ePtpHxpbcòn MfUsDTYBcó mộtMfUsDTYB quePtpHxpbãng trắcN7x7 trePtpHxpbở nhưMfUsDTYB vậMfUsDTYBy ePtpHxpbmà N7x7tôi ePtpHxpbchưa tN7x7ừng biết!

“Mẹ!” TN7x7ôi vộiePtpHxpb ômN7x7 lấyN7x7 mePtpHxpbẹ, nằN7x7m troN7x7ng vMfUsDTYBòng taN7x7y mẹMfUsDTYB, N7x7lau nePtpHxpbước mắt.

“Khả Khả”.ePtpHxpb MẹePtpHxpb vePtpHxpbỗ nhẹMfUsDTYB MfUsDTYBlưng tôiN7x7, “ĐiMfUsDTYB ngủN7x7 đi”.

“Không, hôMfUsDTYBm naePtpHxpby N7x7con ngủePtpHxpb vớiePtpHxpb mẹ”.N7x7 TôiN7x7 lN7x7ười ePtpHxpbbiếng khôngMfUsDTYB chN7x7ịu rMfUsDTYBa khN7x7ỏi lòePtpHxpbng mẹ.

Tôi sMfUsDTYBợ buổiN7x7 tốiN7x7 nePtpHxpbgủ mộtN7x7 MfUsDTYBmình, nhưN7x7 vậN7x7y, kMfUsDTYBhi mơMfUsDTYB thấyN7x7 ePtpHxpbTiêu ViễnN7x7, tôiePtpHxpb sẽMfUsDTYB N7x7cảm thấyePtpHxpb rấtMfUsDTYB côePtpHxpb đơn.

Mỗi ngàMfUsDTYBy N7x7đi làm,ePtpHxpb tePtpHxpbôi đềuePtpHxpb cốN7x7 ýN7x7 tráN7x7nh ePtpHxpbTiêu ViễnN7x7, MfUsDTYBcố gMfUsDTYBắng tePtpHxpbránh càePtpHxpbng xePtpHxpba cePtpHxpbàng tốtMfUsDTYB, anMfUsDTYBh khMfUsDTYBông còMfUsDTYBn lMfUsDTYBà cePtpHxpbhàng N7x7trai trẻePtpHxpb MfUsDTYBmà tôiePtpHxpb từngePtpHxpb biếePtpHxpbt nữa.

Tiêu ViePtpHxpbễn cePtpHxpbủa hN7x7iện tạN7x7i, MfUsDTYBtoàn tMfUsDTYBhân toátN7x7 lênePtpHxpb sePtpHxpbức quyMfUsDTYBến rũMfUsDTYB củePtpHxpba mộtMfUsDTYB ngN7x7ười đànN7x7 ôngePtpHxpb trưởngMfUsDTYB tePtpHxpbhành, MfUsDTYBkhí ePtpHxpbphách mạnhePtpHxpb mẽMfUsDTYB MfUsDTYBlộ rePtpHxpba mộtMfUsDTYB cácN7x7h tựePtpHxpb nhiêMfUsDTYBn tePtpHxpbhu hePtpHxpbút mọiMfUsDTYB ngưN7x7ời chúMfUsDTYB ý.

Một nN7x7gười ePtpHxpbđàn N7x7ông ưN7x7u tMfUsDTYBú nMfUsDTYBhư vậy,ePtpHxpb MfUsDTYBtại saN7x7o lúN7x7c đầePtpHxpbu lạiN7x7 thN7x7ích mN7x7ột đứaePtpHxpb đầN7x7u ócMfUsDTYB bãePtpHxpb đậuMfUsDTYB nhưePtpHxpb tôiePtpHxpb chứ?

Một hômN7x7, lớN7x7p trMfUsDTYBưởng ChưN7x7ơng N7x7Sính N7x7kiếm đượcMfUsDTYB hN7x7ai chiePtpHxpbếc N7x7vé ePtpHxpbbiểu diN7x7ễn N7x7ca nhN7x7ạc MfUsDTYBcủa LN7x7ưu ĐN7x7ức HoMfUsDTYBa, ePtpHxpbmang đếnePtpHxpb chMfUsDTYBo tN7x7ôi N7x7như vậtMfUsDTYB N7x7hiến tếePtpHxpb, “ThếePtpHxpb N7x7nào? BuổiMfUsDTYB biểuePtpHxpb ePtpHxpbdiễn củaePtpHxpb thầnMfUsDTYB tượngN7x7 củMfUsDTYBa cMfUsDTYBậu đấy”.

“Thật MfUsDTYBkhông ePtpHxpbhổ dN7x7anh cậuMfUsDTYB lMfUsDTYBà lớpePtpHxpb trưởN7x7ng, đMfUsDTYBúng lePtpHxpbà quMfUsDTYBá MfUsDTYBvĩ đại”.

“Vậy cuốiN7x7 N7x7tuần mìnhMfUsDTYB đePtpHxpbưa ePtpHxpbcậu điMfUsDTYB xePtpHxpbem nMfUsDTYBhé?” ChươnN7x7g SínMfUsDTYBh ePtpHxpbđề nghị.

“Không cầePtpHxpbn, đểN7x7 mePtpHxpbẹ mìMfUsDTYBnh đưaMfUsDTYB mN7x7ình đePtpHxpbi!” TMfUsDTYBôi biMfUsDTYBết ChươnePtpHxpbg SínhePtpHxpb khePtpHxpbông thíePtpHxpbch LưuMfUsDTYB ĐứcePtpHxpb HePtpHxpboa lePtpHxpbắm, hồiN7x7 họMfUsDTYBc ePtpHxpbđại học,MfUsDTYB mỗiN7x7 lầnePtpHxpb tePtpHxpbôi ngePtpHxpbhe LưMfUsDTYBu ĐứN7x7c HePtpHxpboa MfUsDTYBhát, cậMfUsDTYBu ấePtpHxpby vN7x7à TMfUsDTYBiêu ViN7x7ễn MfUsDTYBđều khịtN7x7 MfUsDTYBmũi chêN7x7 bai.

“Người giePtpHxpbà ePtpHxpbhọ khN7x7ông thíN7x7ch cáePtpHxpbc ngôN7x7i sePtpHxpbao N7x7ca nN7x7hạc ĐàMfUsDTYBi LoN7x7an, HMfUsDTYBồng KePtpHxpbông thMfUsDTYBế nàePtpHxpby đMfUsDTYBâu, đMfUsDTYBi cũnN7x7g ePtpHxpbgiống hàN7x7nh tộMfUsDTYBi. ThN7x7ôi thN7x7ì mìN7x7nh điePtpHxpb chePtpHxpbịu tộiN7x7 thaePtpHxpby chePtpHxpbo bậMfUsDTYBc cN7x7ao niênN7x7 MfUsDTYBđỡ khổ”.ePtpHxpb ChươngMfUsDTYB SínhePtpHxpb tỏePtpHxpb rePtpHxpba MfUsDTYBrất N7x7hiểu tâMfUsDTYBm lýMfUsDTYB N7x7người khác.

“Ha hN7x7a, N7x7mẹ mìMfUsDTYBnh mMfUsDTYBà ngN7x7he cậuePtpHxpb nóiN7x7 vậyN7x7 lạiMfUsDTYB N7x7cuống lêePtpHxpbn đấy”.

“Sao thế?”

“Mẹ tN7x7ớ cònN7x7 N7x7mê ePtpHxpbLưu ĐứcN7x7 N7x7Hoa hơN7x7n tePtpHxpbớ N7x7ấy chứ”.

“Trời, ePtpHxpbtại N7x7sao lạiN7x7 cN7x7ó bN7x7à giePtpHxpbà nhN7x7ư vậyMfUsDTYB chứ?”

“Mẹ mìnePtpHxpbh vN7x7ẫn chN7x7ưa giMfUsDTYBà đâu”.MfUsDTYB TN7x7ôi phảnMfUsDTYB bácN7x7, “VậN7x7y thìePtpHxpb, đểePtpHxpb lầnePtpHxpb saMfUsDTYBu mN7x7ình mePtpHxpbời ePtpHxpbcậu xMfUsDTYBem N7x7bóng rN7x7ổ ởN7x7 N7x7sân vậnN7x7 N7x7động nhé”.

 

4. TôMfUsDTYBi sợePtpHxpb aMfUsDTYBnh bMfUsDTYBán ngườiMfUsDTYB nướcePtpHxpb ePtpHxpbngoài mất 

Hôm thePtpHxpbứ sN7x7áu, tổePtpHxpb trưởngePtpHxpb dẫnePtpHxpb ePtpHxpbtổng giámN7x7 sátePtpHxpb kỹePtpHxpb thuMfUsDTYBật vePtpHxpbà phóN7x7 tổngN7x7 gMfUsDTYBiám MfUsDTYBsát kỹMfUsDTYB thuậtN7x7 đếMfUsDTYBn ePtpHxpbthị sáePtpHxpbt cN7x7ác MfUsDTYBphòng ban.

Từ xN7x7a đePtpHxpbã nN7x7hìn thấN7x7y MfUsDTYBTiêu ViễnN7x7, tN7x7ôi vMfUsDTYBội vePtpHxpbàng cúiePtpHxpb MfUsDTYBđầu xuốnePtpHxpbg giảePtpHxpb vePtpHxpbờ đangMfUsDTYB phMfUsDTYBoto tePtpHxpbài liệu.MfUsDTYB TôiMfUsDTYB cePtpHxpbúi N7x7mỏi cổMfUsDTYB lắmePtpHxpb rồiMfUsDTYB mN7x7à hMfUsDTYBọ vePtpHxpbẫn chưN7x7a ePtpHxpbđi ePtpHxpbkhỏi, đMfUsDTYBã thếN7x7 còMfUsDTYBn tiMfUsDTYBến lạiN7x7 phíePtpHxpba tôi.

Tổ trưởngMfUsDTYB cườN7x7i hMfUsDTYBa ePtpHxpbhả MfUsDTYBnói: “NàyMfUsDTYB, TiểePtpHxpbu KN7x7hả MfUsDTYBà, câyN7x7 MfUsDTYBlô hộiN7x7 ePtpHxpbcủa N7x7cô lớnePtpHxpb N7x7đẹp quá!”

Ông khôMfUsDTYBng cMfUsDTYBó việcN7x7 gN7x7ì tePtpHxpbhì nN7x7hanh đMfUsDTYBi điN7x7, ngắmN7x7 lN7x7ô hePtpHxpbội củePtpHxpba tN7x7ôi MfUsDTYBlàm gìePtpHxpb chứ?

“Đúng tMfUsDTYBhế, muN7x7a cùngMfUsDTYB mộMfUsDTYBt lúN7x7c màN7x7 câMfUsDTYBy củMfUsDTYBa tMfUsDTYBôi N7x7không lePtpHxpbớn đN7x7ẹp bằnMfUsDTYBg câyN7x7 N7x7của ePtpHxpbTiểu KN7x7hả”. ePtpHxpbTiểu LMfUsDTYBưu cũnePtpHxpbg pMfUsDTYBhụ họaePtpHxpb theo.

“Nuôi thếMfUsDTYB nePtpHxpbào đấy?MfUsDTYB N7x7Giới thiệuePtpHxpb mộtMfUsDTYB chútMfUsDTYB ePtpHxpbkinh ngePtpHxpbhiệm điMfUsDTYB!” MfUsDTYBTổ trưởnMfUsDTYBg đếnMfUsDTYB trướePtpHxpbc mặt,MfUsDTYB vN7x7ỗ vaN7x7i MfUsDTYBtôi, lePtpHxpbàm nhePtpHxpbư mốMfUsDTYBi quMfUsDTYBan N7x7hệ củaMfUsDTYB N7x7chúng tôiePtpHxpb gMfUsDTYBắn bóePtpHxpb lắm.

“Ha haePtpHxpb, cN7x7ó kinN7x7h nghiệmMfUsDTYB gN7x7ì đN7x7âu?” N7x7Mỗi N7x7ngày MfUsDTYBtôi uốePtpHxpbng sN7x7ữa cMfUsDTYBòn thừaMfUsDTYB ngạePtpHxpbi đổ,ePtpHxpb đềN7x7u tướN7x7i vàePtpHxpbo chậuMfUsDTYB câyePtpHxpb mà.

“Lại cePtpHxpbòn gMfUsDTYBiữ bíePtpHxpb mN7x7ật vớiMfUsDTYB tôiePtpHxpb nữMfUsDTYBa à?”

Tất nhMfUsDTYBiên làN7x7 phảMfUsDTYBi N7x7bảo mậN7x7t rồi,ePtpHxpb nếuMfUsDTYB khN7x7ông látN7x7 nữaN7x7 MfUsDTYBtôi lMfUsDTYBại bePtpHxpbị ePtpHxpbphê bình.

 Phó MfUsDTYBtổng giáMfUsDTYBm sátMfUsDTYB NgMfUsDTYBô DN7x7uyệt thMfUsDTYBấy khePtpHxpbông khMfUsDTYBí trầePtpHxpbm lMfUsDTYBắng, bèN7x7n nN7x7ói: “TiểMfUsDTYBu KN7x7hả, cePtpHxpbô N7x7gần đâyN7x7 cN7x7ó giN7x7ảm bN7x7éo khôN7x7ng, cN7x7ảm N7x7thấy gMfUsDTYBầy điMfUsDTYB N7x7nhiều đấy”.

Một nhMfUsDTYBóm ngườN7x7i N7x7vây lấyN7x7 N7x7tôi hỏePtpHxpbi nọN7x7 ePtpHxpbhỏi kiMfUsDTYBa, khiếnePtpHxpb tePtpHxpbôi ePtpHxpbthấy MfUsDTYBkhông tựePtpHxpb nhiên.

“Xin lỗiePtpHxpb cácePtpHxpb vịMfUsDTYB, MfUsDTYBtôi pN7x7hải MfUsDTYBvào nhàMfUsDTYB vệMfUsDTYB sMfUsDTYBinh mộtePtpHxpb N7x7chút”. ePtpHxpbTôi vộiMfUsDTYB vànePtpHxpbg tìmMfUsDTYB cN7x7ớ thoePtpHxpbát thân.

Khi ePtpHxpbngang qePtpHxpbua bN7x7ên TMfUsDTYBiêu VePtpHxpbiễn, N7x7anh liếcMfUsDTYB nMfUsDTYBhìn tôMfUsDTYBi, nN7x7ói: “EmMfUsDTYB MfUsDTYBvẫn quePtpHxpben lẩnN7x7 trốn”.

Tiếng nóiMfUsDTYB quáN7x7 nhỏMfUsDTYB, ePtpHxpbnhỏ đePtpHxpbến độMfUsDTYB chN7x7ỉ đePtpHxpbủ MfUsDTYBcho mộtN7x7 ePtpHxpbmình tôN7x7i ngN7x7he thấy.

Hết ePtpHxpbgiờ làm,ePtpHxpb bỗngMfUsDTYB nhiêN7x7n trMfUsDTYBời nMfUsDTYBổi giMfUsDTYBó, bụiePtpHxpb dàyePtpHxpb đặcePtpHxpb thePtpHxpbổi mùePtpHxpb N7x7mịt, làN7x7m ngườePtpHxpbi tN7x7a kMfUsDTYBhông thởePtpHxpb MfUsDTYBnổi, chỉMfUsDTYB cóePtpHxpb ePtpHxpbthể bắN7x7t MfUsDTYBxe MfUsDTYBvề nhà.

Có lMfUsDTYBẽ tạiePtpHxpb thờiN7x7 tiếtMfUsDTYB khôMfUsDTYBng tốtePtpHxpb N7x7nên rấN7x7t ítMfUsDTYB tN7x7axi trênePtpHxpb ePtpHxpbđường, thỉnMfUsDTYBh thoảngePtpHxpb mớiePtpHxpb cMfUsDTYBó mộtePtpHxpb MfUsDTYBxe chạyMfUsDTYB MfUsDTYBqua, thìN7x7 bêN7x7n trePtpHxpbong đãMfUsDTYB cePtpHxpbó ngưMfUsDTYBời ngMfUsDTYBồi rồi.

Người đứnePtpHxpbg MfUsDTYBbên đePtpHxpbường rấN7x7t đôePtpHxpbng, cũngN7x7 đềuN7x7 kN7x7hông bN7x7ắt đượcN7x7 xeePtpHxpb. LònN7x7g tôePtpHxpbi chánePtpHxpb nản,MfUsDTYB cúMfUsDTYBi đầN7x7u đếmN7x7 cáePtpHxpbc ePtpHxpbô gạePtpHxpbch dướiePtpHxpb đất.

Một chiếcePtpHxpb xePtpHxpbe màuMfUsDTYB xanN7x7h ngọMfUsDTYBc đỗePtpHxpb bênMfUsDTYB cạN7x7nh tôiePtpHxpb, rePtpHxpbồi ngePtpHxpbhe thấyMfUsDTYB tePtpHxpbiếng củMfUsDTYBa TiePtpHxpbêu ViễnMfUsDTYB, “LMfUsDTYBên xePtpHxpbe MfUsDTYBđi! N7x7Anh MfUsDTYBđưa ePtpHxpbem về!”

Tôi MfUsDTYBlắc đầu,N7x7 “KhôePtpHxpbng ePtpHxpbcần ePtpHxpbđâu, anMfUsDTYBh cePtpHxpbũng khôngN7x7 thMfUsDTYBuận đường”.

“Thời N7x7tiết xMfUsDTYBấu MfUsDTYBthế này,ePtpHxpb ePtpHxpbem khônMfUsDTYBg N7x7bắt đượcN7x7 xMfUsDTYBe N7x7đâu. MaePtpHxpbu lênMfUsDTYB ePtpHxpbxe đi”.

Tôi nhMfUsDTYBìn bầuePtpHxpb N7x7trời xáMfUsDTYBm xịN7x7t, dMfUsDTYBo dựePtpHxpb mộN7x7t chúMfUsDTYBt, đànMfUsDTYBh lêMfUsDTYBn MfUsDTYBxe N7x7của TiêN7x7u Viễn.

Ra đePtpHxpbến N7x7làn đườnN7x7g đôi,MfUsDTYB bắtN7x7 đầuePtpHxpb tắN7x7c đường,MfUsDTYB ePtpHxpbTiêu MfUsDTYBViễn giảmN7x7 tMfUsDTYBốc ePtpHxpbđộ ePtpHxpbchậm lại.

“Phía tN7x7rước MfUsDTYBcó cửaePtpHxpb hMfUsDTYBàng ePtpHxpbăn củaN7x7 TứN7x7 XuyênMfUsDTYB đượcMfUsDTYB lắm,N7x7 ănN7x7 cMfUsDTYBơm xoMfUsDTYBng N7x7rồi anePtpHxpbh ePtpHxpbđưa eePtpHxpbm vN7x7ề nhéN7x7”. MfUsDTYBTiêu VePtpHxpbiễn ePtpHxpbđánh xePtpHxpbe vàN7x7o trong.

“Cho eMfUsDTYBm xuốMfUsDTYBng đN7x7ây ePtpHxpbđược rồi”ePtpHxpb, tôiMfUsDTYB N7x7chỉ vN7x7ào ngãN7x7 rẽMfUsDTYB trướcN7x7 mặt,N7x7 “EmN7x7 N7x7không đói,N7x7 nMfUsDTYBên kN7x7hông điMfUsDTYB ănN7x7 vớiMfUsDTYB MfUsDTYBanh đâu”.

“Em thaePtpHxpby đePtpHxpbổi ePtpHxpbtừ N7x7lúc nàN7x7o vậyePtpHxpb? NhớMfUsDTYB N7x7hồi tePtpHxpbrước buổiN7x7 chiN7x7ều chưMfUsDTYBa đếnMfUsDTYB bePtpHxpbốn giờMfUsDTYB đãN7x7 kêN7x7u đóiN7x7 mà”.N7x7 TiêMfUsDTYBu ViễnePtpHxpb nhăMfUsDTYBn mặtN7x7 cườiN7x7, “MàMfUsDTYB cMfUsDTYBòn ăePtpHxpbn rấtN7x7 khỏeePtpHxpb MfUsDTYBnữa, lượnN7x7g cePtpHxpbơm ngePtpHxpbang vớiMfUsDTYB anh”.

“Bây MfUsDTYBgiờ eePtpHxpbm khônMfUsDTYBg ăMfUsDTYBn nhiePtpHxpbều nePtpHxpbữa, sợMfUsDTYB béo”.N7x7 BâyMfUsDTYB giờMfUsDTYB điN7x7 ePtpHxpblàm, ngàMfUsDTYBy nePtpHxpbào cũnMfUsDTYBg ngồiN7x7 MfUsDTYBở vănN7x7 pMfUsDTYBhòng, MfUsDTYBăn nhiềMfUsDTYBu thêmePtpHxpb MfUsDTYBmột mN7x7iếng ePtpHxpblà bN7x7éo ngay.

“Nhưng MfUsDTYBmà, eN7x7m từMfUsDTYB trướcMfUsDTYB đếnN7x7 gN7x7iờ ePtpHxpbcó béMfUsDTYBo đâu”.

“Đó lN7x7à ePtpHxpbvì trưePtpHxpbớc đếnMfUsDTYB giN7x7ờ khMfUsDTYBông phảiN7x7 lN7x7úc ePtpHxpbnào aN7x7nh cũnMfUsDTYBg ởMfUsDTYB N7x7bên eMfUsDTYBm, nênePtpHxpb khôngMfUsDTYB bePtpHxpbiết. HồiN7x7 ePtpHxpbem bMfUsDTYBéo nhấtN7x7 MfUsDTYBlà 7MfUsDTYB0kg đấy”.

Hồi đMfUsDTYBó, vìN7x7 nhMfUsDTYBớ N7x7như đePtpHxpbiên mộtN7x7 người,MfUsDTYB MfUsDTYBlại khonePtpHxpbg cMfUsDTYBó MfUsDTYBcách nàePtpHxpbo tMfUsDTYBrút rMfUsDTYBa MfUsDTYBđược, ePtpHxpbchỉ N7x7có thểMfUsDTYB ăePtpHxpbn thậMfUsDTYBt nhePtpHxpbiều đePtpHxpbồ ngọtMfUsDTYB, cMfUsDTYBơ thểePtpHxpb cứN7x7 nởMfUsDTYB phìnhePtpHxpb rN7x7a nhN7x7ư bộMfUsDTYBt MfUsDTYBnở vậy.

Xe phePtpHxpbía N7x7sau kN7x7hông ngừN7x7ng bấmN7x7 còi,MfUsDTYB TMfUsDTYBiêu ViễnePtpHxpb mớiMfUsDTYB đểMfUsDTYB N7x7ý đếnePtpHxpb xePtpHxpbe đangePtpHxpb dừnePtpHxpbg ởePtpHxpb giN7x7ữa đường,N7x7 “AMfUsDTYBnh đóMfUsDTYBi rồePtpHxpbi, trướcN7x7 mặtMfUsDTYB lạiMfUsDTYB N7x7có hàngMfUsDTYB ăMfUsDTYBn chePtpHxpbính gốMfUsDTYBc TePtpHxpbứ XuyêePtpHxpbn, N7x7thôi ePtpHxpbem ăMfUsDTYBn vớiePtpHxpb anePtpHxpbh mMfUsDTYBột chútePtpHxpb đN7x7i”. GiọMfUsDTYBng aMfUsDTYBnh nàiePtpHxpb nỉePtpHxpb khMfUsDTYBiến tôN7x7i khePtpHxpbó N7x7mà ePtpHxpbtừ chối.

Quả làN7x7 đồMfUsDTYB ănMfUsDTYB TứePtpHxpb XMfUsDTYBuyên chMfUsDTYBính gốcN7x7, vừaePtpHxpb bưMfUsDTYBớc vePtpHxpbào cửaN7x7 hànMfUsDTYBg ăePtpHxpbn đãN7x7 ngửiN7x7 thấyN7x7 rMfUsDTYBõ vMfUsDTYBị N7x7cay nồng,ePtpHxpb tôePtpHxpbi tuePtpHxpby MfUsDTYBlà ngMfUsDTYBười MfUsDTYBmiền Bắc,N7x7 nePtpHxpbhưng lN7x7ại thN7x7ích ăMfUsDTYBn caMfUsDTYBy MfUsDTYBhơn MfUsDTYBcả ngườiePtpHxpb miềN7x7n Nam.

Lên tầnePtpHxpbg ePtpHxpbhai, chMfUsDTYBúng tôiMfUsDTYB vàoN7x7 mMfUsDTYBột phòngMfUsDTYB rộngePtpHxpb rMfUsDTYBãi ePtpHxpbtrang nhãN7x7, troN7x7ng pN7x7hòng ngePtpHxpbát ePtpHxpbhương N7x7chè tePtpHxpbhơm làmMfUsDTYB chN7x7o tMfUsDTYBinh thầnMfUsDTYB N7x7người N7x7ta trởMfUsDTYB nN7x7ên dễePtpHxpb chịuePtpHxpb hẳn.

“Hay N7x7là MfUsDTYBđổi ePtpHxpbchỗ điePtpHxpb, ởePtpHxpb đâN7x7y quePtpHxpbá saN7x7ng trọng,MfUsDTYB chN7x7ắc MfUsDTYBchắn khôngN7x7 ePtpHxpbrẻ đâu!”N7x7 TMfUsDTYBôi MfUsDTYBnói nhỏePtpHxpb N7x7với TN7x7iêu Viễn.

“Không ePtpHxpbsao, anMfUsDTYBh vẫnMfUsDTYB đủMfUsDTYB sN7x7ức N7x7trả tiềePtpHxpbn ănMfUsDTYB”. MfUsDTYBAnh cườiePtpHxpb cePtpHxpbười, khuôePtpHxpbn mặMfUsDTYBt tMfUsDTYBỏ N7x7ra kePtpHxpbhông hềePtpHxpb quN7x7an tâm.

Từ kMfUsDTYBhi tN7x7ôi qMfUsDTYBuen anN7x7h, anN7x7h đãN7x7 tePtpHxpbhích MfUsDTYBtốn kN7x7ém xN7x7a N7x7xỉ, bePtpHxpbao nhiN7x7êu nMfUsDTYBăm trôiePtpHxpb qMfUsDTYBua, vẫnN7x7 kePtpHxpbhông N7x7hề N7x7thay đổi.

Nhìn TiMfUsDTYBêu ViễnN7x7 trướcN7x7 MfUsDTYBmặt màN7x7 tN7x7rong tiN7x7m MfUsDTYBvô cớN7x7 dângN7x7 đầyePtpHxpb nN7x7hững nỗiMfUsDTYB niềmN7x7 N7x7thương cảmMfUsDTYB khôN7x7ng tên.

Thời gMfUsDTYBian làmMfUsDTYB biếnN7x7 đổePtpHxpbi rấtePtpHxpb N7x7nhiều thN7x7ứ, nhưnePtpHxpbg khôMfUsDTYBng tN7x7hể nePtpHxpbào ePtpHxpbbiến ePtpHxpbđổi ePtpHxpbđược tráiMfUsDTYB tiePtpHxpbm yêuN7x7 thươngN7x7 thuePtpHxpbở baePtpHxpbn đầu.

“Ha N7x7ha, N7x7Tiêu ViễnN7x7 à,MfUsDTYB cậePtpHxpbu N7x7đến ePtpHxpbsao khôngMfUsDTYB nePtpHxpbói vePtpHxpbới aePtpHxpbnh MfUsDTYBem MfUsDTYBmột tiếN7x7ng?” NgoePtpHxpbài cửaN7x7 ePtpHxpbcó tiếnN7x7g MfUsDTYBnói tMfUsDTYBừ xMfUsDTYBa tiePtpHxpbến lạMfUsDTYBi gầN7x7n, rồN7x7i tePtpHxpbhấy MfUsDTYBở cửaePtpHxpb xuấtN7x7 hiệnMfUsDTYB N7x7một dáePtpHxpbng ngườiePtpHxpb vN7x7ạm vỡ.

“Mình chMfUsDTYBỉ tiệMfUsDTYBn đườngN7x7 đMfUsDTYBi nN7x7gang qN7x7ua, khôMfUsDTYBng muốnN7x7 ePtpHxpblàm ePtpHxpbphiền đePtpHxpbến thờiMfUsDTYB giaePtpHxpbn nghỉN7x7 nN7x7gơi củaN7x7 cậuMfUsDTYB”. ePtpHxpbTiêu ViMfUsDTYBễn cười.

Người đànMfUsDTYB ôePtpHxpbng ePtpHxpbto cePtpHxpbao ấyN7x7 nN7x7hìn MfUsDTYBtôi, N7x7“Ồ, đâyePtpHxpb MfUsDTYBchẳng ePtpHxpbphải lN7x7à N7x7cô ePtpHxpbem N7x7đi cùngN7x7 vớePtpHxpbi đạiN7x7 MfUsDTYBca đếnePtpHxpb đáePtpHxpbnh MfUsDTYBbài sao?”

Thảo nàePtpHxpbo nMfUsDTYBhìn tMfUsDTYBhấy ePtpHxpbquen thN7x7ì N7x7ra đúnMfUsDTYBg N7x7là đN7x7ã từnN7x7g MfUsDTYBgặp ngườiMfUsDTYB MfUsDTYBnày, lầnMfUsDTYB đóN7x7 cùngePtpHxpb ePtpHxpbChương NgựePtpHxpb đếnN7x7 kMfUsDTYBhu giảN7x7i tePtpHxpbrí đáMfUsDTYBnh N7x7bài, cN7x7ũng cóMfUsDTYB mMfUsDTYBặt ePtpHxpbanh ta.

“Đại N7x7ca, đánhMfUsDTYB bài?N7x7” TiêMfUsDTYBu ViễnMfUsDTYB nghN7x7e MfUsDTYBmà N7x7chẳng hiMfUsDTYBểu N7x7gì cả,ePtpHxpb “CônePtpHxpb ThiếuN7x7 từngePtpHxpb gN7x7ặp TiePtpHxpbểu KhePtpHxpbả nhàePtpHxpb mìnhMfUsDTYB à?”

“Thì rN7x7a làMfUsDTYB ngườePtpHxpbi MfUsDTYBnhà MfUsDTYBcậu”. ePtpHxpbCôn ThiN7x7ếu cườePtpHxpbi thoảiMfUsDTYB mái,N7x7 “ThảoePtpHxpb nePtpHxpbào đếnN7x7 CMfUsDTYBhương NgựN7x7 cũngMfUsDTYB phảiN7x7 cePtpHxpbhăm MfUsDTYBsóc côePtpHxpb ePtpHxpbấy cMfUsDTYBẩn thậnN7x7 thếN7x7 chứ!”

“Tôi N7x7và ChươN7x7ng NgựN7x7 khônMfUsDTYBg thâN7x7n nhau!”MfUsDTYB TôiN7x7 đN7x7ứng lêMfUsDTYBn MfUsDTYBđể biệnePtpHxpb minN7x7h ePtpHxpbcho mìN7x7nh, cũngePtpHxpb chỉePtpHxpb làMfUsDTYB gặpN7x7 mMfUsDTYBặt ePtpHxpbvài lầnN7x7, tiếpMfUsDTYB xúcePtpHxpb MfUsDTYBqua vePtpHxpbài MfUsDTYBlần thN7x7ôi, nMfUsDTYBgay cảMfUsDTYB bạN7x7n bèePtpHxpb cũnMfUsDTYBg chưMfUsDTYBa đưePtpHxpbợc MfUsDTYBtính đến.

“Nhưng TMfUsDTYBiêu ViễePtpHxpbn ePtpHxpbvà MfUsDTYBanh ấyMfUsDTYB thâN7x7n nhaePtpHxpbu mà”ePtpHxpb. CePtpHxpbôn ThiếuN7x7 báMfUsDTYB N7x7vai N7x7Tiêu VMfUsDTYBiễn, “TrởMfUsDTYB ePtpHxpbvề chưaMfUsDTYB ePtpHxpbtìm anePtpHxpbh cMfUsDTYBả uốnePtpHxpbg rMfUsDTYBượu à?”

“Chưa”. MfUsDTYBTiêu ViễMfUsDTYBn nóiePtpHxpb giN7x7ọng nhànMfUsDTYB nhạtePtpHxpb, “MN7x7ình vềePtpHxpb nMfUsDTYBgoài bePtpHxpbáo MfUsDTYBvới cePtpHxpbậu rN7x7a, nhữePtpHxpbng ngườiN7x7 kháN7x7c đềePtpHxpbu cePtpHxpbhưa báo”.

“Được, hôMfUsDTYBm MfUsDTYBnay N7x7không bMfUsDTYBáo cũnN7x7g phảiN7x7 báePtpHxpbo rN7x7ồi! ChưMfUsDTYBơng Ngự,ePtpHxpb ePtpHxpbChương SN7x7ính, N7x7Lão ChâMfUsDTYBu, TN7x7hành ThiếuN7x7, bọN7x7n MfUsDTYBhọ đềuMfUsDTYB MfUsDTYBở phòN7x7ng bêePtpHxpbn cạnh”.

Côn ThiếuN7x7 vừaMfUsDTYB MfUsDTYBdứt lờePtpHxpbi, đãN7x7 N7x7nghe thấyN7x7 mN7x7ột cơePtpHxpbn hỗnePtpHxpb loạnN7x7 ngoàN7x7i cửaN7x7, “ĐePtpHxpbược lắmN7x7, MfUsDTYBTiêu ViễN7x7n, trởN7x7 vềePtpHxpb MfUsDTYBcũng ePtpHxpbkhông tN7x7hèm thôngMfUsDTYB báMfUsDTYBo chMfUsDTYBo anMfUsDTYBh emMfUsDTYB!” TN7x7rong pMfUsDTYBhòng N7x7lập tứePtpHxpbc ùN7x7a MfUsDTYBvào khônN7x7g íN7x7t nN7x7gười, tôiMfUsDTYB vộN7x7i ePtpHxpbvàng lN7x7ùi rePtpHxpba mộePtpHxpbt góc.

“Hôm nN7x7ay N7x7là nePtpHxpbgày gìN7x7 vậePtpHxpby? SaN7x7o mọiMfUsDTYB ngưePtpHxpbời MfUsDTYBđều ởN7x7 đMfUsDTYBây?” TiêePtpHxpbu ViễePtpHxpbn hỏi.

“Chẳng MfUsDTYBphải MfUsDTYBngày mN7x7ai aN7x7nh cảN7x7 ePtpHxpbxuất ngoMfUsDTYBại saePtpHxpbo, ePtpHxpbhôm nMfUsDTYBay mấN7x7y MfUsDTYBanh eMfUsDTYBm cóMfUsDTYB thờMfUsDTYBi giN7x7an N7x7tụ tMfUsDTYBập ngN7x7ồi vePtpHxpbới nhMfUsDTYBau, khN7x7ông lạiN7x7 ePtpHxpbphải N7x7năm bN7x7a thePtpHxpbáng nePtpHxpbữa mớePtpHxpbi gặePtpHxpbp mặtePtpHxpb được”.N7x7 CóePtpHxpb ngưePtpHxpbời nói.

“Đúng rồi,N7x7 TMfUsDTYBiêu VN7x7iễn, lePtpHxpbần trướMfUsDTYBc ôN7x7ng ePtpHxpbgià nhMfUsDTYBà mN7x7ình nhìN7x7n ởePtpHxpb AnN7x7h qMfUsDTYBuốc nhìePtpHxpbn thấyePtpHxpb cN7x7ậu vớiN7x7 bePtpHxpbạn gMfUsDTYBái ePtpHxpbđi xeMfUsDTYBm triểnePtpHxpb lãmMfUsDTYB traePtpHxpbnh ePtpHxpbvới nhaePtpHxpbu, cMfUsDTYBứ bảoN7x7 MfUsDTYBmình hỏiN7x7 bọnePtpHxpb cậuMfUsDTYB khN7x7i nàMfUsDTYBo tN7x7hì tMfUsDTYBổ chePtpHxpbức chuyePtpHxpbện vuePtpHxpbi, đN7x7ể ônN7x7g đượcN7x7 tN7x7ham dự”.

“Thành ThiếuMfUsDTYB, cậMfUsDTYBu uốePtpHxpbng nhiềePtpHxpbu rồMfUsDTYBi ePtpHxpbthì phải?”MfUsDTYB TiêuMfUsDTYB ViễnMfUsDTYB vừMfUsDTYBa gắpePtpHxpb thứcN7x7 ănePtpHxpb chN7x7o ePtpHxpbanh tN7x7a vừaePtpHxpb nhN7x7áy ePtpHxpbmắt, N7x7“Nào, ănePtpHxpb nhiềuN7x7 đồN7x7 N7x7ăn cMfUsDTYBhút đi”.

“Uống nN7x7hiều rồiN7x7 làN7x7 tN7x7hế nàoMfUsDTYB? Đấy,MfUsDTYB chMfUsDTYBẳng phN7x7ải đãMfUsDTYB manMfUsDTYBg bMfUsDTYBạn gáiePtpHxpb vMfUsDTYBề rồiMfUsDTYB sao?”

“Thành ThePtpHxpbiếu, MfUsDTYBcậu N7x7lảm nhảN7x7m gN7x7ì thế?”ePtpHxpb N7x7Tiêu ViễMfUsDTYBn cePtpHxpbuống lN7x7ên, néePtpHxpbm mạePtpHxpbnh đũaePtpHxpb xuống.

Tôi ePtpHxpbkéo anN7x7h lạiN7x7, N7x7mềm mỏnePtpHxpbg nóePtpHxpbi: “NePtpHxpbgười tN7x7a cN7x7ó lẽePtpHxpb nhN7x7ìn nN7x7hầm mà!”

Tiêu ViễnN7x7 ePtpHxpbquay đầuN7x7 lN7x7ại N7x7nhìn tôi,N7x7 sắcePtpHxpb mặMfUsDTYBt ePtpHxpblo lắnMfUsDTYBg, “MfUsDTYBEm khN7x7ông đượePtpHxpbc tiN7x7n N7x7cậu ta!”

Tôi gậtN7x7 đầu,N7x7 tôN7x7i sẽN7x7 khônMfUsDTYBg tiMfUsDTYBn aN7x7nh taN7x7, tePtpHxpbôi vàN7x7 aePtpHxpbnh ePtpHxpbta gặpMfUsDTYB MfUsDTYBnhau lầePtpHxpbn đâuePtpHxpb, dựaMfUsDTYB vàoMfUsDTYB MfUsDTYBcái gN7x7ì MfUsDTYBđể tMfUsDTYBin ePtpHxpbanh MfUsDTYBta chứ?

Cái MfUsDTYBthế giN7x7ới nàN7x7y ngMfUsDTYBay cN7x7ả ngườiN7x7 MfUsDTYBbên N7x7cạnh cũnePtpHxpbg khN7x7ông thN7x7ể tMfUsDTYBin tưởePtpHxpbng đN7x7ược, MfUsDTYBai lMfUsDTYBại N7x7đi MfUsDTYBtin lờN7x7i nóiN7x7 vôN7x7 nghĩN7x7a cN7x7ủa mộePtpHxpbt ngườiN7x7 xePtpHxpba lạMfUsDTYB chứ.

Một nhómePtpHxpb ngườiePtpHxpb N7x7huyên náePtpHxpbo MfUsDTYBcả ePtpHxpbbuổi, MfUsDTYBtôi ePtpHxpbhơi mN7x7ệt mỏi,N7x7 muePtpHxpbốn chuồnN7x7 MfUsDTYBra ngoài,MfUsDTYB khổN7x7 MfUsDTYBnỗi, MfUsDTYBcái túePtpHxpbi lạePtpHxpbi bMfUsDTYBị TiêuMfUsDTYB ViễnePtpHxpb giữN7x7 cePtpHxpbhặt, “ĐừngePtpHxpb ePtpHxpbnói vớN7x7i N7x7anh ePtpHxpblà ePtpHxpbra nhàMfUsDTYB vệN7x7 MfUsDTYBsinh, MfUsDTYBem đãMfUsDTYB MfUsDTYBdùng cáiePtpHxpb cớMfUsDTYB N7x7này đểN7x7 chuồnN7x7 điMfUsDTYB mấePtpHxpby lN7x7ần rồi!”

“Em MfUsDTYBra gọiN7x7 điệnMfUsDTYB thoạiN7x7 chN7x7o mMfUsDTYBẹ eMfUsDTYBm, ePtpHxpbở đâN7x7y ồnMfUsDTYB quMfUsDTYBá, muMfUsDTYBộn tePtpHxpbhế nàyN7x7 mePtpHxpbà eMfUsDTYBm chMfUsDTYBưa vềMfUsDTYB, mẹMfUsDTYB N7x7em sN7x7ẽ N7x7lo lắng!”

“Em pMfUsDTYBhải hứa,N7x7 kN7x7hông đượN7x7c bN7x7ỏ N7x7về! N7x7Lát nữMfUsDTYBa ePtpHxpbanh MfUsDTYBđưa MfUsDTYBem ePtpHxpbvề!” TiêuMfUsDTYB ViễnePtpHxpb tePtpHxpbhấp giọngMfUsDTYB nói.

“Em hứa”.

“Mẹ ạ,N7x7 đừN7x7ng đợiN7x7 coN7x7n nữaN7x7 nhN7x7é, mẹePtpHxpb ăN7x7n MfUsDTYBcơm mộMfUsDTYBt mìnhMfUsDTYB điN7x7, coMfUsDTYBn ePtpHxpbăn xonN7x7g rồN7x7i về.N7x7 BâePtpHxpby giờMfUsDTYB bMfUsDTYBụi lN7x7ớn lắePtpHxpbm, lạiN7x7 N7x7là MfUsDTYBgiờ tePtpHxpban ePtpHxpbtầm caePtpHxpbo điểm,N7x7 MfUsDTYBkhông bắtN7x7 MfUsDTYBxe vềePtpHxpb được!”MfUsDTYB TôePtpHxpbi N7x7dựa MfUsDTYBvào bN7x7ức MfUsDTYBtường hànhePtpHxpb ePtpHxpblang, ePtpHxpbbàn ePtpHxpbchân nN7x7hư MfUsDTYBkhông đỡN7x7 N7x7nổi trọnN7x7g lượngMfUsDTYB cMfUsDTYBơ thể,MfUsDTYB lN7x7ưng trượtMfUsDTYB dọcN7x7 xuốngMfUsDTYB ePtpHxpbbờ tường.ePtpHxpb ĐN7x7á GraMfUsDTYBnnit lạnhMfUsDTYB buốtePtpHxpb ngePtpHxpbấm ePtpHxpbqua cảN7x7 quầnePtpHxpb áMfUsDTYBo thấmN7x7 vMfUsDTYBào ngườePtpHxpbi, tMfUsDTYBôi gụMfUsDTYBc đầuePtpHxpb xuốngN7x7 ePtpHxpbhai đN7x7ầu gối,ePtpHxpb ePtpHxpbtừ tePtpHxpbừ xePtpHxpbua ePtpHxpbtan hơMfUsDTYBi lạnhMfUsDTYB trePtpHxpbong cơN7x7 thể.

Một ePtpHxpbbàn tN7x7ay tN7x7o đặtMfUsDTYB lêePtpHxpbn đầuN7x7 tôi,MfUsDTYB nN7x7hẹ nhàngMfUsDTYB ePtpHxpbvuốt tócePtpHxpb tôMfUsDTYBi, hỏiePtpHxpb bằngePtpHxpb gN7x7iọng ePtpHxpbtrầm khàn:MfUsDTYB N7x7“Em dN7x7ùng dN7x7ầu ePtpHxpbgội đầuN7x7 củaePtpHxpb hãngMfUsDTYB nàePtpHxpbo vậy?MfUsDTYB DePtpHxpbưỡng tócN7x7 thN7x7ật tốt”.

Tưởng MfUsDTYBlà đếePtpHxpbn aMfUsDTYBn ủiePtpHxpb N7x7tôi, lạiePtpHxpb đePtpHxpbi hMfUsDTYBỏi N7x7một cN7x7âu chẳN7x7ng MfUsDTYBvào đâePtpHxpbu nhMfUsDTYBư thế.

“Đừng ePtpHxpbcó MfUsDTYBsờ rốiN7x7 lêN7x7n, ePtpHxpbtóc tôiePtpHxpb quýN7x7 lắMfUsDTYBm đấy,N7x7 sờN7x7 hỏngePtpHxpb rồiMfUsDTYB N7x7anh khônMfUsDTYBg MfUsDTYBđền ePtpHxpbđược đâu”ePtpHxpb. TôePtpHxpbi ngẩngePtpHxpb N7x7đầu N7x7lên, N7x7nhìn thấMfUsDTYBy ngMfUsDTYBười đePtpHxpbi MfUsDTYBra lePtpHxpbại làMfUsDTYB ChươngMfUsDTYB Ngự.

“Tại saN7x7o làN7x7 anh?”

“Sao kMfUsDTYBhông N7x7thể làePtpHxpb tôi?N7x7 ePtpHxpbEm nghePtpHxpbĩ ePtpHxpblà ai?”

“Tiêu ViễnMfUsDTYB đâu?”

“Đang uốngMfUsDTYB rượePtpHxpbu vớiN7x7 MfUsDTYBChương N7x7Sính ởePtpHxpb tronN7x7g đó”.

Tôi xáchePtpHxpb tePtpHxpbúi vộiePtpHxpb N7x7vã xuốngePtpHxpb MfUsDTYBlầu, lePtpHxpbúc nàyePtpHxpb khônMfUsDTYBg vềePtpHxpb còePtpHxpbn đợiMfUsDTYB lúcN7x7 nàN7x7o nữa.

“Bên ngoàiMfUsDTYB đanN7x7g nổiePtpHxpb MfUsDTYBbão ePtpHxpbcát đấy,ePtpHxpb khN7x7ông bắtN7x7 MfUsDTYBđược N7x7xe N7x7đâu”. AnMfUsDTYBh N7x7ta đứN7x7ng saN7x7u lưnMfUsDTYBg tMfUsDTYBôi nhePtpHxpbắc nhở.

“Thế tMfUsDTYBhì tôiMfUsDTYB điMfUsDTYB bộePtpHxpb về”.

“Có tMfUsDTYBhể ePtpHxpbthử xem”.ePtpHxpb N7x7Anh tePtpHxpba búnePtpHxpbg ngónN7x7 tayMfUsDTYB, “EmMfUsDTYB ePtpHxpblúc nàoN7x7 cũMfUsDTYBng kePtpHxpbhác N7x7người”. CN7x7á N7x7Mực ePtpHxpbđáng ePtpHxpbghét toePtpHxpbàn MfUsDTYBnói giMfUsDTYBọng chePtpHxpbâm chọc.

Bão cáMfUsDTYBt đếnMfUsDTYB N7x7thật dữePtpHxpb dộiePtpHxpb, cN7x7át bMfUsDTYBụi thổiN7x7 tePtpHxpbừng cơMfUsDTYBn tN7x7rên đường.

Tôi lấN7x7y MfUsDTYBtay bịePtpHxpbt N7x7mũi vN7x7à miệePtpHxpbng, MfUsDTYBmen N7x7theo lềN7x7 đườngePtpHxpb điePtpHxpb thẳnMfUsDTYBg. N7x7Mắt bịN7x7 bN7x7ụi thổN7x7i đếnMfUsDTYB nỗePtpHxpbi khôngMfUsDTYB MfUsDTYBmở MfUsDTYBra được,MfUsDTYB nN7x7ước mN7x7ắt cứePtpHxpb thếMfUsDTYB trMfUsDTYBào MfUsDTYBra. ThN7x7ời tN7x7iết khN7x7ỉ giMfUsDTYBó nePtpHxpbày thậMfUsDTYBt khN7x7ó màN7x7 cMfUsDTYBhịu đựng.

“Em ơMfUsDTYBi, cMfUsDTYBần N7x7xe khôngePtpHxpb? ePtpHxpb50 tệMfUsDTYB mộtePtpHxpb kePtpHxpbm”. N7x7Phía N7x7sau MfUsDTYBlà chiếcN7x7 xN7x7e MMfUsDTYBer BeN7x7nz củaePtpHxpb CePtpHxpbhương NgựMfUsDTYB MfUsDTYBđang vẫyMfUsDTYB chào.

“Hắc quáMfUsDTYB đấy!”

“Tôi MfUsDTYBcho eMfUsDTYBm nợN7x7 N7x7là đượcMfUsDTYB chN7x7ứ ePtpHxpbgì?” ChưMfUsDTYBơng NgựePtpHxpb cười.

Ngồi N7x7trong MfUsDTYBxe N7x7của ePtpHxpbChương NgN7x7ự, tôiePtpHxpb mớN7x7i dámMfUsDTYB hN7x7ít tMfUsDTYBhở thoảePtpHxpbi mái.

Trong mắtePtpHxpb hìnhN7x7 nePtpHxpbhư cePtpHxpbó hạMfUsDTYBt MfUsDTYBbụi, nướcePtpHxpb mắN7x7t cN7x7ứ nhòeePtpHxpb nMfUsDTYBhoẹt ePtpHxpbkhông thôi.

“Em cứePtpHxpb khócePtpHxpb mãMfUsDTYBi tMfUsDTYBhế, cePtpHxpbó phN7x7ải lN7x7o N7x7lắng ePtpHxpbcho tôePtpHxpbi nN7x7gày N7x7mai xuấtePtpHxpb ngoạiePtpHxpb bN7x7ị nePtpHxpbgười ePtpHxpbnước ngN7x7oài báN7x7n mePtpHxpbất không?”

“Tôi lN7x7o anMfUsDTYBh xuấePtpHxpbt ngN7x7oại mN7x7ang MfUsDTYBbán ngườiePtpHxpb nưN7x7ớc nePtpHxpbgoài mấtN7x7 thôi!N7x7 AnN7x7h đínhMfUsDTYB lônMfUsDTYBg ePtpHxpblên ngườePtpHxpbi thìMfUsDTYB còMfUsDTYBn khN7x7ôn N7x7hơn khỉ,ePtpHxpb N7x7ai lạN7x7i cN7x7ó thểePtpHxpb báN7x7n MfUsDTYBanh được!”

Chương NgựePtpHxpb cườiMfUsDTYB vaN7x7ng, “EePtpHxpbm đangMfUsDTYB khMfUsDTYBen tôiePtpHxpb hePtpHxpbay ePtpHxpbmỉa tMfUsDTYBôi đấy?”

“Tất nhiênN7x7 kMfUsDTYBhen aePtpHxpbnh rồi!”

“Ồ, lạePtpHxpbi cóN7x7 kiểMfUsDTYBu kheMfUsDTYBn MfUsDTYBngười nMfUsDTYBhư eMfUsDTYBm ePtpHxpbnữa! BiếtN7x7 rePtpHxpbõ thếMfUsDTYB rồePtpHxpbi, MfUsDTYBchẳng MfUsDTYBqua, tôiMfUsDTYB lạiMfUsDTYB vẫnMfUsDTYB MfUsDTYBthích nghe”.

“Anh N7x7thích ngheePtpHxpb, tePtpHxpbôi lạiN7x7 khôN7x7ng tMfUsDTYBhích nóiMfUsDTYB đấy!”

Chương NgựN7x7 ePtpHxpbnói: “NgàyePtpHxpb mN7x7ai tôMfUsDTYBi đePtpHxpbi rồi,MfUsDTYB ướcN7x7 tínhN7x7 ítN7x7 ePtpHxpbnhất N7x7cũng MfUsDTYBphải bePtpHxpba MfUsDTYBtháng mớiN7x7 ePtpHxpbcó thểePtpHxpb tMfUsDTYBrở về”.

“Vừa N7x7nãy tôiN7x7 đMfUsDTYBã nePtpHxpbghe hePtpHxpbết rồi!”N7x7 TôiePtpHxpb N7x7cũng khôngePtpHxpb điếcN7x7, vMfUsDTYBừa nePtpHxpbãy cMfUsDTYBả nePtpHxpbhóm ngườiMfUsDTYB nóN7x7i oaMfUsDTYBng oanN7x7g ePtpHxpbvậy, rồiMfUsDTYB lN7x7ại cePtpHxpbhúc rượu,MfUsDTYB N7x7lại tMfUsDTYBừ biệtN7x7, mN7x7uốn MfUsDTYBkhông biếePtpHxpbt cũnePtpHxpbg khó.

“Thế saMfUsDTYBo MfUsDTYBem khôngePtpHxpb N7x7có ePtpHxpbchút bMfUsDTYBiểu hiệnMfUsDTYB gì?”N7x7 ChươngN7x7 NgựMfUsDTYB cườMfUsDTYBi rN7x7ất gePtpHxpbian xảo.

“Lại N7x7cần phảN7x7i ePtpHxpbbiểu hMfUsDTYBiện? CóePtpHxpb cầN7x7n MfUsDTYBlát nữaMfUsDTYB N7x7đi quN7x7a cửN7x7a hàePtpHxpbng tePtpHxpbạp hóMfUsDTYBa dướiN7x7 lầuN7x7 nhàMfUsDTYB tôiN7x7 muePtpHxpba cMfUsDTYBhút N7x7bánh nePtpHxpbgọt, sePtpHxpbữa chMfUsDTYBua gìN7x7 MfUsDTYBđó maMfUsDTYBng điePtpHxpb không?MfUsDTYB” BìnMfUsDTYBh thMfUsDTYBường ePtpHxpbđi đâuePtpHxpb MfUsDTYBxa, MfUsDTYBtôi đềuePtpHxpb tePtpHxpbhích maMfUsDTYBng tePtpHxpbheo nhữngePtpHxpb đồN7x7 này.

Chương NgMfUsDTYBự cườiePtpHxpb rấtePtpHxpb khePtpHxpbổ sở,N7x7 “TôiN7x7 N7x7thấy ePtpHxpbthôi miePtpHxpbễn đượcMfUsDTYB rồi”.

“Vậy tN7x7ốt quN7x7á, tN7x7ôi ePtpHxpbđỡ tốnePtpHxpb tiền”.

“Hay MfUsDTYBlà… chúnN7x7g tMfUsDTYBa ePtpHxpbhôn tạmN7x7 MfUsDTYBbiệt nhé?”

“Cái gì?ePtpHxpb ĐN7x7ợi đã…MfUsDTYB” N7x7Có phảiMfUsDTYB tôMfUsDTYBi đN7x7ã nMfUsDTYBghe ePtpHxpbnhầm không.

“Hôn tạmePtpHxpb biệt!”MfUsDTYB MfUsDTYBAnh tePtpHxpba dừngMfUsDTYB N7x7xe lại,N7x7 ePtpHxpbnâng đầuMfUsDTYB tôN7x7i lMfUsDTYBên ePtpHxpbvà nhìnMfUsDTYB ePtpHxpbmột ePtpHxpbcách nghiN7x7êm túc.

Có lẽMfUsDTYB MfUsDTYBtôi đãN7x7 sợN7x7 đN7x7ần mặtePtpHxpb rN7x7a, MfUsDTYBnếu kN7x7hông N7x7thì cePtpHxpbũng mấtMfUsDTYB hồnN7x7 rồiN7x7, ePtpHxpbngay cảMfUsDTYB mắtN7x7 cMfUsDTYBũng khôN7x7ng đN7x7ộng đậy,N7x7 nhìnMfUsDTYB anePtpHxpbh tePtpHxpba N7x7chằm chằm.

Đầu anMfUsDTYBh MfUsDTYBta dầnN7x7 hướnMfUsDTYBg gầN7x7n vềePtpHxpb pePtpHxpbhía tôiMfUsDTYB, mộtMfUsDTYB luồN7x7ng ePtpHxpbhơi nóngePtpHxpb phảN7x7 lạMfUsDTYBi, “NàyMfUsDTYB nMfUsDTYBày!” TôePtpHxpbi MfUsDTYBhét lên.

Anh N7x7dừng lại,MfUsDTYB bMfUsDTYBỏ tôN7x7i rMfUsDTYBa, đMfUsDTYBột nhiênN7x7 cưePtpHxpbời ePtpHxpblớn, “ĐN7x7ùa eMfUsDTYBm N7x7cho vuMfUsDTYBi thôi!”

Cá MN7x7ực chếMfUsDTYBt tMfUsDTYBiệt, ePtpHxpbđùa MfUsDTYBcái gN7x7ì kePtpHxpbhông đùMfUsDTYBa, lạePtpHxpbi đùN7x7a cMfUsDTYBái kN7x7iểu xePtpHxpbấu MfUsDTYBxa ấy.

Lúc vềePtpHxpb đếnePtpHxpb MfUsDTYBcửa nhePtpHxpbà N7x7tôi, CMfUsDTYBhương NgN7x7ự hỏN7x7i: “TâmN7x7 trMfUsDTYBạng N7x7tốt MfUsDTYBhơn cMfUsDTYBhút N7x7nào chưa?”

“Tốt nhiMfUsDTYBều rồMfUsDTYBi!” MaePtpHxpby màN7x7 cóMfUsDTYB N7x7anh ta.

“Vậy tePtpHxpbhì N7x7lau N7x7khô nướN7x7c mắN7x7t MfUsDTYBđi, xuốnMfUsDTYBg ePtpHxpbxe”. AnePtpHxpbh tMfUsDTYBa dừngePtpHxpb xMfUsDTYBe lMfUsDTYBại, giePtpHxpbúp MfUsDTYBtôi mởMfUsDTYB cửaePtpHxpb N7x7xe rấtN7x7 lịchMfUsDTYB lãm.

“Chương NgựN7x7, cảmePtpHxpb ePtpHxpbơn anePtpHxpbh!” TePtpHxpbôi nóePtpHxpbi rMfUsDTYBất thàMfUsDTYBnh thật.

“Lời N7x7nói suôePtpHxpbng tMfUsDTYBhì miePtpHxpbễn điMfUsDTYB, MfUsDTYBlàm cN7x7ái gìN7x7 thựcN7x7 ePtpHxpbtế hơnMfUsDTYB đePtpHxpbi”. ÁnN7x7h N7x7mắt N7x7của ChưePtpHxpbơng NgựN7x7 ePtpHxpbđảo rMfUsDTYBất nhaePtpHxpbnh, N7x7có vẻMfUsDTYB lạMfUsDTYBi ngePtpHxpbhĩ rN7x7a tMfUsDTYBrò qMfUsDTYBuỷ gePtpHxpbì đó.

“Tôi kN7x7hông ePtpHxpbcó tiền!MfUsDTYB” TePtpHxpbôi vộMfUsDTYBi thN7x7anh minh.

“Tôi ePtpHxpbcũng chẳngMfUsDTYB thiếMfUsDTYBu tiền,ePtpHxpb MfUsDTYBlấy tiN7x7ền cN7x7ủa N7x7em lN7x7àm gì?”

“Vậy anMfUsDTYBh cầN7x7n gì?”ePtpHxpb TePtpHxpbôi đN7x7ề caN7x7o cảnhN7x7 giác,MfUsDTYB ngMfUsDTYBười ePtpHxpbnày toàePtpHxpbn xuấtePtpHxpb nhữngePtpHxpb ePtpHxpbchiêu khôngMfUsDTYB theN7x7o quMfUsDTYBy tắcN7x7 gePtpHxpbì N7x7cả, phảiN7x7 đềN7x7 phònN7x7g chút.

 

 

5. MePtpHxpbàu xMfUsDTYBanh nePtpHxpbgọc làePtpHxpb pMfUsDTYBhong cMfUsDTYBách củaePtpHxpb TiêMfUsDTYBu Viễn 

Anh MfUsDTYBgiơ chùmN7x7 chMfUsDTYBìa khóMfUsDTYBa trưN7x7ớc mePtpHxpbặt tN7x7ôi lắcN7x7 lắc,ePtpHxpb “ePtpHxpbĐây N7x7là chMfUsDTYBìa khN7x7óa nhàePtpHxpb MfUsDTYBtôi, eePtpHxpbm cN7x7ầm lấy”.

Tôi ngướcN7x7 lMfUsDTYBên N7x7nhìn xuMfUsDTYBống thămN7x7 N7x7dò anePtpHxpbh, N7x7“Anh chePtpHxpbưa bịN7x7 ấmePtpHxpb đầuN7x7 chN7x7ứ? RePtpHxpbỗi MfUsDTYBviệc nênN7x7 tePtpHxpbùy tiệMfUsDTYBn manN7x7g chìN7x7a khóePtpHxpba rePtpHxpba đN7x7ưa N7x7cho ngườiMfUsDTYB tN7x7a à!”

“Tất nhiêMfUsDTYBn khePtpHxpbông ấmN7x7 đMfUsDTYBầu! ĐưePtpHxpba chN7x7ìa khN7x7óa ePtpHxpbcho eN7x7m MfUsDTYBlà N7x7để eMfUsDTYBm giN7x7úp MfUsDTYBtôi mộtePtpHxpb MfUsDTYBsố việc”.

“Việc gì?”N7x7 BiếePtpHxpbt ngN7x7ay anN7x7h ePtpHxpbta lMfUsDTYBà ngN7x7ười khônePtpHxpbg chịuN7x7 bịN7x7 thiệtN7x7 mà.

“Giúp ePtpHxpbtôi chePtpHxpbo ănMfUsDTYB, địN7x7nh kỳePtpHxpb thePtpHxpbay nePtpHxpbước ePtpHxpbcho chúng!”

“Nhà ePtpHxpbanh nN7x7uôi cMfUsDTYBá àePtpHxpb? KhônePtpHxpbg pMfUsDTYBhải làN7x7 N7x7cá mePtpHxpbực chN7x7ứ?” TMfUsDTYBôi đãePtpHxpb từnMfUsDTYBg đếN7x7n nMfUsDTYBhà anMfUsDTYBh tePtpHxpba, cePtpHxpbhẳng thấyN7x7 cMfUsDTYBon cáMfUsDTYB N7x7nào cả.

“Tất nhiMfUsDTYBên cóN7x7 cePtpHxpbá rồiN7x7, đềuMfUsDTYB làePtpHxpb cáePtpHxpb ePtpHxpbnổi tiếngN7x7 củaePtpHxpb N7x7vùng nhN7x7iệt đớiMfUsDTYB đấy”MfUsDTYB. MfUsDTYBAnh N7x7ta vênhN7x7 mặMfUsDTYBt tựePtpHxpb hào.

“Sao MfUsDTYBtôi lạePtpHxpbi khônePtpHxpbg nN7x7hìn thấy?”

“Ngoài cePtpHxpbái soePtpHxpbfa nN7x7hà tôiN7x7 raMfUsDTYB, ePtpHxpbem cònMfUsDTYB nhìnN7x7 tN7x7hấy cáiN7x7 N7x7gì nữaMfUsDTYB đâu?”

“Cũng phảiMfUsDTYB!” HePtpHxpbôm đóN7x7 ePtpHxpbuống nhiềuN7x7 MfUsDTYBquá, đếnePtpHxpb MfUsDTYBnhà aePtpHxpbnh tePtpHxpba làMfUsDTYB ePtpHxpblăn ePtpHxpbra MfUsDTYBsofa N7x7nằm khócMfUsDTYB, khePtpHxpbóc chánePtpHxpb N7x7thì ngePtpHxpbủ. SánMfUsDTYBg nePtpHxpbgày thứMfUsDTYB haePtpHxpbi dậyMfUsDTYB lMfUsDTYBại MfUsDTYBcuống cuồngePtpHxpb điN7x7 làmN7x7, đúngMfUsDTYB lePtpHxpbà khônePtpHxpbg đểN7x7 N7x7ý nhàN7x7 aePtpHxpbnh ePtpHxpbta rốN7x7t ePtpHxpbcuộc cMfUsDTYBó nhữngMfUsDTYB gì.

 “Nhưng mà,N7x7 tôN7x7i vớMfUsDTYBi aePtpHxpbnh khôngePtpHxpb hMfUsDTYBề tN7x7hân qMfUsDTYBuen mà!ePtpHxpb ePtpHxpbSao aMfUsDTYBnh lN7x7ại MfUsDTYBcó tMfUsDTYBhể yênePtpHxpb N7x7tâm giaN7x7o chìMfUsDTYBa ePtpHxpbkhóa nhN7x7à ePtpHxpbcho tôi?”

“Chính vMfUsDTYBì N7x7không N7x7thân MfUsDTYBquen MfUsDTYBnên mớiMfUsDTYB yN7x7ên N7x7tâm đểN7x7 eMfUsDTYBm đến.N7x7 ĐMfUsDTYBể nMfUsDTYBgười queN7x7n đếePtpHxpbn, giớiN7x7 báN7x7o chíN7x7 lạiN7x7 N7x7dòm nN7x7gó phỏN7x7ng đoán”.MfUsDTYB ChưMfUsDTYBơng NgMfUsDTYBự MfUsDTYBnói rMfUsDTYBất cóMfUsDTYB lýN7x7 lẽ.

“Để ChePtpHxpbương SínePtpHxpbh MfUsDTYBđến, N7x7chắc cN7x7hắn ngườiMfUsDTYB tN7x7a sMfUsDTYBẽ khônePtpHxpbg ePtpHxpbnói gìMfUsDTYB được”N7x7. TôiN7x7 đN7x7ề nghị.

“Nó đePtpHxpbến đểMfUsDTYB làMfUsDTYBm loạnN7x7 nhàN7x7 tôePtpHxpbi lêePtpHxpbn àMfUsDTYB, N7x7tôi N7x7trở vềePtpHxpb MfUsDTYBlại phảMfUsDTYBi tMfUsDTYBhu dN7x7ọn mấMfUsDTYBt ePtpHxpbmấy ngày!”

“Nhưng mà…”

“Sao N7x7em “nhN7x7ưng màePtpHxpb” nhiN7x7ều thế?”

“Nhưng mePtpHxpbà, N7x7tôi chưMfUsDTYBa từnN7x7g nMfUsDTYBuôi cáMfUsDTYB MfUsDTYBđâu! ChMfUsDTYBo cáePtpHxpb ăMfUsDTYBn giúMfUsDTYBp anN7x7h, lePtpHxpbỡ chN7x7ết rN7x7ồi phảiMfUsDTYB N7x7làm sao?”

“Có vN7x7ấn đN7x7ề gìN7x7 tMfUsDTYBhì MfUsDTYBgọi điệnePtpHxpb N7x7cho tôi!”

“Cước gMfUsDTYBọi đườnN7x7g ePtpHxpbdài quốMfUsDTYBc ePtpHxpbtế đấy!”

“Sẽ hePtpHxpboàn N7x7trả chePtpHxpbo eePtpHxpbm ePtpHxpbphí đN7x7iện thoại,MfUsDTYB phePtpHxpbụ MfUsDTYBcấp pePtpHxpbhát siMfUsDTYBnh, tiềnN7x7 mN7x7ua thứcN7x7 ăN7x7n N7x7cho ePtpHxpbcá cũnePtpHxpbg MfUsDTYBsẽ trMfUsDTYBả! EMfUsDTYBm N7x7mà N7x7còn “nhưngePtpHxpb mePtpHxpbà” nMfUsDTYBữa lePtpHxpbà tôN7x7i MfUsDTYBbực mìnhMfUsDTYB đấN7x7y, MfUsDTYBbảo N7x7em giúpePtpHxpb mePtpHxpbột việcePtpHxpb màN7x7 khóN7x7 khăN7x7n ePtpHxpbthế à?”MfUsDTYB ChươnMfUsDTYBg NgePtpHxpbự tMfUsDTYBỏ rePtpHxpba nghiêmePtpHxpb trePtpHxpbọng, lạiePtpHxpb cóMfUsDTYB vẻePtpHxpb dọaePtpHxpb nạt.

Tôi cMfUsDTYBòn ePtpHxpbcó tePtpHxpbhể nóiMfUsDTYB MfUsDTYBgì đượcN7x7 nữaMfUsDTYB chứ,ePtpHxpb chỉMfUsDTYB cN7x7ó thN7x7ể ePtpHxpbnhận ePtpHxpbchìa khóN7x7a cMfUsDTYBủa anMfUsDTYBh taePtpHxpb, “NếuePtpHxpb MfUsDTYBmà cMfUsDTYBho MfUsDTYBcá N7x7ăn bịePtpHxpb cN7x7hết rồiN7x7 thePtpHxpbì aN7x7nh đừnMfUsDTYBg cóePtpHxpb nePtpHxpbổi giậnMfUsDTYB đấy!”

“Chỉ lMfUsDTYBà mấMfUsDTYBy coN7x7n cáMfUsDTYB tN7x7hôi mà?MfUsDTYB TôN7x7i cN7x7ó thePtpHxpbể giậMfUsDTYBn ePtpHxpbgì chứ!”

Thấy N7x7tôi ngoN7x7an ngoãnePtpHxpb MfUsDTYBcầm chN7x7ìa kePtpHxpbhóa, N7x7Chương NgựN7x7 cườePtpHxpbi, “NhưePtpHxpb thMfUsDTYBế ePtpHxpblà tMfUsDTYBôi N7x7yên tâmePtpHxpb rồi!”

Buổi ePtpHxpbtối N7x7đi ePtpHxpbngủ quênePtpHxpb khônMfUsDTYBg tắtN7x7 điệN7x7n thoại,MfUsDTYB ngủePtpHxpb đếnMfUsDTYB nửePtpHxpba đêm,MfUsDTYB ePtpHxpbnó bePtpHxpbắt đầuePtpHxpb kêN7x7u loN7x7ạn lên.

“Ai đấy?”MfUsDTYB KhônN7x7g biếMfUsDTYBt MfUsDTYBbây gN7x7iờ đePtpHxpbang ePtpHxpblà giN7x7ờ ngN7x7ủ ePtpHxpbsao, gọMfUsDTYBi đN7x7iện phiềnePtpHxpb MfUsDTYBnhiễu MfUsDTYBgiữa N7x7đêm, tộiN7x7 đánMfUsDTYBg N7x7tử hình.

Đầu điệnMfUsDTYB thoePtpHxpbại bêN7x7n ePtpHxpbkia iN7x7m ắngN7x7 mộtMfUsDTYB khoePtpHxpbảng lặePtpHxpbng MfUsDTYBmơ hồ.

Tôi khôMfUsDTYBng sợN7x7 ồMfUsDTYBn, sợN7x7 N7x7nhất lN7x7à ePtpHxpblúc N7x7tĩnh mặng,MfUsDTYB iN7x7m ắN7x7ng khôePtpHxpbng mePtpHxpbột tiếMfUsDTYBng đN7x7ộng N7x7thấy N7x7có cảmMfUsDTYB giePtpHxpbác MfUsDTYBkỳ dị.

Mấy giâyN7x7 trePtpHxpbôi quN7x7a vẫnN7x7 kN7x7hông cMfUsDTYBó giọePtpHxpbng nóiN7x7, tePtpHxpbôi ngMfUsDTYBồi MfUsDTYBbật dậy.

“Làm ơePtpHxpbn nePtpHxpbói mộtN7x7 cN7x7âu, nePtpHxpbếu khôN7x7ng dMfUsDTYBọa chMfUsDTYBết ngưMfUsDTYBời ePtpHxpbanh N7x7phải đềN7x7n mạnMfUsDTYBg đN7x7ấy!” ePtpHxpbTôi hMfUsDTYBét vN7x7ào dePtpHxpbi động.

“Khả…”, lN7x7à giọngN7x7 MfUsDTYBnói củMfUsDTYBa N7x7Tiêu Viễn,MfUsDTYB tôN7x7i níN7x7n thởN7x7, lầnePtpHxpb nàN7x7y MfUsDTYBđến lượtMfUsDTYB MfUsDTYBtôi kN7x7hông nóN7x7i gì.

“Em, eMfUsDTYBm chưMfUsDTYBa tắtePtpHxpb N7x7máy N7x7di độngN7x7”. GiọngN7x7 nóePtpHxpbi củaePtpHxpb TiePtpHxpbêu ViễnMfUsDTYB dịuN7x7 ePtpHxpbdàng, dMfUsDTYBịu dàngN7x7 đMfUsDTYBến nN7x7ỗi ePtpHxpblàm ePtpHxpbtôi ePtpHxpbngây MfUsDTYBngất, N7x7tôi cMfUsDTYBẩn tePtpHxpbhận lặngMfUsDTYB nN7x7ghe MfUsDTYBhơi thởePtpHxpb củN7x7a aMfUsDTYBnh, cảmN7x7 giácN7x7 hơePtpHxpbi MfUsDTYBnóng đaePtpHxpbng laMfUsDTYBn tỏePtpHxpba trN7x7ên mặt.

Cả haMfUsDTYBi ngườiMfUsDTYB MfUsDTYBim lePtpHxpbặng hồiN7x7 lâePtpHxpbu, vẫnN7x7 lMfUsDTYBà TiMfUsDTYBêu ViễePtpHxpbn mởN7x7 lờiePtpHxpb trước,N7x7 “NgủMfUsDTYB ngon”.

Tôi giữePtpHxpb cMfUsDTYBhặt điệnePtpHxpb ePtpHxpbthoại dePtpHxpbi độnMfUsDTYBg, N7x7mãi khôN7x7ng chịuePtpHxpb bỏMfUsDTYB xuống.ePtpHxpb ĐếN7x7n lúcePtpHxpb MfUsDTYBcơ N7x7thể N7x7cảm tMfUsDTYBhấy lePtpHxpbạnh mớiMfUsDTYB biePtpHxpbết làN7x7 chăN7x7n đãePtpHxpb rơiMfUsDTYB xuốMfUsDTYBng khỏiMfUsDTYB giườMfUsDTYBng rồi.

Buổi sePtpHxpbáng, khePtpHxpbi trờiN7x7 N7x7vẫn cMfUsDTYBòn N7x7tờ mờN7x7, N7x7gió lN7x7ạnh khônN7x7g ngừngMfUsDTYB tMfUsDTYBhổi, N7x7mở cửaN7x7 MfUsDTYBsổ MfUsDTYBra thấePtpHxpby bụMfUsDTYBi báN7x7m dePtpHxpbày MfUsDTYBthành MfUsDTYBlớp trePtpHxpbên bMfUsDTYBệ cửa.

Dưới ePtpHxpblầu, khôN7x7ng biếN7x7t cMfUsDTYBún cePtpHxpbon củMfUsDTYBa nhN7x7à nàoePtpHxpb mặcMfUsDTYB bộN7x7 qePtpHxpbuần áoePtpHxpb ngộN7x7 nghĩnePtpHxpbh ePtpHxpbđang chạyePtpHxpb lePtpHxpbăng N7x7quăng, MfUsDTYBcái môMfUsDTYBng tròN7x7n MfUsDTYBmũm mĩmePtpHxpb ngoN7x7e nguẩMfUsDTYBy, cựN7x7c kỳMfUsDTYB đángePtpHxpb yêu.

Cún cMfUsDTYBon cMfUsDTYBhạy đếnePtpHxpb dướiN7x7 mN7x7ột chiếcePtpHxpb ePtpHxpbxe coN7x7n N7x7màu xePtpHxpbanh ngọc,ePtpHxpb MfUsDTYBmuốn đánMfUsDTYBh ePtpHxpbdấu ePtpHxpblãnh địaMfUsDTYB, ngửN7x7i ngửiMfUsDTYB mùiMfUsDTYB tePtpHxpbhấy kePtpHxpbhông phMfUsDTYBải lePtpHxpbại MfUsDTYBtừ từMfUsDTYB bỏN7x7 đi.

Chiếc xMfUsDTYBe ấePtpHxpby MfUsDTYBrất giốePtpHxpbng chiN7x7ếc xePtpHxpbe TiêMfUsDTYBu ViễMfUsDTYBn N7x7lái ngePtpHxpbày hômN7x7 quePtpHxpba, N7x7màu xaePtpHxpbnh ngePtpHxpbọc thâmePtpHxpb trầePtpHxpbm sN7x7âu sắcN7x7, thậtePtpHxpb hợpMfUsDTYB vMfUsDTYBới phonN7x7g cáchePtpHxpb củaMfUsDTYB TMfUsDTYBiêu Viễn.

Tôi cePtpHxpbhạy nhePtpHxpbư baePtpHxpby xMfUsDTYBuống dePtpHxpbưới lầN7x7u, pN7x7hóng đếN7x7n chMfUsDTYBỗ ePtpHxpbchiếc xeMfUsDTYB, qN7x7ua MfUsDTYBlớp bụiN7x7 phủePtpHxpb nePtpHxpbgoài cN7x7ửa kePtpHxpbính nMfUsDTYBhìn thấMfUsDTYBy TiePtpHxpbêu VN7x7iễn ởN7x7 tronePtpHxpbg xe.

Cả nN7x7gười aN7x7nh nePtpHxpbgồi dựaMfUsDTYB trN7x7ên gMfUsDTYBhế, MfUsDTYBngủ thMfUsDTYBiếp điMfUsDTYB, chỉN7x7 ePtpHxpbcó MfUsDTYBdi đMfUsDTYBộng vẫePtpHxpbn đePtpHxpbể MfUsDTYBở N7x7bên tMfUsDTYBai, dángePtpHxpb MfUsDTYBđiệu MfUsDTYBnhư đangePtpHxpb gọiePtpHxpb điMfUsDTYBện thoại.

Tôi gõePtpHxpb gN7x7õ vN7x7ào cửMfUsDTYBa xN7x7e, sN7x7au N7x7đó tMfUsDTYBhấy TiêN7x7u ViễnMfUsDTYB N7x7tỉnh dậy.

“Tại saePtpHxpbo N7x7anh ePtpHxpblại ởMfUsDTYB đây?”N7x7 TôePtpHxpbi hỏi.

Anh dụN7x7i N7x7dụi mắMfUsDTYBt, khôngN7x7 N7x7trả lờiePtpHxpb tôi.

“Anh MfUsDTYBở ePtpHxpbđây cảePtpHxpb N7x7một ePtpHxpbđêm à?”

“Đâu cePtpHxpbó, hePtpHxpbơn haePtpHxpbi MfUsDTYBgiờ sáMfUsDTYBng MfUsDTYBmới rMfUsDTYBa khỏiMfUsDTYB chePtpHxpbỗ CePtpHxpbôn ThiN7x7ếu!” AMfUsDTYBnh mởMfUsDTYB cửN7x7a MfUsDTYBxe, “MfUsDTYBEm cóMfUsDTYB lạnhN7x7 không?N7x7 MfUsDTYBVào trePtpHxpbong nóiN7x7 chuyệN7x7n đi!”

“Còn nePtpHxpbói gìN7x7 nePtpHxpbữa, khN7x7ông cePtpHxpbó cePtpHxpbhuyện ePtpHxpbgì maMfUsDTYBu vềMfUsDTYB MfUsDTYBnhà nN7x7gủ đi!ePtpHxpb” TN7x7ôi đứnMfUsDTYBg ởePtpHxpb bePtpHxpbên ngePtpHxpboài khôngN7x7 nhePtpHxpbúc nhích.

“Có chuyện”.

“Có chuyePtpHxpbện thN7x7ì N7x7mau nói,N7x7 N7x7nói xePtpHxpbong rMfUsDTYBồi vN7x7ề điN7x7 ngủ!”MfUsDTYB MfUsDTYBTôi cảmePtpHxpb thấePtpHxpb hMfUsDTYBôm naN7x7y tôiMfUsDTYB cằnMfUsDTYB ePtpHxpbnhằn N7x7quá, giốngePtpHxpb mộtMfUsDTYB bePtpHxpbà N7x7lão támN7x7 mưN7x7ơi vậMfUsDTYBy. TePtpHxpbiêu ViễnePtpHxpb ePtpHxpbim lặngePtpHxpb MfUsDTYBnhìn tôePtpHxpbi, “”EmMfUsDTYB đN7x7ang giePtpHxpbận à?”

“Em gePtpHxpbiận cáN7x7i N7x7gì chứePtpHxpb? MấyN7x7 ngườiePtpHxpb cePtpHxpbác ePtpHxpbanh tMfUsDTYBhích gePtpHxpbì thMfUsDTYBì làePtpHxpbm, liêMfUsDTYBn quePtpHxpban gePtpHxpbì đếMfUsDTYBn ePtpHxpbem chứN7x7?” ĐúngN7x7 làMfUsDTYB tôiN7x7 đaePtpHxpbng N7x7giận, giậMfUsDTYBn aN7x7nh sePtpHxpbao lạN7x7i khMfUsDTYBông biePtpHxpbết qN7x7uý bN7x7ản thN7x7ân mìnhN7x7 nMfUsDTYBhư thế,ePtpHxpb trờiN7x7 MfUsDTYBlạnh ePtpHxpbmà khMfUsDTYBông vềN7x7 nhN7x7à, cònePtpHxpb ngủMfUsDTYB ởMfUsDTYB trN7x7ên xe.

“Nhìn N7x7anh chằmN7x7 chMfUsDTYBằm nhưN7x7 MfUsDTYBvậy, ePtpHxpbcòn nePtpHxpbói lMfUsDTYBà kN7x7hông N7x7giận à?”MfUsDTYB TiêMfUsDTYBu ViễnN7x7 ePtpHxpbnhìn MfUsDTYBtôi ePtpHxpbcười vN7x7ới N7x7vẻ nN7x7uông chiều.

`”Em giậnMfUsDTYB, lN7x7à tN7x7ự giậnN7x7 bảePtpHxpbn thâMfUsDTYBn mình!MfUsDTYB TrờiMfUsDTYB N7x7lạnh tePtpHxpbhế này,MfUsDTYB chạyePtpHxpb xuốngePtpHxpb quảnN7x7 anePtpHxpbh làmMfUsDTYB gì?ePtpHxpb” N7x7Tôi qePtpHxpbuay ngườiN7x7 mMfUsDTYBuốn ePtpHxpblên ePtpHxpbnhà, khônePtpHxpbg đểePtpHxpb N7x7ý aePtpHxpbnh nữaePtpHxpb cMfUsDTYBhắc ePtpHxpbanh sẽN7x7 bỏePtpHxpb N7x7về thôi.

“Đợi đMfUsDTYBã!” TiêuePtpHxpb N7x7Viễn xuốnePtpHxpbg N7x7xe N7x7kéo ePtpHxpbtôi lại,MfUsDTYB “AnhMfUsDTYB muốnMfUsDTYB nóePtpHxpbi vớiMfUsDTYB MfUsDTYBem, tấN7x7t cảMfUsDTYB đềuN7x7 khôngMfUsDTYB ePtpHxpbnhư N7x7em MfUsDTYBnghĩ thếMfUsDTYB đâu!”

“Cái N7x7gì mePtpHxpbà khePtpHxpbông nhePtpHxpbư ePtpHxpbem nMfUsDTYBghĩ?” TôiMfUsDTYB nghĩePtpHxpb N7x7cái gìN7x7 chứ?N7x7 N7x7Lời nóiMfUsDTYB củePtpHxpba TiêuePtpHxpb ViePtpHxpbễn làmN7x7 tePtpHxpbôi nghePtpHxpbi hoặc.

Tiêu ViMfUsDTYBễn MfUsDTYBthở dàePtpHxpbi N7x7khẽ nePtpHxpbói: “ThePtpHxpbôi vậy,ePtpHxpb cóePtpHxpb mộtN7x7 sốMfUsDTYB chuyệMfUsDTYBn aePtpHxpbnh cũnMfUsDTYBg khôngePtpHxpb biếtN7x7 ePtpHxpbnên nePtpHxpbói thếePtpHxpb nào”.

“Vậy tN7x7hì đừngMfUsDTYB nóiePtpHxpb nữa!”N7x7 ĐMfUsDTYBã khôngePtpHxpb bMfUsDTYBiết nênN7x7 nóiMfUsDTYB N7x7thế nàoePtpHxpb thìN7x7 cònN7x7 nóiePtpHxpb MfUsDTYBgì nMfUsDTYBữa, cN7x7húng ePtpHxpbtôi N7x7đều MfUsDTYBkhông phePtpHxpbải lN7x7à nhữMfUsDTYBng ngườiMfUsDTYB quáN7x7 gN7x7ượng ép.

Tiêu ViễnePtpHxpb rN7x7õ ePtpHxpbràng rấtePtpHxpb mệt,ePtpHxpb ngápePtpHxpb ePtpHxpbdài mePtpHxpbột cáiMfUsDTYB rồMfUsDTYBi nóePtpHxpbi: N7x7“Bây giN7x7ờ aePtpHxpbnh vN7x7ề ePtpHxpbđi ngủ,MfUsDTYB buổiN7x7 tốiN7x7 N7x7đến ePtpHxpbđón emePtpHxpb, ePtpHxpbsẽ ePtpHxpbcho eN7x7m mộePtpHxpbt bấtMfUsDTYB MfUsDTYBngờ tN7x7hú vị”.

“Buổi tốiN7x7 MfUsDTYBem cóePtpHxpb vN7x7iệc…”. N7x7Tối naePtpHxpby tôN7x7i pMfUsDTYBhải MfUsDTYBđi xMfUsDTYBem buổMfUsDTYBi bePtpHxpbiểu diễePtpHxpbn củaN7x7 LePtpHxpbưu ĐứePtpHxpbc HoN7x7a vớiN7x7 N7x7mẹ, lớpePtpHxpb trưởnMfUsDTYBg ChePtpHxpbương SMfUsDTYBính chẳnMfUsDTYBg ePtpHxpbdễ gìN7x7 mớiN7x7 kiếmePtpHxpb N7x7được vé.

“Nếu màMfUsDTYB khôngMfUsDTYB quN7x7an trePtpHxpbọng thMfUsDTYBì ePtpHxpbhủy đi!N7x7” TiêuN7x7 ViễnePtpHxpb giMfUsDTYBọng nàMfUsDTYBi nỉMfUsDTYB kMfUsDTYBhiến tePtpHxpbôi suMfUsDTYBýt nữaMfUsDTYB N7x7mềm lòng,N7x7 nhưePtpHxpbng ePtpHxpbnghĩ lạiePtpHxpb, tạePtpHxpbi saePtpHxpbo mỗiN7x7 lầePtpHxpbn ngePtpHxpbười bịePtpHxpb thỏN7x7a hiệePtpHxpbp đềuePtpHxpb lN7x7à tôi?

“Không hủyN7x7 được!”MfUsDTYB TePtpHxpbôi hầmMfUsDTYB ePtpHxpbhừ nóiMfUsDTYB, buMfUsDTYBổi diễnePtpHxpb MfUsDTYBca nhMfUsDTYBạc khôePtpHxpbng vìePtpHxpb tôiePtpHxpb N7x7mà hoN7x7ãn lạePtpHxpbi được,N7x7 mePtpHxpbà ePtpHxpbcũng đãePtpHxpb hứaePtpHxpb chắcN7x7 chắnN7x7 N7x7với MfUsDTYBmẹ rồiN7x7, mẹMfUsDTYB vìMfUsDTYB chuyệnePtpHxpb ePtpHxpbnày màMfUsDTYB MfUsDTYBvui sướN7x7ng mấyMfUsDTYB ePtpHxpbngày liền.

“Ừ, thếN7x7 thMfUsDTYBôi vậy”.ePtpHxpb TiN7x7êu VMfUsDTYBiễn cN7x7ó vePtpHxpbẻ tePtpHxpbhất vọnePtpHxpbg, “NMfUsDTYBhưng ePtpHxpbhy vMfUsDTYBọng lầnMfUsDTYB sMfUsDTYBau MfUsDTYBcòn cóN7x7 ePtpHxpbcơ hội”.

Còn cePtpHxpbó cN7x7ơ hộiN7x7 gìMfUsDTYB, tôN7x7i muốN7x7n ePtpHxpbhỏi ePtpHxpbanh, nhưnMfUsDTYBg thN7x7ấy dángePtpHxpb vẻePtpHxpb anN7x7h mệtMfUsDTYB mỏiePtpHxpb, lạiePtpHxpb ePtpHxpbkhông đànhePtpHxpb MfUsDTYBlòng, cN7x7ó lePtpHxpbẽ thôMfUsDTYBi N7x7vậy. NóN7x7i ePtpHxpbđến đâyePtpHxpb lMfUsDTYBà đưePtpHxpbợc ePtpHxpbrồi, nN7x7ên nePtpHxpbhanh chónMfUsDTYBg vềN7x7 nhMfUsDTYBà N7x7đi nMfUsDTYBgủ đi.

Cổng ePtpHxpbsân ePtpHxpbvận độngMfUsDTYB ngườiN7x7 đôngN7x7 nhưePtpHxpb MfUsDTYBmắc ePtpHxpbcửi, rấMfUsDTYBt nhiềuN7x7 ngườiMfUsDTYB kMfUsDTYBhông N7x7mua MfUsDTYBđược vé,MfUsDTYB N7x7túm tụePtpHxpbm ởePtpHxpb cổngN7x7 MfUsDTYBđể mePtpHxpbua véN7x7 chN7x7ợ đen.

Có ngườiePtpHxpb nhN7x7ìn sốMfUsDTYB gePtpHxpbhế véMfUsDTYB củaN7x7 N7x7tôi, MfUsDTYBhỏi: “CôMfUsDTYB gáMfUsDTYBi, cóePtpHxpb bN7x7án véePtpHxpb kN7x7hông?” TôMfUsDTYBi lắMfUsDTYBc đầu,ePtpHxpb lMfUsDTYBớp trưMfUsDTYBởng chẳnePtpHxpbg N7x7dễ gìMfUsDTYB kiN7x7ếm chePtpHxpbo, lePtpHxpbàm saePtpHxpbo cePtpHxpbó MfUsDTYBthể bán?

Bên cePtpHxpbạnh, N7x7cũng cóN7x7 rấMfUsDTYBt nhiềuN7x7 ePtpHxpbngười vN7x7ây lMfUsDTYBấy mePtpHxpbẹ tôi,N7x7 MfUsDTYBcó ngườiMfUsDTYB nóiMfUsDTYB: “ChịePtpHxpb ơi,N7x7 cáiN7x7 N7x7vé nàyN7x7 chịePtpHxpb cMfUsDTYBứ nóiMfUsDTYB giePtpHxpbá N7x7đi, baMfUsDTYBo nhiêuMfUsDTYB tN7x7iền ePtpHxpbtôi cũN7x7ng lấy”.

Lúc nàyePtpHxpb tN7x7ôi ePtpHxpbmới bieePtpHxpbts, MfUsDTYBthì N7x7ra chỗMfUsDTYB MfUsDTYBngồi củaMfUsDTYB haePtpHxpbi chN7x7iếc vePtpHxpbé nN7x7ày cMfUsDTYBực N7x7kỳ tốtePtpHxpb, N7x7lúc vềePtpHxpb phảiMfUsDTYB cảePtpHxpbm ơnMfUsDTYB ChươnMfUsDTYBg N7x7Sính ePtpHxpbtử tePtpHxpbế N7x7mới được.

Chỗ ngồiMfUsDTYB ePtpHxpbcủa cMfUsDTYBhúng tôMfUsDTYBi ePtpHxpblà kMfUsDTYBhu ePtpHxpbghế VIN7x7P, ởePtpHxpb hàngMfUsDTYB thứMfUsDTYB baN7x7, rấePtpHxpbt gầnN7x7 sN7x7ân khấuePtpHxpb, cN7x7ó tN7x7hể nePtpHxpbhìn MfUsDTYBrõ MfUsDTYBcả mặtePtpHxpb củMfUsDTYBa ePtpHxpbnhân viênePtpHxpb lMfUsDTYBàm cônMfUsDTYBg tePtpHxpbác điềMfUsDTYBu N7x7khiển tN7x7hiết N7x7bị trêMfUsDTYBn sN7x7ân khMfUsDTYBấu, lMfUsDTYBại cònMfUsDTYB đượcePtpHxpb cunN7x7g cN7x7ấp N7x7miễn pN7x7hí N7x7nước N7x7uống ePtpHxpbvà đồMfUsDTYB MfUsDTYBăn nhẹ.

Hàng N7x7thứ MfUsDTYBhai trướMfUsDTYBc mặtN7x7 MfUsDTYBchúng tN7x7ôi cóePtpHxpb haePtpHxpbi N7x7chỗ ngồiMfUsDTYB luônePtpHxpb N7x7để trốngMfUsDTYB, tePtpHxpbrên mặtePtpHxpb bànN7x7 ePtpHxpbcủa gMfUsDTYBhế trưePtpHxpbớc mặMfUsDTYBt tôiN7x7 đặMfUsDTYBt ePtpHxpbmột bóePtpHxpb N7x7hoa lePtpHxpby xeN7x7n MfUsDTYBhoa hồng.

Khi ePtpHxpbbuổi biểuN7x7 diễN7x7n bắtMfUsDTYB đầu,ePtpHxpb ePtpHxpbhai gN7x7hế trướcePtpHxpb mặePtpHxpbt vẫnN7x7 trốMfUsDTYBng. TôiN7x7 MfUsDTYBcứ nghĩePtpHxpb, N7x7người nePtpHxpbào ePtpHxpblại MfUsDTYBđốt tiềnN7x7 nN7x7hư vậy?MfUsDTYB ĐãePtpHxpb MfUsDTYBmua N7x7vé rồiN7x7 cePtpHxpbòn kePtpHxpbhông đến.

Buổi biểuMfUsDTYB diễN7x7n vừN7x7a bắN7x7t đầu,MfUsDTYB ePtpHxpbtôi ePtpHxpbvà mẹMfUsDTYB đãMfUsDTYB nhanN7x7h chónePtpHxpbg bN7x7ị cuốnePtpHxpb húePtpHxpbt, cN7x7ùng vớMfUsDTYBi mePtpHxpbọi N7x7người hétMfUsDTYB gọiN7x7 N7x7tên LưuMfUsDTYB N7x7Đức HoaN7x7, trN7x7ạng thePtpHxpbái cuồngN7x7 nhiệtN7x7 MfUsDTYBchưa cóMfUsDTYB MfUsDTYBbao giờ.MfUsDTYB ThậmN7x7 cN7x7hí mN7x7ẹ tôMfUsDTYBi cònMfUsDTYB lấyN7x7 N7x7máy chụpMfUsDTYB ảnMfUsDTYBh khônePtpHxpbg nMfUsDTYBgừng chụpePtpHxpb N7x7các độngMfUsDTYB tMfUsDTYBác vàePtpHxpb bePtpHxpbiểu hiệnMfUsDTYB cMfUsDTYBủa ePtpHxpbLưu N7x7Đức Hoa.

“Cái máyePtpHxpb ảnhN7x7 nàyePtpHxpb MfUsDTYBcủa mMfUsDTYBẹ cePtpHxpbhụp lêMfUsDTYBn ảMfUsDTYBnh khônN7x7g nhìN7x7n rõePtpHxpb N7x7đâu, đừngePtpHxpb mấN7x7t cMfUsDTYBông nữa!”ePtpHxpb TôePtpHxpbi bảoMfUsDTYB mẹ.

“Nhìn rePtpHxpbõ N7x7mà! KhMfUsDTYBông ePtpHxpbtin coePtpHxpbn nhMfUsDTYBìn ePtpHxpbxem!” MePtpHxpbẹ tePtpHxpbôi rấtN7x7 tMfUsDTYBự hàN7x7o đưaePtpHxpb máyMfUsDTYB ảnN7x7h N7x7cho tôiMfUsDTYB nhìn.

“Ngày mMfUsDTYBai trêN7x7n mạnMfUsDTYBg sẽePtpHxpb cóN7x7 đePtpHxpbầy ảnhMfUsDTYB đẹN7x7p củN7x7a cePtpHxpbác thợePtpHxpb cMfUsDTYBhụp ảnhN7x7 chuePtpHxpbyên nghiệpMfUsDTYB chụMfUsDTYBp, coePtpHxpbn ePtpHxpbtải vềePtpHxpb cN7x7ho mẹN7x7 xem”.

“Không thíchN7x7 bMfUsDTYBằng ảnhN7x7 mePtpHxpbẹ tựePtpHxpb chePtpHxpbụp!” MẹePtpHxpb ePtpHxpbtôi N7x7tự tMfUsDTYBin nói.

Tôi kMfUsDTYBhông tranMfUsDTYBh luậnMfUsDTYB vePtpHxpbới MfUsDTYBmẹ nữa,ePtpHxpb nePtpHxpbgày mePtpHxpbai xeN7x7m ảN7x7nh củaMfUsDTYB MfUsDTYBthợ chuyePtpHxpbên nghiệpN7x7 chụpMfUsDTYB tePtpHxpbhì sẽePtpHxpb khỏMfUsDTYBi nóiePtpHxpb luôn.

Xem xoePtpHxpbng buMfUsDTYBổi MfUsDTYBbiểu diN7x7ễn, tâmePtpHxpb trạnN7x7g MfUsDTYBcủa tePtpHxpbôi ePtpHxpbvà N7x7mẹ vôePtpHxpb cMfUsDTYBùng thoePtpHxpbải máiePtpHxpb. MẹMfUsDTYB ePtpHxpbtôi nóMfUsDTYBi: “NhN7x7ân tN7x7iện trN7x7ung ePtpHxpbtâm thươngePtpHxpb mạMfUsDTYBi cN7x7hưa đónMfUsDTYBg cửaMfUsDTYB, chúnN7x7g tePtpHxpba điMfUsDTYB lưMfUsDTYBợn MfUsDTYBchút, xN7x7em N7x7đồng hồ!”

“Con cMfUsDTYBó baN7x7o gN7x7iờ thíchePtpHxpb MfUsDTYBđồng hồMfUsDTYB MfUsDTYBđâu? CũngN7x7 chẳngN7x7 dùN7x7ng MfUsDTYBđến”. ThMfUsDTYBời đạiMfUsDTYB ePtpHxpbcủa chePtpHxpbúng tôiN7x7 bâN7x7y giờN7x7 đạiMfUsDTYB MfUsDTYBđa N7x7số ePtpHxpbđều lN7x7ấy dePtpHxpbi độngMfUsDTYB N7x7để xeMfUsDTYBm gMfUsDTYBiờ rMfUsDTYBồi, vốMfUsDTYBn khôMfUsDTYBng cePtpHxpbó ePtpHxpbhứng MfUsDTYBthú vớiePtpHxpb N7x7món ePtpHxpbđồ MfUsDTYBđeo N7x7tay ấyN7x7 nữa.

“Sắp đN7x7ến mùaN7x7 xuePtpHxpbân rN7x7ồi, mN7x7ặc áN7x7o N7x7lộ ePtpHxpbcánh ePtpHxpbtay trầnN7x7 ePtpHxpbra cũngMfUsDTYB khN7x7ông đẹp”.

“Vậy muMfUsDTYBa chN7x7o cePtpHxpbon chiếMfUsDTYBc ePtpHxpbvòng ngMfUsDTYBọc bíchN7x7 ePtpHxpbđi, thếMfUsDTYB N7x7mới đẹp”.ePtpHxpb TôMfUsDTYBi N7x7đùa mẹ.

“Nếu coN7x7n thePtpHxpbích, đợiePtpHxpb hôN7x7m ePtpHxpbsau mẹMfUsDTYB rúN7x7t tiềnN7x7 tMfUsDTYBiết kiệmMfUsDTYB đểMfUsDTYB muN7x7a MfUsDTYBnhà N7x7ra ePtpHxpbmua chN7x7o ePtpHxpbcon mộtN7x7 chiếMfUsDTYBc!” MẹMfUsDTYB tôiMfUsDTYB cười.

“Thôi MfUsDTYBđừng ạN7x7, mMfUsDTYBẹ dePtpHxpbành ePtpHxpbtiền đểN7x7 MfUsDTYBmua nhePtpHxpbà cN7x7ho ePtpHxpbcon đi!”

Mua cMfUsDTYBho tMfUsDTYBôi mN7x7ột N7x7căn ePtpHxpbnhà lePtpHxpbuôn lMfUsDTYBà ePtpHxpbtâm nMfUsDTYBguyện cePtpHxpbủa mẹ.N7x7 N7x7Mẹ thườN7x7ng nói,N7x7 cePtpHxpbon N7x7gái nhấMfUsDTYBt địnN7x7h MfUsDTYBphải cóePtpHxpb nhàePtpHxpb riêMfUsDTYBng củaN7x7 mìnN7x7h, nN7x7ếu khôngN7x7 saePtpHxpbu nàMfUsDTYBy cãiMfUsDTYB nePtpHxpbhau vớiMfUsDTYB ePtpHxpbchồng cũnMfUsDTYBg khôngN7x7 N7x7có ePtpHxpbchỗ màMfUsDTYB đMfUsDTYBi. LePtpHxpbogic tMfUsDTYBhật kỳePtpHxpb quN7x7ặc, nhePtpHxpbưng cePtpHxpbũng rấMfUsDTYBt thePtpHxpbực tế.

Khi mẹMfUsDTYB MfUsDTYBvà ePtpHxpbbố MfUsDTYBly hôn,MfUsDTYB mMfUsDTYBẹ chẳngN7x7 ePtpHxpbcó chỗePtpHxpb nàN7x7o đểePtpHxpb manN7x7g N7x7tôi đếnMfUsDTYB ởePtpHxpb, đànhMfUsDTYB phảiN7x7 sốngN7x7 MfUsDTYBchen cePtpHxpbhúc mãN7x7i troN7x7ng khônN7x7g giaMfUsDTYBn phòngMfUsDTYB kháMfUsDTYBch béMfUsDTYB N7x7tý cePtpHxpbủa nhN7x7à MfUsDTYBbà nePtpHxpbgoại, mePtpHxpbãi MfUsDTYBđến nhiMfUsDTYBều năePtpHxpbm ePtpHxpbsau, khN7x7i tôiN7x7 cN7x7ó thePtpHxpbể ePtpHxpbnhớ đượcePtpHxpb N7x7mọi chN7x7uyện, cMfUsDTYBơ N7x7quan củaMfUsDTYB mẹN7x7 mớiMfUsDTYB cMfUsDTYBấp chMfUsDTYBo mộMfUsDTYBt cMfUsDTYBăn hN7x7ộ nN7x7hỏ MfUsDTYBhai bMfUsDTYBuồng. NhưMfUsDTYBng trưN7x7ớc ePtpHxpbsau tePtpHxpbhì vẫnePtpHxpb lN7x7à cơMfUsDTYB qePtpHxpbuan cấp,ePtpHxpb khôMfUsDTYBng chắcN7x7 ngàyePtpHxpb nàoePtpHxpb N7x7lại tMfUsDTYBhu hồePtpHxpbi, chúnN7x7g tôiN7x7 lạiMfUsDTYB N7x7không cMfUsDTYBó chePtpHxpbỗ N7x7ở nữN7x7a, N7x7cho nN7x7ên mẹePtpHxpb MfUsDTYBkhông yePtpHxpbên tN7x7âm, luN7x7ôn ghePtpHxpbi nhN7x7ớ ePtpHxpbviệc ePtpHxpbmua mộtN7x7 căMfUsDTYBn N7x7nhà riMfUsDTYBêng củMfUsDTYBa cN7x7húng tôi.

“Khoản N7x7chi muePtpHxpba nePtpHxpbhà mN7x7ẹ N7x7vẫn giePtpHxpbữ N7x7cho coMfUsDTYBn ePtpHxpbmà, đủePtpHxpb ePtpHxpbrồi!” MẹePtpHxpb khoáePtpHxpbc tMfUsDTYBay tôN7x7i N7x7đi vềePtpHxpb ePtpHxpbphía sMfUsDTYBiêu MfUsDTYBthị HMfUsDTYBoa Đường.

“Mẹ thN7x7ấy chMfUsDTYBúng N7x7ta khoMfUsDTYBác taN7x7y nhMfUsDTYBau điMfUsDTYB lượnePtpHxpb siêuePtpHxpb ePtpHxpbthị N7x7có ePtpHxpbgiống haMfUsDTYBi chịN7x7 eMfUsDTYBm khônePtpHxpbg?” N7x7Tôi trêePtpHxpbu đùaePtpHxpb mẹ.

“Nếu giốngMfUsDTYB đượcMfUsDTYB N7x7thì N7x7tốt”. N7x7Mẹ ePtpHxpbthở dàiePtpHxpb nói.

“Giống, khôngePtpHxpb tN7x7in mẹMfUsDTYB thửMfUsDTYB hỏiePtpHxpb ngườiN7x7 kePtpHxpbhác N7x7xem”. TôN7x7i cốMfUsDTYB N7x7ý dMfUsDTYBựa sáMfUsDTYBt vàN7x7o mẹ.

“Hôm nàMfUsDTYBo chúngMfUsDTYB tMfUsDTYBa đePtpHxpbi chụpePtpHxpb cáMfUsDTYBi dáePtpHxpbn gN7x7ì đMfUsDTYBó đi?ePtpHxpb CMfUsDTYBái đóN7x7 N7x7gọi lMfUsDTYBà N7x7gì đấN7x7y nhePtpHxpbỉ? DN7x7án lênN7x7 MfUsDTYBđiện MfUsDTYBthoại MfUsDTYBdi độngMfUsDTYB củePtpHxpba con”.

“Ảnh đềePtpHxpb can”.

“Đúng, cePtpHxpbhính lN7x7à N7x7nó, coMfUsDTYBn đePtpHxpbưa mẹN7x7 điN7x7 nhé!”MfUsDTYB LúcN7x7 ePtpHxpbmẹ tePtpHxpbôi hưnMfUsDTYBg phấnMfUsDTYB thìePtpHxpb giốnN7x7g nN7x7hư ePtpHxpbmột đứaMfUsDTYB coMfUsDTYBn nítePtpHxpb già.

“Được, khMfUsDTYBông vấnMfUsDTYB đềN7x7 gì!MfUsDTYB MN7x7ẹ đúnN7x7g ePtpHxpblà sN7x7ành điệuePtpHxpb ePtpHxpbquá đMfUsDTYBấy, MfUsDTYBcon còePtpHxpbn chưePtpHxpba từnN7x7g chePtpHxpbụp ePtpHxpbbao giờ”.

Ở bêN7x7n mẹ,ePtpHxpb lePtpHxpbuôn N7x7vui MfUsDTYBvẻ MfUsDTYBnhư vMfUsDTYBậy, mẹMfUsDTYB chínhN7x7 làePtpHxpb cMfUsDTYBhỗ dựN7x7a chePtpHxpbo tâePtpHxpbm N7x7hồn tôi.

 

6. N7x7Táo PhePtpHxpbú SĩN7x7 rePtpHxpbơi đầyMfUsDTYB dướN7x7i đất

Lúc xeN7x7m biMfUsDTYBểu dMfUsDTYBiễn cePtpHxpba nhạcN7x7, tôiePtpHxpb đểMfUsDTYB đMfUsDTYBiện thoạiePtpHxpb N7x7di dộngePtpHxpb ởN7x7 ePtpHxpbchế N7x7độ yêN7x7n lặngMfUsDTYB, cePtpHxpbó mN7x7ấy cuN7x7ộc ePtpHxpbgọi đếnN7x7 nMfUsDTYBhưng đềuMfUsDTYB ePtpHxpbkhông biếtMfUsDTYB, MfUsDTYBmở dePtpHxpbanh sáMfUsDTYBch cuộN7x7c gePtpHxpbọi nN7x7hỡ thấyN7x7 đềuePtpHxpb làMfUsDTYB củaN7x7 TiMfUsDTYBêu Viễn.

Tôi quaN7x7y MfUsDTYBlưng ePtpHxpbvới mẹN7x7 đểN7x7 gọePtpHxpbi ePtpHxpblại cN7x7ho anhN7x7, giọngePtpHxpb TiêuN7x7 N7x7Viễn mệtN7x7 mN7x7ỏi ởN7x7 đầN7x7u bêMfUsDTYBn N7x7kia, “KhônN7x7g cePtpHxpbó việcePtpHxpb N7x7gì đâu!”

“Vâng!” N7x7Tôi đápN7x7, quaMfUsDTYBy N7x7đầu lePtpHxpbại thấePtpHxpby N7x7mẹ đangN7x7 nhìePtpHxpbn tôePtpHxpbi dòN7x7 hỏi,ePtpHxpb thếMfUsDTYB lMfUsDTYBà vộiN7x7 vN7x7àng dậpN7x7 máy.

Thứ haMfUsDTYBi đePtpHxpbi lN7x7àm, nN7x7hận đượcMfUsDTYB thôN7x7ng bePtpHxpbáo N7x7của CụN7x7c, sẽMfUsDTYB đếnMfUsDTYB MfUsDTYBkiểm trN7x7a tePtpHxpbiến độN7x7 N7x7dự án.

Tôi đưMfUsDTYBa thôngN7x7 bePtpHxpbáo cMfUsDTYBho TổePtpHxpb tN7x7rưởng xeePtpHxpbm, ôngePtpHxpb bảoMfUsDTYB tN7x7ôi MfUsDTYBtrực tN7x7iếp mMfUsDTYBang đếnMfUsDTYB cePtpHxpbho ePtpHxpbTiêu ViễnePtpHxpb vàePtpHxpb MfUsDTYBNgô Duyệt.

Bộ dạnN7x7g TiêN7x7u ViễePtpHxpbn nhưMfUsDTYB kN7x7hông N7x7được ngePtpHxpbhỉ nN7x7gơi đủN7x7 sN7x7ức, N7x7“Em khôngePtpHxpb trốnN7x7 tN7x7ôi nữaMfUsDTYB MfUsDTYBà?” ĐN7x7ây N7x7là N7x7làm viMfUsDTYBệc, cMfUsDTYBó ePtpHxpbthể trMfUsDTYBốn tránhMfUsDTYB sao?

Tôi nePtpHxpbhìn tMfUsDTYBrên bànePtpHxpb anN7x7h đặtePtpHxpb hN7x7ai tấmMfUsDTYB N7x7vé xePtpHxpbem biểuMfUsDTYB ePtpHxpbdiên cMfUsDTYBa nhạePtpHxpbc, trêN7x7n vMfUsDTYBé N7x7in hànMfUsDTYBg N7x72 sốePtpHxpb 8MfUsDTYB, ePtpHxpbsố N7x710, chẳngePtpHxpb lẽ…

Tôi chợtePtpHxpb hiMfUsDTYBểu raMfUsDTYB, thMfUsDTYBì ePtpHxpbra đâyN7x7 ePtpHxpbchính lePtpHxpbà điềuePtpHxpb ngạcePtpHxpb nhiênMfUsDTYB tMfUsDTYBhú MfUsDTYBvị mMfUsDTYBà aePtpHxpbnh đãePtpHxpb nói!

“Anh cũePtpHxpbng điePtpHxpb xMfUsDTYBem buổiMfUsDTYB biểuMfUsDTYB diN7x7ễn cN7x7a nhạcMfUsDTYB à?”N7x7 TôiMfUsDTYB hePtpHxpbỏi MfUsDTYBthăm dò.

“Không, anMfUsDTYBh chưaePtpHxpb baMfUsDTYBo giMfUsDTYBờ thíMfUsDTYBch LưePtpHxpbu ĐứcMfUsDTYB Hoa”.MfUsDTYB AnePtpHxpbh lMfUsDTYBạnh lùnePtpHxpbg nói.

“Thế MfUsDTYBlấy N7x7vé MfUsDTYBnày đểePtpHxpb làmN7x7 gì?”N7x7 ThậtN7x7 ePtpHxpbphí N7x7chỗ ngồN7x7i tốtMfUsDTYB N7x7như vậy.

“Người N7x7khác tặng,MfUsDTYB tiMfUsDTYBếc làMfUsDTYB N7x7tặng nePtpHxpbhầm ngưePtpHxpbời rồi”.

Vẫn còePtpHxpbn nóiMfUsDTYB N7x7cứng, kePtpHxpbhông MfUsDTYBnói N7x7thì thôi.

 

“Tiêu ePtpHxpbViễn, ePtpHxpbem cầnMfUsDTYB MfUsDTYBnói MfUsDTYBchuyện N7x7với anePtpHxpbh vềePtpHxpb qePtpHxpbuy hoạN7x7ch lắMfUsDTYBp đặMfUsDTYBt cMfUsDTYBáp điệnMfUsDTYB N7x7của ePtpHxpbdự ánMfUsDTYB nN7x7ày”. NgôePtpHxpb DuN7x7yệt đanMfUsDTYBg ởMfUsDTYB cửa,MfUsDTYB trêePtpHxpbn tePtpHxpbay ePtpHxpbcầm mộMfUsDTYBt tệN7x7p ePtpHxpbbản ePtpHxpbvẽ ePtpHxpbphác thảo.

“Tôi ePtpHxpbcòn cóMfUsDTYB việcMfUsDTYB khácMfUsDTYB, xMfUsDTYBin phépePtpHxpb vềMfUsDTYB trướcMfUsDTYB ạ!”MfUsDTYB TôN7x7i vộePtpHxpbi N7x7vàng ePtpHxpbnhường đưePtpHxpbờng cMfUsDTYBho NgMfUsDTYBô Duyệt.

“Em cũePtpHxpbng MfUsDTYBngồi ởN7x7 đây,MfUsDTYB MfUsDTYBnghe cùng!”N7x7 TMfUsDTYBiêu ViN7x7ễn ePtpHxpbra lệnMfUsDTYBh cN7x7ho tôMfUsDTYBi, N7x7hôm naMfUsDTYBy ePtpHxpbsắc MfUsDTYBmặt aePtpHxpbnh MfUsDTYBkhông đượcN7x7 tốt,N7x7 chN7x7ắc làMfUsDTYB ePtpHxpbdo chMfUsDTYBưa đưePtpHxpbợc nghỉN7x7 ngơiMfUsDTYB đePtpHxpbầy đủ.

Ngô DuN7x7yệt nhMfUsDTYBíu mMfUsDTYBày, N7x7nói: “TiểuePtpHxpb KMfUsDTYBhả cóePtpHxpb tePtpHxpbhể khôngePtpHxpb cầnePtpHxpb nghe”.

“Đúng, đePtpHxpbúng! TôMfUsDTYBi khN7x7ông cMfUsDTYBần pMfUsDTYBhải nMfUsDTYBghe ạ!”ePtpHxpb N7x7Tôi cườiePtpHxpb theo.

“Cô ấyMfUsDTYB tN7x7ừng họcePtpHxpb ePtpHxpbkhoa tePtpHxpbự ePtpHxpbnhiên, mMfUsDTYBà đâePtpHxpby lạiN7x7 chínePtpHxpbh ePtpHxpblà chuyêN7x7n ngànMfUsDTYBh côN7x7 MfUsDTYBấy học,N7x7 tạiePtpHxpb sMfUsDTYBao lN7x7ại khôN7x7ng thểN7x7 nghe?”ePtpHxpb ePtpHxpbTiêu VePtpHxpbiễn N7x7có vePtpHxpbẻ ePtpHxpbcố bắtN7x7 éN7x7p tN7x7ôi MfUsDTYBở lại.

“Tại sN7x7ao aePtpHxpbnh biếePtpHxpbt?” NgôN7x7 DuyệMfUsDTYBt ngạcMfUsDTYB nhiêN7x7n nhìN7x7n tôiN7x7 vàePtpHxpb N7x7Tiêu Viễn.

“Tại ePtpHxpbsao khôN7x7ng biết?ePtpHxpb BọN7x7n aePtpHxpbnh họcePtpHxpb ePtpHxpbcùng N7x7một tN7x7rường ĐạiN7x7 học”.

“Tổng gePtpHxpbiám sáePtpHxpbt MfUsDTYBTiêu!” TôiN7x7 muốePtpHxpbn ngăN7x7n ePtpHxpbanh lại.

Nhưng TiêN7x7u VMfUsDTYBiễn liếcN7x7 nhN7x7ìn tôi,MfUsDTYB vẫnePtpHxpb tiePtpHxpbếp tụcePtpHxpb nói:ePtpHxpb “MfUsDTYBHơn nữePtpHxpba côMfUsDTYB MfUsDTYBấy từN7x7ng lMfUsDTYBà ePtpHxpbbạn gáMfUsDTYBi củaMfUsDTYB ePtpHxpbanh, ePtpHxpbanh cePtpHxpbó ePtpHxpbthể kePtpHxpbhông ePtpHxpbhiểu cePtpHxpbô ấyN7x7 sao?”

Sắc mặN7x7t MfUsDTYBNgô DN7x7uyệt độN7x7t nhMfUsDTYBiên trắngN7x7 bệch.

Phó tổngMfUsDTYB giN7x7ám sátN7x7, ePtpHxpbđừng nghePtpHxpbe aePtpHxpbnh ấMfUsDTYBy nN7x7ói nhảm”.N7x7 TôePtpHxpbi vộiN7x7 vàngN7x7 giảePtpHxpbi thícN7x7h, “HồiN7x7 điMfUsDTYB hMfUsDTYBọc chePtpHxpbỉ MfUsDTYBlà đePtpHxpbùa vuN7x7i thôi”.

“Ai ePtpHxpbđùa MfUsDTYBvui ePtpHxpbvới MfUsDTYBem chePtpHxpbứ?” SắePtpHxpbc ePtpHxpbmặt TiN7x7êu ViễnePtpHxpb cN7x7àng khóN7x7 cMfUsDTYBoi, giậnMfUsDTYB ePtpHxpbdữ nhìePtpHxpbn tôi.

“Tiêu Viễn,N7x7 N7x7sao MfUsDTYBanh lạiMfUsDTYB ePtpHxpbcó thểMfUsDTYB đốiN7x7 xửePtpHxpb vớMfUsDTYBi N7x7em nMfUsDTYBhư vậy?N7x7” NgôePtpHxpb DN7x7uyệt N7x7bật khóc,N7x7 saePtpHxpbu đóN7x7 chạN7x7y vụMfUsDTYBt ePtpHxpbra ngoài.

“Tại N7x7sao MfUsDTYBanh lạiMfUsDTYB MfUsDTYBcứ pMfUsDTYBhải nóN7x7i vMfUsDTYBới côMfUsDTYB ấePtpHxpby điePtpHxpbều đó?ePtpHxpb TạN7x7i N7x7sao cònMfUsDTYB nóePtpHxpbi rMfUsDTYBa trướcePtpHxpb N7x7mặt em?”

Tôi cũePtpHxpbng N7x7khóc, mốiN7x7 qN7x7uan MfUsDTYBhệ phMfUsDTYBức tạN7x7p thếMfUsDTYB này,ePtpHxpb bN7x7ảo ePtpHxpbtôi sMfUsDTYBau MfUsDTYBnày N7x7còn tiếMfUsDTYBp tụcePtpHxpb làMfUsDTYBm việcMfUsDTYB ePtpHxpbở đMfUsDTYBây thếN7x7 nàoePtpHxpb đượcN7x7 chứMfUsDTYB. TiêuN7x7 ViễN7x7n ePtpHxpbanh khôePtpHxpbng đểN7x7 ePtpHxpbý, N7x7vì cN7x7hỗ dePtpHxpbựa pN7x7hía sMfUsDTYBau ePtpHxpbanh vePtpHxpbững chN7x7ắc, hoànN7x7 toN7x7àn cóN7x7 thểN7x7 MfUsDTYBnói N7x7đi ePtpHxpblà MfUsDTYBđi, tôiMfUsDTYB tePtpHxpbhì làN7x7m ePtpHxpbthế ePtpHxpbnào đưMfUsDTYBợc đây?

“Anh xMfUsDTYBin lỗePtpHxpbi, aN7x7nh MfUsDTYBkhông thểN7x7 kN7x7hông MfUsDTYBnói ra!MfUsDTYB” TiêMfUsDTYBu MfUsDTYBViễn lắcMfUsDTYB vaMfUsDTYBi N7x7tôi, “NếuMfUsDTYB N7x7còn khôngMfUsDTYB nóMfUsDTYBi, ngườiePtpHxpb N7x7nhà sN7x7ẽ bắN7x7t anN7x7h ePtpHxpbđính N7x7hôn vớiePtpHxpb cN7x7ô ấy”.

“Hai ngườiePtpHxpb đN7x7ính N7x7hôn đMfUsDTYBược rồiePtpHxpb, tạiePtpHxpb sMfUsDTYBao N7x7phải kMfUsDTYBéo eN7x7m vàMfUsDTYBo?” TôMfUsDTYBi khóc.

“Ngốc ạ,N7x7 cMfUsDTYBhẳng MfUsDTYBlẽ N7x7em khônMfUsDTYBg hiểN7x7u sN7x7ao? TN7x7ừ ePtpHxpbtrước MfUsDTYBđến naePtpHxpby ngePtpHxpbười anePtpHxpbh ePtpHxpbyêu chN7x7ỉ cePtpHxpbó mìnhN7x7 em!”N7x7 TN7x7iêu ViễnN7x7 ôMfUsDTYBm chặtN7x7 lePtpHxpbấy tôiMfUsDTYB, giọN7x7ng nóiePtpHxpb ePtpHxpbtha thiết.

Tim đN7x7au gMfUsDTYBần nhưN7x7 muốMfUsDTYBn MfUsDTYBnghẹt tN7x7hở, tMfUsDTYBại saePtpHxpbo? TạePtpHxpbi sMfUsDTYBao baN7x7o nhiN7x7êu ePtpHxpbnăm trePtpHxpbôi qMfUsDTYBua rồN7x7i mN7x7ới nePtpHxpbói vớiN7x7 tôN7x7i nhN7x7ững điềMfUsDTYBu ấy?

Hai cePtpHxpbhân tôiN7x7 rePtpHxpbã ePtpHxpbrời, N7x7dựa sátePtpHxpb vàoMfUsDTYB ngePtpHxpbực TiêuN7x7 Viễn.

Ngô ePtpHxpbDuyệt mấMfUsDTYBy nePtpHxpbgày liePtpHxpbền khôngN7x7 MfUsDTYBlộ dMfUsDTYBiện ởePtpHxpb N7x7Tổ dMfUsDTYBự án.

Tổ kMfUsDTYBiểm ePtpHxpbtra củaePtpHxpb CụcePtpHxpb MfUsDTYBdo đíchMfUsDTYB thâMfUsDTYBn CụcePtpHxpb trưởnMfUsDTYBg MfUsDTYBdẫn ePtpHxpbđầu xuốngMfUsDTYB kiểmMfUsDTYB tN7x7ra dN7x7ự áMfUsDTYBn, gMfUsDTYBiáo sưN7x7 ĐiềMfUsDTYBn DuN7x7y NiênN7x7 đóMfUsDTYBng MfUsDTYBvai trN7x7ò cốN7x7 vẫN7x7n. MfUsDTYBTiêu VN7x7iễn vàN7x7 TổMfUsDTYB trưởePtpHxpbng điN7x7 cùN7x7ng đếnePtpHxpb N7x7các nơi,ePtpHxpb tôMfUsDTYBi điN7x7 phíaMfUsDTYB sMfUsDTYBau pN7x7hụ trMfUsDTYBách gMfUsDTYBhi chép.

Đi hePtpHxpbết mePtpHxpbột vònN7x7g, MfUsDTYBmọi ngườiMfUsDTYB ngMfUsDTYBồi lạMfUsDTYBi nMfUsDTYBghỉ ngơiN7x7, MfUsDTYBCục trưởnN7x7g vàePtpHxpb TiePtpHxpbêu N7x7Viễn ngồiMfUsDTYB phN7x7ía trướcN7x7 ePtpHxpbtôi, ngượePtpHxpbc lại,ePtpHxpb giáePtpHxpbo sưePtpHxpb ĐiềnN7x7 ngồiMfUsDTYB bênN7x7 MfUsDTYBcạnh tôi.

“Tiêu ViễN7x7n nàePtpHxpby, MfUsDTYBcó phảiN7x7 cháuMfUsDTYB vớiN7x7 DN7x7uyệt DuyệtN7x7 cãiN7x7 MfUsDTYBnhau N7x7không?” CụcN7x7 trưởngMfUsDTYB âMfUsDTYBn cMfUsDTYBần nóiN7x7 chMfUsDTYBuyện MfUsDTYBgia đìnhN7x7 vN7x7ới TePtpHxpbiêu Viễn.

Tiêu ViễMfUsDTYBn khônMfUsDTYBg N7x7nói gì.

“Thanh niePtpHxpbên vMfUsDTYBới N7x7nhau kN7x7hông trMfUsDTYBánh đượN7x7c việcMfUsDTYB cãiePtpHxpb cọ,N7x7 đừngN7x7 bậnN7x7 tâm.ePtpHxpb CháuMfUsDTYB cũN7x7ng N7x7biết tMfUsDTYBính MfUsDTYBcách DuyệtePtpHxpb DuyePtpHxpbệt ePtpHxpbrồi đấy,MfUsDTYB tínhMfUsDTYB cònMfUsDTYB trẻN7x7 cMfUsDTYBon, chuyệePtpHxpbn MfUsDTYBgì ePtpHxpbcũng thíchN7x7 chấpePtpHxpb nhặePtpHxpbt, nhườnMfUsDTYBg nhịnMfUsDTYB nóePtpHxpb chúN7x7t, dMfUsDTYBù sePtpHxpbao ePtpHxpbcũng sắpN7x7 ePtpHxpbđính hN7x7ôn rMfUsDTYBồi mà!”

Tiêu VMfUsDTYBiễn quePtpHxpbay xMfUsDTYBuống liN7x7ếc nhN7x7ìn tePtpHxpbôi, áN7x7nh mắePtpHxpbt đeN7x7n thePtpHxpbẫm MfUsDTYBlộ N7x7ra vMfUsDTYBẻ MfUsDTYBcương nMfUsDTYBghị, MfUsDTYBsau đóN7x7 quaePtpHxpby ePtpHxpbsang nóiMfUsDTYB N7x7với CụcMfUsDTYB trưởngePtpHxpb NgMfUsDTYBô: “N7x7Bác Ngô…ePtpHxpb chePtpHxpbáu N7x7nghĩ chePtpHxpbáu vN7x7à NgMfUsDTYBô DuMfUsDTYByệt khePtpHxpbông hợMfUsDTYBp nhau!”

“Thằng bMfUsDTYBé này,MfUsDTYB nN7x7ói cáiePtpHxpb MfUsDTYBgì ngớePtpHxpb ngMfUsDTYBẩn? HN7x7ai đứaMfUsDTYB làePtpHxpb thanePtpHxpbh maMfUsDTYBi trúcePtpHxpb mã,ePtpHxpb lMfUsDTYBà mộN7x7t đôiMfUsDTYB qePtpHxpbuá đẹpePtpHxpb”. CụMfUsDTYBc trưởePtpHxpbng vỗN7x7 vaePtpHxpbi TiêuMfUsDTYB ViễMfUsDTYBn cườMfUsDTYBi hMfUsDTYBa hảN7x7 nóiN7x7: “MấyePtpHxpb nMfUsDTYBgày tePtpHxpbrước MfUsDTYBbố cMfUsDTYBháu còN7x7n gọiePtpHxpb ePtpHxpbđiện N7x7hỏi bN7x7ác đN7x7ặt tiệN7x7c đíMfUsDTYBnh MfUsDTYBhôn ePtpHxpbở đN7x7âu nữa”.

“Thưa bMfUsDTYBác NMfUsDTYBgô, cháMfUsDTYBu nghĩePtpHxpb sẽMfUsDTYB khôngMfUsDTYB cN7x7ó tiệcMfUsDTYB đínhePtpHxpb hôN7x7n đâuePtpHxpb ạ!”MfUsDTYB TiêN7x7u ViễnN7x7 nóiePtpHxpb nhỏ.

“Đúng làePtpHxpb giậePtpHxpbn dỗiMfUsDTYB thậMfUsDTYBt rồi!ePtpHxpb” MfUsDTYBCục trưởngMfUsDTYB vMfUsDTYBẫn cưN7x7ời N7x7ha haMfUsDTYB, “MfUsDTYBNhưng, haN7x7i đứN7x7a cãePtpHxpbi nhaePtpHxpbu mấMfUsDTYBy nePtpHxpbgày rồiN7x7 lạiMfUsDTYB N7x7ổn thôi”.

Nghỉ ngơN7x7i xN7x7ong rN7x7ồi, mọiMfUsDTYB ngườiMfUsDTYB N7x7lại ePtpHxpbtiếp tụcMfUsDTYB đi,ePtpHxpb đếnMfUsDTYB hePtpHxpbiện MfUsDTYBtrường xN7x7em tìePtpHxpbnh tMfUsDTYBrạng thN7x7i cMfUsDTYBông. TôiMfUsDTYB N7x7đi N7x7cách ePtpHxpbxa phíMfUsDTYBa MfUsDTYBsau, tâmN7x7 trạMfUsDTYBng thậN7x7t khóMfUsDTYB tả.

Giáo sePtpHxpbư ĐiềN7x7n vN7x7ỗ MfUsDTYBvai tôMfUsDTYBi nói:MfUsDTYB “Này,ePtpHxpb N7x7bạn trẻ,MfUsDTYB N7x7lấy lạiePtpHxpb N7x7tinh tMfUsDTYBhần đN7x7i nào”.

Tôi nePtpHxpbhìn ôN7x7ng cảN7x7m kícN7x7h, kN7x7ìm cePtpHxpbhế nhePtpHxpbững cảePtpHxpbm N7x7xúc ePtpHxpbbộc pePtpHxpbhát muốnePtpHxpb òN7x7a khóc.

Tranh N7x7thủ thờMfUsDTYBi gN7x7ian đếnN7x7 chỗePtpHxpb ởePtpHxpb N7x7của ChươngePtpHxpb Ngự,ePtpHxpb giMfUsDTYBúp aMfUsDTYBnh MfUsDTYBta chMfUsDTYBo cáMfUsDTYB ăn.

Có tiềnMfUsDTYB đúN7x7ng ePtpHxpblà tN7x7ốt thật,N7x7 cMfUsDTYBó N7x7thể mộtePtpHxpb mìnhMfUsDTYB ởN7x7 tronePtpHxpbg nMfUsDTYBgôi nhMfUsDTYBà tePtpHxpbo N7x7thế nàyN7x7, rePtpHxpbiêng phònMfUsDTYBg kN7x7hách ePtpHxpbđã cóMfUsDTYB haePtpHxpbi cáMfUsDTYBi, mePtpHxpbỗi phòngN7x7 đềuN7x7 ePtpHxpbđặt mMfUsDTYBột bểePtpHxpb cáN7x7 toMfUsDTYB. TronePtpHxpbg bểMfUsDTYB cePtpHxpbá cMfUsDTYBó đủMfUsDTYB ePtpHxpbloại màMfUsDTYBu sắN7x7c hìnMfUsDTYBh dáng,N7x7 chN7x7ủng loạiMfUsDTYB đN7x7a dạngMfUsDTYB, tôiN7x7 MfUsDTYBkhông cóN7x7 MfUsDTYBkinh nMfUsDTYBghiệm MfUsDTYBnuôi ePtpHxpbcá nênMfUsDTYB khônePtpHxpbg phMfUsDTYBân biệMfUsDTYBt N7x7cụ tePtpHxpbhể đượN7x7c lũePtpHxpb N7x7cá nàyePtpHxpb giN7x7ống MfUsDTYBgì, MfUsDTYBchỉ ePtpHxpbbiết ePtpHxpbrất nhN7x7iều loạiePtpHxpb ePtpHxpbchưa thấN7x7y bN7x7ao giờN7x7, cóePtpHxpb thểN7x7 đN7x7úng lePtpHxpbà N7x7rất quýePtpHxpb hiếm.

Thức ePtpHxpbăn củMfUsDTYBa cMfUsDTYBá đểN7x7 trMfUsDTYBên bàn,MfUsDTYB tôePtpHxpbi ePtpHxpblấy mộtN7x7 ítN7x7 thảMfUsDTYB xuốngePtpHxpb, lePtpHxpbũ cMfUsDTYBá nhỏMfUsDTYB bắtePtpHxpb đầuePtpHxpb traN7x7nh nhaMfUsDTYBu ănePtpHxpb, mộtMfUsDTYB lúcMfUsDTYB thôiN7x7 đãN7x7 ănMfUsDTYB hếtN7x7 sePtpHxpbạch, tôiMfUsDTYB lạMfUsDTYBi MfUsDTYBđổ vàoN7x7 mộtMfUsDTYB ít,MfUsDTYB lạN7x7i ănePtpHxpb N7x7hết. XeN7x7m N7x7ra lũN7x7 nhMfUsDTYBóc ePtpHxpbnày đúMfUsDTYBng lMfUsDTYBà đóiN7x7 rồi,ePtpHxpb tN7x7ôi quyếtePtpHxpb địN7x7nh đổN7x7 cảMfUsDTYB N7x7gói ePtpHxpbto vàMfUsDTYBo, chMfUsDTYBo bePtpHxpbọn MfUsDTYBchúng ăMfUsDTYBn no.

Cho cáN7x7 ănN7x7 xongN7x7, rePtpHxpba khMfUsDTYBỏi nN7x7hà ChePtpHxpbương Ngự,N7x7 tôePtpHxpbi gọePtpHxpbi đePtpHxpbiện cN7x7ho TiêN7x7u VN7x7iễn, “ChN7x7úng ePtpHxpbta đếnN7x7 MfUsDTYBtrường ăN7x7n cơmePtpHxpb căePtpHxpbng N7x7tin đi”.

Tiêu VN7x7iễn mặcN7x7 trênMfUsDTYB ngườiePtpHxpb bộMfUsDTYB ePtpHxpbthể tePtpHxpbhao màuN7x7 trắng,ePtpHxpb MfUsDTYBđứng ePtpHxpbở cN7x7ổng tePtpHxpbrường đợiN7x7 tôi.

Nhà N7x7ăn căMfUsDTYBn bảnMfUsDTYB kN7x7hông thaePtpHxpby đổiMfUsDTYB gì,N7x7 chỉePtpHxpb MfUsDTYBlà ePtpHxpbkhông còePtpHxpbn cuMfUsDTYBng cấN7x7p cMfUsDTYBanh ePtpHxpbtrứng ePtpHxpbcà N7x7chua miễnN7x7 pN7x7hí nữePtpHxpba. ePtpHxpbTôi vàePtpHxpb MfUsDTYBTiêu VePtpHxpbiễn MfUsDTYBmua hN7x7ai suấePtpHxpbt cePtpHxpbơm N7x7rưới sốePtpHxpbt thịtN7x7 gN7x7à, tìePtpHxpbm mộtePtpHxpb ePtpHxpbchỗ vắePtpHxpbng ngườePtpHxpbi nN7x7gồi xuống.

Vẫn làMfUsDTYB ePtpHxpbcảnh tượngMfUsDTYB củaMfUsDTYB năePtpHxpbm đóN7x7, ePtpHxpbchỉ cóN7x7 vịePtpHxpb củaMfUsDTYB MfUsDTYBmón cơePtpHxpbm rướiePtpHxpb lePtpHxpbà hN7x7oàn ePtpHxpbtoàn khePtpHxpbông gePtpHxpbiống năePtpHxpbm đóePtpHxpb nữa.

Ăn cePtpHxpbơm xongMfUsDTYB, TN7x7iêu ViePtpHxpbễn nói:ePtpHxpb “ChúngePtpHxpb tMfUsDTYBa MfUsDTYBra sâePtpHxpbn vậnN7x7 độngN7x7 ePtpHxpbđi, MfUsDTYBxem aMfUsDTYBnh bâMfUsDTYBy giờN7x7 còMfUsDTYBn ePtpHxpbcó tMfUsDTYBhể cePtpHxpbhạy 1500ePtpHxpbm nMfUsDTYBữa khôngN7x7”. ePtpHxpbLúc nàyePtpHxpb MfUsDTYBtôi ePtpHxpbmới chúePtpHxpb ýMfUsDTYB đếnePtpHxpb anMfUsDTYBh điMfUsDTYB ePtpHxpbđôi giàMfUsDTYBy thểN7x7 thMfUsDTYBao ePtpHxpbNike MfUsDTYBcũ đó.

“Anh vẫnMfUsDTYB điMfUsDTYB đôN7x7i gMfUsDTYBiày nàyePtpHxpb à?”

“Muốn thaMfUsDTYBy đôiMfUsDTYB mới,MfUsDTYB N7x7vẫn cePtpHxpbhưa cóN7x7 ngườiN7x7 đưaMfUsDTYB aePtpHxpbnh đN7x7i mua”MfUsDTYB. MfUsDTYBAnh nhìnN7x7 ePtpHxpbtôi cười.

Tôi cePtpHxpbúi đầePtpHxpbu lẩnePtpHxpb tránMfUsDTYBh ánN7x7h N7x7nhìn N7x7trìu mếnN7x7 củaN7x7 ePtpHxpbanh, “ĐợiN7x7 cóMfUsDTYB tePtpHxpbhời giaePtpHxpbn lạiePtpHxpb đePtpHxpbưa N7x7anh đN7x7i muePtpHxpba MfUsDTYBđôi mớiePtpHxpb nhN7x7é, MfUsDTYBnhưng anN7x7h pN7x7hải ePtpHxpbtự bỏePtpHxpb tiền”.

“Điền KhảN7x7 LạMfUsDTYBc, ePtpHxpbem thậMfUsDTYBt lN7x7à ePtpHxpbkeo kiệtePtpHxpb”. VMfUsDTYBẫn nguyêePtpHxpbn văePtpHxpbn lN7x7ời phêN7x7 pháePtpHxpbn tôiN7x7 nMfUsDTYBăm đó.

Tôi đePtpHxpbứng bêMfUsDTYBn đườngMfUsDTYB biêePtpHxpbn MfUsDTYBchạy ePtpHxpbgiúp aMfUsDTYBnh bấN7x7m ePtpHxpbthời N7x7gian, rấePtpHxpbt nhiềePtpHxpbu MfUsDTYBsinh vePtpHxpbiên trN7x7ên sâMfUsDTYBn vậnePtpHxpb MfUsDTYBđộng nhìnN7x7 chúnN7x7g tN7x7ôi, nN7x7hất N7x7là cáMfUsDTYBc côN7x7 ePtpHxpbgái, N7x7nhìn TiePtpHxpbêu VN7x7iễn bằN7x7ng đôiePtpHxpb mMfUsDTYBắt rạMfUsDTYBng rỡ.

Tôi kéoePtpHxpb TMfUsDTYBiêu VMfUsDTYBiễn, “MfUsDTYBĐi thMfUsDTYBôi, cePtpHxpbơm xonePtpHxpbg khôngN7x7 đượN7x7c vậnePtpHxpb đePtpHxpbộng mạnh”.

Tôi vàMfUsDTYB TiêuMfUsDTYB ViễePtpHxpbn N7x7nắm taN7x7y nePtpHxpbhau lặMfUsDTYBng lẽN7x7 ePtpHxpbđi MfUsDTYBdọc tN7x7heo bờePtpHxpb sông,N7x7 dN7x7ường nhưePtpHxpb trởN7x7 lạiN7x7 thwMfUsDTYBoif đMfUsDTYBiểm mớN7x7i qN7x7uen nhaN7x7u cMfUsDTYBủa nhiềMfUsDTYBu nămN7x7 trước.

“Đợi dựePtpHxpb ánMfUsDTYB nN7x7ày kMfUsDTYBết thúMfUsDTYBc, chúnMfUsDTYBg MfUsDTYBta đN7x7i MfUsDTYBđăng kMfUsDTYBý kếN7x7t hMfUsDTYBôn nhé”.N7x7 MfUsDTYBTiêu VN7x7iễn đePtpHxpbột nhiênN7x7 nói.

“Kết hôn?ePtpHxpb” TôN7x7i khôePtpHxpbng MfUsDTYBcó mộtMfUsDTYB ePtpHxpbchút chuePtpHxpbẩn bịN7x7 tâmePtpHxpb lýePtpHxpb gN7x7ì, MfUsDTYB“Tại sao?”

“Tất nMfUsDTYBhiên lMfUsDTYBà vePtpHxpbì aePtpHxpbnh yêePtpHxpbu em!”ePtpHxpb ePtpHxpbTiêu ViN7x7ễ dừngMfUsDTYB lại,MfUsDTYB hôMfUsDTYBn lMfUsDTYBên môePtpHxpbi tôi.

Lần đầuePtpHxpb N7x7tiên aMfUsDTYBnh N7x7hôn tôiN7x7 nMfUsDTYBhư vậy,N7x7 tN7x7ôi sữngMfUsDTYB MfUsDTYBsờ kN7x7inh ngạc.

“Sao ePtpHxpbvậy, vN7x7ẫn muốnMfUsDTYB nMfUsDTYBữa à?”ePtpHxpb AePtpHxpbnh nhưePtpHxpb bịePtpHxpb MfUsDTYBnghiện, lạiePtpHxpb sấnN7x7 ePtpHxpbtới hePtpHxpbôn tôi.

Môi TiêMfUsDTYBu ViePtpHxpbễn cMfUsDTYBó vN7x7ị ePtpHxpbse MfUsDTYBse ngọtMfUsDTYB, mePtpHxpbịn mànePtpHxpbg, ePtpHxpbẩm ướePtpHxpb, mềePtpHxpbm dịMfUsDTYBu ấnMfUsDTYB trêMfUsDTYBn môMfUsDTYBi tôi.

“Tiêu Viễn,ePtpHxpb aMfUsDTYBnh sẽePtpHxpb kN7x7hông rMfUsDTYBời N7x7xa MfUsDTYBem chứ?”MfUsDTYB TôiePtpHxpb luôePtpHxpbn cePtpHxpbảm thN7x7ấy điềuMfUsDTYB tuyePtpHxpbệt diệuePtpHxpb thếN7x7 MfUsDTYBnày lN7x7ại khMfUsDTYBông phN7x7ải MfUsDTYBlà sựePtpHxpb thật.

“Sẽ MfUsDTYBkhông baN7x7o giMfUsDTYBờ nữa!”N7x7 AMfUsDTYBnh giữePtpHxpb chặtePtpHxpb miệnN7x7g MfUsDTYBtôi, “TậpMfUsDTYB trunePtpHxpbg ePtpHxpbđi, đừnMfUsDTYBg N7x7nói nữa…”

Tiêu MfUsDTYBViễn đưaePtpHxpb MfUsDTYBthẳng tôiMfUsDTYB N7x7về đếMfUsDTYBn cửePtpHxpba nhà,MfUsDTYB MfUsDTYB“Anh mePtpHxpbuốn vàoN7x7 gặpMfUsDTYB N7x7mẹ em!”MfUsDTYB AePtpHxpbnh lMfUsDTYBần chầePtpHxpbn ởN7x7 đóMfUsDTYB khN7x7ông muốN7x7n đi.

“Lần N7x7sau nhé,ePtpHxpb N7x7em vềMfUsDTYB nMfUsDTYBói vớiN7x7 mẹMfUsDTYB mộtN7x7 tePtpHxpbiếng trướcMfUsDTYB đãMfUsDTYB, trePtpHxpbánh lePtpHxpbàm mẹN7x7 giậtePtpHxpb mìnePtpHxpbh, MfUsDTYBmẹ vMfUsDTYBẫn lN7x7uôn nMfUsDTYBghĩ N7x7anh đaePtpHxpbng ởePtpHxpb nMfUsDTYBước ngoài”.

“Chúng ePtpHxpbta N7x7làm cùnMfUsDTYBg ởePtpHxpb mộMfUsDTYBt cơMfUsDTYB quanMfUsDTYB, eePtpHxpbm đãN7x7 khôePtpHxpbng nóiN7x7 vớiePtpHxpb côMfUsDTYB à?”

Tiêu ViePtpHxpbễn dùnMfUsDTYBg haN7x7i cánhN7x7 taMfUsDTYBy gN7x7iữ tôiN7x7 lMfUsDTYBại mePtpHxpbột N7x7góc nhỏ.

“Em N7x7sợ mẹN7x7 N7x7không thícN7x7h anMfUsDTYBh đấy”.

“Mẹ vMfUsDTYBợ gặpePtpHxpb MfUsDTYBcon N7x7rể, cN7x7ó gN7x7ì mePtpHxpbà khôN7x7ng thích?”N7x7 AnN7x7h đắcePtpHxpb ýN7x7 nói.

“Được ePtpHxpbrồi, lầnN7x7 saMfUsDTYBu ePtpHxpbanh hãyN7x7 đếnePtpHxpb”. TMfUsDTYBôi đẩyN7x7 MfUsDTYBanh rN7x7a, “NhanN7x7h vềMfUsDTYB nhàMfUsDTYB ngN7x7ủ điMfUsDTYB, ngN7x7ày mePtpHxpbai cMfUsDTYBòn điMfUsDTYB làmN7x7 chứ”.

Mẹ tePtpHxpbôi đãN7x7 ngN7x7ủ rồiN7x7. TN7x7ôi nhePtpHxpbẹ nhàngePtpHxpb mởN7x7 cửePtpHxpba sợePtpHxpb đánhePtpHxpb thứcePtpHxpb mePtpHxpbẹ, gầnePtpHxpb đây,MfUsDTYB mẹMfUsDTYB toàN7x7n ePtpHxpbngủ sớm.

Tắm xonN7x7g, N7x7nằm trêMfUsDTYBn MfUsDTYBgiường, tráN7x7i tePtpHxpbim rộnePtpHxpb rMfUsDTYBã mMfUsDTYBới chịuMfUsDTYB trầmMfUsDTYB lắngMfUsDTYB xuống.

Tiêu N7x7Viễn, chúngN7x7 tePtpHxpba ePtpHxpbthật sựePtpHxpb MfUsDTYBcó thểMfUsDTYB ePtpHxpbở MfUsDTYBbên nN7x7hau khônN7x7g? TạN7x7i MfUsDTYBsao trN7x7ong ePtpHxpblòng tôePtpHxpbi MfUsDTYBcứ thấpMfUsDTYB thỏN7x7m khôngMfUsDTYB yên?

Ngày hômePtpHxpb MfUsDTYBsau đePtpHxpbi làm,N7x7 tổePtpHxpb dựMfUsDTYB ePtpHxpbán cePtpHxpbử TiêN7x7u VN7x7iễn N7x7và tôiePtpHxpb đN7x7ến cônN7x7g trườngN7x7 khN7x7ảo MfUsDTYBsát tiN7x7ến độePtpHxpb tMfUsDTYBhi công.

Lúc xuePtpHxpbất MfUsDTYBphát, TMfUsDTYBổ trưởngN7x7 ePtpHxpbnăm lầnePtpHxpb bảyN7x7 lưePtpHxpbợt nhắePtpHxpbc nhởePtpHxpb láiePtpHxpb N7x7xe nhấtMfUsDTYB địnhMfUsDTYB phảePtpHxpbi đảmN7x7 N7x7bảo MfUsDTYBan tePtpHxpboàn cMfUsDTYBho tePtpHxpbổng giámePtpHxpb sátMfUsDTYB Tiêu.

Trên MfUsDTYBđường điePtpHxpb, tôMfUsDTYBi nN7x7ói đePtpHxpbùa ePtpHxpbvới TiN7x7êu MfUsDTYBViễn, “Xem,ePtpHxpb đePtpHxpbó chN7x7ính lN7x7à sN7x7ự cáchePtpHxpb biệtN7x7 giữN7x7a ePtpHxpbtổng giámN7x7 sáePtpHxpbt vN7x7à nN7x7hân viên.N7x7 TổN7x7ng gePtpHxpbiám MfUsDTYBsát thMfUsDTYBật lN7x7à đN7x7ang quePtpHxpbý, rePtpHxpba khỏiMfUsDTYB N7x7cửa lePtpHxpbà cầnePtpHxpb pePtpHxpbhải bảoN7x7 đảmN7x7 aePtpHxpbn toàn”.

“Em chẳngN7x7 phN7x7ải càN7x7ng đN7x7áng quMfUsDTYBý hơePtpHxpbn saMfUsDTYBo, cMfUsDTYBó mộtN7x7 tổnMfUsDTYBg giámePtpHxpb sáePtpHxpbt khMfUsDTYBôi ngôMfUsDTYB tuMfUsDTYBấn túePtpHxpb, ePtpHxpbuy phonN7x7g ePtpHxpblẫm liệN7x7t, lePtpHxpbà MfUsDTYBanh đâyMfUsDTYB đảmMfUsDTYB bMfUsDTYBảo ePtpHxpban toànN7x7 MfUsDTYBcho emePtpHxpb!” TiêN7x7u ViMfUsDTYBễn nhìnMfUsDTYB tôN7x7i cưN7x7ời hìN7x7 hì.

“Em sMfUsDTYBao MfUsDTYBdám làmMfUsDTYB pN7x7hiền anh?”

Đến cMfUsDTYBông trưMfUsDTYBờng, ĐộiePtpHxpb trN7x7ưởng độiMfUsDTYB thMfUsDTYBi côMfUsDTYBng dẫnMfUsDTYB MfUsDTYBtôi ePtpHxpbvà TePtpHxpbiêu VN7x7iễn đePtpHxpbi xMfUsDTYBem xétMfUsDTYB tePtpHxpbình tMfUsDTYBrạng đắpN7x7 đêN7x7 kMfUsDTYBè đườngMfUsDTYB. TiêN7x7u ViễnMfUsDTYB lN7x7úc MfUsDTYBlúc lMfUsDTYBại chMfUsDTYBỉ ePtpHxpbra cáN7x7c phưMfUsDTYBơng diN7x7ện cầnMfUsDTYB cMfUsDTYBhú ePtpHxpbý, đN7x7ội trưởnN7x7g đềMfUsDTYBu ghMfUsDTYBi chépePtpHxpb lạePtpHxpbi cẩN7x7n thận.

Đi đếN7x7n mMfUsDTYBột nơiePtpHxpb gMfUsDTYBập ghềnhN7x7, MfUsDTYBcó MfUsDTYBhố nước.MfUsDTYB NgườePtpHxpbi lePtpHxpbái xN7x7e đN7x7i cMfUsDTYBùng chỉN7x7 ePtpHxpblo bảN7x7o N7x7vệ TiePtpHxpbêu Viễn,N7x7 MfUsDTYBdo muốMfUsDTYBn giữN7x7 TiêuN7x7 VMfUsDTYBiễn khôngMfUsDTYB tiếnN7x7 vềePtpHxpb phN7x7ía trướcePtpHxpb mePtpHxpbà đePtpHxpbã lỡMfUsDTYB MfUsDTYBva vàN7x7o ngN7x7ười tôi.

Một cN7x7ú vấePtpHxpbp ngePtpHxpbã, tôiN7x7 rơiN7x7 lMfUsDTYBuôn xuốngN7x7. NướcePtpHxpb ngậpMfUsDTYB sâMfUsDTYBu đếnN7x7 tậnMfUsDTYB thMfUsDTYBắt N7x7lưng, lạnePtpHxpbh têN7x7 ePtpHxpbtái, MfUsDTYBquần áePtpHxpbo tMfUsDTYBrên ngườiN7x7 N7x7đều bịN7x7 ướtMfUsDTYB sũng.

Tiêu VMfUsDTYBiễn thấyN7x7 vậMfUsDTYBy, lậN7x7p tứcMfUsDTYB vứtMfUsDTYB bỏN7x7 N7x7áo khoácMfUsDTYB MfUsDTYBở trMfUsDTYBên MfUsDTYBngười, địePtpHxpbnh N7x7lao xuốngePtpHxpb ePtpHxpbkéo tôi.

Tôi héN7x7t: “TiêuN7x7 ViePtpHxpbễn, anePtpHxpbh đừngMfUsDTYB xuống,MfUsDTYB ePtpHxpbem ePtpHxpbcó thMfUsDTYBể tựN7x7 lênN7x7 được”.

Người lePtpHxpbái xMfUsDTYBe MfUsDTYBva phMfUsDTYBải tôN7x7i, tMfUsDTYBhấy cóMfUsDTYB lỗi,MfUsDTYB nói:MfUsDTYB “TổngN7x7 giámePtpHxpb sátN7x7 TMfUsDTYBiêu, N7x7hay đePtpHxpbể tôMfUsDTYBi xuePtpHxpbống đi”.

Tiêu MfUsDTYBViễn giậnMfUsDTYB dữePtpHxpb nhePtpHxpbìn anePtpHxpbh taMfUsDTYB, ánhN7x7 mắtN7x7 còN7x7n sắcMfUsDTYB lạnePtpHxpbh hơnN7x7 ePtpHxpbcả dòngN7x7 nước,MfUsDTYB “N7x7Đứng sanN7x7g mộN7x7t bên”.

Người N7x7lái N7x7xe sN7x7ợ hePtpHxpbãi khônePtpHxpbg dámMfUsDTYB nóiN7x7 gì,MfUsDTYB MfUsDTYBlùi sePtpHxpbang mộtePtpHxpb bên.

Tiêu MfUsDTYBViễn khônePtpHxpbg nMfUsDTYBgại nN7x7ước lạnMfUsDTYBh, từMfUsDTYB tN7x7ừ đếnMfUsDTYB MfUsDTYBgần tôi,N7x7 giữN7x7 chặtMfUsDTYB N7x7tay tMfUsDTYBôi, nN7x7ói: “ĐiMfUsDTYB tMfUsDTYBheo anN7x7h, cN7x7hậm thN7x7ôi ePtpHxpbkẻo ngã”.

Sau MfUsDTYBkhi N7x7Tiêu ePtpHxpbViễn kN7x7éo tôiePtpHxpb rN7x7a khỏiePtpHxpb hốePtpHxpb nước,ePtpHxpb MfUsDTYBtổ trưởMfUsDTYBng ePtpHxpbtìm ePtpHxpbcho MfUsDTYBchúng ePtpHxpbtôi mộtMfUsDTYB lềuN7x7 tN7x7rại cóMfUsDTYB lòN7x7 sưởiMfUsDTYB điệnMfUsDTYB đểMfUsDTYB hoePtpHxpbng khMfUsDTYBô quầN7x7n N7x7áo. ePtpHxpbTiêu ePtpHxpbViễn sợePtpHxpb tMfUsDTYBôi lạnePtpHxpbh, cởN7x7i luôePtpHxpbn cMfUsDTYBả ePtpHxpbáo khoácN7x7 ngMfUsDTYBoài đN7x7ắp cN7x7ho tôePtpHxpbi, “CáiMfUsDTYB tênN7x7 láN7x7i MfUsDTYBxe taMfUsDTYBy MfUsDTYBchân hậMfUsDTYBu ePtpHxpbđậu ấy,MfUsDTYB thậtePtpHxpb bN7x7ực mình”.

Tôi N7x7cười MfUsDTYBanh đãMfUsDTYB ePtpHxpblàm tN7x7o chuyện,MfUsDTYB tôiMfUsDTYB chẳePtpHxpbng MfUsDTYBqua cũePtpHxpbng chỉePtpHxpb bịN7x7 ướN7x7t qePtpHxpbuần áoMfUsDTYB thôiN7x7, khN7x7ông đePtpHxpbáng đểMfUsDTYB nổePtpHxpbi cMfUsDTYBáu vớiMfUsDTYB ngườiePtpHxpb ta.

Tiêu ViễN7x7n ngồePtpHxpbi MfUsDTYBhơi ePtpHxpbxã MfUsDTYBlò sưởi,MfUsDTYB tôN7x7i MfUsDTYBbảo anMfUsDTYBh lePtpHxpbại gầnN7x7 chúMfUsDTYBt, đểePtpHxpb tránN7x7h lạnMfUsDTYBh, anePtpHxpbh khôMfUsDTYBng N7x7chịu: “EmePtpHxpb còePtpHxpbn đángMfUsDTYB qMfUsDTYBuý hMfUsDTYBơn anh”.

Tôi nhìnePtpHxpb ePtpHxpbanh, mỉN7x7m cười,ePtpHxpb tN7x7rong N7x7lòng ấmN7x7 áMfUsDTYBp vôePtpHxpb ngần.

Quay vềN7x7 tổN7x7 MfUsDTYBdự án,N7x7 TMfUsDTYBiêu VMfUsDTYBiễn cứePtpHxpb hắtN7x7 hePtpHxpbơi suốt,ePtpHxpb tePtpHxpbôi MfUsDTYBcho MfUsDTYBanh uMfUsDTYBống N7x7một cốcN7x7 thuốMfUsDTYBc giảiN7x7 cMfUsDTYBảm, nhưMfUsDTYBng khôngN7x7 N7x7có ePtpHxpbtác dụng.

Ngày hômMfUsDTYB sMfUsDTYBau, vừaN7x7 sánN7x7g N7x7ra, điMfUsDTYBện thMfUsDTYBoại cePtpHxpbủa TN7x7iêu ViễnePtpHxpb đánhePtpHxpb thứcePtpHxpb tôN7x7i dMfUsDTYBậy: “KhảePtpHxpb LạcMfUsDTYB, aN7x7nh ePtpHxpbsốt caN7x7o, cóN7x7 chePtpHxpbút trN7x7iệu chứnMfUsDTYBg ePtpHxpbbị viN7x7êm pePtpHxpbhổi, ePtpHxpbnhập việMfUsDTYBn rồi”.N7x7 GMfUsDTYBiọng N7x7nói MfUsDTYBkhản khô,ePtpHxpb khôngMfUsDTYB N7x7còn êMfUsDTYBm N7x7ái nhN7x7ư nhữN7x7ng ngàyePtpHxpb trướcePtpHxpb nữa.

“Ở đN7x7âu vậN7x7y?” TePtpHxpbôi hỏi.

“Bệnh việnMfUsDTYB cảnhN7x7 sN7x7át vePtpHxpbũ trang”.

“Anh ePtpHxpbđợi nhéePtpHxpb, ePtpHxpbem đếnePtpHxpb tổMfUsDTYB dựMfUsDTYB N7x7án điểN7x7m N7x7danh, rePtpHxpbồi xiMfUsDTYBn phMfUsDTYBép ePtpHxpbnghỉ MfUsDTYBđi N7x7thăm anh”.

“Ừ”. TiePtpHxpbêu ePtpHxpbViễn nePtpHxpbgoan ngePtpHxpboãn đePtpHxpbáp, cePtpHxpbó vẻMfUsDTYB ePtpHxpbsốt ePtpHxpbnặng MfUsDTYBkhông còN7x7n ePtpHxpbsức nePtpHxpbói nMfUsDTYBữa rồi.

Tôi mePtpHxpbua mộePtpHxpbt gMfUsDTYBiỏ tMfUsDTYBáo PhN7x7ú SĩN7x7, vừaePtpHxpb N7x7to vừePtpHxpba đỏ,MfUsDTYB ngN7x7hĩ ePtpHxpbrằng TiêePtpHxpbu ePtpHxpbViễn sẽMfUsDTYB rấtePtpHxpb thíePtpHxpbch ăn.

Tôi cePtpHxpbhưa đếnMfUsDTYB bệnePtpHxpbh vePtpHxpbiện ePtpHxpbCảnh sePtpHxpbát N7x7vũ trN7x7ang bePtpHxpbao giờ,MfUsDTYB bN7x7ước vàoePtpHxpb thấyMfUsDTYB thậtMfUsDTYB rộePtpHxpbng lớn,N7x7 MfUsDTYBở đạN7x7i sảnN7x7h hMfUsDTYBỏi MfUsDTYBmấy lượt,ePtpHxpb mớePtpHxpbi N7x7biết đN7x7ược kMfUsDTYBhu nhậpMfUsDTYB việnMfUsDTYB chỗMfUsDTYB ePtpHxpbnào. VừaN7x7 nhắcePtpHxpb đếMfUsDTYBn N7x7tên ePtpHxpbTiêu ViễePtpHxpbn vớiePtpHxpb MfUsDTYBcác ePtpHxpby tN7x7á cePtpHxpbủa N7x7khu nhN7x7ập việePtpHxpbn, mMfUsDTYBấy cN7x7ô gáMfUsDTYBi N7x7trẻ đềuePtpHxpb hàoN7x7 hứMfUsDTYBng MfUsDTYBnói: “ĐểePtpHxpb tôiePtpHxpb dẫMfUsDTYBn côN7x7 đi”.

Tiêu ViN7x7ễn nằmN7x7 ởePtpHxpb phòngN7x7 bệnhMfUsDTYB riêngMfUsDTYB caN7x7o cấMfUsDTYBp, ePtpHxpbcửa phMfUsDTYBòng bệnhMfUsDTYB mởMfUsDTYB raN7x7, bêMfUsDTYBn MfUsDTYBtrong MfUsDTYBthấy cN7x7ó mePtpHxpbấy ePtpHxpbbóng N7x7người đePtpHxpbi lại.

Tôi nhePtpHxpbanh chóngN7x7 nhậnePtpHxpb ePtpHxpbra NN7x7gô DuyệePtpHxpbt đaMfUsDTYBng ngồiePtpHxpb ởN7x7 đầuN7x7 giưN7x7ờng, nânMfUsDTYBg N7x7cốc nướcePtpHxpb chMfUsDTYBo ePtpHxpbTiêu ViễnePtpHxpb MfUsDTYBuống. TePtpHxpbiêu ViễnN7x7 ePtpHxpblộ rõMfUsDTYB vẻN7x7 dịMfUsDTYBu dàngePtpHxpb cePtpHxpbười ePtpHxpbvới côePtpHxpb ấy.

Tôi đứngN7x7 N7x7ở MfUsDTYBlối N7x7đi rấtePtpHxpb lN7x7âu, cePtpHxpbhăm chMfUsDTYBú nMfUsDTYBhìn NgôePtpHxpb DuyMfUsDTYBệt, cePtpHxpbô ấyMfUsDTYB vN7x7à TiêMfUsDTYBu ViễnMfUsDTYB ePtpHxpbcư xePtpHxpbử vớiePtpHxpb MfUsDTYBnhau nMfUsDTYBhư thMfUsDTYBế, nhN7x7ất N7x7định đePtpHxpbã cóN7x7 thờePtpHxpbi MfUsDTYBgian rấtN7x7 MfUsDTYBdài ePtpHxpbbên nhau.

“Thư ePtpHxpbký TốMfUsDTYBng, ePtpHxpbcô gáePtpHxpbi nàePtpHxpby muốN7x7n tìePtpHxpbm TiêuN7x7 Viễn”.

Người đượcMfUsDTYB gọiN7x7 MfUsDTYBlà MfUsDTYBthư kýePtpHxpb N7x7Tống đóePtpHxpb liếcN7x7 MfUsDTYBnhìn MfUsDTYBtôi, qN7x7uay đầuePtpHxpb đi,”BộePtpHxpb MfUsDTYBtrưởng TiN7x7êu vMfUsDTYBà ePtpHxpbphu nMfUsDTYBhân đãePtpHxpb dặnMfUsDTYB rePtpHxpbồi, trN7x7ừ MfUsDTYBcô NgMfUsDTYBô DuyệtN7x7 raePtpHxpb, TiêMfUsDTYBu VMfUsDTYBiễn khônePtpHxpbg ePtpHxpbgặp MfUsDTYBbất kỳMfUsDTYB ngườiN7x7 nào”.

Trừ NgôMfUsDTYB N7x7Duyệt raMfUsDTYB, ngườiMfUsDTYB kePtpHxpbhác đốiePtpHxpb vớMfUsDTYBi TiêuMfUsDTYB ViễnMfUsDTYB đềuePtpHxpb MfUsDTYBlà “ngMfUsDTYBười bấtMfUsDTYB kỳ”MfUsDTYB sao?

Tôi khôngN7x7 bN7x7iết nePtpHxpbên lýePtpHxpb giảiN7x7 nhePtpHxpbư MfUsDTYBthế MfUsDTYBnào N7x7về N7x7hàm ýN7x7 N7x7của cMfUsDTYBâu ePtpHxpbnói này,ePtpHxpb chỉN7x7 cảmN7x7 thấyePtpHxpb N7x7trái tN7x7im tràePtpHxpbn đầyN7x7 nhiệtN7x7 huyN7x7ết bỗngMfUsDTYB chốcMfUsDTYB ngN7x7uội lN7x7ạnh đMfUsDTYBi, ePtpHxpbbị đônN7x7g cMfUsDTYBứng lạePtpHxpbi nhưMfUsDTYB nướcePtpHxpb đN7x7á. ĐồngePtpHxpb thờMfUsDTYBi, N7x7cơ tN7x7hể ePtpHxpbco tN7x7hắt lMfUsDTYBại, cáMfUsDTYBc ngónN7x7 taMfUsDTYBy rePtpHxpbun rẩy.

Y N7x7tá gN7x7ọi tôePtpHxpbi, “N7x7Cô làmN7x7 MfUsDTYBsao vậy?”

Tôi ePtpHxpbcố gắMfUsDTYBng đểN7x7 làePtpHxpbm chN7x7o mìnMfUsDTYBh khN7x7ông ePtpHxpbrun lMfUsDTYBên nePtpHxpbữa, quMfUsDTYBay đePtpHxpbều lạiMfUsDTYB N7x7nhìn ePtpHxpbcô ePtpHxpbta cMfUsDTYBảm kíchePtpHxpb, rMfUsDTYBun rePtpHxpbun mePtpHxpbôi nóiN7x7: N7x7“Không saePtpHxpbo đâu”.

Người ePtpHxpby tN7x7á ngạcN7x7 MfUsDTYBnhiên ePtpHxpbnhìn tePtpHxpbhái đMfUsDTYBộ củMfUsDTYBa ePtpHxpbtôi, chỉMfUsDTYB tMfUsDTYBay xuốnN7x7g dướiePtpHxpb đấtN7x7, MfUsDTYBkhông biếtMfUsDTYB từMfUsDTYB lMfUsDTYBúc nàePtpHxpbo, MfUsDTYBgiỏ tMfUsDTYBáo trênN7x7 taePtpHxpby đN7x7ã lăePtpHxpbn xuePtpHxpbống đấtePtpHxpb rồi.

Tôi lạiePtpHxpb nMfUsDTYBhìn vàoMfUsDTYB tronN7x7g phònMfUsDTYBg, NgN7x7ô N7x7Duyệt đePtpHxpbang nhN7x7ẹ nhàePtpHxpbng nâMfUsDTYBng đầuePtpHxpb TePtpHxpbiêu VMfUsDTYBiễn, đN7x7ặt lêePtpHxpbn ePtpHxpbgối, sePtpHxpbau đMfUsDTYBó đắpePtpHxpb MfUsDTYBchăn ePtpHxpbcho anh.

Tôi địMfUsDTYBnh tN7x7hần N7x7lại, N7x7cúi đN7x7ầu xuốngMfUsDTYB nhìnN7x7 nePtpHxpbhững quảN7x7 tN7x7áo lănN7x7 trênePtpHxpb đấtN7x7, dậMfUsDTYBp nMfUsDTYBát đếnN7x7 thếN7x7 nàyN7x7, xeN7x7m rePtpHxpba khônMfUsDTYBg thểN7x7 ăN7x7n đượcePtpHxpb nữaePtpHxpb rồi.

Mỉm cN7x7ười, tePtpHxpbrong lN7x7òng MfUsDTYBthầm nMfUsDTYBói N7x7với TN7x7iêu Viễn:N7x7 BảoN7x7 trọng.