Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất - Chương 03

 

Chương 5ikXDY3: Có5ikXDY 2kxc8pbao nhioMxsTEêu mối5ikXDY tình5ikXDY c5ikXDYó thể2kxc8p làoMxsTEm lạir6 đượcoMxsTE t5ikXDYừ đầu?

            “NgốoMxsTEc ạ,oMxsTE chẳr6ng lẽr6 oMxsTEem 5ikXDYkhông hiểuoMxsTE 5ikXDYsao? Từr6 trước5ikXDY đoMxsTEến nr6ay ng2kxc8pười an5ikXDYh yêu2kxc8p chỉ5ikXDY có5ikXDY mình5ikXDY emr6!” oMxsTETiêu Viễ2kxc8pn 5ikXDYôm chặt2kxc8p lấyr6 tôi,r6 g2kxc8piọng noMxsTEói r6tha thiết.

            Tir6m oMxsTEđau gầnr6 nhưr6 mr6uốn oMxsTEnghẹt thở2kxc8p, t2kxc8pại s5ikXDYao? Tạ5ikXDYi s5ikXDYao 5ikXDYbao 5ikXDYnhiêu năoMxsTEm oMxsTEtrôi q2kxc8pua rồoMxsTEi mới5ikXDY nr6ói voMxsTEới tô5ikXDYi n2kxc8phững điề5ikXDYu này?

1. Đr6ã lâur6 k2kxc8phông g5ikXDYặp, a5ikXDYnh vẫnr6 khỏer6 chứ

Tiêu Viễ5ikXDYn 2kxc8pđứng trướcr6 mặ2kxc8pt tôr6i, cười2kxc8p r6nói: “ĐoMxsTEiền KoMxsTEhả Lạc2kxc8p, ar6nh boMxsTEiết oMxsTEngay làr6 er6m mà,5ikXDY r6em kh2kxc8pông ngờr6 đ2kxc8pược làr6 r6anh phảoMxsTEi không?”

Tôi khôr6ng 2kxc8pkiềm chếoMxsTE được2kxc8p 2kxc8pnỗi xúc2kxc8p oMxsTEđộng tron2kxc8pg 2kxc8plòng, 5ikXDYngay r6cả giọ2kxc8png nói5ikXDY 5ikXDYcũng oMxsTErun lậpr6 cậ2kxc8pp, 5ikXDY“Tiêu Viễnr6! Lr6à 5ikXDYanh thật2kxc8p sao?”

“Nếu r6là 2kxc8pgiả ch2kxc8po đổr6i lại.r6 r6Đúng 2kxc8plà 5ikXDYanh đây”.2kxc8p 2kxc8pAnh 5ikXDYkéo tr6ay tr6ôi lại5ikXDY, oMxsTEấm á2kxc8pp. oMxsTERõ r2kxc8pàng khôngoMxsTE r6phải l2kxc8pà mơ.

“Tại sar6o a2kxc8pnh l2kxc8pại toMxsTErở t5ikXDYhành TổngoMxsTE g2kxc8piám sr6át koMxsTEỹ thur6ật chứ?”oMxsTE Tô2kxc8pi hỏi.oMxsTE Anr6h xuoMxsTEất 5ikXDYngoại m5ikXDYới hoMxsTEơn bốoMxsTEn oMxsTEnăm, r6nhanh n5ikXDYhất oMxsTEcũng coMxsTEhỉ vừr6a họ5ikXDYc x2kxc8pong chư5ikXDYơng trì5ikXDYnh t2kxc8piến sĩ.

“Chuyện này5ikXDY r2kxc8pất dàoMxsTEi dòng2kxc8p, cr6ó dịp5ikXDY an2kxc8ph sẽr6 kể5ikXDY c5ikXDYho r6em nghe”oMxsTE. Tiêu2kxc8p ViễnoMxsTE n2kxc8phìn tô2kxc8pi cưr6ời, r2kxc8pồi khôn2kxc8pg 2kxc8pnói 2kxc8pthêm gr6ì nữa.

Ngồi t5ikXDYrong phòn2kxc8pg làm2kxc8p vir6ệc 2kxc8pcủa T2kxc8piêu V5ikXDYiễn, ngoMxsTEhe ti5ikXDYếng nhạcr6 2kxc8pdu dương,r6 n2kxc8phấm 5ikXDYnháp oMxsTEvị 5ikXDYtrà r6sữa thr6ơm r6nồng, ha2kxc8pi 2kxc8pđứa 5ikXDYnhìn nr6hau khônoMxsTEg oMxsTEnói n5ikXDYên lời,5ikXDY t2kxc8pôi c5ikXDYảm th5ikXDYấy đâyoMxsTE chính2kxc8p l5ikXDYà tộtoMxsTE coMxsTEùng của5ikXDY hạnr6h phúr6c rồi!

 Bao nă5ikXDYm qur6a, 2kxc8ptất r6cả choMxsTEờ đợi,r6 tất5ikXDY r6cả nhun2kxc8pg nhớ5ikXDY đềr6u hộioMxsTE toMxsTEụ r6lại ởr6 cái5ikXDY noMxsTEhìn 5ikXDYđắm đuối,5ikXDY 2kxc8pcon ngươi2kxc8p củaoMxsTE t2kxc8pôi kh5ikXDYẽ coMxsTEhuyển độngoMxsTE noMxsTEhẹ voMxsTEề poMxsTEhía đuôr6i mắt.

Tiêu VioMxsTEễn oMxsTEnhìn 5ikXDYtôi, nhíur6 mà2kxc8py, 5ikXDY“Khả, mr6ắt r6em oMxsTEkhông 5ikXDYổn r6à? oMxsTETại s5ikXDYao oMxsTEánh mắtr6 lạ5ikXDY vậy?”

My Gr6od! Tiêu5ikXDY r6Viễn ơoMxsTEi, 5ikXDYchẳng lẽ5ikXDY a2kxc8pnh koMxsTEhông biết5ikXDY thế2kxc8p nr6ào lr6à lir6ếc mắ5ikXDYt đưa2kxc8p tìnr6h saooMxsTE? Hr6ay lr6à độnoMxsTEg 5ikXDYtác oMxsTEdiễn xuấ5ikXDYt 5ikXDYcủa tôir6 qu5ikXDYá kém?

“Đâu có,2kxc8p 2kxc8pchỉ làoMxsTE emoMxsTE… chỉ5ikXDY là…oMxsTE chưar6 ngủ5ikXDY đủ2kxc8p r6giấc, mắ2kxc8pt h2kxc8pơi mỏi”.5ikXDY TôoMxsTEi ấ2kxc8pp úng.

“Sau này,5ikXDY b2kxc8puổi tố5ikXDYi trước2kxc8p kh5ikXDYi đ5ikXDYi 5ikXDYngủ uốr6ng tr2kxc8pà ítoMxsTE 5ikXDYthôi, uống5ikXDY sữ5ikXDYa tươi2kxc8p 5ikXDYnhiều và2kxc8po”. TiêoMxsTEu 5ikXDYViễn dịuoMxsTE dàoMxsTEng r6cười 2kxc8pnói oMxsTEvới tôi.

Tổng giámoMxsTE sár6t koMxsTEỹ t2kxc8phuật r6vừa yê2kxc8pn vị,r6 Ph5ikXDYó tổng2kxc8p giámr6 soMxsTEát kr6ỹ thuoMxsTEật đãoMxsTE xuấtoMxsTE r6hiện nr6gay –r6 đâr6y oMxsTEquả đúngoMxsTE làoMxsTE mộ5ikXDYt đại5ikXDY mỹr6 2kxc8pnhân. NgoMxsTEhe nóir6 oMxsTElà chr6áu goMxsTEái củaoMxsTE Cụ5ikXDYc trưởn2kxc8pg, oMxsTElà trír6 toMxsTEhức caoMxsTEo oMxsTEở oMxsTEnước ngo2kxc8pài về,2kxc8p làoMxsTEm r6cho oMxsTEcác an5ikXDYh c5ikXDYhàng đr6ộc thânoMxsTE 2kxc8pcứ pr6hải oMxsTExúm xír6t voMxsTEây quanh.

Đại m5ikXDYỹ nr6hân nh2kxc8pìn các2kxc8p chàn2kxc8pg trar6i troMxsTEong tr6ổ 5ikXDYdự ánr6 r6bằng nửa5ikXDY co2kxc8pn mắt,5ikXDY du2kxc8py chỉ2kxc8p đố5ikXDYi r6với Ti2kxc8pêu Viễn2kxc8p r6lại tỏr6 5ikXDYra ânoMxsTE cần5ikXDY qr6uá m5ikXDYức. Tr6ôi t2kxc8phấy v2kxc8pậy t2kxc8prong lr6òng rấ5ikXDYt l2kxc8po sợ,oMxsTE r6bản th2kxc8pân tôr6i vố5ikXDYn kh2kxc8pong cór6 r6sức c5ikXDYạnh tranoMxsTEh gì2kxc8p, bâr6y gr6iờ gặpr6 phoMxsTEải đối2kxc8p t2kxc8phủ mạnhr6 n5ikXDYhư vậy,oMxsTE xe2kxc8pm r5ikXDYa r6ông tr2kxc8pời đ5ikXDYang thửr6 th5ikXDYách tôir6 đây!

Mặc oMxsTEdù ởoMxsTE oMxsTEcùng một5ikXDY tổoMxsTE r6với r6Tiêu Viễn,r6 oMxsTEnhưng 2kxc8pcơ hộioMxsTE gr6ặp gỡ2kxc8p khôn5ikXDYg nhioMxsTEều. oMxsTECó r6lúc đ2kxc8pi ng2kxc8pang q2kxc8pua vănoMxsTE r6phòng củr6a anoMxsTEh, tôr6i khô2kxc8png kr6ìm 5ikXDYchế r6được phải5ikXDY lir6ếc m5ikXDYắt nhìoMxsTEn vào2kxc8p, toàn5ikXDY thoMxsTEấy TiêuoMxsTE Viễ5ikXDYn đa2kxc8png r6chăm oMxsTEchú 5ikXDYnghiên cứu2kxc8p bảnoMxsTE oMxsTEvẽ 5ikXDYdự án.

Một hô5ikXDYm, Tiểu5ikXDY oMxsTELưu –r6 cùnr6g phoMxsTEòng lr6àm r6việc 2kxc8pvới tôi,2kxc8p độtr6 nhi5ikXDYên 5ikXDYhỏi: 2kxc8p“Chị 2kxc8pĐiền, coMxsTEó phả5ikXDYi chịoMxsTE có5ikXDY oMxsTEý r6với ToMxsTEổng giám5ikXDY s2kxc8pát kỹ5ikXDY t5ikXDYhuật Tr6iêu không?”

Tôi đang5ikXDY uố2kxc8png tr5ikXDYà, pr6hụt hếtr6 oMxsTEcả nướ2kxc8pc rr6a ngoài2kxc8p: “Xin2kxc8p lỗi,r6 tô5ikXDYi bị2kxc8p sặc!”2kxc8p Tôr6i oMxsTEvội 5ikXDYvàng lấyoMxsTE khănr6 lr6au bàn.

“Điều đóoMxsTE c2kxc8pó gì5ikXDY p5ikXDYhải xấu2kxc8p hổ5ikXDY chứ?2kxc8p SáoMxsTEu c5ikXDYhị er6m 2kxc8pgái ở2kxc8p t2kxc8pổ chún5ikXDYg 2kxc8pta đoMxsTEều thầmoMxsTE yêuoMxsTE T2kxc8pổng r6giám oMxsTEsát k2kxc8pỹ thuậr6t Tiêr6u màoMxsTE”. Tiểu5ikXDY Lư5ikXDYu tiế2kxc8pn hà5ikXDYnh ph5ikXDYân tír6ch 2kxc8pcụ th2kxc8pể, “NhưngoMxsTE r6mà nh5ikXDYìn ưoMxsTEu thr6ế của5ikXDY Phó2kxc8p oMxsTEtổng gioMxsTEám sát2kxc8p kỹ5ikXDY thoMxsTEuật Ngôr6 2kxc8pcao r6như vr6ậy, oMxsTEem cảmr6 r6thấy chúoMxsTEng t5ikXDYa vốnr6 đềr6u chẳr6ng có5ikXDY cơoMxsTE hội!”

Tôi ngh5ikXDYe r6mà l5ikXDYòng quặn5ikXDY t2kxc8phắt, toMxsTEhử nghĩr6 xe2kxc8pm, từng5ikXDY làr6 ngườioMxsTE yê2kxc8pu chí2kxc8pnh thức5ikXDY củr6a mình,5ikXDY b2kxc8pảo oMxsTEbối ri2kxc8pêng củaoMxsTE c2kxc8pá nh2kxc8pân, r6bây gr6iờ pr6hải đer6m r5ikXDYa để2kxc8p pr6hân cr6hia với5ikXDY m5ikXDYọi ngư5ikXDYời, lạir6 br6ị phr6án r6đoán 2kxc8pcuối cùng2kxc8p sẽ2kxc8p oMxsTErơi oMxsTEvào ta2kxc8py người5ikXDY 5ikXDYkhác, r6tâm trạn5ikXDYg 2kxc8pcó thoải2kxc8p mái5ikXDY 5ikXDYđược 2kxc8pkhông chứ?

Hết gi2kxc8pờ 5ikXDYlàm, T2kxc8piêu ViễoMxsTEn bảooMxsTE oMxsTEtôi đợir6 r6anh đ2kxc8pể đir6 ă2kxc8pn tối5ikXDY cr6ùng, tô2kxc8pi cr6ảm tr6hấy tâm5ikXDY t5ikXDYrạng buồoMxsTEn bực,5ikXDY nr6ên 2kxc8pđã đạp2kxc8p x2kxc8pe voMxsTEề trước.

Tôi 2kxc8plà ngườ2kxc8pi khoMxsTEông chỉ2kxc8p không5ikXDY có2kxc8p oMxsTEsức cạnh5ikXDY 5ikXDYtranh, r6mà còn5ikXDY khônr6g coMxsTEó 2kxc8pchút tựoMxsTE ti2kxc8pn nào.

Đi được5ikXDY r6nửa 2kxc8pđường, r6lại hr6ối hoMxsTEận, ngườir6 khácoMxsTE ngr6ưỡng m2kxc8pộ 2kxc8panh, đâuoMxsTE phải2kxc8p lỗioMxsTE củoMxsTEa anh.

Tội nghiệp2kxc8p chr6o r6Tiêu Viễn,2kxc8p có5ikXDY 2kxc8pphải tôioMxsTE oMxsTEđã kh5ikXDYông thôr6ng coMxsTEảm ch5ikXDYo ar6nh rồi?

Thế l5ikXDYà lạr6i vòng5ikXDY r6xe 2kxc8pquay lại,2kxc8p đr6ạp n5ikXDYhư bay5ikXDY, r6suýt chútoMxsTE noMxsTEữa đoMxsTEâm s5ikXDYầm vàooMxsTE q2kxc8puầy trựcr6 r6bạn 2kxc8pnằm ở5ikXDY c5ikXDYửa chíoMxsTEnh 2kxc8pcủa Cục.

Chạy 2kxc8pqua c2kxc8pửa 5ikXDYchính, bá5ikXDYc thườngr6 trực2kxc8p goMxsTEiả hỏi:5ikXDY “TạioMxsTE 2kxc8psao l5ikXDYại q2kxc8puay lạioMxsTE vậy?”

“Cháu l5ikXDYàm roMxsTEơi đ5ikXDYồ, mộtoMxsTE moMxsTEón đồ2kxc8p rấtr6 r6quan trọng!”5ikXDY TôoMxsTEi nóioMxsTE, 2kxc8psau đóoMxsTE chr6ạy vội2kxc8p về2kxc8p pr6hía văoMxsTEn p5ikXDYhòng coMxsTEủa 5ikXDYTiêu Viễn.

Cửa phòn2kxc8pg oMxsTEkhép hờ,r6 5ikXDYbên trr6ong r6thấp thoángoMxsTE p5ikXDYhát r2kxc8pa ti5ikXDYếng oMxsTEkhóc nr6ghẹn ngào.

Văn ph5ikXDYòng oMxsTEcủa 2kxc8pTiêu ViễnoMxsTE t2kxc8pại s2kxc8pao cóoMxsTE ngườioMxsTE khoMxsTEóc? L5ikXDYại loMxsTEà â2kxc8pm thar6nh cr6ủa coMxsTEô gá2kxc8pi trẻ.

Tôi dừngoMxsTE bước,r6 khôngoMxsTE biết2kxc8p có2kxc8p noMxsTEên và2kxc8po 2kxc8phay không.

“Đừng khóoMxsTEc nữ2kxc8pa, r6anh đr6ưa eoMxsTEm đoMxsTEi 2kxc8păn ch2kxc8pút gì5ikXDY oMxsTEnhé!” r6Tôi nghoMxsTEe giọng5ikXDY TioMxsTEêu VioMxsTEễn dịu2kxc8p 2kxc8pdàng, 5ikXDYâm oMxsTEthanh ấ2kxc8py, r6chỉ c5ikXDYó 2kxc8pthể lr6à dà5ikXDYnh c5ikXDYho noMxsTEgười 2kxc8pyêu mớioMxsTE vậy2kxc8p coMxsTEhứ? B5ikXDYiết TiêuoMxsTE Viễnr6 2kxc8pđã lâu,5ikXDY oMxsTEanh cũ2kxc8png chưr6a 2kxc8pbao goMxsTEiờ doMxsTEỗ doMxsTEành tô2kxc8pi noMxsTEhư thế.

Sau đ5ikXDYó, oMxsTEtôi nghr6e toMxsTEhấy tiếng5ikXDY anr6h toMxsTEhu dọ2kxc8pn đồ2kxc8p r6đạc, 5ikXDYtiếng đóngoMxsTE ngănr6 kéo.

Đưa oMxsTEcô oMxsTEấy 5ikXDYđi ăn?5ikXDY r6Tiêu V2kxc8piễn chẳ2kxc8png phả5ikXDYi 2kxc8phẹn oMxsTEtối r6nay đi2kxc8p ănr6 cùnoMxsTEg toMxsTEôi saoMxsTEo, oMxsTEtại 5ikXDYsao 2kxc8pbây gi2kxc8pờ r6lại đổoMxsTEi r6thành đưa2kxc8p r6người khá5ikXDYc đi?

Khi nhìn5ikXDY vàoMxsTEo p2kxc8phòng aoMxsTEnh, khônr6g pr6hải a5ikXDYi koMxsTEhác, chr6ính là5ikXDY Ph2kxc8pó oMxsTEtổng r6giám sát2kxc8p kỹoMxsTE thuoMxsTEật xin2kxc8ph đ2kxc8pẹp oMxsTENgô Duyệt,r6 đầr6u tôir6 c2kxc8pảm thr6áy choáng5ikXDY váng.

Tôi đứ5ikXDYng s5ikXDYau oMxsTEphía cr6ầu thang2kxc8p, n5ikXDYhìn bón5ikXDYg h2kxc8pọ dìoMxsTEu nh5ikXDYau đir6 khoMxsTEuất, chỉoMxsTE biết5ikXDY thoMxsTEẫn thờoMxsTE 2kxc8pnhư 2kxc8pngười mất5ikXDY hồn.

Lúc bướcr6 xuố5ikXDYng 2kxc8pcầu thanoMxsTEg, 2kxc8pbác thưoMxsTEờng tr2kxc8pực gioMxsTEà vẫnoMxsTE 5ikXDYở r6đó, nhiệtoMxsTE tìr6nh hỏioMxsTE r6thăm r6“Tìm thấ5ikXDYy đoMxsTEồ chư2kxc8pa cháu?”

“Chưa ạ!”

Có nr6ên oMxsTEcoi nhr6ư tôi5ikXDY đ5ikXDYã manr6g nór6 tặnoMxsTEg c2kxc8pho ngưoMxsTEời khá5ikXDYc roMxsTEồi khr6ông? r6Hay nór6i làr6 n2kxc8pó tự2kxc8p chạy5ikXDY mất?

Ngày th5ikXDYứ ha5ikXDYi oMxsTEđi loMxsTEàm, r6Tiêu ViễnoMxsTE nhoMxsTEìn r6thấy t5ikXDYôi, mỉm5ikXDY c5ikXDYười t2kxc8pự nhr6iên, 2kxc8pnhưng 2kxc8ptôi lạoMxsTEi c5ikXDYảm thấyoMxsTE 2kxc8pnụ cư2kxc8pời 2kxc8pấy cựcoMxsTE kỳoMxsTE r6xa c2kxc8pách, tư5ikXDYởng nhoMxsTEư br6ị ngoMxsTEăn cáchoMxsTE bởoMxsTEi mr6ột thế2kxc8p giớr6i mr6ờ sương.

“Bảo oMxsTEem đợir6 oMxsTEanh, moMxsTEà lạr6i tựr6 2kxc8pbỏ vềoMxsTE t2kxc8prước!” 2kxc8pAnh nóioMxsTE nh2kxc8pư khôoMxsTEng 2kxc8phề coMxsTEó chuyệnoMxsTE gì.

“Xin r6lỗi, e5ikXDYm bận!2kxc8p” Tôi2kxc8p 5ikXDYkhông cười2kxc8p nổi,oMxsTE chỉr6 cór6 thể5ikXDY gioMxsTEả vờ2kxc8p oMxsTEnhìn đoMxsTEi c5ikXDYhỗ k5ikXDYhác. r6Anh chắcr6 oMxsTEchắn không2kxc8p r6biết toMxsTEôi đ2kxc8pã qu2kxc8pay trở5ikXDY lạioMxsTE, 2kxc8pcòn được2kxc8p xe2kxc8pm một2kxc8p cản2kxc8ph tượngr6 không5ikXDY nêr6n xem.

“Ai làmoMxsTE r6em khô5ikXDYng vr6ui rồi2kxc8p?” 5ikXDYTiêu ViễnoMxsTE nhìoMxsTEn tôioMxsTE, ngữoMxsTE khoMxsTEí kh5ikXDYá thậ5ikXDYn trọng.

Tự 5ikXDYnhiên nhớr6 loMxsTEại mấ5ikXDYy nă2kxc8pm trước5ikXDY tôi2kxc8p g2kxc8phen b2kxc8póng gh2kxc8pen gió,5ikXDY nhìr6n 5ikXDYanh oMxsTEvà mộtr6 r6bạn nr6ữ trooMxsTEng lớ2kxc8pp 2kxc8pngồi oMxsTEcùng n2kxc8phau, liềnr6 2kxc8pbỏ chạyr6 r6ra khoMxsTEỏi phòn5ikXDYg r6học, oMxsTEsau đó2kxc8p a2kxc8pnh 2kxc8pchạy theoMxsTEo r6kéo t5ikXDYay tôr6i lạ5ikXDYi nóioMxsTE: “ĐồoMxsTE ngốc5ikXDY, a2kxc8pnh t5ikXDYhích em!”

Đồ ng2kxc8pốc! ToMxsTEôi đúng2kxc8p là2kxc8p đr6ồ n2kxc8pgốc, l5ikXDYúc r6nào cũnoMxsTEg ngây2kxc8p oMxsTEthơ ti5ikXDYn tưoMxsTEởng rằng,r6 x2kxc8pa r6nhau choMxsTEừng ấy2kxc8p khoản5ikXDYg thr6ời oMxsTEgian 5ikXDYvà 2kxc8pkhông gir6an, chúng5ikXDY r6tôi đềur6 s2kxc8pẽ kh2kxc8pông r6thay đổi.

Sự t5ikXDYhật đúngoMxsTE là5ikXDY tà5ikXDYn khốc2kxc8p. Chr6úng tôoMxsTEi đoMxsTEã thar6y đổoMxsTEi oMxsTErồi, tấr6t coMxsTEả r6mọi thứ2kxc8p đều2kxc8p khr6ông thể2kxc8p 5ikXDYnhư trướcr6 đư2kxc8pợc nữa.

Công việcr6 tro2kxc8png TổoMxsTE dự2kxc8p r6án rấtoMxsTE bận2kxc8p rộr6n, tôi5ikXDY vàr6 Ti5ikXDYêu Viễ2kxc8pn dr6ù 2kxc8pcó đụngoMxsTE n5ikXDYhau, cũ2kxc8png kh2kxc8pông nó2kxc8pi đoMxsTEược r6lời nào.

Theo qr6uan sátr6 củar6 oMxsTETiểu Lưu5ikXDY, 5ikXDY“Tổng gioMxsTEám r6sát TiêuoMxsTE mấ2kxc8py r6hôm 5ikXDYnay oMxsTEtâm trạ5ikXDYng khoMxsTEông r6tốt lắm!”

“Nhà nư2kxc8pớc tr2kxc8pả baoMxsTEo nhiêoMxsTEu r6lương choMxsTEo e2kxc8pm, để2kxc8p er6m qr6uan tâmoMxsTE đr6ến oMxsTEcả oMxsTEtâm tr5ikXDYạng củoMxsTEa t2kxc8pổng giám2kxc8p sáoMxsTEt kỹr6 thur6ật sao?”

“Em bur6ôn chuyệnr6 oMxsTEchút khôn5ikXDYg đượcoMxsTE à?r6 Mấ2kxc8py hoMxsTEôm nar6y 5ikXDYtính kh5ikXDYí ch5ikXDYị dữ2kxc8p dằn5ikXDY quá!5ikXDY C5ikXDYhú 2kxc8pý c5ikXDYhút, đừng2kxc8p để5ikXDY bướcr6 2kxc8pvào thờioMxsTE kỳr6 tiềr6n 2kxc8pmãn koMxsTEinh sớr6m đấy!”

“Nghe nói,5ikXDY ngr6ười bướcoMxsTE 2kxc8pvào thời5ikXDY kỳoMxsTE ti5ikXDYền 2kxc8pmãn 5ikXDYkinh th2kxc8pường t2kxc8phích oMxsTEluyên 5ikXDYthuyên! Chị5ikXDY có2kxc8p lr6uyên thuoMxsTEyên không?”

Tiểu Lư5ikXDYu vr6ội ngậ2kxc8pm m2kxc8piệng luôn.

Thiết kếoMxsTE qr6uy hoạchr6 dr6ự ánoMxsTE 2kxc8phình n2kxc8phư g2kxc8pặp ph5ikXDYải r6khó r6khăn, mấr6y oMxsTElần tôr6i nhìoMxsTEn thấyoMxsTE ToMxsTEiêu Vi2kxc8pễn hr6oặc 5ikXDYlà ng2kxc8pồi đr6ăm coMxsTEhiêu trướcoMxsTE 2kxc8pbàn l2kxc8pàm việc,r6 hoặcr6 lạ5ikXDYi đứng5ikXDY toMxsTErầm ngâmoMxsTE 5ikXDYmấy gi5ikXDYờ loMxsTEiền ởoMxsTE phòn2kxc8pg húr6t thuốc.

Nhìn bộ5ikXDY dạnr6g c2kxc8pô 2kxc8pđộc sur6y oMxsTEtư củr6a anoMxsTEh nhoMxsTEư oMxsTEvậy tôioMxsTE 2kxc8pcảm thr6ấy thật2kxc8p 5ikXDYđau lòng,r6 hậnoMxsTE nỗi2kxc8p mìoMxsTEnh noMxsTEăng lực5ikXDY 2kxc8pcó hr6ạn, khôr6ng gir6úp được5ikXDY việr6c gì.

Tổ dựr6 ánoMxsTE mờir6 r6đến mộtr6 ch5ikXDYuyên gir6a đầy2kxc8p quyoMxsTEền uoMxsTEy –r6 G5ikXDYiáo sưr6 5ikXDYĐiền DoMxsTEuy 2kxc8pNiên, ngr6he nó5ikXDYi ngườoMxsTEi n2kxc8pày nổr6i tiế5ikXDYng cả5ikXDY tr5ikXDYên thế2kxc8p giới.oMxsTE 2kxc8pTiêu Viễnr6 r6và 5ikXDYNgô Duy5ikXDYệt đứnr6g 2kxc8psau ôr6ng tar6, giống2kxc8p nh5ikXDYư h5ikXDYai cô2kxc8p cậur6 oMxsTEhọc t2kxc8prò nhỏ.

Tổ trưởng2kxc8p 2kxc8pbảo tôi5ikXDY tổ5ikXDYng hợp2kxc8p lr6ại r6các dữr6 liệu5ikXDY 5ikXDYsổ sách,oMxsTE trựcoMxsTE tiếpoMxsTE mr6ang đr6ến 2kxc8pphòng khác2kxc8ph VIP.

Lúc oMxsTEtôi ôoMxsTEm 2kxc8pmột đống5ikXDY tàir6 l5ikXDYiệu dàyr6 tiến2kxc8p voMxsTEào, giá2kxc8po s5ikXDYư Điềnr6 đr6ang cùn5ikXDYg oMxsTETiêu Viễ2kxc8pn t2kxc8phảo luận5ikXDY 5ikXDYviệc sửar6 đổr6i d2kxc8pự án.2kxc8p T2kxc8phấy tôir6 5ikXDYbước vàr6o, r6Tiêu Viễnr6 r6cau màr6y, đỡoMxsTE r6chồng tài2kxc8p loMxsTEiệu oMxsTEtrên t5ikXDYay tôi,5ikXDY nó2kxc8pi: “Tạ5ikXDYi oMxsTEsao lại5ikXDY đr6ể mr6ột ngườioMxsTE ôm2kxc8p nhioMxsTEều đồoMxsTE thoMxsTEế nàyr6? r6Sau nr6ày p5ikXDYhải br6ảo ToMxsTEiểu 5ikXDYLưu gr6iúp e5ikXDYm đấy”.

Tôi l2kxc8pý n5ikXDYhí “vâng”2kxc8p mộ2kxc8pt tiếng,2kxc8p gật5ikXDY gật5ikXDY 2kxc8pđầu oMxsTEtỏ 5ikXDYra đáp5ikXDY l2kxc8pại. 5ikXDYChút t5ikXDYài l5ikXDYiệu nàyr6 t2kxc8phì 2kxc8păn toMxsTEhua g5ikXDYì chứ?

Đè nén2kxc8p cor6n ngườr6i r6thường kh2kxc8pông p5ikXDYhải loMxsTEà troMxsTEọng lượng,r6 mà2kxc8p oMxsTElại oMxsTElà những5ikXDY gánh5ikXDY nặng2kxc8p vôr6 hì5ikXDYnh kia.

Tiêu Viễn2kxc8p tr6hân mậtoMxsTE 2kxc8pkéo taoMxsTEy tô5ikXDYi, 5ikXDYvị 2kxc8pgiáo s5ikXDYư giàoMxsTE ngướcr6 mắtr6 r6chằm r6chằm nhìn5ikXDY coMxsTEhúng tô5ikXDYi, t2kxc8pôi 5ikXDYvội v2kxc8pàng r6rút t5ikXDYay loMxsTEại, đỏr6 mặt,5ikXDY nór6i oMxsTEvới Tiê5ikXDYu ViễoMxsTEn: 5ikXDY“Em 5ikXDYvề oMxsTElàm việcoMxsTE đây”.

“Hết giờr6 an2kxc8ph 2kxc8pđưa e5ikXDYm về5ikXDY!” oMxsTETiêu Vr6iễn r6nở nụ2kxc8p cườoMxsTEi m2kxc8pà m5ikXDYấy ng5ikXDYày rồioMxsTE oMxsTEhiếm thấy.

“Không cr6ần!” Mỗi2kxc8p oMxsTEngày r6đều 5ikXDYtự đ2kxc8pạp oMxsTExe 2kxc8pvề nh2kxc8pà, t2kxc8prước noMxsTEay r6có cầnr6 r6ai đ5ikXDYưa voMxsTEề 2kxc8pđâu, đã2kxc8p thànhoMxsTE 2kxc8pthói 5ikXDYquen r2kxc8pồi. Với5ikXDY loMxsTEại, t5ikXDYôi cũr6ng khonr6g kiêur6 s2kxc8pa đếnr6 m2kxc8pức hế5ikXDYt g2kxc8piờ cầ2kxc8pn cóoMxsTE nr6gười 5ikXDYđưa về.

Điều càng2kxc8p qua2kxc8pn trọn5ikXDYg h2kxc8pơn 5ikXDYlà Tiêu2kxc8p VoMxsTEiễn r6rất bậ5ikXDYn, r6rất mệt,5ikXDY tôi5ikXDY khôoMxsTEng r6đành lò2kxc8png đ5ikXDYể 5ikXDYanh hếr6t gir6ờ phảir6 lr6ộn 5ikXDYmột vò2kxc8png đr6ưa tiễnoMxsTE tôioMxsTE rồir6 muộnoMxsTE mớ2kxc8pi v2kxc8pề đr6ược đế5ikXDYn nhà.

Tiêu r6Viễn toMxsTEhở dài5ikXDY, “Khảr6 KoMxsTEhả, đoMxsTEừng cốoMxsTE ýoMxsTE toMxsTEránh 2kxc8panh nữa!”

Buổi t2kxc8prưa đếnr6 p2kxc8phòng giải5ikXDY 5ikXDYlao lấy2kxc8p 5ikXDYnước, nhìnoMxsTE thấ5ikXDYy gir6áo oMxsTEsư Điề2kxc8pn D2kxc8puy NiêoMxsTEn cũnr6g đan2kxc8pg ph5ikXDYa trà,2kxc8p tror6ng cốcr6 oMxsTEthủy tin2kxc8ph đổr6 đầy5ikXDY n2kxc8pửa c5ikXDYốc lár6 ch5ikXDYè, tôi2kxc8p khôngoMxsTE khỏioMxsTE kir6nh oMxsTEngạc, r6“Bác coMxsTEho nhiềoMxsTEu oMxsTElá chè2kxc8p thoMxsTEế, cr6ó sợr6 đr6ắng qur6á oMxsTEkhông ạ?”

“Uống quer6n rr6ồi”. Ônr6g cườioMxsTE thấ2kxc8py th2kxc8pật thâ2kxc8pn thiết,r6 khiếnoMxsTE 5ikXDYngười oMxsTEta 2kxc8pcó c5ikXDYảm giácr6 r6quen thuộc.

Ông p2kxc8pha tràoMxsTE oMxsTExong kh2kxc8pông 2kxc8prời oMxsTEđi, oMxsTEmà vãn2kxc8p đứngoMxsTE ởr6 phòngr6 gir6ải oMxsTElao nr6hìn tô5ikXDYi lấy2kxc8p nướr6c, “CôoMxsTE b2kxc8pé, choMxsTEáu oMxsTEyêu T5ikXDYiêu Vi2kxc8pễn hả?”

Tôi gi2kxc8pật mìn2kxc8ph làmoMxsTE 2kxc8pbàn t2kxc8pay đangr6 oMxsTEcầm 2kxc8pphích nướcoMxsTE run5ikXDYg 5ikXDYlên, nướr6c sôioMxsTE t2kxc8prong oMxsTEbình roMxsTEót xuống2kxc8p làoMxsTEm ngór6n ta2kxc8py bịr6 2kxc8pgiội bỏ2kxc8png rát.

Vị 2kxc8pgiáo sưr6 gr6ià nr6hanh mắt2kxc8p nha2kxc8pnh tr6ay, liềnoMxsTE đóoMxsTEng ng2kxc8pay 5ikXDYvòi nướcr6 nónr6g lại,oMxsTE 2kxc8pkéo ta2kxc8py oMxsTEtôi oMxsTEsang v5ikXDYòi nướ2kxc8pc lạn2kxc8ph r6vặn xuống,r6 để5ikXDY gi2kxc8pảm bớ5ikXDYt soMxsTEự đ2kxc8pau rát.

Mắt t2kxc8pôi ngâoMxsTEn 5ikXDYngấn lệ,5ikXDY tronr6g lòng5ikXDY c5ikXDYười thầoMxsTEm: XoMxsTEem r5ikXDYa, tír6nh nhiềur6 chuyện5ikXDY c5ikXDYũng khôngoMxsTE h5ikXDYề giới2kxc8p hạnr6 lứoMxsTEa tuổi.

Lấy oMxsTEnước xor6ng, giáooMxsTE 5ikXDYsư ĐioMxsTEền giúpr6 5ikXDYtôi xác2kxc8ph oMxsTEphích nước5ikXDY oMxsTEvề 5ikXDYphòng r6làm việc2kxc8p, Tiể2kxc8pu LưoMxsTEu nhì2kxc8pn thấoMxsTEy nóir6: “Trời2kxc8p ạ,r6 chịr6 5ikXDYĐiền, 2kxc8psao oMxsTEchị lại2kxc8p oMxsTEđể ôn2kxc8pg ấy2kxc8p 2kxc8pxách pr6hích nướcr6 chứ?oMxsTE ChoMxsTEị bi5ikXDYết ông2kxc8p oMxsTEấy là2kxc8p 2kxc8pai không?”

“Giáo s2kxc8pư Điền2kxc8p r6Duy Niên”.

“Biết rồioMxsTE còn5ikXDY để2kxc8p ô2kxc8png 5ikXDYấy 2kxc8pxách hộoMxsTE chị5ikXDY oMxsTEphích l2kxc8pà s5ikXDYao?” Ti2kxc8pểu Lr6ưu s2kxc8puýt nữaoMxsTE cáur6 lr6ên 2kxc8pvới oMxsTEtôi, “C2kxc8pục trưởngoMxsTE r6của cr6húng 5ikXDYta mờr6i đếnoMxsTE r6là kháchoMxsTE VIP2kxc8p, làr6 chuyêr6n gi2kxc8pa dựoMxsTE ár6n, oMxsTElà đại2kxc8p t2kxc8phụ 5ikXDYcủa giới5ikXDY kh5ikXDYoa 2kxc8phọc 5ikXDYđiện tử”.

“Chẳng r6qua 2kxc8pchỉ r6là nhờr6 ônoMxsTEg 5ikXDYấy x5ikXDYách oMxsTEhộ 2kxc8pchị phích2kxc8p r6nước thô2kxc8pi mà5ikXDY!” M5ikXDYà chí5ikXDYnh ôngoMxsTE tr6ự nguyện5ikXDY đấyoMxsTE coMxsTEhứ, n5ikXDYói r6nào là5ikXDY toMxsTEay t5ikXDYôi bị5ikXDY boMxsTEỏng rồioMxsTE, đó2kxc8p 5ikXDYcũng lr6à r6trách nhiệmr6 cr6ủa ônoMxsTEg ấy.

Chị còr6n muốnoMxsTE nhờoMxsTE ông2kxc8p ấ2kxc8py là2kxc8pm gìr6 nữa?5ikXDY GioMxsTEúp coMxsTEhị r6quét nh2kxc8pà à?”5ikXDY r6Tiểu LoMxsTEưu nhr6ìn tô5ikXDYi ch5ikXDYế 5ikXDYgiễu, “Xú5ikXDYc phạr6m ôn5ikXDYg ấy5ikXDY l5ikXDYà r6tội không2kxc8p thể5ikXDY t5ikXDYha được5ikXDY đâu”.

Nhưng t5ikXDYôi đâur6 oMxsTEmuốn xoMxsTEúc phạm5ikXDY ông,5ikXDY mà5ikXDY moMxsTEột vị2kxc8p giáo2kxc8p s2kxc8pư, 5ikXDYchuyên r6gia cóoMxsTE toMxsTEhân phậnoMxsTE r6địa v2kxc8pị nhr6ư thế5ikXDY coMxsTEũng sẽ2kxc8p 2kxc8pkhông thoMxsTEể noMxsTEhận roMxsTEa mộ2kxc8pt nhânr6 viênoMxsTE v2kxc8păn ph5ikXDYòng bìn5ikXDYh thư2kxc8pờng nhr6ư tôi5ikXDY đâu.

Có l2kxc8pẽ, 2kxc8pvừa 2kxc8pquay oMxsTEđi, ông5ikXDY oMxsTEvốn đãr6 khor6ng nhớoMxsTE được2kxc8p tôr6i l5ikXDYà r6ai rồi.

Hết g2kxc8piờ làm,2kxc8p đ5ikXDYi oMxsTEqua s5ikXDYiêu thịoMxsTE Carrefour5ikXDY, tôi2kxc8p r6mua mộtr6 đống5ikXDY đồ2kxc8p l5ikXDYinh tinh.

Khi 2kxc8ptôi xácoMxsTEh giỏ2kxc8p hàr6ng 2kxc8pđi 5ikXDYra phoMxsTEía ngo2kxc8pài oMxsTEthì nhr6ìn thấoMxsTEy Tiê5ikXDYu Viễ5ikXDYn. Vừa2kxc8p địn5ikXDYh goMxsTEọi ar6nh, n5ikXDYgười bỗngoMxsTE c2kxc8pứng đờ5ikXDY khô5ikXDYng thốt2kxc8p đượcr6 r2kxc8pa lời,5ikXDY bởioMxsTE vì5ikXDY NgôoMxsTE DuyoMxsTEệt r6và 5ikXDYanh đi5ikXDY cùnr6g nhau.

Anh 2kxc8pbắt đầur6 đoMxsTEưa 2kxc8pcô đir6 oMxsTElượn siêur6 r6thị tr6ừ 5ikXDYbao giờr6? DángoMxsTE vẻ2kxc8p 5ikXDYchăm sór6c coMxsTEhở ch2kxc8pe c5ikXDYô ấy.oMxsTE NhoMxsTEìn xoMxsTEe oMxsTEmua đồ2kxc8p củ2kxc8pa oMxsTEhọ, xếoMxsTEp đầyoMxsTE nhữ2kxc8png vậtoMxsTE dụng2kxc8p gr6ia đình.

Mũi tôioMxsTE 5ikXDYcay xè,2kxc8p oMxsTEnhặt bừaoMxsTE mr6ấy r6thứ rồioMxsTE 2kxc8pvội voMxsTEàng chạyr6 5ikXDYra ngoài.

Ngô r6Duyệt đãr6 oMxsTEnhìn thấyr6 2kxc8ptôi, “T2kxc8piểu 5ikXDYKhả? TiểoMxsTEu Khả?”r6 C2kxc8pô ấy5ikXDY gọir6 tô2kxc8pi, â5ikXDYm than5ikXDYh dịr6u d5ikXDYàng tra5ikXDYng nhã,oMxsTE uy2kxc8pển chuyoMxsTEển oMxsTEvà dễr6 cr6hịu, khiếnoMxsTE oMxsTEcho r6ở goMxsTEiữa đámoMxsTE đôngr6 5ikXDYhuyên náooMxsTE vẫnoMxsTE cór6 5ikXDYthể nổioMxsTE rõ2kxc8p r6lên oMxsTEgiọng nóir6 đr6ặc biệt.

“Tiểu Kh5ikXDYả, eoMxsTEm cũngoMxsTE đếr6n đâ5ikXDYy 2kxc8pmua 2kxc8pđồ à?”r6 r6Tiêu Vr6iễn nh2kxc8pìn oMxsTEtôi 2kxc8pbối r2kxc8pối, vẻ5ikXDY mặt5ikXDY cóoMxsTE chútr6 5ikXDYlo lắng.

Tôi khôr6ng đếnr6 thìr6 oMxsTEcó thể2kxc8p nh2kxc8pìn tr6hấy 5ikXDYanh v5ikXDYà PoMxsTEhó tổ5ikXDYng 5ikXDYgiám sár6t oMxsTExinh đẹp5ikXDY ân5ikXDY r6ân 2kxc8pái á5ikXDYi bê5ikXDYn nh2kxc8pau khr6ông oMxsTEchứ? oMxsTEĐã tứcoMxsTE g5ikXDYiận rồi,5ikXDY cũnoMxsTEg choMxsTEẳng nhr6ìn 5ikXDYanh n2kxc8pữa, oMxsTEchỉ r6nói vớir6 oMxsTENgô Duyệt:5ikXDY “Ch2kxc8pào oMxsTEPhó tổn2kxc8pg r6giám s2kxc8pát, t2kxc8phật tìnhoMxsTE cờ5ikXDY ạ!”

“Gọi toMxsTEôi loMxsTEà Ngôr6 Dr6uyệt thô2kxc8pi, bâyoMxsTE giờr6 5ikXDYhết giờ2kxc8p làm5ikXDY r2kxc8pồi moMxsTEà!” 5ikXDYCô t2kxc8pa kéo5ikXDY 5ikXDYtay tôir6 r6tỏ r5ikXDYa rất5ikXDY thoMxsTEân tình.

Tôi 5ikXDYvẫn l5ikXDYịch sự2kxc8p mỉ5ikXDYm cườr6i, nhoMxsTEìn coMxsTEô 2kxc8pvà Tiêr6u Viễn.

Thần sr6ắc c5ikXDYủa Tiêu5ikXDY r6Viễn lạir6 5ikXDYrất 5ikXDYủ dột.

 

2. TạoMxsTEi s2kxc8pao cứ2kxc8p xuấ2kxc8pt hiện2kxc8p lú5ikXDYc tôr6i nh5ikXDYếch nháoMxsTEc nhất

Ra kh2kxc8pỏi siêu5ikXDY thịr6, 5ikXDYnước mắt5ikXDY tôr6i đã5ikXDY khô5ikXDYng cầ2kxc8pm đượ2kxc8pc n5ikXDYữa, r6vỡ òa.

Tôi xácr6h túi2kxc8p oMxsTEto túr6i nhỏoMxsTE 5ikXDYđi q5ikXDYua cầu5ikXDY vượt5ikXDY, n5ikXDYhìn xuốngoMxsTE dướ5ikXDYi chânr6 cầ2kxc8pu, oMxsTExe 2kxc8pcộ nườmr6 r6nượp, toMxsTEự nhiê2kxc8pn đứr6ng lạr6i. 2kxc8pNếu nr6hảy từ5ikXDY 5ikXDYtrên oMxsTEnày xuống2kxc8p c2kxc8pó r6lẽ sẽ2kxc8p chết5ikXDY r6rất t5ikXDYhảm nhỉ?2kxc8p Ch2kxc8pắc chắnr6 cơ2kxc8p 2kxc8pthể sẽr6 đầy2kxc8p mr6áu m2kxc8pe, nát2kxc8p br6ét? r6Nói 2kxc8pkhông ch2kxc8pừng, lúcoMxsTE đóoMxsTE óc2kxc8p cònoMxsTE bắnr6 phụt2kxc8p vàooMxsTE oMxsTEngười đi5ikXDY đư5ikXDYờng cũ2kxc8png nên.

Cứ tưởnoMxsTEg oMxsTEtượng vậy2kxc8p, đãr6 thoMxsTEấy ghr6ê rợ2kxc8pn hết2kxc8p cảr6 người.

Có lẽoMxsTE r6từ c2kxc8pổ c2kxc8phí kr6im, tr6ôi là2kxc8p ngườr6i đầu2kxc8p 5ikXDYtiên 5ikXDYlại oMxsTEbị choMxsTEính ý5ikXDY tưởngoMxsTE cr6ủa m5ikXDYình dọaoMxsTE c2kxc8pho sợr6 r6phát thétr6 lên.

Để ch5ikXDYo khôngoMxsTE phr6ải 5ikXDYnghĩ đế5ikXDYn r6mối quar6n oMxsTEhệ củoMxsTEa TioMxsTEêu Viễn2kxc8p 5ikXDYvà NoMxsTEgô Du5ikXDYyệt nữa2kxc8p, toMxsTEôi vộ5ikXDYi vr6àng oMxsTEtìm mộoMxsTEt nơi5ikXDY r6an toMxsTEoàn lẩoMxsTEn tr6rốn, c2kxc8pàng 5ikXDYkín đáoMxsTEo r6càng tốt!

Đối doMxsTEiện oMxsTEsiêu toMxsTEhị cóoMxsTE mộ2kxc8pt q2kxc8puán Starbuc2kxc8pks, kh2kxc8pông giaoMxsTEn ta5ikXDYo nh2kxc8pã, poMxsTEhục oMxsTEvụ oMxsTEchuyên ng2kxc8phiệp. Tô5ikXDYi gọir6 5ikXDYmột tár6ch 2kxc8pcapuccino 5ikXDYcùng oMxsTEvới moMxsTEón tráng2kxc8p miệng.

Vị tr6hơm ngoMxsTEon củar6 m2kxc8pón ăoMxsTEn làmoMxsTE tâm5ikXDY toMxsTErạng t5ikXDYôi oMxsTEtốt 2kxc8phơn, giữa2kxc8p nềr6n âmr6 nr6hạc oMxsTEdịu nhẹoMxsTE khoMxsTEiến tôoMxsTEi dần2kxc8p d5ikXDYần cảm2kxc8p thấyr6 thư2kxc8p r6thái trở5ikXDY lại.

“Thưa cô,oMxsTE c5ikXDYó coMxsTEần koMxsTEhăn gi5ikXDYấy k2kxc8phông oMxsTEạ?” NhâoMxsTEn v2kxc8piên phụoMxsTEc vụ5ikXDY lễ5ikXDY p5ikXDYhép đứnoMxsTEg b5ikXDYên cạnh.

“Không cần,5ikXDY cám5ikXDY ơn!”2kxc8p r6Tôi vô5ikXDY th2kxc8pức đưoMxsTEa ta2kxc8py 2kxc8plên r6lau mặtr6, t5ikXDYoàn loMxsTEà nước2kxc8p 2kxc8pmắt. Tr6ại 2kxc8psao tr6ôi lạ5ikXDYi khóc5ikXDY chứ?

 “Xin đừng5ikXDY ng5ikXDYồi ở2kxc8p đó2kxc8p!” oMxsTETôi vừar6 la2kxc8pu m2kxc8pắt vừa2kxc8p oMxsTEnói 5ikXDYvới ngườ5ikXDYi đối2kxc8p di2kxc8pện, kh5ikXDYông c5ikXDYho ngồir6 cùoMxsTEng tôi.

“Em r6nghĩ là5ikXDY tôoMxsTEi m5ikXDYuốn ngồioMxsTE s5ikXDYao? ChoMxsTEỉ vìoMxsTE oMxsTEem oMxsTEcứ kh5ikXDYóc như2kxc8p vậy5ikXDY m5ikXDYãi, khr6iến oMxsTEcho tâmr6 trạng5ikXDY t2kxc8pôi thấy2kxc8p rất2kxc8p 5ikXDYu uất”.5ikXDY NgườioMxsTE đốir6 di5ikXDYện nói.

“Chương Ng5ikXDYự, tạ2kxc8pi sar6o a2kxc8pnh cứoMxsTE xuấ5ikXDYt hiệoMxsTEn lúc2kxc8p tôoMxsTEi n5ikXDYhếch nhácoMxsTE nhất?”oMxsTE r6Tôi r2kxc8pầu rĩr6 nó2kxc8pi v2kxc8pới r6anh ta.

“Nhưng mà,r6 oMxsTEhình noMxsTEhư tôi2kxc8p r6còn r6nhếch nhá5ikXDYc hoMxsTEơn 5ikXDYem!” 2kxc8pAnh oMxsTEta r6nhún voMxsTEia, chỉoMxsTE lê2kxc8pn bộ5ikXDY comploMxsTEe ma5ikXDYy đr6o moMxsTEàu trắngoMxsTE ng5ikXDYà của2kxc8p r6mình, t2kxc8pôi mới5ikXDY phát2kxc8p h5ikXDYiện r2kxc8pa, vừa2kxc8p noMxsTEãy tô2kxc8pi voMxsTEô ýr6 làr6m đổ5ikXDY c2kxc8pà phê,5ikXDY r6chất 5ikXDYlỏng 2kxc8pmàu nâ2kxc8pu r6đã ngoMxsTEấm 5ikXDYvào áo5ikXDY anh.

“Đồ ngốc,oMxsTE tạ5ikXDYi 2kxc8psao r6anh lạioMxsTE k5ikXDYhông biế2kxc8pt đườngoMxsTE tr6ránh ra?”

“Nhìn 5ikXDYem khócr6 qu2kxc8pan trọnr6g hơnoMxsTE, br6ởi 2kxc8pvì th5ikXDYật hiếoMxsTEm có”oMxsTE. A5ikXDYnh r6ta lộr6 oMxsTEra nụ5ikXDY cườoMxsTEi tin5ikXDYh nghị5ikXDYch, nh5ikXDYìn t5ikXDYrông giốngoMxsTE r6như mộtoMxsTE đứ5ikXDYa tr6rẻ vậy.

“Đi r6nào, t5ikXDYôi dẫn5ikXDY 2kxc8pem đếnr6 mộ5ikXDYt nơ5ikXDYi vu2kxc8pi vẻ”.5ikXDY Chư2kxc8pơng Ngự5ikXDY kér6o t5ikXDYôi đứr6ng lên.

“Tôi khônoMxsTEg đi,oMxsTE tô2kxc8pi 5ikXDYcòn c5ikXDYó việc5ikXDY!” r6Tôi muốnr6 toMxsTEhoát r6ra khỏi5ikXDY sựoMxsTE lôioMxsTE ké5ikXDYo củar6 oMxsTEanh ta.

Nghĩ đến2kxc8p vi5ikXDYệc v5ikXDYừa rồioMxsTE gặp2kxc8p r6Tiêu oMxsTEViễn v2kxc8pà NoMxsTEgô D2kxc8puyệt, 2kxc8pnghĩ đến2kxc8p sự5ikXDY oMxsTEăn oMxsTEý c2kxc8pủa họoMxsTE kr6hi ở2kxc8p boMxsTEên noMxsTEhau, n5ikXDYghĩ đr6ến soMxsTEự dịoMxsTEu dànoMxsTEg TiêoMxsTEu Viễ5ikXDYn r6dành oMxsTEcho c5ikXDYô ta…r6 tấtr6 cảr6 2kxc8pmọi c5ikXDYái kháoMxsTEc đều2kxc8p tr2kxc8pở thàr6nh v5ikXDYô nghĩa.

“Việc g5ikXDYì có2kxc8p thể2kxc8p r6quan trọn5ikXDYg 5ikXDYhơn v2kxc8pui v5ikXDYẻ chứ?5ikXDY Khô2kxc8png đ5ikXDYi sẽ2kxc8p t2kxc8piếc r6đấy nr6hé”. oMxsTEAnh 2kxc8pta cười2kxc8p r6nhìn tôir6 c2kxc8phờ r6đợi, 5ikXDYtôi r6thật khoMxsTEó 5ikXDYmà phảnr6 đối.

Tôi c2kxc8pòn có5ikXDY thể2kxc8p r6vui vẻ5ikXDY oMxsTEđược kh2kxc8pông? Tạ5ikXDYi sar6o l2kxc8pại cảm5ikXDY thr6ấy tr2kxc8pong l5ikXDYòng nặ2kxc8png tr6rĩu n2kxc8phư 2kxc8pđeo đ5ikXDYá t2kxc8phế này5ikXDY? Tôi2kxc8p c5ikXDYố gắ5ikXDYng r6muốn vứr6t br6ỏ noMxsTEó r6đi, noMxsTEhưng 5ikXDYnó coMxsTEứ điềmoMxsTE nhiê2kxc8pn bất2kxc8p động.

Chương oMxsTENgự nr6ói khôngr6 5ikXDYsai, 5ikXDYđây oMxsTEquả n5ikXDYhiên lr6à oMxsTEmột nơi5ikXDY 2kxc8pvui vẻ,oMxsTE “mười5ikXDY 5ikXDYhai chr6ốn vui”.

Đáng tiếoMxsTEc, târ6m trạoMxsTEng củoMxsTEa tôioMxsTE r6không h5ikXDYòa n2kxc8phập đ5ikXDYược với2kxc8p nơr6i này.

“Tại 5ikXDYsao lạoMxsTEi cóoMxsTE 5ikXDYcái têoMxsTEn như2kxc8p vậy5ikXDY?” Tôr6i oMxsTErầu rĩ5ikXDY hỏi.

“Ở đâ2kxc8py coMxsTEó r6mười r6hai tụoMxsTE điểm,r6 5ikXDYmỗi mộtr6 chỗr6 đ5ikXDYều kh2kxc8piến ngườir6 t5ikXDYa vuoMxsTEi khôngoMxsTE biết5ikXDY chán”.5ikXDY Chươngr6 Nr6gự giả2kxc8pi thích.

“Có thể5ikXDY làmr6 ngườioMxsTE toMxsTEa q2kxc8puên r6đi oMxsTEphiền muộoMxsTEn 5ikXDYkhông?” Tr6ôi 2kxc8ptỏ r6ra ng2kxc8phi ngờ.

“Có thểr6, 2kxc8pchỉ cầnr6 er6m tự5ikXDY nguyệ5ikXDYn”. Chươngr6 Ngr6ựu ngh5ikXDYiêm tú2kxc8pc oMxsTEnhìn tôi5ikXDY, “EoMxsTEm nêr6n l2kxc8pà một2kxc8p 2kxc8pngười 2kxc8pvui vẻ,r6 ngaoMxsTEy 5ikXDYđến cái2kxc8p 5ikXDYtên oMxsTEcủa eoMxsTEm cũnr6g g5ikXDYọi r6là r6Khả LạcoMxsTE oMxsTEcơ mà”.

Khả Lạ2kxc8pc thìoMxsTE r6nhất địnr6h coMxsTEó t5ikXDYhể v5ikXDYui vẻoMxsTE sao5ikXDY? ToMxsTEôi cưoMxsTEời oMxsTEđau khổ.

Đi lê2kxc8pn gá5ikXDYc vớoMxsTEi Chương2kxc8p Ngự,r6 lậpr6 tức5ikXDY đã2kxc8p có2kxc8p noMxsTEhân vir6ên poMxsTEhục voMxsTEụ đr6ến đ2kxc8pón, lur6ôn mi2kxc8pệng r6chào “Tổng2kxc8p 5ikXDYgiám đốcr6 ChoMxsTEương 2kxc8pạ”, “Tổngr6 gir6ám đốr6c ChươngoMxsTE ạ”.2kxc8p oMxsTETôi xách5ikXDY những5ikXDY 2kxc8ptúi 5ikXDYto 2kxc8ptúi nh2kxc8pỏ củ5ikXDYa r6siêu thị,2kxc8p 5ikXDYtheo oMxsTEsau Ch5ikXDYương Ng2kxc8pự 2kxc8pgiống n5ikXDYhư một5ikXDY ngườioMxsTE hầu.

Một nhór6m người2kxc8p 2kxc8păn coMxsTEơm, lr6iên 5ikXDYtục gọir6 mr6ón đắ5ikXDYt tir6ền, khônr6g gọir6 những5ikXDY oMxsTEmón vừr6a miệng.

Tôi u2kxc8pống một2kxc8p lr6oại noMxsTEước ngọtoMxsTE roMxsTEất ngo2kxc8pn, như2kxc8png lại2kxc8p th2kxc8pấy hơi2kxc8p r6đau 2kxc8pđầu, “5ikXDYTại saoMxsTEo 2kxc8plại thế?r6 2kxc8pTôi có5ikXDY uốngoMxsTE rượu2kxc8p đoMxsTEâu r6nhỉ?”Ngửi kỹr6 mới5ikXDY r6phát hiệ2kxc8pn roMxsTEa tr6hứ nước2kxc8p ngọ2kxc8pt 5ikXDYtôi vừa5ikXDY mớir6 uống5ikXDY oMxsTElà looMxsTEại rượ5ikXDYu T5ikXDYây p5ikXDYha chế.

Ăn xo5ikXDYng, n2kxc8phóm người2kxc8p tácr6h roMxsTEa mỗi5ikXDY người2kxc8p mộtoMxsTE noMxsTEơi, gi2kxc8pống nhưoMxsTE sa5ikXDYu 2kxc8pkhi xeoMxsTEm x2kxc8pong 2kxc8pmột vở5ikXDY k2kxc8pịch vr6ui, 5ikXDYchỉ cò2kxc8pn lại5ikXDY oMxsTEsự oMxsTEtrống r5ikXDYỗng v2kxc8pà 5ikXDYcô đơn.

“Tôi phả5ikXDYi đợ5ikXDYi r6một l2kxc8púc 2kxc8pnữa mớ2kxc8pi v2kxc8pề oMxsTEnhà đượr6c, khôn2kxc8pg r6thể để2kxc8p m2kxc8pẹ tôr6i oMxsTEbiết toMxsTEôi r6đã 2kxc8puống rượu!”oMxsTE Tr6ôi dựr6a vàor6 người2kxc8p Chư5ikXDYơng Ngự,2kxc8p v2kxc8pò 5ikXDYvò c5ikXDYái đr6ầu đ5ikXDYau nhứcoMxsTE, oMxsTEanh 2kxc8pta cố2kxc8p giữ2kxc8p lấy2kxc8p var6i tôi.

“Được!” r6Sao oMxsTEanh r6ta cứoMxsTE r6nhìn tôi5ikXDY c2kxc8pười chứ.

Về đoMxsTEến cửar6, toMxsTEôi lụr6c tìm2kxc8p oMxsTEchìa kr6hóa tro2kxc8png túi,r6 r6sau đ2kxc8pó mở2kxc8p cửa.

Chương Ngự2kxc8p oMxsTEcứ cư5ikXDYời tôioMxsTE, “Tại5ikXDY s5ikXDYao r6lấy r6chìa 2kxc8pkhóa n5ikXDYhà 2kxc8pem để2kxc8p oMxsTEmở 5ikXDYcửa nh2kxc8pà tôi?”

“Có được5ikXDY oMxsTEkhông?” Tôi5ikXDY gãioMxsTE gãir6 đầu,5ikXDY “Dr6ùng 5ikXDYchìa khóa2kxc8p của5ikXDY ar6nh m2kxc8pở 5ikXDYthử xem”.

Quả nhiê2kxc8pn, an5ikXDYh oMxsTEta mở2kxc8p đưoMxsTEợc cử5ikXDYa roMxsTEa, 5ikXDYtôi đi5ikXDY t2kxc8pheo vào,2kxc8p oMxsTEgục mặoMxsTEt xuốr6ng sofoMxsTEa m5ikXDYà khóc5ikXDY, “Tạir6 saoMxsTEo 5ikXDYchìa koMxsTEhóa củoMxsTEa r6anh 2kxc8plại 5ikXDYcó 5ikXDYthể mở5ikXDY cửa2kxc8p nhà5ikXDY oMxsTEtôi oMxsTEchứ, r6mà sar6o tôr6i lạoMxsTEi kr6hông mr6ở được?”

Chương NgoMxsTEự ngồoMxsTEi dướir6 oMxsTEthảm, koMxsTEhông chớp2kxc8p mắtr6 nhì2kxc8pn tôioMxsTE, “Ngốcr6 ạoMxsTE, khó2kxc8pc cá5ikXDYi gìr6, 2kxc8pvì mộtoMxsTE chi5ikXDYếc c2kxc8phìa k5ikXDYhóa saooMxsTE? oMxsTENgày m2kxc8pai đán5ikXDYh 5ikXDYcho er6m 5ikXDYmột chiếr6c l2kxc8pà đ2kxc8pược 5ikXDYchứ gì”.

“Không r6phải vìoMxsTE c5ikXDYhìa khóa!”oMxsTE TôoMxsTEi oMxsTEvẫn khoMxsTEóc, khônr6g biếtr6 r6vì sa5ikXDYo, n5ikXDYước moMxsTEắt khô5ikXDYng thểoMxsTE nàoMxsTEo cầoMxsTEm lr6ại được.

“Thế là2kxc8p oMxsTEvì cá5ikXDYi gì?”

“Vì T2kxc8piêu r6Viễn!” r6Tôi vừa5ikXDY nóioMxsTE vừa2kxc8p khóc.

Chương Ngựr6 khô5ikXDYng n2kxc8pói r6gì, châmoMxsTE thuố5ikXDYc láoMxsTE, ngr6ậm t2kxc8prên miệng.

Có oMxsTEthể 2kxc8pdo kh5ikXDYóc 2kxc8pmệt qur6á, tô2kxc8pi ngápoMxsTE oMxsTEmột 5ikXDYcái rồi2kxc8p doMxsTEần dầnr6 chìm5ikXDY và5ikXDYo gr6iấc mơ.

Trong mơ5ikXDY, Tir6êu Viễr6n oMxsTEcứ oMxsTEđứng ởr6 trênoMxsTE c2kxc8pao, t5ikXDYôi c2kxc8pố ngướoMxsTEc nhìoMxsTEn thếr6 5ikXDYnào 5ikXDYcũng kr6hông thểoMxsTE nhì5ikXDYn đượcr6 oMxsTEvào mắr6t anh.

Sáng sớ5ikXDYm tỉr6nh lạr6i, tr6oàn thânr6 ướoMxsTEt đẫm2kxc8p moMxsTEồ hoMxsTEôi, uểoMxsTE ooMxsTEải vr6ặn mình,r6 ngoá2kxc8pc miện2kxc8pg ngá2kxc8pp dài.

Vừa qu5ikXDYay 2kxc8pngười, 5ikXDYđã nhìnr6 th5ikXDYấy mộr6t gưr6ơng mặr6t 5ikXDYto hioMxsTEện rr6a trr6ong gương5ikXDY. Má5ikXDY ơoMxsTEi, th2kxc8pì roMxsTEa r6đây 2kxc8pkhông phải5ikXDY l5ikXDYà pr6hòng r6ngủ của5ikXDY 2kxc8pnhà mình!

“Tỉnh 2kxc8prồi à?”oMxsTE ChươngoMxsTE Ngựr6 5ikXDYdáng voMxsTEẻ rấ5ikXDYt toMxsTEhoải m5ikXDYái xuất2kxc8p hiện2kxc8p trư2kxc8pớc oMxsTEmặt tôi,r6 r6anh t2kxc8pa cór6 vẻr6 nhoMxsTEư vừaoMxsTE 2kxc8prửa moMxsTEặt, trê5ikXDYn r6tóc còn2kxc8p đoMxsTEọng loMxsTEại và5ikXDYi goMxsTEiọt 5ikXDYnước, tr2kxc8pông lạ5ikXDYi trẻ2kxc8p 5ikXDYra vài2kxc8p tuổi,r6 2kxc8pcứ nr6hư cậuoMxsTE co5ikXDYn tr2kxc8pai r6lớn củar6 nr6hà h5ikXDYàng xóm.

Thấy tr6ôi hooMxsTEảng l5ikXDYoạn, ChươngoMxsTE NgựoMxsTE nóoMxsTEi: “Hômr6 qu2kxc8pa e5ikXDYm uống5ikXDY rượu5ikXDY s2kxc8pay, kh2kxc8pông dámoMxsTE 2kxc8pvề 5ikXDYnhà, cứ5ikXDY 2kxc8pđòi đếnr6 ch5ikXDYỗ tôi!”

Trời ơi2kxc8p, 2kxc8ptôi điênr6 r5ikXDYồi sao?

“Bây g2kxc8piờ mấy5ikXDY gi5ikXDYờ ròir6?” Tô2kxc8pi hỏioMxsTE ChoMxsTEương Ngự.

“7h30”. 2kxc8pAnh 2kxc8pchỉ đồr6ng r6hồ toMxsTErên tường5ikXDY nói.

“7h30? Sar6o 2kxc8panh k5ikXDYhông 2kxc8pgọi tôioMxsTE dậy2kxc8p sớ2kxc8pm hơ2kxc8pn? Tôir6 sắpr6 r6đến 5ikXDYmuộn rồi”.2kxc8p 2kxc8pTôi nhặt2kxc8p á5ikXDYo lên5ikXDY rồ2kxc8pi chạy5ikXDY oMxsTEra 2kxc8pngoài, thìoMxsTE 5ikXDYbị an2kxc8ph oMxsTEgiữ 2kxc8plại, “Để2kxc8p t5ikXDYôi đoMxsTEưa r6em đi”.

Ngồi tror6ng choMxsTEiếc r6xe Me2kxc8pr B2kxc8penz của5ikXDY Cr6hương 5ikXDYNgự r6tôi gọ5ikXDYi đioMxsTEện cr6ho mẹ,r6 m2kxc8pẹ tr6ôi 2kxc8ptrách mắn5ikXDYg tr6é t5ikXDYát: “oMxsTEVẫn cò2kxc8pn oMxsTEnhớ tôi2kxc8p 2kxc8plà mẹr6 c2kxc8pô àr6? 5ikXDYCả đêm5ikXDY đ2kxc8pi đ5ikXDYâu r6hả? GọioMxsTE điện5ikXDY chr6o 5ikXDYcô 2kxc8ptoàn tr6ắt máy”.

“Thì g5ikXDYiờ 2kxc8pcon goMxsTEọi điệoMxsTEn coMxsTEho mẹ2kxc8p 5ikXDYđây thôi?”

“Tôi 5ikXDYgọi điện5ikXDY r6cho cô2kxc8p r6cả 5ikXDYđêm t2kxc8phì saooMxsTE?” r6Giọng 2kxc8pmẹ tôi5ikXDY hơ5ikXDYi 2kxc8pnghẹn 2kxc8pngào, “2kxc8pCon c5ikXDYó bi5ikXDYết suýr6t noMxsTEữa dọa5ikXDY chr6ết mẹr6 2kxc8prồi khô2kxc8png? BênoMxsTE nr6goài lộnr6 x2kxc8pộn 5ikXDYnhư 2kxc8pthế, nếoMxsTEu cr6on có2kxc8p xảy2kxc8p roMxsTEa việ5ikXDYc g2kxc8pì oMxsTEthì moMxsTEẹ biết5ikXDY l2kxc8pàm t5ikXDYhế oMxsTEnào chứ?”

“Mẹ, c2kxc8pon sa5ikXDYi rồ5ikXDYi, r6con xr6in 5ikXDYlỗi mẹ!”r6 Tôi5ikXDY oMxsTEthành thật5ikXDY nói.

Mẹ 2kxc8ptôi 2kxc8pmãi kh5ikXDYông oMxsTEnói gì,5ikXDY 2kxc8pnửa ph2kxc8pút sr6au mớioMxsTE nói:2kxc8p “Hếtr6 gi5ikXDYờ làm5ikXDY nhớ2kxc8p vềoMxsTE n2kxc8phà sớm,5ikXDY 2kxc8pđừng có5ikXDY lượnoMxsTE lờr6 bên2kxc8p 5ikXDYngoài nữa”.

“Vâng oMxsTEạ”. r6Tắt điệnoMxsTE thoại,5ikXDY oMxsTEtrong lò2kxc8png vẫn5ikXDY thấ2kxc8py á5ikXDYy noMxsTEáy k2kxc8phó chịu.

Tôi nhìn2kxc8p đồngoMxsTE hồ,oMxsTE nóir6: oMxsTE“Làm ơn2kxc8p, nh5ikXDYanh lê5ikXDYn mộtr6 chút!5ikXDY SắpoMxsTE muộn5ikXDY mất2kxc8p rồi!”

Anh t2kxc8pa chă2kxc8pm coMxsTEhú n2kxc8phìn đư2kxc8pờng, nóir6: oMxsTE“Cũng khônoMxsTEg thể5ikXDY oMxsTEđâm vàr6o oMxsTExe n2kxc8pgười kr6hác được!”

Đến cr6ơ 5ikXDYquan r6vừa kị5ikXDYp r68 gir6ờ đúng,2kxc8p tôi2kxc8p vộioMxsTE vànoMxsTEg chạyr6 5ikXDYđến văn5ikXDY phòng.

“Túi 2kxc8pcủa em!5ikXDY” Chương2kxc8p N2kxc8pgự chạ5ikXDYy the2kxc8po đưa5ikXDY túi2kxc8p r6cho t2kxc8pôi, 2kxc8p“Tại sr6ao trên5ikXDY mặtr6 vẫnoMxsTE cr6òn vếtr6 nưoMxsTEớc moMxsTEiếng này?”oMxsTE oMxsTEAnh dùngr6 r6ngón 5ikXDYtay la5ikXDYu loMxsTEau gi2kxc8púp tô5ikXDYi, s5ikXDYau đ5ikXDYó đưar6 toMxsTEúi choMxsTEo tôi.

Tôi r6vơ l2kxc8pấy địnhoMxsTE chạy5ikXDY đr6i, 5ikXDYthì nhr6ìn thấyr6 Tiê5ikXDYu 2kxc8pViễn đứngoMxsTE n2kxc8pgay ở5ikXDY cửa2kxc8p chính.

“Tôi khôngoMxsTE đến2kxc8p muộ2kxc8pn, k2kxc8phông ti2kxc8pn a2kxc8pnh r6nhìn xem5ikXDY!” Tôi5ikXDY g5ikXDYiơ đồng5ikXDY hồ5ikXDY ch2kxc8po Tir6êu Vi5ikXDYễn xem.

“Người vừa5ikXDY đưar6 5ikXDYem đếnoMxsTE loMxsTEà ai?”2kxc8p Anr6h 2kxc8plàm mr6ặt lạoMxsTEnh l2kxc8pùng r6hỏi tôi.

Hóa r2kxc8pa Tổngr6 giám5ikXDY sr6át đại5ikXDY nhâr6n đứngoMxsTE đây5ikXDY k5ikXDYhông phảr6i oMxsTEđể 5ikXDYkiểm toMxsTEra sựoMxsTE chuy2kxc8pên cầ2kxc8pn, 5ikXDYvậy r6thì chẳ5ikXDYng sợ2kxc8p an5ikXDYh oMxsTEta oMxsTEnữa, “Chẳng5ikXDY 5ikXDYliên 5ikXDYquan 5ikXDYgì đến5ikXDY anoMxsTEh 5ikXDYcả!” Tô5ikXDYi khôr6ng nhìr6n an5ikXDYh, 5ikXDYtung tr6ẩy đi5ikXDY vào.

“Khả…”

Tôi nr6ghe 5ikXDYtiếng 5ikXDYanh gọi,5ikXDY cũr6ng khô5ikXDYng q5ikXDYuay đầu5ikXDY lại.oMxsTE BâyoMxsTE goMxsTEiờ l2kxc8pà giờoMxsTE l2kxc8pàm việ5ikXDYc, khôr6ng r6nói ch5ikXDYuyện 2kxc8priêng tư

 

3. KhảoMxsTE 5ikXDYLạc, cóoMxsTE nghĩr6a oMxsTElà kr6hả r6ái voMxsTEà lạc5ikXDY quan

Tôi 5ikXDYbận rộoMxsTEn tổn2kxc8pg hợpr6 dữ2kxc8p r6liệu, coMxsTEứ bị5ikXDY 5ikXDYđiện r6thoại 2kxc8pnội tuyoMxsTEến làmr6 ồ5ikXDYn đế2kxc8pn nhứcoMxsTE đầu5ikXDY, “T2kxc8piểu Lưr6u, giúp5ikXDY r6nghe điệ5ikXDYn thoạ2kxc8pi chúoMxsTEt đi!r6” TôoMxsTEi khôn2kxc8pg oMxsTEngơi tayoMxsTE, 2kxc8pđành phảir6 phiền2kxc8p 2kxc8pđến ToMxsTEiểu Lưu.

“Tổng 2kxc8pgiám 2kxc8psát oMxsTETiêu bảoMxsTEo chị2kxc8p đế2kxc8pn r6văn phònr6g củar6 aoMxsTEnh ấy!oMxsTE” Tiểu2kxc8p Lưr6u toMxsTEhật làoMxsTE nr6hanh nhẹn5ikXDY, oMxsTEdập điện5ikXDY thoMxsTEoại xuốngoMxsTE đãr6 truy5ikXDYền đạtoMxsTE ngay.

Tôi ch5ikXDYẳng đr6ể ý5ikXDY đến5ikXDY 2kxc8plời r6cô ấy5ikXDY nói,5ikXDY tiếpr6 oMxsTEtục tổ5ikXDYng h2kxc8pợp 2kxc8pphiếu thốngoMxsTE koMxsTEê 2kxc8psố liệuoMxsTE côngr6 việcr6 r6mà 5ikXDYtổ trưởngr6 giaoMxsTEo, 5ikXDYsố liệ2kxc8pu 2kxc8pquá phứoMxsTEc oMxsTEtạp, là2kxc8pm t5ikXDYâm troMxsTEí t5ikXDYôi 5ikXDYrối loạn.

Một r6lúc đ5ikXDYiện thoại2kxc8p lạioMxsTE oMxsTEreo, T5ikXDYiểu r6Lưu n2kxc8pghe rồi2kxc8p nóir6: “TổngoMxsTE 2kxc8pgiám sátoMxsTE Tiê5ikXDYu oMxsTEbảo chị5ikXDY nhar6nh đến5ikXDY oMxsTEvăn 2kxc8pphòng c5ikXDYủa a5ikXDYnh r6ấy, dr6ữ liệu5ikXDY lầnoMxsTE trước2kxc8p chịoMxsTE tổng5ikXDY r6hợp oMxsTEcho oMxsTEanh ấy2kxc8p oMxsTEcó chút2kxc8p vấn2kxc8p đề”.

“Được!” T5ikXDYôi troMxsTEả r6lời mộ2kxc8pt toMxsTEiếng, vẫnr6 ngồoMxsTEi ì2kxc8p oMxsTEkhông 2kxc8pnhúc nh5ikXDYích. Dữr6 liệ2kxc8pu c5ikXDYó 5ikXDYvấn đề,oMxsTE an2kxc8ph nr6ên r6tìm 2kxc8ptổ trư2kxc8pởng, r6tôi khônr6g oMxsTEchịu tr2kxc8pách nhiệmr6 trựoMxsTEc tiếp2kxc8p với5ikXDY tổngr6 giám5ikXDY sát.

Mặc kệoMxsTE tổr6ng gi5ikXDYám sáoMxsTEt Tiêr6u, tôir6 vốn5ikXDY yếr6u r6bóng v2kxc8pía, khônr6g chịuoMxsTE 5ikXDYđựng r6được r6khi pr6hải đốioMxsTE diệ2kxc8pn 2kxc8pvới bộr6 moMxsTEặt lạn2kxc8ph 2kxc8plùng 5ikXDYcủa 2kxc8panh r6ta. 2kxc8pSáng na5ikXDYy, aoMxsTEnh oMxsTEta mặ5ikXDYt lạ2kxc8pnh 2kxc8ptanh đứ2kxc8png 2kxc8pở cửa5ikXDY gọioMxsTE tôr6i, giốnoMxsTEg r6như tôioMxsTE phạmr6 lỗ5ikXDYi r6lầm gì,5ikXDY ngườ5ikXDYi hô2kxc8pm qoMxsTEua r6đi lượn5ikXDY r6siêu thịr6 vớ5ikXDYi Ngô2kxc8p Duyệt2kxc8p làoMxsTE aoMxsTEnh ta2kxc8p, r6không r6phải oMxsTEtôi, br6ây giờr6 lạr6i đến5ikXDY r6gây r6sự gìoMxsTE voMxsTEới tôi2kxc8p chứ?

 Điện thoạioMxsTE lại5ikXDY roMxsTEeo, Tiể5ikXDYu LoMxsTEưu coMxsTEứ nhoMxsTEìn t2kxc8pôi lắcr6 đầu,oMxsTE “N2kxc8pếu moMxsTEà đắc5ikXDY 2kxc8ptội vớir6 tổoMxsTEng giá2kxc8pm r6sát TiêuoMxsTE, c2kxc8phị soMxsTEẽ khônoMxsTEg y2kxc8pên thân2kxc8p đâu”.

Tôi r6quyết định5ikXDY lấy2kxc8p har6i c2kxc8pục b5ikXDYông nhétoMxsTE oMxsTEvào tai2kxc8p, đún5ikXDYg làr6 tôr6i đan5ikXDYg muốnr6 đượoMxsTEc yên5ikXDY thoMxsTEân đây.

Reo đến5ikXDY nửoMxsTEa ngr6ày, điệnoMxsTE thoMxsTEoại c5ikXDYuối r6cùng cũr6ng nằ5ikXDYm yên2kxc8p, 5ikXDYtôi tr6hở phào.

Vừa nr6gẩng đầu2kxc8p, 2kxc8pđã nhìr6n thấ5ikXDYy Tir6êu V2kxc8piễn đứngoMxsTE ởr6 r6cửa phòngoMxsTE là5ikXDYm việc,5ikXDY m2kxc8pặt buồoMxsTEn r6rầu nhoMxsTEìn oMxsTEtôi, đôir6 mô2kxc8pi r6mím l5ikXDYại thànhr6 oMxsTEmột vệt2kxc8p mỏng.

“Điền KoMxsTEhả Lạc,r6 er6m 5ikXDYlại oMxsTEđây 2kxc8pchút!” GiọoMxsTEng nóioMxsTE oMxsTEdịu doMxsTEàng của5ikXDY a2kxc8pnh doMxsTEu dươngr6 oMxsTEnhư t5ikXDYiếng đ2kxc8pàn vio2kxc8plincen, dụ5ikXDY dỗ2kxc8p oMxsTEkhiến oMxsTEtôi 2kxc8pkhông 2kxc8ptự chủoMxsTE được5ikXDY 5ikXDYmà đứnr6g 5ikXDYlên đi2kxc8p 2kxc8ptheo anh.

Đi được5ikXDY 2kxc8pmấy bước2kxc8p mớ2kxc8pi koMxsTEhông khỏi5ikXDY mr6ắng thầ5ikXDYm 2kxc8pmình vôr6 dụng,2kxc8p ch2kxc8pẳng lẽ5ikXDY chỉr6 cầnoMxsTE Tiêu5ikXDY 2kxc8pViễn ngoMxsTEoắc r6tay, tôi5ikXDY soMxsTEẽ liềnoMxsTE n5ikXDYgoan 5ikXDYngoãn chạr6y đế5ikXDYn sao?

Tiêu oMxsTEViễn đr6i p2kxc8phía trước,r6 đểoMxsTE lr6ại phír6a tô2kxc8pi dán5ikXDYg lư2kxc8png 5ikXDYcao thẳn5ikXDYg củaoMxsTE anh5ikXDY, tô2kxc8pi nhìoMxsTEn bóng5ikXDY lưn2kxc8pg ấy5ikXDY, 5ikXDYkhông 5ikXDYthể dr6ừng br6ước được.

Tiêu Viễnr6 ơ5ikXDYi Tiêu5ikXDY Viễn,oMxsTE an5ikXDYh oMxsTElà khắcr6 ti5ikXDYnh củaoMxsTE em.

Văn phòn5ikXDYg của2kxc8p TiêuoMxsTE Viễ2kxc8pn r6có mùi5ikXDY hươngr6 2kxc8phoa hồ2kxc8png nồn2kxc8pg nàn5ikXDY, tôr6i hít5ikXDY mạnhoMxsTE mộtoMxsTE oMxsTEhơi, hỏi:oMxsTE “Mùir6 hư5ikXDYơng ởoMxsTE đr6âu thế?”

Tiêu Viễn2kxc8p nhưr6 2kxc8plàm r6ảo thr6uật r6lấy rr6a dưoMxsTEới b5ikXDYàn loMxsTEàm việc5ikXDY mr6ột oMxsTEbó r6hoa oMxsTEhồng tor6, nó5ikXDYi: “Tặngr6 er6m qur6à xioMxsTEn lỗi,5ikXDY đừng2kxc8p 2kxc8ptránh mặ5ikXDYt a5ikXDYnh nữa!”

Nhìn bór6 oMxsTEhoa toMxsTEo, lộnoMxsTEg 5ikXDYlẫy đẫoMxsTEm sương5ikXDY, tô5ikXDYi k2kxc8phông n2kxc8phận, màr6 hỏ5ikXDYi oMxsTElại aoMxsTEnh: “Tạir6 oMxsTEsao lại5ikXDY c2kxc8pần 2kxc8pquà x2kxc8pin l2kxc8pỗi em?”

Tiêu Viễn2kxc8p cườ5ikXDYi cưr6ời ngạ5ikXDYi ngùng5ikXDY, “Sá5ikXDYng noMxsTEay tháir6 đr6ộ của5ikXDY aoMxsTEnh khôngr6 tốt!”

Tôi cố2kxc8p tình5ikXDY l5ikXDYiếc nh2kxc8pìn ar6nh, “ChỉoMxsTE có5ikXDY oMxsTEsáng noMxsTEay thái2kxc8p đr6ộ koMxsTEhông tốt2kxc8p 2kxc8pthôi sao?”

Anh dú2kxc8pi 2kxc8phoa 2kxc8pvào t5ikXDYay tr6ôi, “Đúng,oMxsTE an5ikXDYh loMxsTEúc nà5ikXDYo 5ikXDYthái độ2kxc8p cũ5ikXDYng khôngoMxsTE tốt,oMxsTE xir6n lãn5ikXDYh r6đạo t2kxc8pha 2kxc8pthứ, đã5ikXDY được2kxc8p chưa?”

Tôi r6ôm b5ikXDYó h5ikXDYoa tooMxsTE, đưar6 lê2kxc8pn oMxsTEngửi, khôngr6 r6kìm được,r6 r6hắt hơoMxsTEi oMxsTEmột tiếng.

Tiêu ViễnoMxsTE oMxsTEcười tôi,2kxc8p “NgốoMxsTEc thếr6, làm5ikXDY vậoMxsTEy 2kxc8pdễ bị2kxc8p dịr6 r6ứng vớr6i phấoMxsTEn hoa!”

“Ngốc thì2kxc8p lr6àm saor6? Ngốr6c cũnoMxsTEg c2kxc8phẳng poMxsTEhạm pháp”.

“Đúng, 2kxc8pem oMxsTEngốc đến2kxc8p khác5ikXDY ngưoMxsTEời, l5ikXDYại thr6ành ưr6u điểm”.

Tôi nh2kxc8pìn r6Tiêu V2kxc8piễn ngạcr6 5ikXDYnhiên, “Ng2kxc8pài tổnoMxsTEg giámoMxsTE sát2kxc8p, n5ikXDYgài b5ikXDYiết ănoMxsTE nói2kxc8p từ5ikXDY 5ikXDYkhi noMxsTEào vậy?”

Anh khôoMxsTEng nr6hìn tôi2kxc8p, chỉoMxsTE cú2kxc8pi đầu2kxc8p nhìr6n và5ikXDYo mặt2kxc8p bàn2kxc8p sạoMxsTEch bón5ikXDYg, “…oMxsTE Từr6 kh2kxc8pi a5ikXDYnh phár6t h2kxc8piện r6sắp mấtoMxsTE em!”

Ra r6khỏi văr6n phòn5ikXDYg coMxsTEủa Ti2kxc8pêu Viễnr6, tôi2kxc8p đr6ến phòn2kxc8pg giảioMxsTE 5ikXDYlao noMxsTEgồi m5ikXDYột lúc,5ikXDY mur6ốn ch5ikXDYo cảmoMxsTE 5ikXDYxúc của5ikXDY mình5ikXDY bìnoMxsTEh t5ikXDYĩnh trởoMxsTE lại.

Giáo oMxsTEsư Điền2kxc8p lr6ại đa5ikXDYng poMxsTEha trà,5ikXDY 5ikXDYtôi nr6hìn nhìr6n ônr6g g5ikXDYật gậ5ikXDYt đầu,2kxc8p ông5ikXDY lạoMxsTEi khôngr6 voMxsTEội trở5ikXDY v5ikXDYề làmr6 r6việc, ng2kxc8pồi xuoMxsTEống đối2kxc8p diệ5ikXDYn 2kxc8pvới tôi,5ikXDY “Tr6âm trạ2kxc8png k2kxc8phông vu2kxc8pi à?”

Tôi cũng2kxc8p khôngr6 giấ5ikXDYu doMxsTEiếm, m2kxc8piễn cưỡnoMxsTEg nr6ở n2kxc8pụ cười.

“Có phảir6 làr6 liênoMxsTE q5ikXDYuan đếnr6 thờr6i 5ikXDYtiết r6không, hr6ôm nar6y ng2kxc8pười toMxsTEâm tr2kxc8pạng koMxsTEhông vu5ikXDYi khônoMxsTEg ch5ikXDYỉ c5ikXDYó 2kxc8pmình cháu!”oMxsTE Ông2kxc8p á2kxc8pm ch5ikXDYỉ Tiêur6 Vir6ễn saooMxsTE, gần5ikXDY đ5ikXDYây, h5ikXDYọ đều2kxc8p làmoMxsTE việc5ikXDY oMxsTEcùng nhau.

“Chắc là,5ikXDY c5ikXDYó lẽ,oMxsTE chắ5ikXDYc cũ2kxc8png cóoMxsTE 5ikXDYkhả năr6ng 5ikXDYnày đấ5ikXDYy ạ!”oMxsTE TôioMxsTE khôngr6 mr6uốn 5ikXDYkhông kr6hí quár6 nặoMxsTEng nềr6, 2kxc8pnên 2kxc8pcố gắng2kxc8p m2kxc8pở miệng.

Ông c5ikXDYười, hỏioMxsTE: “Tại5ikXDY 5ikXDYsao cháu2kxc8p 2kxc8ptên 5ikXDYlà Kh5ikXDYả Lạc?”

“Khả l5ikXDYạc, coMxsTEó 2kxc8pnghĩa l2kxc8pà koMxsTEhả r6ái vàoMxsTE 2kxc8plạc quar6n ạ”.oMxsTE r6Khi tôir6 2kxc8pra đời,2kxc8p CooMxsTEla chr6ưa phảir6 r6là r6đồ 2kxc8puống ph2kxc8pổ b5ikXDYiến trê5ikXDYn toMxsTEhế gr6iới, 5ikXDYít r2kxc8pa oMxsTETrung Qu2kxc8pốc vẫnr6 chư5ikXDYa c5ikXDYó lr6oại nư5ikXDYớc ngọt5ikXDY t5ikXDYên loMxsTEà Khả5ikXDY 2kxc8plạc này.

“Khả 5ikXDYái, lạc2kxc8p quan…oMxsTE”, voMxsTEị gr6iáo sư2kxc8p gi5ikXDYà lẩ5ikXDYm bẩmoMxsTE n5ikXDYói, “Cái2kxc8p tê5ikXDYn nà5ikXDYy 2kxc8phay, h5ikXDYy voMxsTEọng c2kxc8pon người2kxc8p chá5ikXDYu được2kxc8p 5ikXDYnhư tê”.

“Bác r6là ngườioMxsTE r6thứ h5ikXDYai 5ikXDYnói têr6n cháu2kxc8p 2kxc8phay đấr6y”. NgoMxsTEười thứr6 nhấtoMxsTE nói5ikXDY nhưoMxsTE vậ2kxc8py tấtr6 nhiênr6 lr6à mẹr6 t2kxc8pôi rồi.

“Ồ?”

“Bác kr6hông 2kxc8pnói Khả5ikXDY L5ikXDYạc oMxsTElà nước2kxc8p uố5ikXDYng có2kxc8p ga”.oMxsTE Tô5ikXDYi nhúoMxsTEn voMxsTEai, cườir6 vớ5ikXDYi ông.

Buổi tốir6 vềr6 nhàoMxsTE, oMxsTEngồi xe2kxc8pm phi2kxc8pm dàir6 t2kxc8pập r6lúc 2kxc8p8 giờ2kxc8p với5ikXDY mẹ.

Biết mẹr6 5ikXDYvẫn còoMxsTEn giận5ikXDY t5ikXDYôi, 2kxc8pnên 2kxc8ptôi khônr6g dr6ám 2kxc8pnói nă5ikXDYng goMxsTEì, choMxsTEăm chú2kxc8p ngồi5ikXDY đợi5ikXDY moMxsTEẹ phê2kxc8p bình.

Thấy oMxsTEtôi n5ikXDYgáp oMxsTEliên tục2kxc8p, mẹ5ikXDY 2kxc8pcó 5ikXDYvẻ khoMxsTEông đànhr6 l5ikXDYòng nó2kxc8pi: “Mệ2kxc8pt thr6ì đi2kxc8p ngoMxsTEủ đi”.

“Không oMxsTEmệt, k5ikXDYhông 5ikXDYmệt” CốoMxsTE lấyoMxsTE r6tinh thần,2kxc8p 5ikXDYtiếp tục2kxc8p 2kxc8pngồi đoMxsTEếm thoMxsTEời gi2kxc8pan với5ikXDY mẹ.

Ti 2kxc8pvi chèn5ikXDY chươn2kxc8pg trìoMxsTEnh quảnoMxsTEg c5ikXDYáo, đ5ikXDYiều 2kxc8pnày là5ikXDYm c5ikXDYho ng5ikXDYười toMxsTEa cực2kxc8p koMxsTEỳ r6thấy 5ikXDYphản r6cảm, mộoMxsTEt 5ikXDYnhóm ngưr6ời vừar6 2kxc8pnhảy 2kxc8pvừa oMxsTEhát, “TếoMxsTEt r6năm nar6y khr6ông nhậnoMxsTE quà…r6” đúnoMxsTEg oMxsTElà chẳr6ng oMxsTEra oMxsTElàm sar6o! ẢnoMxsTEh oMxsTEhưởng nghiêm2kxc8p tr5ikXDYọng đếnoMxsTE oMxsTEviệc n5ikXDYghe nh2kxc8pìn r6của oMxsTEtoàn dâ5ikXDYn. Tr6ôi oMxsTEthật khô5ikXDYng hi2kxc8pểu r6các cơ2kxc8p qoMxsTEuan pr6hê chuẩn2kxc8p n2kxc8phư thếoMxsTE nào2kxc8p, cár6i kiểuoMxsTE quả5ikXDYng r6cáo 2kxc8pvớ vẩr6n nr6hư thếoMxsTE nà5ikXDYy cũng2kxc8p 5ikXDYđược lên2kxc8p 2kxc8pti r6vi. Cácr6 quảng5ikXDY cár6o 2kxc8pkhác t2kxc8phì mấtoMxsTE ti5ikXDYề, qr6uảng c2kxc8páo n2kxc8pày th5ikXDYì oMxsTEmất mạng.

Mẹ tô2kxc8pi cũnr6g cr6ảm thấy2kxc8p điếr6c ta2kxc8pi, tắtoMxsTE 2kxc8pti v2kxc8pi đi5ikXDY, đer6o 2kxc8pkính lãooMxsTE 5ikXDYnên đọc5ikXDY báo.

“Mẹ đừngoMxsTE xoMxsTEem nữaoMxsTE, ng5ikXDYhỉ ngơr6i s2kxc8pớm 2kxc8pđi thôi!5ikXDY Mr6ắt đãr6 2kxc8pkhông tốt2kxc8p roMxsTEồi cò5ikXDYn oMxsTEcứ thí2kxc8pch đ2kxc8pọc chữr6 nhỏ!”2kxc8p T5ikXDYôi oMxsTEkhông biế2kxc8pt mìnhoMxsTE t2kxc8pừ lr6úc oMxsTEnào r6cũng học5ikXDY m5ikXDYẹ cá5ikXDYi 5ikXDYtính cà5ikXDYu nh2kxc8pàu n2kxc8phững ch5ikXDYuyện vụ5ikXDYn vặt.

“Mẹ 2kxc8pđâu gir6ống cr6on đr6ược, nằm2kxc8p xuốr6ng là5ikXDY n5ikXDYgủ. Nhiềr6u tuổir6 r5ikXDYồi, oMxsTEngủ ít5ikXDY, ngủr6 khôn2kxc8pg đr6ược!” 5ikXDYMẹ tôir6 c2kxc8phậm rãi2kxc8p nói.

“Con 5ikXDYnói chuyện2kxc8p vớ2kxc8pi mẹ”5ikXDY. Tôi5ikXDY 2kxc8psán lại5ikXDY bên2kxc8p mẹoMxsTE, 5ikXDYnũng nịu.2kxc8p Nr6gày bé2kxc8p, tôir6 toMxsTEhích được5ikXDY sàr6 vàoMxsTEo lòng2kxc8p mẹ,r6 thr6ật là2kxc8p thích.

Mẹ r6rốt cr6uộc c5ikXDYũng 2kxc8pbỏ bá5ikXDYo x2kxc8puống, “Thôir6 đr6ược, mẹ2kxc8p c5ikXDYũng đang2kxc8p muốnr6 oMxsTEnói chuyoMxsTEện vớioMxsTE cor6n. Tr6ối qoMxsTEua cr6on khôngr6 vr6ề, r6đi đâu5ikXDY vậy?”5ikXDY T2kxc8pôi biết5ikXDY r6ngay 5ikXDYmẹ sẽr6 hỏi2kxc8p coMxsTEâu oMxsTEhỏi nàoMxsTEy mà.

“Tụ tr6ập vớ2kxc8pi bạnoMxsTE r6bè, nghị2kxc8pch 5ikXDYphá cảoMxsTE đêm!5ikXDY” oMxsTETôi đ2kxc8pành phảir6 r6nói dối.

Xin 5ikXDYthượng đ2kxc8pế r6tha lỗi5ikXDY ch5ikXDYo tôoMxsTEi, r6nếu đểoMxsTE mẹoMxsTE tôi5ikXDY bi5ikXDYết tôi5ikXDY 2kxc8puống rượ2kxc8pu sayoMxsTE, lại2kxc8p qu2kxc8pa r6đêm 2kxc8ptrong nr6hà mr6ột ngư5ikXDYời đànr6 ôngoMxsTE độcr6 thân,2kxc8p cr6hắc m5ikXDYẹ sẽr6 tuyr6ệt tì5ikXDYnh mẹ5ikXDY c2kxc8pon vớoMxsTEi oMxsTEtôi mất.

Mẹ th5ikXDYở dàir6, “Sao5ikXDY cooMxsTEn chẳngoMxsTE lúr6c nàr6o đểr6 5ikXDYmẹ đượcoMxsTE y5ikXDYên tâm2kxc8p vậy!”

Tôi ngoa5ikXDYn 5ikXDYngoãn 2kxc8pnhận lỗi,oMxsTE thoMxsTEành thậ2kxc8pt để5ikXDY đượcoMxsTE 5ikXDYkhoan hồng.

“Khả KhoMxsTEả r6à, c5ikXDYon cũ5ikXDYng oMxsTEkhông còn2kxc8p nhỏoMxsTE nữar6, cóoMxsTE r6phải oMxsTElà cr6on cũn5ikXDYg oMxsTEnên 2kxc8ptìm mộtoMxsTE người2kxc8p bạ5ikXDYn tr6rai ch5ikXDYo ổnr6 địn5ikXDYh đ2kxc8pi khoMxsTEông? Để5ikXDY mr6ẹ 2kxc8pđỡ phảr6i bậr6n toMxsTEâm 5ikXDYmãi!” r6Mẹ toMxsTEôi r6nói vẻ2kxc8p 2kxc8psuy tư.

Bạn trar6i đâu5ikXDY phải2kxc8p cứ5ikXDY nó5ikXDYi toMxsTEìm l2kxc8pà tr6ìm đượcr6 đâr6u? oMxsTECứ như5ikXDY 2kxc8plà r6đã đ5ikXDYược 2kxc8pđặt oMxsTEsẵn ở2kxc8p đâu5ikXDY đ5ikXDYó đợir6 tôi2kxc8p đến5ikXDY nhặtr6 5ikXDYvề vậy.

Mẹ tô2kxc8pi 5ikXDYđúng l5ikXDYà ngưoMxsTEời oMxsTEhay 2kxc8psốt ruột2kxc8p. Tôi2kxc8p coMxsTEười cườoMxsTEi, tự2kxc8p nhir6ên 5ikXDYlại n2kxc8phớ đ5ikXDYến Tir6êu ViễoMxsTEn, n2kxc8phớ đếnr6 đôi2kxc8p mr6ắt sá2kxc8png 5ikXDYlấp 5ikXDYlánh 5ikXDYcủa anhr6, nhoMxsTEớ đếnoMxsTE 2kxc8pbó ho2kxc8pa hồn5ikXDYg 2kxc8panh 5ikXDYtặng r6hôm nay.

Có r6phải oMxsTEanh cũnoMxsTEg lr6o sợ,oMxsTE r6sợ 2kxc8pchúng tôioMxsTE cuốr6i coMxsTEùng khôngr6 thểoMxsTE đếr6n được5ikXDY vr6ới n5ikXDYhau? NgượcoMxsTE lại,oMxsTE 5ikXDYhành độ2kxc8png 5ikXDYlo lắng2kxc8p cr6ủa ar6nh lạir6 làoMxsTEm ch5ikXDYo 2kxc8ptôi oMxsTEthấy yê5ikXDYn târ6m, vậy5ikXDY loMxsTEà anoMxsTEh vẫn2kxc8p cò2kxc8pn c5ikXDYó r6chút đoMxsTEể ýr6 đến5ikXDY t5ikXDYôi chănoMxsTEg? Tôr6i 2kxc8pcó r6thể r6nào 5ikXDYcoi đ2kxc8pó là5ikXDY hoMxsTEành độr6ng an5ikXDYh vẫn2kxc8p oMxsTEyêu oMxsTEtôi giống5ikXDY oMxsTEnhư tôir6 y2kxc8pêu an5ikXDYh 2kxc8pđược không?

“Mẹ 2kxc8pcòn nhoMxsTEớ hoMxsTEồi đạioMxsTE 2kxc8phọc cr6on c2kxc8pó r6một người2kxc8p bạoMxsTEn têoMxsTEn oMxsTETiêu Viễ5ikXDYn không?”5ikXDY Tôr6i ngướr6c 2kxc8pđầu lê5ikXDYn, tâ5ikXDYm oMxsTEhồn b5ikXDYay bổn2kxc8pg thậr6t xa.

Mẹ 2kxc8pđột nhiênoMxsTE ngừnoMxsTEg lr6ại, roMxsTEất 2kxc8plâu r6sau, r6hình nh2kxc8pư nhớ2kxc8p r5ikXDYa điềoMxsTEu 2kxc8pgì, “oMxsTENhớ! MoMxsTEùa h5ikXDYè năm5ikXDY đóoMxsTE co2kxc8pn s5ikXDYốt cao5ikXDY, l2kxc8pên đoMxsTEến 42kxc8p0 độr6 l5ikXDYiền, tr6rong 5ikXDYlúc mê5ikXDY ma5ikXDYn 5ikXDYbất tỉnr6h toàoMxsTEn lảr6m nhảmr6 oMxsTEcái t5ikXDYên nàyoMxsTE. SaoMxsTEu đó,oMxsTE mr6ẹ oMxsTEhỏi giá5ikXDYo viênoMxsTE vàr6 bạnr6 hoMxsTEọc của2kxc8p 5ikXDYcon, mớir6 bir6ết cậoMxsTEu 2kxc8pta xu5ikXDYất ngoại2kxc8p rồi”.

Tôi 5ikXDYtròn mắt5ikXDY oMxsTEnhìn mẹ,2kxc8p “5ikXDYMẹ còn2kxc8p b5ikXDYiết g2kxc8pì nữa?”

“Một gioMxsTEáo vi5ikXDYên củr6a bọ2kxc8pn cr6on r6cho m2kxc8pẹ sốoMxsTE điệr6n thoạioMxsTE noMxsTEhà cậoMxsTEu ấy.5ikXDY Mẹ2kxc8p vốn2kxc8p đ5ikXDYịnh hỏir6 bố5ikXDY mẹ5ikXDY cậ2kxc8pu oMxsTEta oMxsTEcách liên2kxc8p 5ikXDYlạc bênr6 nước5ikXDY ng5ikXDYoài, mẹ5ikXDY cậu5ikXDY ấyoMxsTE lạir6 5ikXDYnói vớir6 mẹ5ikXDY r5ikXDYằng, g5ikXDYia oMxsTEđình r6họ vốn2kxc8p oMxsTEkhông đồngr6 ý5ikXDY cr6ậu ấy2kxc8p 2kxc8pvà cor6n r6đến voMxsTEới nhau”2kxc8p. Mẹr6 tô5ikXDYi bìoMxsTEnh 5ikXDYthản thr6uật lạioMxsTE, troMxsTEong giọ5ikXDYng nóioMxsTE oMxsTEtoát lê5ikXDYn sự5ikXDY r6bi thường.

“Dù 5ikXDYgì cậr6u ấy5ikXDY cũng5ikXDY đã5ikXDY xuấtr6 ngoại2kxc8p rồi,5ikXDY chứn2kxc8pg tỏ2kxc8p trr6ái tioMxsTEm củoMxsTEa cậu5ikXDY ấy2kxc8p 2kxc8pcũng đặtoMxsTE 5ikXDYở 2kxc8pnơi rấr6t ca5ikXDYo, sẽ5ikXDY khô5ikXDYng vì5ikXDY coMxsTEon mr6à từ2kxc8p bỏr6 tiền5ikXDY oMxsTEđồ củ5ikXDYa mình,2kxc8p người2kxc8p nr6hư vr6ậy khôngr6 oMxsTElà r6chỗ r6dựa oMxsTEcả đờioMxsTE được…”

“Về sa2kxc8pu, cậu2kxc8p oMxsTEấy gọ2kxc8pi đi2kxc8pện tho5ikXDYại 5ikXDYđến noMxsTEhà mìoMxsTEnh mấ5ikXDYy lầr6n, mẹoMxsTE đều2kxc8p nr6ói l2kxc8pà c2kxc8pon k5ikXDYhông 2kxc8pcó nhà.r6 V5ikXDYề sa2kxc8pu nữar6, nr6hà mìr6nh đổir6 sr6ố điện5ikXDY tho5ikXDYại mới…”

Thì r6ra gr6iữa tôioMxsTE 2kxc8pvà 5ikXDYTiêu Vir6ễn r6còn r6có mộtr6 quãng5ikXDY trắc5ikXDY t5ikXDYrở noMxsTEhư v2kxc8pậy màr6 tô5ikXDYi chưar6 tr6ừng biết!

“Mẹ!” Tô5ikXDYi oMxsTEvội ôm5ikXDY lấyr6 mr6ẹ, nằm2kxc8p tronoMxsTEg vònoMxsTEg r6tay oMxsTEmẹ, l5ikXDYau nướcoMxsTE mắt.

“Khả Khả5ikXDY”. Mẹ2kxc8p v2kxc8pỗ 2kxc8pnhẹ l2kxc8pưng tôi2kxc8p, “Đ5ikXDYi ngủr6 đi”.

“Không, hoMxsTEôm na2kxc8py oMxsTEcon ngủ5ikXDY vớr6i mẹ”.2kxc8p ToMxsTEôi lườioMxsTE boMxsTEiếng khôngoMxsTE chịr6u r2kxc8pa khỏi5ikXDY 5ikXDYlòng mẹ.

Tôi sợr6 2kxc8pbuổi tố2kxc8pi ngoMxsTEủ một5ikXDY 2kxc8pmình, 2kxc8pnhư vậoMxsTEy, kh2kxc8pi r6mơ thấy2kxc8p Ti5ikXDYêu Viễn,2kxc8p tr6ôi soMxsTEẽ 2kxc8pcảm th2kxc8pấy rr6ất r6cô đơn.

Mỗi ngr6ày oMxsTEđi làm,5ikXDY tô5ikXDYi đều5ikXDY cốr6 5ikXDYý r6tránh Tiêur6 Viễn,5ikXDY cố2kxc8p gắngoMxsTE tr2kxc8pánh càngr6 r6xa càoMxsTEng tốt,oMxsTE oMxsTEanh khôngr6 r6còn oMxsTElà chàn5ikXDYg r6trai tr6rẻ m2kxc8pà t5ikXDYôi t2kxc8pừng oMxsTEbiết nữa.

Tiêu Vir6ễn coMxsTEủa hiệnr6 5ikXDYtại, toà2kxc8pn oMxsTEthân 2kxc8ptoát l2kxc8pên sức2kxc8p quyếr6n rũr6 củaoMxsTE một5ikXDY người2kxc8p đàr6n ông2kxc8p trưởng2kxc8p thà5ikXDYnh, oMxsTEkhí pháchoMxsTE mạnh2kxc8p mr6ẽ r6lộ 2kxc8pra mộtoMxsTE cáchr6 tựr6 nhioMxsTEên 5ikXDYthu hútoMxsTE moMxsTEọi người2kxc8p ch5ikXDYú ý.

Một ngưoMxsTEời đàn5ikXDY ôr6ng ưoMxsTEu toMxsTEú nhoMxsTEư vậy5ikXDY, tạoMxsTEi s2kxc8pao lúr6c đầuoMxsTE l5ikXDYại thoMxsTEích một2kxc8p đứaoMxsTE đầu2kxc8p 5ikXDYóc boMxsTEã đr6ậu nr6hư tôr6i chứ?

Một hô2kxc8pm, lr6ớp trưởngoMxsTE Chương5ikXDY SínoMxsTEh r6kiếm 5ikXDYđược hr6ai chiế5ikXDYc v2kxc8pé bir6ểu diễ2kxc8pn r6ca r6nhạc củaoMxsTE Lư2kxc8pu Đứcr6 oMxsTEHoa, mar6ng đến5ikXDY cr6ho oMxsTEtôi nr6hư vậ2kxc8pt 2kxc8phiến toMxsTEế, “Thếr6 nào2kxc8p? Buổir6 biểu5ikXDY dioMxsTEễn củ5ikXDYa thầ5ikXDYn tượng2kxc8p củr6a cậ2kxc8pu đấy”.

“Thật khôngoMxsTE hổ5ikXDY d2kxc8panh cậoMxsTEu r6là 2kxc8plớp trưởng,r6 đoMxsTEúng l5ikXDYà 2kxc8pquá vĩoMxsTE đại”.

“Vậy cu5ikXDYối 5ikXDYtuần mìn5ikXDYh đ2kxc8pưa cậ2kxc8pu đi2kxc8p x5ikXDYem nh2kxc8pé?” Chương5ikXDY 2kxc8pSính đềr6 nghị.

“Không cần,r6 đểoMxsTE oMxsTEmẹ mìn2kxc8ph 2kxc8pđưa mì2kxc8pnh đi2kxc8p!” TôoMxsTEi b2kxc8piết Chương2kxc8p S5ikXDYính k5ikXDYhông thí2kxc8pch LưuoMxsTE ĐoMxsTEức H2kxc8poa lắ2kxc8pm, hồi5ikXDY học5ikXDY đạr6i họr6c, mỗir6 5ikXDYlần t2kxc8pôi ng5ikXDYhe Lr6ưu ĐứcoMxsTE 5ikXDYHoa hát5ikXDY, cậu2kxc8p ấy5ikXDY 2kxc8pvà Ti2kxc8pêu Viễ2kxc8pn đề2kxc8pu r6khịt r6mũi chê2kxc8p bai.

“Người g5ikXDYià hr6ọ khôoMxsTEng thíc5ikXDYh 2kxc8pcác ngr6ôi 5ikXDYsao 2kxc8pca nhạc5ikXDY Đ5ikXDYài Lr6oan, Hồnr6g oMxsTEKông thế2kxc8p noMxsTEày đr6âu, đioMxsTE cũng5ikXDY goMxsTEiống hàn5ikXDYh tội5ikXDY. Thr6ôi th5ikXDYì mình5ikXDY đi2kxc8p chịu2kxc8p 5ikXDYtội tha2kxc8py choMxsTEo 5ikXDYbậc 5ikXDYcao 2kxc8pniên r6đỡ khổ”.2kxc8p Chươ5ikXDYng Sín2kxc8ph tỏ2kxc8p r5ikXDYa rấr6t hiểu5ikXDY tâmoMxsTE lr6ý người5ikXDY khác.

“Ha oMxsTEha, 2kxc8pmẹ oMxsTEmình m2kxc8pà ngoMxsTEhe 5ikXDYcậu nóioMxsTE vậyoMxsTE lại5ikXDY cuốnr6g lê2kxc8pn đấy”.

“Sao thế?”

“Mẹ tớ5ikXDY coMxsTEòn mêr6 LưoMxsTEu ĐứoMxsTEc HoMxsTEoa hơn5ikXDY oMxsTEtớ ấyr6 chứ”.

“Trời, r6tại 2kxc8psao lạr6i c5ikXDYó 2kxc8pbà oMxsTEgià nr6hư vậyoMxsTE chứ?”

“Mẹ mìoMxsTEnh vẫn5ikXDY ch2kxc8pưa giàr6 đâu”.r6 ToMxsTEôi phr6ản báoMxsTEc, “VậyoMxsTE thì2kxc8p, đ2kxc8pể lầ5ikXDYn oMxsTEsau mìnhoMxsTE mờr6i c2kxc8pậu xr6em b2kxc8póng 5ikXDYrổ ởoMxsTE s2kxc8pân vậoMxsTEn đr6ộng nhé”.

 

4. Tr6ôi sợr6 r6anh oMxsTEbán n5ikXDYgười n2kxc8pước ngoàr6i mất 

Hôm thứ2kxc8p sáu,oMxsTE 5ikXDYtổ trưở2kxc8png dẫn5ikXDY tổngr6 giá2kxc8pm sár6t r6kỹ thuậoMxsTEt vàr6 pr6hó toMxsTEổng goMxsTEiám sát2kxc8p kr6ỹ t5ikXDYhuật đế2kxc8pn thr6ị 2kxc8psát cr6ác p2kxc8phòng ban.

Từ r6xa đã2kxc8p nhìoMxsTEn thấoMxsTEy Tr6iêu ViễnoMxsTE, tôr6i v5ikXDYội oMxsTEvàng 2kxc8pcúi đầuoMxsTE xu5ikXDYống gioMxsTEả vờr6 đar6ng phot5ikXDYo tàoMxsTEi liệ5ikXDYu. T2kxc8pôi oMxsTEcúi r6mỏi coMxsTEổ lắmoMxsTE r6rồi 5ikXDYmà họ2kxc8p vẫn5ikXDY ch5ikXDYưa đi2kxc8p k5ikXDYhỏi, đã2kxc8p thếoMxsTE cò5ikXDYn 2kxc8ptiến l2kxc8pại phí5ikXDYa tôi.

Tổ 2kxc8ptrưởng r6cười h2kxc8pa hảr6 nóoMxsTEi: “Này,5ikXDY Tiểu5ikXDY KhảoMxsTE àr6, 5ikXDYcây lôr6 hộioMxsTE 2kxc8pcủa cô5ikXDY loMxsTEớn đẹp2kxc8p quá!”

Ông khôr6ng có2kxc8p oMxsTEviệc oMxsTEgì r6thì r6nhanh r6đi đioMxsTE, ngắmoMxsTE lôr6 hộr6i củoMxsTEa tôi5ikXDY 2kxc8plàm gìr6 chứ?

“Đúng t5ikXDYhế, mu5ikXDYa cùnr6g mộtoMxsTE lúr6c moMxsTEà câyoMxsTE của5ikXDY oMxsTEtôi k2kxc8phông loMxsTEớn đẹpr6 bằoMxsTEng c5ikXDYây của2kxc8p Ti2kxc8pểu Khả”.5ikXDY T5ikXDYiểu L2kxc8pưu r6cũng oMxsTEphụ họar6 theo.

“Nuôi th5ikXDYế noMxsTEào đấy?5ikXDY Giới2kxc8p toMxsTEhiệu oMxsTEmột ch5ikXDYút 2kxc8pkinh nghiệoMxsTEm đ5ikXDYi!” TổoMxsTE trưởng2kxc8p đếnr6 trướcoMxsTE mặtoMxsTE, vỗ2kxc8p var6i tôioMxsTE, loMxsTEàm nhưoMxsTE m2kxc8pối oMxsTEquan h5ikXDYệ của2kxc8p chún2kxc8pg toMxsTEôi gắn2kxc8p bó5ikXDY lắm.

“Ha haoMxsTE, oMxsTEcó koMxsTEinh nghi5ikXDYệm g5ikXDYì r6đâu?” Mỗir6 ng2kxc8pày tôioMxsTE uống5ikXDY sữaoMxsTE còoMxsTEn thừar6 ng5ikXDYại 2kxc8pđổ, đều2kxc8p tướir6 và2kxc8po chậ2kxc8pu c2kxc8pây mà.

“Lại cò5ikXDYn giữoMxsTE b5ikXDYí mật5ikXDY vớioMxsTE tôir6 n5ikXDYữa à?”

Tất nhir6ên lr6à p5ikXDYhải 2kxc8pbảo mậr6t rồi,2kxc8p nếu5ikXDY kh5ikXDYông lr6át nữa5ikXDY tô5ikXDYi lại5ikXDY bịoMxsTE phêoMxsTE bình.

 Phó tổn2kxc8pg 2kxc8pgiám sát5ikXDY 2kxc8pNgô Duyệt2kxc8p t5ikXDYhấy không2kxc8p kr6hí trầr6m lắr6ng, bèn2kxc8p n5ikXDYói: “Tiểu2kxc8p Khả5ikXDY, cô5ikXDY gần5ikXDY đ2kxc8pây c5ikXDYó gioMxsTEảm bé5ikXDYo khôngr6, cảmr6 thấy2kxc8p gầy5ikXDY đi2kxc8p nhr6iều đấy”.

Một noMxsTEhóm r6người vâoMxsTEy 5ikXDYlấy tôi2kxc8p hỏi5ikXDY 2kxc8pnọ hỏioMxsTE kia2kxc8p, khiếnoMxsTE tôioMxsTE thr6ấy khôn2kxc8pg toMxsTEự nhiên.

“Xin oMxsTElỗi c5ikXDYác vị5ikXDY, 2kxc8ptôi 5ikXDYphải và2kxc8po nh5ikXDYà voMxsTEệ s2kxc8pinh m5ikXDYột c2kxc8phút”. Tôi2kxc8p vội5ikXDY 5ikXDYvàng t5ikXDYìm cớoMxsTE 5ikXDYthoát thân.

Khi nganoMxsTEg qu2kxc8pa bêr6n Ti2kxc8pêu Viễn,2kxc8p a5ikXDYnh liếcr6 nhr6ìn toMxsTEôi, 2kxc8pnói: “EmoMxsTE vẫr6n quer6n lr6ẩn trốn”.

Tiếng n5ikXDYói 5ikXDYquá 2kxc8pnhỏ, nhoMxsTEỏ đến2kxc8p độr6 c5ikXDYhỉ đr6ủ cr6ho mộtoMxsTE mìr6nh tôi2kxc8p ng5ikXDYhe thấy.

Hết 5ikXDYgiờ là5ikXDYm, br6ỗng nhiênoMxsTE trr6ời nổir6 gióoMxsTE, oMxsTEbụi dà5ikXDYy r6đặc t5ikXDYhổi mù2kxc8p m2kxc8pịt, 2kxc8plàm ngưoMxsTEời t5ikXDYa 2kxc8pkhông thở5ikXDY r6nổi, chỉ5ikXDY cóoMxsTE t5ikXDYhể b5ikXDYắt xr6e vềr6 nhà.

Có lẽ2kxc8p toMxsTEại toMxsTEhời tiết5ikXDY khôn2kxc8pg tốt5ikXDY nêr6n rấ5ikXDYt oMxsTEít t5ikXDYaxi r6trên đường,5ikXDY t2kxc8phỉnh thoảng2kxc8p mớioMxsTE cóoMxsTE mộ5ikXDYt oMxsTExe r6chạy r6qua, r6thì boMxsTEên tronr6g 2kxc8pđã c5ikXDYó ngư5ikXDYời n5ikXDYgồi rồi.

Người đứngoMxsTE boMxsTEên đường5ikXDY oMxsTErất oMxsTEđông, 5ikXDYcũng đề2kxc8pu kh5ikXDYông bắt5ikXDY đư2kxc8pợc 2kxc8pxe. 2kxc8pLòng toMxsTEôi chr6án nản,r6 r6cúi đầoMxsTEu đếr6m cácoMxsTE ô2kxc8p goMxsTEạch dướoMxsTEi đất.

Một chir6ếc 5ikXDYxe m5ikXDYàu xa5ikXDYnh ngọoMxsTEc đỗr6 2kxc8pbên cạnh2kxc8p r6tôi, rồi5ikXDY ng5ikXDYhe toMxsTEhấy tiếngr6 của2kxc8p T2kxc8piêu Viễnr6, r6“Lên oMxsTExe r6đi! oMxsTEAnh đưoMxsTEa eoMxsTEm về!”

Tôi lắc5ikXDY đầu,r6 “Kr6hông cr6ần oMxsTEđâu, a2kxc8pnh cũ2kxc8png r6không tr6huận đường”.

“Thời tiết5ikXDY xấ2kxc8pu thếoMxsTE r6này, oMxsTEem khô2kxc8png boMxsTEắt được2kxc8p r6xe đâu.r6 Ma2kxc8pu l2kxc8pên r6xe đi”.

Tôi 2kxc8pnhìn bầu5ikXDY 5ikXDYtrời xáoMxsTEm xịtoMxsTE, oMxsTEdo dr6ự m2kxc8pột chút,oMxsTE đànoMxsTEh lên2kxc8p r6xe của2kxc8p Tiêu5ikXDY Viễn.

Ra đr6ến 5ikXDYlàn đr6ường đôi2kxc8p, b2kxc8pắt đầur6 tắc2kxc8p đường2kxc8p, Tiêur6 Vr6iễn giảr6m toMxsTEốc độr6 chr6ậm lại.

“Phía trước5ikXDY 2kxc8pcó c2kxc8pửa hà5ikXDYng ăn2kxc8p củ2kxc8pa 5ikXDYTứ r6Xuyên đưoMxsTEợc 2kxc8plắm, ă5ikXDYn 2kxc8pcơm 5ikXDYxong rồir6 2kxc8panh đưa2kxc8p r6em voMxsTEề nhé”.r6 r6Tiêu ViễnoMxsTE 2kxc8pđánh x2kxc8pe 2kxc8pvào trong.

“Cho e2kxc8pm xu2kxc8pống đ5ikXDYây đưoMxsTEợc rồi”,r6 t2kxc8pôi 5ikXDYchỉ voMxsTEào oMxsTEngã r6rẽ trướ5ikXDYc mặt,5ikXDY “Emr6 khoMxsTEông đói,5ikXDY nên5ikXDY khô5ikXDYng đr6i ănr6 vớr6i anr6h đâu”.

“Em thar6y đ5ikXDYổi từ2kxc8p oMxsTElúc oMxsTEnào vậy?2kxc8p r6Nhớ hồioMxsTE trướr6c buổioMxsTE ch5ikXDYiều chưar6 đếoMxsTEn bốnr6 gioMxsTEờ đã5ikXDY kê2kxc8pu đói2kxc8p m2kxc8pà”. TiêoMxsTEu Viễnr6 nhr6ăn mặt5ikXDY cư2kxc8pời, “2kxc8pMà còoMxsTEn ănoMxsTE rấ2kxc8pt k2kxc8phỏe oMxsTEnữa, lượngr6 5ikXDYcơm ngan2kxc8pg v2kxc8pới anh”.

“Bây 2kxc8pgiờ er6m không5ikXDY ăoMxsTEn nhiềur6 nữa,r6 5ikXDYsợ béor6”. Bâyr6 2kxc8pgiờ 2kxc8pđi làm,r6 2kxc8pngày r6nào c5ikXDYũng n5ikXDYgồi ởr6 oMxsTEvăn pr6hòng, r6ăn nhiềr6u thêmr6 m5ikXDYột miến5ikXDYg oMxsTElà b2kxc8péo ngay.

“Nhưng mà,5ikXDY r6em từ2kxc8p trướcoMxsTE đến2kxc8p 5ikXDYgiờ có2kxc8p béo2kxc8p đâu”.

“Đó là2kxc8p oMxsTEvì trướcr6 đế2kxc8pn g2kxc8piờ kh5ikXDYông phảir6 lúoMxsTEc noMxsTEào ar6nh cũng5ikXDY ở5ikXDY boMxsTEên em5ikXDY, nêoMxsTEn khôoMxsTEng biếtoMxsTE. HoMxsTEồi eoMxsTEm béor6 nhấ5ikXDYt l5ikXDYà 72kxc8p0kg đấy”.

Hồi oMxsTEđó, vìoMxsTE nhoMxsTEớ như2kxc8p 5ikXDYđiên mộtr6 người,5ikXDY lạoMxsTEi 2kxc8pkhong 5ikXDYcó cáchr6 nàooMxsTE trú5ikXDYt 2kxc8pra được,5ikXDY r6chỉ r6có thoMxsTEể ă5ikXDYn thậtoMxsTE nhiều5ikXDY đồr6 ngọt,2kxc8p cr6ơ toMxsTEhể 2kxc8pcứ nởr6 phình5ikXDY 2kxc8pra n5ikXDYhư bộoMxsTEt oMxsTEnở vậy.

Xe phíoMxsTEa 2kxc8psau r6không ngừng2kxc8p b5ikXDYấm còi,2kxc8p Ti2kxc8pêu Viễnr6 mới2kxc8p 5ikXDYđể r6ý đến5ikXDY 2kxc8pxe đangoMxsTE dừng2kxc8p oMxsTEở giữa5ikXDY đường,r6 “oMxsTEAnh đóioMxsTE r6rồi, trướoMxsTEc 5ikXDYmặt lr6ại c5ikXDYó hoMxsTEàng ă2kxc8pn 5ikXDYchính gr6ốc Tứ2kxc8p Xuyên,2kxc8p thôoMxsTEi oMxsTEem ăoMxsTEn oMxsTEvới 2kxc8panh mộoMxsTEt chúoMxsTEt đ2kxc8pi”. GioMxsTEọng aoMxsTEnh r6nài nỉ5ikXDY k2kxc8phiến 2kxc8ptôi k2kxc8phó 2kxc8pmà từoMxsTE chối.

Quả l5ikXDYà oMxsTEđồ 2kxc8păn TứoMxsTE XuyênoMxsTE 2kxc8pchính gốc,5ikXDY vừa2kxc8p br6ước 2kxc8pvào c2kxc8pửa 5ikXDYhàng ă5ikXDYn đoMxsTEã ngử5ikXDYi 2kxc8pthấy rõ2kxc8p vịr6 r6cay nồ2kxc8png, t5ikXDYôi 2kxc8ptuy làr6 ng2kxc8pười miền5ikXDY 2kxc8pBắc, như2kxc8png lạr6i thícr6h ă5ikXDYn 5ikXDYcay hr6ơn cả5ikXDY ngườir6 2kxc8pmiền Nam.

Lên tầng5ikXDY h2kxc8pai, chú5ikXDYng tôir6 voMxsTEào m5ikXDYột phòngr6 rộng5ikXDY rã5ikXDYi t2kxc8prang nhãoMxsTE, tr2kxc8pong ph2kxc8pòng n2kxc8pgát hương5ikXDY oMxsTEchè thơmoMxsTE làoMxsTEm choMxsTEo t5ikXDYinh tr6hần người2kxc8p t5ikXDYa tr5ikXDYở nênr6 d5ikXDYễ c2kxc8phịu hẳn.

“Hay loMxsTEà r6đổi chỗr6 2kxc8pđi, ở2kxc8p đây5ikXDY quoMxsTEá san2kxc8pg 2kxc8ptrọng, chắcr6 choMxsTEắn kr6hông rẻ2kxc8p đâu!”5ikXDY Tr6ôi nr6ói nhỏ5ikXDY vớioMxsTE T2kxc8piêu Viễn.

“Không sar6o, 5ikXDYanh vr6ẫn đ2kxc8pủ 5ikXDYsức trr6ả r6tiền ăn”5ikXDY. A5ikXDYnh cư5ikXDYời cười,r6 k2kxc8phuôn mặtr6 tỏoMxsTE r6ra khôn2kxc8pg hềr6 qu2kxc8pan tâm.

Từ khr6i tr6ôi r6quen anh2kxc8p, a5ikXDYnh đã5ikXDY thír6ch tố5ikXDYn kéoMxsTEm oMxsTExa xỉ2kxc8p, r6bao r6nhiêu r6năm trôioMxsTE r6qua, vẫoMxsTEn khôoMxsTEng h5ikXDYề tha2kxc8py đổi.

Nhìn Tiê5ikXDYu Vi5ikXDYễn trưr6ớc mặt2kxc8p m2kxc8pà tro2kxc8png r6tim 5ikXDYvô cớ2kxc8p dr6âng đầy5ikXDY nhữn5ikXDYg 5ikXDYnỗi oMxsTEniềm thươn2kxc8pg cảm5ikXDY kh2kxc8pông tên.

Thời giar6n làmoMxsTE biến5ikXDY đổioMxsTE rấr6t nhiềoMxsTEu toMxsTEhứ, nhưnoMxsTEg khoMxsTEông thể2kxc8p 2kxc8pnào bi2kxc8pến đổi2kxc8p 5ikXDYđược troMxsTEái t5ikXDYim y5ikXDYêu thương5ikXDY thuởoMxsTE 5ikXDYban đầu.

“Ha hoMxsTEa, r6Tiêu Vr6iễn oMxsTEà, cậ5ikXDYu đếnoMxsTE s2kxc8pao khô2kxc8png oMxsTEnói vr6ới oMxsTEanh r6em một2kxc8p tioMxsTEếng?” Ngoà5ikXDYi 2kxc8pcửa 2kxc8pcó 5ikXDYtiếng nói5ikXDY 5ikXDYtừ xoMxsTEa tiếnr6 lạioMxsTE gần,2kxc8p r5ikXDYồi thấyoMxsTE 2kxc8pở cử2kxc8pa oMxsTExuất hiệnr6 r6một 2kxc8pdáng người2kxc8p vạmr6 vỡ.

“Mình coMxsTEhỉ tr6iện đườ5ikXDYng đi2kxc8p nganr6g q2kxc8pua, k2kxc8phông muốn5ikXDY 2kxc8plàm ph5ikXDYiền đến2kxc8p tr6hời gia5ikXDYn r6nghỉ nr6gơi củaoMxsTE cậu2kxc8p”. Tiêr6u VioMxsTEễn cười.

Người đàn2kxc8p ôn2kxc8pg r6to c2kxc8pao oMxsTEấy n5ikXDYhìn 2kxc8ptôi, “Ồ,5ikXDY 5ikXDYđây chẳn5ikXDYg phr6ải 2kxc8plà c5ikXDYô 5ikXDYem oMxsTEđi 2kxc8pcùng vớioMxsTE đạ5ikXDYi coMxsTEa đếoMxsTEn đár6nh 5ikXDYbài sao?”

Thảo oMxsTEnào nhì2kxc8pn t5ikXDYhấy qoMxsTEuen 5ikXDYthì rr6a đúng2kxc8p 2kxc8plà đã5ikXDY tr6ừng oMxsTEgặp oMxsTEngười noMxsTEày, loMxsTEần đ5ikXDYó 5ikXDYcùng Cr6hương Ng5ikXDYự r6đến 5ikXDYkhu gir6ải 5ikXDYtrí 5ikXDYđánh br6ài, cũnoMxsTEg coMxsTEó oMxsTEmặt 5ikXDYanh ta.

“Đại oMxsTEca, đoMxsTEánh bài?”5ikXDY 2kxc8pTiêu oMxsTEViễn ng2kxc8phe moMxsTEà chẳr6ng hiểoMxsTEu oMxsTEgì cả,oMxsTE “CôoMxsTEn T2kxc8phiếu từ5ikXDYng gặpoMxsTE Tiểu2kxc8p 2kxc8pKhả nh2kxc8pà mìoMxsTEnh à?”

“Thì oMxsTEra r6là ngườir6 nh2kxc8pà cậu”.2kxc8p Côn2kxc8p Thiếur6 cười2kxc8p tho2kxc8pải mr6ái, “Thả2kxc8po n5ikXDYào oMxsTEđến ChươoMxsTEng Ngự2kxc8p cũ2kxc8png phảr6i chăm5ikXDY sóoMxsTEc c5ikXDYô ấy5ikXDY cẩ5ikXDYn t2kxc8phận thếr6 chứ!”

“Tôi r6và ChươnoMxsTEg Ngự2kxc8p k2kxc8phông thâr6n nhau!”oMxsTE Tôi5ikXDY đứn5ikXDYg oMxsTElên đểoMxsTE 5ikXDYbiện r6minh choMxsTEo m5ikXDYình, cũn2kxc8pg r6chỉ làoMxsTE gặpr6 mặtr6 oMxsTEvài lầnr6, 5ikXDYtiếp oMxsTExúc qu2kxc8pa r6vài lần2kxc8p tr6hôi, 2kxc8pngay c5ikXDYả bạ2kxc8pn boMxsTEè 5ikXDYcũng cr6hưa đư2kxc8pợc tín5ikXDYh đến.

“Nhưng Ti5ikXDYêu VoMxsTEiễn và5ikXDY oMxsTEanh ấy5ikXDY th5ikXDYân noMxsTEhau màoMxsTE”. CônoMxsTE Thiếu5ikXDY bá2kxc8p va2kxc8pi Ti2kxc8pêu Viễn,r6 “oMxsTETrở voMxsTEề chưa5ikXDY toMxsTEìm an5ikXDYh c5ikXDYả uốngr6 rượu2kxc8p à?”

“Chưa”. Tiê2kxc8pu ViễnoMxsTE nóioMxsTE oMxsTEgiọng nhà2kxc8pn nhạt,5ikXDY “oMxsTEMình 5ikXDYvề n5ikXDYgoài 2kxc8pbáo với5ikXDY cậur6 ra5ikXDY, noMxsTEhững ngr6ười khácr6 oMxsTEđều chr6ưa báo”.

“Được, oMxsTEhôm nr6ay khô5ikXDYng r6báo cũng5ikXDY p2kxc8phải bá5ikXDYo roMxsTEồi! Chương2kxc8p NgoMxsTEự, ChươoMxsTEng Sr6ính, Lã2kxc8po ChâuoMxsTE, Thà5ikXDYnh ThioMxsTEếu, bọnr6 hoMxsTEọ đoMxsTEều ở2kxc8p phòngoMxsTE oMxsTEbên cạnh”.

Côn 5ikXDYThiếu vr6ừa dứtoMxsTE lời2kxc8p, oMxsTEđã nghr6e thấyoMxsTE m5ikXDYột r6cơn hỗnr6 loạn5ikXDY ngor6ài cửa,2kxc8p r6“Được lắm,2kxc8p Tr6iêu ViễnoMxsTE, trở5ikXDY 5ikXDYvề cũ5ikXDYng 5ikXDYkhông tr6hèm oMxsTEthông 2kxc8pbáo c2kxc8pho 2kxc8panh em!r6” Tron5ikXDYg phòngr6 loMxsTEập toMxsTEức ùr6a oMxsTEvào k5ikXDYhông ítr6 người,2kxc8p 2kxc8ptôi vội5ikXDY vàn2kxc8pg l2kxc8pùi oMxsTEra r6một góc.

“Hôm n2kxc8pay 2kxc8plà 5ikXDYngày gì5ikXDY oMxsTEvậy? 5ikXDYSao oMxsTEmọi người2kxc8p đoMxsTEều oMxsTEở đây?”r6 Tiêu5ikXDY 5ikXDYViễn hỏi.

“Chẳng ph5ikXDYải ngàyoMxsTE 5ikXDYmai a5ikXDYnh cảr6 xuấtoMxsTE r6ngoại 5ikXDYsao, h5ikXDYôm na2kxc8py m2kxc8pấy a5ikXDYnh e5ikXDYm oMxsTEcó thờ5ikXDYi giar6n tụr6 tậr6p ng2kxc8pồi vr6ới nhau2kxc8p, khô2kxc8png oMxsTElại ph5ikXDYải năm5ikXDY 2kxc8pba thá2kxc8png nữ5ikXDYa mr6ới gặpr6 mr6ặt được”.2kxc8p CóoMxsTE người5ikXDY nói.

“Đúng rồi,2kxc8p ToMxsTEiêu Vir6ễn, lần5ikXDY trướ2kxc8pc ông5ikXDY gi5ikXDYà nh2kxc8pà mì2kxc8pnh nhr6ìn 5ikXDYở An5ikXDYh qur6ốc nh5ikXDYìn th5ikXDYấy cậu2kxc8p vớ2kxc8pi bạnr6 gái5ikXDY đ5ikXDYi x5ikXDYem triển2kxc8p lãoMxsTEm t2kxc8pranh vớir6 nhaur6, cr6ứ br6ảo mìnoMxsTEh hr6ỏi r6bọn cậuoMxsTE khoMxsTEi nr6ào r6thì r6tổ 2kxc8pchức oMxsTEchuyện vu5ikXDYi, để5ikXDY r6ông oMxsTEđược th5ikXDYam dự”.

“Thành Thi2kxc8pếu, cậuoMxsTE r6uống nhiề2kxc8pu rồoMxsTEi thì2kxc8p phảir6?” TiêuoMxsTE Viễn2kxc8p vừar6 gắp2kxc8p oMxsTEthức ă5ikXDYn coMxsTEho anr6h t5ikXDYa r6vừa 5ikXDYnháy mắt,oMxsTE “Nà5ikXDYo, 5ikXDYăn nhir6ều đ5ikXDYồ ă2kxc8pn ch2kxc8pút đi”.

“Uống nhiều2kxc8p rr6ồi làr6 t2kxc8phế n5ikXDYào? Đ5ikXDYấy, chẳng5ikXDY pr6hải đã2kxc8p mar6ng bạnr6 2kxc8pgái về5ikXDY rồi2kxc8p sao?”

“Thành Thiế2kxc8pu, 5ikXDYcậu l5ikXDYảm n2kxc8phảm oMxsTEgì thếoMxsTE?” TiêuoMxsTE ViễnoMxsTE cuống2kxc8p lê5ikXDYn, n2kxc8pém mạr6nh oMxsTEđũa xuống.

Tôi oMxsTEkéo r6anh lạioMxsTE, mềmoMxsTE mỏng5ikXDY 2kxc8pnói: “Ngườ5ikXDYi tr6a cór6 loMxsTEẽ nh5ikXDYìn nhầm2kxc8p mà!”

Tiêu Viễn2kxc8p q2kxc8puay đ5ikXDYầu lại5ikXDY nhìnr6 toMxsTEôi, sắ2kxc8pc m5ikXDYặt 5ikXDYlo lắngr6, “EmoMxsTE khônoMxsTEg đư5ikXDYợc r6tin cậu2kxc8p ta!”

Tôi gật5ikXDY đầ2kxc8pu, toMxsTEôi s2kxc8pẽ 5ikXDYkhông 2kxc8ptin anoMxsTEh t2kxc8pa, r6tôi vr6à an2kxc8ph oMxsTEta gặpoMxsTE nhar6u lầ5ikXDYn đ5ikXDYâu, dựaoMxsTE và2kxc8po 2kxc8pcái g2kxc8pì đểoMxsTE t5ikXDYin oMxsTEanh 5ikXDYta chứ?

Cái thr6ế g2kxc8piới oMxsTEnày ngar6y coMxsTEả ngườir6 2kxc8pbên cạr6nh cũ2kxc8png r6không t5ikXDYhể tioMxsTEn 5ikXDYtưởng 5ikXDYđược, 5ikXDYai lạioMxsTE đr6i tioMxsTEn lờoMxsTEi nr6ói 2kxc8pvô nghĩ5ikXDYa c2kxc8pủa r6một 2kxc8pngười x5ikXDYa lạ5ikXDY chứ.

Một nhómoMxsTE ngườir6 huyênr6 n5ikXDYáo cảr6 bu5ikXDYổi, tr6ôi hơir6 mệt2kxc8p mỏi,5ikXDY mu2kxc8pốn ch5ikXDYuồn r5ikXDYa ngoàoMxsTEi, khổ2kxc8p nỗi,oMxsTE cár6i túoMxsTEi lại2kxc8p 5ikXDYbị 5ikXDYTiêu Viễ5ikXDYn goMxsTEiữ cr6hặt, “Đừng2kxc8p n2kxc8pói vr6ới an5ikXDYh 5ikXDYlà r2kxc8pa nr6hà vệ2kxc8p sinoMxsTEh, e5ikXDYm đãoMxsTE dùnr6g 5ikXDYcái c5ikXDYớ nàyoMxsTE đoMxsTEể chuồnr6 đi2kxc8p mấ5ikXDYy lầr6n rồi!”

“Em r5ikXDYa gọi2kxc8p đioMxsTEện th2kxc8poại 2kxc8pcho mr6ẹ em2kxc8p, ởr6 đâ2kxc8py ồ5ikXDYn quáoMxsTE, oMxsTEmuộn thr6ế này2kxc8p m5ikXDYà e2kxc8pm chưar6 v2kxc8pề, moMxsTEẹ oMxsTEem sẽoMxsTE l5ikXDYo lắng!”

“Em phảioMxsTE h5ikXDYứa, khônoMxsTEg đượcoMxsTE oMxsTEbỏ oMxsTEvề! Lár6t nữar6 oMxsTEanh 2kxc8pđưa 5ikXDYem vềr6!” Tiêu5ikXDY VioMxsTEễn 2kxc8pthấp giọngr6 nói.

“Em hứa”.

“Mẹ ạ,2kxc8p 5ikXDYđừng đợioMxsTE cor6n nữ2kxc8pa nh2kxc8pé, 5ikXDYmẹ ăn5ikXDY cơm2kxc8p mộ2kxc8pt mìoMxsTEnh đi,5ikXDY 5ikXDYcon ăn2kxc8p xor6ng rồi5ikXDY r6về. BâyoMxsTE gir6ờ bụ2kxc8pi lớn2kxc8p r6lắm, lr6ại 2kxc8plà r6giờ t5ikXDYan tầ5ikXDYm caoMxsTEo điểm,r6 khô5ikXDYng bắtoMxsTE xr6e voMxsTEề được!”2kxc8p T2kxc8pôi 5ikXDYdựa 2kxc8pvào bứoMxsTEc oMxsTEtường hành2kxc8p la2kxc8png, bàr6n ch5ikXDYân n5ikXDYhư k2kxc8phông đỡ2kxc8p nổioMxsTE trọng2kxc8p lư5ikXDYợng r6cơ thể2kxc8p, loMxsTEưng troMxsTEượt d5ikXDYọc xu2kxc8pống br6ờ tườr6ng. Đár6 Gr5ikXDYannit lạoMxsTEnh bu2kxc8pốt ngấm2kxc8p quoMxsTEa 2kxc8pcả 5ikXDYquần áooMxsTE thấ2kxc8pm vr6ào người,oMxsTE 2kxc8ptôi gụcoMxsTE 5ikXDYđầu xuốr6ng r6hai oMxsTEđầu gốioMxsTE, từ5ikXDY từr6 r6xua ta5ikXDYn hr6ơi lạnhr6 5ikXDYtrong cơ2kxc8p thể.

Một r6bàn r6tay t5ikXDYo đ2kxc8pặt oMxsTElên đầu5ikXDY toMxsTEôi, nhẹ2kxc8p nhàng5ikXDY vuốt2kxc8p tr6óc toMxsTEôi, hỏi5ikXDY bằr6ng giọng2kxc8p trầmr6 2kxc8pkhàn: “EmoMxsTE dù2kxc8png dầuoMxsTE gộioMxsTE r6đầu r6của 2kxc8phãng n2kxc8pào oMxsTEvậy? DưỡngoMxsTE tr6óc thậtr6 tốt”.

Tưởng làoMxsTE đếnoMxsTE a2kxc8pn ủi5ikXDY tôi5ikXDY, lạ5ikXDYi 2kxc8pđi 2kxc8phỏi 2kxc8pmột 2kxc8pcâu c5ikXDYhẳng v5ikXDYào 2kxc8pđâu như5ikXDY thế.

“Đừng cór6 oMxsTEsờ rố2kxc8pi l2kxc8pên, t2kxc8póc t2kxc8pôi qr6uý lắoMxsTEm 5ikXDYđấy, sờ2kxc8p hỏnoMxsTEg rồr6i oMxsTEanh k2kxc8phông đền2kxc8p đượcr6 đâu”.r6 Tô5ikXDYi r6ngẩng đầ5ikXDYu r6lên, nhoMxsTEìn thấyr6 oMxsTEngười đoMxsTEi r2kxc8pa l5ikXDYại là5ikXDY Chương2kxc8p Ngự.

“Tại sr6ao 2kxc8plà anh?”

“Sao không2kxc8p thểoMxsTE là2kxc8p tô2kxc8pi? oMxsTEEm r6nghĩ oMxsTElà ai?”

“Tiêu Viễn2kxc8p đâu?”

“Đang uố2kxc8png rượu5ikXDY 2kxc8pvới Chươ2kxc8png SíoMxsTEnh 2kxc8pở tr5ikXDYong đó”.

Tôi 5ikXDYxách tú2kxc8pi vội5ikXDY 5ikXDYvã xuốnoMxsTEg oMxsTElầu, l2kxc8púc n2kxc8pày khoMxsTEông 5ikXDYvề còn5ikXDY đợoMxsTEi l2kxc8púc oMxsTEnào nữa.

“Bên oMxsTEngoài 5ikXDYđang nổioMxsTE br6ão oMxsTEcát đấoMxsTEy, 5ikXDYkhông b5ikXDYắt đượcoMxsTE x2kxc8pe đâoMxsTEu”. A2kxc8pnh r6ta đứng5ikXDY sar6u r6lưng t2kxc8pôi n5ikXDYhắc nhở.

“Thế thìoMxsTE r6tôi oMxsTEđi bộ5ikXDY về”.

“Có r6thể thửoMxsTE xem”5ikXDY. Anr6h 2kxc8pta 5ikXDYbúng ngónr6 tar6y, “EmoMxsTE lúcr6 nào2kxc8p coMxsTEũng khá5ikXDYc người2kxc8p”. 2kxc8pCá Mự2kxc8pc 5ikXDYđáng ghétoMxsTE toànoMxsTE nó2kxc8pi giọngoMxsTE choMxsTEâm chọc.

Bão c2kxc8pát đến2kxc8p thật5ikXDY oMxsTEdữ dộ5ikXDYi, 2kxc8pcát bụioMxsTE tr6hổi từngr6 r6cơn tr6rên đường.

Tôi lấ2kxc8py tr6ay bị5ikXDYt mũr6i 2kxc8pvà oMxsTEmiệng, r6men the5ikXDYo l5ikXDYề đườngoMxsTE đoMxsTEi tr6hẳng. Mắtr6 bịoMxsTE bụir6 thổ2kxc8pi 2kxc8pđến oMxsTEnỗi khoMxsTEông m5ikXDYở r5ikXDYa 2kxc8pđược, nr6ước mắoMxsTEt 2kxc8pcứ toMxsTEhế tràooMxsTE r5ikXDYa. Th2kxc8pời 2kxc8ptiết khỉoMxsTE g2kxc8pió này5ikXDY thậ5ikXDYt r6khó màr6 chr6ịu đựng.

“Em ơi,oMxsTE cần5ikXDY r6xe khôoMxsTEng? 55ikXDY0 2kxc8ptệ mộtoMxsTE kr6m”. Phía5ikXDY s2kxc8pau 5ikXDYlà chir6ếc xoMxsTEe MeoMxsTEr Be2kxc8pnz củoMxsTEa Chương2kxc8p Ngự2kxc8p đoMxsTEang vẫyr6 chào.

“Hắc quá2kxc8p đấy!”

“Tôi oMxsTEcho e5ikXDYm nợ5ikXDY là2kxc8p được2kxc8p chứ2kxc8p gì?”oMxsTE Chươnr6g 5ikXDYNgự cười.

Ngồi tronoMxsTEg xoMxsTEe củar6 Chương2kxc8p NgoMxsTEự, 5ikXDYtôi mới2kxc8p 5ikXDYdám híoMxsTEt thở5ikXDY thoải5ikXDY mái.

Trong mắoMxsTEt hì5ikXDYnh 5ikXDYnhư 5ikXDYcó hạt2kxc8p oMxsTEbụi, nướcr6 mắoMxsTEt r6cứ n2kxc8phòe nhr6oẹt k5ikXDYhông thôi.

“Em cr6ứ 2kxc8pkhóc 2kxc8pmãi thếoMxsTE, có2kxc8p 2kxc8pphải 2kxc8plo lắ2kxc8png oMxsTEcho tô2kxc8pi ng2kxc8pày ma5ikXDYi xuất2kxc8p ngo5ikXDYại oMxsTEbị người5ikXDY nước2kxc8p ngor6ài 2kxc8pbán mấr6t không?”

“Tôi oMxsTElo oMxsTEanh xuấtoMxsTE ngoạr6i 2kxc8pmang 5ikXDYbán nr6gười nước2kxc8p oMxsTEngoài mấ2kxc8pt t5ikXDYhôi! Ar6nh đí2kxc8pnh lônoMxsTEg l2kxc8pên ngườoMxsTEi thoMxsTEì 5ikXDYcòn r6khôn 2kxc8phơn 5ikXDYkhỉ, a2kxc8pi loMxsTEại c5ikXDYó 2kxc8pthể b5ikXDYán a2kxc8pnh được!”

Chương oMxsTENgự cưr6ời voMxsTEang, “EmoMxsTE đ5ikXDYang k5ikXDYhen tô5ikXDYi r6hay m2kxc8pỉa tr6ôi đấy?”

“Tất nhoMxsTEiên khr6en anoMxsTEh rồi!”

“Ồ, lại5ikXDY có5ikXDY ki2kxc8pểu kher6n người2kxc8p noMxsTEhư eoMxsTEm 2kxc8pnữa! r6Biết r5ikXDYõ thếr6 rồ2kxc8pi, chẳngr6 qu5ikXDYa, tôioMxsTE oMxsTElại vẫnr6 thích5ikXDY nghe”.

“Anh thíchr6 nr6ghe, oMxsTEtôi lạ2kxc8pi koMxsTEhông t5ikXDYhích noMxsTEói đấy!”

Chương Ngự2kxc8p nói2kxc8p: “N5ikXDYgày 2kxc8pmai tôir6 đr6i rồi,oMxsTE ướcoMxsTE tínhoMxsTE í2kxc8pt nhấr6t cũngr6 phải2kxc8p 2kxc8pba thár6ng mới5ikXDY 5ikXDYcó th5ikXDYể trởoMxsTE về”.

“Vừa noMxsTEãy tô2kxc8pi đã2kxc8p ng5ikXDYhe hếtoMxsTE roMxsTEồi!” TôioMxsTE coMxsTEũng khô2kxc8png điếc,2kxc8p 5ikXDYvừa nãyr6 cảr6 n2kxc8phóm n2kxc8pgười nóoMxsTEi oan2kxc8pg oa5ikXDYng vậ2kxc8py, rồi5ikXDY lạir6 chúcoMxsTE rượu2kxc8p, 2kxc8plại tr6ừ b5ikXDYiệt, mr6uốn kr6hông biếtoMxsTE cũngr6 khó.

“Thế soMxsTEao e5ikXDYm khôn2kxc8pg có2kxc8p choMxsTEút biể5ikXDYu hi5ikXDYện gì?”r6 Chươn2kxc8pg 2kxc8pNgự cười5ikXDY rấ2kxc8pt r6gian xảo.

“Lại 2kxc8pcần pr6hải r6biểu hiệoMxsTEn? 5ikXDYCó cần2kxc8p l5ikXDYát nữ2kxc8pa đr6i qoMxsTEua cửa2kxc8p hà2kxc8png toMxsTEạp hoMxsTEóa dướioMxsTE lầr6u nhr6à tôioMxsTE mu5ikXDYa cr6hút bán2kxc8ph 2kxc8pngọt, sữoMxsTEa 2kxc8pchua gr6ì đóoMxsTE 2kxc8pmang đ5ikXDYi không?”r6 5ikXDYBình thườnoMxsTEg đ2kxc8pi đ5ikXDYâu xa2kxc8p, tô2kxc8pi 5ikXDYđều t2kxc8phích mar6ng thr6eo những2kxc8p đồ5ikXDY này.

Chương NgựoMxsTE cười5ikXDY rất5ikXDY k2kxc8phổ sở,r6 “Tôi2kxc8p r6thấy thr6ôi 2kxc8pmiễn 2kxc8pđược rồi”.

“Vậy tố5ikXDYt q2kxc8puá, r6tôi 2kxc8pđỡ oMxsTEtốn tiền”.

“Hay là…r6 c2kxc8phúng 5ikXDYta h5ikXDYôn t5ikXDYạm br6iệt nhé?”

“Cái g2kxc8pì? Đợir6 đr6ã…” 5ikXDYCó oMxsTEphải tô5ikXDYi đãr6 nr6ghe 5ikXDYnhầm không.

“Hôn tạoMxsTEm biệr6t!” An5ikXDYh 2kxc8pta dừng5ikXDY r6xe lr6ại, n2kxc8pâng đầu5ikXDY r6tôi lê5ikXDYn v5ikXDYà nhì5ikXDYn m2kxc8pột c5ikXDYách nghioMxsTEêm túc.

Có lẽr6 tôoMxsTEi đoMxsTEã sợ2kxc8p 5ikXDYđần 5ikXDYmặt r5ikXDYa, nếu2kxc8p khônr6g 5ikXDYthì r6cũng mấtr6 r6hồn rồi,5ikXDY noMxsTEgay 2kxc8pcả mắoMxsTEt cũngr6 khr6ông 5ikXDYđộng đ2kxc8pậy, nhìoMxsTEn a5ikXDYnh t2kxc8pa c2kxc8phằm chằm.

Đầu a5ikXDYnh t2kxc8pa r6dần h2kxc8pướng gầ5ikXDYn vềoMxsTE phí2kxc8pa toMxsTEôi, oMxsTEmột luồ2kxc8png oMxsTEhơi nr6óng poMxsTEhả l2kxc8pại, “Này5ikXDY n5ikXDYày!” Tôr6i hér6t lên.

Anh dừngoMxsTE lại,5ikXDY oMxsTEbỏ tôir6 ra5ikXDY, đột2kxc8p nhiên2kxc8p r6cười lớn,5ikXDY “Đùa2kxc8p r6em 2kxc8pcho 5ikXDYvui thôi!”

Cá Mựr6c ch2kxc8pết tiệt,5ikXDY đùar6 cár6i goMxsTEì không5ikXDY 5ikXDYđùa, lr6ại đù5ikXDYa cái2kxc8p kiểuoMxsTE x2kxc8pấu oMxsTExa ấy.

Lúc r6về 5ikXDYđến cửa5ikXDY noMxsTEhà tôi,2kxc8p ChoMxsTEương oMxsTENgự h2kxc8pỏi: 5ikXDY“Tâm tr5ikXDYạng tr6ốt hơn2kxc8p r6chút nà5ikXDYo chưa?”

“Tốt nhiều2kxc8p r6rồi!” Ma2kxc8py oMxsTEmà cr6ó 5ikXDYanh ta.

“Vậy 5ikXDYthì 2kxc8plau 5ikXDYkhô n5ikXDYước mắtoMxsTE đir6, xuốoMxsTEng xe”.oMxsTE 5ikXDYAnh 2kxc8pta dừn2kxc8pg x5ikXDYe l5ikXDYại, giúpr6 2kxc8ptôi m2kxc8pở cửoMxsTEa r6xe rấtoMxsTE oMxsTElịch lãm.

“Chương NoMxsTEgự, cảoMxsTEm 5ikXDYơn anoMxsTEh!” Tôi5ikXDY nó5ikXDYi rấoMxsTEt thànr6h thật.

“Lời nóir6 suôn2kxc8pg thì2kxc8p m5ikXDYiễn đioMxsTE, oMxsTElàm 2kxc8pcái 5ikXDYgì thựcoMxsTE 2kxc8ptế 5ikXDYhơn đi”.2kxc8p ÁnoMxsTEh mắ2kxc8pt c5ikXDYủa 2kxc8pChương r6Ngự đr6ảo rất5ikXDY noMxsTEhanh, cóoMxsTE v2kxc8pẻ lại5ikXDY noMxsTEghĩ 5ikXDYra trò5ikXDY quỷoMxsTE 5ikXDYgì đó.

“Tôi kr6hông có5ikXDY oMxsTEtiền!” Tô2kxc8pi vộr6i 5ikXDYthanh minh.

“Tôi c5ikXDYũng 2kxc8pchẳng thiếu5ikXDY toMxsTEiền, lấy5ikXDY tr6iền của2kxc8p oMxsTEem làmoMxsTE gì?”

“Vậy 2kxc8panh coMxsTEần gì?5ikXDY” T2kxc8pôi đềr6 oMxsTEcao c5ikXDYảnh 5ikXDYgiác, ngưr6ời nàyoMxsTE tooMxsTEàn r6xuất nhữn2kxc8pg chiêur6 khôr6ng toMxsTEheo quoMxsTEy t5ikXDYắc oMxsTEgì cảoMxsTE, phảoMxsTEi đr6ề phòng5ikXDY chút.

 

 

5. M5ikXDYàu x2kxc8panh ngọcr6 là2kxc8p pho5ikXDYng oMxsTEcách coMxsTEủa Tr6iêu Viễn 

Anh g2kxc8piơ choMxsTEùm choMxsTEìa k2kxc8phóa trưr6ớc mặtr6 tôi5ikXDY l5ikXDYắc lắc,oMxsTE “Đâr6y l5ikXDYà chìa2kxc8p khóar6 nh2kxc8pà tôir6, er6m 5ikXDYcầm lấy”.

Tôi ngướcoMxsTE 2kxc8plên nhìoMxsTEn xuống2kxc8p tr6hăm dòoMxsTE 5ikXDYanh, oMxsTE“Anh coMxsTEhưa 2kxc8pbị ấmr6 2kxc8pđầu chứ?r6 r6Rỗi việc2kxc8p n5ikXDYên tùoMxsTEy ti5ikXDYện 5ikXDYmang ch5ikXDYìa k2kxc8phóa roMxsTEa đưa2kxc8p r6cho người2kxc8p 2kxc8pta à!”

“Tất 2kxc8pnhiên kh2kxc8pông ấm5ikXDY đầu!oMxsTE Đư5ikXDYa 2kxc8pchìa khóaoMxsTE cr6ho er6m 5ikXDYlà 5ikXDYđể eoMxsTEm gr6iúp tô2kxc8pi oMxsTEmột s2kxc8pố việc”.

“Việc gì?”oMxsTE Br6iết 2kxc8pngay aoMxsTEnh oMxsTEta l5ikXDYà n2kxc8pgười 2kxc8pkhông chịu5ikXDY br6ị thiệ2kxc8pt mà.

“Giúp tô2kxc8pi 2kxc8pcho 5ikXDYăn, định5ikXDY kỳoMxsTE r6thay nướ2kxc8pc chr6o chúng!”

“Nhà an5ikXDYh nu5ikXDYôi cáoMxsTE àr6? Khôn2kxc8pg p2kxc8phải r6là oMxsTEcá mực5ikXDY chứ?”2kxc8p TôoMxsTEi đ2kxc8pã toMxsTEừng đếnoMxsTE nhr6à a5ikXDYnh 2kxc8pta, chẳngr6 thấy2kxc8p c5ikXDYon cr6á nà5ikXDYo cả.

“Tất nhiêoMxsTEn oMxsTEcó r6cá rồi,oMxsTE đề2kxc8pu làoMxsTE cáoMxsTE noMxsTEổi tiếr6ng oMxsTEcủa r6vùng nhir6ệt đới2kxc8p đấy5ikXDY”. Anr6h tr6a vênoMxsTEh mặoMxsTEt tự2kxc8p hào.

“Sao tr6ôi lạ2kxc8pi khô5ikXDYng nhìr6n thấy?”

“Ngoài cái2kxc8p sofr6a nhà2kxc8p tô5ikXDYi raoMxsTE, 5ikXDYem còn5ikXDY noMxsTEhìn r6thấy coMxsTEái gr6ì nữar6 đâu?”

“Cũng phải!”5ikXDY 5ikXDYHôm đór6 uố5ikXDYng 2kxc8pnhiều qr6uá, đr6ến 2kxc8pnhà aoMxsTEnh toMxsTEa làr6 l2kxc8păn rr6a so5ikXDYfa nằmoMxsTE khoMxsTEóc, khó5ikXDYc 5ikXDYchán t5ikXDYhì ngủ.5ikXDY Sánr6g r6ngày thứ5ikXDY oMxsTEhai dậyoMxsTE r6lại cu5ikXDYống cuồng2kxc8p oMxsTEđi là2kxc8pm, r6đúng làr6 kr6hông oMxsTEđể r6ý nhàr6 an2kxc8ph toMxsTEa rr6ốt 2kxc8pcuộc c2kxc8pó nhữngr6 gì.

 “Nhưng màr6, 2kxc8ptôi v5ikXDYới 5ikXDYanh kr6hông h5ikXDYề thâ5ikXDYn que2kxc8pn r6mà! Sar6o anr6h lạ2kxc8pi cóoMxsTE t5ikXDYhể yên2kxc8p oMxsTEtâm gia2kxc8po chì5ikXDYa khór6a nhàr6 ch2kxc8po tôi?”

“Chính v5ikXDYì khô5ikXDYng thoMxsTEân q5ikXDYuen nê2kxc8pn 2kxc8pmới r6yên tâmoMxsTE r6để e5ikXDYm đếnoMxsTE. Để2kxc8p 5ikXDYngười quer6n đoMxsTEến, giớioMxsTE 5ikXDYbáo oMxsTEchí 5ikXDYlại dòmr6 n2kxc8pgó oMxsTEphỏng đoán”.r6 C2kxc8phương Ngựr6 n2kxc8pói rấtr6 coMxsTEó 5ikXDYlý lẽ.

“Để Chươ5ikXDYng SínhoMxsTE 2kxc8pđến, chắc2kxc8p chắ2kxc8pn ngườoMxsTEi 2kxc8pta sẽ2kxc8p khônoMxsTEg r6nói gr6ì được”.r6 5ikXDYTôi đềoMxsTE nghị.

“Nó r6đến đểoMxsTE lr6àm l5ikXDYoạn nhà2kxc8p tôoMxsTEi l2kxc8pên 5ikXDYà, r6tôi trr6ở voMxsTEề lạir6 phảoMxsTEi thoMxsTEu dọnoMxsTE m2kxc8pất mấy2kxc8p ngày!”

“Nhưng mà…”

“Sao e2kxc8pm “nhưngr6 mà”oMxsTE 2kxc8pnhiều thế?”

“Nhưng 5ikXDYmà, t5ikXDYôi chưoMxsTEa 5ikXDYtừng nu5ikXDYôi cá5ikXDY đâ5ikXDYu! Ch5ikXDYo r6cá 5ikXDYăn oMxsTEgiúp anr6h, lỡ5ikXDY chết5ikXDY r6rồi phả5ikXDYi r6làm sao?”

“Có vấnr6 đềr6 2kxc8pgì t2kxc8phì gọoMxsTEi điệoMxsTEn oMxsTEcho tôi!”

“Cước gọ2kxc8pi đ5ikXDYường dàoMxsTEi qoMxsTEuốc r6tế đấy!”

“Sẽ hoàn2kxc8p trả5ikXDY cr6ho 2kxc8pem phír6 2kxc8pđiện t5ikXDYhoại, r6phụ oMxsTEcấp p2kxc8phát soMxsTEinh, t5ikXDYiền r6mua 5ikXDYthức ă2kxc8pn 5ikXDYcho 2kxc8pcá cũnr6g sẽr6 trả!r6 E2kxc8pm mà2kxc8p cr6òn “nhưng5ikXDY mà”2kxc8p nữr6a làoMxsTE t2kxc8pôi bựcoMxsTE mì2kxc8pnh đấy,r6 b2kxc8pảo er6m giúr6p mộtr6 việoMxsTEc mà5ikXDY khó2kxc8p koMxsTEhăn thr6ế à?”2kxc8p ChươngoMxsTE Ngự5ikXDY tỏoMxsTE r5ikXDYa nghioMxsTEêm r6trọng, lạir6 có5ikXDY vẻr6 2kxc8pdọa nạt.

Tôi còr6n c5ikXDYó r6thể oMxsTEnói gìr6 đượcoMxsTE nữoMxsTEa chứ,5ikXDY coMxsTEhỉ cór6 tr6hể nhậnr6 chìoMxsTEa k5ikXDYhóa củoMxsTEa a2kxc8pnh t2kxc8pa, “NếoMxsTEu 5ikXDYmà cr6ho 5ikXDYcá ăr6n bị2kxc8p c2kxc8phết rồir6 thì5ikXDY anr6h đ5ikXDYừng coMxsTEó nổir6 goMxsTEiận đấy!”

“Chỉ r6là mấy5ikXDY cr6on cár6 thô2kxc8pi r6mà? Tôi2kxc8p 2kxc8pcó t2kxc8phể 5ikXDYgiận goMxsTEì chứ!”

Thấy r6tôi 5ikXDYngoan ng2kxc8poãn cầoMxsTEm ch5ikXDYìa k2kxc8phóa, Chươngr6 r6Ngự cười,oMxsTE “Nhưr6 thếr6 làr6 2kxc8ptôi 2kxc8pyên toMxsTEâm rồi!”

Buổi tối5ikXDY đ2kxc8pi ngủoMxsTE 5ikXDYquên koMxsTEhông tắtoMxsTE điệnr6 thor6ại, ng2kxc8pủ đế5ikXDYn nửa2kxc8p đêr6m, nó5ikXDY 2kxc8pbắt đầoMxsTEu kê5ikXDYu 2kxc8ploạn lên.

“Ai đấy2kxc8p?” Khôn5ikXDYg bi2kxc8pết bây5ikXDY giờoMxsTE đ2kxc8pang lr6à gr6iờ n2kxc8pgủ saooMxsTE, r6gọi 2kxc8pđiện phiềnoMxsTE nhiễoMxsTEu giữar6 đêm2kxc8p, tội5ikXDY đá2kxc8png t5ikXDYử hình.

Đầu điện2kxc8p thoạir6 b5ikXDYên kioMxsTEa r6im ắng2kxc8p mộtr6 koMxsTEhoảng 2kxc8plặng r6mơ hồ.

Tôi khônr6g sợ5ikXDY 5ikXDYồn, sợoMxsTE nhấ2kxc8pt là2kxc8p lr6úc oMxsTEtĩnh moMxsTEặng, oMxsTEim ắng2kxc8p khôn5ikXDYg mộtr6 tiếng2kxc8p 2kxc8pđộng thấyoMxsTE 5ikXDYcó 2kxc8pcảm gir6ác kỳ2kxc8p dị.

Mấy oMxsTEgiây t5ikXDYrôi q5ikXDYua r6vẫn 5ikXDYkhông cr6ó giọ2kxc8png 5ikXDYnói, r6tôi ng2kxc8pồi 2kxc8pbật dậy.

“Làm ơn2kxc8p nr6ói m2kxc8pột câur6, r6nếu khôoMxsTEng d2kxc8pọa chết5ikXDY ngườir6 an5ikXDYh phải2kxc8p đềr6n mạn5ikXDYg đấy!”r6 Tr6ôi 2kxc8phét vàooMxsTE 2kxc8pdi động.

“Khả…”, lr6à r6giọng nóoMxsTEi cr6ủa Tiê2kxc8pu oMxsTEViễn, r6tôi nínr6 thở,5ikXDY lầ5ikXDYn nà5ikXDYy đế2kxc8pn 5ikXDYlượt tr6ôi không5ikXDY oMxsTEnói gì.

“Em, 2kxc8pem coMxsTEhưa tắtoMxsTE m5ikXDYáy doMxsTEi đr6ộng”. Gi2kxc8pọng nó5ikXDYi c5ikXDYủa Tiê2kxc8pu Viễ2kxc8pn oMxsTEdịu dàn5ikXDYg, dịuoMxsTE dànoMxsTEg r6đến nỗi5ikXDY làoMxsTEm r6tôi r6ngây ngấ2kxc8pt, tôir6 oMxsTEcẩn t5ikXDYhận lặngr6 ng5ikXDYhe oMxsTEhơi oMxsTEthở r6của r6anh, cả2kxc8pm gi5ikXDYác hơ2kxc8pi nóngoMxsTE 2kxc8pđang loMxsTEan 5ikXDYtỏa tr5ikXDYên mặt.

Cả oMxsTEhai ngườir6 i5ikXDYm lặoMxsTEng hồioMxsTE 2kxc8plâu, v2kxc8pẫn làr6 T5ikXDYiêu V2kxc8piễn m5ikXDYở lời5ikXDY tr5ikXDYước, 5ikXDY“Ngủ ngon”.

Tôi giữoMxsTE chặtr6 đoMxsTEiện thoạir6 d2kxc8pi độnr6g, mãoMxsTEi không2kxc8p chịuoMxsTE bỏ2kxc8p 5ikXDYxuống. ĐoMxsTEến lúr6c cơr6 t2kxc8phể c2kxc8pảm thấ2kxc8py oMxsTElạnh mớir6 biếoMxsTEt làr6 chăoMxsTEn đãoMxsTE rơ5ikXDYi xuoMxsTEống khỏ5ikXDYi giườngr6 rồi.

Buổi sáng,5ikXDY khr6i tr2kxc8pời vẫnoMxsTE coMxsTEòn tờ5ikXDY m5ikXDYờ, r6gió l2kxc8pạnh khônr6g ngừng5ikXDY thổoMxsTEi, mởr6 c5ikXDYửa s2kxc8pổ 5ikXDYra thấy2kxc8p b2kxc8pụi 2kxc8pbám dà5ikXDYy thàn5ikXDYh lớp2kxc8p trênr6 bệ2kxc8p cửa.

Dưới oMxsTElầu, khôngr6 biết5ikXDY coMxsTEún coMxsTEon củaoMxsTE nhà2kxc8p oMxsTEnào 5ikXDYmặc bộ2kxc8p qu5ikXDYần áo2kxc8p ngộoMxsTE noMxsTEghĩnh đa2kxc8png chạoMxsTEy lănoMxsTEg quăoMxsTEng, r6cái 5ikXDYmông trò2kxc8pn oMxsTEmũm 2kxc8pmĩm 2kxc8pngoe ngur6ẩy, cựr6c 2kxc8pkỳ r6đáng yêu.

Cún co5ikXDYn ch2kxc8pạy đế2kxc8pn dưới2kxc8p một2kxc8p chioMxsTEếc oMxsTExe r6con mà2kxc8pu xar6nh nr6gọc, oMxsTEmuốn đánhoMxsTE dấr6u lãnoMxsTEh địa,5ikXDY 2kxc8pngửi ng5ikXDYửi m2kxc8pùi thr6ấy kh2kxc8pông phảioMxsTE lạioMxsTE từ5ikXDY từ2kxc8p 2kxc8pbỏ đi.

Chiếc x2kxc8pe ấyoMxsTE rất5ikXDY giố5ikXDYng chiếc5ikXDY x2kxc8pe Ti2kxc8pêu Vir6ễn lr6ái ngàyr6 hômoMxsTE quoMxsTEa, m2kxc8pàu xan2kxc8ph n2kxc8pgọc t5ikXDYhâm tr2kxc8pầm sâu2kxc8p sắoMxsTEc, thậ5ikXDYt hợp5ikXDY v5ikXDYới phr6ong c2kxc8pách của2kxc8p TiêuoMxsTE Viễn.

Tôi chạy5ikXDY 2kxc8pnhư b2kxc8pay xr6uống dư5ikXDYới loMxsTEầu, phó2kxc8png đếnr6 chỗ5ikXDY coMxsTEhiếc xeoMxsTE, qu5ikXDYa lớ5ikXDYp bụ2kxc8pi ph5ikXDYủ ngo5ikXDYài cửar6 k5ikXDYính nhìnoMxsTE th5ikXDYấy oMxsTETiêu ViễnoMxsTE ởr6 tr5ikXDYong xe.

Cả ngoMxsTEười an2kxc8ph ngr6ồi dựaoMxsTE t2kxc8prên ghế,oMxsTE ng5ikXDYủ 5ikXDYthiếp đ5ikXDYi, chỉ2kxc8p có2kxc8p r6di động5ikXDY vẫ5ikXDYn đr6ể ởoMxsTE bêoMxsTEn tai2kxc8p, dánoMxsTEg điệur6 nhoMxsTEư đa2kxc8png oMxsTEgọi đi5ikXDYện thoại.

Tôi gõ2kxc8p gr6õ 2kxc8pvào cửar6 x5ikXDYe, r6sau đ2kxc8pó thấ2kxc8py TiêoMxsTEu 5ikXDYViễn r6tỉnh dậy.

“Tại r6sao ar6nh lạioMxsTE ở5ikXDY 5ikXDYđây?” ToMxsTEôi hỏi.

Anh doMxsTEụi dụi2kxc8p mắt5ikXDY, koMxsTEhông toMxsTErả lờir6 tôi.

“Anh ở5ikXDY đâr6y cảoMxsTE một2kxc8p đ2kxc8pêm à?”

“Đâu có,2kxc8p hơn5ikXDY hr6ai giờr6 sár6ng mớ2kxc8pi r2kxc8pa khỏ2kxc8pi chỗr6 CônoMxsTE Thiếu!oMxsTE” 2kxc8pAnh mr6ở cử2kxc8pa xer6, “r6Em 2kxc8pcó loMxsTEạnh không?r6 V5ikXDYào tronr6g nóoMxsTEi 2kxc8pchuyện đi!”

“Còn nóir6 gìr6 noMxsTEữa, kh5ikXDYông coMxsTEó c2kxc8phuyện gì2kxc8p 2kxc8pmau 2kxc8pvề 2kxc8pnhà ngủ2kxc8p đ2kxc8pi!” T2kxc8pôi 2kxc8pđứng ở2kxc8p oMxsTEbên ngoài2kxc8p khô5ikXDYng nhúr6c nhích.

“Có chuyện”.

“Có chuy5ikXDYện thoMxsTEì m5ikXDYau nói,oMxsTE nr6ói xonoMxsTEg oMxsTErồi về5ikXDY đir6 ngr6ủ!” 2kxc8pTôi 5ikXDYcảm thấ2kxc8p h5ikXDYôm 2kxc8pnay tr6ôi cằnr6 nhằ2kxc8pn quoMxsTEá, giốngr6 mộr6t boMxsTEà lãr6o tám5ikXDY mươi2kxc8p vậr6y. T5ikXDYiêu V2kxc8piễn ioMxsTEm lặr6ng nhìnoMxsTE tôioMxsTE, “”Em5ikXDY đang2kxc8p giậnr6 à?”

“Em giận2kxc8p cá5ikXDYi gì2kxc8p choMxsTEứ? Mấy5ikXDY người2kxc8p c2kxc8pác aoMxsTEnh t2kxc8phích goMxsTEì thì5ikXDY loMxsTEàm, liênr6 quaoMxsTEn oMxsTEgì đến2kxc8p e2kxc8pm chứr6?” Đúr6ng l2kxc8pà 5ikXDYtôi oMxsTEđang giậnoMxsTE, gr6iận aoMxsTEnh s5ikXDYao lạir6 khôngr6 biếtr6 qur6ý bả2kxc8pn thân5ikXDY m5ikXDYình oMxsTEnhư toMxsTEhế, trời5ikXDY r6lạnh màoMxsTE khô2kxc8png v2kxc8pề nhàr6, còoMxsTEn ngủ5ikXDY oMxsTEở tr6rên xe.

“Nhìn ar6nh chằmoMxsTE c2kxc8phằm như5ikXDY vậy,2kxc8p oMxsTEcòn nó2kxc8pi làoMxsTE khô2kxc8png giận2kxc8p à?5ikXDY” r6Tiêu Viễnr6 nh5ikXDYìn tôoMxsTEi 5ikXDYcười vớr6i vẻoMxsTE r6nuông chiều.

`”Em g2kxc8piận, là2kxc8p tựoMxsTE g5ikXDYiận r6bản thâr6n 2kxc8pmình! T2kxc8prời 2kxc8plạnh 5ikXDYthế nàr6y, coMxsTEhạy r6xuống quảr6n aoMxsTEnh làmoMxsTE gì?”oMxsTE Tôi5ikXDY q2kxc8puay người5ikXDY muốnoMxsTE r6lên nhà5ikXDY, oMxsTEkhông để2kxc8p r6ý an5ikXDYh nữ2kxc8pa cr6hắc oMxsTEanh sẽr6 b5ikXDYỏ về2kxc8p thôi.

“Đợi đã!”r6 ToMxsTEiêu 2kxc8pViễn 5ikXDYxuống r6xe ké2kxc8po tô2kxc8pi lạoMxsTEi, 5ikXDY“Anh oMxsTEmuốn n5ikXDYói vớ5ikXDYi em2kxc8p, t5ikXDYất cr6ả đề2kxc8pu khôoMxsTEng nhoMxsTEư er6m r6nghĩ thoMxsTEế đâu!”

“Cái 2kxc8pgì mà5ikXDY khônr6g nhưr6 e2kxc8pm n2kxc8pghĩ?” Tô2kxc8pi nr6ghĩ coMxsTEái gìr6 chứ?5ikXDY Lờ5ikXDYi 2kxc8pnói 2kxc8pcủa oMxsTETiêu Viễn2kxc8p làmoMxsTE tôoMxsTEi n5ikXDYghi hoặc.

Tiêu Viễr6n thr6ở 2kxc8pdài khẽ5ikXDY 5ikXDYnói: “Thôir6 voMxsTEậy, oMxsTEcó 5ikXDYmột số2kxc8p chr6uyện anr6h cũngr6 kh5ikXDYông bir6ết nênr6 nói5ikXDY thếr6 nào”.

“Vậy thoMxsTEì đr6ừng 2kxc8pnói nữa!”2kxc8p Đãr6 khônoMxsTEg boMxsTEiết nên5ikXDY nr6ói th5ikXDYế nàr6o thìr6 còoMxsTEn nóioMxsTE gìoMxsTE nữa5ikXDY, choMxsTEúng t5ikXDYôi đềur6 khô5ikXDYng phải5ikXDY 2kxc8plà nhữngr6 người5ikXDY quá2kxc8p gượn5ikXDYg ép.

Tiêu Viễn5ikXDY roMxsTEõ ràng5ikXDY roMxsTEất oMxsTEmệt, n5ikXDYgáp d5ikXDYài một2kxc8p c5ikXDYái rồ5ikXDYi nóioMxsTE: “BâoMxsTEy giờ2kxc8p an5ikXDYh 5ikXDYvề đi2kxc8p ngủ2kxc8p, buổi5ikXDY tốr6i đoMxsTEến đón5ikXDY 2kxc8pem, sẽr6 5ikXDYcho oMxsTEem mộtoMxsTE b5ikXDYất nr6gờ t2kxc8phú vị”.

“Buổi toMxsTEối 2kxc8pem có2kxc8p việcoMxsTE…”. Tốr6i nr6ay t2kxc8pôi p5ikXDYhải 2kxc8pđi 5ikXDYxem bu5ikXDYổi b2kxc8piểu oMxsTEdiễn củ5ikXDYa Lr6ưu Đứr6c Hr6oa với5ikXDY mẹ,5ikXDY lớpoMxsTE t5ikXDYrưởng ChoMxsTEương SíoMxsTEnh r6chẳng dễ5ikXDY g2kxc8pì mớioMxsTE kr6iếm r6được vé.

“Nếu oMxsTEmà khônoMxsTEg q5ikXDYuan trọ5ikXDYng th5ikXDYì hủoMxsTEy đi!”oMxsTE Tiêu2kxc8p V5ikXDYiễn giọng5ikXDY n5ikXDYài nỉoMxsTE khi5ikXDYến r6tôi 5ikXDYsuýt nữ5ikXDYa mềm5ikXDY lòng,5ikXDY như5ikXDYng ng2kxc8phĩ lại,2kxc8p tạioMxsTE saoMxsTEo mỗi2kxc8p oMxsTElần ngườoMxsTEi 5ikXDYbị toMxsTEhỏa hiệp5ikXDY đr6ều làr6 tôi?

“Không hoMxsTEủy đ2kxc8pược!” oMxsTETôi hầmoMxsTE hừ5ikXDY nóioMxsTE, boMxsTEuổi di2kxc8pễn coMxsTEa nhạc5ikXDY r6không vì5ikXDY toMxsTEôi màr6 hooMxsTEãn lạir6 đượr6c, 5ikXDYmà cũoMxsTEng đã5ikXDY oMxsTEhứa 5ikXDYchắc ch5ikXDYắn với5ikXDY mẹoMxsTE rồi,2kxc8p moMxsTEẹ vr6ì 2kxc8pchuyện nàoMxsTEy mà5ikXDY v2kxc8pui 5ikXDYsướng mấoMxsTEy oMxsTEngày liền.

“Ừ, thế2kxc8p tr6hôi vậy”.oMxsTE T5ikXDYiêu Viễn5ikXDY cóoMxsTE v5ikXDYẻ toMxsTEhất v5ikXDYọng, “Nhưngr6 hr6y v2kxc8pọng lần5ikXDY soMxsTEau cònoMxsTE r6có cơ5ikXDY hội”.

Còn có5ikXDY 2kxc8pcơ hội2kxc8p goMxsTEì, tôr6i muốnr6 hỏr6i 5ikXDYanh, nhưng2kxc8p t2kxc8phấy d2kxc8páng vr6ẻ an2kxc8ph mr6ệt 2kxc8pmỏi, lr6ại khô5ikXDYng đành5ikXDY lò5ikXDYng, có2kxc8p oMxsTElẽ oMxsTEthôi vậy.5ikXDY oMxsTENói đế5ikXDYn đâoMxsTEy lr6à đượ5ikXDYc r6rồi, n2kxc8pên nhanoMxsTEh chóngoMxsTE vềr6 nhà5ikXDY r6đi ng2kxc8pủ đi.

Cổng sâoMxsTEn vận5ikXDY độngr6 người5ikXDY đô5ikXDYng r6như m5ikXDYắc cử5ikXDYi, roMxsTEất nhi2kxc8pều n5ikXDYgười khôn2kxc8pg oMxsTEmua đư5ikXDYợc vér6, tú2kxc8pm tụ5ikXDYm ở5ikXDY cổ2kxc8png đểr6 moMxsTEua vér6 2kxc8pchợ đen.

Có n5ikXDYgười nhìr6n sốr6 g5ikXDYhế véoMxsTE của5ikXDY tôi,oMxsTE hoMxsTEỏi: “CôoMxsTE 2kxc8pgái, 5ikXDYcó oMxsTEbán r6vé khôn2kxc8pg?” TôoMxsTEi r6lắc r6đầu, lớoMxsTEp trưởngr6 chẳngr6 dr6ễ 5ikXDYgì ki5ikXDYếm cho2kxc8p, làmr6 r6sao c5ikXDYó thểoMxsTE bán?

Bên 2kxc8pcạnh, cũnoMxsTEg cór6 rấr6t nhiềur6 ngưoMxsTEời vây2kxc8p lấ2kxc8py oMxsTEmẹ t5ikXDYôi, có2kxc8p ngưr6ời oMxsTEnói: “Chị5ikXDY ơi,5ikXDY r6cái vr6é nà5ikXDYy chị2kxc8p oMxsTEcứ oMxsTEnói r6giá đi,oMxsTE bar6o 5ikXDYnhiêu tr6iền toMxsTEôi cũnoMxsTEg lấy”.

Lúc 5ikXDYnày tôi2kxc8p mới2kxc8p biets2kxc8p, thìoMxsTE oMxsTEra choMxsTEỗ noMxsTEgồi 5ikXDYcủa hr6ai chiếc5ikXDY vé2kxc8p nàr6y cực2kxc8p kỳoMxsTE tốtr6, oMxsTElúc vềoMxsTE phảr6i cảmoMxsTE 5ikXDYơn Cr6hương 5ikXDYSính tử2kxc8p tếr6 mớioMxsTE được.

Chỗ noMxsTEgồi củar6 chúoMxsTEng 2kxc8ptôi loMxsTEà kh5ikXDYu gr6hế r6VIP, ở2kxc8p hàr6ng thoMxsTEứ baoMxsTE, rất5ikXDY gầnoMxsTE soMxsTEân khoMxsTEấu, 2kxc8pcó thr6ể nhìoMxsTEn 2kxc8prõ 2kxc8pcả mặ5ikXDYt củaoMxsTE noMxsTEhân viêoMxsTEn l2kxc8pàm c5ikXDYông tá5ikXDYc điều5ikXDY 2kxc8pkhiển thiết5ikXDY bị5ikXDY tr5ikXDYên 2kxc8psân khấu,5ikXDY l2kxc8pại cr6òn được5ikXDY cr6ung cấp2kxc8p miễ5ikXDYn r6phí nướcr6 u5ikXDYống 5ikXDYvà đ2kxc8pồ ă2kxc8pn nhẹ.

Hàng th2kxc8pứ hoMxsTEai tr5ikXDYước oMxsTEmặt ch5ikXDYúng t2kxc8pôi cóoMxsTE haoMxsTEi chỗoMxsTE ngồir6 lu5ikXDYôn đểoMxsTE trống,r6 trên2kxc8p oMxsTEmặt oMxsTEbàn củaoMxsTE gr6hế trước5ikXDY mặ5ikXDYt tôir6 đ5ikXDYặt mộ2kxc8pt 2kxc8pbó hor6a 2kxc8ply xoMxsTEen ho2kxc8pa hồng.

Khi buổr6i bioMxsTEểu dioMxsTEễn b2kxc8pắt đoMxsTEầu, 2kxc8phai oMxsTEghế trr6ước mặoMxsTEt vr6ẫn trống.5ikXDY oMxsTETôi 2kxc8pcứ nghĩ,oMxsTE ngườir6 nàooMxsTE lại2kxc8p đố2kxc8pt tiềnoMxsTE nr6hư vậ5ikXDYy? Đã5ikXDY mu5ikXDYa 5ikXDYvé rồi5ikXDY cr6òn khô5ikXDYng đến.

Buổi bir6ểu diễ5ikXDYn vừoMxsTEa 2kxc8pbắt đoMxsTEầu, toMxsTEôi và2kxc8p m2kxc8pẹ đãoMxsTE nhr6anh chóng5ikXDY 2kxc8pbị cuố2kxc8pn hr6út, cùng2kxc8p v5ikXDYới mọir6 người5ikXDY hér6t gọr6i têr6n L5ikXDYưu ĐứcoMxsTE Hor6a, t2kxc8prạng thá2kxc8pi cur6ồng n2kxc8phiệt oMxsTEchưa có2kxc8p b5ikXDYao giờoMxsTE. T5ikXDYhậm chír6 5ikXDYmẹ tôr6i 2kxc8pcòn l2kxc8pấy már6y chụpr6 ảnhoMxsTE 5ikXDYkhông ngừn5ikXDYg choMxsTEụp các5ikXDY độngoMxsTE tá5ikXDYc r6và biểr6u hiệr6n c5ikXDYủa Lư5ikXDYu Đr6ức Hoa.

“Cái mr6áy ảnh5ikXDY nàyr6 r6của oMxsTEmẹ c5ikXDYhụp l2kxc8pên ảnh2kxc8p khôn5ikXDYg nr6hìn r6rõ đâu,oMxsTE đừngr6 mất2kxc8p c5ikXDYông nr6ữa!” T2kxc8pôi 2kxc8pbảo mẹ.

“Nhìn rõ2kxc8p r6mà! Không5ikXDY t2kxc8pin c2kxc8pon 5ikXDYnhìn xe5ikXDYm!” 5ikXDYMẹ 2kxc8ptôi r6rất tự2kxc8p 5ikXDYhào đ5ikXDYưa oMxsTEmáy ả5ikXDYnh ch2kxc8po tô2kxc8pi nhìn.

“Ngày 5ikXDYmai tr5ikXDYên mạn2kxc8pg sẽoMxsTE cr6ó oMxsTEđầy ả5ikXDYnh đẹp5ikXDY r6của c5ikXDYác r6thợ chụ5ikXDYp ảnr6h chuy5ikXDYên nghiệp2kxc8p chr6ụp, cr6on tả2kxc8pi vềr6 ch5ikXDYo mẹr6 xem”.

“Không t2kxc8phích br6ằng ản5ikXDYh mẹr6 tựr6 chụp!”5ikXDY 2kxc8pMẹ oMxsTEtôi tự2kxc8p tir6n nói.

Tôi oMxsTEkhông tran5ikXDYh luậnr6 voMxsTEới m2kxc8pẹ nữa5ikXDY, nr6gày mr6ai 2kxc8pxem ảnhr6 củaoMxsTE t2kxc8phợ chuyê5ikXDYn nghiệ5ikXDYp choMxsTEụp t5ikXDYhì 2kxc8psẽ khỏir6 nói2kxc8p luôn.

Xem x2kxc8pong br6uổi biểoMxsTEu diễn,2kxc8p tr6âm t2kxc8prạng của2kxc8p tô2kxc8pi 5ikXDYvà mr6ẹ vôr6 cùr6ng toMxsTEhoải r6mái. Mẹ2kxc8p 2kxc8ptôi 5ikXDYnói: r6“Nhân tiệnr6 trun5ikXDYg tâm2kxc8p thươr6ng 2kxc8pmại chưa5ikXDY đón5ikXDYg 5ikXDYcửa, coMxsTEhúng 5ikXDYta đ5ikXDYi lư2kxc8pợn c5ikXDYhút, oMxsTExem đồng2kxc8p hồ!”

“Con cr6ó 5ikXDYbao gr6iờ thr6ích đồngoMxsTE hồoMxsTE đâu?oMxsTE Cũng2kxc8p chẳng2kxc8p dùn2kxc8pg đến”.2kxc8p Tr6hời oMxsTEđại củ2kxc8pa 5ikXDYchúng toMxsTEôi 5ikXDYbây giờ5ikXDY đ2kxc8pại r6đa số2kxc8p đềoMxsTEu lấ5ikXDYy d5ikXDYi động5ikXDY đ2kxc8pể xoMxsTEem 5ikXDYgiờ roMxsTEồi, vố5ikXDYn khôngr6 r6có hr6ứng toMxsTEhú với5ikXDY mr6ón đồr6 đr6eo t2kxc8pay ấr6y nữa.

“Sắp đếoMxsTEn oMxsTEmùa x5ikXDYuân oMxsTErồi, mặcoMxsTE oMxsTEáo lộ2kxc8p cánr6h ta2kxc8py trầr6n 2kxc8pra cũnr6g 2kxc8pkhông đẹp”.

“Vậy mu5ikXDYa 2kxc8pcho 5ikXDYcon chiếc5ikXDY 2kxc8pvòng ngọc5ikXDY bíchoMxsTE r6đi, toMxsTEhế 2kxc8pmới đẹp”.2kxc8p 2kxc8pTôi 5ikXDYđùa mẹ.

“Nếu r6con th2kxc8pích, 2kxc8pđợi hô2kxc8pm r6sau mẹ2kxc8p rr6út tr6iền 2kxc8ptiết kiệ2kxc8pm r6để mu2kxc8pa nhà5ikXDY 2kxc8pra moMxsTEua cr6ho cr6on 5ikXDYmột chiếc!”oMxsTE Mẹ2kxc8p t2kxc8pôi cười.

“Thôi đoMxsTEừng ạ,5ikXDY mẹ2kxc8p dà5ikXDYnh toMxsTEiền 2kxc8pđể mu2kxc8pa n2kxc8phà 2kxc8pcho coMxsTEon đi!”

Mua chr6o tr6ôi m5ikXDYột cr6ăn nhr6à r6luôn lr6à 5ikXDYtâm oMxsTEnguyện của5ikXDY r6mẹ. Mr6ẹ thườngr6 nói,2kxc8p cooMxsTEn gár6i nh2kxc8pất địnhr6 ph2kxc8pải cr6ó oMxsTEnhà riênoMxsTEg củar6 r6mình, nếur6 r6không soMxsTEau nàoMxsTEy coMxsTEãi nh5ikXDYau 5ikXDYvới choMxsTEồng c2kxc8pũng khr6ông 2kxc8pcó chỗ5ikXDY m5ikXDYà đi.5ikXDY Lo2kxc8pgic 2kxc8pthật kỳ2kxc8p quặc,5ikXDY nhưnoMxsTEg cũng2kxc8p oMxsTErất thực5ikXDY tế.

Khi mẹ2kxc8p và2kxc8p 2kxc8pbố 2kxc8ply hr6ôn, mẹr6 c5ikXDYhẳng oMxsTEcó ch2kxc8pỗ nà5ikXDYo đểoMxsTE man2kxc8pg r6tôi đế2kxc8pn ở2kxc8p, đà2kxc8pnh p5ikXDYhải số5ikXDYng ch5ikXDYen chr6úc 2kxc8pmãi tro5ikXDYng khôr6ng 2kxc8pgian pr6hòng kháoMxsTEch 5ikXDYbé tý5ikXDY 2kxc8pcủa noMxsTEhà br6à ngoạioMxsTE, m2kxc8pãi đếnr6 nhiề5ikXDYu năr6m s5ikXDYau, r6khi t5ikXDYôi cóoMxsTE oMxsTEthể 5ikXDYnhớ đượcr6 mọir6 c5ikXDYhuyện, coMxsTEơ 2kxc8pquan oMxsTEcủa mr6ẹ mớ2kxc8pi c2kxc8pấp choMxsTEo một2kxc8p că2kxc8pn hộoMxsTE nhoMxsTEỏ oMxsTEhai br6uồng. Nhưnr6g trướcr6 5ikXDYsau t5ikXDYhì vẫn5ikXDY 2kxc8plà c5ikXDYơ r6quan cấp2kxc8p, kh5ikXDYông c2kxc8phắc noMxsTEgày nàr6o lạr6i toMxsTEhu hồi,2kxc8p chúoMxsTEng r6tôi l5ikXDYại kr6hông có2kxc8p 5ikXDYchỗ ở5ikXDY 5ikXDYnữa, oMxsTEcho nê5ikXDYn mẹr6 k5ikXDYhông yêoMxsTEn t2kxc8pâm, 2kxc8pluôn goMxsTEhi nhớ5ikXDY vir6ệc muoMxsTEa mộtr6 căn2kxc8p oMxsTEnhà r5ikXDYiêng củaoMxsTE chúng5ikXDY tôi.

“Khoản oMxsTEchi 5ikXDYmua r6nhà mẹ5ikXDY 2kxc8pvẫn gi5ikXDYữ ch2kxc8po co2kxc8pn r6mà, đủ2kxc8p rồi!”r6 r6Mẹ kh5ikXDYoác 5ikXDYtay 2kxc8ptôi đi2kxc8p vềr6 phr6ía siêu5ikXDY tr6hị HoMxsTEoa Đường.

“Mẹ th2kxc8pấy chúng5ikXDY 2kxc8pta k2kxc8phoác r6tay nha5ikXDYu đ2kxc8pi lượnoMxsTE sir6êu thị2kxc8p 5ikXDYcó goMxsTEiống 2kxc8phai chịoMxsTE 5ikXDYem khoMxsTEông?” T2kxc8pôi trêuoMxsTE 2kxc8pđùa mẹ.

“Nếu giốn5ikXDYg oMxsTEđược thoMxsTEì tốt”.oMxsTE M5ikXDYẹ th2kxc8pở dàr6i nói.

“Giống, khôoMxsTEng tr6in mẹ5ikXDY thr6ử hỏioMxsTE ngư2kxc8pời khác5ikXDY xem”r6. T5ikXDYôi c5ikXDYố ý2kxc8p oMxsTEdựa sá5ikXDYt 2kxc8pvào mẹ.

“Hôm nàoMxsTEo chúng2kxc8p 5ikXDYta 2kxc8pđi chụpoMxsTE cái5ikXDY d5ikXDYán g2kxc8pì đó2kxc8p 2kxc8pđi? Cá5ikXDYi đó5ikXDY goMxsTEọi r6là 2kxc8pgì r6đấy nhỉ?2kxc8p 2kxc8pDán l2kxc8pên đ2kxc8piện thoại2kxc8p d2kxc8pi độn2kxc8pg 2kxc8pcủa con”.

“Ảnh 2kxc8pđề can”.

“Đúng, coMxsTEhính lr6à r6nó, c5ikXDYon đưar6 m2kxc8pẹ đi5ikXDY oMxsTEnhé!” LoMxsTEúc mẹoMxsTE tôoMxsTEi hưn5ikXDYg phấ2kxc8pn toMxsTEhì gioMxsTEống nhưoMxsTE m5ikXDYột đứa5ikXDY 5ikXDYcon ní2kxc8pt già.

“Được, 2kxc8pkhông r6vấn đ5ikXDYề gìoMxsTE! Mẹ5ikXDY đoMxsTEúng r6là sànhoMxsTE 2kxc8pđiệu qoMxsTEuá đấy,2kxc8p r6con còr6n cr6hưa r6từng 5ikXDYchụp 2kxc8pbao giờ”.

Ở 5ikXDYbên mẹoMxsTE, 2kxc8pluôn 5ikXDYvui vẻ2kxc8p oMxsTEnhư vậy,5ikXDY mẹ2kxc8p chínhoMxsTE l2kxc8pà chr6ỗ dựar6 ch2kxc8po tâmr6 hồr6n tôi.

 

6. oMxsTETáo 5ikXDYPhú 2kxc8pSĩ rơ5ikXDYi đầ5ikXDYy dướoMxsTEi đất

Lúc 5ikXDYxem biểur6 dir6ễn cr6a nhạc,2kxc8p tôir6 đểoMxsTE điệnoMxsTE thoạ5ikXDYi oMxsTEdi dộngoMxsTE 2kxc8pở chếr6 độ2kxc8p y2kxc8pên lặng,5ikXDY cr6ó mr6ấy cuộr6c gọi5ikXDY đếnoMxsTE nr6hưng đề2kxc8pu kh2kxc8pông biếr6t, mở5ikXDY dr6anh sác2kxc8ph cuộc2kxc8p g2kxc8pọi n2kxc8phỡ thấr6y đềur6 làoMxsTE củaoMxsTE TiêuoMxsTE Viễn.

Tôi 2kxc8pquay lưoMxsTEng vr6ới mẹr6 để5ikXDY g2kxc8pọi lr6ại r6cho oMxsTEanh, oMxsTEgiọng TiêuoMxsTE Vir6ễn mệ2kxc8pt m5ikXDYỏi ở2kxc8p r6đầu boMxsTEên kioMxsTEa, “Kh2kxc8pông c2kxc8pó việr6c r6gì đâu!”

“Vâng!” TôioMxsTE đáp,r6 r6quay đầu2kxc8p lạr6i thấy2kxc8p mẹ2kxc8p đoMxsTEang nh5ikXDYìn tôoMxsTEi dò2kxc8p hỏ5ikXDYi, tr6hế lr6à vộioMxsTE vàn5ikXDYg doMxsTEập máy.

Thứ h5ikXDYai đr6i làr6m, nhận5ikXDY đượcr6 th5ikXDYông br6áo của2kxc8p Cục5ikXDY, r6sẽ đếnoMxsTE kiểm2kxc8p t5ikXDYra tiến5ikXDY độ2kxc8p dự2kxc8p án.

Tôi đư5ikXDYa r6thông br6áo 5ikXDYcho TổoMxsTE trưởn2kxc8pg x2kxc8pem, 2kxc8pông bảo2kxc8p 5ikXDYtôi trựcr6 tiế2kxc8pp m5ikXDYang đế2kxc8pn c5ikXDYho Tr6iêu Viễn5ikXDY và2kxc8p r6Ngô Duyệt.

Bộ dr6ạng Tir6êu Viễnr6 r6như khôngr6 đ2kxc8pược ngr6hỉ r6ngơi 5ikXDYđủ sứoMxsTEc, “Er6m khôngoMxsTE trốnoMxsTE oMxsTEtôi nữa5ikXDY à?r6” Đr6ây là2kxc8p là2kxc8pm voMxsTEiệc, 5ikXDYcó thể5ikXDY tr6rốn tr5ikXDYánh sao?

Tôi r6nhìn oMxsTEtrên bànr6 oMxsTEanh đặt5ikXDY 5ikXDYhai tấmoMxsTE r6vé x2kxc8pem biểu2kxc8p d2kxc8piên c5ikXDYa nhạoMxsTEc, trêr6n v2kxc8pé oMxsTEin hàng2kxc8p oMxsTE2 5ikXDYsố r68, số5ikXDY 2kxc8p10, 5ikXDYchẳng lẽ…

Tôi 5ikXDYchợt hiể2kxc8pu rr6a, 5ikXDYthì oMxsTEra đâyr6 ch5ikXDYính oMxsTElà điềur6 ngạcr6 nhiê2kxc8pn r6thú vịoMxsTE mr6à an5ikXDYh đ2kxc8pã nói!

“Anh cũngr6 5ikXDYđi xe5ikXDYm buổi2kxc8p oMxsTEbiểu 5ikXDYdiễn c2kxc8pa oMxsTEnhạc r6à?” Tôr6i oMxsTEhỏi thăr6m dò.

“Không, a2kxc8pnh chưa5ikXDY ba5ikXDYo gioMxsTEờ toMxsTEhích Lưu2kxc8p ĐứcoMxsTE Hr6oa”. 5ikXDYAnh lạ2kxc8pnh loMxsTEùng nói.

“Thế lấy5ikXDY voMxsTEé n5ikXDYày đ2kxc8pể lr6àm g2kxc8pì?” Tr6hật phr6í chr6ỗ ng5ikXDYồi tốt5ikXDY 2kxc8pnhư vậy.

“Người k5ikXDYhác tặnoMxsTEg, tiếr6c oMxsTElà tặoMxsTEng oMxsTEnhầm 5ikXDYngười rồi”.

Vẫn cò5ikXDYn r6nói cứngoMxsTE, không2kxc8p n5ikXDYói thìoMxsTE thôi.

 

“Tiêu Viễn,r6 er6m 2kxc8pcần oMxsTEnói chuyệnr6 vớr6i r6anh về5ikXDY qoMxsTEuy hoạch2kxc8p 2kxc8plắp r6đặt cár6p r6điện c2kxc8pủa dự2kxc8p ánoMxsTE này”.r6 Ng2kxc8pô DuyoMxsTEệt đanr6g ở2kxc8p cửa,2kxc8p tr2kxc8pên ta5ikXDYy c2kxc8pầm mộ5ikXDYt tệp2kxc8p br6ản oMxsTEvẽ phácoMxsTE thảo.

“Tôi còr6n 5ikXDYcó việcr6 kh5ikXDYác, x2kxc8pin phr6ép v2kxc8pề tr6rước ạ!”r6 Tr6ôi r6vội vr6àng oMxsTEnhường đường2kxc8p r6cho Ngôr6 Duyệt.

“Em cũnr6g ngoMxsTEồi ởr6 đây,5ikXDY 5ikXDYnghe cù5ikXDYng!” Tiê5ikXDYu V2kxc8piễn oMxsTEra lệnh5ikXDY c2kxc8pho t5ikXDYôi, hôm2kxc8p n2kxc8pay sắc5ikXDY oMxsTEmặt 5ikXDYanh 2kxc8pkhông đư2kxc8pợc tố5ikXDYt, choMxsTEắc là2kxc8p 2kxc8pdo oMxsTEchưa được2kxc8p nghỉ2kxc8p n2kxc8pgơi đầy2kxc8p đủ.

Ngô Du2kxc8pyệt 2kxc8pnhíu mà2kxc8py, nóioMxsTE: “Tiểur6 Khảr6 có2kxc8p t5ikXDYhể khôngr6 cầ2kxc8pn nghe”.

“Đúng, oMxsTEđúng! TôoMxsTEi khô5ikXDYng cầnr6 phải5ikXDY ngh2kxc8pe ạ!2kxc8p” Tr6ôi c2kxc8pười theo.

“Cô ấr6y từng5ikXDY họcr6 khr6oa 5ikXDYtự nhiên,oMxsTE m2kxc8pà r6đây lạioMxsTE choMxsTEính l2kxc8pà chuyê5ikXDYn n2kxc8pgành oMxsTEcô oMxsTEấy họcoMxsTE, tạ5ikXDYi sa2kxc8po l5ikXDYại k5ikXDYhông thể2kxc8p nghe?”2kxc8p 2kxc8pTiêu Vr6iễn cóoMxsTE v2kxc8pẻ cố2kxc8p bắr6t ér6p toMxsTEôi ở2kxc8p lại.

“Tại r6sao ar6nh r6biết?” 2kxc8pNgô D2kxc8puyệt ng2kxc8pạc noMxsTEhiên n5ikXDYhìn t2kxc8pôi r6và Tr6iêu Viễn.

“Tại oMxsTEsao khônoMxsTEg biế5ikXDYt? r6Bọn 2kxc8panh họcr6 oMxsTEcùng một5ikXDY trườngr6 Đạ5ikXDYi học”.

“Tổng oMxsTEgiám sát5ikXDY Tiêu!”5ikXDY Tr6ôi muoMxsTEốn ngă5ikXDYn aoMxsTEnh lại.

Nhưng r6Tiêu Viễn5ikXDY liếc2kxc8p nh5ikXDYìn tôi,oMxsTE oMxsTEvẫn tiếp2kxc8p tụ5ikXDYc noMxsTEói: “Hơn5ikXDY nữar6 cô5ikXDY ấy2kxc8p từngoMxsTE l5ikXDYà oMxsTEbạn r6gái r6của anhoMxsTE, r6anh 2kxc8pcó th2kxc8pể kr6hông hioMxsTEểu c5ikXDYô ấy5ikXDY sao?”

Sắc oMxsTEmặt Ngr6ô DuyệtoMxsTE độ5ikXDYt nhiên5ikXDY r6trắng bệch.

Phó tổ2kxc8png giá5ikXDYm sár6t, đoMxsTEừng r6nghe an5ikXDYh ấy2kxc8p 5ikXDYnói nhảr6m”. Tô5ikXDYi vội5ikXDY v5ikXDYàng giảir6 thícr6h, “HoMxsTEồi đioMxsTE họcoMxsTE chỉ5ikXDY l2kxc8pà đùaoMxsTE oMxsTEvui thôi”.

“Ai r6đùa vu2kxc8pi 2kxc8pvới er6m chứ?”oMxsTE Sr6ắc mặt2kxc8p TiêoMxsTEu Viễnr6 cr6àng kh2kxc8pó coMxsTEoi, gr6iận dữ2kxc8p noMxsTEhìn tôi.

“Tiêu Viễn,5ikXDY soMxsTEao ar6nh lại5ikXDY c5ikXDYó r6thể đr6ối 2kxc8pxử với2kxc8p er6m nhưoMxsTE vậy?”2kxc8p 2kxc8pNgô Duyệtr6 b5ikXDYật khó2kxc8pc, sa2kxc8pu đó2kxc8p chạyoMxsTE vụ5ikXDYt roMxsTEa ngoài.

“Tại s2kxc8pao a5ikXDYnh l2kxc8pại c2kxc8pứ 2kxc8pphải nó2kxc8pi vr6ới 2kxc8pcô ấyoMxsTE điề2kxc8pu đó?2kxc8p 5ikXDYTại 2kxc8psao r6còn nr6ói rr6a t2kxc8prước m5ikXDYặt em?”

Tôi coMxsTEũng khó5ikXDYc, mối5ikXDY qu2kxc8pan oMxsTEhệ phoMxsTEức tr6ạp thếr6 r6này, b5ikXDYảo tôi5ikXDY s5ikXDYau nr6ày coMxsTEòn tiếpoMxsTE tục5ikXDY oMxsTElàm việc2kxc8p ở5ikXDY đ2kxc8pây oMxsTEthế nào5ikXDY đượcoMxsTE cr6hứ. TioMxsTEêu V5ikXDYiễn anoMxsTEh không5ikXDY để5ikXDY ý,oMxsTE vìr6 chỗr6 dựoMxsTEa phía5ikXDY 2kxc8psau a2kxc8pnh vững2kxc8p choMxsTEắc, hoà5ikXDYn to2kxc8pàn oMxsTEcó thể2kxc8p noMxsTEói đr6i là5ikXDY đoMxsTEi, 5ikXDYtôi thoMxsTEì làmoMxsTE thế2kxc8p nào2kxc8p r6được đây?

“Anh x5ikXDYin lỗ2kxc8pi, anr6h kr6hông thr6ể khôngr6 nó5ikXDYi ra!”oMxsTE Tiê2kxc8pu Vr6iễn lắr6c v5ikXDYai tô5ikXDYi, “Nế5ikXDYu còoMxsTEn kr6hông nói,oMxsTE r6người n5ikXDYhà sẽr6 boMxsTEắt anr6h oMxsTEđính hr6ôn vớioMxsTE cô5ikXDY ấy”.

“Hai ngườ2kxc8pi đính2kxc8p hô2kxc8pn được2kxc8p rồi,oMxsTE r6tại 2kxc8psao phảoMxsTEi k5ikXDYéo oMxsTEem 2kxc8pvào?” T2kxc8pôi khóc.

“Ngốc ạ,oMxsTE chẳng5ikXDY loMxsTEẽ er6m khôn5ikXDYg 2kxc8phiểu saoMxsTEo? ToMxsTEừ tr5ikXDYước đoMxsTEến nr6ay nr6gười oMxsTEanh y2kxc8pêu chỉoMxsTE coMxsTEó m5ikXDYình em!”oMxsTE TiêuoMxsTE ViễoMxsTEn oMxsTEôm chặtr6 l2kxc8pấy tôoMxsTEi, giọnr6g 2kxc8pnói th5ikXDYa thiết.

Tim đaur6 2kxc8pgần r6như muốoMxsTEn ngr6hẹt thở,5ikXDY tạoMxsTEi 2kxc8psao? 5ikXDYTại sa2kxc8po 2kxc8pbao nr6hiêu năr6m trôr6i qu5ikXDYa roMxsTEồi m5ikXDYới nó5ikXDYi v5ikXDYới tôioMxsTE nhoMxsTEững r6điều ấy?

Hai c2kxc8phân tôi5ikXDY roMxsTEã rờir6, dựaoMxsTE sá5ikXDYt và2kxc8po n5ikXDYgực TioMxsTEêu Viễn.

Ngô r6Duyệt mấyr6 n2kxc8pgày 2kxc8pliền không5ikXDY lộr6 d2kxc8piện 5ikXDYở TổoMxsTE dự2kxc8p án.

Tổ kioMxsTEểm tr2kxc8pa oMxsTEcủa C5ikXDYục dr6o đíchr6 thâr6n Cục2kxc8p trưởngr6 dr6ẫn đ2kxc8pầu xuốngoMxsTE ki2kxc8pểm tr2kxc8pa dựr6 á2kxc8pn, gi5ikXDYáo oMxsTEsư Điền5ikXDY Dur6y oMxsTENiên đóngr6 voMxsTEai trò5ikXDY c2kxc8pố vẫoMxsTEn. T2kxc8piêu VoMxsTEiễn 2kxc8pvà Tổr6 trưởng2kxc8p đioMxsTE cù2kxc8png 5ikXDYđến c2kxc8pác oMxsTEnơi, tôir6 đ5ikXDYi p5ikXDYhía sar6u ph2kxc8pụ troMxsTEách r6ghi chép.

Đi hếoMxsTEt một2kxc8p vòr6ng, m5ikXDYọi ngưr6ời ngoMxsTEồi r6lại ngh2kxc8pỉ ng5ikXDYơi, Cụcr6 trưởn5ikXDYg 5ikXDYvà oMxsTETiêu VioMxsTEễn ngr6ồi poMxsTEhía tr2kxc8pước tôi,oMxsTE 5ikXDYngược 5ikXDYlại, oMxsTEgiáo 2kxc8psư ĐioMxsTEền r6ngồi 2kxc8pbên cạnhr6 tôi.

“Tiêu Vir6ễn 5ikXDYnày, coMxsTEó phảir6 c2kxc8pháu vớoMxsTEi Du5ikXDYyệt Du5ikXDYyệt cãi5ikXDY nhar6u r6không?” Cục5ikXDY trưởngr6 r6ân r6cần nó5ikXDYi chuyệnoMxsTE gi5ikXDYa đìoMxsTEnh oMxsTEvới TiêuoMxsTE Viễn.

Tiêu Vi2kxc8pễn oMxsTEkhông nór6i gì.

“Thanh oMxsTEniên với2kxc8p nh5ikXDYau khô5ikXDYng trr6ánh 5ikXDYđược việcoMxsTE cãioMxsTE coMxsTEọ, đừngoMxsTE b2kxc8pận t2kxc8pâm. CháoMxsTEu cr6ũng bir6ết tínoMxsTEh cá5ikXDYch Duyệt2kxc8p Duyệt5ikXDY r5ikXDYồi đấ5ikXDYy, tính2kxc8p oMxsTEcòn trẻ5ikXDY r6con, 5ikXDYchuyện 5ikXDYgì cũr6ng tr6hích chấoMxsTEp nhặt,5ikXDY n5ikXDYhường nhịnr6 nr6ó chr6út, oMxsTEdù 2kxc8psao cũng5ikXDY sắpr6 đính2kxc8p hônr6 rồr6i mà!”

Tiêu Vr6iễn qu5ikXDYay xuống2kxc8p oMxsTEliếc nhì2kxc8pn tôi,oMxsTE 2kxc8pánh mắoMxsTEt oMxsTEđen t5ikXDYhẫm lộ2kxc8p roMxsTEa 2kxc8pvẻ cươnr6g nghị,2kxc8p sa2kxc8pu 5ikXDYđó qur6ay saoMxsTEng n5ikXDYói với2kxc8p Cụcr6 trư5ikXDYởng Ng5ikXDYô: r6“Bác Ngô…r6 2kxc8pcháu ng2kxc8phĩ c2kxc8pháu 5ikXDYvà r6Ngô Duyệ2kxc8pt kh2kxc8pông 2kxc8phợp nhau!”

“Thằng bé5ikXDY noMxsTEày, n5ikXDYói cár6i g2kxc8pì oMxsTEngớ ngẩn?r6 Hr6ai đứar6 5ikXDYlà 5ikXDYthanh ma5ikXDYi t5ikXDYrúc mãoMxsTE, loMxsTEà một5ikXDY đôi2kxc8p quá5ikXDY đẹoMxsTEp”. r6Cục trưởng2kxc8p vỗoMxsTE va2kxc8pi Tiêr6u r6Viễn cư2kxc8pời 2kxc8pha h5ikXDYả n2kxc8pói: r6“Mấy ngàr6y toMxsTErước bố2kxc8p cháu2kxc8p cònr6 gọioMxsTE 5ikXDYđiện h2kxc8pỏi bár6c oMxsTEđặt tiệc5ikXDY đínr6h h2kxc8pôn ởoMxsTE oMxsTEđâu nữa”.

“Thưa báoMxsTEc Nr6gô, c2kxc8pháu nghĩ2kxc8p r6sẽ không2kxc8p c2kxc8pó tiệcoMxsTE 2kxc8pđính hô2kxc8pn đâu5ikXDY ạ!5ikXDY” ToMxsTEiêu Vir6ễn n5ikXDYói nhỏ.

“Đúng r6là goMxsTEiận dỗi5ikXDY thậtoMxsTE rồi2kxc8p!” Cụ5ikXDYc trr6ưởng v2kxc8pẫn cườ5ikXDYi r6ha hr6a, “Nr6hưng, oMxsTEhai đứaoMxsTE cr6ãi oMxsTEnhau mấy5ikXDY noMxsTEgày rồi2kxc8p l2kxc8pại ổr6n thôi”.

Nghỉ ngoMxsTEơi xooMxsTEng rồi2kxc8p, r6mọi oMxsTEngười lại5ikXDY ti2kxc8pếp tục2kxc8p đi5ikXDY, r6đến hiệnr6 t5ikXDYrường xr6em tìr6nh trạngr6 th5ikXDYi cô5ikXDYng. 2kxc8pTôi đ2kxc8pi cáchoMxsTE xoMxsTEa phía5ikXDY sar6u, t5ikXDYâm t5ikXDYrạng 2kxc8pthật k2kxc8phó tả.

Giáo sr6ư r6Điền vỗ2kxc8p vaoMxsTEi t2kxc8pôi 5ikXDYnói: oMxsTE“Này, bạnr6 toMxsTErẻ, lấ2kxc8py lại2kxc8p 2kxc8ptinh th5ikXDYần đoMxsTEi nào”.

Tôi nhoMxsTEìn ôngr6 cảmr6 kíchoMxsTE, kìm5ikXDY 5ikXDYchế nhữ5ikXDYng cảmoMxsTE xúcoMxsTE bộ2kxc8pc 2kxc8pphát mur6ốn oMxsTEòa khóc.

Tranh thủoMxsTE thời5ikXDY g5ikXDYian 2kxc8pđến r6chỗ r6ở c2kxc8pủa Ch5ikXDYương NgoMxsTEự, giú2kxc8pp oMxsTEanh toMxsTEa chr6o cá5ikXDY ăn.

Có tiềr6n đúngoMxsTE lr6à r6tốt 2kxc8pthật, 2kxc8pcó thể2kxc8p 5ikXDYmột 5ikXDYmình ở5ikXDY 5ikXDYtrong ngô5ikXDYi 5ikXDYnhà tr6o oMxsTEthế noMxsTEày, riê2kxc8png p5ikXDYhòng khách5ikXDY r6đã c5ikXDYó 5ikXDYhai cá5ikXDYi, mỗioMxsTE phòoMxsTEng oMxsTEđều đặtoMxsTE 2kxc8pmột r6bể 2kxc8pcá to5ikXDY. Tron5ikXDYg b5ikXDYể c5ikXDYá cr6ó đ2kxc8pủ 5ikXDYloại màoMxsTEu sắc5ikXDY 5ikXDYhình dáng,2kxc8p r6chủng loại2kxc8p đa2kxc8p 2kxc8pdạng, r6tôi k2kxc8phông oMxsTEcó kr6inh 2kxc8pnghiệm nuô5ikXDYi r6cá nênr6 k5ikXDYhông ph5ikXDYân biệt5ikXDY cụr6 toMxsTEhể 5ikXDYđược l2kxc8pũ oMxsTEcá nàyoMxsTE giống2kxc8p g5ikXDYì, chỉ5ikXDY biếoMxsTEt rấtr6 nh5ikXDYiều loạioMxsTE chưa5ikXDY r6thấy baoMxsTEo giờ,r6 r6có toMxsTEhể oMxsTEđúng l2kxc8pà 5ikXDYrất oMxsTEquý hiếm.

Thức ăn2kxc8p của5ikXDY cáoMxsTE đ2kxc8pể 2kxc8ptrên bàn,2kxc8p tôr6i lấy2kxc8p mộtoMxsTE r6ít th5ikXDYả xuốnoMxsTEg, 2kxc8plũ c2kxc8pá nhoMxsTEỏ bắt5ikXDY đầuoMxsTE traoMxsTEnh n2kxc8phau ănoMxsTE, m5ikXDYột lúoMxsTEc toMxsTEhôi đã2kxc8p 2kxc8păn hếtr6 sạch5ikXDY, toMxsTEôi lạr6i đổr6 vàoMxsTEo 5ikXDYmột ír6t, r6lại ănoMxsTE hếr6t. 2kxc8pXem roMxsTEa loMxsTEũ nhór6c này5ikXDY đúngoMxsTE là2kxc8p đ5ikXDYói rồi,2kxc8p oMxsTEtôi quyết2kxc8p 5ikXDYđịnh 2kxc8pđổ r6cả góioMxsTE t2kxc8po vàooMxsTE, c5ikXDYho 5ikXDYbọn c2kxc8phúng ănr6 no.

Cho coMxsTEá ănr6 xongr6, r2kxc8pa khỏr6i oMxsTEnhà C2kxc8phương Ngự,5ikXDY oMxsTEtôi r6gọi điệnr6 5ikXDYcho 5ikXDYTiêu Viễn5ikXDY, “Chú5ikXDYng 2kxc8pta đến5ikXDY trườngr6 r6ăn cơmr6 căn2kxc8pg tr6in đi”.

Tiêu V2kxc8piễn m5ikXDYặc trê5ikXDYn n5ikXDYgười 5ikXDYbộ thể5ikXDY tha5ikXDYo màu5ikXDY trắng2kxc8p, đứngoMxsTE ởoMxsTE cổr6ng trư5ikXDYờng đợi2kxc8p tôi.

Nhà 2kxc8păn oMxsTEcăn b5ikXDYản không2kxc8p th2kxc8pay đổir6 gì5ikXDY, c5ikXDYhỉ là2kxc8p không5ikXDY coMxsTEòn r6cung oMxsTEcấp ca5ikXDYnh trứng5ikXDY c2kxc8pà choMxsTEua miễnr6 phír6 nữa.oMxsTE Tôi5ikXDY v5ikXDYà Tiêur6 ViễnoMxsTE mur6a 2kxc8phai su5ikXDYất oMxsTEcơm rướir6 sốtr6 toMxsTEhịt r6gà, r6tìm một2kxc8p chỗoMxsTE vắnoMxsTEg 2kxc8pngười ngồir6 xuống.

Vẫn làr6 cảnr6h tượngoMxsTE của5ikXDY nămr6 đó,r6 chỉr6 cr6ó voMxsTEị của5ikXDY m5ikXDYón cơ2kxc8pm rưới2kxc8p l2kxc8pà hoMxsTEoàn toàn2kxc8p khô5ikXDYng 5ikXDYgiống r6năm đó2kxc8p nữa.

Ăn cơm5ikXDY xonoMxsTEg, T5ikXDYiêu ViễoMxsTEn nói:5ikXDY 5ikXDY“Chúng toMxsTEa rr6a sâ2kxc8pn vận2kxc8p độngoMxsTE đ5ikXDYi, 5ikXDYxem an2kxc8ph 5ikXDYbây g2kxc8piờ còn2kxc8p có2kxc8p thoMxsTEể chạy5ikXDY 1500oMxsTEm nữar6 kh5ikXDYông”. Lúr6c n5ikXDYày 5ikXDYtôi mới5ikXDY ch2kxc8pú ý5ikXDY đếr6n anoMxsTEh đir6 đôir6 giày2kxc8p thoMxsTEể t5ikXDYhao N5ikXDYike oMxsTEcũ đó.

“Anh vẫoMxsTEn đr6i đôioMxsTE gr6iày nàyr6 à?”

“Muốn 5ikXDYthay đô5ikXDYi m5ikXDYới, 2kxc8pvẫn oMxsTEchưa 2kxc8pcó ngườioMxsTE đưa5ikXDY an2kxc8ph đr6i mua”2kxc8p. A5ikXDYnh oMxsTEnhìn tôi5ikXDY cười.

Tôi cr6úi đ5ikXDYầu loMxsTEẩn tránh5ikXDY r6ánh nhì2kxc8pn trìr6u m5ikXDYến c2kxc8pủa an2kxc8ph, 5ikXDY“Đợi oMxsTEcó thr6ời gia5ikXDYn lr6ại đưar6 a2kxc8pnh r6đi mu2kxc8pa đr6ôi mớir6 noMxsTEhé, nhưnoMxsTEg 2kxc8panh phảoMxsTEi oMxsTEtự 5ikXDYbỏ tiền”.

“Điền K5ikXDYhả L2kxc8pạc, eoMxsTEm r6thật oMxsTElà keoMxsTEo kiệr6t”. VẫnoMxsTE nguyêoMxsTEn vă2kxc8pn 5ikXDYlời ph2kxc8pê ph2kxc8pán tôioMxsTE năr6m đó.

Tôi 2kxc8pđứng b5ikXDYên đư5ikXDYờng biên2kxc8p 2kxc8pchạy giúpr6 an2kxc8ph bấm5ikXDY thờioMxsTE gian5ikXDY, rấ2kxc8pt nhiều2kxc8p 2kxc8psinh v2kxc8piên trênr6 r6sân vận5ikXDY đ2kxc8pộng nhì2kxc8pn chr6úng 5ikXDYtôi, nhấtr6 l5ikXDYà 5ikXDYcác 2kxc8pcô gáioMxsTE, oMxsTEnhìn Tiê2kxc8pu Viễnr6 boMxsTEằng đôi5ikXDY mắr6t rạngoMxsTE rỡ.

Tôi oMxsTEkéo TiêoMxsTEu Vir6ễn, “Đi2kxc8p thôi5ikXDY, cơr6m xooMxsTEng không5ikXDY đr6ược r6vận r6động mạnh”.

Tôi và5ikXDY TioMxsTEêu Viễnr6 nắoMxsTEm toMxsTEay 5ikXDYnhau l5ikXDYặng 2kxc8plẽ đr6i dọ2kxc8pc th2kxc8peo bờoMxsTE sônoMxsTEg, dườoMxsTEng nhoMxsTEư tr5ikXDYở r6lại thwoir6f điểmoMxsTE mớoMxsTEi oMxsTEquen nha5ikXDYu 2kxc8pcủa nhioMxsTEều nămr6 trước.

“Đợi dựoMxsTE 2kxc8pán oMxsTEnày kếtoMxsTE t5ikXDYhúc, oMxsTEchúng t2kxc8pa đioMxsTE đăngoMxsTE 5ikXDYký 5ikXDYkết hônr6 nhé”.2kxc8p Tiêu2kxc8p Viễr6n 2kxc8pđột nh2kxc8piên nói.

“Kết hôoMxsTEn?” Tô2kxc8pi r6không c2kxc8pó một2kxc8p c5ikXDYhút chuẩn2kxc8p bịr6 tâ2kxc8pm oMxsTElý oMxsTEgì, “Tại2kxc8p sao?”

“Tất nhiên2kxc8p làr6 v5ikXDYì oMxsTEanh yêur6 em!”r6 Tiê5ikXDYu 5ikXDYViễ dừn5ikXDYg lại,2kxc8p hôr6n 2kxc8plên môi2kxc8p tôi.

Lần đầur6 tiên2kxc8p anoMxsTEh hr6ôn tôoMxsTEi oMxsTEnhư vậr6y, tô2kxc8pi sững5ikXDY sờr6 kin2kxc8ph ngạc.

“Sao voMxsTEậy, voMxsTEẫn mu5ikXDYốn nữa2kxc8p à?5ikXDY” 2kxc8pAnh nhr6ư bịr6 nghiệnoMxsTE, lạr6i sr6ấn tớir6 oMxsTEhôn tôi.

Môi oMxsTETiêu Vir6ễn cóoMxsTE vịr6 r6se 2kxc8pse noMxsTEgọt, mị5ikXDYn màng,2kxc8p ẩr6m ướ,2kxc8p mềoMxsTEm dịur6 ấoMxsTEn trêoMxsTEn r6môi tôi.

“Tiêu VoMxsTEiễn, anr6h 5ikXDYsẽ không5ikXDY r2kxc8pời x5ikXDYa e2kxc8pm chứ?”r6 r6Tôi luôn2kxc8p cảm5ikXDY thấyr6 2kxc8pđiều tuoMxsTEyệt diệu5ikXDY thr6ế này5ikXDY lại2kxc8p khôoMxsTEng phảr6i là5ikXDY r6sự thật.

“Sẽ khr6ông baoMxsTEo giờ5ikXDY nữa!”r6 AnoMxsTEh giữr6 chặtr6 miệ5ikXDYng tô2kxc8pi, “T5ikXDYập tr2kxc8pung đi2kxc8p, đừng2kxc8p nói5ikXDY nữa…”

Tiêu Vi2kxc8pễn r6đưa thẳngr6 tôr6i voMxsTEề đến2kxc8p 5ikXDYcửa nhà,r6 “AoMxsTEnh mr6uốn vàoMxsTEo g2kxc8pặp mẹr6 2kxc8pem!” r6Anh lầnoMxsTE chầnr6 ởr6 đó2kxc8p khôn2kxc8pg muố5ikXDYn đi.

“Lần oMxsTEsau nhé,2kxc8p e2kxc8pm vềr6 nói5ikXDY vớ2kxc8pi m2kxc8pẹ 5ikXDYmột ti2kxc8pếng trr6ước đã2kxc8p, tránr6h 5ikXDYlàm r6mẹ giậoMxsTEt mìr6nh, m2kxc8pẹ r6vẫn loMxsTEuôn ngh2kxc8pĩ 5ikXDYanh đa5ikXDYng ở5ikXDY nướcoMxsTE ngoài”.

“Chúng 2kxc8pta làr6m cù5ikXDYng ởoMxsTE mộtr6 coMxsTEơ qur6an, r6em 5ikXDYđã khôn5ikXDYg oMxsTEnói vớ2kxc8pi cô2kxc8p à?”

Tiêu Viễ2kxc8pn dùoMxsTEng har6i cánoMxsTEh ta2kxc8py r6giữ tôr6i lại2kxc8p mộ5ikXDYt r6góc nhỏ.

“Em 2kxc8psợ r6mẹ kh2kxc8pông th2kxc8pích a5ikXDYnh đấy”.

“Mẹ r6vợ gặoMxsTEp c5ikXDYon rể2kxc8p, 5ikXDYcó g2kxc8pì 2kxc8pmà r6không thí5ikXDYch?” A5ikXDYnh đoMxsTEắc ý5ikXDY nói.

“Được rồir6, lần2kxc8p r6sau a2kxc8pnh hãyr6 đến”.5ikXDY T2kxc8pôi đẩy5ikXDY a2kxc8pnh r5ikXDYa, 5ikXDY“Nhanh v5ikXDYề nhàr6 ngủ2kxc8p đ5ikXDYi, ngà2kxc8py m5ikXDYai 5ikXDYcòn 5ikXDYđi là5ikXDYm chứ”.

Mẹ t2kxc8pôi đãoMxsTE 5ikXDYngủ oMxsTErồi. T5ikXDYôi oMxsTEnhẹ nhàng5ikXDY mởr6 cr6ửa r6sợ r6đánh thứcoMxsTE r6mẹ, gần5ikXDY đâ5ikXDYy, mẹoMxsTE toà5ikXDYn nr6gủ sớm.

Tắm xon5ikXDYg, n2kxc8pằm trê5ikXDYn giườngoMxsTE, tráioMxsTE t2kxc8pim rộoMxsTEn rãoMxsTE mớr6i oMxsTEchịu trầm2kxc8p 2kxc8plắng xuống.

Tiêu Viễr6n, chún2kxc8pg 2kxc8pta thật2kxc8p s2kxc8pự 2kxc8pcó thr6ể ở5ikXDY bê5ikXDYn n2kxc8phau k5ikXDYhông? TạioMxsTE oMxsTEsao tr2kxc8pong lònoMxsTEg t5ikXDYôi c2kxc8pứ thoMxsTEấp t5ikXDYhỏm khôoMxsTEng yên?

Ngày hôr6m sa2kxc8pu đioMxsTE l5ikXDYàm, r6tổ d2kxc8pự ár6n cửoMxsTE Tiê5ikXDYu Viễn5ikXDY và2kxc8p tô2kxc8pi 2kxc8pđến côn5ikXDYg trườ5ikXDYng khảor6 oMxsTEsát r6tiến 5ikXDYđộ 2kxc8pthi công.

Lúc x5ikXDYuất phoMxsTEát, T5ikXDYổ trr6ưởng nă2kxc8pm loMxsTEần 2kxc8pbảy lượt2kxc8p n5ikXDYhắc noMxsTEhở lái2kxc8p xr6e nhấtoMxsTE định2kxc8p r6phải đ5ikXDYảm boMxsTEảo aoMxsTEn 2kxc8ptoàn coMxsTEho r6tổng g2kxc8piám sát2kxc8p Tiêu.

Trên đ2kxc8pường đioMxsTE, tôi5ikXDY nói5ikXDY đoMxsTEùa 2kxc8pvới Tiê2kxc8pu r6Viễn, “X5ikXDYem, đó5ikXDY oMxsTEchính loMxsTEà s5ikXDYự cácoMxsTEh biệoMxsTEt giữar6 tổng5ikXDY goMxsTEiám sá2kxc8pt r6và nhân2kxc8p 5ikXDYviên. T2kxc8pổng goMxsTEiám sár6t r6thật l5ikXDYà đar6ng quý2kxc8p, 5ikXDYra khỏi2kxc8p oMxsTEcửa l5ikXDYà c2kxc8pần phả5ikXDYi 5ikXDYbảo đả2kxc8pm ar6n toàn”.

“Em ch2kxc8pẳng ph2kxc8pải 5ikXDYcàng đángoMxsTE quý5ikXDY hoMxsTEơn saoMxsTEo, có5ikXDY một2kxc8p 2kxc8ptổng gi2kxc8pám s2kxc8pát kh5ikXDYôi nr6gô tuấ2kxc8pn túr6, 2kxc8puy 5ikXDYphong lẫmr6 liệt,5ikXDY l5ikXDYà 2kxc8panh đây2kxc8p đảr6m 5ikXDYbảo a5ikXDYn toà5ikXDYn c2kxc8pho em!r6” 2kxc8pTiêu r6Viễn oMxsTEnhìn tôi2kxc8p oMxsTEcười r6hì hì.

“Em oMxsTEsao 2kxc8pdám là2kxc8pm p2kxc8phiền anh?”

Đến công5ikXDY trườnr6g, Đội2kxc8p tr5ikXDYưởng độr6i 5ikXDYthi 5ikXDYcông d2kxc8pẫn tôi2kxc8p vr6à TiêoMxsTEu Viễnr6 2kxc8pđi oMxsTExem x5ikXDYét tình2kxc8p trạn5ikXDYg đ5ikXDYắp đê5ikXDY kèr6 đườr6ng. Ti5ikXDYêu VoMxsTEiễn l2kxc8púc lúcr6 lạioMxsTE cr6hỉ 5ikXDYra các5ikXDY p2kxc8phương diện2kxc8p cầ5ikXDYn coMxsTEhú ý,2kxc8p oMxsTEđội 5ikXDYtrưởng đề5ikXDYu ghoMxsTEi 2kxc8pchép lại2kxc8p r6cẩn thận.

Đi đến5ikXDY một2kxc8p nơioMxsTE gập2kxc8p ghềnh5ikXDY, 2kxc8pcó hốoMxsTE nước.oMxsTE Ngườir6 oMxsTElái oMxsTExe 2kxc8pđi c5ikXDYùng c2kxc8phỉ 5ikXDYlo bảo2kxc8p vệoMxsTE Tr6iêu r6Viễn, dr6o m2kxc8puốn giữ2kxc8p Tiêur6 ViễnoMxsTE khônr6g t2kxc8piến v5ikXDYề oMxsTEphía trước5ikXDY mà2kxc8p đãr6 loMxsTEỡ oMxsTEva v5ikXDYào ngườ5ikXDYi tôi.

Một r6cú vấ2kxc8pp 5ikXDYngã, oMxsTEtôi rơioMxsTE lu2kxc8pôn xuốngr6. Nướr6c ngậ5ikXDYp 5ikXDYsâu đếnr6 tr6ận thoMxsTEắt lưnoMxsTEg, 2kxc8plạnh tê2kxc8p 5ikXDYtái, qu2kxc8pần áo5ikXDY trêoMxsTEn n2kxc8pgười đềur6 2kxc8pbị ướtoMxsTE sũng.

Tiêu VioMxsTEễn t2kxc8phấy vậy5ikXDY, lậpr6 oMxsTEtức vứ2kxc8pt bỏ5ikXDY ár6o khoár6c ởoMxsTE toMxsTErên 5ikXDYngười, địnhoMxsTE r6lao xuốngr6 ké5ikXDYo tôi.

Tôi hér6t: “T2kxc8piêu Vi5ikXDYễn, an5ikXDYh đừng5ikXDY xuố5ikXDYng, er6m oMxsTEcó thể2kxc8p r6tự lê2kxc8pn được”.

Người oMxsTElái x5ikXDYe vr6a ph5ikXDYải r6tôi, 5ikXDYthấy cóoMxsTE lỗi,r6 nói:5ikXDY “Tổ5ikXDYng giám2kxc8p 2kxc8psát Tiêu,r6 2kxc8phay đểr6 tr6ôi xuốn5ikXDYg đi”.

Tiêu Vi2kxc8pễn r6giận d2kxc8pữ nhìoMxsTEn aoMxsTEnh 2kxc8pta, án2kxc8ph mắtr6 coMxsTEòn oMxsTEsắc lạnh2kxc8p hr6ơn 2kxc8pcả dòngoMxsTE noMxsTEước, “ĐứngoMxsTE sar6ng m2kxc8pột bên”.

Người lái2kxc8p x5ikXDYe sợr6 hã5ikXDYi không2kxc8p d5ikXDYám nói5ikXDY gì,5ikXDY lù5ikXDYi sr6ang mộ5ikXDYt bên.

Tiêu VoMxsTEiễn không2kxc8p noMxsTEgại oMxsTEnước lạnhr6, từ5ikXDY t5ikXDYừ đ2kxc8pến gần2kxc8p t2kxc8pôi, gi2kxc8pữ chặ5ikXDYt t2kxc8pay tôi,r6 nói:5ikXDY “2kxc8pĐi 2kxc8ptheo a5ikXDYnh, chậm5ikXDY thôi5ikXDY koMxsTEẻo ngã”.

Sau khoMxsTEi 2kxc8pTiêu Viễnr6 k2kxc8péo r6tôi oMxsTEra koMxsTEhỏi hố2kxc8p nướcoMxsTE, tr6ổ trưởngoMxsTE tìm2kxc8p choMxsTEo chr6úng oMxsTEtôi mộr6t lềoMxsTEu trại2kxc8p c5ikXDYó oMxsTElò 5ikXDYsưởi đi5ikXDYện r6để hoMxsTEong khr6ô quầ2kxc8pn áoMxsTEo. T2kxc8piêu VoMxsTEiễn 2kxc8psợ oMxsTEtôi oMxsTElạnh, c2kxc8pởi luônr6 c2kxc8pả áoMxsTEo khor6ác ngoàioMxsTE đắp5ikXDY c5ikXDYho r6tôi, “Cái5ikXDY tr6ên láoMxsTEi oMxsTExe taoMxsTEy 2kxc8pchân h5ikXDYậu 2kxc8pđậu ấ5ikXDYy, r6thật bựcoMxsTE mình”.

Tôi cườir6 a5ikXDYnh r6đã làm2kxc8p t5ikXDYo chuyệ5ikXDYn, 2kxc8ptôi chẳngoMxsTE qur6a r6cũng chỉ5ikXDY br6ị ướ5ikXDYt quoMxsTEần 5ikXDYáo tr6hôi, koMxsTEhông đá5ikXDYng để2kxc8p nổi5ikXDY cá5ikXDYu vớr6i ngườ5ikXDYi ta.

Tiêu V5ikXDYiễn ng5ikXDYồi 5ikXDYhơi xã5ikXDY 5ikXDYlò sưởi,oMxsTE tôi2kxc8p 2kxc8pbảo oMxsTEanh lại5ikXDY gần5ikXDY chúoMxsTEt, để2kxc8p 2kxc8ptránh lạnh,oMxsTE an2kxc8ph khôn2kxc8pg chịur6: “oMxsTEEm coMxsTEòn đáng5ikXDY qoMxsTEuý hơ5ikXDYn anh”.

Tôi nhìoMxsTEn anhoMxsTE, mỉmr6 5ikXDYcười, trooMxsTEng lòoMxsTEng ấm5ikXDY oMxsTEáp vr6ô ngần.

Quay về2kxc8p tổr6 dự5ikXDY á5ikXDYn, TiêoMxsTEu 2kxc8pViễn r6cứ hắt2kxc8p hơoMxsTEi oMxsTEsuốt, r6tôi oMxsTEcho a2kxc8pnh uốngoMxsTE một5ikXDY cố5ikXDYc thuố5ikXDYc g5ikXDYiải cảm,oMxsTE nhưnoMxsTEg khr6ông cóoMxsTE tácoMxsTE dụng.

Ngày hô5ikXDYm r6sau, vừa5ikXDY sán2kxc8pg ra2kxc8p, đr6iện thoạr6i c2kxc8pủa 2kxc8pTiêu Viễn5ikXDY đáoMxsTEnh 2kxc8pthức 5ikXDYtôi dậy:r6 “KhảoMxsTE LạoMxsTEc, oMxsTEanh sốr6t cao2kxc8p, cór6 c2kxc8phút triệr6u 2kxc8pchứng 2kxc8pbị r6viêm phổi5ikXDY, nhoMxsTEập việoMxsTEn rồi”.oMxsTE Giọr6ng nr6ói khả5ikXDYn kh2kxc8pô, k5ikXDYhông c2kxc8pòn oMxsTEêm r6ái nh5ikXDYư nhữngr6 ngr6ày trước2kxc8p nữa.

“Ở đâ5ikXDYu vậy?”2kxc8p TôioMxsTE hỏi.

“Bệnh việ5ikXDYn cảnr6h s2kxc8pát r6vũ trang”.

“Anh đợ5ikXDYi r6nhé, e5ikXDYm đếnr6 5ikXDYtổ dr6ự r6án điểm2kxc8p danh5ikXDY, roMxsTEồi x5ikXDYin pr6hép nghỉr6 đi2kxc8p 2kxc8pthăm anh”.

“Ừ”. TiêuoMxsTE Viễn2kxc8p ng5ikXDYoan n2kxc8pgoãn đ5ikXDYáp, oMxsTEcó voMxsTEẻ s5ikXDYốt nặn5ikXDYg khôr6ng còn2kxc8p 5ikXDYsức r6nói nr6ữa rồi.

Tôi mu5ikXDYa r6một r6giỏ táooMxsTE 2kxc8pPhú Sĩ5ikXDY, vừr6a tr6o v2kxc8pừa r6đỏ, ngr6hĩ rằng5ikXDY Tiêur6 Viễnr6 sẽr6 rấtr6 thr6ích ăn.

Tôi ch5ikXDYưa đến5ikXDY bệnhoMxsTE vioMxsTEện r6Cảnh sr6át vũoMxsTE r6trang b5ikXDYao giờ5ikXDY, bước5ikXDY voMxsTEào t2kxc8phấy thậ2kxc8pt rộngr6 lớn,5ikXDY ởoMxsTE đại5ikXDY s2kxc8pảnh hỏi5ikXDY 5ikXDYmấy loMxsTEượt, mới2kxc8p biế5ikXDYt được2kxc8p khoMxsTEu nhậr6p r6viện oMxsTEchỗ nào.r6 Vừar6 nh2kxc8pắc đế2kxc8pn têoMxsTEn ToMxsTEiêu Viễn5ikXDY vớir6 oMxsTEcác oMxsTEy r6tá củar6 k5ikXDYhu nhậpoMxsTE vioMxsTEện, 2kxc8pmấy côr6 2kxc8pgái 5ikXDYtrẻ đoMxsTEều hàooMxsTE r6hứng nói:r6 “Để2kxc8p tôr6i dẫnoMxsTE côoMxsTE đi”.

Tiêu Vi2kxc8pễn 2kxc8pnằm ở5ikXDY phòngr6 bệnoMxsTEh riênoMxsTEg cr6ao r6cấp, c2kxc8pửa ph5ikXDYòng bệnh5ikXDY mr6ở rr6a, bên5ikXDY trooMxsTEng 2kxc8pthấy có2kxc8p m5ikXDYấy bó2kxc8png ng2kxc8pười đ2kxc8pi lại.

Tôi nhan2kxc8ph chóng2kxc8p nhận2kxc8p 5ikXDYra Ng2kxc8pô Duyệtr6 đang5ikXDY ngồioMxsTE ởoMxsTE đoMxsTEầu giường2kxc8p, nângr6 cố5ikXDYc nướcr6 c5ikXDYho TiêuoMxsTE Viễr6n uốngoMxsTE. Tiêur6 oMxsTEViễn lộr6 rr6õ 5ikXDYvẻ dịr6u r6dàng cườioMxsTE với5ikXDY c5ikXDYô ấy.

Tôi đứngoMxsTE oMxsTEở 2kxc8plối oMxsTEđi rấtoMxsTE lr6âu, ch5ikXDYăm c5ikXDYhú 2kxc8pnhìn N5ikXDYgô Duyệr6t, oMxsTEcô ấyr6 oMxsTEvà Tr6iêu 2kxc8pViễn c5ikXDYư xử5ikXDY vớr6i oMxsTEnhau nh5ikXDYư th2kxc8pế, nhấtr6 địnr6h đãoMxsTE 5ikXDYcó thờ5ikXDYi 5ikXDYgian r5ikXDYất dàioMxsTE r6bên nhau.

“Thư kýoMxsTE TốoMxsTEng, côr6 g2kxc8pái nr6ày mur6ốn tìm2kxc8p Tiê5ikXDYu Viễn”.

Người đượcoMxsTE 2kxc8pgọi oMxsTElà th2kxc8pư r6ký Tốnr6g đóoMxsTE liếcoMxsTE n2kxc8phìn 2kxc8ptôi, oMxsTEquay đ5ikXDYầu đi,”BộoMxsTE toMxsTErưởng Tiêr6u oMxsTEvà p2kxc8phu nhâr6n đã2kxc8p r6dặn roMxsTEồi, trừr6 oMxsTEcô NoMxsTEgô DuyệtoMxsTE rar6, 2kxc8pTiêu Vr6iễn khônoMxsTEg g5ikXDYặp bấ5ikXDYt kỳ2kxc8p ngườoMxsTEi nào”.

Trừ Ngô5ikXDY Duyệtr6 rr6a, ngườ2kxc8pi khár6c đối2kxc8p voMxsTEới Tiê2kxc8pu Viễr6n đr6ều làr6 “ngư2kxc8pời br6ất kỳ”2kxc8p sao?

Tôi 2kxc8pkhông biếr6t nê5ikXDYn lýr6 gi5ikXDYải 2kxc8pnhư tr6hế noMxsTEào vềr6 hàm5ikXDY ý2kxc8p coMxsTEủa câuoMxsTE nó2kxc8pi nà2kxc8py, coMxsTEhỉ 2kxc8pcảm thấoMxsTEy tr5ikXDYái tr6im trànoMxsTE đầy2kxc8p nhi5ikXDYệt huyết2kxc8p boMxsTEỗng ch2kxc8pốc nguộoMxsTEi lạnoMxsTEh 5ikXDYđi, bịoMxsTE đô2kxc8png coMxsTEứng r6lại oMxsTEnhư nr6ước đá2kxc8p. Đồ5ikXDYng tr6hời, cơ2kxc8p thểr6 c2kxc8po 2kxc8pthắt lại,oMxsTE cár6c ngónoMxsTE ta5ikXDYy rr6un rẩy.

Y tár6 gọi2kxc8p t2kxc8pôi, “Côr6 2kxc8plàm 5ikXDYsao vậy?”

Tôi r6cố gắr6ng để2kxc8p r6làm r6cho mìr6nh không5ikXDY roMxsTEun lê2kxc8pn nữaoMxsTE, qua5ikXDYy đều2kxc8p loMxsTEại 5ikXDYnhìn cô5ikXDY tr6a c5ikXDYảm kích2kxc8p, r6run 5ikXDYrun môioMxsTE noMxsTEói: r6“Không r6sao đâu”.

Người oMxsTEy toMxsTEá ngạcr6 nhiên2kxc8p nh2kxc8pìn thá2kxc8pi đoMxsTEộ oMxsTEcủa tôi,oMxsTE chỉ2kxc8p tr6ay xuốn5ikXDYg dưr6ới đất,5ikXDY khôn2kxc8pg boMxsTEiết từoMxsTE loMxsTEúc nà5ikXDYo, giỏ2kxc8p toMxsTEáo toMxsTErên 5ikXDYtay đr6ã 2kxc8plăn oMxsTExuống đấtoMxsTE rồi.

Tôi lại5ikXDY nhìr6n vào5ikXDY tronr6g oMxsTEphòng, Ng5ikXDYô Du2kxc8pyệt đan2kxc8pg 2kxc8pnhẹ nhàn5ikXDYg nângr6 đầu5ikXDY Tiêur6 Vi2kxc8pễn, đặ5ikXDYt lê5ikXDYn gối5ikXDY, 5ikXDYsau đó2kxc8p đắr6p chăr6n 2kxc8pcho anh.

Tôi r6định t2kxc8phần 2kxc8plại, cúr6i 5ikXDYđầu xr6uống noMxsTEhìn nhữngoMxsTE quảoMxsTE táooMxsTE lăn2kxc8p trênoMxsTE 5ikXDYđất, dậr6p noMxsTEát đến5ikXDY th2kxc8pế nàoMxsTEy, 5ikXDYxem r5ikXDYa khônr6g tr6hể ă2kxc8pn được5ikXDY nữa5ikXDY rồi.

Mỉm cười,r6 trr6ong lòoMxsTEng tr6hầm noMxsTEói vớ2kxc8pi Tiêur6 Vi5ikXDYễn: BảoMxsTEo trọng.