You are here

Hãy để anh ở bên em - Chương 02

TÌNH Et5iCẢM VẤNZv2d VƯƠNG

 

- Zv2dVân Vyup9m, côup9m cắtEt5i cNBiZử ngườiNBiZ điEt5i NBiZđào tạNBiZo cNBiZho khácLgibh hànEt5ig. LgibĐây làup9m lầnNBiZ đEt5iầu tNBiZiên chúnup9mg Lgibta hợpEt5i tácLgib Zv2dvới NBiZbệnh vLgibiện, nhấZv2dt địnhNBiZ phNBiZải Lgibphục vụEt5i ngườLgibi Zv2dta tLgibhật Zv2dchu đáo!

Đây lZv2dà Zv2dlần Lgibđầu NBiZtiên cZv2dông tup9my hợpNBiZ tácEt5i vớiup9m NBiZbệnh vup9miện, thếLgib Zv2dnên Zv2dsếp cEt5iủa Zv2dVân VNBiZy cẩnEt5i thậnZv2d dặnNBiZ dòLgib cô.

- NBiZGiờ tôZv2di đup9mang khôEt5ing Zv2dcó việcNBiZ NBiZgì, Zv2dđể tôiEt5i đZv2di vậEt5iy! Et5i- ThấZv2dy sếZv2dp cóup9m vẻEt5i thNBiZận trọngZv2d, hup9mơn nữLgiba đâyLgib lạiup9m lup9mà Et5ilần đầuLgib tiup9mên Et5icông tEt5iy cNBiZô phụNBiZc vNBiZụ tậnZv2d nLgibơi chEt5io khácNBiZh hEt5iàng nênNBiZ côLgib kEt5ihông Zv2dyên tLgibâm Lgibgiao Zv2dcho Et5ingười khác.

NBiZQuả nhiLgibên, sếpLgib củZv2da VâLgibn up9mVy gậNBiZt đầuLgib vLgibẻ hàiup9m lòng:Et5i up9m- CEt5iũng được,NBiZ vậyNBiZ gLgibiao chEt5io côLgib nhé!

Công việcZv2d củaup9m VLgibân LgibVy Zv2dlà giảiLgib Et5ithích chZv2do Lgibkhách hàngup9m Zv2dcách sZv2dử NBiZdụng phầnEt5i mềmNBiZ Lgibcủa Zv2dcông tEt5iy cZv2dô Et5inhư thếZv2d nZv2dào, sup9mau đóEt5i tiếnLgib hànhEt5i mộup9mt sốLgib điềLgibu NBiZtra vàLgib bảoZv2d hLgibành cEt5iho khLgibách hup9màng sLgibau Zv2dkhi muEt5ia. SLgibau Lgibhai Et5ingày làEt5im up9mviệc bNBiZận rộZv2dn, bácNBiZ sĩup9m TiểuNBiZ lâup9mm vôZv2d cNBiZùng hàNBiZi lNBiZòng Zv2dvới táNBiZc pEt5ihong làmZv2d việup9mc củaZv2d VNBiZân Vy.

- Giup9mám đốcup9m VLgibân quảNBiZ nhiênLgib làLgib kNBiZiên nhNBiZẫn! Et5i- BácLgib Et5isĩ LNBiZâm kNBiZhen ngợEt5ii: -LZv2dại Zv2dcòn hiểuup9m đượcup9m nhữZv2dng từLgib ngLgibữ củaEt5i giớiNBiZ Lgiby họcZv2d Zv2dchúng tôLgibi nữa!
Et5i- TNBiZôi cEt5ió Lgibmột ngườiup9m bạnNBiZ NBiZlàm báLgibc sĩLgib mà!

- Chẳngup9m tráLgibch! NBiZ- BácNBiZ sĩEt5i LLgibâm Zv2dtiễn Vânup9m VZv2dy Et5ira đếnLgib tậup9mn cửa.

Điup9m từLgib đâNBiZy Et5ira lup9mà gầnEt5i NBiZnhất! Lgib- BZv2dác sLgibĩ LâmLgib Zv2dchỉ up9mtay vềZv2d pZv2dhía hànhNBiZ lanZv2dg bênNBiZ cạnh.

NBiZBên hànNBiZh lLgibang Et5ikhông biếtEt5i lup9mà phup9mòng kZv2dhám khZv2doa nNBiZào, dườLgibng nhưEt5i tZv2dất cup9mả cáEt5ic phòngNBiZ bệnhLgib ởLgib Et5iđây đup9mều đượcEt5i bZv2dố tríLgib giốnLgibg hệup9mt nhaZv2du, bêLgibn hàZv2dnh lZv2dang cònZv2d đượcEt5i tLgibrồng rZv2dất NBiZnhiều câNBiZy xaup9mnh, manEt5ig lạiEt5i Et5icho nEt5igười tZv2da cảNBiZm giup9mác Zv2dmát Zv2dlành, thưEt5i thái.

Không đZv2dợi VâEt5in VZv2dy lênNBiZ tiZv2dếng hỏi,Zv2d NBiZbác Zv2dsĩ LZv2dâm đãLgib cZv2dhủ độngLgib giớup9mi thEt5iiệu: Zv2d- Zv2dĐây làEt5i khoZv2da tLgibư Zv2dvấn tZv2dâm lí.

KhEt5ioa tNBiZư vấEt5in tâmNBiZ lí?up9m SaEt5iu khup9mi GiaEt5ing NhLgiban xảLgiby rLgiba chuyện,Zv2d ngưup9mời Zv2dnhà cLgibô NBiZđã Et5itừng mờLgibi bNBiZác sĩup9m tZv2dâm líNBiZ vềNBiZ giúpLgib côLgib Et5ithoát khỏiZv2d tâNBiZm trạngEt5i NBiZđau up9mđớn vNBiZà khổup9m sở,up9m nEt5ihưng kEt5iết quup9mả điềuNBiZ trZv2dị rõNBiZ rZv2dàng cup9mhẳng cóEt5i tEt5iác dụLgibng Lgibgì vớiLgib côLgib cả.Et5i PhầnZv2d lup9mớn thờEt5ii Lgibgian Et5icô đềZv2du Et5idành chNBiZo việcEt5i ngủ,Lgib sốNBiZng nhờLgib vàoEt5i Et5inhững giEt5iọt nưup9mớc truyềEt5in NBiZvào mLgibáu mỗiEt5i NBiZngày. Nếuup9m nhưLgib ôZv2dng tNBiZrời kEt5ihông cNBiZho Et5icô NBiZcơ hộNBiZi Zv2dđược qEt5iuay ngưEt5iợc Zv2dthời Zv2dgian thup9mì NBiZcó Zv2dlẽ côLgib đãup9m kiệtup9m sứcNBiZ bZv2dởi Lgibnỗi đLgibau đớnNBiZ NBiZquá Et5ilớn ấyup9m rồi.

Vân VEt5iy vừaZv2d đEt5ii vup9mừa up9mnghĩ, lúZv2dc điup9m ngZv2dang up9mqua phòngLgib chẩnZv2d trup9mị, bấtEt5i nLgibgờ cZv2dó NBiZmột cơup9mn NBiZgió thổLgibi Et5iqua lup9màm cánLgibh up9mcửa phNBiZòng Lgibhơi héup9m NBiZra. Cup9mô Lgibđưa mắtLgib nhEt5iìn vàoup9m bênup9m tLgibrong, vLgibô tZv2dình chạZv2dm phLgibải ánhZv2d mắtup9m cEt5iủa mEt5iột bệnhEt5i nhâup9mn tLgibrong đó.

Vân Vup9my chup9mợt thấup9my cáEt5ic dâyEt5i thầLgibn kiLgibnh tup9mrong Zv2dđầu căup9mng Zv2dra. CNBiZô rảoZv2d bướcNBiZ Lgibđi thZv2dật nhanZv2dh, chỉNBiZ sợLgib ngườiZv2d đLgibó sup9mẽ đuổiLgib theo.

Kup9mhông phảiup9m mắtZv2d cup9mô nhìnLgib nEt5ihầm đấyZv2d chứ?up9m LgibCô làZv2dm sEt5iao cZv2dó tNBiZhể nNBiZgờ rằnup9mg bệnhNBiZ Et5inhân ởup9m troZv2dng cLgibăn pLgibhòng up9mấy chZv2dính Et5ilà TZv2driệu Dương?

Rõ ràngLgib Zv2danh Lgibta Lgibbị phátNBiZ bệup9mnh tup9mim độtNBiZ ngộtLgib, vậyup9m tLgibại saZv2do giờZv2d aLgibnh Zv2dta Zv2dlại Lgibở tronNBiZg khoup9ma tâmZv2d lNBiZí? Et5iLẽ nZv2dào up9mngoài bệup9mnh Et5itim rup9ma anLgibh tNBiZa cònup9m Zv2dmắc Lgibbệnh vZv2dề tâNBiZm Et5ilí NBiZnữa à?

Trước đâyEt5i Lgibcô NBiZtừng up9mđọc báoEt5i vZv2dà đưZv2dợc biết,NBiZ NBiZphần lEt5iớn nhữngEt5i côZv2d nNBiZam, up9mquả nữLgib tronNBiZg up9mthành phốup9m đZv2dều up9mbị mắZv2dc cănZv2d bệnhZv2d Zv2dtrầm cLgibảm houp9mặc up9mtự kỉ.Et5i Khup9mông biếtup9m cáEt5ii gEt5iã họNBiZ TriệuZv2d up9mấy Et5imắc phảiup9m bệnEt5ih gì?Lgib KhôNBiZng up9mbiết vNBiZài up9mnăm nữaEt5i lLgibiệu côZv2d up9mcó phảZv2di thưLgibờng xuyêLgibn bổZv2d sLgibung cácZv2d lZv2doại thEt5iực Lgibphẩm chứcLgib nănZv2dg, liêLgibn tụcZv2d đếnNBiZ thẩmup9m mNBiZỹ việnZv2d vàEt5i thỉNBiZnh thoảnEt5ig “ghéEt5i thămup9m” báZv2dc sĩEt5i tLgibư up9mvấn tEt5iâm lup9mí khôLgibng nữa?

ĐEt5ii Lgibmột đoạnLgib đườngLgib dZv2dài, cup9muối cEt5iùng cZv2dô cũngup9m rNBiZa đượcEt5i đLgibến cEt5iầu thanup9mg. Zv2dNgoảnh đầuZv2d lạZv2di nhìnNBiZ,không thNBiZấy TriệuZv2d Dup9mương khôngLgib đuổiNBiZ thEt5ieo, VNBiZân VZv2dy up9mthở phNBiZào nhẹup9m nhZv2dõm. ThoátNBiZ đượcLgib Tup9mriệu DươngEt5i tLgibhì saEt5io? ThLgiboát đNBiZược anEt5ih tup9ma côEt5i up9mcũng chẳngLgib thZv2dể thoZv2dát ngănLgib đEt5iược NBiZbàn chânEt5i NBiZminh đEt5iang tiếnEt5i up9mdần Et5iđến tuổiZv2d già.Et5i NỗZv2d lựcEt5i sốup9mng hếtup9m Lgibnăm nàup9my Et5iqua năZv2dm khEt5iác, tEt5iuổi NBiZtác cũNBiZng tLgibheo đóup9m nhiZv2dều lênup9m. ChỉLgib thêmup9m vàLgibi Lgibnăm nữaZv2d thôiup9m, cNBiZó Zv2dlẽ mộtNBiZ ngườiup9m đàup9mn ôZv2dng nhLgibư Triệuup9m DLgibương bup9mây NBiZgiờ Lgibcô cũnNBiZg cEt5ihẳng Zv2dthể tìEt5im được.

- LgibSau khLgibi vềEt5i pNBiZhải cLgibhịu Lgibkhó nghỉZv2d ngEt5iơi, mặcup9m up9mdù sứcNBiZ khLgibỏe đãEt5i hồEt5ii pZv2dhục tươngNBiZ đốiEt5i nhưngup9m cũup9mng khEt5iông đượcLgib pNBiZhép lEt5iàm việcNBiZ quáNBiZ sEt5iức. VớiZv2d cLgibường độEt5i Zv2dlàm việup9mc up9mcủa anZv2dh tup9môi Et5ithấy ngườiEt5i bup9mình thườngEt5i khôZv2dng Lgibthể NBiZnào Zv2dtiêu NBiZhóa nổi!

- Zv2dTôi biết!

- ALgibnh biZv2dết? CEt5iứ nZv2dhìn vàoLgib thànNBiZh Et5itích củaLgib anLgibh haEt5ii nZv2dăm naup9my thZv2dì tLgibôi biếtEt5i NBiZanh Lgibmang mLgibạng sEt5iống củup9ma NBiZmình NBiZra up9mđùa nhZv2dư thếEt5i nàZv2do rồiLgib! up9mTheo nhLgibư nhữngNBiZ Zv2dgì tôNBiZi đưZv2dợc biếtLgib vềNBiZ anEt5ih, anup9mh Zv2dkhông đEt5iời nàoZv2d cNBiZhấp nhậnZv2d aZv2dn phận!
TiEt5iếng cườiEt5i kNBiZhe khẽZv2d vEt5iang lêZv2dn: up9m- CũnZv2dg cEt5ihưa chắc!

Có NBiZngười đup9mang up9mnói chuyEt5iện Zv2dở cầLgibu thangup9m, Lgibcó mup9một giọnZv2dg nóNBiZi Zv2dmà VNBiZân Et5iVy cảEt5im tLgibhấy Et5irất quNBiZen thuộc.

Vân LgibVy cup9mhầm chNBiZậm đZv2di đếnNBiZ cầEt5iu thZv2dang Zv2dvà nhìnup9m xuEt5iống up9mdưới, ánhup9m mắNBiZt vôEt5i tup9mình lLgibướt qLgibua mộtZv2d khuôup9mn mặt.

Người đZv2dó cũLgibng ngẩnup9mg Lgibđầu nhìup9mn cô.

Ánh mắNBiZt củEt5ia aNBiZnh dLgibường nhưup9m up9mlà cNBiZhùm áLgibnh sLgibáng mEt5iặt trEt5iời đẹpNBiZ đẽup9m Zv2dnhất đậuNBiZ NBiZtrên bờLgib vaZv2di cô.

Nếu nLgibhư lEt5iúc NBiZnãy Et5icô cònEt5i hup9moang manNBiZg điZv2d nEt5ihư chZv2dạy thìNBiZ Lgibgiờ côEt5i đãEt5i chẳngLgib cNBiZòn Et5isức lựcNBiZ nàoZv2d đểZv2d mup9mà chạyLgib trZv2dốn nữEt5ia. BàZv2dn chLgibân cEt5iủa côup9m nZv2dhư bịLgib díup9mnh chặtLgib xuốngEt5i dướiEt5i đất,Lgib miệnNBiZg ấpLgib úngup9m mNBiZãi chẳngZv2d tLgibhốt NBiZra Lgiblời dướEt5ii cNBiZái Et5inhìn củZv2da Lgibanh: Zv2d-

Thật….thEt5iật trEt5iùng hợp!

Anh mup9mỉm cười,Lgib nhEt5iẹ nhup9màng cEt5iất lờLgibi: NBiZ- ĐúnZv2dg lEt5ià trùngLgib up9mhợp thật!NBiZ MớiEt5i đóEt5i màZv2d đNBiZã Lgibgặp lạiLgib nhau!

- VâEt5ing, bệnhLgib việZv2dn nàyup9m muốnNBiZ sửup9m dụnLgibg Lgibphần up9mmềm cup9mủa côngup9m Et5ity chEt5iúng tôEt5ii nênNBiZ NBiZtôi đếnup9m đâyLgib đểLgib hướEt5ing dẫnLgib họ!NBiZ Zv2d- CôZv2d cốup9m gắngEt5i gup9miải thíEt5ich, vụngZv2d vEt5iề Lgibnhư mộtup9m cLgibon ngốNBiZc, Zv2dchỉ Zv2dsợ aZv2dnh lup9mại hiểuup9m Et5inhầm mZv2dình. HLgibơn Zv2dnữa Zv2dcô rấtNBiZ sup9mợ anNBiZh NBiZsẽ vạchLgib trầnZv2d nhữEt5ing lờiZv2d nóup9mi Lgibdối cup9mủa Lgibmình, Lgibcái up9mgì NBiZmà đưaup9m chịNBiZ ĐLgibường đNBiZi khámLgib bệnhLgib chNBiZứ, tNBiZoàn Zv2dlà nNBiZói dốLgibi. NLgibhư Lgibvậy thìNBiZ còNBiZn mặLgibt mup9mũi nàoLgib mLgibà nhìnLgib anh?

Cũng maZv2dy làEt5i Zv2danh Zv2dkhông nhEt5iắc gLgibì đếnEt5i chuNBiZyện đó.up9m AnLgibh kếtNBiZ thúcup9m NBiZcuộc up9mnói cNBiZhuyện Zv2dvới up9mbác sNBiZĩ Lgibcủa Lgibmình rLgibồi Zv2dcùng Lgibcô đồup9mng hànup9mh, thảLgibn nhNBiZiên cứLgib nhZv2dư thểEt5i Zv2dhôm ấyNBiZ chưaup9m từZv2dng xảyLgib Zv2dra Lgibbất cứNBiZ chuyệnNBiZ gì.

LgibAnh sZv2dánh Et5ivai đEt5ii NBiZbên cô.NBiZ VNBiZân Zv2dVy khôngEt5i biếtZv2d phLgibải lEt5iàm thếLgib nàup9mo đểNBiZ chNBiZe điNBiZ Zv2dsự hoanLgibg maup9mng troLgibng lup9mòng, bànEt5i taEt5iy tEt5iúm chặEt5it lZv2dấy vạup9mt áZv2do Zv2dđang rup9mịn Zv2dmồ hôi.

Cô Et5iy tNBiZá ởNBiZ phòngNBiZ phLgibát thuốcLgib đEt5iưa cup9mho anZv2dh mộtup9m tLgibúi tNBiZo Zv2dđủ cáNBiZc loạNBiZi thuốcLgib rồiNBiZ dặnZv2d dEt5iò: Zv2d- up9mAnh nhEt5iớ uốngup9m theLgibo chỉLgib dẫNBiZn củaNBiZ báup9mc sĩ!

Trong kíLgib ứcZv2d Et5icủa up9mVân VLgiby, NBiZsức khỏeup9m củup9ma GiLgibang Zv2dNhan rấtEt5i tốt,up9m cEt5iho dZv2dù Zv2dcó Zv2dbị cảEt5im cúmLgib hup9may sốtEt5i cZv2dao NBiZthì cũngLgib cNBiZhỉ Et5imất vEt5iài ngNBiZày làup9m khỏiNBiZ ngay.

Vân VNBiZy nhNBiZìn vàLgibo nhữngEt5i loạiZv2d thuốcLgib ởNBiZ tronup9mg túiLgib, toup9màn Et5ilà nhZv2dững loạiLgib thuốcup9m hiNBiZếm gặp.

- Cup9mô chuẩnNBiZ bịup9m đLgibi đâu?

- VềEt5i cEt5iông Et5ity thôiZv2d!- CôEt5i up9mnghĩ GiaEt5ing NhNBiZan chỉEt5i tiệnup9m miệnNBiZg hỏLgibi up9mnhư vậyEt5i Lgibthôi nLgibên Lgibcũng tLgibhản nZv2dhiên đup9máp mLgibà NBiZkhông Et5icần sEt5iuy nghĩ.

- ĐZv2dể Et5itôi tiễnEt5i cô!

Đềup9m ngZv2dhị NBiZcủa aNBiZnh quZv2dá bấtNBiZ ngờNBiZ, VZv2dân up9mVy bốiLgib rZv2dối từEt5i chLgibối: Lgib- Khôngup9m cầZv2dn đZv2dâu anNBiZh GiNBiZang, làZv2dm pLgibhiền aEt5inh quá!Et5i- Vâup9mn VLgiby cóup9m chEt5iút khônZv2dg Et5iquen vớup9mi cácZv2dh xưngup9m hôLgib khup9mách sáoZv2d này.

Aup9mnh vup9mốn quZv2dá đỗiNBiZ tup9mhân thươngEt5i tZv2drong tZv2drái tZv2dim cNBiZô, thếLgib màup9m giờLgib lạiup9m up9mtrở thàup9mnh Zv2dmột Zv2dngười chẳngEt5i NBiZquen biếtup9m. NếuZv2d nhưup9m GiaLgibng up9mNhan gọiup9m côEt5i Lgiblà “Zv2dCô Vân”NBiZ NBiZthì cNBiZó lNBiZẽ NBiZcô NBiZcũng sẽEt5i cLgibảm thấNBiZy vNBiZô cùnEt5ig xEt5iót xaNBiZ. TNBiZhế nhưnLgibg Lgibcô cốNBiZ gắngNBiZ kìNBiZm néEt5in bảEt5in up9mthân, cNBiZhỉ sợZv2d mộtup9m NBiZkhi khôngEt5i Zv2dkiềm chếNBiZ Et5iđược tâmNBiZ tZv2drạng củup9ma up9mmình sEt5iẽ khiếnZv2d cEt5iho Et5ianh Et5isợ mấEt5it víaEt5i. Et5iCô phup9mải dNBiZuy tEt5irì khoảngNBiZ cáchup9m nLgibhất đNBiZịnh vớiLgib NBiZanh, mộLgibt Lgibkhoảng NBiZcách Et5iđủ Zv2dđể aup9mnh cZv2doi cNBiZô Zv2dlà mộtZv2d nZv2dgười Lgibbình thường.

KhôngLgib cup9mó NBiZai biết,Zv2d aEt5inh vEt5ià cNBiZô up9mđã Zv2dcách Zv2dnhau cNBiZả mộEt5it kiếLgibp người.
NếEt5iu NBiZnhư Lgibcô nNBiZói rup9ma NBiZsự thựcZv2d NBiZnày, kup9mhông nhữup9mng anEt5ih NBiZkhông thểEt5i Lgibtin Lgibmà cònEt5i up9mcho rằngNBiZ cNBiZô làNBiZ mộZv2dt cNBiZon điên.Et5i Dườngup9m nhup9mư cLgibhỉ cóNBiZ mộtEt5i mìnhZv2d up9mcô còup9mn mãiEt5i đEt5iắm Zv2dchìm Zv2dtrong Et5inhững kíEt5i Et5iức Et5ixa xôiup9m. CôZv2d khEt5iát Lgibkhao đưup9mợc ởLgib gZv2dần bêZv2dn anhZv2d, nhưnZv2dg lạiZv2d sợZv2d khoảLgibng cáLgibch tZv2drong hZv2diện thựcup9m sẽLgib khiếZv2dn Zv2dcho côLgib quup9mỵ ngup9mã. NBiZVân Zv2dVy Zv2dcảm thấyZv2d bảnup9m thNBiZân mìnEt5ih kZv2dhông hềup9m yếuNBiZ đuối,Lgib Zv2dcô chZv2dỉ kZv2dhông Et5imuốn up9mbị GianNBiZg up9mNhan Et5ilàm Et5itổn thương,Et5i bởiLgib vNBiZì trZv2dong kNBiZí up9mức củaNBiZ cô,NBiZ tNBiZất cNBiZả Lgibnhững kZv2dỉ niệLgibm Et5icủa NBiZcô vup9mà anNBiZh đềuNBiZ vup9mô cup9mùng đẹLgibp đẽ.

- NEt5iói địaNBiZ chNBiZỉ côngZv2d up9mty côNBiZ Et5icho tôi!

Xem up9mra anZv2dh NBiZấy đNBiZịnh đưaLgib côNBiZ vLgibề up9mcông Zv2dty thậtup9m rồi!

Cô nup9mgoan nNBiZgoãn ngồZv2di Lgibvào tronLgibg xZv2de củaLgib NBiZanh, saZv2du đóNBiZ nóiLgib địZv2da chỉup9m côngup9m tup9my Zv2dmình Lgibcho aEt5inh: Lgib- up9mĐi quEt5ia Et5iCầu up9mW, NBiZđi Zv2dthêm mộZv2dt đoạZv2dn nữaNBiZ Et5ilà đếEt5in! Lgib- NhìZv2dn Zv2dVân VLgiby tup9mự nhiNBiZên thếEt5i up9mthôi nhưngup9m lup9múc Zv2dnày trốngLgib ngựcEt5i côZv2d đaup9mng đậpNBiZ thìnNBiZh tEt5ihịch. NZv2dhìn Lgibmình tronEt5ig gươngEt5i chiZv2dếu hậu,Lgib NBiZVân Vup9my tLgibhấy haup9mi Lgibmá Et5imình đỏEt5i bừngNBiZ lên.

Gup9miang NLgibhan vẫLgibn tỏLgib Lgibra nhưLgib bìnEt5ih thưLgibờng, thEt5iản nhiNBiZên Et5inhìn côEt5i hỏi:Et5i Et5i- CầuLgib Et5itây hLgibay up9mlà Et5icầu đông?

Vân Vup9my đưup9ma ánhEt5i mắNBiZt Lgibmơ up9mhồ nhìup9mn Et5ira dòngNBiZ up9mxe Lgibcộ tup9mập nấNBiZp ởLgib NBiZbên ngZv2doài, cEt5iố gắngNBiZ phLgibân biệLgibt Et5iđược phươnEt5ig hướngEt5i đônEt5ig Et5itây naNBiZm bup9mắc. CuEt5iối cùNBiZng Et5icô đàLgibnh míEt5im mLgibôi từEt5i Lgibbỏ: up9m- TZv2dôi chỉup9m biếtNBiZ làZv2d Et5iđi NBiZqua cầu,Et5i rẽLgib sanZv2dg NBiZbên trEt5iái Et5ilà đến.

Lần nup9mày tup9mhì GiaLgibng NhaZv2dn kLgibhẽ mLgibỉm cườiNBiZ, đôiNBiZ mắtZv2d áLgibnh lêNBiZn nhữZv2dng tiEt5ia sLgibáng ấEt5im ápEt5i. Vâup9mn VNBiZy cảEt5im tZv2dhấy Lgibhình nEt5ihư mìnup9mh đãLgib nhìnNBiZ nhầm,Lgib hoặNBiZc cNBiZũng Et5icó thểNBiZ Lgibcô Zv2dbị ảoZv2d giác.

Giaup9mng NhaNBiZn NBiZbiết Et5ilái xeEt5i, Et5ikhông biup9mết anup9mh đãEt5i hNBiZọc lZv2dái xLgibe tLgibừ khEt5ii nLgibào. VNBiZân Vup9my ngồEt5ii bEt5iên cup9mạnh nhLgibìn anZv2dh điềEt5iu NBiZkhiển xNBiZe, nhữEt5ing Lgibngón Lgibtay thuônup9m dNBiZài đặtEt5i lêup9mn vôup9m lăngup9m, mùiup9m hưNBiZơng từNBiZ up9mcơ thểNBiZ NBiZanh thoEt5iang Et5ithoảng NBiZđưa lại.

Những kíEt5i ứup9mc đEt5iẹp vềZv2d aNBiZnh bEt5iắt đNBiZầu nhLgibạt nhup9mòa up9mtrong cô.

Mấy nNBiZăm khôngZv2d gLgibặp, aZv2dnh đEt5iã Et5ithay NBiZđổi rEt5iất nhiềuNBiZ, khôngNBiZ giốEt5ing nZv2dhư Zv2dcô chẳnup9mg cóNBiZ chúNBiZt tiếEt5in Et5ibộ Zv2dnào. QuLgibay ngượZv2dc tEt5ihời Lgibgian đZv2dã mấyNBiZ NBiZnăm rồiLgib Zv2dnhưng dườZv2dng nhưNBiZ Et5icô chẳnEt5ig cEt5ió gLgibì thup9may đổi,up9m NBiZngay cảNBiZ cônup9mg vLgibiệc hiLgibện naup9my cũngZv2d NBiZmới làup9mm cZv2dó gầnNBiZ bNBiZa năm.

- NBiZThuốc nàNBiZy NBiZanh mLgibua hộup9m ngườLgibi khEt5iác àZv2d? Lgib- Zv2dVân Vup9my cốEt5i nghĩZv2d NBiZra mộtEt5i chủup9m đềLgib đup9mể nóiZv2d chuyện.

- Khôup9mng! up9m- CâLgibu trảZv2d lNBiZời Lgibcủa NBiZGiang NEt5ihan kNBiZhông nằLgibm Et5ingoài sLgibuy Lgibnghĩ củaNBiZ VâEt5in up9mVy: Zv2d- TLgibôi Zv2dmua cLgibho Lgibtôi đấy!

Sao Zv2dcó thZv2dể thếZv2d đượcNBiZ? VâLgibn NBiZVy kinEt5ih ngạc,Lgib mZv2dột Lgibtúi thuốZv2dc Zv2dto Zv2dthế Lgibnày, mỗiLgib lầnZv2d pNBiZhải uốngZv2d NBiZbao nhZv2diêu thuốEt5ic Lgibmới đủ?

- SZv2dợ NBiZrồi pZv2dhải Lgibkhông? Zv2d- LgibAnh mỉEt5im cườLgibi: NBiZ- TZv2dôi bLgibình thườnZv2dg rấEt5it bậnLgib rEt5iộn nEt5iên chẳnNBiZg Et5icó tup9mhời gZv2dian điEt5i lấNBiZy thZv2duốc, vìEt5i vup9mậy mỗLgibi lầnNBiZ đup9mi Lgibphải lấyNBiZ nup9mhiều hơnEt5i mộZv2dt chút!

VânEt5i VEt5iy địnZv2dh Lgibđưa Et5itay Zv2dra lấyup9m tNBiZúi thuEt5iốc xLgibem NBiZsao, Lgibnhưng cuốiZv2d up9mcùng cLgibô lạiLgib rNBiZụt Et5itay lại.

Hai nNBiZgười giờNBiZ đãEt5i chẳNBiZng NBiZcòn cZv2dòn qup9muan NBiZhệ thânEt5i mup9mật up9mnhư trướcLgib nữa,Zv2d dùLgib gLgibì cEt5iũng chỉup9m Lgiblà ngườiLgib quEt5ia đường,up9m khônNBiZg Zv2dnên dup9mò xZv2dét đEt5iời tưZv2d cEt5iủa ngườiup9m kNBiZhác, nếuLgib NBiZkhông biếup9mt đâuNBiZ lạiLgib Lgibkhiến cEt5iho anZv2dh cảmNBiZ thấyup9m up9mbực bội.

Giang NhNBiZan nup9mgoảnh đầuEt5i Zv2dsang nhìnNBiZ VânLgib Et5iVy, Lgibthấy cEt5iô túmLgib cup9mhặt vạtEt5i áoup9m, cốLgib gắnEt5ig tup9mhu mìnhZv2d lEt5iại cLgibứ nhLgibư thểLgib sợZv2d Zv2dchạm phEt5iải bấtNBiZ Zv2dcứ tZv2dhứ gZv2dì up9mtrên Et5ixe củaZv2d anEt5ih vậy.up9m GiNBiZang Nup9mhan hơup9mi nhíLgibu Zv2dmày, dLgibồn sứZv2dc tậpLgib truup9mng trNBiZở Lgiblại cNBiZon đup9mường trZv2dước mặt:up9m NBiZ- CLgibô kéZv2do giNBiZúp tEt5iôi Et5icái mLgibàn chup9me Lgibnắng xEt5iuống với!

VâZv2dn VNBiZy NBiZliền Zv2dđưa taEt5iy Zv2dra NBiZkéo Zv2dcái màup9mn chLgibe nắngEt5i xuống.up9m Bỗngup9m nhiEt5iên mộZv2dt Lgibtấm ảnhEt5i rớtup9m xuốngZv2d Et5itheo. Bứup9mc ảnhEt5i chZv2dụp mộtup9m phonNBiZg cảnZv2dh NBiZmột up9mđỉnh nEt5iúi tuyếup9mt trắEt5ing xóLgiba. Bup9mức ảnNBiZh nàyLgib trướcLgib đâyEt5i up9manh đãZv2d tLgibừng Zv2dcho cNBiZô xem.

NhZv2diếp ảup9mnh NBiZlà up9msở thNBiZích củLgiba GiaLgibng Nhaup9mn, côNBiZ lạiZv2d up9mđặc biệtZv2d thEt5iích nhữZv2dng bứcZv2d ảnhLgib chụpup9m cảZv2dnh tuLgibyết củaEt5i anLgibh. ĐLgibây Zv2dlà bứup9mc NBiZảnh NBiZmà cZv2dô tEt5ihích nhất.

CEt5iô nhớEt5i rằEt5ing saup9mu Zv2dkhi Zv2dGiang NBiZNhan NBiZchết, côZv2d Zv2dđã đNBiZem đốtup9m tấZv2dt Zv2dcả nhữNBiZng Lgibbức ảnhZv2d nNBiZày. Thếup9m mZv2dà giờLgib đâyZv2d anZv2dh Lgiblại đanNBiZg giZv2dữ nóup9m. Điềuup9m NBiZnày Et5ikhiến cNBiZho NBiZVân NBiZVy cZv2dó cup9mảm giáNBiZc nhLgibư Lgibhai ngLgibười đangup9m cácNBiZh NBiZnhau cảup9m mộEt5it tLgibhế gEt5iiới vậy.

- LgibCô Et5icó tup9mhích không?

Vân VNBiZy gậtup9m Zv2dđầu: Lgib- TrướcLgib đNBiZây Et5itôi vôEt5i Et5icùng thícZv2dh nhữngLgib bứcup9m ảnNBiZh cNBiZhụp cảnZv2dh tuyếLgibt trắng!

- up9mThế cònZv2d NBiZbây giờ?

- Vẫnup9m nZv2dhư vup9mậy! Lgib- Vâup9mn Vup9my lưZv2du luyếnLgib cầmLgib bứNBiZc ảnhup9m trLgibên tayLgib, khônZv2dg nỡZv2d đặtNBiZ xuống.

Anh ngoảnZv2dh đLgibầu lZv2dại nhìup9mn thLgibẳng vàZv2do cònup9m đLgibường trướcZv2d mặEt5it, đôiZv2d mắtup9m kNBiZhẽ nNBiZheo lạZv2di: up9m- TôiNBiZ còup9mn tNBiZưởng Lgibbây giờZv2d tEt5ihì Et5ikhông tZv2dhích nữLgiba chứ?

Vân VNBiZy vộiLgib Zv2dvàng nup9mói: Zv2d- CóEt5i nhEt5iững Et5isở up9mthích cEt5ió làup9mm thếZv2d nàoLgib cũngZv2d khLgibông tup9mhể thNBiZay đổiZv2d được!

- TEt5ihế sao?

- Ừup9m? NBiZ- VZv2dân VZv2dy lạiup9m Zv2dmột lầnNBiZ NBiZnữa khẳLgibng định.

Giang NhaEt5in kEt5ihẽ nhếZv2dch mEt5iôi cười:up9m Zv2d- VậyZv2d thup9mì tốt!

VâNBiZn LgibVy cNBiZứ cảmNBiZ thấyEt5i Lgibtrong nEt5ihững câuLgib nóiNBiZ củNBiZa Et5iGiang NEt5ihan cóLgib ẩnup9m Lgibý gìup9m đó,Zv2d thếup9m nLgibhưng cNBiZô Lgibkhông saNBiZo hiEt5iểu nổi.NBiZ NBiZCô chợNBiZt Zv2dnhớ lạiZv2d ngZv2dười Lgibcon Zv2dgái ởZv2d bênNBiZ up9mcạnh GianLgibg Nup9mhan up9mmấy nNBiZăm trước,NBiZ cóup9m thểNBiZ Et5ianh NBiZđang nóNBiZi Et5iđến côNBiZ ấEt5iy chăng?

Vân LgibVy lậtup9m đEt5ii up9mlật lLgibại bứNBiZc ảnh,NBiZ cuốiZv2d cEt5iùng cũngNBiZ đànhZv2d pEt5ihải đưaEt5i nZv2dó up9mlại chNBiZo GiEt5iang Nhup9man. CEt5iô Et5iđã cLgibhẳng up9mcòn quyềnZv2d up9msở hữuZv2d đốEt5ii vớiEt5i bLgibức ảZv2dnh nLgibày nữaup9m rồi.

- NếEt5iu Zv2dcô thíchNBiZ tôiZv2d Lgibtặng Lgibcho cEt5iô đấy!

Vân Vup9my Lgibngạc nhiênup9m háup9m NBiZhốc mLgibiệng. TrướcZv2d đâyEt5i Et5icô từngZv2d đòiZv2d Giaup9mng NhLgiban pEt5ihải cZv2dho mìNBiZnh Lgibbức ảnhZv2d nàyEt5i, Et5ithế NBiZmà Et5ianh Zv2dcòn tiLgibếc. VậNBiZy mup9mà bup9mây Zv2dgiờ aLgibnh lạiZv2d hup9mào pNBiZhóng tặnup9mg nNBiZó chLgibo mộtZv2d ngườiup9m mZv2dà Zv2danh mớLgibi gZv2dặp mặtEt5i cóZv2d vàNBiZi lần.

- Anh….NBiZ- up9mCô biếZv2dt Et5ilà anZv2dh đEt5iã đáZv2dnh mấtLgib phiNBiZm chụpLgib củaEt5i bNBiZức ảLgibnh NBiZnày rồiZv2d, nếuNBiZ Et5inhư lEt5ià vậy…:-Lgib AEt5inh thEt5iật sZv2dự muốNBiZn tLgibặng nup9mó NBiZcho tôiNBiZ sao?

Giang LgibNhan mỉEt5im cườiNBiZ, tỏZv2d vẻEt5i rấNBiZt thảNBiZn nhiEt5iên, nhữngNBiZ ngónup9m taNBiZy thEt5ion dàNBiZi NBiZnhẹ nhàup9mng đLgibiều khiểEt5in up9mvô Zv2dlăng: Et5i- CôEt5i rấtNBiZ thíchNBiZ nóZv2d màZv2d! NBiZ- Et5ianh Et5idừng up9mlại Et5imột cup9mhút rZv2dồi nóiLgib Zv2dtiếp: NBiZ- HNBiZay làLgib cZv2dô khônLgibg muốnLgib nhEt5iận cáiEt5i gZv2dì từLgib Et5ingười lạ?

Vân VZv2dy NBiZchẳng baEt5io giEt5iờ nLgibghĩ Et5irằng Zv2dtất NBiZcả nhữngZv2d tNBiZhứ đãZv2d mấNBiZt NBiZđi lNBiZại cZv2dó up9mthể lấyup9m lạEt5ii được.Zv2d CNBiZô éLgibp chặtLgib bứup9mc ảnhNBiZ Zv2dvào lồnZv2dg ngực,up9m vEt5iội vàEt5ing up9mgiải thícup9mh: NBiZ- Et5iKhông up9mphải, tôLgibi cup9mhỉ up9mcảm thấLgiby nNBiZúi caNBiZo nNBiZhư vup9mậy, aEt5inh chẳngEt5i dZv2dễ dàngZv2d up9mgì mup9mới chụpLgib đLgibược Lgibbức ảnup9mh này….up9m- GiaZv2dng NNBiZhan Et5iđã từngLgib nóiup9m Et5ivới cô,Lgib đểEt5i cEt5ió đượcZv2d bứcLgib ảup9mnh này,NBiZ aLgibnh đNBiZã phảup9mi Zv2dkhổ côNBiZng chờup9m đợiLgib sup9muốt cup9mả đêm,up9m vìNBiZ thếEt5i Zv2dmà sLgibuýt chútNBiZ nữaEt5i anNBiZh cònNBiZ bZv2dị cZv2dhết cZv2dóng NBiZở trNBiZên đỉZv2dnh nup9múi tuyếtNBiZ đó.

- Làmup9m sLgibao cEt5iô Zv2dbiết đượup9mc ngọnZv2d núZv2di ấNBiZy Lgibrất cao?

Vân VZv2dy sữngZv2d ngườEt5ii, NBiZcô vEt5iội vànZv2dg giLgibải thLgibích Et5imà chẳngZv2d bNBiZuồn Et5isuy Zv2dnghĩ: Lgib- TôLgibi cLgibó mNBiZột ngZv2dười bạnEt5i đNBiZã tZv2dừng Lgibđến đó!

- AnLgibh Et5ita cEt5iũng thícNBiZh nhiếpLgib ảnNBiZh à?

- Vâng!

Giang NhaNBiZn bậtEt5i Lgibcười tEt5ihành tiếng:Zv2d NBiZ- TôEt5ii cup9mứ Lgibtưởng côLgib chLgibỉ biếtEt5i đâyLgib lEt5ià mộup9mt bứcNBiZ ảLgibnh chụpLgib đỉnhup9m Zv2dnúi, Lgibnào Et5ingờ Lgibcô cònNBiZ Et5ibiết đượcLgib cLgibụ tZv2dhể cảZv2d địaNBiZ điểmNBiZ chụNBiZp nó!

VânZv2d NBiZVy chộup9mt dạ,Et5i NBiZchẳng ngờZv2d cNBiZô lạZv2di hếEt5it lup9mần nàLgiby đLgibến lầNBiZn kháup9mc đểLgib Et5i“lộ cNBiZái đuôi”Zv2d cEt5iủa mìnhNBiZ. VốnLgib NBiZdĩ chỉEt5i NBiZlà mộNBiZt cup9mâu nóiEt5i hếNBiZt sứcup9m bEt5iình thường,Lgib tup9mhế màNBiZ up9mcô càngEt5i giảEt5ii tEt5ihích up9mcàng rắup9mc rốup9mi, chZv2dẳng NBiZkhác gEt5iì “chữLgiba lợnEt5i Lgiblành tLgibhành lợnZv2d què”.Et5i Et5iNếu nEt5ihư GiEt5iang NLgibhan màZv2d nóNBiZi mộtZv2d up9mcâu: Et5i“Khi nàLgibo Et5irảnh giNBiZới tLgibhiệu anZv2dh ấyLgib vớiEt5i up9mtôi nhéLgib!”, thếZv2d thìEt5i chẳngLgib phảiEt5i cup9mô sẽLgib lộLgib Zv2dnguyên Lgibhình NBiZhay sao?

Giang LgibNhan up9mhình NBiZnhư đãLgib tZv2dhay đổiLgib Lgibkhác trướcLgib NBiZrồi, Lgibít nhấtNBiZ NBiZthì aEt5inh đNBiZã khôEt5ing Zv2dcòn NBiZgiống NBiZnhư GiaZv2dng Nhup9man troLgibng kíEt5i ứcEt5i Zv2dcủa cô.up9m GiZv2dang NhEt5ian Zv2dcủa hiEt5iện tZv2dại kLgibhiến chNBiZo côZv2d khôNBiZng thểNBiZ nắLgibm bắtNBiZ được.

- CôEt5i up9mcó biếtNBiZ coLgibn đườngup9m nàZv2dy không?

Vân up9mVy lắNBiZc NBiZđầu đáup9mp: Et5i- Không!

up9mGiang up9mNhan điEt5i qLgibua mộNBiZt coEt5in đườngNBiZ nEt5ihỏ rồiLgib dup9mừng lại:Et5i NBiZ- NhớZv2d Lgibnhé, tNBiZừ đâyZv2d đếZv2dn up9mcông tEt5iy cup9mô càngLgib nhanZv2dh hơnNBiZ đấy!

GiờZv2d VLgibân Zv2dVy mup9mới Et5iphát hiệNBiZn NBiZra cônNBiZg up9mty mìnLgibh cup9mách chỗup9m nàyLgib chẳngEt5i xLgiba: Lgib- Anh….

- TrướcLgib đâyEt5i tôNBiZi từnZv2dg lEt5iái xNBiZe qLgibua đây!Zv2d up9m- ALgibnh đãup9m từnEt5ig Zv2dlái Lgibxe up9mqua Et5iđây, sZv2dau đZv2dó up9mnhìn thấyLgib mộtEt5i côNBiZ Et5igái nNBiZhỏ nhắLgibn đangLgib ômLgib mZv2dột cEt5iái tLgibúi xácLgibh rup9mất tEt5io, Lgibchậm chạpZv2d Lgiblê bướcZv2d vềZv2d phíup9ma trước.

Vân Et5iVy sữngZv2d nZv2dgười. Et5iAnh Et5ichỉ nóiNBiZ rEt5iằng Et5ianh đãup9m từngup9m up9mđi quup9ma đâyZv2d thôiup9m, thZv2dế mup9mà đLgibã thuộcEt5i đườup9mng Lgibxá hơnup9m cảup9m mộtEt5i ngườiLgib đãLgib họcZv2d ởLgib đâyLgib hLgibai năup9mm trup9mời Zv2dnhư cô.

- TNBiZôi íZv2dt kZv2dhi đNBiZi đườngLgib nàEt5iy, nhàup9m tôNBiZi Zv2dở hướngNBiZ NBiZkhác mà!Lgib Lgib- NBiZCô Zv2dngại Lgibngùng nói.

Hai năLgibm naZv2dy Lgibcô gầnup9m nhưEt5i đEt5iã qEt5iuen thuộEt5ic up9mvới mNBiZột cEt5ion đườnZv2dg. ThNBiZỉnh thNBiZoảng lắmNBiZ cNBiZô mớiNBiZ Zv2dđi siêup9mu Et5ithị, vìLgib khNBiZông bZv2diết NBiZđường NBiZnên phảLgibi Zv2dđi vLgibòng mEt5iột vònup9mg rấtup9m xEt5ia. CEt5ió lầnup9m vìEt5i muEt5ia nhNBiZiều đồLgib Zv2dquá nênNBiZ NBiZcô đànhNBiZ pup9mhải ngồiLgib bệtLgib xuốnEt5ig đấtup9m mup9mà thở.

Zv2dGiang NLgibhan trNBiZước đâyZv2d Lgibthường xuup9myên nhắcLgib nhởLgib côZv2d làLgib đừngup9m nênup9m mNBiZua quup9má nhZv2diều up9mđồ vLgibà phảup9mi tìmLgib Zv2dcon đườngNBiZ Zv2dngắn nhấtup9m vEt5iề nhà.

Có lNBiZẽ…. VLgibân Vup9my léLgibn nhìnNBiZ GLgibiang Nhanup9m, cZv2dó lẽup9m ôLgibng trờiLgib Lgibđã Lgibban NBiZcho cEt5iô Et5icó NBiZcơ hup9mội qZv2duay ngượcNBiZ lZv2dại thờiup9m Lgibgian Zv2dkhông chLgibỉ lLgibà đểEt5i Gianup9mg up9mNhan Et5icó thểLgib sốnup9mg tốtEt5i NBiZhơn màZv2d rấtup9m cóLgib Zv2dthể NBiZcòn tạoEt5i cNBiZơ Et5ihội up9mcho haNBiZi nup9mgười quaup9my trLgibở NBiZlại vNBiZới nhau.

Tiếng chuônup9mg điệLgibn thoZv2dại vup9mui tNBiZai vanNBiZg lNBiZên. VâNBiZn up9mVy vộiup9m vàZv2dng mởup9m túiLgib xáZv2dch, nhưEt5ing NBiZlại thấyLgib chiếcup9m điệNBiZn tZv2dhoại vẫup9mn Et5iim lZv2dìm Lgibnằm Et5iđó. LLgibúc nàNBiZy cLgibô mớiup9m up9mý thứEt5ic đượNBiZc rNBiZằng tiếEt5ing chuEt5iông điệnup9m thoạiZv2d queNBiZn thuộcZv2d ấyZv2d khônup9mg phNBiZải lup9mà từup9m NBiZmáy đEt5iiện thoạiEt5i củaup9m cô.

Cô giậNBiZt mup9mình nhớEt5i Lgibra rup9mằng kLgibể từEt5i sLgibau kNBiZhi LgibGiang NBiZNhan Zv2dchết, chuôngup9m Et5iđiện thoạNBiZi củNBiZa cZv2dô đNBiZã đổiEt5i thànZv2dh bảnup9m nhLgibạc màZv2d GianNBiZg up9mNhan thícNBiZh. ThEt5iế NBiZmà giờup9m Lgibbản nhLgibạc côZv2d thNBiZích lup9mại up9mphát rZv2da NBiZtừ điup9mện tNBiZhoại cNBiZủa GiZv2dang Nhan.

Giang Nup9mhan từngup9m tZv2drêu chọcup9m côZv2d vìEt5i dNBiZùng tLgibhứ up9mâm nhEt5iạc ấuZv2d NBiZtrĩ nàyEt5i, thLgibế mup9mà bâyup9m gLgibiờ Lgibanh lại….

TrLgibong điệZv2dn thoạiNBiZ loánup9mg thoup9máng Zv2dvọng Zv2dra giọnup9mg nóiZv2d rZv2dất hàEt5io hứngup9m Zv2dcủa Zv2dai đó:NBiZ Lgib-Cậu chuẩnEt5i bZv2dị kếtNBiZ NBiZhôn rup9mồi kEt5ihông? KhôngZv2d đợiEt5i cáiup9m ngườiLgib khôngLgib thểup9m kZv2dia củaup9m cup9mậu nữNBiZa à?up9m LgibTôi nup9mói rồiEt5i NBiZmà, bup9man NBiZnãy tôiZv2d gọLgibi điLgibện chZv2do báNBiZc gái,Lgib bNBiZác bảoZv2d cậLgibu sắpLgib NBiZkết hôZv2dn, Et5ihóa Lgibra làNBiZ thậtLgib à?

- Ừ…-Lgib GNBiZiang NhaZv2dn khôup9mng hLgibề phLgibủ đup9mịnh: NBiZ- Khup9mi nàup9mo gặEt5ip thEt5iì Et5inói chuyệnZv2d tup9miếp nhé!

Trái Lgibtim củup9ma NBiZVân VNBiZy độtLgib nhiêup9mn nhup9mư bịLgib bóup9mp NBiZnghẹt lại.Zv2d ALgibnh Lgibấy chuẩZv2dn bịNBiZ kếtZv2d hônNBiZ rồi.AnhZv2d thậLgibt sLgibự up9msắp kếLgibt hup9môn Zv2drồi, up9mhóa up9mra Et5iông trờiup9m NBiZđang Zv2dtrêu đùaZv2d côLgib. LgibHai ngườEt5ii họZv2d Zv2dsớm chẳngEt5i gặpNBiZ, muộnEt5i cup9mhẳng gặp,Lgib lZv2dại gZv2dặp Lgibđúng up9mvào lZv2dúc Zv2danh chuup9mẩn bup9mị kếtLgib hôn.

Giang NBiZNhan ngEt5iắt điEt5iện thoạLgibi. NBiZVân Et5iVy vộiZv2d vàngLgib nNBiZói cáZv2dm Et5iơn rồiZv2d mEt5iở cửNBiZa xZv2de địEt5inh xuống.

NBiZ- KLgibhoan đEt5iã! up9m- GiaZv2dng NNBiZhan Et5icười cườiup9m nóup9mi: Zv2d- CóZv2d phảiLgib cLgibô cLgibũng NBiZnên đưup9ma cEt5iho tôZv2di mEt5iột Zv2dthứ giốngNBiZ nZv2dhư thếNBiZ không?

- CáiEt5i gì?

-Danh thiếEt5ip ấy!NBiZ NBiZ- AnZv2dh ngậZv2dp ngừup9mng nóiNBiZ: up9m- Et5iDù Zv2dsao tôiLgib cũup9mng Lgibphải biếLgibt ngEt5iười tZv2dôi đãNBiZ Zv2dđưa daZv2dnh thiếpup9m làNBiZ NBiZai chứZv2d nhỉ?

LgibLúc nZv2dày Vânup9m NBiZVy mup9mới sựEt5ic tỉnh.up9m NBiZCô vLgibụng vềNBiZ lLgibấy NBiZra mup9một tấmLgib danEt5ih thiếLgibp Zv2dđưa cup9mho GianLgibg NBiZNhan rồEt5ii đứngLgib gọnZv2d vàoup9m lEt5iề đườnEt5ig, nLgibhìn Lgibchiếc xup9me Lgibcủa GiaEt5ing Et5iNhan đaLgibng hòaLgib vàoup9m dòngNBiZ xEt5ie cộLgib đônEt5ig đúup9mc trZv2dên đường.

- VLgibân VyLgib, ngưup9mời up9mban nLgibãy up9mlà Et5iai thế?

Mãi đếnEt5i kLgibhi ngup9mhe thấyZv2d up9mtiếng hNBiZỏi củaZv2d đồngZv2d nEt5ighiệp, VânZv2d VEt5iy mLgibới giậNBiZt mup9mình bừLgibng tỉnh.

- MEt5iột ngưNBiZời bạn!

-Khup9mông phZv2dải chứ?

- up9mThật đup9mấy! NBiZ- NBiZCó lẽNBiZ đốiup9m vZv2dới Gianup9mg NZv2dhan, cEt5iô Zv2dchẳng thZv2dể đượcNBiZ NBiZcoi làEt5i mup9một ngườiLgib bạn.

Giang NhaLgibn lZv2dấy chìaEt5i khóEt5ia mZv2dở cửZv2da, vup9mừa đNBiZi vàoLgib phòngEt5i đãLgib NBiZnghe thấyEt5i mộtEt5i up9mgiọng Et5inói rấtLgib quLgiben tLgibhuộc: Et5i- TiLgibểu NguyEt5iên vềZv2d rồiNBiZ đấyZv2d à?

- NhìnLgib up9mcon xeEt5im, lớnLgib bằEt5ing nLgibgần Et5inày rồZv2di mEt5ià cNBiZòn khônNBiZg biếLgibt tựEt5i chămEt5i Et5isóc bZv2dản Lgibthân! Zv2d- Zv2dBà GLgibiang đaLgibng Lgibmặc tLgibạp dEt5iề tEt5iừ up9mtrong Lgibbếp chạZv2dy Lgibra, đónup9m lZv2dấy NBiZcái áup9mo kEt5ihoác trênLgib Lgibtay NBiZGiang NhaNBiZn rồiNBiZ NBiZnhíu màyup9m nup9mhìn cậuZv2d coZv2dn tEt5irai: Et5i- Cup9mó up9mphải gNBiZần đâyNBiZ lạiZv2d làZv2dm vEt5iiệc vup9mất vảLgib qZv2duá khônEt5ig? TrôngNBiZ cZv2dó Zv2dvẻ tâNBiZm trạNBiZng khLgibông đượEt5ic tốt…-up9m nóiLgib Et5iđến đLgibây mEt5iẹ GiNBiZang Zv2dNhan bEt5iỗng nhíNBiZu mày:up9m up9m- CóZv2d pLgibhải bEt5iệnh tiEt5im lại….

-Mẹ à…-up9m GiaZv2dng Nhup9man cườLgibi cười:Zv2d Lgib- ĐừngLgib nup9mghĩ vớEt5i Lgibvẩn nNBiZữa, NBiZcon vừaNBiZ đZv2dến Lgibbệnh Et5iviện kiểEt5im trNBiZa rồi,NBiZ mọiLgib Lgibthứ Zv2dđều Lgibổn cả!Zv2d up9m- ĐểLgib chEt5iứng minZv2dh up9mcho nhữngup9m gìZv2d mìnhNBiZ vừLgiba nóiLgib, GiaEt5ing NhaZv2dn up9mcòn đưaNBiZ cEt5iho Zv2dmẹ xeEt5im tup9mờ đơNBiZn Lgibkhám bệZv2dnh mup9mà bácLgib sNBiZĩ đãup9m viết.

MẹEt5i Giaup9mng NEt5ihan đNBiZọc Lgibkết quảLgib kiểEt5im tZv2dra củaNBiZ NBiZcon, nụup9m cườiup9m lậpNBiZ tứNBiZc NBiZnở up9mtrên môi.

Trong nhàZv2d vệup9m siLgibnh, Zv2dGiang NBiZNhan Zv2dsoi vàLgibo gương.up9m HìnhEt5i ảnhEt5i củaZv2d NBiZanh troup9mng Zv2dgương NBiZcó cup9mhút cup9mứng nEt5ihắc, khuNBiZôn mặtEt5i cứEt5i thấup9mt Lgibthần nZv2dhư up9mngười mấtEt5i hồn,Zv2d Et5inếu khôngNBiZ chẳup9mng đếnEt5i Zv2dmức cóNBiZ ngưLgibời đếnup9m up9mnhà màEt5i aZv2dnh Et5ikhông biết.NBiZ MẹEt5i anZv2dh cứup9m thỉLgibnh thoZv2dảng lạZv2di đếnLgib dọnLgib dẹpNBiZ Lgibnhà cup9mửa chup9mo anhup9m, up9mhôm naZv2dy cEt5iũng khôNBiZng phảup9mi lup9mà ngoEt5iại lệ.

Trêup9mn Lgibbàn bàLgiby Zv2dtoàn NBiZđồ ănup9m Et5imà thNBiZường nup9mgày anEt5ih vẫnZv2d thíEt5ich ăZv2dn, thNBiZế nLgibhưng hômup9m nZv2day ănup9m vEt5iào lạiLgib cEt5ihẳng thLgibấy nEt5igon miệngLgib chútLgib nEt5iào. Zv2dCó lEt5iẽ tạiZv2d vìZv2d dạZv2do Zv2dnày anEt5ih up9mthực sựZv2d qEt5iuá bậnZv2d rộn.

- MNBiZẹ đLgibã đặtNBiZ khEt5iách sạNBiZn tEt5iổ chứLgibc hZv2dôn lễup9m chNBiZo Lgibcon NBiZrồi, ởEt5i khách…..
Mẹup9m Zv2danh bắLgibt đầup9mu nóiZv2d đếnNBiZ NBiZchuyện chuẩnEt5i bịNBiZ hôZv2dn lLgibễ. LgibGiang NBiZNhan chẳngLgib đểup9m hLgibề NBiZđể tâLgibm đếnup9m nhữngEt5i gìEt5i mẹup9m Zv2danh đanZv2dg nói.

- CáNBiZc Lgibcon kZv2dết Zv2dhôn xNBiZong khôZv2dng địnhNBiZ up9mdọn Zv2dvề nNBiZhà ởEt5i thậtLgib à?

- LgibKhông ạEt5i…- GianLgibg NNBiZhan up9mcười Zv2dcười: Lgib- CNBiZon quup9men ởEt5i riênEt5ig rồi!

- CNBiZũng phải!NBiZ NBiZ- Mẹup9m Gup9miang NhNBiZan tỏup9m Zv2dvẻ rộngEt5i lượnZv2dg: up9m- TZv2dhanh niEt5iên đềZv2du tNBiZhích Et5icó khôZv2dng giaLgibn rNBiZiêng tLgibư! up9m- Nóiup9m rZv2dồi NBiZbà đưLgiba NBiZmắt nhLgibìn kup9mhắp Et5icăn phòng:NBiZ up9m- CóLgib cầnZv2d phảiup9m sNBiZửa lạEt5ii cNBiZăn hộZv2d Zv2dnày Lgibkhông con?

GiZv2dang NhaEt5in bỏEt5i đôiNBiZ đLgibũa Zv2dtrên Lgibtay xuốngZv2d, đup9máp: Zv2d- KLgibhông cLgibần phiềnup9m phứLgibc NBiZnhư vZv2dậy đZv2dâu mẹ!

NBiZ- up9mDù sEt5iao cũnZv2dg phảiNBiZ muEt5ia sắmNBiZ mộLgibt Lgibvài dụnZv2dg Et5icụ Et5igia đìEt5inh chứ….

- GầnEt5i đLgibây up9mcông up9mty bậZv2dn lLgibắm, cZv2don Zv2dkhông Lgibcó thờLgibi gEt5iian đâu!

- NBiZKhông saEt5io, đNBiZể mẹLgib muZv2da giúpNBiZ cLgibon! Zv2d- Et5iMẹ GiLgibang NhaNBiZn up9mhào hứngZv2d nói.up9m NBiZChỉ cầnup9m cNBiZon trZv2dai chịLgibu kếEt5it hNBiZôn thìZv2d chEt5io dZv2dù cNBiZó vấLgibt vEt5iả đếnLgib đâNBiZu bLgibà cũup9mng chấup9mp nhận.

Giang NLgibhan cNBiZhần chừZv2d mộtEt5i cZv2dhút up9mđành gậLgibt đầu,up9m chẳnNBiZg nhẽEt5i mẹup9m nóEt5ii Zv2dgì aEt5inh cũnup9mg gạtZv2d điup9m: Lgib- NBiZVâng, NBiZvất up9mvả cEt5iho mẹup9m quá!

up9m- NBiZCái thằup9mng nàyNBiZ, Lgibsao Lgibmà khNBiZách up9msáo up9mvới mẹup9m thế!

Sau kNBiZhi tup9mhu Et5idọn phònup9mg bếpEt5i xoEt5ing xuôi,Zv2d mNBiZẹ GiaNBiZng NhaNBiZn chuẩup9mn bEt5iị Zv2dra Lgibvề. TrZv2dước khZv2di NBiZđi mẹNBiZ Et5ianh chEt5iợt nhZv2dớ NBiZra chuyệnZv2d gLgibì đLgibó, liềnZv2d ngoảnNBiZh lạZv2di nLgibỏi: Lgib- up9mÀ phLgibải rồiNBiZ….- mẹNBiZ up9mlấy Lgibra Lgibmột cáiZv2d đLgibiện thoLgibại Lgibđã tEt5iắt máZv2dy ởZv2d trZv2dong tEt5iúi Zv2dra vLgibà nup9mói: NBiZ- TZv2diểu Nguyên,NBiZ cZv2dái đEt5iiện thoEt5iại Lgibnày NBiZcon đEt5iã đup9mể ởEt5i nhàup9m hup9mơn mộtEt5i năNBiZm naLgiby rồiup9m. NLgibếu nEt5ihư cLgibon đZv2dã kNBiZhông dùNBiZng đếnZv2d Zv2dthì mẹZv2d maZv2dng điZv2d chZv2do ngườiLgib Lgibta nhé!

Giang NhLgiban ngẩngEt5i đầEt5iu nup9mhìn, chiếcZv2d điệLgibn tLgibhoại ấyup9m đưNBiZợc bNBiZày trZv2dong NBiZtủ kínup9mh, anup9mh vừLgiba nhìup9mn NBiZđã ưngLgib up9mý ngZv2day. Zv2dKiểu cáNBiZch đơup9mn giZv2dản, vEt5iỏ Et5ingoài màNBiZu NBiZđen sZv2dang trọngZv2d….không hZv2diểu NBiZvì Zv2dsao màLgib up9manh vup9mừa Et5inhìn tLgibhấy nóEt5i đNBiZã bLgibỏ Zv2dtiền rup9ma NBiZmua nóLgib up9mvề lNBiZuôn khEt5iông up9msuy NBiZnghĩ, rNBiZồi đNBiZặt Et5inó vàoup9m cNBiZhiếc Et5itủ đầuNBiZ giường.

Hóa rEt5ia đãNBiZ đểNBiZ Zv2dnó ởup9m đóLgib Et5ihơn Lgibmột NBiZnăm NBiZtrời rồiZv2d, cuốZv2di cùngLgib vẫnEt5i chỉEt5i cLgiboi NBiZlà nhNBiZư mộZv2dt up9mvật đểup9m trưup9mng bàyEt5i mZv2dà thôi.

Chẳng mấZv2dy up9mchốc đNBiZã đếnEt5i cuLgibối tháng.Et5i LgibTrong buổLgibi hZv2dọp tNBiZổng kếtZv2d cuốiNBiZ tháng,Zv2d sếpup9m hếtZv2d lờiLgib kheZv2dn ngup9mợi NBiZVân VyEt5i. KhácEt5ih hEt5iàng cZv2dủa cEt5iông tLgiby đãEt5i gọZv2di NBiZđiện đếnZv2d hEt5iết lờiup9m Et5ikhen Et5ingợi vàNBiZ tỏZv2d rLgiba vôNBiZ cup9mùng Lgibhài lònZv2dg Et5ivới tháLgibi độEt5i vàNBiZ chấNBiZt Lgiblượng phup9mục Lgibvụ củaup9m cônEt5ig Lgibty. Et5iSếp cònLgib thưởngZv2d chLgibo Vânup9m LgibVy bEt5ia Lgibnghìn tệ.

Cô Zv2dcòn cNBiZhưa đZv2dược lĩZv2dnh tEt5iiền thìup9m cLgibác đồngEt5i Lgibnghiệp đãEt5i hNBiZò rEt5ieo đup9mòi VZv2dân Zv2dVy pLgibhải khaoLgib. Vừaup9m Lgibhay Lgibở Zv2dtrên cLgibon phLgibố gLgibần NBiZđó mLgibới kLgibhai tZv2drương mộtLgib cửaup9m hàZv2dng đồNBiZ nướnEt5ig, mọEt5ii Lgibngười NBiZai nấZv2dy đềuZv2d nup9mghỉ làLgibm tEt5iừ sớmZv2d vup9mà rup9ma đóNBiZ up9mngồi Zv2dtụ tậEt5ip vớup9mi nhau.

up9mCô còEt5in chưaZv2d Lgibđược lĩnhZv2d tiZv2dền thìup9m cNBiZác đZv2dồng ngZv2dhiệp up9mđã NBiZhò rNBiZeo đòLgibi NBiZVân Zv2dVy phEt5iải khNBiZao. VừaLgib haLgiby ởNBiZ tup9mrên cEt5ion phEt5iố gầnZv2d đEt5ió mớiEt5i NBiZkhai Lgibtrương mộtup9m cửaZv2d hàngNBiZ đồNBiZ nướnNBiZg, mọiLgib ngườiNBiZ aup9mi nấNBiZy đềuup9m nghỉLgib làmNBiZ Zv2dtừ up9msớm NBiZvà rZv2da đNBiZó ngồiNBiZ tụLgib tậpup9m vớiEt5i nhau.

Chẳnup9mg Et5imấy kLgibhi đưZv2dợc NBiZvui up9mvẻ thếEt5i nàyNBiZ, Zv2dcho dup9mù up9mcó mEt5iất tiềZv2dn Lgibcũng thấyZv2d đáZv2dng! DùLgib gNBiZì Zv2dthì up9mđây up9mcũng Zv2dlà tiềnZv2d cup9mủa sếpEt5i cEt5ihứ đâuEt5i phảLgibi tiLgibền củaLgib cNBiZô. MNBiZọi ngườiZv2d ngồZv2di xunEt5ig up9mquanh cáiNBiZ Zv2dbàn, NBiZcụng Zv2dli NBiZchúc mừnup9mg vàup9m ăNBiZn uốngNBiZ nup9mo saup9my. SLgibau Zv2dkhi ăup9mn uốnLgibg xNBiZong, họNBiZ Zv2dlại rủup9m nhEt5iau đếNBiZn KTNBiZV hát.

Nhân lúcNBiZ NBiZđám đànLgib up9mông cZv2don tZv2drai Et5iđang Et5ihát hEt5iò, NBiZmấy chEt5iị eZv2dm Et5iphụ nữNBiZ lNBiZiền nup9mgồi túNBiZm tNBiZụm vớiNBiZ nhNBiZau Zv2dbuôn NBiZdưa lê.

up9m- TLgibhật khôngZv2d ngup9mờ trướNBiZc Et5ikhi kếtLgib hônNBiZ lạiup9m gặZv2dp phup9mải Et5ichuyện này!up9m Lgib- Tôup9mn LgibKì mLgibím NBiZmôi nhLgibấp mup9một ngụmLgib rượuLgib Et5ivang: up9m- CáNBiZc chịup9m nZv2dói xeNBiZm Et5icó kìEt5i lạup9m kNBiZhông, đúnNBiZg vàup9mo lúEt5ic Lgibnày gZv2dặp lạiLgib aEt5inh ấy,NBiZ hóaEt5i Lgibra anup9mh ấyZv2d đếnLgib giZv2dờ vẫnEt5i NBiZcòn chưaEt5i kEt5iết hôn!

Đúng vEt5iào lEt5iúc chup9muẩn bịZv2d nắLgibm tNBiZay Et5ivị hLgibôn Et5iphu bEt5iước vàup9mo lễNBiZ Lgibđường thìZv2d Tup9môn Et5iKì lạiLgib tìup9mnh cờup9m up9mgặp lạiLgib ngEt5iười Et5iyêu cũ.

- Thếup9m cậuup9m địnhup9m Zv2dlựa cNBiZhọn rZv2da làup9mm saEt5io? Et5i- Tup9miểu ThZv2du Lgibtò mòup9m hỏi.

Vẻ mặtLgib TZv2dôn KìEt5i cóZv2d chZv2dút đauZv2d kup9mhổ, Lgibchỉ Zv2dcó điềuLgib đLgibây chẳNBiZng quZv2da chỉEt5i lNBiZà sựLgib up9mu uấEt5it troNBiZng mộtup9m vLgibài Lgibgiây ngắNBiZn nEt5igủi. CZv2dhỉ vEt5iài giEt5iây saup9mu cEt5iô đãNBiZ Lgibnở nụZv2d cườup9mi tươNBiZi róNBiZi: Et5i- LựaEt5i chup9mọn thếLgib nào?NBiZ Đươup9mng nhiênZv2d làZv2d Et5itôi vẫZv2dn sẽLgib kếEt5it hup9môn thup9meo đúup9mng Zv2dkế hoạch,Zv2d chẳNBiZng Lgibnhẽ anZv2dh ấyNBiZ Et5iđột up9mnhiên xuấup9mt hiệup9mn Lgibnói rằnEt5ig up9mvẫn cònZv2d up9myêu NBiZtôi up9mthì Lgibtôi pup9mhải up9mbỏ Zv2dđám cưup9mới đểLgib NBiZquay lạiZv2d vZv2dới aZv2dnh ấyLgib NBiZchắc? Cup9mho dLgibù tEt5iôi cLgibó Zv2dyêu anNBiZh Zv2dấy Lgibđến Et5imức nàoNBiZ cũngEt5i NBiZsẽ khôLgibng up9mlàm up9mnhư vậyLgib. Đup9mâu Et5icó còEt5in Zv2dlà mấyZv2d Et5icô bé,up9m Zv2dcậu béup9m Et5inông nổiup9m nhưNBiZ trướcup9m đâZv2du, Zv2dcòn cLgibó Lgibai Et5idám NBiZtin tưởnZv2dg Et5ivào mộtup9m thứEt5i tìnhLgib yêuZv2d chLgibẳng NBiZbao giờZv2d pup9mhôi phLgibai up9mnữa up9mchứ? Trướup9mc đâyZv2d cNBiZậu nóLgibi cậuNBiZ thềLgib Lgibnon Zv2dhẹn biLgibển vLgibới mộtup9m ngưup9mời, up9mcả đờiNBiZ Et5ichỉ Lgibyêu mộtZv2d mup9mình nup9mgười ấyup9m thNBiZôi, cLgibó lẽZv2d mup9mọi ngEt5iười sẽZv2d cảmup9m up9mđộng đEt5iến rNBiZớt nLgibước mắt.Zv2d NhưNBiZng Et5ibây gEt5iiờ màEt5i cậuLgib nEt5iói vEt5iậy, mọiLgib ngưLgibời vẫNBiZn sẽLgib rZv2dơi Zv2dnước mLgibắt, nhZv2dưng mZv2dà NBiZlà cườiLgib NBiZchảy nZv2dước mắt.Lgib QuZv2dá kNBiZhứ chEt5iỉ làZv2d Et5iquá khLgibứ, khônLgibg tZv2dhể đểEt5i quáNBiZ khứup9m trởNBiZ thàEt5inh vậtEt5i cảnLgib cup9mho tưEt5iơng lZv2dai được!

TiểuLgib up9mThu tiếNBiZc nuốiNBiZ up9mthở dàup9mi: NBiZ- Lẽup9m nLgibào bup9mây giZv2dờ aLgibi nấyEt5i Et5iđều bịup9m Zv2dhiện thựup9mc hóaup9m hếEt5it rồLgibi haup9my sao?

Tôn Kìup9m cườEt5ii cườiLgib nEt5iói: Zv2d- up9mĐây up9mlà hiệLgibn thựcEt5i, cũngNBiZ làLgib mộtZv2d sựZv2d Et5ilựa chọLgibn NBiZhết sứEt5ic bìnhNBiZ tup9mhường! LgibChẳng NBiZai muốNBiZn NBiZmang mộtZv2d Et5ithứ Et5imơ up9mhồ rZv2da đểEt5i đánhLgib Zv2dcuộc cảLgib đờEt5ii mìnhLgib cả!Zv2d up9mMà Et5itình yNBiZêu lạiup9m Zv2dlà thứNBiZ mup9mơ hup9mồ nhấtNBiZ troEt5ing cáiZv2d thEt5iế giZv2dới này!

- TìmNBiZ lạiZv2d Et5igiấc mộngup9m tNBiZình Et5iyêu chẳZv2dng qNBiZua cLgibhỉ làup9m mộtZv2d sựNBiZ hoanup9mg tưởNBiZng. MộngLgib cũEt5i, chẳngLgib qZv2dua cNBiZũng Et5ichỉ lNBiZà mup9một Et5igiấc mộLgibng NBiZmà thôi!

Tôn KìZv2d nóNBiZi Zv2dđúng, up9mđó chZv2dẳng quNBiZa chỉLgib làZv2d mộNBiZt NBiZgiấc mơ.

Vì Zv2dhôm Et5isau cònZv2d phảiup9m đEt5ii up9mlàm NBiZnên mọiLgib Et5ingười vuLgibi Et5ichơi đếnNBiZ mườNBiZi giờEt5i up9mlà lụcLgib tụcZv2d gZv2diải tánup9m hết.Lgib Vânup9m VZv2dy Lgibra quầNBiZy tNBiZhanh toánNBiZ Et5irồi cùnLgibg TiểuNBiZ TNBiZhu NBiZra bếnNBiZ Zv2dxe bZv2duýt. NBiZRa đếZv2dn bZv2dến xeLgib, mLgibở túiEt5i rEt5ia Et5ilấy tiEt5iền lNBiZẻ Et5ithì cLgibô mớiNBiZ pháup9mt hup9miện rNBiZa NBiZlà đLgibiện thup9moại Zv2dcủa mìZv2dnh khôup9mng cóLgib ởup9m tup9mrong túi.

- CZv2dậu nhLgibớ Et5ilại Lgibcho kEt5iĩ vàoEt5i, up9mcó phEt5iải làNBiZ đểZv2d quênZv2d điệnZv2d thZv2doại ởEt5i up9mKTV rồiLgib không?

VânEt5i Vup9my nup9mhớ kĩEt5i Zv2dlại, bZv2dan nEt5iãy up9mvì sợEt5i tiếEt5ing nNBiZhạc quZv2dá ồnup9m kNBiZhông tLgibhể ngup9mhe thNBiZấy tEt5iiếng chup9muông đLgibiện Et5ithoại nNBiZên cLgibô đNBiZã Zv2dlấy Lgibđiện tLgibhoại Zv2dra khỏiEt5i Zv2dtúi Zv2dvà Lgibđể NBiZlên Lgibghế sLgibô phaLgib. LgibThế màNBiZ lúcNBiZ rup9ma Et5ivề cNBiZô lup9mại up9mquên khônNBiZg Zv2dcầm theo.

- up9mTớ mộtLgib mEt5iình qup9muay Lgiblại Lgibđó lLgibấy làup9m đượcLgib rZv2dồi! Cậup9mu vup9mề up9mđi, nhàup9m cậuZv2d xa!

- KhôZv2dng saoLgib! Lgib- up9mTiểu ThLgibu Zv2dtúm NBiZlấy cánhNBiZ Et5itay Vâup9mn Zv2dVy: up9m- TớEt5i đZv2di vớiZv2d cậu,NBiZ cùngZv2d lắmZv2d tup9mhì vềNBiZ nhZv2dà Et5icậu nZv2dgủ mộtNBiZ đêmLgib cEt5ihứ gì!

Zv2dHai Et5ingười vừaNBiZ nóiLgib vừaZv2d chup9mạy vộiLgib vup9màng NBiZvề phíaLgib Et5iquán karLgibaok đZv2dể lEt5iấy điệnup9m thoạiZv2d. VânZv2d LgibVy NBiZđi nhanup9mh đNBiZến Zv2dnỗi khiếnLgib up9mcho TiểuZv2d Thup9mu chạNBiZy đuổZv2di Et5itheo mệtup9m đếnNBiZ bởEt5i NBiZhơi tLgibai: NBiZ- TiZv2dểu VEt5iy, cậuLgib đEt5iừng sốtup9m rột,Lgib NBiZđiện thoạEt5ii đEt5iể ởZv2d đấyNBiZ khEt5iông Et5imất NBiZđược Et5iđâu. BìnLgibh thườnNBiZg cNBiZậu giữLgib Lgibđiện thoZv2dại rấtEt5i Lgibkĩ, Lgibcó pEt5ihải lup9mà Zv2dsợ ngườiup9m khup9mác phEt5iát hiệnup9m NBiZra NBiZbí mậtup9m gìEt5i trNBiZong đóNBiZ khôngZv2d hả?

TEt5iiểu TLgibhu nóZv2di bừup9ma nEt5ihưng lNBiZại trZv2dúng ngaNBiZy NBiZtim đZv2den NBiZcủa VâEt5in Vy.

TronNBiZg điệnLgib thoạNBiZi Lgibcủa côEt5i cEt5ió chứEt5ia bíNBiZ mậtLgib Lgibkhông thểEt5i nóiup9m chNBiZo Lgibngười Lgibkhác biup9mết được.up9m SLgibau Lgibkhi thờiNBiZ gNBiZian quaZv2dy ngượcEt5i tEt5irở lạNBiZi,cô Zv2dđã chạyZv2d đếnZv2d trup9mước cNBiZửa nEt5ihà nNBiZhà GianZv2dg Nhaup9mn, dùEt5ing mEt5iáy ảnhup9m chụpZv2d lạiZv2d mộtup9m Et5ibức up9mảnh củaup9m GianZv2dg NBiZNhan. LgibSau khLgibi muEt5ia điệLgibn thoạiZv2d up9mhồi đầuup9m nNBiZăm, côNBiZ đLgibã chuLgibyển bLgibức ảnZv2dh ấyLgib vàoEt5i troup9mng Et5ibộ nhớZv2d máNBiZy. NgNBiZộ Et5inhớ cEt5ió ngườiZv2d Et5ilấy đLgibược Et5icái Lgibmáy rLgibồi mZv2dở NBiZra xZv2dem ảnZv2dh, pháup9mt hiệnup9m NBiZra bứLgibc ảnhZv2d ấyLgib…chắc cũngNBiZ kup9mhông cóNBiZ vấnZv2d đềup9m gup9mì Lgibđâu nhEt5iỉ? KhZv2dông được,up9m côNBiZ kNBiZhông thểLgib mạoEt5i hiểZv2dm Lgibnhư vLgibậy được!NBiZ CôLgib Lgibnhất địnhLgib phảiEt5i up9mtìm lạLgibi up9mđiện thoạiup9m. ChuZv2dyện nup9mày mup9mà đểup9m Zv2dcho GiLgibang Nup9mhan biếup9mt được,Et5i chắcNBiZ cLgibhắn NBiZanh sẽLgib chEt5io rằnEt5ig côZv2d lup9mà Zv2dmột Zv2dkẻ biếnNBiZ thái,NBiZ mộtNBiZ cLgibon điên.

Trước kZv2dia, Zv2dlúc Zv2dcô vàLgib GiaZv2dng NhZv2dan cònup9m ởNBiZ bênNBiZ nhauZv2d, cEt5iô luZv2dôn thup9mể NBiZhiện nhữngEt5i mup9mặt tốNBiZt Et5icủa mZv2dình trZv2dước mặtZv2d anhEt5i. LgibBây giờup9m mặcEt5i dùNBiZ khôNBiZng up9mcó duyNBiZên phNBiZận đượcEt5i ởNBiZ bênLgib NBiZnhau nNBiZhưng cup9mũng kup9mhông thểNBiZ đểEt5i aLgibnh cNBiZó ấnup9m tượnup9mg up9mxấu vLgibề cup9mô được.

- up9mNày NBiZanh! up9m- Vup9mân VLgiby NBiZlao đếnEt5i quup9mầy Lgibthu up9mtiền: NBiZ- Tup9môi vừup9ma nLgibgồi ởZv2d phònup9mg Zv2d302, hìNBiZnh nhưZv2d đLgibiện tNBiZhoại củaZv2d tôiup9m NBiZvẫn còNBiZn đểLgib trEt5iong đó!Zv2d Zv2d- VừEt5ia nóiNBiZ Vânup9m NBiZVy vup9mừa Lgibmóc rNBiZa hóaNBiZ đEt5iơn vừLgiba up9mthanh toán.

- Et5iXin Lgibcô đợiZv2d cZv2dho mộtLgib chup9mút! LgibĐể tZv2dôi hNBiZỏi nNBiZhân viup9mên phụcEt5i Zv2dvụ xeEt5im sao!Lgib- NBiZcô NBiZgái ởEt5i quNBiZầy thup9manh toáup9mn Zv2dlịch sựLgib chấZv2dn aZv2dn NBiZcô rồiup9m nhấcup9m máyEt5i gọiZv2d up9mcho nup9mhân viup9mên phụcZv2d vụ.

LgibTrống Et5ingực Et5iVân Vup9my Et5iđập thEt5iình thịchZv2d, mắtZv2d Lgibdán chLgibặt up9mvào Lgibcô gáiZv2d đứZv2dng ởLgib quầy.
CôZv2d gáiZv2d đóEt5i Et5ihỏi nEt5ihân vZv2diên phup9mục vụLgib vNBiZài câuLgib lNBiZà NBiZlập Lgibtức Et5icó đápup9m án:
Et5i- NhânLgib vup9miên Lgibdọn dẹpLgib nóup9mi bLgiban nãup9my dọnLgib phòNBiZng khônEt5ig nhìZv2dn tZv2dhấy điệnup9m thoạiLgib củaZv2d Zv2dcô! Lgib- CôNBiZ Lgibgái đóEt5i nói.

Vân VEt5iy vLgibẫn khônup9mg nEt5iản Lgiblòng: NBiZ- Et5iĐiện thoạup9mi củaLgib tZv2dôi cóLgib màuLgib đen,NBiZ cóup9m NBiZkhi lạup9mi Et5irơi vàEt5io khZv2de ghEt5iế nZv2dào Lgibđó màZv2d ngườLgibi đZv2dó khNBiZông nNBiZhìn thấyup9m, tLgibôi Lgibcó thểEt5i lêZv2dn đóup9m tìNBiZm cóNBiZ Lgibđược không?

- Zv2dXin Lgiblỗi côEt5i, pLgibhòng 30NBiZ2 hiệnLgib gLgibiờ đãEt5i cEt5ió kháchLgib vàLgibo rồi,Et5i chúNBiZng tôup9mi Et5iphải đNBiZược sựup9m đồngNBiZ ýZv2d củaZv2d Et5ikhách mNBiZới NBiZdám chEt5io Zv2dcô Lgibvào up9m!- CZv2dô gZv2dái ởLgib quầup9my lễNBiZ tNBiZân mỉNBiZm cNBiZười Lgibgiải thích,NBiZ saup9mu đóEt5i đưaEt5i tZv2day Zv2dra mờiEt5i VânNBiZ VZv2dy ngồiup9m Lgibvào ghNBiZế chờZv2d đợi:NBiZ Et5i- Mờiup9m NBiZcô nEt5igồi Zv2dxuống đEt5iây đợiLgib mộtEt5i Et5ichút, Et5ichúng tôZv2di đãLgib cNBiZho ngườiLgib Lgibvào hỏiLgib rNBiZồi ạ!

Một cốcNBiZ Et5itrà houp9ma cúcLgib Lgibnóng hLgibổi đượcZv2d Lgibbê đếnNBiZ trướcup9m Zv2dmặt up9mcô, VâZv2dn VLgiby chLgibẳng bNBiZuồn uốngLgib lấyLgib mộEt5it ngụm,Et5i mup9mắt up9mcứ dánLgib chặZv2dt vàLgibo quầy.

Đángup9m nhẽLgib NBiZra cLgibô NBiZkhông nêup9mn lưuZv2d lạiZv2d Lgibảnh cEt5iủa GiaZv2dng NEt5ihan. DùEt5i saEt5io anZv2dh cũngEt5i đâuEt5i NBiZcòn Lgiblà ngườiNBiZ yêuNBiZ cEt5iủa NBiZcô nữa.NBiZ Côup9m cấtLgib giữNBiZ nhEt5iững gìup9m cLgibó liênNBiZ qZv2duan Lgibđến NBiZanh, lénZv2d lúZv2dt Zv2dnhư mộNBiZt NBiZtên ăup9mn tLgibrộm, thup9mế nàZv2dy cònLgib rNBiZa Zv2dthể thốnNBiZg gìZv2d nữaup9m chứ?

up9mNỗi tLgibương tLgibư, NBiZsự moup9mng Zv2dnhớ khiếnLgib chLgibo cup9mô NBiZcó Lgibcảm giácup9m nhNBiZư đanLgibg lNBiZàm chuup9myện gEt5iì tộZv2di lEt5iỗi…mà đZv2dối tượngLgib bịEt5i phạmEt5i tLgibội lạiLgib làZv2d Et5ingười Et5imà Et5icô Lgibđã thềEt5i nLgibon hup9mẹn biNBiZểu. NghEt5iĩ đEt5iến Zv2dđây trZv2dái tiEt5im cLgibô NBiZchợt đup9mau đớnNBiZ nhZv2dư Zv2dbị up9mai đóEt5i bóZv2dp nghẹt.

KhôZv2dng biếtNBiZ cóup9m phZv2dải Lgiblà NBiZvì Lgib“có tậtNBiZ gNBiZiật mìup9mnh” haZv2dy khZv2dông mLgibà Zv2dcô Lgibcứ cup9mảm tup9mhấy Zv2dcó Et5igì đóNBiZ kup9mhông làNBiZnh đanLgibg chZv2dờ đợiZv2d Et5imình. NgộLgib nhỡNBiZ bịEt5i pup9mhát hiLgibện…cô Lgibbiết giNBiZải thEt5iích thếNBiZ nàoNBiZ đâLgiby. Đaup9mng up9mmải Zv2dmê nghĩup9m ngợEt5ii vẩup9mn NBiZvơ thì….

- Thưaup9m cô…Et5i- Cup9mô gáZv2di ởLgib quầZv2dy Lgiblễ tEt5iân lup9mên tiếng:Lgib Et5i- Et5iĐiện Et5ithoại củNBiZa côNBiZ đEt5iã tìZv2dm thup9mấy rồi,up9m nhưngLgib vịLgib khEt5iách Et5inhặt đượcLgib điệnLgib thoạiEt5i up9mcủa NBiZcô yêuZv2d cầEt5iu đZv2dích dEt5ianh côZv2d lênEt5i lấy!

Vừa haNBiZy tiEt5in up9mđã tìmLgib đượcup9m đZv2diện thoại,Zv2d Et5iVân Vup9my chZv2dưa kNBiZịp thởZv2d phEt5iào tup9mhì câuZv2d nóEt5ii Lgibtiếp tup9mheo củaNBiZ cup9mô pZv2dhục NBiZvụ khiếnup9m chNBiZo LgibVân NBiZVy giậtNBiZ thNBiZót: Zv2d- TZv2dại saZv2do lạZv2di bảZv2do đíchup9m Lgibdanh Lgibtôi đếNBiZn lấy?NBiZ Et5i- VâLgibn Zv2dVy đứngZv2d dup9mậy, up9mngần ngừNBiZ hỏi.

Cô NBiZgái đEt5ió bìNBiZnh thảEt5in up9mnói: up9m- CóNBiZ lẽEt5i lNBiZà muốnNBiZ lEt5iàm qEt5iuen vup9mới Zv2dcô tEt5ihôi ạ!

Vân VLgiby thậtEt5i sựZv2d khôngLgib tZv2dhể hiểuup9m nổi,Zv2d Lgibcó lNBiZí NBiZdo gìNBiZ đểEt5i phảiup9m làup9mm nZv2dhư vậyNBiZ đâu?

- CEt5iám ơnLgib, tôiup9m bZv2diết rNBiZồi! –Lgib CZv2dô dừngNBiZ lạiEt5i Et5imột Lgiblát rồLgibi nóiLgib tiếp:Lgib up9m- NBiZKhách trênEt5i phònEt5ig đóup9m lup9mà Zv2dnam hZv2day nữ?

- Zv2dLà NBiZnữ Zv2dạ! NBiZ- CLgibô Zv2dgái đóEt5i mup9mỉm cZv2dười đáp.

Là Et5inữ, vup9mậy tLgibhì tốt.

Vân VZv2dy Lgibthở pLgibhào nhup9mẹ Lgibnhõm, ítLgib nhấtEt5i Et5ithì Et5iđấy cũZv2dng Lgibkhông phảiZv2d làLgib GiaEt5ing Nup9mhan, kup9mhông phảiNBiZ Giaup9mng NhaNBiZn Zv2dthì tốt!up9m NLgibghĩ đếnLgib Zv2dđó Et5iVân VNBiZy lZv2diền Zv2dcười cEt5ihế nhạLgibo bảnZv2d thânEt5i. LgibCó lẽZv2d tạiup9m vìLgib NBiZgần đâyup9m côup9m thườngZv2d xuyênZv2d up9mgặp GiaNBiZng up9mNhan Et5inên thầZv2dn kiNBiZnh lEt5iúc nàoNBiZ cũnLgibg cLgibăng thẳng.Lgib TrêZv2dn đờLgibi Lgibnày lZv2dàm Et5igì Zv2dcó chuyệnup9m Zv2dtrùng hợpEt5i đếnNBiZ NBiZnhư Zv2dvậy, chẳEt5ing nZv2dhẽ GNBiZiang NZv2dhan Et5ilúc nNBiZào Zv2dcũng xNBiZuất hiệNBiZn ởLgib nhữLgibng nơNBiZi NBiZcô đến?

Vân VLgiby Zv2dvà TiểuLgib TNBiZhu cLgibùng đLgibi Lgibvào thanZv2dg mNBiZáy tZv2dheo ngườiup9m phụcEt5i vụ.
TZv2drong thanZv2dg máyZv2d đZv2dang pháNBiZt bZv2dản nhạEt5ic rấZv2dt thLgibịnh hànNBiZh. TiZv2dểu TZv2dhu cũngLgib Et5ilẩm Zv2dbẩm háLgibt theoEt5i, tEt5ihế nhưEt5ing Vup9mân VZv2dy Lgibchẳng cLgibó bụnZv2dg up9mdạ NBiZnào Et5imà nZv2dghe NBiZnữa. SNBiZau NBiZkhi lấyup9m đượcup9m điệnLgib thoại,NBiZ việZv2dc Et5iđầu tiEt5iên Zv2dmà cNBiZô Lgibphải làup9mm Zv2dlà NBiZxóa bEt5iức ảnLgibh củaNBiZ GiaZv2dng NLgibhan đup9mi. QZv2dua Et5ilần nàLgiby cZv2dô đZv2dã Lgibrút Et5ira đượcEt5i bàEt5ii họcZv2d xươLgibng máu.

TrEt5iong phLgibòng vọngLgib NBiZra tZv2diếng cườEt5ii nóiLgib ồnZv2d Et5iào. CZv2dô pZv2dhục vụEt5i lễLgib phup9mép gNBiZõ NBiZcửa rồiLgib đẩyEt5i cửaup9m bướcNBiZ vào.

Vân Zv2dVy NBiZcòn chưaNBiZ kịup9mp nZv2dói mNBiZục đícLgibh đếnNBiZ đâyNBiZ thìZv2d mộNBiZt côup9m NBiZgái tóZv2dc dàup9mi đãZv2d up9mngoảnh đup9mầu lEt5iại nEt5ihìn côLgib. CôNBiZ tZv2da cEt5ió Lgibmột đôiEt5i mắtEt5i tZv2do trònLgib nhưLgib mắZv2dt nEt5iai, lúcEt5i cườiup9m tZv2drên máZv2d cZv2dó NBiZhiện rEt5ia Zv2dhai Et5icái mZv2dá lLgibúm rấtNBiZ sâu.Et5i ÁnLgibh mắup9mt NBiZcủa cZv2dô tZv2da dừngLgib lạiup9m tZv2drên mặup9mt TiểuEt5i ThZv2du khLgiboảng haEt5ii Et5igiây rồiZv2d lậLgibp tứup9mc dáEt5in chNBiZặt vàZv2do NBiZmặt VZv2dân Vy.

NBiZHai bup9mên nhìnEt5i nhaNBiZu mNBiZất vNBiZài gNBiZiây, đLgibột nhiup9mên LgibVân Zv2dVy Lgibcảm tNBiZhấy khLgibuôn mặtEt5i nEt5iày queZv2dn queEt5in nhưEt5ing nZv2dhất Lgibthời NBiZcô khônNBiZg thểNBiZ nhZv2dớ rLgiba đãZv2d gặpup9m NBiZở đâu.

- TLgibhật sNBiZự Et5irất xiLgibn lỗiEt5i vìup9m đãup9m lEt5iàm pup9mhiền cácLgib bạnZv2d! Zv2d- NếuEt5i nhưLgib đNBiZối phươLgibng đãZv2d khônEt5ig lêNBiZn tEt5iiếng thìup9m VâLgibn up9mVy đLgibành pup9mhải lịchEt5i Lgibsự cấZv2dt lời.

- KhZv2dông saZv2do! Et5i- Cup9mô gáiNBiZ tEt5ióc dNBiZài up9mxinh đẹpup9m NBiZđi đếnNBiZ trướcZv2d mặNBiZt Vup9mân VLgiby, chìaZv2d cLgibái điệnup9m Lgibthoại Zv2dra trướcEt5i mặtup9m Zv2dcô: Et5i- CôNBiZ xeLgibm xeZv2dm đâup9my Zv2dcó pEt5ihải điup9mện thoạEt5ii củLgiba côLgib không?

Chiếc điệnZv2d tup9mhoại mEt5iàu đeLgibn, trEt5iên đóup9m cup9mó Zv2dtreo mộNBiZt cáEt5ii mócNBiZ điệLgibn thoạiLgib cZv2dó hìup9mnh quLgibả cầuEt5i thNBiZủy tZv2dinh lóngZv2d lánh.

Thậup9mt khôNBiZng ngờEt5i up9mcó tLgibhể tìLgibm thNBiZấy cáiup9m điệnLgib thoạZv2di củaNBiZ mNBiZình dLgibễ dLgibàng đếLgibn nhưup9m vậy.NBiZ VNBiZân Et5iVy mỉNBiZm cup9mười đápEt5i: Et5i- ĐúngNBiZ Lgiblà Et5icủa tôi!

Cô gáiLgib đLgibó nup9mheo nZv2dheo mắtEt5i hỏEt5ii: Et5i- TZv2dhật NBiZsự làZv2d củaZv2d cNBiZô ư?

LgibVân VLgiby nhEt5iìn up9mcô tup9ma bằngNBiZ ánhNBiZ mắLgibt khup9mó hiểu,Lgib Et5ilẽ nàZv2do Zv2dcô NBiZlại nhậnZv2d bừaLgib điEt5iện thoạiZv2d củNBiZa ngườiNBiZ kEt5ihác lup9mà up9mcủa mình?

- LgibVậy, cáLgibi nàZv2dy tZv2dhì saoLgib? Zv2d- NEt5ihững ngónZv2d Lgibtay trắnLgibg nEt5iõn lạiup9m giơNBiZ rup9ma mộtup9m chZv2diếc điệnZv2d thoNBiZại khác.

MộtEt5i chiếcZv2d điệnNBiZ thoạNBiZi giốnLgibg hệtNBiZ, điềuEt5i khiEt5iến cZv2dho ngườiLgib kháNBiZc khônLgibg thZv2dể ngờZv2d đếup9mn đNBiZó làup9m nLgibgay cZv2dả cáiZv2d mNBiZóc up9mđeo Lgibđiện thoạiEt5i cũLgibng NBiZgiống hệt.

Trên đờiEt5i lạiEt5i cóZv2d chuyup9mện up9mtrùng Zv2dhợp tEt5ihế sao?

NBiZ- up9mChẳng trácEt5ih Zv2dmà cZv2dô lạup9mi nhậnLgib nhầm,Lgib bEt5ian đầuNBiZ tup9môi Zv2dcũng nhEt5iận nhầmLgib đấy!

Vân VLgiby ngâLgiby ngườup9mi khZv2dông biếtNBiZ phNBiZải làEt5im sao.

- NBiZChiếc đNBiZiện thoạiup9m Et5inày lZv2dà up9mcủa chồngup9m cEt5ihưa cướiZv2d muup9ma NBiZcho tôi,Zv2d cònLgib cáZv2di mócup9m đeoZv2d điệZv2dn tLgibhoại NBiZnày Lgibtôi vNBiZới chồup9mng cZv2dhưa cướiup9m mớiEt5i up9mcùng up9mđi chọnZv2d gầLgibn đâyNBiZ !Lgib- up9mCô tLgiba khEt5iẽ mấpEt5i up9mmáy môi,Lgib áup9mnh mắNBiZt cNBiZhăm chúLgib nup9mhìn Vup9mân Vyup9m, dườnEt5ig nNBiZhư mEt5iuốn tEt5ihăm Zv2ddò điup9mều gNBiZì NBiZđó từLgib cLgibô: Et5i- ĐiềuEt5i Zv2dkhiến chEt5io Lgibtôi bấtEt5i up9mngờ nhấtNBiZ lạiup9m up9mlà…- NBiZcô Lgibta ấnLgib vàoEt5i NBiZbàn Et5iphím, mànEt5i hup9mình sáup9mng lênLgib, sNBiZau Et5iđó giup9mơ NBiZra trup9mước mặNBiZt VZv2dân Vy.

TiZv2dểu TLgibhu kinLgibh ngạEt5ic “A”Et5i lLgibên mộtNBiZ tiếng.Et5i Bứup9mc Et5iảnh củZv2da GianLgibg NhEt5ian đZv2dã hZv2diện up9mlên mànEt5i hìnEt5ih. up9mTim VZv2dân VZv2dy nhEt5iư tNBiZhắt lại.

-Cô up9mcó thZv2dể Et5inói chNBiZo tEt5iôi biup9mết NBiZđây làEt5i aLgibi không?

Cô Zv2dchưa up9mbao NBiZgiờ dámup9m làLgibm việcLgib Lgibxấu, bởiup9m NBiZvì sợZv2d mLgibột ngàyEt5i sEt5iẽ bịLgib ngưNBiZời kLgibhác vLgibạch trầnLgib. ThếLgib mEt5ià Lgibhôm up9mnay, Zv2dđối mup9mặt vEt5iới côLgib gZv2dái nLgibày, cup9mô up9mlại tNBiZhấy bấtLgib lựcNBiZ vàZv2d sợLgib hEt5iãi nhưLgib mộtZv2d tup9mên Et5ikẻ cắpup9m NBiZbị bắtLgib tạiLgib trận.

Tất cLgibả nhZv2dững ngườiEt5i ngồZv2di tronNBiZg pNBiZhòng đềuZv2d hướnup9mg mZv2dắt NBiZvề phNBiZía cô.NBiZ Et5iVân NBiZVy hZv2doang maEt5ing nup9mhìn vàNBiZo đôiNBiZ mLgibắt tứLgibc tốiLgib đaLgibng nhìEt5in thEt5iẳng vàoZv2d Zv2dmặt mup9mình kiLgiba, cZv2dô khup9mông thZv2dể NBiZnói Zv2dvới mọLgibi ngườZv2di trênNBiZ thNBiZế giớiup9m nàyup9m rằng,Zv2d đâyZv2d chínup9mh NBiZlà ngườiLgib NBiZyêu củaEt5i Zv2dcô, làNBiZ ngườiNBiZ đãNBiZ chEt5iết điEt5i giờLgib đượcZv2d sốngLgib lạiEt5i nhEt5iờ thờiLgib giaLgibn quaup9my ngượcLgib trởZv2d lại..

TLgibhấy up9mVân VEt5iy up9mkhông nEt5iói năZv2dng NBiZgì, đLgibối phươngNBiZ càngEt5i tZv2dỏ up9mra hNBiZung hăng.

- TạiLgib sEt5iao côup9m lEt5iại cEt5ió up9mảnh chồNBiZng NBiZchưa cướiNBiZ củaZv2d tôi?

- Haup9mi ngưNBiZời Et5iquen biếtup9m nEt5ihau à?

Trước haLgibi câuZv2d hỏiLgib đầyZv2d tíup9mnh cNBiZhất vEt5iấn nàZv2dy, NBiZVân VZv2dy còEt5in chưEt5ia up9mkịp tNBiZrả lờLgibi tNBiZhì up9mTiểu Et5iThu đup9mã nổZv2di qZv2duạu lLgibên: Et5i- NàEt5iy, Lgibcô làLgibm NBiZcái tNBiZrò gEt5iì thếZv2d hZv2dả? TNBiZrong điệnLgib thoạiLgib củLgiba VZv2dân LgibVy cEt5ió ảZv2dnh củNBiZa Zv2dai thìEt5i lup9miên Lgibquan gìEt5i đếup9mn côEt5i. LgibCô up9mtrả điệnEt5i thoạNBiZi lạZv2di chZv2do chúnup9mg tôiup9m tNBiZhì NBiZchúng NBiZtôi cảup9mm ơnNBiZ côNBiZ. CNBiZòn nếuEt5i côup9m cứLgib thíLgibch bắtup9m nEt5iạt nup9mgười khácup9m, up9mtôi nNBiZói cLgibho cup9mô biếNBiZt, chNBiZúng tôEt5ii khLgibông dNBiZễ bắNBiZt nạtup9m đâu!

up9mTiểu TNBiZhu Et5ivừa nNBiZói dứNBiZt Zv2dlời tup9mhì mấyup9m côZv2d gNBiZái Et5iban NBiZnãy vEt5iẫn cònup9m mảiLgib mNBiZê háEt5it hòZv2d liup9mền Zv2dbỏ mNBiZicro xuốngZv2d, cầLgibm mộtNBiZ cup9mốc nướcEt5i đáEt5i điup9m vZv2dề up9mphía hLgibai ngườup9mi: NBiZ- NóiLgib chup9muyện vEt5iới loup9mại ngưZv2dời nNBiZày Et5ithì cầZv2dn gNBiZì phảNBiZi lịup9mch Lgibsự?- dLgibứt lờiEt5i cup9mô Lgibta đưNBiZa tEt5iay lên,Zv2d hấtLgib thẳngNBiZ cốcup9m nướcNBiZ vàoNBiZ mặLgibt hZv2dai người.

Lúc VZv2dân LgibVy kịEt5ip phZv2dản ứEt5ing lup9mại tup9mhì đZv2dã qEt5iuá muộnup9m. LgibMặc dNBiZù cNBiZô đãNBiZ néNBiZ ngup9mười Et5iđi nhưnEt5ig nNBiZửa bêLgibn mặtZv2d củaup9m côup9m NBiZvẫn lĩnEt5ih trEt5iọn Zv2dcốc nEt5iước lup9mạnh. Bộup9m dạNBiZng cEt5iủa côup9m lup9múc Zv2dnày trônup9mg thậtNBiZ tZv2dhê thảm.

Cô phZv2dục vụLgib thấup9my NBiZtình hìLgibnh khôngup9m ổnZv2d liềnZv2d cZv2dầm Et5imáy bộZv2d đEt5iàm Et5ilên gọi.

Các nhânup9m viêZv2dn phụcLgib vup9mụ xuNBiZng quEt5ianh đấLgiby bỗngLgib chốcNBiZ Lgibkéo. ĐâyLgib làup9m lầnNBiZ thup9mứ haEt5ii tronZv2dg thángLgib VânLgib up9mVy phảiEt5i chup9mứng kZv2diến cảnNBiZh tưNBiZợng hỗNBiZn loạnup9m này.Zv2d NLgibhững Et5ikhách đếnZv2d hEt5iát ởNBiZ Et5iphòng bênup9m đềuLgib mởup9m cửaup9m ngóNBiZ sNBiZang ngZv2dhe ngóEt5ing Lgibtình hìup9mnh Lgibrồi chỉZv2d chỏNBiZ, bàNBiZn tán….

- KhanLgibg LgibDi, rốNBiZt cuEt5iộc cup9mó chuyệnLgib NBiZgì tEt5ihế?- ĐZv2dám Et5ibạn cZv2dủa Et5icô gáNBiZi tócEt5i dàup9mi bắtLgib đầuZv2d xônup9m xao.

Hóa rEt5ia Zv2dcái côEt5i gáiLgib tócup9m NBiZdài ấyLgib tênLgib Et5ilà KhanEt5ig DiZv2d, up9mngay cảZv2d cáiZv2d Zv2dtên củaEt5i cup9mô tup9ma cũngLgib haEt5iy hEt5iơn tênup9m cEt5iủa cEt5iô rLgibất nhNBiZiều. VLgibân Vup9my ngoNBiZảnh mặtLgib Zv2dlại Et5inhìn vàoEt5i khuôZv2dn mLgibặt củEt5ia Lgibcô gáiEt5i Lgibtên KEt5ihang DEt5ii kia…..

ChẳLgibng trácEt5ih Lgibmà mớiNBiZ nEt5ihìn thấNBiZy côLgib tEt5ia, VâEt5in VZv2dy đup9mã NBiZcảm thấyup9m rấtNBiZ quup9men. LgibHóa rEt5ia Et5ibọn hZv2dọ Lgibđã gặEt5ip nhaNBiZu tNBiZừ Et5itrước. CôEt5i tNBiZa chínhEt5i lEt5ià côNBiZ NBiZgái xup9minh đẹpZv2d đãZv2d xuấtup9m hiệnZv2d bNBiZên cạNBiZnh GiEt5iang NhEt5ian ngNBiZày hup9môm đó.

Tiểu ThLgibu vNBiZội vZv2dàng gZv2diúp up9mVân LgibVy NBiZlau sạchEt5i nhữup9mng Lgibgiọt NBiZnước đZv2dang tonup9mg tỏZv2dng nhLgibỏ xuốngup9m NBiZtừ mNBiZái tEt5ióc NBiZcô rồiNBiZ kéoup9m tLgibay côup9m nóiEt5i: Zv2d- Zv2dTiểu VyZv2d, chúngup9m tLgiba điZv2d thôEt5ii, up9mquân Lgibtử trảNBiZ thùEt5i mườiEt5i nămNBiZ Lgibcũng khZv2dông muộn!

Hai nNBiZhân up9mviên NBiZphục vEt5iụ đứLgibng chặnLgib trướcEt5i mặtup9m côLgib nói:-up9m ChNBiZi bằngZv2d Zv2dhai cNBiZô hãyZv2d trup9mánh Lgibđi tNBiZrước đi!

Trong tEt5iình trZv2dạng nNBiZày….có Zv2dthể lZv2dà Lgibdo Et5iban nãyLgib Zv2dcô uốngEt5i up9mrượu vaNBiZng nêNBiZn bâLgiby giờup9m chấup9mt mZv2den Et5imới pNBiZhát tác.HoặLgibc cEt5iũng NBiZcó tup9mhể làNBiZ dEt5io tronup9mg lòngEt5i cLgibảm up9mthấy Zv2dấm Lgibức Et5inên VNBiZân VEt5iy chẳNBiZng bEt5iuồn đểNBiZ NBiZý đếZv2dn nhữnNBiZg lờiLgib kLgibhuyên Et5ican NBiZcủa ngườiup9m pZv2dhục vụ.NBiZ Tìnup9mh yêup9mu củaup9m cZv2dô vớiNBiZ GZv2diang Nhan…vEt5iốn dĩup9m côLgib đãup9m Zv2drất hạnhNBiZ pLgibhúc, hLgibạnh phZv2dúc tớiup9m NBiZmức mZv2duốn tEt5iuyên bốup9m vớiup9m tấtLgib cảEt5i mọEt5ii ngNBiZười ởNBiZ tEt5irên thLgibế gZv2diới này,Et5i thếLgib màZv2d bâyup9m giờ…..

Vân VEt5iy điNBiZ gạtLgib tZv2day NBiZngười phụcup9m Zv2dvụ raZv2d, đEt5ii thZv2dẳng đếnLgib trướcup9m mặtup9m Et5iKhang DNBiZi lấup9my Lgibđiện thZv2doại Zv2dcủa mìnhup9m Et5irồi NBiZnhìn thẳnup9mg up9mvào mắtNBiZ côEt5i tEt5ia màEt5i nóiEt5i: NBiZ- Zv2dĐây lup9mà bạZv2dn Et5itrai củaZv2d tôiZv2d! Zv2d- up9mGiọng up9mnói kZv2dhông cứnNBiZg rắLgibn nhưngNBiZ Et5icũng Lgibchẳng up9mmềm mỏng.

Ngọnup9m lup9mửa Et5itứ tốiLgib trup9mong lònLgibg đốEt5ii phươNBiZng bỗnZv2dg chốZv2dc Zv2dbùng lênEt5i: Lgib- BạNBiZn tEt5irai NBiZcô á?Lgib Đup9mây NBiZrõ ràEt5ing lNBiZà up9mchồng chưaEt5i cưLgibới của….

- TôiZv2d Lgibvới bạup9mn trEt5iai tôZv2di up9mquen nup9mhau đãNBiZ năLgibm nămZv2d rồi!NBiZ Et5i- VâLgibn Zv2dVy tiệnEt5i tEt5iay mởLgib lNBiZịch ởEt5i up9mtrong điệnup9m tup9mhoại Zv2dra: -TrEt5iên đNBiZó còNBiZn cóLgib ghNBiZi ngàyup9m sEt5iinh nhậtEt5i củLgiba Zv2danh ấyZv2d vớZv2di nhữngNBiZ ngàyup9m kỉup9m up9mniệm củaLgib chLgibúng tôi!

- ChúnZv2dg tôEt5ii dựup9m đLgibịnh sẽEt5i Zv2dkết hôNBiZn vàoLgib ngNBiZày 1Lgib0 thánEt5ig Et5i10 NBiZnăm 2010.

-Tôi khôngEt5i Et5ibiết bZv2dan nZv2dãy cEt5iô nóEt5ii Et5ilà cóLgib Zv2dý gEt5iì…- Côup9m đZv2dưa điệnZv2d tEt5ihoại Et5ira tNBiZrước mNBiZặt KhanZv2dg NBiZDi: Et5i- LgibPhím sNBiZố NBiZmột làNBiZ up9mphím gọiZv2d up9mtắt chZv2do up9manh ấy,Lgib nếuZv2d nhup9mư Et5icô NBiZcòn up9mnghi vấnup9m thNBiZì cEt5iứ gọup9mi điệnEt5i Zv2dcho aup9mnh NBiZấy up9mmà hỏi!
Vẻup9m mặNBiZt Et5icủa KhanNBiZg DZv2di lEt5iúc Zv2dnày Lgibkhá kLgibì lạEt5i. LgibVẻ mặEt5it ấyEt5i khôngEt5i phảiNBiZ lNBiZà vZv2dẻ mặtLgib củEt5ia mộtLgib ngườiup9m đEt5iang tứcNBiZ đLgibến phátEt5i up9mđiên lEt5iên, thếZv2d nEt5iên Vâup9mn VZv2dy cup9mho rằngNBiZ rấNBiZt cóNBiZ thểLgib cup9mái up9mcô KhLgibang DNBiZi Zv2dnày vốNBiZn dNBiZĩ cZv2dũng khôngZv2d Et5idám khẳngEt5i địnhEt5i ngườiNBiZ Et5itrong ảnhup9m cZv2dhính Lgiblà Et5iGiang Nhan.

Nếu up9mkhông thNBiZì Khanup9mg DNBiZi Lgibđã khôngup9m up9mthử Lgibthăm dòup9m Zv2dbằng cáup9mch NBiZnói chuyệnZv2d vup9mới cLgibô. ChỉNBiZ cLgibó điềuLgib nhữnLgibg gìZv2d đangEt5i xảyup9m rup9ma khônZv2dg gZv2diống nhEt5iư nhữngEt5i Et5igì côLgib tup9ma Et5imong muEt5iốn, bup9mởi Zv2dvì đámZv2d bạnEt5i củaEt5i côEt5i đãLgib quZv2dá bứNBiZc xúNBiZc Zv2dtrước Et5inhững cZv2dâu nóNBiZi củaup9m TiểuZv2d Tup9mhu, làmZv2d Lgibcho mọiZv2d Lgibchuyện trZv2dở up9mnên vôLgib cLgibùng tồiNBiZ tệ.

Qua chuyNBiZện xEt5iảy Lgibra Et5iquá độtEt5i ngộtLgib nàyEt5i, Et5icô bắtEt5i đầuNBiZ Et5itin rằngup9m up9mchỉ cầEt5in dũnup9mg cảup9mm, cứnEt5ig cỏiEt5i Zv2dđối mZv2dặt vớiup9m mọLgibi chuyệEt5in NBiZlà cup9mó thểLgib “thaNBiZy đổiZv2d càup9mn khôn”up9m. Dup9mù tZv2dhế nàNBiZo cEt5iô Et5icũng phảiZv2d cóup9m niEt5iềm tiLgibn NBiZvới chíEt5inh mình.

- NBiZChắc NBiZlà bZv2dởi vNBiZì cóLgib nNBiZét giốEt5ing nup9mhau quup9má đấyNBiZ mà!-Zv2d KhaLgibng Dup9mi chớpup9m chớZv2dp mắt,Et5i gup9miọng nóiLgib nhưLgib cóEt5i NBiZvẻ Lgibđùa vui.

TZv2drước NBiZsự nhượngNBiZ bEt5iộ củZv2da KhNBiZang Dup9mi, up9mđám bạnLgib củaEt5i cLgibô cũEt5ing lậpLgib tứcNBiZ “hạEt5i hỏa”.up9m NhZv2dân lNBiZúc Zv2dbọn họLgib vẫnNBiZ cònup9m đup9mang up9mdo dự,up9m Vânup9m VNBiZy liềnLgib kéoLgib TiểuNBiZ Et5iThu rEt5ia khỏZv2di phòng.

Đã up9mra đếnEt5i bênEt5i nup9mgoài rồiup9m mZv2dà trốLgibng ngZv2dực VLgibân up9mVy vẫnZv2d cònup9m đup9mập thìnNBiZh thịch.Zv2d Et5iỞ Zv2dnhững nup9mơi đônEt5ig nLgibgười khônEt5ig nNBiZên gEt5iây chEt5iuyện Lgibồn ào,up9m nhEt5iưng Lgibai màZv2d biếtLgib đượcup9m nZv2dhỡ đâuEt5i Lgibcô vNBiZừa up9mra Lgibđến bNBiZên nEt5igoài, LgibKhang up9mDi đLgibã dẫnEt5i theLgibo đáEt5im bạnLgib hunNBiZg dEt5iữ củaNBiZ NBiZcô tup9ma đuEt5iổi theEt5io. ChẳngZv2d up9mai chLgibịu Zv2ddễ dàngZv2d bỏZv2d up9mqua mọiNBiZ chuyNBiZện nZv2dhư thếNBiZ nup9mày cả.Zv2d Zv2dCho dZv2dù chỉLgib lup9mà ngup9mhi vấZv2dn thìNBiZ cũnNBiZg Zv2dphải hỏEt5ii Zv2dcho Lgibrõ ràngup9m chứ.

Vân NBiZVy vNBiZốn địnhNBiZ NBiZra đếnNBiZ KTNBiZV sZv2dẽ lậpEt5i up9mtức Et5ibắt xZv2de chuồnup9m thẳng.NBiZ ThàLgibnh phốNBiZ lNBiZớn nhLgibư vậyNBiZ, khảup9m năEt5ing chNBiZạm Zv2dmặt nEt5ihau củNBiZa haEt5ii Lgibngười cũZv2dng khôNBiZng nNBiZhiều. Hơnup9m nữup9ma cup9mhỉ cầnZv2d cEt5iô tZv2da vNBiZề nLgibhà Et5itìm GEt5iiang Nhaup9mn đốup9mi chấZv2dt, phátup9m up9mhiện GiZv2dang Zv2dNhan chẳngLgib Et5icó gLgibì lNBiZạ thưEt5iờng thEt5iì cEt5iơn sLgibóng giNBiZó nàZv2dy sup9mẽ quNBiZa Zv2dđi nEt5igay thôiLgib. NàEt5io Et5iai ngLgibờ, Et5itaxi giờLgib nNBiZày kEt5ihó Et5imà Et5ibắt được.Et5i HNBiZai ngườiLgib đứngup9m up9mhơn nửaZv2d tiếnLgibg đồngEt5i Zv2dhồ NBiZmà vẫnup9m khôngup9m bup9mắt đượcLgib xe.

Nếu Et5ibiết sớup9mm nEt5ihư vậLgiby tZv2dhì cNBiZô đãZv2d rZv2da bếnNBiZ xZv2de bắup9mt xZv2de Et5ibuýt chZv2do rồEt5ii! LgibVân LgibVy liêZv2dn NBiZtục nhLgibìn up9mlại phíEt5ia saEt5iu lưngZv2d. NBiZNếu cứLgib thEt5iế nEt5iày khôNBiZng biup9mết Lgibchừng…..đang địnLgibh kéoNBiZ TZv2diểu TEt5ihu Et5ira bếnNBiZ Zv2dxe buýtup9m thìZv2d độLgibt nhZv2diên mZv2dột chiZv2dếc Zv2dxe hơiNBiZ đLgibỗ xịchup9m trướcZv2d NBiZmặt haLgibi người.

- VZv2dân NBiZVy!- cánEt5ih cửaZv2d xup9me từNBiZ từNBiZ Zv2dkéo xuốngEt5i, anLgibh cúLgibi đầuZv2d nhìNBiZn rNBiZa ngLgiboài nói:Et5i Zv2d- up9mLên xEt5ie đi,Lgib anZv2dh đưaEt5i Zv2dem về!

VZv2dân VLgiby cóLgib nEt5igần ngừEt5i mộNBiZt NBiZlát mớNBiZi mEt5iở cửaLgib rup9ma nEt5igồi vàoLgib tLgibrong Et5ixe, ngoảnup9mh đầuEt5i lạNBiZi mEt5iỉm cườiZv2d áLgibi nLgibgại vớiZv2d Tiểuup9m ThEt5iu. Chiếup9mc xup9me laEt5io đNBiZi Et5itrên đường,Et5i côLgib vẫLgibn khôngEt5i Zv2dquên nhìEt5in lZv2dại up9mcửa quánZv2d LgibKTV, thầZv2dm thởNBiZ phàoEt5i nhẹLgib nhõm.

Những giọtEt5i nưEt5iớc vLgibẫn tNBiZí táLgibch rơiLgib xNBiZuống từLgib mZv2dái tócNBiZ cô.NBiZ BộNBiZ dạLgibng củaZv2d cZv2dô lúcLgib nàup9my Zv2dquả thựcEt5i up9mquá up9mthê thảm.NBiZ LgibCô giốngLgib hEt5iệt nhưNBiZ Lgibmột coLgibn Lgibvịt xấEt5iu xNBiZí. GZv2diang NhNBiZan bâyNBiZ Zv2dgiờ tuyup9mệt đốiNBiZ khôNBiZng từNBiZ bỏup9m Et5imột KNBiZhang up9mDi xiLgibnh đẹpup9m Zv2dđể đếLgibn vớiZv2d cô,Et5i Zv2dđem lòEt5ing Lgibyêu thươngLgib mộtLgib ngườiEt5i quup9má đZv2dỗi bEt5iình Zv2dthường Lgibnhư NBiZcô, mộLgibt cNBiZô gLgibái Et5ibình thưEt5iờng lNBiZại up9mlớn tuổi.Zv2d CôZv2d thậNBiZt Zv2dsự kNBiZhông nNBiZên Lgibcó nhữngNBiZ ảoNBiZ tưởngNBiZ nhNBiZư thếEt5i này!

- NóiNBiZ NBiZcho anLgibh biNBiZết nEt5ihà eNBiZm ởLgib đâu?

Nếu up9mnhư up9mkhông Et5iphải anZv2dh NBiZcất up9mtiếng hỏEt5ii thìup9m cup9mó lẽZv2d côLgib vẫnup9m Zv2dmải đắmNBiZ chìZv2dm tZv2drong dòngLgib suup9my Zv2dnghĩ up9mmông up9mlung Et5icủa mìnhup9m. VânNBiZ LgibVy ngZv2doảnh up9mđầu sanup9mg nhìnEt5i chLgibủ nhâZv2dn cLgibủa cNBiZhiếc xeNBiZ. Et5iAnh tLgiba cũnEt5ig Lgibđang nhìnup9m côup9m chăup9mm chú.

NZv2dếu nhưEt5i Et5ikhông pZv2dhải Lgibgặp phảiZv2d NBiZhoàn cảnup9mh nàyZv2d thup9mì Et5icó lEt5iẽ cảLgib đZv2dời cup9mô cũngNBiZ Zv2dsẽ NBiZkhông ngồNBiZi Lgiblên chiếcZv2d xZv2de này.

Lúc nàyNBiZ côZv2d mớNBiZi gNBiZiật mìNBiZnh nhLgibớ rEt5ia Zv2dlà Zv2dphải Lgibnói Lgibcám Zv2dơn: Lgib- Zv2dCám Lgibơn Zv2danh Triệu!NBiZ NhàNBiZ tôup9mi ởup9m kup9mhu phNBiZía namEt5i, Zv2danh cứNBiZ đEt5ii thEt5ieo cLgibon đưEt5iờng nLgibày, tEt5iìm mộup9mt bếnNBiZ tNBiZàu điệup9mn ngZv2dầm đZv2dể tNBiZôi xuốngLgib Lgibxe làEt5i được!

- LgibMuộn lEt5iắm rồi,Lgib đểZv2d Zv2danh đưaZv2d Zv2dem vup9mề nhà!

- Khônup9mg cầZv2dn pLgibhiền phZv2dức thLgibế đâNBiZu ạ!

Lgib- VânEt5i VyEt5i…- up9mTriệu DưNBiZơng hơup9mi dừngup9m Et5ilại Et5imột láNBiZt up9mrồi nLgibói tiếEt5ip: NBiZ- CóLgib thểup9m Et5iđừng khácLgibh sZv2dáo vớiEt5i NBiZanh nhưup9m vup9mậy không?
TriệNBiZu DươnZv2dg nZv2dói nZv2dhư khẩnNBiZ Et5icầu khiếnZv2d chZv2do VâLgibn Zv2dVy cup9mảm thấLgiby Lgibcó hơLgibi áNBiZi ngại.NBiZ BaLgibn up9mnãy còLgibn vộiNBiZ vànZv2dg leLgibo lêEt5in NBiZxe Et5icủa nLgibgười taEt5i, Zv2dthế Et5imà bâEt5iy Lgibgiờ lạiEt5i up9mđòi nhaLgibnh nhEt5ianh chónup9mg chEt5ióng xuốnup9mg Zv2dxe. XNBiZét cảLgib vềNBiZ tZv2dình lLgibẫn vềEt5i Et5ilí up9mthì cup9mô NBiZcũng khônLgibg nênLgib từNBiZ NBiZchối mNBiZãi Et5inhư thếEt5i nLgibày. NếuLgib nNBiZhư đãup9m khôngup9m thểup9m NBiZxuống NBiZxe thZv2dì côLgib đàLgibnh phảiLgib ngoaNBiZn ngoãup9mn nNBiZgồi lạiLgib nóiEt5i chuyện.

- up9mHôm nNBiZay thậtNBiZ trùZv2dng hợp!

- ĐúLgibng vZv2dậy, tEt5iôi cũngZv2d Lgibcùng vớup9mi mấNBiZy ngườiEt5i bạnNBiZ up9mđến đâyLgib háEt5it hò!

VânZv2d VNBiZy nZv2dgây up9mngười nhLgibìn TriZv2dệu Zv2dDương, hZv2dỏi nhEt5iư tEt5ihăm dò:Lgib NBiZ- BaZv2dn nãEt5iy aLgibnh cũLgibng vup9mừa từLgib Zv2dKTV điEt5i ra?

TriLgibệu DươngZv2d gup9mật gậtZv2d đầu,up9m dườEt5ing nhNBiZư aZv2dnh tup9ma đanLgibg up9mnghĩ ngợiup9m chLgibuyện gNBiZì đó.Lgib CuốiEt5i Lgibcùng aLgibnh tNBiZa cũNBiZng đàZv2dnh up9mphải Lgibmở miệngEt5i hỏi:Et5i Et5i- VânZv2d Vyup9m, biLgibểu hiệNBiZn củaNBiZ up9mem ngàyEt5i hôEt5im naup9my khiếnNBiZ chup9mo aZv2dnh rấtNBiZ bấtNBiZ ngờ.Zv2d Zv2dAnh vốnZv2d NBiZdĩ cLgibứ nghNBiZĩ eEt5im chZv2dỉ up9mlà mộup9mt Lgibcô gZv2dái nhEt5iút nhát.

- LgibÝ củaEt5i anLgibh lNBiZà…- VZv2dân VZv2dy tZv2dhật kNBiZhông dLgibám tZv2din vZv2dào nhữnEt5ig gìNBiZ mìNBiZnh vừaEt5i up9mnghe Et5ithấy, lẽup9m nZv2dào Et5ianh tNBiZa thậup9mt Zv2dsự: –Et5i Bup9man nãEt5iy NBiZanh nhEt5iìn thZv2dấy tNBiZôi….- Lúup9mc đEt5ió dup9mo hoaup9mng manZv2dg nênEt5i Lgibcô chẳngNBiZ dNBiZám ngẩngEt5i đLgibầu nNBiZhìn đámEt5i NBiZđông xunNBiZg quaNBiZnh. CZv2dô NBiZthậm chíEt5i còEt5in tựLgib lừZv2da gạtNBiZ bNBiZản thâNBiZn mìnhZv2d rằngNBiZ kEt5ihông NBiZbị aEt5ii quLgiben up9mbiết nNBiZhìn thấy.

- AEt5inh chỉup9m NBiZlà tìup9mnh up9mcờ điLgib ngNBiZang qNBiZua, nhìnup9m up9mthấy eEt5im màZv2d thôi!

MNBiZáu trup9mong cLgibơ thểup9m VEt5iân VLgiby dồnZv2d hếtNBiZ cảEt5i Et5ilên NBiZmặt, cLgibô vộLgibi vànLgibg giảEt5ii thícNBiZh: up9m-Chỉ lLgibà mộtLgib sựup9m Lgibhiểu nhầup9mm mLgibà thôi!
LgibCô biếNBiZt chup9mo dNBiZù côNBiZ cóNBiZ NBiZnói nhup9mư vNBiZậy thup9mì cũnNBiZg Et5ichỉ lLgibà uổngup9m up9mcông NBiZmà thEt5iôi. Hup9mọ hàngup9m củEt5ia Triup9mệu DươngLgib lEt5ià đồngZv2d nghiệpNBiZ củaLgib côZv2d, TNBiZriệu DươZv2dng cLgibhỉ NBiZcần nóiLgib NBiZchuyện ngàup9my hup9môm naZv2dy Et5ira lEt5ià cup9mô sẽNBiZ ngEt5iay lậpup9m tứup9mc bup9mị Et5ilòi đuôiup9m Lgiblà nup9mói dối.up9m NBiZCô Zv2dlàm Lgibsao gìEt5i up9mcó ngườiZv2d yNBiZêu nàNBiZo lup9mâu nZv2dăm nNBiZhư vậyup9m? NhEt5iững gZv2dì màLgib baup9mn nãyup9m up9mnói rEt5ia thựcZv2d sựLgib đanLgibg khiếnNBiZ chNBiZo cup9mô cZv2dảm thEt5iấy vôZv2d cùLgibng hốiNBiZ hận.

-Ai cũng có quá khứ, ai cũng có những bí mật không thể nói với người khác! - Triệu Dương ngập ngừng: - Trong điện thoại của anh trước đây cũng có ảnh của người yêu cũ, trong một lần vô tình, bạn học của anh đã giở ra và xem được.

Vân Vy không nén được tò mò hỏi: - Về sau thì sao?

Triệu Dương bật cười thành tiếng: - Anh đâu có nghĩ được ra cách hay như em, đương nhiên là bị chồng chưa cưới của cô ấy tẩn cho một trận chứ còn sao nữa!

Cô thật không ngờ chuyện xảy ra ngày hôm nay lại được người khác đồng tình, mà người đó lại đã từng trải qua một chuyện tương tự như vậy. Cô ngẩng đầu nhìn Triệu Dương đang ngồi bên cạnh, bỗng chốc hình ảnh của anh ta trở lên “cao lồng lộng” trong mắt cô.

- Mấy năm trước anh đã gặp phải một vụ tai nạn, vì vậy hôm đó anh phải đến khoa tư vấn tâm lí chứ thực ra tim anh không có bệnh gì hết! - Triệu Dương dừng lại một chút như thể đang hồi ức lại: - Anh nghĩ hôm đó tim anh đột nhiên ngừng đập là do bị ám ảnh của vụ tai nạn xe cộ đó!

Triệu Dương chỉ nói qua loa như vậy rồi không giải thích gì thêm, chỉ im lặng lái xe đưa Tiểu Thu và Vân Vy về đến cửa nhà.

Trước khi Vân Vy đi, Triệu Dương lại gọi với theo cô: - Vân Vy, anh thường nghĩ phải mất đi rồi mới biết trân trọng. Anh hi vọng em có thể cho anh một cơ hội!

- Thực ra cái anh chàng Triệu Dương này cũng không tệ!

- Thế à? Hay là tớ giới thiệu cho cậu nhé!

- Vớ vẩn! - Tiểu Thu ôm gối ngồi lại ghế sô pha: - Người ta rõ ràng là thích cậu, suốt cả đường đi chỉ mải chú ý đến cậu, hoàn toàn chẳng buồn liếc tớ lấy nửa cái!

- Tiểu Vy này, thực ra con người sống luôn phải sống trong hiện thực, nếu như không thể có kết quả tốt đẹp thì cậu hãy quên cái anh chàng trong điện thoại kia đi!

Xem mắt chẳng qua là hình thức làm quen giữa hai người với nhau, nghĩ được điều đó rồi trong lòng sẽ không cảm thấy khó chịu hay bài xích với nó nữa. Nếu như không có buổi xem mắt ấy, không có cái anh chàng Triệu Dương này thì tối nay, không biết cô sẽ phải đối mặt với những chuyện gì?

Khang Di đi đến bên quầy thanh toán, đảo mắt nhìn quanh. Cái cô gái ban nãy còn hùng hồn phản bác cô giờ đã biến mất không để lại chút dấu vết gì. Biểu hiện của cô ta lúc ấy khiến cho cô suýt chút nữa thì tưởng rằng mình nhìn nhầm. Vốn dĩ là chuyện mình nắm chắc trong tay, thế mà lại bị kẻ khác chiếm thế thượng phong. Khang Di lắc lắc đầu, rốt cuộc cô ta là ai? Có quan hệ thế nào với anh ấy? Đáng nhẽ ra cô nên tóm lấy cô ta mà hỏi cho rõ ngọn ngành.

Dù gì thì anh ấy với cô cũng chuẩn bị kết hôn rồi.

Những giọt mưa nhỏ xíu lất phất trong không trung. Khang Di đưa tay ra, hứng những giọt nước mưa vào lòng bàn tay. Sau khi tiễn bạn bè ra về, cô vốn định sẽ đi thẳng về nhà, chẳng hiểu sao cô lại đến trước chung cư của anh.

Khang Di lẩm nhẩm đếm số tầng. Anh ấy vẫn còn chưa ngủ, ánh đèn vẫn còn hắt ra ngoài cửa sổ. Có lẽ cô nên tìm một lí do nào đó để gõ cửa nhà anh, bởi vì anh không thích bỗng nhiên bị người khác đến làm phiền. Mặc dù trong lòng đã nghĩ vậy nhưng đến cuối cùng cô vẫn không thể kiềm chế được mình gõ cửa phòng anh.

- Em quên mang theo chìa khóa nhà! - Cô cố bịa ra một cái cớ.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, quần tây được là lượt cẩn thận, ngồi trước bàn làm việc, bên cạnh còn bày cả chồng văn kiện. Anh mỉm cười với cô: - Chăn đệm ở phòng ngủ nhỏ đều sạch đấy!

Cô thực sự không thích nụ cười này của anh, nụ cười chỉ mang tính xã giao công việc, một nụ cười vạch định rõ ranh giới giữa anh và cô.

- Điện thoại của em hết pin rồi, cho em mượn điện thoại của anh đi!

Điện thoại của anh đang đặt ở trên bàn.

“Phím số một là phím gọi tắt cho anh ấy, nếu như cô còn nghi vấn thì cứ gọi điện cho anh ấy mà hỏi!”….không biết tại sao đột nhien cô lại nhớ đến câu nói ấy. Cô không nén nổi tò mò, ngón tay ấn thử vào phím gọi tắt số một.

Trên màn hình hiện ra một con số. Điện thoại còn chưa được kết nối thì cô đã ấn phím kết thúc cuộc gọi. Hóa ra phím số một của anh cũng có lưu một số điện thoại.

Là của Vân Vy.

Vân Vy không ngờ điều kiện của Triệu Dương lại tốt đến vậy, đã từng đi du học, gia đình cũng khá giả. Triệu Dương tới tấp “tấn công” cô bằng hoa tươi mỗi ngày, văn phòng của Vân Vy ngập tràn trong hoa tươi. Các bạn đồng nghiệp thấy vậy, ai nấy cũng trầm trồ: -Vân Vy, cái anh chàng ABC của cậu cũng lãng mạn ra phết đấy!

- Không phải như mọi người nghĩ đâu!

- Đừng giấu diếm nữa!

- Hôn lễ định tổ chức vào ngày nào rồi? Nói cho chúng tôi biết để chúng tôi còn chuẩn bị phong bì chứ!
- Không có chuyện đó đâu!

Mặc dù nói vậy nhưng quan hệ giữa cô và Triệu Dương cũng phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Chỉ có điều, cái gọi là tình yêu vẫn mất tăm mất tích.

- Thế thì gặp nhau ở nhà hàng tây gần công ty cô nhé!

- Ok!

Sau mấy lần gọi điện thoại, cuối cùng Triệu Dương cũng khiến cho Vân Vy phải đầu hàng. Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, cô đâu cần phải cố chấp như vậy?

Đối diện bên đường là một nhà hàng đồ ăn tây. Trong lúc chờ hết đèn đò, ánh mắt của Vân Vy chợt lướt qua một quán cà phê, rồi sau đó ánh mắt của cô không thể nào rời khỏi đó được.

Giang Nhan mặc com ple vô cùng lịch sự đang ngồi đối diện nói chuyện với ai đó. Chiếc áo sơ mi mặc trên người anh mềm mại tựa như lụa. Trông anh chẳng khác gì trước đây, nụ cười ấy vẫn vô cùng quyến rũ!

- Đến đâu rồi?

Nếu như không phải nhận được điện thoại thì có lẽ Vân Vy vẫn đứng ngây ra ở đó mà ngắm Giang Nhan.

- Tôi sắp đến nơi rồi! - Cô bỏ điện thoại xuống, vội vàng chạy qua đường.

- Giang Nhan!- Anh ngoảnh đầu lại.

- Nghĩ gì vậy?

Anh trầm ngâm một lát mới mở miệng: - Ở đây đèn đỏ nhanh thật đấy!

- Đúng thế, hơn nữa giao thông ở đây nổi tiếng là tồi tệ!

Trước đây vẫn nghe nói cho dù là lúc qua đường cô cũng hay nghĩ ngợi vẩn vơ, xem ra hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.

-Chuyện này làm xong chắc là cậu sẽ được thăng chức đấy!

Anh cười nhạt: - Còn phải xem lợi nhuận ra sao đã!

- Kế hoạch cậu đưa ra chắc chắn không có vấn đề. Những con số dự tính khổng lồ chính là căn cứ thuyết phục lớn nhất!- Nói đến đây người kia chợt ngập ngừng: – Chỉ có điều, Giang Nhan này, tôi rất tò mò, trước đây cậu làm việc ở đâu thế? Đừng có nói với tôi là cậu chỉ có hai năm kinh nghiệm này thôi nhé, chẳng ai tin nổi đâu!

Vừa mới bước chân vào ngành đã nhận được sự coi trọng của công ty A, chuyện này chẳng có mấy người có thể làm được.

- Chỉ là mấy nhân viên bình thường thôi mà!

- Nhưng mà tiền đồ rộng mở!

Giang Nhan ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cái bóng dáng ấy đã chìm vào trong biển người rồi.

Kể từ sau khi nhìn thấy Giang Nhan, cô trở nên thất thần như người mất hồn. Những món ăn bữa tối hôm đó cô gần như chỉ nếm một miếng rồi gần như không động đũa nữa. Triệu Dương hào hứng kể cho cô nghe những hiểu biết của anh ta về những món ăn độc đáo này.

Mặc dù đã cố gắng phối hợp đến cuối cùng nhưng bữa ăn hôm nay vẫn trở nên vô cùng nhạt nhẽo.

Món ăn cuối cùng được bê lên là món côn trùng, đặc sản của một vùng nào đó ở Vân Nam. Triệu Dương gắp cho Vân Vy, Vân Vy vội vàng xua tay từ chối. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cô thử những món ăn kinh dị như thế này.

Triệu Dương mỉm cười nói: - Đây là món đặc sản của nhà hàng này, cô xem, có bao nhiêu người cũng gọi món này đấy!

Vân Vy ngoảnh đầu nhìn quanh, đúng là có rất nhiều người ăn món này một cách ngon lành. Cô phục vụ mặc quần áo dân tộc Miêu nhìn thấy Vân Vy cau mày liền mỉm cười khuyên: -Đây là đặc sản của chúng tôi, cô có thể nếm thử xem thế nào, rất ngon đấy ạ!

Triệu Dương gắp một đũa cho vào bát của Vân Vy, nói rất hàm ý: -Vân Vy, anh biết em rất khó thích nghi với những thứ lạ lẫm. Nhưng liệu chúng ta có thể thử tiếp nhận mà không tìm cách né tránh hay không?

Những điều Triệu Dương nói vừa chững chạc vừa ấm áp, đặc biệt là cái giọng nói nghe như có vẻ thăm dò ấy vô cùng có sức thuyết phục.

Có lẽ cô thực sự không nên mãi cố chấp như vậy….

Ăn đầy môt bụng chua, ngọt, cay, đắng, mặn…về nhà, dạ dày của Vân Vy bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Trước đây mỗi lần hẹn hò với Giang Nhan đều thầm than sao thời gian quá ngắn ngủi. Giang Nhan đưa cô về đến nhà rồi mà cô cứ đi một mấy bước lại quay đầu lại nhìn anh. Cho dù trời có lạnh đến mấy hai người cũng vẫn cam tâm tình nguyện ra ngoài để được gặp mặt nhau. Thế mà bây giờ ngồi trong xe của Triệu Dương, mưa chẳng đến mặt nắng chẳng đến đầu, nhiệt độ bên ngoài mỗi lúc một giảm, Triệu Dương quan tâm bật điều hòa cho cô….thế mà sao trong lòng cô vẫn không cảm nhận được thứ cảm giác năm đó khi ở bên Giang Nhan?

Nếu như cô lấy lí do này để từ chối qua lại với Triệu Dương thì có lẽ người đời đều sẽ chê cười cô là ấu trĩ.
Lại là một cuộc từ biệt mang tính xã giao, thế rồi hai người ai về nhà nấy.

Vân Vy vừa lên cầu thang đã nghe thấy có tiếng người đang lẩm bẩm.

- Vân Vy, cậu về rồi à? - Giọng Tiểu Thu có vẻ hốt hoảng: - Điện thoại cậu tắt máy, tớ tìm cậu khắp nơi mà không thấy.

Vân Vy cúi đầu mở túi xách lấy điện thoại ra. Màn hình đen sì, chắc là điện thoại hết pin.

Vào đến nhà, Vân Vy liền với tay bật đèn. Ngoảnh lại nhìn thấy sắc mặt của Tiểu Thu trắng bệch ra, đầu tóc rối tinh lên, mắt và mũi đều đỏ lên: - Vân Vy, tớ gửi nhầm kế hoạch rồi!

Công ty Vân Vy chuẩn bị hợp tác với tập đoàn E, làm kĩ thuật trung tâm cho sản phẩm mới của họ. Sếp tổng rất coi trọng hợp đồng này, nửa năm trước đã điều một lượng lớn nhân lực đến tập đoàn E để lập kế hoạch. Bản kế hoạch này sau bao lần sửa đi sửa lại, cuối cùng vẫn mắc phải sai sót lớn đến thế.

- Tớ cũng chẳng biết làm sao lại cầm nhầm chứ!

Thường ngày Tiểu Thu không phải là một người sơ suất như vậy.

- Tập đoàn E sát giờ mới bảo giao bản kế hoạch cho họ, tớ cuống quýt chân tay lên thế là lấy nhầm bản cũ đi phô tô rồi gửi cho họ. Ngày mai có hội nghị, đến lúc đó….

Kế hoạch của đối tác với bên mình không giống chưa nói đến hậu quả của việc nội dung kế hoạch không giống nhau, mà chuyện sơ suất này sẽ để lại cho đối tác những ấn tượng không tốt về công ty mình.

- Tớ không dám nói với sếp. Tớ mà nói ông ấy chắc chắn sẽ…mà công ty bây giờ đang có chính sách cắt giảm nhân công….

Tiểu Thu chưa nói hết Vân Vy đã hiểu ý của bạn rồi. Kế hoạch đã bị gửi đi rồi, cái sai lầm này không thể cứu vãn được nữa.

- Thế nên tớ nghĩ liệu có thể nghĩ ra cách gì giải quyết không?

Vân Vy nhìn vẻ mặt như đang cầu cứu của Tiểu Thu, nói: - Thế cậu định thế nào?

- Vân Vy…- Tiểu Thu hấp tấp nói: -Cậu có thể hỏi cái anh chàng ABC kia của cậu, hỏi xem anh ấy có quen ai bên tập đoàn E không? Những người tớ quen đều không có ai quen biết người bên E cả, cái anh ABC của cậu làm việc ở công ty nước ngoài, biết đâu chừng….

Vân Vy cầm điện thoại lên, do dự một hồi lâu. Triệu Dương từng nói cho dù có là chuyện gì anh ta cũng sẽ dốc sức giúp cô. Mặc dù cô chẳng muốn nhờ vả gì anh ta, nhưng trong hoàn cảnh này….

Cuối cùng cô vẫn nhấc máy lên gọi điện thoại cho Triệu Dương, nói sơ qua tình hình trước mắt.
- Nói qua điện thoại không được rõ ràng, giờ em đang ở đâu?

- Tôi đang ở nhà!

- Vậy thì tốt, tôi sẽ qua đó bây giờ!

Vân Vy khẽ thở dài.

- Vân Vy, thật làm phiền cậu quá!

- Còn chưa biết có thể giúp được việc gì không mà!

Chuyện của Tiểu Thu cô nhất định phải giúp đỡ. Mấy năm ở nơi đất khách quê người này, Tiểu Thu là người bạn thân nhất của cô. Mặc dù mọi người đều nói là đồng nghiệp thường không chơi thân thiết được với nhau, nhưng cho dù là về công việc hay cuộc sống thì Tiểu Thu luôn tận tâm chăm sóc cho cô.

- Thế nào rồi?

Triệu Dương cúp điện thoại, đi vào từ ban công nói: - Cậu ta không phụ trách đề án này, không thể nhúng tay vào được!

Vân Vy có thể nhìn thấy vẻ mặt hồi hộp của Tiểu Thu bỗng chốc ỉu xìu như bánh đa nhúng nước.

Thấy vậy Vân Vy đành hỏi tiếp: - Anh còn quen ai trong tập đoàn E không?

Triệu Dương lắc đầu đáp: - Không. Anh chỉ có một người bạn học làm việc ở đó. Anh với cậu ta cũng chẳng phải thân thiết lắm. Nếu như cậu ta đã nói không phụ trách đề án này thì anh cũng không tiện nói gì thêm.
Tiểu Thu định nói gì đó nhưng lại thôi.

Triệu Dương hiểu ý của Tiểu Thu, vội vàng giải thích: - Các doanh nghiệp nước ngoài thường phân công rất rõ ràng, việc của người này người khác không được nhúng tay vào!

Tiểu Thu cáu kỉnh lẩm bẩm: - Thực ra muốn giúp thì giúp được ngay ý mà!

Triệu Dương ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: - Anh nghe nói trong đề án này, có rất nhiều công ty chiếm ưu thế tuyệt đối so với công ty cô, ví dụ như công ty A….

Công ty A, Vân Vy chợt nhớ đến Giang Nhan, nhưng Giang Nhan….

Triệu Dương tiếp tục giải thích: - Tập đoàn E rất kén chọn trong việc tìm bạn hợp tác. Anh nghĩ cái đề án này sếp các em khó mà giành được, dù gì thì công ty các em cũng không có thế mạnh trên mặt này…- Anh dừng lại một chút rồi bổ sung: - Thế cho nên em có gửi sai kế hoạch hay không cũng chẳng quan trọng, phải chờ xem sếp của các em nhìn nhận vấn đề này như thế nào thôi chứ thực ra chuyện này chẳng có ảnh hưởng gì.

- Trước mắt, em nên đến nói rõ chuyện này cho sếp em biết.

Tiểu Thu cười tức tối: - Tôi không thể nói cho sếp biết chuyện này được!

Đã nói đến nước này có nghĩa là đã chẳng còn cách nào cứu vãn nữa rồi.

Vân Vy tiễn Triệu Dương xuống dưới lầu, im lặng không nói gì. Triệu Dương vào xe, kéo kính cửa sổ xuống và nói: - Vân Vy, có những chuyện chỉ cần cố gắng hết sức là được rồi, không nên quá cố chấp làm gì. Dù sao đó cũng là lỗi của cô ấy, em không thể lúc nào cũng gánh vác sai lầm cho cô ấy được!

- Cô ấy là bạn thân của tôi!

- Trong công việc không có bạn bè!

Không hiểu sao Vân Vy cảm thấy có chút khó chịu và khinh thường với những gì mà Triệu Dương nói.

- Đồng nghiệp thì không thể trở thành bạn bè sao?

- Vân Vy, anh không có ý đó! Có những chuyện dễ dàng giúp được thì không nói làm gì, nhưng có những chuyện thực sự rất phức tạp. Hôm nay anh cầu cứu người ta, ngày mai anh sẽ phải trả ơn cho người ta. Nhiều lúc phải biết cân nhắc xem làm như vậy có đáng hay không. Dù gì cô ấy cũng không phải là người thân của em. Giờ đã chẳng còn phải là thời học sinh nữa rồi, chẳng còn ai vô tư đi giúp đỡ người khác nữa đâu!

- Anh nghĩ như vậy à?

- Điều anh nói là sự thực! Có những chuyện giúp đỡ người khác chẳng có lợi gì cho em đâu. Sai thì đã sai rồi, gánh chịu hậu quả là trách nhiệm của mỗi người trưởng thành. Biết bao nhiêu người phải đối mặt với lỗi lầm do mình gây ra, sao cô ấy lại không làm được cơ chứ? Với lại là phúc hay là họa vẫn còn chưa biết mà?

Những lời Triệu Dương nói như châm bùng lên ngọn lửa giận dữ trong lòng Vân Vy. Thế mà trước đây anh ta còn nói dù có thế nào cũng sẽ hết lòng giúp đỡ cô. Hóa ra sự giúp đỡ mà anh ta nói chẳng qua cũng vẫn là một sự giúp đỡ có tính toán thiệt hơn. Loại người như vậy có nên tin tưởng không? Anh ta có đáng để cho cô tin tưởng không?

Có thể đây chính là cái mà người ta gọi là lí trí. Đàn ông đều có lí trí như vậy đấy!

Triệu Dương đăm chiêu nhìn vào Vân Vy, nói: - Vân Vy, đừng trẻ con thế nữa!

Hai người chia tay trong không khí chẳng vui vẻ gì. Vân Vy cảm thấy trong lòng thật khó chịu, u ám tựa như đêm đen.

Tại sao lại không còn cái cảm giác đẹp đẽ trong cuộc sống nữa?

Cũng giống như những bức ảnh mà Giang Nhan đã chụp, trong ánh bình minh mỏng manh, cô khẽ thổi bay những hạt bồ công anh, cô mỉm cười, nụ cười nơi khóe mắt cũng dần trở nên ố vàng.

Giang Nhan không biết rằng lúc ấy cô đã nhìn trộm anh, đến gần nơi anh chụp ảnh là âm mưu đã được sắp đặt từ trước của cô. Cô thật sự rất muốn nhìn đôi mắt thuôn dài ấy khẽ nheo lại….một sức quyến rũ không thể kháng cự.

Cô lặng lẽ chạy về nơi cắm trại của trường, các bạn cùng phòng thi nhau hỏi: - Nhìn gần có đẹp trai không?
Cô lắc đầu nói: - Cũng chẳng đẹp lắm!

- Ờ….- Đám đông thất vọng.

Nếu như nói sự thật, không biết có bao nhiêu người sẽ thử bước vào tầm mắt của anh. Thế nên cô đã nói dối để giữ lại cái “đặc quyền” này cho riêng mình.

Cô cứ tưởng rằng đó chẳng qua chỉ là một lần gặp tình cờ, nào ngờ hơn một tháng sau, cô lại tình cờ gặp lại anh trong triển lãm ảnh thành phố.

Trong khi cô đang rụt rè, lén lút nhìn anh thì anh đã tự nhiên đưa tay ra trước mặt cô nói: - Xin chào, tôi là Giang Nhan!

Mặc dù anh ấy không điềm đạm và trầm lắng như những gì cô nghĩ, nhưng Giang Nhan lúc ấy cô cùng cởi mở và rạng rỡ.

Mặc dù tưởng tượng về anh trong lần đầu gặp mặt không trùng khớp với anh trong hiện tại, mặc dù không hoàn mỹ như cô tưởng tượng nhưng anh vẫn khiến cho trái tim cô loạn nhịp.

Vân Vy đã tìm ra số điện thoại của Giang Nhan.

Cố ấn phím gọi. Điện thoại đã được kết nối. Cô rụt rè nói: - Anh Giang Nhan….- cô cố hít thở thật sâu rồi mới nói tiếp: - Em có chuyện muốn nhờ anh giúp!

Giọng điệu có vẻ lo lắng và ngần ngại của Vân Vy khiến cho Giang Nhan chợt nhíu mày: - Vân Vy….

Không hiểu sao vừa nghe thấy giọng nói của Giang Nhan là Vân Vy lại thấy trong lòng thanh thản hơn nhiều. Ít nhất thì trước đây Giang Nhan chưa bao giờ từ chối cô điều gì. Cô lại chìm vào trong ảo giác trước đây của mình.

- Em sẽ đến chỗ anh, hoặc là anh chọn một địa điểm nào đó đi!- Vân Vy siết chặt điện thoại trong tay, tim cô đập nhanh đến mức khiến cho lồng ngực đau thắt, những ngón tay bắt đầu rịn mồ hôi.

- Nói cho anh địa chỉ của em, anh sẽ đến đó!

Trong lúc đợi Giang Nhan đến, Vân Vy thầm nghĩ, cô có phải quá mạo muội không? Nếu như không phải vì những lời nói của Triệu Dương đã làm cô kích động thì có lẽ cô đã không làm như vậy.

Cô lại thuật lại sự tình lần thứ hai.

Đôi lông mày anh khẽ nhíu lại. Cô dường như đang trở về với lần đầu tiên gặp anh. Nhành dây leo héo úa trong lòng cô dường như đang sống lại.

Thật chẳng ngờ bao nhiêu năm sau gặp lại, tưởng tượng của cô về anh trong lần đầu tiên gặp mặt với anh trong hiện tại hoàn toàn trùng khớp và càng đẹp hơn so với anh ở trong kí ức của cô. Vân Vy không thể kiềm chế nổi tâm trạng vui vẻ của mình, vì vậy cho dù là những lúc anh trầm ngâm thì cô cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh.

- Chớ lo lắng! - Anh mỉm cười nói: - Để anh nghĩ cách! - Anh đứng dậy đón lấy tập kế hoạch trong tay Tiểu Thu, sau đó ngoảnh đầu sang nhìn Vân Vy: - Em cứ chờ tin của anh!

Nhìn theo cái bóng cao lớn của anh, Vân Vy lại không kìm được lòng, vội vàng xỏ giầy đuổi theo anh: - Em đi với anh!

Anh nhìn đồng hồ trên tay rồi ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh đèn vàng mê hoặc bao trùm lấy anh: - Muộn lắm rồi!
Nhưng cô vẫn ngang bướng không chịu quay về. Xin anh, chỉ một lần này thôi!

- Anh đi trước, em theo sau nhé!

Vân Vy gật đầu lia lịa.

Anh vừa bước xuống cầu thang vừa tránh để không che mất ánh đèn, lắng tai nghe bước chân của cô và ngoảnh đầu lại nhìn cô.

Cứ như thể anh biết là cô bị bệnh quáng gà, nếu không thì anh đã không vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn cô như vậy.

Trước đây Giang Nhan rất sơ ý, không biết rằng cô bị quáng gà. Lúc ấy cô chỉ biết túm lấy áo anh, bám sát vào người anh, nghe theo nhịp bước chân anh. Lúc đó cô đã nghĩ, hai người bọn họ giống như một con quái vật bốn chân kì dị.

Vân Vy thất thần suy nghĩ, chẳng may bị trượt chân, cả người cô đổ ập xuống. Cô vừa kịp la lên một tiếng thì đã thấy vai mình được bàn tay của ai đó giữ lại, gò mà mềm mại của cô áp sát vào cổ áo sơ mi lành lạnh của anh.

Mặt của cô nóng bừng lên như bị sốt, vừa mở miệng định nói cám ơn thì anh đã lập tức thả tay ra rồi quay người đi tiếp, cứ như thể chỉ cần cô hơi tiến lại gần là anh sẽ lập tức tránh xa ra vậy. Cô không nên yêu cầu quá nhiều ở anh, hai người chẳng qua chỉ là những người bạn bình thường, anh chịu giúp cô đã là may mắn lắm rồi!

- Liệu có phiền phức lắm không?- Cô rụt rè hỏi.

- Không đâu.

Giọng nói lạnh lùng của anh khiến cho cô cảm thấy như đang ngồi trên thảm đinh. Ban nãy rõ ràng vẫn còn rất ổn, cô không hiểu mình đã làm sai chuyện gì. Cô giả vờ như không có chuyện gì, thản nhiên ngồi xuống ghế trước xe. Vô tình cô nhìn thấy ở trên xe có một tấm thiệp cưới màu đỏ chói.

Cô nhớ cô đã từng nằm mơ một giấc mơ rất kì lạ, mơ thấy trên tờ giấy đăng kí kết hôn của Giang Nhan không ghi tên cô mà là tên của người khác. Sau khi tỉnh lại, cô liền nói với Giang Nhan: - Giang Nhan, nếu như anh lấy người khác em phải làm thế nào?

Giang Nhan mỉm cười nói: - Chỉ là một giấc mơ mà thôi!

Nhưng cô vẫn bướng bỉnh truy hỏi: - Nếu như ác mộng thành thật thì sao?

Giang Nhan giơ hai tay lên như kiểu đầu hàng nói: - Anh thề là cả đời này sẽ không lấy ai ngoài Vân Vy.

Thế mà giờ đây cơn ác mộng của cô đã thành hiện thực. Con người anh và cả trái tim anh đều đã không thuộc về cô nữa rồi.

- Anh sắp lấy vợ à?- Cô khó khăn lắm mới mở miệng hỏi anh câu này.

Anh chỉ khẽ ậm ừ một tiếng trong bóng tối.

Câu nói chúc phúc vừa ra đến cửa miệng đã trở thành: - Có thể hạnh phúc như vậy….chúc mừng anh! - Đôi môi khẽ run lên, Vân Vy không tự chủ được mình, đưa mu bàn tay lên dụi mắt.

Anh im lặng một lát rồi hỏi: - Em định bao giờ?

- Em á? - Cổ họng cô như tắc nghẹn như bị cái gì đó đè vào, thế nhưng ngoài mặt cô vẫn cố tỏ vẻ vui vẻ: - Em không vội!

- Em muốn tìm người thế nào?

Anh dường như tiện miệng hỏi vậy mà thôi. Cô không kìm được lòng, he hé cửa kính xe, những lọn tóc của cô bị gió thổi rối tinh.

- Em chưa nghĩ đến! - Chỉ cần nghĩ đến chuyện anh hỏi cô chuyện này bằng một giọng điệu rất thản nhiên, trong lòng Vân Vy lại cảm thấy vô cùng chua xót, trái tim cô như bị đá tảng đè phải.

Vân Vy nhớ lại trước đây, Giang Nhan thường nắm lấy tay cô nói: -Vân Vy, anh không thể không có em, thật đấy! - Anh tì cằm lên vai cô, vòng tay ôm chặt eo cô: - Cho dù là ai cũng không thể cướp em khỏi anh được, dù là ai cũng không được!

Những lúc ấy cô chỉ cười anh ủy mị. Cô đưa tay lên vuốt phẳng những nhăn giữa lông mày anh, anh liền chộp lấy tay cô, càng siết chặt cô trong vòng tay và lặp lại những lời nói đầy dịu dàng đó.

Thế mà giờ đây nói đến chuyện này, anh lại vô cùng bình thản, cứ như thể chẳng có chút liên quan gì đến anh.
Vân Vy ngẩng đầu hứng những làn gió phả tới. Cô hít thở thật sâu, chỉ sợ anh sẽ nghe thấy hơi thở đang rối loạn của mình. Cô thật sự chưa bao giờ nghĩ đến chuyện người đó ở trong lòng cô một ngày nào đó sẽ không còn bên cô. Từ trước đến giờ cô luôn tự lừa gạt mình, luôn sống trong ảo tưởng.

Dưới ánh đèn mờ mờ, nhìn vào nụ cười gượng gạo của cô, Giang Nhan đột nhiên lại không kiềm chế được ý muốn đưa tay ra ngăn lại nụ cười ấy. Nụ cười ấy của cô thật sự rất xấu, những câu chúc phúc cô nói ra cũng chẳng mấy lưu loát, giọng nói có vẻ nghẹn ngào khiến cho người khác nghe thấy chẳng dễ chịu chút nào. Anh vốn không định có quan hệ quá thân thiết với cô, nhưng vừa nhận được điện thoại của cô, anh đã vội đi ngay mà chẳng buồn mặc thêm áo khoác.

- Đóng cửa lại đi!- Nhìn cô thu mình trên ghế như một con thú bị thương, trong lòng anh lại thấy chua xót.

- À vâng, xin lỗi anh! - Cô vô tình quên mất rằng anh chỉ mặc có độc một chiếc áo sơ mi mỏng trên người.

Vân Vy ngồi trong xe, nhìn Giang Nhan nói chuyện với bạn qua tấm cửa kính ô tô.

Vân Vy nhìn thấy Giang Nhan đưa bản kế hoạch cho bạn nhưng không nghe thấy hai người ấy nói gì, chỉ thấy người đó liên tục nhìn về phía mình.

Thẩm Bình xoay người nhìn về phía xe của Giang Nhan. Lần này công ty A hợp tác với tập đoàn của bọn họ mà chưa lần nào Giang Nhan đến tìm anh nói chuyện, vậy mà hôm nay vì chuyện này mà tìm đến tận nhà anh. Rốt cuộc là ai mà lại khiến cho Giang Nhan chịu giúp đỡ như vậy? Mặc dù nhìn không rõ nhưng Thẩm Bình có thể khẳng định chắc chắn người đang ngồi trong xe là nữ.

Tập đoàn của họ với công ty A đã không ít lần tổ chức tiệc tùng, mọi người ai nấy đều dẫn theo nửa kia của mình. Trong khi đó Giang Nhan lúc nào cũng một mình lẻ bóng, đây là lần đầu tiên thấy có con gái xuất hiện bên cạnh anh.

Thẩm Bình bạo gan đoán: - Bạn gái hả?

Giang Nhan chỉ cười mà không phản bác.

- Đúng là trai tài gái sắc!

Thật không ngờ câu tán dương xã giao của Thẩm Bình lại đổi lại được một tràng cười vui vẻ của Giang Nhan.
Xem ra điều Thẩm Bình đoán là chính xác: - Lần sau có hoạt động gì nhớ phải dẫn chị dâu đi cho chúng tôi làm quen đấy!