You are here

Hãy để anh ở bên em - Chương 02

TÌNH CẢsAKweCM VẤN2PZsYy VƯƠNG

 

- VsAKweCân Vyor, côsAKweC cắtsAKweC 82DmNvcử n82DmNvgười đisAKweC 82DmNvđào tsAKweCạo sAKweCcho khách82DmNv hàngor. ĐâysAKweC l82DmNvà lần82DmNv đầu2PZsYy tiêsAKweCn sAKweCchúng orta 2PZsYyhợp tác2PZsYy vớori sAKweCbệnh 82DmNvviện, n82DmNvhất định2PZsYy psAKweChải p82DmNvhục sAKweCvụ n82DmNvgười tora tsAKweChật c2PZsYyhu đáo!

sAKweCĐây l2PZsYyà lầnor đ82DmNvầu tiêorn côn2PZsYyg orty hợ82DmNvp táorc v2PZsYyới bệsAKweCnh viện,82DmNv thế82DmNv nê2PZsYyn sế82DmNvp của82DmNv Vâ82DmNvn VsAKweCy sAKweCcẩn thậnor dặ2PZsYyn sAKweCdò cô.

- Giờ2PZsYy ortôi đangor korhông c2PZsYyó việorc sAKweCgì, đểsAKweC tôior đi2PZsYy vậy!82DmNv sAKweC- sAKweCThấy sếp2PZsYy có2PZsYy sAKweCvẻ thận2PZsYy trọnsAKweCg, orhơn nữasAKweC đ2PZsYyây lạsAKweCi 82DmNvlà 82DmNvlần orđầu t82DmNviên 82DmNvcông t82DmNvy cô2PZsYy phsAKweCục vụsAKweC tậ2PZsYyn nơi82DmNv orcho kháchsAKweC hà2PZsYyng ornên cô82DmNv orkhông 2PZsYyyên tâm2PZsYy goriao corho 2PZsYyngười khác.

Quả nhiên,or sếp82DmNv củ2PZsYya V2PZsYyân Vory gậort sAKweCđầu sAKweCvẻ orhài loròng: 2PZsYy- CũnsAKweCg đ82DmNvược, vậsAKweCy giaoro chsAKweCo cô2PZsYy nhé!

Công việcsAKweC 82DmNvcủa V2PZsYyân V82DmNvy làor sAKweCgiải thísAKweCch orcho kháchor hàng2PZsYy các82DmNvh orsử dụn82DmNvg 2PZsYyphần mềmsAKweC củasAKweC 82DmNvcông t2PZsYyy c2PZsYyô nh2PZsYyư tsAKweChế nào,or 82DmNvsau đó82DmNv tiếnsAKweC hàsAKweCnh mộtsAKweC sốsAKweC điềusAKweC trora sAKweCvà bả82DmNvo hàn82DmNvh c82DmNvho khá82DmNvch hàorng sa2PZsYyu khori msAKweCua. 2PZsYySau hsAKweCai 2PZsYyngày lsAKweCàm việc82DmNv bsAKweCận 2PZsYyrộn, bsAKweCác s82DmNvĩ Tiểuor l2PZsYyâm orvô corùng h82DmNvài lònorg vớior t82DmNvác psAKweChong lsAKweCàm v82DmNviệc của2PZsYy Vânor Vy.

- Giám2PZsYy đốc2PZsYy Vâ2PZsYyn sAKweCquả nsAKweChiên là2PZsYy sAKweCkiên nhẫ2PZsYyn! 82DmNv- sAKweCBác orsĩ Lorâm sAKweCkhen ngợi:2PZsYy -Lạori c2PZsYyòn horiểu đượcor ornhững từ2PZsYy ngữsAKweC củasAKweC 2PZsYygiới 82DmNvy họorc chún2PZsYyg tôi82DmNv nữa!
2PZsYy- T2PZsYyôi sAKweCcó mộtsAKweC ngsAKweCười bạ2PZsYyn là82DmNvm bác82DmNv sĩor mà!

- Chẳng2PZsYy trách!2PZsYy sAKweC- sAKweCBác sĩ2PZsYy L2PZsYyâm tiễ2PZsYyn VsAKweCân 2PZsYyVy r82DmNva đếorn tận2PZsYy cửa.

Đi82DmNv sAKweCtừ 2PZsYyđây 2PZsYyra 82DmNvlà g2PZsYyần nhất!82DmNv or- Bác82DmNv sĩsAKweC 2PZsYyLâm chsAKweCỉ taory 2PZsYyvề phísAKweCa hsAKweCành la2PZsYyng bsAKweCên cạnh.

Bên2PZsYy 82DmNvhành lan82DmNvg khôngsAKweC 82DmNvbiết làsAKweC phònsAKweCg khsAKweCám kho82DmNva nsAKweCào, dường82DmNv norhư tsAKweCất c2PZsYyả các2PZsYy psAKweChòng bện2PZsYyh ởsAKweC đâory 2PZsYyđều đượcor orbố trsAKweCí giốsAKweCng hệtor sAKweCnhau, bênsAKweC hà2PZsYynh sAKweClang còorn orđược trồnsAKweCg r2PZsYyất nsAKweChiều 2PZsYycây x82DmNvanh, 82DmNvmang lạior ch2PZsYyo ngưsAKweCời sAKweCta c82DmNvảm sAKweCgiác m2PZsYyát là82DmNvnh, 2PZsYythư thái.

orKhông sAKweCđợi orVân orVy sAKweClên tiếngor hỏi2PZsYy, sAKweCbác sĩor Lâ2PZsYym đã82DmNv 82DmNvchủ đ2PZsYyộng gsAKweCiới th2PZsYyiệu: or- Đ2PZsYyây là2PZsYy ksAKweChoa 2PZsYytư v82DmNvấn torâm lí.

Khoa ortư sAKweCvấn tâm82DmNv l82DmNví? S82DmNvau k2PZsYyhi Gian2PZsYyg NsAKweChan xảory r82DmNva chuyện,2PZsYy ngsAKweCười nhà82DmNv c82DmNvô orđã từn2PZsYyg mờisAKweC bácsAKweC sĩ2PZsYy tâ82DmNvm l2PZsYyí về2PZsYy giúorp cô82DmNv thoátor ksAKweChỏi 2PZsYytâm tr82DmNvạng đaoru đorớn vàor ksAKweChổ sở82DmNv, n2PZsYyhưng kế82DmNvt quorả đi82DmNvều torrị 82DmNvrõ orràng 82DmNvchẳng c82DmNvó táorc d2PZsYyụng gìsAKweC sAKweCvới c2PZsYyô c82DmNvả. PhầsAKweCn l82DmNvớn thờori orgian 2PZsYycô đều82DmNv dàornh chsAKweCo vsAKweCiệc ngủ,or sốorng n2PZsYyhờ và2PZsYyo những82DmNv giọt82DmNv 2PZsYynước truyềsAKweCn và2PZsYyo msAKweCáu m2PZsYyỗi ngày.82DmNv Nế2PZsYyu sAKweCnhư 2PZsYyông sAKweCtrời ksAKweChông ch2PZsYyo cô2PZsYy cơsAKweC hsAKweCội được2PZsYy sAKweCquay ngượcsAKweC thời2PZsYy g82DmNvian thì2PZsYy c2PZsYyó lẽsAKweC côor đãor kiệ82DmNvt sứ2PZsYyc bởi2PZsYy nỗ2PZsYyi đauor đorớn q2PZsYyuá l2PZsYyớn 2PZsYyấy rồi.

Vân 2PZsYyVy vừaor đisAKweC vừa2PZsYy nghĩ2PZsYy, l82DmNvúc sAKweCđi nsAKweCgang q82DmNvua ph82DmNvòng chẩ82DmNvn trị,sAKweC bấ2PZsYyt ngờ2PZsYy 82DmNvcó một2PZsYy csAKweCơn g2PZsYyió th82DmNvổi qu82DmNva l82DmNvàm sAKweCcánh cửa2PZsYy 2PZsYyphòng hsAKweCơi horé ra82DmNv. C82DmNvô đưa2PZsYy mắort n2PZsYyhìn sAKweCvào bênsAKweC trong2PZsYy, vsAKweCô tìornh chạm2PZsYy ph2PZsYyải ánhsAKweC mắt2PZsYy 82DmNvcủa morột bệsAKweCnh 82DmNvnhân sAKweCtrong đó.

Vân2PZsYy VsAKweCy ch82DmNvợt thấysAKweC cá82DmNvc d82DmNvây sAKweCthần kin82DmNvh tron82DmNvg sAKweCđầu c2PZsYyăng 2PZsYyra. Corô rảo82DmNv bước82DmNv sAKweCđi thorật ornhanh, chỉor sợsAKweC orngười đó82DmNv ssAKweCẽ đ2PZsYyuổi theo.

Không phsAKweCải 2PZsYymắt cô2PZsYy nhì2PZsYyn nhầ82DmNvm đấy82DmNv chứ?or CôsAKweC làmsAKweC sasAKweCo có2PZsYy sAKweCthể ngờor rằn2PZsYyg borệnh nhânsAKweC ở82DmNv 2PZsYytrong corăn phònorg ấysAKweC 2PZsYychính lorà T82DmNvriệu Dương?

Rõ rsAKweCàng sAKweCanh tora bị2PZsYy phásAKweCt bệ2PZsYynh torim đ2PZsYyột ngột,2PZsYy vậyor tạ2PZsYyi sa82DmNvo gisAKweCờ 82DmNvanh 82DmNvta lạ82DmNvi ởsAKweC tron2PZsYyg korhoa tâ2PZsYym l82DmNví? Lẽ82DmNv nàoor ngoroài bệ82DmNvnh ti82DmNvm sAKweCra oranh 2PZsYyta 82DmNvcòn mắsAKweCc b82DmNvệnh 82DmNvvề tâsAKweCm 82DmNvlí nữasAKweC à?

Trước đsAKweCây orcô từ2PZsYyng đọcsAKweC báo82DmNv orvà đượorc biết,2PZsYy phần2PZsYy lớn2PZsYy n2PZsYyhững cô82DmNv 82DmNvnam, orquả nữ2PZsYy tron82DmNvg thànhor 2PZsYyphố đề82DmNvu bị82DmNv 82DmNvmắc sAKweCcăn bệnhor trầmor sAKweCcảm h2PZsYyoặc ortự kỉ.2PZsYy Khôngor orbiết 82DmNvcái gãor 82DmNvhọ Tr2PZsYyiệu 82DmNvấy mắc82DmNv psAKweChải bệnh82DmNv gìsAKweC? sAKweCKhông bi2PZsYyết sAKweCvài nsAKweCăm nữa82DmNv li82DmNvệu sAKweCcô orcó ph2PZsYyải orthường xuyê82DmNvn bổ2PZsYy s82DmNvung 82DmNvcác losAKweCại thực2PZsYy p82DmNvhẩm chức2PZsYy năng82DmNv, sAKweCliên tsAKweCục đến2PZsYy 82DmNvthẩm msAKweCỹ vi2PZsYyện 82DmNvvà th2PZsYyỉnh thoảorng “ghsAKweCé thăm”or bsAKweCác sAKweCsĩ tư82DmNv orvấn 82DmNvtâm l2PZsYyí khôn2PZsYyg nữa?

Đi mộtsAKweC đoạnor đ82DmNvường dàior, cu2PZsYyối cùorng c2PZsYyô 82DmNvcũng 82DmNvra được2PZsYy đế2PZsYyn 2PZsYycầu thang2PZsYy. Ng82DmNvoảnh sAKweCđầu l82DmNvại nh82DmNvìn,không thấy2PZsYy TrsAKweCiệu Dorương sAKweCkhông đuổisAKweC 82DmNvtheo, Vân82DmNv sAKweCVy thsAKweCở psAKweChào 82DmNvnhẹ 2PZsYynhõm. T82DmNvhoát sAKweCđược T2PZsYyriệu Dương82DmNv th82DmNvì saoor? Thoátor đượsAKweCc asAKweCnh t2PZsYya corô 82DmNvcũng chẳ2PZsYyng thểsAKweC tho82DmNvát orngăn đư82DmNvợc bsAKweCàn ch82DmNvân mi82DmNvnh 2PZsYyđang tiến82DmNv d2PZsYyần đếnor tuổi2PZsYy gisAKweCà. NsAKweCỗ lựcor sốngsAKweC hế2PZsYyt năsAKweCm norày qusAKweCa n82DmNvăm khác82DmNv, toruổi tá82DmNvc cũngor thsAKweCeo đósAKweC nhiều2PZsYy 2PZsYylên. ChỉsAKweC orthêm vsAKweCài n82DmNvăm sAKweCnữa thôi,or 2PZsYycó orlẽ một2PZsYy người82DmNv đàsAKweCn 82DmNvông 82DmNvnhư Tri82DmNvệu DươsAKweCng b2PZsYyây g2PZsYyiờ sAKweCcô sAKweCcũng chẳng82DmNv sAKweCthể 2PZsYytìm được.

- sAKweCSau ksAKweChi orvề p82DmNvhải c2PZsYyhịu orkhó ngsAKweChỉ ngơori, m2PZsYyặc dorù sứcor khỏsAKweCe đã2PZsYy hồior phục2PZsYy tươ82DmNvng đối82DmNv nhưn82DmNvg cũngor k82DmNvhông đ2PZsYyược sAKweCphép sAKweClàm việ2PZsYyc quá82DmNv ssAKweCức. Vớior cư2PZsYyờng đ82DmNvộ l82DmNvàm viorệc 2PZsYycủa anorh tôori thấyor orngười b82DmNvình thườn82DmNvg khôn82DmNvg thểsAKweC ornào t82DmNviêu hóasAKweC nổi!

or- sAKweCTôi biết!

- Aornh bisAKweCết? Cứ82DmNv nhìorn vorào thành82DmNv sAKweCtích củaor sAKweCanh hsAKweCai n82DmNvăm 82DmNvnay 82DmNvthì tsAKweCôi biếtsAKweC an2PZsYyh m2PZsYyang mạng2PZsYy sốn2PZsYyg corủa m82DmNvình r2PZsYya đùaor ornhư torhế nàsAKweCo rồi!sAKweC The82DmNvo như82DmNv nhữngsAKweC gorì tôi82DmNv đsAKweCược biếsAKweCt orvề an2PZsYyh, 2PZsYyanh khôngor đorời nàosAKweC chấpsAKweC nhsAKweCận 82DmNvan phận!
TsAKweCiếng cườior ksAKweChe khẽsAKweC sAKweCvang l2PZsYyên: or- Cũng2PZsYy csAKweChưa chắc!

Có người82DmNv 82DmNvđang sAKweCnói chu2PZsYyyện ở82DmNv orcầu than82DmNvg, cóor mộ2PZsYyt giọngor n82DmNvói ormà Vâ82DmNvn 82DmNvVy csAKweCảm orthấy rất82DmNv queorn thuộc.

Vân VsAKweCy chầ2PZsYym chsAKweCậm 82DmNvđi đến2PZsYy 2PZsYycầu tha82DmNvng vorà 82DmNvnhìn xuố2PZsYyng dướsAKweCi, áornh 2PZsYymắt vorô tìn82DmNvh lưsAKweCớt qu82DmNva một82DmNv khuô82DmNvn mặt.

Người 2PZsYyđó cũng82DmNv orngẩng đầuor 82DmNvnhìn cô.

orÁnh 2PZsYymắt củaor sAKweCanh dường82DmNv ornhư sAKweClà chù82DmNvm ásAKweCnh sá2PZsYyng mặt82DmNv trời2PZsYy đẹ82DmNvp đẽsAKweC sAKweCnhất đậuor trorên 2PZsYybờ va2PZsYyi cô.

Nếu n2PZsYyhư 2PZsYylúc nãy2PZsYy c82DmNvô csAKweCòn hoan2PZsYyg manorg đi2PZsYy như2PZsYy chsAKweCạy torhì giorờ 82DmNvcô đ2PZsYyã ch2PZsYyẳng cònsAKweC sứcor sAKweClực nsAKweCào đểsAKweC msAKweCà 2PZsYychạy trốorn nữa.2PZsYy B82DmNvàn sAKweCchân 2PZsYycủa c82DmNvô nhorư borị d2PZsYyính chặ82DmNvt xsAKweCuống dướisAKweC đsAKweCất, misAKweCệng ấ2PZsYyp úngor msAKweCãi csAKweChẳng thốt82DmNv 82DmNvra lờ82DmNvi d82DmNvưới cáisAKweC 2PZsYynhìn củasAKweC an82DmNvh: 2PZsYy-

Thật….thật ortrùng hợp!

Anh mỉmsAKweC cườisAKweC, 82DmNvnhẹ nhà82DmNvng cấtsAKweC lời:82DmNv or- Đú82DmNvng làsAKweC t82DmNvrùng hợpor t2PZsYyhật! MớisAKweC đósAKweC msAKweCà đ82DmNvã gorặp lại82DmNv nhau!

82DmNv- Vângor, sAKweCbệnh viorện nsAKweCày muốnsAKweC s2PZsYyử d82DmNvụng ph82DmNvần mềm82DmNv c2PZsYyủa cônsAKweCg tory orchúng tôi2PZsYy ornên torôi đến2PZsYy đâory orđể hướng82DmNv dẫn82DmNv họor! or- Cô82DmNv cố82DmNv gắnsAKweCg giải82DmNv thícorh, vsAKweCụng 2PZsYyvề nh2PZsYyư 82DmNvmột cosAKweCn norgốc, chorỉ 82DmNvsợ an2PZsYyh 82DmNvlại hi82DmNvểu nh2PZsYyầm morình. 82DmNvHơn ornữa cô2PZsYy rorất sợor oranh 82DmNvsẽ vạ82DmNvch ortrần 82DmNvnhững lờior nó82DmNvi ordối sAKweCcủa m2PZsYyình, cá2PZsYyi gsAKweCì 2PZsYymà sAKweCđưa sAKweCchị Đườ2PZsYyng đsAKweCi khorám bệnhsAKweC chứ,or toàsAKweCn là82DmNv nóior ordối. Nh2PZsYyư v82DmNvậy thìsAKweC cònor mặtor m82DmNvũi nàoro m82DmNvà nh82DmNvìn anh?

Cũng maory lsAKweCà an2PZsYyh korhông nhắc2PZsYy 82DmNvgì đếnor chuyệnsAKweC đsAKweCó. An2PZsYyh kếsAKweCt thú82DmNvc cuộc2PZsYy n2PZsYyói chuyệnor 2PZsYyvới bácor sĩor c2PZsYyủa mìn82DmNvh rồori c2PZsYyùng cô82DmNv orđồng hànhor, t82DmNvhản nhi82DmNvên c2PZsYyứ nsAKweChư thể82DmNv hôorm ấ2PZsYyy chư2PZsYya t82DmNvừng xảyor 2PZsYyra bất2PZsYy cứsAKweC chusAKweCyện gì.

Anorh s2PZsYyánh va2PZsYyi 82DmNvđi sAKweCbên c2PZsYyô. 2PZsYyVân 82DmNvVy khôsAKweCng biết82DmNv phải2PZsYy làm2PZsYy thế2PZsYy n2PZsYyào đểor 2PZsYyche đi2PZsYy sựsAKweC hoanorg man82DmNvg tr2PZsYyong lsAKweCòng, bà2PZsYyn t82DmNvay túm2PZsYy csAKweChặt lấy82DmNv sAKweCvạt ásAKweCo đang82DmNv rịorn m82DmNvồ hôi.

Cô 2PZsYyy 2PZsYytá orở phòn2PZsYyg phsAKweCát thoruốc 2PZsYyđưa chsAKweCo asAKweCnh sAKweCmột t2PZsYyúi sAKweCto đủsAKweC c82DmNvác orloại thu82DmNvốc sAKweCrồi d82DmNvặn dò82DmNv: 82DmNv- AnsAKweCh nhớor sAKweCuống tsAKweCheo csAKweChỉ dorẫn của2PZsYy bsAKweCác sĩ!

Trong kí2PZsYy ứcor 82DmNvcủa 82DmNvVân Vy2PZsYy, sứorc khỏe82DmNv của2PZsYy Gi82DmNvang N2PZsYyhan rấ82DmNvt tốt,sAKweC choro sAKweCdù 2PZsYycó b82DmNvị cảmor cúmor 82DmNvhay orsốt c2PZsYyao thìsAKweC cũnorg 82DmNvchỉ mất2PZsYy vsAKweCài ngà2PZsYyy 2PZsYylà 2PZsYykhỏi ngay.

Vân 82DmNvVy nhì82DmNvn 2PZsYyvào nhữngsAKweC loạ82DmNvi thuố82DmNvc ở82DmNv tro2PZsYyng túisAKweC, 2PZsYytoàn 2PZsYylà nh82DmNvững loại2PZsYy thuố82DmNvc hiếorm gặp.

- 82DmNvCô chuẩ2PZsYyn bị82DmNv đi82DmNv đâu?

- Vềor công82DmNv t2PZsYyy thôior!- 82DmNvCô ngh82DmNvĩ GsAKweCiang NhasAKweCn chỉsAKweC 82DmNvtiện msAKweCiệng hỏsAKweCi norhư 2PZsYyvậy t2PZsYyhôi 2PZsYynên c82DmNvũng thorản nhoriên đá2PZsYyp 82DmNvmà kh2PZsYyông cần2PZsYy sAKweCsuy nghĩ.

- Đểor tôsAKweCi tiễn82DmNv cô!

Đềor nghịsAKweC orcủa 82DmNvanh qu2PZsYyá bấ82DmNvt sAKweCngờ, V2PZsYyân Vory borối r82DmNvối từ2PZsYy chối:2PZsYy or- Không2PZsYy cầnor sAKweCđâu a82DmNvnh GisAKweCang, 82DmNvlàm phiềnsAKweC 82DmNvanh qsAKweCuá!- V82DmNvân sAKweCVy cóor chúsAKweCt sAKweCkhông que2PZsYyn vớori các2PZsYyh xưnsAKweCg 82DmNvhô kháchsAKweC sáo82DmNv này.

AnsAKweCh vốn82DmNv quá82DmNv đỗior orthân thươngor ortrong t82DmNvrái tiorm cô,2PZsYy orthế 2PZsYymà giorờ l2PZsYyại torrở thành82DmNv mộsAKweCt n2PZsYygười chẳnorg qsAKweCuen biết2PZsYy. NếsAKweCu ornhư Gianorg Nhaorn gorọi cô2PZsYy 2PZsYylà 2PZsYy“Cô Vân”2PZsYy tsAKweChì coró orlẽ orcô cũnsAKweCg sẽ2PZsYy cảmor 82DmNvthấy vôor cùngsAKweC xót2PZsYy x2PZsYya. Thếor nhưnorg 2PZsYycô csAKweCố gắngor k82DmNvìm nésAKweCn bản2PZsYy th2PZsYyân, chỉ2PZsYy s82DmNvợ mộ2PZsYyt kh2PZsYyi khôngsAKweC kiềm2PZsYy 2PZsYychế đưorợc tsAKweCâm tsAKweCrạng c82DmNvủa msAKweCình 82DmNvsẽ kh82DmNviến corho a2PZsYynh 82DmNvsợ mấsAKweCt v2PZsYyía. Cô2PZsYy sAKweCphải du2PZsYyy 82DmNvtrì k2PZsYyhoảng các2PZsYyh nhấtor định2PZsYy vớior aornh, mộtor khoảngsAKweC corách đủor để82DmNv 2PZsYyanh 2PZsYycoi cô82DmNv l82DmNvà ormột ngưsAKweCời b2PZsYyình thường.

Không c82DmNvó 82DmNvai bsAKweCiết, an2PZsYyh v2PZsYyà c2PZsYyô đãsAKweC cácorh sAKweCnhau cả82DmNv morột ksAKweCiếp người.
sAKweCNếu n2PZsYyhư csAKweCô norói rsAKweCa s2PZsYyự 82DmNvthực này,sAKweC kh2PZsYyông n82DmNvhững 2PZsYyanh khôn82DmNvg th82DmNvể sAKweCtin msAKweCà cònsAKweC 2PZsYycho rằngor cô2PZsYy lsAKweCà mộtor orcon điên.or Dườn2PZsYyg norhư chsAKweCỉ 82DmNvcó mộtor ormình corô c2PZsYyòn msAKweCãi đắm2PZsYy csAKweChìm tronorg nhữorng kísAKweC ứcor 2PZsYyxa xorôi. sAKweCCô ksAKweChát kha82DmNvo đư82DmNvợc ởor gần82DmNv b2PZsYyên anh82DmNv, nhưn82DmNvg lạisAKweC 82DmNvsợ khoorảng các2PZsYyh tro82DmNvng hiện82DmNv thực82DmNv sẽ2PZsYy khiếsAKweCn corho cô2PZsYy quỵsAKweC ng82DmNvã. 2PZsYyVân orVy cảorm th2PZsYyấy bảnor thsAKweCân m82DmNvình không82DmNv orhề oryếu đsAKweCuối, csAKweCô chỉ2PZsYy không2PZsYy muốn2PZsYy bịor GiasAKweCng Nha82DmNvn l2PZsYyàm tổ2PZsYyn thorương, sAKweCbởi 82DmNvvì tr2PZsYyong kísAKweC ứ82DmNvc corủa côor, sAKweCtất c82DmNvả nhữngor sAKweCkỉ niorệm củaor 82DmNvcô vsAKweCà sAKweCanh đ2PZsYyều vorô cùn2PZsYyg đẹorp đẽ.

- Nóior 82DmNvđịa ch2PZsYyỉ csAKweCông t82DmNvy orcô 2PZsYycho tôi!

Xem r82DmNva a82DmNvnh ấory đorịnh đưaor corô vềsAKweC c2PZsYyông tory thật2PZsYy rồi!

Cô norgoan ngosAKweCãn n82DmNvgồi vorào trorong x2PZsYye 2PZsYycủa anhsAKweC, orsau đó82DmNv nói82DmNv địa82DmNv chỉsAKweC côn2PZsYyg tory mìsAKweCnh ch82DmNvo a82DmNvnh: or- ĐisAKweC qu2PZsYya orCầu Wor, đori thê2PZsYym mộtsAKweC đoorạn nữaor l2PZsYyà đế82DmNvn! or- Nhìn82DmNv Vân82DmNv orVy ortự nhiêorn thorế th82DmNvôi nhưnorg 2PZsYylúc n82DmNvày trốngsAKweC ngựcsAKweC csAKweCô 82DmNvđang đập2PZsYy thìn2PZsYyh thsAKweCịch. Nhì2PZsYyn mìnsAKweCh t2PZsYyrong gưorơng orchiếu hậu,or Vân82DmNv 2PZsYyVy 2PZsYythấy ha82DmNvi másAKweC mìornh đỏ82DmNv b2PZsYyừng lên.

Giorang Nhoran v2PZsYyẫn torỏ rsAKweCa n82DmNvhư bìnorh thường,or thả82DmNvn nhiorên norhìn 82DmNvcô orhỏi: or- Cầoru 2PZsYytây hasAKweCy l82DmNvà cầusAKweC đông?

Vân 82DmNvVy đưasAKweC á82DmNvnh mắt2PZsYy morơ h82DmNvồ nh2PZsYyìn rora d2PZsYyòng 2PZsYyxe cộor tập2PZsYy nấpor ở2PZsYy bê2PZsYyn ngoài,or cốor gắorng 82DmNvphân b2PZsYyiệt đượcsAKweC phươn2PZsYyg hướngsAKweC đ82DmNvông sAKweCtây naorm bsAKweCắc. C82DmNvuối cù82DmNvng c82DmNvô đàn2PZsYyh mím82DmNv m82DmNvôi từ2PZsYy b82DmNvỏ: 82DmNv- TôisAKweC chỉor orbiết là82DmNv đsAKweCi orqua c2PZsYyầu, rẽsAKweC sa2PZsYyng bên82DmNv trásAKweCi 82DmNvlà đến.

Lầ2PZsYyn n2PZsYyày th82DmNvì G82DmNviang 82DmNvNhan kh82DmNvẽ mỉorm 2PZsYycười, đôori 2PZsYymắt ásAKweCnh lênor nhữnsAKweCg 82DmNvtia s2PZsYyáng ấm82DmNv ápor. Vâ2PZsYyn 82DmNvVy cả82DmNvm orthấy h2PZsYyình nh2PZsYyư mình82DmNv đorã nhsAKweCìn nhầm2PZsYy, ho82DmNvặc cũngsAKweC c82DmNvó thể82DmNv csAKweCô bịor ảo82DmNv giác.

Giaorng sAKweCNhan bi82DmNvết lsAKweCái xe82DmNv, không2PZsYy biorết ansAKweCh đãsAKweC họcsAKweC láori sAKweCxe từ2PZsYy ksAKweChi nào.82DmNv VânsAKweC Vory ng2PZsYyồi orbên orcạnh 82DmNvnhìn 2PZsYyanh điềuor khiển2PZsYy xsAKweCe, 2PZsYynhững ng82DmNvón ta82DmNvy thusAKweCôn dà2PZsYyi đặtsAKweC sAKweClên vsAKweCô lăng,sAKweC m82DmNvùi hươ2PZsYyng sAKweCtừ cơ82DmNv thểor a82DmNvnh thosAKweCang thoả82DmNvng đưasAKweC lại.

Nh82DmNvững kí2PZsYy ứcor đẹpsAKweC v2PZsYyề an2PZsYyh bsAKweCắt đầu2PZsYy nsAKweChạt nhò82DmNva troorng cô.

MấsAKweCy năm82DmNv khôngor gặ2PZsYyp, a2PZsYynh đã82DmNv thsAKweCay đổior rorất nh2PZsYyiều, kh2PZsYyông gi2PZsYyống ornhư corô 2PZsYychẳng orcó chút82DmNv ortiến 2PZsYybộ n2PZsYyào. Quaory ngượ2PZsYyc thờ82DmNvi gorian đãsAKweC mấ2PZsYyy nămor rồi82DmNv nhưn2PZsYyg dườngsAKweC nhorư c2PZsYyô sAKweCchẳng 82DmNvcó 2PZsYygì thoray đổ82DmNvi, norgay csAKweCả công2PZsYy 2PZsYyviệc hiện82DmNv sAKweCnay orcũng mớior làsAKweCm có82DmNv gần82DmNv b82DmNva năm.

- 82DmNvThuốc này2PZsYy anorh muora hộsAKweC ngườ2PZsYyi k2PZsYyhác à?2PZsYy 2PZsYy- Vân82DmNv sAKweCVy sAKweCcố sAKweCnghĩ 2PZsYyra sAKweCmột chủ2PZsYy đềsAKweC đểsAKweC n2PZsYyói chuyện.

- Kh82DmNvông! 82DmNv- Câu2PZsYy trả82DmNv lời82DmNv sAKweCcủa sAKweCGiang Nha2PZsYyn khô82DmNvng nằm2PZsYy ngoàsAKweCi ssAKweCuy 82DmNvnghĩ của2PZsYy V2PZsYyân VysAKweC: sAKweC- Tôi2PZsYy musAKweCa c2PZsYyho tôisAKweC đấy!

Sao csAKweCó thểor tsAKweChế được?sAKweC V82DmNvân VsAKweCy 2PZsYykinh ngạc,sAKweC ormột tsAKweCúi t82DmNvhuốc sAKweCto t2PZsYyhế nà82DmNvy, mỗi82DmNv lầnor phảori uốngor bsAKweCao nhiorêu thuốc2PZsYy mớ82DmNvi đủ?

- orSợ rồi82DmNv 82DmNvphải 82DmNvkhông? or- An2PZsYyh mỉ2PZsYym cư2PZsYyời: sAKweC- Tôori bsAKweCình t82DmNvhường sAKweCrất orbận rộsAKweCn sAKweCnên chẳorng cósAKweC thờior giasAKweCn đior lấy82DmNv 82DmNvthuốc, vsAKweCì vậy82DmNv mỗ82DmNvi lầnsAKweC orđi p2PZsYyhải lấysAKweC sAKweCnhiều hsAKweCơn mộtor chút!

Vân V2PZsYyy sAKweCđịnh orđưa 82DmNvtay orra sAKweClấy túori t2PZsYyhuốc xesAKweCm saosAKweC, ornhưng cuorối cùn82DmNvg côsAKweC 82DmNvlại rụt82DmNv toray lại.

H82DmNvai ngườisAKweC giờ82DmNv đã82DmNv corhẳng orcòn còn82DmNv q82DmNvuan hệsAKweC thânor mật2PZsYy nhorư trước82DmNv nữa,82DmNv dù2PZsYy gsAKweCì cũ82DmNvng c82DmNvhỉ orlà nsAKweCgười q2PZsYyua đườngsAKweC, khorông nê2PZsYyn dsAKweCò x2PZsYyét đờior sAKweCtư của82DmNv ngườior kh2PZsYyác, nếoru khsAKweCông sAKweCbiết đâ2PZsYyu 82DmNvlại khiếsAKweCn ch82DmNvo a2PZsYynh c82DmNvảm thấysAKweC bựorc bội.

Giang NhsAKweCan ngo82DmNvảnh đầuor ssAKweCang nhìorn orVân V2PZsYyy, thấ2PZsYyy 82DmNvcô túorm chặ2PZsYyt vạt2PZsYy sAKweCáo, orcố 82DmNvgắng tsAKweChu mìnorh lại2PZsYy cứ82DmNv như2PZsYy thể82DmNv ssAKweCợ chạorm phảior bấtsAKweC cứsAKweC thứsAKweC gì82DmNv ortrên x82DmNve 2PZsYycủa anorh vsAKweCậy. orGiang Nh82DmNvan hsAKweCơi nsAKweChíu morày, dồ82DmNvn sức2PZsYy tậpsAKweC sAKweCtrung ortrở lại2PZsYy cosAKweCn đườn82DmNvg trước2PZsYy mặt:82DmNv or- orCô sAKweCkéo g2PZsYyiúp tsAKweCôi orcái mànor 2PZsYyche nắn2PZsYyg sAKweCxuống với!

Vân Vory li82DmNvền đ82DmNvưa 2PZsYytay rsAKweCa orkéo corái mànsAKweC chore nắng82DmNv sAKweCxuống. BsAKweCỗng n2PZsYyhiên mộort t82DmNvấm 2PZsYyảnh rớtsAKweC xuorống thesAKweCo. Bứ2PZsYyc 2PZsYyảnh c2PZsYyhụp m82DmNvột 2PZsYyphong 82DmNvcảnh m82DmNvột đỉnhsAKweC nú82DmNvi 82DmNvtuyết trắng2PZsYy 82DmNvxóa. Bứcor ảnorh này82DmNv trướ2PZsYyc đâyor anorh 82DmNvđã 2PZsYytừng c82DmNvho corô xem.

Nhiếp ảnsAKweCh 2PZsYylà s82DmNvở thích82DmNv csAKweCủa Gianorg NhasAKweCn, sAKweCcô lại2PZsYy đặc2PZsYy bsAKweCiệt thíc2PZsYyh nhữ82DmNvng orbức sAKweCảnh chụpsAKweC corảnh sAKweCtuyết củaor anh2PZsYy. Đâory 2PZsYylà bứ2PZsYyc ảnh82DmNv màor c82DmNvô thí2PZsYych nhất.

CsAKweCô nhớsAKweC rằnsAKweCg sorau ksAKweChi Gianorg Nh82DmNvan chết,or cô82DmNv đsAKweCã 2PZsYyđem đsAKweCốt t2PZsYyất cảsAKweC 82DmNvnhững bứcor ảnhor nà82DmNvy. T82DmNvhế màor giờor đâysAKweC ansAKweCh lsAKweCại đangsAKweC g82DmNviữ nó.sAKweC Điều82DmNv 2PZsYynày khiến82DmNv csAKweCho 82DmNvVân VsAKweCy orcó cảm82DmNv giác2PZsYy sAKweCnhư ha82DmNvi ngư2PZsYyời đang2PZsYy các82DmNvh nsAKweChau cả82DmNv mộtsAKweC thsAKweCế giớior vậy.

- CôsAKweC có82DmNv tsAKweChích không?

Vân V2PZsYyy gậ82DmNvt đsAKweCầu: 82DmNv- Trư82DmNvớc đây82DmNv ortôi vôor cùng2PZsYy thísAKweCch nhữorng bức82DmNv ảnh2PZsYy chụp82DmNv 82DmNvcảnh tuyếtor trắng!

- 82DmNvThế csAKweCòn borây giờ?

- V82DmNvẫn như2PZsYy vậy!sAKweC or- orVân 2PZsYyVy l82DmNvưu lsAKweCuyến cầsAKweCm sAKweCbức ảnhor t82DmNvrên 2PZsYytay, ksAKweChông nỡor đặtor xuống.

Anh ngoảnh82DmNv đầuor lạisAKweC norhìn thẳ82DmNvng vào82DmNv còsAKweCn đườngor trướ82DmNvc mặt82DmNv, 2PZsYyđôi morắt sAKweCkhẽ nheoro lại:82DmNv or- T2PZsYyôi cò2PZsYyn 82DmNvtưởng sAKweCbây goriờ thorì khô2PZsYyng thíc82DmNvh nữ2PZsYya chứ?

sAKweCVân sAKweCVy vội82DmNv vàn2PZsYyg nsAKweCói: 2PZsYy- Có2PZsYy nh2PZsYyững ssAKweCở thích82DmNv có82DmNv loràm thế82DmNv nào82DmNv 2PZsYycũng khônorg 82DmNvthể thsAKweCay đ82DmNvổi được!

- Thế2PZsYy sao?

- Ừ?sAKweC 82DmNv- Vâorn 82DmNvVy l2PZsYyại mộtor 82DmNvlần n82DmNvữa orkhẳng định.

Gia82DmNvng 82DmNvNhan k82DmNvhẽ nhếchsAKweC morôi cười:sAKweC sAKweC- V82DmNvậy thìsAKweC tốt!

Vân 2PZsYyVy cứ82DmNv cảm82DmNv t82DmNvhấy t82DmNvrong nh82DmNvững sAKweCcâu nóori corủa Giorang 2PZsYyNhan 2PZsYycó ẩ2PZsYyn orý orgì đó,sAKweC sAKweCthế nhưn82DmNvg côor k2PZsYyhông sasAKweCo h82DmNviểu ornổi. Cô2PZsYy chợ2PZsYyt nsAKweChớ lạisAKweC 82DmNvngười 2PZsYycon 82DmNvgái orở bên2PZsYy cạnh2PZsYy GisAKweCang NsAKweChan mấy2PZsYy n82DmNvăm trướ2PZsYyc, 2PZsYycó thểsAKweC a82DmNvnh đ2PZsYyang nó2PZsYyi đếsAKweCn côsAKweC ấy82DmNv chăng?

Vân82DmNv sAKweCVy lậort đior sAKweClật lạisAKweC bức2PZsYy 2PZsYyảnh, cuốisAKweC cùorng cũng82DmNv 2PZsYyđành phsAKweCải đưasAKweC 2PZsYynó lại82DmNv corho Gianorg Nhanor. Côor đãsAKweC chẳ82DmNvng sAKweCcòn quy82DmNvền s82DmNvở hữu2PZsYy orđối với2PZsYy bứcsAKweC ảnhor nàysAKweC 82DmNvnữa rồi.

- NếusAKweC corô thích82DmNv tôori tặn82DmNvg ch82DmNvo 2PZsYycô đấy!

Vân VsAKweCy ngạc2PZsYy norhiên 82DmNvhá hốsAKweCc miện82DmNvg. 82DmNvTrước đâysAKweC 2PZsYycô từn2PZsYyg đòi2PZsYy Gia82DmNvng Nh82DmNvan phảior ch2PZsYyo mìn2PZsYyh 2PZsYybức ảnh2PZsYy ornày, thsAKweCế mà82DmNv ansAKweCh sAKweCcòn ti2PZsYyếc. orVậy mà82DmNv sAKweCbây goriờ an82DmNvh lạisAKweC hà2PZsYyo sAKweCphóng tặngor 82DmNvnó chsAKweCo mộtsAKweC người2PZsYy morà sAKweCanh m82DmNvới gặp82DmNv morặt có2PZsYy vàori lần.

- A2PZsYynh….- 2PZsYyCô 82DmNvbiết là82DmNv an2PZsYyh đsAKweCã 82DmNvđánh mất2PZsYy phsAKweCim 82DmNvchụp c82DmNvủa bứcsAKweC ảnh2PZsYy nàysAKweC rồ2PZsYyi, nếsAKweCu nhưsAKweC làor vậy…:-sAKweC orAnh sAKweCthật s82DmNvự muố82DmNvn tặ82DmNvng nó2PZsYy c82DmNvho tô82DmNvi sao?

82DmNvGiang Nh82DmNvan mỉm2PZsYy c2PZsYyười, tỏ2PZsYy vẻ2PZsYy 82DmNvrất thảnor nhisAKweCên, n2PZsYyhững ngó2PZsYyn tsAKweCay 2PZsYython 82DmNvdài n82DmNvhẹ nhànorg đ82DmNviều orkhiển vô2PZsYy l2PZsYyăng: or- CôsAKweC sAKweCrất thísAKweCch noró mà!82DmNv 2PZsYy- an2PZsYyh dừngor lạ82DmNvi 82DmNvmột 82DmNvchút r82DmNvồi 82DmNvnói tiế2PZsYyp: 82DmNv- 2PZsYyHay là82DmNv 2PZsYycô khôn2PZsYyg msAKweCuốn nhậsAKweCn 2PZsYycái gìor t2PZsYyừ n2PZsYygười lạ?

Vân sAKweCVy sAKweCchẳng orbao giờsAKweC nghĩ82DmNv rằngor 2PZsYytất cả2PZsYy nhữ2PZsYyng th2PZsYyứ 2PZsYyđã mấ82DmNvt đ82DmNvi sAKweClại c82DmNvó torhể lấy2PZsYy lạ82DmNvi đư2PZsYyợc. C82DmNvô é2PZsYyp sAKweCchặt bức82DmNv 82DmNvảnh vsAKweCào lồngsAKweC ngực,82DmNv vội2PZsYy voràng giảisAKweC thích:2PZsYy sAKweC- Khôn82DmNvg phải,82DmNv t2PZsYyôi corhỉ cảm2PZsYy thấsAKweCy nsAKweCúi casAKweCo 2PZsYynhư v82DmNvậy, anorh chorẳng dễ82DmNv dànsAKweCg g82DmNvì m82DmNvới ch82DmNvụp đorược bứ2PZsYyc ảnh2PZsYy này….-2PZsYy Gian82DmNvg orNhan đã82DmNv torừng ornói vớisAKweC cô,2PZsYy để2PZsYy có2PZsYy được82DmNv bứ82DmNvc orảnh này,sAKweC sAKweCanh đã82DmNv orphải 82DmNvkhổ cônsAKweCg corhờ đợsAKweCi suốt82DmNv sAKweCcả đêorm, 2PZsYyvì torhế morà suýtsAKweC chúort ornữa a82DmNvnh cònsAKweC bị82DmNv chếtsAKweC cón82DmNvg ở82DmNv trê2PZsYyn đỉornh ornúi tuyết82DmNv đó.

- Làmor saoro orcô biếsAKweCt đượcsAKweC ng2PZsYyọn n82DmNvúi ấysAKweC rất2PZsYy cao?

Vân 82DmNvVy sững2PZsYy ngưorời, 2PZsYycô v82DmNvội vàorng g2PZsYyiải orthích 2PZsYymà csAKweChẳng bsAKweCuồn orsuy nghĩ:2PZsYy 2PZsYy- Tô2PZsYyi có82DmNv msAKweCột ngưorời bạsAKweCn orđã từngsAKweC đến82DmNv đó!

- orAnh t2PZsYya cũng82DmNv thícsAKweCh nhiếpor ả2PZsYynh à?

- Vâng!

Gi2PZsYyang NsAKweChan bật82DmNv cườisAKweC torhành tiếng2PZsYy: 2PZsYy- Torôi corứ tưởng82DmNv 82DmNvcô chorỉ b2PZsYyiết 82DmNvđây sAKweClà m82DmNvột sAKweCbức ảnhor chụpsAKweC đỉnhor nú2PZsYyi, norào ngờor c82DmNvô còsAKweCn orbiết đượcsAKweC cụor orthể 2PZsYycả địa2PZsYy đisAKweCểm chụp82DmNv nó!

Vân VsAKweCy chộtsAKweC dạ,2PZsYy chẳnorg 82DmNvngờ 82DmNvcô lại2PZsYy hếtsAKweC lần2PZsYy sAKweCnày đếnor lầnsAKweC khsAKweCác đsAKweCể “lộ2PZsYy cásAKweCi đ2PZsYyuôi” orcủa mình.sAKweC Vốn82DmNv dĩor sAKweCchỉ 82DmNvlà 82DmNvmột c2PZsYyâu nóior h2PZsYyết sứorc orbình thư82DmNvờng, torhế m2PZsYyà corô cà2PZsYyng giả82DmNvi th2PZsYyích sAKweCcàng rắc2PZsYy rốior, chẳn82DmNvg kh2PZsYyác orgì “chữasAKweC lợ82DmNvn làornh sAKweCthành lợnor q2PZsYyuè”. NếsAKweCu nh82DmNvư Gia82DmNvng Norhan m82DmNvà n82DmNvói ormột csAKweCâu: “K2PZsYyhi n2PZsYyào rảnhor gi2PZsYyới thiệusAKweC sAKweCanh ấ2PZsYyy vớior tôisAKweC sAKweCnhé!”, thế2PZsYy t82DmNvhì chẳorng psAKweChải côsAKweC 2PZsYysẽ lộ2PZsYy nguyorên h82DmNvình 82DmNvhay sao?

Giang NsAKweChan h82DmNvình nh82DmNvư đã82DmNv thaory sAKweCđổi k2PZsYyhác trorước r2PZsYyồi, 2PZsYyít nhấtor tsAKweChì sAKweCanh đãor orkhông cònsAKweC giố82DmNvng nh82DmNvư G2PZsYyiang N2PZsYyhan t2PZsYyrong kísAKweC ức82DmNv củora csAKweCô. 82DmNvGiang NhsAKweCan củasAKweC 2PZsYyhiện tạ82DmNvi k2PZsYyhiến chsAKweCo cô2PZsYy không82DmNv thể82DmNv norắm bắ82DmNvt được.

- CôsAKweC orcó biết82DmNv c2PZsYyon đườngsAKweC 2PZsYynày không?

Vân sAKweCVy l2PZsYyắc đầu2PZsYy sAKweCđáp: or- Không!

Giang Nha82DmNvn đi82DmNv qsAKweCua mộ2PZsYyt c82DmNvon đưorờng sAKweCnhỏ orrồi d82DmNvừng lorại: 2PZsYy- N82DmNvhớ nhé82DmNv, 2PZsYytừ đây2PZsYy đếorn cô2PZsYyng orty cô2PZsYy càsAKweCng nhasAKweCnh hơorn đấy!

Giờ VâsAKweCn 82DmNvVy mớisAKweC phát2PZsYy hiệnor 2PZsYyra côngsAKweC t2PZsYyy mìn82DmNvh các82DmNvh chorỗ 82DmNvnày chorẳng orxa: sAKweC- Anh….

2PZsYy- TrưsAKweCớc đâysAKweC tôi82DmNv t82DmNvừng láori x2PZsYye qu2PZsYya đây!2PZsYy 2PZsYy- orAnh đã2PZsYy ortừng 82DmNvlái xore qusAKweCa đ2PZsYyây, orsau đó82DmNv nhìn82DmNv tsAKweChấy 82DmNvmột orcô gorái 2PZsYynhỏ n2PZsYyhắn đasAKweCng ô2PZsYym mộtor cá2PZsYyi túi2PZsYy 82DmNvxách rất2PZsYy tosAKweC, chorậm chạpsAKweC lorê bước2PZsYy vềor orphía trước.

Vân V82DmNvy sững2PZsYy orngười. sAKweCAnh csAKweChỉ nó82DmNvi rằngsAKweC oranh 2PZsYyđã 82DmNvtừng đi82DmNv qorua đâysAKweC 82DmNvthôi, sAKweCthế màsAKweC đãsAKweC sAKweCthuộc đườ82DmNvng sAKweCxá hơn82DmNv cảsAKweC mộtor ngưorời đsAKweCã 82DmNvhọc ở2PZsYy orđây 82DmNvhai năm82DmNv trờisAKweC như2PZsYy cô.

- Tôi82DmNv ítsAKweC 2PZsYykhi 2PZsYyđi đường82DmNv n2PZsYyày, nh82DmNvà tôsAKweCi ởor hướsAKweCng ksAKweChác mà2PZsYy! or- 82DmNvCô norgại ngùn82DmNvg nói.

Hai sAKweCnăm 2PZsYynay 82DmNvcô g2PZsYyần 82DmNvnhư đã2PZsYy orquen t2PZsYyhuộc vớisAKweC mộsAKweCt orcon đư82DmNvờng. ThsAKweCỉnh thoảngor lắm82DmNv orcô mới2PZsYy 82DmNvđi ssAKweCiêu thị2PZsYy, v2PZsYyì khôorng orbiết đườsAKweCng nêorn phsAKweCải đisAKweC vòn82DmNvg msAKweCột orvòng rất82DmNv xaor. Coró lầnsAKweC vsAKweCì 82DmNvmua nhiềusAKweC đồor qu2PZsYyá nê82DmNvn 82DmNvcô đành82DmNv phảisAKweC orngồi b82DmNvệt xuống82DmNv đsAKweCất màsAKweC thở.

G82DmNviang NhasAKweCn trướcsAKweC đ2PZsYyây thườ82DmNvng sAKweCxuyên nhắ82DmNvc nhởor cô82DmNv làsAKweC đừng82DmNv nênsAKweC msAKweCua 82DmNvquá nhi82DmNvều đ82DmNvồ 82DmNvvà phải82DmNv tìm2PZsYy c2PZsYyon đưsAKweCờng ngắnor nhấtor vềsAKweC nhà.

Có orlẽ…. V82DmNvân 82DmNvVy l2PZsYyén n2PZsYyhìn Gia2PZsYyng orNhan, c2PZsYyó 2PZsYylẽ orông trorời 82DmNvđã baorn corho orcô có2PZsYy cơor horội orquay ngsAKweCược orlại thời2PZsYy giasAKweCn khônorg chỉor là2PZsYy để82DmNv GisAKweCang Nhaorn c82DmNvó thể82DmNv sốsAKweCng ortốt h82DmNvơn msAKweCà rấtor cóor sAKweCthể coròn tạ2PZsYyo cơ2PZsYy hội2PZsYy c82DmNvho ha2PZsYyi 2PZsYyngười quoray tr82DmNvở lạsAKweCi vớior nhau.

82DmNvTiếng chu82DmNvông điệ82DmNvn tho82DmNvại vu2PZsYyi t2PZsYyai vansAKweCg lsAKweCên. Vân2PZsYy sAKweCVy vộisAKweC vànorg 82DmNvmở tú82DmNvi xácorh, 2PZsYynhưng lạisAKweC th2PZsYyấy chiếorc điệsAKweCn thoroại vẫn82DmNv i82DmNvm lìsAKweCm nằ82DmNvm đ2PZsYyó. Lúorc sAKweCnày côor mớisAKweC ýor thứcsAKweC đư2PZsYyợc 82DmNvrằng tsAKweCiếng chusAKweCông điệ2PZsYyn thoạ82DmNvi qu2PZsYyen thuộc82DmNv ấory khôorng phảior lorà từ2PZsYy má2PZsYyy 2PZsYyđiện thoại2PZsYy của82DmNv cô.

Cô gi82DmNvật 82DmNvmình nhorớ r82DmNva sAKweCrằng kểsAKweC t82DmNvừ 2PZsYysau kh2PZsYyi Gia2PZsYyng N82DmNvhan chế82DmNvt, chuônorg điệ82DmNvn torhoại củsAKweCa côsAKweC đã82DmNv đ2PZsYyổi t2PZsYyhành 82DmNvbản 2PZsYynhạc 82DmNvmà Giaorng Nh2PZsYyan thorích. Thếor 2PZsYymà giờsAKweC bảorn nhorạc c82DmNvô thí2PZsYych lạori pháort orra từ82DmNv đ82DmNviện thoroại của82DmNv Gi82DmNvang Nhan.

Giang orNhan từngor tsAKweCrêu chorọc côor vìor dùorng th82DmNvứ âm82DmNv ornhạc sAKweCấu t82DmNvrĩ này,2PZsYy t82DmNvhế morà bâory giờ2PZsYy a82DmNvnh lại….

sAKweCTrong orđiện thosAKweCại orloáng tho82DmNváng vọng82DmNv sAKweCra giọsAKweCng ornói r2PZsYyất hsAKweCào hứnorg 82DmNvcủa sAKweCai đ2PZsYyó: -orCậu chuẩn2PZsYy bị2PZsYy orkết h2PZsYyôn 82DmNvrồi khô2PZsYyng? Khôngor đợi82DmNv cái82DmNv ngư82DmNvời không82DmNv orthể 2PZsYykia củsAKweCa cậusAKweC nsAKweCữa 82DmNvà? 82DmNvTôi 2PZsYynói rồ82DmNvi mà82DmNv, bsAKweCan nãy2PZsYy tôori gọ82DmNvi 2PZsYyđiện 82DmNvcho bsAKweCác gásAKweCi, 82DmNvbác b2PZsYyảo cậu2PZsYy sắpor kếort h82DmNvôn, hóa82DmNv 2PZsYyra l82DmNvà thật2PZsYy à?

- Ừ…-or 82DmNvGiang NhsAKweCan sAKweCkhông hềor phủor địn82DmNvh: 2PZsYy- orKhi nào82DmNv 82DmNvgặp 82DmNvthì nó2PZsYyi chuyệnor tiế82DmNvp nhé!

Trái82DmNv t82DmNvim của82DmNv V82DmNvân 2PZsYyVy độtsAKweC norhiên nh82DmNvư borị 82DmNvbóp sAKweCnghẹt l82DmNvại. Anorh ấsAKweCy 2PZsYychuẩn 82DmNvbị kếsAKweCt 82DmNvhôn rồi.AnhsAKweC t82DmNvhật sự82DmNv sắp82DmNv kết82DmNv h82DmNvôn rồi,sAKweC horóa sAKweCra ôngor trờ2PZsYyi đasAKweCng trêoru đùa82DmNv corô. 2PZsYyHai ngưsAKweCời họ2PZsYy sớm82DmNv chẳn2PZsYyg gặorp, muộn2PZsYy chẳorng gặsAKweCp, lạ2PZsYyi gặ82DmNvp đúng82DmNv và2PZsYyo lúc2PZsYy a2PZsYynh corhuẩn bịsAKweC k82DmNvết hôn.

Gi82DmNvang NhasAKweCn ngắt2PZsYy điệnor thoạori. V82DmNvân Vory vsAKweCội vànorg 2PZsYynói cá2PZsYym ơ2PZsYyn rsAKweCồi 82DmNvmở cửa2PZsYy xore địnorh xuống.

- KhoasAKweCn đorã! 2PZsYy- G2PZsYyiang NhsAKweCan c82DmNvười orcười n2PZsYyói: 2PZsYy- CósAKweC phải82DmNv cô2PZsYy csAKweCũng norên sAKweCđưa corho ortôi mộtor t82DmNvhứ goriống như2PZsYy orthế không?

- Cá2PZsYyi gì?

-Danh thi82DmNvếp ấy!sAKweC or- AnsAKweCh ngập2PZsYy ngừsAKweCng n2PZsYyói: sAKweC- sAKweCDù s82DmNvao 2PZsYytôi csAKweCũng phải2PZsYy 82DmNvbiết ngưsAKweCời ortôi đãor đưasAKweC dansAKweCh thsAKweCiếp làsAKweC 82DmNvai 82DmNvchứ nhỉ?

Lúorc nà2PZsYyy Vân2PZsYy V2PZsYyy 82DmNvmới 2PZsYysực tỉnh.sAKweC Cô2PZsYy vụorng 2PZsYyvề lsAKweCấy rora 82DmNvmột tấm82DmNv da2PZsYynh 2PZsYythiếp đorưa ch82DmNvo G2PZsYyiang N2PZsYyhan rồi2PZsYy đứng2PZsYy sAKweCgọn vào2PZsYy lorề đường,or nhìorn chiếorc sAKweCxe sAKweCcủa 82DmNvGiang 2PZsYyNhan đang82DmNv h82DmNvòa vsAKweCào dò82DmNvng 2PZsYyxe cộ82DmNv đông2PZsYy đúc2PZsYy tsAKweCrên đường.

- Vâ2PZsYyn Vy2PZsYy, sAKweCngười boran nãysAKweC lsAKweCà orai thế?

Mãi đến2PZsYy k2PZsYyhi ngorhe thấy2PZsYy tiế2PZsYyng hỏior củsAKweCa đồ2PZsYyng ngsAKweChiệp, Vâ2PZsYyn sAKweCVy mớior gisAKweCật mìn82DmNvh bừngor tỉnh.

- Một82DmNv ngườior bạn!

82DmNv-Không orphải chứ?

- Thậort đấy!sAKweC sAKweC- Coró l82DmNvẽ sAKweCđối với2PZsYy 82DmNvGiang NsAKweChan, corô chẳ82DmNvng thểor đưsAKweCợc c82DmNvoi làsAKweC mộsAKweCt ngườ82DmNvi bạn.

Gi82DmNvang Nh82DmNvan lấyor chsAKweCìa k82DmNvhóa morở cửa,82DmNv vừa2PZsYy đsAKweCi vàoor phoròng orđã ng82DmNvhe orthấy mộtor giọ2PZsYyng 82DmNvnói rấtor 82DmNvquen thu2PZsYyộc: or- 2PZsYyTiểu Norguyên vềsAKweC rồi2PZsYy đấ82DmNvy à?

- Norhìn coron xeorm, lớ2PZsYyn bằngsAKweC ngần82DmNv n82DmNvày rồisAKweC morà cònor kh2PZsYyông bi82DmNvết tự82DmNv chămsAKweC sóc82DmNv b82DmNvản thân!or 2PZsYy- Bà2PZsYy Giaorng 2PZsYyđang mặcsAKweC tạsAKweCp dorề t82DmNvừ tronorg bế2PZsYyp chạy82DmNv rora, đón2PZsYy 82DmNvlấy cáori áosAKweC khoroác 82DmNvtrên t2PZsYyay GisAKweCang Nha82DmNvn 2PZsYyrồi nhíusAKweC màory nhorìn 2PZsYycậu sAKweCcon torrai: 2PZsYy- CósAKweC porhải gsAKweCần đây2PZsYy lại82DmNv là2PZsYym việcsAKweC vorất 2PZsYyvả qusAKweCá k82DmNvhông? Trô2PZsYyng csAKweCó vẻor tâorm tsAKweCrạng khô2PZsYyng đượorc 82DmNvtốt…- norói đ82DmNvến 82DmNvđây mẹ2PZsYy orGiang NhasAKweCn bỗorng nhíoru m2PZsYyày: 82DmNv- 82DmNvCó p2PZsYyhải bệnhor ti82DmNvm lại….

-Mẹ à…-sAKweC orGiang Nha2PZsYyn cư2PZsYyời 82DmNvcười: 82DmNv- ĐừsAKweCng nghĩor vớsAKweC vẩ2PZsYyn sAKweCnữa, sAKweCcon vorừa sAKweCđến bệsAKweCnh vi2PZsYyện k2PZsYyiểm 82DmNvtra rồi,sAKweC mọori thứ2PZsYy 82DmNvđều ổnor cả!or 2PZsYy- ĐsAKweCể chứng2PZsYy 82DmNvminh 2PZsYycho nhữngsAKweC gì2PZsYy mình2PZsYy vừa82DmNv nósAKweCi, Giaorng Nh82DmNvan csAKweCòn đ82DmNvưa c82DmNvho ormẹ x2PZsYyem tờ2PZsYy đơsAKweCn khásAKweCm bệnhsAKweC morà bác2PZsYy sAKweCsĩ đsAKweCã viết.

Mẹ sAKweCGiang Nha2PZsYyn sAKweCđọc kếtor quảor kiể82DmNvm torra củaor csAKweCon, nụsAKweC cười82DmNv l82DmNvập tức82DmNv 2PZsYynở trê82DmNvn môi.

Torrong n82DmNvhà v2PZsYyệ ssAKweCinh, Gian2PZsYyg NsAKweChan s82DmNvoi vsAKweCào gươn82DmNvg. Hìornh sAKweCảnh của82DmNv ansAKweCh tron82DmNvg gương2PZsYy sAKweCcó orchút cứngsAKweC n82DmNvhắc, kh82DmNvuôn mặort cứor thất82DmNv thầ2PZsYyn n82DmNvhư n2PZsYygười mấtor hồn2PZsYy, nế2PZsYyu khôn2PZsYyg chẳng82DmNv đến82DmNv mứcsAKweC cóor người82DmNv 82DmNvđến nhàor màsAKweC ansAKweCh không82DmNv biết82DmNv. Mẹ2PZsYy 82DmNvanh cứsAKweC thỉnsAKweCh 2PZsYythoảng lạior đế2PZsYyn dọ82DmNvn dẹ82DmNvp nsAKweChà c82DmNvửa c2PZsYyho anh2PZsYy, hômor nsAKweCay cũng82DmNv 82DmNvkhông porhải làor ngoạori lệ.

Trên bànsAKweC bàyor t2PZsYyoàn đồ82DmNv ănsAKweC 2PZsYymà th82DmNvường ngorày oranh orvẫn sAKweCthích ă2PZsYyn, th82DmNvế như2PZsYyng hômsAKweC ornay 82DmNvăn vàsAKweCo lạ2PZsYyi chẳng2PZsYy thấy82DmNv ngo82DmNvn m2PZsYyiệng chút2PZsYy norào. 2PZsYyCó l2PZsYyẽ tạior v2PZsYyì 2PZsYydạo 2PZsYynày 2PZsYyanh thorực sựor qoruá 82DmNvbận rộn.

- Mẹor đsAKweCã đặt2PZsYy khácorh sạnor tổor sAKweCchức sAKweChôn lsAKweCễ 2PZsYycho 82DmNvcon rồior, 82DmNvở khách…..
Mẹ82DmNv sAKweCanh sAKweCbắt sAKweCđầu nóior đếsAKweCn chuyệ82DmNvn chuorẩn bịsAKweC h2PZsYyôn orlễ. Gia2PZsYyng Nha2PZsYyn chẳorng để2PZsYy h82DmNvề để2PZsYy tâsAKweCm sAKweCđến nh82DmNvững gsAKweCì mẹ2PZsYy an82DmNvh orđang nói.

- Cá82DmNvc co2PZsYyn 2PZsYykết orhôn orxong kh2PZsYyông địn2PZsYyh dọnor về2PZsYy nhàsAKweC ởsAKweC thậtsAKweC à?

- KhônsAKweCg 2PZsYyạ…- Gian82DmNvg Nh82DmNvan 2PZsYycười csAKweCười: or- C2PZsYyon qu82DmNven ở82DmNv riên2PZsYyg rồi!

- C82DmNvũng 82DmNvphải! 82DmNv- Mẹor G82DmNviang NhsAKweCan tỏ82DmNv vẻsAKweC rộngor lượng2PZsYy: 82DmNv- Th2PZsYyanh niêsAKweCn đều2PZsYy thíc2PZsYyh 82DmNvcó kh82DmNvông sAKweCgian rsAKweCiêng tưsAKweC! 82DmNv- NsAKweCói r82DmNvồi 82DmNvbà sAKweCđưa mắsAKweCt nhìnor khắpsAKweC căsAKweCn phòng:2PZsYy 82DmNv- C2PZsYyó csAKweCần phảisAKweC sAKweCsửa 82DmNvlại că2PZsYyn hộor nàsAKweCy khôngsAKweC con?

Giang NhsAKweCan bỏsAKweC đorôi đũaor t2PZsYyrên tasAKweCy xuốngor, đáp:sAKweC 2PZsYy- sAKweCKhông csAKweCần 2PZsYyphiền phức2PZsYy nh82DmNvư vậy82DmNv đâu2PZsYy mẹ!

- sAKweCDù sasAKweCo 2PZsYycũng phảior muora s82DmNvắm msAKweCột và2PZsYyi dụngsAKweC c2PZsYyụ gi2PZsYya đì82DmNvnh chứ….

- Gầnor đâ2PZsYyy cô82DmNvng t2PZsYyy bận2PZsYy lắorm, 82DmNvcon 82DmNvkhông cósAKweC thời82DmNv sAKweCgian đâu!

- Khôn2PZsYyg saoro, đorể 82DmNvmẹ sAKweCmua giú2PZsYyp consAKweC! sAKweC- Mẹ82DmNv sAKweCGiang orNhan hàoro hứn2PZsYyg ornói. C2PZsYyhỉ cần82DmNv co2PZsYyn ortrai c2PZsYyhịu 2PZsYykết hônor thìsAKweC corho 82DmNvdù có2PZsYy vấtor sAKweCvả đếnor orđâu bàsAKweC csAKweCũng chấp82DmNv nhận.

Giang NsAKweChan chsAKweCần chừor mộort csAKweChút đành2PZsYy gật2PZsYy đ2PZsYyầu, chẳngsAKweC nhẽsAKweC 82DmNvmẹ nói2PZsYy gìsAKweC oranh cũng2PZsYy gạ82DmNvt đi:or or- Vâng82DmNv, vất82DmNv vảsAKweC csAKweCho sAKweCmẹ quá!

- Cái2PZsYy thsAKweCằng 2PZsYynày, 82DmNvsao màsAKweC khách2PZsYy ssAKweCáo vớior sAKweCmẹ thế!

Sau 82DmNvkhi th2PZsYyu dọn82DmNv ph82DmNvòng borếp xoorng xu82DmNvôi, mẹ2PZsYy Goriang Nha82DmNvn chsAKweCuẩn bịor rsAKweCa về.2PZsYy T2PZsYyrước 2PZsYykhi đ82DmNvi mẹ2PZsYy 2PZsYyanh chsAKweCợt n82DmNvhớ orra ch82DmNvuyện sAKweCgì đó,82DmNv liề82DmNvn ngoảnh2PZsYy 2PZsYylại ornỏi: 2PZsYy- 82DmNvÀ phảisAKweC rồsAKweCi….- sAKweCmẹ 2PZsYylấy 2PZsYyra mộsAKweCt corái điệnsAKweC thsAKweCoại đã82DmNv tắtsAKweC moráy 2PZsYyở trorong túsAKweCi 2PZsYyra 2PZsYyvà 2PZsYynói: 82DmNv- Tiểu82DmNv Nguy2PZsYyên, cáori đ2PZsYyiện thsAKweCoại này82DmNv cosAKweCn đã82DmNv đểsAKweC ởor nh82DmNvà hơsAKweCn mộort sAKweCnăm n82DmNvay rồi82DmNv. 82DmNvNếu nhorư orcon 2PZsYyđã khôorng d82DmNvùng đếnor torhì mẹsAKweC man82DmNvg đisAKweC ch2PZsYyo ngườ82DmNvi tora nhé!

Giang Nhoran ngẩng2PZsYy đầu2PZsYy ornhìn, chiế82DmNvc điện82DmNv orthoại ấory 2PZsYyđược bàsAKweCy tron2PZsYyg 82DmNvtủ kính,82DmNv sAKweCanh orvừa nhìnor đãor sAKweCưng 82DmNvý ngaory. KisAKweCểu 2PZsYycách đơsAKweCn gisAKweCản, vỏ82DmNv nsAKweCgoài mà2PZsYyu đen2PZsYy sa82DmNvng tsAKweCrọng….không orhiểu vorì sasAKweCo morà an2PZsYyh vừa82DmNv nhìnor thấsAKweCy noró đ2PZsYyã sAKweCbỏ sAKweCtiền orra musAKweCa nó82DmNv orvề luôn2PZsYy khônsAKweCg 2PZsYysuy nghorĩ, rồi2PZsYy đặtsAKweC nsAKweCó orvào chiế2PZsYyc sAKweCtủ 82DmNvđầu giường.

Hóa rsAKweCa orđã để2PZsYy nó82DmNv ởor 2PZsYyđó hơnor 82DmNvmột nămor tsAKweCrời rồ2PZsYyi, cuốisAKweC cùngsAKweC vẫnor ch2PZsYyỉ c2PZsYyoi làor 2PZsYynhư m82DmNvột vậort đểor torrưng bày2PZsYy màsAKweC thôi.

sAKweCChẳng mấy2PZsYy ch82DmNvốc 82DmNvđã orđến cuốisAKweC 82DmNvtháng. sAKweCTrong bu82DmNvổi họ82DmNvp tổ2PZsYyng ksAKweCết cuốori tháng82DmNv, sếpor hế82DmNvt lời2PZsYy kh82DmNven ngợsAKweCi VsAKweCân Vy82DmNv. KsAKweChách 2PZsYyhàng csAKweCủa corông tory 82DmNvđã gọori điện2PZsYy đếnsAKweC h2PZsYyết lờior khe82DmNvn sAKweCngợi và2PZsYy sAKweCtỏ 2PZsYyra vsAKweCô cùngsAKweC h82DmNvài l82DmNvòng vớisAKweC 2PZsYythái đ82DmNvộ và82DmNv chấort lượn2PZsYyg phục2PZsYy v82DmNvụ của2PZsYy cô82DmNvng 82DmNvty. Sếp2PZsYy cònsAKweC 82DmNvthưởng ch2PZsYyo sAKweCVân V2PZsYyy 82DmNvba ngorhìn tệ.

Cô c82DmNvòn chưa82DmNv được2PZsYy lĩnsAKweCh tiềnor thorì csAKweCác đồorng sAKweCnghiệp sAKweCđã hò82DmNv r82DmNveo đoròi V82DmNvân VsAKweCy phả82DmNvi kha2PZsYyo. V2PZsYyừa haory sAKweCở trênsAKweC c82DmNvon porhố 2PZsYygần đó82DmNv sAKweCmới k2PZsYyhai trươsAKweCng morột cửa82DmNv hà2PZsYyng đ2PZsYyồ nướng,2PZsYy mọi2PZsYy ngorười 82DmNvai nấsAKweCy đềoru ngh2PZsYyỉ l82DmNvàm t2PZsYyừ sớmsAKweC và82DmNv 82DmNvra 82DmNvđó sAKweCngồi t2PZsYyụ 82DmNvtập vớisAKweC nhau.

Cô82DmNv c82DmNvòn 2PZsYychưa được2PZsYy l2PZsYyĩnh tiề82DmNvn th82DmNvì các82DmNv đồngsAKweC nghiệp82DmNv đã2PZsYy sAKweChò sAKweCreo đòori 2PZsYyVân Vory phorải sAKweCkhao. VsAKweCừa hasAKweCy 2PZsYyở trêorn csAKweCon phố82DmNv gsAKweCần đoró 2PZsYymới k2PZsYyhai ortrương 82DmNvmột sAKweCcửa sAKweChàng đồ82DmNv norướng, mọi82DmNv ngư82DmNvời 82DmNvai nấyor đềusAKweC 82DmNvnghỉ l2PZsYyàm 2PZsYytừ sớm2PZsYy vàor orra sAKweCđó ngồi82DmNv 2PZsYytụ t2PZsYyập 82DmNvvới nhau.

Chẳng mấ2PZsYyy ksAKweChi được2PZsYy vuori 82DmNvvẻ 82DmNvthế nàsAKweCy, 82DmNvcho dorù 82DmNvcó mấtor tsAKweCiền 2PZsYycũng 82DmNvthấy đáng82DmNv! D82DmNvù gorì thì82DmNv đorây sAKweCcũng là82DmNv tiền2PZsYy của82DmNv sếp2PZsYy chứsAKweC đorâu phsAKweCải tiềsAKweCn sAKweCcủa côsAKweC. Mọi82DmNv người82DmNv orngồi x2PZsYyung qua2PZsYynh cái2PZsYy bàsAKweCn, cụng2PZsYy lsAKweCi chorúc morừng vàor ă82DmNvn u2PZsYyống noro sAKweCsay. 82DmNvSau kh82DmNvi ăn82DmNv uốsAKweCng x2PZsYyong, orhọ 82DmNvlại 82DmNvrủ nhsAKweCau đếnor K2PZsYyTV hát.

NsAKweChân lúc82DmNv đámor đànor 2PZsYyông 2PZsYycon tr2PZsYyai đasAKweCng hátor hòsAKweC, sAKweCmấy chị82DmNv sAKweCem phụ2PZsYy nữor liề2PZsYyn ng2PZsYyồi tú2PZsYym t2PZsYyụm v2PZsYyới nhsAKweCau buôn82DmNv dưa82DmNv lê.

2PZsYy- Torhật khsAKweCông ngờ2PZsYy t2PZsYyrước orkhi kếtsAKweC 82DmNvhôn lạisAKweC gặ82DmNvp 82DmNvphải chuyệorn nà2PZsYyy! 2PZsYy- 82DmNvTôn 2PZsYyKì mí2PZsYym ormôi ornhấp m82DmNvột 2PZsYyngụm rượuor vang82DmNv: or- CácsAKweC chịor nósAKweCi x82DmNvem sAKweCcó k82DmNvì lạsAKweC khô2PZsYyng, orđúng v82DmNvào lúsAKweCc norày 2PZsYygặp lạior asAKweCnh ấy,2PZsYy orhóa orra aornh 2PZsYyấy đếsAKweCn giờ2PZsYy vẫ82DmNvn cònsAKweC 82DmNvchưa kếtsAKweC hôn!

Đú82DmNvng vsAKweCào sAKweClúc chuẩnsAKweC b2PZsYyị nắmsAKweC tasAKweCy vị2PZsYy hôn2PZsYy porhu bướcsAKweC 82DmNvvào lễ82DmNv đườorng thìsAKweC TôsAKweCn K82DmNvì sAKweClại tìnorh c82DmNvờ gặ82DmNvp lại82DmNv người2PZsYy yê2PZsYyu cũ.

- T82DmNvhế cậu82DmNv địornh orlựa chọ2PZsYyn r2PZsYya sAKweClàm sao2PZsYy? sAKweC- orTiểu 2PZsYyThu t82DmNvò ormò hỏi.

V2PZsYyẻ sAKweCmặt 2PZsYyTôn K2PZsYyì csAKweCó chúsAKweCt đau2PZsYy 82DmNvkhổ, ch2PZsYyỉ 82DmNvcó điềusAKweC 82DmNvđây chẳnsAKweCg qu2PZsYya 2PZsYychỉ làor sự82DmNv oru uấort t82DmNvrong mộort vài2PZsYy g82DmNviây ngắorn ngủsAKweCi. 82DmNvChỉ v82DmNvài goriây saoru corô đ2PZsYyã nở2PZsYy nụ2PZsYy cư82DmNvời sAKweCtươi rsAKweCói: 82DmNv- Lựaor c2PZsYyhọn thếsAKweC ornào? Đương2PZsYy 82DmNvnhiên lorà ortôi vẫnsAKweC sAKweCsẽ kếtsAKweC hôn82DmNv theoro đúng82DmNv kế2PZsYy hoạ2PZsYych, csAKweChẳng nhẽ82DmNv aornh 2PZsYyấy độ82DmNvt nhisAKweCên xuấtsAKweC hisAKweCện nsAKweCói r2PZsYyằng v82DmNvẫn c82DmNvòn 2PZsYyyêu tsAKweCôi thsAKweCì tôior phorải orbỏ đám82DmNv 82DmNvcưới sAKweCđể qu82DmNvay l82DmNvại vớisAKweC anorh ấy82DmNv chắc?2PZsYy Corho dsAKweCù tô2PZsYyi csAKweCó ysAKweCêu 2PZsYyanh ấory đếsAKweCn sAKweCmức ornào cũ2PZsYyng sẽ2PZsYy khôngor loràm 82DmNvnhư 2PZsYyvậy. ĐsAKweCâu orcó 2PZsYycòn 2PZsYylà sAKweCmấy csAKweCô béor, csAKweCậu b2PZsYyé n82DmNvông nổi2PZsYy nsAKweChư tsAKweCrước đâu2PZsYy, cònsAKweC có82DmNv orai dám2PZsYy 82DmNvtin tưởnsAKweCg vào82DmNv m2PZsYyột 2PZsYythứ tìnhsAKweC yêu2PZsYy chẳnsAKweCg b82DmNvao goriờ phôori sAKweCphai nữora chứ?sAKweC TrướcsAKweC 82DmNvđây cậusAKweC nósAKweCi cậuor thềor ornon h82DmNvẹn boriển vớior một82DmNv người,sAKweC orcả đsAKweCời chỉor ysAKweCêu mộ2PZsYyt mìn82DmNvh người2PZsYy ấysAKweC sAKweCthôi, 2PZsYycó lẽsAKweC mọori ngườ2PZsYyi sẽsAKweC cả2PZsYym đsAKweCộng đ2PZsYyến 82DmNvrớt nư2PZsYyớc mắtor. Như2PZsYyng 2PZsYybây giorờ màsAKweC cậ2PZsYyu 82DmNvnói vậy,sAKweC mọi2PZsYy ngườisAKweC 2PZsYyvẫn sẽ2PZsYy rơi82DmNv nướcor m82DmNvắt, norhưng màor orlà cưsAKweCời chảy2PZsYy nư82DmNvớc mắt2PZsYy. Q2PZsYyuá khứ2PZsYy chỉor orlà orquá orkhứ, korhông thể2PZsYy đểor qsAKweCuá khứsAKweC tr82DmNvở t2PZsYyhành vsAKweCật cảorn orcho t82DmNvương 82DmNvlai được!

T2PZsYyiểu orThu tisAKweCếc nuố82DmNvi th82DmNvở dài:2PZsYy or- LsAKweCẽ nàoro b2PZsYyây gi2PZsYyờ asAKweCi ornấy đềusAKweC 2PZsYybị hiệnor thực82DmNv hóa82DmNv hếtsAKweC r82DmNvồi ha82DmNvy sao?

Tôn KsAKweCì cư2PZsYyời cười82DmNv 82DmNvnói: or- 82DmNvĐây là2PZsYy 82DmNvhiện thực,sAKweC c2PZsYyũng l2PZsYyà mộsAKweCt ssAKweCự lựa2PZsYy chọorn hết82DmNv sứ82DmNvc bì2PZsYynh thưsAKweCờng! Chẳ82DmNvng sAKweCai m2PZsYyuốn man2PZsYyg morột sAKweCthứ sAKweCmơ orhồ sAKweCra để82DmNv đánh82DmNv cuộcor 2PZsYycả sAKweCđời mìn2PZsYyh c82DmNvả! Morà tìnhor sAKweCyêu l2PZsYyại l2PZsYyà orthứ mơ82DmNv hồ82DmNv nhất82DmNv sAKweCtrong 82DmNvcái th2PZsYyế gi2PZsYyới này!

- Tìmor lsAKweCại giấorc sAKweCmộng tì82DmNvnh yê82DmNvu chẳnorg sAKweCqua 2PZsYychỉ sAKweClà một82DmNv s2PZsYyự 2PZsYyhoang tưởn2PZsYyg. Mộng82DmNv csAKweCũ, chẳngsAKweC qsAKweCua cũ2PZsYyng 82DmNvchỉ lsAKweCà m82DmNvột giấsAKweCc mộnsAKweCg ormà thôi!

Tôn 2PZsYyKì nsAKweCói đúng,sAKweC đsAKweCó chẳorng 82DmNvqua ch2PZsYyỉ 82DmNvlà mộsAKweCt giấc82DmNv mơ.

Vì h82DmNvôm orsau orcòn phả2PZsYyi 2PZsYyđi làsAKweCm 2PZsYynên sAKweCmọi ngườisAKweC vusAKweCi chơi2PZsYy đến82DmNv mư2PZsYyời 82DmNvgiờ làor l82DmNvục tục2PZsYy 82DmNvgiải tsAKweCán hếsAKweCt. orVân 82DmNvVy 2PZsYyra quầy82DmNv thansAKweCh toáorn rồi2PZsYy 82DmNvcùng Tiể82DmNvu 2PZsYyThu r2PZsYya bếnor xsAKweCe 82DmNvbuýt. sAKweCRa đến2PZsYy bếorn xore, m2PZsYyở túi82DmNv rsAKweCa sAKweClấy tiền82DmNv lẻ2PZsYy t82DmNvhì cô2PZsYy mớsAKweCi p2PZsYyhát h2PZsYyiện sAKweCra làor điện2PZsYy thoại2PZsYy 82DmNvcủa mình82DmNv khorông c2PZsYyó ở2PZsYy tro2PZsYyng túi.

- 2PZsYyCậu sAKweCnhớ lạisAKweC ch82DmNvo k82DmNvĩ vorào, cósAKweC sAKweCphải 82DmNvlà 82DmNvđể quê2PZsYyn điệnor thoạisAKweC 82DmNvở KT82DmNvV rồior không?

Vân sAKweCVy norhớ ksAKweCĩ 82DmNvlại, ba82DmNvn nãory vsAKweCì sợor sAKweCtiếng nhạorc sAKweCquá 2PZsYyồn k82DmNvhông thểor ng2PZsYyhe orthấy tiếng2PZsYy chuô2PZsYyng điệnsAKweC thosAKweCại nê82DmNvn c2PZsYyô đãsAKweC lorấy đoriện thoạ2PZsYyi rora khỏisAKweC túisAKweC vsAKweCà đểsAKweC lorên 82DmNvghế orsô phasAKweC. Th2PZsYyế mà82DmNv lúcsAKweC rora vorề cô82DmNv 2PZsYylại quênor sAKweCkhông csAKweCầm theo.

- Tớ2PZsYy msAKweCột 2PZsYymình qoruay lại2PZsYy đósAKweC lấory 82DmNvlà được2PZsYy r82DmNvồi! CậusAKweC v2PZsYyề đi,82DmNv nhà82DmNv orcậu xa!

- Khôngor sao2PZsYy! 2PZsYy- Tiểu2PZsYy 2PZsYyThu túm2PZsYy lấysAKweC cá2PZsYynh tsAKweCay 2PZsYyVân sAKweCVy: sAKweC- T82DmNvớ đi82DmNv v82DmNvới cậu,82DmNv cùngor lắsAKweCm 2PZsYythì 2PZsYyvề nh82DmNvà cậusAKweC ngủ82DmNv một82DmNv đêm82DmNv chứor gì!

Hai người82DmNv vừa2PZsYy 82DmNvnói vừsAKweCa c82DmNvhạy sAKweCvội vsAKweCàng về2PZsYy phía2PZsYy quán2PZsYy koraraok sAKweCđể orlấy đoriện thoạori. V2PZsYyân 2PZsYyVy đi82DmNv nh2PZsYyanh đếnsAKweC norỗi khsAKweCiến corho Tiểu2PZsYy orThu chạysAKweC đuổior ortheo mệt2PZsYy đến82DmNv b82DmNvở hơ2PZsYyi t2PZsYyai: or- Tiể2PZsYyu Vory, corậu đừnorg sốt2PZsYy rộ82DmNvt, đi82DmNvện thoạ82DmNvi đểsAKweC ởsAKweC đấysAKweC khôn2PZsYyg mất2PZsYy được82DmNv đâu82DmNv. 82DmNvBình thườnsAKweCg orcậu giữsAKweC điện2PZsYy 2PZsYythoại rấsAKweCt k82DmNvĩ, c2PZsYyó phảisAKweC làsAKweC sAKweCsợ orngười sAKweCkhác sAKweCphát hiện82DmNv rsAKweCa bíor mậ2PZsYyt g2PZsYyì tronsAKweCg đó2PZsYy k82DmNvhông hả?

Tiểu Th82DmNvu nó82DmNvi bừ82DmNva như2PZsYyng lsAKweCại 82DmNvtrúng ngoray sAKweCtim đoren củsAKweCa Vânor Vy.

Trong điệnor thoại2PZsYy sAKweCcủa cô2PZsYy có2PZsYy chứasAKweC bí82DmNv msAKweCật orkhông thể2PZsYy nói82DmNv sAKweCcho ngsAKweCười khorác bsAKweCiết đ82DmNvược. 82DmNvSau k2PZsYyhi thời2PZsYy gisAKweCan qusAKweCay 82DmNvngược trở2PZsYy lại,côor sAKweCđã ch82DmNvạy đến2PZsYy trước82DmNv 82DmNvcửa nhà2PZsYy nh82DmNvà Goriang Norhan, dù82DmNvng 82DmNvmáy ảnhsAKweC chụpsAKweC lạisAKweC sAKweCmột bứ82DmNvc ảornh c82DmNvủa G82DmNviang N2PZsYyhan. 2PZsYySau khori m82DmNvua điệnsAKweC thoại2PZsYy hồior đầu2PZsYy năm2PZsYy, 2PZsYycô đã82DmNv 2PZsYychuyển b2PZsYyức ảornh ấysAKweC vàoor 82DmNvtrong borộ sAKweCnhớ máy.82DmNv Norgộ nh82DmNvớ có82DmNv ngườ2PZsYyi lsAKweCấy được82DmNv cái82DmNv má82DmNvy rồori mở82DmNv rora sAKweCxem ảnh,2PZsYy p82DmNvhát 2PZsYyhiện 2PZsYyra sAKweCbức ảnorh ấy…chắc82DmNv corũng khôn82DmNvg 2PZsYycó vorấn đềsAKweC gìsAKweC đâu82DmNv nhỉor? KhôngsAKweC đư82DmNvợc, c2PZsYyô khsAKweCông thểsAKweC m2PZsYyạo hiorểm nsAKweChư vậy82DmNv được!or C82DmNvô nhất82DmNv định2PZsYy phảisAKweC tì2PZsYym lạ2PZsYyi điệnor thoại2PZsYy. C82DmNvhuyện ornày mà2PZsYy đ82DmNvể sAKweCcho Gian82DmNvg Nhoran biết82DmNv được,sAKweC corhắc 82DmNvchắn asAKweCnh s82DmNvẽ 2PZsYycho rằngor cô82DmNv làor sAKweCmột k2PZsYyẻ biếnor thái,sAKweC một2PZsYy coron điên.

Trước82DmNv 2PZsYykia, sAKweClúc côsAKweC và2PZsYy sAKweCGiang Nhaorn orcòn sAKweCở borên nhaoru, c82DmNvô sAKweCluôn thểor orhiện nhữ82DmNvng mặtsAKweC tốort c82DmNvủa mìornh trướcsAKweC mặsAKweCt ansAKweCh. Bâory goriờ mặorc dù82DmNv korhông c82DmNvó duyêsAKweCn phận82DmNv đượcsAKweC ở2PZsYy bê82DmNvn nh82DmNvau nhưng82DmNv cũn2PZsYyg khôn2PZsYyg thể2PZsYy 2PZsYyđể sAKweCanh 82DmNvcó ấn2PZsYy tượng2PZsYy xấsAKweCu 82DmNvvề côor được.

82DmNv- 82DmNvNày asAKweCnh! 2PZsYy- Vân2PZsYy 2PZsYyVy la2PZsYyo 2PZsYyđến 2PZsYyquầy thsAKweCu tiền:sAKweC or- orTôi vừasAKweC ngồi82DmNv orở p82DmNvhòng 2PZsYy302, hìnsAKweCh nhưsAKweC 2PZsYyđiện thoạior củaor tsAKweCôi v82DmNvẫn c82DmNvòn để2PZsYy ortrong đoró! 82DmNv- VừasAKweC nóior Vâorn 2PZsYyVy vừa82DmNv mócsAKweC rora hó82DmNva đơnor vừa82DmNv 82DmNvthanh toán.

- Xiorn cô2PZsYy đ82DmNvợi chsAKweCo một82DmNv chúort! Đorể tôsAKweCi h82DmNvỏi nhâ82DmNvn v2PZsYyiên phsAKweCục vụsAKweC x2PZsYyem sao!or- côor gásAKweCi orở quầyor thoranh toán82DmNv lịc82DmNvh sự82DmNv chấn82DmNv sAKweCan corô rồior nhấorc m82DmNváy g2PZsYyọi ch82DmNvo nsAKweChân viên2PZsYy phụorc vụ.

Trống ngực82DmNv VsAKweCân sAKweCVy đậpsAKweC orthình th82DmNvịch, mắt2PZsYy dánor chặtor vsAKweCào 82DmNvcô sAKweCgái đứorng sAKweCở quầy.
C2PZsYyô gáior 82DmNvđó hỏsAKweCi nhâsAKweCn viorên phục2PZsYy vsAKweCụ 2PZsYyvài câsAKweCu sAKweClà lập82DmNv 82DmNvtức có2PZsYy đápsAKweC án:
82DmNv- 82DmNvNhân vsAKweCiên dọnor d82DmNvẹp nói82DmNv b2PZsYyan nãyor dọn2PZsYy phsAKweCòng 82DmNvkhông nhì82DmNvn tsAKweChấy điệnor thoroại 2PZsYycủa 2PZsYycô! 2PZsYy- 2PZsYyCô 2PZsYygái đóor nói.

Vân 82DmNvVy vẫsAKweCn không2PZsYy ornản lòngsAKweC: sAKweC- Đi2PZsYyện thoạior 82DmNvcủa tôi82DmNv c2PZsYyó mà82DmNvu đeorn, orcó khori 2PZsYylại sAKweCrơi vào82DmNv 82DmNvkhe orghế nà82DmNvo đoró m2PZsYyà người2PZsYy đósAKweC kh82DmNvông 82DmNvnhìn tsAKweChấy, tôisAKweC sAKweCcó th2PZsYyể lênsAKweC đóor tìm82DmNv orcó đượcsAKweC không?

- X2PZsYyin lỗi82DmNv cô,2PZsYy phòn82DmNvg 302PZsYy2 2PZsYyhiện orgiờ đã2PZsYy csAKweCó k2PZsYyhách vàosAKweC rồi,sAKweC ch2PZsYyúng t2PZsYyôi phảisAKweC 2PZsYyđược orsự đồn82DmNvg 2PZsYyý corủa khác2PZsYyh morới d82DmNvám orcho c2PZsYyô vsAKweCào 82DmNv!- 2PZsYyCô gsAKweCái ở82DmNv qsAKweCuầy lễ2PZsYy tâ82DmNvn mỉorm cườsAKweCi giải2PZsYy 82DmNvthích, 2PZsYysau 82DmNvđó đsAKweCưa tsAKweCay sAKweCra mời2PZsYy orVân Vory n82DmNvgồi vorào gh82DmNvế chờor đợi:2PZsYy sAKweC- MờisAKweC côor ngồior 82DmNvxuống đâsAKweCy đợior m2PZsYyột 2PZsYychút, c82DmNvhúng 2PZsYytôi sAKweCđã sAKweCcho người82DmNv vàsAKweCo hỏ2PZsYyi 82DmNvrồi ạ!

orMột cốcor t2PZsYyrà 2PZsYyhoa c2PZsYyúc 2PZsYynóng h2PZsYyổi được2PZsYy sAKweCbê đế2PZsYyn trư82DmNvớc mặ2PZsYyt 82DmNvcô, VâsAKweCn V82DmNvy 82DmNvchẳng sAKweCbuồn 2PZsYyuống 2PZsYylấy một2PZsYy ngụm,or mắt82DmNv csAKweCứ d2PZsYyán corhặt vàsAKweCo quầy.

Đá2PZsYyng nhẽsAKweC r2PZsYya côsAKweC khorông nêorn 2PZsYylưu lạior 2PZsYyảnh củaor 2PZsYyGiang NsAKweChan. 2PZsYyDù sAKweCsao an82DmNvh csAKweCũng đâu82DmNv sAKweCcòn l82DmNvà orngười yêusAKweC củaor sAKweCcô nữa.82DmNv CôsAKweC corất sAKweCgiữ nhữ82DmNvng orgì cóor 82DmNvliên qsAKweCuan sAKweCđến sAKweCanh, lé82DmNvn l2PZsYyút như82DmNv morột tên82DmNv sAKweCăn trộm2PZsYy, thếor 82DmNvnày còn82DmNv sAKweCra thể82DmNv thốn2PZsYyg gìsAKweC nữaor chứ?

N82DmNvỗi tương2PZsYy tư,82DmNv sựsAKweC mosAKweCng 82DmNvnhớ k82DmNvhiến c2PZsYyho côsAKweC cóor cảm82DmNv giá82DmNvc nsAKweChư đ2PZsYyang làorm 2PZsYychuyện gìor tộisAKweC lỗi…mà2PZsYy đsAKweCối tượng2PZsYy bị82DmNv ph2PZsYyạm tộ82DmNvi 2PZsYylại orlà ngườori màor c2PZsYyô đ2PZsYyã 2PZsYythề no82DmNvn h2PZsYyẹn biểu82DmNv. Nghorĩ đếnsAKweC đsAKweCây tráori 82DmNvtim 82DmNvcô chợ82DmNvt đau82DmNv orđớn sAKweCnhư bsAKweCị a2PZsYyi sAKweCđó b2PZsYyóp nghẹt.

Khô2PZsYyng 82DmNvbiết 2PZsYycó phả2PZsYyi làsAKweC v82DmNvì “có82DmNv tậsAKweCt 82DmNvgiật mìn82DmNvh” 82DmNvhay khsAKweCông ormà côsAKweC c82DmNvứ cảm2PZsYy thsAKweCấy csAKweCó 82DmNvgì đó82DmNv khônsAKweCg sAKweClành đansAKweCg orchờ đợi2PZsYy 82DmNvmình. Ng2PZsYyộ nhorỡ 2PZsYybị phsAKweCát hiện…cô82DmNv 82DmNvbiết giải2PZsYy thícorh thorế nào2PZsYy đ82DmNvây. Đangor mảior mê2PZsYy ngsAKweChĩ ngợ82DmNvi 82DmNvvẩn vơ2PZsYy thì….

- Thưa82DmNv côor…- sAKweCCô gásAKweCi ởor qu2PZsYyầy lsAKweCễ 2PZsYytân 2PZsYylên t82DmNviếng: 82DmNv- sAKweCĐiện tho82DmNvại c82DmNvủa 82DmNvcô đãor 2PZsYytìm thấy2PZsYy rồi,2PZsYy nhưn2PZsYyg v2PZsYyị khácorh nhặtor đưorợc đ2PZsYyiện thoạisAKweC củ82DmNva 82DmNvcô y2PZsYyêu 2PZsYycầu đíc82DmNvh doranh c2PZsYyô 2PZsYylên lấy!

Vừa ha2PZsYyy ti82DmNvn đã2PZsYy tsAKweCìm đượcor điệnsAKweC thoạ82DmNvi, VânsAKweC 82DmNvVy sAKweCchưa kịp82DmNv 82DmNvthở psAKweChào torhì sAKweCcâu n82DmNvói 82DmNvtiếp ortheo csAKweCủa orcô ph82DmNvục vụor ksAKweChiến csAKweCho VâsAKweCn 2PZsYyVy giật2PZsYy th82DmNvót: sAKweC- Tại2PZsYy s2PZsYyao l2PZsYyại b2PZsYyảo đsAKweCích sAKweCdanh tô2PZsYyi đến82DmNv lấory? or- V2PZsYyân VsAKweCy đứngsAKweC 82DmNvdậy, ngần82DmNv ngừsAKweC hỏi.

Cô g82DmNvái sAKweCđó bì82DmNvnh t2PZsYyhản nóisAKweC: sAKweC- CósAKweC orlẽ 82DmNvlà muốnsAKweC l82DmNvàm sAKweCquen vorới 2PZsYycô tsAKweChôi ạ!

VsAKweCân orVy thật2PZsYy sựsAKweC không2PZsYy t82DmNvhể hiểu82DmNv nổi,2PZsYy có82DmNv lísAKweC ordo g82DmNvì orđể phảsAKweCi là2PZsYym nhưsAKweC 82DmNvvậy đâu?

- sAKweCCám ơn,2PZsYy tô2PZsYyi biếtsAKweC rồior! 82DmNv– C82DmNvô dừnsAKweCg lại82DmNv một82DmNv látsAKweC 2PZsYyrồi nó2PZsYyi tiếp:sAKweC 82DmNv- 82DmNvKhách trêorn ph82DmNvòng đ82DmNvó làor naorm ha2PZsYyy nữ?

- LsAKweCà nữsAKweC 2PZsYyạ! sAKweC- CsAKweCô sAKweCgái đ2PZsYyó mỉm2PZsYy cười82DmNv đáp.

Là n82DmNvữ, vậysAKweC thsAKweCì tốt.

Vân V82DmNvy thở2PZsYy orphào sAKweCnhẹ nhõmor, ísAKweCt nhorất sAKweCthì đấysAKweC cũng2PZsYy khô2PZsYyng 82DmNvphải lsAKweCà sAKweCGiang Nhan2PZsYy, khôngor phorải 2PZsYyGiang Nha2PZsYyn sAKweCthì 2PZsYytốt! sAKweCNghĩ đ82DmNvến orđó Vâ82DmNvn 2PZsYyVy liề2PZsYyn cư2PZsYyời chếsAKweC nhạoor orbản thâ2PZsYyn. Cóor lẽ2PZsYy ortại 82DmNvvì g82DmNvần đâsAKweCy sAKweCcô thưorờng xuyênsAKweC g2PZsYyặp GiasAKweCng NhsAKweCan nsAKweCên th2PZsYyần k82DmNvinh lúc82DmNv nàosAKweC cũnorg căsAKweCng thẳng.or Trê2PZsYyn đời82DmNv ornày làmor g2PZsYyì c82DmNvó 82DmNvchuyện trùng2PZsYy hợp2PZsYy đến2PZsYy n2PZsYyhư vậ82DmNvy, 82DmNvchẳng nhẽsAKweC GiansAKweCg NhsAKweCan 82DmNvlúc nà2PZsYyo sAKweCcũng xsAKweCuất hiệnor ởor nhữngsAKweC ornơi côor đến?

sAKweCVân 82DmNvVy vsAKweCà Tiểu82DmNv ThsAKweCu cùsAKweCng 2PZsYyđi vào2PZsYy torhang máy2PZsYy 82DmNvtheo ngườior phụcsAKweC vụ.
2PZsYyTrong orthang máy2PZsYy 2PZsYyđang 82DmNvphát bảsAKweCn nhạ82DmNvc rấsAKweCt thị2PZsYynh orhành. Toriểu 2PZsYyThu cũng82DmNv lorẩm bẩorm sAKweChát t2PZsYyheo, th82DmNvế nhưsAKweCng VâsAKweCn V82DmNvy ch82DmNvẳng orcó bụngsAKweC ordạ n2PZsYyào màsAKweC ngorhe nữa.or S2PZsYyau khori lấy82DmNv 2PZsYyđược đisAKweCện 82DmNvthoại, visAKweCệc đsAKweCầu tiên2PZsYy msAKweCà sAKweCcô phsAKweCải làm2PZsYy lsAKweCà 82DmNvxóa bứsAKweCc ả2PZsYynh củ2PZsYya GiasAKweCng Nha82DmNvn đori. sAKweCQua lầ2PZsYyn n2PZsYyày côor đã82DmNv r2PZsYyút r2PZsYya được82DmNv bàisAKweC 2PZsYyhọc xưsAKweCơng máu.

Trong porhòng vọ82DmNvng rora tiếngsAKweC cườisAKweC nósAKweCi ồnor ào.82DmNv sAKweCCô phorục 2PZsYyvụ orlễ phép2PZsYy 82DmNvgõ cửasAKweC rồori đẩyor cửa82DmNv bướcor vào.

Vân orVy còn82DmNv chorưa kịorp sAKweCnói mục82DmNv đích82DmNv đếnsAKweC orđây 2PZsYythì m2PZsYyột 2PZsYycô gái82DmNv tócor 82DmNvdài đã2PZsYy sAKweCngoảnh đầusAKweC lạori nhìsAKweCn côsAKweC. Cô2PZsYy tsAKweCa orcó một82DmNv đorôi mắ2PZsYyt 2PZsYyto t82DmNvròn 2PZsYynhư morắt nai2PZsYy, lú2PZsYyc c82DmNvười torrên máor csAKweCó h82DmNviện 2PZsYyra ha82DmNvi c82DmNvái máor l82DmNvúm sAKweCrất 82DmNvsâu. 2PZsYyÁnh ormắt củaor 82DmNvcô tsAKweCa dừngsAKweC lạ82DmNvi tsAKweCrên msAKweCặt Tiểu82DmNv T2PZsYyhu sAKweCkhoảng 2PZsYyhai giâ2PZsYyy orrồi lậ2PZsYyp tsAKweCức 82DmNvdán ch2PZsYyặt v2PZsYyào mặt82DmNv 2PZsYyVân Vy.

Hai bêorn nhì2PZsYyn nha2PZsYyu mấort vorài goriây, đsAKweCột norhiên Vâorn V82DmNvy cảm2PZsYy th82DmNvấy ksAKweChuôn mặt2PZsYy này82DmNv sAKweCquen orquen ornhưng nh2PZsYyất thờior corô khôsAKweCng thểor nh2PZsYyớ r2PZsYya đã2PZsYy gặpor ở82DmNv đâu.

- Thật82DmNv s82DmNvự rấtsAKweC 82DmNvxin lỗisAKweC vì82DmNv đã2PZsYy làmsAKweC phi82DmNvền c82DmNvác bạn!sAKweC or- Nế82DmNvu nsAKweChư 2PZsYyđối phưorơng đorã 82DmNvkhông lê2PZsYyn t82DmNviếng thìor 2PZsYyVân 82DmNvVy orđành ph2PZsYyải 82DmNvlịch sAKweCsự sAKweCcất lời.

- Khô82DmNvng 2PZsYysao! or- 82DmNvCô gái2PZsYy t82DmNvóc dàior 82DmNvxinh đẹorp đori đếorn trướcor mặtor Vânor VsAKweCy, corhìa cái2PZsYy đ82DmNviện 2PZsYythoại orra trướcsAKweC mặtsAKweC cô82DmNv: 82DmNv- 82DmNvCô xe2PZsYym xeorm đsAKweCây có2PZsYy phả82DmNvi điệnor orthoại c2PZsYyủa cô2PZsYy không?

Chiếc điện82DmNv thoạ82DmNvi màu2PZsYy đen,or sAKweCtrên đósAKweC có82DmNv 82DmNvtreo ormột 82DmNvcái mó82DmNvc đoriện thoạior c2PZsYyó sAKweChình quorả cầu82DmNv sAKweCthủy tiornh lósAKweCng lánh.

Thật 82DmNvkhông ngờ82DmNv cóor thểsAKweC t2PZsYyìm tsAKweChấy cáori điệsAKweCn tsAKweChoại củaor mìsAKweCnh dễ82DmNv dànsAKweCg đế82DmNvn ornhư vậ82DmNvy. 82DmNvVân 82DmNvVy mỉmor cười2PZsYy orđáp: or- ĐúngsAKweC l82DmNvà 82DmNvcủa tôi!

sAKweCCô 2PZsYygái đósAKweC 2PZsYynheo sAKweCnheo mắt82DmNv hỏ2PZsYyi: 2PZsYy- Thật2PZsYy 2PZsYysự 82DmNvlà 82DmNvcủa csAKweCô ư?

Vân Vory nhorìn côor t82DmNva bằorng án82DmNvh 2PZsYymắt korhó hiểusAKweC, orlẽ ornào c82DmNvô lsAKweCại 2PZsYynhận 2PZsYybừa 82DmNvđiện tsAKweChoại 82DmNvcủa ngườisAKweC 82DmNvkhác lorà sAKweCcủa mình?

82DmNv- sAKweCVậy, cá2PZsYyi nàory tsAKweChì sao2PZsYy? or- Nhữngor ngón82DmNv sAKweCtay trắn82DmNvg nõ82DmNvn lạior 82DmNvgiơ orra một2PZsYy c82DmNvhiếc điệnor tsAKweChoại khác.

Một chiếc2PZsYy điện82DmNv thoroại giốn82DmNvg h2PZsYyệt, đ2PZsYyiều k82DmNvhiến chsAKweCo người2PZsYy korhác khôn2PZsYyg t2PZsYyhể ngorờ đếnsAKweC 2PZsYyđó orlà ngaory 82DmNvcả cáisAKweC m82DmNvóc sAKweCđeo điệ2PZsYyn thoạ2PZsYyi cũng2PZsYy giống82DmNv hệt.

TrênsAKweC đờior sAKweClại orcó chuyorện trùngor hsAKweCợp thế82DmNv sao?

- Ch2PZsYyẳng sAKweCtrách ormà cô2PZsYy 82DmNvlại nhận82DmNv nhầorm, orban đầusAKweC tsAKweCôi 2PZsYycũng nhậ82DmNvn nhầorm đấy!

Vân 82DmNvVy ngây82DmNv ngư2PZsYyời khôn82DmNvg biết82DmNv orphải 82DmNvlàm sao.

- Corhiếc 2PZsYyđiện t2PZsYyhoại nàyor l2PZsYyà củora corhồng c82DmNvhưa c2PZsYyưới msAKweCua orcho tôi,sAKweC sAKweCcòn sAKweCcái móc2PZsYy đe82DmNvo đsAKweCiện th2PZsYyoại 82DmNvnày sAKweCtôi vớsAKweCi chồnorg chưora cướior mớ2PZsYyi csAKweCùng 2PZsYyđi c2PZsYyhọn gần2PZsYy sAKweCđây !sAKweC- Corô orta k2PZsYyhẽ sAKweCmấp máysAKweC msAKweCôi, áornh mắ82DmNvt chăorm c82DmNvhú nhìsAKweCn Vorân Vy82DmNv, dorường nhorư mu2PZsYyốn thămsAKweC d2PZsYyò điều2PZsYy orgì đó2PZsYy t2PZsYyừ orcô: or- Điềuor khiếnsAKweC c82DmNvho tô2PZsYyi orbất orngờ nhấtsAKweC lorại sAKweClà…- orcô 82DmNvta ấnor v82DmNvào sAKweCbàn sAKweCphím, moràn hì82DmNvnh sánorg l2PZsYyên, 2PZsYysau 2PZsYyđó goriơ rsAKweCa trướcor morặt Vân2PZsYy Vy.

Tiểu ThsAKweCu k2PZsYyinh sAKweCngạc “orA” lêsAKweCn sAKweCmột tiếsAKweCng. BsAKweCức 2PZsYyảnh của2PZsYy orGiang Nha2PZsYyn đãor hsAKweCiện lên2PZsYy sAKweCmàn hìnhsAKweC. orTim 2PZsYyVân VsAKweCy ornhư sAKweCthắt lại.

-Cô orcó thể2PZsYy n82DmNvói choro torôi 82DmNvbiết đây82DmNv sAKweClà asAKweCi không?

Cô 82DmNvchưa orbao giờor dám82DmNv làm2PZsYy v82DmNviệc xấu,82DmNv 2PZsYybởi vsAKweCì sợ82DmNv morột ng2PZsYyày sẽ2PZsYy b2PZsYyị ngườior khsAKweCác vạchsAKweC trầsAKweCn. Th2PZsYyế m2PZsYyà hômor nsAKweCay, đốisAKweC mặt82DmNv v2PZsYyới c2PZsYyô gorái này82DmNv, 82DmNvcô lạior 82DmNvthấy bất82DmNv lực82DmNv v2PZsYyà sợ82DmNv hã2PZsYyi 82DmNvnhư ormột tê82DmNvn orkẻ cắsAKweCp borị bắt82DmNv ortại trận.

Tất cả2PZsYy nhữ82DmNvng người2PZsYy ngồi82DmNv tronorg phòng2PZsYy đềusAKweC hướng2PZsYy mắt2PZsYy về82DmNv phoría sAKweCcô. Vâ82DmNvn VsAKweCy ho82DmNvang m82DmNvang nhìsAKweCn vsAKweCào 82DmNvđôi mắtor tứcsAKweC tsAKweCối đ82DmNvang ornhìn th82DmNvẳng orvào mặt82DmNv mìsAKweCnh k82DmNvia, orcô ksAKweChông orthể 2PZsYynói vớ2PZsYyi m2PZsYyọi n2PZsYygười trên2PZsYy 82DmNvthế giớ82DmNvi 82DmNvnày 2PZsYyrằng, đây82DmNv chí2PZsYynh làor ngườ82DmNvi yêoru củsAKweCa cô,or 2PZsYylà 2PZsYyngười đã2PZsYy chếtsAKweC đior giờ2PZsYy được82DmNv số82DmNvng lạ2PZsYyi 82DmNvnhờ thờior gia2PZsYyn quasAKweCy n2PZsYygược torrở lại..

Thấy 82DmNvVân 82DmNvVy khsAKweCông nói82DmNv năng2PZsYy gì,sAKweC orđối phương82DmNv càng82DmNv tỏsAKweC 2PZsYyra sAKweChung hăng.

- orTại sorao c82DmNvô l2PZsYyại coró sAKweCảnh chồ2PZsYyng chưaor 82DmNvcưới 2PZsYycủa tôi?

- Horai ngườsAKweCi qu82DmNven biếtor n2PZsYyhau à?

Trước sAKweChai corâu hỏ82DmNvi orđầy tí82DmNvnh chất82DmNv vấnor 82DmNvnày, VânsAKweC VsAKweCy cò2PZsYyn chưa2PZsYy kị82DmNvp tsAKweCrả sAKweClời 82DmNvthì Ti2PZsYyểu orThu đã82DmNv nổi2PZsYy qoruạu l2PZsYyên: 2PZsYy- NsAKweCày, cô2PZsYy sAKweClàm cáori trò82DmNv 2PZsYygì thế2PZsYy orhả? Tr2PZsYyong đisAKweCện th82DmNvoại của82DmNv V82DmNvân VsAKweCy csAKweCó sAKweCảnh corủa a2PZsYyi thsAKweCì l2PZsYyiên qu2PZsYyan gìsAKweC đếnsAKweC c2PZsYyô. sAKweCCô trảsAKweC điệnor thoạ82DmNvi lạisAKweC ch82DmNvo csAKweChúng tôi2PZsYy thorì chún82DmNvg t82DmNvôi cảm82DmNv ơ2PZsYyn cô2PZsYy. 82DmNvCòn nếu82DmNv côsAKweC cứsAKweC th2PZsYyích bắt2PZsYy 2PZsYynạt ngườ2PZsYyi sAKweCkhác, tôior nsAKweCói orcho côsAKweC biết,2PZsYy sAKweCchúng tô82DmNvi khôn2PZsYyg dsAKweCễ 82DmNvbắt nsAKweCạt đâu!

Toriểu TsAKweChu sAKweCvừa n82DmNvói dứt2PZsYy lời82DmNv thì82DmNv mấy82DmNv cô82DmNv 2PZsYygái bsAKweCan n2PZsYyãy orvẫn c82DmNvòn m82DmNvải m82DmNvê hátor h82DmNvò liề82DmNvn 2PZsYybỏ micorro xuố2PZsYyng, 82DmNvcầm mộort csAKweCốc nưsAKweCớc đorá 2PZsYyđi về2PZsYy phíora h2PZsYyai người:2PZsYy sAKweC- Nóori chuyệnsAKweC 2PZsYyvới loạsAKweCi ngườisAKweC này2PZsYy th82DmNvì orcần gìsAKweC phảior 2PZsYylịch ssAKweCự?- ordứt 82DmNvlời 2PZsYycô tsAKweCa sAKweCđưa t2PZsYyay 82DmNvlên, hấtor thẳngsAKweC c2PZsYyốc nước2PZsYy vorào mặtor horai người.

Lúc Vorân V2PZsYyy kịpsAKweC ph82DmNvản ứ82DmNvng lạior th2PZsYyì orđã 82DmNvquá muộn.2PZsYy MặcsAKweC ordù 2PZsYycô đ2PZsYyã noré norgười đi82DmNv nsAKweChưng nửaor bê82DmNvn mặtsAKweC của2PZsYy cô82DmNv v82DmNvẫn 82DmNvlĩnh trọ82DmNvn cốcor nướcsAKweC l82DmNvạnh. orBộ 2PZsYydạng củaor c82DmNvô l82DmNvúc này82DmNv torrông thậ2PZsYyt sAKweCthê thảm.

Cô phục2PZsYy vụ2PZsYy thấy82DmNv 2PZsYytình hìnorh orkhông 82DmNvổn li82DmNvền cầ2PZsYym má82DmNvy orbộ đà2PZsYym 82DmNvlên gọi.

Các nhân82DmNv viorên 82DmNvphục v2PZsYyụ x82DmNvung quansAKweCh sAKweCđấy bỗng2PZsYy orchốc sAKweCkéo. Đ82DmNvây sAKweClà lần82DmNv thứ82DmNv 2PZsYyhai tronorg thá2PZsYyng VânsAKweC 82DmNvVy orphải c82DmNvhứng ki2PZsYyến cảnh2PZsYy tượngor horỗn losAKweCạn này.sAKweC NsAKweChững kháchor đến82DmNv orhát ởor orphòng bêsAKweCn đềusAKweC m82DmNvở cửaor n2PZsYygó 82DmNvsang 2PZsYynghe ngóngsAKweC ortình h2PZsYyình rồ82DmNvi 2PZsYychỉ c2PZsYyhỏ, 82DmNvbàn tán….

- Kh2PZsYyang Dori, r2PZsYyốt cuộc2PZsYy cósAKweC chuyệsAKweCn gì2PZsYy thế2PZsYy?- sAKweCĐám bạn2PZsYy củsAKweCa sAKweCcô gá2PZsYyi tócor dàisAKweC b2PZsYyắt đầuor 2PZsYyxôn xao.

Hóa orra cáisAKweC côsAKweC gáior sAKweCtóc 82DmNvdài 82DmNvấy t82DmNvên làsAKweC KhasAKweCng Dori, ngoray c82DmNvả sAKweCcái tênor 82DmNvcủa côor tsAKweCa cũorng orhay h2PZsYyơn tênsAKweC củ2PZsYya cô2PZsYy sAKweCrất sAKweCnhiều. VsAKweCân sAKweCVy ngoảnh2PZsYy mặsAKweCt lsAKweCại nhìorn vsAKweCào kh82DmNvuôn mặsAKweCt củaor sAKweCcô gásAKweCi 2PZsYytên Khan82DmNvg D82DmNvi kia…..

Chẳng trácorh sAKweCmà mới82DmNv nhìn2PZsYy t2PZsYyhấy côsAKweC 2PZsYyta, Vâorn VsAKweCy đã2PZsYy corảm sAKweCthấy sAKweCrất queorn. HsAKweCóa r82DmNva bọn82DmNv họ2PZsYy sAKweCđã gặp2PZsYy 2PZsYynhau từ82DmNv trước.2PZsYy 2PZsYyCô sAKweCta chín2PZsYyh làor orcô gorái xisAKweCnh đẹp2PZsYy đã82DmNv xusAKweCất hisAKweCện 82DmNvbên 82DmNvcạnh Giorang N2PZsYyhan n2PZsYygày hô2PZsYym đó.

Tiểu T2PZsYyhu vộisAKweC voràng 82DmNvgiúp orVân orVy lorau sạ2PZsYych nhorững goriọt nsAKweCước đangsAKweC 82DmNvtong tỏngsAKweC nhỏ2PZsYy xuống2PZsYy từsAKweC 82DmNvmái t82DmNvóc sAKweCcô sAKweCrồi ksAKweCéo toray côor nói:82DmNv 82DmNv- TiểusAKweC Vyor, chúnsAKweCg tsAKweCa 2PZsYyđi orthôi, quân82DmNv tử2PZsYy t82DmNvrả thù2PZsYy mười2PZsYy năm82DmNv corũng 82DmNvkhông muộn!

Hai nsAKweChân viorên phụorc vụ82DmNv đứngor chặnor trorước morặt sAKweCcô nóori:- sAKweCChi bsAKweCằng hsAKweCai côsAKweC hsAKweCãy sAKweCtránh sAKweCđi trướsAKweCc đi!

Trong tì82DmNvnh trạ82DmNvng nàory….có thorể l2PZsYyà d82DmNvo 2PZsYyban ornãy 2PZsYycô u2PZsYyống r82DmNvượu vasAKweCng n2PZsYyên b2PZsYyây giờ82DmNv 2PZsYychất sAKweCmen mới2PZsYy p82DmNvhát tác.82DmNvHoặc cũ82DmNvng orcó th82DmNvể làor doro torrong lòngor cả2PZsYym 82DmNvthấy ấmor orức n2PZsYyên V82DmNvân Vory c2PZsYyhẳng buồnor đểor ý82DmNv 2PZsYyđến nhữngsAKweC l82DmNvời khu2PZsYyyên ca82DmNvn củ82DmNva 2PZsYyngười phục82DmNv v2PZsYyụ. Tìnorh ysAKweCêu củasAKweC cô2PZsYy vớ2PZsYyi Gi2PZsYyang Nhan2PZsYy…vốn dĩ82DmNv 82DmNvcô đsAKweCã r82DmNvất hạnhor porhúc, hạ82DmNvnh phúcsAKweC tớsAKweCi mứ82DmNvc 82DmNvmuốn tuyêorn bố2PZsYy vorới tấtsAKweC csAKweCả mọisAKweC người82DmNv 82DmNvở tr82DmNvên sAKweCthế giới2PZsYy nàyor, 2PZsYythế msAKweCà bsAKweCây giờ…..

VânsAKweC 2PZsYyVy đisAKweC gạtsAKweC sAKweCtay nsAKweCgười phụorc v82DmNvụ sAKweCra, 82DmNvđi thẳnsAKweCg đến2PZsYy ortrước mặt82DmNv Khorang D2PZsYyi lấsAKweCy điện2PZsYy thosAKweCại củasAKweC m82DmNvình rorồi sAKweCnhìn thẳng82DmNv v82DmNvào morắt c82DmNvô sAKweCta 2PZsYymà nóisAKweC: 2PZsYy- Đây2PZsYy sAKweClà bạnsAKweC torrai c2PZsYyủa tôi!sAKweC or- 82DmNvGiọng nói2PZsYy k82DmNvhông cứsAKweCng rorắn n2PZsYyhưng 82DmNvcũng chẳng82DmNv mềorm mỏng.

Ngọn lửa2PZsYy tứsAKweC tốsAKweCi trosAKweCng lòn2PZsYyg đốior phương82DmNv bỗn2PZsYyg 82DmNvchốc bù2PZsYyng 2PZsYylên: or- Bạnor trsAKweCai cô82DmNv ásAKweC? Đâ2PZsYyy orrõ ràngor lsAKweCà csAKweChồng c82DmNvhưa cướior của….

- sAKweCTôi orvới b82DmNvạn trorai tôori quoren nsAKweChau đãor 2PZsYynăm sAKweCnăm 2PZsYyrồi! or- VsAKweCân orVy ti2PZsYyện sAKweCtay mở82DmNv lị82DmNvch 82DmNvở tronorg điệnsAKweC thoạ82DmNvi 2PZsYyra: 2PZsYy-Trên đó82DmNv sAKweCcòn cóor g82DmNvhi norgày orsinh n2PZsYyhật c2PZsYyủa asAKweCnh ấsAKweCy với2PZsYy nhữnsAKweCg 2PZsYyngày kỉ2PZsYy niệmor của2PZsYy 82DmNvchúng tôi!

- ChsAKweCúng tôori dự2PZsYy địnhor sẽor kết82DmNv 82DmNvhôn vàoor norgày 1sAKweC0 thásAKweCng 1or0 nămsAKweC 2010.

-Tô82DmNvi k82DmNvhông boriết ba82DmNvn ornãy corô 82DmNvnói lorà cóor 2PZsYyý gì82DmNv…- Cô82DmNv đưasAKweC orđiện th82DmNvoại r82DmNva trư82DmNvớc mặsAKweCt Khan82DmNvg Dior: 2PZsYy- Phím82DmNv s2PZsYyố một82DmNv orlà ph2PZsYyím gọi2PZsYy tắsAKweCt chsAKweCo a82DmNvnh ấy,2PZsYy n2PZsYyếu nsAKweChư cô82DmNv cònsAKweC ornghi vấnor 2PZsYythì orcứ g82DmNvọi điệnor csAKweCho 82DmNvanh ấ82DmNvy màor hỏi!
sAKweCVẻ mặt2PZsYy corủa Kh82DmNvang sAKweCDi 2PZsYylúc n82DmNvày khsAKweCá 82DmNvkì lạ.or 2PZsYyVẻ mặ82DmNvt ấsAKweCy k2PZsYyhông phảsAKweCi làsAKweC orvẻ 2PZsYymặt củasAKweC mộ82DmNvt nsAKweCgười đansAKweCg tức2PZsYy sAKweCđến phorát đisAKweCên orlên, thếsAKweC nê82DmNvn Vân2PZsYy Vory chsAKweCo rằng82DmNv rất2PZsYy có2PZsYy thểor 2PZsYycái csAKweCô KhasAKweCng 82DmNvDi norày vốnsAKweC dĩsAKweC sAKweCcũng khôorng dám82DmNv khẳngor định2PZsYy ngườisAKweC tronsAKweCg 2PZsYyảnh chí82DmNvnh là82DmNv Gian2PZsYyg Nhan.

Nếu khôsAKweCng thìsAKweC Khan82DmNvg orDi đsAKweCã korhông thửor t82DmNvhăm 82DmNvdò b2PZsYyằng csAKweCách nósAKweCi chuyệnsAKweC sAKweCvới cô82DmNv. Chỉ82DmNv csAKweCó điều2PZsYy những82DmNv 82DmNvgì đangsAKweC xảysAKweC 82DmNvra khôn2PZsYyg g82DmNviống nhưsAKweC nhữn2PZsYyg sAKweCgì cô2PZsYy 2PZsYyta m82DmNvong muố82DmNvn, bởi82DmNv vsAKweCì đorám bạn82DmNv củsAKweCa côor đãsAKweC q82DmNvuá bức82DmNv xú2PZsYyc trướorc nhữngsAKweC 82DmNvcâu nóisAKweC csAKweCủa Tiể82DmNvu Thu82DmNv, là82DmNvm ch82DmNvo m2PZsYyọi chuyện82DmNv tsAKweCrở nênsAKweC vsAKweCô cùng82DmNv tồi2PZsYy tệ.

82DmNvQua chuyệnor xảy2PZsYy rora 2PZsYyquá độtor ngộsAKweCt nsAKweCày, cô82DmNv bắtor orđầu 82DmNvtin rsAKweCằng chỉor cần2PZsYy dũ2PZsYyng cảm2PZsYy, cứsAKweCng cỏi2PZsYy đố82DmNvi mặtor với2PZsYy mọior sAKweCchuyện orlà c2PZsYyó thsAKweCể “torhay đổori cà82DmNvn khô2PZsYyn”. D82DmNvù thếor nàsAKweCo 82DmNvcô cũ82DmNvng phải2PZsYy csAKweCó n2PZsYyiềm 2PZsYytin vsAKweCới chínorh mình.

- C82DmNvhắc 82DmNvlà borởi 82DmNvvì cósAKweC nét82DmNv gisAKweCống norhau qusAKweCá sAKweCđấy mà!2PZsYy- Kh2PZsYyang orDi ch2PZsYyớp chsAKweCớp mắort, giọngsAKweC nóior norhư 82DmNvcó vẻor đ82DmNvùa vui.

Trước82DmNv sự82DmNv nhượngor b82DmNvộ của2PZsYy Khorang D82DmNvi, đá2PZsYym 2PZsYybạn sAKweCcủa côor cũsAKweCng lập2PZsYy tứcsAKweC “horạ hỏa”.82DmNv 2PZsYyNhân lorúc sAKweCbọn họ82DmNv vẫnsAKweC còn2PZsYy đansAKweCg doro dự,or Vâorn V82DmNvy li2PZsYyền k2PZsYyéo sAKweCTiểu orThu r2PZsYya k2PZsYyhỏi phòng.

Đã r82DmNva đếnor 82DmNvbên ngoàisAKweC rorồi 2PZsYymà trống82DmNv ngực82DmNv V2PZsYyân orVy vẫnor 2PZsYycòn đậpor torhình orthịch. orỞ nhữngor nơ82DmNvi đôngsAKweC người2PZsYy khôorng nê2PZsYyn gây2PZsYy chu2PZsYyyện ồnor sAKweCào, nhưn2PZsYyg sAKweCai m82DmNvà biế2PZsYyt sAKweCđược norhỡ đâuor sAKweCcô vừsAKweCa rora đếsAKweCn b2PZsYyên ngoài,sAKweC Khaorng Dori đã2PZsYy dsAKweCẫn thesAKweCo đám2PZsYy bạnor 82DmNvhung dữsAKweC củasAKweC 2PZsYycô 82DmNvta đuorổi thesAKweCo. Chorẳng orai chịoru dễ82DmNv d82DmNvàng bỏ82DmNv qsAKweCua mọisAKweC choruyện nh82DmNvư thsAKweCế nàyor 82DmNvcả. 2PZsYyCho ordù 2PZsYychỉ lsAKweCà n82DmNvghi vấ82DmNvn torhì c82DmNvũng phảior hỏsAKweCi corho r82DmNvõ ràngor chứ.

Vân sAKweCVy vốsAKweCn địnhor rora sAKweCđến KT82DmNvV sẽsAKweC sAKweClập tứcsAKweC 2PZsYybắt 2PZsYyxe chuồsAKweCn t2PZsYyhẳng. Thàornh 82DmNvphố lớn2PZsYy nh82DmNvư vậy,2PZsYy sAKweCkhả n82DmNvăng c82DmNvhạm morặt nha2PZsYyu củ2PZsYya hasAKweCi người82DmNv sAKweCcũng không82DmNv nhiều.2PZsYy 82DmNvHơn nữora ch2PZsYyỉ cần2PZsYy cô82DmNv 82DmNvta v2PZsYyề sAKweCnhà ortìm GiansAKweCg Norhan đ2PZsYyối c2PZsYyhất, phát82DmNv hiorện Gi2PZsYyang Nha82DmNvn csAKweChẳng 82DmNvcó 82DmNvgì 82DmNvlạ 2PZsYythường th2PZsYyì orcơn s82DmNvóng gsAKweCió sAKweCnày sẽ2PZsYy quora đ2PZsYyi ngoray thôi.sAKweC Nào82DmNv 82DmNvai 82DmNvngờ, t2PZsYyaxi gi2PZsYyờ nàyor khoró màor 82DmNvbắt được82DmNv. Ha2PZsYyi ngưorời đứorng 82DmNvhơn nửa82DmNv tiếngsAKweC 82DmNvđồng hồ82DmNv 82DmNvmà vẫsAKweCn kh2PZsYyông bắort đ2PZsYyược xe.

Nếu 82DmNvbiết sớ82DmNvm nh82DmNvư v82DmNvậy th2PZsYyì 82DmNvcô đãor sAKweCra bến82DmNv xsAKweCe bắtsAKweC 82DmNvxe bu82DmNvýt orcho r2PZsYyồi! Vâ2PZsYyn 82DmNvVy liorên torục ornhìn l82DmNvại orphía 82DmNvsau lưorng. Nế2PZsYyu c82DmNvứ thếsAKweC n2PZsYyày khôn2PZsYyg b82DmNviết chừng…..đang82DmNv địn2PZsYyh 82DmNvkéo T2PZsYyiểu 2PZsYyThu 82DmNvra bến2PZsYy orxe busAKweCýt thorì orđột ornhiên mộ2PZsYyt ch82DmNviếc xsAKweCe horơi đỗor xorịch trướcsAKweC morặt sAKweChai người.

- orVân Vy!or- cánhsAKweC cửsAKweCa xore sAKweCtừ tsAKweCừ ksAKweCéo xusAKweCống, a82DmNvnh cú82DmNvi sAKweCđầu norhìn orra ngosAKweCài nósAKweCi: 2PZsYy- LêsAKweCn 82DmNvxe orđi, an2PZsYyh đư2PZsYya eorm về!

Vân 82DmNvVy coró nsAKweCgần ngừ2PZsYy một2PZsYy lsAKweCát mớsAKweCi sAKweCmở cửasAKweC 2PZsYyra ngồior và2PZsYyo trorong 2PZsYyxe, ngoảnsAKweCh đorầu lạior mỉm82DmNv cườ2PZsYyi ásAKweCi ngạisAKweC 2PZsYyvới T82DmNviểu Thu82DmNv. Chiếc82DmNv sAKweCxe orlao đisAKweC trêorn 2PZsYyđường, c2PZsYyô v2PZsYyẫn k82DmNvhông quorên nhìorn l2PZsYyại cửa2PZsYy quánor KTsAKweCV, thầm2PZsYy thở2PZsYy orphào norhẹ nhõm.

Những giọtsAKweC nư2PZsYyớc vẫn2PZsYy tí2PZsYy tsAKweCách rơsAKweCi xuorống 82DmNvtừ másAKweCi tóorc corô. 82DmNvBộ dạng2PZsYy củasAKweC cô2PZsYy lú2PZsYyc 82DmNvnày quảsAKweC thsAKweCực quásAKweC sAKweCthê tsAKweChảm. C82DmNvô giố2PZsYyng hệt82DmNv 82DmNvnhư một2PZsYy coron vịt2PZsYy xsAKweCấu xí82DmNv. GiansAKweCg orNhan b2PZsYyây gi82DmNvờ sAKweCtuyệt đối2PZsYy k2PZsYyhông từor bỏ2PZsYy mộtor Khorang orDi xiornh đorẹp đểor 2PZsYyđến với82DmNv orcô, đesAKweCm lsAKweCòng y82DmNvêu sAKweCthương mộsAKweCt ngư82DmNvời 2PZsYyquá sAKweCđỗi 82DmNvbình thườsAKweCng sAKweCnhư côsAKweC, mộsAKweCt cô82DmNv gái82DmNv 2PZsYybình thường2PZsYy 82DmNvlại lớ82DmNvn tuổi.or Cô82DmNv orthật sự82DmNv khsAKweCông norên csAKweCó nhữ82DmNvng 82DmNvảo tưởngor nsAKweChư 2PZsYythế này!

- Nói2PZsYy ch2PZsYyo 82DmNvanh biết82DmNv nhorà e82DmNvm ở82DmNv đâu?

Nếu nhưsAKweC khôsAKweCng phải82DmNv a2PZsYynh orcất tiếngsAKweC hỏi82DmNv orthì 82DmNvcó lẽsAKweC cô82DmNv vẫsAKweCn m2PZsYyải 2PZsYyđắm c2PZsYyhìm 82DmNvtrong sAKweCdòng suory nghĩ2PZsYy morông 2PZsYylung củora mìornh. VâsAKweCn VsAKweCy ngoroảnh đầuor sa82DmNvng nsAKweChìn chsAKweCủ sAKweCnhân của82DmNv ch2PZsYyiếc 82DmNvxe. An2PZsYyh tora cũnsAKweCg đang82DmNv nsAKweChìn cô2PZsYy corhăm chú.

Nế2PZsYyu như82DmNv kh2PZsYyông 82DmNvphải gặp2PZsYy ph2PZsYyải h2PZsYyoàn 82DmNvcảnh 82DmNvnày thìsAKweC có82DmNv sAKweClẽ cả2PZsYy sAKweCđời côsAKweC cũngor sẽor không2PZsYy n82DmNvgồi l82DmNvên chiorếc orxe này.

Lúc nà82DmNvy cô2PZsYy msAKweCới gi2PZsYyật ormình nh2PZsYyớ 2PZsYyra l2PZsYyà phảisAKweC nóori cámsAKweC ơ2PZsYyn: 2PZsYy- C82DmNvám ơnor a2PZsYynh Triệu!2PZsYy Nh82DmNvà 82DmNvtôi ở2PZsYy kh82DmNvu phí82DmNva n82DmNvam, a2PZsYynh cứ82DmNv đsAKweCi thesAKweCo 2PZsYycon đsAKweCường nàory, torìm 82DmNvmột borến t2PZsYyàu điệnor ngầorm 2PZsYyđể tôisAKweC xuốsAKweCng x82DmNve l2PZsYyà được!

- Muộn82DmNv l2PZsYyắm rồ2PZsYyi, đsAKweCể a2PZsYynh đ2PZsYyưa e82DmNvm orvề nhà!

- Khô2PZsYyng cầnor p2PZsYyhiền 82DmNvphức 82DmNvthế đâusAKweC ạ!

sAKweC- sAKweCVân orVy…- T2PZsYyriệu D82DmNvương hơior dừngsAKweC lại2PZsYy 2PZsYymột l82DmNvát rồi2PZsYy norói tiế2PZsYyp: or- Coró torhể đừn2PZsYyg khsAKweCách ssAKweCáo 2PZsYyvới anorh n2PZsYyhư vậory không?
Tri82DmNvệu Dươn82DmNvg nó82DmNvi 82DmNvnhư kh2PZsYyẩn cầu82DmNv kh82DmNviến choro Vâ2PZsYyn orVy cảm2PZsYy tsAKweChấy c2PZsYyó orhơi áori norgại. orBan sAKweCnãy 82DmNvcòn vộisAKweC vàn2PZsYyg loreo lêsAKweCn x82DmNve của82DmNv ngườior t82DmNva, thorế msAKweCà bây82DmNv giờ82DmNv sAKweClại 82DmNvđòi n82DmNvhanh nhoranh chó82DmNvng ch82DmNvóng orxuống xeor. sAKweCXét 82DmNvcả vềsAKweC t82DmNvình lẫnor về2PZsYy lísAKweC thorì sAKweCcô csAKweCũng khôsAKweCng n82DmNvên từor chorối mãi82DmNv nhorư thếsAKweC sAKweCnày. N82DmNvếu nh82DmNvư sAKweCđã kh82DmNvông orthể 2PZsYyxuống x2PZsYye thì82DmNv cô2PZsYy đsAKweCành sAKweCphải ngoroan ngoãn2PZsYy ngồior lạisAKweC n2PZsYyói chuyện.

- 2PZsYyHôm nsAKweCay tsAKweChật trorùng hợp!

sAKweC- Đún2PZsYyg v82DmNvậy, tôsAKweCi cũng2PZsYy cù2PZsYyng 2PZsYyvới mấy2PZsYy ngư2PZsYyời bsAKweCạn đếnsAKweC đ82DmNvây há2PZsYyt hò!

Vân V82DmNvy ngây82DmNv 82DmNvngười nhì82DmNvn orTriệu Dư2PZsYyơng, hỏori nhsAKweCư thsAKweCăm sAKweCdò: 2PZsYy- Boran nãy2PZsYy oranh cũorng vừasAKweC từor KorTV đi2PZsYy ra?

Triệu Dorương gậsAKweCt gậtor đầu,2PZsYy dườ2PZsYyng như2PZsYy a82DmNvnh orta đan2PZsYyg ngh2PZsYyĩ n82DmNvgợi chuyệnor 2PZsYygì đoró. sAKweCCuối cù82DmNvng aornh t82DmNva cũngsAKweC đành82DmNv phảisAKweC mở2PZsYy miệng82DmNv sAKweChỏi: or- VânsAKweC sAKweCVy, bi2PZsYyểu hiệnsAKweC corủa sAKweCem orngày hôorm sAKweCnay khiếorn chsAKweCo a2PZsYynh rất82DmNv b82DmNvất ngờ.or AnsAKweCh vố82DmNvn ordĩ c82DmNvứ nghsAKweCĩ 82DmNvem c82DmNvhỉ 82DmNvlà 82DmNvmột corô gái82DmNv n2PZsYyhút nhát.

- Ý2PZsYy củ2PZsYya an2PZsYyh là…82DmNv- VâsAKweCn Vory th2PZsYyật k2PZsYyhông dámor sAKweCtin v2PZsYyào nhữngor g2PZsYyì mìnorh vorừa nghore t2PZsYyhấy, l82DmNvẽ nàoro 2PZsYyanh t82DmNva torhật sựsAKweC: –2PZsYy sAKweCBan nãyor oranh nhìsAKweCn 2PZsYythấy tôi2PZsYy….- 82DmNvLúc 2PZsYyđó dsAKweCo ho2PZsYyang maorng nê82DmNvn orcô csAKweChẳng dsAKweCám ngẩngsAKweC đorầu nh2PZsYyìn đám82DmNv đôngsAKweC xu82DmNvng quanhsAKweC. C82DmNvô orthậm chísAKweC 2PZsYycòn tựor lừasAKweC gạtor 82DmNvbản thorân mìnsAKweCh rằng82DmNv khôngsAKweC borị orai 2PZsYyquen biế2PZsYyt nhsAKweCìn thấy.

- 2PZsYyAnh chỉsAKweC là2PZsYy tìn2PZsYyh cờor sAKweCđi ngaorng quaor, norhìn thsAKweCấy orem sAKweCmà thôi!

Máu82DmNv 2PZsYytrong corơ thểor Vâ82DmNvn sAKweCVy dồn2PZsYy hết2PZsYy c82DmNvả lê82DmNvn mặt82DmNv, corô vội82DmNv và2PZsYyng orgiải thích:82DmNv 82DmNv-Chỉ l2PZsYyà sAKweCmột ssAKweCự hiểoru n2PZsYyhầm ormà thôi!
Cô2PZsYy biếtsAKweC 82DmNvcho d82DmNvù 82DmNvcô c2PZsYyó nóisAKweC nh82DmNvư vậy82DmNv torhì cũnorg c2PZsYyhỉ lsAKweCà uổnsAKweCg c82DmNvông 2PZsYymà thôori. Họor hàng2PZsYy của82DmNv Tr2PZsYyiệu Dươn2PZsYyg 82DmNvlà đồsAKweCng nghsAKweCiệp củ82DmNva côor, Tr82DmNviệu Dưorơng chỉsAKweC orcần sAKweCnói chuyệorn ngsAKweCày sAKweChôm na2PZsYyy 2PZsYyra là82DmNv c82DmNvô sẽor nga82DmNvy 2PZsYylập 2PZsYytức b2PZsYyị l82DmNvòi đsAKweCuôi 82DmNvlà nsAKweCói ordối. 82DmNvCô là82DmNvm ssAKweCao g82DmNvì coró ng2PZsYyười yêu82DmNv nàoro lsAKweCâu norăm ornhư vậy?2PZsYy Nhữ82DmNvng gorì mà2PZsYy ba82DmNvn nã2PZsYyy 82DmNvnói rsAKweCa t2PZsYyhực sựsAKweC đan2PZsYyg khiế2PZsYyn corho côsAKweC cảmor thấsAKweCy orvô cùnsAKweCg hốisAKweC hận.

-Ai cũng có quá khứ, ai cũng có những bí mật không thể nói với người khác! - Triệu Dương ngập ngừng: - Trong điện thoại của anh trước đây cũng có ảnh của người yêu cũ, trong một lần vô tình, bạn học của anh đã giở ra và xem được.

Vân Vy không nén được tò mò hỏi: - Về sau thì sao?

Triệu Dương bật cười thành tiếng: - Anh đâu có nghĩ được ra cách hay như em, đương nhiên là bị chồng chưa cưới của cô ấy tẩn cho một trận chứ còn sao nữa!

Cô thật không ngờ chuyện xảy ra ngày hôm nay lại được người khác đồng tình, mà người đó lại đã từng trải qua một chuyện tương tự như vậy. Cô ngẩng đầu nhìn Triệu Dương đang ngồi bên cạnh, bỗng chốc hình ảnh của anh ta trở lên “cao lồng lộng” trong mắt cô.

- Mấy năm trước anh đã gặp phải một vụ tai nạn, vì vậy hôm đó anh phải đến khoa tư vấn tâm lí chứ thực ra tim anh không có bệnh gì hết! - Triệu Dương dừng lại một chút như thể đang hồi ức lại: - Anh nghĩ hôm đó tim anh đột nhiên ngừng đập là do bị ám ảnh của vụ tai nạn xe cộ đó!

Triệu Dương chỉ nói qua loa như vậy rồi không giải thích gì thêm, chỉ im lặng lái xe đưa Tiểu Thu và Vân Vy về đến cửa nhà.

Trước khi Vân Vy đi, Triệu Dương lại gọi với theo cô: - Vân Vy, anh thường nghĩ phải mất đi rồi mới biết trân trọng. Anh hi vọng em có thể cho anh một cơ hội!

- Thực ra cái anh chàng Triệu Dương này cũng không tệ!

- Thế à? Hay là tớ giới thiệu cho cậu nhé!

- Vớ vẩn! - Tiểu Thu ôm gối ngồi lại ghế sô pha: - Người ta rõ ràng là thích cậu, suốt cả đường đi chỉ mải chú ý đến cậu, hoàn toàn chẳng buồn liếc tớ lấy nửa cái!

- Tiểu Vy này, thực ra con người sống luôn phải sống trong hiện thực, nếu như không thể có kết quả tốt đẹp thì cậu hãy quên cái anh chàng trong điện thoại kia đi!

Xem mắt chẳng qua là hình thức làm quen giữa hai người với nhau, nghĩ được điều đó rồi trong lòng sẽ không cảm thấy khó chịu hay bài xích với nó nữa. Nếu như không có buổi xem mắt ấy, không có cái anh chàng Triệu Dương này thì tối nay, không biết cô sẽ phải đối mặt với những chuyện gì?

Khang Di đi đến bên quầy thanh toán, đảo mắt nhìn quanh. Cái cô gái ban nãy còn hùng hồn phản bác cô giờ đã biến mất không để lại chút dấu vết gì. Biểu hiện của cô ta lúc ấy khiến cho cô suýt chút nữa thì tưởng rằng mình nhìn nhầm. Vốn dĩ là chuyện mình nắm chắc trong tay, thế mà lại bị kẻ khác chiếm thế thượng phong. Khang Di lắc lắc đầu, rốt cuộc cô ta là ai? Có quan hệ thế nào với anh ấy? Đáng nhẽ ra cô nên tóm lấy cô ta mà hỏi cho rõ ngọn ngành.

Dù gì thì anh ấy với cô cũng chuẩn bị kết hôn rồi.

Những giọt mưa nhỏ xíu lất phất trong không trung. Khang Di đưa tay ra, hứng những giọt nước mưa vào lòng bàn tay. Sau khi tiễn bạn bè ra về, cô vốn định sẽ đi thẳng về nhà, chẳng hiểu sao cô lại đến trước chung cư của anh.

Khang Di lẩm nhẩm đếm số tầng. Anh ấy vẫn còn chưa ngủ, ánh đèn vẫn còn hắt ra ngoài cửa sổ. Có lẽ cô nên tìm một lí do nào đó để gõ cửa nhà anh, bởi vì anh không thích bỗng nhiên bị người khác đến làm phiền. Mặc dù trong lòng đã nghĩ vậy nhưng đến cuối cùng cô vẫn không thể kiềm chế được mình gõ cửa phòng anh.

- Em quên mang theo chìa khóa nhà! - Cô cố bịa ra một cái cớ.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, quần tây được là lượt cẩn thận, ngồi trước bàn làm việc, bên cạnh còn bày cả chồng văn kiện. Anh mỉm cười với cô: - Chăn đệm ở phòng ngủ nhỏ đều sạch đấy!

Cô thực sự không thích nụ cười này của anh, nụ cười chỉ mang tính xã giao công việc, một nụ cười vạch định rõ ranh giới giữa anh và cô.

- Điện thoại của em hết pin rồi, cho em mượn điện thoại của anh đi!

Điện thoại của anh đang đặt ở trên bàn.

“Phím số một là phím gọi tắt cho anh ấy, nếu như cô còn nghi vấn thì cứ gọi điện cho anh ấy mà hỏi!”….không biết tại sao đột nhien cô lại nhớ đến câu nói ấy. Cô không nén nổi tò mò, ngón tay ấn thử vào phím gọi tắt số một.

Trên màn hình hiện ra một con số. Điện thoại còn chưa được kết nối thì cô đã ấn phím kết thúc cuộc gọi. Hóa ra phím số một của anh cũng có lưu một số điện thoại.

Là của Vân Vy.

Vân Vy không ngờ điều kiện của Triệu Dương lại tốt đến vậy, đã từng đi du học, gia đình cũng khá giả. Triệu Dương tới tấp “tấn công” cô bằng hoa tươi mỗi ngày, văn phòng của Vân Vy ngập tràn trong hoa tươi. Các bạn đồng nghiệp thấy vậy, ai nấy cũng trầm trồ: -Vân Vy, cái anh chàng ABC của cậu cũng lãng mạn ra phết đấy!

- Không phải như mọi người nghĩ đâu!

- Đừng giấu diếm nữa!

- Hôn lễ định tổ chức vào ngày nào rồi? Nói cho chúng tôi biết để chúng tôi còn chuẩn bị phong bì chứ!
- Không có chuyện đó đâu!

Mặc dù nói vậy nhưng quan hệ giữa cô và Triệu Dương cũng phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Chỉ có điều, cái gọi là tình yêu vẫn mất tăm mất tích.

- Thế thì gặp nhau ở nhà hàng tây gần công ty cô nhé!

- Ok!

Sau mấy lần gọi điện thoại, cuối cùng Triệu Dương cũng khiến cho Vân Vy phải đầu hàng. Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, cô đâu cần phải cố chấp như vậy?

Đối diện bên đường là một nhà hàng đồ ăn tây. Trong lúc chờ hết đèn đò, ánh mắt của Vân Vy chợt lướt qua một quán cà phê, rồi sau đó ánh mắt của cô không thể nào rời khỏi đó được.

Giang Nhan mặc com ple vô cùng lịch sự đang ngồi đối diện nói chuyện với ai đó. Chiếc áo sơ mi mặc trên người anh mềm mại tựa như lụa. Trông anh chẳng khác gì trước đây, nụ cười ấy vẫn vô cùng quyến rũ!

- Đến đâu rồi?

Nếu như không phải nhận được điện thoại thì có lẽ Vân Vy vẫn đứng ngây ra ở đó mà ngắm Giang Nhan.

- Tôi sắp đến nơi rồi! - Cô bỏ điện thoại xuống, vội vàng chạy qua đường.

- Giang Nhan!- Anh ngoảnh đầu lại.

- Nghĩ gì vậy?

Anh trầm ngâm một lát mới mở miệng: - Ở đây đèn đỏ nhanh thật đấy!

- Đúng thế, hơn nữa giao thông ở đây nổi tiếng là tồi tệ!

Trước đây vẫn nghe nói cho dù là lúc qua đường cô cũng hay nghĩ ngợi vẩn vơ, xem ra hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.

-Chuyện này làm xong chắc là cậu sẽ được thăng chức đấy!

Anh cười nhạt: - Còn phải xem lợi nhuận ra sao đã!

- Kế hoạch cậu đưa ra chắc chắn không có vấn đề. Những con số dự tính khổng lồ chính là căn cứ thuyết phục lớn nhất!- Nói đến đây người kia chợt ngập ngừng: – Chỉ có điều, Giang Nhan này, tôi rất tò mò, trước đây cậu làm việc ở đâu thế? Đừng có nói với tôi là cậu chỉ có hai năm kinh nghiệm này thôi nhé, chẳng ai tin nổi đâu!

Vừa mới bước chân vào ngành đã nhận được sự coi trọng của công ty A, chuyện này chẳng có mấy người có thể làm được.

- Chỉ là mấy nhân viên bình thường thôi mà!

- Nhưng mà tiền đồ rộng mở!

Giang Nhan ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cái bóng dáng ấy đã chìm vào trong biển người rồi.

Kể từ sau khi nhìn thấy Giang Nhan, cô trở nên thất thần như người mất hồn. Những món ăn bữa tối hôm đó cô gần như chỉ nếm một miếng rồi gần như không động đũa nữa. Triệu Dương hào hứng kể cho cô nghe những hiểu biết của anh ta về những món ăn độc đáo này.

Mặc dù đã cố gắng phối hợp đến cuối cùng nhưng bữa ăn hôm nay vẫn trở nên vô cùng nhạt nhẽo.

Món ăn cuối cùng được bê lên là món côn trùng, đặc sản của một vùng nào đó ở Vân Nam. Triệu Dương gắp cho Vân Vy, Vân Vy vội vàng xua tay từ chối. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cô thử những món ăn kinh dị như thế này.

Triệu Dương mỉm cười nói: - Đây là món đặc sản của nhà hàng này, cô xem, có bao nhiêu người cũng gọi món này đấy!

Vân Vy ngoảnh đầu nhìn quanh, đúng là có rất nhiều người ăn món này một cách ngon lành. Cô phục vụ mặc quần áo dân tộc Miêu nhìn thấy Vân Vy cau mày liền mỉm cười khuyên: -Đây là đặc sản của chúng tôi, cô có thể nếm thử xem thế nào, rất ngon đấy ạ!

Triệu Dương gắp một đũa cho vào bát của Vân Vy, nói rất hàm ý: -Vân Vy, anh biết em rất khó thích nghi với những thứ lạ lẫm. Nhưng liệu chúng ta có thể thử tiếp nhận mà không tìm cách né tránh hay không?

Những điều Triệu Dương nói vừa chững chạc vừa ấm áp, đặc biệt là cái giọng nói nghe như có vẻ thăm dò ấy vô cùng có sức thuyết phục.

Có lẽ cô thực sự không nên mãi cố chấp như vậy….

Ăn đầy môt bụng chua, ngọt, cay, đắng, mặn…về nhà, dạ dày của Vân Vy bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Trước đây mỗi lần hẹn hò với Giang Nhan đều thầm than sao thời gian quá ngắn ngủi. Giang Nhan đưa cô về đến nhà rồi mà cô cứ đi một mấy bước lại quay đầu lại nhìn anh. Cho dù trời có lạnh đến mấy hai người cũng vẫn cam tâm tình nguyện ra ngoài để được gặp mặt nhau. Thế mà bây giờ ngồi trong xe của Triệu Dương, mưa chẳng đến mặt nắng chẳng đến đầu, nhiệt độ bên ngoài mỗi lúc một giảm, Triệu Dương quan tâm bật điều hòa cho cô….thế mà sao trong lòng cô vẫn không cảm nhận được thứ cảm giác năm đó khi ở bên Giang Nhan?

Nếu như cô lấy lí do này để từ chối qua lại với Triệu Dương thì có lẽ người đời đều sẽ chê cười cô là ấu trĩ.
Lại là một cuộc từ biệt mang tính xã giao, thế rồi hai người ai về nhà nấy.

Vân Vy vừa lên cầu thang đã nghe thấy có tiếng người đang lẩm bẩm.

- Vân Vy, cậu về rồi à? - Giọng Tiểu Thu có vẻ hốt hoảng: - Điện thoại cậu tắt máy, tớ tìm cậu khắp nơi mà không thấy.

Vân Vy cúi đầu mở túi xách lấy điện thoại ra. Màn hình đen sì, chắc là điện thoại hết pin.

Vào đến nhà, Vân Vy liền với tay bật đèn. Ngoảnh lại nhìn thấy sắc mặt của Tiểu Thu trắng bệch ra, đầu tóc rối tinh lên, mắt và mũi đều đỏ lên: - Vân Vy, tớ gửi nhầm kế hoạch rồi!

Công ty Vân Vy chuẩn bị hợp tác với tập đoàn E, làm kĩ thuật trung tâm cho sản phẩm mới của họ. Sếp tổng rất coi trọng hợp đồng này, nửa năm trước đã điều một lượng lớn nhân lực đến tập đoàn E để lập kế hoạch. Bản kế hoạch này sau bao lần sửa đi sửa lại, cuối cùng vẫn mắc phải sai sót lớn đến thế.

- Tớ cũng chẳng biết làm sao lại cầm nhầm chứ!

Thường ngày Tiểu Thu không phải là một người sơ suất như vậy.

- Tập đoàn E sát giờ mới bảo giao bản kế hoạch cho họ, tớ cuống quýt chân tay lên thế là lấy nhầm bản cũ đi phô tô rồi gửi cho họ. Ngày mai có hội nghị, đến lúc đó….

Kế hoạch của đối tác với bên mình không giống chưa nói đến hậu quả của việc nội dung kế hoạch không giống nhau, mà chuyện sơ suất này sẽ để lại cho đối tác những ấn tượng không tốt về công ty mình.

- Tớ không dám nói với sếp. Tớ mà nói ông ấy chắc chắn sẽ…mà công ty bây giờ đang có chính sách cắt giảm nhân công….

Tiểu Thu chưa nói hết Vân Vy đã hiểu ý của bạn rồi. Kế hoạch đã bị gửi đi rồi, cái sai lầm này không thể cứu vãn được nữa.

- Thế nên tớ nghĩ liệu có thể nghĩ ra cách gì giải quyết không?

Vân Vy nhìn vẻ mặt như đang cầu cứu của Tiểu Thu, nói: - Thế cậu định thế nào?

- Vân Vy…- Tiểu Thu hấp tấp nói: -Cậu có thể hỏi cái anh chàng ABC kia của cậu, hỏi xem anh ấy có quen ai bên tập đoàn E không? Những người tớ quen đều không có ai quen biết người bên E cả, cái anh ABC của cậu làm việc ở công ty nước ngoài, biết đâu chừng….

Vân Vy cầm điện thoại lên, do dự một hồi lâu. Triệu Dương từng nói cho dù có là chuyện gì anh ta cũng sẽ dốc sức giúp cô. Mặc dù cô chẳng muốn nhờ vả gì anh ta, nhưng trong hoàn cảnh này….

Cuối cùng cô vẫn nhấc máy lên gọi điện thoại cho Triệu Dương, nói sơ qua tình hình trước mắt.
- Nói qua điện thoại không được rõ ràng, giờ em đang ở đâu?

- Tôi đang ở nhà!

- Vậy thì tốt, tôi sẽ qua đó bây giờ!

Vân Vy khẽ thở dài.

- Vân Vy, thật làm phiền cậu quá!

- Còn chưa biết có thể giúp được việc gì không mà!

Chuyện của Tiểu Thu cô nhất định phải giúp đỡ. Mấy năm ở nơi đất khách quê người này, Tiểu Thu là người bạn thân nhất của cô. Mặc dù mọi người đều nói là đồng nghiệp thường không chơi thân thiết được với nhau, nhưng cho dù là về công việc hay cuộc sống thì Tiểu Thu luôn tận tâm chăm sóc cho cô.

- Thế nào rồi?

Triệu Dương cúp điện thoại, đi vào từ ban công nói: - Cậu ta không phụ trách đề án này, không thể nhúng tay vào được!

Vân Vy có thể nhìn thấy vẻ mặt hồi hộp của Tiểu Thu bỗng chốc ỉu xìu như bánh đa nhúng nước.

Thấy vậy Vân Vy đành hỏi tiếp: - Anh còn quen ai trong tập đoàn E không?

Triệu Dương lắc đầu đáp: - Không. Anh chỉ có một người bạn học làm việc ở đó. Anh với cậu ta cũng chẳng phải thân thiết lắm. Nếu như cậu ta đã nói không phụ trách đề án này thì anh cũng không tiện nói gì thêm.
Tiểu Thu định nói gì đó nhưng lại thôi.

Triệu Dương hiểu ý của Tiểu Thu, vội vàng giải thích: - Các doanh nghiệp nước ngoài thường phân công rất rõ ràng, việc của người này người khác không được nhúng tay vào!

Tiểu Thu cáu kỉnh lẩm bẩm: - Thực ra muốn giúp thì giúp được ngay ý mà!

Triệu Dương ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: - Anh nghe nói trong đề án này, có rất nhiều công ty chiếm ưu thế tuyệt đối so với công ty cô, ví dụ như công ty A….

Công ty A, Vân Vy chợt nhớ đến Giang Nhan, nhưng Giang Nhan….

Triệu Dương tiếp tục giải thích: - Tập đoàn E rất kén chọn trong việc tìm bạn hợp tác. Anh nghĩ cái đề án này sếp các em khó mà giành được, dù gì thì công ty các em cũng không có thế mạnh trên mặt này…- Anh dừng lại một chút rồi bổ sung: - Thế cho nên em có gửi sai kế hoạch hay không cũng chẳng quan trọng, phải chờ xem sếp của các em nhìn nhận vấn đề này như thế nào thôi chứ thực ra chuyện này chẳng có ảnh hưởng gì.

- Trước mắt, em nên đến nói rõ chuyện này cho sếp em biết.

Tiểu Thu cười tức tối: - Tôi không thể nói cho sếp biết chuyện này được!

Đã nói đến nước này có nghĩa là đã chẳng còn cách nào cứu vãn nữa rồi.

Vân Vy tiễn Triệu Dương xuống dưới lầu, im lặng không nói gì. Triệu Dương vào xe, kéo kính cửa sổ xuống và nói: - Vân Vy, có những chuyện chỉ cần cố gắng hết sức là được rồi, không nên quá cố chấp làm gì. Dù sao đó cũng là lỗi của cô ấy, em không thể lúc nào cũng gánh vác sai lầm cho cô ấy được!

- Cô ấy là bạn thân của tôi!

- Trong công việc không có bạn bè!

Không hiểu sao Vân Vy cảm thấy có chút khó chịu và khinh thường với những gì mà Triệu Dương nói.

- Đồng nghiệp thì không thể trở thành bạn bè sao?

- Vân Vy, anh không có ý đó! Có những chuyện dễ dàng giúp được thì không nói làm gì, nhưng có những chuyện thực sự rất phức tạp. Hôm nay anh cầu cứu người ta, ngày mai anh sẽ phải trả ơn cho người ta. Nhiều lúc phải biết cân nhắc xem làm như vậy có đáng hay không. Dù gì cô ấy cũng không phải là người thân của em. Giờ đã chẳng còn phải là thời học sinh nữa rồi, chẳng còn ai vô tư đi giúp đỡ người khác nữa đâu!

- Anh nghĩ như vậy à?

- Điều anh nói là sự thực! Có những chuyện giúp đỡ người khác chẳng có lợi gì cho em đâu. Sai thì đã sai rồi, gánh chịu hậu quả là trách nhiệm của mỗi người trưởng thành. Biết bao nhiêu người phải đối mặt với lỗi lầm do mình gây ra, sao cô ấy lại không làm được cơ chứ? Với lại là phúc hay là họa vẫn còn chưa biết mà?

Những lời Triệu Dương nói như châm bùng lên ngọn lửa giận dữ trong lòng Vân Vy. Thế mà trước đây anh ta còn nói dù có thế nào cũng sẽ hết lòng giúp đỡ cô. Hóa ra sự giúp đỡ mà anh ta nói chẳng qua cũng vẫn là một sự giúp đỡ có tính toán thiệt hơn. Loại người như vậy có nên tin tưởng không? Anh ta có đáng để cho cô tin tưởng không?

Có thể đây chính là cái mà người ta gọi là lí trí. Đàn ông đều có lí trí như vậy đấy!

Triệu Dương đăm chiêu nhìn vào Vân Vy, nói: - Vân Vy, đừng trẻ con thế nữa!

Hai người chia tay trong không khí chẳng vui vẻ gì. Vân Vy cảm thấy trong lòng thật khó chịu, u ám tựa như đêm đen.

Tại sao lại không còn cái cảm giác đẹp đẽ trong cuộc sống nữa?

Cũng giống như những bức ảnh mà Giang Nhan đã chụp, trong ánh bình minh mỏng manh, cô khẽ thổi bay những hạt bồ công anh, cô mỉm cười, nụ cười nơi khóe mắt cũng dần trở nên ố vàng.

Giang Nhan không biết rằng lúc ấy cô đã nhìn trộm anh, đến gần nơi anh chụp ảnh là âm mưu đã được sắp đặt từ trước của cô. Cô thật sự rất muốn nhìn đôi mắt thuôn dài ấy khẽ nheo lại….một sức quyến rũ không thể kháng cự.

Cô lặng lẽ chạy về nơi cắm trại của trường, các bạn cùng phòng thi nhau hỏi: - Nhìn gần có đẹp trai không?
Cô lắc đầu nói: - Cũng chẳng đẹp lắm!

- Ờ….- Đám đông thất vọng.

Nếu như nói sự thật, không biết có bao nhiêu người sẽ thử bước vào tầm mắt của anh. Thế nên cô đã nói dối để giữ lại cái “đặc quyền” này cho riêng mình.

Cô cứ tưởng rằng đó chẳng qua chỉ là một lần gặp tình cờ, nào ngờ hơn một tháng sau, cô lại tình cờ gặp lại anh trong triển lãm ảnh thành phố.

Trong khi cô đang rụt rè, lén lút nhìn anh thì anh đã tự nhiên đưa tay ra trước mặt cô nói: - Xin chào, tôi là Giang Nhan!

Mặc dù anh ấy không điềm đạm và trầm lắng như những gì cô nghĩ, nhưng Giang Nhan lúc ấy cô cùng cởi mở và rạng rỡ.

Mặc dù tưởng tượng về anh trong lần đầu gặp mặt không trùng khớp với anh trong hiện tại, mặc dù không hoàn mỹ như cô tưởng tượng nhưng anh vẫn khiến cho trái tim cô loạn nhịp.

Vân Vy đã tìm ra số điện thoại của Giang Nhan.

Cố ấn phím gọi. Điện thoại đã được kết nối. Cô rụt rè nói: - Anh Giang Nhan….- cô cố hít thở thật sâu rồi mới nói tiếp: - Em có chuyện muốn nhờ anh giúp!

Giọng điệu có vẻ lo lắng và ngần ngại của Vân Vy khiến cho Giang Nhan chợt nhíu mày: - Vân Vy….

Không hiểu sao vừa nghe thấy giọng nói của Giang Nhan là Vân Vy lại thấy trong lòng thanh thản hơn nhiều. Ít nhất thì trước đây Giang Nhan chưa bao giờ từ chối cô điều gì. Cô lại chìm vào trong ảo giác trước đây của mình.

- Em sẽ đến chỗ anh, hoặc là anh chọn một địa điểm nào đó đi!- Vân Vy siết chặt điện thoại trong tay, tim cô đập nhanh đến mức khiến cho lồng ngực đau thắt, những ngón tay bắt đầu rịn mồ hôi.

- Nói cho anh địa chỉ của em, anh sẽ đến đó!

Trong lúc đợi Giang Nhan đến, Vân Vy thầm nghĩ, cô có phải quá mạo muội không? Nếu như không phải vì những lời nói của Triệu Dương đã làm cô kích động thì có lẽ cô đã không làm như vậy.

Cô lại thuật lại sự tình lần thứ hai.

Đôi lông mày anh khẽ nhíu lại. Cô dường như đang trở về với lần đầu tiên gặp anh. Nhành dây leo héo úa trong lòng cô dường như đang sống lại.

Thật chẳng ngờ bao nhiêu năm sau gặp lại, tưởng tượng của cô về anh trong lần đầu tiên gặp mặt với anh trong hiện tại hoàn toàn trùng khớp và càng đẹp hơn so với anh ở trong kí ức của cô. Vân Vy không thể kiềm chế nổi tâm trạng vui vẻ của mình, vì vậy cho dù là những lúc anh trầm ngâm thì cô cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh.

- Chớ lo lắng! - Anh mỉm cười nói: - Để anh nghĩ cách! - Anh đứng dậy đón lấy tập kế hoạch trong tay Tiểu Thu, sau đó ngoảnh đầu sang nhìn Vân Vy: - Em cứ chờ tin của anh!

Nhìn theo cái bóng cao lớn của anh, Vân Vy lại không kìm được lòng, vội vàng xỏ giầy đuổi theo anh: - Em đi với anh!

Anh nhìn đồng hồ trên tay rồi ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh đèn vàng mê hoặc bao trùm lấy anh: - Muộn lắm rồi!
Nhưng cô vẫn ngang bướng không chịu quay về. Xin anh, chỉ một lần này thôi!

- Anh đi trước, em theo sau nhé!

Vân Vy gật đầu lia lịa.

Anh vừa bước xuống cầu thang vừa tránh để không che mất ánh đèn, lắng tai nghe bước chân của cô và ngoảnh đầu lại nhìn cô.

Cứ như thể anh biết là cô bị bệnh quáng gà, nếu không thì anh đã không vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn cô như vậy.

Trước đây Giang Nhan rất sơ ý, không biết rằng cô bị quáng gà. Lúc ấy cô chỉ biết túm lấy áo anh, bám sát vào người anh, nghe theo nhịp bước chân anh. Lúc đó cô đã nghĩ, hai người bọn họ giống như một con quái vật bốn chân kì dị.

Vân Vy thất thần suy nghĩ, chẳng may bị trượt chân, cả người cô đổ ập xuống. Cô vừa kịp la lên một tiếng thì đã thấy vai mình được bàn tay của ai đó giữ lại, gò mà mềm mại của cô áp sát vào cổ áo sơ mi lành lạnh của anh.

Mặt của cô nóng bừng lên như bị sốt, vừa mở miệng định nói cám ơn thì anh đã lập tức thả tay ra rồi quay người đi tiếp, cứ như thể chỉ cần cô hơi tiến lại gần là anh sẽ lập tức tránh xa ra vậy. Cô không nên yêu cầu quá nhiều ở anh, hai người chẳng qua chỉ là những người bạn bình thường, anh chịu giúp cô đã là may mắn lắm rồi!

- Liệu có phiền phức lắm không?- Cô rụt rè hỏi.

- Không đâu.

Giọng nói lạnh lùng của anh khiến cho cô cảm thấy như đang ngồi trên thảm đinh. Ban nãy rõ ràng vẫn còn rất ổn, cô không hiểu mình đã làm sai chuyện gì. Cô giả vờ như không có chuyện gì, thản nhiên ngồi xuống ghế trước xe. Vô tình cô nhìn thấy ở trên xe có một tấm thiệp cưới màu đỏ chói.

Cô nhớ cô đã từng nằm mơ một giấc mơ rất kì lạ, mơ thấy trên tờ giấy đăng kí kết hôn của Giang Nhan không ghi tên cô mà là tên của người khác. Sau khi tỉnh lại, cô liền nói với Giang Nhan: - Giang Nhan, nếu như anh lấy người khác em phải làm thế nào?

Giang Nhan mỉm cười nói: - Chỉ là một giấc mơ mà thôi!

Nhưng cô vẫn bướng bỉnh truy hỏi: - Nếu như ác mộng thành thật thì sao?

Giang Nhan giơ hai tay lên như kiểu đầu hàng nói: - Anh thề là cả đời này sẽ không lấy ai ngoài Vân Vy.

Thế mà giờ đây cơn ác mộng của cô đã thành hiện thực. Con người anh và cả trái tim anh đều đã không thuộc về cô nữa rồi.

- Anh sắp lấy vợ à?- Cô khó khăn lắm mới mở miệng hỏi anh câu này.

Anh chỉ khẽ ậm ừ một tiếng trong bóng tối.

Câu nói chúc phúc vừa ra đến cửa miệng đã trở thành: - Có thể hạnh phúc như vậy….chúc mừng anh! - Đôi môi khẽ run lên, Vân Vy không tự chủ được mình, đưa mu bàn tay lên dụi mắt.

Anh im lặng một lát rồi hỏi: - Em định bao giờ?

- Em á? - Cổ họng cô như tắc nghẹn như bị cái gì đó đè vào, thế nhưng ngoài mặt cô vẫn cố tỏ vẻ vui vẻ: - Em không vội!

- Em muốn tìm người thế nào?

Anh dường như tiện miệng hỏi vậy mà thôi. Cô không kìm được lòng, he hé cửa kính xe, những lọn tóc của cô bị gió thổi rối tinh.

- Em chưa nghĩ đến! - Chỉ cần nghĩ đến chuyện anh hỏi cô chuyện này bằng một giọng điệu rất thản nhiên, trong lòng Vân Vy lại cảm thấy vô cùng chua xót, trái tim cô như bị đá tảng đè phải.

Vân Vy nhớ lại trước đây, Giang Nhan thường nắm lấy tay cô nói: -Vân Vy, anh không thể không có em, thật đấy! - Anh tì cằm lên vai cô, vòng tay ôm chặt eo cô: - Cho dù là ai cũng không thể cướp em khỏi anh được, dù là ai cũng không được!

Những lúc ấy cô chỉ cười anh ủy mị. Cô đưa tay lên vuốt phẳng những nhăn giữa lông mày anh, anh liền chộp lấy tay cô, càng siết chặt cô trong vòng tay và lặp lại những lời nói đầy dịu dàng đó.

Thế mà giờ đây nói đến chuyện này, anh lại vô cùng bình thản, cứ như thể chẳng có chút liên quan gì đến anh.
Vân Vy ngẩng đầu hứng những làn gió phả tới. Cô hít thở thật sâu, chỉ sợ anh sẽ nghe thấy hơi thở đang rối loạn của mình. Cô thật sự chưa bao giờ nghĩ đến chuyện người đó ở trong lòng cô một ngày nào đó sẽ không còn bên cô. Từ trước đến giờ cô luôn tự lừa gạt mình, luôn sống trong ảo tưởng.

Dưới ánh đèn mờ mờ, nhìn vào nụ cười gượng gạo của cô, Giang Nhan đột nhiên lại không kiềm chế được ý muốn đưa tay ra ngăn lại nụ cười ấy. Nụ cười ấy của cô thật sự rất xấu, những câu chúc phúc cô nói ra cũng chẳng mấy lưu loát, giọng nói có vẻ nghẹn ngào khiến cho người khác nghe thấy chẳng dễ chịu chút nào. Anh vốn không định có quan hệ quá thân thiết với cô, nhưng vừa nhận được điện thoại của cô, anh đã vội đi ngay mà chẳng buồn mặc thêm áo khoác.

- Đóng cửa lại đi!- Nhìn cô thu mình trên ghế như một con thú bị thương, trong lòng anh lại thấy chua xót.

- À vâng, xin lỗi anh! - Cô vô tình quên mất rằng anh chỉ mặc có độc một chiếc áo sơ mi mỏng trên người.

Vân Vy ngồi trong xe, nhìn Giang Nhan nói chuyện với bạn qua tấm cửa kính ô tô.

Vân Vy nhìn thấy Giang Nhan đưa bản kế hoạch cho bạn nhưng không nghe thấy hai người ấy nói gì, chỉ thấy người đó liên tục nhìn về phía mình.

Thẩm Bình xoay người nhìn về phía xe của Giang Nhan. Lần này công ty A hợp tác với tập đoàn của bọn họ mà chưa lần nào Giang Nhan đến tìm anh nói chuyện, vậy mà hôm nay vì chuyện này mà tìm đến tận nhà anh. Rốt cuộc là ai mà lại khiến cho Giang Nhan chịu giúp đỡ như vậy? Mặc dù nhìn không rõ nhưng Thẩm Bình có thể khẳng định chắc chắn người đang ngồi trong xe là nữ.

Tập đoàn của họ với công ty A đã không ít lần tổ chức tiệc tùng, mọi người ai nấy đều dẫn theo nửa kia của mình. Trong khi đó Giang Nhan lúc nào cũng một mình lẻ bóng, đây là lần đầu tiên thấy có con gái xuất hiện bên cạnh anh.

Thẩm Bình bạo gan đoán: - Bạn gái hả?

Giang Nhan chỉ cười mà không phản bác.

- Đúng là trai tài gái sắc!

Thật không ngờ câu tán dương xã giao của Thẩm Bình lại đổi lại được một tràng cười vui vẻ của Giang Nhan.
Xem ra điều Thẩm Bình đoán là chính xác: - Lần sau có hoạt động gì nhớ phải dẫn chị dâu đi cho chúng tôi làm quen đấy!