Hãy để anh ở bên em - Chương 02

TÌNH6kzZGP7a CẢMQtk9 VẤ6kzZGP7aN VƯƠNG

 

- VQtk9ân Qtk9Vy, cQtk9ô cắQtk9t cử6kzZGP7a ngườiQtk9 Qtk9đi đ6kzZGP7aào tạoL4QZquuZ L4QZquuZcho kháQtk9ch h6kzZGP7aàng. L4QZquuZĐây l6kzZGP7aà lầL4QZquuZn đầuL4QZquuZ tiênL4QZquuZ chún6kzZGP7ag 6kzZGP7ata hợQtk9p tácL4QZquuZ vớL4QZquuZi bQtk9ệnh việnQtk9, nhấtQtk9 6kzZGP7ađịnh phảL4QZquuZi Qtk9phục v6kzZGP7aụ ngQtk9ười tL4QZquuZa thật6kzZGP7a 6kzZGP7achu đáo!

Đây làQtk9 lầL4QZquuZn đầu6kzZGP7a tiênQtk9 côn6kzZGP7ag tL4QZquuZy hợpL4QZquuZ táQtk9c với6kzZGP7a L4QZquuZbệnh việnQtk9, thế6kzZGP7a nênL4QZquuZ s6kzZGP7aếp của6kzZGP7a VânQtk9 6kzZGP7aVy cẩnL4QZquuZ thậnQtk9 dặn6kzZGP7a 6kzZGP7adò cô.

- GiQtk9ờ tôiL4QZquuZ đang6kzZGP7a khQtk9ông Qtk9có vL4QZquuZiệc gì,6kzZGP7a để6kzZGP7a tL4QZquuZôi đi6kzZGP7a vậL4QZquuZy! Qtk9- ThQtk9ấy s6kzZGP7aếp 6kzZGP7acó vQtk9ẻ tL4QZquuZhận L4QZquuZtrọng, hơn6kzZGP7a nữaQtk9 đL4QZquuZây L4QZquuZlại lQtk9à lầQtk9n đầu6kzZGP7a L4QZquuZtiên cô6kzZGP7ang Qtk9ty 6kzZGP7acô p6kzZGP7ahục 6kzZGP7avụ L4QZquuZtận nơiL4QZquuZ cQtk9ho khácL4QZquuZh hànL4QZquuZg nQtk9ên Qtk9cô khô6kzZGP7ang yê6kzZGP7an Qtk9tâm giaQtk9o L4QZquuZcho người6kzZGP7a khác.

Quả nhiênL4QZquuZ, sếL4QZquuZp của6kzZGP7a Vâ6kzZGP7an 6kzZGP7aVy gậtL4QZquuZ đầu6kzZGP7a vẻ6kzZGP7a hàQtk9i lòn6kzZGP7ag: 6kzZGP7a- CũngL4QZquuZ đ6kzZGP7aược, Qtk9vậy gi6kzZGP7aao ch6kzZGP7ao cô6kzZGP7a nhé!

Công viQtk9ệc củaQtk9 Vâ6kzZGP7an Qtk9Vy l6kzZGP7aà giảL4QZquuZi thíchQtk9 ch6kzZGP7ao khácL4QZquuZh hàngQtk9 cá6kzZGP7ach sửQtk9 dụnL4QZquuZg phầ6kzZGP7an mềm6kzZGP7a củ6kzZGP7aa côL4QZquuZng L4QZquuZty cô6kzZGP7a như6kzZGP7a 6kzZGP7athế nàoQtk9, sQtk9au đL4QZquuZó tiến6kzZGP7a hL4QZquuZành mộtL4QZquuZ số6kzZGP7a đi6kzZGP7aều L4QZquuZtra 6kzZGP7avà bảoQtk9 hànQtk9h ch6kzZGP7ao kQtk9hách L4QZquuZhàng sQtk9au Qtk9khi m6kzZGP7aua. L4QZquuZSau ha6kzZGP7ai ngQtk9ày là6kzZGP7am Qtk9việc L4QZquuZbận L4QZquuZrộn, báQtk9c sĩ6kzZGP7a TiểQtk9u lâmQtk9 vQtk9ô cùngQtk9 hàQtk9i lòngL4QZquuZ vớL4QZquuZi tL4QZquuZác phoL4QZquuZng L4QZquuZlàm việL4QZquuZc 6kzZGP7acủa VL4QZquuZân Vy.

- GiáL4QZquuZm đQtk9ốc L4QZquuZVân quL4QZquuZả nhiên6kzZGP7a lQtk9à kiQtk9ên nhQtk9ẫn! Qtk9- 6kzZGP7aBác sQtk9ĩ LQtk9âm khL4QZquuZen ngợ6kzZGP7ai: 6kzZGP7a-Lại cQtk9òn hiể6kzZGP7au đượQtk9c nhữngQtk9 từ6kzZGP7a nL4QZquuZgữ củaQtk9 Qtk9giới Qtk9y họcQtk9 cL4QZquuZhúng tôiQtk9 nữa!
6kzZGP7a- TôiL4QZquuZ cóL4QZquuZ một6kzZGP7a ngườiL4QZquuZ b6kzZGP7aạn Qtk9làm b6kzZGP7aác Qtk9sĩ mà!

- ChẳnQtk9g tr6kzZGP7aách! Qtk9- BQtk9ác sĩQtk9 Lâ6kzZGP7am tiL4QZquuZễn VL4QZquuZân V6kzZGP7ay rL4QZquuZa đếnQtk9 tận6kzZGP7a cửa.

Đi Qtk9từ đâyQtk9 rQtk9a lL4QZquuZà L4QZquuZgần nL4QZquuZhất! L4QZquuZ- L4QZquuZBác sL4QZquuZĩ LL4QZquuZâm ch6kzZGP7aỉ L4QZquuZtay 6kzZGP7avề p6kzZGP7ahía hàL4QZquuZnh 6kzZGP7alang L4QZquuZbên cạnh.

Bên hQtk9ành Qtk9lang L4QZquuZkhông biếtL4QZquuZ L4QZquuZlà phòn6kzZGP7ag khL4QZquuZám khoL4QZquuZa nà6kzZGP7ao, dườnQtk9g nhưL4QZquuZ tL4QZquuZất cảL4QZquuZ cá6kzZGP7ac phL4QZquuZòng bệnhQtk9 ởL4QZquuZ đâyL4QZquuZ 6kzZGP7ađều đưL4QZquuZợc bốL4QZquuZ trL4QZquuZí g6kzZGP7aiống h6kzZGP7aệt Qtk9nhau, bL4QZquuZên hành6kzZGP7a 6kzZGP7alang còQtk9n đL4QZquuZược trồngL4QZquuZ rấtQtk9 Qtk9nhiều câyL4QZquuZ xL4QZquuZanh, mQtk9ang lạQtk9i 6kzZGP7acho ngườiL4QZquuZ 6kzZGP7ata 6kzZGP7acảm giáQtk9c Qtk9mát lànQtk9h, tQtk9hư thái.

Không đợiQtk9 VQtk9ân L4QZquuZVy l6kzZGP7aên tiến6kzZGP7ag hỏi,Qtk9 bL4QZquuZác L4QZquuZsĩ L4QZquuZLâm đ6kzZGP7aã cQtk9hủ độ6kzZGP7ang giL4QZquuZới th6kzZGP7aiệu: Qtk9- ĐâyQtk9 làL4QZquuZ khL4QZquuZoa tQtk9ư vấnL4QZquuZ tâQtk9m lí.

Khoa tưQtk9 vấnQtk9 tâ6kzZGP7am líQtk9? SaQtk9u L4QZquuZkhi GiaQtk9ng Nha6kzZGP7an Qtk9xảy L4QZquuZra chuyQtk9ện, ngườQtk9i nhàL4QZquuZ cQtk9ô đãL4QZquuZ từngQtk9 mời6kzZGP7a bá6kzZGP7ac L4QZquuZsĩ L4QZquuZtâm lí6kzZGP7a Qtk9về L4QZquuZgiúp L4QZquuZcô thoát6kzZGP7a kh6kzZGP7aỏi L4QZquuZtâm trL4QZquuZạng đQtk9au đớnL4QZquuZ 6kzZGP7avà khổL4QZquuZ 6kzZGP7asở, nhưL4QZquuZng kếtQtk9 q6kzZGP7auả 6kzZGP7ađiều trL4QZquuZị rõQtk9 r6kzZGP7aàng Qtk9chẳng cóL4QZquuZ tácL4QZquuZ dL4QZquuZụng L4QZquuZgì v6kzZGP7aới cL4QZquuZô cả6kzZGP7a. PhầL4QZquuZn lớnL4QZquuZ thờiL4QZquuZ giaQtk9n cL4QZquuZô đL4QZquuZều dành6kzZGP7a chL4QZquuZo viQtk9ệc nL4QZquuZgủ, 6kzZGP7asống nL4QZquuZhờ và6kzZGP7ao nhữngL4QZquuZ giọtL4QZquuZ nước6kzZGP7a tru6kzZGP7ayền vàL4QZquuZo m6kzZGP7aáu mQtk9ỗi ngày6kzZGP7a. NQtk9ếu Qtk9như ông6kzZGP7a trờiL4QZquuZ khôQtk9ng cQtk9ho L4QZquuZcô cQtk9ơ L4QZquuZhội đQtk9ược qu6kzZGP7aay L4QZquuZngược thời6kzZGP7a giaL4QZquuZn t6kzZGP7ahì cQtk9ó l6kzZGP7aẽ côL4QZquuZ đã6kzZGP7a k6kzZGP7aiệt sQtk9ức bở6kzZGP7ai nỗiL4QZquuZ đL4QZquuZau đớ6kzZGP7an quL4QZquuZá Qtk9lớn ấQtk9y rồi.

Vân 6kzZGP7aVy vừaQtk9 đL4QZquuZi vQtk9ừa nghĩ6kzZGP7a, lúc6kzZGP7a đ6kzZGP7ai nga6kzZGP7ang qQtk9ua phòngL4QZquuZ Qtk9chẩn L4QZquuZtrị, bấtL4QZquuZ ngờ6kzZGP7a cóQtk9 mL4QZquuZột L4QZquuZcơn gióQtk9 tL4QZquuZhổi qL4QZquuZua là6kzZGP7am cáL4QZquuZnh cửaL4QZquuZ phòn6kzZGP7ag 6kzZGP7ahơi hL4QZquuZé 6kzZGP7ara. CQtk9ô đưaL4QZquuZ mắ6kzZGP7at nhìnQtk9 vàoL4QZquuZ Qtk9bên tronL4QZquuZg, vô6kzZGP7a t6kzZGP7aình chạmQtk9 phQtk9ải ánhL4QZquuZ mQtk9ắt củaQtk9 Qtk9một bệ6kzZGP7anh nhânL4QZquuZ tr6kzZGP7aong đó.

Vân VQtk9y ch6kzZGP7aợt thQtk9ấy cáQtk9c dâQtk9y thầ6kzZGP7an kin6kzZGP7ah tronL4QZquuZg đQtk9ầu căn6kzZGP7ag 6kzZGP7ara. Qtk9Cô rảoL4QZquuZ bướcL4QZquuZ 6kzZGP7ađi thậtL4QZquuZ nhL4QZquuZanh, chQtk9ỉ L4QZquuZsợ ngườiQtk9 đóL4QZquuZ Qtk9sẽ đuổiL4QZquuZ theo.

KhôngQtk9 phL4QZquuZải mắt6kzZGP7a 6kzZGP7acô Qtk9nhìn nhầmL4QZquuZ đấ6kzZGP7ay chứQtk9? Qtk9Cô Qtk9làm sL4QZquuZao Qtk9có tQtk9hể ngQtk9ờ rằQtk9ng b6kzZGP7aệnh nhâ6kzZGP7an ởL4QZquuZ tQtk9rong că6kzZGP7an phò6kzZGP7ang ấyL4QZquuZ chínhL4QZquuZ làL4QZquuZ L4QZquuZTriệu Dương?

Rõ ràn6kzZGP7ag 6kzZGP7aanh 6kzZGP7ata bị6kzZGP7a ph6kzZGP7aát bQtk9ệnh L4QZquuZtim đột6kzZGP7a 6kzZGP7angột, v6kzZGP7aậy tạiL4QZquuZ sQtk9ao giờ6kzZGP7a a6kzZGP7anh tQtk9a lại6kzZGP7a ởL4QZquuZ L4QZquuZtrong kQtk9hoa tQtk9âm l6kzZGP7aí? LẽQtk9 nào6kzZGP7a Qtk9ngoài bệnh6kzZGP7a tQtk9im Qtk9ra anL4QZquuZh 6kzZGP7ata còL4QZquuZn m6kzZGP7aắc bệnhQtk9 vềQtk9 tâmQtk9 lí6kzZGP7a nữaL4QZquuZ à?

TL4QZquuZrước đ6kzZGP7aây L4QZquuZcô từ6kzZGP7ang 6kzZGP7ađọc bQtk9áo v6kzZGP7aà Qtk9được Qtk9biết, phL4QZquuZần lQtk9ớn nL4QZquuZhững côQtk9 L4QZquuZnam, L4QZquuZquả nữQtk9 trL4QZquuZong Qtk9thành p6kzZGP7ahố đ6kzZGP7aều 6kzZGP7abị 6kzZGP7amắc L4QZquuZcăn bệnL4QZquuZh trầmL4QZquuZ cL4QZquuZảm hoặc6kzZGP7a tQtk9ự kỉ6kzZGP7a. 6kzZGP7aKhông biếtQtk9 c6kzZGP7aái 6kzZGP7agã 6kzZGP7ahọ TL4QZquuZriệu ấyL4QZquuZ mắcQtk9 phảiQtk9 6kzZGP7abệnh gì?L4QZquuZ Kh6kzZGP7aông biL4QZquuZết vàiQtk9 nămL4QZquuZ nL4QZquuZữa liệuL4QZquuZ cô6kzZGP7a cQtk9ó phải6kzZGP7a thưL4QZquuZờng xuyêL4QZquuZn b6kzZGP7aổ L4QZquuZsung cL4QZquuZác loạ6kzZGP7ai thQtk9ực phẩmQtk9 c6kzZGP7ahức nănL4QZquuZg, liênQtk9 Qtk9tục đếnL4QZquuZ t6kzZGP7ahẩm L4QZquuZmỹ viện6kzZGP7a v6kzZGP7aà thỉnhQtk9 Qtk9thoảng “6kzZGP7aghé thQtk9ăm” Qtk9bác sĩQtk9 tQtk9ư vấL4QZquuZn 6kzZGP7atâm L4QZquuZlí khQtk9ông nữa?

Đi 6kzZGP7amột đoạQtk9n đườngQtk9 d6kzZGP7aài, cuốQtk9i cùnQtk9g Qtk9cô Qtk9cũng r6kzZGP7aa đượcQtk9 đế6kzZGP7an cQtk9ầu t6kzZGP7ahang. NgoảQtk9nh đầuQtk9 lạiQtk9 nhìn6kzZGP7a,không thấQtk9y TQtk9riệu DươQtk9ng khôL4QZquuZng đuQtk9ổi 6kzZGP7atheo, VQtk9ân VQtk9y thởL4QZquuZ phL4QZquuZào Qtk9nhẹ nhõQtk9m. ThoL4QZquuZát được6kzZGP7a TriệuQtk9 6kzZGP7aDương thìL4QZquuZ 6kzZGP7asao? ThoátQtk9 đượ6kzZGP7ac a6kzZGP7anh tL4QZquuZa cQtk9ô L4QZquuZcũng c6kzZGP7ahẳng 6kzZGP7athể thQtk9oát L4QZquuZngăn đượcQtk9 bà6kzZGP7an châ6kzZGP7an 6kzZGP7aminh đangL4QZquuZ tiếnQtk9 6kzZGP7adần đQtk9ến L4QZquuZtuổi già.6kzZGP7a NỗQtk9 lựL4QZquuZc sốn6kzZGP7ag hếQtk9t n6kzZGP7aăm L4QZquuZnày 6kzZGP7aqua nămQtk9 kQtk9hác, tuổL4QZquuZi 6kzZGP7atác L4QZquuZcũng L4QZquuZtheo L4QZquuZđó nhQtk9iều lêL4QZquuZn. ChỉQtk9 t6kzZGP7ahêm vàQtk9i nQtk9ăm nL4QZquuZữa Qtk9thôi, cóQtk9 lẽL4QZquuZ mộtL4QZquuZ ngưL4QZquuZời đàn6kzZGP7a ôQtk9ng nh6kzZGP7aư TriệuL4QZquuZ D6kzZGP7aương bL4QZquuZây gQtk9iờ cQtk9ô cũQtk9ng chẳngQtk9 Qtk9thể tìL4QZquuZm được.

- Qtk9Sau 6kzZGP7akhi vL4QZquuZề phảiL4QZquuZ chịuL4QZquuZ k6kzZGP7ahó nghQtk9ỉ ngơL4QZquuZi, Qtk9mặc dùL4QZquuZ sứcL4QZquuZ kL4QZquuZhỏe đãQtk9 hồ6kzZGP7ai phụcQtk9 tL4QZquuZương đối6kzZGP7a nhưL4QZquuZng cũn6kzZGP7ag 6kzZGP7akhông được6kzZGP7a phépL4QZquuZ l6kzZGP7aàm vi6kzZGP7aệc qL4QZquuZuá sức.6kzZGP7a VL4QZquuZới cườL4QZquuZng độQtk9 làQtk9m việcQtk9 của6kzZGP7a 6kzZGP7aanh tQtk9ôi thấy6kzZGP7a ng6kzZGP7aười bL4QZquuZình thường6kzZGP7a khônL4QZquuZg tL4QZquuZhể nL4QZquuZào ti6kzZGP7aêu Qtk9hóa nổi!

- T6kzZGP7aôi biết!

- AQtk9nh Qtk9biết? 6kzZGP7aCứ nhìnL4QZquuZ 6kzZGP7avào th6kzZGP7aành L4QZquuZtích củL4QZquuZa aL4QZquuZnh Qtk9hai Qtk9năm Qtk9nay Qtk9thì tL4QZquuZôi b6kzZGP7aiết Qtk9anh mL4QZquuZang mạngQtk9 sốngQtk9 củaL4QZquuZ 6kzZGP7amình rL4QZquuZa đùL4QZquuZa nL4QZquuZhư t6kzZGP7ahế nào6kzZGP7a rồL4QZquuZi! TQtk9heo nhưQtk9 nhữngL4QZquuZ L4QZquuZgì tôiQtk9 đượQtk9c bi6kzZGP7aết về6kzZGP7a anQtk9h, an6kzZGP7ah khôngL4QZquuZ đời6kzZGP7a nQtk9ào chấpL4QZquuZ nh6kzZGP7aận Qtk9an phận!
TiếnQtk9g cQtk9ười khL4QZquuZe khẽ6kzZGP7a vanL4QZquuZg lên:6kzZGP7a 6kzZGP7a- L4QZquuZCũng chưQtk9a chắc!

Có n6kzZGP7agười Qtk9đang nQtk9ói chL4QZquuZuyện ởL4QZquuZ cầuQtk9 6kzZGP7athang, cóQtk9 mộtL4QZquuZ giọng6kzZGP7a nóL4QZquuZi mL4QZquuZà VânQtk9 L4QZquuZVy cả6kzZGP7am thấyQtk9 rấtQtk9 quL4QZquuZen thuộc.

Vân VL4QZquuZy chầmL4QZquuZ chậmL4QZquuZ 6kzZGP7ađi đ6kzZGP7aến L4QZquuZcầu tha6kzZGP7ang vàL4QZquuZ nh6kzZGP7aìn L4QZquuZxuống dướ6kzZGP7ai, ánh6kzZGP7a mQtk9ắt vô6kzZGP7a tìnQtk9h lướtL4QZquuZ qu6kzZGP7aa một6kzZGP7a khuôQtk9n mặt.

Người đóQtk9 cũL4QZquuZng 6kzZGP7angẩng đầuL4QZquuZ nh6kzZGP7aìn cô.

Ánh6kzZGP7a mQtk9ắt củaQtk9 anL4QZquuZh dường6kzZGP7a nhưL4QZquuZ L4QZquuZlà chL4QZquuZùm ánhL4QZquuZ sL4QZquuZáng mặtQtk9 tr6kzZGP7aời 6kzZGP7ađẹp đ6kzZGP7aẽ nhấtL4QZquuZ Qtk9đậu trên6kzZGP7a bờQtk9 L4QZquuZvai cô.

Nếu L4QZquuZnhư lúL4QZquuZc nãyQtk9 Qtk9cô cQtk9òn hoL4QZquuZang 6kzZGP7amang Qtk9đi L4QZquuZnhư chạyL4QZquuZ thìL4QZquuZ L4QZquuZgiờ côL4QZquuZ đ6kzZGP7aã ch6kzZGP7aẳng cL4QZquuZòn sứcL4QZquuZ lự6kzZGP7ac Qtk9nào đ6kzZGP7aể màQtk9 chL4QZquuZạy t6kzZGP7arốn nữa.6kzZGP7a BàQtk9n ch6kzZGP7aân của6kzZGP7a cQtk9ô nhL4QZquuZư bQtk9ị díQtk9nh cL4QZquuZhặt xuốngQtk9 dướiQtk9 đất,L4QZquuZ m6kzZGP7aiệng ấp6kzZGP7a únL4QZquuZg L4QZquuZmãi chẳnQtk9g thốtL4QZquuZ Qtk9ra lờiQtk9 dưới6kzZGP7a L4QZquuZcái nh6kzZGP7aìn củaQtk9 anQtk9h: L4QZquuZ-

Thật….thậL4QZquuZt tL4QZquuZrùng hợp!

Anh mỉ6kzZGP7am Qtk9cười, Qtk9nhẹ nQtk9hàng cấtL4QZquuZ lQtk9ời: L4QZquuZ- Đúng6kzZGP7a lL4QZquuZà 6kzZGP7atrùng hợQtk9p thật!6kzZGP7a M6kzZGP7aới 6kzZGP7ađó m6kzZGP7aà đãQtk9 6kzZGP7agặp lạiL4QZquuZ nhau!

- VânL4QZquuZg, bệ6kzZGP7anh viL4QZquuZện nàL4QZquuZy muố6kzZGP7an sQtk9ử 6kzZGP7adụng phầnL4QZquuZ Qtk9mềm củL4QZquuZa côL4QZquuZng 6kzZGP7aty chúL4QZquuZng tQtk9ôi nL4QZquuZên tôiQtk9 đếL4QZquuZn đâQtk9y đểL4QZquuZ hướngL4QZquuZ dẫL4QZquuZn họ!Qtk9 6kzZGP7a- CôQtk9 cố6kzZGP7a L4QZquuZgắng giảiL4QZquuZ thL4QZquuZích, vụQtk9ng Qtk9về Qtk9như một6kzZGP7a L4QZquuZcon Qtk9ngốc, cQtk9hỉ sợQtk9 6kzZGP7aanh lạiL4QZquuZ 6kzZGP7ahiểu Qtk9nhầm L4QZquuZmình. HơnQtk9 nL4QZquuZữa côQtk9 L4QZquuZrất sợL4QZquuZ L4QZquuZanh sẽL4QZquuZ v6kzZGP7aạch trần6kzZGP7a nhữn6kzZGP7ag lờQtk9i L4QZquuZnói dối6kzZGP7a củaL4QZquuZ Qtk9mình, Qtk9cái gL4QZquuZì 6kzZGP7amà L4QZquuZđưa ch6kzZGP7aị Đườ6kzZGP7ang điQtk9 kháL4QZquuZm bện6kzZGP7ah chứL4QZquuZ, tL4QZquuZoàn là6kzZGP7a nQtk9ói dối.L4QZquuZ NhưQtk9 vậyL4QZquuZ thì6kzZGP7a cL4QZquuZòn mặt6kzZGP7a mũL4QZquuZi Qtk9nào màQtk9 nhì6kzZGP7an anh?

Cũng ma6kzZGP7ay 6kzZGP7alà Qtk9anh khôngL4QZquuZ nh6kzZGP7aắc g6kzZGP7aì L4QZquuZđến chuyQtk9ện đó.Qtk9 An6kzZGP7ah kếQtk9t thúcL4QZquuZ 6kzZGP7acuộc nQtk9ói cQtk9huyện vL4QZquuZới bL4QZquuZác s6kzZGP7aĩ c6kzZGP7aủa mình6kzZGP7a L4QZquuZrồi cL4QZquuZùng cQtk9ô đồngL4QZquuZ hành6kzZGP7a, thảL4QZquuZn nhi6kzZGP7aên c6kzZGP7aứ nhưQtk9 thL4QZquuZể hô6kzZGP7am L4QZquuZấy chưa6kzZGP7a từngL4QZquuZ 6kzZGP7axảy rL4QZquuZa bấtL4QZquuZ L4QZquuZcứ chuyệnQtk9 gì.

Anh sánh6kzZGP7a vaL4QZquuZi điQtk9 bQtk9ên côQtk9. VâQtk9n Qtk9Vy khô6kzZGP7ang bi6kzZGP7aết phảQtk9i làmQtk9 tQtk9hế nàoL4QZquuZ đểL4QZquuZ cL4QZquuZhe L4QZquuZđi sựL4QZquuZ h6kzZGP7aoang 6kzZGP7amang tQtk9rong lQtk9òng, b6kzZGP7aàn taL4QZquuZy túmL4QZquuZ ch6kzZGP7aặt lấy6kzZGP7a vạL4QZquuZt L4QZquuZáo đQtk9ang rQtk9ịn 6kzZGP7amồ hôi.

Cô L4QZquuZy tá6kzZGP7a ở6kzZGP7a phònL4QZquuZg ph6kzZGP7aát thuốcL4QZquuZ đ6kzZGP7aưa Qtk9cho Qtk9anh Qtk9một túiQtk9 6kzZGP7ato Qtk9đủ cL4QZquuZác loạiQtk9 thuL4QZquuZốc rồiL4QZquuZ dặ6kzZGP7an dò:L4QZquuZ 6kzZGP7a- A6kzZGP7anh nhớQtk9 uốngQtk9 thL4QZquuZeo chỉQtk9 dẫn6kzZGP7a củL4QZquuZa bácQtk9 sĩ!

Trong L4QZquuZkí ức6kzZGP7a của6kzZGP7a V6kzZGP7aân VyQtk9, sứL4QZquuZc khỏeL4QZquuZ củL4QZquuZa 6kzZGP7aGiang Nh6kzZGP7aan rấL4QZquuZt tốtQtk9, cL4QZquuZho d6kzZGP7aù có6kzZGP7a bịQtk9 cảmQtk9 6kzZGP7acúm 6kzZGP7ahay Qtk9sốt 6kzZGP7acao thìL4QZquuZ cũng6kzZGP7a cL4QZquuZhỉ mấtL4QZquuZ vàL4QZquuZi nL4QZquuZgày Qtk9là k6kzZGP7ahỏi ngay.

Vâ6kzZGP7an VQtk9y nhìQtk9n vL4QZquuZào nhữngQtk9 lL4QZquuZoại thu6kzZGP7aốc ởQtk9 tron6kzZGP7ag tú6kzZGP7ai, toànL4QZquuZ làL4QZquuZ nhữL4QZquuZng loQtk9ại L4QZquuZthuốc hiếmQtk9 gặp.

- Qtk9Cô cQtk9huẩn bịL4QZquuZ đL4QZquuZi đâu?

- VềL4QZquuZ công6kzZGP7a 6kzZGP7aty thQtk9ôi!- L4QZquuZCô 6kzZGP7anghĩ Gia6kzZGP7ang Nh6kzZGP7aan ch6kzZGP7aỉ t6kzZGP7aiện mL4QZquuZiệng hỏiL4QZquuZ nh6kzZGP7aư Qtk9vậy 6kzZGP7athôi nênL4QZquuZ cũngQtk9 thQtk9ản nhQtk9iên đáp6kzZGP7a màQtk9 Qtk9không c6kzZGP7aần Qtk9suy nghĩ.

- ĐểL4QZquuZ tôiQtk9 6kzZGP7atiễn cô!

Đề nghịL4QZquuZ của6kzZGP7a anQtk9h 6kzZGP7aquá bấtL4QZquuZ Qtk9ngờ, V6kzZGP7aân 6kzZGP7aVy bốiL4QZquuZ rốiL4QZquuZ 6kzZGP7atừ chối:Qtk9 Qtk9- Khôn6kzZGP7ag cầnQtk9 đâu6kzZGP7a anQtk9h Qtk9Giang, làL4QZquuZm p6kzZGP7ahiền aL4QZquuZnh qQtk9uá!- Vâ6kzZGP7an 6kzZGP7aVy có6kzZGP7a chútQtk9 khôngQtk9 quQtk9en vớ6kzZGP7ai L4QZquuZcách L4QZquuZxưng hôL4QZquuZ kháchQtk9 sáo6kzZGP7a này.

Qtk9Anh vL4QZquuZốn quáL4QZquuZ đỗ6kzZGP7ai thânQtk9 thươngL4QZquuZ tron6kzZGP7ag Qtk9trái 6kzZGP7atim cQtk9ô, thế6kzZGP7a màL4QZquuZ giờL4QZquuZ L4QZquuZlại 6kzZGP7atrở tQtk9hành m6kzZGP7aột ngL4QZquuZười chẳnQtk9g qu6kzZGP7aen biế6kzZGP7at. Nếu6kzZGP7a Qtk9như L4QZquuZGiang N6kzZGP7ahan gọiL4QZquuZ Qtk9cô Qtk9là “Cô6kzZGP7a Qtk9Vân” thì6kzZGP7a cóL4QZquuZ lẽL4QZquuZ c6kzZGP7aô cũngL4QZquuZ 6kzZGP7asẽ cảmQtk9 thấyQtk9 vQtk9ô cùngQtk9 xQtk9ót L4QZquuZxa. T6kzZGP7ahế nL4QZquuZhưng côL4QZquuZ 6kzZGP7acố gắngL4QZquuZ kìm6kzZGP7a nL4QZquuZén L4QZquuZbản thL4QZquuZân, chL4QZquuZỉ sợL4QZquuZ một6kzZGP7a 6kzZGP7akhi khL4QZquuZông k6kzZGP7aiềm ch6kzZGP7aế đượcQtk9 tâm6kzZGP7a L4QZquuZtrạng cQtk9ủa L4QZquuZmình s6kzZGP7aẽ kh6kzZGP7aiến cQtk9ho anL4QZquuZh sợQtk9 m6kzZGP7aất 6kzZGP7avía. 6kzZGP7aCô phả6kzZGP7ai L4QZquuZduy L4QZquuZtrì Qtk9khoảng cácL4QZquuZh Qtk9nhất địnhL4QZquuZ L4QZquuZvới an6kzZGP7ah, mộtL4QZquuZ kh6kzZGP7aoảng L4QZquuZcách 6kzZGP7ađủ để6kzZGP7a anQtk9h 6kzZGP7acoi cL4QZquuZô l6kzZGP7aà m6kzZGP7aột ngườL4QZquuZi bìn6kzZGP7ah thường.

6kzZGP7aKhông 6kzZGP7acó Qtk9ai L4QZquuZbiết, anQtk9h vQtk9à Qtk9cô 6kzZGP7ađã cácQtk9h nh6kzZGP7aau cảQtk9 một6kzZGP7a kiếQtk9p người.
6kzZGP7aNếu nQtk9hư cô6kzZGP7a Qtk9nói L4QZquuZra 6kzZGP7asự Qtk9thực L4QZquuZnày, khôL4QZquuZng nhữn6kzZGP7ag L4QZquuZanh khônQtk9g thể6kzZGP7a t6kzZGP7ain L4QZquuZmà cò6kzZGP7an cQtk9ho r6kzZGP7aằng c6kzZGP7aô lQtk9à một6kzZGP7a cQtk9on đ6kzZGP7aiên. Qtk9Dường nhQtk9ư Qtk9chỉ cóQtk9 mộQtk9t mQtk9ình c6kzZGP7aô Qtk9còn 6kzZGP7amãi đắm6kzZGP7a 6kzZGP7achìm tro6kzZGP7ang nhữ6kzZGP7ang Qtk9kí L4QZquuZức L4QZquuZxa xôi.Qtk9 CôL4QZquuZ kháQtk9t khaL4QZquuZo đượcL4QZquuZ Qtk9ở gầL4QZquuZn bên6kzZGP7a anhQtk9, nhưngQtk9 Qtk9lại s6kzZGP7aợ 6kzZGP7akhoảng cL4QZquuZách tro6kzZGP7ang hiQtk9ện thL4QZquuZực sẽL4QZquuZ 6kzZGP7akhiến 6kzZGP7acho c6kzZGP7aô quL4QZquuZỵ ngã6kzZGP7a. Vâ6kzZGP7an Qtk9Vy cảL4QZquuZm thQtk9ấy bản6kzZGP7a thL4QZquuZân mìnL4QZquuZh khônL4QZquuZg hềL4QZquuZ y6kzZGP7aếu đu6kzZGP7aối, 6kzZGP7acô 6kzZGP7achỉ 6kzZGP7akhông muốnQtk9 bị6kzZGP7a GQtk9iang Qtk9Nhan 6kzZGP7alàm tổnQtk9 L4QZquuZthương, bởiQtk9 Qtk9vì tronL4QZquuZg kíL4QZquuZ ứcL4QZquuZ củaQtk9 côQtk9, tQtk9ất cL4QZquuZả nhữnL4QZquuZg kQtk9ỉ 6kzZGP7aniệm củaL4QZquuZ 6kzZGP7acô L4QZquuZvà aL4QZquuZnh đềuQtk9 vôQtk9 6kzZGP7acùng đ6kzZGP7aẹp đẽ.

- NóiQtk9 địQtk9a c6kzZGP7ahỉ 6kzZGP7acông t6kzZGP7ay c6kzZGP7aô chL4QZquuZo tôi!

Xem 6kzZGP7ara aQtk9nh ấyL4QZquuZ địnhL4QZquuZ đưaQtk9 cL4QZquuZô vềQtk9 cL4QZquuZông t6kzZGP7ay thậtQtk9 rồi!

Cô ngoa6kzZGP7an ngoãnQtk9 ngồi6kzZGP7a vàL4QZquuZo tronL4QZquuZg x6kzZGP7ae củaL4QZquuZ Qtk9anh, sa6kzZGP7au đóQtk9 n6kzZGP7aói đ6kzZGP7aịa chỉL4QZquuZ 6kzZGP7acông L4QZquuZty mìnhL4QZquuZ chQtk9o 6kzZGP7aanh: Qtk9- ĐiQtk9 quQtk9a CầQtk9u WQtk9, điQtk9 6kzZGP7athêm mộ6kzZGP7at đoạnQtk9 nữaQtk9 Qtk9là đ6kzZGP7aến! L4QZquuZ- NhìQtk9n VânQtk9 L4QZquuZVy tựL4QZquuZ 6kzZGP7anhiên thế6kzZGP7a tQtk9hôi nL4QZquuZhưng lú6kzZGP7ac nàL4QZquuZy trống6kzZGP7a ngựcQtk9 Qtk9cô đan6kzZGP7ag đậQtk9p thìL4QZquuZnh thịch6kzZGP7a. L4QZquuZNhìn mìQtk9nh t6kzZGP7arong gươL4QZquuZng chiếuQtk9 L4QZquuZhậu, Qtk9Vân V6kzZGP7ay thấy6kzZGP7a haQtk9i L4QZquuZmá mìnQtk9h đỏL4QZquuZ bừnQtk9g lên.

Giang L4QZquuZNhan vẫL4QZquuZn L4QZquuZtỏ Qtk9ra nhưL4QZquuZ b6kzZGP7aình thường,Qtk9 thL4QZquuZản nhiQtk9ên Qtk9nhìn côQtk9 6kzZGP7ahỏi: L4QZquuZ- C6kzZGP7aầu tâ6kzZGP7ay 6kzZGP7ahay l6kzZGP7aà cầuQtk9 đông?

Vân V6kzZGP7ay L4QZquuZđưa Qtk9ánh mắL4QZquuZt 6kzZGP7amơ 6kzZGP7ahồ nhìnQtk9 L4QZquuZra L4QZquuZdòng xQtk9e L4QZquuZcộ tL4QZquuZập nấpL4QZquuZ ở6kzZGP7a Qtk9bên ngoàiQtk9, cQtk9ố gắng6kzZGP7a phâ6kzZGP7an biệL4QZquuZt đượcQtk9 phưQtk9ơng hướn6kzZGP7ag đông6kzZGP7a tâQtk9y nQtk9am bắc.6kzZGP7a 6kzZGP7aCuối cùn6kzZGP7ag côQtk9 đà6kzZGP7anh míQtk9m m6kzZGP7aôi tL4QZquuZừ bỏ:L4QZquuZ Qtk9- Tôi6kzZGP7a ch6kzZGP7aỉ 6kzZGP7abiết Qtk9là 6kzZGP7ađi qQtk9ua c6kzZGP7aầu, rQtk9ẽ L4QZquuZsang bê6kzZGP7an tráL4QZquuZi lQtk9à đến.

Lần nà6kzZGP7ay L4QZquuZthì GianQtk9g NhL4QZquuZan khẽ6kzZGP7a L4QZquuZmỉm L4QZquuZcười, đ6kzZGP7aôi mắL4QZquuZt L4QZquuZánh Qtk9lên L4QZquuZnhững tL4QZquuZia sáQtk9ng ấm6kzZGP7a áp6kzZGP7a. Vân6kzZGP7a VQtk9y cL4QZquuZảm thấyL4QZquuZ hìnhQtk9 nQtk9hư mình6kzZGP7a đã6kzZGP7a nhìnQtk9 nhầmQtk9, hoặcQtk9 cũngL4QZquuZ 6kzZGP7acó thểQtk9 6kzZGP7acô L4QZquuZbị ảoQtk9 giác.

Giang NhQtk9an biếtL4QZquuZ L4QZquuZlái xQtk9e, khQtk9ông biếtL4QZquuZ aQtk9nh đãQtk9 họ6kzZGP7ac L4QZquuZlái x6kzZGP7ae t6kzZGP7aừ kL4QZquuZhi nL4QZquuZào. VânQtk9 6kzZGP7aVy ngồL4QZquuZi bQtk9ên cạQtk9nh nhìQtk9n an6kzZGP7ah điềuL4QZquuZ kh6kzZGP7aiển Qtk9xe, nhữngL4QZquuZ ngónQtk9 tL4QZquuZay tL4QZquuZhuôn 6kzZGP7adài đặL4QZquuZt l6kzZGP7aên vL4QZquuZô lănQtk9g, mùL4QZquuZi hương6kzZGP7a từQtk9 cơ6kzZGP7a thểL4QZquuZ anL4QZquuZh Qtk9thoang tL4QZquuZhoảng đưQtk9a lại.

Nhữ6kzZGP7ang k6kzZGP7aí ức6kzZGP7a đẹQtk9p vềL4QZquuZ aL4QZquuZnh bQtk9ắt đầuL4QZquuZ nhạtL4QZquuZ nh6kzZGP7aòa trL4QZquuZong cô.

Mấy 6kzZGP7anăm khô6kzZGP7ang gQtk9ặp, aQtk9nh đã6kzZGP7a tQtk9hay đổiL4QZquuZ rất6kzZGP7a nhiềuQtk9, L4QZquuZkhông giốngQtk9 nhưQtk9 cQtk9ô chẳL4QZquuZng có6kzZGP7a Qtk9chút 6kzZGP7atiến bộ6kzZGP7a nL4QZquuZào. QL4QZquuZuay ngượ6kzZGP7ac thời6kzZGP7a giaQtk9n đã6kzZGP7a mấyQtk9 nă6kzZGP7am rồi6kzZGP7a nhL4QZquuZưng dườQtk9ng nhL4QZquuZư c6kzZGP7aô c6kzZGP7ahẳng Qtk9có gì6kzZGP7a thaL4QZquuZy đổi6kzZGP7a, nga6kzZGP7ay cảQtk9 Qtk9công vQtk9iệc hiệnQtk9 6kzZGP7anay cQtk9ũng mớiQtk9 l6kzZGP7aàm cóQtk9 gầnL4QZquuZ L4QZquuZba năm.

- Th6kzZGP7auốc nQtk9ày aQtk9nh 6kzZGP7amua hộQtk9 ng6kzZGP7aười 6kzZGP7akhác à?Qtk9 6kzZGP7a- VânL4QZquuZ Qtk9Vy Qtk9cố n6kzZGP7aghĩ 6kzZGP7ara một6kzZGP7a chủ6kzZGP7a đềL4QZquuZ đ6kzZGP7aể nóiL4QZquuZ chuyện.

- Không!Qtk9 6kzZGP7a- C6kzZGP7aâu trả6kzZGP7a lời6kzZGP7a cL4QZquuZủa Gi6kzZGP7aang NQtk9han khôn6kzZGP7ag nằmL4QZquuZ ngo6kzZGP7aài suQtk9y ngh6kzZGP7aĩ cQtk9ủa V6kzZGP7aân 6kzZGP7aVy: 6kzZGP7a- Tôi6kzZGP7a mu6kzZGP7aa ch6kzZGP7ao tôiL4QZquuZ đấy!

Sao cL4QZquuZó Qtk9thể tQtk9hế đượQtk9c? V6kzZGP7aân 6kzZGP7aVy kL4QZquuZinh ng6kzZGP7aạc, mộQtk9t Qtk9túi 6kzZGP7athuốc 6kzZGP7ato thếQtk9 nàyQtk9, mQtk9ỗi lầnQtk9 Qtk9phải uốnL4QZquuZg bL4QZquuZao Qtk9nhiêu thuL4QZquuZốc Qtk9mới đủ?

- SL4QZquuZợ L4QZquuZrồi phải6kzZGP7a không?6kzZGP7a 6kzZGP7a- Qtk9Anh mỉmL4QZquuZ cườQtk9i: 6kzZGP7a- TôQtk9i bình6kzZGP7a th6kzZGP7aường rất6kzZGP7a bận6kzZGP7a rộnQtk9 Qtk9nên L4QZquuZchẳng Qtk9có thờiL4QZquuZ Qtk9gian đ6kzZGP7ai lấy6kzZGP7a thuốc,L4QZquuZ 6kzZGP7avì vậyQtk9 mQtk9ỗi lầ6kzZGP7an L4QZquuZđi phảiL4QZquuZ lấy6kzZGP7a nhiềuQtk9 hơL4QZquuZn Qtk9một chút!

Vâ6kzZGP7an VQtk9y định6kzZGP7a 6kzZGP7ađưa taL4QZquuZy rQtk9a lấ6kzZGP7ay tQtk9úi thuốcQtk9 Qtk9xem L4QZquuZsao, nhưnQtk9g Qtk9cuối L4QZquuZcùng cQtk9ô 6kzZGP7alại Qtk9rụt tQtk9ay lại.

Hai ngưQtk9ời g6kzZGP7aiờ đL4QZquuZã chẳngL4QZquuZ cònQtk9 cònL4QZquuZ qua6kzZGP7an hệL4QZquuZ thâ6kzZGP7an mQtk9ật nL4QZquuZhư L4QZquuZtrước nữa,Qtk9 d6kzZGP7aù gì6kzZGP7a cũnL4QZquuZg chQtk9ỉ lQtk9à n6kzZGP7agười L4QZquuZqua đườQtk9ng, L4QZquuZkhông nêQtk9n L4QZquuZdò x6kzZGP7aét Qtk9đời tưL4QZquuZ của6kzZGP7a ngườiL4QZquuZ k6kzZGP7ahác, nếuL4QZquuZ kh6kzZGP7aông biếtL4QZquuZ đL4QZquuZâu lạ6kzZGP7ai kQtk9hiến c6kzZGP7aho Qtk9anh 6kzZGP7acảm 6kzZGP7athấy L4QZquuZbực bội.

Giang NhaL4QZquuZn ngoQtk9ảnh đ6kzZGP7aầu sanQtk9g nhìnL4QZquuZ VQtk9ân 6kzZGP7aVy, thấy6kzZGP7a 6kzZGP7acô túmQtk9 chặtL4QZquuZ L4QZquuZvạt áoQtk9, cL4QZquuZố gắn6kzZGP7ag 6kzZGP7athu mì6kzZGP7anh lQtk9ại cL4QZquuZứ nL4QZquuZhư Qtk9thể 6kzZGP7asợ chQtk9ạm phải6kzZGP7a bQtk9ất cL4QZquuZứ thứ6kzZGP7a gQtk9ì tL4QZquuZrên xQtk9e củQtk9a aL4QZquuZnh vậ6kzZGP7ay. GiaQtk9ng NhaL4QZquuZn hơiQtk9 nhíuL4QZquuZ m6kzZGP7aày, dồnL4QZquuZ sứcL4QZquuZ L4QZquuZtập trQtk9ung trởL4QZquuZ lạiL4QZquuZ 6kzZGP7acon đường6kzZGP7a tr6kzZGP7aước mặtQtk9: L4QZquuZ- CQtk9ô k6kzZGP7aéo giú6kzZGP7ap tôL4QZquuZi cáL4QZquuZi m6kzZGP7aàn c6kzZGP7ahe nắngQtk9 xuQtk9ống với!

Vân L4QZquuZVy liền6kzZGP7a đưa6kzZGP7a L4QZquuZtay rQtk9a L4QZquuZkéo Qtk9cái mànL4QZquuZ cQtk9he nQtk9ắng xL4QZquuZuống. L4QZquuZBỗng 6kzZGP7anhiên một6kzZGP7a tấm6kzZGP7a ảnL4QZquuZh rớL4QZquuZt xuống6kzZGP7a theL4QZquuZo. BứcL4QZquuZ ảnhQtk9 chL4QZquuZụp mộL4QZquuZt pQtk9hong 6kzZGP7acảnh mộtL4QZquuZ đỉnhL4QZquuZ núQtk9i tu6kzZGP7ayết tL4QZquuZrắng xóa.Qtk9 Bứ6kzZGP7ac ảnh6kzZGP7a 6kzZGP7anày trưQtk9ớc đâyL4QZquuZ a6kzZGP7anh L4QZquuZđã từn6kzZGP7ag Qtk9cho L4QZquuZcô xem.

NhiếpQtk9 ảQtk9nh là6kzZGP7a sởL4QZquuZ tL4QZquuZhích củaL4QZquuZ L4QZquuZGiang NQtk9han, 6kzZGP7acô lL4QZquuZại đặcL4QZquuZ biệtQtk9 tQtk9hích nhQtk9ững bức6kzZGP7a ảnh6kzZGP7a L4QZquuZchụp cảnL4QZquuZh tuyế6kzZGP7at cQtk9ủa anL4QZquuZh. Qtk9Đây 6kzZGP7alà b6kzZGP7aức 6kzZGP7aảnh màL4QZquuZ cô6kzZGP7a thícL4QZquuZh nhất.

Cô nhQtk9ớ r6kzZGP7aằng Qtk9sau Qtk9khi L4QZquuZGiang NQtk9han ch6kzZGP7aết, 6kzZGP7acô đã6kzZGP7a đeL4QZquuZm đốtQtk9 t6kzZGP7aất cQtk9ả nQtk9hững bứcQtk9 ảnh6kzZGP7a nàL4QZquuZy. Thế6kzZGP7a màL4QZquuZ giL4QZquuZờ đâL4QZquuZy anQtk9h lạQtk9i đL4QZquuZang giQtk9ữ nóL4QZquuZ. ĐiềuQtk9 nàyQtk9 khiếQtk9n ch6kzZGP7ao Vân6kzZGP7a VL4QZquuZy cóQtk9 cảmQtk9 giác6kzZGP7a 6kzZGP7anhư hQtk9ai nL4QZquuZgười đan6kzZGP7ag cL4QZquuZách nQtk9hau cL4QZquuZả mộtL4QZquuZ 6kzZGP7athế gQtk9iới vậy.

- CôQtk9 6kzZGP7acó thíL4QZquuZch không?

Vân Qtk9Vy gậL4QZquuZt đầuQtk9: 6kzZGP7a- TrướcQtk9 đ6kzZGP7aây tôQtk9i L4QZquuZvô cùn6kzZGP7ag thL4QZquuZích nhữn6kzZGP7ag bứcL4QZquuZ ảnh6kzZGP7a Qtk9chụp cảL4QZquuZnh tu6kzZGP7ayết trắng!

- ThQtk9ế còn6kzZGP7a bQtk9ây giờ?

- VẫnL4QZquuZ nhưL4QZquuZ vậL4QZquuZy! L4QZquuZ- 6kzZGP7aVân V6kzZGP7ay lưu6kzZGP7a luyếnQtk9 cL4QZquuZầm bứL4QZquuZc ảnhL4QZquuZ trênQtk9 tL4QZquuZay, khôn6kzZGP7ag nQtk9ỡ đQtk9ặt xuống.

AnL4QZquuZh ngoảnQtk9h đầuQtk9 lạQtk9i nhìnL4QZquuZ thẳL4QZquuZng vàQtk9o cQtk9òn đưQtk9ờng tL4QZquuZrước mặL4QZquuZt, 6kzZGP7ađôi mắt6kzZGP7a k6kzZGP7ahẽ nheQtk9o lQtk9ại: L4QZquuZ- TôQtk9i cònL4QZquuZ tưởnQtk9g bL4QZquuZây L4QZquuZgiờ thì6kzZGP7a khônL4QZquuZg thQtk9ích Qtk9nữa chứ?

Vân VQtk9y vộiL4QZquuZ vàn6kzZGP7ag nói6kzZGP7a: 6kzZGP7a- Qtk9Có nhữngQtk9 sởL4QZquuZ thí6kzZGP7ach Qtk9có làQtk9m tL4QZquuZhế nàL4QZquuZo cQtk9ũng kh6kzZGP7aông thểL4QZquuZ tQtk9hay đổL4QZquuZi được!

- ThếL4QZquuZ sao?

- ỪL4QZquuZ? Qtk9- VânL4QZquuZ V6kzZGP7ay lL4QZquuZại mL4QZquuZột lầ6kzZGP7an nữaQtk9 khẳng6kzZGP7a định.

Gian6kzZGP7ag Qtk9Nhan khẽQtk9 Qtk9nhếch Qtk9môi cL4QZquuZười: Qtk9- VL4QZquuZậy tQtk9hì tốt!

Vân VQtk9y cứ6kzZGP7a cảL4QZquuZm tQtk9hấy troL4QZquuZng L4QZquuZnhững câ6kzZGP7au Qtk9nói cL4QZquuZủa Gian6kzZGP7ag L4QZquuZNhan Qtk9có ẩnL4QZquuZ 6kzZGP7aý 6kzZGP7agì đó,L4QZquuZ th6kzZGP7aế nhưQtk9ng cQtk9ô khônL4QZquuZg Qtk9sao hiQtk9ểu n6kzZGP7aổi. C6kzZGP7aô chợt6kzZGP7a Qtk9nhớ lạiL4QZquuZ người6kzZGP7a cQtk9on gáiQtk9 ở6kzZGP7a bênL4QZquuZ cạnh6kzZGP7a Gian6kzZGP7ag N6kzZGP7ahan mấy6kzZGP7a nL4QZquuZăm trư6kzZGP7aớc, cóQtk9 thể6kzZGP7a aQtk9nh đaL4QZquuZng L4QZquuZnói đến6kzZGP7a côQtk9 ấ6kzZGP7ay chăng?

Vân 6kzZGP7aVy lQtk9ật 6kzZGP7ađi lậQtk9t lạ6kzZGP7ai bL4QZquuZức ả6kzZGP7anh, cQtk9uối 6kzZGP7acùng cũnL4QZquuZg đL4QZquuZành phảiL4QZquuZ đưaL4QZquuZ nóL4QZquuZ lại6kzZGP7a cL4QZquuZho GianQtk9g NhanQtk9. 6kzZGP7aCô đãQtk9 chẳngL4QZquuZ L4QZquuZcòn quyề6kzZGP7an sởQtk9 hữu6kzZGP7a đốiL4QZquuZ vớiQtk9 bQtk9ức ảnhL4QZquuZ nàyQtk9 nữ6kzZGP7aa rồi.

- Nếu6kzZGP7a cQtk9ô L4QZquuZthích L4QZquuZtôi tặngL4QZquuZ Qtk9cho L4QZquuZcô đấy!

Vân V6kzZGP7ay ngạcQtk9 n6kzZGP7ahiên L4QZquuZhá h6kzZGP7aốc miệngL4QZquuZ. TrưL4QZquuZớc đ6kzZGP7aây cQtk9ô từngQtk9 đòL4QZquuZi 6kzZGP7aGiang 6kzZGP7aNhan Qtk9phải c6kzZGP7aho mìnhL4QZquuZ b6kzZGP7aức ảnh6kzZGP7a này,L4QZquuZ thếL4QZquuZ màL4QZquuZ aL4QZquuZnh c6kzZGP7aòn tiếQtk9c. VậL4QZquuZy mL4QZquuZà bâQtk9y gi6kzZGP7aờ 6kzZGP7aanh lạQtk9i L4QZquuZhào phóng6kzZGP7a tặngQtk9 Qtk9nó ch6kzZGP7ao 6kzZGP7amột người6kzZGP7a mL4QZquuZà L4QZquuZanh 6kzZGP7amới gQtk9ặp mặQtk9t cL4QZquuZó v6kzZGP7aài lần.

- AnhQtk9….- CôQtk9 bQtk9iết L4QZquuZlà L4QZquuZanh đL4QZquuZã đánL4QZquuZh mấQtk9t p6kzZGP7ahim c6kzZGP7ahụp củaL4QZquuZ bQtk9ức ảnh6kzZGP7a n6kzZGP7aày rồi,L4QZquuZ nếL4QZquuZu như6kzZGP7a làL4QZquuZ vậyL4QZquuZ…:- 6kzZGP7aAnh tQtk9hật sựQtk9 muốnL4QZquuZ tặL4QZquuZng nóQtk9 c6kzZGP7aho tôQtk9i sao?

Giang Nh6kzZGP7aan mỉL4QZquuZm cười,6kzZGP7a t6kzZGP7aỏ vẻL4QZquuZ rấL4QZquuZt thả6kzZGP7an nhiê6kzZGP7an, nhữngQtk9 ngóQtk9n ta6kzZGP7ay 6kzZGP7athon L4QZquuZdài L4QZquuZnhẹ nhàngQtk9 đi6kzZGP7aều Qtk9khiển vôQtk9 lL4QZquuZăng: L4QZquuZ- Qtk9Cô rQtk9ất thQtk9ích n6kzZGP7aó mà!L4QZquuZ 6kzZGP7a- a6kzZGP7anh d6kzZGP7aừng lạL4QZquuZi một6kzZGP7a L4QZquuZchút L4QZquuZrồi Qtk9nói L4QZquuZtiếp: 6kzZGP7a- HL4QZquuZay lQtk9à Qtk9cô khôn6kzZGP7ag 6kzZGP7amuốn nhậnL4QZquuZ c6kzZGP7aái g6kzZGP7aì L4QZquuZtừ ngườiQtk9 lạ?

Vân VQtk9y chẳngQtk9 bL4QZquuZao g6kzZGP7aiờ nghQtk9ĩ Qtk9rằng tấtQtk9 cả6kzZGP7a nL4QZquuZhững L4QZquuZthứ đãL4QZquuZ mất6kzZGP7a đQtk9i lạiQtk9 cQtk9ó L4QZquuZthể lấyL4QZquuZ L4QZquuZlại đư6kzZGP7aợc. CôL4QZquuZ éQtk9p chặtL4QZquuZ bức6kzZGP7a ảnQtk9h vào6kzZGP7a lQtk9ồng ngựcL4QZquuZ, vL4QZquuZội vàngQtk9 6kzZGP7agiải thích:L4QZquuZ 6kzZGP7a- Qtk9Không phải,6kzZGP7a 6kzZGP7atôi c6kzZGP7ahỉ cảL4QZquuZm thấL4QZquuZy núiL4QZquuZ 6kzZGP7acao nhL4QZquuZư vậ6kzZGP7ay, a6kzZGP7anh chẳn6kzZGP7ag dễ6kzZGP7a dàng6kzZGP7a gì6kzZGP7a Qtk9mới chQtk9ụp đư6kzZGP7aợc bứ6kzZGP7ac ảQtk9nh này….-Qtk9 Qtk9Giang NhaL4QZquuZn đQtk9ã từQtk9ng Qtk9nói v6kzZGP7aới Qtk9cô, đL4QZquuZể cL4QZquuZó được6kzZGP7a bứcL4QZquuZ ảL4QZquuZnh này,Qtk9 anL4QZquuZh đãQtk9 phải6kzZGP7a khQtk9ổ côngQtk9 chL4QZquuZờ đợi6kzZGP7a Qtk9suốt c6kzZGP7aả đêm,6kzZGP7a vL4QZquuZì thL4QZquuZế m6kzZGP7aà suQtk9ýt chúL4QZquuZt nữa6kzZGP7a aL4QZquuZnh L4QZquuZcòn bịQtk9 Qtk9chết có6kzZGP7ang L4QZquuZở tL4QZquuZrên đỉnh6kzZGP7a núQtk9i L4QZquuZtuyết đó.

- LàmQtk9 sa6kzZGP7ao cL4QZquuZô biếtL4QZquuZ được6kzZGP7a ngọnL4QZquuZ núi6kzZGP7a ấL4QZquuZy rấtL4QZquuZ cao?

VâL4QZquuZn V6kzZGP7ay sữQtk9ng người,Qtk9 côQtk9 vộQtk9i vàng6kzZGP7a gL4QZquuZiải tQtk9hích mQtk9à chL4QZquuZẳng bL4QZquuZuồn 6kzZGP7asuy nghĩQtk9: L4QZquuZ- TL4QZquuZôi Qtk9có mộ6kzZGP7at ngườ6kzZGP7ai bạL4QZquuZn đL4QZquuZã L4QZquuZtừng đến6kzZGP7a đó!

6kzZGP7a- Qtk9Anh tQtk9a cũngL4QZquuZ thíc6kzZGP7ah nhiếL4QZquuZp ảnL4QZquuZh à?

- Vâng!

Giang 6kzZGP7aNhan bậQtk9t cưL4QZquuZời thL4QZquuZành tiL4QZquuZếng: Qtk9- 6kzZGP7aTôi cứ6kzZGP7a tưở6kzZGP7ang cô6kzZGP7a chL4QZquuZỉ biết6kzZGP7a đây6kzZGP7a l6kzZGP7aà mộtQtk9 L4QZquuZbức ản6kzZGP7ah Qtk9chụp đỉnh6kzZGP7a L4QZquuZnúi, nàL4QZquuZo Qtk9ngờ côQtk9 cL4QZquuZòn biL4QZquuZết đượcL4QZquuZ cQtk9ụ th6kzZGP7aể cL4QZquuZả địaL4QZquuZ Qtk9điểm ch6kzZGP7aụp nó!

V6kzZGP7aân L4QZquuZVy Qtk9chột L4QZquuZdạ, c6kzZGP7ahẳng ngờ6kzZGP7a cô6kzZGP7a Qtk9lại hếtL4QZquuZ Qtk9lần nàyQtk9 đến6kzZGP7a lầnQtk9 kháQtk9c đ6kzZGP7aể “L4QZquuZlộ 6kzZGP7acái đuôiL4QZquuZ” cQtk9ủa m6kzZGP7aình. VL4QZquuZốn dĩQtk9 chỉL4QZquuZ l6kzZGP7aà mQtk9ột cL4QZquuZâu nóL4QZquuZi hếtL4QZquuZ 6kzZGP7asức 6kzZGP7abình thường,L4QZquuZ thếQtk9 mL4QZquuZà côQtk9 càngL4QZquuZ L4QZquuZgiải thL4QZquuZích L4QZquuZcàng Qtk9rắc rối,L4QZquuZ chẳL4QZquuZng khL4QZquuZác gL4QZquuZì “6kzZGP7achữa lợL4QZquuZn lành6kzZGP7a th6kzZGP7aành lL4QZquuZợn què”.L4QZquuZ Nếu6kzZGP7a nhL4QZquuZư GiaL4QZquuZng Qtk9Nhan L4QZquuZmà nQtk9ói mộQtk9t câu:L4QZquuZ “KhiL4QZquuZ nL4QZquuZào rảnhQtk9 giQtk9ới thQtk9iệu 6kzZGP7aanh ấyL4QZquuZ vớiQtk9 tô6kzZGP7ai nhé!”,6kzZGP7a thếL4QZquuZ Qtk9thì c6kzZGP7ahẳng phảQtk9i c6kzZGP7aô sẽ6kzZGP7a lộL4QZquuZ nguyê6kzZGP7an L4QZquuZhình 6kzZGP7ahay sao?

Gia6kzZGP7ang NhL4QZquuZan Qtk9hình nhưL4QZquuZ đã6kzZGP7a thQtk9ay đổiQtk9 khácL4QZquuZ trước6kzZGP7a rồi,6kzZGP7a 6kzZGP7aít nQtk9hất L4QZquuZthì 6kzZGP7aanh đãQtk9 6kzZGP7akhông còQtk9n giốnQtk9g nh6kzZGP7aư GianL4QZquuZg 6kzZGP7aNhan tronQtk9g Qtk9kí ứcL4QZquuZ củ6kzZGP7aa côQtk9. Qtk9Giang NhL4QZquuZan L4QZquuZcủa hiện6kzZGP7a Qtk9tại 6kzZGP7akhiến chQtk9o cL4QZquuZô khL4QZquuZông th6kzZGP7aể nắm6kzZGP7a L4QZquuZbắt được.

- L4QZquuZCô cóL4QZquuZ biếL4QZquuZt co6kzZGP7an đQtk9ường 6kzZGP7anày không?

Vân VL4QZquuZy 6kzZGP7alắc đầuQtk9 đápL4QZquuZ: Qtk9- Không!

Giang L4QZquuZNhan điL4QZquuZ quL4QZquuZa mộtL4QZquuZ c6kzZGP7aon đQtk9ường nhQtk9ỏ r6kzZGP7aồi dQtk9ừng lạiL4QZquuZ: Qtk9- N6kzZGP7ahớ L4QZquuZnhé, tL4QZquuZừ đây6kzZGP7a đ6kzZGP7aến cônQtk9g t6kzZGP7ay Qtk9cô càng6kzZGP7a nL4QZquuZhanh hQtk9ơn đấy!

Giờ Qtk9Vân VL4QZquuZy Qtk9mới Qtk9phát hiệnQtk9 r6kzZGP7aa côn6kzZGP7ag 6kzZGP7aty mQtk9ình cáL4QZquuZch chỗL4QZquuZ nàQtk9y ch6kzZGP7aẳng L4QZquuZxa: 6kzZGP7a- Anh….

- Qtk9Trước 6kzZGP7ađây tôiQtk9 từngL4QZquuZ láiQtk9 x6kzZGP7ae L4QZquuZqua đQtk9ây! L4QZquuZ- AL4QZquuZnh đãQtk9 từngQtk9 l6kzZGP7aái 6kzZGP7axe qu6kzZGP7aa đâyL4QZquuZ, Qtk9sau đóL4QZquuZ nhL4QZquuZìn 6kzZGP7athấy 6kzZGP7amột côL4QZquuZ gáiL4QZquuZ Qtk9nhỏ nh6kzZGP7aắn đanL4QZquuZg Qtk9ôm mộtQtk9 L4QZquuZcái tQtk9úi xáL4QZquuZch Qtk9rất to6kzZGP7a, chậm6kzZGP7a chạpQtk9 lêL4QZquuZ bướcQtk9 6kzZGP7avề phíaL4QZquuZ trước.

Vân VL4QZquuZy Qtk9sững người.L4QZquuZ 6kzZGP7aAnh chL4QZquuZỉ nói6kzZGP7a rằn6kzZGP7ag L4QZquuZanh đã6kzZGP7a từngQtk9 đQtk9i qQtk9ua đâyQtk9 thôi,L4QZquuZ thếL4QZquuZ m6kzZGP7aà 6kzZGP7ađã thuộQtk9c đườngQtk9 x6kzZGP7aá hơnL4QZquuZ cả6kzZGP7a mộtL4QZquuZ người6kzZGP7a đã6kzZGP7a Qtk9học 6kzZGP7aở đâyQtk9 hQtk9ai 6kzZGP7anăm trờiQtk9 nhưL4QZquuZ cô.

L4QZquuZ- TôiQtk9 Qtk9ít Qtk9khi điL4QZquuZ 6kzZGP7ađường nà6kzZGP7ay, Qtk9nhà Qtk9tôi L4QZquuZở hướngL4QZquuZ khL4QZquuZác mà!L4QZquuZ L4QZquuZ- CQtk9ô ngại6kzZGP7a 6kzZGP7angùng nói.

Hai năm6kzZGP7a na6kzZGP7ay cô6kzZGP7a gần6kzZGP7a nhưL4QZquuZ đãQtk9 q6kzZGP7auen thuộQtk9c vQtk9ới một6kzZGP7a cQtk9on đường.6kzZGP7a Thỉ6kzZGP7anh thoảnL4QZquuZg Qtk9lắm Qtk9cô L4QZquuZmới đL4QZquuZi siêL4QZquuZu thị,6kzZGP7a v6kzZGP7aì k6kzZGP7ahông biếtQtk9 đườnL4QZquuZg nêL4QZquuZn phảiL4QZquuZ Qtk9đi vòn6kzZGP7ag 6kzZGP7amột vònL4QZquuZg rQtk9ất 6kzZGP7axa. Có6kzZGP7a lầ6kzZGP7an vì6kzZGP7a L4QZquuZmua nhiềuL4QZquuZ đồQtk9 L4QZquuZquá Qtk9nên cL4QZquuZô đành6kzZGP7a phảiQtk9 L4QZquuZngồi Qtk9bệt xu6kzZGP7aống đất6kzZGP7a mà6kzZGP7a thở.

Giang NhaQtk9n tL4QZquuZrước L4QZquuZđây thườ6kzZGP7ang xuyênQtk9 6kzZGP7anhắc nhL4QZquuZở côQtk9 Qtk9là đQtk9ừng nêQtk9n mL4QZquuZua qL4QZquuZuá nhiều6kzZGP7a 6kzZGP7ađồ vàQtk9 phL4QZquuZải 6kzZGP7atìm 6kzZGP7acon đườngL4QZquuZ ngQtk9ắn nhQtk9ất L4QZquuZvề nhà.

Có lẽ….Qtk9 Vâ6kzZGP7an V6kzZGP7ay lL4QZquuZén L4QZquuZnhìn Gian6kzZGP7ag N6kzZGP7ahan, Qtk9có lẽL4QZquuZ 6kzZGP7aông trờL4QZquuZi đ6kzZGP7aã baQtk9n chL4QZquuZo L4QZquuZcô cQtk9ó cơL4QZquuZ hộQtk9i quQtk9ay ngược6kzZGP7a lạiQtk9 tL4QZquuZhời 6kzZGP7agian khônL4QZquuZg chỉQtk9 lL4QZquuZà Qtk9để GiaQtk9ng Nha6kzZGP7an Qtk9có th6kzZGP7aể sống6kzZGP7a tốtL4QZquuZ 6kzZGP7ahơn L4QZquuZmà rấtQtk9 cóL4QZquuZ Qtk9thể còQtk9n 6kzZGP7atạo c6kzZGP7aơ hội6kzZGP7a c6kzZGP7aho hL4QZquuZai ngườiQtk9 6kzZGP7aquay tQtk9rở L4QZquuZlại vL4QZquuZới nhau.

Tiếng c6kzZGP7ahuông điệnL4QZquuZ thoQtk9ại L4QZquuZvui Qtk9tai v6kzZGP7aang lên6kzZGP7a. Vân6kzZGP7a 6kzZGP7aVy 6kzZGP7avội vàn6kzZGP7ag L4QZquuZmở túiL4QZquuZ xáL4QZquuZch, nhưn6kzZGP7ag L4QZquuZlại tQtk9hấy chQtk9iếc điệnQtk9 thoạiL4QZquuZ vẫnL4QZquuZ iL4QZquuZm lì6kzZGP7am nằmQtk9 Qtk9đó. LQtk9úc n6kzZGP7aày cô6kzZGP7a mớL4QZquuZi ýL4QZquuZ thứcQtk9 đượL4QZquuZc rằngQtk9 tiếngQtk9 chuQtk9ông điệnL4QZquuZ 6kzZGP7athoại qQtk9uen 6kzZGP7athuộc ấyL4QZquuZ khQtk9ông phảiQtk9 l6kzZGP7aà Qtk9từ máQtk9y đ6kzZGP7aiện tho6kzZGP7aại củL4QZquuZa cô.

Cô giậL4QZquuZt mìQtk9nh nhớL4QZquuZ Qtk9ra rằn6kzZGP7ag kể6kzZGP7a t6kzZGP7aừ L4QZquuZsau khQtk9i GQtk9iang NhaL4QZquuZn cQtk9hết, ch6kzZGP7auông điệnL4QZquuZ thoL4QZquuZại cL4QZquuZủa Qtk9cô L4QZquuZđã đổi6kzZGP7a thành6kzZGP7a bảnQtk9 L4QZquuZnhạc L4QZquuZmà GiQtk9ang NhaQtk9n thíchQtk9. L4QZquuZThế m6kzZGP7aà gi6kzZGP7aờ bảQtk9n nhạQtk9c Qtk9cô thL4QZquuZích L4QZquuZlại phL4QZquuZát r6kzZGP7aa từQtk9 điệnL4QZquuZ 6kzZGP7athoại củaL4QZquuZ GQtk9iang Nhan.

Giang Nha6kzZGP7an từ6kzZGP7ang Qtk9trêu chọc6kzZGP7a 6kzZGP7acô 6kzZGP7avì dùngQtk9 tL4QZquuZhứ â6kzZGP7am nhL4QZquuZạc Qtk9ấu trĩL4QZquuZ nQtk9ày, thế6kzZGP7a mQtk9à bâyL4QZquuZ giL4QZquuZờ an6kzZGP7ah lại….

L4QZquuZTrong điệL4QZquuZn thoạiQtk9 l6kzZGP7aoáng t6kzZGP7ahoáng vọnL4QZquuZg rQtk9a giọngQtk9 L4QZquuZnói L4QZquuZrất hà6kzZGP7ao hứL4QZquuZng Qtk9của Qtk9ai đó:6kzZGP7a -Cậu6kzZGP7a chuẩn6kzZGP7a bịQtk9 kếL4QZquuZt h6kzZGP7aôn rồQtk9i không?L4QZquuZ KhôngQtk9 L4QZquuZđợi cáiL4QZquuZ n6kzZGP7agười khô6kzZGP7ang thểQtk9 kQtk9ia của6kzZGP7a cậ6kzZGP7au nữa6kzZGP7a Qtk9à? 6kzZGP7aTôi nó6kzZGP7ai L4QZquuZrồi mL4QZquuZà, b6kzZGP7aan nãy6kzZGP7a tQtk9ôi gọi6kzZGP7a đL4QZquuZiện Qtk9cho bácQtk9 gái,6kzZGP7a 6kzZGP7abác bL4QZquuZảo cậu6kzZGP7a sắpQtk9 kết6kzZGP7a hôQtk9n, hóQtk9a rL4QZquuZa lQtk9à thậtQtk9 à?

- Ừ…-6kzZGP7a GiaQtk9ng N6kzZGP7ahan L4QZquuZkhông hề6kzZGP7a Qtk9phủ đị6kzZGP7anh: Qtk9- KhL4QZquuZi nàQtk9o gặpL4QZquuZ thì6kzZGP7a nQtk9ói chuQtk9yện tiếL4QZquuZp nhé!

Trái t6kzZGP7aim củaQtk9 VQtk9ân V6kzZGP7ay độQtk9t nhiêQtk9n L4QZquuZnhư bị6kzZGP7a bóQtk9p nL4QZquuZghẹt L4QZquuZlại. AnQtk9h L4QZquuZấy c6kzZGP7ahuẩn bQtk9ị kết6kzZGP7a hQtk9ôn rồQtk9i.Anh thL4QZquuZật Qtk9sự Qtk9sắp kếL4QZquuZt hônQtk9 rồi6kzZGP7a, hóaQtk9 Qtk9ra ông6kzZGP7a trờiL4QZquuZ đaQtk9ng trêQtk9u đùa6kzZGP7a cL4QZquuZô. 6kzZGP7aHai người6kzZGP7a họQtk9 Qtk9sớm chẳng6kzZGP7a 6kzZGP7agặp, muQtk9ộn L4QZquuZchẳng gặp6kzZGP7a, l6kzZGP7aại gặpQtk9 đún6kzZGP7ag vàL4QZquuZo 6kzZGP7alúc a6kzZGP7anh ch6kzZGP7auẩn L4QZquuZbị Qtk9kết hôn.

GiaL4QZquuZng N6kzZGP7ahan ngắQtk9t điện6kzZGP7a L4QZquuZthoại. VânL4QZquuZ Qtk9Vy vộiL4QZquuZ Qtk9vàng nL4QZquuZói cámL4QZquuZ Qtk9ơn rL4QZquuZồi mởQtk9 cQtk9ửa L4QZquuZxe định6kzZGP7a xuống.

- KhQtk9oan đãL4QZquuZ! L4QZquuZ- GianQtk9g Nh6kzZGP7aan cưQtk9ời cườL4QZquuZi nóQtk9i: Qtk9- Có6kzZGP7a phảQtk9i côL4QZquuZ cũQtk9ng n6kzZGP7aên đưaL4QZquuZ ch6kzZGP7ao tôi6kzZGP7a mộQtk9t thứ6kzZGP7a giốn6kzZGP7ag Qtk9như t6kzZGP7ahế không?

- CL4QZquuZái gì?

-D6kzZGP7aanh thQtk9iếp Qtk9ấy! Qtk9- Qtk9Anh ng6kzZGP7aập ngừngQtk9 nói:6kzZGP7a L4QZquuZ- 6kzZGP7aDù saL4QZquuZo tôL4QZquuZi cũL4QZquuZng phảiQtk9 6kzZGP7abiết nQtk9gười 6kzZGP7atôi đãL4QZquuZ đQtk9ưa 6kzZGP7adanh thiế6kzZGP7ap là6kzZGP7a 6kzZGP7aai chứ6kzZGP7a nhỉ?

Lú6kzZGP7ac L4QZquuZnày Qtk9Vân L4QZquuZVy mớiL4QZquuZ sQtk9ực tỉnh.6kzZGP7a C6kzZGP7aô vụng6kzZGP7a vềL4QZquuZ lấyQtk9 rQtk9a mQtk9ột tấm6kzZGP7a dan6kzZGP7ah tQtk9hiếp 6kzZGP7ađưa L4QZquuZcho GL4QZquuZiang NhL4QZquuZan Qtk9rồi Qtk9đứng g6kzZGP7aọn vL4QZquuZào L4QZquuZlề đưQtk9ờng, Qtk9nhìn chiếcL4QZquuZ x6kzZGP7ae của6kzZGP7a Qtk9Giang L4QZquuZNhan đL4QZquuZang hòQtk9a L4QZquuZvào dòngL4QZquuZ xQtk9e cL4QZquuZộ đô6kzZGP7ang đ6kzZGP7aúc trê6kzZGP7an đường.

- Qtk9Vân VL4QZquuZy, ngườQtk9i baL4QZquuZn nL4QZquuZãy là6kzZGP7a 6kzZGP7aai thế?

L4QZquuZMãi L4QZquuZđến 6kzZGP7akhi n6kzZGP7aghe th6kzZGP7aấy 6kzZGP7atiếng hỏ6kzZGP7ai cL4QZquuZủa đQtk9ồng nghiệp,L4QZquuZ VânL4QZquuZ VQtk9y mới6kzZGP7a giậQtk9t m6kzZGP7aình bL4QZquuZừng tỉnh.

- MQtk9ột người6kzZGP7a bạn!

-Không phảQtk9i chứ?

- Thật6kzZGP7a đấy!L4QZquuZ 6kzZGP7a- L4QZquuZCó lẽQtk9 đối6kzZGP7a vớiL4QZquuZ GiaQtk9ng 6kzZGP7aNhan, Qtk9cô chẳL4QZquuZng 6kzZGP7athể đượcL4QZquuZ co6kzZGP7ai 6kzZGP7alà mộtQtk9 Qtk9người bạn.

Giang L4QZquuZNhan L4QZquuZlấy chìaQtk9 Qtk9khóa mở6kzZGP7a cửa,6kzZGP7a vừL4QZquuZa 6kzZGP7ađi vQtk9ào phQtk9òng đã6kzZGP7a ngQtk9he thấyL4QZquuZ mL4QZquuZột giọnQtk9g nQtk9ói rất6kzZGP7a Qtk9quen tL4QZquuZhuộc: L4QZquuZ- TiểQtk9u NguyL4QZquuZên vềQtk9 rồiL4QZquuZ đấyL4QZquuZ à?

- NhQtk9ìn coL4QZquuZn xQtk9em, lL4QZquuZớn bằ6kzZGP7ang nL4QZquuZgần nQtk9ày rồiQtk9 mL4QZquuZà cònQtk9 khL4QZquuZông biL4QZquuZết tQtk9ự chăQtk9m só6kzZGP7ac bảnL4QZquuZ thâQtk9n! Qtk9- B6kzZGP7aà GianL4QZquuZg L4QZquuZđang m6kzZGP7aặc tạpL4QZquuZ d6kzZGP7aề L4QZquuZtừ Qtk9trong bế6kzZGP7ap chạyQtk9 6kzZGP7ara, đónQtk9 lQtk9ấy Qtk9cái áL4QZquuZo khoL4QZquuZác trê6kzZGP7an Qtk9tay Gia6kzZGP7ang N6kzZGP7ahan rồQtk9i nhíuQtk9 L4QZquuZmày nhQtk9ìn cậ6kzZGP7au coQtk9n 6kzZGP7atrai: L4QZquuZ- CQtk9ó L4QZquuZphải gần6kzZGP7a đQtk9ây Qtk9lại làQtk9m vQtk9iệc vQtk9ất vảL4QZquuZ quQtk9á khL4QZquuZông? TrôQtk9ng cL4QZquuZó vẻQtk9 tâmL4QZquuZ trạngL4QZquuZ Qtk9không đượL4QZquuZc tốt…-Qtk9 nóiQtk9 đếL4QZquuZn đâ6kzZGP7ay Qtk9mẹ GiQtk9ang L4QZquuZNhan bỗng6kzZGP7a nL4QZquuZhíu Qtk9mày: Qtk9- CL4QZquuZó 6kzZGP7aphải bệnL4QZquuZh tQtk9im lại….

-Mẹ à…-L4QZquuZ GL4QZquuZiang Nh6kzZGP7aan cườiL4QZquuZ cưQtk9ời: 6kzZGP7a- ĐL4QZquuZừng nQtk9ghĩ Qtk9vớ L4QZquuZvẩn 6kzZGP7anữa, 6kzZGP7acon vừaQtk9 đếnL4QZquuZ bện6kzZGP7ah viện6kzZGP7a kiểL4QZquuZm tL4QZquuZra rồi,L4QZquuZ mL4QZquuZọi Qtk9thứ đềuL4QZquuZ Qtk9ổn L4QZquuZcả! L4QZquuZ- ĐQtk9ể chứng6kzZGP7a 6kzZGP7aminh L4QZquuZcho nhữngQtk9 gìQtk9 mL4QZquuZình vừaQtk9 nó6kzZGP7ai, GQtk9iang NhL4QZquuZan cònL4QZquuZ đưL4QZquuZa Qtk9cho mQtk9ẹ xeQtk9m tQtk9ờ đQtk9ơn k6kzZGP7ahám bệnhQtk9 m6kzZGP7aà bácQtk9 sĩQtk9 đã6kzZGP7a viết.

Mẹ GQtk9iang Nha6kzZGP7an đọQtk9c kếtQtk9 6kzZGP7aquả kiểmL4QZquuZ Qtk9tra củ6kzZGP7aa 6kzZGP7acon, nL4QZquuZụ c6kzZGP7aười lậpQtk9 t6kzZGP7aức nởL4QZquuZ 6kzZGP7atrên môi.

Trong nL4QZquuZhà 6kzZGP7avệ sQtk9inh, GiaQtk9ng NQtk9han soL4QZquuZi vL4QZquuZào gQtk9ương. H6kzZGP7aình ả6kzZGP7anh Qtk9của aL4QZquuZnh trL4QZquuZong gươQtk9ng Qtk9có chú6kzZGP7at cQtk9ứng nhắc,6kzZGP7a khuôn6kzZGP7a mL4QZquuZặt L4QZquuZcứ thQtk9ất 6kzZGP7athần n6kzZGP7ahư ngQtk9ười mất6kzZGP7a hồ6kzZGP7an, nếuQtk9 khônL4QZquuZg chẳngQtk9 6kzZGP7ađến L4QZquuZmức cQtk9ó người6kzZGP7a đếnQtk9 nhQtk9à màL4QZquuZ aL4QZquuZnh khônQtk9g biếL4QZquuZt. Mẹ6kzZGP7a aQtk9nh cứL4QZquuZ thỉnhQtk9 tQtk9hoảng lạL4QZquuZi đếQtk9n dQtk9ọn dẹpL4QZquuZ nL4QZquuZhà cửaL4QZquuZ chQtk9o a6kzZGP7anh, hômL4QZquuZ L4QZquuZnay cQtk9ũng khôn6kzZGP7ag phả6kzZGP7ai là6kzZGP7a ngQtk9oại lệ.

Trên 6kzZGP7abàn Qtk9bày toàn6kzZGP7a đồQtk9 ăL4QZquuZn mQtk9à thườ6kzZGP7ang ngày6kzZGP7a aQtk9nh vẫn6kzZGP7a thL4QZquuZích ăn,6kzZGP7a 6kzZGP7athế nL4QZquuZhưng hômQtk9 nL4QZquuZay Qtk9ăn vàoL4QZquuZ 6kzZGP7alại chẳng6kzZGP7a thấyL4QZquuZ nL4QZquuZgon miệnL4QZquuZg chúL4QZquuZt 6kzZGP7anào. Có6kzZGP7a l6kzZGP7aẽ tại6kzZGP7a vìL4QZquuZ dạoQtk9 nàyL4QZquuZ anL4QZquuZh thựcQtk9 sL4QZquuZự L4QZquuZquá bậQtk9n rộn.

- M6kzZGP7aẹ đQtk9ã đ6kzZGP7aặt kháchL4QZquuZ sạQtk9n Qtk9tổ chức6kzZGP7a hQtk9ôn L4QZquuZlễ ch6kzZGP7ao 6kzZGP7acon r6kzZGP7aồi, Qtk9ở khách…..
MẹL4QZquuZ L4QZquuZanh bắ6kzZGP7at đầuQtk9 nóiQtk9 đến6kzZGP7a chuQtk9yện cL4QZquuZhuẩn b6kzZGP7aị hôn6kzZGP7a lễ.6kzZGP7a GianQtk9g L4QZquuZNhan L4QZquuZchẳng 6kzZGP7ađể hềQtk9 đểQtk9 L4QZquuZtâm đếQtk9n nhữngL4QZquuZ gì6kzZGP7a mẹL4QZquuZ aQtk9nh đQtk9ang nói.

- Các6kzZGP7a coL4QZquuZn kết6kzZGP7a hônL4QZquuZ xoL4QZquuZng khôQtk9ng đQtk9ịnh dọQtk9n v6kzZGP7aề nhà6kzZGP7a L4QZquuZở tQtk9hật à?

- KhôL4QZquuZng ạL4QZquuZ…- Gi6kzZGP7aang NhaQtk9n cườiL4QZquuZ cQtk9ười: Qtk9- L4QZquuZCon L4QZquuZquen ở6kzZGP7a riêngQtk9 rồi!

- CũnL4QZquuZg phQtk9ải! L4QZquuZ- L4QZquuZMẹ L4QZquuZGiang NL4QZquuZhan Qtk9tỏ v6kzZGP7aẻ rộng6kzZGP7a lượQtk9ng: 6kzZGP7a- TQtk9hanh niênQtk9 đềuQtk9 thíQtk9ch cL4QZquuZó khôngQtk9 gL4QZquuZian L4QZquuZriêng tL4QZquuZư! Qtk9- Nó6kzZGP7ai rồiL4QZquuZ 6kzZGP7abà đư6kzZGP7aa Qtk9mắt nhìn6kzZGP7a khQtk9ắp cL4QZquuZăn phòngQtk9: 6kzZGP7a- Qtk9Có c6kzZGP7aần 6kzZGP7aphải sửa6kzZGP7a lạiL4QZquuZ L4QZquuZcăn hộQtk9 Qtk9này khQtk9ông con?

Giang N6kzZGP7ahan bỏ6kzZGP7a Qtk9đôi L4QZquuZđũa tQtk9rên Qtk9tay Qtk9xuống, đáQtk9p: 6kzZGP7a- KhôngQtk9 cầnQtk9 phL4QZquuZiền phứQtk9c L4QZquuZnhư vậy6kzZGP7a đL4QZquuZâu mẹ!

- L4QZquuZDù L4QZquuZsao cũng6kzZGP7a phQtk9ải mu6kzZGP7aa sắmQtk9 mL4QZquuZột vL4QZquuZài Qtk9dụng cụL4QZquuZ gL4QZquuZia L4QZquuZđình chứ….

- GQtk9ần đL4QZquuZây côQtk9ng L4QZquuZty bận6kzZGP7a lắm,6kzZGP7a 6kzZGP7acon kQtk9hông 6kzZGP7acó thờQtk9i gi6kzZGP7aan đâu!

- Kh6kzZGP7aông L4QZquuZsao, đ6kzZGP7aể mẹQtk9 mu6kzZGP7aa gQtk9iúp coQtk9n! 6kzZGP7a- 6kzZGP7aMẹ GiaL4QZquuZng Qtk9Nhan 6kzZGP7ahào hứng6kzZGP7a Qtk9nói. ChQtk9ỉ Qtk9cần 6kzZGP7acon 6kzZGP7atrai chịuL4QZquuZ kQtk9ết hô6kzZGP7an thL4QZquuZì cQtk9ho dù6kzZGP7a c6kzZGP7aó vất6kzZGP7a Qtk9vả Qtk9đến L4QZquuZđâu bàQtk9 cũngQtk9 chấL4QZquuZp nhận.

GianQtk9g NQtk9han 6kzZGP7achần chừQtk9 Qtk9một chútQtk9 đà6kzZGP7anh gậQtk9t đầu,6kzZGP7a chẳn6kzZGP7ag 6kzZGP7anhẽ mQtk9ẹ n6kzZGP7aói 6kzZGP7agì an6kzZGP7ah cũngQtk9 gL4QZquuZạt đi:6kzZGP7a 6kzZGP7a- VQtk9âng, vL4QZquuZất vảQtk9 c6kzZGP7aho mẹL4QZquuZ quá!

- CáiQtk9 thằngQtk9 nàyQtk9, saL4QZquuZo màQtk9 khá6kzZGP7ach 6kzZGP7asáo vớiQtk9 mẹ6kzZGP7a thế!

Sau kh6kzZGP7ai thQtk9u dọ6kzZGP7an phòL4QZquuZng bếpQtk9 xon6kzZGP7ag 6kzZGP7axuôi, Qtk9mẹ Qtk9Giang Nha6kzZGP7an chQtk9uẩn bịL4QZquuZ r6kzZGP7aa về.L4QZquuZ TrưL4QZquuZớc k6kzZGP7ahi đL4QZquuZi mL4QZquuZẹ aQtk9nh L4QZquuZchợt nhớQtk9 rQtk9a chQtk9uyện g6kzZGP7aì đó6kzZGP7a, Qtk9liền ngoL4QZquuZảnh lL4QZquuZại nỏi:L4QZquuZ L4QZquuZ- 6kzZGP7aÀ phảQtk9i rồi….-Qtk9 mẹ6kzZGP7a lấyL4QZquuZ r6kzZGP7aa 6kzZGP7amột 6kzZGP7acái đQtk9iện thoạiQtk9 L4QZquuZđã tắtQtk9 Qtk9máy ởQtk9 Qtk9trong 6kzZGP7atúi rQtk9a vL4QZquuZà nóiL4QZquuZ: 6kzZGP7a- TiL4QZquuZểu Nguyên6kzZGP7a, cáL4QZquuZi điệnQtk9 thoạiQtk9 nàL4QZquuZy coL4QZquuZn đãQtk9 để6kzZGP7a ởL4QZquuZ nQtk9hà hQtk9ơn mộtQtk9 6kzZGP7anăm Qtk9nay rồi.6kzZGP7a 6kzZGP7aNếu nhưQtk9 cQtk9on đã6kzZGP7a khL4QZquuZông dùL4QZquuZng đL4QZquuZến thìL4QZquuZ mẹQtk9 mL4QZquuZang đQtk9i chL4QZquuZo ngưL4QZquuZời t6kzZGP7aa nhé!

Giang L4QZquuZNhan ngẩnL4QZquuZg đầu6kzZGP7a nhL4QZquuZìn, 6kzZGP7achiếc điệnL4QZquuZ thoạiL4QZquuZ ấyQtk9 đ6kzZGP7aược bày6kzZGP7a trL4QZquuZong L4QZquuZtủ kính,L4QZquuZ anQtk9h vừa6kzZGP7a nL4QZquuZhìn đãQtk9 L4QZquuZưng 6kzZGP7aý ng6kzZGP7aay. L4QZquuZKiểu cáQtk9ch L4QZquuZđơn giản,6kzZGP7a vỏQtk9 ngoàL4QZquuZi màQtk9u đ6kzZGP7aen sL4QZquuZang trọng….khL4QZquuZông hiểQtk9u L4QZquuZvì saL4QZquuZo mL4QZquuZà anQtk9h vừaQtk9 L4QZquuZnhìn thấyL4QZquuZ 6kzZGP7anó đãQtk9 b6kzZGP7aỏ tiềnL4QZquuZ rL4QZquuZa mQtk9ua nL4QZquuZó vềQtk9 Qtk9luôn Qtk9không 6kzZGP7asuy nghĩ,L4QZquuZ rồ6kzZGP7ai đ6kzZGP7aặt nL4QZquuZó vàoQtk9 chiếQtk9c tủL4QZquuZ đ6kzZGP7aầu giường.

L4QZquuZHóa Qtk9ra đã6kzZGP7a để6kzZGP7a L4QZquuZnó ởQtk9 đóL4QZquuZ Qtk9hơn mộtQtk9 năm6kzZGP7a tr6kzZGP7aời rồi,L4QZquuZ cuối6kzZGP7a cL4QZquuZùng vẫ6kzZGP7an L4QZquuZchỉ co6kzZGP7ai L4QZquuZlà Qtk9như một6kzZGP7a vậtL4QZquuZ Qtk9để tL4QZquuZrưng bàL4QZquuZy mà6kzZGP7a thôi.

Chẳng m6kzZGP7aấy chốcQtk9 đãL4QZquuZ đL4QZquuZến cuL4QZquuZối thánQtk9g. L4QZquuZTrong buổ6kzZGP7ai họp6kzZGP7a tổnL4QZquuZg Qtk9kết cuốiQtk9 thánQtk9g, sếpQtk9 hL4QZquuZết lời6kzZGP7a kh6kzZGP7aen ng6kzZGP7aợi VâQtk9n VL4QZquuZy. L4QZquuZKhách L4QZquuZhàng củ6kzZGP7aa côL4QZquuZng L4QZquuZty đ6kzZGP7aã gọiL4QZquuZ 6kzZGP7ađiện đếnQtk9 hếL4QZquuZt lờiL4QZquuZ khe6kzZGP7an ngợi6kzZGP7a 6kzZGP7avà 6kzZGP7atỏ rL4QZquuZa vôQtk9 cL4QZquuZùng hQtk9ài lò6kzZGP7ang Qtk9với tháiQtk9 Qtk9độ vL4QZquuZà chấtL4QZquuZ lưQtk9ợng phL4QZquuZục vL4QZquuZụ của6kzZGP7a côn6kzZGP7ag tyL4QZquuZ. SếpQtk9 Qtk9còn 6kzZGP7athưởng ch6kzZGP7ao VânQtk9 Qtk9Vy b6kzZGP7aa nghìL4QZquuZn tệ.

Cô cònL4QZquuZ chưQtk9a L4QZquuZđược lĩ6kzZGP7anh tiềQtk9n tQtk9hì Qtk9các đồn6kzZGP7ag nghiệQtk9p đ6kzZGP7aã hòL4QZquuZ 6kzZGP7areo đòi6kzZGP7a VL4QZquuZân 6kzZGP7aVy phảiQtk9 kh6kzZGP7aao. Vừa6kzZGP7a hL4QZquuZay L4QZquuZở 6kzZGP7atrên coL4QZquuZn phL4QZquuZố gầnL4QZquuZ đL4QZquuZó mớL4QZquuZi k6kzZGP7ahai trưL4QZquuZơng mộtQtk9 cửL4QZquuZa L4QZquuZhàng đồQtk9 nướng,6kzZGP7a mL4QZquuZọi người6kzZGP7a Qtk9ai L4QZquuZnấy đều6kzZGP7a ngh6kzZGP7aỉ làQtk9m từL4QZquuZ sớmL4QZquuZ vL4QZquuZà 6kzZGP7ara Qtk9đó ngồL4QZquuZi tụ6kzZGP7a tậpQtk9 vL4QZquuZới nhau.

Cô c6kzZGP7aòn c6kzZGP7ahưa được6kzZGP7a lĩnL4QZquuZh tL4QZquuZiền thì6kzZGP7a cácL4QZquuZ đ6kzZGP7aồng nghiệQtk9p 6kzZGP7ađã L4QZquuZhò Qtk9reo đòiQtk9 Vân6kzZGP7a 6kzZGP7aVy phảiQtk9 L4QZquuZkhao. VQtk9ừa hL4QZquuZay ởQtk9 tQtk9rên cL4QZquuZon 6kzZGP7aphố gầnQtk9 đQtk9ó mớ6kzZGP7ai Qtk9khai trQtk9ương mộL4QZquuZt Qtk9cửa hàngL4QZquuZ đồQtk9 nưQtk9ớng, mọiQtk9 6kzZGP7angười a6kzZGP7ai nấL4QZquuZy đềuQtk9 nghL4QZquuZỉ làQtk9m L4QZquuZtừ sL4QZquuZớm và6kzZGP7a r6kzZGP7aa đóL4QZquuZ n6kzZGP7agồi tQtk9ụ tập6kzZGP7a vớiL4QZquuZ nhau.

Chẳng6kzZGP7a m6kzZGP7aấy kQtk9hi đượcQtk9 6kzZGP7avui v6kzZGP7aẻ thQtk9ế L4QZquuZnày, L4QZquuZcho L4QZquuZdù L4QZquuZcó mất6kzZGP7a tL4QZquuZiền cL4QZquuZũng thấQtk9y đáng6kzZGP7a! DQtk9ù L4QZquuZgì thìQtk9 đâyL4QZquuZ cũL4QZquuZng lQtk9à Qtk9tiền củaL4QZquuZ sếpQtk9 cL4QZquuZhứ Qtk9đâu phải6kzZGP7a tiềnL4QZquuZ củ6kzZGP7aa L4QZquuZcô. 6kzZGP7aMọi nL4QZquuZgười ngồL4QZquuZi 6kzZGP7axung q6kzZGP7auanh cáiQtk9 bàQtk9n, cụng6kzZGP7a l6kzZGP7ai chL4QZquuZúc mừng6kzZGP7a 6kzZGP7avà ănQtk9 uốn6kzZGP7ag 6kzZGP7ano say6kzZGP7a. Qtk9Sau khQtk9i Qtk9ăn uL4QZquuZống xoL4QZquuZng, Qtk9họ Qtk9lại rL4QZquuZủ nQtk9hau đL4QZquuZến KL4QZquuZTV hát.

NhâQtk9n lúcQtk9 Qtk9đám đàn6kzZGP7a Qtk9ông L4QZquuZcon t6kzZGP7arai đaQtk9ng hL4QZquuZát hò,6kzZGP7a mấyL4QZquuZ chịL4QZquuZ e6kzZGP7am 6kzZGP7aphụ nữQtk9 liền6kzZGP7a ngồi6kzZGP7a tQtk9úm tụL4QZquuZm 6kzZGP7avới L4QZquuZnhau buô6kzZGP7an dưL4QZquuZa lê.

L4QZquuZ- TL4QZquuZhật khL4QZquuZông ngờ6kzZGP7a trước6kzZGP7a k6kzZGP7ahi L4QZquuZkết 6kzZGP7ahôn lại6kzZGP7a gặpL4QZquuZ L4QZquuZphải chQtk9uyện nàQtk9y! Qtk9- TônL4QZquuZ Kì6kzZGP7a mL4QZquuZím môiQtk9 nh6kzZGP7aấp mộL4QZquuZt Qtk9ngụm rượuL4QZquuZ Qtk9vang: L4QZquuZ- Cá6kzZGP7ac Qtk9chị nó6kzZGP7ai xL4QZquuZem 6kzZGP7acó kìL4QZquuZ lạ6kzZGP7a khôngL4QZquuZ, đúngQtk9 L4QZquuZvào 6kzZGP7alúc nàL4QZquuZy gặ6kzZGP7ap l6kzZGP7aại Qtk9anh ấy,Qtk9 hóQtk9a rL4QZquuZa L4QZquuZanh 6kzZGP7aấy đếnQtk9 gi6kzZGP7aờ vẫ6kzZGP7an còL4QZquuZn Qtk9chưa kếL4QZquuZt hôn!

Đúng vào6kzZGP7a lúL4QZquuZc L4QZquuZchuẩn bL4QZquuZị 6kzZGP7anắm taL4QZquuZy 6kzZGP7avị hônQtk9 p6kzZGP7ahu 6kzZGP7abước vàL4QZquuZo 6kzZGP7alễ đườQtk9ng thQtk9ì TônQtk9 KìQtk9 l6kzZGP7aại L4QZquuZtình cờ6kzZGP7a gQtk9ặp lạiL4QZquuZ ngườiL4QZquuZ yêQtk9u cũ.

- T6kzZGP7ahế cậ6kzZGP7au địQtk9nh 6kzZGP7alựa c6kzZGP7ahọn rL4QZquuZa làmL4QZquuZ sQtk9ao? 6kzZGP7a- TiL4QZquuZểu Qtk9Thu 6kzZGP7atò mQtk9ò hỏi.

Vẻ Qtk9mặt TônQtk9 Qtk9Kì cóL4QZquuZ Qtk9chút L4QZquuZđau khổ,Qtk9 chQtk9ỉ Qtk9có điềuL4QZquuZ đây6kzZGP7a c6kzZGP7ahẳng qu6kzZGP7aa chỉQtk9 làQtk9 sựQtk9 Qtk9u uấtQtk9 tro6kzZGP7ang mộtQtk9 L4QZquuZvài giâyL4QZquuZ ngắnL4QZquuZ L4QZquuZngủi. CQtk9hỉ vL4QZquuZài g6kzZGP7aiây sL4QZquuZau L4QZquuZcô Qtk9đã L4QZquuZnở nụQtk9 cườiL4QZquuZ tươi6kzZGP7a róiQtk9: Qtk9- LựaL4QZquuZ Qtk9chọn thL4QZquuZế nào?Qtk9 ĐươngL4QZquuZ nhiêL4QZquuZn làL4QZquuZ tQtk9ôi vẫ6kzZGP7an sẽ6kzZGP7a kếL4QZquuZt h6kzZGP7aôn thL4QZquuZeo đúngL4QZquuZ kếL4QZquuZ Qtk9hoạch, chL4QZquuZẳng nhẽQtk9 6kzZGP7aanh ấyL4QZquuZ độtL4QZquuZ nhL4QZquuZiên xuấQtk9t hiệnL4QZquuZ n6kzZGP7aói rằngQtk9 vẫnL4QZquuZ cL4QZquuZòn y6kzZGP7aêu tô6kzZGP7ai th6kzZGP7aì L4QZquuZtôi phảiQtk9 bỏL4QZquuZ đ6kzZGP7aám cQtk9ưới để6kzZGP7a L4QZquuZquay lạL4QZquuZi vớQtk9i aL4QZquuZnh ấy6kzZGP7a cL4QZquuZhắc? Ch6kzZGP7ao dùL4QZquuZ tôi6kzZGP7a cóL4QZquuZ yê6kzZGP7au 6kzZGP7aanh ấy6kzZGP7a đếnQtk9 m6kzZGP7aức nà6kzZGP7ao cũngL4QZquuZ s6kzZGP7aẽ L4QZquuZkhông lQtk9àm nhQtk9ư vL4QZquuZậy. ĐQtk9âu cL4QZquuZó c6kzZGP7aòn lQtk9à mấy6kzZGP7a 6kzZGP7acô L4QZquuZbé, cậL4QZquuZu béL4QZquuZ nônQtk9g L4QZquuZnổi L4QZquuZnhư t6kzZGP7arước Qtk9đâu, L4QZquuZcòn có6kzZGP7a 6kzZGP7aai dám6kzZGP7a ti6kzZGP7an tưởQtk9ng Qtk9vào mộL4QZquuZt thứQtk9 t6kzZGP7aình Qtk9yêu chL4QZquuZẳng 6kzZGP7abao giL4QZquuZờ phôi6kzZGP7a L4QZquuZphai nữaL4QZquuZ chứ?L4QZquuZ Trướ6kzZGP7ac đâ6kzZGP7ay cậuQtk9 Qtk9nói cậu6kzZGP7a thề6kzZGP7a nL4QZquuZon h6kzZGP7aẹn b6kzZGP7aiển vớiL4QZquuZ L4QZquuZmột ngườiQtk9, cảQtk9 6kzZGP7ađời chỉQtk9 yê6kzZGP7au mL4QZquuZột mìnL4QZquuZh nQtk9gười Qtk9ấy thôL4QZquuZi, cL4QZquuZó l6kzZGP7aẽ mọi6kzZGP7a n6kzZGP7agười sẽL4QZquuZ cảm6kzZGP7a 6kzZGP7ađộng L4QZquuZđến Qtk9rớt nướcQtk9 mL4QZquuZắt. NhưngL4QZquuZ bL4QZquuZây 6kzZGP7agiờ mà6kzZGP7a cậL4QZquuZu nóQtk9i vậy,L4QZquuZ mL4QZquuZọi ngườiL4QZquuZ v6kzZGP7aẫn s6kzZGP7aẽ 6kzZGP7arơi nướcL4QZquuZ mắt6kzZGP7a, nhưngQtk9 màQtk9 làL4QZquuZ cườiQtk9 chảyQtk9 nướL4QZquuZc mL4QZquuZắt. L4QZquuZQuá kh6kzZGP7aứ L4QZquuZchỉ l6kzZGP7aà quQtk9á khứ,Qtk9 khôL4QZquuZng L4QZquuZthể đểL4QZquuZ Qtk9quá khứQtk9 trởQtk9 thànhQtk9 vật6kzZGP7a cảnL4QZquuZ cL4QZquuZho L4QZquuZtương lL4QZquuZai được!

Tiểu TQtk9hu tiếc6kzZGP7a nQtk9uối thQtk9ở dL4QZquuZài: Qtk9- Lẽ6kzZGP7a nàoQtk9 bâyQtk9 giQtk9ờ Qtk9ai nQtk9ấy đề6kzZGP7au b6kzZGP7aị hiện6kzZGP7a thực6kzZGP7a 6kzZGP7ahóa 6kzZGP7ahết rồ6kzZGP7ai Qtk9hay sao?

Tôn KQtk9ì cười6kzZGP7a cL4QZquuZười nóL4QZquuZi: L4QZquuZ- Đây6kzZGP7a L4QZquuZlà hiQtk9ện th6kzZGP7aực, Qtk9cũng Qtk9là mộL4QZquuZt sự6kzZGP7a lựaL4QZquuZ c6kzZGP7ahọn hếQtk9t sứ6kzZGP7ac Qtk9bình thườn6kzZGP7ag! ChẳngL4QZquuZ aQtk9i muốQtk9n L4QZquuZmang mộ6kzZGP7at t6kzZGP7ahứ Qtk9mơ h6kzZGP7aồ rL4QZquuZa đQtk9ể đ6kzZGP7aánh cQtk9uộc Qtk9cả 6kzZGP7ađời mì6kzZGP7anh 6kzZGP7acả! Mà6kzZGP7a 6kzZGP7atình yL4QZquuZêu lQtk9ại lQtk9à tQtk9hứ m6kzZGP7aơ h6kzZGP7aồ nh6kzZGP7aất tQtk9rong 6kzZGP7acái th6kzZGP7aế gi6kzZGP7aới này!

- Tìm6kzZGP7a lạiL4QZquuZ giấL4QZquuZc mộng6kzZGP7a tìn6kzZGP7ah yQtk9êu chẳQtk9ng qL4QZquuZua L4QZquuZchỉ L4QZquuZlà mộtL4QZquuZ sựL4QZquuZ hoaL4QZquuZng tưởng.Qtk9 M6kzZGP7aộng cL4QZquuZũ, L4QZquuZchẳng Qtk9qua Qtk9cũng Qtk9chỉ l6kzZGP7aà mộtQtk9 giL4QZquuZấc m6kzZGP7aộng 6kzZGP7amà thôi!

Tôn 6kzZGP7aKì Qtk9nói đún6kzZGP7ag, đL4QZquuZó cQtk9hẳng q6kzZGP7aua chỉQtk9 làL4QZquuZ Qtk9một giấL4QZquuZc mơ.

Vì hQtk9ôm L4QZquuZsau cònL4QZquuZ phảiL4QZquuZ L4QZquuZđi làL4QZquuZm nQtk9ên mọiL4QZquuZ ngườiL4QZquuZ vQtk9ui chơiL4QZquuZ đL4QZquuZến mườiQtk9 gL4QZquuZiờ Qtk9là lụ6kzZGP7ac tụcQtk9 giải6kzZGP7a 6kzZGP7atán hết.L4QZquuZ Vâ6kzZGP7an L4QZquuZVy L4QZquuZra qQtk9uầy 6kzZGP7athanh tL4QZquuZoán rồiQtk9 c6kzZGP7aùng Ti6kzZGP7aểu TQtk9hu L4QZquuZra bQtk9ến xL4QZquuZe buQtk9ýt. RL4QZquuZa L4QZquuZđến bế6kzZGP7an x6kzZGP7ae, m6kzZGP7aở t6kzZGP7aúi Qtk9ra lấyQtk9 tiềQtk9n lQtk9ẻ thL4QZquuZì cQtk9ô Qtk9mới phátQtk9 6kzZGP7ahiện rQtk9a l6kzZGP7aà L4QZquuZđiện 6kzZGP7athoại của6kzZGP7a L4QZquuZmình L4QZquuZkhông cóQtk9 6kzZGP7aở tro6kzZGP7ang túi.

- CậuQtk9 nh6kzZGP7aớ lạiQtk9 chQtk9o kĩQtk9 vào,Qtk9 c6kzZGP7aó phQtk9ải lL4QZquuZà đểL4QZquuZ qu6kzZGP7aên đQtk9iện thoạL4QZquuZi ởQtk9 L4QZquuZKTV rồiL4QZquuZ không?

Vân V6kzZGP7ay n6kzZGP7ahớ kQtk9ĩ lạQtk9i, ba6kzZGP7an nã6kzZGP7ay vì6kzZGP7a L4QZquuZsợ tiế6kzZGP7ang nhạcL4QZquuZ quáQtk9 ồnL4QZquuZ kQtk9hông thL4QZquuZể Qtk9nghe thấyQtk9 tiếnL4QZquuZg Qtk9chuông điện6kzZGP7a thoại6kzZGP7a nênL4QZquuZ Qtk9cô đãL4QZquuZ lấyL4QZquuZ điện6kzZGP7a thoQtk9ại L4QZquuZra khỏi6kzZGP7a L4QZquuZtúi vàL4QZquuZ đ6kzZGP7aể lênQtk9 ghếL4QZquuZ sô6kzZGP7a p6kzZGP7aha. 6kzZGP7aThế màL4QZquuZ 6kzZGP7alúc Qtk9ra vềL4QZquuZ c6kzZGP7aô lạiQtk9 quêQtk9n khQtk9ông L4QZquuZcầm theo.

- TớQtk9 một6kzZGP7a L4QZquuZmình qua6kzZGP7ay Qtk9lại đóL4QZquuZ lQtk9ấy Qtk9là đượ6kzZGP7ac rồQtk9i! CậuL4QZquuZ 6kzZGP7avề đ6kzZGP7ai, nhQtk9à c6kzZGP7aậu xa!

- KhôngQtk9 saoQtk9! Qtk9- TiểuQtk9 ThL4QZquuZu tú6kzZGP7am l6kzZGP7aấy Qtk9cánh tL4QZquuZay VâQtk9n L4QZquuZVy: Qtk9- 6kzZGP7aTớ Qtk9đi vớL4QZquuZi cậ6kzZGP7au, cL4QZquuZùng lắ6kzZGP7am 6kzZGP7athì vQtk9ề nhL4QZquuZà cQtk9ậu n6kzZGP7agủ mộtQtk9 đêmL4QZquuZ chứL4QZquuZ gì!

Hai ngư6kzZGP7aời vừa6kzZGP7a nói6kzZGP7a vừaL4QZquuZ ch6kzZGP7aạy L4QZquuZvội vàng6kzZGP7a về6kzZGP7a L4QZquuZphía 6kzZGP7aquán karQtk9aok Qtk9để l6kzZGP7aấy điệnL4QZquuZ tL4QZquuZhoại. V6kzZGP7aân VL4QZquuZy 6kzZGP7ađi nhaQtk9nh đếnQtk9 Qtk9nỗi kL4QZquuZhiến L4QZquuZcho Tiểu6kzZGP7a Qtk9Thu chạyQtk9 đuổiQtk9 thL4QZquuZeo mệ6kzZGP7at đếQtk9n bởQtk9 h6kzZGP7aơi 6kzZGP7atai: 6kzZGP7a- TQtk9iểu V6kzZGP7ay, cậuQtk9 đừnQtk9g sốtL4QZquuZ rL4QZquuZột, đQtk9iện tL4QZquuZhoại đểQtk9 6kzZGP7aở đấ6kzZGP7ay kL4QZquuZhông mấ6kzZGP7at đượ6kzZGP7ac đâu.6kzZGP7a L4QZquuZBình tQtk9hường cậQtk9u giữL4QZquuZ điện6kzZGP7a thQtk9oại rất6kzZGP7a kĩ,L4QZquuZ cóQtk9 L4QZquuZphải 6kzZGP7alà sợ6kzZGP7a ngưL4QZquuZời khácQtk9 pháQtk9t hiQtk9ện 6kzZGP7ara bí6kzZGP7a m6kzZGP7aật gQtk9ì tronL4QZquuZg đóQtk9 khô6kzZGP7ang hả?

Tiểu L4QZquuZThu nóiQtk9 bL4QZquuZừa 6kzZGP7anhưng L4QZquuZlại trúngL4QZquuZ L4QZquuZngay tiQtk9m Qtk9đen của6kzZGP7a VâL4QZquuZn Vy.

Trong đ6kzZGP7aiện thoQtk9ại củaQtk9 cL4QZquuZô cL4QZquuZó chứa6kzZGP7a bL4QZquuZí mật6kzZGP7a L4QZquuZkhông Qtk9thể nL4QZquuZói L4QZquuZcho ngườiQtk9 6kzZGP7akhác biQtk9ết được.6kzZGP7a SL4QZquuZau kQtk9hi L4QZquuZthời g6kzZGP7aian qQtk9uay L4QZquuZngược Qtk9trở lại,cL4QZquuZô đãQtk9 chạyL4QZquuZ đếnQtk9 trướQtk9c cửaQtk9 6kzZGP7anhà nQtk9hà Qtk9Giang 6kzZGP7aNhan, dùnL4QZquuZg máyL4QZquuZ ảnhL4QZquuZ chụpQtk9 lL4QZquuZại mộtQtk9 Qtk9bức ảnhL4QZquuZ của6kzZGP7a 6kzZGP7aGiang NQtk9han. 6kzZGP7aSau kQtk9hi m6kzZGP7aua điệ6kzZGP7an 6kzZGP7athoại hồiQtk9 đầ6kzZGP7au 6kzZGP7anăm, c6kzZGP7aô đL4QZquuZã chu6kzZGP7ayển L4QZquuZbức ảnQtk9h ấy6kzZGP7a vàL4QZquuZo trQtk9ong bộQtk9 nhQtk9ớ mL4QZquuZáy. N6kzZGP7agộ nhL4QZquuZớ Qtk9có ngườL4QZquuZi L4QZquuZlấy được6kzZGP7a cL4QZquuZái L4QZquuZmáy r6kzZGP7aồi mL4QZquuZở Qtk9ra x6kzZGP7aem ảnhQtk9, phL4QZquuZát hiệnQtk9 L4QZquuZra Qtk9bức ảL4QZquuZnh ấy…chắQtk9c cũ6kzZGP7ang khôngL4QZquuZ L4QZquuZcó vL4QZquuZấn đềQtk9 gìQtk9 đâuQtk9 nhỉL4QZquuZ? KL4QZquuZhông đư6kzZGP7aợc, L4QZquuZcô kh6kzZGP7aông th6kzZGP7aể mQtk9ạo hiểmQtk9 nhL4QZquuZư v6kzZGP7aậy được6kzZGP7a! CôQtk9 nhấtL4QZquuZ định6kzZGP7a phải6kzZGP7a 6kzZGP7atìm lạiL4QZquuZ điệL4QZquuZn thoại.Qtk9 Ch6kzZGP7auyện nQtk9ày mà6kzZGP7a để6kzZGP7a L4QZquuZcho Gian6kzZGP7ag Nh6kzZGP7aan 6kzZGP7abiết đQtk9ược, chQtk9ắc c6kzZGP7ahắn L4QZquuZanh sẽL4QZquuZ c6kzZGP7aho r6kzZGP7aằng 6kzZGP7acô là6kzZGP7a mQtk9ột Qtk9kẻ bi6kzZGP7aến thái,L4QZquuZ 6kzZGP7amột cL4QZquuZon điên.

Trước Qtk9kia, Qtk9lúc 6kzZGP7acô vL4QZquuZà GQtk9iang L4QZquuZNhan c6kzZGP7aòn ởL4QZquuZ bênL4QZquuZ nhau6kzZGP7a, Qtk9cô Qtk9luôn thểL4QZquuZ hiệ6kzZGP7an 6kzZGP7anhững L4QZquuZmặt tố6kzZGP7at củaQtk9 mình6kzZGP7a trướcL4QZquuZ mặL4QZquuZt anQtk9h. Bâ6kzZGP7ay giờ6kzZGP7a mặc6kzZGP7a Qtk9dù khôL4QZquuZng cóL4QZquuZ duL4QZquuZyên phận6kzZGP7a đượcQtk9 ở6kzZGP7a b6kzZGP7aên L4QZquuZnhau L4QZquuZnhưng cũn6kzZGP7ag L4QZquuZkhông tQtk9hể đểL4QZquuZ 6kzZGP7aanh c6kzZGP7aó ấL4QZquuZn tượngQtk9 xL4QZquuZấu L4QZquuZvề cL4QZquuZô được.

- L4QZquuZNày anQtk9h! Qtk9- Vâ6kzZGP7an V6kzZGP7ay Qtk9lao đếnQtk9 qQtk9uầy tL4QZquuZhu tQtk9iền: 6kzZGP7a- Tôi6kzZGP7a L4QZquuZvừa ngQtk9ồi Qtk9ở phònL4QZquuZg 3026kzZGP7a, hìnhL4QZquuZ nQtk9hư điệL4QZquuZn t6kzZGP7ahoại củaQtk9 tL4QZquuZôi vẫQtk9n cQtk9òn đểL4QZquuZ 6kzZGP7atrong đó!L4QZquuZ L4QZquuZ- 6kzZGP7aVừa Qtk9nói VânQtk9 Qtk9Vy vừa6kzZGP7a mó6kzZGP7ac rQtk9a hóa6kzZGP7a đơL4QZquuZn vừaQtk9 thanQtk9h toán.

Qtk9- XiQtk9n cô6kzZGP7a đL4QZquuZợi ch6kzZGP7ao mộQtk9t cQtk9hút! ĐQtk9ể Qtk9tôi hL4QZquuZỏi n6kzZGP7ahân vQtk9iên phụQtk9c vụQtk9 xe6kzZGP7am sa6kzZGP7ao!- 6kzZGP7acô gL4QZquuZái Qtk9ở quL4QZquuZầy tQtk9hanh toán6kzZGP7a lịcL4QZquuZh sQtk9ự chấn6kzZGP7a aL4QZquuZn L4QZquuZcô 6kzZGP7arồi 6kzZGP7anhấc mQtk9áy Qtk9gọi 6kzZGP7acho nhQtk9ân vi6kzZGP7aên phQtk9ục vụ.

Trố6kzZGP7ang n6kzZGP7agực VâQtk9n V6kzZGP7ay đậ6kzZGP7ap thìn6kzZGP7ah thịchQtk9, 6kzZGP7amắt 6kzZGP7adán chặt6kzZGP7a vàQtk9o cL4QZquuZô gáL4QZquuZi đứL4QZquuZng ởQtk9 quầy.
6kzZGP7aCô gQtk9ái đQtk9ó hỏQtk9i nL4QZquuZhân Qtk9viên L4QZquuZphục vL4QZquuZụ và6kzZGP7ai câ6kzZGP7au lL4QZquuZà lậL4QZquuZp tứQtk9c 6kzZGP7acó đá6kzZGP7ap án:
6kzZGP7a- Nhâ6kzZGP7an vL4QZquuZiên 6kzZGP7adọn dẹL4QZquuZp nó6kzZGP7ai bL4QZquuZan nãL4QZquuZy dọ6kzZGP7an phòQtk9ng khôQtk9ng nhìnL4QZquuZ thấyL4QZquuZ điệ6kzZGP7an thoạQtk9i 6kzZGP7acủa cQtk9ô! 6kzZGP7a- L4QZquuZCô g6kzZGP7aái đQtk9ó nói.

Vân 6kzZGP7aVy vẫn6kzZGP7a khL4QZquuZông nảnL4QZquuZ lòng6kzZGP7a: L4QZquuZ- ĐiệnL4QZquuZ tQtk9hoại củQtk9a tôL4QZquuZi cQtk9ó Qtk9màu đ6kzZGP7aen, cL4QZquuZó khQtk9i L4QZquuZlại rQtk9ơi vàQtk9o 6kzZGP7akhe Qtk9ghế nàoL4QZquuZ 6kzZGP7ađó 6kzZGP7amà ngQtk9ười đQtk9ó Qtk9không nhìL4QZquuZn thấy,L4QZquuZ tôi6kzZGP7a 6kzZGP7acó L4QZquuZthể lên6kzZGP7a đó6kzZGP7a tL4QZquuZìm có6kzZGP7a đượcQtk9 không?

- XiQtk9n lỗQtk9i cô,6kzZGP7a phòn6kzZGP7ag L4QZquuZ302 hiệL4QZquuZn giờQtk9 đãL4QZquuZ cóQtk9 khách6kzZGP7a vàQtk9o rồL4QZquuZi, cL4QZquuZhúng 6kzZGP7atôi phQtk9ải đL4QZquuZược sựQtk9 đồng6kzZGP7a Qtk9ý cL4QZquuZủa Qtk9khách mQtk9ới dámL4QZquuZ chQtk9o Qtk9cô Qtk9vào 6kzZGP7a!- CôQtk9 gáQtk9i Qtk9ở quầy6kzZGP7a 6kzZGP7alễ L4QZquuZtân mL4QZquuZỉm cười6kzZGP7a giQtk9ải th6kzZGP7aích, sL4QZquuZau đó6kzZGP7a L4QZquuZđưa L4QZquuZtay r6kzZGP7aa mời6kzZGP7a VL4QZquuZân V6kzZGP7ay n6kzZGP7agồi vào6kzZGP7a L4QZquuZghế ch6kzZGP7aờ đ6kzZGP7aợi: 6kzZGP7a- 6kzZGP7aMời Qtk9cô ngồL4QZquuZi xQtk9uống 6kzZGP7ađây đợiQtk9 6kzZGP7amột ch6kzZGP7aút, chúnL4QZquuZg Qtk9tôi đãQtk9 c6kzZGP7aho Qtk9người L4QZquuZvào hQtk9ỏi rồi6kzZGP7a ạ!

Một 6kzZGP7acốc 6kzZGP7atrà h6kzZGP7aoa cQtk9úc nónL4QZquuZg hL4QZquuZổi đQtk9ược b6kzZGP7aê đế6kzZGP7an tL4QZquuZrước mặtL4QZquuZ cQtk9ô, VânL4QZquuZ V6kzZGP7ay chẳnQtk9g buQtk9ồn uố6kzZGP7ang lQtk9ấy Qtk9một ngụmQtk9, L4QZquuZmắt L4QZquuZcứ dán6kzZGP7a chặtL4QZquuZ Qtk9vào quầy.

Đáng Qtk9nhẽ r6kzZGP7aa Qtk9cô kQtk9hông nên6kzZGP7a L4QZquuZlưu lại6kzZGP7a ảnhL4QZquuZ củaL4QZquuZ GL4QZquuZiang N6kzZGP7ahan. DùQtk9 saQtk9o anL4QZquuZh L4QZquuZcũng đâuL4QZquuZ còn6kzZGP7a làL4QZquuZ ngưQtk9ời yêu6kzZGP7a cL4QZquuZủa cL4QZquuZô nữa6kzZGP7a. C6kzZGP7aô cấ6kzZGP7at giữQtk9 6kzZGP7anhững gL4QZquuZì c6kzZGP7aó l6kzZGP7aiên quL4QZquuZan đến6kzZGP7a anL4QZquuZh, lénL4QZquuZ Qtk9lút n6kzZGP7ahư mộtL4QZquuZ tê6kzZGP7an ăL4QZquuZn trộm,Qtk9 thế6kzZGP7a nàQtk9y L4QZquuZcòn 6kzZGP7ara thL4QZquuZể thốngL4QZquuZ 6kzZGP7agì nữaQtk9 chứ?

Nỗ6kzZGP7ai tươ6kzZGP7ang tư6kzZGP7a, sQtk9ự mon6kzZGP7ag nhớ6kzZGP7a khiếQtk9n L4QZquuZcho cQtk9ô cóL4QZquuZ 6kzZGP7acảm giácQtk9 nhQtk9ư đangL4QZquuZ làQtk9m chu6kzZGP7ayện gQtk9ì tộiL4QZquuZ lỗi…mà6kzZGP7a 6kzZGP7ađối tượngQtk9 bị6kzZGP7a phạQtk9m tộiL4QZquuZ lạQtk9i Qtk9là nL4QZquuZgười mQtk9à 6kzZGP7acô Qtk9đã thQtk9ề Qtk9non hẹL4QZquuZn L4QZquuZbiểu. NL4QZquuZghĩ đếnL4QZquuZ đây6kzZGP7a trái6kzZGP7a Qtk9tim cQtk9ô chQtk9ợt đa6kzZGP7au đớnL4QZquuZ nhL4QZquuZư bịQtk9 aL4QZquuZi đQtk9ó bópQtk9 nghẹt.

KhôngQtk9 biếtQtk9 cóL4QZquuZ phảQtk9i là6kzZGP7a v6kzZGP7aì “Qtk9có tậQtk9t giậ6kzZGP7at mìnhL4QZquuZ” h6kzZGP7aay khô6kzZGP7ang màL4QZquuZ cQtk9ô L4QZquuZcứ cảmL4QZquuZ thấy6kzZGP7a có6kzZGP7a gL4QZquuZì đ6kzZGP7aó khôn6kzZGP7ag L4QZquuZlành đan6kzZGP7ag chờL4QZquuZ đợi6kzZGP7a m6kzZGP7aình. Qtk9Ngộ nhỡL4QZquuZ 6kzZGP7abị phátL4QZquuZ hiện…Qtk9cô bL4QZquuZiết giL4QZquuZải thíchL4QZquuZ tL4QZquuZhế nàL4QZquuZo đây.6kzZGP7a Đ6kzZGP7aang L4QZquuZmải mQtk9ê nghQtk9ĩ ngQtk9ợi vẩn6kzZGP7a vơQtk9 thì….

- ThL4QZquuZưa cô…6kzZGP7a- Qtk9Cô L4QZquuZgái 6kzZGP7aở qu6kzZGP7aầy lễL4QZquuZ tL4QZquuZân lênL4QZquuZ tiếnQtk9g: 6kzZGP7a- ĐiệL4QZquuZn thoạiQtk9 củaQtk9 cL4QZquuZô L4QZquuZđã 6kzZGP7atìm thấL4QZquuZy rồi6kzZGP7a, nhQtk9ưng Qtk9vị kL4QZquuZhách 6kzZGP7anhặt đưL4QZquuZợc điệnQtk9 thoạiQtk9 c6kzZGP7aủa côL4QZquuZ Qtk9yêu cầuQtk9 đíchL4QZquuZ danQtk9h côL4QZquuZ l6kzZGP7aên lấy!

Vừa ha6kzZGP7ay tiL4QZquuZn đã6kzZGP7a tìL4QZquuZm đượcL4QZquuZ điệnL4QZquuZ th6kzZGP7aoại, Qtk9Vân V6kzZGP7ay chư6kzZGP7aa Qtk9kịp t6kzZGP7ahở phL4QZquuZào thQtk9ì c6kzZGP7aâu nóiL4QZquuZ tiếpQtk9 t6kzZGP7aheo cL4QZquuZủa côL4QZquuZ p6kzZGP7ahục v6kzZGP7aụ khiến6kzZGP7a cQtk9ho VânL4QZquuZ L4QZquuZVy Qtk9giật thót6kzZGP7a: 6kzZGP7a- T6kzZGP7aại saL4QZquuZo lạQtk9i bảoQtk9 đL4QZquuZích L4QZquuZdanh tL4QZquuZôi đếnQtk9 lấy?6kzZGP7a 6kzZGP7a- L4QZquuZVân 6kzZGP7aVy đ6kzZGP7aứng dậQtk9y, ngầnL4QZquuZ ngL4QZquuZừ hỏi.

Cô gQtk9ái L4QZquuZđó bìL4QZquuZnh thQtk9ản nó6kzZGP7ai: Qtk9- 6kzZGP7aCó lL4QZquuZẽ 6kzZGP7alà muQtk9ốn làQtk9m que6kzZGP7an vớiL4QZquuZ c6kzZGP7aô Qtk9thôi ạ!

Vân6kzZGP7a 6kzZGP7aVy tL4QZquuZhật sựL4QZquuZ Qtk9không 6kzZGP7athể L4QZquuZhiểu nQtk9ổi, Qtk9có 6kzZGP7alí 6kzZGP7ado g6kzZGP7aì để6kzZGP7a phảL4QZquuZi làmL4QZquuZ nhưQtk9 vậQtk9y đâu?

- Qtk9Cám ơn,L4QZquuZ tôiL4QZquuZ biế6kzZGP7at rL4QZquuZồi! L4QZquuZ– CQtk9ô dừngQtk9 lạiL4QZquuZ mộ6kzZGP7at 6kzZGP7alát rồL4QZquuZi L4QZquuZnói tQtk9iếp: 6kzZGP7a- KháL4QZquuZch L4QZquuZtrên Qtk9phòng đóQtk9 lQtk9à na6kzZGP7am 6kzZGP7ahay nữ?

- 6kzZGP7aLà 6kzZGP7anữ ạ!L4QZquuZ Qtk9- CôL4QZquuZ gL4QZquuZái đ6kzZGP7aó mỉmQtk9 L4QZquuZcười đáp.

Là nữ,Qtk9 vậyQtk9 t6kzZGP7ahì tốt.

Vân V6kzZGP7ay thQtk9ở ph6kzZGP7aào L4QZquuZnhẹ L4QZquuZnhõm, í6kzZGP7at nhất6kzZGP7a thL4QZquuZì đấy6kzZGP7a Qtk9cũng khôL4QZquuZng phả6kzZGP7ai 6kzZGP7alà GiL4QZquuZang NhQtk9an, kh6kzZGP7aông pL4QZquuZhải G6kzZGP7aiang NhL4QZquuZan th6kzZGP7aì tốQtk9t! NL4QZquuZghĩ đếQtk9n L4QZquuZđó VL4QZquuZân Qtk9Vy liQtk9ền cư6kzZGP7aời cQtk9hế nhạQtk9o bảnL4QZquuZ tQtk9hân. 6kzZGP7aCó lẽQtk9 tạiL4QZquuZ L4QZquuZvì g6kzZGP7aần đ6kzZGP7aây 6kzZGP7acô thường6kzZGP7a xuyêL4QZquuZn gặL4QZquuZp GiaQtk9ng NhaL4QZquuZn nên6kzZGP7a thần6kzZGP7a kiL4QZquuZnh lúQtk9c nàL4QZquuZo cũ6kzZGP7ang cQtk9ăng thẳn6kzZGP7ag. TQtk9rên 6kzZGP7ađời nL4QZquuZày L4QZquuZlàm 6kzZGP7agì Qtk9có chL4QZquuZuyện trùngL4QZquuZ hợQtk9p đếnL4QZquuZ nhưL4QZquuZ vậy,6kzZGP7a chL4QZquuZẳng nhẽ6kzZGP7a GianL4QZquuZg L4QZquuZNhan L4QZquuZlúc nà6kzZGP7ao cQtk9ũng xuấL4QZquuZt hQtk9iện 6kzZGP7aở nhữngQtk9 nơiL4QZquuZ c6kzZGP7aô đến?

Vân 6kzZGP7aVy vQtk9à TL4QZquuZiểu TQtk9hu cùnQtk9g 6kzZGP7ađi vàoQtk9 tha6kzZGP7ang má6kzZGP7ay the6kzZGP7ao người6kzZGP7a pQtk9hục vụ.
T6kzZGP7arong Qtk9thang má6kzZGP7ay đL4QZquuZang p6kzZGP7ahát Qtk9bản nQtk9hạc rất6kzZGP7a th6kzZGP7aịnh Qtk9hành. 6kzZGP7aTiểu Qtk9Thu cũngL4QZquuZ lL4QZquuZẩm bẩmQtk9 hL4QZquuZát th6kzZGP7aeo, thếL4QZquuZ nhưngQtk9 VL4QZquuZân 6kzZGP7aVy cQtk9hẳng cQtk9ó Qtk9bụng dL4QZquuZạ nào6kzZGP7a mL4QZquuZà n6kzZGP7aghe nQtk9ữa. SaL4QZquuZu khL4QZquuZi L4QZquuZlấy đượcQtk9 điệ6kzZGP7an thoại,Qtk9 việc6kzZGP7a đầuL4QZquuZ L4QZquuZtiên màL4QZquuZ 6kzZGP7acô pQtk9hải làmQtk9 L4QZquuZlà x6kzZGP7aóa bứcL4QZquuZ ản6kzZGP7ah c6kzZGP7aủa GianQtk9g Nh6kzZGP7aan đi6kzZGP7a. Q6kzZGP7aua lầnQtk9 nàQtk9y 6kzZGP7acô L4QZquuZđã rútL4QZquuZ Qtk9ra L4QZquuZđược bài6kzZGP7a họQtk9c xươL4QZquuZng máu.

TL4QZquuZrong phQtk9òng vọL4QZquuZng Qtk9ra tiếngQtk9 cQtk9ười nóiL4QZquuZ 6kzZGP7aồn à6kzZGP7ao. CôL4QZquuZ phục6kzZGP7a Qtk9vụ lễ6kzZGP7a phéQtk9p gõQtk9 cửa6kzZGP7a rồiL4QZquuZ đẩ6kzZGP7ay c6kzZGP7aửa bL4QZquuZước vào.

L4QZquuZVân 6kzZGP7aVy Qtk9còn chưaQtk9 kịQtk9p n6kzZGP7aói mụcL4QZquuZ đíc6kzZGP7ah đQtk9ến đâyQtk9 6kzZGP7athì mộL4QZquuZt côL4QZquuZ gáiQtk9 tóQtk9c dài6kzZGP7a đãQtk9 ngoảnhL4QZquuZ đầuQtk9 lại6kzZGP7a nL4QZquuZhìn cô.L4QZquuZ 6kzZGP7aCô t6kzZGP7aa cQtk9ó m6kzZGP7aột Qtk9đôi mắtQtk9 t6kzZGP7ao trò6kzZGP7an 6kzZGP7anhư Qtk9mắt nQtk9ai, L4QZquuZlúc cườiQtk9 trêQtk9n má6kzZGP7a L4QZquuZcó hiệnL4QZquuZ rL4QZquuZa haL4QZquuZi cáiQtk9 má6kzZGP7a lúmQtk9 rất6kzZGP7a sâQtk9u. Ánh6kzZGP7a mắtL4QZquuZ cQtk9ủa cQtk9ô tL4QZquuZa dừng6kzZGP7a lạiL4QZquuZ trên6kzZGP7a mQtk9ặt TiểuL4QZquuZ Th6kzZGP7au 6kzZGP7akhoảng Qtk9hai giQtk9ây Qtk9rồi lậpQtk9 tứ6kzZGP7ac Qtk9dán cQtk9hặt vàoQtk9 Qtk9mặt VâQtk9n Vy.

Hai bênL4QZquuZ nhL4QZquuZìn nL4QZquuZhau mấtQtk9 L4QZquuZvài giâyQtk9, độ6kzZGP7at 6kzZGP7anhiên Qtk9Vân VL4QZquuZy cảQtk9m L4QZquuZthấy khuôn6kzZGP7a mQtk9ặt 6kzZGP7anày L4QZquuZquen qQtk9uen nQtk9hưng nhấtQtk9 thờQtk9i 6kzZGP7acô khôn6kzZGP7ag thểQtk9 nhớL4QZquuZ r6kzZGP7aa L4QZquuZđã gL4QZquuZặp ởL4QZquuZ đâu.

- TL4QZquuZhật L4QZquuZsự rất6kzZGP7a xiL4QZquuZn lỗiQtk9 vìL4QZquuZ đã6kzZGP7a lL4QZquuZàm phL4QZquuZiền cáQtk9c L4QZquuZbạn! Qtk9- NếuL4QZquuZ nL4QZquuZhư đốiL4QZquuZ phươnL4QZquuZg đ6kzZGP7aã khL4QZquuZông L4QZquuZlên tiếL4QZquuZng thì6kzZGP7a VQtk9ân Qtk9Vy đànhL4QZquuZ phảiQtk9 lQtk9ịch L4QZquuZsự cấtQtk9 lời.

- KhôngQtk9 s6kzZGP7aao! L4QZquuZ- Qtk9Cô gáiL4QZquuZ t6kzZGP7aóc dàQtk9i Qtk9xinh đẹpQtk9 6kzZGP7ađi đếnL4QZquuZ trư6kzZGP7aớc mặt6kzZGP7a V6kzZGP7aân V6kzZGP7ay, chì6kzZGP7aa L4QZquuZcái Qtk9điện thoL4QZquuZại r6kzZGP7aa trưL4QZquuZớc L4QZquuZmặt cô:L4QZquuZ Qtk9- CôQtk9 Qtk9xem Qtk9xem đâL4QZquuZy Qtk9có phQtk9ải L4QZquuZđiện thoL4QZquuZại c6kzZGP7aủa 6kzZGP7acô không?

Chiếc điện6kzZGP7a thoại6kzZGP7a màQtk9u đen6kzZGP7a, L4QZquuZtrên 6kzZGP7ađó cL4QZquuZó Qtk9treo mộtQtk9 Qtk9cái mL4QZquuZóc điệnQtk9 thoạiQtk9 6kzZGP7acó hìn6kzZGP7ah quả6kzZGP7a cầuQtk9 thủyL4QZquuZ ti6kzZGP7anh lóngQtk9 lánh.

Qtk9Thật kL4QZquuZhông nQtk9gờ cL4QZquuZó Qtk9thể tìmL4QZquuZ tQtk9hấy cáiL4QZquuZ điệnL4QZquuZ thoạQtk9i củaL4QZquuZ L4QZquuZmình 6kzZGP7adễ dànQtk9g đếL4QZquuZn nhưL4QZquuZ vậy.L4QZquuZ VQtk9ân VQtk9y L4QZquuZmỉm cườiQtk9 Qtk9đáp: Qtk9- 6kzZGP7aĐúng 6kzZGP7alà củQtk9a tôi!

Cô gáiL4QZquuZ đóQtk9 Qtk9nheo nL4QZquuZheo mắtQtk9 hQtk9ỏi: L4QZquuZ- ThL4QZquuZật sựL4QZquuZ lQtk9à củ6kzZGP7aa côQtk9 ư?

Vân Qtk9Vy nhìnQtk9 côQtk9 tQtk9a bằ6kzZGP7ang ánQtk9h mắt6kzZGP7a L4QZquuZkhó hiểuL4QZquuZ, lQtk9ẽ nà6kzZGP7ao c6kzZGP7aô lại6kzZGP7a nhận6kzZGP7a L4QZquuZbừa điện6kzZGP7a thoạiQtk9 6kzZGP7acủa ngườiQtk9 khL4QZquuZác L4QZquuZlà củaL4QZquuZ mình?

- Vậy6kzZGP7a, cáL4QZquuZi nL4QZquuZày th6kzZGP7aì Qtk9sao? 6kzZGP7a- Nhữ6kzZGP7ang ngL4QZquuZón ta6kzZGP7ay Qtk9trắng nõnQtk9 lạL4QZquuZi giQtk9ơ Qtk9ra Qtk9một chiếcQtk9 đQtk9iện thoạ6kzZGP7ai khác.

Một chQtk9iếc điệQtk9n tL4QZquuZhoại giống6kzZGP7a Qtk9hệt, điều6kzZGP7a khiế6kzZGP7an chL4QZquuZo ngưL4QZquuZời kháL4QZquuZc L4QZquuZkhông th6kzZGP7aể nQtk9gờ đến6kzZGP7a đóQtk9 Qtk9là ngQtk9ay cảQtk9 cáiQtk9 mQtk9óc đL4QZquuZeo điệL4QZquuZn thoạL4QZquuZi cL4QZquuZũng giốnL4QZquuZg hệt.

Trên đờiL4QZquuZ lạ6kzZGP7ai L4QZquuZcó chuyQtk9ện tQtk9rùng hợ6kzZGP7ap Qtk9thế sao?

- ChQtk9ẳng Qtk9trách mL4QZquuZà L4QZquuZcô lại6kzZGP7a Qtk9nhận nh6kzZGP7aầm, bL4QZquuZan đầu6kzZGP7a tô6kzZGP7ai cũn6kzZGP7ag nhận6kzZGP7a nhầm6kzZGP7a đấy!

Vân Qtk9Vy 6kzZGP7angây ngườiQtk9 khô6kzZGP7ang bL4QZquuZiết phảL4QZquuZi làL4QZquuZm sao.

- ChL4QZquuZiếc L4QZquuZđiện L4QZquuZthoại nàQtk9y làQtk9 củaQtk9 cQtk9hồng chL4QZquuZưa cưới6kzZGP7a Qtk9mua Qtk9cho tL4QZquuZôi, còn6kzZGP7a cáQtk9i L4QZquuZmóc đ6kzZGP7aeo đi6kzZGP7aện thoại6kzZGP7a nà6kzZGP7ay 6kzZGP7atôi Qtk9với chồ6kzZGP7ang chưQtk9a cướ6kzZGP7ai mớ6kzZGP7ai c6kzZGP7aùng đ6kzZGP7ai chọn6kzZGP7a L4QZquuZgần đ6kzZGP7aây Qtk9!- 6kzZGP7aCô Qtk9ta Qtk9khẽ mL4QZquuZấp má6kzZGP7ay L4QZquuZmôi, ánhQtk9 mắt6kzZGP7a ch6kzZGP7aăm Qtk9chú 6kzZGP7anhìn VQtk9ân Vy6kzZGP7a, dL4QZquuZường như6kzZGP7a muốnL4QZquuZ tL4QZquuZhăm dòL4QZquuZ điềuL4QZquuZ g6kzZGP7aì đó6kzZGP7a t6kzZGP7aừ cô6kzZGP7a: L4QZquuZ- ĐiềuL4QZquuZ Qtk9khiến c6kzZGP7aho tôi6kzZGP7a L4QZquuZbất ngờL4QZquuZ nhấQtk9t Qtk9lại là…-Qtk9 Qtk9cô 6kzZGP7ata ấ6kzZGP7an Qtk9vào Qtk9bàn pL4QZquuZhím, mànL4QZquuZ Qtk9hình 6kzZGP7asáng lêQtk9n, 6kzZGP7asau đóQtk9 gi6kzZGP7aơ rQtk9a trưQtk9ớc mặt6kzZGP7a VâQtk9n Vy.

TiL4QZquuZểu ThL4QZquuZu kiQtk9nh nL4QZquuZgạc “A”Qtk9 lêL4QZquuZn m6kzZGP7aột tiếnQtk9g. Qtk9Bức ảnh6kzZGP7a củL4QZquuZa GianQtk9g N6kzZGP7ahan Qtk9đã hiệnQtk9 Qtk9lên Qtk9màn hìnhQtk9. TiQtk9m L4QZquuZVân V6kzZGP7ay nL4QZquuZhư Qtk9thắt lại.

-Cô L4QZquuZcó L4QZquuZthể nóL4QZquuZi chQtk9o t6kzZGP7aôi bL4QZquuZiết đâyQtk9 làQtk9 6kzZGP7aai không?

Cô chưaQtk9 6kzZGP7abao L4QZquuZgiờ dáL4QZquuZm l6kzZGP7aàm việL4QZquuZc xấL4QZquuZu, bQtk9ởi 6kzZGP7avì sợQtk9 Qtk9một nL4QZquuZgày sẽL4QZquuZ bịQtk9 ngườiQtk9 6kzZGP7akhác vạc6kzZGP7ah Qtk9trần. Th6kzZGP7aế màQtk9 h6kzZGP7aôm nayQtk9, đốiL4QZquuZ mặt6kzZGP7a với6kzZGP7a Qtk9cô 6kzZGP7agái nàyQtk9, côL4QZquuZ lạ6kzZGP7ai 6kzZGP7athấy bất6kzZGP7a lựcL4QZquuZ 6kzZGP7avà sợL4QZquuZ hQtk9ãi nL4QZquuZhư mộtQtk9 t6kzZGP7aên kẻL4QZquuZ cắpQtk9 bịQtk9 b6kzZGP7aắt tạL4QZquuZi trận.

Tất Qtk9cả nL4QZquuZhững người6kzZGP7a ngồi6kzZGP7a tron6kzZGP7ag pL4QZquuZhòng đề6kzZGP7au hướng6kzZGP7a mắ6kzZGP7at về6kzZGP7a phQtk9ía côQtk9. VQtk9ân 6kzZGP7aVy hoaQtk9ng maQtk9ng nhìQtk9n vào6kzZGP7a đôQtk9i 6kzZGP7amắt tứ6kzZGP7ac tốQtk9i đangL4QZquuZ n6kzZGP7ahìn thẳL4QZquuZng vàoQtk9 mặt6kzZGP7a mìnhL4QZquuZ kL4QZquuZia, côQtk9 khôngL4QZquuZ thể6kzZGP7a 6kzZGP7anói 6kzZGP7avới mọL4QZquuZi ngườiL4QZquuZ trL4QZquuZên 6kzZGP7athế giL4QZquuZới nàyQtk9 rằ6kzZGP7ang, đâyL4QZquuZ 6kzZGP7achính lL4QZquuZà ngườiL4QZquuZ 6kzZGP7ayêu củQtk9a 6kzZGP7acô, lL4QZquuZà ngườiQtk9 đQtk9ã Qtk9chết L4QZquuZđi g6kzZGP7aiờ đưL4QZquuZợc sQtk9ống lạiL4QZquuZ nhờQtk9 thời6kzZGP7a gia6kzZGP7an quL4QZquuZay L4QZquuZngược trởL4QZquuZ lại..

Thấy V6kzZGP7aân L4QZquuZVy khô6kzZGP7ang nóiL4QZquuZ năngQtk9 gì6kzZGP7a, đối6kzZGP7a L4QZquuZphương càngL4QZquuZ tỏL4QZquuZ rL4QZquuZa huQtk9ng hăng.

- Tại6kzZGP7a sa6kzZGP7ao 6kzZGP7acô Qtk9lại cQtk9ó ảnh6kzZGP7a chồn6kzZGP7ag L4QZquuZchưa cQtk9ưới cL4QZquuZủa tôi?

- HL4QZquuZai ngư6kzZGP7aời qQtk9uen 6kzZGP7abiết nh6kzZGP7aau à?

Trước haL4QZquuZi L4QZquuZcâu hỏ6kzZGP7ai đầyQtk9 L4QZquuZtính chấ6kzZGP7at vấ6kzZGP7an nàyL4QZquuZ, 6kzZGP7aVân V6kzZGP7ay Qtk9còn ch6kzZGP7aưa kL4QZquuZịp L4QZquuZtrả lờL4QZquuZi 6kzZGP7athì TL4QZquuZiểu TQtk9hu đã6kzZGP7a nổQtk9i quạQtk9u lL4QZquuZên: L4QZquuZ- NQtk9ày, cL4QZquuZô Qtk9làm Qtk9cái t6kzZGP7arò L4QZquuZgì th6kzZGP7aế h6kzZGP7aả? Tron6kzZGP7ag điện6kzZGP7a th6kzZGP7aoại Qtk9của 6kzZGP7aVân V6kzZGP7ay cóL4QZquuZ ảnhL4QZquuZ 6kzZGP7acủa L4QZquuZai 6kzZGP7athì 6kzZGP7aliên quaL4QZquuZn gì6kzZGP7a đếnL4QZquuZ cô.Qtk9 CôQtk9 tL4QZquuZrả L4QZquuZđiện thoạiL4QZquuZ lại6kzZGP7a chQtk9o chúng6kzZGP7a tôiQtk9 thìL4QZquuZ L4QZquuZchúng tôL4QZquuZi cả6kzZGP7am L4QZquuZơn cô.L4QZquuZ CQtk9òn nếuL4QZquuZ cL4QZquuZô 6kzZGP7acứ thQtk9ích bắtL4QZquuZ nạQtk9t ngườiL4QZquuZ khQtk9ác, L4QZquuZtôi L4QZquuZnói cQtk9ho Qtk9cô bi6kzZGP7aết, cL4QZquuZhúng tô6kzZGP7ai 6kzZGP7akhông dễ6kzZGP7a bắQtk9t Qtk9nạt đâu!

Tiểu Qtk9Thu vừQtk9a nói6kzZGP7a dứtL4QZquuZ lời6kzZGP7a tL4QZquuZhì mL4QZquuZấy côQtk9 gáiL4QZquuZ b6kzZGP7aan nL4QZquuZãy vẫnQtk9 còL4QZquuZn mQtk9ải mQtk9ê háQtk9t hòL4QZquuZ liề6kzZGP7an bỏ6kzZGP7a micr6kzZGP7ao xuống,L4QZquuZ cầmL4QZquuZ mộ6kzZGP7at cốc6kzZGP7a nước6kzZGP7a L4QZquuZđá đQtk9i vềL4QZquuZ L4QZquuZphía ha6kzZGP7ai người:6kzZGP7a 6kzZGP7a- NL4QZquuZói L4QZquuZchuyện vớQtk9i loạL4QZquuZi L4QZquuZngười 6kzZGP7anày thL4QZquuZì L4QZquuZcần gL4QZquuZì pL4QZquuZhải lịchL4QZquuZ sQtk9ự?- dL4QZquuZứt lờL4QZquuZi cQtk9ô tQtk9a đưaQtk9 6kzZGP7atay lênQtk9, hấtQtk9 thẳngQtk9 cố6kzZGP7ac nước6kzZGP7a vào6kzZGP7a mặtL4QZquuZ h6kzZGP7aai người.

Lúc L4QZquuZVân L4QZquuZVy Qtk9kịp phảnQtk9 ứL4QZquuZng l6kzZGP7aại thìQtk9 đãL4QZquuZ qu6kzZGP7aá muộnL4QZquuZ. MặQtk9c dùL4QZquuZ Qtk9cô đãL4QZquuZ néQtk9 ngưQtk9ời đi6kzZGP7a Qtk9nhưng nL4QZquuZửa bên6kzZGP7a L4QZquuZmặt củaQtk9 côQtk9 vẫn6kzZGP7a 6kzZGP7alĩnh trọnQtk9 cốQtk9c nướcQtk9 lạnh6kzZGP7a. L4QZquuZBộ 6kzZGP7adạng Qtk9của L4QZquuZcô lúcL4QZquuZ Qtk9này trônL4QZquuZg thật6kzZGP7a 6kzZGP7athê thảm.

C6kzZGP7aô p6kzZGP7ahục 6kzZGP7avụ L4QZquuZthấy tìnhQtk9 hQtk9ình kQtk9hông ổ6kzZGP7an li6kzZGP7aền cầmL4QZquuZ Qtk9máy bộ6kzZGP7a đ6kzZGP7aàm lên6kzZGP7a gọi.

Các nhâQtk9n viL4QZquuZên phụcQtk9 v6kzZGP7aụ xu6kzZGP7ang quQtk9anh đL4QZquuZấy bỗngL4QZquuZ c6kzZGP7ahốc kéoQtk9. ĐQtk9ây làL4QZquuZ lầnQtk9 th6kzZGP7aứ hQtk9ai tronL4QZquuZg thán6kzZGP7ag V6kzZGP7aân Qtk9Vy Qtk9phải ch6kzZGP7aứng kiến6kzZGP7a cảnh6kzZGP7a tượngQtk9 6kzZGP7ahỗn loạ6kzZGP7an n6kzZGP7aày. NhữnL4QZquuZg khL4QZquuZách đếnQtk9 hát6kzZGP7a Qtk9ở phòng6kzZGP7a bL4QZquuZên đL4QZquuZều m6kzZGP7aở cửaL4QZquuZ 6kzZGP7angó saQtk9ng nQtk9ghe ngL4QZquuZóng tQtk9ình hìnQtk9h rồiQtk9 6kzZGP7achỉ chỏ,L4QZquuZ L4QZquuZbàn tán….

Qtk9- K6kzZGP7ahang Qtk9Di, rốQtk9t cuộc6kzZGP7a Qtk9có chuQtk9yện gìQtk9 thế?-Qtk9 ĐámL4QZquuZ bL4QZquuZạn của6kzZGP7a côL4QZquuZ Qtk9gái tóQtk9c dài6kzZGP7a bắtL4QZquuZ đQtk9ầu xônQtk9 xao.

Hóa rL4QZquuZa cá6kzZGP7ai Qtk9cô Qtk9gái tócL4QZquuZ L4QZquuZdài ấyL4QZquuZ 6kzZGP7atên 6kzZGP7alà Kh6kzZGP7aang L4QZquuZDi, ngQtk9ay L4QZquuZcả c6kzZGP7aái têQtk9n của6kzZGP7a Qtk9cô L4QZquuZta cũnL4QZquuZg 6kzZGP7ahay hL4QZquuZơn têQtk9n cQtk9ủa c6kzZGP7aô rL4QZquuZất 6kzZGP7anhiều. Qtk9Vân 6kzZGP7aVy nQtk9goảnh mặtQtk9 lạiQtk9 Qtk9nhìn vàL4QZquuZo kL4QZquuZhuôn mặL4QZquuZt củaQtk9 c6kzZGP7aô gáQtk9i L4QZquuZtên 6kzZGP7aKhang L4QZquuZDi kia…..

Chẳng trácQtk9h mà6kzZGP7a mới6kzZGP7a nhì6kzZGP7an L4QZquuZthấy L4QZquuZcô taL4QZquuZ, VL4QZquuZân Qtk9Vy Qtk9đã cảQtk9m thQtk9ấy L4QZquuZrất q6kzZGP7auen. Qtk9Hóa Qtk9ra bọnL4QZquuZ hQtk9ọ đãL4QZquuZ 6kzZGP7agặp nL4QZquuZhau từ6kzZGP7a trướcL4QZquuZ. CL4QZquuZô t6kzZGP7aa 6kzZGP7achính 6kzZGP7alà cL4QZquuZô gQtk9ái xin6kzZGP7ah đẹpL4QZquuZ đ6kzZGP7aã xuấQtk9t hL4QZquuZiện bên6kzZGP7a cạnhL4QZquuZ GiaQtk9ng NhL4QZquuZan ngàyL4QZquuZ hQtk9ôm đó.

Tiểu6kzZGP7a ThQtk9u vộL4QZquuZi vQtk9àng gi6kzZGP7aúp VâQtk9n VQtk9y la6kzZGP7au Qtk9sạch nhữngL4QZquuZ giọtQtk9 nướcL4QZquuZ đa6kzZGP7ang tL4QZquuZong tỏngQtk9 nhỏQtk9 xQtk9uống từ6kzZGP7a máiQtk9 t6kzZGP7aóc cL4QZquuZô rL4QZquuZồi kéoQtk9 taQtk9y cô6kzZGP7a Qtk9nói: L4QZquuZ- Qtk9Tiểu V6kzZGP7ay, c6kzZGP7ahúng L4QZquuZta đL4QZquuZi thôi,L4QZquuZ quânQtk9 tửL4QZquuZ 6kzZGP7atrả t6kzZGP7ahù mưL4QZquuZời nL4QZquuZăm c6kzZGP7aũng khô6kzZGP7ang muộn!

Hai nhL4QZquuZân v6kzZGP7aiên phụQtk9c vụ6kzZGP7a đứng6kzZGP7a chặ6kzZGP7an trướL4QZquuZc mQtk9ặt côL4QZquuZ nói:Qtk9- ChQtk9i L4QZquuZbằng hL4QZquuZai côL4QZquuZ L4QZquuZhãy tr6kzZGP7aánh 6kzZGP7ađi tQtk9rước đi!

Trong tìn6kzZGP7ah trạnQtk9g này….cóL4QZquuZ 6kzZGP7athể làL4QZquuZ L4QZquuZdo baQtk9n nãL4QZquuZy côL4QZquuZ Qtk9uống rượ6kzZGP7au vaQtk9ng nênL4QZquuZ bQtk9ây giờL4QZquuZ 6kzZGP7achất mQtk9en mớL4QZquuZi 6kzZGP7aphát tác.Qtk9Hoặc cũngQtk9 Qtk9có thểL4QZquuZ 6kzZGP7alà L4QZquuZdo trQtk9ong lòQtk9ng cảm6kzZGP7a L4QZquuZthấy ấQtk9m 6kzZGP7aức n6kzZGP7aên Qtk9Vân VL4QZquuZy chẳL4QZquuZng b6kzZGP7auồn để6kzZGP7a 6kzZGP7aý đếnL4QZquuZ nQtk9hững 6kzZGP7alời khuyQtk9ên cL4QZquuZan 6kzZGP7acủa ngư6kzZGP7aời phụ6kzZGP7ac L4QZquuZvụ. L4QZquuZTình yêuQtk9 củ6kzZGP7aa côQtk9 vớiQtk9 GQtk9iang NhQtk9an…vốn dĩ6kzZGP7a cL4QZquuZô đãL4QZquuZ rất6kzZGP7a hạQtk9nh pQtk9húc, hạQtk9nh ph6kzZGP7aúc tới6kzZGP7a mứcQtk9 muL4QZquuZốn tL4QZquuZuyên bốL4QZquuZ vớiL4QZquuZ tấtL4QZquuZ Qtk9cả mọ6kzZGP7ai người6kzZGP7a ở6kzZGP7a L4QZquuZtrên thL4QZquuZế Qtk9giới 6kzZGP7anày, tQtk9hế L4QZquuZmà bâ6kzZGP7ay giờ…..

Vân L4QZquuZVy 6kzZGP7ađi gạ6kzZGP7at ta6kzZGP7ay người6kzZGP7a Qtk9phục 6kzZGP7avụ r6kzZGP7aa, Qtk9đi tL4QZquuZhẳng đến6kzZGP7a tr6kzZGP7aước mặtQtk9 KhaL4QZquuZng L4QZquuZDi lấQtk9y điQtk9ện thQtk9oại cL4QZquuZủa mìQtk9nh rồ6kzZGP7ai nh6kzZGP7aìn tQtk9hẳng vào6kzZGP7a mắtL4QZquuZ c6kzZGP7aô tQtk9a 6kzZGP7amà nóiQtk9: L4QZquuZ- Đây6kzZGP7a L4QZquuZlà 6kzZGP7abạn 6kzZGP7atrai củ6kzZGP7aa tQtk9ôi! Qtk9- GiọL4QZquuZng nói6kzZGP7a khôn6kzZGP7ag cứnL4QZquuZg rắnL4QZquuZ Qtk9nhưng cũnQtk9g chẳn6kzZGP7ag mềm6kzZGP7a mỏng.

Ngọn lử6kzZGP7aa L4QZquuZtứ tốiL4QZquuZ tr6kzZGP7aong lòQtk9ng 6kzZGP7ađối L4QZquuZphương bQtk9ỗng cL4QZquuZhốc bL4QZquuZùng lQtk9ên: 6kzZGP7a- B6kzZGP7aạn trL4QZquuZai côL4QZquuZ á6kzZGP7a? ĐâQtk9y r6kzZGP7aõ ràngL4QZquuZ 6kzZGP7alà cL4QZquuZhồng chưL4QZquuZa cưQtk9ới của….

- TôQtk9i Qtk9với bạn6kzZGP7a trQtk9ai tôiQtk9 6kzZGP7aquen Qtk9nhau đL4QZquuZã Qtk9năm Qtk9năm rL4QZquuZồi! L4QZquuZ- VânL4QZquuZ VQtk9y tiệL4QZquuZn L4QZquuZtay 6kzZGP7amở lịchQtk9 ở6kzZGP7a tronQtk9g điệnL4QZquuZ t6kzZGP7ahoại ra6kzZGP7a: -TrêQtk9n đóQtk9 còQtk9n có6kzZGP7a ghQtk9i ngàyQtk9 sin6kzZGP7ah L4QZquuZnhật củaL4QZquuZ a6kzZGP7anh 6kzZGP7aấy vQtk9ới nhQtk9ững ngày6kzZGP7a kQtk9ỉ nL4QZquuZiệm củQtk9a chúnL4QZquuZg tôi!

- L4QZquuZChúng tôi6kzZGP7a dự6kzZGP7a địnhL4QZquuZ sQtk9ẽ Qtk9kết hôL4QZquuZn vL4QZquuZào 6kzZGP7angày Qtk910 tQtk9háng 16kzZGP7a0 n6kzZGP7aăm 2010.

-Tôi kQtk9hông biL4QZquuZết bL4QZquuZan nL4QZquuZãy 6kzZGP7acô n6kzZGP7aói Qtk9là c6kzZGP7aó L4QZquuZý gìQtk9…- L4QZquuZCô đư6kzZGP7aa điện6kzZGP7a L4QZquuZthoại L4QZquuZra trL4QZquuZước mặtQtk9 KhL4QZquuZang DiQtk9: L4QZquuZ- P6kzZGP7ahím số6kzZGP7a mộL4QZquuZt L4QZquuZlà p6kzZGP7ahím gọi6kzZGP7a tắtL4QZquuZ 6kzZGP7acho anL4QZquuZh ấyQtk9, nếQtk9u L4QZquuZnhư c6kzZGP7aô còL4QZquuZn nQtk9ghi vấQtk9n tL4QZquuZhì cQtk9ứ gọ6kzZGP7ai điệnQtk9 chQtk9o a6kzZGP7anh 6kzZGP7aấy màQtk9 hỏi!
VẻL4QZquuZ mặtQtk9 củL4QZquuZa KQtk9hang DQtk9i lúcL4QZquuZ nàL4QZquuZy kQtk9há Qtk9kì L4QZquuZlạ. VẻQtk9 mặtQtk9 ấQtk9y khôL4QZquuZng phảiL4QZquuZ lL4QZquuZà vL4QZquuZẻ mặtQtk9 củaL4QZquuZ mộtL4QZquuZ người6kzZGP7a đ6kzZGP7aang tức6kzZGP7a đQtk9ến p6kzZGP7ahát Qtk9điên lêQtk9n, thếQtk9 nên6kzZGP7a 6kzZGP7aVân V6kzZGP7ay chL4QZquuZo rằngQtk9 6kzZGP7arất cóQtk9 thểQtk9 cáL4QZquuZi c6kzZGP7aô KhaQtk9ng L4QZquuZDi 6kzZGP7anày vốnQtk9 Qtk9dĩ cũL4QZquuZng kQtk9hông dQtk9ám kL4QZquuZhẳng L4QZquuZđịnh ngườiL4QZquuZ trQtk9ong ảnhL4QZquuZ chí6kzZGP7anh lL4QZquuZà GiaL4QZquuZng Nhan.

Nếu khônQtk9g tQtk9hì K6kzZGP7ahang L4QZquuZDi đ6kzZGP7aã Qtk9không thửQtk9 Qtk9thăm 6kzZGP7adò b6kzZGP7aằng Qtk9cách nQtk9ói chuyệnL4QZquuZ L4QZquuZvới cô.Qtk9 ChỉQtk9 cóQtk9 điềuL4QZquuZ nhL4QZquuZững gQtk9ì đa6kzZGP7ang xảyL4QZquuZ 6kzZGP7ara L4QZquuZkhông giống6kzZGP7a nhL4QZquuZư nQtk9hững gìL4QZquuZ L4QZquuZcô L4QZquuZta monL4QZquuZg muốn,Qtk9 bởi6kzZGP7a vì6kzZGP7a đáL4QZquuZm Qtk9bạn củQtk9a 6kzZGP7acô đL4QZquuZã quá6kzZGP7a bức6kzZGP7a xúQtk9c trư6kzZGP7aớc những6kzZGP7a câL4QZquuZu nóQtk9i c6kzZGP7aủa TiL4QZquuZểu ThuL4QZquuZ, làL4QZquuZm cQtk9ho mQtk9ọi chuyL4QZquuZện trQtk9ở nL4QZquuZên vL4QZquuZô cùnQtk9g tồiL4QZquuZ tệ.

Q6kzZGP7aua chuyệQtk9n xảy6kzZGP7a Qtk9ra qu6kzZGP7aá độtL4QZquuZ n6kzZGP7agột nQtk9ày, Qtk9cô L4QZquuZbắt đầuL4QZquuZ t6kzZGP7ain rQtk9ằng chỉ6kzZGP7a cần6kzZGP7a dũ6kzZGP7ang cảm,L4QZquuZ cứ6kzZGP7ang cỏ6kzZGP7ai đốiL4QZquuZ L4QZquuZmặt 6kzZGP7avới mọi6kzZGP7a chuQtk9yện 6kzZGP7alà L4QZquuZcó thể6kzZGP7a “thayL4QZquuZ đổi6kzZGP7a càL4QZquuZn khôn”.L4QZquuZ DùQtk9 tL4QZquuZhế n6kzZGP7aào côQtk9 cũnQtk9g Qtk9phải Qtk9có Qtk9niềm ti6kzZGP7an vQtk9ới chínQtk9h mình.

- ChQtk9ắc L4QZquuZlà bL4QZquuZởi 6kzZGP7avì cL4QZquuZó nétL4QZquuZ gQtk9iống nhL4QZquuZau qu6kzZGP7aá đấ6kzZGP7ay mà!-L4QZquuZ KhQtk9ang DQtk9i chớpQtk9 c6kzZGP7ahớp mắtQtk9, giọ6kzZGP7ang Qtk9nói như6kzZGP7a cL4QZquuZó vẻL4QZquuZ đùQtk9a vui.

Trước sựQtk9 nhượngL4QZquuZ bộ6kzZGP7a củQtk9a KhaL4QZquuZng 6kzZGP7aDi, đáQtk9m bạ6kzZGP7an c6kzZGP7aủa cL4QZquuZô Qtk9cũng Qtk9lập tứcL4QZquuZ “hạL4QZquuZ hỏa”.L4QZquuZ NQtk9hân lúcL4QZquuZ bọnQtk9 họ6kzZGP7a vẫn6kzZGP7a cònQtk9 đang6kzZGP7a dL4QZquuZo dự,Qtk9 Vân6kzZGP7a L4QZquuZVy lL4QZquuZiền Qtk9kéo TiQtk9ểu L4QZquuZThu 6kzZGP7ara khỏiQtk9 phòng.

ĐãQtk9 r6kzZGP7aa đL4QZquuZến bQtk9ên L4QZquuZngoài rồi6kzZGP7a L4QZquuZmà tr6kzZGP7aống Qtk9ngực VâQtk9n VQtk9y 6kzZGP7avẫn còL4QZquuZn đậpQtk9 thìnhL4QZquuZ thịch.Qtk9 Ở6kzZGP7a nhL4QZquuZững nơiQtk9 Qtk9đông ngườiL4QZquuZ khôL4QZquuZng Qtk9nên gâL4QZquuZy chuyệL4QZquuZn 6kzZGP7aồn ào,L4QZquuZ nhưng6kzZGP7a aQtk9i 6kzZGP7amà L4QZquuZbiết đượQtk9c nhQtk9ỡ đ6kzZGP7aâu cô6kzZGP7a v6kzZGP7aừa Qtk9ra đến6kzZGP7a bê6kzZGP7an ngoàiL4QZquuZ, KhaL4QZquuZng D6kzZGP7ai đQtk9ã dẫnL4QZquuZ thL4QZquuZeo đá6kzZGP7am L4QZquuZbạn hu6kzZGP7ang dữQtk9 6kzZGP7acủa L4QZquuZcô 6kzZGP7ata đuổiL4QZquuZ 6kzZGP7atheo. ChẳQtk9ng aL4QZquuZi chịu6kzZGP7a dễL4QZquuZ 6kzZGP7adàng bQtk9ỏ qQtk9ua mQtk9ọi chuyệnQtk9 nQtk9hư thL4QZquuZế n6kzZGP7aày cả6kzZGP7a. 6kzZGP7aCho dL4QZquuZù chỉL4QZquuZ là6kzZGP7a nQtk9ghi Qtk9vấn L4QZquuZthì cũ6kzZGP7ang phảiL4QZquuZ hL4QZquuZỏi chL4QZquuZo rõL4QZquuZ 6kzZGP7aràng chứ.

VQtk9ân VQtk9y vốnL4QZquuZ địL4QZquuZnh Qtk9ra đếnQtk9 Qtk9KTV Qtk9sẽ lQtk9ập tứQtk9c bắt6kzZGP7a x6kzZGP7ae chuồ6kzZGP7an thẳnL4QZquuZg. T6kzZGP7ahành L4QZquuZphố lQtk9ớn nhưL4QZquuZ 6kzZGP7avậy, k6kzZGP7ahả nL4QZquuZăng chạ6kzZGP7am mQtk9ặt n6kzZGP7ahau củaQtk9 h6kzZGP7aai ng6kzZGP7aười Qtk9cũng 6kzZGP7akhông nL4QZquuZhiều. L4QZquuZHơn n6kzZGP7aữa 6kzZGP7achỉ cầnL4QZquuZ côL4QZquuZ tL4QZquuZa v6kzZGP7aề nh6kzZGP7aà L4QZquuZtìm Qtk9Giang 6kzZGP7aNhan đ6kzZGP7aối 6kzZGP7achất, pL4QZquuZhát hiện6kzZGP7a GiL4QZquuZang NhQtk9an chẳQtk9ng L4QZquuZcó gìQtk9 Qtk9lạ thường6kzZGP7a 6kzZGP7athì 6kzZGP7acơn són6kzZGP7ag gQtk9ió 6kzZGP7anày L4QZquuZsẽ qu6kzZGP7aa Qtk9đi nga6kzZGP7ay thôi.6kzZGP7a N6kzZGP7aào 6kzZGP7aai ngờQtk9, tQtk9axi giờL4QZquuZ nL4QZquuZày khó6kzZGP7a m6kzZGP7aà Qtk9bắt đưL4QZquuZợc. HL4QZquuZai nL4QZquuZgười đứng6kzZGP7a 6kzZGP7ahơn nửaL4QZquuZ tiếng6kzZGP7a đồnQtk9g L4QZquuZhồ mà6kzZGP7a vẫn6kzZGP7a khônL4QZquuZg bắt6kzZGP7a đượcL4QZquuZ xe.

Nếu biQtk9ết sớmQtk9 nhưQtk9 vậyL4QZquuZ thì6kzZGP7a L4QZquuZcô đãQtk9 L4QZquuZra bến6kzZGP7a xQtk9e bắL4QZquuZt xQtk9e Qtk9buýt Qtk9cho rồi!6kzZGP7a VL4QZquuZân L4QZquuZVy liênL4QZquuZ tụcQtk9 nhQtk9ìn Qtk9lại Qtk9phía sa6kzZGP7au l6kzZGP7aưng. Qtk9Nếu cứQtk9 thế6kzZGP7a nL4QZquuZày khQtk9ông biếtL4QZquuZ cL4QZquuZhừng…..đang địn6kzZGP7ah k6kzZGP7aéo Tiể6kzZGP7au Qtk9Thu L4QZquuZra bến6kzZGP7a 6kzZGP7axe 6kzZGP7abuýt thìL4QZquuZ đ6kzZGP7aột nhiênL4QZquuZ một6kzZGP7a cL4QZquuZhiếc L4QZquuZxe hL4QZquuZơi đỗQtk9 xịcQtk9h tL4QZquuZrước mL4QZquuZặt 6kzZGP7ahai người.

- VâQtk9n V6kzZGP7ay!- cánL4QZquuZh cửa6kzZGP7a xL4QZquuZe tL4QZquuZừ từQtk9 Qtk9kéo xu6kzZGP7aống, an6kzZGP7ah cL4QZquuZúi đầuL4QZquuZ nhì6kzZGP7an r6kzZGP7aa nQtk9goài Qtk9nói: 6kzZGP7a- Lê6kzZGP7an x6kzZGP7ae đi,6kzZGP7a an6kzZGP7ah đưa6kzZGP7a Qtk9em về!

Vân V6kzZGP7ay L4QZquuZcó nL4QZquuZgần 6kzZGP7angừ một6kzZGP7a lá6kzZGP7at mớL4QZquuZi mở6kzZGP7a Qtk9cửa r6kzZGP7aa L4QZquuZngồi vQtk9ào tro6kzZGP7ang xeL4QZquuZ, ngoảQtk9nh đầu6kzZGP7a lL4QZquuZại mỉQtk9m cưQtk9ời áQtk9i L4QZquuZngại vớQtk9i TL4QZquuZiểu L4QZquuZThu. ChiếcQtk9 xQtk9e laL4QZquuZo điQtk9 trên6kzZGP7a đường,6kzZGP7a cQtk9ô vẫnQtk9 6kzZGP7akhông quL4QZquuZên nQtk9hìn l6kzZGP7aại cửaQtk9 L4QZquuZquán KTVL4QZquuZ, thQtk9ầm thởL4QZquuZ phàQtk9o nh6kzZGP7aẹ nhõm.

NhữnQtk9g giQtk9ọt nướQtk9c v6kzZGP7aẫn tíQtk9 tácQtk9h rL4QZquuZơi xu6kzZGP7aống t6kzZGP7aừ máL4QZquuZi tóQtk9c côL4QZquuZ. L4QZquuZBộ d6kzZGP7aạng củL4QZquuZa L4QZquuZcô lú6kzZGP7ac L4QZquuZnày qu6kzZGP7aả thự6kzZGP7ac qL4QZquuZuá 6kzZGP7athê thảm6kzZGP7a. L4QZquuZCô Qtk9giống hQtk9ệt nhQtk9ư một6kzZGP7a L4QZquuZcon Qtk9vịt 6kzZGP7axấu xí.Qtk9 L4QZquuZGiang 6kzZGP7aNhan bâQtk9y giờQtk9 L4QZquuZtuyệt đốQtk9i khônQtk9g từQtk9 bL4QZquuZỏ mộL4QZquuZt 6kzZGP7aKhang D6kzZGP7ai xiQtk9nh Qtk9đẹp Qtk9để đếnL4QZquuZ Qtk9với côQtk9, đ6kzZGP7aem lòn6kzZGP7ag yêL4QZquuZu thL4QZquuZương mộtL4QZquuZ 6kzZGP7angười 6kzZGP7aquá đỗL4QZquuZi L4QZquuZbình thườn6kzZGP7ag như6kzZGP7a cL4QZquuZô, mộQtk9t Qtk9cô gáQtk9i bìL4QZquuZnh thL4QZquuZường lạiQtk9 lQtk9ớn L4QZquuZtuổi. L4QZquuZCô thL4QZquuZật sựQtk9 kh6kzZGP7aông L4QZquuZnên Qtk9có nhữn6kzZGP7ag L4QZquuZảo tưở6kzZGP7ang L4QZquuZnhư t6kzZGP7ahế này!

- NL4QZquuZói chL4QZquuZo aQtk9nh Qtk9biết nL4QZquuZhà Qtk9em ởQtk9 đâu?

Nếu n6kzZGP7ahư khôn6kzZGP7ag 6kzZGP7aphải a6kzZGP7anh 6kzZGP7acất ti6kzZGP7aếng L4QZquuZhỏi thìQtk9 c6kzZGP7aó Qtk9lẽ L4QZquuZcô vL4QZquuZẫn mảiQtk9 đắmQtk9 chL4QZquuZìm Qtk9trong dònQtk9g Qtk9suy 6kzZGP7anghĩ mL4QZquuZông Qtk9lung củaL4QZquuZ mình.6kzZGP7a 6kzZGP7aVân L4QZquuZVy n6kzZGP7agoảnh đầu6kzZGP7a saL4QZquuZng n6kzZGP7ahìn Qtk9chủ nhânL4QZquuZ củ6kzZGP7aa chiếcQtk9 Qtk9xe. Qtk9Anh L4QZquuZta cũQtk9ng đa6kzZGP7ang nh6kzZGP7aìn cô6kzZGP7a chămQtk9 chú.

Nếu nhL4QZquuZư khôQtk9ng phảiL4QZquuZ g6kzZGP7aặp L4QZquuZphải Qtk9hoàn cảQtk9nh nàyL4QZquuZ thQtk9ì cóL4QZquuZ lẽ6kzZGP7a cảL4QZquuZ L4QZquuZđời 6kzZGP7acô 6kzZGP7acũng sQtk9ẽ khônQtk9g ngồi6kzZGP7a lênL4QZquuZ chiếcL4QZquuZ Qtk9xe này.

6kzZGP7aLúc này6kzZGP7a cô6kzZGP7a m6kzZGP7aới giật6kzZGP7a mì6kzZGP7anh nhớQtk9 rQtk9a lL4QZquuZà p6kzZGP7ahải nói6kzZGP7a cáL4QZquuZm ơn6kzZGP7a: Qtk9- CámL4QZquuZ ơn6kzZGP7a anQtk9h T6kzZGP7ariệu! N6kzZGP7ahà 6kzZGP7atôi 6kzZGP7aở khL4QZquuZu ph6kzZGP7aía Qtk9nam, aL4QZquuZnh c6kzZGP7aứ đL4QZquuZi tL4QZquuZheo co6kzZGP7an đường6kzZGP7a nàQtk9y, L4QZquuZtìm mộtL4QZquuZ bếnL4QZquuZ tàuQtk9 điQtk9ện ngầL4QZquuZm Qtk9để tôiL4QZquuZ xuống6kzZGP7a L4QZquuZxe làQtk9 được!

- MuộnQtk9 Qtk9lắm rồ6kzZGP7ai, đểL4QZquuZ Qtk9anh đưaL4QZquuZ e6kzZGP7am về6kzZGP7a nhà!

- Khô6kzZGP7ang cQtk9ần Qtk9phiền phứcQtk9 L4QZquuZthế đâuQtk9 ạ!

6kzZGP7a- VâL4QZquuZn Vy…-6kzZGP7a TriệuL4QZquuZ Dươ6kzZGP7ang hơQtk9i dừn6kzZGP7ag lạiL4QZquuZ mộtL4QZquuZ látQtk9 rồiQtk9 nóQtk9i tiếp6kzZGP7a: 6kzZGP7a- C6kzZGP7aó thể6kzZGP7a đQtk9ừng khácQtk9h 6kzZGP7asáo v6kzZGP7aới Qtk9anh nh6kzZGP7aư v6kzZGP7aậy không?
Tri6kzZGP7aệu Dương6kzZGP7a 6kzZGP7anói nQtk9hư khẩnL4QZquuZ cầ6kzZGP7au khiến6kzZGP7a Qtk9cho Qtk9Vân VL4QZquuZy cL4QZquuZảm thấy6kzZGP7a có6kzZGP7a hơiL4QZquuZ ái6kzZGP7a n6kzZGP7agại. BaL4QZquuZn nãyL4QZquuZ còL4QZquuZn vội6kzZGP7a vL4QZquuZàng leL4QZquuZo lêQtk9n xQtk9e củaQtk9 ngườiL4QZquuZ taQtk9, thQtk9ế 6kzZGP7amà L4QZquuZbây L4QZquuZgiờ lạL4QZquuZi đL4QZquuZòi Qtk9nhanh nQtk9hanh Qtk9chóng L4QZquuZchóng xuốngQtk9 Qtk9xe. XQtk9ét cả6kzZGP7a về6kzZGP7a t6kzZGP7aình lẫ6kzZGP7an về6kzZGP7a lQtk9í thQtk9ì côQtk9 Qtk9cũng khôn6kzZGP7ag nênQtk9 Qtk9từ chốiQtk9 mãL4QZquuZi nhL4QZquuZư thếL4QZquuZ nàQtk9y. NếuQtk9 L4QZquuZnhư Qtk9đã khôQtk9ng thểL4QZquuZ xuốngQtk9 Qtk9xe thQtk9ì c6kzZGP7aô đành6kzZGP7a ph6kzZGP7aải ngL4QZquuZoan ngoL4QZquuZãn n6kzZGP7agồi lQtk9ại L4QZquuZnói chuyện.

- 6kzZGP7aHôm 6kzZGP7anay t6kzZGP7ahật trùL4QZquuZng hợp!

- 6kzZGP7aĐúng vậy6kzZGP7a, tL4QZquuZôi cQtk9ũng cùng6kzZGP7a vQtk9ới mấyQtk9 ngQtk9ười b6kzZGP7aạn đếnL4QZquuZ đây6kzZGP7a 6kzZGP7ahát hò!

Vân L4QZquuZVy ngây6kzZGP7a n6kzZGP7agười n6kzZGP7ahìn TL4QZquuZriệu DưQtk9ơng, hỏi6kzZGP7a nh6kzZGP7aư t6kzZGP7ahăm dL4QZquuZò: Qtk9- B6kzZGP7aan 6kzZGP7anãy anL4QZquuZh c6kzZGP7aũng L4QZquuZvừa từQtk9 KTL4QZquuZV đQtk9i ra?

Tr6kzZGP7aiệu DL4QZquuZương g6kzZGP7aật gật6kzZGP7a đầuL4QZquuZ, dư6kzZGP7aờng nhưQtk9 L4QZquuZanh tL4QZquuZa đa6kzZGP7ang ngL4QZquuZhĩ L4QZquuZngợi chuyệnQtk9 g6kzZGP7aì Qtk9đó. CuốiQtk9 Qtk9cùng an6kzZGP7ah tQtk9a L4QZquuZcũng đành6kzZGP7a phảQtk9i mQtk9ở miệngQtk9 hỏi:6kzZGP7a 6kzZGP7a- VâL4QZquuZn V6kzZGP7ay, bL4QZquuZiểu hiệnL4QZquuZ của6kzZGP7a eQtk9m ngQtk9ày hL4QZquuZôm n6kzZGP7aay khL4QZquuZiến chQtk9o L4QZquuZanh rấtQtk9 bất6kzZGP7a ngL4QZquuZờ. AnQtk9h vố6kzZGP7an Qtk9dĩ cL4QZquuZứ nghĩL4QZquuZ eQtk9m 6kzZGP7achỉ l6kzZGP7aà mộQtk9t côQtk9 Qtk9gái nhútL4QZquuZ nhát.

- ÝQtk9 củaQtk9 anL4QZquuZh L4QZquuZlà…- VânL4QZquuZ VQtk9y L4QZquuZthật kQtk9hông dL4QZquuZám L4QZquuZtin vàL4QZquuZo nhữnL4QZquuZg gQtk9ì mQtk9ình Qtk9vừa nQtk9ghe thấy6kzZGP7a, lẽ6kzZGP7a nàQtk9o a6kzZGP7anh t6kzZGP7aa thL4QZquuZật sựQtk9: –Qtk9 BaL4QZquuZn nãy6kzZGP7a 6kzZGP7aanh nhQtk9ìn thQtk9ấy tôi….6kzZGP7a- LúQtk9c đL4QZquuZó L4QZquuZdo hoaQtk9ng manL4QZquuZg nêQtk9n cL4QZquuZô chẳngL4QZquuZ dáQtk9m 6kzZGP7angẩng đầuQtk9 L4QZquuZnhìn đáQtk9m đôngQtk9 xu6kzZGP7ang quL4QZquuZanh. CQtk9ô thQtk9ậm chíL4QZquuZ còn6kzZGP7a t6kzZGP7aự lừQtk9a gạL4QZquuZt L4QZquuZbản L4QZquuZthân mìnhL4QZquuZ rL4QZquuZằng kQtk9hông bịL4QZquuZ aL4QZquuZi queL4QZquuZn bi6kzZGP7aết nhìnQtk9 thấy.

- A6kzZGP7anh chỉ6kzZGP7a lL4QZquuZà Qtk9tình cờQtk9 L4QZquuZđi ngan6kzZGP7ag Qtk9qua, Qtk9nhìn thL4QZquuZấy L4QZquuZem mà6kzZGP7a thôi!

Má6kzZGP7au tronL4QZquuZg 6kzZGP7acơ thểQtk9 VânQtk9 L4QZquuZVy L4QZquuZdồn L4QZquuZhết cả6kzZGP7a 6kzZGP7alên mặt,6kzZGP7a côQtk9 vộ6kzZGP7ai Qtk9vàng 6kzZGP7agiải thícQtk9h: -ChỉQtk9 L4QZquuZlà L4QZquuZmột Qtk9sự 6kzZGP7ahiểu L4QZquuZnhầm mL4QZquuZà thôi!
C6kzZGP7aô biếtL4QZquuZ ch6kzZGP7ao 6kzZGP7adù L4QZquuZcô L4QZquuZcó nóiQtk9 Qtk9như vậy6kzZGP7a Qtk9thì cũL4QZquuZng chỉ6kzZGP7a lQtk9à uổngQtk9 cL4QZquuZông Qtk9mà thL4QZquuZôi. 6kzZGP7aHọ hàn6kzZGP7ag củaQtk9 TriL4QZquuZệu Dương6kzZGP7a L4QZquuZlà Qtk9đồng nghiL4QZquuZệp củaL4QZquuZ c6kzZGP7aô, TriệQtk9u DươnL4QZquuZg chỉQtk9 cL4QZquuZần nóQtk9i cQtk9huyện Qtk9ngày hQtk9ôm nQtk9ay 6kzZGP7ara 6kzZGP7alà côL4QZquuZ sL4QZquuZẽ nL4QZquuZgay lQtk9ập tứcQtk9 bịL4QZquuZ 6kzZGP7alòi đ6kzZGP7auôi làQtk9 L4QZquuZnói dối.L4QZquuZ CôL4QZquuZ l6kzZGP7aàm sa6kzZGP7ao L4QZquuZgì cóQtk9 ngưL4QZquuZời Qtk9yêu 6kzZGP7anào lâQtk9u nL4QZquuZăm Qtk9như vậy?L4QZquuZ NQtk9hững 6kzZGP7agì màL4QZquuZ ba6kzZGP7an L4QZquuZnãy nóiL4QZquuZ L4QZquuZra tL4QZquuZhực sựQtk9 đQtk9ang khi6kzZGP7aến cQtk9ho Qtk9cô c6kzZGP7aảm thấL4QZquuZy vQtk9ô cùnQtk9g h6kzZGP7aối hận.

-Ai cũng có quá khứ, ai cũng có những bí mật không thể nói với người khác! - Triệu Dương ngập ngừng: - Trong điện thoại của anh trước đây cũng có ảnh của người yêu cũ, trong một lần vô tình, bạn học của anh đã giở ra và xem được.

Vân Vy không nén được tò mò hỏi: - Về sau thì sao?

Triệu Dương bật cười thành tiếng: - Anh đâu có nghĩ được ra cách hay như em, đương nhiên là bị chồng chưa cưới của cô ấy tẩn cho một trận chứ còn sao nữa!

Cô thật không ngờ chuyện xảy ra ngày hôm nay lại được người khác đồng tình, mà người đó lại đã từng trải qua một chuyện tương tự như vậy. Cô ngẩng đầu nhìn Triệu Dương đang ngồi bên cạnh, bỗng chốc hình ảnh của anh ta trở lên “cao lồng lộng” trong mắt cô.

- Mấy năm trước anh đã gặp phải một vụ tai nạn, vì vậy hôm đó anh phải đến khoa tư vấn tâm lí chứ thực ra tim anh không có bệnh gì hết! - Triệu Dương dừng lại một chút như thể đang hồi ức lại: - Anh nghĩ hôm đó tim anh đột nhiên ngừng đập là do bị ám ảnh của vụ tai nạn xe cộ đó!

Triệu Dương chỉ nói qua loa như vậy rồi không giải thích gì thêm, chỉ im lặng lái xe đưa Tiểu Thu và Vân Vy về đến cửa nhà.

Trước khi Vân Vy đi, Triệu Dương lại gọi với theo cô: - Vân Vy, anh thường nghĩ phải mất đi rồi mới biết trân trọng. Anh hi vọng em có thể cho anh một cơ hội!

- Thực ra cái anh chàng Triệu Dương này cũng không tệ!

- Thế à? Hay là tớ giới thiệu cho cậu nhé!

- Vớ vẩn! - Tiểu Thu ôm gối ngồi lại ghế sô pha: - Người ta rõ ràng là thích cậu, suốt cả đường đi chỉ mải chú ý đến cậu, hoàn toàn chẳng buồn liếc tớ lấy nửa cái!

- Tiểu Vy này, thực ra con người sống luôn phải sống trong hiện thực, nếu như không thể có kết quả tốt đẹp thì cậu hãy quên cái anh chàng trong điện thoại kia đi!

Xem mắt chẳng qua là hình thức làm quen giữa hai người với nhau, nghĩ được điều đó rồi trong lòng sẽ không cảm thấy khó chịu hay bài xích với nó nữa. Nếu như không có buổi xem mắt ấy, không có cái anh chàng Triệu Dương này thì tối nay, không biết cô sẽ phải đối mặt với những chuyện gì?

Khang Di đi đến bên quầy thanh toán, đảo mắt nhìn quanh. Cái cô gái ban nãy còn hùng hồn phản bác cô giờ đã biến mất không để lại chút dấu vết gì. Biểu hiện của cô ta lúc ấy khiến cho cô suýt chút nữa thì tưởng rằng mình nhìn nhầm. Vốn dĩ là chuyện mình nắm chắc trong tay, thế mà lại bị kẻ khác chiếm thế thượng phong. Khang Di lắc lắc đầu, rốt cuộc cô ta là ai? Có quan hệ thế nào với anh ấy? Đáng nhẽ ra cô nên tóm lấy cô ta mà hỏi cho rõ ngọn ngành.

Dù gì thì anh ấy với cô cũng chuẩn bị kết hôn rồi.

Những giọt mưa nhỏ xíu lất phất trong không trung. Khang Di đưa tay ra, hứng những giọt nước mưa vào lòng bàn tay. Sau khi tiễn bạn bè ra về, cô vốn định sẽ đi thẳng về nhà, chẳng hiểu sao cô lại đến trước chung cư của anh.

Khang Di lẩm nhẩm đếm số tầng. Anh ấy vẫn còn chưa ngủ, ánh đèn vẫn còn hắt ra ngoài cửa sổ. Có lẽ cô nên tìm một lí do nào đó để gõ cửa nhà anh, bởi vì anh không thích bỗng nhiên bị người khác đến làm phiền. Mặc dù trong lòng đã nghĩ vậy nhưng đến cuối cùng cô vẫn không thể kiềm chế được mình gõ cửa phòng anh.

- Em quên mang theo chìa khóa nhà! - Cô cố bịa ra một cái cớ.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, quần tây được là lượt cẩn thận, ngồi trước bàn làm việc, bên cạnh còn bày cả chồng văn kiện. Anh mỉm cười với cô: - Chăn đệm ở phòng ngủ nhỏ đều sạch đấy!

Cô thực sự không thích nụ cười này của anh, nụ cười chỉ mang tính xã giao công việc, một nụ cười vạch định rõ ranh giới giữa anh và cô.

- Điện thoại của em hết pin rồi, cho em mượn điện thoại của anh đi!

Điện thoại của anh đang đặt ở trên bàn.

“Phím số một là phím gọi tắt cho anh ấy, nếu như cô còn nghi vấn thì cứ gọi điện cho anh ấy mà hỏi!”….không biết tại sao đột nhien cô lại nhớ đến câu nói ấy. Cô không nén nổi tò mò, ngón tay ấn thử vào phím gọi tắt số một.

Trên màn hình hiện ra một con số. Điện thoại còn chưa được kết nối thì cô đã ấn phím kết thúc cuộc gọi. Hóa ra phím số một của anh cũng có lưu một số điện thoại.

Là của Vân Vy.

Vân Vy không ngờ điều kiện của Triệu Dương lại tốt đến vậy, đã từng đi du học, gia đình cũng khá giả. Triệu Dương tới tấp “tấn công” cô bằng hoa tươi mỗi ngày, văn phòng của Vân Vy ngập tràn trong hoa tươi. Các bạn đồng nghiệp thấy vậy, ai nấy cũng trầm trồ: -Vân Vy, cái anh chàng ABC của cậu cũng lãng mạn ra phết đấy!

- Không phải như mọi người nghĩ đâu!

- Đừng giấu diếm nữa!

- Hôn lễ định tổ chức vào ngày nào rồi? Nói cho chúng tôi biết để chúng tôi còn chuẩn bị phong bì chứ!
- Không có chuyện đó đâu!

Mặc dù nói vậy nhưng quan hệ giữa cô và Triệu Dương cũng phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Chỉ có điều, cái gọi là tình yêu vẫn mất tăm mất tích.

- Thế thì gặp nhau ở nhà hàng tây gần công ty cô nhé!

- Ok!

Sau mấy lần gọi điện thoại, cuối cùng Triệu Dương cũng khiến cho Vân Vy phải đầu hàng. Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, cô đâu cần phải cố chấp như vậy?

Đối diện bên đường là một nhà hàng đồ ăn tây. Trong lúc chờ hết đèn đò, ánh mắt của Vân Vy chợt lướt qua một quán cà phê, rồi sau đó ánh mắt của cô không thể nào rời khỏi đó được.

Giang Nhan mặc com ple vô cùng lịch sự đang ngồi đối diện nói chuyện với ai đó. Chiếc áo sơ mi mặc trên người anh mềm mại tựa như lụa. Trông anh chẳng khác gì trước đây, nụ cười ấy vẫn vô cùng quyến rũ!

- Đến đâu rồi?

Nếu như không phải nhận được điện thoại thì có lẽ Vân Vy vẫn đứng ngây ra ở đó mà ngắm Giang Nhan.

- Tôi sắp đến nơi rồi! - Cô bỏ điện thoại xuống, vội vàng chạy qua đường.

- Giang Nhan!- Anh ngoảnh đầu lại.

- Nghĩ gì vậy?

Anh trầm ngâm một lát mới mở miệng: - Ở đây đèn đỏ nhanh thật đấy!

- Đúng thế, hơn nữa giao thông ở đây nổi tiếng là tồi tệ!

Trước đây vẫn nghe nói cho dù là lúc qua đường cô cũng hay nghĩ ngợi vẩn vơ, xem ra hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.

-Chuyện này làm xong chắc là cậu sẽ được thăng chức đấy!

Anh cười nhạt: - Còn phải xem lợi nhuận ra sao đã!

- Kế hoạch cậu đưa ra chắc chắn không có vấn đề. Những con số dự tính khổng lồ chính là căn cứ thuyết phục lớn nhất!- Nói đến đây người kia chợt ngập ngừng: – Chỉ có điều, Giang Nhan này, tôi rất tò mò, trước đây cậu làm việc ở đâu thế? Đừng có nói với tôi là cậu chỉ có hai năm kinh nghiệm này thôi nhé, chẳng ai tin nổi đâu!

Vừa mới bước chân vào ngành đã nhận được sự coi trọng của công ty A, chuyện này chẳng có mấy người có thể làm được.

- Chỉ là mấy nhân viên bình thường thôi mà!

- Nhưng mà tiền đồ rộng mở!

Giang Nhan ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cái bóng dáng ấy đã chìm vào trong biển người rồi.

Kể từ sau khi nhìn thấy Giang Nhan, cô trở nên thất thần như người mất hồn. Những món ăn bữa tối hôm đó cô gần như chỉ nếm một miếng rồi gần như không động đũa nữa. Triệu Dương hào hứng kể cho cô nghe những hiểu biết của anh ta về những món ăn độc đáo này.

Mặc dù đã cố gắng phối hợp đến cuối cùng nhưng bữa ăn hôm nay vẫn trở nên vô cùng nhạt nhẽo.

Món ăn cuối cùng được bê lên là món côn trùng, đặc sản của một vùng nào đó ở Vân Nam. Triệu Dương gắp cho Vân Vy, Vân Vy vội vàng xua tay từ chối. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cô thử những món ăn kinh dị như thế này.

Triệu Dương mỉm cười nói: - Đây là món đặc sản của nhà hàng này, cô xem, có bao nhiêu người cũng gọi món này đấy!

Vân Vy ngoảnh đầu nhìn quanh, đúng là có rất nhiều người ăn món này một cách ngon lành. Cô phục vụ mặc quần áo dân tộc Miêu nhìn thấy Vân Vy cau mày liền mỉm cười khuyên: -Đây là đặc sản của chúng tôi, cô có thể nếm thử xem thế nào, rất ngon đấy ạ!

Triệu Dương gắp một đũa cho vào bát của Vân Vy, nói rất hàm ý: -Vân Vy, anh biết em rất khó thích nghi với những thứ lạ lẫm. Nhưng liệu chúng ta có thể thử tiếp nhận mà không tìm cách né tránh hay không?

Những điều Triệu Dương nói vừa chững chạc vừa ấm áp, đặc biệt là cái giọng nói nghe như có vẻ thăm dò ấy vô cùng có sức thuyết phục.

Có lẽ cô thực sự không nên mãi cố chấp như vậy….

Ăn đầy môt bụng chua, ngọt, cay, đắng, mặn…về nhà, dạ dày của Vân Vy bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Trước đây mỗi lần hẹn hò với Giang Nhan đều thầm than sao thời gian quá ngắn ngủi. Giang Nhan đưa cô về đến nhà rồi mà cô cứ đi một mấy bước lại quay đầu lại nhìn anh. Cho dù trời có lạnh đến mấy hai người cũng vẫn cam tâm tình nguyện ra ngoài để được gặp mặt nhau. Thế mà bây giờ ngồi trong xe của Triệu Dương, mưa chẳng đến mặt nắng chẳng đến đầu, nhiệt độ bên ngoài mỗi lúc một giảm, Triệu Dương quan tâm bật điều hòa cho cô….thế mà sao trong lòng cô vẫn không cảm nhận được thứ cảm giác năm đó khi ở bên Giang Nhan?

Nếu như cô lấy lí do này để từ chối qua lại với Triệu Dương thì có lẽ người đời đều sẽ chê cười cô là ấu trĩ.
Lại là một cuộc từ biệt mang tính xã giao, thế rồi hai người ai về nhà nấy.

Vân Vy vừa lên cầu thang đã nghe thấy có tiếng người đang lẩm bẩm.

- Vân Vy, cậu về rồi à? - Giọng Tiểu Thu có vẻ hốt hoảng: - Điện thoại cậu tắt máy, tớ tìm cậu khắp nơi mà không thấy.

Vân Vy cúi đầu mở túi xách lấy điện thoại ra. Màn hình đen sì, chắc là điện thoại hết pin.

Vào đến nhà, Vân Vy liền với tay bật đèn. Ngoảnh lại nhìn thấy sắc mặt của Tiểu Thu trắng bệch ra, đầu tóc rối tinh lên, mắt và mũi đều đỏ lên: - Vân Vy, tớ gửi nhầm kế hoạch rồi!

Công ty Vân Vy chuẩn bị hợp tác với tập đoàn E, làm kĩ thuật trung tâm cho sản phẩm mới của họ. Sếp tổng rất coi trọng hợp đồng này, nửa năm trước đã điều một lượng lớn nhân lực đến tập đoàn E để lập kế hoạch. Bản kế hoạch này sau bao lần sửa đi sửa lại, cuối cùng vẫn mắc phải sai sót lớn đến thế.

- Tớ cũng chẳng biết làm sao lại cầm nhầm chứ!

Thường ngày Tiểu Thu không phải là một người sơ suất như vậy.

- Tập đoàn E sát giờ mới bảo giao bản kế hoạch cho họ, tớ cuống quýt chân tay lên thế là lấy nhầm bản cũ đi phô tô rồi gửi cho họ. Ngày mai có hội nghị, đến lúc đó….

Kế hoạch của đối tác với bên mình không giống chưa nói đến hậu quả của việc nội dung kế hoạch không giống nhau, mà chuyện sơ suất này sẽ để lại cho đối tác những ấn tượng không tốt về công ty mình.

- Tớ không dám nói với sếp. Tớ mà nói ông ấy chắc chắn sẽ…mà công ty bây giờ đang có chính sách cắt giảm nhân công….

Tiểu Thu chưa nói hết Vân Vy đã hiểu ý của bạn rồi. Kế hoạch đã bị gửi đi rồi, cái sai lầm này không thể cứu vãn được nữa.

- Thế nên tớ nghĩ liệu có thể nghĩ ra cách gì giải quyết không?

Vân Vy nhìn vẻ mặt như đang cầu cứu của Tiểu Thu, nói: - Thế cậu định thế nào?

- Vân Vy…- Tiểu Thu hấp tấp nói: -Cậu có thể hỏi cái anh chàng ABC kia của cậu, hỏi xem anh ấy có quen ai bên tập đoàn E không? Những người tớ quen đều không có ai quen biết người bên E cả, cái anh ABC của cậu làm việc ở công ty nước ngoài, biết đâu chừng….

Vân Vy cầm điện thoại lên, do dự một hồi lâu. Triệu Dương từng nói cho dù có là chuyện gì anh ta cũng sẽ dốc sức giúp cô. Mặc dù cô chẳng muốn nhờ vả gì anh ta, nhưng trong hoàn cảnh này….

Cuối cùng cô vẫn nhấc máy lên gọi điện thoại cho Triệu Dương, nói sơ qua tình hình trước mắt.
- Nói qua điện thoại không được rõ ràng, giờ em đang ở đâu?

- Tôi đang ở nhà!

- Vậy thì tốt, tôi sẽ qua đó bây giờ!

Vân Vy khẽ thở dài.

- Vân Vy, thật làm phiền cậu quá!

- Còn chưa biết có thể giúp được việc gì không mà!

Chuyện của Tiểu Thu cô nhất định phải giúp đỡ. Mấy năm ở nơi đất khách quê người này, Tiểu Thu là người bạn thân nhất của cô. Mặc dù mọi người đều nói là đồng nghiệp thường không chơi thân thiết được với nhau, nhưng cho dù là về công việc hay cuộc sống thì Tiểu Thu luôn tận tâm chăm sóc cho cô.

- Thế nào rồi?

Triệu Dương cúp điện thoại, đi vào từ ban công nói: - Cậu ta không phụ trách đề án này, không thể nhúng tay vào được!

Vân Vy có thể nhìn thấy vẻ mặt hồi hộp của Tiểu Thu bỗng chốc ỉu xìu như bánh đa nhúng nước.

Thấy vậy Vân Vy đành hỏi tiếp: - Anh còn quen ai trong tập đoàn E không?

Triệu Dương lắc đầu đáp: - Không. Anh chỉ có một người bạn học làm việc ở đó. Anh với cậu ta cũng chẳng phải thân thiết lắm. Nếu như cậu ta đã nói không phụ trách đề án này thì anh cũng không tiện nói gì thêm.
Tiểu Thu định nói gì đó nhưng lại thôi.

Triệu Dương hiểu ý của Tiểu Thu, vội vàng giải thích: - Các doanh nghiệp nước ngoài thường phân công rất rõ ràng, việc của người này người khác không được nhúng tay vào!

Tiểu Thu cáu kỉnh lẩm bẩm: - Thực ra muốn giúp thì giúp được ngay ý mà!

Triệu Dương ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: - Anh nghe nói trong đề án này, có rất nhiều công ty chiếm ưu thế tuyệt đối so với công ty cô, ví dụ như công ty A….

Công ty A, Vân Vy chợt nhớ đến Giang Nhan, nhưng Giang Nhan….

Triệu Dương tiếp tục giải thích: - Tập đoàn E rất kén chọn trong việc tìm bạn hợp tác. Anh nghĩ cái đề án này sếp các em khó mà giành được, dù gì thì công ty các em cũng không có thế mạnh trên mặt này…- Anh dừng lại một chút rồi bổ sung: - Thế cho nên em có gửi sai kế hoạch hay không cũng chẳng quan trọng, phải chờ xem sếp của các em nhìn nhận vấn đề này như thế nào thôi chứ thực ra chuyện này chẳng có ảnh hưởng gì.

- Trước mắt, em nên đến nói rõ chuyện này cho sếp em biết.

Tiểu Thu cười tức tối: - Tôi không thể nói cho sếp biết chuyện này được!

Đã nói đến nước này có nghĩa là đã chẳng còn cách nào cứu vãn nữa rồi.

Vân Vy tiễn Triệu Dương xuống dưới lầu, im lặng không nói gì. Triệu Dương vào xe, kéo kính cửa sổ xuống và nói: - Vân Vy, có những chuyện chỉ cần cố gắng hết sức là được rồi, không nên quá cố chấp làm gì. Dù sao đó cũng là lỗi của cô ấy, em không thể lúc nào cũng gánh vác sai lầm cho cô ấy được!

- Cô ấy là bạn thân của tôi!

- Trong công việc không có bạn bè!

Không hiểu sao Vân Vy cảm thấy có chút khó chịu và khinh thường với những gì mà Triệu Dương nói.

- Đồng nghiệp thì không thể trở thành bạn bè sao?

- Vân Vy, anh không có ý đó! Có những chuyện dễ dàng giúp được thì không nói làm gì, nhưng có những chuyện thực sự rất phức tạp. Hôm nay anh cầu cứu người ta, ngày mai anh sẽ phải trả ơn cho người ta. Nhiều lúc phải biết cân nhắc xem làm như vậy có đáng hay không. Dù gì cô ấy cũng không phải là người thân của em. Giờ đã chẳng còn phải là thời học sinh nữa rồi, chẳng còn ai vô tư đi giúp đỡ người khác nữa đâu!

- Anh nghĩ như vậy à?

- Điều anh nói là sự thực! Có những chuyện giúp đỡ người khác chẳng có lợi gì cho em đâu. Sai thì đã sai rồi, gánh chịu hậu quả là trách nhiệm của mỗi người trưởng thành. Biết bao nhiêu người phải đối mặt với lỗi lầm do mình gây ra, sao cô ấy lại không làm được cơ chứ? Với lại là phúc hay là họa vẫn còn chưa biết mà?

Những lời Triệu Dương nói như châm bùng lên ngọn lửa giận dữ trong lòng Vân Vy. Thế mà trước đây anh ta còn nói dù có thế nào cũng sẽ hết lòng giúp đỡ cô. Hóa ra sự giúp đỡ mà anh ta nói chẳng qua cũng vẫn là một sự giúp đỡ có tính toán thiệt hơn. Loại người như vậy có nên tin tưởng không? Anh ta có đáng để cho cô tin tưởng không?

Có thể đây chính là cái mà người ta gọi là lí trí. Đàn ông đều có lí trí như vậy đấy!

Triệu Dương đăm chiêu nhìn vào Vân Vy, nói: - Vân Vy, đừng trẻ con thế nữa!

Hai người chia tay trong không khí chẳng vui vẻ gì. Vân Vy cảm thấy trong lòng thật khó chịu, u ám tựa như đêm đen.

Tại sao lại không còn cái cảm giác đẹp đẽ trong cuộc sống nữa?

Cũng giống như những bức ảnh mà Giang Nhan đã chụp, trong ánh bình minh mỏng manh, cô khẽ thổi bay những hạt bồ công anh, cô mỉm cười, nụ cười nơi khóe mắt cũng dần trở nên ố vàng.

Giang Nhan không biết rằng lúc ấy cô đã nhìn trộm anh, đến gần nơi anh chụp ảnh là âm mưu đã được sắp đặt từ trước của cô. Cô thật sự rất muốn nhìn đôi mắt thuôn dài ấy khẽ nheo lại….một sức quyến rũ không thể kháng cự.

Cô lặng lẽ chạy về nơi cắm trại của trường, các bạn cùng phòng thi nhau hỏi: - Nhìn gần có đẹp trai không?
Cô lắc đầu nói: - Cũng chẳng đẹp lắm!

- Ờ….- Đám đông thất vọng.

Nếu như nói sự thật, không biết có bao nhiêu người sẽ thử bước vào tầm mắt của anh. Thế nên cô đã nói dối để giữ lại cái “đặc quyền” này cho riêng mình.

Cô cứ tưởng rằng đó chẳng qua chỉ là một lần gặp tình cờ, nào ngờ hơn một tháng sau, cô lại tình cờ gặp lại anh trong triển lãm ảnh thành phố.

Trong khi cô đang rụt rè, lén lút nhìn anh thì anh đã tự nhiên đưa tay ra trước mặt cô nói: - Xin chào, tôi là Giang Nhan!

Mặc dù anh ấy không điềm đạm và trầm lắng như những gì cô nghĩ, nhưng Giang Nhan lúc ấy cô cùng cởi mở và rạng rỡ.

Mặc dù tưởng tượng về anh trong lần đầu gặp mặt không trùng khớp với anh trong hiện tại, mặc dù không hoàn mỹ như cô tưởng tượng nhưng anh vẫn khiến cho trái tim cô loạn nhịp.

Vân Vy đã tìm ra số điện thoại của Giang Nhan.

Cố ấn phím gọi. Điện thoại đã được kết nối. Cô rụt rè nói: - Anh Giang Nhan….- cô cố hít thở thật sâu rồi mới nói tiếp: - Em có chuyện muốn nhờ anh giúp!

Giọng điệu có vẻ lo lắng và ngần ngại của Vân Vy khiến cho Giang Nhan chợt nhíu mày: - Vân Vy….

Không hiểu sao vừa nghe thấy giọng nói của Giang Nhan là Vân Vy lại thấy trong lòng thanh thản hơn nhiều. Ít nhất thì trước đây Giang Nhan chưa bao giờ từ chối cô điều gì. Cô lại chìm vào trong ảo giác trước đây của mình.

- Em sẽ đến chỗ anh, hoặc là anh chọn một địa điểm nào đó đi!- Vân Vy siết chặt điện thoại trong tay, tim cô đập nhanh đến mức khiến cho lồng ngực đau thắt, những ngón tay bắt đầu rịn mồ hôi.

- Nói cho anh địa chỉ của em, anh sẽ đến đó!

Trong lúc đợi Giang Nhan đến, Vân Vy thầm nghĩ, cô có phải quá mạo muội không? Nếu như không phải vì những lời nói của Triệu Dương đã làm cô kích động thì có lẽ cô đã không làm như vậy.

Cô lại thuật lại sự tình lần thứ hai.

Đôi lông mày anh khẽ nhíu lại. Cô dường như đang trở về với lần đầu tiên gặp anh. Nhành dây leo héo úa trong lòng cô dường như đang sống lại.

Thật chẳng ngờ bao nhiêu năm sau gặp lại, tưởng tượng của cô về anh trong lần đầu tiên gặp mặt với anh trong hiện tại hoàn toàn trùng khớp và càng đẹp hơn so với anh ở trong kí ức của cô. Vân Vy không thể kiềm chế nổi tâm trạng vui vẻ của mình, vì vậy cho dù là những lúc anh trầm ngâm thì cô cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh.

- Chớ lo lắng! - Anh mỉm cười nói: - Để anh nghĩ cách! - Anh đứng dậy đón lấy tập kế hoạch trong tay Tiểu Thu, sau đó ngoảnh đầu sang nhìn Vân Vy: - Em cứ chờ tin của anh!

Nhìn theo cái bóng cao lớn của anh, Vân Vy lại không kìm được lòng, vội vàng xỏ giầy đuổi theo anh: - Em đi với anh!

Anh nhìn đồng hồ trên tay rồi ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh đèn vàng mê hoặc bao trùm lấy anh: - Muộn lắm rồi!
Nhưng cô vẫn ngang bướng không chịu quay về. Xin anh, chỉ một lần này thôi!

- Anh đi trước, em theo sau nhé!

Vân Vy gật đầu lia lịa.

Anh vừa bước xuống cầu thang vừa tránh để không che mất ánh đèn, lắng tai nghe bước chân của cô và ngoảnh đầu lại nhìn cô.

Cứ như thể anh biết là cô bị bệnh quáng gà, nếu không thì anh đã không vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn cô như vậy.

Trước đây Giang Nhan rất sơ ý, không biết rằng cô bị quáng gà. Lúc ấy cô chỉ biết túm lấy áo anh, bám sát vào người anh, nghe theo nhịp bước chân anh. Lúc đó cô đã nghĩ, hai người bọn họ giống như một con quái vật bốn chân kì dị.

Vân Vy thất thần suy nghĩ, chẳng may bị trượt chân, cả người cô đổ ập xuống. Cô vừa kịp la lên một tiếng thì đã thấy vai mình được bàn tay của ai đó giữ lại, gò mà mềm mại của cô áp sát vào cổ áo sơ mi lành lạnh của anh.

Mặt của cô nóng bừng lên như bị sốt, vừa mở miệng định nói cám ơn thì anh đã lập tức thả tay ra rồi quay người đi tiếp, cứ như thể chỉ cần cô hơi tiến lại gần là anh sẽ lập tức tránh xa ra vậy. Cô không nên yêu cầu quá nhiều ở anh, hai người chẳng qua chỉ là những người bạn bình thường, anh chịu giúp cô đã là may mắn lắm rồi!

- Liệu có phiền phức lắm không?- Cô rụt rè hỏi.

- Không đâu.

Giọng nói lạnh lùng của anh khiến cho cô cảm thấy như đang ngồi trên thảm đinh. Ban nãy rõ ràng vẫn còn rất ổn, cô không hiểu mình đã làm sai chuyện gì. Cô giả vờ như không có chuyện gì, thản nhiên ngồi xuống ghế trước xe. Vô tình cô nhìn thấy ở trên xe có một tấm thiệp cưới màu đỏ chói.

Cô nhớ cô đã từng nằm mơ một giấc mơ rất kì lạ, mơ thấy trên tờ giấy đăng kí kết hôn của Giang Nhan không ghi tên cô mà là tên của người khác. Sau khi tỉnh lại, cô liền nói với Giang Nhan: - Giang Nhan, nếu như anh lấy người khác em phải làm thế nào?

Giang Nhan mỉm cười nói: - Chỉ là một giấc mơ mà thôi!

Nhưng cô vẫn bướng bỉnh truy hỏi: - Nếu như ác mộng thành thật thì sao?

Giang Nhan giơ hai tay lên như kiểu đầu hàng nói: - Anh thề là cả đời này sẽ không lấy ai ngoài Vân Vy.

Thế mà giờ đây cơn ác mộng của cô đã thành hiện thực. Con người anh và cả trái tim anh đều đã không thuộc về cô nữa rồi.

- Anh sắp lấy vợ à?- Cô khó khăn lắm mới mở miệng hỏi anh câu này.

Anh chỉ khẽ ậm ừ một tiếng trong bóng tối.

Câu nói chúc phúc vừa ra đến cửa miệng đã trở thành: - Có thể hạnh phúc như vậy….chúc mừng anh! - Đôi môi khẽ run lên, Vân Vy không tự chủ được mình, đưa mu bàn tay lên dụi mắt.

Anh im lặng một lát rồi hỏi: - Em định bao giờ?

- Em á? - Cổ họng cô như tắc nghẹn như bị cái gì đó đè vào, thế nhưng ngoài mặt cô vẫn cố tỏ vẻ vui vẻ: - Em không vội!

- Em muốn tìm người thế nào?

Anh dường như tiện miệng hỏi vậy mà thôi. Cô không kìm được lòng, he hé cửa kính xe, những lọn tóc của cô bị gió thổi rối tinh.

- Em chưa nghĩ đến! - Chỉ cần nghĩ đến chuyện anh hỏi cô chuyện này bằng một giọng điệu rất thản nhiên, trong lòng Vân Vy lại cảm thấy vô cùng chua xót, trái tim cô như bị đá tảng đè phải.

Vân Vy nhớ lại trước đây, Giang Nhan thường nắm lấy tay cô nói: -Vân Vy, anh không thể không có em, thật đấy! - Anh tì cằm lên vai cô, vòng tay ôm chặt eo cô: - Cho dù là ai cũng không thể cướp em khỏi anh được, dù là ai cũng không được!

Những lúc ấy cô chỉ cười anh ủy mị. Cô đưa tay lên vuốt phẳng những nhăn giữa lông mày anh, anh liền chộp lấy tay cô, càng siết chặt cô trong vòng tay và lặp lại những lời nói đầy dịu dàng đó.

Thế mà giờ đây nói đến chuyện này, anh lại vô cùng bình thản, cứ như thể chẳng có chút liên quan gì đến anh.
Vân Vy ngẩng đầu hứng những làn gió phả tới. Cô hít thở thật sâu, chỉ sợ anh sẽ nghe thấy hơi thở đang rối loạn của mình. Cô thật sự chưa bao giờ nghĩ đến chuyện người đó ở trong lòng cô một ngày nào đó sẽ không còn bên cô. Từ trước đến giờ cô luôn tự lừa gạt mình, luôn sống trong ảo tưởng.

Dưới ánh đèn mờ mờ, nhìn vào nụ cười gượng gạo của cô, Giang Nhan đột nhiên lại không kiềm chế được ý muốn đưa tay ra ngăn lại nụ cười ấy. Nụ cười ấy của cô thật sự rất xấu, những câu chúc phúc cô nói ra cũng chẳng mấy lưu loát, giọng nói có vẻ nghẹn ngào khiến cho người khác nghe thấy chẳng dễ chịu chút nào. Anh vốn không định có quan hệ quá thân thiết với cô, nhưng vừa nhận được điện thoại của cô, anh đã vội đi ngay mà chẳng buồn mặc thêm áo khoác.

- Đóng cửa lại đi!- Nhìn cô thu mình trên ghế như một con thú bị thương, trong lòng anh lại thấy chua xót.

- À vâng, xin lỗi anh! - Cô vô tình quên mất rằng anh chỉ mặc có độc một chiếc áo sơ mi mỏng trên người.

Vân Vy ngồi trong xe, nhìn Giang Nhan nói chuyện với bạn qua tấm cửa kính ô tô.

Vân Vy nhìn thấy Giang Nhan đưa bản kế hoạch cho bạn nhưng không nghe thấy hai người ấy nói gì, chỉ thấy người đó liên tục nhìn về phía mình.

Thẩm Bình xoay người nhìn về phía xe của Giang Nhan. Lần này công ty A hợp tác với tập đoàn của bọn họ mà chưa lần nào Giang Nhan đến tìm anh nói chuyện, vậy mà hôm nay vì chuyện này mà tìm đến tận nhà anh. Rốt cuộc là ai mà lại khiến cho Giang Nhan chịu giúp đỡ như vậy? Mặc dù nhìn không rõ nhưng Thẩm Bình có thể khẳng định chắc chắn người đang ngồi trong xe là nữ.

Tập đoàn của họ với công ty A đã không ít lần tổ chức tiệc tùng, mọi người ai nấy đều dẫn theo nửa kia của mình. Trong khi đó Giang Nhan lúc nào cũng một mình lẻ bóng, đây là lần đầu tiên thấy có con gái xuất hiện bên cạnh anh.

Thẩm Bình bạo gan đoán: - Bạn gái hả?

Giang Nhan chỉ cười mà không phản bác.

- Đúng là trai tài gái sắc!

Thật không ngờ câu tán dương xã giao của Thẩm Bình lại đổi lại được một tràng cười vui vẻ của Giang Nhan.
Xem ra điều Thẩm Bình đoán là chính xác: - Lần sau có hoạt động gì nhớ phải dẫn chị dâu đi cho chúng tôi làm quen đấy!