Hãy để anh ở bên em - Chương 02

TÌNH CẢMLLdB VẤN4HH9 VƯƠNG

 

- VâXshQn VQJQgy, cQJQgô 4HH9cắt cQJQgử ngườLLdBi đQJQgi đào4HH9 Xedmtạo XshQcho kQJQghách hàngLLdB. ĐXedmây làQJQg LLdBlần XshQđầu tiênXedm chú4HH9ng XshQta hợQJQgp táLLdBc vớiLLdB Xedmbệnh viLLdBện, Xedmnhất định4HH9 phXedmải phXshQục vụLLdB ngườQJQgi XshQta thậLLdBt LLdBchu đáo!

Đây làQJQg lần4HH9 đầu4HH9 tiQJQgên cQJQgông QJQgty hợpLLdB táXshQc QJQgvới bệnLLdBh việnQJQg, thQJQgế nênQJQg XshQsếp củaXedm VânXedm XshQVy cẩnLLdB 4HH9thận 4HH9dặn Xedmdò cô.

- 4HH9Giờ QJQgtôi XshQđang Xedmkhông 4HH9có việcQJQg gìXedm, đểXedm tXshQôi điQJQg vậy!QJQg Xedm- Thấ4HH9y sếpXshQ Xedmcó vẻLLdB thậnLLdB trọng,QJQg hơnLLdB nLLdBữa đ4HH9ây LLdBlại làQJQg lầnLLdB đầuXshQ Xedmtiên côQJQgng tLLdBy QJQgcô phục4HH9 vụXshQ tậXedmn nơXedmi cXshQho kháQJQgch hànQJQgg XshQnên QJQgcô khôXshQng 4HH9yên tLLdBâm giaQJQgo XshQcho ngườiXedm khác.

Quả nhiên4HH9, sếLLdBp Xedmcủa VQJQgân VLLdBy gậtQJQg đầuLLdB vẻLLdB QJQghài Xedmlòng: 4HH9- Cũn4HH9g đưQJQgợc, Xedmvậy g4HH9iao chLLdBo cXedmô nhé!

Công vi4HH9ệc củaXshQ XedmVân XshQVy LLdBlà giảiLLdB QJQgthích chXedmo kháchLLdB hànXedmg cách4HH9 sửLLdB dụXshQng phầnQJQg mQJQgềm củaXshQ cXedmông Xedmty côXedm LLdBnhư thếQJQg QJQgnào, saQJQgu đXshQó tiếnQJQg hQJQgành mLLdBột XshQsố điềuQJQg tLLdBra và4HH9 bảoLLdB hànXedmh cXshQho kháchXshQ hàngXshQ saQJQgu kXedmhi muaXshQ. XshQSau hXedmai ngQJQgày làXshQm việ4HH9c bậ4HH9n rộnLLdB, báXedmc 4HH9sĩ TiểuQJQg QJQglâm vôQJQg cùXedmng hàiQJQg lòngXshQ vớiLLdB t4HH9ác phoQJQgng 4HH9làm việXshQc củQJQga LLdBVân Vy.

- GQJQgiám đốcQJQg VXedmân LLdBquả nhiêXshQn XshQlà kiêXedmn nhẫnQJQg! 4HH9- BácXshQ s4HH9ĩ LâmQJQg 4HH9khen ngợi:LLdB Xedm-Lại 4HH9còn hXshQiểu đXshQược n4HH9hững từQJQg QJQgngữ củaQJQg gi4HH9ới LLdBy họcXshQ chún4HH9g tôiXshQ nữa!
QJQg- TQJQgôi cXedmó Xedmmột 4HH9người b4HH9ạn làmQJQg QJQgbác sĩQJQg mà!

- ChẳLLdBng tráchXshQ! QJQg- QJQgBác Xedmsĩ LâXedmm ti4HH9ễn VâQJQgn V4HH9y rXshQa Xedmđến tậnLLdB cửa.

Đi từ4HH9 đâyXshQ QJQgra XshQlà gầnLLdB nhất!LLdB 4HH9- B4HH9ác XshQsĩ LXshQâm chỉQJQg tXshQay vềXshQ phí4HH9a LLdBhành lQJQgang bXedmên cạnh.

Bên hànhXshQ Xedmlang khônXshQg XshQbiết XshQlà phònXshQg khámXshQ khXedmoa nLLdBào, dườnXshQg nXshQhư tấtQJQg QJQgcả LLdBcác ph4HH9òng b4HH9ệnh ở4HH9 đâyXshQ QJQgđều đượ4HH9c bốLLdB tríXedm giốngXedm 4HH9hệt nhaXedmu, bênLLdB hXshQành lanXedmg còLLdBn đượcLLdB tQJQgrồng rLLdBất n4HH9hiều cây4HH9 4HH9xanh, maXshQng lạXedmi Xedmcho người4HH9 tXedma cảmXshQ giLLdBác mXedmát lànhLLdB, thXedmư thái.

Không QJQgđợi VLLdBân VQJQgy lênXshQ tiếngQJQg hXedmỏi, báQJQgc sQJQgĩ LâXedmm đXshQã chXedmủ độngLLdB gi4HH9ới thiệu:QJQg QJQg- ĐXedmây làXshQ kh4HH9oa tXshQư XshQvấn tâ4HH9m lí.

KLLdBhoa tưLLdB vấ4HH9n tâ4HH9m lQJQgí? SaLLdBu khQJQgi Gia4HH9ng NhXshQan Xedmxảy Xedmra chuyệXedmn, ngLLdBười nhQJQgà cLLdBô Xedmđã tQJQgừng mờXshQi LLdBbác sĩXshQ tâmXshQ líXshQ vềXedm LLdBgiúp LLdBcô tho4HH9át khỏi4HH9 tâLLdBm tr4HH9ạng đauLLdB đớLLdBn vXshQà LLdBkhổ s4HH9ở, 4HH9nhưng QJQgkết XshQquả điềXshQu Xedmtrị rõ4HH9 rànXedmg chẳXedmng cóLLdB táLLdBc dụXedmng QJQggì vớiXshQ cXshQô cả.QJQg XshQPhần LLdBlớn thờ4HH9i giaLLdBn côLLdB đềuXshQ dXedmành QJQgcho việcXshQ Xedmngủ, sốngXedm LLdBnhờ vQJQgào nhữngQJQg giọXedmt nướcXshQ trQJQguyền vàoQJQg XshQmáu LLdBmỗi ngày.XshQ NếuLLdB nQJQghư 4HH9ông trờLLdBi khôngXedm cLLdBho cQJQgô cơ4HH9 hộiXedm đượcXedm LLdBquay ngưLLdBợc XshQthời giaLLdBn thXshQì có4HH9 lẽLLdB QJQgcô đXshQã 4HH9kiệt XshQsức bXshQởi nỗLLdBi Xedmđau đớnQJQg quáQJQg lớnXedm ấyQJQg rồi.

VâXedmn QJQgVy vừ4HH9a đXshQi Xedmvừa ngXshQhĩ, lQJQgúc đXshQi ngLLdBang XshQqua phòn4HH9g chẩ4HH9n trXshQị, bấtQJQg nXshQgờ 4HH9có mXedmột QJQgcơn giXedmó thổQJQgi quQJQga là4HH9m cánLLdBh LLdBcửa 4HH9phòng hơiQJQg hXedmé QJQgra. LLdBCô đưaXedm mắtQJQg nhìLLdBn vQJQgào LLdBbên trXedmong, vô4HH9 tXedmình chạLLdBm phảXshQi áXshQnh mắt4HH9 củ4HH9a mộtXshQ bQJQgệnh nhâLLdBn tXedmrong đó.

Vân QJQgVy 4HH9chợt thấ4HH9y cácXedm dLLdBây thầnLLdB QJQgkinh XshQtrong 4HH9đầu cănXedmg rXedma. XshQCô r4HH9ảo bướcXshQ XshQđi thậtXedm nhaQJQgnh, chỉLLdB sXedmợ ngườiXshQ đó4HH9 sẽXshQ đuQJQgổi theo.

Không pQJQghải mXshQắt LLdBcô nhXedmìn nhầLLdBm đấyXedm c4HH9hứ? CXedmô l4HH9àm sa4HH9o LLdBcó thểLLdB ngờLLdB rằngXshQ bệnhXedm nhLLdBân ởQJQg troXedmng căn4HH9 phòngXedm ấXedmy XshQchính làXshQ 4HH9Triệu Dương?

Rõ ràng4HH9 Xedmanh tQJQga bXedmị phXshQát bQJQgệnh 4HH9tim đQJQgột nXshQgột, vậyXshQ tạQJQgi sLLdBao giờQJQg aXshQnh tXedma lạiXedm ởLLdB tronXedmg LLdBkhoa tâmXshQ lí?LLdB Lẽ4HH9 nQJQgào XshQngoài bệnLLdBh tLLdBim rQJQga Xedmanh tXshQa c4HH9òn 4HH9mắc bệnhLLdB vXshQề tXshQâm lí4HH9 nXshQữa à?

Trước đâyQJQg côXshQ từnLLdBg đọ4HH9c báoXshQ v4HH9à đượcLLdB QJQgbiết, phầnXshQ lớnXshQ QJQgnhững LLdBcô Xedmnam, quả4HH9 nữLLdB Xedmtrong thànhQJQg pXshQhố XshQđều QJQgbị mắXedmc cXedmăn bện4HH9h trXshQầm cảmLLdB hLLdBoặc 4HH9tự LLdBkỉ. KhônXshQg biXedmết cáiXedm gãXshQ h4HH9ọ TrXedmiệu 4HH9ấy mắXedmc phảiQJQg XshQbệnh 4HH9gì? KLLdBhông biếXedmt Xedmvài năm4HH9 nữXshQa QJQgliệu QJQgcô c4HH9ó phảQJQgi thườQJQgng xuXedmyên bQJQgổ 4HH9sung cáLLdBc loạiQJQg thựLLdBc phẩmLLdB chứcLLdB nănXshQg, lLLdBiên tụXedmc XshQđến thXedmẩm mỹQJQg vXedmiện vàXshQ 4HH9thỉnh thoLLdBảng “ghLLdBé thXedmăm” bácQJQg sQJQgĩ tư4HH9 vấnXedm 4HH9tâm lXedmí khônXshQg nữa?

Đi mộ4HH9t đoạnXshQ đLLdBường dài4HH9, cuLLdBối cùLLdBng Xedmcô cũQJQgng rQJQga đượcLLdB đXshQến cầXshQu thangXedm. NXedmgoảnh đầuXedm lạiLLdB nhìn,khôn4HH9g thấyQJQg TriXedmệu DưLLdBơng khônQJQgg QJQgđuổi tXedmheo, VânLLdB 4HH9Vy tXshQhở XshQphào nQJQghẹ nXedmhõm. ThQJQgoát đượcLLdB TXshQriệu DưQJQgơng thQJQgì saLLdBo? LLdBThoát đượcLLdB 4HH9anh tQJQga cLLdBô cXshQũng chẳng4HH9 tLLdBhể thXedmoát ngXshQăn đượcXedm bànXshQ cLLdBhân miQJQgnh LLdBđang LLdBtiến dLLdBần đXedmến tuQJQgổi gXshQià. XedmNỗ lựQJQgc sốngXshQ hết4HH9 Xedmnăm XshQnày quXshQa nLLdBăm khác,LLdB LLdBtuổi LLdBtác Xedmcũng 4HH9theo Xedmđó nh4HH9iều lXedmên. ChỉXshQ tQJQghêm vLLdBài XshQnăm nữLLdBa th4HH9ôi, cóQJQg lXshQẽ mộtXedm ngườiLLdB đànQJQg ônXshQg XshQnhư TXedmriệu DXedmương LLdBbây g4HH9iờ côXshQ cQJQgũng chXshQẳng XshQthể QJQgtìm được.

- SQJQgau QJQgkhi vềXedm LLdBphải c4HH9hịu khóXshQ nghXedmỉ nXshQgơi, mặc4HH9 dXedmù sứcXshQ khỏeXshQ XshQđã hLLdBồi phụcXshQ tưLLdBơng đốiXedm nhưng4HH9 LLdBcũng k4HH9hông đưLLdBợc phépQJQg làLLdBm việ4HH9c qLLdBuá sứcLLdB. VớiXedm cườngLLdB LLdBđộ lQJQgàm việcXedm củaXedm QJQganh tôiLLdB thấyLLdB ngườ4HH9i bXedmình tQJQghường khôXshQng LLdBthể nàoXshQ XshQtiêu QJQghóa nổi!

- TXshQôi biết!

- AnLLdBh biếLLdBt? 4HH9Cứ nhìn4HH9 vàoXedm XshQthành tíXshQch củaXedm QJQganh hXedmai nămXshQ naLLdBy QJQgthì tXedmôi LLdBbiết anQJQgh m4HH9ang Xedmmạng sốnQJQgg củaXedm mìQJQgnh LLdBra đùQJQga nXedmhư thếQJQg XshQnào rồiXshQ! TheXedmo nh4HH9ư nXedmhững gQJQgì tQJQgôi đưXedmợc bQJQgiết vLLdBề aQJQgnh, anXshQh Xedmkhông đờiXedm nàoXedm chQJQgấp nQJQghận aLLdBn phận!
TiếXshQng cườiLLdB k4HH9he khẽQJQg vanLLdBg lên:4HH9 4HH9- C4HH9ũng 4HH9chưa chắc!

Có người4HH9 đLLdBang 4HH9nói chLLdBuyện ởXshQ cLLdBầu tXshQhang, LLdBcó mộtQJQg giọnXedmg nó4HH9i màXshQ LLdBVân V4HH9y cảm4HH9 thấyXedm rấLLdBt quXedmen thuộc.

Vân VLLdBy c4HH9hầm QJQgchậm Xedmđi đếLLdBn cầ4HH9u thXshQang vàXshQ 4HH9nhìn xuQJQgống dướiQJQg, XshQánh mắtQJQg Xedmvô LLdBtình XshQlướt 4HH9qua một4HH9 kQJQghuôn mặt.

NQJQggười đQJQgó cQJQgũng nQJQggẩng đầuXshQ nhìLLdBn cô.

Ánh mắtLLdB củaLLdB anXedmh dườngLLdB n4HH9hư là4HH9 chùLLdBm ánhLLdB sáng4HH9 mXedmặt trờLLdBi đẹpQJQg đẽQJQg nhấQJQgt đậuQJQg XshQtrên QJQgbờ vaQJQgi cô.

NXshQếu nLLdBhư lúcLLdB nLLdBãy cXedmô cònXedm hoaXshQng manXshQg đQJQgi nQJQghư Xedmchạy thQJQgì giờLLdB c4HH9ô đãQJQg 4HH9chẳng còXedmn sXshQức lựcXedm nàLLdBo Xedmđể mQJQgà cXedmhạy trốXshQn nữQJQga. BàXedmn chLLdBân c4HH9ủa XshQcô nhXshQư bịXshQ dính4HH9 c4HH9hặt QJQgxuống dướiXshQ đất,QJQg mXedmiệng ấpXedm úngXedm 4HH9mãi cQJQghẳng thốtXshQ rQJQga LLdBlời dướiXshQ cái4HH9 nhQJQgìn củaQJQg XshQanh: LLdB-

Thật….thật tr4HH9ùng hợp!

Anh mỉmXshQ cườLLdBi, nXedmhẹ nhàng4HH9 cấtQJQg lờ4HH9i: QJQg- ĐúnLLdBg 4HH9là trùXedmng hXshQợp thậtQJQg! MớiLLdB đXedmó màXedm đQJQgã gXshQặp XshQlại nhau!

- VXedmâng, bệXshQnh việ4HH9n nàLLdBy muốnQJQg XshQsử dụnXshQg phLLdBần mềmLLdB cXshQủa cônXshQg 4HH9ty chXedmúng tôi4HH9 LLdBnên 4HH9tôi đếnXedm đâyLLdB đểXedm hXshQướng d4HH9ẫn hLLdBọ! XshQ- XshQCô cố4HH9 gắXedmng gXedmiải thích,Xedm vụngQJQg vềLLdB QJQgnhư mộXshQt c4HH9on ngốc,LLdB chỉQJQg sợ4HH9 LLdBanh l4HH9ại hiểuXedm nhầmXedm mìnhLLdB. LLdBHơn nữaLLdB cXedmô rất4HH9 sợLLdB LLdBanh sẽXedm vạ4HH9ch trần4HH9 nhXedmững lờiXshQ nóQJQgi dốiXedm cXshQủa LLdBmình, cái4HH9 Xedmgì XshQmà 4HH9đưa XshQchị Đư4HH9ờng điQJQg khám4HH9 bệXedmnh chứ,XshQ 4HH9toàn XshQlà nLLdBói dXshQối. Như4HH9 vậyXshQ tLLdBhì XshQcòn mặtLLdB QJQgmũi nào4HH9 XshQmà nLLdBhìn anh?

CũXshQng mLLdBay Xedmlà 4HH9anh XshQkhông nhắXshQc 4HH9gì đến4HH9 cXshQhuyện đóXshQ. XshQAnh kếtXshQ thúLLdBc cuộc4HH9 nóXedmi chuyện4HH9 Xedmvới b4HH9ác sĩXshQ củaLLdB mìXedmnh rồiXedm cùnXedmg côQJQg Xedmđồng hàn4HH9h, 4HH9thản QJQgnhiên cXshQứ QJQgnhư t4HH9hể h4HH9ôm ấyXshQ chưXshQa từXedmng xảyXshQ rXedma bXshQất 4HH9cứ chu4HH9yện gì.

Anh sánhLLdB LLdBvai điXedm 4HH9bên côQJQg. XshQVân VXedmy Xedmkhông biXedmết LLdBphải 4HH9làm tXedmhế nào4HH9 đ4HH9ể cQJQghe đ4HH9i sựXedm hoXshQang XshQmang XshQtrong lòn4HH9g, bLLdBàn taXedmy túLLdBm chặtQJQg LLdBlấy 4HH9vạt áLLdBo đanQJQgg rLLdBịn mồXshQ hôi.

Cô4HH9 Xedmy tXedmá ởXedm pXedmhòng pLLdBhát thQJQguốc 4HH9đưa cLLdBho anQJQgh mQJQgột túiLLdB t4HH9o đủXedm cácLLdB loXshQại thuLLdBốc rQJQgồi dặXshQn dXshQò: XshQ- AnXedmh nhớLLdB uống4HH9 Xedmtheo Xedmchỉ dẫLLdBn củLLdBa b4HH9ác sĩ!

4HH9Trong kQJQgí ứ4HH9c LLdBcủa VQJQgân XedmVy, Xedmsức kQJQghỏe c4HH9ủa LLdBGiang 4HH9Nhan rấtLLdB tốtQJQg, LLdBcho dQJQgù có4HH9 LLdBbị XshQcảm cLLdBúm haQJQgy LLdBsốt c4HH9ao thXshQì QJQgcũng chỉLLdB mấtQJQg vXshQài QJQgngày lLLdBà LLdBkhỏi ngay.

VâLLdBn V4HH9y 4HH9nhìn vàLLdBo QJQgnhững loạXedmi tQJQghuốc ởXshQ trQJQgong tQJQgúi, to4HH9àn lXedmà nh4HH9ững l4HH9oại thuXedmốc h4HH9iếm gặp.

- XshQCô chuLLdBẩn bịLLdB đLLdBi đâu?

- V4HH9ề côXedmng tLLdBy XshQthôi!- Cô4HH9 nghĩQJQg 4HH9Giang NLLdBhan chỉQJQg tiệLLdBn miện4HH9g LLdBhỏi nQJQghư v4HH9ậy thôi4HH9 n4HH9ên cũQJQgng thản4HH9 XshQnhiên đápLLdB QJQgmà khôngLLdB c4HH9ần LLdBsuy nghĩ.

- ĐểQJQg tôXedmi tXshQiễn cô!

Đề nghịQJQg LLdBcủa anXshQh Xedmquá bấtQJQg ngờXshQ, LLdBVân V4HH9y XshQbối Xedmrối từ4HH9 chốiQJQg: Xedm- KhôngLLdB cầXedmn đ4HH9âu aXedmnh Gia4HH9ng, XshQlàm phiềnQJQg a4HH9nh quáQJQg!- VXedmân XedmVy 4HH9có chútQJQg khôXedmng queXedmn QJQgvới cácXshQh xưLLdBng QJQghô kháXedmch QJQgsáo này.

LLdBAnh vốnXshQ quáXedm đỗiXshQ thânXedm thươngLLdB tQJQgrong Xedmtrái QJQgtim 4HH9cô, thQJQgế m4HH9à gQJQgiờ QJQglại tLLdBrở thànLLdBh XshQmột ngườiLLdB cXedmhẳng queLLdBn QJQgbiết. N4HH9ếu như4HH9 GianQJQgg LLdBNhan XshQgọi côXshQ là4HH9 “CôLLdB QJQgVân” tQJQghì Xedmcó lẽQJQg cQJQgô cũXedmng Xedmsẽ c4HH9ảm thấyLLdB vXshQô QJQgcùng xótLLdB xXshQa. ThếXedm nhưngXedm cLLdBô cQJQgố gắng4HH9 kXshQìm nLLdBén bảQJQgn thXedmân, chXshQỉ sợ4HH9 mộtXedm QJQgkhi kQJQghông XshQkiềm chQJQgế đXedmược tQJQgâm trạnXshQg củaXshQ mìnhLLdB s4HH9ẽ kQJQghiến XshQcho aXedmnh s4HH9ợ mất4HH9 víaQJQg. QJQgCô phải4HH9 d4HH9uy QJQgtrì khoảngXedm cácXedmh 4HH9nhất đLLdBịnh vớXedmi aXshQnh, mộXedmt khoQJQgảng cáchQJQg XshQđủ đXshQể aXedmnh c4HH9oi cô4HH9 lLLdBà Xedmmột ngườXshQi bìnhXedm thường.

KhôngXshQ cXshQó QJQgai biết,Xedm Xedmanh 4HH9và QJQgcô 4HH9đã cáchXedm nhLLdBau cXshQả mộtXedm kiếpQJQg người.
NếuXedm nhXshQư QJQgcô nXshQói r4HH9a QJQgsự thựcLLdB QJQgnày, 4HH9không nLLdBhững anQJQgh 4HH9không thQJQgể tXedmin mà4HH9 cXshQòn chQJQgo rằLLdBng côXshQ làXedm QJQgmột cXshQon XshQđiên. Dườn4HH9g nhưXshQ cXshQhỉ c4HH9ó mộtLLdB mXshQình cLLdBô QJQgcòn mãQJQgi đắmLLdB chìmXedm troXshQng nXshQhững kXedmí ứcXedm LLdBxa xôiLLdB. CôQJQg khátXshQ kQJQghao đượcXedm ở4HH9 gầnXedm b4HH9ên aLLdBnh, nh4HH9ưng lạiLLdB sợQJQg khoảng4HH9 cáXedmch tronXshQg hiệnXedm thựcXshQ sẽXshQ kQJQghiến cLLdBho cQJQgô quLLdBỵ ngXshQã. VQJQgân VQJQgy Xedmcảm QJQgthấy bLLdBản tXshQhân mìLLdBnh kh4HH9ông hềLLdB yếu4HH9 đuối,LLdB 4HH9cô cXshQhỉ khXshQông muốnQJQg b4HH9ị GiaLLdBng NQJQghan là4HH9m tổnQJQg thưLLdBơng, bởiQJQg vQJQgì LLdBtrong LLdBkí ứcLLdB cXshQủa cXedmô, tấXshQt 4HH9cả nhữXedmng kỉ4HH9 niệLLdBm LLdBcủa cQJQgô vàXshQ XshQanh đềuXedm vXshQô cùnXshQg đẹpLLdB đẽ.

- N4HH9ói địaLLdB chỉXedm LLdBcông tXedmy côXshQ cXedmho tôi!

XedmXem 4HH9ra aLLdBnh ấyQJQg định4HH9 đXshQưa cô4HH9 vXshQề cônXedmg tLLdBy thậLLdBt rồi!

Cô4HH9 ngoaLLdBn ngLLdBoãn ngồiXedm Xedmvào tronXshQg QJQgxe củXshQa aLLdBnh, QJQgsau đóQJQg nói4HH9 đLLdBịa XshQchỉ côngQJQg tXshQy Xedmmình chXedmo anhXshQ: QJQg- ĐQJQgi quXedma CầuLLdB XedmW, Xedmđi tQJQghêm mộLLdBt đXshQoạn 4HH9nữa lQJQgà đQJQgến! 4HH9- NhXshQìn Vân4HH9 QJQgVy XshQtự nhiênQJQg tQJQghế thôiXedm nLLdBhưng lúcXedm này4HH9 trố4HH9ng ngựcXshQ c4HH9ô đanXshQg đ4HH9ập thìnhXshQ XshQthịch. XedmNhìn mìn4HH9h tXedmrong Xedmgương chLLdBiếu hậu,XshQ QJQgVân 4HH9Vy Xedmthấy hQJQgai QJQgmá mQJQgình đỏXedm bXedmừng lên.

Giang NhXshQan XshQvẫn LLdBtỏ 4HH9ra nh4HH9ư bìnhQJQg thQJQgường, thXshQản nhiên4HH9 n4HH9hìn côQJQg hỏi:4HH9 4HH9- CQJQgầu QJQgtây hXshQay lXedmà cXshQầu đông?

Vân VXedmy đXshQưa áXedmnh Xedmmắt mơXedm hồXshQ QJQgnhìn rXedma dònXedmg XshQxe 4HH9cộ tậpXedm nQJQgấp ởQJQg bên4HH9 ngXshQoài, cốXshQ gắnLLdBg XshQphân biệQJQgt Xedmđược phươ4HH9ng hướnXedmg đôngLLdB QJQgtây naLLdBm bQJQgắc. CuốiXedm cùngXshQ QJQgcô đànhXshQ míXshQm mLLdBôi từXedm bỏ:Xedm XshQ- TôiQJQg Xedmchỉ biQJQgết lXedmà điXedm qLLdBua cầ4HH9u, rLLdBẽ sanXshQg bênQJQg trXedmái lQJQgà đến.

LQJQgần LLdBnày tQJQghì GianLLdBg XshQNhan khẽ4HH9 mỉm4HH9 cười,LLdB đ4HH9ôi mắtXedm LLdBánh lLLdBên n4HH9hững ti4HH9a XshQsáng ấmQJQg ápXshQ. LLdBVân VQJQgy XshQcảm thấyQJQg hình4HH9 QJQgnhư mì4HH9nh Xedmđã nhìn4HH9 nhầ4HH9m, hoXshQặc cũLLdBng XshQcó thểXshQ cXedmô bXshQị ảoQJQg giác.

Giang NhXshQan Xedmbiết lXedmái XshQxe, khôngQJQg biếXshQt anLLdBh Xedmđã 4HH9học lá4HH9i Xedmxe tXedmừ k4HH9hi nào.4HH9 Vân4HH9 XedmVy ngồiLLdB bên4HH9 cạnhLLdB nhìnXshQ Xedmanh điềXshQu khiXshQển XshQxe, nhữngLLdB ngónQJQg t4HH9ay thLLdBuôn d4HH9ài đặt4HH9 lêXshQn vôXshQ lăngXedm, mùiXedm hươnQJQgg XshQtừ cXshQơ thQJQgể XshQanh tho4HH9ang thoảngXedm đ4HH9ưa lại.

NhữngXshQ LLdBkí ức4HH9 đẹpXshQ vềXedm anQJQgh bắ4HH9t đầuLLdB nhạtLLdB nhLLdBòa troLLdBng cô.

XshQMấy 4HH9năm khXedmông gặp,4HH9 aXedmnh đãXedm thaXedmy XshQđổi QJQgrất nhiều,QJQg khôngXshQ gi4HH9ống nhLLdBư XshQcô chẳngXshQ cóXshQ cQJQghút tiếnXshQ bXshQộ nào.XshQ XshQQuay ngLLdBược thXedmời gi4HH9an đXshQã m4HH9ấy nXshQăm rồLLdBi nhưnXshQg dườngXshQ nXshQhư cXshQô chẳnXedmg cQJQgó 4HH9gì tha4HH9y LLdBđổi, nXedmgay cLLdBả côngQJQg việcLLdB LLdBhiện naXshQy cXedmũng m4HH9ới lXshQàm cóXshQ gầXedmn QJQgba năm.

- TXshQhuốc nàyXshQ anLLdBh mLLdBua hộ4HH9 ngưLLdBời k4HH9hác à4HH9? Xedm- Vâ4HH9n VLLdBy 4HH9cố nghQJQgĩ LLdBra mộ4HH9t cXshQhủ đềLLdB đểXshQ nLLdBói chuyện.

- KhôXedmng! 4HH9- C4HH9âu t4HH9rả lời4HH9 củXshQa Gi4HH9ang NhXshQan XshQkhông 4HH9nằm ngoàLLdBi XshQsuy nghĩXedm củaLLdB VXshQân VyQJQg: QJQg- 4HH9Tôi mXedmua ch4HH9o tô4HH9i đấy!

Sao cóXshQ thểXshQ thếXshQ được?LLdB VâXedmn VLLdBy kiXedmnh n4HH9gạc, Xedmmột tXedmúi thuốLLdBc tQJQgo XshQthế LLdBnày, XshQmỗi XshQlần phQJQgải uốn4HH9g bXedmao nh4HH9iêu thuốcLLdB mXedmới đủ?

- SợXedm rồiLLdB ph4HH9ải XshQkhông? Xedm- 4HH9Anh mỉmQJQg cười:XshQ LLdB- QJQgTôi bìXshQnh thườngQJQg rấQJQgt bậnXedm rộnQJQg 4HH9nên chẳQJQgng cQJQgó tXedmhời giXedman QJQgđi lấyQJQg thuốcXshQ, vXshQì vậyXedm mỗiXedm lXedmần đXshQi ph4HH9ải lLLdBấy nh4HH9iều hQJQgơn mXshQột chút!

Vân VLLdBy địnhXshQ XshQđưa XshQtay rXedma lấ4HH9y tLLdBúi thuốcQJQg xLLdBem saLLdBo, nhưngXedm Xedmcuối cùQJQgng cLLdBô lXshQại rụLLdBt ta4HH9y lại.

Hai ngXshQười giQJQgờ LLdBđã Xedmchẳng c4HH9òn Xedmcòn quaQJQgn hQJQgệ t4HH9hân mậtXshQ nhưXshQ tr4HH9ước nữa4HH9, XshQdù gìLLdB cũngLLdB chỉ4HH9 QJQglà ngưLLdBời qQJQgua đưXedmờng, kh4HH9ông nXshQên QJQgdò 4HH9xét đờiXshQ tưXshQ Xedmcủa LLdBngười kQJQghác, nLLdBếu khôngQJQg biQJQgết đâuQJQg lại4HH9 khiến4HH9 ch4HH9o a4HH9nh QJQgcảm tLLdBhấy XshQbực bội.

Giang XshQNhan nXedmgoảnh đầuQJQg sanXedmg Xedmnhìn VânLLdB XedmVy, tXshQhấy cô4HH9 túmLLdB Xedmchặt vạQJQgt áoLLdB, cố4HH9 QJQggắng LLdBthu mì4HH9nh lạiXedm Xedmcứ như4HH9 thểXshQ s4HH9ợ Xedmchạm QJQgphải bấtQJQg cứLLdB th4HH9ứ gìLLdB tr4HH9ên Xedmxe cXedmủa anXshQh vậy.4HH9 LLdBGiang NhaQJQgn hQJQgơi nhíXshQu XshQmày, dLLdBồn sứcLLdB tậpXshQ 4HH9trung QJQgtrở lạXedmi cQJQgon đXedmường trQJQgước m4HH9ặt: 4HH9- CLLdBô QJQgkéo giúpQJQg tôQJQgi cáQJQgi màn4HH9 QJQgche LLdBnắng xLLdBuống với!

Vân VXedmy liềnXedm đưXedma taXedmy Xedmra k4HH9éo cXedmái LLdBmàn chXshQe nắnXshQg xuốnQJQgg. BỗLLdBng nhiêXshQn mộtXedm tQJQgấm ảLLdBnh rớLLdBt xuốLLdBng the4HH9o. BứLLdBc ảnhQJQg cLLdBhụp mộXedmt p4HH9hong QJQgcảnh mộtXedm đỉnhXedm núXshQi Xedmtuyết tXedmrắng xóXedma. BứLLdBc ảnQJQgh 4HH9này tXshQrước đLLdBây aXedmnh LLdBđã Xedmtừng cLLdBho cXedmô xem.

Nhiếp ảnh4HH9 XshQlà sở4HH9 tLLdBhích củaQJQg GiXshQang NXshQhan, LLdBcô lạXedmi đặcXshQ biệtXedm thí4HH9ch nhữngXshQ bQJQgức ảnh4HH9 chụpXedm cảnLLdBh tXshQuyết củXedma anh4HH9. Đâ4HH9y XshQlà bứcLLdB ảnhXedm màXshQ XshQcô tXshQhích nhất.

Cô nXedmhớ rằQJQgng saLLdBu kLLdBhi GiXedmang XshQNhan chết,QJQg Xedmcô đXshQã đLLdBem đXshQốt XshQtất cả4HH9 nhữXedmng QJQgbức 4HH9ảnh nà4HH9y. T4HH9hế mQJQgà giQJQgờ đâXshQy aLLdBnh lạXshQi đanXshQg giLLdBữ nó.XshQ ĐiềuLLdB nXedmày khQJQgiến Xedmcho VânLLdB V4HH9y c4HH9ó cảmXshQ LLdBgiác nhXedmư ha4HH9i ngườ4HH9i đang4HH9 Xedmcách nQJQghau LLdBcả mộtXedm thế4HH9 giXshQới vậy.

- CXshQô cóXshQ QJQgthích không?

Vân VXshQy gXedmật đầu:QJQg Xedm- Trướ4HH9c đQJQgây tôiQJQg Xedmvô cùnLLdBg XshQthích nhữQJQgng bLLdBức ảnhXedm cXshQhụp cảnhXshQ tuyXshQết trắng!

- ThQJQgế cònLLdB bâyLLdB giờ?

- Vẫn4HH9 nLLdBhư vậyLLdB! XshQ- VXshQân XedmVy lưLLdBu luyXshQến cầ4HH9m bứcLLdB 4HH9ảnh trênXshQ tQJQgay, khQJQgông nỡLLdB QJQgđặt xuống.

Anh ng4HH9oảnh đXshQầu lạQJQgi 4HH9nhìn 4HH9thẳng vàLLdBo còQJQgn đườXshQng trướcQJQg mặt4HH9, LLdBđôi mắQJQgt khẽXedm LLdBnheo lạiLLdB: QJQg- T4HH9ôi còQJQgn tưXshQởng b4HH9ây QJQggiờ thXshQì khônQJQgg thXedmích nữaLLdB chứ?

Vân XshQVy QJQgvội và4HH9ng nóLLdBi: LLdB- CQJQgó những4HH9 sởQJQg thíchLLdB QJQgcó làXedmm thếLLdB nàoLLdB cũ4HH9ng khôXshQng thQJQgể XshQthay đổiXshQ được!

- ThếQJQg sao?

- LLdBỪ? Xedm- LLdBVân VQJQgy QJQglại mộtXshQ LLdBlần nữa4HH9 khẳngLLdB định.

Giang NLLdBhan khẽ4HH9 nhếcLLdBh môLLdBi Xedmcười: LLdB- V4HH9ậy thìLLdB tốt!

Vân VXshQy cứQJQg cảmXshQ thấyQJQg t4HH9rong nhữLLdBng câu4HH9 nóiXedm c4HH9ủa GXshQiang NhLLdBan cóXedm ẩnLLdB LLdBý gìXshQ đXedmó, th4HH9ế như4HH9ng cô4HH9 4HH9không sXshQao hiXedmểu LLdBnổi. Cô4HH9 ch4HH9ợt LLdBnhớ lạQJQgi ngườLLdBi LLdBcon QJQggái ởXedm bê4HH9n cạnhLLdB GiXshQang NXedmhan mấyQJQg 4HH9năm trư4HH9ớc, c4HH9ó thQJQgể aXshQnh đangLLdB nóXedmi XshQđến c4HH9ô ấyXedm chăng?

Vân V4HH9y lậtQJQg 4HH9đi lậtQJQg lXedmại bứcLLdB ảnh,4HH9 cuốiXedm cùXedmng cũngXedm đànXedmh 4HH9phải đưaLLdB nXshQó lạiXedm chXshQo GianQJQgg NhQJQgan. XedmCô đãXedm chẳngXshQ còXshQn quyền4HH9 sXedmở hữu4HH9 4HH9đối với4HH9 bứ4HH9c ảLLdBnh LLdBnày nữQJQga rồi.

- N4HH9ếu 4HH9cô thíchXedm tôiXshQ tặnXshQg chXshQo cô4HH9 đấy!

Vân LLdBVy ngạcQJQg nhiênQJQg h4HH9á hốcQJQg miệXshQng. TLLdBrước đXshQây Xedmcô từnXshQg Xedmđòi GQJQgiang NXedmhan phXedmải XshQcho mìXedmnh bứcLLdB ảnXshQh này,LLdB XshQthế Xedmmà a4HH9nh còXshQn XshQtiếc. VXedmậy m4HH9à bâyQJQg Xedmgiờ aXshQnh lạiXshQ h4HH9ào pLLdBhóng tặXshQng nóXedm chQJQgo mQJQgột ngXshQười QJQgmà a4HH9nh mớiXshQ gặp4HH9 mặtQJQg LLdBcó Xedmvài lần.

Xedm- A4HH9nh….- CôLLdB bXedmiết làXshQ anXshQh đ4HH9ã đánQJQgh mấtQJQg pXshQhim chụLLdBp XshQcủa bứcXedm QJQgảnh nàXedmy rồi,XshQ QJQgnếu LLdBnhư 4HH9là vậy…:QJQg- XedmAnh thậ4HH9t sựLLdB mXedmuốn XshQtặng XshQnó ch4HH9o tXedmôi sao?

GianXedmg QJQgNhan mỉmQJQg 4HH9cười, tỏQJQg 4HH9vẻ rấ4HH9t tXedmhản nQJQghiên, XshQnhững ngQJQgón tXedmay tho4HH9n dàiLLdB nhẹLLdB nhàXshQng điềXshQu khiLLdBển vôXedm lăXedmng: XshQ- CôQJQg rấtLLdB th4HH9ích nó4HH9 mà!Xedm 4HH9- anLLdBh dừnXshQg 4HH9lại mộtQJQg chút4HH9 rồ4HH9i nó4HH9i tiếp:LLdB 4HH9- HaXshQy XshQlà côXedm khôngXshQ muốnQJQg LLdBnhận QJQgcái QJQggì từ4HH9 XshQngười lạ?

Vân VXshQy chẳngXshQ XshQbao giQJQgờ ngh4HH9ĩ rằngXedm tấtQJQg cLLdBả n4HH9hững t4HH9hứ đã4HH9 mất4HH9 điXshQ lạiXedm QJQgcó thLLdBể lấy4HH9 lạiQJQg LLdBđược. CôXshQ éXedmp cXedmhặt bXshQức ảnXedmh vàoQJQg lồngXedm nXedmgực, vộiQJQg vXedmàng giXedmải thQJQgích: LLdB- K4HH9hông phải,4HH9 tôXshQi LLdBchỉ 4HH9cảm th4HH9ấy núiLLdB caQJQgo nhưXshQ vậLLdBy, 4HH9anh chẳngXedm dễ4HH9 dàng4HH9 XshQgì mXedmới chụpLLdB đượcXedm bứcLLdB ảnQJQgh nàyQJQg….- 4HH9Giang NhaLLdBn QJQgđã từngXedm LLdBnói vớiQJQg côXshQ, đXedmể cóXedm đ4HH9ược LLdBbức ảLLdBnh nàyLLdB, 4HH9anh đãXedm pLLdBhải khổLLdB cQJQgông LLdBchờ đợLLdBi 4HH9suốt XshQcả 4HH9đêm, vLLdBì thếXedm LLdBmà suýXshQt 4HH9chút nữa4HH9 aXshQnh còQJQgn bị4HH9 chếtLLdB LLdBcóng Xedmở t4HH9rên đỉnh4HH9 QJQgnúi tuyếXedmt đó.

- LQJQgàm saXshQo côXedm bXedmiết đượQJQgc XshQngọn núiXedm ấyLLdB rấtLLdB cao?

Vân 4HH9Vy 4HH9sững ngườQJQgi, XshQcô vội4HH9 vànLLdBg gQJQgiải thLLdBích m4HH9à Xedmchẳng buồnXshQ suXshQy nghXshQĩ: LLdB- QJQgTôi cóXedm XshQmột ngườiXshQ bạnXshQ đXedmã 4HH9từng đến4HH9 đó!

- AnXedmh t4HH9a LLdBcũng th4HH9ích Xedmnhiếp Xedmảnh à?

- Vâng!

Giang 4HH9Nhan bậXshQt cXedmười thàQJQgnh tiếnXshQg: QJQg- TôiQJQg 4HH9cứ tưLLdBởng c4HH9ô c4HH9hỉ biếQJQgt đâyQJQg lXedmà XshQmột bức4HH9 ảnh4HH9 LLdBchụp đỉnhXshQ núi,4HH9 nXedmào nLLdBgờ c4HH9ô cXshQòn biXshQết XshQđược cụXshQ thXshQể cảQJQg đXshQịa điểmLLdB Xedmchụp nó!

Vân VQJQgy chộtXshQ dXshQạ, Xedmchẳng n4HH9gờ cô4HH9 l4HH9ại hếXshQt lLLdBần nàyLLdB đếXedmn lQJQgần kLLdBhác đểXedm “lộ4HH9 cáiXedm đuXshQôi” Xedmcủa mìLLdBnh. XshQVốn dQJQgĩ XshQchỉ XshQlà mộXedmt câ4HH9u nóLLdBi hếtQJQg sứcLLdB XshQbình thườnXshQg, Xedmthế 4HH9mà 4HH9cô càngXshQ giLLdBải tQJQghích càng4HH9 rắc4HH9 rối,4HH9 chẳngXshQ kháXedmc gXedmì “chữXshQa lợXshQn làLLdBnh thXedmành lợXshQn què”.XshQ NếuQJQg n4HH9hư GianXshQg QJQgNhan màQJQg QJQgnói LLdBmột câXshQu: “Kh4HH9i nLLdBào rảnhQJQg giới4HH9 thiệuLLdB an4HH9h ấyXshQ XshQvới tôXedmi Xedmnhé!”, 4HH9thế tLLdBhì cXshQhẳng 4HH9phải côXshQ 4HH9sẽ lộXedm ngXshQuyên hLLdBình haLLdBy sao?

Giang QJQgNhan hLLdBình LLdBnhư đãXedm tha4HH9y đổLLdBi khác4HH9 trưXedmớc rồiXedm, íQJQgt nhất4HH9 thì4HH9 anXedmh đãXshQ khXedmông còXshQn giốQJQgng nhXshQư GianXedmg XshQNhan tronXedmg kíXshQ ức4HH9 Xedmcủa cô.XshQ GiXshQang NhaLLdBn củaQJQg hiệnQJQg tạLLdBi khLLdBiến chQJQgo Xedmcô khôQJQgng thểXshQ nắmQJQg bXedmắt được.

- CXedmô cQJQgó biếQJQgt coXshQn đườXshQng nXshQày không?

LLdBVân V4HH9y QJQglắc đầXedmu đápXedm: 4HH9- Không!

Giang XedmNhan điQJQg XshQqua mộ4HH9t coQJQgn đườngXedm nhỏXshQ rồiLLdB dXshQừng lạLLdBi: XshQ- NhớXshQ nhéLLdB, tXedmừ đâyQJQg đếXshQn c4HH9ông tXedmy LLdBcô càngQJQg XshQnhanh hQJQgơn đấy!

GiXedmờ VâQJQgn XshQVy mXshQới pháLLdBt hiệnQJQg rLLdBa 4HH9công tLLdBy mXshQình cáchQJQg c4HH9hỗ n4HH9ày chẳXshQng xaXshQ: XshQ- Anh….

- TrướLLdBc đâ4HH9y XshQtôi từ4HH9ng lXshQái QJQgxe quXshQa XshQđây! Xedm- LLdBAnh đãXedm 4HH9từng láiLLdB QJQgxe quXedma đ4HH9ây, sXshQau đóXedm nhQJQgìn thấyLLdB mộLLdBt cô4HH9 gáQJQgi LLdBnhỏ n4HH9hắn đ4HH9ang ôm4HH9 mộXshQt cQJQgái túLLdBi xQJQgách rXshQất tQJQgo, cLLdBhậm chạp4HH9 4HH9lê bLLdBước vềQJQg phíaXshQ trước.

Vân 4HH9Vy sữngQJQg ngườXshQi. AQJQgnh chỉLLdB nóQJQgi rằ4HH9ng anXedmh đãLLdB từLLdBng đi4HH9 Xedmqua đây4HH9 thôi,XshQ thếXedm màLLdB đãXedm 4HH9thuộc đưXedmờng LLdBxá hơQJQgn cảQJQg XshQmột ngưLLdBời đãQJQg Xedmhọc ở4HH9 đây4HH9 hXshQai 4HH9năm tXshQrời nQJQghư cô.

- QJQgTôi ítXedm XshQkhi điXshQ đXshQường nLLdBày, nhàXedm tLLdBôi 4HH9ở hướnXedmg Xedmkhác mXedmà! Xedm- CXedmô ngại4HH9 ngùLLdBng nói.

Hai năXedmm naLLdBy cLLdBô gầnQJQg LLdBnhư đãXedm qXshQuen thuộXshQc vớiLLdB mộXedmt cQJQgon đường.4HH9 ThXedmỉnh thLLdBoảng QJQglắm côXshQ mXshQới điXshQ siêXshQu thịQJQg, vìLLdB khLLdBông biếtLLdB đườngQJQg 4HH9nên pQJQghải LLdBđi vXedmòng mộtXedm vòQJQgng rXedmất xXshQa. 4HH9Có lầQJQgn vìQJQg muXshQa nLLdBhiều đồLLdB XshQquá nên4HH9 côLLdB đLLdBành phXedmải ngồiLLdB bệt4HH9 xuống4HH9 đấtXedm QJQgmà thở.

XedmGiang Nha4HH9n trướcQJQg đâXshQy thườngXedm xuyQJQgên nhắXshQc nhLLdBở cô4HH9 lXedmà đừngXshQ nXshQên LLdBmua LLdBquá nXedmhiều QJQgđồ vàQJQg pQJQghải tìmXshQ cXedmon đưLLdBờng ngQJQgắn nhấtQJQg Xedmvề nhà.

Có lẽ….QJQg VâQJQgn LLdBVy lLLdBén nhìLLdBn G4HH9iang N4HH9han, 4HH9có lẽ4HH9 XshQông trờiXedm đLLdBã XshQban chXshQo 4HH9cô cLLdBó LLdBcơ hộiXedm 4HH9quay ngượcQJQg lQJQgại thXshQời Xedmgian khôngXshQ chỉLLdB lXshQà đểXshQ GiaXshQng NXedmhan cXedmó thểQJQg sốnLLdBg 4HH9tốt hơn4HH9 mXedmà rQJQgất XshQcó thXedmể 4HH9còn QJQgtạo Xedmcơ hộXshQi 4HH9cho hXedmai ngườiQJQg quaXshQy trởXedm lạiQJQg vớiXshQ nhau.

Tiếng chuônLLdBg 4HH9điện thoại4HH9 v4HH9ui tXedmai vaLLdBng lQJQgên. VâXshQn XedmVy vXshQội vànLLdBg mXedmở túiQJQg xXedmách, nh4HH9ưng lạiLLdB thấLLdBy ch4HH9iếc điQJQgện thoQJQgại vLLdBẫn XshQim lìmXshQ nQJQgằm Xedmđó. LúQJQgc nàLLdBy cXedmô mớiXshQ 4HH9ý QJQgthức đượXedmc XshQrằng tiếngXedm chu4HH9ông điQJQgện thXedmoại q4HH9uen XshQthuộc 4HH9ấy kQJQghông QJQgphải là4HH9 tQJQgừ 4HH9máy điLLdBện thXshQoại củXedma cô.

Cô XshQgiật mình4HH9 nhớ4HH9 rLLdBa rằngQJQg kểXedm tXshQừ saLLdBu 4HH9khi GianQJQgg NhQJQgan cXshQhết, chuônQJQgg điệnXedm thoXedmại Xedmcủa LLdBcô đãLLdB đổQJQgi t4HH9hành bảnQJQg nhạcLLdB mXshQà GQJQgiang LLdBNhan thíchXedm. ThếLLdB XshQmà giờLLdB bXedmản nh4HH9ạc XshQcô thQJQgích lạiQJQg phátLLdB XshQra từ4HH9 điệnXedm thoạiQJQg củQJQga 4HH9Giang Nhan.

Giang NhaQJQgn từngXedm trêu4HH9 LLdBchọc c4HH9ô vXedmì dùngXedm thứQJQg QJQgâm Xedmnhạc ấuXshQ trĩQJQg nLLdBày, tXedmhế Xedmmà bâyLLdB gQJQgiờ a4HH9nh lại….

Trong điệnXshQ Xedmthoại loLLdBáng thXshQoáng vọXshQng rXshQa giXedmọng nói4HH9 rất4HH9 hàoXedm hứngLLdB củLLdBa aXshQi đó:LLdB -CậuQJQg chXedmuẩn bịXedm LLdBkết hô4HH9n rồiQJQg 4HH9không? KhônXedmg đợiXedm cáXshQi ngườiXedm kXshQhông thểXshQ kiXshQa cXedmủa cậuLLdB nữLLdBa àLLdB? TôXshQi LLdBnói QJQgrồi LLdBmà, XshQban n4HH9ãy t4HH9ôi gọiLLdB điệnLLdB chXedmo bácXshQ 4HH9gái, QJQgbác bXedmảo QJQgcậu sắpXedm kếQJQgt hônXedm, hóaXshQ rLLdBa lLLdBà tQJQghật à?

- Ừ…QJQg- GiXshQang XedmNhan khôngQJQg XshQhề phQJQgủ địLLdBnh: XshQ- XedmKhi nào4HH9 4HH9gặp LLdBthì nXshQói chu4HH9yện tXshQiếp nhé!

Trái ti4HH9m củLLdBa LLdBVân VXedmy đột4HH9 LLdBnhiên n4HH9hư bịLLdB 4HH9bóp ng4HH9hẹt 4HH9lại. LLdBAnh ấyLLdB cXshQhuẩn bịXshQ kếtXshQ hôn4HH9 rồi.AnhLLdB tXedmhật sựQJQg sắpXshQ LLdBkết LLdBhôn rLLdBồi, hXedmóa Xedmra ôngXshQ trờiQJQg đanQJQgg trXedmêu đùaXedm Xedmcô. HaLLdBi ngườiQJQg họ4HH9 sớmXedm LLdBchẳng gặpLLdB, QJQgmuộn chXedmẳng gặXshQp, 4HH9lại gặXshQp LLdBđúng vàXshQo lú4HH9c QJQganh chuẩnQJQg bịXshQ kếtXedm hôn.

Giang NhaXedmn nXshQgắt đi4HH9ện XshQthoại. VâXedmn VXshQy vộXshQi vànLLdBg nó4HH9i cáXedmm ơnQJQg rồLLdBi m4HH9ở cửaLLdB LLdBxe định4HH9 xuống.

- KhoXedman QJQgđã! XshQ- GianXshQg NhaLLdBn LLdBcười cườiXshQ nói:XshQ LLdB- CLLdBó phLLdBải côQJQg c4HH9ũng 4HH9nên đưaXshQ cXedmho XshQtôi mộLLdBt t4HH9hứ giống4HH9 nQJQghư t4HH9hế không?

- CXedmái gì?

-Danh tXedmhiếp ấy!XshQ LLdB- AXedmnh ngậXedmp ngừQJQgng nóXshQi: QJQg- DùXedm sLLdBao LLdBtôi cũLLdBng phảQJQgi biếtLLdB ngưLLdBời XshQtôi đãLLdB đXedmưa XshQdanh tXedmhiếp lXshQà aQJQgi cXedmhứ nhỉ?

Lúc nQJQgày VânQJQg VLLdBy mớXshQi sựXshQc tỉnhXedm. CXedmô vụngQJQg v4HH9ề 4HH9lấy r4HH9a mộtXedm tấXshQm daXshQnh thiếQJQgp đưaLLdB chXshQo XshQGiang NhaXedmn r4HH9ồi đứQJQgng gọnQJQg vàQJQgo lềQJQg đưQJQgờng, 4HH9nhìn cLLdBhiếc xXshQe của4HH9 Gi4HH9ang XedmNhan đQJQgang 4HH9hòa vàLLdBo dòngQJQg 4HH9xe cộXedm đ4HH9ông đLLdBúc tXedmrên đường.

- VQJQgân VyXshQ, nXshQgười baXshQn nQJQgãy lXshQà aXshQi thế?

XshQMãi 4HH9đến QJQgkhi nghXshQe QJQgthấy tiếngQJQg hỏLLdBi cXshQủa đồng4HH9 nghiệp,LLdB XshQVân VQJQgy mớXedmi giậtXshQ mìLLdBnh bừngLLdB tỉnh.

- MộtXshQ ngườiXedm bạn!

XshQ-Không phXedmải chứ?

- ThQJQgật đấXshQy! LLdB- Có4HH9 lẽXshQ đốiXshQ vớ4HH9i XshQGiang NhaLLdBn, QJQgcô chẳ4HH9ng thểXshQ Xedmđược cXedmoi l4HH9à mộtQJQg nQJQggười bạn.

Giang Nha4HH9n lấyXedm chìXshQa kXshQhóa Xedmmở cQJQgửa, vừXshQa đi4HH9 vàoXedm Xedmphòng đXedmã 4HH9nghe t4HH9hấy một4HH9 giọngLLdB XshQnói rLLdBất LLdBquen thuộcXedm: XshQ- LLdBTiểu NguXedmyên về4HH9 rồiXshQ đấyQJQg à?

XshQ- NhìnQJQg Xedmcon xemXshQ, lớn4HH9 LLdBbằng ngầLLdBn XshQnày r4HH9ồi mQJQgà còQJQgn khôngLLdB bXedmiết tựLLdB QJQgchăm sócLLdB bảXshQn thân!XshQ XshQ- BQJQgà GianXedmg đangXedm mặLLdBc QJQgtạp dXshQề từQJQg trXshQong QJQgbếp QJQgchạy raLLdB, đónQJQg lXedmấy cáLLdBi XshQáo khoácXedm trêXshQn taXedmy GXedmiang N4HH9han rồXshQi LLdBnhíu màXedmy nhìnQJQg cQJQgậu coLLdBn Xedmtrai: Xedm- XedmCó phảLLdBi gXedmần đâyQJQg lXshQại lXedmàm vQJQgiệc vấtXshQ vảQJQg quá4HH9 khXshQông? XshQTrông cóQJQg vẻQJQg tâQJQgm trXedmạng khQJQgông đượcXshQ tốt4HH9…- nóXshQi LLdBđến 4HH9đây QJQgmẹ XshQGiang NhQJQgan LLdBbỗng nhíLLdBu màyXedm: Xedm- CXshQó phXshQải XshQbệnh tQJQgim lại….

-Mẹ à…-QJQg GQJQgiang NhaQJQgn c4HH9ười cười:4HH9 Xedm- ĐừnQJQgg nghXedmĩ LLdBvớ vẩnXedm nLLdBữa, QJQgcon Xedmvừa đXshQến bệnhQJQg viện4HH9 kiểmLLdB Xedmtra rồi,Xedm mọiXshQ thứLLdB đLLdBều ổnLLdB cảQJQg! 4HH9- Đ4HH9ể chXedmứng mXedminh XshQcho nQJQghững gLLdBì m4HH9ình Xedmvừa nóiLLdB, GianXedmg NhaXedmn còLLdBn đưaXedm 4HH9cho m4HH9ẹ xXshQem tờQJQg đQJQgơn k4HH9hám bệnXedmh LLdBmà b4HH9ác sXshQĩ đãLLdB viết.

4HH9Mẹ GLLdBiang NLLdBhan đọcXshQ kếtLLdB 4HH9quả kiểmQJQg LLdBtra cXedmủa Xedmcon, nXshQụ cườiXedm XshQlập tức4HH9 nởQJQg trênXedm môi.

Trong nhàXedm vQJQgệ siXshQnh, Gi4HH9ang NQJQghan sLLdBoi QJQgvào gương.XshQ HìXedmnh Xedmảnh củaLLdB aXedmnh troQJQgng gươnQJQgg c4HH9ó chúXedmt cứnQJQgg nh4HH9ắc, khuôQJQgn mặQJQgt cứLLdB QJQgthất QJQgthần nhXshQư ngưXshQời LLdBmất hồn,XshQ nếuXshQ khô4HH9ng chẳnLLdBg đếnLLdB mứLLdBc XshQcó ngưQJQgời đếnQJQg nhàXedm QJQgmà aLLdBnh khôngLLdB biết.4HH9 MẹQJQg aXshQnh cứLLdB thỉLLdBnh thLLdBoảng QJQglại đXshQến 4HH9dọn dXedmẹp nLLdBhà cLLdBửa c4HH9ho LLdBanh, hôLLdBm 4HH9nay cLLdBũng QJQgkhông phảiXshQ là4HH9 ngoại4HH9 lệ.

TrêLLdBn bXshQàn QJQgbày toà4HH9n đồQJQg ăXshQn XshQmà thXedmường nLLdBgày LLdBanh 4HH9vẫn t4HH9hích ănXedm, thếQJQg nhưXshQng hômXedm naLLdBy QJQgăn vàoLLdB lQJQgại QJQgchẳng thấLLdBy nQJQggon miệQJQgng chútXshQ nào.LLdB LLdBCó lXshQẽ tạ4HH9i v4HH9ì 4HH9dạo nàyQJQg aLLdBnh thựcXedm s4HH9ự q4HH9uá QJQgbận rộn.

- MẹXedm đãQJQg đặt4HH9 kháQJQgch sạnXshQ tLLdBổ LLdBchức hôn4HH9 lQJQgễ XshQcho cXshQon rồi4HH9, LLdBở khách…..
MẹQJQg Xedmanh bLLdBắt đầuQJQg nLLdBói đếnLLdB chuyệnLLdB cQJQghuẩn bQJQgị hXshQôn lễ.Xedm GiXedmang NLLdBhan chẳng4HH9 đ4HH9ể hềLLdB QJQgđể tâXedmm đến4HH9 nh4HH9ững gLLdBì m4HH9ẹ Xedmanh Xedmđang nói.

- QJQgCác cXshQon QJQgkết hXedmôn xo4HH9ng kXedmhông địXedmnh dọQJQgn LLdBvề nhà4HH9 ởXshQ 4HH9thật à?

- KhQJQgông ạ…-LLdB GXedmiang NXedmhan cưQJQgời cười:XshQ Xedm- Co4HH9n queXshQn ởXshQ QJQgriêng rồi!

- CũngXedm 4HH9phải! XshQ- MẹLLdB GLLdBiang XedmNhan QJQgtỏ vẻQJQg rXshQộng lượnLLdBg: 4HH9- ThLLdBanh niQJQgên đềLLdBu tLLdBhích 4HH9có khLLdBông giXedman riênLLdBg tQJQgư! Xedm- N4HH9ói r4HH9ồi XshQbà đưaXshQ mắtXshQ nhìn4HH9 khắpXedm 4HH9căn phòXedmng: Xedm- CóQJQg cần4HH9 p4HH9hải sXshQửa lXshQại cXshQăn hộXshQ nàyQJQg khQJQgông con?

Giang NhaXshQn QJQgbỏ đLLdBôi đXedmũa t4HH9rên tLLdBay xuốXedmng, đá4HH9p: XshQ- KhôngQJQg cầnQJQg phiềnLLdB phứcLLdB nhưXshQ vậXedmy đâuXedm mẹ!

- DQJQgù LLdBsao cQJQgũng phảiXshQ Xedmmua Xedmsắm mộtLLdB vXedmài dXedmụng cụLLdB giQJQga đình4HH9 chứ….

LLdB- XedmGần đâyLLdB côngQJQg QJQgty bậnXedm lắmLLdB, 4HH9con QJQgkhông có4HH9 thQJQgời Xedmgian đâu!

- KhôngLLdB QJQgsao, đểLLdB Xedmmẹ muLLdBa gLLdBiúp cXshQon! 4HH9- M4HH9ẹ G4HH9iang LLdBNhan hQJQgào hứng4HH9 nói.Xedm ChỉQJQg Xedmcần co4HH9n tXedmrai cXedmhịu LLdBkết h4HH9ôn QJQgthì 4HH9cho Xedmdù có4HH9 vấtQJQg vQJQgả đến4HH9 đXshQâu bàQJQg cũQJQgng chXedmấp nhận.

Giang 4HH9Nhan chXedmần chừ4HH9 mộtXshQ chQJQgút đàXedmnh gQJQgật 4HH9đầu, chXedmẳng nhLLdBẽ XshQmẹ XshQnói gìXshQ 4HH9anh c4HH9ũng gạt4HH9 đi4HH9: Xedm- VângXshQ, vLLdBất vảXedm cQJQgho mXedmẹ quá!

- CáXshQi Xedmthằng này,Xedm saQJQgo 4HH9mà kháXedmch LLdBsáo XshQvới mẹXedm thế!

QJQgSau kXedmhi thXedmu dọnLLdB phòngXshQ bếpQJQg xo4HH9ng xuôi,4HH9 mẹXedm GiXedmang NhXedman cQJQghuẩn b4HH9ị XshQra về.QJQg TrướXedmc khQJQgi điXshQ mQJQgẹ anXedmh chợXedmt n4HH9hớ r4HH9a chuyXshQện gìQJQg 4HH9đó, li4HH9ền nQJQggoảnh lạXedmi nỏi4HH9: LLdB- À4HH9 phảiXshQ Xedmrồi….- mẹQJQg lấy4HH9 4HH9ra mộLLdBt cLLdBái điện4HH9 QJQgthoại đXedmã XshQtắt mXshQáy QJQgở tronXshQg XshQtúi rLLdBa vQJQgà nóLLdBi: Xedm- Ti4HH9ểu NguyQJQgên, cLLdBái điệnLLdB thLLdBoại XshQnày c4HH9on đQJQgã đểXshQ ởQJQg QJQgnhà hơLLdBn mộtLLdB 4HH9năm QJQgnay rồi.XshQ 4HH9Nếu nhXedmư cXshQon đãXshQ khôXshQng dùLLdBng đếnQJQg thìQJQg mẹXshQ manXshQg đXedmi ch4HH9o ngườLLdBi tQJQga nhé!

Giang NhLLdBan ngQJQgẩng đầuXedm Xedmnhìn, chXshQiếc điệnXedm thoạiXedm QJQgấy 4HH9được bQJQgày tQJQgrong tLLdBủ kXedmính, anXshQh vừaQJQg nhìXshQn LLdBđã ưnLLdBg ýXshQ ngLLdBay. Ki4HH9ểu cá4HH9ch đơnXshQ QJQggiản, Xedmvỏ ngo4HH9ài mLLdBàu đeXedmn saXedmng trọng…Xedm.không hiLLdBểu Xedmvì sXshQao mLLdBà aLLdBnh XshQvừa nXshQhìn 4HH9thấy nLLdBó Xedmđã bỏXshQ tiềnQJQg rXedma m4HH9ua QJQgnó vềXedm QJQgluôn khôngXedm sXedmuy nghLLdBĩ, rồXshQi đặtQJQg nQJQgó QJQgvào LLdBchiếc tXshQủ đầu4HH9 giường.

HXshQóa r4HH9a đãXedm đểQJQg nQJQgó Xedmở Xedmđó hơnLLdB mộtXedm nXshQăm trờiQJQg rồi4HH9, cu4HH9ối QJQgcùng vẫnQJQg chỉXshQ cQJQgoi là4HH9 nXedmhư mLLdBột vXedmật đểXedm Xedmtrưng bàQJQgy màQJQg thôi.

Chẳng mấyXedm chố4HH9c 4HH9đã đLLdBến cuốiQJQg tXshQháng. Tron4HH9g buQJQgổi LLdBhọp tổng4HH9 4HH9kết Xedmcuối thángXedm, XshQsếp 4HH9hết lờiXshQ khe4HH9n ngợiQJQg Vâ4HH9n 4HH9Vy. 4HH9Khách LLdBhàng củaXedm QJQgcông tLLdBy QJQgđã gLLdBọi điLLdBện đếnXedm hếtXshQ lời4HH9 kXshQhen ngợXedmi vLLdBà tỏXedm rQJQga vôXedm cùngXedm LLdBhài lXshQòng Xedmvới thá4HH9i độLLdB v4HH9à chLLdBất 4HH9lượng phXedmục vụQJQg củaXedm XshQcông XshQty. SếLLdBp cXedmòn thưở4HH9ng cQJQgho XedmVân XshQVy bQJQga nghì4HH9n tệ.

Cô còn4HH9 LLdBchưa LLdBđược lĩnhXshQ t4HH9iền thLLdBì cáXedmc đồng4HH9 nghiXshQệp QJQgđã XshQhò QJQgreo đòiQJQg VânQJQg VQJQgy phXshQải kXedmhao. Vừa4HH9 hQJQgay ởQJQg tXedmrên coLLdBn XshQphố gXshQần đXedmó mới4HH9 XshQkhai tLLdBrương mộLLdBt Xedmcửa 4HH9hàng đ4HH9ồ nướng,LLdB mọXedmi nXedmgười Xedmai 4HH9nấy đề4HH9u XshQnghỉ làm4HH9 Xedmtừ sớm4HH9 QJQgvà XshQra đóXedm nQJQggồi tụXedm tXshQập vớiQJQg nhau.

Cô còXedmn chưaXshQ được4HH9 lĩnQJQgh tiềnXshQ thìQJQg các4HH9 đồngQJQg n4HH9ghiệp đãXedm XshQhò reXedmo đòiLLdB VâXedmn VLLdBy phảiXedm khaXedmo. XshQVừa haXshQy ởXshQ t4HH9rên c4HH9on phố4HH9 QJQggần đóXshQ mXshQới k4HH9hai tLLdBrương mXshQột cửLLdBa hàng4HH9 đồXedm nướng,Xedm XshQmọi ngXshQười XshQai XshQnấy đềuXshQ LLdBnghỉ làXshQm từQJQg sLLdBớm Xedmvà Xedmra đXshQó ngồLLdBi LLdBtụ tậQJQgp vớXshQi nhau.

ChẳQJQgng LLdBmấy khLLdBi đư4HH9ợc vXedmui QJQgvẻ th4HH9ế này,Xedm chXshQo dù4HH9 cóLLdB m4HH9ất tiềnXedm cũngQJQg t4HH9hấy đánLLdBg! XedmDù LLdBgì thXedmì đLLdBây cũngXedm là4HH9 tiềnQJQg củaXedm sếpXshQ chứXedm đâuLLdB phảiXedm tiềnQJQg củLLdBa LLdBcô. 4HH9Mọi ngườ4HH9i ngLLdBồi xunXedmg XshQquanh LLdBcái XshQbàn, cQJQgụng QJQgli chúLLdBc mừnXedmg Xedmvà LLdBăn uốXedmng Xedmno sa4HH9y. SaLLdBu kLLdBhi 4HH9ăn uốngXedm xongQJQg, họLLdB lạXshQi rủQJQg nhXshQau 4HH9đến 4HH9KTV hát.

Nhân lú4HH9c Xedmđám đànXedm 4HH9ông coXedmn tQJQgrai QJQgđang hátQJQg hò,LLdB QJQgmấy chịXshQ QJQgem 4HH9phụ nXedmữ liềXshQn ngLLdBồi túmXedm tụmXshQ XshQvới LLdBnhau bXedmuôn dưa4HH9 lê.

4HH9- ThậtXshQ 4HH9không ngờ4HH9 trướcLLdB kh4HH9i kếtLLdB hXedmôn lạiQJQg gXshQặp phải4HH9 chuyệnQJQg nàyXshQ! LLdB- TXedmôn 4HH9Kì mímLLdB môiLLdB nhấXshQp mLLdBột ngụmLLdB rưXedmợu vXshQang: QJQg- Cá4HH9c chị4HH9 nóXedmi x4HH9em XshQcó XshQkì Xedmlạ không,LLdB đúnQJQgg LLdBvào lúXedmc n4HH9ày gặpXshQ lạiQJQg aQJQgnh ấy,LLdB 4HH9hóa rXshQa anQJQgh ấyQJQg đến4HH9 giờQJQg vẫnXedm còn4HH9 chLLdBưa kLLdBết hôn!

Đúng vàoXedm lQJQgúc ch4HH9uẩn bLLdBị XshQnắm taLLdBy vXedmị hQJQgôn 4HH9phu bướcQJQg vàQJQgo lễXedm đườngXshQ tQJQghì TôXedmn KXedmì QJQglại t4HH9ình cXshQờ gặXedmp lLLdBại ngưXshQời yêQJQgu cũ.

- XshQThế cậuQJQg 4HH9định LLdBlựa cXshQhọn r4HH9a làXshQm Xedmsao? XshQ- TiểXedmu Th4HH9u 4HH9tò LLdBmò hỏi.

Vẻ mặ4HH9t TôXedmn 4HH9Kì cóQJQg chLLdBút QJQgđau kQJQghổ, chXshQỉ cóQJQg điềXedmu đâQJQgy chẳnLLdBg quLLdBa LLdBchỉ Xedmlà sựQJQg XshQu uLLdBất tron4HH9g Xedmmột v4HH9ài gXedmiây nQJQggắn ngLLdBủi. ChỉQJQg và4HH9i giâ4HH9y sXedmau cXshQô đãQJQg nXshQở nụLLdB cQJQgười tư4HH9ơi rXedmói: Xedm- LựaQJQg cQJQghọn thếXedm XshQnào? ĐưQJQgơng nhiênLLdB Xedmlà tôXshQi Xedmvẫn sXedmẽ LLdBkết hô4HH9n QJQgtheo đún4HH9g k4HH9ế hoạch,LLdB cLLdBhẳng QJQgnhẽ aLLdBnh ấyQJQg độtXedm nhiênLLdB XshQxuất hiện4HH9 LLdBnói rằn4HH9g 4HH9vẫn còLLdBn 4HH9yêu tXedmôi t4HH9hì tôXedmi phXedmải bỏQJQg đám4HH9 cướiXshQ đểQJQg quQJQgay lạ4HH9i XshQvới aXshQnh ấyXshQ Xedmchắc? ChLLdBo dù4HH9 tôLLdBi c4HH9ó yêuQJQg an4HH9h ấyXedm đếnXshQ 4HH9mức nXshQào cQJQgũng 4HH9sẽ khôXedmng Xedmlàm LLdBnhư vậy.LLdB ĐXshQâu LLdBcó cònQJQg XshQlà mấyLLdB côXshQ bXedmé, cXedmậu béXshQ nLLdBông nổiXedm n4HH9hư XshQtrước đâu,4HH9 cònXshQ LLdBcó Xedmai 4HH9dám tXedmin tưởngLLdB vQJQgào mộtQJQg thLLdBứ tì4HH9nh yêuQJQg chXedmẳng QJQgbao giờ4HH9 phXshQôi ph4HH9ai nữQJQga chQJQgứ? TrưXshQớc QJQgđây LLdBcậu nóiXedm cậuXshQ th4HH9ề nLLdBon hẹnXedm biểnLLdB với4HH9 mộtQJQg ngườXedmi, cảLLdB đờiQJQg 4HH9chỉ yêuXedm mộtQJQg mQJQgình 4HH9người ấyQJQg thôi,LLdB Xedmcó QJQglẽ mọiLLdB QJQgngười sLLdBẽ cảmQJQg độn4HH9g 4HH9đến rLLdBớt nướLLdBc mắt4HH9. QJQgNhưng bLLdBây QJQggiờ QJQgmà 4HH9cậu n4HH9ói vậ4HH9y, mọXedmi nXshQgười vẫQJQgn sẽQJQg rXshQơi Xedmnước mắtXedm, nhưLLdBng màXshQ LLdBlà cườiLLdB XshQchảy nướcLLdB 4HH9mắt. QXedmuá khứQJQg chỉQJQg l4HH9à quáLLdB k4HH9hứ, khôn4HH9g thểXedm đểXedm quXshQá XshQkhứ trởQJQg thànQJQgh vậtXshQ QJQgcản Xedmcho tưQJQgơng l4HH9ai được!

Tiểu ThXedmu tiếc4HH9 nuLLdBối thở4HH9 dàiLLdB: 4HH9- LẽQJQg nàLLdBo bâyQJQg giờXshQ 4HH9ai nấXedmy đề4HH9u XshQbị hiệnLLdB thựcXedm hóXedma hếtLLdB rồXshQi h4HH9ay sao?

Tôn KXshQì cườLLdBi cườXedmi nóiQJQg: XshQ- XshQĐây LLdBlà hiệnLLdB thực,XshQ cQJQgũng QJQglà mộXedmt s4HH9ự 4HH9lựa chọXshQn hếtLLdB s4HH9ức QJQgbình thường!QJQg ChẳngQJQg aQJQgi muốnXshQ manXedmg mộtXshQ tLLdBhứ mơXedm 4HH9hồ Xedmra để4HH9 đánh4HH9 cuộcXshQ 4HH9cả 4HH9đời QJQgmình cQJQgả! MàXshQ tìnXshQh yXshQêu lLLdBại lXedmà t4HH9hứ mơ4HH9 hồLLdB nhấtLLdB tXshQrong c4HH9ái tXedmhế giớ4HH9i này!

- XedmTìm lạ4HH9i giấc4HH9 mộ4HH9ng t4HH9ình Xedmyêu chXshQẳng qQJQgua 4HH9chỉ làXshQ mộtXshQ Xedmsự hoaXshQng tưởQJQgng. MộngQJQg cũ,QJQg ch4HH9ẳng 4HH9qua cũXshQng chXshQỉ làQJQg mLLdBột giấQJQgc Xedmmộng XshQmà thôi!

Tôn KìQJQg nóXedmi đ4HH9úng, đóXshQ chXshQẳng LLdBqua chỉXedm làXedm mQJQgột g4HH9iấc mơ.

Vì hôQJQgm sXshQau còQJQgn phải4HH9 điXshQ làLLdBm nênLLdB mọiLLdB ngườQJQgi Xedmvui chơiQJQg đếLLdBn mườiXshQ giờXshQ Xedmlà lụcXshQ tụ4HH9c giLLdBải 4HH9tán hXshQết. LLdBVân VQJQgy Xedmra XshQquầy thLLdBanh t4HH9oán XshQrồi cùXshQng TXedmiểu 4HH9Thu rQJQga 4HH9bến Xedmxe buLLdBýt. RXshQa đếnLLdB bếnXshQ xeQJQg, mQJQgở túiXshQ rLLdBa LLdBlấy tiềXshQn lẻQJQg LLdBthì cLLdBô mớiXedm phLLdBát QJQghiện LLdBra l4HH9à 4HH9điện QJQgthoại c4HH9ủa mìnLLdBh XshQkhông 4HH9có ởXshQ Xedmtrong túi.

- LLdBCậu nhXshQớ LLdBlại 4HH9cho kĩXedm vàXshQo, cXedmó phảiQJQg lLLdBà để4HH9 quêXedmn điện4HH9 thoại4HH9 ởQJQg KXshQTV rXshQồi không?

Vân4HH9 XedmVy nhớ4HH9 kĩXedm 4HH9lại, 4HH9ban QJQgnãy XshQvì sợ4HH9 QJQgtiếng Xedmnhạc quáXedm ồXshQn khôngXshQ tQJQghể n4HH9ghe thXshQấy tiếnLLdBg Xedmchuông điệnLLdB thoạQJQgi nXshQên cXedmô đXedmã lấyXedm điQJQgện LLdBthoại 4HH9ra khỏi4HH9 túi4HH9 vXedmà đểXshQ LLdBlên ghế4HH9 sXedmô p4HH9ha. TQJQghế màQJQg l4HH9úc 4HH9ra vềXshQ QJQgcô lạiXedm QJQgquên khôngLLdB 4HH9cầm theo.

- 4HH9Tớ mộtQJQg XshQmình quaXshQy lạXedmi đ4HH9ó lấyXedm XshQlà được4HH9 rồi!4HH9 CXedmậu vXshQề đi,QJQg nhQJQgà cậuLLdB xa!

- KLLdBhông Xedmsao! Xedm- TiểuLLdB 4HH9Thu QJQgtúm LLdBlấy cLLdBánh t4HH9ay Vâ4HH9n XshQVy: LLdB- TớXshQ QJQgđi LLdBvới 4HH9cậu, c4HH9ùng lắmLLdB thìXshQ LLdBvề nhàLLdB cậuLLdB nLLdBgủ mXshQột đêLLdBm QJQgchứ gì!

XedmHai ngườiXshQ vừaXedm n4HH9ói v4HH9ừa chạyLLdB vộiXedm vàQJQgng XshQvề phíaLLdB quáXedmn kXedmaraok đểXedm lấXshQy XshQđiện thoạQJQgi. 4HH9Vân VQJQgy điLLdB LLdBnhanh đếLLdBn QJQgnỗi khiXshQến chXshQo TXshQiểu ThLLdBu LLdBchạy đuổiQJQg thLLdBeo mệXshQt đếnLLdB bởQJQg hLLdBơi taLLdBi: XshQ- XedmTiểu Vy4HH9, cậ4HH9u đừngXedm sốtLLdB QJQgrột, đ4HH9iện thoạiXshQ 4HH9để ởXedm XshQđấy khôXedmng mấQJQgt đượcLLdB đâu.QJQg BìnQJQgh thườXedmng LLdBcậu giữLLdB điệXshQn tXedmhoại rấ4HH9t kĩ,Xedm QJQgcó phảiLLdB lQJQgà sợLLdB ngưLLdBời khácLLdB pXshQhát LLdBhiện rXedma bQJQgí mậ4HH9t gìLLdB LLdBtrong đóXedm khXedmông hả?

Tiểu ThLLdBu nXedmói bXedmừa nhưnLLdBg lạiLLdB trúnXshQg ngaQJQgy 4HH9tim đ4HH9en của4HH9 VânXedm Vy.

Trong điện4HH9 thoXshQại Xedmcủa cô4HH9 cLLdBó chLLdBứa bLLdBí mậtXshQ khôngQJQg t4HH9hể nóiQJQg 4HH9cho 4HH9người kháXedmc biếtLLdB đưXshQợc. QJQgSau k4HH9hi t4HH9hời giQJQgan quQJQgay ngượcQJQg trởXedm lại,QJQgcô đQJQgã 4HH9chạy đến4HH9 trướXshQc cử4HH9a n4HH9hà nXedmhà XedmGiang NXshQhan, dùngXshQ XshQmáy ảnXshQh chụ4HH9p lạXedmi mộtLLdB b4HH9ức ảnh4HH9 củaXedm Gia4HH9ng NLLdBhan. SXshQau kQJQghi XshQmua điXedmện th4HH9oại hXedmồi đầuXshQ Xedmnăm, côXedm XshQđã chuyXedmển Xedmbức ảnhXshQ Xedmấy vào4HH9 trXedmong bộLLdB nLLdBhớ máyXshQ. NgộLLdB QJQgnhớ cQJQgó ngườXedmi lấXedmy Xedmđược cXshQái 4HH9máy QJQgrồi LLdBmở QJQgra xQJQgem ảnXedmh, phátXshQ hiệXshQn 4HH9ra bức4HH9 ả4HH9nh ấy…cXshQhắc cũnQJQgg kQJQghông cXedmó vấXedmn đềXshQ gQJQgì đâuXshQ nhỉ?4HH9 Kh4HH9ông được,4HH9 cô4HH9 4HH9không thXshQể mạoXshQ QJQghiểm nXshQhư vậyXshQ được!4HH9 LLdBCô nhấtLLdB định4HH9 phảiXedm tìmXshQ lại4HH9 điệnXedm thoại.QJQg ChuyệQJQgn 4HH9này mXshQà đểXshQ chXedmo GXshQiang QJQgNhan Xedmbiết QJQgđược, chắQJQgc cXedmhắn aLLdBnh s4HH9ẽ c4HH9ho rằng4HH9 Xedmcô 4HH9là mộtXshQ XshQkẻ bXshQiến XshQthái, mộ4HH9t coXedmn điên.

Trước kiaXedm, lúcXshQ cLLdBô vàLLdB GianXedmg Nha4HH9n cònXshQ Xedmở LLdBbên nhQJQgau, cLLdBô lXshQuôn thLLdBể hLLdBiện nXedmhững mQJQgặt LLdBtốt củaXedm Xedmmình trướcLLdB Xedmmặt aQJQgnh. XshQBây g4HH9iờ mặcQJQg 4HH9dù Xedmkhông XshQcó duy4HH9ên phậnXshQ đượcLLdB ởXshQ Xedmbên nXedmhau nhưngLLdB cũLLdBng khôXshQng thểXshQ đ4HH9ể anLLdBh LLdBcó ấXedmn tượ4HH9ng LLdBxấu vềLLdB cô4HH9 được.

- NXshQày aLLdBnh! 4HH9- VânXedm VLLdBy laXshQo 4HH9đến quầy4HH9 th4HH9u tiQJQgền: QJQg- TôiQJQg vừaQJQg nQJQggồi Xedmở phònXedmg LLdB302, hìXshQnh n4HH9hư đQJQgiện thoLLdBại củaXedm tXedmôi vẫn4HH9 còLLdBn đ4HH9ể LLdBtrong đLLdBó! Xedm- LLdBVừa XshQnói Vâ4HH9n VLLdBy vừa4HH9 mLLdBóc QJQgra hQJQgóa đơXshQn v4HH9ừa QJQgthanh toán.

- XQJQgin QJQgcô đợiLLdB cLLdBho XshQmột cQJQghút! XedmĐể tôiXshQ 4HH9hỏi nh4HH9ân viLLdBên LLdBphục vụ4HH9 xQJQgem saoLLdB!- c4HH9ô QJQggái XshQở quầyXedm thaLLdBnh LLdBtoán 4HH9lịch sựQJQg chấnXshQ Xedman XshQcô rồLLdBi nhấc4HH9 mXedmáy LLdBgọi cXshQho nXshQhân viXedmên pXedmhục vụ.

TrốnXshQg ngực4HH9 XshQVân LLdBVy đập4HH9 thLLdBình thịcXedmh, 4HH9mắt dánXedm c4HH9hặt và4HH9o cô4HH9 gáXshQi đứn4HH9g XshQở quầy.
CQJQgô gXedmái đóXshQ hỏLLdBi nhânLLdB Xedmviên phụLLdBc vụXedm vàiQJQg câuXedm Xedmlà lậpXshQ t4HH9ức Xedmcó đápQJQg án:
QJQg- Nhân4HH9 viêXedmn dXedmọn dẹXedmp nóiLLdB bXshQan nã4HH9y dọnXedm phònQJQgg Xedmkhông nhì4HH9n thấyXshQ điệnXshQ thoạXedmi củaXedm cXshQô! LLdB- 4HH9Cô gáXshQi đóXedm nói.

Vân VXshQy 4HH9vẫn khôngXedm nảQJQgn lònXshQg: QJQg- ĐiệnLLdB thoạiLLdB củaLLdB tôXshQi 4HH9có màXshQu đeXedmn, QJQgcó kh4HH9i l4HH9ại rơiXedm vàQJQgo khLLdBe ghếXedm nàoLLdB đXedmó 4HH9mà ngườXshQi đ4HH9ó kXshQhông nhQJQgìn tQJQghấy, t4HH9ôi cóLLdB thể4HH9 lXshQên đóQJQg tXshQìm 4HH9có đQJQgược không?

- XshQXin lỗiQJQg cô,Xedm phònXshQg XshQ302 hXedmiện giQJQgờ đã4HH9 cóLLdB khá4HH9ch XshQvào rồiLLdB, c4HH9húng Xedmtôi phải4HH9 được4HH9 4HH9sự QJQgđồng ýXshQ củaQJQg khQJQgách mQJQgới dám4HH9 cXshQho cQJQgô vàoXedm !Xedm- CôQJQg gáQJQgi ởXshQ qLLdBuầy lễ4HH9 tâQJQgn Xedmmỉm cườiQJQg giLLdBải thíchXshQ, Xedmsau Xedmđó đXshQưa tLLdBay LLdBra mờiXshQ VânXedm V4HH9y QJQgngồi vàLLdBo LLdBghế chờ4HH9 đợiXshQ: QJQg- MờiLLdB cXshQô ngồQJQgi xQJQguống đâXedmy đợiXedm mộXshQt chXedmút, LLdBchúng tôiLLdB đã4HH9 LLdBcho ngưLLdBời vàQJQgo hỏiXshQ rồiXedm ạ!

Một QJQgcốc 4HH9trà hLLdBoa cúLLdBc nóLLdBng hQJQgổi đượ4HH9c bêLLdB đếnXedm tLLdBrước mXedmặt cXshQô, VânQJQg 4HH9Vy XshQchẳng buồn4HH9 uốQJQgng lấQJQgy mộtLLdB ngụm,4HH9 4HH9mắt Xedmcứ dáLLdBn chặXedmt vàQJQgo quầy.

QJQgĐáng nhẽLLdB rLLdBa côQJQg khônQJQgg nê4HH9n lưQJQgu lạiLLdB ảnLLdBh 4HH9của 4HH9Giang Nh4HH9an. DùXshQ XshQsao anQJQgh cũnXshQg đâuXedm cònXshQ lXedmà người4HH9 y4HH9êu củaQJQg Xedmcô XshQnữa. CLLdBô cấtXshQ giXedmữ những4HH9 QJQggì có4HH9 liênXedm quaXshQn XshQđến aXshQnh, QJQglén lútXedm nXshQhư mộXedmt Xedmtên XshQăn trộmQJQg, tLLdBhế n4HH9ày cXshQòn 4HH9ra thểLLdB thốngXshQ gìQJQg nLLdBữa chứ?

NỗLLdBi tươngXedm tXedmư, sựLLdB mXshQong nhớLLdB khiếnQJQg chXshQo c4HH9ô XshQcó LLdBcảm giáQJQgc nQJQghư đanQJQgg LLdBlàm chLLdBuyện 4HH9gì tộXedmi lỗi…màLLdB đốiQJQg tượng4HH9 XshQbị pQJQghạm tQJQgội lXedmại l4HH9à ngườiLLdB LLdBmà QJQgcô đã4HH9 thề4HH9 LLdBnon hẹXshQn biểu4HH9. NghLLdBĩ Xedmđến đ4HH9ây Xedmtrái Xedmtim c4HH9ô QJQgchợt đaXshQu đớnXshQ nhưQJQg bịXshQ Xedmai Xedmđó bóXedmp nghẹt.

Kh4HH9ông biếtXedm cQJQgó pXedmhải làQJQg Xedmvì “có4HH9 t4HH9ật Xedmgiật mình”4HH9 haXshQy khôngXshQ màXedm LLdBcô cXshQứ cảLLdBm 4HH9thấy cXedmó QJQggì QJQgđó khônLLdBg lXedmành đaXedmng chờXedm XshQđợi mìnhXshQ. NXshQgộ nh4HH9ỡ XshQbị phXedmát hiệnQJQg…cô biếtXedm g4HH9iải 4HH9thích tLLdBhế QJQgnào đXedmây. ĐaXshQng Xedmmải LLdBmê LLdBnghĩ ngợiXedm vẩn4HH9 vơQJQg thì….

- ThXshQưa cô…-Xedm CôXedm gá4HH9i QJQgở quXshQầy lễLLdB tânQJQg lê4HH9n tiXshQếng: QJQg- ĐiệnXshQ QJQgthoại củQJQga côQJQg đXedmã tLLdBìm thấyXedm rồiXshQ, nhưnQJQgg vị4HH9 khXedmách nLLdBhặt đượQJQgc điXshQện thoại4HH9 củaXedm QJQgcô yXedmêu cầu4HH9 đLLdBích daXshQnh XshQcô XshQlên lấy!

Vừa haQJQgy tiQJQgn đãQJQg tìXedmm đưXedmợc điện4HH9 thXedmoại, VâQJQgn VQJQgy chưaXedm XshQkịp thởXshQ phQJQgào thQJQgì cQJQgâu nói4HH9 tiếXshQp XshQtheo củQJQga QJQgcô phXshQục XshQvụ QJQgkhiến cXshQho Vâ4HH9n XshQVy LLdBgiật thXedmót: LLdB- Tạ4HH9i 4HH9sao lạiXshQ QJQgbảo đXshQích dan4HH9h t4HH9ôi đếnXshQ lấy?QJQg Xedm- VâLLdBn VQJQgy đứngQJQg dậy,4HH9 ngầQJQgn ngQJQgừ hỏi.

Cô gáQJQgi đQJQgó LLdBbình 4HH9thản nóiLLdB: XshQ- C4HH9ó LLdBlẽ lLLdBà Xedmmuốn l4HH9àm LLdBquen vớiXedm cXedmô thXshQôi ạ!

Vân XshQVy thậXedmt sựXedm kXshQhông thQJQgể 4HH9hiểu nLLdBổi, cLLdBó lQJQgí dXedmo gì4HH9 đểXshQ phảiLLdB QJQglàm nhưXedm vậyQJQg đâu?

- C4HH9ám 4HH9ơn, LLdBtôi biếtXshQ rồi!LLdB –4HH9 CQJQgô dừngXshQ lạXshQi m4HH9ột láXedmt rồiQJQg nXshQói tiếp:QJQg QJQg- KLLdBhách tXedmrên phXedmòng đóLLdB Xedmlà QJQgnam haXshQy nữ?

- LàXedm Xedmnữ ạQJQg! Xedm- CQJQgô Xedmgái đóXedm mQJQgỉm cườXshQi đáp.

LQJQgà nXedmữ, vậLLdBy thXshQì tốt.

Vân VLLdBy tLLdBhở XshQphào nhẹXedm nhõm,LLdB XshQít QJQgnhất thìXshQ đQJQgấy cQJQgũng kQJQghông pXedmhải lQJQgà GiaXshQng NLLdBhan, khôLLdBng pQJQghải G4HH9iang NhQJQgan thXedmì XshQtốt! LLdBNghĩ đếnQJQg đóQJQg VâLLdBn VQJQgy LLdBliền cườXshQi chếLLdB nhLLdBạo bQJQgản tXedmhân. CóXedm lẽ4HH9 tạXedmi vìXedm gXshQần đâyQJQg côXedm thườngXedm xuyêXedmn gặXshQp GiQJQgang NXedmhan QJQgnên thầXedmn kinQJQgh XshQlúc nQJQgào cũngQJQg căXshQng thẳXshQng. TrLLdBên đời4HH9 nà4HH9y là4HH9m gìLLdB 4HH9có chuyệnXshQ trùnLLdBg hợ4HH9p đến4HH9 XshQnhư vậy,Xedm chẳQJQgng nQJQghẽ GiaXshQng NhLLdBan lúc4HH9 nXedmào cũLLdBng xuấtXedm LLdBhiện ởLLdB nhữnXshQg LLdBnơi côXshQ đến?

Vân 4HH9Vy vXshQà TLLdBiểu 4HH9Thu cùXedmng điXshQ XshQvào tha4HH9ng máQJQgy theQJQgo người4HH9 pXedmhục vụ.
QJQgTrong th4HH9ang XshQmáy đaXshQng phQJQgát bảnXedm 4HH9nhạc rấtLLdB thịnhQJQg hànXshQh. T4HH9iểu TLLdBhu LLdBcũng lXedmẩm bẩmQJQg hátXshQ theo4HH9, thếQJQg Xedmnhưng VâXedmn 4HH9Vy Xedmchẳng cQJQgó bụnXedmg dạLLdB LLdBnào mXshQà nXedmghe nữa.XshQ SaXedmu kXshQhi 4HH9lấy LLdBđược đLLdBiện thoạiQJQg, việLLdBc đXshQầu tiQJQgên mLLdBà cXedmô pXedmhải làXedmm QJQglà LLdBxóa bứLLdBc ảnLLdBh củaXshQ GXshQiang NhaXshQn đi.Xedm QXedmua lầnXshQ 4HH9này cXshQô đQJQgã Xedmrút XshQra XshQđược bàLLdBi học4HH9 xLLdBương máu.

XedmTrong phòngXedm vọngLLdB Xedmra tiếngQJQg cưLLdBời 4HH9nói Xedmồn àoXedm. CQJQgô phLLdBục vụLLdB lễXedm phépQJQg 4HH9gõ cửXshQa rồi4HH9 đXedmẩy cXedmửa bướcLLdB vào.

VXshQân XedmVy Xedmcòn QJQgchưa Xedmkịp nLLdBói mXedmục đXedmích đếnXedm đâyLLdB thìQJQg QJQgmột côXedm gá4HH9i QJQgtóc QJQgdài đãXedm ngXshQoảnh đầu4HH9 lạLLdBi nhìnLLdB LLdBcô. C4HH9ô t4HH9a cóXedm mQJQgột đôXedmi mắt4HH9 tXedmo tròQJQgn nQJQghư mắtLLdB nLLdBai, lúLLdBc cư4HH9ời t4HH9rên m4HH9á cLLdBó hiệnQJQg XshQra hXshQai cáQJQgi Xedmmá lQJQgúm rấtLLdB sâu.4HH9 ÁnhXshQ mLLdBắt củaLLdB LLdBcô Xedmta dXshQừng lạiXshQ trêXshQn mặtLLdB TiLLdBểu ThLLdBu kLLdBhoảng hXedmai 4HH9giây rồQJQgi lập4HH9 tứcLLdB d4HH9án QJQgchặt vXedmào mặXshQt V4HH9ân Vy.

Hai bêXshQn nhì4HH9n nQJQghau mấXedmt vXedmài giây4HH9, độtXshQ nhiXedmên XshQVân 4HH9Vy XshQcảm thấyXshQ khuXedmôn mXshQặt QJQgnày XshQquen queXshQn 4HH9nhưng nhấtXedm thờiLLdB Xedmcô kXshQhông tQJQghể 4HH9nhớ rXedma đãXshQ Xedmgặp ởXshQ đâu.

- ThậtXshQ sựLLdB rấtXshQ x4HH9in lỗXshQi vQJQgì đãLLdB làmXshQ phiền4HH9 cácXedm bạn!QJQg Xedm- QJQgNếu như4HH9 XshQđối phưQJQgơng đãLLdB 4HH9không lênXshQ tiếnLLdBg tQJQghì LLdBVân QJQgVy đànhXshQ pXshQhải lịQJQgch sựXedm cXedmất lời.

- KhôngXshQ QJQgsao! 4HH9- CôXshQ gá4HH9i tQJQgóc QJQgdài xiQJQgnh đẹpXedm đLLdBi đế4HH9n LLdBtrước mặXshQt VâXshQn VyXshQ, chQJQgìa cXedmái điệnXshQ thoạXedmi 4HH9ra trướcQJQg QJQgmặt cô:XshQ Xedm- 4HH9Cô xXedmem xXshQem đâQJQgy cLLdBó phả4HH9i điệnLLdB t4HH9hoại củLLdBa cô4HH9 không?

Chiếc điệLLdBn thoLLdBại màXshQu đ4HH9en, trênXshQ LLdBđó cLLdBó tXshQreo mộtLLdB cXedmái Xedmmóc điệnXedm thoạiQJQg cXedmó hìnXshQh quảLLdB cầu4HH9 4HH9thủy Xedmtinh lóLLdBng lánh.

Thật k4HH9hông 4HH9ngờ có4HH9 Xedmthể tì4HH9m tLLdBhấy cáXshQi điQJQgện t4HH9hoại củXshQa mình4HH9 dễ4HH9 dàn4HH9g đếnQJQg 4HH9như v4HH9ậy. Vâ4HH9n VXshQy mỉmXedm c4HH9ười đáp:Xedm 4HH9- XshQĐúng l4HH9à củaXshQ tôi!

CôXshQ QJQggái đó4HH9 nXshQheo nheXedmo m4HH9ắt hỏi:Xedm LLdB- ThậQJQgt sQJQgự lXedmà c4HH9ủa c4HH9ô ư?

Vân VXedmy nh4HH9ìn cLLdBô LLdBta bXedmằng XshQánh mắtXedm khXshQó hiXshQểu, XshQlẽ nXshQào XshQcô lạiXshQ QJQgnhận 4HH9bừa điệnXshQ thoạiLLdB của4HH9 ngXedmười kXedmhác Xedmlà QJQgcủa mình?

- Vậy4HH9, cái4HH9 nàyXshQ thìLLdB saoQJQg? Xedm- 4HH9Những nLLdBgón taQJQgy trắngQJQg nõXedmn lại4HH9 gQJQgiơ Xedmra mộXedmt chiếLLdBc điệnXedm tXshQhoại khác.

MQJQgột chiếcXedm Xedmđiện thoLLdBại giLLdBống hệtQJQg, điềLLdBu khiếnXedm chQJQgo ngườQJQgi khXshQác khôngXedm tLLdBhể ngờQJQg đến4HH9 4HH9đó QJQglà nga4HH9y c4HH9ả cQJQgái mQJQgóc đeLLdBo XshQđiện thoLLdBại cũLLdBng giốngLLdB hệt.

Trên đời4HH9 LLdBlại cXedmó cQJQghuyện QJQgtrùng hợpXedm tXshQhế sao?

- Chẳn4HH9g tráQJQgch XshQmà cXedmô lại4HH9 nhậnQJQg nhầm,XshQ QJQgban đầuLLdB Xedmtôi cũn4HH9g nhậ4HH9n nQJQghầm đấy!

Vân4HH9 VQJQgy LLdBngây nQJQggười khônXedmg biếtLLdB phảiXedm làmLLdB sao.

- C4HH9hiếc đXshQiện tLLdBhoại nàQJQgy làQJQg củaQJQg QJQgchồng chư4HH9a 4HH9cưới m4HH9ua chXedmo tô4HH9i, còXedmn cáLLdBi Xedmmóc đ4HH9eo điệnXshQ QJQgthoại nàyXshQ tôiXshQ vớiXshQ chồnXshQg ch4HH9ưa XshQcưới mớXshQi cùngXedm Xedmđi chọnXshQ 4HH9gần đâyLLdB !4HH9- CXedmô tXedma khXshQẽ m4HH9ấp mQJQgáy LLdBmôi, ánXshQh mXshQắt cQJQghăm c4HH9hú nXedmhìn VânQJQg VQJQgy, dưLLdBờng QJQgnhư muXshQốn th4HH9ăm QJQgdò 4HH9điều gXedmì đ4HH9ó tQJQgừ XshQcô: 4HH9- ĐiềLLdBu khiếQJQgn cXedmho tôiQJQg bấLLdBt XshQngờ Xedmnhất lXedmại là…-Xedm cQJQgô tXshQa ấLLdBn QJQgvào bànLLdB phímXedm, mà4HH9n hìn4HH9h 4HH9sáng lênQJQg, 4HH9sau đóXedm giơQJQg LLdBra trưQJQgớc mặQJQgt Vân4HH9 Vy.

TiểuQJQg LLdBThu XshQkinh nXshQgạc “AXedm” lLLdBên mộtLLdB ti4HH9ếng. BứQJQgc ảXedmnh QJQgcủa GiaXedmng NhLLdBan đãXedm hiệQJQgn lXedmên mà4HH9n hìnXshQh. QJQgTim V4HH9ân XshQVy nLLdBhư thắtXshQ lại.

-Cô cQJQgó thểQJQg LLdBnói c4HH9ho tôiLLdB biếLLdBt đLLdBây lLLdBà LLdBai không?

Cô cXedmhưa baLLdBo giờLLdB dámXedm làmXedm viQJQgệc xấu,4HH9 bLLdBởi v4HH9ì sợLLdB một4HH9 ngàyXshQ sQJQgẽ bị4HH9 ngườ4HH9i kQJQghác vạchLLdB trần.XshQ XshQThế QJQgmà hXedmôm nayLLdB, đốiLLdB 4HH9mặt vớQJQgi cXedmô 4HH9gái Xedmnày, LLdBcô lạiXshQ tLLdBhấy bấtQJQg Xedmlực vLLdBà sXshQợ Xedmhãi LLdBnhư mộtQJQg tQJQgên QJQgkẻ cắpXedm bQJQgị bắtXedm tLLdBại trận.

TấtQJQg Xedmcả nhữnLLdBg ngưLLdBời n4HH9gồi tQJQgrong ph4HH9òng đềuLLdB hướngXedm m4HH9ắt Xedmvề phíaXedm cQJQgô. Vân4HH9 XshQVy ho4HH9ang maXedmng nhìnLLdB vàXedmo đQJQgôi mắtXshQ tứcLLdB Xedmtối XshQđang Xedmnhìn LLdBthẳng QJQgvào mặt4HH9 mìnhXedm ki4HH9a, LLdBcô khônXshQg thểXshQ nói4HH9 4HH9với mXshQọi người4HH9 trêQJQgn thếQJQg giớiQJQg nàXshQy Xedmrằng, đâyXshQ chínhXshQ Xedmlà người4HH9 yêXshQu 4HH9của LLdBcô, là4HH9 nLLdBgười đãLLdB chXshQết 4HH9đi giờXshQ đLLdBược số4HH9ng lạiLLdB Xedmnhờ thời4HH9 XshQgian quXshQay ngXshQược Xedmtrở lại..

Thấy VâQJQgn 4HH9Vy khôngQJQg nóiXshQ Xedmnăng gì,QJQg đXedmối phưQJQgơng càngQJQg t4HH9ỏ XshQra LLdBhung hăng.

- TạiQJQg sXshQao côLLdB QJQglại cóXedm XshQảnh QJQgchồng chưQJQga cưXshQới củaLLdB tôi?

- LLdBHai QJQgngười qXshQuen biếtXedm nhXshQau à?

TrướcQJQg 4HH9hai câXshQu hQJQgỏi đầy4HH9 Xedmtính LLdBchất LLdBvấn này,Xedm VQJQgân VLLdBy cònXshQ chưaXedm Xedmkịp trXshQả Xedmlời thLLdBì TiểuLLdB ThQJQgu đãXedm nLLdBổi quạu4HH9 LLdBlên: QJQg- NàXshQy, côQJQg làmXedm cáXshQi XshQtrò Xedmgì th4HH9ế LLdBhả? TQJQgrong đLLdBiện thoạiLLdB củ4HH9a XedmVân V4HH9y cLLdBó ảQJQgnh củaLLdB aXshQi thXedmì lXshQiên qXedmuan XshQgì đến4HH9 cô.LLdB LLdBCô tLLdBrả điXshQện thXedmoại lQJQgại chXshQo chúng4HH9 tôQJQgi tXedmhì chLLdBúng QJQgtôi cảm4HH9 LLdBơn QJQgcô. CòQJQgn nếuXshQ LLdBcô cứ4HH9 thíchLLdB bắtLLdB QJQgnạt ngườiLLdB 4HH9khác, tôiXedm nói4HH9 chQJQgo Xedmcô bXedmiết, chún4HH9g t4HH9ôi k4HH9hông 4HH9dễ bắQJQgt nạtXedm đâu!

Tiểu XshQThu vừa4HH9 nóiXshQ dứtLLdB lờiXedm tXedmhì mấyXedm côXedm gáXedmi baQJQgn nãyQJQg vXshQẫn còXedmn mảQJQgi QJQgmê hátXshQ hòXshQ liềnXedm bXshQỏ mi4HH9cro xXshQuống, cầmQJQg m4HH9ột cốQJQgc nướcXedm đáXshQ đLLdBi vQJQgề phíXshQa haQJQgi người:QJQg Xedm- NóXedmi chuyệnQJQg 4HH9với l4HH9oại nQJQggười nXedmày tQJQghì c4HH9ần LLdBgì phảiXshQ l4HH9ịch sự?XshQ- Xedmdứt lờiQJQg 4HH9cô QJQgta đưaLLdB taQJQgy lêQJQgn, hXshQất thẳngXshQ LLdBcốc nướ4HH9c vXshQào mặ4HH9t hXshQai người.

LúcXshQ Vân4HH9 LLdBVy kịXedmp phảXshQn 4HH9ứng Xedmlại thLLdBì đXedmã quLLdBá QJQgmuộn. MQJQgặc dùLLdB QJQgcô đãXshQ XshQné ngưQJQgời XshQđi Xedmnhưng nXshQửa 4HH9bên 4HH9mặt củaXshQ LLdBcô vXshQẫn 4HH9lĩnh trọ4HH9n Xedmcốc nướ4HH9c lạ4HH9nh. BộXedm 4HH9dạng củLLdBa Xedmcô lú4HH9c XshQnày trô4HH9ng thậtXedm thêLLdB thảm.

Cô Xedmphục vụ4HH9 thấyXshQ tìnhLLdB hình4HH9 4HH9không ổnXedm liềnQJQg cầLLdBm QJQgmáy XshQbộ đàXshQm lêXshQn gọi.

CXedmác nhXshQân vLLdBiên pLLdBhục LLdBvụ 4HH9xung quanXshQh đấyXedm bỗngLLdB chLLdBốc QJQgkéo. ĐâyQJQg l4HH9à lầnLLdB thXshQứ h4HH9ai 4HH9trong thángXedm V4HH9ân VXshQy pXshQhải chứngLLdB kiXshQến cản4HH9h tượngQJQg hỗQJQgn loạn4HH9 này.Xedm NhữXshQng kháQJQgch đế4HH9n Xedmhát ởLLdB QJQgphòng bXshQên đềuXshQ mởXedm cửaQJQg 4HH9ngó sLLdBang nQJQgghe LLdBngóng QJQgtình hìnXedmh rồ4HH9i chQJQgỉ chXshQỏ, bQJQgàn tán….

- KhaLLdBng LLdBDi, rLLdBốt cQJQguộc Xedmcó Xedmchuyện gQJQgì thế?-LLdB ĐámQJQg bạXedmn cLLdBủa c4HH9ô gáQJQgi XshQtóc d4HH9ài QJQgbắt đ4HH9ầu Xedmxôn xao.

Hóa LLdBra cáQJQgi côXshQ gQJQgái tóc4HH9 dLLdBài ấyXshQ tê4HH9n l4HH9à KhaQJQgng XedmDi, LLdBngay cả4HH9 cáXedmi têQJQgn củaQJQg Xedmcô tXshQa LLdBcũng haQJQgy hơQJQgn LLdBtên củaXshQ c4HH9ô LLdBrất LLdBnhiều. VâLLdBn XedmVy ngoQJQgảnh mặtLLdB lạiXshQ nhìnQJQg XshQvào khuLLdBôn mặt4HH9 4HH9của LLdBcô gáQJQgi tênLLdB QJQgKhang LLdBDi kia…..

Chẳng trLLdBách QJQgmà mớiXedm nhìnXedm thQJQgấy LLdBcô taLLdB, VânXshQ QJQgVy đãLLdB 4HH9cảm thấLLdBy rấtXshQ LLdBquen. XedmHóa Xedmra bọnXshQ hXedmọ 4HH9đã XshQgặp 4HH9nhau từLLdB trưXshQớc. CôXshQ t4HH9a chíXedmnh lLLdBà côXedm gáiQJQg xiQJQgnh đẹLLdBp đLLdBã xuấtQJQg hiệLLdBn XshQbên cạnhLLdB GianXedmg 4HH9Nhan nQJQggày hômXshQ đó.

TLLdBiểu ThXshQu Xedmvội vànLLdBg LLdBgiúp VLLdBân V4HH9y laLLdBu sạXedmch nhữngLLdB giọtXedm Xedmnước đQJQgang ton4HH9g tỏng4HH9 nhỏ4HH9 xuốXshQng XshQtừ XshQmái tó4HH9c côQJQg rXedmồi 4HH9kéo tXedmay cô4HH9 nóiXedm: QJQg- LLdBTiểu VyLLdB, chXedmúng Xedmta điLLdB QJQgthôi, quâ4HH9n tử4HH9 trXedmả tQJQghù mườiXedm nXedmăm LLdBcũng khônQJQgg muộn!

Hai nhâXshQn viê4HH9n phXedmục LLdBvụ đ4HH9ứng 4HH9chặn trước4HH9 mLLdBặt QJQgcô QJQgnói:- CXedmhi bằn4HH9g haXshQi côXshQ hXedmãy LLdBtránh QJQgđi trXshQước đi!

Trong t4HH9ình trLLdBạng Xedmnày….có thểXedm làQJQg d4HH9o b4HH9an XshQnãy 4HH9cô uốngQJQg rượu4HH9 vLLdBang 4HH9nên bâyXedm gLLdBiờ chấXedmt mLLdBen mớXedmi ph4HH9át tác.HoặcXedm XshQcũng cóXedm QJQgthể Xedmlà LLdBdo tLLdBrong lQJQgòng 4HH9cảm QJQgthấy ấm4HH9 Xedmức nên4HH9 VâXedmn VLLdBy chẳngXedm buồQJQgn đXedmể Xedmý đếXedmn nhữngXedm lờ4HH9i khuyXshQên QJQgcan 4HH9của ngườiLLdB phụXshQc vụ.Xedm 4HH9Tình QJQgyêu củQJQga cLLdBô vớiQJQg GiLLdBang NhaQJQgn…vốn d4HH9ĩ cQJQgô đãLLdB rấtXshQ hạnhQJQg phúc,XshQ hạnhXedm phXshQúc Xedmtới mức4HH9 mu4HH9ốn QJQgtuyên bQJQgố vớiXshQ tấtLLdB cả4HH9 mLLdBọi nXshQgười QJQgở trQJQgên thế4HH9 giớXshQi nàyQJQg, tQJQghế m4HH9à QJQgbây giờ…..

VânQJQg LLdBVy điXshQ LLdBgạt tQJQgay Xedmngười phụcQJQg vụLLdB raQJQg, đi4HH9 thẳngXshQ đến4HH9 QJQgtrước XshQmặt KhXedmang DXedmi lấLLdBy điện4HH9 thoạiXshQ cXedmủa mìnXedmh Xedmrồi nQJQghìn thẳng4HH9 vàoXshQ mắQJQgt cLLdBô 4HH9ta LLdBmà XshQnói: XshQ- LLdBĐây làXshQ bạQJQgn tXshQrai củLLdBa tXedmôi! Xedm- Gi4HH9ọng nói4HH9 Xedmkhông Xedmcứng rắnLLdB nhưnXshQg cQJQgũng chQJQgẳng mềmXedm mỏng.

Ngọn Xedmlửa tứXshQ tốiQJQg tro4HH9ng lònXedmg đối4HH9 phươngXshQ bỗngXedm chXshQốc bXshQùng lên:4HH9 LLdB- BạnXedm traXshQi cô4HH9 á?QJQg ĐâyXshQ rXshQõ rà4HH9ng là4HH9 chồngXshQ chưXshQa cướ4HH9i của….

- TôQJQgi vớiXedm bạn4HH9 traLLdBi tôiXshQ LLdBquen nhaQJQgu đãXedm nămXedm năm4HH9 rồi!4HH9 Xedm- VânXshQ V4HH9y t4HH9iện taQJQgy mXshQở lị4HH9ch Xedmở tQJQgrong 4HH9điện tQJQghoại LLdBra: -TQJQgrên đó4HH9 cXedmòn cQJQgó Xedmghi ngàXshQy sinXshQh XshQnhật của4HH9 aLLdBnh ấyXedm vớQJQgi nhữXedmng nXshQgày kỉ4HH9 niệmQJQg c4HH9ủa Xedmchúng tôi!

XshQ- ChúXedmng tôi4HH9 dXshQự địnXedmh sXedmẽ kếtLLdB hônQJQg vàoQJQg ngXedmày LLdB10 thánLLdBg QJQg10 Xedmnăm 2010.

-Tôi khôngXedm biXedmết baXshQn Xedmnãy côLLdB nQJQgói QJQglà cóLLdB QJQgý LLdBgì…- CLLdBô đưaXshQ điệLLdBn tQJQghoại XshQra trư4HH9ớc XshQmặt KhanLLdBg DLLdBi: 4HH9- QJQgPhím LLdBsố mộtQJQg QJQglà phím4HH9 Xedmgọi tLLdBắt QJQgcho 4HH9anh ấy,Xedm 4HH9nếu như4HH9 XshQcô cXedmòn ngXshQhi vấnQJQg thXshQì cứXedm gọi4HH9 điXedmện cXedmho anQJQgh ấyLLdB màXshQ hỏi!
VXedmẻ mặtLLdB củaQJQg KhaLLdBng XedmDi lúcLLdB nXshQày khá4HH9 Xedmkì lạXedm. VẻLLdB mặtQJQg Xedmấy QJQgkhông pXedmhải làXedm XshQvẻ mặtQJQg củaXedm mộtLLdB ngườiQJQg LLdBđang tứQJQgc đếXedmn pQJQghát điên4HH9 QJQglên, LLdBthế n4HH9ên XedmVân VXshQy QJQgcho rằQJQgng rấtLLdB XshQcó LLdBthể cá4HH9i cLLdBô KQJQghang DXedmi nàyXshQ vốnXshQ dLLdBĩ cũngXshQ kQJQghông dQJQgám khẳnXedmg địnhQJQg nXedmgười tronXedmg LLdBảnh chíXshQnh lLLdBà GianXedmg Nhan.

Nếu khXedmông LLdBthì Kha4HH9ng DXedmi đãXshQ LLdBkhông thửXedm XshQthăm dòXshQ bằnQJQgg c4HH9ách XshQnói cXshQhuyện v4HH9ới cXshQô. CXshQhỉ 4HH9có điềuQJQg nhữnXshQg gXedmì đXedmang xảLLdBy XshQra khônQJQgg gi4HH9ống nhXshQư nhữnQJQgg gQJQgì cXshQô XshQta m4HH9ong muốXedmn, bởi4HH9 v4HH9ì đámXshQ bạnLLdB c4HH9ủa 4HH9cô đãQJQg 4HH9quá QJQgbức xúcXshQ trước4HH9 nhữn4HH9g Xedmcâu nóiXedm củaXedm XshQTiểu Th4HH9u, Xedmlàm QJQgcho mọi4HH9 cQJQghuyện trở4HH9 nênQJQg vQJQgô cùngXedm tồiXshQ tệ.

Qua cLLdBhuyện xXshQảy r4HH9a quáXshQ QJQgđột XshQngột này,LLdB cXedmô bắt4HH9 đầuXshQ 4HH9tin XshQrằng chỉLLdB cầnXedm XshQdũng cảm,LLdB cứngQJQg cỏiXshQ XshQđối mặLLdBt vớiXshQ mọiXedm chuyệ4HH9n Xedmlà cLLdBó tXedmhể “t4HH9hay đXedmổi c4HH9àn 4HH9khôn”. DùXshQ thQJQgế nà4HH9o côXshQ LLdBcũng phảiXshQ cóXshQ nXedmiềm ti4HH9n 4HH9với ch4HH9ính mình.

- ChắcXshQ lQJQgà bở4HH9i vìQJQg c4HH9ó nLLdBét giốngLLdB nhaXedmu quXshQá đấyXedm mà!XshQ- KhaQJQgng DLLdBi chớpQJQg chớpXedm XshQmắt, 4HH9giọng nóXedmi nhXshQư cLLdBó XshQvẻ QJQgđùa vui.

Trước 4HH9sự nhưXshQợng Xedmbộ củaXedm XshQKhang LLdBDi, đáQJQgm 4HH9bạn c4HH9ủa cLLdBô cũQJQgng lLLdBập QJQgtức “LLdBhạ hỏa”XshQ. NhânXshQ 4HH9lúc bọ4HH9n họ4HH9 vẫnQJQg cònLLdB Xedmđang dLLdBo dự,LLdB VXedmân QJQgVy lXedmiền kéoXedm TiểLLdBu TQJQghu rXedma khỏiLLdB phòng.

ĐãQJQg rLLdBa đếXshQn bêXedmn ngXshQoài rồiLLdB Xedmmà trốngXedm ngựcXshQ VLLdBân VXshQy vẫn4HH9 còLLdBn đậpQJQg tXedmhình thịch.LLdB ỞQJQg nhQJQgững nQJQgơi đôQJQgng người4HH9 QJQgkhông nênQJQg gXedmây chuyệXshQn ồnXshQ àXshQo, nhưngLLdB aQJQgi LLdBmà biQJQgết đQJQgược nhỡXedm đâu4HH9 cLLdBô LLdBvừa LLdBra 4HH9đến Xedmbên ngoài,QJQg XedmKhang DXshQi đXedmã dẫnLLdB tXshQheo XshQđám bạn4HH9 huXshQng dữXedm của4HH9 cLLdBô tLLdBa đXedmuổi t4HH9heo. LLdBChẳng 4HH9ai chịuXshQ dễLLdB Xedmdàng Xedmbỏ qLLdBua mLLdBọi chuQJQgyện nh4HH9ư tXshQhế nàQJQgy cả.LLdB ChQJQgo dùLLdB cQJQghỉ Xedmlà LLdBnghi vQJQgấn Xedmthì cũLLdBng phảiQJQg h4HH9ỏi XshQcho XshQrõ 4HH9ràng chứ.

Vân LLdBVy vốQJQgn đ4HH9ịnh r4HH9a đXedmến QJQgKTV sLLdBẽ lậpXshQ t4HH9ức bXshQắt xQJQge cQJQghuồn thẳn4HH9g. ThànQJQgh p4HH9hố lớnXedm n4HH9hư vậyXshQ, kh4HH9ả năngXshQ chạm4HH9 mặtLLdB nXedmhau củaXshQ haLLdBi ngXedmười cũngXedm khXedmông nhiều.4HH9 HLLdBơn nữa4HH9 chỉLLdB cầ4HH9n côLLdB XshQta vềLLdB XshQnhà t4HH9ìm 4HH9Giang QJQgNhan đố4HH9i c4HH9hất, phátXshQ hiệnXshQ XedmGiang NhXshQan chẳn4HH9g có4HH9 gXedmì lQJQgạ thư4HH9ờng Xedmthì cơnXedm sónQJQgg giQJQgó nàLLdBy LLdBsẽ qQJQgua điXedm ngQJQgay thôi.4HH9 NXedmào a4HH9i ngờ,4HH9 taxLLdBi 4HH9giờ n4HH9ày kh4HH9ó màXedm Xedmbắt đưQJQgợc. H4HH9ai ngườiLLdB đứXshQng hơQJQgn nửXedma tiLLdBếng LLdBđồng hQJQgồ LLdBmà vẫnXedm kh4HH9ông bắtQJQg đượcXedm xe.

NXedmếu biếtXshQ sớXshQm nhưLLdB vậLLdBy thìQJQg côQJQg Xedmđã rQJQga bếQJQgn xLLdBe bắt4HH9 xXedme buXshQýt c4HH9ho rồi!4HH9 VânXshQ V4HH9y lXshQiên tQJQgục nhì4HH9n lạiXshQ pLLdBhía QJQgsau lưng.Xedm NếuXshQ cứQJQg thế4HH9 nXedmày khôngQJQg biếQJQgt chXedmừng…..đang địnhQJQg kéQJQgo TiểLLdBu ThXedmu QJQgra Xedmbến xLLdBe buQJQgýt th4HH9ì đột4HH9 Xedmnhiên mộXedmt chiếcXedm XshQxe hXshQơi QJQgđỗ xịcXshQh trước4HH9 mặtXshQ hQJQgai người.

- VânQJQg VyLLdB!- cánhQJQg cửQJQga xXedme từXedm LLdBtừ QJQgkéo xXedmuống, QJQganh cúXedmi đQJQgầu XshQnhìn LLdBra ngoà4HH9i nXedmói: QJQg- Lê4HH9n xLLdBe 4HH9đi, aXshQnh đưaXshQ eQJQgm về!

Vân VLLdBy cXedmó ngầXedmn ngừLLdB mộXedmt 4HH9lát mớiQJQg mởXedm QJQgcửa QJQgra ngồiQJQg vàoQJQg trQJQgong xQJQge, Xedmngoảnh đầuQJQg lạiLLdB mLLdBỉm cườLLdBi LLdBái ngạXedmi vXedmới TiQJQgểu ThuXedm. ChiếcLLdB xXshQe 4HH9lao đXedmi QJQgtrên đườ4HH9ng, cQJQgô LLdBvẫn Xedmkhông qXshQuên nhìXshQn lạiLLdB QJQgcửa quáXedmn KTVXshQ, XshQthầm thởXshQ pQJQghào XshQnhẹ nhõm.

NhữnLLdBg giọtXshQ nướcQJQg vXshQẫn tíXedm táchXedm rơQJQgi xuXedmống từLLdB máiLLdB tóQJQgc côLLdB. BộQJQg dQJQgạng LLdBcủa côQJQg XshQlúc nàXshQy quQJQgả th4HH9ực qXedmuá thQJQgê thLLdBảm. LLdBCô gLLdBiống hQJQgệt nhưQJQg Xedmmột co4HH9n vQJQgịt xLLdBấu xíXedm. Gia4HH9ng 4HH9Nhan XshQbây gi4HH9ờ t4HH9uyệt đXedmối khXedmông từXshQ bỏQJQg mộXedmt KhanXedmg DXshQi xin4HH9h đẹLLdBp đểLLdB đến4HH9 vớXshQi côXedm, đLLdBem lòngXshQ yLLdBêu XshQthương mộXshQt ngườLLdBi quLLdBá đỗiXedm bìXedmnh t4HH9hường nhưXedm c4HH9ô, mộtQJQg cLLdBô gáLLdBi bìnLLdBh tXedmhường lạiXedm lớQJQgn tuLLdBổi. CQJQgô t4HH9hật sựXshQ khôngXedm nLLdBên cóLLdB nhữnLLdBg ả4HH9o QJQgtưởng nXshQhư LLdBthế này!

4HH9- NXshQói cXshQho anXedmh biếtXshQ nhàXedm eLLdBm ởQJQg đâu?

Nếu Xedmnhư khôngQJQg LLdBphải a4HH9nh LLdBcất tiXshQếng hXedmỏi thXedmì Xedmcó l4HH9ẽ QJQgcô v4HH9ẫn mXshQải đ4HH9ắm chXedmìm trXshQong 4HH9dòng sLLdBuy ng4HH9hĩ môXedmng lQJQgung cXshQủa mìLLdBnh. XedmVân V4HH9y ngoảnhXshQ đầLLdBu XshQsang nhìXedmn 4HH9chủ Xedmnhân củaLLdB chiếcXedm 4HH9xe. AnQJQgh tLLdBa cũnLLdBg đanLLdBg nXshQhìn côQJQg Xedmchăm chú.

Nếu nhưXedm khLLdBông phảLLdBi LLdBgặp phải4HH9 h4HH9oàn cảnhQJQg n4HH9ày tXedmhì cLLdBó lXshQẽ cảLLdB đờiXshQ cô4HH9 LLdBcũng sLLdBẽ khôXshQng LLdBngồi lên4HH9 cQJQghiếc xXedme này.

Lúc nàLLdBy XshQcô LLdBmới LLdBgiật XshQmình nhớXshQ rXedma l4HH9à phảiLLdB nXshQói cám4HH9 ơnLLdB: Xedm- Cá4HH9m ơQJQgn a4HH9nh Triệu!Xedm NhàLLdB tôLLdBi XshQở khXshQu phXshQía nQJQgam, QJQganh 4HH9cứ đLLdBi th4HH9eo 4HH9con đườngQJQg nàXedmy, tìmQJQg mộtXshQ bếXshQn tàu4HH9 điệnLLdB ngầmXedm đểXedm LLdBtôi xuLLdBống Xedmxe lXshQà được!

- MuộnXshQ lắm4HH9 rồi,QJQg đểXshQ aXedmnh QJQgđưa QJQgem vềLLdB nhà!

- KhônXshQg cXshQần pLLdBhiền p4HH9hức thếXedm 4HH9đâu ạ!

LLdB- Vâ4HH9n Vy…LLdB- TXshQriệu XedmDương LLdBhơi LLdBdừng lạiQJQg mộtLLdB láLLdBt rXshQồi nQJQgói tXedmiếp: 4HH9- CXshQó tXshQhể đừngQJQg kháchXedm sáoLLdB vLLdBới a4HH9nh XshQnhư vậLLdBy không?
T4HH9riệu DươXedmng QJQgnói nXedmhư kXshQhẩn cầuQJQg kLLdBhiến cLLdBho XedmVân VQJQgy cảmQJQg 4HH9thấy 4HH9có Xedmhơi áQJQgi ngại.Xedm XedmBan 4HH9nãy c4HH9òn vộiXedm vàngXedm l4HH9eo lêQJQgn XshQxe cQJQgủa ngườQJQgi taXshQ, tQJQghế mà4HH9 b4HH9ây 4HH9giờ lại4HH9 đòiQJQg nhLLdBanh 4HH9nhanh chóLLdBng chónLLdBg xu4HH9ống xeXshQ. Xét4HH9 cảXedm Xedmvề 4HH9tình lLLdBẫn vềXshQ XshQlí LLdBthì côQJQg cũngXedm khôngLLdB nêXedmn 4HH9từ chốXshQi mãXedmi nXedmhư thếLLdB QJQgnày. NếLLdBu nXshQhư LLdBđã khXedmông thểXedm xuốXshQng Xedmxe LLdBthì cQJQgô đànQJQgh pLLdBhải ngQJQgoan ngoãQJQgn ngXedmồi lạiXedm n4HH9ói chuyện.

- HLLdBôm LLdBnay thXedmật trùnLLdBg hợp!

- Đúng4HH9 vậy,Xedm tXedmôi cQJQgũng cùngXedm QJQgvới mấyLLdB ngườiQJQg bạnXedm đXshQến đXshQây háLLdBt hò!

Vân V4HH9y ngâLLdBy ngườiXedm n4HH9hìn TriệLLdBu Dương,XshQ hỏiQJQg nhưXedm thăQJQgm d4HH9ò: Xedm- XedmBan nãyQJQg a4HH9nh cQJQgũng vừLLdBa LLdBtừ 4HH9KTV đXshQi ra?

Triệu DươngXedm gậtLLdB LLdBgật đầu,QJQg dườnQJQgg nXedmhư 4HH9anh Xedmta LLdBđang nghĩXshQ ngợXedmi chu4HH9yện Xedmgì đóXshQ. QJQgCuối cùngQJQg aXshQnh Xedmta cũnQJQgg đ4HH9ành phảiXshQ mởLLdB QJQgmiệng hỏiLLdB: 4HH9- VâXshQn VyLLdB, biểuQJQg hiện4HH9 củaQJQg Xedmem ngàyXedm hQJQgôm LLdBnay khiến4HH9 XshQcho LLdBanh rấtLLdB bấtXedm QJQgngờ. AnXshQh vốnXedm dĩXedm cứXshQ nghLLdBĩ eLLdBm chỉXedm lQJQgà mXshQột cô4HH9 4HH9gái LLdBnhút nhát.

- XedmÝ c4HH9ủa aXedmnh lLLdBà…- VXedmân 4HH9Vy thậtXshQ khôQJQgng dám4HH9 tQJQgin vLLdBào Xedmnhững gXedmì mình4HH9 vLLdBừa n4HH9ghe thấXshQy, lẽLLdB XshQnào Xedmanh Xedmta thậtQJQg s4HH9ự: –4HH9 B4HH9an QJQgnãy a4HH9nh nhLLdBìn thấy4HH9 tôi…LLdB.- LQJQgúc đXshQó QJQgdo hoanXedmg maLLdBng QJQgnên cQJQgô chẳngQJQg Xedmdám nXshQgẩng đầuXedm nh4HH9ìn đámQJQg đônXedmg xLLdBung quaXedmnh. CôQJQg thXedmậm chí4HH9 còn4HH9 QJQgtự lQJQgừa gạtQJQg bảnQJQg thLLdBân mì4HH9nh rằnLLdBg khôn4HH9g 4HH9bị a4HH9i qXedmuen biết4HH9 n4HH9hìn thấy.

- AXshQnh chỉ4HH9 lLLdBà tì4HH9nh cờXshQ đQJQgi ngLLdBang qua4HH9, nhLLdBìn 4HH9thấy 4HH9em QJQgmà thôi!

Máu tronXshQg Xedmcơ 4HH9thể VâXedmn VLLdBy dồXedmn 4HH9hết cảQJQg l4HH9ên mặtQJQg, Xedmcô vXedmội vànLLdBg giảiXshQ thQJQgích: -Chỉ4HH9 lLLdBà mộtXshQ sXedmự LLdBhiểu nhầXshQm mXshQà thôi!
CXedmô biế4HH9t XshQcho dùXshQ Xedmcô cóLLdB 4HH9nói nhưLLdB vậXedmy 4HH9thì Xedmcũng chỉ4HH9 l4HH9à LLdBuổng côngLLdB mXedmà thôQJQgi. HọQJQg hànXedmg củQJQga TriệuXedm DươngLLdB lQJQgà đLLdBồng ngXedmhiệp cXedmủa LLdBcô, TriệuXshQ DưQJQgơng chỉ4HH9 LLdBcần nóiXedm Xedmchuyện nQJQggày QJQghôm naQJQgy XshQra QJQglà cXedmô XshQsẽ nga4HH9y lQJQgập tứ4HH9c bịXshQ 4HH9lòi đuôi4HH9 lXshQà nóiXshQ dLLdBối. C4HH9ô LLdBlàm s4HH9ao gìXedm 4HH9có người4HH9 QJQgyêu nào4HH9 lâuLLdB năXedmm nhưXshQ vậy?QJQg Những4HH9 gXshQì QJQgmà baXedmn nQJQgãy nóXshQi Xedmra tXedmhực sự4HH9 đangXshQ kXshQhiến LLdBcho côXshQ cảmQJQg thXedmấy vôXedm cùng4HH9 QJQghối hận.

-Ai cũng có quá khứ, ai cũng có những bí mật không thể nói với người khác! - Triệu Dương ngập ngừng: - Trong điện thoại của anh trước đây cũng có ảnh của người yêu cũ, trong một lần vô tình, bạn học của anh đã giở ra và xem được.

Vân Vy không nén được tò mò hỏi: - Về sau thì sao?

Triệu Dương bật cười thành tiếng: - Anh đâu có nghĩ được ra cách hay như em, đương nhiên là bị chồng chưa cưới của cô ấy tẩn cho một trận chứ còn sao nữa!

Cô thật không ngờ chuyện xảy ra ngày hôm nay lại được người khác đồng tình, mà người đó lại đã từng trải qua một chuyện tương tự như vậy. Cô ngẩng đầu nhìn Triệu Dương đang ngồi bên cạnh, bỗng chốc hình ảnh của anh ta trở lên “cao lồng lộng” trong mắt cô.

- Mấy năm trước anh đã gặp phải một vụ tai nạn, vì vậy hôm đó anh phải đến khoa tư vấn tâm lí chứ thực ra tim anh không có bệnh gì hết! - Triệu Dương dừng lại một chút như thể đang hồi ức lại: - Anh nghĩ hôm đó tim anh đột nhiên ngừng đập là do bị ám ảnh của vụ tai nạn xe cộ đó!

Triệu Dương chỉ nói qua loa như vậy rồi không giải thích gì thêm, chỉ im lặng lái xe đưa Tiểu Thu và Vân Vy về đến cửa nhà.

Trước khi Vân Vy đi, Triệu Dương lại gọi với theo cô: - Vân Vy, anh thường nghĩ phải mất đi rồi mới biết trân trọng. Anh hi vọng em có thể cho anh một cơ hội!

- Thực ra cái anh chàng Triệu Dương này cũng không tệ!

- Thế à? Hay là tớ giới thiệu cho cậu nhé!

- Vớ vẩn! - Tiểu Thu ôm gối ngồi lại ghế sô pha: - Người ta rõ ràng là thích cậu, suốt cả đường đi chỉ mải chú ý đến cậu, hoàn toàn chẳng buồn liếc tớ lấy nửa cái!

- Tiểu Vy này, thực ra con người sống luôn phải sống trong hiện thực, nếu như không thể có kết quả tốt đẹp thì cậu hãy quên cái anh chàng trong điện thoại kia đi!

Xem mắt chẳng qua là hình thức làm quen giữa hai người với nhau, nghĩ được điều đó rồi trong lòng sẽ không cảm thấy khó chịu hay bài xích với nó nữa. Nếu như không có buổi xem mắt ấy, không có cái anh chàng Triệu Dương này thì tối nay, không biết cô sẽ phải đối mặt với những chuyện gì?

Khang Di đi đến bên quầy thanh toán, đảo mắt nhìn quanh. Cái cô gái ban nãy còn hùng hồn phản bác cô giờ đã biến mất không để lại chút dấu vết gì. Biểu hiện của cô ta lúc ấy khiến cho cô suýt chút nữa thì tưởng rằng mình nhìn nhầm. Vốn dĩ là chuyện mình nắm chắc trong tay, thế mà lại bị kẻ khác chiếm thế thượng phong. Khang Di lắc lắc đầu, rốt cuộc cô ta là ai? Có quan hệ thế nào với anh ấy? Đáng nhẽ ra cô nên tóm lấy cô ta mà hỏi cho rõ ngọn ngành.

Dù gì thì anh ấy với cô cũng chuẩn bị kết hôn rồi.

Những giọt mưa nhỏ xíu lất phất trong không trung. Khang Di đưa tay ra, hứng những giọt nước mưa vào lòng bàn tay. Sau khi tiễn bạn bè ra về, cô vốn định sẽ đi thẳng về nhà, chẳng hiểu sao cô lại đến trước chung cư của anh.

Khang Di lẩm nhẩm đếm số tầng. Anh ấy vẫn còn chưa ngủ, ánh đèn vẫn còn hắt ra ngoài cửa sổ. Có lẽ cô nên tìm một lí do nào đó để gõ cửa nhà anh, bởi vì anh không thích bỗng nhiên bị người khác đến làm phiền. Mặc dù trong lòng đã nghĩ vậy nhưng đến cuối cùng cô vẫn không thể kiềm chế được mình gõ cửa phòng anh.

- Em quên mang theo chìa khóa nhà! - Cô cố bịa ra một cái cớ.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, quần tây được là lượt cẩn thận, ngồi trước bàn làm việc, bên cạnh còn bày cả chồng văn kiện. Anh mỉm cười với cô: - Chăn đệm ở phòng ngủ nhỏ đều sạch đấy!

Cô thực sự không thích nụ cười này của anh, nụ cười chỉ mang tính xã giao công việc, một nụ cười vạch định rõ ranh giới giữa anh và cô.

- Điện thoại của em hết pin rồi, cho em mượn điện thoại của anh đi!

Điện thoại của anh đang đặt ở trên bàn.

“Phím số một là phím gọi tắt cho anh ấy, nếu như cô còn nghi vấn thì cứ gọi điện cho anh ấy mà hỏi!”….không biết tại sao đột nhien cô lại nhớ đến câu nói ấy. Cô không nén nổi tò mò, ngón tay ấn thử vào phím gọi tắt số một.

Trên màn hình hiện ra một con số. Điện thoại còn chưa được kết nối thì cô đã ấn phím kết thúc cuộc gọi. Hóa ra phím số một của anh cũng có lưu một số điện thoại.

Là của Vân Vy.

Vân Vy không ngờ điều kiện của Triệu Dương lại tốt đến vậy, đã từng đi du học, gia đình cũng khá giả. Triệu Dương tới tấp “tấn công” cô bằng hoa tươi mỗi ngày, văn phòng của Vân Vy ngập tràn trong hoa tươi. Các bạn đồng nghiệp thấy vậy, ai nấy cũng trầm trồ: -Vân Vy, cái anh chàng ABC của cậu cũng lãng mạn ra phết đấy!

- Không phải như mọi người nghĩ đâu!

- Đừng giấu diếm nữa!

- Hôn lễ định tổ chức vào ngày nào rồi? Nói cho chúng tôi biết để chúng tôi còn chuẩn bị phong bì chứ!
- Không có chuyện đó đâu!

Mặc dù nói vậy nhưng quan hệ giữa cô và Triệu Dương cũng phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Chỉ có điều, cái gọi là tình yêu vẫn mất tăm mất tích.

- Thế thì gặp nhau ở nhà hàng tây gần công ty cô nhé!

- Ok!

Sau mấy lần gọi điện thoại, cuối cùng Triệu Dương cũng khiến cho Vân Vy phải đầu hàng. Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, cô đâu cần phải cố chấp như vậy?

Đối diện bên đường là một nhà hàng đồ ăn tây. Trong lúc chờ hết đèn đò, ánh mắt của Vân Vy chợt lướt qua một quán cà phê, rồi sau đó ánh mắt của cô không thể nào rời khỏi đó được.

Giang Nhan mặc com ple vô cùng lịch sự đang ngồi đối diện nói chuyện với ai đó. Chiếc áo sơ mi mặc trên người anh mềm mại tựa như lụa. Trông anh chẳng khác gì trước đây, nụ cười ấy vẫn vô cùng quyến rũ!

- Đến đâu rồi?

Nếu như không phải nhận được điện thoại thì có lẽ Vân Vy vẫn đứng ngây ra ở đó mà ngắm Giang Nhan.

- Tôi sắp đến nơi rồi! - Cô bỏ điện thoại xuống, vội vàng chạy qua đường.

- Giang Nhan!- Anh ngoảnh đầu lại.

- Nghĩ gì vậy?

Anh trầm ngâm một lát mới mở miệng: - Ở đây đèn đỏ nhanh thật đấy!

- Đúng thế, hơn nữa giao thông ở đây nổi tiếng là tồi tệ!

Trước đây vẫn nghe nói cho dù là lúc qua đường cô cũng hay nghĩ ngợi vẩn vơ, xem ra hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.

-Chuyện này làm xong chắc là cậu sẽ được thăng chức đấy!

Anh cười nhạt: - Còn phải xem lợi nhuận ra sao đã!

- Kế hoạch cậu đưa ra chắc chắn không có vấn đề. Những con số dự tính khổng lồ chính là căn cứ thuyết phục lớn nhất!- Nói đến đây người kia chợt ngập ngừng: – Chỉ có điều, Giang Nhan này, tôi rất tò mò, trước đây cậu làm việc ở đâu thế? Đừng có nói với tôi là cậu chỉ có hai năm kinh nghiệm này thôi nhé, chẳng ai tin nổi đâu!

Vừa mới bước chân vào ngành đã nhận được sự coi trọng của công ty A, chuyện này chẳng có mấy người có thể làm được.

- Chỉ là mấy nhân viên bình thường thôi mà!

- Nhưng mà tiền đồ rộng mở!

Giang Nhan ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cái bóng dáng ấy đã chìm vào trong biển người rồi.

Kể từ sau khi nhìn thấy Giang Nhan, cô trở nên thất thần như người mất hồn. Những món ăn bữa tối hôm đó cô gần như chỉ nếm một miếng rồi gần như không động đũa nữa. Triệu Dương hào hứng kể cho cô nghe những hiểu biết của anh ta về những món ăn độc đáo này.

Mặc dù đã cố gắng phối hợp đến cuối cùng nhưng bữa ăn hôm nay vẫn trở nên vô cùng nhạt nhẽo.

Món ăn cuối cùng được bê lên là món côn trùng, đặc sản của một vùng nào đó ở Vân Nam. Triệu Dương gắp cho Vân Vy, Vân Vy vội vàng xua tay từ chối. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cô thử những món ăn kinh dị như thế này.

Triệu Dương mỉm cười nói: - Đây là món đặc sản của nhà hàng này, cô xem, có bao nhiêu người cũng gọi món này đấy!

Vân Vy ngoảnh đầu nhìn quanh, đúng là có rất nhiều người ăn món này một cách ngon lành. Cô phục vụ mặc quần áo dân tộc Miêu nhìn thấy Vân Vy cau mày liền mỉm cười khuyên: -Đây là đặc sản của chúng tôi, cô có thể nếm thử xem thế nào, rất ngon đấy ạ!

Triệu Dương gắp một đũa cho vào bát của Vân Vy, nói rất hàm ý: -Vân Vy, anh biết em rất khó thích nghi với những thứ lạ lẫm. Nhưng liệu chúng ta có thể thử tiếp nhận mà không tìm cách né tránh hay không?

Những điều Triệu Dương nói vừa chững chạc vừa ấm áp, đặc biệt là cái giọng nói nghe như có vẻ thăm dò ấy vô cùng có sức thuyết phục.

Có lẽ cô thực sự không nên mãi cố chấp như vậy….

Ăn đầy môt bụng chua, ngọt, cay, đắng, mặn…về nhà, dạ dày của Vân Vy bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Trước đây mỗi lần hẹn hò với Giang Nhan đều thầm than sao thời gian quá ngắn ngủi. Giang Nhan đưa cô về đến nhà rồi mà cô cứ đi một mấy bước lại quay đầu lại nhìn anh. Cho dù trời có lạnh đến mấy hai người cũng vẫn cam tâm tình nguyện ra ngoài để được gặp mặt nhau. Thế mà bây giờ ngồi trong xe của Triệu Dương, mưa chẳng đến mặt nắng chẳng đến đầu, nhiệt độ bên ngoài mỗi lúc một giảm, Triệu Dương quan tâm bật điều hòa cho cô….thế mà sao trong lòng cô vẫn không cảm nhận được thứ cảm giác năm đó khi ở bên Giang Nhan?

Nếu như cô lấy lí do này để từ chối qua lại với Triệu Dương thì có lẽ người đời đều sẽ chê cười cô là ấu trĩ.
Lại là một cuộc từ biệt mang tính xã giao, thế rồi hai người ai về nhà nấy.

Vân Vy vừa lên cầu thang đã nghe thấy có tiếng người đang lẩm bẩm.

- Vân Vy, cậu về rồi à? - Giọng Tiểu Thu có vẻ hốt hoảng: - Điện thoại cậu tắt máy, tớ tìm cậu khắp nơi mà không thấy.

Vân Vy cúi đầu mở túi xách lấy điện thoại ra. Màn hình đen sì, chắc là điện thoại hết pin.

Vào đến nhà, Vân Vy liền với tay bật đèn. Ngoảnh lại nhìn thấy sắc mặt của Tiểu Thu trắng bệch ra, đầu tóc rối tinh lên, mắt và mũi đều đỏ lên: - Vân Vy, tớ gửi nhầm kế hoạch rồi!

Công ty Vân Vy chuẩn bị hợp tác với tập đoàn E, làm kĩ thuật trung tâm cho sản phẩm mới của họ. Sếp tổng rất coi trọng hợp đồng này, nửa năm trước đã điều một lượng lớn nhân lực đến tập đoàn E để lập kế hoạch. Bản kế hoạch này sau bao lần sửa đi sửa lại, cuối cùng vẫn mắc phải sai sót lớn đến thế.

- Tớ cũng chẳng biết làm sao lại cầm nhầm chứ!

Thường ngày Tiểu Thu không phải là một người sơ suất như vậy.

- Tập đoàn E sát giờ mới bảo giao bản kế hoạch cho họ, tớ cuống quýt chân tay lên thế là lấy nhầm bản cũ đi phô tô rồi gửi cho họ. Ngày mai có hội nghị, đến lúc đó….

Kế hoạch của đối tác với bên mình không giống chưa nói đến hậu quả của việc nội dung kế hoạch không giống nhau, mà chuyện sơ suất này sẽ để lại cho đối tác những ấn tượng không tốt về công ty mình.

- Tớ không dám nói với sếp. Tớ mà nói ông ấy chắc chắn sẽ…mà công ty bây giờ đang có chính sách cắt giảm nhân công….

Tiểu Thu chưa nói hết Vân Vy đã hiểu ý của bạn rồi. Kế hoạch đã bị gửi đi rồi, cái sai lầm này không thể cứu vãn được nữa.

- Thế nên tớ nghĩ liệu có thể nghĩ ra cách gì giải quyết không?

Vân Vy nhìn vẻ mặt như đang cầu cứu của Tiểu Thu, nói: - Thế cậu định thế nào?

- Vân Vy…- Tiểu Thu hấp tấp nói: -Cậu có thể hỏi cái anh chàng ABC kia của cậu, hỏi xem anh ấy có quen ai bên tập đoàn E không? Những người tớ quen đều không có ai quen biết người bên E cả, cái anh ABC của cậu làm việc ở công ty nước ngoài, biết đâu chừng….

Vân Vy cầm điện thoại lên, do dự một hồi lâu. Triệu Dương từng nói cho dù có là chuyện gì anh ta cũng sẽ dốc sức giúp cô. Mặc dù cô chẳng muốn nhờ vả gì anh ta, nhưng trong hoàn cảnh này….

Cuối cùng cô vẫn nhấc máy lên gọi điện thoại cho Triệu Dương, nói sơ qua tình hình trước mắt.
- Nói qua điện thoại không được rõ ràng, giờ em đang ở đâu?

- Tôi đang ở nhà!

- Vậy thì tốt, tôi sẽ qua đó bây giờ!

Vân Vy khẽ thở dài.

- Vân Vy, thật làm phiền cậu quá!

- Còn chưa biết có thể giúp được việc gì không mà!

Chuyện của Tiểu Thu cô nhất định phải giúp đỡ. Mấy năm ở nơi đất khách quê người này, Tiểu Thu là người bạn thân nhất của cô. Mặc dù mọi người đều nói là đồng nghiệp thường không chơi thân thiết được với nhau, nhưng cho dù là về công việc hay cuộc sống thì Tiểu Thu luôn tận tâm chăm sóc cho cô.

- Thế nào rồi?

Triệu Dương cúp điện thoại, đi vào từ ban công nói: - Cậu ta không phụ trách đề án này, không thể nhúng tay vào được!

Vân Vy có thể nhìn thấy vẻ mặt hồi hộp của Tiểu Thu bỗng chốc ỉu xìu như bánh đa nhúng nước.

Thấy vậy Vân Vy đành hỏi tiếp: - Anh còn quen ai trong tập đoàn E không?

Triệu Dương lắc đầu đáp: - Không. Anh chỉ có một người bạn học làm việc ở đó. Anh với cậu ta cũng chẳng phải thân thiết lắm. Nếu như cậu ta đã nói không phụ trách đề án này thì anh cũng không tiện nói gì thêm.
Tiểu Thu định nói gì đó nhưng lại thôi.

Triệu Dương hiểu ý của Tiểu Thu, vội vàng giải thích: - Các doanh nghiệp nước ngoài thường phân công rất rõ ràng, việc của người này người khác không được nhúng tay vào!

Tiểu Thu cáu kỉnh lẩm bẩm: - Thực ra muốn giúp thì giúp được ngay ý mà!

Triệu Dương ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: - Anh nghe nói trong đề án này, có rất nhiều công ty chiếm ưu thế tuyệt đối so với công ty cô, ví dụ như công ty A….

Công ty A, Vân Vy chợt nhớ đến Giang Nhan, nhưng Giang Nhan….

Triệu Dương tiếp tục giải thích: - Tập đoàn E rất kén chọn trong việc tìm bạn hợp tác. Anh nghĩ cái đề án này sếp các em khó mà giành được, dù gì thì công ty các em cũng không có thế mạnh trên mặt này…- Anh dừng lại một chút rồi bổ sung: - Thế cho nên em có gửi sai kế hoạch hay không cũng chẳng quan trọng, phải chờ xem sếp của các em nhìn nhận vấn đề này như thế nào thôi chứ thực ra chuyện này chẳng có ảnh hưởng gì.

- Trước mắt, em nên đến nói rõ chuyện này cho sếp em biết.

Tiểu Thu cười tức tối: - Tôi không thể nói cho sếp biết chuyện này được!

Đã nói đến nước này có nghĩa là đã chẳng còn cách nào cứu vãn nữa rồi.

Vân Vy tiễn Triệu Dương xuống dưới lầu, im lặng không nói gì. Triệu Dương vào xe, kéo kính cửa sổ xuống và nói: - Vân Vy, có những chuyện chỉ cần cố gắng hết sức là được rồi, không nên quá cố chấp làm gì. Dù sao đó cũng là lỗi của cô ấy, em không thể lúc nào cũng gánh vác sai lầm cho cô ấy được!

- Cô ấy là bạn thân của tôi!

- Trong công việc không có bạn bè!

Không hiểu sao Vân Vy cảm thấy có chút khó chịu và khinh thường với những gì mà Triệu Dương nói.

- Đồng nghiệp thì không thể trở thành bạn bè sao?

- Vân Vy, anh không có ý đó! Có những chuyện dễ dàng giúp được thì không nói làm gì, nhưng có những chuyện thực sự rất phức tạp. Hôm nay anh cầu cứu người ta, ngày mai anh sẽ phải trả ơn cho người ta. Nhiều lúc phải biết cân nhắc xem làm như vậy có đáng hay không. Dù gì cô ấy cũng không phải là người thân của em. Giờ đã chẳng còn phải là thời học sinh nữa rồi, chẳng còn ai vô tư đi giúp đỡ người khác nữa đâu!

- Anh nghĩ như vậy à?

- Điều anh nói là sự thực! Có những chuyện giúp đỡ người khác chẳng có lợi gì cho em đâu. Sai thì đã sai rồi, gánh chịu hậu quả là trách nhiệm của mỗi người trưởng thành. Biết bao nhiêu người phải đối mặt với lỗi lầm do mình gây ra, sao cô ấy lại không làm được cơ chứ? Với lại là phúc hay là họa vẫn còn chưa biết mà?

Những lời Triệu Dương nói như châm bùng lên ngọn lửa giận dữ trong lòng Vân Vy. Thế mà trước đây anh ta còn nói dù có thế nào cũng sẽ hết lòng giúp đỡ cô. Hóa ra sự giúp đỡ mà anh ta nói chẳng qua cũng vẫn là một sự giúp đỡ có tính toán thiệt hơn. Loại người như vậy có nên tin tưởng không? Anh ta có đáng để cho cô tin tưởng không?

Có thể đây chính là cái mà người ta gọi là lí trí. Đàn ông đều có lí trí như vậy đấy!

Triệu Dương đăm chiêu nhìn vào Vân Vy, nói: - Vân Vy, đừng trẻ con thế nữa!

Hai người chia tay trong không khí chẳng vui vẻ gì. Vân Vy cảm thấy trong lòng thật khó chịu, u ám tựa như đêm đen.

Tại sao lại không còn cái cảm giác đẹp đẽ trong cuộc sống nữa?

Cũng giống như những bức ảnh mà Giang Nhan đã chụp, trong ánh bình minh mỏng manh, cô khẽ thổi bay những hạt bồ công anh, cô mỉm cười, nụ cười nơi khóe mắt cũng dần trở nên ố vàng.

Giang Nhan không biết rằng lúc ấy cô đã nhìn trộm anh, đến gần nơi anh chụp ảnh là âm mưu đã được sắp đặt từ trước của cô. Cô thật sự rất muốn nhìn đôi mắt thuôn dài ấy khẽ nheo lại….một sức quyến rũ không thể kháng cự.

Cô lặng lẽ chạy về nơi cắm trại của trường, các bạn cùng phòng thi nhau hỏi: - Nhìn gần có đẹp trai không?
Cô lắc đầu nói: - Cũng chẳng đẹp lắm!

- Ờ….- Đám đông thất vọng.

Nếu như nói sự thật, không biết có bao nhiêu người sẽ thử bước vào tầm mắt của anh. Thế nên cô đã nói dối để giữ lại cái “đặc quyền” này cho riêng mình.

Cô cứ tưởng rằng đó chẳng qua chỉ là một lần gặp tình cờ, nào ngờ hơn một tháng sau, cô lại tình cờ gặp lại anh trong triển lãm ảnh thành phố.

Trong khi cô đang rụt rè, lén lút nhìn anh thì anh đã tự nhiên đưa tay ra trước mặt cô nói: - Xin chào, tôi là Giang Nhan!

Mặc dù anh ấy không điềm đạm và trầm lắng như những gì cô nghĩ, nhưng Giang Nhan lúc ấy cô cùng cởi mở và rạng rỡ.

Mặc dù tưởng tượng về anh trong lần đầu gặp mặt không trùng khớp với anh trong hiện tại, mặc dù không hoàn mỹ như cô tưởng tượng nhưng anh vẫn khiến cho trái tim cô loạn nhịp.

Vân Vy đã tìm ra số điện thoại của Giang Nhan.

Cố ấn phím gọi. Điện thoại đã được kết nối. Cô rụt rè nói: - Anh Giang Nhan….- cô cố hít thở thật sâu rồi mới nói tiếp: - Em có chuyện muốn nhờ anh giúp!

Giọng điệu có vẻ lo lắng và ngần ngại của Vân Vy khiến cho Giang Nhan chợt nhíu mày: - Vân Vy….

Không hiểu sao vừa nghe thấy giọng nói của Giang Nhan là Vân Vy lại thấy trong lòng thanh thản hơn nhiều. Ít nhất thì trước đây Giang Nhan chưa bao giờ từ chối cô điều gì. Cô lại chìm vào trong ảo giác trước đây của mình.

- Em sẽ đến chỗ anh, hoặc là anh chọn một địa điểm nào đó đi!- Vân Vy siết chặt điện thoại trong tay, tim cô đập nhanh đến mức khiến cho lồng ngực đau thắt, những ngón tay bắt đầu rịn mồ hôi.

- Nói cho anh địa chỉ của em, anh sẽ đến đó!

Trong lúc đợi Giang Nhan đến, Vân Vy thầm nghĩ, cô có phải quá mạo muội không? Nếu như không phải vì những lời nói của Triệu Dương đã làm cô kích động thì có lẽ cô đã không làm như vậy.

Cô lại thuật lại sự tình lần thứ hai.

Đôi lông mày anh khẽ nhíu lại. Cô dường như đang trở về với lần đầu tiên gặp anh. Nhành dây leo héo úa trong lòng cô dường như đang sống lại.

Thật chẳng ngờ bao nhiêu năm sau gặp lại, tưởng tượng của cô về anh trong lần đầu tiên gặp mặt với anh trong hiện tại hoàn toàn trùng khớp và càng đẹp hơn so với anh ở trong kí ức của cô. Vân Vy không thể kiềm chế nổi tâm trạng vui vẻ của mình, vì vậy cho dù là những lúc anh trầm ngâm thì cô cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh.

- Chớ lo lắng! - Anh mỉm cười nói: - Để anh nghĩ cách! - Anh đứng dậy đón lấy tập kế hoạch trong tay Tiểu Thu, sau đó ngoảnh đầu sang nhìn Vân Vy: - Em cứ chờ tin của anh!

Nhìn theo cái bóng cao lớn của anh, Vân Vy lại không kìm được lòng, vội vàng xỏ giầy đuổi theo anh: - Em đi với anh!

Anh nhìn đồng hồ trên tay rồi ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh đèn vàng mê hoặc bao trùm lấy anh: - Muộn lắm rồi!
Nhưng cô vẫn ngang bướng không chịu quay về. Xin anh, chỉ một lần này thôi!

- Anh đi trước, em theo sau nhé!

Vân Vy gật đầu lia lịa.

Anh vừa bước xuống cầu thang vừa tránh để không che mất ánh đèn, lắng tai nghe bước chân của cô và ngoảnh đầu lại nhìn cô.

Cứ như thể anh biết là cô bị bệnh quáng gà, nếu không thì anh đã không vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn cô như vậy.

Trước đây Giang Nhan rất sơ ý, không biết rằng cô bị quáng gà. Lúc ấy cô chỉ biết túm lấy áo anh, bám sát vào người anh, nghe theo nhịp bước chân anh. Lúc đó cô đã nghĩ, hai người bọn họ giống như một con quái vật bốn chân kì dị.

Vân Vy thất thần suy nghĩ, chẳng may bị trượt chân, cả người cô đổ ập xuống. Cô vừa kịp la lên một tiếng thì đã thấy vai mình được bàn tay của ai đó giữ lại, gò mà mềm mại của cô áp sát vào cổ áo sơ mi lành lạnh của anh.

Mặt của cô nóng bừng lên như bị sốt, vừa mở miệng định nói cám ơn thì anh đã lập tức thả tay ra rồi quay người đi tiếp, cứ như thể chỉ cần cô hơi tiến lại gần là anh sẽ lập tức tránh xa ra vậy. Cô không nên yêu cầu quá nhiều ở anh, hai người chẳng qua chỉ là những người bạn bình thường, anh chịu giúp cô đã là may mắn lắm rồi!

- Liệu có phiền phức lắm không?- Cô rụt rè hỏi.

- Không đâu.

Giọng nói lạnh lùng của anh khiến cho cô cảm thấy như đang ngồi trên thảm đinh. Ban nãy rõ ràng vẫn còn rất ổn, cô không hiểu mình đã làm sai chuyện gì. Cô giả vờ như không có chuyện gì, thản nhiên ngồi xuống ghế trước xe. Vô tình cô nhìn thấy ở trên xe có một tấm thiệp cưới màu đỏ chói.

Cô nhớ cô đã từng nằm mơ một giấc mơ rất kì lạ, mơ thấy trên tờ giấy đăng kí kết hôn của Giang Nhan không ghi tên cô mà là tên của người khác. Sau khi tỉnh lại, cô liền nói với Giang Nhan: - Giang Nhan, nếu như anh lấy người khác em phải làm thế nào?

Giang Nhan mỉm cười nói: - Chỉ là một giấc mơ mà thôi!

Nhưng cô vẫn bướng bỉnh truy hỏi: - Nếu như ác mộng thành thật thì sao?

Giang Nhan giơ hai tay lên như kiểu đầu hàng nói: - Anh thề là cả đời này sẽ không lấy ai ngoài Vân Vy.

Thế mà giờ đây cơn ác mộng của cô đã thành hiện thực. Con người anh và cả trái tim anh đều đã không thuộc về cô nữa rồi.

- Anh sắp lấy vợ à?- Cô khó khăn lắm mới mở miệng hỏi anh câu này.

Anh chỉ khẽ ậm ừ một tiếng trong bóng tối.

Câu nói chúc phúc vừa ra đến cửa miệng đã trở thành: - Có thể hạnh phúc như vậy….chúc mừng anh! - Đôi môi khẽ run lên, Vân Vy không tự chủ được mình, đưa mu bàn tay lên dụi mắt.

Anh im lặng một lát rồi hỏi: - Em định bao giờ?

- Em á? - Cổ họng cô như tắc nghẹn như bị cái gì đó đè vào, thế nhưng ngoài mặt cô vẫn cố tỏ vẻ vui vẻ: - Em không vội!

- Em muốn tìm người thế nào?

Anh dường như tiện miệng hỏi vậy mà thôi. Cô không kìm được lòng, he hé cửa kính xe, những lọn tóc của cô bị gió thổi rối tinh.

- Em chưa nghĩ đến! - Chỉ cần nghĩ đến chuyện anh hỏi cô chuyện này bằng một giọng điệu rất thản nhiên, trong lòng Vân Vy lại cảm thấy vô cùng chua xót, trái tim cô như bị đá tảng đè phải.

Vân Vy nhớ lại trước đây, Giang Nhan thường nắm lấy tay cô nói: -Vân Vy, anh không thể không có em, thật đấy! - Anh tì cằm lên vai cô, vòng tay ôm chặt eo cô: - Cho dù là ai cũng không thể cướp em khỏi anh được, dù là ai cũng không được!

Những lúc ấy cô chỉ cười anh ủy mị. Cô đưa tay lên vuốt phẳng những nhăn giữa lông mày anh, anh liền chộp lấy tay cô, càng siết chặt cô trong vòng tay và lặp lại những lời nói đầy dịu dàng đó.

Thế mà giờ đây nói đến chuyện này, anh lại vô cùng bình thản, cứ như thể chẳng có chút liên quan gì đến anh.
Vân Vy ngẩng đầu hứng những làn gió phả tới. Cô hít thở thật sâu, chỉ sợ anh sẽ nghe thấy hơi thở đang rối loạn của mình. Cô thật sự chưa bao giờ nghĩ đến chuyện người đó ở trong lòng cô một ngày nào đó sẽ không còn bên cô. Từ trước đến giờ cô luôn tự lừa gạt mình, luôn sống trong ảo tưởng.

Dưới ánh đèn mờ mờ, nhìn vào nụ cười gượng gạo của cô, Giang Nhan đột nhiên lại không kiềm chế được ý muốn đưa tay ra ngăn lại nụ cười ấy. Nụ cười ấy của cô thật sự rất xấu, những câu chúc phúc cô nói ra cũng chẳng mấy lưu loát, giọng nói có vẻ nghẹn ngào khiến cho người khác nghe thấy chẳng dễ chịu chút nào. Anh vốn không định có quan hệ quá thân thiết với cô, nhưng vừa nhận được điện thoại của cô, anh đã vội đi ngay mà chẳng buồn mặc thêm áo khoác.

- Đóng cửa lại đi!- Nhìn cô thu mình trên ghế như một con thú bị thương, trong lòng anh lại thấy chua xót.

- À vâng, xin lỗi anh! - Cô vô tình quên mất rằng anh chỉ mặc có độc một chiếc áo sơ mi mỏng trên người.

Vân Vy ngồi trong xe, nhìn Giang Nhan nói chuyện với bạn qua tấm cửa kính ô tô.

Vân Vy nhìn thấy Giang Nhan đưa bản kế hoạch cho bạn nhưng không nghe thấy hai người ấy nói gì, chỉ thấy người đó liên tục nhìn về phía mình.

Thẩm Bình xoay người nhìn về phía xe của Giang Nhan. Lần này công ty A hợp tác với tập đoàn của bọn họ mà chưa lần nào Giang Nhan đến tìm anh nói chuyện, vậy mà hôm nay vì chuyện này mà tìm đến tận nhà anh. Rốt cuộc là ai mà lại khiến cho Giang Nhan chịu giúp đỡ như vậy? Mặc dù nhìn không rõ nhưng Thẩm Bình có thể khẳng định chắc chắn người đang ngồi trong xe là nữ.

Tập đoàn của họ với công ty A đã không ít lần tổ chức tiệc tùng, mọi người ai nấy đều dẫn theo nửa kia của mình. Trong khi đó Giang Nhan lúc nào cũng một mình lẻ bóng, đây là lần đầu tiên thấy có con gái xuất hiện bên cạnh anh.

Thẩm Bình bạo gan đoán: - Bạn gái hả?

Giang Nhan chỉ cười mà không phản bác.

- Đúng là trai tài gái sắc!

Thật không ngờ câu tán dương xã giao của Thẩm Bình lại đổi lại được một tràng cười vui vẻ của Giang Nhan.
Xem ra điều Thẩm Bình đoán là chính xác: - Lần sau có hoạt động gì nhớ phải dẫn chị dâu đi cho chúng tôi làm quen đấy!