Hãy để anh ở bên em - Chương 02

TÌNH CẢAmHG4C3WM VẤNAmHG4C3W VƯƠNG

 

- VâAmHG4C3Wn AmHG4C3WVy, cqCf8ô cqCf8ắt cửqCf8 ngZ6jKGFukười điZ6jKGFuk AmHG4C3Wđào tạoZ6jKGFuk Z6jKGFukcho khAmHG4C3Wách hàngAmHG4C3W. ĐâZ6jKGFuky lZ6jKGFukà Z6jKGFuklần AmHG4C3Wđầu tiêZ6jKGFukn cAmHG4C3Whúng tAmHG4C3Wa hAmHG4C3Wợp AmHG4C3Wtác vớiZ6jKGFuk bệnhqCf8 việqCf8n, qCf8nhất địnhAmHG4C3W pAmHG4C3Whải AmHG4C3Wphục vụqCf8 ngườiqCf8 tqCf8a thậqCf8t qCf8chu đáo!

AmHG4C3WĐây AmHG4C3Wlà lầnZ6jKGFuk đầAmHG4C3Wu Z6jKGFuktiên qCf8công tqCf8y hợpZ6jKGFuk tZ6jKGFukác vớqCf8i bệnAmHG4C3Wh AmHG4C3Wviện, thếAmHG4C3W qCf8nên sếpqCf8 củAmHG4C3Wa VAmHG4C3Wân Z6jKGFukVy cẩnAmHG4C3W thậnqCf8 dặnqCf8 dZ6jKGFukò cô.

- GZ6jKGFukiờ tZ6jKGFukôi đaZ6jKGFukng khôngqCf8 AmHG4C3Wcó việcqCf8 gAmHG4C3Wì, đểqCf8 Z6jKGFuktôi điZ6jKGFuk vAmHG4C3Wậy! AmHG4C3W- ThấyZ6jKGFuk sAmHG4C3Wếp cqCf8ó vqCf8ẻ tAmHG4C3Whận trọngAmHG4C3W, hơnAmHG4C3W nZ6jKGFukữa Z6jKGFukđây lạiAmHG4C3W làAmHG4C3W lqCf8ần đầuZ6jKGFuk qCf8tiên côAmHG4C3Wng AmHG4C3Wty cqCf8ô phụcZ6jKGFuk vụZ6jKGFuk tậnqCf8 nơiAmHG4C3W cqCf8ho qCf8khách hànZ6jKGFukg AmHG4C3Wnên cqCf8ô khôngqCf8 yêAmHG4C3Wn qCf8tâm giAmHG4C3Wao Z6jKGFukcho qCf8người khác.

QuảAmHG4C3W nhiên,Z6jKGFuk AmHG4C3Wsếp cqCf8ủa VânZ6jKGFuk VqCf8y gậZ6jKGFukt đầqCf8u vẻqCf8 Z6jKGFukhài qCf8lòng: Z6jKGFuk- CũnAmHG4C3Wg đAmHG4C3Wược, vậZ6jKGFuky giaAmHG4C3Wo cqCf8ho cqCf8ô nhé!

Công viAmHG4C3Wệc củaqCf8 VâZ6jKGFukn Z6jKGFukVy qCf8là giảiAmHG4C3W qCf8thích cZ6jKGFukho kháqCf8ch AmHG4C3Whàng cáchAmHG4C3W qCf8sử dụAmHG4C3Wng phầAmHG4C3Wn mềmqCf8 củZ6jKGFuka cAmHG4C3Wông tqCf8y côZ6jKGFuk qCf8như thếqCf8 nqCf8ào, saqCf8u AmHG4C3Wđó tiếZ6jKGFukn hànhAmHG4C3W mộtZ6jKGFuk sốZ6jKGFuk điềuZ6jKGFuk tZ6jKGFukra vàZ6jKGFuk bảZ6jKGFuko hànAmHG4C3Wh AmHG4C3Wcho khAmHG4C3Wách Z6jKGFukhàng AmHG4C3Wsau Z6jKGFukkhi mZ6jKGFukua. SaZ6jKGFuku hAmHG4C3Wai ngàZ6jKGFuky làmAmHG4C3W vAmHG4C3Wiệc bậqCf8n rộn,AmHG4C3W Z6jKGFukbác sqCf8ĩ TiqCf8ểu qCf8lâm Z6jKGFukvô AmHG4C3Wcùng hàiZ6jKGFuk lònZ6jKGFukg vớAmHG4C3Wi tqCf8ác Z6jKGFukphong qCf8làm việZ6jKGFukc cZ6jKGFukủa qCf8Vân Vy.

- Z6jKGFukGiám đốqCf8c Z6jKGFukVân quZ6jKGFukả nZ6jKGFukhiên lAmHG4C3Wà kiênZ6jKGFuk nhẫnAmHG4C3W! Z6jKGFuk- AmHG4C3WBác sZ6jKGFukĩ LqCf8âm kheAmHG4C3Wn ngqCf8ợi: -LZ6jKGFukại AmHG4C3Wcòn hAmHG4C3Wiểu đAmHG4C3Wược nhữngqCf8 tZ6jKGFukừ ngữZ6jKGFuk củaAmHG4C3W gAmHG4C3Wiới AmHG4C3Wy họZ6jKGFukc chúnqCf8g tZ6jKGFukôi nữa!
qCf8- TôiZ6jKGFuk cóZ6jKGFuk mộZ6jKGFukt ngườiqCf8 bạAmHG4C3Wn lZ6jKGFukàm bácZ6jKGFuk AmHG4C3Wsĩ mà!

- ChẳAmHG4C3Wng tráchZ6jKGFuk! AmHG4C3W- BáAmHG4C3Wc sqCf8ĩ LâAmHG4C3Wm tiễZ6jKGFukn VânqCf8 VAmHG4C3Wy rqCf8a đếnZ6jKGFuk tqCf8ận cửa.

Đi qCf8từ AmHG4C3Wđây rAmHG4C3Wa làqCf8 gầnqCf8 nhqCf8ất! Z6jKGFuk- BácqCf8 sAmHG4C3Wĩ Z6jKGFukLâm cAmHG4C3Whỉ qCf8tay vZ6jKGFukề pAmHG4C3Whía hànqCf8h qCf8lang bêZ6jKGFukn cạnh.

AmHG4C3WBên hZ6jKGFukành laqCf8ng khôngAmHG4C3W biếtqCf8 làAmHG4C3W phZ6jKGFukòng qCf8khám khoqCf8a nàoZ6jKGFuk, dườqCf8ng AmHG4C3Wnhư tấqCf8t cảqCf8 cAmHG4C3Wác pZ6jKGFukhòng bệnhAmHG4C3W AmHG4C3Wở đZ6jKGFukây Z6jKGFukđều đượcqCf8 bAmHG4C3Wố tríAmHG4C3W gqCf8iống hqCf8ệt nhauqCf8, bênZ6jKGFuk hZ6jKGFukành lanZ6jKGFukg Z6jKGFukcòn đượcAmHG4C3W qCf8trồng rấtZ6jKGFuk nhZ6jKGFukiều cAmHG4C3Wây AmHG4C3Wxanh, AmHG4C3Wmang lạiZ6jKGFuk chZ6jKGFuko ngườiZ6jKGFuk qCf8ta qCf8cảm giáAmHG4C3Wc AmHG4C3Wmát lànhAmHG4C3W, thAmHG4C3Wư thái.

Không đợiqCf8 AmHG4C3WVân VZ6jKGFuky AmHG4C3Wlên tiếngZ6jKGFuk hZ6jKGFukỏi, qCf8bác sĩAmHG4C3W Z6jKGFukLâm đãZ6jKGFuk chAmHG4C3Wủ đZ6jKGFukộng giZ6jKGFukới thiệuqCf8: qCf8- ĐâyZ6jKGFuk làqCf8 kAmHG4C3Whoa tưAmHG4C3W vấnqCf8 tâZ6jKGFukm lí.

Khoa tqCf8ư vấnZ6jKGFuk tâmqCf8 lí?qCf8 qCf8Sau kqCf8hi GiZ6jKGFukang NZ6jKGFukhan xảqCf8y rZ6jKGFuka chuyAmHG4C3Wện, ngườiZ6jKGFuk nhZ6jKGFukà côqCf8 đãAmHG4C3W từngAmHG4C3W mờAmHG4C3Wi bácAmHG4C3W sAmHG4C3Wĩ AmHG4C3Wtâm qCf8lí vqCf8ề giúpqCf8 côAmHG4C3W thoqCf8át khỏZ6jKGFuki tAmHG4C3Wâm Z6jKGFuktrạng đaZ6jKGFuku AmHG4C3Wđớn vqCf8à khổZ6jKGFuk sởqCf8, nhqCf8ưng kqCf8ết qAmHG4C3Wuả điềAmHG4C3Wu tAmHG4C3Wrị rZ6jKGFukõ ràngqCf8 AmHG4C3Wchẳng cóAmHG4C3W tácZ6jKGFuk dụnAmHG4C3Wg AmHG4C3Wgì vớiqCf8 cqCf8ô cả.qCf8 PhầZ6jKGFukn lớnqCf8 thờiZ6jKGFuk gZ6jKGFukian côAmHG4C3W đềuZ6jKGFuk dànAmHG4C3Wh qCf8cho Z6jKGFukviệc nqCf8gủ, qCf8sống nhZ6jKGFukờ vAmHG4C3Wào nhữngqCf8 gAmHG4C3Wiọt nướcqCf8 truyềnAmHG4C3W vàAmHG4C3Wo máqCf8u mỗiAmHG4C3W ngqCf8ày. NếZ6jKGFuku nAmHG4C3Whư ônAmHG4C3Wg trờqCf8i kAmHG4C3Whông chqCf8o côZ6jKGFuk qCf8cơ Z6jKGFukhội đượZ6jKGFukc Z6jKGFukquay ngượcAmHG4C3W thờiAmHG4C3W gqCf8ian thìqCf8 cZ6jKGFukó lẽqCf8 côAmHG4C3W Z6jKGFukđã kiAmHG4C3Wệt sứcZ6jKGFuk bqCf8ởi nỗZ6jKGFuki đaqCf8u đớnZ6jKGFuk quáAmHG4C3W lAmHG4C3Wớn Z6jKGFukấy rồi.

Vân qCf8Vy vừaAmHG4C3W điAmHG4C3W vừaAmHG4C3W ngqCf8hĩ, lúcZ6jKGFuk qCf8đi nganqCf8g qAmHG4C3Wua phòqCf8ng qCf8chẩn trị,qCf8 bAmHG4C3Wất nZ6jKGFukgờ cóqCf8 qCf8một cZ6jKGFukơn giZ6jKGFukó thZ6jKGFukổi qqCf8ua AmHG4C3Wlàm cánhAmHG4C3W qCf8cửa pqCf8hòng qCf8hơi hZ6jKGFuké raZ6jKGFuk. Z6jKGFukCô đưaAmHG4C3W mAmHG4C3Wắt AmHG4C3Wnhìn vàAmHG4C3Wo bZ6jKGFukên troqCf8ng, vZ6jKGFukô tìnAmHG4C3Wh chạAmHG4C3Wm phảiqCf8 áZ6jKGFuknh mAmHG4C3Wắt qCf8của mộtqCf8 qCf8bệnh nhânqCf8 Z6jKGFuktrong đó.

Vân VqCf8y qCf8chợt thấyZ6jKGFuk cqCf8ác dAmHG4C3Wây thầqCf8n kiAmHG4C3Wnh tronZ6jKGFukg đầqCf8u Z6jKGFukcăng raZ6jKGFuk. qCf8Cô rAmHG4C3Wảo bZ6jKGFukước điAmHG4C3W thAmHG4C3Wật nhAmHG4C3Wanh, cAmHG4C3Whỉ sợAmHG4C3W nqCf8gười qCf8đó sẽqCf8 đqCf8uổi theo.

KAmHG4C3Whông pZ6jKGFukhải AmHG4C3Wmắt Z6jKGFukcô nhìAmHG4C3Wn nhầqCf8m đấyAmHG4C3W chứ?Z6jKGFuk CôqCf8 AmHG4C3Wlàm sZ6jKGFukao qCf8có thAmHG4C3Wể ngZ6jKGFukờ qCf8rằng bệqCf8nh nAmHG4C3Whân AmHG4C3Wở Z6jKGFuktrong cănqCf8 phònAmHG4C3Wg ấyAmHG4C3W chínhAmHG4C3W lqCf8à TAmHG4C3Wriệu Dương?

Rõ rZ6jKGFukàng anqCf8h Z6jKGFukta bịAmHG4C3W AmHG4C3Wphát bệnZ6jKGFukh Z6jKGFuktim độqCf8t ngAmHG4C3Wột, Z6jKGFukvậy tAmHG4C3Wại sAmHG4C3Wao AmHG4C3Wgiờ aZ6jKGFuknh AmHG4C3Wta AmHG4C3Wlại ởqCf8 tqCf8rong Z6jKGFukkhoa tZ6jKGFukâm líqCf8? LZ6jKGFukẽ nàoqCf8 ngoàiAmHG4C3W Z6jKGFukbệnh tAmHG4C3Wim rqCf8a anqCf8h Z6jKGFukta AmHG4C3Wcòn mắZ6jKGFukc Z6jKGFukbệnh Z6jKGFukvề Z6jKGFuktâm lAmHG4C3Wí nZ6jKGFukữa à?

TrướcqCf8 đâAmHG4C3Wy côqCf8 từnZ6jKGFukg đZ6jKGFukọc bqCf8áo vqCf8à qCf8được biếtAmHG4C3W, pqCf8hần lAmHG4C3Wớn nhữAmHG4C3Wng cZ6jKGFukô namqCf8, quảAmHG4C3W nữAmHG4C3W Z6jKGFuktrong thànhZ6jKGFuk phốAmHG4C3W đZ6jKGFukều bịqCf8 Z6jKGFukmắc căZ6jKGFukn bệnhZ6jKGFuk trầmZ6jKGFuk cZ6jKGFukảm hoặAmHG4C3Wc tZ6jKGFukự kỉ.Z6jKGFuk KhôngAmHG4C3W biếAmHG4C3Wt cáiqCf8 gãqCf8 họqCf8 TrZ6jKGFukiệu ấyqCf8 mắcqCf8 AmHG4C3Wphải qCf8bệnh gìqCf8? qCf8Không biếtAmHG4C3W vàAmHG4C3Wi năAmHG4C3Wm nữAmHG4C3Wa liệuZ6jKGFuk qCf8cô qCf8có phảiqCf8 thưZ6jKGFukờng Z6jKGFukxuyên bổqCf8 sqCf8ung cAmHG4C3Wác loạiqCf8 tqCf8hực phẩmZ6jKGFuk chAmHG4C3Wức nănZ6jKGFukg, liênZ6jKGFuk tụcqCf8 đếqCf8n thẩAmHG4C3Wm mỹAmHG4C3W viqCf8ện vAmHG4C3Wà thAmHG4C3Wỉnh thAmHG4C3Woảng “AmHG4C3Wghé thăm”Z6jKGFuk báZ6jKGFukc sĩAmHG4C3W tZ6jKGFukư vấnZ6jKGFuk tqCf8âm lZ6jKGFukí khônqCf8g nữa?

Đi mộtZ6jKGFuk đoạnAmHG4C3W đườngZ6jKGFuk dqCf8ài, cAmHG4C3Wuối AmHG4C3Wcùng côAmHG4C3W cZ6jKGFukũng AmHG4C3Wra đượcZ6jKGFuk đếnqCf8 cầAmHG4C3Wu thqCf8ang. NZ6jKGFukgoảnh đAmHG4C3Wầu lZ6jKGFukại nhìn,qCf8không thấZ6jKGFuky qCf8Triệu DươngAmHG4C3W khZ6jKGFukông đuổiZ6jKGFuk theZ6jKGFuko, VâqCf8n VAmHG4C3Wy thởZ6jKGFuk pAmHG4C3Whào nhẹqCf8 nZ6jKGFukhõm. ThoátAmHG4C3W đượZ6jKGFukc TriệuqCf8 DZ6jKGFukương Z6jKGFukthì Z6jKGFuksao? ThoAmHG4C3Wát AmHG4C3Wđược anqCf8h tAmHG4C3Wa cAmHG4C3Wô cũnAmHG4C3Wg chẳnZ6jKGFukg thểAmHG4C3W thoáZ6jKGFukt ngqCf8ăn đượcZ6jKGFuk bànAmHG4C3W chânZ6jKGFuk miZ6jKGFuknh đqCf8ang tqCf8iến dZ6jKGFukần đqCf8ến qCf8tuổi gqCf8ià. NZ6jKGFukỗ lZ6jKGFukực Z6jKGFuksống hếtqCf8 nZ6jKGFukăm nàZ6jKGFuky AmHG4C3Wqua năZ6jKGFukm kháZ6jKGFukc, tqCf8uổi AmHG4C3Wtác cũnZ6jKGFukg theZ6jKGFuko đqCf8ó AmHG4C3Wnhiều lêAmHG4C3Wn. ChỉqCf8 tqCf8hêm Z6jKGFukvài năAmHG4C3Wm nAmHG4C3Wữa thôAmHG4C3Wi, cóZ6jKGFuk lẽAmHG4C3W mộZ6jKGFukt ngưAmHG4C3Wời đàZ6jKGFukn ôngZ6jKGFuk nZ6jKGFukhư AmHG4C3WTriệu DươngAmHG4C3W bâAmHG4C3Wy giZ6jKGFukờ cAmHG4C3Wô Z6jKGFukcũng chẳngAmHG4C3W thAmHG4C3Wể tìmAmHG4C3W được.

- SZ6jKGFukau kZ6jKGFukhi vềqCf8 phAmHG4C3Wải chịqCf8u khAmHG4C3Wó nghỉqCf8 ngAmHG4C3Wơi, mặcqCf8 Z6jKGFukdù AmHG4C3Wsức khAmHG4C3Wỏe đãAmHG4C3W hồiZ6jKGFuk phụqCf8c tqCf8ương qCf8đối qCf8nhưng cũnAmHG4C3Wg khZ6jKGFukông đượqCf8c phéAmHG4C3Wp làmZ6jKGFuk việcqCf8 Z6jKGFukquá sức.Z6jKGFuk VớiZ6jKGFuk cườqCf8ng độAmHG4C3W làmZ6jKGFuk viZ6jKGFukệc AmHG4C3Wcủa anZ6jKGFukh tAmHG4C3Wôi thấyqCf8 ngườiZ6jKGFuk bìnZ6jKGFukh thườnAmHG4C3Wg khAmHG4C3Wông tAmHG4C3Whể nàoZ6jKGFuk tiêqCf8u hZ6jKGFukóa nổi!

- TôqCf8i biết!

- AZ6jKGFuknh biếtAmHG4C3W? qCf8Cứ nhìqCf8n vàoZ6jKGFuk thqCf8ành tícZ6jKGFukh củZ6jKGFuka AmHG4C3Wanh haZ6jKGFuki nZ6jKGFukăm naAmHG4C3Wy Z6jKGFukthì tqCf8ôi biAmHG4C3Wết anZ6jKGFukh manqCf8g mạZ6jKGFukng sốZ6jKGFukng củaAmHG4C3W Z6jKGFukmình qCf8ra đqCf8ùa nhưAmHG4C3W thqCf8ế nàqCf8o AmHG4C3Wrồi! TZ6jKGFukheo nhqCf8ư nhữngZ6jKGFuk gqCf8ì Z6jKGFuktôi đượcAmHG4C3W bZ6jKGFukiết vềqCf8 aqCf8nh, qCf8anh khôAmHG4C3Wng đờiAmHG4C3W nàoZ6jKGFuk chAmHG4C3Wấp AmHG4C3Wnhận AmHG4C3Wan phận!
TAmHG4C3Wiếng cườiqCf8 kqCf8he khẽZ6jKGFuk vZ6jKGFukang Z6jKGFuklên: AmHG4C3W- CũngZ6jKGFuk chAmHG4C3Wưa chắc!

Có qCf8người đanZ6jKGFukg nqCf8ói chuyệqCf8n Z6jKGFukở cầZ6jKGFuku thaZ6jKGFukng, cZ6jKGFukó Z6jKGFukmột Z6jKGFukgiọng nóiZ6jKGFuk Z6jKGFukmà VâAmHG4C3Wn AmHG4C3WVy cảAmHG4C3Wm tAmHG4C3Whấy qCf8rất quAmHG4C3Wen thuộc.

VâqCf8n VAmHG4C3Wy chầmAmHG4C3W chậmZ6jKGFuk AmHG4C3Wđi AmHG4C3Wđến cầuAmHG4C3W thanqCf8g vqCf8à nhqCf8ìn xuốZ6jKGFukng dưới,Z6jKGFuk ánAmHG4C3Wh qCf8mắt Z6jKGFukvô qCf8tình lqCf8ướt qZ6jKGFukua mZ6jKGFukột kAmHG4C3Whuôn mặt.

Người Z6jKGFukđó Z6jKGFukcũng nZ6jKGFukgẩng đầuZ6jKGFuk nhìnqCf8 cô.

Ánh mắtqCf8 củaqCf8 anAmHG4C3Wh dưqCf8ờng Z6jKGFuknhư làZ6jKGFuk cZ6jKGFukhùm ánhZ6jKGFuk sáZ6jKGFukng mAmHG4C3Wặt trờqCf8i đẹpAmHG4C3W đẽZ6jKGFuk nhAmHG4C3Wất đAmHG4C3Wậu trêqCf8n bờAmHG4C3W vaZ6jKGFuki cô.

Nếu nhZ6jKGFukư lúcAmHG4C3W nãyZ6jKGFuk côqCf8 còqCf8n hoanZ6jKGFukg Z6jKGFukmang đqCf8i nhqCf8ư chạyqCf8 thZ6jKGFukì giờqCf8 qCf8cô AmHG4C3Wđã Z6jKGFukchẳng cqCf8òn sZ6jKGFukức lZ6jKGFukực nZ6jKGFukào qCf8để màZ6jKGFuk Z6jKGFukchạy tAmHG4C3Wrốn qCf8nữa. BàqCf8n chZ6jKGFukân AmHG4C3Wcủa Z6jKGFukcô nZ6jKGFukhư bịAmHG4C3W dínZ6jKGFukh qCf8chặt xuAmHG4C3Wống dAmHG4C3Wưới đấtAmHG4C3W, miệAmHG4C3Wng ấqCf8p únqCf8g mqCf8ãi chẳqCf8ng thốZ6jKGFukt AmHG4C3Wra lờZ6jKGFuki dướiqCf8 cáAmHG4C3Wi nZ6jKGFukhìn củaAmHG4C3W qCf8anh: AmHG4C3W-

Thật….tAmHG4C3Whật Z6jKGFuktrùng hợp!

Anh mỉmqCf8 cườqCf8i, nhẹZ6jKGFuk nhàngqCf8 Z6jKGFukcất lời:AmHG4C3W AmHG4C3W- ĐúnAmHG4C3Wg lZ6jKGFukà AmHG4C3Wtrùng hợpAmHG4C3W Z6jKGFukthật! MớiAmHG4C3W đóZ6jKGFuk Z6jKGFukmà qCf8đã AmHG4C3Wgặp lạqCf8i nhau!

- VânAmHG4C3Wg, bAmHG4C3Wệnh vqCf8iện nàZ6jKGFuky muốnqCf8 sAmHG4C3Wử dụngqCf8 phầZ6jKGFukn mềmZ6jKGFuk qCf8của cqCf8ông Z6jKGFukty chúZ6jKGFukng qCf8tôi nênAmHG4C3W AmHG4C3Wtôi AmHG4C3Wđến Z6jKGFukđây đAmHG4C3Wể hướnZ6jKGFukg dqCf8ẫn họ!Z6jKGFuk Z6jKGFuk- AmHG4C3WCô cốZ6jKGFuk gắnqCf8g AmHG4C3Wgiải thích,qCf8 vụnZ6jKGFukg vềAmHG4C3W nhqCf8ư qCf8một Z6jKGFukcon AmHG4C3Wngốc, chỉAmHG4C3W sợZ6jKGFuk Z6jKGFukanh lqCf8ại hiểAmHG4C3Wu nhZ6jKGFukầm mìnhqCf8. qCf8Hơn nữqCf8a côZ6jKGFuk AmHG4C3Wrất sợqCf8 qCf8anh sẽZ6jKGFuk AmHG4C3Wvạch trầnqCf8 AmHG4C3Wnhững lờiAmHG4C3W nóiZ6jKGFuk dAmHG4C3Wối củaqCf8 mìnAmHG4C3Wh, cáAmHG4C3Wi gZ6jKGFukì mZ6jKGFukà đưqCf8a chZ6jKGFukị ĐườngqCf8 Z6jKGFukđi Z6jKGFukkhám bệnhqCf8 chứ,qCf8 toqCf8àn Z6jKGFuklà AmHG4C3Wnói dối.qCf8 AmHG4C3WNhư vậqCf8y qCf8thì qCf8còn AmHG4C3Wmặt mAmHG4C3Wũi nàoqCf8 qCf8mà Z6jKGFuknhìn anh?

Cũng maqCf8y AmHG4C3Wlà aqCf8nh khôAmHG4C3Wng nhắcZ6jKGFuk gqCf8ì đếnZ6jKGFuk qCf8chuyện đó.Z6jKGFuk AmHG4C3WAnh kếtqCf8 thúZ6jKGFukc cqCf8uộc Z6jKGFuknói chAmHG4C3Wuyện vZ6jKGFukới Z6jKGFukbác sĩAmHG4C3W củaZ6jKGFuk qCf8mình rồAmHG4C3Wi cùnAmHG4C3Wg cqCf8ô đAmHG4C3Wồng hành,Z6jKGFuk thảnAmHG4C3W nhiênAmHG4C3W cứZ6jKGFuk qCf8như thAmHG4C3Wể hAmHG4C3Wôm ấyAmHG4C3W chưaAmHG4C3W qCf8từng xảyZ6jKGFuk rZ6jKGFuka bấtZ6jKGFuk cứZ6jKGFuk qCf8chuyện gì.

Anh sáZ6jKGFuknh vaAmHG4C3Wi đqCf8i bqCf8ên côAmHG4C3W. qCf8Vân qCf8Vy khônAmHG4C3Wg qCf8biết phảiZ6jKGFuk làAmHG4C3Wm thqCf8ế Z6jKGFuknào đAmHG4C3Wể Z6jKGFukche AmHG4C3Wđi sZ6jKGFukự hqCf8oang manqCf8g tronAmHG4C3Wg lZ6jKGFukòng, bAmHG4C3Wàn taZ6jKGFuky túmZ6jKGFuk qCf8chặt lqCf8ấy qCf8vạt áZ6jKGFuko qCf8đang rịnZ6jKGFuk qCf8mồ hôi.

Cô AmHG4C3Wy táAmHG4C3W AmHG4C3Wở AmHG4C3Wphòng phátZ6jKGFuk tZ6jKGFukhuốc đưqCf8a qCf8cho Z6jKGFukanh mộtZ6jKGFuk AmHG4C3Wtúi AmHG4C3Wto đủAmHG4C3W cAmHG4C3Wác lAmHG4C3Woại thuZ6jKGFukốc rồiZ6jKGFuk dZ6jKGFukặn dò:AmHG4C3W qCf8- AqCf8nh nhớqCf8 uốngZ6jKGFuk thqCf8eo AmHG4C3Wchỉ dAmHG4C3Wẫn củaZ6jKGFuk bácAmHG4C3W sĩ!

Trong kZ6jKGFukí ứZ6jKGFukc củqCf8a VânZ6jKGFuk VZ6jKGFuky, sứcAmHG4C3W Z6jKGFukkhỏe cAmHG4C3Wủa GiZ6jKGFukang NhqCf8an rấqCf8t tốt,Z6jKGFuk cZ6jKGFukho qCf8dù cóAmHG4C3W bịAmHG4C3W cảmAmHG4C3W cZ6jKGFukúm Z6jKGFukhay sqCf8ốt cZ6jKGFukao tAmHG4C3Whì AmHG4C3Wcũng AmHG4C3Wchỉ mấtqCf8 vZ6jKGFukài ngZ6jKGFukày lqCf8à khAmHG4C3Wỏi ngay.

Vân qCf8Vy nhìAmHG4C3Wn vqCf8ào nhữAmHG4C3Wng lAmHG4C3Woại tqCf8huốc qCf8ở tronAmHG4C3Wg Z6jKGFuktúi, toànAmHG4C3W lZ6jKGFukà nhữngAmHG4C3W loạiqCf8 thAmHG4C3Wuốc hiếZ6jKGFukm gặp.

qCf8- CZ6jKGFukô chuẩZ6jKGFukn qCf8bị điAmHG4C3W đâu?

- VềqCf8 Z6jKGFukcông tAmHG4C3Wy AmHG4C3Wthôi!- Z6jKGFukCô nghĩZ6jKGFuk GiaqCf8ng NhaAmHG4C3Wn chỉqCf8 tZ6jKGFukiện qCf8miệng hỏiZ6jKGFuk AmHG4C3Wnhư qCf8vậy thôiqCf8 nqCf8ên cũnAmHG4C3Wg thảnAmHG4C3W nhiênqCf8 Z6jKGFukđáp qCf8mà kqCf8hông cầnZ6jKGFuk sqCf8uy nghĩ.

AmHG4C3W- ĐểZ6jKGFuk tôqCf8i tiễnqCf8 cô!

Đề nghịAmHG4C3W cAmHG4C3Wủa aqCf8nh qqCf8uá Z6jKGFukbất ngqCf8ờ, VânAmHG4C3W AmHG4C3WVy bốiqCf8 rốiqCf8 từZ6jKGFuk chZ6jKGFukối: Z6jKGFuk- qCf8Không cầZ6jKGFukn đâuZ6jKGFuk anZ6jKGFukh GianZ6jKGFukg, làmZ6jKGFuk Z6jKGFukphiền aAmHG4C3Wnh quá!-AmHG4C3W Z6jKGFukVân VZ6jKGFuky AmHG4C3Wcó chúZ6jKGFukt khôZ6jKGFukng qqCf8uen vAmHG4C3Wới cáqCf8ch xưnZ6jKGFukg AmHG4C3Whô khqCf8ách sáAmHG4C3Wo này.

Anh vốqCf8n quZ6jKGFuká đỗAmHG4C3Wi tAmHG4C3Whân thqCf8ương troAmHG4C3Wng trqCf8ái qCf8tim côAmHG4C3W, thếZ6jKGFuk Z6jKGFukmà Z6jKGFukgiờ lạAmHG4C3Wi tqCf8rở thZ6jKGFukành mqCf8ột ngqCf8ười AmHG4C3Wchẳng quAmHG4C3Wen qCf8biết. qCf8Nếu nAmHG4C3Whư GiAmHG4C3Wang NhZ6jKGFukan Z6jKGFukgọi AmHG4C3Wcô lZ6jKGFukà “CôZ6jKGFuk Vân”qCf8 Z6jKGFukthì Z6jKGFukcó Z6jKGFuklẽ Z6jKGFukcô cũngqCf8 sẽqCf8 cảmAmHG4C3W thấyZ6jKGFuk Z6jKGFukvô cùnqCf8g xqCf8ót qCf8xa. TAmHG4C3Whế qCf8nhưng côqCf8 cốqCf8 gAmHG4C3Wắng AmHG4C3Wkìm nénAmHG4C3W bảnqCf8 tZ6jKGFukhân, chỉZ6jKGFuk sợZ6jKGFuk mZ6jKGFukột kZ6jKGFukhi khôngqCf8 kiềmqCf8 chếZ6jKGFuk đượcqCf8 AmHG4C3Wtâm trạngAmHG4C3W cZ6jKGFukủa mAmHG4C3Wình sZ6jKGFukẽ khiếnZ6jKGFuk chZ6jKGFuko aAmHG4C3Wnh AmHG4C3Wsợ mấtAmHG4C3W víZ6jKGFuka. CAmHG4C3Wô pAmHG4C3Whải dZ6jKGFukuy trZ6jKGFukì khoảngqCf8 cáAmHG4C3Wch nqCf8hất địnhAmHG4C3W Z6jKGFukvới anZ6jKGFukh, AmHG4C3Wmột kAmHG4C3Whoảng cácAmHG4C3Wh AmHG4C3Wđủ đểAmHG4C3W anAmHG4C3Wh Z6jKGFukcoi côAmHG4C3W AmHG4C3Wlà mộqCf8t ngZ6jKGFukười bìAmHG4C3Wnh thường.

Không cAmHG4C3Wó aZ6jKGFuki bZ6jKGFukiết, AmHG4C3Wanh vAmHG4C3Wà AmHG4C3Wcô qCf8đã AmHG4C3Wcách AmHG4C3Wnhau cảAmHG4C3W mộZ6jKGFukt AmHG4C3Wkiếp người.
NếqCf8u nhAmHG4C3Wư côqCf8 qCf8nói Z6jKGFukra sựZ6jKGFuk thựAmHG4C3Wc nàAmHG4C3Wy, khôngAmHG4C3W nhqCf8ững anAmHG4C3Wh khôqCf8ng tqCf8hể tiZ6jKGFukn mAmHG4C3Wà cònqCf8 cZ6jKGFukho rằZ6jKGFukng AmHG4C3Wcô làAmHG4C3W mộtqCf8 cAmHG4C3Won đZ6jKGFukiên. Z6jKGFukDường nhAmHG4C3Wư chỉAmHG4C3W AmHG4C3Wcó mZ6jKGFukột mìZ6jKGFuknh cqCf8ô còZ6jKGFukn mãiZ6jKGFuk đắmZ6jKGFuk cqCf8hìm troZ6jKGFukng nAmHG4C3Whững qCf8kí ứcAmHG4C3W xZ6jKGFuka xôiZ6jKGFuk. CAmHG4C3Wô khátAmHG4C3W Z6jKGFukkhao đượcAmHG4C3W ởAmHG4C3W gầZ6jKGFukn bêZ6jKGFukn AmHG4C3Wanh, nhAmHG4C3Wưng lZ6jKGFukại sợAmHG4C3W khoảZ6jKGFukng AmHG4C3Wcách troqCf8ng hiệZ6jKGFukn Z6jKGFukthực sẽqCf8 khiếnZ6jKGFuk qCf8cho côAmHG4C3W Z6jKGFukquỵ ngqCf8ã. VqCf8ân qCf8Vy cAmHG4C3Wảm thấyZ6jKGFuk bảnAmHG4C3W thqCf8ân Z6jKGFukmình khôqCf8ng hqCf8ề yếuAmHG4C3W đuối,AmHG4C3W cqCf8ô cZ6jKGFukhỉ AmHG4C3Wkhông muqCf8ốn bqCf8ị GiAmHG4C3Wang NhqCf8an làmAmHG4C3W qCf8tổn thương,AmHG4C3W bởqCf8i vZ6jKGFukì trqCf8ong kíAmHG4C3W ứAmHG4C3Wc qCf8của cAmHG4C3Wô, AmHG4C3Wtất cảAmHG4C3W nZ6jKGFukhững kAmHG4C3Wỉ niệqCf8m củAmHG4C3Wa cAmHG4C3Wô Z6jKGFukvà qCf8anh AmHG4C3Wđều vôAmHG4C3W cùqCf8ng đẹpqCf8 đẽ.

- qCf8Nói địaAmHG4C3W cAmHG4C3Whỉ côZ6jKGFukng tAmHG4C3Wy qCf8cô chqCf8o tôi!

Xem qCf8ra Z6jKGFukanh ấyqCf8 AmHG4C3Wđịnh đZ6jKGFukưa côqCf8 vZ6jKGFukề cAmHG4C3Wông tAmHG4C3Wy thậtZ6jKGFuk rồi!

Cô ngoaAmHG4C3Wn AmHG4C3Wngoãn nZ6jKGFukgồi qCf8vào trZ6jKGFukong xAmHG4C3We củaAmHG4C3W aqCf8nh, saAmHG4C3Wu AmHG4C3Wđó nZ6jKGFukói Z6jKGFukđịa chAmHG4C3Wỉ côZ6jKGFukng AmHG4C3Wty mìnqCf8h qCf8cho anZ6jKGFukh: qCf8- Z6jKGFukĐi quqCf8a CầuqCf8 Z6jKGFukW, đAmHG4C3Wi thêqCf8m mộtZ6jKGFuk qCf8đoạn AmHG4C3Wnữa lqCf8à đến!AmHG4C3W AmHG4C3W- NhZ6jKGFukìn VZ6jKGFukân VZ6jKGFuky tựAmHG4C3W nhiqCf8ên thZ6jKGFukế thqCf8ôi nhZ6jKGFukưng lZ6jKGFukúc nàyZ6jKGFuk tZ6jKGFukrống ngựcAmHG4C3W cZ6jKGFukô AmHG4C3Wđang đậpZ6jKGFuk Z6jKGFukthình thịcAmHG4C3Wh. NZ6jKGFukhìn mìZ6jKGFuknh troZ6jKGFukng gươngZ6jKGFuk chZ6jKGFukiếu hqCf8ậu, VAmHG4C3Wân Z6jKGFukVy thấZ6jKGFuky AmHG4C3Whai mqCf8á mìnhAmHG4C3W đỏqCf8 bừngAmHG4C3W lên.

Giang NqCf8han vẫZ6jKGFukn tỏAmHG4C3W Z6jKGFukra nZ6jKGFukhư bìnAmHG4C3Wh thườnqCf8g, thảnAmHG4C3W qCf8nhiên nAmHG4C3Whìn AmHG4C3Wcô hỏi:qCf8 AmHG4C3W- CqCf8ầu tAmHG4C3Wây hqCf8ay qCf8là cầuqCf8 đông?

Vân qCf8Vy đAmHG4C3Wưa áZ6jKGFuknh qCf8mắt Z6jKGFukmơ hồZ6jKGFuk nqCf8hìn rAmHG4C3Wa dòngZ6jKGFuk xZ6jKGFuke cqCf8ộ tậpqCf8 nấpqCf8 ởqCf8 bênqCf8 ngoài,AmHG4C3W cốZ6jKGFuk gắngZ6jKGFuk pZ6jKGFukhân AmHG4C3Wbiệt đqCf8ược phươnAmHG4C3Wg hướnAmHG4C3Wg đôngAmHG4C3W tAmHG4C3Wây naqCf8m bắAmHG4C3Wc. CuốiAmHG4C3W Z6jKGFukcùng Z6jKGFukcô Z6jKGFukđành mqCf8ím mAmHG4C3Wôi từAmHG4C3W bỏqCf8: AmHG4C3W- TôiqCf8 chỉAmHG4C3W qCf8biết làAmHG4C3W đAmHG4C3Wi qqCf8ua Z6jKGFukcầu, rZ6jKGFukẽ saAmHG4C3Wng bAmHG4C3Wên tráiqCf8 Z6jKGFuklà đến.

Lần nZ6jKGFukày thìqCf8 Z6jKGFukGiang NZ6jKGFukhan AmHG4C3Wkhẽ mỉAmHG4C3Wm cườiqCf8, đôiqCf8 AmHG4C3Wmắt ánhZ6jKGFuk qCf8lên AmHG4C3Wnhững tiZ6jKGFuka sángZ6jKGFuk ấAmHG4C3Wm qCf8áp. VâZ6jKGFukn qCf8Vy cqCf8ảm thấyAmHG4C3W hAmHG4C3Wình nhưqCf8 qCf8mình đãZ6jKGFuk nqCf8hìn nAmHG4C3Whầm, hoặcAmHG4C3W cũngAmHG4C3W cqCf8ó thểqCf8 cqCf8ô bịZ6jKGFuk ảoZ6jKGFuk giác.

Giang NhaZ6jKGFukn biếZ6jKGFukt láiqCf8 xeAmHG4C3W, khôngAmHG4C3W biếtAmHG4C3W anZ6jKGFukh đAmHG4C3Wã họAmHG4C3Wc láAmHG4C3Wi qCf8xe từAmHG4C3W khAmHG4C3Wi nZ6jKGFukào. VânAmHG4C3W VqCf8y ngồAmHG4C3Wi bênAmHG4C3W cạnqCf8h nhìnAmHG4C3W aqCf8nh điềuAmHG4C3W khiểnZ6jKGFuk xeAmHG4C3W, nhữnAmHG4C3Wg qCf8ngón Z6jKGFuktay thqCf8uôn dàqCf8i AmHG4C3Wđặt Z6jKGFuklên vqCf8ô lănZ6jKGFukg, Z6jKGFukmùi hZ6jKGFukương từqCf8 cơAmHG4C3W qCf8thể anqCf8h tAmHG4C3Whoang tAmHG4C3Whoảng đZ6jKGFukưa lại.

Những kZ6jKGFukí ứcAmHG4C3W Z6jKGFukđẹp vềAmHG4C3W aZ6jKGFuknh bắAmHG4C3Wt đầuqCf8 nhạZ6jKGFukt nhAmHG4C3Wòa Z6jKGFuktrong cô.

Mấy nămqCf8 khôAmHG4C3Wng qCf8gặp, aqCf8nh đZ6jKGFukã tZ6jKGFukhay đZ6jKGFukổi rqCf8ất AmHG4C3Wnhiều, Z6jKGFukkhông qCf8giống nhZ6jKGFukư côAmHG4C3W chẳngZ6jKGFuk qCf8có chútZ6jKGFuk tiếAmHG4C3Wn bộqCf8 nqCf8ào. QuAmHG4C3Way qCf8ngược thờiZ6jKGFuk qCf8gian Z6jKGFukđã mấZ6jKGFuky năAmHG4C3Wm rồiZ6jKGFuk nhưnqCf8g dườnAmHG4C3Wg nhưqCf8 cqCf8ô qCf8chẳng cAmHG4C3Wó gìqCf8 tZ6jKGFukhay đổAmHG4C3Wi, Z6jKGFukngay cảZ6jKGFuk côngqCf8 việAmHG4C3Wc hiệnZ6jKGFuk naqCf8y cqCf8ũng mớqCf8i lAmHG4C3Wàm cóAmHG4C3W gầqCf8n bqCf8a năm.

- ThuốcZ6jKGFuk AmHG4C3Wnày aZ6jKGFuknh mZ6jKGFukua hộZ6jKGFuk ngườiqCf8 Z6jKGFukkhác àZ6jKGFuk? AmHG4C3W- VâZ6jKGFukn AmHG4C3WVy qCf8cố nZ6jKGFukghĩ Z6jKGFukra mqCf8ột chủqCf8 qCf8đề đAmHG4C3Wể nóiqCf8 chuyện.

- KhôqCf8ng! AmHG4C3W- CâuAmHG4C3W trZ6jKGFukả lờiqCf8 cZ6jKGFukủa GqCf8iang NAmHG4C3Whan Z6jKGFukkhông qCf8nằm ngoàiAmHG4C3W suAmHG4C3Wy qCf8nghĩ củaAmHG4C3W VâqCf8n Z6jKGFukVy: qCf8- TôAmHG4C3Wi mZ6jKGFukua cAmHG4C3Who tôiqCf8 đấy!

SqCf8ao cZ6jKGFukó tAmHG4C3Whể Z6jKGFukthế Z6jKGFukđược? VqCf8ân VAmHG4C3Wy qCf8kinh ngạc,Z6jKGFuk mộtZ6jKGFuk túiAmHG4C3W tZ6jKGFukhuốc Z6jKGFukto thếZ6jKGFuk nàAmHG4C3Wy, mỗAmHG4C3Wi Z6jKGFuklần phAmHG4C3Wải uốngAmHG4C3W bqCf8ao nhiêqCf8u thuốAmHG4C3Wc mớqCf8i đủ?

- SZ6jKGFukợ rồqCf8i pZ6jKGFukhải khônqCf8g? Z6jKGFuk- qCf8Anh mỉZ6jKGFukm cAmHG4C3Wười: qCf8- TôiZ6jKGFuk bìnhqCf8 thườnAmHG4C3Wg Z6jKGFukrất bậnZ6jKGFuk rộnAmHG4C3W Z6jKGFuknên chẳnqCf8g cóqCf8 AmHG4C3Wthời giqCf8an đqCf8i lấZ6jKGFuky thuốcAmHG4C3W, vìZ6jKGFuk vậAmHG4C3Wy mAmHG4C3Wỗi lầqCf8n qCf8đi Z6jKGFukphải lấyqCf8 nhiềZ6jKGFuku hơnZ6jKGFuk mộtAmHG4C3W chút!

Vân VZ6jKGFuky đZ6jKGFukịnh đZ6jKGFukưa tZ6jKGFukay qCf8ra lấyqCf8 túqCf8i thuốZ6jKGFukc Z6jKGFukxem saoqCf8, Z6jKGFuknhưng cuốiqCf8 cùnZ6jKGFukg cqCf8ô lạqCf8i rụAmHG4C3Wt qCf8tay lại.

Hai ngườZ6jKGFuki giờZ6jKGFuk đAmHG4C3Wã chẳnqCf8g còqCf8n qCf8còn quAmHG4C3Wan Z6jKGFukhệ thqCf8ân mAmHG4C3Wật nqCf8hư trAmHG4C3Wước AmHG4C3Wnữa, dZ6jKGFukù Z6jKGFukgì qCf8cũng qCf8chỉ AmHG4C3Wlà nqCf8gười qqCf8ua đườngAmHG4C3W, khZ6jKGFukông AmHG4C3Wnên AmHG4C3Wdò xAmHG4C3Wét AmHG4C3Wđời AmHG4C3Wtư cAmHG4C3Wủa ngườiqCf8 kháZ6jKGFukc, AmHG4C3Wnếu khôngZ6jKGFuk biqCf8ết đâuAmHG4C3W lạiAmHG4C3W khZ6jKGFukiến chqCf8o qCf8anh AmHG4C3Wcảm thấAmHG4C3Wy bựcqCf8 bội.

Giang NhaAmHG4C3Wn ngoAmHG4C3Wảnh đầuZ6jKGFuk sAmHG4C3Wang Z6jKGFuknhìn VAmHG4C3Wân qCf8Vy, Z6jKGFukthấy cqCf8ô AmHG4C3Wtúm Z6jKGFukchặt qCf8vạt qCf8áo, Z6jKGFukcố gqCf8ắng Z6jKGFukthu mqCf8ình lạiqCf8 cứZ6jKGFuk Z6jKGFuknhư AmHG4C3Wthể sợAmHG4C3W chạqCf8m phảiZ6jKGFuk bấtqCf8 cứqCf8 qCf8thứ gZ6jKGFukì trêAmHG4C3Wn xqCf8e cqCf8ủa anAmHG4C3Wh vậyAmHG4C3W. GAmHG4C3Wiang NhaAmHG4C3Wn hqCf8ơi Z6jKGFuknhíu màqCf8y, dồnZ6jKGFuk sứcAmHG4C3W AmHG4C3Wtập trZ6jKGFukung trqCf8ở lạZ6jKGFuki cZ6jKGFukon đườngqCf8 trướcqCf8 mặAmHG4C3Wt: qCf8- CôZ6jKGFuk kZ6jKGFukéo gAmHG4C3Wiúp tAmHG4C3Wôi AmHG4C3Wcái mànZ6jKGFuk qCf8che nắngAmHG4C3W xuốngZ6jKGFuk với!

VânqCf8 qCf8Vy Z6jKGFukliền đưaqCf8 tAmHG4C3Way qCf8ra kéoAmHG4C3W cáiqCf8 mànZ6jKGFuk AmHG4C3Wche nắnqCf8g xuống.Z6jKGFuk BỗngAmHG4C3W nhiênAmHG4C3W mộtZ6jKGFuk tqCf8ấm AmHG4C3Wảnh rớtZ6jKGFuk xuốnAmHG4C3Wg theoqCf8. BứcZ6jKGFuk ảnhqCf8 chAmHG4C3Wụp mộtZ6jKGFuk phZ6jKGFukong cảnhZ6jKGFuk mộtAmHG4C3W đỉAmHG4C3Wnh Z6jKGFuknúi tqCf8uyết trAmHG4C3Wắng xóa.AmHG4C3W BứcAmHG4C3W ảnhAmHG4C3W AmHG4C3Wnày trướqCf8c đâZ6jKGFuky anqCf8h đãAmHG4C3W tZ6jKGFukừng cZ6jKGFukho Z6jKGFukcô xem.

NhiếpZ6jKGFuk ảnhqCf8 làZ6jKGFuk sqCf8ở qCf8thích cqCf8ủa GiZ6jKGFukang NhanZ6jKGFuk, AmHG4C3Wcô lạiqCf8 đặcqCf8 Z6jKGFukbiệt thícqCf8h nhữngAmHG4C3W bZ6jKGFukức AmHG4C3Wảnh chqCf8ụp cZ6jKGFukảnh qCf8tuyết Z6jKGFukcủa anAmHG4C3Wh. ĐâyZ6jKGFuk lqCf8à bAmHG4C3Wức ảZ6jKGFuknh qCf8mà côAmHG4C3W qCf8thích nhất.

Cô nhớAmHG4C3W rằnAmHG4C3Wg saqCf8u qCf8khi GZ6jKGFukiang qCf8Nhan qCf8chết, cAmHG4C3Wô đãqCf8 Z6jKGFukđem đốtqCf8 tAmHG4C3Wất cảqCf8 nhữqCf8ng bứZ6jKGFukc ảZ6jKGFuknh nàyqCf8. ThếAmHG4C3W màZ6jKGFuk giZ6jKGFukờ đqCf8ây anZ6jKGFukh lạZ6jKGFuki đanZ6jKGFukg giữqCf8 qCf8nó. ĐiềuAmHG4C3W qCf8này khiAmHG4C3Wến cqCf8ho VâqCf8n AmHG4C3WVy cóqCf8 cảmAmHG4C3W giácAmHG4C3W nZ6jKGFukhư hAmHG4C3Wai ngưqCf8ời đaZ6jKGFukng AmHG4C3Wcách Z6jKGFuknhau cZ6jKGFukả mộtAmHG4C3W thếZ6jKGFuk AmHG4C3Wgiới vậy.

- Z6jKGFukCô cZ6jKGFukó tAmHG4C3Whích không?

VânAmHG4C3W VAmHG4C3Wy gậqCf8t AmHG4C3Wđầu: qCf8- TrưZ6jKGFukớc đâyAmHG4C3W tôiqCf8 vôZ6jKGFuk cùAmHG4C3Wng thíAmHG4C3Wch qCf8những qCf8bức ảnhAmHG4C3W chụpAmHG4C3W cảnqCf8h tAmHG4C3Wuyết trắng!

- AmHG4C3WThế cqCf8òn bâAmHG4C3Wy giờ?

- VẫZ6jKGFukn Z6jKGFuknhư vậy!AmHG4C3W Z6jKGFuk- VânAmHG4C3W VqCf8y lưqCf8u luyếAmHG4C3Wn AmHG4C3Wcầm bứAmHG4C3Wc ảnhAmHG4C3W tZ6jKGFukrên tZ6jKGFukay, khônqCf8g AmHG4C3Wnỡ đAmHG4C3Wặt xuống.

Anh ngqCf8oảnh đqCf8ầu lAmHG4C3Wại nhìnqCf8 thZ6jKGFukẳng qCf8vào còqCf8n đườngAmHG4C3W trZ6jKGFukước mqCf8ặt, đôAmHG4C3Wi mắtAmHG4C3W khẽqCf8 Z6jKGFuknheo Z6jKGFuklại: AmHG4C3W- qCf8Tôi AmHG4C3Wcòn tZ6jKGFukưởng bAmHG4C3Wây gAmHG4C3Wiờ thqCf8ì khôAmHG4C3Wng thqCf8ích nữaqCf8 chứ?

AmHG4C3WVân Z6jKGFukVy AmHG4C3Wvội vànZ6jKGFukg Z6jKGFuknói: qCf8- CóZ6jKGFuk nhữngAmHG4C3W sởqCf8 thíqCf8ch cóAmHG4C3W lZ6jKGFukàm thếAmHG4C3W nàAmHG4C3Wo cqCf8ũng kZ6jKGFukhông thAmHG4C3Wể AmHG4C3Wthay đổiqCf8 được!

- TqCf8hế sao?

- AmHG4C3WỪ? AmHG4C3W- VZ6jKGFukân VZ6jKGFuky lZ6jKGFukại mộtAmHG4C3W lAmHG4C3Wần Z6jKGFuknữa khẳAmHG4C3Wng định.

Giang NhqCf8an kZ6jKGFukhẽ qCf8nhếch mqCf8ôi cưZ6jKGFukời: Z6jKGFuk- VậyZ6jKGFuk thqCf8ì tốt!

Vân VZ6jKGFuky cứZ6jKGFuk cAmHG4C3Wảm thấZ6jKGFuky troZ6jKGFukng nhữngZ6jKGFuk câqCf8u AmHG4C3Wnói củaZ6jKGFuk AmHG4C3WGiang NhaZ6jKGFukn cóAmHG4C3W AmHG4C3Wẩn Z6jKGFuký gAmHG4C3Wì đóAmHG4C3W, thZ6jKGFukế nhưqCf8ng côZ6jKGFuk khôngAmHG4C3W sqCf8ao hiểuqCf8 nổi.qCf8 CAmHG4C3Wô qCf8chợt nZ6jKGFukhớ lạiZ6jKGFuk ngườqCf8i coqCf8n gáiAmHG4C3W ởAmHG4C3W bênqCf8 cạnhAmHG4C3W GianAmHG4C3Wg NhaqCf8n mZ6jKGFukấy năZ6jKGFukm trZ6jKGFukước, cóqCf8 thểZ6jKGFuk aZ6jKGFuknh Z6jKGFukđang AmHG4C3Wnói đqCf8ến cZ6jKGFukô ấqCf8y chăng?

VânZ6jKGFuk Z6jKGFukVy lqCf8ật điAmHG4C3W lậAmHG4C3Wt lạiAmHG4C3W bứcZ6jKGFuk ảZ6jKGFuknh, cuốiqCf8 qCf8cùng cqCf8ũng đànhAmHG4C3W phảiqCf8 Z6jKGFukđưa nqCf8ó AmHG4C3Wlại chAmHG4C3Wo GiZ6jKGFukang NhZ6jKGFukan. CqCf8ô đãAmHG4C3W chẳAmHG4C3Wng cAmHG4C3Wòn quyềZ6jKGFukn sqCf8ở qCf8hữu đốiZ6jKGFuk Z6jKGFukvới bứcAmHG4C3W ảnZ6jKGFukh nAmHG4C3Wày nữaZ6jKGFuk rồi.

- NếZ6jKGFuku cAmHG4C3Wô qCf8thích tZ6jKGFukôi qCf8tặng chAmHG4C3Wo Z6jKGFukcô đấy!

Vân VZ6jKGFuky ngạcZ6jKGFuk nhiêAmHG4C3Wn hZ6jKGFuká qCf8hốc miệAmHG4C3Wng. TAmHG4C3Wrước đAmHG4C3Wây Z6jKGFukcô từnZ6jKGFukg đòiZ6jKGFuk GianAmHG4C3Wg NAmHG4C3Whan phảAmHG4C3Wi AmHG4C3Wcho mìqCf8nh bứcZ6jKGFuk ảnhAmHG4C3W nàyZ6jKGFuk, thếqCf8 Z6jKGFukmà Z6jKGFukanh còAmHG4C3Wn tiếc.AmHG4C3W VậyAmHG4C3W màqCf8 bâyqCf8 gZ6jKGFukiờ qCf8anh lạiZ6jKGFuk hàZ6jKGFuko pAmHG4C3Whóng tặnZ6jKGFukg nóZ6jKGFuk cAmHG4C3Who AmHG4C3Wmột ngườiAmHG4C3W màZ6jKGFuk qCf8anh mớiqCf8 gặqCf8p mặtAmHG4C3W cZ6jKGFukó vàqCf8i lần.

- AnhZ6jKGFuk….- CAmHG4C3Wô biqCf8ết lqCf8à aZ6jKGFuknh đãAmHG4C3W đqCf8ánh mấZ6jKGFukt phiqCf8m Z6jKGFukchụp Z6jKGFukcủa bứcqCf8 ảnhqCf8 nàZ6jKGFuky rZ6jKGFukồi, AmHG4C3Wnếu AmHG4C3Wnhư qCf8là vậAmHG4C3Wy…:- AqCf8nh thậAmHG4C3Wt sqCf8ự mqCf8uốn Z6jKGFuktặng nóZ6jKGFuk qCf8cho tôZ6jKGFuki sao?

Giang NhAmHG4C3Wan mỉmqCf8 Z6jKGFukcười, tỏAmHG4C3W vAmHG4C3Wẻ rZ6jKGFukất thảqCf8n nhiên,Z6jKGFuk nhữqCf8ng nZ6jKGFukgón Z6jKGFuktay thZ6jKGFukon dàqCf8i nhAmHG4C3Wẹ nhqCf8àng điềuZ6jKGFuk khAmHG4C3Wiển vôAmHG4C3W lăngqCf8: Z6jKGFuk- Z6jKGFukCô rấqCf8t Z6jKGFukthích nóAmHG4C3W qCf8mà! Z6jKGFuk- Z6jKGFukanh dqCf8ừng qCf8lại mộAmHG4C3Wt chZ6jKGFukút rồqCf8i nóAmHG4C3Wi tiZ6jKGFukếp: Z6jKGFuk- HZ6jKGFukay qCf8là côZ6jKGFuk qCf8không muốnZ6jKGFuk nhậnAmHG4C3W cqCf8ái gìAmHG4C3W từqCf8 ngZ6jKGFukười lạ?

VâqCf8n VqCf8y chẳZ6jKGFukng bZ6jKGFukao qCf8giờ ngZ6jKGFukhĩ rằngZ6jKGFuk tấtZ6jKGFuk qCf8cả nhữqCf8ng thqCf8ứ đãZ6jKGFuk AmHG4C3Wmất điqCf8 lạiAmHG4C3W qCf8có tqCf8hể lấqCf8y lạiZ6jKGFuk đqCf8ược. CôAmHG4C3W épqCf8 chặtqCf8 bứcqCf8 ảnhAmHG4C3W vàAmHG4C3Wo Z6jKGFuklồng ngZ6jKGFukực, vộiZ6jKGFuk AmHG4C3Wvàng giảZ6jKGFuki tqCf8hích: qCf8- KhônqCf8g phải,qCf8 tôAmHG4C3Wi chAmHG4C3Wỉ cảZ6jKGFukm thZ6jKGFukấy Z6jKGFuknúi caqCf8o nhqCf8ư Z6jKGFukvậy, qCf8anh chZ6jKGFukẳng dqCf8ễ qCf8dàng gìqCf8 mớAmHG4C3Wi chụpZ6jKGFuk đượZ6jKGFukc bứcZ6jKGFuk ảnhZ6jKGFuk nàZ6jKGFuky….- GiZ6jKGFukang NhZ6jKGFukan đãZ6jKGFuk Z6jKGFuktừng Z6jKGFuknói vớiAmHG4C3W AmHG4C3Wcô, đAmHG4C3Wể Z6jKGFukcó đượAmHG4C3Wc bứcZ6jKGFuk ảnhZ6jKGFuk nàqCf8y, Z6jKGFukanh đãAmHG4C3W phảAmHG4C3Wi khổZ6jKGFuk cônqCf8g cqCf8hờ đợiAmHG4C3W suốtqCf8 cảZ6jKGFuk Z6jKGFukđêm, vZ6jKGFukì tqCf8hế màqCf8 suýtqCf8 AmHG4C3Wchút nữZ6jKGFuka anAmHG4C3Wh còZ6jKGFukn bịAmHG4C3W chqCf8ết qCf8cóng ởqCf8 AmHG4C3Wtrên đỉnhqCf8 núqCf8i tuyếtZ6jKGFuk đó.

- LàmZ6jKGFuk AmHG4C3Wsao AmHG4C3Wcô biếtqCf8 Z6jKGFukđược AmHG4C3Wngọn nZ6jKGFukúi ấyAmHG4C3W rZ6jKGFukất cao?

Vân VZ6jKGFuky sữngAmHG4C3W ngườqCf8i, AmHG4C3Wcô vộiAmHG4C3W vàZ6jKGFukng gZ6jKGFukiải thíchAmHG4C3W mZ6jKGFukà chẳZ6jKGFukng buZ6jKGFukồn suZ6jKGFuky nghĩ:qCf8 AmHG4C3W- TAmHG4C3Wôi cóqCf8 mộqCf8t ngZ6jKGFukười bAmHG4C3Wạn đZ6jKGFukã từngZ6jKGFuk đZ6jKGFukến đó!

- AnqCf8h Z6jKGFukta AmHG4C3Wcũng thíAmHG4C3Wch qCf8nhiếp ảqCf8nh à?

- Vâng!

GqCf8iang NhZ6jKGFukan Z6jKGFukbật cườiAmHG4C3W thànhAmHG4C3W tiếng:AmHG4C3W AmHG4C3W- TôZ6jKGFuki cứqCf8 tưởnZ6jKGFukg côZ6jKGFuk chAmHG4C3Wỉ biếtZ6jKGFuk đâyZ6jKGFuk qCf8là mộtqCf8 bứcAmHG4C3W ảqCf8nh chụZ6jKGFukp đAmHG4C3Wỉnh núZ6jKGFuki, Z6jKGFuknào ngqCf8ờ Z6jKGFukcô còqCf8n AmHG4C3Wbiết qCf8được cụqCf8 thểAmHG4C3W cảZ6jKGFuk địaqCf8 Z6jKGFukđiểm cAmHG4C3Whụp nó!

Vân qCf8Vy chộtqCf8 qCf8dạ, chẳngqCf8 ngờAmHG4C3W cAmHG4C3Wô lạiZ6jKGFuk hếZ6jKGFukt lầnZ6jKGFuk nàyAmHG4C3W đqCf8ến lầnqCf8 kháqCf8c đqCf8ể “lộqCf8 cZ6jKGFukái đuôi”Z6jKGFuk qCf8của mình.qCf8 VốnAmHG4C3W dZ6jKGFukĩ qCf8chỉ AmHG4C3Wlà mộtqCf8 câuqCf8 nZ6jKGFukói hếtZ6jKGFuk sứcAmHG4C3W bìnhZ6jKGFuk thưqCf8ờng, qCf8thế màqCf8 côqCf8 càqCf8ng giảZ6jKGFuki thíqCf8ch cqCf8àng rắcZ6jKGFuk rốqCf8i, chẳngZ6jKGFuk kháZ6jKGFukc gAmHG4C3Wì “chZ6jKGFukữa lợnZ6jKGFuk làZ6jKGFuknh qCf8thành lợnqCf8 què”qCf8. NếuZ6jKGFuk nhưZ6jKGFuk GAmHG4C3Wiang AmHG4C3WNhan Z6jKGFukmà nóiAmHG4C3W mộtqCf8 câqCf8u: qCf8“Khi AmHG4C3Wnào rqCf8ảnh giớqCf8i thiệuqCf8 aqCf8nh ấyZ6jKGFuk vớiZ6jKGFuk tAmHG4C3Wôi nhé!AmHG4C3W”, thếqCf8 qCf8thì chẳngqCf8 pAmHG4C3Whải côqCf8 sqCf8ẽ lộAmHG4C3W nZ6jKGFukguyên hqCf8ình haZ6jKGFuky sao?

Giang NhaqCf8n hìnhAmHG4C3W nAmHG4C3Whư đãqCf8 AmHG4C3Wthay đqCf8ổi kAmHG4C3Whác tZ6jKGFukrước rồZ6jKGFuki, Z6jKGFukít AmHG4C3Wnhất thqCf8ì AmHG4C3Wanh AmHG4C3Wđã kAmHG4C3Whông còqCf8n giAmHG4C3Wống nhqCf8ư AmHG4C3WGiang NZ6jKGFukhan troAmHG4C3Wng qCf8kí Z6jKGFukức AmHG4C3Wcủa cZ6jKGFukô. GiaAmHG4C3Wng NhaZ6jKGFukn cZ6jKGFukủa hiệnAmHG4C3W tạZ6jKGFuki khiếnZ6jKGFuk Z6jKGFukcho cqCf8ô khôngqCf8 AmHG4C3Wthể nắmqCf8 bắtqCf8 được.

- CôAmHG4C3W cóZ6jKGFuk biếtZ6jKGFuk cqCf8on đườnZ6jKGFukg nàyAmHG4C3W không?

Vân VZ6jKGFuky lắZ6jKGFukc đầqCf8u đáZ6jKGFukp: qCf8- Không!

GZ6jKGFukiang AmHG4C3WNhan điqCf8 quZ6jKGFuka mAmHG4C3Wột coZ6jKGFukn đườnAmHG4C3Wg nAmHG4C3Whỏ AmHG4C3Wrồi dừnZ6jKGFukg lạZ6jKGFuki: qCf8- Z6jKGFukNhớ Z6jKGFuknhé, từqCf8 đâqCf8y đếnAmHG4C3W qCf8công Z6jKGFukty côqCf8 càqCf8ng nhanqCf8h hơZ6jKGFukn đấy!

Giờ qCf8Vân VAmHG4C3Wy mớZ6jKGFuki phAmHG4C3Wát hZ6jKGFukiện rAmHG4C3Wa côngAmHG4C3W AmHG4C3Wty AmHG4C3Wmình cáqCf8ch chỗZ6jKGFuk nZ6jKGFukày cZ6jKGFukhẳng Z6jKGFukxa: AmHG4C3W- Anh….

- TrướcZ6jKGFuk đZ6jKGFukây tôiAmHG4C3W từngqCf8 Z6jKGFuklái xqCf8e qCf8qua AmHG4C3Wđây! qCf8- AnqCf8h đãAmHG4C3W tAmHG4C3Wừng láiZ6jKGFuk Z6jKGFukxe quqCf8a đây,AmHG4C3W saZ6jKGFuku đóAmHG4C3W nhìZ6jKGFukn tqCf8hấy mộZ6jKGFukt côAmHG4C3W gáiqCf8 Z6jKGFuknhỏ nhắnqCf8 AmHG4C3Wđang ôZ6jKGFukm mộtZ6jKGFuk cZ6jKGFukái tZ6jKGFukúi xáchAmHG4C3W rấAmHG4C3Wt tZ6jKGFuko, cZ6jKGFukhậm chAmHG4C3Wạp lêZ6jKGFuk bướAmHG4C3Wc vềAmHG4C3W phqCf8ía trước.

Vân Z6jKGFukVy sữnAmHG4C3Wg ngưZ6jKGFukời. Z6jKGFukAnh chỉZ6jKGFuk nZ6jKGFukói rằqCf8ng anAmHG4C3Wh qCf8đã từZ6jKGFukng Z6jKGFukđi AmHG4C3Wqua đâAmHG4C3Wy AmHG4C3Wthôi, thếAmHG4C3W mqCf8à đãqCf8 thZ6jKGFukuộc đưAmHG4C3Wờng Z6jKGFukxá hơAmHG4C3Wn cZ6jKGFukả mAmHG4C3Wột ngườiZ6jKGFuk Z6jKGFukđã hAmHG4C3Wọc ởAmHG4C3W đâyqCf8 qCf8hai nqCf8ăm tqCf8rời nhqCf8ư cô.

- TôiAmHG4C3W ítqCf8 AmHG4C3Wkhi Z6jKGFukđi đưqCf8ờng nqCf8ày, nhZ6jKGFukà tôiZ6jKGFuk Z6jKGFukở hướngqCf8 khácAmHG4C3W mà!Z6jKGFuk qCf8- AmHG4C3WCô ngZ6jKGFukại ngùngAmHG4C3W nói.

Hai năqCf8m naqCf8y AmHG4C3Wcô qCf8gần nhqCf8ư đãAmHG4C3W AmHG4C3Wquen Z6jKGFukthuộc AmHG4C3Wvới mộtZ6jKGFuk cZ6jKGFukon đưZ6jKGFukờng. ThỉnZ6jKGFukh AmHG4C3Wthoảng lắmAmHG4C3W cZ6jKGFukô mAmHG4C3Wới AmHG4C3Wđi siêuZ6jKGFuk thAmHG4C3Wị, Z6jKGFukvì khôngAmHG4C3W biếqCf8t đườqCf8ng nêAmHG4C3Wn phảiqCf8 điZ6jKGFuk AmHG4C3Wvòng mộZ6jKGFukt Z6jKGFukvòng rấAmHG4C3Wt xqCf8a. qCf8Có lqCf8ần vìAmHG4C3W mZ6jKGFukua nhiềZ6jKGFuku đồZ6jKGFuk qqCf8uá nênqCf8 cqCf8ô đànhZ6jKGFuk pqCf8hải ngqCf8ồi bệtAmHG4C3W xuốngAmHG4C3W AmHG4C3Wđất Z6jKGFukmà thở.

Giang qCf8Nhan trướcAmHG4C3W AmHG4C3Wđây thườngZ6jKGFuk xuyênZ6jKGFuk nhắcqCf8 nAmHG4C3Whở AmHG4C3Wcô làZ6jKGFuk đừngZ6jKGFuk nZ6jKGFukên muAmHG4C3Wa quAmHG4C3Wá nhiềuqCf8 đồAmHG4C3W qCf8và qCf8phải Z6jKGFuktìm cZ6jKGFukon đAmHG4C3Wường Z6jKGFukngắn nAmHG4C3Whất vAmHG4C3Wề nhà.

Có lẽ….qCf8 VZ6jKGFukân AmHG4C3WVy léZ6jKGFukn nhìnAmHG4C3W GiaAmHG4C3Wng NhanAmHG4C3W, cqCf8ó qCf8lẽ ôAmHG4C3Wng trờZ6jKGFuki đqCf8ã baAmHG4C3Wn Z6jKGFukcho qCf8cô qCf8có cAmHG4C3Wơ hộiAmHG4C3W quaAmHG4C3Wy ngượcqCf8 qCf8lại tZ6jKGFukhời gqCf8ian khôngAmHG4C3W cAmHG4C3Whỉ làqCf8 đểZ6jKGFuk GianAmHG4C3Wg NhaqCf8n cqCf8ó thểqCf8 sốnAmHG4C3Wg tAmHG4C3Wốt hơnAmHG4C3W màqCf8 qCf8rất cAmHG4C3Wó thểqCf8 qCf8còn tAmHG4C3Wạo Z6jKGFukcơ hộqCf8i cZ6jKGFukho hZ6jKGFukai ngZ6jKGFukười Z6jKGFukquay trởAmHG4C3W lạZ6jKGFuki vớiAmHG4C3W nhau.

Tiếng chuAmHG4C3Wông điệnZ6jKGFuk qCf8thoại vuAmHG4C3Wi AmHG4C3Wtai qCf8vang lên.qCf8 VâAmHG4C3Wn VZ6jKGFuky vqCf8ội Z6jKGFukvàng mởqCf8 túAmHG4C3Wi xácZ6jKGFukh, nhưnqCf8g lZ6jKGFukại tZ6jKGFukhấy cZ6jKGFukhiếc Z6jKGFukđiện thoạiZ6jKGFuk vẫnqCf8 iAmHG4C3Wm lìAmHG4C3Wm AmHG4C3Wnằm đó.AmHG4C3W LqCf8úc nàZ6jKGFuky côZ6jKGFuk mớiZ6jKGFuk AmHG4C3Wý qCf8thức đượcAmHG4C3W rằngqCf8 tiếngqCf8 chuônAmHG4C3Wg điệnAmHG4C3W thoqCf8ại Z6jKGFukquen thuZ6jKGFukộc ấyZ6jKGFuk khqCf8ông Z6jKGFukphải qCf8là qCf8từ qCf8máy Z6jKGFukđiện thoAmHG4C3Wại củaZ6jKGFuk cô.

Cô giAmHG4C3Wật qCf8mình nhqCf8ớ AmHG4C3Wra rằZ6jKGFukng kAmHG4C3Wể từZ6jKGFuk qCf8sau qCf8khi GiaZ6jKGFukng NhaqCf8n AmHG4C3Wchết, chuôqCf8ng điệZ6jKGFukn thoạiqCf8 AmHG4C3Wcủa Z6jKGFukcô qCf8đã đổiAmHG4C3W Z6jKGFukthành bảnAmHG4C3W nhạcAmHG4C3W mqCf8à GiAmHG4C3Wang NhZ6jKGFukan thíchAmHG4C3W. ThếqCf8 AmHG4C3Wmà giAmHG4C3Wờ bảAmHG4C3Wn nhqCf8ạc qCf8cô thíchZ6jKGFuk lqCf8ại pháAmHG4C3Wt Z6jKGFukra từqCf8 điệnZ6jKGFuk thoAmHG4C3Wại củaZ6jKGFuk GiAmHG4C3Wang Nhan.

Giang NhaqCf8n từngAmHG4C3W trêAmHG4C3Wu chọcZ6jKGFuk cAmHG4C3Wô AmHG4C3Wvì Z6jKGFukdùng tZ6jKGFukhứ Z6jKGFukâm nhạcqCf8 ấuAmHG4C3W Z6jKGFuktrĩ AmHG4C3Wnày, tZ6jKGFukhế mAmHG4C3Wà bZ6jKGFukây Z6jKGFukgiờ anqCf8h lại….

TroZ6jKGFukng điệnqCf8 qCf8thoại Z6jKGFukloáng thAmHG4C3Woáng vọngZ6jKGFuk rAmHG4C3Wa AmHG4C3Wgiọng qCf8nói rấtAmHG4C3W hqCf8ào hứngZ6jKGFuk củaqCf8 AmHG4C3Wai Z6jKGFukđó: Z6jKGFuk-Cậu chqCf8uẩn bịZ6jKGFuk kếtZ6jKGFuk hZ6jKGFukôn rồZ6jKGFuki khAmHG4C3Wông? KhôZ6jKGFukng đợiqCf8 AmHG4C3Wcái nAmHG4C3Wgười khZ6jKGFukông thZ6jKGFukể kiqCf8a củqCf8a cậuAmHG4C3W nữaZ6jKGFuk àqCf8? TAmHG4C3Wôi nóiqCf8 rồAmHG4C3Wi qCf8mà, baqCf8n qCf8nãy tZ6jKGFukôi gAmHG4C3Wọi điệnqCf8 cZ6jKGFukho bácAmHG4C3W AmHG4C3Wgái, qCf8bác Z6jKGFukbảo AmHG4C3Wcậu sắpAmHG4C3W kếtqCf8 hAmHG4C3Wôn, hAmHG4C3Wóa Z6jKGFukra AmHG4C3Wlà thậtqCf8 à?

- Ừ…AmHG4C3W- GiaAmHG4C3Wng NAmHG4C3Whan AmHG4C3Wkhông hZ6jKGFukề pAmHG4C3Whủ địAmHG4C3Wnh: Z6jKGFuk- KqCf8hi nZ6jKGFukào qCf8gặp thZ6jKGFukì nAmHG4C3Wói cAmHG4C3Whuyện tqCf8iếp nhé!

Trái tiZ6jKGFukm củZ6jKGFuka VâZ6jKGFukn AmHG4C3WVy qCf8đột nhiêqCf8n nhAmHG4C3Wư bịqCf8 bópAmHG4C3W nghZ6jKGFukẹt lạiAmHG4C3W. qCf8Anh ấZ6jKGFuky chuqCf8ẩn bịqCf8 kếtAmHG4C3W Z6jKGFukhôn rồi.AmHG4C3WAnh Z6jKGFukthật Z6jKGFuksự sắpqCf8 AmHG4C3Wkết hZ6jKGFukôn rZ6jKGFukồi, hóqCf8a rAmHG4C3Wa qCf8ông tAmHG4C3Wrời đangqCf8 tAmHG4C3Wrêu đùZ6jKGFuka cô.AmHG4C3W AmHG4C3WHai nAmHG4C3Wgười hZ6jKGFukọ sớmZ6jKGFuk qCf8chẳng gặp,AmHG4C3W muộnqCf8 chẳngAmHG4C3W gặp,Z6jKGFuk lạiqCf8 Z6jKGFukgặp đúnqCf8g vàoqCf8 lAmHG4C3Wúc anZ6jKGFukh Z6jKGFukchuẩn bịZ6jKGFuk kếtZ6jKGFuk hôn.

GiqCf8ang NhqCf8an ngắtqCf8 điệZ6jKGFukn thoqCf8ại. AmHG4C3WVân Z6jKGFukVy Z6jKGFukvội qCf8vàng nZ6jKGFukói Z6jKGFukcám ơnAmHG4C3W rồiZ6jKGFuk mởAmHG4C3W cqCf8ửa xZ6jKGFuke địnhqCf8 xuống.

- qCf8Khoan đã!AmHG4C3W qCf8- GianZ6jKGFukg NAmHG4C3Whan cườiqCf8 cưAmHG4C3Wời qCf8nói: qCf8- CZ6jKGFukó pAmHG4C3Whải AmHG4C3Wcô Z6jKGFukcũng nêZ6jKGFukn đưaZ6jKGFuk cqCf8ho tôiAmHG4C3W mqCf8ột Z6jKGFukthứ gAmHG4C3Wiống nhưZ6jKGFuk thZ6jKGFukế không?

- CáAmHG4C3Wi gì?

-DanAmHG4C3Wh thZ6jKGFukiếp ấy!Z6jKGFuk qCf8- qCf8Anh nAmHG4C3Wgập ngZ6jKGFukừng nóAmHG4C3Wi: Z6jKGFuk- DqCf8ù AmHG4C3Wsao tôiqCf8 cũngZ6jKGFuk phảiqCf8 Z6jKGFukbiết ngZ6jKGFukười tAmHG4C3Wôi Z6jKGFukđã đưaqCf8 qCf8danh thiếZ6jKGFukp qCf8là qCf8ai chZ6jKGFukứ nhỉ?

Lúc nàAmHG4C3Wy VânqCf8 AmHG4C3WVy mqCf8ới sựZ6jKGFukc tỉqCf8nh. CAmHG4C3Wô vụAmHG4C3Wng vềZ6jKGFuk lấyAmHG4C3W Z6jKGFukra mộtqCf8 tấqCf8m daqCf8nh tZ6jKGFukhiếp đưqCf8a cZ6jKGFukho GiaAmHG4C3Wng NhZ6jKGFukan rZ6jKGFukồi đAmHG4C3Wứng AmHG4C3Wgọn AmHG4C3Wvào Z6jKGFuklề đường,qCf8 nhZ6jKGFukìn Z6jKGFukchiếc AmHG4C3Wxe củaqCf8 GZ6jKGFukiang NhaqCf8n đangZ6jKGFuk qCf8hòa vàoqCf8 dòngZ6jKGFuk Z6jKGFukxe cộZ6jKGFuk đônqCf8g đúcqCf8 trênAmHG4C3W đường.

- VânAmHG4C3W VAmHG4C3Wy, ngAmHG4C3Wười Z6jKGFukban nqCf8ãy làqCf8 aZ6jKGFuki thế?

MAmHG4C3Wãi đếnqCf8 kAmHG4C3Whi Z6jKGFuknghe thqCf8ấy tqCf8iếng qCf8hỏi Z6jKGFukcủa đAmHG4C3Wồng nghZ6jKGFukiệp, VAmHG4C3Wân VAmHG4C3Wy Z6jKGFukmới giậAmHG4C3Wt mìqCf8nh bừngAmHG4C3W tỉnh.

- MộtAmHG4C3W AmHG4C3Wngười bạn!

Z6jKGFuk-Không pAmHG4C3Whải chứ?

- ThậtqCf8 đấy!qCf8 qCf8- CóAmHG4C3W Z6jKGFuklẽ đZ6jKGFukối Z6jKGFukvới GAmHG4C3Wiang NhanAmHG4C3W, cqCf8ô chẳngAmHG4C3W thAmHG4C3Wể đượAmHG4C3Wc Z6jKGFukcoi qCf8là mộtqCf8 ngưAmHG4C3Wời bạn.

GAmHG4C3Wiang NhaqCf8n Z6jKGFuklấy chìqCf8a khóaqCf8 mởqCf8 AmHG4C3Wcửa, vZ6jKGFukừa điZ6jKGFuk AmHG4C3Wvào pAmHG4C3Whòng đqCf8ã nAmHG4C3Wghe Z6jKGFukthấy mộtZ6jKGFuk gAmHG4C3Wiọng nóiqCf8 rấtqCf8 Z6jKGFukquen thuộqCf8c: AmHG4C3W- TiểuZ6jKGFuk NguyênqCf8 vAmHG4C3Wề Z6jKGFukrồi Z6jKGFukđấy à?

- NhìnAmHG4C3W Z6jKGFukcon xeqCf8m, qCf8lớn qCf8bằng nAmHG4C3Wgần nàAmHG4C3Wy rồiqCf8 Z6jKGFukmà cònqCf8 AmHG4C3Wkhông biếtAmHG4C3W tựZ6jKGFuk chăZ6jKGFukm sóAmHG4C3Wc bảnAmHG4C3W thân!qCf8 qCf8- BàqCf8 GiaZ6jKGFukng đaqCf8ng mặqCf8c tạZ6jKGFukp dềAmHG4C3W tAmHG4C3Wừ trAmHG4C3Wong AmHG4C3Wbếp chạyZ6jKGFuk rAmHG4C3Wa, Z6jKGFukđón qCf8lấy cáiZ6jKGFuk áoAmHG4C3W khoáqCf8c tAmHG4C3Wrên taqCf8y GAmHG4C3Wiang NhaqCf8n rồiAmHG4C3W nhqCf8íu màyqCf8 nZ6jKGFukhìn cZ6jKGFukậu qCf8con traiZ6jKGFuk: Z6jKGFuk- Z6jKGFukCó pZ6jKGFukhải gầZ6jKGFukn đâyqCf8 lạqCf8i làqCf8m vAmHG4C3Wiệc vấtqCf8 vảZ6jKGFuk quáqCf8 Z6jKGFukkhông? Z6jKGFukTrông cZ6jKGFukó AmHG4C3Wvẻ tAmHG4C3Wâm trạnAmHG4C3Wg khôqCf8ng đượcZ6jKGFuk qCf8tốt…- nóiAmHG4C3W đếnAmHG4C3W đâqCf8y mẹZ6jKGFuk GiaqCf8ng NAmHG4C3Whan bỗngAmHG4C3W nhíuqCf8 màyAmHG4C3W: qCf8- CóZ6jKGFuk phAmHG4C3Wải bệnhqCf8 tAmHG4C3Wim lại….

-Mẹ à…-Z6jKGFuk GiqCf8ang NhZ6jKGFukan cườiZ6jKGFuk cưqCf8ời: Z6jKGFuk- ĐừngZ6jKGFuk nghqCf8ĩ qCf8vớ vẩnqCf8 qCf8nữa, cZ6jKGFukon vừaqCf8 Z6jKGFukđến bệAmHG4C3Wnh việZ6jKGFukn kiểZ6jKGFukm Z6jKGFuktra rqCf8ồi, mọAmHG4C3Wi thAmHG4C3Wứ đềuAmHG4C3W ổnqCf8 qCf8cả! qCf8- ĐểqCf8 chứngAmHG4C3W minAmHG4C3Wh qCf8cho nhữnAmHG4C3Wg Z6jKGFukgì mìnqCf8h vừqCf8a nói,qCf8 GAmHG4C3Wiang NqCf8han AmHG4C3Wcòn đqCf8ưa AmHG4C3Wcho mẹqCf8 AmHG4C3Wxem tZ6jKGFukờ đơnZ6jKGFuk kháqCf8m Z6jKGFukbệnh Z6jKGFukmà bqCf8ác sĩqCf8 đãqCf8 viết.

qCf8Mẹ qCf8Giang NhaqCf8n đọqCf8c kếtAmHG4C3W quảZ6jKGFuk kiểmZ6jKGFuk Z6jKGFuktra Z6jKGFukcủa Z6jKGFukcon, nụZ6jKGFuk AmHG4C3Wcười lậpZ6jKGFuk tứcqCf8 Z6jKGFuknở qCf8trên môi.

Trong nhqCf8à vAmHG4C3Wệ sinhqCf8, GZ6jKGFukiang Z6jKGFukNhan sZ6jKGFukoi vqCf8ào gưAmHG4C3Wơng. AmHG4C3WHình ảqCf8nh Z6jKGFukcủa anAmHG4C3Wh trAmHG4C3Wong Z6jKGFukgương cqCf8ó cZ6jKGFukhút cứngqCf8 nhAmHG4C3Wắc, khuAmHG4C3Wôn mặtqCf8 cứAmHG4C3W thấtAmHG4C3W thZ6jKGFukần nhưAmHG4C3W ngườiZ6jKGFuk mqCf8ất hZ6jKGFukồn, nếqCf8u khônAmHG4C3Wg Z6jKGFukchẳng đếAmHG4C3Wn Z6jKGFukmức AmHG4C3Wcó ngườiqCf8 đAmHG4C3Wến nhZ6jKGFukà AmHG4C3Wmà aAmHG4C3Wnh khôAmHG4C3Wng biết.AmHG4C3W MẹZ6jKGFuk aZ6jKGFuknh cqCf8ứ thỉnhZ6jKGFuk thoảqCf8ng lZ6jKGFukại đAmHG4C3Wến AmHG4C3Wdọn dẹpqCf8 Z6jKGFuknhà cửAmHG4C3Wa qCf8cho qCf8anh, qCf8hôm nqCf8ay cZ6jKGFukũng kAmHG4C3Whông qCf8phải lqCf8à ngoạiZ6jKGFuk lệ.

Trên bànqCf8 bàyqCf8 AmHG4C3Wtoàn Z6jKGFukđồ qCf8ăn màAmHG4C3W thZ6jKGFukường ngàyqCf8 AmHG4C3Wanh vAmHG4C3Wẫn thqCf8ích ăZ6jKGFukn, thếqCf8 nqCf8hưng hAmHG4C3Wôm Z6jKGFuknay ăqCf8n AmHG4C3Wvào lZ6jKGFukại chẳngAmHG4C3W tAmHG4C3Whấy AmHG4C3Wngon miệZ6jKGFukng cqCf8hút nàAmHG4C3Wo. CqCf8ó lqCf8ẽ tạiAmHG4C3W vìZ6jKGFuk Z6jKGFukdạo nàZ6jKGFuky aZ6jKGFuknh AmHG4C3Wthực sAmHG4C3Wự quáZ6jKGFuk bậnZ6jKGFuk rộn.

qCf8- MẹAmHG4C3W đãZ6jKGFuk đặtAmHG4C3W kqCf8hách sạZ6jKGFukn tqCf8ổ chứcZ6jKGFuk AmHG4C3Whôn lễZ6jKGFuk qCf8cho cZ6jKGFukon rồi,qCf8 ởAmHG4C3W khách…..
MẹAmHG4C3W anZ6jKGFukh bắtZ6jKGFuk đầZ6jKGFuku nóiqCf8 Z6jKGFukđến chuyệnAmHG4C3W cAmHG4C3Whuẩn bịZ6jKGFuk AmHG4C3Whôn lễAmHG4C3W. GqCf8iang NZ6jKGFukhan chẳnqCf8g đểZ6jKGFuk hềZ6jKGFuk đểAmHG4C3W tZ6jKGFukâm đếnqCf8 nhữnAmHG4C3Wg gqCf8ì mẹAmHG4C3W Z6jKGFukanh đangqCf8 nói.

- CZ6jKGFukác cqCf8on AmHG4C3Wkết AmHG4C3Whôn qCf8xong khôZ6jKGFukng địnhqCf8 dAmHG4C3Wọn vZ6jKGFukề nhàqCf8 ởqCf8 AmHG4C3Wthật à?

- qCf8Không ạ…-AmHG4C3W Z6jKGFukGiang NAmHG4C3Whan cZ6jKGFukười qCf8cười: Z6jKGFuk- CoZ6jKGFukn quAmHG4C3Wen ởqCf8 rAmHG4C3Wiêng rồi!

- CũAmHG4C3Wng phảqCf8i! AmHG4C3W- MẹqCf8 qCf8Giang NhaZ6jKGFukn AmHG4C3Wtỏ vAmHG4C3Wẻ rộngAmHG4C3W lưAmHG4C3Wợng: qCf8- ThaAmHG4C3Wnh niênZ6jKGFuk đềuAmHG4C3W tAmHG4C3Whích cóqCf8 khôngAmHG4C3W giAmHG4C3Wan riêngAmHG4C3W tqCf8ư! Z6jKGFuk- NóiAmHG4C3W rồZ6jKGFuki bàZ6jKGFuk đưaZ6jKGFuk mắtZ6jKGFuk nhìnAmHG4C3W khắqCf8p căAmHG4C3Wn pqCf8hòng: Z6jKGFuk- CqCf8ó cầnZ6jKGFuk phAmHG4C3Wải sửaAmHG4C3W lAmHG4C3Wại căZ6jKGFukn hộZ6jKGFuk nàqCf8y khAmHG4C3Wông con?

GianAmHG4C3Wg NZ6jKGFukhan AmHG4C3Wbỏ đôZ6jKGFuki đũaqCf8 qCf8trên tZ6jKGFukay qCf8xuống, đápqCf8: AmHG4C3W- KZ6jKGFukhông qCf8cần pAmHG4C3Whiền phứcqCf8 nZ6jKGFukhư vậyZ6jKGFuk đâuqCf8 mẹ!

- qCf8Dù sAmHG4C3Wao cũnAmHG4C3Wg pqCf8hải mqCf8ua sAmHG4C3Wắm Z6jKGFukmột AmHG4C3Wvài dụAmHG4C3Wng cụqCf8 qCf8gia đìZ6jKGFuknh chứ….

- GầnZ6jKGFuk AmHG4C3Wđây cônAmHG4C3Wg qCf8ty bậAmHG4C3Wn lắm,Z6jKGFuk coAmHG4C3Wn khAmHG4C3Wông qCf8có thờqCf8i gZ6jKGFukian đâu!

- KqCf8hông saoAmHG4C3W, đểAmHG4C3W mẹqCf8 mqCf8ua gqCf8iúp cAmHG4C3Won! Z6jKGFuk- MẹAmHG4C3W GiqCf8ang NhZ6jKGFukan hàoAmHG4C3W hứnZ6jKGFukg nóiAmHG4C3W. ChAmHG4C3Wỉ qCf8cần qCf8con tAmHG4C3Wrai chAmHG4C3Wịu kếqCf8t hAmHG4C3Wôn thAmHG4C3Wì chqCf8o dùAmHG4C3W Z6jKGFukcó vấtqCf8 AmHG4C3Wvả đqCf8ến đâuqCf8 Z6jKGFukbà cAmHG4C3Wũng AmHG4C3Wchấp nhận.

Giang NZ6jKGFukhan chầZ6jKGFukn AmHG4C3Wchừ mộqCf8t cAmHG4C3Whút đànhZ6jKGFuk Z6jKGFukgật đZ6jKGFukầu, qCf8chẳng nAmHG4C3Whẽ mẹZ6jKGFuk nóAmHG4C3Wi Z6jKGFukgì aAmHG4C3Wnh cZ6jKGFukũng gạtqCf8 đAmHG4C3Wi: AmHG4C3W- Vâng,AmHG4C3W vZ6jKGFukất Z6jKGFukvả cZ6jKGFukho mqCf8ẹ quá!

- Z6jKGFukCái Z6jKGFukthằng nàyZ6jKGFuk, qCf8sao mAmHG4C3Wà kZ6jKGFukhách qCf8sáo vớiAmHG4C3W mẹZ6jKGFuk thế!

AmHG4C3WSau AmHG4C3Wkhi thZ6jKGFuku dqCf8ọn phònAmHG4C3Wg bAmHG4C3Wếp Z6jKGFukxong xuôi,qCf8 mẹqCf8 GianAmHG4C3Wg NhaAmHG4C3Wn cAmHG4C3Whuẩn bZ6jKGFukị qCf8ra về.Z6jKGFuk TrướcAmHG4C3W kZ6jKGFukhi điZ6jKGFuk mZ6jKGFukẹ Z6jKGFukanh chợtZ6jKGFuk nhớqCf8 rAmHG4C3Wa chuyệnAmHG4C3W AmHG4C3Wgì Z6jKGFukđó, Z6jKGFukliền ngoảnhZ6jKGFuk lạqCf8i nỏi:Z6jKGFuk qCf8- ÀAmHG4C3W pAmHG4C3Whải rồi….-AmHG4C3W mẹqCf8 lấyqCf8 AmHG4C3Wra mộtqCf8 AmHG4C3Wcái AmHG4C3Wđiện tZ6jKGFukhoại đãZ6jKGFuk tắAmHG4C3Wt mqCf8áy ởAmHG4C3W tAmHG4C3Wrong tqCf8úi AmHG4C3Wra vqCf8à nZ6jKGFukói: Z6jKGFuk- qCf8Tiểu NguyênqCf8, cáqCf8i đqCf8iện thoAmHG4C3Wại nàyZ6jKGFuk cAmHG4C3Won đãZ6jKGFuk đểZ6jKGFuk ởAmHG4C3W nhàqCf8 hqCf8ơn mộqCf8t nămqCf8 AmHG4C3Wnay Z6jKGFukrồi. NếqCf8u nhưZ6jKGFuk coZ6jKGFukn Z6jKGFukđã khZ6jKGFukông dùZ6jKGFukng đếZ6jKGFukn qCf8thì mqCf8ẹ maZ6jKGFukng đqCf8i Z6jKGFukcho ngườiZ6jKGFuk qCf8ta nhé!

Giang NhaZ6jKGFukn ngẩngqCf8 đZ6jKGFukầu AmHG4C3Wnhìn, chAmHG4C3Wiếc điqCf8ện thoạZ6jKGFuki qCf8ấy đượcAmHG4C3W bàyqCf8 Z6jKGFuktrong tZ6jKGFukủ AmHG4C3Wkính, AmHG4C3Wanh vqCf8ừa nhìZ6jKGFukn AmHG4C3Wđã ưngZ6jKGFuk ýqCf8 ngayZ6jKGFuk. KZ6jKGFukiểu cáchqCf8 đqCf8ơn giảnZ6jKGFuk, vỏqCf8 ngoàiAmHG4C3W màAmHG4C3Wu đenqCf8 sanZ6jKGFukg trọng…Z6jKGFuk.không hiểuZ6jKGFuk vqCf8ì sZ6jKGFukao AmHG4C3Wmà Z6jKGFukanh vừaAmHG4C3W nAmHG4C3Whìn tAmHG4C3Whấy nZ6jKGFukó đãZ6jKGFuk bỏqCf8 tiềAmHG4C3Wn AmHG4C3Wra Z6jKGFukmua nAmHG4C3Wó vAmHG4C3Wề luôqCf8n kAmHG4C3Whông suAmHG4C3Wy nghĩZ6jKGFuk, rồAmHG4C3Wi đặqCf8t nóqCf8 vAmHG4C3Wào chiếcZ6jKGFuk tAmHG4C3Wủ đầuZ6jKGFuk giường.

AmHG4C3WHóa rqCf8a qCf8đã đểAmHG4C3W nqCf8ó ởqCf8 AmHG4C3Wđó hAmHG4C3Wơn mộqCf8t nămAmHG4C3W Z6jKGFuktrời rZ6jKGFukồi, cuốiqCf8 cùnqCf8g vZ6jKGFukẫn chqCf8ỉ cAmHG4C3Woi làAmHG4C3W AmHG4C3Wnhư mqCf8ột vậqCf8t đểAmHG4C3W trqCf8ưng qCf8bày mZ6jKGFukà thôi.

Chẳng Z6jKGFukmấy chZ6jKGFukốc đãAmHG4C3W đếnqCf8 cuốiqCf8 thqCf8áng. qCf8Trong buổiAmHG4C3W họpZ6jKGFuk tổngZ6jKGFuk kếtAmHG4C3W cuốiqCf8 tqCf8háng, sếpZ6jKGFuk hếZ6jKGFukt lờAmHG4C3Wi kqCf8hen ngợqCf8i Z6jKGFukVân VyZ6jKGFuk. Z6jKGFukKhách Z6jKGFukhàng củaqCf8 côAmHG4C3Wng AmHG4C3Wty đãqCf8 Z6jKGFukgọi điệZ6jKGFukn AmHG4C3Wđến hếtAmHG4C3W lờZ6jKGFuki qCf8khen ngợiqCf8 vàZ6jKGFuk AmHG4C3Wtỏ Z6jKGFukra vZ6jKGFukô cAmHG4C3Wùng qCf8hài Z6jKGFuklòng vAmHG4C3Wới tháiAmHG4C3W độAmHG4C3W vàZ6jKGFuk chấtAmHG4C3W lượngZ6jKGFuk phqCf8ục AmHG4C3Wvụ củaZ6jKGFuk côqCf8ng tqCf8y. SếpZ6jKGFuk Z6jKGFukcòn thưZ6jKGFukởng chAmHG4C3Wo VZ6jKGFukân AmHG4C3WVy bZ6jKGFuka nghìZ6jKGFukn tệ.

Cô còAmHG4C3Wn chZ6jKGFukưa đượcqCf8 lĩnZ6jKGFukh tiZ6jKGFukền thìAmHG4C3W cAmHG4C3Wác đồnqCf8g nZ6jKGFukghiệp đãqCf8 hZ6jKGFukò reZ6jKGFuko đòiZ6jKGFuk VAmHG4C3Wân qCf8Vy phảiqCf8 kAmHG4C3Whao. qCf8Vừa qCf8hay AmHG4C3Wở qCf8trên AmHG4C3Wcon phAmHG4C3Wố gAmHG4C3Wần đóZ6jKGFuk mZ6jKGFukới kZ6jKGFukhai trưZ6jKGFukơng mqCf8ột cửaAmHG4C3W hànqCf8g Z6jKGFukđồ nZ6jKGFukướng, Z6jKGFukmọi ngườiZ6jKGFuk aqCf8i qCf8nấy đềAmHG4C3Wu ngAmHG4C3Whỉ Z6jKGFuklàm từAmHG4C3W Z6jKGFuksớm vAmHG4C3Wà rqCf8a đZ6jKGFukó nZ6jKGFukgồi AmHG4C3Wtụ Z6jKGFuktập vớZ6jKGFuki nhau.

Cô còZ6jKGFukn cqCf8hưa đượcZ6jKGFuk lĩnZ6jKGFukh tiềnAmHG4C3W thZ6jKGFukì AmHG4C3Wcác Z6jKGFukđồng nghiAmHG4C3Wệp qCf8đã Z6jKGFukhò rqCf8eo AmHG4C3Wđòi VânAmHG4C3W AmHG4C3WVy pZ6jKGFukhải khAmHG4C3Wao. Z6jKGFukVừa hqCf8ay AmHG4C3Wở qCf8trên coZ6jKGFukn pqCf8hố gqCf8ần AmHG4C3Wđó mớiZ6jKGFuk khAmHG4C3Wai trươngqCf8 qCf8một cửAmHG4C3Wa hAmHG4C3Wàng đồqCf8 nAmHG4C3Wướng, mọiqCf8 ngZ6jKGFukười AmHG4C3Wai qCf8nấy đềuAmHG4C3W nghZ6jKGFukỉ lqCf8àm tZ6jKGFukừ sớmZ6jKGFuk vàqCf8 rqCf8a đóAmHG4C3W ngZ6jKGFukồi tụZ6jKGFuk tậpZ6jKGFuk vớiqCf8 nhau.

ChẳngAmHG4C3W mấqCf8y qCf8khi đượcqCf8 vuqCf8i Z6jKGFukvẻ thếZ6jKGFuk Z6jKGFuknày, qCf8cho dZ6jKGFukù cZ6jKGFukó mấtqCf8 tiềnqCf8 cũnAmHG4C3Wg thấyZ6jKGFuk đángqCf8! DùZ6jKGFuk gìqCf8 AmHG4C3Wthì đâyqCf8 cqCf8ũng Z6jKGFuklà tZ6jKGFukiền củAmHG4C3Wa sếpZ6jKGFuk chứZ6jKGFuk đâqCf8u AmHG4C3Wphải tiềqCf8n củaAmHG4C3W cô.AmHG4C3W MọAmHG4C3Wi ngườiZ6jKGFuk ngồAmHG4C3Wi xuAmHG4C3Wng quZ6jKGFukanh cAmHG4C3Wái bAmHG4C3Wàn, cụngqCf8 AmHG4C3Wli qCf8chúc mừngAmHG4C3W vqCf8à ănZ6jKGFuk uốnqCf8g nAmHG4C3Wo sZ6jKGFukay. qCf8Sau kqCf8hi ăZ6jKGFukn uZ6jKGFukống xAmHG4C3Wong, họAmHG4C3W AmHG4C3Wlại rZ6jKGFukủ nhaAmHG4C3Wu qCf8đến KTqCf8V hát.

Z6jKGFukNhân Z6jKGFuklúc đámqCf8 đàZ6jKGFukn ôngZ6jKGFuk coqCf8n traZ6jKGFuki AmHG4C3Wđang Z6jKGFukhát hZ6jKGFukò, mấyqCf8 chịZ6jKGFuk eZ6jKGFukm qCf8phụ nữAmHG4C3W liềZ6jKGFukn ngồqCf8i túAmHG4C3Wm tụZ6jKGFukm vớiAmHG4C3W nAmHG4C3Whau bZ6jKGFukuôn dưAmHG4C3Wa lê.

Z6jKGFuk- ThậtAmHG4C3W khAmHG4C3Wông ngờAmHG4C3W trZ6jKGFukước Z6jKGFukkhi kếqCf8t hônZ6jKGFuk lAmHG4C3Wại qCf8gặp phảiAmHG4C3W chZ6jKGFukuyện nàyqCf8! AmHG4C3W- TZ6jKGFukôn KìZ6jKGFuk mqCf8ím môAmHG4C3Wi nhZ6jKGFukấp mqCf8ột ngAmHG4C3Wụm rượuqCf8 AmHG4C3Wvang: AmHG4C3W- CácZ6jKGFuk cAmHG4C3Whị nóAmHG4C3Wi xZ6jKGFukem cZ6jKGFukó kìqCf8 AmHG4C3Wlạ AmHG4C3Wkhông, đAmHG4C3Wúng AmHG4C3Wvào lúcAmHG4C3W nZ6jKGFukày gặpqCf8 lqCf8ại aZ6jKGFuknh ấZ6jKGFuky, hAmHG4C3Wóa rZ6jKGFuka AmHG4C3Wanh ấAmHG4C3Wy đếnZ6jKGFuk gqCf8iờ vẫnAmHG4C3W cqCf8òn AmHG4C3Wchưa kếqCf8t hôn!

Đúng vZ6jKGFukào Z6jKGFuklúc chuZ6jKGFukẩn bqCf8ị nắmZ6jKGFuk tZ6jKGFukay vịAmHG4C3W hônZ6jKGFuk pAmHG4C3Whu bướcqCf8 vàoZ6jKGFuk lễAmHG4C3W đườngAmHG4C3W tZ6jKGFukhì TAmHG4C3Wôn KAmHG4C3Wì lạiqCf8 tìnZ6jKGFukh cờZ6jKGFuk AmHG4C3Wgặp lAmHG4C3Wại ngườiqCf8 AmHG4C3Wyêu cũ.

- ThếZ6jKGFuk cAmHG4C3Wậu địAmHG4C3Wnh qCf8lựa chọnZ6jKGFuk rqCf8a AmHG4C3Wlàm saqCf8o? Z6jKGFuk- TiểZ6jKGFuku AmHG4C3WThu tòZ6jKGFuk mòqCf8 hỏi.

Vẻ mặtZ6jKGFuk TônAmHG4C3W KZ6jKGFukì cqCf8ó AmHG4C3Wchút đaAmHG4C3Wu khổAmHG4C3W, cZ6jKGFukhỉ qCf8có điềZ6jKGFuku đâyAmHG4C3W chẳngZ6jKGFuk Z6jKGFukqua chỉZ6jKGFuk lZ6jKGFukà sAmHG4C3Wự Z6jKGFuku uấtqCf8 tAmHG4C3Wrong mộtAmHG4C3W Z6jKGFukvài giâqCf8y ngắnZ6jKGFuk ngủi.qCf8 AmHG4C3WChỉ vàiqCf8 giâyqCf8 Z6jKGFuksau qCf8cô đAmHG4C3Wã nởAmHG4C3W Z6jKGFuknụ cườiZ6jKGFuk tươiqCf8 róiAmHG4C3W: qCf8- LựaqCf8 chọAmHG4C3Wn AmHG4C3Wthế nZ6jKGFukào? ĐươngZ6jKGFuk nhiênqCf8 làqCf8 qCf8tôi vẫnZ6jKGFuk sẽAmHG4C3W kếtqCf8 hôAmHG4C3Wn thAmHG4C3Weo đúZ6jKGFukng qCf8kế hqCf8oạch, chẳngqCf8 nqCf8hẽ AmHG4C3Wanh ấyZ6jKGFuk độtAmHG4C3W AmHG4C3Wnhiên xuấZ6jKGFukt hiệZ6jKGFukn nZ6jKGFukói rằngZ6jKGFuk vẫnAmHG4C3W còAmHG4C3Wn Z6jKGFukyêu tôiZ6jKGFuk thìZ6jKGFuk AmHG4C3Wtôi phảiZ6jKGFuk bZ6jKGFukỏ đámZ6jKGFuk cưAmHG4C3Wới đểAmHG4C3W quaZ6jKGFuky lạAmHG4C3Wi vớqCf8i aZ6jKGFuknh ấyAmHG4C3W chắc?AmHG4C3W Z6jKGFukCho dùqCf8 tAmHG4C3Wôi cóAmHG4C3W qCf8yêu anAmHG4C3Wh ấyAmHG4C3W đếZ6jKGFukn mứcZ6jKGFuk nàqCf8o cqCf8ũng sqCf8ẽ khônqCf8g làmAmHG4C3W nqCf8hư vAmHG4C3Wậy. ĐâuqCf8 cZ6jKGFukó còAmHG4C3Wn lqCf8à mZ6jKGFukấy Z6jKGFukcô béqCf8, cậAmHG4C3Wu béZ6jKGFuk nZ6jKGFukông nổiqCf8 nhưqCf8 trướcqCf8 đZ6jKGFukâu, còAmHG4C3Wn cóAmHG4C3W aZ6jKGFuki dáZ6jKGFukm tiZ6jKGFukn tưởngZ6jKGFuk vZ6jKGFukào mqCf8ột thứqCf8 tìAmHG4C3Wnh yêqCf8u chẳngqCf8 bAmHG4C3Wao giAmHG4C3Wờ pqCf8hôi phqCf8ai nAmHG4C3Wữa cqCf8hứ? TrướqCf8c Z6jKGFukđây qCf8cậu nZ6jKGFukói AmHG4C3Wcậu tqCf8hề qCf8non hẹZ6jKGFukn biểnZ6jKGFuk vớiAmHG4C3W mộtZ6jKGFuk người,Z6jKGFuk cảAmHG4C3W đờiZ6jKGFuk chỉZ6jKGFuk Z6jKGFukyêu Z6jKGFukmột mìnZ6jKGFukh nqCf8gười ấyZ6jKGFuk thôqCf8i, qCf8có lẽqCf8 mọiAmHG4C3W AmHG4C3Wngười sẽqCf8 cảmAmHG4C3W độngqCf8 qCf8đến rớtqCf8 nZ6jKGFukước AmHG4C3Wmắt. NqCf8hưng bâAmHG4C3Wy giờZ6jKGFuk màZ6jKGFuk cậuqCf8 nóiAmHG4C3W vậyqCf8, qCf8mọi ngưqCf8ời vẫZ6jKGFukn sẽAmHG4C3W AmHG4C3Wrơi nưqCf8ớc mắAmHG4C3Wt, AmHG4C3Wnhưng AmHG4C3Wmà AmHG4C3Wlà cườiqCf8 chảyAmHG4C3W nướcqCf8 mqCf8ắt. QqCf8uá khứAmHG4C3W chỉZ6jKGFuk Z6jKGFuklà qqCf8uá khứAmHG4C3W, khZ6jKGFukông thqCf8ể đểAmHG4C3W qCf8quá khứZ6jKGFuk tAmHG4C3Wrở Z6jKGFukthành qCf8vật cảnAmHG4C3W cZ6jKGFukho tưZ6jKGFukơng lqCf8ai được!

Tiểu TqCf8hu Z6jKGFuktiếc nuốiAmHG4C3W thởZ6jKGFuk dAmHG4C3Wài: AmHG4C3W- LẽZ6jKGFuk nZ6jKGFukào bâyqCf8 AmHG4C3Wgiờ aAmHG4C3Wi nấyAmHG4C3W đềuAmHG4C3W qCf8bị hiZ6jKGFukện thqCf8ực AmHG4C3Whóa qCf8hết qCf8rồi haAmHG4C3Wy sao?

Tôn Z6jKGFukKì cườiAmHG4C3W cườiqCf8 AmHG4C3Wnói: Z6jKGFuk- ĐâAmHG4C3Wy lZ6jKGFukà hiệnAmHG4C3W AmHG4C3Wthực, cZ6jKGFukũng AmHG4C3Wlà mộtZ6jKGFuk AmHG4C3Wsự lựqCf8a cAmHG4C3Whọn hếtAmHG4C3W sứcqCf8 bìnhqCf8 thườnqCf8g! ChẳZ6jKGFukng qCf8ai muốqCf8n manAmHG4C3Wg mqCf8ột AmHG4C3Wthứ Z6jKGFukmơ qCf8hồ Z6jKGFukra đqCf8ể AmHG4C3Wđánh cuộZ6jKGFukc AmHG4C3Wcả đờiqCf8 mAmHG4C3Wình cả!qCf8 MqCf8à tìZ6jKGFuknh yêAmHG4C3Wu lạqCf8i lAmHG4C3Wà thAmHG4C3Wứ mơAmHG4C3W Z6jKGFukhồ nhấtAmHG4C3W tqCf8rong qCf8cái thếZ6jKGFuk gqCf8iới này!

qCf8- TìqCf8m lạiAmHG4C3W qCf8giấc mộngAmHG4C3W tìZ6jKGFuknh yAmHG4C3Wêu chẳnZ6jKGFukg qCf8qua cqCf8hỉ Z6jKGFuklà mộtZ6jKGFuk sựZ6jKGFuk hqCf8oang tưởng.qCf8 MộnqCf8g cũ,AmHG4C3W chẳnAmHG4C3Wg quqCf8a cũAmHG4C3Wng cqCf8hỉ làqCf8 mộAmHG4C3Wt giấcAmHG4C3W Z6jKGFukmộng Z6jKGFukmà thôi!

Tôn AmHG4C3WKì AmHG4C3Wnói đúZ6jKGFukng, đóAmHG4C3W qCf8chẳng AmHG4C3Wqua chỉqCf8 AmHG4C3Wlà qCf8một gZ6jKGFukiấc mơ.

Vì hômAmHG4C3W qCf8sau cònqCf8 phảiZ6jKGFuk đAmHG4C3Wi làmZ6jKGFuk nZ6jKGFukên mZ6jKGFukọi ngườiAmHG4C3W vAmHG4C3Wui chơiZ6jKGFuk đếnqCf8 mườiZ6jKGFuk giAmHG4C3Wờ làZ6jKGFuk lụcAmHG4C3W tụcqCf8 giAmHG4C3Wải tánZ6jKGFuk hết.Z6jKGFuk VâqCf8n qCf8Vy rAmHG4C3Wa qAmHG4C3Wuầy thanqCf8h qCf8toán rồiqCf8 cùAmHG4C3Wng TiểuZ6jKGFuk qCf8Thu qCf8ra bếqCf8n xqCf8e buAmHG4C3Wýt. RAmHG4C3Wa đếnAmHG4C3W qCf8bến xqCf8e, mqCf8ở tZ6jKGFukúi rAmHG4C3Wa lấyAmHG4C3W tiAmHG4C3Wền AmHG4C3Wlẻ thZ6jKGFukì qCf8cô mớiAmHG4C3W pháqCf8t hiZ6jKGFukện AmHG4C3Wra lqCf8à AmHG4C3Wđiện thoAmHG4C3Wại cqCf8ủa mìqCf8nh khôngZ6jKGFuk cqCf8ó ởqCf8 tAmHG4C3Wrong túi.

- CậZ6jKGFuku nZ6jKGFukhớ lạiqCf8 cZ6jKGFukho kqCf8ĩ vào,Z6jKGFuk cqCf8ó phảiZ6jKGFuk Z6jKGFuklà đqCf8ể qZ6jKGFukuên điệZ6jKGFukn thoạZ6jKGFuki ởAmHG4C3W KAmHG4C3WTV rồiZ6jKGFuk không?

Vân Z6jKGFukVy qCf8nhớ Z6jKGFukkĩ lAmHG4C3Wại, baAmHG4C3Wn nãZ6jKGFuky qCf8vì sợZ6jKGFuk tiếnqCf8g AmHG4C3Wnhạc quZ6jKGFuká ồnqCf8 khôqCf8ng thểAmHG4C3W Z6jKGFuknghe thấyAmHG4C3W tiếZ6jKGFukng chqCf8uông điAmHG4C3Wện thZ6jKGFukoại qCf8nên cAmHG4C3Wô đãZ6jKGFuk lấAmHG4C3Wy điệnAmHG4C3W thoạiAmHG4C3W rAmHG4C3Wa kAmHG4C3Whỏi túZ6jKGFuki vàqCf8 đqCf8ể lqCf8ên AmHG4C3Wghế sAmHG4C3Wô pqCf8ha. ThếAmHG4C3W màZ6jKGFuk lúcAmHG4C3W AmHG4C3Wra vềAmHG4C3W qCf8cô lạiqCf8 quZ6jKGFukên Z6jKGFukkhông cqCf8ầm theo.

- AmHG4C3WTớ Z6jKGFukmột Z6jKGFukmình quaAmHG4C3Wy lạAmHG4C3Wi đqCf8ó AmHG4C3Wlấy lqCf8à đượqCf8c rồAmHG4C3Wi! CZ6jKGFukậu vềqCf8 qCf8đi, AmHG4C3Wnhà cậAmHG4C3Wu xa!

- KhônqCf8g saAmHG4C3Wo! qCf8- TiqCf8ểu TZ6jKGFukhu tZ6jKGFukúm lAmHG4C3Wấy qCf8cánh qCf8tay AmHG4C3WVân VyAmHG4C3W: AmHG4C3W- TZ6jKGFukớ Z6jKGFukđi qCf8với qCf8cậu, cùnqCf8g lZ6jKGFukắm thqCf8ì vềZ6jKGFuk nhàZ6jKGFuk cZ6jKGFukậu ngủAmHG4C3W qCf8một Z6jKGFukđêm cqCf8hứ gì!

Hai nAmHG4C3Wgười AmHG4C3Wvừa Z6jKGFuknói Z6jKGFukvừa Z6jKGFukchạy vộqCf8i qCf8vàng vềqCf8 phZ6jKGFukía qqCf8uán kqCf8araok đqCf8ể lấyqCf8 đZ6jKGFukiện thoại.qCf8 VqCf8ân AmHG4C3WVy đZ6jKGFuki nhaAmHG4C3Wnh đếnAmHG4C3W nỗZ6jKGFuki khiAmHG4C3Wến chZ6jKGFuko TiểZ6jKGFuku TqCf8hu AmHG4C3Wchạy đuổiAmHG4C3W tqCf8heo mAmHG4C3Wệt đếnZ6jKGFuk bqCf8ở AmHG4C3Whơi tAmHG4C3Wai: qCf8- AmHG4C3WTiểu VAmHG4C3Wy, cậZ6jKGFuku đZ6jKGFukừng sqCf8ốt rộtqCf8, điệnAmHG4C3W thZ6jKGFukoại qCf8để ởAmHG4C3W đấqCf8y khôqCf8ng mấtqCf8 đqCf8ược đqCf8âu. BìnhAmHG4C3W thAmHG4C3Wường cậuqCf8 giữZ6jKGFuk Z6jKGFukđiện thoạiAmHG4C3W rấtAmHG4C3W kZ6jKGFukĩ, cóAmHG4C3W phảiqCf8 làZ6jKGFuk sợAmHG4C3W Z6jKGFukngười kZ6jKGFukhác AmHG4C3Wphát Z6jKGFukhiện rAmHG4C3Wa bqCf8í mZ6jKGFukật AmHG4C3Wgì tZ6jKGFukrong đóZ6jKGFuk khôZ6jKGFukng hả?

TiểAmHG4C3Wu qCf8Thu nZ6jKGFukói bừaZ6jKGFuk nhưnqCf8g lAmHG4C3Wại AmHG4C3Wtrúng AmHG4C3Wngay tiZ6jKGFukm qCf8đen củaqCf8 Z6jKGFukVân Vy.

Trong điệnZ6jKGFuk thoAmHG4C3Wại cAmHG4C3Wủa AmHG4C3Wcô cqCf8ó chứaAmHG4C3W bíqCf8 mậtqCf8 khôngZ6jKGFuk thểqCf8 nóiAmHG4C3W AmHG4C3Wcho ngườiAmHG4C3W kháqCf8c biếqCf8t đZ6jKGFukược. SaAmHG4C3Wu kZ6jKGFukhi thờiqCf8 giaAmHG4C3Wn quAmHG4C3Way ngượcZ6jKGFuk trAmHG4C3Wở AmHG4C3Wlại,cô đãqCf8 cAmHG4C3Whạy AmHG4C3Wđến trướcZ6jKGFuk cửaqCf8 AmHG4C3Wnhà nZ6jKGFukhà GianAmHG4C3Wg NhanAmHG4C3W, dùnqCf8g AmHG4C3Wmáy qCf8ảnh qCf8chụp AmHG4C3Wlại mộZ6jKGFukt bứcZ6jKGFuk ảnhZ6jKGFuk củaqCf8 GiaqCf8ng AmHG4C3WNhan. SZ6jKGFukau qCf8khi Z6jKGFukmua đZ6jKGFukiện thoqCf8ại hồiAmHG4C3W đầZ6jKGFuku nAmHG4C3Wăm, AmHG4C3Wcô AmHG4C3Wđã chuqCf8yển bứcZ6jKGFuk ảnhAmHG4C3W AmHG4C3Wấy Z6jKGFukvào tAmHG4C3Wrong AmHG4C3Wbộ nhAmHG4C3Wớ máqCf8y. NgộZ6jKGFuk nhớAmHG4C3W cóZ6jKGFuk ngườiZ6jKGFuk lấqCf8y đượcAmHG4C3W cqCf8ái mZ6jKGFukáy rAmHG4C3Wồi mởAmHG4C3W qCf8ra xZ6jKGFukem ảnhqCf8, phátqCf8 hAmHG4C3Wiện rqCf8a bứAmHG4C3Wc ảnZ6jKGFukh ấy…chZ6jKGFukắc qCf8cũng khôngqCf8 cZ6jKGFukó vấnqCf8 đềqCf8 gZ6jKGFukì đAmHG4C3Wâu nhỉ?qCf8 KhôAmHG4C3Wng đượcAmHG4C3W, cqCf8ô khônZ6jKGFukg thểZ6jKGFuk mạAmHG4C3Wo hiqCf8ểm nhAmHG4C3Wư vậyAmHG4C3W đưAmHG4C3Wợc! CôqCf8 nhAmHG4C3Wất địnhqCf8 phZ6jKGFukải AmHG4C3Wtìm lạiqCf8 điệnAmHG4C3W tZ6jKGFukhoại. ChZ6jKGFukuyện nZ6jKGFukày qCf8mà đểAmHG4C3W chZ6jKGFuko qCf8Giang NhaAmHG4C3Wn bqCf8iết đưqCf8ợc, Z6jKGFukchắc chAmHG4C3Wắn aAmHG4C3Wnh sẽZ6jKGFuk cAmHG4C3Who rằngAmHG4C3W côZ6jKGFuk lZ6jKGFukà mqCf8ột qCf8kẻ biếqCf8n tháiAmHG4C3W, mộtAmHG4C3W qCf8con điên.

Trước kAmHG4C3Wia, lúcqCf8 côZ6jKGFuk qCf8và AmHG4C3WGiang NhqCf8an còZ6jKGFukn qCf8ở bênZ6jKGFuk nqCf8hau, cZ6jKGFukô luônqCf8 thểAmHG4C3W hiAmHG4C3Wện nhữngqCf8 Z6jKGFukmặt tốZ6jKGFukt củaAmHG4C3W mZ6jKGFukình trAmHG4C3Wước mặtqCf8 AmHG4C3Wanh. AmHG4C3WBây gqCf8iờ mặAmHG4C3Wc dùqCf8 khônAmHG4C3Wg cóAmHG4C3W Z6jKGFukduyên qCf8phận Z6jKGFukđược ởAmHG4C3W qCf8bên AmHG4C3Wnhau nhưngAmHG4C3W cũngqCf8 kZ6jKGFukhông tAmHG4C3Whể đểAmHG4C3W Z6jKGFukanh qCf8có ấnqCf8 tượnqCf8g xqCf8ấu Z6jKGFukvề cZ6jKGFukô được.

- NAmHG4C3Wày anqCf8h! qCf8- VZ6jKGFukân qCf8Vy AmHG4C3Wlao đAmHG4C3Wến quqCf8ầy qCf8thu tiền:AmHG4C3W Z6jKGFuk- TôAmHG4C3Wi vqCf8ừa ngồiqCf8 ởAmHG4C3W phòZ6jKGFukng 30Z6jKGFuk2, hZ6jKGFukình nhưqCf8 đZ6jKGFukiện thoZ6jKGFukại củaqCf8 tôiZ6jKGFuk vZ6jKGFukẫn Z6jKGFukcòn đểAmHG4C3W tAmHG4C3Wrong đAmHG4C3Wó! Z6jKGFuk- VừaqCf8 nZ6jKGFukói Z6jKGFukVân AmHG4C3WVy vAmHG4C3Wừa AmHG4C3Wmóc rqCf8a hóaAmHG4C3W đAmHG4C3Wơn vừaqCf8 thanqCf8h toán.

- XiZ6jKGFukn AmHG4C3Wcô đợAmHG4C3Wi chZ6jKGFuko mộAmHG4C3Wt chZ6jKGFukút! AmHG4C3WĐể tôAmHG4C3Wi hqCf8ỏi nqCf8hân viênqCf8 phụZ6jKGFukc vZ6jKGFukụ Z6jKGFukxem saAmHG4C3Wo!- cZ6jKGFukô gáqCf8i ởqCf8 qAmHG4C3Wuầy qCf8thanh AmHG4C3Wtoán lịchZ6jKGFuk sựAmHG4C3W chấZ6jKGFukn qCf8an Z6jKGFukcô rồiqCf8 nhZ6jKGFukấc máyAmHG4C3W gọZ6jKGFuki chZ6jKGFuko nhAmHG4C3Wân viênZ6jKGFuk pZ6jKGFukhục vụ.

Trống ngZ6jKGFukực VqCf8ân VZ6jKGFuky đậpqCf8 thìnhAmHG4C3W thịZ6jKGFukch, mqCf8ắt dZ6jKGFukán cZ6jKGFukhặt vàoZ6jKGFuk Z6jKGFukcô gqCf8ái đứngqCf8 ởZ6jKGFuk quầy.
AmHG4C3WCô gáZ6jKGFuki đqCf8ó hỏqCf8i nhâAmHG4C3Wn viZ6jKGFukên phụqCf8c Z6jKGFukvụ AmHG4C3Wvài cZ6jKGFukâu lAmHG4C3Wà lậqCf8p Z6jKGFuktức cóAmHG4C3W đáqCf8p án:
qCf8- NhânqCf8 viêAmHG4C3Wn dọnZ6jKGFuk dẹpZ6jKGFuk nAmHG4C3Wói AmHG4C3Wban nZ6jKGFukãy dọnqCf8 phòAmHG4C3Wng Z6jKGFukkhông nZ6jKGFukhìn tZ6jKGFukhấy điệnqCf8 tZ6jKGFukhoại cAmHG4C3Wủa cô!Z6jKGFuk AmHG4C3W- CZ6jKGFukô gáiZ6jKGFuk đAmHG4C3Wó nói.

VânAmHG4C3W VZ6jKGFuky vẫnqCf8 khônAmHG4C3Wg nảnZ6jKGFuk lònAmHG4C3Wg: qCf8- ĐZ6jKGFukiện thZ6jKGFukoại củaZ6jKGFuk qCf8tôi qCf8có màZ6jKGFuku đenZ6jKGFuk, cAmHG4C3Wó khAmHG4C3Wi qCf8lại rơqCf8i vàAmHG4C3Wo kAmHG4C3Whe ghếZ6jKGFuk qCf8nào đóAmHG4C3W Z6jKGFukmà ngườZ6jKGFuki đóAmHG4C3W khôngAmHG4C3W nAmHG4C3Whìn thấyZ6jKGFuk, tôZ6jKGFuki cAmHG4C3Wó thqCf8ể Z6jKGFuklên đóqCf8 tZ6jKGFukìm cZ6jKGFukó đượAmHG4C3Wc không?

- XAmHG4C3Win lqCf8ỗi côAmHG4C3W, pqCf8hòng 3AmHG4C3W02 hqCf8iện giqCf8ờ đãqCf8 cAmHG4C3Wó kháZ6jKGFukch qCf8vào rồiZ6jKGFuk, cZ6jKGFukhúng tôiZ6jKGFuk phảqCf8i đZ6jKGFukược sAmHG4C3Wự đồngZ6jKGFuk qCf8ý củaAmHG4C3W kháZ6jKGFukch mớqCf8i qCf8dám chAmHG4C3Wo cAmHG4C3Wô vàqCf8o AmHG4C3W!- CôAmHG4C3W gAmHG4C3Wái ởqCf8 quqCf8ầy lễqCf8 tAmHG4C3Wân AmHG4C3Wmỉm cườqCf8i Z6jKGFukgiải thích,AmHG4C3W qCf8sau đZ6jKGFukó đưqCf8a tZ6jKGFukay rqCf8a mờAmHG4C3Wi VqCf8ân VZ6jKGFuky ngồiAmHG4C3W qCf8vào gAmHG4C3Whế chAmHG4C3Wờ qCf8đợi: Z6jKGFuk- Z6jKGFukMời côZ6jKGFuk ngồiZ6jKGFuk xAmHG4C3Wuống qCf8đây đợiqCf8 mộtqCf8 cZ6jKGFukhút, chúnZ6jKGFukg tAmHG4C3Wôi đãqCf8 cZ6jKGFukho ngqCf8ười vAmHG4C3Wào hỏiAmHG4C3W rồiqCf8 ạ!

Một cZ6jKGFukốc tZ6jKGFukrà hoZ6jKGFuka cZ6jKGFukúc nAmHG4C3Wóng hổiqCf8 AmHG4C3Wđược AmHG4C3Wbê đếAmHG4C3Wn trướcqCf8 mặZ6jKGFukt cZ6jKGFukô, Z6jKGFukVân VAmHG4C3Wy chZ6jKGFukẳng buồnqCf8 uốZ6jKGFukng lấyZ6jKGFuk mộAmHG4C3Wt nqCf8gụm, mắtZ6jKGFuk cứqCf8 dáqCf8n cZ6jKGFukhặt vqCf8ào quầy.

ĐánqCf8g nhẽqCf8 rAmHG4C3Wa cqCf8ô qCf8không nAmHG4C3Wên lưZ6jKGFuku Z6jKGFuklại ảnhAmHG4C3W củZ6jKGFuka Z6jKGFukGiang NhanZ6jKGFuk. AmHG4C3WDù qCf8sao anAmHG4C3Wh cqCf8ũng đâqCf8u còZ6jKGFukn lqCf8à ngườiAmHG4C3W yêuZ6jKGFuk củaAmHG4C3W cZ6jKGFukô nữAmHG4C3Wa. CôZ6jKGFuk cấqCf8t AmHG4C3Wgiữ nhữngZ6jKGFuk Z6jKGFukgì qCf8có liêAmHG4C3Wn quZ6jKGFukan đZ6jKGFukến aAmHG4C3Wnh, Z6jKGFuklén qCf8lút nZ6jKGFukhư mqCf8ột tqCf8ên qCf8ăn trộm,qCf8 thếqCf8 nqCf8ày Z6jKGFukcòn rZ6jKGFuka AmHG4C3Wthể thốnqCf8g gìqCf8 nữaZ6jKGFuk chứ?

Nỗi tươngAmHG4C3W tAmHG4C3Wư, AmHG4C3Wsự Z6jKGFukmong nhớZ6jKGFuk khiếAmHG4C3Wn Z6jKGFukcho Z6jKGFukcô qCf8có cảmqCf8 AmHG4C3Wgiác nAmHG4C3Whư đZ6jKGFukang làmAmHG4C3W chqCf8uyện Z6jKGFukgì tộqCf8i lỗi…màqCf8 đqCf8ối tượngqCf8 AmHG4C3Wbị phAmHG4C3Wạm tộqCf8i lạiqCf8 lZ6jKGFukà ngườqCf8i màZ6jKGFuk cZ6jKGFukô đAmHG4C3Wã thềAmHG4C3W qCf8non hẹnqCf8 biểAmHG4C3Wu. NgqCf8hĩ đếAmHG4C3Wn đâAmHG4C3Wy tráiZ6jKGFuk AmHG4C3Wtim côqCf8 Z6jKGFukchợt đauAmHG4C3W đớnqCf8 nhZ6jKGFukư qCf8bị aAmHG4C3Wi đqCf8ó bZ6jKGFukóp nghẹt.

KhôqCf8ng biếtZ6jKGFuk cAmHG4C3Wó pZ6jKGFukhải lAmHG4C3Wà vìAmHG4C3W “cóqCf8 tqCf8ật giậZ6jKGFukt mình”Z6jKGFuk haZ6jKGFuky khqCf8ông Z6jKGFukmà côqCf8 cứqCf8 cảmqCf8 thấAmHG4C3Wy cóZ6jKGFuk gìqCf8 Z6jKGFukđó khôqCf8ng lànhAmHG4C3W đanZ6jKGFukg cAmHG4C3Whờ đZ6jKGFukợi mìnZ6jKGFukh. NZ6jKGFukgộ AmHG4C3Wnhỡ qCf8bị phZ6jKGFukát hiện…côZ6jKGFuk biếtAmHG4C3W giAmHG4C3Wải thícZ6jKGFukh thqCf8ế nZ6jKGFukào đây.Z6jKGFuk ĐaAmHG4C3Wng mqCf8ải mêAmHG4C3W nghĩAmHG4C3W ngợiZ6jKGFuk vẩqCf8n vAmHG4C3Wơ thì….

- ThAmHG4C3Wưa cô…-AmHG4C3W AmHG4C3WCô gáZ6jKGFuki Z6jKGFukở quqCf8ầy AmHG4C3Wlễ tânqCf8 lAmHG4C3Wên tqCf8iếng: qCf8- ĐiệnZ6jKGFuk thoạiqCf8 cqCf8ủa côAmHG4C3W đãZ6jKGFuk tìmAmHG4C3W thấyqCf8 rồi,AmHG4C3W qCf8nhưng vịAmHG4C3W kháqCf8ch nhặtAmHG4C3W đượcZ6jKGFuk điệnqCf8 tqCf8hoại củaZ6jKGFuk qCf8cô AmHG4C3Wyêu cầuqCf8 đíchAmHG4C3W AmHG4C3Wdanh côqCf8 lAmHG4C3Wên lấy!

Vừa haZ6jKGFuky tAmHG4C3Win AmHG4C3Wđã tìZ6jKGFukm Z6jKGFukđược điZ6jKGFukện thoAmHG4C3Wại, VânAmHG4C3W Z6jKGFukVy chưaqCf8 kịAmHG4C3Wp thZ6jKGFukở phqCf8ào thìZ6jKGFuk Z6jKGFukcâu nZ6jKGFukói tiqCf8ếp thAmHG4C3Weo cAmHG4C3Wủa côZ6jKGFuk phụZ6jKGFukc vụZ6jKGFuk khiếnAmHG4C3W cqCf8ho VânZ6jKGFuk VAmHG4C3Wy giậtZ6jKGFuk thZ6jKGFukót: Z6jKGFuk- TạAmHG4C3Wi sqCf8ao lạqCf8i bảZ6jKGFuko đícqCf8h daAmHG4C3Wnh Z6jKGFuktôi đếnAmHG4C3W AmHG4C3Wlấy? AmHG4C3W- VZ6jKGFukân VZ6jKGFuky đứnAmHG4C3Wg dqCf8ậy, ngầnAmHG4C3W nZ6jKGFukgừ hỏi.

Cô gZ6jKGFukái đóZ6jKGFuk qCf8bình thảnZ6jKGFuk nóiqCf8: AmHG4C3W- CóZ6jKGFuk lẽZ6jKGFuk AmHG4C3Wlà mqCf8uốn làmZ6jKGFuk queAmHG4C3Wn Z6jKGFukvới cAmHG4C3Wô tqCf8hôi ạ!

VqCf8ân VAmHG4C3Wy Z6jKGFukthật sZ6jKGFukự khônAmHG4C3Wg tqCf8hể hiZ6jKGFukểu Z6jKGFuknổi, cAmHG4C3Wó lAmHG4C3Wí dAmHG4C3Wo gAmHG4C3Wì đểqCf8 phảiZ6jKGFuk qCf8làm nhqCf8ư vậyZ6jKGFuk đâu?

AmHG4C3W- CáAmHG4C3Wm ơn,Z6jKGFuk tqCf8ôi biAmHG4C3Wết rồZ6jKGFuki! –qCf8 AmHG4C3WCô AmHG4C3Wdừng lạiqCf8 mộtZ6jKGFuk látAmHG4C3W rZ6jKGFukồi nóiZ6jKGFuk Z6jKGFuktiếp: qCf8- KhácZ6jKGFukh trqCf8ên pqCf8hòng đóAmHG4C3W Z6jKGFuklà naAmHG4C3Wm haqCf8y nữ?

- LqCf8à nqCf8ữ qCf8ạ! AmHG4C3W- CôqCf8 qCf8gái đóZ6jKGFuk mỉmqCf8 cườiAmHG4C3W đáp.

Là AmHG4C3Wnữ, vậyqCf8 AmHG4C3Wthì tốt.

Vân VZ6jKGFuky thởqCf8 phqCf8ào nhZ6jKGFukẹ nqCf8hõm, ítqCf8 nhAmHG4C3Wất thZ6jKGFukì đấyZ6jKGFuk cũZ6jKGFukng khZ6jKGFukông pAmHG4C3Whải lqCf8à Z6jKGFukGiang NhaAmHG4C3Wn, AmHG4C3Wkhông phảqCf8i Z6jKGFukGiang NhaAmHG4C3Wn Z6jKGFukthì tốtZ6jKGFuk! qCf8Nghĩ đếqCf8n Z6jKGFukđó VâqCf8n Z6jKGFukVy liềnqCf8 cườiZ6jKGFuk chAmHG4C3Wế nhạAmHG4C3Wo AmHG4C3Wbản thânqCf8. CqCf8ó lẽZ6jKGFuk tạZ6jKGFuki vZ6jKGFukì AmHG4C3Wgần đâyAmHG4C3W Z6jKGFukcô thườnqCf8g xuyêZ6jKGFukn gặpAmHG4C3W GiaAmHG4C3Wng NhaZ6jKGFukn Z6jKGFuknên thầnZ6jKGFuk kinAmHG4C3Wh lúcZ6jKGFuk nqCf8ào cũqCf8ng cănqCf8g thẳng.qCf8 TqCf8rên Z6jKGFukđời nàyqCf8 làmqCf8 gìqCf8 AmHG4C3Wcó chZ6jKGFukuyện trùnAmHG4C3Wg hợAmHG4C3Wp đếnZ6jKGFuk nhưAmHG4C3W vậyZ6jKGFuk, cZ6jKGFukhẳng qCf8nhẽ GianqCf8g NhZ6jKGFukan lúqCf8c nAmHG4C3Wào cũAmHG4C3Wng xuZ6jKGFukất hqCf8iện ởAmHG4C3W nhữngAmHG4C3W nơiZ6jKGFuk AmHG4C3Wcô đến?

Vân VqCf8y AmHG4C3Wvà TiểuqCf8 ThAmHG4C3Wu cùAmHG4C3Wng điAmHG4C3W qCf8vào thanAmHG4C3Wg qCf8máy theqCf8o AmHG4C3Wngười phAmHG4C3Wục vụ.
qCf8Trong AmHG4C3Wthang máAmHG4C3Wy đqCf8ang pZ6jKGFukhát bảnqCf8 nhZ6jKGFukạc rấAmHG4C3Wt thịnhqCf8 hAmHG4C3Wành. TAmHG4C3Wiểu TqCf8hu cAmHG4C3Wũng lqCf8ẩm AmHG4C3Wbẩm hátZ6jKGFuk thqCf8eo, thZ6jKGFukế nhưqCf8ng VânqCf8 VAmHG4C3Wy chẳngZ6jKGFuk cóZ6jKGFuk bụngAmHG4C3W dạZ6jKGFuk Z6jKGFuknào mqCf8à qCf8nghe nAmHG4C3Wữa. SAmHG4C3Wau Z6jKGFukkhi lấyAmHG4C3W đZ6jKGFukược điệnqCf8 thoại,AmHG4C3W việqCf8c Z6jKGFukđầu tiênqCf8 mAmHG4C3Wà AmHG4C3Wcô phảAmHG4C3Wi làZ6jKGFukm AmHG4C3Wlà AmHG4C3Wxóa AmHG4C3Wbức ảnhZ6jKGFuk củaAmHG4C3W GiaZ6jKGFukng NhZ6jKGFukan đi.AmHG4C3W QuAmHG4C3Wa lqCf8ần nàZ6jKGFuky cZ6jKGFukô đãqCf8 rúAmHG4C3Wt Z6jKGFukra đượcAmHG4C3W bàqCf8i họcqCf8 xưqCf8ơng máu.

Trong phòngZ6jKGFuk vọnqCf8g qCf8ra tiếngqCf8 cườiAmHG4C3W nóZ6jKGFuki ồnqCf8 qCf8ào. Z6jKGFukCô phụZ6jKGFukc vụqCf8 lễZ6jKGFuk AmHG4C3Wphép qCf8gõ cZ6jKGFukửa rồiZ6jKGFuk đẩZ6jKGFuky cửaAmHG4C3W bướcqCf8 vào.

VqCf8ân qCf8Vy cqCf8òn chưqCf8a kịpqCf8 qCf8nói mụAmHG4C3Wc đíchqCf8 đếnAmHG4C3W đâAmHG4C3Wy tAmHG4C3Whì mZ6jKGFukột qCf8cô Z6jKGFukgái tócAmHG4C3W dqCf8ài đãqCf8 ngoZ6jKGFukảnh đầuZ6jKGFuk lạiAmHG4C3W Z6jKGFuknhìn cqCf8ô. CqCf8ô tqCf8a cZ6jKGFukó mộqCf8t đqCf8ôi AmHG4C3Wmắt tZ6jKGFuko tròAmHG4C3Wn nhưZ6jKGFuk AmHG4C3Wmắt naiAmHG4C3W, lúAmHG4C3Wc cườiAmHG4C3W trênqCf8 mZ6jKGFuká cóqCf8 hZ6jKGFukiện rqCf8a AmHG4C3Whai cáAmHG4C3Wi AmHG4C3Wmá qCf8lúm rấtqCf8 sqCf8âu. ÁnhAmHG4C3W mAmHG4C3Wắt củaqCf8 qCf8cô tZ6jKGFuka dừngZ6jKGFuk lạAmHG4C3Wi qCf8trên mặtZ6jKGFuk TiqCf8ểu TqCf8hu khoảnAmHG4C3Wg hqCf8ai gAmHG4C3Wiây rồiAmHG4C3W lAmHG4C3Wập tứcAmHG4C3W dqCf8án chặAmHG4C3Wt vàZ6jKGFuko mặtAmHG4C3W VZ6jKGFukân Vy.

Hai bAmHG4C3Wên nhqCf8ìn nhaZ6jKGFuku mấtqCf8 vZ6jKGFukài giâyAmHG4C3W, qCf8đột Z6jKGFuknhiên VânZ6jKGFuk VZ6jKGFuky cảAmHG4C3Wm thqCf8ấy khuqCf8ôn qCf8mặt Z6jKGFuknày qAmHG4C3Wuen quqCf8en nhAmHG4C3Wưng nhấtZ6jKGFuk thZ6jKGFukời Z6jKGFukcô khôAmHG4C3Wng thểqCf8 nhqCf8ớ rZ6jKGFuka Z6jKGFukđã gặpAmHG4C3W AmHG4C3Wở đâu.

- ThậtAmHG4C3W sựZ6jKGFuk rZ6jKGFukất qCf8xin lZ6jKGFukỗi vqCf8ì AmHG4C3Wđã lAmHG4C3Wàm phiềnZ6jKGFuk cáqCf8c bạn!Z6jKGFuk Z6jKGFuk- NếuqCf8 nhưqCf8 đốiAmHG4C3W qCf8phương đãqCf8 khôngZ6jKGFuk qCf8lên tiếngAmHG4C3W thìZ6jKGFuk Z6jKGFukVân VAmHG4C3Wy đànhAmHG4C3W phảZ6jKGFuki lịZ6jKGFukch sqCf8ự cZ6jKGFukất lời.

- KhôqCf8ng qCf8sao! Z6jKGFuk- CôAmHG4C3W gáiqCf8 tóqCf8c dàqCf8i xAmHG4C3Winh đẹpZ6jKGFuk đZ6jKGFuki đếqCf8n trZ6jKGFukước mặAmHG4C3Wt VAmHG4C3Wân VyqCf8, chìaAmHG4C3W cáZ6jKGFuki đAmHG4C3Wiện thoqCf8ại AmHG4C3Wra trướcqCf8 mặAmHG4C3Wt côqCf8: AmHG4C3W- CôZ6jKGFuk xeZ6jKGFukm Z6jKGFukxem đqCf8ây cóqCf8 AmHG4C3Wphải điệZ6jKGFukn Z6jKGFukthoại cAmHG4C3Wủa côqCf8 không?

ChiếcAmHG4C3W điệnqCf8 thoạiAmHG4C3W màZ6jKGFuku đqCf8en, trênZ6jKGFuk đqCf8ó Z6jKGFukcó trAmHG4C3Weo mAmHG4C3Wột AmHG4C3Wcái móqCf8c điệnAmHG4C3W tZ6jKGFukhoại AmHG4C3Wcó Z6jKGFukhình Z6jKGFukquả qCf8cầu thủyqCf8 qCf8tinh lónZ6jKGFukg lánh.

Thật khôngZ6jKGFuk ngờZ6jKGFuk cZ6jKGFukó thqCf8ể qCf8tìm thấyAmHG4C3W cAmHG4C3Wái điệnqCf8 thoZ6jKGFukại AmHG4C3Wcủa mìnZ6jKGFukh dqCf8ễ dZ6jKGFukàng đếZ6jKGFukn qCf8như vậZ6jKGFuky. qCf8Vân AmHG4C3WVy mqCf8ỉm cAmHG4C3Wười đáp:qCf8 Z6jKGFuk- ĐúnqCf8g làqCf8 củaqCf8 tôi!

Cô gáiqCf8 đóZ6jKGFuk nheqCf8o qCf8nheo mắtZ6jKGFuk hỏi:AmHG4C3W Z6jKGFuk- ThậtZ6jKGFuk sựqCf8 làZ6jKGFuk AmHG4C3Wcủa Z6jKGFukcô ư?

Vân VqCf8y Z6jKGFuknhìn Z6jKGFukcô tAmHG4C3Wa bZ6jKGFukằng ánhAmHG4C3W mAmHG4C3Wắt khqCf8ó hZ6jKGFukiểu, qCf8lẽ nAmHG4C3Wào côAmHG4C3W lAmHG4C3Wại nZ6jKGFukhận bừaAmHG4C3W điAmHG4C3Wện tAmHG4C3Whoại củaAmHG4C3W ngườiZ6jKGFuk khácqCf8 qCf8là cqCf8ủa mình?

- VAmHG4C3Wậy, cáZ6jKGFuki nàyZ6jKGFuk thAmHG4C3Wì sAmHG4C3Wao? AmHG4C3W- NhAmHG4C3Wững ngónZ6jKGFuk AmHG4C3Wtay trắAmHG4C3Wng AmHG4C3Wnõn lqCf8ại Z6jKGFukgiơ Z6jKGFukra qCf8một chiếZ6jKGFukc điAmHG4C3Wện thoZ6jKGFukại khác.

Một chiếZ6jKGFukc đAmHG4C3Wiện tqCf8hoại giốnZ6jKGFukg hệt,qCf8 điềuqCf8 Z6jKGFukkhiến cAmHG4C3Who ngườiqCf8 kháAmHG4C3Wc khôngqCf8 thểqCf8 nAmHG4C3Wgờ đếAmHG4C3Wn AmHG4C3Wđó qCf8là ngAmHG4C3Way qCf8cả cqCf8ái Z6jKGFukmóc đeZ6jKGFuko AmHG4C3Wđiện AmHG4C3Wthoại qCf8cũng giqCf8ống hệt.

Trên đờiqCf8 qCf8lại cqCf8ó cZ6jKGFukhuyện trùnZ6jKGFukg qCf8hợp thqCf8ế sao?

- ChẳngqCf8 trqCf8ách Z6jKGFukmà cZ6jKGFukô lạiZ6jKGFuk nqCf8hận nZ6jKGFukhầm, bZ6jKGFukan đAmHG4C3Wầu AmHG4C3Wtôi cũAmHG4C3Wng qCf8nhận nhầmqCf8 đấy!

VZ6jKGFukân qCf8Vy ngAmHG4C3Wây ngZ6jKGFukười kAmHG4C3Whông biếAmHG4C3Wt AmHG4C3Wphải làAmHG4C3Wm sao.

- Z6jKGFukChiếc điệnqCf8 thoạiAmHG4C3W qCf8này làqCf8 Z6jKGFukcủa chồZ6jKGFukng chqCf8ưa cướiqCf8 Z6jKGFukmua chAmHG4C3Wo tôiZ6jKGFuk, cònAmHG4C3W cáZ6jKGFuki móAmHG4C3Wc đeqCf8o điệnAmHG4C3W thoạAmHG4C3Wi qCf8này qCf8tôi vớiAmHG4C3W chồngZ6jKGFuk chAmHG4C3Wưa cướiZ6jKGFuk Z6jKGFukmới cqCf8ùng đZ6jKGFuki chọnAmHG4C3W gầAmHG4C3Wn đâZ6jKGFuky Z6jKGFuk!- CôAmHG4C3W tAmHG4C3Wa AmHG4C3Wkhẽ mấAmHG4C3Wp Z6jKGFukmáy môiZ6jKGFuk, áZ6jKGFuknh mắtZ6jKGFuk chqCf8ăm qCf8chú nhìAmHG4C3Wn VânAmHG4C3W AmHG4C3WVy, AmHG4C3Wdường nhZ6jKGFukư muốnAmHG4C3W thăZ6jKGFukm qCf8dò điềuqCf8 qCf8gì đóZ6jKGFuk Z6jKGFuktừ cqCf8ô: qCf8- ĐiềuAmHG4C3W khiếAmHG4C3Wn AmHG4C3Wcho Z6jKGFuktôi bấtZ6jKGFuk ngờAmHG4C3W nAmHG4C3Whất Z6jKGFuklại là…-AmHG4C3W côAmHG4C3W Z6jKGFukta ấqCf8n vAmHG4C3Wào AmHG4C3Wbàn phíZ6jKGFukm, mZ6jKGFukàn hìnZ6jKGFukh sángqCf8 lênqCf8, saAmHG4C3Wu AmHG4C3Wđó AmHG4C3Wgiơ rAmHG4C3Wa trướAmHG4C3Wc mặtAmHG4C3W VânqCf8 Vy.

Tiểu qCf8Thu kAmHG4C3Winh nZ6jKGFukgạc “A”AmHG4C3W lêqCf8n mộtqCf8 tiếnqCf8g. BứcZ6jKGFuk ảnqCf8h cZ6jKGFukủa GiaZ6jKGFukng NqCf8han qCf8đã hiệnqCf8 lênZ6jKGFuk mànZ6jKGFuk hìnhAmHG4C3W. TZ6jKGFukim VâZ6jKGFukn Z6jKGFukVy AmHG4C3Wnhư qCf8thắt lại.

-Cô AmHG4C3Wcó thAmHG4C3Wể AmHG4C3Wnói qCf8cho qCf8tôi bqCf8iết qCf8đây làZ6jKGFuk aAmHG4C3Wi không?

Cô chưaqCf8 bZ6jKGFukao giZ6jKGFukờ dámAmHG4C3W Z6jKGFuklàm vAmHG4C3Wiệc xZ6jKGFukấu, qCf8bởi AmHG4C3Wvì AmHG4C3Wsợ mAmHG4C3Wột nqCf8gày sẽZ6jKGFuk bqCf8ị ngườAmHG4C3Wi kháAmHG4C3Wc AmHG4C3Wvạch trần.qCf8 ThếAmHG4C3W AmHG4C3Wmà hôAmHG4C3Wm nqCf8ay, đốiAmHG4C3W mặtqCf8 vớiqCf8 Z6jKGFukcô gAmHG4C3Wái này,Z6jKGFuk côZ6jKGFuk lạiAmHG4C3W thấAmHG4C3Wy bấtqCf8 qCf8lực vAmHG4C3Wà sAmHG4C3Wợ Z6jKGFukhãi nhưAmHG4C3W mộtAmHG4C3W tênqCf8 kqCf8ẻ cắpqCf8 bịZ6jKGFuk bqCf8ắt Z6jKGFuktại trận.

TấZ6jKGFukt cảqCf8 nhữngqCf8 ngườiZ6jKGFuk ngqCf8ồi trqCf8ong phòqCf8ng đềZ6jKGFuku hưZ6jKGFukớng qCf8mắt vềqCf8 AmHG4C3Wphía cô.Z6jKGFuk VânAmHG4C3W AmHG4C3WVy hoZ6jKGFukang manZ6jKGFukg AmHG4C3Wnhìn vàoZ6jKGFuk đôiAmHG4C3W mắtAmHG4C3W AmHG4C3Wtức AmHG4C3Wtối đaAmHG4C3Wng nhìAmHG4C3Wn tAmHG4C3Whẳng vZ6jKGFukào Z6jKGFukmặt mqCf8ình kiAmHG4C3Wa, cZ6jKGFukô khônZ6jKGFukg tqCf8hể nóiZ6jKGFuk vớiqCf8 mọiqCf8 qCf8người Z6jKGFuktrên tAmHG4C3Whế giớZ6jKGFuki qCf8này rằngAmHG4C3W, qCf8đây chínAmHG4C3Wh làAmHG4C3W Z6jKGFukngười yqCf8êu cqCf8ủa cô,Z6jKGFuk làqCf8 AmHG4C3Wngười đZ6jKGFukã chAmHG4C3Wết đqCf8i qCf8giờ đượcAmHG4C3W sốngAmHG4C3W lạiqCf8 qCf8nhờ tqCf8hời AmHG4C3Wgian quaAmHG4C3Wy ngZ6jKGFukược tZ6jKGFukrở lại..

ThấyZ6jKGFuk AmHG4C3WVân VZ6jKGFuky kqCf8hông nAmHG4C3Wói Z6jKGFuknăng AmHG4C3Wgì, đốqCf8i phươqCf8ng cZ6jKGFukàng tZ6jKGFukỏ AmHG4C3Wra huqCf8ng hăng.

- TạqCf8i saZ6jKGFuko AmHG4C3Wcô lạAmHG4C3Wi cóqCf8 ảnqCf8h chqCf8ồng chưqCf8a cướAmHG4C3Wi qCf8của tôi?

- HaqCf8i ngườiZ6jKGFuk qZ6jKGFukuen biếtZ6jKGFuk nhAmHG4C3Wau à?

TrướcAmHG4C3W AmHG4C3Whai câuZ6jKGFuk AmHG4C3Whỏi AmHG4C3Wđầy tíqCf8nh AmHG4C3Wchất vấnqCf8 nàyqCf8, VâqCf8n qCf8Vy qCf8còn chAmHG4C3Wưa kịpAmHG4C3W Z6jKGFuktrả lờqCf8i thìAmHG4C3W TiểAmHG4C3Wu TAmHG4C3Whu đAmHG4C3Wã nổiqCf8 quạZ6jKGFuku Z6jKGFuklên: qCf8- AmHG4C3WNày, côAmHG4C3W lqCf8àm cqCf8ái tAmHG4C3Wrò Z6jKGFukgì thqCf8ế hAmHG4C3Wả? qCf8Trong điệnqCf8 thZ6jKGFukoại củZ6jKGFuka Z6jKGFukVân Z6jKGFukVy Z6jKGFukcó Z6jKGFukảnh củaqCf8 aZ6jKGFuki thZ6jKGFukì liênqCf8 qZ6jKGFukuan qCf8gì đếnAmHG4C3W cZ6jKGFukô. Z6jKGFukCô trảAmHG4C3W điệnZ6jKGFuk thoạiqCf8 lZ6jKGFukại chAmHG4C3Wo chqCf8úng tôiZ6jKGFuk thAmHG4C3Wì Z6jKGFukchúng tôZ6jKGFuki cZ6jKGFukảm ơAmHG4C3Wn Z6jKGFukcô. CònAmHG4C3W nqCf8ếu côZ6jKGFuk cZ6jKGFukứ thíZ6jKGFukch qCf8bắt nạqCf8t ngưqCf8ời khácAmHG4C3W, tôiAmHG4C3W qCf8nói chqCf8o qCf8cô biết,AmHG4C3W chZ6jKGFukúng tôZ6jKGFuki khôZ6jKGFukng Z6jKGFukdễ bAmHG4C3Wắt nạqCf8t đâu!

Tiểu AmHG4C3WThu vAmHG4C3Wừa AmHG4C3Wnói dứtZ6jKGFuk lờqCf8i AmHG4C3Wthì qCf8mấy Z6jKGFukcô gáAmHG4C3Wi AmHG4C3Wban qCf8nãy vẫnZ6jKGFuk cqCf8òn mảiZ6jKGFuk mêZ6jKGFuk hqCf8át hAmHG4C3Wò liqCf8ền bqCf8ỏ micrqCf8o xuống,Z6jKGFuk cqCf8ầm mộtAmHG4C3W cAmHG4C3Wốc nướcZ6jKGFuk Z6jKGFukđá qCf8đi vAmHG4C3Wề phZ6jKGFukía hAmHG4C3Wai ngưqCf8ời: qCf8- NóAmHG4C3Wi chuyqCf8ện vớAmHG4C3Wi loạAmHG4C3Wi ngưqCf8ời nAmHG4C3Wày tAmHG4C3Whì cầnZ6jKGFuk gìqCf8 pZ6jKGFukhải lịchAmHG4C3W sự?Z6jKGFuk- dứtZ6jKGFuk lờiZ6jKGFuk qCf8cô qCf8ta đưqCf8a tZ6jKGFukay lZ6jKGFukên, hấqCf8t qCf8thẳng Z6jKGFukcốc nưqCf8ớc vZ6jKGFukào mặtqCf8 hAmHG4C3Wai người.

Lúc VâZ6jKGFukn VZ6jKGFuky kịZ6jKGFukp phảnZ6jKGFuk AmHG4C3Wứng lZ6jKGFukại thìZ6jKGFuk đãqCf8 qAmHG4C3Wuá muộn.qCf8 MặcZ6jKGFuk Z6jKGFukdù AmHG4C3Wcô đZ6jKGFukã AmHG4C3Wné qCf8người điqCf8 nAmHG4C3Whưng Z6jKGFuknửa bêZ6jKGFukn mặtqCf8 củqCf8a côAmHG4C3W vẫnZ6jKGFuk lĩnhAmHG4C3W AmHG4C3Wtrọn cốcAmHG4C3W nướcqCf8 lạnh.AmHG4C3W BộZ6jKGFuk dạngqCf8 AmHG4C3Wcủa cAmHG4C3Wô lúcqCf8 nàAmHG4C3Wy trôngAmHG4C3W tAmHG4C3Whật Z6jKGFukthê thảm.

CqCf8ô phụcqCf8 vụZ6jKGFuk thấZ6jKGFuky tqCf8ình qCf8hình kAmHG4C3Whông ổnZ6jKGFuk liềnqCf8 cầmZ6jKGFuk Z6jKGFukmáy bqCf8ộ đAmHG4C3Wàm qCf8lên gọi.

CZ6jKGFukác AmHG4C3Wnhân viêqCf8n pqCf8hục vZ6jKGFukụ Z6jKGFukxung qZ6jKGFukuanh đZ6jKGFukấy bỗnZ6jKGFukg cZ6jKGFukhốc qCf8kéo. ĐZ6jKGFukây AmHG4C3Wlà lqCf8ần thứZ6jKGFuk hAmHG4C3Wai tAmHG4C3Wrong tZ6jKGFukháng VAmHG4C3Wân qCf8Vy phZ6jKGFukải chứngqCf8 kiếZ6jKGFukn cảnhZ6jKGFuk tưZ6jKGFukợng hAmHG4C3Wỗn loạnAmHG4C3W nàqCf8y. NhữngqCf8 kháchqCf8 đếnZ6jKGFuk hZ6jKGFukát ởAmHG4C3W pqCf8hòng Z6jKGFukbên đềuAmHG4C3W mAmHG4C3Wở cqCf8ửa ngZ6jKGFukó Z6jKGFuksang AmHG4C3Wnghe ngZ6jKGFukóng tìnhqCf8 hìnhqCf8 rồqCf8i cZ6jKGFukhỉ qCf8chỏ, bqCf8àn tán….

- qCf8Khang DAmHG4C3Wi, rốZ6jKGFukt cuộcqCf8 cZ6jKGFukó chuyqCf8ện gZ6jKGFukì thế?-AmHG4C3W ĐámAmHG4C3W bqCf8ạn cZ6jKGFukủa cZ6jKGFukô gáZ6jKGFuki tóqCf8c dàiAmHG4C3W bZ6jKGFukắt đqCf8ầu xôAmHG4C3Wn xao.

HóqCf8a Z6jKGFukra cáiAmHG4C3W cqCf8ô gáZ6jKGFuki tócZ6jKGFuk dàqCf8i ấyqCf8 têZ6jKGFukn làZ6jKGFuk AmHG4C3WKhang DqCf8i, nqCf8gay cảAmHG4C3W cáAmHG4C3Wi têAmHG4C3Wn cqCf8ủa côZ6jKGFuk Z6jKGFukta cũngqCf8 hqCf8ay hơnZ6jKGFuk tênqCf8 củaAmHG4C3W qCf8cô rấtZ6jKGFuk nZ6jKGFukhiều. AmHG4C3WVân qCf8Vy AmHG4C3Wngoảnh qCf8mặt AmHG4C3Wlại nhqCf8ìn vàqCf8o AmHG4C3Wkhuôn mặtAmHG4C3W củqCf8a cZ6jKGFukô gáAmHG4C3Wi tênqCf8 KAmHG4C3Whang DAmHG4C3Wi kia…..

CZ6jKGFukhẳng tráchZ6jKGFuk Z6jKGFukmà mớZ6jKGFuki nhìnZ6jKGFuk tAmHG4C3Whấy AmHG4C3Wcô taAmHG4C3W, VqCf8ân VAmHG4C3Wy đãqCf8 cảmZ6jKGFuk tZ6jKGFukhấy rấtAmHG4C3W queAmHG4C3Wn. AmHG4C3WHóa rqCf8a bọnAmHG4C3W Z6jKGFukhọ đãZ6jKGFuk gqCf8ặp nAmHG4C3Whau từZ6jKGFuk trước.qCf8 qCf8Cô qCf8ta chíZ6jKGFuknh qCf8là cqCf8ô gZ6jKGFukái xAmHG4C3Winh đẹpqCf8 đZ6jKGFukã xuAmHG4C3Wất hiZ6jKGFukện bêqCf8n cZ6jKGFukạnh qCf8Giang NZ6jKGFukhan ngàAmHG4C3Wy hômZ6jKGFuk đó.

TAmHG4C3Wiểu TAmHG4C3Whu vZ6jKGFukội Z6jKGFukvàng giúqCf8p VâAmHG4C3Wn Z6jKGFukVy AmHG4C3Wlau sạcAmHG4C3Wh nhữngAmHG4C3W giọZ6jKGFukt nướcAmHG4C3W đangZ6jKGFuk toZ6jKGFukng tỏAmHG4C3Wng nhỏZ6jKGFuk xuốngZ6jKGFuk tZ6jKGFukừ AmHG4C3Wmái tóqCf8c cZ6jKGFukô rồAmHG4C3Wi kqCf8éo taqCf8y cqCf8ô nqCf8ói: qCf8- TqCf8iểu qCf8Vy, chúnAmHG4C3Wg AmHG4C3Wta đAmHG4C3Wi thôiZ6jKGFuk, quâqCf8n tửZ6jKGFuk trảZ6jKGFuk AmHG4C3Wthù mườAmHG4C3Wi AmHG4C3Wnăm cũAmHG4C3Wng qCf8không muộn!

Hai nhânqCf8 viqCf8ên pZ6jKGFukhục vụqCf8 qCf8đứng chặnAmHG4C3W trướcZ6jKGFuk mặtAmHG4C3W cZ6jKGFukô qCf8nói:- ChAmHG4C3Wi bằngqCf8 haAmHG4C3Wi cZ6jKGFukô hZ6jKGFukãy tZ6jKGFukránh điqCf8 Z6jKGFuktrước đi!

Trong tìnhZ6jKGFuk trạnqCf8g này….cóAmHG4C3W tZ6jKGFukhể làqCf8 Z6jKGFukdo bAmHG4C3Wan nãyqCf8 côAmHG4C3W uốnqCf8g rượuZ6jKGFuk Z6jKGFukvang nêAmHG4C3Wn bAmHG4C3Wây gqCf8iờ chấtZ6jKGFuk AmHG4C3Wmen mớiqCf8 Z6jKGFukphát táqCf8c.Hoặc Z6jKGFukcũng cóAmHG4C3W thểqCf8 lAmHG4C3Wà Z6jKGFukdo trZ6jKGFukong AmHG4C3Wlòng cqCf8ảm tAmHG4C3Whấy AmHG4C3Wấm ứcqCf8 nêqCf8n VâqCf8n VAmHG4C3Wy chẳngqCf8 bZ6jKGFukuồn đZ6jKGFukể ýZ6jKGFuk đếnZ6jKGFuk nhữngZ6jKGFuk lZ6jKGFukời khuAmHG4C3Wyên caqCf8n qCf8của ngưZ6jKGFukời phZ6jKGFukục Z6jKGFukvụ. TìnhqCf8 yêuAmHG4C3W cqCf8ủa cAmHG4C3Wô qCf8với GiaqCf8ng AmHG4C3WNhan…vốn qCf8dĩ côZ6jKGFuk Z6jKGFukđã rấtqCf8 qCf8hạnh phúcAmHG4C3W, hạnhZ6jKGFuk phZ6jKGFukúc tớAmHG4C3Wi mứcAmHG4C3W muốnZ6jKGFuk tAmHG4C3Wuyên bốAmHG4C3W vAmHG4C3Wới AmHG4C3Wtất cảZ6jKGFuk qCf8mọi ngưZ6jKGFukời ởZ6jKGFuk qCf8trên thếqCf8 giqCf8ới này,qCf8 AmHG4C3Wthế qCf8mà bâyZ6jKGFuk giờ…..

Vân VqCf8y Z6jKGFukđi gạtqCf8 tqCf8ay nAmHG4C3Wgười phụcqCf8 vụqCf8 rZ6jKGFuka, điZ6jKGFuk thqCf8ẳng đAmHG4C3Wến trướcqCf8 mặtqCf8 KqCf8hang DqCf8i lZ6jKGFukấy điệAmHG4C3Wn thoAmHG4C3Wại cqCf8ủa mAmHG4C3Wình rZ6jKGFukồi nhqCf8ìn Z6jKGFukthẳng Z6jKGFukvào mAmHG4C3Wắt côAmHG4C3W AmHG4C3Wta mqCf8à nqCf8ói: qCf8- ĐâZ6jKGFuky Z6jKGFuklà bạnAmHG4C3W tZ6jKGFukrai củqCf8a tôAmHG4C3Wi! qCf8- GiọZ6jKGFukng nóiqCf8 kZ6jKGFukhông cZ6jKGFukứng rắnZ6jKGFuk nhưZ6jKGFukng cqCf8ũng Z6jKGFukchẳng mềmAmHG4C3W mỏng.

NgọnAmHG4C3W lqCf8ửa tứAmHG4C3W tốiZ6jKGFuk troZ6jKGFukng lòngZ6jKGFuk AmHG4C3Wđối phươngqCf8 bqCf8ỗng chốqCf8c bùnZ6jKGFukg lên:AmHG4C3W Z6jKGFuk- qCf8Bạn traAmHG4C3Wi côqCf8 Z6jKGFuká? ĐâqCf8y rõAmHG4C3W AmHG4C3Wràng làqCf8 chồngqCf8 chưAmHG4C3Wa cướiqCf8 của….

- TôiqCf8 vớqCf8i bạnZ6jKGFuk tAmHG4C3Wrai tZ6jKGFukôi quAmHG4C3Wen nhAmHG4C3Wau đqCf8ã AmHG4C3Wnăm nămqCf8 AmHG4C3Wrồi! Z6jKGFuk- VânZ6jKGFuk qCf8Vy tqCf8iện tZ6jKGFukay mởqCf8 lịchZ6jKGFuk ởAmHG4C3W troZ6jKGFukng điệnAmHG4C3W thoạiAmHG4C3W AmHG4C3Wra: -TZ6jKGFukrên Z6jKGFukđó Z6jKGFukcòn cóqCf8 gqCf8hi ngàyqCf8 siZ6jKGFuknh nhậZ6jKGFukt củZ6jKGFuka anZ6jKGFukh ấyqCf8 vớiZ6jKGFuk AmHG4C3Wnhững ngZ6jKGFukày kỉAmHG4C3W niệZ6jKGFukm củaAmHG4C3W chqCf8úng tôi!

- ChúngqCf8 tôiAmHG4C3W dựAmHG4C3W địnhAmHG4C3W sẽZ6jKGFuk kếtAmHG4C3W Z6jKGFukhôn vqCf8ào ngàyZ6jKGFuk 1AmHG4C3W0 thángAmHG4C3W 1Z6jKGFuk0 năqCf8m 2010.

-Tôi khôZ6jKGFukng qCf8biết Z6jKGFukban nãyAmHG4C3W côAmHG4C3W nóqCf8i làZ6jKGFuk AmHG4C3Wcó ýZ6jKGFuk gAmHG4C3Wì…- CôAmHG4C3W đưaqCf8 Z6jKGFukđiện AmHG4C3Wthoại Z6jKGFukra trướcZ6jKGFuk mặAmHG4C3Wt KhanqCf8g DiqCf8: AmHG4C3W- PqCf8hím sốZ6jKGFuk qCf8một làqCf8 Z6jKGFukphím gqCf8ọi tắtZ6jKGFuk cqCf8ho AmHG4C3Wanh ấAmHG4C3Wy, nếuqCf8 nhZ6jKGFukư cAmHG4C3Wô cònZ6jKGFuk nZ6jKGFukghi vấnqCf8 AmHG4C3Wthì cứZ6jKGFuk gọAmHG4C3Wi điệnAmHG4C3W cAmHG4C3Who Z6jKGFukanh ấyqCf8 màqCf8 hỏi!
VAmHG4C3Wẻ Z6jKGFukmặt củaqCf8 KhqCf8ang qCf8Di qCf8lúc nàZ6jKGFuky khAmHG4C3Wá kqCf8ì AmHG4C3Wlạ. VqCf8ẻ mặtqCf8 ấyZ6jKGFuk khônqCf8g AmHG4C3Wphải AmHG4C3Wlà vẻZ6jKGFuk mặAmHG4C3Wt Z6jKGFukcủa Z6jKGFukmột Z6jKGFukngười qCf8đang tqCf8ức đqCf8ến pháZ6jKGFukt Z6jKGFukđiên qCf8lên, thếqCf8 nênqCf8 VânZ6jKGFuk Z6jKGFukVy cqCf8ho rằqCf8ng rAmHG4C3Wất AmHG4C3Wcó thZ6jKGFukể cáqCf8i côqCf8 KqCf8hang DZ6jKGFuki qCf8này Z6jKGFukvốn dZ6jKGFukĩ AmHG4C3Wcũng khôngZ6jKGFuk dqCf8ám qCf8khẳng địnhAmHG4C3W ngườiZ6jKGFuk tronqCf8g ảnAmHG4C3Wh chínhZ6jKGFuk AmHG4C3Wlà AmHG4C3WGiang Nhan.

Nếu khZ6jKGFukông thqCf8ì KhanZ6jKGFukg AmHG4C3WDi qCf8đã khôngZ6jKGFuk thửqCf8 AmHG4C3Wthăm dqCf8ò bằnAmHG4C3Wg AmHG4C3Wcách Z6jKGFuknói chuqCf8yện vớiZ6jKGFuk cZ6jKGFukô. CqCf8hỉ cZ6jKGFukó điềAmHG4C3Wu nhqCf8ững gìAmHG4C3W đanqCf8g xảAmHG4C3Wy rqCf8a Z6jKGFukkhông giốnqCf8g nhAmHG4C3Wư nhqCf8ững gìqCf8 côAmHG4C3W tqCf8a moZ6jKGFukng muốnZ6jKGFuk, bZ6jKGFukởi vAmHG4C3Wì đámAmHG4C3W bạnAmHG4C3W cAmHG4C3Wủa Z6jKGFukcô đZ6jKGFukã qqCf8uá Z6jKGFukbức xúAmHG4C3Wc AmHG4C3Wtrước nhqCf8ững câuZ6jKGFuk nóAmHG4C3Wi cAmHG4C3Wủa TiểAmHG4C3Wu ThqCf8u, AmHG4C3Wlàm cZ6jKGFukho AmHG4C3Wmọi chuyệnZ6jKGFuk trởZ6jKGFuk nêZ6jKGFukn vôqCf8 AmHG4C3Wcùng tZ6jKGFukồi tệ.

Qua qCf8chuyện qCf8xảy rAmHG4C3Wa Z6jKGFukquá độtAmHG4C3W AmHG4C3Wngột AmHG4C3Wnày, cZ6jKGFukô Z6jKGFukbắt đầuZ6jKGFuk tZ6jKGFukin rằnZ6jKGFukg chỉqCf8 cầqCf8n dũnqCf8g cảm,qCf8 cứngqCf8 cỏqCf8i đốAmHG4C3Wi mặtZ6jKGFuk qCf8với mọZ6jKGFuki chuqCf8yện lAmHG4C3Wà cóZ6jKGFuk thểZ6jKGFuk “thAmHG4C3Way đổZ6jKGFuki qCf8càn khôn”.qCf8 DùAmHG4C3W thAmHG4C3Wế nZ6jKGFukào qCf8cô cũZ6jKGFukng phảiqCf8 cóAmHG4C3W niềmZ6jKGFuk AmHG4C3Wtin vớiZ6jKGFuk chíAmHG4C3Wnh mình.

- CZ6jKGFukhắc lAmHG4C3Wà Z6jKGFukbởi vìZ6jKGFuk cZ6jKGFukó néAmHG4C3Wt giốnZ6jKGFukg AmHG4C3Wnhau AmHG4C3Wquá đấqCf8y mZ6jKGFukà!- KhanZ6jKGFukg qCf8Di chZ6jKGFukớp chqCf8ớp mắtAmHG4C3W, qCf8giọng Z6jKGFuknói nhưZ6jKGFuk cAmHG4C3Wó vZ6jKGFukẻ đZ6jKGFukùa vui.

TrưqCf8ớc sựAmHG4C3W nhượngAmHG4C3W qCf8bộ cZ6jKGFukủa KhaZ6jKGFukng DZ6jKGFuki, đáAmHG4C3Wm qCf8bạn Z6jKGFukcủa cAmHG4C3Wô cAmHG4C3Wũng AmHG4C3Wlập tứcAmHG4C3W “hạZ6jKGFuk hZ6jKGFukỏa”. NqCf8hân lúcZ6jKGFuk bọqCf8n qCf8họ qCf8vẫn cònAmHG4C3W AmHG4C3Wđang Z6jKGFukdo Z6jKGFukdự, VAmHG4C3Wân VAmHG4C3Wy qCf8liền qCf8kéo TAmHG4C3Wiểu AmHG4C3WThu rZ6jKGFuka khAmHG4C3Wỏi phòng.

ĐqCf8ã Z6jKGFukra AmHG4C3Wđến bênZ6jKGFuk ngoàiZ6jKGFuk rồZ6jKGFuki mAmHG4C3Wà qCf8trống ngựcAmHG4C3W VânqCf8 VAmHG4C3Wy vẫnqCf8 còqCf8n Z6jKGFukđập thìnAmHG4C3Wh thAmHG4C3Wịch. ỞAmHG4C3W nhữngqCf8 nơiqCf8 đôngqCf8 ngườiAmHG4C3W khôngZ6jKGFuk nênqCf8 qCf8gây chuyZ6jKGFukện ồnAmHG4C3W àoZ6jKGFuk, nhZ6jKGFukưng AmHG4C3Wai qCf8mà bAmHG4C3Wiết đượcqCf8 nhỡAmHG4C3W đâqCf8u AmHG4C3Wcô vừaqCf8 rAmHG4C3Wa qCf8đến bZ6jKGFukên ngoàZ6jKGFuki, KZ6jKGFukhang DZ6jKGFuki đãqCf8 dAmHG4C3Wẫn thAmHG4C3Weo đáqCf8m Z6jKGFukbạn huZ6jKGFukng dZ6jKGFukữ củaAmHG4C3W cAmHG4C3Wô AmHG4C3Wta đuổiAmHG4C3W tAmHG4C3Wheo. ChẳngqCf8 Z6jKGFukai cZ6jKGFukhịu qCf8dễ AmHG4C3Wdàng bAmHG4C3Wỏ quqCf8a mọZ6jKGFuki chuyệnZ6jKGFuk Z6jKGFuknhư tqCf8hế nàyqCf8 cZ6jKGFukả. CAmHG4C3Who dùqCf8 chỉAmHG4C3W làZ6jKGFuk nqCf8ghi vAmHG4C3Wấn thAmHG4C3Wì qCf8cũng phảiqCf8 hỏiZ6jKGFuk chAmHG4C3Wo rZ6jKGFukõ ràngAmHG4C3W chứ.

VânZ6jKGFuk qCf8Vy qCf8vốn địnhqCf8 rqCf8a đếAmHG4C3Wn KTAmHG4C3WV sẽqCf8 lqCf8ập tứcqCf8 bZ6jKGFukắt AmHG4C3Wxe chuqCf8ồn thAmHG4C3Wẳng. ThAmHG4C3Wành pAmHG4C3Whố lớnAmHG4C3W nqCf8hư vậyZ6jKGFuk, khảZ6jKGFuk qCf8năng chạmqCf8 mqCf8ặt nhqCf8au củaAmHG4C3W hqCf8ai ngườiAmHG4C3W cũAmHG4C3Wng khqCf8ông nhiều.qCf8 Z6jKGFukHơn nqCf8ữa chỉAmHG4C3W cầnAmHG4C3W côZ6jKGFuk tqCf8a vAmHG4C3Wề nhàAmHG4C3W AmHG4C3Wtìm GqCf8iang qCf8Nhan đốiqCf8 chấZ6jKGFukt, pqCf8hát Z6jKGFukhiện GiaZ6jKGFukng NqCf8han cZ6jKGFukhẳng cqCf8ó gìZ6jKGFuk AmHG4C3Wlạ tAmHG4C3Whường qCf8thì AmHG4C3Wcơn sóAmHG4C3Wng AmHG4C3Wgió qCf8này sẽAmHG4C3W qCf8qua đZ6jKGFuki Z6jKGFukngay thAmHG4C3Wôi. NàoAmHG4C3W aAmHG4C3Wi ngqCf8ờ, taAmHG4C3Wxi gqCf8iờ nàyAmHG4C3W khóqCf8 màZ6jKGFuk bZ6jKGFukắt được.AmHG4C3W HaAmHG4C3Wi Z6jKGFukngười đứnAmHG4C3Wg hAmHG4C3Wơn nửaqCf8 tAmHG4C3Wiếng đồnZ6jKGFukg Z6jKGFukhồ màqCf8 vẫZ6jKGFukn khAmHG4C3Wông bắtZ6jKGFuk đượAmHG4C3Wc xe.

NZ6jKGFukếu biếtqCf8 sớmZ6jKGFuk Z6jKGFuknhư vậZ6jKGFuky Z6jKGFukthì cqCf8ô Z6jKGFukđã rqCf8a bAmHG4C3Wến xqCf8e bắtAmHG4C3W qCf8xe buýAmHG4C3Wt qCf8cho rồi!qCf8 AmHG4C3WVân VqCf8y liênZ6jKGFuk tụcAmHG4C3W nhqCf8ìn lạZ6jKGFuki phíqCf8a AmHG4C3Wsau lưAmHG4C3Wng. AmHG4C3WNếu cqCf8ứ thếqCf8 nàAmHG4C3Wy khqCf8ông biAmHG4C3Wết chừng…..đangAmHG4C3W qCf8định qCf8kéo qCf8Tiểu TAmHG4C3Whu rqCf8a bếAmHG4C3Wn xqCf8e qCf8buýt tZ6jKGFukhì độqCf8t nhiêZ6jKGFukn mộAmHG4C3Wt chiếcqCf8 Z6jKGFukxe hZ6jKGFukơi đỗAmHG4C3W Z6jKGFukxịch trưZ6jKGFukớc mặtqCf8 hqCf8ai người.

- VânqCf8 qCf8Vy!- cánAmHG4C3Wh cửqCf8a xZ6jKGFuke tAmHG4C3Wừ AmHG4C3Wtừ kéoAmHG4C3W xuốAmHG4C3Wng, aAmHG4C3Wnh cúqCf8i đZ6jKGFukầu nhìqCf8n qCf8ra ngoàiqCf8 nóiqCf8: qCf8- LêAmHG4C3Wn Z6jKGFukxe đZ6jKGFuki, aAmHG4C3Wnh đưaAmHG4C3W AmHG4C3Wem về!

VâAmHG4C3Wn qCf8Vy cóqCf8 ngAmHG4C3Wần nqCf8gừ mộtqCf8 látZ6jKGFuk mAmHG4C3Wới mAmHG4C3Wở cửaZ6jKGFuk Z6jKGFukra AmHG4C3Wngồi vàAmHG4C3Wo tZ6jKGFukrong AmHG4C3Wxe, ngoảnhZ6jKGFuk đầuAmHG4C3W lạiqCf8 Z6jKGFukmỉm cưAmHG4C3Wời qCf8ái nZ6jKGFukgại vAmHG4C3Wới TiểAmHG4C3Wu ThuAmHG4C3W. ChiếAmHG4C3Wc xqCf8e laZ6jKGFuko Z6jKGFukđi trêAmHG4C3Wn đườnAmHG4C3Wg, cAmHG4C3Wô vẫnZ6jKGFuk kZ6jKGFukhông quAmHG4C3Wên nhAmHG4C3Wìn lạqCf8i cửaAmHG4C3W qAmHG4C3Wuán AmHG4C3WKTV, qCf8thầm thởqCf8 phàAmHG4C3Wo qCf8nhẹ nhõm.

Những giọqCf8t nướqCf8c vẫqCf8n tAmHG4C3Wí tqCf8ách rơAmHG4C3Wi xuốngZ6jKGFuk từqCf8 mAmHG4C3Wái tqCf8óc cô.AmHG4C3W BộZ6jKGFuk dạAmHG4C3Wng củaqCf8 Z6jKGFukcô lqCf8úc qCf8này quảqCf8 thựcZ6jKGFuk qqCf8uá thêqCf8 thqCf8ảm. Z6jKGFukCô giốngAmHG4C3W hệtZ6jKGFuk nAmHG4C3Whư mộZ6jKGFukt cqCf8on vịAmHG4C3Wt xấuqCf8 xí.Z6jKGFuk GiaZ6jKGFukng AmHG4C3WNhan bâqCf8y giZ6jKGFukờ tuyệAmHG4C3Wt đốiZ6jKGFuk khZ6jKGFukông Z6jKGFuktừ bỏqCf8 mộqCf8t KZ6jKGFukhang DqCf8i AmHG4C3Wxinh đẹqCf8p AmHG4C3Wđể qCf8đến vZ6jKGFukới Z6jKGFukcô, đeAmHG4C3Wm Z6jKGFuklòng Z6jKGFukyêu thAmHG4C3Wương AmHG4C3Wmột ngườiAmHG4C3W qZ6jKGFukuá đỗiAmHG4C3W bAmHG4C3Wình thưAmHG4C3Wờng nhưqCf8 cqCf8ô, Z6jKGFukmột cAmHG4C3Wô gqCf8ái bìqCf8nh thqCf8ường lAmHG4C3Wại lớnqCf8 tuổi.qCf8 AmHG4C3WCô thậAmHG4C3Wt sựZ6jKGFuk khôngZ6jKGFuk nêZ6jKGFukn cZ6jKGFukó qCf8những Z6jKGFukảo tqCf8ưởng nhAmHG4C3Wư thZ6jKGFukế này!

- NóiqCf8 AmHG4C3Wcho qCf8anh biếtqCf8 qCf8nhà AmHG4C3Wem ởqCf8 đâu?

Nếu qCf8như khZ6jKGFukông phảAmHG4C3Wi aAmHG4C3Wnh cấtAmHG4C3W tiếngqCf8 hỏqCf8i Z6jKGFukthì cóAmHG4C3W qCf8lẽ côqCf8 AmHG4C3Wvẫn mảqCf8i đắmqCf8 chZ6jKGFukìm AmHG4C3Wtrong dònAmHG4C3Wg suZ6jKGFuky Z6jKGFuknghĩ mônqCf8g lunAmHG4C3Wg củaAmHG4C3W mqCf8ình. VâZ6jKGFukn qCf8Vy ngoảnhZ6jKGFuk đầuqCf8 saqCf8ng nhìnZ6jKGFuk chủZ6jKGFuk nqCf8hân củaZ6jKGFuk chiAmHG4C3Wếc xAmHG4C3We. AnZ6jKGFukh qCf8ta cũnZ6jKGFukg đZ6jKGFukang nhìnqCf8 Z6jKGFukcô chăqCf8m chú.

Nếu nqCf8hư khôngqCf8 phảiqCf8 gặqCf8p phảiZ6jKGFuk AmHG4C3Whoàn cảZ6jKGFuknh qCf8này thAmHG4C3Wì cóAmHG4C3W lqCf8ẽ qCf8cả đqCf8ời AmHG4C3Wcô qCf8cũng sZ6jKGFukẽ khônZ6jKGFukg ngồiAmHG4C3W AmHG4C3Wlên Z6jKGFukchiếc xZ6jKGFuke này.

LAmHG4C3Wúc nqCf8ày cAmHG4C3Wô mớZ6jKGFuki Z6jKGFukgiật mìnAmHG4C3Wh Z6jKGFuknhớ AmHG4C3Wra lqCf8à phảiZ6jKGFuk qCf8nói cámqCf8 ơn:qCf8 Z6jKGFuk- CáqCf8m ơnAmHG4C3W Z6jKGFukanh qCf8Triệu! NhàAmHG4C3W tôiZ6jKGFuk ởAmHG4C3W kqCf8hu phíqCf8a Z6jKGFuknam, aZ6jKGFuknh AmHG4C3Wcứ điqCf8 tqCf8heo coZ6jKGFukn đườngZ6jKGFuk này,AmHG4C3W tìZ6jKGFukm mộtqCf8 qCf8bến tZ6jKGFukàu điệnqCf8 ngầZ6jKGFukm đểZ6jKGFuk Z6jKGFuktôi xAmHG4C3Wuống AmHG4C3Wxe Z6jKGFuklà được!

- MuộnAmHG4C3W Z6jKGFuklắm rAmHG4C3Wồi, Z6jKGFukđể qCf8anh Z6jKGFukđưa eZ6jKGFukm qCf8về nhà!

- KhôZ6jKGFukng cầnZ6jKGFuk phiềnqCf8 phứAmHG4C3Wc thếqCf8 đâZ6jKGFuku ạ!

qCf8- VâZ6jKGFukn VyqCf8…- TrqCf8iệu AmHG4C3WDương hơAmHG4C3Wi dZ6jKGFukừng qCf8lại mộAmHG4C3Wt látAmHG4C3W rồAmHG4C3Wi nóiAmHG4C3W tiếAmHG4C3Wp: qCf8- CóZ6jKGFuk thểZ6jKGFuk đAmHG4C3Wừng kháAmHG4C3Wch Z6jKGFuksáo vớiZ6jKGFuk aZ6jKGFuknh nhưAmHG4C3W vậqCf8y không?
TriZ6jKGFukệu DươZ6jKGFukng nóiZ6jKGFuk nhAmHG4C3Wư khẩnZ6jKGFuk cqCf8ầu khZ6jKGFukiến AmHG4C3Wcho VAmHG4C3Wân AmHG4C3WVy cảmqCf8 thấyqCf8 cóqCf8 hơAmHG4C3Wi áqCf8i ngạZ6jKGFuki. Z6jKGFukBan Z6jKGFuknãy cqCf8òn vộZ6jKGFuki vànqCf8g leZ6jKGFuko lênqCf8 xZ6jKGFuke cqCf8ủa ngườiqCf8 tAmHG4C3Wa, thếAmHG4C3W AmHG4C3Wmà bâyqCf8 giZ6jKGFukờ lạiqCf8 đZ6jKGFukòi nhanAmHG4C3Wh nhanAmHG4C3Wh chónAmHG4C3Wg AmHG4C3Wchóng xuốnqCf8g Z6jKGFukxe. AmHG4C3WXét cảqCf8 vZ6jKGFukề tìAmHG4C3Wnh lẫnqCf8 vềAmHG4C3W lAmHG4C3Wí thAmHG4C3Wì Z6jKGFukcô cũnqCf8g khôAmHG4C3Wng nZ6jKGFukên AmHG4C3Wtừ chốiqCf8 mqCf8ãi nhưAmHG4C3W tqCf8hế nqCf8ày. qCf8Nếu nqCf8hư đAmHG4C3Wã Z6jKGFukkhông thểqCf8 xuốnqCf8g xZ6jKGFuke thìAmHG4C3W côZ6jKGFuk đànhqCf8 phAmHG4C3Wải ngAmHG4C3Woan nAmHG4C3Wgoãn qCf8ngồi lZ6jKGFukại nóAmHG4C3Wi chuyện.

- HômqCf8 naZ6jKGFuky thậtZ6jKGFuk tqCf8rùng hợp!

- ĐAmHG4C3Wúng vậy,AmHG4C3W AmHG4C3Wtôi qCf8cũng cùZ6jKGFukng Z6jKGFukvới mấAmHG4C3Wy Z6jKGFukngười bạnZ6jKGFuk đZ6jKGFukến Z6jKGFukđây hZ6jKGFukát hò!

Vân Z6jKGFukVy ngâAmHG4C3Wy ngườAmHG4C3Wi nAmHG4C3Whìn TriqCf8ệu DưZ6jKGFukơng, hỏiAmHG4C3W nhưAmHG4C3W Z6jKGFukthăm dò:qCf8 Z6jKGFuk- BaqCf8n nqCf8ãy Z6jKGFukanh cAmHG4C3Wũng vqCf8ừa từqCf8 AmHG4C3WKTV đAmHG4C3Wi ra?

Triệu DưAmHG4C3Wơng gậZ6jKGFukt gqCf8ật đầu,Z6jKGFuk Z6jKGFukdường Z6jKGFuknhư aAmHG4C3Wnh tqCf8a đqCf8ang nAmHG4C3Wghĩ ngợiAmHG4C3W chuyqCf8ện gìZ6jKGFuk đZ6jKGFukó. CqCf8uối cùngAmHG4C3W AmHG4C3Wanh tAmHG4C3Wa cAmHG4C3Wũng đànhZ6jKGFuk phảiqCf8 mởAmHG4C3W miAmHG4C3Wệng qCf8hỏi: Z6jKGFuk- VqCf8ân VyqCf8, biểuAmHG4C3W hiệnqCf8 củaZ6jKGFuk eAmHG4C3Wm ngàyqCf8 AmHG4C3Whôm Z6jKGFuknay khiếnZ6jKGFuk cqCf8ho anqCf8h Z6jKGFukrất bấZ6jKGFukt ngờ.AmHG4C3W AZ6jKGFuknh vốZ6jKGFukn Z6jKGFukdĩ cZ6jKGFukứ Z6jKGFuknghĩ qCf8em chỉZ6jKGFuk lqCf8à mộtqCf8 AmHG4C3Wcô gáiAmHG4C3W nhqCf8út nhát.

- ÝZ6jKGFuk Z6jKGFukcủa Z6jKGFukanh là…AmHG4C3W- VâqCf8n Z6jKGFukVy thAmHG4C3Wật khôngAmHG4C3W qCf8dám tqCf8in vZ6jKGFukào nhAmHG4C3Wững gìAmHG4C3W mZ6jKGFukình vAmHG4C3Wừa nZ6jKGFukghe thấyAmHG4C3W, lqCf8ẽ nàqCf8o aZ6jKGFuknh tqCf8a tZ6jKGFukhật sZ6jKGFukự: –AmHG4C3W BaZ6jKGFukn nZ6jKGFukãy aqCf8nh nhìZ6jKGFukn thZ6jKGFukấy tôiqCf8….- LúAmHG4C3Wc đóZ6jKGFuk dZ6jKGFuko AmHG4C3Whoang AmHG4C3Wmang nênqCf8 cZ6jKGFukô qCf8chẳng qCf8dám ngẩqCf8ng qCf8đầu AmHG4C3Wnhìn đáqCf8m đôngqCf8 xunZ6jKGFukg quaAmHG4C3Wnh. CôAmHG4C3W thậmqCf8 chíqCf8 cqCf8òn tZ6jKGFukự lừaqCf8 qCf8gạt bảnZ6jKGFuk thâAmHG4C3Wn qCf8mình rZ6jKGFukằng khôqCf8ng AmHG4C3Wbị aZ6jKGFuki queAmHG4C3Wn biếtqCf8 nhìnAmHG4C3W thấy.

- Z6jKGFukAnh cAmHG4C3Whỉ lqCf8à tìnqCf8h cAmHG4C3Wờ Z6jKGFukđi nAmHG4C3Wgang qAmHG4C3Wua, Z6jKGFuknhìn thấyZ6jKGFuk eZ6jKGFukm qCf8mà thôi!

MáZ6jKGFuku tZ6jKGFukrong cAmHG4C3Wơ thAmHG4C3Wể VânAmHG4C3W Z6jKGFukVy dqCf8ồn hếtAmHG4C3W cảZ6jKGFuk lênZ6jKGFuk mAmHG4C3Wặt, cAmHG4C3Wô vộiZ6jKGFuk vAmHG4C3Wàng giảiqCf8 thíchqCf8: -Z6jKGFukChỉ làAmHG4C3W mộAmHG4C3Wt AmHG4C3Wsự Z6jKGFukhiểu nhZ6jKGFukầm Z6jKGFukmà thôi!
AmHG4C3WCô biếtAmHG4C3W chZ6jKGFuko dùqCf8 Z6jKGFukcô cZ6jKGFukó Z6jKGFuknói AmHG4C3Wnhư vqCf8ậy qCf8thì cZ6jKGFukũng AmHG4C3Wchỉ lAmHG4C3Wà uổnAmHG4C3Wg côAmHG4C3Wng mqCf8à thôiAmHG4C3W. HqCf8ọ hàngZ6jKGFuk củZ6jKGFuka TriqCf8ệu DưqCf8ơng AmHG4C3Wlà AmHG4C3Wđồng ngZ6jKGFukhiệp AmHG4C3Wcủa cZ6jKGFukô, qCf8Triệu DươngqCf8 chAmHG4C3Wỉ Z6jKGFukcần nqCf8ói chuyqCf8ện ngàAmHG4C3Wy Z6jKGFukhôm nAmHG4C3Way qCf8ra Z6jKGFuklà AmHG4C3Wcô sẽAmHG4C3W ngAmHG4C3Way lqCf8ập tứcZ6jKGFuk bịqCf8 lòiZ6jKGFuk đqCf8uôi lAmHG4C3Wà nóiqCf8 dAmHG4C3Wối. CAmHG4C3Wô làqCf8m saqCf8o gìZ6jKGFuk cóZ6jKGFuk ngườAmHG4C3Wi yêuZ6jKGFuk Z6jKGFuknào lâuZ6jKGFuk nAmHG4C3Wăm nhưZ6jKGFuk vậy?Z6jKGFuk NAmHG4C3Whững gìZ6jKGFuk mZ6jKGFukà bqCf8an nZ6jKGFukãy nóAmHG4C3Wi rAmHG4C3Wa thựqCf8c sựZ6jKGFuk đAmHG4C3Wang Z6jKGFukkhiến cqCf8ho cqCf8ô cảmZ6jKGFuk AmHG4C3Wthấy vZ6jKGFukô cùngZ6jKGFuk hZ6jKGFukối hận.

-Ai cũng có quá khứ, ai cũng có những bí mật không thể nói với người khác! - Triệu Dương ngập ngừng: - Trong điện thoại của anh trước đây cũng có ảnh của người yêu cũ, trong một lần vô tình, bạn học của anh đã giở ra và xem được.

Vân Vy không nén được tò mò hỏi: - Về sau thì sao?

Triệu Dương bật cười thành tiếng: - Anh đâu có nghĩ được ra cách hay như em, đương nhiên là bị chồng chưa cưới của cô ấy tẩn cho một trận chứ còn sao nữa!

Cô thật không ngờ chuyện xảy ra ngày hôm nay lại được người khác đồng tình, mà người đó lại đã từng trải qua một chuyện tương tự như vậy. Cô ngẩng đầu nhìn Triệu Dương đang ngồi bên cạnh, bỗng chốc hình ảnh của anh ta trở lên “cao lồng lộng” trong mắt cô.

- Mấy năm trước anh đã gặp phải một vụ tai nạn, vì vậy hôm đó anh phải đến khoa tư vấn tâm lí chứ thực ra tim anh không có bệnh gì hết! - Triệu Dương dừng lại một chút như thể đang hồi ức lại: - Anh nghĩ hôm đó tim anh đột nhiên ngừng đập là do bị ám ảnh của vụ tai nạn xe cộ đó!

Triệu Dương chỉ nói qua loa như vậy rồi không giải thích gì thêm, chỉ im lặng lái xe đưa Tiểu Thu và Vân Vy về đến cửa nhà.

Trước khi Vân Vy đi, Triệu Dương lại gọi với theo cô: - Vân Vy, anh thường nghĩ phải mất đi rồi mới biết trân trọng. Anh hi vọng em có thể cho anh một cơ hội!

- Thực ra cái anh chàng Triệu Dương này cũng không tệ!

- Thế à? Hay là tớ giới thiệu cho cậu nhé!

- Vớ vẩn! - Tiểu Thu ôm gối ngồi lại ghế sô pha: - Người ta rõ ràng là thích cậu, suốt cả đường đi chỉ mải chú ý đến cậu, hoàn toàn chẳng buồn liếc tớ lấy nửa cái!

- Tiểu Vy này, thực ra con người sống luôn phải sống trong hiện thực, nếu như không thể có kết quả tốt đẹp thì cậu hãy quên cái anh chàng trong điện thoại kia đi!

Xem mắt chẳng qua là hình thức làm quen giữa hai người với nhau, nghĩ được điều đó rồi trong lòng sẽ không cảm thấy khó chịu hay bài xích với nó nữa. Nếu như không có buổi xem mắt ấy, không có cái anh chàng Triệu Dương này thì tối nay, không biết cô sẽ phải đối mặt với những chuyện gì?

Khang Di đi đến bên quầy thanh toán, đảo mắt nhìn quanh. Cái cô gái ban nãy còn hùng hồn phản bác cô giờ đã biến mất không để lại chút dấu vết gì. Biểu hiện của cô ta lúc ấy khiến cho cô suýt chút nữa thì tưởng rằng mình nhìn nhầm. Vốn dĩ là chuyện mình nắm chắc trong tay, thế mà lại bị kẻ khác chiếm thế thượng phong. Khang Di lắc lắc đầu, rốt cuộc cô ta là ai? Có quan hệ thế nào với anh ấy? Đáng nhẽ ra cô nên tóm lấy cô ta mà hỏi cho rõ ngọn ngành.

Dù gì thì anh ấy với cô cũng chuẩn bị kết hôn rồi.

Những giọt mưa nhỏ xíu lất phất trong không trung. Khang Di đưa tay ra, hứng những giọt nước mưa vào lòng bàn tay. Sau khi tiễn bạn bè ra về, cô vốn định sẽ đi thẳng về nhà, chẳng hiểu sao cô lại đến trước chung cư của anh.

Khang Di lẩm nhẩm đếm số tầng. Anh ấy vẫn còn chưa ngủ, ánh đèn vẫn còn hắt ra ngoài cửa sổ. Có lẽ cô nên tìm một lí do nào đó để gõ cửa nhà anh, bởi vì anh không thích bỗng nhiên bị người khác đến làm phiền. Mặc dù trong lòng đã nghĩ vậy nhưng đến cuối cùng cô vẫn không thể kiềm chế được mình gõ cửa phòng anh.

- Em quên mang theo chìa khóa nhà! - Cô cố bịa ra một cái cớ.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, quần tây được là lượt cẩn thận, ngồi trước bàn làm việc, bên cạnh còn bày cả chồng văn kiện. Anh mỉm cười với cô: - Chăn đệm ở phòng ngủ nhỏ đều sạch đấy!

Cô thực sự không thích nụ cười này của anh, nụ cười chỉ mang tính xã giao công việc, một nụ cười vạch định rõ ranh giới giữa anh và cô.

- Điện thoại của em hết pin rồi, cho em mượn điện thoại của anh đi!

Điện thoại của anh đang đặt ở trên bàn.

“Phím số một là phím gọi tắt cho anh ấy, nếu như cô còn nghi vấn thì cứ gọi điện cho anh ấy mà hỏi!”….không biết tại sao đột nhien cô lại nhớ đến câu nói ấy. Cô không nén nổi tò mò, ngón tay ấn thử vào phím gọi tắt số một.

Trên màn hình hiện ra một con số. Điện thoại còn chưa được kết nối thì cô đã ấn phím kết thúc cuộc gọi. Hóa ra phím số một của anh cũng có lưu một số điện thoại.

Là của Vân Vy.

Vân Vy không ngờ điều kiện của Triệu Dương lại tốt đến vậy, đã từng đi du học, gia đình cũng khá giả. Triệu Dương tới tấp “tấn công” cô bằng hoa tươi mỗi ngày, văn phòng của Vân Vy ngập tràn trong hoa tươi. Các bạn đồng nghiệp thấy vậy, ai nấy cũng trầm trồ: -Vân Vy, cái anh chàng ABC của cậu cũng lãng mạn ra phết đấy!

- Không phải như mọi người nghĩ đâu!

- Đừng giấu diếm nữa!

- Hôn lễ định tổ chức vào ngày nào rồi? Nói cho chúng tôi biết để chúng tôi còn chuẩn bị phong bì chứ!
- Không có chuyện đó đâu!

Mặc dù nói vậy nhưng quan hệ giữa cô và Triệu Dương cũng phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Chỉ có điều, cái gọi là tình yêu vẫn mất tăm mất tích.

- Thế thì gặp nhau ở nhà hàng tây gần công ty cô nhé!

- Ok!

Sau mấy lần gọi điện thoại, cuối cùng Triệu Dương cũng khiến cho Vân Vy phải đầu hàng. Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, cô đâu cần phải cố chấp như vậy?

Đối diện bên đường là một nhà hàng đồ ăn tây. Trong lúc chờ hết đèn đò, ánh mắt của Vân Vy chợt lướt qua một quán cà phê, rồi sau đó ánh mắt của cô không thể nào rời khỏi đó được.

Giang Nhan mặc com ple vô cùng lịch sự đang ngồi đối diện nói chuyện với ai đó. Chiếc áo sơ mi mặc trên người anh mềm mại tựa như lụa. Trông anh chẳng khác gì trước đây, nụ cười ấy vẫn vô cùng quyến rũ!

- Đến đâu rồi?

Nếu như không phải nhận được điện thoại thì có lẽ Vân Vy vẫn đứng ngây ra ở đó mà ngắm Giang Nhan.

- Tôi sắp đến nơi rồi! - Cô bỏ điện thoại xuống, vội vàng chạy qua đường.

- Giang Nhan!- Anh ngoảnh đầu lại.

- Nghĩ gì vậy?

Anh trầm ngâm một lát mới mở miệng: - Ở đây đèn đỏ nhanh thật đấy!

- Đúng thế, hơn nữa giao thông ở đây nổi tiếng là tồi tệ!

Trước đây vẫn nghe nói cho dù là lúc qua đường cô cũng hay nghĩ ngợi vẩn vơ, xem ra hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.

-Chuyện này làm xong chắc là cậu sẽ được thăng chức đấy!

Anh cười nhạt: - Còn phải xem lợi nhuận ra sao đã!

- Kế hoạch cậu đưa ra chắc chắn không có vấn đề. Những con số dự tính khổng lồ chính là căn cứ thuyết phục lớn nhất!- Nói đến đây người kia chợt ngập ngừng: – Chỉ có điều, Giang Nhan này, tôi rất tò mò, trước đây cậu làm việc ở đâu thế? Đừng có nói với tôi là cậu chỉ có hai năm kinh nghiệm này thôi nhé, chẳng ai tin nổi đâu!

Vừa mới bước chân vào ngành đã nhận được sự coi trọng của công ty A, chuyện này chẳng có mấy người có thể làm được.

- Chỉ là mấy nhân viên bình thường thôi mà!

- Nhưng mà tiền đồ rộng mở!

Giang Nhan ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cái bóng dáng ấy đã chìm vào trong biển người rồi.

Kể từ sau khi nhìn thấy Giang Nhan, cô trở nên thất thần như người mất hồn. Những món ăn bữa tối hôm đó cô gần như chỉ nếm một miếng rồi gần như không động đũa nữa. Triệu Dương hào hứng kể cho cô nghe những hiểu biết của anh ta về những món ăn độc đáo này.

Mặc dù đã cố gắng phối hợp đến cuối cùng nhưng bữa ăn hôm nay vẫn trở nên vô cùng nhạt nhẽo.

Món ăn cuối cùng được bê lên là món côn trùng, đặc sản của một vùng nào đó ở Vân Nam. Triệu Dương gắp cho Vân Vy, Vân Vy vội vàng xua tay từ chối. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cô thử những món ăn kinh dị như thế này.

Triệu Dương mỉm cười nói: - Đây là món đặc sản của nhà hàng này, cô xem, có bao nhiêu người cũng gọi món này đấy!

Vân Vy ngoảnh đầu nhìn quanh, đúng là có rất nhiều người ăn món này một cách ngon lành. Cô phục vụ mặc quần áo dân tộc Miêu nhìn thấy Vân Vy cau mày liền mỉm cười khuyên: -Đây là đặc sản của chúng tôi, cô có thể nếm thử xem thế nào, rất ngon đấy ạ!

Triệu Dương gắp một đũa cho vào bát của Vân Vy, nói rất hàm ý: -Vân Vy, anh biết em rất khó thích nghi với những thứ lạ lẫm. Nhưng liệu chúng ta có thể thử tiếp nhận mà không tìm cách né tránh hay không?

Những điều Triệu Dương nói vừa chững chạc vừa ấm áp, đặc biệt là cái giọng nói nghe như có vẻ thăm dò ấy vô cùng có sức thuyết phục.

Có lẽ cô thực sự không nên mãi cố chấp như vậy….

Ăn đầy môt bụng chua, ngọt, cay, đắng, mặn…về nhà, dạ dày của Vân Vy bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Trước đây mỗi lần hẹn hò với Giang Nhan đều thầm than sao thời gian quá ngắn ngủi. Giang Nhan đưa cô về đến nhà rồi mà cô cứ đi một mấy bước lại quay đầu lại nhìn anh. Cho dù trời có lạnh đến mấy hai người cũng vẫn cam tâm tình nguyện ra ngoài để được gặp mặt nhau. Thế mà bây giờ ngồi trong xe của Triệu Dương, mưa chẳng đến mặt nắng chẳng đến đầu, nhiệt độ bên ngoài mỗi lúc một giảm, Triệu Dương quan tâm bật điều hòa cho cô….thế mà sao trong lòng cô vẫn không cảm nhận được thứ cảm giác năm đó khi ở bên Giang Nhan?

Nếu như cô lấy lí do này để từ chối qua lại với Triệu Dương thì có lẽ người đời đều sẽ chê cười cô là ấu trĩ.
Lại là một cuộc từ biệt mang tính xã giao, thế rồi hai người ai về nhà nấy.

Vân Vy vừa lên cầu thang đã nghe thấy có tiếng người đang lẩm bẩm.

- Vân Vy, cậu về rồi à? - Giọng Tiểu Thu có vẻ hốt hoảng: - Điện thoại cậu tắt máy, tớ tìm cậu khắp nơi mà không thấy.

Vân Vy cúi đầu mở túi xách lấy điện thoại ra. Màn hình đen sì, chắc là điện thoại hết pin.

Vào đến nhà, Vân Vy liền với tay bật đèn. Ngoảnh lại nhìn thấy sắc mặt của Tiểu Thu trắng bệch ra, đầu tóc rối tinh lên, mắt và mũi đều đỏ lên: - Vân Vy, tớ gửi nhầm kế hoạch rồi!

Công ty Vân Vy chuẩn bị hợp tác với tập đoàn E, làm kĩ thuật trung tâm cho sản phẩm mới của họ. Sếp tổng rất coi trọng hợp đồng này, nửa năm trước đã điều một lượng lớn nhân lực đến tập đoàn E để lập kế hoạch. Bản kế hoạch này sau bao lần sửa đi sửa lại, cuối cùng vẫn mắc phải sai sót lớn đến thế.

- Tớ cũng chẳng biết làm sao lại cầm nhầm chứ!

Thường ngày Tiểu Thu không phải là một người sơ suất như vậy.

- Tập đoàn E sát giờ mới bảo giao bản kế hoạch cho họ, tớ cuống quýt chân tay lên thế là lấy nhầm bản cũ đi phô tô rồi gửi cho họ. Ngày mai có hội nghị, đến lúc đó….

Kế hoạch của đối tác với bên mình không giống chưa nói đến hậu quả của việc nội dung kế hoạch không giống nhau, mà chuyện sơ suất này sẽ để lại cho đối tác những ấn tượng không tốt về công ty mình.

- Tớ không dám nói với sếp. Tớ mà nói ông ấy chắc chắn sẽ…mà công ty bây giờ đang có chính sách cắt giảm nhân công….

Tiểu Thu chưa nói hết Vân Vy đã hiểu ý của bạn rồi. Kế hoạch đã bị gửi đi rồi, cái sai lầm này không thể cứu vãn được nữa.

- Thế nên tớ nghĩ liệu có thể nghĩ ra cách gì giải quyết không?

Vân Vy nhìn vẻ mặt như đang cầu cứu của Tiểu Thu, nói: - Thế cậu định thế nào?

- Vân Vy…- Tiểu Thu hấp tấp nói: -Cậu có thể hỏi cái anh chàng ABC kia của cậu, hỏi xem anh ấy có quen ai bên tập đoàn E không? Những người tớ quen đều không có ai quen biết người bên E cả, cái anh ABC của cậu làm việc ở công ty nước ngoài, biết đâu chừng….

Vân Vy cầm điện thoại lên, do dự một hồi lâu. Triệu Dương từng nói cho dù có là chuyện gì anh ta cũng sẽ dốc sức giúp cô. Mặc dù cô chẳng muốn nhờ vả gì anh ta, nhưng trong hoàn cảnh này….

Cuối cùng cô vẫn nhấc máy lên gọi điện thoại cho Triệu Dương, nói sơ qua tình hình trước mắt.
- Nói qua điện thoại không được rõ ràng, giờ em đang ở đâu?

- Tôi đang ở nhà!

- Vậy thì tốt, tôi sẽ qua đó bây giờ!

Vân Vy khẽ thở dài.

- Vân Vy, thật làm phiền cậu quá!

- Còn chưa biết có thể giúp được việc gì không mà!

Chuyện của Tiểu Thu cô nhất định phải giúp đỡ. Mấy năm ở nơi đất khách quê người này, Tiểu Thu là người bạn thân nhất của cô. Mặc dù mọi người đều nói là đồng nghiệp thường không chơi thân thiết được với nhau, nhưng cho dù là về công việc hay cuộc sống thì Tiểu Thu luôn tận tâm chăm sóc cho cô.

- Thế nào rồi?

Triệu Dương cúp điện thoại, đi vào từ ban công nói: - Cậu ta không phụ trách đề án này, không thể nhúng tay vào được!

Vân Vy có thể nhìn thấy vẻ mặt hồi hộp của Tiểu Thu bỗng chốc ỉu xìu như bánh đa nhúng nước.

Thấy vậy Vân Vy đành hỏi tiếp: - Anh còn quen ai trong tập đoàn E không?

Triệu Dương lắc đầu đáp: - Không. Anh chỉ có một người bạn học làm việc ở đó. Anh với cậu ta cũng chẳng phải thân thiết lắm. Nếu như cậu ta đã nói không phụ trách đề án này thì anh cũng không tiện nói gì thêm.
Tiểu Thu định nói gì đó nhưng lại thôi.

Triệu Dương hiểu ý của Tiểu Thu, vội vàng giải thích: - Các doanh nghiệp nước ngoài thường phân công rất rõ ràng, việc của người này người khác không được nhúng tay vào!

Tiểu Thu cáu kỉnh lẩm bẩm: - Thực ra muốn giúp thì giúp được ngay ý mà!

Triệu Dương ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: - Anh nghe nói trong đề án này, có rất nhiều công ty chiếm ưu thế tuyệt đối so với công ty cô, ví dụ như công ty A….

Công ty A, Vân Vy chợt nhớ đến Giang Nhan, nhưng Giang Nhan….

Triệu Dương tiếp tục giải thích: - Tập đoàn E rất kén chọn trong việc tìm bạn hợp tác. Anh nghĩ cái đề án này sếp các em khó mà giành được, dù gì thì công ty các em cũng không có thế mạnh trên mặt này…- Anh dừng lại một chút rồi bổ sung: - Thế cho nên em có gửi sai kế hoạch hay không cũng chẳng quan trọng, phải chờ xem sếp của các em nhìn nhận vấn đề này như thế nào thôi chứ thực ra chuyện này chẳng có ảnh hưởng gì.

- Trước mắt, em nên đến nói rõ chuyện này cho sếp em biết.

Tiểu Thu cười tức tối: - Tôi không thể nói cho sếp biết chuyện này được!

Đã nói đến nước này có nghĩa là đã chẳng còn cách nào cứu vãn nữa rồi.

Vân Vy tiễn Triệu Dương xuống dưới lầu, im lặng không nói gì. Triệu Dương vào xe, kéo kính cửa sổ xuống và nói: - Vân Vy, có những chuyện chỉ cần cố gắng hết sức là được rồi, không nên quá cố chấp làm gì. Dù sao đó cũng là lỗi của cô ấy, em không thể lúc nào cũng gánh vác sai lầm cho cô ấy được!

- Cô ấy là bạn thân của tôi!

- Trong công việc không có bạn bè!

Không hiểu sao Vân Vy cảm thấy có chút khó chịu và khinh thường với những gì mà Triệu Dương nói.

- Đồng nghiệp thì không thể trở thành bạn bè sao?

- Vân Vy, anh không có ý đó! Có những chuyện dễ dàng giúp được thì không nói làm gì, nhưng có những chuyện thực sự rất phức tạp. Hôm nay anh cầu cứu người ta, ngày mai anh sẽ phải trả ơn cho người ta. Nhiều lúc phải biết cân nhắc xem làm như vậy có đáng hay không. Dù gì cô ấy cũng không phải là người thân của em. Giờ đã chẳng còn phải là thời học sinh nữa rồi, chẳng còn ai vô tư đi giúp đỡ người khác nữa đâu!

- Anh nghĩ như vậy à?

- Điều anh nói là sự thực! Có những chuyện giúp đỡ người khác chẳng có lợi gì cho em đâu. Sai thì đã sai rồi, gánh chịu hậu quả là trách nhiệm của mỗi người trưởng thành. Biết bao nhiêu người phải đối mặt với lỗi lầm do mình gây ra, sao cô ấy lại không làm được cơ chứ? Với lại là phúc hay là họa vẫn còn chưa biết mà?

Những lời Triệu Dương nói như châm bùng lên ngọn lửa giận dữ trong lòng Vân Vy. Thế mà trước đây anh ta còn nói dù có thế nào cũng sẽ hết lòng giúp đỡ cô. Hóa ra sự giúp đỡ mà anh ta nói chẳng qua cũng vẫn là một sự giúp đỡ có tính toán thiệt hơn. Loại người như vậy có nên tin tưởng không? Anh ta có đáng để cho cô tin tưởng không?

Có thể đây chính là cái mà người ta gọi là lí trí. Đàn ông đều có lí trí như vậy đấy!

Triệu Dương đăm chiêu nhìn vào Vân Vy, nói: - Vân Vy, đừng trẻ con thế nữa!

Hai người chia tay trong không khí chẳng vui vẻ gì. Vân Vy cảm thấy trong lòng thật khó chịu, u ám tựa như đêm đen.

Tại sao lại không còn cái cảm giác đẹp đẽ trong cuộc sống nữa?

Cũng giống như những bức ảnh mà Giang Nhan đã chụp, trong ánh bình minh mỏng manh, cô khẽ thổi bay những hạt bồ công anh, cô mỉm cười, nụ cười nơi khóe mắt cũng dần trở nên ố vàng.

Giang Nhan không biết rằng lúc ấy cô đã nhìn trộm anh, đến gần nơi anh chụp ảnh là âm mưu đã được sắp đặt từ trước của cô. Cô thật sự rất muốn nhìn đôi mắt thuôn dài ấy khẽ nheo lại….một sức quyến rũ không thể kháng cự.

Cô lặng lẽ chạy về nơi cắm trại của trường, các bạn cùng phòng thi nhau hỏi: - Nhìn gần có đẹp trai không?
Cô lắc đầu nói: - Cũng chẳng đẹp lắm!

- Ờ….- Đám đông thất vọng.

Nếu như nói sự thật, không biết có bao nhiêu người sẽ thử bước vào tầm mắt của anh. Thế nên cô đã nói dối để giữ lại cái “đặc quyền” này cho riêng mình.

Cô cứ tưởng rằng đó chẳng qua chỉ là một lần gặp tình cờ, nào ngờ hơn một tháng sau, cô lại tình cờ gặp lại anh trong triển lãm ảnh thành phố.

Trong khi cô đang rụt rè, lén lút nhìn anh thì anh đã tự nhiên đưa tay ra trước mặt cô nói: - Xin chào, tôi là Giang Nhan!

Mặc dù anh ấy không điềm đạm và trầm lắng như những gì cô nghĩ, nhưng Giang Nhan lúc ấy cô cùng cởi mở và rạng rỡ.

Mặc dù tưởng tượng về anh trong lần đầu gặp mặt không trùng khớp với anh trong hiện tại, mặc dù không hoàn mỹ như cô tưởng tượng nhưng anh vẫn khiến cho trái tim cô loạn nhịp.

Vân Vy đã tìm ra số điện thoại của Giang Nhan.

Cố ấn phím gọi. Điện thoại đã được kết nối. Cô rụt rè nói: - Anh Giang Nhan….- cô cố hít thở thật sâu rồi mới nói tiếp: - Em có chuyện muốn nhờ anh giúp!

Giọng điệu có vẻ lo lắng và ngần ngại của Vân Vy khiến cho Giang Nhan chợt nhíu mày: - Vân Vy….

Không hiểu sao vừa nghe thấy giọng nói của Giang Nhan là Vân Vy lại thấy trong lòng thanh thản hơn nhiều. Ít nhất thì trước đây Giang Nhan chưa bao giờ từ chối cô điều gì. Cô lại chìm vào trong ảo giác trước đây của mình.

- Em sẽ đến chỗ anh, hoặc là anh chọn một địa điểm nào đó đi!- Vân Vy siết chặt điện thoại trong tay, tim cô đập nhanh đến mức khiến cho lồng ngực đau thắt, những ngón tay bắt đầu rịn mồ hôi.

- Nói cho anh địa chỉ của em, anh sẽ đến đó!

Trong lúc đợi Giang Nhan đến, Vân Vy thầm nghĩ, cô có phải quá mạo muội không? Nếu như không phải vì những lời nói của Triệu Dương đã làm cô kích động thì có lẽ cô đã không làm như vậy.

Cô lại thuật lại sự tình lần thứ hai.

Đôi lông mày anh khẽ nhíu lại. Cô dường như đang trở về với lần đầu tiên gặp anh. Nhành dây leo héo úa trong lòng cô dường như đang sống lại.

Thật chẳng ngờ bao nhiêu năm sau gặp lại, tưởng tượng của cô về anh trong lần đầu tiên gặp mặt với anh trong hiện tại hoàn toàn trùng khớp và càng đẹp hơn so với anh ở trong kí ức của cô. Vân Vy không thể kiềm chế nổi tâm trạng vui vẻ của mình, vì vậy cho dù là những lúc anh trầm ngâm thì cô cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh.

- Chớ lo lắng! - Anh mỉm cười nói: - Để anh nghĩ cách! - Anh đứng dậy đón lấy tập kế hoạch trong tay Tiểu Thu, sau đó ngoảnh đầu sang nhìn Vân Vy: - Em cứ chờ tin của anh!

Nhìn theo cái bóng cao lớn của anh, Vân Vy lại không kìm được lòng, vội vàng xỏ giầy đuổi theo anh: - Em đi với anh!

Anh nhìn đồng hồ trên tay rồi ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh đèn vàng mê hoặc bao trùm lấy anh: - Muộn lắm rồi!
Nhưng cô vẫn ngang bướng không chịu quay về. Xin anh, chỉ một lần này thôi!

- Anh đi trước, em theo sau nhé!

Vân Vy gật đầu lia lịa.

Anh vừa bước xuống cầu thang vừa tránh để không che mất ánh đèn, lắng tai nghe bước chân của cô và ngoảnh đầu lại nhìn cô.

Cứ như thể anh biết là cô bị bệnh quáng gà, nếu không thì anh đã không vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn cô như vậy.

Trước đây Giang Nhan rất sơ ý, không biết rằng cô bị quáng gà. Lúc ấy cô chỉ biết túm lấy áo anh, bám sát vào người anh, nghe theo nhịp bước chân anh. Lúc đó cô đã nghĩ, hai người bọn họ giống như một con quái vật bốn chân kì dị.

Vân Vy thất thần suy nghĩ, chẳng may bị trượt chân, cả người cô đổ ập xuống. Cô vừa kịp la lên một tiếng thì đã thấy vai mình được bàn tay của ai đó giữ lại, gò mà mềm mại của cô áp sát vào cổ áo sơ mi lành lạnh của anh.

Mặt của cô nóng bừng lên như bị sốt, vừa mở miệng định nói cám ơn thì anh đã lập tức thả tay ra rồi quay người đi tiếp, cứ như thể chỉ cần cô hơi tiến lại gần là anh sẽ lập tức tránh xa ra vậy. Cô không nên yêu cầu quá nhiều ở anh, hai người chẳng qua chỉ là những người bạn bình thường, anh chịu giúp cô đã là may mắn lắm rồi!

- Liệu có phiền phức lắm không?- Cô rụt rè hỏi.

- Không đâu.

Giọng nói lạnh lùng của anh khiến cho cô cảm thấy như đang ngồi trên thảm đinh. Ban nãy rõ ràng vẫn còn rất ổn, cô không hiểu mình đã làm sai chuyện gì. Cô giả vờ như không có chuyện gì, thản nhiên ngồi xuống ghế trước xe. Vô tình cô nhìn thấy ở trên xe có một tấm thiệp cưới màu đỏ chói.

Cô nhớ cô đã từng nằm mơ một giấc mơ rất kì lạ, mơ thấy trên tờ giấy đăng kí kết hôn của Giang Nhan không ghi tên cô mà là tên của người khác. Sau khi tỉnh lại, cô liền nói với Giang Nhan: - Giang Nhan, nếu như anh lấy người khác em phải làm thế nào?

Giang Nhan mỉm cười nói: - Chỉ là một giấc mơ mà thôi!

Nhưng cô vẫn bướng bỉnh truy hỏi: - Nếu như ác mộng thành thật thì sao?

Giang Nhan giơ hai tay lên như kiểu đầu hàng nói: - Anh thề là cả đời này sẽ không lấy ai ngoài Vân Vy.

Thế mà giờ đây cơn ác mộng của cô đã thành hiện thực. Con người anh và cả trái tim anh đều đã không thuộc về cô nữa rồi.

- Anh sắp lấy vợ à?- Cô khó khăn lắm mới mở miệng hỏi anh câu này.

Anh chỉ khẽ ậm ừ một tiếng trong bóng tối.

Câu nói chúc phúc vừa ra đến cửa miệng đã trở thành: - Có thể hạnh phúc như vậy….chúc mừng anh! - Đôi môi khẽ run lên, Vân Vy không tự chủ được mình, đưa mu bàn tay lên dụi mắt.

Anh im lặng một lát rồi hỏi: - Em định bao giờ?

- Em á? - Cổ họng cô như tắc nghẹn như bị cái gì đó đè vào, thế nhưng ngoài mặt cô vẫn cố tỏ vẻ vui vẻ: - Em không vội!

- Em muốn tìm người thế nào?

Anh dường như tiện miệng hỏi vậy mà thôi. Cô không kìm được lòng, he hé cửa kính xe, những lọn tóc của cô bị gió thổi rối tinh.

- Em chưa nghĩ đến! - Chỉ cần nghĩ đến chuyện anh hỏi cô chuyện này bằng một giọng điệu rất thản nhiên, trong lòng Vân Vy lại cảm thấy vô cùng chua xót, trái tim cô như bị đá tảng đè phải.

Vân Vy nhớ lại trước đây, Giang Nhan thường nắm lấy tay cô nói: -Vân Vy, anh không thể không có em, thật đấy! - Anh tì cằm lên vai cô, vòng tay ôm chặt eo cô: - Cho dù là ai cũng không thể cướp em khỏi anh được, dù là ai cũng không được!

Những lúc ấy cô chỉ cười anh ủy mị. Cô đưa tay lên vuốt phẳng những nhăn giữa lông mày anh, anh liền chộp lấy tay cô, càng siết chặt cô trong vòng tay và lặp lại những lời nói đầy dịu dàng đó.

Thế mà giờ đây nói đến chuyện này, anh lại vô cùng bình thản, cứ như thể chẳng có chút liên quan gì đến anh.
Vân Vy ngẩng đầu hứng những làn gió phả tới. Cô hít thở thật sâu, chỉ sợ anh sẽ nghe thấy hơi thở đang rối loạn của mình. Cô thật sự chưa bao giờ nghĩ đến chuyện người đó ở trong lòng cô một ngày nào đó sẽ không còn bên cô. Từ trước đến giờ cô luôn tự lừa gạt mình, luôn sống trong ảo tưởng.

Dưới ánh đèn mờ mờ, nhìn vào nụ cười gượng gạo của cô, Giang Nhan đột nhiên lại không kiềm chế được ý muốn đưa tay ra ngăn lại nụ cười ấy. Nụ cười ấy của cô thật sự rất xấu, những câu chúc phúc cô nói ra cũng chẳng mấy lưu loát, giọng nói có vẻ nghẹn ngào khiến cho người khác nghe thấy chẳng dễ chịu chút nào. Anh vốn không định có quan hệ quá thân thiết với cô, nhưng vừa nhận được điện thoại của cô, anh đã vội đi ngay mà chẳng buồn mặc thêm áo khoác.

- Đóng cửa lại đi!- Nhìn cô thu mình trên ghế như một con thú bị thương, trong lòng anh lại thấy chua xót.

- À vâng, xin lỗi anh! - Cô vô tình quên mất rằng anh chỉ mặc có độc một chiếc áo sơ mi mỏng trên người.

Vân Vy ngồi trong xe, nhìn Giang Nhan nói chuyện với bạn qua tấm cửa kính ô tô.

Vân Vy nhìn thấy Giang Nhan đưa bản kế hoạch cho bạn nhưng không nghe thấy hai người ấy nói gì, chỉ thấy người đó liên tục nhìn về phía mình.

Thẩm Bình xoay người nhìn về phía xe của Giang Nhan. Lần này công ty A hợp tác với tập đoàn của bọn họ mà chưa lần nào Giang Nhan đến tìm anh nói chuyện, vậy mà hôm nay vì chuyện này mà tìm đến tận nhà anh. Rốt cuộc là ai mà lại khiến cho Giang Nhan chịu giúp đỡ như vậy? Mặc dù nhìn không rõ nhưng Thẩm Bình có thể khẳng định chắc chắn người đang ngồi trong xe là nữ.

Tập đoàn của họ với công ty A đã không ít lần tổ chức tiệc tùng, mọi người ai nấy đều dẫn theo nửa kia của mình. Trong khi đó Giang Nhan lúc nào cũng một mình lẻ bóng, đây là lần đầu tiên thấy có con gái xuất hiện bên cạnh anh.

Thẩm Bình bạo gan đoán: - Bạn gái hả?

Giang Nhan chỉ cười mà không phản bác.

- Đúng là trai tài gái sắc!

Thật không ngờ câu tán dương xã giao của Thẩm Bình lại đổi lại được một tràng cười vui vẻ của Giang Nhan.
Xem ra điều Thẩm Bình đoán là chính xác: - Lần sau có hoạt động gì nhớ phải dẫn chị dâu đi cho chúng tôi làm quen đấy!