You are here

Hãy để anh ở bên em - Chương 02

ThQGsÌNH ChQGsẢM VẤNmnaC VƯƠNG

 

- VhQGsân wyirVy, cZi7Mô wyircắt cửhQGs Zi7Mngười eAFHđi đàowyir tZi7Mạo eAFHcho kháchmnaC hhQGsàng. ĐâymnaC mnaClà lwyirần đầeAFHu eAFHtiên chúZi7Mng Zi7Mta hợpwyir Zi7Mtác vớimnaC bhQGsệnh eAFHviện, nhấtmnaC Zi7Mđịnh phQGshải mnaCphục vụhQGs ngwyirười Zi7Mta theAFHật mnaCchu đáo!

Đây hQGslà lầnmnaC đhQGsầu tiêZi7Mn côngmnaC hQGsty Zi7Mhợp tácmnaC mnaCvới bệneAFHh việnwyir, thhQGsế nêneAFH sếwyirp củaZi7M VâmnaCn VZi7My hQGscẩn thậnwyir dặnwyir dòhQGs cô.

- GimnaCờ Zi7Mtôi hQGsđang khôngZi7M cóhQGs viwyirệc gìZi7M, mnaCđể thQGsôi đZi7Mi vậyZi7M! eAFH- ThmnaCấy sếpmnaC Zi7Mcó vẻeAFH thậnmnaC tmnaCrọng, hmnaCơn nữahQGs đmnaCây wyirlại làhQGs lầnhQGs đầuhQGs mnaCtiên côngmnaC teAFHy eAFHcô phhQGsục eAFHvụ tậnmnaC nơmnaCi mnaCcho wyirkhách hhQGsàng eAFHnên mnaCcô khônmnaCg yhQGsên thQGsâm ghQGsiao cwyirho ngườiZi7M khác.

Quả hQGsnhiên, sếpmnaC ceAFHủa VâZi7Mn VhQGsy gmnaCật đầuwyir Zi7Mvẻ hàiZi7M lòng:eAFH wyir- CũnZi7Mg được,wyir wyirvậy giamnaCo wyircho cwyirô nhé!

Công wyirviệc chQGsủa VhQGsân eAFHVy hQGslà giảmnaCi teAFHhích chQGsho kháeAFHch hànghQGs cáceAFHh eAFHsử deAFHụng phầnmnaC mmnaCềm chQGsủa côngeAFH thQGsy côwyir nhwyirư hQGsthế eAFHnào, saZi7Mu đóhQGs Zi7Mtiến hànwyirh mZi7Một seAFHố đmnaCiều trhQGsa wyirvà bảomnaC hàhQGsnh cmnaCho mnaCkhách hQGshàng smnaCau khmnaCi muaZi7M. Swyirau hhQGsai ngàZi7My hQGslàm vmnaCiệc bwyirận rộneAFH, báchQGs shQGsĩ TimnaCểu leAFHâm eAFHvô cùneAFHg hàeAFHi lòneAFHg hQGsvới teAFHác phomnaCng lZi7Màm vieAFHệc củaZi7M VhQGsân Vy.

- eAFHGiám đwyirốc VânZi7M qhQGsuả nheAFHiên eAFHlà kZi7Miên eAFHnhẫn! wyir- BmnaCác smnaCĩ Lâwyirm khQGshen ngợi:wyir -LạieAFH wyircòn hQGshiểu đượcwyir nhữngmnaC hQGstừ ngữhQGs củawyir giớiwyir hQGsy họcwyir chhQGsúng tôimnaC nữa!
mnaC- hQGsTôi chQGsó Zi7Mmột ngườiwyir bạZi7Mn eAFHlàm bácZi7M sĩZi7M mà!

- ChẳnhQGsg tráchZi7M! wyir- eAFHBác sĩhQGs Lâwyirm tieAFHễn VânhQGs Zi7MVy Zi7Mra đếhQGsn tậeAFHn cửa.

Đi từZi7M đâwyiry wyirra hQGslà gwyirần nhQGshất! eAFH- BácZi7M sZi7Mĩ mnaCLâm chỉZi7M twyiray vềeAFH phímnaCa hQGshành lanwyirg bênhQGs cạnh.

Bên wyirhành lZi7Mang eAFHkhông biếtwyir lhQGsà phòhQGsng keAFHhám Zi7Mkhoa hQGsnào, Zi7Mdường nhưZi7M tmnaCất cảmnaC cáZi7Mc pZi7Mhòng bệnheAFH ởhQGs đZi7Mây đềuhQGs đượchQGs bmnaCố trwyirí giốnwyirg hệZi7Mt eAFHnhau, bwyirên Zi7Mhành mnaClang còneAFH đượcmnaC tZi7Mrồng rấwyirt wyirnhiều cwyirây mnaCxanh, meAFHang wyirlại cZi7Mho ngườiwyir wyirta cảwyirm giácZi7M máwyirt lànhQGsh, teAFHhư thái.

Không đmnaCợi VmnaCân VhQGsy lêZi7Mn tiếngZi7M hỏihQGs, bwyirác eAFHsĩ LeAFHâm đãhQGs chủhQGs độngZi7M eAFHgiới thiệhQGsu: Zi7M- ĐâymnaC làmnaC eAFHkhoa wyirtư vmnaCấn twyirâm lí.

Khoa tmnaCư vấwyirn tâmnaCm líhQGs? Zi7MSau kwyirhi GianeAFHg hQGsNhan mnaCxảy wyirra chuyệneAFH, ngườeAFHi mnaCnhà wyircô đãhQGs từngwyir mhQGsời bácwyir seAFHĩ teAFHâm wyirlí vmnaCề geAFHiúp chQGsô thoZi7Mát khQGshỏi wyirtâm trạngmnaC đauwyir eAFHđớn wyirvà khQGshổ shQGsở, nhZi7Mưng kếtZi7M qwyiruả điềuZi7M trịwyir hQGsrõ rZi7Màng chẳngeAFH mnaCcó twyirác dhQGsụng gìhQGs vớiZi7M cmnaCô eAFHcả. PheAFHần lmnaCớn tZi7Mhời wyirgian wyircô đềueAFH dhQGsành hQGscho việcmnaC nhQGsgủ, sốngeAFH nhZi7Mờ vàomnaC nhữhQGsng gZi7Miọt nướceAFH tmnaCruyền vàeAFHo máZi7Mu mỗmnaCi ngàhQGsy. Nếwyiru nhZi7Mư eAFHông trờieAFH khôwyirng chmnaCo cwyirô wyircơ hQGshội đượcwyir quaZi7My ngượcZi7M tZi7Mhời gZi7Mian thìwyir cóhQGs lẽeAFH cômnaC đãZi7M kiệeAFHt sứeAFHc bởimnaC nwyirỗi đaueAFH đeAFHớn qhQGsuá lhQGsớn ấyeAFH rồi.

VeAFHân VmnaCy vmnaCừa đZi7Mi veAFHừa ngmnaChĩ, lúeAFHc mnaCđi nZi7Mgang qumnaCa phwyiròng cmnaChẩn thQGsrị, eAFHbất ngZi7Mờ hQGscó mhQGsột cZi7Mơn gwyirió twyirhổi qwyirua mnaClàm chQGsánh ceAFHửa phòngwyir hơhQGsi héwyir mnaCra. eAFHCô đưeAFHa mwyirắt nhìZi7Mn mnaCvào beAFHên trongZi7M, vhQGsô tìeAFHnh cZi7Mhạm phảieAFH Zi7Mánh mắwyirt củahQGs mộthQGs bệwyirnh nhâmnaCn tmnaCrong đó.

Vân VZi7My chợeAFHt hQGsthấy cZi7Mác dâyhQGs thầnhQGs mnaCkinh tronZi7Mg đZi7Mầu ceAFHăng rZi7Ma. eAFHCô rảomnaC bướZi7Mc đmnaCi tmnaChật nhanwyirh, chZi7Mỉ wyirsợ ngườmnaCi eAFHđó smnaCẽ đuổihQGs theo.

KhôngmnaC phảihQGs mwyirắt côeAFH nZi7Mhìn wyirnhầm đấhQGsy chứeAFH? eAFHCô lmnaCàm seAFHao cZi7Mó thZi7Mể ngờmnaC rằeAFHng bệeAFHnh nhhQGsân ởwyir tZi7Mrong cZi7Măn peAFHhòng ấZi7My chímnaCnh wyirlà TriệeAFHu Dương?

Rõ rwyiràng anZi7Mh eAFHta bịZi7M pheAFHát eAFHbệnh tiwyirm độeAFHt Zi7Mngột, vậymnaC wyirtại sahQGso Zi7Mgiờ hQGsanh wyirta hQGslại ởmnaC mnaCtrong kZi7Mhoa tâmmnaC wyirlí? Lẽwyir nàowyir ngwyiroài bệnmnaCh tiZi7Mm Zi7Mra anmnaCh hQGsta ceAFHòn eAFHmắc bệnhwyir vềwyir wyirtâm lwyirí nữaZi7M à?

Trước mnaCđây côZi7M mnaCtừng đọwyirc báowyir vàZi7M đượcZi7M biếteAFH, pwyirhần lớnmnaC nhữnwyirg hQGscô wyirnam, quảwyir nữZi7M troneAFHg thàneAFHh pZi7Mhố đềuZi7M bịZi7M mắZi7Mc ceAFHăn bệwyirnh trầmZi7M cảmeAFH hoặceAFH tmnaCự kỉ.eAFH KhônghQGs bieAFHết cáihQGs Zi7Mgã họhQGs TreAFHiệu mnaCấy Zi7Mmắc phảieAFH hQGsbệnh gwyirì? hQGsKhông biwyirết vàZi7Mi nămhQGs nZi7Mữa liệZi7Mu eAFHcô cóhQGs Zi7Mphải thườneAFHg xZi7Muyên bổhQGs seAFHung cáceAFH loạimnaC thwyirực phwyirẩm chứcwyir năneAFHg, lwyiriên twyirục đếnZi7M tZi7Mhẩm mỹhQGs vieAFHện vàZi7M theAFHỉnh thoảngZi7M Zi7M“ghé twyirhăm” báceAFH sĩhQGs teAFHư vmnaCấn eAFHtâm eAFHlí kZi7Mhông nữa?

Đi mộteAFH đoạwyirn đườngeAFH dàihQGs, cuốieAFH Zi7Mcùng ceAFHô cũngwyir reAFHa đượceAFH đeAFHến cầZi7Mu thanZi7Mg. NgoảmnaCnh đầwyiru lạimnaC nhìn,kmnaChông hQGsthấy Triệwyiru DươneAFHg khwyirông đuwyirổi tmnaCheo, VânhQGs VZi7My thởwyir phQGshào nhwyirẹ nhõm.mnaC eAFHThoát wyirđược TrieAFHệu DươngeAFH thìZi7M seAFHao? TZi7Mhoát đưeAFHợc aeAFHnh teAFHa côhQGs eAFHcũng chQGshẳng thểZi7M thZi7Moát ngăneAFH wyirđược beAFHàn chhQGsân hQGsminh eAFHđang tiếnhQGs dmnaCần đếnwyir tuổiZi7M geAFHià. NỗhQGs lựcmnaC sốngZi7M hếtmnaC nZi7Măm nàhQGsy qmnaCua nămmnaC khwyirác, tueAFHổi thQGsác cũngeAFH tZi7Mheo đmnaCó nhZi7Miều lêhQGsn. ChỉeAFH thZi7Mêm hQGsvài nămeAFH nữaeAFH thôihQGs, cZi7Mó lwyirẽ mộwyirt ngưwyirời hQGsđàn ôneAFHg wyirnhư TrihQGsệu Dươwyirng bâeAFHy gimnaCờ eAFHcô cmnaCũng hQGschẳng thwyirể tìwyirm được.

- eAFHSau khZi7Mi vềeAFH phảZi7Mi chịuhQGs khhQGsó nghhQGsỉ ngwyirơi, mặeAFHc wyirdù sứceAFH Zi7Mkhỏe đãwyir hZi7Mồi wyirphục tươhQGsng đmnaCối mnaCnhưng cũnZi7Mg khônZi7Mg hQGsđược phépZi7M làmhQGs việhQGsc quáZi7M eAFHsức. VhQGsới cưmnaCờng eAFHđộ làmnaCm vimnaCệc củZi7Ma aeAFHnh tôimnaC tZi7Mhấy ngườihQGs Zi7Mbình thườngZi7M kZi7Mhông mnaCthể nhQGsào tiêZi7Mu hwyiróa nổi!

- eAFHTôi biết!

- AneAFHh bmnaCiết? CmnaCứ nwyirhìn hQGsvào teAFHhành tíchwyir củawyir Zi7Manh heAFHai nmnaCăm nhQGsay thìZi7M eAFHtôi bieAFHết hQGsanh hQGsmang mạeAFHng sốZi7Mng cZi7Mủa eAFHmình wyirra đùZi7Ma nhưeAFH thhQGsế Zi7Mnào rồZi7Mi! eAFHTheo nhQGshư nhữngZi7M gìmnaC tôiwyir đượhQGsc bwyiriết vềZi7M anmnaCh, eAFHanh khôngZi7M đwyirời wyirnào hQGschấp nhậeAFHn aZi7Mn phận!
wyirTiếng cườiwyir Zi7Mkhe khẽeAFH vanmnaCg lêwyirn: wyir- Cũngwyir chwyirưa chắc!

Có ngườieAFH đmnaCang nhQGsói chuymnaCện ởZi7M cầumnaC thanghQGs, cómnaC mZi7Một giọnghQGs nóieAFH meAFHà VâhQGsn mnaCVy cZi7Mảm thấywyir rhQGsất eAFHquen thuộc.

Vân VmnaCy chầmmnaC chwyirậm điwyir đhQGsến ceAFHầu thanwyirg vàmnaC nhwyirìn xuốngeAFH dướimnaC, eAFHánh eAFHmắt vôwyir tìnhmnaC lướteAFH qwyirua mộtwyir khuôeAFHn mặt.

eAFHNgười Zi7Mđó eAFHcũng ngẩZi7Mng đầueAFH nwyirhìn cô.

Ánh mắtmnaC củahQGs amnaCnh dườngZi7M nhmnaCư lZi7Mà cZi7Mhùm ámnaCnh sáeAFHng mặhQGst trmnaCời đẹpmnaC đmnaCẽ nmnaChất đậeAFHu hQGstrên bwyirờ vwyirai cô.

mnaCNếu nhhQGsư lúchQGs nhQGsãy eAFHcô cZi7Mòn hoaZi7Mng mawyirng đeAFHi wyirnhư chạymnaC thìeAFH giwyirờ ceAFHô mnaCđã chẳngZi7M ceAFHòn mnaCsức lựchQGs nmnaCào đểwyir màeAFH cheAFHạy trwyirốn nữa.Zi7M BànZi7M chânZi7M eAFHcủa cZi7Mô nhưeAFH bịZi7M dmnaCính hQGschặt xwyiruống dướiZi7M đất,eAFH miZi7Mệng wyirấp eAFHúng mãimnaC ceAFHhẳng thốtmnaC wyirra lờZi7Mi dướieAFH cZi7Mái neAFHhìn củaeAFH anhmnaC: eAFH-

Thật…hQGs.thật treAFHùng hợp!

AZi7Mnh meAFHỉm cười,wyir nheAFHẹ mnaCnhàng cấmnaCt lZi7Mời: mnaC- ĐúngZi7M làwyir trùnhQGsg hợpwyir thZi7Mật! MớihQGs đeAFHó màhQGs mnaCđã gặpwyir lạimnaC nhau!

hQGs- Vâwyirng, bệmnaCnh việnwyir mnaCnày mhQGsuốn sZi7Mử Zi7Mdụng mnaCphần Zi7Mmềm ceAFHủa cwyirông eAFHty chúngeAFH teAFHôi nênhQGs tôihQGs đhQGsến đâmnaCy eAFHđể hQGshướng dẫneAFH wyirhọ! mnaC- CôhQGs cốhQGs gắngmnaC wyirgiải thícwyirh, vụwyirng vhQGsề mnaCnhư mộthQGs cmnaCon ngeAFHốc, chỉeAFH sợeAFH anwyirh lạwyiri eAFHhiểu nwyirhầm mìnhwyir. HơnZi7M nữaeAFH côhQGs rấmnaCt sợZi7M ahQGsnh Zi7Msẽ vạeAFHch thQGsrần nhữngmnaC lờiZi7M hQGsnói dốimnaC củawyir mình,hQGs cáiwyir wyirgì mwyirà wyirđưa Zi7Mchị ĐườnghQGs Zi7Mđi eAFHkhám eAFHbệnh chứ,wyir toZi7Màn leAFHà nóihQGs dốieAFH. Zi7MNhư vậymnaC thmnaCì cònmnaC mặtmnaC mũimnaC nàoeAFH mwyirà eAFHnhìn anh?

Cũng maeAFHy mnaClà amnaCnh khwyirông nhắcwyir eAFHgì đếnhQGs mnaCchuyện đó.Zi7M AmnaCnh kếhQGst twyirhúc cmnaCuộc mnaCnói chuyhQGsện hQGsvới báchQGs hQGssĩ cZi7Mủa mhQGsình rồihQGs cùnhQGsg cZi7Mô đồeAFHng hàwyirnh, thảwyirn nZi7Mhiên cứeAFH nhưwyir theAFHể Zi7Mhôm ấywyir chưawyir thQGsừng xảyeAFH hQGsra bấtmnaC cứhQGs chuyệnmnaC gì.

Anh sánheAFH vZi7Mai đieAFH bwyirên mnaCcô. VâZi7Mn VZi7My kmnaChông biếwyirt phZi7Mải wyirlàm thhQGsế nàohQGs đểwyir cZi7Mhe đieAFH hQGssự hmnaCoang maneAFHg wyirtrong lònZi7Mg, bàhQGsn tZi7May tmnaCúm chặtwyir lấywyir vạthQGs eAFHáo đaneAFHg rịmnaCn mhQGsồ hôi.

Cô hQGsy twyirá eAFHở phònghQGs pháZi7Mt teAFHhuốc đưahQGs chQGsho anwyirh mhQGsột túieAFH Zi7Mto Zi7Mđủ cáceAFH loạiwyir thuốmnaCc mnaCrồi dặnmnaC dòwyir: hQGs- AneAFHh nhớeAFH uốnghQGs theZi7Mo mnaCchỉ dẫnwyir củamnaC báwyirc sĩ!

mnaCTrong eAFHkí ứcmnaC cZi7Mủa mnaCVân VymnaC, sứcwyir khỏemnaC củaZi7M GianeAFHg Zi7MNhan rấtwyir tốeAFHt, cwyirho dùwyir ceAFHó eAFHbị Zi7Mcảm cúhQGsm hZi7May sốhQGst cahQGso eAFHthì cmnaCũng cmnaChỉ mấteAFH vàhQGsi ngmnaCày làwyir eAFHkhỏi ngay.

Vân mnaCVy nhìnZi7M veAFHào mnaCnhững loạiZi7M thumnaCốc wyirở tronhQGsg wyirtúi, thQGsoàn hQGslà nhhQGsững loạieAFH hQGsthuốc mnaChiếm gặp.

- eAFHCô chuẩnwyir bịhQGs điZi7M đâu?

- VềhQGs côneAFHg hQGsty thôiwyir!- CôeAFH neAFHghĩ hQGsGiang NhaeAFHn chỉwyir tieAFHện miệnghQGs hỏieAFH eAFHnhư vậwyiry twyirhôi mnaCnên wyircũng thảhQGsn hQGsnhiên mnaCđáp màeAFH khôwyirng cầneAFH seAFHuy nghĩ.

- wyirĐể tôiZi7M tiễnhQGs cô!

Đề mnaCnghị củaeAFH awyirnh eAFHquá bấeAFHt ngờwyir, VâZi7Mn wyirVy bốieAFH rmnaCối từeAFH chốmnaCi: mnaC- KhôZi7Mng cầneAFH Zi7Mđâu anZi7Mh mnaCGiang, làhQGsm phiềmnaCn anhQGsh quá!-hQGs VânmnaC Zi7MVy cZi7Mó chúeAFHt khQGshông qeAFHuen vmnaCới cwyirách xưhQGsng hhQGsô kháchZi7M seAFHáo này.

Anh vốnmnaC qeAFHuá đeAFHỗi thâhQGsn thmnaCương hQGstrong treAFHái tieAFHm eAFHcô, thếeAFH mwyirà geAFHiờ lạeAFHi trhQGsở thànhwyir mộtZi7M ngườimnaC chhQGsẳng qumnaCen biếtmnaC. NZi7Mếu nZi7Mhư GhQGsiang NeAFHhan gọihQGs hQGscô hQGslà “CôZi7M Vân”hQGs wyirthì Zi7Mcó lẽhQGs côwyir cũZi7Mng mnaCsẽ cảmhQGs thấymnaC mnaCvô cùhQGsng xóeAFHt xeAFHa. ThếZi7M nhưngZi7M cwyirô eAFHcố gắngeAFH eAFHkìm némnaCn bảmnaCn thâeAFHn, hQGschỉ sợwyir mwyirột wyirkhi eAFHkhông kZi7Miềm mnaCchế đưwyirợc tâmZi7M trạngmnaC cZi7Mủa mìhQGsnh mnaCsẽ kheAFHiến wyircho hQGsanh sZi7Mợ mZi7Mất víahQGs. CZi7Mô phảiwyir dwyiruy Zi7Mtrì khoảngwyir cáZi7Mch nhấtZi7M địeAFHnh eAFHvới aneAFHh, mộtwyir khowyirảng cZi7Mách đủeAFH đhQGsể anwyirh wyircoi côeAFH làZi7M Zi7Mmột ngườiZi7M bìZi7Mnh thường.

Không cóhQGs mnaCai biếthQGs, aneAFHh vhQGsà cmnaCô đãwyir ceAFHách nhahQGsu cảwyir mZi7Một kiếpeAFH người.
NếueAFH nhưmnaC cwyirô neAFHói rmnaCa sựZi7M thựhQGsc này,wyir keAFHhông nhữngZi7M Zi7Manh khôngwyir thểmnaC tZi7Min màZi7M còZi7Mn eAFHcho rằneAFHg mnaCcô làmnaC wyirmột coZi7Mn Zi7Mđiên. DườnghQGs nZi7Mhư chỉeAFH cwyiró mhQGsột Zi7Mmình côZi7M ceAFHòn meAFHãi mnaCđắm hQGschìm mnaCtrong nhữhQGsng kíhQGs wyirức xwyira xmnaCôi. ChQGsô khámnaCt wyirkhao đưmnaCợc ởhQGs gầnmnaC bênhQGs anwyirh, nhZi7Mưng leAFHại sợZi7M khoảngZi7M cáchwyir trowyirng hiệnwyir eAFHthực Zi7Msẽ khiếhQGsn cwyirho chQGsô qhQGsuỵ nmnaCgã. Vâwyirn Vwyiry cảhQGsm thhQGsấy bảnhQGs wyirthân mZi7Mình khômnaCng hềZi7M yếuwyir đuhQGsối, wyircô ceAFHhỉ eAFHkhông muốnhQGs bhQGsị GeAFHiang Nwyirhan làZi7Mm teAFHổn hQGsthương, bhQGsởi mnaCvì trZi7Mong kíhQGs ứmnaCc củeAFHa cô,Zi7M tấtmnaC Zi7Mcả nhữeAFHng Zi7Mkỉ niệmhQGs củaeAFH wyircô mnaCvà eAFHanh đềmnaCu vwyirô cùnghQGs đhQGsẹp đẽ.

- NóhQGsi Zi7Mđịa Zi7Mchỉ cônghQGs teAFHy wyircô chmnaCo tôi!

Xem rmnaCa wyiranh ấyhQGs mnaCđịnh đưZi7Ma hQGscô veAFHề cônmnaCg thQGsy thQGshật rồi!

CmnaCô ngoamnaCn mnaCngoãn ngồiZi7M vZi7Mào trohQGsng wyirxe hQGscủa amnaCnh, shQGsau đóZi7M nóhQGsi địamnaC chhQGsỉ cZi7Mông hQGsty mìnhmnaC mnaCcho mnaCanh: Zi7M- ĐiZi7M qumnaCa CầmnaCu wyirW, mnaCđi tZi7Mhêm mộtmnaC Zi7Mđoạn neAFHữa làeAFH đmnaCến! mnaC- wyirNhìn hQGsVân wyirVy tựwyir nhwyiriên mnaCthế thôieAFH mnaCnhưng lúhQGsc nàyeAFH trwyirống eAFHngực cmnaCô Zi7Mđang Zi7Mđập thìnhhQGs thịchwyir. NhZi7Mìn mìnhhQGs trhQGsong gZi7Mương chmnaCiếu eAFHhậu, VZi7Mân VmnaCy tmnaChấy hQGshai mZi7Má mZi7Mình đỏhQGs bừhQGsng lên.

GianZi7Mg NmnaChan vẫnwyir twyirỏ wyirra nhZi7Mư bìnmnaCh thườnwyirg, thảnZi7M nhiênmnaC nwyirhìn wyircô hỏeAFHi: Zi7M- eAFHCầu mnaCtây eAFHhay Zi7Mlà cầeAFHu đông?

Vân Vwyiry đưaeAFH áeAFHnh mắteAFH mwyirơ hồmnaC nZi7Mhìn wyirra wyirdòng mnaCxe cộmnaC tZi7Mập mnaCnấp ởwyir eAFHbên ngowyirài, cmnaCố gắwyirng phâmnaCn bihQGsệt mnaCđược phQGshương hướnghQGs đwyirông thQGsây nawyirm bắhQGsc. CuốieAFH ceAFHùng ceAFHô đànhwyir hQGsmím Zi7Mmôi Zi7Mtừ bỏ:eAFH Zi7M- TôhQGsi hQGschỉ bihQGsết Zi7Mlà đwyiri quwyira hQGscầu, rhQGsẽ sanZi7Mg bênwyir trámnaCi Zi7Mlà đến.

Lần mnaCnày thìwyir wyirGiang hQGsNhan khẽmnaC mỉZi7Mm cười,Zi7M đôimnaC mắhQGst wyiránh lêeAFHn nhhQGsững timnaCa sángmnaC mnaCấm áhQGsp. VhQGsân hQGsVy hQGscảm thấwyiry hmnaCình nhwyirư mìnheAFH eAFHđã nhìmnaCn nhmnaCầm, hoặcZi7M cũeAFHng cóhQGs thmnaCể cwyirô bZi7Mị eAFHảo giác.

Giang NhaZi7Mn bihQGsết lZi7Mái xeAFHe, khZi7Mông wyirbiết eAFHanh đmnaCã hQGshọc láihQGs eAFHxe từeAFH eAFHkhi nào.Zi7M VânhQGs Zi7MVy wyirngồi eAFHbên cạneAFHh nhìnwyir mnaCanh điềumnaC khihQGsển Zi7Mxe, nhữwyirng ngónwyir teAFHay theAFHuôn dàihQGs đZi7Mặt lêZi7Mn vZi7Mô lăngeAFH, hQGsmùi hươngwyir tmnaCừ cơmnaC teAFHhể aeAFHnh wyirthoang thoảmnaCng đưawyir lại.

NhmnaCững eAFHkí ứchQGs đẹZi7Mp vềZi7M eAFHanh bắtmnaC đầuhQGs hQGsnhạt nhQGshòa teAFHrong cô.

Mấy mnaCnăm khQGshông gặp,eAFH aZi7Mnh đãmnaC theAFHay đổiwyir rấmnaCt nhhQGsiều, kZi7Mhông giốnwyirg wyirnhư chQGsô chwyirẳng cZi7Mó chZi7Mút tiếnZi7M bộZi7M neAFHào. QmnaCuay ngượmnaCc thờeAFHi mnaCgian đãhQGs mấwyiry nămmnaC rồimnaC hQGsnhưng dưhQGsờng wyirnhư eAFHcô chẳZi7Mng eAFHcó geAFHì wyirthay đổi,eAFH ngahQGsy wyircả cZi7Mông vZi7Miệc hiệmnaCn nahQGsy cwyirũng mớeAFHi Zi7Mlàm chQGsó wyirgần bhQGsa năm.

- TmnaChuốc mnaCnày anhQGsh mmnaCua hộhQGs ngườieAFH khhQGsác wyirà? mnaC- wyirVân Zi7MVy cốwyir nghĩeAFH wyirra mmnaCột chủeAFH wyirđề đểmnaC wyirnói chuyện.

- wyirKhông! Zi7M- CmnaCâu trZi7Mả lờiZi7M ceAFHủa GimnaCang NmnaChan khôngwyir Zi7Mnằm nZi7Mgoài swyiruy nghmnaCĩ củeAFHa mnaCVân VmnaCy: Zi7M- TôihQGs muhQGsa Zi7Mcho eAFHtôi đấy!

Sao cóeAFH thểwyir thếZi7M mnaCđược? VâZi7Mn Vwyiry keAFHinh nhQGsgạc, mnaCmột túihQGs thuốcwyir teAFHo twyirhế nàyhQGs, mỗieAFH hQGslần phảiwyir wyiruống bahQGso nhiêuhQGs thuốcwyir mmnaCới đủ?

- Zi7MSợ hQGsrồi phảmnaCi khôngeAFH? hQGs- eAFHAnh mỉmZi7M cười:hQGs hQGs- TZi7Môi Zi7Mbình thườeAFHng rấeAFHt bậZi7Mn rộnhQGs nênwyir chẳngmnaC ceAFHó mnaCthời giaZi7Mn đmnaCi lhQGsấy thuốc,wyir veAFHì mnaCvậy mhQGsỗi lầnZi7M đihQGs phQGshải wyirlấy nhiềmnaCu hơneAFH hQGsmột chút!

Vân VmnaCy địnhhQGs đưwyira tahQGsy hQGsra lấyZi7M túieAFH tZi7Mhuốc xmnaCem saoeAFH, mnaCnhưng cuhQGsối cmnaCùng chQGsô lạmnaCi reAFHụt mnaCtay lại.

Hai ngườiwyir gimnaCờ đwyirã chẳngmnaC cònwyir cwyiròn qmnaCuan Zi7Mhệ thmnaCân mậteAFH hQGsnhư trZi7Mước nữmnaCa, dhQGsù ghQGsì cũmnaCng wyirchỉ eAFHlà ngườimnaC quwyira đường,mnaC khônhQGsg nwyirên dòZi7M wyirxét mnaCđời eAFHtư củaeAFH ngườmnaCi khác,mnaC nếeAFHu eAFHkhông bihQGsết hQGsđâu lwyirại mnaCkhiến wyircho ahQGsnh cảmhQGs wyirthấy mnaCbực bội.

Giang Nhawyirn neAFHgoảnh đầuhQGs eAFHsang nhìmnaCn eAFHVân hQGsVy, thQGshấy ceAFHô mnaCtúm chmnaCặt vạmnaCt ámnaCo, cốmnaC gwyirắng thQGshu mìnhZi7M lạiZi7M cứmnaC Zi7Mnhư hQGsthể hQGssợ chạeAFHm phảmnaCi bấtZi7M eAFHcứ thứZi7M ghQGsì trênmnaC mnaCxe wyircủa amnaCnh vậy.mnaC GiaZi7Mng wyirNhan hhQGsơi eAFHnhíu màyZi7M, hQGsdồn sứcmnaC wyirtập trwyirung trởwyir eAFHlại eAFHcon đườnghQGs trướmnaCc mmnaCặt: wyir- CôhQGs kéohQGs giúmnaCp tôihQGs cáiwyir màZi7Mn Zi7Mche nắneAFHg xuốhQGsng với!

Vân eAFHVy liềnmnaC đmnaCưa mnaCtay eAFHra kéowyir cámnaCi mnaCmàn chmnaCe nắnmnaCg xueAFHống. BhQGsỗng neAFHhiên wyirmột tấmZi7M ảnhZi7M rZi7Mớt xuốngeAFH theowyir. BứcmnaC ảneAFHh chụphQGs mộmnaCt phhQGsong cwyirảnh mộZi7Mt đỉnZi7Mh núiZi7M wyirtuyết trắnZi7Mg xóhQGsa. BứZi7Mc hQGsảnh nwyirày trwyirước đâywyir awyirnh wyirđã từngeAFH chQGsho cZi7Mô xem.

Nhiếp ảnhwyir làwyir smnaCở thíceAFHh củaeAFH GiaZi7Mng NhahQGsn, eAFHcô lạiZi7M đặcmnaC biệtwyir wyirthích nhhQGsững bứceAFH ảnhmnaC chụphQGs eAFHcảnh tuhQGsyết củamnaC anheAFH. ĐâeAFHy mnaClà bứceAFH ảnheAFH eAFHmà cZi7Mô thíZi7Mch nhất.

CôZi7M nhớwyir rằnmnaCg saeAFHu eAFHkhi GeAFHiang eAFHNhan chết,Zi7M eAFHcô đãwyir mnaCđem đốteAFH eAFHtất cảhQGs hQGsnhững bứmnaCc hQGsảnh Zi7Mnày. TmnaChế eAFHmà gieAFHờ Zi7Mđây anZi7Mh lạmnaCi mnaCđang giữhQGs eAFHnó. ĐiềuhQGs Zi7Mnày khiếhQGsn chmnaCo VmnaCân VeAFHy cówyir cảwyirm gmnaCiác nhQGshư hahQGsi hQGsngười đahQGsng chQGsách nhZi7Mau cảeAFH mộtmnaC eAFHthế gimnaCới vậy.

- ChQGsô chQGsó thíchmnaC không?

Vân Vwyiry gậtZi7M đwyirầu: hQGs- TrưZi7Mớc đâyhQGs tôZi7Mi hQGsvô cmnaCùng thíchQGsh nhQGshững wyirbức Zi7Mảnh cmnaChụp cảhQGsnh tuyếmnaCt trắng!

mnaC- ThếmnaC còeAFHn bâeAFHy giờ?

- VẫmnaCn nhhQGsư vậyhQGs! hQGs- VâeAFHn VhQGsy wyirlưu luyếhQGsn cầZi7Mm bứcwyir ảneAFHh Zi7Mtrên taywyir, khônmnaCg neAFHỡ Zi7Mđặt xuống.

Anh nwyirgoảnh đZi7Mầu lạimnaC eAFHnhìn thẳngeAFH vàZi7Mo hQGscòn đườngeAFH trưeAFHớc mặt,eAFH đwyirôi mắtwyir eAFHkhẽ nheAFHeo mnaClại: mnaC- TôieAFH cònZi7M tưởngwyir eAFHbây gwyiriờ hQGsthì kwyirhông thícZi7Mh nZi7Mữa chứ?

Vân VhQGsy mnaCvội vhQGsàng nóimnaC: Zi7M- mnaCCó nhữnwyirg sởmnaC thíchZi7M cmnaCó Zi7Mlàm thếeAFH nhQGsào hQGscũng kheAFHông thmnaCể thaeAFHy đmnaCổi được!

- eAFHThế sao?

- wyirỪ? eAFH- Vânwyir eAFHVy lạmnaCi mmnaCột lầhQGsn nữaeAFH kmnaChẳng định.

GianeAFHg NeAFHhan khẽhQGs nhZi7Mếch môhQGsi cười:wyir hQGs- VậymnaC thìwyir tốt!

Vân VeAFHy eAFHcứ cảmmnaC thấyZi7M hQGstrong nhhQGsững cmnaCâu nZi7Mói chQGsủa hQGsGiang hQGsNhan cóZi7M ẩZi7Mn ýZi7M gìhQGs đóeAFH, thếZi7M Zi7Mnhưng cômnaC khwyirông sZi7Mao hwyiriểu nổi.Zi7M CmnaCô chợteAFH nhwyirớ lạihQGs ngườihQGs Zi7Mcon gáiwyir eAFHở bwyirên eAFHcạnh GiamnaCng NhmnaCan mấymnaC nămmnaC trước,Zi7M cóhQGs thểZi7M aneAFHh đanZi7Mg nóieAFH đếnwyir wyircô ấymnaC chăng?

Vân hQGsVy lhQGsật đimnaC Zi7Mlật lạimnaC bứcmnaC ảneAFHh, cuZi7Mối cùmnaCng cũngwyir đàmnaCnh phảihQGs đưahQGs nóeAFH leAFHại ceAFHho GiaZi7Mng NhaneAFH. CômnaC eAFHđã cwyirhẳng còeAFHn qumnaCyền wyirsở mnaChữu đốiZi7M Zi7Mvới mnaCbức ảnhwyir nàmnaCy nmnaCữa rồi.

- NeAFHếu cmnaCô mnaCthích tôihQGs tặngwyir chQGsho cZi7Mô đấy!

Vân hQGsVy neAFHgạc nhmnaCiên háeAFH hốchQGs miệhQGsng. TrưeAFHớc đâmnaCy côwyir từmnaCng đòiwyir eAFHGiang mnaCNhan phảmnaCi cmnaCho mìnwyirh bwyirức ảZi7Mnh mnaCnày, tZi7Mhế mZi7Mà wyiranh Zi7Mcòn tiếc.wyir VậhQGsy hQGsmà hQGsbây giờhQGs aeAFHnh lạmnaCi hhQGsào phóngwyir thQGsặng nmnaCó Zi7Mcho mộtZi7M ngwyirười meAFHà aeAFHnh mớmnaCi gặpZi7M mặwyirt hQGscó hQGsvài lần.

- AneAFHh….- ChQGsô wyirbiết làwyir wyiranh mnaCđã eAFHđánh mấZi7Mt phhQGsim chụwyirp wyircủa mnaCbức ảnhZi7M hQGsnày rồieAFH, nếZi7Mu nhưwyir mnaClà vậy…:-wyir AnmnaCh thậtwyir wyirsự muốZi7Mn tặnmnaCg nóhQGs mnaCcho mnaCtôi sao?

Giang Nwyirhan mỉmmnaC hQGscười, tmnaCỏ vẻwyir rhQGsất thảnZi7M nhiên,eAFH nhữngwyir nmnaCgón tmnaCay thwyiron dàhQGsi nhẹZi7M nhànghQGs điềhQGsu khhQGsiển hQGsvô lănZi7Mg: hQGs- Cwyirô rấthQGs thíZi7Mch nóhQGs màhQGs! mnaC- amnaCnh wyirdừng lạwyiri mộthQGs hQGschút rồieAFH nómnaCi tiếp:mnaC hQGs- HhQGsay mnaClà côwyir khôneAFHg hQGsmuốn nhậnZi7M chQGsái gìeAFH hQGstừ ngwyirười lạ?

Vân VhQGsy chẳnghQGs bwyirao giờeAFH neAFHghĩ hQGsrằng tmnaCất cảmnaC nhữneAFHg eAFHthứ đwyirã mấtmnaC điwyir lạihQGs cwyiró thểhQGs Zi7Mlấy lạeAFHi đượchQGs. Côwyir épmnaC cmnaChặt wyirbức wyirảnh vmnaCào lwyirồng nmnaCgực, vộimnaC vàngZi7M gieAFHải thímnaCch: eAFH- KhônhQGsg hQGsphải, tôwyiri hQGschỉ hQGscảm thhQGsấy neAFHúi Zi7Mcao nheAFHư vậywyir, aeAFHnh chẳngeAFH hQGsdễ dàngZi7M gZi7Mì mnaCmới mnaCchụp đượZi7Mc eAFHbức hQGsảnh này….-eAFH GimnaCang NhaeAFHn đãeAFH từngeAFH neAFHói vớihQGs cô,mnaC đểwyir cómnaC đượcwyir bZi7Mức Zi7Mảnh nhQGsày, eAFHanh đwyirã phảiwyir Zi7Mkhổ côwyirng ceAFHhờ đwyirợi hQGssuốt wyircả đêZi7Mm, vìhQGs thếhQGs mnaCmà hQGssuýt chúhQGst nữwyira anmnaCh cònZi7M wyirbị chếZi7Mt cónwyirg mnaCở trêhQGsn đwyirỉnh Zi7Mnúi tuyếwyirt đó.

- Làmwyir saeAFHo chQGsô bmnaCiết đượchQGs eAFHngọn nZi7Múi hQGsấy rhQGsất cao?

Vân VhQGsy sữngZi7M người,Zi7M wyircô vộwyiri vmnaCàng mnaCgiải thícheAFH eAFHmà chẳnwyirg Zi7Mbuồn sueAFHy nghĩ:eAFH mnaC- TôZi7Mi eAFHcó mnaCmột mnaCngười bạnmnaC đãhQGs hQGstừng đếhQGsn đó!

- AneAFHh hQGsta cũZi7Mng hQGsthích nhiếpwyir ảmnaCnh à?

- Vâng!

Giang NhQGshan wyirbật eAFHcười theAFHành mnaCtiếng: mnaC- TômnaCi eAFHcứ mnaCtưởng mnaCcô chỉZi7M biếwyirt đâhQGsy lmnaCà mwyirột bứcZi7M ảwyirnh chụhQGsp đỉwyirnh núi,hQGs wyirnào ngwyirờ côZi7M cmnaCòn biếteAFH đeAFHược cZi7Mụ thZi7Mể cảwyir địahQGs điểmZi7M chụpmnaC nó!

Vân VZi7My chhQGsột dhQGsạ, chẳZi7Mng eAFHngờ côhQGs lZi7Mại eAFHhết lầneAFH nàymnaC đZi7Mến lầeAFHn kháZi7Mc Zi7Mđể “leAFHộ cáimnaC đuhQGsôi” củZi7Ma mìnwyirh. VZi7Mốn dmnaCĩ chỉwyir làmnaC mZi7Một câmnaCu nóiZi7M hếthQGs seAFHức hQGsbình eAFHthường, thếwyir mhQGsà wyircô càngeAFH giảihQGs teAFHhích cmnaCàng rmnaCắc reAFHối, chẳngZi7M kháZi7Mc geAFHì Zi7M“chữa lợnmnaC wyirlành thàmnaCnh lợnmnaC quwyirè”. hQGsNếu nmnaChư GiZi7Mang Nwyirhan màZi7M nóimnaC mwyirột câuwyir: “KhhQGsi neAFHào rảnhhQGs giớiwyir thhQGsiệu mnaCanh ấhQGsy vớieAFH tôhQGsi nhé!wyir”, wyirthế thìwyir chẳnZi7Mg phảiwyir cZi7Mô sẽmnaC eAFHlộ nguywyirên hìnhhQGs hamnaCy sao?

Giang NZi7Mhan hwyirình nheAFHư đeAFHã thmnaCay đwyirổi kháhQGsc trướceAFH rồi,wyir íZi7Mt Zi7Mnhất thìmnaC amnaCnh đãZi7M khônghQGs còhQGsn giốngZi7M neAFHhư GeAFHiang Nhawyirn tromnaCng kíhQGs ứwyirc củahQGs cô.eAFH wyirGiang wyirNhan eAFHcủa hiệnwyir twyirại wyirkhiến wyircho ceAFHô khwyirông hQGsthể nắmZi7M bắZi7Mt được.

- Zi7MCô eAFHcó biếtZi7M Zi7Mcon đườnmnaCg nwyirày không?

Vân VZi7My lắwyirc đầueAFH đmnaCáp: hQGs- Không!

GianZi7Mg NhahQGsn Zi7Mđi qmnaCua Zi7Mmột eAFHcon đườwyirng hQGsnhỏ rồiwyir hQGsdừng lạihQGs: Zi7M- Nhớwyir nZi7Mhé, từwyir đâyZi7M đếeAFHn Zi7Mcông Zi7Mty côhQGs cmnaCàng nhanZi7Mh hơnwyir đấy!

Giwyirờ Vânwyir wyirVy Zi7Mmới phwyirát hiệnhQGs rZi7Ma côngeAFH teAFHy hQGsmình cácZi7Mh chmnaCỗ nàyeAFH chẳwyirng mnaCxa: wyir- Anh….

Zi7M- Trưwyirớc đâywyir teAFHôi từngwyir láiZi7M eAFHxe qhQGsua wyirđây! Zi7M- AmnaCnh wyirđã từngmnaC hQGslái xZi7Me qeAFHua đâZi7My, shQGsau đóZi7M nhìZi7Mn thấZi7My mZi7Một Zi7Mcô gáimnaC nhỏeAFH nhắnmnaC đanwyirg ômeAFH wyirmột cáiZi7M túmnaCi mnaCxách rấteAFH tZi7Mo, cmnaChậm cwyirhạp leAFHê bướZi7Mc eAFHvề phíwyira trước.

Vân Zi7MVy sữngmnaC ngườZi7Mi. hQGsAnh chwyirỉ nZi7Mói rằnghQGs aneAFHh mnaCđã Zi7Mtừng điZi7M qmnaCua hQGsđây thôi,mnaC thmnaCế màwyir đãeAFH thuộchQGs đưmnaCờng xZi7Má hơnwyir cZi7Mả mnaCmột hQGsngười đhQGsã họchQGs ởeAFH đmnaCây hahQGsi nhQGsăm tmnaCrời mnaCnhư cô.

- TôiZi7M íteAFH kheAFHi đhQGsi Zi7Mđường wyirnày, nmnaChà tôiwyir ởmnaC hướnghQGs khZi7Mác màmnaC! wyir- CZi7Mô nmnaCgại nmnaCgùng nói.

Hai nămhQGs mnaCnay eAFHcô eAFHgần wyirnhư hQGsđã quemnaCn thuộcwyir vớihQGs mộwyirt cmnaCon đườmnaCng. Thỉwyirnh thwyiroảng lắmwyir eAFHcô hQGsmới đeAFHi siêuZi7M thị,wyir vmnaCì khQGshông wyirbiết đZi7Mường neAFHên phảZi7Mi đwyiri vònwyirg mộtmnaC vòngeAFH mnaCrất xamnaC. CeAFHó lầnhQGs eAFHvì eAFHmua nhihQGsều đồeAFH qwyiruá eAFHnên cwyirô đmnaCành phảimnaC eAFHngồi wyirbệt xuốnghQGs đấtZi7M mhQGsà thở.

GianZi7Mg Zi7MNhan trướchQGs mnaCđây thườwyirng xuyeAFHên nhắchQGs nhhQGsở wyircô eAFHlà đừngmnaC nênmnaC mueAFHa quhQGsá nhiềueAFH đồZi7M Zi7Mvà phmnaCải eAFHtìm ceAFHon đườnwyirg hQGsngắn neAFHhất vềeAFH nhà.

CómnaC lwyirẽ…. Vâwyirn eAFHVy lénZi7M nhìZi7Mn GhQGsiang NhaneAFH, ceAFHó mnaClẽ wyirông teAFHrời đãwyir bmnaCan cZi7Mho côeAFH cómnaC chQGsơ hộieAFH quaZi7My neAFHgược leAFHại thờimnaC hQGsgian khôhQGsng cZi7Mhỉ eAFHlà Zi7Mđể GieAFHang NhamnaCn Zi7Mcó thwyirể sốngmnaC teAFHốt hơwyirn Zi7Mmà rấeAFHt eAFHcó thểeAFH còhQGsn tạowyir cơwyir hộwyiri chwyiro heAFHai eAFHngười eAFHquay trwyirở lạiZi7M vớhQGsi nhau.

Tiếng mnaCchuông đeAFHiện thmnaCoại mnaCvui tahQGsi vwyirang hQGslên. VmnaCân VhQGsy hQGsvội vànhQGsg mwyirở tZi7Múi wyirxách, nhQGshưng hQGslại thQGshấy chiếceAFH đimnaCện thoạhQGsi vmnaCẫn hQGsim leAFHìm nmnaCằm đó.eAFH LeAFHúc nàyZi7M cmnaCô mớeAFHi Zi7Mý thứhQGsc đượcwyir rằnwyirg tiZi7Mếng chuôngmnaC mnaCđiện hQGsthoại qeAFHuen thuộwyirc ấyeAFH kwyirhông wyirphải leAFHà wyirtừ máyhQGs điệneAFH thoạZi7Mi cmnaCủa cô.

Cô giậtZi7M mZi7Mình nhớhQGs rmnaCa eAFHrằng kểeAFH từhQGs mnaCsau hQGskhi GeAFHiang NeAFHhan chmnaCết, chuônhQGsg đmnaCiện thoạihQGs củaZi7M cômnaC đwyirã đổhQGsi thàneAFHh bảnZi7M nhạceAFH màmnaC GiamnaCng Nwyirhan thíceAFHh. TmnaChế mmnaCà gwyiriờ bmnaCản nhQGshạc cômnaC thmnaCích lạiwyir phZi7Mát hQGsra teAFHừ điệnhQGs thoeAFHại củZi7Ma GimnaCang Nhan.

Giang NmnaChan hQGstừng thQGsrêu chọmnaCc chQGsô mnaCvì dmnaCùng tZi7Mhứ âmnaCm Zi7Mnhạc ấuwyir trĩZi7M nwyirày, mnaCthế hQGsmà eAFHbây gihQGsờ anZi7Mh lại….

ThQGsrong eAFHđiện tmnaChoại loámnaCng Zi7Mthoáng veAFHọng wyirra giZi7Mọng nwyirói rấthQGs mnaChào hứngeAFH củamnaC awyiri Zi7Mđó: -Cwyirậu chuẩneAFH bhQGsị kếwyirt hZi7Môn rồieAFH Zi7Mkhông? KheAFHông đwyirợi cmnaCái eAFHngười kwyirhông thểwyir kiZi7Ma củamnaC cậhQGsu nữaeAFH à?eAFH TôhQGsi nmnaCói rồimnaC màmnaC, bahQGsn nmnaCãy wyirtôi hQGsgọi đieAFHện hQGscho bwyirác mnaCgái, eAFHbác bảmnaCo hQGscậu sắZi7Mp kếwyirt hôn,eAFH hóaZi7M Zi7Mra làwyir thậtwyir à?

- Ừ…-wyir GiZi7Mang mnaCNhan khwyirông hềZi7M pwyirhủ định:eAFH mnaC- Kwyirhi Zi7Mnào gặeAFHp twyirhì hQGsnói chuZi7Myện teAFHiếp nhé!

Trái Zi7Mtim hQGscủa Zi7MVân mnaCVy độmnaCt nZi7Mhiên nmnaChư mnaCbị bwyiróp nghẹtwyir lạihQGs. AZi7Mnh Zi7Mấy hQGschuẩn beAFHị kếteAFH hwyirôn rồi.AneAFHh thậwyirt sựmnaC wyirsắp kếthQGs wyirhôn rồeAFHi, hóhQGsa mnaCra ônwyirg trờiZi7M đanwyirg trêumnaC đùZi7Ma côZi7M. HahQGsi nhQGsgười hZi7Mọ sớhQGsm chẳnmnaCg gặp,Zi7M muộnmnaC cZi7Mhẳng gặZi7Mp, lạimnaC gặpZi7M đúnghQGs vàZi7Mo lwyirúc amnaCnh chuẩhQGsn bwyirị kếteAFH hôn.

Giang NhaeAFHn neAFHgắt đmnaCiện thoạimnaC. VZi7Mân Vwyiry wyirvội vmnaCàng nóeAFHi cámZi7M hQGsơn rồiwyir mZi7Mở ceAFHửa eAFHxe địnhhQGs xuống.

- KhoaZi7Mn đã!wyir hQGs- GiahQGsng NmnaChan cườimnaC cườiwyir nómnaCi: mnaC- mnaCCó phảihQGs cmnaCô cũngeAFH nênwyir đưahQGs Zi7Mcho Zi7Mtôi mộtmnaC thứhQGs gihQGsống nhQGshư theAFHế không?

- Cwyirái gì?

-Danh thiếmnaCp ấy!eAFH Zi7M- AmnaCnh ngậpwyir nghQGsừng nóiwyir: Zi7M- wyirDù Zi7Msao teAFHôi cũnghQGs peAFHhải biếhQGst ngườihQGs tôihQGs đwyirã đưaeAFH damnaCnh thihQGsếp làwyir aZi7Mi chứZi7M nhỉ?

Lúc nàZi7My mnaCVân VZi7My mớiwyir sựchQGs mnaCtỉnh. wyirCô Zi7Mvụng wyirvề lấyeAFH Zi7Mra Zi7Mmột tấmZi7M deAFHanh thiếpwyir đZi7Mưa chhQGso GiaeAFHng Zi7MNhan rmnaCồi hQGsđứng hQGsgọn mnaCvào lềhQGs Zi7Mđường, nhìeAFHn chwyiriếc mnaCxe củaZi7M GiaZi7Mng NhmnaCan đhQGsang hòmnaCa vàZi7Mo dòngwyir xmnaCe wyircộ đhQGsông hQGsđúc trêmnaCn đường.

- VhQGsân mnaCVy, ngwyirười bhQGsan wyirnãy leAFHà hQGsai thế?

Mãi eAFHđến wyirkhi nmnaCghe thấyhQGs tiếhQGsng wyirhỏi củZi7Ma đồZi7Mng nghiệp,eAFH VânhQGs Zi7MVy mớiwyir giậeAFHt mìeAFHnh mnaCbừng tỉnh.

- Mộtwyir ngườiZi7M bạn!

-Không phQGshải chứ?

- hQGsThật wyirđấy! hQGs- mnaCCó lhQGsẽ đốwyiri vớeAFHi GiamnaCng NhaneAFH, eAFHcô chQGshẳng tmnaChể Zi7Mđược eAFHcoi làmnaC Zi7Mmột ngưhQGsời bạn.

Giang eAFHNhan lấyZi7M ceAFHhìa kZi7Mhóa mởZi7M cửa,Zi7M Zi7Mvừa Zi7Mđi Zi7Mvào phòngZi7M Zi7Mđã nghQGshe thấyeAFH mộmnaCt gieAFHọng eAFHnói Zi7Mrất eAFHquen teAFHhuộc: wyir- Twyiriểu NguhQGsyên vềZi7M wyirrồi đấywyir à?

- NhmnaCìn wyircon xewyirm, hQGslớn wyirbằng mnaCngần nwyirày rồieAFH mZi7Mà còhQGsn kmnaChông biếtwyir tựhQGs cZi7Mhăm sócmnaC eAFHbản thQGshân! Zi7M- eAFHBà GianmnaCg đamnaCng mZi7Mặc mnaCtạp eAFHdề từwyir tronmnaCg bếpZi7M chạywyir mnaCra, đómnaCn lZi7Mấy ceAFHái áowyir kwyirhoác tmnaCrên Zi7Mtay GhQGsiang NhhQGsan rồZi7Mi nhíumnaC màZi7My eAFHnhìn cậmnaCu ceAFHon twyirrai: eAFH- CmnaCó hQGsphải gầnhQGs đhQGsây lạeAFHi Zi7Mlàm việceAFH hQGsvất mnaCvả qZi7Muá khôngeAFH? ThQGsrông ceAFHó vẻwyir teAFHâm trạwyirng khôeAFHng đeAFHược tốt…-eAFH nóhQGsi đếnZi7M Zi7Mđây hQGsmẹ hQGsGiang NhQGshan mnaCbỗng nhíuhQGs màhQGsy: hQGs- hQGsCó phảiZi7M hQGsbệnh hQGstim lại….

-MeAFHẹ à…-mnaC Gwyiriang NhaeAFHn cườimnaC mnaCcười: hQGs- ĐừnhQGsg nghĩhQGs eAFHvớ vẩneAFH nữa,hQGs coeAFHn vZi7Mừa đwyirến bệnhmnaC viZi7Mện kwyiriểm trmnaCa rồZi7Mi, meAFHọi thứhQGs đềumnaC ổeAFHn cZi7Mả! mnaC- Đwyirể chmnaCứng mZi7Minh cheAFHo nhữZi7Mng gwyirì mìZi7Mnh vừamnaC nói,mnaC GiamnaCng NheAFHan chQGsòn đưaZi7M chwyiro mmnaCẹ eAFHxem tờeAFH đơnmnaC eAFHkhám bệnhZi7M hQGsmà báZi7Mc sĩhQGs đãZi7M viết.

Mẹ GianeAFHg mnaCNhan đhQGsọc eAFHkết quảhQGs kZi7Miểm teAFHra củaeAFH hQGscon, Zi7Mnụ cườiwyir lậpeAFH tứwyirc nởhQGs trêZi7Mn môi.

Trong nhmnaCà vmnaCệ eAFHsinh, GihQGsang NheAFHan soeAFHi wyirvào hQGsgương. HìnmnaCh ảnhhQGs củeAFHa awyirnh tmnaCrong ghQGsương chQGsó chútwyir cmnaCứng nhắc,eAFH khuôeAFHn mặthQGs cứeAFH thấtwyir thwyirần wyirnhư ngườiwyir meAFHất hồZi7Mn, nZi7Mếu khôneAFHg chẳngmnaC đếnwyir mnaCmức cówyir ngườZi7Mi đếhQGsn hQGsnhà màwyir mnaCanh khôneAFHg eAFHbiết. MeAFHẹ Zi7Manh hQGscứ thwyirỉnh thoảnghQGs Zi7Mlại mnaCđến dọnmnaC eAFHdẹp nhàeAFH cửawyir cheAFHo anhhQGs, hôeAFHm nZi7May wyircũng mnaCkhông phảhQGsi lwyirà neAFHgoại lệ.

Trwyirên hQGsbàn beAFHày teAFHoàn hQGsđồ ănwyir mhQGsà thwyirường mnaCngày hQGsanh wyirvẫn thíchhQGs ănhQGs, Zi7Mthế nhưnghQGs hômZi7M wyirnay Zi7Măn vhQGsào lZi7Mại chẳmnaCng thấmnaCy nZi7Mgon Zi7Mmiệng chúthQGs nào.wyir wyirCó lwyirẽ teAFHại vmnaCì dạoeAFH nàyhQGs awyirnh thựcwyir smnaCự quwyirá bmnaCận rộn.

mnaC- eAFHMẹ đãeAFH hQGsđặt khZi7Mách sạnhQGs tổZi7M chứhQGsc hôwyirn hQGslễ wyircho mnaCcon reAFHồi, ởmnaC khách…..
Mwyirẹ aeAFHnh bắmnaCt Zi7Mđầu neAFHói đhQGsến chuyệwyirn chuẩnhQGs eAFHbị mnaChôn lễ.hQGs mnaCGiang NhQGshan chẳmnaCng đeAFHể heAFHề đểZi7M tâmwyir đếnwyir nhữmnaCng gZi7Mì mmnaCẹ ahQGsnh đZi7Mang nói.

- CáceAFH Zi7Mcon kếtmnaC eAFHhôn xoeAFHng khmnaCông địZi7Mnh dọnmnaC vềhQGs nhwyirà ởmnaC thậthQGs à?

- hQGsKhông ạ…-hQGs GieAFHang Zi7MNhan cườihQGs cườmnaCi: hQGs- mnaCCon mnaCquen wyirở riêZi7Mng rồi!

- CmnaCũng phải!wyir wyir- MẹZi7M GZi7Miang NZi7Mhan tỏhQGs vẻZi7M mnaCrộng leAFHượng: eAFH- ThmnaCanh niêneAFH Zi7Mđều thhQGsích cóZi7M keAFHhông giaeAFHn rieAFHêng tZi7Mư! Zi7M- NmnaCói rồihQGs bàwyir đmnaCưa mắmnaCt nhwyirìn keAFHhắp chQGsăn pwyirhòng: wyir- Cwyiró cầeAFHn pwyirhải sửaeAFH lạimnaC cmnaCăn hhQGsộ nmnaCày keAFHhông con?

Giang NmnaChan bỏhQGs wyirđôi đũamnaC trêhQGsn tZi7May xwyiruống, đáp:eAFH mnaC- KhmnaCông cầnmnaC phiềneAFH phứcwyir nhQGshư veAFHậy Zi7Mđâu mẹ!

- mnaCDù shQGsao cũnwyirg phảiwyir eAFHmua seAFHắm mhQGsột vàiZi7M dụngmnaC cụwyir giZi7Ma đìnheAFH chứ….

- Gwyirần đâyeAFH côeAFHng tZi7My bậnZi7M lắm,eAFH cZi7Mon khôZi7Mng wyircó mnaCthời gZi7Mian đâu!

- KhôngZi7M saomnaC, đểZi7M mẹmnaC mhQGsua giúwyirp coneAFH! mnaC- MẹmnaC GmnaCiang NhaeAFHn hwyirào hmnaCứng nói.wyir ChỉhQGs Zi7Mcần wyircon traZi7Mi chịeAFHu kếtwyir hôneAFH thìZi7M eAFHcho dùZi7M chQGsó vấteAFH vảhQGs đwyirến đâmnaCu bàmnaC cwyirũng chấphQGs nhận.

Giang Nhwyiran chầnhQGs chmnaCừ mnaCmột chútmnaC đànwyirh gmnaCật đầu,wyir chẳhQGsng nhẽhQGs mẹwyir nóZi7Mi ghQGsì hQGsanh cũeAFHng gmnaCạt đmnaCi: wyir- VZi7Mâng, hQGsvất vảwyir mnaCcho mẹmnaC quá!

- CáiZi7M thằZi7Mng nàZi7My, sawyiro hQGsmà mnaCkhách hQGssáo vmnaCới mẹZi7M thế!

Sau kmnaChi twyirhu hQGsdọn peAFHhòng bZi7Mếp xoneAFHg xeAFHuôi, mZi7Mẹ GiaZi7Mng NhahQGsn chuẩnmnaC bwyirị rmnaCa vềmnaC. eAFHTrước kheAFHi đhQGsi mZi7Mẹ aeAFHnh cZi7Mhợt nmnaChớ eAFHra chuyệeAFHn hQGsgì mnaCđó, liềnmnaC nwyirgoảnh lạimnaC hQGsnỏi: mnaC- Àwyir phảhQGsi rồmnaCi….- Zi7Mmẹ lấyhQGs rwyira mZi7Một cmnaCái đZi7Miện theAFHoại đãmnaC tắwyirt hQGsmáy ởmnaC trowyirng hQGstúi rwyira vàmnaC nói:wyir eAFH- eAFHTiểu NgeAFHuyên, Zi7Mcái điệeAFHn thwyiroại nàymnaC eAFHcon đãmnaC đểZi7M eAFHở nheAFHà hơnZi7M meAFHột nămmnaC nZi7May rồieAFH. Nwyirếu eAFHnhư coZi7Mn mnaCđã khôwyirng Zi7Mdùng đếmnaCn thìmnaC mẹmnaC maeAFHng đhQGsi wyircho ngườiwyir thQGsa nhé!

Giang NhahQGsn mnaCngẩng đầuwyir nhìneAFH, cwyirhiếc điệhQGsn thoạihQGs ấeAFHy đượcmnaC bàyhQGs thQGsrong twyirủ kínZi7Mh, anmnaCh vừaeAFH nhwyirìn đãeAFH ưngeAFH Zi7Mý Zi7Mngay. KiểueAFH cáchZi7M đơnhQGs Zi7Mgiản, vwyirỏ ngoàiZi7M mhQGsàu đewyirn eAFHsang trọng….khôngwyir hQGshiểu vìwyir saZi7Mo mmnaCà aeAFHnh vừamnaC Zi7Mnhìn thấywyir wyirnó đãeAFH bỏeAFH tmnaCiền rwyira muZi7Ma nZi7Mó vềZi7M luônhQGs khôZi7Mng mnaCsuy nghĩeAFH, rồiZi7M đặtZi7M nhQGsó vàeAFHo hQGschiếc tủwyir đầuhQGs giường.

Hóa hQGsra đãhQGs đểZi7M nóhQGs wyirở Zi7Mđó hơnZi7M mmnaCột eAFHnăm trhQGsời Zi7Mrồi, cuốiZi7M chQGsùng vẫnmnaC chỉmnaC Zi7Mcoi lwyirà mnaCnhư mộwyirt vậeAFHt đểeAFH treAFHưng bZi7Mày meAFHà thôi.

Chẳng mấZi7My chốceAFH đmnaCã đếnwyir cwyiruối tháZi7Mng. wyirTrong buổiwyir họmnaCp tổhQGsng eAFHkết mnaCcuối thámnaCng, shQGsếp hếtZi7M lờeAFHi khQGshen wyirngợi VmnaCân VeAFHy. KháchhQGs hmnaCàng mnaCcủa Zi7Mcông eAFHty hQGsđã gọimnaC đieAFHện đếeAFHn hếthQGs lhQGsời khZi7Men ngợZi7Mi vwyirà tỏmnaC wyirra vZi7Mô cùngeAFH hàiwyir lhQGsòng vớeAFHi thhQGsái độwyir vàwyir chZi7Mất lưZi7Mợng phụcmnaC vhQGsụ củawyir cZi7Mông wyirty. SếeAFHp còhQGsn thưởngeAFH chQGsho VânZi7M VhQGsy hQGsba mnaCnghìn tệ.

Cô cònwyir chưaZi7M đượcmnaC lĩnhZi7M wyirtiền hQGsthì cácmnaC đồngmnaC neAFHghiệp đãwyir hmnaCò wyirreo đeAFHòi VâeAFHn wyirVy phảiwyir khawyiro. VừaeAFH haZi7My mnaCở trhQGsên ceAFHon pmnaChố gầneAFH đóeAFH mmnaCới khhQGsai wyirtrương mộtZi7M cwyirửa hàhQGsng đồhQGs neAFHướng, mọimnaC Zi7Mngười Zi7Mai nấyZi7M hQGsđều nghỉZi7M làeAFHm mnaCtừ sớwyirm eAFHvà rmnaCa đmnaCó Zi7Mngồi twyirụ eAFHtập vZi7Mới nhau.

Cô còhQGsn chưhQGsa đượchQGs eAFHlĩnh Zi7Mtiền tZi7Mhì cZi7Mác đồnZi7Mg nghiwyirệp đhQGsã eAFHhò eAFHreo hQGsđòi VânZi7M VhQGsy phảihQGs khaeAFHo. VừaeAFH haZi7My ởwyir trhQGsên cwyiron mnaCphố gầnZi7M đóhQGs mớimnaC khmnaCai trươnZi7Mg meAFHột cửmnaCa hànghQGs đồeAFH nướng,mnaC Zi7Mmọi ngườimnaC ahQGsi nấhQGsy đeAFHều ngmnaChỉ hQGslàm twyirừ sớmnaCm vàmnaC rhQGsa đóhQGs nZi7Mgồi tụZi7M teAFHập vớihQGs nhau.

eAFHChẳng mấyhQGs khhQGsi đượchQGs vhQGsui eAFHvẻ thếeAFH nàZi7My, chmnaCo dùeAFH cówyir eAFHmất wyirtiền cũZi7Mng thấyZi7M đeAFHáng! Dwyirù gìmnaC thQGshì đZi7Mây cũneAFHg eAFHlà tiềnZi7M Zi7Mcủa sếpmnaC Zi7Mchứ mnaCđâu phQGshải tiềnZi7M củaZi7M cmnaCô. Mwyirọi wyirngười ngồihQGs xhQGsung wyirquanh cáihQGs bàZi7Mn, Zi7Mcụng wyirli chúeAFHc mừwyirng vZi7Mà eAFHăn uốwyirng wyirno eAFHsay. SmnaCau kZi7Mhi ăwyirn uốngZi7M xongZi7M, họhQGs lạmnaCi rủwyir nhaeAFHu đhQGsến KwyirTV hát.

Nwyirhân lúeAFHc wyirđám đwyiràn ômnaCng Zi7Mcon trhQGsai đaeAFHng hátwyir hwyirò, mấyeAFH chQGshị ehQGsm phụZi7M nữmnaC Zi7Mliền ngồiZi7M tmnaCúm tụeAFHm wyirvới nhhQGsau buômnaCn dưmnaCa lê.

Zi7M- ThZi7Mật mnaCkhông ngờwyir trướcwyir wyirkhi kếmnaCt hôwyirn lhQGsại ghQGsặp pwyirhải chuywyirện mnaCnày! Zi7M- Tôwyirn KìmnaC mímnaCm môZi7Mi nhZi7Mấp mộtmnaC ngZi7Mụm mnaCrượu vanZi7Mg: wyir- mnaCCác hQGschị Zi7Mnói mnaCxem cómnaC kìeAFH lạeAFH khôZi7Mng, đúnghQGs vmnaCào lúcmnaC neAFHày gặphQGs lạhQGsi hQGsanh ấmnaCy, hhQGsóa eAFHra hQGsanh ấywyir đếeAFHn ghQGsiờ wyirvẫn wyircòn ceAFHhưa kếtmnaC hôn!

ĐúngmnaC vhQGsào lmnaCúc cmnaChuẩn bhQGsị nắmZi7M teAFHay mnaCvị Zi7Mhôn mnaCphu bướchQGs vmnaCào lễeAFH đườngwyir teAFHhì eAFHTôn KeAFHì lạiwyir tìmnaCnh wyircờ gặwyirp lạwyiri ngưZi7Mời eAFHyêu cũ.

- mnaCThế chQGsậu địnZi7Mh lựwyira chọneAFH rZi7Ma làmeAFH saowyir? mnaC- TiểhQGsu mnaCThu teAFHò Zi7Mmò hỏi.

Vẻ mwyirặt TôneAFH KZi7Mì cóeAFH Zi7Mchút đaeAFHu mnaCkhổ, hQGschỉ cóeAFH điềuZi7M mnaCđây eAFHchẳng hQGsqua chQGshỉ hQGslà shQGsự hQGsu uấtwyir Zi7Mtrong mộmnaCt vàwyiri giZi7Mây Zi7Mngắn ngủi.Zi7M Zi7MChỉ vàhQGsi giâyZi7M sawyiru cômnaC wyirđã neAFHở Zi7Mnụ cườimnaC tươwyiri rói:mnaC eAFH- eAFHLựa cmnaChọn tmnaChế nào?eAFH ĐươngeAFH nhiêZi7Mn eAFHlà tôwyiri vẫZi7Mn sẽwyir kwyirết hômnaCn hQGstheo wyirđúng kmnaCế hoạeAFHch, chẳneAFHg nhwyirẽ aneAFHh ấeAFHy độtwyir nwyirhiên xuwyirất hiệnwyir nóeAFHi rằnZi7Mg vẫmnaCn cònZi7M ymnaCêu tôZi7Mi wyirthì Zi7Mtôi phZi7Mải bỏmnaC đZi7Mám cướimnaC đểwyir mnaCquay lạiwyir vớihQGs aeAFHnh mnaCấy chắcmnaC? CmnaCho mnaCdù tôimnaC mnaCcó yêueAFH anhQGsh ấymnaC eAFHđến mZi7Mức nhQGsào cũnghQGs sZi7Mẽ khôZi7Mng Zi7Mlàm nhưwyir vậy.hQGs wyirĐâu cwyiró cònZi7M làZi7M mwyirấy wyircô bé,mnaC cậmnaCu béwyir nôZi7Mng Zi7Mnổi nZi7Mhư trướZi7Mc đâhQGsu, còhQGsn cZi7Mó mnaCai dámnaCm tieAFHn tưởngmnaC vwyirào hQGsmột eAFHthứ tìmnaCnh ymnaCêu chẳngeAFH bahQGso hQGsgiờ phôiZi7M pheAFHai nữamnaC cmnaChứ? TrZi7Mước mnaCđây cmnaCậu wyirnói hQGscậu mnaCthề noZi7Mn mnaChẹn biểnwyir vớeAFHi Zi7Mmột người,mnaC eAFHcả đờimnaC chỉwyir wyiryêu mộthQGs mnaCmình ngưeAFHời ấyeAFH thôimnaC, ceAFHó lẽZi7M mọeAFHi ngườiwyir wyirsẽ cảwyirm Zi7Mđộng đếZi7Mn rớtwyir nướmnaCc mắt.mnaC NhmnaCưng Zi7Mbây giờmnaC hQGsmà Zi7Mcậu nówyiri vậymnaC, mhQGsọi hQGsngười veAFHẫn shQGsẽ rZi7Mơi nướcmnaC mắteAFH, neAFHhưng mZi7Mà làZi7M cưhQGsời chảyeAFH nướcwyir mắeAFHt. Quwyirá khứmnaC Zi7Mchỉ lhQGsà Zi7Mquá khứeAFH, kheAFHông thểwyir wyirđể quZi7Má khứhQGs trmnaCở thànhQGsh vậhQGst wyircản chZi7Mo tươnghQGs lawyiri được!

Tiểu Zi7MThu tiếcmnaC nuwyirối mnaCthở dài:wyir mnaC- Lẽwyir nàhQGso bâymnaC Zi7Mgiờ awyiri eAFHnấy mnaCđều bịwyir hieAFHện thựceAFH Zi7Mhóa hếteAFH rồiZi7M heAFHay sao?

wyirTôn eAFHKì cZi7Mười cườiZi7M eAFHnói: hQGs- ĐâyZi7M wyirlà hZi7Miện thực,mnaC cũngwyir làhQGs mộeAFHt Zi7Msự lựZi7Ma chhQGsọn hếteAFH sứcwyir bhQGsình thườnghQGs! ChẳngmnaC aZi7Mi muốnZi7M mamnaCng mộeAFHt hQGsthứ Zi7Mmơ hồZi7M Zi7Mra đểZi7M đáwyirnh hQGscuộc cZi7Mả Zi7Mđời wyirmình cả!wyir MàeAFH tìZi7Mnh ymnaCêu lạiZi7M lZi7Mà thứwyir meAFHơ hồZi7M nmnaChất trZi7Mong eAFHcái eAFHthế mnaCgiới này!

- mnaCTìm lạihQGs giấcwyir mộngwyir twyirình yêumnaC mnaCchẳng hQGsqua chỉeAFH lhQGsà mộtZi7M sựZi7M wyirhoang tưởnwyirg. MộnZi7Mg cũZi7M, chẳngeAFH Zi7Mqua cũwyirng chỉZi7M lhQGsà mộtZi7M giấmnaCc mộnghQGs meAFHà thôi!

Tôn KZi7Mì nóiwyir đúngZi7M, đhQGsó cwyirhẳng quwyira wyirchỉ Zi7Mlà wyirmột gieAFHấc mơ.

Vì hômeAFH Zi7Msau eAFHcòn peAFHhải wyirđi eAFHlàm nêZi7Mn meAFHọi wyirngười vuhQGsi chơihQGs đếwyirn wyirmười gihQGsờ eAFHlà lụcwyir wyirtục giảmnaCi twyirán hếteAFH. Vâwyirn hQGsVy reAFHa quầyZi7M teAFHhanh mnaCtoán rồieAFH cùngmnaC TieAFHểu TeAFHhu hQGsra bếmnaCn mnaCxe beAFHuýt. Rwyira Zi7Mđến bếnmnaC xeeAFH, mởZi7M wyirtúi mnaCra lấyhQGs tiềwyirn lmnaCẻ twyirhì chQGsô mnaCmới phhQGsát Zi7Mhiện rmnaCa lZi7Mà điệnhQGs thoạiZi7M củaeAFH mwyirình khZi7Mông hQGscó ởZi7M teAFHrong túi.

- CậumnaC nhớZi7M hQGslại chmnaCo kwyirĩ Zi7Mvào, cówyir phwyirải lZi7Mà đểeAFH Zi7Mquên điệnwyir thoZi7Mại ởZi7M wyirKTV rmnaCồi không?

VmnaCân Zi7MVy nhớZi7M kĩmnaC lại,Zi7M baZi7Mn nãeAFHy vìhQGs smnaCợ tiếnghQGs eAFHnhạc queAFHá ồnZi7M kheAFHông theAFHể nhQGsghe thZi7Mấy hQGstiếng cZi7Mhuông đimnaCện thohQGsại nêmnaCn côZi7M đãhQGs lấyeAFH điệnwyir thoạihQGs wyirra wyirkhỏi túeAFHi Zi7Mvà đểwyir lmnaCên Zi7Mghế sôhQGs phhQGsa. TheAFHế mhQGsà wyirlúc rwyira vmnaCề côeAFH lạmnaCi qeAFHuên wyirkhông hQGscầm theo.

eAFH- TớeAFH mộteAFH mìnwyirh quamnaCy lạiZi7M đówyir lấZi7My eAFHlà đeAFHược rồi!Zi7M CậuhQGs vềmnaC đeAFHi, nhQGshà eAFHcậu xa!

- KhômnaCng seAFHao! eAFH- eAFHTiểu Twyirhu túwyirm lấymnaC cáeAFHnh tZi7May eAFHVân hQGsVy: eAFH- mnaCTớ đeAFHi vwyirới cậwyiru, wyircùng lZi7Mắm teAFHhì wyirvề nZi7Mhà cậuhQGs ngủeAFH mộthQGs đwyirêm chứhQGs gì!

Hai ngườimnaC vhQGsừa nóihQGs vừaZi7M cZi7Mhạy vộhQGsi vànmnaCg mnaCvề phíwyira Zi7Mquán kareAFHaok đmnaCể mnaClấy điệnwyir thZi7Moại. Vânwyir VmnaCy eAFHđi nhwyiranh đZi7Mến nỗZi7Mi khiếnhQGs chwyiro TieAFHểu TheAFHu ceAFHhạy eAFHđuổi thmnaCeo mệthQGs wyirđến mnaCbở hơiZi7M mnaCtai: Zi7M- eAFHTiểu eAFHVy, chQGsậu đừngmnaC smnaCốt rộtmnaC, điệnwyir thoZi7Mại đmnaCể ởwyir đấwyiry khôngeAFH mấtZi7M đmnaCược đâu.eAFH Bìnwyirh mnaCthường cậeAFHu ghQGsiữ điệeAFHn thomnaCại rấmnaCt mnaCkĩ, cóhQGs wyirphải eAFHlà sợmnaC ngườiZi7M khácmnaC phátwyir hiệeAFHn rZi7Ma bhQGsí wyirmật gZi7Mì trmnaCong đówyir kwyirhông hả?

Tiểu ThQGshu nmnaCói bừaZi7M nhưnghQGs leAFHại tmnaCrúng ngmnaCay tiZi7Mm đenmnaC củawyir hQGsVân Vy.

Zi7MTrong điệnmnaC thoạieAFH mnaCcủa Zi7Mcô cmnaCó ceAFHhứa mnaCbí mậtwyir khhQGsông theAFHể nZi7Mói chmnaCo ngườimnaC kháceAFH biếteAFH đeAFHược. SmnaCau khZi7Mi thQGshời gZi7Mian qZi7Muay eAFHngược trởwyir lạhQGsi,cô wyirđã chạyeAFH đếneAFH trướhQGsc cửaeAFH nheAFHà wyirnhà Zi7MGiang Nhanwyir, dmnaCùng Zi7Mmáy ảnhZi7M cwyirhụp mnaClại mộthQGs bwyirức ảmnaCnh củZi7Ma GiamnaCng NhanhQGs. SZi7Mau kheAFHi mwyirua eAFHđiện thoạihQGs hồmnaCi đầuhQGs nămhQGs, Zi7Mcô đwyirã cZi7Mhuyển bứchQGs ảnhhQGs hQGsấy vmnaCào troZi7Mng bộeAFH nhQGshớ máhQGsy. NgộhQGs nhớhQGs ceAFHó ngườimnaC lấywyir đượchQGs cáimnaC máyZi7M rồZi7Mi eAFHmở reAFHa xZi7Mem ảhQGsnh, eAFHphát hiệZi7Mn rhQGsa bứchQGs ảnhhQGs ấy…chắchQGs cũZi7Mng khQGshông mnaCcó vwyirấn đềZi7M gwyirì đZi7Mâu nhwyirỉ? KeAFHhông đưeAFHợc, côwyir Zi7Mkhông twyirhể mạowyir hwyiriểm Zi7Mnhư vậyeAFH Zi7Mđược! CeAFHô nhấhQGst hQGsđịnh phQGshải tìmZi7M lmnaCại đeAFHiện thohQGsại. ChueAFHyện nàyZi7M mwyirà đểwyir chwyiro GieAFHang Zi7MNhan Zi7Mbiết Zi7Mđược, hQGschắc chắnhQGs aZi7Mnh wyirsẽ chhQGso rằhQGsng cwyirô làeAFH mộhQGst kmnaCẻ bmnaCiến wyirthái, mộthQGs cZi7Mon điên.

Trưwyirớc khQGsia, mnaClúc wyircô eAFHvà GiaeAFHng NhahQGsn còhQGsn ởmnaC bêmnaCn nhQGshau, cZi7Mô hQGsluôn teAFHhể hiZi7Mện nhữnmnaCg mặtmnaC tốwyirt Zi7Mcủa mìneAFHh teAFHrước mnaCmặt anheAFH. BhQGsây giờmnaC mwyirặc wyirdù khôeAFHng Zi7Mcó duyênZi7M phậeAFHn đượchQGs ởeAFH Zi7Mbên mnaCnhau hQGsnhưng cũmnaCng khhQGsông thểZi7M đểhQGs awyirnh wyircó ấnwyir tưmnaCợng xấhQGsu vềmnaC côwyir được.

- NàhQGsy aeAFHnh! Zi7M- eAFHVân VmnaCy leAFHao đếnZi7M qZi7Muầy hQGsthu tiền:Zi7M eAFH- TômnaCi wyirvừa ngồiwyir ởwyir phònmnaCg mnaC302, hìmnaCnh nhưZi7M điệeAFHn thoạwyiri củaeAFH tôhQGsi wyirvẫn còwyirn đểhQGs trmnaCong đeAFHó! hQGs- VừhQGsa hQGsnói VhQGsân wyirVy vhQGsừa mówyirc rhQGsa hóaZi7M đơnhQGs vừawyir teAFHhanh toán.

- eAFHXin hQGscô đợimnaC hQGscho mộZi7Mt cheAFHút! Zi7MĐể tôwyiri hỏiZi7M nmnaChân viêeAFHn pheAFHục mnaCvụ xemnaCm sZi7Mao!- ceAFHô Zi7Mgái ởwyir quầymnaC hQGsthanh toáneAFH lịchwyir hQGssự chấnwyir awyirn eAFHcô rồeAFHi eAFHnhấc máwyiry gọwyiri cmnaCho neAFHhân viêmnaCn pheAFHục vụ.

TrốngZi7M Zi7Mngực VeAFHân Zi7MVy đậhQGsp theAFHình thịchwyir, mmnaCắt dáeAFHn chặwyirt vàmnaCo mnaCcô gZi7Mái đứnhQGsg wyirở quầy.
CeAFHô gáiwyir đómnaC hỏhQGsi nwyirhân viêwyirn phụcwyir hQGsvụ vZi7Mài wyircâu làhQGs hQGslập tứcZi7M chQGsó đáwyirp án:
eAFH- NhâmnaCn vihQGsên dZi7Mọn mnaCdẹp nówyiri Zi7Mban eAFHnãy deAFHọn phòmnaCng khôneAFHg nZi7Mhìn tZi7Mhấy điệnZi7M thoeAFHại củZi7Ma cô!hQGs hQGs- CmnaCô wyirgái đZi7Mó nói.

VeAFHân Zi7MVy vẫneAFH keAFHhông nảnhQGs lhQGsòng: hQGs- ĐiệnhQGs thomnaCại cmnaCủa tôihQGs cówyir màhQGsu đenhQGs, cóeAFH keAFHhi lạiZi7M reAFHơi Zi7Mvào Zi7Mkhe ghếhQGs nàoZi7M đóZi7M màmnaC ngườihQGs Zi7Mđó khômnaCng nhìhQGsn thhQGsấy, tmnaCôi cówyir thwyirể lêwyirn đZi7Mó teAFHìm hQGscó đượcmnaC không?

- XeAFHin lỗwyiri cZi7Mô, phònwyirg hQGs302 hiệnhQGs hQGsgiờ mnaCđã ceAFHó kháchwyir hQGsvào rồeAFHi, eAFHchúng tôwyiri phảmnaCi mnaCđược sựZi7M đồngwyir Zi7Mý củaeAFH kháchZi7M mớimnaC dámwyir eAFHcho mnaCcô veAFHào Zi7M!- eAFHCô Zi7Mgái ởZi7M quầyeAFH lễhQGs Zi7Mtân eAFHmỉm cwyirười giảihQGs thíZi7Mch, seAFHau đóZi7M đưawyir tahQGsy hQGsra hQGsmời VâneAFH eAFHVy nwyirgồi vàowyir gmnaChế cheAFHờ đợiwyir: eAFH- wyirMời eAFHcô ngZi7Mồi xuhQGsống đâhQGsy đợiwyir mộtwyir ceAFHhút, chQGshúng tôieAFH wyirđã ceAFHho wyirngười vàoZi7M hỏihQGs wyirrồi ạ!

Một Zi7Mcốc trmnaCà hZi7Moa cwyirúc nóngZi7M Zi7Mhổi đượceAFH bmnaCê eAFHđến trướchQGs mặmnaCt wyircô, VâhQGsn VZi7My chẳngeAFH mnaCbuồn ueAFHống wyirlấy meAFHột ngụm,mnaC mnaCmắt cứwyir dámnaCn Zi7Mchặt vàZi7Mo quầy.

Đáng nhẽwyir rmnaCa côhQGs khôngZi7M nwyirên lưmnaCu lạihQGs ảnhZi7M củaZi7M GianZi7Mg NhanZi7M. DùeAFH saZi7Mo aZi7Mnh cZi7Mũng mnaCđâu còwyirn eAFHlà wyirngười hQGsyêu củawyir ceAFHô hQGsnữa. Zi7MCô mnaCcất gimnaCữ nhữngeAFH gZi7Mì wyircó lhQGsiên quhQGsan đếhQGsn eAFHanh, léhQGsn lwyirút nhmnaCư mộtmnaC têZi7Mn ăwyirn trộeAFHm, thếmnaC nZi7Mày còmnaCn Zi7Mra Zi7Mthể Zi7Mthống gìeAFH nữamnaC chứ?

Nỗi tươngwyir tư,eAFH mnaCsự mZi7Mong nhwyirớ khiếhQGsn cwyirho mnaCcô cóhQGs hQGscảm Zi7Mgiác wyirnhư đamnaCng làmeAFH chuyệnhQGs wyirgì mnaCtội lỗi…mnaCmà wyirđối tượngeAFH bịeAFH phạmhQGs tộwyiri lhQGsại hQGslà ngườihQGs Zi7Mmà Zi7Mcô đãmnaC Zi7Mthề mnaCnon hẹneAFH bmnaCiểu. NghQGshĩ đếneAFH đâyeAFH wyirtrái tieAFHm cômnaC chợtmnaC đaeAFHu đZi7Mớn neAFHhư bhQGsị ahQGsi đówyir bóZi7Mp nghẹt.

Không biếtwyir hQGscó phảZi7Mi mnaClà hQGsvì hQGs“có twyirật giậtmnaC wyirmình” mnaChay mnaCkhông mmnaCà côeAFH cứhQGs cảhQGsm eAFHthấy hQGscó gìZi7M đómnaC khônhQGsg lZi7Mành đaZi7Mng chờmnaC đợiZi7M mình.mnaC NgộmnaC eAFHnhỡ Zi7Mbị mnaCphát hZi7Miện…cô bimnaCết eAFHgiải thíwyirch eAFHthế nàowyir đây.hQGs ĐamnaCng mảihQGs Zi7Mmê nghĩhQGs ngợiwyir vZi7Mẩn veAFHơ thì….

- ThưaeAFH cô…-Zi7M Cwyirô gáwyiri ởwyir qwyiruầy lễhQGs eAFHtân lênwyir mnaCtiếng: eAFH- ĐieAFHện tZi7Mhoại eAFHcủa Zi7Mcô đwyirã wyirtìm thấhQGsy rồi,hQGs nhZi7Mưng veAFHị kháwyirch nhặtwyir đượwyirc điệnhQGs eAFHthoại củahQGs cômnaC mnaCyêu cầumnaC đíchwyir Zi7Mdanh côZi7M Zi7Mlên lấy!

Vừa hawyiry wyirtin mnaCđã tìeAFHm đượcmnaC điệnmnaC thoạmnaCi, VâZi7Mn VeAFHy hQGschưa kịhQGsp theAFHở phQGshào tZi7Mhì cwyirâu hQGsnói tiếphQGs wyirtheo củZi7Ma chQGsô phụchQGs veAFHụ khiwyirến wyircho VhQGsân wyirVy giZi7Mật thZi7Mót: Zi7M- TạhQGsi saeAFHo lạiZi7M bảoZi7M đíchQGsh dwyiranh tôhQGsi đwyirến lấy?Zi7M mnaC- VâmnaCn wyirVy Zi7Mđứng dậyeAFH, ngầZi7Mn nwyirgừ hỏi.

Cô gámnaCi đówyir bìnmnaCh thảmnaCn wyirnói: Zi7M- Cówyir lẽZi7M làeAFH eAFHmuốn wyirlàm quwyiren vớZi7Mi côhQGs mnaCthôi ạ!

Vân Vwyiry thZi7Mật sựeAFH hQGskhông thQGshể hwyiriểu nổZi7Mi, ceAFHó eAFHlí dhQGso mnaCgì đểwyir phảihQGs lZi7Màm wyirnhư vwyirậy đâu?

- CámeAFH ơnhQGs, teAFHôi wyirbiết rồmnaCi! wyir– Cwyirô dừnZi7Mg lạimnaC mmnaCột látZi7M eAFHrồi mnaCnói tiếmnaCp: eAFH- Kháchwyir eAFHtrên phQGshòng hQGsđó eAFHlà nhQGsam wyirhay nữ?

- Zi7MLà neAFHữ ạZi7M! mnaC- mnaCCô gmnaCái đwyiró meAFHỉm cườieAFH đáp.

Là nmnaCữ, Zi7Mvậy eAFHthì tốt.

Vân mnaCVy eAFHthở wyirphào nhẹwyir nhõm,hQGs ítwyir nhấteAFH mnaCthì đấyhQGs cmnaCũng kheAFHông phảihQGs hQGslà Gwyiriang NheAFHan, khwyirông phZi7Mải GZi7Miang NhmnaCan teAFHhì tốhQGst! NghQGshĩ đếneAFH đeAFHó VânZi7M VhQGsy lhQGsiền cườeAFHi chếZi7M nhhQGsạo bwyirản Zi7Mthân. CeAFHó lmnaCẽ tạZi7Mi vwyirì gầnmnaC đZi7Mây cZi7Mô thZi7Mường xuywyirên gặpwyir GeAFHiang NmnaChan nwyirên teAFHhần kineAFHh hQGslúc nàoeAFH cũhQGsng mnaCcăng thmnaCẳng. Zi7MTrên đờiZi7M nmnaCày lmnaCàm gìhQGs cómnaC chuyệnhQGs tmnaCrùng eAFHhợp đếnwyir nhưZi7M vwyirậy, cZi7Mhẳng nhQGshẽ GiaeAFHng NZi7Mhan hQGslúc nàZi7Mo cwyirũng xuấtmnaC hZi7Miện ởmnaC nhữngeAFH mnaCnơi wyircô đến?

Vân wyirVy vàwyir ThQGsiểu ThmnaCu cùngwyir đimnaC wyirvào thwyirang máywyir thmnaCeo nwyirgười pZi7Mhục vụ.
TroneAFHg hQGsthang mhQGsáy eAFHđang hQGsphát bảnwyir nheAFHạc rấthQGs thịnZi7Mh hmnaCành. TiểumnaC ThhQGsu mnaCcũng lhQGsẩm bẩmZi7M hZi7Mát teAFHheo, thếZi7M nhưnmnaCg Zi7MVân wyirVy chẳnZi7Mg chQGsó mnaCbụng hQGsdạ wyirnào mmnaCà eAFHnghe hQGsnữa. Sawyiru khmnaCi lấyhQGs đượceAFH hQGsđiện thoạhQGsi, việcwyir đZi7Mầu tiZi7Mên eAFHmà cômnaC phảimnaC làmhQGs mnaClà xóhQGsa beAFHức ảhQGsnh củwyira GimnaCang NeAFHhan đwyiri. QuhQGsa lầnwyir nàyhQGs cômnaC đãeAFH Zi7Mrút rmnaCa đượcwyir Zi7Mbài heAFHọc eAFHxương máu.

wyirTrong pmnaChòng vọngwyir rmnaCa tiếZi7Mng cườZi7Mi nóeAFHi ồwyirn àoeAFH. eAFHCô hQGsphục eAFHvụ lZi7Mễ phéwyirp Zi7Mgõ cửaZi7M rồmnaCi đẩymnaC Zi7Mcửa bưeAFHớc vào.

Vân VeAFHy ceAFHòn chưaZi7M mnaCkịp nwyirói mnaCmục đícwyirh đmnaCến hQGsđây thìhQGs hQGsmột côZi7M hQGsgái hQGstóc mnaCdài wyirđã ngoảZi7Mnh đầeAFHu leAFHại nheAFHìn ceAFHô. Cwyirô wyirta eAFHcó mwyirột đôihQGs eAFHmắt hQGsto tròhQGsn nhwyirư mắwyirt naimnaC, lúhQGsc cườwyiri trênmnaC mhQGsá cmnaCó hmnaCiện hQGsra hhQGsai hQGscái mhQGsá lúmZi7M rấtZi7M mnaCsâu. ÁneAFHh eAFHmắt củeAFHa cômnaC wyirta dwyirừng wyirlại trênhQGs mặtwyir TiểuhQGs wyirThu khoảwyirng eAFHhai giâZi7My rZi7Mồi lậpwyir twyirức dwyirán cheAFHặt vàowyir mmnaCặt VâeAFHn Vy.

HahQGsi bêmnaCn nwyirhìn nmnaChau mấtZi7M vàmnaCi giâyZi7M, độtmnaC nhiZi7Mên VmnaCân VeAFHy cwyirảm thấymnaC khueAFHôn mặtZi7M nàZi7My quehQGsn qumnaCen nmnaChưng nmnaChất thờiwyir eAFHcô khôwyirng thểhQGs nhmnaCớ mnaCra đãeAFH hQGsgặp ởZi7M đâu.

- TheAFHật eAFHsự reAFHất xhQGsin lhQGsỗi Zi7Mvì đãhQGs làeAFHm pmnaChiền cácwyir bZi7Mạn! mnaC- hQGsNếu nhưhQGs đmnaCối pZi7Mhương đãhQGs kwyirhông lêneAFH tmnaCiếng thìhQGs VâneAFH VeAFHy đànhwyir phảZi7Mi lịchwyir shQGsự eAFHcất lời.

- KeAFHhông mnaCsao! Zi7M- CeAFHô gáiwyir tómnaCc dàmnaCi xZi7Minh đẹZi7Mp đeAFHi mnaCđến thQGsrước mặtZi7M VânZi7M VyhQGs, chìwyira cáZi7Mi điệnZi7M thZi7Moại hQGsra trướcZi7M mhQGsặt cô:Zi7M hQGs- CeAFHô xeeAFHm xewyirm đâyZi7M cóZi7M phhQGsải điệnmnaC theAFHoại củahQGs hQGscô không?

Chwyiriếc điệeAFHn teAFHhoại màuhQGs đen,eAFH teAFHrên đówyir wyircó trZi7Meo meAFHột mnaCcái mwyiróc điệnhQGs thoeAFHại wyircó hìnwyirh quảhQGs cwyirầu thủymnaC Zi7Mtinh lóneAFHg lánh.

Thật khôngmnaC ngờhQGs cóZi7M thZi7Mể eAFHtìm thwyirấy cáiwyir Zi7Mđiện thoạZi7Mi củaZi7M mìwyirnh dễZi7M dwyiràng đếZi7Mn neAFHhư hQGsvậy. VâZi7Mn VhQGsy mỉwyirm cườiZi7M đáeAFHp: hQGs- ĐúZi7Mng làmnaC cZi7Mủa tôi!

Cwyirô gáeAFHi đóhQGs nhQGsheo neAFHheo hQGsmắt hỏi:wyir Zi7M- ThhQGsật seAFHự lmnaCà eAFHcủa ceAFHô ư?

Vân Zi7MVy nhwyirìn cmnaCô twyira bằngmnaC ánmnaCh mắtwyir khZi7Mó hiểu,hQGs lẽhQGs nàohQGs Zi7Mcô Zi7Mlại nhậeAFHn bừZi7Ma wyirđiện theAFHoại củawyir ngườeAFHi kháceAFH leAFHà củhQGsa mình?

- wyirVậy, cwyirái nàZi7My thQGshì sahQGso? mnaC- NhữngmnaC wyirngón thQGsay trắngeAFH eAFHnõn eAFHlại eAFHgiơ rwyira mộeAFHt chieAFHếc điwyirện thwyiroại khác.

MeAFHột chiếchQGs mnaCđiện mnaCthoại giZi7Mống hệt,wyir điềuwyir khiếnmnaC Zi7Mcho ngườZi7Mi kháchQGs keAFHhông thwyirể ngwyirờ đếneAFH eAFHđó làmnaC ngamnaCy wyircả eAFHcái mówyirc đeZi7Mo điệneAFH thoạmnaCi hQGscũng giốngmnaC hệt.

hQGsTrên eAFHđời Zi7Mlại Zi7Mcó hQGschuyện twyirrùng wyirhợp thếhQGs sao?

- ChZi7Mẳng tráchwyir wyirmà ceAFHô lạimnaC Zi7Mnhận nhầm,eAFH wyirban đhQGsầu eAFHtôi cũngmnaC neAFHhận nhầeAFHm đấy!

Vân VZi7My ngâhQGsy ngưmnaCời khônZi7Mg biếtZi7M phảihQGs hQGslàm sao.

- ChiếhQGsc mnaCđiện thoạZi7Mi nàymnaC eAFHlà củZi7Ma chồngwyir chưahQGs cướiwyir mwyirua cwyirho tôhQGsi, cònZi7M cáimnaC móeAFHc đeohQGs điệnwyir thoeAFHại nàeAFHy tôwyiri vớimnaC chồnwyirg eAFHchưa mnaCcưới mớeAFHi wyircùng đeAFHi ceAFHhọn gmnaCần đâymnaC !eAFH- CeAFHô wyirta wyirkhẽ mZi7Mấp máyhQGs môi,eAFH mnaCánh hQGsmắt ceAFHhăm chúhQGs nhhQGsìn VânZi7M VhQGsy, dườnghQGs nhQGshư muốnZi7M thămnaCm dZi7Mò điềuwyir gwyirì đhQGsó teAFHừ ceAFHô: Zi7M- ĐiềueAFH khiếnhQGs cwyirho tôihQGs Zi7Mbất nghQGsờ nhấthQGs eAFHlại làZi7M…- hQGscô teAFHa wyirấn vàoZi7M bhQGsàn wyirphím, wyirmàn hwyirình smnaCáng lênhQGs, Zi7Msau đówyir Zi7Mgiơ mnaCra teAFHrước mặthQGs VânhQGs Vy.

Tiểu TheAFHu Zi7Mkinh ngạhQGsc “AhQGs” lhQGsên mmnaCột tiếng.Zi7M BứcmnaC ảnhhQGs cmnaCủa GmnaCiang NhhQGsan đeAFHã hiệneAFH lmnaCên màhQGsn hìnwyirh. TihQGsm hQGsVân VeAFHy nhwyirư thắteAFH lại.

-Cô chQGsó thểZi7M hQGsnói chmnaCo tôhQGsi biếZi7Mt đwyirây lZi7Mà aZi7Mi không?

Cô eAFHchưa bwyirao gimnaCờ eAFHdám lhQGsàm việceAFH mnaCxấu, bhQGsởi Zi7Mvì smnaCợ mộmnaCt Zi7Mngày shQGsẽ bịwyir hQGsngười kháhQGsc vạchhQGs hQGstrần. ThhQGsế màwyir hôZi7Mm nZi7May, đốieAFH mnaCmặt eAFHvới Zi7Mcô gáhQGsi nàwyiry, chQGsô lạiZi7M thấeAFHy bấthQGs lựcmnaC vmnaCà shQGsợ mnaChãi hQGsnhư mộtmnaC tênwyir mnaCkẻ chQGsắp bịwyir bắthQGs tạihQGs trận.

TZi7Mất hQGscả nhữngeAFH ngườmnaCi mnaCngồi tromnaCng pmnaChòng đềuZi7M hưhQGsớng mắtmnaC Zi7Mvề wyirphía cô.Zi7M VâmnaCn wyirVy hoahQGsng mawyirng nheAFHìn vmnaCào đôeAFHi mnaCmắt tứhQGsc tmnaCối Zi7Mđang nhZi7Mìn thẳngZi7M vwyirào mặthQGs mìhQGsnh kwyiria, hQGscô kZi7Mhông Zi7Mthể eAFHnói vớiZi7M wyirmọi ngườiZi7M mnaCtrên thếmnaC giớihQGs nàyZi7M rằng,mnaC đâeAFHy chmnaCính làwyir mnaCngười hQGsyêu củamnaC cô,wyir lZi7Mà ngườZi7Mi đhQGsã chZi7Mết đmnaCi giờhQGs đượZi7Mc sốnghQGs lạieAFH nhờhQGs thwyirời eAFHgian quamnaCy ngượcZi7M tZi7Mrở lại..

Thấy VZi7Mân VhQGsy khôeAFHng mnaCnói nănghQGs gmnaCì, đốieAFH phươnmnaCg cànghQGs tỏwyir wyirra huwyirng hăng.

- Tạwyiri sZi7Mao côZi7M lạiwyir cóZi7M ảnhZi7M chồngZi7M cmnaChưa cướeAFHi eAFHcủa tôi?

- mnaCHai ngườihQGs qeAFHuen bmnaCiết wyirnhau à?

Trước hamnaCi câuwyir hỏihQGs đhQGsầy tínwyirh ceAFHhất vấneAFH nmnaCày, Zi7MVân wyirVy còhQGsn cZi7Mhưa khQGsịp trảwyir lờiZi7M thìZi7M TiểuZi7M TeAFHhu đãZi7M nổiZi7M quạmnaCu Zi7Mlên: hQGs- NàyeAFH, wyircô lwyiràm Zi7Mcái treAFHò gìmnaC twyirhế hả?mnaC TrZi7Mong điệnwyir tZi7Mhoại củamnaC VhQGsân hQGsVy cówyir ảnheAFH củZi7Ma wyirai thZi7Mì lihQGsên eAFHquan ghQGsì đhQGsến cZi7Mô. wyirCô trảhQGs điệnhQGs thwyiroại lạZi7Mi eAFHcho chúwyirng mnaCtôi theAFHì chúnghQGs eAFHtôi cảhQGsm ơnwyir chQGsô. wyirCòn nếuhQGs côeAFH cứeAFH thíchwyir beAFHắt nạteAFH ngườihQGs khwyirác, tmnaCôi nhQGsói ceAFHho côwyir biết,Zi7M chúnhQGsg tôimnaC Zi7Mkhông dwyirễ bwyirắt nhQGsạt đâu!

TiểueAFH TZi7Mhu vừmnaCa wyirnói dứeAFHt lờwyiri tZi7Mhì mấmnaCy chQGsô gáeAFHi baZi7Mn nãyZi7M vẫneAFH Zi7Mcòn mảmnaCi mêeAFH háhQGst mnaChò lhQGsiền Zi7Mbỏ micreAFHo xuốnhQGsg, cmnaCầm mZi7Một cmnaCốc nmnaCước đámnaC đieAFH vềwyir mnaCphía mnaChai ngườiZi7M: Zi7M- NóieAFH wyirchuyện vwyirới loạwyiri nwyirgười eAFHnày thhQGsì cầwyirn ghQGsì phảihQGs lịchhQGs swyirự?- dứhQGst mnaClời côhQGs tZi7Ma đưawyir tahQGsy lên,hQGs hwyirất hQGsthẳng cốZi7Mc nướcmnaC vmnaCào mặhQGst hhQGsai người.

Lúc VâeAFHn Zi7MVy hQGskịp phQGshản ứZi7Mng lạieAFH thìwyir đãmnaC qmnaCuá muộn.hQGs MZi7Mặc hQGsdù eAFHcô hQGsđã mnaCné ngZi7Mười đieAFH nhwyirưng nửaeAFH mnaCbên mhQGsặt củmnaCa eAFHcô veAFHẫn lĩnwyirh trọnwyir cốcmnaC nwyirước lạnhhQGs. BZi7Mộ dạZi7Mng củmnaCa wyircô lúcwyir nàmnaCy wyirtrông thZi7Mật eAFHthê thảm.

Cô phụcmnaC veAFHụ thấymnaC teAFHình hmnaCình eAFHkhông ổneAFH liềhQGsn cầmmnaC mnaCmáy bộwyir đàmeAFH lêZi7Mn gọi.

Các nhânhQGs hQGsviên mnaCphục vwyirụ xZi7Mung quZi7Manh đấyZi7M bỗwyirng chốcwyir kémnaCo. ĐâeAFHy eAFHlà leAFHần hQGsthứ hhQGsai treAFHong tháneAFHg VâZi7Mn VmnaCy phảimnaC chứngmnaC kiếnZi7M cảnhhQGs tượneAFHg hwyirỗn loạnZi7M nwyirày. NhZi7Mững kheAFHách đếnwyir háeAFHt ởeAFH phòngmnaC Zi7Mbên đwyirều mởmnaC Zi7Mcửa ngówyir sanhQGsg nmnaCghe nmnaCgóng tìnhZi7M hQGshình reAFHồi chỉhQGs cheAFHỏ, bàZi7Mn tán….

- Kwyirhang Diwyir, rốtmnaC cuộwyirc cóeAFH chuyệnwyir gìmnaC thế?mnaC- ĐmnaCám eAFHbạn củahQGs cwyirô gáiZi7M tóceAFH dàiZi7M bắtmnaC đầeAFHu hQGsxôn xao.

HóahQGs eAFHra cáihQGs côhQGs Zi7Mgái tóZi7Mc dmnaCài ấyhQGs têZi7Mn làwyir wyirKhang DeAFHi, nwyirgay wyircả cáeAFHi teAFHên củaZi7M eAFHcô wyirta cũnghQGs haZi7My hơnmnaC têeAFHn ceAFHủa hQGscô rhQGsất nZi7Mhiều. VânZi7M Vwyiry ngohQGsảnh mặZi7Mt lạimnaC nhwyirìn vàZi7Mo khuôZi7Mn mặteAFH cZi7Mủa cwyirô wyirgái thQGsên wyirKhang DhQGsi kia…..

Chẳng twyirrách hQGsmà hQGsmới nhhQGsìn twyirhấy cwyirô tamnaC, hQGsVân eAFHVy đãhQGs cảmmnaC thQGshấy rwyirất Zi7Mquen. HóahQGs hQGsra beAFHọn heAFHọ đãwyir gặpmnaC nhahQGsu từwyir trmnaCước. wyirCô twyira hQGschính eAFHlà chQGsô gZi7Mái hQGsxinh đẹpZi7M đmnaCã wyirxuất hiệmnaCn bênhQGs wyircạnh GiamnaCng Nhwyiran wyirngày hômZi7M đó.

Tiểu TeAFHhu vộeAFHi vàngZi7M ghQGsiúp VâmnaCn VmnaCy lwyirau sạchmnaC nhữngmnaC giọteAFH nướchQGs đangmnaC toeAFHng teAFHỏng Zi7Mnhỏ xuốneAFHg hQGstừ máimnaC tóchQGs eAFHcô rwyirồi kémnaCo tahQGsy wyircô nómnaCi: hQGs- TihQGsểu mnaCVy, chúneAFHg tZi7Ma hQGsđi thQGshôi, qumnaCân thQGsử treAFHả thùwyir mườeAFHi nămhQGs cũnmnaCg mnaCkhông muộn!

HeAFHai nhâeAFHn viZi7Mên phụmnaCc vụeAFH đwyirứng ceAFHhặn trướcmnaC wyirmặt hQGscô nóeAFHi:- CheAFHi bằmnaCng hQGshai cwyirô heAFHãy trmnaCánh điwyir trướceAFH đi!

Trong tìnhZi7M trmnaCạng này….cómnaC thểZi7M hQGslà eAFHdo bmnaCan nmnaCãy mnaCcô uốneAFHg rượueAFH vwyirang nêhQGsn bâyhQGs eAFHgiờ mnaCchất hQGsmen wyirmới phmnaCát tác.HoZi7Mặc cũeAFHng wyircó thểZi7M làmnaC dZi7Mo troeAFHng mnaClòng cZi7Mảm thQGshấy ấmhQGs ứcwyir nmnaCên VeAFHân VZi7My chẳneAFHg bumnaCồn eAFHđể ýwyir đwyirến nhữngwyir lờieAFH khZi7Muyên cZi7Man cwyirủa hQGsngười pmnaChục veAFHụ. eAFHTình mnaCyêu cwyirủa cZi7Mô vớiZi7M Gwyiriang Nhan…vốhQGsn dĩZi7M eAFHcô eAFHđã rZi7Mất hZi7Mạnh phúhQGsc, hạnhwyir phQGshúc tớeAFHi mứcZi7M muốwyirn tumnaCyên bốhQGs vớiwyir teAFHất hQGscả eAFHmọi ngườihQGs ởmnaC hQGstrên thếZi7M giớwyiri nàywyir, mnaCthế Zi7Mmà bâywyir giờ…..

Vân mnaCVy đmnaCi eAFHgạt tZi7May Zi7Mngười pwyirhục vZi7Mụ rZi7Ma, đimnaC tmnaChẳng đếneAFH trướZi7Mc mhQGsặt Zi7MKhang DhQGsi mnaClấy điZi7Mện eAFHthoại cZi7Mủa hQGsmình rhQGsồi Zi7Mnhìn eAFHthẳng vwyirào mắtZi7M cômnaC eAFHta màeAFH nói:wyir Zi7M- hQGsĐây làeAFH wyirbạn hQGstrai củmnaCa tôiwyir! wyir- GiọneAFHg nmnaCói kmnaChông cứnghQGs rwyirắn nhưnmnaCg cZi7Mũng eAFHchẳng mềhQGsm mỏng.

Ngọwyirn wyirlửa hQGstứ tốieAFH troeAFHng lòngmnaC đốiwyir phươnwyirg bỗeAFHng mnaCchốc bhQGsùng lên:Zi7M hQGs- BmnaCạn hQGstrai wyircô hQGsá? ĐâymnaC rõZi7M rànhQGsg Zi7Mlà chồZi7Mng chmnaCưa cướiwyir của….

- Tôiwyir hQGsvới Zi7Mbạn teAFHrai tôhQGsi qmnaCuen nheAFHau đwyirã nZi7Măm mnaCnăm rồi!wyir mnaC- wyirVân mnaCVy tiZi7Mện hQGstay mhQGsở lịceAFHh ởmnaC troneAFHg đieAFHện thoạwyiri ramnaC: -TrêhQGsn đóZi7M cZi7Mòn cówyir ghZi7Mi ngàmnaCy sinmnaCh nhậtmnaC củhQGsa mnaCanh ấymnaC Zi7Mvới nhữhQGsng mnaCngày kmnaCỉ nwyiriệm củwyira chúnwyirg tôi!

- ChúnmnaCg tôihQGs dwyirự wyirđịnh Zi7Msẽ eAFHkết wyirhôn mnaCvào ngeAFHày Zi7M10 thmnaCáng wyir10 wyirnăm 2010.

-Tôi kZi7Mhông biếtwyir bhQGsan nãywyir côeAFH nóieAFH leAFHà Zi7Mcó Zi7Mý gmnaCì…- wyirCô đưawyir điZi7Mện thoạiwyir hQGsra thQGsrước mnaCmặt KeAFHhang DmnaCi: eAFH- PhíhQGsm mnaCsố mộthQGs làwyir mnaCphím gọimnaC tắtwyir mnaCcho anmnaCh wyirấy, nhQGsếu hQGsnhư ceAFHô cònmnaC nghQGshi vấhQGsn theAFHì ceAFHứ gọimnaC điwyirện hQGscho wyiranh ấmnaCy mnaCmà hỏi!
VẻeAFH mặtmnaC củahQGs KhaZi7Mng hQGsDi wyirlúc nàZi7My kZi7Mhá hQGskì lạ.eAFH wyirVẻ mặtmnaC ấymnaC kwyirhông phQGshải mnaClà vẻwyir mZi7Mặt cmnaCủa mộeAFHt ngưeAFHời đawyirng twyirức đếnhQGs eAFHphát điênmnaC lZi7Mên, mnaCthế nênhQGs mnaCVân VhQGsy ceAFHho rZi7Mằng reAFHất cóZi7M hQGsthể eAFHcái hQGscô Kwyirhang DeAFHi nZi7Mày vốZi7Mn dZi7Mĩ cũngeAFH mnaCkhông dáwyirm khẳmnaCng địnZi7Mh ngườiZi7M teAFHrong ảnhQGsh chíneAFHh làwyir GianhQGsg Nhan.

NếueAFH khônwyirg thìmnaC KhamnaCng DmnaCi đãZi7M kwyirhông thửeAFH wyirthăm dmnaCò bằngeAFH cámnaCch nówyiri chwyiruyện vớiZi7M Zi7Mcô. wyirChỉ cmnaCó hQGsđiều nZi7Mhững gwyirì đawyirng xảymnaC mnaCra khôngeAFH Zi7Mgiống Zi7Mnhư nhữngZi7M gmnaCì chQGsô tZi7Ma wyirmong muốZi7Mn, bởieAFH hQGsvì đeAFHám Zi7Mbạn cmnaCủa côeAFH wyirđã mnaCquá bứmnaCc xúchQGs trướceAFH nheAFHững câumnaC wyirnói củaeAFH Tiểwyiru eAFHThu, eAFHlàm hQGscho mhQGsọi chmnaCuyện trởeAFH nênwyir veAFHô eAFHcùng tồimnaC tệ.

Qua chQGshuyện xmnaCảy hQGsra quáhQGs đwyirột nZi7Mgột nàyeAFH, côZi7M bắthQGs đầwyiru tieAFHn rằneAFHg chỉeAFH eAFHcần dũngwyir cảm,mnaC wyircứng cmnaCỏi đhQGsối meAFHặt eAFHvới wyirmọi mnaCchuyện lwyirà cwyiró thểhQGs “teAFHhay đổihQGs Zi7Mcàn khôn”.mnaC DeAFHù Zi7Mthế neAFHào côZi7M cũnmnaCg Zi7Mphải cómnaC niềwyirm mnaCtin vớieAFH Zi7Mchính mình.

- Cwyirhắc làZi7M bhQGsởi vìZi7M cwyiró nZi7Mét giốneAFHg mnaCnhau qumnaCá đấymnaC wyirmà!- KhahQGsng mnaCDi chớpmnaC eAFHchớp hQGsmắt, giọwyirng Zi7Mnói mnaCnhư ceAFHó vẻZi7M Zi7Mđùa vui.

TrưeAFHớc sựwyir nhưhQGsợng bộhQGs củamnaC mnaCKhang DieAFH, đáhQGsm eAFHbạn mnaCcủa Zi7Mcô cũnZi7Mg lậwyirp tứZi7Mc “hạmnaC hỏa”.Zi7M NhâZi7Mn lúmnaCc bọnhQGs heAFHọ veAFHẫn cmnaCòn wyirđang hQGsdo dhQGsự, VeAFHân mnaCVy leAFHiền kéoZi7M Twyiriểu Thwyiru reAFHa khỏmnaCi phòng.

ĐeAFHã rwyira đhQGsến hQGsbên ngoàmnaCi rồiwyir wyirmà trốnZi7Mg ngựeAFHc VânZi7M Vwyiry vẫmnaCn cZi7Mòn đhQGsập thìnhhQGs Zi7Mthịch. ỞmnaC nhữnmnaCg nZi7Mơi đômnaCng ngườimnaC khôngmnaC nêneAFH gâeAFHy ceAFHhuyện mnaCồn àZi7Mo, nZi7Mhưng eAFHai mnaCmà biếthQGs đượcZi7M neAFHhỡ đâuZi7M hQGscô vừahQGs wyirra đếmnaCn bmnaCên ngoàZi7Mi, KhaZi7Mng DmnaCi đmnaCã dẫneAFH thmnaCeo đámeAFH bZi7Mạn Zi7Mhung mnaCdữ củeAFHa hQGscô teAFHa đmnaCuổi theZi7Mo. ChQGshẳng wyirai mnaCchịu dễhQGs Zi7Mdàng bỏZi7M quZi7Ma mnaCmọi chQGshuyện nheAFHư tmnaChế nàyZi7M cZi7Mả. eAFHCho dùmnaC wyirchỉ leAFHà ngheAFHi vấZi7Mn thìeAFH cũZi7Mng pmnaChải hhQGsỏi eAFHcho rwyirõ ràngwyir chứ.

Vân hQGsVy veAFHốn địneAFHh rwyira đếnZi7M KwyirTV wyirsẽ lậpeAFH tZi7Mức bắZi7Mt hQGsxe chuồnwyir mnaCthẳng. TmnaChành phZi7Mố lớnZi7M nhưhQGs hQGsvậy, khảmnaC neAFHăng chạmZi7M mwyirặt nhmnaCau củwyira hawyiri ngườiwyir ceAFHũng khôneAFHg nhiềmnaCu. HơmnaCn nữaeAFH chỉZi7M cầnZi7M hQGscô thQGsa vềZi7M mnaCnhà tìwyirm GmnaCiang Nhawyirn hQGsđối chất,hQGs pháteAFH hiệneAFH GiahQGsng NhhQGsan chẳngmnaC Zi7Mcó gìmnaC Zi7Mlạ thưwyirờng teAFHhì mnaCcơn shQGsóng gmnaCió hQGsnày swyirẽ queAFHa đeAFHi ngamnaCy thôi.eAFH Nàwyiro aeAFHi ngờeAFH, taeAFHxi gwyiriờ nZi7Mày keAFHhó màwyir bắtmnaC được.wyir HeAFHai ngườihQGs đứnghQGs hơnwyir nửwyira twyiriếng đồngwyir hồhQGs mmnaCà vẫnZi7M hQGskhông bắeAFHt đượchQGs xe.

NếuhQGs biếwyirt mnaCsớm nhhQGsư vậymnaC teAFHhì côZi7M đãmnaC rhQGsa bếhQGsn hQGsxe beAFHắt xZi7Me beAFHuýt chQGsho rồieAFH! VâhQGsn Zi7MVy lwyiriên hQGstục hQGsnhìn lạiwyir phíaZi7M saZi7Mu lưng.eAFH hQGsNếu cứeAFH thếeAFH wyirnày Zi7Mkhông bZi7Miết chừZi7Mng…..đang địnhZi7M khQGséo TiểeAFHu ThZi7Mu rZi7Ma bếwyirn eAFHxe buhQGsýt Zi7Mthì độwyirt hQGsnhiên mộhQGst ceAFHhiếc xhQGse mnaChơi mnaCđỗ xịcheAFH trưeAFHớc mặtmnaC wyirhai người.

- Vwyirân Vy!mnaC- cmnaCánh cửawyir wyirxe từwyir wyirtừ kémnaCo xuống,wyir anwyirh cZi7Múi đhQGsầu neAFHhìn wyirra ngoàmnaCi nóhQGsi: hQGs- LeAFHên xmnaCe đwyiri, anmnaCh đưamnaC eAFHem về!

Vân VmnaCy ceAFHó ngầnZi7M ngừeAFH mộtmnaC leAFHát hQGsmới mởZi7M cmnaCửa reAFHa Zi7Mngồi vmnaCào tronmnaCg xhQGse, ngoảmnaCnh đhQGsầu wyirlại mỉmwyir cườZi7Mi áeAFHi ngạiZi7M vớiwyir TiểuZi7M ThhQGsu. ChiếceAFH xmnaCe mnaClao mnaCđi Zi7Mtrên đườneAFHg, côZi7M vẫnZi7M khôZi7Mng qumnaCên nhwyirìn lạimnaC cửaeAFH quánZi7M KZi7MTV, thầmhQGs Zi7Mthở peAFHhào nhẹeAFH nhõm.

NhữnhQGsg geAFHiọt nwyirước Zi7Mvẫn hQGstí thQGsách rơeAFHi eAFHxuống từeAFH máihQGs tócmnaC chQGsô. Zi7MBộ dạZi7Mng Zi7Mcủa côwyir lúcwyir nmnaCày quảeAFH thựcwyir quámnaC tZi7Mhê thảm.eAFH hQGsCô giốngwyir hệwyirt wyirnhư mhQGsột cZi7Mon Zi7Mvịt xwyirấu xíhQGs. GianmnaCg NZi7Mhan bâhQGsy giờeAFH tuymnaCệt mnaCđối khhQGsông thQGsừ bmnaCỏ meAFHột KhaneAFHg DeAFHi wyirxinh đhQGsẹp đểwyir đếneAFH vớiwyir ceAFHô, wyirđem lòngZi7M mnaCyêu thươngeAFH mhQGsột ngườiZi7M qmnaCuá mnaCđỗi bìwyirnh thườngZi7M nhưmnaC Zi7Mcô, mộtZi7M wyircô gáeAFHi bwyirình thườnhQGsg lạeAFHi lhQGsớn Zi7Mtuổi. Cwyirô twyirhật eAFHsự Zi7Mkhông nwyirên hQGscó nhữnghQGs ảowyir mnaCtưởng nhưZi7M thếmnaC này!

- NóiZi7M ceAFHho anwyirh biếZi7Mt nheAFHà eZi7Mm ởhQGs đâu?

Nếu hQGsnhư khôZi7Mng phảieAFH anwyirh cấtZi7M tieAFHếng heAFHỏi tZi7Mhì Zi7Mcó lẽZi7M côeAFH vẫnmnaC mảiwyir Zi7Mđắm hQGschìm tromnaCng dòmnaCng sueAFHy ngheAFHĩ mhQGsông leAFHung củaZi7M hQGsmình. VhQGsân mnaCVy Zi7Mngoảnh đầumnaC saneAFHg nhìnwyir mnaCchủ nZi7Mhân Zi7Mcủa chiếcwyir eAFHxe. AeAFHnh tZi7Ma Zi7Mcũng đhQGsang nhìnZi7M cwyirô chăZi7Mm chú.

Nếu mnaCnhư eAFHkhông phảiwyir mnaCgặp phảieAFH hhQGsoàn chQGsảnh nhQGsày thìhQGs cmnaCó lwyirẽ cmnaCả đờihQGs ceAFHô cũngwyir sẽmnaC khôngwyir ngồeAFHi lêwyirn chiếhQGsc mnaCxe này.

Lúc mnaCnày ceAFHô mớwyiri gZi7Miật mmnaCình nhớhQGs eAFHra làhQGs phảiwyir nwyirói cwyirám ơn:eAFH mnaC- hQGsCám ơneAFH anmnaCh TriệeAFHu! NhmnaCà twyirôi ởZi7M khZi7Mu phíamnaC nwyiram, amnaCnh cứZi7M đimnaC thZi7Meo ceAFHon đườngZi7M này,Zi7M twyirìm mộtwyir beAFHến Zi7Mtàu điwyirện nhQGsgầm đểmnaC twyirôi Zi7Mxuống xZi7Me lwyirà được!

- Muộnwyir lắmwyir rmnaCồi, đeAFHể eAFHanh Zi7Mđưa ehQGsm vềmnaC nhà!

- KZi7Mhông cầnmnaC pZi7Mhiền phứceAFH thếeAFH đwyirâu ạ!

wyir- VâZi7Mn Vy…eAFH- Triwyirệu Dươngwyir wyirhơi mnaCdừng lmnaCại mộthQGs lZi7Mát mnaCrồi Zi7Mnói tiếpeAFH: eAFH- CómnaC wyirthể đừngZi7M kháeAFHch hQGssáo vmnaCới eAFHanh nhưmnaC vậhQGsy không?
TriệeAFHu Dươngwyir nómnaCi nhhQGsư khẩhQGsn cầueAFH khiwyirến eAFHcho Vâwyirn VZi7My hQGscảm thấyhQGs cóZi7M hhQGsơi Zi7Mái ngạiZi7M. eAFHBan nãmnaCy cònhQGs vhQGsội vànmnaCg lemnaCo mnaClên eAFHxe eAFHcủa nghQGsười tamnaC, theAFHế màwyir bâymnaC giờeAFH lạiwyir đòieAFH Zi7Mnhanh nhaeAFHnh eAFHchóng chówyirng xuốeAFHng wyirxe. hQGsXét ceAFHả vềmnaC tìnmnaCh lẫeAFHn eAFHvề lZi7Mí thìhQGs côwyir cũngZi7M khôZi7Mng Zi7Mnên Zi7Mtừ chốieAFH mwyirãi nheAFHư wyirthế này.eAFH eAFHNếu nhZi7Mư Zi7Mđã eAFHkhông twyirhể xuốngmnaC xZi7Me theAFHì cwyirô đhQGsành phảwyiri ngoaZi7Mn ngoãeAFHn nwyirgồi lmnaCại neAFHói chuyện.

- Hôwyirm neAFHay Zi7Mthật trùnmnaCg hợp!

- ĐúnhQGsg vậyZi7M, mnaCtôi cũmnaCng Zi7Mcùng mnaCvới eAFHmấy ngwyirười mnaCbạn đếnwyir đâymnaC háteAFH hò!

Vân VhQGsy eAFHngây ngườhQGsi nhìneAFH TrmnaCiệu Dương,eAFH hỏwyiri nhưwyir tZi7Mhăm dò:eAFH Zi7M- BhQGsan neAFHãy eAFHanh cZi7Mũng vừamnaC từmnaC KTeAFHV eAFHđi ra?

Triệu DươngZi7M gậteAFH gậtmnaC đầuhQGs, wyirdường nZi7Mhư anwyirh thQGsa đeAFHang hQGsnghĩ wyirngợi chZi7Muyện gZi7Mì đóZi7M. Cuốiwyir cùwyirng aeAFHnh tmnaCa cũnwyirg đàZi7Mnh phảiwyir mZi7Mở miệnhQGsg wyirhỏi: mnaC- VZi7Mân eAFHVy, biZi7Mểu hwyiriện cmnaCủa ewyirm hQGsngày hôZi7Mm nhQGsay khiwyirến cheAFHo aneAFHh eAFHrất bấtmnaC ngeAFHờ. Zi7MAnh vmnaCốn Zi7Mdĩ cứeAFH nghQGshĩ ehQGsm cZi7Mhỉ lZi7Mà mộwyirt wyircô gáimnaC neAFHhút nhát.

- Ýwyir củaZi7M awyirnh là…-eAFH wyirVân wyirVy thwyirật khmnaCông Zi7Mdám twyirin vwyirào nhữngwyir gìwyir mìnheAFH vừhQGsa hQGsnghe wyirthấy, lẽZi7M nàowyir wyiranh tmnaCa thậtmnaC hQGssự: –hQGs Bawyirn mnaCnãy anmnaCh nhìneAFH thấyZi7M hQGstôi….- mnaCLúc đómnaC deAFHo hoanZi7Mg mwyirang nêhQGsn eAFHcô chhQGsẳng dámZi7M ngẩZi7Mng đầuZi7M nhìhQGsn đámZi7M đôngZi7M xwyirung eAFHquanh. CôZi7M thậwyirm ceAFHhí còZi7Mn thQGsự lừaeAFH gạthQGs bảneAFH hQGsthân mZi7Mình rằngwyir eAFHkhông bịwyir mnaCai quehQGsn biếZi7Mt nhìnhQGs thấy.

- AnZi7Mh chỉeAFH leAFHà tìnhwyir cờwyir đeAFHi Zi7Mngang quamnaC, nhìnmnaC thấymnaC wyirem wyirmà thôi!

Máu treAFHong cơZi7M thwyirể Vâwyirn VmnaCy dmnaCồn hhQGsết wyircả lZi7Mên mặtZi7M, mnaCcô eAFHvội hQGsvàng mnaCgiải thQGshích: -ChỉZi7M làZi7M meAFHột sựwyir himnaCểu nhầmZi7M mnaCmà thôi!
CôeAFH biếteAFH mnaCcho dùhQGs cwyirô cóeAFH wyirnói nhưZi7M vậZi7My tZi7Mhì mnaCcũng chỉeAFH eAFHlà ueAFHổng côhQGsng màeAFH thôiwyir. wyirHọ hàngZi7M ceAFHủa TrimnaCệu DươngeAFH làwyir đồeAFHng nghiwyirệp cZi7Mủa cô,wyir TmnaCriệu DưeAFHơng chỉwyir cầnZi7M nhQGsói chuyeAFHện neAFHgày eAFHhôm naZi7My rwyira eAFHlà côZi7M hQGssẽ nhQGsgay eAFHlập thQGsức bịeAFH lòhQGsi đuhQGsôi làwyir nóeAFHi dwyirối. eAFHCô lwyiràm mnaCsao gìeAFH cZi7Mó Zi7Mngười Zi7Myêu nàomnaC mnaClâu neAFHăm nhưwyir vậy?hQGs Nwyirhững wyirgì meAFHà baeAFHn nãyhQGs nmnaCói hQGsra thựwyirc Zi7Msự đamnaCng keAFHhiến hQGscho côhQGs cảmeAFH tZi7Mhấy veAFHô cùnZi7Mg hmnaCối hận.

-Ai cũng có quá khứ, ai cũng có những bí mật không thể nói với người khác! - Triệu Dương ngập ngừng: - Trong điện thoại của anh trước đây cũng có ảnh của người yêu cũ, trong một lần vô tình, bạn học của anh đã giở ra và xem được.

Vân Vy không nén được tò mò hỏi: - Về sau thì sao?

Triệu Dương bật cười thành tiếng: - Anh đâu có nghĩ được ra cách hay như em, đương nhiên là bị chồng chưa cưới của cô ấy tẩn cho một trận chứ còn sao nữa!

Cô thật không ngờ chuyện xảy ra ngày hôm nay lại được người khác đồng tình, mà người đó lại đã từng trải qua một chuyện tương tự như vậy. Cô ngẩng đầu nhìn Triệu Dương đang ngồi bên cạnh, bỗng chốc hình ảnh của anh ta trở lên “cao lồng lộng” trong mắt cô.

- Mấy năm trước anh đã gặp phải một vụ tai nạn, vì vậy hôm đó anh phải đến khoa tư vấn tâm lí chứ thực ra tim anh không có bệnh gì hết! - Triệu Dương dừng lại một chút như thể đang hồi ức lại: - Anh nghĩ hôm đó tim anh đột nhiên ngừng đập là do bị ám ảnh của vụ tai nạn xe cộ đó!

Triệu Dương chỉ nói qua loa như vậy rồi không giải thích gì thêm, chỉ im lặng lái xe đưa Tiểu Thu và Vân Vy về đến cửa nhà.

Trước khi Vân Vy đi, Triệu Dương lại gọi với theo cô: - Vân Vy, anh thường nghĩ phải mất đi rồi mới biết trân trọng. Anh hi vọng em có thể cho anh một cơ hội!

- Thực ra cái anh chàng Triệu Dương này cũng không tệ!

- Thế à? Hay là tớ giới thiệu cho cậu nhé!

- Vớ vẩn! - Tiểu Thu ôm gối ngồi lại ghế sô pha: - Người ta rõ ràng là thích cậu, suốt cả đường đi chỉ mải chú ý đến cậu, hoàn toàn chẳng buồn liếc tớ lấy nửa cái!

- Tiểu Vy này, thực ra con người sống luôn phải sống trong hiện thực, nếu như không thể có kết quả tốt đẹp thì cậu hãy quên cái anh chàng trong điện thoại kia đi!

Xem mắt chẳng qua là hình thức làm quen giữa hai người với nhau, nghĩ được điều đó rồi trong lòng sẽ không cảm thấy khó chịu hay bài xích với nó nữa. Nếu như không có buổi xem mắt ấy, không có cái anh chàng Triệu Dương này thì tối nay, không biết cô sẽ phải đối mặt với những chuyện gì?

Khang Di đi đến bên quầy thanh toán, đảo mắt nhìn quanh. Cái cô gái ban nãy còn hùng hồn phản bác cô giờ đã biến mất không để lại chút dấu vết gì. Biểu hiện của cô ta lúc ấy khiến cho cô suýt chút nữa thì tưởng rằng mình nhìn nhầm. Vốn dĩ là chuyện mình nắm chắc trong tay, thế mà lại bị kẻ khác chiếm thế thượng phong. Khang Di lắc lắc đầu, rốt cuộc cô ta là ai? Có quan hệ thế nào với anh ấy? Đáng nhẽ ra cô nên tóm lấy cô ta mà hỏi cho rõ ngọn ngành.

Dù gì thì anh ấy với cô cũng chuẩn bị kết hôn rồi.

Những giọt mưa nhỏ xíu lất phất trong không trung. Khang Di đưa tay ra, hứng những giọt nước mưa vào lòng bàn tay. Sau khi tiễn bạn bè ra về, cô vốn định sẽ đi thẳng về nhà, chẳng hiểu sao cô lại đến trước chung cư của anh.

Khang Di lẩm nhẩm đếm số tầng. Anh ấy vẫn còn chưa ngủ, ánh đèn vẫn còn hắt ra ngoài cửa sổ. Có lẽ cô nên tìm một lí do nào đó để gõ cửa nhà anh, bởi vì anh không thích bỗng nhiên bị người khác đến làm phiền. Mặc dù trong lòng đã nghĩ vậy nhưng đến cuối cùng cô vẫn không thể kiềm chế được mình gõ cửa phòng anh.

- Em quên mang theo chìa khóa nhà! - Cô cố bịa ra một cái cớ.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, quần tây được là lượt cẩn thận, ngồi trước bàn làm việc, bên cạnh còn bày cả chồng văn kiện. Anh mỉm cười với cô: - Chăn đệm ở phòng ngủ nhỏ đều sạch đấy!

Cô thực sự không thích nụ cười này của anh, nụ cười chỉ mang tính xã giao công việc, một nụ cười vạch định rõ ranh giới giữa anh và cô.

- Điện thoại của em hết pin rồi, cho em mượn điện thoại của anh đi!

Điện thoại của anh đang đặt ở trên bàn.

“Phím số một là phím gọi tắt cho anh ấy, nếu như cô còn nghi vấn thì cứ gọi điện cho anh ấy mà hỏi!”….không biết tại sao đột nhien cô lại nhớ đến câu nói ấy. Cô không nén nổi tò mò, ngón tay ấn thử vào phím gọi tắt số một.

Trên màn hình hiện ra một con số. Điện thoại còn chưa được kết nối thì cô đã ấn phím kết thúc cuộc gọi. Hóa ra phím số một của anh cũng có lưu một số điện thoại.

Là của Vân Vy.

Vân Vy không ngờ điều kiện của Triệu Dương lại tốt đến vậy, đã từng đi du học, gia đình cũng khá giả. Triệu Dương tới tấp “tấn công” cô bằng hoa tươi mỗi ngày, văn phòng của Vân Vy ngập tràn trong hoa tươi. Các bạn đồng nghiệp thấy vậy, ai nấy cũng trầm trồ: -Vân Vy, cái anh chàng ABC của cậu cũng lãng mạn ra phết đấy!

- Không phải như mọi người nghĩ đâu!

- Đừng giấu diếm nữa!

- Hôn lễ định tổ chức vào ngày nào rồi? Nói cho chúng tôi biết để chúng tôi còn chuẩn bị phong bì chứ!
- Không có chuyện đó đâu!

Mặc dù nói vậy nhưng quan hệ giữa cô và Triệu Dương cũng phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Chỉ có điều, cái gọi là tình yêu vẫn mất tăm mất tích.

- Thế thì gặp nhau ở nhà hàng tây gần công ty cô nhé!

- Ok!

Sau mấy lần gọi điện thoại, cuối cùng Triệu Dương cũng khiến cho Vân Vy phải đầu hàng. Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, cô đâu cần phải cố chấp như vậy?

Đối diện bên đường là một nhà hàng đồ ăn tây. Trong lúc chờ hết đèn đò, ánh mắt của Vân Vy chợt lướt qua một quán cà phê, rồi sau đó ánh mắt của cô không thể nào rời khỏi đó được.

Giang Nhan mặc com ple vô cùng lịch sự đang ngồi đối diện nói chuyện với ai đó. Chiếc áo sơ mi mặc trên người anh mềm mại tựa như lụa. Trông anh chẳng khác gì trước đây, nụ cười ấy vẫn vô cùng quyến rũ!

- Đến đâu rồi?

Nếu như không phải nhận được điện thoại thì có lẽ Vân Vy vẫn đứng ngây ra ở đó mà ngắm Giang Nhan.

- Tôi sắp đến nơi rồi! - Cô bỏ điện thoại xuống, vội vàng chạy qua đường.

- Giang Nhan!- Anh ngoảnh đầu lại.

- Nghĩ gì vậy?

Anh trầm ngâm một lát mới mở miệng: - Ở đây đèn đỏ nhanh thật đấy!

- Đúng thế, hơn nữa giao thông ở đây nổi tiếng là tồi tệ!

Trước đây vẫn nghe nói cho dù là lúc qua đường cô cũng hay nghĩ ngợi vẩn vơ, xem ra hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.

-Chuyện này làm xong chắc là cậu sẽ được thăng chức đấy!

Anh cười nhạt: - Còn phải xem lợi nhuận ra sao đã!

- Kế hoạch cậu đưa ra chắc chắn không có vấn đề. Những con số dự tính khổng lồ chính là căn cứ thuyết phục lớn nhất!- Nói đến đây người kia chợt ngập ngừng: – Chỉ có điều, Giang Nhan này, tôi rất tò mò, trước đây cậu làm việc ở đâu thế? Đừng có nói với tôi là cậu chỉ có hai năm kinh nghiệm này thôi nhé, chẳng ai tin nổi đâu!

Vừa mới bước chân vào ngành đã nhận được sự coi trọng của công ty A, chuyện này chẳng có mấy người có thể làm được.

- Chỉ là mấy nhân viên bình thường thôi mà!

- Nhưng mà tiền đồ rộng mở!

Giang Nhan ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cái bóng dáng ấy đã chìm vào trong biển người rồi.

Kể từ sau khi nhìn thấy Giang Nhan, cô trở nên thất thần như người mất hồn. Những món ăn bữa tối hôm đó cô gần như chỉ nếm một miếng rồi gần như không động đũa nữa. Triệu Dương hào hứng kể cho cô nghe những hiểu biết của anh ta về những món ăn độc đáo này.

Mặc dù đã cố gắng phối hợp đến cuối cùng nhưng bữa ăn hôm nay vẫn trở nên vô cùng nhạt nhẽo.

Món ăn cuối cùng được bê lên là món côn trùng, đặc sản của một vùng nào đó ở Vân Nam. Triệu Dương gắp cho Vân Vy, Vân Vy vội vàng xua tay từ chối. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cô thử những món ăn kinh dị như thế này.

Triệu Dương mỉm cười nói: - Đây là món đặc sản của nhà hàng này, cô xem, có bao nhiêu người cũng gọi món này đấy!

Vân Vy ngoảnh đầu nhìn quanh, đúng là có rất nhiều người ăn món này một cách ngon lành. Cô phục vụ mặc quần áo dân tộc Miêu nhìn thấy Vân Vy cau mày liền mỉm cười khuyên: -Đây là đặc sản của chúng tôi, cô có thể nếm thử xem thế nào, rất ngon đấy ạ!

Triệu Dương gắp một đũa cho vào bát của Vân Vy, nói rất hàm ý: -Vân Vy, anh biết em rất khó thích nghi với những thứ lạ lẫm. Nhưng liệu chúng ta có thể thử tiếp nhận mà không tìm cách né tránh hay không?

Những điều Triệu Dương nói vừa chững chạc vừa ấm áp, đặc biệt là cái giọng nói nghe như có vẻ thăm dò ấy vô cùng có sức thuyết phục.

Có lẽ cô thực sự không nên mãi cố chấp như vậy….

Ăn đầy môt bụng chua, ngọt, cay, đắng, mặn…về nhà, dạ dày của Vân Vy bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Trước đây mỗi lần hẹn hò với Giang Nhan đều thầm than sao thời gian quá ngắn ngủi. Giang Nhan đưa cô về đến nhà rồi mà cô cứ đi một mấy bước lại quay đầu lại nhìn anh. Cho dù trời có lạnh đến mấy hai người cũng vẫn cam tâm tình nguyện ra ngoài để được gặp mặt nhau. Thế mà bây giờ ngồi trong xe của Triệu Dương, mưa chẳng đến mặt nắng chẳng đến đầu, nhiệt độ bên ngoài mỗi lúc một giảm, Triệu Dương quan tâm bật điều hòa cho cô….thế mà sao trong lòng cô vẫn không cảm nhận được thứ cảm giác năm đó khi ở bên Giang Nhan?

Nếu như cô lấy lí do này để từ chối qua lại với Triệu Dương thì có lẽ người đời đều sẽ chê cười cô là ấu trĩ.
Lại là một cuộc từ biệt mang tính xã giao, thế rồi hai người ai về nhà nấy.

Vân Vy vừa lên cầu thang đã nghe thấy có tiếng người đang lẩm bẩm.

- Vân Vy, cậu về rồi à? - Giọng Tiểu Thu có vẻ hốt hoảng: - Điện thoại cậu tắt máy, tớ tìm cậu khắp nơi mà không thấy.

Vân Vy cúi đầu mở túi xách lấy điện thoại ra. Màn hình đen sì, chắc là điện thoại hết pin.

Vào đến nhà, Vân Vy liền với tay bật đèn. Ngoảnh lại nhìn thấy sắc mặt của Tiểu Thu trắng bệch ra, đầu tóc rối tinh lên, mắt và mũi đều đỏ lên: - Vân Vy, tớ gửi nhầm kế hoạch rồi!

Công ty Vân Vy chuẩn bị hợp tác với tập đoàn E, làm kĩ thuật trung tâm cho sản phẩm mới của họ. Sếp tổng rất coi trọng hợp đồng này, nửa năm trước đã điều một lượng lớn nhân lực đến tập đoàn E để lập kế hoạch. Bản kế hoạch này sau bao lần sửa đi sửa lại, cuối cùng vẫn mắc phải sai sót lớn đến thế.

- Tớ cũng chẳng biết làm sao lại cầm nhầm chứ!

Thường ngày Tiểu Thu không phải là một người sơ suất như vậy.

- Tập đoàn E sát giờ mới bảo giao bản kế hoạch cho họ, tớ cuống quýt chân tay lên thế là lấy nhầm bản cũ đi phô tô rồi gửi cho họ. Ngày mai có hội nghị, đến lúc đó….

Kế hoạch của đối tác với bên mình không giống chưa nói đến hậu quả của việc nội dung kế hoạch không giống nhau, mà chuyện sơ suất này sẽ để lại cho đối tác những ấn tượng không tốt về công ty mình.

- Tớ không dám nói với sếp. Tớ mà nói ông ấy chắc chắn sẽ…mà công ty bây giờ đang có chính sách cắt giảm nhân công….

Tiểu Thu chưa nói hết Vân Vy đã hiểu ý của bạn rồi. Kế hoạch đã bị gửi đi rồi, cái sai lầm này không thể cứu vãn được nữa.

- Thế nên tớ nghĩ liệu có thể nghĩ ra cách gì giải quyết không?

Vân Vy nhìn vẻ mặt như đang cầu cứu của Tiểu Thu, nói: - Thế cậu định thế nào?

- Vân Vy…- Tiểu Thu hấp tấp nói: -Cậu có thể hỏi cái anh chàng ABC kia của cậu, hỏi xem anh ấy có quen ai bên tập đoàn E không? Những người tớ quen đều không có ai quen biết người bên E cả, cái anh ABC của cậu làm việc ở công ty nước ngoài, biết đâu chừng….

Vân Vy cầm điện thoại lên, do dự một hồi lâu. Triệu Dương từng nói cho dù có là chuyện gì anh ta cũng sẽ dốc sức giúp cô. Mặc dù cô chẳng muốn nhờ vả gì anh ta, nhưng trong hoàn cảnh này….

Cuối cùng cô vẫn nhấc máy lên gọi điện thoại cho Triệu Dương, nói sơ qua tình hình trước mắt.
- Nói qua điện thoại không được rõ ràng, giờ em đang ở đâu?

- Tôi đang ở nhà!

- Vậy thì tốt, tôi sẽ qua đó bây giờ!

Vân Vy khẽ thở dài.

- Vân Vy, thật làm phiền cậu quá!

- Còn chưa biết có thể giúp được việc gì không mà!

Chuyện của Tiểu Thu cô nhất định phải giúp đỡ. Mấy năm ở nơi đất khách quê người này, Tiểu Thu là người bạn thân nhất của cô. Mặc dù mọi người đều nói là đồng nghiệp thường không chơi thân thiết được với nhau, nhưng cho dù là về công việc hay cuộc sống thì Tiểu Thu luôn tận tâm chăm sóc cho cô.

- Thế nào rồi?

Triệu Dương cúp điện thoại, đi vào từ ban công nói: - Cậu ta không phụ trách đề án này, không thể nhúng tay vào được!

Vân Vy có thể nhìn thấy vẻ mặt hồi hộp của Tiểu Thu bỗng chốc ỉu xìu như bánh đa nhúng nước.

Thấy vậy Vân Vy đành hỏi tiếp: - Anh còn quen ai trong tập đoàn E không?

Triệu Dương lắc đầu đáp: - Không. Anh chỉ có một người bạn học làm việc ở đó. Anh với cậu ta cũng chẳng phải thân thiết lắm. Nếu như cậu ta đã nói không phụ trách đề án này thì anh cũng không tiện nói gì thêm.
Tiểu Thu định nói gì đó nhưng lại thôi.

Triệu Dương hiểu ý của Tiểu Thu, vội vàng giải thích: - Các doanh nghiệp nước ngoài thường phân công rất rõ ràng, việc của người này người khác không được nhúng tay vào!

Tiểu Thu cáu kỉnh lẩm bẩm: - Thực ra muốn giúp thì giúp được ngay ý mà!

Triệu Dương ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: - Anh nghe nói trong đề án này, có rất nhiều công ty chiếm ưu thế tuyệt đối so với công ty cô, ví dụ như công ty A….

Công ty A, Vân Vy chợt nhớ đến Giang Nhan, nhưng Giang Nhan….

Triệu Dương tiếp tục giải thích: - Tập đoàn E rất kén chọn trong việc tìm bạn hợp tác. Anh nghĩ cái đề án này sếp các em khó mà giành được, dù gì thì công ty các em cũng không có thế mạnh trên mặt này…- Anh dừng lại một chút rồi bổ sung: - Thế cho nên em có gửi sai kế hoạch hay không cũng chẳng quan trọng, phải chờ xem sếp của các em nhìn nhận vấn đề này như thế nào thôi chứ thực ra chuyện này chẳng có ảnh hưởng gì.

- Trước mắt, em nên đến nói rõ chuyện này cho sếp em biết.

Tiểu Thu cười tức tối: - Tôi không thể nói cho sếp biết chuyện này được!

Đã nói đến nước này có nghĩa là đã chẳng còn cách nào cứu vãn nữa rồi.

Vân Vy tiễn Triệu Dương xuống dưới lầu, im lặng không nói gì. Triệu Dương vào xe, kéo kính cửa sổ xuống và nói: - Vân Vy, có những chuyện chỉ cần cố gắng hết sức là được rồi, không nên quá cố chấp làm gì. Dù sao đó cũng là lỗi của cô ấy, em không thể lúc nào cũng gánh vác sai lầm cho cô ấy được!

- Cô ấy là bạn thân của tôi!

- Trong công việc không có bạn bè!

Không hiểu sao Vân Vy cảm thấy có chút khó chịu và khinh thường với những gì mà Triệu Dương nói.

- Đồng nghiệp thì không thể trở thành bạn bè sao?

- Vân Vy, anh không có ý đó! Có những chuyện dễ dàng giúp được thì không nói làm gì, nhưng có những chuyện thực sự rất phức tạp. Hôm nay anh cầu cứu người ta, ngày mai anh sẽ phải trả ơn cho người ta. Nhiều lúc phải biết cân nhắc xem làm như vậy có đáng hay không. Dù gì cô ấy cũng không phải là người thân của em. Giờ đã chẳng còn phải là thời học sinh nữa rồi, chẳng còn ai vô tư đi giúp đỡ người khác nữa đâu!

- Anh nghĩ như vậy à?

- Điều anh nói là sự thực! Có những chuyện giúp đỡ người khác chẳng có lợi gì cho em đâu. Sai thì đã sai rồi, gánh chịu hậu quả là trách nhiệm của mỗi người trưởng thành. Biết bao nhiêu người phải đối mặt với lỗi lầm do mình gây ra, sao cô ấy lại không làm được cơ chứ? Với lại là phúc hay là họa vẫn còn chưa biết mà?

Những lời Triệu Dương nói như châm bùng lên ngọn lửa giận dữ trong lòng Vân Vy. Thế mà trước đây anh ta còn nói dù có thế nào cũng sẽ hết lòng giúp đỡ cô. Hóa ra sự giúp đỡ mà anh ta nói chẳng qua cũng vẫn là một sự giúp đỡ có tính toán thiệt hơn. Loại người như vậy có nên tin tưởng không? Anh ta có đáng để cho cô tin tưởng không?

Có thể đây chính là cái mà người ta gọi là lí trí. Đàn ông đều có lí trí như vậy đấy!

Triệu Dương đăm chiêu nhìn vào Vân Vy, nói: - Vân Vy, đừng trẻ con thế nữa!

Hai người chia tay trong không khí chẳng vui vẻ gì. Vân Vy cảm thấy trong lòng thật khó chịu, u ám tựa như đêm đen.

Tại sao lại không còn cái cảm giác đẹp đẽ trong cuộc sống nữa?

Cũng giống như những bức ảnh mà Giang Nhan đã chụp, trong ánh bình minh mỏng manh, cô khẽ thổi bay những hạt bồ công anh, cô mỉm cười, nụ cười nơi khóe mắt cũng dần trở nên ố vàng.

Giang Nhan không biết rằng lúc ấy cô đã nhìn trộm anh, đến gần nơi anh chụp ảnh là âm mưu đã được sắp đặt từ trước của cô. Cô thật sự rất muốn nhìn đôi mắt thuôn dài ấy khẽ nheo lại….một sức quyến rũ không thể kháng cự.

Cô lặng lẽ chạy về nơi cắm trại của trường, các bạn cùng phòng thi nhau hỏi: - Nhìn gần có đẹp trai không?
Cô lắc đầu nói: - Cũng chẳng đẹp lắm!

- Ờ….- Đám đông thất vọng.

Nếu như nói sự thật, không biết có bao nhiêu người sẽ thử bước vào tầm mắt của anh. Thế nên cô đã nói dối để giữ lại cái “đặc quyền” này cho riêng mình.

Cô cứ tưởng rằng đó chẳng qua chỉ là một lần gặp tình cờ, nào ngờ hơn một tháng sau, cô lại tình cờ gặp lại anh trong triển lãm ảnh thành phố.

Trong khi cô đang rụt rè, lén lút nhìn anh thì anh đã tự nhiên đưa tay ra trước mặt cô nói: - Xin chào, tôi là Giang Nhan!

Mặc dù anh ấy không điềm đạm và trầm lắng như những gì cô nghĩ, nhưng Giang Nhan lúc ấy cô cùng cởi mở và rạng rỡ.

Mặc dù tưởng tượng về anh trong lần đầu gặp mặt không trùng khớp với anh trong hiện tại, mặc dù không hoàn mỹ như cô tưởng tượng nhưng anh vẫn khiến cho trái tim cô loạn nhịp.

Vân Vy đã tìm ra số điện thoại của Giang Nhan.

Cố ấn phím gọi. Điện thoại đã được kết nối. Cô rụt rè nói: - Anh Giang Nhan….- cô cố hít thở thật sâu rồi mới nói tiếp: - Em có chuyện muốn nhờ anh giúp!

Giọng điệu có vẻ lo lắng và ngần ngại của Vân Vy khiến cho Giang Nhan chợt nhíu mày: - Vân Vy….

Không hiểu sao vừa nghe thấy giọng nói của Giang Nhan là Vân Vy lại thấy trong lòng thanh thản hơn nhiều. Ít nhất thì trước đây Giang Nhan chưa bao giờ từ chối cô điều gì. Cô lại chìm vào trong ảo giác trước đây của mình.

- Em sẽ đến chỗ anh, hoặc là anh chọn một địa điểm nào đó đi!- Vân Vy siết chặt điện thoại trong tay, tim cô đập nhanh đến mức khiến cho lồng ngực đau thắt, những ngón tay bắt đầu rịn mồ hôi.

- Nói cho anh địa chỉ của em, anh sẽ đến đó!

Trong lúc đợi Giang Nhan đến, Vân Vy thầm nghĩ, cô có phải quá mạo muội không? Nếu như không phải vì những lời nói của Triệu Dương đã làm cô kích động thì có lẽ cô đã không làm như vậy.

Cô lại thuật lại sự tình lần thứ hai.

Đôi lông mày anh khẽ nhíu lại. Cô dường như đang trở về với lần đầu tiên gặp anh. Nhành dây leo héo úa trong lòng cô dường như đang sống lại.

Thật chẳng ngờ bao nhiêu năm sau gặp lại, tưởng tượng của cô về anh trong lần đầu tiên gặp mặt với anh trong hiện tại hoàn toàn trùng khớp và càng đẹp hơn so với anh ở trong kí ức của cô. Vân Vy không thể kiềm chế nổi tâm trạng vui vẻ của mình, vì vậy cho dù là những lúc anh trầm ngâm thì cô cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh.

- Chớ lo lắng! - Anh mỉm cười nói: - Để anh nghĩ cách! - Anh đứng dậy đón lấy tập kế hoạch trong tay Tiểu Thu, sau đó ngoảnh đầu sang nhìn Vân Vy: - Em cứ chờ tin của anh!

Nhìn theo cái bóng cao lớn của anh, Vân Vy lại không kìm được lòng, vội vàng xỏ giầy đuổi theo anh: - Em đi với anh!

Anh nhìn đồng hồ trên tay rồi ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh đèn vàng mê hoặc bao trùm lấy anh: - Muộn lắm rồi!
Nhưng cô vẫn ngang bướng không chịu quay về. Xin anh, chỉ một lần này thôi!

- Anh đi trước, em theo sau nhé!

Vân Vy gật đầu lia lịa.

Anh vừa bước xuống cầu thang vừa tránh để không che mất ánh đèn, lắng tai nghe bước chân của cô và ngoảnh đầu lại nhìn cô.

Cứ như thể anh biết là cô bị bệnh quáng gà, nếu không thì anh đã không vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn cô như vậy.

Trước đây Giang Nhan rất sơ ý, không biết rằng cô bị quáng gà. Lúc ấy cô chỉ biết túm lấy áo anh, bám sát vào người anh, nghe theo nhịp bước chân anh. Lúc đó cô đã nghĩ, hai người bọn họ giống như một con quái vật bốn chân kì dị.

Vân Vy thất thần suy nghĩ, chẳng may bị trượt chân, cả người cô đổ ập xuống. Cô vừa kịp la lên một tiếng thì đã thấy vai mình được bàn tay của ai đó giữ lại, gò mà mềm mại của cô áp sát vào cổ áo sơ mi lành lạnh của anh.

Mặt của cô nóng bừng lên như bị sốt, vừa mở miệng định nói cám ơn thì anh đã lập tức thả tay ra rồi quay người đi tiếp, cứ như thể chỉ cần cô hơi tiến lại gần là anh sẽ lập tức tránh xa ra vậy. Cô không nên yêu cầu quá nhiều ở anh, hai người chẳng qua chỉ là những người bạn bình thường, anh chịu giúp cô đã là may mắn lắm rồi!

- Liệu có phiền phức lắm không?- Cô rụt rè hỏi.

- Không đâu.

Giọng nói lạnh lùng của anh khiến cho cô cảm thấy như đang ngồi trên thảm đinh. Ban nãy rõ ràng vẫn còn rất ổn, cô không hiểu mình đã làm sai chuyện gì. Cô giả vờ như không có chuyện gì, thản nhiên ngồi xuống ghế trước xe. Vô tình cô nhìn thấy ở trên xe có một tấm thiệp cưới màu đỏ chói.

Cô nhớ cô đã từng nằm mơ một giấc mơ rất kì lạ, mơ thấy trên tờ giấy đăng kí kết hôn của Giang Nhan không ghi tên cô mà là tên của người khác. Sau khi tỉnh lại, cô liền nói với Giang Nhan: - Giang Nhan, nếu như anh lấy người khác em phải làm thế nào?

Giang Nhan mỉm cười nói: - Chỉ là một giấc mơ mà thôi!

Nhưng cô vẫn bướng bỉnh truy hỏi: - Nếu như ác mộng thành thật thì sao?

Giang Nhan giơ hai tay lên như kiểu đầu hàng nói: - Anh thề là cả đời này sẽ không lấy ai ngoài Vân Vy.

Thế mà giờ đây cơn ác mộng của cô đã thành hiện thực. Con người anh và cả trái tim anh đều đã không thuộc về cô nữa rồi.

- Anh sắp lấy vợ à?- Cô khó khăn lắm mới mở miệng hỏi anh câu này.

Anh chỉ khẽ ậm ừ một tiếng trong bóng tối.

Câu nói chúc phúc vừa ra đến cửa miệng đã trở thành: - Có thể hạnh phúc như vậy….chúc mừng anh! - Đôi môi khẽ run lên, Vân Vy không tự chủ được mình, đưa mu bàn tay lên dụi mắt.

Anh im lặng một lát rồi hỏi: - Em định bao giờ?

- Em á? - Cổ họng cô như tắc nghẹn như bị cái gì đó đè vào, thế nhưng ngoài mặt cô vẫn cố tỏ vẻ vui vẻ: - Em không vội!

- Em muốn tìm người thế nào?

Anh dường như tiện miệng hỏi vậy mà thôi. Cô không kìm được lòng, he hé cửa kính xe, những lọn tóc của cô bị gió thổi rối tinh.

- Em chưa nghĩ đến! - Chỉ cần nghĩ đến chuyện anh hỏi cô chuyện này bằng một giọng điệu rất thản nhiên, trong lòng Vân Vy lại cảm thấy vô cùng chua xót, trái tim cô như bị đá tảng đè phải.

Vân Vy nhớ lại trước đây, Giang Nhan thường nắm lấy tay cô nói: -Vân Vy, anh không thể không có em, thật đấy! - Anh tì cằm lên vai cô, vòng tay ôm chặt eo cô: - Cho dù là ai cũng không thể cướp em khỏi anh được, dù là ai cũng không được!

Những lúc ấy cô chỉ cười anh ủy mị. Cô đưa tay lên vuốt phẳng những nhăn giữa lông mày anh, anh liền chộp lấy tay cô, càng siết chặt cô trong vòng tay và lặp lại những lời nói đầy dịu dàng đó.

Thế mà giờ đây nói đến chuyện này, anh lại vô cùng bình thản, cứ như thể chẳng có chút liên quan gì đến anh.
Vân Vy ngẩng đầu hứng những làn gió phả tới. Cô hít thở thật sâu, chỉ sợ anh sẽ nghe thấy hơi thở đang rối loạn của mình. Cô thật sự chưa bao giờ nghĩ đến chuyện người đó ở trong lòng cô một ngày nào đó sẽ không còn bên cô. Từ trước đến giờ cô luôn tự lừa gạt mình, luôn sống trong ảo tưởng.

Dưới ánh đèn mờ mờ, nhìn vào nụ cười gượng gạo của cô, Giang Nhan đột nhiên lại không kiềm chế được ý muốn đưa tay ra ngăn lại nụ cười ấy. Nụ cười ấy của cô thật sự rất xấu, những câu chúc phúc cô nói ra cũng chẳng mấy lưu loát, giọng nói có vẻ nghẹn ngào khiến cho người khác nghe thấy chẳng dễ chịu chút nào. Anh vốn không định có quan hệ quá thân thiết với cô, nhưng vừa nhận được điện thoại của cô, anh đã vội đi ngay mà chẳng buồn mặc thêm áo khoác.

- Đóng cửa lại đi!- Nhìn cô thu mình trên ghế như một con thú bị thương, trong lòng anh lại thấy chua xót.

- À vâng, xin lỗi anh! - Cô vô tình quên mất rằng anh chỉ mặc có độc một chiếc áo sơ mi mỏng trên người.

Vân Vy ngồi trong xe, nhìn Giang Nhan nói chuyện với bạn qua tấm cửa kính ô tô.

Vân Vy nhìn thấy Giang Nhan đưa bản kế hoạch cho bạn nhưng không nghe thấy hai người ấy nói gì, chỉ thấy người đó liên tục nhìn về phía mình.

Thẩm Bình xoay người nhìn về phía xe của Giang Nhan. Lần này công ty A hợp tác với tập đoàn của bọn họ mà chưa lần nào Giang Nhan đến tìm anh nói chuyện, vậy mà hôm nay vì chuyện này mà tìm đến tận nhà anh. Rốt cuộc là ai mà lại khiến cho Giang Nhan chịu giúp đỡ như vậy? Mặc dù nhìn không rõ nhưng Thẩm Bình có thể khẳng định chắc chắn người đang ngồi trong xe là nữ.

Tập đoàn của họ với công ty A đã không ít lần tổ chức tiệc tùng, mọi người ai nấy đều dẫn theo nửa kia của mình. Trong khi đó Giang Nhan lúc nào cũng một mình lẻ bóng, đây là lần đầu tiên thấy có con gái xuất hiện bên cạnh anh.

Thẩm Bình bạo gan đoán: - Bạn gái hả?

Giang Nhan chỉ cười mà không phản bác.

- Đúng là trai tài gái sắc!

Thật không ngờ câu tán dương xã giao của Thẩm Bình lại đổi lại được một tràng cười vui vẻ của Giang Nhan.
Xem ra điều Thẩm Bình đoán là chính xác: - Lần sau có hoạt động gì nhớ phải dẫn chị dâu đi cho chúng tôi làm quen đấy!