Hãy để anh ở bên em - Chương 02

ZAPsTÌNH CẢMGDX6 VFF86ẤN VƯƠNG

 

- VânrKTr FF86Vy, côHkyt cHkytắt Hkytcử nHkytgười điHkyt đàZAPso tạoFF86 chFF86o kháchrKTr hàng.rKTr rKTrĐây Hkytlà FF86lần đầuZAPs tiêHkytn chHkytúng GDX6ta hợHkytp táHkytc vFF86ới bệHkytnh vGDX6iện, nhấtFF86 địGDX6nh phảiFF86 phHkytục vụHkyt ngưGDX6ời tZAPsa Hkytthật chrKTru đáo!

Đây FF86là lHkytần đầuFF86 tiênrKTr cônZAPsg tFF86y hợFF86p táFF86c vớZAPsi bệrKTrnh việnrKTr, thFF86ế nêFF86n sếpZAPs FF86của ZAPsVân rKTrVy cẩnZAPs thậnGDX6 dặHkytn dòZAPs cô.

- GiờZAPs rKTrtôi đangrKTr khôFF86ng cGDX6ó việrKTrc gìHkyt, đểFF86 tôGDX6i đFF86i rKTrvậy! rKTr- ThấyFF86 sếpHkyt cFF86ó vẻFF86 thZAPsận trọngFF86, hơFF86n nữZAPsa đZAPsây lạiHkyt làFF86 rKTrlần Hkytđầu tiêZAPsn FF86công tHkyty cFF86ô phGDX6ục vụFF86 tGDX6ận nZAPsơi GDX6cho khHkytách Hkythàng nênGDX6 cHkytô rKTrkhông ZAPsyên tGDX6âm gFF86iao ZAPscho rKTrngười khác.

Quả nhiêFF86n, sZAPsếp cZAPsủa VârKTrn ZAPsVy rKTrgật đầuHkyt vẻHkyt hàGDX6i lFF86òng: rKTr- CũngGDX6 được,FF86 vậyGDX6 gFF86iao chGDX6o cZAPsô nhé!

Công viHkytệc củaFF86 VâFF86n VHkyty lFF86à gGDX6iải thícHkyth FF86cho kZAPshách hàngrKTr cáZAPsch sửZAPs FF86dụng Hkytphần mHkytềm cHkytủa cZAPsông Hkytty cZAPsô nGDX6hư thHkytế nào,ZAPs GDX6sau đrKTró tiếnFF86 FF86hành mộHkytt sốrKTr Hkytđiều FF86tra rKTrvà rKTrbảo hànZAPsh ZAPscho kHkythách hàngHkyt sHkytau khHkyti muZAPsa. rKTrSau hFF86ai ngàyGDX6 rKTrlàm viZAPsệc Hkytbận rộrKTrn, rKTrbác sĩGDX6 TiểuZAPs lâmGDX6 vôHkyt cùFF86ng hàFF86i lòngZAPs vZAPsới táGDX6c pHkythong làFF86m vZAPsiệc củFF86a VâGDX6n Vy.

- GrKTriám đốcZAPs VHkytân quGDX6ả nhiZAPsên lrKTrà kHkytiên nFF86hẫn! GDX6- BácFF86 rKTrsĩ LâmFF86 kFF86hen ngợi:Hkyt -LạiFF86 GDX6còn hiểuHkyt ZAPsđược nhrKTrững từGDX6 ngữrKTr củGDX6a gHkytiới GDX6y họGDX6c cGDX6húng tôZAPsi nữa!
ZAPs- TôZAPsi Hkytcó mộtZAPs ngưZAPsời Hkytbạn làZAPsm báFF86c sZAPsĩ mà!

ZAPs- ChẳngFF86 trách!ZAPs rKTr- BáGDX6c sGDX6ĩ LâmFF86 tiễnGDX6 VânHkyt ZAPsVy Hkytra rKTrđến tậnGDX6 cửa.

Đi từGDX6 đZAPsây rZAPsa Hkytlà ZAPsgần nhất!GDX6 Hkyt- BrKTrác sZAPsĩ LGDX6âm chỉrKTr FF86tay vGDX6ề phírKTra hFF86ành lanFF86g ZAPsbên cạnh.

BênZAPs hZAPsành lanHkytg GDX6không bZAPsiết lFF86à phòrKTrng ZAPskhám khZAPsoa nào,GDX6 dưZAPsờng GDX6như tấtFF86 cảHkyt ZAPscác pZAPshòng brKTrệnh GDX6ở đZAPsây đềurKTr đưFF86ợc bốGDX6 trGDX6í giốngFF86 GDX6hệt nFF86hau, rKTrbên hZAPsành laGDX6ng cònHkyt đượcZAPs trồngZAPs rấtGDX6 nGDX6hiều GDX6cây xrKTranh, mGDX6ang lZAPsại chFF86o ngGDX6ười Hkytta cFF86ảm rKTrgiác mHkytát lànZAPsh, trKTrhư thái.

KGDX6hông đợGDX6i VGDX6ân rKTrVy lênZAPs tiếnFF86g hỏi,rKTr GDX6bác sĩrKTr LâmrKTr đãHkyt crKTrhủ FF86động gZAPsiới ZAPsthiệu: Hkyt- rKTrĐây làrKTr kZAPshoa tưFF86 Hkytvấn tâZAPsm lí.

KhoHkyta tGDX6ư vấFF86n tâmGDX6 lí?ZAPs SaHkytu kHkythi GiFF86ang NrKTrhan xảHkyty rKTrra chGDX6uyện, GDX6người FF86nhà GDX6cô đãGDX6 từngZAPs mờiFF86 bHkytác FF86sĩ tâmGDX6 FF86lí vềHkyt giúZAPsp ZAPscô thoárKTrt khỏGDX6i tHkytâm trạngrKTr đauGDX6 đớrKTrn vàZAPs khHkytổ sởGDX6, nhHkytưng kFF86ết qurKTrả điềuFF86 FF86trị FF86rõ rGDX6àng chẳngGDX6 cóFF86 táHkytc dụngrKTr gZAPsì vớirKTr rKTrcô cHkytả. PhHkytần lHkytớn GDX6thời Hkytgian FF86cô đềuFF86 dànFF86h rKTrcho viFF86ệc ngủ,GDX6 FF86sống nhHkytờ vàFF86o nGDX6hững giọtrKTr nướcZAPs tGDX6ruyền vàoZAPs máuGDX6 mỗiZAPs Hkytngày. NHkytếu Hkytnhư ôrKTrng trờiGDX6 khZAPsông cGDX6ho côGDX6 GDX6cơ hộiGDX6 đưFF86ợc rKTrquay ngGDX6ược thờiFF86 giarKTrn tGDX6hì Hkytcó lẽrKTr cGDX6ô đãFF86 kiệtFF86 sFF86ức bZAPsởi nrKTrỗi đauGDX6 đớFF86n qrKTruá lớnHkyt ấrKTry rồi.

GDX6Vân GDX6Vy FF86vừa GDX6đi FF86vừa nghĩ,ZAPs lúcrKTr điZAPs ngZAPsang Hkytqua rKTrphòng chẩnrKTr trZAPsị, bấtrKTr rKTrngờ Hkytcó mHkytột cơrKTrn gióHkyt thZAPsổi FF86qua ZAPslàm cánhGDX6 FF86cửa phòngrKTr ZAPshơi héZAPs raFF86. FF86Cô đưaZAPs mắtZAPs nhìnFF86 vàrKTro bênHkyt tZAPsrong, vôFF86 tìGDX6nh cFF86hạm phảirKTr ánHkyth mắtHkyt củaGDX6 mộtrKTr GDX6bệnh nhânZAPs GDX6trong đó.

VânFF86 VGDX6y chợtZAPs thấyFF86 crKTrác dFF86ây thFF86ần kZAPsinh trGDX6ong rKTrđầu cănHkytg rKTrra. CôHkyt GDX6rảo brKTrước FF86đi thậHkytt nrKTrhanh, chỉGDX6 sợFF86 ngưZAPsời đóHkyt sGDX6ẽ đuổiGDX6 theo.

KhôngFF86 phảiFF86 mHkytắt crKTrô nGDX6hìn nhầmGDX6 đấyFF86 chứ?GDX6 CZAPsô làmGDX6 sHkytao cóHkyt tHkythể nFF86gờ Hkytrằng bệnhZAPs nhânGDX6 ởFF86 trHkytong cănGDX6 phòHkytng ấyrKTr Hkytchính lrKTrà TriệFF86u Dương?

FF86Rõ rànZAPsg Hkytanh tGDX6a bFF86ị pháHkytt GDX6bệnh tiZAPsm độtZAPs ngrKTrột, GDX6vậy tạrKTri rKTrsao giờZAPs anGDX6h tHkyta FF86lại ởrKTr Hkyttrong krKTrhoa tâmZAPs GDX6lí? LẽZAPs rKTrnào rKTrngoài bệnhFF86 tFF86im rrKTra anrKTrh tHkyta cZAPsòn mHkytắc bệGDX6nh rKTrvề târKTrm lírKTr nữZAPsa à?

TrướGDX6c đâyrKTr FF86cô từHkytng FF86đọc báFF86o vàHkyt đượGDX6c birKTrết, prKTrhần lớnZAPs nhrKTrững côZAPs nGDX6am, quảHkyt nữHkyt trrKTrong Hkytthành phốrKTr đềGDX6u bịGDX6 mHkytắc căHkytn bệnZAPsh tGDX6rầm cảZAPsm hoặcGDX6 tựHkyt GDX6kỉ. KhôGDX6ng biếZAPst cáFF86i gHkytã họrKTr TFF86riệu ấZAPsy mHkytắc phảiGDX6 bệrKTrnh Hkytgì? KHkythông biếtFF86 vàFF86i nămHkyt nrKTrữa liệGDX6u cFF86ô ZAPscó phảiZAPs thườnFF86g xuZAPsyên brKTrổ sunZAPsg cáZAPsc loạrKTri thựcGDX6 rKTrphẩm Hkytchức năng,ZAPs liZAPsên tụZAPsc ZAPsđến tFF86hẩm FF86mỹ vGDX6iện vrKTrà thỉnhHkyt tHkythoảng “ghéHkyt thăm”rKTr Hkytbác sFF86ĩ rKTrtư ZAPsvấn târKTrm ZAPslí khôFF86ng nữa?

ZAPsĐi rKTrmột đoạnHkyt đườngFF86 dàrKTri, crKTruối cùnrKTrg côZAPs cũrKTrng rFF86a đượcHkyt Hkytđến cầuFF86 trKTrhang. NgoảnhZAPs đầuHkyt lGDX6ại nhìGDX6n,không thấGDX6y TZAPsriệu DươrKTrng khôFF86ng rKTrđuổi thrKTreo, ZAPsVân VHkyty thởGDX6 phGDX6ào Hkytnhẹ nZAPshõm. ThoátGDX6 đượcZAPs TriệuZAPs rKTrDương FF86thì sarKTro? ThoáZAPst đượcGDX6 anZAPsh Hkytta ZAPscô cũZAPsng ZAPschẳng thểZAPs thoáFF86t nHkytgăn đZAPsược bànZAPs GDX6chân mZAPsinh ZAPsđang tiếnGDX6 drKTrần đếnGDX6 tuổZAPsi giàGDX6. ZAPsNỗ FF86lực sZAPsống hếZAPst nHkytăm nàrKTry qurKTra năGDX6m khZAPsác, rKTrtuổi GDX6tác cũFF86ng tZAPsheo đGDX6ó nGDX6hiều lên.rKTr ZAPsChỉ thêFF86m ZAPsvài nrKTrăm nữaZAPs Hkytthôi, cHkytó lẽZAPs mộtGDX6 ngườiHkyt đànZAPs GDX6ông FF86như TriệuFF86 DưGDX6ơng bâyrKTr giờrKTr côZAPs cũnZAPsg chẳnHkytg tHkythể tGDX6ìm được.

- SaHkytu ZAPskhi vềHkyt phảiZAPs GDX6chịu ZAPskhó nGDX6ghỉ ngơrKTri, GDX6mặc dùZAPs Hkytsức Hkytkhỏe đZAPsã hồiGDX6 pFF86hục tươngZAPs GDX6đối nGDX6hưng cũZAPsng Hkytkhông đượcFF86 phépFF86 FF86làm việcFF86 qrKTruá sứrKTrc. VrKTrới crKTrường độZAPs làGDX6m viFF86ệc củaFF86 ZAPsanh tHkytôi tFF86hấy ngưFF86ời bìnFF86h thườGDX6ng khôFF86ng GDX6thể nàorKTr tZAPsiêu rKTrhóa nổi!

- TFF86ôi biết!

- AZAPsnh biết?GDX6 rKTrCứ rKTrnhìn vàGDX6o thàrKTrnh tíchFF86 củaZAPs arKTrnh hGDX6ai rKTrnăm naZAPsy Hkytthì Hkyttôi biếtGDX6 anFF86h manrKTrg ZAPsmạng sốngFF86 củrKTra ZAPsmình ZAPsra đùGDX6a ZAPsnhư tHkythế nàorKTr rHkytồi! ThFF86eo nHkythư FF86những gHkytì trKTrôi đrKTrược biếZAPst vềZAPs anZAPsh, Hkytanh Hkytkhông đờiFF86 nàGDX6o chấprKTr nhZAPsận ZAPsan phận!
TiếngrKTr cườirKTr FF86khe rKTrkhẽ vanrKTrg lêHkytn: FF86- CũnGDX6g chưaHkyt chắc!

Có ngườirKTr FF86đang GDX6nói chuyệnZAPs ởGDX6 ZAPscầu thanGDX6g, córKTr mZAPsột FF86giọng Hkytnói ZAPsmà VâGDX6n ZAPsVy cFF86ảm thấyZAPs rấtGDX6 qGDX6uen thuộc.

Vân VFF86y chầFF86m ZAPschậm ZAPsđi đếnFF86 cầurKTr FF86thang vàZAPs nhìZAPsn rKTrxuống dướiZAPs, ánGDX6h mFF86ắt vHkytô trKTrình lướtGDX6 qurKTra mGDX6ột khuFF86ôn mặt.

Người đHkytó GDX6cũng ngẩZAPsng đầGDX6u nhìGDX6n cô.

ÁnrKTrh mFF86ắt củaZAPs GDX6anh dưGDX6ờng nrKTrhư làHkyt chùmHkyt ánhrKTr sánrKTrg mặtHkyt tHkytrời ZAPsđẹp Hkytđẽ nhấtrKTr đậuHkyt trênZAPs bờrKTr ZAPsvai cô.

Nếu nhFF86ư lúcGDX6 nrKTrãy côHkyt cònHkyt hoanrKTrg maHkytng đrKTri GDX6như chạrKTry thrKTrì giFF86ờ côGDX6 đHkytã cGDX6hẳng còHkytn sFF86ức lựcrKTr nàorKTr Hkytđể ZAPsmà chGDX6ạy trốnGDX6 nữGDX6a. BànGDX6 chFF86ân cGDX6ủa cFF86ô nhưZAPs ZAPsbị dínhrKTr chặtZAPs xuốngrKTr dướiHkyt đất,GDX6 miệFF86ng ấpGDX6 Hkytúng mãHkyti chẳngrKTr thốZAPst rGDX6a FF86lời dưHkytới cFF86ái nhìnFF86 củaHkyt anHkyth: FF86-

Thật….thậtGDX6 trrKTrùng hợp!

AnZAPsh GDX6mỉm cườirKTr, nhrKTrẹ nhàFF86ng cấtFF86 lời:Hkyt GDX6- ĐúHkytng lFF86à tFF86rùng hợprKTr trKTrhật! FF86Mới đórKTr mGDX6à đãrKTr gặpFF86 FF86lại nhau!

- Vâng,GDX6 bệnhGDX6 việrKTrn nàyHkyt muốnHkyt sửFF86 dHkytụng phầnGDX6 mềZAPsm cZAPsủa cZAPsông tHkyty cFF86húng tôirKTr nêFF86n tôirKTr đHkytến đHkytây đFF86ể hướGDX6ng dẫnGDX6 ZAPshọ! ZAPs- ZAPsCô cFF86ố gHkytắng giZAPsải thHkytích, vFF86ụng vGDX6ề nhZAPsư mHkytột coHkytn ngốZAPsc, chỉGDX6 sợGDX6 anZAPsh lạiFF86 hZAPsiểu nhrKTrầm mìHkytnh. GDX6Hơn nữarKTr côGDX6 rấtGDX6 sợFF86 ZAPsanh GDX6sẽ vạchrKTr trầnHkyt nhGDX6ững lờZAPsi rKTrnói dốFF86i củZAPsa mình,GDX6 cáZAPsi gìrKTr mrKTrà đFF86ưa chZAPsị ĐườnrKTrg rKTrđi kGDX6hám FF86bệnh chứrKTr, tZAPsoàn lFF86à nZAPsói dốiGDX6. rKTrNhư vậyGDX6 thrKTrì cZAPsòn Hkytmặt mrKTrũi nàoGDX6 màZAPs nFF86hìn anh?

CũngGDX6 mHkytay làZAPs anGDX6h khôHkytng nrKTrhắc gFF86ì đFF86ến FF86chuyện đZAPsó. ZAPsAnh GDX6kết thúrKTrc cuộrKTrc nóFF86i crKTrhuyện GDX6với bGDX6ác sĩZAPs củarKTr mìnGDX6h rồiZAPs cZAPsùng FF86cô đồnHkytg hàHkytnh, thảnrKTr nhirKTrên cứZAPs nhưrKTr tZAPshể rKTrhôm ấyrKTr chGDX6ưa từZAPsng xZAPsảy FF86ra rKTrbất crKTrứ chuyệnGDX6 gì.

Anh sánGDX6h vZAPsai ZAPsđi rKTrbên cô.FF86 ZAPsVân VZAPsy rKTrkhông bFF86iết phảrKTri lGDX6àm tGDX6hế nHkytào đểFF86 cGDX6he FF86đi sựHkyt hoZAPsang manrKTrg troHkytng lòng,Hkyt bànGDX6 taZAPsy tFF86úm chGDX6ặt lấyHkyt vạtZAPs áGDX6o đanFF86g rFF86ịn mrKTrồ hôi.

Cô Hkyty tHkytá ởrKTr phòngZAPs ZAPsphát thuốcZAPs đưHkyta rKTrcho GDX6anh mộtGDX6 túiZAPs tHkyto đủFF86 cáZAPsc rKTrloại thFF86uốc GDX6rồi rKTrdặn dZAPsò: rKTr- FF86Anh nhớHkyt GDX6uống FF86theo chỉHkyt rKTrdẫn củaZAPs brKTrác sĩ!

Trong kíGDX6 ứFF86c củaHkyt VFF86ân VZAPsy, sứcZAPs Hkytkhỏe cZAPsủa GGDX6iang NHkythan rấFF86t tốt,FF86 rKTrcho rKTrdù cóZAPs bịHkyt cảmZAPs cúmHkyt harKTry sốtZAPs cHkytao rKTrthì crKTrũng chỉHkyt mZAPsất vGDX6ài nFF86gày rKTrlà khỏiFF86 ngay.

VânHkyt HkytVy nhìHkytn ZAPsvào nrKTrhững Hkytloại tFF86huốc ởrKTr trKTrrong túiGDX6, toàrKTrn lrKTrà nhữngHkyt loạiHkyt thuFF86ốc hrKTriếm gặp.

- CôZAPs chuẩZAPsn FF86bị đirKTr đâu?

- VZAPsề cônGDX6g GDX6ty tGDX6hôi!- CôrKTr GDX6nghĩ GianGDX6g NhaHkytn cGDX6hỉ tFF86iện miZAPsệng hỏiHkyt nhrKTrư vậyZAPs thôrKTri nZAPsên cũZAPsng thảnHkyt ZAPsnhiên đápGDX6 mHkytà khônrKTrg cầrKTrn GDX6suy nghĩ.

- ĐểHkyt tZAPsôi tiễFF86n cô!

Đề nghịGDX6 củaGDX6 anrKTrh Hkytquá bấHkytt ngFF86ờ, VâFF86n VGDX6y FF86bối rZAPsối FF86từ chối:GDX6 rKTr- KhôFF86ng cầnGDX6 đâuHkyt anHkyth GiaHkytng, Hkytlàm phHkytiền aHkytnh GDX6quá!- HkytVân VFF86y cóZAPs cZAPshút khFF86ông ZAPsquen vớiHkyt cáHkytch xưZAPsng hFF86ô khácZAPsh sáoGDX6 này.

Anh vốnHkyt ZAPsquá đỗrKTri thânZAPs thHkytương rKTrtrong tZAPsrái tiGDX6m cô,ZAPs GDX6thế mZAPsà giờGDX6 lạrKTri trởFF86 thànhrKTr mộHkytt rKTrngười chẳnrKTrg rKTrquen biếFF86t. NrKTrếu nhưrKTr GiaHkytng NhHkytan gọiHkyt cZAPsô làFF86 FF86“Cô Vân”GDX6 thHkytì cZAPsó lrKTrẽ côZAPs cũngHkyt sẽrKTr Hkytcảm ZAPsthấy vGDX6ô cùnGDX6g xrKTrót xGDX6a. ThếrKTr nHkythưng côGDX6 cốFF86 gắnZAPsg kGDX6ìm néZAPsn rKTrbản thân,rKTr GDX6chỉ sZAPsợ Hkytmột khHkyti khôFF86ng kZAPsiềm cGDX6hế đượcHkyt tâFF86m trạnFF86g củaFF86 mìZAPsnh sGDX6ẽ FF86khiến cGDX6ho anrKTrh sợZAPs mấtGDX6 vía.Hkyt CôFF86 ZAPsphải drKTruy trìFF86 rKTrkhoảng cáHkytch nhấtZAPs FF86định FF86với aFF86nh, mộGDX6t khrKTroảng cáZAPsch đủZAPs rKTrđể anGDX6h coHkyti côrKTr GDX6là mộtZAPs ngưZAPsời bìnhFF86 thường.

Không rKTrcó aHkyti biếFF86t, anZAPsh GDX6và FF86cô đHkytã cZAPsách nZAPshau cảGDX6 mGDX6ột FF86kiếp người.
NếFF86u nrKTrhư côrKTr nóiHkyt rKTrra ZAPssự thựFF86c GDX6này, khôrKTrng nhữnGDX6g aZAPsnh ZAPskhông thểFF86 tiZAPsn mGDX6à còZAPsn Hkytcho rằnFF86g rKTrcô làrKTr mộtGDX6 crKTron đHkytiên. DườGDX6ng ZAPsnhư chỉHkyt GDX6có mộtZAPs mHkytình GDX6cô cònHkyt mãiZAPs đắmFF86 cGDX6hìm troFF86ng nhHkytững GDX6kí rKTrức xHkyta xôHkyti. CôFF86 kGDX6hát ZAPskhao rKTrđược ởFF86 gHkytần bênZAPs anhrKTr, nhZAPsưng lFF86ại sHkytợ khoảngHkyt cácZAPsh tZAPsrong hiệnGDX6 thựcrKTr ZAPssẽ khFF86iến FF86cho côZAPs quZAPsỵ ngã.rKTr HkytVân VHkyty cảmFF86 thấyFF86 bảnGDX6 rKTrthân rKTrmình khônHkytg hrKTrề rKTryếu đuối,rKTr côGDX6 chỉrKTr FF86không muốGDX6n bịHkyt GiGDX6ang NFF86han FF86làm tổnZAPs tHkythương, bởiZAPs FF86vì tronrKTrg kíZAPs ứcrKTr củrKTra cFF86ô, rKTrtất cảHkyt nhữrKTrng kZAPsỉ niHkytệm crKTrủa GDX6cô vZAPsà aFF86nh đHkytều vZAPsô rKTrcùng đZAPsẹp đẽ.

- HkytNói địaGDX6 chỉrKTr cFF86ông rKTrty rKTrcô chHkyto tôi!

Xem rFF86a rKTranh ấyHkyt FF86định đưaGDX6 cFF86ô vềZAPs cônrKTrg rKTrty thậHkytt rồi!

Cô ngorKTran ngoãnZAPs nFF86gồi rKTrvào trFF86ong ZAPsxe củarKTr aGDX6nh, saFF86u đóZAPs nóiZAPs FF86địa cHkythỉ rKTrcông FF86ty mìnhHkyt cGDX6ho anhGDX6: ZAPs- ĐHkyti qrKTrua CầuFF86 ZAPsW, GDX6đi tZAPshêm mộtFF86 đZAPsoạn nữrKTra làrKTr đến!GDX6 GDX6- NhrKTrìn VânrKTr ZAPsVy tựHkyt nhiêGDX6n trKTrhế trKTrhôi nhưrKTrng lGDX6úc nàZAPsy tHkytrống nHkytgực ZAPscô đZAPsang đậpZAPs thìnhrKTr thịcHkyth. NhìnGDX6 mìnrKTrh trorKTrng gươGDX6ng Hkytchiếu hậHkytu, HkytVân VHkyty thấyHkyt hZAPsai mrKTrá GDX6mình đỏGDX6 rKTrbừng lên.

Giang NhGDX6an vGDX6ẫn GDX6tỏ rFF86a GDX6như bìnFF86h thường,GDX6 tZAPshản nhiêZAPsn nhGDX6ìn cGDX6ô ZAPshỏi: Hkyt- CầuGDX6 tâyrKTr hFF86ay lGDX6à cHkytầu đông?

VGDX6ân VFF86y GDX6đưa áZAPsnh mắtHkyt mơHkyt hZAPsồ nhìnGDX6 rHkyta dZAPsòng xGDX6e cFF86ộ tậHkytp nấHkytp ởZAPs bHkytên ZAPsngoài, cốFF86 rKTrgắng phZAPsân rKTrbiệt đượcrKTr phươrKTrng hướZAPsng đHkytông GDX6tây nrKTram ZAPsbắc. CHkytuối cùnZAPsg côZAPs đànhGDX6 Hkytmím FF86môi Hkyttừ bZAPsỏ: GDX6- TôHkyti chGDX6ỉ biếtHkyt làZAPs đFF86i qHkytua cầGDX6u, rZAPsẽ sanZAPsg Hkytbên FF86trái FF86là đến.

LGDX6ần nàyGDX6 thFF86ì GZAPsiang HkytNhan khZAPsẽ mrKTrỉm cFF86ười, đôirKTr mắtFF86 ánFF86h lGDX6ên nhữnFF86g rKTrtia sFF86áng ấZAPsm ZAPsáp. VânGDX6 FF86Vy cảmHkyt thấyFF86 hìnhZAPs nhZAPsư mFF86ình đãZAPs nhZAPsìn nhHkytầm, ZAPshoặc FF86cũng crKTró thGDX6ể côHkyt bịHkyt ảorKTr giác.

Giang ZAPsNhan biGDX6ết lrKTrái GDX6xe, FF86không bFF86iết aFF86nh GDX6đã rKTrhọc láHkyti ZAPsxe rKTrtừ kZAPshi nàHkyto. VrKTrân FF86Vy ngồiHkyt GDX6bên crKTrạnh nhìnFF86 anFF86h điềuZAPs khiGDX6ển Hkytxe, nrKTrhững nrKTrgón trKTray FF86thuôn dàrKTri đặtGDX6 FF86lên Hkytvô rKTrlăng, mùFF86i hươngHkyt từHkyt cơFF86 thểrKTr GDX6anh rKTrthoang thoảrKTrng đưaZAPs lại.

NhZAPsững kírKTr ứcHkyt FF86đẹp vZAPsề ZAPsanh brKTrắt đHkytầu nhạtHkyt nFF86hòa trKTrrong cô.

Mấy năHkytm FF86không gặFF86p, Hkytanh đãGDX6 thaHkyty FF86đổi Hkytrất nhiều,ZAPs khônGDX6g gHkytiống nGDX6hư cGDX6ô ZAPschẳng cóFF86 Hkytchút ZAPstiến rKTrbộ nFF86ào. QGDX6uay ngZAPsược thờFF86i gHkytian đãFF86 mấyHkyt ZAPsnăm rồrKTri GDX6nhưng dườnZAPsg nhưrKTr cZAPsô cHkythẳng ZAPscó rKTrgì trKTrhay đổHkyti, ngZAPsay ZAPscả cônZAPsg viHkytệc hiệnrKTr naFF86y GDX6cũng mHkytới FF86làm rKTrcó gFF86ần rKTrba năm.

- ThuốcZAPs nàyGDX6 anrKTrh FF86mua rKTrhộ ngườiZAPs kHkythác àFF86? GDX6- VGDX6ân HkytVy cFF86ố rKTrnghĩ rHkyta mộtrKTr Hkytchủ đềZAPs đểrKTr nórKTri chuyện.

- KhônZAPsg! GDX6- CâGDX6u trảHkyt lờiFF86 Hkytcủa GiZAPsang ZAPsNhan khôFF86ng nằmrKTr ngHkytoài srKTruy nFF86ghĩ củaGDX6 FF86Vân HkytVy: FF86- TôZAPsi rKTrmua chGDX6o tôiGDX6 đấy!

Sao cZAPsó FF86thể ZAPsthế đượcrKTr? VâHkytn HkytVy kinrKTrh ngạHkytc, mộHkytt tZAPsúi Hkytthuốc tHkyto rKTrthế này,ZAPs mFF86ỗi lHkytần phrKTrải uốngHkyt brKTrao nFF86hiêu tFF86huốc mớiGDX6 đủ?

- SGDX6ợ rồiHkyt phFF86ải không?Hkyt Hkyt- HkytAnh mỉHkytm cười:rKTr rKTr- TôiFF86 FF86bình thườnGDX6g rGDX6ất bậnZAPs rộFF86n nêGDX6n rKTrchẳng crKTró thờirKTr FF86gian ZAPsđi lấyHkyt thuốc,GDX6 ZAPsvì vZAPsậy mỗFF86i lZAPsần rKTrđi phảiGDX6 lấrKTry nZAPshiều hFF86ơn mộtHkyt chút!

Vân VrKTry Hkytđịnh đưaZAPs FF86tay rFF86a lấyFF86 túHkyti thuốcHkyt xHkytem ZAPssao, nhHkytưng ZAPscuối cùZAPsng Hkytcô lrKTrại ZAPsrụt taZAPsy lại.

Hai ngườiZAPs giờHkyt GDX6đã ZAPschẳng ZAPscòn cGDX6òn qHkytuan hệGDX6 FF86thân mậtFF86 ZAPsnhư tHkytrước nữaZAPs, dùGDX6 gìHkyt cũngHkyt chỉHkyt lHkytà ngưrKTrời qurKTra đường,ZAPs khôZAPsng nênFF86 GDX6dò xéHkytt đHkytời tưrKTr crKTrủa ngườZAPsi khrKTrác, nếuFF86 krKTrhông biếtrKTr đFF86âu ZAPslại khiếnHkyt cFF86ho anFF86h cảmZAPs tFF86hấy bựcrKTr bội.

Giang FF86Nhan ngoảnhFF86 đầurKTr saHkytng FF86nhìn VHkytân VZAPsy, GDX6thấy GDX6cô túFF86m chặtHkyt vạtZAPs áo,rKTr ZAPscố gắnrKTrg Hkytthu mìnhZAPs lạiHkyt cứHkyt nHkythư Hkytthể sFF86ợ chạmFF86 pGDX6hải bGDX6ất ZAPscứ thZAPsứ FF86gì trFF86ên ZAPsxe củarKTr anHkyth vậyHkyt. GZAPsiang NHkythan hơirKTr nZAPshíu màyFF86, dZAPsồn Hkytsức tậpFF86 trurKTrng trGDX6ở lạiGDX6 FF86con đườngZAPs trướcHkyt mặt:rKTr ZAPs- CGDX6ô kéoFF86 gZAPsiúp tZAPsôi cGDX6ái rKTrmàn cZAPshe nắngZAPs xuốFF86ng với!

Vân VZAPsy lHkytiền đrKTrưa tFF86ay rrKTra kéoFF86 cáiHkyt mFF86àn cHkythe Hkytnắng xuốngZAPs. GDX6Bỗng nhiêrKTrn mộtHkyt FF86tấm ảnhHkyt rớGDX6t xuHkytống thHkyteo. FF86Bức ảZAPsnh chụZAPsp mộtGDX6 phrKTrong cảnhrKTr FF86một đỉnhZAPs nFF86úi tuyFF86ết rKTrtrắng xóaHkyt. ZAPsBức ảnhrKTr nàyZAPs trGDX6ước đârKTry ZAPsanh đãGDX6 ZAPstừng Hkytcho cFF86ô xem.

Nhiếp ảrKTrnh lFF86à FF86sở thGDX6ích FF86của GiaHkytng NhFF86an, GDX6cô lạiHkyt đặcGDX6 biệtHkyt thírKTrch nhữngrKTr bứcHkyt ảnhGDX6 chụpZAPs cảZAPsnh tuyHkytết củGDX6a anHkyth. ĐFF86ây lHkytà bứrKTrc ảnFF86h FF86mà ZAPscô Hkytthích nhất.

Cô nhớFF86 rằGDX6ng sHkytau khZAPsi GiaGDX6ng ZAPsNhan cGDX6hết, cFF86ô đãHkyt đerKTrm đốtZAPs tấtFF86 cHkytả nhrKTrững bGDX6ức GDX6ảnh rKTrnày. ThếrKTr Hkytmà giờGDX6 đâHkyty Hkytanh lạirKTr FF86đang gHkytiữ nóZAPs. ĐiềuFF86 nFF86ày kGDX6hiến chrKTro VâGDX6n VHkyty crKTró cHkytảm GDX6giác nhưHkyt hGDX6ai ngưFF86ời đarKTrng cáGDX6ch nZAPshau ZAPscả mộrKTrt tHkythế gZAPsiới vậy.

rKTr- CrKTrô rKTrcó thFF86ích không?

Vân rKTrVy gậtHkyt ZAPsđầu: Hkyt- THkytrước đâyGDX6 tôiZAPs vôrKTr crKTrùng thíchGDX6 nhGDX6ững bứcHkyt ảnhHkyt FF86chụp Hkytcảnh tuyếrKTrt trắng!

- ThHkytế cFF86òn GDX6bây giờ?

- VẫnFF86 nZAPshư vZAPsậy! rKTr- HkytVân ZAPsVy lưrKTru Hkytluyến cầrKTrm bứcGDX6 ảnFF86h trênHkyt taZAPsy, khGDX6ông nGDX6ỡ đặtrKTr xuống.

Anh ngoảrKTrnh đầHkytu lạiZAPs nhìZAPsn tGDX6hẳng vàoFF86 cFF86òn đườngrKTr trướcHkyt mặt,ZAPs đôiGDX6 mZAPsắt khẽHkyt nheHkyto lại:ZAPs rKTr- TôFF86i Hkytcòn tưởGDX6ng bâyHkyt giờHkyt thìFF86 khôngGDX6 thícGDX6h nữaHkyt chứ?

Vân VGDX6y vGDX6ội vàHkytng nói:rKTr ZAPs- CFF86ó FF86những sHkytở trKTrhích cóFF86 lFF86àm ZAPsthế nàoGDX6 cFF86ũng khôngHkyt thểrKTr thFF86ay đổZAPsi được!

- GDX6Thế sao?

GDX6- Ừ?Hkyt GDX6- VâHkytn ZAPsVy lạGDX6i mộtHkyt lầHkytn nữaGDX6 ZAPskhẳng định.

Giang NhHkytan kHkythẽ nGDX6hếch mHkytôi cườrKTri: rKTr- VậyHkyt thìGDX6 tốt!

VânHkyt HkytVy cGDX6ứ cảmGDX6 trKTrhấy tronGDX6g nhữngFF86 cZAPsâu nóHkyti cZAPsủa GiHkytang NZAPshan rKTrcó ẩnZAPs FF86ý gìrKTr GDX6đó, FF86thế nhưngGDX6 ZAPscô kZAPshông saZAPso hiFF86ểu nZAPsổi. rKTrCô rKTrchợt nFF86hớ lạiFF86 ngườirKTr FF86con gáiZAPs ởGDX6 bênGDX6 cHkytạnh GiaFF86ng NhaGDX6n mHkytấy nămHkyt tZAPsrước, cóZAPs thGDX6ể anGDX6h đFF86ang ZAPsnói đếnFF86 cHkytô ấZAPsy chăng?

Vân ZAPsVy lậtFF86 điHkyt lậGDX6t lạiGDX6 bứcrKTr ảnhFF86, crKTruối crKTrùng cũZAPsng FF86đành phảirKTr đưGDX6a nZAPsó Hkytlại crKTrho GianFF86g NhaHkytn. ZAPsCô đãGDX6 rKTrchẳng cHkytòn quyềnHkyt sFF86ở hGDX6ữu đFF86ối ZAPsvới bứcrKTr ảnhrKTr nàZAPsy FF86nữa rồi.

- NếHkytu côHkyt ZAPsthích tôirKTr Hkyttặng chrKTro ZAPscô đấy!

Vân GDX6Vy ngrKTrạc nFF86hiên Hkythá hFF86ốc GDX6miệng. TGDX6rước đâyFF86 côFF86 từZAPsng đòiHkyt rKTrGiang NhrKTran phZAPsải chHkyto mGDX6ình bứcGDX6 ảnGDX6h rKTrnày, thFF86ế màrKTr GDX6anh còHkytn tiFF86ếc. HkytVậy mZAPsà brKTrây giZAPsờ anGDX6h GDX6lại hàorKTr phónrKTrg tFF86ặng rKTrnó chHkyto mộtHkyt ngZAPsười màGDX6 anGDX6h mGDX6ới gặpGDX6 mặtZAPs crKTró FF86vài lần.

GDX6- Anh….-rKTr CHkytô biếtHkyt FF86là anZAPsh đãZAPs đánhFF86 mấtrKTr phrKTrim chụZAPsp rKTrcủa bGDX6ức ảnFF86h nHkytày FF86rồi, nếuGDX6 nhưZAPs lHkytà vậy…:-Hkyt HkytAnh thậtHkyt sựrKTr Hkytmuốn Hkyttặng Hkytnó chZAPso FF86tôi sao?

Giang NhZAPsan mỉmGDX6 crKTrười, tZAPsỏ rKTrvẻ rấtGDX6 thảnHkyt nhiHkytên, nhrKTrững ngónrKTr tarKTry tGDX6hon dFF86ài nhẹFF86 GDX6nhàng điHkytều FF86khiển vôFF86 lăngZAPs: GDX6- CôFF86 rấtrKTr thíchFF86 FF86nó màZAPs! Hkyt- aFF86nh dừGDX6ng lạFF86i mHkytột Hkytchút rồFF86i ZAPsnói tiếpGDX6: ZAPs- HaZAPsy rKTrlà cFF86ô khôHkytng muốFF86n nhậnrKTr cáiFF86 gìrKTr tFF86ừ ngườiHkyt lạ?

Vân HkytVy chẳrKTrng baGDX6o gZAPsiờ nFF86ghĩ ZAPsrằng tấtrKTr cảGDX6 nhữnZAPsg tZAPshứ đãZAPs mZAPsất ZAPsđi lạFF86i GDX6có thểrKTr lấyrKTr lạirKTr đưZAPsợc. CrKTrô érKTrp chặtFF86 bứcFF86 rKTrảnh vFF86ào lồngZAPs ngGDX6ực, vHkytội GDX6vàng FF86giải thíchGDX6: rKTr- KrKTrhông phải,rKTr tôrKTri ZAPschỉ cảmGDX6 tGDX6hấy FF86núi cHkytao nhFF86ư vậy,ZAPs ZAPsanh chẳngFF86 Hkytdễ dàGDX6ng gFF86ì mớGDX6i chụprKTr đượFF86c bứcHkyt ảnGDX6h này…GDX6.- GianHkytg FF86Nhan đGDX6ã từnFF86g nóiHkyt vHkytới FF86cô, đểHkyt ZAPscó đượcHkyt bứcHkyt FF86ảnh ZAPsnày, rKTranh đãHkyt phHkytải krKTrhổ Hkytcông chHkytờ FF86đợi suFF86ốt rKTrcả đêm,rKTr ZAPsvì thZAPsế màrKTr suýtGDX6 chútGDX6 nữaGDX6 aGDX6nh cGDX6òn bịGDX6 chHkytết cónGDX6g ởHkyt tHkytrên FF86đỉnh nHkytúi tuyếtrKTr đó.

- LGDX6àm saGDX6o Hkytcô biếGDX6t đượcZAPs ngọnGDX6 núiFF86 ấyZAPs rấtZAPs cao?

VZAPsân VZAPsy sữngHkyt người,FF86 GDX6cô vộirKTr vàngrKTr giảGDX6i Hkytthích FF86mà chẳngrKTr bGDX6uồn suHkyty ngrKTrhĩ: GDX6- TGDX6ôi cóFF86 mộtrKTr GDX6người bạnZAPs đãHkyt từnHkytg ZAPsđến đó!

- AnGDX6h FF86ta GDX6cũng thícFF86h rKTrnhiếp ảZAPsnh à?

- Vâng!

HkytGiang ZAPsNhan bậtGDX6 cGDX6ười thànhZAPs tHkytiếng: ZAPs- TrKTrôi cứGDX6 tưởngrKTr côHkyt cZAPshỉ rKTrbiết đrKTrây lrKTrà mộtZAPs bGDX6ức ảGDX6nh chụprKTr đỉnhHkyt núGDX6i, nàHkyto GDX6ngờ ZAPscô cònZAPs biếGDX6t đượcGDX6 ZAPscụ thrKTrể cảHkyt FF86địa điểmFF86 chZAPsụp nó!

Vân VGDX6y chộFF86t dZAPsạ, ZAPschẳng ngờHkyt ZAPscô FF86lại hếtrKTr lầHkytn nàrKTry đếHkytn lGDX6ần kháGDX6c đểHkyt “lộrKTr rKTrcái đuôHkyti” củaHkyt mìnhGDX6. VốnHkyt dZAPsĩ chỉHkyt rKTrlà mHkytột GDX6câu Hkytnói hếtrKTr sứcFF86 bHkytình thường,Hkyt ZAPsthế rKTrmà côZAPs crKTràng giảiFF86 tHkythích cZAPsàng rrKTrắc rốiHkyt, cGDX6hẳng khFF86ác gZAPsì “chữaZAPs lợZAPsn lànFF86h thànhGDX6 lợZAPsn quèFF86”. HkytNếu nhưZAPs GDX6Giang NhaFF86n màZAPs nóirKTr mộtZAPs cFF86âu: “KGDX6hi nFF86ào GDX6rảnh giHkytới tFF86hiệu aHkytnh ấZAPsy vớiHkyt tôiHkyt nhé!”,GDX6 thếrKTr Hkytthì chẳngGDX6 prKTrhải rKTrcô sẽrKTr lFF86ộ nguyêrKTrn FF86hình FF86hay sao?

GiaZAPsng NharKTrn hZAPsình nZAPshư rKTrđã tHkythay đổiFF86 kZAPshác trZAPsước FF86rồi, GDX6ít nFF86hất thGDX6ì rKTranh ZAPsđã khôZAPsng cFF86òn giốnrKTrg nGDX6hư GiarKTrng NhZAPsan tFF86rong rKTrkí ứrKTrc củFF86a cô.GDX6 GZAPsiang GDX6Nhan ZAPscủa hiFF86ện tGDX6ại khrKTriến ZAPscho Hkytcô GDX6không tHkythể nắmrKTr bắtFF86 được.

- CôZAPs crKTró biếGDX6t GDX6con đưHkytờng nZAPsày không?

VGDX6ân ZAPsVy lắcrKTr đHkytầu đápHkyt: rKTr- Không!

Giang GDX6Nhan điGDX6 qZAPsua mộtZAPs rKTrcon đườngGDX6 nhrKTrỏ rồiZAPs dHkytừng lạGDX6i: GDX6- NhớrKTr nhérKTr, từHkyt đâyGDX6 đếHkytn cônFF86g tZAPsy cHkytô crKTràng ZAPsnhanh hHkytơn đấy!

Giờ HkytVân VFF86y mớGDX6i prKTrhát hiệnZAPs rZAPsa côngZAPs tFF86y mìnhGDX6 cáHkytch cGDX6hỗ nàyGDX6 chrKTrẳng rKTrxa: Hkyt- Anh….

- TrKTrrước đâyrKTr tôFF86i từngHkyt láiFF86 xHkyte quHkyta đâyGDX6! FF86- FF86Anh FF86đã từGDX6ng láiZAPs FF86xe Hkytqua đây,FF86 rKTrsau đóGDX6 nhìrKTrn thấrKTry mộtrKTr rKTrcô gHkytái nGDX6hỏ nhắnrKTr FF86đang ômrKTr Hkytmột cáZAPsi túiHkyt xáchHkyt rấtZAPs rKTrto, chậmGDX6 rKTrchạp lGDX6ê rKTrbước vFF86ề pHkythía trước.

Vân ZAPsVy sữngGDX6 ngườrKTri. AnrKTrh chrKTrỉ nóZAPsi rằnGDX6g anFF86h đãGDX6 từHkytng đHkyti quZAPsa đâyrKTr thôZAPsi, thFF86ế Hkytmà đGDX6ã thuHkytộc đưFF86ờng GDX6xá hơHkytn cảZAPs mộtGDX6 ngưFF86ời đãGDX6 ZAPshọc ởGDX6 đrKTrây hGDX6ai năZAPsm Hkyttrời nhFF86ư cô.

- FF86Tôi íHkytt ZAPskhi đGDX6i đườngrKTr GDX6này, nFF86hà tHkytôi ởZAPs Hkythướng ZAPskhác ZAPsmà! FF86- ZAPsCô ZAPsngại nFF86gùng nói.

Hai nămGDX6 ZAPsnay cFF86ô gầGDX6n nhFF86ư đãGDX6 queHkytn thuộGDX6c vớiZAPs mộtrKTr coFF86n đườngFF86. ThỉnhZAPs thoảngGDX6 lrKTrắm côZAPs mFF86ới Hkytđi siêHkytu thịFF86, vìFF86 kGDX6hông biếtGDX6 đườngHkyt rKTrnên pGDX6hải điGDX6 GDX6vòng mộtGDX6 vònZAPsg rấHkytt Hkytxa. CórKTr lầrKTrn ZAPsvì muFF86a nhZAPsiều FF86đồ quáGDX6 GDX6nên crKTrô đànhFF86 phGDX6ải nFF86gồi bệtGDX6 xuốFF86ng đấtHkyt Hkytmà thở.

Giang NharKTrn trướcrKTr đâyHkyt tFF86hường xuyGDX6ên nhHkytắc nZAPshở côrKTr GDX6là đừngrKTr nFF86ên muZAPsa Hkytquá nhiềuGDX6 đFF86ồ vàFF86 phảiGDX6 tìrKTrm cGDX6on đườngZAPs ngắnZAPs nhấtZAPs vHkytề nhà.

Có lẽ…rKTr. GDX6Vân GDX6Vy GDX6lén nhFF86ìn GFF86iang GDX6Nhan, GDX6có lẽHkyt rKTrông trờirKTr đãGDX6 Hkytban chrKTro cHkytô cGDX6ó rKTrcơ hộirKTr qHkytuay ngGDX6ược rKTrlại ZAPsthời gFF86ian FF86không FF86chỉ làZAPs đểrKTr GianGDX6g GDX6Nhan cHkytó thGDX6ể sốHkytng tốFF86t GDX6hơn rKTrmà rấtZAPs GDX6có tFF86hể cFF86òn tạorKTr crKTrơ hộFF86i FF86cho FF86hai nrKTrgười quaHkyty tFF86rở lạGDX6i vớHkyti nhau.

TiếngZAPs cHkythuông điệnrKTr thoạHkyti ZAPsvui trKTrai vanHkytg Hkytlên. rKTrVân FF86Vy vộiFF86 rKTrvàng rKTrmở túGDX6i xách,GDX6 nGDX6hưng FF86lại thấGDX6y chiếcZAPs điệnZAPs tZAPshoại vẫZAPsn iHkytm lìGDX6m nGDX6ằm đZAPsó. FF86Lúc nàFF86y côFF86 Hkytmới FF86ý thứFF86c đượcZAPs rHkytằng tiHkytếng chuônrKTrg điệnFF86 thoạHkyti querKTrn thuộZAPsc ZAPsấy kFF86hông phGDX6ải lFF86à tHkytừ Hkytmáy điệnHkyt thoạiHkyt củaZAPs cô.

FF86Cô giậtFF86 mìnhFF86 nGDX6hớ GDX6ra rằngHkyt kểrKTr GDX6từ saHkytu krKTrhi GDX6Giang NharKTrn chếtHkyt, chrKTruông điệrKTrn thoạFF86i củaFF86 cHkytô đãHkyt đổiGDX6 thànrKTrh bảFF86n nhạcHkyt Hkytmà GHkytiang NrKTrhan thícFF86h. FF86Thế rKTrmà giờrKTr bảnFF86 nhạcHkyt côFF86 thrKTrích ZAPslại pGDX6hát GDX6ra tFF86ừ điệrKTrn Hkytthoại cFF86ủa GGDX6iang Nhan.

GDX6Giang NhaHkytn từnFF86g ZAPstrêu chọcGDX6 GDX6cô vGDX6ì dHkytùng thứHkyt âZAPsm Hkytnhạc ấurKTr rKTrtrĩ FF86này, tHkythế màZAPs bâyGDX6 giờFF86 GDX6anh lại….

Trong điệnrKTr thoạiFF86 lZAPsoáng thHkytoáng vọrKTrng Hkytra giHkytọng ZAPsnói rấtFF86 hrKTrào hứGDX6ng củaHkyt GDX6ai đó:FF86 -CHkytậu chuẩnFF86 Hkytbị kếrKTrt hônGDX6 rFF86ồi khôFF86ng? GDX6Không đợiZAPs cáiHkyt ngFF86ười kHkythông GDX6thể Hkytkia củaGDX6 cậurKTr nữaGDX6 àGDX6? TôFF86i nrKTrói Hkytrồi mà,Hkyt GDX6ban nãGDX6y tôirKTr gọiFF86 điệnZAPs chGDX6o ZAPsbác gáGDX6i, FF86bác bHkytảo cZAPsậu sắpGDX6 kZAPsết hFF86ôn, hóaZAPs Hkytra Hkytlà thậtGDX6 à?

- ỪFF86…- GZAPsiang NhFF86an FF86không FF86hề rKTrphủ định:Hkyt GDX6- rKTrKhi nHkytào ZAPsgặp thìFF86 nóiFF86 chFF86uyện tiếrKTrp nhé!

Trái tiFF86m củaGDX6 VâZAPsn GDX6Vy độZAPst GDX6nhiên Hkytnhư Hkytbị bópFF86 FF86nghẹt lạHkyti. AnrKTrh ấZAPsy chuẩnHkyt ZAPsbị kếtHkyt hrKTrôn rồi.AnGDX6h thậGDX6t sựGDX6 sắpGDX6 kếtZAPs hôZAPsn rồi,rKTr hGDX6óa rHkyta ônHkytg tGDX6rời đanZAPsg trGDX6êu FF86đùa côrKTr. HaFF86i ngưFF86ời hFF86ọ FF86sớm GDX6chẳng gHkytặp, muộnZAPs cFF86hẳng gặp,GDX6 rKTrlại gặZAPsp đZAPsúng GDX6vào FF86lúc Hkytanh chuẩnGDX6 bịFF86 ZAPskết hôn.

Giang NhaZAPsn nZAPsgắt điệnrKTr tZAPshoại. VânGDX6 ZAPsVy vộrKTri vFF86àng nGDX6ói cZAPsám ơZAPsn FF86rồi mởHkyt cHkytửa xGDX6e địnhHkyt xuống.

- KhorKTran đGDX6ã! FF86- GrKTriang FF86Nhan cườirKTr cFF86ười nóHkyti: FF86- CóFF86 phảZAPsi ZAPscô cũngZAPs nêZAPsn đưaGDX6 crKTrho tGDX6ôi mộHkytt tHkythứ gFF86iống ZAPsnhư thếFF86 không?

- CáiFF86 gì?

-Danh thrKTriếp ấyGDX6! GDX6- AnGDX6h nGDX6gập ngừngrKTr nóHkyti: rKTr- DùHkyt saZAPso tôrKTri cũnZAPsg GDX6phải biếtGDX6 ngGDX6ười tôiHkyt rKTrđã đưGDX6a drKTranh thiếpHkyt lrKTrà GDX6ai FF86chứ nhỉ?

LúcFF86 nàyHkyt GDX6Vân HkytVy GDX6mới ZAPssực tZAPsỉnh. rKTrCô FF86vụng vZAPsề lấyFF86 ZAPsra FF86một tHkytấm dZAPsanh thiếpFF86 đưHkyta rKTrcho GiaZAPsng GDX6Nhan FF86rồi đứngFF86 gGDX6ọn vàorKTr lFF86ề đườngZAPs, nhGDX6ìn cHkythiếc rKTrxe crKTrủa GiFF86ang NhZAPsan Hkytđang hòHkyta vàoHkyt dòGDX6ng rKTrxe crKTrộ đôZAPsng đúcGDX6 trKTrrên đường.

- VGDX6ân VZAPsy, ngườiHkyt baFF86n ZAPsnãy Hkytlà GDX6ai thế?

Mãi đếnHkyt kFF86hi nGDX6ghe thấrKTry ZAPstiếng hỏirKTr củaZAPs Hkytđồng nghiệp,rKTr FF86Vân VFF86y mớiFF86 giậtrKTr mZAPsình GDX6bừng tỉnh.

- HkytMột nGDX6gười bạn!

-KGDX6hông phảirKTr chứ?

- rKTrThật đấy!rKTr ZAPs- CóGDX6 lẽZAPs đZAPsối rKTrvới HkytGiang NGDX6han, cGDX6ô chẳngHkyt tFF86hể đưFF86ợc crKTroi làrKTr mộtHkyt rKTrngười bạn.

Giang NhGDX6an lấyGDX6 chìaFF86 khóZAPsa mHkytở Hkytcửa, vừaGDX6 rKTrđi vàorKTr phòZAPsng đãZAPs nHkytghe rKTrthấy FF86một giọFF86ng nóiFF86 Hkytrất ZAPsquen thuộc:Hkyt FF86- TiểFF86u rKTrNguyên FF86về rồiZAPs đấyrKTr à?

- NrKTrhìn cGDX6on xeZAPsm, lớFF86n bằngrKTr ngầnrKTr nGDX6ày rồrKTri màZAPs ZAPscòn khôGDX6ng biếHkytt tZAPsự chGDX6ăm sócZAPs bZAPsản thâGDX6n! FF86- BàHkyt GiHkytang rKTrđang mFF86ặc tGDX6ạp dềZAPs từGDX6 rKTrtrong bếpGDX6 FF86chạy rarKTr, đHkytón lấyHkyt cáiFF86 áGDX6o khorKTrác trZAPsên rKTrtay GirKTrang NhaGDX6n rGDX6ồi nhíuFF86 màyZAPs nhìHkytn cậuGDX6 Hkytcon trFF86ai: ZAPs- FF86Có phrKTrải gZAPsần Hkytđây FF86lại lHkytàm việcFF86 vấZAPst rKTrvả qGDX6uá khôZAPsng? TrônFF86g cóHkyt FF86vẻ rKTrtâm trạZAPsng khôngGDX6 đượcZAPs GDX6tốt…- nóiZAPs đZAPsến đâyGDX6 mFF86ẹ rKTrGiang NhrKTran bỗnFF86g nhFF86íu màFF86y: Hkyt- CóZAPs pZAPshải bZAPsệnh ZAPstim lại….

-HkytMẹ ZAPsà…- GianZAPsg rKTrNhan cHkytười cười:FF86 FF86- ĐừngFF86 nghĩrKTr rKTrvớ FF86vẩn nữaHkyt, cHkyton vừrKTra đrKTrến bệnhGDX6 vGDX6iện FF86kiểm trZAPsa rồi,ZAPs mọiHkyt thZAPsứ đềuFF86 ổGDX6n cả!Hkyt ZAPs- ĐểGDX6 chứngrKTr miFF86nh GDX6cho nhữngGDX6 gìFF86 mìnGDX6h vừHkyta FF86nói, GiaGDX6ng NhaZAPsn GDX6còn đưrKTra chrKTro ZAPsmẹ xZAPsem FF86tờ đơnHkyt kháGDX6m bệnhHkyt màrKTr bácrKTr srKTrĩ Hkytđã viết.

Mẹ GiZAPsang NhZAPsan đọcGDX6 FF86kết quảGDX6 kiểmFF86 Hkyttra GDX6của cHkyton, nHkytụ cườrKTri lậpGDX6 tứcFF86 nGDX6ở tFF86rên môi.

Trong nhàHkyt vệHkyt sinhGDX6, GianrKTrg NhaGDX6n ZAPssoi rKTrvào gươnHkytg. ZAPsHình ảnhHkyt cGDX6ủa Hkytanh troZAPsng gươngrKTr cóGDX6 cGDX6hút cứngFF86 nhắrKTrc, krKTrhuôn ZAPsmặt cZAPsứ rKTrthất thầHkytn GDX6như ngườiGDX6 mấZAPst hồn,Hkyt nếurKTr khônHkytg chẳngHkyt đếnFF86 mứFF86c cZAPsó ngườiGDX6 đếGDX6n Hkytnhà ZAPsmà Hkytanh khôngFF86 biếHkytt. ZAPsMẹ anZAPsh cứrKTr thỉrKTrnh rKTrthoảng Hkytlại đếnHkyt rKTrdọn dẹpGDX6 nZAPshà cửaFF86 chGDX6o anZAPsh, hôrKTrm nZAPsay Hkytcũng kHkythông phảiGDX6 FF86là ngFF86oại lệ.

Trên bàZAPsn bZAPsày toànFF86 đồFF86 ăZAPsn mHkytà thườngGDX6 nrKTrgày FF86anh GDX6vẫn thíHkytch ăHkytn, tFF86hế nhưngFF86 hôGDX6m naFF86y ZAPsăn vGDX6ào lạFF86i cGDX6hẳng thấHkyty ngZAPson miệGDX6ng chúHkytt nHkytào. CZAPsó lẽGDX6 tạiGDX6 Hkytvì GDX6dạo nàGDX6y Hkytanh thựcHkyt sựFF86 Hkytquá bHkytận rộn.

- MẹFF86 ZAPsđã đặtGDX6 kháchHkyt sạrKTrn Hkyttổ cHkythức rKTrhôn lrKTrễ chFF86o FF86con rồi,GDX6 Hkytở khách…..
MẹHkyt aFF86nh bắtrKTr đầrKTru nFF86ói đZAPsến chuyệnrKTr chuẩZAPsn Hkytbị hôrKTrn lFF86ễ. GianFF86g NhHkytan GDX6chẳng đFF86ể hềZAPs FF86để tGDX6âm đếnHkyt nhữFF86ng Hkytgì mGDX6ẹ ZAPsanh đangFF86 nói.

- CGDX6ác GDX6con kFF86ết ZAPshôn xGDX6ong FF86không địnhZAPs dZAPsọn vềGDX6 nrKTrhà ởZAPs thHkytật à?

- HkytKhông ạ…-Hkyt rKTrGiang NHkythan cFF86ười cườiHkyt: rKTr- CHkyton queHkytn GDX6ở rKTrriêng rồi!

- CũnGDX6g phải!FF86 FF86- MẹGDX6 GianrKTrg NFF86han tỏGDX6 vẻFF86 rộnFF86g lượnrKTrg: rKTr- TharKTrnh nZAPsiên ZAPsđều thFF86ích cZAPsó kFF86hông grKTrian riêGDX6ng trKTrư! Hkyt- NóiZAPs rồirKTr bFF86à đưaGDX6 mắtGDX6 nhrKTrìn khHkytắp cărKTrn phòng:ZAPs FF86- FF86Có cầrKTrn phảZAPsi sửGDX6a lạiGDX6 cărKTrn hộrKTr FF86này khônZAPsg con?

Giang NhGDX6an bỏZAPs đôirKTr rKTrđũa trênrKTr Hkyttay FF86xuống, đHkytáp: Hkyt- KhrKTrông crKTrần phiềnGDX6 phGDX6ức nFF86hư vậHkyty đFF86âu mẹ!

- DùrKTr sarKTro cũFF86ng FF86phải rKTrmua sắFF86m mộrKTrt vàiHkyt drKTrụng Hkytcụ gGDX6ia đGDX6ình chứ….

- GầZAPsn Hkytđây crKTrông ZAPsty Hkytbận lrKTrắm, cZAPson FF86không cGDX6ó thFF86ời gFF86ian đâu!

- KZAPshông sarKTro, đểZAPs mFF86ẹ mFF86ua gGDX6iúp coHkytn! rKTr- ZAPsMẹ GiaHkytng NhaHkytn rKTrhào hứnGDX6g nói.Hkyt ChỉrKTr cầZAPsn cZAPson trZAPsai cGDX6hịu kHkytết Hkythôn thGDX6ì cZAPsho dHkytù cZAPsó vấFF86t vảrKTr đếnFF86 đrKTrâu ZAPsbà cũngrKTr FF86chấp nhận.

Giang NhGDX6an crKTrhần chGDX6ừ FF86một chúZAPst đàHkytnh Hkytgật đầu,FF86 chẳngrKTr GDX6nhẽ mẹrKTr nFF86ói ZAPsgì aZAPsnh rKTrcũng gạHkytt đHkyti: GDX6- VânrKTrg, vFF86ất vảHkyt chHkyto mHkytẹ quá!

- CZAPsái FF86thằng này,GDX6 ZAPssao GDX6mà kháchGDX6 sáorKTr rKTrvới mẹHkyt thế!

Sau khrKTri thHkytu dọnrKTr phòGDX6ng FF86bếp xonZAPsg rKTrxuôi, Hkytmẹ rKTrGiang NhHkytan chuẩnHkyt Hkytbị rFF86a vZAPsề. TrrKTrước kZAPshi FF86đi mẹHkyt anFF86h chợtGDX6 nhHkytớ rHkyta GDX6chuyện FF86gì đóGDX6, FF86liền ngoảnFF86h FF86lại nỏiFF86: GDX6- ÀGDX6 phảiHkyt rHkytồi….- mẹGDX6 ZAPslấy rrKTra mộtGDX6 GDX6cái điệnFF86 tFF86hoại đFF86ã tắtGDX6 mHkytáy ZAPsở tronHkytg túirKTr rGDX6a vHkytà nóGDX6i: rKTr- HkytTiểu NGDX6guyên, cFF86ái điệnFF86 thoạiGDX6 nàZAPsy FF86con đãHkyt đểZAPs ởHkyt nhàrKTr hFF86ơn mộHkytt GDX6năm nHkytay rồirKTr. NHkytếu nGDX6hư FF86con GDX6đã GDX6không dùngFF86 GDX6đến thìGDX6 mẹrKTr manHkytg ZAPsđi rKTrcho ngườiZAPs tFF86a nhé!

GiHkytang NhFF86an ngẩnHkytg đầuFF86 nhìnFF86, chiếcHkyt điệnFF86 thorKTrại Hkytấy FF86được bàyGDX6 tFF86rong rKTrtủ kFF86ính, aGDX6nh vừaFF86 nhìrKTrn đãrKTr Hkytưng ýGDX6 ngayrKTr. KiểGDX6u cáchZAPs đGDX6ơn giản,FF86 Hkytvỏ ngrKTroài màurKTr FF86đen sanrKTrg trọnrKTrg….không hiểuGDX6 rKTrvì sZAPsao ZAPsmà FF86anh vừHkyta FF86nhìn thấyFF86 nHkytó đãrKTr bZAPsỏ rKTrtiền rZAPsa muFF86a nóGDX6 vềHkyt luônGDX6 kFF86hông rKTrsuy nZAPsghĩ, rồiGDX6 đặtGDX6 Hkytnó rKTrvào chiZAPsếc ZAPstủ FF86đầu giường.

Hóa FF86ra đãZAPs đZAPsể nóZAPs ởFF86 đFF86ó hơnHkyt mộtHkyt nFF86ăm rKTrtrời rồi,GDX6 cuốiGDX6 cùZAPsng FF86vẫn chỉFF86 coFF86i lrKTrà nHkythư mộtFF86 vậtrKTr đểZAPs trưnFF86g bàHkyty ZAPsmà thôi.

Chẳng mrKTrấy chốrKTrc đHkytã đếGDX6n cuốFF86i Hkyttháng. GDX6Trong buổiGDX6 họpZAPs tổZAPsng kếrKTrt cHkytuối tháng,ZAPs sếHkytp hếtGDX6 lFF86ời kHkythen ngợiGDX6 VâZAPsn VyZAPs. KháHkytch hànHkytg củarKTr cônFF86g tZAPsy đãZAPs gọGDX6i điệnrKTr đếnFF86 hGDX6ết rKTrlời rKTrkhen nGDX6gợi GDX6và GDX6tỏ rHkyta vôHkyt cFF86ùng GDX6hài lònHkytg FF86với tháiHkyt Hkytđộ ZAPsvà chấtFF86 ZAPslượng phụcZAPs vụZAPs GDX6của FF86công tyZAPs. SếprKTr còFF86n thưởngGDX6 cHkytho VârKTrn VHkyty ZAPsba ngZAPshìn tệ.

ZAPsCô còGDX6n chGDX6ưa đượcGDX6 lĩrKTrnh tiềnFF86 thìrKTr cHkytác đồnrKTrg nghiHkytệp đHkytã hrKTrò ZAPsreo rKTrđòi VHkytân ZAPsVy phảiZAPs khaoFF86. VừaHkyt FF86hay ZAPsở trêZAPsn cZAPson phốZAPs gầnrKTr đóZAPs rKTrmới krKTrhai trưHkytơng mộtHkyt cFF86ửa hàngGDX6 đHkytồ nưFF86ớng, mọrKTri ngườiHkyt arKTri nấyFF86 đềuHkyt ngFF86hỉ FF86làm tZAPsừ sớmHkyt vZAPsà rKTrra đóHkyt ngồiHkyt tụZAPs tậGDX6p vGDX6ới nhau.

CrKTrô còFF86n chHkytưa GDX6được lĩrKTrnh GDX6tiền thFF86ì cácrKTr đồngGDX6 nghiệprKTr đãZAPs hHkytò rFF86eo đòiHkyt VâZAPsn VrKTry phảrKTri khaZAPso. HkytVừa harKTry ZAPsở trGDX6ên crKTron phrKTrố gầFF86n đóGDX6 mớFF86i khZAPsai trươrKTrng mộtZAPs cửrKTra hànZAPsg đồFF86 nZAPsướng, FF86mọi ngườFF86i ZAPsai nGDX6ấy đềuHkyt nZAPsghỉ làmZAPs rKTrtừ sHkytớm vàGDX6 rKTrra rKTrđó GDX6ngồi tụZAPs GDX6tập FF86với nhau.

Chẳng FF86mấy khGDX6i đượcZAPs vurKTri vHkytẻ thếGDX6 nàyFF86, cGDX6ho dùGDX6 cóGDX6 mGDX6ất ZAPstiền cHkytũng thấFF86y đáng!Hkyt DHkytù FF86gì thHkytì đrKTrây Hkytcũng GDX6là tiềHkytn cZAPsủa sếpFF86 rKTrchứ FF86đâu phZAPsải tiHkytền củaZAPs rKTrcô. MọirKTr nGDX6gười ngồiHkyt xuZAPsng rKTrquanh cáiZAPs bàFF86n, cụngGDX6 lrKTri rKTrchúc FF86mừng vàrKTr ăFF86n uZAPsống nFF86o sarKTry. SaHkytu krKTrhi ăGDX6n uốnrKTrg xorKTrng, họZAPs lạirKTr rủFF86 ZAPsnhau đếnZAPs KHkytTV hát.

Nhân lFF86úc đáZAPsm đànFF86 ôGDX6ng coZAPsn Hkyttrai đanFF86g hátZAPs hHkytò, mấZAPsy chHkytị rKTrem phụGDX6 nữFF86 lZAPsiền Hkytngồi tHkytúm tụmZAPs vớiZAPs nhaGDX6u bGDX6uôn dưZAPsa lê.

Hkyt- ThậtHkyt khHkytông nFF86gờ trướcGDX6 kGDX6hi kếtHkyt hôFF86n lFF86ại gFF86ặp phFF86ải cHkythuyện nHkytày! Hkyt- GDX6Tôn ZAPsKì míZAPsm môiGDX6 nhấpZAPs rKTrmột ngụmHkyt rưGDX6ợu vGDX6ang: Hkyt- rKTrCác rKTrchị nóiFF86 FF86xem cóHkyt kìGDX6 lạZAPs ZAPskhông, đGDX6úng vàoZAPs lúcZAPs nàGDX6y gặpGDX6 lạiZAPs anGDX6h ấy,ZAPs hZAPsóa FF86ra rKTranh ấFF86y đFF86ến GDX6giờ vẫFF86n cònHkyt cGDX6hưa kếtZAPs hôn!

ĐúnrKTrg FF86vào lHkytúc rKTrchuẩn bịHkyt Hkytnắm tHkytay ZAPsvị hônGDX6 phHkytu bướZAPsc vàoGDX6 lễrKTr đườngFF86 tZAPshì FF86Tôn KZAPsì lạiGDX6 tìnhHkyt crKTrờ gặrKTrp lGDX6ại rKTrngười yêuZAPs cũ.

- GDX6Thế FF86cậu địnhHkyt lựarKTr chọHkytn rKTrra làGDX6m sHkytao? GDX6- TiZAPsểu GDX6Thu tGDX6ò mFF86ò hỏi.

Vẻ mrKTrặt TôZAPsn FF86Kì crKTró cZAPshút FF86đau khổ,rKTr chỉGDX6 cZAPsó điềuZAPs đâyGDX6 chẳngFF86 Hkytqua chỉZAPs ZAPslà sựFF86 ZAPsu uấHkytt tZAPsrong mHkytột FF86vài giâyGDX6 ngắnHkyt ngủi.rKTr ChỉGDX6 vàGDX6i giâyrKTr GDX6sau ZAPscô ZAPsđã rKTrnở nHkytụ cườiGDX6 tGDX6ươi rói:rKTr ZAPs- LựarKTr chọnHkyt tGDX6hế nZAPsào? ĐươngGDX6 nhiênHkyt lZAPsà tôrKTri Hkytvẫn sẽZAPs kZAPsết hônGDX6 theZAPso đúngGDX6 kếrKTr hoạch,rKTr GDX6chẳng FF86nhẽ anFF86h ấHkyty đFF86ột nhrKTriên xuZAPsất rKTrhiện nóirKTr rằnZAPsg vẫrKTrn rKTrcòn yêGDX6u tZAPsôi thrKTrì tôHkyti phHkytải bỏFF86 FF86đám cướiFF86 đểFF86 quaGDX6y lạHkyti vớFF86i aZAPsnh ấGDX6y chắFF86c? CZAPsho GDX6dù GDX6tôi cHkytó yêHkytu arKTrnh rKTrấy đếnGDX6 mứcFF86 nrKTrào cHkytũng Hkytsẽ khôngrKTr làmFF86 nhFF86ư vậyZAPs. ĐGDX6âu córKTr cònFF86 FF86là rKTrmấy côZAPs bé,rKTr rKTrcậu béFF86 FF86nông FF86nổi nhưZAPs trướcHkyt đâFF86u, ZAPscòn crKTró FF86ai dámGDX6 tiZAPsn tHkytưởng vàGDX6o mộtrKTr thGDX6ứ rKTrtình yZAPsêu chẳnFF86g brKTrao giFF86ờ pGDX6hôi phrKTrai nữaZAPs chứ?GDX6 TrưHkytớc đâyZAPs cậuGDX6 nóiFF86 cậuHkyt thềrKTr nZAPson hẹnGDX6 brKTriển vHkytới Hkytmột người,rKTr cảrKTr đờirKTr chỉHkyt yZAPsêu mộZAPst ZAPsmình nGDX6gười ấyZAPs thôirKTr, cFF86ó lrKTrẽ Hkytmọi nrKTrgười FF86sẽ ZAPscảm độngHkyt đếnHkyt FF86rớt nướrKTrc mắGDX6t. NhưrKTrng GDX6bây giHkytờ màZAPs rKTrcậu nrKTrói Hkytvậy, FF86mọi FF86người vẫFF86n srKTrẽ rơiZAPs nGDX6ước mắtHkyt, nhGDX6ưng mZAPsà lHkytà cườiGDX6 cGDX6hảy FF86nước mắHkytt. QurKTrá kGDX6hứ chỉFF86 rKTrlà quHkytá khứ,rKTr khônZAPsg thFF86ể đểGDX6 qZAPsuá GDX6khứ trởZAPs thànZAPsh vậtGDX6 crKTrản cZAPsho Hkyttương laGDX6i được!

TiểuFF86 HkytThu ZAPstiếc nuGDX6ối thrKTrở Hkytdài: ZAPs- LẽGDX6 ZAPsnào ZAPsbây giờHkyt FF86ai nHkytấy đềGDX6u Hkytbị hiGDX6ện Hkytthực hóFF86a hếtGDX6 FF86rồi hZAPsay sao?

THkytôn KZAPsì cườirKTr cườiZAPs nóiFF86: ZAPs- ĐâyHkyt lFF86à hiệnZAPs thực,Hkyt cũnFF86g lrKTrà mộtHkyt sựHkyt ZAPslựa chọnGDX6 hếtFF86 Hkytsức bìnhGDX6 thường!Hkyt ChHkytẳng aZAPsi murKTrốn mFF86ang mộFF86t thứZAPs mrKTrơ hồFF86 ZAPsra FF86để ZAPsđánh GDX6cuộc cZAPsả đờiFF86 rKTrmình cả!rKTr GDX6Mà tìHkytnh yGDX6êu lạiHkyt GDX6là thứGDX6 mFF86ơ rKTrhồ nhFF86ất trorKTrng cGDX6ái thHkytế ZAPsgiới này!

- FF86Tìm lZAPsại girKTrấc mộGDX6ng tìFF86nh yêrKTru chẳngZAPs qFF86ua cHkythỉ lrKTrà mộtHkyt sHkytự hFF86oang tưởng.FF86 MộngZAPs cũ,GDX6 cZAPshẳng Hkytqua cũrKTrng chZAPsỉ làZAPs mộtrKTr gZAPsiấc mộngrKTr màFF86 thôi!

rKTrTôn KìGDX6 nóiZAPs đúngrKTr, đóZAPs chZAPsẳng qHkytua chỉZAPs rKTrlà mộtZAPs giấcHkyt mơ.

Vì hGDX6ôm sFF86au crKTròn phảHkyti đGDX6i GDX6làm Hkytnên mFF86ọi nZAPsgười vuZAPsi chơHkyti đếHkytn mườiGDX6 giFF86ờ lFF86à GDX6lục Hkyttục gHkytiải tGDX6án hếGDX6t. VânrKTr VZAPsy GDX6ra qurKTrầy thanZAPsh toHkytán rồiHkyt cFF86ùng TiểuGDX6 ThFF86u Hkytra bFF86ến rKTrxe buýt.Hkyt FF86Ra đếnZAPs bếnFF86 FF86xe, rKTrmở túZAPsi rZAPsa lấyFF86 tiềnZAPs lẻrKTr thìFF86 côZAPs ZAPsmới phHkytát hiệrKTrn GDX6ra làGDX6 Hkytđiện tZAPshoại rKTrcủa mìnHkyth khônFF86g córKTr ởHkyt trrKTrong túi.

- CậuFF86 nhớZAPs lạiHkyt chrKTro GDX6kĩ vZAPsào, cóGDX6 phảiGDX6 làGDX6 đểHkyt quêGDX6n GDX6điện thoFF86ại ởZAPs KHkytTV rồiFF86 không?

Vân VZAPsy Hkytnhớ kĩHkyt lại,FF86 baGDX6n nãZAPsy vrKTrì sợFF86 tiếnZAPsg nhrKTrạc quHkytá ồnFF86 khôngHkyt tHkythể nrKTrghe tZAPshấy tiếrKTrng chuôngFF86 đrKTriện thoạZAPsi nêFF86n ZAPscô đãZAPs lrKTrấy đGDX6iện thoạiGDX6 rHkyta krKTrhỏi trKTrúi Hkytvà rKTrđể lênrKTr Hkytghế sôFF86 prKTrha. ThGDX6ế màHkyt lúcrKTr rFF86a GDX6về GDX6cô lạiGDX6 quêZAPsn kFF86hông cầrKTrm theo.

- TớFF86 mGDX6ột Hkytmình quZAPsay lạiGDX6 đóGDX6 lấyHkyt lGDX6à đượcGDX6 rồrKTri! CZAPsậu GDX6về đHkyti, nhàrKTr cậZAPsu xa!

- KhônFF86g saoFF86! ZAPs- THkytiểu TZAPshu túHkytm lấyZAPs FF86cánh GDX6tay VHkytân VZAPsy: GDX6- THkytớ điFF86 vớiGDX6 crKTrậu, cZAPsùng lắmZAPs FF86thì vềHkyt nrKTrhà cZAPsậu ngủrKTr mộHkytt đGDX6êm chGDX6ứ gì!

Hai ngườHkyti vừaFF86 nóHkyti vHkytừa chạGDX6y vộiZAPs vànFF86g vFF86ề pHkythía quGDX6án FF86karaok đểFF86 Hkytlấy đHkytiện thFF86oại. VânGDX6 rKTrVy Hkytđi nrKTrhanh đếGDX6n nFF86ỗi GDX6khiến cFF86ho TGDX6iểu ThGDX6u chạyZAPs Hkytđuổi tFF86heo mệrKTrt đếnHkyt bởHkyt hơGDX6i Hkyttai: rKTr- TZAPsiểu VrKTry, cFF86ậu đừnGDX6g sốtGDX6 rột,rKTr điệnHkyt thoạHkyti đZAPsể GDX6ở đấyGDX6 khôrKTrng mấtZAPs đượGDX6c đâu.ZAPs BFF86ình tHkythường cậurKTr FF86giữ điHkytện tZAPshoại rHkytất kĩ,GDX6 cZAPsó phảirKTr rKTrlà srKTrợ ZAPsngười khárKTrc phátHkyt hiệFF86n rHkyta bíHkyt mZAPsật Hkytgì tronFF86g đóZAPs Hkytkhông hả?

TiểuZAPs HkytThu nóiHkyt brKTrừa nhZAPsưng lGDX6ại trúZAPsng rKTrngay ZAPstim đrKTren củaFF86 rKTrVân Vy.

Trong ZAPsđiện thoạFF86i cFF86ủa crKTrô FF86có chứrKTra FF86bí mậFF86t khônHkytg thểZAPs nóGDX6i cFF86ho nZAPsgười khGDX6ác bHkytiết đượFF86c. SaZAPsu kFF86hi tZAPshời girKTran qFF86uay rKTrngược trởrKTr lại,côrKTr đrKTrã chGDX6ạy đếGDX6n trKTrrước Hkytcửa nhFF86à nGDX6hà GiFF86ang NhanZAPs, dùFF86ng mFF86áy ảnhHkyt chụGDX6p lFF86ại mZAPsột bứcHkyt ảnhFF86 củaZAPs GHkytiang NhaFF86n. SZAPsau kGDX6hi ZAPsmua đGDX6iện tHkythoại rKTrhồi GDX6đầu Hkytnăm, côrKTr ZAPsđã chuHkytyển bứcZAPs rKTrảnh FF86ấy vHkytào trHkytong bộGDX6 nhớZAPs GDX6máy. NgộFF86 nhớZAPs cóHkyt ZAPsngười lGDX6ấy đượrKTrc GDX6cái GDX6máy ZAPsrồi mZAPsở Hkytra xeGDX6m ảnhGDX6, phátZAPs hiệnGDX6 GDX6ra Hkytbức GDX6ảnh ấy…chFF86ắc cũngHkyt rKTrkhông FF86có vFF86ấn đFF86ề gHkytì đâGDX6u nhrKTrỉ? KhônGDX6g đưHkytợc, FF86cô khZAPsông rKTrthể mạoFF86 hiểFF86m nrKTrhư Hkytvậy được!FF86 CôFF86 nhấZAPst địnhZAPs phảiZAPs ZAPstìm lạGDX6i đGDX6iện thoFF86ại. CGDX6huyện nFF86ày mFF86à đểGDX6 cZAPsho GirKTrang NhFF86an biếtrKTr được,FF86 chắFF86c chFF86ắn arKTrnh sẽGDX6 Hkytcho rằngHkyt côGDX6 lFF86à mZAPsột kẻGDX6 ZAPsbiến rKTrthái, mộtHkyt corKTrn điên.

TrướZAPsc kirKTra, lúFF86c cFF86ô vàFF86 GianZAPsg GDX6Nhan cHkytòn ởHkyt bêFF86n rKTrnhau, cHkytô luôHkytn thểrKTr hiệnFF86 nhữngrKTr mặrKTrt FF86tốt củarKTr mìrKTrnh trướcFF86 mặtGDX6 GDX6anh. BâyZAPs giờrKTr mặHkytc GDX6dù khHkytông crKTró FF86duyên phậnGDX6 đượcFF86 ởZAPs bêFF86n nhGDX6au nhưnFF86g cFF86ũng khFF86ông tZAPshể đểGDX6 aGDX6nh cóHkyt ấnFF86 tưrKTrợng xấurKTr vềrKTr cGDX6ô được.

GDX6- NFF86ày anHkyth! FF86- VânGDX6 rKTrVy rKTrlao rKTrđến qrKTruầy thHkytu tiền:FF86 rKTr- HkytTôi FF86vừa nrKTrgồi ởZAPs phHkytòng 3ZAPs02, hZAPsình nZAPshư rKTrđiện thoạiZAPs củaGDX6 tôZAPsi vẫrKTrn cònFF86 đểZAPs tronZAPsg đó!GDX6 ZAPs- VừGDX6a nGDX6ói VâHkytn GDX6Vy vừaFF86 GDX6móc rGDX6a Hkythóa đơnHkyt vừaFF86 trKTrhanh toán.

- ZAPsXin côZAPs đợiHkyt chFF86o mrKTrột chúHkytt! ĐểZAPs tGDX6ôi hrKTrỏi nhGDX6ân ZAPsviên phụcrKTr Hkytvụ xeHkytm Hkytsao!- côZAPs gáiGDX6 rKTrở quFF86ầy thaHkytnh toánFF86 lịGDX6ch sGDX6ự chấnHkyt aFF86n cHkytô rrKTrồi nrKTrhấc ZAPsmáy FF86gọi chZAPso nhHkytân viênHkyt pFF86hục vụ.

TrốnFF86g ngựFF86c FF86Vân VFF86y Hkytđập tGDX6hình thịch,Hkyt mắZAPst dHkytán cZAPshặt vàoFF86 Hkytcô gHkytái đGDX6ứng ởGDX6 quầy.
GDX6Cô gáiFF86 Hkytđó hỏiZAPs nhGDX6ân viênrKTr phụrKTrc vZAPsụ Hkytvài ZAPscâu FF86là lậprKTr ZAPstức cHkytó Hkytđáp án:
ZAPs- NhrKTrân viêFF86n dọZAPsn drKTrẹp nóGDX6i ZAPsban nãyFF86 dọnZAPs pHkythòng khôFF86ng rKTrnhìn thrKTrấy đrKTriện trKTrhoại củHkyta côZAPs! FF86- CHkytô gHkytái ZAPsđó nói.

Vân VZAPsy vẫFF86n khôHkytng GDX6nản lòngFF86: rKTr- ĐiệnrKTr thoHkytại củrKTra tZAPsôi cóZAPs mZAPsàu Hkytđen, ZAPscó khrKTri lHkytại rơGDX6i vàoZAPs kZAPshe FF86ghế nZAPsào đóFF86 mZAPsà ZAPsngười đórKTr kHkythông nhrKTrìn thấyHkyt, Hkyttôi cóGDX6 tZAPshể lGDX6ên đóFF86 rKTrtìm cZAPsó đượcGDX6 không?

- XHkytin lỗiFF86 rKTrcô, phòrKTrng FF86302 hiệnZAPs gHkytiờ đãZAPs cGDX6ó kFF86hách vàHkyto rKTrrồi, chúnZAPsg tZAPsôi phảiHkyt đrKTrược sGDX6ự đồngrKTr rKTrý củaFF86 kháGDX6ch mớGDX6i dáFF86m ZAPscho crKTrô vGDX6ào rKTr!- CGDX6ô gáZAPsi ởFF86 quầyZAPs lễZAPs rKTrtân mỉFF86m rKTrcười giảiHkyt thíFF86ch, sZAPsau đóHkyt đGDX6ưa Hkyttay rZAPsa mrKTrời GDX6Vân VZAPsy nFF86gồi vZAPsào ghFF86ế chờZAPs đợi:Hkyt FF86- MZAPsời cGDX6ô nFF86gồi xuốrKTrng đrKTrây đFF86ợi mộtrKTr chút,Hkyt chrKTrúng tôiHkyt đãZAPs chFF86o ngưrKTrời ZAPsvào GDX6hỏi rồFF86i ạ!

Một cốcGDX6 tràHkyt horKTra cFF86úc nórKTrng hổirKTr đượZAPsc bêGDX6 đHkytến trướHkytc mặtHkyt rKTrcô, VânFF86 ZAPsVy cGDX6hẳng buồZAPsn uốngrKTr lấyGDX6 FF86một rKTrngụm, mắtHkyt cứZAPs dánGDX6 ZAPschặt vàHkyto quầy.

ĐángFF86 nHkythẽ FF86ra Hkytcô khHkytông nênFF86 lưFF86u lạiGDX6 ảnHkyth củHkyta GrKTriang GDX6Nhan. DùZAPs sZAPsao aZAPsnh cũngFF86 đâFF86u rKTrcòn làZAPs ZAPsngười yêuGDX6 củrKTra FF86cô nGDX6ữa. GDX6Cô cấtFF86 giGDX6ữ nhFF86ững gìGDX6 cFF86ó rKTrliên quarKTrn đếnHkyt anhrKTr, lénZAPs lúGDX6t nhưGDX6 mFF86ột rKTrtên FF86ăn trGDX6ộm, thGDX6ế nàyGDX6 Hkytcòn rHkyta GDX6thể GDX6thống gGDX6ì nữaFF86 chứ?

Nỗi tưGDX6ơng tZAPsư, sựHkyt moGDX6ng ZAPsnhớ khFF86iến chrKTro GDX6cô Hkytcó crKTrảm giZAPsác nhZAPsư đaGDX6ng làmHkyt chuFF86yện gHkytì tZAPsội lỗi…màGDX6 đốirKTr tượngGDX6 bịZAPs prKTrhạm tộiFF86 lạGDX6i làGDX6 ngrKTrười màZAPs crKTrô rKTrđã rKTrthề noHkytn hZAPsẹn biểuZAPs. rKTrNghĩ đếnGDX6 đZAPsây rKTrtrái tHkytim côZAPs chGDX6ợt đauGDX6 đớGDX6n nhưGDX6 bGDX6ị FF86ai đFF86ó bópHkyt nghẹt.

KhôFF86ng brKTriết crKTró phảHkyti làrKTr vGDX6ì “cóFF86 tậrKTrt gHkytiật mìGDX6nh” haHkyty khôZAPsng Hkytmà côZAPs cứGDX6 cảmHkyt ZAPsthấy Hkytcó gìHkyt đFF86ó kHkythông lZAPsành Hkytđang chFF86ờ đợGDX6i mFF86ình. NgGDX6ộ nGDX6hỡ bịZAPs phátrKTr hiện…côGDX6 bZAPsiết FF86giải thícGDX6h ZAPsthế FF86nào đây.rKTr ĐGDX6ang Hkytmải rKTrmê nghrKTrĩ ngợiFF86 vZAPsẩn ZAPsvơ thì….

- ThưFF86a crKTrô…- CôGDX6 gZAPsái Hkytở qrKTruầy lFF86ễ ZAPstân lêHkytn tiếngZAPs: ZAPs- GDX6Điện thoạGDX6i củrKTra côZAPs đãrKTr tFF86ìm thấyFF86 FF86rồi, nhZAPsưng vịrKTr kháFF86ch nhặtHkyt đượrKTrc điZAPsện thoạiHkyt Hkytcủa cHkytô yêGDX6u crKTrầu FF86đích danrKTrh cGDX6ô lêHkytn lấy!

VừrKTra haFF86y Hkyttin đãHkyt tìmZAPs đưrKTrợc điệnrKTr thoFF86ại, VZAPsân VFF86y chHkytưa kịpFF86 Hkytthở ZAPsphào thìFF86 rKTrcâu nóiZAPs tiếpHkyt therKTro củHkyta côHkyt rKTrphục vrKTrụ khiếHkytn chHkyto VânZAPs HkytVy giFF86ật thrKTrót: ZAPs- TạirKTr saHkyto lạHkyti bảFF86o đGDX6ích danGDX6h tôZAPsi đếGDX6n lấyZAPs? FF86- VâFF86n ZAPsVy GDX6đứng dậrKTry, ngGDX6ần ngFF86ừ hỏi.

Cô GDX6gái đóZAPs bìnhrKTr thZAPsản Hkytnói: FF86- FF86Có lẽGDX6 Hkytlà muốZAPsn làHkytm qrKTruen vớirKTr cZAPsô thôiHkyt ạ!

GDX6Vân ZAPsVy trKTrhật sựHkyt khHkytông tHkythể hrKTriểu nổGDX6i, cóGDX6 lZAPsí GDX6do gìHkyt đểGDX6 prKTrhải FF86làm nGDX6hư vHkytậy đâu?

- rKTrCám ơn,FF86 FF86tôi biếtHkyt rồi!GDX6 –Hkyt CFF86ô dừngGDX6 FF86lại mộHkytt láGDX6t rKTrrồi nóZAPsi tFF86iếp: Hkyt- KhFF86ách FF86trên phòFF86ng đóFF86 Hkytlà Hkytnam hGDX6ay nữ?

rKTr- LFF86à nữGDX6 ạ!Hkyt rKTr- HkytCô gZAPsái GDX6đó mỉrKTrm cưZAPsời đáp.

LHkytà nữrKTr, vậyFF86 thìHkyt tốt.

Vân FF86Vy thởFF86 FF86phào nhẹGDX6 nhõmGDX6, GDX6ít nhấtZAPs thìrKTr GDX6đấy cHkytũng krKTrhông phảHkyti lHkytà GZAPsiang FF86Nhan, kFF86hông phảZAPsi GiHkytang NFF86han thZAPsì ZAPstốt! GDX6Nghĩ ZAPsđến đóZAPs VânGDX6 VFF86y lirKTrền GDX6cười cFF86hế FF86nhạo bảnFF86 thFF86ân. CZAPsó lẽHkyt tHkytại vìrKTr gầnGDX6 đâHkyty côGDX6 thườngGDX6 xuyênHkyt FF86gặp FF86Giang NrKTrhan nêFF86n thầZAPsn kiZAPsnh lZAPsúc rKTrnào cũnrKTrg rKTrcăng GDX6thẳng. TrrKTrên đờiFF86 nrKTrày FF86làm rKTrgì cFF86ó chuyệGDX6n trùnZAPsg rKTrhợp đếGDX6n nhGDX6ư vậy,GDX6 crKTrhẳng nFF86hẽ rKTrGiang rKTrNhan lúcGDX6 nàoFF86 cGDX6ũng xuấrKTrt hiZAPsện ởZAPs nhữngHkyt ZAPsnơi rKTrcô đến?

VârKTrn VFF86y vàFF86 TrKTriểu ThFF86u Hkytcùng FF86đi vàZAPso thaZAPsng máyHkyt theFF86o ngFF86ười phụcHkyt vụ.
TrFF86ong tFF86hang máyZAPs đanHkytg pGDX6hát bFF86ản FF86nhạc ZAPsrất thịnhHkyt hrKTrành. TiểuZAPs HkytThu cũrKTrng FF86lẩm bGDX6ẩm Hkythát rKTrtheo, GDX6thế nhưHkytng VâGDX6n VGDX6y chrKTrẳng FF86có bụngZAPs ZAPsdạ nGDX6ào Hkytmà nghrKTre GDX6nữa. SaFF86u kZAPshi Hkytlấy đượZAPsc điệnGDX6 thoạiFF86, việcFF86 đFF86ầu tiênrKTr mrKTrà cHkytô phảZAPsi làHkytm làrKTr xGDX6óa bZAPsức ảGDX6nh FF86của GiarKTrng NrKTrhan điZAPs. QurKTra lGDX6ần nàZAPsy cFF86ô đãZAPs rútFF86 Hkytra GDX6được FF86bài họcrKTr xươZAPsng máu.

Trong phGDX6òng FF86vọng rFF86a tirKTrếng cưFF86ời Hkytnói ồnrKTr àoHkyt. CZAPsô phụrKTrc vụFF86 ZAPslễ phéFF86p gGDX6õ cửaHkyt rFF86ồi đẩyrKTr cửrKTra bướcGDX6 vào.

Vân VFF86y còHkytn chZAPsưa kịprKTr nóGDX6i GDX6mục đíchZAPs đếnrKTr đGDX6ây trKTrhì mộtHkyt cZAPsô gáGDX6i ZAPstóc dàHkyti đFF86ã ZAPsngoảnh Hkytđầu Hkytlại Hkytnhìn côFF86. CôFF86 rKTrta córKTr mộZAPst ZAPsđôi mắtHkyt rKTrto trFF86òn nhFF86ư ZAPsmắt naZAPsi, rKTrlúc cườiZAPs tGDX6rên máGDX6 Hkytcó rKTrhiện GDX6ra Hkythai ZAPscái máGDX6 lúmGDX6 rFF86ất sZAPsâu. ÁFF86nh ZAPsmắt củFF86a cFF86ô Hkytta dFF86ừng lạirKTr Hkyttrên mặtFF86 TiZAPsểu ThrKTru krKTrhoảng hGDX6ai giHkytây Hkytrồi lậpHkyt Hkyttức dáHkytn chặtFF86 vàoFF86 FF86mặt VâHkytn Vy.

Hai bênFF86 nhìnrKTr GDX6nhau mấtrKTr vàrKTri giâyGDX6, đrKTrột nhiênrKTr VânrKTr ZAPsVy cHkytảm thấyHkyt khuGDX6ôn mặZAPst nàZAPsy queFF86n qGDX6uen nhưnrKTrg nhấtHkyt FF86thời GDX6cô kFF86hông tZAPshể nhớFF86 rZAPsa GDX6đã gặpZAPs ởrKTr đâu.

- ThrKTrật FF86sự rGDX6ất ZAPsxin lFF86ỗi Hkytvì rKTrđã làmHkyt phiềnZAPs cácGDX6 bạn!FF86 ZAPs- NFF86ếu nhưFF86 đFF86ối phươngHkyt đãGDX6 ZAPskhông lêFF86n tZAPsiếng trKTrhì VânHkyt HkytVy đGDX6ành phảiZAPs lịchrKTr srKTrự cấtHkyt lời.

- KhônZAPsg saoGDX6! Hkyt- GDX6Cô gGDX6ái Hkyttóc dàHkyti xirKTrnh ZAPsđẹp đHkyti đếZAPsn FF86trước mặtFF86 GDX6Vân VGDX6y, chFF86ìa FF86cái đHkytiện rKTrthoại rrKTra trHkytước mZAPsặt cGDX6ô: FF86- CôGDX6 xeFF86m ZAPsxem đâyGDX6 GDX6có phảiHkyt điệnFF86 GDX6thoại củaFF86 cHkytô không?

Chiếc điHkytện thoạiFF86 mGDX6àu GDX6đen, trêFF86n đóFF86 cóHkyt trrKTreo mộGDX6t Hkytcái rKTrmóc đirKTrện tGDX6hoại cFF86ó hHkytình quảHkyt cHkytầu thủyGDX6 tiZAPsnh lóngFF86 lánh.

Thật khônGDX6g ngHkytờ cóZAPs thZAPsể tZAPsìm thấFF86y ZAPscái đrKTriện thoạiHkyt củGDX6a Hkytmình dễFF86 dàngFF86 đếnFF86 nFF86hư vậyZAPs. VGDX6ân VZAPsy FF86mỉm crKTrười đGDX6áp: rKTr- ĐúngZAPs Hkytlà củarKTr tôi!

Cô GDX6gái đóFF86 nheGDX6o nFF86heo mắtHkyt hỏi:FF86 ZAPs- TrKTrhật sựFF86 lGDX6à củaZAPs cHkytô ư?

VânHkyt HkytVy GDX6nhìn côrKTr rKTrta bằnrKTrg ánhrKTr FF86mắt Hkytkhó hiểuHkyt, lẽGDX6 nàZAPso cGDX6ô Hkytlại nhậnZAPs Hkytbừa điệnrKTr thGDX6oại cFF86ủa ngưGDX6ời kháZAPsc Hkytlà củrKTra mình?

- VZAPsậy, cáiFF86 nàyrKTr thìGDX6 saZAPso? GDX6- NhữnHkytg ngórKTrn taZAPsy trắnHkytg nõZAPsn lạiZAPs gGDX6iơ rKTrra mộFF86t chiếHkytc điệrKTrn rKTrthoại khác.

MộtZAPs GDX6chiếc điZAPsện tFF86hoại giốFF86ng FF86hệt, điềurKTr khiếnGDX6 rKTrcho ngườirKTr kháFF86c khôngrKTr tGDX6hể ngờrKTr Hkytđến đóGDX6 làHkyt ngaZAPsy cảZAPs cáFF86i mrKTróc đeZAPso FF86điện ZAPsthoại cũngGDX6 giốnrKTrg hệt.

Trên đờFF86i lạGDX6i cóFF86 chuyệnrKTr trùngZAPs GDX6hợp thHkytế sao?

GDX6- ChẳnZAPsg tráchGDX6 màHkyt GDX6cô lHkytại nhậnZAPs nhHkytầm, bHkytan đầuZAPs tôGDX6i cHkytũng nhGDX6ận nhầmGDX6 đấy!

Vân VFF86y ngrKTrây ngườirKTr khôngFF86 bZAPsiết prKTrhải làGDX6m sao.

- ChiếcrKTr điệnFF86 thoạiFF86 nàrKTry làFF86 củFF86a GDX6chồng chGDX6ưa GDX6cưới GDX6mua cZAPsho tôiFF86, rKTrcòn cáiFF86 GDX6móc đeoGDX6 đirKTrện tZAPshoại nàyGDX6 tôHkyti ZAPsvới FF86chồng rKTrchưa ZAPscưới mFF86ới cùngHkyt đHkyti rKTrchọn gGDX6ần đâyFF86 !GDX6- FF86Cô rKTrta kFF86hẽ mấZAPsp máyrKTr ZAPsmôi, ánhFF86 mắGDX6t chGDX6ăm cFF86hú nhìHkytn HkytVân FF86Vy, dườngZAPs nhrKTrư GDX6muốn thărKTrm dZAPsò điềuHkyt Hkytgì đFF86ó từFF86 côFF86: ZAPs- ĐirKTrều khGDX6iến cFF86ho tôHkyti bấFF86t ngờZAPs nhấtGDX6 lạirKTr lFF86à…- cGDX6ô Hkytta ấnrKTr rKTrvào bànHkyt phímGDX6, màZAPsn hìZAPsnh GDX6sáng lêHkytn, sZAPsau đóFF86 Hkytgiơ ZAPsra trFF86ước mặGDX6t VHkytân Vy.

TiểuGDX6 TGDX6hu kinFF86h ngạcGDX6 “rKTrA” FF86lên mộHkytt tiếngFF86. BứGDX6c FF86ảnh cHkytủa GirKTrang NhaGDX6n đãZAPs hiệFF86n lênrKTr mFF86àn hZAPsình. TZAPsim HkytVân FF86Vy nhưGDX6 thắtHkyt lại.

-CôGDX6 FF86có thểrKTr nóirKTr FF86cho trKTrôi bHkytiết đâyZAPs làrKTr rKTrai không?

rKTrCô chrKTrưa ZAPsbao grKTriờ dámrKTr làmrKTr vHkytiệc xấu,rKTr bởrKTri vìZAPs ZAPssợ mộtHkyt rKTrngày rKTrsẽ bịFF86 GDX6người kháHkytc vạZAPsch trầnHkyt. ThrKTrế rKTrmà rKTrhôm Hkytnay, đốirKTr mHkytặt vớiFF86 côHkyt gáiZAPs ZAPsnày, cZAPsô lHkytại thấyZAPs bấFF86t ZAPslực vàrKTr sợZAPs hãiHkyt nGDX6hư mộrKTrt têHkytn ZAPskẻ ZAPscắp bịZAPs bGDX6ắt GDX6tại trận.

TGDX6ất cảHkyt nhữnrKTrg nZAPsgười ngồiGDX6 trGDX6ong pGDX6hòng đrKTrều hướrKTrng mắtFF86 vHkytề phZAPsía cô.FF86 VânZAPs rKTrVy hGDX6oang mZAPsang nhìGDX6n vàGDX6o đôiFF86 mắtFF86 tGDX6ức rKTrtối đarKTrng ZAPsnhìn thẳngrKTr vàorKTr mặtGDX6 mìnHkyth kiaGDX6, FF86cô khôngFF86 trKTrhể ZAPsnói vớZAPsi mFF86ọi ngHkytười trKTrrên Hkytthế FF86giới nàyZAPs rằng,GDX6 đârKTry chíZAPsnh rKTrlà FF86người yêuGDX6 củFF86a côHkyt, ZAPslà ngườiHkyt đZAPsã crKTrhết đirKTr gGDX6iờ đượcZAPs sốngHkyt lạiFF86 rKTrnhờ thờFF86i Hkytgian quZAPsay ngượZAPsc tZAPsrở lại..

Thấy VânZAPs VrKTry khHkytông nóFF86i rKTrnăng gì,Hkyt đốiFF86 pGDX6hương FF86càng FF86tỏ ZAPsra hHkytung hăng.

- HkytTại GDX6sao ZAPscô lạiHkyt Hkytcó ảGDX6nh GDX6chồng chưGDX6a cướiFF86 củaHkyt tôi?

- HkytHai ngườiHkyt qHkytuen biếGDX6t nhaFF86u à?

Trước hZAPsai Hkytcâu hHkytỏi đầZAPsy tínhHkyt cGDX6hất vấrKTrn nàyHkyt, VârKTrn HkytVy cònrKTr chưGDX6a kịpZAPs trrKTrả lờGDX6i tGDX6hì HkytTiểu ThrKTru đZAPsã nổFF86i quạuGDX6 lFF86ên: ZAPs- GDX6Này, cFF86ô làrKTrm cáFF86i trKTrrò gGDX6ì thếGDX6 hả?FF86 TroGDX6ng điệnrKTr tFF86hoại củHkyta VâFF86n VGDX6y cGDX6ó ảnhHkyt củarKTr arKTri thìHkyt liênFF86 FF86quan ZAPsgì GDX6đến cGDX6ô. CôFF86 tGDX6rả điệnGDX6 thoạiFF86 rKTrlại Hkytcho chZAPsúng tFF86ôi thFF86ì chúngrKTr tôiHkyt cảmZAPs GDX6ơn ZAPscô. CònrKTr nếurKTr côFF86 cứHkyt FF86thích FF86bắt nạtFF86 ngườiZAPs khZAPsác, tôGDX6i nrKTrói cFF86ho FF86cô biFF86ết, crKTrhúng tGDX6ôi FF86không dGDX6ễ bắtGDX6 nạHkytt đâu!

Tiểu GDX6Thu vGDX6ừa ZAPsnói dứtFF86 lờiZAPs thìrKTr rKTrmấy côGDX6 grKTrái bZAPsan nFF86ãy rKTrvẫn GDX6còn mảiFF86 mêHkyt háGDX6t hòGDX6 liềnGDX6 bỏrKTr Hkytmicro xuốngGDX6, Hkytcầm mGDX6ột cốrKTrc nướZAPsc đáGDX6 đGDX6i rKTrvề phíaGDX6 harKTri ngườiFF86: FF86- NFF86ói cFF86huyện vớiFF86 loạirKTr nZAPsgười rKTrnày Hkytthì rKTrcần gìHkyt phZAPsải lịcrKTrh sự?rKTr- dứFF86t lờiZAPs côrKTr tGDX6a đưaHkyt rKTrtay lên,ZAPs hấtZAPs tZAPshẳng cốFF86c nướcrKTr vàorKTr mZAPsặt hGDX6ai người.

Lúc VGDX6ân VGDX6y kịHkytp FF86phản ứngHkyt lạiGDX6 thHkytì đãrKTr qHkytuá muộn.ZAPs FF86Mặc Hkytdù cFF86ô rKTrđã néGDX6 nZAPsgười điGDX6 FF86nhưng nửaZAPs bêFF86n mặtHkyt crKTrủa cZAPsô Hkytvẫn lĩnhGDX6 trọnZAPs GDX6cốc nướcHkyt lGDX6ạnh. ZAPsBộ dạngFF86 cHkytủa cFF86ô ZAPslúc nGDX6ày trFF86ông thậHkytt thêZAPs thảm.

Cô phụcrKTr vụGDX6 GDX6thấy tHkytình hìrKTrnh khôngrKTr ổGDX6n lFF86iền cầZAPsm máyZAPs bộZAPs đZAPsàm lêZAPsn gọi.

Các nrKTrhân GDX6viên phụcrKTr vụGDX6 xunZAPsg quanFF86h đấyHkyt bFF86ỗng Hkytchốc kéGDX6o. ĐâyGDX6 làGDX6 lrKTrần thứZAPs FF86hai tronFF86g thánZAPsg rKTrVân VZAPsy phrKTrải chFF86ứng kiếnZAPs GDX6cảnh tượZAPsng hỗnGDX6 rKTrloạn nàyHkyt. NhZAPsững kZAPshách đFF86ến háFF86t ởFF86 pHkythòng bênGDX6 đềuFF86 mFF86ở cửGDX6a nrKTrgó sanHkytg ngrKTrhe ngóHkytng tìnhFF86 hFF86ình rồrKTri chHkytỉ chỏ,GDX6 bànFF86 tán….

- KhanGDX6g DiHkyt, rốGDX6t cuộcFF86 cóFF86 chuyZAPsện gìGDX6 thếFF86?- ĐáZAPsm FF86bạn củGDX6a cFF86ô gáiHkyt tFF86óc dàHkyti rKTrbắt đầuHkyt ZAPsxôn xao.

Hóa rHkyta cárKTri côrKTr GDX6gái tócZAPs dHkytài ấyrKTr têGDX6n lFF86à KHkythang HkytDi, ngZAPsay rKTrcả cHkytái têGDX6n cZAPsủa cGDX6ô tFF86a cGDX6ũng FF86hay hơnrKTr tênGDX6 củarKTr côFF86 rấtZAPs nhiều.FF86 VârKTrn HkytVy nHkytgoảnh mặHkytt lạHkyti nhìnZAPs vàHkyto kGDX6huôn mặrKTrt rKTrcủa côGDX6 gGDX6ái tFF86ên FF86Khang ZAPsDi kia…..

Chẳng trácZAPsh mGDX6à mớirKTr nhrKTrìn trKTrhấy cFF86ô taFF86, VânZAPs rKTrVy đãHkyt cảmGDX6 thấyrKTr rấtrKTr Hkytquen. HFF86óa rZAPsa bọFF86n rKTrhọ đãHkyt gặpZAPs FF86nhau tGDX6ừ trướcFF86. CôHkyt tGDX6a cGDX6hính làZAPs FF86cô gárKTri xinZAPsh đẹpGDX6 đFF86ã FF86xuất hiệnZAPs bênHkyt ZAPscạnh rKTrGiang NhaHkytn ngàyGDX6 hGDX6ôm đó.

Tiểu ThHkytu vộZAPsi vànHkytg gFF86iúp VâFF86n VHkyty laGDX6u sạHkytch Hkytnhững giọZAPst nướcHkyt đaFF86ng tFF86ong tỏnGDX6g nhỏHkyt xuốHkytng tZAPsừ máiZAPs tóFF86c crKTrô rồZAPsi FF86kéo taHkyty ZAPscô nrKTrói: GDX6- THkytiểu HkytVy, GDX6chúng tGDX6a đZAPsi thôiGDX6, rKTrquân GDX6tử trảrKTr trKTrhù mưrKTrời nărKTrm Hkytcũng khrKTrông muộn!

Hai nhâHkytn viêHkytn phụcFF86 vFF86ụ đứZAPsng chặHkytn trKTrrước mặHkytt côGDX6 nóirKTr:- FF86Chi bằnGDX6g hHkytai cZAPsô Hkythãy tránHkyth đHkyti trưZAPsớc đi!

TZAPsrong tìrKTrnh trGDX6ạng này….cóFF86 thểZAPs rKTrlà GDX6do bZAPsan nãyGDX6 côHkyt uốnGDX6g rượFF86u vanZAPsg nêrKTrn bâZAPsy grKTriờ Hkytchất merKTrn mớirKTr phárKTrt tác.HZAPsoặc cũngGDX6 córKTr thểGDX6 lGDX6à dGDX6o troZAPsng Hkytlòng cHkytảm tZAPshấy ấmrKTr ứGDX6c nFF86ên VGDX6ân VZAPsy chẳFF86ng brKTruồn ZAPsđể ýZAPs FF86đến nhữngGDX6 rKTrlời FF86khuyên rKTrcan FF86của ngưGDX6ời phụcGDX6 vụ.FF86 FF86Tình GDX6yêu củHkyta Hkytcô ZAPsvới GiaZAPsng NhGDX6an…vốn ZAPsdĩ côrKTr đãHkyt rấtHkyt GDX6hạnh rKTrphúc, hạnhZAPs pHkythúc trKTrới mứcrKTr mFF86uốn trKTruyên bốFF86 vớiHkyt tGDX6ất cảrKTr mọiFF86 FF86người ởGDX6 ZAPstrên thếFF86 giớirKTr nZAPsày, Hkytthế mZAPsà GDX6bây giờ…..

Vân rKTrVy điFF86 gạFF86t taGDX6y FF86người phụrKTrc vụFF86 Hkytra, đZAPsi GDX6thẳng đếnFF86 tGDX6rước mặZAPst KhaZAPsng DGDX6i lấyZAPs điHkytện tHkythoại củaZAPs mìnZAPsh rồZAPsi nhZAPsìn thẳHkytng vàGDX6o mắtHkyt côFF86 GDX6ta rKTrmà nói:Hkyt Hkyt- ĐârKTry làGDX6 bZAPsạn trFF86ai FF86của trKTrôi! GDX6- GiọGDX6ng nóZAPsi khôFF86ng cứngFF86 rắnGDX6 nHkythưng cũZAPsng chẳZAPsng mềmZAPs mỏng.

Ngọn lửaGDX6 tứZAPs tốHkyti tronGDX6g lòngHkyt đốiFF86 phươngGDX6 bỗnFF86g chốcrKTr bùFF86ng rKTrlên: FF86- BrKTrạn trFF86ai Hkytcô GDX6á? ĐâGDX6y rõGDX6 ràGDX6ng làrKTr chồnHkytg chưrKTra cướiFF86 của….

- TôGDX6i vZAPsới FF86bạn traFF86i FF86tôi querKTrn nZAPshau đãGDX6 rKTrnăm FF86năm rồi!FF86 FF86- VFF86ân rKTrVy tiệrKTrn taFF86y mFF86ở lrKTrịch ởFF86 trorKTrng điệnHkyt ZAPsthoại raGDX6: GDX6-Trên đZAPsó cFF86òn Hkytcó gHkythi ngàyHkyt rKTrsinh nZAPshật củaHkyt ZAPsanh GDX6ấy vớGDX6i nhZAPsững ngàrKTry rKTrkỉ nZAPsiệm củHkyta cHkythúng tôi!

- ChúngZAPs tôGDX6i ZAPsdự đFF86ịnh Hkytsẽ krKTrết hHkytôn vàoHkyt ngGDX6ày rKTr10 thángHkyt FF8610 nărKTrm 2010.

-TôiHkyt kZAPshông biếtrKTr baGDX6n nGDX6ãy côGDX6 nGDX6ói FF86là córKTr ýrKTr gì…-rKTr FF86Cô đưFF86a điệZAPsn thoạiZAPs rGDX6a trướcZAPs mặtHkyt KhHkytang DGDX6i: FF86- PhíGDX6m GDX6số mGDX6ột lGDX6à phZAPsím gọrKTri tắZAPst chGDX6o GDX6anh ZAPsấy, nếuGDX6 Hkytnhư cHkytô cZAPsòn ngGDX6hi vấFF86n thìHkyt ZAPscứ gọrKTri ZAPsđiện cHkytho anZAPsh ấyHkyt ZAPsmà hỏi!
FF86Vẻ mặtZAPs rKTrcủa KhanrKTrg DFF86i lZAPsúc nàFF86y khGDX6á kFF86ì lrKTrạ. VGDX6ẻ ZAPsmặt GDX6ấy khôngFF86 phảirKTr lGDX6à vẻFF86 GDX6mặt củaZAPs mộrKTrt ngưGDX6ời đanZAPsg tFF86ức đếnHkyt pháFF86t đZAPsiên lFF86ên, tFF86hế FF86nên VâZAPsn VGDX6y rKTrcho rFF86ằng rấZAPst GDX6có thểHkyt cáirKTr côZAPs KhanHkytg DrKTri nàyZAPs vốnZAPs ZAPsdĩ cũrKTrng kZAPshông dáGDX6m rKTrkhẳng địnFF86h ngườiGDX6 trZAPsong ảnhFF86 chínrKTrh làrKTr GiarKTrng Nhan.

NếuZAPs khôngFF86 thHkytì KhGDX6ang GDX6Di đãHkyt khôngFF86 thửrKTr thrKTrăm ZAPsdò bGDX6ằng cHkytách nóZAPsi chuyệnHkyt vZAPsới ZAPscô. ZAPsChỉ cHkytó điềuGDX6 nhữZAPsng gìFF86 đanHkytg xảyrKTr FF86ra FF86không giốFF86ng Hkytnhư nhữngrKTr gìGDX6 ZAPscô tFF86a GDX6mong muốHkytn, bởirKTr vFF86ì đáFF86m bạnZAPs rKTrcủa cZAPsô đãHkyt qFF86uá bứcFF86 xúcGDX6 trướcHkyt nhữngZAPs câurKTr nZAPsói củGDX6a TiểuFF86 TFF86hu, lGDX6àm chZAPso mọiHkyt chuyrKTrện trởFF86 ZAPsnên vZAPsô cùrKTrng tồirKTr tệ.

Qua chuyệnFF86 Hkytxảy GDX6ra qHkytuá độtrKTr ngộtrKTr ZAPsnày, ZAPscô bắtHkyt đầuHkyt tGDX6in rằngGDX6 chỉGDX6 crKTrần dũGDX6ng cFF86ảm, crKTrứng rKTrcỏi đrKTrối mGDX6ặt ZAPsvới mZAPsọi chHkytuyện ZAPslà cZAPsó thểGDX6 Hkyt“thay đổiZAPs càZAPsn khônFF86”. DùGDX6 thếZAPs Hkytnào côrKTr cZAPsũng pFF86hải Hkytcó nrKTriềm rKTrtin vớHkyti chínFF86h mình.

- CFF86hắc Hkytlà bởGDX6i FF86vì cóFF86 nHkytét giốngFF86 nhaGDX6u quZAPsá đấyHkyt mà!-Hkyt KZAPshang FF86Di chGDX6ớp GDX6chớp mắFF86t, giHkytọng nóiHkyt nhFF86ư rKTrcó vẻrKTr Hkytđùa vui.

Trước sựrKTr Hkytnhượng Hkytbộ củaHkyt KhanZAPsg HkytDi, ZAPsđám bạnGDX6 củaGDX6 Hkytcô Hkytcũng lậprKTr tứcZAPs FF86“hạ hZAPsỏa”. NGDX6hân lrKTrúc bọnrKTr rKTrhọ vZAPsẫn còrKTrn đangHkyt dHkyto dựFF86, VâHkytn HkytVy liGDX6ền kZAPséo FF86Tiểu TZAPshu Hkytra Hkytkhỏi phòng.

Đã rZAPsa đZAPsến ZAPsbên ngorKTrài FF86rồi ZAPsmà trốrKTrng nFF86gực VânZAPs HkytVy ZAPsvẫn cònGDX6 đậprKTr ZAPsthình thịchrKTr. ỞrKTr nhữrKTrng nơHkyti đôngZAPs nHkytgười khôFF86ng nênGDX6 gâZAPsy chHkytuyện Hkytồn àoFF86, nhưngrKTr Hkytai màZAPs biếtHkyt đượcFF86 ZAPsnhỡ đâuHkyt côHkyt vừaZAPs rKTrra đFF86ến bZAPsên ngoHkytài, KhaHkytng DFF86i rKTrđã dẫnZAPs Hkyttheo đZAPsám bGDX6ạn hrKTrung FF86dữ cGDX6ủa côFF86 tFF86a đuổiFF86 theFF86o. ChZAPsẳng ZAPsai chịurKTr dGDX6ễ dàngZAPs ZAPsbỏ qurKTra mZAPsọi chuyHkytện nhHkytư GDX6thế nàGDX6y rKTrcả. GDX6Cho dùGDX6 ZAPschỉ FF86là GDX6nghi vấnrKTr thìHkyt cũZAPsng phảiFF86 hỏFF86i cZAPsho rõGDX6 rànGDX6g chứ.

Vân rKTrVy vốZAPsn địrKTrnh Hkytra FF86đến HkytKTV sGDX6ẽ rKTrlập tGDX6ức bắHkytt GDX6xe cHkythuồn GDX6thẳng. ThànrKTrh phốGDX6 lớnFF86 nFF86hư vậHkyty, khảrKTr nHkytăng chạmrKTr mặZAPst nrKTrhau củaHkyt hFF86ai ngưHkytời Hkytcũng khZAPsông nhiềuFF86. HơHkytn rKTrnữa chỉFF86 cầnFF86 Hkytcô trKTra vrKTrề GDX6nhà tìmrKTr GrKTriang HkytNhan đốiHkyt chấHkytt, phGDX6át hiệnZAPs rKTrGiang NhFF86an rKTrchẳng cZAPsó gìHkyt lạHkyt thZAPsường tFF86hì cơnZAPs sónFF86g giGDX6ó FF86này sẽHkyt ZAPsqua đGDX6i Hkytngay thôHkyti. NàoHkyt Hkytai ngờ,FF86 trKTraxi giờHkyt nàFF86y khórKTr mHkytà bắtGDX6 được.GDX6 FF86Hai ngườZAPsi đZAPsứng FF86hơn nửaHkyt Hkyttiếng đồrKTrng hZAPsồ màGDX6 vẫHkytn khôZAPsng rKTrbắt đượcrKTr xe.

NFF86ếu biFF86ết srKTrớm nFF86hư vậFF86y ZAPsthì côHkyt đãHkyt ZAPsra bếnHkyt xrKTre bắtHkyt GDX6xe burKTrýt chZAPso rrKTrồi! rKTrVân VrKTry FF86liên tụcrKTr nhìHkytn lạirKTr phrKTría Hkytsau lưnGDX6g. NếFF86u cứFF86 thếGDX6 FF86này khôGDX6ng bHkytiết chừng….rKTr.đang địFF86nh kéoFF86 TiểuHkyt ThrKTru rrKTra bếnZAPs ZAPsxe buýHkytt ZAPsthì độtHkyt nhGDX6iên mộtrKTr ZAPschiếc rKTrxe hơiHkyt đỗFF86 GDX6xịch trướGDX6c mặtrKTr FF86hai người.

- HkytVân VyFF86!- cánGDX6h cửGDX6a Hkytxe từFF86 từZAPs kéoHkyt xuốrKTrng, ZAPsanh cúGDX6i đầuFF86 nhZAPsìn GDX6ra nHkytgoài FF86nói: GDX6- LêZAPsn xZAPse GDX6đi, anHkyth đrKTrưa eZAPsm về!

VGDX6ân VFF86y cóFF86 ngầGDX6n ngừGDX6 FF86một ZAPslát Hkytmới GDX6mở cửaZAPs rFF86a ngồHkyti vZAPsào trFF86ong xHkyte, ngoảnhrKTr đầurKTr lạirKTr mỉmFF86 cưrKTrời rKTrái ngạiFF86 vớiGDX6 HkytTiểu ThuHkyt. ChiếcrKTr rKTrxe FF86lao đrKTri trFF86ên đườrKTrng, cZAPsô vẫnrKTr khHkytông quêHkytn nZAPshìn lFF86ại cGDX6ửa rKTrquán KTGDX6V, trKTrhầm tFF86hở rKTrphào nhẹHkyt nhõm.

Những rKTrgiọt nưGDX6ớc vẫnGDX6 Hkyttí tácGDX6h GDX6rơi xuốngHkyt từFF86 máGDX6i tóGDX6c cô.rKTr BộHkyt dZAPsạng Hkytcủa crKTrô lúcrKTr nàyFF86 qHkytuả rKTrthực qGDX6uá tFF86hê thảmFF86. FF86Cô giốHkytng FF86hệt nhZAPsư mộtFF86 coZAPsn vHkytịt xấuHkyt Hkytxí. GZAPsiang NharKTrn bâyZAPs giờZAPs tuyệtFF86 đốrKTri khrKTrông từZAPs bZAPsỏ mGDX6ột ZAPsKhang GDX6Di rKTrxinh đẹpGDX6 đGDX6ể đếnrKTr rKTrvới Hkytcô, đeGDX6m lòngHkyt FF86yêu tHkythương mộtZAPs ngườiZAPs ZAPsquá FF86đỗi FF86bình tFF86hường nhưHkyt ZAPscô, mộtHkyt côHkyt gHkytái bìGDX6nh thườnFF86g lạHkyti lớnHkyt turKTrổi. CôZAPs thậtZAPs GDX6sự khFF86ông rKTrnên cGDX6ó nHkythững GDX6ảo tưGDX6ởng nhHkytư thZAPsế này!

- NóHkyti chrKTro anZAPsh rKTrbiết nGDX6hà eFF86m Hkytở đâu?

Nếu GDX6như khrKTrông phrKTrải anrKTrh cHkytất tiếngHkyt ZAPshỏi tFF86hì Hkytcó lẽFF86 côFF86 vẫnFF86 mảiFF86 đắmFF86 cGDX6hìm troFF86ng dòngZAPs suFF86y ngHkythĩ mônGDX6g lrKTrung củrKTra mìnZAPsh. VânHkyt VrKTry Hkytngoảnh đầuHkyt sanrKTrg Hkytnhìn chủFF86 nhârKTrn củarKTr chiếrKTrc xeFF86. FF86Anh rKTrta cũngHkyt đangrKTr nhìnHkyt rKTrcô FF86chăm chú.

Nếu nhưGDX6 GDX6không phảirKTr gFF86ặp phảiFF86 horKTràn cảnhGDX6 nGDX6ày thHkytì cGDX6ó lẽGDX6 rKTrcả đGDX6ời cZAPsô cũnZAPsg sẽHkyt khôngZAPs ngồHkyti lêGDX6n rKTrchiếc Hkytxe này.

Lúc nàyFF86 côHkyt mớiGDX6 gFF86iật mrKTrình nhớrKTr rHkyta lrKTrà phZAPsải ZAPsnói cFF86ám ơrKTrn: ZAPs- CámrKTr ơnFF86 Hkytanh TriệuGDX6! NrKTrhà tôiHkyt ởZAPs GDX6khu phíZAPsa naZAPsm, anZAPsh Hkytcứ rKTrđi rKTrtheo corKTrn đườngHkyt rKTrnày, tìmFF86 rKTrmột Hkytbến GDX6tàu điZAPsện rKTrngầm đểHkyt tôrKTri xuốngFF86 xGDX6e Hkytlà được!

- MuộnFF86 lắmGDX6 FF86rồi, đểFF86 anrKTrh đưZAPsa Hkytem vềZAPs nhà!

- KhônGDX6g cầnrKTr ZAPsphiền phứcFF86 thZAPsế đZAPsâu ạ!

Hkyt- GDX6Vân VHkyty…- TriệGDX6u DZAPsương Hkythơi dừnGDX6g lạiFF86 mộtrKTr látGDX6 rồHkyti ZAPsnói tiếprKTr: rKTr- rKTrCó GDX6thể đZAPsừng kháchrKTr sáorKTr vớZAPsi arKTrnh nhưFF86 vậHkyty không?
TrFF86iệu DưGDX6ơng rKTrnói nhưGDX6 ZAPskhẩn cZAPsầu khiếrKTrn GDX6cho VâGDX6n rKTrVy cảHkytm thấZAPsy rKTrcó hHkytơi áGDX6i nHkytgại. rKTrBan nãFF86y FF86còn ZAPsvội vàrKTrng ZAPsleo lênrKTr xHkyte củZAPsa GDX6người taHkyt, ZAPsthế mrKTrà bâyHkyt gZAPsiờ lrKTrại đòiGDX6 nhanGDX6h nZAPshanh chóngHkyt chóFF86ng xuốnrKTrg xerKTr. ZAPsXét cảFF86 Hkytvề tìnhFF86 lẫnFF86 vềHkyt GDX6lí thìFF86 crKTrô cFF86ũng khrKTrông nFF86ên GDX6từ chốHkyti mFF86ãi nrKTrhư thGDX6ế nàyHkyt. NếrKTru nhưFF86 đãHkyt GDX6không thểGDX6 xuZAPsống rKTrxe tGDX6hì Hkytcô ZAPsđành phảHkyti ngoaGDX6n FF86ngoãn ngHkytồi GDX6lại nHkytói chuyện.

- HkytHôm naFF86y ZAPsthật trùngFF86 hợp!

- ĐúngHkyt vậFF86y, tôHkyti cGDX6ũng cùGDX6ng vớiZAPs mấyrKTr GDX6người bạnHkyt đếHkytn đâyGDX6 GDX6hát hò!

Vân VrKTry Hkytngây ngưGDX6ời nhìnHkyt TrHkytiệu DưGDX6ơng, hHkytỏi Hkytnhư thămHkyt dFF86ò: Hkyt- rKTrBan nãyHkyt anHkyth cũZAPsng vừarKTr từZAPs ZAPsKTV GDX6đi ra?

TriệFF86u DươnZAPsg rKTrgật gậGDX6t đrKTrầu, dườngZAPs nhHkytư Hkytanh Hkytta đaHkytng nghĩrKTr ngợirKTr cFF86huyện ZAPsgì đó.GDX6 CuốrKTri cFF86ùng arKTrnh tZAPsa cGDX6ũng đàZAPsnh FF86phải mởZAPs miệngZAPs hỏi:FF86 GDX6- VânHkyt VZAPsy, Hkytbiểu Hkythiện củaGDX6 GDX6em GDX6ngày hGDX6ôm Hkytnay khiếnrKTr chGDX6o anrKTrh rKTrrất bấtZAPs ngờ.rKTr AnHkyth rKTrvốn dĩFF86 ZAPscứ GDX6nghĩ eFF86m chỉGDX6 FF86là mộtFF86 côHkyt gáiHkyt nhúHkytt nhát.

- rKTrÝ củarKTr Hkytanh là…-FF86 VârKTrn VrKTry tGDX6hật kFF86hông GDX6dám tGDX6in vàFF86o nhGDX6ững gìrKTr mìnhZAPs vừaHkyt ngFF86he trKTrhấy, lẽFF86 nHkytào aGDX6nh ZAPsta thrKTrật Hkytsự: –FF86 BFF86an FF86nãy arKTrnh FF86nhìn tZAPshấy tôi…ZAPs.- LúcFF86 đZAPsó dZAPso hGDX6oang maGDX6ng nênGDX6 côFF86 chZAPsẳng dámZAPs ngẩrKTrng đHkytầu nhìGDX6n đGDX6ám đrKTrông Hkytxung quaZAPsnh. ZAPsCô Hkytthậm rKTrchí còHkytn Hkyttự lừaFF86 gạtZAPs bGDX6ản GDX6thân mrKTrình rằnZAPsg kGDX6hông rKTrbị FF86ai qZAPsuen bFF86iết FF86nhìn thấy.

- ArKTrnh cHkythỉ rKTrlà GDX6tình ZAPscờ đHkyti ngaHkytng quFF86a, nHkythìn thấyZAPs Hkytem mrKTrà thôi!

Máu tronHkytg crKTrơ thểHkyt VâFF86n VFF86y dHkytồn FF86hết crKTrả lênHkyt mặtHkyt, rKTrcô vộGDX6i ZAPsvàng giảiFF86 thíZAPsch: -CFF86hỉ làZAPs mộtrKTr sựrKTr hiểurKTr nhầmZAPs ZAPsmà thôi!
CFF86ô FF86biết FF86cho dHkytù GDX6cô cZAPsó ZAPsnói rKTrnhư vậZAPsy thFF86ì cũFF86ng chỉrKTr lHkytà uổnHkytg côngGDX6 FF86mà rKTrthôi. HọZAPs hànFF86g củaHkyt rKTrTriệu DươngFF86 lZAPsà đồngGDX6 rKTrnghiệp crKTrủa côZAPs, TriệuFF86 DươngrKTr Hkytchỉ crKTrần rKTrnói chuyệnGDX6 ngàrKTry rKTrhôm FF86nay rZAPsa lrKTrà rKTrcô sZAPsẽ ngaHkyty lậpHkyt tứcHkyt bịGDX6 ZAPslòi đuôirKTr lGDX6à FF86nói dối.Hkyt CôGDX6 ZAPslàm ZAPssao Hkytgì cFF86ó GDX6người yZAPsêu nàZAPso lâHkytu nămHkyt nhZAPsư vậy?FF86 NhữnFF86g Hkytgì màGDX6 brKTran nãHkyty nóHkyti rGDX6a thFF86ực rKTrsự đrKTrang khiếZAPsn chFF86o côrKTr cảmFF86 thấyHkyt vrKTrô Hkytcùng Hkythối hận.

-Ai cũng có quá khứ, ai cũng có những bí mật không thể nói với người khác! - Triệu Dương ngập ngừng: - Trong điện thoại của anh trước đây cũng có ảnh của người yêu cũ, trong một lần vô tình, bạn học của anh đã giở ra và xem được.

Vân Vy không nén được tò mò hỏi: - Về sau thì sao?

Triệu Dương bật cười thành tiếng: - Anh đâu có nghĩ được ra cách hay như em, đương nhiên là bị chồng chưa cưới của cô ấy tẩn cho một trận chứ còn sao nữa!

Cô thật không ngờ chuyện xảy ra ngày hôm nay lại được người khác đồng tình, mà người đó lại đã từng trải qua một chuyện tương tự như vậy. Cô ngẩng đầu nhìn Triệu Dương đang ngồi bên cạnh, bỗng chốc hình ảnh của anh ta trở lên “cao lồng lộng” trong mắt cô.

- Mấy năm trước anh đã gặp phải một vụ tai nạn, vì vậy hôm đó anh phải đến khoa tư vấn tâm lí chứ thực ra tim anh không có bệnh gì hết! - Triệu Dương dừng lại một chút như thể đang hồi ức lại: - Anh nghĩ hôm đó tim anh đột nhiên ngừng đập là do bị ám ảnh của vụ tai nạn xe cộ đó!

Triệu Dương chỉ nói qua loa như vậy rồi không giải thích gì thêm, chỉ im lặng lái xe đưa Tiểu Thu và Vân Vy về đến cửa nhà.

Trước khi Vân Vy đi, Triệu Dương lại gọi với theo cô: - Vân Vy, anh thường nghĩ phải mất đi rồi mới biết trân trọng. Anh hi vọng em có thể cho anh một cơ hội!

- Thực ra cái anh chàng Triệu Dương này cũng không tệ!

- Thế à? Hay là tớ giới thiệu cho cậu nhé!

- Vớ vẩn! - Tiểu Thu ôm gối ngồi lại ghế sô pha: - Người ta rõ ràng là thích cậu, suốt cả đường đi chỉ mải chú ý đến cậu, hoàn toàn chẳng buồn liếc tớ lấy nửa cái!

- Tiểu Vy này, thực ra con người sống luôn phải sống trong hiện thực, nếu như không thể có kết quả tốt đẹp thì cậu hãy quên cái anh chàng trong điện thoại kia đi!

Xem mắt chẳng qua là hình thức làm quen giữa hai người với nhau, nghĩ được điều đó rồi trong lòng sẽ không cảm thấy khó chịu hay bài xích với nó nữa. Nếu như không có buổi xem mắt ấy, không có cái anh chàng Triệu Dương này thì tối nay, không biết cô sẽ phải đối mặt với những chuyện gì?

Khang Di đi đến bên quầy thanh toán, đảo mắt nhìn quanh. Cái cô gái ban nãy còn hùng hồn phản bác cô giờ đã biến mất không để lại chút dấu vết gì. Biểu hiện của cô ta lúc ấy khiến cho cô suýt chút nữa thì tưởng rằng mình nhìn nhầm. Vốn dĩ là chuyện mình nắm chắc trong tay, thế mà lại bị kẻ khác chiếm thế thượng phong. Khang Di lắc lắc đầu, rốt cuộc cô ta là ai? Có quan hệ thế nào với anh ấy? Đáng nhẽ ra cô nên tóm lấy cô ta mà hỏi cho rõ ngọn ngành.

Dù gì thì anh ấy với cô cũng chuẩn bị kết hôn rồi.

Những giọt mưa nhỏ xíu lất phất trong không trung. Khang Di đưa tay ra, hứng những giọt nước mưa vào lòng bàn tay. Sau khi tiễn bạn bè ra về, cô vốn định sẽ đi thẳng về nhà, chẳng hiểu sao cô lại đến trước chung cư của anh.

Khang Di lẩm nhẩm đếm số tầng. Anh ấy vẫn còn chưa ngủ, ánh đèn vẫn còn hắt ra ngoài cửa sổ. Có lẽ cô nên tìm một lí do nào đó để gõ cửa nhà anh, bởi vì anh không thích bỗng nhiên bị người khác đến làm phiền. Mặc dù trong lòng đã nghĩ vậy nhưng đến cuối cùng cô vẫn không thể kiềm chế được mình gõ cửa phòng anh.

- Em quên mang theo chìa khóa nhà! - Cô cố bịa ra một cái cớ.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, quần tây được là lượt cẩn thận, ngồi trước bàn làm việc, bên cạnh còn bày cả chồng văn kiện. Anh mỉm cười với cô: - Chăn đệm ở phòng ngủ nhỏ đều sạch đấy!

Cô thực sự không thích nụ cười này của anh, nụ cười chỉ mang tính xã giao công việc, một nụ cười vạch định rõ ranh giới giữa anh và cô.

- Điện thoại của em hết pin rồi, cho em mượn điện thoại của anh đi!

Điện thoại của anh đang đặt ở trên bàn.

“Phím số một là phím gọi tắt cho anh ấy, nếu như cô còn nghi vấn thì cứ gọi điện cho anh ấy mà hỏi!”….không biết tại sao đột nhien cô lại nhớ đến câu nói ấy. Cô không nén nổi tò mò, ngón tay ấn thử vào phím gọi tắt số một.

Trên màn hình hiện ra một con số. Điện thoại còn chưa được kết nối thì cô đã ấn phím kết thúc cuộc gọi. Hóa ra phím số một của anh cũng có lưu một số điện thoại.

Là của Vân Vy.

Vân Vy không ngờ điều kiện của Triệu Dương lại tốt đến vậy, đã từng đi du học, gia đình cũng khá giả. Triệu Dương tới tấp “tấn công” cô bằng hoa tươi mỗi ngày, văn phòng của Vân Vy ngập tràn trong hoa tươi. Các bạn đồng nghiệp thấy vậy, ai nấy cũng trầm trồ: -Vân Vy, cái anh chàng ABC của cậu cũng lãng mạn ra phết đấy!

- Không phải như mọi người nghĩ đâu!

- Đừng giấu diếm nữa!

- Hôn lễ định tổ chức vào ngày nào rồi? Nói cho chúng tôi biết để chúng tôi còn chuẩn bị phong bì chứ!
- Không có chuyện đó đâu!

Mặc dù nói vậy nhưng quan hệ giữa cô và Triệu Dương cũng phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Chỉ có điều, cái gọi là tình yêu vẫn mất tăm mất tích.

- Thế thì gặp nhau ở nhà hàng tây gần công ty cô nhé!

- Ok!

Sau mấy lần gọi điện thoại, cuối cùng Triệu Dương cũng khiến cho Vân Vy phải đầu hàng. Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, cô đâu cần phải cố chấp như vậy?

Đối diện bên đường là một nhà hàng đồ ăn tây. Trong lúc chờ hết đèn đò, ánh mắt của Vân Vy chợt lướt qua một quán cà phê, rồi sau đó ánh mắt của cô không thể nào rời khỏi đó được.

Giang Nhan mặc com ple vô cùng lịch sự đang ngồi đối diện nói chuyện với ai đó. Chiếc áo sơ mi mặc trên người anh mềm mại tựa như lụa. Trông anh chẳng khác gì trước đây, nụ cười ấy vẫn vô cùng quyến rũ!

- Đến đâu rồi?

Nếu như không phải nhận được điện thoại thì có lẽ Vân Vy vẫn đứng ngây ra ở đó mà ngắm Giang Nhan.

- Tôi sắp đến nơi rồi! - Cô bỏ điện thoại xuống, vội vàng chạy qua đường.

- Giang Nhan!- Anh ngoảnh đầu lại.

- Nghĩ gì vậy?

Anh trầm ngâm một lát mới mở miệng: - Ở đây đèn đỏ nhanh thật đấy!

- Đúng thế, hơn nữa giao thông ở đây nổi tiếng là tồi tệ!

Trước đây vẫn nghe nói cho dù là lúc qua đường cô cũng hay nghĩ ngợi vẩn vơ, xem ra hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.

-Chuyện này làm xong chắc là cậu sẽ được thăng chức đấy!

Anh cười nhạt: - Còn phải xem lợi nhuận ra sao đã!

- Kế hoạch cậu đưa ra chắc chắn không có vấn đề. Những con số dự tính khổng lồ chính là căn cứ thuyết phục lớn nhất!- Nói đến đây người kia chợt ngập ngừng: – Chỉ có điều, Giang Nhan này, tôi rất tò mò, trước đây cậu làm việc ở đâu thế? Đừng có nói với tôi là cậu chỉ có hai năm kinh nghiệm này thôi nhé, chẳng ai tin nổi đâu!

Vừa mới bước chân vào ngành đã nhận được sự coi trọng của công ty A, chuyện này chẳng có mấy người có thể làm được.

- Chỉ là mấy nhân viên bình thường thôi mà!

- Nhưng mà tiền đồ rộng mở!

Giang Nhan ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cái bóng dáng ấy đã chìm vào trong biển người rồi.

Kể từ sau khi nhìn thấy Giang Nhan, cô trở nên thất thần như người mất hồn. Những món ăn bữa tối hôm đó cô gần như chỉ nếm một miếng rồi gần như không động đũa nữa. Triệu Dương hào hứng kể cho cô nghe những hiểu biết của anh ta về những món ăn độc đáo này.

Mặc dù đã cố gắng phối hợp đến cuối cùng nhưng bữa ăn hôm nay vẫn trở nên vô cùng nhạt nhẽo.

Món ăn cuối cùng được bê lên là món côn trùng, đặc sản của một vùng nào đó ở Vân Nam. Triệu Dương gắp cho Vân Vy, Vân Vy vội vàng xua tay từ chối. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cô thử những món ăn kinh dị như thế này.

Triệu Dương mỉm cười nói: - Đây là món đặc sản của nhà hàng này, cô xem, có bao nhiêu người cũng gọi món này đấy!

Vân Vy ngoảnh đầu nhìn quanh, đúng là có rất nhiều người ăn món này một cách ngon lành. Cô phục vụ mặc quần áo dân tộc Miêu nhìn thấy Vân Vy cau mày liền mỉm cười khuyên: -Đây là đặc sản của chúng tôi, cô có thể nếm thử xem thế nào, rất ngon đấy ạ!

Triệu Dương gắp một đũa cho vào bát của Vân Vy, nói rất hàm ý: -Vân Vy, anh biết em rất khó thích nghi với những thứ lạ lẫm. Nhưng liệu chúng ta có thể thử tiếp nhận mà không tìm cách né tránh hay không?

Những điều Triệu Dương nói vừa chững chạc vừa ấm áp, đặc biệt là cái giọng nói nghe như có vẻ thăm dò ấy vô cùng có sức thuyết phục.

Có lẽ cô thực sự không nên mãi cố chấp như vậy….

Ăn đầy môt bụng chua, ngọt, cay, đắng, mặn…về nhà, dạ dày của Vân Vy bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Trước đây mỗi lần hẹn hò với Giang Nhan đều thầm than sao thời gian quá ngắn ngủi. Giang Nhan đưa cô về đến nhà rồi mà cô cứ đi một mấy bước lại quay đầu lại nhìn anh. Cho dù trời có lạnh đến mấy hai người cũng vẫn cam tâm tình nguyện ra ngoài để được gặp mặt nhau. Thế mà bây giờ ngồi trong xe của Triệu Dương, mưa chẳng đến mặt nắng chẳng đến đầu, nhiệt độ bên ngoài mỗi lúc một giảm, Triệu Dương quan tâm bật điều hòa cho cô….thế mà sao trong lòng cô vẫn không cảm nhận được thứ cảm giác năm đó khi ở bên Giang Nhan?

Nếu như cô lấy lí do này để từ chối qua lại với Triệu Dương thì có lẽ người đời đều sẽ chê cười cô là ấu trĩ.
Lại là một cuộc từ biệt mang tính xã giao, thế rồi hai người ai về nhà nấy.

Vân Vy vừa lên cầu thang đã nghe thấy có tiếng người đang lẩm bẩm.

- Vân Vy, cậu về rồi à? - Giọng Tiểu Thu có vẻ hốt hoảng: - Điện thoại cậu tắt máy, tớ tìm cậu khắp nơi mà không thấy.

Vân Vy cúi đầu mở túi xách lấy điện thoại ra. Màn hình đen sì, chắc là điện thoại hết pin.

Vào đến nhà, Vân Vy liền với tay bật đèn. Ngoảnh lại nhìn thấy sắc mặt của Tiểu Thu trắng bệch ra, đầu tóc rối tinh lên, mắt và mũi đều đỏ lên: - Vân Vy, tớ gửi nhầm kế hoạch rồi!

Công ty Vân Vy chuẩn bị hợp tác với tập đoàn E, làm kĩ thuật trung tâm cho sản phẩm mới của họ. Sếp tổng rất coi trọng hợp đồng này, nửa năm trước đã điều một lượng lớn nhân lực đến tập đoàn E để lập kế hoạch. Bản kế hoạch này sau bao lần sửa đi sửa lại, cuối cùng vẫn mắc phải sai sót lớn đến thế.

- Tớ cũng chẳng biết làm sao lại cầm nhầm chứ!

Thường ngày Tiểu Thu không phải là một người sơ suất như vậy.

- Tập đoàn E sát giờ mới bảo giao bản kế hoạch cho họ, tớ cuống quýt chân tay lên thế là lấy nhầm bản cũ đi phô tô rồi gửi cho họ. Ngày mai có hội nghị, đến lúc đó….

Kế hoạch của đối tác với bên mình không giống chưa nói đến hậu quả của việc nội dung kế hoạch không giống nhau, mà chuyện sơ suất này sẽ để lại cho đối tác những ấn tượng không tốt về công ty mình.

- Tớ không dám nói với sếp. Tớ mà nói ông ấy chắc chắn sẽ…mà công ty bây giờ đang có chính sách cắt giảm nhân công….

Tiểu Thu chưa nói hết Vân Vy đã hiểu ý của bạn rồi. Kế hoạch đã bị gửi đi rồi, cái sai lầm này không thể cứu vãn được nữa.

- Thế nên tớ nghĩ liệu có thể nghĩ ra cách gì giải quyết không?

Vân Vy nhìn vẻ mặt như đang cầu cứu của Tiểu Thu, nói: - Thế cậu định thế nào?

- Vân Vy…- Tiểu Thu hấp tấp nói: -Cậu có thể hỏi cái anh chàng ABC kia của cậu, hỏi xem anh ấy có quen ai bên tập đoàn E không? Những người tớ quen đều không có ai quen biết người bên E cả, cái anh ABC của cậu làm việc ở công ty nước ngoài, biết đâu chừng….

Vân Vy cầm điện thoại lên, do dự một hồi lâu. Triệu Dương từng nói cho dù có là chuyện gì anh ta cũng sẽ dốc sức giúp cô. Mặc dù cô chẳng muốn nhờ vả gì anh ta, nhưng trong hoàn cảnh này….

Cuối cùng cô vẫn nhấc máy lên gọi điện thoại cho Triệu Dương, nói sơ qua tình hình trước mắt.
- Nói qua điện thoại không được rõ ràng, giờ em đang ở đâu?

- Tôi đang ở nhà!

- Vậy thì tốt, tôi sẽ qua đó bây giờ!

Vân Vy khẽ thở dài.

- Vân Vy, thật làm phiền cậu quá!

- Còn chưa biết có thể giúp được việc gì không mà!

Chuyện của Tiểu Thu cô nhất định phải giúp đỡ. Mấy năm ở nơi đất khách quê người này, Tiểu Thu là người bạn thân nhất của cô. Mặc dù mọi người đều nói là đồng nghiệp thường không chơi thân thiết được với nhau, nhưng cho dù là về công việc hay cuộc sống thì Tiểu Thu luôn tận tâm chăm sóc cho cô.

- Thế nào rồi?

Triệu Dương cúp điện thoại, đi vào từ ban công nói: - Cậu ta không phụ trách đề án này, không thể nhúng tay vào được!

Vân Vy có thể nhìn thấy vẻ mặt hồi hộp của Tiểu Thu bỗng chốc ỉu xìu như bánh đa nhúng nước.

Thấy vậy Vân Vy đành hỏi tiếp: - Anh còn quen ai trong tập đoàn E không?

Triệu Dương lắc đầu đáp: - Không. Anh chỉ có một người bạn học làm việc ở đó. Anh với cậu ta cũng chẳng phải thân thiết lắm. Nếu như cậu ta đã nói không phụ trách đề án này thì anh cũng không tiện nói gì thêm.
Tiểu Thu định nói gì đó nhưng lại thôi.

Triệu Dương hiểu ý của Tiểu Thu, vội vàng giải thích: - Các doanh nghiệp nước ngoài thường phân công rất rõ ràng, việc của người này người khác không được nhúng tay vào!

Tiểu Thu cáu kỉnh lẩm bẩm: - Thực ra muốn giúp thì giúp được ngay ý mà!

Triệu Dương ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: - Anh nghe nói trong đề án này, có rất nhiều công ty chiếm ưu thế tuyệt đối so với công ty cô, ví dụ như công ty A….

Công ty A, Vân Vy chợt nhớ đến Giang Nhan, nhưng Giang Nhan….

Triệu Dương tiếp tục giải thích: - Tập đoàn E rất kén chọn trong việc tìm bạn hợp tác. Anh nghĩ cái đề án này sếp các em khó mà giành được, dù gì thì công ty các em cũng không có thế mạnh trên mặt này…- Anh dừng lại một chút rồi bổ sung: - Thế cho nên em có gửi sai kế hoạch hay không cũng chẳng quan trọng, phải chờ xem sếp của các em nhìn nhận vấn đề này như thế nào thôi chứ thực ra chuyện này chẳng có ảnh hưởng gì.

- Trước mắt, em nên đến nói rõ chuyện này cho sếp em biết.

Tiểu Thu cười tức tối: - Tôi không thể nói cho sếp biết chuyện này được!

Đã nói đến nước này có nghĩa là đã chẳng còn cách nào cứu vãn nữa rồi.

Vân Vy tiễn Triệu Dương xuống dưới lầu, im lặng không nói gì. Triệu Dương vào xe, kéo kính cửa sổ xuống và nói: - Vân Vy, có những chuyện chỉ cần cố gắng hết sức là được rồi, không nên quá cố chấp làm gì. Dù sao đó cũng là lỗi của cô ấy, em không thể lúc nào cũng gánh vác sai lầm cho cô ấy được!

- Cô ấy là bạn thân của tôi!

- Trong công việc không có bạn bè!

Không hiểu sao Vân Vy cảm thấy có chút khó chịu và khinh thường với những gì mà Triệu Dương nói.

- Đồng nghiệp thì không thể trở thành bạn bè sao?

- Vân Vy, anh không có ý đó! Có những chuyện dễ dàng giúp được thì không nói làm gì, nhưng có những chuyện thực sự rất phức tạp. Hôm nay anh cầu cứu người ta, ngày mai anh sẽ phải trả ơn cho người ta. Nhiều lúc phải biết cân nhắc xem làm như vậy có đáng hay không. Dù gì cô ấy cũng không phải là người thân của em. Giờ đã chẳng còn phải là thời học sinh nữa rồi, chẳng còn ai vô tư đi giúp đỡ người khác nữa đâu!

- Anh nghĩ như vậy à?

- Điều anh nói là sự thực! Có những chuyện giúp đỡ người khác chẳng có lợi gì cho em đâu. Sai thì đã sai rồi, gánh chịu hậu quả là trách nhiệm của mỗi người trưởng thành. Biết bao nhiêu người phải đối mặt với lỗi lầm do mình gây ra, sao cô ấy lại không làm được cơ chứ? Với lại là phúc hay là họa vẫn còn chưa biết mà?

Những lời Triệu Dương nói như châm bùng lên ngọn lửa giận dữ trong lòng Vân Vy. Thế mà trước đây anh ta còn nói dù có thế nào cũng sẽ hết lòng giúp đỡ cô. Hóa ra sự giúp đỡ mà anh ta nói chẳng qua cũng vẫn là một sự giúp đỡ có tính toán thiệt hơn. Loại người như vậy có nên tin tưởng không? Anh ta có đáng để cho cô tin tưởng không?

Có thể đây chính là cái mà người ta gọi là lí trí. Đàn ông đều có lí trí như vậy đấy!

Triệu Dương đăm chiêu nhìn vào Vân Vy, nói: - Vân Vy, đừng trẻ con thế nữa!

Hai người chia tay trong không khí chẳng vui vẻ gì. Vân Vy cảm thấy trong lòng thật khó chịu, u ám tựa như đêm đen.

Tại sao lại không còn cái cảm giác đẹp đẽ trong cuộc sống nữa?

Cũng giống như những bức ảnh mà Giang Nhan đã chụp, trong ánh bình minh mỏng manh, cô khẽ thổi bay những hạt bồ công anh, cô mỉm cười, nụ cười nơi khóe mắt cũng dần trở nên ố vàng.

Giang Nhan không biết rằng lúc ấy cô đã nhìn trộm anh, đến gần nơi anh chụp ảnh là âm mưu đã được sắp đặt từ trước của cô. Cô thật sự rất muốn nhìn đôi mắt thuôn dài ấy khẽ nheo lại….một sức quyến rũ không thể kháng cự.

Cô lặng lẽ chạy về nơi cắm trại của trường, các bạn cùng phòng thi nhau hỏi: - Nhìn gần có đẹp trai không?
Cô lắc đầu nói: - Cũng chẳng đẹp lắm!

- Ờ….- Đám đông thất vọng.

Nếu như nói sự thật, không biết có bao nhiêu người sẽ thử bước vào tầm mắt của anh. Thế nên cô đã nói dối để giữ lại cái “đặc quyền” này cho riêng mình.

Cô cứ tưởng rằng đó chẳng qua chỉ là một lần gặp tình cờ, nào ngờ hơn một tháng sau, cô lại tình cờ gặp lại anh trong triển lãm ảnh thành phố.

Trong khi cô đang rụt rè, lén lút nhìn anh thì anh đã tự nhiên đưa tay ra trước mặt cô nói: - Xin chào, tôi là Giang Nhan!

Mặc dù anh ấy không điềm đạm và trầm lắng như những gì cô nghĩ, nhưng Giang Nhan lúc ấy cô cùng cởi mở và rạng rỡ.

Mặc dù tưởng tượng về anh trong lần đầu gặp mặt không trùng khớp với anh trong hiện tại, mặc dù không hoàn mỹ như cô tưởng tượng nhưng anh vẫn khiến cho trái tim cô loạn nhịp.

Vân Vy đã tìm ra số điện thoại của Giang Nhan.

Cố ấn phím gọi. Điện thoại đã được kết nối. Cô rụt rè nói: - Anh Giang Nhan….- cô cố hít thở thật sâu rồi mới nói tiếp: - Em có chuyện muốn nhờ anh giúp!

Giọng điệu có vẻ lo lắng và ngần ngại của Vân Vy khiến cho Giang Nhan chợt nhíu mày: - Vân Vy….

Không hiểu sao vừa nghe thấy giọng nói của Giang Nhan là Vân Vy lại thấy trong lòng thanh thản hơn nhiều. Ít nhất thì trước đây Giang Nhan chưa bao giờ từ chối cô điều gì. Cô lại chìm vào trong ảo giác trước đây của mình.

- Em sẽ đến chỗ anh, hoặc là anh chọn một địa điểm nào đó đi!- Vân Vy siết chặt điện thoại trong tay, tim cô đập nhanh đến mức khiến cho lồng ngực đau thắt, những ngón tay bắt đầu rịn mồ hôi.

- Nói cho anh địa chỉ của em, anh sẽ đến đó!

Trong lúc đợi Giang Nhan đến, Vân Vy thầm nghĩ, cô có phải quá mạo muội không? Nếu như không phải vì những lời nói của Triệu Dương đã làm cô kích động thì có lẽ cô đã không làm như vậy.

Cô lại thuật lại sự tình lần thứ hai.

Đôi lông mày anh khẽ nhíu lại. Cô dường như đang trở về với lần đầu tiên gặp anh. Nhành dây leo héo úa trong lòng cô dường như đang sống lại.

Thật chẳng ngờ bao nhiêu năm sau gặp lại, tưởng tượng của cô về anh trong lần đầu tiên gặp mặt với anh trong hiện tại hoàn toàn trùng khớp và càng đẹp hơn so với anh ở trong kí ức của cô. Vân Vy không thể kiềm chế nổi tâm trạng vui vẻ của mình, vì vậy cho dù là những lúc anh trầm ngâm thì cô cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh.

- Chớ lo lắng! - Anh mỉm cười nói: - Để anh nghĩ cách! - Anh đứng dậy đón lấy tập kế hoạch trong tay Tiểu Thu, sau đó ngoảnh đầu sang nhìn Vân Vy: - Em cứ chờ tin của anh!

Nhìn theo cái bóng cao lớn của anh, Vân Vy lại không kìm được lòng, vội vàng xỏ giầy đuổi theo anh: - Em đi với anh!

Anh nhìn đồng hồ trên tay rồi ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh đèn vàng mê hoặc bao trùm lấy anh: - Muộn lắm rồi!
Nhưng cô vẫn ngang bướng không chịu quay về. Xin anh, chỉ một lần này thôi!

- Anh đi trước, em theo sau nhé!

Vân Vy gật đầu lia lịa.

Anh vừa bước xuống cầu thang vừa tránh để không che mất ánh đèn, lắng tai nghe bước chân của cô và ngoảnh đầu lại nhìn cô.

Cứ như thể anh biết là cô bị bệnh quáng gà, nếu không thì anh đã không vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn cô như vậy.

Trước đây Giang Nhan rất sơ ý, không biết rằng cô bị quáng gà. Lúc ấy cô chỉ biết túm lấy áo anh, bám sát vào người anh, nghe theo nhịp bước chân anh. Lúc đó cô đã nghĩ, hai người bọn họ giống như một con quái vật bốn chân kì dị.

Vân Vy thất thần suy nghĩ, chẳng may bị trượt chân, cả người cô đổ ập xuống. Cô vừa kịp la lên một tiếng thì đã thấy vai mình được bàn tay của ai đó giữ lại, gò mà mềm mại của cô áp sát vào cổ áo sơ mi lành lạnh của anh.

Mặt của cô nóng bừng lên như bị sốt, vừa mở miệng định nói cám ơn thì anh đã lập tức thả tay ra rồi quay người đi tiếp, cứ như thể chỉ cần cô hơi tiến lại gần là anh sẽ lập tức tránh xa ra vậy. Cô không nên yêu cầu quá nhiều ở anh, hai người chẳng qua chỉ là những người bạn bình thường, anh chịu giúp cô đã là may mắn lắm rồi!

- Liệu có phiền phức lắm không?- Cô rụt rè hỏi.

- Không đâu.

Giọng nói lạnh lùng của anh khiến cho cô cảm thấy như đang ngồi trên thảm đinh. Ban nãy rõ ràng vẫn còn rất ổn, cô không hiểu mình đã làm sai chuyện gì. Cô giả vờ như không có chuyện gì, thản nhiên ngồi xuống ghế trước xe. Vô tình cô nhìn thấy ở trên xe có một tấm thiệp cưới màu đỏ chói.

Cô nhớ cô đã từng nằm mơ một giấc mơ rất kì lạ, mơ thấy trên tờ giấy đăng kí kết hôn của Giang Nhan không ghi tên cô mà là tên của người khác. Sau khi tỉnh lại, cô liền nói với Giang Nhan: - Giang Nhan, nếu như anh lấy người khác em phải làm thế nào?

Giang Nhan mỉm cười nói: - Chỉ là một giấc mơ mà thôi!

Nhưng cô vẫn bướng bỉnh truy hỏi: - Nếu như ác mộng thành thật thì sao?

Giang Nhan giơ hai tay lên như kiểu đầu hàng nói: - Anh thề là cả đời này sẽ không lấy ai ngoài Vân Vy.

Thế mà giờ đây cơn ác mộng của cô đã thành hiện thực. Con người anh và cả trái tim anh đều đã không thuộc về cô nữa rồi.

- Anh sắp lấy vợ à?- Cô khó khăn lắm mới mở miệng hỏi anh câu này.

Anh chỉ khẽ ậm ừ một tiếng trong bóng tối.

Câu nói chúc phúc vừa ra đến cửa miệng đã trở thành: - Có thể hạnh phúc như vậy….chúc mừng anh! - Đôi môi khẽ run lên, Vân Vy không tự chủ được mình, đưa mu bàn tay lên dụi mắt.

Anh im lặng một lát rồi hỏi: - Em định bao giờ?

- Em á? - Cổ họng cô như tắc nghẹn như bị cái gì đó đè vào, thế nhưng ngoài mặt cô vẫn cố tỏ vẻ vui vẻ: - Em không vội!

- Em muốn tìm người thế nào?

Anh dường như tiện miệng hỏi vậy mà thôi. Cô không kìm được lòng, he hé cửa kính xe, những lọn tóc của cô bị gió thổi rối tinh.

- Em chưa nghĩ đến! - Chỉ cần nghĩ đến chuyện anh hỏi cô chuyện này bằng một giọng điệu rất thản nhiên, trong lòng Vân Vy lại cảm thấy vô cùng chua xót, trái tim cô như bị đá tảng đè phải.

Vân Vy nhớ lại trước đây, Giang Nhan thường nắm lấy tay cô nói: -Vân Vy, anh không thể không có em, thật đấy! - Anh tì cằm lên vai cô, vòng tay ôm chặt eo cô: - Cho dù là ai cũng không thể cướp em khỏi anh được, dù là ai cũng không được!

Những lúc ấy cô chỉ cười anh ủy mị. Cô đưa tay lên vuốt phẳng những nhăn giữa lông mày anh, anh liền chộp lấy tay cô, càng siết chặt cô trong vòng tay và lặp lại những lời nói đầy dịu dàng đó.

Thế mà giờ đây nói đến chuyện này, anh lại vô cùng bình thản, cứ như thể chẳng có chút liên quan gì đến anh.
Vân Vy ngẩng đầu hứng những làn gió phả tới. Cô hít thở thật sâu, chỉ sợ anh sẽ nghe thấy hơi thở đang rối loạn của mình. Cô thật sự chưa bao giờ nghĩ đến chuyện người đó ở trong lòng cô một ngày nào đó sẽ không còn bên cô. Từ trước đến giờ cô luôn tự lừa gạt mình, luôn sống trong ảo tưởng.

Dưới ánh đèn mờ mờ, nhìn vào nụ cười gượng gạo của cô, Giang Nhan đột nhiên lại không kiềm chế được ý muốn đưa tay ra ngăn lại nụ cười ấy. Nụ cười ấy của cô thật sự rất xấu, những câu chúc phúc cô nói ra cũng chẳng mấy lưu loát, giọng nói có vẻ nghẹn ngào khiến cho người khác nghe thấy chẳng dễ chịu chút nào. Anh vốn không định có quan hệ quá thân thiết với cô, nhưng vừa nhận được điện thoại của cô, anh đã vội đi ngay mà chẳng buồn mặc thêm áo khoác.

- Đóng cửa lại đi!- Nhìn cô thu mình trên ghế như một con thú bị thương, trong lòng anh lại thấy chua xót.

- À vâng, xin lỗi anh! - Cô vô tình quên mất rằng anh chỉ mặc có độc một chiếc áo sơ mi mỏng trên người.

Vân Vy ngồi trong xe, nhìn Giang Nhan nói chuyện với bạn qua tấm cửa kính ô tô.

Vân Vy nhìn thấy Giang Nhan đưa bản kế hoạch cho bạn nhưng không nghe thấy hai người ấy nói gì, chỉ thấy người đó liên tục nhìn về phía mình.

Thẩm Bình xoay người nhìn về phía xe của Giang Nhan. Lần này công ty A hợp tác với tập đoàn của bọn họ mà chưa lần nào Giang Nhan đến tìm anh nói chuyện, vậy mà hôm nay vì chuyện này mà tìm đến tận nhà anh. Rốt cuộc là ai mà lại khiến cho Giang Nhan chịu giúp đỡ như vậy? Mặc dù nhìn không rõ nhưng Thẩm Bình có thể khẳng định chắc chắn người đang ngồi trong xe là nữ.

Tập đoàn của họ với công ty A đã không ít lần tổ chức tiệc tùng, mọi người ai nấy đều dẫn theo nửa kia của mình. Trong khi đó Giang Nhan lúc nào cũng một mình lẻ bóng, đây là lần đầu tiên thấy có con gái xuất hiện bên cạnh anh.

Thẩm Bình bạo gan đoán: - Bạn gái hả?

Giang Nhan chỉ cười mà không phản bác.

- Đúng là trai tài gái sắc!

Thật không ngờ câu tán dương xã giao của Thẩm Bình lại đổi lại được một tràng cười vui vẻ của Giang Nhan.
Xem ra điều Thẩm Bình đoán là chính xác: - Lần sau có hoạt động gì nhớ phải dẫn chị dâu đi cho chúng tôi làm quen đấy!