You are here

Hãy để anh ở bên em - Chương 02

TÌNH CẢMxkn9qs VẤxkn9qsN VƯƠNG

 

- VaqPqj7ân gGVy, ScUwPEcô cắtScUwPE cửScUwPE nScUwPEgười đixkn9qs đgGào tạoxkn9qs gGcho kgGhách hScUwPEàng. ScUwPEĐây laqPqj7à lgGần đầugG tiênaqPqj7 chúnaqPqj7g xkn9qsta hợScUwPEp xkn9qstác vớigG bgGệnh viện,aqPqj7 nhấaqPqj7t gGđịnh phảiScUwPE paqPqj7hục vụgG naqPqj7gười tgGa thậtxkn9qs chxkn9qsu đáo!

Đây làScUwPE ScUwPElần đầuxkn9qs tixkn9qsên cgGông aqPqj7ty hxkn9qsợp tácScUwPE vớigG xkn9qsbệnh viện,aqPqj7 thgGế nênScUwPE sếpgG ScUwPEcủa VâgGn Vxkn9qsy cScUwPEẩn gGthận xkn9qsdặn dòScUwPE cô.

- GiờScUwPE gGtôi đaaqPqj7ng khôngaqPqj7 caqPqj7ó việcScUwPE gScUwPEì, đaqPqj7ể aqPqj7tôi đixkn9qs vậy!aqPqj7 gG- ThấyScUwPE sếpScUwPE cxkn9qsó vaqPqj7ẻ ScUwPEthận xkn9qstrọng, hgGơn nữaxkn9qs xkn9qsđây xkn9qslại làScUwPE lầnaqPqj7 đầuxkn9qs tiênScUwPE cônaqPqj7g xkn9qsty caqPqj7ô gGphục vụScUwPE gGtận nơScUwPEi cgGho kaqPqj7hách hànScUwPEg nêngG côgG kxkn9qshông yêngG tgGâm aqPqj7giao ScUwPEcho ngườixkn9qs khác.

Quả nhiên,ScUwPE sếaqPqj7p củaxkn9qs VgGân xkn9qsVy ggGật đầuScUwPE vScUwPEẻ hàiScUwPE lòngGg: xkn9qs- gGCũng được,gG vậygG gaqPqj7iao chScUwPEo cScUwPEô nhé!

Công việcScUwPE củaxkn9qs VânScUwPE ScUwPEVy gGlà ggGiải thíScUwPEch ScUwPEcho kScUwPEhách aqPqj7hàng cáchaqPqj7 sửxkn9qs dScUwPEụng paqPqj7hần mềmScUwPE củaScUwPE cônScUwPEg xkn9qsty côScUwPE gGnhư tScUwPEhế nào,gG sgGau gGđó tiaqPqj7ến hànhaqPqj7 ScUwPEmột sốScUwPE điềuaqPqj7 tScUwPEra aqPqj7và bảoaqPqj7 hàgGnh chScUwPEo kgGhách hxkn9qsàng aqPqj7sau kxkn9qshi muaxkn9qs. SScUwPEau haScUwPEi ngaqPqj7ày làmScUwPE vixkn9qsệc bgGận xkn9qsrộn, gGbác sĩxkn9qs TiểuScUwPE lâmaqPqj7 aqPqj7vô cùngaqPqj7 ScUwPEhài lòngaqPqj7 vớiScUwPE tgGác phogGng làmxkn9qs ScUwPEviệc xkn9qscủa aqPqj7Vân Vy.

- GiaqPqj7ám đốcScUwPE VâgGn quảxkn9qs nhiêaqPqj7n làgG kxkn9qsiên xkn9qsnhẫn! xkn9qs- xkn9qsBác ScUwPEsĩ Lâxkn9qsm aqPqj7khen ngợi:ScUwPE -LaqPqj7ại gGcòn haqPqj7iểu đưxkn9qsợc ScUwPEnhững tgGừ nScUwPEgữ củaxkn9qs gGgiới xkn9qsy họcScUwPE cgGhúng tôiaqPqj7 nữa!
ScUwPE- Txkn9qsôi cScUwPEó mộxkn9qst ngườgGi bxkn9qsạn lxkn9qsàm báxkn9qsc sĩScUwPE mà!

- ChẳngScUwPE trách!xkn9qs ScUwPE- BaqPqj7ác xkn9qssĩ LâScUwPEm tgGiễn VScUwPEân ScUwPEVy raqPqj7a đếnScUwPE tậScUwPEn cửa.

Đi từxkn9qs đâyaqPqj7 rxkn9qsa làScUwPE gầngG nhấtgG! aqPqj7- Báxkn9qsc sgGĩ LâmScUwPE chỉxkn9qs taqPqj7ay vềScUwPE paqPqj7hía hgGành gGlang bêgGn cạnh.

Bênxkn9qs haqPqj7ành laqPqj7ang aqPqj7không biếScUwPEt ScUwPElà aqPqj7phòng xkn9qskhám khxkn9qsoa xkn9qsnào, dườngScUwPE naqPqj7hư tấxkn9qst cảScUwPE cáScUwPEc phScUwPEòng bệnhgG ởaqPqj7 đâygG đScUwPEều đưScUwPEợc bốScUwPE txkn9qsrí gGgiống haqPqj7ệt nhaqPqj7au, bêgGn aqPqj7hành lgGang cgGòn đgGược traqPqj7ồng rấtaqPqj7 nhScUwPEiều câyxkn9qs xanhScUwPE, manxkn9qsg lạiaqPqj7 xkn9qscho xkn9qsngười txkn9qsa cảxkn9qsm gxkn9qsiác máxkn9qst lànaqPqj7h, thgGư thái.

KhôScUwPEng đợxkn9qsi VâgGn ScUwPEVy lêaqPqj7n tScUwPEiếng hỏi,gG báxkn9qsc xkn9qssĩ Lxkn9qsâm đãxkn9qs aqPqj7chủ độngxkn9qs giớaqPqj7i thigGệu: ScUwPE- aqPqj7Đây làxkn9qs khogGa tưxkn9qs ScUwPEvấn gGtâm lí.

Khoa aqPqj7tư vấnaqPqj7 tâmaqPqj7 lí?xkn9qs ScUwPESau gGkhi aqPqj7Giang Nhxkn9qsan xảaqPqj7y raqPqj7a chuyện,aqPqj7 ngGgười nhàxkn9qs aqPqj7cô ScUwPEđã từngScUwPE mờxkn9qsi bScUwPEác sĩaqPqj7 aqPqj7tâm lScUwPEí vềxkn9qs giúxkn9qsp aqPqj7cô thoáaqPqj7t kxkn9qshỏi ScUwPEtâm trạngGg gGđau aqPqj7đớn gGvà khxkn9qsổ sởgG, nScUwPEhưng kếtScUwPE qScUwPEuả điềuScUwPE trịScUwPE aqPqj7rõ ràgGng chgGẳng cScUwPEó taqPqj7ác dụScUwPEng gìScUwPE vớiaqPqj7 aqPqj7cô cả.gG PhầnaqPqj7 gGlớn thxkn9qsời aqPqj7gian côaqPqj7 đềugG daqPqj7ành chxkn9qso việcScUwPE ScUwPEngủ, sốnxkn9qsg nhờxkn9qs vàoScUwPE nhữngScUwPE gixkn9qsọt ScUwPEnước truyềnScUwPE aqPqj7vào máuScUwPE mgGỗi ngàgGy. NếuaqPqj7 xkn9qsnhư ônaqPqj7g gGtrời khxkn9qsông aqPqj7cho ScUwPEcô caqPqj7ơ hộgGi đượcxkn9qs xkn9qsquay ScUwPEngược thờigG giaaqPqj7n thScUwPEì xkn9qscó lẽaqPqj7 aqPqj7cô ScUwPEđã kiệtxkn9qs ScUwPEsức bởiScUwPE nỗiaqPqj7 đaqPqj7au đớnScUwPE quágG lớngG ấxkn9qsy rồi.

Vân VaqPqj7y vừagG đaqPqj7i vgGừa naqPqj7ghĩ, lScUwPEúc đixkn9qs ngangGg ScUwPEqua phònggG chẩnxkn9qs ScUwPEtrị, ScUwPEbất ngGgờ cxkn9qsó maqPqj7ột cơgGn gióaqPqj7 ScUwPEthổi quScUwPEa laqPqj7àm cánaqPqj7h cửaxkn9qs phònggG gGhơi hégG rgGa. xkn9qsCô đxkn9qsưa mgGắt nxkn9qshìn vàogG bêgGn trongxkn9qs, gGvô tìnhxkn9qs xkn9qschạm phảaqPqj7i xkn9qsánh aqPqj7mắt caqPqj7ủa mộtxkn9qs aqPqj7bệnh nScUwPEhân troxkn9qsng đó.

Vân VScUwPEy aqPqj7chợt thấaqPqj7y cáxkn9qsc gGdây thầnScUwPE kScUwPEinh trScUwPEong ScUwPEđầu căgGng ScUwPEra. aqPqj7Cô rảoScUwPE bướcgG điaqPqj7 tgGhật nhaScUwPEnh, chỉaqPqj7 sScUwPEợ ngườixkn9qs xkn9qsđó sẽScUwPE đuổiScUwPE theo.

Không phảixkn9qs mắtxkn9qs caqPqj7ô nhìxkn9qsn nScUwPEhầm gGđấy gGchứ? CaqPqj7ô làgGm xkn9qssao gGcó tScUwPEhể ngờScUwPE rằngScUwPE bệnScUwPEh nhânScUwPE ởxkn9qs tronScUwPEg căxkn9qsn phòngaqPqj7 gGấy aqPqj7chính làxkn9qs Trxkn9qsiệu Dương?

RõScUwPE rxkn9qsàng xkn9qsanh gGta ScUwPEbị pháxkn9qst bệnhgG tigGm độtaqPqj7 ngột,aqPqj7 vậyScUwPE tạiScUwPE saaqPqj7o giờxkn9qs anaqPqj7h gGta lạiScUwPE ởgG tronScUwPEg khaqPqj7oa tâmScUwPE líxkn9qs? ScUwPELẽ ngGào ngoScUwPEài ScUwPEbệnh tixkn9qsm rxkn9qsa anScUwPEh xkn9qsta caqPqj7òn mắaqPqj7c bệngGh vềScUwPE xkn9qstâm laqPqj7í nữaaqPqj7 à?

Trước đâyScUwPE cgGô xkn9qstừng đọcxkn9qs báxkn9qso aqPqj7và gGđược biếtxkn9qs, phgGần lớngG naqPqj7hững côScUwPE namaqPqj7, gGquả ScUwPEnữ traqPqj7ong thàngGh xkn9qsphố đềuxkn9qs ScUwPEbị ScUwPEmắc căaqPqj7n bệaqPqj7nh trầmgG xkn9qscảm hoặcScUwPE tựxkn9qs kỉ.xkn9qs KhônggG biếaqPqj7t gGcái gGgã họaqPqj7 Trixkn9qsệu ấygG mắcgG pxkn9qshải bệnhxkn9qs gì?xkn9qs KgGhông baqPqj7iết vgGài năaqPqj7m nữaxkn9qs liệuaqPqj7 côaqPqj7 gGcó phảiaqPqj7 xkn9qsthường xuyêgGn bxkn9qsổ suxkn9qsng ScUwPEcác gGloại ScUwPEthực phẩmScUwPE chaqPqj7ức naqPqj7ăng, lgGiên tụcaqPqj7 xkn9qsđến taqPqj7hẩm mỹScUwPE vxkn9qsiện vàgG thaqPqj7ỉnh thoảgGng “ghégG thgGăm” bácScUwPE xkn9qssĩ tưxkn9qs vấngG tâaqPqj7m líxkn9qs khgGông nữa?

Đi mxkn9qsột đxkn9qsoạn đaqPqj7ường dàiaqPqj7, cuốixkn9qs xkn9qscùng cScUwPEô cũngaqPqj7 gGra đượcaqPqj7 đếnxkn9qs cầuScUwPE thaxkn9qsng. NgoảnhaqPqj7 aqPqj7đầu ScUwPElại nhìn,khScUwPEông gGthấy Trxkn9qsiệu DươngaqPqj7 khaqPqj7ông đuổigG thxkn9qseo, xkn9qsVân VgGy thởScUwPE phScUwPEào nhaqPqj7ẹ nhõm.ScUwPE TaqPqj7hoát đượcScUwPE TriaqPqj7ệu DươngScUwPE thìaqPqj7 gGsao? Txkn9qshoát đượcaqPqj7 axkn9qsnh txkn9qsa ScUwPEcô cũgGng chẳngGg taqPqj7hể ScUwPEthoát ngăScUwPEn đưaqPqj7ợc bàngG cxkn9qshân maqPqj7inh đangScUwPE aqPqj7tiến aqPqj7dần ScUwPEđến tuổgGi gGgià. NScUwPEỗ lựcgG sốaqPqj7ng xkn9qshết nxkn9qsăm xkn9qsnày qugGa naqPqj7ăm khágGc, tuScUwPEổi xkn9qstác cũaqPqj7ng thxkn9qseo đóScUwPE nhiềgGu gGlên. CgGhỉ thêxkn9qsm vàigG naqPqj7ăm nữScUwPEa thôiScUwPE, cScUwPEó lẽgG aqPqj7một ngưaqPqj7ời đànaqPqj7 ôScUwPEng nhưaqPqj7 TriệuScUwPE DươnggG baqPqj7ây giờaqPqj7 côScUwPE cũngScUwPE chẳnxkn9qsg thểScUwPE tìmaqPqj7 được.

xkn9qs- SgGau khaqPqj7i vgGề phảixkn9qs chịugG xkn9qskhó ngScUwPEhỉ aqPqj7ngơi, mScUwPEặc dùgG sứgGc khỏScUwPEe đxkn9qsã hScUwPEồi phụScUwPEc tươngaqPqj7 đxkn9qsối nxkn9qshưng cũaqPqj7ng ScUwPEkhông đượcScUwPE ScUwPEphép làaqPqj7m việgGc quaqPqj7á sức.aqPqj7 ScUwPEVới cườnScUwPEg gGđộ làmgG vxkn9qsiệc củaScUwPE agGnh gGtôi aqPqj7thấy ngaqPqj7ười bìScUwPEnh thườScUwPEng khaqPqj7ông tgGhể naqPqj7ào ScUwPEtiêu hóxkn9qsa nổi!

- TôigG biết!

- AScUwPEnh biết?gG xkn9qsCứ nhgGìn vàoaqPqj7 thàScUwPEnh gGtích củxkn9qsa xkn9qsanh xkn9qshai gGnăm ScUwPEnay thgGì tôixkn9qs gGbiết xkn9qsanh aqPqj7mang mạScUwPEng sốnaqPqj7g ScUwPEcủa mxkn9qsình rScUwPEa đùScUwPEa xkn9qsnhư thếScUwPE naqPqj7ào xkn9qsrồi! TgGheo naqPqj7hư nhữxkn9qsng xkn9qsgì aqPqj7tôi đượcxkn9qs biScUwPEết vềScUwPE anhgG, ScUwPEanh xkn9qskhông đờiaqPqj7 nxkn9qsào chxkn9qsấp nhậnxkn9qs aqPqj7an phận!
TiếgGng cScUwPEười kScUwPEhe khẽaqPqj7 aqPqj7vang lêxkn9qsn: ScUwPE- CũScUwPEng chưxkn9qsa chắc!

Có ngưScUwPEời aqPqj7đang gGnói chuyệgGn ởgG cầuScUwPE thanxkn9qsg, caqPqj7ó maqPqj7ột giọScUwPEng nóaqPqj7i ScUwPEmà VâScUwPEn ScUwPEVy cảmScUwPE aqPqj7thấy rấtaqPqj7 aqPqj7quen thuộc.

Vân gGVy chầmScUwPE chậmScUwPE aqPqj7đi đếngG cầScUwPEu aqPqj7thang xkn9qsvà nhìxkn9qsn xuốngaqPqj7 dưới,aqPqj7 ánScUwPEh mắtgG vôaqPqj7 tìnhaqPqj7 lướScUwPEt quScUwPEa mộtxkn9qs khuôgGn mặt.

Người đaqPqj7ó cũngaqPqj7 ngẩngGg đầuaqPqj7 nhìgGn cô.

Ánh mắtaqPqj7 caqPqj7ủa ScUwPEanh dườngScUwPE xkn9qsnhư gGlà cScUwPEhùm ágGnh ScUwPEsáng aqPqj7mặt trờScUwPEi đẹScUwPEp đxkn9qsẽ nScUwPEhất xkn9qsđậu tgGrên bờxkn9qs xkn9qsvai cô.

NếuScUwPE nhưgG lúScUwPEc xkn9qsnãy côgG cònaqPqj7 hoanxkn9qsg manScUwPEg đxkn9qsi nhưScUwPE cScUwPEhạy tScUwPEhì giờaqPqj7 côaqPqj7 đãaqPqj7 xkn9qschẳng còaqPqj7n sứScUwPEc lxkn9qsực aqPqj7nào đểgG ScUwPEmà chaqPqj7ạy trốnaqPqj7 nữa.xkn9qs BgGàn gGchân cxkn9qsủa aqPqj7cô nhưxkn9qs bgGị gGdính xkn9qschặt xScUwPEuống dưaqPqj7ới đấtgG, miệngxkn9qs ScUwPEấp úngaqPqj7 mãxkn9qsi chẳngaqPqj7 thốgGt rgGa lờaqPqj7i dướiScUwPE cáaqPqj7i ngGhìn ScUwPEcủa anaqPqj7h: gG-

Thật…ScUwPE.thật trùScUwPEng hợp!

AScUwPEnh mỉmaqPqj7 cườaqPqj7i, nhScUwPEẹ nhàScUwPEng xkn9qscất lời:aqPqj7 xkn9qs- Đúxkn9qsng làScUwPE aqPqj7trùng hợxkn9qsp gGthật! MgGới đógG màxkn9qs đgGã gặpgG lạiaqPqj7 nhau!

- ScUwPEVâng, gGbệnh vxkn9qsiện aqPqj7này aqPqj7muốn sửScUwPE dụngGg phầScUwPEn mScUwPEềm củaaqPqj7 cScUwPEông ScUwPEty chúxkn9qsng tScUwPEôi nênaqPqj7 tôaqPqj7i đếngG đâygG đểaqPqj7 hxkn9qsướng xkn9qsdẫn họ!gG xkn9qs- xkn9qsCô gGcố gắngScUwPE gaqPqj7iải thícgGh, vụnaqPqj7g ScUwPEvề gGnhư mộgGt cScUwPEon ngốc,aqPqj7 chaqPqj7ỉ sợxkn9qs anxkn9qsh laqPqj7ại hxkn9qsiểu nhầmaqPqj7 mìnxkn9qsh. Hơxkn9qsn nữaaqPqj7 cScUwPEô rxkn9qsất sợScUwPE aScUwPEnh saqPqj7ẽ vạchaqPqj7 ScUwPEtrần nxkn9qshững lờigG nScUwPEói xkn9qsdối củaaqPqj7 mìnhScUwPE, cáiScUwPE xkn9qsgì mxkn9qsà gGđưa cgGhị ĐgGường đxkn9qsi khámaqPqj7 bệnhaqPqj7 chứgG, toàxkn9qsn làaqPqj7 nóigG dốixkn9qs. ScUwPENhư gGvậy thaqPqj7ì còaqPqj7n mặtgG mũiaqPqj7 nàaqPqj7o màaqPqj7 nhìgGn anh?

Cũng xkn9qsmay ScUwPElà aaqPqj7nh kgGhông nhắcScUwPE xkn9qsgì đếxkn9qsn chScUwPEuyện đScUwPEó. gGAnh kếtgG aqPqj7thúc cuScUwPEộc nóScUwPEi chuyệScUwPEn vớigG bácaqPqj7 sScUwPEĩ cxkn9qsủa mgGình rồiScUwPE cùnScUwPEg gGcô đồnScUwPEg hgGành, taqPqj7hản nhiêScUwPEn caqPqj7ứ nhưaqPqj7 tScUwPEhể hScUwPEôm ấScUwPEy chgGưa từnggG xảaqPqj7y rScUwPEa bấScUwPEt cứxkn9qs chaqPqj7uyện gì.

Anh aqPqj7sánh vaaqPqj7i đScUwPEi bêgGn cô.ScUwPE VângG VScUwPEy khôngaqPqj7 biếtxkn9qs phaqPqj7ải ScUwPElàm ScUwPEthế ScUwPEnào đểgG ScUwPEche điScUwPE sxkn9qsự hogGang aqPqj7mang tronaqPqj7g lògGng, bànaqPqj7 gGtay gGtúm chxkn9qsặt xkn9qslấy vạtaqPqj7 áoaqPqj7 đaxkn9qsng rịngG mồgG hôi.

Cô xkn9qsy taqPqj7á ởgG paqPqj7hòng xkn9qsphát aqPqj7thuốc đưagG chaqPqj7o anaqPqj7h mộtgG túigG taqPqj7o đủScUwPE cScUwPEác logGại taqPqj7huốc rgGồi aqPqj7dặn dòxkn9qs: gG- aqPqj7Anh nhớaqPqj7 xkn9qsuống taqPqj7heo chỉgG dẫngG củagG bácxkn9qs sĩ!

Trong kíaqPqj7 gGức aqPqj7của VânaqPqj7 Vyxkn9qs, sứcScUwPE khỏgGe cxkn9qsủa GScUwPEiang Nhaxkn9qsn rScUwPEất tốt,gG cgGho dùgG cScUwPEó aqPqj7bị cảScUwPEm xkn9qscúm hgGay sốtScUwPE cScUwPEao thìaqPqj7 cgGũng chỉxkn9qs mxkn9qsất xkn9qsvài aqPqj7ngày lScUwPEà khỏiScUwPE ngay.

gGVân VgGy gGnhìn vàogG nhxkn9qsững loạxkn9qsi thScUwPEuốc ởScUwPE ScUwPEtrong túiaqPqj7, txkn9qsoàn laqPqj7à ngGhững loạigG thuaqPqj7ốc hScUwPEiếm gặp.

- gGCô chuẩnaqPqj7 bịgG đixkn9qs đâu?

- VScUwPEề ScUwPEcông gGty thôiScUwPE!- CôgG nScUwPEghĩ GiaaqPqj7ng NgGhan chỉgG tiệScUwPEn mixkn9qsệng haqPqj7ỏi aqPqj7như gGvậy gGthôi nêxkn9qsn cũxkn9qsng xkn9qsthản nhxkn9qsiên đápScUwPE maqPqj7à khônaqPqj7g cScUwPEần ScUwPEsuy nghĩ.

- ĐểScUwPE tôigG ScUwPEtiễn cô!

ĐềaqPqj7 nghịxkn9qs củaxkn9qs xkn9qsanh quScUwPEá bScUwPEất ScUwPEngờ, Vânxkn9qs Vxkn9qsy bgGối aqPqj7rối txkn9qsừ chối:xkn9qs gG- KScUwPEhông cầnaqPqj7 đgGâu anaqPqj7h GiaqPqj7ang, làmaqPqj7 phiaqPqj7ền axkn9qsnh quáScUwPE!- ScUwPEVân ScUwPEVy aqPqj7có chúxkn9qst khônScUwPEg qaqPqj7uen vxkn9qsới cáScUwPEch xưngGg ScUwPEhô kháchxkn9qs sgGáo này.

gGAnh vốngG xkn9qsquá gGđỗi xkn9qsthân thxkn9qsương taqPqj7rong ScUwPEtrái tScUwPEim cxkn9qsô, thếxkn9qs xkn9qsmà giờScUwPE lScUwPEại trởScUwPE tScUwPEhành gGmột ngScUwPEười chẳScUwPEng xkn9qsquen xkn9qsbiết. NScUwPEếu nhxkn9qsư GianaqPqj7g ScUwPENhan gọixkn9qs côgG xkn9qslà “xkn9qsCô gGVân” thìScUwPE cgGó xkn9qslẽ xkn9qscô ScUwPEcũng sScUwPEẽ cảmgG thấyxkn9qs vxkn9qsô cùnScUwPEg ScUwPExót aqPqj7xa. TScUwPEhế nhưxkn9qsng côxkn9qs cốxkn9qs gGgắng kaqPqj7ìm néxkn9qsn bảngG ScUwPEthân, aqPqj7chỉ gGsợ mộtScUwPE kxkn9qshi khônxkn9qsg kiềmgG chScUwPEế đaqPqj7ược tâmgG trạngxkn9qs củgGa mìgGnh aqPqj7sẽ khiếaqPqj7n chxkn9qso aaqPqj7nh sợxkn9qs mấtScUwPE vía.ScUwPE gGCô phảigG duScUwPEy tgGrì khoảnScUwPEg cácxkn9qsh nhấtaqPqj7 địScUwPEnh xkn9qsvới axkn9qsnh, mộtScUwPE khoaqPqj7ảng caqPqj7ách đủaqPqj7 đểxkn9qs agGnh ScUwPEcoi côaqPqj7 làaqPqj7 mộtScUwPE ngxkn9qsười bìnhaqPqj7 thường.

KhôgGng cScUwPEó aaqPqj7i bigGết, aScUwPEnh vàaqPqj7 aqPqj7cô đãxkn9qs cágGch nhScUwPEau cScUwPEả xkn9qsmột kiếpScUwPE người.
aqPqj7Nếu ngGhư côgG nScUwPEói gGra xkn9qssự tgGhực nàyScUwPE, xkn9qskhông nhữnggG aScUwPEnh aqPqj7không thểScUwPE txkn9qsin mScUwPEà cxkn9qsòn cgGho rằngScUwPE côaqPqj7 làgG mộtaqPqj7 caqPqj7on aqPqj7điên. DườnScUwPEg nhưxkn9qs xkn9qschỉ aqPqj7có mộgGt mìaqPqj7nh caqPqj7ô cògGn mãgGi đắmScUwPE cxkn9qshìm trScUwPEong nhữScUwPEng kgGí ứcScUwPE ScUwPExa xôigG. CôgG khgGát khagGo đượcScUwPE aqPqj7ở gxkn9qsần bênaqPqj7 angGh, nhưaqPqj7ng lạaqPqj7i sgGợ khoảxkn9qsng cáchScUwPE gGtrong hiệgGn thựcScUwPE sẽaqPqj7 kxkn9qshiến gGcho côScUwPE ScUwPEquỵ ngã.aqPqj7 Vxkn9qsân VaqPqj7y cảmScUwPE gGthấy bxkn9qsản thâaqPqj7n mìnhgG khôngScUwPE hềxkn9qs yếuScUwPE đuối,aqPqj7 côaqPqj7 gGchỉ khaqPqj7ông mScUwPEuốn bxkn9qsị GianaqPqj7g Nhxkn9qsan làxkn9qsm tổngG thScUwPEương, bởiaqPqj7 gGvì trogGng kxkn9qsí xkn9qsức củaaqPqj7 côgG, tấtaqPqj7 aqPqj7cả nhScUwPEững kỉScUwPE niệScUwPEm aqPqj7của xkn9qscô vàxkn9qs gGanh đềuScUwPE vôScUwPE ScUwPEcùng đẹpScUwPE đẽ.

- NóigG địgGa chỉaqPqj7 côngaqPqj7 tScUwPEy côScUwPE aqPqj7cho tôi!

Xem rxkn9qsa xkn9qsanh ấScUwPEy địxkn9qsnh đưaqPqj7a aqPqj7cô vềaqPqj7 côngScUwPE txkn9qsy xkn9qsthật rồi!

gGCô nScUwPEgoan naqPqj7goãn ngồixkn9qs vàoaqPqj7 trogGng aqPqj7xe củxkn9qsa anhgG, aqPqj7sau aqPqj7đó gGnói địxkn9qsa chỉxkn9qs xkn9qscông tgGy mìnaqPqj7h cgGho aaqPqj7nh: aqPqj7- aqPqj7Đi xkn9qsqua Cầxkn9qsu aqPqj7W, đScUwPEi thgGêm mộxkn9qst đoạgGn aqPqj7nữa laqPqj7à đến!ScUwPE xkn9qs- NhScUwPEìn VgGân VgGy xkn9qstự aqPqj7nhiên thxkn9qsế thôixkn9qs nhưnScUwPEg ScUwPElúc xkn9qsnày trốnggG nggGực aqPqj7cô gGđang đậaqPqj7p thìaqPqj7nh thịcaqPqj7h. NhìnaqPqj7 mìnhgG tronaqPqj7g ScUwPEgương chiếgGu hậu,ScUwPE VaqPqj7ân Vxkn9qsy thấxkn9qsy haqPqj7ai mScUwPEá ScUwPEmình đỏxkn9qs bừngGg lên.

Giang Nxkn9qshan gGvẫn tỏScUwPE rxkn9qsa xkn9qsnhư bìnhScUwPE thưxkn9qsờng, tgGhản nhiênScUwPE nhxkn9qsìn côgG hỏi:ScUwPE aqPqj7- CScUwPEầu xkn9qstây haxkn9qsy lxkn9qsà caqPqj7ầu đông?

VâgGn aqPqj7Vy đScUwPEưa ángGh mắtxkn9qs maqPqj7ơ hgGồ nhìgGn aqPqj7ra dògGng xaqPqj7e cộScUwPE tậxkn9qsp nấScUwPEp ởxkn9qs bêScUwPEn ngogGài, cgGố gắaqPqj7ng phâScUwPEn biệtScUwPE đượaqPqj7c paqPqj7hương hxkn9qsướng đxkn9qsông tâgGy naScUwPEm bScUwPEắc. gGCuối cùngScUwPE cxkn9qsô đànhaqPqj7 maqPqj7ím môigG xkn9qstừ gGbỏ: xkn9qs- ScUwPETôi chỉaqPqj7 biếtgG làxkn9qs đigG qugGa gGcầu, rẽgG sScUwPEang baqPqj7ên trgGái ScUwPElà đến.

Lần aqPqj7này thgGì GScUwPEiang NScUwPEhan khaqPqj7ẽ mỉmxkn9qs cườScUwPEi, aqPqj7đôi mắgGt ánxkn9qsh lScUwPEên aqPqj7những ScUwPEtia ScUwPEsáng ấmaqPqj7 áaqPqj7p. VaqPqj7ân xkn9qsVy cảScUwPEm thấygG hìnxkn9qsh nhaqPqj7ư gGmình xkn9qsđã nhìxkn9qsn nhaqPqj7ầm, hoặcScUwPE caqPqj7ũng cóScUwPE thểgG caqPqj7ô bịgG aqPqj7ảo giác.

GiaaqPqj7ng Nhaxkn9qsn biếtScUwPE láaqPqj7i xaqPqj7e, khônxkn9qsg ScUwPEbiết aaqPqj7nh đScUwPEã họgGc láiScUwPE xxkn9qse taqPqj7ừ kScUwPEhi nàxkn9qso. ScUwPEVân VgGy xkn9qsngồi bxkn9qsên cạnhgG nhìScUwPEn agGnh điềugG khiểnScUwPE xScUwPEe, nScUwPEhững ngónaqPqj7 taaqPqj7y thScUwPEuôn dgGài đặtScUwPE lxkn9qsên vScUwPEô xkn9qslăng, gGmùi hươgGng tgGừ cơScUwPE thểxkn9qs aaqPqj7nh gGthoang thogGảng đưaScUwPE lại.

Nxkn9qshững kíaqPqj7 ứcScUwPE xkn9qsđẹp vgGề angGh bắtxkn9qs đầuxkn9qs nhạtxkn9qs nhaqPqj7òa trgGong cô.

Mấy năgGm xkn9qskhông gặp,aqPqj7 agGnh đãgG taqPqj7hay đổigG rấtgG ScUwPEnhiều, khôaqPqj7ng giốngScUwPE nhxkn9qsư aqPqj7cô chaqPqj7ẳng cgGó chútaqPqj7 tiếngG bộgG ScUwPEnào. QugGay ngGgược thờiaqPqj7 gixkn9qsan gGđã xkn9qsmấy xkn9qsnăm xkn9qsrồi naqPqj7hưng dườngxkn9qs nScUwPEhư caqPqj7ô chẳnScUwPEg ScUwPEcó ScUwPEgì thagGy aqPqj7đổi, nggGay ScUwPEcả côScUwPEng vxkn9qsiệc hiệnScUwPE gGnay cũngxkn9qs mớigG aqPqj7làm cxkn9qsó gầaqPqj7n xkn9qsba năm.

- Txkn9qshuốc gGnày aqPqj7anh gGmua gGhộ ngườigG xkn9qskhác à?gG gG- VâgGn ScUwPEVy ScUwPEcố gGnghĩ raqPqj7a mộScUwPEt chủxkn9qs đềaqPqj7 đểaqPqj7 nxkn9qsói chuyện.

- KhônggG! aqPqj7- CâuaqPqj7 aqPqj7trả lờixkn9qs cxkn9qsủa GiagGng NhaScUwPEn khxkn9qsông nằmScUwPE ngogGài suScUwPEy nggGhĩ ScUwPEcủa gGVân gGVy: ScUwPE- ScUwPETôi maqPqj7ua cScUwPEho tôgGi đấy!

Sao gGcó thểgG thaqPqj7ế đượScUwPEc? VScUwPEân VgGy kinxkn9qsh ngạc,xkn9qs maqPqj7ột túigG txkn9qshuốc aqPqj7to thếgG ngGày, xkn9qsmỗi ScUwPElần phảgGi uaqPqj7ống gGbao nhxkn9qsiêu tScUwPEhuốc maqPqj7ới đủ?

- SScUwPEợ rồaqPqj7i phảScUwPEi kgGhông? aqPqj7- AnaqPqj7h mỉmgG caqPqj7ười: ScUwPE- TôiScUwPE bìnhScUwPE tgGhường rấtaqPqj7 bậxkn9qsn raqPqj7ộn nêngG chẳScUwPEng cógG thờiaqPqj7 giaScUwPEn xkn9qsđi lấaqPqj7y thgGuốc, gGvì aqPqj7vậy mgGỗi lầxkn9qsn điScUwPE phảiScUwPE lấyaqPqj7 nhiềgGu hơnaqPqj7 mgGột chút!

Vân ScUwPEVy địnhxkn9qs gGđưa taxkn9qsy rScUwPEa lấyxkn9qs túgGi thuốcgG xeaqPqj7m aqPqj7sao, nxkn9qshưng cuốScUwPEi cùgGng caqPqj7ô lạixkn9qs rụgGt taxkn9qsy lại.

Hai ngưxkn9qsời xkn9qsgiờ đgGã chẳaqPqj7ng cònaqPqj7 cògGn quxkn9qsan hệScUwPE tScUwPEhân mậtScUwPE xkn9qsnhư taqPqj7rước nxkn9qsữa, gGdù gxkn9qsì cũngGg chgGỉ lgGà ngườaqPqj7i quxkn9qsa đườScUwPEng, kgGhông gGnên dxkn9qsò xaqPqj7ét đờiScUwPE tưaqPqj7 củaqPqj7a ngườigG aqPqj7khác, nếgGu gGkhông biếgGt đâuaqPqj7 lạigG khiếaqPqj7n gGcho xkn9qsanh cảmScUwPE aqPqj7thấy bựcaqPqj7 bội.

Giang NhScUwPEan ngoxkn9qsảnh đxkn9qsầu aqPqj7sang nhìgGn VâScUwPEn Vyxkn9qs, thấgGy ScUwPEcô xkn9qstúm ScUwPEchặt ScUwPEvạt áogG, caqPqj7ố gScUwPEắng thxkn9qsu mìnaqPqj7h lgGại cứScUwPE nhưScUwPE txkn9qshể sợaqPqj7 ScUwPEchạm paqPqj7hải bấtScUwPE cứgG thứxkn9qs ScUwPEgì trxkn9qsên xgGe củaaqPqj7 axkn9qsnh vậgGy. GiaqPqj7ang NScUwPEhan hxkn9qsơi aqPqj7nhíu màyaqPqj7, dồgGn saqPqj7ức tgGập aqPqj7trung trởaqPqj7 lạaqPqj7i cogGn đườngxkn9qs tScUwPErước mxkn9qsặt: gG- Cxkn9qsô aqPqj7kéo ScUwPEgiúp tgGôi cxkn9qsái mànxkn9qs chaqPqj7e nắngGg xaqPqj7uống với!

Vân aqPqj7Vy xkn9qsliền đgGưa aqPqj7tay ScUwPEra ScUwPEkéo gGcái maqPqj7àn aqPqj7che nắnaqPqj7g xuốaqPqj7ng. Bỗngxkn9qs nhixkn9qsên mộtaqPqj7 tấmgG ảScUwPEnh rớtScUwPE xuốngScUwPE aqPqj7theo. Bứxkn9qsc ảnxkn9qsh chụpxkn9qs mộScUwPEt phonxkn9qsg cảnScUwPEh mộtaqPqj7 đỉnxkn9qsh núaqPqj7i tScUwPEuyết aqPqj7trắng xScUwPEóa. BaqPqj7ức ảnScUwPEh nxkn9qsày trgGước đgGây aScUwPEnh đaqPqj7ã từngScUwPE chaqPqj7o côScUwPE xem.

gGNhiếp ảxkn9qsnh aqPqj7là sởScUwPE thíScUwPEch aqPqj7của GiaaqPqj7ng NaqPqj7han, gGcô lạiaqPqj7 đặcScUwPE biệgGt ScUwPEthích nhữngGg bứcScUwPE ảScUwPEnh xkn9qschụp cảnhScUwPE tuyếgGt củaScUwPE gGanh. ĐgGây xkn9qslà aqPqj7bức ảnaqPqj7h ScUwPEmà cgGô txkn9qshích nhất.

Cxkn9qsô naqPqj7hớ ScUwPErằng saqPqj7au kgGhi GiagGng NhScUwPEan chếtaqPqj7, cgGô đãxkn9qs đemScUwPE đốtaqPqj7 tgGất cảScUwPE nScUwPEhững bứaqPqj7c xkn9qsảnh nScUwPEày. xkn9qsThế mxkn9qsà giờaqPqj7 đScUwPEây agGnh lạaqPqj7i đangScUwPE giữxkn9qs nóxkn9qs. ĐiềuaqPqj7 ngGày khiếxkn9qsn aqPqj7cho VâScUwPEn VgGy cógG cảmaqPqj7 giScUwPEác gGnhư hxkn9qsai ngườigG đangGg cScUwPEách ngGhau cảScUwPE aqPqj7một xkn9qsthế giớiScUwPE vậy.

- aqPqj7Cô cóScUwPE ScUwPEthích không?

Vân ScUwPEVy ScUwPEgật đaqPqj7ầu: ScUwPE- TrưScUwPEớc đâygG ScUwPEtôi vaqPqj7ô ScUwPEcùng thíchaqPqj7 nhữaqPqj7ng bứcxkn9qs ảScUwPEnh aqPqj7chụp cảnhScUwPE tuyếtScUwPE trắng!

- ThếScUwPE còScUwPEn bgGây giờ?

- VẫnScUwPE aqPqj7như vậy!xkn9qs xkn9qs- VâScUwPEn VgGy ScUwPElưu luyếnxkn9qs gGcầm bgGức ảnhaqPqj7 trênaqPqj7 taaqPqj7y, khaqPqj7ông xkn9qsnỡ đaqPqj7ặt xuống.

aqPqj7Anh ngoảngGh đầaqPqj7u gGlại nhaqPqj7ìn thẳnggG vàoaqPqj7 còScUwPEn đườnScUwPEg trướcScUwPE mgGặt, đôgGi mScUwPEắt khẽaqPqj7 nhegGo lxkn9qsại: gG- TôScUwPEi xkn9qscòn tScUwPEưởng bâyaqPqj7 gixkn9qsờ aqPqj7thì xkn9qskhông thxkn9qsích xkn9qsnữa chứ?

Vân ScUwPEVy vgGội vàScUwPEng nói:ScUwPE gG- aqPqj7Có nhữgGng sởxkn9qs aqPqj7thích aqPqj7có lScUwPEàm txkn9qshế nàScUwPEo cũngScUwPE khônaqPqj7g thểaqPqj7 thaqPqj7ay đổiaqPqj7 được!

- ThếScUwPE sao?

- Ừ?aqPqj7 gG- Vxkn9qsân gGVy lạiScUwPE mộtxkn9qs laqPqj7ần nScUwPEữa khẳngxkn9qs định.

Giang Nhxkn9qsan khScUwPEẽ xkn9qsnhếch môiaqPqj7 cười:aqPqj7 ScUwPE- VậaqPqj7y thScUwPEì tốt!

VaqPqj7ân aqPqj7Vy ScUwPEcứ cảxkn9qsm thấaqPqj7y tgGrong nhữngScUwPE câgGu gGnói củaxkn9qs GigGang NhaScUwPEn gGcó ẩngG aqPqj7ý gGgì đaqPqj7ó, thếScUwPE nhưScUwPEng aqPqj7cô khScUwPEông ScUwPEsao hiểuxkn9qs ngGổi. CgGô chgGợt nhớScUwPE laqPqj7ại ngGgười aqPqj7con aqPqj7gái ởScUwPE gGbên cạngGh Gxkn9qsiang NhagGn aqPqj7mấy ngGăm trướcxkn9qs, cóaqPqj7 thaqPqj7ể anxkn9qsh đaaqPqj7ng nóxkn9qsi gGđến côaqPqj7 ấygG chăng?

Vân xkn9qsVy lgGật aqPqj7đi xkn9qslật lạgGi bgGức ảnhaqPqj7, cuốigG caqPqj7ùng xkn9qscũng đScUwPEành phảiaqPqj7 đưgGa nógG lạgGi chxkn9qso GiaqPqj7ang Nhxkn9qsan. xkn9qsCô xkn9qsđã chẳScUwPEng cògGn quyxkn9qsền sởgG hữuaqPqj7 đốgGi vớiScUwPE bứcaqPqj7 xkn9qsảnh xkn9qsnày ngGữa rồi.

- ScUwPENếu côgG thíchaqPqj7 tgGôi tScUwPEặng chgGo ScUwPEcô đấy!

Vân gGVy ngạScUwPEc nhiênxkn9qs hgGá haqPqj7ốc maqPqj7iệng. Trướcxkn9qs đâyxkn9qs côgG từngGg gGđòi gGGiang NaqPqj7han phgGải chScUwPEo maqPqj7ình bgGức ảnaqPqj7h nàygG, gGthế ScUwPEmà angGh còngG tiếcxkn9qs. VậyaqPqj7 mgGà xkn9qsbây giờScUwPE aaqPqj7nh lScUwPEại hàxkn9qso phgGóng tặnggG ScUwPEnó chaqPqj7o aqPqj7một ngưaqPqj7ời ScUwPEmà anxkn9qsh mớixkn9qs gặpScUwPE mặxkn9qst cóScUwPE ScUwPEvài lần.

- AaqPqj7nh….- aqPqj7Cô biếtgG làaqPqj7 gGanh đãScUwPE đánhaqPqj7 mấtScUwPE phixkn9qsm chụScUwPEp củagG bứcaqPqj7 ScUwPEảnh nàyScUwPE rồi,ScUwPE nếuaqPqj7 naqPqj7hư gGlà gGvậy…:- ScUwPEAnh thậtaqPqj7 sựgG mScUwPEuốn taqPqj7ặng gGnó cgGho tôScUwPEi sao?

gGGiang NhaScUwPEn mScUwPEỉm cườaqPqj7i, ScUwPEtỏ xkn9qsvẻ rấtaqPqj7 thảgGn nScUwPEhiên, nhữScUwPEng ngGgón aqPqj7tay thScUwPEon dScUwPEài nxkn9qshẹ nhàaqPqj7ng điềuScUwPE khiaqPqj7ển vôgG lgGăng: ScUwPE- CaqPqj7ô rấgGt xkn9qsthích xkn9qsnó ScUwPEmà! aqPqj7- aaqPqj7nh dừgGng lxkn9qsại mộtgG chúScUwPEt raqPqj7ồi naqPqj7ói xkn9qstiếp: ScUwPE- aqPqj7Hay lxkn9qsà xkn9qscô kScUwPEhông aqPqj7muốn nhậnxkn9qs ScUwPEcái gxkn9qsì tgGừ ngaqPqj7ười lạ?

Vân VgGy chẳnxkn9qsg baaqPqj7o gaqPqj7iờ nghScUwPEĩ rằnggG tấtxkn9qs cảScUwPE nhaqPqj7ững aqPqj7thứ đãgG xkn9qsmất điaqPqj7 lạiScUwPE cScUwPEó thểScUwPE lxkn9qsấy gGlại được.xkn9qs CôScUwPE épgG chxkn9qsặt bứcgG ảnhgG aqPqj7vào xkn9qslồng ngực,aqPqj7 vgGội vaqPqj7àng ggGiải thíaqPqj7ch: xkn9qs- KhônScUwPEg phảixkn9qs, tôixkn9qs gGchỉ cảScUwPEm thaqPqj7ấy nScUwPEúi ScUwPEcao nhaqPqj7ư vScUwPEậy, xkn9qsanh chScUwPEẳng dễxkn9qs daqPqj7àng gìScUwPE mớixkn9qs chụpxkn9qs đgGược baqPqj7ức ảnxkn9qsh này….aqPqj7- GianaqPqj7g NgGhan đãgG xkn9qstừng naqPqj7ói vxkn9qsới côaqPqj7, đgGể aqPqj7có đưaqPqj7ợc bứcaqPqj7 ảnhgG này,gG anxkn9qsh đãxkn9qs phảxkn9qsi khổgG côaqPqj7ng chờScUwPE đợiaqPqj7 suốaqPqj7t cảScUwPE aqPqj7đêm, ScUwPEvì ScUwPEthế mxkn9qsà suýScUwPEt chxkn9qsút nScUwPEữa gGanh cònxkn9qs bxkn9qsị chếgGt cónScUwPEg xkn9qsở trgGên đỉnhScUwPE gGnúi tuyaqPqj7ết đó.

- Làmxkn9qs sScUwPEao côaqPqj7 gGbiết đưxkn9qsợc ngọngG nScUwPEúi ấyaqPqj7 rScUwPEất cao?

Vân VScUwPEy sScUwPEững ngườaqPqj7i, côScUwPE vộxkn9qsi vàScUwPEng giảgGi thgGích ScUwPEmà chẳaqPqj7ng buồngG saqPqj7uy nghĩ:gG ScUwPE- TôScUwPEi cóaqPqj7 mộtaqPqj7 ngườiScUwPE bScUwPEạn đãxkn9qs ScUwPEtừng gGđến đó!

- AnaqPqj7h tScUwPEa cxkn9qsũng thíchgG nhgGiếp ảgGnh à?

- Vâng!

Giang NScUwPEhan bxkn9qsật cườixkn9qs thàgGnh tiếng:ScUwPE aqPqj7- ScUwPETôi cxkn9qsứ tưởnggG xkn9qscô chỉScUwPE gGbiết đâygG làaqPqj7 maqPqj7ột bứxkn9qsc ảngGh caqPqj7hụp đỉngGh ScUwPEnúi, gGnào ngScUwPEờ cgGô aqPqj7còn biếtScUwPE đượcxkn9qs cụgG tScUwPEhể cảScUwPE địaaqPqj7 điaqPqj7ểm chụpgG nó!

Vân VaqPqj7y chộtScUwPE dạ,gG cgGhẳng ngờxkn9qs cgGô lgGại hếtgG lxkn9qsần nàyaqPqj7 đếngG lxkn9qsần kgGhác ScUwPEđể “lScUwPEộ caqPqj7ái đuôiScUwPE” cScUwPEủa mxkn9qsình. gGVốn xkn9qsdĩ chỉScUwPE lScUwPEà mgGột aqPqj7câu nóixkn9qs ScUwPEhết xkn9qssức aqPqj7bình thường,ScUwPE thScUwPEế mgGà côgG caqPqj7àng giScUwPEải xkn9qsthích càngxkn9qs xkn9qsrắc ScUwPErối, chẳaqPqj7ng khScUwPEác gxkn9qsì “chữagG gGlợn lànhaqPqj7 tScUwPEhành lợxkn9qsn qScUwPEuè”. NếuScUwPE nhaqPqj7ư Gianxkn9qsg NhgGan gGmà nScUwPEói gGmột cxkn9qsâu: “aqPqj7Khi ngGào rảnhxkn9qs giớixkn9qs thiệgGu ScUwPEanh ấyScUwPE vớiScUwPE tôScUwPEi nhéxkn9qs!”, thếaqPqj7 taqPqj7hì chẳngxkn9qs phảaqPqj7i cgGô sẽgG lộaqPqj7 nguyêgGn hìnxkn9qsh hScUwPEay sao?

Giang NhScUwPEan hìgGnh gGnhư đãgG aqPqj7thay đScUwPEổi khácaqPqj7 trướcgG rồi,gG ítxkn9qs nhấtgG thìScUwPE aScUwPEnh gGđã khôngaqPqj7 xkn9qscòn giốnxkn9qsg ngGhư GiaScUwPEng NhgGan tgGrong aqPqj7kí aqPqj7ức gGcủa gGcô. GigGang Nhxkn9qsan cScUwPEủa hiệnScUwPE txkn9qsại khiếScUwPEn ScUwPEcho xkn9qscô kgGhông thểgG nắmScUwPE bắtgG được.

- xkn9qsCô cógG xkn9qsbiết coaqPqj7n đườxkn9qsng ScUwPEnày không?

Vân Vxkn9qsy xkn9qslắc đgGầu xkn9qsđáp: aqPqj7- Không!

GianScUwPEg NhaaqPqj7n điaqPqj7 xkn9qsqua mộtaqPqj7 xkn9qscon đườgGng nhScUwPEỏ rxkn9qsồi ScUwPEdừng lxkn9qsại: ScUwPE- NScUwPEhớ nhégG, tgGừ đScUwPEây đaqPqj7ến caqPqj7ông xkn9qsty côgG càngaqPqj7 nhScUwPEanh hơnaqPqj7 đấy!

Giờ VâgGn xkn9qsVy mớixkn9qs phátxkn9qs hiệnScUwPE aqPqj7ra aqPqj7công aqPqj7ty mìnxkn9qsh gGcách cgGhỗ nxkn9qsày cScUwPEhẳng ScUwPExa: ScUwPE- Anh….

xkn9qs- TrưaqPqj7ớc đâyxkn9qs gGtôi ScUwPEtừng lScUwPEái xaqPqj7e quScUwPEa xkn9qsđây! xkn9qs- AnaqPqj7h đãxkn9qs ScUwPEtừng ScUwPElái aqPqj7xe ScUwPEqua đây,xkn9qs sxkn9qsau đxkn9qsó nhìScUwPEn gGthấy mộtgG côScUwPE gGgái xkn9qsnhỏ nhắaqPqj7n đanScUwPEg ôgGm mộtxkn9qs caqPqj7ái túixkn9qs xxkn9qsách gGrất ScUwPEto, chgGậm chạpScUwPE lêScUwPE xkn9qsbước vềScUwPE phaqPqj7ía trước.

Vân aqPqj7Vy sxkn9qsững người.ScUwPE AScUwPEnh gGchỉ nóxkn9qsi xkn9qsrằng aScUwPEnh đxkn9qsã từnggG đxkn9qsi gGqua đâyScUwPE thScUwPEôi, tgGhế mxkn9qsà đãgG tgGhuộc đxkn9qsường ScUwPExá hgGơn cảScUwPE mộScUwPEt ngườigG ScUwPEđã họcxkn9qs gGở đaqPqj7ây gGhai nxkn9qsăm trờgGi ScUwPEnhư cô.

aqPqj7- TgGôi íxkn9qst khxkn9qsi đigG đườngaqPqj7 ngGày, nhàxkn9qs aqPqj7tôi ởxkn9qs hướngaqPqj7 gGkhác mà!gG xkn9qs- gGCô ngạScUwPEi aqPqj7ngùng nói.

Hai aqPqj7năm naqPqj7ay cgGô xkn9qsgần nhưxkn9qs đgGã quaqPqj7en thuộcgG vaqPqj7ới mộtScUwPE caqPqj7on đườngxkn9qs. gGThỉnh thoxkn9qsảng laqPqj7ắm cScUwPEô aqPqj7mới đxkn9qsi xkn9qssiêu tgGhị, xkn9qsvì khôngGg biếtxkn9qs đườnggG nênxkn9qs phScUwPEải đgGi vònxkn9qsg mộtaqPqj7 vaqPqj7òng rgGất xScUwPEa. CóaqPqj7 lầnaqPqj7 vìaqPqj7 aqPqj7mua nhiềugG ScUwPEđồ qgGuá naqPqj7ên cgGô đàaqPqj7nh phảiScUwPE ngồigG bệaqPqj7t xkn9qsxuống đấtxkn9qs gGmà thở.

Giang xkn9qsNhan tgGrước đâyScUwPE thưaqPqj7ờng aqPqj7xuyên nhắxkn9qsc nhởScUwPE côxkn9qs aqPqj7là đxkn9qsừng nêgGn xkn9qsmua qxkn9qsuá gGnhiều aqPqj7đồ aqPqj7và phảiScUwPE tìmxkn9qs coaqPqj7n đườnggG nScUwPEgắn naqPqj7hất vềaqPqj7 nhà.

Có lẽ….gG VaqPqj7ân gGVy xkn9qslén nhaqPqj7ìn ScUwPEGiang NgGhan, xkn9qscó laqPqj7ẽ ônxkn9qsg trờiScUwPE đxkn9qsã aqPqj7ban cgGho côaqPqj7 cxkn9qsó gGcơ hộiaqPqj7 quagGy ngượcScUwPE gGlại thờScUwPEi giagGn aqPqj7không xkn9qschỉ làaqPqj7 aqPqj7để GiaScUwPEng NScUwPEhan ScUwPEcó thxkn9qsể sốngScUwPE tốtxkn9qs hơScUwPEn mScUwPEà rấtxkn9qs ScUwPEcó gGthể caqPqj7òn ScUwPEtạo cơgG hgGội chaqPqj7o ScUwPEhai ngưScUwPEời qugGay xkn9qstrở lxkn9qsại vgGới nhau.

Tiếng chuôngxkn9qs ScUwPEđiện tScUwPEhoại aqPqj7vui tgGai aqPqj7vang lêngG. xkn9qsVân VaqPqj7y vộiScUwPE vàScUwPEng mởxkn9qs ScUwPEtúi xáaqPqj7ch, nhưngxkn9qs gGlại taqPqj7hấy chScUwPEiếc điScUwPEện thogGại vxkn9qsẫn aqPqj7im lScUwPEìm nằmaqPqj7 đxkn9qsó. LúgGc nàyaqPqj7 cgGô mớgGi ýScUwPE thứgGc đưgGợc rằngxkn9qs tiScUwPEếng gGchuông điScUwPEện thoạScUwPEi qaqPqj7uen thuộcaqPqj7 aqPqj7ấy khôngGg phảixkn9qs làScUwPE từScUwPE mxkn9qsáy điệngG thogGại củaxkn9qs cô.

Cô giậtxkn9qs mxkn9qsình naqPqj7hớ ScUwPEra rScUwPEằng ScUwPEkể từaqPqj7 gGsau kScUwPEhi ScUwPEGiang NhScUwPEan ScUwPEchết, cScUwPEhuông đxkn9qsiện thoạigG cgGủa cxkn9qsô đgGã đổixkn9qs tgGhành bảnScUwPE gGnhạc maqPqj7à GiangGg NgGhan tgGhích. ScUwPEThế mScUwPEà giờxkn9qs bảnxkn9qs nhạcaqPqj7 aqPqj7cô thíxkn9qsch aqPqj7lại phScUwPEát ScUwPEra từaqPqj7 đaqPqj7iện taqPqj7hoại xkn9qscủa GianScUwPEg Nhan.

Gixkn9qsang NhgGan từngxkn9qs trêuScUwPE chgGọc ScUwPEcô aqPqj7vì dùScUwPEng thứgG xkn9qsâm nhạcaqPqj7 ấaqPqj7u trĩScUwPE này,aqPqj7 thgGế ScUwPEmà bgGây ScUwPEgiờ agGnh lại….

Trong điệnaqPqj7 thoạigG loánggG thoScUwPEáng xkn9qsvọng raqPqj7a giọngGg nóxkn9qsi rấtScUwPE hàxkn9qso hứxkn9qsng củgGa gGai ScUwPEđó: -CậuaqPqj7 chuẩScUwPEn xkn9qsbị kaqPqj7ết hôgGn rồxkn9qsi khaqPqj7ông? KhôngGg đợiScUwPE cágGi ngườiaqPqj7 khôScUwPEng thểgG gGkia củaaqPqj7 cậgGu naqPqj7ữa ScUwPEà? TôScUwPEi nóaqPqj7i raqPqj7ồi mà,xkn9qs xkn9qsban nãaqPqj7y aqPqj7tôi gGgọi đixkn9qsện aqPqj7cho báaqPqj7c ScUwPEgái, xkn9qsbác bScUwPEảo cậuScUwPE sắpaqPqj7 kếtxkn9qs haqPqj7ôn, hóaqPqj7a rgGa làScUwPE gGthật à?

- Ừ…gG- GianaqPqj7g NhaaqPqj7n kScUwPEhông xkn9qshề paqPqj7hủ định:xkn9qs aqPqj7- ScUwPEKhi gGnào aqPqj7gặp thaqPqj7ì xkn9qsnói chuyệScUwPEn tiếaqPqj7p nhé!

Trái tiScUwPEm củaqPqj7a VâgGn Vxkn9qsy độtaqPqj7 nhiêScUwPEn nhaqPqj7ư bgGị bópScUwPE nghgGẹt lạgGi. gGAnh ấScUwPEy chScUwPEuẩn gGbị kếtaqPqj7 haqPqj7ôn rồgGi.Anh gGthật sgGự saqPqj7ắp gGkết hxkn9qsôn rồi,ScUwPE hóaaqPqj7 ScUwPEra ScUwPEông tScUwPErời đanxkn9qsg trêuaqPqj7 đùxkn9qsa xkn9qscô. HaScUwPEi ngườgGi haqPqj7ọ sớxkn9qsm cxkn9qshẳng gặxkn9qsp, maqPqj7uộn chẳngaqPqj7 gặaqPqj7p, lScUwPEại gặxkn9qsp đúngScUwPE xkn9qsvào lxkn9qsúc ScUwPEanh caqPqj7huẩn bịgG kếtScUwPE hôn.

Giang NhScUwPEan nggGắt điệnScUwPE tgGhoại. VâaqPqj7n gGVy vộiScUwPE vànggG nScUwPEói cáScUwPEm aqPqj7ơn rồigG mởaqPqj7 cgGửa xScUwPEe aqPqj7định xuống.

- KhoaaqPqj7n đãaqPqj7! ScUwPE- xkn9qsGiang NhaScUwPEn cườixkn9qs cgGười ScUwPEnói: aqPqj7- CScUwPEó phảixkn9qs cgGô caqPqj7ũng aqPqj7nên đxkn9qsưa chScUwPEo tôiScUwPE mxkn9qsột thứScUwPE gixkn9qsống nhaqPqj7ư tgGhế không?

- CaqPqj7ái gì?

-Danh thiếxkn9qsp ấy!ScUwPE aqPqj7- AgGnh ngậpaqPqj7 ScUwPEngừng nóiScUwPE: xkn9qs- DgGù sagGo tgGôi xkn9qscũng paqPqj7hải baqPqj7iết ngườixkn9qs tôiaqPqj7 đxkn9qsã đưaxkn9qs danaqPqj7h thiếxkn9qsp xkn9qslà agGi chứaqPqj7 nhỉ?

Lúc ScUwPEnày VâScUwPEn ScUwPEVy ScUwPEmới sựcxkn9qs tỉnhgG. CôgG vụngaqPqj7 vScUwPEề lScUwPEấy gGra aqPqj7một ScUwPEtấm dxkn9qsanh thiếpxkn9qs aqPqj7đưa xkn9qscho GiScUwPEang xkn9qsNhan rồigG đaqPqj7ứng gọnaqPqj7 xkn9qsvào ScUwPElề đường,ScUwPE nhìaqPqj7n cgGhiếc ScUwPExe xkn9qscủa aqPqj7Giang NScUwPEhan đScUwPEang gGhòa vàoaqPqj7 dòScUwPEng xxkn9qse cộxkn9qs đônxkn9qsg gGđúc aqPqj7trên đường.

- aqPqj7Vân xkn9qsVy, ngườixkn9qs gGban nãaqPqj7y lScUwPEà aqPqj7ai thế?

MãigG đếnScUwPE khaqPqj7i xkn9qsnghe taqPqj7hấy tiếnScUwPEg hỏixkn9qs củagG đxkn9qsồng nghiệaqPqj7p, Vâxkn9qsn xkn9qsVy mớixkn9qs giậxkn9qst ScUwPEmình bừngaqPqj7 tỉnh.

- MộtgG ngườiScUwPE bạn!

-gGKhông phảiaqPqj7 chứ?

- Thxkn9qsật đấy!gG gG- Cxkn9qsó lẽScUwPE đốiaqPqj7 xkn9qsvới gGGiang NgGhan, ScUwPEcô chScUwPEẳng tScUwPEhể đượcaqPqj7 cScUwPEoi aqPqj7là mScUwPEột ngườiScUwPE bạn.

Giang xkn9qsNhan lấyxkn9qs cScUwPEhìa khóagG mởScUwPE cửa,gG gGvừa điScUwPE vgGào phxkn9qsòng ScUwPEđã nxkn9qsghe thaqPqj7ấy mộtScUwPE gGgiọng aqPqj7nói rgGất quxkn9qsen thuxkn9qsộc: aqPqj7- TiểuaqPqj7 aqPqj7Nguyên aqPqj7về rScUwPEồi đấygG à?

gG- NhgGìn caqPqj7on xScUwPEem, lớnaqPqj7 bằgGng gGngần nàygG rxkn9qsồi màaqPqj7 cxkn9qsòn khônScUwPEg bgGiết tgGự chaqPqj7ăm sócxkn9qs aqPqj7bản txkn9qshân! gG- ScUwPEBà Gianxkn9qsg đgGang mặgGc tạpxkn9qs dềxkn9qs từaqPqj7 xkn9qstrong bScUwPEếp chgGạy gGra, aqPqj7đón lấaqPqj7y cxkn9qsái áoxkn9qs khoaqPqj7ác ScUwPEtrên taScUwPEy GaqPqj7iang aqPqj7Nhan rồigG nhíuxkn9qs aqPqj7mày nScUwPEhìn cxkn9qsậu xkn9qscon traScUwPEi: aqPqj7- CaqPqj7ó phảiScUwPE gầnScUwPE đâgGy lạiaqPqj7 aqPqj7làm viScUwPEệc vaqPqj7ất aqPqj7vả quáScUwPE aqPqj7không? TrônScUwPEg cóaqPqj7 xkn9qsvẻ tgGâm trạngGg khôngScUwPE đượxkn9qsc tốt…-gG nxkn9qsói ScUwPEđến đâyxkn9qs mẹgG GiagGng xkn9qsNhan aqPqj7bỗng nhígGu màyxkn9qs: gG- xkn9qsCó phảgGi bệnScUwPEh gGtim lại….

-aqPqj7Mẹ à…-aqPqj7 GiagGng gGNhan cườigG cườxkn9qsi: xkn9qs- ĐừngaqPqj7 ngGghĩ vớgG vẩngG ScUwPEnữa, cxkn9qson vừaaqPqj7 aqPqj7đến bệnhgG vixkn9qsện kiểmaqPqj7 taqPqj7ra ScUwPErồi, ScUwPEmọi ScUwPEthứ xkn9qsđều ổScUwPEn cảScUwPE! aqPqj7- ScUwPEĐể chứnxkn9qsg minScUwPEh cgGho nhữScUwPEng gìgG gGmình xkn9qsvừa nói,aqPqj7 aqPqj7Giang NhaqPqj7an cgGòn đưagG ScUwPEcho xkn9qsmẹ xScUwPEem tờgG đơnxkn9qs kScUwPEhám bệnhgG màxkn9qs bácaqPqj7 sgGĩ đãScUwPE viết.

Mẹ GiScUwPEang xkn9qsNhan đọcgG kếaqPqj7t qugGả kScUwPEiểm trScUwPEa củagG cScUwPEon, nụScUwPE cườaqPqj7i ScUwPElập tgGức xkn9qsnở aqPqj7trên môi.

TScUwPErong nhaqPqj7à vệaqPqj7 xkn9qssinh, GianaqPqj7g NaqPqj7han saqPqj7oi vScUwPEào gương.aqPqj7 Hìnxkn9qsh ảScUwPEnh cxkn9qsủa agGnh trgGong gưaqPqj7ơng cóaqPqj7 chScUwPEút cScUwPEứng nhắScUwPEc, khuônScUwPE maqPqj7ặt cgGứ thgGất ScUwPEthần nhưgG ngườiaqPqj7 aqPqj7mất hồn,xkn9qs ScUwPEnếu khôxkn9qsng chẳnaqPqj7g đếnaqPqj7 mứcgG caqPqj7ó nScUwPEgười đếxkn9qsn nhxkn9qsà mgGà aScUwPEnh kScUwPEhông baqPqj7iết. MẹScUwPE axkn9qsnh cứxkn9qs thỉnhScUwPE xkn9qsthoảng lạixkn9qs đếnScUwPE dọaqPqj7n dgGẹp nhxkn9qsà caqPqj7ửa cxkn9qsho aqPqj7anh, xkn9qshôm nScUwPEay cũnaqPqj7g khônaqPqj7g phảigG lxkn9qsà nxkn9qsgoại lệ.

TrêScUwPEn xkn9qsbàn bgGày toàngG đScUwPEồ gGăn maqPqj7à ScUwPEthường ngGgày aScUwPEnh vScUwPEẫn thícgGh ăxkn9qsn, ScUwPEthế nhưnxkn9qsg xkn9qshôm naaqPqj7y ScUwPEăn vàoaqPqj7 aqPqj7lại chẳnScUwPEg aqPqj7thấy naqPqj7gon miệnxkn9qsg chútaqPqj7 ScUwPEnào. CgGó gGlẽ tạaqPqj7i aqPqj7vì dạoScUwPE nàxkn9qsy agGnh xkn9qsthực aqPqj7sự quágG bậgGn rộn.

- aqPqj7Mẹ đgGã đặtScUwPE khxkn9qsách sạScUwPEn tổxkn9qs cScUwPEhức hgGôn gGlễ cxkn9qsho coxkn9qsn rồi,ScUwPE ScUwPEở khách…..
Mẹxkn9qs anaqPqj7h bắtaqPqj7 đầuScUwPE nóaqPqj7i aqPqj7đến chuyệxkn9qsn chuẩgGn bịaqPqj7 hônaqPqj7 lễ.ScUwPE Gianxkn9qsg NhagGn aqPqj7chẳng xkn9qsđể hềaqPqj7 ScUwPEđể gGtâm đếnaqPqj7 nhaqPqj7ững ScUwPEgì gGmẹ angGh đangGg nói.

- CácgG cogGn kếgGt hScUwPEôn xaqPqj7ong khScUwPEông địnhScUwPE dScUwPEọn vxkn9qsề aqPqj7nhà xkn9qsở tScUwPEhật à?

- KhôScUwPEng gGạ…- GiangGg Nhxkn9qsan gGcười cườiScUwPE: aqPqj7- CogGn qScUwPEuen ởgG raqPqj7iêng rồi!

- Cũngxkn9qs phải!ScUwPE xkn9qs- MẹScUwPE GaqPqj7iang NaqPqj7han taqPqj7ỏ vgGẻ rộnScUwPEg gGlượng: xkn9qs- TaqPqj7hanh nigGên đềugG tgGhích caqPqj7ó khxkn9qsông gxkn9qsian rScUwPEiêng tư!xkn9qs ScUwPE- NóigG rồaqPqj7i bàaqPqj7 đưagG mắtScUwPE nhaqPqj7ìn khắaqPqj7p xkn9qscăn phòng:ScUwPE xkn9qs- CgGó cgGần pScUwPEhải ScUwPEsửa xkn9qslại căgGn haqPqj7ộ aqPqj7này kxkn9qshông con?

Gxkn9qsiang gGNhan gGbỏ đôiaqPqj7 đũxkn9qsa trgGên taaqPqj7y xuốaqPqj7ng, xkn9qsđáp: aqPqj7- Khônxkn9qsg cầxkn9qsn phiaqPqj7ền phứxkn9qsc nhưgG vậyxkn9qs đâugG mẹ!

gG- Dùxkn9qs sxkn9qsao cũaqPqj7ng pxkn9qshải ScUwPEmua sắmgG mộScUwPEt vàScUwPEi dụaqPqj7ng gGcụ gaqPqj7ia đìaqPqj7nh chứ….

- GầngG đâyaqPqj7 côScUwPEng gGty aqPqj7bận lxkn9qsắm, cgGon khônaqPqj7g cxkn9qsó ScUwPEthời gixkn9qsan đâu!

- KhôaqPqj7ng gGsao, đểgG mẹScUwPE xkn9qsmua giúpaqPqj7 cogGn! aqPqj7- MẹgG GiaqPqj7ang NScUwPEhan hàxkn9qso hgGứng nóiScUwPE. CgGhỉ cầngG gGcon traxkn9qsi chịuxkn9qs kếtaqPqj7 hgGôn gGthì cgGho aqPqj7dù cScUwPEó vgGất vảgG đếaqPqj7n đâuaqPqj7 baqPqj7à ScUwPEcũng chấpScUwPE nhận.

Giang xkn9qsNhan chầnxkn9qs chừScUwPE mộtaqPqj7 chgGút xkn9qsđành ScUwPEgật đầu,xkn9qs chẳngxkn9qs nxkn9qshẽ mẹgG nóxkn9qsi gGgì xkn9qsanh cũxkn9qsng gạtxkn9qs xkn9qsđi: gG- Vâng,gG ScUwPEvất vảaqPqj7 xkn9qscho mgGẹ quá!

- CáiScUwPE thằScUwPEng ngGày, saaqPqj7o xkn9qsmà kháxkn9qsch sxkn9qsáo vớiScUwPE aqPqj7mẹ thế!

Sau gGkhi thgGu gGdọn phògGng bếaqPqj7p xonxkn9qsg xuScUwPEôi, xkn9qsmẹ GiaaqPqj7ng NhaqPqj7an cgGhuẩn bịgG rxkn9qsa aqPqj7về. Trướcxkn9qs khaqPqj7i đxkn9qsi mẹxkn9qs axkn9qsnh cgGhợt nhớaqPqj7 raqPqj7a chuyệgGn gScUwPEì đó,ScUwPE liaqPqj7ền ngaqPqj7oảnh aqPqj7lại nỏi:aqPqj7 xkn9qs- ÀScUwPE phảiaqPqj7 xkn9qsrồi….- mẹxkn9qs gGlấy rgGa maqPqj7ột cáigG xkn9qsđiện thaqPqj7oại đãgG aqPqj7tắt máyaqPqj7 gGở trxkn9qsong túaqPqj7i ScUwPEra vaqPqj7à nói:aqPqj7 aqPqj7- ScUwPETiểu Nguyên,ScUwPE cágGi đxkn9qsiện thScUwPEoại nàaqPqj7y gGcon đaqPqj7ã xkn9qsđể ởScUwPE nxkn9qshà hơScUwPEn mộtaqPqj7 năgGm ScUwPEnay aqPqj7rồi. NếugG nScUwPEhư coScUwPEn aqPqj7đã khônggG dùaqPqj7ng đếnxkn9qs txkn9qshì mScUwPEẹ xkn9qsmang đigG gGcho ngườixkn9qs tgGa nhé!

Gixkn9qsang gGNhan ngẩngScUwPE đầuxkn9qs nhìn,gG caqPqj7hiếc điệnxkn9qs thaqPqj7oại ấyScUwPE đượcxkn9qs bgGày tronxkn9qsg gGtủ kíngGh, aScUwPEnh vScUwPEừa ScUwPEnhìn aqPqj7đã ưngaqPqj7 ýgG ngaygG. xkn9qsKiểu cácScUwPEh đơnScUwPE giản,aqPqj7 vỏScUwPE gGngoài màuScUwPE đenxkn9qs ScUwPEsang trọng….khôngScUwPE hiểuaqPqj7 vìgG gGsao gGmà angGh vừagG nhScUwPEìn taqPqj7hấy nóaqPqj7 đxkn9qsã bScUwPEỏ tiềaqPqj7n rScUwPEa mugGa nógG vxkn9qsề luôScUwPEn khgGông xkn9qssuy nghgGĩ, rồScUwPEi đặtaqPqj7 nógG xkn9qsvào chiếcxkn9qs tScUwPEủ gGđầu giường.

Hóa xkn9qsra đãgG đểaqPqj7 nScUwPEó ởxkn9qs ScUwPEđó hơnScUwPE mộaqPqj7t xkn9qsnăm trờaqPqj7i raqPqj7ồi, cgGuối cùaqPqj7ng vẫnxkn9qs chỉaqPqj7 caqPqj7oi làxkn9qs ScUwPEnhư mộtxkn9qs vậtaqPqj7 aqPqj7để trưgGng bàaqPqj7y xkn9qsmà thôi.

Chẳng aqPqj7mấy chốcScUwPE đãgG đếgGn xkn9qscuối thaqPqj7áng. TraqPqj7ong bgGuổi haqPqj7ọp xkn9qstổng kếaqPqj7t cuốaqPqj7i aqPqj7tháng, sếpScUwPE hếtgG lờixkn9qs xkn9qskhen ngợiaqPqj7 VScUwPEân VyScUwPE. ScUwPEKhách hàxkn9qsng cgGủa côxkn9qsng tScUwPEy đScUwPEã gọgGi điệnxkn9qs ScUwPEđến hếtxkn9qs lxkn9qsời kScUwPEhen ScUwPEngợi xkn9qsvà tỏaqPqj7 rxkn9qsa vxkn9qsô cgGùng hxkn9qsài lòScUwPEng gGvới tháxkn9qsi độScUwPE gGvà chấgGt lượngGg phgGục xkn9qsvụ cScUwPEủa aqPqj7công taqPqj7y. SếpaqPqj7 còaqPqj7n thưởngaqPqj7 chaqPqj7o VgGân VaqPqj7y xkn9qsba nxkn9qsghìn tệ.

CôgG gGcòn chScUwPEưa đưaqPqj7ợc aqPqj7lĩnh tigGền thìxkn9qs aqPqj7các đồnggG ScUwPEnghiệp đxkn9qsã hxkn9qsò rScUwPEeo đòiaqPqj7 VScUwPEân ScUwPEVy pScUwPEhải xkn9qskhao. VừScUwPEa haxkn9qsy ởScUwPE trêxkn9qsn coxkn9qsn phốgG gầnxkn9qs gGđó mớScUwPEi khgGai trươnaqPqj7g mộtaqPqj7 cửaqPqj7a hàxkn9qsng đồxkn9qs nướaqPqj7ng, ScUwPEmọi ngườigG aScUwPEi nScUwPEấy aqPqj7đều nxkn9qsghỉ làmScUwPE từScUwPE sớmaqPqj7 ScUwPEvà aqPqj7ra đógG naqPqj7gồi tụxkn9qs tậpgG vớigG nhau.

Cô cgGòn ScUwPEchưa đượcScUwPE aqPqj7lĩnh tiềxkn9qsn txkn9qshì ScUwPEcác đồxkn9qsng nghiệxkn9qsp đãgG hògG rgGeo đòixkn9qs VâgGn VgGy phảigG khagGo. VừScUwPEa ScUwPEhay ởxkn9qs xkn9qstrên ScUwPEcon xkn9qsphố gầnxkn9qs đxkn9qsó mớiaqPqj7 kaqPqj7hai trươngScUwPE mộtxkn9qs ScUwPEcửa hàxkn9qsng đScUwPEồ nướnxkn9qsg, mọixkn9qs naqPqj7gười ScUwPEai nấyxkn9qs đềugG nxkn9qsghỉ làScUwPEm tScUwPEừ sớgGm vScUwPEà ScUwPEra đóaqPqj7 ngồixkn9qs tụgG tậpScUwPE vớixkn9qs nhau.

Chẳng mấyaqPqj7 khaqPqj7i đượcgG vxkn9qsui vẻaqPqj7 xkn9qsthế này,aqPqj7 aqPqj7cho aqPqj7dù cóScUwPE mấScUwPEt tiScUwPEền cũngxkn9qs ScUwPEthấy đScUwPEáng! DgGù gaqPqj7ì thìScUwPE ScUwPEđây cũnggG lgGà tixkn9qsền ScUwPEcủa sếpaqPqj7 chứxkn9qs đâaqPqj7u phảigG tiềgGn cxkn9qsủa cxkn9qsô. xkn9qsMọi ngưxkn9qsời ngồiScUwPE xungGg quaxkn9qsnh cáScUwPEi bàngG, cụngxkn9qs ScUwPEli chúcgG ScUwPEmừng aqPqj7và xkn9qsăn uốngxkn9qs ScUwPEno aqPqj7say. xkn9qsSau khgGi ănxkn9qs uốnxkn9qsg xaqPqj7ong, họgG lxkn9qsại rủxkn9qs ScUwPEnhau đếnaqPqj7 Kxkn9qsTV hát.

Nhân xkn9qslúc đáxkn9qsm đànxkn9qs ôgGng xkn9qscon traaqPqj7i đaqPqj7ang háxkn9qst hògG, mxkn9qsấy chịaqPqj7 gGem pgGhụ gGnữ liềnaqPqj7 naqPqj7gồi túxkn9qsm tụmxkn9qs vaqPqj7ới nScUwPEhau buôaqPqj7n daqPqj7ưa lê.

aqPqj7- Thxkn9qsật xkn9qskhông ngScUwPEờ trưxkn9qsớc aqPqj7khi kếtScUwPE hScUwPEôn lạiaqPqj7 aqPqj7gặp ScUwPEphải chuygGện nàgGy! ScUwPE- Tôxkn9qsn xkn9qsKì míxkn9qsm xkn9qsmôi ngGhấp mộtxkn9qs ngaqPqj7ụm rượuaqPqj7 vaqPqj7ang: ScUwPE- xkn9qsCác chScUwPEị aqPqj7nói ScUwPExem cógG kìxkn9qs lạaqPqj7 kScUwPEhông, đúngScUwPE gGvào aqPqj7lúc nàxkn9qsy ScUwPEgặp lạiScUwPE axkn9qsnh ấy,xkn9qs hScUwPEóa rScUwPEa aaqPqj7nh ấyScUwPE gGđến giờgG vẫnaqPqj7 xkn9qscòn chưaqPqj7a kếgGt hôn!

Đúxkn9qsng ScUwPEvào gGlúc chxkn9qsuẩn bịgG nắmgG txkn9qsay vịScUwPE hônScUwPE pScUwPEhu bướxkn9qsc aqPqj7vào lxkn9qsễ đườnggG thìgG Txkn9qsôn KScUwPEì xkn9qslại tScUwPEình aqPqj7cờ gaqPqj7ặp gGlại ngườigG yxkn9qsêu cũ.

- ThaqPqj7ế cậaqPqj7u địnhaqPqj7 aqPqj7lựa chọnaqPqj7 gGra làScUwPEm saogG? xkn9qs- gGTiểu TScUwPEhu tScUwPEò xkn9qsmò hỏi.

ScUwPEVẻ mặtgG xkn9qsTôn gGKì cógG chgGút đScUwPEau kaqPqj7hổ, chỉScUwPE cScUwPEó điềugG đâyxkn9qs chẳnxkn9qsg qxkn9qsua gGchỉ làgG xkn9qssự ScUwPEu gGuất gGtrong mộtScUwPE vàgGi giâygG ngắnxkn9qs ngScUwPEủi. ChỉgG vxkn9qsài giaqPqj7ây aqPqj7sau cScUwPEô đãScUwPE aqPqj7nở nụgG cườaqPqj7i tươiScUwPE rói:ScUwPE xkn9qs- LựgGa chọScUwPEn thgGế nào?ScUwPE ĐươngaqPqj7 nhiênScUwPE aqPqj7là tôgGi vẫxkn9qsn sxkn9qsẽ kếtScUwPE haqPqj7ôn taqPqj7heo đúnScUwPEg kếxkn9qs aqPqj7hoạch, chgGẳng nhẽgG anScUwPEh xkn9qsấy độtgG nhiênaqPqj7 xScUwPEuất hiệnxkn9qs ScUwPEnói rxkn9qsằng vẫngG cònaqPqj7 ScUwPEyêu tôxkn9qsi thìxkn9qs tôiScUwPE phxkn9qsải aqPqj7bỏ đámaqPqj7 cướixkn9qs xkn9qsđể quScUwPEay xkn9qslại vớiaqPqj7 ScUwPEanh ấygG xkn9qschắc? ChaqPqj7o dùScUwPE tôigG xkn9qscó xkn9qsyêu aqPqj7anh ấyaqPqj7 đếScUwPEn mứcxkn9qs xkn9qsnào cũngaqPqj7 sgGẽ khScUwPEông aqPqj7làm aqPqj7như vậy.aqPqj7 ĐgGâu caqPqj7ó còxkn9qsn làgG maqPqj7ấy aqPqj7cô bxkn9qsé, cậaqPqj7u xkn9qsbé nônggG nổiScUwPE nhưScUwPE trướcgG đâgGu, ScUwPEcòn xkn9qscó xkn9qsai dágGm txkn9qsin tưởngxkn9qs vàxkn9qso mộtgG tScUwPEhứ ScUwPEtình aqPqj7yêu caqPqj7hẳng baqPqj7ao giaqPqj7ờ gGphôi ScUwPEphai naqPqj7ữa chứ?ScUwPE Trướcxkn9qs ScUwPEđây xkn9qscậu xkn9qsnói cậgGu thềxkn9qs ngGon hẹnxkn9qs biểnaqPqj7 vớiScUwPE maqPqj7ột ngườScUwPEi, cảxkn9qs đờiaqPqj7 chỉScUwPE ygGêu mộtxkn9qs gGmình ngaqPqj7ười ấyxkn9qs thôi,ScUwPE cScUwPEó ScUwPElẽ mọiaqPqj7 ngườiScUwPE sgGẽ cảgGm đScUwPEộng đếngG rớScUwPEt gGnước maqPqj7ắt. NhScUwPEưng bâygG gxkn9qsiờ mScUwPEà cậugG nóaqPqj7i vậScUwPEy, gGmọi ngườixkn9qs vẫnaqPqj7 saqPqj7ẽ rơaqPqj7i nướcaqPqj7 mắtgG, gGnhưng màxkn9qs gGlà cưxkn9qsời chảgGy nướcScUwPE mắt.xkn9qs QuaqPqj7á khứxkn9qs xkn9qschỉ gGlà quáxkn9qs khứ,xkn9qs khôngGg thểScUwPE đểxkn9qs gGquá kScUwPEhứ trởxkn9qs thànhScUwPE vgGật cảnaqPqj7 cScUwPEho ScUwPEtương laaqPqj7i được!

TiểuScUwPE TgGhu gGtiếc nuốixkn9qs aqPqj7thở dàixkn9qs: aqPqj7- LẽgG nàxkn9qso bScUwPEây xkn9qsgiờ aqPqj7ai nấyaqPqj7 đềxkn9qsu bịaqPqj7 hiệnxkn9qs thaqPqj7ực hxkn9qsóa hếtaqPqj7 rgGồi haqPqj7ay sao?

Tôn KgGì cườaqPqj7i cườScUwPEi nóaqPqj7i: aqPqj7- ĐâyScUwPE aqPqj7là haqPqj7iện gGthực, cũScUwPEng lxkn9qsà mộtxkn9qs aqPqj7sự lựScUwPEa chọnxkn9qs haqPqj7ết sứcgG bìaqPqj7nh tgGhường! ChgGẳng aqPqj7ai maqPqj7uốn xkn9qsmang maqPqj7ột thgGứ mgGơ hScUwPEồ xkn9qsra đgGể đánhaqPqj7 cuộaqPqj7c caqPqj7ả đờixkn9qs maqPqj7ình cảxkn9qs! xkn9qsMà tìnhScUwPE yêuaqPqj7 lạiaqPqj7 ScUwPElà thứgG ScUwPEmơ xkn9qshồ nhấtxkn9qs troxkn9qsng cáaqPqj7i thếaqPqj7 gixkn9qsới này!

- TìaqPqj7m lạxkn9qsi giấxkn9qsc mộngGg tìnaqPqj7h yêgGu cScUwPEhẳng aqPqj7qua xkn9qschỉ làaqPqj7 maqPqj7ột aqPqj7sự hoaaqPqj7ng tưởnaqPqj7g. MộngaqPqj7 cũ,ScUwPE chScUwPEẳng gGqua xkn9qscũng chỉgG lScUwPEà mộgGt giấcgG mộnggG mxkn9qsà thôi!

Tôn ScUwPEKì gGnói gGđúng, đxkn9qsó chẳngGg aqPqj7qua chỉScUwPE làScUwPE mộtxkn9qs giấcScUwPE mơ.

VìaqPqj7 hômaqPqj7 saxkn9qsu xkn9qscòn phảScUwPEi đigG ScUwPElàm nênxkn9qs mọiaqPqj7 ngườgGi ScUwPEvui cScUwPEhơi đếxkn9qsn mườiaqPqj7 ggGiờ ScUwPElà lụcgG tụgGc giảxkn9qsi táaqPqj7n ScUwPEhết. ScUwPEVân VgGy rxkn9qsa qxkn9qsuầy tScUwPEhanh toánxkn9qs rồiScUwPE cùScUwPEng TiểgGu xkn9qsThu ScUwPEra bếxkn9qsn aqPqj7xe bugGýt. ScUwPERa đaqPqj7ến bếngG xkn9qsxe, mởScUwPE gGtúi rgGa lấyaqPqj7 taqPqj7iền lẻgG thìgG cgGô mgGới phScUwPEát hiệngG aqPqj7ra ScUwPElà đgGiện thScUwPEoại củgGa mìnxkn9qsh khônaqPqj7g cScUwPEó ởgG traqPqj7ong túi.

- CgGậu nhớgG lạiScUwPE gGcho kxkn9qsĩ ScUwPEvào, cScUwPEó phxkn9qsải lxkn9qsà đểScUwPE gGquên điệaqPqj7n thoạScUwPEi ởxkn9qs Kxkn9qsTV rồigG không?

Vân VaqPqj7y nhớScUwPE kĩgG lạScUwPEi, bgGan nãgGy vìScUwPE sợgG tiếnggG nhạScUwPEc quScUwPEá gGồn khôngGg txkn9qshể nggGhe ScUwPEthấy tiếnggG chuônxkn9qsg điệnaqPqj7 thoạiScUwPE xkn9qsnên aqPqj7cô gGđã lấygG điệnScUwPE txkn9qshoại raqPqj7a khxkn9qsỏi gGtúi xkn9qsvà đểScUwPE xkn9qslên ggGhế aqPqj7sô aqPqj7pha. ThaqPqj7ế màgG lgGúc raqPqj7a vềxkn9qs côgG lxkn9qsại xkn9qsquên aqPqj7không cầScUwPEm theo.

- xkn9qsTớ mộxkn9qst mìnhxkn9qs gGquay laqPqj7ại đóxkn9qs gGlấy xkn9qslà đScUwPEược rồi!ScUwPE gGCậu vềxkn9qs đgGi, nxkn9qshà cxkn9qsậu xa!

- KhôngGg aqPqj7sao! aqPqj7- TiểugG ThgGu túmScUwPE lxkn9qsấy aqPqj7cánh taScUwPEy Vxkn9qsân VgGy: gG- TớaqPqj7 đixkn9qs vớigG xkn9qscậu, cùnaqPqj7g lắmaqPqj7 tScUwPEhì aqPqj7về ngGhà cậxkn9qsu ngxkn9qsủ mộtScUwPE đêmaqPqj7 chứScUwPE gì!

Hai ngaqPqj7ười vScUwPEừa nóiaqPqj7 vừaaqPqj7 caqPqj7hạy xkn9qsvội vàngScUwPE aqPqj7về phígGa qgGuán kaxkn9qsraok đểgG lấaqPqj7y đixkn9qsện thoaqPqj7ại. Vxkn9qsân gGVy gGđi nhanaqPqj7h đếngG aqPqj7nỗi khiếaqPqj7n cgGho ScUwPETiểu ThScUwPEu caqPqj7hạy đuổigG theScUwPEo ScUwPEmệt xkn9qsđến bScUwPEở hxkn9qsơi ScUwPEtai: gG- TiScUwPEểu Vyxkn9qs, cậxkn9qsu đừngaqPqj7 sốtxkn9qs rộScUwPEt, xkn9qsđiện thogGại đểScUwPE gGở đấyScUwPE khaqPqj7ông mấtxkn9qs đượcgG đâu.aqPqj7 BìnhScUwPE thườgGng cậuaqPqj7 giScUwPEữ aqPqj7điện ScUwPEthoại rấaqPqj7t gGkĩ, xkn9qscó pScUwPEhải lgGà sợgG xkn9qsngười khxkn9qsác phScUwPEát hiệScUwPEn raqPqj7a bxkn9qsí gGmật aqPqj7gì ScUwPEtrong đóxkn9qs khxkn9qsông hả?

Tiểuxkn9qs ThaqPqj7u nóiScUwPE bừagG nhưnScUwPEg ScUwPElại gGtrúng ngaScUwPEy tigGm đxkn9qsen cScUwPEủa Vxkn9qsân Vy.

Trong điệxkn9qsn thoạiaqPqj7 củaScUwPE cxkn9qsô cxkn9qsó chứagG bíxkn9qs mậgGt khôngScUwPE thểScUwPE nxkn9qsói cgGho ngưxkn9qsời khgGác bgGiết được.xkn9qs SScUwPEau khScUwPEi thờiScUwPE giaScUwPEn quagGy nxkn9qsgược trởxkn9qs lại,xkn9qscô ScUwPEđã chạyScUwPE đxkn9qsến trxkn9qsước xkn9qscửa nhScUwPEà nhaqPqj7à aqPqj7Giang NhagGn, dxkn9qsùng ScUwPEmáy ảnhaqPqj7 caqPqj7hụp lạigG mộtaqPqj7 baqPqj7ức ảnScUwPEh củgGa Giaxkn9qsng NhgGan. SaqPqj7au kaqPqj7hi ScUwPEmua gGđiện thScUwPEoại hồxkn9qsi đầuScUwPE nămgG, cScUwPEô đãScUwPE chuaqPqj7yển bứaqPqj7c ảngGh ấyaqPqj7 vàaqPqj7o aqPqj7trong bScUwPEộ xkn9qsnhớ máy.ScUwPE NgScUwPEộ nhớaqPqj7 cóScUwPE ngườxkn9qsi laqPqj7ấy đượcgG cáScUwPEi aqPqj7máy rồxkn9qsi aqPqj7mở rxkn9qsa xgGem ảnh,xkn9qs paqPqj7hát haqPqj7iện xkn9qsra bứgGc ảnhScUwPE ấy…ScUwPEchắc xkn9qscũng khaqPqj7ông caqPqj7ó vấxkn9qsn gGđề aqPqj7gì gGđâu nhỉ?ScUwPE Khônxkn9qsg gGđược, côScUwPE gGkhông thểxkn9qs mạoxkn9qs aqPqj7hiểm aqPqj7như vậyScUwPE đaqPqj7ược! Cxkn9qsô nhấtxkn9qs địnaqPqj7h phảxkn9qsi tìmScUwPE xkn9qslại aqPqj7điện thoạgGi. Chuxkn9qsyện nàyScUwPE xkn9qsmà aqPqj7để chaqPqj7o Gxkn9qsiang Nhxkn9qsan biếtaqPqj7 đxkn9qsược, chắxkn9qsc chắnScUwPE axkn9qsnh sẽScUwPE gGcho rằngGg côgG lScUwPEà mgGột ScUwPEkẻ gGbiến tháScUwPEi, mộaqPqj7t coScUwPEn điên.

Trướcxkn9qs kiagG, lúgGc xkn9qscô vàaqPqj7 GigGang NhgGan aqPqj7còn ởaqPqj7 aqPqj7bên nhagGu, aqPqj7cô luônScUwPE thểxkn9qs hgGiện naqPqj7hững mặaqPqj7t tốtaqPqj7 củaaqPqj7 mìngGh trScUwPEước mặgGt gGanh. aqPqj7Bây giờaqPqj7 mScUwPEặc ScUwPEdù khôaqPqj7ng cóaqPqj7 duyêaqPqj7n phậnaqPqj7 đưScUwPEợc aqPqj7ở bêaqPqj7n nScUwPEhau nhưngxkn9qs cũnxkn9qsg khxkn9qsông tScUwPEhể đểaqPqj7 agGnh cxkn9qsó ấaqPqj7n tượngScUwPE xxkn9qsấu vềaqPqj7 cgGô được.

- NàygG ScUwPEanh! ScUwPE- VgGân gGVy lgGao đếnxkn9qs xkn9qsquầy aqPqj7thu tiềnxkn9qs: gG- Tôixkn9qs aqPqj7vừa ngồgGi ởxkn9qs phScUwPEòng 3xkn9qs02, hìnxkn9qsh nhưaqPqj7 điệaqPqj7n aqPqj7thoại củaaqPqj7 tôgGi vẫnxkn9qs cònScUwPE đScUwPEể taqPqj7rong đó!ScUwPE xkn9qs- xkn9qsVừa xkn9qsnói VânScUwPE xkn9qsVy gGvừa mócxkn9qs raqPqj7a hóxkn9qsa ScUwPEđơn vừgGa ScUwPEthanh toán.

- XScUwPEin caqPqj7ô đợigG cgGho mộtgG cgGhút! ĐểScUwPE tgGôi hỏgGi nhâaqPqj7n vScUwPEiên phụScUwPEc gGvụ xeaqPqj7m saaqPqj7o!- aqPqj7cô gáxkn9qsi ScUwPEở quxkn9qsầy taqPqj7hanh tScUwPEoán gGlịch sựScUwPE chấScUwPEn ScUwPEan cxkn9qsô rồiaqPqj7 nhấcgG máygG xkn9qsgọi aqPqj7cho nhgGân viêxkn9qsn gGphục vụ.

Trống ngựcxkn9qs VânaqPqj7 gGVy ScUwPEđập thìnhaqPqj7 gGthịch, ScUwPEmắt dángG chặtScUwPE vàgGo cxkn9qsô ScUwPEgái đứngScUwPE ởaqPqj7 quầy.
CôScUwPE gáixkn9qs đaqPqj7ó hỏScUwPEi nhScUwPEân viêxkn9qsn pxkn9qshục vụaqPqj7 vxkn9qsài cgGâu lgGà lậxkn9qsp tScUwPEức ScUwPEcó đápScUwPE án:
ScUwPE- aqPqj7Nhân vixkn9qsên dọgGn aqPqj7dẹp nóScUwPEi baxkn9qsn nãaqPqj7y dgGọn xkn9qsphòng khôngxkn9qs naqPqj7hìn ScUwPEthấy điệxkn9qsn thoạigG ScUwPEcủa ScUwPEcô! xkn9qs- CôgG gágGi đóaqPqj7 nói.

Vân xkn9qsVy vẫngG ScUwPEkhông nảxkn9qsn lgGòng: aqPqj7- Điệnxkn9qs thoạiaqPqj7 aqPqj7của tôixkn9qs gGcó màgGu đxkn9qsen, cógG kxkn9qshi lạaqPqj7i rScUwPEơi vàoScUwPE khxkn9qse aqPqj7ghế nàaqPqj7o ScUwPEđó màgG ngườgGi xkn9qsđó khaqPqj7ông naqPqj7hìn thấy,xkn9qs tôigG cScUwPEó thaqPqj7ể lêxkn9qsn đScUwPEó aqPqj7tìm aqPqj7có đưxkn9qsợc không?

- xkn9qsXin lỗiaqPqj7 ScUwPEcô, phòScUwPEng 3ScUwPE02 hiệnxkn9qs gxkn9qsiờ đãxkn9qs cxkn9qsó ScUwPEkhách vàoaqPqj7 rồScUwPEi, xkn9qschúng tôScUwPEi phgGải đượcxkn9qs sxkn9qsự đồngxkn9qs ScUwPEý xkn9qscủa khácaqPqj7h gGmới dágGm chaqPqj7o cgGô vScUwPEào !gG- CôgG gScUwPEái gGở qgGuầy lễxkn9qs tâScUwPEn mgGỉm cườixkn9qs giScUwPEải thícScUwPEh, aqPqj7sau đgGó đgGưa taxkn9qsy xkn9qsra mờaqPqj7i VâgGn gGVy ngồxkn9qsi vàoaqPqj7 ghScUwPEế chgGờ đợaqPqj7i: xkn9qs- MaqPqj7ời xkn9qscô nScUwPEgồi xuốScUwPEng ScUwPEđây ScUwPEđợi ScUwPEmột chúxkn9qst, caqPqj7húng tgGôi đãaqPqj7 ScUwPEcho ngườiScUwPE aqPqj7vào hỏxkn9qsi rồigG ạ!

Một cốxkn9qsc tScUwPErà hogGa aqPqj7cúc nóngScUwPE hổaqPqj7i đưScUwPEợc bêgG đếnScUwPE trướcaqPqj7 mặtxkn9qs côxkn9qs, VâScUwPEn VgGy chẳnScUwPEg buồnaqPqj7 ScUwPEuống lxkn9qsấy xkn9qsmột ngụm,aqPqj7 mắtScUwPE ScUwPEcứ dáaqPqj7n xkn9qschặt vàgGo quầy.

Đángxkn9qs naqPqj7hẽ rxkn9qsa cxkn9qsô aqPqj7không nxkn9qsên lưugG lạiScUwPE ScUwPEảnh gGcủa GaqPqj7iang aqPqj7Nhan. gGDù saqPqj7ao angGh gGcũng đâScUwPEu aqPqj7còn làxkn9qs ngườigG yêaqPqj7u củScUwPEa aqPqj7cô nữa.ScUwPE CgGô gGcất aqPqj7giữ nhữngScUwPE ScUwPEgì aqPqj7có lScUwPEiên quaxkn9qsn đếngG anhxkn9qs, léScUwPEn lúaqPqj7t nhScUwPEư mộtxkn9qs têScUwPEn ănaqPqj7 traqPqj7ộm, ScUwPEthế aqPqj7này còScUwPEn gGra txkn9qshể taqPqj7hống gGgì aqPqj7nữa chứ?

Nỗi txkn9qsương tưxkn9qs, gGsự maqPqj7ong nhxkn9qsớ khiếnScUwPE aqPqj7cho gGcô cxkn9qsó aqPqj7cảm ScUwPEgiác ngGhư đagGng làmScUwPE chuyệngG gìaqPqj7 tộxkn9qsi lỗi…màxkn9qs đốaqPqj7i tượnggG bịxkn9qs aqPqj7phạm tộiaqPqj7 aqPqj7lại làaqPqj7 gGngười mScUwPEà côaqPqj7 đxkn9qsã thaqPqj7ề nxkn9qson aqPqj7hẹn gGbiểu. NghScUwPEĩ đếnScUwPE đgGây tráiScUwPE tixkn9qsm cgGô chợtScUwPE gGđau đớxkn9qsn nScUwPEhư bịxkn9qs aScUwPEi đóScUwPE gGbóp nghẹt.

KhôgGng biếtaqPqj7 xkn9qscó phảaqPqj7i lScUwPEà aqPqj7vì “ScUwPEcó tậScUwPEt giậtxkn9qs ScUwPEmình” hgGay khScUwPEông ScUwPEmà caqPqj7ô cgGứ aqPqj7cảm thấgGy gGcó ggGì đóaqPqj7 khgGông lxkn9qsành đxkn9qsang chờaqPqj7 đợgGi maqPqj7ình. Ngộxkn9qs naqPqj7hỡ bịxkn9qs ScUwPEphát hiện…cScUwPEô biếaqPqj7t ggGiải thíchgG thếgG nàoaqPqj7 đây.aqPqj7 ĐanaqPqj7g mảiScUwPE ScUwPEmê nScUwPEghĩ ngaqPqj7ợi xkn9qsvẩn aqPqj7vơ thì….

- ThưagG cô…-gG Cxkn9qsô gáixkn9qs ởScUwPE aqPqj7quầy lễaqPqj7 tânaqPqj7 lênxkn9qs ScUwPEtiếng: xkn9qs- gGĐiện taqPqj7hoại cScUwPEủa ScUwPEcô aqPqj7đã aqPqj7tìm gGthấy rồi,gG nhxkn9qsưng xkn9qsvị kháchgG nhặtxkn9qs ScUwPEđược điaqPqj7ện thoạixkn9qs củagG caqPqj7ô xkn9qsyêu cScUwPEầu ScUwPEđích dScUwPEanh cxkn9qsô aqPqj7lên lấy!

Vừa hScUwPEay txkn9qsin đgGã txkn9qsìm đượScUwPEc đScUwPEiện thoạxkn9qsi, gGVân gGVy aqPqj7chưa kgGịp thởxkn9qs phàoScUwPE tScUwPEhì câgGu naqPqj7ói tgGiếp thexkn9qso củaScUwPE ScUwPEcô phụScUwPEc vụaqPqj7 khiếngG gGcho VâaqPqj7n gGVy giậtgG thótgG: gG- TaqPqj7ại saxkn9qso laqPqj7ại baqPqj7ảo đícaqPqj7h dxkn9qsanh tgGôi aqPqj7đến gGlấy? aqPqj7- Vânxkn9qs aqPqj7Vy đứnaqPqj7g dậy,aqPqj7 ngầnaqPqj7 ScUwPEngừ hỏi.

aqPqj7Cô gáaqPqj7i đóxkn9qs bScUwPEình thảnxkn9qs naqPqj7ói: ScUwPE- CScUwPEó lẽgG gGlà muScUwPEốn laqPqj7àm ScUwPEquen vgGới côScUwPE thôxkn9qsi ạ!

Vân ScUwPEVy taqPqj7hật sựaqPqj7 khgGông taqPqj7hể hScUwPEiểu nổiaqPqj7, gGcó aqPqj7lí dgGo gìxkn9qs đểaqPqj7 phaqPqj7ải làmgG nxkn9qshư vậyxkn9qs đâu?

- CaqPqj7ám ơaqPqj7n, txkn9qsôi biếtgG ScUwPErồi! xkn9qs– CgGô dừngaqPqj7 lạiaqPqj7 mgGột láxkn9qst rxkn9qsồi aqPqj7nói tiScUwPEếp: ScUwPE- KhágGch traqPqj7ên phònggG đóxkn9qs lxkn9qsà xkn9qsnam xkn9qshay nữ?

- gGLà aqPqj7nữ ạxkn9qs! xkn9qs- CôgG gáixkn9qs đóxkn9qs mScUwPEỉm aqPqj7cười đáp.

Là nữ,aqPqj7 vScUwPEậy tScUwPEhì tốt.

Vân ScUwPEVy thaqPqj7ở xkn9qsphào nhxkn9qsẹ nhõm,gG ScUwPEít nhxkn9qsất thìScUwPE aqPqj7đấy cũScUwPEng khaqPqj7ông phScUwPEải làgG GiaaqPqj7ng Nhxkn9qsan, khgGông pgGhải GianScUwPEg NhScUwPEan thìxkn9qs tốgGt! NghĩgG đếngG gGđó ScUwPEVân ScUwPEVy liềScUwPEn cườixkn9qs cxkn9qshế nhạgGo bgGản thânxkn9qs. Cóxkn9qs lẽxkn9qs xkn9qstại xkn9qsvì gầnaqPqj7 đaqPqj7ây ScUwPEcô thườngaqPqj7 xuyêngG gặScUwPEp GScUwPEiang xkn9qsNhan xkn9qsnên thScUwPEần kiaqPqj7nh lúcxkn9qs nàogG gGcũng căaqPqj7ng thẳnaqPqj7g. TgGrên đờScUwPEi ScUwPEnày laqPqj7àm aqPqj7gì cxkn9qsó chuxkn9qsyện txkn9qsrùng hxkn9qsợp đếngG nhưgG vậxkn9qsy, chẳngScUwPE nhẽScUwPE GiaaqPqj7ng NgGhan lúcxkn9qs naqPqj7ào gGcũng xScUwPEuất hiệngG ởScUwPE nhaqPqj7ững nơixkn9qs côgG đến?

Vân Vxkn9qsy vxkn9qsà xkn9qsTiểu TaqPqj7hu cùnxkn9qsg đigG vgGào taqPqj7hang aqPqj7máy thaqPqj7eo ngưxkn9qsời pxkn9qshục vụ.
gGTrong thaScUwPEng mScUwPEáy đanggG phátaqPqj7 bScUwPEản naqPqj7hạc rấtaqPqj7 thịnhScUwPE hànhaqPqj7. TiểgGu TScUwPEhu gGcũng lẩmScUwPE bẩaqPqj7m hScUwPEát aqPqj7theo, thếxkn9qs nhgGưng VScUwPEân VgGy chẳnaqPqj7g cóScUwPE gGbụng dạgG nàoScUwPE màScUwPE nggGhe ScUwPEnữa. xkn9qsSau kScUwPEhi xkn9qslấy đượcgG đgGiện thoạixkn9qs, vxkn9qsiệc đgGầu tiêaqPqj7n gGmà côaqPqj7 phảigG lScUwPEàm gGlà xaqPqj7óa bScUwPEức ảnhgG củaxkn9qs GiScUwPEang Nhxkn9qsan aqPqj7đi. ScUwPEQua lầnxkn9qs nxkn9qsày cxkn9qsô đScUwPEã rútaqPqj7 aqPqj7ra đượcaqPqj7 gGbài hScUwPEọc xgGương máu.

Trong xkn9qsphòng vọScUwPEng ScUwPEra tiếngaqPqj7 ScUwPEcười xkn9qsnói ồScUwPEn àaqPqj7o. gGCô phụcxkn9qs vụaqPqj7 lễaqPqj7 phépScUwPE gGgõ cửgGa rxkn9qsồi đẩxkn9qsy cửaxkn9qs xkn9qsbước vào.

Vân VgGy còxkn9qsn aqPqj7chưa kgGịp nóiScUwPE aqPqj7mục đícgGh đếnScUwPE đâaqPqj7y gGthì mộtScUwPE caqPqj7ô gáxkn9qsi tóaqPqj7c dàigG ScUwPEđã ngoảnhgG gGđầu lạiScUwPE nhìnxkn9qs cô.gG CôScUwPE tScUwPEa cScUwPEó mộtxkn9qs đScUwPEôi gGmắt txkn9qso tròScUwPEn nhScUwPEư mgGắt naiaqPqj7, lúaqPqj7c xkn9qscười traqPqj7ên ScUwPEmá cóaqPqj7 hiệgGn aqPqj7ra aqPqj7hai cáiScUwPE maqPqj7á lgGúm rấtaqPqj7 sScUwPEâu. ÁScUwPEnh mScUwPEắt củgGa cxkn9qsô tgGa dừnggG xkn9qslại trêgGn mặaqPqj7t xkn9qsTiểu gGThu xkn9qskhoảng haScUwPEi giâxkn9qsy rồgGi gGlập tScUwPEức dgGán chgGặt vàgGo mặtScUwPE VâgGn Vy.

Hai bgGên nhìxkn9qsn xkn9qsnhau mxkn9qsất xkn9qsvài giScUwPEây, độtxkn9qs nhigGên VânaqPqj7 Vxkn9qsy cảScUwPEm thấyaqPqj7 khuôaqPqj7n mxkn9qsặt gGnày xkn9qsquen quxkn9qsen ngGhưng nhxkn9qsất txkn9qshời xkn9qscô aqPqj7không txkn9qshể ScUwPEnhớ rgGa đãScUwPE gxkn9qsặp ởaqPqj7 đâu.

gG- Thậtxkn9qs sựgG rấtgG xiaqPqj7n gGlỗi vxkn9qsì xkn9qsđã làxkn9qsm phiScUwPEền cácScUwPE bạnScUwPE! gG- NScUwPEếu nhưxkn9qs đốgGi phScUwPEương đgGã kScUwPEhông lênaqPqj7 tiếngGg thìaqPqj7 VâaqPqj7n VaqPqj7y đànScUwPEh phảixkn9qs lịcScUwPEh sựScUwPE ScUwPEcất lời.

ScUwPE- KhScUwPEông saxkn9qso! aqPqj7- gGCô gxkn9qsái tócgG xkn9qsdài xixkn9qsnh đẹpaqPqj7 ScUwPEđi đgGến trướcxkn9qs mặgGt VâaqPqj7n xkn9qsVy, chxkn9qsìa cáiaqPqj7 ScUwPEđiện tScUwPEhoại xkn9qsra trướcaqPqj7 mgGặt côgG: ScUwPE- gGCô xeScUwPEm xxkn9qsem đâyaqPqj7 cxkn9qsó pxkn9qshải xkn9qsđiện gGthoại củaaqPqj7 gGcô không?

Chiếcxkn9qs điệnaqPqj7 thoạiScUwPE màScUwPEu đgGen, taqPqj7rên aqPqj7đó cxkn9qsó gGtreo mgGột cáiScUwPE mócxkn9qs điệnScUwPE thScUwPEoại cógG hìxkn9qsnh qScUwPEuả cầuaqPqj7 thủyScUwPE tiaqPqj7nh lgGóng lánh.

Thật kgGhông ngờScUwPE caqPqj7ó thểaqPqj7 taqPqj7ìm thấyaqPqj7 aqPqj7cái điệnaqPqj7 thoạiScUwPE củagG xkn9qsmình dgGễ ScUwPEdàng đếxkn9qsn xkn9qsnhư vậScUwPEy. VaqPqj7ân VgGy mScUwPEỉm cxkn9qsười đágGp: xkn9qs- xkn9qsĐúng làgG xkn9qscủa tôi!

xkn9qsCô gáxkn9qsi đóxkn9qs nheScUwPEo nhgGeo mắtgG hỏigG: gG- ThậtaqPqj7 saqPqj7ự làgG củagG caqPqj7ô ư?

Vxkn9qsân Vxkn9qsy gGnhìn ScUwPEcô txkn9qsa ScUwPEbằng xkn9qsánh mắScUwPEt khgGó hxkn9qsiểu, lẽgG nàgGo ScUwPEcô lạixkn9qs ngGhận bừaaqPqj7 điệaqPqj7n thoạixkn9qs gGcủa gGngười khaqPqj7ác xkn9qslà củagG mình?

- Vậxkn9qsy, gGcái nàaqPqj7y thScUwPEì saqPqj7ao? xkn9qs- xkn9qsNhững ngóxkn9qsn taqPqj7ay trắnggG nõxkn9qsn ScUwPElại ScUwPEgiơ aqPqj7ra mộxkn9qst chiếcgG đigGện thoạigG khác.

Một chiếgGc điệnxkn9qs ScUwPEthoại giốnaqPqj7g ScUwPEhệt, điềugG khgGiến caqPqj7ho ngườigG kxkn9qshác khônScUwPEg thScUwPEể ngờScUwPE đgGến đxkn9qsó gGlà naqPqj7gay cảScUwPE caqPqj7ái móxkn9qsc đxkn9qseo điệgGn thaqPqj7oại ScUwPEcũng giốngScUwPE hệt.

aqPqj7Trên đờxkn9qsi lạigG cógG gGchuyện trùgGng aqPqj7hợp thếxkn9qs sao?

- Chẳngxkn9qs trxkn9qsách mgGà gGcô lxkn9qsại xkn9qsnhận nxkn9qshầm, baScUwPEn đầugG tôiScUwPE cũxkn9qsng nScUwPEhận nhaqPqj7ầm đấy!

xkn9qsVân VgGy ngâxkn9qsy ngườiaqPqj7 khôngScUwPE biếgGt phảixkn9qs làaqPqj7m sao.

- ChScUwPEiếc điệgGn xkn9qsthoại aqPqj7này lxkn9qsà củaxkn9qs aqPqj7chồng xkn9qschưa cưxkn9qsới muxkn9qsa chgGo tôixkn9qs, cxkn9qsòn cxkn9qsái mxkn9qsóc đexkn9qso điệngG thogGại nàxkn9qsy aqPqj7tôi vgGới chồnScUwPEg chưagG cướiScUwPE mxkn9qsới cùnScUwPEg đScUwPEi gGchọn ScUwPEgần đâScUwPEy !aqPqj7- gGCô txkn9qsa khẽxkn9qs gGmấp máScUwPEy môiScUwPE, ánxkn9qsh ScUwPEmắt chămxkn9qs xkn9qschú nhìnxkn9qs aqPqj7Vân VScUwPEy, dườnaqPqj7g nhxkn9qsư mgGuốn taqPqj7hăm daqPqj7ò điềuxkn9qs gìScUwPE đóxkn9qs từScUwPE gGcô: aqPqj7- ĐiềaqPqj7u khiếnScUwPE chaqPqj7o tôScUwPEi baqPqj7ất ngaqPqj7ờ nhấxkn9qst lạigG là…-ScUwPE côScUwPE tgGa ấnxkn9qs vxkn9qsào ScUwPEbàn phíaqPqj7m, màaqPqj7n ScUwPEhình sáxkn9qsng lêgGn, gGsau xkn9qsđó giơxkn9qs gGra trướcaqPqj7 xkn9qsmặt VgGân Vy.

Tiểu TScUwPEhu gGkinh ngaqPqj7ạc aqPqj7“A” laqPqj7ên mộxkn9qst tScUwPEiếng. BaqPqj7ức ảnhaqPqj7 củxkn9qsa ScUwPEGiang NhScUwPEan đãScUwPE haqPqj7iện gGlên màxkn9qsn hxkn9qsình. Txkn9qsim Vânxkn9qs VaqPqj7y nhScUwPEư thắgGt lại.

-CaqPqj7ô cóxkn9qs thểScUwPE naqPqj7ói caqPqj7ho aqPqj7tôi biếtaqPqj7 đâxkn9qsy lgGà gGai không?

Cô caqPqj7hưa baxkn9qso gixkn9qsờ dámgG ScUwPElàm việcgG xgGấu, bởiScUwPE xkn9qsvì sxkn9qsợ mộtScUwPE ngàygG sẽScUwPE baqPqj7ị ngưScUwPEời khxkn9qsác vạScUwPEch tgGrần. ThếaqPqj7 màaqPqj7 hgGôm nayxkn9qs, đốigG mặtgG vớScUwPEi caqPqj7ô gáixkn9qs này,xkn9qs ScUwPEcô lạiScUwPE thấScUwPEy aqPqj7bất lựcScUwPE vàxkn9qs sgGợ hãgGi nhxkn9qsư mộaqPqj7t têScUwPEn gGkẻ cắpxkn9qs xkn9qsbị baqPqj7ắt tScUwPEại trận.

TaqPqj7ất aqPqj7cả nxkn9qshững ngườiScUwPE ngGgồi trxkn9qsong phònScUwPEg đxkn9qsều hướaqPqj7ng mắtgG vềaqPqj7 phíScUwPEa cgGô. VScUwPEân VaqPqj7y hxkn9qsoang mxkn9qsang nhìnxkn9qs gGvào đôiScUwPE mắtxkn9qs ScUwPEtức tốiScUwPE ScUwPEđang naqPqj7hìn taqPqj7hẳng gGvào mặtxkn9qs mìnaqPqj7h xkn9qskia, ScUwPEcô kxkn9qshông thểaqPqj7 aqPqj7nói vớiaqPqj7 mọixkn9qs ngườixkn9qs xkn9qstrên thếScUwPE giớiScUwPE naqPqj7ày rằnxkn9qsg, đâyaqPqj7 cxkn9qshính aqPqj7là ngScUwPEười yêxkn9qsu củaxkn9qs côaqPqj7, làxkn9qs nScUwPEgười đgGã cScUwPEhết đaqPqj7i giờScUwPE đượaqPqj7c sốngGg lạixkn9qs aqPqj7nhờ taqPqj7hời gScUwPEian qugGay xkn9qsngược trgGở lại..

ScUwPEThấy xkn9qsVân aqPqj7Vy khôgGng naqPqj7ói nxkn9qsăng gìScUwPE, đốigG pxkn9qshương càgGng tỏaqPqj7 xkn9qsra gGhung hăng.

- Txkn9qsại saqPqj7ao cxkn9qsô aqPqj7lại cgGó ảnScUwPEh chồnxkn9qsg cScUwPEhưa cướiaqPqj7 ScUwPEcủa tôi?

- ScUwPEHai ngườiaqPqj7 quaqPqj7en biếScUwPEt nhaxkn9qsu à?

Trước ScUwPEhai câxkn9qsu hỏigG đầgGy tínScUwPEh cxkn9qshất vấnScUwPE nàyaqPqj7, VângG VScUwPEy còxkn9qsn cScUwPEhưa kScUwPEịp tScUwPErả lờiScUwPE thxkn9qsì TiểuaqPqj7 Txkn9qshu gGđã nổgGi qgGuạu lêScUwPEn: aqPqj7- NàgGy, aqPqj7cô lgGàm cáxkn9qsi aqPqj7trò ScUwPEgì txkn9qshế hả?gG Trxkn9qsong gGđiện taqPqj7hoại củaxkn9qs VângG VScUwPEy xkn9qscó ảnhxkn9qs củagG agGi thScUwPEì liêxkn9qsn qxkn9qsuan xkn9qsgì đếgGn côgG. CgGô trảgG điệnScUwPE thogGại laqPqj7ại xkn9qscho chúngGg ScUwPEtôi thgGì chScUwPEúng taqPqj7ôi cảmgG ơnaqPqj7 côaqPqj7. aqPqj7Còn nếuxkn9qs côxkn9qs cgGứ thícgGh bắtaqPqj7 gGnạt ngườgGi khác,gG txkn9qsôi nóigG chaqPqj7o côgG biết,xkn9qs ScUwPEchúng tôaqPqj7i khôxkn9qsng dễxkn9qs ScUwPEbắt nạgGt đâu!

Tiểu ThScUwPEu vừgGa nóigG dứScUwPEt ScUwPElời thgGì mấScUwPEy côScUwPE aqPqj7gái ScUwPEban ScUwPEnãy vẫnaqPqj7 cònaqPqj7 mảiaqPqj7 mêgG háxkn9qst gGhò liềaqPqj7n bỏaqPqj7 migGcro xuốnaqPqj7g, cầmaqPqj7 mxkn9qsột cốcxkn9qs nướcgG đágG gGđi aqPqj7về phíagG xkn9qshai người:xkn9qs aqPqj7- NóaqPqj7i cxkn9qshuyện xkn9qsvới loạxkn9qsi ngườiaqPqj7 nàyaqPqj7 thìScUwPE cầnScUwPE xkn9qsgì pxkn9qshải lịScUwPEch sự?ScUwPE- dgGứt aqPqj7lời cScUwPEô ScUwPEta đưxkn9qsa taScUwPEy ScUwPElên, gGhất thẳngGg ScUwPEcốc ngGước vàoScUwPE maqPqj7ặt gGhai người.

Lúc VâgGn Vxkn9qsy aqPqj7kịp phảScUwPEn ứngScUwPE lạiaqPqj7 taqPqj7hì đScUwPEã aqPqj7quá mugGộn. Mặxkn9qsc dùxkn9qs cgGô aqPqj7đã nxkn9qsé ngScUwPEười đgGi nhưngxkn9qs ScUwPEnửa aqPqj7bên mặtgG aqPqj7của xkn9qscô vẫaqPqj7n lĩngGh taqPqj7rọn cgGốc nướcgG lạnhgG. BộScUwPE dạaqPqj7ng củaaqPqj7 xkn9qscô lúaqPqj7c gGnày tgGrông thậtScUwPE thêxkn9qs thảm.

Cô phụcScUwPE vxkn9qsụ thấyxkn9qs xkn9qstình hìnhxkn9qs khaqPqj7ông ổngG ScUwPEliền cxkn9qsầm ScUwPEmáy baqPqj7ộ đàgGm gGlên gọi.

Các nhgGân gGviên phụgGc vgGụ xuScUwPEng quagGnh đấyScUwPE bỗngScUwPE gGchốc kéxkn9qso. ScUwPEĐây làScUwPE laqPqj7ần thScUwPEứ hgGai tgGrong thánScUwPEg VâaqPqj7n aqPqj7Vy gGphải chxkn9qsứng kiếnaqPqj7 xkn9qscảnh tượaqPqj7ng haqPqj7ỗn loạnScUwPE nàScUwPEy. Nhữngxkn9qs khScUwPEách đgGến ScUwPEhát ởgG phònScUwPEg gGbên đềaqPqj7u mởgG cửaxkn9qs gGngó xkn9qssang ScUwPEnghe ngóxkn9qsng tìnhaqPqj7 gGhình rồixkn9qs caqPqj7hỉ chScUwPEỏ, baqPqj7àn tán….

- KhScUwPEang ScUwPEDi, rScUwPEốt cuộaqPqj7c caqPqj7ó cxkn9qshuyện xkn9qsgì taqPqj7hế?- ĐgGám bạnScUwPE củaScUwPE côxkn9qs gágGi gGtóc dàiScUwPE bắtScUwPE đầugG xôngG xao.

Hóa aqPqj7ra ScUwPEcái côScUwPE gáiScUwPE txkn9qsóc dàiaqPqj7 ScUwPEấy têxkn9qsn xkn9qslà KgGhang ScUwPEDi, xkn9qsngay caqPqj7ả xkn9qscái têaqPqj7n cgGủa cScUwPEô aqPqj7ta cũngGg hScUwPEay hơScUwPEn txkn9qsên củgGa cxkn9qsô rấgGt nhiềxkn9qsu. xkn9qsVân xkn9qsVy ngoảnScUwPEh ScUwPEmặt lạScUwPEi gGnhìn vàoScUwPE xkn9qskhuôn mScUwPEặt củagG côaqPqj7 gáScUwPEi gGtên xkn9qsKhang Dxkn9qsi kia…..

Chẳng trScUwPEách màScUwPE xkn9qsmới nhìaqPqj7n thấaqPqj7y aqPqj7cô xkn9qsta, Vânxkn9qs ScUwPEVy đaqPqj7ã cảmgG tScUwPEhấy rấtxkn9qs quScUwPEen. aqPqj7Hóa rScUwPEa bọScUwPEn họxkn9qs ScUwPEđã gặpxkn9qs nhxkn9qsau từgG trxkn9qsước. Cxkn9qsô tgGa chínhxkn9qs làaqPqj7 côxkn9qs gáixkn9qs xingGh đẹpxkn9qs đaqPqj7ã aqPqj7xuất hiệnaqPqj7 bêScUwPEn cạnhaqPqj7 xkn9qsGiang ScUwPENhan nxkn9qsgày aqPqj7hôm đó.

Tiểuxkn9qs ThgGu vaqPqj7ội vàngaqPqj7 giScUwPEúp VânaqPqj7 ScUwPEVy aqPqj7lau sạgGch nhữnggG giọtxkn9qs nưxkn9qsớc đgGang aqPqj7tong xkn9qstỏng nhỏgG xuxkn9qsống từxkn9qs mágGi tócaqPqj7 gGcô rxkn9qsồi ScUwPEkéo taxkn9qsy gGcô nóigG: aqPqj7- Tiểxkn9qsu Vyxkn9qs, chúgGng ScUwPEta đigG gGthôi, quxkn9qsân tửScUwPE trảgG aqPqj7thù mườScUwPEi nScUwPEăm xkn9qscũng xkn9qskhông muộn!

Hai ScUwPEnhân viaqPqj7ên ScUwPEphục vgGụ đứngxkn9qs chặnxkn9qs trướcgG mặgGt xkn9qscô nói:gG- ChaqPqj7i bằnxkn9qsg hagGi ScUwPEcô gGhãy tránhScUwPE đScUwPEi trướScUwPEc đi!

Trong tìxkn9qsnh trạnxkn9qsg này….caqPqj7ó thểaqPqj7 làScUwPE xkn9qsdo aqPqj7ban ScUwPEnãy côScUwPE uốnggG xkn9qsrượu vaaqPqj7ng aqPqj7nên bâaqPqj7y gGgiờ chấtxkn9qs mxkn9qsen aqPqj7mới phaqPqj7át taqPqj7ác.Hoặc cũScUwPEng cóxkn9qs thểaqPqj7 ScUwPElà gGdo txkn9qsrong lògGng cảmgG thấyaqPqj7 ấmgG gGức nxkn9qsên Vxkn9qsân VgGy chẳnggG aqPqj7buồn đgGể ýgG đếngG nScUwPEhững lờiScUwPE khuyênScUwPE xkn9qscan aqPqj7của ngườigG gGphục vụ.xkn9qs TìgGnh aqPqj7yêu củagG côgG aqPqj7với GiangGg Nhan…vốngG dĩaqPqj7 xkn9qscô đãaqPqj7 rấtgG hạngGh ScUwPEphúc, hạnhaqPqj7 pxkn9qshúc tớixkn9qs mứcgG muốnScUwPE tuyêxkn9qsn bgGố vớiScUwPE tấtxkn9qs xkn9qscả mọiScUwPE ScUwPEngười ởgG gGtrên thếaqPqj7 gigGới nàxkn9qsy, thaqPqj7ế maqPqj7à aqPqj7bây giờ…..

Vân gGVy điaqPqj7 gạxkn9qst gGtay ngườiaqPqj7 phụcaqPqj7 vgGụ rxkn9qsa, đxkn9qsi thẳnggG đếnxkn9qs trưxkn9qsớc mặScUwPEt Khanxkn9qsg DgGi gGlấy điệngG aqPqj7thoại củaScUwPE xkn9qsmình rồaqPqj7i nhìngG thẳngScUwPE vàaqPqj7o xkn9qsmắt xkn9qscô ScUwPEta mxkn9qsà nóiaqPqj7: xkn9qs- ĐâyScUwPE lxkn9qsà bxkn9qsạn traaqPqj7i củaaqPqj7 tôiScUwPE! xkn9qs- GgGiọng nóigG kaqPqj7hông cứaqPqj7ng rắnxkn9qs nhưnaqPqj7g cScUwPEũng chxkn9qsẳng mềmScUwPE mỏng.

Ngọn lgGửa aqPqj7tứ tốScUwPEi trogGng lòScUwPEng đốgGi phươxkn9qsng bỗgGng chốScUwPEc bùgGng lgGên: gG- Bạnxkn9qs traaqPqj7i aqPqj7cô ScUwPEá? ĐâyScUwPE rxkn9qsõ ràngaqPqj7 lScUwPEà chồgGng caqPqj7hưa cướxkn9qsi của….

- TôaqPqj7i vxkn9qsới bạxkn9qsn taqPqj7rai tôScUwPEi qScUwPEuen nhaScUwPEu đãxkn9qs năgGm năaqPqj7m rgGồi! ScUwPE- xkn9qsVân VScUwPEy tiệngG tScUwPEay mởgG ScUwPElịch ởxkn9qs traqPqj7ong điệngG thoạxkn9qsi ScUwPEra: -Txkn9qsrên đaqPqj7ó cònxkn9qs xkn9qscó ghScUwPEi xkn9qsngày sigGnh nhaqPqj7ật caqPqj7ủa ScUwPEanh ấyxkn9qs vớiaqPqj7 nhữngGg ngàyScUwPE kỉaqPqj7 niệmaqPqj7 củaaqPqj7 cxkn9qshúng tôi!

- ChúngaqPqj7 gGtôi dựaqPqj7 địgGnh aqPqj7sẽ kgGết aqPqj7hôn vScUwPEào nScUwPEgày gG10 tháxkn9qsng ScUwPE10 năScUwPEm 2010.

-Tôi khôngScUwPE bScUwPEiết bxkn9qsan nãyxkn9qs cScUwPEô nóixkn9qs lxkn9qsà caqPqj7ó ýaqPqj7 aqPqj7gì…- CôScUwPE đưaScUwPE điệnScUwPE thoaqPqj7ại raqPqj7a trướxkn9qsc mặtgG KhaScUwPEng DgGi: gG- gGPhím sxkn9qsố mộaqPqj7t làaqPqj7 pgGhím gọaqPqj7i ScUwPEtắt caqPqj7ho anaqPqj7h ScUwPEấy, gGnếu nhưgG cxkn9qsô aqPqj7còn ngGghi vấnScUwPE thScUwPEì aqPqj7cứ gọigG đigGện cgGho gGanh xkn9qsấy màgG hỏi!
xkn9qsVẻ mặtgG củxkn9qsa KhScUwPEang DgGi lxkn9qsúc naqPqj7ày ScUwPEkhá gGkì xkn9qslạ. VẻgG mặxkn9qst ấyxkn9qs kxkn9qshông phảgGi làgG vxkn9qsẻ mặtgG cScUwPEủa mgGột nxkn9qsgười đanScUwPEg tứcgG đếnaqPqj7 phgGát điênScUwPE lênaqPqj7, ScUwPEthế nênScUwPE ScUwPEVân gGVy ScUwPEcho rằaqPqj7ng rgGất cxkn9qsó thểxkn9qs cScUwPEái côaqPqj7 KgGhang gGDi nàyaqPqj7 xkn9qsvốn aqPqj7dĩ cũngaqPqj7 khaqPqj7ông dáxkn9qsm khẳnggG ScUwPEđịnh ngườiScUwPE ScUwPEtrong gGảnh chínScUwPEh gGlà GiaScUwPEng Nhan.

NếScUwPEu khôngxkn9qs thìgG KgGhang ScUwPEDi đãaqPqj7 khôngScUwPE tScUwPEhử thăgGm dgGò bằnggG aqPqj7cách ScUwPEnói ScUwPEchuyện vgGới caqPqj7ô. CScUwPEhỉ cóaqPqj7 đaqPqj7iều aqPqj7những ggGì đScUwPEang xxkn9qsảy rgGa khScUwPEông giốngScUwPE ngGhư nhữnScUwPEg xkn9qsgì côxkn9qs tScUwPEa mongGg muốnxkn9qs, bởigG vìgG aqPqj7đám bạnScUwPE củScUwPEa côScUwPE đScUwPEã quaqPqj7á bứcgG xúcScUwPE trưaqPqj7ớc nhữngaqPqj7 câuxkn9qs nóxkn9qsi caqPqj7ủa ScUwPETiểu gGThu, laqPqj7àm chaqPqj7o mọScUwPEi chuScUwPEyện trởxkn9qs nêScUwPEn vôScUwPE cxkn9qsùng tồixkn9qs tệ.

Qua cxkn9qshuyện xảxkn9qsy aqPqj7ra quaqPqj7á đgGột nggGột nàScUwPEy, cxkn9qsô bScUwPEắt đầuxkn9qs tigGn rằxkn9qsng chỉScUwPE cầScUwPEn dũxkn9qsng cảmgG, caqPqj7ứng cxkn9qsỏi đgGối mặtxkn9qs vớiaqPqj7 mọaqPqj7i chuyệgGn làgG ScUwPEcó thểaqPqj7 “gGthay đổiaqPqj7 cScUwPEàn khôgGn”. aqPqj7Dù thếScUwPE aqPqj7nào ScUwPEcô cũnggG phảixkn9qs ScUwPEcó niềmxkn9qs txkn9qsin vớxkn9qsi chínhaqPqj7 mình.

- Chắxkn9qsc ScUwPElà aqPqj7bởi vgGì cógG xkn9qsnét gGgiống ScUwPEnhau qgGuá đấyScUwPE mà!xkn9qs- ScUwPEKhang ScUwPEDi chớpgG chớpaqPqj7 mắt,ScUwPE giọnggG nóigG nhưaqPqj7 cógG gGvẻ đùaqPqj7a vui.

TrưScUwPEớc sxkn9qsự nhượngxkn9qs bxkn9qsộ củgGa xkn9qsKhang xkn9qsDi, đámaqPqj7 bgGạn củaxkn9qs côxkn9qs cxkn9qsũng lậpgG tứcxkn9qs “hạgG hỏScUwPEa”. xkn9qsNhân aqPqj7lúc bxkn9qsọn họgG vẫgGn cxkn9qsòn đaqPqj7ang dxkn9qso gGdự, Vxkn9qsân Vxkn9qsy lixkn9qsền kaqPqj7éo TgGiểu xkn9qsThu ScUwPEra khScUwPEỏi phòng.

Đã raqPqj7a đếngG bxkn9qsên nxkn9qsgoài xkn9qsrồi aqPqj7mà trgGống ngựScUwPEc VângG ScUwPEVy vScUwPEẫn còngG đậpgG tgGhình thịch.xkn9qs Ởxkn9qs nhữngxkn9qs nScUwPEơi đxkn9qsông ScUwPEngười kaqPqj7hông nêxkn9qsn gâyaqPqj7 chuyệngG aqPqj7ồn ScUwPEào, nhaqPqj7ưng aqPqj7ai màxkn9qs biếtxkn9qs đưgGợc naqPqj7hỡ đxkn9qsâu cxkn9qsô xkn9qsvừa rScUwPEa đếnxkn9qs bênxkn9qs ngoàigG, KhgGang Dxkn9qsi ScUwPEđã dẫnScUwPE tScUwPEheo đámScUwPE baqPqj7ạn hxkn9qsung dxkn9qsữ gGcủa ScUwPEcô ScUwPEta đuổiaqPqj7 theoxkn9qs. Chẳngxkn9qs ScUwPEai caqPqj7hịu dễScUwPE dàxkn9qsng bỏgG xkn9qsqua mScUwPEọi chuyệxkn9qsn nhưaqPqj7 taqPqj7hế nàyxkn9qs cScUwPEả. ChgGo dxkn9qsù chScUwPEỉ xkn9qslà ngxkn9qshi vấnxkn9qs aqPqj7thì cgGũng ScUwPEphải hỏScUwPEi chaqPqj7o xkn9qsrõ rScUwPEàng chứ.

VâScUwPEn Vxkn9qsy xkn9qsvốn địnhScUwPE raqPqj7a đaqPqj7ến KaqPqj7TV sẽaqPqj7 lgGập txkn9qsức ScUwPEbắt xaqPqj7e chxkn9qsuồn ScUwPEthẳng. ThgGành paqPqj7hố laqPqj7ớn nhưScUwPE vậy,gG khảScUwPE aqPqj7năng chạScUwPEm mxkn9qsặt nxkn9qshau củgGa hxkn9qsai ngGgười cũnScUwPEg khôxkn9qsng nhiều.aqPqj7 HơScUwPEn naqPqj7ữa caqPqj7hỉ cầaqPqj7n côScUwPE aqPqj7ta vaqPqj7ề ngGhà tìgGm GiaqPqj7ang NhgGan đốigG chất,ScUwPE pScUwPEhát aqPqj7hiện Gixkn9qsang Nxkn9qshan chẳnggG cóaqPqj7 gìgG lạScUwPE thườngaqPqj7 tScUwPEhì cơnaqPqj7 ScUwPEsóng gGgió gGnày sẽgG gGqua aqPqj7đi gGngay thôixkn9qs. Nxkn9qsào aScUwPEi ngờ,ScUwPE ScUwPEtaxi giờaqPqj7 naqPqj7ày kaqPqj7hó xkn9qsmà bắScUwPEt đượxkn9qsc. aqPqj7Hai ngườaqPqj7i gGđứng aqPqj7hơn nửaaqPqj7 tiếngaqPqj7 đồnScUwPEg hScUwPEồ màxkn9qs vẫxkn9qsn khôngGg bắtaqPqj7 đgGược xe.

Nếu biếtScUwPE sớScUwPEm gGnhư vậyScUwPE thgGì xkn9qscô đaqPqj7ã gGra bếngG aqPqj7xe bắtgG xScUwPEe buýaqPqj7t cgGho rồixkn9qs! VScUwPEân aqPqj7Vy liaqPqj7ên tụcScUwPE nhxkn9qsìn gGlại xkn9qsphía xkn9qssau lưngGg. NếgGu ScUwPEcứ thếxkn9qs nàxkn9qsy khôngGg biScUwPEết chừng…..đgGang địnhxkn9qs kéoaqPqj7 TiểugG TScUwPEhu gGra xkn9qsbến aqPqj7xe aqPqj7buýt xkn9qsthì aqPqj7đột gGnhiên mộtxkn9qs chiScUwPEếc xaqPqj7e hơiaqPqj7 đỗScUwPE xịchgG trướxkn9qsc mặtaqPqj7 haScUwPEi người.

- VScUwPEân Vy!ScUwPE- cánhgG cgGửa xScUwPEe tgGừ aqPqj7từ kéoaqPqj7 xuống,aqPqj7 gGanh cúScUwPEi đầuScUwPE nxkn9qshìn rgGa ngoàiScUwPE ScUwPEnói: gG- Lêxkn9qsn xaqPqj7e đxkn9qsi, agGnh đxkn9qsưa eaqPqj7m về!

Vân VaqPqj7y cScUwPEó ngầnaqPqj7 ngừgG mgGột aqPqj7lát mgGới gGmở cửxkn9qsa raqPqj7a ngồixkn9qs xkn9qsvào trgGong xexkn9qs, ngoảnhaqPqj7 xkn9qsđầu xkn9qslại aqPqj7mỉm cườigG áiaqPqj7 ngạiaqPqj7 vgGới TiểuScUwPE Thuxkn9qs. Chiếcxkn9qs xgGe gGlao đgGi trScUwPEên đườxkn9qsng, cScUwPEô xkn9qsvẫn khôngaqPqj7 quêxkn9qsn xkn9qsnhìn lạixkn9qs cửaaqPqj7 quágGn KTxkn9qsV, txkn9qshầm tgGhở phxkn9qsào nhẹgG nhõm.

Những giScUwPEọt naqPqj7ước vgGẫn tíxkn9qs tácxkn9qsh rScUwPEơi gGxuống ScUwPEtừ mágGi tScUwPEóc cô.gG xkn9qsBộ aqPqj7dạng củaxkn9qs côScUwPE aqPqj7lúc nàScUwPEy qgGuả gGthực quxkn9qsá thgGê xkn9qsthảm. CôaqPqj7 gScUwPEiống ScUwPEhệt nhgGư mộgGt cxkn9qson vịtScUwPE ScUwPExấu xíaqPqj7. GiScUwPEang NgGhan bScUwPEây giờgG ScUwPEtuyệt đốiaqPqj7 xkn9qskhông taqPqj7ừ bỏxkn9qs mộtxkn9qs KhaqPqj7ang aqPqj7Di xiaqPqj7nh đẹpgG đểScUwPE đếnaqPqj7 vớiScUwPE cô,aqPqj7 đexkn9qsm gGlòng yêuaqPqj7 taqPqj7hương mộxkn9qst nScUwPEgười gGquá xkn9qsđỗi ScUwPEbình thườngxkn9qs nScUwPEhư caqPqj7ô, mộtScUwPE ScUwPEcô gáaqPqj7i bìnScUwPEh thườngGg lxkn9qsại lớnScUwPE tuổiScUwPE. CôgG thậtaqPqj7 sựgG khôgGng ScUwPEnên cxkn9qsó nhữaqPqj7ng ảoaqPqj7 tưởnxkn9qsg nhaqPqj7ư thếaqPqj7 này!

- Nóxkn9qsi caqPqj7ho axkn9qsnh biếgGt nhaqPqj7à eaqPqj7m gGở đâu?

Nếu nhxkn9qsư kxkn9qshông phảiaqPqj7 agGnh ScUwPEcất tiếgGng hỏiaqPqj7 gGthì xkn9qscó lgGẽ cgGô vxkn9qsẫn mảixkn9qs đắmgG aqPqj7chìm troxkn9qsng dòngGg sxkn9qsuy gGnghĩ mScUwPEông gGlung gGcủa mình.ScUwPE VânaqPqj7 VaqPqj7y xkn9qsngoảnh ScUwPEđầu gGsang gGnhìn chủaqPqj7 nhânScUwPE củaxkn9qs chScUwPEiếc xkn9qsxe. xkn9qsAnh tScUwPEa cũgGng ScUwPEđang ngGhìn cScUwPEô ScUwPEchăm chú.

Nếu naqPqj7hư khôngScUwPE aqPqj7phải gScUwPEặp pgGhải hoànxkn9qs cảnhaqPqj7 naqPqj7ày thìScUwPE gGcó lScUwPEẽ ScUwPEcả đờixkn9qs cgGô cũngxkn9qs sẽScUwPE khônxkn9qsg ngồgGi lêngG gGchiếc xaqPqj7e này.

Lúc nàgGy aqPqj7cô mớaqPqj7i giậtScUwPE maqPqj7ình aqPqj7nhớ rgGa làgG phxkn9qsải nóigG xkn9qscám ơn:ScUwPE gG- Cxkn9qsám ơxkn9qsn anScUwPEh TriệaqPqj7u! NaqPqj7hà tScUwPEôi ởxkn9qs kxkn9qshu phíaqPqj7a naScUwPEm, gGanh cứgG đigG thxkn9qseo ScUwPEcon đườngxkn9qs ScUwPEnày, tgGìm mộtgG bếnaqPqj7 tàuaqPqj7 điệScUwPEn ngầmgG ScUwPEđể xkn9qstôi xuốngScUwPE xxkn9qse lScUwPEà được!

- MScUwPEuộn lắmxkn9qs rồi,xkn9qs đểaqPqj7 ScUwPEanh gGđưa aqPqj7em ScUwPEvề nhà!

- KhôaqPqj7ng cầScUwPEn phaqPqj7iền ScUwPEphức thếScUwPE aqPqj7đâu ạ!

gG- aqPqj7Vân Vy…-gG TriệugG Dươngxkn9qs hơigG dừnggG ScUwPElại xkn9qsmột láScUwPEt rồixkn9qs nóiScUwPE gGtiếp: xkn9qs- ScUwPECó thểScUwPE đgGừng khágGch sáScUwPEo vớixkn9qs xkn9qsanh nhgGư vậxkn9qsy không?
Trxkn9qsiệu aqPqj7Dương gGnói nhaqPqj7ư khẩnScUwPE cầugG khiếxkn9qsn cgGho VâgGn VScUwPEy cScUwPEảm thấyScUwPE cóScUwPE ScUwPEhơi aqPqj7ái ScUwPEngại. BaaqPqj7n naqPqj7ãy cònaqPqj7 vxkn9qsội vàaqPqj7ng leaqPqj7o lênaqPqj7 xScUwPEe ScUwPEcủa ngườiScUwPE taxkn9qs, thếxkn9qs gGmà aqPqj7bây gaqPqj7iờ lạaqPqj7i gGđòi aqPqj7nhanh ScUwPEnhanh chónScUwPEg chScUwPEóng xuốScUwPEng xScUwPEe. XétScUwPE cảxkn9qs vềxkn9qs txkn9qsình lScUwPEẫn vềScUwPE lgGí tgGhì côxkn9qs cũngGg khôngGg ScUwPEnên txkn9qsừ chốigG ScUwPEmãi gGnhư thếxkn9qs nàxkn9qsy. Nxkn9qsếu nxkn9qshư đãgG khôngScUwPE thểScUwPE xxkn9qsuống gGxe txkn9qshì côxkn9qs gGđành phaqPqj7ải ngoScUwPEan ngxkn9qsoãn naqPqj7gồi lạxkn9qsi nóixkn9qs chuyện.

xkn9qs- HaqPqj7ôm naxkn9qsy thScUwPEật trùaqPqj7ng hợp!

- ĐúnScUwPEg vậScUwPEy, txkn9qsôi cũnScUwPEg cùaqPqj7ng vớiaqPqj7 aqPqj7mấy ngườixkn9qs bạScUwPEn đếnScUwPE đScUwPEây hátgG hò!

VaqPqj7ân ScUwPEVy nScUwPEgây ngườaqPqj7i nhìaqPqj7n TgGriệu DươngGg, hỏaqPqj7i aqPqj7như thăxkn9qsm dògG: aqPqj7- BagGn nScUwPEãy anScUwPEh cxkn9qsũng vxkn9qsừa xkn9qstừ KTxkn9qsV đixkn9qs ra?

TrScUwPEiệu Dươngxkn9qs gậScUwPEt gậtgG đầuScUwPE, dườngScUwPE nhưgG aaqPqj7nh xkn9qsta đaqPqj7ang ngGghĩ nScUwPEgợi chuyệnaqPqj7 gScUwPEì đó.ScUwPE CuốiScUwPE cùnxkn9qsg aqPqj7anh txkn9qsa ScUwPEcũng đgGành phảiaqPqj7 mởScUwPE miScUwPEệng xkn9qshỏi: ScUwPE- Vâxkn9qsn VyScUwPE, biểuScUwPE hiệnScUwPE củxkn9qsa eaqPqj7m gGngày haqPqj7ôm nScUwPEay khigGến cScUwPEho anScUwPEh rấtaqPqj7 bấtxkn9qs ngờ.aqPqj7 AnScUwPEh vốngG dĩScUwPE ScUwPEcứ nghĩxkn9qs exkn9qsm chỉaqPqj7 laqPqj7à aqPqj7một cxkn9qsô gáigG nhútxkn9qs nhát.

- gGÝ gGcủa aqPqj7anh là…aqPqj7- Vânxkn9qs aqPqj7Vy thgGật kgGhông dxkn9qsám tigGn gGvào naqPqj7hững gaqPqj7ì maqPqj7ình vừgGa nxkn9qsghe thấyScUwPE, lxkn9qsẽ nàgGo anScUwPEh gGta thgGật sự:xkn9qs –aqPqj7 BScUwPEan ScUwPEnãy ScUwPEanh nhìgGn thấgGy tôi….-aqPqj7 LúScUwPEc đóScUwPE daqPqj7o hoanScUwPEg mangGg nêScUwPEn côaqPqj7 xkn9qschẳng dámxkn9qs ngẩngaqPqj7 aqPqj7đầu nhìScUwPEn đScUwPEám đaqPqj7ông aqPqj7xung gGquanh. CgGô tScUwPEhậm chíaqPqj7 còxkn9qsn tựaqPqj7 lừaxkn9qs ggGạt baqPqj7ản thâaqPqj7n mgGình gGrằng kxkn9qshông bxkn9qsị axkn9qsi quexkn9qsn biScUwPEết nhxkn9qsìn thấy.

- AaqPqj7nh chaqPqj7ỉ làgG tìnxkn9qsh cờxkn9qs xkn9qsđi ngaaqPqj7ng quxkn9qsa, nhìaqPqj7n thấyxkn9qs gGem gGmà thôi!

MScUwPEáu troxkn9qsng cScUwPEơ thểaqPqj7 ScUwPEVân aqPqj7Vy dồScUwPEn hếaqPqj7t cScUwPEả lêxkn9qsn mặt,xkn9qs cScUwPEô vộigG ScUwPEvàng giScUwPEải thScUwPEích: -ChỉaqPqj7 làScUwPE mgGột sxkn9qsự hgGiểu nhầxkn9qsm aqPqj7mà thôi!
CScUwPEô bScUwPEiết xkn9qscho dùxkn9qs cxkn9qsô aqPqj7có xkn9qsnói naqPqj7hư vậyScUwPE taqPqj7hì gGcũng chScUwPEỉ làaqPqj7 aqPqj7uổng gGcông mxkn9qsà thgGôi. ScUwPEHọ hànxkn9qsg caqPqj7ủa TriScUwPEệu Dxkn9qsương xkn9qslà đồngxkn9qs nghiệpaqPqj7 củaaqPqj7 ScUwPEcô, TrigGệu Dưxkn9qsơng chỉxkn9qs cầxkn9qsn ngGói chuyScUwPEện ngaqPqj7ày xkn9qshôm xkn9qsnay xkn9qsra aqPqj7là gGcô sẽaqPqj7 ngaxkn9qsy laqPqj7ập tứcxkn9qs bịScUwPE gGlòi đuôigG laqPqj7à nóaqPqj7i dốiaqPqj7. xkn9qsCô làmScUwPE gGsao ScUwPEgì ScUwPEcó gGngười yaqPqj7êu nàxkn9qso ScUwPElâu naqPqj7ăm nhưxkn9qs vậy?xkn9qs NhScUwPEững gìaqPqj7 mScUwPEà xkn9qsban gGnãy aqPqj7nói raqPqj7a thgGực sScUwPEự đanggG khiScUwPEến cxkn9qsho côxkn9qs cảmgG txkn9qshấy vxkn9qsô ScUwPEcùng hốixkn9qs hận.

-Ai cũng có quá khứ, ai cũng có những bí mật không thể nói với người khác! - Triệu Dương ngập ngừng: - Trong điện thoại của anh trước đây cũng có ảnh của người yêu cũ, trong một lần vô tình, bạn học của anh đã giở ra và xem được.

Vân Vy không nén được tò mò hỏi: - Về sau thì sao?

Triệu Dương bật cười thành tiếng: - Anh đâu có nghĩ được ra cách hay như em, đương nhiên là bị chồng chưa cưới của cô ấy tẩn cho một trận chứ còn sao nữa!

Cô thật không ngờ chuyện xảy ra ngày hôm nay lại được người khác đồng tình, mà người đó lại đã từng trải qua một chuyện tương tự như vậy. Cô ngẩng đầu nhìn Triệu Dương đang ngồi bên cạnh, bỗng chốc hình ảnh của anh ta trở lên “cao lồng lộng” trong mắt cô.

- Mấy năm trước anh đã gặp phải một vụ tai nạn, vì vậy hôm đó anh phải đến khoa tư vấn tâm lí chứ thực ra tim anh không có bệnh gì hết! - Triệu Dương dừng lại một chút như thể đang hồi ức lại: - Anh nghĩ hôm đó tim anh đột nhiên ngừng đập là do bị ám ảnh của vụ tai nạn xe cộ đó!

Triệu Dương chỉ nói qua loa như vậy rồi không giải thích gì thêm, chỉ im lặng lái xe đưa Tiểu Thu và Vân Vy về đến cửa nhà.

Trước khi Vân Vy đi, Triệu Dương lại gọi với theo cô: - Vân Vy, anh thường nghĩ phải mất đi rồi mới biết trân trọng. Anh hi vọng em có thể cho anh một cơ hội!

- Thực ra cái anh chàng Triệu Dương này cũng không tệ!

- Thế à? Hay là tớ giới thiệu cho cậu nhé!

- Vớ vẩn! - Tiểu Thu ôm gối ngồi lại ghế sô pha: - Người ta rõ ràng là thích cậu, suốt cả đường đi chỉ mải chú ý đến cậu, hoàn toàn chẳng buồn liếc tớ lấy nửa cái!

- Tiểu Vy này, thực ra con người sống luôn phải sống trong hiện thực, nếu như không thể có kết quả tốt đẹp thì cậu hãy quên cái anh chàng trong điện thoại kia đi!

Xem mắt chẳng qua là hình thức làm quen giữa hai người với nhau, nghĩ được điều đó rồi trong lòng sẽ không cảm thấy khó chịu hay bài xích với nó nữa. Nếu như không có buổi xem mắt ấy, không có cái anh chàng Triệu Dương này thì tối nay, không biết cô sẽ phải đối mặt với những chuyện gì?

Khang Di đi đến bên quầy thanh toán, đảo mắt nhìn quanh. Cái cô gái ban nãy còn hùng hồn phản bác cô giờ đã biến mất không để lại chút dấu vết gì. Biểu hiện của cô ta lúc ấy khiến cho cô suýt chút nữa thì tưởng rằng mình nhìn nhầm. Vốn dĩ là chuyện mình nắm chắc trong tay, thế mà lại bị kẻ khác chiếm thế thượng phong. Khang Di lắc lắc đầu, rốt cuộc cô ta là ai? Có quan hệ thế nào với anh ấy? Đáng nhẽ ra cô nên tóm lấy cô ta mà hỏi cho rõ ngọn ngành.

Dù gì thì anh ấy với cô cũng chuẩn bị kết hôn rồi.

Những giọt mưa nhỏ xíu lất phất trong không trung. Khang Di đưa tay ra, hứng những giọt nước mưa vào lòng bàn tay. Sau khi tiễn bạn bè ra về, cô vốn định sẽ đi thẳng về nhà, chẳng hiểu sao cô lại đến trước chung cư của anh.

Khang Di lẩm nhẩm đếm số tầng. Anh ấy vẫn còn chưa ngủ, ánh đèn vẫn còn hắt ra ngoài cửa sổ. Có lẽ cô nên tìm một lí do nào đó để gõ cửa nhà anh, bởi vì anh không thích bỗng nhiên bị người khác đến làm phiền. Mặc dù trong lòng đã nghĩ vậy nhưng đến cuối cùng cô vẫn không thể kiềm chế được mình gõ cửa phòng anh.

- Em quên mang theo chìa khóa nhà! - Cô cố bịa ra một cái cớ.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, quần tây được là lượt cẩn thận, ngồi trước bàn làm việc, bên cạnh còn bày cả chồng văn kiện. Anh mỉm cười với cô: - Chăn đệm ở phòng ngủ nhỏ đều sạch đấy!

Cô thực sự không thích nụ cười này của anh, nụ cười chỉ mang tính xã giao công việc, một nụ cười vạch định rõ ranh giới giữa anh và cô.

- Điện thoại của em hết pin rồi, cho em mượn điện thoại của anh đi!

Điện thoại của anh đang đặt ở trên bàn.

“Phím số một là phím gọi tắt cho anh ấy, nếu như cô còn nghi vấn thì cứ gọi điện cho anh ấy mà hỏi!”….không biết tại sao đột nhien cô lại nhớ đến câu nói ấy. Cô không nén nổi tò mò, ngón tay ấn thử vào phím gọi tắt số một.

Trên màn hình hiện ra một con số. Điện thoại còn chưa được kết nối thì cô đã ấn phím kết thúc cuộc gọi. Hóa ra phím số một của anh cũng có lưu một số điện thoại.

Là của Vân Vy.

Vân Vy không ngờ điều kiện của Triệu Dương lại tốt đến vậy, đã từng đi du học, gia đình cũng khá giả. Triệu Dương tới tấp “tấn công” cô bằng hoa tươi mỗi ngày, văn phòng của Vân Vy ngập tràn trong hoa tươi. Các bạn đồng nghiệp thấy vậy, ai nấy cũng trầm trồ: -Vân Vy, cái anh chàng ABC của cậu cũng lãng mạn ra phết đấy!

- Không phải như mọi người nghĩ đâu!

- Đừng giấu diếm nữa!

- Hôn lễ định tổ chức vào ngày nào rồi? Nói cho chúng tôi biết để chúng tôi còn chuẩn bị phong bì chứ!
- Không có chuyện đó đâu!

Mặc dù nói vậy nhưng quan hệ giữa cô và Triệu Dương cũng phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Chỉ có điều, cái gọi là tình yêu vẫn mất tăm mất tích.

- Thế thì gặp nhau ở nhà hàng tây gần công ty cô nhé!

- Ok!

Sau mấy lần gọi điện thoại, cuối cùng Triệu Dương cũng khiến cho Vân Vy phải đầu hàng. Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, cô đâu cần phải cố chấp như vậy?

Đối diện bên đường là một nhà hàng đồ ăn tây. Trong lúc chờ hết đèn đò, ánh mắt của Vân Vy chợt lướt qua một quán cà phê, rồi sau đó ánh mắt của cô không thể nào rời khỏi đó được.

Giang Nhan mặc com ple vô cùng lịch sự đang ngồi đối diện nói chuyện với ai đó. Chiếc áo sơ mi mặc trên người anh mềm mại tựa như lụa. Trông anh chẳng khác gì trước đây, nụ cười ấy vẫn vô cùng quyến rũ!

- Đến đâu rồi?

Nếu như không phải nhận được điện thoại thì có lẽ Vân Vy vẫn đứng ngây ra ở đó mà ngắm Giang Nhan.

- Tôi sắp đến nơi rồi! - Cô bỏ điện thoại xuống, vội vàng chạy qua đường.

- Giang Nhan!- Anh ngoảnh đầu lại.

- Nghĩ gì vậy?

Anh trầm ngâm một lát mới mở miệng: - Ở đây đèn đỏ nhanh thật đấy!

- Đúng thế, hơn nữa giao thông ở đây nổi tiếng là tồi tệ!

Trước đây vẫn nghe nói cho dù là lúc qua đường cô cũng hay nghĩ ngợi vẩn vơ, xem ra hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.

-Chuyện này làm xong chắc là cậu sẽ được thăng chức đấy!

Anh cười nhạt: - Còn phải xem lợi nhuận ra sao đã!

- Kế hoạch cậu đưa ra chắc chắn không có vấn đề. Những con số dự tính khổng lồ chính là căn cứ thuyết phục lớn nhất!- Nói đến đây người kia chợt ngập ngừng: – Chỉ có điều, Giang Nhan này, tôi rất tò mò, trước đây cậu làm việc ở đâu thế? Đừng có nói với tôi là cậu chỉ có hai năm kinh nghiệm này thôi nhé, chẳng ai tin nổi đâu!

Vừa mới bước chân vào ngành đã nhận được sự coi trọng của công ty A, chuyện này chẳng có mấy người có thể làm được.

- Chỉ là mấy nhân viên bình thường thôi mà!

- Nhưng mà tiền đồ rộng mở!

Giang Nhan ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cái bóng dáng ấy đã chìm vào trong biển người rồi.

Kể từ sau khi nhìn thấy Giang Nhan, cô trở nên thất thần như người mất hồn. Những món ăn bữa tối hôm đó cô gần như chỉ nếm một miếng rồi gần như không động đũa nữa. Triệu Dương hào hứng kể cho cô nghe những hiểu biết của anh ta về những món ăn độc đáo này.

Mặc dù đã cố gắng phối hợp đến cuối cùng nhưng bữa ăn hôm nay vẫn trở nên vô cùng nhạt nhẽo.

Món ăn cuối cùng được bê lên là món côn trùng, đặc sản của một vùng nào đó ở Vân Nam. Triệu Dương gắp cho Vân Vy, Vân Vy vội vàng xua tay từ chối. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cô thử những món ăn kinh dị như thế này.

Triệu Dương mỉm cười nói: - Đây là món đặc sản của nhà hàng này, cô xem, có bao nhiêu người cũng gọi món này đấy!

Vân Vy ngoảnh đầu nhìn quanh, đúng là có rất nhiều người ăn món này một cách ngon lành. Cô phục vụ mặc quần áo dân tộc Miêu nhìn thấy Vân Vy cau mày liền mỉm cười khuyên: -Đây là đặc sản của chúng tôi, cô có thể nếm thử xem thế nào, rất ngon đấy ạ!

Triệu Dương gắp một đũa cho vào bát của Vân Vy, nói rất hàm ý: -Vân Vy, anh biết em rất khó thích nghi với những thứ lạ lẫm. Nhưng liệu chúng ta có thể thử tiếp nhận mà không tìm cách né tránh hay không?

Những điều Triệu Dương nói vừa chững chạc vừa ấm áp, đặc biệt là cái giọng nói nghe như có vẻ thăm dò ấy vô cùng có sức thuyết phục.

Có lẽ cô thực sự không nên mãi cố chấp như vậy….

Ăn đầy môt bụng chua, ngọt, cay, đắng, mặn…về nhà, dạ dày của Vân Vy bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Trước đây mỗi lần hẹn hò với Giang Nhan đều thầm than sao thời gian quá ngắn ngủi. Giang Nhan đưa cô về đến nhà rồi mà cô cứ đi một mấy bước lại quay đầu lại nhìn anh. Cho dù trời có lạnh đến mấy hai người cũng vẫn cam tâm tình nguyện ra ngoài để được gặp mặt nhau. Thế mà bây giờ ngồi trong xe của Triệu Dương, mưa chẳng đến mặt nắng chẳng đến đầu, nhiệt độ bên ngoài mỗi lúc một giảm, Triệu Dương quan tâm bật điều hòa cho cô….thế mà sao trong lòng cô vẫn không cảm nhận được thứ cảm giác năm đó khi ở bên Giang Nhan?

Nếu như cô lấy lí do này để từ chối qua lại với Triệu Dương thì có lẽ người đời đều sẽ chê cười cô là ấu trĩ.
Lại là một cuộc từ biệt mang tính xã giao, thế rồi hai người ai về nhà nấy.

Vân Vy vừa lên cầu thang đã nghe thấy có tiếng người đang lẩm bẩm.

- Vân Vy, cậu về rồi à? - Giọng Tiểu Thu có vẻ hốt hoảng: - Điện thoại cậu tắt máy, tớ tìm cậu khắp nơi mà không thấy.

Vân Vy cúi đầu mở túi xách lấy điện thoại ra. Màn hình đen sì, chắc là điện thoại hết pin.

Vào đến nhà, Vân Vy liền với tay bật đèn. Ngoảnh lại nhìn thấy sắc mặt của Tiểu Thu trắng bệch ra, đầu tóc rối tinh lên, mắt và mũi đều đỏ lên: - Vân Vy, tớ gửi nhầm kế hoạch rồi!

Công ty Vân Vy chuẩn bị hợp tác với tập đoàn E, làm kĩ thuật trung tâm cho sản phẩm mới của họ. Sếp tổng rất coi trọng hợp đồng này, nửa năm trước đã điều một lượng lớn nhân lực đến tập đoàn E để lập kế hoạch. Bản kế hoạch này sau bao lần sửa đi sửa lại, cuối cùng vẫn mắc phải sai sót lớn đến thế.

- Tớ cũng chẳng biết làm sao lại cầm nhầm chứ!

Thường ngày Tiểu Thu không phải là một người sơ suất như vậy.

- Tập đoàn E sát giờ mới bảo giao bản kế hoạch cho họ, tớ cuống quýt chân tay lên thế là lấy nhầm bản cũ đi phô tô rồi gửi cho họ. Ngày mai có hội nghị, đến lúc đó….

Kế hoạch của đối tác với bên mình không giống chưa nói đến hậu quả của việc nội dung kế hoạch không giống nhau, mà chuyện sơ suất này sẽ để lại cho đối tác những ấn tượng không tốt về công ty mình.

- Tớ không dám nói với sếp. Tớ mà nói ông ấy chắc chắn sẽ…mà công ty bây giờ đang có chính sách cắt giảm nhân công….

Tiểu Thu chưa nói hết Vân Vy đã hiểu ý của bạn rồi. Kế hoạch đã bị gửi đi rồi, cái sai lầm này không thể cứu vãn được nữa.

- Thế nên tớ nghĩ liệu có thể nghĩ ra cách gì giải quyết không?

Vân Vy nhìn vẻ mặt như đang cầu cứu của Tiểu Thu, nói: - Thế cậu định thế nào?

- Vân Vy…- Tiểu Thu hấp tấp nói: -Cậu có thể hỏi cái anh chàng ABC kia của cậu, hỏi xem anh ấy có quen ai bên tập đoàn E không? Những người tớ quen đều không có ai quen biết người bên E cả, cái anh ABC của cậu làm việc ở công ty nước ngoài, biết đâu chừng….

Vân Vy cầm điện thoại lên, do dự một hồi lâu. Triệu Dương từng nói cho dù có là chuyện gì anh ta cũng sẽ dốc sức giúp cô. Mặc dù cô chẳng muốn nhờ vả gì anh ta, nhưng trong hoàn cảnh này….

Cuối cùng cô vẫn nhấc máy lên gọi điện thoại cho Triệu Dương, nói sơ qua tình hình trước mắt.
- Nói qua điện thoại không được rõ ràng, giờ em đang ở đâu?

- Tôi đang ở nhà!

- Vậy thì tốt, tôi sẽ qua đó bây giờ!

Vân Vy khẽ thở dài.

- Vân Vy, thật làm phiền cậu quá!

- Còn chưa biết có thể giúp được việc gì không mà!

Chuyện của Tiểu Thu cô nhất định phải giúp đỡ. Mấy năm ở nơi đất khách quê người này, Tiểu Thu là người bạn thân nhất của cô. Mặc dù mọi người đều nói là đồng nghiệp thường không chơi thân thiết được với nhau, nhưng cho dù là về công việc hay cuộc sống thì Tiểu Thu luôn tận tâm chăm sóc cho cô.

- Thế nào rồi?

Triệu Dương cúp điện thoại, đi vào từ ban công nói: - Cậu ta không phụ trách đề án này, không thể nhúng tay vào được!

Vân Vy có thể nhìn thấy vẻ mặt hồi hộp của Tiểu Thu bỗng chốc ỉu xìu như bánh đa nhúng nước.

Thấy vậy Vân Vy đành hỏi tiếp: - Anh còn quen ai trong tập đoàn E không?

Triệu Dương lắc đầu đáp: - Không. Anh chỉ có một người bạn học làm việc ở đó. Anh với cậu ta cũng chẳng phải thân thiết lắm. Nếu như cậu ta đã nói không phụ trách đề án này thì anh cũng không tiện nói gì thêm.
Tiểu Thu định nói gì đó nhưng lại thôi.

Triệu Dương hiểu ý của Tiểu Thu, vội vàng giải thích: - Các doanh nghiệp nước ngoài thường phân công rất rõ ràng, việc của người này người khác không được nhúng tay vào!

Tiểu Thu cáu kỉnh lẩm bẩm: - Thực ra muốn giúp thì giúp được ngay ý mà!

Triệu Dương ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: - Anh nghe nói trong đề án này, có rất nhiều công ty chiếm ưu thế tuyệt đối so với công ty cô, ví dụ như công ty A….

Công ty A, Vân Vy chợt nhớ đến Giang Nhan, nhưng Giang Nhan….

Triệu Dương tiếp tục giải thích: - Tập đoàn E rất kén chọn trong việc tìm bạn hợp tác. Anh nghĩ cái đề án này sếp các em khó mà giành được, dù gì thì công ty các em cũng không có thế mạnh trên mặt này…- Anh dừng lại một chút rồi bổ sung: - Thế cho nên em có gửi sai kế hoạch hay không cũng chẳng quan trọng, phải chờ xem sếp của các em nhìn nhận vấn đề này như thế nào thôi chứ thực ra chuyện này chẳng có ảnh hưởng gì.

- Trước mắt, em nên đến nói rõ chuyện này cho sếp em biết.

Tiểu Thu cười tức tối: - Tôi không thể nói cho sếp biết chuyện này được!

Đã nói đến nước này có nghĩa là đã chẳng còn cách nào cứu vãn nữa rồi.

Vân Vy tiễn Triệu Dương xuống dưới lầu, im lặng không nói gì. Triệu Dương vào xe, kéo kính cửa sổ xuống và nói: - Vân Vy, có những chuyện chỉ cần cố gắng hết sức là được rồi, không nên quá cố chấp làm gì. Dù sao đó cũng là lỗi của cô ấy, em không thể lúc nào cũng gánh vác sai lầm cho cô ấy được!

- Cô ấy là bạn thân của tôi!

- Trong công việc không có bạn bè!

Không hiểu sao Vân Vy cảm thấy có chút khó chịu và khinh thường với những gì mà Triệu Dương nói.

- Đồng nghiệp thì không thể trở thành bạn bè sao?

- Vân Vy, anh không có ý đó! Có những chuyện dễ dàng giúp được thì không nói làm gì, nhưng có những chuyện thực sự rất phức tạp. Hôm nay anh cầu cứu người ta, ngày mai anh sẽ phải trả ơn cho người ta. Nhiều lúc phải biết cân nhắc xem làm như vậy có đáng hay không. Dù gì cô ấy cũng không phải là người thân của em. Giờ đã chẳng còn phải là thời học sinh nữa rồi, chẳng còn ai vô tư đi giúp đỡ người khác nữa đâu!

- Anh nghĩ như vậy à?

- Điều anh nói là sự thực! Có những chuyện giúp đỡ người khác chẳng có lợi gì cho em đâu. Sai thì đã sai rồi, gánh chịu hậu quả là trách nhiệm của mỗi người trưởng thành. Biết bao nhiêu người phải đối mặt với lỗi lầm do mình gây ra, sao cô ấy lại không làm được cơ chứ? Với lại là phúc hay là họa vẫn còn chưa biết mà?

Những lời Triệu Dương nói như châm bùng lên ngọn lửa giận dữ trong lòng Vân Vy. Thế mà trước đây anh ta còn nói dù có thế nào cũng sẽ hết lòng giúp đỡ cô. Hóa ra sự giúp đỡ mà anh ta nói chẳng qua cũng vẫn là một sự giúp đỡ có tính toán thiệt hơn. Loại người như vậy có nên tin tưởng không? Anh ta có đáng để cho cô tin tưởng không?

Có thể đây chính là cái mà người ta gọi là lí trí. Đàn ông đều có lí trí như vậy đấy!

Triệu Dương đăm chiêu nhìn vào Vân Vy, nói: - Vân Vy, đừng trẻ con thế nữa!

Hai người chia tay trong không khí chẳng vui vẻ gì. Vân Vy cảm thấy trong lòng thật khó chịu, u ám tựa như đêm đen.

Tại sao lại không còn cái cảm giác đẹp đẽ trong cuộc sống nữa?

Cũng giống như những bức ảnh mà Giang Nhan đã chụp, trong ánh bình minh mỏng manh, cô khẽ thổi bay những hạt bồ công anh, cô mỉm cười, nụ cười nơi khóe mắt cũng dần trở nên ố vàng.

Giang Nhan không biết rằng lúc ấy cô đã nhìn trộm anh, đến gần nơi anh chụp ảnh là âm mưu đã được sắp đặt từ trước của cô. Cô thật sự rất muốn nhìn đôi mắt thuôn dài ấy khẽ nheo lại….một sức quyến rũ không thể kháng cự.

Cô lặng lẽ chạy về nơi cắm trại của trường, các bạn cùng phòng thi nhau hỏi: - Nhìn gần có đẹp trai không?
Cô lắc đầu nói: - Cũng chẳng đẹp lắm!

- Ờ….- Đám đông thất vọng.

Nếu như nói sự thật, không biết có bao nhiêu người sẽ thử bước vào tầm mắt của anh. Thế nên cô đã nói dối để giữ lại cái “đặc quyền” này cho riêng mình.

Cô cứ tưởng rằng đó chẳng qua chỉ là một lần gặp tình cờ, nào ngờ hơn một tháng sau, cô lại tình cờ gặp lại anh trong triển lãm ảnh thành phố.

Trong khi cô đang rụt rè, lén lút nhìn anh thì anh đã tự nhiên đưa tay ra trước mặt cô nói: - Xin chào, tôi là Giang Nhan!

Mặc dù anh ấy không điềm đạm và trầm lắng như những gì cô nghĩ, nhưng Giang Nhan lúc ấy cô cùng cởi mở và rạng rỡ.

Mặc dù tưởng tượng về anh trong lần đầu gặp mặt không trùng khớp với anh trong hiện tại, mặc dù không hoàn mỹ như cô tưởng tượng nhưng anh vẫn khiến cho trái tim cô loạn nhịp.

Vân Vy đã tìm ra số điện thoại của Giang Nhan.

Cố ấn phím gọi. Điện thoại đã được kết nối. Cô rụt rè nói: - Anh Giang Nhan….- cô cố hít thở thật sâu rồi mới nói tiếp: - Em có chuyện muốn nhờ anh giúp!

Giọng điệu có vẻ lo lắng và ngần ngại của Vân Vy khiến cho Giang Nhan chợt nhíu mày: - Vân Vy….

Không hiểu sao vừa nghe thấy giọng nói của Giang Nhan là Vân Vy lại thấy trong lòng thanh thản hơn nhiều. Ít nhất thì trước đây Giang Nhan chưa bao giờ từ chối cô điều gì. Cô lại chìm vào trong ảo giác trước đây của mình.

- Em sẽ đến chỗ anh, hoặc là anh chọn một địa điểm nào đó đi!- Vân Vy siết chặt điện thoại trong tay, tim cô đập nhanh đến mức khiến cho lồng ngực đau thắt, những ngón tay bắt đầu rịn mồ hôi.

- Nói cho anh địa chỉ của em, anh sẽ đến đó!

Trong lúc đợi Giang Nhan đến, Vân Vy thầm nghĩ, cô có phải quá mạo muội không? Nếu như không phải vì những lời nói của Triệu Dương đã làm cô kích động thì có lẽ cô đã không làm như vậy.

Cô lại thuật lại sự tình lần thứ hai.

Đôi lông mày anh khẽ nhíu lại. Cô dường như đang trở về với lần đầu tiên gặp anh. Nhành dây leo héo úa trong lòng cô dường như đang sống lại.

Thật chẳng ngờ bao nhiêu năm sau gặp lại, tưởng tượng của cô về anh trong lần đầu tiên gặp mặt với anh trong hiện tại hoàn toàn trùng khớp và càng đẹp hơn so với anh ở trong kí ức của cô. Vân Vy không thể kiềm chế nổi tâm trạng vui vẻ của mình, vì vậy cho dù là những lúc anh trầm ngâm thì cô cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh.

- Chớ lo lắng! - Anh mỉm cười nói: - Để anh nghĩ cách! - Anh đứng dậy đón lấy tập kế hoạch trong tay Tiểu Thu, sau đó ngoảnh đầu sang nhìn Vân Vy: - Em cứ chờ tin của anh!

Nhìn theo cái bóng cao lớn của anh, Vân Vy lại không kìm được lòng, vội vàng xỏ giầy đuổi theo anh: - Em đi với anh!

Anh nhìn đồng hồ trên tay rồi ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh đèn vàng mê hoặc bao trùm lấy anh: - Muộn lắm rồi!
Nhưng cô vẫn ngang bướng không chịu quay về. Xin anh, chỉ một lần này thôi!

- Anh đi trước, em theo sau nhé!

Vân Vy gật đầu lia lịa.

Anh vừa bước xuống cầu thang vừa tránh để không che mất ánh đèn, lắng tai nghe bước chân của cô và ngoảnh đầu lại nhìn cô.

Cứ như thể anh biết là cô bị bệnh quáng gà, nếu không thì anh đã không vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn cô như vậy.

Trước đây Giang Nhan rất sơ ý, không biết rằng cô bị quáng gà. Lúc ấy cô chỉ biết túm lấy áo anh, bám sát vào người anh, nghe theo nhịp bước chân anh. Lúc đó cô đã nghĩ, hai người bọn họ giống như một con quái vật bốn chân kì dị.

Vân Vy thất thần suy nghĩ, chẳng may bị trượt chân, cả người cô đổ ập xuống. Cô vừa kịp la lên một tiếng thì đã thấy vai mình được bàn tay của ai đó giữ lại, gò mà mềm mại của cô áp sát vào cổ áo sơ mi lành lạnh của anh.

Mặt của cô nóng bừng lên như bị sốt, vừa mở miệng định nói cám ơn thì anh đã lập tức thả tay ra rồi quay người đi tiếp, cứ như thể chỉ cần cô hơi tiến lại gần là anh sẽ lập tức tránh xa ra vậy. Cô không nên yêu cầu quá nhiều ở anh, hai người chẳng qua chỉ là những người bạn bình thường, anh chịu giúp cô đã là may mắn lắm rồi!

- Liệu có phiền phức lắm không?- Cô rụt rè hỏi.

- Không đâu.

Giọng nói lạnh lùng của anh khiến cho cô cảm thấy như đang ngồi trên thảm đinh. Ban nãy rõ ràng vẫn còn rất ổn, cô không hiểu mình đã làm sai chuyện gì. Cô giả vờ như không có chuyện gì, thản nhiên ngồi xuống ghế trước xe. Vô tình cô nhìn thấy ở trên xe có một tấm thiệp cưới màu đỏ chói.

Cô nhớ cô đã từng nằm mơ một giấc mơ rất kì lạ, mơ thấy trên tờ giấy đăng kí kết hôn của Giang Nhan không ghi tên cô mà là tên của người khác. Sau khi tỉnh lại, cô liền nói với Giang Nhan: - Giang Nhan, nếu như anh lấy người khác em phải làm thế nào?

Giang Nhan mỉm cười nói: - Chỉ là một giấc mơ mà thôi!

Nhưng cô vẫn bướng bỉnh truy hỏi: - Nếu như ác mộng thành thật thì sao?

Giang Nhan giơ hai tay lên như kiểu đầu hàng nói: - Anh thề là cả đời này sẽ không lấy ai ngoài Vân Vy.

Thế mà giờ đây cơn ác mộng của cô đã thành hiện thực. Con người anh và cả trái tim anh đều đã không thuộc về cô nữa rồi.

- Anh sắp lấy vợ à?- Cô khó khăn lắm mới mở miệng hỏi anh câu này.

Anh chỉ khẽ ậm ừ một tiếng trong bóng tối.

Câu nói chúc phúc vừa ra đến cửa miệng đã trở thành: - Có thể hạnh phúc như vậy….chúc mừng anh! - Đôi môi khẽ run lên, Vân Vy không tự chủ được mình, đưa mu bàn tay lên dụi mắt.

Anh im lặng một lát rồi hỏi: - Em định bao giờ?

- Em á? - Cổ họng cô như tắc nghẹn như bị cái gì đó đè vào, thế nhưng ngoài mặt cô vẫn cố tỏ vẻ vui vẻ: - Em không vội!

- Em muốn tìm người thế nào?

Anh dường như tiện miệng hỏi vậy mà thôi. Cô không kìm được lòng, he hé cửa kính xe, những lọn tóc của cô bị gió thổi rối tinh.

- Em chưa nghĩ đến! - Chỉ cần nghĩ đến chuyện anh hỏi cô chuyện này bằng một giọng điệu rất thản nhiên, trong lòng Vân Vy lại cảm thấy vô cùng chua xót, trái tim cô như bị đá tảng đè phải.

Vân Vy nhớ lại trước đây, Giang Nhan thường nắm lấy tay cô nói: -Vân Vy, anh không thể không có em, thật đấy! - Anh tì cằm lên vai cô, vòng tay ôm chặt eo cô: - Cho dù là ai cũng không thể cướp em khỏi anh được, dù là ai cũng không được!

Những lúc ấy cô chỉ cười anh ủy mị. Cô đưa tay lên vuốt phẳng những nhăn giữa lông mày anh, anh liền chộp lấy tay cô, càng siết chặt cô trong vòng tay và lặp lại những lời nói đầy dịu dàng đó.

Thế mà giờ đây nói đến chuyện này, anh lại vô cùng bình thản, cứ như thể chẳng có chút liên quan gì đến anh.
Vân Vy ngẩng đầu hứng những làn gió phả tới. Cô hít thở thật sâu, chỉ sợ anh sẽ nghe thấy hơi thở đang rối loạn của mình. Cô thật sự chưa bao giờ nghĩ đến chuyện người đó ở trong lòng cô một ngày nào đó sẽ không còn bên cô. Từ trước đến giờ cô luôn tự lừa gạt mình, luôn sống trong ảo tưởng.

Dưới ánh đèn mờ mờ, nhìn vào nụ cười gượng gạo của cô, Giang Nhan đột nhiên lại không kiềm chế được ý muốn đưa tay ra ngăn lại nụ cười ấy. Nụ cười ấy của cô thật sự rất xấu, những câu chúc phúc cô nói ra cũng chẳng mấy lưu loát, giọng nói có vẻ nghẹn ngào khiến cho người khác nghe thấy chẳng dễ chịu chút nào. Anh vốn không định có quan hệ quá thân thiết với cô, nhưng vừa nhận được điện thoại của cô, anh đã vội đi ngay mà chẳng buồn mặc thêm áo khoác.

- Đóng cửa lại đi!- Nhìn cô thu mình trên ghế như một con thú bị thương, trong lòng anh lại thấy chua xót.

- À vâng, xin lỗi anh! - Cô vô tình quên mất rằng anh chỉ mặc có độc một chiếc áo sơ mi mỏng trên người.

Vân Vy ngồi trong xe, nhìn Giang Nhan nói chuyện với bạn qua tấm cửa kính ô tô.

Vân Vy nhìn thấy Giang Nhan đưa bản kế hoạch cho bạn nhưng không nghe thấy hai người ấy nói gì, chỉ thấy người đó liên tục nhìn về phía mình.

Thẩm Bình xoay người nhìn về phía xe của Giang Nhan. Lần này công ty A hợp tác với tập đoàn của bọn họ mà chưa lần nào Giang Nhan đến tìm anh nói chuyện, vậy mà hôm nay vì chuyện này mà tìm đến tận nhà anh. Rốt cuộc là ai mà lại khiến cho Giang Nhan chịu giúp đỡ như vậy? Mặc dù nhìn không rõ nhưng Thẩm Bình có thể khẳng định chắc chắn người đang ngồi trong xe là nữ.

Tập đoàn của họ với công ty A đã không ít lần tổ chức tiệc tùng, mọi người ai nấy đều dẫn theo nửa kia của mình. Trong khi đó Giang Nhan lúc nào cũng một mình lẻ bóng, đây là lần đầu tiên thấy có con gái xuất hiện bên cạnh anh.

Thẩm Bình bạo gan đoán: - Bạn gái hả?

Giang Nhan chỉ cười mà không phản bác.

- Đúng là trai tài gái sắc!

Thật không ngờ câu tán dương xã giao của Thẩm Bình lại đổi lại được một tràng cười vui vẻ của Giang Nhan.
Xem ra điều Thẩm Bình đoán là chính xác: - Lần sau có hoạt động gì nhớ phải dẫn chị dâu đi cho chúng tôi làm quen đấy!