Hãy để anh ở bên em - Chương 02

TÌNHhwA3 ChwA3ẢM VẤNPW4ZxJU6 VƯƠNG

 

- VPW4ZxJU6ân o2T7kE97Vy, côo2T7kE97 cắtPW4ZxJU6 cửhwA3 nPW4ZxJU6gười PW4ZxJU6đi đàohwA3 tạoo2T7kE97 chPW4ZxJU6o kháo2T7kE97ch hàngPW4ZxJU6. PW4ZxJU6Đây hwA3là lầhwA3n đầuhwA3 tiênPW4ZxJU6 chhwA3úng tPW4ZxJU6a hợpo2T7kE97 PW4ZxJU6tác vớPW4ZxJU6i bo2T7kE97ệnh hwA3viện, nhấthwA3 o2T7kE97định phhwA3ải pho2T7kE97ục o2T7kE97vụ nghwA3ười PW4ZxJU6ta thậPW4ZxJU6t PW4ZxJU6chu đáo!

Đây o2T7kE97là lo2T7kE97ần đhwA3ầu hwA3tiên côngPW4ZxJU6 thwA3y ho2T7kE97ợp tPW4ZxJU6ác vớio2T7kE97 bệnhwA3h vio2T7kE97ện, thếhwA3 nêno2T7kE97 sếpo2T7kE97 chwA3ủa Vâo2T7kE97n hwA3Vy cẩno2T7kE97 thậnhwA3 dhwA3ặn hwA3dò cô.

- GihwA3ờ tôPW4ZxJU6i đanPW4ZxJU6g PW4ZxJU6không cóhwA3 việco2T7kE97 gì,hwA3 hwA3để tôiPW4ZxJU6 hwA3đi vậy!hwA3 PW4ZxJU6- PW4ZxJU6Thấy PW4ZxJU6sếp cóhwA3 vPW4ZxJU6ẻ thậnhwA3 trọo2T7kE97ng, o2T7kE97hơn nữaPW4ZxJU6 đo2T7kE97ây lạPW4ZxJU6i lo2T7kE97à PW4ZxJU6lần đầuo2T7kE97 o2T7kE97tiên co2T7kE97ông to2T7kE97y côhwA3 phụo2T7kE97c vụhwA3 tậnhwA3 nơiPW4ZxJU6 hwA3cho kháchhwA3 PW4ZxJU6hàng no2T7kE97ên chwA3ô hwA3không hwA3yên PW4ZxJU6tâm go2T7kE97iao chPW4ZxJU6o ngườio2T7kE97 khác.

Quả nhiêPW4ZxJU6n, sPW4ZxJU6ếp củahwA3 VâPW4ZxJU6n VPW4ZxJU6y gậthwA3 đầuhwA3 vẻo2T7kE97 o2T7kE97hài lòo2T7kE97ng: o2T7kE97- CũhwA3ng đượco2T7kE97, vậo2T7kE97y giPW4ZxJU6ao o2T7kE97cho co2T7kE97ô nhé!

Công việchwA3 củPW4ZxJU6a PW4ZxJU6Vân hwA3Vy o2T7kE97là gio2T7kE97ải tPW4ZxJU6hích o2T7kE97cho kháhwA3ch PW4ZxJU6hàng chwA3ách hwA3sử dụPW4ZxJU6ng phầnhwA3 mềmPW4ZxJU6 củao2T7kE97 o2T7kE97công tPW4ZxJU6y chwA3ô o2T7kE97như tho2T7kE97ế nàohwA3, shwA3au PW4ZxJU6đó tiếno2T7kE97 hàPW4ZxJU6nh o2T7kE97một sốo2T7kE97 điềuhwA3 hwA3tra vàPW4ZxJU6 bhwA3ảo hàhwA3nh hwA3cho khácPW4ZxJU6h hPW4ZxJU6àng sPW4ZxJU6au khPW4ZxJU6i muaPW4ZxJU6. So2T7kE97au hhwA3ai ngào2T7kE97y lào2T7kE97m việco2T7kE97 bậPW4ZxJU6n PW4ZxJU6rộn, bPW4ZxJU6ác hwA3sĩ TPW4ZxJU6iểu lâPW4ZxJU6m hwA3vô hwA3cùng hàiPW4ZxJU6 lònhwA3g vPW4ZxJU6ới thwA3ác PW4ZxJU6phong o2T7kE97làm việcPW4ZxJU6 củaPW4ZxJU6 VhwA3ân Vy.

- Go2T7kE97iám đốco2T7kE97 VPW4ZxJU6ân o2T7kE97quả PW4ZxJU6nhiên PW4ZxJU6là hwA3kiên nhẫhwA3n! hwA3- o2T7kE97Bác sĩhwA3 LhwA3âm khePW4ZxJU6n ngợi:o2T7kE97 -LhwA3ại o2T7kE97còn ho2T7kE97iểu đo2T7kE97ược nhữngPW4ZxJU6 từhwA3 nPW4ZxJU6gữ củao2T7kE97 giớio2T7kE97 hwA3y ho2T7kE97ọc cPW4ZxJU6húng hwA3tôi nữa!
o2T7kE97- To2T7kE97ôi co2T7kE97ó mộto2T7kE97 nPW4ZxJU6gười hwA3bạn lPW4ZxJU6àm báchwA3 hwA3sĩ mà!

- ChhwA3ẳng tráo2T7kE97ch! o2T7kE97- BáhwA3c sĩo2T7kE97 LâmPW4ZxJU6 tiễhwA3n VânPW4ZxJU6 hwA3Vy hwA3ra đếno2T7kE97 tậhwA3n cửa.

Đi từo2T7kE97 đâhwA3y o2T7kE97ra lPW4ZxJU6à gầnhwA3 nho2T7kE97ất! PW4ZxJU6- hwA3Bác sPW4ZxJU6ĩ LâhwA3m co2T7kE97hỉ taPW4ZxJU6y vềo2T7kE97 hwA3phía o2T7kE97hành lPW4ZxJU6ang PW4ZxJU6bên cạnh.

Bên PW4ZxJU6hành lanPW4ZxJU6g khôno2T7kE97g biếthwA3 lo2T7kE97à phònghwA3 khPW4ZxJU6ám kho2T7kE97oa nàhwA3o, dưhwA3ờng nhưPW4ZxJU6 tPW4ZxJU6ất PW4ZxJU6cả cácPW4ZxJU6 phònPW4ZxJU6g bệhwA3nh ởPW4ZxJU6 PW4ZxJU6đây đềuhwA3 đượcPW4ZxJU6 bhwA3ố hwA3trí go2T7kE97iống hệo2T7kE97t nhhwA3au, bo2T7kE97ên hànhhwA3 laPW4ZxJU6ng còno2T7kE97 đưo2T7kE97ợc trồnhwA3g rPW4ZxJU6ất o2T7kE97nhiều chwA3ây xPW4ZxJU6anh, manhwA3g PW4ZxJU6lại cPW4ZxJU6ho ngườhwA3i tPW4ZxJU6a cảmPW4ZxJU6 go2T7kE97iác máthwA3 lànhhwA3, tPW4ZxJU6hư thái.

Không đhwA3ợi VâhwA3n VPW4ZxJU6y o2T7kE97lên tiếnghwA3 hỏhwA3i, báhwA3c sĩPW4ZxJU6 LâPW4ZxJU6m hwA3đã chhwA3ủ PW4ZxJU6động ghwA3iới thiệuhwA3: hwA3- ĐâyhwA3 lo2T7kE97à khPW4ZxJU6oa thwA3ư vấno2T7kE97 tâmPW4ZxJU6 lí.

Khoa tưhwA3 vấno2T7kE97 o2T7kE97tâm lhwA3í? SahwA3u o2T7kE97khi GianPW4ZxJU6g NhPW4ZxJU6an xo2T7kE97ảy ro2T7kE97a chuyệno2T7kE97, nhwA3gười o2T7kE97nhà co2T7kE97ô đãhwA3 hwA3từng mờhwA3i o2T7kE97bác o2T7kE97sĩ tPW4ZxJU6âm o2T7kE97lí vềPW4ZxJU6 giúPW4ZxJU6p cPW4ZxJU6ô thohwA3át khỏio2T7kE97 tâhwA3m thwA3rạng đhwA3au đPW4ZxJU6ớn vo2T7kE97à hwA3khổ PW4ZxJU6sở, nhPW4ZxJU6ưng kếto2T7kE97 qPW4ZxJU6uả đhwA3iều thwA3rị hwA3rõ ràngo2T7kE97 chẳnhwA3g PW4ZxJU6có táPW4ZxJU6c PW4ZxJU6dụng gìPW4ZxJU6 vo2T7kE97ới co2T7kE97ô chwA3ả. Phầo2T7kE97n lớno2T7kE97 tPW4ZxJU6hời gio2T7kE97an PW4ZxJU6cô đềPW4ZxJU6u dànho2T7kE97 cho2T7kE97o hwA3việc ngủ,hwA3 hwA3sống nhờPW4ZxJU6 PW4ZxJU6vào nhữhwA3ng gihwA3ọt nướhwA3c truo2T7kE97yền vàhwA3o máPW4ZxJU6u mhwA3ỗi nghwA3ày. NếuPW4ZxJU6 hwA3như ônPW4ZxJU6g trờo2T7kE97i khônhwA3g o2T7kE97cho côPW4ZxJU6 cPW4ZxJU6ơ hwA3hội đo2T7kE97ược quao2T7kE97y ngượco2T7kE97 tho2T7kE97ời gio2T7kE97an PW4ZxJU6thì PW4ZxJU6có o2T7kE97lẽ côhwA3 đão2T7kE97 kiPW4ZxJU6ệt o2T7kE97sức bởihwA3 nỗio2T7kE97 PW4ZxJU6đau đPW4ZxJU6ớn quPW4ZxJU6á lớno2T7kE97 ấyPW4ZxJU6 rồi.

Vân VPW4ZxJU6y vừhwA3a đPW4ZxJU6i vPW4ZxJU6ừa nghĩ,PW4ZxJU6 hwA3lúc đihwA3 nhwA3gang hwA3qua phòo2T7kE97ng chẩnhwA3 tPW4ZxJU6rị, bhwA3ất ngờPW4ZxJU6 o2T7kE97có mộo2T7kE97t cơnhwA3 go2T7kE97ió thổio2T7kE97 qhwA3ua làhwA3m cáno2T7kE97h cửhwA3a po2T7kE97hòng hơihwA3 hwA3hé ro2T7kE97a. CôhwA3 đhwA3ưa o2T7kE97mắt nho2T7kE97ìn vàoPW4ZxJU6 bPW4ZxJU6ên trono2T7kE97g, vôPW4ZxJU6 to2T7kE97ình chwA3hạm hwA3phải ánho2T7kE97 mhwA3ắt o2T7kE97của mộo2T7kE97t bệnho2T7kE97 nhPW4ZxJU6ân tro2T7kE97ong đó.

Vân VhwA3y chợo2T7kE97t thPW4ZxJU6ấy cáo2T7kE97c dâPW4ZxJU6y thPW4ZxJU6ần o2T7kE97kinh trhwA3ong đhwA3ầu căno2T7kE97g hwA3ra. hwA3Cô ro2T7kE97ảo bướchwA3 đio2T7kE97 thhwA3ật nhhwA3anh, chhwA3ỉ sPW4ZxJU6ợ nghwA3ười hwA3đó PW4ZxJU6sẽ đuổo2T7kE97i theo.

Không phhwA3ải mo2T7kE97ắt côo2T7kE97 PW4ZxJU6nhìn nho2T7kE97ầm đhwA3ấy chứ?hwA3 hwA3Cô làPW4ZxJU6m PW4ZxJU6sao o2T7kE97có thwA3hể nhwA3gờ rhwA3ằng bệnho2T7kE97 no2T7kE97hân o2T7kE97ở PW4ZxJU6trong PW4ZxJU6căn po2T7kE97hòng ấyo2T7kE97 chío2T7kE97nh o2T7kE97là ThwA3riệu Dương?

Rõ ràPW4ZxJU6ng anPW4ZxJU6h o2T7kE97ta hwA3bị pháto2T7kE97 bệhwA3nh tPW4ZxJU6im độhwA3t ngộhwA3t, PW4ZxJU6vậy o2T7kE97tại saPW4ZxJU6o o2T7kE97giờ anhwA3h tPW4ZxJU6a lạPW4ZxJU6i o2T7kE97ở to2T7kE97rong khoo2T7kE97a hwA3tâm o2T7kE97lí? Lo2T7kE97ẽ nàhwA3o nhwA3goài bệnhPW4ZxJU6 hwA3tim rPW4ZxJU6a hwA3anh thwA3a còo2T7kE97n PW4ZxJU6mắc bệnhPW4ZxJU6 vềPW4ZxJU6 tâo2T7kE97m lhwA3í nhwA3ữa à?

TrướchwA3 đâyPW4ZxJU6 côPW4ZxJU6 to2T7kE97ừng đo2T7kE97ọc báPW4ZxJU6o vàPW4ZxJU6 o2T7kE97được bo2T7kE97iết, phPW4ZxJU6ần PW4ZxJU6lớn nhữPW4ZxJU6ng cPW4ZxJU6ô hwA3nam, o2T7kE97quả PW4ZxJU6nữ tPW4ZxJU6rong tPW4ZxJU6hành po2T7kE97hố đềuo2T7kE97 PW4ZxJU6bị mắchwA3 chwA3ăn bo2T7kE97ệnh trhwA3ầm cảmo2T7kE97 hoặcPW4ZxJU6 tựo2T7kE97 kỉhwA3. Khôo2T7kE97ng biếhwA3t cáhwA3i gãhwA3 PW4ZxJU6họ TrhwA3iệu ấyo2T7kE97 mắco2T7kE97 pPW4ZxJU6hải bo2T7kE97ệnh gì?o2T7kE97 Ko2T7kE97hông bPW4ZxJU6iết vàiPW4ZxJU6 nămPW4ZxJU6 o2T7kE97nữa liệuo2T7kE97 o2T7kE97cô cPW4ZxJU6ó phảo2T7kE97i thwA3hường hwA3xuyên hwA3bổ so2T7kE97ung o2T7kE97các loạihwA3 tPW4ZxJU6hực pho2T7kE97ẩm cPW4ZxJU6hức năPW4ZxJU6ng, lo2T7kE97iên tụPW4ZxJU6c o2T7kE97đến thẩmo2T7kE97 mỹo2T7kE97 việnhwA3 hwA3và thỉno2T7kE97h thoảnghwA3 “ghéhwA3 thămo2T7kE97” báhwA3c sPW4ZxJU6ĩ hwA3tư hwA3vấn tâmo2T7kE97 PW4ZxJU6lí khôngPW4ZxJU6 nữa?

Đi o2T7kE97một đoạnPW4ZxJU6 đo2T7kE97ường dàhwA3i, cuốo2T7kE97i cPW4ZxJU6ùng PW4ZxJU6cô cũhwA3ng rhwA3a đPW4ZxJU6ược đPW4ZxJU6ến cPW4ZxJU6ầu thano2T7kE97g. Ngoảno2T7kE97h hwA3đầu lPW4ZxJU6ại nhPW4ZxJU6ìn,không tho2T7kE97ấy TriệhwA3u DPW4ZxJU6ương khôo2T7kE97ng đuo2T7kE97ổi thehwA3o, VhwA3ân Vo2T7kE97y thởhwA3 phàPW4ZxJU6o nhẹo2T7kE97 nhõo2T7kE97m. Thoáto2T7kE97 đượco2T7kE97 TriệuhwA3 DưPW4ZxJU6ơng PW4ZxJU6thì PW4ZxJU6sao? ThwA3hoát đượchwA3 ao2T7kE97nh thwA3a o2T7kE97cô cũPW4ZxJU6ng chPW4ZxJU6ẳng o2T7kE97thể thoáhwA3t ngănhwA3 đưo2T7kE97ợc PW4ZxJU6bàn co2T7kE97hân mio2T7kE97nh đahwA3ng tiếhwA3n dầno2T7kE97 đếnPW4ZxJU6 tuổiPW4ZxJU6 PW4ZxJU6già. Nỗo2T7kE97 lhwA3ực sốngo2T7kE97 ho2T7kE97ết PW4ZxJU6năm o2T7kE97này quPW4ZxJU6a năPW4ZxJU6m kháPW4ZxJU6c, tuPW4ZxJU6ổi táchwA3 cũngo2T7kE97 to2T7kE97heo đóo2T7kE97 nhiềhwA3u lêPW4ZxJU6n. ChwA3hỉ PW4ZxJU6thêm o2T7kE97vài năPW4ZxJU6m nữahwA3 thôo2T7kE97i, cóPW4ZxJU6 lo2T7kE97ẽ mhwA3ột ngườiPW4ZxJU6 đàno2T7kE97 ônPW4ZxJU6g PW4ZxJU6như Triệo2T7kE97u DươngPW4ZxJU6 bâyPW4ZxJU6 giờhwA3 PW4ZxJU6cô chwA3ũng chhwA3ẳng thhwA3ể to2T7kE97ìm được.

- PW4ZxJU6Sau khhwA3i vềPW4ZxJU6 phảo2T7kE97i chịuPW4ZxJU6 kho2T7kE97ó o2T7kE97nghỉ ngPW4ZxJU6ơi, mặcPW4ZxJU6 dPW4ZxJU6ù sứcPW4ZxJU6 khwA3hỏe đão2T7kE97 hồio2T7kE97 phPW4ZxJU6ục o2T7kE97tương đPW4ZxJU6ối nhPW4ZxJU6ưng chwA3ũng khôPW4ZxJU6ng đượcPW4ZxJU6 phéhwA3p làPW4ZxJU6m vo2T7kE97iệc qhwA3uá sứchwA3. VớihwA3 cườngo2T7kE97 độo2T7kE97 hwA3làm việPW4ZxJU6c củhwA3a hwA3anh hwA3tôi thấo2T7kE97y ngườio2T7kE97 bìnhwA3h thườno2T7kE97g khônghwA3 thểPW4ZxJU6 nào2T7kE97o o2T7kE97tiêu hwA3hóa nổi!

- ThwA3ôi biết!

- AnPW4ZxJU6h biếPW4ZxJU6t? PW4ZxJU6Cứ no2T7kE97hìn vPW4ZxJU6ào thànho2T7kE97 PW4ZxJU6tích củahwA3 o2T7kE97anh PW4ZxJU6hai nhwA3ăm nahwA3y thPW4ZxJU6ì tôPW4ZxJU6i biếtPW4ZxJU6 anhwA3h mo2T7kE97ang o2T7kE97mạng sốno2T7kE97g PW4ZxJU6của mìnPW4ZxJU6h hwA3ra PW4ZxJU6đùa nhPW4ZxJU6ư thếo2T7kE97 nPW4ZxJU6ào rồihwA3! PW4ZxJU6Theo hwA3như nhPW4ZxJU6ững gìPW4ZxJU6 tôio2T7kE97 đượcPW4ZxJU6 biếto2T7kE97 vềPW4ZxJU6 aPW4ZxJU6nh, hwA3anh khôngPW4ZxJU6 o2T7kE97đời nhwA3ào co2T7kE97hấp hwA3nhận aPW4ZxJU6n phận!
Tiếngo2T7kE97 cườihwA3 ko2T7kE97he PW4ZxJU6khẽ vaPW4ZxJU6ng lênPW4ZxJU6: PW4ZxJU6- CPW4ZxJU6ũng chưaPW4ZxJU6 chắc!

Có hwA3người đahwA3ng no2T7kE97ói chPW4ZxJU6uyện ởPW4ZxJU6 o2T7kE97cầu PW4ZxJU6thang, PW4ZxJU6có mộhwA3t go2T7kE97iọng nóPW4ZxJU6i màPW4ZxJU6 VânPW4ZxJU6 Vo2T7kE97y hwA3cảm PW4ZxJU6thấy rấto2T7kE97 quePW4ZxJU6n thuộc.

VhwA3ân hwA3Vy chầmo2T7kE97 chậhwA3m hwA3đi đếno2T7kE97 cầhwA3u thano2T7kE97g vàPW4ZxJU6 nhìnPW4ZxJU6 PW4ZxJU6xuống dướo2T7kE97i, áPW4ZxJU6nh mhwA3ắt o2T7kE97vô tìPW4ZxJU6nh lưhwA3ớt quPW4ZxJU6a mo2T7kE97ột khuôno2T7kE97 mặt.

Người đóPW4ZxJU6 cPW4ZxJU6ũng nghwA3ẩng đầuo2T7kE97 nhhwA3ìn cô.

Ánh mắo2T7kE97t củao2T7kE97 aPW4ZxJU6nh dườngo2T7kE97 nho2T7kE97ư PW4ZxJU6là chùmPW4ZxJU6 PW4ZxJU6ánh sáno2T7kE97g mặto2T7kE97 trờiPW4ZxJU6 đPW4ZxJU6ẹp đẽhwA3 nhPW4ZxJU6ất đậuPW4ZxJU6 o2T7kE97trên bờhwA3 vahwA3i cô.

Nếu no2T7kE97hư lúhwA3c PW4ZxJU6nãy côhwA3 cònhwA3 hoahwA3ng mPW4ZxJU6ang đihwA3 nhưhwA3 chạyhwA3 PW4ZxJU6thì giờhwA3 hwA3cô đPW4ZxJU6ã chẳngo2T7kE97 PW4ZxJU6còn hwA3sức lPW4ZxJU6ực PW4ZxJU6nào đểhwA3 mào2T7kE97 chạyPW4ZxJU6 trốno2T7kE97 nữa.o2T7kE97 o2T7kE97Bàn chPW4ZxJU6ân củao2T7kE97 hwA3cô o2T7kE97như PW4ZxJU6bị dínho2T7kE97 chhwA3ặt xuo2T7kE97ống o2T7kE97dưới đất,PW4ZxJU6 miệo2T7kE97ng ấpPW4ZxJU6 úngo2T7kE97 mãihwA3 hwA3chẳng to2T7kE97hốt PW4ZxJU6ra lờiPW4ZxJU6 dướiPW4ZxJU6 cáiPW4ZxJU6 hwA3nhìn củo2T7kE97a anhwA3h: hwA3-

Thật….thật trùngo2T7kE97 hợp!

Anh PW4ZxJU6mỉm cười,hwA3 nhẹPW4ZxJU6 nhào2T7kE97ng cấtPW4ZxJU6 lờhwA3i: PW4ZxJU6- o2T7kE97Đúng làhwA3 trhwA3ùng hợpo2T7kE97 tho2T7kE97ật! Mớio2T7kE97 đhwA3ó màhwA3 đhwA3ã gặpPW4ZxJU6 lạio2T7kE97 nhau!

- o2T7kE97Vâng, bệnPW4ZxJU6h o2T7kE97viện nàPW4ZxJU6y hwA3muốn sửhwA3 o2T7kE97dụng hwA3phần mềPW4ZxJU6m củo2T7kE97a cônhwA3g hwA3ty chúPW4ZxJU6ng tôo2T7kE97i nêo2T7kE97n tôhwA3i đPW4ZxJU6ến đâyPW4ZxJU6 đểo2T7kE97 hướno2T7kE97g do2T7kE97ẫn ho2T7kE97ọ! o2T7kE97- o2T7kE97Cô cốhwA3 gPW4ZxJU6ắng giảo2T7kE97i thích,PW4ZxJU6 vụngo2T7kE97 vềo2T7kE97 PW4ZxJU6như o2T7kE97một chwA3on ngốchwA3, cPW4ZxJU6hỉ sợhwA3 ahwA3nh o2T7kE97lại ho2T7kE97iểu hwA3nhầm mPW4ZxJU6ình. hwA3Hơn nữahwA3 côo2T7kE97 ro2T7kE97ất sợo2T7kE97 aPW4ZxJU6nh sẽPW4ZxJU6 vạcho2T7kE97 trầnPW4ZxJU6 nhữno2T7kE97g PW4ZxJU6lời nPW4ZxJU6ói dốio2T7kE97 củhwA3a mìhwA3nh, cáio2T7kE97 ghwA3ì mo2T7kE97à đưhwA3a chịo2T7kE97 o2T7kE97Đường đhwA3i kho2T7kE97ám bo2T7kE97ệnh chứhwA3, toào2T7kE97n PW4ZxJU6là nóihwA3 dốio2T7kE97. NPW4ZxJU6hư PW4ZxJU6vậy thhwA3ì hwA3còn o2T7kE97mặt mũhwA3i hwA3nào o2T7kE97mà nhhwA3ìn anh?

Cũng maPW4ZxJU6y hwA3là ahwA3nh PW4ZxJU6không nhhwA3ắc o2T7kE97gì o2T7kE97đến chhwA3uyện đó.hwA3 APW4ZxJU6nh PW4ZxJU6kết thúPW4ZxJU6c cuộPW4ZxJU6c nóo2T7kE97i chuyệhwA3n vớo2T7kE97i hwA3bác so2T7kE97ĩ củao2T7kE97 mìnhhwA3 rồPW4ZxJU6i cùo2T7kE97ng chwA3ô đồPW4ZxJU6ng hànPW4ZxJU6h, thwA3hản nPW4ZxJU6hiên cứhwA3 o2T7kE97như thwA3hể hhwA3ôm ấo2T7kE97y chưhwA3a từngPW4ZxJU6 xảhwA3y PW4ZxJU6ra bấthwA3 cứo2T7kE97 chuyệPW4ZxJU6n gì.

Anh sáno2T7kE97h vahwA3i đio2T7kE97 bhwA3ên cPW4ZxJU6ô. VânPW4ZxJU6 VPW4ZxJU6y khôo2T7kE97ng bPW4ZxJU6iết pPW4ZxJU6hải o2T7kE97làm thếhwA3 nhwA3ào PW4ZxJU6để co2T7kE97he đPW4ZxJU6i sựPW4ZxJU6 hwA3hoang mano2T7kE97g trPW4ZxJU6ong lòngo2T7kE97, bo2T7kE97àn thwA3ay túmhwA3 PW4ZxJU6chặt lấyPW4ZxJU6 vạthwA3 áoPW4ZxJU6 đanPW4ZxJU6g rPW4ZxJU6ịn mồhwA3 hôi.

Cô hwA3y thwA3á PW4ZxJU6ở phòo2T7kE97ng pháhwA3t tho2T7kE97uốc PW4ZxJU6đưa cho2T7kE97o ahwA3nh mộthwA3 PW4ZxJU6túi PW4ZxJU6to đhwA3ủ cáPW4ZxJU6c loạhwA3i PW4ZxJU6thuốc rồo2T7kE97i o2T7kE97dặn dòhwA3: o2T7kE97- Ao2T7kE97nh nhớo2T7kE97 uốnghwA3 PW4ZxJU6theo chhwA3ỉ do2T7kE97ẫn củao2T7kE97 báPW4ZxJU6c sĩ!

Trong khwA3í ứcPW4ZxJU6 củo2T7kE97a VPW4ZxJU6ân VPW4ZxJU6y, sứPW4ZxJU6c khỏehwA3 củahwA3 GiaPW4ZxJU6ng Nho2T7kE97an rPW4ZxJU6ất tốhwA3t, chwA3ho dùPW4ZxJU6 hwA3có bịo2T7kE97 cảmo2T7kE97 cúo2T7kE97m haPW4ZxJU6y sốo2T7kE97t chwA3ao thPW4ZxJU6ì cũngPW4ZxJU6 chỉo2T7kE97 mo2T7kE97ất o2T7kE97vài ngàhwA3y lPW4ZxJU6à khPW4ZxJU6ỏi ngay.

Vân o2T7kE97Vy nhìhwA3n PW4ZxJU6vào nhữno2T7kE97g loạiPW4ZxJU6 thuốPW4ZxJU6c ởhwA3 thwA3rong túhwA3i, thwA3oàn làhwA3 nhữngo2T7kE97 loạhwA3i thuốo2T7kE97c hiếmPW4ZxJU6 gặp.

- Co2T7kE97ô chuẩo2T7kE97n bịhwA3 điPW4ZxJU6 đâu?

- Vềo2T7kE97 chwA3ông tPW4ZxJU6y PW4ZxJU6thôi!- ChwA3ô o2T7kE97nghĩ GianPW4ZxJU6g o2T7kE97Nhan chỉo2T7kE97 tio2T7kE97ện miệngo2T7kE97 hỏiPW4ZxJU6 hwA3như vậyhwA3 thPW4ZxJU6ôi nênPW4ZxJU6 cũngPW4ZxJU6 o2T7kE97thản nPW4ZxJU6hiên đáhwA3p màhwA3 khhwA3ông cầno2T7kE97 o2T7kE97suy nghĩ.

PW4ZxJU6- Đểo2T7kE97 tôPW4ZxJU6i tiễPW4ZxJU6n cô!

Đềo2T7kE97 ngho2T7kE97ị hwA3của hwA3anh qPW4ZxJU6uá bPW4ZxJU6ất ngờo2T7kE97, VânPW4ZxJU6 Vo2T7kE97y bhwA3ối rốiPW4ZxJU6 từo2T7kE97 chốPW4ZxJU6i: hwA3- KPW4ZxJU6hông cầnPW4ZxJU6 đâo2T7kE97u ano2T7kE97h GhwA3iang, lhwA3àm phiềnhwA3 o2T7kE97anh hwA3quá!- VâhwA3n VhwA3y cóPW4ZxJU6 chúto2T7kE97 khôo2T7kE97ng quPW4ZxJU6en vPW4ZxJU6ới PW4ZxJU6cách o2T7kE97xưng hôhwA3 PW4ZxJU6khách sáo2T7kE97o này.

Anh vốhwA3n hwA3quá đỗPW4ZxJU6i thPW4ZxJU6ân thươo2T7kE97ng trohwA3ng tráo2T7kE97i to2T7kE97im PW4ZxJU6cô, hwA3thế mPW4ZxJU6à gihwA3ờ hwA3lại trởhwA3 thànhhwA3 mộto2T7kE97 ngườiPW4ZxJU6 chPW4ZxJU6ẳng quhwA3en PW4ZxJU6biết. NếhwA3u nhưPW4ZxJU6 PW4ZxJU6Giang NhPW4ZxJU6an ghwA3ọi côhwA3 làPW4ZxJU6 “CôhwA3 hwA3Vân” thhwA3ì co2T7kE97ó lPW4ZxJU6ẽ côo2T7kE97 co2T7kE97ũng so2T7kE97ẽ cảhwA3m PW4ZxJU6thấy PW4ZxJU6vô cùhwA3ng xhwA3ót xPW4ZxJU6a. ThếPW4ZxJU6 nhhwA3ưng o2T7kE97cô cốo2T7kE97 gPW4ZxJU6ắng o2T7kE97kìm nPW4ZxJU6én o2T7kE97bản tho2T7kE97ân, hwA3chỉ sPW4ZxJU6ợ o2T7kE97một o2T7kE97khi kho2T7kE97ông kiềhwA3m chếo2T7kE97 đPW4ZxJU6ược PW4ZxJU6tâm trạo2T7kE97ng củahwA3 mìnPW4ZxJU6h sPW4ZxJU6ẽ o2T7kE97khiến cho2T7kE97o hwA3anh so2T7kE97ợ mấto2T7kE97 vPW4ZxJU6ía. o2T7kE97Cô phảio2T7kE97 do2T7kE97uy trìo2T7kE97 khoảPW4ZxJU6ng cáchPW4ZxJU6 nhấthwA3 địnho2T7kE97 vớiPW4ZxJU6 anhwA3h, mộtPW4ZxJU6 khhwA3oảng cáchhwA3 đủhwA3 hwA3để anPW4ZxJU6h chwA3oi côhwA3 hwA3là mộhwA3t ngườio2T7kE97 bìno2T7kE97h thường.

KhôPW4ZxJU6ng o2T7kE97có aPW4ZxJU6i biết,hwA3 hwA3anh vhwA3à co2T7kE97ô đo2T7kE97ã PW4ZxJU6cách no2T7kE97hau cảPW4ZxJU6 mPW4ZxJU6ột kiếhwA3p người.
NếhwA3u no2T7kE97hư o2T7kE97cô hwA3nói rhwA3a sựhwA3 thựcPW4ZxJU6 nàPW4ZxJU6y, khôhwA3ng nhữhwA3ng hwA3anh khwA3hông thểo2T7kE97 o2T7kE97tin mo2T7kE97à còhwA3n chwA3ho ro2T7kE97ằng o2T7kE97cô hwA3là PW4ZxJU6một chwA3on điPW4ZxJU6ên. hwA3Dường o2T7kE97như chỉPW4ZxJU6 chwA3ó o2T7kE97một mìPW4ZxJU6nh côhwA3 còno2T7kE97 mãiPW4ZxJU6 đPW4ZxJU6ắm cho2T7kE97ìm trhwA3ong nho2T7kE97ững PW4ZxJU6kí ứcPW4ZxJU6 o2T7kE97xa xPW4ZxJU6ôi. PW4ZxJU6Cô ko2T7kE97hát o2T7kE97khao đượco2T7kE97 ởhwA3 gầo2T7kE97n bo2T7kE97ên ano2T7kE97h, nhPW4ZxJU6ưng hwA3lại o2T7kE97sợ khoảnPW4ZxJU6g cáPW4ZxJU6ch thwA3rong hiệno2T7kE97 hwA3thực sẽo2T7kE97 khihwA3ến cho2T7kE97o co2T7kE97ô qhwA3uỵ o2T7kE97ngã. Vo2T7kE97ân hwA3Vy cảmPW4ZxJU6 thấyhwA3 bảno2T7kE97 thâPW4ZxJU6n mìPW4ZxJU6nh khôngo2T7kE97 hềhwA3 yo2T7kE97ếu đuhwA3ối, PW4ZxJU6cô hwA3chỉ khôno2T7kE97g muốhwA3n bịhwA3 GihwA3ang NhPW4ZxJU6an o2T7kE97làm tổnhwA3 thương,hwA3 bởio2T7kE97 vìhwA3 tronhwA3g kPW4ZxJU6í ứPW4ZxJU6c củao2T7kE97 hwA3cô, tPW4ZxJU6ất hwA3cả nhữngPW4ZxJU6 kỉPW4ZxJU6 o2T7kE97niệm củPW4ZxJU6a côo2T7kE97 vàhwA3 o2T7kE97anh đPW4ZxJU6ều vPW4ZxJU6ô cùngPW4ZxJU6 PW4ZxJU6đẹp đẽ.

- No2T7kE97ói hwA3địa chhwA3ỉ cônPW4ZxJU6g to2T7kE97y côo2T7kE97 chwA3ho tôi!

Xem o2T7kE97ra anhwA3h ấo2T7kE97y địnhhwA3 đưahwA3 o2T7kE97cô hwA3về côngPW4ZxJU6 thwA3y o2T7kE97thật rồi!

Cô ngoahwA3n nghwA3oãn nghwA3ồi vàoPW4ZxJU6 trhwA3ong hwA3xe chwA3ủa anPW4ZxJU6h, PW4ZxJU6sau hwA3đó nóPW4ZxJU6i đhwA3ịa chPW4ZxJU6ỉ cônghwA3 tPW4ZxJU6y mìnhwA3h PW4ZxJU6cho anho2T7kE97: hwA3- Đio2T7kE97 qhwA3ua CầhwA3u PW4ZxJU6W, o2T7kE97đi tPW4ZxJU6hêm mPW4ZxJU6ột đoo2T7kE97ạn hwA3nữa làhwA3 đến!o2T7kE97 o2T7kE97- NhPW4ZxJU6ìn Vâo2T7kE97n hwA3Vy tPW4ZxJU6ự nhwA3hiên thếhwA3 thôo2T7kE97i PW4ZxJU6nhưng lúco2T7kE97 no2T7kE97ày trốo2T7kE97ng ngựco2T7kE97 co2T7kE97ô đaPW4ZxJU6ng đo2T7kE97ập thìnhwA3h thịo2T7kE97ch. NhwA3hìn mo2T7kE97ình trono2T7kE97g gưhwA3ơng chiPW4ZxJU6ếu o2T7kE97hậu, PW4ZxJU6Vân o2T7kE97Vy tho2T7kE97ấy o2T7kE97hai hwA3má o2T7kE97mình đỏPW4ZxJU6 hwA3bừng lên.

Giang NhwA3han vẫnPW4ZxJU6 to2T7kE97ỏ o2T7kE97ra nPW4ZxJU6hư bìhwA3nh thường,hwA3 thPW4ZxJU6ản nPW4ZxJU6hiên nhìnPW4ZxJU6 cPW4ZxJU6ô hỏhwA3i: PW4ZxJU6- CPW4ZxJU6ầu tâyhwA3 haPW4ZxJU6y làhwA3 cầPW4ZxJU6u đông?

Vân VhwA3y đo2T7kE97ưa ánho2T7kE97 hwA3mắt mo2T7kE97ơ hồPW4ZxJU6 nhhwA3ìn rhwA3a do2T7kE97òng hwA3xe cộo2T7kE97 tậhwA3p nấo2T7kE97p ởhwA3 bêno2T7kE97 o2T7kE97ngoài, cPW4ZxJU6ố gPW4ZxJU6ắng phâPW4ZxJU6n o2T7kE97biệt đượchwA3 phưPW4ZxJU6ơng hướPW4ZxJU6ng hwA3đông tâyPW4ZxJU6 nhwA3am bắc.hwA3 Cuo2T7kE97ối chwA3ùng PW4ZxJU6cô đào2T7kE97nh mímhwA3 môPW4ZxJU6i o2T7kE97từ bPW4ZxJU6ỏ: hwA3- TôiPW4ZxJU6 o2T7kE97chỉ biPW4ZxJU6ết PW4ZxJU6là đhwA3i quo2T7kE97a cầu,o2T7kE97 rẽPW4ZxJU6 PW4ZxJU6sang bhwA3ên trPW4ZxJU6ái lPW4ZxJU6à đến.

Lần o2T7kE97này thPW4ZxJU6ì GiPW4ZxJU6ang Nhao2T7kE97n khẽPW4ZxJU6 mỉmo2T7kE97 cười,PW4ZxJU6 đôo2T7kE97i mắtPW4ZxJU6 ánhPW4ZxJU6 lênhwA3 nhữngo2T7kE97 PW4ZxJU6tia sPW4ZxJU6áng ấmo2T7kE97 áphwA3. PW4ZxJU6Vân Vo2T7kE97y cảhwA3m thấyo2T7kE97 hìnho2T7kE97 nho2T7kE97ư mìPW4ZxJU6nh đão2T7kE97 nhwA3hìn nhầPW4ZxJU6m, hoặPW4ZxJU6c cũhwA3ng chwA3ó thểPW4ZxJU6 o2T7kE97cô o2T7kE97bị ảohwA3 giác.

GianhwA3g NhaPW4ZxJU6n bhwA3iết láio2T7kE97 xo2T7kE97e, khôo2T7kE97ng bo2T7kE97iết ao2T7kE97nh PW4ZxJU6đã họo2T7kE97c láo2T7kE97i o2T7kE97xe từhwA3 ko2T7kE97hi nàoo2T7kE97. VâhwA3n o2T7kE97Vy ngồiPW4ZxJU6 bêhwA3n cạnhPW4ZxJU6 o2T7kE97nhìn ao2T7kE97nh điềuhwA3 khiểnhwA3 PW4ZxJU6xe, nhhwA3ững ngóhwA3n tPW4ZxJU6ay thPW4ZxJU6uôn dàPW4ZxJU6i đặPW4ZxJU6t lêo2T7kE97n vôo2T7kE97 lăngo2T7kE97, mo2T7kE97ùi hươo2T7kE97ng từhwA3 cơo2T7kE97 thểo2T7kE97 ahwA3nh thoaPW4ZxJU6ng thoảngo2T7kE97 đưao2T7kE97 lại.

Những kíPW4ZxJU6 ứcPW4ZxJU6 đẹphwA3 PW4ZxJU6về aPW4ZxJU6nh bPW4ZxJU6ắt đầuhwA3 nhạthwA3 nhòPW4ZxJU6a trhwA3ong cô.

Mấy nămhwA3 ko2T7kE97hông gặhwA3p, PW4ZxJU6anh đo2T7kE97ã thahwA3y đổihwA3 rấto2T7kE97 nhwA3hiều, ko2T7kE97hông go2T7kE97iống PW4ZxJU6như PW4ZxJU6cô chPW4ZxJU6ẳng cóPW4ZxJU6 chúthwA3 tiếnPW4ZxJU6 bPW4ZxJU6ộ o2T7kE97nào. Qo2T7kE97uay ngượco2T7kE97 to2T7kE97hời hwA3gian PW4ZxJU6đã mấyPW4ZxJU6 năhwA3m rồihwA3 nhưnghwA3 o2T7kE97dường hwA3như chwA3ô chẳngPW4ZxJU6 cóPW4ZxJU6 gPW4ZxJU6ì thhwA3ay đổo2T7kE97i, no2T7kE97gay cảo2T7kE97 côhwA3ng việcPW4ZxJU6 o2T7kE97hiện hwA3nay cPW4ZxJU6ũng mớo2T7kE97i lo2T7kE97àm chwA3ó gPW4ZxJU6ần bPW4ZxJU6a năm.

- Thuốo2T7kE97c nàyo2T7kE97 anPW4ZxJU6h muhwA3a hộo2T7kE97 o2T7kE97người kho2T7kE97ác hwA3à? hwA3- VâPW4ZxJU6n PW4ZxJU6Vy chwA3ố hwA3nghĩ o2T7kE97ra mo2T7kE97ột cPW4ZxJU6hủ PW4ZxJU6đề đểPW4ZxJU6 nPW4ZxJU6ói chuyện.

- hwA3Không! o2T7kE97- Câo2T7kE97u tPW4ZxJU6rả lờiPW4ZxJU6 củao2T7kE97 GPW4ZxJU6iang NhwA3han khôo2T7kE97ng hwA3nằm ngohwA3ài so2T7kE97uy nghhwA3ĩ o2T7kE97của Vâo2T7kE97n Vyo2T7kE97: o2T7kE97- PW4ZxJU6Tôi PW4ZxJU6mua hwA3cho thwA3ôi đấy!

Sao cóhwA3 thểhwA3 thhwA3ế đượchwA3? VâPW4ZxJU6n VhwA3y hwA3kinh nghwA3ạc, mo2T7kE97ột túiPW4ZxJU6 thPW4ZxJU6uốc hwA3to o2T7kE97thế nàyhwA3, mỗihwA3 lầo2T7kE97n phảPW4ZxJU6i uốnPW4ZxJU6g PW4ZxJU6bao nhiêhwA3u thwA3huốc mớio2T7kE97 đủ?

- Sợo2T7kE97 rồihwA3 phảihwA3 khôno2T7kE97g? PW4ZxJU6- AnhwA3h mPW4ZxJU6ỉm cườo2T7kE97i: PW4ZxJU6- PW4ZxJU6Tôi bìhwA3nh thwA3hường rấto2T7kE97 bậnPW4ZxJU6 rộno2T7kE97 o2T7kE97nên chẳngo2T7kE97 chwA3ó tPW4ZxJU6hời gPW4ZxJU6ian o2T7kE97đi lấyo2T7kE97 thuo2T7kE97ốc, PW4ZxJU6vì vậPW4ZxJU6y mỗPW4ZxJU6i lầno2T7kE97 đio2T7kE97 hwA3phải lấyhwA3 nhhwA3iều hPW4ZxJU6ơn mhwA3ột chút!

Vân VhwA3y đPW4ZxJU6ịnh đưPW4ZxJU6a tPW4ZxJU6ay hwA3ra hwA3lấy PW4ZxJU6túi thuốPW4ZxJU6c xPW4ZxJU6em PW4ZxJU6sao, nhưhwA3ng cuốihwA3 chwA3ùng o2T7kE97cô lạiPW4ZxJU6 hwA3rụt taPW4ZxJU6y lại.

Hai ngưhwA3ời giờo2T7kE97 đãPW4ZxJU6 PW4ZxJU6chẳng cònhwA3 co2T7kE97òn quao2T7kE97n hwA3hệ thâPW4ZxJU6n mậo2T7kE97t nhưhwA3 tPW4ZxJU6rước no2T7kE97ữa, dùo2T7kE97 gìhwA3 cũngPW4ZxJU6 chỉhwA3 lo2T7kE97à o2T7kE97người qhwA3ua đườnghwA3, ko2T7kE97hông o2T7kE97nên dhwA3ò xhwA3ét đờPW4ZxJU6i tưo2T7kE97 củhwA3a PW4ZxJU6người khhwA3ác, PW4ZxJU6nếu khônhwA3g biếto2T7kE97 đPW4ZxJU6âu hwA3lại khiếno2T7kE97 cPW4ZxJU6ho o2T7kE97anh cảo2T7kE97m tPW4ZxJU6hấy bhwA3ực bội.

GihwA3ang PW4ZxJU6Nhan no2T7kE97goảnh đầuPW4ZxJU6 sPW4ZxJU6ang o2T7kE97nhìn Vo2T7kE97ân o2T7kE97Vy, tho2T7kE97ấy PW4ZxJU6cô hwA3túm chặtPW4ZxJU6 vạhwA3t áo,o2T7kE97 o2T7kE97cố hwA3gắng PW4ZxJU6thu mo2T7kE97ình lạihwA3 cứhwA3 hwA3như thểo2T7kE97 shwA3ợ chạmhwA3 phảPW4ZxJU6i bấthwA3 cứo2T7kE97 thứPW4ZxJU6 go2T7kE97ì trêno2T7kE97 PW4ZxJU6xe củPW4ZxJU6a hwA3anh vậy.hwA3 GiaPW4ZxJU6ng Nhao2T7kE97n o2T7kE97hơi nhíuo2T7kE97 màhwA3y, PW4ZxJU6dồn hwA3sức tậphwA3 truo2T7kE97ng tPW4ZxJU6rở PW4ZxJU6lại cPW4ZxJU6on đPW4ZxJU6ường trưo2T7kE97ớc mặt:PW4ZxJU6 o2T7kE97- CPW4ZxJU6ô o2T7kE97kéo giúpPW4ZxJU6 tôiPW4ZxJU6 PW4ZxJU6cái mPW4ZxJU6àn PW4ZxJU6che no2T7kE97ắng xuốno2T7kE97g với!

VPW4ZxJU6ân VhwA3y liềno2T7kE97 đưaPW4ZxJU6 hwA3tay PW4ZxJU6ra kéohwA3 o2T7kE97cái mànhwA3 cho2T7kE97e o2T7kE97nắng xPW4ZxJU6uống. BỗPW4ZxJU6ng nhiêhwA3n hwA3một tấhwA3m o2T7kE97ảnh rớtPW4ZxJU6 xuốnghwA3 thwA3heo. BứchwA3 o2T7kE97ảnh chụPW4ZxJU6p o2T7kE97một hwA3phong cPW4ZxJU6ảnh mo2T7kE97ột đỉnhhwA3 no2T7kE97úi tuyếto2T7kE97 trắPW4ZxJU6ng xóo2T7kE97a. Bứco2T7kE97 ảnhhwA3 nPW4ZxJU6ày trướcPW4ZxJU6 đâyhwA3 ano2T7kE97h PW4ZxJU6đã từngPW4ZxJU6 chPW4ZxJU6o cPW4ZxJU6ô xem.

NhiếpPW4ZxJU6 PW4ZxJU6ảnh lo2T7kE97à hwA3sở thhwA3ích củao2T7kE97 hwA3Giang NhahwA3n, cPW4ZxJU6ô lạiPW4ZxJU6 đặcPW4ZxJU6 biPW4ZxJU6ệt to2T7kE97hích nhữngo2T7kE97 o2T7kE97bức ảPW4ZxJU6nh chụpo2T7kE97 co2T7kE97ảnh tuyếto2T7kE97 cPW4ZxJU6ủa hwA3anh. ĐâyPW4ZxJU6 lào2T7kE97 o2T7kE97bức ảnhhwA3 mào2T7kE97 PW4ZxJU6cô thío2T7kE97ch nhất.

Co2T7kE97ô nho2T7kE97ớ rằnghwA3 sao2T7kE97u kPW4ZxJU6hi GhwA3iang Nhao2T7kE97n chếPW4ZxJU6t, hwA3cô đPW4ZxJU6ã đeo2T7kE97m đốhwA3t tấto2T7kE97 cảPW4ZxJU6 nhữngo2T7kE97 bứhwA3c ảnhPW4ZxJU6 hwA3này. PW4ZxJU6Thế mo2T7kE97à hwA3giờ đPW4ZxJU6ây hwA3anh lPW4ZxJU6ại đahwA3ng giPW4ZxJU6ữ hwA3nó. ĐhwA3iều nhwA3ày khiếnPW4ZxJU6 co2T7kE97ho VânPW4ZxJU6 VPW4ZxJU6y o2T7kE97có o2T7kE97cảm PW4ZxJU6giác o2T7kE97như hPW4ZxJU6ai nhwA3gười đahwA3ng cáhwA3ch hwA3nhau cảPW4ZxJU6 mộPW4ZxJU6t o2T7kE97thế gio2T7kE97ới vậy.

- o2T7kE97Cô cóo2T7kE97 thhwA3ích không?

Vân Vo2T7kE97y o2T7kE97gật đầhwA3u: PW4ZxJU6- TrướcPW4ZxJU6 o2T7kE97đây tôihwA3 vo2T7kE97ô co2T7kE97ùng thíchhwA3 nhhwA3ững bứchwA3 hwA3ảnh PW4ZxJU6chụp cảno2T7kE97h tuyPW4ZxJU6ết trắng!

- ThhwA3ế chwA3òn PW4ZxJU6bây giờ?

- VẫnPW4ZxJU6 nPW4ZxJU6hư vậo2T7kE97y! hwA3- PW4ZxJU6Vân hwA3Vy lưPW4ZxJU6u luyếnPW4ZxJU6 cầmhwA3 bứPW4ZxJU6c ảnPW4ZxJU6h trênhwA3 tPW4ZxJU6ay, ko2T7kE97hông o2T7kE97nỡ đhwA3ặt xuống.

Anh ngoảnho2T7kE97 đPW4ZxJU6ầu hwA3lại nPW4ZxJU6hìn thẳnghwA3 vào2T7kE97o còo2T7kE97n đườnPW4ZxJU6g trướcPW4ZxJU6 mặto2T7kE97, đôiPW4ZxJU6 mắPW4ZxJU6t hwA3khẽ nhPW4ZxJU6eo lạiPW4ZxJU6: PW4ZxJU6- TôPW4ZxJU6i chwA3òn tưởnghwA3 bâyhwA3 giờo2T7kE97 tPW4ZxJU6hì hwA3không tPW4ZxJU6hích nữahwA3 chứ?

Vân hwA3Vy o2T7kE97vội vànghwA3 o2T7kE97nói: hwA3- PW4ZxJU6Có nhữnghwA3 o2T7kE97sở hwA3thích cPW4ZxJU6ó làmo2T7kE97 to2T7kE97hế nhwA3ào cũno2T7kE97g ko2T7kE97hông thểo2T7kE97 hwA3thay hwA3đổi được!

- Thếo2T7kE97 sao?

- o2T7kE97Ừ? hwA3- Vâno2T7kE97 o2T7kE97Vy lạPW4ZxJU6i mộo2T7kE97t lầhwA3n o2T7kE97nữa khẳnghwA3 định.

Giang NhPW4ZxJU6an kho2T7kE97ẽ nPW4ZxJU6hếch môio2T7kE97 cườo2T7kE97i: o2T7kE97- VhwA3ậy thhwA3ì tốt!

Vân PW4ZxJU6Vy co2T7kE97ứ cảmPW4ZxJU6 thPW4ZxJU6ấy tronhwA3g nhwA3hững câo2T7kE97u nPW4ZxJU6ói củaPW4ZxJU6 Go2T7kE97iang NhPW4ZxJU6an co2T7kE97ó ẩnPW4ZxJU6 ýPW4ZxJU6 gPW4ZxJU6ì đóhwA3, thwA3hế PW4ZxJU6nhưng o2T7kE97cô hwA3không o2T7kE97sao hiểuhwA3 nổi.PW4ZxJU6 hwA3Cô co2T7kE97hợt nhwA3hớ lạihwA3 no2T7kE97gười cohwA3n gáo2T7kE97i PW4ZxJU6ở bo2T7kE97ên cạnho2T7kE97 GihwA3ang NhahwA3n mấPW4ZxJU6y PW4ZxJU6năm trước,hwA3 cPW4ZxJU6ó thhwA3ể ahwA3nh đaPW4ZxJU6ng nóhwA3i đếno2T7kE97 côPW4ZxJU6 hwA3ấy chăng?

Vân hwA3Vy lậPW4ZxJU6t PW4ZxJU6đi lậto2T7kE97 hwA3lại bo2T7kE97ức ảnh,o2T7kE97 chwA3uối cùngo2T7kE97 cũno2T7kE97g đPW4ZxJU6ành phảihwA3 đo2T7kE97ưa hwA3nó lạiPW4ZxJU6 co2T7kE97ho GianPW4ZxJU6g NhaPW4ZxJU6n. o2T7kE97Cô đPW4ZxJU6ã cho2T7kE97ẳng còPW4ZxJU6n PW4ZxJU6quyền sởPW4ZxJU6 ho2T7kE97ữu đốio2T7kE97 vớio2T7kE97 bứPW4ZxJU6c o2T7kE97ảnh nàyPW4ZxJU6 nữao2T7kE97 rồi.

PW4ZxJU6- NếuhwA3 côo2T7kE97 thPW4ZxJU6ích tôio2T7kE97 tặngo2T7kE97 co2T7kE97ho côhwA3 đấy!

Vân Vo2T7kE97y ngạcPW4ZxJU6 nPW4ZxJU6hiên PW4ZxJU6há hốchwA3 mo2T7kE97iệng. o2T7kE97Trước đPW4ZxJU6ây cPW4ZxJU6ô từhwA3ng đòihwA3 GhwA3iang Nhao2T7kE97n phảihwA3 PW4ZxJU6cho mo2T7kE97ình bứPW4ZxJU6c ảnhhwA3 nàPW4ZxJU6y, thếPW4ZxJU6 màPW4ZxJU6 anhwA3h còPW4ZxJU6n tiếc.PW4ZxJU6 o2T7kE97Vậy PW4ZxJU6mà o2T7kE97bây giờPW4ZxJU6 anhwA3h lạihwA3 hàoo2T7kE97 phóo2T7kE97ng tặo2T7kE97ng hwA3nó cPW4ZxJU6ho o2T7kE97một nhwA3gười mhwA3à ano2T7kE97h mớiPW4ZxJU6 gặphwA3 hwA3mặt chwA3ó vàiPW4ZxJU6 lần.

- Anh….-hwA3 Co2T7kE97ô biếto2T7kE97 làPW4ZxJU6 ano2T7kE97h đo2T7kE97ã đhwA3ánh mấPW4ZxJU6t phio2T7kE97m cho2T7kE97ụp củaPW4ZxJU6 bPW4ZxJU6ức ảnhhwA3 nhwA3ày rồi,hwA3 o2T7kE97nếu nho2T7kE97ư lào2T7kE97 hwA3vậy…:- AhwA3nh tPW4ZxJU6hật so2T7kE97ự muốnhwA3 tặnghwA3 nPW4ZxJU6ó hwA3cho o2T7kE97tôi sao?

Giang NPW4ZxJU6han mỉmo2T7kE97 cười,o2T7kE97 hwA3tỏ vẻPW4ZxJU6 rhwA3ất tPW4ZxJU6hản nPW4ZxJU6hiên, nhữo2T7kE97ng hwA3ngón PW4ZxJU6tay thoPW4ZxJU6n dàiPW4ZxJU6 PW4ZxJU6nhẹ nhàngo2T7kE97 đPW4ZxJU6iều khiểnPW4ZxJU6 vo2T7kE97ô lăng:hwA3 o2T7kE97- CôhwA3 rấhwA3t hwA3thích o2T7kE97nó o2T7kE97mà! PW4ZxJU6- aPW4ZxJU6nh do2T7kE97ừng lPW4ZxJU6ại mộtPW4ZxJU6 chúhwA3t ro2T7kE97ồi hwA3nói tiếp:hwA3 o2T7kE97- Ho2T7kE97ay PW4ZxJU6là cPW4ZxJU6ô khôno2T7kE97g muốnhwA3 PW4ZxJU6nhận o2T7kE97cái gPW4ZxJU6ì hwA3từ ngưhwA3ời lạ?

Vân VhwA3y chẳngPW4ZxJU6 baPW4ZxJU6o gPW4ZxJU6iờ ngho2T7kE97ĩ rằngPW4ZxJU6 tấo2T7kE97t co2T7kE97ả hwA3những thwA3hứ đãPW4ZxJU6 mấthwA3 đihwA3 lạio2T7kE97 cóPW4ZxJU6 tho2T7kE97ể lấyPW4ZxJU6 lạihwA3 đượPW4ZxJU6c. PW4ZxJU6Cô éPW4ZxJU6p chwA3hặt bứchwA3 ảo2T7kE97nh vào2T7kE97o lồo2T7kE97ng ngựo2T7kE97c, vộo2T7kE97i o2T7kE97vàng giảiPW4ZxJU6 thícPW4ZxJU6h: o2T7kE97- Khôo2T7kE97ng phhwA3ải, tôo2T7kE97i chỉPW4ZxJU6 cảmPW4ZxJU6 thấyPW4ZxJU6 PW4ZxJU6núi cao2T7kE97o nhưPW4ZxJU6 vPW4ZxJU6ậy, anhwA3h chẳnghwA3 o2T7kE97dễ dànghwA3 gìo2T7kE97 mPW4ZxJU6ới chụphwA3 đo2T7kE97ược PW4ZxJU6bức ảnhwA3h nào2T7kE97y….- PW4ZxJU6Giang NhhwA3an đão2T7kE97 tPW4ZxJU6ừng nóihwA3 vớio2T7kE97 côhwA3, o2T7kE97để chwA3ó đhwA3ược PW4ZxJU6bức ảno2T7kE97h nàyhwA3, aPW4ZxJU6nh đãhwA3 phảo2T7kE97i o2T7kE97khổ côhwA3ng chờo2T7kE97 o2T7kE97đợi suhwA3ốt PW4ZxJU6cả đêm,PW4ZxJU6 vìo2T7kE97 hwA3thế mPW4ZxJU6à suýthwA3 cho2T7kE97út nữahwA3 anPW4ZxJU6h còo2T7kE97n bịhwA3 chếtPW4ZxJU6 cóno2T7kE97g ởhwA3 PW4ZxJU6trên đỉnhPW4ZxJU6 nhwA3úi tuyhwA3ết đó.

- LhwA3àm so2T7kE97ao co2T7kE97ô bihwA3ết đPW4ZxJU6ược ngo2T7kE97ọn núhwA3i ấyhwA3 rPW4ZxJU6ất cao?

Vân hwA3Vy sPW4ZxJU6ững ngườo2T7kE97i, co2T7kE97ô hwA3vội vo2T7kE97àng o2T7kE97giải thwA3hích mào2T7kE97 chẳPW4ZxJU6ng buồnPW4ZxJU6 suo2T7kE97y nghĩ:hwA3 hwA3- TôiPW4ZxJU6 cóo2T7kE97 mộtPW4ZxJU6 ngườio2T7kE97 bạnPW4ZxJU6 đãhwA3 từngPW4ZxJU6 đếhwA3n đó!

- o2T7kE97Anh thwA3a cũhwA3ng hwA3thích nho2T7kE97iếp ảnhwA3h à?

- Vâng!

Giano2T7kE97g NhhwA3an bậo2T7kE97t cPW4ZxJU6ười hwA3thành tiếngPW4ZxJU6: hwA3- TôPW4ZxJU6i cứhwA3 hwA3tưởng côo2T7kE97 chPW4ZxJU6ỉ biếto2T7kE97 đâyo2T7kE97 làPW4ZxJU6 mộhwA3t bứPW4ZxJU6c ảnhwA3h chụhwA3p o2T7kE97đỉnh núhwA3i, nàoo2T7kE97 ngo2T7kE97ờ côo2T7kE97 chwA3òn bPW4ZxJU6iết đưhwA3ợc cụPW4ZxJU6 to2T7kE97hể cPW4ZxJU6ả địhwA3a điểmhwA3 o2T7kE97chụp nó!

Vâo2T7kE97n VhwA3y chộto2T7kE97 dạhwA3, cho2T7kE97ẳng ngờPW4ZxJU6 PW4ZxJU6cô lo2T7kE97ại hwA3hết lầo2T7kE97n nào2T7kE97y o2T7kE97đến hwA3lần kháco2T7kE97 đểo2T7kE97 “lộhwA3 hwA3cái đuôi”hwA3 cPW4ZxJU6ủa mìno2T7kE97h. VốnPW4ZxJU6 dĩhwA3 chPW4ZxJU6ỉ o2T7kE97là mộthwA3 o2T7kE97câu nPW4ZxJU6ói o2T7kE97hết PW4ZxJU6sức hwA3bình thườnghwA3, thếhwA3 mo2T7kE97à chwA3ô cànPW4ZxJU6g gio2T7kE97ải thPW4ZxJU6ích chwA3àng rắo2T7kE97c rốio2T7kE97, chẳhwA3ng kháchwA3 gìPW4ZxJU6 “chữPW4ZxJU6a o2T7kE97lợn hwA3lành thàhwA3nh lợPW4ZxJU6n qhwA3uè”. NếuhwA3 o2T7kE97như Gio2T7kE97ang NhhwA3an PW4ZxJU6mà nóhwA3i mộPW4ZxJU6t câo2T7kE97u: “Khio2T7kE97 no2T7kE97ào rảno2T7kE97h o2T7kE97giới thhwA3iệu ahwA3nh ấyo2T7kE97 vớihwA3 thwA3ôi nhhwA3é!”, hwA3thế thìo2T7kE97 PW4ZxJU6chẳng pho2T7kE97ải hwA3cô sẽPW4ZxJU6 lo2T7kE97ộ nguyêPW4ZxJU6n hìnhhwA3 hPW4ZxJU6ay sao?

Giang NhaPW4ZxJU6n hhwA3ình nhhwA3ư đãPW4ZxJU6 thaPW4ZxJU6y đổiPW4ZxJU6 kháhwA3c trướcPW4ZxJU6 rồi,o2T7kE97 hwA3ít nhấto2T7kE97 tPW4ZxJU6hì anPW4ZxJU6h đãPW4ZxJU6 khôo2T7kE97ng còPW4ZxJU6n giốngPW4ZxJU6 o2T7kE97như GianPW4ZxJU6g NhhwA3an to2T7kE97rong kíhwA3 ứhwA3c PW4ZxJU6của cPW4ZxJU6ô. o2T7kE97Giang Nhao2T7kE97n củhwA3a hiệnPW4ZxJU6 PW4ZxJU6tại khiếnhwA3 co2T7kE97ho côo2T7kE97 o2T7kE97không thểhwA3 nắhwA3m bo2T7kE97ắt được.

- PW4ZxJU6Cô o2T7kE97có bio2T7kE97ết coPW4ZxJU6n đườnghwA3 nàyhwA3 không?

Vân hwA3Vy lắco2T7kE97 đầo2T7kE97u o2T7kE97đáp: PW4ZxJU6- Không!

GiahwA3ng NhhwA3an PW4ZxJU6đi quPW4ZxJU6a hwA3một o2T7kE97con đườngo2T7kE97 nhỏo2T7kE97 rồio2T7kE97 dừo2T7kE97ng lo2T7kE97ại: hwA3- hwA3Nhớ nhéPW4ZxJU6, o2T7kE97từ đPW4ZxJU6ây đếPW4ZxJU6n côngo2T7kE97 hwA3ty co2T7kE97ô cào2T7kE97ng PW4ZxJU6nhanh PW4ZxJU6hơn đấy!

Giờ VPW4ZxJU6ân hwA3Vy mớio2T7kE97 pháPW4ZxJU6t hPW4ZxJU6iện rhwA3a côhwA3ng hwA3ty mìnhwA3h cácho2T7kE97 chỗhwA3 nàyPW4ZxJU6 chwA3hẳng hwA3xa: hwA3- Anh….

hwA3- Trướo2T7kE97c đPW4ZxJU6ây PW4ZxJU6tôi từno2T7kE97g láihwA3 o2T7kE97xe qhwA3ua o2T7kE97đây! PW4ZxJU6- Ano2T7kE97h đão2T7kE97 thwA3ừng láo2T7kE97i xo2T7kE97e qhwA3ua PW4ZxJU6đây, sPW4ZxJU6au đhwA3ó nhhwA3ìn thPW4ZxJU6ấy mộto2T7kE97 cPW4ZxJU6ô ghwA3ái nhỏo2T7kE97 nhắno2T7kE97 đhwA3ang o2T7kE97ôm mộhwA3t o2T7kE97cái o2T7kE97túi xPW4ZxJU6ách rấthwA3 tPW4ZxJU6o, chậPW4ZxJU6m chạpPW4ZxJU6 hwA3lê bướchwA3 vềPW4ZxJU6 phíhwA3a trước.

hwA3Vân Vo2T7kE97y sữnhwA3g ngườio2T7kE97. AnhwA3h chỉo2T7kE97 nóihwA3 rằhwA3ng aPW4ZxJU6nh đãhwA3 to2T7kE97ừng điPW4ZxJU6 quo2T7kE97a đâyhwA3 tho2T7kE97ôi, tPW4ZxJU6hế mhwA3à đPW4ZxJU6ã thuộPW4ZxJU6c đườno2T7kE97g PW4ZxJU6xá hwA3hơn o2T7kE97cả mộto2T7kE97 ngườio2T7kE97 đãhwA3 họco2T7kE97 o2T7kE97ở đâyPW4ZxJU6 hPW4ZxJU6ai nămo2T7kE97 tPW4ZxJU6rời nhhwA3ư cô.

- Tôo2T7kE97i íPW4ZxJU6t kho2T7kE97i đo2T7kE97i PW4ZxJU6đường nàyPW4ZxJU6, nhàPW4ZxJU6 tôiPW4ZxJU6 ởhwA3 hưPW4ZxJU6ớng khPW4ZxJU6ác màPW4ZxJU6! PW4ZxJU6- Co2T7kE97ô nhwA3gại nhwA3gùng nói.

Hai năhwA3m no2T7kE97ay co2T7kE97ô gầno2T7kE97 no2T7kE97hư đão2T7kE97 o2T7kE97quen hwA3thuộc vớPW4ZxJU6i mPW4ZxJU6ột co2T7kE97on đường.PW4ZxJU6 ThhwA3ỉnh thoo2T7kE97ảng PW4ZxJU6lắm chwA3ô mớihwA3 PW4ZxJU6đi siêPW4ZxJU6u thị,hwA3 vhwA3ì kho2T7kE97ông o2T7kE97biết đườo2T7kE97ng nênhwA3 pho2T7kE97ải PW4ZxJU6đi vòno2T7kE97g PW4ZxJU6một PW4ZxJU6vòng o2T7kE97rất xahwA3. ChwA3ó lPW4ZxJU6ần vìhwA3 muo2T7kE97a nhiềo2T7kE97u đồhwA3 quáo2T7kE97 hwA3nên o2T7kE97cô o2T7kE97đành phảhwA3i ngồio2T7kE97 bệtPW4ZxJU6 xuốnPW4ZxJU6g đấto2T7kE97 PW4ZxJU6mà thở.

Giang Nho2T7kE97an trPW4ZxJU6ước đâPW4ZxJU6y thườPW4ZxJU6ng xhwA3uyên nho2T7kE97ắc PW4ZxJU6nhở cPW4ZxJU6ô PW4ZxJU6là đừo2T7kE97ng o2T7kE97nên mPW4ZxJU6ua qPW4ZxJU6uá nhiềo2T7kE97u đồhwA3 vPW4ZxJU6à phảPW4ZxJU6i PW4ZxJU6tìm o2T7kE97con đườo2T7kE97ng ngắhwA3n nhấto2T7kE97 vềo2T7kE97 nhà.

Có lẽ….hwA3 Vo2T7kE97ân hwA3Vy lénPW4ZxJU6 nhhwA3ìn GiaPW4ZxJU6ng NhhwA3an, chwA3ó lẽPW4ZxJU6 o2T7kE97ông trờihwA3 hwA3đã bao2T7kE97n co2T7kE97ho PW4ZxJU6cô chwA3ó cơPW4ZxJU6 hộPW4ZxJU6i quao2T7kE97y o2T7kE97ngược hwA3lại thhwA3ời giPW4ZxJU6an khônPW4ZxJU6g chwA3hỉ làPW4ZxJU6 đểhwA3 o2T7kE97Giang No2T7kE97han o2T7kE97có thhwA3ể sốno2T7kE97g tốtPW4ZxJU6 ho2T7kE97ơn mo2T7kE97à rấto2T7kE97 PW4ZxJU6có thhwA3ể cPW4ZxJU6òn tạohwA3 cơhwA3 hộio2T7kE97 cPW4ZxJU6ho PW4ZxJU6hai ngườiPW4ZxJU6 quPW4ZxJU6ay trởPW4ZxJU6 lạo2T7kE97i vhwA3ới nhau.

Tiếng chuôhwA3ng đhwA3iện thPW4ZxJU6oại vuhwA3i thwA3ai PW4ZxJU6vang lêPW4ZxJU6n. VânhwA3 Vo2T7kE97y vộihwA3 vào2T7kE97ng mởo2T7kE97 thwA3úi hwA3xách, nhhwA3ưng lPW4ZxJU6ại thấo2T7kE97y hwA3chiếc điệnhwA3 thoạPW4ZxJU6i vẫnhwA3 PW4ZxJU6im PW4ZxJU6lìm hwA3nằm đó.hwA3 LúPW4ZxJU6c nPW4ZxJU6ày chwA3ô hwA3mới ýo2T7kE97 thhwA3ức đượcPW4ZxJU6 rằnhwA3g tiếngPW4ZxJU6 chuôno2T7kE97g đo2T7kE97iện thoPW4ZxJU6ại quo2T7kE97en thuhwA3ộc ấPW4ZxJU6y khônPW4ZxJU6g phPW4ZxJU6ải lPW4ZxJU6à từo2T7kE97 máyo2T7kE97 đo2T7kE97iện thhwA3oại củhwA3a cô.

Côo2T7kE97 o2T7kE97giật mo2T7kE97ình hwA3nhớ ro2T7kE97a rằnPW4ZxJU6g o2T7kE97kể to2T7kE97ừ PW4ZxJU6sau hwA3khi GianPW4ZxJU6g NhwA3han chPW4ZxJU6ết, chuo2T7kE97ông điệnhwA3 thwA3hoại củPW4ZxJU6a hwA3cô đãPW4ZxJU6 đổio2T7kE97 thànhPW4ZxJU6 bảnhwA3 nhạcPW4ZxJU6 mhwA3à o2T7kE97Giang NhPW4ZxJU6an thícPW4ZxJU6h. PW4ZxJU6Thế o2T7kE97mà giPW4ZxJU6ờ bảno2T7kE97 nhạcPW4ZxJU6 côPW4ZxJU6 thícho2T7kE97 lhwA3ại PW4ZxJU6phát rhwA3a hwA3từ điệnhwA3 thoạiPW4ZxJU6 co2T7kE97ủa PW4ZxJU6Giang Nhan.

GiahwA3ng o2T7kE97Nhan từno2T7kE97g trêuhwA3 chọcPW4ZxJU6 PW4ZxJU6cô vo2T7kE97ì dùPW4ZxJU6ng thứPW4ZxJU6 âhwA3m nhạchwA3 ấPW4ZxJU6u hwA3trĩ nPW4ZxJU6ày, thếhwA3 hwA3mà bâPW4ZxJU6y PW4ZxJU6giờ aPW4ZxJU6nh lại….

Tro2T7kE97ong điệnhwA3 o2T7kE97thoại hwA3loáng tPW4ZxJU6hoáng vọno2T7kE97g ro2T7kE97a gPW4ZxJU6iọng nóihwA3 rấo2T7kE97t hàoPW4ZxJU6 hứPW4ZxJU6ng cPW4ZxJU6ủa aPW4ZxJU6i đhwA3ó: -CậuPW4ZxJU6 chuo2T7kE97ẩn bịo2T7kE97 kếthwA3 hPW4ZxJU6ôn PW4ZxJU6rồi khôngPW4ZxJU6? KhPW4ZxJU6ông PW4ZxJU6đợi cáio2T7kE97 ngườihwA3 khôngPW4ZxJU6 PW4ZxJU6thể khwA3ia co2T7kE97ủa cậuhwA3 nữaPW4ZxJU6 ào2T7kE97? TôiPW4ZxJU6 nóPW4ZxJU6i rồo2T7kE97i PW4ZxJU6mà, bo2T7kE97an nhwA3ãy tôiPW4ZxJU6 go2T7kE97ọi điệnPW4ZxJU6 chhwA3o PW4ZxJU6bác gáio2T7kE97, báo2T7kE97c bo2T7kE97ảo cậuhwA3 o2T7kE97sắp o2T7kE97kết hôno2T7kE97, hwA3hóa rhwA3a lhwA3à thậo2T7kE97t à?

- Ừ…-o2T7kE97 GiaPW4ZxJU6ng o2T7kE97Nhan khôPW4ZxJU6ng hềhwA3 o2T7kE97phủ địnhhwA3: hwA3- KhPW4ZxJU6i o2T7kE97nào gặpo2T7kE97 tPW4ZxJU6hì nhwA3ói hwA3chuyện tiếhwA3p nhé!

Tráo2T7kE97i PW4ZxJU6tim củaPW4ZxJU6 Vâo2T7kE97n Vo2T7kE97y độto2T7kE97 nhhwA3iên no2T7kE97hư bhwA3ị o2T7kE97bóp nghẹthwA3 o2T7kE97lại. AhwA3nh ấyo2T7kE97 cho2T7kE97uẩn bịPW4ZxJU6 kếtPW4ZxJU6 ho2T7kE97ôn rồihwA3.Anh thậtPW4ZxJU6 o2T7kE97sự sắphwA3 hwA3kết ho2T7kE97ôn rồi,o2T7kE97 hóahwA3 PW4ZxJU6ra ôhwA3ng trờihwA3 đPW4ZxJU6ang to2T7kE97rêu đùPW4ZxJU6a côhwA3. HhwA3ai ngườio2T7kE97 hwA3họ sớmhwA3 chẳnhwA3g gặp,hwA3 muhwA3ộn co2T7kE97hẳng gặp,o2T7kE97 lạPW4ZxJU6i gặpPW4ZxJU6 đúnghwA3 vPW4ZxJU6ào lhwA3úc ahwA3nh chuẩhwA3n bịPW4ZxJU6 kPW4ZxJU6ết hôn.

Giang hwA3Nhan nPW4ZxJU6gắt điệno2T7kE97 thoạihwA3. VânPW4ZxJU6 PW4ZxJU6Vy vo2T7kE97ội hwA3vàng nóPW4ZxJU6i cámo2T7kE97 ơhwA3n rồiPW4ZxJU6 mởPW4ZxJU6 PW4ZxJU6cửa PW4ZxJU6xe địPW4ZxJU6nh xuống.

- KhohwA3an đãPW4ZxJU6! PW4ZxJU6- GPW4ZxJU6iang NhahwA3n cườo2T7kE97i cườPW4ZxJU6i nóiPW4ZxJU6: o2T7kE97- PW4ZxJU6Có phPW4ZxJU6ải PW4ZxJU6cô o2T7kE97cũng PW4ZxJU6nên o2T7kE97đưa chhwA3o tPW4ZxJU6ôi mộtPW4ZxJU6 tPW4ZxJU6hứ giốPW4ZxJU6ng PW4ZxJU6như tho2T7kE97ế không?

- CáPW4ZxJU6i gì?

-Danh thiếo2T7kE97p ấy!hwA3 hwA3- APW4ZxJU6nh ngậpo2T7kE97 ngừno2T7kE97g nóihwA3: hwA3- DPW4ZxJU6ù saPW4ZxJU6o hwA3tôi cũPW4ZxJU6ng phhwA3ải biếthwA3 ngườihwA3 tôio2T7kE97 đo2T7kE97ã đưhwA3a dhwA3anh PW4ZxJU6thiếp lhwA3à aPW4ZxJU6i cho2T7kE97ứ nhỉ?

Lo2T7kE97úc hwA3này Vo2T7kE97ân VPW4ZxJU6y mPW4ZxJU6ới PW4ZxJU6sực tỉhwA3nh. CôhwA3 o2T7kE97vụng vềo2T7kE97 PW4ZxJU6lấy o2T7kE97ra mộtPW4ZxJU6 tấhwA3m do2T7kE97anh PW4ZxJU6thiếp đưaPW4ZxJU6 hwA3cho GiahwA3ng PW4ZxJU6Nhan rồiPW4ZxJU6 đứPW4ZxJU6ng gọnPW4ZxJU6 PW4ZxJU6vào lềo2T7kE97 đường,hwA3 nhìnPW4ZxJU6 chwA3hiếc hwA3xe củahwA3 PW4ZxJU6Giang hwA3Nhan đo2T7kE97ang hòahwA3 hwA3vào PW4ZxJU6dòng o2T7kE97xe cPW4ZxJU6ộ đôo2T7kE97ng PW4ZxJU6đúc hwA3trên đường.

- VâPW4ZxJU6n PW4ZxJU6Vy, PW4ZxJU6người bao2T7kE97n no2T7kE97ãy PW4ZxJU6là PW4ZxJU6ai thế?

Mãi đhwA3ến khwA3hi hwA3nghe thấo2T7kE97y tiếnghwA3 hỏPW4ZxJU6i o2T7kE97của đồngo2T7kE97 nghiệpo2T7kE97, VânhwA3 VPW4ZxJU6y mhwA3ới gihwA3ật mìo2T7kE97nh bừngPW4ZxJU6 tỉnh.

- o2T7kE97Một hwA3người bạn!

-KhônhwA3g o2T7kE97phải chứ?

- o2T7kE97Thật đo2T7kE97ấy! o2T7kE97- o2T7kE97Có lPW4ZxJU6ẽ đốihwA3 PW4ZxJU6với Go2T7kE97iang NhanhwA3, côo2T7kE97 chẳnhwA3g tho2T7kE97ể đượPW4ZxJU6c coo2T7kE97i làhwA3 mộthwA3 nghwA3ười bạn.

Gio2T7kE97ang NhaPW4ZxJU6n lấyo2T7kE97 chìo2T7kE97a khóhwA3a o2T7kE97mở cửPW4ZxJU6a, vừahwA3 điPW4ZxJU6 vào2T7kE97o phònghwA3 đão2T7kE97 ngo2T7kE97he tho2T7kE97ấy mộtPW4ZxJU6 go2T7kE97iọng nóPW4ZxJU6i rấto2T7kE97 quo2T7kE97en thuộc:o2T7kE97 hwA3- Tiểuo2T7kE97 hwA3Nguyên vhwA3ề rPW4ZxJU6ồi đấyPW4ZxJU6 à?

- Nhìno2T7kE97 hwA3con o2T7kE97xem, lớno2T7kE97 bo2T7kE97ằng PW4ZxJU6ngần hwA3này hwA3rồi o2T7kE97mà còPW4ZxJU6n PW4ZxJU6không bihwA3ết tựPW4ZxJU6 hwA3chăm so2T7kE97óc PW4ZxJU6bản PW4ZxJU6thân! PW4ZxJU6- BhwA3à GihwA3ang đo2T7kE97ang o2T7kE97mặc tạPW4ZxJU6p do2T7kE97ề từhwA3 trohwA3ng PW4ZxJU6bếp chạyPW4ZxJU6 hwA3ra, đóno2T7kE97 lPW4ZxJU6ấy cáio2T7kE97 áhwA3o khPW4ZxJU6oác trêPW4ZxJU6n taPW4ZxJU6y GiahwA3ng NhPW4ZxJU6an hwA3rồi nhhwA3íu màyPW4ZxJU6 nhìPW4ZxJU6n o2T7kE97cậu o2T7kE97con tPW4ZxJU6rai: hwA3- hwA3Có o2T7kE97phải gầno2T7kE97 đâo2T7kE97y lạo2T7kE97i làPW4ZxJU6m viPW4ZxJU6ệc vo2T7kE97ất hwA3vả qPW4ZxJU6uá khôngPW4ZxJU6? hwA3Trông cPW4ZxJU6ó vhwA3ẻ to2T7kE97âm trạno2T7kE97g khhwA3ông đượcPW4ZxJU6 tốo2T7kE97t…- nóihwA3 đếno2T7kE97 o2T7kE97đây mẹPW4ZxJU6 hwA3Giang Nhao2T7kE97n hwA3bỗng nhPW4ZxJU6íu màyhwA3: PW4ZxJU6- Cóo2T7kE97 phảPW4ZxJU6i hwA3bệnh PW4ZxJU6tim lại….

-MẹPW4ZxJU6 à…hwA3- hwA3Giang NhhwA3an cườio2T7kE97 cườio2T7kE97: o2T7kE97- ĐừnghwA3 no2T7kE97ghĩ o2T7kE97vớ vẩno2T7kE97 nữao2T7kE97, chwA3on PW4ZxJU6vừa đếnhwA3 bệnho2T7kE97 PW4ZxJU6viện kiPW4ZxJU6ểm hwA3tra PW4ZxJU6rồi, mhwA3ọi thhwA3ứ o2T7kE97đều ổno2T7kE97 hwA3cả! hwA3- Đểo2T7kE97 cPW4ZxJU6hứng mPW4ZxJU6inh hwA3cho PW4ZxJU6những PW4ZxJU6gì mo2T7kE97ình vo2T7kE97ừa nóo2T7kE97i, GiahwA3ng PW4ZxJU6Nhan cònPW4ZxJU6 đưao2T7kE97 chwA3ho mẹo2T7kE97 xPW4ZxJU6em tờhwA3 đPW4ZxJU6ơn o2T7kE97khám bệnhPW4ZxJU6 mPW4ZxJU6à hwA3bác sĩo2T7kE97 đPW4ZxJU6ã viết.

Mẹ GianPW4ZxJU6g NhahwA3n đọcPW4ZxJU6 kếto2T7kE97 quảhwA3 kiểo2T7kE97m thwA3ra củo2T7kE97a hwA3con, nụPW4ZxJU6 cưhwA3ời lPW4ZxJU6ập to2T7kE97ức nPW4ZxJU6ở trhwA3ên môi.

Trong nhPW4ZxJU6à vệo2T7kE97 siPW4ZxJU6nh, Gio2T7kE97ang NhahwA3n shwA3oi vàPW4ZxJU6o gưo2T7kE97ơng. HPW4ZxJU6ình ảhwA3nh PW4ZxJU6của ahwA3nh tronhwA3g gươhwA3ng cPW4ZxJU6ó chPW4ZxJU6út cứo2T7kE97ng nhắc,hwA3 khuôPW4ZxJU6n hwA3mặt chwA3ứ thấhwA3t thầnPW4ZxJU6 nPW4ZxJU6hư no2T7kE97gười mấtPW4ZxJU6 hồn,o2T7kE97 nhwA3ếu khhwA3ông chẳhwA3ng đếnPW4ZxJU6 mo2T7kE97ức cPW4ZxJU6ó no2T7kE97gười đếPW4ZxJU6n o2T7kE97nhà hwA3mà aPW4ZxJU6nh khônghwA3 bhwA3iết. MẹPW4ZxJU6 o2T7kE97anh cứo2T7kE97 thPW4ZxJU6ỉnh thhwA3oảng PW4ZxJU6lại o2T7kE97đến dọhwA3n dẹhwA3p hwA3nhà PW4ZxJU6cửa cPW4ZxJU6ho hwA3anh, hwA3hôm nao2T7kE97y cũngo2T7kE97 khônPW4ZxJU6g phảio2T7kE97 làPW4ZxJU6 ngoạhwA3i lệ.

PW4ZxJU6Trên o2T7kE97bàn o2T7kE97bày toàno2T7kE97 đồhwA3 ăno2T7kE97 mo2T7kE97à thườno2T7kE97g nghwA3ày o2T7kE97anh vo2T7kE97ẫn tho2T7kE97ích PW4ZxJU6ăn, thwA3hế nhưngo2T7kE97 hôhwA3m nahwA3y hwA3ăn vhwA3ào lPW4ZxJU6ại chẳnhwA3g thấPW4ZxJU6y nPW4ZxJU6gon miệhwA3ng hwA3chút no2T7kE97ào. hwA3Có lẽPW4ZxJU6 tạiPW4ZxJU6 vìhwA3 dạoo2T7kE97 nào2T7kE97y ao2T7kE97nh thhwA3ực sựo2T7kE97 quáPW4ZxJU6 bậno2T7kE97 rộn.

- MẹPW4ZxJU6 đãPW4ZxJU6 đặhwA3t o2T7kE97khách o2T7kE97sạn tổPW4ZxJU6 chứco2T7kE97 hônhwA3 lo2T7kE97ễ PW4ZxJU6cho coPW4ZxJU6n PW4ZxJU6rồi, o2T7kE97ở khách…..
MẹPW4ZxJU6 anhwA3h o2T7kE97bắt o2T7kE97đầu nPW4ZxJU6ói hwA3đến chuyPW4ZxJU6ện chuẩno2T7kE97 bịhwA3 hPW4ZxJU6ôn PW4ZxJU6lễ. hwA3Giang NPW4ZxJU6han co2T7kE97hẳng đểhwA3 hềo2T7kE97 hwA3để PW4ZxJU6tâm đếPW4ZxJU6n nhữnghwA3 hwA3gì mẹhwA3 ano2T7kE97h đao2T7kE97ng nói.

- ChwA3ác coPW4ZxJU6n kếtPW4ZxJU6 hôo2T7kE97n hwA3xong khôhwA3ng địPW4ZxJU6nh dọnPW4ZxJU6 hwA3về nhPW4ZxJU6à ởhwA3 thwA3hật à?

- Khôo2T7kE97ng ạ…PW4ZxJU6- Giao2T7kE97ng NhaPW4ZxJU6n cườiPW4ZxJU6 cPW4ZxJU6ười: PW4ZxJU6- CohwA3n queo2T7kE97n PW4ZxJU6ở hwA3riêng rồi!

- Co2T7kE97ũng phhwA3ải! o2T7kE97- PW4ZxJU6Mẹ Giao2T7kE97ng NhPW4ZxJU6an hwA3tỏ vẻo2T7kE97 rộPW4ZxJU6ng lượng:hwA3 hwA3- ThPW4ZxJU6anh niPW4ZxJU6ên o2T7kE97đều tho2T7kE97ích cóhwA3 khôngPW4ZxJU6 gihwA3an riênghwA3 tư!o2T7kE97 o2T7kE97- NóPW4ZxJU6i rồPW4ZxJU6i bPW4ZxJU6à đưPW4ZxJU6a mắthwA3 o2T7kE97nhìn khắpo2T7kE97 căPW4ZxJU6n PW4ZxJU6phòng: PW4ZxJU6- PW4ZxJU6Có co2T7kE97ần PW4ZxJU6phải shwA3ửa lạio2T7kE97 căo2T7kE97n hộPW4ZxJU6 nào2T7kE97y khwA3hông con?

Giang o2T7kE97Nhan bỏPW4ZxJU6 đôhwA3i PW4ZxJU6đũa PW4ZxJU6trên thwA3ay xo2T7kE97uống, đáhwA3p: PW4ZxJU6- KhônPW4ZxJU6g co2T7kE97ần o2T7kE97phiền po2T7kE97hức nhưo2T7kE97 vậo2T7kE97y đâo2T7kE97u mẹ!

- o2T7kE97Dù sao2T7kE97o cũPW4ZxJU6ng phảiPW4ZxJU6 muo2T7kE97a sắPW4ZxJU6m mộto2T7kE97 vàihwA3 dụngPW4ZxJU6 chwA3ụ gihwA3a đìnhhwA3 chứ….

- GầnhwA3 đâo2T7kE97y cônhwA3g PW4ZxJU6ty bPW4ZxJU6ận lắm,o2T7kE97 coo2T7kE97n khôo2T7kE97ng co2T7kE97ó hwA3thời o2T7kE97gian đâu!

- KhônPW4ZxJU6g saoo2T7kE97, hwA3để mẹhwA3 PW4ZxJU6mua giúPW4ZxJU6p hwA3con! hwA3- Mẹo2T7kE97 hwA3Giang NhPW4ZxJU6an hàoo2T7kE97 hứngo2T7kE97 nóiPW4ZxJU6. ChỉhwA3 cầo2T7kE97n coo2T7kE97n traPW4ZxJU6i hwA3chịu kếtPW4ZxJU6 hôno2T7kE97 tPW4ZxJU6hì chwA3ho dùPW4ZxJU6 PW4ZxJU6có hwA3vất hwA3vả đếPW4ZxJU6n đâuPW4ZxJU6 o2T7kE97bà cũno2T7kE97g chấpo2T7kE97 nhận.

GiahwA3ng Nhao2T7kE97n chầnhwA3 cho2T7kE97ừ mộto2T7kE97 PW4ZxJU6chút đàhwA3nh gPW4ZxJU6ật đầu,hwA3 chẳnPW4ZxJU6g no2T7kE97hẽ mẹhwA3 nóiPW4ZxJU6 gìPW4ZxJU6 ahwA3nh o2T7kE97cũng gạthwA3 o2T7kE97đi: o2T7kE97- Vâng,o2T7kE97 vấthwA3 vảPW4ZxJU6 chPW4ZxJU6o mo2T7kE97ẹ quá!

- ChwA3ái to2T7kE97hằng này,o2T7kE97 shwA3ao mhwA3à khhwA3ách sáPW4ZxJU6o vớiPW4ZxJU6 PW4ZxJU6mẹ thế!

Sau khhwA3i o2T7kE97thu dọhwA3n phòPW4ZxJU6ng bếphwA3 xo2T7kE97ong xuôhwA3i, hwA3mẹ GianPW4ZxJU6g No2T7kE97han chwA3huẩn bịPW4ZxJU6 rhwA3a PW4ZxJU6về. TrướhwA3c ko2T7kE97hi đio2T7kE97 mẹo2T7kE97 ao2T7kE97nh chPW4ZxJU6ợt nhwA3hớ rhwA3a chuo2T7kE97yện gìo2T7kE97 đó,hwA3 liềnPW4ZxJU6 ngoảnho2T7kE97 hwA3lại nỏPW4ZxJU6i: hwA3- o2T7kE97À phPW4ZxJU6ải rồi….-o2T7kE97 mPW4ZxJU6ẹ lấyhwA3 rPW4ZxJU6a mộPW4ZxJU6t PW4ZxJU6cái điệnhwA3 thhwA3oại đãPW4ZxJU6 tắto2T7kE97 máyhwA3 PW4ZxJU6ở PW4ZxJU6trong o2T7kE97túi ro2T7kE97a vo2T7kE97à nói:hwA3 hwA3- Tiểo2T7kE97u PW4ZxJU6Nguyên, cáiPW4ZxJU6 đo2T7kE97iện hwA3thoại nhwA3ày coPW4ZxJU6n đãhwA3 đểhwA3 PW4ZxJU6ở PW4ZxJU6nhà hơhwA3n mộtPW4ZxJU6 nhwA3ăm nao2T7kE97y rồi.o2T7kE97 NếuhwA3 nhưo2T7kE97 PW4ZxJU6con đPW4ZxJU6ã khôno2T7kE97g o2T7kE97dùng đếno2T7kE97 to2T7kE97hì mẹo2T7kE97 mano2T7kE97g đio2T7kE97 co2T7kE97ho ngưhwA3ời o2T7kE97ta nhé!

Giang NhaPW4ZxJU6n nhwA3gẩng đầPW4ZxJU6u nho2T7kE97ìn, chiếco2T7kE97 PW4ZxJU6điện thoạio2T7kE97 ấyhwA3 đượchwA3 bào2T7kE97y trPW4ZxJU6ong tủPW4ZxJU6 khwA3ính, hwA3anh vPW4ZxJU6ừa nhPW4ZxJU6ìn hwA3đã ưngo2T7kE97 PW4ZxJU6ý hwA3ngay. KiểuPW4ZxJU6 hwA3cách đơPW4ZxJU6n giảo2T7kE97n, vỏPW4ZxJU6 ngoào2T7kE97i o2T7kE97màu đeo2T7kE97n o2T7kE97sang trọng…o2T7kE97.không hiểuhwA3 vìhwA3 sao2T7kE97o mhwA3à ano2T7kE97h vừao2T7kE97 nhhwA3ìn thhwA3ấy hwA3nó đhwA3ã PW4ZxJU6bỏ tiPW4ZxJU6ền rPW4ZxJU6a muo2T7kE97a nóPW4ZxJU6 o2T7kE97về hwA3luôn khwA3hông so2T7kE97uy nghĩPW4ZxJU6, o2T7kE97rồi đặto2T7kE97 nPW4ZxJU6ó vào2T7kE97o chwA3hiếc tPW4ZxJU6ủ đầuhwA3 giường.

Hóa o2T7kE97ra đo2T7kE97ã đhwA3ể no2T7kE97ó ởhwA3 đóhwA3 hhwA3ơn mộtPW4ZxJU6 năPW4ZxJU6m trờhwA3i rồi,hwA3 cuốihwA3 o2T7kE97cùng vẫno2T7kE97 cho2T7kE97ỉ o2T7kE97coi lào2T7kE97 PW4ZxJU6như mộo2T7kE97t vậo2T7kE97t PW4ZxJU6để tro2T7kE97ưng bàyPW4ZxJU6 mhwA3à thôi.

o2T7kE97Chẳng mấyhwA3 chốcPW4ZxJU6 đãPW4ZxJU6 đếnhwA3 cuốhwA3i thángo2T7kE97. TrohwA3ng PW4ZxJU6buổi ho2T7kE97ọp o2T7kE97tổng kếto2T7kE97 cuốPW4ZxJU6i thánhwA3g, sPW4ZxJU6ếp hếhwA3t lờiPW4ZxJU6 kho2T7kE97en ngo2T7kE97ợi Vâo2T7kE97n Vo2T7kE97y. KPW4ZxJU6hách hànghwA3 củahwA3 PW4ZxJU6công tPW4ZxJU6y đão2T7kE97 gọiPW4ZxJU6 điệnPW4ZxJU6 đPW4ZxJU6ến hếto2T7kE97 lờio2T7kE97 kheo2T7kE97n no2T7kE97gợi vàhwA3 tỏPW4ZxJU6 PW4ZxJU6ra PW4ZxJU6vô PW4ZxJU6cùng PW4ZxJU6hài lhwA3òng vớPW4ZxJU6i tPW4ZxJU6hái đPW4ZxJU6ộ vo2T7kE97à cPW4ZxJU6hất lPW4ZxJU6ượng phụcPW4ZxJU6 vụhwA3 củo2T7kE97a côngo2T7kE97 tyPW4ZxJU6. SếphwA3 chwA3òn to2T7kE97hưởng o2T7kE97cho o2T7kE97Vân Vo2T7kE97y bhwA3a ngo2T7kE97hìn tệ.

Cô co2T7kE97òn o2T7kE97chưa hwA3được lĩhwA3nh tiềPW4ZxJU6n thwA3hì cáhwA3c đồno2T7kE97g nghihwA3ệp đãhwA3 hòo2T7kE97 rePW4ZxJU6o PW4ZxJU6đòi hwA3Vân o2T7kE97Vy phảo2T7kE97i khaohwA3. PW4ZxJU6Vừa ho2T7kE97ay ởPW4ZxJU6 trêno2T7kE97 coo2T7kE97n o2T7kE97phố hwA3gần đPW4ZxJU6ó mớPW4ZxJU6i kho2T7kE97ai trưhwA3ơng mộto2T7kE97 cửahwA3 hàngPW4ZxJU6 đồhwA3 nướng,o2T7kE97 mọio2T7kE97 nhwA3gười ahwA3i o2T7kE97nấy đềuo2T7kE97 o2T7kE97nghỉ o2T7kE97làm từo2T7kE97 sớmPW4ZxJU6 PW4ZxJU6và hwA3ra đóo2T7kE97 ngồio2T7kE97 tụo2T7kE97 thwA3ập vớiPW4ZxJU6 nhau.

Cô chwA3òn chưhwA3a hwA3được PW4ZxJU6lĩnh tiềhwA3n thìPW4ZxJU6 cáo2T7kE97c đồo2T7kE97ng nghihwA3ệp đão2T7kE97 hhwA3ò ro2T7kE97eo đòhwA3i o2T7kE97Vân VhwA3y o2T7kE97phải kho2T7kE97ao. Vo2T7kE97ừa ho2T7kE97ay ởPW4ZxJU6 o2T7kE97trên o2T7kE97con po2T7kE97hố ghwA3ần hwA3đó mhwA3ới khhwA3ai trPW4ZxJU6ương mộo2T7kE97t cửao2T7kE97 hwA3hàng đồo2T7kE97 nướnPW4ZxJU6g, mhwA3ọi ngưhwA3ời ao2T7kE97i nấhwA3y hwA3đều ngo2T7kE97hỉ làmo2T7kE97 tPW4ZxJU6ừ shwA3ớm vào2T7kE97 o2T7kE97ra hwA3đó ngồiPW4ZxJU6 tụo2T7kE97 tậpPW4ZxJU6 vớPW4ZxJU6i nhau.

Chẳng mo2T7kE97ấy hwA3khi đượchwA3 vhwA3ui vo2T7kE97ẻ thPW4ZxJU6ế nPW4ZxJU6ày, chPW4ZxJU6o PW4ZxJU6dù hwA3có hwA3mất o2T7kE97tiền cũngo2T7kE97 thấyo2T7kE97 đáng!PW4ZxJU6 DPW4ZxJU6ù go2T7kE97ì PW4ZxJU6thì đâhwA3y cũnghwA3 o2T7kE97là o2T7kE97tiền củahwA3 sếphwA3 PW4ZxJU6chứ đâPW4ZxJU6u phảio2T7kE97 tiềhwA3n cPW4ZxJU6ủa cPW4ZxJU6ô. MhwA3ọi nghwA3ười no2T7kE97gồi hwA3xung PW4ZxJU6quanh cáo2T7kE97i bàhwA3n, cụngPW4ZxJU6 lo2T7kE97i hwA3chúc mừno2T7kE97g vào2T7kE97 o2T7kE97ăn uốo2T7kE97ng nhwA3o sahwA3y. ShwA3au khhwA3i ăhwA3n uốo2T7kE97ng PW4ZxJU6xong, họhwA3 lạihwA3 o2T7kE97rủ nPW4ZxJU6hau PW4ZxJU6đến KThwA3V hát.

Nhân lúchwA3 đáPW4ZxJU6m đàhwA3n ôhwA3ng chwA3on trPW4ZxJU6ai đao2T7kE97ng hhwA3át o2T7kE97hò, mấyo2T7kE97 o2T7kE97chị eo2T7kE97m phụhwA3 nữPW4ZxJU6 liềhwA3n ngồio2T7kE97 túmPW4ZxJU6 tụmo2T7kE97 vPW4ZxJU6ới nhwA3hau hwA3buôn dưao2T7kE97 lê.

PW4ZxJU6- ThậtPW4ZxJU6 khôo2T7kE97ng ngờo2T7kE97 to2T7kE97rước khwA3hi ko2T7kE97ết hPW4ZxJU6ôn lạiPW4ZxJU6 gặhwA3p phwA3hải chuyệnPW4ZxJU6 nàyhwA3! PW4ZxJU6- PW4ZxJU6Tôn KPW4ZxJU6ì mo2T7kE97ím mhwA3ôi nhấpPW4ZxJU6 mộPW4ZxJU6t ngPW4ZxJU6ụm rượuo2T7kE97 vPW4ZxJU6ang: PW4ZxJU6- PW4ZxJU6Các o2T7kE97chị nóihwA3 xeo2T7kE97m co2T7kE97ó ko2T7kE97ì lạPW4ZxJU6 khônhwA3g, đúnhwA3g vàoo2T7kE97 lúco2T7kE97 nàPW4ZxJU6y gặo2T7kE97p lạihwA3 ano2T7kE97h ấy,PW4ZxJU6 hóhwA3a ro2T7kE97a anPW4ZxJU6h PW4ZxJU6ấy đếnhwA3 giờPW4ZxJU6 vẫnPW4ZxJU6 o2T7kE97còn cPW4ZxJU6hưa PW4ZxJU6kết hôn!

Đúng vo2T7kE97ào lúcPW4ZxJU6 chPW4ZxJU6uẩn bo2T7kE97ị nPW4ZxJU6ắm taPW4ZxJU6y vịo2T7kE97 PW4ZxJU6hôn phPW4ZxJU6u bướPW4ZxJU6c vàPW4ZxJU6o lPW4ZxJU6ễ đườngo2T7kE97 thPW4ZxJU6ì ThwA3ôn KhwA3ì lPW4ZxJU6ại tìnhhwA3 co2T7kE97ờ ghwA3ặp lạPW4ZxJU6i ngườio2T7kE97 yêPW4ZxJU6u cũ.

- ThPW4ZxJU6ế cậuo2T7kE97 địnho2T7kE97 lựao2T7kE97 chwA3họn rPW4ZxJU6a làmPW4ZxJU6 saohwA3? hwA3- PW4ZxJU6Tiểu PW4ZxJU6Thu hwA3tò PW4ZxJU6mò hỏi.

Vẻ mặtPW4ZxJU6 Tôno2T7kE97 hwA3Kì PW4ZxJU6có hwA3chút đauo2T7kE97 khổ,o2T7kE97 chỉo2T7kE97 hwA3có điềhwA3u đhwA3ây chẳngo2T7kE97 qo2T7kE97ua cho2T7kE97ỉ o2T7kE97là shwA3ự PW4ZxJU6u uhwA3ất o2T7kE97trong mộtPW4ZxJU6 vhwA3ài giâPW4ZxJU6y no2T7kE97gắn ngủi.o2T7kE97 Co2T7kE97hỉ vo2T7kE97ài gPW4ZxJU6iây hwA3sau côo2T7kE97 đhwA3ã o2T7kE97nở nụhwA3 cườihwA3 tươihwA3 ro2T7kE97ói: hwA3- Lựo2T7kE97a hwA3chọn hwA3thế nPW4ZxJU6ào? Đo2T7kE97ương nhiêno2T7kE97 làPW4ZxJU6 thwA3ôi vẫhwA3n sẽo2T7kE97 kPW4ZxJU6ết hPW4ZxJU6ôn PW4ZxJU6theo đúngo2T7kE97 kếhwA3 hoạPW4ZxJU6ch, chẳo2T7kE97ng nhẽo2T7kE97 PW4ZxJU6anh ấyo2T7kE97 độthwA3 o2T7kE97nhiên xuấto2T7kE97 ho2T7kE97iện hwA3nói o2T7kE97rằng o2T7kE97vẫn cPW4ZxJU6òn yPW4ZxJU6êu tôiPW4ZxJU6 PW4ZxJU6thì o2T7kE97tôi phảiPW4ZxJU6 PW4ZxJU6bỏ hwA3đám cướihwA3 đểhwA3 qo2T7kE97uay o2T7kE97lại PW4ZxJU6với aPW4ZxJU6nh ấyo2T7kE97 chắPW4ZxJU6c? ChhwA3o o2T7kE97dù o2T7kE97tôi cóPW4ZxJU6 yêuo2T7kE97 ahwA3nh ấyo2T7kE97 đếnPW4ZxJU6 mo2T7kE97ức nàoo2T7kE97 chwA3ũng sPW4ZxJU6ẽ khwA3hông lhwA3àm nhwA3hư vậy.PW4ZxJU6 ĐâuPW4ZxJU6 cóPW4ZxJU6 co2T7kE97òn lPW4ZxJU6à mhwA3ấy hwA3cô PW4ZxJU6bé, cậuo2T7kE97 béhwA3 PW4ZxJU6nông nổio2T7kE97 nPW4ZxJU6hư thwA3rước đâu,o2T7kE97 còo2T7kE97n cóo2T7kE97 ao2T7kE97i dáPW4ZxJU6m hwA3tin tưởPW4ZxJU6ng vàhwA3o hwA3một thứPW4ZxJU6 to2T7kE97ình yêuPW4ZxJU6 chẳnhwA3g bahwA3o giờhwA3 phôhwA3i po2T7kE97hai nPW4ZxJU6ữa PW4ZxJU6chứ? Trướo2T7kE97c đhwA3ây cậhwA3u PW4ZxJU6nói cậPW4ZxJU6u o2T7kE97thề PW4ZxJU6non hẹnPW4ZxJU6 biểo2T7kE97n o2T7kE97với mộthwA3 ngo2T7kE97ười, cảhwA3 đờiPW4ZxJU6 chỉhwA3 o2T7kE97yêu mộo2T7kE97t PW4ZxJU6mình ngPW4ZxJU6ười hwA3ấy tPW4ZxJU6hôi, o2T7kE97có lẽPW4ZxJU6 mọiPW4ZxJU6 ngườihwA3 sẽo2T7kE97 cảmhwA3 độngo2T7kE97 đếno2T7kE97 rớo2T7kE97t nưhwA3ớc mắt.hwA3 NPW4ZxJU6hưng bâyo2T7kE97 gPW4ZxJU6iờ o2T7kE97mà cPW4ZxJU6ậu hwA3nói vậhwA3y, PW4ZxJU6mọi ngườio2T7kE97 vẫno2T7kE97 so2T7kE97ẽ PW4ZxJU6rơi nướco2T7kE97 mắtPW4ZxJU6, no2T7kE97hưng o2T7kE97mà lhwA3à cườihwA3 chảyPW4ZxJU6 nưPW4ZxJU6ớc mắo2T7kE97t. hwA3Quá kPW4ZxJU6hứ PW4ZxJU6chỉ lào2T7kE97 quo2T7kE97á hwA3khứ, khôPW4ZxJU6ng tPW4ZxJU6hể đo2T7kE97ể quo2T7kE97á khứPW4ZxJU6 trhwA3ở thànho2T7kE97 vậtPW4ZxJU6 cảnPW4ZxJU6 chhwA3o tPW4ZxJU6ương PW4ZxJU6lai được!

Tiểu TPW4ZxJU6hu hwA3tiếc PW4ZxJU6nuối PW4ZxJU6thở PW4ZxJU6dài: hwA3- LẽPW4ZxJU6 nàoPW4ZxJU6 bhwA3ây gihwA3ờ ahwA3i hwA3nấy đềo2T7kE97u hwA3bị hiệno2T7kE97 PW4ZxJU6thực hóPW4ZxJU6a o2T7kE97hết rPW4ZxJU6ồi hao2T7kE97y sao?

Tôn Ko2T7kE97ì cườio2T7kE97 cườiPW4ZxJU6 nóio2T7kE97: hwA3- o2T7kE97Đây lPW4ZxJU6à hiệno2T7kE97 thực,o2T7kE97 cũnhwA3g lPW4ZxJU6à mo2T7kE97ột sựhwA3 lựahwA3 PW4ZxJU6chọn hếto2T7kE97 sứchwA3 o2T7kE97bình thường!hwA3 ChẳnghwA3 aPW4ZxJU6i muhwA3ốn PW4ZxJU6mang mPW4ZxJU6ột thứPW4ZxJU6 mơPW4ZxJU6 hPW4ZxJU6ồ rhwA3a đểo2T7kE97 đánPW4ZxJU6h cuộPW4ZxJU6c cảPW4ZxJU6 o2T7kE97đời mìnhwA3h co2T7kE97ả! MàhwA3 tìnPW4ZxJU6h yêuhwA3 lPW4ZxJU6ại PW4ZxJU6là thwA3hứ o2T7kE97mơ hwA3hồ nPW4ZxJU6hất thwA3rong hwA3cái thwA3hế PW4ZxJU6giới này!

- TìhwA3m lhwA3ại giấchwA3 PW4ZxJU6mộng tìo2T7kE97nh yêuPW4ZxJU6 chẳngPW4ZxJU6 o2T7kE97qua chỉhwA3 hwA3là mo2T7kE97ột shwA3ự hoanPW4ZxJU6g tưo2T7kE97ởng. MộhwA3ng PW4ZxJU6cũ, chẳnPW4ZxJU6g quo2T7kE97a cũnghwA3 chỉo2T7kE97 o2T7kE97là mộtPW4ZxJU6 giấchwA3 mộo2T7kE97ng mào2T7kE97 thôi!

Tôn o2T7kE97Kì nóo2T7kE97i đúnghwA3, hwA3đó hwA3chẳng quo2T7kE97a PW4ZxJU6chỉ o2T7kE97là mộto2T7kE97 giấhwA3c mơ.

VìhwA3 hôhwA3m hwA3sau co2T7kE97òn phảio2T7kE97 đihwA3 làmo2T7kE97 nênhwA3 mọio2T7kE97 ngưo2T7kE97ời hwA3vui cPW4ZxJU6hơi đPW4ZxJU6ến mườihwA3 giPW4ZxJU6ờ o2T7kE97là lụco2T7kE97 PW4ZxJU6tục go2T7kE97iải táhwA3n hPW4ZxJU6ết. VânPW4ZxJU6 Vo2T7kE97y ro2T7kE97a o2T7kE97quầy thaPW4ZxJU6nh thwA3oán rồo2T7kE97i cPW4ZxJU6ùng To2T7kE97iểu PW4ZxJU6Thu PW4ZxJU6ra bếnPW4ZxJU6 PW4ZxJU6xe buýthwA3. hwA3Ra hwA3đến hwA3bến xPW4ZxJU6e, o2T7kE97mở thwA3úi ro2T7kE97a lấyPW4ZxJU6 PW4ZxJU6tiền lPW4ZxJU6ẻ tho2T7kE97ì chwA3ô mớPW4ZxJU6i pháto2T7kE97 ho2T7kE97iện o2T7kE97ra lo2T7kE97à đhwA3iện to2T7kE97hoại củaPW4ZxJU6 PW4ZxJU6mình hwA3không cóhwA3 hwA3ở PW4ZxJU6trong túi.

- CậhwA3u hwA3nhớ PW4ZxJU6lại PW4ZxJU6cho kPW4ZxJU6ĩ vo2T7kE97ào, cPW4ZxJU6ó phảihwA3 hwA3là đểo2T7kE97 quPW4ZxJU6ên điệno2T7kE97 thoPW4ZxJU6ại ởhwA3 PW4ZxJU6KTV o2T7kE97rồi không?

Vân PW4ZxJU6Vy nhớhwA3 kĩPW4ZxJU6 hwA3lại, bahwA3n não2T7kE97y vo2T7kE97ì hwA3sợ tiếnghwA3 nhPW4ZxJU6ạc quáhwA3 ồno2T7kE97 khôno2T7kE97g thwA3hể nghPW4ZxJU6e PW4ZxJU6thấy tihwA3ếng PW4ZxJU6chuông đPW4ZxJU6iện hwA3thoại nênhwA3 cPW4ZxJU6ô đo2T7kE97ã lấyPW4ZxJU6 điPW4ZxJU6ện tPW4ZxJU6hoại PW4ZxJU6ra khhwA3ỏi túhwA3i vào2T7kE97 đểhwA3 lêo2T7kE97n ghếo2T7kE97 shwA3ô phao2T7kE97. Thếo2T7kE97 mPW4ZxJU6à lúchwA3 ro2T7kE97a vềPW4ZxJU6 côPW4ZxJU6 hwA3lại qo2T7kE97uên khônhwA3g co2T7kE97ầm theo.

- TớPW4ZxJU6 mộPW4ZxJU6t hwA3mình PW4ZxJU6quay hwA3lại đóPW4ZxJU6 lấyPW4ZxJU6 lhwA3à đượchwA3 rồi!hwA3 CậuhwA3 vềPW4ZxJU6 o2T7kE97đi, hwA3nhà cậuo2T7kE97 xa!

hwA3- PW4ZxJU6Không sPW4ZxJU6ao! PW4ZxJU6- ThwA3iểu o2T7kE97Thu túmhwA3 lhwA3ấy cáPW4ZxJU6nh tahwA3y Vâo2T7kE97n Vyo2T7kE97: o2T7kE97- TớhwA3 PW4ZxJU6đi vớPW4ZxJU6i cậu,o2T7kE97 co2T7kE97ùng lắmo2T7kE97 tPW4ZxJU6hì vo2T7kE97ề nhPW4ZxJU6à cậuhwA3 ngủPW4ZxJU6 o2T7kE97một đêmo2T7kE97 chứhwA3 gì!

PW4ZxJU6Hai PW4ZxJU6người vừao2T7kE97 PW4ZxJU6nói vừPW4ZxJU6a chạyhwA3 vhwA3ội vànghwA3 hwA3về phíhwA3a qPW4ZxJU6uán karaoPW4ZxJU6k hwA3để lhwA3ấy đio2T7kE97ện PW4ZxJU6thoại. VâPW4ZxJU6n PW4ZxJU6Vy đo2T7kE97i nhPW4ZxJU6anh đếno2T7kE97 nỗihwA3 khhwA3iến cho2T7kE97o Tiểuo2T7kE97 PW4ZxJU6Thu chạyPW4ZxJU6 đhwA3uổi o2T7kE97theo mệto2T7kE97 đếnhwA3 bởo2T7kE97 hơPW4ZxJU6i taiPW4ZxJU6: o2T7kE97- To2T7kE97iểu VyhwA3, cậPW4ZxJU6u đừngPW4ZxJU6 sốto2T7kE97 rột,hwA3 điệo2T7kE97n thwA3hoại đểPW4ZxJU6 PW4ZxJU6ở đấyPW4ZxJU6 khôno2T7kE97g mấto2T7kE97 đượco2T7kE97 đâu.o2T7kE97 BìnhhwA3 thườngo2T7kE97 cậuo2T7kE97 giữhwA3 điệno2T7kE97 to2T7kE97hoại rấhwA3t o2T7kE97kĩ, co2T7kE97ó phảio2T7kE97 làhwA3 sợo2T7kE97 ngưo2T7kE97ời PW4ZxJU6khác hwA3phát hiệhwA3n ro2T7kE97a bhwA3í mậto2T7kE97 go2T7kE97ì tronhwA3g đóo2T7kE97 khPW4ZxJU6ông hả?

Tiểu PW4ZxJU6Thu no2T7kE97ói bừahwA3 nho2T7kE97ưng lạihwA3 trPW4ZxJU6úng o2T7kE97ngay to2T7kE97im đenPW4ZxJU6 củaPW4ZxJU6 Vâo2T7kE97n Vy.

TrhwA3ong đihwA3ện thoạPW4ZxJU6i củaPW4ZxJU6 co2T7kE97ô chwA3ó cPW4ZxJU6hứa bíPW4ZxJU6 mậthwA3 khhwA3ông tho2T7kE97ể nóhwA3i chwA3ho ngườo2T7kE97i khPW4ZxJU6ác bo2T7kE97iết được.o2T7kE97 o2T7kE97Sau khPW4ZxJU6i thờiPW4ZxJU6 giPW4ZxJU6an quahwA3y nghwA3ược PW4ZxJU6trở lại,o2T7kE97cô đãhwA3 co2T7kE97hạy đếnhwA3 tro2T7kE97ước chwA3ửa nho2T7kE97à no2T7kE97hà o2T7kE97Giang NhwA3han, dùPW4ZxJU6ng PW4ZxJU6máy ảPW4ZxJU6nh hwA3chụp lạiPW4ZxJU6 mộtPW4ZxJU6 bứco2T7kE97 ảhwA3nh PW4ZxJU6của Giao2T7kE97ng NhahwA3n. PW4ZxJU6Sau ko2T7kE97hi muo2T7kE97a điệnPW4ZxJU6 tho2T7kE97oại o2T7kE97hồi đầuo2T7kE97 nhwA3ăm, PW4ZxJU6cô đãPW4ZxJU6 chuo2T7kE97yển bứhwA3c ảno2T7kE97h ấyPW4ZxJU6 o2T7kE97vào tPW4ZxJU6rong bộhwA3 nhớhwA3 hwA3máy. Ngộo2T7kE97 nPW4ZxJU6hớ cóhwA3 ngườiPW4ZxJU6 lấhwA3y đượo2T7kE97c hwA3cái máyo2T7kE97 rồo2T7kE97i o2T7kE97mở rPW4ZxJU6a xePW4ZxJU6m ảnhhwA3, pháo2T7kE97t hiệhwA3n o2T7kE97ra bứo2T7kE97c ảnPW4ZxJU6h ấy…PW4ZxJU6chắc cũnhwA3g kPW4ZxJU6hông PW4ZxJU6có vấnPW4ZxJU6 đềPW4ZxJU6 gPW4ZxJU6ì đâuo2T7kE97 nho2T7kE97ỉ? KhhwA3ông đưPW4ZxJU6ợc, chwA3ô o2T7kE97không to2T7kE97hể hwA3mạo hiểmPW4ZxJU6 no2T7kE97hư o2T7kE97vậy đượPW4ZxJU6c! CôPW4ZxJU6 no2T7kE97hất địnhwA3h phảiPW4ZxJU6 tPW4ZxJU6ìm lạihwA3 PW4ZxJU6điện thoại.o2T7kE97 ChuyệnhwA3 PW4ZxJU6này mPW4ZxJU6à đPW4ZxJU6ể o2T7kE97cho Giao2T7kE97ng PW4ZxJU6Nhan bihwA3ết đưhwA3ợc, chhwA3ắc chắPW4ZxJU6n anhwA3h hwA3sẽ chPW4ZxJU6o rằnghwA3 chwA3ô làhwA3 PW4ZxJU6một kẻPW4ZxJU6 biPW4ZxJU6ến thái,hwA3 mộhwA3t cohwA3n điên.

Trước kiPW4ZxJU6a, lúo2T7kE97c cPW4ZxJU6ô hwA3và PW4ZxJU6Giang NhwA3han co2T7kE97òn ởhwA3 bêhwA3n nhahwA3u, côhwA3 hwA3luôn thhwA3ể hiệnhwA3 nhwA3hững hwA3mặt hwA3tốt co2T7kE97ủa mìnho2T7kE97 trưhwA3ớc mặthwA3 anhPW4ZxJU6. Bo2T7kE97ây giờhwA3 mặo2T7kE97c dùo2T7kE97 khôhwA3ng PW4ZxJU6có duyêhwA3n phậnPW4ZxJU6 đượcPW4ZxJU6 ởhwA3 bênPW4ZxJU6 nhwA3hau nhưhwA3ng cũngPW4ZxJU6 khôhwA3ng thwA3hể đPW4ZxJU6ể anhwA3h cóo2T7kE97 o2T7kE97ấn tưo2T7kE97ợng xấPW4ZxJU6u vo2T7kE97ề PW4ZxJU6cô được.

- hwA3Này ano2T7kE97h! o2T7kE97- hwA3Vân VPW4ZxJU6y hwA3lao đếnhwA3 quầyo2T7kE97 thhwA3u tio2T7kE97ền: hwA3- TôiPW4ZxJU6 vừPW4ZxJU6a nPW4ZxJU6gồi ởhwA3 phPW4ZxJU6òng 30PW4ZxJU62, hìnhwA3h nhhwA3ư điệnPW4ZxJU6 thoạiPW4ZxJU6 o2T7kE97của tôihwA3 vẫnhwA3 còPW4ZxJU6n đo2T7kE97ể troPW4ZxJU6ng đóPW4ZxJU6! hwA3- Vừo2T7kE97a nóhwA3i VPW4ZxJU6ân PW4ZxJU6Vy vừahwA3 móchwA3 ro2T7kE97a hóaPW4ZxJU6 đơno2T7kE97 vừao2T7kE97 to2T7kE97hanh toán.

- Xo2T7kE97in côPW4ZxJU6 đợihwA3 PW4ZxJU6cho hwA3một chútPW4ZxJU6! ĐểhwA3 thwA3ôi hỏio2T7kE97 PW4ZxJU6nhân vhwA3iên po2T7kE97hục o2T7kE97vụ xPW4ZxJU6em sao!hwA3- PW4ZxJU6cô gáPW4ZxJU6i ởPW4ZxJU6 quầyo2T7kE97 thhwA3anh too2T7kE97án hwA3lịch so2T7kE97ự chấnPW4ZxJU6 ahwA3n PW4ZxJU6cô rồio2T7kE97 nhấchwA3 máyo2T7kE97 gọihwA3 chwA3ho nhânPW4ZxJU6 viêno2T7kE97 phwA3hục vụ.

TrốngPW4ZxJU6 ngựPW4ZxJU6c VPW4ZxJU6ân VhwA3y đậpo2T7kE97 hwA3thình PW4ZxJU6thịch, PW4ZxJU6mắt dhwA3án cho2T7kE97ặt vPW4ZxJU6ào côPW4ZxJU6 gáo2T7kE97i đứo2T7kE97ng ởo2T7kE97 quầy.
CôhwA3 gáiPW4ZxJU6 hwA3đó hwA3hỏi nPW4ZxJU6hân vio2T7kE97ên po2T7kE97hục vụo2T7kE97 vPW4ZxJU6ài chwA3âu lPW4ZxJU6à PW4ZxJU6lập tứco2T7kE97 co2T7kE97ó đáphwA3 án:
PW4ZxJU6- Nhâo2T7kE97n hwA3viên do2T7kE97ọn dẹphwA3 nóihwA3 bo2T7kE97an nãhwA3y dọnhwA3 phòPW4ZxJU6ng hwA3không nhwA3hìn thwA3hấy điệPW4ZxJU6n thohwA3ại củaPW4ZxJU6 co2T7kE97ô! o2T7kE97- PW4ZxJU6Cô gáhwA3i đóo2T7kE97 nói.

Vân hwA3Vy PW4ZxJU6vẫn khôhwA3ng hwA3nản o2T7kE97lòng: o2T7kE97- ĐiệnPW4ZxJU6 o2T7kE97thoại củhwA3a to2T7kE97ôi cóhwA3 mào2T7kE97u đhwA3en, cóhwA3 PW4ZxJU6khi lPW4ZxJU6ại rơio2T7kE97 vo2T7kE97ào o2T7kE97khe gPW4ZxJU6hế PW4ZxJU6nào đóhwA3 mPW4ZxJU6à ngPW4ZxJU6ười đóo2T7kE97 khôhwA3ng nPW4ZxJU6hìn tho2T7kE97ấy, tôio2T7kE97 chwA3ó to2T7kE97hể PW4ZxJU6lên o2T7kE97đó tìmPW4ZxJU6 PW4ZxJU6có đượPW4ZxJU6c không?

- Xo2T7kE97in lo2T7kE97ỗi côPW4ZxJU6, phòPW4ZxJU6ng 30PW4ZxJU62 hiệhwA3n giờhwA3 đão2T7kE97 cóo2T7kE97 o2T7kE97khách vàhwA3o rồihwA3, cPW4ZxJU6húng hwA3tôi phảihwA3 đo2T7kE97ược so2T7kE97ự đồngPW4ZxJU6 ýo2T7kE97 co2T7kE97ủa kháchwA3h mo2T7kE97ới dámPW4ZxJU6 cho2T7kE97o côhwA3 o2T7kE97vào !hwA3- PW4ZxJU6Cô PW4ZxJU6gái ởPW4ZxJU6 PW4ZxJU6quầy lễo2T7kE97 tâo2T7kE97n mỉmo2T7kE97 hwA3cười giảihwA3 thíchPW4ZxJU6, hwA3sau đPW4ZxJU6ó đPW4ZxJU6ưa o2T7kE97tay hwA3ra mo2T7kE97ời Vâno2T7kE97 VhwA3y nghwA3ồi PW4ZxJU6vào ghwA3hế chPW4ZxJU6ờ o2T7kE97đợi: hwA3- MhwA3ời o2T7kE97cô ngồo2T7kE97i xuốnhwA3g đâhwA3y đhwA3ợi mộto2T7kE97 cho2T7kE97út, chúngPW4ZxJU6 tôo2T7kE97i o2T7kE97đã co2T7kE97ho ngPW4ZxJU6ười vào2T7kE97o hỏio2T7kE97 rPW4ZxJU6ồi ạ!

Một cốco2T7kE97 tro2T7kE97à hPW4ZxJU6oa cúcPW4ZxJU6 o2T7kE97nóng hổo2T7kE97i đượcPW4ZxJU6 bêhwA3 đếhwA3n trướo2T7kE97c mhwA3ặt PW4ZxJU6cô, hwA3Vân PW4ZxJU6Vy chẳngo2T7kE97 buồno2T7kE97 o2T7kE97uống hwA3lấy mộtPW4ZxJU6 ngụm,hwA3 mắo2T7kE97t PW4ZxJU6cứ dáPW4ZxJU6n chặtPW4ZxJU6 vào2T7kE97o quầy.

Đáng o2T7kE97nhẽ PW4ZxJU6ra PW4ZxJU6cô khôPW4ZxJU6ng nêhwA3n lưo2T7kE97u hwA3lại ảnPW4ZxJU6h củao2T7kE97 GiPW4ZxJU6ang NhaPW4ZxJU6n. o2T7kE97Dù saPW4ZxJU6o PW4ZxJU6anh cũnPW4ZxJU6g đâuhwA3 còhwA3n hwA3là ngườihwA3 yêuo2T7kE97 củahwA3 côhwA3 nữo2T7kE97a. Côo2T7kE97 cấto2T7kE97 giữo2T7kE97 nhữhwA3ng gìPW4ZxJU6 cóPW4ZxJU6 lio2T7kE97ên PW4ZxJU6quan đếhwA3n anho2T7kE97, léo2T7kE97n lo2T7kE97út hwA3như mPW4ZxJU6ột têhwA3n ăo2T7kE97n PW4ZxJU6trộm, thếo2T7kE97 nàyPW4ZxJU6 co2T7kE97òn PW4ZxJU6ra thểhwA3 thốnghwA3 o2T7kE97gì nữaPW4ZxJU6 chứ?

NhwA3ỗi tPW4ZxJU6ương o2T7kE97tư, PW4ZxJU6sự PW4ZxJU6mong nhhwA3ớ hwA3khiến co2T7kE97ho côo2T7kE97 cóPW4ZxJU6 cảmPW4ZxJU6 PW4ZxJU6giác nho2T7kE97ư đhwA3ang lo2T7kE97àm cPW4ZxJU6huyện go2T7kE97ì to2T7kE97ội lỗi…mào2T7kE97 đốihwA3 tượnPW4ZxJU6g bhwA3ị phạmhwA3 thwA3ội lhwA3ại làPW4ZxJU6 hwA3người mhwA3à hwA3cô đão2T7kE97 thwA3hề nohwA3n hPW4ZxJU6ẹn biPW4ZxJU6ểu. NghwA3hĩ đếnPW4ZxJU6 o2T7kE97đây tráiPW4ZxJU6 tPW4ZxJU6im côhwA3 o2T7kE97chợt PW4ZxJU6đau đớno2T7kE97 nhưhwA3 hwA3bị o2T7kE97ai đóPW4ZxJU6 bPW4ZxJU6óp nghẹt.

Không hwA3biết cóPW4ZxJU6 phPW4ZxJU6ải hwA3là vPW4ZxJU6ì “cóPW4ZxJU6 tậhwA3t gPW4ZxJU6iật mìhwA3nh” hahwA3y kho2T7kE97ông mào2T7kE97 côPW4ZxJU6 co2T7kE97ứ chwA3ảm thấPW4ZxJU6y co2T7kE97ó gPW4ZxJU6ì đhwA3ó khônghwA3 lànhwA3h PW4ZxJU6đang cho2T7kE97ờ đhwA3ợi mìhwA3nh. NgộhwA3 nho2T7kE97ỡ o2T7kE97bị pháo2T7kE97t hiện…côhwA3 bio2T7kE97ết gPW4ZxJU6iải thíchhwA3 o2T7kE97thế nhwA3ào đPW4ZxJU6ây. ĐaPW4ZxJU6ng mPW4ZxJU6ải mêo2T7kE97 PW4ZxJU6nghĩ nghwA3ợi vẩnhwA3 vhwA3ơ thì….

o2T7kE97- Tho2T7kE97ưa cô…-PW4ZxJU6 o2T7kE97Cô go2T7kE97ái hwA3ở hwA3quầy lễhwA3 tâno2T7kE97 lênhwA3 tiếng:o2T7kE97 PW4ZxJU6- o2T7kE97Điện thoạiPW4ZxJU6 hwA3của cPW4ZxJU6ô đhwA3ã tìPW4ZxJU6m hwA3thấy rồi,o2T7kE97 PW4ZxJU6nhưng PW4ZxJU6vị kháchhwA3 hwA3nhặt đượPW4ZxJU6c điệno2T7kE97 thoạhwA3i củhwA3a o2T7kE97cô yêuo2T7kE97 o2T7kE97cầu đícPW4ZxJU6h dPW4ZxJU6anh co2T7kE97ô lêPW4ZxJU6n lấy!

Vừa haPW4ZxJU6y tio2T7kE97n đãhwA3 tìmhwA3 đhwA3ược đhwA3iện thhwA3oại, PW4ZxJU6Vân VPW4ZxJU6y cPW4ZxJU6hưa kịhwA3p thởhwA3 hwA3phào thPW4ZxJU6ì cPW4ZxJU6âu nPW4ZxJU6ói tiPW4ZxJU6ếp tPW4ZxJU6heo củao2T7kE97 hwA3cô pPW4ZxJU6hục vụhwA3 khwA3hiến chhwA3o VânPW4ZxJU6 o2T7kE97Vy giậtPW4ZxJU6 tPW4ZxJU6hót: hwA3- ThwA3ại sao2T7kE97o o2T7kE97lại bảo2T7kE97o đícPW4ZxJU6h dano2T7kE97h PW4ZxJU6tôi đếnhwA3 lấy?hwA3 hwA3- Vâno2T7kE97 VPW4ZxJU6y đứnghwA3 PW4ZxJU6dậy, hwA3ngần PW4ZxJU6ngừ hỏi.

Cô go2T7kE97ái đhwA3ó bìno2T7kE97h hwA3thản nóo2T7kE97i: hwA3- Cóo2T7kE97 o2T7kE97lẽ o2T7kE97là mo2T7kE97uốn lPW4ZxJU6àm hwA3quen PW4ZxJU6với hwA3cô thôio2T7kE97 ạ!

VâhwA3n VhwA3y thậto2T7kE97 sPW4ZxJU6ự khwA3hông thểPW4ZxJU6 hiểo2T7kE97u nổi,o2T7kE97 cóPW4ZxJU6 lío2T7kE97 dPW4ZxJU6o hwA3gì hwA3để phảPW4ZxJU6i lhwA3àm nhPW4ZxJU6ư vậyo2T7kE97 đâu?

hwA3- CámPW4ZxJU6 ơnPW4ZxJU6, tôPW4ZxJU6i biếtPW4ZxJU6 rồo2T7kE97i! –o2T7kE97 CôhwA3 hwA3dừng PW4ZxJU6lại mộhwA3t PW4ZxJU6lát rồio2T7kE97 hwA3nói tiếp:hwA3 hwA3- KhácPW4ZxJU6h trênPW4ZxJU6 phòo2T7kE97ng đo2T7kE97ó lhwA3à o2T7kE97nam PW4ZxJU6hay nữ?

- o2T7kE97Là no2T7kE97ữ ạ!hwA3 hwA3- CôhwA3 go2T7kE97ái o2T7kE97đó hwA3mỉm cườihwA3 đáp.

Là nữ,PW4ZxJU6 vậyPW4ZxJU6 PW4ZxJU6thì tốt.

Vân PW4ZxJU6Vy PW4ZxJU6thở phàoo2T7kE97 nhẹhwA3 nhPW4ZxJU6õm, ítPW4ZxJU6 PW4ZxJU6nhất o2T7kE97thì đấyPW4ZxJU6 PW4ZxJU6cũng khôPW4ZxJU6ng phhwA3ải làPW4ZxJU6 GihwA3ang hwA3Nhan, kho2T7kE97ông o2T7kE97phải GihwA3ang NhaPW4ZxJU6n thìo2T7kE97 thwA3ốt! Ngho2T7kE97ĩ đếnhwA3 đóo2T7kE97 VânhwA3 Vo2T7kE97y liềnPW4ZxJU6 cưhwA3ời chhwA3ế nhạo2T7kE97o bảnPW4ZxJU6 thân.hwA3 Co2T7kE97ó lẽo2T7kE97 tạo2T7kE97i vìhwA3 go2T7kE97ần PW4ZxJU6đây chwA3ô thườngPW4ZxJU6 xuyêo2T7kE97n gặpo2T7kE97 GiaPW4ZxJU6ng NPW4ZxJU6han nênPW4ZxJU6 thầo2T7kE97n o2T7kE97kinh hwA3lúc nàohwA3 co2T7kE97ũng cPW4ZxJU6ăng thhwA3ẳng. Trêo2T7kE97n PW4ZxJU6đời nhwA3ày PW4ZxJU6làm ghwA3ì cóPW4ZxJU6 chuyệno2T7kE97 thwA3rùng hợhwA3p đếhwA3n no2T7kE97hư vậPW4ZxJU6y, chẳhwA3ng nhẽhwA3 GianhwA3g NhhwA3an lo2T7kE97úc nàhwA3o cũhwA3ng xhwA3uất hiệnPW4ZxJU6 hwA3ở nhữPW4ZxJU6ng nơhwA3i PW4ZxJU6cô đến?

Vân hwA3Vy vhwA3à TiểuPW4ZxJU6 ThhwA3u cùnghwA3 đhwA3i hwA3vào thahwA3ng máyhwA3 hwA3theo ngườiPW4ZxJU6 phụchwA3 vụ.
TrPW4ZxJU6ong thano2T7kE97g o2T7kE97máy đanhwA3g o2T7kE97phát bảnhwA3 nhwA3hạc rấhwA3t thịhwA3nh hàPW4ZxJU6nh. TiểPW4ZxJU6u Tho2T7kE97u chwA3ũng lẩmPW4ZxJU6 bẩmo2T7kE97 hátPW4ZxJU6 thehwA3o, thếhwA3 no2T7kE97hưng Vâo2T7kE97n Vo2T7kE97y cPW4ZxJU6hẳng chwA3ó bụnghwA3 dạPW4ZxJU6 nàoPW4ZxJU6 mhwA3à nghhwA3e nữahwA3. PW4ZxJU6Sau PW4ZxJU6khi lấPW4ZxJU6y đượcPW4ZxJU6 PW4ZxJU6điện thoạhwA3i, việo2T7kE97c đầhwA3u tihwA3ên mào2T7kE97 cPW4ZxJU6ô phảio2T7kE97 lào2T7kE97m lo2T7kE97à xhwA3óa o2T7kE97bức ảo2T7kE97nh củao2T7kE97 Gio2T7kE97ang Nhao2T7kE97n đi.o2T7kE97 o2T7kE97Qua lầno2T7kE97 o2T7kE97này hwA3cô đãhwA3 o2T7kE97rút hwA3ra đượchwA3 PW4ZxJU6bài họcPW4ZxJU6 xươnghwA3 máu.

Trong pho2T7kE97òng vhwA3ọng hwA3ra tiếngPW4ZxJU6 chwA3ười hwA3nói o2T7kE97ồn àhwA3o. Co2T7kE97ô phụco2T7kE97 vụo2T7kE97 lo2T7kE97ễ o2T7kE97phép gõo2T7kE97 cPW4ZxJU6ửa rồihwA3 đẩyPW4ZxJU6 cửhwA3a bướco2T7kE97 vào.

VânPW4ZxJU6 VPW4ZxJU6y cònPW4ZxJU6 chưaPW4ZxJU6 kPW4ZxJU6ịp hwA3nói o2T7kE97mục đPW4ZxJU6ích đếnPW4ZxJU6 hwA3đây PW4ZxJU6thì mộtPW4ZxJU6 côo2T7kE97 gáio2T7kE97 tócPW4ZxJU6 dàihwA3 đo2T7kE97ã PW4ZxJU6ngoảnh đầuPW4ZxJU6 PW4ZxJU6lại PW4ZxJU6nhìn o2T7kE97cô. Co2T7kE97ô PW4ZxJU6ta co2T7kE97ó mộto2T7kE97 đôhwA3i mắtPW4ZxJU6 o2T7kE97to tròo2T7kE97n nhưhwA3 mPW4ZxJU6ắt o2T7kE97nai, PW4ZxJU6lúc cưo2T7kE97ời o2T7kE97trên mPW4ZxJU6á cóPW4ZxJU6 hiệo2T7kE97n hwA3ra hao2T7kE97i co2T7kE97ái PW4ZxJU6má lúo2T7kE97m rấto2T7kE97 o2T7kE97sâu. o2T7kE97Ánh mắPW4ZxJU6t củahwA3 PW4ZxJU6cô o2T7kE97ta dừnghwA3 lạio2T7kE97 PW4ZxJU6trên mặto2T7kE97 hwA3Tiểu Tho2T7kE97u khPW4ZxJU6oảng hhwA3ai giâPW4ZxJU6y ro2T7kE97ồi lậpo2T7kE97 tứcPW4ZxJU6 dáhwA3n hwA3chặt vàoPW4ZxJU6 mo2T7kE97ặt VânPW4ZxJU6 Vy.

Hai bêPW4ZxJU6n no2T7kE97hìn nhaPW4ZxJU6u mấtPW4ZxJU6 vàiPW4ZxJU6 hwA3giây, hwA3đột nhiêhwA3n Vo2T7kE97ân VPW4ZxJU6y cảmPW4ZxJU6 thấyPW4ZxJU6 khuônhwA3 mặtPW4ZxJU6 nàyo2T7kE97 o2T7kE97quen quo2T7kE97en nhưno2T7kE97g nhấo2T7kE97t tho2T7kE97ời côo2T7kE97 khhwA3ông tPW4ZxJU6hể nhớhwA3 rhwA3a PW4ZxJU6đã gặpPW4ZxJU6 hwA3ở đâu.

- Thậto2T7kE97 PW4ZxJU6sự rPW4ZxJU6ất xhwA3in o2T7kE97lỗi PW4ZxJU6vì đhwA3ã làhwA3m phPW4ZxJU6iền o2T7kE97các hwA3bạn! PW4ZxJU6- Nếuo2T7kE97 nhwA3hư đốihwA3 phươngo2T7kE97 đhwA3ã khôno2T7kE97g PW4ZxJU6lên tPW4ZxJU6iếng thìo2T7kE97 VPW4ZxJU6ân hwA3Vy đànho2T7kE97 phảiPW4ZxJU6 lhwA3ịch sựo2T7kE97 o2T7kE97cất lời.

- hwA3Không so2T7kE97ao! hwA3- Co2T7kE97ô hwA3gái tóo2T7kE97c dàihwA3 xino2T7kE97h đhwA3ẹp đo2T7kE97i đếnPW4ZxJU6 o2T7kE97trước mặo2T7kE97t VhwA3ân Vo2T7kE97y, chìhwA3a PW4ZxJU6cái đPW4ZxJU6iện thoạihwA3 rhwA3a trưPW4ZxJU6ớc mặo2T7kE97t o2T7kE97cô: o2T7kE97- o2T7kE97Cô xePW4ZxJU6m xPW4ZxJU6em đâyPW4ZxJU6 cóPW4ZxJU6 phảiPW4ZxJU6 đio2T7kE97ện o2T7kE97thoại củaPW4ZxJU6 co2T7kE97ô không?

Chiếc điệnPW4ZxJU6 thhwA3oại hwA3màu đenPW4ZxJU6, trPW4ZxJU6ên đhwA3ó hwA3có trehwA3o mhwA3ột cáPW4ZxJU6i mo2T7kE97óc điệno2T7kE97 thoo2T7kE97ại cóhwA3 hìPW4ZxJU6nh quảPW4ZxJU6 cầPW4ZxJU6u o2T7kE97thủy tino2T7kE97h lóno2T7kE97g lánh.

Thật hwA3không no2T7kE97gờ o2T7kE97có thểo2T7kE97 tìmo2T7kE97 hwA3thấy PW4ZxJU6cái điệPW4ZxJU6n PW4ZxJU6thoại củhwA3a mìhwA3nh dễPW4ZxJU6 dàPW4ZxJU6ng đếno2T7kE97 nhhwA3ư vậy.hwA3 VâPW4ZxJU6n o2T7kE97Vy mỉo2T7kE97m cPW4ZxJU6ười PW4ZxJU6đáp: PW4ZxJU6- Đúo2T7kE97ng o2T7kE97là củahwA3 tôi!

Cô go2T7kE97ái đóo2T7kE97 no2T7kE97heo nho2T7kE97eo mắo2T7kE97t hỏihwA3: o2T7kE97- ThậtPW4ZxJU6 hwA3sự lo2T7kE97à hwA3của co2T7kE97ô ư?

Vân PW4ZxJU6Vy nhPW4ZxJU6ìn hwA3cô tPW4ZxJU6a bằngo2T7kE97 áhwA3nh o2T7kE97mắt ko2T7kE97hó hiểu,hwA3 lẽo2T7kE97 nàoPW4ZxJU6 PW4ZxJU6cô PW4ZxJU6lại nPW4ZxJU6hận bừo2T7kE97a đihwA3ện thohwA3ại o2T7kE97của ngườihwA3 kháo2T7kE97c PW4ZxJU6là củo2T7kE97a mình?

- Vậy,PW4ZxJU6 co2T7kE97ái hwA3này o2T7kE97thì saohwA3? o2T7kE97- Nhữno2T7kE97g ngónPW4ZxJU6 thwA3ay trhwA3ắng PW4ZxJU6nõn PW4ZxJU6lại giơo2T7kE97 ro2T7kE97a mhwA3ột hwA3chiếc o2T7kE97điện thPW4ZxJU6oại khác.

Mo2T7kE97ột chiPW4ZxJU6ếc điệPW4ZxJU6n thwA3hoại giốnghwA3 hệtPW4ZxJU6, đPW4ZxJU6iều khiPW4ZxJU6ến PW4ZxJU6cho ngườhwA3i khwA3hác kho2T7kE97ông tPW4ZxJU6hể ngờhwA3 đếno2T7kE97 o2T7kE97đó lào2T7kE97 nPW4ZxJU6gay cảhwA3 o2T7kE97cái mhwA3óc đeoo2T7kE97 PW4ZxJU6điện thoạio2T7kE97 cũo2T7kE97ng go2T7kE97iống hệt.

hwA3Trên hwA3đời lạPW4ZxJU6i cóhwA3 chuyệhwA3n tro2T7kE97ùng hợpo2T7kE97 thếo2T7kE97 sao?

- CPW4ZxJU6hẳng tro2T7kE97ách hwA3mà côPW4ZxJU6 lạiPW4ZxJU6 nhậno2T7kE97 nhầo2T7kE97m, baPW4ZxJU6n đầuo2T7kE97 tôo2T7kE97i cũPW4ZxJU6ng nhậPW4ZxJU6n nhầmPW4ZxJU6 đấy!

Vân hwA3Vy ngâPW4ZxJU6y hwA3người khhwA3ông bo2T7kE97iết PW4ZxJU6phải làmo2T7kE97 sao.

- Chiếco2T7kE97 điệhwA3n thoạhwA3i nào2T7kE97y lào2T7kE97 củaPW4ZxJU6 chồPW4ZxJU6ng PW4ZxJU6chưa o2T7kE97cưới mPW4ZxJU6ua co2T7kE97ho tôPW4ZxJU6i, o2T7kE97còn cáio2T7kE97 mPW4ZxJU6óc đePW4ZxJU6o điệPW4ZxJU6n thoạiPW4ZxJU6 o2T7kE97này tôihwA3 o2T7kE97với chồngo2T7kE97 chưPW4ZxJU6a cướihwA3 mớio2T7kE97 cùngo2T7kE97 đio2T7kE97 chọnPW4ZxJU6 o2T7kE97gần đâPW4ZxJU6y !PW4ZxJU6- CPW4ZxJU6ô PW4ZxJU6ta khPW4ZxJU6ẽ mấpPW4ZxJU6 hwA3máy môiPW4ZxJU6, áno2T7kE97h o2T7kE97mắt chwA3hăm chúPW4ZxJU6 nhwA3hìn VâPW4ZxJU6n Vyo2T7kE97, dườngPW4ZxJU6 nhưPW4ZxJU6 muo2T7kE97ốn tho2T7kE97ăm dòhwA3 điềuo2T7kE97 hwA3gì đóhwA3 từPW4ZxJU6 chwA3ô: o2T7kE97- Điềuo2T7kE97 khiếnPW4ZxJU6 o2T7kE97cho thwA3ôi hwA3bất nPW4ZxJU6gờ no2T7kE97hất lạhwA3i PW4ZxJU6là…- chwA3ô thwA3a ấnPW4ZxJU6 vào2T7kE97o bhwA3àn phhwA3ím, màPW4ZxJU6n ho2T7kE97ình sáo2T7kE97ng lên,hwA3 shwA3au đóo2T7kE97 PW4ZxJU6giơ o2T7kE97ra trướco2T7kE97 mặto2T7kE97 o2T7kE97Vân Vy.

Tiểuo2T7kE97 PW4ZxJU6Thu kiPW4ZxJU6nh ngạco2T7kE97 “A”hwA3 lhwA3ên mộthwA3 tiếnghwA3. BhwA3ức ảno2T7kE97h củhwA3a Giano2T7kE97g hwA3Nhan hwA3đã hihwA3ện lPW4ZxJU6ên màhwA3n ho2T7kE97ình. TiPW4ZxJU6m Vâno2T7kE97 PW4ZxJU6Vy nhwA3hư PW4ZxJU6thắt lại.

-Cô o2T7kE97có to2T7kE97hể nóiPW4ZxJU6 co2T7kE97ho tôihwA3 bhwA3iết đâyhwA3 o2T7kE97là ao2T7kE97i không?

Cô hwA3chưa bhwA3ao hwA3giờ PW4ZxJU6dám lo2T7kE97àm PW4ZxJU6việc PW4ZxJU6xấu, PW4ZxJU6bởi vhwA3ì sPW4ZxJU6ợ mộto2T7kE97 ngPW4ZxJU6ày PW4ZxJU6sẽ o2T7kE97bị ngườiPW4ZxJU6 khwA3hác vhwA3ạch trầPW4ZxJU6n. Thếo2T7kE97 mPW4ZxJU6à o2T7kE97hôm no2T7kE97ay, đốio2T7kE97 mặto2T7kE97 PW4ZxJU6với côPW4ZxJU6 gáPW4ZxJU6i hwA3này, PW4ZxJU6cô lạhwA3i thhwA3ấy bấto2T7kE97 lựcPW4ZxJU6 vàPW4ZxJU6 sợo2T7kE97 hPW4ZxJU6ãi hwA3như mộhwA3t PW4ZxJU6tên ko2T7kE97ẻ chwA3ắp bhwA3ị o2T7kE97bắt tạiPW4ZxJU6 trận.

Tất cảo2T7kE97 hwA3những hwA3người nghwA3ồi tronhwA3g phwA3hòng đhwA3ều hướngPW4ZxJU6 mhwA3ắt o2T7kE97về phíaPW4ZxJU6 côhwA3. VPW4ZxJU6ân VhwA3y hoaPW4ZxJU6ng o2T7kE97mang nhìnPW4ZxJU6 vhwA3ào đôihwA3 mắthwA3 tứPW4ZxJU6c tốihwA3 PW4ZxJU6đang nhìo2T7kE97n hwA3thẳng PW4ZxJU6vào o2T7kE97mặt mìnho2T7kE97 kihwA3a, PW4ZxJU6cô khôngPW4ZxJU6 thểo2T7kE97 nPW4ZxJU6ói vớPW4ZxJU6i mọio2T7kE97 ngườio2T7kE97 trêo2T7kE97n hwA3thế giớihwA3 nhwA3ày rằng,o2T7kE97 đâyhwA3 hwA3chính lhwA3à ngườo2T7kE97i yêuo2T7kE97 củahwA3 hwA3cô, lào2T7kE97 nhwA3gười PW4ZxJU6đã chhwA3ết đio2T7kE97 giờo2T7kE97 đượcPW4ZxJU6 sốno2T7kE97g lạo2T7kE97i no2T7kE97hờ tho2T7kE97ời PW4ZxJU6gian PW4ZxJU6quay ngưhwA3ợc trởo2T7kE97 lại..

Thấy hwA3Vân VhwA3y kPW4ZxJU6hông no2T7kE97ói năngPW4ZxJU6 go2T7kE97ì, o2T7kE97đối phươno2T7kE97g càngPW4ZxJU6 tỏo2T7kE97 rPW4ZxJU6a hunhwA3g hăng.

o2T7kE97- Tạio2T7kE97 sahwA3o o2T7kE97cô lạPW4ZxJU6i o2T7kE97có PW4ZxJU6ảnh chồngPW4ZxJU6 chưaPW4ZxJU6 chwA3ưới co2T7kE97ủa tôi?

- Ho2T7kE97ai ngườihwA3 o2T7kE97quen biếthwA3 nho2T7kE97au à?

TrưPW4ZxJU6ớc ho2T7kE97ai hwA3câu PW4ZxJU6hỏi đầyPW4ZxJU6 tínhhwA3 cPW4ZxJU6hất vấPW4ZxJU6n này,hwA3 Vâno2T7kE97 PW4ZxJU6Vy cPW4ZxJU6òn chwA3hưa kịPW4ZxJU6p trPW4ZxJU6ả lờiPW4ZxJU6 tho2T7kE97ì TiểuhwA3 hwA3Thu đãPW4ZxJU6 hwA3nổi quạuo2T7kE97 lên:o2T7kE97 hwA3- o2T7kE97Này, cPW4ZxJU6ô làmhwA3 cPW4ZxJU6ái trhwA3ò gPW4ZxJU6ì o2T7kE97thế hhwA3ả? TronPW4ZxJU6g điệPW4ZxJU6n to2T7kE97hoại cPW4ZxJU6ủa PW4ZxJU6Vân VPW4ZxJU6y cóo2T7kE97 hwA3ảnh o2T7kE97của ahwA3i tPW4ZxJU6hì PW4ZxJU6liên o2T7kE97quan PW4ZxJU6gì đếno2T7kE97 cô.hwA3 Côo2T7kE97 trảhwA3 điệnPW4ZxJU6 tPW4ZxJU6hoại lạhwA3i PW4ZxJU6cho chPW4ZxJU6úng tôio2T7kE97 thhwA3ì chwA3húng o2T7kE97tôi cảmPW4ZxJU6 ơnPW4ZxJU6 chwA3ô. CòPW4ZxJU6n nếo2T7kE97u cPW4ZxJU6ô co2T7kE97ứ thhwA3ích bắhwA3t nạthwA3 ngườiPW4ZxJU6 khác,hwA3 thwA3ôi nóhwA3i co2T7kE97ho o2T7kE97cô biết,hwA3 chúnPW4ZxJU6g tôo2T7kE97i kPW4ZxJU6hông hwA3dễ bo2T7kE97ắt nạo2T7kE97t đâu!

Tiểuo2T7kE97 Tho2T7kE97u vhwA3ừa o2T7kE97nói dứto2T7kE97 lờio2T7kE97 tho2T7kE97ì mấo2T7kE97y PW4ZxJU6cô gPW4ZxJU6ái o2T7kE97ban nãyo2T7kE97 vẫnPW4ZxJU6 cònPW4ZxJU6 mảiPW4ZxJU6 hwA3mê hhwA3át hhwA3ò liềnhwA3 bo2T7kE97ỏ o2T7kE97micro hwA3xuống, cầmo2T7kE97 hwA3một cốco2T7kE97 hwA3nước hwA3đá đhwA3i vềo2T7kE97 hwA3phía hPW4ZxJU6ai người:hwA3 o2T7kE97- NóhwA3i PW4ZxJU6chuyện vớPW4ZxJU6i loo2T7kE97ại ngườiPW4ZxJU6 nàyhwA3 o2T7kE97thì cầPW4ZxJU6n go2T7kE97ì phảihwA3 lhwA3ịch o2T7kE97sự?- dứto2T7kE97 lờo2T7kE97i o2T7kE97cô tPW4ZxJU6a đPW4ZxJU6ưa hwA3tay lo2T7kE97ên, hPW4ZxJU6ất thẳPW4ZxJU6ng o2T7kE97cốc nướco2T7kE97 vàPW4ZxJU6o mặto2T7kE97 haPW4ZxJU6i người.

LhwA3úc VânPW4ZxJU6 VhwA3y kịpPW4ZxJU6 phảnPW4ZxJU6 ứo2T7kE97ng lạio2T7kE97 o2T7kE97thì đãhwA3 qhwA3uá muộo2T7kE97n. MặPW4ZxJU6c hwA3dù o2T7kE97cô đão2T7kE97 no2T7kE97é ngPW4ZxJU6ười đPW4ZxJU6i PW4ZxJU6nhưng nửPW4ZxJU6a bhwA3ên mặto2T7kE97 củhwA3a côPW4ZxJU6 vẫnPW4ZxJU6 PW4ZxJU6lĩnh tro2T7kE97ọn co2T7kE97ốc nưo2T7kE97ớc lạnh.PW4ZxJU6 BộPW4ZxJU6 dạnPW4ZxJU6g củPW4ZxJU6a co2T7kE97ô lPW4ZxJU6úc nàhwA3y trôngo2T7kE97 o2T7kE97thật hwA3thê thảm.

Cô phPW4ZxJU6ục vụhwA3 tho2T7kE97ấy tìhwA3nh hìhwA3nh PW4ZxJU6không hwA3ổn liềno2T7kE97 cầmo2T7kE97 máyPW4ZxJU6 o2T7kE97bộ đàmPW4ZxJU6 lPW4ZxJU6ên gọi.

Các o2T7kE97nhân PW4ZxJU6viên phPW4ZxJU6ục vhwA3ụ hwA3xung qo2T7kE97uanh đấyhwA3 hwA3bỗng hwA3chốc kéo.o2T7kE97 Đâyo2T7kE97 hwA3là PW4ZxJU6lần tho2T7kE97ứ hwA3hai PW4ZxJU6trong thPW4ZxJU6áng VhwA3ân hwA3Vy phảo2T7kE97i chứnhwA3g kiếno2T7kE97 cảhwA3nh o2T7kE97tượng hỗnhwA3 loạno2T7kE97 nàhwA3y. Nhữo2T7kE97ng khwA3hách PW4ZxJU6đến háPW4ZxJU6t ởPW4ZxJU6 pPW4ZxJU6hòng bênhwA3 đềuo2T7kE97 o2T7kE97mở PW4ZxJU6cửa ngóo2T7kE97 sanPW4ZxJU6g o2T7kE97nghe PW4ZxJU6ngóng o2T7kE97tình o2T7kE97hình PW4ZxJU6rồi chPW4ZxJU6ỉ chỏPW4ZxJU6, PW4ZxJU6bàn tán….

- KhanhwA3g DiPW4ZxJU6, rốtPW4ZxJU6 chwA3uộc cóhwA3 chuyệno2T7kE97 o2T7kE97gì tho2T7kE97ế?- hwA3Đám bạnhwA3 co2T7kE97ủa PW4ZxJU6cô hwA3gái tóPW4ZxJU6c dào2T7kE97i o2T7kE97bắt đhwA3ầu xôPW4ZxJU6n xao.

Hóa rhwA3a cáhwA3i cPW4ZxJU6ô gáo2T7kE97i tóchwA3 do2T7kE97ài PW4ZxJU6ấy têo2T7kE97n hwA3là KhPW4ZxJU6ang DiPW4ZxJU6, nhwA3gay PW4ZxJU6cả cáiPW4ZxJU6 tPW4ZxJU6ên củao2T7kE97 côo2T7kE97 o2T7kE97ta chwA3ũng haPW4ZxJU6y hơPW4ZxJU6n tênhwA3 củo2T7kE97a hwA3cô rấhwA3t nhiều.o2T7kE97 PW4ZxJU6Vân PW4ZxJU6Vy ngoảPW4ZxJU6nh mặPW4ZxJU6t PW4ZxJU6lại nPW4ZxJU6hìn vàhwA3o khuhwA3ôn mặo2T7kE97t cPW4ZxJU6ủa cPW4ZxJU6ô gáiPW4ZxJU6 têPW4ZxJU6n KhanhwA3g DhwA3i kia…..

Chẳng trácPW4ZxJU6h mPW4ZxJU6à mớihwA3 nhìPW4ZxJU6n thấyPW4ZxJU6 chwA3ô thwA3a, VhwA3ân o2T7kE97Vy đãPW4ZxJU6 chwA3ảm thấyPW4ZxJU6 hwA3rất quenhwA3. HPW4ZxJU6óa rPW4ZxJU6a bPW4ZxJU6ọn hhwA3ọ PW4ZxJU6đã hwA3gặp nhhwA3au từPW4ZxJU6 trướco2T7kE97. CôhwA3 thwA3a PW4ZxJU6chính lPW4ZxJU6à hwA3cô gáiPW4ZxJU6 xiPW4ZxJU6nh đẹo2T7kE97p hwA3đã xuấhwA3t hiệo2T7kE97n bênhwA3 cạno2T7kE97h Gio2T7kE97ang NhPW4ZxJU6an ngàyo2T7kE97 hômhwA3 đó.

Tiểu Tho2T7kE97u vhwA3ội vo2T7kE97àng go2T7kE97iúp VhwA3ân VhwA3y o2T7kE97lau sạo2T7kE97ch nPW4ZxJU6hững giọPW4ZxJU6t nướco2T7kE97 đanhwA3g hwA3tong tỏngPW4ZxJU6 nhỏo2T7kE97 xuốnghwA3 từPW4ZxJU6 máPW4ZxJU6i tócPW4ZxJU6 côPW4ZxJU6 rồio2T7kE97 kéoPW4ZxJU6 taPW4ZxJU6y cPW4ZxJU6ô nóPW4ZxJU6i: o2T7kE97- TiểhwA3u VhwA3y, chúngo2T7kE97 to2T7kE97a đihwA3 thwA3hôi, quânhwA3 o2T7kE97tử trảhwA3 thùhwA3 mo2T7kE97ười nămPW4ZxJU6 cũno2T7kE97g ko2T7kE97hông muộn!

PW4ZxJU6Hai nhhwA3ân vo2T7kE97iên phụo2T7kE97c vụPW4ZxJU6 đứnghwA3 chặnPW4ZxJU6 thwA3rước mặthwA3 hwA3cô hwA3nói:- ChwA3hi bằo2T7kE97ng hwA3hai PW4ZxJU6cô hãhwA3y tPW4ZxJU6ránh đo2T7kE97i trướcPW4ZxJU6 đi!

Trong tìno2T7kE97h trạnhwA3g hwA3này….có thểo2T7kE97 làPW4ZxJU6 PW4ZxJU6do bao2T7kE97n nãyhwA3 côPW4ZxJU6 o2T7kE97uống rượhwA3u vano2T7kE97g nêo2T7kE97n bhwA3ây gihwA3ờ chấtPW4ZxJU6 mhwA3en mớio2T7kE97 pháhwA3t táo2T7kE97c.Hoặc cũngo2T7kE97 co2T7kE97ó to2T7kE97hể hwA3là do2T7kE97o trPW4ZxJU6ong lPW4ZxJU6òng chwA3ảm thấyhwA3 ấmPW4ZxJU6 ứchwA3 nPW4ZxJU6ên VPW4ZxJU6ân VPW4ZxJU6y chẳngPW4ZxJU6 buồhwA3n đểPW4ZxJU6 hwA3ý đếno2T7kE97 nhữngPW4ZxJU6 PW4ZxJU6lời kPW4ZxJU6huyên co2T7kE97an o2T7kE97của nghwA3ười phụcPW4ZxJU6 vụPW4ZxJU6. ThwA3ình PW4ZxJU6yêu củaPW4ZxJU6 o2T7kE97cô vớio2T7kE97 GiaPW4ZxJU6ng Nhan…PW4ZxJU6vốn dĩPW4ZxJU6 chwA3ô đão2T7kE97 PW4ZxJU6rất hPW4ZxJU6ạnh phúo2T7kE97c, hPW4ZxJU6ạnh phúhwA3c thwA3ới mứco2T7kE97 muốnhwA3 tuhwA3yên o2T7kE97bố vớhwA3i tấthwA3 o2T7kE97cả o2T7kE97mọi ngưo2T7kE97ời o2T7kE97ở trêo2T7kE97n thếPW4ZxJU6 PW4ZxJU6giới nào2T7kE97y, thếhwA3 mo2T7kE97à PW4ZxJU6bây giờ…..

Vân VhwA3y hwA3đi gạto2T7kE97 taPW4ZxJU6y ngườihwA3 pho2T7kE97ục PW4ZxJU6vụ rhwA3a, PW4ZxJU6đi thẳo2T7kE97ng hwA3đến trướco2T7kE97 mặtPW4ZxJU6 Kho2T7kE97ang PW4ZxJU6Di lấyhwA3 điệnhwA3 thoạihwA3 củo2T7kE97a PW4ZxJU6mình rồo2T7kE97i nhìo2T7kE97n thẳPW4ZxJU6ng o2T7kE97vào mắhwA3t o2T7kE97cô thwA3a o2T7kE97mà hwA3nói: o2T7kE97- ĐâyhwA3 lo2T7kE97à bạnPW4ZxJU6 tPW4ZxJU6rai củao2T7kE97 tPW4ZxJU6ôi! PW4ZxJU6- GiọngPW4ZxJU6 nhwA3ói khônhwA3g cứnPW4ZxJU6g rắPW4ZxJU6n nhưnghwA3 cũnPW4ZxJU6g chẳhwA3ng mềPW4ZxJU6m mỏng.

NgọhwA3n lửhwA3a PW4ZxJU6tứ o2T7kE97tối thwA3rong lònPW4ZxJU6g đhwA3ối phươo2T7kE97ng bỗnPW4ZxJU6g cPW4ZxJU6hốc bùPW4ZxJU6ng hwA3lên: hwA3- PW4ZxJU6Bạn tro2T7kE97ai côo2T7kE97 PW4ZxJU6á? o2T7kE97Đây o2T7kE97rõ ràngo2T7kE97 o2T7kE97là chồngo2T7kE97 cho2T7kE97ưa cướihwA3 của….

- ThwA3ôi o2T7kE97với bạhwA3n thwA3rai tôiPW4ZxJU6 o2T7kE97quen o2T7kE97nhau PW4ZxJU6đã năhwA3m no2T7kE97ăm rồhwA3i! hwA3- Vâo2T7kE97n VhwA3y tPW4ZxJU6iện to2T7kE97ay mởhwA3 lịchPW4ZxJU6 ởo2T7kE97 o2T7kE97trong điệPW4ZxJU6n o2T7kE97thoại raPW4ZxJU6: -Tro2T7kE97ên đóhwA3 cònPW4ZxJU6 cóhwA3 PW4ZxJU6ghi nghwA3ày hwA3sinh nhậthwA3 chwA3ủa aPW4ZxJU6nh ấyPW4ZxJU6 vớiPW4ZxJU6 nhữnPW4ZxJU6g nhwA3gày kỉPW4ZxJU6 niệmPW4ZxJU6 củhwA3a o2T7kE97chúng tôi!

- Chúno2T7kE97g tôhwA3i dPW4ZxJU6ự địPW4ZxJU6nh sPW4ZxJU6ẽ kếto2T7kE97 hôno2T7kE97 vàoo2T7kE97 PW4ZxJU6ngày o2T7kE9710 tháno2T7kE97g 1PW4ZxJU60 o2T7kE97năm 2010.

-Tôi khônghwA3 bPW4ZxJU6iết hwA3ban nãPW4ZxJU6y co2T7kE97ô nóiPW4ZxJU6 làhwA3 chwA3ó hwA3ý gìhwA3…- Co2T7kE97ô đưao2T7kE97 điệhwA3n to2T7kE97hoại hwA3ra tPW4ZxJU6rước mặto2T7kE97 KhwA3hang DhwA3i: hwA3- PhPW4ZxJU6ím PW4ZxJU6số mộto2T7kE97 PW4ZxJU6là o2T7kE97phím gọihwA3 o2T7kE97tắt o2T7kE97cho ao2T7kE97nh hwA3ấy, nPW4ZxJU6ếu hwA3như co2T7kE97ô cònPW4ZxJU6 nPW4ZxJU6ghi vấnhwA3 hwA3thì hwA3cứ gPW4ZxJU6ọi điệnPW4ZxJU6 chhwA3o anhwA3h ấyPW4ZxJU6 mhwA3à hỏi!
VẻhwA3 mặthwA3 củaPW4ZxJU6 Ko2T7kE97hang o2T7kE97Di lúPW4ZxJU6c nhwA3ày o2T7kE97khá kìPW4ZxJU6 lạhwA3. Vẻo2T7kE97 mặto2T7kE97 ấo2T7kE97y khônhwA3g pho2T7kE97ải PW4ZxJU6là hwA3vẻ mặtPW4ZxJU6 PW4ZxJU6của mộto2T7kE97 ngườio2T7kE97 đanPW4ZxJU6g thwA3ức đếPW4ZxJU6n hwA3phát điêno2T7kE97 lo2T7kE97ên, o2T7kE97thế hwA3nên Vo2T7kE97ân o2T7kE97Vy co2T7kE97ho ro2T7kE97ằng rấo2T7kE97t cPW4ZxJU6ó thểPW4ZxJU6 cáhwA3i hwA3cô Kho2T7kE97ang Do2T7kE97i nàhwA3y vhwA3ốn do2T7kE97ĩ cũo2T7kE97ng khhwA3ông dámo2T7kE97 kPW4ZxJU6hẳng o2T7kE97định ngườio2T7kE97 tronPW4ZxJU6g ảnhhwA3 chío2T7kE97nh lhwA3à hwA3Giang Nhan.

NếuhwA3 hwA3không hwA3thì KhPW4ZxJU6ang Do2T7kE97i đão2T7kE97 khônghwA3 thPW4ZxJU6ử o2T7kE97thăm dòo2T7kE97 bằo2T7kE97ng cáchhwA3 no2T7kE97ói chuyệhwA3n vớiPW4ZxJU6 co2T7kE97ô. ChỉPW4ZxJU6 chwA3ó đPW4ZxJU6iều PW4ZxJU6những ghwA3ì đao2T7kE97ng xảyhwA3 rhwA3a khôo2T7kE97ng gihwA3ống PW4ZxJU6như nhữngo2T7kE97 go2T7kE97ì PW4ZxJU6cô to2T7kE97a monhwA3g muốn,PW4ZxJU6 bởiPW4ZxJU6 vhwA3ì hwA3đám bạo2T7kE97n PW4ZxJU6của chwA3ô đãPW4ZxJU6 PW4ZxJU6quá PW4ZxJU6bức xhwA3úc trướhwA3c nhữhwA3ng o2T7kE97câu nhwA3ói PW4ZxJU6của ThwA3iểu o2T7kE97Thu, làPW4ZxJU6m cPW4ZxJU6ho mọio2T7kE97 chPW4ZxJU6uyện tPW4ZxJU6rở PW4ZxJU6nên vPW4ZxJU6ô chwA3ùng hwA3tồi tệ.

QPW4ZxJU6ua cho2T7kE97uyện xhwA3ảy PW4ZxJU6ra quáPW4ZxJU6 độtPW4ZxJU6 ngộhwA3t nàyhwA3, PW4ZxJU6cô bắthwA3 đầo2T7kE97u tio2T7kE97n o2T7kE97rằng hwA3chỉ cầnhwA3 hwA3dũng cảm,o2T7kE97 PW4ZxJU6cứng cPW4ZxJU6ỏi đốPW4ZxJU6i mhwA3ặt vhwA3ới mọihwA3 chuyhwA3ện PW4ZxJU6là cóo2T7kE97 thểo2T7kE97 PW4ZxJU6“thay đổiPW4ZxJU6 càno2T7kE97 khôn”.hwA3 o2T7kE97Dù PW4ZxJU6thế nào2T7kE97o cPW4ZxJU6ô cũnhwA3g PW4ZxJU6phải chwA3ó PW4ZxJU6niềm tPW4ZxJU6in vPW4ZxJU6ới chPW4ZxJU6ính mình.

- ChắPW4ZxJU6c lo2T7kE97à hwA3bởi o2T7kE97vì hwA3có néthwA3 giốngPW4ZxJU6 nhaPW4ZxJU6u quPW4ZxJU6á đấyo2T7kE97 mo2T7kE97à!- KhhwA3ang DhwA3i co2T7kE97hớp o2T7kE97chớp mắthwA3, giọnhwA3g no2T7kE97ói nho2T7kE97ư hwA3có PW4ZxJU6vẻ đùaPW4ZxJU6 vui.

TrhwA3ước o2T7kE97sự nhwA3hượng bộo2T7kE97 củahwA3 Kho2T7kE97ang o2T7kE97Di, hwA3đám bạnhwA3 củahwA3 co2T7kE97ô cũo2T7kE97ng PW4ZxJU6lập tứco2T7kE97 “hạhwA3 hỏa”.PW4ZxJU6 NhhwA3ân lúco2T7kE97 bọno2T7kE97 hwA3họ vẫo2T7kE97n hwA3còn PW4ZxJU6đang dhwA3o dự,PW4ZxJU6 Vâo2T7kE97n VPW4ZxJU6y lPW4ZxJU6iền kPW4ZxJU6éo TiểhwA3u ThPW4ZxJU6u o2T7kE97ra khwA3hỏi phòng.

Đã rhwA3a đếno2T7kE97 bênPW4ZxJU6 no2T7kE97goài rồPW4ZxJU6i màPW4ZxJU6 o2T7kE97trống ngựcPW4ZxJU6 PW4ZxJU6Vân VPW4ZxJU6y vPW4ZxJU6ẫn cònhwA3 đậpo2T7kE97 thìnhPW4ZxJU6 thịch.o2T7kE97 Ởo2T7kE97 no2T7kE97hững nơiPW4ZxJU6 đôngPW4ZxJU6 ngườio2T7kE97 kho2T7kE97ông no2T7kE97ên gâyo2T7kE97 chuPW4ZxJU6yện ồPW4ZxJU6n ào2T7kE97o, nPW4ZxJU6hưng PW4ZxJU6ai màPW4ZxJU6 bo2T7kE97iết đượcPW4ZxJU6 PW4ZxJU6nhỡ đâuhwA3 chwA3ô PW4ZxJU6vừa o2T7kE97ra đếo2T7kE97n bênPW4ZxJU6 ngoài,o2T7kE97 KPW4ZxJU6hang Do2T7kE97i đãhwA3 dẫnPW4ZxJU6 o2T7kE97theo đáo2T7kE97m bạno2T7kE97 huhwA3ng dữo2T7kE97 củahwA3 PW4ZxJU6cô PW4ZxJU6ta đuổio2T7kE97 theoo2T7kE97. ChẳnghwA3 PW4ZxJU6ai chịuo2T7kE97 dễhwA3 dào2T7kE97ng o2T7kE97bỏ o2T7kE97qua mọihwA3 chuyệno2T7kE97 nhưo2T7kE97 hwA3thế no2T7kE97ày cả.o2T7kE97 Cho2T7kE97o dùo2T7kE97 chwA3hỉ o2T7kE97là nghPW4ZxJU6i o2T7kE97vấn thìo2T7kE97 hwA3cũng pPW4ZxJU6hải hỏPW4ZxJU6i o2T7kE97cho rõPW4ZxJU6 rànghwA3 chứ.

Vân PW4ZxJU6Vy vốnhwA3 o2T7kE97định PW4ZxJU6ra đếno2T7kE97 PW4ZxJU6KTV sPW4ZxJU6ẽ lậpPW4ZxJU6 thwA3ức bPW4ZxJU6ắt xo2T7kE97e chuồPW4ZxJU6n thẳng.hwA3 TPW4ZxJU6hành pho2T7kE97ố o2T7kE97lớn nhhwA3ư vậyhwA3, hwA3khả nănhwA3g hwA3chạm mặto2T7kE97 o2T7kE97nhau củaPW4ZxJU6 PW4ZxJU6hai ngưhwA3ời cũnPW4ZxJU6g khôngo2T7kE97 nhiều.PW4ZxJU6 Hơo2T7kE97n nữao2T7kE97 o2T7kE97chỉ cầhwA3n o2T7kE97cô hwA3ta vo2T7kE97ề nhàPW4ZxJU6 hwA3tìm GiahwA3ng PW4ZxJU6Nhan o2T7kE97đối chất,hwA3 phhwA3át ho2T7kE97iện hwA3Giang NhahwA3n chẳPW4ZxJU6ng chwA3ó gìo2T7kE97 lPW4ZxJU6ạ thườhwA3ng thìPW4ZxJU6 cơnhwA3 o2T7kE97sóng gióPW4ZxJU6 nàhwA3y sẽo2T7kE97 qhwA3ua đhwA3i no2T7kE97gay thôPW4ZxJU6i. NPW4ZxJU6ào hwA3ai PW4ZxJU6ngờ, to2T7kE97axi gihwA3ờ PW4ZxJU6này PW4ZxJU6khó PW4ZxJU6mà bắthwA3 đưPW4ZxJU6ợc. HahwA3i ngườiPW4ZxJU6 đứngo2T7kE97 hơnhwA3 nửao2T7kE97 to2T7kE97iếng đồngo2T7kE97 hwA3hồ mào2T7kE97 PW4ZxJU6vẫn kho2T7kE97ông bo2T7kE97ắt đượo2T7kE97c xe.

Nếu biếto2T7kE97 sớmPW4ZxJU6 nhưPW4ZxJU6 o2T7kE97vậy tPW4ZxJU6hì côPW4ZxJU6 đão2T7kE97 hwA3ra hwA3bến o2T7kE97xe bắPW4ZxJU6t xo2T7kE97e buýto2T7kE97 cPW4ZxJU6ho rồihwA3! Vâo2T7kE97n o2T7kE97Vy liPW4ZxJU6ên to2T7kE97ục nhìhwA3n lạio2T7kE97 phíahwA3 o2T7kE97sau lưno2T7kE97g. PW4ZxJU6Nếu o2T7kE97cứ hwA3thế PW4ZxJU6này ko2T7kE97hông bhwA3iết chừng….hwA3.đang địhwA3nh khwA3éo Tiểuo2T7kE97 To2T7kE97hu o2T7kE97ra bo2T7kE97ến o2T7kE97xe buýhwA3t hwA3thì độtPW4ZxJU6 nhhwA3iên mộto2T7kE97 chiếcPW4ZxJU6 PW4ZxJU6xe hơihwA3 PW4ZxJU6đỗ xịPW4ZxJU6ch to2T7kE97rước mặthwA3 o2T7kE97hai người.

- PW4ZxJU6Vân VyhwA3!- chwA3ánh cửao2T7kE97 xhwA3e o2T7kE97từ từPW4ZxJU6 kéPW4ZxJU6o xuốhwA3ng, aPW4ZxJU6nh cPW4ZxJU6úi đầuo2T7kE97 o2T7kE97nhìn rhwA3a ngoàiPW4ZxJU6 nói:hwA3 o2T7kE97- Lêno2T7kE97 o2T7kE97xe hwA3đi, PW4ZxJU6anh đưPW4ZxJU6a PW4ZxJU6em về!

Vân hwA3Vy cóhwA3 nPW4ZxJU6gần ngừPW4ZxJU6 mộtPW4ZxJU6 láo2T7kE97t mPW4ZxJU6ới mo2T7kE97ở chwA3ửa ro2T7kE97a PW4ZxJU6ngồi vào2T7kE97o tPW4ZxJU6rong xeo2T7kE97, ngoảhwA3nh đPW4ZxJU6ầu lạhwA3i mỉmhwA3 co2T7kE97ười PW4ZxJU6ái ngạihwA3 vớiPW4ZxJU6 TiểuPW4ZxJU6 TPW4ZxJU6hu. ChiếchwA3 xhwA3e laPW4ZxJU6o đPW4ZxJU6i to2T7kE97rên đường,hwA3 hwA3cô vẫnhwA3 khônghwA3 quPW4ZxJU6ên no2T7kE97hìn lPW4ZxJU6ại chwA3ửa PW4ZxJU6quán KTVo2T7kE97, thầhwA3m thPW4ZxJU6ở phàoo2T7kE97 nhẹo2T7kE97 nhõm.

Những giọtPW4ZxJU6 nướcPW4ZxJU6 vẫo2T7kE97n tPW4ZxJU6í táco2T7kE97h rPW4ZxJU6ơi xuốngPW4ZxJU6 o2T7kE97từ mPW4ZxJU6ái hwA3tóc cô.hwA3 Bộo2T7kE97 hwA3dạng củahwA3 PW4ZxJU6cô lúhwA3c no2T7kE97ày quảhwA3 PW4ZxJU6thực o2T7kE97quá thêo2T7kE97 thảmhwA3. ChwA3ô ghwA3iống hệto2T7kE97 nhưhwA3 o2T7kE97một cPW4ZxJU6on vịo2T7kE97t o2T7kE97xấu xhwA3í. GihwA3ang PW4ZxJU6Nhan bâPW4ZxJU6y gihwA3ờ tuyệtPW4ZxJU6 đốo2T7kE97i khôngPW4ZxJU6 tPW4ZxJU6ừ bỏo2T7kE97 mộthwA3 KhwA3hang hwA3Di hwA3xinh đPW4ZxJU6ẹp đểo2T7kE97 đếnhwA3 vớPW4ZxJU6i PW4ZxJU6cô, đhwA3em lòngPW4ZxJU6 PW4ZxJU6yêu thươnghwA3 mPW4ZxJU6ột nPW4ZxJU6gười quhwA3á đỗihwA3 bìo2T7kE97nh thườno2T7kE97g hwA3như côhwA3, mộo2T7kE97t chwA3ô gáhwA3i bìnhPW4ZxJU6 thườnhwA3g lo2T7kE97ại PW4ZxJU6lớn tuổiPW4ZxJU6. hwA3Cô thậhwA3t sựo2T7kE97 khônPW4ZxJU6g nênPW4ZxJU6 cóPW4ZxJU6 o2T7kE97những ảoo2T7kE97 to2T7kE97ưởng nhwA3hư to2T7kE97hế này!

- NóhwA3i chwA3ho hwA3anh biếPW4ZxJU6t nhàPW4ZxJU6 eo2T7kE97m o2T7kE97ở đâu?

NếPW4ZxJU6u nhưPW4ZxJU6 kPW4ZxJU6hông phảihwA3 ahwA3nh cấtPW4ZxJU6 tihwA3ếng hwA3hỏi PW4ZxJU6thì cóo2T7kE97 o2T7kE97lẽ cPW4ZxJU6ô o2T7kE97vẫn mảio2T7kE97 đắmhwA3 chìo2T7kE97m troo2T7kE97ng dònhwA3g suo2T7kE97y nghPW4ZxJU6ĩ mo2T7kE97ông lo2T7kE97ung o2T7kE97của mìPW4ZxJU6nh. VPW4ZxJU6ân Vo2T7kE97y ngoảno2T7kE97h đầuhwA3 PW4ZxJU6sang nhwA3hìn chủhwA3 nhwA3hân củhwA3a chiếcPW4ZxJU6 o2T7kE97xe. Ao2T7kE97nh to2T7kE97a hwA3cũng o2T7kE97đang no2T7kE97hìn côPW4ZxJU6 chămo2T7kE97 chú.

Nếu nPW4ZxJU6hư khwA3hông phảio2T7kE97 gặpPW4ZxJU6 pPW4ZxJU6hải PW4ZxJU6hoàn hwA3cảnh nào2T7kE97y hwA3thì o2T7kE97có lẽPW4ZxJU6 cPW4ZxJU6ả đPW4ZxJU6ời co2T7kE97ô cũPW4ZxJU6ng shwA3ẽ ko2T7kE97hông ngồihwA3 o2T7kE97lên chiếcPW4ZxJU6 xPW4ZxJU6e này.

Lúc nào2T7kE97y co2T7kE97ô mớiPW4ZxJU6 ghwA3iật PW4ZxJU6mình nhớPW4ZxJU6 o2T7kE97ra lo2T7kE97à phPW4ZxJU6ải nóihwA3 cPW4ZxJU6ám ơhwA3n: PW4ZxJU6- hwA3Cám ơnPW4ZxJU6 o2T7kE97anh Triệuo2T7kE97! o2T7kE97Nhà tôo2T7kE97i hwA3ở khwA3hu phío2T7kE97a no2T7kE97am, anhwA3h chwA3ứ đhwA3i thehwA3o coPW4ZxJU6n đưhwA3ờng PW4ZxJU6này, PW4ZxJU6tìm mộthwA3 bếnhwA3 to2T7kE97àu đo2T7kE97iện o2T7kE97ngầm đểhwA3 hwA3tôi PW4ZxJU6xuống o2T7kE97xe làPW4ZxJU6 được!

- hwA3Muộn lắmPW4ZxJU6 rồPW4ZxJU6i, đo2T7kE97ể aPW4ZxJU6nh đưao2T7kE97 hwA3em vềhwA3 nhà!

o2T7kE97- KhônghwA3 cầnhwA3 phhwA3iền phwA3hức thếPW4ZxJU6 đâuPW4ZxJU6 ạ!

PW4ZxJU6- VânPW4ZxJU6 Vy…-PW4ZxJU6 TrhwA3iệu Dươngo2T7kE97 hơiPW4ZxJU6 dừnghwA3 lạihwA3 mộto2T7kE97 láPW4ZxJU6t rồhwA3i nóio2T7kE97 tiếp:o2T7kE97 PW4ZxJU6- Cóo2T7kE97 thểPW4ZxJU6 đừo2T7kE97ng khPW4ZxJU6ách sáohwA3 hwA3với ahwA3nh nhưPW4ZxJU6 vậyo2T7kE97 không?
To2T7kE97riệu DươhwA3ng nPW4ZxJU6ói PW4ZxJU6như khẩnhwA3 co2T7kE97ầu khwA3hiến cho2T7kE97o VâPW4ZxJU6n VPW4ZxJU6y hwA3cảm o2T7kE97thấy cóhwA3 hơhwA3i áhwA3i hwA3ngại. Bo2T7kE97an nãhwA3y cònhwA3 o2T7kE97vội vàno2T7kE97g hwA3leo lhwA3ên xhwA3e co2T7kE97ủa nPW4ZxJU6gười tPW4ZxJU6a, thếPW4ZxJU6 PW4ZxJU6mà bâyo2T7kE97 PW4ZxJU6giờ lo2T7kE97ại đòPW4ZxJU6i nPW4ZxJU6hanh nhano2T7kE97h chóno2T7kE97g chónhwA3g xuốPW4ZxJU6ng xePW4ZxJU6. PW4ZxJU6Xét co2T7kE97ả vhwA3ề tìnPW4ZxJU6h hwA3lẫn vhwA3ề lo2T7kE97í hwA3thì côo2T7kE97 cũnPW4ZxJU6g khôngo2T7kE97 nêhwA3n o2T7kE97từ chốhwA3i mão2T7kE97i nhhwA3ư thếPW4ZxJU6 nPW4ZxJU6ày. hwA3Nếu PW4ZxJU6như đão2T7kE97 hwA3không thểPW4ZxJU6 xuốnghwA3 xo2T7kE97e thìo2T7kE97 o2T7kE97cô đo2T7kE97ành hwA3phải hwA3ngoan nghwA3oãn ngồhwA3i lạihwA3 nóiPW4ZxJU6 chuyện.

- HPW4ZxJU6ôm nahwA3y thhwA3ật trùnghwA3 hợp!

- ĐúnghwA3 vậy,hwA3 tôPW4ZxJU6i cũPW4ZxJU6ng o2T7kE97cùng vớio2T7kE97 PW4ZxJU6mấy ngPW4ZxJU6ười PW4ZxJU6bạn đhwA3ến đo2T7kE97ây hPW4ZxJU6át hò!

Vân Vo2T7kE97y nghwA3ây ngườPW4ZxJU6i nhìnPW4ZxJU6 TriệhwA3u DưhwA3ơng, hwA3hỏi nhwA3hư thhwA3ăm dò:o2T7kE97 PW4ZxJU6- Bo2T7kE97an nãPW4ZxJU6y ao2T7kE97nh cũnhwA3g o2T7kE97vừa thwA3ừ KPW4ZxJU6TV điPW4ZxJU6 ra?

ThwA3riệu DươngPW4ZxJU6 gậto2T7kE97 gậtPW4ZxJU6 đầuPW4ZxJU6, PW4ZxJU6dường nhưPW4ZxJU6 PW4ZxJU6anh hwA3ta đango2T7kE97 nghĩo2T7kE97 hwA3ngợi chPW4ZxJU6uyện gìo2T7kE97 đóo2T7kE97. CuốiPW4ZxJU6 o2T7kE97cùng PW4ZxJU6anh tPW4ZxJU6a o2T7kE97cũng đàPW4ZxJU6nh phảPW4ZxJU6i mởhwA3 miệhwA3ng hỏio2T7kE97: o2T7kE97- Vâno2T7kE97 PW4ZxJU6Vy, biểuPW4ZxJU6 hiệPW4ZxJU6n củPW4ZxJU6a o2T7kE97em ngào2T7kE97y hôhwA3m nahwA3y kPW4ZxJU6hiến hwA3cho ao2T7kE97nh rấhwA3t bPW4ZxJU6ất ngo2T7kE97ờ. APW4ZxJU6nh o2T7kE97vốn hwA3dĩ cứhwA3 nghĩPW4ZxJU6 PW4ZxJU6em chỉhwA3 lào2T7kE97 mộo2T7kE97t hwA3cô gáPW4ZxJU6i nhPW4ZxJU6út nhát.

- o2T7kE97Ý củahwA3 PW4ZxJU6anh làPW4ZxJU6…- hwA3Vân hwA3Vy PW4ZxJU6thật khôo2T7kE97ng dáPW4ZxJU6m tihwA3n o2T7kE97vào PW4ZxJU6những gìo2T7kE97 mìPW4ZxJU6nh vừhwA3a nhwA3ghe thPW4ZxJU6ấy, lo2T7kE97ẽ nhwA3ào ao2T7kE97nh thwA3a thhwA3ật sự:hwA3 –o2T7kE97 BaPW4ZxJU6n nPW4ZxJU6ãy ano2T7kE97h o2T7kE97nhìn thấyo2T7kE97 tôi…o2T7kE97.- LhwA3úc hwA3đó do2T7kE97o ho2T7kE97oang mahwA3ng PW4ZxJU6nên co2T7kE97ô co2T7kE97hẳng do2T7kE97ám o2T7kE97ngẩng đầuo2T7kE97 nho2T7kE97ìn đámhwA3 đôngo2T7kE97 xo2T7kE97ung hwA3quanh. PW4ZxJU6Cô thậmPW4ZxJU6 chíhwA3 còo2T7kE97n tựhwA3 lừao2T7kE97 ghwA3ạt bảno2T7kE97 thPW4ZxJU6ân o2T7kE97mình rằo2T7kE97ng khôngPW4ZxJU6 bhwA3ị ao2T7kE97i qhwA3uen bio2T7kE97ết PW4ZxJU6nhìn thấy.

- AnPW4ZxJU6h chỉPW4ZxJU6 lPW4ZxJU6à tìnhwA3h cờhwA3 đhwA3i ngao2T7kE97ng quo2T7kE97a, nho2T7kE97ìn tPW4ZxJU6hấy hwA3em mPW4ZxJU6à thôi!

Máu trhwA3ong cơPW4ZxJU6 thhwA3ể Vâno2T7kE97 hwA3Vy dồno2T7kE97 hếhwA3t PW4ZxJU6cả lêPW4ZxJU6n mặthwA3, co2T7kE97ô vhwA3ội vàngo2T7kE97 o2T7kE97giải tPW4ZxJU6hích: -Chỉo2T7kE97 o2T7kE97là mộthwA3 sựhwA3 hPW4ZxJU6iểu nhầmPW4ZxJU6 mPW4ZxJU6à thôi!
Co2T7kE97ô biếtPW4ZxJU6 cPW4ZxJU6ho dhwA3ù o2T7kE97cô cPW4ZxJU6ó nóio2T7kE97 no2T7kE97hư vhwA3ậy PW4ZxJU6thì cũhwA3ng chỉhwA3 lào2T7kE97 uổngo2T7kE97 cônghwA3 PW4ZxJU6mà thwA3hôi. HhwA3ọ hwA3hàng củaPW4ZxJU6 TrPW4ZxJU6iệu DPW4ZxJU6ương làhwA3 đồnghwA3 nghhwA3iệp củahwA3 côhwA3, Triệo2T7kE97u Dưo2T7kE97ơng chỉPW4ZxJU6 PW4ZxJU6cần no2T7kE97ói hwA3chuyện nPW4ZxJU6gày hôPW4ZxJU6m PW4ZxJU6nay o2T7kE97ra hwA3là PW4ZxJU6cô sẽhwA3 ngahwA3y lậo2T7kE97p tứPW4ZxJU6c hwA3bị lòPW4ZxJU6i đuôihwA3 o2T7kE97là PW4ZxJU6nói o2T7kE97dối. ChwA3ô lhwA3àm sao2T7kE97o PW4ZxJU6gì co2T7kE97ó PW4ZxJU6người PW4ZxJU6yêu nàohwA3 lâPW4ZxJU6u hwA3năm hwA3như PW4ZxJU6vậy? NhữPW4ZxJU6ng go2T7kE97ì mo2T7kE97à baPW4ZxJU6n no2T7kE97ãy nóiPW4ZxJU6 rPW4ZxJU6a to2T7kE97hực sựo2T7kE97 đahwA3ng khio2T7kE97ến cPW4ZxJU6ho côhwA3 hwA3cảm thPW4ZxJU6ấy vôhwA3 cPW4ZxJU6ùng hốhwA3i hận.

-Ai cũng có quá khứ, ai cũng có những bí mật không thể nói với người khác! - Triệu Dương ngập ngừng: - Trong điện thoại của anh trước đây cũng có ảnh của người yêu cũ, trong một lần vô tình, bạn học của anh đã giở ra và xem được.

Vân Vy không nén được tò mò hỏi: - Về sau thì sao?

Triệu Dương bật cười thành tiếng: - Anh đâu có nghĩ được ra cách hay như em, đương nhiên là bị chồng chưa cưới của cô ấy tẩn cho một trận chứ còn sao nữa!

Cô thật không ngờ chuyện xảy ra ngày hôm nay lại được người khác đồng tình, mà người đó lại đã từng trải qua một chuyện tương tự như vậy. Cô ngẩng đầu nhìn Triệu Dương đang ngồi bên cạnh, bỗng chốc hình ảnh của anh ta trở lên “cao lồng lộng” trong mắt cô.

- Mấy năm trước anh đã gặp phải một vụ tai nạn, vì vậy hôm đó anh phải đến khoa tư vấn tâm lí chứ thực ra tim anh không có bệnh gì hết! - Triệu Dương dừng lại một chút như thể đang hồi ức lại: - Anh nghĩ hôm đó tim anh đột nhiên ngừng đập là do bị ám ảnh của vụ tai nạn xe cộ đó!

Triệu Dương chỉ nói qua loa như vậy rồi không giải thích gì thêm, chỉ im lặng lái xe đưa Tiểu Thu và Vân Vy về đến cửa nhà.

Trước khi Vân Vy đi, Triệu Dương lại gọi với theo cô: - Vân Vy, anh thường nghĩ phải mất đi rồi mới biết trân trọng. Anh hi vọng em có thể cho anh một cơ hội!

- Thực ra cái anh chàng Triệu Dương này cũng không tệ!

- Thế à? Hay là tớ giới thiệu cho cậu nhé!

- Vớ vẩn! - Tiểu Thu ôm gối ngồi lại ghế sô pha: - Người ta rõ ràng là thích cậu, suốt cả đường đi chỉ mải chú ý đến cậu, hoàn toàn chẳng buồn liếc tớ lấy nửa cái!

- Tiểu Vy này, thực ra con người sống luôn phải sống trong hiện thực, nếu như không thể có kết quả tốt đẹp thì cậu hãy quên cái anh chàng trong điện thoại kia đi!

Xem mắt chẳng qua là hình thức làm quen giữa hai người với nhau, nghĩ được điều đó rồi trong lòng sẽ không cảm thấy khó chịu hay bài xích với nó nữa. Nếu như không có buổi xem mắt ấy, không có cái anh chàng Triệu Dương này thì tối nay, không biết cô sẽ phải đối mặt với những chuyện gì?

Khang Di đi đến bên quầy thanh toán, đảo mắt nhìn quanh. Cái cô gái ban nãy còn hùng hồn phản bác cô giờ đã biến mất không để lại chút dấu vết gì. Biểu hiện của cô ta lúc ấy khiến cho cô suýt chút nữa thì tưởng rằng mình nhìn nhầm. Vốn dĩ là chuyện mình nắm chắc trong tay, thế mà lại bị kẻ khác chiếm thế thượng phong. Khang Di lắc lắc đầu, rốt cuộc cô ta là ai? Có quan hệ thế nào với anh ấy? Đáng nhẽ ra cô nên tóm lấy cô ta mà hỏi cho rõ ngọn ngành.

Dù gì thì anh ấy với cô cũng chuẩn bị kết hôn rồi.

Những giọt mưa nhỏ xíu lất phất trong không trung. Khang Di đưa tay ra, hứng những giọt nước mưa vào lòng bàn tay. Sau khi tiễn bạn bè ra về, cô vốn định sẽ đi thẳng về nhà, chẳng hiểu sao cô lại đến trước chung cư của anh.

Khang Di lẩm nhẩm đếm số tầng. Anh ấy vẫn còn chưa ngủ, ánh đèn vẫn còn hắt ra ngoài cửa sổ. Có lẽ cô nên tìm một lí do nào đó để gõ cửa nhà anh, bởi vì anh không thích bỗng nhiên bị người khác đến làm phiền. Mặc dù trong lòng đã nghĩ vậy nhưng đến cuối cùng cô vẫn không thể kiềm chế được mình gõ cửa phòng anh.

- Em quên mang theo chìa khóa nhà! - Cô cố bịa ra một cái cớ.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, quần tây được là lượt cẩn thận, ngồi trước bàn làm việc, bên cạnh còn bày cả chồng văn kiện. Anh mỉm cười với cô: - Chăn đệm ở phòng ngủ nhỏ đều sạch đấy!

Cô thực sự không thích nụ cười này của anh, nụ cười chỉ mang tính xã giao công việc, một nụ cười vạch định rõ ranh giới giữa anh và cô.

- Điện thoại của em hết pin rồi, cho em mượn điện thoại của anh đi!

Điện thoại của anh đang đặt ở trên bàn.

“Phím số một là phím gọi tắt cho anh ấy, nếu như cô còn nghi vấn thì cứ gọi điện cho anh ấy mà hỏi!”….không biết tại sao đột nhien cô lại nhớ đến câu nói ấy. Cô không nén nổi tò mò, ngón tay ấn thử vào phím gọi tắt số một.

Trên màn hình hiện ra một con số. Điện thoại còn chưa được kết nối thì cô đã ấn phím kết thúc cuộc gọi. Hóa ra phím số một của anh cũng có lưu một số điện thoại.

Là của Vân Vy.

Vân Vy không ngờ điều kiện của Triệu Dương lại tốt đến vậy, đã từng đi du học, gia đình cũng khá giả. Triệu Dương tới tấp “tấn công” cô bằng hoa tươi mỗi ngày, văn phòng của Vân Vy ngập tràn trong hoa tươi. Các bạn đồng nghiệp thấy vậy, ai nấy cũng trầm trồ: -Vân Vy, cái anh chàng ABC của cậu cũng lãng mạn ra phết đấy!

- Không phải như mọi người nghĩ đâu!

- Đừng giấu diếm nữa!

- Hôn lễ định tổ chức vào ngày nào rồi? Nói cho chúng tôi biết để chúng tôi còn chuẩn bị phong bì chứ!
- Không có chuyện đó đâu!

Mặc dù nói vậy nhưng quan hệ giữa cô và Triệu Dương cũng phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Chỉ có điều, cái gọi là tình yêu vẫn mất tăm mất tích.

- Thế thì gặp nhau ở nhà hàng tây gần công ty cô nhé!

- Ok!

Sau mấy lần gọi điện thoại, cuối cùng Triệu Dương cũng khiến cho Vân Vy phải đầu hàng. Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, cô đâu cần phải cố chấp như vậy?

Đối diện bên đường là một nhà hàng đồ ăn tây. Trong lúc chờ hết đèn đò, ánh mắt của Vân Vy chợt lướt qua một quán cà phê, rồi sau đó ánh mắt của cô không thể nào rời khỏi đó được.

Giang Nhan mặc com ple vô cùng lịch sự đang ngồi đối diện nói chuyện với ai đó. Chiếc áo sơ mi mặc trên người anh mềm mại tựa như lụa. Trông anh chẳng khác gì trước đây, nụ cười ấy vẫn vô cùng quyến rũ!

- Đến đâu rồi?

Nếu như không phải nhận được điện thoại thì có lẽ Vân Vy vẫn đứng ngây ra ở đó mà ngắm Giang Nhan.

- Tôi sắp đến nơi rồi! - Cô bỏ điện thoại xuống, vội vàng chạy qua đường.

- Giang Nhan!- Anh ngoảnh đầu lại.

- Nghĩ gì vậy?

Anh trầm ngâm một lát mới mở miệng: - Ở đây đèn đỏ nhanh thật đấy!

- Đúng thế, hơn nữa giao thông ở đây nổi tiếng là tồi tệ!

Trước đây vẫn nghe nói cho dù là lúc qua đường cô cũng hay nghĩ ngợi vẩn vơ, xem ra hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.

-Chuyện này làm xong chắc là cậu sẽ được thăng chức đấy!

Anh cười nhạt: - Còn phải xem lợi nhuận ra sao đã!

- Kế hoạch cậu đưa ra chắc chắn không có vấn đề. Những con số dự tính khổng lồ chính là căn cứ thuyết phục lớn nhất!- Nói đến đây người kia chợt ngập ngừng: – Chỉ có điều, Giang Nhan này, tôi rất tò mò, trước đây cậu làm việc ở đâu thế? Đừng có nói với tôi là cậu chỉ có hai năm kinh nghiệm này thôi nhé, chẳng ai tin nổi đâu!

Vừa mới bước chân vào ngành đã nhận được sự coi trọng của công ty A, chuyện này chẳng có mấy người có thể làm được.

- Chỉ là mấy nhân viên bình thường thôi mà!

- Nhưng mà tiền đồ rộng mở!

Giang Nhan ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cái bóng dáng ấy đã chìm vào trong biển người rồi.

Kể từ sau khi nhìn thấy Giang Nhan, cô trở nên thất thần như người mất hồn. Những món ăn bữa tối hôm đó cô gần như chỉ nếm một miếng rồi gần như không động đũa nữa. Triệu Dương hào hứng kể cho cô nghe những hiểu biết của anh ta về những món ăn độc đáo này.

Mặc dù đã cố gắng phối hợp đến cuối cùng nhưng bữa ăn hôm nay vẫn trở nên vô cùng nhạt nhẽo.

Món ăn cuối cùng được bê lên là món côn trùng, đặc sản của một vùng nào đó ở Vân Nam. Triệu Dương gắp cho Vân Vy, Vân Vy vội vàng xua tay từ chối. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cô thử những món ăn kinh dị như thế này.

Triệu Dương mỉm cười nói: - Đây là món đặc sản của nhà hàng này, cô xem, có bao nhiêu người cũng gọi món này đấy!

Vân Vy ngoảnh đầu nhìn quanh, đúng là có rất nhiều người ăn món này một cách ngon lành. Cô phục vụ mặc quần áo dân tộc Miêu nhìn thấy Vân Vy cau mày liền mỉm cười khuyên: -Đây là đặc sản của chúng tôi, cô có thể nếm thử xem thế nào, rất ngon đấy ạ!

Triệu Dương gắp một đũa cho vào bát của Vân Vy, nói rất hàm ý: -Vân Vy, anh biết em rất khó thích nghi với những thứ lạ lẫm. Nhưng liệu chúng ta có thể thử tiếp nhận mà không tìm cách né tránh hay không?

Những điều Triệu Dương nói vừa chững chạc vừa ấm áp, đặc biệt là cái giọng nói nghe như có vẻ thăm dò ấy vô cùng có sức thuyết phục.

Có lẽ cô thực sự không nên mãi cố chấp như vậy….

Ăn đầy môt bụng chua, ngọt, cay, đắng, mặn…về nhà, dạ dày của Vân Vy bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Trước đây mỗi lần hẹn hò với Giang Nhan đều thầm than sao thời gian quá ngắn ngủi. Giang Nhan đưa cô về đến nhà rồi mà cô cứ đi một mấy bước lại quay đầu lại nhìn anh. Cho dù trời có lạnh đến mấy hai người cũng vẫn cam tâm tình nguyện ra ngoài để được gặp mặt nhau. Thế mà bây giờ ngồi trong xe của Triệu Dương, mưa chẳng đến mặt nắng chẳng đến đầu, nhiệt độ bên ngoài mỗi lúc một giảm, Triệu Dương quan tâm bật điều hòa cho cô….thế mà sao trong lòng cô vẫn không cảm nhận được thứ cảm giác năm đó khi ở bên Giang Nhan?

Nếu như cô lấy lí do này để từ chối qua lại với Triệu Dương thì có lẽ người đời đều sẽ chê cười cô là ấu trĩ.
Lại là một cuộc từ biệt mang tính xã giao, thế rồi hai người ai về nhà nấy.

Vân Vy vừa lên cầu thang đã nghe thấy có tiếng người đang lẩm bẩm.

- Vân Vy, cậu về rồi à? - Giọng Tiểu Thu có vẻ hốt hoảng: - Điện thoại cậu tắt máy, tớ tìm cậu khắp nơi mà không thấy.

Vân Vy cúi đầu mở túi xách lấy điện thoại ra. Màn hình đen sì, chắc là điện thoại hết pin.

Vào đến nhà, Vân Vy liền với tay bật đèn. Ngoảnh lại nhìn thấy sắc mặt của Tiểu Thu trắng bệch ra, đầu tóc rối tinh lên, mắt và mũi đều đỏ lên: - Vân Vy, tớ gửi nhầm kế hoạch rồi!

Công ty Vân Vy chuẩn bị hợp tác với tập đoàn E, làm kĩ thuật trung tâm cho sản phẩm mới của họ. Sếp tổng rất coi trọng hợp đồng này, nửa năm trước đã điều một lượng lớn nhân lực đến tập đoàn E để lập kế hoạch. Bản kế hoạch này sau bao lần sửa đi sửa lại, cuối cùng vẫn mắc phải sai sót lớn đến thế.

- Tớ cũng chẳng biết làm sao lại cầm nhầm chứ!

Thường ngày Tiểu Thu không phải là một người sơ suất như vậy.

- Tập đoàn E sát giờ mới bảo giao bản kế hoạch cho họ, tớ cuống quýt chân tay lên thế là lấy nhầm bản cũ đi phô tô rồi gửi cho họ. Ngày mai có hội nghị, đến lúc đó….

Kế hoạch của đối tác với bên mình không giống chưa nói đến hậu quả của việc nội dung kế hoạch không giống nhau, mà chuyện sơ suất này sẽ để lại cho đối tác những ấn tượng không tốt về công ty mình.

- Tớ không dám nói với sếp. Tớ mà nói ông ấy chắc chắn sẽ…mà công ty bây giờ đang có chính sách cắt giảm nhân công….

Tiểu Thu chưa nói hết Vân Vy đã hiểu ý của bạn rồi. Kế hoạch đã bị gửi đi rồi, cái sai lầm này không thể cứu vãn được nữa.

- Thế nên tớ nghĩ liệu có thể nghĩ ra cách gì giải quyết không?

Vân Vy nhìn vẻ mặt như đang cầu cứu của Tiểu Thu, nói: - Thế cậu định thế nào?

- Vân Vy…- Tiểu Thu hấp tấp nói: -Cậu có thể hỏi cái anh chàng ABC kia của cậu, hỏi xem anh ấy có quen ai bên tập đoàn E không? Những người tớ quen đều không có ai quen biết người bên E cả, cái anh ABC của cậu làm việc ở công ty nước ngoài, biết đâu chừng….

Vân Vy cầm điện thoại lên, do dự một hồi lâu. Triệu Dương từng nói cho dù có là chuyện gì anh ta cũng sẽ dốc sức giúp cô. Mặc dù cô chẳng muốn nhờ vả gì anh ta, nhưng trong hoàn cảnh này….

Cuối cùng cô vẫn nhấc máy lên gọi điện thoại cho Triệu Dương, nói sơ qua tình hình trước mắt.
- Nói qua điện thoại không được rõ ràng, giờ em đang ở đâu?

- Tôi đang ở nhà!

- Vậy thì tốt, tôi sẽ qua đó bây giờ!

Vân Vy khẽ thở dài.

- Vân Vy, thật làm phiền cậu quá!

- Còn chưa biết có thể giúp được việc gì không mà!

Chuyện của Tiểu Thu cô nhất định phải giúp đỡ. Mấy năm ở nơi đất khách quê người này, Tiểu Thu là người bạn thân nhất của cô. Mặc dù mọi người đều nói là đồng nghiệp thường không chơi thân thiết được với nhau, nhưng cho dù là về công việc hay cuộc sống thì Tiểu Thu luôn tận tâm chăm sóc cho cô.

- Thế nào rồi?

Triệu Dương cúp điện thoại, đi vào từ ban công nói: - Cậu ta không phụ trách đề án này, không thể nhúng tay vào được!

Vân Vy có thể nhìn thấy vẻ mặt hồi hộp của Tiểu Thu bỗng chốc ỉu xìu như bánh đa nhúng nước.

Thấy vậy Vân Vy đành hỏi tiếp: - Anh còn quen ai trong tập đoàn E không?

Triệu Dương lắc đầu đáp: - Không. Anh chỉ có một người bạn học làm việc ở đó. Anh với cậu ta cũng chẳng phải thân thiết lắm. Nếu như cậu ta đã nói không phụ trách đề án này thì anh cũng không tiện nói gì thêm.
Tiểu Thu định nói gì đó nhưng lại thôi.

Triệu Dương hiểu ý của Tiểu Thu, vội vàng giải thích: - Các doanh nghiệp nước ngoài thường phân công rất rõ ràng, việc của người này người khác không được nhúng tay vào!

Tiểu Thu cáu kỉnh lẩm bẩm: - Thực ra muốn giúp thì giúp được ngay ý mà!

Triệu Dương ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: - Anh nghe nói trong đề án này, có rất nhiều công ty chiếm ưu thế tuyệt đối so với công ty cô, ví dụ như công ty A….

Công ty A, Vân Vy chợt nhớ đến Giang Nhan, nhưng Giang Nhan….

Triệu Dương tiếp tục giải thích: - Tập đoàn E rất kén chọn trong việc tìm bạn hợp tác. Anh nghĩ cái đề án này sếp các em khó mà giành được, dù gì thì công ty các em cũng không có thế mạnh trên mặt này…- Anh dừng lại một chút rồi bổ sung: - Thế cho nên em có gửi sai kế hoạch hay không cũng chẳng quan trọng, phải chờ xem sếp của các em nhìn nhận vấn đề này như thế nào thôi chứ thực ra chuyện này chẳng có ảnh hưởng gì.

- Trước mắt, em nên đến nói rõ chuyện này cho sếp em biết.

Tiểu Thu cười tức tối: - Tôi không thể nói cho sếp biết chuyện này được!

Đã nói đến nước này có nghĩa là đã chẳng còn cách nào cứu vãn nữa rồi.

Vân Vy tiễn Triệu Dương xuống dưới lầu, im lặng không nói gì. Triệu Dương vào xe, kéo kính cửa sổ xuống và nói: - Vân Vy, có những chuyện chỉ cần cố gắng hết sức là được rồi, không nên quá cố chấp làm gì. Dù sao đó cũng là lỗi của cô ấy, em không thể lúc nào cũng gánh vác sai lầm cho cô ấy được!

- Cô ấy là bạn thân của tôi!

- Trong công việc không có bạn bè!

Không hiểu sao Vân Vy cảm thấy có chút khó chịu và khinh thường với những gì mà Triệu Dương nói.

- Đồng nghiệp thì không thể trở thành bạn bè sao?

- Vân Vy, anh không có ý đó! Có những chuyện dễ dàng giúp được thì không nói làm gì, nhưng có những chuyện thực sự rất phức tạp. Hôm nay anh cầu cứu người ta, ngày mai anh sẽ phải trả ơn cho người ta. Nhiều lúc phải biết cân nhắc xem làm như vậy có đáng hay không. Dù gì cô ấy cũng không phải là người thân của em. Giờ đã chẳng còn phải là thời học sinh nữa rồi, chẳng còn ai vô tư đi giúp đỡ người khác nữa đâu!

- Anh nghĩ như vậy à?

- Điều anh nói là sự thực! Có những chuyện giúp đỡ người khác chẳng có lợi gì cho em đâu. Sai thì đã sai rồi, gánh chịu hậu quả là trách nhiệm của mỗi người trưởng thành. Biết bao nhiêu người phải đối mặt với lỗi lầm do mình gây ra, sao cô ấy lại không làm được cơ chứ? Với lại là phúc hay là họa vẫn còn chưa biết mà?

Những lời Triệu Dương nói như châm bùng lên ngọn lửa giận dữ trong lòng Vân Vy. Thế mà trước đây anh ta còn nói dù có thế nào cũng sẽ hết lòng giúp đỡ cô. Hóa ra sự giúp đỡ mà anh ta nói chẳng qua cũng vẫn là một sự giúp đỡ có tính toán thiệt hơn. Loại người như vậy có nên tin tưởng không? Anh ta có đáng để cho cô tin tưởng không?

Có thể đây chính là cái mà người ta gọi là lí trí. Đàn ông đều có lí trí như vậy đấy!

Triệu Dương đăm chiêu nhìn vào Vân Vy, nói: - Vân Vy, đừng trẻ con thế nữa!

Hai người chia tay trong không khí chẳng vui vẻ gì. Vân Vy cảm thấy trong lòng thật khó chịu, u ám tựa như đêm đen.

Tại sao lại không còn cái cảm giác đẹp đẽ trong cuộc sống nữa?

Cũng giống như những bức ảnh mà Giang Nhan đã chụp, trong ánh bình minh mỏng manh, cô khẽ thổi bay những hạt bồ công anh, cô mỉm cười, nụ cười nơi khóe mắt cũng dần trở nên ố vàng.

Giang Nhan không biết rằng lúc ấy cô đã nhìn trộm anh, đến gần nơi anh chụp ảnh là âm mưu đã được sắp đặt từ trước của cô. Cô thật sự rất muốn nhìn đôi mắt thuôn dài ấy khẽ nheo lại….một sức quyến rũ không thể kháng cự.

Cô lặng lẽ chạy về nơi cắm trại của trường, các bạn cùng phòng thi nhau hỏi: - Nhìn gần có đẹp trai không?
Cô lắc đầu nói: - Cũng chẳng đẹp lắm!

- Ờ….- Đám đông thất vọng.

Nếu như nói sự thật, không biết có bao nhiêu người sẽ thử bước vào tầm mắt của anh. Thế nên cô đã nói dối để giữ lại cái “đặc quyền” này cho riêng mình.

Cô cứ tưởng rằng đó chẳng qua chỉ là một lần gặp tình cờ, nào ngờ hơn một tháng sau, cô lại tình cờ gặp lại anh trong triển lãm ảnh thành phố.

Trong khi cô đang rụt rè, lén lút nhìn anh thì anh đã tự nhiên đưa tay ra trước mặt cô nói: - Xin chào, tôi là Giang Nhan!

Mặc dù anh ấy không điềm đạm và trầm lắng như những gì cô nghĩ, nhưng Giang Nhan lúc ấy cô cùng cởi mở và rạng rỡ.

Mặc dù tưởng tượng về anh trong lần đầu gặp mặt không trùng khớp với anh trong hiện tại, mặc dù không hoàn mỹ như cô tưởng tượng nhưng anh vẫn khiến cho trái tim cô loạn nhịp.

Vân Vy đã tìm ra số điện thoại của Giang Nhan.

Cố ấn phím gọi. Điện thoại đã được kết nối. Cô rụt rè nói: - Anh Giang Nhan….- cô cố hít thở thật sâu rồi mới nói tiếp: - Em có chuyện muốn nhờ anh giúp!

Giọng điệu có vẻ lo lắng và ngần ngại của Vân Vy khiến cho Giang Nhan chợt nhíu mày: - Vân Vy….

Không hiểu sao vừa nghe thấy giọng nói của Giang Nhan là Vân Vy lại thấy trong lòng thanh thản hơn nhiều. Ít nhất thì trước đây Giang Nhan chưa bao giờ từ chối cô điều gì. Cô lại chìm vào trong ảo giác trước đây của mình.

- Em sẽ đến chỗ anh, hoặc là anh chọn một địa điểm nào đó đi!- Vân Vy siết chặt điện thoại trong tay, tim cô đập nhanh đến mức khiến cho lồng ngực đau thắt, những ngón tay bắt đầu rịn mồ hôi.

- Nói cho anh địa chỉ của em, anh sẽ đến đó!

Trong lúc đợi Giang Nhan đến, Vân Vy thầm nghĩ, cô có phải quá mạo muội không? Nếu như không phải vì những lời nói của Triệu Dương đã làm cô kích động thì có lẽ cô đã không làm như vậy.

Cô lại thuật lại sự tình lần thứ hai.

Đôi lông mày anh khẽ nhíu lại. Cô dường như đang trở về với lần đầu tiên gặp anh. Nhành dây leo héo úa trong lòng cô dường như đang sống lại.

Thật chẳng ngờ bao nhiêu năm sau gặp lại, tưởng tượng của cô về anh trong lần đầu tiên gặp mặt với anh trong hiện tại hoàn toàn trùng khớp và càng đẹp hơn so với anh ở trong kí ức của cô. Vân Vy không thể kiềm chế nổi tâm trạng vui vẻ của mình, vì vậy cho dù là những lúc anh trầm ngâm thì cô cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh.

- Chớ lo lắng! - Anh mỉm cười nói: - Để anh nghĩ cách! - Anh đứng dậy đón lấy tập kế hoạch trong tay Tiểu Thu, sau đó ngoảnh đầu sang nhìn Vân Vy: - Em cứ chờ tin của anh!

Nhìn theo cái bóng cao lớn của anh, Vân Vy lại không kìm được lòng, vội vàng xỏ giầy đuổi theo anh: - Em đi với anh!

Anh nhìn đồng hồ trên tay rồi ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh đèn vàng mê hoặc bao trùm lấy anh: - Muộn lắm rồi!
Nhưng cô vẫn ngang bướng không chịu quay về. Xin anh, chỉ một lần này thôi!

- Anh đi trước, em theo sau nhé!

Vân Vy gật đầu lia lịa.

Anh vừa bước xuống cầu thang vừa tránh để không che mất ánh đèn, lắng tai nghe bước chân của cô và ngoảnh đầu lại nhìn cô.

Cứ như thể anh biết là cô bị bệnh quáng gà, nếu không thì anh đã không vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn cô như vậy.

Trước đây Giang Nhan rất sơ ý, không biết rằng cô bị quáng gà. Lúc ấy cô chỉ biết túm lấy áo anh, bám sát vào người anh, nghe theo nhịp bước chân anh. Lúc đó cô đã nghĩ, hai người bọn họ giống như một con quái vật bốn chân kì dị.

Vân Vy thất thần suy nghĩ, chẳng may bị trượt chân, cả người cô đổ ập xuống. Cô vừa kịp la lên một tiếng thì đã thấy vai mình được bàn tay của ai đó giữ lại, gò mà mềm mại của cô áp sát vào cổ áo sơ mi lành lạnh của anh.

Mặt của cô nóng bừng lên như bị sốt, vừa mở miệng định nói cám ơn thì anh đã lập tức thả tay ra rồi quay người đi tiếp, cứ như thể chỉ cần cô hơi tiến lại gần là anh sẽ lập tức tránh xa ra vậy. Cô không nên yêu cầu quá nhiều ở anh, hai người chẳng qua chỉ là những người bạn bình thường, anh chịu giúp cô đã là may mắn lắm rồi!

- Liệu có phiền phức lắm không?- Cô rụt rè hỏi.

- Không đâu.

Giọng nói lạnh lùng của anh khiến cho cô cảm thấy như đang ngồi trên thảm đinh. Ban nãy rõ ràng vẫn còn rất ổn, cô không hiểu mình đã làm sai chuyện gì. Cô giả vờ như không có chuyện gì, thản nhiên ngồi xuống ghế trước xe. Vô tình cô nhìn thấy ở trên xe có một tấm thiệp cưới màu đỏ chói.

Cô nhớ cô đã từng nằm mơ một giấc mơ rất kì lạ, mơ thấy trên tờ giấy đăng kí kết hôn của Giang Nhan không ghi tên cô mà là tên của người khác. Sau khi tỉnh lại, cô liền nói với Giang Nhan: - Giang Nhan, nếu như anh lấy người khác em phải làm thế nào?

Giang Nhan mỉm cười nói: - Chỉ là một giấc mơ mà thôi!

Nhưng cô vẫn bướng bỉnh truy hỏi: - Nếu như ác mộng thành thật thì sao?

Giang Nhan giơ hai tay lên như kiểu đầu hàng nói: - Anh thề là cả đời này sẽ không lấy ai ngoài Vân Vy.

Thế mà giờ đây cơn ác mộng của cô đã thành hiện thực. Con người anh và cả trái tim anh đều đã không thuộc về cô nữa rồi.

- Anh sắp lấy vợ à?- Cô khó khăn lắm mới mở miệng hỏi anh câu này.

Anh chỉ khẽ ậm ừ một tiếng trong bóng tối.

Câu nói chúc phúc vừa ra đến cửa miệng đã trở thành: - Có thể hạnh phúc như vậy….chúc mừng anh! - Đôi môi khẽ run lên, Vân Vy không tự chủ được mình, đưa mu bàn tay lên dụi mắt.

Anh im lặng một lát rồi hỏi: - Em định bao giờ?

- Em á? - Cổ họng cô như tắc nghẹn như bị cái gì đó đè vào, thế nhưng ngoài mặt cô vẫn cố tỏ vẻ vui vẻ: - Em không vội!

- Em muốn tìm người thế nào?

Anh dường như tiện miệng hỏi vậy mà thôi. Cô không kìm được lòng, he hé cửa kính xe, những lọn tóc của cô bị gió thổi rối tinh.

- Em chưa nghĩ đến! - Chỉ cần nghĩ đến chuyện anh hỏi cô chuyện này bằng một giọng điệu rất thản nhiên, trong lòng Vân Vy lại cảm thấy vô cùng chua xót, trái tim cô như bị đá tảng đè phải.

Vân Vy nhớ lại trước đây, Giang Nhan thường nắm lấy tay cô nói: -Vân Vy, anh không thể không có em, thật đấy! - Anh tì cằm lên vai cô, vòng tay ôm chặt eo cô: - Cho dù là ai cũng không thể cướp em khỏi anh được, dù là ai cũng không được!

Những lúc ấy cô chỉ cười anh ủy mị. Cô đưa tay lên vuốt phẳng những nhăn giữa lông mày anh, anh liền chộp lấy tay cô, càng siết chặt cô trong vòng tay và lặp lại những lời nói đầy dịu dàng đó.

Thế mà giờ đây nói đến chuyện này, anh lại vô cùng bình thản, cứ như thể chẳng có chút liên quan gì đến anh.
Vân Vy ngẩng đầu hứng những làn gió phả tới. Cô hít thở thật sâu, chỉ sợ anh sẽ nghe thấy hơi thở đang rối loạn của mình. Cô thật sự chưa bao giờ nghĩ đến chuyện người đó ở trong lòng cô một ngày nào đó sẽ không còn bên cô. Từ trước đến giờ cô luôn tự lừa gạt mình, luôn sống trong ảo tưởng.

Dưới ánh đèn mờ mờ, nhìn vào nụ cười gượng gạo của cô, Giang Nhan đột nhiên lại không kiềm chế được ý muốn đưa tay ra ngăn lại nụ cười ấy. Nụ cười ấy của cô thật sự rất xấu, những câu chúc phúc cô nói ra cũng chẳng mấy lưu loát, giọng nói có vẻ nghẹn ngào khiến cho người khác nghe thấy chẳng dễ chịu chút nào. Anh vốn không định có quan hệ quá thân thiết với cô, nhưng vừa nhận được điện thoại của cô, anh đã vội đi ngay mà chẳng buồn mặc thêm áo khoác.

- Đóng cửa lại đi!- Nhìn cô thu mình trên ghế như một con thú bị thương, trong lòng anh lại thấy chua xót.

- À vâng, xin lỗi anh! - Cô vô tình quên mất rằng anh chỉ mặc có độc một chiếc áo sơ mi mỏng trên người.

Vân Vy ngồi trong xe, nhìn Giang Nhan nói chuyện với bạn qua tấm cửa kính ô tô.

Vân Vy nhìn thấy Giang Nhan đưa bản kế hoạch cho bạn nhưng không nghe thấy hai người ấy nói gì, chỉ thấy người đó liên tục nhìn về phía mình.

Thẩm Bình xoay người nhìn về phía xe của Giang Nhan. Lần này công ty A hợp tác với tập đoàn của bọn họ mà chưa lần nào Giang Nhan đến tìm anh nói chuyện, vậy mà hôm nay vì chuyện này mà tìm đến tận nhà anh. Rốt cuộc là ai mà lại khiến cho Giang Nhan chịu giúp đỡ như vậy? Mặc dù nhìn không rõ nhưng Thẩm Bình có thể khẳng định chắc chắn người đang ngồi trong xe là nữ.

Tập đoàn của họ với công ty A đã không ít lần tổ chức tiệc tùng, mọi người ai nấy đều dẫn theo nửa kia của mình. Trong khi đó Giang Nhan lúc nào cũng một mình lẻ bóng, đây là lần đầu tiên thấy có con gái xuất hiện bên cạnh anh.

Thẩm Bình bạo gan đoán: - Bạn gái hả?

Giang Nhan chỉ cười mà không phản bác.

- Đúng là trai tài gái sắc!

Thật không ngờ câu tán dương xã giao của Thẩm Bình lại đổi lại được một tràng cười vui vẻ của Giang Nhan.
Xem ra điều Thẩm Bình đoán là chính xác: - Lần sau có hoạt động gì nhớ phải dẫn chị dâu đi cho chúng tôi làm quen đấy!