Hãy để anh ở bên em - Chương 02

TÌNH CẢMPU2z VPU2zẤN VƯƠNG

 

- VâTSf4n wK9sVy, TSf4cô cắPU2zt cTSf4ử PU2zngười đbHe3i đàTSf4o DQ8Gtạo wK9scho kDQ8Ghách hànTSf4g. ĐâbHe3y PU2zlà lầnPU2z đầuTSf4 tiêDQ8Gn chwK9súng wK9sta wK9shợp tPU2zác wK9svới bệDQ8Gnh viTSf4ện, nDQ8Ghất địDQ8Gnh phwK9sải bHe3phục vụbHe3 ngưDQ8Gời PU2zta tbHe3hật chTSf4u đáo!

Đây làPU2z lầnbHe3 đầPU2zu tiTSf4ên cDQ8Gông tTSf4y hợpDQ8G táDQ8Gc vPU2zới PU2zbệnh viện,TSf4 thwK9sế nêDQ8Gn bHe3sếp củaTSf4 VDQ8Gân VbHe3y cẩnbHe3 thậTSf4n dặwK9sn TSf4dò cô.

- GwK9siờ twK9sôi bHe3đang kDQ8Ghông cDQ8Gó việcPU2z gì,DQ8G đPU2zể bHe3tôi TSf4đi vậy!PU2z PU2z- ThwK9sấy swK9sếp cóbHe3 vPU2zẻ wK9sthận bHe3trọng, hơnTSf4 nữaPU2z DQ8Gđây lạiwK9s wK9slà lPU2zần đầuPU2z tiênDQ8G cônwK9sg bHe3ty côTSf4 phụcwK9s vụPU2z DQ8Gtận PU2znơi chbHe3o kháDQ8Gch hwK9sàng nwK9sên côDQ8G khôngbHe3 wK9syên twK9sâm gibHe3ao chDQ8Go nDQ8Ggười khác.

QwK9suả nhiênwK9s, DQ8Gsếp củabHe3 VânTSf4 VTSf4y gậtPU2z wK9sđầu PU2zvẻ bHe3hài bHe3lòng: TSf4- CũPU2zng được,bHe3 PU2zvậy giwK9sao TSf4cho côPU2z nhé!

CôngwK9s việTSf4c PU2zcủa VâDQ8Gn VDQ8Gy lTSf4à giwK9sải thDQ8Gích DQ8Gcho wK9skhách hàDQ8Gng cPU2zách PU2zsử dụngbHe3 phầnwK9s mDQ8Gềm củawK9s cbHe3ông DQ8Gty côbHe3 nbHe3hư thDQ8Gế bHe3nào, sbHe3au đóTSf4 tiếnPU2z hPU2zành mộPU2zt sốPU2z điPU2zều DQ8Gtra bHe3và bảoPU2z bHe3hành DQ8Gcho kTSf4hách hàngwK9s swK9sau khDQ8Gi DQ8Gmua. wK9sSau haTSf4i nPU2zgày làmDQ8G việPU2zc DQ8Gbận bHe3rộn, bácwK9s swK9sĩ TiểuDQ8G lâPU2zm TSf4vô TSf4cùng wK9shài lPU2zòng vớTSf4i tPU2zác TSf4phong làwK9sm vPU2ziệc cPU2zủa VânPU2z Vy.

- GiáwK9sm đốcwK9s VwK9sân bHe3quả nhiPU2zên DQ8Glà kiêDQ8Gn nhẫnTSf4! TSf4- BDQ8Gác sĩPU2z LâPU2zm khPU2zen ngợPU2zi: -PU2zLại cbHe3òn hwK9siểu đượcTSf4 nhữngbHe3 từPU2z ngDQ8Gữ củabHe3 giTSf4ới bHe3y họcwK9s chúnDQ8Gg PU2ztôi nữa!
TSf4- wK9sTôi cóPU2z mộtPU2z nwK9sgười bạnbHe3 TSf4làm bTSf4ác PU2zsĩ mà!

- ChbHe3ẳng trách!TSf4 TSf4- DQ8GBác sĩTSf4 LâTSf4m tiwK9sễn DQ8GVân VDQ8Gy rwK9sa đếnTSf4 wK9stận cửa.

Đi từTSf4 đDQ8Gây bHe3ra làDQ8G gầnTSf4 nhấtbHe3! bHe3- BáDQ8Gc sĩDQ8G LâbHe3m chbHe3ỉ tPU2zay bHe3về phíabHe3 hàbHe3nh lPU2zang bêTSf4n cạnh.

Bên hànhwK9s lwK9sang khônDQ8Gg DQ8Gbiết PU2zlà pPU2zhòng khámwK9s kbHe3hoa nPU2zào, dườngPU2z nhwK9sư tTSf4ất cwK9sả cábHe3c phòngbHe3 bệDQ8Gnh ởDQ8G đâyDQ8G đềuDQ8G đượcTSf4 wK9sbố tríwK9s giốnPU2zg bHe3hệt nhwK9sau, bbHe3ên hànhDQ8G laTSf4ng còbHe3n đượcTSf4 twK9srồng rPU2zất nhiềwK9su câyPU2z xaTSf4nh, manTSf4g lDQ8Gại cbHe3ho ngườiTSf4 PU2zta cảTSf4m giTSf4ác bHe3mát lành,DQ8G PU2zthư thái.

Không đợibHe3 VânPU2z VDQ8Gy TSf4lên tiếngTSf4 hỏi,PU2z báDQ8Gc sĩPU2z LâmDQ8G đãTSf4 TSf4chủ độnPU2zg gbHe3iới thiwK9sệu: bHe3- bHe3Đây wK9slà kDQ8Ghoa tTSf4ư vDQ8Gấn tâmbHe3 lí.

Khoa tDQ8Gư vấnDQ8G twK9sâm bHe3lí? SPU2zau kPU2zhi GiPU2zang bHe3Nhan TSf4xảy DQ8Gra chuyệnbHe3, ngườiDQ8G nbHe3hà PU2zcô đbHe3ã twK9sừng mờibHe3 bábHe3c wK9ssĩ TSf4tâm TSf4lí vềDQ8G giúpDQ8G côbHe3 wK9sthoát khỏiDQ8G PU2ztâm trạPU2zng đTSf4au đớnwK9s vàwK9s khổTSf4 sở,TSf4 nhưbHe3ng kếwK9st quTSf4ả đibHe3ều tPU2zrị rõwK9s rwK9sàng chẳngwK9s cwK9só tbHe3ác dwK9sụng gwK9sì vớiPU2z côDQ8G cả.DQ8G PTSf4hần lớnDQ8G tPU2zhời TSf4gian cPU2zô đềubHe3 dbHe3ành chbHe3o TSf4việc ngủ,PU2z sốnbHe3g nPU2zhờ vàowK9s nhữnDQ8Gg giọPU2zt nướDQ8Gc truyềnPU2z vbHe3ào máTSf4u mỗbHe3i ngày.TSf4 NbHe3ếu nbHe3hư TSf4ông trờiwK9s khôngTSf4 bHe3cho côwK9s PU2zcơ hộiDQ8G đượcPU2z qTSf4uay ngượcwK9s thPU2zời gbHe3ian tPU2zhì cDQ8Gó lwK9sẽ côTSf4 đãDQ8G kiTSf4ệt TSf4sức bởDQ8Gi nỗDQ8Gi bHe3đau đớDQ8Gn qDQ8Guá bHe3lớn ấyDQ8G rồi.

Vân VDQ8Gy vTSf4ừa DQ8Gđi vDQ8Gừa nghDQ8Gĩ, lúbHe3c đwK9si ngDQ8Gang quDQ8Ga phòngTSf4 PU2zchẩn trị,wK9s bấtTSf4 PU2zngờ DQ8Gcó mộtwK9s PU2zcơn gPU2zió thổiDQ8G quTSf4a lDQ8Gàm cánDQ8Gh cửaPU2z phòPU2zng hơiTSf4 héwK9s raTSf4. CôDQ8G đưawK9s mắtbHe3 nhwK9sìn vàoDQ8G PU2zbên bHe3trong, wK9svô tìnTSf4h chạTSf4m pPU2zhải ánDQ8Gh mắTSf4t PU2zcủa mwK9sột bệnhbHe3 nhDQ8Gân tronTSf4g đó.

DQ8GVân DQ8GVy chợDQ8Gt twK9shấy cbHe3ác dâDQ8Gy thầnPU2z kibHe3nh bHe3trong PU2zđầu cănDQ8Gg raDQ8G. CTSf4ô rảoTSf4 bưPU2zớc bHe3đi thậtPU2z nhanhPU2z, chỉPU2z sPU2zợ ngưwK9sời bHe3đó sDQ8Gẽ đTSf4uổi theo.

Không phảiTSf4 TSf4mắt côwK9s nhTSf4ìn nhầmPU2z PU2zđấy chứTSf4? CPU2zô làPU2zm saPU2zo cóDQ8G twK9shể ngTSf4ờ rằngDQ8G bHe3bệnh nwK9shân ởTSf4 tTSf4rong cDQ8Găn PU2zphòng bHe3ấy chDQ8Gính lbHe3à TriệuPU2z Dương?

Rõ wK9sràng anPU2zh PU2zta bịDQ8G phTSf4át bệnhDQ8G tPU2zim đwK9sột ngộbHe3t, vậywK9s tạiDQ8G sDQ8Gao giờwK9s awK9snh PU2zta TSf4lại wK9sở tronTSf4g TSf4khoa tDQ8Gâm bHe3lí? LPU2zẽ nàDQ8Go nbHe3goài bệnhPU2z tiDQ8Gm rTSf4a aDQ8Gnh wK9sta còDQ8Gn mwK9sắc bTSf4ệnh vềPU2z tâmwK9s líPU2z nữwK9sa à?

Trước đPU2zây cDQ8Gô từngPU2z đọbHe3c báoPU2z PU2zvà đPU2zược biDQ8Gết, phầnPU2z lớnTSf4 nhữngbHe3 TSf4cô nTSf4am, bHe3quả bHe3nữ trTSf4ong thàDQ8Gnh pTSf4hố DQ8Gđều bịwK9s DQ8Gmắc cPU2zăn bệnhwK9s wK9strầm DQ8Gcảm hoặwK9sc tựTSf4 kbHe3ỉ. KhôngPU2z bbHe3iết cáDQ8Gi gãbHe3 họbHe3 TriDQ8Gệu ấybHe3 mắcbHe3 phảbHe3i bệDQ8Gnh gì?TSf4 KhôwK9sng bbHe3iết vàbHe3i năbHe3m DQ8Gnữa liTSf4ệu côwK9s TSf4có phảiDQ8G thườTSf4ng xuPU2zyên bwK9sổ sbHe3ung cácDQ8G loạiwK9s tPU2zhực phẩmTSf4 chTSf4ức năbHe3ng, liDQ8Gên tụcwK9s PU2zđến thẩmPU2z mỹDQ8G PU2zviện TSf4và thỉnTSf4h thowK9sảng “ghéTSf4 thăm”PU2z wK9sbác swK9sĩ wK9stư vấDQ8Gn tâmwK9s lTSf4í khônTSf4g nữa?

Đi mbHe3ột đoạnTSf4 đưTSf4ờng dài,TSf4 cubHe3ối cùPU2zng côbHe3 cũngwK9s PU2zra đượcTSf4 đếnwK9s cầuDQ8G tbHe3hang. NgoảnPU2zh đbHe3ầu lạiTSf4 nDQ8Ghìn,không thấyTSf4 TwK9sriệu DươngTSf4 PU2zkhông đuổiwK9s tDQ8Gheo, VânwK9s wK9sVy thwK9sở phàbHe3o nhẹbHe3 nPU2zhõm. ThTSf4oát đưPU2zợc TSf4Triệu DươngbHe3 thìbHe3 saoDQ8G? ThoáwK9st TSf4được anTSf4h DQ8Gta PU2zcô cũDQ8Gng PU2zchẳng thểDQ8G tbHe3hoát DQ8Gngăn đượcTSf4 bànTSf4 chânwK9s miDQ8Gnh TSf4đang tiDQ8Gến dầTSf4n đPU2zến tuổiTSf4 già.PU2z NỗTSf4 wK9slực sốngwK9s hếbHe3t nămDQ8G nàyTSf4 DQ8Gqua bHe3năm kháDQ8Gc, tuổiDQ8G PU2ztác cũDQ8Gng thTSf4eo đóDQ8G wK9snhiều lên.DQ8G ChwK9sỉ thPU2zêm vàbHe3i nDQ8Găm nữabHe3 wK9sthôi, cóbHe3 TSf4lẽ mộtDQ8G ngwK9sười đànDQ8G ônDQ8Gg nTSf4hư TrPU2ziệu DưbHe3ơng DQ8Gbây TSf4giờ côwK9s cũnPU2zg chẳTSf4ng tTSf4hể tPU2zìm được.

- bHe3Sau TSf4khi vềwK9s phảbHe3i chwK9sịu khóPU2z nghỉPU2z ngơiDQ8G, mDQ8Gặc dDQ8Gù sứcPU2z khPU2zỏe đãwK9s hồiTSf4 phụPU2zc tưwK9sơng đốTSf4i nPU2zhưng cwK9sũng kwK9shông đượcPU2z TSf4phép làwK9sm vwK9siệc quDQ8Gá sứcTSf4. bHe3Với cườngwK9s độTSf4 lDQ8Gàm việcDQ8G củPU2za DQ8Ganh tTSf4ôi thấDQ8Gy ngPU2zười bìnhTSf4 thườngTSf4 khbHe3ông tbHe3hể nàowK9s tiwK9sêu PU2zhóa nổi!

- TbHe3ôi biết!

- AnPU2zh biếtPU2z? PU2zCứ PU2znhìn vàowK9s thPU2zành tíchbHe3 bHe3của DQ8Ganh hawK9si nămbHe3 nabHe3y thbHe3ì twK9sôi biếtDQ8G DQ8Ganh DQ8Gmang mạngbHe3 bHe3sống củwK9sa mìnhwK9s DQ8Gra TSf4đùa nhbHe3ư TSf4thế nàowK9s rồiwK9s! bHe3Theo nhưPU2z TSf4những bHe3gì bHe3tôi đượcbHe3 bDQ8Giết wK9svề anhwK9s, anbHe3h khônDQ8Gg đờiTSf4 nàoDQ8G chấpDQ8G nhTSf4ận aTSf4n phận!
TiếngDQ8G wK9scười khPU2ze khẽTSf4 vPU2zang lTSf4ên: wK9s- CũwK9sng PU2zchưa chắc!

Có nPU2zgười đaDQ8Gng PU2znói chuywK9sện bHe3ở cầubHe3 tDQ8Ghang, TSf4có DQ8Gmột giọnwK9sg nTSf4ói màDQ8G VTSf4ân PU2zVy cwK9sảm thấTSf4y PU2zrất bHe3quen thuộc.

Vân TSf4Vy chầmTSf4 chậwK9sm đwK9si bHe3đến wK9scầu thanPU2zg vàwK9s TSf4nhìn xuốngTSf4 dwK9sưới, ánwK9sh mắtDQ8G TSf4vô tìnhwK9s lướtbHe3 wK9squa mộwK9st khuwK9sôn mặt.

Người TSf4đó cũTSf4ng ngẩnPU2zg đầuDQ8G PU2znhìn cô.

Ánh mắTSf4t củabHe3 anbHe3h dườngDQ8G bHe3như PU2zlà cPU2zhùm áDQ8Gnh sánPU2zg mTSf4ặt wK9strời đẹpDQ8G đẽTSf4 nhấPU2zt đậubHe3 bHe3trên bờbHe3 TSf4vai cô.

Nếu nhưbHe3 lwK9súc nãTSf4y cTSf4ô PU2zcòn hoaPU2zng manDQ8Gg đwK9si wK9snhư cDQ8Ghạy twK9shì giờDQ8G wK9scô đãwK9s chwK9sẳng còbHe3n wK9ssức TSf4lực nTSf4ào TSf4để màDQ8G chạyDQ8G trốPU2zn nữaDQ8G. DQ8GBàn chTSf4ân củPU2za cDQ8Gô nwK9shư bịDQ8G dínhbHe3 chặtwK9s DQ8Gxuống dướPU2zi đTSf4ất, miệngbHe3 ấDQ8Gp úngwK9s mãiPU2z chẳbHe3ng bHe3thốt rDQ8Ga lờwK9si dưDQ8Gới cáiwK9s nDQ8Ghìn bHe3của abHe3nh: wK9s-

Thật….thật tPU2zrùng hợp!

ATSf4nh mỉmTSf4 cười,PU2z nhẹbHe3 nhànTSf4g cấtwK9s lTSf4ời: PU2z- ĐúTSf4ng DQ8Glà trùnDQ8Gg hợpDQ8G thTSf4ật! MớiPU2z đóPU2z TSf4mà đãwK9s gặpDQ8G wK9slại nhau!

- VâPU2zng, bệnwK9sh việnPU2z wK9snày DQ8Gmuốn sửwK9s dwK9sụng phầDQ8Gn bHe3mềm củDQ8Ga cbHe3ông TSf4ty chúTSf4ng tôibHe3 TSf4nên tTSf4ôi đếnbHe3 đâDQ8Gy đểDQ8G hướTSf4ng dbHe3ẫn họTSf4! bHe3- bHe3Cô cDQ8Gố gắngDQ8G giảibHe3 PU2zthích, vụnwK9sg vDQ8Gề nwK9shư mbHe3ột coDQ8Gn ngốcTSf4, cbHe3hỉ DQ8Gsợ TSf4anh bHe3lại hiểPU2zu nDQ8Ghầm mình.wK9s HDQ8Gơn nữaTSf4 côTSf4 rPU2zất sDQ8Gợ TSf4anh sẽwK9s vTSf4ạch trTSf4ần nhữnTSf4g wK9slời nóiPU2z dốiPU2z củbHe3a PU2zmình, TSf4cái gìbHe3 màwK9s đưaPU2z wK9schị ĐườngbHe3 đDQ8Gi DQ8Gkhám bTSf4ệnh cwK9shứ, toànPU2z lDQ8Gà nóDQ8Gi bHe3dối. NhưPU2z vậwK9sy thTSf4ì cònDQ8G mDQ8Gặt mũiPU2z nàwK9so mbHe3à nhTSf4ìn anh?

Cũng wK9smay làwK9s aPU2znh wK9skhông nhắcTSf4 gìwK9s đếTSf4n chuyệDQ8Gn PU2zđó. TSf4Anh kếDQ8Gt twK9shúc cuộcbHe3 DQ8Gnói chuyệPU2zn vớiwK9s DQ8Gbác sĩDQ8G wK9scủa mìwK9snh rồPU2zi cùnwK9sg côTSf4 đồngwK9s hànhwK9s, thbHe3ản nhiDQ8Gên PU2zcứ nhưPU2z TSf4thể hôwK9sm ấwK9sy chưPU2za từnwK9sg xbHe3ảy rDQ8Ga bấPU2zt cPU2zứ chuyệnbHe3 gì.

bHe3Anh sánhPU2z vbHe3ai wK9sđi bêTSf4n cô.wK9s PU2zVân bHe3Vy khbHe3ông bHe3biết phảDQ8Gi lTSf4àm thếDQ8G wK9snào đểTSf4 cTSf4he điTSf4 sựPU2z hobHe3ang mPU2zang troPU2zng wK9slòng, bDQ8Gàn taDQ8Gy túbHe3m chặtPU2z lấyPU2z vạtDQ8G áobHe3 đaDQ8Gng rịbHe3n mPU2zồ hôi.

Cô bHe3y tTSf4á ởbHe3 phònPU2zg pháwK9st thbHe3uốc đưTSf4a cTSf4ho PU2zanh PU2zmột tDQ8Gúi tbHe3o đủwK9s cácPU2z lbHe3oại thTSf4uốc rwK9sồi dặnbHe3 dò:DQ8G DQ8G- ADQ8Gnh nhớbHe3 uPU2zống thDQ8Geo chDQ8Gỉ dẫnwK9s củDQ8Ga bHe3bác sĩ!

TronDQ8Gg kPU2zí ứcwK9s bHe3của VâTSf4n VbHe3y, sứTSf4c khỏeTSf4 cbHe3ủa GianDQ8Gg NbHe3han rấDQ8Gt tốt,PU2z TSf4cho dùTSf4 wK9scó bwK9sị wK9scảm cúPU2zm habHe3y sốtPU2z PU2zcao thìbHe3 cũnbHe3g TSf4chỉ mấtTSf4 vàPU2zi DQ8Gngày lPU2zà TSf4khỏi ngay.

Vân VDQ8Gy nwK9shìn PU2zvào nhữngwK9s lwK9soại thuốcDQ8G ởwK9s DQ8Gtrong túi,wK9s twK9soàn lTSf4à nhữngbHe3 loạiTSf4 thuTSf4ốc hibHe3ếm gặp.

- CbHe3ô chuẩnwK9s bPU2zị đibHe3 đâu?

- VbHe3ề TSf4công tDQ8Gy thôwK9si!- CôTSf4 bHe3nghĩ GianDQ8Gg PU2zNhan chỉbHe3 tiwK9sện miệnbHe3g hỏiDQ8G wK9snhư vậPU2zy DQ8Gthôi DQ8Gnên cũngPU2z DQ8Gthản nhiênTSf4 đáwK9sp DQ8Gmà khôngwK9s cwK9sần bHe3suy nghĩ.

- ĐểTSf4 tôTSf4i tiễnwK9s cô!

ĐềTSf4 nwK9sghị TSf4của abHe3nh quPU2zá bấtPU2z ngờDQ8G, VâTSf4n VDQ8Gy bốiPU2z rốiwK9s từbHe3 chốiDQ8G: bHe3- KhônwK9sg cầnDQ8G đwK9sâu aPU2znh GibHe3ang, lbHe3àm phibHe3ền abHe3nh quá!wK9s- VâPU2zn VTSf4y cDQ8Gó cbHe3hút khônbHe3g queDQ8Gn DQ8Gvới cácwK9sh xbHe3ưng hôwK9s khbHe3ách wK9ssáo này.

Anh vbHe3ốn quáDQ8G đỗbHe3i thâPU2zn thươnwK9sg bHe3trong twK9srái tDQ8Gim côDQ8G, thếbHe3 DQ8Gmà giờbHe3 lạwK9si tbHe3rở thàTSf4nh mwK9sột ngườibHe3 chẳbHe3ng PU2zquen biwK9sết. TSf4Nếu nhưTSf4 GDQ8Giang bHe3Nhan gwK9sọi DQ8Gcô lbHe3à “CôbHe3 Vân”wK9s TSf4thì cPU2zó lwK9sẽ cwK9sô cũngDQ8G PU2zsẽ cảPU2zm thấyTSf4 vbHe3ô DQ8Gcùng TSf4xót xPU2za. PU2zThế nhDQ8Gưng cTSf4ô cốTSf4 gắngwK9s kìmTSf4 nénPU2z bwK9sản TSf4thân, cTSf4hỉ sợbHe3 TSf4một PU2zkhi kPU2zhông kiềmwK9s chếwK9s bHe3được tâTSf4m trạbHe3ng củaTSf4 DQ8Gmình sẽwK9s PU2zkhiến chbHe3o anbHe3h sợTSf4 mDQ8Gất TSf4vía. PU2zCô phảiDQ8G PU2zduy trbHe3ì khobHe3ảng cáwK9sch nTSf4hất địPU2znh vPU2zới aPU2znh, mộPU2zt khoPU2zảng cbHe3ách đủTSf4 đểwK9s wK9sanh DQ8Gcoi côbHe3 TSf4là mDQ8Gột ngườDQ8Gi bìwK9snh thường.

Không cóDQ8G wK9sai biếDQ8Gt, PU2zanh TSf4và cTSf4ô đPU2zã cPU2zách bHe3nhau cảTSf4 mộtPU2z kiPU2zếp người.
NếTSf4u DQ8Gnhư côDQ8G nwK9sói rwK9sa sựDQ8G twK9shực nTSf4ày, khDQ8Gông nhữngDQ8G bHe3anh khônDQ8Gg thTSf4ể tibHe3n màDQ8G còPU2zn DQ8Gcho bHe3rằng cTSf4ô PU2zlà mDQ8Gột TSf4con điêPU2zn. wK9sDường wK9snhư chỉPU2z cóPU2z mộtTSf4 mìnhwK9s cDQ8Gô còbHe3n wK9smãi đắmbHe3 PU2zchìm trbHe3ong nhữnwK9sg kíDQ8G ứPU2zc TSf4xa PU2zxôi. CDQ8Gô khTSf4át PU2zkhao đượcwK9s PU2zở gầwK9sn bDQ8Gên anhPU2z, nhưnwK9sg lạiPU2z sợTSf4 khDQ8Goảng cDQ8Gách tronPU2zg hbHe3iện thựDQ8Gc sẽbHe3 kwK9shiến bHe3cho côTSf4 quTSf4ỵ nwK9sgã. bHe3Vân wK9sVy cảmbHe3 twK9shấy bảTSf4n thâDQ8Gn mDQ8Gình DQ8Gkhông hềDQ8G yDQ8Gếu đuối,DQ8G cbHe3ô chỉTSf4 khôbHe3ng muốnwK9s bHe3bị PU2zGiang bHe3Nhan lPU2zàm tổnwK9s thương,TSf4 bởbHe3i DQ8Gvì trowK9sng kbHe3í ứcbHe3 củabHe3 TSf4cô, tấtTSf4 cảDQ8G nhữDQ8Gng kỉTSf4 wK9sniệm củTSf4a TSf4cô wK9svà wK9sanh PU2zđều vDQ8Gô cwK9sùng đẹpwK9s đẽ.

- NóiwK9s địaPU2z chỉbHe3 cônwK9sg PU2zty bHe3cô TSf4cho tôi!

Xem wK9sra PU2zanh ấyDQ8G TSf4định đưaDQ8G cPU2zô vềTSf4 cônbHe3g twK9sy tPU2zhật rồi!

Cô ngoawK9sn DQ8Gngoãn ngồibHe3 bHe3vào tronwK9sg wK9sxe củPU2za anhPU2z, saPU2zu TSf4đó nPU2zói địabHe3 chỉTSf4 TSf4công tDQ8Gy DQ8Gmình cPU2zho aPU2znh: TSf4- ĐPU2zi qwK9sua CwK9sầu bHe3W, wK9sđi thPU2zêm mộwK9st đoạnbHe3 nữaTSf4 lbHe3à đến!PU2z bHe3- PU2zNhìn VDQ8Gân VDQ8Gy PU2ztự DQ8Gnhiên PU2zthế thôTSf4i nhwK9sưng lwK9súc nwK9sày trốngwK9s ngựcDQ8G PU2zcô đanbHe3g đậpTSf4 twK9shình thịch.TSf4 NhTSf4ìn mDQ8Gình tronTSf4g gưbHe3ơng chiếuwK9s hậPU2zu, VânwK9s bHe3Vy thấywK9s haDQ8Gi mPU2zá PU2zmình đDQ8Gỏ bừngDQ8G lên.

Giang NTSf4han vẫnbHe3 tỏTSf4 rwK9sa nhTSf4ư bìnhPU2z thường,TSf4 thảDQ8Gn nhiêDQ8Gn nhìnbHe3 côPU2z hỏi:PU2z DQ8G- CầuDQ8G tDQ8Gây hTSf4ay PU2zlà cầubHe3 đông?

Vân bHe3Vy đưaPU2z ánDQ8Gh DQ8Gmắt mơTSf4 hDQ8Gồ nPU2zhìn bHe3ra DQ8Gdòng bHe3xe cwK9sộ tậpDQ8G bHe3nấp ởTSf4 bbHe3ên nTSf4goài, cbHe3ố gắngwK9s phânwK9s biệwK9st đượcwK9s phươwK9sng hưTSf4ớng PU2zđông tbHe3ây nDQ8Gam bắc.TSf4 CuwK9sối cùnPU2zg cwK9sô đàDQ8Gnh mDQ8Gím môiPU2z từwK9s bbHe3ỏ: wK9s- PU2zTôi chỉTSf4 biếtDQ8G làbHe3 điPU2z quDQ8Ga cầu,PU2z rẽTSf4 saPU2zng bwK9sên tráiwK9s lwK9sà đến.

Lần nàyTSf4 thPU2zì TSf4Giang NPU2zhan khẽDQ8G mỉmbHe3 cười,PU2z đôiwK9s wK9smắt ánhPU2z wK9slên nhữngPU2z tiTSf4a sábHe3ng ấmbHe3 wK9sáp. VwK9sân TSf4Vy cảTSf4m thấyPU2z DQ8Ghình nwK9shư TSf4mình đãbHe3 nDQ8Ghìn nhầPU2zm, hoặTSf4c cũnPU2zg PU2zcó thbHe3ể DQ8Gcô bịDQ8G ảobHe3 giác.

Giang NhDQ8Gan biếtwK9s lábHe3i DQ8Gxe, khônTSf4g bHe3biết abHe3nh đãwK9s hwK9sọc lDQ8Gái TSf4xe từDQ8G DQ8Gkhi nàPU2zo. VânwK9s TSf4Vy ngồTSf4i bPU2zên cạnTSf4h nhìnPU2z anbHe3h điTSf4ều PU2zkhiển xPU2ze, nwK9shững ngónDQ8G tDQ8Gay thDQ8Guôn dàwK9si đặtTSf4 lênPU2z vôTSf4 lăngTSf4, mùPU2zi hươngDQ8G từwK9s cơwK9s thDQ8Gể wK9sanh TSf4thoang thoảngbHe3 PU2zđưa lại.

Những kíPU2z ứcwK9s đPU2zẹp vềwK9s wK9sanh bắPU2zt PU2zđầu nhạtTSf4 DQ8Gnhòa trobHe3ng cô.

PU2zMấy nDQ8Găm khôngDQ8G gặpTSf4, awK9snh DQ8Gđã TSf4thay đổiwK9s rấPU2zt PU2znhiều, khPU2zông gbHe3iống bHe3như côbHe3 cbHe3hẳng wK9scó cDQ8Ghút tiếPU2zn bbHe3ộ nào.wK9s bHe3Quay ngượbHe3c thờTSf4i wK9sgian đãbHe3 mbHe3ấy nDQ8Găm rTSf4ồi nhưnPU2zg dườngwK9s nDQ8Ghư côDQ8G chPU2zẳng cóDQ8G gDQ8Gì thDQ8Gay đổi,PU2z ngaPU2zy cảwK9s cTSf4ông việcDQ8G hiệbHe3n wK9snay cũnbHe3g TSf4mới làmPU2z wK9scó gầnTSf4 wK9sba năm.

- ThuốcTSf4 nàDQ8Gy TSf4anh muTSf4a hbHe3ộ ngườiwK9s kDQ8Ghác à?DQ8G PU2z- VâbHe3n wK9sVy cwK9số nghĩTSf4 rwK9sa mPU2zột chwK9sủ đềbHe3 đểPU2z nóPU2zi chuyện.

- KTSf4hông! TSf4- CbHe3âu trảTSf4 PU2zlời củaPU2z GbHe3iang DQ8GNhan khwK9sông nằbHe3m ngoPU2zài wK9ssuy nDQ8Gghĩ cPU2zủa DQ8GVân TSf4Vy: DQ8G- TôiTSf4 mwK9sua chDQ8Go DQ8Gtôi đấy!

SawK9so cóTSf4 thDQ8Gể PU2zthế được?PU2z VbHe3ân wK9sVy kibHe3nh ngạc,TSf4 wK9smột tTSf4úi tPU2zhuốc bHe3to thbHe3ế này,PU2z mỗiwK9s DQ8Glần pDQ8Ghải uốPU2zng babHe3o nhiêPU2zu thbHe3uốc mwK9sới đủ?

- SợPU2z rồibHe3 phảPU2zi PU2zkhông? bHe3- AnbHe3h mỉmPU2z cười:wK9s DQ8G- TôPU2zi bìbHe3nh tPU2zhường rấwK9st bậPU2zn rộnDQ8G nêTSf4n chẳngTSf4 cóTSf4 thờiDQ8G giTSf4an điTSf4 lấyTSf4 thuốcDQ8G, vwK9sì vậbHe3y wK9smỗi lPU2zần wK9sđi pDQ8Ghải lbHe3ấy nwK9shiều hơbHe3n mộPU2zt chút!

Vân PU2zVy địwK9snh DQ8Gđưa taDQ8Gy DQ8Gra lấTSf4y tTSf4úi PU2zthuốc bHe3xem sbHe3ao, PU2znhưng cuốiDQ8G cùbHe3ng cDQ8Gô lạiwK9s rụtwK9s bHe3tay lại.

Hai ngườiPU2z gPU2ziờ TSf4đã chẳPU2zng cPU2zòn bHe3còn quabHe3n TSf4hệ thâPU2zn mậtbHe3 nhbHe3ư trướcbHe3 nữabHe3, dTSf4ù gwK9sì cũngbHe3 bHe3chỉ lPU2zà ngườiwK9s qbHe3ua đưwK9sờng, bHe3không nênbHe3 dDQ8Gò xéPU2zt đờibHe3 PU2ztư wK9scủa ngưDQ8Gời kwK9shác, nếbHe3u DQ8Gkhông bTSf4iết wK9sđâu lạDQ8Gi khiếnDQ8G cbHe3ho anTSf4h cbHe3ảm wK9sthấy bDQ8Gực bội.

Giang NhPU2zan ngTSf4oảnh đầTSf4u sanDQ8Gg nwK9shìn VbHe3ân VyDQ8G, thTSf4ấy PU2zcô tPU2zúm chặtDQ8G vạDQ8Gt áwK9so, cốTSf4 gDQ8Gắng tDQ8Ghu DQ8Gmình lTSf4ại bHe3cứ PU2znhư TSf4thể swK9sợ cwK9shạm phPU2zải bDQ8Gất cứwK9s tbHe3hứ gDQ8Gì PU2ztrên PU2zxe TSf4của anbHe3h vPU2zậy. GiaPU2zng NwK9shan hơPU2zi nPU2zhíu mDQ8Gày, DQ8Gdồn sứcPU2z tDQ8Gập tDQ8Grung trởwK9s lạDQ8Gi DQ8Gcon PU2zđường tbHe3rước mặtPU2z: bHe3- CôTSf4 TSf4kéo giúpTSf4 tôPU2zi wK9scái mànwK9s PU2zche nắnTSf4g TSf4xuống với!

VDQ8Gân VDQ8Gy liềnwK9s đưbHe3a bHe3tay TSf4ra kéoDQ8G cbHe3ái mDQ8Gàn chTSf4e nbHe3ắng xuống.bHe3 BỗnPU2zg DQ8Gnhiên mộtTSf4 tấTSf4m ảPU2znh rwK9sớt DQ8Gxuống theoPU2z. BứcPU2z ảnhDQ8G PU2zchụp mộtPU2z phonTSf4g cảnhbHe3 mộtDQ8G đPU2zỉnh PU2znúi DQ8Gtuyết trắngDQ8G bHe3xóa. BứcTSf4 bHe3ảnh wK9snày trbHe3ước đbHe3ây anPU2zh đTSf4ã từnPU2zg TSf4cho cwK9sô xem.

Nhiếp ảnPU2zh lbHe3à swK9sở thíwK9sch củaTSf4 GianwK9sg NhPU2zan, cTSf4ô lạiwK9s đặcTSf4 bPU2ziệt TSf4thích nhữngTSf4 bứcPU2z ảbHe3nh chụpDQ8G cPU2zảnh tuyếDQ8Gt cPU2zủa abHe3nh. ĐâyPU2z làbHe3 bứcPU2z ảnhTSf4 TSf4mà TSf4cô thícbHe3h nhất.

Cô DQ8Gnhớ rằDQ8Gng saTSf4u khDQ8Gi GiwK9sang NhDQ8Gan chết,bHe3 côbHe3 đãTSf4 đemwK9s đốPU2zt tấtbHe3 cbHe3ả nhữngTSf4 bứcwK9s ảnhbHe3 nàybHe3. ThếDQ8G màDQ8G gbHe3iờ đâwK9sy anPU2zh DQ8Glại đDQ8Gang gbHe3iữ nóDQ8G. ĐiềTSf4u nàwK9sy khiTSf4ến TSf4cho VbHe3ân VbHe3y PU2zcó cảmwK9s wK9sgiác TSf4như habHe3i ngườibHe3 đanPU2zg cácbHe3h nPU2zhau cảwK9s mộtPU2z thếbHe3 giớibHe3 vậy.

- wK9sCô cDQ8Gó thwK9sích không?

VDQ8Gân DQ8GVy gậtPU2z đầu:TSf4 DQ8G- TrTSf4ước đâybHe3 tDQ8Gôi bHe3vô cùngTSf4 thíPU2zch nhPU2zững bbHe3ức ảnhTSf4 PU2zchụp cảnhwK9s tDQ8Guyết trắng!

- ThếwK9s cPU2zòn bâyDQ8G giờ?

PU2z- VẫnDQ8G nhTSf4ư vậPU2zy! TSf4- VâPU2zn DQ8GVy PU2zlưu luyếwK9sn cầTSf4m bứPU2zc ảnhPU2z DQ8Gtrên tDQ8Gay, khwK9sông nPU2zỡ đbHe3ặt xuống.

Anh ngoảnDQ8Gh đầuTSf4 PU2zlại nhìTSf4n thẳngTSf4 PU2zvào còbHe3n đườngDQ8G trướcTSf4 mặtbHe3, đDQ8Gôi DQ8Gmắt kbHe3hẽ nhTSf4eo DQ8Glại: DQ8G- TPU2zôi cDQ8Gòn tưởnwK9sg PU2zbây gbHe3iờ thwK9sì kDQ8Ghông thíbHe3ch PU2znữa chứ?

wK9sVân TSf4Vy TSf4vội vTSf4àng nbHe3ói: bHe3- PU2zCó nhTSf4ững wK9ssở tPU2zhích cTSf4ó làbHe3m DQ8Gthế nPU2zào cũDQ8Gng khôngbHe3 thểbHe3 thDQ8Gay đổiwK9s được!

- TSf4Thế sao?

- DQ8GỪ? bHe3- VâTSf4n bHe3Vy TSf4lại DQ8Gmột lbHe3ần nDQ8Gữa kbHe3hẳng định.

GTSf4iang NhabHe3n kPU2zhẽ nhếchbHe3 bHe3môi cười:TSf4 wK9s- bHe3Vậy wK9sthì tốt!

VânwK9s VDQ8Gy cTSf4ứ wK9scảm tDQ8Ghấy tTSf4rong nhữngDQ8G câbHe3u nwK9sói cDQ8Gủa GianDQ8Gg NhaPU2zn cóPU2z ẩwK9sn ýbHe3 gTSf4ì PU2zđó, tTSf4hế nhưngTSf4 cbHe3ô kwK9shông sbHe3ao hiểPU2zu nwK9sổi. TSf4Cô chợwK9st TSf4nhớ lbHe3ại ngườiTSf4 coPU2zn gáPU2zi ởDQ8G bêPU2zn TSf4cạnh GiaTSf4ng NhwK9san mấPU2zy bHe3năm trướcPU2z, cóDQ8G thểTSf4 awK9snh wK9sđang nóiwK9s đếwK9sn wK9scô ấbHe3y chăng?

DQ8GVân DQ8GVy lậtPU2z DQ8Gđi lậDQ8Gt lạiDQ8G bứTSf4c PU2zảnh, cuốTSf4i cùDQ8Gng cũTSf4ng đàDQ8Gnh phảPU2zi đưaPU2z nóPU2z lạiDQ8G wK9scho GwK9siang NDQ8Ghan. CwK9sô đPU2zã chẳbHe3ng cònTSf4 qTSf4uyền wK9ssở TSf4hữu đTSf4ối wK9svới bứcbHe3 ảDQ8Gnh nbHe3ày nPU2zữa rồi.

- NếDQ8Gu cPU2zô thícPU2zh tDQ8Gôi tặngTSf4 bHe3cho PU2zcô đấy!

Vân PU2zVy nbHe3gạc nhiPU2zên PU2zhá hốcPU2z miệng.DQ8G TrưDQ8Gớc đâywK9s DQ8Gcô TSf4từng đDQ8Gòi GianPU2zg NhaDQ8Gn phPU2zải DQ8Gcho mìnhDQ8G bHe3bức ảnhDQ8G nbHe3ày, bHe3thế mwK9sà anwK9sh cònDQ8G tiếc.bHe3 VDQ8Gậy màDQ8G bâDQ8Gy giờTSf4 PU2zanh lạiTSf4 TSf4hào phbHe3óng tặnbHe3g nówK9s wK9scho DQ8Gmột ngườiwK9s mTSf4à anPU2zh mớibHe3 PU2zgặp mặtTSf4 TSf4có vàiPU2z lần.

- AnTSf4h….- CPU2zô TSf4biết DQ8Glà abHe3nh PU2zđã wK9sđánh mấtTSf4 phbHe3im chụpPU2z củPU2za bứcTSf4 bHe3ảnh nàDQ8Gy PU2zrồi, nTSf4ếu nhưwK9s làwK9s vậy…wK9s:- AnbHe3h thậtDQ8G sbHe3ự muốnbHe3 tặnPU2zg PU2znó cTSf4ho tôTSf4i sao?

Giang NDQ8Ghan mTSf4ỉm cườiDQ8G, tỏwK9s DQ8Gvẻ rấtbHe3 PU2zthản nbHe3hiên, nhwK9sững ngPU2zón tTSf4ay tDQ8Ghon DQ8Gdài nhẹDQ8G bHe3nhàng điềuTSf4 khiểnwK9s vôPU2z lăwK9sng: DQ8G- CôbHe3 rấtwK9s thwK9sích nóDQ8G mà!PU2z PU2z- anPU2zh wK9sdừng DQ8Glại mộtPU2z chútPU2z rồiDQ8G DQ8Gnói DQ8Gtiếp: TSf4- PU2zHay lbHe3à bHe3cô bHe3không muốnwK9s nhDQ8Gận PU2zcái PU2zgì PU2ztừ ngườiwK9s lạ?

Vân PU2zVy chẳwK9sng baDQ8Go giờbHe3 nwK9sghĩ rằnwK9sg tPU2zất cảTSf4 nhữngbHe3 thứTSf4 đDQ8Gã mấbHe3t đPU2zi PU2zlại cDQ8Gó thDQ8Gể lấybHe3 lạDQ8Gi được.PU2z CôbHe3 PU2zép TSf4chặt bứcDQ8G TSf4ảnh vàobHe3 bHe3lồng ngực,DQ8G bHe3vội bHe3vàng giTSf4ải thíchwK9s: DQ8G- DQ8GKhông phwK9sải, bHe3tôi chỉPU2z cảbHe3m thấyPU2z núwK9si caTSf4o wK9snhư vậDQ8Gy, aTSf4nh chẳngDQ8G dễPU2z PU2zdàng PU2zgì PU2zmới chụpPU2z đwK9sược bứPU2zc ảbHe3nh nàbHe3y….- GwK9siang bHe3Nhan đbHe3ã DQ8Gtừng nóiDQ8G vDQ8Gới cwK9sô, đểPU2z cPU2zó đượcPU2z bứTSf4c ảnhwK9s nàPU2zy, DQ8Ganh PU2zđã phảiTSf4 wK9skhổ cônTSf4g chờDQ8G đDQ8Gợi sTSf4uốt cTSf4ả đêmPU2z, vìwK9s thTSf4ế bHe3mà suýtwK9s chútPU2z wK9snữa anPU2zh cDQ8Gòn bịTSf4 chTSf4ết cóngPU2z PU2zở TSf4trên đỉnhPU2z PU2znúi tuyếwK9st đó.

- LwK9sàm saDQ8Go côwK9s bibHe3ết TSf4được TSf4ngọn núiTSf4 ấybHe3 bHe3rất cao?

Vân VwK9sy TSf4sững người,wK9s TSf4cô vộiDQ8G vàngPU2z giảiPU2z thíchDQ8G wK9smà chẳDQ8Gng buồnbHe3 suDQ8Gy nghwK9sĩ: bHe3- TôiDQ8G cTSf4ó mộtTSf4 DQ8Gngười bạPU2zn TSf4đã từngwK9s đếnDQ8G đó!

- AnTSf4h tbHe3a cDQ8Gũng twK9shích nDQ8Ghiếp ảnhbHe3 à?

- Vâng!

GPU2ziang NhbHe3an bbHe3ật cườibHe3 tPU2zhành tiDQ8Gếng: bHe3- TwK9sôi cwK9sứ TSf4tưởng DQ8Gcô cDQ8Ghỉ biếtTSf4 đâywK9s DQ8Glà mbHe3ột bứcDQ8G PU2zảnh chụpbHe3 đỉnbHe3h nwK9súi, nàowK9s ngờbHe3 côPU2z cònwK9s biếtbHe3 đượcPU2z cụTSf4 thểDQ8G cwK9sả địTSf4a điểmPU2z cbHe3hụp nó!

Vân VDQ8Gy PU2zchột dạDQ8G, chẳPU2zng ngTSf4ờ bHe3cô lạDQ8Gi hếtTSf4 lầnwK9s nwK9sày DQ8Gđến lPU2zần khTSf4ác đểPU2z “wK9slộ cbHe3ái đuôi”TSf4 củbHe3a wK9smình. VốDQ8Gn dDQ8Gĩ chỉwK9s lwK9sà mbHe3ột câuwK9s wK9snói hếtPU2z bHe3sức bìnhDQ8G thưbHe3ờng, thếDQ8G PU2zmà DQ8Gcô càPU2zng giảwK9si bHe3thích cànwK9sg wK9srắc rối,TSf4 TSf4chẳng kbHe3hác gwK9sì “chTSf4ữa lợnPU2z lPU2zành thwK9sành TSf4lợn quPU2zè”. NDQ8Gếu nhwK9sư GiaTSf4ng NhaPU2zn mbHe3à bHe3nói mộPU2zt câDQ8Gu: “KwK9shi nàwK9so rảDQ8Gnh gDQ8Giới thiệuTSf4 anwK9sh wK9sấy PU2zvới tôDQ8Gi nPU2zhé!”, tbHe3hế thDQ8Gì cwK9shẳng phảiDQ8G TSf4cô sDQ8Gẽ lbHe3ộ nguwK9syên hìnDQ8Gh hDQ8Gay sao?

Giang TSf4Nhan hTSf4ình nhPU2zư đPU2zã thTSf4ay đổiwK9s khTSf4ác trướcbHe3 rồiDQ8G, bHe3ít nhấtPU2z thìbHe3 anPU2zh đãbHe3 khTSf4ông cònTSf4 PU2zgiống DQ8Gnhư GiTSf4ang bHe3Nhan DQ8Gtrong kíTSf4 DQ8Gức củwK9sa cDQ8Gô. GianbHe3g DQ8GNhan cDQ8Gủa bHe3hiện tạiTSf4 khiếDQ8Gn DQ8Gcho côbHe3 khTSf4ông thTSf4ể nắmDQ8G TSf4bắt được.

- CôwK9s cPU2zó biếtTSf4 PU2zcon đườDQ8Gng nDQ8Gày không?

VânPU2z DQ8GVy lắcbHe3 đwK9sầu bHe3đáp: DQ8G- Không!

Giang NhTSf4an đTSf4i quDQ8Ga mộtwK9s coPU2zn đưwK9sờng nhỏDQ8G PU2zrồi dừnTSf4g lTSf4ại: wK9s- NhớbHe3 nhéPU2z, wK9stừ đâybHe3 đTSf4ến cônTSf4g tTSf4y wK9scô càbHe3ng nDQ8Ghanh bHe3hơn đấy!

GiờPU2z bHe3Vân VbHe3y DQ8Gmới phátTSf4 hiệnDQ8G PU2zra côbHe3ng tDQ8Gy bHe3mình bHe3cách cTSf4hỗ nàyPU2z cDQ8Ghẳng PU2zxa: PU2z- Anh….

- TrướcbHe3 đwK9sây tôbHe3i tTSf4ừng lwK9sái xDQ8Ge qubHe3a đwK9sây! PU2z- AwK9snh PU2zđã từngbHe3 TSf4lái TSf4xe qbHe3ua đTSf4ây, sDQ8Gau đbHe3ó nhìDQ8Gn thấbHe3y mộPU2zt côPU2z gábHe3i nwK9shỏ nhDQ8Gắn đangTSf4 ômDQ8G mộtbHe3 wK9scái túwK9si wK9sxách rấTSf4t twK9so, chậPU2zm chạbHe3p lPU2zê bướbHe3c vềbHe3 pwK9shía trước.

VTSf4ân VPU2zy swK9sững ngưbHe3ời. ATSf4nh chTSf4ỉ nbHe3ói bHe3rằng anTSf4h đãTSf4 từPU2zng đwK9si qbHe3ua đâyTSf4 thôi,bHe3 tDQ8Ghế mbHe3à wK9sđã TSf4thuộc DQ8Gđường TSf4xá PU2zhơn cảPU2z mTSf4ột ngườibHe3 đãTSf4 họPU2zc bHe3ở đâPU2zy haPU2zi nwK9săm wK9strời PU2znhư cô.

- TôibHe3 TSf4ít PU2zkhi TSf4đi đưTSf4ờng bHe3này, nhàwK9s tôiDQ8G wK9sở TSf4hướng khábHe3c PU2zmà! TSf4- CwK9sô nwK9sgại bHe3ngùng nói.

HaTSf4i wK9snăm nTSf4ay cwK9sô gầnbHe3 nDQ8Ghư đwK9sã queTSf4n thuộwK9sc vớDQ8Gi mộtDQ8G coTSf4n đườnDQ8Gg. ThỉbHe3nh thoảwK9sng lTSf4ắm cPU2zô mớbHe3i điDQ8G siêuDQ8G thị,PU2z vTSf4ì kbHe3hông biếtwK9s TSf4đường nêwK9sn pPU2zhải DQ8Gđi vòngwK9s mộtTSf4 vòngbHe3 PU2zrất xTSf4a. CPU2zó lTSf4ần PU2zvì muTSf4a nhiềbHe3u đồDQ8G quáDQ8G DQ8Gnên cTSf4ô wK9sđành pwK9shải ngồbHe3i bệTSf4t xDQ8Guống đấtDQ8G PU2zmà thở.

Giang NhwK9san trướcDQ8G đâywK9s thưDQ8Gờng xuyTSf4ên nhắcwK9s nhDQ8Gở cwK9sô lDQ8Gà đừngDQ8G nPU2zên DQ8Gmua wK9squá nhiềuTSf4 đbHe3ồ wK9svà wK9sphải tìbHe3m cobHe3n đườngPU2z ngắTSf4n nPU2zhất vwK9sề nhà.

Có TSf4lẽ…. VâbHe3n VPU2zy lénPU2z nhìDQ8Gn GDQ8Giang NhanTSf4, wK9scó lẽbHe3 ôbHe3ng trờiDQ8G đãwK9s bTSf4an chwK9so cTSf4ô cóTSf4 cơPU2z hộDQ8Gi qPU2zuay ngượcbHe3 lạiPU2z thờiwK9s giwK9san khôTSf4ng wK9schỉ lwK9sà đểbHe3 GianbHe3g NDQ8Ghan cóDQ8G DQ8Gthể sbHe3ống tốtDQ8G hơnPU2z màDQ8G rấwK9st cóTSf4 thểDQ8G cTSf4òn TSf4tạo cDQ8Gơ hộwK9si chPU2zo habHe3i ngườiwK9s quabHe3y trbHe3ở TSf4lại vớiwK9s nhau.

Tiếng chuDQ8Gông bHe3điện thoạiwK9s vuDQ8Gi tTSf4ai vbHe3ang lPU2zên. VâbHe3n VwK9sy vbHe3ội vànPU2zg bHe3mở tPU2zúi xáwK9sch, nhưwK9sng lbHe3ại thấTSf4y PU2zchiếc điwK9sện wK9sthoại vPU2zẫn TSf4im lìDQ8Gm nằTSf4m đówK9s. LúbHe3c DQ8Gnày TSf4cô TSf4mới DQ8Gý thDQ8Gức đượcwK9s DQ8Grằng tiPU2zếng chuPU2zông đDQ8Giện thoạPU2zi qPU2zuen thuộcwK9s ấyPU2z khônPU2zg phwK9sải làDQ8G tbHe3ừ mDQ8Gáy điệnDQ8G thPU2zoại củaTSf4 cô.

Cô giậDQ8Gt mPU2zình nhớwK9s rbHe3a rằngDQ8G PU2zkể bHe3từ sbHe3au DQ8Gkhi GiaDQ8Gng TSf4Nhan chếDQ8Gt, cDQ8Ghuông điPU2zện twK9shoại củaDQ8G côwK9s DQ8Gđã đổiDQ8G thànhTSf4 bảwK9sn nhạcDQ8G PU2zmà GiaPU2zng TSf4Nhan thích.PU2z ThếTSf4 màbHe3 PU2zgiờ bảPU2zn nbHe3hạc côwK9s thíchbHe3 lạiwK9s pháTSf4t PU2zra tPU2zừ điệnPU2z thoạDQ8Gi củaDQ8G TSf4Giang Nhan.

GiDQ8Gang NPU2zhan từngbHe3 bHe3trêu cPU2zhọc DQ8Gcô bHe3vì dùnDQ8Gg PU2zthứ âbHe3m PU2znhạc ấDQ8Gu twK9srĩ này,bHe3 PU2zthế bHe3mà bâyDQ8G gDQ8Giờ anPU2zh lại….

Trong đDQ8Giện thobHe3ại bHe3loáng TSf4thoáng bHe3vọng TSf4ra giPU2zọng nóbHe3i wK9srất hPU2zào hứnPU2zg củaTSf4 aPU2zi TSf4đó: -CậuPU2z chubHe3ẩn wK9sbị bHe3kết PU2zhôn rồibHe3 khDQ8Gông? KhôDQ8Gng đợiPU2z cábHe3i nbHe3gười khDQ8Gông thwK9sể TSf4kia cPU2zủa cậubHe3 nữaTSf4 wK9sà? TPU2zôi nóiTSf4 rồDQ8Gi màwK9s, bHe3ban nãPU2zy tPU2zôi gDQ8Gọi điDQ8Gện DQ8Gcho báTSf4c wK9sgái, bácbHe3 DQ8Gbảo cậPU2zu sắwK9sp kếtTSf4 hPU2zôn, wK9shóa TSf4ra DQ8Glà thậtTSf4 à?

- Ừ…-wK9s GiTSf4ang bHe3Nhan khôDQ8Gng hềDQ8G pbHe3hủ định:DQ8G bHe3- KhbHe3i nàPU2zo gặpDQ8G thTSf4ì nóPU2zi chuyệTSf4n tbHe3iếp nhé!

Trái twK9sim củPU2za DQ8GVân VPU2zy độbHe3t TSf4nhiên nhưPU2z bịDQ8G bóbHe3p nghẹtPU2z lại.wK9s AnwK9sh DQ8Gấy chuẩwK9sn bwK9sị kếwK9st hôbHe3n rồwK9si.Anh thậtbHe3 bHe3sự bHe3sắp kếtbHe3 hôTSf4n rồi,bHe3 hóTSf4a PU2zra ôPU2zng tDQ8Grời DQ8Gđang trTSf4êu đùabHe3 cPU2zô. DQ8GHai nwK9sgười họPU2z bHe3sớm chẳwK9sng bHe3gặp, muwK9sộn cwK9shẳng gDQ8Gặp, lDQ8Gại gặpTSf4 đúbHe3ng bHe3vào lúDQ8Gc bHe3anh TSf4chuẩn bịPU2z kDQ8Gết hôn.

Giang NTSf4han ngắtDQ8G bHe3điện thoPU2zại. VâTSf4n VTSf4y vbHe3ội vànwK9sg nTSf4ói wK9scám ơPU2zn rồiTSf4 wK9smở bHe3cửa PU2zxe địnhDQ8G xuống.

- KhTSf4oan đã!DQ8G wK9s- GibHe3ang NhabHe3n cbHe3ười cDQ8Gười wK9snói: TSf4- TSf4Có phảibHe3 PU2zcô cũTSf4ng nêTSf4n đưaPU2z chPU2zo tôiwK9s wK9smột thứTSf4 TSf4giống nhbHe3ư thếwK9s không?

- CbHe3ái gì?

-Danh thiếpwK9s PU2zấy! DQ8G- AnTSf4h ngậPU2zp ngừngDQ8G nói:bHe3 TSf4- wK9sDù bHe3sao DQ8Gtôi cũngPU2z PU2zphải biếtbHe3 ngườiwK9s tôTSf4i đãDQ8G đưaPU2z dTSf4anh thiếpwK9s làDQ8G aTSf4i chứDQ8G nhỉ?

DQ8GLúc PU2znày VDQ8Gân VDQ8Gy mớiDQ8G sựwK9sc tỉnhbHe3. CwK9sô vụnwK9sg vwK9sề lấybHe3 wK9sra mộtDQ8G tấmwK9s dTSf4anh bHe3thiếp PU2zđưa cDQ8Gho GianPU2zg NDQ8Ghan wK9srồi đứngDQ8G gọnbHe3 vàTSf4o lềbHe3 đườnwK9sg, nDQ8Ghìn chiếPU2zc xTSf4e bHe3của GianPU2zg bHe3Nhan đaDQ8Gng hòaTSf4 vàobHe3 dbHe3òng xwK9se cộwK9s đôngPU2z đúwK9sc trwK9sên đường.

- PU2zVân VywK9s, ngườibHe3 baTSf4n nãyPU2z làbHe3 abHe3i thế?

MãibHe3 đếnDQ8G wK9skhi bHe3nghe TSf4thấy tiếngDQ8G hỏibHe3 DQ8Gcủa đồngTSf4 nwK9sghiệp, wK9sVân DQ8GVy mớbHe3i giậtbHe3 bHe3mình bừngbHe3 tỉnh.

- wK9sMột ngườiPU2z bạn!

-Không pDQ8Ghải chứ?

- ThậtPU2z PU2zđấy! bHe3- PU2zCó wK9slẽ đwK9sối vớiDQ8G GianTSf4g NhanPU2z, cTSf4ô chẳnDQ8Gg PU2zthể đượcDQ8G coDQ8Gi lDQ8Gà mộPU2zt ngườiTSf4 bạn.

Giang wK9sNhan lấyPU2z chìTSf4a bHe3khóa DQ8Gmở cửa,TSf4 vừabHe3 đPU2zi TSf4vào phòTSf4ng đwK9sã ngDQ8Ghe thấyPU2z mộtPU2z giọngbHe3 nóbHe3i TSf4rất qDQ8Guen TSf4thuộc: PU2z- DQ8GTiểu NguywK9sên vềPU2z wK9srồi đấyDQ8G à?

- NhìnbHe3 cbHe3on xewK9sm, lớnwK9s wK9sbằng ngbHe3ần nàyDQ8G rồbHe3i mwK9sà DQ8Gcòn khôngPU2z biếtTSf4 bHe3tự chPU2zăm PU2zsóc bbHe3ản thwK9sân! bHe3- BàbHe3 DQ8GGiang đangPU2z mặcDQ8G tạpPU2z dềTSf4 wK9stừ bHe3trong wK9sbếp chạPU2zy rabHe3, đónbHe3 lwK9sấy cDQ8Gái áoTSf4 khoáTSf4c trDQ8Gên PU2ztay bHe3Giang bHe3Nhan rDQ8Gồi nhTSf4íu màyDQ8G nhìwK9sn cậuPU2z TSf4con twK9srai: DQ8G- CówK9s pTSf4hải gbHe3ần wK9sđây lạiPU2z wK9slàm vPU2ziệc vấtTSf4 TSf4vả DQ8Gquá kwK9shông? TrônwK9sg bHe3có vTSf4ẻ bHe3tâm twK9srạng khôngTSf4 đượPU2zc tốt…TSf4- PU2znói đếnPU2z bHe3đây mẹbHe3 GiaDQ8Gng NhDQ8Gan bỗDQ8Gng nhbHe3íu màyDQ8G: bHe3- PU2zCó pTSf4hải PU2zbệnh tiDQ8Gm lại….

wK9s-Mẹ à…-wK9s GiaTSf4ng NhTSf4an cườiTSf4 cườwK9si: wK9s- ĐbHe3ừng nbHe3ghĩ bHe3vớ vwK9sẩn nữa,PU2z coPU2zn TSf4vừa đếnTSf4 bệnPU2zh viPU2zện PU2zkiểm trDQ8Ga rồiTSf4, mbHe3ọi tbHe3hứ đềuDQ8G bHe3ổn cả!TSf4 bHe3- ĐwK9sể chPU2zứng TSf4minh chDQ8Go TSf4những TSf4gì mìnbHe3h vừaDQ8G nóiPU2z, GbHe3iang NDQ8Ghan PU2zcòn đPU2zưa bHe3cho mẹTSf4 bHe3xem tPU2zờ đơDQ8Gn khámPU2z bệwK9snh màTSf4 bTSf4ác swK9sĩ PU2zđã viết.

Mẹ GwK9siang NhabHe3n đọcTSf4 kwK9sết quảwK9s kiểPU2zm trbHe3a PU2zcủa TSf4con, nụDQ8G cườiwK9s PU2zlập tứcDQ8G wK9snở trênPU2z môi.

Trong nhbHe3à vệPU2z sinhwK9s, GiaDQ8Gng TSf4Nhan sobHe3i vbHe3ào gương.DQ8G DQ8GHình ảTSf4nh wK9scủa bHe3anh TSf4trong gươngDQ8G cówK9s chúTSf4t cứngTSf4 nhắc,DQ8G khTSf4uôn mTSf4ặt cứPU2z thấPU2zt thầTSf4n DQ8Gnhư nPU2zgười PU2zmất hTSf4ồn, nếPU2zu khôngbHe3 chẳngwK9s DQ8Gđến mứwK9sc bHe3có ngườiTSf4 đếnbHe3 TSf4nhà mDQ8Gà anbHe3h wK9skhông biếtPU2z. MDQ8Gẹ aTSf4nh wK9scứ thỉnhbHe3 tDQ8Ghoảng bHe3lại đTSf4ến PU2zdọn dẹpwK9s nhàPU2z cửawK9s chPU2zo anDQ8Gh, hDQ8Gôm nwK9say cũngDQ8G khônTSf4g pwK9shải lwK9sà nDQ8Ggoại lệ.

TrênbHe3 bHe3bàn bPU2zày toàDQ8Gn đồbHe3 ănPU2z màbHe3 thườngPU2z nDQ8Ggày awK9snh vẫDQ8Gn tbHe3hích wK9săn, thTSf4ế nhTSf4ưng TSf4hôm nbHe3ay ăbHe3n vPU2zào lạibHe3 chẳwK9sng thấPU2zy ngobHe3n miệnPU2zg chútPU2z PU2znào. PU2zCó lbHe3ẽ twK9sại vDQ8Gì dạDQ8Go bHe3này anDQ8Gh tPU2zhực bHe3sự qTSf4uá bậnwK9s rộn.

- MẹTSf4 wK9sđã bHe3đặt kháchTSf4 bHe3sạn tổTSf4 chứwK9sc hôbHe3n lễTSf4 cbHe3ho cwK9son rồTSf4i, ởDQ8G khách…..
MẹwK9s anTSf4h bắwK9st đầDQ8Gu nóiPU2z bHe3đến chbHe3uyện chuwK9sẩn bịbHe3 DQ8Ghôn lễTSf4. GianbHe3g NPU2zhan chẳwK9sng đểPU2z hDQ8Gề đwK9sể twK9sâm đếnDQ8G nhữDQ8Gng gìDQ8G mẹPU2z anbHe3h đDQ8Gang nói.

- CácbHe3 cDQ8Gon kDQ8Gết bHe3hôn xonPU2zg khôPU2zng đbHe3ịnh wK9sdọn vềbHe3 nhàPU2z ởPU2z thbHe3ật à?

- KhôbHe3ng DQ8Gạ…- GiaPU2zng PU2zNhan cưTSf4ời cười:DQ8G wK9s- CbHe3on DQ8Gquen ởPU2z riênPU2zg rồi!

- CũnwK9sg phải!DQ8G wK9s- MẹbHe3 GiTSf4ang DQ8GNhan tTSf4ỏ vẻPU2z rộngTSf4 lượng:DQ8G PU2z- TbHe3hanh wK9sniên đềuDQ8G thíchbHe3 TSf4có PU2zkhông bHe3gian rDQ8Giêng tDQ8Gư! TSf4- NTSf4ói wK9srồi bàbHe3 đDQ8Gưa mắtwK9s nhìnwK9s bHe3khắp cănDQ8G phònDQ8Gg: wK9s- bHe3Có PU2zcần pTSf4hải sửaTSf4 bHe3lại cănPU2z hộwK9s PU2znày khôngTSf4 con?

Giang NwK9shan bTSf4ỏ PU2zđôi đũaTSf4 bHe3trên wK9stay xuống,TSf4 đáp:wK9s bHe3- KhTSf4ông TSf4cần pDQ8Ghiền phứcTSf4 TSf4như vDQ8Gậy đDQ8Gâu mẹ!

- DbHe3ù sPU2zao TSf4cũng pTSf4hải mDQ8Gua DQ8Gsắm mPU2zột vDQ8Gài DQ8Gdụng cụPU2z giPU2za đìnwK9sh chứ….

- GầDQ8Gn bHe3đây côDQ8Gng bHe3ty bwK9sận lPU2zắm, TSf4con DQ8Gkhông wK9scó thờibHe3 giTSf4an đâu!

- KhbHe3ông saoTSf4, PU2zđể mẹDQ8G mubHe3a giPU2zúp conbHe3! PU2z- TSf4Mẹ PU2zGiang bHe3Nhan TSf4hào hbHe3ứng nTSf4ói. CDQ8Ghỉ cầDQ8Gn coTSf4n tbHe3rai chịuPU2z kếtDQ8G hbHe3ôn thìPU2z bHe3cho dTSf4ù cTSf4ó vấtDQ8G vảDQ8G đbHe3ến đâuDQ8G bbHe3à cbHe3ũng chấpbHe3 nhận.

Giang NPU2zhan TSf4chần chừPU2z mộtPU2z chwK9sút đàDQ8Gnh TSf4gật đầu,DQ8G wK9schẳng nDQ8Ghẽ mDQ8Gẹ nDQ8Gói TSf4gì anbHe3h cũPU2zng gạtwK9s điDQ8G: PU2z- bHe3Vâng, vấtTSf4 bHe3vả PU2zcho mẹbHe3 quá!

- CáiwK9s TSf4thằng nàywK9s, DQ8Gsao mTSf4à khábHe3ch sáowK9s vTSf4ới bHe3mẹ thế!

Sau TSf4khi bHe3thu dọTSf4n phòbHe3ng bếbHe3p xDQ8Gong xuôi,PU2z mẹwK9s GPU2ziang wK9sNhan chPU2zuẩn bwK9sị wK9sra DQ8Gvề. TDQ8Grước PU2zkhi bHe3đi mwK9sẹ anbHe3h chợtPU2z PU2znhớ rwK9sa chuyệDQ8Gn gìwK9s bHe3đó, liềnTSf4 ngobHe3ảnh lwK9sại TSf4nỏi: bHe3- TSf4À phảTSf4i rồi….-bHe3 mTSf4ẹ PU2zlấy rbHe3a mộtDQ8G PU2zcái điwK9sện tTSf4hoại bHe3đã tắtTSf4 bHe3máy PU2zở trowK9sng twK9súi wK9sra vPU2zà nói:wK9s wK9s- TSf4Tiểu DQ8GNguyên, bHe3cái DQ8Gđiện bHe3thoại bHe3này wK9scon đãPU2z wK9sđể ởDQ8G nhbHe3à hơbHe3n mộtwK9s nwK9săm nabHe3y rồi.wK9s NếuDQ8G nhwK9sư coDQ8Gn đãwK9s khôngDQ8G dùngbHe3 đếnTSf4 tTSf4hì mbHe3ẹ mbHe3ang wK9sđi cwK9sho ngườiDQ8G tDQ8Ga nhé!

Giang NhwK9san ngbHe3ẩng DQ8Gđầu TSf4nhìn, cwK9shiếc điTSf4ện thoạwK9si ấybHe3 đưDQ8Gợc bHe3bày PU2ztrong tDQ8Gủ kínTSf4h, anDQ8Gh wK9svừa nhìnDQ8G đãbHe3 ưngwK9s ýbHe3 ngbHe3ay. wK9sKiểu cácDQ8Gh đơnTSf4 giảnbHe3, vDQ8Gỏ nPU2zgoài DQ8Gmàu DQ8Gđen wK9ssang trọng….khTSf4ông hiểuPU2z TSf4vì sbHe3ao mTSf4à wK9sanh vừPU2za nhìPU2zn thấyTSf4 nóDQ8G đãbHe3 bDQ8Gỏ tiTSf4ền DQ8Gra DQ8Gmua nwK9só PU2zvề lPU2zuôn khônDQ8Gg sbHe3uy nDQ8Gghĩ, wK9srồi DQ8Gđặt bHe3nó vwK9sào chiếDQ8Gc tủbHe3 đầuPU2z giường.

Hóa rwK9sa đãTSf4 wK9sđể nbHe3ó ởPU2z bHe3đó bHe3hơn bHe3một nămwK9s trờiTSf4 rồiPU2z, wK9scuối cwK9sùng DQ8Gvẫn cDQ8Ghỉ cwK9soi lbHe3à nhTSf4ư bHe3một vậtTSf4 đểwK9s trưTSf4ng bàyDQ8G mDQ8Gà thôi.

ChẳnTSf4g mấbHe3y chốcPU2z bHe3đã đếnwK9s cuốiPU2z thPU2záng. TrPU2zong buDQ8Gổi họpwK9s TSf4tổng wK9skết cuốiPU2z TSf4tháng, wK9ssếp hếtwK9s lờPU2zi khePU2zn ngợbHe3i VTSf4ân PU2zVy. KhácPU2zh hàPU2zng củawK9s côngTSf4 twK9sy đãwK9s gọiwK9s đibHe3ện đếPU2zn hếtPU2z lTSf4ời khbHe3en ngợPU2zi wK9svà tỏPU2z TSf4ra vôDQ8G cùnPU2zg hàDQ8Gi lòngTSf4 vớiDQ8G thTSf4ái độwK9s vbHe3à cTSf4hất lưTSf4ợng phụcwK9s vụDQ8G wK9scủa côwK9sng DQ8Gty. SwK9sếp cbHe3òn tbHe3hưởng chbHe3o VâTSf4n VPU2zy bTSf4a TSf4nghìn tệ.

Cô còTSf4n chưawK9s đượcPU2z lĩnhPU2z tPU2ziền tTSf4hì cábHe3c đồngTSf4 nghTSf4iệp đTSf4ã TSf4hò rwK9seo PU2zđòi VânwK9s VPU2zy phảDQ8Gi khaTSf4o. VừTSf4a haTSf4y ởbHe3 trêPU2zn cPU2zon phTSf4ố gầnwK9s PU2zđó mớbHe3i khwK9sai wK9strương mwK9sột cửaPU2z TSf4hàng đồwK9s nướng,TSf4 mwK9sọi ngườibHe3 aTSf4i nTSf4ấy đềuDQ8G TSf4nghỉ làPU2zm từbHe3 sTSf4ớm vàPU2z PU2zra đbHe3ó ngTSf4ồi tụTSf4 tTSf4ập vớiDQ8G nhau.

CôTSf4 bHe3còn PU2zchưa đượcDQ8G lĩbHe3nh tiềnPU2z TSf4thì cwK9sác bHe3đồng nghiệpTSf4 đãPU2z hPU2zò rwK9seo đòiwK9s wK9sVân VbHe3y phDQ8Gải kTSf4hao. wK9sVừa TSf4hay ởwK9s trênbHe3 cPU2zon TSf4phố gbHe3ần đówK9s mTSf4ới bHe3khai trưwK9sơng DQ8Gmột cửaTSf4 hàngPU2z đbHe3ồ nướngTSf4, mọiDQ8G ngườiwK9s awK9si nấybHe3 bHe3đều ngTSf4hỉ PU2zlàm tTSf4ừ sớmTSf4 vPU2zà rTSf4a PU2zđó wK9sngồi tụTSf4 bHe3tập vớiwK9s nhau.

Chẳng mấyDQ8G khTSf4i đượPU2zc DQ8Gvui vẻDQ8G tDQ8Ghế nPU2zày, cDQ8Gho PU2zdù TSf4có mấtbHe3 tiềbHe3n TSf4cũng thấywK9s PU2zđáng! wK9sDù gìbHe3 tTSf4hì đâPU2zy bHe3cũng TSf4là tiềnPU2z củaPU2z sếpwK9s chbHe3ứ đâPU2zu pwK9shải tiPU2zền củPU2za cDQ8Gô. MọiTSf4 ngưDQ8Gời ngồDQ8Gi bHe3xung PU2zquanh bHe3cái bànbHe3, cụDQ8Gng TSf4li chwK9súc mừbHe3ng DQ8Gvà DQ8Găn uốngTSf4 PU2zno DQ8Gsay. SaDQ8Gu kTSf4hi ăTSf4n uốTSf4ng xongDQ8G, họTSf4 lạibHe3 wK9srủ nhDQ8Gau đếnwK9s KTbHe3V hát.

TSf4Nhân lDQ8Gúc đámDQ8G đàDQ8Gn ôngPU2z cowK9sn trDQ8Gai đanbHe3g DQ8Ghát TSf4hò, mấDQ8Gy bHe3chị PU2zem pwK9shụ nữPU2z liềPU2zn ngồiwK9s túmwK9s tụmPU2z vớTSf4i nhTSf4au buPU2zôn bHe3dưa lê.

TSf4- TwK9shật khôDQ8Gng nDQ8Ggờ trướDQ8Gc bHe3khi kếtbHe3 wK9shôn lạiwK9s gPU2zặp phwK9sải chuyệnwK9s wK9snày! TSf4- wK9sTôn wK9sKì mPU2zím môiwK9s PU2znhấp mộtDQ8G ngụmDQ8G rượuwK9s vanwK9sg: TSf4- CácbHe3 chịPU2z DQ8Gnói PU2zxem cbHe3ó kìDQ8G lạwK9s khôngPU2z, DQ8Gđúng bHe3vào lúcwK9s nàwK9sy gặTSf4p lạiPU2z aDQ8Gnh ấy,TSf4 hóawK9s rbHe3a aDQ8Gnh ấPU2zy đếnbHe3 giờwK9s vẫnDQ8G bHe3còn cPU2zhưa PU2zkết hôn!

ĐúnbHe3g DQ8Gvào DQ8Glúc chbHe3uẩn wK9sbị PU2znắm tbHe3ay vịPU2z DQ8Ghôn pbHe3hu bướcTSf4 vàTSf4o lwK9sễ TSf4đường thTSf4ì TSf4Tôn KPU2zì lTSf4ại tìnhTSf4 cờbHe3 gwK9sặp lạDQ8Gi ngườiPU2z PU2zyêu cũ.

- TwK9shế bHe3cậu địbHe3nh lựwK9sa chDQ8Gọn rTSf4a bHe3làm saoTSf4? wK9s- TiTSf4ểu PU2zThu tPU2zò bHe3mò hỏi.

VwK9sẻ wK9smặt TôwK9sn bHe3Kì bHe3có chútwK9s đwK9sau kbHe3hổ, cTSf4hỉ wK9scó điềuPU2z đâywK9s chwK9sẳng TSf4qua PU2zchỉ làwK9s wK9ssự wK9su uấtwK9s tronwK9sg DQ8Gmột vàTSf4i giâwK9sy ngắwK9sn ngwK9sủi. ChỉPU2z vwK9sài gDQ8Giây saTSf4u wK9scô đãwK9s nởwK9s nụDQ8G cườiTSf4 tươiDQ8G rwK9sói: wK9s- LbHe3ựa chọnwK9s PU2zthế nào?wK9s ĐươngbHe3 nhiêwK9sn làTSf4 twK9sôi vbHe3ẫn sẽbHe3 TSf4kết hônwK9s theDQ8Go đúnbHe3g kếwK9s hwK9soạch, bHe3chẳng nhẽbHe3 TSf4anh wK9sấy độtDQ8G nhiênPU2z xPU2zuất hTSf4iện nwK9sói rằngPU2z vDQ8Gẫn bHe3còn yDQ8Gêu twK9sôi thTSf4ì tôiDQ8G phTSf4ải bỏDQ8G DQ8Gđám cướiwK9s đểTSf4 DQ8Gquay lạiPU2z vbHe3ới bHe3anh ấTSf4y chắcTSf4? ChbHe3o bHe3dù wK9stôi cDQ8Gó ybHe3êu bHe3anh ấyTSf4 đếnTSf4 mPU2zức PU2znào cũngwK9s sẽbHe3 khôngwK9s PU2zlàm nhwK9sư vậy.PU2z ĐâubHe3 cwK9só cònbHe3 làPU2z bHe3mấy cwK9sô bbHe3é, cậDQ8Gu bDQ8Gé PU2znông nổwK9si nTSf4hư trướcTSf4 đâu,PU2z cDQ8Gòn cóTSf4 aPU2zi dDQ8Gám tbHe3in TSf4tưởng TSf4vào mộTSf4t thứwK9s tbHe3ình yêPU2zu chbHe3ẳng wK9sbao giờwK9s phTSf4ôi pwK9shai nbHe3ữa cbHe3hứ? TrDQ8Gước đâyDQ8G cậuwK9s DQ8Gnói cDQ8Gậu tbHe3hề nTSf4on bHe3hẹn biểnTSf4 vwK9sới mbHe3ột người,DQ8G cảbHe3 đờiDQ8G wK9schỉ yêuTSf4 mộDQ8Gt bHe3mình ngườbHe3i ấywK9s thôiPU2z, cóPU2z lẽbHe3 mọTSf4i ngườwK9si swK9sẽ cảmbHe3 độngTSf4 đPU2zến rPU2zớt nbHe3ước mắt.DQ8G NhưnwK9sg bâyPU2z giờDQ8G DQ8Gmà cậubHe3 DQ8Gnói vDQ8Gậy, mwK9sọi ngườiDQ8G vẫnTSf4 sẽTSf4 bHe3rơi nướcPU2z mắwK9st, nbHe3hưng mbHe3à làPU2z cưwK9sời TSf4chảy nướcbHe3 mắtwK9s. QuáwK9s khứbHe3 chỉPU2z làTSf4 quáDQ8G khứ,wK9s khôngDQ8G PU2zthể đểTSf4 qPU2zuá khTSf4ứ trởwK9s thwK9sành vPU2zật cảnwK9s DQ8Gcho tươnwK9sg laPU2zi được!

TwK9siểu DQ8GThu tiếcPU2z nuốibHe3 tbHe3hở dàbHe3i: DQ8G- LẽbHe3 PU2znào DQ8Gbây gDQ8Giờ wK9sai bHe3nấy đềuTSf4 bịPU2z hiệPU2zn twK9shực bHe3hóa hbHe3ết rTSf4ồi DQ8Ghay sao?

TônwK9s KPU2zì cTSf4ười cườbHe3i nóiTSf4: wK9s- ĐâywK9s lDQ8Gà hiệnDQ8G bHe3thực, cwK9sũng TSf4là PU2zmột PU2zsự lựbHe3a cPU2zhọn DQ8Ghết sứcPU2z bPU2zình thườwK9sng! ChẳngTSf4 aTSf4i mubHe3ốn PU2zmang mộtPU2z thbHe3ứ TSf4mơ hồbHe3 rDQ8Ga đểPU2z đánhDQ8G cuộcwK9s cTSf4ả DQ8Gđời mìnTSf4h cảTSf4! MàPU2z PU2ztình yPU2zêu lạiPU2z lbHe3à tTSf4hứ mwK9sơ hồDQ8G nhấbHe3t tronTSf4g cáiDQ8G tPU2zhế gTSf4iới này!

- TPU2zìm lạibHe3 giấcbHe3 mộngTSf4 tDQ8Gình yêuPU2z chẳngDQ8G qTSf4ua chwK9sỉ TSf4là mộtwK9s sbHe3ự hoanPU2zg tưởnDQ8Gg. MộngwK9s cũbHe3, chTSf4ẳng qbHe3ua cũbHe3ng chỉwK9s làDQ8G mTSf4ột giwK9sấc wK9smộng màTSf4 thôi!

Tôn DQ8GKì nóiTSf4 đúng,wK9s TSf4đó cDQ8Ghẳng TSf4qua TSf4chỉ làbHe3 PU2zmột giấcDQ8G mơ.

Vì hôTSf4m DQ8Gsau cònbHe3 TSf4phải bHe3đi bHe3làm wK9snên wK9smọi ngwK9sười bHe3vui chơibHe3 đếDQ8Gn mưTSf4ời giờwK9s lPU2zà bHe3lục tụcTSf4 giảDQ8Gi táDQ8Gn TSf4hết. VânPU2z VwK9sy DQ8Gra quầyTSf4 thbHe3anh toPU2zán wK9srồi TSf4cùng TiểwK9su TbHe3hu TSf4ra PU2zbến xDQ8Ge buýt.TSf4 bHe3Ra PU2zđến bếDQ8Gn DQ8Gxe, mbHe3ở DQ8Gtúi wK9sra TSf4lấy tiềnbHe3 lẻPU2z PU2zthì TSf4cô mớiPU2z phátDQ8G wK9shiện TSf4ra làPU2z điệnPU2z thoạibHe3 bHe3của mPU2zình khôngTSf4 bHe3có ởwK9s twK9srong túi.

- TSf4Cậu nhDQ8Gớ lạDQ8Gi chDQ8Go kĩPU2z wK9svào, cóTSf4 pTSf4hải làwK9s bHe3để quêwK9sn bHe3điện thbHe3oại DQ8Gở KDQ8GTV rDQ8Gồi không?

VTSf4ân PU2zVy nhớPU2z kwK9sĩ lạDQ8Gi, bTSf4an nDQ8Gãy vTSf4ì wK9ssợ PU2ztiếng nhạcPU2z bHe3quá ồnPU2z khôngbHe3 thTSf4ể nPU2zghe DQ8Gthấy tiếnwK9sg cbHe3huông điệnDQ8G thoạiPU2z bHe3nên côTSf4 đãwK9s lDQ8Gấy đbHe3iện thoạiPU2z wK9sra khỏPU2zi túibHe3 vàTSf4 đểwK9s bHe3lên ghếPU2z TSf4sô wK9spha. ThếPU2z DQ8Gmà lúDQ8Gc rbHe3a vwK9sề PU2zcô lTSf4ại wK9squên khôngbHe3 cầmDQ8G theo.

- TớbHe3 bHe3một mìnbHe3h quTSf4ay lạwK9si đDQ8Gó lấyTSf4 làTSf4 đượcPU2z rồbHe3i! CDQ8Gậu vwK9sề điwK9s, PU2znhà cậuDQ8G xa!

- KhôTSf4ng saoPU2z! wK9s- TiểDQ8Gu DQ8GThu tTSf4úm lấyTSf4 cánwK9sh taDQ8Gy VâTSf4n VwK9sy: bHe3- TbHe3ớ TSf4đi vDQ8Gới cậuDQ8G, TSf4cùng wK9slắm tDQ8Ghì vềTSf4 nPU2zhà bHe3cậu ngủwK9s mộtTSf4 đêTSf4m chứbHe3 gì!

Hai ngườbHe3i vbHe3ừa TSf4nói vừabHe3 chDQ8Gạy DQ8Gvội vàngDQ8G bHe3về phíabHe3 qubHe3án kPU2zaraok đểDQ8G DQ8Glấy PU2zđiện thoTSf4ại. VâwK9sn VbHe3y TSf4đi nhabHe3nh đếnbHe3 nỗiDQ8G khiếnDQ8G cwK9sho TiểuTSf4 ThPU2zu chạPU2zy đuổiPU2z thewK9so bHe3mệt đTSf4ến bwK9sở hơbHe3i taiDQ8G: TSf4- TiểubHe3 VTSf4y, cậuTSf4 đTSf4ừng sbHe3ốt rột,PU2z điTSf4ện thoạbHe3i đểTSf4 wK9sở đấyPU2z khôbHe3ng bHe3mất bHe3được đâu.DQ8G BìnTSf4h thườngPU2z wK9scậu giữPU2z đibHe3ện thPU2zoại rDQ8Gất kĩ,wK9s cóDQ8G phảwK9si lbHe3à bHe3sợ ngPU2zười TSf4khác pwK9shát wK9shiện wK9sra TSf4bí mậtwK9s gìbHe3 tronbHe3g đPU2zó khôngPU2z hả?

TiểuDQ8G ThbHe3u nówK9si bừbHe3a nhDQ8Gưng lPU2zại trúnDQ8Gg nbHe3gay wK9stim bHe3đen cDQ8Gủa VânbHe3 Vy.

Trong đibHe3ện thoTSf4ại củawK9s côDQ8G cbHe3ó chứaTSf4 bbHe3í mPU2zật khônbHe3g thểbHe3 nóbHe3i cPU2zho TSf4người kháwK9sc biếtPU2z đưbHe3ợc. DQ8GSau kbHe3hi thờiPU2z giabHe3n qDQ8Guay ngượcDQ8G trởwK9s DQ8Glại,cô DQ8Gđã chạyDQ8G đếnbHe3 trướcbHe3 cửaTSf4 nhàTSf4 nhàPU2z GibHe3ang bHe3Nhan, DQ8Gdùng wK9smáy ảnhTSf4 chụpTSf4 TSf4lại mộPU2zt bTSf4ức ảnhwK9s wK9scủa bHe3Giang NhanwK9s. SwK9sau PU2zkhi DQ8Gmua đibHe3ện thoạiTSf4 hồibHe3 đầTSf4u năbHe3m, côDQ8G đãTSf4 chuyểnbHe3 bứcwK9s wK9sảnh ấybHe3 vàoDQ8G tronTSf4g bPU2zộ nhớTSf4 PU2zmáy. NgwK9sộ nhớPU2z cóbHe3 ngườiPU2z lwK9sấy bHe3được wK9scái bHe3máy rồibHe3 mởDQ8G wK9sra PU2zxem ảnDQ8Gh, phPU2zát hDQ8Giện rDQ8Ga bứPU2zc PU2zảnh ấy…chắwK9sc cũnwK9sg khôDQ8Gng cówK9s vấnbHe3 đềTSf4 wK9sgì đTSf4âu nhỉ?TSf4 KhôngPU2z đưTSf4ợc, côTSf4 PU2zkhông tTSf4hể mạoPU2z hiểmbHe3 TSf4như vậyDQ8G wK9sđược! CDQ8Gô nhấtDQ8G địPU2znh phảDQ8Gi tìmTSf4 DQ8Glại điệnTSf4 DQ8Gthoại. ChuyệnbHe3 nàybHe3 mTSf4à đểPU2z cTSf4ho GiaTSf4ng wK9sNhan biwK9sết được,TSf4 chwK9sắc chắnbHe3 aTSf4nh sẽDQ8G TSf4cho PU2zrằng bHe3cô lbHe3à mbHe3ột kẻDQ8G bPU2ziến tbHe3hái, mộtTSf4 coPU2zn điên.

Trước kiaPU2z, lúcwK9s cwK9sô vPU2zà GiDQ8Gang NwK9shan còDQ8Gn wK9sở bbHe3ên nhaubHe3, TSf4cô luPU2zôn PU2zthể bHe3hiện nDQ8Ghững mặtwK9s tốtTSf4 củaTSf4 mìTSf4nh trướcwK9s mbHe3ặt anhwK9s. BâyPU2z giờPU2z mTSf4ặc dTSf4ù wK9skhông cóbHe3 dbHe3uyên pPU2zhận đượcwK9s ởDQ8G bêPU2zn bHe3nhau nhưngbHe3 bHe3cũng wK9skhông thểbHe3 DQ8Gđể aTSf4nh DQ8Gcó PU2zấn tượngbHe3 xấwK9su DQ8Gvề wK9scô được.

- NàTSf4y TSf4anh! bHe3- VâTSf4n DQ8GVy DQ8Glao TSf4đến quầPU2zy tbHe3hu TSf4tiền: wK9s- TSf4Tôi vừDQ8Ga ngwK9sồi ởPU2z phòPU2zng 302DQ8G, hìnhbHe3 nhưTSf4 điệnwK9s wK9sthoại củbHe3a tbHe3ôi vẫDQ8Gn TSf4còn đTSf4ể trPU2zong đó!wK9s TSf4- VừawK9s nóiTSf4 VDQ8Gân PU2zVy vừawK9s móTSf4c rDQ8Ga hbHe3óa đơnDQ8G vPU2zừa thPU2zanh toán.

- XPU2zin cDQ8Gô đợiDQ8G cbHe3ho mTSf4ột cDQ8Ghút! ĐểDQ8G tPU2zôi bHe3hỏi nhâDQ8Gn viênwK9s phPU2zục bHe3vụ xeTSf4m sPU2zao!- cDQ8Gô gábHe3i ởPU2z quầywK9s thPU2zanh toDQ8Gán lịchPU2z sPU2zự chấnPU2z TSf4an PU2zcô rTSf4ồi nhấTSf4c máTSf4y gọiwK9s chTSf4o nhPU2zân viêwK9sn phụTSf4c vụ.

TrPU2zống ngựcTSf4 VâPU2zn VTSf4y đậpbHe3 thìnhDQ8G thịchDQ8G, PU2zmắt PU2zdán chặtTSf4 TSf4vào cDQ8Gô gáiDQ8G đDQ8Gứng wK9sở quầy.
bHe3Cô gwK9sái đPU2zó hwK9sỏi nPU2zhân vibHe3ên DQ8Gphục vPU2zụ bHe3vài câuPU2z lPU2zà TSf4lập tứcbHe3 bHe3có PU2zđáp án:
bHe3- DQ8GNhân vTSf4iên dọnTSf4 dẹpbHe3 nóbHe3i bawK9sn nbHe3ãy dọnbHe3 phTSf4òng khTSf4ông nhìnPU2z thấwK9sy điDQ8Gện thPU2zoại củaDQ8G cbHe3ô! DQ8G- CôbHe3 gDQ8Gái đwK9só nói.

Vân TSf4Vy PU2zvẫn khônTSf4g nảnbHe3 lòbHe3ng: PU2z- ĐiệnbHe3 thbHe3oại cwK9sủa tTSf4ôi cPU2zó màbHe3u đenbHe3, cbHe3ó DQ8Gkhi lạibHe3 wK9srơi vwK9sào kPU2zhe wK9sghế nTSf4ào wK9sđó mTSf4à wK9sngười đTSf4ó khwK9sông nhìbHe3n thấy,TSf4 TSf4tôi cPU2zó tTSf4hể lTSf4ên đwK9só twK9sìm DQ8Gcó đượcPU2z không?

- PU2zXin lDQ8Gỗi côTSf4, phònTSf4g 30TSf42 hiệnTSf4 gDQ8Giờ đãDQ8G cóDQ8G kPU2zhách PU2zvào rbHe3ồi, bHe3chúng tôTSf4i phảiwK9s wK9sđược PU2zsự đồngwK9s ýPU2z củDQ8Ga khácPU2zh bHe3mới DQ8Gdám chDQ8Go cwK9sô TSf4vào PU2z!- CPU2zô gbHe3ái ởbHe3 DQ8Gquầy PU2zlễ wK9stân mDQ8Gỉm DQ8Gcười giwK9sải tTSf4hích, PU2zsau wK9sđó DQ8Gđưa tabHe3y bHe3ra mDQ8Gời VDQ8Gân VbHe3y ngồiwK9s vàowK9s wK9sghế chờTSf4 đợi:wK9s PU2z- MờiTSf4 côwK9s ngồwK9si xuốngDQ8G đâyDQ8G đợiDQ8G mộtbHe3 chPU2zút, chúnbHe3g tTSf4ôi đãPU2z cbHe3ho ngPU2zười vàbHe3o wK9shỏi rbHe3ồi ạ!

MộtPU2z cốDQ8Gc trbHe3à hwK9soa cDQ8Gúc nónwK9sg hTSf4ổi đượcwK9s bêPU2z đếnwK9s DQ8Gtrước mặtTSf4 DQ8Gcô, VâDQ8Gn VPU2zy DQ8Gchẳng buồnTSf4 uốnPU2zg lấbHe3y wK9smột ngụm,wK9s mắtbHe3 cTSf4ứ bHe3dán chặtwK9s wK9svào quầy.

ĐTSf4áng wK9snhẽ TSf4ra côPU2z khôTSf4ng nDQ8Gên lưPU2zu lạiDQ8G ảnhwK9s cDQ8Gủa GiawK9sng NhanbHe3. DQ8GDù saPU2zo PU2zanh cũngDQ8G đâubHe3 cònbHe3 lDQ8Gà ngbHe3ười DQ8Gyêu củawK9s côDQ8G nữaDQ8G. CwK9sô cbHe3ất giữPU2z nDQ8Ghững gìwK9s wK9scó wK9sliên quawK9sn đếnTSf4 anhTSf4, lPU2zén lúTSf4t nhưTSf4 mwK9sột wK9stên ăDQ8Gn trộm,wK9s thếTSf4 bHe3này bHe3còn rPU2za bHe3thể twK9shống gìbHe3 nữwK9sa chứ?

Nỗi tbHe3ương bHe3tư, bHe3sự moPU2zng TSf4nhớ khiếbHe3n cbHe3ho cbHe3ô TSf4có cảmwK9s giáwK9sc nhPU2zư PU2zđang làwK9sm chuyệnbHe3 bHe3gì tTSf4ội PU2zlỗi…mà đốiDQ8G tượngDQ8G bPU2zị phạmDQ8G tộPU2zi lạiDQ8G làDQ8G ngườiPU2z mPU2zà côDQ8G đãPU2z thPU2zề nDQ8Gon hẹDQ8Gn bTSf4iểu. wK9sNghĩ đwK9sến đâyDQ8G TSf4trái tDQ8Gim côbHe3 chTSf4ợt đaubHe3 đớnTSf4 nTSf4hư wK9sbị aDQ8Gi đPU2zó bóDQ8Gp nghẹt.

DQ8GKhông biếDQ8Gt bHe3có phảTSf4i làbHe3 vìTSf4 “cwK9só tậtbHe3 giTSf4ật mình”wK9s hwK9say khôngwK9s PU2zmà cTSf4ô cTSf4ứ cảmbHe3 thTSf4ấy cóDQ8G gPU2zì PU2zđó kwK9shông lànhDQ8G đanTSf4g chờbHe3 TSf4đợi TSf4mình. NbHe3gộ nhTSf4ỡ bbHe3ị phátDQ8G hiện…côwK9s biếtwK9s gTSf4iải thíDQ8Gch thếDQ8G bHe3nào đâywK9s. ĐanPU2zg mảPU2zi mTSf4ê nghĩTSf4 PU2zngợi vẩTSf4n vwK9sơ thì….

- DQ8GThưa cô…TSf4- CôDQ8G PU2zgái ởPU2z quầyTSf4 lễbHe3 tTSf4ân lênPU2z tiếDQ8Gng: DQ8G- ĐiệnTSf4 thoPU2zại củaTSf4 cPU2zô DQ8Gđã tìmTSf4 wK9sthấy rPU2zồi, nPU2zhưng vPU2zị kháTSf4ch nbHe3hặt đượcbHe3 điTSf4ện thoạDQ8Gi PU2zcủa DQ8Gcô yêbHe3u bHe3cầu đPU2zích danPU2zh cwK9sô wK9slên lấy!

Vừa hPU2zay tDQ8Gin đãDQ8G tìmTSf4 TSf4được điệnwK9s thoạbHe3i, VâTSf4n wK9sVy chưPU2za kịpTSf4 tTSf4hở wK9sphào wK9sthì TSf4câu nóDQ8Gi tiếpbHe3 tDQ8Gheo củaPU2z wK9scô phụcbHe3 vụPU2z khTSf4iến chwK9so VTSf4ân PU2zVy giậtPU2z thóbHe3t: wK9s- TạiTSf4 TSf4sao bHe3lại bảTSf4o đíchTSf4 danbHe3h tDQ8Gôi đPU2zến lấy?TSf4 wK9s- VPU2zân TSf4Vy đứPU2zng dậy,bHe3 nbHe3gần ngừbHe3 hỏi.

CPU2zô DQ8Ggái wK9sđó TSf4bình DQ8Gthản TSf4nói: DQ8G- wK9sCó lwK9sẽ bHe3là PU2zmuốn DQ8Glàm quePU2zn vớiwK9s côDQ8G thôDQ8Gi ạ!

VPU2zân wK9sVy thậTSf4t sPU2zự kPU2zhông thểPU2z hiểubHe3 wK9snổi, DQ8Gcó bHe3lí dPU2zo gPU2zì đểwK9s PU2zphải lPU2zàm nhưbHe3 vậwK9sy đâu?

- CámDQ8G TSf4ơn, tôibHe3 bDQ8Giết bHe3rồi! –PU2z CôPU2z dừngTSf4 wK9slại mộtbHe3 lTSf4át rồiwK9s nbHe3ói tiếp:PU2z bHe3- TSf4Khách trênPU2z DQ8Gphòng đPU2zó TSf4là nPU2zam hPU2zay nữ?

- LàwK9s nDQ8Gữ bHe3ạ! wK9s- CbHe3ô bHe3gái đóTSf4 mDQ8Gỉm cưPU2zời đáp.

PU2zLà bHe3nữ, vậybHe3 wK9sthì tốt.

Vân TSf4Vy bHe3thở phàwK9so PU2znhẹ nhõPU2zm, TSf4ít nhDQ8Gất tPU2zhì đấyPU2z cũnwK9sg PU2zkhông phTSf4ải TSf4là GTSf4iang NhanTSf4, PU2zkhông phảibHe3 GiDQ8Gang TSf4Nhan DQ8Gthì tốt!bHe3 PU2zNghĩ đếnPU2z đówK9s VâPU2zn VDQ8Gy liềbHe3n DQ8Gcười chPU2zế nPU2zhạo bảnPU2z thâDQ8Gn. CbHe3ó lẽTSf4 tạDQ8Gi PU2zvì gầnPU2z đâwK9sy cbHe3ô thườnbHe3g xuPU2zyên gặpbHe3 GwK9siang NhawK9sn bHe3nên tbHe3hần kwK9sinh lúcwK9s nàoPU2z cTSf4ũng DQ8Gcăng thẳngwK9s. TrênPU2z đờiTSf4 nPU2zày làwK9sm gìTSf4 cóbHe3 chDQ8Guyện TSf4trùng hợpPU2z đếnbHe3 PU2znhư bHe3vậy, chẳngTSf4 nhwK9sẽ PU2zGiang NhwK9san lúTSf4c nbHe3ào cũngbHe3 xuấtTSf4 hiệwK9sn ởwK9s nhữnDQ8Gg nPU2zơi bHe3cô đến?

VwK9sân VwK9sy vàbHe3 DQ8GTiểu bHe3Thu wK9scùng đPU2zi TSf4vào thTSf4ang máybHe3 tDQ8Gheo ngPU2zười phụTSf4c vụ.
TwK9srong thabHe3ng máyTSf4 DQ8Gđang phPU2zát bảTSf4n nTSf4hạc rwK9sất thịnTSf4h hàPU2znh. PU2zTiểu TPU2zhu DQ8Gcũng lẩDQ8Gm bDQ8Gẩm hátTSf4 theTSf4o, thếTSf4 nhưngwK9s TSf4Vân TSf4Vy chẳngTSf4 PU2zcó bụDQ8Gng dạwK9s nàowK9s PU2zmà PU2znghe DQ8Gnữa. SaPU2zu kwK9shi lấybHe3 đượDQ8Gc điệPU2zn thoạDQ8Gi, việcDQ8G đDQ8Gầu PU2ztiên màTSf4 DQ8Gcô phbHe3ải làDQ8Gm lDQ8Gà xóaTSf4 bứwK9sc ảnhbHe3 củaDQ8G GPU2ziang wK9sNhan điDQ8G. QTSf4ua lầwK9sn DQ8Gnày bHe3cô đPU2zã rútDQ8G TSf4ra đưwK9sợc PU2zbài hDQ8Gọc xưbHe3ơng máu.

Trong phònwK9sg vọnTSf4g rTSf4a tiếngbHe3 cườiwK9s nPU2zói ồDQ8Gn àbHe3o. CTSf4ô phụTSf4c bHe3vụ lwK9sễ pTSf4hép DQ8Ggõ cửabHe3 rồiDQ8G đTSf4ẩy cwK9sửa bHe3bước vào.

VânDQ8G VwK9sy DQ8Gcòn chưaTSf4 kịpwK9s nóDQ8Gi mTSf4ục đíchDQ8G đPU2zến DQ8Gđây thwK9sì mDQ8Gột TSf4cô gáDQ8Gi twK9sóc dàPU2zi đPU2zã nDQ8Ggoảnh bHe3đầu lwK9sại wK9snhìn cTSf4ô. CPU2zô DQ8Gta cPU2zó mộPU2zt đDQ8Gôi PU2zmắt DQ8Gto trònTSf4 nDQ8Ghư mắtwK9s naiPU2z, lúwK9sc cưwK9sời trêPU2zn máPU2z cóPU2z hiệwK9sn rbHe3a PU2zhai cTSf4ái PU2zmá lúPU2zm rấtDQ8G sâu.TSf4 ÁwK9snh mắPU2zt bHe3của cTSf4ô bHe3ta dừngwK9s lạDQ8Gi twK9srên mặbHe3t wK9sTiểu TPU2zhu khDQ8Goảng habHe3i giâyDQ8G rồiwK9s bHe3lập tứcTSf4 dáwK9sn chặwK9st vDQ8Gào bHe3mặt VâTSf4n Vy.

HbHe3ai wK9sbên nhTSf4ìn nhPU2zau mbHe3ất vàbHe3i giây,DQ8G độtwK9s nhibHe3ên VâPU2zn VwK9sy bHe3cảm TSf4thấy khDQ8Guôn mbHe3ặt nàbHe3y qwK9suen queDQ8Gn nhTSf4ưng nhấtDQ8G thờTSf4i côTSf4 kDQ8Ghông thwK9sể nhớPU2z TSf4ra PU2zđã gặpbHe3 ởbHe3 đâu.

- ThDQ8Gật sPU2zự rấtbHe3 xiwK9sn bHe3lỗi PU2zvì PU2zđã wK9slàm pbHe3hiền TSf4các TSf4bạn! bHe3- NDQ8Gếu nwK9shư đốiDQ8G phbHe3ương đTSf4ã khôbHe3ng lêTSf4n TSf4tiếng thbHe3ì VânDQ8G wK9sVy đànDQ8Gh DQ8Gphải lbHe3ịch TSf4sự cTSf4ất lời.

- KhDQ8Gông bHe3sao! PU2z- PU2zCô gáPU2zi tówK9sc dTSf4ài xibHe3nh đẹpwK9s DQ8Gđi đwK9sến tPU2zrước mặtPU2z VPU2zân VybHe3, cbHe3hìa cáiTSf4 wK9sđiện thoạiPU2z PU2zra trướcbHe3 bHe3mặt côwK9s: PU2z- CTSf4ô wK9sxem xPU2zem đbHe3ây cDQ8Gó phảPU2zi điệnwK9s thPU2zoại củPU2za cbHe3ô không?

Chiếc điPU2zện thoạiPU2z DQ8Gmàu đen,wK9s tPU2zrên bHe3đó DQ8Gcó tPU2zreo PU2zmột cáiwK9s wK9smóc TSf4điện thPU2zoại cówK9s hìnhwK9s qbHe3uả cbHe3ầu thPU2zủy tinPU2zh lbHe3óng lánh.

ThwK9sật khôngPU2z ngờbHe3 cPU2zó thểbHe3 DQ8Gtìm tTSf4hấy cTSf4ái điệnPU2z thowK9sại củTSf4a PU2zmình dễTSf4 bHe3dàng đếnPU2z nhDQ8Gư vPU2zậy. VânwK9s VDQ8Gy TSf4mỉm cườiPU2z đbHe3áp: DQ8G- ĐúnDQ8Gg bHe3là củaTSf4 tôi!

Cô gábHe3i đPU2zó nhTSf4eo nhDQ8Geo mDQ8Gắt hỏi:bHe3 DQ8G- TDQ8Ghật sDQ8Gự wK9slà TSf4của côPU2z ư?

Vân VPU2zy nhìnwK9s TSf4cô wK9sta bằbHe3ng ánbHe3h wK9smắt khóTSf4 hiểu,TSf4 lẽTSf4 nàPU2zo côwK9s bHe3lại nhậbHe3n bừabHe3 đwK9siện thbHe3oại củaDQ8G ngườiwK9s khbHe3ác làbHe3 cwK9sủa mình?

- VTSf4ậy, PU2zcái nàbHe3y PU2zthì sawK9so? TSf4- NhbHe3ững nwK9sgón taPU2zy trắngTSf4 wK9snõn lạiwK9s gTSf4iơ rPU2za mTSf4ột chiếcTSf4 wK9sđiện thoạiDQ8G khác.

Một chiếcbHe3 điTSf4ện thoDQ8Gại giPU2zống hDQ8Gệt, điềuTSf4 PU2zkhiến cbHe3ho ngườiPU2z wK9skhác khôngwK9s tDQ8Ghể ngờPU2z đếnwK9s DQ8Gđó lDQ8Gà ngaDQ8Gy cPU2zả cDQ8Gái móDQ8Gc đTSf4eo PU2zđiện thoạiTSf4 cDQ8Gũng giốngTSf4 hệt.

Trên đPU2zời TSf4lại cóPU2z chuyệnwK9s trùTSf4ng hợpPU2z thTSf4ế sao?

- ChẳngwK9s tPU2zrách màTSf4 côPU2z lạibHe3 PU2znhận nbHe3hầm, bDQ8Gan đTSf4ầu tôiwK9s cũDQ8Gng nhbHe3ận nhầbHe3m đấy!

Vân DQ8GVy nDQ8Ggây ngườiDQ8G kPU2zhông bDQ8Giết TSf4phải làPU2zm sao.

- ChiếcbHe3 điệnbHe3 thoạiPU2z nàyPU2z wK9slà bHe3của cTSf4hồng chưDQ8Ga bHe3cưới PU2zmua bHe3cho tôi,bHe3 cònTSf4 cPU2zái wK9smóc đeobHe3 điệnPU2z tDQ8Ghoại nàbHe3y tôibHe3 bHe3với cPU2zhồng chwK9sưa cướiDQ8G mớiPU2z wK9scùng bHe3đi chọnbHe3 gầPU2zn đâDQ8Gy PU2z!- CôwK9s tbHe3a khẽPU2z TSf4mấp mbHe3áy môiTSf4, áPU2znh mTSf4ắt PU2zchăm chbHe3ú wK9snhìn bHe3Vân DQ8GVy, dườTSf4ng nDQ8Ghư muốPU2zn thăPU2zm PU2zdò điềuTSf4 gìwK9s đóTSf4 twK9sừ cô:DQ8G wK9s- ĐiềubHe3 bHe3khiến bHe3cho bHe3tôi bấtDQ8G ngPU2zờ nhbHe3ất lạwK9si làwK9s…- wK9scô bHe3ta ấnDQ8G vàPU2zo bànDQ8G phím,bHe3 màwK9sn hTSf4ình sángPU2z lênbHe3, TSf4sau đóDQ8G giPU2zơ rbHe3a trPU2zước mặtTSf4 VPU2zân Vy.

PU2zTiểu TPU2zhu kinDQ8Gh ngạcPU2z “A”TSf4 lêTSf4n mbHe3ột tiếnwK9sg. BứcDQ8G ảnhwK9s củaTSf4 GiwK9sang NhaTSf4n đãDQ8G hiệnDQ8G lTSf4ên wK9smàn hìnwK9sh. TPU2zim bHe3Vân VDQ8Gy nhbHe3ư thắtbHe3 lại.

-Cô cóbHe3 thểPU2z nDQ8Gói bHe3cho bHe3tôi biếbHe3t đâybHe3 làPU2z aTSf4i không?

Cô wK9schưa TSf4bao giờbHe3 dámDQ8G lPU2zàm vwK9siệc xấu,bHe3 DQ8Gbởi vDQ8Gì sợPU2z mộtDQ8G ngàyPU2z sẽDQ8G bịbHe3 ngưPU2zời khácTSf4 vbHe3ạch wK9strần. wK9sThế mTSf4à hDQ8Gôm nbHe3ay, đốiDQ8G mặtTSf4 vTSf4ới côPU2z DQ8Ggái nàDQ8Gy, cTSf4ô lạiDQ8G thấywK9s bwK9sất lựcPU2z vàbHe3 sTSf4ợ hãDQ8Gi nbHe3hư mộtbHe3 tênTSf4 kẻbHe3 PU2zcắp bPU2zị bắtDQ8G PU2ztại trận.

Tất cảDQ8G nhbHe3ững nPU2zgười nDQ8Ggồi tTSf4rong pTSf4hòng đềuDQ8G hướngbHe3 mwK9sắt vwK9sề phíabHe3 TSf4cô. VbHe3ân DQ8GVy hbHe3oang manbHe3g nhìnbHe3 wK9svào đôTSf4i mắDQ8Gt tứcwK9s tTSf4ối đanbHe3g nhbHe3ìn thẳngwK9s vàoDQ8G bHe3mặt mTSf4ình kPU2zia, DQ8Gcô kwK9shông thểbHe3 wK9snói TSf4với mDQ8Gọi ngPU2zười trêDQ8Gn thếPU2z giớPU2zi nTSf4ày rằPU2zng, đTSf4ây cDQ8Ghính làDQ8G ngườibHe3 yPU2zêu bHe3của cbHe3ô, làTSf4 ngườiPU2z bHe3đã chếwK9st điPU2z PU2zgiờ đượcTSf4 sốngbHe3 lạiPU2z nhbHe3ờ thờiPU2z giwK9san qwK9suay TSf4ngược trởTSf4 lại..

Thấy VânwK9s bHe3Vy khwK9sông wK9snói wK9snăng gwK9sì, đốiTSf4 pDQ8Ghương cwK9sàng tỏPU2z TSf4ra TSf4hung hăng.

- TạiTSf4 swK9sao bHe3cô TSf4lại cóPU2z ảnbHe3h chồnwK9sg chTSf4ưa cướibHe3 củwK9sa tôi?

- wK9sHai ngườibHe3 quebHe3n biwK9sết nDQ8Ghau à?

TrPU2zước hTSf4ai cwK9sâu hwK9sỏi đầywK9s TSf4tính chDQ8Gất vấnwK9s nàTSf4y, VânbHe3 VwK9sy cònDQ8G cTSf4hưa kịpPU2z DQ8Gtrả lờiDQ8G bHe3thì TiPU2zểu DQ8GThu DQ8Gđã nổiPU2z bHe3quạu lên:DQ8G TSf4- wK9sNày, cbHe3ô làmTSf4 cáibHe3 tròTSf4 gbHe3ì tbHe3hế hả?PU2z TbHe3rong điệnPU2z thoạiwK9s củaTSf4 VbHe3ân VPU2zy cóDQ8G ảnhwK9s củaPU2z aTSf4i thìDQ8G liDQ8Gên qbHe3uan gìDQ8G đTSf4ến TSf4cô. CôwK9s trảTSf4 điệnDQ8G bHe3thoại lạiwK9s TSf4cho chúwK9sng tPU2zôi tPU2zhì chúnbHe3g PU2ztôi cảmPU2z TSf4ơn TSf4cô. bHe3Còn nếuwK9s côDQ8G cDQ8Gứ thDQ8Gích bắtPU2z nạwK9st ngườibHe3 khác,wK9s tPU2zôi bHe3nói cPU2zho PU2zcô biếTSf4t, chúngDQ8G bHe3tôi khônbHe3g dễDQ8G bắtPU2z nPU2zạt đâu!

Tiểu TwK9shu vừabHe3 nóDQ8Gi dứtTSf4 TSf4lời bHe3thì mấybHe3 cDQ8Gô wK9sgái baDQ8Gn bHe3nãy vẫTSf4n cPU2zòn mảiwK9s mêwK9s hátTSf4 hòDQ8G liềTSf4n bTSf4ỏ TSf4micro bHe3xuống, cầwK9sm mwK9sột cốcTSf4 nướcTSf4 bHe3đá đDQ8Gi vềDQ8G phíaTSf4 hDQ8Gai ngưPU2zời: PU2z- wK9sNói chuyệnTSf4 vwK9sới loạiPU2z TSf4người nPU2zày twK9shì cầnPU2z gwK9sì pwK9shải lịcDQ8Gh sự?TSf4- dbHe3ứt lDQ8Gời cDQ8Gô tDQ8Ga đưwK9sa wK9stay lênbHe3, DQ8Ghất thẳnTSf4g bHe3cốc nướwK9sc vwK9sào mặtTSf4 haTSf4i người.

LúwK9sc wK9sVân PU2zVy kịDQ8Gp phảnbHe3 ứPU2zng lạiwK9s thTSf4ì đDQ8Gã qPU2zuá muộn.DQ8G MặcTSf4 bHe3dù DQ8Gcô DQ8Gđã wK9sné ngưbHe3ời điwK9s nhưPU2zng nửTSf4a bwK9sên mặtPU2z củaTSf4 côPU2z wK9svẫn lĩwK9snh trọbHe3n cDQ8Gốc nTSf4ước lạPU2znh. TSf4Bộ dTSf4ạng củabHe3 cPU2zô bHe3lúc nàyTSf4 TSf4trông thậtwK9s thêTSf4 thảm.

Cô TSf4phục TSf4vụ thwK9sấy PU2ztình hìPU2znh DQ8Gkhông wK9sổn liềTSf4n cầmDQ8G mDQ8Gáy bộPU2z TSf4đàm lênTSf4 gọi.

CáDQ8Gc nhâwK9sn TSf4viên phụcPU2z PU2zvụ xuTSf4ng qbHe3uanh đấyDQ8G bỗnwK9sg chDQ8Gốc kPU2zéo. ĐâywK9s lbHe3à lDQ8Gần thDQ8Gứ haPU2zi trTSf4ong tDQ8Gháng bHe3Vân VPU2zy pTSf4hải chứngTSf4 kiếDQ8Gn cPU2zảnh tượngDQ8G hỗnwK9s loạnDQ8G nàyPU2z. NhữngbHe3 bHe3khách đếnwK9s háTSf4t ởwK9s TSf4phòng bênbHe3 đềuPU2z mởTSf4 cửabHe3 nwK9sgó sbHe3ang ngPU2zhe TSf4ngóng tìnhDQ8G hìnhTSf4 rồibHe3 chỉDQ8G PU2zchỏ, TSf4bàn tán….

- bHe3Khang DibHe3, rốTSf4t cTSf4uộc cóTSf4 chbHe3uyện gìTSf4 thếTSf4?- ĐáPU2zm bDQ8Gạn cDQ8Gủa PU2zcô gáDQ8Gi twK9sóc DQ8Gdài bHe3bắt đầubHe3 xPU2zôn xao.

Hóa bHe3ra cbHe3ái PU2zcô gPU2zái tTSf4óc dTSf4ài ấDQ8Gy PU2ztên lbHe3à KDQ8Ghang DTSf4i, nDQ8Ggay cPU2zả cTSf4ái têbHe3n củaDQ8G bHe3cô tTSf4a cbHe3ũng haDQ8Gy hơbHe3n wK9stên củaPU2z PU2zcô rấDQ8Gt nhiều.wK9s PU2zVân DQ8GVy ngoảnwK9sh PU2zmặt wK9slại nhìnPU2z vàoDQ8G khuônPU2z mặtTSf4 củaTSf4 côbHe3 gTSf4ái tDQ8Gên KhaDQ8Gng TSf4Di kia…..

ChẳDQ8Gng trácDQ8Gh màPU2z mwK9sới nPU2zhìn tDQ8Ghấy TSf4cô tPU2za, VwK9sân bHe3Vy đPU2zã wK9scảm thấybHe3 rấtbHe3 quPU2zen. HóaPU2z TSf4ra DQ8Gbọn họPU2z đãbHe3 gặpwK9s nhaDQ8Gu tTSf4ừ DQ8Gtrước. TSf4Cô tDQ8Ga chínwK9sh lTSf4à PU2zcô gáDQ8Gi xiPU2znh DQ8Gđẹp đãbHe3 xuDQ8Gất hibHe3ện bênbHe3 DQ8Gcạnh GianTSf4g wK9sNhan nPU2zgày hPU2zôm đó.

Tiểu TTSf4hu vộibHe3 vàPU2zng giúPU2zp VâPU2zn PU2zVy TSf4lau bHe3sạch DQ8Gnhững giwK9sọt wK9snước đanPU2zg tonPU2zg tỏngwK9s bHe3nhỏ TSf4xuống từwK9s mábHe3i PU2ztóc cDQ8Gô rồDQ8Gi DQ8Gkéo PU2ztay cbHe3ô nói:bHe3 wK9s- DQ8GTiểu wK9sVy, wK9schúng tPU2za wK9sđi thôiDQ8G, quânPU2z tửwK9s trảPU2z thùPU2z mườiwK9s nămbHe3 cTSf4ũng kbHe3hông muộn!

Hai nhânPU2z vbHe3iên phwK9sục DQ8Gvụ đứnwK9sg chặnwK9s DQ8Gtrước mặtPU2z DQ8Gcô nói:bHe3- CTSf4hi bằngPU2z habHe3i cTSf4ô hãyPU2z tráDQ8Gnh đibHe3 trướcbHe3 đi!

Trong twK9sình trwK9sạng bHe3này….có thểDQ8G lwK9sà DQ8Gdo baTSf4n nãPU2zy côbHe3 uốDQ8Gng rPU2zượu vanbHe3g nênPU2z bâywK9s giPU2zờ chấtwK9s bHe3men mớiPU2z TSf4phát DQ8Gtác.Hoặc cũbHe3ng cTSf4ó thểbHe3 lTSf4à wK9sdo tPU2zrong lbHe3òng cảbHe3m thấPU2zy bHe3ấm ứcDQ8G nênwK9s VânDQ8G wK9sVy PU2zchẳng buồnTSf4 đểPU2z ýbHe3 đTSf4ến nhữnTSf4g lờDQ8Gi khuyêDQ8Gn caPU2zn củaTSf4 ngườbHe3i phụPU2zc vụ.TSf4 TDQ8Gình TSf4yêu củabHe3 côTSf4 vớiPU2z GiaTSf4ng NhanwK9s…vốn dĩwK9s cPU2zô đãPU2z DQ8Grất hạnbHe3h pbHe3húc, wK9shạnh phwK9súc tớDQ8Gi mứcTSf4 PU2zmuốn tuyêwK9sn bốPU2z TSf4với tấtTSf4 cDQ8Gả mọwK9si bHe3người bHe3ở trênDQ8G bHe3thế giớiPU2z này,PU2z tPU2zhế màwK9s bâywK9s giờ…..

Vân PU2zVy wK9sđi gPU2zạt tDQ8Gay ngwK9sười pDQ8Ghục vTSf4ụ wK9sra, PU2zđi thDQ8Gẳng đếDQ8Gn trướTSf4c mặtPU2z wK9sKhang DDQ8Gi PU2zlấy điệnPU2z thPU2zoại củDQ8Ga mìnhwK9s rồibHe3 nhìbHe3n thẳnwK9sg DQ8Gvào TSf4mắt DQ8Gcô wK9sta wK9smà nPU2zói: bHe3- ĐâywK9s lwK9sà wK9sbạn DQ8Gtrai củabHe3 tôiPU2z! TSf4- GiọwK9sng nTSf4ói khôTSf4ng cứngwK9s bHe3rắn nhưnPU2zg wK9scũng chẳwK9sng TSf4mềm mỏng.

TSf4Ngọn lPU2zửa tbHe3ứ tốiPU2z tronDQ8Gg lòngbHe3 đốPU2zi phươnPU2zg DQ8Gbỗng chốcPU2z DQ8Gbùng lwK9sên: PU2z- PU2zBạn trabHe3i DQ8Gcô áTSf4? ĐâybHe3 rDQ8Gõ rTSf4àng lPU2zà chồwK9sng chbHe3ưa cTSf4ưới của….

- TDQ8Gôi vớwK9si bạPU2zn traDQ8Gi tôbHe3i qTSf4uen nhabHe3u đãbHe3 năbHe3m nbHe3ăm rwK9sồi! DQ8G- VânbHe3 bHe3Vy wK9stiện taTSf4y mởPU2z lịcwK9sh ởTSf4 trPU2zong điệwK9sn thoạiPU2z raTSf4: -TDQ8Grên đówK9s còwK9sn cówK9s gTSf4hi wK9sngày sibHe3nh nhậtPU2z củaPU2z abHe3nh PU2zấy vớiDQ8G nhữbHe3ng ngPU2zày kTSf4ỉ niệmwK9s PU2zcủa chúnwK9sg tôi!

- CTSf4húng wK9stôi dDQ8Gự địnhDQ8G DQ8Gsẽ wK9skết hPU2zôn vàoPU2z nPU2zgày PU2z10 tháDQ8Gng wK9s10 wK9snăm 2010.

-bHe3Tôi kDQ8Ghông bHe3biết baTSf4n nPU2zãy cPU2zô nóiPU2z TSf4là cóbHe3 ýbHe3 gì…PU2z- DQ8GCô đưaDQ8G điệnPU2z thoạiDQ8G rDQ8Ga trướcPU2z mwK9sặt KbHe3hang DDQ8Gi: wK9s- PhímTSf4 bHe3số mộtbHe3 TSf4là pwK9shím gọiPU2z tắTSf4t chTSf4o anwK9sh DQ8Gấy, nếuwK9s nhưwK9s côPU2z bHe3còn TSf4nghi vấnwK9s thìbHe3 wK9scứ PU2zgọi điệPU2zn TSf4cho aDQ8Gnh ấyDQ8G DQ8Gmà hỏi!
VPU2zẻ PU2zmặt wK9scủa KhaPU2zng DDQ8Gi lúcwK9s nàwK9sy kháDQ8G kìbHe3 PU2zlạ. VẻTSf4 mặtbHe3 DQ8Gấy khônPU2zg pPU2zhải lDQ8Gà vẻwK9s DQ8Gmặt củawK9s TSf4một ngườwK9si đaPU2zng tứcPU2z TSf4đến phbHe3át điênbHe3 lênTSf4, tDQ8Ghế wK9snên PU2zVân DQ8GVy wK9scho rằnPU2zg rấtbHe3 DQ8Gcó thểDQ8G cbHe3ái côbHe3 KhwK9sang DbHe3i PU2znày DQ8Gvốn dĩPU2z cũwK9sng khTSf4ông DQ8Gdám kPU2zhẳng địnhDQ8G ngườPU2zi tronTSf4g ảnhDQ8G cPU2zhính làbHe3 GiTSf4ang Nhan.

NếuPU2z khônTSf4g DQ8Gthì KhabHe3ng DPU2zi đãbHe3 kbHe3hông thửPU2z thăwK9sm TSf4dò bằnbHe3g cácwK9sh nóibHe3 chuyDQ8Gện vớiDQ8G côTSf4. ChỉPU2z wK9scó điềuDQ8G TSf4những wK9sgì đanTSf4g xảyPU2z rDQ8Ga DQ8Gkhông DQ8Ggiống nhưDQ8G nhữnDQ8Gg gìbHe3 cTSf4ô twK9sa DQ8Gmong mPU2zuốn, bởiPU2z DQ8Gvì đámbHe3 bạPU2zn củTSf4a cPU2zô DQ8Gđã quáPU2z bwK9sức wK9sxúc trướwK9sc nbHe3hững cwK9sâu nóiTSf4 củPU2za TiểbHe3u ThDQ8Gu, làmPU2z chPU2zo mọPU2zi chuyệnPU2z trởbHe3 TSf4nên TSf4vô cùPU2zng tồwK9si tệ.

Qua cDQ8Ghuyện xảyTSf4 rwK9sa qubHe3á độtPU2z ngộbHe3t nPU2zày, côPU2z bbHe3ắt đầwK9su tiTSf4n rwK9sằng chỉbHe3 bHe3cần dPU2zũng cảTSf4m, cứngPU2z DQ8Gcỏi DQ8Gđối mặtwK9s vớibHe3 mọibHe3 chuywK9sện lwK9sà wK9scó thểwK9s “wK9sthay đổibHe3 wK9scàn kTSf4hôn”. TSf4Dù thếbHe3 nàowK9s côwK9s cũnTSf4g phảiTSf4 cDQ8Gó niềbHe3m tbHe3in TSf4với chínhDQ8G mình.

- ChắTSf4c làPU2z wK9sbởi vìPU2z cóTSf4 wK9snét DQ8Ggiống nhPU2zau quDQ8Gá đấPU2zy bHe3mà!- wK9sKhang DDQ8Gi chớpwK9s chớpTSf4 mắt,PU2z giọngTSf4 nóbHe3i nhTSf4ư TSf4có TSf4vẻ đbHe3ùa vui.

TrướcwK9s sựbHe3 nhwK9sượng bPU2zộ củaTSf4 KhawK9sng wK9sDi, đbHe3ám DQ8Gbạn củDQ8Ga cTSf4ô cũngPU2z lậpPU2z tứcTSf4 “hbHe3ạ hỏa”.PU2z NhânDQ8G lPU2zúc bọnDQ8G hPU2zọ vPU2zẫn cPU2zòn TSf4đang PU2zdo wK9sdự, VânDQ8G wK9sVy liềnPU2z DQ8Gkéo TiểuTSf4 ThTSf4u rDQ8Ga kbHe3hỏi phòng.

Đã rPU2za đDQ8Gến DQ8Gbên ngoàPU2zi rồibHe3 mTSf4à bHe3trống ngPU2zực VânTSf4 wK9sVy vẫnwK9s cònwK9s đậpTSf4 tDQ8Ghình thDQ8Gịch. ỞPU2z PU2znhững nơibHe3 đôngDQ8G ngưDQ8Gời khônwK9sg wK9snên gâyDQ8G DQ8Gchuyện bHe3ồn àowK9s, nhưngTSf4 awK9si bHe3mà biPU2zết đượcPU2z nhwK9sỡ đâTSf4u TSf4cô TSf4vừa wK9sra đếPU2zn bêPU2zn ngoài,DQ8G wK9sKhang DwK9si đãDQ8G dwK9sẫn thPU2zeo đámbHe3 bạnDQ8G hPU2zung dữbHe3 củaDQ8G cwK9sô DQ8Gta đuổiTSf4 TSf4theo. ChẳngwK9s bHe3ai chịubHe3 dễwK9s dàngPU2z bỏTSf4 qTSf4ua mọPU2zi chwK9suyện nhwK9sư thếPU2z nàTSf4y cwK9sả. bHe3Cho dPU2zù chỉPU2z bHe3là nbHe3ghi PU2zvấn thìwK9s cũTSf4ng pbHe3hải DQ8Ghỏi cTSf4ho rõwK9s ràDQ8Gng chứ.

Vân VwK9sy vPU2zốn địnhTSf4 DQ8Gra đếnwK9s KTTSf4V bHe3sẽ lậpPU2z tứwK9sc bắTSf4t bHe3xe chuwK9sồn thbHe3ẳng. TPU2zhành wK9sphố lớnwK9s nhPU2zư vTSf4ậy, khảTSf4 wK9snăng chwK9sạm mặDQ8Gt nhabHe3u củaTSf4 PU2zhai PU2zngười cũTSf4ng kDQ8Ghông nhiềTSf4u. HơnDQ8G nữwK9sa chỉbHe3 cbHe3ần cPU2zô tDQ8Ga wK9svề nhTSf4à tìTSf4m GiaTSf4ng NhawK9sn đốiwK9s cbHe3hất, phTSf4át hiệnbHe3 wK9sGiang NhaTSf4n chẳngTSf4 cbHe3ó gPU2zì lbHe3ạ thườngPU2z TSf4thì cơnTSf4 TSf4sóng giówK9s nDQ8Gày sẽTSf4 quTSf4a DQ8Gđi ngbHe3ay thôTSf4i. NTSf4ào bHe3ai ngDQ8Gờ, tDQ8Gaxi giờbHe3 DQ8Gnày khwK9só mDQ8Gà bPU2zắt được.DQ8G DQ8GHai nwK9sgười đPU2zứng hơnDQ8G nPU2zửa tDQ8Giếng đồngPU2z hồPU2z màbHe3 vẫnTSf4 khbHe3ông bbHe3ắt đượcDQ8G xe.

Nếu bHe3biết sớmDQ8G nbHe3hư vậybHe3 tDQ8Ghì côDQ8G đãwK9s rDQ8Ga bếnTSf4 wK9sxe bPU2zắt PU2zxe bPU2zuýt chwK9so rPU2zồi! VânPU2z DQ8GVy liênDQ8G tụcwK9s nhìPU2zn lạiDQ8G phíaTSf4 swK9sau lPU2zưng. NếDQ8Gu cDQ8Gứ thếDQ8G nàyPU2z DQ8Gkhông PU2zbiết wK9schừng…..đang địnPU2zh kéTSf4o TiểuDQ8G TDQ8Ghu rbHe3a bếwK9sn xbHe3e buýtDQ8G tPU2zhì độDQ8Gt PU2znhiên mộbHe3t chiếTSf4c xDQ8Ge hơwK9si đỗPU2z TSf4xịch trướcbHe3 bHe3mặt habHe3i người.

- VwK9sân wK9sVy!- cánbHe3h DQ8Gcửa bHe3xe từTSf4 từTSf4 kbHe3éo xuốngTSf4, TSf4anh cúbHe3i đầuTSf4 nbHe3hìn rwK9sa ngoPU2zài nóiwK9s: wK9s- LêwK9sn wK9sxe điTSf4, anPU2zh đưawK9s ePU2zm về!

Vân PU2zVy bHe3có nPU2zgần ngừwK9s PU2zmột láPU2zt mớiwK9s TSf4mở PU2zcửa PU2zra ngPU2zồi vPU2zào trTSf4ong TSf4xe, ngoảnhPU2z đầbHe3u lạiTSf4 mwK9sỉm cườiPU2z áiwK9s ngạPU2zi vPU2zới TTSf4iểu ThuTSf4. ChiếcbHe3 xPU2ze lwK9sao đwK9si trDQ8Gên đườnTSf4g, côwK9s vẫnTSf4 kwK9shông qbHe3uên bHe3nhìn DQ8Glại cửPU2za wK9squán KTwK9sV, tTSf4hầm thởwK9s phàPU2zo nhẹPU2z nhõm.

NhữngPU2z giọtPU2z nướwK9sc vẫDQ8Gn tíDQ8G táchbHe3 rơibHe3 xuốngPU2z tbHe3ừ wK9smái DQ8Gtóc wK9scô. BộbHe3 dạngDQ8G củTSf4a cTSf4ô lúcPU2z nàTSf4y qPU2zuả bHe3thực quáwK9s wK9sthê tbHe3hảm. TSf4Cô TSf4giống hPU2zệt TSf4như wK9smột cobHe3n vịPU2zt xấubHe3 xí.TSf4 GTSf4iang NhaDQ8Gn bâywK9s giờDQ8G tuyệtDQ8G đốibHe3 khônwK9sg từwK9s bDQ8Gỏ PU2zmột KPU2zhang wK9sDi xDQ8Ginh đwK9sẹp đểbHe3 đếbHe3n vớPU2zi cô,PU2z TSf4đem bHe3lòng yDQ8Gêu tbHe3hương mộtDQ8G ngườiwK9s qbHe3uá đỗDQ8Gi bTSf4ình thườngDQ8G nwK9shư côbHe3, mộtbHe3 TSf4cô gbHe3ái bìnhDQ8G thườnbHe3g lạiwK9s lớnbHe3 tuổi.TSf4 CôwK9s thậbHe3t sựwK9s khôngPU2z nDQ8Gên wK9scó nhữwK9sng ảoTSf4 bHe3tưởng nhưTSf4 twK9shế này!

- bHe3Nói PU2zcho anDQ8Gh bHe3biết nhbHe3à eTSf4m TSf4ở đâu?

Nếu nhưPU2z khbHe3ông phảiDQ8G awK9snh cấtPU2z tiDQ8Gếng hỏPU2zi thDQ8Gì cwK9só lẽTSf4 wK9scô vDQ8Gẫn mảiPU2z đbHe3ắm cDQ8Ghìm tronPU2zg PU2zdòng wK9ssuy DQ8Gnghĩ môngwK9s lunPU2zg củaPU2z mìnPU2zh. bHe3Vân DQ8GVy ngoảnTSf4h đầuwK9s PU2zsang nTSf4hìn chTSf4ủ nPU2zhân củaPU2z chiếbHe3c xDQ8Ge. AnPU2zh tDQ8Ga cũbHe3ng wK9sđang nhbHe3ìn wK9scô chămDQ8G chú.

NDQ8Gếu nhDQ8Gư khôTSf4ng wK9sphải gặpwK9s bHe3phải TSf4hoàn bHe3cảnh nàbHe3y thDQ8Gì cPU2zó lẽbHe3 cwK9sả đờiTSf4 côDQ8G cũngDQ8G sẽTSf4 khbHe3ông DQ8Gngồi DQ8Glên chibHe3ếc xDQ8Ge này.

LúcPU2z nàbHe3y côTSf4 mớiTSf4 giậtwK9s mìnPU2zh nPU2zhớ rPU2za làDQ8G bHe3phải nDQ8Gói TSf4cám ơbHe3n: PU2z- DQ8GCám ơnbHe3 anPU2zh TDQ8Griệu! NhàbHe3 wK9stôi ởDQ8G bHe3khu wK9sphía nbHe3am, aTSf4nh wK9scứ PU2zđi thDQ8Geo cwK9son TSf4đường nàwK9sy, tìTSf4m DQ8Gmột wK9sbến tàbHe3u điệnDQ8G ngầmwK9s đểwK9s tôibHe3 PU2zxuống xbHe3e lwK9sà được!

- TSf4Muộn lắPU2zm rồi,bHe3 DQ8Gđể anTSf4h đưaPU2z ewK9sm vềPU2z nhà!

- wK9sKhông cwK9sần phiềnTSf4 phDQ8Gức tbHe3hế đâuwK9s ạ!

PU2z- bHe3Vân TSf4Vy…- TriệuDQ8G DươnbHe3g hơibHe3 dừngbHe3 bHe3lại mộtTSf4 látDQ8G PU2zrồi nTSf4ói tiếbHe3p: TSf4- CóDQ8G tPU2zhể TSf4đừng khPU2zách TSf4sáo vớiDQ8G awK9snh nhưTSf4 vậywK9s không?
TriTSf4ệu DươngTSf4 nóibHe3 nhưPU2z kPU2zhẩn cầuPU2z PU2zkhiến cbHe3ho VânbHe3 wK9sVy cảPU2zm thấybHe3 TSf4có hơPU2zi ábHe3i nwK9sgại. BawK9sn nDQ8Gãy PU2zcòn TSf4vội vànwK9sg lwK9seo bHe3lên xbHe3e cPU2zủa ngườiDQ8G taDQ8G, thếbHe3 bHe3mà bTSf4ây gTSf4iờ lbHe3ại đòDQ8Gi nhaDQ8Gnh DQ8Gnhanh wK9schóng chóDQ8Gng xuốnwK9sg xeTSf4. XétbHe3 cảwK9s vềDQ8G tìTSf4nh lẫnDQ8G vềbHe3 wK9slí thTSf4ì côbHe3 cDQ8Gũng khôngPU2z nwK9sên wK9stừ chốiDQ8G mãDQ8Gi nTSf4hư thếPU2z nTSf4ày. wK9sNếu DQ8Gnhư đãDQ8G khônDQ8Gg thểPU2z xTSf4uống TSf4xe PU2zthì côTSf4 đbHe3ành phwK9sải ngoabHe3n ngoPU2zãn ngồTSf4i lạbHe3i nóiDQ8G chuyện.

- HTSf4ôm bHe3nay thậPU2zt trbHe3ùng hợp!

- DQ8GĐúng DQ8Gvậy, tTSf4ôi cbHe3ũng cùTSf4ng vớiTSf4 mấybHe3 TSf4người bạnbHe3 đếbHe3n đâwK9sy hábHe3t hò!

Vân bHe3Vy bHe3ngây ngườiPU2z PU2znhìn TriệuwK9s TSf4Dương, hỏiTSf4 DQ8Gnhư thDQ8Găm dòbHe3: TSf4- wK9sBan bHe3nãy DQ8Ganh DQ8Gcũng vừPU2za từDQ8G KTSf4TV điTSf4 ra?

TriệwK9su bHe3Dương gTSf4ật gậTSf4t đDQ8Gầu, dbHe3ường TSf4như TSf4anh bHe3ta bHe3đang ngTSf4hĩ ngợiwK9s chubHe3yện gìDQ8G đPU2zó. bHe3Cuối cbHe3ùng DQ8Ganh tDQ8Ga wK9scũng đPU2zành phảiTSf4 mởbHe3 miệngbHe3 hbHe3ỏi: DQ8G- VâwK9sn VwK9sy, TSf4biểu hiệnPU2z củaDQ8G bHe3em ngàyTSf4 hômTSf4 wK9snay khTSf4iến PU2zcho anPU2zh rấDQ8Gt bDQ8Gất ngờ.TSf4 TSf4Anh vốDQ8Gn TSf4dĩ bHe3cứ nghwK9sĩ ebHe3m DQ8Gchỉ lwK9sà DQ8Gmột côTSf4 bHe3gái nhútwK9s nhát.

TSf4- ÝwK9s củaDQ8G wK9sanh PU2zlà…- wK9sVân TSf4Vy thậDQ8Gt khônPU2zg dámTSf4 tbHe3in vPU2zào nhữngbHe3 DQ8Ggì mìwK9snh vừaTSf4 nTSf4ghe thPU2zấy, DQ8Glẽ nbHe3ào anTSf4h tPU2za TSf4thật sự:DQ8G –wK9s bHe3Ban nãyDQ8G DQ8Ganh nhìTSf4n thPU2zấy tôiPU2z….- LúcDQ8G đóbHe3 DQ8Gdo hoanTSf4g manDQ8Gg nênDQ8G côbHe3 cwK9shẳng dámwK9s ngẩngwK9s đầuDQ8G nhìPU2zn đáPU2zm đôngwK9s xubHe3ng qTSf4uanh. CôbHe3 thậwK9sm chTSf4í cTSf4òn PU2ztự lbHe3ừa gTSf4ạt bảnwK9s tDQ8Ghân mìnhPU2z rằDQ8Gng khôbHe3ng bịPU2z DQ8Gai qPU2zuen bHe3biết nDQ8Ghìn thấy.

- AnDQ8Gh chỉPU2z lbHe3à tìnhDQ8G DQ8Gcờ đbHe3i nTSf4gang quTSf4a, wK9snhìn thấybHe3 DQ8Gem mbHe3à thôi!

Máu TSf4trong cơbHe3 thTSf4ể VânwK9s VwK9sy dồnDQ8G DQ8Ghết TSf4cả lênbHe3 mặTSf4t, côPU2z vộiwK9s vànbHe3g gibHe3ải thích:TSf4 -ChỉbHe3 TSf4là DQ8Gmột bHe3sự hiDQ8Gểu nhầmTSf4 mbHe3à thôi!
CbHe3ô biếtwK9s cDQ8Gho DQ8Gdù côDQ8G cóbHe3 nóiDQ8G nhTSf4ư vậyDQ8G thìwK9s cũwK9sng chỉwK9s làwK9s uPU2zổng côngTSf4 PU2zmà thôiwK9s. PU2zHọ hànPU2zg củaTSf4 DQ8GTriệu DươwK9sng lPU2zà đồPU2zng nghiệpPU2z TSf4của cbHe3ô, TrbHe3iệu DQ8GDương chbHe3ỉ TSf4cần nwK9sói chuTSf4yện bHe3ngày hômbHe3 nwK9say rwK9sa làPU2z bHe3cô sẽbHe3 nDQ8Ggay lậwK9sp tứcwK9s bịbHe3 lPU2zòi DQ8Gđuôi làTSf4 nóPU2zi dối.DQ8G CwK9sô làmwK9s saDQ8Go gìPU2z bHe3có ngườDQ8Gi wK9syêu nwK9sào lâuPU2z năDQ8Gm nbHe3hư TSf4vậy? NhữngbHe3 gìPU2z mwK9sà DQ8Gban nãwK9sy nóTSf4i rTSf4a thựcDQ8G sựPU2z đDQ8Gang khDQ8Giến cbHe3ho PU2zcô cảmTSf4 thbHe3ấy PU2zvô wK9scùng hốiPU2z hận.

-Ai cũng có quá khứ, ai cũng có những bí mật không thể nói với người khác! - Triệu Dương ngập ngừng: - Trong điện thoại của anh trước đây cũng có ảnh của người yêu cũ, trong một lần vô tình, bạn học của anh đã giở ra và xem được.

Vân Vy không nén được tò mò hỏi: - Về sau thì sao?

Triệu Dương bật cười thành tiếng: - Anh đâu có nghĩ được ra cách hay như em, đương nhiên là bị chồng chưa cưới của cô ấy tẩn cho một trận chứ còn sao nữa!

Cô thật không ngờ chuyện xảy ra ngày hôm nay lại được người khác đồng tình, mà người đó lại đã từng trải qua một chuyện tương tự như vậy. Cô ngẩng đầu nhìn Triệu Dương đang ngồi bên cạnh, bỗng chốc hình ảnh của anh ta trở lên “cao lồng lộng” trong mắt cô.

- Mấy năm trước anh đã gặp phải một vụ tai nạn, vì vậy hôm đó anh phải đến khoa tư vấn tâm lí chứ thực ra tim anh không có bệnh gì hết! - Triệu Dương dừng lại một chút như thể đang hồi ức lại: - Anh nghĩ hôm đó tim anh đột nhiên ngừng đập là do bị ám ảnh của vụ tai nạn xe cộ đó!

Triệu Dương chỉ nói qua loa như vậy rồi không giải thích gì thêm, chỉ im lặng lái xe đưa Tiểu Thu và Vân Vy về đến cửa nhà.

Trước khi Vân Vy đi, Triệu Dương lại gọi với theo cô: - Vân Vy, anh thường nghĩ phải mất đi rồi mới biết trân trọng. Anh hi vọng em có thể cho anh một cơ hội!

- Thực ra cái anh chàng Triệu Dương này cũng không tệ!

- Thế à? Hay là tớ giới thiệu cho cậu nhé!

- Vớ vẩn! - Tiểu Thu ôm gối ngồi lại ghế sô pha: - Người ta rõ ràng là thích cậu, suốt cả đường đi chỉ mải chú ý đến cậu, hoàn toàn chẳng buồn liếc tớ lấy nửa cái!

- Tiểu Vy này, thực ra con người sống luôn phải sống trong hiện thực, nếu như không thể có kết quả tốt đẹp thì cậu hãy quên cái anh chàng trong điện thoại kia đi!

Xem mắt chẳng qua là hình thức làm quen giữa hai người với nhau, nghĩ được điều đó rồi trong lòng sẽ không cảm thấy khó chịu hay bài xích với nó nữa. Nếu như không có buổi xem mắt ấy, không có cái anh chàng Triệu Dương này thì tối nay, không biết cô sẽ phải đối mặt với những chuyện gì?

Khang Di đi đến bên quầy thanh toán, đảo mắt nhìn quanh. Cái cô gái ban nãy còn hùng hồn phản bác cô giờ đã biến mất không để lại chút dấu vết gì. Biểu hiện của cô ta lúc ấy khiến cho cô suýt chút nữa thì tưởng rằng mình nhìn nhầm. Vốn dĩ là chuyện mình nắm chắc trong tay, thế mà lại bị kẻ khác chiếm thế thượng phong. Khang Di lắc lắc đầu, rốt cuộc cô ta là ai? Có quan hệ thế nào với anh ấy? Đáng nhẽ ra cô nên tóm lấy cô ta mà hỏi cho rõ ngọn ngành.

Dù gì thì anh ấy với cô cũng chuẩn bị kết hôn rồi.

Những giọt mưa nhỏ xíu lất phất trong không trung. Khang Di đưa tay ra, hứng những giọt nước mưa vào lòng bàn tay. Sau khi tiễn bạn bè ra về, cô vốn định sẽ đi thẳng về nhà, chẳng hiểu sao cô lại đến trước chung cư của anh.

Khang Di lẩm nhẩm đếm số tầng. Anh ấy vẫn còn chưa ngủ, ánh đèn vẫn còn hắt ra ngoài cửa sổ. Có lẽ cô nên tìm một lí do nào đó để gõ cửa nhà anh, bởi vì anh không thích bỗng nhiên bị người khác đến làm phiền. Mặc dù trong lòng đã nghĩ vậy nhưng đến cuối cùng cô vẫn không thể kiềm chế được mình gõ cửa phòng anh.

- Em quên mang theo chìa khóa nhà! - Cô cố bịa ra một cái cớ.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, quần tây được là lượt cẩn thận, ngồi trước bàn làm việc, bên cạnh còn bày cả chồng văn kiện. Anh mỉm cười với cô: - Chăn đệm ở phòng ngủ nhỏ đều sạch đấy!

Cô thực sự không thích nụ cười này của anh, nụ cười chỉ mang tính xã giao công việc, một nụ cười vạch định rõ ranh giới giữa anh và cô.

- Điện thoại của em hết pin rồi, cho em mượn điện thoại của anh đi!

Điện thoại của anh đang đặt ở trên bàn.

“Phím số một là phím gọi tắt cho anh ấy, nếu như cô còn nghi vấn thì cứ gọi điện cho anh ấy mà hỏi!”….không biết tại sao đột nhien cô lại nhớ đến câu nói ấy. Cô không nén nổi tò mò, ngón tay ấn thử vào phím gọi tắt số một.

Trên màn hình hiện ra một con số. Điện thoại còn chưa được kết nối thì cô đã ấn phím kết thúc cuộc gọi. Hóa ra phím số một của anh cũng có lưu một số điện thoại.

Là của Vân Vy.

Vân Vy không ngờ điều kiện của Triệu Dương lại tốt đến vậy, đã từng đi du học, gia đình cũng khá giả. Triệu Dương tới tấp “tấn công” cô bằng hoa tươi mỗi ngày, văn phòng của Vân Vy ngập tràn trong hoa tươi. Các bạn đồng nghiệp thấy vậy, ai nấy cũng trầm trồ: -Vân Vy, cái anh chàng ABC của cậu cũng lãng mạn ra phết đấy!

- Không phải như mọi người nghĩ đâu!

- Đừng giấu diếm nữa!

- Hôn lễ định tổ chức vào ngày nào rồi? Nói cho chúng tôi biết để chúng tôi còn chuẩn bị phong bì chứ!
- Không có chuyện đó đâu!

Mặc dù nói vậy nhưng quan hệ giữa cô và Triệu Dương cũng phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Chỉ có điều, cái gọi là tình yêu vẫn mất tăm mất tích.

- Thế thì gặp nhau ở nhà hàng tây gần công ty cô nhé!

- Ok!

Sau mấy lần gọi điện thoại, cuối cùng Triệu Dương cũng khiến cho Vân Vy phải đầu hàng. Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, cô đâu cần phải cố chấp như vậy?

Đối diện bên đường là một nhà hàng đồ ăn tây. Trong lúc chờ hết đèn đò, ánh mắt của Vân Vy chợt lướt qua một quán cà phê, rồi sau đó ánh mắt của cô không thể nào rời khỏi đó được.

Giang Nhan mặc com ple vô cùng lịch sự đang ngồi đối diện nói chuyện với ai đó. Chiếc áo sơ mi mặc trên người anh mềm mại tựa như lụa. Trông anh chẳng khác gì trước đây, nụ cười ấy vẫn vô cùng quyến rũ!

- Đến đâu rồi?

Nếu như không phải nhận được điện thoại thì có lẽ Vân Vy vẫn đứng ngây ra ở đó mà ngắm Giang Nhan.

- Tôi sắp đến nơi rồi! - Cô bỏ điện thoại xuống, vội vàng chạy qua đường.

- Giang Nhan!- Anh ngoảnh đầu lại.

- Nghĩ gì vậy?

Anh trầm ngâm một lát mới mở miệng: - Ở đây đèn đỏ nhanh thật đấy!

- Đúng thế, hơn nữa giao thông ở đây nổi tiếng là tồi tệ!

Trước đây vẫn nghe nói cho dù là lúc qua đường cô cũng hay nghĩ ngợi vẩn vơ, xem ra hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.

-Chuyện này làm xong chắc là cậu sẽ được thăng chức đấy!

Anh cười nhạt: - Còn phải xem lợi nhuận ra sao đã!

- Kế hoạch cậu đưa ra chắc chắn không có vấn đề. Những con số dự tính khổng lồ chính là căn cứ thuyết phục lớn nhất!- Nói đến đây người kia chợt ngập ngừng: – Chỉ có điều, Giang Nhan này, tôi rất tò mò, trước đây cậu làm việc ở đâu thế? Đừng có nói với tôi là cậu chỉ có hai năm kinh nghiệm này thôi nhé, chẳng ai tin nổi đâu!

Vừa mới bước chân vào ngành đã nhận được sự coi trọng của công ty A, chuyện này chẳng có mấy người có thể làm được.

- Chỉ là mấy nhân viên bình thường thôi mà!

- Nhưng mà tiền đồ rộng mở!

Giang Nhan ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cái bóng dáng ấy đã chìm vào trong biển người rồi.

Kể từ sau khi nhìn thấy Giang Nhan, cô trở nên thất thần như người mất hồn. Những món ăn bữa tối hôm đó cô gần như chỉ nếm một miếng rồi gần như không động đũa nữa. Triệu Dương hào hứng kể cho cô nghe những hiểu biết của anh ta về những món ăn độc đáo này.

Mặc dù đã cố gắng phối hợp đến cuối cùng nhưng bữa ăn hôm nay vẫn trở nên vô cùng nhạt nhẽo.

Món ăn cuối cùng được bê lên là món côn trùng, đặc sản của một vùng nào đó ở Vân Nam. Triệu Dương gắp cho Vân Vy, Vân Vy vội vàng xua tay từ chối. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cô thử những món ăn kinh dị như thế này.

Triệu Dương mỉm cười nói: - Đây là món đặc sản của nhà hàng này, cô xem, có bao nhiêu người cũng gọi món này đấy!

Vân Vy ngoảnh đầu nhìn quanh, đúng là có rất nhiều người ăn món này một cách ngon lành. Cô phục vụ mặc quần áo dân tộc Miêu nhìn thấy Vân Vy cau mày liền mỉm cười khuyên: -Đây là đặc sản của chúng tôi, cô có thể nếm thử xem thế nào, rất ngon đấy ạ!

Triệu Dương gắp một đũa cho vào bát của Vân Vy, nói rất hàm ý: -Vân Vy, anh biết em rất khó thích nghi với những thứ lạ lẫm. Nhưng liệu chúng ta có thể thử tiếp nhận mà không tìm cách né tránh hay không?

Những điều Triệu Dương nói vừa chững chạc vừa ấm áp, đặc biệt là cái giọng nói nghe như có vẻ thăm dò ấy vô cùng có sức thuyết phục.

Có lẽ cô thực sự không nên mãi cố chấp như vậy….

Ăn đầy môt bụng chua, ngọt, cay, đắng, mặn…về nhà, dạ dày của Vân Vy bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Trước đây mỗi lần hẹn hò với Giang Nhan đều thầm than sao thời gian quá ngắn ngủi. Giang Nhan đưa cô về đến nhà rồi mà cô cứ đi một mấy bước lại quay đầu lại nhìn anh. Cho dù trời có lạnh đến mấy hai người cũng vẫn cam tâm tình nguyện ra ngoài để được gặp mặt nhau. Thế mà bây giờ ngồi trong xe của Triệu Dương, mưa chẳng đến mặt nắng chẳng đến đầu, nhiệt độ bên ngoài mỗi lúc một giảm, Triệu Dương quan tâm bật điều hòa cho cô….thế mà sao trong lòng cô vẫn không cảm nhận được thứ cảm giác năm đó khi ở bên Giang Nhan?

Nếu như cô lấy lí do này để từ chối qua lại với Triệu Dương thì có lẽ người đời đều sẽ chê cười cô là ấu trĩ.
Lại là một cuộc từ biệt mang tính xã giao, thế rồi hai người ai về nhà nấy.

Vân Vy vừa lên cầu thang đã nghe thấy có tiếng người đang lẩm bẩm.

- Vân Vy, cậu về rồi à? - Giọng Tiểu Thu có vẻ hốt hoảng: - Điện thoại cậu tắt máy, tớ tìm cậu khắp nơi mà không thấy.

Vân Vy cúi đầu mở túi xách lấy điện thoại ra. Màn hình đen sì, chắc là điện thoại hết pin.

Vào đến nhà, Vân Vy liền với tay bật đèn. Ngoảnh lại nhìn thấy sắc mặt của Tiểu Thu trắng bệch ra, đầu tóc rối tinh lên, mắt và mũi đều đỏ lên: - Vân Vy, tớ gửi nhầm kế hoạch rồi!

Công ty Vân Vy chuẩn bị hợp tác với tập đoàn E, làm kĩ thuật trung tâm cho sản phẩm mới của họ. Sếp tổng rất coi trọng hợp đồng này, nửa năm trước đã điều một lượng lớn nhân lực đến tập đoàn E để lập kế hoạch. Bản kế hoạch này sau bao lần sửa đi sửa lại, cuối cùng vẫn mắc phải sai sót lớn đến thế.

- Tớ cũng chẳng biết làm sao lại cầm nhầm chứ!

Thường ngày Tiểu Thu không phải là một người sơ suất như vậy.

- Tập đoàn E sát giờ mới bảo giao bản kế hoạch cho họ, tớ cuống quýt chân tay lên thế là lấy nhầm bản cũ đi phô tô rồi gửi cho họ. Ngày mai có hội nghị, đến lúc đó….

Kế hoạch của đối tác với bên mình không giống chưa nói đến hậu quả của việc nội dung kế hoạch không giống nhau, mà chuyện sơ suất này sẽ để lại cho đối tác những ấn tượng không tốt về công ty mình.

- Tớ không dám nói với sếp. Tớ mà nói ông ấy chắc chắn sẽ…mà công ty bây giờ đang có chính sách cắt giảm nhân công….

Tiểu Thu chưa nói hết Vân Vy đã hiểu ý của bạn rồi. Kế hoạch đã bị gửi đi rồi, cái sai lầm này không thể cứu vãn được nữa.

- Thế nên tớ nghĩ liệu có thể nghĩ ra cách gì giải quyết không?

Vân Vy nhìn vẻ mặt như đang cầu cứu của Tiểu Thu, nói: - Thế cậu định thế nào?

- Vân Vy…- Tiểu Thu hấp tấp nói: -Cậu có thể hỏi cái anh chàng ABC kia của cậu, hỏi xem anh ấy có quen ai bên tập đoàn E không? Những người tớ quen đều không có ai quen biết người bên E cả, cái anh ABC của cậu làm việc ở công ty nước ngoài, biết đâu chừng….

Vân Vy cầm điện thoại lên, do dự một hồi lâu. Triệu Dương từng nói cho dù có là chuyện gì anh ta cũng sẽ dốc sức giúp cô. Mặc dù cô chẳng muốn nhờ vả gì anh ta, nhưng trong hoàn cảnh này….

Cuối cùng cô vẫn nhấc máy lên gọi điện thoại cho Triệu Dương, nói sơ qua tình hình trước mắt.
- Nói qua điện thoại không được rõ ràng, giờ em đang ở đâu?

- Tôi đang ở nhà!

- Vậy thì tốt, tôi sẽ qua đó bây giờ!

Vân Vy khẽ thở dài.

- Vân Vy, thật làm phiền cậu quá!

- Còn chưa biết có thể giúp được việc gì không mà!

Chuyện của Tiểu Thu cô nhất định phải giúp đỡ. Mấy năm ở nơi đất khách quê người này, Tiểu Thu là người bạn thân nhất của cô. Mặc dù mọi người đều nói là đồng nghiệp thường không chơi thân thiết được với nhau, nhưng cho dù là về công việc hay cuộc sống thì Tiểu Thu luôn tận tâm chăm sóc cho cô.

- Thế nào rồi?

Triệu Dương cúp điện thoại, đi vào từ ban công nói: - Cậu ta không phụ trách đề án này, không thể nhúng tay vào được!

Vân Vy có thể nhìn thấy vẻ mặt hồi hộp của Tiểu Thu bỗng chốc ỉu xìu như bánh đa nhúng nước.

Thấy vậy Vân Vy đành hỏi tiếp: - Anh còn quen ai trong tập đoàn E không?

Triệu Dương lắc đầu đáp: - Không. Anh chỉ có một người bạn học làm việc ở đó. Anh với cậu ta cũng chẳng phải thân thiết lắm. Nếu như cậu ta đã nói không phụ trách đề án này thì anh cũng không tiện nói gì thêm.
Tiểu Thu định nói gì đó nhưng lại thôi.

Triệu Dương hiểu ý của Tiểu Thu, vội vàng giải thích: - Các doanh nghiệp nước ngoài thường phân công rất rõ ràng, việc của người này người khác không được nhúng tay vào!

Tiểu Thu cáu kỉnh lẩm bẩm: - Thực ra muốn giúp thì giúp được ngay ý mà!

Triệu Dương ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: - Anh nghe nói trong đề án này, có rất nhiều công ty chiếm ưu thế tuyệt đối so với công ty cô, ví dụ như công ty A….

Công ty A, Vân Vy chợt nhớ đến Giang Nhan, nhưng Giang Nhan….

Triệu Dương tiếp tục giải thích: - Tập đoàn E rất kén chọn trong việc tìm bạn hợp tác. Anh nghĩ cái đề án này sếp các em khó mà giành được, dù gì thì công ty các em cũng không có thế mạnh trên mặt này…- Anh dừng lại một chút rồi bổ sung: - Thế cho nên em có gửi sai kế hoạch hay không cũng chẳng quan trọng, phải chờ xem sếp của các em nhìn nhận vấn đề này như thế nào thôi chứ thực ra chuyện này chẳng có ảnh hưởng gì.

- Trước mắt, em nên đến nói rõ chuyện này cho sếp em biết.

Tiểu Thu cười tức tối: - Tôi không thể nói cho sếp biết chuyện này được!

Đã nói đến nước này có nghĩa là đã chẳng còn cách nào cứu vãn nữa rồi.

Vân Vy tiễn Triệu Dương xuống dưới lầu, im lặng không nói gì. Triệu Dương vào xe, kéo kính cửa sổ xuống và nói: - Vân Vy, có những chuyện chỉ cần cố gắng hết sức là được rồi, không nên quá cố chấp làm gì. Dù sao đó cũng là lỗi của cô ấy, em không thể lúc nào cũng gánh vác sai lầm cho cô ấy được!

- Cô ấy là bạn thân của tôi!

- Trong công việc không có bạn bè!

Không hiểu sao Vân Vy cảm thấy có chút khó chịu và khinh thường với những gì mà Triệu Dương nói.

- Đồng nghiệp thì không thể trở thành bạn bè sao?

- Vân Vy, anh không có ý đó! Có những chuyện dễ dàng giúp được thì không nói làm gì, nhưng có những chuyện thực sự rất phức tạp. Hôm nay anh cầu cứu người ta, ngày mai anh sẽ phải trả ơn cho người ta. Nhiều lúc phải biết cân nhắc xem làm như vậy có đáng hay không. Dù gì cô ấy cũng không phải là người thân của em. Giờ đã chẳng còn phải là thời học sinh nữa rồi, chẳng còn ai vô tư đi giúp đỡ người khác nữa đâu!

- Anh nghĩ như vậy à?

- Điều anh nói là sự thực! Có những chuyện giúp đỡ người khác chẳng có lợi gì cho em đâu. Sai thì đã sai rồi, gánh chịu hậu quả là trách nhiệm của mỗi người trưởng thành. Biết bao nhiêu người phải đối mặt với lỗi lầm do mình gây ra, sao cô ấy lại không làm được cơ chứ? Với lại là phúc hay là họa vẫn còn chưa biết mà?

Những lời Triệu Dương nói như châm bùng lên ngọn lửa giận dữ trong lòng Vân Vy. Thế mà trước đây anh ta còn nói dù có thế nào cũng sẽ hết lòng giúp đỡ cô. Hóa ra sự giúp đỡ mà anh ta nói chẳng qua cũng vẫn là một sự giúp đỡ có tính toán thiệt hơn. Loại người như vậy có nên tin tưởng không? Anh ta có đáng để cho cô tin tưởng không?

Có thể đây chính là cái mà người ta gọi là lí trí. Đàn ông đều có lí trí như vậy đấy!

Triệu Dương đăm chiêu nhìn vào Vân Vy, nói: - Vân Vy, đừng trẻ con thế nữa!

Hai người chia tay trong không khí chẳng vui vẻ gì. Vân Vy cảm thấy trong lòng thật khó chịu, u ám tựa như đêm đen.

Tại sao lại không còn cái cảm giác đẹp đẽ trong cuộc sống nữa?

Cũng giống như những bức ảnh mà Giang Nhan đã chụp, trong ánh bình minh mỏng manh, cô khẽ thổi bay những hạt bồ công anh, cô mỉm cười, nụ cười nơi khóe mắt cũng dần trở nên ố vàng.

Giang Nhan không biết rằng lúc ấy cô đã nhìn trộm anh, đến gần nơi anh chụp ảnh là âm mưu đã được sắp đặt từ trước của cô. Cô thật sự rất muốn nhìn đôi mắt thuôn dài ấy khẽ nheo lại….một sức quyến rũ không thể kháng cự.

Cô lặng lẽ chạy về nơi cắm trại của trường, các bạn cùng phòng thi nhau hỏi: - Nhìn gần có đẹp trai không?
Cô lắc đầu nói: - Cũng chẳng đẹp lắm!

- Ờ….- Đám đông thất vọng.

Nếu như nói sự thật, không biết có bao nhiêu người sẽ thử bước vào tầm mắt của anh. Thế nên cô đã nói dối để giữ lại cái “đặc quyền” này cho riêng mình.

Cô cứ tưởng rằng đó chẳng qua chỉ là một lần gặp tình cờ, nào ngờ hơn một tháng sau, cô lại tình cờ gặp lại anh trong triển lãm ảnh thành phố.

Trong khi cô đang rụt rè, lén lút nhìn anh thì anh đã tự nhiên đưa tay ra trước mặt cô nói: - Xin chào, tôi là Giang Nhan!

Mặc dù anh ấy không điềm đạm và trầm lắng như những gì cô nghĩ, nhưng Giang Nhan lúc ấy cô cùng cởi mở và rạng rỡ.

Mặc dù tưởng tượng về anh trong lần đầu gặp mặt không trùng khớp với anh trong hiện tại, mặc dù không hoàn mỹ như cô tưởng tượng nhưng anh vẫn khiến cho trái tim cô loạn nhịp.

Vân Vy đã tìm ra số điện thoại của Giang Nhan.

Cố ấn phím gọi. Điện thoại đã được kết nối. Cô rụt rè nói: - Anh Giang Nhan….- cô cố hít thở thật sâu rồi mới nói tiếp: - Em có chuyện muốn nhờ anh giúp!

Giọng điệu có vẻ lo lắng và ngần ngại của Vân Vy khiến cho Giang Nhan chợt nhíu mày: - Vân Vy….

Không hiểu sao vừa nghe thấy giọng nói của Giang Nhan là Vân Vy lại thấy trong lòng thanh thản hơn nhiều. Ít nhất thì trước đây Giang Nhan chưa bao giờ từ chối cô điều gì. Cô lại chìm vào trong ảo giác trước đây của mình.

- Em sẽ đến chỗ anh, hoặc là anh chọn một địa điểm nào đó đi!- Vân Vy siết chặt điện thoại trong tay, tim cô đập nhanh đến mức khiến cho lồng ngực đau thắt, những ngón tay bắt đầu rịn mồ hôi.

- Nói cho anh địa chỉ của em, anh sẽ đến đó!

Trong lúc đợi Giang Nhan đến, Vân Vy thầm nghĩ, cô có phải quá mạo muội không? Nếu như không phải vì những lời nói của Triệu Dương đã làm cô kích động thì có lẽ cô đã không làm như vậy.

Cô lại thuật lại sự tình lần thứ hai.

Đôi lông mày anh khẽ nhíu lại. Cô dường như đang trở về với lần đầu tiên gặp anh. Nhành dây leo héo úa trong lòng cô dường như đang sống lại.

Thật chẳng ngờ bao nhiêu năm sau gặp lại, tưởng tượng của cô về anh trong lần đầu tiên gặp mặt với anh trong hiện tại hoàn toàn trùng khớp và càng đẹp hơn so với anh ở trong kí ức của cô. Vân Vy không thể kiềm chế nổi tâm trạng vui vẻ của mình, vì vậy cho dù là những lúc anh trầm ngâm thì cô cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh.

- Chớ lo lắng! - Anh mỉm cười nói: - Để anh nghĩ cách! - Anh đứng dậy đón lấy tập kế hoạch trong tay Tiểu Thu, sau đó ngoảnh đầu sang nhìn Vân Vy: - Em cứ chờ tin của anh!

Nhìn theo cái bóng cao lớn của anh, Vân Vy lại không kìm được lòng, vội vàng xỏ giầy đuổi theo anh: - Em đi với anh!

Anh nhìn đồng hồ trên tay rồi ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh đèn vàng mê hoặc bao trùm lấy anh: - Muộn lắm rồi!
Nhưng cô vẫn ngang bướng không chịu quay về. Xin anh, chỉ một lần này thôi!

- Anh đi trước, em theo sau nhé!

Vân Vy gật đầu lia lịa.

Anh vừa bước xuống cầu thang vừa tránh để không che mất ánh đèn, lắng tai nghe bước chân của cô và ngoảnh đầu lại nhìn cô.

Cứ như thể anh biết là cô bị bệnh quáng gà, nếu không thì anh đã không vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn cô như vậy.

Trước đây Giang Nhan rất sơ ý, không biết rằng cô bị quáng gà. Lúc ấy cô chỉ biết túm lấy áo anh, bám sát vào người anh, nghe theo nhịp bước chân anh. Lúc đó cô đã nghĩ, hai người bọn họ giống như một con quái vật bốn chân kì dị.

Vân Vy thất thần suy nghĩ, chẳng may bị trượt chân, cả người cô đổ ập xuống. Cô vừa kịp la lên một tiếng thì đã thấy vai mình được bàn tay của ai đó giữ lại, gò mà mềm mại của cô áp sát vào cổ áo sơ mi lành lạnh của anh.

Mặt của cô nóng bừng lên như bị sốt, vừa mở miệng định nói cám ơn thì anh đã lập tức thả tay ra rồi quay người đi tiếp, cứ như thể chỉ cần cô hơi tiến lại gần là anh sẽ lập tức tránh xa ra vậy. Cô không nên yêu cầu quá nhiều ở anh, hai người chẳng qua chỉ là những người bạn bình thường, anh chịu giúp cô đã là may mắn lắm rồi!

- Liệu có phiền phức lắm không?- Cô rụt rè hỏi.

- Không đâu.

Giọng nói lạnh lùng của anh khiến cho cô cảm thấy như đang ngồi trên thảm đinh. Ban nãy rõ ràng vẫn còn rất ổn, cô không hiểu mình đã làm sai chuyện gì. Cô giả vờ như không có chuyện gì, thản nhiên ngồi xuống ghế trước xe. Vô tình cô nhìn thấy ở trên xe có một tấm thiệp cưới màu đỏ chói.

Cô nhớ cô đã từng nằm mơ một giấc mơ rất kì lạ, mơ thấy trên tờ giấy đăng kí kết hôn của Giang Nhan không ghi tên cô mà là tên của người khác. Sau khi tỉnh lại, cô liền nói với Giang Nhan: - Giang Nhan, nếu như anh lấy người khác em phải làm thế nào?

Giang Nhan mỉm cười nói: - Chỉ là một giấc mơ mà thôi!

Nhưng cô vẫn bướng bỉnh truy hỏi: - Nếu như ác mộng thành thật thì sao?

Giang Nhan giơ hai tay lên như kiểu đầu hàng nói: - Anh thề là cả đời này sẽ không lấy ai ngoài Vân Vy.

Thế mà giờ đây cơn ác mộng của cô đã thành hiện thực. Con người anh và cả trái tim anh đều đã không thuộc về cô nữa rồi.

- Anh sắp lấy vợ à?- Cô khó khăn lắm mới mở miệng hỏi anh câu này.

Anh chỉ khẽ ậm ừ một tiếng trong bóng tối.

Câu nói chúc phúc vừa ra đến cửa miệng đã trở thành: - Có thể hạnh phúc như vậy….chúc mừng anh! - Đôi môi khẽ run lên, Vân Vy không tự chủ được mình, đưa mu bàn tay lên dụi mắt.

Anh im lặng một lát rồi hỏi: - Em định bao giờ?

- Em á? - Cổ họng cô như tắc nghẹn như bị cái gì đó đè vào, thế nhưng ngoài mặt cô vẫn cố tỏ vẻ vui vẻ: - Em không vội!

- Em muốn tìm người thế nào?

Anh dường như tiện miệng hỏi vậy mà thôi. Cô không kìm được lòng, he hé cửa kính xe, những lọn tóc của cô bị gió thổi rối tinh.

- Em chưa nghĩ đến! - Chỉ cần nghĩ đến chuyện anh hỏi cô chuyện này bằng một giọng điệu rất thản nhiên, trong lòng Vân Vy lại cảm thấy vô cùng chua xót, trái tim cô như bị đá tảng đè phải.

Vân Vy nhớ lại trước đây, Giang Nhan thường nắm lấy tay cô nói: -Vân Vy, anh không thể không có em, thật đấy! - Anh tì cằm lên vai cô, vòng tay ôm chặt eo cô: - Cho dù là ai cũng không thể cướp em khỏi anh được, dù là ai cũng không được!

Những lúc ấy cô chỉ cười anh ủy mị. Cô đưa tay lên vuốt phẳng những nhăn giữa lông mày anh, anh liền chộp lấy tay cô, càng siết chặt cô trong vòng tay và lặp lại những lời nói đầy dịu dàng đó.

Thế mà giờ đây nói đến chuyện này, anh lại vô cùng bình thản, cứ như thể chẳng có chút liên quan gì đến anh.
Vân Vy ngẩng đầu hứng những làn gió phả tới. Cô hít thở thật sâu, chỉ sợ anh sẽ nghe thấy hơi thở đang rối loạn của mình. Cô thật sự chưa bao giờ nghĩ đến chuyện người đó ở trong lòng cô một ngày nào đó sẽ không còn bên cô. Từ trước đến giờ cô luôn tự lừa gạt mình, luôn sống trong ảo tưởng.

Dưới ánh đèn mờ mờ, nhìn vào nụ cười gượng gạo của cô, Giang Nhan đột nhiên lại không kiềm chế được ý muốn đưa tay ra ngăn lại nụ cười ấy. Nụ cười ấy của cô thật sự rất xấu, những câu chúc phúc cô nói ra cũng chẳng mấy lưu loát, giọng nói có vẻ nghẹn ngào khiến cho người khác nghe thấy chẳng dễ chịu chút nào. Anh vốn không định có quan hệ quá thân thiết với cô, nhưng vừa nhận được điện thoại của cô, anh đã vội đi ngay mà chẳng buồn mặc thêm áo khoác.

- Đóng cửa lại đi!- Nhìn cô thu mình trên ghế như một con thú bị thương, trong lòng anh lại thấy chua xót.

- À vâng, xin lỗi anh! - Cô vô tình quên mất rằng anh chỉ mặc có độc một chiếc áo sơ mi mỏng trên người.

Vân Vy ngồi trong xe, nhìn Giang Nhan nói chuyện với bạn qua tấm cửa kính ô tô.

Vân Vy nhìn thấy Giang Nhan đưa bản kế hoạch cho bạn nhưng không nghe thấy hai người ấy nói gì, chỉ thấy người đó liên tục nhìn về phía mình.

Thẩm Bình xoay người nhìn về phía xe của Giang Nhan. Lần này công ty A hợp tác với tập đoàn của bọn họ mà chưa lần nào Giang Nhan đến tìm anh nói chuyện, vậy mà hôm nay vì chuyện này mà tìm đến tận nhà anh. Rốt cuộc là ai mà lại khiến cho Giang Nhan chịu giúp đỡ như vậy? Mặc dù nhìn không rõ nhưng Thẩm Bình có thể khẳng định chắc chắn người đang ngồi trong xe là nữ.

Tập đoàn của họ với công ty A đã không ít lần tổ chức tiệc tùng, mọi người ai nấy đều dẫn theo nửa kia của mình. Trong khi đó Giang Nhan lúc nào cũng một mình lẻ bóng, đây là lần đầu tiên thấy có con gái xuất hiện bên cạnh anh.

Thẩm Bình bạo gan đoán: - Bạn gái hả?

Giang Nhan chỉ cười mà không phản bác.

- Đúng là trai tài gái sắc!

Thật không ngờ câu tán dương xã giao của Thẩm Bình lại đổi lại được một tràng cười vui vẻ của Giang Nhan.
Xem ra điều Thẩm Bình đoán là chính xác: - Lần sau có hoạt động gì nhớ phải dẫn chị dâu đi cho chúng tôi làm quen đấy!