Kính vạn hoa - Tập 8- Bắt đền hoa sứ - Nguyễn Nhật Ánh