Thượng Thượng Ký (Quẻ tốt nhất) - Full - Thập Tứ Khuyết