Vương Gia, Nhà Của Em Chính Là Phủ Của Anh - Chương 04