Trùng Sinh Chi Nha Nội - Chương 1931

Trùng Sinh Chi Nha Nội
Chương 1931: Trúng tuyển bí thư Tỉnh ủy
gacsach.com

Trung tuần tháng 11 năm 2006, tại cửa rạp hát Ngọc Lan, cờ thưởng bay lượn, banh vải tung bay.

Đại hội Đảng toàn tỉnh lần thứ 8 của tỉnh A được tổ chức long trọng ở đây.

Nhiệm vụ chủ yếu của đại hội lần này là tổng kết công tác từ đại hội Đảng lần thứ 7 tới nay, tiến thêm một bước xác định rõ phương hướng phát triển kinh tế xã hội tỉnh A trong tương lai 5 năm, mục tiêu phấn đấu và trọng điểm công tác của kiến thiết Đảng, tuyển cử mới Tỉnh ủy và Kỷ ủy tỉnh, động viên đảng viên và nhân dân toàn tỉnh giơ cao lá cờ, quay quanh chủ đề tăng nhanh phát triển, làm dân giàu tỉnh mạnh, toàn diện thực thi "kế hoạch năm năm lần thứ 11", nỗ lực khai sáng cục diện mới kiến thiết hiện đại hoá tỉnh A.

Trên chính đài chủ tịch ở hội trường treo một tấm băng rôn lớn "Đại hội Đảng lần thứ tám tỉnh A".

Đoàn chủ tịch chủ toạ của đại hội ngồi ở hàng ghế trước đài chủ tịch có Liễu Tuấn, La Tự Lập, Hứa Hoành Cửu, Lưu Quang Hưng, Hướng Hàm, Trang Quốc Thắng, Uông Quốc Chiêu, Lưu Đan Tuyền, Vương Trung, Sài Thiệu Cơ, Lục Duyệt, Triệu Sư Phạm. Phó bộ trưởng Thường vụ bộ tổ chức Trung ương Vương Đức Dụ và Liễu Tuấn song song ngồi chính giữa trước đài chủ tịch.

Những thành viên đoàn chủ tịch đại hội như Cận Tú Thật, Đinh Ngọc Chu thì ngồi ở đài chủ tịch.

Nhận lời mời dự họp đại hội có: đảng phái dân chủ của mỗi tỉnh, người phụ trách chính của hội liên hiệp công thương nghiệp, nhân sĩ đại biểu vô đảng phái cùng lão đồng chí đảng viên cấp tỉnh. Không phải là Ủy viên Tỉnh ủy, Ủy viên dự khuyết thuộc đại biểu đại hội Đảng năm nay và Ủy viên Kỷ ủy tỉnh. Không phải là các bộ ủy Tỉnh ủy đại biểu Đảng, các đơn vị Đảng tổ (Đảng uỷ) trực thuộc tỉnh, các đồng chí phụ trách chủ yếu của đại học Đảng uỷ tại Ngọc Lan và thị trưởng các thành phố trực thuộc tỉnh dự thính đại hội.

Mỗi đảng phái dân chủ tỉnh, hội liên hiệp công thương nghiệp vô cùng quan tâm tới tổ chức đại hội Đảng lần này, đặc biệt gửi thơ chúc mừng tới đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy Lưu Phi Bằng không dự họp đại hội đại biểu lần này, hai ngày trước đã rời khỏi Ngọc Lan vào kinh nhậm chức. Chức vụ cũng đã xác định rõ, chính là điều mọi người suy đoán, bí thư Công ủy cơ quan Trung ương.

Đại hội do đồng chí Liễu Tuấn chủ toạ chủ trì đại hội. 9 giờ sáng, khi đại hội bắt đầu, toàn thể đứng lên, hội trường hát vang bài [Quốc ca].

Liễu Tuấn tuyên bố, đại hội lần này đáp ứng được số đại biểu 775 người, vì chuyện vì bệnh mà xin nghỉ hết 11 người, đại biểu đến được 764 người, phù hợp với quy định nhân số, có thể họp.

Đồng chí Liễu Tuấn trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt đại biểu Uỷ ban lần thứ 7 tỉnh A làm đề mục báo cáo [Toàn diện quán triệt chứng thực phát triển khoa học làm quan điểm để tăng tốc phát triển tỉnh A mà nỗ lực phấn đấu]. Báo cáo tổng cộng chia làm 5 bộ phận: một, công tác qua 5 năm; hai, lấy phát triển khoa học xem như thống lĩnh phát triển toàn cục xã hội kinh tế; ba, ra sức đẩy mạnh bước phát triển mới và quan trọng; bốn, nỗ lực xây dựng tỉnh A hài hòa; năm, toàn diện đẩy mạnh công trình vĩ đại mới kiến thiết Đảng.

Trong báo cáo Liễu Tuấn chỉ ra, tỉnh A phải nhanh hơn quật khởi, phải xây dựng vững chắc và nghiêm túc chứng thực quan niệm phát triển khoa học, thiết thực đem phát triển xã hội kinh tế chuyển vào quỹ đạo phát triển khoa học. 5 năm sau này, mục tiêu của chúng ta là: tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn trình độ bình quân toàn quốc, toàn diện hoàn thành "kế hoạch năm năm lần thứ 11", đến năm 2015, tổng giá trị địa khu sản xuất và tổng giá trị sản xuất theo đầu người phân biệt phải đạt được bước trở mình mới so với "năm năm lần thứ 10".

Liễu Tuấn vạch ra, tăng nhanh quật khởi tỉnh A, toàn diện kiến thiết xã hội tiểu Khang, căn bản nhất chính là kiên trì lấy kiến thiết kinh tế là trung tâm, lấy đổi mới là động lực, không ngừng giải phóng và phát triển sức sản xuất, đẩy mạnh bước đột phá phát triển. Phải kiên trì công nghiệp cường tỉnh, đi con đường công nghiệp hoá kiểu mới. Phải kiên trì trù tính chung phát triển thành hương, vững chắc đẩy mạnh kiến thiết XHCN nông thôn mới. Phải lấy phương châm trù tính chung, lý niệm công nghiệp, biện pháp thị trường, tăng cường nông nghiệp, phồn vinh nông thôn, giàu có nông dân, lấy đề cao năng lực sản xuất tổng hợp nông nghiệp làm trung tâm, gắng sức phát triển kinh tế mới; lấy tăng thu nhập nông dân làm hạch tâm, tích cực sáng tạo cuộc sống mới; lấy gia tăng tổng hợp cải cách nông thôn làm động lực, nhanh hơn thành lập cơ chế mới; lấy đề cao tố chất là trọng tâm, ra sức đào tạo nông dân mới. Phải tăng cường đẩy mạnh thành trấn hóa, đào tạo khu vực phát triển ưu thế mới.

Liễu Tuấn nhấn mạnh, phải nghiêm túc quán triệt tinh thần của Phiên họp toàn thể VI lần thứ 16 của Đảng, dựa theo tổng yêu cầu "Dân chủ pháp trị, công bằng chính nghĩa, thành tín hữu ái, tràn đầy sức sống, an bình có thứ tự có thứ tự người và tự nhiên hài hòa ở chung", trong quá trình ra sức quật khởi xây dựng hài hòa tỉnh A, lấy xây dựng hài hòa tỉnh A để xúc tiến quật khởi. Phải thâm hóa chế độ cải cách nhân sự cán bộ, thiết thực tăng cường kiến thiết đội ngũ ban lãnh đạo và cán bộ. Phải tăng cường tổ chức kiến thiết cơ sở Đảng, tiến thêm một bước củng cố cơ sở chấp chính Đảng và cơ sở quần chúng. Phải tăng cường và cải tiến tác phong kiến thiết Đảng, thâm nhập triển khai đấu tranh phản chính trị, lực mạnh xây dựng hoàn cảnh tốt đẹp phong thanh khí chính.

Trong quá trình đồng chí Liễu Tuấn làm báo cáo, toàn trường nhiều lần vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Chủ toạ đoàn chủ tịch Đại hội đồng chí Hứa Hoành Cửu đại biểu Kỷ ủy tỉnh lần 7 làm công tác báo cáo.

Đại hội Đảng lần này, thẩm tra thông qua công tác báo cáo của Uỷ ban lần 7 cùng Uỷ ban kiểm tra kỷ luật lần 7 tỉnh A, đối với công tác của Tỉnh ủy và Kỷ ủy tỉnh lần 7 dành cho sự tán thành đầy đủ.

Các đại biểu đầu phiếu tuyển cử do 76 Ủy viên và 15 Ủy viên dự khuyết cấu thành Uỷ ban lần thứ 8 của tỉnh A. Liễu Tuấn, La Tự Lập, Lục Duyệt, Lưu Quang Hưng, Triệu Sư Phạm được tuyển làm Ủy viên Tỉnh ủy lần 8 của tỉnh A.

Sau đó, các đại biểu tuyển cử do 45 người cấu thành Uỷ ban kỷ luật kiểm tra lần 8 của tỉnh A, đám người Lục Duyệt được tuyển làm Ủy viên Uỷ ban kiểm tra kỷ luật lần 8.

Sau đó cử hành hội nghị toàn thể lần đầu tiên của Tỉnh ủy lần 8 tỉnh A, tuyển cử Liễu Tuấn, La Tự Lập, Lục Duyệt, Lưu Quang Hưng, Hướng Hàm, Trang Quốc Thắng, Uông Quốc Chiêu, Dương Nguyên Ích, Lưu Đan Tuyền, Vương Trung, Sài Thiệu Cơ, Triệu Sư Phạm 12 người làm Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy.

Các Ủy viên Tỉnh ủy đồng thời tuyển cử đồng chí Liễu Tuấn làm bí thư Tỉnh ủy, đồng chí La Tự Lập làm phó bí thư Tỉnh ủy, hiệp trợ công tác của đồng chí Liễu Tuấn.

Nhiệm kỳ mới lần này, Tỉnh ủy vẫn không có biến hóa.

Liễu Tuấn đảm nhiệm bí thư Tỉnh ủy, là biến hóa lớn nhất, đánh dấu tỉnh A chính thức tiến nhập "thời đại Liễu Tuấn".

Ngoài ra, đại hội Đảng lần này, kiên quyết quán triệt chứng thực yêu cầu tinh thần văn kiện của Trung ương giảm thiểu vài chức phó bí thư Đảng uỷ, chỉ tuyển cử một mình La Tự Lập làm phó bí thư Tỉnh ủy. Bởi vì Hội đồng nhân dân tỉnh A định tổ chức vào tháng giêng năm 2007, tân tỉnh trưởng tạm thời chưa đi nhậm chức, hiện nay chức vụ bí thư Tỉnh ủy và tỉnh trưởng do một mình Liễu Tuấn kiêm nhiệm. Nhân số của Thường ủy Tỉnh ủy cũng là 12 người.

Bí thư Kỷ ủy tỉnh Hứa Hoành Cửu, đã xác định điều nhiệm đến Trung kỷ ủy đảm nhiệm phó bí thư. Bí thư Kỷ ủy tỉnh mới do nguyên phó bí thư Kỷ ủy tỉnh, sở trưởng sở Giám sát tỉnh Lục Duyệt đảm nhiệm. Nguyên phó bí thư bài danh đệ nhất Kỷ ủy tỉnh bởi vì tuổi tác đã đến trạm nên không tiếp tục nhậm chức tại Kỷ ủy tỉnh, Tỉnh ủy nghĩ đề cử hắn làm phó chủ nhiệm hội Thường ủy Hội đồng nhân dân tỉnh.

Lục Duyệt đảm nhiệm bí thư Kỷ ủy tỉnh, tất cả mọi người đều hiểu, khẳng định là đề cử của Liễu Tuấn. Liễu Tuấn vẫn rất thưởng thức Lục Duyệt, cho rằng do cán bộ như hắn đảm nhiệm bí thư Kỷ ủy tỉnh nhất định đối với việc kiến thiết liêm chính của toàn tỉnh rất có ích lợi.

Lưu Quang Hưng vẫn đảm nhiệm bí thư Thành ủy Ngọc Lan.

Tuy nhiên phỏng chừng, chức vụ này của Lưu Quang Hưng cũng đảm nhiệm không được bao lâu. Bất kể năng lực hay là tư lịch, Lưu Quang Hưng đều đáp ứng đủ. Là cán bộ hậu bị Nghiêm Liễu cột lực bồi dưỡng, sau đại hội Đảng toàn quốc vào năm tới, chức vụ của hắn nhất định sẽ có một biến hóa mới.

Thường ủy Tỉnh ủy khác vẫn nổi lên biến hóa, chính là Triệu Sư Phạm. Triệu Sư Phạm thế chỗ Triệu Đan, đảm nhiệm thư ký trưởng của ban Tỉnh ủy. Biến hóa này, cũng rất ngoài ý liệu của mọi người. Vốn mọi người cho rằng, sĩ đồ của Triệu Sư Phạm đã tới trạm cuối, không phải là Chính hiệp tỉnh thì chính là Hội đồng nhân dân tỉnh, không ngờ phong hồi lộ chuyển, hắn leo lên địa vị cao Thường ủy Tỉnh ủy.

Nguyên thư ký trưởng Tỉnh ủy Triệu Đan thì điều nhiệm phó bộ trưởng bộ Kiến thiết.

Triệu Sư Phạm bước lên Thường ủy Tỉnh ủy, lại một lần nữa nghiệm chứng một điều "chân lý", thân tại quan trường, quan trọng nhất chính là theo chân lãnh đạo.

Không có Liễu Tuấn hát vang tiến mạnh, sao Triệu Sư Phạm có được vinh quang hôm nay?

Mà mọi người cũng đều rõ ràng, Thường ủy Tỉnh ủy được tuyển mới cũng không phải "bản cuối cùng", tại trong một hai năm kế tiếp, theo biến hóa của cục diện chính trị toàn quốc, danh sách ban Tỉnh ủy này nhất định sẽ xuất hiện biến hóa tương ứng.

Nhưng chỉ cần Liễu Tuấn ở lại tỉnh A, ở lại vị trí bí thư Tỉnh ủy, phương hướng phát triển trong tương lai 5 năm của tỉnh A là có thể dự đoán được. Cấu thành đội ngũ cán bộ sẽ từ trên xuống dưới, tạo ra một biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Trong tiếng vỗ tay như tiếng sấm của toàn trường, tân nhiệm bí thư Tỉnh ủy đồng chí Liễu Tuấn phát biểu bài quan trọng.

Vương Đức Dụ đang vỗ tay, dáng tươi cười trên mặt có thể vốc, thỉnh thoảng nhìn sang Liễu Tuấn bên cạnh, trong lòng thầm cảm thán. Thời gian hắn vừa đến tỉnh A, người thanh niên bên người này chỉ là bí thư Công ủy một khu của TP.Ngọc Lan, chín năm qua, đã trở thành đại quan chân chính, chủ tể một tỉnh.

Quả nhiên là thay đổi bất ngờ, khiến người khó dò.

Rất nhiều các đại biểu tham gia đại hội đều lấy ra giấy bút, chăm chú nhìn sang nam tử cao lớn ở giữa đài chủ tịch, chuẩn bị ghi lại bài diễn thuyết thi chính lần đầu tiên sau khi Liễu bí thư được tuyển.

Đại hội như vậy, chương trình hội nghị trên cơ bản đều là cố định, rất nhiều báo cáo trước đó đều được đóng dấu, trong tay các đại biểu đều có một phần. Duy chỉ có lần diễn thuyết của Liễu Tuấn đương tuyển bí thư Tỉnh ủy là không có "bản thảo", các đại biểu ai cũng không biết, tân bí thư trẻ tuổi này sẽ đưa ra loại chỉ thị quan trọng nào.

Mọi người kinh ngạc nhìn thấy, Liễu bí thư cũng không mở ra tư liệu trước mặt, xuất ra bài phát biểu đã định trước mà là hơi ưỡn thẳng người, chuẩn bị phát biểu.

Nói cách khác, bài phát biểu lần này thật là một bài diễn thuyết ngẫu hứng, trước đó không có khởi thảo.

Tại trường hợp trang nghiêm thần thánh như vậy, có thể nói là có một không hai. Chưa từng có vị tân đương tuyển bí thư Tỉnh ủy nào sẽ ở trên đại hội Đảng toàn tỉnh làm diễn thuyết ngẫu hứng. Một khi xuất hiện sai sót, đều có thể diễn biến thành "sự cố chính trị".

Không thể nghi ngờ, đây là một loại biểu thị tự tin cao độ.

Liễu bí thư sẽ nói chuyện gì? Là kiến thiết đội ngũ cán bộ? Là kiến thiết Tam Nông? Là phát triển kinh tế?

Hình như đều có khả năng.

Tất cả những điều này đều là việc Liễu Tuấn đang quan tâm cao độ.

Các đại biểu cũng kìm lòng không đậu ưỡn thẳng người, hết sức chăm chú, trên mặt mang theo áp lực không ngừng, hưng phấn và vẻ chờ mong.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor