Bắc Tống Phong Lưu - Chương 982-4

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 982-4: Năm trăm văn tiền làm khó Kim Đao Trù Vương

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

[​IMG][​IMG][​IMG]