Bắc Tống Phong Lưu - Chương 929-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 929-2: Chiến tranh không có khói thuốc súng (hai) (2)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]