Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1030-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1030-1: Ngọc không mài, không nên thân (1)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]