Ám dục - Chương 105 - Phần 1

Chương 105

Hai đầuzZgYZk lôzZgYZkng màWe3JQ2y sMDung f3QrTEÂn nảyzZgYZk lWe3JQ2ên, f3QrTEánh mắtf3QrTE zZgYZkcủa sManh quá msMức sắcsM We3JQ2bén thôngWe3JQ2 suốsMt, làmsM ngưzZgYZkời zZgYZkta nWe3JQ2é We3JQ2tránh khônf3QrTEg được.

Cô ksMhông nóWe3JQ2i gisM̀, tinzZgYZkh tếf3QrTE nghizZgYZk̃, nêzZgYZḱu NaWe3JQ2m Dạf3QrTE zZgYZkTước biêf3QrTÉt Giản f3QrTElà zZgYZkTư CWe3JQ2ần, íWe3JQ2t nhWe3JQ2ất We3JQ2sẽ bf3QrTEiết We3JQ2cô âsḾy lsMam nsMhư vậWe3JQ2y f3QrTEvì lWe3JQ2í zZgYZkdo gìf3QrTE, nghĩ nhưzZgYZk vậy,We3JQ2 szZgYZko vWe3JQ2ới Giaf3QrTẺn vzZgYZkô duyênf3QrTE vôWe3JQ2 f3QrTEcớ tìmzZgYZk nzZgYZkgười đốiWe3JQ2 phóWe3JQ2 HWe3JQ2ạ PWe3JQ2hi Vf3QrTEũ thì lyWe3JQ2́ dzZgYZko nàsMy cóWe3JQ2 sWe3JQ2ức thuyếtWe3JQ2 phuzZgYZḳc hơn.

 

Ngón zZgYZktay We3JQ2bắm cWe3JQ2hặt lsMan czZgYZkan lộsM rf3QrTEa khẩnsM trương,zZgYZk zZgYZkDung Ân sM xoay ngườWe3JQ2i sMđi tWe3JQ2ới phòngsM ngủ,We3JQ2 "AsMnh sMđã sMnói, nhữngf3QrTE ngưsMời lWe3JQ2àm tf3QrTEổn tWe3JQ2hương Hạ We3JQ2Phi Vũf3QrTE f3QrTEmột ngườWe3JQ2i sMcũng sMkhông bỏsM zZgYZkqua, vậf3QrTEy lazZgYZk̀ f3QrTEcó f3QrTEý gì?"

"Bọn zZgYZkhọ laf3QrTÈ hướngzZgYZk vêsM̀ phíaf3QrTE csMô ấysM zZgYZkđến, mặcWe3JQ2 dù bốsMn sMbề lôzZgYZḱi sMra đêWe3JQ2̀u zZgYZkbị chặf3QrTEn We3JQ2lại, nhưnsMg lúcf3QrTE ấy,sM chúnWe3JQ2g tôif3QrTE sMai We3JQ2cũng sMkhông biết. CôWe3JQ2 ấyWe3JQ2 tronzZgYZkg tìnhWe3JQ2 huốngWe3JQ2 nhưf3QrTE vậsMy vẫf3QrTEn đẩyf3QrTE cửasM f3QrTExe We3JQ2kéo taWe3JQ2y cứasM tsMôi, Ân ÂnWe3JQ2, f3QrTEtôi ksMhông We3JQ2cho sMcô ấsMy đưWe3JQ2ợc thứsM khzZgYZkác, nhWe3JQ2ưng nếzZgYZku azZgYZki muốf3QrTEn làmzZgYZk cWe3JQ2ô tWe3JQ2a tzZgYZkổn thương, tôf3QrTEi szZgYZkẽ đozZgYZk̀i vêsM̀ từsMng cáif3QrTE một."

Dung Ânf3QrTE We3JQ2đi vzZgYZkào phònWe3JQ2g nf3QrTEgủ, tiêsḾng sMkhóc zZgYZkrống củaWe3JQ2 f3QrTEHạ PzZgYZkhi sMVũ còn zZgYZkở bênzZgYZk tzZgYZkai, cònWe3JQ2 có,sM gf3QrTEương mặsMt zZgYZkbi thsMương tuyệf3QrTEt vọsMng củaf3QrTE HạWe3JQ2 Tửf3QrTE Hạo, cusM̃ng lsMàm cWe3JQ2ho ngưzZgYZḳc côf3QrTE nhzZgYZkư bsMị sMbóp nghẹnf3QrTE, dườnWe3JQ2g f3QrTEnhư bisṂ f3QrTEtảng We3JQ2đá khổng We3JQ2 lồ đeWe3JQ2̀ ép,sM thởWe3JQ2 khôngf3QrTE được.

"Anh đòizZgYZk nợzZgYZk cWe3JQ2ho Hạf3QrTE f3QrTEPhi Vũ,zZgYZk vậsMy nhữngWe3JQ2 đaWe3JQ2u đớsMn We3JQ2Tư Cần đãzZgYZk tsMrải qWe3JQ2ua, f3QrTEcô ấysM phảif3QrTE đf3QrTEi đòWe3JQ2i azZgYZki đâyf3QrTE?" sMDung ÂWe3JQ2n We3JQ2thất zZgYZkthần We3JQ2ngồi ởWe3JQ2 mép giườngsM, ngướcWe3JQ2 sMlên nhsMìn Naf3QrTEm f3QrTEDạ Tước,sM "Phf3QrTEương thsMức giốngzZgYZk nhaf3QrTEu, ansMh còn msMuốn dizZgYZkễn lạiWe3JQ2 lầnzZgYZk nữa,zZgYZk phảWe3JQ2i không?"

Nam DạWe3JQ2 Tướcf3QrTE đứngWe3JQ2 ởf3QrTE cửaWe3JQ2 thâf3QrTEn thểzZgYZk cazZgYZko zZgYZkto dựzZgYZka vsMào vf3QrTEách tường, “CôWe3JQ2 sMta quasM̉ nhiênf3QrTE zZgYZkchính lazZgYZk̀ Tf3QrTEư Cần."

Dung ÂnzZgYZk khzZgYZkông cóWe3JQ2 thzZgYZkừa nhận,f3QrTE f3QrTEcũng khôngzZgYZk cWe3JQ2ó phủf3QrTE nsMhận, "BsMan đầu, nếuWe3JQ2 ksMhông phảsMi af3QrTEnh f3QrTEra taf3QrTEy zZgYZktàn nhẫnf3QrTE, zZgYZkHạ Phf3QrTEi sMVũ cũngf3QrTE sMsẽ khônf3QrTEg cósM hzZgYZkôm nay, TưzZgYZk CzZgYZkần cuzZgYZk̃ng sẽzZgYZk sMkhông cóWe3JQ2 kêzZgYZḱt quazZgYZk̉ nzZgYZkhư f3QrTEbây gisMờ, Naf3QrTEm DạsM Tước,zZgYZk rốtsM czZgYZkuộc, cục diêf3QrTẸn đêsḾn f3QrTEngày hf3QrTEôm f3QrTEnay, cũzZgYZkng We3JQ2là zZgYZkdo anh."

Cô giươngWe3JQ2 ngónWe3JQ2 sMtay chWe3JQ2ỉ đếnWe3JQ2 ngườf3QrTEi zZgYZkanh zZgYZktrách zZgYZkmóc, Nf3QrTEam Dạ TướcWe3JQ2 cànWe3JQ2g khôWe3JQ2ng csMó pzZgYZkhủ nWe3JQ2hận, làWe3JQ2 tWe3JQ2rách nzZgYZkhiệm sMcủa anhsM, sManh sef3QrTẼ khôzZgYZkng đẩyf3QrTE sMra, mặc dzZgYZkù ngàsMy đóf3QrTE TưWe3JQ2 We3JQ2Cần đWe3JQ2ã qzZgYZkuá kf3QrTEhích trf3QrTEước, nWe3JQ2hưng f3QrTEhành zZgYZkđộng đốizZgYZk phosḾ như vậy,f3QrTE duf3QrTÈ saf3QrTEo cuzZgYZk̃ng laWe3JQ2̀ anh.

"Anh muốnzZgYZk We3JQ2đòi vềf3QrTE nhsMư thếsM nsMào f3QrTEchứ?" DWe3JQ2ung f3QrTEÂn hai taf3QrTEy zZgYZkchống ởzZgYZk zZgYZkgiường, "Côf3QrTE ấf3QrTEy bf3QrTEây gzZgYZkiờ cosM̀n cóWe3JQ2 cáizZgYZk We3JQ2gì đểWe3JQ2 caWe3JQ2́c ngưf3QrTEời lấy đsMi nữa?"

Nam DạzZgYZk TướczZgYZk zZgYZknghiêng sMđứng dậy,zZgYZk đf3QrTEi vàozZgYZk phòngf3QrTE ngủsM, "Cho f3QrTE nên, czZgYZkô We3JQ2ta đổisM kWe3JQ2huôn mzZgYZkặt chínhWe3JQ2 zZgYZklà vìf3QrTE sMtrả tWe3JQ2hù? zZgYZkCô We3JQ2ta khf3QrTEuất nhsMục, sMbà nzZgYZkội czZgYZkô ta chếtf3QrTE, nếWe3JQ2u nsMhư vậyf3QrTE, vìsM sazZgYZko We3JQ2không trf3QrTEực sMtiếp zZgYZktìm tôi?"

Dung Ânf3QrTE f3QrTEthấy f3QrTEanh zZgYZkngồi vàozZgYZk sMbên cạnhzZgYZk mình,We3JQ2 thzZgYZkân ảnf3QrTEh f3QrTEcao f3QrTElớn ngăn tzZgYZkrở ánf3QrTEh szZgYZkáng We3JQ2nơi We3JQ2đỉnh đầuf3QrTE, czZgYZkô độtf3QrTE nWe3JQ2hiên cWe3JQ2ảm giaWe3JQ2́c rWe3JQ2ất mệsMt mỏi,sM chu zZgYZktoàn ởf3QrTE We3JQ2hai bên,f3QrTE trơWe3JQ2 mắsMt nWe3JQ2hìn ngưzZgYZkời kháf3QrTEc sMđau đơf3QrTÉn sMrồi laf3QrTẸi We3JQ2không tzZgYZkhể vãn We3JQ2hồi, f3QrTE"Cô ấyWe3JQ2 nózZgYZki, ngươf3QrTÈi cWe3JQ2ô âsḾy kzZgYZkhông muôWe3JQ2́n thươngzZgYZk f3QrTEtổn nhấtWe3JQ2 laf3QrTÈ tôi, cWe3JQ2ô ấzZgYZky biếtzZgYZk chúsMng f3QrTEta ởzZgYZk chungf3QrTE, NazZgYZkm DạWe3JQ2 TướsMc, tốisM hômsM đósM, zZgYZkhai người cũngf3QrTE f3QrTEkhông cozZgYZḱ xảyf3QrTE zZgYZkra f3QrTEchuyện gì..."

Thông minWe3JQ2h nhưsM azZgYZknh, chsMỉ cầnsM nghisM̃ mộtf3QrTE chúf3QrTEt, lzZgYZkà cóWe3JQ2 thể thôngsM suôzZgYZḱt nhữf3QrTEng thứsM kisMa sMban đầusM khônf3QrTEg coWe3JQ2́ chzZgYZkuyện gì,sM NsMam DWe3JQ2ạ TzZgYZkước thuận thếWe3JQ2 nằmsM f3QrTEdài tzZgYZkrên giường,We3JQ2 nsMói zZgYZkcái gìsM cũzZgYZkng kWe3JQ2hông cf3QrTEó nóizZgYZk, nhWe3JQ2ắm hsMai mzZgYZkắt lại.

Dạ DWe3JQ2ạ dựaf3QrTE ởsM bênWe3JQ2 cạzZgYZknh, sMbị đáWe3JQ2 mộf3QrTEt sMcái, lầnf3QrTE zZgYZknày không kêusM We3JQ2lên zZgYZknữa, bộf3QrTE f3QrTEdáng isMm lặngf3QrTE càzZgYZkng lôWe3JQ2̣ zZgYZkra sMvẻ đángzZgYZk thương.

Tư CWe3JQ2ần mấWe3JQ2y ngzZgYZkày quf3QrTEa cũnsMg khôsMng f3QrTEcó f3QrTEđi làm,zZgYZk zZgYZkcô sMbiết tzZgYZkrốn zZgYZkcũng vô dụWe3JQ2ng, đợf3QrTEi chuyệzZgYZkn sáf3QrTEng tỏ…sM côzZgYZk lzZgYZkiền khsMông czZgYZkó đưzZgYZkờng We3JQ2thể đi.

Chẳng f3QrTEqua là,f3QrTE We3JQ2cô f3QrTElàm sf3QrTEao cũWe3JQ2ng khônWe3JQ2g nghĩWe3JQ2 tớzZgYZki f3QrTENam Df3QrTEạ zZgYZkTước f3QrTEsẽ tìm tf3QrTEới cửa.

Khi côf3QrTE mơf3QrTẺ cửa,f3QrTE thầWe3JQ2n săzZgYZḱc rWe3JQ2un sMsợ, sMrõ rWe3JQ2àng kinzZgYZkh ngạc, ngươsM̀i sMđàn We3JQ2ông mộf3QrTEt misM̀nh đến,f3QrTE TWe3JQ2ư Cầnf3QrTE traf3QrTÉnh We3JQ2ra sMbên We3JQ2cạnh ýf3QrTE We3JQ2nói sManh vào.

Cô róWe3JQ2t chsMo We3JQ2anh lzZgYZky nươf3QrTÉc, NWe3JQ2am DạsM TzZgYZkước msMười zZgYZkngón taWe3JQ2y nắm chăsṂt, TzZgYZkư Cf3QrTEần mặczZgYZk quf3QrTEần áWe3JQ2o đzZgYZkơn giWe3JQ2ản nzZgYZkgồi đốsMi diệnf3QrTE anh.

"Anh tới,We3JQ2 sMlà vìWe3JQ2 chuyêsṂn HWe3JQ2ạ PhsMi VũWe3JQ2 sao?"

"Cô kzZgYZkhông sợzZgYZk à?"f3QrTE CoWe3JQ2n ngươif3QrTE NWe3JQ2am DạsM TướcsM bzZgYZkén nhọn quétf3QrTE bốsMn phiWe3JQ2́a, căsMn phzZgYZkòng rấtWe3JQ2 đơnWe3JQ2 giảf3QrTEn, khônzZgYZkg cozZgYZḱ bàyf3QrTE biệnWe3JQ2 gisM̀ xinh đẹp.

"Lúc f3QrTEtôi bắtzZgYZk đầuzZgYZk zZgYZklên kêzZgYZḱ hoạcWe3JQ2h, tWe3JQ2ôi đãWe3JQ2 kf3QrTEhông nghisM̃ đến nỗisM sơWe3JQ2̣ nữa.f3QrTE" MụzZgYZkc đíWe3JQ2ch cuzZgYZk̉a TWe3JQ2ư CzZgYZkần đãf3QrTE f3QrTEđạt được,zZgYZk khôf3QrTEng cần phảf3QrTEi giấsMu giếsMm nữa,f3QrTE “TôiWe3JQ2 biếzZgYZkt, aWe3JQ2nh We3JQ2sẽ khf3QrTEông bỏsM qWe3JQ2ua cf3QrTEho tôf3QrTEi, Haf3QrTẸ We3JQ2gia cũng ssMẽ khôf3QrTEng bỏWe3JQ2 zZgYZkqua, tôWe3JQ2i đãWe3JQ2 laf3QrTÈm đươzZgYZḳc đếsMn f3QrTEnước nàyzZgYZk, đaWe3JQ2̃ sMcó thểzZgYZk sMxem như đòisM nợzZgYZk đsMược rồi,f3QrTE chuyêf3QrTẸn bf3QrTEà nộWe3JQ2i, luậtsM phaf3QrTÉp pházZgYZkn quyếzZgYZkt râWe3JQ2́t cônf3QrTEg f3QrTEbằng sao? We3JQ2Tôi khWe3JQ2ông f3QrTEmuốn thưf3QrTÉ f3QrTEhư vôzZgYZk đó,We3JQ2 cf3QrTEhân We3JQ2chính đêzZgYZk̀n mạnWe3JQ2g, tf3QrTEôi cũsMng không f3QrTE thể lzZgYZkàm được,f3QrTE chWe3JQ2o nêsMn, tWe3JQ2ôi rzZgYZkạch trêsMn mf3QrTEặt côf3QrTE tWe3JQ2a mộWe3JQ2t đường."

Thật rWe3JQ2a tf3QrTEhì, trsMong sMthế gf3QrTEiới cuWe3JQ2̉a NaWe3JQ2m Df3QrTEạ zZgYZkTước, loaf3QrTẸi ăn We3JQ2 miếng zZgYZktrả miếnWe3JQ2g f3QrTEnày gzZgYZkặp phaWe3JQ2̉i khôngsM if3QrTÉt, af3QrTEnh thâsṂm chisḾ tìmzZgYZk We3JQ2không rWe3JQ2a lí dof3QrTE phWe3JQ2ản bázZgYZkc Tưf3QrTE Cần.

Cô gásMi bưnsMg chef3QrTÉn tràzZgYZk We3JQ2đứng lên,zZgYZk đf3QrTEi đếnf3QrTE zZgYZkban công,f3QrTE “Ban đầu,sM tôsMi hWe3JQ2ận sMcả hasMi f3QrTEngười, chsMo nf3QrTEên, f3QrTEtôi trởWe3JQ2 lạzZgYZki, chuyệnWe3JQ2 zZgYZkthứ nhất chf3QrTEính zZgYZklà tìmWe3JQ2 azZgYZknh, tôif3QrTE vốnsM đizZgYZḳnh, đểf3QrTE f3QrTEsau f3QrTEkhi af3QrTEnh biếtf3QrTE đượf3QrTEc f3QrTEthân phận cWe3JQ2ủa We3JQ2tôi, coWe3JQ2́ phảzZgYZki We3JQ2sẽ tWe3JQ2hấy rấsMt ghêsM tởf3QrTEm, zZgYZknhưng ýf3QrTE f3QrTEnghĩ bsMan đầuWe3JQ2 sMsau khi gsMặp zZgYZkDung ÂnzZgYZk đãzZgYZk sMdao động.f3QrTE Tôif3QrTE tưsM̀ng sMmuốn tWe3JQ2ừ asMnh, laf3QrTÈm We3JQ2ra rsMất nhiêf3QrTÈu chuyện, nhưnsMg czZgYZkuối cuWe3JQ2̀ng cuWe3JQ2̃ng bỏzZgYZk zZgYZkqua, We3JQ2chính tôif3QrTE đãsM kWe3JQ2hông zZgYZkcó hzZgYZkạnh phzZgYZkúc, liền muốf3QrTEn csMô ấyWe3JQ2 coWe3JQ2́ thểWe3JQ2 hf3QrTEạnh phúc."

Nam DWe3JQ2ạ f3QrTETước mộtWe3JQ2 lầzZgYZkn nữzZgYZka nhisM̀n kỹzZgYZk csMô gzZgYZkái nàsMy, We3JQ2bóng lưngsM côf3QrTE mảnh maif3QrTE, mặWe3JQ2c mặcsM sMdù sMtư tưởngsM rấf3QrTEt cựWe3JQ2c đWe3JQ2oan, nhưngsM kWe3JQ2hông phzZgYZkải kzZgYZkhông thừasM nhậnsM, cô đốf3QrTEi vWe3JQ2ới ngsMười tốtzZgYZk vớiWe3JQ2 mizZgYZk̀nh, We3JQ2nhiệt zZgYZktình bf3QrTEáo đápWe3JQ2 nsMồng nhizZgYZkệt, ngườizZgYZk nhf3QrTEư vậy, yêzZgYZku hsMận quázZgYZk We3JQ2rõ ràng.

"Tôi từsMng khôWe3JQ2ng We3JQ2cho làf3QrTE sMmình làmf3QrTE zZgYZkgì saf3QrTEi," ánh msMắt f3QrTElướt We3JQ2qua tasMi TưWe3JQ2 CầnzZgYZk nhìsMn vềWe3JQ2 nơif3QrTE xsMa, “NhWe3JQ2ưng lf3QrTEần We3JQ2này, tôf3QrTEi lạWe3JQ2i không f3QrTEcó cáchzZgYZk naWe3JQ2̀o khẳngWe3JQ2 định."

Cô zZgYZkgái csMười csMười, ngósMn f3QrTEtay zZgYZkcầm chzZgYZkặt chénzZgYZk trà,We3JQ2 "TôizZgYZk cũngzZgYZk vậy,” côsM cườizZgYZk nhf3QrTEư khônf3QrTEg cươsM̀i sMngẩng đầuWe3JQ2 nhìf3QrTEn sMvề nơiWe3JQ2 xaWe3JQ2, "NgàzZgYZky đózZgYZk ởsM CásMm Dỗ, nsMếu nhưWe3JQ2 tôf3QrTEi cf3QrTEó thểsM sMkiên nhẫsMn mộtf3QrTE sMchút, cũsMng We3JQ2sẽ sMkhông coWe3JQ2́ cuf3QrTẸc diệnzZgYZk nhWe3JQ2ư hôm naWe3JQ2y, nf3QrTEhưng tzZgYZkôi khôWe3JQ2ng có!sM” TínhWe3JQ2 tìnsMh TzZgYZkư CầnsM rấWe3JQ2t zZgYZkmạnh mẽ,zZgYZk cóWe3JQ2 zZgYZklẽ, chuyệnf3QrTE xưa mộtzZgYZk lWe3JQ2ần nữazZgYZk nhớf3QrTE lại…f3QrTE zZgYZkcô vâsM̃n lasM̀ nhịnf3QrTE khôngf3QrTE đượsMc We3JQ2Hạ PsMhi VzZgYZkũ côf3QrTEng kích,f3QrTE nhưng vừaWe3JQ2 ngzZgYZkhĩ tớiWe3JQ2 zZgYZkHạ Tưf3QrTẺ HasṂo… csMô nhấtWe3JQ2 đzZgYZkịnh czZgYZkó thf3QrTEể nhịnWe3JQ2 xuống.

Cô nf3QrTEghĩ, bazZgYZkn đầuzZgYZk zZgYZkcô cof3QrTEi nsMhư laf3QrTÈ căWe3JQ2́n nátzZgYZk hàmf3QrTE rzZgYZkăng cũng zZgYZk có thWe3JQ2ể nhịn.

Ánh nsMắng xuWe3JQ2yên thấusM zZgYZkđi vasM̀o, chf3QrTEiếu vaf3QrTÈo gươngsM zZgYZkmặt f3QrTENam Dạ TướcWe3JQ2 hiệnzZgYZk lêf3QrTEn âWe3JQ2m mị,zZgYZk mWe3JQ2ỗi ngzZgYZkũ f3QrTEquan cuf3QrTẺa sManh cuzZgYZk̃ng rsMất hoàWe3JQ2n mỹsM, kếtWe3JQ2 hợf3QrTEp với nWe3JQ2hau, sMluôn luf3QrTEôn f3QrTElà lWe3JQ2oại czZgYZkao quýzZgYZk f3QrTEmà f3QrTEmọi nzZgYZkgười đổf3QrTE xzZgYZkô vàof3QrTE. NếzZgYZku anhsM biết cózZgYZk ngàyWe3JQ2 hzZgYZkôm naf3QrTEy, zZgYZkban đầuzZgYZk szZgYZkẽ kzZgYZkhông đốif3QrTE sMvới We3JQ2cô ấzZgYZky nhưWe3JQ2 vậy,f3QrTE nhiều lăWe3JQ2́m zZgYZkchỉ làWe3JQ2 trừnWe3JQ2g trif3QrTẸ mấyzZgYZk tênf3QrTE kf3QrTEia, rốtzZgYZk zZgYZkcuộc, We3JQ2Dung ÂWe3JQ2n We3JQ2nói khônsMg saizZgYZk, người gsMây nêf3QrTEn hếzZgYZkt thaf3QrTẺy chuyệWe3JQ2n nàf3QrTEy, thậtzZgYZk rWe3JQ2a zZgYZklà anh.

Bọn họWe3JQ2 đsMứng sMở f3QrTEcùng mộtsM phWe3JQ2òng, czZgYZkũng khôngWe3JQ2 zZgYZkcó nhzZgYZkư trof3QrTEng tưởng tượng,f3QrTE thủysM hỏaf3QrTE sMbất sMdung, f3QrTEhai taf3QrTEy sMTư CầnsM cảWe3JQ2m We3JQ2nhận đượcWe3JQ2 nWe3JQ2hiệt độzZgYZk củf3QrTEa zZgYZktách trà, "AsMnh szZgYZkẽ đzZgYZkối xưf3QrTẺ tôzZgYZḱt vớf3QrTEi DunzZgYZkg zZgYZkÂn, đúnsMg không?"

"Sao côzZgYZk lạisM chWe3JQ2o là,We3JQ2 côzZgYZk ấsMy We3JQ2ở bêzZgYZkn cạnsMh f3QrTEtôi zZgYZksẽ hạnh phúc?"

Tư CầnzZgYZk susMy nWe3JQ2ghĩ mộsMt chút,f3QrTE chậsMm f3QrTErãi nói,We3JQ2 "TrzZgYZkực giáWe3JQ2c thôi, sM anh hWe3JQ2ôm nWe3JQ2ay đếnzZgYZk nWe3JQ2ơi nf3QrTEày, khẳngf3QrTE We3JQ2định cuzZgYZk̃ng làf3QrTE vìzZgYZk DWe3JQ2ung Ân,We3JQ2 tf3QrTEhật rsMa thzZgYZkì, csMho dù aWe3JQ2nh khôngzZgYZk tìmf3QrTE tôiWe3JQ2, tôif3QrTE cũsMng ssMẽ tìf3QrTEm af3QrTEnh. DĩzZgYZk nhiêsMn, chúnsMg sMta khônzZgYZkg lf3QrTEàm đượsMc bạnf3QrTE bè, thậWe3JQ2m chf3QrTEí tzZgYZkừng cózZgYZk yf3QrTÉ nghsMĩ đemsM đốzZgYZki phưWe3JQ2ơng đưWe3JQ2a vàozZgYZk chỗzZgYZk cf3QrTEhết, gặpzZgYZk f3QrTEqua lần nàysM vềzZgYZk sMsau, We3JQ2cũng đừnzZgYZkg cWe3JQ2ó gặpWe3JQ2 We3JQ2mặt lạif3QrTE nf3QrTEữa, nóWe3JQ2i vớizZgYZk DunWe3JQ2g Ân,sM tôiWe3JQ2 lzZgYZkạc tớizZgYZk tình We3JQ2 trạng hôzZgYZkm We3JQ2nay, kzZgYZkhông lsMiên quaf3QrTEn gìzZgYZk đếnWe3JQ2 anh..."

“Trả f3QrTEnợ vWe3JQ2à We3JQ2trừng psMhạt, sMlà We3JQ2hai loạWe3JQ2i phươngWe3JQ2 tzZgYZkhức không giốf3QrTEng nhasMu, sMtôi bênsM nzZgYZkày, tôsMi sẽsM buWe3JQ2ông taf3QrTEy chuWe3JQ2yện naf3QrTÈy zZgYZkvì tôzZgYZki mazZgYZk̀ dựng lên,sM zZgYZkhôm zZgYZknay bif3QrTEến thàf3QrTEnh nsMhư We3JQ2vậy, tôsMi muốnWe3JQ2 sMđến đâf3QrTEy kếtsM thúcsM. Vf3QrTEì ÂsMn f3QrTEÂn, tôi cũnWe3JQ2g khôngWe3JQ2 thểf3QrTE tif3QrTEếp tụsMc lzZgYZkàm chuyệnsM tổsMn sMthương côzZgYZk, nzZgYZkhưng HWe3JQ2ạ gsMia bêsMn kia, bozZgYZḳn hzZgYZkọ seWe3JQ2̃ cozZgYZḱ hàWe3JQ2nh độngWe3JQ2 củaWe3JQ2 họ,sM zZgYZktôi seWe3JQ2̃ khf3QrTEông nhúzZgYZkng tayWe3JQ2, đóf3QrTE là chuyệnWe3JQ2 gzZgYZkiữa cácf3QrTE ngzZgYZkười, tôsMi We3JQ2không cáchWe3JQ2 nzZgYZkào gf3QrTEiúp cf3QrTEô, côWe3JQ2 hiêf3QrTẺu chưa?"We3JQ2 Nam Dạf3QrTE TzZgYZkước nóWe3JQ2i rấtsM thựczZgYZk tWe3JQ2ế, sMcô vénf3QrTE lênsM kWe3JQ2hóe miệzZgYZkng gậsMt f3QrTEđầu, zZgYZkanh tzZgYZka cózZgYZk We3JQ2thể vìsM Dung We3JQ2Ân làsMm đượcsM chuyệnWe3JQ2 nàysM, đúzZgYZkng lsMà khônWe3JQ2g dễ.

Nam Df3QrTEạ f3QrTETước khônWe3JQ2g f3QrTEcó ởsM sMlâu, Tưf3QrTE CầnWe3JQ2 nf3QrTEói We3JQ2rất We3JQ2đúng, bzZgYZkọn họzZgYZk khôzZgYZkng là baWe3JQ2̣n, nếsMu khzZgYZkông pf3QrTEhải ởf3QrTE giữazZgYZk sMcó mộWe3JQ2t We3JQ2Dung zZgYZkÂn, bọf3QrTEn họzZgYZk sWe3JQ2ớm đWe3JQ2ã bắtzZgYZk đầuWe3JQ2 chém giếf3QrTEt lẫnf3QrTE nhau.

Lúc NaWe3JQ2m DạzZgYZk Tướf3QrTEc mzZgYZkở sMcửa đif3QrTE We3JQ2ra f3QrTEngoài, gisMật zZgYZkmình f3QrTEkinh ngạc, xosMa vazZgYZki zZgYZkngười đànsM ôngzZgYZk f3QrTEđi zZgYZkra ngoài.

Tư CầnzZgYZk khsMông cf3QrTEó nzZgYZkghe đượf3QrTEc sMâm tWe3JQ2hanh đóf3QrTEng cửf3QrTEa, cf3QrTEô xoaf3QrTEy người lại,zZgYZk lisMền tzZgYZkhấy HzZgYZkạ We3JQ2Tử HzZgYZkạo zZgYZkđứng ởf3QrTE cửa.

Chén tWe3JQ2rà trof3QrTEng lòngWe3JQ2 bf3QrTEàn tzZgYZkay rơsMi xuốngf3QrTE msMặt zZgYZkđất, nướcf3QrTE We3JQ2trà ấmf3QrTE áp We3JQ2 bắn tunf3QrTEg tóesM lưnWe3JQ2g f3QrTEbàn chWe3JQ2ân TsMư CầsMn, cWe3JQ2ô thf3QrTEeo bảnWe3JQ2 năzZgYZkng luf3QrTEi lại,sM mặsMc sMdù f3QrTEsớm msMuộn cũng sMsẽ We3JQ2gặp, zZgYZknhưng nf3QrTEếu khzZgYZkông phsMải NaWe3JQ2m Df3QrTEạ sMTước sMđi We3JQ2ra ngoàizZgYZk, We3JQ2Tư CầWe3JQ2n chzZgYZkắc zZgYZkchắn sẽ We3JQ2 không đểf3QrTE ansMh vào.f3QrTE Châf3QrTEn f3QrTEtay czZgYZkô luốngf3QrTE cuốWe3JQ2ng đzZgYZkứng sMở bf3QrTEan sMcông, Hf3QrTEạ Tf3QrTEử HạozZgYZk đóng czZgYZkửa f3QrTElại, mặcWe3JQ2 chiếf3QrTEc ásMo khoázZgYZkc màzZgYZku We3JQ2nâu, cằmf3QrTE kiênWe3JQ2 ngWe3JQ2hị lf3QrTEộ rzZgYZka mấyWe3JQ2 zZgYZkphần lạnhzZgYZk lùngWe3JQ2, râu sMmép sMlâu nf3QrTEgày khônsMg cạo.

Hai We3JQ2người liếWe3JQ2c nf3QrTEhau mộtWe3JQ2 cáWe3JQ2i, sMTư CầWe3JQ2n lướWe3JQ2t qzZgYZkua nhữngf3QrTE mf3QrTEãnh vỡ f3QrTE kia f3QrTEđi zZgYZkvào phòng.

Hạ TửsM HasṂo We3JQ2thấy f3QrTEcô muốsMn đWe3JQ2i vàosM phònWe3JQ2g We3JQ2ngủ, hắf3QrTEn nắmf3QrTE chặtWe3JQ2 tay côWe3JQ2, dùWe3JQ2ng sứsMc rấtf3QrTE mạnhWe3JQ2, dsMường f3QrTEnhư msMuốn zZgYZkbẻ gãysM tzZgYZkay zZgYZkTư Cần,zZgYZk mặczZgYZk sMdù đausM, nhưngf3QrTE f3QrTEcô cũng zZgYZkcắn răngzZgYZk khônWe3JQ2g csMó kzZgYZkêu lên.

"Tại sao?zZgYZk” hf3QrTEắn hỏi.

Tư CầsMn cósM tsMhể nóf3QrTEi vzZgYZkới We3JQ2mọi ngườiWe3JQ2, “TzZgYZkôi khôf3QrTEng hf3QrTEối We3JQ2hận”, duy f3QrTE nhất sMkhông zZgYZkthể đốf3QrTEi We3JQ2mặt vWe3JQ2ới HạzZgYZk Tửf3QrTE Hạo.

Người đànf3QrTE sMông nzZgYZkắm zZgYZkchặt hzZgYZkai zZgYZkvai củaWe3JQ2 cô,f3QrTE késMo zZgYZkcô đếnzZgYZk, zZgYZkvội vãWe3JQ2 đặt côzZgYZk trướcsM zZgYZkmặt We3JQ2mình, "Tạf3QrTEi saozZgYZk, We3JQ2chúng We3JQ2ta vốnWe3JQ2 sMlà csMó thzZgYZkể thậWe3JQ2t tốzZgYZkt, côWe3JQ2 tạizZgYZk sao muzZgYZkốn lsMàm zZgYZknhư vậy?sM TrầnzZgYZk Cần!"

Hắn lWe3JQ2ay bảzZgYZk sMvai củazZgYZk côf3QrTE, cWe3JQ2ô chỉWe3JQ2 cf3QrTEảm thấWe3JQ2y bf3QrTEên tronWe3JQ2g đôif3QrTE mắtWe3JQ2 thế giớisM tasMn thf3QrTEành nhữngf3QrTE We3JQ2mảnh nhWe3JQ2ỏ, càngWe3JQ2 lf3QrTEúc cf3QrTEàng mzZgYZkơ hồ,sM “TôiWe3JQ2 kzZgYZkhông We3JQ2gọi làWe3JQ2 zZgYZkTrần Cần, tênsM cf3QrTEủa tWe3JQ2ôi làzZgYZk TWe3JQ2ư Cần."

Người đàWe3JQ2n sMông đốif3QrTE vsMới cáisM tênzZgYZk nàyWe3JQ2 We3JQ2cũng sMchưa f3QrTEquen thuộcsM, "Tại zZgYZksao zZgYZkcô muốnsM gf3QrTEạt tôi?"

Thân thểsM mảnsMh khảnWe3JQ2h sMcủa sMcô tronWe3JQ2g lòsMng zZgYZkbàn taf3QrTEy sManh càzZgYZkng lộsM ra sM vẻ gầf3QrTEy yếu,zZgYZk tózZgYZkc quf3QrTEăn cWe3JQ2he ởzZgYZk zZgYZktay ngườisM đànWe3JQ2 ôngzZgYZk, TzZgYZkư CầnsM ởzZgYZk rấtf3QrTE gsMần hsMắn, We3JQ2có thWe3JQ2ể nhìn thsMấy We3JQ2con sMngười màuWe3JQ2 đzZgYZkỏ tsMươi, "TửsM Hạo,f3QrTE azZgYZknh bWe3JQ2iết tsMại szZgYZkao không?"

"Nói chzZgYZko tWe3JQ2ôi biết."sM Gf3QrTEiọng nóif3QrTE ngườisM đzZgYZkàn zZgYZkông f3QrTEtràn đầy thốnzZgYZkg kf3QrTEhổ, sMkhàn f3QrTEvô cùng.

"Được.” TưWe3JQ2 f3QrTECần mặtWe3JQ2 We3JQ2không tsMhấy đổif3QrTE chốzZgYZkng lạiWe3JQ2 ánWe3JQ2h mắtzZgYZk của hắn,zZgYZk “Anhf3QrTE sf3QrTEẽ khônzZgYZkg zZgYZkquên, trướcWe3JQ2 đâysM khsMông zZgYZklâu, eWe3JQ2m củsMa aWe3JQ2nh đãzZgYZk đWe3JQ2ụng mộtsM lãof3QrTE bà chứ?"

Hạ TưsM̉ HạWe3JQ2o f3QrTEcon ngươf3QrTEi f3QrTEnhư kWe3JQ2iếm ssMắc thâmf3QrTE thsMúy, lắcsM đầu, “Cô..."

"Đúng, đóf3QrTE làf3QrTE bàWe3JQ2 nộf3QrTEi tôi."zZgYZk Nướcf3QrTE mắzZgYZkt quzZgYZká mứcWe3JQ2 nặngWe3JQ2 nề, cWe3JQ2uối csMùng vẫnWe3JQ2 cf3QrTEhảy rasM, czZgYZkhảy xWe3JQ2uống đếnWe3JQ2 kzZgYZkhóe miệWe3JQ2ng, We3JQ2mặn sázZgYZkp làmWe3JQ2 zZgYZkngười sMta nônsM mWe3JQ2ửa, “Bà làWe3JQ2 nWe3JQ2gười tWe3JQ2hân zZgYZkduy nhấtf3QrTE củazZgYZk tsMôi, sMem We3JQ2của zZgYZkanh đãsM tôngsM chếf3QrTEt bà,f3QrTE sMcòn csMó, tôizZgYZk f3QrTEsở dĩ đốiWe3JQ2 xửf3QrTE vf3QrTEới côzZgYZk We3JQ2ta nf3QrTEhư vf3QrTEậy, We3JQ2là bWe3JQ2ởi vìsM tzZgYZkôi zZgYZkcũng đãf3QrTE bzZgYZkị nhưf3QrTE vậy,zZgYZk HazZgYZḳ TửsM Hạo, tôizZgYZk bịWe3JQ2 ngườiWe3JQ2 tWe3JQ2a cưỡnzZgYZkg sMdâm, ansMh cWe3JQ2ó biếzZgYZkt không?"

Tóc ngắWe3JQ2n We3JQ2của ngườiWe3JQ2 đàf3QrTEn ônWe3JQ2g f3QrTEdường sMnhư zZgYZkdựng tsMhẳng lênsM, mười ngónf3QrTE tsMay We3JQ2anh dùngzZgYZk sf3QrTEức, tsMrên mặtf3QrTE hiệnf3QrTE f3QrTEra vẻsM khsMó tzZgYZkin, "Khôf3QrTEng tsMhể nWe3JQ2ào, làWe3JQ2 aiWe3JQ2, là ai?"

"Anh f3QrTEđi vWe3JQ2ề sMhỏi Hf3QrTEạ PWe3JQ2hi VũzZgYZk sWe3JQ2ẽ We3JQ2biết tzZgYZkhôi,” TưzZgYZk zZgYZkCần f3QrTEbiết mình f3QrTE tàn nhẫWe3JQ2n, csMô lzZgYZkúc nsMày, trof3QrTEng tWe3JQ2ay nhf3QrTEư nf3QrTEắm lấyzZgYZk mộsMt cozZgYZkn dzZgYZkao zZgYZkhai lWe3JQ2ưỡi, zZgYZkđâm TzZgYZkư Cần mộtWe3JQ2 nf3QrTEhát đồngzZgYZk tzZgYZkhời cũngsM hunzZgYZkg We3JQ2hăng We3JQ2khoét vàzZgYZko chínhf3QrTE mìf3QrTEnh, zZgYZk“Tôi f3QrTEở bênWe3JQ2 f3QrTEcạnh anh, cũsMng lWe3JQ2à f3QrTEvì trảzZgYZk zZgYZkthù, chsMuyện zZgYZkanh nhậnf3QrTE hốzZgYZki f3QrTElộ, cũngf3QrTE làsM We3JQ2tôi sMan bf3QrTEài, bWe3JQ2ây gsMiờ, azZgYZknh cuối csMùng f3QrTEcũng hiểf3QrTEu sMhết rồiWe3JQ2 chứ?"

Hạ f3QrTETử HaWe3JQ2̣o vunf3QrTEg cásMnh tzZgYZkay, TưzZgYZk CầWe3JQ2n sMngã xf3QrTEuống ghếf3QrTE salonWe3JQ2, đầsMu choáng vázZgYZkng zZgYZkhoa mắtWe3JQ2, hắnzZgYZk chỉWe3JQ2 cảmzZgYZk thấf3QrTEy cWe3JQ2ả bộf3QrTE ngựcf3QrTE giốnsMg sMnhư sMlà We3JQ2muốn nổf3QrTE tunf3QrTEg lừa gạt,We3JQ2 phảnf3QrTE bộzZgYZki, We3JQ2hắn yêsMu ngườif3QrTE pWe3JQ2hụ nf3QrTEữ nàWe3JQ2y sâuWe3JQ2 sMđậm nhưf3QrTE vậy,We3JQ2 czZgYZkũng f3QrTEvì f3QrTEcô msMà không tiếcsM trsMở mặtWe3JQ2 vớizZgYZk mọf3QrTEi ngườisM troWe3JQ2ng f3QrTEnhà, muWe3JQ2ốn cf3QrTEho cWe3JQ2ô msMột gizZgYZka đsMình, hắnzZgYZk quýzZgYZk trọng We3JQ2 như thếf3QrTE, nhzZgYZkưng đổisM lạizZgYZk làf3QrTE cáisM gì?

Phanh thâyWe3JQ2 We3JQ2xé xázZgYZkc, csMũng khôWe3JQ2ng czZgYZkó f3QrTEđau nsMhư vậy.sM zZgYZkHạ f3QrTETử HaWe3JQ2̣o đứng ởWe3JQ2 troWe3JQ2ng phòzZgYZkng khách,f3QrTE nhớWe3JQ2 tớiWe3JQ2 gươngWe3JQ2 mặtf3QrTE f3QrTEem gáif3QrTE bịf3QrTE zZgYZkhủy f3QrTEhoại, nf3QrTEhớ tớizZgYZk cWe3JQ2ô ta nWe3JQ2ửa We3JQ2đêm thấWe3JQ2y áf3QrTEc f3QrTEmộng thứsMc gif3QrTEấc, zZgYZkhắn chỉWe3JQ2 f3QrTEcảm thf3QrTEấy zZgYZkcàng ngf3QrTEày càngWe3JQ2 áyf3QrTE nzZgYZkáy, dườngf3QrTE như, chínsMh mìf3QrTEnh zZgYZklà husMng thWe3JQ2ủ gsMián tiếpWe3JQ2 phásM hủyf3QrTE cô.

"Là zZgYZkmắt tôizZgYZk sMbị mù,We3JQ2 We3JQ2tôi nghzZgYZkĩ cf3QrTEô thWe3JQ2ật tâmsM, mọif3QrTE ngườf3QrTEi trosMng nhà đWe3JQ2ều We3JQ2phản zZgYZkđối, tôWe3JQ2i nzZgYZkhư kẻzZgYZk đisMên vẫnzZgYZk f3QrTEkiên zZgYZktrì, PzZgYZkhi VũWe3JQ2 lsMúc ấsMy đsMã nhắcf3QrTE nhởsM tôi, sMnói cWe3JQ2ô sMcùng NaWe3JQ2m DWe3JQ2ạ TướcsM quasMn hsMệ khôsMng phzZgYZkải sMnông czZgYZkạn, nózZgYZk czZgYZkòn We3JQ2xem qzZgYZkua We3JQ2hình các ngườif3QrTE lênzZgYZk giưf3QrTEờng, nhưnWe3JQ2g zZgYZklà zZgYZktôi kzZgYZkêu nsMó f3QrTEcâm miệngzZgYZk. BởizZgYZk f3QrTEvì, nhWe3JQ2ững chuysMện đózZgYZk zZgYZkcũng là We3JQ2chuyện trf3QrTEước kWe3JQ2hi tôzZgYZki biếtzZgYZk cWe3JQ2ô, tzZgYZkôi khôngzZgYZk zZgYZkquan We3JQ2tâm, We3JQ2tôi cf3QrTEứ tưsMởng rằWe3JQ2ng, tôf3QrTEi có thểzZgYZk cf3QrTEho côsM mộzZgYZkt cuộWe3JQ2c ssMống mzZgYZkới, bắWe3JQ2t zZgYZkđầu lạiWe3JQ2 từsM đầWe3JQ2u..." HzZgYZkạ zZgYZkTử HạzZgYZko zZgYZknói xozZgYZkng lời We3JQ2cuối cùnzZgYZkg, nhWe3JQ2ư mộtsM đứasM bf3QrTEé f3QrTEngồi zZgYZkchồm hổsMm trêsMn We3JQ2mặt đấWe3JQ2t khócWe3JQ2, hsMai tasMy aWe3JQ2nh We3JQ2dùng sức nắsMm We3JQ2lấy tóWe3JQ2c We3JQ2mình, cầWe3JQ2m lêzZgYZkn quảWe3JQ2 đấf3QrTEm hunf3QrTEg hăf3QrTEng nệWe3JQ2n trWe3JQ2ên đầu.

Tư zZgYZkCần sMkhông chịWe3JQ2u nổiWe3JQ2 chảyWe3JQ2 nf3QrTEước f3QrTEmắt, khzZgYZkí lWe3JQ2ực đWe3JQ2ứng lzZgYZkên côf3QrTE cũWe3JQ2ng không cózZgYZk, hf3QrTEai đầuzZgYZk gốisM qf3QrTEuỳ bòf3QrTE đếsMn bzZgYZkên ngzZgYZkười đànsM f3QrTEông, f3QrTE“Tử Hạof3QrTE, We3JQ2thật xiWe3JQ2n lỗf3QrTEi, thật xinsM lỗi..."

Cô khônsMg nf3QrTEghĩ đếnsM chínsMh We3JQ2mình lạf3QrTEi đausM sMnhư vậy,We3JQ2 sMtim đãzZgYZk bzZgYZkị xé nát,We3JQ2 côf3QrTE csMố We3JQ2gắng kézZgYZko tf3QrTEay ngf3QrTEười đf3QrTEàn ôngsM, muốnf3QrTE ômsM f3QrTEanh, f3QrTEnhưng HzZgYZkạ zZgYZkTử HsMạo không muốf3QrTEn We3JQ2cô f3QrTEđụng chsMạm, anWe3JQ2h dWe3JQ2ùng lựzZgYZkc hấWe3JQ2t rf3QrTEa, khWe3JQ2ông zZgYZkcòn kịf3QrTEp thsMu sMlại quf3QrTEả đấmf3QrTE rơf3QrTEi vào sMmặt TưsM CầnzZgYZk. NgườisM đànf3QrTE ôzZgYZkng đứsMng lên,sM đốtWe3JQ2 ngf3QrTEón tzZgYZkay nf3QrTEắm chặsMt, trêf3QrTEn f3QrTEmặt đầyzZgYZk nướczZgYZk mắt, ssMau f3QrTEkhi ngẩnf3QrTE ngơf3QrTE đếnWe3JQ2 zZgYZkđáy sMmắt trởzZgYZk thWe3JQ2ành zZgYZkmột mảnzZgYZkh lạf3QrTEnh zZgYZknhư băng,sM We3JQ2anh cũng zZgYZk không zZgYZkquay sMđầu sMlại sMđi We3JQ2ra ngoài.

Dung ÂWe3JQ2n f3QrTEnhận đượcf3QrTE điệsMn tWe3JQ2hoại, lzZgYZkúc chzZgYZkạy đf3QrTEến, đf3QrTEã lsMà bf3QrTEuổi tối.

Cửa nhf3QrTEà TzZgYZkư CzZgYZkần mf3QrTEở rộng,sM hsMàng We3JQ2xóm ởzZgYZk ngoàizZgYZk cửf3QrTEa tWe3JQ2hỉnh thoảngf3QrTE ngó vào.

Bên tf3QrTErong phòngzZgYZk kWe3JQ2hách, zZgYZkbừa bộzZgYZkn, lzZgYZkon sMbia cùngsM gạcf3QrTE tànsM thuốc,We3JQ2 gối, tf3QrTEất cảsM nhữngsM đồzZgYZk vWe3JQ2ật cóWe3JQ2 thểWe3JQ2 We3JQ2ném đượczZgYZk đầuWe3JQ2 nzZgYZkằm dướiWe3JQ2 đấtzZgYZk. Df3QrTEung ÂsMn đózZgYZkng cửaWe3JQ2 lại, ởWe3JQ2 zZgYZksau rèf3QrTEm cửazZgYZk szZgYZkổ tìzZgYZkm đượcf3QrTE f3QrTETư Cần.

CÔ chậf3QrTEt zZgYZkvật đezZgYZkm We3JQ2mặt f3QrTEchôn f3QrTEở f3QrTEhai đầusM gzZgYZkối, tsMrên We3JQ2cổ tf3QrTEay tráiWe3JQ2, zZgYZkmáu tươi chảWe3JQ2y raWe3JQ2, DuWe3JQ2ng ÂnWe3JQ2 nhẹsM ksMéo đầf3QrTEu czZgYZkủa côWe3JQ2, csMhỉ thấyzZgYZk trêzZgYZkn mặtWe3JQ2 zZgYZkcô sWe3JQ2ưng sMlên một We3JQ2 mảng lớn,sM zZgYZkkhóe msMiệng rázZgYZkch toạc,sM "TưWe3JQ2 Cf3QrTEần, czZgYZkhuyện sMgì xWe3JQ2ảy rasM, sMcó phzZgYZkải zZgYZkai đánhf3QrTE cậu không?"

Bên châf3QrTEn, lzZgYZkà mộtzZgYZk cof3QrTEn zZgYZkdao sMcắt tỉa.f3QrTE CsMô zZgYZkkhắc tạif3QrTE chínzZgYZkh cWe3JQ2ổ taysM mình bf3QrTEa cWe3JQ2hữ “HạsM TWe3JQ2ử Hạo”We3JQ2, hơf3QrTEn nữsMa, khắczZgYZk rấtzZgYZk We3JQ2sâu, mỗWe3JQ2i mộtf3QrTE vzZgYZkết dazZgYZko làWe3JQ2m rách f3QrTE toạc dzZgYZka thịt.

" Df3QrTEung ÂnzZgYZk, mìWe3JQ2nh thậtWe3JQ2 sf3QrTEự yêuf3QrTE anzZgYZkh ấy,sM yêf3QrTEu đếnf3QrTE tậnf3QrTE zZgYZkxương tủy... KhắczZgYZk sâu,f3QrTE zZgYZknhưng, f3QrTEmình bâyzZgYZk f3QrTEgiờ đãsM mấWe3JQ2t f3QrTEanh ấsMy rồi...”Tócf3QrTE TưzZgYZk CầnsM zZgYZkrối We3JQ2bù, côsM bắt đượcWe3JQ2 csMánh tf3QrTEay f3QrTEDung Ân,We3JQ2 “LàmzZgYZk saWe3JQ2o bâyWe3JQ2 gif3QrTEờ, cóf3QrTE phảisM mìnhzZgYZk sẽsM zZgYZkkhông f3QrTEbao gisMờ có sMthể tìWe3JQ2m sManh ấyWe3JQ2 f3QrTEtrở vềWe3JQ2 nữzZgYZka We3JQ2đúng không?"

Dung We3JQ2Ân csMhỉ cảmf3QrTE tf3QrTEhấy f3QrTEcổ f3QrTEhọng khzZgYZkô We3JQ2ráp kzZgYZkhó chzZgYZkịu, csMô biết,zZgYZk Tư zZgYZk Cần cuốisM cùsMng f3QrTEcũng sẽf3QrTE sMcó ngàzZgYZky hsMối hận,f3QrTE zZgYZkcô ômf3QrTE haf3QrTEi We3JQ2bai zZgYZkcô gWe3JQ2ái, “zZgYZkTư Cần,We3JQ2 đứnWe3JQ2g lên đi,zZgYZk chúnsMg tsMa vàzZgYZko phsMòng trước."

"Ban đầuf3QrTE sMlúc We3JQ2cậu sMkhuyên mìnWe3JQ2h, zZgYZkmình khônf3QrTEg nghWe3JQ2e, nhưngf3QrTE bf3QrTEây giờ, tWe3JQ2im f3QrTEcủa mìnhsM rf3QrTEất đazZgYZku rWe3JQ2ất zZgYZkđau...” haWe3JQ2i taWe3JQ2y Tưf3QrTE We3JQ2Cần dánsM chzZgYZkặt f3QrTEtrước We3JQ2ngực, ba chữsM sMHạ We3JQ2Tử Hạof3QrTE trf3QrTEên sMtay, vWe3JQ2ì czZgYZkô We3JQ2dùng sứcWe3JQ2 msMà f3QrTEmáu tươizZgYZk sMchảy raWe3JQ2, sMchất lỏngWe3JQ2 rỉWe3JQ2 razZgYZk đỏ sẫsMm, f3QrTEchói mắtsM khWe3JQ2ông thôi.

"Anh ấzZgYZky nWe3JQ2ói, azZgYZknh ấyzZgYZk zZgYZkkhông qWe3JQ2uan tâWe3JQ2m đếzZgYZkn f3QrTEquá khứsM cWe3JQ2ủa mình, sM anh ấysM mf3QrTEuốn cướizZgYZk mìnWe3JQ2h, sMDung zZgYZkÂn, aWe3JQ2nh ấzZgYZky nóizZgYZk muốnzZgYZk kếtf3QrTE We3JQ2hôn vớsMi mình...”sM zZgYZkTư Cần ngồisM dưsMới đấtWe3JQ2, vừWe3JQ2a zZgYZkkhóc vừaf3QrTE cườf3QrTEi, trsMên mzZgYZkặt nướWe3JQ2c f3QrTEmắt cùWe3JQ2ng mWe3JQ2áu f3QrTEhòa We3JQ2vào nhauzZgYZk, côf3QrTE đến bâzZgYZky gWe3JQ2iờ vẫnf3QrTE côzZgYZk đơn,f3QrTE f3QrTEhiện f3QrTEtại, thậtzZgYZk khsMó khănWe3JQ2 f3QrTEcó We3JQ2người nóWe3JQ2i yzZgYZkêu cô,zZgYZk f3QrTEmuốn chof3QrTE cô mộWe3JQ2t gif3QrTEa đìnhsM ấmsM sMáp, nWe3JQ2hưng HsMạ f3QrTETử Hạo,We3JQ2 chsMo dzZgYZkù sMcô tsMhật muốf3QrTEn tWe3JQ2iếp nhậzZgYZkn tzZgYZkình yêu sMcủa asMnh, họf3QrTE cũnWe3JQ2g khôWe3JQ2ng zZgYZkcó mộtsM chútf3QrTE khảf3QrTE năng.

Yêu sâusM đWe3JQ2ậm nhsMư vậsMy, vừaWe3JQ2 mớiWe3JQ2 bắtsM sMđầu, cũnsMg đf3QrTEã We3JQ2sắp chếWe3JQ2t đif3QrTE, nózZgYZk được huWe3JQ2n đúczZgYZk f3QrTEtừ tuyệtzZgYZk vf3QrTEọng vWe3JQ2à cừWe3JQ2u hWe3JQ2ận, We3JQ2sau khzZgYZki f3QrTEmọc We3JQ2rể nẩsMy mầWe3JQ2m, zZgYZknhất địnhzZgYZk sẽ chếtsM nsMon. f3QrTETư CầWe3JQ2n chặWe3JQ2t lWe3JQ2ấy Df3QrTEung f3QrTEÂn, côWe3JQ2 sMkhông muf3QrTEốn sMmột f3QrTEmình côWe3JQ2 sMđơn ởsM chf3QrTEỗ nàyzZgYZk, cô cWe3JQ2ảm giácWe3JQ2 mWe3JQ2ình zZgYZksắp điêWe3JQ2n f3QrTErồi, "f3QrTEMình zZgYZktại sWe3JQ2ao lạzZgYZki yêzZgYZku ansMh ấzZgYZky, tạisM sao?"

Dung f3QrTEÂn mâzZgYZkn khẩf3QrTEn đôisM môisM, mặf3QrTEc sMdù nhf3QrTEư sMvậy, zZgYZkbên tronzZgYZkg đzZgYZkôi mắtWe3JQ2 vẫn lzZgYZkà mơWe3JQ2 hồsM hWe3JQ2ơi nước.

“Tư CầnsM, hãf3QrTEy quêf3QrTEn f3QrTEhết đi..."

"Mình khôf3QrTEng We3JQ2quên được,”We3JQ2 TưsM CầnsM thấWe3JQ2t thsManh ksMhóc rống, "f3QrTEDung Ân,f3QrTE cWe3JQ2ậu đừnsMg We3JQ2nói, zZgYZkhãy ngWe3JQ2he We3JQ2mình nWe3JQ2ói đưWe3JQ2ợc kf3QrTEhông, mìnhsM zZgYZkcó zZgYZkrất nhiều f3QrTEđiều muWe3JQ2ốn nói..."

Hai ngườif3QrTE sMco rsMúc ởf3QrTE zZgYZksau zZgYZkrèm cửaWe3JQ2 sổ,f3QrTE We3JQ2ôm nf3QrTEhau tf3QrTEhật chặf3QrTEt, TưzZgYZk Cf3QrTEần nói, khzZgYZki còzZgYZkn bé,sM lúf3QrTEc côWe3JQ2 cảmWe3JQ2 thấysM côzZgYZk zZgYZkđơn, liềnf3QrTE thíf3QrTEch núpsM tronf3QrTEg gósMc, hoặczZgYZk sMlà sMtrốn trong chăsMn, chỉWe3JQ2 sMcần sMcó thểWe3JQ2 đemzZgYZk chínsMh zZgYZkmình gisMấu f3QrTEđi. CôsM nóWe3JQ2i DuzZgYZkng ÂnWe3JQ2 thậzZgYZkt giống nhưWe3JQ2 bsMà zZgYZknội, giốnf3QrTEg bzZgYZkà nộf3QrTEi We3JQ2sờ sf3QrTEờ đầuzZgYZk sMcủa cô,sM nózZgYZki f3QrTEA zZgYZkCần, lzZgYZkàm sf3QrTEao bâWe3JQ2y sMgiờ mớisM về,f3QrTE đừng lzZgYZkàm quf3QrTEá sức...

Dung ÂnsM thậtzZgYZk khôsMng cf3QrTEó cheWe3JQ2n vàosM nóWe3JQ2i, csMô rấtWe3JQ2 zZgYZkan f3QrTEtĩnh ngsMhe, nướzZgYZkc mắt czZgYZkhảy xusMống rơiWe3JQ2 đếnsM trêf3QrTEn mWe3JQ2u bànzZgYZk sMtay, từnzZgYZkg giọtWe3JQ2 nởsM rộ.

Tư CWe3JQ2ần nf3QrTEói csMô csMùng HzZgYZkạ TsMử Haf3QrTẸo bắtWe3JQ2 đzZgYZkầu, csMô nózZgYZki, bọnsM hWe3JQ2ọ gặp f3QrTEnhau ởWe3JQ2 zZgYZkCám Df3QrTEỗ, sMlúc f3QrTEấy anzZgYZkh đứngWe3JQ2 trf3QrTEong đáf3QrTEm ngườizZgYZk, hạcf3QrTE giữaf3QrTE bầyf3QrTE We3JQ2gà, nhzZgYZkìn qsMua một cái,zZgYZk đãWe3JQ2 sMhấp f3QrTEdẫn cô.

Cô nsMói, lầnf3QrTE đầuf3QrTE giữaf3QrTE hf3QrTEai nf3QrTEgười, asMnh cũngf3QrTE rsMất cẩnsM thậWe3JQ2n từngf3QrTE li từngf3QrTE tísM, zZgYZknâng f3QrTEniu cWe3JQ2ô, sợf3QrTE cf3QrTEô đau.

Tư CầnWe3JQ2 nóiWe3JQ2 rấf3QrTEt f3QrTEnhiều rấtf3QrTE nhizZgYZkều… sMđến khizZgYZk, tizZgYZkếng sMnói ácWe3JQ2h đi, vọzZgYZkng lạiWe3JQ2 nhưf3QrTE tiếf3QrTEng kêuf3QrTE oázZgYZkn, DuWe3JQ2ng zZgYZkÂn lWe3JQ2au nướcsM mắtsM, đứngf3QrTE dậyWe3JQ2 zZgYZkđến zZgYZkmáy đunzZgYZk nướczZgYZk, lấy chWe3JQ2o We3JQ2cô mộsMt lWe3JQ2y nước.

Lúc trWe3JQ2ở zZgYZklại, liềnzZgYZk đốtzZgYZk mộf3QrTEt đif3QrTEếu thuốcWe3JQ2, hsMung hănf3QrTEg hzZgYZkút zZgYZkhai hơzZgYZki sau đóf3QrTE đemf3QrTE đf3QrTEiếu thuzZgYZkốc giụzZgYZki vWe3JQ2ào csMổ tay.

Mùi vịsM We3JQ2da sMthịt cf3QrTEháy troWe3JQ2ng nháyWe3JQ2 mắtsM tràWe3JQ2n ngzZgYZkập cf3QrTEả cănzZgYZk phòng, Duf3QrTEng f3QrTEÂn zZgYZkvứt bỏf3QrTE chf3QrTEén nzZgYZkước, lậf3QrTEt đậtsM kéf3QrTEo tazZgYZky czZgYZkô rWe3JQ2a, “TưsM Cần,We3JQ2 zZgYZkcậu điêWe3JQ2n sMrồi sf3QrTEao, cậu We3JQ2 như vậysM khsMông sợWe3JQ2 mf3QrTEình sẽsM xảyzZgYZk rWe3JQ2a chsMuyện sMgì sao?"

Chữ HạsM kisMa rướmzZgYZk máusM đf3QrTEã sMbị hsMủy diệt,sM trêf3QrTEn cổWe3JQ2 tazZgYZky zZgYZkhiện zZgYZkra một đốtzZgYZk rấsMt sâuWe3JQ2, TưzZgYZk f3QrTECần dsMựa vzZgYZkách tưf3QrTEờng, “DuzZgYZkng f3QrTEÂn, cậsMu biếtWe3JQ2 không?zZgYZk MìnhsM mf3QrTEuốn đsMem sMHạ Tử HạosM sMvĩnh viWe3JQ2ễn nzZgYZkhớ tronf3QrTEg lWe3JQ2òng mìnhsM, đợisM We3JQ2những vếtsM thưzZgYZkơng nàf3QrTEy làsMnh đisM, chúng csMó thểzZgYZk lưsMu lạWe3JQ2i trênzZgYZk thâsMn We3JQ2thể mìnhsM sMcả đờiWe3JQ2 này,f3QrTE f3QrTEngười đànzZgYZk ôngf3QrTE nzZgYZkày, mWe3JQ2ình sWe3JQ2ẽ cósM anh ấyf3QrTE cảsM đời,sM aWe3JQ2nh ấyzZgYZk We3JQ2sẽ ksMhông bf3QrTEiến mấWe3JQ2t, chỉf3QrTE cózZgYZk thểWe3JQ2 We3JQ2theo tzZgYZkhời gWe3JQ2ian mf3QrTEà khf3QrTEắc f3QrTEsâu hsMơn, mình muốWe3JQ2n dzZgYZkùng zZgYZkcái nàf3QrTEy đểsM tếzZgYZk lf3QrTEễ, đWe3JQ2ây lf3QrTEà ksMhoảng thờizZgYZk f3QrTEgian duf3QrTEy nhấtsM mìnsMh được yêu,f3QrTE mìnhWe3JQ2 sMyêu rấtzZgYZk zZgYZksâu đậmzZgYZk, ksMhông f3QrTEthể lấyzZgYZk rsMa được..."

Hai mắzZgYZkt TzZgYZkư f3QrTECần trốngzZgYZk rỗzZgYZkng, DuWe3JQ2ng f3QrTEÂn We3JQ2vén tzZgYZkóc côzZgYZk, mWe3JQ2uốn xf3QrTEem vết thươngzZgYZk trênzZgYZk zZgYZktay côzZgYZk, nhWe3JQ2ưng kf3QrTEhông cho.

Cô ngWe3JQ2ồi dsMưới đất,zZgYZk khócsM sMđến sazZgYZku cùnzZgYZkg, lsMại izZgYZkm zZgYZklặng sMlạ thườngf3QrTE, cô dựaWe3JQ2 sMvào cf3QrTEửa ssMổ szZgYZkát đất,f3QrTE f3QrTEánh f3QrTEmắt nWe3JQ2hìn rsMa mặtf3QrTE trời.

Sau hơf3QrTEn nửazZgYZk We3JQ2đêm, mộtzZgYZk câf3QrTEu TưzZgYZk CWe3JQ2ần cũngzZgYZk khôngf3QrTE zZgYZknói, Duf3QrTEng ÂnsM theo We3JQ2cô ngồi,zZgYZk zZgYZkcả đêmzZgYZk sMkhông cWe3JQ2ó We3JQ2nhắm mắt.

Đến ngàzZgYZky tf3QrTEhứ zZgYZkhai, TWe3JQ2ư Cf3QrTEần mệf3QrTEt mỏi,We3JQ2 phảisM dựazZgYZk zZgYZkvào cWe3JQ2ửa sWe3JQ2ổ ngủ sayf3QrTE, We3JQ2Dung ÂWe3JQ2n We3JQ2đỡ côf3QrTE vàWe3JQ2o We3JQ2phòng, f3QrTEtrong phòf3QrTEng kháczZgYZkh đãf3QrTE dọf3QrTEn dẹpzZgYZk We3JQ2sạch sẽ,f3QrTE cf3QrTEô không dzZgYZkám rWe3JQ2a cửa,zZgYZk gọzZgYZki We3JQ2đồ ănWe3JQ2 msMang đếnWe3JQ2, cWe3JQ2ảm thấysM rấtWe3JQ2 zZgYZkmệt, liềnWe3JQ2 tựaf3QrTE vàf3QrTEo trênWe3JQ2 ghếf3QrTE sMsa sMlon ngủ mộWe3JQ2t hồi.

Tư We3JQ2Cần nf3QrTEgủ đếnzZgYZk xếWe3JQ2 chiều,We3JQ2 f3QrTElúc đWe3JQ2i We3JQ2ra, tsMắm rửasM, quzZgYZkần f3QrTEáo cũng thay,f3QrTE sMđầu tzZgYZkóc f3QrTEvẫn cònf3QrTE ướt,sM f3QrTEtinh sMthần nhìWe3JQ2n qWe3JQ2ua kzZgYZkhông tf3QrTEệ, khsMôi psMhục khf3QrTEông ít.