Ám dục - Chương 105 - Phần 1

Chương 105

Hai đầu3N5xjGsU lônGXzpg wLx7J33Fmày DuGXzpng GXzpÂn GXzpnảy lêGXzpn, á3N5xjGsUnh mGXzpắt c3N5xjGsUủa 3N5xjGsUanh qua3N5xjGsÚ mức s3N5xjGsUắc béwLx7J33Fn GXzpthông suGXzpốt, làm3N5xjGsU ngườ3N5xjGsUi t3N5xjGsUa néGXzp GXzptránh khwLx7J33Fông được.

Cô không3N5xjGsU nó3N5xjGsUi gì,3N5xjGsU tGXzpinh wLx7J33Ftế nwLx7J33Fghĩ, nếuGXzp NaGXzpm Dạ3N5xjGsU TướcwLx7J33F biế3N5xjGsUt Giản laGXzp̀ TwLx7J33Fư CầnwLx7J33F, i3N5xjGsÚt 3N5xjGsUnhất GXzpsẽ bi3N5xjGsUết côGXzp GXzpấy 3N5xjGsUlam n3N5xjGsUhư v3N5xjGsUậy vìGXzp liwLx7J33F́ GXzpdo gìGXzp, nghĩ 3N5xjGsUnhư v3N5xjGsUậy, swLx7J33Fo vơGXzṕi GiảnwLx7J33F v3N5xjGsUô duyê3N5xjGsUn vôGXzp c3N5xjGsUớ wLx7J33Ftìm ng3N5xjGsUười đối3N5xjGsU wLx7J33Fphó Hạ3N5xjGsU wLx7J33FPhi GXzpVũ thì wLx7J33F lý 3N5xjGsUdo wLx7J33Fnày co3N5xjGsÚ 3N5xjGsUsức tGXzphuyết phu3N5xjGsỤc hơn.

 

Ngón tGXzpay bwLx7J33Fắm chwLx7J33Fặt la3N5xjGsUn c3N5xjGsUan lộ3N5xjGsU GXzpra khẩwLx7J33Fn trươn3N5xjGsUg, GXzpDung Â3N5xjGsUn xoay nGXzpgười 3N5xjGsUđi wLx7J33Ftới GXzpphòng ngwLx7J33Fủ, "GXzpAnh đGXzpã n3N5xjGsUói, GXzpnhững ngGXzpười lwLx7J33Fàm tổGXzpn t3N5xjGsUhương Hạ 3N5xjGsUPhi Vũ3N5xjGsU m3N5xjGsUột ngwLx7J33Fười cwLx7J33Fũng khôn3N5xjGsUg 3N5xjGsUbỏ quawLx7J33F, 3N5xjGsUvậy lwLx7J33Fà cwLx7J33Fó wLx7J33Fý gì?"

"Bọn hwLx7J33Fọ GXzplà hướ3N5xjGsUng vềwLx7J33F phGXzpía côGXzp ấy3N5xjGsU đ3N5xjGsUến, mặGXzpc dù GXzp bốn 3N5xjGsUbề lô3N5xjGsÚi GXzpra đềGXzpu bGXzpị chăwLx7J33F̣n laGXzp̣i, nhGXzpưng wLx7J33Flúc ấywLx7J33F, cwLx7J33Fhúng tGXzpôi awLx7J33Fi cũng3N5xjGsU khôngwLx7J33F biết. wLx7J33FCô ấywLx7J33F tro3N5xjGsUng t3N5xjGsUình wLx7J33Fhuống wLx7J33Fnhư vwLx7J33Fậy vâwLx7J33F̃n đẩywLx7J33F 3N5xjGsUcửa 3N5xjGsUxe kéwLx7J33Fo wLx7J33Ftay cứa3N5xjGsU tôi3N5xjGsU, Ân GXzpÂn, tô3N5xjGsUi wLx7J33Fkhông wLx7J33Fcho cô3N5xjGsU ấyGXzp được3N5xjGsU thư3N5xjGsÚ khác3N5xjGsU, nhưnGXzpg nêGXzṕu 3N5xjGsUai m3N5xjGsUuốn la3N5xjGsÙm c3N5xjGsUô GXzpta tổn thương,GXzp 3N5xjGsUtôi s3N5xjGsUẽ đo3N5xjGsÙi vê3N5xjGsÙ wLx7J33Ftừng cGXzpái một."

Dung Ân3N5xjGsU điwLx7J33F vàowLx7J33F ph3N5xjGsUòng ngwLx7J33Fủ, tiGXzpếng khoGXzṕc GXzprống củGXzpa HạwLx7J33F PhGXzpi Vũ còn3N5xjGsU wLx7J33Fở bê3N5xjGsUn GXzptai, cònGXzp GXzpcó, g3N5xjGsUương mwLx7J33Fặt wLx7J33Fbi twLx7J33Fhương tuyêGXzp̣t wLx7J33Fvọng cuGXzp̉a H3N5xjGsUạ TwLx7J33Fử 3N5xjGsUHạo, cũng là3N5xjGsUm ch3N5xjGsUo ngGXzpực 3N5xjGsUcô nh3N5xjGsUư GXzpbị b3N5xjGsUóp ngh3N5xjGsUẹn, dườngwLx7J33F nhwLx7J33Fư bGXzpị GXzptảng đawLx7J33F́ khổng lồGXzp đèGXzp wLx7J33Fép, 3N5xjGsUthở khôwLx7J33Fng được.

"Anh đòiGXzp nơwLx7J33F̣ chGXzpo H3N5xjGsUạ GXzpPhi VGXzpũ, vâ3N5xjGsỤy nhưwLx7J33F̃ng đauwLx7J33F đơ3N5xjGsÚn Tư3N5xjGsU CầGXzpn đã wLx7J33Ftrải 3N5xjGsUqua, cGXzpô ấwLx7J33Fy ph3N5xjGsUải điwLx7J33F đòi3N5xjGsU GXzpai GXzpđây?" DunwLx7J33Fg Ân3N5xjGsU GXzpthất thầnwLx7J33F GXzpngồi ở3N5xjGsU mép giưGXzpờng, ngướcGXzp lên3N5xjGsU nhwLx7J33Fìn NGXzpam DwLx7J33Fạ Tư3N5xjGsUớc, "PhươGXzpng GXzpthức giốnGXzpg wLx7J33Fnhau, 3N5xjGsUanh còn GXzp muốn diêwLx7J33F̃n lạ3N5xjGsUi lần3N5xjGsU nữa,wLx7J33F phảiGXzp không?"

Nam DạwLx7J33F 3N5xjGsUTước đứnwLx7J33Fg ởGXzp cửa3N5xjGsU thâGXzpn thể3N5xjGsU caGXzpo tGXzpo dựa3N5xjGsU vào3N5xjGsU váchwLx7J33F tườngwLx7J33F, “Cô t3N5xjGsUa GXzpquả nhiênwLx7J33F ch3N5xjGsUính laGXzp̀ T3N5xjGsUư Cần."

Dung ÂwLx7J33Fn 3N5xjGsUkhông cGXzpó thừ3N5xjGsUa nhậwLx7J33Fn, c3N5xjGsUũng khôn3N5xjGsUg cwLx7J33Fó phủGXzp nGXzphận, 3N5xjGsU"Ban đầu, nếGXzpu khôngGXzp phảiGXzp anwLx7J33Fh r3N5xjGsUa GXzptay tawLx7J33F̀n nhẫ3N5xjGsUn, Hạ3N5xjGsU PGXzphi 3N5xjGsUVũ GXzpcũng sẽGXzp khôn3N5xjGsUg cGXzpó h3N5xjGsUôm nay, wLx7J33FTư wLx7J33FCần GXzpcũng GXzpsẽ 3N5xjGsUkhông cowLx7J33F́ kế3N5xjGsUt qu3N5xjGsUả 3N5xjGsUnhư wLx7J33Fbây g3N5xjGsUiờ, 3N5xjGsUNam DạGXzp TwLx7J33Fước, rốtwLx7J33F cuộc, cwLx7J33Fục diệnGXzp 3N5xjGsUđến nga3N5xjGsÙy hômwLx7J33F nwLx7J33Fay, 3N5xjGsUcũng lawLx7J33F̀ GXzpdo anh."

Cô giươnwLx7J33Fg nGXzpgón twLx7J33Fay chỉwLx7J33F đế3N5xjGsUn người3N5xjGsU anwLx7J33Fh tráwLx7J33Fch mGXzpóc, NGXzpam wLx7J33FDạ Tước cwLx7J33Fàng khôngwLx7J33F cwLx7J33Fó GXzpphủ nGXzphận, lwLx7J33Fà tráGXzpch nhiệmwLx7J33F cwLx7J33Fủa an3N5xjGsUh, anwLx7J33Fh sewLx7J33F̃ 3N5xjGsUkhông đGXzpẩy ra, mặc3N5xjGsU 3N5xjGsUdù ngà3N5xjGsUy đó3N5xjGsU TGXzpư GXzpCần đãwLx7J33F q3N5xjGsUuá k3N5xjGsUhích trước,wLx7J33F nhưnwLx7J33Fg hàwLx7J33Fnh 3N5xjGsUđộng đối3N5xjGsU pho3N5xjGsÚ như vậy,3N5xjGsU 3N5xjGsUdù sGXzpao c3N5xjGsUũng GXzplà anh.

"Anh 3N5xjGsUmuốn đòiwLx7J33F về3N5xjGsU nhưGXzp tGXzphế n3N5xjGsUào chưGXzṕ?" DuwLx7J33Fng wLx7J33FÂn hai ta3N5xjGsUy chốwLx7J33Fng ởGXzp giường,GXzp "CGXzpô GXzpấy bây3N5xjGsU wLx7J33Fgiờ còGXzpn cowLx7J33F́ caGXzṕi gGXzpì đểGXzp cawLx7J33F́c ngườiwLx7J33F lấy đi3N5xjGsU nữa?"

Nam DạwLx7J33F TướcwLx7J33F wLx7J33Fnghiêng đGXzpứng dậ3N5xjGsUy, đ3N5xjGsUi vwLx7J33Fào phònGXzpg n3N5xjGsUgủ, "Cho GXzp nên, GXzpcô GXzpta đổiGXzp k3N5xjGsUhuôn mặ3N5xjGsUt cwLx7J33Fhính lGXzpà vìwLx7J33F tr3N5xjGsUả tGXzphù? GXzpCô wLx7J33Fta khGXzpuất nhụwLx7J33Fc, bà3N5xjGsU nGXzpội côGXzp ta chết,GXzp nếu3N5xjGsU như3N5xjGsU v3N5xjGsUậy, vGXzpì wLx7J33Fsao khwLx7J33Fông trGXzpực tiGXzpếp tìwLx7J33Fm tôi?"

Dung GXzpÂn tGXzphấy a3N5xjGsUnh ngồiwLx7J33F GXzpvào b3N5xjGsUên cạnGXzph mwLx7J33Fình, wLx7J33Fthân ảnhGXzp c3N5xjGsUao lớGXzpn ngăn trởGXzp á3N5xjGsUnh sa3N5xjGsÚng nGXzpơi đỉnhwLx7J33F đầu,3N5xjGsU côwLx7J33F độtGXzp nh3N5xjGsUiên cảm3N5xjGsU 3N5xjGsUgiác rất3N5xjGsU mệwLx7J33Ft mGXzpỏi, chu towLx7J33Fàn ở3N5xjGsU 3N5xjGsUhai bwLx7J33Fên, wLx7J33Ftrơ m3N5xjGsUắt nGXzphìn ngưGXzpời kh3N5xjGsUác đauGXzp đơwLx7J33F́n wLx7J33Frồi lạGXzpi khôn3N5xjGsUg thêGXzp̉ vãn hGXzpồi, GXzp"Cô 3N5xjGsUấy 3N5xjGsUnói, người3N5xjGsU cô3N5xjGsU ấ3N5xjGsUy khôngGXzp wLx7J33Fmuốn GXzpthương twLx7J33Fổn nhâ3N5xjGsÚt là tôi,3N5xjGsU GXzpcô ấ3N5xjGsUy biêGXzṕt cGXzphúng t3N5xjGsUa wLx7J33Fở chGXzpung, Na3N5xjGsUm Dạ3N5xjGsU TướGXzpc, wLx7J33Ftối h3N5xjGsUôm đowLx7J33F́, hGXzpai người cũngwLx7J33F kGXzphông GXzpcó xGXzpảy wLx7J33Fra chuy3N5xjGsUện gì..."

Thông miwLx7J33Fnh nh3N5xjGsUư anwLx7J33Fh, cwLx7J33Fhỉ cầGXzpn ngGXzphĩ mGXzpột chútGXzp, lwLx7J33Fà cowLx7J33F́ thể thônGXzpg suôGXzṕt nhữnGXzpg thư3N5xjGsÚ 3N5xjGsUkia GXzpban đầuGXzp 3N5xjGsUkhông wLx7J33Fcó chuyệnGXzp gwLx7J33Fì, NwLx7J33Fam wLx7J33FDạ TGXzpước thuận thGXzpế wLx7J33Fnằm dàiwLx7J33F twLx7J33Frên giưGXzpờng, nóiwLx7J33F 3N5xjGsUcái gGXzpì cũngwLx7J33F 3N5xjGsUkhông có3N5xjGsU nói,3N5xjGsU nhwLx7J33Fắm hwLx7J33Fai mắtGXzp lại.

Dạ DwLx7J33Fạ dựawLx7J33F GXzpở bênwLx7J33F cawLx7J33F̣nh, b3N5xjGsUị đáwLx7J33F môwLx7J33F̣t ca3N5xjGsÚi, lầnwLx7J33F nGXzpày không 3N5xjGsU kêu lênGXzp nữawLx7J33F, bôwLx7J33F̣ daGXzṕng 3N5xjGsUim 3N5xjGsUlặng 3N5xjGsUcàng lôwLx7J33F̣ GXzpra vewLx7J33F̉ đa3N5xjGsÚng thương.

Tư CầnGXzp mGXzpấy nwLx7J33Fgày qGXzpua cũnwLx7J33Fg khônwLx7J33Fg 3N5xjGsUcó điwLx7J33F làm,GXzp côGXzp biếtGXzp 3N5xjGsUtrốn cũwLx7J33Fng vô GXzpdụng, đợiwLx7J33F wLx7J33Fchuyện 3N5xjGsUsáng tỏwLx7J33F… côGXzp lwLx7J33Fiền kGXzphông có3N5xjGsU đườngwLx7J33F thểGXzp đi.

Chẳng qwLx7J33Fua là3N5xjGsU, GXzpcô làwLx7J33Fm wLx7J33Fsao cũ3N5xjGsUng wLx7J33Fkhông ngh3N5xjGsUĩ tới3N5xjGsU NGXzpam DạGXzp T3N5xjGsUước sẽ t3N5xjGsUìm tớwLx7J33Fi cửa.

Khi cô3N5xjGsU m3N5xjGsUở cửa,3N5xjGsU th3N5xjGsUần sắcGXzp r3N5xjGsUun sợ3N5xjGsU, rwLx7J33Fõ ràn3N5xjGsUg kiwLx7J33Fnh nga3N5xjGsỤc, người đ3N5xjGsUàn ôngwLx7J33F môwLx7J33F̣t miGXzp̀nh 3N5xjGsUđến, wLx7J33FTư CGXzpần trwLx7J33Fánh 3N5xjGsUra bêwLx7J33Fn ca3N5xjGsỤnh ýwLx7J33F nowLx7J33F́i a3N5xjGsUnh vào.

Cô GXzprót cwLx7J33Fho wLx7J33Fanh lwLx7J33Fy nước,3N5xjGsU N3N5xjGsUam DwLx7J33Fạ TướwLx7J33Fc mườGXzpi nwLx7J33Fgón GXzptay nắwLx7J33Fm chặt, Tư3N5xjGsU 3N5xjGsUCần mặGXzpc quâGXzp̀n á3N5xjGsUo wLx7J33Fđơn giGXzpản wLx7J33Fngồi wLx7J33Fđối diêwLx7J33F̣n anh.

"Anh tới,GXzp làwLx7J33F vì3N5xjGsU GXzpchuyện HạwLx7J33F PwLx7J33Fhi VwLx7J33Fũ sao?"

"Cô khônGXzpg 3N5xjGsUsợ à?GXzp" GXzpCon nGXzpgươi N3N5xjGsUam DwLx7J33Fạ TướcGXzp bénwLx7J33F nhọn quétGXzp GXzpbốn phía3N5xjGsU, căwLx7J33Fn phòGXzpng GXzprất đơGXzpn giản,wLx7J33F wLx7J33Fkhông cwLx7J33Fó bwLx7J33Fày biGXzpện gìwLx7J33F xinh đẹp.

"Lúc twLx7J33Fôi bắ3N5xjGsUt wLx7J33Fđầu lên3N5xjGsU GXzpkế hoạGXzpch, t3N5xjGsUôi đãwLx7J33F 3N5xjGsUkhông ngh3N5xjGsUĩ đến nỗwLx7J33Fi sợGXzp nữa."GXzp Mu3N5xjGsỤc đíc3N5xjGsUh củaGXzp Tư3N5xjGsU GXzpCần đãGXzp GXzpđạt được,wLx7J33F khGXzpông cần pha3N5xjGsỦi gGXzpiấu gwLx7J33Fiếm nữa,GXzp “TôiwLx7J33F biết,GXzp 3N5xjGsUanh sẽGXzp khGXzpông bỏ3N5xjGsU quGXzpa chGXzpo tôi3N5xjGsU, HwLx7J33Fạ gGXzpia cũ3N5xjGsUng sẽ wLx7J33Fkhông wLx7J33Fbỏ GXzpqua, tGXzpôi đ3N5xjGsUã lawLx7J33F̀m đưwLx7J33Fợc đếGXzpn n3N5xjGsUước này,3N5xjGsU GXzpđã cóGXzp thể3N5xjGsU wLx7J33Fxem nhưwLx7J33F đòi nợwLx7J33F GXzpđược rồi,3N5xjGsU chuyệ3N5xjGsUn bàGXzp nwLx7J33Fội, luâwLx7J33F̣t phápGXzp p3N5xjGsUhán q3N5xjGsUuyết rwLx7J33Fất 3N5xjGsUcông băGXzp̀ng sao? TwLx7J33Fôi khGXzpông muốn3N5xjGsU GXzpthứ 3N5xjGsUhư GXzpvô đGXzpó, châwLx7J33Fn chi3N5xjGsÚnh wLx7J33Fđền 3N5xjGsUmạng, tô3N5xjGsUi cuGXzp̃ng không twLx7J33Fhể làmGXzp đượ3N5xjGsUc, GXzpcho nên,3N5xjGsU 3N5xjGsUtôi r3N5xjGsUạch 3N5xjGsUtrên 3N5xjGsUmặt GXzpcô twLx7J33Fa mộtGXzp đường."

Thật 3N5xjGsUra wLx7J33Fthì, twLx7J33Frong thGXzpế 3N5xjGsUgiới củwLx7J33Fa N3N5xjGsUam D3N5xjGsUạ TưwLx7J33Fớc, lowLx7J33Fại ăn miếngwLx7J33F trảGXzp miến3N5xjGsUg nàwLx7J33Fy gặpGXzp pGXzphải khôn3N5xjGsUg i3N5xjGsÚt, anGXzph thậmGXzp chíGXzp t3N5xjGsUìm khônGXzpg r3N5xjGsUa lí GXzp do phảwLx7J33Fn bwLx7J33Fác T3N5xjGsUư Cần.

Cô gá3N5xjGsUi bưwLx7J33Fng chénwLx7J33F wLx7J33Ftrà đứngwLx7J33F lênwLx7J33F, wLx7J33Fđi đế3N5xjGsUn GXzpban cô3N5xjGsUng, “Ban đầu,GXzp t3N5xjGsUôi hận3N5xjGsU ca3N5xjGsỦ ha3N5xjGsUi nwLx7J33Fgười, cwLx7J33Fho nên3N5xjGsU, GXzptôi trở3N5xjGsU lawLx7J33F̣i, chuyệwLx7J33Fn 3N5xjGsUthứ nhất chínwLx7J33Fh 3N5xjGsUlà tiGXzp̀m GXzpanh, GXzptôi vốnGXzp wLx7J33Fđịnh, để3N5xjGsU wLx7J33Fsau khGXzpi anGXzph biếwLx7J33Ft GXzpđược tGXzphân phận cwLx7J33Fủa tôi,wLx7J33F cóGXzp phawLx7J33F̉i sewLx7J33F̃ thGXzpấy râ3N5xjGsÚt gwLx7J33Fhê tởm,wLx7J33F nhưGXzpng ýwLx7J33F nghwLx7J33Fĩ b3N5xjGsUan đwLx7J33Fầu wLx7J33Fsau khGXzpi gặp Du3N5xjGsUng wLx7J33FÂn GXzpđã daGXzpo đô3N5xjGsỤng. TGXzpôi từGXzpng mwLx7J33Fuốn tGXzpừ a3N5xjGsUnh, l3N5xjGsUàm rGXzpa rGXzpất nhiềwLx7J33Fu chuyện, wLx7J33Fnhưng cuôGXzṕi cùnGXzpg cuGXzp̃ng bwLx7J33Fỏ quGXzpa, chí3N5xjGsUnh tô3N5xjGsUi đãGXzp khôn3N5xjGsUg co3N5xjGsÚ ha3N5xjGsỤnh ph3N5xjGsUúc, liền muốnwLx7J33F cô3N5xjGsU GXzpấy cowLx7J33F́ thểwLx7J33F h3N5xjGsUạnh phúc."

Nam wLx7J33FDạ TướcGXzp mộwLx7J33Ft lầnGXzp nữaGXzp nhìwLx7J33Fn wLx7J33Fkỹ cwLx7J33Fô gáGXzpi nàwLx7J33Fy, bwLx7J33Fóng lưn3N5xjGsUg cô 3N5xjGsUmảnh mai3N5xjGsU, mặcGXzp mặGXzpc d3N5xjGsUù t3N5xjGsUư tưởngwLx7J33F 3N5xjGsUrất GXzpcực đoa3N5xjGsUn, nh3N5xjGsUưng khôGXzpng phải3N5xjGsU khGXzpông thừ3N5xjGsUa nhGXzpận, cô đố3N5xjGsUi 3N5xjGsUvới ngườiGXzp tốtwLx7J33F vớiwLx7J33F mìnwLx7J33Fh, nhiệtGXzp tình3N5xjGsU bawLx7J33F́o đGXzpáp nồnGXzpg nhiệt,wLx7J33F wLx7J33Fngười như vwLx7J33Fậy, yêGXzpu hậGXzpn quáGXzp GXzprõ ràng.

"Tôi từ3N5xjGsUng khwLx7J33Fông c3N5xjGsUho làwLx7J33F mìnGXzph la3N5xjGsÙm gwLx7J33Fì 3N5xjGsUsai," ánh 3N5xjGsU mắt lướtwLx7J33F q3N5xjGsUua GXzptai TưGXzp CầnGXzp nhGXzpìn vêGXzp̀ nơiGXzp xwLx7J33Fa, “NhưngwLx7J33F lầnwLx7J33F n3N5xjGsUày, tôiwLx7J33F lạiGXzp không cowLx7J33F́ cáchwLx7J33F nàowLx7J33F khẳGXzpng định."

Cô gwLx7J33Fái cười3N5xjGsU c3N5xjGsUười, GXzpngón ta3N5xjGsUy cầwLx7J33Fm chặwLx7J33Ft chéwLx7J33Fn trà,GXzp "TôGXzpi cũng vậGXzpy,” c3N5xjGsUô wLx7J33Fcười nhGXzpư không3N5xjGsU cười3N5xjGsU ngẩngwLx7J33F đầu3N5xjGsU nhGXzpìn vềwLx7J33F nơi3N5xjGsU xa3N5xjGsU, "NgwLx7J33Fày đówLx7J33F ởwLx7J33F CGXzpám Dỗ, nGXzpếu 3N5xjGsUnhư tGXzpôi 3N5xjGsUcó GXzpthể kiêGXzpn nh3N5xjGsUẫn mộtGXzp chút,GXzp cwLx7J33Fũng sẽ3N5xjGsU khôngwLx7J33F coGXzṕ cụcGXzp d3N5xjGsUiện như hômwLx7J33F nay3N5xjGsU, nhưn3N5xjGsUg tôiGXzp kh3N5xjGsUông có!”GXzp 3N5xjGsUTính 3N5xjGsUtình GXzpTư CầnwLx7J33F rấtwLx7J33F mawLx7J33F̣nh GXzpmẽ, 3N5xjGsUcó lẽ,wLx7J33F cGXzphuyện GXzpxưa một lầnGXzp nữawLx7J33F nhớwLx7J33F lại…wLx7J33F GXzpcô vẫnwLx7J33F làGXzp nhwLx7J33Fịn k3N5xjGsUhông đwLx7J33Fược Hạ3N5xjGsU PGXzphi VwLx7J33Fũ côwLx7J33Fng kwLx7J33Fích, nhưnGXzpg vừa nwLx7J33Fghĩ tớGXzpi Ha3N5xjGsỤ Tư3N5xjGsỦ 3N5xjGsUHạo… cGXzpô nGXzphất địwLx7J33Fnh cówLx7J33F wLx7J33Fthể nhịnGXzp xuống.

Cô ngh3N5xjGsUĩ, GXzpban đầu3N5xjGsU cGXzpô wLx7J33Fcoi nGXzphư la3N5xjGsÙ 3N5xjGsUcắn 3N5xjGsUnát hawLx7J33F̀m wLx7J33Frăng cũnwLx7J33Fg có 3N5xjGsUthể nhịn.

Ánh 3N5xjGsUnắng xuyênGXzp thấuwLx7J33F GXzpđi vawLx7J33F̀o, chGXzpiếu vàwLx7J33Fo gươGXzpng m3N5xjGsUặt NawLx7J33Fm D3N5xjGsUạ Tước hiệwLx7J33Fn lêGXzpn GXzpâm m3N5xjGsUị, m3N5xjGsUỗi ng3N5xjGsUũ 3N5xjGsUquan cu3N5xjGsỦa GXzpanh cũnwLx7J33Fg rấwLx7J33Ft 3N5xjGsUhoàn mwLx7J33Fỹ, 3N5xjGsUkết hợp với3N5xjGsU nwLx7J33Fhau, luônGXzp 3N5xjGsUluôn làwLx7J33F loGXzpại caGXzpo GXzpquý wLx7J33Fmà mọi3N5xjGsU ngươGXzp̀i đổ3N5xjGsU GXzpxô vwLx7J33Fào. NwLx7J33Fếu anh biê3N5xjGsÚt có3N5xjGsU ngawLx7J33F̀y hômGXzp naGXzpy, 3N5xjGsUban đầuGXzp sẽGXzp khôGXzpng đốwLx7J33Fi GXzpvới GXzpcô â3N5xjGsÚy nhwLx7J33Fư vậyGXzp, nhiều lắmwLx7J33F chỉGXzp lwLx7J33Fà trưwLx7J33F̀ng 3N5xjGsUtrị 3N5xjGsUmấy GXzptên GXzpkia, rốwLx7J33Ft cuộcGXzp, GXzpDung Ân3N5xjGsU no3N5xjGsÚi khô3N5xjGsUng sai, ngươ3N5xjGsÙi GXzpgây nê3N5xjGsUn hê3N5xjGsÚt thaGXzp̉y chuyGXzpện này,wLx7J33F GXzpthật 3N5xjGsUra làGXzp anh.

Bọn họwLx7J33F đứngGXzp GXzpở GXzpcùng GXzpmột phòng,GXzp cũng3N5xjGsU khwLx7J33Fông GXzpcó nhưGXzp tro3N5xjGsUng tưởng tưGXzpợng, thủywLx7J33F hỏa3N5xjGsU bấwLx7J33Ft 3N5xjGsUdung, GXzphai 3N5xjGsUtay Tư3N5xjGsU GXzpCần cảm3N5xjGsU nhâGXzp̣n đGXzpược nhiêwLx7J33F̣t độ3N5xjGsU wLx7J33Fcủa tách tGXzprà, "wLx7J33FAnh 3N5xjGsUsẽ đốiGXzp xưGXzp̉ wLx7J33Ftốt với3N5xjGsU DunwLx7J33Fg GXzpÂn, đ3N5xjGsUúng không?"

"Sao GXzpcô 3N5xjGsUlại cwLx7J33Fho lawLx7J33F̀, côGXzp wLx7J33Fấy ơwLx7J33F̉ wLx7J33Fbên caGXzp̣nh t3N5xjGsUôi sewLx7J33F̃ hạnh phúc?"

Tư Cần3N5xjGsU swLx7J33Fuy nghGXzpĩ mộGXzpt chút,wLx7J33F chậGXzpm rã3N5xjGsUi nó3N5xjGsUi, "TrựwLx7J33Fc GXzpgiác wLx7J33Fthôi, anh h3N5xjGsUôm GXzpnay đếnwLx7J33F nơiwLx7J33F này,wLx7J33F khẳnwLx7J33Fg wLx7J33Fđịnh wLx7J33Fcũng 3N5xjGsUlà vìGXzp DunwLx7J33Fg Ân,wLx7J33F thậtwLx7J33F rGXzpa thGXzpì, cGXzpho wLx7J33Fdù anh khôGXzpng wLx7J33Ftìm t3N5xjGsUôi, tôiGXzp cũ3N5xjGsUng sGXzpẽ tìwLx7J33Fm anwLx7J33Fh. wLx7J33FDĩ n3N5xjGsUhiên, 3N5xjGsUchúng t3N5xjGsUa wLx7J33Fkhông làmwLx7J33F đ3N5xjGsUược GXzpbạn bè, thậm3N5xjGsU c3N5xjGsUhí t3N5xjGsUừng cGXzpó wLx7J33Fý nghGXzpĩ 3N5xjGsUđem đwLx7J33Fối phươngwLx7J33F đưa3N5xjGsU vwLx7J33Fào wLx7J33Fchỗ chết,3N5xjGsU 3N5xjGsUgặp 3N5xjGsUqua lần này3N5xjGsU v3N5xjGsUề swLx7J33Fau, cwLx7J33Fũng đừnwLx7J33Fg 3N5xjGsUcó g3N5xjGsUặp mwLx7J33Fặt lại3N5xjGsU wLx7J33Fnữa, wLx7J33Fnói 3N5xjGsUvới Dun3N5xjGsUg ÂGXzpn, wLx7J33Ftôi 3N5xjGsUlạc tơwLx7J33F́i tiGXzp̀nh trạng hômwLx7J33F nwLx7J33Fay, wLx7J33Fkhông liwLx7J33Fên quGXzpan wLx7J33Fgì đến3N5xjGsU anh..."

“Trả nợ3N5xjGsU va3N5xjGsÙ trưwLx7J33F̀ng pGXzphạt, lawLx7J33F̀ GXzphai lowLx7J33Fại wLx7J33Fphương th3N5xjGsUức kGXzphông giống nh3N5xjGsUau, GXzptôi bêGXzpn nàGXzpy, twLx7J33Fôi 3N5xjGsUsẽ buôwLx7J33Fng t3N5xjGsUay chwLx7J33Fuyện nàGXzpy GXzpvì tôwLx7J33Fi mawLx7J33F̀ 3N5xjGsUdựng lên, hô3N5xjGsUm na3N5xjGsUy biGXzpến 3N5xjGsUthành nhGXzpư GXzpvậy, 3N5xjGsUtôi muGXzpốn đếnGXzp đâyGXzp kêGXzṕt thúcwLx7J33F. ViwLx7J33F̀ Ân3N5xjGsU Ân,GXzp tôwLx7J33Fi cũng GXzpkhông thểwLx7J33F tiếpGXzp tụwLx7J33Fc laGXzp̀m chuyGXzpện tổnGXzp thươnwLx7J33Fg cwLx7J33Fô, nhưGXzpng 3N5xjGsUHạ GXzpgia bê3N5xjGsUn wLx7J33Fkia, bọn 3N5xjGsUhọ s3N5xjGsUẽ c3N5xjGsUó hàn3N5xjGsUh độngwLx7J33F cuwLx7J33F̉a hoGXzp̣, 3N5xjGsUtôi seGXzp̃ không3N5xjGsU nhuwLx7J33F́ng GXzptay, đówLx7J33F là chwLx7J33Fuyện giưwLx7J33F̃a wLx7J33Fcác người,3N5xjGsU tôi3N5xjGsU kGXzphông c3N5xjGsUách nGXzpào giuGXzṕp cô,GXzp wLx7J33Fcô hiểuGXzp chưa?" 3N5xjGsUNam DGXzpạ Tước3N5xjGsU wLx7J33Fnói rấGXzpt thựcwLx7J33F tếGXzp, côwLx7J33F 3N5xjGsUvén wLx7J33Flên kwLx7J33Fhóe mGXzpiệng gGXzpật đầu,3N5xjGsU awLx7J33Fnh 3N5xjGsUta cóGXzp wLx7J33Fthể vì Dun3N5xjGsUg Ân3N5xjGsU GXzplàm đượcwLx7J33F chuyệnwLx7J33F này,GXzp đúngGXzp 3N5xjGsUlà khwLx7J33Fông dễ.

Nam DạwLx7J33F TướGXzpc khôngGXzp 3N5xjGsUcó 3N5xjGsUở lâu,3N5xjGsU TwLx7J33Fư CầwLx7J33Fn nóiwLx7J33F rấGXzpt đúng,3N5xjGsU bGXzpọn GXzphọ không lwLx7J33Fà bạn,3N5xjGsU GXzpnếu khôwLx7J33Fng phảiwLx7J33F ở3N5xjGsU giữwLx7J33Fa wLx7J33Fcó mộtGXzp 3N5xjGsUDung ÂGXzpn, bọnGXzp họwLx7J33F GXzpsớm đ3N5xjGsUã bắt3N5xjGsU đầuGXzp chéGXzpm giết lẫnGXzp nhau.

Lúc N3N5xjGsUam DGXzpạ Tư3N5xjGsUớc mwLx7J33Fở cửGXzpa wLx7J33Fđi 3N5xjGsUra ngoGXzpài, 3N5xjGsUgiật mi3N5xjGsÙnh GXzpkinh ngạGXzpc, xoa va3N5xjGsUi ngườ3N5xjGsUi 3N5xjGsUđàn wLx7J33Fông đwLx7J33Fi GXzpra ngoài.

Tư CầwLx7J33Fn k3N5xjGsUhông c3N5xjGsUó ngwLx7J33Fhe được3N5xjGsU GXzpâm twLx7J33Fhanh đóng3N5xjGsU cử3N5xjGsUa, wLx7J33Fcô xwLx7J33Foay người lạiwLx7J33F, liềnGXzp wLx7J33Fthấy HwLx7J33Fạ TGXzpử HạowLx7J33F wLx7J33Fđứng ởwLx7J33F cửa.

Chén tràwLx7J33F tro3N5xjGsUng GXzplòng bànGXzp wLx7J33Ftay rơi3N5xjGsU xuốngwLx7J33F mặtwLx7J33F GXzpđất, nư3N5xjGsUớc GXzptrà ấwLx7J33Fm áp bắ3N5xjGsUn tunGXzpg tówLx7J33Fe lGXzpưng bàn3N5xjGsU chânGXzp GXzpTư Cần,3N5xjGsU GXzpcô th3N5xjGsUeo wLx7J33Fbản nă3N5xjGsUng GXzplui lwLx7J33Fại, mặcwLx7J33F dù3N5xjGsU sớmwLx7J33F muộn cũngGXzp 3N5xjGsUsẽ gặ3N5xjGsUp, nh3N5xjGsUưng nếuwLx7J33F wLx7J33Fkhông phảwLx7J33Fi 3N5xjGsUNam DwLx7J33Fạ Tước3N5xjGsU đGXzpi rGXzpa ngwLx7J33Foài, 3N5xjGsUTư Cần3N5xjGsU chắcGXzp chắnGXzp s3N5xjGsUẽ không đểwLx7J33F aGXzpnh vào.GXzp ChwLx7J33Fân GXzptay cGXzpô l3N5xjGsUuống cuốngGXzp đGXzpứng ởwLx7J33F GXzpban công3N5xjGsU, wLx7J33FHạ TửGXzp Ha3N5xjGsỤo đóngwLx7J33F cửa lạiGXzp, mwLx7J33Fặc chiếGXzpc áoGXzp khoáwLx7J33Fc màGXzpu nâu,3N5xjGsU cằ3N5xjGsUm GXzpkiên nghwLx7J33Fị lộwLx7J33F rwLx7J33Fa mấywLx7J33F phầwLx7J33Fn lạnGXzph lùng, râ3N5xjGsUu mép3N5xjGsU lâwLx7J33Fu wLx7J33Fngày khGXzpông cạo.

Hai 3N5xjGsUngười liếGXzpc n3N5xjGsUhau wLx7J33Fmột GXzpcái, TưGXzp 3N5xjGsUCần lướ3N5xjGsUt qu3N5xjGsUa nhwLx7J33Fững 3N5xjGsUmãnh vỡ kGXzpia đ3N5xjGsUi vàwLx7J33Fo phòng.

Hạ Tử3N5xjGsU HGXzpạo GXzpthấy c3N5xjGsUô GXzpmuốn đi3N5xjGsU vwLx7J33Fào wLx7J33Fphòng ngủ,wLx7J33F hắwLx7J33Fn nắmGXzp chặtGXzp twLx7J33Fay cô, dùngwLx7J33F sứcwLx7J33F 3N5xjGsUrất mạ3N5xjGsUnh, dườngwLx7J33F wLx7J33Fnhư muốn3N5xjGsU bwLx7J33Fẻ gãGXzpy tawLx7J33Fy wLx7J33FTư CwLx7J33Fần, GXzpmặc dGXzpù đau,wLx7J33F nhwLx7J33Fưng cô3N5xjGsU cũng 3N5xjGsUcắn rwLx7J33Făng khô3N5xjGsUng cóGXzp kêuwLx7J33F lên.

"Tại sao?”3N5xjGsU wLx7J33Fhắn hỏi.

Tư CầnGXzp 3N5xjGsUcó thwLx7J33Fể nóiwLx7J33F vwLx7J33Fới mọ3N5xjGsUi GXzpngười, “Tôi3N5xjGsU khôngGXzp hố3N5xjGsUi hậGXzpn”, duy n3N5xjGsUhất khôwLx7J33Fng thểwLx7J33F đốiGXzp GXzpmặt với3N5xjGsU Hạ3N5xjGsU TửGXzp Hạo.

Người đàn3N5xjGsU 3N5xjGsUông n3N5xjGsUắm c3N5xjGsUhặt 3N5xjGsUhai vaGXzpi củ3N5xjGsUa cô3N5xjGsU, 3N5xjGsUkéo cGXzpô đến,wLx7J33F vội3N5xjGsU 3N5xjGsUvã đặt3N5xjGsU cô trư3N5xjGsUớc mặt3N5xjGsU GXzpmình, "T3N5xjGsUại saowLx7J33F, ch3N5xjGsUúng t3N5xjGsUa vốn3N5xjGsU wLx7J33Flà wLx7J33Fcó thểGXzp thwLx7J33Fật 3N5xjGsUtốt, c3N5xjGsUô tGXzpại sGXzpao muốn làmGXzp như3N5xjGsU vậy3N5xjGsU? TrwLx7J33Fần Cần!"

Hắn laGXzpy bwLx7J33Fả va3N5xjGsUi của3N5xjGsU cGXzpô, cô3N5xjGsU ch3N5xjGsUỉ cảmwLx7J33F twLx7J33Fhấy bêwLx7J33Fn tGXzprong đwLx7J33Fôi mắwLx7J33Ft thế 3N5xjGsUgiới tGXzpan thwLx7J33Fành nhữGXzpng wLx7J33Fmảnh nhỏ,GXzp cà3N5xjGsUng lú3N5xjGsUc cà3N5xjGsUng m3N5xjGsUơ hồwLx7J33F, “Tôi3N5xjGsU kGXzphông gọiwLx7J33F wLx7J33Flà TrầnGXzp Cần, wLx7J33Ftên củ3N5xjGsUa GXzptôi là3N5xjGsU GXzpTư Cần."

Người đànGXzp wLx7J33Fông wLx7J33Fđối vớwLx7J33Fi cá3N5xjGsUi 3N5xjGsUtên n3N5xjGsUày c3N5xjGsUũng chưawLx7J33F quGXzpen thu3N5xjGsUộc, "Tại sGXzpao wLx7J33Fcô muố3N5xjGsUn gạtGXzp tôi?"

Thân thểwLx7J33F mảnGXzph GXzpkhảnh cwLx7J33Fủa 3N5xjGsUcô tro3N5xjGsUng l3N5xjGsUòng bàwLx7J33Fn wLx7J33Ftay GXzpanh càwLx7J33Fng lGXzpộ wLx7J33Fra vẻ gGXzpầy yếu,3N5xjGsU tówLx7J33Fc quă3N5xjGsUn cGXzphe ởGXzp t3N5xjGsUay người3N5xjGsU đà3N5xjGsUn 3N5xjGsUông, TưwLx7J33F Cần3N5xjGsU ở3N5xjGsU rấGXzpt gầnwLx7J33F hwLx7J33Fắn, cGXzpó thGXzpể nhìn 3N5xjGsUthấy GXzpcon ngườiGXzp màwLx7J33Fu đỏwLx7J33F tươwLx7J33Fi, "TGXzpử HạowLx7J33F, 3N5xjGsUanh biếwLx7J33Ft t3N5xjGsUại 3N5xjGsUsao không?"

"Nói cwLx7J33Fho tôGXzpi biế3N5xjGsUt." GiọngGXzp GXzpnói người3N5xjGsU đànwLx7J33F ôGXzpng tràn đầyGXzp twLx7J33Fhống khổ,GXzp khàGXzpn vô3N5xjGsU cùng.

"Được.” T3N5xjGsUư CGXzpần mặGXzpt k3N5xjGsUhông thấyGXzp GXzpđổi chốn3N5xjGsUg lạiwLx7J33F áwLx7J33Fnh mắtGXzp củawLx7J33F hắn, “AnhwLx7J33F sẽwLx7J33F GXzpkhông qu3N5xjGsUên, trướcGXzp đ3N5xjGsUây khôwLx7J33Fng lGXzpâu, e3N5xjGsUm củGXzpa 3N5xjGsUanh đãGXzp đụnwLx7J33Fg m3N5xjGsUột lwLx7J33Fão bà chứ?"

Hạ Tử3N5xjGsU HạoGXzp co3N5xjGsUn ng3N5xjGsUươi wLx7J33Fnhư wLx7J33Fkiếm sắcGXzp thâmGXzp thwLx7J33Fúy, lGXzpắc đầu, “Cô..."

"Đúng, đ3N5xjGsUó là3N5xjGsU wLx7J33Fbà nộiwLx7J33F tôi.GXzp" NướcwLx7J33F mGXzpắt 3N5xjGsUquá mứcwLx7J33F n3N5xjGsUặng nề, cuốiwLx7J33F cwLx7J33Fùng wLx7J33Fvẫn chảwLx7J33Fy raGXzp, ch3N5xjGsUảy wLx7J33Fxuống đế3N5xjGsUn khó3N5xjGsUe miệnwLx7J33Fg, wLx7J33Fmặn sápwLx7J33F 3N5xjGsUlàm ngư3N5xjGsUời tGXzpa wLx7J33Fnôn mwLx7J33Fửa, “Bà 3N5xjGsUlà ngườiGXzp thânGXzp d3N5xjGsUuy GXzpnhất củawLx7J33F tôi,wLx7J33F ewLx7J33Fm củaGXzp anGXzph 3N5xjGsUđã tôngwLx7J33F cwLx7J33Fhết bwLx7J33Fà, wLx7J33Fcòn có,3N5xjGsU tôGXzpi wLx7J33Fsở dĩ đốiwLx7J33F xửGXzp vwLx7J33Fới 3N5xjGsUcô tGXzpa nhwLx7J33Fư vậy,wLx7J33F l3N5xjGsUà bởiwLx7J33F vGXzpì tôiGXzp c3N5xjGsUũng đ3N5xjGsUã b3N5xjGsUị wLx7J33Fnhư vậyGXzp, HạwLx7J33F Tư3N5xjGsỦ Hạo, tGXzpôi bwLx7J33Fị người3N5xjGsU wLx7J33Fta cưỡngwLx7J33F dâwLx7J33Fm, 3N5xjGsUanh cGXzpó GXzpbiết không?"

Tóc ngắnwLx7J33F c3N5xjGsUủa ngườiwLx7J33F đàn3N5xjGsU wLx7J33Fông dườngwLx7J33F nhưwLx7J33F d3N5xjGsUựng thẳngGXzp lê3N5xjGsUn, mười wLx7J33Fngón taGXzpy anGXzph wLx7J33Fdùng sức,3N5xjGsU trGXzpên mặtGXzp wLx7J33Fhiện wLx7J33Fra vẻ3N5xjGsU wLx7J33Fkhó tin3N5xjGsU, "Không3N5xjGsU tGXzphể GXzpnào, wLx7J33Flà aGXzpi, là ai?"

"Anh đ3N5xjGsUi vềwLx7J33F hỏwLx7J33Fi HạGXzp GXzpPhi V3N5xjGsUũ sGXzpẽ biết3N5xjGsU thôi,”GXzp TưwLx7J33F CầnwLx7J33F biết3N5xjGsU mình GXzp tàn nwLx7J33Fhẫn, 3N5xjGsUcô lGXzpúc nGXzpày, tGXzprong 3N5xjGsUtay nhưwLx7J33F wLx7J33Fnắm lấwLx7J33Fy m3N5xjGsUột co3N5xjGsUn wLx7J33Fdao ha3N5xjGsUi wLx7J33Flưỡi, đâwLx7J33Fm GXzpTư Cầ3N5xjGsUn một wLx7J33Fnhát wLx7J33Fđồng thwLx7J33Fời cwLx7J33Fũng hu3N5xjGsUng GXzphăng khoétwLx7J33F v3N5xjGsUào chín3N5xjGsUh m3N5xjGsUình, “TôGXzpi wLx7J33Fở bGXzpên wLx7J33Fcạnh anh, 3N5xjGsU cũng làwLx7J33F vìGXzp trả3N5xjGsU 3N5xjGsUthù, chuyệnGXzp aGXzpnh nhậwLx7J33Fn hGXzpối lộ3N5xjGsU, GXzpcũng wLx7J33Flà tôwLx7J33Fi GXzpan b3N5xjGsUài, bGXzpây giGXzpờ, anh3N5xjGsU cuối cùn3N5xjGsUg cũGXzpng hiểwLx7J33Fu hết3N5xjGsU rwLx7J33Fồi chứ?"

Hạ TưwLx7J33F̉ Ha3N5xjGsỤo vunwLx7J33Fg cánGXzph tay3N5xjGsU, TGXzpư wLx7J33FCần wLx7J33Fngã xuwLx7J33Fống gGXzphế salon3N5xjGsU, đầu choángwLx7J33F wLx7J33Fváng hoGXzpa mắtGXzp, h3N5xjGsUắn chwLx7J33Fỉ cwLx7J33Fảm 3N5xjGsUthấy cGXzpả bGXzpộ ngựcwLx7J33F giốGXzpng nhưGXzp l3N5xjGsUà muố3N5xjGsUn nwLx7J33Fổ tuwLx7J33Fng lừa gạt,3N5xjGsU pwLx7J33Fhản bwLx7J33Fội, hắnGXzp 3N5xjGsUyêu n3N5xjGsUgười wLx7J33Fphụ 3N5xjGsUnữ nGXzpày sâGXzpu đậmwLx7J33F như3N5xjGsU vậy,wLx7J33F cũ3N5xjGsUng vì3N5xjGsU cGXzpô mGXzpà khôngGXzp tiếc t3N5xjGsUrở mặwLx7J33Ft GXzpvới mọi3N5xjGsU ngưGXzpời trGXzpong nhà3N5xjGsU, muốnwLx7J33F chGXzpo côwLx7J33F 3N5xjGsUmột gi3N5xjGsUa đì3N5xjGsUnh, hắnGXzp 3N5xjGsUquý trọng wLx7J33F như th3N5xjGsUế, wLx7J33Fnhưng đổiGXzp lại3N5xjGsU l3N5xjGsUà 3N5xjGsUcái gì?

Phanh t3N5xjGsUhây x3N5xjGsUé xác,3N5xjGsU cũnGXzpg khwLx7J33Fông GXzpcó đaGXzpu nhGXzpư v3N5xjGsUậy. HGXzpạ wLx7J33FTử Hạo GXzpđứng 3N5xjGsUở twLx7J33Frong phwLx7J33Fòng khácGXzph, nh3N5xjGsUớ tới3N5xjGsU gưwLx7J33Fơng mGXzpặt ewLx7J33Fm gáGXzpi b3N5xjGsUị hủGXzpy hoạ3N5xjGsUi, nhwLx7J33Fớ tớGXzpi cGXzpô tGXzpa nửa đêwLx7J33Fm t3N5xjGsUhấy áGXzpc mwLx7J33Fộng GXzpthức wLx7J33Fgiấc, hắ3N5xjGsUn chỉ3N5xjGsU cảm3N5xjGsU thấ3N5xjGsUy càng3N5xjGsU nwLx7J33Fgày cànGXzpg á3N5xjGsUy náywLx7J33F, dườ3N5xjGsUng như, cwLx7J33Fhính mGXzpình lwLx7J33Fà wLx7J33Fhung t3N5xjGsUhủ GXzpgián GXzptiếp GXzpphá wLx7J33Fhủy cô.

"Là 3N5xjGsUmắt tôwLx7J33Fi bị3N5xjGsU m3N5xjGsUù, tô3N5xjGsUi nghGXzpĩ cGXzpô thwLx7J33Fật tâmGXzp, mGXzpọi ngwLx7J33Fười trong nh3N5xjGsUà đềGXzpu wLx7J33Fphản đối,3N5xjGsU GXzptôi nwLx7J33Fhư k3N5xjGsUẻ điênwLx7J33F wLx7J33Fvẫn kiêGXzpn tr3N5xjGsUì, PhGXzpi VũwLx7J33F lú3N5xjGsUc ấGXzpy đã3N5xjGsU GXzpnhắc 3N5xjGsUnhở tôiGXzp, nói cwLx7J33Fô cùnGXzpg NaGXzpm GXzpDạ Tướ3N5xjGsUc qu3N5xjGsUan GXzphệ kh3N5xjGsUông phải3N5xjGsU nô3N5xjGsUng cGXzpạn, GXzpnó còn3N5xjGsU x3N5xjGsUem GXzpqua hìnhGXzp các wLx7J33F người lê3N5xjGsUn giưGXzpờng, nGXzphưng GXzplà 3N5xjGsUtôi kêuwLx7J33F wLx7J33Fnó câGXzpm miệng.GXzp BởiGXzp vìwLx7J33F, những3N5xjGsU chuyệ3N5xjGsUn wLx7J33Fđó cũng làwLx7J33F chuyệnGXzp trước3N5xjGsU k3N5xjGsUhi tôiwLx7J33F biết3N5xjGsU côGXzp, tôGXzpi k3N5xjGsUhông qu3N5xjGsUan 3N5xjGsUtâm, tôiGXzp cứGXzp tưởngwLx7J33F rằng,3N5xjGsU tôiGXzp có thGXzpể cwLx7J33Fho côGXzp mộGXzpt cuwLx7J33Fộc sống3N5xjGsU mwLx7J33Fới, bắtwLx7J33F đầuwLx7J33F lạGXzpi twLx7J33Fừ đầu..3N5xjGsU." wLx7J33FHạ Tư3N5xjGsỦ HawLx7J33F̣o 3N5xjGsUnói wLx7J33Fxong lời cuốGXzpi cùn3N5xjGsUg, như3N5xjGsU mộtGXzp GXzpđứa GXzpbé n3N5xjGsUgồi cGXzphồm hổmGXzp twLx7J33Frên mặtwLx7J33F đấtwLx7J33F khócwLx7J33F, haGXzpi tGXzpay a3N5xjGsUnh dùng sứcGXzp nắwLx7J33Fm lấy3N5xjGsU tGXzpóc GXzpmình, cầm3N5xjGsU lê3N5xjGsUn wLx7J33Fquả đấmwLx7J33F wLx7J33Fhung hăng3N5xjGsU GXzpnện trGXzpên đầu.

Tư Cầ3N5xjGsUn khôngGXzp chGXzpịu nổiGXzp chGXzpảy GXzpnước mắt3N5xjGsU, kwLx7J33Fhí lự3N5xjGsUc đứngwLx7J33F lênwLx7J33F GXzpcô 3N5xjGsUcũng không có,3N5xjGsU hawLx7J33Fi 3N5xjGsUđầu gố3N5xjGsUi GXzpquỳ bòGXzp đến3N5xjGsU b3N5xjGsUên người3N5xjGsU 3N5xjGsUđàn ôngwLx7J33F, “Tử3N5xjGsU 3N5xjGsUHạo, thật3N5xjGsU GXzpxin l3N5xjGsUỗi, thật xinGXzp lỗi..."

Cô khô3N5xjGsUng n3N5xjGsUghĩ 3N5xjGsUđến GXzpchính 3N5xjGsUmình wLx7J33Flại GXzpđau như3N5xjGsU vwLx7J33Fậy, tiwLx7J33Fm đãGXzp bịwLx7J33F x3N5xjGsUé nát, wLx7J33Fcô c3N5xjGsUố gGXzpắng wLx7J33Fkéo wLx7J33Ftay người3N5xjGsU đGXzpàn 3N5xjGsUông, muố3N5xjGsUn 3N5xjGsUôm awLx7J33Fnh, nhưn3N5xjGsUg wLx7J33FHạ GXzpTử Hạo3N5xjGsU 3N5xjGsUkhông muốn c3N5xjGsUô đGXzpụng cwLx7J33Fhạm, a3N5xjGsUnh dùng3N5xjGsU l3N5xjGsUực wLx7J33Fhất rGXzpa, khônwLx7J33Fg còn3N5xjGsU GXzpkịp t3N5xjGsUhu wLx7J33Flại quả3N5xjGsU đấmGXzp wLx7J33Frơi vàwLx7J33Fo mặt wLx7J33FTư Cần.GXzp NgườiGXzp đàn3N5xjGsU ông3N5xjGsU đứngwLx7J33F lênwLx7J33F, GXzpđốt ngó3N5xjGsUn t3N5xjGsUay wLx7J33Fnắm chặt,3N5xjGsU trêwLx7J33Fn mặtGXzp đầy3N5xjGsU nước 3N5xjGsU mắt, swLx7J33Fau khwLx7J33Fi nGXzpgẩn n3N5xjGsUgơ đến3N5xjGsU đáwLx7J33Fy mắtwLx7J33F trwLx7J33Fở thànGXzph mộGXzpt mản3N5xjGsUh lạnh3N5xjGsU nhưGXzp bGXzpăng, anwLx7J33Fh cũng khôngwLx7J33F quaGXzpy đầu3N5xjGsU lạwLx7J33Fi wLx7J33Fđi rGXzpa ngoài.

Dung Ân3N5xjGsU nhậwLx7J33Fn được3N5xjGsU đi3N5xjGsUện tGXzphoại, lúGXzpc wLx7J33Fchạy đến,3N5xjGsU GXzpđã là3N5xjGsU bGXzpuổi tối.

Cửa nhà3N5xjGsU 3N5xjGsUTư CầnwLx7J33F mởwLx7J33F rwLx7J33Fộng, hànGXzpg 3N5xjGsUxóm wLx7J33Fở ngo3N5xjGsUài 3N5xjGsUcửa t3N5xjGsUhỉnh thoảGXzpng ngó vào.

Bên troGXzpng phòwLx7J33Fng kháchGXzp, bừwLx7J33Fa bwLx7J33Fộn, loGXzpn biwLx7J33Fa c3N5xjGsUùng gGXzpạc tàn3N5xjGsU thuGXzpốc, gối, tấtGXzp GXzpcả nhữngwLx7J33F wLx7J33Fđồ vGXzpật GXzpcó tGXzphể némGXzp đượcGXzp đwLx7J33Fầu nằm3N5xjGsU dưới3N5xjGsU 3N5xjGsUđất. GXzpDung ÂwLx7J33Fn đóng3N5xjGsU cử3N5xjGsUa lại, ở3N5xjGsU s3N5xjGsUau rGXzpèm cửawLx7J33F sổ3N5xjGsU twLx7J33Fìm đượcGXzp 3N5xjGsUTư Cần.

CÔ ch3N5xjGsUật wLx7J33Fvật đe3N5xjGsUm mặGXzpt c3N5xjGsUhôn 3N5xjGsUở wLx7J33Fhai đầGXzpu gốGXzpi, GXzptrên cổGXzp t3N5xjGsUay trái,GXzp máu tưGXzpơi chảyGXzp ra3N5xjGsU, 3N5xjGsUDung ÂGXzpn n3N5xjGsUhẹ kGXzpéo đwLx7J33Fầu của3N5xjGsU 3N5xjGsUcô, cwLx7J33Fhỉ t3N5xjGsUhấy tGXzprên GXzpmặt GXzpcô sưnGXzpg lênwLx7J33F một mảngwLx7J33F lớn,GXzp khówLx7J33Fe miện3N5xjGsUg rác3N5xjGsUh toạc,GXzp "TưGXzp CGXzpần, wLx7J33Fchuyện g3N5xjGsUì xảyGXzp GXzpra, c3N5xjGsUó phảiwLx7J33F awLx7J33Fi đánh cậuwLx7J33F không?"

Bên cGXzphân, lGXzpà m3N5xjGsUột 3N5xjGsUcon GXzpdao cắt3N5xjGsU tỉa3N5xjGsU. CôwLx7J33F khắ3N5xjGsUc tạiwLx7J33F GXzpchính wLx7J33Fcổ 3N5xjGsUtay mình bGXzpa chữGXzp “HaGXzp̣ TửGXzp Hạo”,3N5xjGsU GXzphơn nwLx7J33Fữa, khắc3N5xjGsU rấwLx7J33Ft sâwLx7J33Fu, 3N5xjGsUmỗi mộtGXzp vếGXzpt daGXzpo lGXzpàm rách toạwLx7J33Fc dwLx7J33Fa thịt.

" D3N5xjGsUung Â3N5xjGsUn, 3N5xjGsUmình t3N5xjGsUhật wLx7J33Fsự yê3N5xjGsUu anGXzph ấy3N5xjGsU, ywLx7J33Fêu đế3N5xjGsUn tậGXzpn xương tủy...3N5xjGsU Kh3N5xjGsUắc sâu,3N5xjGsU nhưnwLx7J33Fg, mìnGXzph bâyGXzp GXzpgiờ wLx7J33Fđã mất3N5xjGsU wLx7J33Fanh ấGXzpy rồi...GXzp”Tóc GXzpTư CầwLx7J33Fn rốiGXzp GXzpbù, cGXzpô bắt 3N5xjGsUđược cánhwLx7J33F tawLx7J33Fy DuwLx7J33Fng ÂnGXzp, “LGXzpàm 3N5xjGsUsao bây3N5xjGsU giờ,3N5xjGsU có3N5xjGsU p3N5xjGsUhải wLx7J33Fmình sGXzpẽ khôGXzpng baGXzpo giGXzpờ có thểwLx7J33F twLx7J33Fìm GXzpanh wLx7J33Fấy trwLx7J33Fở vGXzpề nữa3N5xjGsU đúngwLx7J33F không?"

Dung ÂGXzpn chỉGXzp cảmGXzp th3N5xjGsUấy cổ3N5xjGsU họngwLx7J33F khwLx7J33Fô wLx7J33Fráp khówLx7J33F cGXzphịu, wLx7J33Fcô biếtGXzp, Tư CầnGXzp cuốwLx7J33Fi wLx7J33Fcùng cGXzpũng GXzpsẽ cGXzpó ngà3N5xjGsUy wLx7J33Fhối 3N5xjGsUhận, côGXzp ôGXzpm hwLx7J33Fai wLx7J33Fbai cwLx7J33Fô gái,3N5xjGsU “TưGXzp Cần,3N5xjGsU đứn3N5xjGsUg lên GXzpđi, chúngwLx7J33F twLx7J33Fa vàwLx7J33Fo phòGXzpng trước."

"Ban đầuwLx7J33F lúcGXzp cậwLx7J33Fu khuyGXzpên GXzpmình, mìwLx7J33Fnh khôwLx7J33Fng ng3N5xjGsUhe, nhwLx7J33Fưng bGXzpây giờ, tiwLx7J33Fm củwLx7J33Fa m3N5xjGsUình GXzprất đawLx7J33Fu rấtwLx7J33F đauwLx7J33F...” GXzphai GXzptay T3N5xjGsUư Cần3N5xjGsU dá3N5xjGsUn chặ3N5xjGsUt trGXzpước ngựcwLx7J33F, ba chữwLx7J33F wLx7J33FHạ TửwLx7J33F Hạ3N5xjGsUo t3N5xjGsUrên taGXzpy, vì3N5xjGsU c3N5xjGsUô dùnwLx7J33Fg sứcwLx7J33F màwLx7J33F má3N5xjGsUu tươi3N5xjGsU ch3N5xjGsUảy 3N5xjGsUra, chất3N5xjGsU lỏnGXzpg rwLx7J33Fỉ r3N5xjGsUa đỏ sẫwLx7J33Fm, c3N5xjGsUhói mắ3N5xjGsUt kGXzphông thôi.

"Anh GXzpấy nói3N5xjGsU, a3N5xjGsUnh ấy3N5xjGsU khôwLx7J33Fng q3N5xjGsUuan tâwLx7J33Fm đwLx7J33Fến quGXzpá 3N5xjGsUkhứ cwLx7J33Fủa mìGXzpnh, anh ấywLx7J33F muốnwLx7J33F cưới3N5xjGsU mìGXzpnh, GXzpDung Ân,wLx7J33F wLx7J33Fanh ấyGXzp GXzpnói GXzpmuốn k3N5xjGsUết 3N5xjGsUhôn 3N5xjGsUvới m3N5xjGsUình...” TwLx7J33Fư Cần ngồiwLx7J33F dướiGXzp đất,GXzp 3N5xjGsUvừa kh3N5xjGsUóc wLx7J33Fvừa cười,wLx7J33F 3N5xjGsUtrên m3N5xjGsUặt nướcwLx7J33F mắtwLx7J33F cùnGXzpg mwLx7J33Fáu hwLx7J33Fòa vàoGXzp nhauGXzp, cô đGXzpến bâywLx7J33F giờGXzp vẫ3N5xjGsUn côGXzp đơn,wLx7J33F hGXzpiện tại,wLx7J33F thậtGXzp khówLx7J33F wLx7J33Fkhăn cwLx7J33Fó GXzpngười 3N5xjGsUnói yêu3N5xjGsU cô,3N5xjGsU GXzpmuốn cho GXzp cô mộ3N5xjGsUt giwLx7J33Fa đìnhwLx7J33F 3N5xjGsUấm áGXzpp, nhưn3N5xjGsUg HawLx7J33F̣ TửGXzp wLx7J33FHạo, 3N5xjGsUcho wLx7J33Fdù GXzpcô th3N5xjGsUật mwLx7J33Fuốn tiếpGXzp n3N5xjGsUhận 3N5xjGsUtình yêu củaGXzp anGXzph, 3N5xjGsUhọ cũGXzpng 3N5xjGsUkhông cGXzpó mộtwLx7J33F cGXzphút khwLx7J33Fả năng.

Yêu sGXzpâu đậGXzpm nhưwLx7J33F vwLx7J33Fậy, vừwLx7J33Fa mớiwLx7J33F bắtwLx7J33F đầu3N5xjGsU, wLx7J33Fcũng đGXzpã swLx7J33Fắp chếtGXzp đwLx7J33Fi, wLx7J33Fnó được hwLx7J33Fun đúcGXzp twLx7J33Fừ tuyệ3N5xjGsUt GXzpvọng vwLx7J33Fà cừ3N5xjGsUu hận,3N5xjGsU sawLx7J33Fu kGXzphi mọcGXzp rể3N5xjGsU nwLx7J33Fẩy mầm,wLx7J33F nhất3N5xjGsU đwLx7J33Fịnh sẽ chế3N5xjGsUt GXzpnon. TGXzpư CầnwLx7J33F chặtwLx7J33F 3N5xjGsUlấy DunGXzpg ÂwLx7J33Fn, cGXzpô khôwLx7J33Fng muố3N5xjGsUn mộtGXzp mìnwLx7J33Fh cGXzpô đơnwLx7J33F wLx7J33Fở chỗwLx7J33F nwLx7J33Fày, cô3N5xjGsU cảm giác3N5xjGsU mìnGXzph swLx7J33Fắp điênGXzp rwLx7J33Fồi, "MìGXzpnh tại3N5xjGsU wLx7J33Fsao GXzplại wLx7J33Fyêu aGXzpnh ấwLx7J33Fy, 3N5xjGsUtại sao?"

Dung wLx7J33FÂn m3N5xjGsUân khẩwLx7J33Fn đwLx7J33Fôi môwLx7J33Fi, mặcwLx7J33F d3N5xjGsUù nhưGXzp vậy,wLx7J33F 3N5xjGsUbên tronwLx7J33Fg đôi3N5xjGsU mắt vẫnwLx7J33F là3N5xjGsU GXzpmơ h3N5xjGsUồ hGXzpơi nước.

“Tư CầGXzpn, GXzphãy qwLx7J33Fuên h3N5xjGsUết đi..."

"Mình wLx7J33Fkhông qGXzpuên được,”wLx7J33F TGXzpư Cầ3N5xjGsUn twLx7J33Fhất t3N5xjGsUhanh khóc3N5xjGsU rống,3N5xjGsU "Dung Ân,GXzp c3N5xjGsUậu đừnwLx7J33Fg GXzpnói, h3N5xjGsUãy nwLx7J33Fghe mìwLx7J33Fnh nGXzpói đưGXzpợc kwLx7J33Fhông, mìnwLx7J33Fh cóGXzp 3N5xjGsUrất nhGXzpiều điều mwLx7J33Fuốn nói..."

Hai người3N5xjGsU 3N5xjGsUco rGXzpúc ởwLx7J33F s3N5xjGsUau rèm3N5xjGsU cửawLx7J33F sổ3N5xjGsU, GXzpôm wLx7J33Fnhau thGXzpật chặt,3N5xjGsU TưGXzp Cần n3N5xjGsUói, khGXzpi còGXzpn GXzpbé, wLx7J33Flúc côGXzp wLx7J33Fcảm 3N5xjGsUthấy cGXzpô đơGXzpn, lwLx7J33Fiền thíc3N5xjGsUh 3N5xjGsUnúp tGXzprong g3N5xjGsUóc, hoặcGXzp GXzplà trốn trowLx7J33Fng chănGXzp, chGXzpỉ cầ3N5xjGsUn cwLx7J33Fó thểGXzp đe3N5xjGsUm chín3N5xjGsUh mGXzpình giấuGXzp GXzpđi. wLx7J33FCô nóiwLx7J33F DGXzpung wLx7J33FÂn thậGXzpt giwLx7J33Fống như bàGXzp 3N5xjGsUnội, GXzpgiống bàGXzp nộwLx7J33Fi 3N5xjGsUsờ sờ3N5xjGsU wLx7J33Fđầu c3N5xjGsUủa c3N5xjGsUô, nó3N5xjGsUi 3N5xjGsUA GXzpCần, làGXzpm saGXzpo GXzpbây gi3N5xjGsUờ wLx7J33Fmới về, đừngGXzp l3N5xjGsUàm quwLx7J33Fá sức...

Dung Â3N5xjGsUn thậtwLx7J33F không3N5xjGsU có3N5xjGsU cwLx7J33Fhen và3N5xjGsUo nóiwLx7J33F, 3N5xjGsUcô r3N5xjGsUất wLx7J33Fan tĩnhGXzp ngGXzphe, nước wLx7J33F mắt chảyGXzp xuốn3N5xjGsUg r3N5xjGsUơi đến3N5xjGsU trêwLx7J33Fn wLx7J33Fmu bànwLx7J33F wLx7J33Ftay, từngGXzp GXzpgiọt nởwLx7J33F rộ.

Tư Cần3N5xjGsU nóiwLx7J33F côwLx7J33F cù3N5xjGsUng HạwLx7J33F wLx7J33FTử HạwLx7J33Fo bắt3N5xjGsU đầuwLx7J33F, côGXzp wLx7J33Fnói, b3N5xjGsUọn họ3N5xjGsU gặp nha3N5xjGsUu ởGXzp CGXzpám Dỗ,wLx7J33F lGXzpúc ấyGXzp anwLx7J33Fh đ3N5xjGsUứng GXzptrong đáGXzpm nGXzpgười, hGXzpạc giữawLx7J33F bầ3N5xjGsUy gwLx7J33Fà, 3N5xjGsUnhìn q3N5xjGsUua một cái,GXzp đãGXzp h3N5xjGsUấp dẫ3N5xjGsUn cô.

Cô nói,wLx7J33F lần3N5xjGsU đầuGXzp giữa3N5xjGsU ha3N5xjGsUi GXzpngười, GXzpanh cwLx7J33Fũng rấtGXzp cẩn3N5xjGsU wLx7J33Fthận 3N5xjGsUtừng li GXzp từng tí,wLx7J33F nângwLx7J33F niGXzpu 3N5xjGsUcô, sợGXzp GXzpcô đau.

Tư CầnGXzp GXzpnói rất3N5xjGsU nhi3N5xjGsUều rấtwLx7J33F nhiều…wLx7J33F đế3N5xjGsUn wLx7J33Fkhi, wLx7J33Ftiếng n3N5xjGsUói 3N5xjGsUách đi, vGXzpọng wLx7J33Flại 3N5xjGsUnhư ti3N5xjGsUếng kêu3N5xjGsU oán,3N5xjGsU DunGXzpg 3N5xjGsUÂn laGXzpu nướcGXzp mắ3N5xjGsUt, đứngwLx7J33F dậy3N5xjGsU đếnGXzp GXzpmáy đwLx7J33Fun nước, wLx7J33F lấy wLx7J33Fcho cwLx7J33Fô mộwLx7J33Ft wLx7J33Fly nước.

Lúc tr3N5xjGsUở lwLx7J33Fại, liề3N5xjGsUn đố3N5xjGsUt GXzpmột điGXzpếu t3N5xjGsUhuốc, hunGXzpg GXzphăng hú3N5xjGsUt h3N5xjGsUai hơi GXzpsau đó3N5xjGsU 3N5xjGsUđem điếwLx7J33Fu thuốcGXzp giụi3N5xjGsU vàwLx7J33Fo 3N5xjGsUcổ tay.

Mùi vị3N5xjGsU d3N5xjGsUa 3N5xjGsUthịt 3N5xjGsUcháy 3N5xjGsUtrong GXzpnháy mắwLx7J33Ft tràn3N5xjGsU nwLx7J33Fgập wLx7J33Fcả căwLx7J33Fn phòng, DungwLx7J33F ÂGXzpn vứ3N5xjGsUt bwLx7J33Fỏ 3N5xjGsUchén nước,GXzp lGXzpật đậtwLx7J33F GXzpkéo t3N5xjGsUay côGXzp rawLx7J33F, “TưGXzp 3N5xjGsUCần, cGXzpậu điê3N5xjGsUn r3N5xjGsUồi GXzpsao, cwLx7J33Fậu như v3N5xjGsUậy khô3N5xjGsUng GXzpsợ m3N5xjGsUình 3N5xjGsUsẽ wLx7J33Fxảy GXzpra chu3N5xjGsUyện wLx7J33Fgì sao?"

Chữ wLx7J33FHạ kwLx7J33Fia r3N5xjGsUướm máwLx7J33Fu GXzpđã 3N5xjGsUbị wLx7J33Fhủy diệGXzpt, trênwLx7J33F cổ3N5xjGsU twLx7J33Fay hGXzpiện GXzpra một wLx7J33Fđốt rấtGXzp GXzpsâu, wLx7J33FTư CwLx7J33Fần dựGXzpa váchGXzp tường3N5xjGsU, “DungGXzp Ân,wLx7J33F cậwLx7J33Fu biết3N5xjGsU khônwLx7J33Fg? MìnGXzph mGXzpuốn đeGXzpm Hạ wLx7J33FTử HawLx7J33F̣o vGXzpĩnh wLx7J33Fviễn GXzpnhớ tr3N5xjGsUong l3N5xjGsUòng m3N5xjGsUình, đợi3N5xjGsU nhữnwLx7J33Fg vếtwLx7J33F thư3N5xjGsUơng 3N5xjGsUnày wLx7J33Flành đi,GXzp chwLx7J33Fúng có tGXzphể lưuwLx7J33F l3N5xjGsUại twLx7J33Frên thâGXzpn th3N5xjGsUể mìnhGXzp cGXzpả đời3N5xjGsU wLx7J33Fnày, ngườiwLx7J33F đànGXzp ônGXzpg nàwLx7J33Fy, mìnwLx7J33Fh sẽGXzp cGXzpó anh GXzpấy cảGXzp đwLx7J33Fời, anGXzph ấywLx7J33F sẽ3N5xjGsU khwLx7J33Fông bwLx7J33Fiến mất,3N5xjGsU wLx7J33Fchỉ GXzpcó thwLx7J33Fể t3N5xjGsUheo t3N5xjGsUhời wLx7J33Fgian GXzpmà k3N5xjGsUhắc sâwLx7J33Fu hơn, mìnwLx7J33Fh wLx7J33Fmuốn dùngGXzp cá3N5xjGsUi 3N5xjGsUnày đểGXzp GXzptế lễ3N5xjGsU, đâyGXzp làGXzp khoảngGXzp t3N5xjGsUhời gwLx7J33Fian duwLx7J33Fy nhấwLx7J33Ft 3N5xjGsUmình được yêu,3N5xjGsU mìnhGXzp yêuwLx7J33F rấtGXzp sâGXzpu đậm,GXzp khô3N5xjGsUng 3N5xjGsUthể lấyGXzp GXzpra được..."

Hai mắtwLx7J33F Tư3N5xjGsU CầnGXzp trốnwLx7J33Fg GXzprỗng, DunGXzpg ÂnwLx7J33F vGXzpén wLx7J33Ftóc côGXzp, mwLx7J33Fuốn xGXzpem vết thGXzpương wLx7J33Ftrên twLx7J33Fay c3N5xjGsUô, wLx7J33Fnhưng GXzpkhông cho.

Cô GXzpngồi dướ3N5xjGsUi đất3N5xjGsU, khócwLx7J33F đếnwLx7J33F 3N5xjGsUsau cùng,GXzp lại3N5xjGsU wLx7J33Fim lặngwLx7J33F l3N5xjGsUạ thGXzpường, cô dựwLx7J33Fa vàowLx7J33F GXzpcửa s3N5xjGsUổ sát3N5xjGsU đấ3N5xjGsUt, á3N5xjGsUnh mắt3N5xjGsU nhìGXzpn wLx7J33Fra mặwLx7J33Ft trời.

Sau hơwLx7J33Fn wLx7J33Fnửa đwLx7J33Fêm, mộwLx7J33Ft 3N5xjGsUcâu GXzpTư Cầ3N5xjGsUn cũng3N5xjGsU kwLx7J33Fhông wLx7J33Fnói, DunwLx7J33Fg ÂnwLx7J33F theo wLx7J33F cô ng3N5xjGsUồi, GXzpcả đêGXzpm khwLx7J33Fông GXzpcó nhắmGXzp mắt.

Đến GXzpngày thứ3N5xjGsU hai3N5xjGsU, TGXzpư CwLx7J33Fần mệwLx7J33Ft mwLx7J33Fỏi, phải3N5xjGsU dựawLx7J33F và3N5xjGsUo cửGXzpa GXzpsổ ngủ wLx7J33F say, DwLx7J33Fung Â3N5xjGsUn đwLx7J33Fỡ 3N5xjGsUcô vào3N5xjGsU ph3N5xjGsUòng, GXzptrong phònwLx7J33Fg 3N5xjGsUkhách đãGXzp GXzpdọn GXzpdẹp sạchwLx7J33F s3N5xjGsUẽ, cGXzpô không dGXzpám 3N5xjGsUra wLx7J33Fcửa, gọwLx7J33Fi đồ3N5xjGsU ăGXzpn mwLx7J33Fang đến,3N5xjGsU wLx7J33Fcảm tGXzphấy rấwLx7J33Ft mệt,wLx7J33F GXzpliền wLx7J33Ftựa vàowLx7J33F twLx7J33Frên gwLx7J33Fhế wLx7J33Fsa l3N5xjGsUon ngủ mộtGXzp hồi.

Tư CwLx7J33Fần ngủGXzp đến3N5xjGsU 3N5xjGsUxế chiều,3N5xjGsU wLx7J33Flúc điGXzp raGXzp, t3N5xjGsUắm r3N5xjGsUửa, quầwLx7J33Fn áGXzpo cũng thay,3N5xjGsU đ3N5xjGsUầu 3N5xjGsUtóc vẫnwLx7J33F cwLx7J33Fòn ưwLx7J33Fớt, tin3N5xjGsUh thầGXzpn nhwLx7J33Fìn 3N5xjGsUqua k3N5xjGsUhông tệ,wLx7J33F 3N5xjGsUkhôi phụcGXzp khô3N5xjGsUng ít.