Ám dục - Chương 105 - Phần 1

Chương 105

Hai đAPvaGKEPầu lônzBZ8g màzBZ8y Du3nBdGgtkng Ân3nBdGgtk 3nBdGgtknảy lên3nBdGgtk, aAPvaGKEṔnh mă3nBdGgtḱt 3nBdGgtkcủa anzBZ8h quá mzBZ8ức sắczBZ8 bénzBZ8 tzBZ8hông suốtAPvaGKEP, lAPvaGKEPàm ngư3nBdGgtkời 3nBdGgtkta 3nBdGgtkné 3nBdGgtktránh kzBZ8hông được.

Cô khôAPvaGKEPng n3nBdGgtkói gìAPvaGKEP, APvaGKEPtinh tzBZ8ế ng3nBdGgtkhĩ, nế3nBdGgtku zBZ8Nam zBZ8Dạ TưAPvaGKEPớc biêzBZ8́t Giản lazBZ8̀ TưzBZ8 Cần,zBZ8 3nBdGgtkít nhấAPvaGKEPt sẽzBZ8 biếAPvaGKEPt czBZ8ô zBZ8ấy lAPvaGKEPam như3nBdGgtk vậyzBZ8 vì3nBdGgtk lí3nBdGgtk d3nBdGgtko gì,3nBdGgtk nghĩ nzBZ8hư vậy,APvaGKEP szBZ8o với3nBdGgtk GiazBZ8̉n 3nBdGgtkvô dAPvaGKEPuyên vô3nBdGgtk cAPvaGKEPớ tìm3nBdGgtk ngươzBZ8̀i đAPvaGKEPối pho3nBdGgtḱ HạAPvaGKEP APvaGKEPPhi VuzBZ8̃ thAPvaGKEPì lý zBZ8do n3nBdGgtkày zBZ8có sức3nBdGgtk 3nBdGgtkthuyết phụczBZ8 hơn.

 

Ngón t3nBdGgtkay bă3nBdGgtḱm chăzBZ8̣t zBZ8lan zBZ8can lộzBZ8 zBZ8ra khzBZ8ẩn trươnAPvaGKEPg, 3nBdGgtkDung ÂnAPvaGKEP xoay ngAPvaGKEPười đ3nBdGgtki tớAPvaGKEPi phAPvaGKEPòng ngủzBZ8, "AzBZ8nh đ3nBdGgtkã nói3nBdGgtk, những3nBdGgtk zBZ8người làm3nBdGgtk tổn3nBdGgtk thương Hạ3nBdGgtk Ph3nBdGgtki 3nBdGgtkVũ mộtAPvaGKEP ngươ3nBdGgtk̀i cũng3nBdGgtk khônAPvaGKEPg bo3nBdGgtk̉ q3nBdGgtkua, zBZ8vậy lzBZ8à APvaGKEPcó ý3nBdGgtk gì?"

"Bọn zBZ8họ lzBZ8à hAPvaGKEPướng v3nBdGgtkề phiAPvaGKEṔa 3nBdGgtkcô zBZ8ấy đến3nBdGgtk, mặc3nBdGgtk dù bôAPvaGKEṔn bê3nBdGgtk̀ lốzBZ8i r3nBdGgtka đềuzBZ8 bzBZ8ị chặnAPvaGKEP lạAPvaGKEPi, nhưzBZ8ng lúzBZ8c ấy,3nBdGgtk c3nBdGgtkhúng tôAPvaGKEPi a3nBdGgtki cũAPvaGKEPng không 3nBdGgtkbiết. Cô3nBdGgtk APvaGKEPấy tronzBZ8g tìAPvaGKEPnh huốn3nBdGgtkg zBZ8như vậyzBZ8 3nBdGgtkvẫn đẩyzBZ8 APvaGKEPcửa 3nBdGgtkxe kézBZ8o taAPvaGKEPy cứaAPvaGKEP APvaGKEPtôi, Ân 3nBdGgtkÂn, tôzBZ8i khôAPvaGKEPng c3nBdGgtkho côAPvaGKEP â3nBdGgtḱy 3nBdGgtkđược 3nBdGgtkthứ kzBZ8hác, 3nBdGgtknhưng n3nBdGgtkếu azBZ8i APvaGKEPmuốn l3nBdGgtkàm côAPvaGKEP 3nBdGgtkta tổn th3nBdGgtkương, tôi3nBdGgtk sAPvaGKEPẽ đoAPvaGKEP̀i vềzBZ8 từn3nBdGgtkg cáAPvaGKEPi một."

Dung 3nBdGgtkÂn 3nBdGgtkđi vAPvaGKEPào phzBZ8òng ngAPvaGKEPủ, tizBZ8ếng kh3nBdGgtkóc rzBZ8ống cAPvaGKEPủa Hạ3nBdGgtk PhAPvaGKEPi Vũ cò3nBdGgtkn ởAPvaGKEP bênAPvaGKEP tazBZ8i, cònzBZ8 có3nBdGgtk, 3nBdGgtkgương mặtAPvaGKEP b3nBdGgtki thương3nBdGgtk tuyệt3nBdGgtk vozBZ8̣ng APvaGKEPcủa Ha3nBdGgtḳ TửAPvaGKEP Hạo, APvaGKEP cũng là3nBdGgtkm zBZ8cho ngựzBZ8c cAPvaGKEPô nh3nBdGgtkư bịzBZ8 bAPvaGKEPóp n3nBdGgtkghẹn, dườngzBZ8 nhAPvaGKEPư bzBZ8ị tảAPvaGKEPng đa3nBdGgtḱ khổng 3nBdGgtk lồ đèzBZ8 épAPvaGKEP, tzBZ8hở zBZ8không được.

"Anh đòAPvaGKEPi nơ3nBdGgtḳ chAPvaGKEPo zBZ8Hạ Ph3nBdGgtki zBZ8Vũ, APvaGKEPvậy nAPvaGKEPhững đazBZ8u đớnzBZ8 Tư3nBdGgtk CAPvaGKEPần đã tzBZ8rải APvaGKEPqua, cô3nBdGgtk ấ3nBdGgtky phazBZ8̉i đAPvaGKEPi đoAPvaGKEP̀i APvaGKEPai đây?"APvaGKEP zBZ8Dung APvaGKEPÂn thAPvaGKEPất 3nBdGgtkthần ngồ3nBdGgtki ởzBZ8 mép giườnzBZ8g, ngươzBZ8́c l3nBdGgtkên nhìzBZ8n NAPvaGKEPam Dạ3nBdGgtk Tước,3nBdGgtk "Phương3nBdGgtk thứAPvaGKEPc giốAPvaGKEPng nhaAPvaGKEPu, 3nBdGgtkanh co3nBdGgtk̀n muốn dzBZ8iễn zBZ8lại lâzBZ8̀n nữzBZ8a, phazBZ8̉i không?"

Nam APvaGKEPDạ TướcAPvaGKEP đứngAPvaGKEP ởzBZ8 cửaAPvaGKEP thân3nBdGgtk tAPvaGKEPhể cazBZ8o zBZ8to dựa3nBdGgtk 3nBdGgtkvào vách3nBdGgtk tường, “Cô3nBdGgtk APvaGKEPta APvaGKEPquả n3nBdGgtkhiên 3nBdGgtkchính làzBZ8 TzBZ8ư Cần."

Dung Â3nBdGgtkn khAPvaGKEPông cAPvaGKEPó thừa3nBdGgtk nhậzBZ8n, cAPvaGKEPũng 3nBdGgtkkhông czBZ8ó phAPvaGKEPủ nAPvaGKEPhận, "Ban đầu,3nBdGgtk n3nBdGgtkếu khô3nBdGgtkng pAPvaGKEPhải zBZ8anh zBZ8ra taAPvaGKEPy t3nBdGgtkàn n3nBdGgtkhẫn, HạzBZ8 zBZ8Phi 3nBdGgtkVũ zBZ8cũng APvaGKEPsẽ k3nBdGgtkhông 3nBdGgtkcó hAPvaGKEPôm nay3nBdGgtk, Tư CầnAPvaGKEP cuzBZ8̃ng sAPvaGKEPẽ khô3nBdGgtkng zBZ8có kêAPvaGKEṔt quả3nBdGgtk zBZ8như bâyAPvaGKEP giờ,3nBdGgtk 3nBdGgtkNam DạAPvaGKEP TzBZ8ước, rốtzBZ8 cuô3nBdGgtḳc, cục diệnzBZ8 đến3nBdGgtk ngazBZ8̀y hôm3nBdGgtk 3nBdGgtknay, cũnAPvaGKEPg lzBZ8à dAPvaGKEPo anh."

Cô giươAPvaGKEPng ngónAPvaGKEP t3nBdGgtkay ch3nBdGgtkỉ đếnzBZ8 người3nBdGgtk a3nBdGgtknh tr3nBdGgtkách zBZ8móc, NAPvaGKEPam Dạ Tước3nBdGgtk cànzBZ8g kAPvaGKEPhông APvaGKEPcó pzBZ8hủ nzBZ8hận, 3nBdGgtklà trzBZ8ách nzBZ8hiệm củazBZ8 anzBZ8h, 3nBdGgtkanh APvaGKEPsẽ kh3nBdGgtkông đẩzBZ8y ra, mă3nBdGgtḳc 3nBdGgtkdù 3nBdGgtkngày đóAPvaGKEP Tư3nBdGgtk 3nBdGgtkCần đãAPvaGKEP q3nBdGgtkuá APvaGKEPkhích tzBZ8rước, nhzBZ8ưng hànAPvaGKEPh đzBZ8ộng APvaGKEPđối phó nhAPvaGKEPư vâAPvaGKEP̣y, dù3nBdGgtk sazBZ8o cũAPvaGKEPng lAPvaGKEPà anh.

"Anh muốAPvaGKEPn đòiAPvaGKEP vềzBZ8 nhzBZ8ư thzBZ8ế nàozBZ8 chứ?"APvaGKEP DzBZ8ung Ân APvaGKEP hai t3nBdGgtkay chốngzBZ8 ởAPvaGKEP gAPvaGKEPiường, "CzBZ8ô ấyzBZ8 bAPvaGKEPây gzBZ8iờ 3nBdGgtkcòn cózBZ8 3nBdGgtkcái gi3nBdGgtk̀ APvaGKEPđể cáAPvaGKEPc người3nBdGgtk lấy đizBZ8 nữa?"

Nam DzBZ8ạ TướczBZ8 ngzBZ8hiêng đứzBZ8ng dậyAPvaGKEP, đzBZ8i vàozBZ8 phònzBZ8g ngủ,APvaGKEP "Cho n3nBdGgtkên, cô3nBdGgtk 3nBdGgtkta đổizBZ8 khu3nBdGgtkôn mặtAPvaGKEP chính3nBdGgtk APvaGKEPlà APvaGKEPvì tAPvaGKEPrả tzBZ8hù? CôzBZ8 tzBZ8a khuấtAPvaGKEP nhục,zBZ8 APvaGKEPbà nộizBZ8 côzBZ8 APvaGKEPta chết, nếAPvaGKEPu nhAPvaGKEPư vậy,APvaGKEP v3nBdGgtkì APvaGKEPsao khAPvaGKEPông trựcAPvaGKEP tizBZ8ếp tì3nBdGgtkm tôi?"

Dung Â3nBdGgtkn thâ3nBdGgtḱy anAPvaGKEPh ngồzBZ8i vAPvaGKEPào bêAPvaGKEPn cạnh3nBdGgtk APvaGKEPmình, th3nBdGgtkân ảnhzBZ8 3nBdGgtkcao lớn APvaGKEPngăn trAPvaGKEPở zBZ8ánh sAPvaGKEPáng nơizBZ8 đỉnhAPvaGKEP đầu,zBZ8 côAPvaGKEP độAPvaGKEPt nhiên3nBdGgtk cảmzBZ8 zBZ8giác rAPvaGKEPất mệt3nBdGgtk mỏi3nBdGgtk, chu zBZ8toàn ởzBZ8 APvaGKEPhai bênAPvaGKEP, APvaGKEPtrơ m3nBdGgtkắt 3nBdGgtknhìn ngườizBZ8 khaAPvaGKEṔc đAPvaGKEPau đớ3nBdGgtkn rAPvaGKEPồi lAPvaGKEPại 3nBdGgtkkhông thể APvaGKEPvãn hzBZ8ồi, "APvaGKEPCô âzBZ8́y zBZ8nói, ng3nBdGgtkười cAPvaGKEPô âAPvaGKEṔy kh3nBdGgtkông muô3nBdGgtḱn thươzBZ8ng tô3nBdGgtk̉n zBZ8nhất là tôAPvaGKEPi, zBZ8cô ấAPvaGKEPy bzBZ8iết cAPvaGKEPhúng APvaGKEPta ơAPvaGKEP̉ chuAPvaGKEPng, Na3nBdGgtkm 3nBdGgtkDạ Tước,APvaGKEP tô3nBdGgtḱi hô3nBdGgtkm 3nBdGgtkđó, 3nBdGgtkhai người cũzBZ8ng khzBZ8ông co3nBdGgtḱ xzBZ8ảy rAPvaGKEPa chu3nBdGgtkyện gì..."

Thông mzBZ8inh nhưzBZ8 azBZ8nh, chỉ3nBdGgtk cầnAPvaGKEP nghi3nBdGgtk̃ một3nBdGgtk chzBZ8út, lAPvaGKEPà có3nBdGgtk thAPvaGKEPể thông suốtzBZ8 như3nBdGgtk̃ng th3nBdGgtkứ kizBZ8a b3nBdGgtkan đầ3nBdGgtku khôngzBZ8 cózBZ8 zBZ8chuyện gizBZ8̀, 3nBdGgtkNam APvaGKEPDạ APvaGKEPTước thuận thế3nBdGgtk nằzBZ8m dAPvaGKEPài trzBZ8ên giườn3nBdGgtkg, 3nBdGgtknói cáiAPvaGKEP g3nBdGgtkì cũng3nBdGgtk zBZ8không 3nBdGgtkcó nóAPvaGKEPi, APvaGKEPnhắm haAPvaGKEPi mắtzBZ8 lại.

Dạ DạzBZ8 dựaAPvaGKEP ở3nBdGgtk bên3nBdGgtk c3nBdGgtkạnh, bAPvaGKEPị đa3nBdGgtḱ mộtzBZ8 cazBZ8́i, APvaGKEPlần na3nBdGgtk̀y không kêu3nBdGgtk lêzBZ8n nữa,APvaGKEP bzBZ8ộ d3nBdGgtkáng 3nBdGgtkim lặn3nBdGgtkg caAPvaGKEP̀ng lôAPvaGKEP̣ rzBZ8a 3nBdGgtkvẻ đángzBZ8 thương.

Tư 3nBdGgtkCần mấy3nBdGgtk ngàyAPvaGKEP qzBZ8ua cũ3nBdGgtkng khôn3nBdGgtkg c3nBdGgtkó đizBZ8 lAPvaGKEPàm, côzBZ8 biế3nBdGgtkt t3nBdGgtkrốn cũng vôzBZ8 dụng,zBZ8 zBZ8đợi chuyện3nBdGgtk zBZ8sáng tỏ…zBZ8 3nBdGgtkcô liềAPvaGKEPn APvaGKEPkhông cozBZ8́ đườnzBZ8g thzBZ8ể đi.

Chẳng APvaGKEPqua làzBZ8, czBZ8ô làmAPvaGKEP szBZ8ao cũzBZ8ng khAPvaGKEPông APvaGKEPnghĩ APvaGKEPtới N3nBdGgtkam Dạ3nBdGgtk TướczBZ8 sẽ APvaGKEPtìm tớzBZ8i cửa.

Khi zBZ8cô mơ3nBdGgtk̉ c3nBdGgtkửa, thầnzBZ8 sắczBZ8 rAPvaGKEPun sơ3nBdGgtḳ, rzBZ8õ rà3nBdGgtkng kAPvaGKEPinh ngạc, ngườiAPvaGKEP đànAPvaGKEP ônAPvaGKEPg m3nBdGgtkột mìnhAPvaGKEP đến,zBZ8 TAPvaGKEPư zBZ8Cần trá3nBdGgtknh rAPvaGKEPa bên3nBdGgtk APvaGKEPcạnh APvaGKEPý nzBZ8ói anAPvaGKEPh vào.

Cô roAPvaGKEṔt 3nBdGgtkcho zBZ8anh lAPvaGKEPy APvaGKEPnước, Na3nBdGgtkm DạAPvaGKEP TướczBZ8 mư3nBdGgtkời ngón3nBdGgtk tazBZ8y nắm 3nBdGgtk chặt, APvaGKEPTư CầAPvaGKEPn mă3nBdGgtḳc qzBZ8uần áoAPvaGKEP 3nBdGgtkđơn gizBZ8ản ngAPvaGKEPồi đốiAPvaGKEP diê3nBdGgtḳn anh.

"Anh tới,3nBdGgtk là3nBdGgtk vzBZ8ì chuAPvaGKEPyện HạzBZ8 PzBZ8hi VzBZ8ũ sao?"

"Cô khzBZ8ông zBZ8sợ à?"3nBdGgtk 3nBdGgtkCon zBZ8ngươi NaAPvaGKEPm APvaGKEPDạ TướczBZ8 bézBZ8n nhọn quétAPvaGKEP bAPvaGKEPốn phAPvaGKEPía, căn3nBdGgtk ph3nBdGgtkòng rấtzBZ8 APvaGKEPđơn giảAPvaGKEPn, APvaGKEPkhông cAPvaGKEPó baAPvaGKEP̀y APvaGKEPbiện 3nBdGgtkgì xinh đẹp.

"Lúc 3nBdGgtktôi zBZ8bắt đầu3nBdGgtk l3nBdGgtkên kêzBZ8́ hoạc3nBdGgtkh, tô3nBdGgtki đaAPvaGKEP̃ khônzBZ8g nghĩ đếnAPvaGKEP 3nBdGgtknỗi APvaGKEPsợ nữAPvaGKEPa." APvaGKEPMục 3nBdGgtkđích của3nBdGgtk zBZ8Tư Cần3nBdGgtk đã3nBdGgtk APvaGKEPđạt được,zBZ8 khôAPvaGKEPng cần phải3nBdGgtk gAPvaGKEPiấu giếm3nBdGgtk zBZ8nữa, “3nBdGgtkTôi biêzBZ8́t, anAPvaGKEPh szBZ8ẽ khô3nBdGgtkng bỏzBZ8 APvaGKEPqua chzBZ8o tôi3nBdGgtk, HAPvaGKEPạ gizBZ8a zBZ8cũng sẽ 3nBdGgtkkhông b3nBdGgtkỏ qAPvaGKEPua, tôiAPvaGKEP đãAPvaGKEP l3nBdGgtkàm đượcAPvaGKEP APvaGKEPđến nướczBZ8 nazBZ8̀y, đ3nBdGgtkã có3nBdGgtk th3nBdGgtkể x3nBdGgtkem nAPvaGKEPhư đòi nợ3nBdGgtk đượcAPvaGKEP rzBZ8ồi, chuyện3nBdGgtk baAPvaGKEP̀ nộizBZ8, luậtAPvaGKEP phzBZ8áp 3nBdGgtkphán quyếAPvaGKEPt 3nBdGgtkrất cônzBZ8g 3nBdGgtkbằng sao? TôiAPvaGKEP khzBZ8ông APvaGKEPmuốn tAPvaGKEPhứ hưAPvaGKEP vAPvaGKEPô đó3nBdGgtk, chân3nBdGgtk zBZ8chính đềnAPvaGKEP mạnzBZ8g, tô3nBdGgtki zBZ8cũng khôzBZ8ng thể la3nBdGgtk̀m được,APvaGKEP chAPvaGKEPo nêzBZ8n, tôAPvaGKEPi raAPvaGKEP̣ch 3nBdGgtktrên mặtzBZ8 zBZ8cô t3nBdGgtka mộtAPvaGKEP đường."

Thật rAPvaGKEPa thAPvaGKEPì, troAPvaGKEPng tzBZ8hế gizBZ8ới cAPvaGKEPủa 3nBdGgtkNam DạAPvaGKEP Tước,APvaGKEP lAPvaGKEPoại ăn miếng3nBdGgtk trzBZ8ả zBZ8miếng nà3nBdGgtky gặpAPvaGKEP phazBZ8̉i khônzBZ8g APvaGKEPít, aAPvaGKEPnh tzBZ8hậm APvaGKEPchí t3nBdGgtkìm khôzBZ8ng rAPvaGKEPa lí3nBdGgtk do phả3nBdGgtkn b3nBdGgtkác APvaGKEPTư Cần.

Cô gáizBZ8 bzBZ8ưng c3nBdGgtkhén trzBZ8à zBZ8đứng lAPvaGKEPên, APvaGKEPđi đê3nBdGgtḱn APvaGKEPban côAPvaGKEPng, “Ban đâ3nBdGgtk̀u, zBZ8tôi hzBZ8ận APvaGKEPcả ha3nBdGgtki người,zBZ8 ch3nBdGgtko nê3nBdGgtkn, t3nBdGgtkôi APvaGKEPtrở lạiAPvaGKEP, chuyệnzBZ8 t3nBdGgtkhứ nhâAPvaGKEṔt chính làzBZ8 tìm3nBdGgtk anh3nBdGgtk, 3nBdGgtktôi vốnAPvaGKEP định,APvaGKEP đểzBZ8 APvaGKEPsau zBZ8khi anAPvaGKEPh biếtzBZ8 đượczBZ8 thAPvaGKEPân phận cuzBZ8̉a tôizBZ8, APvaGKEPcó pha3nBdGgtk̉i sẽAPvaGKEP 3nBdGgtkthấy rấzBZ8t ghAPvaGKEPê tơ3nBdGgtk̉m, APvaGKEPnhưng ý3nBdGgtk ngAPvaGKEPhĩ b3nBdGgtkan đầ3nBdGgtku 3nBdGgtksau khi gặzBZ8p DunAPvaGKEPg ÂzBZ8n 3nBdGgtkđã dazBZ8o độngzBZ8. 3nBdGgtkTôi từnAPvaGKEPg muố3nBdGgtkn từzBZ8 anAPvaGKEPh, làm3nBdGgtk APvaGKEPra râAPvaGKEṔt nhiều chuyAPvaGKEPện, nhưnAPvaGKEPg APvaGKEPcuối cùngAPvaGKEP czBZ8ũng bo3nBdGgtk̉ qua3nBdGgtk, zBZ8chính tzBZ8ôi đa3nBdGgtk̃ khôn3nBdGgtkg cóAPvaGKEP hạnzBZ8h phúc, lzBZ8iền mzBZ8uốn czBZ8ô â3nBdGgtḱy cAPvaGKEPó thê3nBdGgtk̉ zBZ8hạnh phúc."

Nam zBZ8Dạ 3nBdGgtkTước một3nBdGgtk lầnAPvaGKEP nữaAPvaGKEP nhizBZ8̀n kyAPvaGKEP̃ APvaGKEPcô gzBZ8ái APvaGKEPnày, bónAPvaGKEPg l3nBdGgtkưng cô maAPvaGKEP̉nh ma3nBdGgtki, mặcAPvaGKEP zBZ8mặc 3nBdGgtkdù tư3nBdGgtk tưzBZ8ởng rất3nBdGgtk c3nBdGgtkực 3nBdGgtkđoan, như3nBdGgtkng khzBZ8ông APvaGKEPphải kzBZ8hông thừaAPvaGKEP nAPvaGKEPhận, cô APvaGKEPđối vớizBZ8 nzBZ8gười tốtAPvaGKEP APvaGKEPvới mìnAPvaGKEPh, nhiAPvaGKEPệt tìnzBZ8h bazBZ8́o đáp3nBdGgtk 3nBdGgtknồng 3nBdGgtknhiệt, người3nBdGgtk nAPvaGKEPhư vậy, yêu3nBdGgtk zBZ8hận quázBZ8 rõ3nBdGgtk ràng.

"Tôi từngAPvaGKEP khzBZ8ông 3nBdGgtkcho APvaGKEPlà mìzBZ8nh l3nBdGgtkàm gi3nBdGgtk̀ sAPvaGKEPai," ánh3nBdGgtk mắt lướt3nBdGgtk qzBZ8ua tAPvaGKEPai zBZ8Tư C3nBdGgtkần nhì3nBdGgtkn APvaGKEPvề nơAPvaGKEPi xAPvaGKEPa, “NhưngAPvaGKEP 3nBdGgtklần naAPvaGKEP̀y, t3nBdGgtkôi laAPvaGKEP̣i không zBZ8có cáchAPvaGKEP nàoAPvaGKEP khăAPvaGKEP̉ng định."

Cô gáiAPvaGKEP cư3nBdGgtkời cười,3nBdGgtk nzBZ8gón tazBZ8y c3nBdGgtkầm ch3nBdGgtkặt chénAPvaGKEP t3nBdGgtkrà, "TôzBZ8i cũng3nBdGgtk vậy,” zBZ8cô c3nBdGgtkười n3nBdGgtkhư khôzBZ8ng cườiAPvaGKEP ng3nBdGgtkẩng đầu3nBdGgtk nzBZ8hìn về3nBdGgtk nơ3nBdGgtki 3nBdGgtkxa, "N3nBdGgtkgày đzBZ8ó ở3nBdGgtk Cám zBZ8Dỗ, nêzBZ8́u nhAPvaGKEPư tôizBZ8 cóAPvaGKEP thểAPvaGKEP kiên3nBdGgtk nhẫAPvaGKEPn mzBZ8ột chú3nBdGgtkt, cũng3nBdGgtk s3nBdGgtkẽ khzBZ8ông czBZ8ó cuzBZ8̣c 3nBdGgtkdiện như APvaGKEP hôm nay3nBdGgtk, zBZ8nhưng zBZ8tôi khzBZ8ông cAPvaGKEPó!” TínhzBZ8 3nBdGgtktình TAPvaGKEPư CAPvaGKEPần rấtAPvaGKEP mạn3nBdGgtkh m3nBdGgtkẽ, zBZ8có lẽ,3nBdGgtk 3nBdGgtkchuyện xưa mzBZ8ột zBZ8lần nữa3nBdGgtk nhơAPvaGKEṔ lại…zBZ8 côzBZ8 vẫnzBZ8 3nBdGgtklà nhị3nBdGgtkn khônAPvaGKEPg đượcAPvaGKEP Hạ3nBdGgtk PAPvaGKEPhi 3nBdGgtkVũ côn3nBdGgtkg kiAPvaGKEṔch, nhưAPvaGKEPng vừa 3nBdGgtknghĩ tớizBZ8 HazBZ8̣ Tử3nBdGgtk HạoAPvaGKEP… APvaGKEPcô nhấzBZ8t địnhAPvaGKEP zBZ8có thểzBZ8 3nBdGgtknhịn xuống.

Cô ngAPvaGKEPhĩ, 3nBdGgtkban đầuAPvaGKEP c3nBdGgtkô zBZ8coi zBZ8như lzBZ8à cắ3nBdGgtkn 3nBdGgtknát ha3nBdGgtk̀m răn3nBdGgtkg cũng cózBZ8 th3nBdGgtkể nhịn.

Ánh nắn3nBdGgtkg xuyêzBZ8n th3nBdGgtkấu APvaGKEPđi vazBZ8̀o, chzBZ8iếu vàoAPvaGKEP gươ3nBdGgtkng 3nBdGgtkmặt NaAPvaGKEPm DạzBZ8 Tước hiệnzBZ8 APvaGKEPlên âm3nBdGgtk mAPvaGKEPị, zBZ8mỗi ngzBZ8ũ quzBZ8an zBZ8của aAPvaGKEPnh cũnzBZ8g râzBZ8́t hzBZ8oàn mỹ,APvaGKEP zBZ8kết hợp với3nBdGgtk nhzBZ8au, luônAPvaGKEP lzBZ8uôn laAPvaGKEP̀ zBZ8loại czBZ8ao quý3nBdGgtk mazBZ8̀ 3nBdGgtkmọi ngươzBZ8̀i đzBZ8ổ xAPvaGKEPô vào.APvaGKEP NếuzBZ8 anzBZ8h biết zBZ8có nga3nBdGgtk̀y hzBZ8ôm nay3nBdGgtk, b3nBdGgtkan đầu3nBdGgtk sẽzBZ8 kAPvaGKEPhông đốiAPvaGKEP với3nBdGgtk 3nBdGgtkcô zBZ8ấy n3nBdGgtkhư vậ3nBdGgtky, nAPvaGKEPhiều lắm chỉ3nBdGgtk lAPvaGKEPà trưzBZ8̀ng tAPvaGKEPrị mấyzBZ8 tAPvaGKEPên kia3nBdGgtk, rô3nBdGgtḱt cuộc,3nBdGgtk DzBZ8ung zBZ8Ân nóAPvaGKEPi khôn3nBdGgtkg sai, n3nBdGgtkgười gAPvaGKEPây nên3nBdGgtk hết3nBdGgtk tha3nBdGgtk̉y chuyệnzBZ8 nàzBZ8y, thâ3nBdGgtḳt APvaGKEPra lzBZ8à anh.

Bọn h3nBdGgtkọ đứngzBZ8 ở3nBdGgtk cùnAPvaGKEPg mộAPvaGKEPt phònzBZ8g, cũzBZ8ng khôAPvaGKEPng APvaGKEPcó nhzBZ8ư troAPvaGKEPng tưởng tượn3nBdGgtkg, th3nBdGgtkủy hzBZ8ỏa bấAPvaGKEPt duzBZ8ng, ha3nBdGgtki taAPvaGKEPy TAPvaGKEPư zBZ8Cần cảzBZ8m nhận3nBdGgtk đượcAPvaGKEP nhiệzBZ8t độ3nBdGgtk củAPvaGKEPa tách trà3nBdGgtk, "A3nBdGgtknh szBZ8ẽ đốizBZ8 xửAPvaGKEP tốtAPvaGKEP vớiAPvaGKEP 3nBdGgtkDung Ân,3nBdGgtk đúngAPvaGKEP không?"

"Sao côzBZ8 lạzBZ8i APvaGKEPcho làzBZ8, côAPvaGKEP âAPvaGKEṔy ở3nBdGgtk bêzBZ8n APvaGKEPcạnh tôizBZ8 APvaGKEPsẽ hạnh phúc?"

Tư zBZ8Cần 3nBdGgtksuy zBZ8nghĩ m3nBdGgtkột ch3nBdGgtkút, chậm3nBdGgtk zBZ8rãi nóizBZ8, "TrựcAPvaGKEP 3nBdGgtkgiác thôi, anAPvaGKEPh hAPvaGKEPôm nAPvaGKEPay đAPvaGKEPến APvaGKEPnơi 3nBdGgtknày, k3nBdGgtkhẳng đAPvaGKEPịnh APvaGKEPcũng lAPvaGKEPà vì3nBdGgtk DunzBZ8g ÂAPvaGKEPn, thậ3nBdGgtkt rAPvaGKEPa thzBZ8ì, zBZ8cho dùzBZ8 anh APvaGKEPkhông 3nBdGgtktìm tôi,3nBdGgtk 3nBdGgtktôi cAPvaGKEPũng sAPvaGKEPẽ tìmzBZ8 anhzBZ8. zBZ8Dĩ nhiêAPvaGKEPn, 3nBdGgtkchúng tzBZ8a khô3nBdGgtkng làzBZ8m đượczBZ8 bạn zBZ8bè, thzBZ8ậm 3nBdGgtkchí từng3nBdGgtk c3nBdGgtkó ýzBZ8 nghizBZ8̃ đeAPvaGKEPm đốizBZ8 ph3nBdGgtkương đAPvaGKEPưa zBZ8vào chzBZ8ỗ 3nBdGgtkchết, gặzBZ8p qu3nBdGgtka lần này3nBdGgtk vềzBZ8 szBZ8au, czBZ8ũng 3nBdGgtkđừng czBZ8ó gặp3nBdGgtk mặAPvaGKEPt zBZ8lại nữAPvaGKEPa, nAPvaGKEPói vơAPvaGKEṔi DAPvaGKEPung Ân3nBdGgtk, tAPvaGKEPôi 3nBdGgtklạc tớizBZ8 ti3nBdGgtk̀nh trạng hôAPvaGKEPm APvaGKEPnay, khAPvaGKEPông li3nBdGgtkên quazBZ8n gi3nBdGgtk̀ đến3nBdGgtk anh..."

“Trả nơzBZ8̣ vazBZ8̀ trừ3nBdGgtkng pha3nBdGgtḳt, zBZ8là ha3nBdGgtki lAPvaGKEPoại pAPvaGKEPhương thứczBZ8 không giốngzBZ8 nh3nBdGgtkau, tzBZ8ôi bê3nBdGgtkn này3nBdGgtk, t3nBdGgtkôi zBZ8sẽ bzBZ8uông tazBZ8y chuyệnAPvaGKEP này3nBdGgtk vzBZ8ì tAPvaGKEPôi mzBZ8à 3nBdGgtkdựng lên, hzBZ8ôm zBZ8nay bAPvaGKEPiến thànzBZ8h nhưAPvaGKEP vậy,3nBdGgtk tôi3nBdGgtk muốnzBZ8 đếnzBZ8 đâyzBZ8 APvaGKEPkết thúc.APvaGKEP VAPvaGKEPì ÂnAPvaGKEP 3nBdGgtkÂn, tôi cũnAPvaGKEPg khôngzBZ8 thê3nBdGgtk̉ ti3nBdGgtkếp tục3nBdGgtk làzBZ8m chAPvaGKEPuyện tổn3nBdGgtk thươzBZ8ng 3nBdGgtkcô, như3nBdGgtkng HạAPvaGKEP g3nBdGgtkia bênAPvaGKEP kia, bọzBZ8n hoAPvaGKEP̣ seAPvaGKEP̃ c3nBdGgtkó hànzBZ8h đôzBZ8̣ng của3nBdGgtk ho3nBdGgtḳ, tôAPvaGKEPi se3nBdGgtk̃ kAPvaGKEPhông nhzBZ8úng ta3nBdGgtky, đ3nBdGgtkó là 3nBdGgtkchuyện giữ3nBdGgtka 3nBdGgtkcác người,zBZ8 tôAPvaGKEPi khônAPvaGKEPg c3nBdGgtkách 3nBdGgtknào gzBZ8iúp czBZ8ô, zBZ8cô APvaGKEPhiểu chưa?"APvaGKEP Nam 3nBdGgtkDạ Tước3nBdGgtk nzBZ8ói rzBZ8ất APvaGKEPthực 3nBdGgtktế, zBZ8cô vzBZ8én lAPvaGKEPên APvaGKEPkhóe miệngAPvaGKEP 3nBdGgtkgật đ3nBdGgtkầu, 3nBdGgtkanh tzBZ8a cózBZ8 thểAPvaGKEP vì Dung3nBdGgtk APvaGKEPÂn APvaGKEPlàm được3nBdGgtk chuy3nBdGgtkện zBZ8này, đúngAPvaGKEP l3nBdGgtkà không3nBdGgtk dễ.

Nam D3nBdGgtkạ TưAPvaGKEPớc khAPvaGKEPông cózBZ8 zBZ8ở lâuzBZ8, APvaGKEPTư APvaGKEPCần nói3nBdGgtk rấtzBZ8 đúAPvaGKEPng, bọnAPvaGKEP zBZ8họ APvaGKEPkhông là bạn3nBdGgtk, nếu3nBdGgtk 3nBdGgtkkhông phảiAPvaGKEP ởzBZ8 giữzBZ8a c3nBdGgtkó mộtAPvaGKEP DunzBZ8g Ân,zBZ8 zBZ8bọn họAPvaGKEP APvaGKEPsớm đã3nBdGgtk 3nBdGgtkbắt đầuzBZ8 cAPvaGKEPhém giết 3nBdGgtklẫn nhau.

Lúc NzBZ8am Dạ3nBdGgtk Tướ3nBdGgtkc mởzBZ8 cửzBZ8a đ3nBdGgtki r3nBdGgtka APvaGKEPngoài, giậtAPvaGKEP mìnhzBZ8 kinzBZ8h ng3nBdGgtkạc, xoa va3nBdGgtki người3nBdGgtk đàzBZ8n ô3nBdGgtkng đi3nBdGgtk APvaGKEPra ngoài.

Tư Cầ3nBdGgtkn kzBZ8hông cózBZ8 APvaGKEPnghe được3nBdGgtk zBZ8âm thanzBZ8h đóngzBZ8 cửa,3nBdGgtk côzBZ8 zBZ8xoay người lại,zBZ8 liền3nBdGgtk thấyzBZ8 APvaGKEPHạ APvaGKEPTử HạAPvaGKEPo đứnAPvaGKEPg zBZ8ở cửa.

Chén 3nBdGgtktrà 3nBdGgtktrong zBZ8lòng zBZ8bàn tazBZ8y zBZ8rơi xuốnAPvaGKEPg mặtAPvaGKEP đzBZ8ất, nước3nBdGgtk tzBZ8rà ấmAPvaGKEP áp 3nBdGgtk bắn tunzBZ8g tóezBZ8 lưzBZ8ng bànAPvaGKEP chân3nBdGgtk T3nBdGgtkư Cần,APvaGKEP 3nBdGgtkcô zBZ8theo bảzBZ8n nAPvaGKEPăng lzBZ8ui lại,3nBdGgtk mặc3nBdGgtk d3nBdGgtkù sớAPvaGKEPm muộn cũng3nBdGgtk sAPvaGKEPẽ 3nBdGgtkgặp, 3nBdGgtknhưng nAPvaGKEPếu k3nBdGgtkhông phải3nBdGgtk N3nBdGgtkam DạzBZ8 3nBdGgtkTước đAPvaGKEPi APvaGKEPra ngoàzBZ8i, Tư3nBdGgtk Cần3nBdGgtk chắAPvaGKEPc chzBZ8ắn sẽ khôngAPvaGKEP zBZ8để anAPvaGKEPh vàzBZ8o. ChâAPvaGKEPn 3nBdGgtktay c3nBdGgtkô luốngAPvaGKEP cAPvaGKEPuống đ3nBdGgtkứng ởzBZ8 baAPvaGKEPn APvaGKEPcông, HaAPvaGKEP̣ 3nBdGgtkTử H3nBdGgtkạo đóng cửAPvaGKEPa APvaGKEPlại, mặcAPvaGKEP chAPvaGKEPiếc APvaGKEPáo khAPvaGKEPoác màAPvaGKEPu zBZ8nâu, cằm3nBdGgtk APvaGKEPkiên 3nBdGgtknghị 3nBdGgtklộ rzBZ8a mấyzBZ8 phầnzBZ8 APvaGKEPlạnh lùng3nBdGgtk, râu mép3nBdGgtk lâu3nBdGgtk ngàzBZ8y khô3nBdGgtkng cạo.

Hai ngư3nBdGgtkời liếAPvaGKEPc nha3nBdGgtku mộtzBZ8 cái,zBZ8 3nBdGgtkTư CầnzBZ8 lướtAPvaGKEP qAPvaGKEPua nhữAPvaGKEPng zBZ8mãnh vỡ ki3nBdGgtka APvaGKEPđi zBZ8vào phòng.

Hạ TưzBZ8̉ HạozBZ8 thấyAPvaGKEP czBZ8ô muốn3nBdGgtk điAPvaGKEP zBZ8vào phònzBZ8g ngAPvaGKEPủ, h3nBdGgtkắn zBZ8nắm chặt3nBdGgtk tay cAPvaGKEPô, dzBZ8ùng APvaGKEPsức rấAPvaGKEPt mạAPvaGKEPnh, dư3nBdGgtkờng nhưzBZ8 APvaGKEPmuốn bẻzBZ8 zBZ8gãy tzBZ8ay Tư3nBdGgtk Cầ3nBdGgtkn, mAPvaGKEPặc zBZ8dù đau,zBZ8 nh3nBdGgtkưng cô cAPvaGKEPũng cắn3nBdGgtk răng3nBdGgtk khô3nBdGgtkng APvaGKEPcó APvaGKEPkêu lên.

"Tại zBZ8sao?” h3nBdGgtkắn hỏi.

Tư CầnzBZ8 zBZ8có APvaGKEPthể nói3nBdGgtk v3nBdGgtkới 3nBdGgtkmọi người,APvaGKEP “APvaGKEPTôi khôngzBZ8 hốzBZ8i hận”,3nBdGgtk 3nBdGgtkduy nhất khô3nBdGgtkng thểAPvaGKEP zBZ8đối mặtzBZ8 vớizBZ8 HazBZ8̣ TửAPvaGKEP Hạo.

Người zBZ8đàn ôn3nBdGgtkg nắmAPvaGKEP chặt3nBdGgtk hazBZ8i vaAPvaGKEPi củzBZ8a czBZ8ô, zBZ8kéo côzBZ8 đếnzBZ8, vội3nBdGgtk vãAPvaGKEP đặAPvaGKEPt cô trzBZ8ước APvaGKEPmặt mìnhzBZ8, "TạAPvaGKEPi sAPvaGKEPao, chún3nBdGgtkg APvaGKEPta vốzBZ8n lzBZ8à czBZ8ó thể3nBdGgtk thậAPvaGKEPt 3nBdGgtktốt, czBZ8ô tạizBZ8 sazBZ8o muốn làmAPvaGKEP nAPvaGKEPhư zBZ8vậy? APvaGKEPTrần Cần!"

Hắn lzBZ8ay bAPvaGKEPả vzBZ8ai củzBZ8a cô,zBZ8 côzBZ8 3nBdGgtkchỉ 3nBdGgtkcảm thzBZ8ấy zBZ8bên tro3nBdGgtkng đôiAPvaGKEP mắt3nBdGgtk thế giớizBZ8 zBZ8tan APvaGKEPthành nhữnAPvaGKEPg m3nBdGgtkảnh nhỏAPvaGKEP, APvaGKEPcàng lúzBZ8c cAPvaGKEPàng mơAPvaGKEP hồ,3nBdGgtk “zBZ8Tôi kzBZ8hông 3nBdGgtkgọi lzBZ8à Tr3nBdGgtkần Cần, tAPvaGKEPên czBZ8ủa zBZ8tôi lAPvaGKEPà zBZ8Tư Cần."

Người 3nBdGgtkđàn ôAPvaGKEPng đốizBZ8 zBZ8với 3nBdGgtkcái tênAPvaGKEP này3nBdGgtk c3nBdGgtkũng chAPvaGKEPưa quezBZ8n thuộc, "TạiAPvaGKEP s3nBdGgtkao APvaGKEPcô APvaGKEPmuốn 3nBdGgtkgạt tôi?"

Thân th3nBdGgtkể zBZ8mảnh khảnzBZ8h củzBZ8a czBZ8ô tronAPvaGKEPg zBZ8lòng bàn3nBdGgtk ta3nBdGgtky anAPvaGKEPh zBZ8càng APvaGKEPlộ ra vẻ3nBdGgtk gzBZ8ầy yếu,3nBdGgtk 3nBdGgtktóc qu3nBdGgtkăn 3nBdGgtkche zBZ8ở taAPvaGKEPy ngưAPvaGKEPời APvaGKEPđàn ôzBZ8ng, Tư3nBdGgtk APvaGKEPCần ở3nBdGgtk rấzBZ8t gầnAPvaGKEP hắn,3nBdGgtk cAPvaGKEPó thAPvaGKEPể nhìn thấyzBZ8 czBZ8on ngườiAPvaGKEP màzBZ8u zBZ8đỏ tư3nBdGgtkơi, "TzBZ8ử 3nBdGgtkHạo, an3nBdGgtkh biếtAPvaGKEP tạ3nBdGgtki APvaGKEPsao không?"

"Nói ch3nBdGgtko tô3nBdGgtki biết."3nBdGgtk GiọzBZ8ng 3nBdGgtknói ngườ3nBdGgtki đàn3nBdGgtk ôngzBZ8 t3nBdGgtkràn đầy APvaGKEPthống khổ,3nBdGgtk khàzBZ8n vAPvaGKEPô cùng.

"Được.” T3nBdGgtkư CầnAPvaGKEP mặtAPvaGKEP khôn3nBdGgtkg thAPvaGKEPấy đổzBZ8i chAPvaGKEPống zBZ8lại ánzBZ8h APvaGKEPmắt của h3nBdGgtkắn, “AnAPvaGKEPh sẽAPvaGKEP khôn3nBdGgtkg q3nBdGgtkuên, trướcAPvaGKEP đAPvaGKEPây kzBZ8hông lâu,3nBdGgtk APvaGKEPem củazBZ8 a3nBdGgtknh đAPvaGKEPã đụngzBZ8 zBZ8một zBZ8lão bà chứ?"

Hạ zBZ8Tử HzBZ8ạo 3nBdGgtkcon APvaGKEPngươi nzBZ8hư APvaGKEPkiếm s3nBdGgtkắc th3nBdGgtkâm tzBZ8húy, lắc3nBdGgtk đầu, “Cô..."

"Đúng, đ3nBdGgtkó zBZ8là bàzBZ8 nộizBZ8 tôi."zBZ8 NướczBZ8 mắzBZ8t quzBZ8á mứczBZ8 n3nBdGgtkặng nề, c3nBdGgtkuối cùnzBZ8g vẫ3nBdGgtkn zBZ8chảy zBZ8ra, chảyAPvaGKEP xzBZ8uống đzBZ8ến khóezBZ8 miệng,zBZ8 mặnAPvaGKEP sá3nBdGgtkp lAPvaGKEPàm người3nBdGgtk 3nBdGgtkta nzBZ8ôn mửa, 3nBdGgtk “Bà lzBZ8à ngưzBZ8ời thâAPvaGKEPn dAPvaGKEPuy zBZ8nhất củAPvaGKEPa tôi,3nBdGgtk zBZ8em 3nBdGgtkcủa zBZ8anh đAPvaGKEPã tAPvaGKEPông chếtAPvaGKEP bAPvaGKEPà, zBZ8còn cózBZ8, tôi3nBdGgtk sở APvaGKEP dĩ đối3nBdGgtk zBZ8xử vớiAPvaGKEP zBZ8cô tAPvaGKEPa nzBZ8hư vậy,APvaGKEP là3nBdGgtk bzBZ8ởi v3nBdGgtkì tzBZ8ôi cũAPvaGKEPng đã3nBdGgtk APvaGKEPbị APvaGKEPnhư APvaGKEPvậy, Ha3nBdGgtḳ TAPvaGKEPử Hạo, tôiAPvaGKEP zBZ8bị APvaGKEPngười tzBZ8a cAPvaGKEPưỡng dâmAPvaGKEP, a3nBdGgtknh cózBZ8 3nBdGgtkbiết không?"

Tóc ngắzBZ8n czBZ8ủa ngưAPvaGKEPời đAPvaGKEPàn zBZ8ông dườngAPvaGKEP nzBZ8hư dựngAPvaGKEP thẳzBZ8ng lAPvaGKEPên, mười ngónAPvaGKEP taAPvaGKEPy APvaGKEPanh dùnzBZ8g sứzBZ8c, zBZ8trên mặtAPvaGKEP hiện3nBdGgtk r3nBdGgtka vẻzBZ8 khóAPvaGKEP tAPvaGKEPin, "3nBdGgtkKhông zBZ8thể n3nBdGgtkào, 3nBdGgtklà ai, l3nBdGgtkà ai?"

"Anh đzBZ8i v3nBdGgtkề hỏzBZ8i APvaGKEPHạ PhzBZ8i VũAPvaGKEP sẽzBZ8 biAPvaGKEPết thôi,”APvaGKEP Tư3nBdGgtk Cần3nBdGgtk b3nBdGgtkiết mình tànAPvaGKEP nh3nBdGgtkẫn, c3nBdGgtkô 3nBdGgtklúc này,APvaGKEP t3nBdGgtkrong tAPvaGKEPay như3nBdGgtk nzBZ8ắm lấ3nBdGgtky một3nBdGgtk c3nBdGgtkon dAPvaGKEPao hAPvaGKEPai lưỡi,zBZ8 đâAPvaGKEPm zBZ8Tư Cần mộzBZ8t nhátzBZ8 đồngzBZ8 t3nBdGgtkhời APvaGKEPcũng hunzBZ8g hănzBZ8g khoéAPvaGKEPt APvaGKEPvào chAPvaGKEPính mìnhzBZ8, 3nBdGgtk“Tôi ởAPvaGKEP bê3nBdGgtkn czBZ8ạnh anh, cũnzBZ8g làzBZ8 vAPvaGKEPì tzBZ8rả thù,APvaGKEP chuzBZ8yện 3nBdGgtkanh nhận3nBdGgtk hốzBZ8i lộzBZ8, c3nBdGgtkũng làAPvaGKEP APvaGKEPtôi azBZ8n bà3nBdGgtki, bây3nBdGgtk APvaGKEPgiờ, anh cuốiAPvaGKEP cAPvaGKEPùng cũ3nBdGgtkng hiểuzBZ8 hết3nBdGgtk rồiAPvaGKEP chứ?"

Hạ APvaGKEPTử HAPvaGKEPạo vAPvaGKEPung cán3nBdGgtkh tayzBZ8, TzBZ8ư Cần3nBdGgtk APvaGKEPngã xu3nBdGgtkống 3nBdGgtkghế salo3nBdGgtkn, đầu choán3nBdGgtkg váAPvaGKEPng ho3nBdGgtka mắtzBZ8, hắnzBZ8 c3nBdGgtkhỉ cAPvaGKEPảm thấyzBZ8 cảAPvaGKEP bộAPvaGKEP ngAPvaGKEPực giốAPvaGKEPng zBZ8như là3nBdGgtk mAPvaGKEPuốn nzBZ8ổ tuzBZ8ng lừa zBZ8 gạt, zBZ8phản bộizBZ8, hắnzBZ8 3nBdGgtkyêu ngườzBZ8i APvaGKEPphụ nzBZ8ữ nàyzBZ8 sAPvaGKEPâu đậAPvaGKEPm n3nBdGgtkhư vậAPvaGKEPy, cũnzBZ8g v3nBdGgtkì czBZ8ô zBZ8mà không tiếAPvaGKEPc trởAPvaGKEP mặzBZ8t vớ3nBdGgtki mọAPvaGKEPi ngườzBZ8i trAPvaGKEPong nhzBZ8à, muốnzBZ8 3nBdGgtkcho côAPvaGKEP mộtAPvaGKEP g3nBdGgtkia đình,3nBdGgtk hắnzBZ8 quýAPvaGKEP trọng APvaGKEP như 3nBdGgtkthế, nAPvaGKEPhưng zBZ8đổi lzBZ8ại lzBZ8à zBZ8cái gì?

Phanh th3nBdGgtkây xézBZ8 xáAPvaGKEPc, cũ3nBdGgtkng zBZ8không 3nBdGgtkcó 3nBdGgtkđau nhưzBZ8 vậy.APvaGKEP HazBZ8̣ TzBZ8ử Hạo đAPvaGKEPứng ởzBZ8 t3nBdGgtkrong phòAPvaGKEPng 3nBdGgtkkhách, nhzBZ8ớ tớizBZ8 gư3nBdGgtkơng APvaGKEPmặt APvaGKEPem gá3nBdGgtki bịAPvaGKEP APvaGKEPhủy hoại,zBZ8 nh3nBdGgtkớ tới3nBdGgtk cô3nBdGgtk ta nửazBZ8 đê3nBdGgtkm tAPvaGKEPhấy ázBZ8c m3nBdGgtkộng thứcAPvaGKEP gizBZ8ấc, APvaGKEPhắn cAPvaGKEPhỉ cảm3nBdGgtk thấyzBZ8 càzBZ8ng ngzBZ8ày càng3nBdGgtk APvaGKEPáy názBZ8y, dường zBZ8như, czBZ8hính mAPvaGKEPình lAPvaGKEPà huAPvaGKEPng thủ3nBdGgtk g3nBdGgtkián tiếAPvaGKEPp ph3nBdGgtká hủyAPvaGKEP cô.

"Là mắt3nBdGgtk tAPvaGKEPôi 3nBdGgtkbị mù3nBdGgtk, tôzBZ8i 3nBdGgtknghĩ cô3nBdGgtk thật3nBdGgtk tâmAPvaGKEP, mọAPvaGKEPi APvaGKEPngười trong3nBdGgtk nhà đều3nBdGgtk phản3nBdGgtk đAPvaGKEPối, tô3nBdGgtki nhzBZ8ư kẻzBZ8 3nBdGgtkđiên zBZ8vẫn kiên3nBdGgtk trì,zBZ8 zBZ8Phi VũzBZ8 lúAPvaGKEPc ấAPvaGKEPy đãzBZ8 nhắcAPvaGKEP nhởzBZ8 tôi, 3nBdGgtk nói c3nBdGgtkô c3nBdGgtkùng NazBZ8m Dạ3nBdGgtk TướczBZ8 quzBZ8an zBZ8hệ khô3nBdGgtkng phảAPvaGKEPi n3nBdGgtkông cạn,APvaGKEP nzBZ8ó còAPvaGKEPn APvaGKEPxem zBZ8qua hìnAPvaGKEPh các ngườizBZ8 lêzBZ8n giường,APvaGKEP nhưngAPvaGKEP lAPvaGKEPà tAPvaGKEPôi kzBZ8êu nózBZ8 c3nBdGgtkâm 3nBdGgtkmiệng. BởiAPvaGKEP vì,3nBdGgtk 3nBdGgtknhững chuyệnAPvaGKEP đóAPvaGKEP cũng làzBZ8 chuAPvaGKEPyện trướ3nBdGgtkc APvaGKEPkhi tôizBZ8 3nBdGgtkbiết côAPvaGKEP, APvaGKEPtôi kAPvaGKEPhông qu3nBdGgtkan tâm,APvaGKEP tôizBZ8 cứ3nBdGgtk tưởngAPvaGKEP rằzBZ8ng, tôiAPvaGKEP có thAPvaGKEPể 3nBdGgtkcho c3nBdGgtkô mộtAPvaGKEP czBZ8uộc sốnzBZ8g zBZ8mới, bAPvaGKEPắt đzBZ8ầu lại3nBdGgtk tAPvaGKEPừ đầu..."zBZ8 HazBZ8̣ TzBZ8ử Hạ3nBdGgtko nAPvaGKEPói xong l3nBdGgtkời cuố3nBdGgtki cùn3nBdGgtkg, nhzBZ8ư 3nBdGgtkmột đứa3nBdGgtk bézBZ8 ngồ3nBdGgtki chồm3nBdGgtk 3nBdGgtkhổm trê3nBdGgtkn 3nBdGgtkmặt đấtAPvaGKEP APvaGKEPkhóc, haAPvaGKEPi taAPvaGKEPy anAPvaGKEPh dùng 3nBdGgtksức nắm3nBdGgtk zBZ8lấy tzBZ8óc m3nBdGgtkình, cầmzBZ8 APvaGKEPlên 3nBdGgtkquả đấmzBZ8 hzBZ8ung hăng3nBdGgtk n3nBdGgtkện trêzBZ8n đầu.

Tư CầAPvaGKEPn kh3nBdGgtkông czBZ8hịu nổi3nBdGgtk zBZ8chảy nướcAPvaGKEP mắt3nBdGgtk, kAPvaGKEPhí lựczBZ8 zBZ8đứng zBZ8lên côAPvaGKEP cũng khzBZ8ông cózBZ8, ha3nBdGgtki đầuAPvaGKEP gối3nBdGgtk quỳ3nBdGgtk APvaGKEPbò 3nBdGgtkđến 3nBdGgtkbên ngườizBZ8 3nBdGgtkđàn 3nBdGgtkông, “Tử3nBdGgtk zBZ8Hạo, zBZ8thật zBZ8xin lỗzBZ8i, thật 3nBdGgtkxin lỗi..."

Cô khôngAPvaGKEP nghzBZ8ĩ đếnAPvaGKEP chínhzBZ8 mìn3nBdGgtkh lzBZ8ại zBZ8đau nhAPvaGKEPư zBZ8vậy, tzBZ8im APvaGKEPđã bị3nBdGgtk xézBZ8 nát, côAPvaGKEP cốAPvaGKEP gắngAPvaGKEP kéoAPvaGKEP tzBZ8ay APvaGKEPngười đànzBZ8 ôngzBZ8, muốnzBZ8 ômAPvaGKEP zBZ8anh, nhAPvaGKEPưng HaAPvaGKEP̣ APvaGKEPTử Ha3nBdGgtḳo khônAPvaGKEPg muốn côzBZ8 đụngzBZ8 chạzBZ8m, a3nBdGgtknh dùAPvaGKEPng lự3nBdGgtkc h3nBdGgtkất zBZ8ra, khôngzBZ8 c3nBdGgtkòn kịpzBZ8 tAPvaGKEPhu lzBZ8ại quảzBZ8 đấm3nBdGgtk zBZ8rơi v3nBdGgtkào mặt TưAPvaGKEP Cần.3nBdGgtk Người3nBdGgtk đàn3nBdGgtk ôzBZ8ng đứAPvaGKEPng lên,3nBdGgtk đốtAPvaGKEP n3nBdGgtkgón zBZ8tay nắmAPvaGKEP chặAPvaGKEPt, tAPvaGKEPrên mặtAPvaGKEP đầzBZ8y nước mắ3nBdGgtkt, sAPvaGKEPau k3nBdGgtkhi ngẩ3nBdGgtkn n3nBdGgtkgơ đzBZ8ến đáy3nBdGgtk 3nBdGgtkmắt tr3nBdGgtkở thzBZ8ành m3nBdGgtkột mzBZ8ảnh lạnhAPvaGKEP nzBZ8hư zBZ8băng, azBZ8nh c3nBdGgtkũng không APvaGKEPquay đầAPvaGKEPu lạizBZ8 đizBZ8 r3nBdGgtka ngoài.

Dung zBZ8Ân nhAPvaGKEPận zBZ8được đi3nBdGgtkện APvaGKEPthoại, zBZ8lúc APvaGKEPchạy đến3nBdGgtk, đ3nBdGgtkã làAPvaGKEP bu3nBdGgtkổi tối.

Cửa nhàzBZ8 TưzBZ8 CầnAPvaGKEP mởAPvaGKEP rộngzBZ8, h3nBdGgtkàng xAPvaGKEPóm ởzBZ8 ngoàzBZ8i czBZ8ửa thỉnhAPvaGKEP tAPvaGKEPhoảng ngó vào.

Bên troAPvaGKEPng phòzBZ8ng kháchzBZ8, bừazBZ8 bộn,APvaGKEP lAPvaGKEPon bi3nBdGgtka APvaGKEPcùng gạcAPvaGKEP tàAPvaGKEPn thuốc, gốiAPvaGKEP, APvaGKEPtất cảAPvaGKEP nAPvaGKEPhững APvaGKEPđồ vậtzBZ8 có3nBdGgtk thzBZ8ể 3nBdGgtkném đượczBZ8 đầu3nBdGgtk nằAPvaGKEPm dAPvaGKEPưới đất.3nBdGgtk DunAPvaGKEPg ÂzBZ8n đóngzBZ8 cAPvaGKEPửa lại, 3nBdGgtkở sa3nBdGgtku rèAPvaGKEPm zBZ8cửa sổAPvaGKEP t3nBdGgtkìm đượczBZ8 APvaGKEPTư Cần.

CÔ chậtAPvaGKEP vật3nBdGgtk APvaGKEPđem m3nBdGgtkặt zBZ8chôn ởzBZ8 hzBZ8ai đầzBZ8u g3nBdGgtkối, 3nBdGgtktrên cổ3nBdGgtk tazBZ8y trái3nBdGgtk, máu tươAPvaGKEPi zBZ8chảy ra3nBdGgtk, DAPvaGKEPung APvaGKEPÂn APvaGKEPnhẹ kéo3nBdGgtk đầAPvaGKEPu zBZ8của côAPvaGKEP, chỉzBZ8 thấyzBZ8 trênzBZ8 APvaGKEPmặt czBZ8ô sưn3nBdGgtkg zBZ8lên một mảngzBZ8 lớn,3nBdGgtk kzBZ8hóe miệngAPvaGKEP rázBZ8ch tozBZ8ạc, "APvaGKEPTư Cần,zBZ8 APvaGKEPchuyện gìzBZ8 xảAPvaGKEPy rAPvaGKEPa, 3nBdGgtkcó pzBZ8hải 3nBdGgtkai đánh c3nBdGgtkậu không?"

Bên 3nBdGgtkchân, lAPvaGKEPà mAPvaGKEPột cozBZ8n 3nBdGgtkdao cắAPvaGKEPt tỉa.3nBdGgtk CzBZ8ô khắc3nBdGgtk tạ3nBdGgtki chín3nBdGgtkh cổzBZ8 tazBZ8y mình bAPvaGKEPa APvaGKEPchữ “HạAPvaGKEP Tử3nBdGgtk Hạo”,zBZ8 hơAPvaGKEPn nữa,zBZ8 khắc3nBdGgtk rAPvaGKEPất sâzBZ8u, APvaGKEPmỗi mộtzBZ8 vếtAPvaGKEP da3nBdGgtko là3nBdGgtkm ráAPvaGKEPch toạc dAPvaGKEPa thịt.

" DuAPvaGKEPng ÂnAPvaGKEP, mìnAPvaGKEPh thAPvaGKEPật 3nBdGgtksự yzBZ8êu aAPvaGKEPnh ấyzBZ8, yzBZ8êu đế3nBdGgtkn tậzBZ8n xương tủy.APvaGKEP.. K3nBdGgtkhắc sâAPvaGKEPu, nhưn3nBdGgtkg, mìnhAPvaGKEP bâzBZ8y giờ3nBdGgtk đ3nBdGgtkã mấAPvaGKEPt azBZ8nh ấzBZ8y rồi..zBZ8.”Tóc TưAPvaGKEP Cầ3nBdGgtkn rối3nBdGgtk APvaGKEPbù, cô APvaGKEP bắt đượczBZ8 cánh3nBdGgtk zBZ8tay DuAPvaGKEPng ÂnAPvaGKEP, “LàmzBZ8 s3nBdGgtkao b3nBdGgtkây giờ,zBZ8 cóAPvaGKEP phảAPvaGKEPi mình3nBdGgtk sẽzBZ8 kzBZ8hông APvaGKEPbao gzBZ8iờ có t3nBdGgtkhể APvaGKEPtìm zBZ8anh zBZ8ấy tAPvaGKEPrở về3nBdGgtk nữa3nBdGgtk zBZ8đúng không?"

Dung ÂnzBZ8 APvaGKEPchỉ c3nBdGgtkảm thấy3nBdGgtk cổzBZ8 họng3nBdGgtk kh3nBdGgtkô ráp3nBdGgtk k3nBdGgtkhó chịuAPvaGKEP, zBZ8cô bAPvaGKEPiết, Tư zBZ8 Cần cuố3nBdGgtki APvaGKEPcùng cũngzBZ8 s3nBdGgtkẽ zBZ8có 3nBdGgtkngày hối3nBdGgtk zBZ8hận, zBZ8cô ôm3nBdGgtk ha3nBdGgtki APvaGKEPbai cAPvaGKEPô zBZ8gái, “TưAPvaGKEP Cần,APvaGKEP đứngzBZ8 APvaGKEPlên đi, chúAPvaGKEPng tzBZ8a vzBZ8ào phòng3nBdGgtk trước."

"Ban đầu3nBdGgtk lúc3nBdGgtk cậuAPvaGKEP APvaGKEPkhuyên mìnAPvaGKEPh, 3nBdGgtkmình không3nBdGgtk nghezBZ8, nhưnAPvaGKEPg bây APvaGKEP giờ, APvaGKEPtim zBZ8của mìnhzBZ8 rất3nBdGgtk đazBZ8u rấAPvaGKEPt đau...”3nBdGgtk hAPvaGKEPai taAPvaGKEPy APvaGKEPTư 3nBdGgtkCần dázBZ8n chAPvaGKEPặt trước3nBdGgtk ngực,3nBdGgtk ba c3nBdGgtkhữ HaAPvaGKEP̣ APvaGKEPTử H3nBdGgtkạo trêzBZ8n tay3nBdGgtk, vzBZ8ì czBZ8ô dùAPvaGKEPng sứzBZ8c màAPvaGKEP máuAPvaGKEP tưAPvaGKEPơi chảy3nBdGgtk rzBZ8a, c3nBdGgtkhất lỏngzBZ8 rỉ3nBdGgtk ra3nBdGgtk đỏ 3nBdGgtksẫm, 3nBdGgtkchói mAPvaGKEPắt khôngzBZ8 thôi.

"Anh ấAPvaGKEPy zBZ8nói, 3nBdGgtkanh 3nBdGgtkấy khAPvaGKEPông q3nBdGgtkuan tâ3nBdGgtkm đếnzBZ8 zBZ8quá kh3nBdGgtkứ củazBZ8 mìzBZ8nh, anh ấy3nBdGgtk muốn3nBdGgtk cướizBZ8 mình,3nBdGgtk D3nBdGgtkung ÂnAPvaGKEP, zBZ8anh ấAPvaGKEPy nzBZ8ói muốnzBZ8 kếtAPvaGKEP hô3nBdGgtkn v3nBdGgtkới m3nBdGgtkình...” APvaGKEPTư zBZ8Cần ngồi dướizBZ8 APvaGKEPđất, vừa3nBdGgtk kh3nBdGgtkóc 3nBdGgtkvừa cười,3nBdGgtk 3nBdGgtktrên mặtAPvaGKEP APvaGKEPnước m3nBdGgtkắt 3nBdGgtkcùng 3nBdGgtkmáu h3nBdGgtkòa vAPvaGKEPào nhaAPvaGKEPu, cô đ3nBdGgtkến bAPvaGKEPây giờ3nBdGgtk vẫn3nBdGgtk czBZ8ô đ3nBdGgtkơn, 3nBdGgtkhiện tạzBZ8i, thậtAPvaGKEP k3nBdGgtkhó kh3nBdGgtkăn APvaGKEPcó ngườiAPvaGKEP nói3nBdGgtk APvaGKEPyêu cAPvaGKEPô, muốnzBZ8 cAPvaGKEPho cô zBZ8một giAPvaGKEPa đìnzBZ8h ấmAPvaGKEP 3nBdGgtkáp, nhưzBZ8ng HazBZ8̣ Tử3nBdGgtk 3nBdGgtkHạo, chzBZ8o dAPvaGKEPù côAPvaGKEP t3nBdGgtkhật m3nBdGgtkuốn tiếpAPvaGKEP nhậ3nBdGgtkn t3nBdGgtkình yêu củazBZ8 APvaGKEPanh, hAPvaGKEPọ cũnzBZ8g k3nBdGgtkhông có3nBdGgtk mộzBZ8t c3nBdGgtkhút khảzBZ8 năng.

Yêu sâuAPvaGKEP đậzBZ8m nhzBZ8ư APvaGKEPvậy, APvaGKEPvừa mới3nBdGgtk bắt3nBdGgtk đầu,3nBdGgtk cũn3nBdGgtkg đãAPvaGKEP zBZ8sắp chếtzBZ8 3nBdGgtkđi, nó được3nBdGgtk hAPvaGKEPun 3nBdGgtkđúc từAPvaGKEP tAPvaGKEPuyệt v3nBdGgtkọng và3nBdGgtk cừuAPvaGKEP hậzBZ8n, saAPvaGKEPu khAPvaGKEPi mọcAPvaGKEP rểzBZ8 nẩAPvaGKEPy mầm,APvaGKEP nhấtAPvaGKEP định3nBdGgtk sẽ chếtzBZ8 nzBZ8on. APvaGKEPTư APvaGKEPCần chặt3nBdGgtk lấyAPvaGKEP Du3nBdGgtkng ÂAPvaGKEPn, cAPvaGKEPô không3nBdGgtk muốnzBZ8 APvaGKEPmột mzBZ8ình cô3nBdGgtk đAPvaGKEPơn 3nBdGgtkở cAPvaGKEPhỗ này,APvaGKEP cô cảmzBZ8 APvaGKEPgiác mình3nBdGgtk APvaGKEPsắp đAPvaGKEPiên rồi,zBZ8 "MìnhzBZ8 zBZ8tại s3nBdGgtkao zBZ8lại zBZ8yêu APvaGKEPanh ấy3nBdGgtk, tạizBZ8 sao?"

Dung ÂnAPvaGKEP mAPvaGKEPân khẩAPvaGKEPn đAPvaGKEPôi môAPvaGKEPi, zBZ8mặc dùzBZ8 nhưzBZ8 vậy,zBZ8 bê3nBdGgtkn tzBZ8rong APvaGKEPđôi mắt vẫn3nBdGgtk là3nBdGgtk mAPvaGKEPơ hồ3nBdGgtk APvaGKEPhơi nước.

“Tư Cần,APvaGKEP hãy3nBdGgtk APvaGKEPquên hế3nBdGgtkt đi..."

"Mình kAPvaGKEPhông quên3nBdGgtk đưzBZ8ợc,” TưzBZ8 Cần3nBdGgtk thấ3nBdGgtkt tha3nBdGgtknh kAPvaGKEPhóc rống, zBZ8 "Dung Ân,APvaGKEP cậuzBZ8 đừngzBZ8 nózBZ8i, hãAPvaGKEPy 3nBdGgtknghe mìnAPvaGKEPh nóAPvaGKEPi đượzBZ8c kAPvaGKEPhông, mì3nBdGgtknh có3nBdGgtk rấ3nBdGgtkt nhiều zBZ8 điều muốnzBZ8 nói..."

Hai ngườAPvaGKEPi APvaGKEPco rú3nBdGgtkc 3nBdGgtkở sazBZ8u rèzBZ8m 3nBdGgtkcửa szBZ8ổ, ômzBZ8 n3nBdGgtkhau t3nBdGgtkhật chặzBZ8t, zBZ8Tư CầAPvaGKEPn nói, khzBZ8i cò3nBdGgtkn bézBZ8, lúc3nBdGgtk cô3nBdGgtk czBZ8ảm 3nBdGgtkthấy c3nBdGgtkô đơzBZ8n, liền3nBdGgtk thícAPvaGKEPh nzBZ8úp trzBZ8ong góc,APvaGKEP hoặc3nBdGgtk APvaGKEPlà zBZ8trốn trong chănAPvaGKEP, chỉzBZ8 cầnzBZ8 có3nBdGgtk thzBZ8ể đ3nBdGgtkem chínhzBZ8 zBZ8mình zBZ8giấu APvaGKEPđi. CôAPvaGKEP nAPvaGKEPói 3nBdGgtkDung ÂAPvaGKEPn thậtAPvaGKEP giốngAPvaGKEP như 3nBdGgtkbà n3nBdGgtkội, giống3nBdGgtk APvaGKEPbà nộiAPvaGKEP sờzBZ8 szBZ8ờ đầuAPvaGKEP củzBZ8a cô,3nBdGgtk nAPvaGKEPói APvaGKEPA CầnAPvaGKEP, APvaGKEPlàm APvaGKEPsao bây3nBdGgtk giờ3nBdGgtk mớAPvaGKEPi về,zBZ8 đừng 3nBdGgtklàm qzBZ8uá sức...

Dung ÂnzBZ8 thAPvaGKEPật kzBZ8hông c3nBdGgtkó zBZ8chen vàzBZ8o nó3nBdGgtki, cAPvaGKEPô rấtAPvaGKEP APvaGKEPan tĩnhzBZ8 nghe3nBdGgtk, nước mắ3nBdGgtkt chảyAPvaGKEP xAPvaGKEPuống r3nBdGgtkơi đzBZ8ến trêAPvaGKEPn m3nBdGgtku bàzBZ8n 3nBdGgtktay, từngAPvaGKEP giọ3nBdGgtkt 3nBdGgtknở rộ.

Tư CầnAPvaGKEP nóiAPvaGKEP czBZ8ô cùnzBZ8g HạzBZ8 Tử3nBdGgtk zBZ8Hạo bAPvaGKEPắt đầu,3nBdGgtk côAPvaGKEP nAPvaGKEPói, APvaGKEPbọn họzBZ8 gặp nhau3nBdGgtk 3nBdGgtkở CzBZ8ám Dỗ3nBdGgtk, lzBZ8úc ấy3nBdGgtk anzBZ8h đứngAPvaGKEP tro3nBdGgtkng đá3nBdGgtkm ngườ3nBdGgtki, 3nBdGgtkhạc giữAPvaGKEPa bầzBZ8y gà,3nBdGgtk nhìzBZ8n zBZ8qua một cái,APvaGKEP đãAPvaGKEP hấp3nBdGgtk dẫAPvaGKEPn cô.

Cô nAPvaGKEPói, l3nBdGgtkần đầu3nBdGgtk giAPvaGKEPữa zBZ8hai người,3nBdGgtk 3nBdGgtkanh cũnAPvaGKEPg APvaGKEPrất cẩnzBZ8 3nBdGgtkthận từzBZ8ng li từ3nBdGgtkng tAPvaGKEPí, zBZ8nâng niAPvaGKEPu 3nBdGgtkcô, sợ3nBdGgtk zBZ8cô đau.

Tư CầAPvaGKEPn nói3nBdGgtk rấzBZ8t nhiề3nBdGgtku rấAPvaGKEPt nhiều…3nBdGgtk đzBZ8ến kzBZ8hi, tiến3nBdGgtkg nói3nBdGgtk ázBZ8ch đi, vọngAPvaGKEP l3nBdGgtkại nhzBZ8ư tzBZ8iếng kêuzBZ8 zBZ8oán, zBZ8Dung ÂAPvaGKEPn la3nBdGgtku nAPvaGKEPước mAPvaGKEPắt, đzBZ8ứng dzBZ8ậy đến3nBdGgtk 3nBdGgtkmáy zBZ8đun nước, APvaGKEPlấy 3nBdGgtkcho c3nBdGgtkô mộtAPvaGKEP lzBZ8y nước.

Lúc tzBZ8rở lạizBZ8, liềAPvaGKEPn đốtzBZ8 3nBdGgtkmột điAPvaGKEPếu thuốc,zBZ8 hAPvaGKEPung hăngAPvaGKEP hú3nBdGgtkt h3nBdGgtkai hơi APvaGKEP sau 3nBdGgtkđó đezBZ8m điếAPvaGKEPu thuốczBZ8 gAPvaGKEPiụi vàzBZ8o APvaGKEPcổ tay.

Mùi vị3nBdGgtk dzBZ8a thịAPvaGKEPt chzBZ8áy tronAPvaGKEPg nAPvaGKEPháy mắzBZ8t tràzBZ8n zBZ8ngập APvaGKEPcả cănAPvaGKEP zBZ8phòng, Dung 3nBdGgtkÂn vứzBZ8t APvaGKEPbỏ czBZ8hén nước,zBZ8 lậtAPvaGKEP đ3nBdGgtkật k3nBdGgtkéo taAPvaGKEPy cô3nBdGgtk rAPvaGKEPa, APvaGKEP“Tư Cần3nBdGgtk, APvaGKEPcậu điê3nBdGgtkn rồzBZ8i szBZ8ao, cậu nhưAPvaGKEP v3nBdGgtkậy k3nBdGgtkhông sợzBZ8 mì3nBdGgtknh zBZ8sẽ xảzBZ8y 3nBdGgtkra chuyệnzBZ8 gìzBZ8 sao?"

Chữ APvaGKEPHạ ki3nBdGgtka rướmAPvaGKEP APvaGKEPmáu đãAPvaGKEP APvaGKEPbị APvaGKEPhủy diệ3nBdGgtkt, trêAPvaGKEPn 3nBdGgtkcổ ta3nBdGgtky hiện3nBdGgtk r3nBdGgtka một APvaGKEP đốt rất3nBdGgtk sâ3nBdGgtku, TAPvaGKEPư CAPvaGKEPần APvaGKEPdựa váchAPvaGKEP 3nBdGgtktường, 3nBdGgtk“Dung Ân,APvaGKEP cAPvaGKEPậu 3nBdGgtkbiết khônzBZ8g? MAPvaGKEPình muốn3nBdGgtk đe3nBdGgtkm Hạ TzBZ8ử Ha3nBdGgtḳo vĩnh3nBdGgtk vi3nBdGgtkễn nhớAPvaGKEP trAPvaGKEPong APvaGKEPlòng mình3nBdGgtk, đợiAPvaGKEP nhữngzBZ8 vếtzBZ8 tAPvaGKEPhương nàyAPvaGKEP zBZ8lành đzBZ8i, 3nBdGgtkchúng có thAPvaGKEPể 3nBdGgtklưu lạAPvaGKEPi t3nBdGgtkrên zBZ8thân thể3nBdGgtk mìAPvaGKEPnh c3nBdGgtkả đờiAPvaGKEP này,zBZ8 ng3nBdGgtkười đ3nBdGgtkàn ôn3nBdGgtkg này,3nBdGgtk mìnhzBZ8 APvaGKEPsẽ 3nBdGgtkcó anh ấzBZ8y cảzBZ8 đời,zBZ8 anAPvaGKEPh ấy3nBdGgtk sẽAPvaGKEP khzBZ8ông biếnAPvaGKEP mất3nBdGgtk, chzBZ8ỉ 3nBdGgtkcó zBZ8thể 3nBdGgtktheo thời3nBdGgtk g3nBdGgtkian m3nBdGgtkà khắc3nBdGgtk zBZ8sâu hơn, mìnzBZ8h muốzBZ8n dAPvaGKEPùng APvaGKEPcái nzBZ8ày đểzBZ8 tếAPvaGKEP lễ,3nBdGgtk đâzBZ8y APvaGKEPlà khoảnzBZ8g thời3nBdGgtk 3nBdGgtkgian 3nBdGgtkduy APvaGKEPnhất mìnhzBZ8 được APvaGKEP yêu, mìnAPvaGKEPh zBZ8yêu rAPvaGKEPất sâ3nBdGgtku đậAPvaGKEPm, khô3nBdGgtkng thể3nBdGgtk lấyzBZ8 rAPvaGKEPa được..."

Hai mắt3nBdGgtk TAPvaGKEPư CzBZ8ần trốnAPvaGKEPg rAPvaGKEPỗng, DAPvaGKEPung zBZ8Ân 3nBdGgtkvén tócAPvaGKEP cô,APvaGKEP muốn3nBdGgtk xe3nBdGgtkm vết APvaGKEP thương tr3nBdGgtkên 3nBdGgtktay côzBZ8, nh3nBdGgtkưng khôzBZ8ng cho.

Cô 3nBdGgtkngồi d3nBdGgtkưới đất,APvaGKEP khóc3nBdGgtk đến3nBdGgtk 3nBdGgtksau cùn3nBdGgtkg, lại3nBdGgtk APvaGKEPim lặnzBZ8g zBZ8lạ thường, côAPvaGKEP dựa3nBdGgtk v3nBdGgtkào cửzBZ8a APvaGKEPsổ 3nBdGgtksát đất,zBZ8 ánhAPvaGKEP mắt3nBdGgtk nhì3nBdGgtkn r3nBdGgtka mặ3nBdGgtkt trời.

Sau hzBZ8ơn nửazBZ8 đêm3nBdGgtk, mộtAPvaGKEP câzBZ8u Tư3nBdGgtk C3nBdGgtkần 3nBdGgtkcũng khô3nBdGgtkng nóAPvaGKEPi, 3nBdGgtkDung 3nBdGgtkÂn theozBZ8 cô ng3nBdGgtkồi, zBZ8cả đêAPvaGKEPm khônAPvaGKEPg c3nBdGgtkó nhắAPvaGKEPm mắt.

Đến ngà3nBdGgtky tAPvaGKEPhứ hAPvaGKEPai, T3nBdGgtkư Cần3nBdGgtk mệAPvaGKEPt mỏiAPvaGKEP, phảzBZ8i dựa3nBdGgtk v3nBdGgtkào cAPvaGKEPửa sổzBZ8 ngủ say,zBZ8 APvaGKEPDung APvaGKEPÂn đỡzBZ8 cô3nBdGgtk 3nBdGgtkvào phòngzBZ8, tzBZ8rong zBZ8phòng zBZ8khách đAPvaGKEPã d3nBdGgtkọn dẹpzBZ8 s3nBdGgtkạch s3nBdGgtkẽ, cô3nBdGgtk zBZ8không dám r3nBdGgtka cửzBZ8a, gọi3nBdGgtk đồ3nBdGgtk ăzBZ8n manzBZ8g đếnzBZ8, cảAPvaGKEPm thấ3nBdGgtky rzBZ8ất m3nBdGgtkệt, liềnAPvaGKEP 3nBdGgtktựa vàozBZ8 trzBZ8ên ghế3nBdGgtk APvaGKEPsa lon ngủzBZ8 mộtzBZ8 hồi.

Tư zBZ8Cần ngủzBZ8 đến3nBdGgtk xế3nBdGgtk chiều,APvaGKEP l3nBdGgtkúc đAPvaGKEPi 3nBdGgtkra, APvaGKEPtắm rử3nBdGgtka, quzBZ8ần áoAPvaGKEP zBZ8cũng thay, đầu3nBdGgtk tóc3nBdGgtk vẫnzBZ8 czBZ8òn ướt,3nBdGgtk APvaGKEPtinh thzBZ8ần zBZ8nhìn APvaGKEPqua khAPvaGKEPông tệ,APvaGKEP 3nBdGgtkkhôi phụAPvaGKEPc khôngAPvaGKEP ít.