Ám dục - Chương 105 - Phần 1

Chương 105

Hai đầu68JYXg lông68JYXg maMJxAMx̀y MJxAMxDung ÂuUMJfZn nảyMJxAMx 68JYXglên, MJxAMxánh mắt68JYXg củaMJxAMx 68JYXganh quá mFKức să68JYXǵc buUMJfZén thôuUMJfZng suố68JYXgt, la68JYXg̀m ngườiFK FKta neMJxAMx́ tránh68JYXg kFKhông được.

Cô khôn68JYXgg noMJxAMx́i gì68JYXg, tFKinh tếFK nghĩ68JYXg, nuUMJfZếu NMJxAMxam DFKạ FKTước biếMJxAMxt Giản là68JYXg TMJxAMxư 68JYXgCần, ít68JYXg nhMJxAMxất seFK̃ b68JYXgiết c68JYXgô â68JYXǵy uUMJfZlam nh68JYXgư vFKậy 68JYXgvì líuUMJfZ uUMJfZdo gì,uUMJfZ nghĩ 68JYXgnhư vậyMJxAMx, s68JYXgo uUMJfZvới GiảnMJxAMx vôuUMJfZ 68JYXgduyên v68JYXgô cớFK tiuUMJfZ̀m ngưMJxAMxời đMJxAMxối FKphó Hạ68JYXg MJxAMxPhi VuMJxAMx̃ tuUMJfZhì lý FKdo na68JYXg̀y cóMJxAMx FKsức thuyế68JYXgt p68JYXghục hơn.

 

Ngón tFKay uUMJfZbắm cMJxAMxhặt la68JYXgn uUMJfZcan lFKộ 68JYXgra khẩuUMJfZn MJxAMxtrương, 68JYXgDung Ân xMJxAMxoay ngườiMJxAMx uUMJfZđi tớFKi pFKhòng nFKgủ, "A68JYXgnh FKđã nóiuUMJfZ, nFKhững MJxAMxngười làMJxAMxm tổn68JYXg thương FKHạ MJxAMxPhi VMJxAMxũ mô68JYXg̣t ngMJxAMxười cuMJxAMx̃ng khôMJxAMxng bFKỏ quuUMJfZa, MJxAMxvậy FKlà co68JYXǵ ýMJxAMx gì?"

"Bọn họMJxAMx lMJxAMxà FKhướng vềuUMJfZ phiuUMJfŹa côuUMJfZ ấuUMJfZy đến,FK mặc68JYXg dù 68JYXgbốn FKbề lốuUMJfZi rMJxAMxa 68JYXgđều bịFK FKchặn la68JYXg̣i, nhưMJxAMxng 68JYXglúc ấy,FK chuMJxAMx́ng tôiFK aMJxAMxi cũnMJxAMxg không biết.uUMJfZ FKCô MJxAMxấy FKtrong tiuUMJfZ̀nh 68JYXghuống nhưuUMJfZ v68JYXgậy vâMJxAMx̃n đẩyMJxAMx MJxAMxcửa 68JYXgxe kuUMJfZéo tuUMJfZay cứauUMJfZ tôiMJxAMx, ÂnFK Ân, t68JYXgôi khô68JYXgng FKcho c68JYXgô â68JYXǵy đượMJxAMxc thứFK kMJxAMxhác, nh68JYXgưng nMJxAMxếu a68JYXgi muốnuUMJfZ laMJxAMx̀m uUMJfZcô MJxAMxta 68JYXgtổn thương, MJxAMxtôi sẽ68JYXg đò68JYXgi vềFK từnuUMJfZg ca68JYXǵi một."

Dung ÂnMJxAMx đi68JYXg vàouUMJfZ MJxAMxphòng ngủuUMJfZ, tiếngFK khouUMJfŹc MJxAMxrống củuUMJfZa MJxAMxHạ PhFKi 68JYXgVũ còn ơMJxAMx̉ FKbên taiMJxAMx, cFKòn cuUMJfZó, guUMJfZương mă68JYXg̣t bFKi thưFKơng tuyệtuUMJfZ vọnFKg củ68JYXga FKHạ FKTử Hạo, cũnuUMJfZg uUMJfZlàm chuUMJfZo ngựcMJxAMx cô68JYXg nhuUMJfZư bFKị bFKóp nguUMJfZhẹn, dườngFK nhưMJxAMx bịFK tả68JYXgng đMJxAMxá khổ68JYXgng lồ đeuUMJfZ̀ éMJxAMxp, t68JYXghở khônuUMJfZg được.

"Anh MJxAMxđòi nơMJxAMx̣ cFKho HạMJxAMx PhFKi Vũ,MJxAMx vậyFK n68JYXghững đaMJxAMxu đớnFK T68JYXgư CFKần đã trMJxAMxải qMJxAMxua, côuUMJfZ ấyuUMJfZ phauUMJfZ̉i điuUMJfZ 68JYXgđòi aFKi đâMJxAMxy?" DFKung ÂMJxAMxn thuUMJfZất t68JYXghần ngồiMJxAMx ởuUMJfZ mép giuUMJfZường, ngướcFK lêMJxAMxn nhì68JYXgn Na68JYXgm Dạ68JYXg TướFKc, "PhươnguUMJfZ thứuUMJfZc giốnguUMJfZ 68JYXgnhau, anMJxAMxh còn muuUMJfZốn diễnMJxAMx lạMJxAMxi lầuUMJfZn nữa68JYXg, phải68JYXg không?"

Nam MJxAMxDạ TướcFK 68JYXgđứng 68JYXgở cuUMJfZửa thâFKn tMJxAMxhể 68JYXgcao FKto MJxAMxdựa vàoFK vMJxAMxách tường, “CFKô t68JYXga qFKuả nhiê68JYXgn chiMJxAMx́nh MJxAMxlà 68JYXgTư Cần."

Dung 68JYXgÂn khMJxAMxông MJxAMxcó t68JYXghừa 68JYXgnhận, cuUMJfZũng 68JYXgkhông uUMJfZcó phủMJxAMx FKnhận, "68JYXgBan đầu, nếuFK khôuUMJfZng phMJxAMxải an68JYXgh rFKa tauUMJfZy tàuUMJfZn nhẫn,uUMJfZ HFKạ PMJxAMxhi 68JYXgVũ cũnguUMJfZ sẽFK khôngMJxAMx cóuUMJfZ 68JYXghôm nay, TưMJxAMx Cần68JYXg cMJxAMxũng seuUMJfZ̃ khô68JYXgng uUMJfZcó kêuUMJfŹt qFKuả MJxAMxnhư bâuUMJfZy giờ,MJxAMx NMJxAMxam Dạ68JYXg T68JYXgước, rốuUMJfZt cuộc, cục68JYXg diệnMJxAMx đếnuUMJfZ 68JYXgngày MJxAMxhôm nay68JYXg, cũn68JYXgg luUMJfZà 68JYXgdo anh."

Cô giươMJxAMxng ngóMJxAMxn uUMJfZtay FKchỉ đến68JYXg nuUMJfZgười aFKnh trá68JYXgch mó68JYXgc, MJxAMxNam Dạ Tước68JYXg c68JYXgàng khôuUMJfZng cóFK FKphủ nhậMJxAMxn, lauUMJfZ̀ tFKrách nhi68JYXgệm củuUMJfZa anFKh, uUMJfZanh sẽFK kh68JYXgông MJxAMxđẩy ra, mặcFK uUMJfZdù nMJxAMxgày đuUMJfZó T68JYXgư CầnuUMJfZ 68JYXgđã q68JYXguá kMJxAMxhích trướcFK, nhưnuUMJfZg hànFKh đôMJxAMx̣ng đốiMJxAMx phó nhưFK vâFḲy, du68JYXg̀ saFKo cũnguUMJfZ làMJxAMx anh.

"Anh muốFKn đòiMJxAMx uUMJfZvề 68JYXgnhư thếMJxAMx naMJxAMx̀o chứ?"uUMJfZ DuuUMJfZng Ân ha68JYXgi taMJxAMxy cuUMJfZhống ởFK giườn68JYXgg, "CôMJxAMx ấyMJxAMx uUMJfZbây giFKờ cònMJxAMx cóFK FKcái giMJxAMx̀ đêMJxAMx̉ cáuUMJfZc người lấMJxAMxy đMJxAMxi nữa?"

Nam MJxAMxDạ TướcMJxAMx ngh68JYXgiêng 68JYXgđứng dậy,MJxAMx điFK vào68JYXg phòngFK ngủ,FK "Cho nuUMJfZên, c68JYXgô tuUMJfZa đổi68JYXg 68JYXgkhuôn mặt68JYXg uUMJfZchính FKlà vìMJxAMx FKtrả thù?FK CMJxAMxô t68JYXga MJxAMxkhuất nuUMJfZhục, bFKà nuUMJfZội FKcô tFKa chết, nuUMJfZếu nuUMJfZhư vậy,68JYXg FKvì uUMJfZsao k68JYXghông trựcuUMJfZ 68JYXgtiếp tìmFK tôi?"

Dung ÂnFK thFKấy FKanh ngồiuUMJfZ vàouUMJfZ uUMJfZbên cạnh68JYXg m68JYXgình, thFKân ảnhFK cauUMJfZo lớn ngănuUMJfZ trFKở 68JYXgánh suUMJfZáng nuUMJfZơi MJxAMxđỉnh uUMJfZđầu, cFKô đô68JYXg̣t nhiên68JYXg caFK̉m giáMJxAMxc râuUMJfŹt mệt68JYXg 68JYXgmỏi, chu toFKàn ởFK haMJxAMxi bêuUMJfZn, trơMJxAMx FKmắt nhuUMJfZìn ngườiFK 68JYXgkhác đuUMJfZau đớnFK rồi68JYXg la68JYXg̣i khôuUMJfZng thể vaMJxAMx̃n hồiuUMJfZ, "CuUMJfZô MJxAMxấy nói,MJxAMx ngườFKi FKcô ấyMJxAMx khôngMJxAMx muốuUMJfZn thươngFK MJxAMxtổn nhấuUMJfZt là tôi,uUMJfZ cMJxAMxô ấuUMJfZy biuUMJfZết cuUMJfZhúng 68JYXgta ở68JYXg chunguUMJfZ, 68JYXgNam MJxAMxDạ FKTước, tMJxAMxối uUMJfZhôm đóuUMJfZ, ha68JYXgi ngMJxAMxười cũng khMJxAMxông FKcó xảMJxAMxy FKra chuyê68JYXg̣n gì..."

Thông muUMJfZinh nh68JYXgư aFKnh, ch68JYXgỉ cầMJxAMxn ngFKhĩ m68JYXgột FKchút, laMJxAMx̀ MJxAMxcó thểMJxAMx thông sMJxAMxuốt nhữFKng MJxAMxthứ kMJxAMxia baFKn đầuMJxAMx kuUMJfZhông coFḰ chuyêuUMJfẒn giuUMJfZ̀, NaMJxAMxm DFKạ TướcFK thuận tFKhế nằmFK dàFKi truUMJfZên giường68JYXg, nó68JYXgi MJxAMxcái FKgì c68JYXgũng FKkhông FKcó nói,MJxAMx nhắmFK h68JYXgai mắtuUMJfZ lại.

Dạ D68JYXgạ dựaFK ơ68JYXg̉ bênFK cạ68JYXgnh, uUMJfZbị đá68JYXg mộtFK cuUMJfZái, lâ68JYXg̀n nàyMJxAMx kFKhông kêu lFKên nữa,FK MJxAMxbộ dáng68JYXg FKim lă68JYXg̣ng cuUMJfZàng FKlộ r68JYXga vẻ68JYXg đánFKg thương.

Tư CFKần mấyMJxAMx nFKgày 68JYXgqua cũngMJxAMx kMJxAMxhông c68JYXgó uUMJfZđi làm,uUMJfZ uUMJfZcô biế68JYXgt trFKốn cFKũng vô duUMJfZụng, đFKợi chuyện68JYXg sánFKg FKtỏ… côuUMJfZ lMJxAMxiền khôn68JYXgg cuUMJfZó đườngMJxAMx tMJxAMxhể đi.

Chẳng qu68JYXga là,68JYXg côuUMJfZ uUMJfZlàm 68JYXgsao 68JYXgcũng kuUMJfZhông nghĩFK FKtới NaFKm uUMJfZDạ TướcFK sẽ tFKìm tới68JYXg cửa.

Khi c68JYXgô mởuUMJfZ cửa,FK thâMJxAMx̀n sắcMJxAMx ruuUMJfZn FKsợ, rouUMJfZ̃ ràng68JYXg uUMJfZkinh ngauUMJfẒc, người đàn68JYXg MJxAMxông MJxAMxmột miuUMJfZ̀nh đến,FK TFKư Cần68JYXg trá68JYXgnh MJxAMxra MJxAMxbên cạnuUMJfZh y68JYXǵ noMJxAMx́i anMJxAMxh vào.

Cô roFḰt c68JYXgho MJxAMxanh l68JYXgy nươ68JYXǵc, N68JYXgam FKDạ uUMJfZTước mưMJxAMxời ngo68JYXǵn FKtay nắm chặt,uUMJfZ 68JYXgTư CMJxAMxần mặcuUMJfZ 68JYXgquần áoMJxAMx đơnuUMJfZ giFKản ngFKồi đôFḰi MJxAMxdiện anh.

"Anh tới,uUMJfZ lauUMJfZ̀ vì68JYXg chuUMJfZuyện uUMJfZHạ uUMJfZPhi VũMJxAMx sao?"

"Cô khônMJxAMxg sơFḲ MJxAMxà?" CuUMJfZon ngươuUMJfZi uUMJfZNam Dạ68JYXg TướcFK bénFK 68JYXgnhọn quét bốnFK phíauUMJfZ, FKcăn phuUMJfZòng uUMJfZrất đơnMJxAMx giả68JYXgn, khôFKng cóuUMJfZ bày68JYXg FKbiện giFK̀ xinh đẹp.

"Lúc t68JYXgôi bắtuUMJfZ đFKầu lêuUMJfZn kế68JYXg hFKoạch, MJxAMxtôi uUMJfZđã khôFKng nghĩ đếnuUMJfZ 68JYXgnỗi FKsợ nữaFK." MuMJxAMx̣c đíchFK cuuUMJfZ̉a T68JYXgư CMJxAMxần đFKã đạtFK đFKược, khôn68JYXgg cần FKphải giâFḰu giếmMJxAMx nFKữa, 68JYXg“Tôi biết,MJxAMx 68JYXganh uUMJfZsẽ kFKhông bMJxAMxỏ MJxAMxqua c68JYXgho tuUMJfZôi, H68JYXgạ uUMJfZgia cũng s68JYXgẽ 68JYXgkhông bFKỏ quaMJxAMx, tôFKi đãMJxAMx lauUMJfZ̀m đượcMJxAMx đêFḰn nươMJxAMx́c nàMJxAMxy, uUMJfZđã có68JYXg 68JYXgthể xeuUMJfZm như đMJxAMxòi nợMJxAMx đượcuUMJfZ rồFKi, chuyệnuUMJfZ baFK̀ nộiuUMJfZ, 68JYXgluật pha68JYXǵp phuUMJfZán uUMJfZquyết rấ68JYXgt MJxAMxcông bằng sa68JYXgo? TôiMJxAMx kh68JYXgông muuUMJfZốn uUMJfZthứ MJxAMxhư FKvô đó,MJxAMx châ68JYXgn chíFKnh đền68JYXg muUMJfZạng, t68JYXgôi cuuUMJfZ̃ng không th68JYXgể là68JYXgm được,MJxAMx uUMJfZcho 68JYXgnên, t68JYXgôi rạ68JYXgch trênMJxAMx măMJxAMx̣t uUMJfZcô tFKa MJxAMxmột đường."

Thật 68JYXgra thì,MJxAMx tro68JYXgng thế68JYXg giới68JYXg củ68JYXga FKNam DạuUMJfZ TFKước, loMJxAMxại ăn 68JYXgmiếng tFKrả miếngMJxAMx FKnày găuUMJfẒp phaMJxAMx̉i kh68JYXgông iuUMJfŹt, anuUMJfZh thâMJxAMx̣m chuUMJfZí tìm68JYXg khôngMJxAMx ruUMJfZa lí uUMJfZ do phảnFK bauUMJfŹc T68JYXgư Cần.

Cô gáMJxAMxi buUMJfZưng chéMJxAMxn tràuUMJfZ đuUMJfZứng luUMJfZên, MJxAMxđi đếMJxAMxn baMJxAMxn FKcông, “BMJxAMxan đầu, tôiMJxAMx hậnFK ca68JYXg̉ hauUMJfZi người,MJxAMx chuUMJfZo nên,MJxAMx tôiMJxAMx trởFK lạiuUMJfZ, chuyệnFK thứMJxAMx nhất MJxAMxchính 68JYXglà tiuUMJfZ̀m 68JYXganh, tôiuUMJfZ v68JYXgốn đị68JYXgnh, đêuUMJfZ̉ sa68JYXgu FKkhi anFKh biêMJxAMx́t đượcuUMJfZ thFKân p68JYXghận của tôMJxAMxi, có68JYXg 68JYXgphải seuUMJfZ̃ thấy68JYXg ruUMJfZất ghMJxAMxê tơuUMJfZ̉m, nhưng68JYXg yuUMJfŹ 68JYXgnghĩ MJxAMxban đầuuUMJfZ saMJxAMxu kFKhi gặp DunMJxAMxg ÂMJxAMxn 68JYXgđã MJxAMxdao độngFK. FKTôi FKtừng muô68JYXǵn 68JYXgtừ anMJxAMxh, làFKm rFKa râFḰt uUMJfZnhiều chuyện, nhuUMJfZưng cuốiuUMJfZ cùnuUMJfZg cũngFK bouUMJfZ̉ quuUMJfZa, FKchính tôiuUMJfZ đãMJxAMx khôFKng có68JYXg hạMJxAMxnh ph68JYXgúc, liền muô68JYXǵn cMJxAMxô ấMJxAMxy co68JYXǵ thể68JYXg hạFKnh phúc."

Nam DuUMJfZạ TướcFK mFKột lần68JYXg MJxAMxnữa nhìnMJxAMx kFKỹ côFK gauUMJfŹi naFK̀y, bóMJxAMxng lưuUMJfZng cô muUMJfZảnh m68JYXgai, mặuUMJfZc mFKặc 68JYXgdù tưMJxAMx tưMJxAMxởng rất68JYXg MJxAMxcực đoan,MJxAMx nhưFKng khuUMJfZông FKphải MJxAMxkhông thMJxAMxừa nhận, FKcô đốiuUMJfZ v68JYXgới MJxAMxngười t68JYXgốt vớiuUMJfZ mìnhuUMJfZ, nhiệtMJxAMx tìFKnh baMJxAMx́o đaFḰp nồFKng 68JYXgnhiệt, ngườiuUMJfZ uUMJfZnhư vậy, yêMJxAMxu 68JYXghận quMJxAMxá roMJxAMx̃ ràng.

"Tôi tFKừng khônguUMJfZ chMJxAMxo lMJxAMxà miFK̀nh làFKm guUMJfZì sai,FK" FKánh mắt lưMJxAMxớt qu68JYXga taMJxAMxi TưuUMJfZ CầnMJxAMx nhi68JYXg̀n vMJxAMxề uUMJfZnơi xauUMJfZ, “NhưnguUMJfZ lần68JYXg MJxAMxnày, MJxAMxtôi lạuUMJfZi khônFKg có cáchMJxAMx naFK̀o 68JYXgkhẳng định."

Cô gFKái cườ68JYXgi cườiuUMJfZ, ngóFKn taFKy cầmMJxAMx FKchặt chénuUMJfZ tFKrà, "T68JYXgôi cũng v68JYXgậy,” cFKô 68JYXgcười nhMJxAMxư khMJxAMxông cườiFK ngẩn68JYXgg uUMJfZđầu nhFKìn vềuUMJfZ nơFKi xaFK, "NgàMJxAMxy đóFK ở68JYXg CámuUMJfZ Dỗ, nếuFK nhưFK tMJxAMxôi cMJxAMxó t68JYXghể kiFKên nhẫnMJxAMx mộtuUMJfZ chFKút, cuUMJfZũng sẽuUMJfZ không68JYXg coFḰ c68JYXgục dMJxAMxiện như uUMJfZ hôm na68JYXgy, nhưngFK tôiuUMJfZ khôuUMJfZng có!uUMJfZ” 68JYXgTính tìnFKh TuUMJfZư CầnMJxAMx MJxAMxrất mạnuUMJfZh 68JYXgmẽ, có68JYXg lẽ,uUMJfZ uUMJfZchuyện xưMJxAMxa một lầnuUMJfZ nữMJxAMxa nuUMJfZhớ lại…FK FKcô FKvẫn làMJxAMx nhịnMJxAMx kuUMJfZhông đưFKợc 68JYXgHạ PuUMJfZhi VũuUMJfZ cFKông kíMJxAMxch, nhưnguUMJfZ vừa nghFKĩ tớiuUMJfZ Hạ68JYXg TửuUMJfZ HauUMJfẒo… côuUMJfZ nhấMJxAMxt địnhFK cóuUMJfZ thểFK nhuUMJfZịn xuống.

Cô uUMJfZnghĩ, b68JYXgan FKđầu 68JYXgcô coMJxAMxi nMJxAMxhư là68JYXg cMJxAMxắn nMJxAMxát hàuUMJfZm răn68JYXgg cũng cóMJxAMx MJxAMxthể nhịn.

Ánh nắnFKg xuyêuUMJfZn FKthấu đMJxAMxi v68JYXgào, chi68JYXgếu vào68JYXg uUMJfZgương FKmặt N68JYXgam Dạ TFKước hiệnuUMJfZ lên68JYXg âFKm 68JYXgmị, mỗMJxAMxi n68JYXggũ qua68JYXgn 68JYXgcủa 68JYXganh cũMJxAMxng rấ68JYXgt MJxAMxhoàn mỹuUMJfZ, kêuUMJfŹt hợp FKvới nhau68JYXg, luônFK luôn68JYXg laFK̀ loạ68JYXgi cuUMJfZao quy68JYXǵ maFK̀ mọMJxAMxi n68JYXggười MJxAMxđổ xôuUMJfZ va68JYXg̀o. NFKếu anh FKbiết co68JYXǵ MJxAMxngày FKhôm nayFK, baFKn uUMJfZđầu sẽFK khôMJxAMxng đốiuUMJfZ MJxAMxvới c68JYXgô ấuUMJfZy nFKhư vậyMJxAMx, nhiều uUMJfZlắm chuUMJfZỉ lMJxAMxà trừn68JYXgg triMJxAMx̣ 68JYXgmấy t68JYXgên ki68JYXga, uUMJfZrốt cuộc,MJxAMx DFKung ÂFKn nFKói MJxAMxkhông sai, ngMJxAMxười guUMJfZây nêFKn huUMJfZết thaFK̉y chuyuUMJfZện nàMJxAMxy, thậuUMJfZt ruUMJfZa lFKà anh.

Bọn huUMJfZọ đứngMJxAMx FKở cù68JYXgng mộtMJxAMx 68JYXgphòng, MJxAMxcũng khFKông cMJxAMxó nhưuUMJfZ tr68JYXgong tưởng uUMJfZ tượng, FKthủy FKhỏa MJxAMxbất dung68JYXg, ha68JYXgi FKtay T68JYXgư CuUMJfZần 68JYXgcảm nhâuUMJfẒn đượcFK 68JYXgnhiệt đôuUMJfẒ cuuUMJfZ̉a táchFK trà, "68JYXgAnh sẽ68JYXg đôFḰi uUMJfZxử tFKốt vớ68JYXgi DuFKng Ân,uUMJfZ FKđúng không?"

"Sao cMJxAMxô lại68JYXg cuUMJfZho là,FK MJxAMxcô ấy68JYXg ơuUMJfZ̉ bên68JYXg cạnuUMJfZh MJxAMxtôi s68JYXgẽ hạnh phúc?"

Tư CầFKn suuUMJfZy nghĩMJxAMx FKmột cMJxAMxhút, chậ68JYXgm FKrãi nuUMJfZói, "Trực68JYXg giáMJxAMxc thôi, anuUMJfZh hômFK nMJxAMxay MJxAMxđến n68JYXgơi này,FK khMJxAMxẳng uUMJfZđịnh cuUMJfZũng MJxAMxlà vìMJxAMx DunuUMJfZg ÂnuUMJfZ, t68JYXghật rFKa 68JYXgthì, uUMJfZcho d68JYXgù anh khônuUMJfZg tìmuUMJfZ tôFKi, FKtôi cũnuUMJfZg FKsẽ t68JYXgìm a68JYXgnh. uUMJfZDĩ nhMJxAMxiên, chMJxAMxúng tFKa khôuUMJfZng lMJxAMxàm đ68JYXgược bạn bè,FK thậmFK 68JYXgchí từnguUMJfZ 68JYXgcó 68JYXgý nMJxAMxghĩ đeMJxAMxm đốiMJxAMx phương68JYXg đ68JYXgưa 68JYXgvào MJxAMxchỗ ch68JYXgết, gMJxAMxặp quuUMJfZa lần MJxAMxnày MJxAMxvề sauFK, cũnuUMJfZg đừuUMJfZng cMJxAMxó gặp68JYXg mFKặt lạiuUMJfZ n68JYXgữa, n68JYXgói vớMJxAMxi DunFKg uUMJfZÂn, tuUMJfZôi lạFKc tớiMJxAMx tình MJxAMxtrạng hô68JYXgm nayFK, kh68JYXgông liuUMJfZên quFKan gìMJxAMx đuUMJfZến anh..."

“Trả nợMJxAMx v68JYXgà tr68JYXgừng ph68JYXgạt, laMJxAMx̀ huUMJfZai loauUMJfẒi phươuUMJfZng thứcuUMJfZ khôngMJxAMx giống FKnhau, MJxAMxtôi bênFK nàFKy, tôFKi 68JYXgsẽ bu68JYXgông taFKy chuyệnuUMJfZ n68JYXgày vìFK tMJxAMxôi màuUMJfZ dựng lêFKn, uUMJfZhôm n68JYXgay biếnMJxAMx thànhFK nhMJxAMxư vậyuUMJfZ, tMJxAMxôi muốFKn MJxAMxđến đâyFK kếtFK thMJxAMxúc. ViFK̀ ÂMJxAMxn Ân,uUMJfZ tôi uUMJfZcũng uUMJfZkhông thFKể tiếp68JYXg tụ68JYXgc làm68JYXg chuyêuUMJfẒn tổnuUMJfZ uUMJfZthương cô,MJxAMx MJxAMxnhưng Ha68JYXg̣ 68JYXggia MJxAMxbên uUMJfZkia, bọn ho68JYXg̣ sFKẽ cMJxAMxó hànuUMJfZh 68JYXgđộng củuUMJfZa họuUMJfZ, FKtôi s68JYXgẽ khônguUMJfZ FKnhúng tayMJxAMx, đuUMJfZó l68JYXgà chuyện giữauUMJfZ cá68JYXgc ngườFKi, tuUMJfZôi khônuUMJfZg cFKách naFK̀o giúuUMJfZp uUMJfZcô, côMJxAMx hiFKểu chưa?" N68JYXgam DạMJxAMx FKTước nóuUMJfZi rấ68JYXgt tuUMJfZhực tế,FK uUMJfZcô vénFK uUMJfZlên khMJxAMxóe miệng68JYXg gậtuUMJfZ đầFKu, aMJxAMxnh t68JYXga 68JYXgcó uUMJfZthể vì MJxAMx Dung FKÂn MJxAMxlàm đượcuUMJfZ chuuUMJfZyện nuUMJfZày, đúng68JYXg 68JYXglà uUMJfZkhông dễ.

Nam DạFK TưFKớc khônFKg c68JYXgó ởMJxAMx lâu,68JYXg TưuUMJfZ uUMJfZCần 68JYXgnói rấtFK đúuUMJfZng, bọnMJxAMx hFKọ không làMJxAMx uUMJfZbạn, nếuMJxAMx khônguUMJfZ phảMJxAMxi 68JYXgở g68JYXgiữa cóuUMJfZ mộtFK FKDung Ân,68JYXg MJxAMxbọn h68JYXgọ sớm68JYXg uUMJfZđã uUMJfZbắt đầuuUMJfZ cMJxAMxhém giết lẫnuUMJfZ nhau.

Lúc Na68JYXgm DạFK TướcFK MJxAMxmở cửaFK đuUMJfZi r68JYXga ngoFKài, gMJxAMxiật miuUMJfZ̀nh kin68JYXgh ngFKạc, xoa vFKai MJxAMxngười đàFKn ôn68JYXgg 68JYXgđi FKra ngoài.

Tư C68JYXgần khôuUMJfZng FKcó nuUMJfZghe đượMJxAMxc âmMJxAMx th68JYXganh đón68JYXgg cửa,MJxAMx c68JYXgô xo68JYXgay 68JYXgngười lại, lMJxAMxiền thấ68JYXgy HạMJxAMx TuUMJfZử HạoFK đuUMJfZứng ởMJxAMx cửa.

Chén uUMJfZtrà tuUMJfZrong lònMJxAMxg bà68JYXgn 68JYXgtay 68JYXgrơi xuốngMJxAMx mặtFK uUMJfZđất, nướMJxAMxc tr68JYXgà FKấm áp bắuUMJfZn tunFKg tMJxAMxóe lưMJxAMxng bàMJxAMxn châ68JYXgn 68JYXgTư Cần,68JYXg côFK theMJxAMxo bảMJxAMxn nMJxAMxăng luFKi 68JYXglại, m68JYXgặc dFKù sớuUMJfZm muộn cũngFK sẽ68JYXg gặ68JYXgp, nhưnguUMJfZ nếuuUMJfZ khMJxAMxông phảuUMJfZi N68JYXgam DạuUMJfZ TướcuUMJfZ đFKi MJxAMxra n68JYXggoài, MJxAMxTư CMJxAMxần chắcuUMJfZ chắ68JYXgn sẽ khuUMJfZông để68JYXg MJxAMxanh vàoFK. C68JYXghân taFKy cMJxAMxô luốngMJxAMx cuống68JYXg đứnFKg MJxAMxở uUMJfZban cMJxAMxông, HạuUMJfZ Tử68JYXg Ha68JYXg̣o đóng 68JYXg cửa lại,MJxAMx MJxAMxmặc chi68JYXgếc áo68JYXg k68JYXghoác uUMJfZmàu FKnâu, cằMJxAMxm kiênMJxAMx nuUMJfZghị lộMJxAMx rFKa mấ68JYXgy uUMJfZphần lạnhMJxAMx lùngMJxAMx, râu m68JYXgép FKlâu ngàyFK kuUMJfZhông cạo.

Hai ngư68JYXgời lMJxAMxiếc nFKhau 68JYXgmột cái68JYXg, TMJxAMxư CầnuUMJfZ lư68JYXgớt q68JYXgua nhữ68JYXgng FKmãnh vỡ kia68JYXg đFKi vuUMJfZào phòng.

Hạ TửMJxAMx Ha68JYXg̣o MJxAMxthấy MJxAMxcô muốuUMJfZn điuUMJfZ vàuUMJfZo phòn68JYXgg nuUMJfZgủ, hắnMJxAMx nắ68JYXgm chặtMJxAMx tayFK cô, dùngFK sứcuUMJfZ FKrất mạnh,68JYXg dFKường uUMJfZnhư muMJxAMxốn b68JYXgẻ gãyFK tMJxAMxay FKTư Cần,68JYXg mặuUMJfZc dùMJxAMx đauuUMJfZ, nhMJxAMxưng cô cũnguUMJfZ cắnFK răngFK khuUMJfZông có68JYXg kuUMJfZêu lên.

"Tại sMJxAMxao?” hắuUMJfZn hỏi.

Tư CầFKn cóFK thểMJxAMx 68JYXgnói vớiFK mọi68JYXg uUMJfZngười, FK“Tôi khuUMJfZông hối68JYXg hận”,68JYXg duy 68JYXg nhất khônMJxAMxg thuUMJfZể đốuUMJfZi FKmặt vớiFK HaFḲ TưFK̉ Hạo.

Người uUMJfZđàn ônFKg nắMJxAMxm MJxAMxchặt haMJxAMxi vMJxAMxai của68JYXg cô,68JYXg kéoMJxAMx 68JYXgcô đến,68JYXg vộFKi 68JYXgvã đặt côuUMJfZ t68JYXgrước mặtuUMJfZ mìMJxAMxnh, "FKTại 68JYXgsao, chúFKng tuUMJfZa vốMJxAMxn lMJxAMxà 68JYXgcó tuUMJfZhể thậtuUMJfZ tốtuUMJfZ, côFK tạFKi sao muốnMJxAMx MJxAMxlàm nhưMJxAMx vuUMJfZậy? Trầ68JYXgn Cần!"

Hắn luUMJfZay b68JYXgả FKvai MJxAMxcủa cuUMJfZô, MJxAMxcô FKchỉ cảmMJxAMx thấyMJxAMx bêMJxAMxn t68JYXgrong đ68JYXgôi uUMJfZmắt uUMJfZthế giới MJxAMxtan thàFKnh nhữnFKg FKmảnh nhỏ,uUMJfZ cànuUMJfZg lMJxAMxúc càng68JYXg mMJxAMxơ MJxAMxhồ, “MJxAMxTôi MJxAMxkhông 68JYXggọi uUMJfZlà TrầuUMJfZn CầnFK, tên củaFK tô68JYXgi làMJxAMx MJxAMxTư Cần."

Người đànFK ônguUMJfZ đốiMJxAMx vớuUMJfZi cFKái tê68JYXgn nFKày MJxAMxcũng uUMJfZchưa quMJxAMxen thuFKộc, "Tại sFKao côuUMJfZ muMJxAMxốn gạtMJxAMx tôi?"

Thân tMJxAMxhể mảnuUMJfZh khảnhuUMJfZ của68JYXg cuUMJfZô uUMJfZtrong lòMJxAMxng bànMJxAMx FKtay anFKh càFKng lộFK ra vẻMJxAMx gầyuUMJfZ FKyếu, tóc68JYXg q68JYXguăn cuUMJfZhe ởuUMJfZ tFKay ngMJxAMxười FKđàn ôFKng, T68JYXgư CầnuUMJfZ 68JYXgở FKrất FKgần huUMJfZắn, 68JYXgcó thểFK nhìn thấy68JYXg c68JYXgon ngưFKời màuUMJfZu đỏFK tươiFK, "TửFK Hạo,uUMJfZ MJxAMxanh b68JYXgiết tại68JYXg uUMJfZsao không?"

"Nói 68JYXgcho 68JYXgtôi biết."uUMJfZ GiọMJxAMxng nFKói ngườiFK đàn68JYXg ôngMJxAMx trànMJxAMx đầy thốnuUMJfZg khổ68JYXg, FKkhàn vô68JYXg cùng.

"Được.” FKTư CầnuUMJfZ mặtuUMJfZ khôuUMJfZng th68JYXgấy đFKổi chốngMJxAMx lạiFK ánMJxAMxh mắMJxAMxt củMJxAMxa hắn, “FKAnh sẽFK kFKhông quêuUMJfZn, trMJxAMxước đâyuUMJfZ khônFKg 68JYXglâu, eMJxAMxm củuUMJfZa aMJxAMxnh đãuUMJfZ đụn68JYXgg mộtFK lãoFK bà chứ?"

Hạ TửuUMJfZ Hạ68JYXgo coFKn n68JYXggươi MJxAMxnhư uUMJfZkiếm sắcFK thâmMJxAMx FKthúy, lMJxAMxắc đầu, “Cô..."

"Đúng, đóMJxAMx MJxAMxlà bàFK nộiMJxAMx tôi.FK" Nướ68JYXgc mắtuUMJfZ quFKá FKmức nuUMJfZặng nề, c68JYXguối uUMJfZcùng vuUMJfZẫn chảy68JYXg rauUMJfZ, MJxAMxchảy xuống68JYXg đMJxAMxến uUMJfZkhóe mFKiệng, mặnMJxAMx FKsáp làmFK ngườiFK tFKa nônuUMJfZ mửa,uUMJfZ “Bà MJxAMxlà nFKgười thânuUMJfZ FKduy nhấtFK cuUMJfZủa tô68JYXgi, MJxAMxem cuUMJfZủa 68JYXganh đãuUMJfZ MJxAMxtông chếtMJxAMx bFKà, cònFK có,uUMJfZ tuUMJfZôi uUMJfZsở dĩ đuUMJfZối uUMJfZxử vớiMJxAMx 68JYXgcô t68JYXga nhưuUMJfZ vậ68JYXgy, l68JYXgà bMJxAMxởi vì68JYXg t68JYXgôi 68JYXgcũng uUMJfZđã b68JYXgị n68JYXghư vậy,MJxAMx HaFḲ Tử68JYXg Hạo,FK tôi bị68JYXg MJxAMxngười tMJxAMxa 68JYXgcưỡng dâm,68JYXg anFKh c68JYXgó FKbiết không?"

Tóc ngắ68JYXgn củaFK ngườiuUMJfZ đà68JYXgn ônguUMJfZ dườ68JYXgng nFKhư 68JYXgdựng thuUMJfZẳng FKlên, mười ngónuUMJfZ MJxAMxtay auUMJfZnh dùuUMJfZng sứcMJxAMx, trêuUMJfZn mặtMJxAMx MJxAMxhiện rMJxAMxa MJxAMxvẻ kh68JYXgó uUMJfZtin, "uUMJfZKhông tMJxAMxhể nà68JYXgo, luUMJfZà aiFK, là ai?"

"Anh điMJxAMx về68JYXg hỏiMJxAMx Hạ68JYXg PMJxAMxhi FKVũ uUMJfZsẽ buUMJfZiết thôi,”FK TFKư CầnFK uUMJfZbiết mình 68JYXg tàn nhẫuUMJfZn, côFK lúcMJxAMx nàFKy, tronuUMJfZg tMJxAMxay nhFKư nFKắm lấy68JYXg mộtuUMJfZ coMJxAMxn da68JYXgo hFKai l68JYXgưỡi, MJxAMxđâm TưMJxAMx Cần mộtMJxAMx nMJxAMxhát đFKồng thFKời cũngMJxAMx huMJxAMxng hănFKg kh68JYXgoét v68JYXgào chíFKnh mình,68JYXg “T68JYXgôi 68JYXgở bên68JYXg FKcạnh anh, cũnFKg luUMJfZà vMJxAMxì trảMJxAMx thFKù, chuuUMJfZyện auUMJfZnh nhậnFK hốuUMJfZi uUMJfZlộ, cFKũng lMJxAMxà tFKôi uUMJfZan buUMJfZài, bâyuUMJfZ 68JYXggiờ, anh68JYXg cuối cùnguUMJfZ 68JYXgcũng MJxAMxhiểu hế68JYXgt rồi68JYXg chứ?"

Hạ T68JYXgử Hạ68JYXgo vFKung cFKánh tMJxAMxay, Tư68JYXg CầnFK ngMJxAMxã MJxAMxxuống ghế68JYXg salonFK, đầu chouUMJfZáng MJxAMxváng hMJxAMxoa 68JYXgmắt, 68JYXghắn chỉMJxAMx cảmFK thấFKy cảFK bMJxAMxộ nguUMJfZực giốFKng nhMJxAMxư lMJxAMxà muốn68JYXg n68JYXgổ tMJxAMxung luUMJfZừa gạt, 68JYXgphản bộuUMJfZi, hắnuUMJfZ yêu68JYXg MJxAMxngười pFKhụ nữFK nFKày sâuFK đậmMJxAMx nhuUMJfZư v68JYXgậy, cũMJxAMxng vìuUMJfZ FKcô 68JYXgmà khôMJxAMxng tiếc trFKở mặt68JYXg vMJxAMxới mọiMJxAMx ngườ68JYXgi truUMJfZong n68JYXghà, uUMJfZmuốn MJxAMxcho 68JYXgcô FKmột giFKa đình,uUMJfZ hắnFK quUMJfZuý trọng FK như uUMJfZthế, nMJxAMxhưng đổiuUMJfZ l68JYXgại làFK cáFKi gì?

Phanh tMJxAMxhây 68JYXgxé x68JYXgác, cũnuUMJfZg MJxAMxkhông FKcó đauUMJfZu nhưuUMJfZ v68JYXgậy. Hạ68JYXg TưuUMJfZ̉ Hạo đứng68JYXg uUMJfZở tronFKg phòng68JYXg khách,uUMJfZ nhớFK tớuUMJfZi g68JYXgương m68JYXgặt eMJxAMxm MJxAMxgái bịFK hủyFK hMJxAMxoại, MJxAMxnhớ tớiuUMJfZ FKcô tFKa nửa đêmuUMJfZ tFKhấy uUMJfZác mộngMJxAMx tFKhức MJxAMxgiấc, hFKắn 68JYXgchỉ cảmMJxAMx t68JYXghấy cà68JYXgng ngàyMJxAMx cMJxAMxàng áy68JYXg náFKy, dư68JYXgờng như, chính68JYXg uUMJfZmình lFKà hunMJxAMxg thủFK FKgián tiếp68JYXg p68JYXghá hủyMJxAMx cô.

"Là mắt68JYXg MJxAMxtôi uUMJfZbị mMJxAMxù, tôFKi ngMJxAMxhĩ 68JYXgcô thậtuUMJfZ tâ68JYXgm, mọiuUMJfZ MJxAMxngười trong nhàuUMJfZ đềuMJxAMx phFKản 68JYXgđối, tFKôi nhưMJxAMx kẻFK điênFK vẫn68JYXg kiêuUMJfZn trì,FK PFKhi VũuUMJfZ lFKúc ấ68JYXgy đã68JYXg nhắuUMJfZc nhởuUMJfZ tuUMJfZôi, nói cMJxAMxô cùng68JYXg MJxAMxNam FKDạ TướFKc uUMJfZquan uUMJfZhệ khôngMJxAMx phảiFK nôn68JYXgg cạn,uUMJfZ n68JYXgó cuUMJfZòn x68JYXgem MJxAMxqua hMJxAMxình cá68JYXgc người 68JYXglên giường,68JYXg 68JYXgnhưng uUMJfZlà tô68JYXgi 68JYXgkêu nóuUMJfZ cMJxAMxâm miệuUMJfZng. BởiuUMJfZ vuUMJfZì, nuUMJfZhững ch68JYXguyện đóMJxAMx cFKũng là uUMJfZchuyện uUMJfZtrước kuUMJfZhi tFKôi biFKết MJxAMxcô, tFKôi khônFKg quuUMJfZan tâm,68JYXg 68JYXgtôi c68JYXgứ tưởFKng rằnguUMJfZ, tFKôi có thểMJxAMx uUMJfZcho cMJxAMxô FKmột cuMJxAMxộc sống68JYXg 68JYXgmới, bắFKt đuUMJfZầu lạiuUMJfZ từFK đầu..uUMJfZ." HuUMJfZạ TửFK 68JYXgHạo nóiuUMJfZ xong lờFKi 68JYXgcuối cùnuUMJfZg, nuUMJfZhư mộtuUMJfZ đứFKa bFKé ngồFKi MJxAMxchồm hổmMJxAMx tr68JYXgên mặtFK đấ68JYXgt khócMJxAMx, haMJxAMxi tMJxAMxay aMJxAMxnh dùng sứcuUMJfZ nắmuUMJfZ MJxAMxlấy tMJxAMxóc mìFKnh, cầuUMJfZm lêMJxAMxn quMJxAMxả đuUMJfZấm FKhung hăngMJxAMx nệMJxAMxn uUMJfZtrên đầu.

Tư MJxAMxCần khônMJxAMxg cMJxAMxhịu nổiuUMJfZ chảyFK nướcuUMJfZ mắtFK, uUMJfZkhí lựcFK đứngMJxAMx luUMJfZên cMJxAMxô cũ68JYXgng không MJxAMxcó, hauUMJfZi đầuuUMJfZ gốiMJxAMx quỳuUMJfZ MJxAMxbò đFKến bêFKn người68JYXg đànFK ônFKg, “Tử68JYXg HuUMJfZạo, thậFKt xiFKn lFKỗi, thậtuUMJfZ xin lỗi..."

Cô khônguUMJfZ nFKghĩ đếnuUMJfZ FKchính mìn68JYXgh lạ68JYXgi 68JYXgđau nhFKư vậuUMJfZy, tiuUMJfZm đuUMJfZã buUMJfZị xé nát,uUMJfZ cô68JYXg cốuUMJfZ gắMJxAMxng kFKéo tuUMJfZay ngườiMJxAMx MJxAMxđàn ông,MJxAMx uUMJfZmuốn MJxAMxôm anhMJxAMx, nhưnFKg HauUMJfẒ TửuUMJfZ HFKạo uUMJfZkhông muốn FKcô đMJxAMxụng chạmMJxAMx, auUMJfZnh dùng68JYXg lựcFK MJxAMxhất ruUMJfZa, khônMJxAMxg cònMJxAMx MJxAMxkịp tFKhu lại68JYXg quảuUMJfZ FKđấm uUMJfZrơi vào mặt68JYXg Tư68JYXg uUMJfZCần. NgườiFK đà68JYXgn ôngMJxAMx MJxAMxđứng lên,FK đFKốt ng68JYXgón tFKay n68JYXgắm uUMJfZchặt, tuUMJfZrên 68JYXgmặt đầFKy nước mắt,uUMJfZ sFKau kFKhi ngẩnFK nMJxAMxgơ đếnMJxAMx MJxAMxđáy m68JYXgắt trMJxAMxở thànFKh mộuUMJfZt MJxAMxmảnh l68JYXgạnh như68JYXg băng,68JYXg MJxAMxanh cũng kMJxAMxhông qFKuay đầuuUMJfZ lạiuUMJfZ điMJxAMx rFKa ngoài.

Dung FKÂn nMJxAMxhận đượcuUMJfZ điệnuUMJfZ tMJxAMxhoại, lúc68JYXg cFKhạy đến,uUMJfZ uUMJfZđã lMJxAMxà buổiFK tối.

Cửa nh68JYXgà MJxAMxTư CFKần mFKở rộngMJxAMx, hànuUMJfZg x68JYXgóm FKở ng68JYXgoài cửa68JYXg thỉnhFK MJxAMxthoảng ngó vào.

Bên tronuUMJfZg phòn68JYXgg khách,MJxAMx bừMJxAMxa bộn,68JYXg 68JYXglon MJxAMxbia cFKùng uUMJfZgạc tàn68JYXg thuốc,uUMJfZ gối, tFKất cFKả 68JYXgnhững đồuUMJfZ MJxAMxvật cFKó 68JYXgthể n68JYXgém 68JYXgđược đầu68JYXg nằmuUMJfZ dướiFK uUMJfZđất. DunuUMJfZg Â68JYXgn FKđóng cửMJxAMxa lại, ở68JYXg sa68JYXgu rèuUMJfZm cửaFK sổFK 68JYXgtìm đượuUMJfZc Tư68JYXg Cần.

CÔ chậ68JYXgt vậ68JYXgt đMJxAMxem mặ68JYXgt chôFKn ởFK hauUMJfZi đầ68JYXgu gố68JYXgi, trênFK cFKổ ta68JYXgy tráiuUMJfZ, máu tươiuUMJfZ cMJxAMxhảy rFKa, uUMJfZDung MJxAMxÂn nhẹMJxAMx kéoMJxAMx đầuFK c68JYXgủa cô,MJxAMx chỉ68JYXg FKthấy 68JYXgtrên mặFKt cô68JYXg sưngMJxAMx luUMJfZên mộtuUMJfZ mảng lớn,68JYXg uUMJfZkhóe miệngFK ráchFK toạMJxAMxc, "TFKư MJxAMxCần, chuyuUMJfZện gìMJxAMx xảyuUMJfZ 68JYXgra, cóuUMJfZ phảiFK a68JYXgi đFKánh cậu không?"

Bên chuUMJfZân, MJxAMxlà muUMJfZột cuUMJfZon FKdao cắtFK tỉa.FK C68JYXgô khắcuUMJfZ FKtại c68JYXghính cuUMJfZổ tayuUMJfZ mình uUMJfZba ch68JYXgữ “HạFK TuUMJfZử HaMJxAMx̣o”, hFKơn nữa68JYXg, khắc68JYXg rMJxAMxất sMJxAMxâu, uUMJfZmỗi mộtuUMJfZ vếtuUMJfZ duUMJfZao lFKàm rác68JYXgh toạc dMJxAMxa thịt.

" DuFKng ÂuUMJfZn, mìnhFK thậ68JYXgt sựuUMJfZ yê68JYXgu aFKnh FKấy, yêuUMJfZu đến68JYXg tFKận xương tFKủy... KhắcFK sâuuUMJfZ, nMJxAMxhưng, mìnhuUMJfZ b68JYXgây uUMJfZgiờ MJxAMxđã mấMJxAMxt anuUMJfZh 68JYXgấy rồuUMJfZi...”Tóc MJxAMxTư CuUMJfZần MJxAMxrối bù,MJxAMx cô FK bắt đưuUMJfZợc MJxAMxcánh tuUMJfZay DuFKng ÂMJxAMxn, MJxAMx“Làm MJxAMxsao uUMJfZbây giờ,68JYXg cFKó phFKải mìMJxAMxnh MJxAMxsẽ uUMJfZkhông MJxAMxbao MJxAMxgiờ có tuUMJfZhể uUMJfZtìm FKanh ấyMJxAMx trFKở FKvề n68JYXgữa đúnguUMJfZ không?"

Dung Â68JYXgn chỉuUMJfZ cMJxAMxảm thấ68JYXgy FKcổ họ68JYXgng kMJxAMxhô rápFK khuUMJfZó chịu,FK côFK biết68JYXg, Tư CầFKn uUMJfZcuối uUMJfZcùng FKcũng sẽuUMJfZ cóFK ngàMJxAMxy hFKối hậFKn, MJxAMxcô uUMJfZôm huUMJfZai 68JYXgbai FKcô gMJxAMxái, “FKTư Cầ68JYXgn, đứngMJxAMx lên uUMJfZ đi, chFKúng 68JYXgta vàoFK phònguUMJfZ trước."

"Ban đầuuUMJfZ lúcFK cậuuUMJfZ khuyê68JYXgn mFKình, mình68JYXg khônuUMJfZg ngheuUMJfZ, 68JYXgnhưng bây uUMJfZ giờ, FKtim 68JYXgcủa mìn68JYXgh rấtMJxAMx MJxAMxđau rấtFK đau...”MJxAMx hMJxAMxai ta68JYXgy uUMJfZTư uUMJfZCần dFKán 68JYXgchặt trướcuUMJfZ ngực,68JYXg bFKa chữ 68JYXgHạ TưFK̉ HạuUMJfZo tFKrên tayFK, vìFK cuUMJfZô dù68JYXgng sứMJxAMxc mMJxAMxà máFKu tươFKi cMJxAMxhảy rauUMJfZ, chấtuUMJfZ FKlỏng rỉ68JYXg ra đỏuUMJfZ sẫm,uUMJfZ MJxAMxchói FKmắt khMJxAMxông thôi.

"Anh FKấy MJxAMxnói, aMJxAMxnh ấuUMJfZy khFKông quaMJxAMxn tâFKm đến68JYXg FKquá kMJxAMxhứ củuUMJfZa mình, anuUMJfZh ấuUMJfZy muốn68JYXg cướiuUMJfZ FKmình, uUMJfZDung ÂMJxAMxn, anMJxAMxh ấyuUMJfZ nóMJxAMxi muốnuUMJfZ kếFKt hôMJxAMxn vớiFK mình68JYXg...” 68JYXgTư Cần 68JYXgngồi dư68JYXgới đất,uUMJfZ vừFKa khóc68JYXg uUMJfZvừa MJxAMxcười, trênMJxAMx mặtMJxAMx nưMJxAMxớc mắtuUMJfZ cù68JYXgng má68JYXgu huUMJfZòa và68JYXgo nhFKau, cô đếnFK 68JYXgbây giờMJxAMx vMJxAMxẫn 68JYXgcô đơn,uUMJfZ FKhiện tại,FK thậ68JYXgt kh68JYXgó kuUMJfZhăn cóuUMJfZ ngưuUMJfZời FKnói yMJxAMxêu cô,uUMJfZ muuUMJfZốn cho 68JYXg cô mộtFK giFKa đFKình 68JYXgấm áp,uUMJfZ n68JYXghưng HFKạ TửMJxAMx Hạo,68JYXg ch68JYXgo dFKù FKcô thậuUMJfZt muốnFK tMJxAMxiếp nuUMJfZhận tìnhuUMJfZ yêu củaMJxAMx uUMJfZanh, họFK uUMJfZcũng kMJxAMxhông cóFK mFKột cFKhút FKkhả năng.

Yêu sâu68JYXg đậm68JYXg nhMJxAMxư vMJxAMxậy, vMJxAMxừa mớiMJxAMx bắtMJxAMx đFKầu, cũnguUMJfZ đãuUMJfZ uUMJfZsắp chếuUMJfZt MJxAMxđi, nó được68JYXg huUMJfZun đ68JYXgúc từFK tuyệtuUMJfZ vọnuUMJfZg vàFK cừuMJxAMx hậ68JYXgn, MJxAMxsau uUMJfZkhi mọcuUMJfZ FKrể MJxAMxnẩy uUMJfZmầm, nhFKất địnhuUMJfZ sFKẽ chết noMJxAMxn. Tư68JYXg Cần68JYXg chặMJxAMxt 68JYXglấy 68JYXgDung Ân,68JYXg uUMJfZcô khôFKng FKmuốn mộtuUMJfZ mìMJxAMxnh cuUMJfZô đơnFK FKở chỗMJxAMx nà68JYXgy, cô68JYXg cảm giáFKc mìnhFK suUMJfZắp đuUMJfZiên rồi68JYXg, uUMJfZ"Mình uUMJfZtại FKsao lMJxAMxại yMJxAMxêu auUMJfZnh ấy,MJxAMx 68JYXgtại sao?"

Dung ÂMJxAMxn mânMJxAMx khẩnFK đôFKi môFKi, mặcFK dù68JYXg FKnhư vậyuUMJfZ, MJxAMxbên tron68JYXgg đ68JYXgôi mắFKt vẫn lFKà mMJxAMxơ hFKồ 68JYXghơi nước.

“Tư CầnFK, uUMJfZhãy quêMJxAMxn MJxAMxhết đi..."

"Mình khôFKng quênMJxAMx được,”MJxAMx TưFK CMJxAMxần th68JYXgất thanMJxAMxh kMJxAMxhóc rống, "FKDung uUMJfZÂn, cậuuUMJfZ đừn68JYXgg nMJxAMxói, hãFKy nMJxAMxghe mìFKnh nóMJxAMxi đượ68JYXgc uUMJfZkhông, m68JYXgình cóFK rấtFK nhiều uUMJfZđiều muuUMJfZốn nói..."

Hai người68JYXg MJxAMxco rúMJxAMxc FKở MJxAMxsau rèm68JYXg c68JYXgửa sFKổ, ômFK uUMJfZnhau thậtMJxAMx chMJxAMxặt, uUMJfZTư Cần FKnói, FKkhi cònuUMJfZ bFKé, lúFKc cMJxAMxô cảmMJxAMx thMJxAMxấy MJxAMxcô MJxAMxđơn, liuUMJfZền tMJxAMxhích uUMJfZnúp 68JYXgtrong góc,68JYXg hoặ68JYXgc FKlà trốuUMJfZn trong chăn,MJxAMx chỉMJxAMx cầMJxAMxn 68JYXgcó tMJxAMxhể MJxAMxđem c68JYXghính MJxAMxmình g68JYXgiấu 68JYXgđi. C68JYXgô nóMJxAMxi Du68JYXgng FKÂn 68JYXgthật giống nhưFK bàFK nội68JYXg, giFKống bàMJxAMx nFKội MJxAMxsờ s68JYXgờ đMJxAMxầu củaMJxAMx cô,68JYXg nóiMJxAMx MJxAMxA Cần,FK luUMJfZàm 68JYXgsao uUMJfZbây MJxAMxgiờ mớMJxAMxi về, 68JYXg đừng lMJxAMxàm q68JYXguá sức...

Dung MJxAMxÂn thậtMJxAMx 68JYXgkhông uUMJfZcó chFKen vàMJxAMxo nóMJxAMxi, cFKô rấtFK MJxAMxan tĩnh68JYXg n68JYXgghe, nước mắtMJxAMx chảyuUMJfZ xuUMJfZuống rơMJxAMxi đến68JYXg MJxAMxtrên m68JYXgu bànMJxAMx 68JYXgtay, tMJxAMxừng MJxAMxgiọt nởMJxAMx rộ.

Tư CầMJxAMxn n68JYXgói MJxAMxcô cùnFKg 68JYXgHạ 68JYXgTử HaFḲo uUMJfZbắt đ68JYXgầu, côuUMJfZ nóMJxAMxi, bọnMJxAMx họFK gặp FK nhau ởFK CáuUMJfZm DỗuUMJfZ, lMJxAMxúc ấyuUMJfZ aFKnh đứngMJxAMx truUMJfZong đáMJxAMxm nMJxAMxgười, hạcFK giữa68JYXg bầMJxAMxy 68JYXggà, nh68JYXgìn quUMJfZua một uUMJfZ cái, đFKã hFKấp dẫFKn cô.

Cô uUMJfZnói, lầnMJxAMx đầu68JYXg giữauUMJfZ haFKi người,MJxAMx anMJxAMxh cũng68JYXg rFKất cẩnFK thuUMJfZận từngFK li 68JYXg từng tíMJxAMx, uUMJfZnâng nuUMJfZiu 68JYXgcô, sợFK côMJxAMx đau.

Tư CầnMJxAMx nóMJxAMxi r68JYXgất nuUMJfZhiều rất68JYXg nMJxAMxhiều… đMJxAMxến khi68JYXg, tiuUMJfZếng nóuUMJfZi ácFKh đi,68JYXg vọng MJxAMxlại nhFKư tiMJxAMxếng kêuUMJfZu uUMJfZoán, Dun68JYXgg ÂnuUMJfZ l68JYXgau nướcMJxAMx FKmắt, đứFKng MJxAMxdậy đếnMJxAMx máyMJxAMx đuuUMJfZn nước, lấyMJxAMx cMJxAMxho cuUMJfZô uUMJfZmột 68JYXgly nước.

Lúc truUMJfZở lại,uUMJfZ luUMJfZiền đốtFK mộtMJxAMx điếuuUMJfZ thuFKốc, hun68JYXgg hănMJxAMxg hút68JYXg haFKi hơi sa68JYXgu đó68JYXg đFKem điếuMJxAMx uUMJfZthuốc giụiFK uUMJfZvào FKcổ tay.

Mùi FKvị FKda FKthịt cháyuUMJfZ MJxAMxtrong nháyuUMJfZ mắtMJxAMx MJxAMxtràn MJxAMxngập MJxAMxcả cFKăn phòngMJxAMx, Dung Ân68JYXg vứuUMJfZt b68JYXgỏ chénMJxAMx nướ68JYXgc, lậMJxAMxt đ68JYXgật ké68JYXgo 68JYXgtay cFKô MJxAMxra, “Tư68JYXg CFKần, cậuFK điê68JYXgn rồ68JYXgi saFKo, cậu uUMJfZnhư v68JYXgậy khôMJxAMxng sợuUMJfZ muUMJfZình sẽFK xMJxAMxảy FKra chuy68JYXgện guUMJfZì sao?"

Chữ HạFK MJxAMxkia rướmMJxAMx máuuUMJfZ đãMJxAMx 68JYXgbị hủy68JYXg diệt,68JYXg MJxAMxtrên c68JYXgổ tuUMJfZay uUMJfZhiện r68JYXga một đốt68JYXg rấtMJxAMx sâMJxAMxu, TMJxAMxư CuUMJfZần 68JYXgdựa vuUMJfZách tường,68JYXg “Du68JYXgng Ân68JYXg, cậuFK uUMJfZbiết MJxAMxkhông? MuUMJfZình muốnFK đeMJxAMxm HaMJxAMx̣ Tử HFKạo vFKĩnh vMJxAMxiễn 68JYXgnhớ tro68JYXgng lòMJxAMxng mình,FK MJxAMxđợi nhMJxAMxững v68JYXgết thương68JYXg uUMJfZnày làFKnh uUMJfZđi, chúng68JYXg có thểFK FKlưu lại68JYXg trMJxAMxên thân68JYXg 68JYXgthể mìnhFK cFKả đờMJxAMxi nàyFK, MJxAMxngười uUMJfZđàn ônMJxAMxg này,FK mình68JYXg MJxAMxsẽ uUMJfZcó anh FKấy cảuUMJfZ đờiMJxAMx, aMJxAMxnh ấy68JYXg suUMJfZẽ kFKhông biếnFK mất,FK chFKỉ uUMJfZcó thểuUMJfZ theMJxAMxo thuUMJfZời MJxAMxgian FKmà khắFKc sâuuUMJfZ hơn, 68JYXgmình muốn68JYXg dùnuUMJfZg cáFKi 68JYXgnày đểFK t68JYXgế lễ,68JYXg đâMJxAMxy l68JYXgà kFKhoảng thờ68JYXgi giFKan 68JYXgduy nhấtuUMJfZ mì68JYXgnh được uUMJfZyêu, mìnuUMJfZh y68JYXgêu rấtMJxAMx sâFKu đậmuUMJfZ, 68JYXgkhông thMJxAMxể uUMJfZlấy uUMJfZra được..."

Hai MJxAMxmắt TFKư CầMJxAMxn 68JYXgtrống rỗng,MJxAMx DuuUMJfZng Ân68JYXg v68JYXgén tó68JYXgc cô,68JYXg 68JYXgmuốn xuUMJfZem vết thươnguUMJfZ trêFKn FKtay uUMJfZcô, nhưMJxAMxng khônguUMJfZ cho.

Cô nguUMJfZồi dướuUMJfZi đất,uUMJfZ khMJxAMxóc đếnMJxAMx sa68JYXgu cùng,MJxAMx lạiuUMJfZ uUMJfZim lFKặng luUMJfZạ thường, cô68JYXg dựauUMJfZ và68JYXgo cửaMJxAMx sổuUMJfZ sátFK đấ68JYXgt, FKánh mắtFK nhFKìn 68JYXgra mặFKt trời.

Sau hơMJxAMxn MJxAMxnửa đêm68JYXg, một68JYXg câuMJxAMx TMJxAMxư 68JYXgCần cMJxAMxũng khuUMJfZông nóiMJxAMx, DuFKng ÂMJxAMxn theo uUMJfZ cô ngMJxAMxồi, cảFK đêuUMJfZm khMJxAMxông cóFK MJxAMxnhắm mắt.

Đến nFKgày tFKhứ ha68JYXgi, FKTư 68JYXgCần MJxAMxmệt mMJxAMxỏi, phFKải duUMJfZựa vàoFK cửa68JYXg sổ68JYXg ngủ FKsay, Dun68JYXgg ÂnuUMJfZ đỡuUMJfZ uUMJfZcô vàoMJxAMx phòuUMJfZng, trMJxAMxong phòMJxAMxng kFKhách đMJxAMxã dọFKn dẹp68JYXg sạcMJxAMxh sẽ,uUMJfZ cô68JYXg kFKhông dám rFKa cửa,MJxAMx FKgọi đồuUMJfZ ă68JYXgn uUMJfZmang đến,MJxAMx cảmuUMJfZ th68JYXgấy rấtuUMJfZ MJxAMxmệt, liềMJxAMxn 68JYXgtựa vàoFK trêFKn ghế68JYXg sMJxAMxa lon ngủFK mộMJxAMxt hồi.

Tư CầnFK ngủFK đếnFK xếFK chiều,uUMJfZ MJxAMxlúc uUMJfZđi MJxAMxra, tắmuUMJfZ MJxAMxrửa, MJxAMxquần áFKo c68JYXgũng thay, đầuUMJfZu tFKóc vẫnuUMJfZ còMJxAMxn MJxAMxướt, tMJxAMxinh thuUMJfZần nhì68JYXgn quFKa khôFKng tệ68JYXg, MJxAMxkhôi uUMJfZphục khMJxAMxông ít.