Ám dục - Chương 105 - Phần 1

Chương 105

Hai QL7gđầu lôncFwhDgTtg maTFCiCLWz̀y cFwhDgTtDung ÂnQL7g TFCiCLWznảy lêTFCiCLWzn, ánTFCiCLWzh măQL7ǵt củTFCiCLWza acFwhDgTtnh quá cFwhDgTtmức cFwhDgTtsắc bécFwhDgTtn thôcFwhDgTtng QL7gsuốt, lQL7gàm QL7gngười cFwhDgTtta cFwhDgTtné tráncFwhDgTth khônTFCiCLWzg được.

Cô khôTFCiCLWzng nócFwhDgTti TFCiCLWzgì, tiQL7gnh têcFwhDgTt́ TFCiCLWznghĩ, nQL7gếu NaQL7gm DạQL7g TướccFwhDgTt biết GiaQL7g̉n QL7glà TưcFwhDgTt TFCiCLWzCần, iQL7ǵt nhấtQL7g TFCiCLWzsẽ TFCiCLWzbiết TFCiCLWzcô TFCiCLWzấy lcFwhDgTtam nQL7ghư vậycFwhDgTt vìQL7g TFCiCLWzlí QL7gdo cFwhDgTtgì, nghĩ QL7g như vTFCiCLWzậy, TFCiCLWzso vcFwhDgTtới GiTFCiCLWzản vôTFCiCLWz duyêQL7gn QL7gvô cớQL7g QL7gtìm ngườcFwhDgTti TFCiCLWzđối phócFwhDgTt HạcFwhDgTt PhQL7gi TFCiCLWzVũ thì lTFCiCLWzý cFwhDgTtdo TFCiCLWznày cTFCiCLWzó sứcTFCiCLWz QL7gthuyết phcFwhDgTtục hơn.

 

Ngón tQL7gay bắmQL7g chặtTFCiCLWz lacFwhDgTtn caQL7gn lTFCiCLWzộ rcFwhDgTta khQL7gẩn trươncFwhDgTtg, DTFCiCLWzung ÂnTFCiCLWz xoay QL7gngười điQL7g QL7gtới phòTFCiCLWzng cFwhDgTtngủ, "QL7gAnh cFwhDgTtđã nQL7gói, nhưcFwhDgTt̃ng ngươTFCiCLWz̀i lacFwhDgTt̀m tổnQL7g tTFCiCLWzhương Hạ TFCiCLWzPhi TFCiCLWzVũ mộtcFwhDgTt QL7gngười cũngcFwhDgTt khônTFCiCLWzg bQL7gỏ quaQL7g, vậyQL7g QL7glà coTFCiCLWź cFwhDgTtý gì?"

"Bọn TFCiCLWzhọ lQL7gà hướnTFCiCLWzg vQL7gề phíacFwhDgTt QL7gcô âcFwhDgTt́y đếncFwhDgTt, mcFwhDgTtặc dù bốnTFCiCLWz TFCiCLWzbề lôQL7ǵi TFCiCLWzra đềucFwhDgTt bịQL7g cFwhDgTtchặn laTFCiCLWẓi, nhưngQL7g lúccFwhDgTt ấy,QL7g chuQL7ǵng tQL7gôi aQL7gi cFwhDgTtcũng khônQL7gg biết. CôTFCiCLWz ấcFwhDgTty QL7gtrong tìnQL7gh huốngTFCiCLWz nhcFwhDgTtư vậQL7gy vâTFCiCLWz̃n đẩycFwhDgTt cửaTFCiCLWz cFwhDgTtxe keTFCiCLWźo TFCiCLWztay cứcFwhDgTta tôQL7gi, TFCiCLWzÂn Ân, TFCiCLWztôi khôcFwhDgTtng ccFwhDgTtho cFwhDgTtcô ấyQL7g đưTFCiCLWzợc thứQL7g QL7gkhác, QL7gnhưng nêcFwhDgTt́u QL7gai muôcFwhDgTt́n cFwhDgTtlàm cQL7gô tTFCiCLWza tQL7gổn thương, tôiQL7g cFwhDgTtsẽ TFCiCLWzđòi vêQL7g̀ QL7gtừng caQL7ǵi một."

Dung ÂTFCiCLWzn đTFCiCLWzi vcFwhDgTtào phTFCiCLWzòng ngủ,cFwhDgTt tiếnQL7gg cFwhDgTtkhóc rốngQL7g cuQL7g̉a HạTFCiCLWz PcFwhDgTthi Vũ coTFCiCLWz̀n ơcFwhDgTt̉ bTFCiCLWzên taiQL7g, cocFwhDgTt̀n ccFwhDgTtó, gươnQL7gg mcFwhDgTtặt cFwhDgTtbi tQL7ghương TFCiCLWztuyệt vọngQL7g cTFCiCLWzủa HacFwhDgTṭ TửcFwhDgTt HạoTFCiCLWz, cũng làQL7gm ccFwhDgTtho ngưTFCiCLWẓc QL7gcô nhTFCiCLWzư TFCiCLWzbị TFCiCLWzbóp nghẹcFwhDgTtn, dườQL7gng TFCiCLWznhư QL7gbị tTFCiCLWzảng đQL7gá khổng lồcFwhDgTt cFwhDgTtđè éQL7gp, thởcFwhDgTt khôngTFCiCLWz được.

"Anh đòQL7gi ncFwhDgTtợ TFCiCLWzcho HạcFwhDgTt PhTFCiCLWzi VTFCiCLWzũ, vTFCiCLWzậy nhữngTFCiCLWz đcFwhDgTtau QL7gđớn QL7gTư Cần đãcFwhDgTt trảicFwhDgTt quaQL7g, TFCiCLWzcô QL7gấy phaTFCiCLWz̉i QL7gđi đòiQL7g QL7gai đTFCiCLWzây?" DTFCiCLWzung cFwhDgTtÂn thấtTFCiCLWz tQL7ghần cFwhDgTtngồi ởQL7g mép TFCiCLWzgiường, ncFwhDgTtgước lTFCiCLWzên nhìTFCiCLWzn cFwhDgTtNam DạTFCiCLWz TQL7gước, "PcFwhDgTthương thứcTFCiCLWz giốngcFwhDgTt nhauQL7g, QL7ganh cònTFCiCLWz muốn diễTFCiCLWzn lạiTFCiCLWz lâcFwhDgTt̀n nữa,TFCiCLWz pcFwhDgTthải không?"

Nam cFwhDgTtDạ TướccFwhDgTt đứQL7gng ởTFCiCLWz cửaQL7g thâTFCiCLWzn tTFCiCLWzhể ccFwhDgTtao QL7gto QL7gdựa vQL7gào vTFCiCLWzách tQL7gường, “Cô tQL7ga qQL7guả cFwhDgTtnhiên chínQL7gh lacFwhDgTt̀ TcFwhDgTtư Cần."

Dung ÂncFwhDgTt kTFCiCLWzhông cTFCiCLWzó cFwhDgTtthừa nhận,TFCiCLWz QL7gcũng khTFCiCLWzông cQL7gó TFCiCLWzphủ nhậTFCiCLWzn, "Ban đQL7gầu, nQL7gếu cFwhDgTtkhông phảQL7gi acFwhDgTtnh cFwhDgTtra cFwhDgTttay tàQL7gn nhẫn,QL7g QL7gHạ PTFCiCLWzhi VQL7gũ cFwhDgTtcũng sẽcFwhDgTt khôngcFwhDgTt cTFCiCLWzó hômQL7g ncFwhDgTtay, Tư CQL7gần cũngTFCiCLWz QL7gsẽ khônTFCiCLWzg TFCiCLWzcó kcFwhDgTtết TFCiCLWzquả nhưTFCiCLWz bâyTFCiCLWz gcFwhDgTtiờ, NQL7gam TFCiCLWzDạ Tước,QL7g rốtQL7g cuộc, cụcFwhDgTtc diệnQL7g đếnQL7g ngaQL7g̀y hôTFCiCLWzm nQL7gay, cũnTFCiCLWzg làQL7g QL7gdo anh."

Cô gicFwhDgTtương TFCiCLWzngón QL7gtay ccFwhDgTthỉ cFwhDgTtđến QL7gngười anQL7gh QL7gtrách móccFwhDgTt, NTFCiCLWzam Dạ TướcQL7g càncFwhDgTtg khônTFCiCLWzg cóTFCiCLWz pQL7ghủ nhTFCiCLWzận, TFCiCLWzlà cFwhDgTttrách TFCiCLWznhiệm cucFwhDgTt̉a anTFCiCLWzh, TFCiCLWzanh scFwhDgTtẽ cFwhDgTtkhông đTFCiCLWzẩy ra, mcFwhDgTtặc dTFCiCLWzù ngcFwhDgTtày đócFwhDgTt TưcFwhDgTt CcFwhDgTtần đãTFCiCLWz quQL7gá khíTFCiCLWzch trưcFwhDgTtớc, nhưnQL7gg hànQL7gh đôcFwhDgTṭng đcFwhDgTtối phTFCiCLWzó như vậy,QL7g ducFwhDgTt̀ cFwhDgTtsao cFwhDgTtcũng laQL7g̀ anh.

"Anh mQL7guốn đòicFwhDgTt vTFCiCLWzề nhưQL7g thếcFwhDgTt nàoQL7g cTFCiCLWzhứ?" DuTFCiCLWzng Ân hQL7gai taQL7gy chốTFCiCLWzng ởcFwhDgTt giườnQL7gg, "QL7gCô QL7gấy bâcFwhDgTty giờTFCiCLWz cQL7gòn cócFwhDgTt cáQL7gi giTFCiCLWz̀ đêQL7g̉ ccFwhDgTtác ngườQL7gi lấy cFwhDgTtđi nữa?"

Nam DạTFCiCLWz TướcTFCiCLWz nghiêcFwhDgTtng đứncFwhDgTtg dậy,TFCiCLWz điTFCiCLWz vàoQL7g cFwhDgTtphòng ngủQL7g, "Cho cFwhDgTt nên, ccFwhDgTtô tQL7ga đổicFwhDgTt cFwhDgTtkhuôn cFwhDgTtmặt chQL7gính làQL7g vTFCiCLWzì QL7gtrả thcFwhDgTtù? CTFCiCLWzô tTFCiCLWza kTFCiCLWzhuất nhụcQL7g, bcFwhDgTtà QL7gnội cFwhDgTtcô ta chết,cFwhDgTt ncFwhDgTtếu nhcFwhDgTtư vQL7gậy, QL7gvì saQL7go khcFwhDgTtông trựcQL7g cFwhDgTttiếp tQL7gìm tôi?"

Dung ÂnTFCiCLWz thcFwhDgTtấy QL7ganh ngcFwhDgTtồi vàQL7go bQL7gên TFCiCLWzcạnh mìnhTFCiCLWz, thâncFwhDgTt ảncFwhDgTth TFCiCLWzcao lớn ngănTFCiCLWz trTFCiCLWzở aTFCiCLWźnh sáTFCiCLWzng nTFCiCLWzơi TFCiCLWzđỉnh đầu,TFCiCLWz cFwhDgTtcô độtcFwhDgTt nhiêcFwhDgTtn cảQL7gm giaTFCiCLWźc râTFCiCLWźt mệtQL7g mỏi,QL7g chu tcFwhDgTtoàn QL7gở haTFCiCLWzi bêTFCiCLWzn, TFCiCLWztrơ mắtcFwhDgTt ncFwhDgTthìn ngườTFCiCLWzi khcFwhDgTtác đacFwhDgTtu đTFCiCLWzớn QL7grồi TFCiCLWzlại kQL7ghông thể QL7gvãn hồQL7gi, "CôTFCiCLWz ấyTFCiCLWz cFwhDgTtnói, ngườicFwhDgTt côTFCiCLWz âcFwhDgTt́y khôngQL7g muốTFCiCLWzn cFwhDgTtthương tổcFwhDgTtn nhấQL7gt lQL7gà tôi, cFwhDgTtcô ấQL7gy biếtQL7g chúQL7gng TFCiCLWzta ởTFCiCLWz chuTFCiCLWzng, NTFCiCLWzam QL7gDạ TướccFwhDgTt, tốicFwhDgTt hQL7gôm đoQL7ǵ, cFwhDgTthai người cũcFwhDgTtng khônQL7gg cocFwhDgTt́ xảTFCiCLWzy TFCiCLWzra chuTFCiCLWzyện gì..."

Thông minQL7gh TFCiCLWznhư aTFCiCLWznh, chỉTFCiCLWz cầTFCiCLWzn nghcFwhDgTtĩ mộQL7gt cFwhDgTtchút, làcFwhDgTt QL7gcó thể QL7g thông suốQL7gt ncFwhDgTthững thcFwhDgTtứ kiQL7ga baTFCiCLWzn đầuQL7g cFwhDgTtkhông cQL7gó chuyệcFwhDgTtn gTFCiCLWzì, QL7gNam DcFwhDgTtạ TướccFwhDgTt thuận cFwhDgTt thế nằmQL7g TFCiCLWzdài trêcFwhDgTtn giường,cFwhDgTt nTFCiCLWzói cáicFwhDgTt QL7ggì cũngcFwhDgTt khôngTFCiCLWz QL7gcó nóTFCiCLWzi, QL7gnhắm hTFCiCLWzai TFCiCLWzmắt lại.

Dạ DaTFCiCLWẓ dựQL7ga ơQL7g̉ bcFwhDgTtên cạnhcFwhDgTt, bcFwhDgTtị đácFwhDgTt mcFwhDgTtột cFwhDgTtcái, lâcFwhDgTt̀n nàTFCiCLWzy không kêucFwhDgTt QL7glên nữa,TFCiCLWz bQL7gộ cFwhDgTtdáng QL7gim lặngQL7g cacFwhDgTt̀ng lộcFwhDgTt cFwhDgTtra vcFwhDgTtẻ đáQL7gng thương.

Tư CTFCiCLWzần QL7gmấy ngàQL7gy TFCiCLWzqua cũngcFwhDgTt khôQL7gng cóQL7g đcFwhDgTti làm,cFwhDgTt côQL7g biếtTFCiCLWz trốnQL7g cũng cFwhDgTtvô cFwhDgTtdụng, đợiTFCiCLWz chuyệnQL7g sQL7gáng tỏ…cFwhDgTt cQL7gô liềTFCiCLWzn cFwhDgTtkhông cQL7gó đườngQL7g QL7gthể đi.

Chẳng quQL7ga là,QL7g QL7gcô làQL7gm TFCiCLWzsao TFCiCLWzcũng kQL7ghông ngTFCiCLWzhĩ tớicFwhDgTt NTFCiCLWzam DạcFwhDgTt TướccFwhDgTt sẽcFwhDgTt tìm cFwhDgTttới cửa.

Khi cFwhDgTtcô cFwhDgTtmở cửa,QL7g cFwhDgTtthần sắcTFCiCLWz QL7grun scFwhDgTtợ, rTFCiCLWzõ QL7gràng QL7gkinh TFCiCLWzngạc, người đacFwhDgTt̀n ônTFCiCLWzg QL7gmột mìcFwhDgTtnh QL7gđến, cFwhDgTtTư cFwhDgTtCần tcFwhDgTtránh QL7gra bêTFCiCLWzn cạQL7gnh ýQL7g nQL7gói anTFCiCLWzh vào.

Cô rótQL7g chTFCiCLWzo anTFCiCLWzh lcFwhDgTty nưTFCiCLWzớc, cFwhDgTtNam TFCiCLWzDạ TướcFwhDgTtc mườiQL7g ncFwhDgTtgón tQL7gay nắm chặt,cFwhDgTt TưTFCiCLWz CcFwhDgTtần mặcFwhDgTtc quâTFCiCLWz̀n TFCiCLWzáo đơncFwhDgTt giảnTFCiCLWz cFwhDgTtngồi đốicFwhDgTt diệcFwhDgTtn anh.

"Anh tớicFwhDgTt, lcFwhDgTtà vìQL7g chuTFCiCLWzyện HạcFwhDgTt PTFCiCLWzhi VũQL7g sao?"

"Cô khôTFCiCLWzng sợcFwhDgTt à?"cFwhDgTt CQL7gon TFCiCLWzngươi NcFwhDgTtam DạTFCiCLWz TướTFCiCLWzc bécFwhDgTtn nhọn cFwhDgTtquét bôTFCiCLWźn phía,QL7g cănTFCiCLWz TFCiCLWzphòng QL7grất đTFCiCLWzơn gicFwhDgTtản, khôngTFCiCLWz cTFCiCLWzó bcFwhDgTtày QL7gbiện gQL7gì xinh đẹp.

"Lúc QL7gtôi bQL7gắt QL7gđầu TFCiCLWzlên QL7gkế hoaQL7g̣ch, tôTFCiCLWzi đTFCiCLWzã khTFCiCLWzông nghQL7gĩ đến nỗicFwhDgTt sQL7gợ nữaTFCiCLWz." MTFCiCLWzục QL7gđích ccFwhDgTtủa TưTFCiCLWz QL7gCần đcFwhDgTtã đTFCiCLWzạt đQL7gược, kQL7ghông cầnTFCiCLWz phải giQL7gấu giếmTFCiCLWz nữaQL7g, “TôiQL7g biếtcFwhDgTt, QL7ganh seTFCiCLWz̃ khôncFwhDgTtg boTFCiCLWz̉ qQL7gua QL7gcho TFCiCLWztôi, HcFwhDgTtạ TFCiCLWzgia cũng sẽTFCiCLWz khôngcFwhDgTt bQL7gỏ quaQL7g, tôTFCiCLWzi đãcFwhDgTt làQL7gm đưTFCiCLWzợc đêcFwhDgTt́n nươcFwhDgTt́c nacFwhDgTt̀y, đãTFCiCLWz cóQL7g cFwhDgTtthể cFwhDgTtxem như đòicFwhDgTt nợQL7g đưQL7gợc rồi,cFwhDgTt chuyệnTFCiCLWz baTFCiCLWz̀ nộicFwhDgTt, luâcFwhDgTṭt phaQL7ǵp QL7gphán quyếtTFCiCLWz QL7grất cFwhDgTtcông bằng sacFwhDgTto? TQL7gôi khcFwhDgTtông muốncFwhDgTt thứcFwhDgTt TFCiCLWzhư QL7gvô QL7gđó, chQL7gân cFwhDgTtchính đềnTFCiCLWz QL7gmạng, tôQL7gi cQL7gũng không thểTFCiCLWz làTFCiCLWzm được,cFwhDgTt ccFwhDgTtho TFCiCLWznên, cFwhDgTttôi rạcFwhDgTtch trêQL7gn QL7gmặt côQL7g tQL7ga mộtcFwhDgTt đường."

Thật rQL7ga cFwhDgTtthì, troTFCiCLWzng thếTFCiCLWz giớiTFCiCLWz TFCiCLWzcủa NTFCiCLWzam DTFCiCLWzạ Tước,TFCiCLWz loạTFCiCLWzi ăn miếngTFCiCLWz tcFwhDgTtrả mcFwhDgTtiếng nàQL7gy TFCiCLWzgặp TFCiCLWzphải kcFwhDgTthông ítQL7g, aTFCiCLWznh thâTFCiCLWẓm chíQL7g tìmTFCiCLWz kTFCiCLWzhông cFwhDgTtra QL7glí do phaQL7g̉n bcFwhDgTtác TưTFCiCLWz Cần.

Cô gTFCiCLWzái bcFwhDgTtưng TFCiCLWzchén tràcFwhDgTt đứnTFCiCLWzg lcFwhDgTtên, QL7gđi đếcFwhDgTtn bTFCiCLWzan cônQL7gg, “Ban đầu,QL7g tôiQL7g hậTFCiCLWzn caQL7g̉ hTFCiCLWzai ngườQL7gi, QL7gcho cFwhDgTtnên, tQL7gôi trơQL7g̉ lạQL7gi, chuyệnTFCiCLWz thưTFCiCLWź nhất ccFwhDgTthính làcFwhDgTt tìTFCiCLWzm anhQL7g, tTFCiCLWzôi vcFwhDgTtốn điQL7g̣nh, đểQL7g saQL7gu khQL7gi cFwhDgTtanh biếtQL7g đượcTFCiCLWz thQL7gân phận củacFwhDgTt TFCiCLWztôi, cFwhDgTtcó phaQL7g̉i seTFCiCLWz̃ thấcFwhDgTty rấtQL7g gcFwhDgTthê tởm,cFwhDgTt TFCiCLWznhưng ýQL7g ngcFwhDgTthĩ bacFwhDgTtn đầuTFCiCLWz scFwhDgTtau khi TFCiCLWz gặp TFCiCLWzDung ÂncFwhDgTt đãTFCiCLWz cFwhDgTtdao động.QL7g TTFCiCLWzôi từQL7gng muốcFwhDgTtn từQL7g anhTFCiCLWz, lacFwhDgTt̀m rTFCiCLWza rTFCiCLWzất QL7gnhiều chuyện, nhưTFCiCLWzng cQL7guối cùngcFwhDgTt TFCiCLWzcũng bocFwhDgTt̉ quaTFCiCLWz, chínhTFCiCLWz tôiTFCiCLWz QL7gđã khônQL7gg cTFCiCLWzó haQL7g̣nh phúc, lcFwhDgTtiền muQL7gốn cTFCiCLWzô ấycFwhDgTt cóQL7g QL7gthể cFwhDgTthạnh phúc."

Nam DQL7gạ TưcFwhDgTtớc mcFwhDgTtột lầcFwhDgTtn nữaTFCiCLWz nhìnTFCiCLWz kcFwhDgTtỹ côQL7g gTFCiCLWzái TFCiCLWznày, bQL7góng lưngQL7g cô mảnhQL7g maicFwhDgTt, măcFwhDgTṭc QL7gmặc dùTFCiCLWz tưcFwhDgTt tưởngTFCiCLWz rTFCiCLWzất cFwhDgTtcực đoanTFCiCLWz, nhQL7gưng khQL7gông TFCiCLWzphải kTFCiCLWzhông cFwhDgTtthừa nhận,QL7g cô đốiTFCiCLWz vớicFwhDgTt ngươcFwhDgTt̀i TFCiCLWztốt vớQL7gi mìTFCiCLWznh, nhQL7giệt tìnhTFCiCLWz báoTFCiCLWz đápTFCiCLWz nôcFwhDgTt̀ng nTFCiCLWzhiệt, ngườiTFCiCLWz như vậy,QL7g yêTFCiCLWzu hậnTFCiCLWz quQL7gá rõcFwhDgTt ràng.

"Tôi từngQL7g khôTFCiCLWzng chQL7go làTFCiCLWz mìnTFCiCLWzh làmTFCiCLWz QL7ggì TFCiCLWzsai," acFwhDgTt́nh mắt QL7glướt qucFwhDgTta tTFCiCLWzai TcFwhDgTtư cFwhDgTtCần nhìncFwhDgTt vQL7gề QL7gnơi QL7gxa, “NhưngQL7g lâTFCiCLWz̀n nàcFwhDgTty, QL7gtôi cFwhDgTtlại khôncFwhDgTtg có caTFCiCLWźch cFwhDgTtnào khăTFCiCLWz̉ng định."

Cô gáQL7gi cườiTFCiCLWz cười,QL7g ngócFwhDgTtn tQL7gay cầmTFCiCLWz chặQL7gt chcFwhDgTtén cFwhDgTttrà, "cFwhDgTtTôi cũng vậy,”TFCiCLWz ccFwhDgTtô cườQL7gi nhTFCiCLWzư khôngcFwhDgTt cTFCiCLWzười ngẩngQL7g QL7gđầu nhìQL7gn vềcFwhDgTt nQL7gơi xcFwhDgTta, "NgcFwhDgTtày QL7gđó cFwhDgTtở QL7gCám Dỗ, nếuTFCiCLWz cFwhDgTtnhư QL7gtôi cócFwhDgTt cFwhDgTtthể kiQL7gên TFCiCLWznhẫn mộtQL7g cQL7ghút, cũngTFCiCLWz sẽTFCiCLWz khôTFCiCLWzng coTFCiCLWź cQL7gục diệncFwhDgTt như hômTFCiCLWz nacFwhDgTty, nhưngQL7g tôiQL7g khôngQL7g có!”TFCiCLWz TínhQL7g tìnhQL7g TưcFwhDgTt CầnQL7g rấtTFCiCLWz mcFwhDgTtạnh mẽ,QL7g cócFwhDgTt lẽ,TFCiCLWz chuTFCiCLWzyện xcFwhDgTtưa một lầnQL7g TFCiCLWznữa nhớQL7g lạiTFCiCLWz… cTFCiCLWzô vẫcFwhDgTtn lTFCiCLWzà nhcFwhDgTtịn cFwhDgTtkhông đượTFCiCLWzc cFwhDgTtHạ QL7gPhi VcFwhDgTtũ côQL7gng kícTFCiCLWzh, nhưng vừacFwhDgTt ngQL7ghĩ tớicFwhDgTt HạTFCiCLWz TửcFwhDgTt Hạo…TFCiCLWz ccFwhDgTtô nhấtcFwhDgTt địcFwhDgTtnh QL7gcó tcFwhDgTthể TFCiCLWznhịn xuống.

Cô nghĩ,TFCiCLWz baTFCiCLWzn đâcFwhDgTt̀u côcFwhDgTt cTFCiCLWzoi TFCiCLWznhư làQL7g cắnQL7g nQL7gát hQL7gàm cFwhDgTtrăng cũng cóTFCiCLWz tQL7ghể nhịn.

Ánh QL7gnắng cFwhDgTtxuyên thcFwhDgTtấu đicFwhDgTt vacFwhDgTt̀o, chTFCiCLWziếu vQL7gào gươngTFCiCLWz mQL7gặt NcFwhDgTtam Dạ TưTFCiCLWzớc hiệnQL7g lêQL7gn TFCiCLWzâm TFCiCLWzmị, mcFwhDgTtỗi TFCiCLWzngũ qTFCiCLWzuan cucFwhDgTt̉a aQL7gnh cQL7gũng rTFCiCLWzất hoàcFwhDgTtn mỹ,QL7g kếtcFwhDgTt hợp vớiTFCiCLWz nhaQL7gu, lcFwhDgTtuôn lucFwhDgTtôn laTFCiCLWz̀ loạQL7gi caQL7go qcFwhDgTtuý mQL7gà moQL7g̣i ngườiQL7g đổQL7g TFCiCLWzxô vQL7gào. NêcFwhDgTt́u aTFCiCLWznh biết coQL7ǵ QL7gngày TFCiCLWzhôm QL7gnay, QL7gban đầuQL7g secFwhDgTt̃ QL7gkhông đốiTFCiCLWz vớiTFCiCLWz TFCiCLWzcô ấTFCiCLWzy nhưQL7g vâTFCiCLWẓy, nhiều lắmTFCiCLWz chiTFCiCLWz̉ lQL7gà tTFCiCLWzrừng tcFwhDgTtrị mcFwhDgTtấy cFwhDgTttên QL7gkia, rcFwhDgTtốt cuộc,cFwhDgTt DunTFCiCLWzg ÂncFwhDgTt ncFwhDgTtói khôcFwhDgTtng QL7gsai, người gâQL7gy nTFCiCLWzên hTFCiCLWzết TFCiCLWzthảy cTFCiCLWzhuyện nàyTFCiCLWz, thậQL7gt rQL7ga laQL7g̀ anh.

Bọn TFCiCLWzhọ đứngQL7g TFCiCLWzở TFCiCLWzcùng mộtTFCiCLWz phònQL7gg, cũcFwhDgTtng khôQL7gng cQL7gó nTFCiCLWzhư trTFCiCLWzong cFwhDgTttưởng tượng, QL7gthủy hTFCiCLWzỏa bấQL7gt dTFCiCLWzung, hcFwhDgTtai tTFCiCLWzay TTFCiCLWzư TFCiCLWzCần cTFCiCLWzảm nTFCiCLWzhận đượcQL7g nhTFCiCLWziệt độQL7g cFwhDgTtcủa táccFwhDgTth trà, "ATFCiCLWznh sẽQL7g đốiTFCiCLWz xửcFwhDgTt cFwhDgTttốt vTFCiCLWzới DunQL7gg ÂQL7gn, đuTFCiCLWźng không?"

"Sao cTFCiCLWzô TFCiCLWzlại cTFCiCLWzho là,cFwhDgTt QL7gcô ấTFCiCLWzy ởcFwhDgTt bênQL7g cạnQL7gh TFCiCLWztôi sẽcFwhDgTt hạnh phúc?"

Tư CầncFwhDgTt suQL7gy cFwhDgTtnghĩ mộtTFCiCLWz chúcFwhDgTtt, QL7gchậm rãTFCiCLWzi TFCiCLWznói, "TrựTFCiCLWzc gicFwhDgTtác TFCiCLWzthôi, anh QL7ghôm QL7gnay đếncFwhDgTt nQL7gơi ncFwhDgTtày, cFwhDgTtkhẳng địnhcFwhDgTt TFCiCLWzcũng làQL7g vìQL7g DTFCiCLWzung TFCiCLWzÂn, QL7gthật TFCiCLWzra thìcFwhDgTt, chQL7go cFwhDgTtdù anh khônQL7gg tcFwhDgTtìm tôiTFCiCLWz, tQL7gôi cũnTFCiCLWzg sẽQL7g TFCiCLWztìm anQL7gh. cFwhDgTtDĩ nhiTFCiCLWzên, chúTFCiCLWzng QL7gta QL7gkhông làmcFwhDgTt đượcQL7g TFCiCLWzbạn bè, thậmTFCiCLWz chTFCiCLWzí cFwhDgTttừng QL7gcó ycFwhDgTt́ nghiTFCiCLWz̃ đeTFCiCLWzm đốQL7gi phưQL7gơng cFwhDgTtđưa vàcFwhDgTto chỗTFCiCLWz TFCiCLWzchết, gặpQL7g qQL7gua lầTFCiCLWzn này QL7gvề saucFwhDgTt, cũngcFwhDgTt đừngTFCiCLWz QL7gcó TFCiCLWzgặp TFCiCLWzmặt lạTFCiCLWzi nữTFCiCLWza, nóQL7gi vớicFwhDgTt DuQL7gng Ân,cFwhDgTt tôTFCiCLWzi lạcQL7g tớicFwhDgTt tình traTFCiCLWẓng TFCiCLWzhôm nacFwhDgTty, TFCiCLWzkhông liêncFwhDgTt qQL7guan giQL7g̀ đêcFwhDgTt́n anh..."

“Trả nQL7gợ cFwhDgTtvà tQL7grừng phạt,cFwhDgTt TFCiCLWzlà hcFwhDgTtai locFwhDgTtại pcFwhDgTthương thứTFCiCLWzc không giốncFwhDgTtg nhQL7gau, tôiTFCiCLWz cFwhDgTtbên naQL7g̀y, tôiQL7g cFwhDgTtsẽ buôncFwhDgTtg QL7gtay cFwhDgTtchuyện nàycFwhDgTt viTFCiCLWz̀ cFwhDgTttôi macFwhDgTt̀ dưcFwhDgTṭng lên, hôQL7gm ncFwhDgTtay biếncFwhDgTt thàncFwhDgTth ncFwhDgTthư vậy,cFwhDgTt tôiQL7g mTFCiCLWzuốn đcFwhDgTtến đTFCiCLWzây kêcFwhDgTt́t thuQL7ǵc. ViQL7g̀ cFwhDgTtÂn cFwhDgTtÂn, tôi QL7gcũng kQL7ghông thểcFwhDgTt TFCiCLWztiếp TFCiCLWztục làcFwhDgTtm chuyêTFCiCLWẓn QL7gtổn thươngcFwhDgTt cô,cFwhDgTt nhưTFCiCLWzng HacFwhDgTṭ gcFwhDgTtia bênTFCiCLWz kia, QL7g bọn hoQL7g̣ seQL7g̃ cóTFCiCLWz hànhQL7g cFwhDgTtđộng cQL7gủa QL7ghọ, cFwhDgTttôi secFwhDgTt̃ khQL7gông nhcFwhDgTtúng QL7gtay, TFCiCLWzđó laQL7g̀ chuyện giữaTFCiCLWz cáTFCiCLWzc ngườicFwhDgTt, tTFCiCLWzôi khôncFwhDgTtg caQL7ǵch naQL7g̀o giuTFCiCLWźp cô,QL7g côTFCiCLWz hiểucFwhDgTt ccFwhDgTthưa?" Nam DcFwhDgTtạ TFCiCLWzTước nócFwhDgTti rcFwhDgTtất thựccFwhDgTt tế,TFCiCLWz ccFwhDgTtô véncFwhDgTt lTFCiCLWzên QL7gkhóe mTFCiCLWziệng gQL7gật đầcFwhDgTtu, acFwhDgTtnh TFCiCLWzta cTFCiCLWzó thểTFCiCLWz vì DungcFwhDgTt ÂnTFCiCLWz lQL7gàm đượccFwhDgTt chQL7guyện cFwhDgTtnày, TFCiCLWzđúng lcFwhDgTtà kQL7ghông dễ.

Nam DạTFCiCLWz TướccFwhDgTt khôcFwhDgTtng cQL7gó ởQL7g lâcFwhDgTtu, TTFCiCLWzư CầTFCiCLWzn nóiQL7g cFwhDgTtrất TFCiCLWzđúng, bcFwhDgTtọn họTFCiCLWz không lcFwhDgTtà bacFwhDgTṭn, nếucFwhDgTt khôQL7gng pcFwhDgTthải ởQL7g gTFCiCLWziữa cóQL7g mộtcFwhDgTt cFwhDgTtDung ÂnQL7g, bQL7gọn TFCiCLWzhọ sTFCiCLWzớm đãQL7g bắtTFCiCLWz cFwhDgTtđầu chém cFwhDgTtgiết lcFwhDgTtẫn nhau.

Lúc NaTFCiCLWzm DTFCiCLWzạ TưTFCiCLWzớc cFwhDgTtmở cQL7gửa đTFCiCLWzi cFwhDgTtra nTFCiCLWzgoài, TFCiCLWzgiật mìnhcFwhDgTt kinQL7gh nTFCiCLWzgạc, xoa cFwhDgTtvai ngườiQL7g đcFwhDgTtàn ôngcFwhDgTt đicFwhDgTt rcFwhDgTta ngoài.

Tư CầnQL7g kcFwhDgTthông cóQL7g ncFwhDgTtghe đượcQL7g âmQL7g QL7gthanh cFwhDgTtđóng cửcFwhDgTta, cQL7gô xTFCiCLWzoay người QL7g lại, liềcFwhDgTtn thấyTFCiCLWz HaQL7g̣ TưTFCiCLWz̉ HạQL7go đứnTFCiCLWzg ởQL7g cửa.

Chén tràcFwhDgTt troTFCiCLWzng QL7glòng bcFwhDgTtàn taQL7gy rơTFCiCLWzi xuốcFwhDgTtng mặtQL7g đất,TFCiCLWz nQL7gước tràQL7g ấcFwhDgTtm cFwhDgTtáp bắn TFCiCLWztung tóeTFCiCLWz lưTFCiCLWzng bàncFwhDgTt ccFwhDgTthân TFCiCLWzTư CầQL7gn, cQL7gô tQL7gheo bảncFwhDgTt năngQL7g lcFwhDgTtui lạiTFCiCLWz, mặcQL7g dùQL7g QL7gsớm muộnQL7g cũng sẽQL7g gặpTFCiCLWz, QL7gnhưng nếucFwhDgTt khcFwhDgTtông phảiQL7g NacFwhDgTtm DạQL7g TưQL7gớc đcFwhDgTti rcFwhDgTta ngQL7goài, cFwhDgTtTư CầcFwhDgTtn chắcQL7g cTFCiCLWzhắn sẽ khôngQL7g QL7gđể aQL7gnh vàoQL7g. ChâQL7gn taQL7gy côTFCiCLWz luốcFwhDgTtng cuốcFwhDgTtng đứcFwhDgTtng ởQL7g TFCiCLWzban công,TFCiCLWz HạQL7g TưcFwhDgTt̉ HcFwhDgTtạo đóng cửaTFCiCLWz TFCiCLWzlại, QL7gmặc chQL7giếc ácFwhDgTto khTFCiCLWzoác màucFwhDgTt nâucFwhDgTt, ccFwhDgTtằm kiêTFCiCLWzn nghịTFCiCLWz TFCiCLWzlộ QL7gra mQL7gấy phầnQL7g QL7glạnh lcFwhDgTtùng, râu cFwhDgTtmép lâuTFCiCLWz ngàyTFCiCLWz khôngTFCiCLWz cạo.

Hai ngườiQL7g liTFCiCLWzếc TFCiCLWznhau mộtQL7g cTFCiCLWzái, cFwhDgTtTư CầnTFCiCLWz lcFwhDgTtướt cFwhDgTtqua cFwhDgTtnhững mãnhcFwhDgTt vỡcFwhDgTt kia cFwhDgTtđi vàocFwhDgTt phòng.

Hạ TửTFCiCLWz HaTFCiCLWẓo tQL7ghấy TFCiCLWzcô muốQL7gn QL7gđi TFCiCLWzvào pcFwhDgTthòng ngủ,TFCiCLWz hắcFwhDgTtn nắTFCiCLWzm chTFCiCLWzặt tay TFCiCLWzcô, dùQL7gng sứccFwhDgTt QL7grất mạnh,QL7g dưcFwhDgTtờng nhTFCiCLWzư muốcFwhDgTtn bTFCiCLWzẻ QL7ggãy taTFCiCLWzy TưQL7g Cần,TFCiCLWz mặccFwhDgTt dùcFwhDgTt đauTFCiCLWz, nhưngcFwhDgTt cô QL7g cũng cắTFCiCLWzn răTFCiCLWzng QL7gkhông cQL7gó kcFwhDgTtêu lên.

"Tại QL7gsao?” hắncFwhDgTt hỏi.

Tư CầnQL7g cTFCiCLWzó thểTFCiCLWz nóiTFCiCLWz vớiQL7g mọiTFCiCLWz ngQL7gười, “TôTFCiCLWzi khôcFwhDgTtng cFwhDgTthối hận”cFwhDgTt, cFwhDgTtduy nhất khôngTFCiCLWz tcFwhDgTthể đốcFwhDgTti mcFwhDgTtặt vớicFwhDgTt HaTFCiCLWẓ TưTFCiCLWz̉ Hạo.

Người cFwhDgTtđàn ôcFwhDgTtng nắTFCiCLWzm chặtcFwhDgTt TFCiCLWzhai cFwhDgTtvai củaTFCiCLWz cTFCiCLWzô, kéTFCiCLWzo QL7gcô đến,TFCiCLWz QL7gvội vcFwhDgTtã cFwhDgTtđặt cô trướcTFCiCLWz mặtQL7g mìncFwhDgTth, "TạicFwhDgTt saoQL7g, cFwhDgTtchúng cFwhDgTtta vQL7gốn làQL7g cTFCiCLWzó tTFCiCLWzhể thQL7gật TFCiCLWztốt, côTFCiCLWz tạQL7gi sao muốncFwhDgTt lQL7gàm QL7gnhư cFwhDgTtvậy? cFwhDgTtTrần Cần!"

Hắn lacFwhDgTty QL7gbả TFCiCLWzvai củacFwhDgTt ccFwhDgTtô, cQL7gô chQL7gỉ cảTFCiCLWzm thTFCiCLWzấy bQL7gên tcFwhDgTtrong đQL7gôi TFCiCLWzmắt thế giớcFwhDgTti tTFCiCLWzan tcFwhDgTthành nhữngcFwhDgTt mảnhcFwhDgTt nhỏ,TFCiCLWz cFwhDgTtcàng lúTFCiCLWzc càngcFwhDgTt mTFCiCLWzơ hồ,QL7g “TôicFwhDgTt khôncFwhDgTtg gọQL7gi làTFCiCLWz TTFCiCLWzrần Cần, têTFCiCLWzn QL7gcủa tôQL7gi TFCiCLWzlà TưQL7g Cần."

Người đQL7gàn QL7gông đốQL7gi QL7gvới ccFwhDgTtái têcFwhDgTtn cFwhDgTtnày cTFCiCLWzũng ccFwhDgTthưa TFCiCLWzquen thuộc, "TạiQL7g QL7gsao côQL7g muốnQL7g gạTFCiCLWzt tôi?"

Thân thểQL7g mảQL7gnh khảnQL7gh củaQL7g côcFwhDgTt troncFwhDgTtg lcFwhDgTtòng bàQL7gn taQL7gy anQL7gh càQL7gng lộQL7g ra TFCiCLWzvẻ gầycFwhDgTt ycFwhDgTtếu, tóccFwhDgTt TFCiCLWzquăn chQL7ge QL7gở tcFwhDgTtay ngườiTFCiCLWz đcFwhDgTtàn ôncFwhDgTtg, cFwhDgTtTư CầnQL7g ởTFCiCLWz rấtTFCiCLWz cFwhDgTtgần hắn,QL7g ccFwhDgTtó TFCiCLWzthể nhcFwhDgTtìn thấy cocFwhDgTtn ngườicFwhDgTt màuTFCiCLWz đQL7gỏ tươi,TFCiCLWz "cFwhDgTtTử HạocFwhDgTt, aTFCiCLWznh bTFCiCLWziết tạiQL7g sacFwhDgTto không?"

"Nói QL7gcho tôiQL7g biết."QL7g GcFwhDgTtiọng cFwhDgTtnói ngQL7gười đcFwhDgTtàn ôTFCiCLWzng trcFwhDgTtàn đầy tTFCiCLWzhống khQL7gổ, khàQL7gn vQL7gô cùng.

"Được.” TFCiCLWzTư CầncFwhDgTt mặQL7gt khôngTFCiCLWz thấQL7gy đổQL7gi TFCiCLWzchống lạicFwhDgTt ácFwhDgTtnh mắQL7gt của hắnTFCiCLWz, QL7g“Anh TFCiCLWzsẽ khôTFCiCLWzng qucFwhDgTtên, trưTFCiCLWzớc đâcFwhDgTty khônQL7gg lâu,TFCiCLWz TFCiCLWzem củQL7ga TFCiCLWzanh đcFwhDgTtã đụngQL7g mcFwhDgTtột lQL7gão bà chứ?"

Hạ TửTFCiCLWz HạcFwhDgTto coTFCiCLWzn ngươTFCiCLWzi ncFwhDgTthư kiếmQL7g sTFCiCLWzắc thâmcFwhDgTt tcFwhDgTthúy, lắcQL7g đầu, “Cô..."

"Đúng, đóQL7g lcFwhDgTtà bàcFwhDgTt nộicFwhDgTt tôiTFCiCLWz." TFCiCLWzNước mắtQL7g quQL7gá mcFwhDgTtức nTFCiCLWzặng nề, cFwhDgTt cuối cùTFCiCLWzng vẫncFwhDgTt chảycFwhDgTt rcFwhDgTta, chảyTFCiCLWz xTFCiCLWzuống đếncFwhDgTt khTFCiCLWzóe micFwhDgTtệng, mặnTFCiCLWz sáQL7gp lcFwhDgTtàm ngườiTFCiCLWz tQL7ga QL7gnôn mTFCiCLWzửa, “Bà lQL7gà ngườicFwhDgTt cFwhDgTtthân dcFwhDgTtuy nhấtTFCiCLWz củTFCiCLWza tôicFwhDgTt, ecFwhDgTtm cQL7gủa aQL7gnh đãQL7g tTFCiCLWzông cQL7ghết bcFwhDgTtà, còTFCiCLWzn có,cFwhDgTt tôQL7gi sTFCiCLWzở dĩ đốiTFCiCLWz xửQL7g vcFwhDgTtới QL7gcô cFwhDgTtta TFCiCLWznhư TFCiCLWzvậy, lQL7gà QL7gbởi TFCiCLWzvì tQL7gôi cũnQL7gg TFCiCLWzđã bịQL7g cFwhDgTtnhư vậcFwhDgTty, HạcFwhDgTt TửcFwhDgTt HạocFwhDgTt, tôi QL7gbị ncFwhDgTtgười TFCiCLWzta cưỡQL7gng dQL7gâm, aTFCiCLWznh QL7gcó bTFCiCLWziết không?"

Tóc ngắnTFCiCLWz QL7gcủa ngcFwhDgTtười đànQL7g ôQL7gng dườngcFwhDgTt nhưcFwhDgTt dQL7gựng TFCiCLWzthẳng lêncFwhDgTt, mười ngóncFwhDgTt cFwhDgTttay anTFCiCLWzh dùQL7gng sứQL7gc, trêcFwhDgTtn mQL7gặt hiệnTFCiCLWz rQL7ga vcFwhDgTtẻ khcFwhDgTtó tTFCiCLWzin, "KTFCiCLWzhông tTFCiCLWzhể nào,cFwhDgTt làQL7g aiQL7g, là ai?"

"Anh đicFwhDgTt vTFCiCLWzề hTFCiCLWzỏi QL7gHạ PhTFCiCLWzi VQL7gũ TFCiCLWzsẽ biếtTFCiCLWz thôiTFCiCLWz,” TQL7gư CầnQL7g bcFwhDgTtiết mìnhcFwhDgTt tàn ncFwhDgTthẫn, côTFCiCLWz lúcQL7g này,cFwhDgTt cFwhDgTttrong taTFCiCLWzy nhưTFCiCLWz nắmTFCiCLWz lcFwhDgTtấy mộtcFwhDgTt cTFCiCLWzon dQL7gao cFwhDgTthai lưỡi,TFCiCLWz đâTFCiCLWzm TTFCiCLWzư Cần TFCiCLWzmột TFCiCLWznhát đồQL7gng thờTFCiCLWzi cFwhDgTtcũng hunQL7gg hăngTFCiCLWz khcFwhDgTtoét vàcFwhDgTto ccFwhDgTthính mìnhTFCiCLWz, QL7g“Tôi ởcFwhDgTt TFCiCLWzbên cạQL7gnh aQL7gnh, cũng lcFwhDgTtà QL7gvì tQL7grả TFCiCLWzthù, QL7gchuyện aQL7gnh nhậQL7gn cFwhDgTthối TFCiCLWzlộ, cQL7gũng TFCiCLWzlà tôcFwhDgTti QL7gan bàQL7gi, bâTFCiCLWzy giờ,cFwhDgTt anh cuốiQL7g cùngcFwhDgTt cũncFwhDgTtg hiQL7gểu QL7ghết rồiQL7g chứ?"

Hạ TửQL7g QL7gHạo vTFCiCLWzung cáTFCiCLWznh taycFwhDgTt, TTFCiCLWzư QL7gCần QL7gngã xuQL7gống cFwhDgTtghế salonQL7g, đầu TFCiCLWzchoáng QL7gváng hcFwhDgTtoa mắtcFwhDgTt, hắncFwhDgTt cQL7ghỉ TFCiCLWzcảm thTFCiCLWzấy cảTFCiCLWz bộTFCiCLWz ngựcQL7g gQL7giống nhưTFCiCLWz làQL7g muốnQL7g nổcFwhDgTt tQL7gung QL7glừa gạt, pQL7ghản bcFwhDgTtội, hắnTFCiCLWz cFwhDgTtyêu TFCiCLWzngười phụcFwhDgTt nữTFCiCLWz nTFCiCLWzày sâTFCiCLWzu đậmTFCiCLWz TFCiCLWznhư vQL7gậy, cFwhDgTtcũng TFCiCLWzvì cFwhDgTtcô mTFCiCLWzà không tiếcTFCiCLWz trQL7gở TFCiCLWzmặt vớicFwhDgTt TFCiCLWzmọi ngcFwhDgTtười QL7gtrong nhàTFCiCLWz, mcFwhDgTtuốn chTFCiCLWzo ccFwhDgTtô mộQL7gt gTFCiCLWzia đQL7gình, hắnQL7g QL7gquý trọnTFCiCLWzg như thếTFCiCLWz, nTFCiCLWzhưng đổiTFCiCLWz QL7glại lcFwhDgTtà cácFwhDgTti gì?

Phanh thâQL7gy xQL7gé xáQL7gc, QL7gcũng khônTFCiCLWzg cQL7gó đTFCiCLWzau nhTFCiCLWzư cFwhDgTtvậy. QL7gHạ TưTFCiCLWz̉ HạocFwhDgTt đứng ởTFCiCLWz troncFwhDgTtg phòTFCiCLWzng khcFwhDgTtách, nhQL7gớ tớiQL7g gươngcFwhDgTt mặtTFCiCLWz ecFwhDgTtm gQL7gái bịcFwhDgTt hQL7gủy TFCiCLWzhoại, nhớTFCiCLWz tớiQL7g cTFCiCLWzô taTFCiCLWz nửa đêmQL7g cFwhDgTtthấy TFCiCLWzác cFwhDgTtmộng tQL7ghức cFwhDgTtgiấc, hTFCiCLWzắn cQL7ghỉ cảcFwhDgTtm thấyQL7g càngQL7g nTFCiCLWzgày càcFwhDgTtng ácFwhDgTty náyQL7g, dường nTFCiCLWzhư, chíTFCiCLWznh mìnhQL7g QL7glà hunTFCiCLWzg thủQL7g gicFwhDgTtán tiQL7gếp pháQL7g hủyTFCiCLWz cô.

"Là mắtQL7g tôcFwhDgTti bcFwhDgTtị mQL7gù, cFwhDgTttôi nghĩQL7g cTFCiCLWzô thTFCiCLWzật TFCiCLWztâm, mọQL7gi ngườicFwhDgTt trong TFCiCLWznhà đềcFwhDgTtu pcFwhDgTthản đối,cFwhDgTt tôiQL7g nhưTFCiCLWz kẻTFCiCLWz điêcFwhDgTtn vQL7gẫn cFwhDgTtkiên trQL7gì, PQL7ghi QL7gVũ lQL7gúc ấycFwhDgTt TFCiCLWzđã nhắTFCiCLWzc nhởQL7g tôi, nóiTFCiCLWz côQL7g cQL7gùng NcFwhDgTtam DQL7gạ TưQL7gớc quTFCiCLWzan hệcFwhDgTt kTFCiCLWzhông phảiTFCiCLWz nôcFwhDgTtng cạcFwhDgTtn, nTFCiCLWzó còQL7gn TFCiCLWzxem qucFwhDgTta hìnhQL7g các ngườiTFCiCLWz lêncFwhDgTt giườngcFwhDgTt, QL7gnhưng làQL7g tQL7gôi kêuQL7g nQL7gó cQL7gâm QL7gmiệng. TFCiCLWzBởi vQL7gì, nhTFCiCLWzững ccFwhDgTthuyện đócFwhDgTt TFCiCLWzcũng là chuyQL7gện trướcFwhDgTtc TFCiCLWzkhi QL7gtôi biQL7gết cô,TFCiCLWz tôTFCiCLWzi kQL7ghông cFwhDgTtquan tâmTFCiCLWz, tôQL7gi ccFwhDgTtứ tưởTFCiCLWzng rằcFwhDgTtng, tôTFCiCLWzi có TFCiCLWz thể QL7gcho ccFwhDgTtô mộQL7gt cQL7guộc sốncFwhDgTtg mớcFwhDgTti, bTFCiCLWzắt đầuTFCiCLWz lạiTFCiCLWz TFCiCLWztừ đầu..cFwhDgTt." HacFwhDgTṭ TửQL7g TFCiCLWzHạo nTFCiCLWzói xong lờiTFCiCLWz cuTFCiCLWzối cùngcFwhDgTt, cFwhDgTtnhư mộtQL7g cFwhDgTtđứa béTFCiCLWz ngồiQL7g TFCiCLWzchồm hcFwhDgTtổm QL7gtrên mQL7gặt đấtcFwhDgTt khóccFwhDgTt, hcFwhDgTtai tTFCiCLWzay acFwhDgTtnh dùng sứcTFCiCLWz cFwhDgTtnắm lấcFwhDgTty tócTFCiCLWz mìTFCiCLWznh, cầmcFwhDgTt lcFwhDgTtên quảQL7g đQL7gấm huTFCiCLWzng hănTFCiCLWzg nệnTFCiCLWz trêcFwhDgTtn đầu.

Tư CầcFwhDgTtn khôncFwhDgTtg cTFCiCLWzhịu nổTFCiCLWzi chảcFwhDgTty nưTFCiCLWzớc mắtQL7g, TFCiCLWzkhí lựcTFCiCLWz đứngQL7g QL7glên côQL7g cũngTFCiCLWz không cócFwhDgTt, hacFwhDgTti đcFwhDgTtầu gốcFwhDgTti qQL7guỳ bQL7gò đcFwhDgTtến bênTFCiCLWz ngườTFCiCLWzi đTFCiCLWzàn cFwhDgTtông, QL7g“Tử Hạo,TFCiCLWz thQL7gật QL7gxin QL7glỗi, thật xinQL7g lỗi..."

Cô cFwhDgTtkhông TFCiCLWznghĩ TFCiCLWzđến chQL7gính mìQL7gnh lạiTFCiCLWz đTFCiCLWzau TFCiCLWznhư cFwhDgTtvậy, ticFwhDgTtm đãQL7g bịcFwhDgTt xé QL7gnát, TFCiCLWzcô cốQL7g gắnTFCiCLWzg QL7gkéo cFwhDgTttay ngTFCiCLWzười đànQL7g ôQL7gng, mTFCiCLWzuốn TFCiCLWzôm acFwhDgTtnh, nhưcFwhDgTtng HTFCiCLWzạ TửcFwhDgTt HạTFCiCLWzo không muốnQL7g côTFCiCLWz đụngTFCiCLWz cQL7ghạm, TFCiCLWzanh TFCiCLWzdùng QL7glực hTFCiCLWzất rTFCiCLWza, QL7gkhông còncFwhDgTt TFCiCLWzkịp tTFCiCLWzhu lạicFwhDgTt quảTFCiCLWz đấmTFCiCLWz rTFCiCLWzơi vcFwhDgTtào mặt cFwhDgTtTư Cần.cFwhDgTt NgườQL7gi đànTFCiCLWz ôngQL7g đứngTFCiCLWz lêQL7gn, đốTFCiCLWzt nTFCiCLWzgón taQL7gy TFCiCLWznắm chặt,QL7g TFCiCLWztrên mTFCiCLWzặt đTFCiCLWzầy nước mcFwhDgTtắt, saTFCiCLWzu kTFCiCLWzhi ngcFwhDgTtẩn ngơTFCiCLWz QL7gđến đáyTFCiCLWz mắtcFwhDgTt trởcFwhDgTt thànQL7gh mộtQL7g mảQL7gnh lạnTFCiCLWzh nQL7ghư băng,TFCiCLWz aTFCiCLWznh cũng khôncFwhDgTtg quacFwhDgTty đầcFwhDgTtu lạTFCiCLWzi đTFCiCLWzi TFCiCLWzra ngoài.

Dung ÂncFwhDgTt nhậnQL7g đượQL7gc điệnTFCiCLWz thoạcFwhDgTti, cFwhDgTtlúc chạTFCiCLWzy đTFCiCLWzến, TFCiCLWzđã làQL7g buổiQL7g tối.

Cửa cFwhDgTtnhà TFCiCLWzTư CầnTFCiCLWz cFwhDgTtmở rcFwhDgTtộng, hcFwhDgTtàng QL7gxóm ởQL7g TFCiCLWzngoài cửacFwhDgTt thỉcFwhDgTtnh thoảngQL7g ngó vào.

Bên troncFwhDgTtg pQL7ghòng khách,cFwhDgTt bừcFwhDgTta bTFCiCLWzộn, loQL7gn QL7gbia cùngTFCiCLWz cFwhDgTtgạc tcFwhDgTtàn cFwhDgTtthuốc, gối, tấtcFwhDgTt cảTFCiCLWz nhữcFwhDgTtng đồcFwhDgTt vậtQL7g cFwhDgTtcó thcFwhDgTtể QL7gném đượTFCiCLWzc đầTFCiCLWzu nằTFCiCLWzm dưTFCiCLWzới đất.TFCiCLWz DuTFCiCLWzng ÂQL7gn đóngcFwhDgTt cửa lại,cFwhDgTt ởTFCiCLWz sQL7gau rècFwhDgTtm cQL7gửa sQL7gổ TFCiCLWztìm đượcQL7g cFwhDgTtTư Cần.

CÔ TFCiCLWzchật vậtTFCiCLWz đemTFCiCLWz mặtTFCiCLWz cFwhDgTtchôn QL7gở hcFwhDgTtai TFCiCLWzđầu gốiTFCiCLWz, cFwhDgTttrên cổTFCiCLWz cFwhDgTttay tTFCiCLWzrái, máu tươiQL7g QL7gchảy cFwhDgTtra, DQL7gung ÂcFwhDgTtn ncFwhDgTthẹ kéTFCiCLWzo đầQL7gu ccFwhDgTtủa TFCiCLWzcô, chQL7gỉ thấyQL7g QL7gtrên mcFwhDgTtặt TFCiCLWzcô sưQL7gng lTFCiCLWzên một mảngTFCiCLWz lớn,cFwhDgTt kcFwhDgTthóe mTFCiCLWziệng rQL7gách QL7gtoạc, "TưcFwhDgTt Cần,cFwhDgTt chuyệTFCiCLWzn gìQL7g QL7gxảy rTFCiCLWza, cóQL7g phảiTFCiCLWz aTFCiCLWzi đáTFCiCLWznh cậu không?"

Bên chân,QL7g lcFwhDgTtà mộtTFCiCLWz cocFwhDgTtn dQL7gao cFwhDgTtcắt QL7gtỉa. QL7gCô khcFwhDgTtắc tạTFCiCLWzi chínhcFwhDgTt cổQL7g tay mìnQL7gh TFCiCLWzba cTFCiCLWzhữ “HạTFCiCLWz TưcFwhDgTt̉ HạoTFCiCLWz”, hơcFwhDgTtn nữacFwhDgTt, QL7gkhắc rcFwhDgTtất sâuTFCiCLWz, QL7gmỗi mộtQL7g vếQL7gt daTFCiCLWzo làQL7gm rách cFwhDgTt toạc QL7gda thịt.

" DuQL7gng cFwhDgTtÂn, TFCiCLWzmình thậQL7gt sựcFwhDgTt yêucFwhDgTt ancFwhDgTth ấTFCiCLWzy, yêuTFCiCLWz đếQL7gn cFwhDgTttận xương QL7gtủy... KhắcFwhDgTtc sâuQL7g, QL7gnhưng, mìnQL7gh bâQL7gy giờQL7g đTFCiCLWzã mấTFCiCLWzt aTFCiCLWznh ấTFCiCLWzy rồi...”TócQL7g QL7gTư CTFCiCLWzần rốTFCiCLWzi bùQL7g, cô cFwhDgTt bắt đượccFwhDgTt QL7gcánh taQL7gy DuTFCiCLWzng ÂnTFCiCLWz, “cFwhDgTtLàm QL7gsao bQL7gây gQL7giờ, cFwhDgTtcó phảicFwhDgTt mìnhQL7g sẽcFwhDgTt kcFwhDgTthông QL7gbao gicFwhDgTtờ có thểTFCiCLWz TFCiCLWztìm QL7ganh QL7gấy trcFwhDgTtở vềTFCiCLWz cFwhDgTtnữa đTFCiCLWzúng không?"

Dung TFCiCLWzÂn chQL7gỉ cảmcFwhDgTt thấyTFCiCLWz cổcFwhDgTt họngQL7g khôTFCiCLWz rápTFCiCLWz khócFwhDgTt cFwhDgTtchịu, cFwhDgTtcô biết,TFCiCLWz Tư TFCiCLWz Cần TFCiCLWzcuối cùngTFCiCLWz cũngQL7g TFCiCLWzsẽ cóQL7g ngàTFCiCLWzy hốcFwhDgTti hận,TFCiCLWz TFCiCLWzcô ômcFwhDgTt haTFCiCLWzi cFwhDgTtbai ccFwhDgTtô TFCiCLWzgái, “TưTFCiCLWz QL7gCần, QL7gđứng lên QL7g đi, chúngTFCiCLWz QL7gta vQL7gào pQL7ghòng trước."

"Ban đcFwhDgTtầu cFwhDgTtlúc cậcFwhDgTtu khTFCiCLWzuyên mìnTFCiCLWzh, mìcFwhDgTtnh khônTFCiCLWzg nghTFCiCLWze, nQL7ghưng bâycFwhDgTt giờ, tQL7gim TFCiCLWzcủa TFCiCLWzmình rTFCiCLWzất đTFCiCLWzau rTFCiCLWzất đau...TFCiCLWz” hacFwhDgTti tcFwhDgTtay TưcFwhDgTt CầncFwhDgTt dTFCiCLWzán chặtcFwhDgTt trướccFwhDgTt ngực,cFwhDgTt baTFCiCLWz chữ HạTFCiCLWz TửcFwhDgTt HạocFwhDgTt trcFwhDgTtên taQL7gy, vìTFCiCLWz cQL7gô dùcFwhDgTtng sứccFwhDgTt QL7gmà mQL7gáu cFwhDgTttươi chảyQL7g rTFCiCLWza, chấtTFCiCLWz lỏngQL7g QL7grỉ ra đỏQL7g sẫm,TFCiCLWz QL7gchói mcFwhDgTtắt QL7gkhông thôi.

"Anh ấyTFCiCLWz nói,QL7g ancFwhDgTth ấcFwhDgTty TFCiCLWzkhông quQL7gan tQL7gâm đTFCiCLWzến qucFwhDgTtá TFCiCLWzkhứ cFwhDgTtcủa mình, cFwhDgTt anh ấQL7gy muốnQL7g cướiQL7g mìnTFCiCLWzh, DTFCiCLWzung ÂcFwhDgTtn, anQL7gh ấQL7gy ncFwhDgTtói muốnQL7g QL7gkết TFCiCLWzhôn cFwhDgTtvới mìncFwhDgTth...” QL7gTư CầQL7gn ngồi dướQL7gi đấtcFwhDgTt, vừacFwhDgTt khóccFwhDgTt vừacFwhDgTt cườTFCiCLWzi, trênQL7g mặcFwhDgTtt nướccFwhDgTt cFwhDgTtmắt cFwhDgTtcùng máTFCiCLWzu hòQL7ga vàQL7go nhaQL7gu, cô đếTFCiCLWzn bâcFwhDgTty giờcFwhDgTt vTFCiCLWzẫn ccFwhDgTtô đơnQL7g, hiệnTFCiCLWz tại,cFwhDgTt thậtQL7g kQL7ghó khănTFCiCLWz TFCiCLWzcó ngườiQL7g nTFCiCLWzói yêcFwhDgTtu cFwhDgTtcô, muốQL7gn chocFwhDgTt cô QL7gmột gTFCiCLWzia đìnhcFwhDgTt ấmTFCiCLWz áp,TFCiCLWz nhưnTFCiCLWzg HcFwhDgTtạ TưcFwhDgTt̉ HạoQL7g, chQL7go dcFwhDgTtù cFwhDgTtcô thậTFCiCLWzt mucFwhDgTtốn tQL7giếp nhcFwhDgTtận tình cFwhDgTt yêu củacFwhDgTt aTFCiCLWznh, họcFwhDgTt cũngTFCiCLWz khôncFwhDgTtg ccFwhDgTtó mộTFCiCLWzt cFwhDgTtchút kTFCiCLWzhả năng.

Yêu sTFCiCLWzâu đậmQL7g nhưcFwhDgTt cFwhDgTtvậy, TFCiCLWzvừa mớTFCiCLWzi bắTFCiCLWzt đầu,QL7g cũngTFCiCLWz đãQL7g TFCiCLWzsắp chếtQL7g đi,cFwhDgTt ncFwhDgTtó được hTFCiCLWzun đúcQL7g từTFCiCLWz tuyệtQL7g vọngQL7g QL7gvà cừTFCiCLWzu hcFwhDgTtận, sacFwhDgTtu khQL7gi mọcQL7g rQL7gể nẩcFwhDgTty mầmTFCiCLWz, nhấQL7gt địncFwhDgTth scFwhDgTtẽ chết noncFwhDgTt. TưQL7g CầnTFCiCLWz chặcFwhDgTtt cFwhDgTtlấy DuTFCiCLWzng TFCiCLWzÂn, cQL7gô kTFCiCLWzhông muốnTFCiCLWz mộTFCiCLWzt mìnhcFwhDgTt côTFCiCLWz đơnTFCiCLWz ởQL7g chTFCiCLWzỗ này,cFwhDgTt cQL7gô cảm giáQL7gc mìnhQL7g sắpTFCiCLWz đQL7giên rồi,QL7g "MìncFwhDgTth tạTFCiCLWzi saQL7go lạiQL7g yêuQL7g aQL7gnh QL7gấy, tạiQL7g sao?"

Dung ÂTFCiCLWzn TFCiCLWzmân khẩQL7gn đTFCiCLWzôi môicFwhDgTt, mặcQL7g QL7gdù nhưQL7g TFCiCLWzvậy, bcFwhDgTtên tTFCiCLWzrong đôicFwhDgTt mắtcFwhDgTt vẫn làTFCiCLWz TFCiCLWzmơ TFCiCLWzhồ hcFwhDgTtơi nước.

“Tư CQL7gần, TFCiCLWzhãy qQL7guên hếtcFwhDgTt đi..."

"Mình khôTFCiCLWzng quênTFCiCLWz được,cFwhDgTt” QL7gTư TFCiCLWzCần thQL7gất thaQL7gnh TFCiCLWzkhóc rốTFCiCLWzng, "Dung ÂTFCiCLWzn, cậuTFCiCLWz đừngcFwhDgTt nQL7gói, hãTFCiCLWzy ncFwhDgTtghe mìncFwhDgTth nóiTFCiCLWz đượcTFCiCLWz khônTFCiCLWzg, mQL7gình cóQL7g rấtTFCiCLWz nhiều QL7gđiều mTFCiCLWzuốn nói..."

Hai nTFCiCLWzgười ccFwhDgTto TFCiCLWzrúc ởTFCiCLWz cFwhDgTtsau rèmQL7g cTFCiCLWzửa sổ,cFwhDgTt cFwhDgTtôm nhQL7gau thậtcFwhDgTt chặQL7gt, TưcFwhDgTt Cần ncFwhDgTtói, QL7gkhi còncFwhDgTt QL7gbé, lcFwhDgTtúc cQL7gô cảmQL7g thấyTFCiCLWz ccFwhDgTtô cFwhDgTtđơn, liềcFwhDgTtn thcFwhDgTtích núpcFwhDgTt tTFCiCLWzrong cFwhDgTtgóc, hoặQL7gc lTFCiCLWzà trốn cFwhDgTt trong chăn,QL7g TFCiCLWzchỉ cầnTFCiCLWz TFCiCLWzcó tcFwhDgTthể QL7gđem ccFwhDgTthính mìnhQL7g gcFwhDgTtiấu cFwhDgTtđi. CTFCiCLWzô nóQL7gi DucFwhDgTtng ÂQL7gn thậtQL7g giQL7gống như bcFwhDgTtà TFCiCLWznội, giốngTFCiCLWz cFwhDgTtbà nộcFwhDgTti QL7gsờ cFwhDgTtsờ đầuTFCiCLWz cQL7gủa cQL7gô, cFwhDgTtnói TFCiCLWzA CcFwhDgTtần, làcFwhDgTtm QL7gsao bâyQL7g giờcFwhDgTt mQL7gới về, đTFCiCLWzừng QL7glàm qucFwhDgTtá sức...

Dung ÂQL7gn cFwhDgTtthật TFCiCLWzkhông cóTFCiCLWz cQL7ghen vàcFwhDgTto nócFwhDgTti, ccFwhDgTtô rQL7gất acFwhDgTtn tĩnQL7gh ncFwhDgTtghe, nước mắQL7gt chTFCiCLWzảy xuốncFwhDgTtg rơicFwhDgTt đếnQL7g trQL7gên cFwhDgTtmu bàQL7gn tcFwhDgTtay, QL7gtừng gTFCiCLWziọt TFCiCLWznở rộ.

Tư CQL7gần nóQL7gi cQL7gô cùngcFwhDgTt HaTFCiCLWẓ TửTFCiCLWz HaTFCiCLWẓo bắtcFwhDgTt đầu,cFwhDgTt cFwhDgTtcô nóQL7gi, bọnQL7g cFwhDgTthọ gặp nhcFwhDgTtau ởQL7g CámcFwhDgTt DỗTFCiCLWz, cFwhDgTtlúc ấQL7gy cFwhDgTtanh đứncFwhDgTtg trQL7gong đámcFwhDgTt ngcFwhDgTtười, hTFCiCLWzạc gQL7giữa bcFwhDgTtầy gàTFCiCLWz, ncFwhDgTthìn quQL7ga một cái,TFCiCLWz đãTFCiCLWz hấpQL7g dẫTFCiCLWzn cô.

Cô nói,TFCiCLWz lầTFCiCLWzn đầucFwhDgTt giTFCiCLWzữa TFCiCLWzhai ngườiTFCiCLWz, QL7ganh cTFCiCLWzũng QL7grất cẩnTFCiCLWz QL7gthận tQL7gừng licFwhDgTt từng cFwhDgTttí, TFCiCLWznâng ncFwhDgTtiu ccFwhDgTtô, sQL7gợ QL7gcô đau.

Tư CTFCiCLWzần nQL7gói QL7grất nhiềuTFCiCLWz rQL7gất nhcFwhDgTtiều… đcFwhDgTtến khiTFCiCLWz, cFwhDgTttiếng nóTFCiCLWzi QL7gách đi, vọngQL7g lạicFwhDgTt nhưTFCiCLWz tQL7giếng kTFCiCLWzêu oQL7gán, DTFCiCLWzung ÂcFwhDgTtn laTFCiCLWzu QL7gnước mắt,cFwhDgTt đTFCiCLWzứng dậycFwhDgTt đếnTFCiCLWz máQL7gy TFCiCLWzđun nước, lấcFwhDgTty chTFCiCLWzo ccFwhDgTtô mộQL7gt lQL7gy nước.

Lúc trQL7gở cFwhDgTtlại, QL7gliền đốtcFwhDgTt mộtTFCiCLWz điQL7gếu tcFwhDgTthuốc, QL7ghung hăQL7gng húTFCiCLWzt hTFCiCLWzai hơi sTFCiCLWzau đócFwhDgTt đecFwhDgTtm cFwhDgTtđiếu thuốcQL7g gcFwhDgTtiụi vàcFwhDgTto cổTFCiCLWz tay.

Mùi vTFCiCLWzị dQL7ga thịQL7gt cháyQL7g tronTFCiCLWzg nháTFCiCLWzy cFwhDgTtmắt trànQL7g ngậQL7gp cFwhDgTtcả căncFwhDgTt phòngQL7g, Dung ÂnTFCiCLWz TFCiCLWzvứt bỏQL7g chénTFCiCLWz nướcQL7g, lcFwhDgTtật đậtcFwhDgTt kéoTFCiCLWz tTFCiCLWzay TFCiCLWzcô racFwhDgTt, “TcFwhDgTtư Cần,TFCiCLWz cậQL7gu điêncFwhDgTt rồiQL7g saQL7go, cậu TFCiCLWz như vậyTFCiCLWz khôngTFCiCLWz scFwhDgTtợ mìcFwhDgTtnh sTFCiCLWzẽ xảycFwhDgTt rQL7ga chuyệTFCiCLWzn gìcFwhDgTt sao?"

Chữ HạQL7g kiTFCiCLWza rướTFCiCLWzm mTFCiCLWzáu đcFwhDgTtã QL7gbị hủycFwhDgTt dQL7giệt, trTFCiCLWzên cổQL7g tTFCiCLWzay hcFwhDgTtiện cFwhDgTtra mQL7gột đốt rấtcFwhDgTt TFCiCLWzsâu, TưQL7g TFCiCLWzCần dựTFCiCLWza vácQL7gh tườngQL7g, “DuncFwhDgTtg Ân,QL7g cậuTFCiCLWz bQL7giết khQL7gông? TFCiCLWzMình TFCiCLWzmuốn đemcFwhDgTt Hạ TFCiCLWzTử HTFCiCLWzạo cFwhDgTtvĩnh viễcFwhDgTtn nhQL7gớ trocFwhDgTtng lòncFwhDgTtg TFCiCLWzmình, đợicFwhDgTt nTFCiCLWzhững vếTFCiCLWzt thQL7gương nTFCiCLWzày lTFCiCLWzành cFwhDgTtđi, chúng cTFCiCLWzó thểcFwhDgTt QL7glưu QL7glại TFCiCLWztrên thâQL7gn thểTFCiCLWz QL7gmình cảTFCiCLWz đờicFwhDgTt cFwhDgTtnày, ngườiTFCiCLWz cFwhDgTtđàn ôngTFCiCLWz nàyQL7g, mìnTFCiCLWzh sẽTFCiCLWz cQL7gó anQL7gh ấy cảTFCiCLWz đờcFwhDgTti, cFwhDgTtanh ấycFwhDgTt sẽTFCiCLWz khônQL7gg biếnQL7g TFCiCLWzmất, cFwhDgTtchỉ cóQL7g thTFCiCLWzể thecFwhDgTto TFCiCLWzthời giTFCiCLWzan QL7gmà kQL7ghắc sTFCiCLWzâu hơn, mìnhTFCiCLWz muốTFCiCLWzn dùnTFCiCLWzg TFCiCLWzcái ncFwhDgTtày đTFCiCLWzể tếcFwhDgTt lễTFCiCLWz, đcFwhDgTtây cFwhDgTtlà kcFwhDgTthoảng thờQL7gi giaQL7gn ducFwhDgTty nhcFwhDgTtất mìnTFCiCLWzh được yêu,TFCiCLWz mìnhTFCiCLWz yêucFwhDgTt rấtcFwhDgTt cFwhDgTtsâu đậmQL7g, khôcFwhDgTtng thQL7gể TFCiCLWzlấy cFwhDgTtra được..."

Hai mắtTFCiCLWz TFCiCLWzTư CầcFwhDgTtn trốnQL7gg rỗTFCiCLWzng, cFwhDgTtDung ÂncFwhDgTt véQL7gn tTFCiCLWzóc TFCiCLWzcô, muốnTFCiCLWz xcFwhDgTtem vết thươQL7gng TFCiCLWztrên tcFwhDgTtay cô,cFwhDgTt nhưncFwhDgTtg khôcFwhDgTtng cho.

Cô TFCiCLWzngồi TFCiCLWzdưới đất,cFwhDgTt khTFCiCLWzóc đếcFwhDgTtn sTFCiCLWzau cùngTFCiCLWz, TFCiCLWzlại TFCiCLWzim lặngQL7g lQL7gạ thườnQL7gg, cô dựacFwhDgTt vàoQL7g cTFCiCLWzửa sổTFCiCLWz sátQL7g đất,TFCiCLWz TFCiCLWzánh mTFCiCLWzắt nhìQL7gn TFCiCLWzra mTFCiCLWzặt trời.

Sau hơncFwhDgTt nửaQL7g đêm,cFwhDgTt mộcFwhDgTtt TFCiCLWzcâu TQL7gư CQL7gần ccFwhDgTtũng khcFwhDgTtông TFCiCLWznói, DuTFCiCLWzng ÂnQL7g TFCiCLWztheo cô ngồi,TFCiCLWz QL7gcả đêmQL7g kQL7ghông ccFwhDgTtó cFwhDgTtnhắm mắt.

Đến ngcFwhDgTtày thứcFwhDgTt QL7ghai, TFCiCLWzTư TFCiCLWzCần mệcFwhDgTtt mỏi,cFwhDgTt phảiQL7g QL7gdựa vQL7gào TFCiCLWzcửa sổQL7g ngủ cFwhDgTtsay, DucFwhDgTtng QL7gÂn QL7gđỡ QL7gcô cFwhDgTtvào phòngcFwhDgTt, tQL7grong phònQL7gg kTFCiCLWzhách QL7gđã dọcFwhDgTtn dẹpQL7g QL7gsạch sẽQL7g, côQL7g TFCiCLWzkhông dám TFCiCLWzra cửcFwhDgTta, gTFCiCLWzọi TFCiCLWzđồ ăQL7gn mQL7gang đến,cFwhDgTt cảmQL7g thấyQL7g rấtcFwhDgTt mệt,TFCiCLWz lcFwhDgTtiền tQL7gựa cFwhDgTtvào trêcFwhDgTtn ghếQL7g QL7gsa lon ngủQL7g mcFwhDgTtột hồi.

Tư QL7gCần ngủTFCiCLWz đếnTFCiCLWz xếcFwhDgTt chiềTFCiCLWzu, lúcTFCiCLWz điQL7g raQL7g, tắmcFwhDgTt rửa,QL7g quTFCiCLWzần áocFwhDgTt cTFCiCLWzũng thay, đầucFwhDgTt cFwhDgTttóc cFwhDgTtvẫn QL7gcòn ướt,TFCiCLWz tiTFCiCLWznh thầncFwhDgTt QL7gnhìn qQL7gua khôTFCiCLWzng tệ,TFCiCLWz khôTFCiCLWzi pcFwhDgTthục khôngcFwhDgTt ít.