Ám dục - Chương 105 - Phần 1

Chương 105

Hai đâddnD̀u lcoT98cysông mcoT98cysày DddnDung Â6g5y8qrFn 6g5y8qrFnảy coT98cyslên, a6g5y8qrF́nh mcoT98cysắt c6g5y8qrFủa ancoT98cysh quddnDá mức sắcoT98cysc bénddnD ddnDthông suốt,coT98cys là6g5y8qrFm người6g5y8qrF t6g5y8qrFa ddnDné tra6g5y8qrF́nh khôngcoT98cys được.

Cô kh6g5y8qrFông nóiddnD gì6g5y8qrF, tincoT98cysh tế6g5y8qrF ngh6g5y8qrFĩ, nếcoT98cysu coT98cysNam DddnDạ 6g5y8qrFTước biết GiảnddnD coT98cyslà 6g5y8qrFTư CầcoT98cysn, icoT98cyśt ddnDnhất seddnD̃ biêcoT98cyśt 6g5y8qrFcô ấyddnD coT98cyslam nhưddnD vậyddnD v6g5y8qrFì lícoT98cys ddnDdo gi6g5y8qrF̀, nghcoT98cysĩ như vâddnḌy, ddnDso v6g5y8qrFới GiddnDản ddnDvô d6g5y8qrFuyên 6g5y8qrFvô cớcoT98cys tiddnD̀m ngưcoT98cysời đốiddnD phocoT98cyś HddnDạ ddnDPhi coT98cysVũ thcoT98cysì lý 6g5y8qrFdo ncoT98cysày cddnDó sứcoT98cysc thuyddnDết phddnDục hơn.

 

Ngón coT98cystay coT98cysbắm coT98cyschặt ddnDlan ddnDcan coT98cyslộ r6g5y8qrFa khddnDẩn trương,coT98cys 6g5y8qrFDung Ân xoacoT98cysy người6g5y8qrF 6g5y8qrFđi tớddnDi phòngddnD ngddnDủ, "coT98cysAnh đacoT98cys̃ nói,coT98cys n6g5y8qrFhững ngư6g5y8qrFời làmddnD tổ6g5y8qrFn thương coT98cys Hạ PhddnDi VcoT98cysũ m6g5y8qrFột ngườicoT98cys c6g5y8qrFũng 6g5y8qrFkhông bcoT98cysỏ coT98cysqua, vậyddnD ddnDlà c6g5y8qrFó ýddnD gì?"

"Bọn hddnDọ laddnD̀ hướng6g5y8qrF vddnDề phíaddnD 6g5y8qrFcô ấy6g5y8qrF đến6g5y8qrF, măcoT98cyṣc dù coT98cysbốn bềddnD lddnDối 6g5y8qrFra đềddnDu bcoT98cysị chặddnDn l6g5y8qrFại, nhưn6g5y8qrFg lu6g5y8qrF́c ấy,coT98cys chúng6g5y8qrF tôddnDi 6g5y8qrFai ccoT98cysũng không biêddnD́t. coT98cysCô ấcoT98cysy trddnDong tìnddnDh huống6g5y8qrF ncoT98cyshư vậycoT98cys vẫnddnD đẩy6g5y8qrF cửacoT98cys xddnDe ké6g5y8qrFo taddnDy cứ6g5y8qrFa tô6g5y8qrFi, Ân Ân,ddnD tô6g5y8qrFi kh6g5y8qrFông 6g5y8qrFcho ddnDcô âcoT98cyśy đươ6g5y8qrF̣c 6g5y8qrFthứ khác,ddnD nhưddnDng nê6g5y8qrF́u a6g5y8qrFi muôcoT98cyśn ddnDlàm cddnDô coT98cysta tổn thưddnDơng, tôddnDi sẽddnD ddnDđòi về6g5y8qrF tư6g5y8qrF̀ng cacoT98cyśi một."

Dung coT98cysÂn ddnDđi vcoT98cysào 6g5y8qrFphòng ngủ,coT98cys tiếddnDng kh6g5y8qrFóc rốcoT98cysng củ6g5y8qrFa 6g5y8qrFHạ 6g5y8qrFPhi 6g5y8qrFVũ còn ởcoT98cys b6g5y8qrFên taddnDi, còddnDn c6g5y8qrFó, gươngddnD mặddnDt bcoT98cysi th6g5y8qrFương tddnDuyệt vọddnDng c6g5y8qrFủa HạcoT98cys TưddnD̉ Hạo, coT98cys cũng làmcoT98cys 6g5y8qrFcho ngựddnDc coT98cyscô nhưcoT98cys bcoT98cysị 6g5y8qrFbóp ngddnDhẹn, dườcoT98cysng ddnDnhư bddnDị tacoT98cys̉ng đá6g5y8qrF khổng lồcoT98cys coT98cysđè ép,ddnD thở6g5y8qrF coT98cyskhông được.

"Anh đòi6g5y8qrF nợcoT98cys ccoT98cysho ddnDHạ PcoT98cyshi VũddnD, ddnDvậy nhữncoT98cysg đa6g5y8qrFu đớncoT98cys ddnDTư Cần đã6g5y8qrF tddnDrải ddnDqua, cô6g5y8qrF ấcoT98cysy phcoT98cysải 6g5y8qrFđi đòicoT98cys a6g5y8qrFi đây?"coT98cys DddnDung ÂddnDn ddnDthất 6g5y8qrFthần ng6g5y8qrFồi ởcoT98cys mép giườn6g5y8qrFg, nddnDgước ddnDlên coT98cysnhìn NcoT98cysam DạddnD TướcddnD, "coT98cysPhương thứcddnD giống6g5y8qrF nha6g5y8qrFu, ddnDanh co6g5y8qrF̀n muốn coT98cysdiễn laddnḌi lần6g5y8qrF 6g5y8qrFnữa, phải6g5y8qrF không?"

Nam 6g5y8qrFDạ TướcddnD đứngddnD ở6g5y8qrF cddnDửa thâcoT98cysn thểcoT98cys ccoT98cysao tddnDo dự6g5y8qrFa coT98cysvào váccoT98cysh tườngddnD, “Cô tcoT98cysa quảddnD nhi6g5y8qrFên chíncoT98cysh làcoT98cys coT98cysTư Cần."

Dung ÂcoT98cysn 6g5y8qrFkhông códdnD thừacoT98cys nhddnDận, ddnDcũng khôn6g5y8qrFg coT98cyscó phủcoT98cys ncoT98cyshận, "Ban đầu,6g5y8qrF ncoT98cysếu kddnDhông ddnDphải a6g5y8qrFnh ddnDra tcoT98cysay coT98cystàn nhddnDẫn, HạddnD P6g5y8qrFhi VcoT98cysũ ccoT98cysũng sẽddnD 6g5y8qrFkhông c6g5y8qrFó hddnDôm nay, coT98cysTư CầnddnD cũ6g5y8qrFng sẽddnD khôngcoT98cys c6g5y8qrFó kếtddnD ddnDquả nddnDhư bâddnDy ddnDgiờ, N6g5y8qrFam DạcoT98cys TcoT98cysước, rốtcoT98cys cucoT98cysộc, cục ddnDdiện coT98cysđến ngàyddnD hddnDôm nddnDay, cũng6g5y8qrF la6g5y8qrF̀ ddnDdo anh."

Cô giươnddnDg ngóddnDn ta6g5y8qrFy chỉddnD đến6g5y8qrF ncoT98cysgười ancoT98cysh tráchddnD m6g5y8qrFóc, N6g5y8qrFam ddnDDạ Tước càngcoT98cys khônddnDg có6g5y8qrF phủddnD ddnDnhận, laddnD̀ trá6g5y8qrFch coT98cysnhiệm ddnDcủa an6g5y8qrFh, acoT98cysnh secoT98cys̃ kddnDhông đẩcoT98cysy ra, mặccoT98cys dddnDù ngày6g5y8qrF đóddnD TddnDư CầcoT98cysn đa6g5y8qrF̃ qddnDuá khcoT98cysích trươcoT98cyśc, n6g5y8qrFhưng hàddnDnh độ6g5y8qrFng đcoT98cysối phó nhưddnD vcoT98cysậy, ddnDdù s6g5y8qrFao cũng6g5y8qrF là6g5y8qrF anh.

"Anh muốn6g5y8qrF đò6g5y8qrFi vddnDề ddnDnhư tddnDhế coT98cysnào chứ?"coT98cys D6g5y8qrFung Ân hcoT98cysai tacoT98cysy ch6g5y8qrFống coT98cysở giường,coT98cys "CddnDô ấycoT98cys bâycoT98cys giờcoT98cys cò6g5y8qrFn cddnDó cáiddnD giddnD̀ đcoT98cysể caddnD́c người lấy6g5y8qrF ddnDđi nữa?"

Nam DạcoT98cys TướcddnD nddnDghiêng đddnDứng dậddnDy, đ6g5y8qrFi vcoT98cysào phòng6g5y8qrF ngủ,6g5y8qrF "Cho nên,coT98cys coT98cyscô tcoT98cysa 6g5y8qrFđổi ddnDkhuôn coT98cysmặt chddnDính 6g5y8qrFlà v6g5y8qrFì coT98cystrả coT98cysthù? CcoT98cysô tddnDa coT98cyskhuất ddnDnhục, bà6g5y8qrF nôddnḌi cddnDô ta ddnD chết, nếucoT98cys n6g5y8qrFhư vậy,ddnD vìddnD 6g5y8qrFsao 6g5y8qrFkhông trực6g5y8qrF tiếpcoT98cys tìmcoT98cys tôi?"

Dung Â6g5y8qrFn coT98cysthấy anddnDh ngồ6g5y8qrFi vào6g5y8qrF 6g5y8qrFbên cạnhddnD mìncoT98cysh, coT98cysthân ảddnDnh coT98cyscao lớcoT98cysn ngăn trở6g5y8qrF áncoT98cysh sácoT98cysng nơi6g5y8qrF đỉn6g5y8qrFh đầucoT98cys, 6g5y8qrFcô độddnDt ncoT98cyshiên c6g5y8qrFảm giaddnD́c râcoT98cyśt mddnDệt mỏi, coT98cys chu tddnDoàn ở6g5y8qrF hacoT98cysi bêncoT98cys, tcoT98cysrơ mắtddnD nhì6g5y8qrFn ngddnDười khddnDác đaddnDu đớddnDn rồi6g5y8qrF lạ6g5y8qrFi khônddnDg thể vãn6g5y8qrF hồ6g5y8qrFi, coT98cys"Cô â6g5y8qrF́y 6g5y8qrFnói, ngườicoT98cys ccoT98cysô âcoT98cyśy khôncoT98cysg 6g5y8qrFmuốn thưddnDơng tổnddnD nhấcoT98cyst là tôi,coT98cys côddnD ấddnDy biếtddnD 6g5y8qrFchúng coT98cysta coT98cysở chuddnDng, Na6g5y8qrFm D6g5y8qrFạ Tước6g5y8qrF, tốicoT98cys 6g5y8qrFhôm đo6g5y8qrF́, 6g5y8qrFhai người cũ6g5y8qrFng khôcoT98cysng có6g5y8qrF xaddnD̉y coT98cysra chuyệncoT98cys gì..."

Thông 6g5y8qrFminh coT98cysnhư anhddnD, chỉ6g5y8qrF coT98cyscần ddnDnghĩ 6g5y8qrFmột coT98cyschút, l6g5y8qrFà co6g5y8qrF́ thể6g5y8qrF thông suố6g5y8qrFt nh6g5y8qrFững thứ6g5y8qrF kddnDia baddnDn đầuddnD khcoT98cysông co6g5y8qrF́ chuyệddnDn giddnD̀, NcoT98cysam coT98cysDạ TcoT98cysước thuận thếddnD nằ6g5y8qrFm 6g5y8qrFdài tcoT98cysrên gi6g5y8qrFường, nóddnDi cáicoT98cys gcoT98cysì c6g5y8qrFũng kddnDhông 6g5y8qrFcó nóiddnD, nhắmcoT98cys h6g5y8qrFai coT98cysmắt lại.

Dạ DaddnḌ dư6g5y8qrF̣a coT98cysở b6g5y8qrFên cạnh,ddnD bddnDị đá6g5y8qrF m6g5y8qrFột cái,coT98cys l6g5y8qrFần nacoT98cys̀y khô6g5y8qrFng kêu l6g5y8qrFên nữaddnD, bddnDộ dddnDáng iddnDm coT98cyslặng cacoT98cys̀ng lộ6g5y8qrF 6g5y8qrFra ddnDvẻ đán6g5y8qrFg thương.

Tư CầncoT98cys mấy6g5y8qrF ngà6g5y8qrFy qu6g5y8qrFa cũddnDng k6g5y8qrFhông ccoT98cysó điddnD làcoT98cysm, côcoT98cys 6g5y8qrFbiết trốn6g5y8qrF cũng6g5y8qrF vô dụcoT98cysng, đợiddnD chuyệddnDn sácoT98cysng tỏ…6g5y8qrF ccoT98cysô l6g5y8qrFiền khôcoT98cysng c6g5y8qrFó đ6g5y8qrFường tcoT98cyshể đi.

Chẳng qddnDua ddnDlà, 6g5y8qrFcô làcoT98cysm 6g5y8qrFsao cũngddnD khôngcoT98cys ng6g5y8qrFhĩ coT98cystới NddnDam ddnDDạ TướcddnD sẽ 6g5y8qrF tìm tớicoT98cys cửa.

Khi 6g5y8qrFcô mởddnD c6g5y8qrFửa, thâ6g5y8qrF̀n 6g5y8qrFsắc ru6g5y8qrFn sddnDợ, rõ6g5y8qrF racoT98cys̀ng kcoT98cysinh ngạc, người6g5y8qrF 6g5y8qrFđàn ôngddnD một6g5y8qrF ddnDmình đế6g5y8qrFn, TưcoT98cys Cần6g5y8qrF tracoT98cyśnh coT98cysra bê6g5y8qrFn cạnddnDh ýddnD 6g5y8qrFnói ddnDanh vào.

Cô ró6g5y8qrFt chddnDo coT98cysanh l6g5y8qrFy nướddnDc, NaddnDm ddnDDạ Tướ6g5y8qrFc mườiddnD ngo6g5y8qrF́n t6g5y8qrFay nắmcoT98cys chặt, 6g5y8qrFTư coT98cysCần măcoT98cyṣc 6g5y8qrFquần áddnDo đơnddnD gddnDiản ddnDngồi đốiddnD diệnddnD anh.

"Anh tớ6g5y8qrFi, làcoT98cys coT98cysvì chuyddnDện HạddnD ddnDPhi VũcoT98cys sao?"

"Cô kh6g5y8qrFông sợcoT98cys àcoT98cys?" coT98cysCon ngưcoT98cysơi coT98cysNam ddnDDạ TưddnDớc beddnD́n ncoT98cyshọn quét b6g5y8qrFốn phíddnDa, 6g5y8qrFcăn pho6g5y8qrF̀ng rcoT98cysất đơncoT98cys giảncoT98cys, 6g5y8qrFkhông coT98cyscó bacoT98cys̀y biệnddnD gì6g5y8qrF xinh đẹp.

"Lúc tô6g5y8qrFi 6g5y8qrFbắt 6g5y8qrFđầu lê6g5y8qrFn kê6g5y8qrF́ hoạch,coT98cys tôcoT98cysi đãddnD khôngcoT98cys nghĩcoT98cys đến coT98cysnỗi sợ6g5y8qrF nữa."6g5y8qrF MụcoT98cysc đíchcoT98cys củcoT98cysa TưddnD Cần6g5y8qrF đã6g5y8qrF đ6g5y8qrFạt đươ6g5y8qrF̣c, khônddnDg cần phảcoT98cysi giấcoT98cysu ddnDgiếm n6g5y8qrFữa, “TddnDôi bi6g5y8qrFết, ddnDanh se6g5y8qrF̃ khôcoT98cysng bocoT98cys̉ 6g5y8qrFqua cddnDho tôddnDi, ddnDHạ ddnDgia cũng ddnDsẽ khô6g5y8qrFng bcoT98cysỏ ddnDqua, tôicoT98cys đã6g5y8qrF làddnDm coT98cysđược coT98cysđến nướcddnD ddnDnày, đãcoT98cys cócoT98cys 6g5y8qrFthể 6g5y8qrFxem như đòiddnD nợcoT98cys 6g5y8qrFđược 6g5y8qrFrồi, chuyệnddnD bàcoT98cys coT98cysnội, luâ6g5y8qrF̣t phápcoT98cys pháddnDn qddnDuyết rất6g5y8qrF ddnDcông bằng s6g5y8qrFao? TôiddnD khddnDông muốcoT98cysn tddnDhứ hcoT98cysư vôcoT98cys đddnDó, ccoT98cyshân cddnDhính đề6g5y8qrFn macoT98cyṣng, coT98cystôi ddnDcũng không thể6g5y8qrF làcoT98cysm được,coT98cys 6g5y8qrFcho nddnDên, tcoT98cysôi rạ6g5y8qrFch trêncoT98cys mặt6g5y8qrF ddnDcô tcoT98cysa một6g5y8qrF đường."

Thật r6g5y8qrFa thddnDì, trocoT98cysng thếcoT98cys giớicoT98cys coT98cyscủa coT98cysNam DạcoT98cys TưddnDớc, loạiddnD ăn miếngddnD trcoT98cysả miếngddnD nacoT98cys̀y gcoT98cysặp phddnDải khddnDông ít,6g5y8qrF addnDnh thậ6g5y8qrFm cddnDhí tìcoT98cysm 6g5y8qrFkhông rcoT98cysa lcoT98cysí do p6g5y8qrFhản bddnDác Tư6g5y8qrF Cần.

Cô ga6g5y8qrF́i bưddnDng che6g5y8qrF́n tra6g5y8qrF̀ đứngcoT98cys lcoT98cysên, ddnDđi đếncoT98cys bacoT98cysn côngddnD, “Ban đầu,coT98cys ddnDtôi coT98cyshận cảcoT98cys coT98cyshai ngườicoT98cys, ch6g5y8qrFo ncoT98cysên, 6g5y8qrFtôi trơ6g5y8qrF̉ laddnḌi, chuycoT98cysện thứ6g5y8qrF ncoT98cyshất chính laddnD̀ coT98cystìm a6g5y8qrFnh, tcoT98cysôi vốncoT98cys định,ddnD coT98cysđể sddnDau khddnDi addnDnh biết6g5y8qrF coT98cysđược thâncoT98cys ddnDphận của tôi6g5y8qrF, coT98cyscó phảicoT98cys coT98cyssẽ thấcoT98cysy rấtcoT98cys ghêddnD tơddnD̉m, nddnDhưng ýddnD nghi6g5y8qrF̃ bacoT98cysn đâddnD̀u sa6g5y8qrFu khi 6g5y8qrF gặp 6g5y8qrFDung 6g5y8qrFÂn đã6g5y8qrF dddnDao độn6g5y8qrFg. coT98cysTôi từnddnDg ddnDmuốn từcoT98cys anhcoT98cys, lcoT98cysàm r6g5y8qrFa 6g5y8qrFrất 6g5y8qrFnhiều chuyện, nhcoT98cysưng ccoT98cysuối cùcoT98cysng cũ6g5y8qrFng b6g5y8qrFỏ quaddnD, chi6g5y8qrF́nh t6g5y8qrFôi đãcoT98cys ddnDkhông códdnD h6g5y8qrFạnh phúc, ddnDliền muddnDốn coT98cyscô ấycoT98cys có6g5y8qrF thểcoT98cys hacoT98cyṣnh phúc."

Nam DạddnD TướcoT98cysc mộtddnD lần6g5y8qrF ddnDnữa nhi6g5y8qrF̀n kcoT98cysỹ coT98cyscô gaddnD́i naddnD̀y, bócoT98cysng lcoT98cysưng cô mảnh6g5y8qrF mddnDai, mặddnDc 6g5y8qrFmặc dcoT98cysù tưcoT98cys tưởncoT98cysg rấtddnD c6g5y8qrFực coT98cysđoan, như6g5y8qrFng k6g5y8qrFhông ddnDphải coT98cyskhông tcoT98cyshừa 6g5y8qrFnhận, cô đốicoT98cys với6g5y8qrF nddnDgười tôddnD́t vơcoT98cyśi mddnDình, nhiệtddnD tìn6g5y8qrFh ddnDbáo đápddnD nồng6g5y8qrF nhiệt,6g5y8qrF người6g5y8qrF như vậy,6g5y8qrF yêddnDu 6g5y8qrFhận ddnDquá rcoT98cysõ ràng.

"Tôi từngddnD 6g5y8qrFkhông coT98cyscho l6g5y8qrFà mddnDình lacoT98cys̀m gi6g5y8qrF̀ scoT98cysai," ánh 6g5y8qrF mắt lướt6g5y8qrF coT98cysqua ddnDtai coT98cysTư coT98cysCần nhcoT98cysìn về6g5y8qrF nddnDơi xcoT98cysa, “NddnDhưng lầncoT98cys này6g5y8qrF, 6g5y8qrFtôi lạ6g5y8qrFi không có6g5y8qrF cácoT98cysch nddnDào coT98cyskhẳng định."

Cô gácoT98cysi cườiddnD cười,coT98cys ncoT98cysgón tddnDay cầ6g5y8qrFm chddnDặt chén6g5y8qrF trddnDà, "TcoT98cysôi 6g5y8qrFcũng vậy,” côddnD ccoT98cysười nhcoT98cysư kddnDhông cườiddnD ddnDngẩng đầuddnD n6g5y8qrFhìn vềddnD nơi6g5y8qrF 6g5y8qrFxa, 6g5y8qrF"Ngày đócoT98cys ở6g5y8qrF CddnDám Dỗ, n6g5y8qrFếu nhcoT98cysư t6g5y8qrFôi cócoT98cys thểddnD ki6g5y8qrFên nhẫn6g5y8qrF 6g5y8qrFmột chcoT98cysút, cũngcoT98cys sẽ6g5y8qrF khôddnDng 6g5y8qrFcó cuddnḌc dicoT98cysện như coT98cyshôm na6g5y8qrFy, nhưngddnD tôddnDi khôcoT98cysng có!”6g5y8qrF TíncoT98cysh tìcoT98cysnh TddnDư CcoT98cysần rddnDất maddnḌnh mẽ,coT98cys 6g5y8qrFcó lcoT98cysẽ, chuyệnddnD xưa mộtcoT98cys ddnDlần ncoT98cysữa nhơddnD́ l6g5y8qrFại… ddnDcô vẫcoT98cysn l6g5y8qrFà nhcoT98cysịn khddnDông đượcddnD HạcoT98cys PddnDhi VcoT98cysũ ccoT98cysông ki6g5y8qrF́ch, nhưng vừcoT98cysa 6g5y8qrFnghĩ ddnDtới 6g5y8qrFHạ Tử6g5y8qrF coT98cysHạo… ccoT98cysô nhấddnDt định6g5y8qrF ccoT98cysó thể6g5y8qrF nhịn6g5y8qrF xuống.

Cô coT98cysnghĩ, bacoT98cysn đầu6g5y8qrF ccoT98cysô cocoT98cysi nhddnDư lddnDà 6g5y8qrFcắn ná6g5y8qrFt hà6g5y8qrFm ră6g5y8qrFng cucoT98cys̃ng có tddnDhể nhịn.

Ánh 6g5y8qrFnắng 6g5y8qrFxuyên th6g5y8qrFấu đ6g5y8qrFi vàcoT98cyso, chi6g5y8qrFếu 6g5y8qrFvào gươngddnD mặt6g5y8qrF N6g5y8qrFam Dạ 6g5y8qrFTước h6g5y8qrFiện lddnDên âddnDm mddnDị, mỗcoT98cysi ngũddnD qu6g5y8qrFan của6g5y8qrF acoT98cysnh cũddnDng rấtcoT98cys hoàncoT98cys mddnDỹ, kếddnDt ddnDhợp với nhau6g5y8qrF, coT98cysluôn coT98cysluôn coT98cyslà ddnDloại caddnDo qucoT98cysý coT98cysmà mọcoT98cysi người6g5y8qrF đôddnD̉ xôcoT98cys vddnDào. NêddnD́u anh biêcoT98cyśt cócoT98cys ngaddnD̀y coT98cyshôm 6g5y8qrFnay, 6g5y8qrFban đầu6g5y8qrF 6g5y8qrFsẽ khôcoT98cysng đối6g5y8qrF vớiddnD ccoT98cysô ấ6g5y8qrFy nhưcoT98cys 6g5y8qrFvậy, nhiều ddnDlắm ch6g5y8qrFỉ l6g5y8qrFà coT98cystrừng trị6g5y8qrF mấddnDy têcoT98cysn kiaddnD, rốcoT98cyst coT98cyscuộc, DunddnDg 6g5y8qrFÂn ncoT98cysói k6g5y8qrFhông s6g5y8qrFai, người gcoT98cysây nênddnD hết6g5y8qrF ddnDthảy chuyệddnDn n6g5y8qrFày, thậtddnD rddnDa l6g5y8qrFà anh.

Bọn hcoT98cysọ đứng6g5y8qrF ởcoT98cys cùddnDng coT98cysmột phòng,6g5y8qrF cũngcoT98cys khônddnDg coT98cyscó coT98cysnhư troddnDng tưởng ddnD tượng, 6g5y8qrFthủy hỏddnDa ddnDbất dungcoT98cys, hcoT98cysai taddnDy 6g5y8qrFTư CầcoT98cysn cảcoT98cysm nhâddnḌn được6g5y8qrF nhiê6g5y8qrF̣t độddnD cucoT98cys̉a tách ddnDtrà, "coT98cysAnh ddnDsẽ đô6g5y8qrF́i xử6g5y8qrF tốcoT98cyst vớicoT98cys 6g5y8qrFDung ÂnddnD, đú6g5y8qrFng không?"

"Sao 6g5y8qrFcô lạiddnD ccoT98cysho 6g5y8qrFlà, coT98cyscô ấyddnD ơ6g5y8qrF̉ bcoT98cysên ccoT98cysạnh tô6g5y8qrFi sẽ6g5y8qrF hạnh phúc?"

Tư CầddnDn scoT98cysuy 6g5y8qrFnghĩ mcoT98cysột chcoT98cysút, chậmcoT98cys r6g5y8qrFãi nói,coT98cys "Tr6g5y8qrFực 6g5y8qrFgiác thôi, ancoT98cysh hô6g5y8qrFm ddnDnay đếnddnD nơiddnD coT98cysnày, khẳnddnDg ddnDđịnh cũng6g5y8qrF lcoT98cysà vì6g5y8qrF Dun6g5y8qrFg ddnDÂn, thậtddnD rddnDa thì,ddnD ccoT98cysho dù anhcoT98cys khddnDông tì6g5y8qrFm tôcoT98cysi, tô6g5y8qrFi cũcoT98cysng sẽcoT98cys tìm6g5y8qrF anddnDh. DcoT98cysĩ nhiêncoT98cys, ccoT98cyshúng 6g5y8qrFta kh6g5y8qrFông ddnDlàm được6g5y8qrF bạn 6g5y8qrF bè, thậmddnD ccoT98cyshí từn6g5y8qrFg co6g5y8qrF́ ýcoT98cys ngddnDhĩ đe6g5y8qrFm đố6g5y8qrFi phươ6g5y8qrFng đưddnDa vàddnDo 6g5y8qrFchỗ 6g5y8qrFchết, gặpddnD 6g5y8qrFqua lần này6g5y8qrF coT98cysvề sddnDau, cũddnDng đừng6g5y8qrF c6g5y8qrFó gặp6g5y8qrF m6g5y8qrFặt ddnDlại nưddnD̃a, nói6g5y8qrF vớddnDi coT98cysDung ddnDÂn, tcoT98cysôi coT98cyslạc tớcoT98cysi tình trạnddnDg 6g5y8qrFhôm nayddnD, kh6g5y8qrFông 6g5y8qrFliên qcoT98cysuan gcoT98cysì đddnDến anh..."

“Trả n6g5y8qrFợ vàddnD ddnDtrừng pha6g5y8qrF̣t, laddnD̀ haddnDi lo6g5y8qrFại 6g5y8qrFphương t6g5y8qrFhức không 6g5y8qrF giống nddnDhau, tcoT98cysôi ddnDbên nàycoT98cys, tddnDôi ddnDsẽ ddnDbuông t6g5y8qrFay chuyệ6g5y8qrFn ncoT98cysày vìddnD 6g5y8qrFtôi 6g5y8qrFmà dựng coT98cys lên, hôddnDm nddnDay biến6g5y8qrF tddnDhành 6g5y8qrFnhư vcoT98cysậy, tôicoT98cys m6g5y8qrFuốn đếddnDn 6g5y8qrFđây kết6g5y8qrF thúddnDc. ddnDVì coT98cysÂn coT98cysÂn, tôi cũngddnD khôcoT98cysng thê6g5y8qrF̉ tiếpddnD ddnDtục làmcoT98cys chddnDuyện tổncoT98cys thươngcoT98cys cddnDô, nhưn6g5y8qrFg coT98cysHạ coT98cysgia 6g5y8qrFbên kia, bọcoT98cysn họddnD 6g5y8qrFsẽ cddnDó hà6g5y8qrFnh độnddnDg củacoT98cys h6g5y8qrFọ, t6g5y8qrFôi se6g5y8qrF̃ khôddnDng 6g5y8qrFnhúng 6g5y8qrFtay, đó6g5y8qrF là chuddnDyện gicoT98cysữa 6g5y8qrFcác n6g5y8qrFgười, tcoT98cysôi 6g5y8qrFkhông cácoT98cysch nàocoT98cys 6g5y8qrFgiúp côcoT98cys, 6g5y8qrFcô hiểddnDu ddnDchưa?" Nam 6g5y8qrFDạ TướcddnD ncoT98cysói rấddnDt thựcddnD tế,6g5y8qrF 6g5y8qrFcô vé6g5y8qrFn 6g5y8qrFlên khó6g5y8qrFe miệnddnDg 6g5y8qrFgật 6g5y8qrFđầu, ddnDanh 6g5y8qrFta c6g5y8qrFó th6g5y8qrFể vì DungddnD ÂncoT98cys làcoT98cysm đư6g5y8qrFợc chuyê6g5y8qrF̣n nà6g5y8qrFy, đúddnDng l6g5y8qrFà khôn6g5y8qrFg dễ.

Nam DạddnD TddnDước coT98cyskhông c6g5y8qrFó ởddnD lâcoT98cysu, coT98cysTư ddnDCần nóiddnD rấ6g5y8qrFt đúng,6g5y8qrF bọcoT98cysn hddnDọ khddnDông là bạn,6g5y8qrF nếuddnD không6g5y8qrF phảddnDi ở6g5y8qrF gcoT98cysiữa coT98cyscó một6g5y8qrF ddnDDung ddnDÂn, bọnddnD hcoT98cysọ sớmddnD 6g5y8qrFđã bắt6g5y8qrF ddnDđầu chéddnDm giết lẫ6g5y8qrFn nhau.

Lúc Na6g5y8qrFm coT98cysDạ TưcoT98cysớc mởcoT98cys coT98cyscửa đ6g5y8qrFi rddnDa 6g5y8qrFngoài, giâ6g5y8qrF̣t mình6g5y8qrF ddnDkinh ngạcddnD, xoa coT98cysvai ngườicoT98cys đa6g5y8qrF̀n ông6g5y8qrF đddnDi rddnDa ngoài.

Tư CddnDần 6g5y8qrFkhông cddnDó nddnDghe đượccoT98cys 6g5y8qrFâm tha6g5y8qrFnh đddnDóng cửa,ddnD cô6g5y8qrF xcoT98cysoay người lại,ddnD liềncoT98cys thấycoT98cys HaddnḌ ddnDTử Ha6g5y8qrF̣o đddnDứng coT98cysở cửa.

Chén tràcoT98cys tron6g5y8qrFg lòddnDng ddnDbàn t6g5y8qrFay rơ6g5y8qrFi xuốddnDng mặt6g5y8qrF đất,ddnD nướccoT98cys coT98cystrà ấ6g5y8qrFm áp 6g5y8qrF bắn tucoT98cysng tóecoT98cys ddnDlưng 6g5y8qrFbàn ddnDchân Tư6g5y8qrF Cần6g5y8qrF, ccoT98cysô thddnDeo bcoT98cysản ddnDnăng 6g5y8qrFlui lại6g5y8qrF, mặ6g5y8qrFc dddnDù ddnDsớm muộ6g5y8qrFn cũng sẽcoT98cys gặp,ddnD nhddnDưng nế6g5y8qrFu k6g5y8qrFhông pddnDhải NddnDam DạddnD TddnDước đi6g5y8qrF rcoT98cysa ngo6g5y8qrFài, TddnDư coT98cysCần chắc6g5y8qrF chắcoT98cysn sẽ khôcoT98cysng ddnDđể addnDnh ddnDvào. ChâncoT98cys tcoT98cysay ddnDcô lcoT98cysuống cuốngddnD đứngcoT98cys ở6g5y8qrF baddnDn cddnDông, H6g5y8qrFạ ddnDTử HacoT98cyṣo đóddnDng cửa lạicoT98cys, mặddnDc ch6g5y8qrFiếc ddnDáo khocoT98cysác màddnDu nâu,coT98cys cằmcoT98cys 6g5y8qrFkiên nghịddnD 6g5y8qrFlộ r6g5y8qrFa coT98cysmấy ddnDphần l6g5y8qrFạnh lùngddnD, râu mépddnD lâ6g5y8qrFu ddnDngày ddnDkhông cạo.

Hai nddnDgười liế6g5y8qrFc coT98cysnhau một6g5y8qrF cáicoT98cys, ddnDTư CầncoT98cys lướtddnD 6g5y8qrFqua nhữncoT98cysg mddnDãnh vỡ6g5y8qrF kia điddnD vàddnDo phòng.

Hạ TửcoT98cys HaddnḌo th6g5y8qrFấy côcoT98cys muốddnDn đicoT98cys vddnDào 6g5y8qrFphòng ngủ6g5y8qrF, hắnddnD coT98cysnắm coT98cyschặt tay coT98cyscô, dùncoT98cysg s6g5y8qrFức r6g5y8qrFất mạnh,ddnD dường6g5y8qrF ddnDnhư muốnddnD bddnDẻ ddnDgãy ta6g5y8qrFy Tư6g5y8qrF ddnDCần, mặc6g5y8qrF d6g5y8qrFù đau6g5y8qrF, nhưcoT98cysng cô ddnD cũng cắncoT98cys răngcoT98cys khddnDông cócoT98cys kêddnDu lên.

"Tại s6g5y8qrFao?” hắ6g5y8qrFn hỏi.

Tư Cần6g5y8qrF ddnDcó thcoT98cysể nócoT98cysi với6g5y8qrF mọcoT98cysi 6g5y8qrFngười, “TôicoT98cys coT98cyskhông ddnDhối coT98cyshận”, duy nhddnDất không6g5y8qrF thể6g5y8qrF đ6g5y8qrFối m6g5y8qrFặt vớcoT98cysi HạddnD coT98cysTử Hạo.

Người đddnDàn ôddnDng coT98cysnắm chặtddnD ha6g5y8qrFi ddnDvai củacoT98cys ccoT98cysô, coT98cyskéo côddnD đến6g5y8qrF, ddnDvội coT98cysvã đặt 6g5y8qrFcô trướcoT98cysc mặddnDt mddnDình, "TạicoT98cys sddnDao, c6g5y8qrFhúng tcoT98cysa coT98cysvốn làcoT98cys 6g5y8qrFcó thể6g5y8qrF coT98cysthật tố6g5y8qrFt, coT98cyscô tạiddnD sao mu6g5y8qrFốn l6g5y8qrFàm coT98cysnhư ddnDvậy? 6g5y8qrFTrần Cần!"

Hắn l6g5y8qrFay bảcoT98cys vacoT98cysi ddnDcủa 6g5y8qrFcô, cô6g5y8qrF ch6g5y8qrFỉ cảddnDm tddnDhấy b6g5y8qrFên tr6g5y8qrFong đddnDôi mcoT98cysắt thế 6g5y8qrFgiới tcoT98cysan thà6g5y8qrFnh những6g5y8qrF mảddnDnh nhỏ,coT98cys càddnDng lúcoT98cysc càng6g5y8qrF mcoT98cysơ ddnDhồ, “coT98cysTôi khôngddnD gọi6g5y8qrF lddnDà TrầnddnD Cầ6g5y8qrFn, tên cddnDủa t6g5y8qrFôi ddnDlà TưddnD Cần."

Người đ6g5y8qrFàn ônddnDg đốicoT98cys coT98cysvới 6g5y8qrFcái 6g5y8qrFtên nà6g5y8qrFy cũng6g5y8qrF ccoT98cyshưa 6g5y8qrFquen thuộcoT98cysc, "Tại scoT98cysao ddnDcô muốncoT98cys gạcoT98cyst tôi?"

Thân ddnDthể mảnhddnD khảnhcoT98cys củddnDa côcoT98cys 6g5y8qrFtrong lòngddnD ddnDbàn coT98cystay 6g5y8qrFanh càncoT98cysg lộ6g5y8qrF ddnDra vẻ gầyddnD ycoT98cysếu, coT98cystóc q6g5y8qrFuăn 6g5y8qrFche ởddnD tacoT98cysy ng6g5y8qrFười đàn6g5y8qrF ôngddnD, TưddnD CddnDần 6g5y8qrFở rddnDất coT98cysgần hắn6g5y8qrF, ddnDcó thể6g5y8qrF nhìn 6g5y8qrF thấy cddnDon n6g5y8qrFgười m6g5y8qrFàu đỏddnD t6g5y8qrFươi, "TửddnD coT98cysHạo, ancoT98cysh biếddnDt tạ6g5y8qrFi scoT98cysao không?"

"Nói c6g5y8qrFho tôcoT98cysi coT98cysbiết." GiọngcoT98cys n6g5y8qrFói ncoT98cysgười đddnDàn ônddnDg tràn ddnD đầy 6g5y8qrFthống khổ,6g5y8qrF khàncoT98cys vcoT98cysô cùng.

"Được.” T6g5y8qrFư CầddnDn mặtddnD 6g5y8qrFkhông thấ6g5y8qrFy đổicoT98cys chốn6g5y8qrFg lạddnDi ánddnDh mắt6g5y8qrF của hắ6g5y8qrFn, coT98cys“Anh sddnDẽ khôn6g5y8qrFg quêcoT98cysn, trước6g5y8qrF đâ6g5y8qrFy không6g5y8qrF l6g5y8qrFâu, ddnDem 6g5y8qrFcủa ddnDanh coT98cysđã đụngddnD mộcoT98cyst lãoddnD bà chứ?"

Hạ Tư6g5y8qrF̉ HaddnḌo coT98cyscon ngươicoT98cys nhưcoT98cys kiếm6g5y8qrF sắccoT98cys t6g5y8qrFhâm thúddnDy, lắcddnD đầu, “Cô..."

"Đúng, đóddnD là6g5y8qrF bcoT98cysà nội6g5y8qrF tôi."ddnD NướccoT98cys mắtcoT98cys ddnDquá mứcddnD nặddnDng nề, cu6g5y8qrFối cùngcoT98cys vẫn6g5y8qrF chảcoT98cysy coT98cysra, cddnDhảy xuốddnDng đến6g5y8qrF kcoT98cyshóe 6g5y8qrFmiệng, m6g5y8qrFặn sá6g5y8qrFp làddnDm ngườicoT98cys tcoT98cysa 6g5y8qrFnôn mửa, “6g5y8qrFBà là6g5y8qrF ngưcoT98cysời thâcoT98cysn duddnDy nh6g5y8qrFất của6g5y8qrF t6g5y8qrFôi, ecoT98cysm củ6g5y8qrFa a6g5y8qrFnh đ6g5y8qrFã tông6g5y8qrF chếtcoT98cys bàddnD, còn6g5y8qrF ddnDcó, tôcoT98cysi scoT98cysở dĩ ddnDđối xcoT98cysử v6g5y8qrFới ccoT98cysô coT98cysta 6g5y8qrFnhư vậycoT98cys, 6g5y8qrFlà bởi6g5y8qrF coT98cysvì tôi6g5y8qrF cũddnDng đcoT98cysã bịddnD ddnDnhư vậ6g5y8qrFy, HacoT98cyṣ TưddnD̉ Hạo, tôi6g5y8qrF bịcoT98cys ngườcoT98cysi 6g5y8qrFta ccoT98cysưỡng dddnDâm, ancoT98cysh ccoT98cysó biếtddnD không?"

Tóc ng6g5y8qrFắn củaddnD ddnDngười đàncoT98cys 6g5y8qrFông ddnDdường ddnDnhư dựngddnD thcoT98cysẳng lddnDên, mười ngóncoT98cys 6g5y8qrFtay a6g5y8qrFnh dùnddnDg sứccoT98cys, trên6g5y8qrF mặcoT98cyst hiệncoT98cys coT98cysra coT98cysvẻ khó6g5y8qrF 6g5y8qrFtin, 6g5y8qrF"Không thểcoT98cys nà6g5y8qrFo, coT98cyslà ai, coT98cys là ai?"

"Anh đ6g5y8qrFi v6g5y8qrFề hỏi6g5y8qrF HạddnD 6g5y8qrFPhi ddnDVũ sẽcoT98cys biếcoT98cyst coT98cysthôi,” Tư6g5y8qrF CầddnDn b6g5y8qrFiết mddnDình tàn nh6g5y8qrFẫn, 6g5y8qrFcô lúddnDc ddnDnày, tronddnDg tacoT98cysy như6g5y8qrF nắ6g5y8qrFm lấy6g5y8qrF mộtcoT98cys coddnDn dacoT98cyso coT98cyshai lưcoT98cysỡi, đâmcoT98cys 6g5y8qrFTư Cần mộcoT98cyst 6g5y8qrFnhát đ6g5y8qrFồng 6g5y8qrFthời ddnDcũng hddnDung hăngddnD khoétddnD coT98cysvào chíddnDnh mìcoT98cysnh, “TcoT98cysôi ởcoT98cys bêncoT98cys 6g5y8qrFcạnh anh, cddnDũng lddnDà vìddnD ddnDtrả thù,6g5y8qrF chuyện6g5y8qrF ddnDanh n6g5y8qrFhận hốicoT98cys lộ,6g5y8qrF c6g5y8qrFũng làddnD tôddnDi coT98cysan bcoT98cysài, b6g5y8qrFây 6g5y8qrFgiờ, anh cuốiddnD cùngddnD cũncoT98cysg hcoT98cysiểu hếtcoT98cys rồ6g5y8qrFi chứ?"

Hạ Tư6g5y8qrF̉ HạcoT98cyso vu6g5y8qrFng cácoT98cysnh ta6g5y8qrFy, 6g5y8qrFTư CầncoT98cys ng6g5y8qrFã xucoT98cysống 6g5y8qrFghế sal6g5y8qrFon, đầ6g5y8qrFu choáng váncoT98cysg hocoT98cysa mắt,6g5y8qrF hắn6g5y8qrF chddnDỉ cảm6g5y8qrF thấy6g5y8qrF ccoT98cysả bcoT98cysộ ngự6g5y8qrFc giống6g5y8qrF 6g5y8qrFnhư lcoT98cysà m6g5y8qrFuốn ncoT98cysổ t6g5y8qrFung lừa gạt,6g5y8qrF phảncoT98cys bộiddnD, hắn6g5y8qrF ycoT98cysêu 6g5y8qrFngười phụcoT98cys nữ6g5y8qrF này6g5y8qrF scoT98cysâu coT98cysđậm nhddnDư vậy,ddnD cũngcoT98cys coT98cysvì c6g5y8qrFô mà6g5y8qrF không ti6g5y8qrFếc trởcoT98cys m6g5y8qrFặt coT98cysvới mddnDọi ngườiddnD troncoT98cysg 6g5y8qrFnhà, m6g5y8qrFuốn chddnDo côcoT98cys mộtddnD 6g5y8qrFgia đcoT98cysình, ddnDhắn quddnDý trọcoT98cysng như tddnDhế, nhưng6g5y8qrF 6g5y8qrFđổi ddnDlại ddnDlà cá6g5y8qrFi gì?

Phanh ddnDthây xddnDé xác6g5y8qrF, cũ6g5y8qrFng kcoT98cyshông coT98cyscó đaucoT98cys nddnDhư vddnDậy. HcoT98cysạ Tư6g5y8qrF̉ Hạo đứngcoT98cys ởddnD trddnDong phòng6g5y8qrF 6g5y8qrFkhách, nhớcoT98cys tớicoT98cys gươngcoT98cys mặtddnD e6g5y8qrFm gddnDái bịddnD hủyddnD hoạiddnD, n6g5y8qrFhớ t6g5y8qrFới cddnDô 6g5y8qrFta nửa đêddnDm coT98cysthấy 6g5y8qrFác ddnDmộng thứddnDc gicoT98cysấc, hắn6g5y8qrF ch6g5y8qrFỉ 6g5y8qrFcảm tddnDhấy càngddnD ngà6g5y8qrFy càngddnD coT98cysáy náy6g5y8qrF, dường6g5y8qrF như, ccoT98cyshính mình6g5y8qrF l6g5y8qrFà 6g5y8qrFhung thủcoT98cys giddnDán tiếp6g5y8qrF ddnDphá coT98cyshủy cô.

"Là mắtddnD coT98cystôi ddnDbị mcoT98cysù, t6g5y8qrFôi nghddnDĩ cddnDô tcoT98cyshật ddnDtâm, mọ6g5y8qrFi ngườicoT98cys trong coT98cysnhà đcoT98cysều phcoT98cysản đốcoT98cysi, tôiddnD nhddnDư kddnDẻ điêncoT98cys 6g5y8qrFvẫn kiêddnDn trì,6g5y8qrF P6g5y8qrFhi VcoT98cysũ lúcddnD ấyddnD coT98cysđã coT98cysnhắc coT98cysnhở tôi, nói6g5y8qrF ddnDcô cddnDùng NacoT98cysm DcoT98cysạ TcoT98cysước quaddnDn ddnDhệ khôngddnD phải6g5y8qrF nddnDông 6g5y8qrFcạn, n6g5y8qrFó còncoT98cys xddnDem coT98cysqua 6g5y8qrFhình cáccoT98cys người lênddnD giường,coT98cys như6g5y8qrFng coT98cyslà 6g5y8qrFtôi kddnDêu coT98cysnó coT98cyscâm m6g5y8qrFiệng. BởiddnD vcoT98cysì, n6g5y8qrFhững ch6g5y8qrFuyện đócoT98cys cũng ddnD là chuyệncoT98cys trướcddnD coT98cyskhi 6g5y8qrFtôi biết6g5y8qrF c6g5y8qrFô, tôi6g5y8qrF khôn6g5y8qrFg quddnDan t6g5y8qrFâm, tôcoT98cysi cứddnD tưởng6g5y8qrF r6g5y8qrFằng, tôddnDi coT98cyscó thể ddnDcho 6g5y8qrFcô m6g5y8qrFột c6g5y8qrFuộc scoT98cysống mớ6g5y8qrFi, bắt6g5y8qrF đcoT98cysầu coT98cyslại từddnD đầcoT98cysu..." HaddnḌ TửddnD 6g5y8qrFHạo nó6g5y8qrFi xong ddnDlời ddnDcuối coT98cyscùng, nhưcoT98cys mộ6g5y8qrFt đứa6g5y8qrF bddnDé nddnDgồi c6g5y8qrFhồm h6g5y8qrFổm coT98cystrên mặtcoT98cys đấcoT98cyst khcoT98cysóc, haddnDi ta6g5y8qrFy an6g5y8qrFh ddnDdùng sức nắ6g5y8qrFm 6g5y8qrFlấy 6g5y8qrFtóc coT98cysmình, cầm6g5y8qrF lddnDên qucoT98cysả coT98cysđấm ddnDhung coT98cyshăng ncoT98cysện ddnDtrên đầu.

Tư Cầ6g5y8qrFn k6g5y8qrFhông c6g5y8qrFhịu coT98cysnổi c6g5y8qrFhảy nướccoT98cys ddnDmắt, ddnDkhí lựccoT98cys đứngcoT98cys ddnDlên coT98cyscô cũng khôn6g5y8qrFg có,6g5y8qrF ha6g5y8qrFi 6g5y8qrFđầu 6g5y8qrFgối qucoT98cysỳ bcoT98cysò ddnDđến bêddnDn ngddnDười đàcoT98cysn ôngcoT98cys, coT98cys“Tử Hạo,6g5y8qrF thậddnDt xcoT98cysin lỗi,coT98cys thậtddnD xin lỗi..."

Cô khôcoT98cysng nghĩddnD đếncoT98cys 6g5y8qrFchính mình6g5y8qrF coT98cyslại đau6g5y8qrF n6g5y8qrFhư vậy,6g5y8qrF tddnDim đãcoT98cys 6g5y8qrFbị xéddnD nát, c6g5y8qrFô cddnDố ddnDgắng k6g5y8qrFéo t6g5y8qrFay ngưddnDời đcoT98cysàn ông,6g5y8qrF ddnDmuốn ôcoT98cysm coT98cysanh, nhưddnDng H6g5y8qrFạ TcoT98cysử HacoT98cyṣo khôn6g5y8qrFg muốn côcoT98cys ddnDđụng chcoT98cysạm, an6g5y8qrFh dù6g5y8qrFng lựcddnD hấtddnD ddnDra, khôddnDng cddnDòn kddnDịp tddnDhu ddnDlại qcoT98cysuả đcoT98cysấm rơ6g5y8qrFi coT98cysvào mặt TưcoT98cys coT98cysCần. NgưcoT98cysời đàn6g5y8qrF ôncoT98cysg ddnDđứng lddnDên, đốtddnD ngddnDón t6g5y8qrFay nắddnDm chặt,ddnD t6g5y8qrFrên mddnDặt đ6g5y8qrFầy nước mắ6g5y8qrFt, saddnDu k6g5y8qrFhi ncoT98cysgẩn ngddnDơ đếnddnD đácoT98cysy mắ6g5y8qrFt 6g5y8qrFtrở thànhcoT98cys coT98cysmột m6g5y8qrFảnh lcoT98cysạnh ncoT98cyshư băcoT98cysng, an6g5y8qrFh cũng coT98cyskhông qu6g5y8qrFay đầu6g5y8qrF lạcoT98cysi đicoT98cys coT98cysra ngoài.

Dung ÂncoT98cys nhddnDận đượccoT98cys điệddnDn thoại,ddnD lúc6g5y8qrF ch6g5y8qrFạy đến,ddnD đãcoT98cys là6g5y8qrF coT98cysbuổi tối.

Cửa ddnDnhà TưddnD CcoT98cysần mcoT98cysở rộng,6g5y8qrF coT98cyshàng coT98cysxóm ởcoT98cys ncoT98cysgoài cử6g5y8qrFa thỉnhddnD tcoT98cyshoảng ngó vào.

Bên troddnDng phòngcoT98cys khách,ddnD b6g5y8qrFừa bộn,ddnD lo6g5y8qrFn b6g5y8qrFia cùncoT98cysg gddnDạc tàncoT98cys thuốcoT98cysc, gối, coT98cystất coT98cyscả nhữngddnD đddnDồ v6g5y8qrFật có6g5y8qrF thểddnD ddnDném ddnDđược đầu6g5y8qrF 6g5y8qrFnằm dưddnDới đất.ddnD DucoT98cysng ddnDÂn 6g5y8qrFđóng cửa l6g5y8qrFại, ở6g5y8qrF 6g5y8qrFsau coT98cysrèm c6g5y8qrFửa sổddnD tìmddnD được6g5y8qrF TưcoT98cys Cần.

CÔ ddnDchật vậtcoT98cys đemcoT98cys coT98cysmặt coT98cyschôn ở6g5y8qrF hddnDai đầcoT98cysu ddnDgối, trêcoT98cysn cddnDổ t6g5y8qrFay tráicoT98cys, máu tươicoT98cys chcoT98cysảy coT98cysra, DuddnDng coT98cysÂn nh6g5y8qrFẹ kéocoT98cys đầu6g5y8qrF của6g5y8qrF coT98cyscô, chỉ6g5y8qrF coT98cysthấy trêcoT98cysn m6g5y8qrFặt cddnDô sưn6g5y8qrFg l6g5y8qrFên một mảngcoT98cys lớn,coT98cys kddnDhóe miệngddnD ráchddnD toạcoT98cysc, coT98cys"Tư Cần,coT98cys chuyệcoT98cysn gìddnD xảycoT98cys 6g5y8qrFra, ccoT98cysó phải6g5y8qrF a6g5y8qrFi đánhddnD cậu không?"

Bên chân6g5y8qrF, 6g5y8qrFlà một6g5y8qrF coddnDn coT98cysdao c6g5y8qrFắt tỉa.6g5y8qrF CôcoT98cys khắcoT98cysc tcoT98cysại chínhcoT98cys ccoT98cysổ coT98cystay mình bddnDa chữ6g5y8qrF “HacoT98cyṣ TddnDử Hạ6g5y8qrFo”, hơn6g5y8qrF nữa,ddnD khắ6g5y8qrFc r6g5y8qrFất ddnDsâu, mỗiddnD m6g5y8qrFột 6g5y8qrFvết dcoT98cysao làmcoT98cys rách toạccoT98cys coT98cysda thịt.

" DunddnDg Ân,6g5y8qrF mì6g5y8qrFnh coT98cysthật sựddnD y6g5y8qrFêu coT98cysanh ấy6g5y8qrF, yê6g5y8qrFu đếnddnD t6g5y8qrFận xưcoT98cysơng tủy... KhddnDắc 6g5y8qrFsâu, nhưcoT98cysng, mìnhcoT98cys ddnDbây gddnDiờ coT98cysđã ddnDmất acoT98cysnh ấycoT98cys rồ6g5y8qrFi...”Tóc TưcoT98cys CầcoT98cysn rốcoT98cysi bùcoT98cys, cô6g5y8qrF bắt đượccoT98cys cá6g5y8qrFnh ta6g5y8qrFy D6g5y8qrFung ddnDÂn, “Làm6g5y8qrF sddnDao bâyddnD giddnDờ, coT98cyscó phảiddnD mcoT98cysình sddnDẽ 6g5y8qrFkhông b6g5y8qrFao g6g5y8qrFiờ có thểcoT98cys coT98cystìm ancoT98cysh ấy6g5y8qrF tr6g5y8qrFở vddnDề 6g5y8qrFnữa đúncoT98cysg không?"

Dung ÂnddnD cddnDhỉ cảmcoT98cys t6g5y8qrFhấy c6g5y8qrFổ hddnDọng khcoT98cysô rá6g5y8qrFp ddnDkhó chịu,6g5y8qrF ccoT98cysô ddnDbiết, Tư CầcoT98cysn cuốiddnD cù6g5y8qrFng cũcoT98cysng ddnDsẽ coT98cyscó ncoT98cysgày hốicoT98cys hận,ddnD 6g5y8qrFcô ô6g5y8qrFm hcoT98cysai bacoT98cysi ccoT98cysô gáiddnD, “coT98cysTư 6g5y8qrFCần, đddnDứng lênddnD đi, 6g5y8qrFchúng tcoT98cysa vàoddnD phòngddnD trước."

"Ban đầcoT98cysu lúddnDc cậu6g5y8qrF khuyêcoT98cysn mìncoT98cysh, mình6g5y8qrF ddnDkhông coT98cysnghe, 6g5y8qrFnhưng bây coT98cysgiờ, tiddnDm ddnDcủa coT98cysmình rấ6g5y8qrFt đcoT98cysau rấtddnD đau...”coT98cys hddnDai t6g5y8qrFay T6g5y8qrFư CầncoT98cys dddnDán coT98cyschặt tr6g5y8qrFước ngựcddnD, ba coT98cyschữ HacoT98cyṣ TcoT98cysử ddnDHạo trêcoT98cysn coT98cystay, v6g5y8qrFì côddnD 6g5y8qrFdùng coT98cyssức mddnDà máuddnD tươiddnD ch6g5y8qrFảy ddnDra, coT98cyschất lỏcoT98cysng ddnDrỉ r6g5y8qrFa đỏ sẫmddnD, chóiddnD 6g5y8qrFmắt khôngddnD thôi.

"Anh 6g5y8qrFấy n6g5y8qrFói, addnDnh coT98cysấy khô6g5y8qrFng qddnDuan tcoT98cysâm đếncoT98cys quá6g5y8qrF khứ6g5y8qrF 6g5y8qrFcủa mìncoT98cysh, anh ấy6g5y8qrF mu6g5y8qrFốn cướ6g5y8qrFi mình,ddnD D6g5y8qrFung Ân,ddnD an6g5y8qrFh ấcoT98cysy coT98cysnói muốcoT98cysn kếtcoT98cys hônddnD vớiddnD mình...”ddnD Tư6g5y8qrF Cần nddnDgồi dướddnDi đất,ddnD vddnDừa khócoT98cysc vừacoT98cys cườddnDi, trêcoT98cysn mddnDặt nddnDước mắ6g5y8qrFt ccoT98cysùng 6g5y8qrFmáu ddnDhòa 6g5y8qrFvào coT98cysnhau, cô đếncoT98cys bcoT98cysây giddnDờ v6g5y8qrFẫn 6g5y8qrFcô đơncoT98cys, hiện6g5y8qrF t6g5y8qrFại, coT98cysthật coT98cyskhó khăcoT98cysn ddnDcó người6g5y8qrF nóddnDi yddnDêu c6g5y8qrFô, mddnDuốn cho cddnDô mộ6g5y8qrFt giddnDa đcoT98cysình ấ6g5y8qrFm áp,coT98cys nhưddnDng ddnDHạ TưddnD̉ HacoT98cyṣo, c6g5y8qrFho dù6g5y8qrF cô6g5y8qrF 6g5y8qrFthật mucoT98cysốn tiếp6g5y8qrF 6g5y8qrFnhận tìn6g5y8qrFh yêu củacoT98cys an6g5y8qrFh, họcoT98cys cũncoT98cysg khddnDông ddnDcó mộtcoT98cys chcoT98cysút khảcoT98cys năng.

Yêu sâcoT98cysu đậmddnD nddnDhư 6g5y8qrFvậy, 6g5y8qrFvừa mcoT98cysới b6g5y8qrFắt ddnDđầu, cddnDũng đ6g5y8qrFã sddnDắp chếtcoT98cys điddnD, nó 6g5y8qrF được ddnDhun đúddnDc t6g5y8qrFừ tuyddnDệt vọngcoT98cys và6g5y8qrF cừu6g5y8qrF hậnddnD, coT98cyssau khcoT98cysi mọ6g5y8qrFc rểddnD nẩycoT98cys mầcoT98cysm, ncoT98cyshất địnhcoT98cys sẽ ch6g5y8qrFết ddnDnon. ddnDTư Cần6g5y8qrF ccoT98cyshặt lddnDấy DunddnDg Ân,6g5y8qrF ccoT98cysô khônddnDg muốn6g5y8qrF mộtcoT98cys mìn6g5y8qrFh cô6g5y8qrF đơncoT98cys ở6g5y8qrF chỗcoT98cys ddnDnày, côddnD cảm coT98cysgiác mìcoT98cysnh s6g5y8qrFắp đ6g5y8qrFiên rồddnDi, "Mìn6g5y8qrFh tạicoT98cys 6g5y8qrFsao lại6g5y8qrF yddnDêu 6g5y8qrFanh ấycoT98cys, t6g5y8qrFại sao?"

Dung ÂncoT98cys 6g5y8qrFmân kh6g5y8qrFẩn đôiddnD môiddnD, ddnDmặc coT98cysdù nhddnDư vậcoT98cysy, bddnDên tro6g5y8qrFng đôi6g5y8qrF mắddnDt vẫn coT98cyslà coT98cysmơ hồ6g5y8qrF hơiddnD nước.

“Tư CầcoT98cysn, 6g5y8qrFhãy coT98cysquên 6g5y8qrFhết đi..."

"Mình khô6g5y8qrFng qu6g5y8qrFên 6g5y8qrFđược,” TcoT98cysư Cần6g5y8qrF thấtcoT98cys tddnDhanh kcoT98cyshóc rống, "coT98cysDung Ân,coT98cys cậuddnD đ6g5y8qrFừng 6g5y8qrFnói, h6g5y8qrFãy nghcoT98cyse mìcoT98cysnh nó6g5y8qrFi đượccoT98cys 6g5y8qrFkhông, ddnDmình cddnDó rddnDất nhiều điềucoT98cys 6g5y8qrFmuốn nói..."

Hai ddnDngười cddnDo rúddnDc ddnDở coT98cyssau ddnDrèm cửacoT98cys s6g5y8qrFổ, ô6g5y8qrFm nhacoT98cysu tddnDhật cddnDhặt, TưcoT98cys Cần nócoT98cysi, ddnDkhi cò6g5y8qrFn bécoT98cys, lúccoT98cys ddnDcô ccoT98cysảm tcoT98cyshấy 6g5y8qrFcô đơn,coT98cys licoT98cysền thíc6g5y8qrFh núpddnD t6g5y8qrFrong góc,6g5y8qrF hoặccoT98cys lddnDà trố6g5y8qrFn trong chăn,6g5y8qrF chddnDỉ cầddnDn códdnD tddnDhể coT98cysđem 6g5y8qrFchính mcoT98cysình giddnDấu đicoT98cys. CôddnD nóddnDi Dun6g5y8qrFg coT98cysÂn coT98cysthật giống ddnD như b6g5y8qrFà nộiddnD, giốngcoT98cys bà6g5y8qrF nddnDội sờcoT98cys sờ6g5y8qrF đầucoT98cys của6g5y8qrF cô,ddnD coT98cysnói 6g5y8qrFA CầnddnD, lcoT98cysàm ddnDsao bâddnDy 6g5y8qrFgiờ mới6g5y8qrF về, đcoT98cysừng lddnDàm q6g5y8qrFuá sức...

Dung 6g5y8qrFÂn tddnDhật khôn6g5y8qrFg coT98cyscó coT98cyschen vàocoT98cys nócoT98cysi, cddnDô ddnDrất acoT98cysn tĩ6g5y8qrFnh ngh6g5y8qrFe, nư6g5y8qrFớc mắt chảcoT98cysy ddnDxuống rơ6g5y8qrFi đddnDến trênddnD 6g5y8qrFmu b6g5y8qrFàn ta6g5y8qrFy, từngddnD giọt6g5y8qrF nởddnD rộ.

Tư CầnddnD n6g5y8qrFói cô6g5y8qrF cù6g5y8qrFng H6g5y8qrFạ TửcoT98cys coT98cysHạo bắ6g5y8qrFt đcoT98cysầu, coT98cyscô nóiddnD, bọ6g5y8qrFn 6g5y8qrFhọ gặddnDp nhau ở6g5y8qrF Cá6g5y8qrFm Dỗ,6g5y8qrF lúddnDc ấ6g5y8qrFy anddnDh đcoT98cysứng 6g5y8qrFtrong đámcoT98cys người6g5y8qrF, ddnDhạc giữddnDa bầy6g5y8qrF ddnDgà, n6g5y8qrFhìn qcoT98cysua một 6g5y8qrF cái, đã6g5y8qrF hcoT98cysấp coT98cysdẫn cô.

Cô nói6g5y8qrF, lddnDần đầu6g5y8qrF ddnDgiữa hacoT98cysi người,6g5y8qrF acoT98cysnh cũng6g5y8qrF rấ6g5y8qrFt cẩnddnD tcoT98cyshận từcoT98cysng li từcoT98cysng tí,ddnD nâng6g5y8qrF ncoT98cysiu cddnDô, s6g5y8qrFợ coT98cyscô đau.

Tư CầnddnD coT98cysnói coT98cysrất 6g5y8qrFnhiều rấtddnD coT98cysnhiều… đếncoT98cys ddnDkhi, tiếngddnD nddnDói ác6g5y8qrFh 6g5y8qrFđi, vọng lại6g5y8qrF nh6g5y8qrFư tiddnDếng kê6g5y8qrFu oánddnD, DuddnDng ddnDÂn laddnDu nướddnDc mắtddnD, coT98cysđứng dậy6g5y8qrF đ6g5y8qrFến ddnDmáy đu6g5y8qrFn nước, lấycoT98cys cddnDho côddnD mộcoT98cyst l6g5y8qrFy nước.

Lúc coT98cystrở lại,6g5y8qrF coT98cysliền đcoT98cysốt mddnDột điếcoT98cysu thucoT98cysốc, huddnDng hănddnDg hú6g5y8qrFt hacoT98cysi hơi sa6g5y8qrFu coT98cysđó đemcoT98cys điếucoT98cys thuốcddnD coT98cysgiụi 6g5y8qrFvào coT98cyscổ tay.

Mùi vịcoT98cys 6g5y8qrFda thịtcoT98cys chcoT98cysáy t6g5y8qrFrong ddnDnháy mắddnDt trcoT98cysàn ddnDngập cả6g5y8qrF cddnDăn phòng, D6g5y8qrFung ÂnddnD vứddnDt bỏddnD ccoT98cyshén coT98cysnước, lậtddnD đ6g5y8qrFật kécoT98cyso tddnDay c6g5y8qrFô rddnDa, “TddnDư Cần,6g5y8qrF cậu6g5y8qrF coT98cysđiên ddnDrồi sddnDao, cậu như6g5y8qrF v6g5y8qrFậy khôcoT98cysng sợ6g5y8qrF mìddnDnh sddnDẽ xddnDảy rddnDa chuyện6g5y8qrF gì6g5y8qrF sao?"

Chữ coT98cysHạ kddnDia rướmddnD máddnDu đãddnD bcoT98cysị hủyddnD diệtcoT98cys, t6g5y8qrFrên cổddnD coT98cystay hiệcoT98cysn 6g5y8qrFra một 6g5y8qrFđốt rấ6g5y8qrFt sâcoT98cysu, Tư6g5y8qrF CầncoT98cys dựa6g5y8qrF vcoT98cysách tường,ddnD ddnD“Dung ÂnddnD, cậddnDu 6g5y8qrFbiết khô6g5y8qrFng? Mìn6g5y8qrFh muốn6g5y8qrF đ6g5y8qrFem HaddnḌ Tử HaddnḌo vĩncoT98cysh 6g5y8qrFviễn nhớ6g5y8qrF t6g5y8qrFrong lòn6g5y8qrFg mình,ddnD coT98cysđợi nhữncoT98cysg vddnDết thươngcoT98cys nàycoT98cys lànddnDh đi6g5y8qrF, ddnDchúng có coT98cysthể lưddnDu ddnDlại trên6g5y8qrF thâ6g5y8qrFn tcoT98cyshể mì6g5y8qrFnh cddnDả đờiddnD nddnDày, ngườ6g5y8qrFi đàcoT98cysn ôn6g5y8qrFg n6g5y8qrFày, m6g5y8qrFình coT98cyssẽ códdnD ddnDanh ấy c6g5y8qrFả đời,6g5y8qrF 6g5y8qrFanh ấyddnD s6g5y8qrFẽ kh6g5y8qrFông biếnddnD mất,coT98cys chỉcoT98cys coT98cyscó thểcoT98cys the6g5y8qrFo thờddnDi gicoT98cysan màcoT98cys kh6g5y8qrFắc sâcoT98cysu hơn, ddnDmình muố6g5y8qrFn dùnddnDg c6g5y8qrFái này6g5y8qrF đểddnD tếddnD lễddnD, đ6g5y8qrFây 6g5y8qrFlà khddnDoảng tddnDhời gddnDian dddnDuy n6g5y8qrFhất ddnDmình đưcoT98cysợc yêu, ddnDmình ycoT98cysêu coT98cysrất sâddnDu đậ6g5y8qrFm, khônddnDg 6g5y8qrFthể 6g5y8qrFlấy coT98cysra được..."

Hai mắtcoT98cys 6g5y8qrFTư CddnDần trốngcoT98cys ddnDrỗng, D6g5y8qrFung ÂcoT98cysn ddnDvén tóc6g5y8qrF ccoT98cysô, mddnDuốn xddnDem vết thươnddnDg ddnDtrên ta6g5y8qrFy ddnDcô, nhưcoT98cysng khôngddnD cho.

Cô ngddnDồi dướcoT98cysi đất,ddnD khó6g5y8qrFc đếddnDn 6g5y8qrFsau coT98cyscùng, lạcoT98cysi 6g5y8qrFim lặ6g5y8qrFng lạcoT98cys thường, côddnD dựddnDa và6g5y8qrFo cửcoT98cysa ddnDsổ sddnDát đ6g5y8qrFất, ánddnDh m6g5y8qrFắt nhìncoT98cys 6g5y8qrFra mặtddnD trời.

Sau hcoT98cysơn ddnDnửa đê6g5y8qrFm, 6g5y8qrFmột câucoT98cys 6g5y8qrFTư CầnddnD cũnddnDg khô6g5y8qrFng nóiddnD, coT98cysDung ÂncoT98cys thecoT98cyso cô ngồi,ddnD cảddnD đêm6g5y8qrF kddnDhông códdnD nhắmddnD mắt.

Đến ngàycoT98cys th6g5y8qrFứ haicoT98cys, TưddnD CcoT98cysần mệt6g5y8qrF mddnDỏi, ph6g5y8qrFải dddnDựa vào6g5y8qrF cửcoT98cysa 6g5y8qrFsổ ngủ 6g5y8qrFsay, 6g5y8qrFDung ddnDÂn ddnDđỡ cddnDô coT98cysvào 6g5y8qrFphòng, coT98cystrong phònddnDg kh6g5y8qrFách đãddnD coT98cysdọn dẹpddnD sạc6g5y8qrFh scoT98cysẽ, cddnDô không dámcoT98cys ddnDra cử6g5y8qrFa, gọiddnD đồ6g5y8qrF ă6g5y8qrFn mcoT98cysang đến6g5y8qrF, cảmddnD coT98cysthấy rất6g5y8qrF mệt,coT98cys lcoT98cysiền tựacoT98cys 6g5y8qrFvào tr6g5y8qrFên ghếcoT98cys 6g5y8qrFsa lon ngủ6g5y8qrF ddnDmột hồi.

Tư CcoT98cysần ngủcoT98cys đ6g5y8qrFến xếddnD cddnDhiều, lddnDúc 6g5y8qrFđi rcoT98cysa, tắmddnD rửa,ddnD coT98cysquần ddnDáo cũng thay6g5y8qrF, ddnDđầu 6g5y8qrFtóc vẫcoT98cysn còcoT98cysn ddnDướt, tiddnDnh thầnddnD nh6g5y8qrFìn qucoT98cysa kh6g5y8qrFông tệ,6g5y8qrF kddnDhôi coT98cysphục k6g5y8qrFhông ít.