You are here

Ám dục - Chương 105 - Phần 1

Chương 105

Hai XKxhđầu lônPKhKg màyQe23 DuPKhKng PKhKÂn nả7qRoy l7qRoên, ánQe23h mắQe23t cuXKxh̉a aXKxhnh PKhKquá mức sắQe23c bPKhKén thôngXKxh suốt,jEEX làmPKhK người7qRo XKxhta njEEXé jEEXtránh khôngXKxh được.

Cô khôngPKhK nóXKxhi gì,jEEX tinQe23h tê7qRó jEEXnghĩ, nQe23ếu NaQe23m DạPKhK T7qRoước biếtjEEX Giản laXKxh̀ TQe23ư CầnPKhK, iXKxh́t njEEXhất 7qRosẽ biếjEEXt XKxhcô ấPKhKy lXKxham như7qRo vậyPKhK PKhKvì lQe23í dPKhKo giQe23̀, njEEXghĩ như vậyPKhK, s7qRoo vơjEEX́i GiảnXKxh XKxhvô duyjEEXên jEEXvô cớPKhK tìPKhKm ngươXKxh̀i đXKxhối pXKxhhó Hạ7qRo Qe23Phi VQe23ũ thì7qRo lý jEEXdo nàXKxhy cPKhKó Qe23sức thuPKhKyết phXKxhục hơn.

 

Ngón taQe23y bXKxhắm chặtPKhK lajEEXn jEEXcan lôjEEX̣ PKhKra khâQe23̉n 7qRotrương, DQe23ung jEEXÂn xoay ngườiQe23 điPKhK tớjEEXi ph7qRoòng ngủQe23, PKhK"Anh đãjEEX noPKhḰi, PKhKnhững ngườiPKhK làm7qRo tôQe23̉n thưXKxhơng Hạ XKxhPhi VũjEEX môXKxḥt ngưQe23ời jEEXcũng khPKhKông 7qRobỏ quaQe23, vậPKhKy ljEEXà Qe23có ýjEEX gì?"

"Bọn họPKhK làQe23 hướngjEEX vềjEEX phiXKxh́a jEEXcô ấyXKxh đếjEEXn, mặPKhKc dù bốPKhKn bềXKxh lốiQe23 jEEXra đêXKxh̀u bQe23ị chăXKxḥn lại,Qe23 nhưnPKhKg luXKxh́c ấy,jEEX 7qRochúng tjEEXôi aPKhKi jEEXcũng không PKhK biết. CôjEEX âXKxh́y tXKxhrong tìnPKhKh huốngjEEX XKxhnhư vậ7qRoy vẫnQe23 đẩyQe23 cửaXKxh xjEEXe k7qRoéo 7qRotay cứjEEXa tôi,jEEX Ân Ân,PKhK Qe23tôi kXKxhhông ch7qRoo PKhKcô Qe23ấy đPKhKược jEEXthứ PKhKkhác, nhjEEXưng n7qRoếu XKxhai muốnjEEX laXKxh̀m Qe23cô jEEXta tXKxhổn thương, tQe23ôi jEEXsẽ đQe23òi vềXKxh từ7qRong PKhKcái một."

Dung Qe23Ân đXKxhi vXKxhào phQe23òng Qe23ngủ, tiêXKxh́ng khóPKhKc rốngQe23 củjEEXa HạjEEX P7qRohi VPKhKũ còn 7qRoở XKxhbên taiQe23, 7qRocòn coXKxh́, gư7qRoơng PKhKmặt Qe23bi thươngPKhK tuyệtPKhK v7qRoọng củajEEX HạPKhK Qe23Tử Hạo, cQe23ũng làmPKhK jEEXcho ngjEEXực XKxhcô 7qRonhư Qe23bị bójEEXp 7qRonghẹn, dườjEEXng nhQe23ư bị7qRo tPKhKảng đájEEX khổng jEEXlồ đjEEXè eQe23́p, thởPKhK khQe23ông được.

"Anh đòiPKhK nợPKhK cPKhKho Qe23Hạ PhQe23i Qe23Vũ, vâPKhḲy nhữngjEEX đa7qRou đớnXKxh XKxhTư Cần đaXKxh̃ trảjEEXi quPKhKa, cjEEXô ấyQe23 phảXKxhi Qe23đi đQe23òi ajEEXi đâyPKhK?" Du7qRong ÂQe23n jEEXthất tjEEXhần ngồQe23i ởjEEX mép giường,Qe23 nXKxhgước lênPKhK nhìPKhKn XKxhNam DQe23ạ Tước,XKxh "PhưQe23ơng thứcjEEX Qe23giống nhauXKxh, a7qRonh còn m7qRouốn diễnjEEX lXKxhại ljEEXần nữa,XKxh phảPKhKi không?"

Nam XKxhDạ TưQe23ớc đứngPKhK ởPKhK jEEXcửa 7qRothân jEEXthể jEEXcao t7qRoo jEEXdựa vàojEEX vQe23ách tường, “XKxhCô Qe23ta quảjEEX nhiênjEEX chíQe23nh laXKxh̀ TưjEEX Cần."

Dung jEEXÂn kjEEXhông XKxhcó tQe23hừa nhậ7qRon, PKhKcũng jEEXkhông cóQe23 pQe23hủ nhận,PKhK "Ban 7qRođầu, nếuXKxh XKxhkhông phảiPKhK PKhKanh rQe23a tajEEXy tPKhKàn nhẫPKhKn, jEEXHạ PQe23hi VũPKhK cXKxhũng PKhKsẽ khôn7qRog cjEEXó hômQe23 nay, 7qRo Tư CầnQe23 cũjEEXng sẽQe23 kXKxhhông cPKhKó kê7qRót qQe23uả 7qRonhư bâ7qRoy giơ7qRò, XKxhNam Dạ7qRo Tước7qRo, Qe23rốt cuộcPKhK, cục dQe23iện đến7qRo ng7qRoày PKhKhôm nPKhKay, cu7qRõng la7qRò PKhKdo anh."

Cô giươnPKhKg ngoQe23́n taPKhKy chỉQe23 đếnXKxh ng7qRoười anPKhKh trajEEX́ch móc,XKxh NaQe23m Dạ TjEEXước 7qRocàng khônXKxhg cóQe23 p7qRohủ jEEXnhận, laXKxh̀ traQe23́ch nhQe23iệm củjEEXa an7qRoh, anXKxhh seXKxh̃ khXKxhông đẩyQe23 ra, mặcQe23 d7qRoù njEEXgày đo7qRó T7qRoư CầnXKxh Qe23đã quáXKxh khícQe23h trước,Qe23 nXKxhhưng hjEEXành độngPKhK đốiXKxh phXKxhó như vậy,jEEX dùQe23 jEEXsao cuXKxh̃ng 7qRolà anh.

"Anh muPKhKốn đXKxhòi Qe23về như7qRo thêPKhḰ n7qRoào XKxhchứ?" jEEXDung ÂPKhKn hai tXKxhay cQe23hống ởjEEX giườngXKxh, 7qRo"Cô Qe23ấy bâyXKxh giờjEEX cònjEEX cPKhKó cái7qRo gQe23ì đểXKxh cá7qRoc người l7qRoấy đjEEXi nữa?"

Nam D7qRoạ Tướ7qRoc nghiêngjEEX đứjEEXng XKxhdậy, đ7qRoi vàoQe23 7qRophòng ngủQe23, "Cho XKxhnên, 7qRocô tjEEXa đổQe23i 7qRokhuôn mPKhKặt PKhKchính lXKxhà vQe23ì trả7qRo thPKhKù? C7qRoô tQe23a khPKhKuất 7qRonhục, PKhKbà nôXKxḥi cjEEXô ta ch7qRoết, nếPKhKu nhưPKhK v7qRoậy, PKhKvì sPKhKao jEEXkhông trựPKhKc tiếpjEEX tìXKxhm tôi?"

Dung Â7qRon tXKxhhấy anQe23h nQe23gồi vàPKhKo bQe23ên cạnhPKhK mình,XKxh tjEEXhân ảnPKhKh ca7qRoo lớn 7qRongăn trởjEEX ánPKhKh Qe23sáng nXKxhơi điXKxh̉nh đầu,jEEX côjEEX đôXKxḥt nhiênPKhK cảPKhKm gPKhKiác PKhKrất mệtPKhK mỏPKhKi, chu toPKhKàn ởQe23 haQe23i jEEXbên, trQe23ơ mắ7qRot nhìXKxhn XKxhngười kháQe23c PKhKđau đớnPKhK rQe23ồi lQe23ại khôngjEEX thể vãnQe23 hồi,XKxh Qe23"Cô ấy7qRo nó7qRoi, ngườiQe23 XKxhcô jEEXấy jEEXkhông muốnPKhK thưPKhKơng tXKxhổn nhâXKxh́t là tô7qRoi, côXKxh ấy7qRo biếtPKhK ch7qRoúng jEEXta ởPKhK PKhKchung, NaXKxhm jEEXDạ TướcQe23, tQe23ối hômPKhK Qe23đó, XKxhhai người cũn7qRog khPKhKông cQe23ó xaQe23̉y 7qRora jEEXchuyện gì..."

Thông 7qRominh nhưjEEX an7qRoh, chPKhKỉ cầnjEEX jEEXnghĩ mô7qRọt chút,XKxh jEEXlà có7qRo thể thôngQe23 suôQe23́t nhữnjEEXg thPKhKứ kiXKxha ba7qRon đâPKhK̀u 7qRokhông cPKhKó chuyệXKxhn gìPKhK, NjEEXam DạXKxh Tước7qRo thuận XKxh thế nằmQe23 dàiQe23 trXKxhên giư7qRoờng, Qe23nói cájEEXi 7qRogì cũnQe23g khôngjEEX PKhKcó nóPKhKi, nhjEEXắm hajEEXi mắtXKxh lại.

Dạ DạjEEX XKxhdựa ơ7qRỏ bên7qRo cạjEEXnh, bịPKhK đaQe23́ mộtPKhK cXKxhái, jEEXlần nàjEEXy không kQe23êu lênjEEX nữ7qRoa, jEEXbộ da7qRóng XKxhim lặXKxhng càQe23ng ljEEXộ rjEEXa vẻ7qRo đaXKxh́ng thương.

Tư CầnPKhK 7qRomấy ngàyPKhK XKxhqua jEEXcũng khôXKxhng cóPKhK đXKxhi làmPKhK, Qe23cô XKxhbiết trốQe23n cũng jEEX vô dụQe23ng, PKhKđợi chuyện7qRo sájEEXng tỏ…Qe23 côPKhK liền7qRo khôngXKxh c7qRoó đư7qRoờng tjEEXhể đi.

Chẳng qQe23ua lXKxhà, cô7qRo làmQe23 Qe23sao cũnjEEXg XKxhkhông XKxhnghĩ tớiPKhK NaQe23m DạPKhK TXKxhước sXKxhẽ tìm tQe23ới cửa.

Khi cXKxhô m7qRoở cửa,PKhK thâPKhK̀n sắXKxhc PKhKrun sợPKhK, rõPKhK raPKhK̀ng 7qRokinh ngạc, n7qRogười đjEEXàn ôXKxhng môPKhḲt mPKhKình đến,PKhK Qe23Tư CầnjEEX Qe23tránh rPKhKa bê7qRon cQe23ạnh yjEEX́ nói7qRo an7qRoh vào.

Cô rótQe23 chQe23o aQe23nh l7qRoy nước,7qRo N7qRoam Dạ7qRo TưQe23ớc XKxhmười ngo7qRón jEEXtay nắm chặt,Qe23 TQe23ư CQe23ần măjEEX̣c qQe23uần ajEEX́o đơ7qRon giQe23ản ngồiXKxh đQe23ối di7qRoện anh.

"Anh tPKhKới, Qe23là PKhKvì cQe23huyện Hạ7qRo PjEEXhi PKhKVũ sao?"

"Cô khPKhKông sợPKhK à?"Qe23 CoQe23n jEEXngươi NPKhKam Dạ7qRo jEEXTước béQe23n nhọn que7qRót bố7qRon phíPKhKa, XKxhcăn phòPKhKng rấ7qRot đjEEXơn giảQe23n, khôXKxhng cQe23ó bàyXKxh biêXKxḥn jEEXgì xinh đẹp.

"Lúc tQe23ôi jEEXbắt đầu7qRo Qe23lên kếPKhK hoạch,jEEX XKxhtôi đãPKhK khôjEEXng nghĩ đếnjEEX nXKxhỗi sơPKhḲ nữa.XKxh" Qe23Mục đíchQe23 cuQe23̉a TưXKxh CầQe23n đaXKxh̃ đạQe23t đưXKxhợc, khXKxhông cjEEXần phải gPKhKiấu 7qRogiếm nữa,Qe23 “TQe23ôi biết,jEEX anjEEXh sPKhKẽ khô7qRong bỏQe23 qXKxhua c7qRoho tôi,Qe23 HQe23ạ giPKhKa cũng 7qRosẽ không7qRo bo7qRỏ quaQe23, tQe23ôi đãQe23 lXKxhàm đươPKhḲc đ7qRoến nướjEEXc njEEXày, đã7qRo cóXKxh Qe23thể xe7qRom XKxhnhư đòi nợ7qRo đưQe23ợc rồi,jEEX chuyjEEXện bQe23à nôPKhḲi, luậ7qRot ph7qRoáp phájEEXn 7qRoquyết PKhKrất công7qRo bằ7qRong sao? TjEEXôi khônQe23g muQe23ốn tPKhKhứ h7qRoư vôjEEX jEEXđó, cXKxhhân chínjEEXh đêjEEX̀n jEEXmạng, jEEXtôi Qe23cũng không thể7qRo jEEXlàm được,XKxh XKxhcho nênXKxh, tôi7qRo rXKxhạch trênjEEX mặ7qRot 7qRocô 7qRota PKhKmột đường."

Thật rjEEXa thìjEEX, t7qRorong thjEEXế giớXKxhi cXKxhủa Qe23Nam DạPKhK Tước,PKhK loạjEEXi XKxhăn miếng PKhKtrả miếQe23ng nàjEEXy PKhKgặp phảijEEX khôngPKhK ijEEX́t, aPKhKnh tjEEXhậm cXKxhhí tiQe23̀m khônXKxhg PKhKra PKhKlí do phảnjEEX bjEEXác Tư7qRo Cần.

Cô gaQe23́i bưngXKxh 7qRochén tra7qRò đứ7qRong lên,jEEX đQe23i đ7qRoến bPKhKan XKxhcông, “BaQe23n đầu, Qe23tôi jEEXhận cQe23ả 7qRohai ngưPKhKời, Qe23cho nQe23ên, 7qRotôi tPKhKrở lạijEEX, chuyêQe23̣n th7qRoứ nhjEEXất chính laQe23̀ ti7qRòm anPKhKh, PKhKtôi vốnQe23 định,Qe23 đQe23ể saXKxhu kjEEXhi anPKhKh jEEXbiết đươPKhḲc tjEEXhân XKxhphận của tôi,jEEX coXKxh́ phjEEXải sjEEXẽ thấyXKxh rất7qRo ghêPKhK tjEEXởm, nhưngjEEX yXKxh́ nXKxhghĩ bQe23an đầPKhKu PKhKsau khi gặpjEEX DPKhKung 7qRoÂn đPKhKã PKhKdao động.jEEX XKxhTôi từng7qRo mjEEXuốn từjEEX XKxhanh, làXKxhm rjEEXa rấtXKxh nhiều chuyện,7qRo nPKhKhưng PKhKcuối cuQe23̀ng cũPKhKng PKhKbỏ q7qRoua, chínQe23h t7qRoôi đXKxhã khôngjEEX cojEEX́ hạQe23nh phúc, liêXKxh̀n muôXKxh́n Qe23cô ấQe23y cóXKxh thểQe23 hạnXKxhh phúc."

Nam Dạ7qRo TưQe23ớc mộtjEEX lầjEEXn nữa7qRo nhì7qRon kỹXKxh XKxhcô gáiPKhK Qe23này, boQe23́ng lư7qRong cô maQe23̉nh mXKxhai, mặQe23c XKxhmặc XKxhdù tư7qRo tưởnQe23g rấtXKxh PKhKcực đjEEXoan, Qe23nhưng khô7qRong PKhKphải XKxhkhông thừaPKhK nhậnXKxh, cô đốiPKhK PKhKvới ngườiQe23 jEEXtốt vớ7qRoi mình,Qe23 7qRonhiệt tìnQe23h bajEEX́o đPKhKáp nô7qRòng nhiêXKxḥt, ngườPKhKi như vậy,XKxh yQe23êu Qe23hận jEEXquá rõjEEX ràng.

"Tôi tưjEEX̀ng kjEEXhông chjEEXo l7qRoà mình7qRo Qe23làm gìXKxh sai,Qe23" ánhXKxh mắt lướt7qRo PKhKqua tQe23ai XKxhTư CầnQe23 nhiXKxh̀n v7qRoề nơXKxhi Qe23xa, “NhưnQe23g lâXKxh̀n nXKxhày, tôijEEX lạiPKhK khôngQe23 có cQe23ách Qe23nào XKxhkhẳng định."

Cô gáijEEX XKxhcười cườPKhKi, 7qRongón tXKxhay cầPKhKm chặtjEEX chénQe23 trjEEXà, "TôiQe23 cũng 7qRo vậy,” PKhKcô cQe23ười Qe23như khônjEEXg cườiXKxh ng7qRoẩng đầuPKhK nh7qRoìn vềjEEX nơjEEXi xaXKxh, PKhK"Ngày đóXKxh ởPKhK Cám Dỗ,Qe23 nế7qRou PKhKnhư tjEEXôi jEEXcó 7qRothể kiXKxhên nhẫnXKxh mXKxhột ch7qRoút, cũnjEEXg sẽXKxh khôjEEXng cQe23ó cụQe23c XKxhdiện như PKhK hôm nXKxhay, nh7qRoưng tôXKxhi khôngPKhK cóXKxh!” TQe23ính tìnhXKxh TưXKxh CXKxhần rấQe23t jEEXmạnh mXKxhẽ, cjEEXó lẽ,XKxh chuyjEEXện xjEEXưa một lầXKxhn nữajEEX nhớPKhK lại…Qe23 jEEXcô vẫnjEEX laXKxh̀ nhị7qRon jEEXkhông đưQe23ợc PKhKHạ PhXKxhi VũQe23 côngQe23 kíjEEXch, nhưjEEXng vừa nghjEEXĩ tPKhKới HạjEEX TửjEEX HPKhKạo… 7qRocô nPKhKhất địnhQe23 cójEEX thể7qRo nhịnXKxh xuống.

Cô ngPKhKhĩ, baQe23n đầuQe23 cQe23ô cjEEXoi nPKhKhư làQe23 cắn7qRo n7qRoát haQe23̀m rănPKhKg cXKxhũng có 7qRothể nhịn.

Ánh nắn7qRog xuyêXKxhn tjEEXhấu jEEXđi vjEEXào, ch7qRoiếu vPKhKào PKhKgương m7qRoặt NajEEXm Dạ TướcjEEX hiệnQe23 lPKhKên âmXKxh jEEXmị, mô7qRõi ngũjEEX qjEEXuan XKxhcủa XKxhanh cũXKxhng rPKhKất hQe23oàn mXKxhỹ, Qe23kết hợp v7qRoới nXKxhhau, PKhKluôn jEEXluôn lQe23à PKhKloại jEEXcao quyXKxh́ 7qRomà mọiQe23 ngưXKxhời đổPKhK 7qRoxô vào.PKhK NêjEEX́u anh biết7qRo cójEEX ngjEEXày hômXKxh jEEXnay, bajEEXn đầu7qRo XKxhsẽ khQe23ông đốXKxhi vớ7qRoi côXKxh ấjEEXy nXKxhhư vậy,7qRo nhiều lăPKhḰm chỉPKhK làQe23 trừnPKhKg trịPKhK mấyPKhK tênXKxh kijEEXa, jEEXrốt cuôXKxḥc, DujEEXng ÂXKxhn no7qRói khôn7qRog sai, nXKxhgười gâyjEEX nXKxhên hếtjEEX thảyXKxh chuyệnPKhK nPKhKày, thâjEEX̣t jEEXra Qe23là anh.

Bọn hXKxhọ đứng7qRo ởQe23 cùjEEXng mQe23ột phòng,PKhK cũngPKhK khôngjEEX cPKhKó nQe23hư tjEEXrong tưởng tượng,XKxh thủyXKxh hỏajEEX bấtPKhK djEEXung, jEEXhai ta7qRoy TXKxhư PKhKCần cả7qRom nhâXKxḥn đượcXKxh nhiệjEEXt đ7qRoộ cXKxhủa tQe23ách trà, 7qRo"Anh sePKhK̃ đốiQe23 xưQe23̉ tô7qRót vơQe23́i Dun7qRog Ân,PKhK đúXKxhng không?"

"Sao côjEEX XKxhlại cPKhKho laPKhK̀, cô7qRo 7qRoấy Qe23ở bê7qRon cạnhPKhK XKxhtôi sẽXKxh hạnh phúc?"

Tư CQe23ần sujEEXy n7qRoghĩ mộtPKhK chPKhKút, chậmXKxh Qe23rãi nPKhKói, "Trực7qRo gijEEXác thôi, aPKhKnh hXKxhôm nQe23ay đPKhKến nơijEEX njEEXày, khQe23ẳng đPKhKịnh jEEXcũng lXKxhà vìjEEX Dun7qRog ÂQe23n, thậtQe23 Qe23ra tjEEXhì, chXKxho dù XKxhanh khônPKhKg XKxhtìm tôi,XKxh tôQe23i cũn7qRog sẽ7qRo tìmQe23 aPKhKnh. DQe23ĩ nhiên7qRo, chúXKxhng 7qRota khônQe23g làmPKhK đượcXKxh XKxhbạn bè, tQe23hậm jEEXchí từngPKhK cXKxhó yQe23́ ngPKhKhĩ đe7qRom đố7qRoi pjEEXhương đưaPKhK và7qRoo chỗQe23 XKxhchết, gặp7qRo 7qRoqua lần nQe23ày PKhKvề sjEEXau, cũ7qRong đừngjEEX jEEXcó gặpPKhK mặtjEEX lạijEEX nXKxhữa, nóiPKhK vXKxhới XKxhDung 7qRoÂn, tjEEXôi lạc7qRo tơjEEX́i tình t7qRorạng jEEXhôm nayPKhK, jEEXkhông liêPKhKn quXKxhan gìQe23 đến7qRo anh..."

“Trả nợQe23 vàjEEX trừng7qRo phaPKhḲt, la7qRò haPKhKi loạQe23i phươnQe23g thPKhKức không Qe23 giống nhXKxhau, tjEEXôi 7qRobên này7qRo, tQe23ôi sẽjEEX buônPKhKg XKxhtay chuyPKhKện nQe23ày vijEEX̀ tôiXKxh maXKxh̀ dựng lên,7qRo hQe23ôm PKhKnay biếnXKxh thành7qRo nPKhKhư vậy,PKhK PKhKtôi muốnPKhK đêjEEX́n 7qRođây kếtQe23 XKxhthúc. V7qRoì Ân7qRo Ân7qRo, tôi cũng7qRo jEEXkhông thêPKhK̉ tiêPKhḰp tụ7qRoc lXKxhàm chuyệQe23n PKhKtổn XKxhthương cô,Qe23 nhPKhKưng HaXKxḥ jEEXgia bêQe23n jEEXkia, bọn 7qRohọ sẽQe23 PKhKcó XKxhhành đPKhKộng cuXKxh̉a Qe23họ, tôiQe23 sẽjEEX khôngPKhK nQe23húng t7qRoay, đóPKhK là chuyệnQe23 jEEXgiữa caQe23́c người,XKxh t7qRoôi XKxhkhông cáQe23ch 7qRonào giúpQe23 PKhKcô, cjEEXô hiểuXKxh chưa?" jEEXNam DạjEEX TướcPKhK nói7qRo jEEXrất thựcXKxh tPKhKế, côPKhK vén7qRo Qe23lên kQe23hóe mjEEXiệng gậtXKxh đầu,Qe23 aPKhKnh tQe23a cóPKhK thXKxhể vìXKxh Dung ÂQe23n ljEEXàm đượcPKhK chuyệnPKhK nàPKhKy, đúnPKhKg là7qRo Qe23không dễ.

Nam DạPKhK TướcPKhK Qe23không c7qRoó ởjEEX lâ7qRou, Tư7qRo CjEEXần PKhKnói r7qRoất đúnjEEXg, bọ7qRon họjEEX không7qRo là bạn,XKxh PKhKnếu k7qRohông phảQe23i jEEXở gXKxhiữa 7qRocó mộ7qRot Du7qRong Ân,PKhK bọnjEEX họjEEX sjEEXớm jEEXđã XKxhbắt jEEXđầu cjEEXhém giết lẫnXKxh nhau.

Lúc XKxhNam DạjEEX TướjEEXc mởXKxh cửaQe23 đXKxhi Qe23ra ngPKhKoài, gijEEXật mìnPKhKh 7qRokinh ngạc, xQe23oa v7qRoai ngXKxhười jEEXđàn ôngjEEX đPKhKi 7qRora ngoài.

Tư Cần7qRo khôPKhKng 7qRocó jEEXnghe đưXKxhợc âmPKhK thXKxhanh đóPKhKng cửjEEXa, côPKhK jEEXxoay ngườjEEXi lại, ljEEXiền 7qRothấy HạQe23 TửXKxh Qe23Hạo đQe23ứng Qe23ở cửa.

Chén tXKxhrà tronjEEXg lXKxhòng bàXKxhn jEEXtay rơjEEXi xuốngPKhK mjEEXặt đất,PKhK n7qRoước tjEEXrà jEEXấm áp bắQe23n t7qRoung tPKhKóe PKhKlưng jEEXbàn chânXKxh TPKhKư 7qRoCần, côPKhK thePKhKo bảQe23n nănQe23g lujEEXi Qe23lại, jEEXmặc d7qRoù s7qRoớm muộn cũPKhKng sẽ7qRo gặp7qRo, nhưngXKxh nXKxhếu kQe23hông ph7qRoải Qe23Nam DạXKxh TướcXKxh điXKxh r7qRoa ngoài,PKhK Qe23Tư CầXKxhn cjEEXhắc c7qRohắn sẽ không7qRo để7qRo ajEEXnh vàXKxho. Ch7qRoân tPKhKay jEEXcô l7qRouống cuốnjEEXg đứnjEEXg ởXKxh bajEEXn côngQe23, HjEEXạ TưPKhK̉ XKxhHạo đóng 7qRocửa lạ7qRoi, 7qRomặc chXKxhiếc áo7qRo kjEEXhoác XKxhmàu PKhKnâu, cằXKxhm kiênXKxh nghịPKhK lPKhKộ 7qRora mấyPKhK phần7qRo lQe23ạnh lùng, PKhKrâu PKhKmép lâXKxhu nXKxhgày khXKxhông cạo.

Hai ngườXKxhi PKhKliếc nXKxhhau mjEEXột cái,jEEX TưXKxh CầnjEEX lướPKhKt qujEEXa nhữnjEEXg mQe23ãnh vỡ kiaXKxh điXKxh vàoQe23 phòng.

Hạ Qe23Tử HạoPKhK thấy7qRo jEEXcô muXKxhốn Qe23đi vàjEEXo phònPKhKg Qe23ngủ, h7qRoắn n7qRoắm chặtPKhK tPKhKay cô, jEEXdùng s7qRoức rấQe23t mQe23ạnh, dườngjEEX jEEXnhư Qe23muốn bẻQe23 gãQe23y XKxhtay TưQe23 Cần,Qe23 mjEEXặc djEEXù đau,XKxh nhưn7qRog cô cũnjEEXg cắnjEEX rQe23ăng khQe23ông XKxhcó kQe23êu lên.

"Tại sao?”jEEX hắXKxhn hỏi.

Tư CầPKhKn Qe23có 7qRothể nóiQe23 vớijEEX mọ7qRoi ngườiQe23, “TôiQe23 khPKhKông hốPKhKi hận”,7qRo duy nhấtQe23 kQe23hông thjEEXể đjEEXối mặtPKhK vớiPKhK jEEXHạ Tư7qRỏ Hạo.

Người đàXKxhn ông7qRo nPKhKắm cjEEXhặt PKhKhai vaXKxhi cPKhKủa cjEEXô, PKhKkéo cXKxhô đến,PKhK vộiQe23 vXKxhã PKhKđặt cô trướXKxhc mặ7qRot mình,XKxh "TạiQe23 jEEXsao, cjEEXhúng tjEEXa vốnjEEX là7qRo 7qRocó thPKhKể thQe23ật tốjEEXt, c7qRoô tạPKhKi sao mjEEXuốn jEEXlàm jEEXnhư vậy7qRo? TPKhKrần Cần!"

Hắn laXKxhy bảPKhK vQe23ai củaXKxh cjEEXô, c7qRoô chỉ7qRo Qe23cảm thấyPKhK XKxhbên tPKhKrong đôXKxhi mắtXKxh thế giQe23ới t7qRoan Qe23thành nhữ7qRong jEEXmảnh n7qRohỏ, cànXKxhg lúcjEEX cXKxhàng mơXKxh hồ,PKhK “7qRoTôi PKhKkhông gọiPKhK PKhKlà TPKhKrần PKhKCần, tên củjEEXa tôi7qRo làjEEX jEEXTư Cần."

Người đànPKhK ônPKhKg đối7qRo vXKxhới cjEEXái PKhKtên Qe23này c7qRoũng XKxhchưa quQe23en XKxhthuộc, "Tại saXKxho cô7qRo muXKxhốn gạtXKxh tôi?"

Thân thể7qRo Qe23mảnh khảPKhKnh 7qRocủa PKhKcô tronQe23g ljEEXòng bàPKhKn taPKhKy XKxhanh càngjEEX PKhKlộ ra v7qRoẻ gầjEEXy yếXKxhu, tjEEXóc qXKxhuăn 7qRoche Qe23ở taXKxhy ngườiPKhK đànQe23 ông,XKxh 7qRoTư jEEXCần ở7qRo rXKxhất gần7qRo hắQe23n, PKhKcó thểXKxh nhìn thấyjEEX jEEXcon Qe23người mPKhKàu đỏXKxh tươXKxhi, "TửXKxh Hạo,7qRo jEEXanh biếtPKhK tạiQe23 PKhKsao không?"

"Nói XKxhcho Qe23tôi bi7qRoết." GiọngjEEX nói7qRo 7qRongười XKxhđàn ông7qRo tràn đầyQe23 thPKhKống khổ,Qe23 khjEEXàn XKxhvô cùng.

"Được.” TưQe23 Cần7qRo mặtjEEX kh7qRoông tPKhKhấy đổijEEX chốngPKhK lại7qRo ánjEEXh mắXKxht của hắn,XKxh “AnhQe23 XKxhsẽ khôPKhKng quê7qRon, tQe23rước đ7qRoây kjEEXhông PKhKlâu, Qe23em c7qRoủa aQe23nh đãQe23 đQe23ụng mộPKhKt lãoQe23 bà chứ?"

Hạ XKxhTử HạQe23o Qe23con ngươiPKhK njEEXhư kiếmXKxh jEEXsắc thâjEEXm thúyPKhK, lắjEEXc đầu, “Cô..."

"Đúng, đó7qRo XKxhlà XKxhbà nộiXKxh PKhKtôi." NướcjEEX PKhKmắt qQe23uá mứcjEEX nặngQe23 nề,7qRo cuối cùnQe23g vẫnQe23 chPKhKảy 7qRora, chảy7qRo xuốn7qRog đPKhKến khjEEXóe miệXKxhng, mặnQe23 sá7qRop 7qRolàm njEEXgười jEEXta nQe23ôn mửa, “Bà7qRo l7qRoà ngjEEXười thXKxhân duQe23y nhXKxhất cPKhKủa tPKhKôi, ePKhKm XKxhcủa PKhKanh đjEEXã tôXKxhng XKxhchết bàQe23, cònPKhK cXKxhó, tôPKhKi sở djEEXĩ đXKxhối xXKxhử vớiXKxh Qe23cô jEEXta nhưQe23 vậy7qRo, là7qRo bởiXKxh vjEEXì tôijEEX cũ7qRong đãPKhK bQe23ị njEEXhư vậPKhKy, HPKhKạ TQe23ử HaXKxḥo, tôi bịQe23 ngườiXKxh tQe23a cưỡXKxhng Qe23dâm, anPKhKh c7qRoó biết7qRo không?"

Tóc ngắnXKxh củajEEX ngườijEEX đQe23àn ôngPKhK dườngjEEX jEEXnhư dựnPKhKg thẳQe23ng jEEXlên, mười XKxhngón tXKxhay anQe23h Qe23dùng s7qRoức, tjEEXrên mặ7qRot hQe23iện rXKxha vẻPKhK XKxhkhó tinjEEX, "KhôQe23ng thểjEEX nào7qRo, jEEXlà ai, XKxh là ai?"

"Anh đXKxhi về7qRo hỏiQe23 HạjEEX Qe23Phi VũXKxh sẽ7qRo biếtQe23 thôi,jEEX” TưQe23 CXKxhần biếtjEEX mình Qe23 tàn PKhKnhẫn, cXKxhô jEEXlúc jEEXnày, tron7qRog tPKhKay nhưPKhK PKhKnắm PKhKlấy mộtjEEX cojEEXn PKhKdao hQe23ai Qe23lưỡi, đâXKxhm TXKxhư CầjEEXn một Qe23nhát đjEEXồng thjEEXời cũng7qRo hun7qRog hă7qRong khoXKxhét vàQe23o chíXKxhnh mìPKhKnh, 7qRo“Tôi jEEXở XKxhbên cạnh7qRo 7qRoanh, cũng làjEEX jEEXvì tPKhKrả tQe23hù, chuyQe23ện jEEXanh nPKhKhận hối7qRo Qe23lộ, cũXKxhng XKxhlà tQe23ôi aPKhKn bài,XKxh b7qRoây giQe23ờ, PKhKanh cuối cùQe23ng cũ7qRong hiểjEEXu hPKhKết rXKxhồi chứ?"

Hạ Tư7qRỏ HaXKxḥo 7qRovung cánhQe23 taQe23y, TQe23ư CầnQe23 ngãQe23 xQe23uống ghếQe23 Qe23salon, đầu choáPKhKng vjEEXáng hoXKxha mắt,7qRo Qe23hắn chỉXKxh cảm7qRo thPKhKấy jEEXcả bộPKhK n7qRogực giốngjEEX jEEXnhư l7qRoà muXKxhốn jEEXnổ XKxhtung lừa7qRo gạt, phảnjEEX bội,7qRo hPKhKắn yjEEXêu người7qRo phụ7qRo nữPKhK nQe23ày sâQe23u đậPKhKm n7qRohư vậy7qRo, cũ7qRong PKhKvì Qe23cô mjEEXà khôngPKhK tiếc PKhKtrở mXKxhặt vớijEEX mọPKhKi ngườiQe23 tQe23rong nh7qRoà, muố7qRon cjEEXho côjEEX Qe23một gijEEXa jEEXđình, hPKhKắn qPKhKuý trọnQe23g như thPKhKế, nhưngQe23 đổiQe23 lạiXKxh lQe23à cáiQe23 gì?

Phanh Qe23thây PKhKxé xájEEXc, cũnXKxhg khPKhKông cXKxhó đau7qRo jEEXnhư vậXKxhy. H7qRoạ TQe23ử Hạ7qRoo đứng ởjEEX tQe23rong phjEEXòng kháXKxhch, nhPKhKớ jEEXtới gương7qRo mặjEEXt ejEEXm gáXKxhi bị7qRo hủQe23y hojEEXại, nPKhKhớ tớXKxhi cjEEXô ta nử7qRoa đQe23êm 7qRothấy ácPKhK mộn7qRog thứcQe23 giấc,Qe23 hắXKxhn cjEEXhỉ cảmQe23 thấyXKxh cànQe23g ng7qRoày càngjEEX áXKxhy Qe23náy, dườngXKxh như, chXKxhính mQe23ình 7qRolà PKhKhung jEEXthủ giánXKxh tiếpQe23 phPKhKá hủPKhKy cô.

"Là jEEXmắt PKhKtôi jEEXbị mù,XKxh tô7qRoi ngh7qRoĩ cQe23ô thPKhKật tâQe23m, mọPKhKi nPKhKgười trong njEEXhà đXKxhều ph7qRoản 7qRođối, tôQe23i PKhKnhư jEEXkẻ điên7qRo vẫQe23n kiêQe23n tjEEXrì, PPKhKhi Vũ7qRo Qe23lúc ấyjEEX đãXKxh njEEXhắc nhởPKhK 7qRotôi, nói cPKhKô cXKxhùng NQe23am DạjEEX TjEEXước qu7qRoan hPKhKệ khôngjEEX phPKhKải XKxhnông cạn,PKhK n7qRoó 7qRocòn xe7qRom q7qRoua hình7qRo các ngưjEEXời l7qRoên giườn7qRog, PKhKnhưng PKhKlà tôXKxhi kXKxhêu n7qRoó cXKxhâm mijEEXệng. B7qRoởi Qe23vì, nhữn7qRog chjEEXuyện đójEEX cũng làXKxh chuQe23yện trư7qRoớc PKhKkhi tôQe23i bjEEXiết cô,PKhK tôQe23i khô7qRong quaPKhKn Qe23tâm, tôjEEXi cứQe23 7qRotưởng rằ7qRong, Qe23tôi có Qe23thể c7qRoho PKhKcô mộ7qRot cuộcPKhK sốngPKhK mớXKxhi, 7qRobắt đầjEEXu lạiXKxh tQe23ừ đầu..."7qRo HaPKhḲ Tử7qRo HạPKhKo jEEXnói PKhKxong lời cuốiQe23 cùXKxhng, Qe23như jEEXmột XKxhđứa bQe23é ngồjEEXi cQe23hồm hổmPKhK trêXKxhn mặQe23t đjEEXất k7qRohóc, haQe23i taPKhKy an7qRoh Qe23dùng sức njEEXắm lấyXKxh 7qRotóc PKhKmình, PKhKcầm lênXKxh quảXKxh PKhKđấm hunXKxhg hăngjEEX nệjEEXn Qe23trên đầu.

Tư CầjEEXn khôngXKxh chịu7qRo nổiQe23 XKxhchảy nướcQe23 mắ7qRot, XKxhkhí lự7qRoc đứngXKxh l7qRoên XKxhcô cũng 7qRo không có7qRo, PKhKhai đXKxhầu gốijEEX PKhKquỳ 7qRobò đếnQe23 bPKhKên ngườ7qRoi đàXKxhn ôjEEXng, “TửQe23 Hạ7qRoo, tXKxhhật xPKhKin lỗi7qRo, thật PKhKxin lỗi..."

Cô khônPKhKg Qe23nghĩ đếnQe23 chínhjEEX 7qRomình lạPKhKi đa7qRou nhjEEXư vậy7qRo, 7qRotim PKhKđã bịQe23 xéQe23 nát, côPKhK XKxhcố g7qRoắng XKxhkéo jEEXtay ngườiQe23 đ7qRoàn PKhKông, muốPKhKn ômjEEX anhjEEX, nhưng7qRo jEEXHạ TưjEEX̉ HaPKhḲo khôQe23ng muốn cXKxhô đụng7qRo chjEEXạm, PKhKanh djEEXùng lựcXKxh hất7qRo XKxhra, khô7qRong còQe23n XKxhkịp Qe23thu lạ7qRoi q7qRouả đấmPKhK rjEEXơi vjEEXào mặt TưXKxh CQe23ần. XKxhNgười đ7qRoàn Qe23ông đứngQe23 lên,XKxh đXKxhốt ngóQe23n tajEEXy nắmXKxh chặt,7qRo trXKxhên mặtPKhK đầyPKhK nước mắt,XKxh jEEXsau khQe23i ngẩjEEXn PKhKngơ đjEEXến đáyjEEX mắQe23t trQe23ở thàXKxhnh mQe23ột jEEXmảnh lXKxhạnh nh7qRoư bjEEXăng, aQe23nh cũng khPKhKông qQe23uay đầujEEX ljEEXại điPKhK PKhKra ngoài.

Dung ÂnPKhK nhậnQe23 đượcXKxh điệnjEEX thoại7qRo, l7qRoúc ch7qRoạy đến,PKhK Qe23đã làPKhK Qe23buổi tối.

Cửa jEEXnhà TQe23ư CjEEXần XKxhmở rộng,PKhK PKhKhàng jEEXxóm jEEXở n7qRogoài cửaXKxh thỉnhQe23 thoPKhKảng ngó vào.

Bên XKxhtrong 7qRophòng kjEEXhách, bQe23ừa bPKhKộn, loXKxhn biPKhKa XKxhcùng gạjEEXc tPKhKàn thuXKxhốc, gối, tấtXKxh cXKxhả Qe23những đồXKxh 7qRovật jEEXcó thểQe23 njEEXém đượcXKxh đầuQe23 XKxhnằm jEEXdưới XKxhđất. DQe23ung XKxhÂn đóng7qRo jEEXcửa lại, ởjEEX sQe23au rèXKxhm PKhKcửa sổjEEX 7qRotìm đPKhKược T7qRoư Cần.

CÔ cPKhKhật vậQe23t đemPKhK mặtjEEX chôn7qRo ởPKhK haPKhKi đầujEEX gối,XKxh trXKxhên cổPKhK XKxhtay tráQe23i, máu 7qRotươi 7qRochảy raQe23, DuQe23ng ÂQe23n nhẹQe23 ké7qRoo đjEEXầu của7qRo cô,PKhK PKhKchỉ XKxhthấy jEEXtrên Qe23mặt c7qRoô sưjEEXng lêXKxhn mXKxhột mảng lớn,PKhK khóeQe23 PKhKmiệng ráXKxhch toạcPKhK, "TưQe23 CầnPKhK, PKhKchuyện gjEEXì xXKxhảy Qe23ra, có7qRo pjEEXhải a7qRoi đánh cậujEEX không?"

Bên cXKxhhân, làjEEX một7qRo cojEEXn dXKxhao cắtQe23 tỉa.Qe23 Cô7qRo Qe23khắc Qe23tại chínQe23h cổQe23 7qRotay mình bjEEXa chữQe23 7qRo“Hạ Tử7qRo XKxhHạo”, hơn7qRo nữaQe23, khắXKxhc rấXKxht sâuXKxh, m7qRoỗi mộtQe23 XKxhvết dPKhKao làmXKxh rách Qe23toạc djEEXa thịt.

" DuPKhKng XKxhÂn, mìQe23nh thậtQe23 PKhKsự yêPKhKu jEEXanh 7qRoấy, yêXKxhu đếnQe23 tậnPKhK xương tủy.XKxh.. KhXKxhắc sâu,7qRo nhưngXKxh, XKxhmình bQe23ây giờ7qRo đã7qRo 7qRomất aPKhKnh ấyPKhK rồi...”TócPKhK TXKxhư CQe23ần rốijEEX bù,Qe23 cô bQe23ắt đượcXKxh cPKhKánh XKxhtay Qe23Dung ÂnjEEX, “Qe23Làm Qe23sao PKhKbây PKhKgiờ, c7qRoó phjEEXải mìPKhKnh sjEEXẽ khôngQe23 bXKxhao giờQe23 có thể7qRo tìmjEEX a7qRonh ấyjEEX PKhKtrở vQe23ề XKxhnữa đúngQe23 không?"

Dung XKxhÂn cPKhKhỉ cảPKhKm th7qRoấy cổQe23 Qe23họng khôPKhK r7qRoáp khQe23ó chịu,jEEX XKxhcô bXKxhiết, TPKhKư Cần cuốQe23i PKhKcùng cũXKxhng PKhKsẽ XKxhcó ngPKhKày hQe23ối hận,XKxh cPKhKô 7qRoôm h7qRoai XKxhbai XKxhcô gái,Qe23 “TưjEEX Cần,PKhK đứjEEXng lê7qRon đi, chúQe23ng tPKhKa vàojEEX pQe23hòng trước."

"Ban đầQe23u lúcPKhK 7qRocậu khuyPKhKên mình,7qRo 7qRomình khjEEXông Qe23nghe, n7qRohưng bây giờ,XKxh Qe23tim củXKxha mìQe23nh rXKxhất đXKxhau rấtPKhK đau...”XKxh hPKhKai tjEEXay TXKxhư XKxhCần dXKxhán chặQe23t trước7qRo ngPKhKực, ba XKxh chữ 7qRoHạ TửPKhK jEEXHạo XKxhtrên ta7qRoy, Qe23vì c7qRoô jEEXdùng sứcXKxh mjEEXà PKhKmáu tưPKhKơi Qe23chảy rXKxha, chất7qRo lỏng7qRo rỉ7qRo ra đjEEXỏ PKhKsẫm, chóPKhKi mắt7qRo jEEXkhông thôi.

"Anh ấyQe23 PKhKnói, anPKhKh ấyPKhK khQe23ông qXKxhuan tjEEXâm đếnXKxh quá7qRo kh7qRoứ củajEEX mình, anh7qRo ấyPKhK muốQe23n cướiXKxh mìXKxhnh, DunPKhKg ÂXKxhn, jEEXanh ấPKhKy n7qRoói 7qRomuốn kếtjEEX h7qRoôn vớiPKhK mình...PKhK” TưPKhK Cần ngXKxhồi dưjEEXới đất,jEEX vừaQe23 khXKxhóc PKhKvừa Qe23cười, trênQe23 mặtQe23 njEEXước jEEXmắt Qe23cùng máujEEX hòaXKxh vàoPKhK nXKxhhau, côPKhK đến bâjEEXy giờQe23 vẫQe23n côXKxh PKhKđơn, hiện7qRo PKhKtại, Qe23thật khjEEXó k7qRohăn cjEEXó ngườiXKxh nó7qRoi 7qRoyêu cQe23ô, muố7qRon choQe23 cô 7qRomột g7qRoia đìPKhKnh ấmQe23 ápPKhK, nhưng7qRo PKhKHạ Qe23Tử HaXKxḥo, cXKxhho dùjEEX jEEXcô PKhKthật muPKhKốn tiế7qRop PKhKnhận tình yêu7qRo củaQe23 anQe23h, họQe23 XKxhcũng jEEXkhông jEEXcó mPKhKột chPKhKút XKxhkhả năng.

Yêu sâuQe23 đậm7qRo jEEXnhư vậy,XKxh 7qRovừa mjEEXới bắt7qRo đầQe23u, cjEEXũng đQe23ã sắXKxhp cPKhKhết điXKxh, nó Qe23được hQe23un đúcQe23 từQe23 tPKhKuyệt vọn7qRog XKxhvà cừuXKxh hậnXKxh, sjEEXau khPKhKi Qe23mọc rểPKhK nẩyjEEX mầXKxhm, nhấtPKhK địnhjEEX sXKxhẽ chết n7qRoon. TưXKxh CầXKxhn chặ7qRot Qe23lấy DPKhKung Ân,7qRo côPKhK khônPKhKg PKhKmuốn mộ7qRot mìnhPKhK cPKhKô đơQe23n ởXKxh chỗjEEX nPKhKày, cô cả7qRom jEEXgiác mìnQe23h sắQe23p điênXKxh rXKxhồi, 7qRo"Mình tjEEXại sPKhKao Qe23lại yXKxhêu an7qRoh ấy,PKhK tạXKxhi sao?"

Dung Ân7qRo XKxhmân khẩnQe23 đôiPKhK môjEEXi, mặcQe23 djEEXù nhưPKhK vậy,jEEX bênXKxh tron7qRog đôiQe23 mắt PKhK vẫn ljEEXà m7qRoơ hồQe23 hơiPKhK nước.

“Tư Cần7qRo, Qe23hãy quXKxhên hQe23ết đi..."

"Mình không7qRo qu7qRoên được,”XKxh XKxhTư Cần7qRo thPKhKất tPKhKhanh khPKhKóc rống, "Dun7qRog ÂnQe23, XKxhcậu PKhKđừng njEEXói, 7qRohãy ngXKxhhe mPKhKình nPKhKói được7qRo kPKhKhông, mìjEEXnh c7qRoó rất7qRo nhiều điQe23ều muốXKxhn nói..."

Hai njEEXgười cQe23o rú7qRoc ởjEEX jEEXsau rèmPKhK cửjEEXa s7qRoổ, ôm7qRo nha7qRou thậQe23t chặt,jEEX PKhKTư Cần nói,PKhK XKxhkhi jEEXcòn bé7qRo, lXKxhúc côQe23 cảPKhKm thQe23ấy c7qRoô đơ7qRon, liềnQe23 thícXKxhh Qe23núp tronjEEXg g7qRoóc, hoặcQe23 l7qRoà trốn trongPKhK PKhKchăn, chXKxhỉ Qe23cần cóXKxh jEEXthể đemXKxh XKxhchính mìPKhKnh giấujEEX đ7qRoi. CjEEXô 7qRonói 7qRoDung PKhKÂn thậtjEEX giố7qRong như bà7qRo n7qRoội, jEEXgiống bjEEXà Qe23nội sờjEEX sờjEEX đầuXKxh cjEEXủa c7qRoô, nQe23ói Qe23A C7qRoần, làmjEEX Qe23sao bây7qRo Qe23giờ mớijEEX về,jEEX đừng lXKxhàm qjEEXuá sức...

Dung ÂQe23n XKxhthật khônXKxhg có7qRo cjEEXhen vjEEXào nXKxhói, Qe23cô rấjEEXt XKxhan XKxhtĩnh nghPKhKe, nước mắ7qRot chảy7qRo xuốQe23ng rơijEEX đếjEEXn trêjEEXn mQe23u 7qRobàn tXKxhay, từngPKhK giọt7qRo nởXKxh rộ.

Tư Qe23Cần jEEXnói cô7qRo cùngXKxh HạPKhK TQe23ử HạoQe23 bQe23ắt đầu7qRo, cjEEXô nXKxhói, bọnXKxh họPKhK gặ7qRop nhau ởjEEX CPKhKám DỗXKxh, lúcQe23 ấPKhKy anQe23h đứjEEXng trQe23ong đá7qRom người7qRo, hạc7qRo giữajEEX bầ7qRoy gàXKxh, nh7qRoìn qQe23ua 7qRomột cái, XKxhđã hấ7qRop dẫn7qRo cô.

Cô nóiXKxh, jEEXlần đầuXKxh gjEEXiữa h7qRoai jEEXngười, anjEEXh Qe23cũng rấtPKhK cẩnXKxh thậQe23n từngPKhK lPKhKi từng XKxhtí, nân7qRog nQe23iu côXKxh, sQe23ợ XKxhcô đau.

Tư CXKxhần nXKxhói rấtQe23 nhiPKhKều rấQe23t nhiềuQe23… đếnjEEX khXKxhi, tiếngPKhK 7qRonói á7qRoch đi, vọngPKhK Qe23lại XKxhnhư tiếnQe23g 7qRokêu oánXKxh, DQe23ung Ân7qRo Qe23lau nPKhKước mắt,7qRo đứngQe23 dậPKhKy XKxhđến máXKxhy đXKxhun nưPKhKớc, lấy chQe23o XKxhcô mộtQe23 lXKxhy nước.

Lúc trở7qRo lại,XKxh liềnjEEX đốtjEEX mộtXKxh điếuPKhK thuốcQe23, h7qRoung hăngjEEX hXKxhút hXKxhai PKhKhơi sau đójEEX XKxhđem điPKhKếu thuốcjEEX giụPKhKi vàQe23o cổQe23 tay.

Mùi vXKxhị dQe23a Qe23thịt cháPKhKy tPKhKrong nháXKxhy Qe23mắt trànjEEX ngậpPKhK cjEEXả PKhKcăn phòng, Du7qRong ÂnQe23 vứtQe23 bỏQe23 chjEEXén nước,jEEX lậ7qRot đậtjEEX kéPKhKo taQe23y 7qRocô rajEEX, PKhK“Tư Cần,XKxh cậu7qRo PKhKđiên rồi7qRo saoPKhK, cPKhKậu như vậyPKhK khôngPKhK sợQe23 mìnQe23h sQe23ẽ Qe23xảy rQe23a chQe23uyện gXKxhì sao?"

Chữ HạQe23 ki7qRoa rưjEEXớm mQe23áu đãXKxh bị7qRo 7qRohủy diệt7qRo, trêQe23n cQe23ổ taPKhKy hiệPKhKn Qe23ra mXKxhột đốt rấPKhKt sâu,XKxh 7qRoTư CXKxhần dựaPKhK vácPKhKh PKhKtường, “DungQe23 ÂnQe23, cjEEXậu biếtXKxh khôQe23ng? MjEEXình mXKxhuốn đQe23em Hạ TửPKhK 7qRoHạo vjEEXĩnh viễXKxhn nhXKxhớ Qe23trong lQe23òng jEEXmình, đợiPKhK nh7qRoững vếtjEEX thQe23ương nPKhKày làPKhKnh PKhKđi, chúng cójEEX th7qRoể lưuPKhK XKxhlại tPKhKrên thânXKxh thểQe23 mìn7qRoh cQe23ả đờiPKhK Qe23này, ngườiQe23 đànjEEX jEEXông nàyjEEX, mìnhPKhK Qe23sẽ cjEEXó PKhKanh ấy cảQe23 đờXKxhi, anQe23h ấyXKxh jEEXsẽ khôn7qRog biếPKhKn mQe23ất, 7qRochỉ cjEEXó thểQe23 tPKhKheo thờiXKxh PKhKgian mQe23à kjEEXhắc sâPKhKu hơn, mQe23ình muốnXKxh dùnjEEXg cXKxhái nàyjEEX jEEXđể tQe23ế 7qRolễ, đâ7qRoy 7qRolà khoảnjEEXg th7qRoời gijEEXan jEEXduy nPKhKhất mìn7qRoh được yêu,XKxh mPKhKình yêPKhKu XKxhrất sâuQe23 đậm,Qe23 khôPKhKng jEEXthể lấyQe23 rQe23a được..."

Hai mắXKxht jEEXTư CầQe23n tPKhKrống rỗng,7qRo Du7qRong Â7qRon vé7qRon tóPKhKc côXKxh, Qe23muốn xePKhKm vết thương7qRo trênXKxh 7qRotay cô,PKhK njEEXhưng khôngPKhK cho.

Cô ngjEEXồi dướQe23i đất,7qRo Qe23khóc đếnPKhK XKxhsau cPKhKùng, lạiQe23 iXKxhm 7qRolặng lạ7qRo thườngPKhK, cô dựaQe23 và7qRoo cửXKxha sổ7qRo sjEEXát đQe23ất, XKxhánh mắt7qRo 7qRonhìn Qe23ra mặtjEEX trời.

Sau hơPKhKn nửaPKhK đêmQe23, mộjEEXt jEEXcâu TPKhKư 7qRoCần PKhKcũng khônXKxhg nóijEEX, DunPKhKg ÂXKxhn theo XKxh cô ngồ7qRoi, cảQe23 PKhKđêm không7qRo cXKxhó 7qRonhắm mắt.

Đến ngjEEXày 7qRothứ haijEEX, TưPKhK CầnXKxh mXKxhệt mỏijEEX, jEEXphải dựaPKhK vàQe23o cửaXKxh sPKhKổ Qe23ngủ say, DuXKxhng ÂnPKhK đQe23ỡ côQe23 XKxhvào phò7qRong, tQe23rong phPKhKòng khác7qRoh đã7qRo dọnXKxh dẹpXKxh sạchQe23 sẽ,Qe23 cô7qRo không XKxh dám XKxhra PKhKcửa, gọi7qRo 7qRođồ ăXKxhn man7qRog đến,jEEX cảXKxhm thấyQe23 r7qRoất mệt,7qRo lPKhKiền tjEEXựa vàoQe23 trênXKxh ghếQe23 s7qRoa lon ngủPKhK một7qRo hồi.

Tư CầQe23n ngQe23ủ Qe23đến xPKhKế chiềuQe23, jEEXlúc 7qRođi XKxhra, tắmQe23 rửaPKhK, quầPKhKn Qe23áo cũng thay,jEEX 7qRođầu tó7qRoc vẫnQe23 Qe23còn ướt,Qe23 tjEEXinh thầnjEEX nh7qRoìn PKhKqua khônQe23g tXKxhệ, kh7qRoôi jEEXphục khQe23ông ít.