Ám dục - Chương 105 - Phần 1

Chương 105

Hai đâRb3G̀u lôngpXc3 pXc3mày DuSNxung ÂpXc3n nảySNxu lêpXc3n, áWdy7nh Wdy7mắt củapXc3 anWdy7h quaup5É mức sắpXc3c bSNxuén thôSNxung pXc3suốt, làSNxum Rb3Gngười Rb3Gta neRb3Ǵ tránhWdy7 khôWdy7ng được.

Cô khpXc3ông nóup5Ei giRb3G̀, tiup5Enh tếpXc3 nghĩ,up5E pXc3nếu NSNxuam up5EDạ TướcRb3G biết SNxu Giản lup5Eà TưSNxu up5ECần, Rb3Gít nhấtRb3G sẽup5E bWdy7iết SNxucô ấypXc3 laRb3Gm nhpXc3ư vậyWdy7 vìRb3G líRb3G Wdy7do gìRb3G, nghĩ nhWdy7ư vậSNxuy, sRb3Go vớiRb3G Giup5Eản Rb3Gvô duyênup5E vRb3Gô cớup5E tup5Eìm ngườipXc3 đốiRb3G phóup5E HWdy7ạ PhpXc3i VũRb3G thiup5È lý dpXc3o nWdy7ày cóRb3G sứcpXc3 thuRb3Gyết phụSNxuc hơn.

 

Ngón up5Etay bắup5Em chặtWdy7 lup5Ean caup5En Wdy7lộ rpXc3a khRb3Gẩn trươngup5E, up5EDung Ân xoup5Eay ngườiup5E Rb3Gđi tớiup5E pup5Ehòng ngủup5E, "AnpXc3h Rb3Gđã nRb3Gói, nhWdy7ững nup5Egười laSNxùm tôSNxủn thươngWdy7 Hạ PRb3Ghi VpXc3ũ Wdy7một ngườiWdy7 cũngup5E khônWdy7g bỏWdy7 quaRb3G, vâpXc3̣y lRb3Gà cóRb3G ýSNxu gì?"

"Bọn up5Ehọ làRb3G hươWdy7́ng vềSNxu phíaup5E pXc3cô ấyRb3G đêSNxún, mpXc3ặc dpXc3ù bốn bêSNxù lốiSNxu rWdy7a đềRb3Gu up5Ebị chặnWdy7 up5Elại, nhưngWdy7 lúcRb3G âSNxúy, cWdy7húng tôipXc3 Wdy7ai cũngWdy7 không pXc3 biết. CSNxuô Wdy7ấy troSNxung tìWdy7nh huốnRb3Gg nhưup5E SNxuvậy pXc3vẫn đSNxuẩy cửaup5E xpXc3e kéRb3Go Rb3Gtay cứapXc3 tôi,Wdy7 ÂWdy7n Ân, pXc3tôi khônpXc3g Wdy7cho cSNxuô pXc3ấy đươpXc3̣c Wdy7thứ kWdy7hác, nSNxuhưng nếuSNxu up5Eai muốWdy7n up5Elàm cpXc3ô tRb3Ga tổn thưpXc3ơng, tôiWdy7 SNxusẽ đòup5Ei vềRb3G từnWdy7g cáRb3Gi một."

Dung ÂSNxun điSNxu vàoRb3G phònpXc3g up5Engủ, tiWdy7ếng khócRb3G rốRb3Gng cSNxuủa HạpXc3 SNxuPhi Rb3GVũ còn ơSNxủ bSNxuên pXc3tai, còRb3Gn up5Ecó, gươpXc3ng mWdy7ặt Wdy7bi thươngWdy7 tuyệRb3Gt pXc3vọng cuWdy7̉a Wdy7Hạ TưWdy7̉ Hạup5Eo, cũng Rb3Glàm cWdy7ho ngựup5Ec cpXc3ô up5Enhư biRb3G̣ bóSNxup Rb3Gnghẹn, dưSNxuờng SNxunhư bipXc3̣ tảngSNxu đapXc3́ khổnSNxug lồ đRb3Gè éWdy7p, tSNxuhở khônSNxug được.

"Anh đopXc3̀i Rb3Gnợ chRb3Go HWdy7ạ Pup5Ehi SNxuVũ, vpXc3ậy nhữngRb3G Rb3Gđau đớnRb3G TưpXc3 Cần đãpXc3 trảpXc3i qpXc3ua, pXc3cô ấyup5E pSNxuhải pXc3đi đòRb3Gi Wdy7ai up5Eđây?" Wdy7Dung ÂSNxun SNxuthất thầnSNxu ngồup5Ei Wdy7ở mép giSNxuường, ngươSNxúc lênup5E Rb3Gnhìn Wdy7Nam DạWdy7 TưWdy7ớc, "PhươngRb3G thưpXc3́c giRb3Gống nhSNxuau, anup5Eh còn muốWdy7n diêup5Ẽn lạiup5E lầnWdy7 nưWdy7̃a, pWdy7hải không?"

Nam DạpXc3 TướcSNxu đứnup5Eg SNxuở cửapXc3 thâWdy7n SNxuthể Rb3Gcao tSNxuo up5Edựa Rb3Gvào váchpXc3 tườngRb3G, “Cô Rb3Gta quảup5E Rb3Gnhiên chíSNxunh lapXc3̀ TRb3Gư Cần."

Dung Wdy7Ân khônRb3Gg cóSNxu thừRb3Ga nhậnWdy7, cũnRb3Gg khôngSNxu cSNxuó phủSNxu nhậWdy7n, "Ban đup5Eầu, nếuup5E up5Ekhông phảRb3Gi apXc3nh Rb3Gra tpXc3ay tpXc3àn SNxunhẫn, HạRb3G up5EPhi VpXc3ũ cpXc3ũng sẽWdy7 khôngup5E cup5Eó hômWdy7 SNxunay, Tư Cầnup5E cũWdy7ng seSNxũ pXc3không Wdy7có pXc3kết pXc3quả nhưWdy7 bâWdy7y giSNxuờ, NpXc3am pXc3Dạ TướcRb3G, rốup5Et cuộc, cụcRb3G diup5Eện đSNxuến ngàySNxu hômSNxu nayRb3G, cSNxuũng làWdy7 Rb3Gdo anh."

Cô giươup5Eng SNxungón tup5Eay Rb3Gchỉ đếnRb3G ngWdy7ười pXc3anh trácWdy7h mópXc3c, up5ENam Dạ TướcpXc3 cRb3Gàng khôngup5E cóRb3G phủRb3G nhậup5En, up5Elà trRb3Gách nhiệmWdy7 cup5Eủa anhup5E, anSNxuh seRb3G̃ khWdy7ông đẩyRb3G ra, mặup5Ec dùpXc3 Rb3Gngày đoRb3Ǵ TWdy7ư CầSNxun đãRb3G qupXc3á khup5Eích trươRb3Ǵc, up5Enhưng SNxuhành độRb3Gng đốRb3Gi phó nhưpXc3 vậRb3Gy, dpXc3ù saRb3Go cũnWdy7g lWdy7à anh.

"Anh muốnSNxu up5Eđòi vêRb3G̀ nhSNxuư pXc3thế napXc3̀o chưup5É?" DunSNxug ÂnWdy7 hai tWdy7ay chốpXc3ng SNxuở giRb3Gường, "CpXc3ô SNxuấy bSNxuây giờWdy7 cWdy7òn cóSNxu cpXc3ái Rb3Ggì đup5Eể cpXc3ác ngườRb3Gi lấy đSNxui nữa?"

Nam DạpXc3 TướcSNxu nghiêngWdy7 đứngup5E dSNxuậy, đup5Ei vàoWdy7 phòngpXc3 ngủ,SNxu SNxu"Cho nên, côpXc3 tpXc3a đổipXc3 kSNxuhuôn mặtSNxu chínhRb3G làSNxu vRb3Gì up5Etrả tWdy7hù? Rb3GCô tpXc3a SNxukhuất nRb3Ghục, baWdy7̀ nộiRb3G cWdy7ô ta chếtSNxu, npXc3ếu nhưpXc3 vậy,Rb3G vìRb3G sWdy7ao khRb3Gông trựcRb3G tiếppXc3 tìSNxum tôi?"

Dung up5EÂn thấWdy7y up5Eanh ngồiSNxu pXc3vào bSNxuên Rb3Gcạnh mình,SNxu thâSNxun ảnhup5E cpXc3ao lớn ngănpXc3 trởRb3G ánhRb3G sánWdy7g nơSNxui đỉnhWdy7 đâWdy7̀u, côSNxu đSNxuột up5Enhiên cảpXc3m gup5Eiác rấtpXc3 mêup5Ẹt mỏi,SNxu chu toàWdy7n up5Eở haSNxui bRb3Gên, SNxutrơ mắpXc3t nSNxuhìn ngưSNxuời khácRb3G đaSNxuu đup5Eớn rồiup5E SNxulại khup5Eông thể SNxuvãn hôWdy7̀i, "up5ECô ấyWdy7 nSNxuói, up5Engười côRb3G ấSNxuy khôSNxung muốnup5E thươup5Eng tôRb3G̉n up5Enhất lpXc3à tôi, cup5Eô ấSNxuy biếSNxut SNxuchúng SNxuta ơup5Ẻ chunWdy7g, Naup5Em up5EDạ TướRb3Gc, tWdy7ối SNxuhôm đó,Rb3G hSNxuai nRb3Ggười cũng khôngup5E Wdy7có xSNxuảy up5Era chuyệup5En gì..."

Thông mpXc3inh SNxunhư aSNxunh, chup5Eỉ câSNxùn nRb3Gghĩ up5Emột chuSNxút, SNxulà cópXc3 thể thRb3Gông suốSNxut pXc3những thưWdy7́ kup5Eia baRb3Gn đầSNxuu khônSNxug cóWdy7 chupXc3yện Rb3Ggì, NapXc3m Wdy7Dạ TpXc3ước thuậSNxun thế nSNxuằm dàSNxui trêSNxun Wdy7giường, up5Enói cáipXc3 Wdy7gì cũngpXc3 kRb3Ghông Rb3Gcó nói,Wdy7 nRb3Ghắm hWdy7ai mắtRb3G lại.

Dạ DaWdy7̣ dựSNxua Wdy7ở bênSNxu cSNxuạnh, bup5Eị đpXc3á môup5Ẹt caup5Éi, lầRb3Gn Rb3Gnày khônpXc3g kêu Rb3Glên nữaup5E, bộRb3G dup5Eáng SNxuim lăWdy7̣ng cpXc3àng lup5Eộ rup5Ea vẻWdy7 đángWdy7 thương.

Tư CầnWdy7 mấyup5E ngàySNxu Wdy7qua cũngWdy7 khôngup5E cóSNxu pXc3đi lWdy7àm, côRb3G biếpXc3t trốnRb3G cũng Rb3G vô dụWdy7ng, pXc3đợi chuySNxuện sWdy7áng tỏWdy7… Rb3Gcô liềpXc3n khôngup5E coSNxú đườSNxung thểRb3G đi.

Chẳng Rb3Gqua lRb3Gà, côpXc3 lWdy7àm saRb3Go cũnSNxug khôngWdy7 nghĩpXc3 tớiWdy7 NSNxuam DạpXc3 TướcSNxu sẽ tup5Eìm tớiSNxu cửa.

Khi cup5Eô mơup5Ẻ cưSNxủa, thWdy7ần Rb3Gsắc rSNxuun sơWdy7̣, rõWdy7 ràSNxung kiWdy7nh ngpXc3ạc, người pXc3đàn pXc3ông mộtRb3G mìRb3Gnh đếnSNxu, pXc3Tư CầRb3Gn SNxutránh rpXc3a bêup5En pXc3cạnh ýSNxu nup5Eói anSNxuh vào.

Cô róSNxut chSNxuo anpXc3h lSNxuy nước,up5E NWdy7am DSNxuạ TướSNxuc mườup5Ei ngóup5En taWdy7y Rb3Gnắm chặt, SNxuTư CầnRb3G măWdy7̣c quâpXc3̀n up5Eáo pXc3đơn giapXc3̉n Wdy7ngồi đốRb3Gi diêSNxụn anh.

"Anh tớipXc3, làWdy7 viup5È chuyệnWdy7 HạSNxu PhpXc3i Vũup5E sao?"

"Cô khôpXc3ng sợWdy7 apXc3̀?" CoWdy7n nWdy7gươi Wdy7Nam DSNxuạ TướcpXc3 béRb3Gn up5Enhọn quét bốnRb3G phía,Rb3G cănRb3G phòSNxung rấWdy7t đWdy7ơn giWdy7ản, khôRb3Gng cWdy7ó bàyup5E biêWdy7̣n giSNxù xinh đẹp.

"Lúc Rb3Gtôi bắtRb3G đâpXc3̀u Wdy7lên kếpXc3 hoạch,up5E tôiup5E đup5Eã khôngRb3G nghĩ đếnWdy7 Wdy7nỗi Wdy7sợ nữSNxua." MụSNxuc đup5Eích củaWdy7 SNxuTư up5ECần đãup5E đạtRb3G đượcRb3G, kWdy7hông cầup5En phải giấupXc3 giup5Eếm nữWdy7a, “Tôiup5E biếtWdy7, aup5Enh sRb3Gẽ khôngpXc3 pXc3bỏ Wdy7qua cpXc3ho tôipXc3, HaWdy7̣ giSNxua cũng pXc3sẽ khup5Eông bRb3Gỏ SNxuqua, SNxutôi đRb3Gã lSNxuàm đưup5Eợc đếnpXc3 nướcRb3G nSNxuày, Rb3Gđã cóRb3G thểup5E Rb3Gxem nhưRb3G đòi nợRb3G đSNxuược rồWdy7i, chuyệnup5E pXc3bà nôWdy7̣i, luậtup5E phápup5E pháRb3Gn quSNxuyết rấWdy7t côWdy7ng bWdy7ằng sao? TôipXc3 khôngpXc3 muốnRb3G thứpXc3 hưpXc3 up5Evô đó,up5E châpXc3n chínRb3Gh đềnRb3G mup5Eạng, tup5Eôi cSNxuũng không thêSNxủ lSNxuàm đưpXc3ợc, Wdy7cho SNxunên, tôiSNxu rạchRb3G Wdy7trên mSNxuặt cSNxuô tup5Ea môRb3G̣t đường."

Thật Rb3Gra Rb3Gthì, Wdy7trong thêSNxú gSNxuiới củup5Ea Rb3GNam DạWdy7 Tước,up5E up5Eloại ănWdy7 miếng trảWdy7 up5Emiếng npXc3ày gặpRb3G phảpXc3i kRb3Ghông ítWdy7, up5Eanh tWdy7hậm cSNxuhí tìWdy7m khôWdy7ng rWdy7a lí dRb3Go phảpXc3n Rb3Gbác TpXc3ư Cần.

Cô Rb3Ggái pXc3bưng cSNxuhén up5Etrà đứnSNxug lên,Rb3G đpXc3i đếnRb3G baRb3Gn up5Ecông, “Ban đầu,Rb3G tôSNxui hâup5Ẹn cảup5E Wdy7hai ngườiWdy7, chSNxuo nêWdy7n, tôup5Ei trởWdy7 lạRb3Gi, SNxuchuyện thứSNxu nhất chiRb3Ǵnh laRb3G̀ tRb3Gìm aSNxunh, tSNxuôi vốWdy7n điRb3G̣nh, đểSNxu Rb3Gsau khup5Ei anup5Eh SNxubiết đượcRb3G thâRb3Gn phận cup5Eủa tôiWdy7, up5Ecó phảiup5E Wdy7sẽ thup5Eấy rSNxuất ghêRb3G tởmRb3G, nhưRb3Gng Wdy7ý nWdy7ghĩ baWdy7n Rb3Gđầu saRb3Gu khi up5E gặp DpXc3ung Ânup5E đaRb3G̃ daRb3Go Wdy7động. Wdy7Tôi tpXc3ừng muốnSNxu từup5E anpXc3h, làmpXc3 Rb3Gra râup5Ét nhiều Wdy7chuyện, nSNxuhưng cuốiup5E cùngRb3G cũngup5E bSNxuỏ up5Equa, cWdy7hính tôiup5E đaSNxũ khpXc3ông cWdy7ó hWdy7ạnh phuup5Éc, liền mRb3Guốn côup5E ấypXc3 cSNxuó thểWdy7 hạRb3Gnh phúc."

Nam DạpXc3 TướpXc3c mộtSNxu lầup5En nSNxuữa nhSNxuìn SNxukỹ Wdy7cô gWdy7ái nàyup5E, bóngRb3G SNxulưng cô mảnhup5E maiRb3G, mặcup5E mRb3Gặc dSNxuù tưpXc3 tưởngWdy7 rấtpXc3 cWdy7ực đoan,Wdy7 pXc3nhưng khôup5Eng phup5Eải khôngWdy7 tpXc3hừa nhWdy7ận, cô đốSNxui vớiWdy7 ngưWdy7ời SNxutốt SNxuvới SNxumình, nSNxuhiệt tìnhup5E SNxubáo đáppXc3 nồngWdy7 nhiệpXc3t, ngườiup5E như pXc3vậy, yêRb3Gu hpXc3ận quWdy7á rpXc3õ ràng.

"Tôi từup5Eng khôngup5E cpXc3ho lup5Eà mìnWdy7h SNxulàm Rb3Ggì SNxusai," aRb3Ǵnh mắt SNxulướt up5Equa Rb3Gtai Wdy7Tư CầnRb3G nhipXc3̀n vềpXc3 nRb3Gơi xSNxua, “NhưnSNxug lâup5Èn up5Enày, tWdy7ôi Wdy7lại Wdy7không có cáchpXc3 npXc3ào khẳWdy7ng định."

Cô gáRb3Gi cườiWdy7 cưWdy7ời, npXc3gón tSNxuay cầmSNxu chặWdy7t chénpXc3 tràpXc3, "TpXc3ôi cũnRb3Gg vậy,” cWdy7ô cườiWdy7 nWdy7hư khSNxuông cườpXc3i ngẩnWdy7g đầSNxuu nhìSNxun pXc3về nơRb3Gi xaWdy7, SNxu"Ngày đRb3Gó ởRb3G Cám Dỗ,pXc3 nêWdy7́u nWdy7hư tôRb3Gi cpXc3ó thểpXc3 kWdy7iên nhRb3Gẫn mpXc3ột chúWdy7t, Wdy7cũng sẽpXc3 khôSNxung cóSNxu cụRb3Gc diệRb3Gn như hôpXc3m naypXc3, nhup5Eưng tôiSNxu khônup5Eg SNxucó!” Tínup5Eh tìSNxunh TpXc3ư CRb3Gần rấpXc3t mạnhpXc3 Rb3Gmẽ, cóSNxu lẽRb3G, chuWdy7yện xưa mộtWdy7 lpXc3ần nữapXc3 Rb3Gnhớ lạipXc3… cWdy7ô vẫpXc3n pXc3là nWdy7hịn khôngRb3G đượcRb3G HạRb3G PSNxuhi VpXc3ũ côSNxung kiWdy7́ch, nhưnRb3Gg vừa nWdy7ghĩ tớiup5E Wdy7Hạ Tưup5Ẻ HạopXc3… côRb3G npXc3hất đpXc3ịnh cóRb3G thểRb3G nhWdy7ịn xuống.

Cô nghSNxuĩ, bSNxuan đầuSNxu Wdy7cô cRb3Goi nhWdy7ư Rb3Glà cắnup5E nWdy7át haSNxùm Rb3Grăng cũng cóWdy7 thểSNxu nhịn.

Ánh nắngRb3G xuWdy7yên SNxuthấu up5Eđi vào,pXc3 chpXc3iếu vSNxuào gươngSNxu SNxumặt NSNxuam Dạ TRb3Gước SNxuhiện lêpXc3n âmRb3G mup5Eị, môWdy7̃i SNxungũ qupXc3an củaRb3G aRb3Gnh cũngSNxu rấtpXc3 hoàRb3Gn SNxumỹ, kếup5Et hợp vớiSNxu nSNxuhau, luônSNxu Rb3Gluôn laup5È lpXc3oại caWdy7o Wdy7quý maSNxù Wdy7mọi ngườpXc3i up5Eđổ SNxuxô vpXc3ào. NếuRb3G anh biếup5Et copXc3́ ngup5Eày up5Ehôm Rb3Gnay, baWdy7n đầuRb3G seRb3G̃ kWdy7hông đốiWdy7 vơWdy7́i cRb3Gô ấyup5E nhSNxuư vậyWdy7, nhiều lăup5Ém chỉWdy7 laWdy7̀ trừnup5Eg trịSNxu mSNxuấy pXc3tên kiSNxua, rốtSNxu cup5Euộc, Rb3GDung Ânup5E nup5Eói khôngSNxu sai, Rb3Gngười pXc3gây pXc3nên hRb3Gết thSNxuảy cWdy7huyện này,up5E tpXc3hật Rb3Gra làWdy7 anh.

Bọn họpXc3 đứngRb3G ởup5E cSNxuùng mộtWdy7 phòngWdy7, cũngSNxu khpXc3ông Rb3Gcó nhup5Eư troSNxung tưởng tượng,up5E tSNxuhủy hỏRb3Ga bấtup5E dungWdy7, hRb3Gai Wdy7tay Wdy7Tư CpXc3ần cảpXc3m nhup5Eận Rb3Gđược nhiêpXc3̣t đôWdy7̣ cuSNxủa Wdy7tách trà, "Wdy7Anh pXc3sẽ đốiSNxu xưSNxủ tpXc3ốt vớWdy7i Rb3GDung Ânup5E, đúngWdy7 không?"

"Sao cpXc3ô lạiup5E chup5Eo laWdy7̀, côpXc3 âRb3Ǵy ơRb3G̉ bênRb3G cạnSNxuh tôWdy7i sẽSNxu hạnh phúc?"

Tư CWdy7ần up5Esuy SNxunghĩ mộtSNxu cWdy7hút, pXc3chậm rãiSNxu nóup5Ei, "pXc3Trực giup5Eác thôi, anSNxuh SNxuhôm nSNxuay đếnWdy7 up5Enơi Wdy7này, khẳngWdy7 địnhpXc3 cRb3Gũng làup5E SNxuvì DpXc3ung Ân,SNxu thpXc3ật SNxura thpXc3ì, chRb3Go dù anhup5E khôRb3Gng tìmRb3G tSNxuôi, Wdy7tôi cSNxuũng sup5Eẽ tìWdy7m SNxuanh. up5EDĩ nhiênWdy7, chWdy7úng Rb3Gta kRb3Ghông làpXc3m đưRb3Gợc bạn bèSNxu, tup5Ehậm chup5Eí từnup5Eg cóSNxu ypXc3́ ngpXc3hĩ đup5Eem đốiRb3G phươngRb3G up5Eđưa Wdy7vào Wdy7chỗ Rb3Gchết, gặup5Ep qWdy7ua lầnRb3G này vềSNxu sup5Eau, cũpXc3ng đừSNxung Rb3Gcó Rb3Ggặp mSNxuặt lạpXc3i nữa,up5E nóRb3Gi vớiRb3G SNxuDung Âup5En, tSNxuôi lạcRb3G tớRb3Gi tình SNxutrạng SNxuhôm up5Enay, khônWdy7g lSNxuiên up5Equan gìRb3G đếnup5E anh..."

“Trả nWdy7ợ vpXc3à trừngup5E up5Ephạt, up5Elà SNxuhai SNxuloại phươup5Eng thứcRb3G không SNxugiống Wdy7nhau, Wdy7tôi Wdy7bên nàySNxu, tôiWdy7 spXc3ẽ buôSNxung tup5Eay cup5Ehuyện nàyWdy7 vìWdy7 SNxutôi Rb3Gmà dựng SNxu lên, hSNxuôm naup5Ey bSNxuiến thànhWdy7 Rb3Gnhư vpXc3ậy, SNxutôi muRb3Gốn đếnRb3G đSNxuây pXc3kết SNxuthúc. VpXc3ì Ânup5E Ân,pXc3 tôi cpXc3ũng Wdy7không thêWdy7̉ tiup5Eếp tụup5Ec pXc3làm chuyêpXc3̣n tổnSNxu thươnup5Eg côSNxu, nRb3Ghưng Wdy7Hạ gup5Eia bWdy7ên kWdy7ia, bọn hRb3Gọ sRb3Gẽ SNxucó hànhWdy7 độRb3Gng củaup5E họup5E, tôup5Ei sWdy7ẽ khôngpXc3 nhpXc3úng tayup5E, đoWdy7́ là chuyệnSNxu giữpXc3a pXc3các người,up5E tôSNxui khôRb3Gng cpXc3ách npXc3ào giuSNxúp côpXc3, cpXc3ô hiêup5Ẻu chSNxuưa?" Nam DạpXc3 TưpXc3ớc nWdy7ói pXc3rất thWdy7ực pXc3tế, côSNxu Wdy7vén lêWdy7n khSNxuóe miSNxuệng gậtSNxu đWdy7ầu, Rb3Ganh tWdy7a cWdy7ó tSNxuhể vì Rb3G Dung up5EÂn làRb3Gm đượcSNxu chuyệnup5E nàySNxu, đúngWdy7 Wdy7là kWdy7hông dễ.

Nam DpXc3ạ Tưup5Eớc kup5Ehông pXc3có ởSNxu lpXc3âu, TưRb3G CầnpXc3 Rb3Gnói rấtSNxu đúnup5Eg, bọWdy7n hup5Eọ không up5E là bạn,Rb3G nếuWdy7 khônpXc3g phảipXc3 ởpXc3 Wdy7giữa up5Ecó mộSNxut Wdy7Dung Ân,up5E bọnRb3G hup5Eọ sSNxuớm đãRb3G bắWdy7t up5Eđầu SNxuchém giết lẫnRb3G nhau.

Lúc Rb3GNam DạRb3G TướcpXc3 mởSNxu cửWdy7a điRb3G rRb3Ga Rb3Gngoài, giup5Eật Rb3Gmình kRb3Ginh ngạSNxuc, xoa vaup5Ei ngưpXc3ời đWdy7àn ôngWdy7 điRb3G rRb3Ga ngoài.

Tư CầnSNxu khôpXc3ng Wdy7có ngSNxuhe đượcRb3G âWdy7m Rb3Gthanh up5Eđóng cửWdy7a, cWdy7ô xoaSNxuy ngườipXc3 lại, pXc3liền thấSNxuy Hạup5E Tửup5E HWdy7ạo đứngRb3G ởup5E cửa.

Chén trup5Eà pXc3trong lòngWdy7 bànSNxu tapXc3y rWdy7ơi xuốpXc3ng SNxumặt đấWdy7t, nướcSNxu SNxutrà ấSNxum áp Rb3G bắn SNxutung tRb3Góe lpXc3ưng up5Ebàn cpXc3hân TưpXc3 Cần,Rb3G Wdy7cô Rb3Gtheo bảWdy7n năRb3Gng lup5Eui lạiRb3G, mSNxuặc dRb3Gù sớmRb3G muộn cũpXc3ng spXc3ẽ gup5Eặp, nhưup5Eng nếup5Eu khup5Eông pRb3Ghải NaWdy7m DpXc3ạ TướcSNxu đipXc3 up5Era ngoàiRb3G, TWdy7ư CWdy7ần chắcpXc3 chWdy7ắn sRb3Gẽ không đểRb3G pXc3anh vRb3Gào. Chup5Eân Wdy7tay côRb3G luup5Eống cuốnWdy7g đứngpXc3 ởWdy7 baup5En cônpXc3g, HạRb3G TWdy7ử HạoWdy7 đóng cửaup5E pXc3lại, mặcWdy7 chiếcWdy7 áopXc3 khRb3Goác màSNxuu Wdy7nâu, Rb3Gcằm kpXc3iên pXc3nghị lộRb3G Wdy7ra mup5Eấy phầnWdy7 lạnhRb3G lùng, râRb3Gu mépup5E up5Elâu ngàSNxuy khôpXc3ng cạo.

Hai ngườWdy7i Rb3Gliếc nhpXc3au mộSNxut cup5Eái, SNxuTư CWdy7ần lRb3Gướt quSNxua nhữngup5E mãnRb3Gh vỡup5E kia Wdy7đi SNxuvào phòng.

Hạ Rb3GTử Rb3GHạo thấypXc3 cup5Eô mRb3Guốn đup5Ei vup5Eào phup5Eòng ngủ,Rb3G up5Ehắn nắmpXc3 chặtWdy7 tay cpXc3ô, dùnSNxug sứRb3Gc rấtRb3G mạRb3Gnh, dưWdy7ờng nhưRb3G muốnpXc3 bẻWdy7 gãRb3Gy taSNxuy Tup5Eư Cầnup5E, mặcWdy7 dRb3Gù đaWdy7u, nhưngWdy7 cWdy7ô cũng SNxucắn răngWdy7 khôWdy7ng cWdy7ó kêuup5E lên.

"Tại saup5Eo?” hắnSNxu hỏi.

Tư CWdy7ần cóRb3G thểup5E Rb3Gnói vớiRb3G mọWdy7i người,up5E “TôipXc3 khôngup5E hốiSNxu hận”,up5E dup5Euy nhất khônpXc3g thểWdy7 đốiRb3G mSNxuặt pXc3với HSNxuạ TửRb3G Hạo.

Người đànup5E ôWdy7ng nắmWdy7 chặtup5E hRb3Gai Wdy7vai củpXc3a côup5E, kéup5Eo cRb3Gô đến,Wdy7 vSNxuội Wdy7vã đup5Eặt cô tSNxurước mSNxuặt mìup5Enh, "Wdy7Tại saopXc3, chúngWdy7 tSNxua vốWdy7n pXc3là cóRb3G thểup5E tWdy7hật tốtup5E, cRb3Gô tạiup5E saopXc3 muốn lup5Eàm SNxunhư Wdy7vậy? TSNxurần Cần!"

Hắn lpXc3ay Wdy7bả up5Evai củpXc3a côWdy7, côWdy7 chỉpXc3 cảmWdy7 thấpXc3y bênup5E troWdy7ng đôiSNxu mắtSNxu thế giớiSNxu SNxutan thànRb3Gh SNxunhững mảnhpXc3 nhỏWdy7, Wdy7càng lúRb3Gc cànWdy7g mơWdy7 hồWdy7, “Tôup5Ei khôngpXc3 gọiup5E Rb3Glà TrSNxuần Cần, up5E tên củaWdy7 tSNxuôi pXc3là TưSNxu Cần."

Người đàSNxun pXc3ông đốiRb3G vWdy7ới SNxucái têup5En nup5Eày cũpXc3ng Rb3Gchưa quup5Een thuộc, pXc3 "Tại Wdy7sao cWdy7ô SNxumuốn gạpXc3t tôi?"

Thân thểpXc3 mảnhRb3G kup5Ehảnh cup5Eủa côup5E trup5Eong lòngRb3G up5Ebàn taWdy7y up5Eanh cànRb3Gg lộSNxu ra vẻWdy7 pXc3gầy Rb3Gyếu, Rb3Gtóc quănSNxu cpXc3he ởRb3G tWdy7ay npXc3gười đànpXc3 ôngpXc3, Tup5Eư CầRb3Gn pXc3ở rRb3Gất pXc3gần hắn,Wdy7 SNxucó thểWdy7 nhìn thSNxuấy SNxucon ngườiSNxu màup5Eu SNxuđỏ tươipXc3, "TửWdy7 Hup5Eạo, anRb3Gh pXc3biết tạiWdy7 saSNxuo không?"

"Nói cRb3Gho Rb3Gtôi biết.pXc3" Wdy7Giọng nóiup5E ngSNxuười đSNxuàn ôup5Eng tràn đầySNxu thốnRb3Gg khSNxuổ, Wdy7khàn vWdy7ô cùng.

"Được.” TWdy7ư CầpXc3n mpXc3ặt khôngup5E thấyup5E đổiSNxu chốngup5E lạpXc3i áRb3Gnh Rb3Gmắt cpXc3ủa hắn, “AnhRb3G sẽpXc3 khôSNxung qupXc3ên, tRb3Grước đâRb3Gy khônRb3Gg lâuRb3G, up5Eem cRb3Gủa apXc3nh SNxuđã đup5Eụng mộtup5E Rb3Glão bà chứ?"

Hạ TưRb3G̉ HapXc3̣o copXc3n Wdy7ngươi Wdy7như kiếmup5E sắcRb3G Rb3Gthâm thWdy7úy, lRb3Gắc đầu, “Cô..."

"Đúng, đóSNxu làpXc3 bàpXc3 nộup5Ei tôup5Ei." NSNxuước mRb3Gắt pXc3quá mứcWdy7 nặRb3Gng nề, cWdy7uối cup5Eùng up5Evẫn up5Echảy raup5E, cRb3Ghảy xuSNxuống đếnpXc3 khóepXc3 miệngup5E, mặnSNxu spXc3áp làup5Em ngWdy7ười tRb3Ga Wdy7nôn mửa, “BàWdy7 làpXc3 ngườiSNxu thup5Eân Rb3Gduy nRb3Ghất củaSNxu tôi,Rb3G up5Eem SNxucủa up5Eanh đãSNxu Wdy7tông SNxuchết bà,pXc3 SNxucòn cRb3Gó, tôipXc3 sở dup5Eĩ đốiSNxu Rb3Gxử vớSNxui cWdy7ô tRb3Ga nhưRb3G vậypXc3, up5Elà bởiup5E vìpXc3 tRb3Gôi Wdy7cũng đãup5E up5Ebị nhSNxuư vậy,pXc3 HapXc3̣ TửWdy7 Hup5Eạo, tôi bịRb3G nup5Egười SNxuta cưỡngRb3G dâup5Em, Wdy7anh cup5Eó biếtRb3G không?"

Tóc ngắnup5E pXc3của ngườiRb3G đànSNxu ôngup5E up5Edường nhưWdy7 up5Edựng thẳngWdy7 Wdy7lên, mRb3Gười ngón up5Etay Wdy7anh dùngSNxu sức,Rb3G trêup5En mSNxuặt hiệWdy7n rup5Ea Wdy7vẻ Wdy7khó tinSNxu, "KhpXc3ông thWdy7ể nRb3Gào, làWdy7 ai,Rb3G là ai?"

"Anh điRb3G vềRb3G hỏiRb3G HạWdy7 Rb3GPhi SNxuVũ Rb3Gsẽ bipXc3ết tWdy7hôi,” TpXc3ư CSNxuần SNxubiết mìnhWdy7 tàn nhẫpXc3n, côSNxu lúcRb3G nàRb3Gy, trWdy7ong tpXc3ay nhRb3Gư nắmRb3G lấSNxuy mộSNxut Rb3Gcon up5Edao haRb3Gi lưỡiSNxu, đâSNxum SNxuTư Cần mộtSNxu nhátRb3G đồngup5E thpXc3ời cũnSNxug Wdy7hung hănSNxug khoétWdy7 vàoup5E cSNxuhính up5Emình, “TSNxuôi SNxuở bêRb3Gn cạnhSNxu anh, Rb3Gcũng làup5E vRb3Gì trảSNxu thù,up5E chuyệnSNxu anup5Eh nhậnRb3G hốiSNxu SNxulộ, cũnpXc3g lpXc3à up5Etôi aRb3Gn Rb3Gbài, bâSNxuy gup5Eiờ, anhRb3G cuối pXc3cùng cũSNxung hiểuWdy7 hếtup5E rồiSNxu chứ?"

Hạ Tup5Eử HạWdy7o vup5Eung cáSNxunh tup5Eay, TWdy7ư Cup5Eần ngãSNxu xuWdy7ống gRb3Ghế salonup5E, đầu choángup5E váup5Eng houp5Ea Rb3Gmắt, hWdy7ắn pXc3chỉ cảmRb3G thWdy7ấy cSNxuả bộRb3G npXc3gực gipXc3ống nhưRb3G Wdy7là mWdy7uốn nổpXc3 tuWdy7ng lừa gạt,up5E phảnSNxu bpXc3ội, hWdy7ắn SNxuyêu ngườiRb3G pup5Ehụ nữpXc3 Rb3Gnày up5Esâu đậmpXc3 Wdy7như vậup5Ey, cũWdy7ng vpXc3ì cWdy7ô mWdy7à khSNxuông tiếc tWdy7rở up5Emặt vpXc3ới up5Emọi ngườRb3Gi trRb3Gong nhRb3Gà, mWdy7uốn chup5Eo cpXc3ô mộtpXc3 gup5Eia SNxuđình, hắnRb3G SNxuquý trọng up5Enhư thRb3Gế, Rb3Gnhưng đổipXc3 up5Elại làRb3G up5Ecái gì?

Phanh tup5Ehây xépXc3 xác,up5E cSNxuũng khRb3Gông cup5Eó đaWdy7u nRb3Ghư vSNxuậy. Hup5Eạ TưWdy7̉ Haup5Ẹo đứng ởWdy7 tronWdy7g pXc3phòng kháchWdy7, nhớRb3G tớup5Ei Rb3Ggương mặup5Et SNxuem SNxugái Wdy7bị hủyWdy7 hSNxuoại, nhớRb3G pXc3tới Rb3Gcô ta pXc3 nửa up5Eđêm thSNxuấy ácpXc3 mộnWdy7g thứRb3Gc giấc,pXc3 Wdy7hắn chỉpXc3 SNxucảm thấRb3Gy Rb3Gcàng ngàpXc3y càSNxung Rb3Gáy náup5Ey, dường như,Rb3G chínhWdy7 mìRb3Gnh pXc3là hunSNxug thủSNxu giánRb3G Rb3Gtiếp pháWdy7 hủyup5E cô.

"Là SNxumắt Rb3Gtôi bịup5E mùSNxu, tpXc3ôi ngpXc3hĩ côup5E thWdy7ật Rb3Gtâm, mpXc3ọi ngườSNxui trong nhàup5E đềupXc3 pRb3Ghản đốSNxui, up5Etôi nhưWdy7 Rb3Gkẻ điênSNxu vẫnpXc3 Wdy7kiên tSNxurì, PRb3Ghi Rb3GVũ lup5Eúc ấySNxu đRb3Gã nhpXc3ắc nhởRb3G tôi, nóipXc3 côSNxu cùnRb3Gg SNxuNam DpXc3ạ TướcpXc3 Rb3Gquan hWdy7ệ khôSNxung Rb3Gphải nônup5Eg cup5Eạn, nRb3Gó SNxucòn xepXc3m quRb3Ga hup5Eình các ngưSNxuời Rb3Glên giườngWdy7, nhưnup5Eg lSNxuà Rb3Gtôi kRb3Gêu nóWdy7 cup5Eâm miệng.Rb3G BởiWdy7 vpXc3ì, pXc3những cRb3Ghuyện đóup5E cũWdy7ng là chWdy7uyện tSNxurước khSNxui tpXc3ôi biếtup5E cô,pXc3 tRb3Gôi khSNxuông Wdy7quan tâpXc3m, tRb3Gôi cRb3Gứ tưởngup5E rằRb3Gng, tôiRb3G Wdy7có thể chWdy7o Rb3Gcô up5Emột cuộcpXc3 Rb3Gsống mup5Eới, bắRb3Gt đup5Eầu Rb3Glại từup5E đầu..SNxu." up5EHạ Tup5Eử Wdy7Hạo pXc3nói xong pXc3 lời cuRb3Gối cùngup5E, nup5Ehư mộtWdy7 đSNxuứa béRb3G ngồpXc3i up5Echồm hổmRb3G Wdy7trên mặtpXc3 đấtSNxu khóSNxuc, Rb3Ghai taRb3Gy anWdy7h dùng up5E sức nắmRb3G up5Elấy Wdy7tóc mSNxuình, cầmSNxu lênpXc3 qRb3Guả đấmup5E up5Ehung hăSNxung nWdy7ện trêRb3Gn đầu.

Tư up5ECần khSNxuông chịuRb3G nổRb3Gi chup5Eảy nup5Eước mắt,up5E kup5Ehí lup5Eực đứngRb3G Wdy7lên Wdy7cô cũng khôRb3Gng pXc3có, haRb3Gi đầuSNxu gpXc3ối quỳWdy7 bòWdy7 đếnup5E bêpXc3n ngườiup5E đànup5E ông,SNxu “Tửup5E HạopXc3, thậtRb3G xRb3Gin lỗup5Ei, thật xiWdy7n lỗi..."

Cô up5Ekhông up5Enghĩ đếnSNxu chínRb3Gh mRb3Gình SNxulại đaupXc3 nup5Ehư vậyWdy7, tWdy7im đãSNxu bRb3Gị xé náRb3Gt, cpXc3ô Wdy7cố gắWdy7ng kéoup5E taup5Ey ngườup5Ei đRb3Gàn ôWdy7ng, muốpXc3n ôSNxum anSNxuh, nSNxuhưng HpXc3ạ TửRb3G HạoRb3G không Wdy7muốn côRb3G đụnpXc3g Wdy7chạm, aSNxunh dùnpXc3g lựpXc3c hấtRb3G rup5Ea, khônRb3Gg cup5Eòn kịpRb3G tSNxuhu lạiWdy7 quảup5E đấmWdy7 rơiRb3G vào mặtWdy7 TpXc3ư CầnWdy7. NgườiWdy7 đup5Eàn ôpXc3ng đRb3Gứng lêSNxun, đốSNxut npXc3gón tRb3Gay Wdy7nắm SNxuchặt, trênSNxu Rb3Gmặt đầypXc3 nước mắt,Wdy7 up5Esau kpXc3hi ngẩnRb3G npXc3gơ đếnRb3G đáyWdy7 mắtWdy7 tpXc3rở tSNxuhành mộtup5E SNxumảnh lSNxuạnh nhưWdy7 bănWdy7g, up5Eanh cũng kWdy7hông SNxuquay đầSNxuu lạiSNxu điup5E rRb3Ga ngoài.

Dung ÂnpXc3 pXc3nhận đWdy7ược SNxuđiện thoạipXc3, lúSNxuc up5Echạy đRb3Gến, đãup5E lup5Eà buổiup5E tối.

Cửa nWdy7hà pXc3Tư CWdy7ần mởRb3G up5Erộng, hàngpXc3 xóSNxum ởRb3G ngoàipXc3 cửaRb3G pXc3thỉnh tWdy7hoảng ngó vào.

Bên tronpXc3g phòngpXc3 kháSNxuch, bừSNxua bSNxuộn, loup5En up5Ebia pXc3cùng SNxugạc Rb3Gtàn thuốc, gối,up5E tấSNxut cảWdy7 nhữRb3Gng đRb3Gồ pXc3vật cpXc3ó tpXc3hể némSNxu đượcpXc3 đầuSNxu nằSNxum dướRb3Gi đất.up5E DupXc3ng up5EÂn đónRb3Gg cửa Wdy7lại, ởSNxu Wdy7sau rWdy7èm cửpXc3a sRb3Gổ pXc3tìm đượcpXc3 Wdy7Tư Cần.

CÔ chậtRb3G Wdy7vật đpXc3em mặtSNxu pXc3chôn ởRb3G haSNxui Rb3Gđầu gối,pXc3 Wdy7trên cup5Eổ tRb3Gay tRb3Grái, máu tươiSNxu chảypXc3 Rb3Gra, DunWdy7g Wdy7Ân nSNxuhẹ up5Ekéo Rb3Gđầu cRb3Gủa côWdy7, chup5Eỉ thấRb3Gy trênpXc3 Wdy7mặt côWdy7 sưngRb3G up5Elên một mảngWdy7 lRb3Gớn, khópXc3e miệngpXc3 pXc3rách toạcpXc3, "TưSNxu Cần,up5E cWdy7huyện gìRb3G Rb3Gxảy rapXc3, cóup5E phSNxuải up5Eai đánhSNxu cậu không?"

Bên chân,up5E làRb3G mộtup5E coRb3Gn daWdy7o cắtup5E Rb3Gtỉa. CôWdy7 Rb3Gkhắc pXc3tại chíSNxunh up5Ecổ tay Rb3Gmình Rb3Gba Rb3Gchữ “HạpXc3 TWdy7ử Hạo”,SNxu hơnup5E nữa,Rb3G khắcup5E SNxurất sSNxuâu, mWdy7ỗi mộtup5E vWdy7ết dup5Eao làmpXc3 rápXc3ch toạc dWdy7a thịt.

" DuWdy7ng ÂnSNxu, mìnWdy7h thậtRb3G sựRb3G yup5Eêu Wdy7anh ấyWdy7, ySNxuêu đếnpXc3 tpXc3ận xương SNxutủy... KhắpXc3c sâu,Rb3G nup5Ehưng, pXc3mình bâyRb3G giờRb3G đãSNxu mRb3Gất aup5Enh Rb3Gấy rồi...”TócRb3G TưWdy7 CầRb3Gn rSNxuối bùRb3G, cô bắtWdy7 đượcRb3G Wdy7cánh Wdy7tay Wdy7Dung Ân,pXc3 “LàmRb3G Wdy7sao bup5Eây giờ,Rb3G Rb3Gcó phpXc3ải mìnhSNxu sẽWdy7 khôngup5E Rb3Gbao giờpXc3 có SNxuthể Rb3Gtìm up5Eanh pXc3ấy trpXc3ở vềRb3G npXc3ữa pXc3đúng không?"

Dung ÂnWdy7 chỉpXc3 cảRb3Gm Wdy7thấy cổSNxu họngpXc3 khRb3Gô pXc3ráp khWdy7ó chịu,SNxu cSNxuô biết,Wdy7 Tư Cầnup5E cuốipXc3 cùnpXc3g up5Ecũng sSNxuẽ cRb3Gó ngàup5Ey hốiRb3G hậRb3Gn, cSNxuô ôRb3Gm haSNxui baRb3Gi côup5E gáiRb3G, “Tưup5E Rb3GCần, đứngSNxu lên đSNxui, cSNxuhúng tRb3Ga vàup5Eo pRb3Ghòng trước."

"Ban Rb3Gđầu lRb3Gúc cậRb3Gu khup5Euyên mìnhWdy7, mup5Eình khônpXc3g up5Enghe, nhưWdy7ng bâWdy7y giờ, SNxutim Wdy7của mìnhSNxu up5Erất đWdy7au up5Erất đau...”up5E up5Ehai up5Etay SNxuTư Cầnup5E dup5Eán chặup5Et pXc3trước ngực,Wdy7 ba Rb3G chữ up5EHạ SNxuTử HapXc3̣o trSNxuên taup5Ey, up5Evì up5Ecô pXc3dùng sứcpXc3 Rb3Gmà máup5Eu tpXc3ươi chảyWdy7 up5Era, chấRb3Gt lỏSNxung up5Erỉ ra đỏup5E sẫm,Wdy7 cpXc3hói mắtRb3G khôSNxung thôi.

"Anh Rb3Gấy pXc3nói, anpXc3h ấyup5E khôSNxung quup5Ean tSNxuâm SNxuđến quWdy7á khứRb3G củaRb3G mìnup5Eh, anh ấyRb3G muốnSNxu cưup5Eới mìnhup5E, SNxuDung ÂSNxun, anpXc3h ấup5Ey SNxunói muốnWdy7 kếtSNxu hup5Eôn vpXc3ới mìWdy7nh...” Tưup5E Cần ngồiRb3G dRb3Gưới đấtRb3G, Wdy7vừa pXc3khóc up5Evừa pXc3cười, trêWdy7n mặtSNxu nưup5Eớc mpXc3ắt cùup5Eng máSNxuu hòSNxua up5Evào nhSNxuau, cRb3Gô đến bâRb3Gy gRb3Giờ vẫnup5E côpXc3 đơn,SNxu hRb3Giện tSNxuại, thậup5Et kSNxuhó khăpXc3n cWdy7ó ngườipXc3 npXc3ói yRb3Gêu Rb3Gcô, muRb3Gốn chRb3Go cô mWdy7ột pXc3gia đìpXc3nh ấmRb3G áp,pXc3 nhưup5Eng HaSNxụ TWdy7ử Rb3GHạo, chSNxuo dùSNxu côpXc3 thậtSNxu muốnpXc3 tiếpXc3p nhậnSNxu tìnpXc3h yêu củaRb3G SNxuanh, hpXc3ọ cũngSNxu khôup5Eng cóSNxu mộtSNxu chúup5Et khảWdy7 năng.

Yêu sâRb3Gu đậWdy7m nhWdy7ư vậWdy7y, vWdy7ừa Rb3Gmới bpXc3ắt đầRb3Gu, cũngRb3G đãRb3G sắpWdy7 cup5Ehết đpXc3i, nó SNxuđược hupXc3n đWdy7úc từRb3G tuyệRb3Gt vọngpXc3 vàWdy7 cpXc3ừu hận,Rb3G Wdy7sau pXc3khi pXc3mọc rểRb3G nẩpXc3y mSNxuầm, nup5Ehất địnhpXc3 sẽ chếtSNxu nRb3Gon. TưSNxu CRb3Gần Wdy7chặt Wdy7lấy DpXc3ung up5EÂn, cup5Eô khup5Eông muốWdy7n mSNxuột mìup5Enh côRb3G up5Eđơn ởRb3G chpXc3ỗ nWdy7ày, cRb3Gô cảm giácpXc3 mìnhSNxu sắpXc3p điênRb3G rồiWdy7, pXc3"Mình tạiRb3G spXc3ao lạSNxui yêup5Eu aRb3Gnh ấy,up5E tup5Eại sao?"

Dung ÂRb3Gn mâSNxun khRb3Gẩn pXc3đôi môup5Ei, mup5Eặc pXc3dù nhưWdy7 Rb3Gvậy, bênRb3G troup5Eng đôWdy7i mắt vẫnpXc3 làSNxu mWdy7ơ hWdy7ồ pXc3hơi nước.

“Tư Wdy7Cần, hãpXc3y quWdy7ên hếtSNxu đi..."

"Mình khônpXc3g quênup5E đượcpXc3,” Wdy7Tư CầnSNxu thấtWdy7 tSNxuhanh kpXc3hóc rống, "DunpXc3g ÂWdy7n, cup5Eậu đừup5Eng nói,pXc3 hãWdy7y nWdy7ghe mSNxuình nWdy7ói đượRb3Gc khup5Eông, SNxumình cSNxuó Rb3Grất nhiều điềuup5E muốnRb3G nói..."

Hai ngườWdy7i cSNxuo rúcpXc3 ởRb3G SNxusau up5Erèm Wdy7cửa sổup5E, ôSNxum SNxunhau thpXc3ật chặt,SNxu pXc3Tư Cần nóSNxui, kup5Ehi còpXc3n bé,up5E Rb3Glúc cup5Eô cSNxuảm tWdy7hấy up5Ecô đơnRb3G, pXc3liền thípXc3ch pXc3núp tSNxurong up5Egóc, hoặcRb3G lup5Eà tpXc3rốn trong chăSNxun, chRb3Gỉ cầpXc3n SNxucó thểup5E Wdy7đem chínhSNxu mìnhpXc3 up5Egiấu pXc3đi. Côup5E nóiRb3G Rb3GDung Âup5En up5Ethật giống Rb3G như pXc3bà nộSNxui, up5Egiống bàpXc3 nộiSNxu sSNxuờ sờWdy7 đầuRb3G củapXc3 côup5E, nóup5Ei Rb3GA CRb3Gần, lWdy7àm Rb3Gsao Wdy7bây giờup5E mSNxuới về, đừngSNxu SNxulàm quWdy7á sức...

Dung ÂnWdy7 thậSNxut up5Ekhông Rb3Gcó Rb3Gchen vWdy7ào nóup5Ei, côSNxu rấtpXc3 aSNxun tĩup5Enh ngRb3Ghe, nước up5E mắt chảWdy7y xuốWdy7ng rơWdy7i đếnWdy7 tRb3Grên mWdy7u bSNxuàn Rb3Gtay, tRb3Gừng gpXc3iọt nởpXc3 rộ.

Tư CpXc3ần Rb3Gnói cRb3Gô cSNxuùng SNxuHạ Tup5Eử pXc3Hạo bắtRb3G đầWdy7u, cpXc3ô nóSNxui, bọnRb3G họpXc3 gặp Rb3Gnhau ởpXc3 CámRb3G pXc3Dỗ, Rb3Glúc ấyup5E anSNxuh đứpXc3ng tWdy7rong Wdy7đám nup5Egười, hạup5Ec giữpXc3a bầup5Ey gà,SNxu nhìWdy7n qupXc3a một Rb3G cái, đãup5E hấpSNxu dup5Eẫn cô.

Cô nópXc3i, lầRb3Gn đSNxuầu Wdy7giữa Wdy7hai người,Rb3G anWdy7h cũngWdy7 rấtSNxu cup5Eẩn tSNxuhận từnRb3Gg li từWdy7ng up5Etí, up5Enâng up5Eniu côup5E, sSNxuợ cWdy7ô đau.

Tư up5ECần nóSNxui rup5Eất npXc3hiều rấtSNxu nhiều…SNxu đếpXc3n khiSNxu, tiếngup5E SNxunói Wdy7ách đi, vpXc3ọng lạipXc3 nhpXc3ư pXc3tiếng kêWdy7u oápXc3n, Rb3GDung ÂWdy7n laWdy7u nSNxuước mup5Eắt, pXc3đứng dậSNxuy đếnRb3G máyRb3G up5Eđun nước, lấySNxu cRb3Gho Rb3Gcô mộtup5E lpXc3y nước.

Lúc trởSNxu lại,Wdy7 lSNxuiền đốtup5E mộtRb3G điếuSNxu thuốc,up5E huup5Eng hup5Eăng Wdy7hút hapXc3i hRb3Gơi sau đóWdy7 đup5Eem điếupXc3 thuốWdy7c up5Egiụi vàWdy7o cpXc3ổ tay.

Mùi vịpXc3 dRb3Ga Rb3Gthịt cRb3Gháy tup5Erong nup5Eháy mắtWdy7 tràSNxun ngậpWdy7 pXc3cả cănSNxu phòup5Eng, Dung Wdy7Ân SNxuvứt bỏup5E up5Echén nước,SNxu Rb3Glật đậtWdy7 kSNxuéo taRb3Gy cRb3Gô raSNxu, “TưSNxu CầRb3Gn, pXc3cậu điêWdy7n rồiSNxu saRb3Go, cậu nhưup5E Rb3Gvậy khôngRb3G sợpXc3 mìup5Enh sSNxuẽ xWdy7ảy Rb3Gra chuyệnup5E gìup5E sao?"

Chữ HpXc3ạ Wdy7kia rSNxuướm máSNxuu đãWdy7 bịup5E hủyRb3G diRb3Gệt, trpXc3ên cổSNxu tpXc3ay hiệnSNxu Wdy7ra một đốWdy7t rấtWdy7 sâu,SNxu TpXc3ư CRb3Gần pXc3dựa váSNxuch tườpXc3ng, “DuWdy7ng ÂnSNxu, cậupXc3 biếtup5E up5Ekhông? MìnRb3Gh mSNxuuốn SNxuđem HạRb3G Tử HpXc3ạo vĩnRb3Gh vipXc3ễn nup5Ehớ Rb3Gtrong lup5Eòng mìnhSNxu, đợiup5E nhữnup5Eg vếup5Et Rb3Gthương Rb3Gnày làWdy7nh điup5E, chSNxuúng có up5Ethể SNxulưu up5Elại trênWdy7 SNxuthân up5Ethể mSNxuình cpXc3ả đSNxuời nàSNxuy, ngườRb3Gi đàup5En ôSNxung này,pXc3 mpXc3ình up5Esẽ cpXc3ó anRb3Gh ấy cảpXc3 đRb3Gời, Wdy7anh Wdy7ấy up5Esẽ khWdy7ông bipXc3ến SNxumất, chỉRb3G cpXc3ó thWdy7ể SNxutheo thpXc3ời gSNxuian SNxumà khắcpXc3 sâuSNxu hơn, mìnpXc3h mSNxuuốn dùWdy7ng cSNxuái nàRb3Gy đểRb3G tếup5E lSNxuễ, đâSNxuy Rb3Glà khoảngup5E thờiup5E gipXc3an Wdy7duy Wdy7nhất mSNxuình đượcup5E yêu, mìnRb3Gh yêpXc3u rấWdy7t sâuWdy7 đậm,Wdy7 khôngWdy7 tup5Ehể lWdy7ấy Wdy7ra được..."

Hai mắtSNxu TưWdy7 pXc3Cần trốnWdy7g rỗSNxung, Rb3GDung ÂSNxun vpXc3én tócSNxu Rb3Gcô, mWdy7uốn pXc3xem vết thưWdy7ơng trêSNxun tSNxuay up5Ecô, nhưnpXc3g khôngSNxu cho.

Cô Rb3Gngồi up5Edưới đấtpXc3, SNxukhóc Wdy7đến sapXc3u cpXc3ùng, lạiup5E Rb3Gim lặngSNxu up5Elạ thường, côRb3G dpXc3ựa vpXc3ào pXc3cửa sổWdy7 sátpXc3 đất,Wdy7 áRb3Gnh Wdy7mắt pXc3nhìn Wdy7ra pXc3mặt trời.

Sau hơnup5E nửaup5E đêSNxum, Wdy7một câWdy7u TSNxuư Cup5Eần Wdy7cũng khônSNxug nóWdy7i, DRb3Gung up5EÂn pXc3theo cô ngồup5Ei, cRb3Gả đêWdy7m kup5Ehông cóRb3G nhSNxuắm mắt.

Đến ngàypXc3 tWdy7hứ up5Ehai, TưWdy7 CầnWdy7 up5Emệt mỏi,up5E pRb3Ghải dựaWdy7 vàoWdy7 cửaWdy7 Wdy7sổ ngủ sWdy7ay, Dunup5Eg ÂnWdy7 đỡRb3G cRb3Gô vàoRb3G pRb3Ghòng, tronWdy7g pXc3phòng khácRb3Gh đSNxuã dọWdy7n dWdy7ẹp sạchpXc3 sẽ,Rb3G cWdy7ô Wdy7không dám rSNxua cửa,pXc3 gọWdy7i đồup5E ănpXc3 SNxumang đếpXc3n, cảmpXc3 thấyup5E rấtWdy7 mệt,Wdy7 liềnup5E tWdy7ựa vRb3Gào trWdy7ên Wdy7ghế SNxusa lon Rb3G ngủ Wdy7một hồi.

Tư CpXc3ần ngWdy7ủ đếnRb3G xếSNxu chiều,Wdy7 Rb3Glúc đipXc3 raWdy7, tắWdy7m rửaSNxu, quầnpXc3 pXc3áo cũng Wdy7 thay, đầuSNxu SNxutóc vup5Eẫn cònRb3G ướt,SNxu tWdy7inh thầWdy7n nhìSNxun Wdy7qua khôngSNxu tệ,up5E kup5Ehôi ppXc3hục khôup5Eng ít.