You are here

Ám dục - Chương 105 - Phần 1

Chương 105

Hai eZX3đầu lôngMx7S4a8M Mx7S4a8Mmày DunQikfLbaog ÂnMx7S4a8M neZX3ảy Mx7S4a8Mlên, aeZX3́nh măeZX3́t ceZX3ủa aeZX3nh quá mưeZX3́c sắMx7S4a8Mc béneZX3 eZX3thông suốQikfLbaot, laMx7S4a8M̀m ngườMx7S4a8Mi Mx7S4a8Mta néeZX3 QikfLbaotránh khônQikfLbaog được.

Cô khôneZX3g QikfLbaonói gìQikfLbao, QikfLbaotinh Mx7S4a8Mtế neZX3ghĩ, nQikfLbaoếu NMx7S4a8Mam DạQikfLbao TướQikfLbaoc biết GiaQikfLbaỏn làeZX3 TưeZX3 CầneZX3, ítMx7S4a8M nhấtMx7S4a8M sQikfLbaoẽ biếteZX3 ceZX3ô âMx7S4a8Ḿy lMx7S4a8Mam eZX3như vâeZX3̣y QikfLbaovì Mx7S4a8Mlí eZX3do gìQikfLbao, nghĩ Mx7S4a8M như vậy,QikfLbao eZX3so vơQikfLbaói GieZX3ản QikfLbaovô duyêMx7S4a8Mn eZX3vô eZX3cớ tQikfLbaoìm ngườeZX3i đốieZX3 eZX3phó HMx7S4a8Mạ PQikfLbaohi VuQikfLbaõ thìMx7S4a8M lý Mx7S4a8Mdo neZX3ày coeZX3́ sứeZX3c QikfLbaothuyết phQikfLbaoục hơn.

 

Ngón Mx7S4a8Mtay Mx7S4a8Mbắm chặMx7S4a8Mt lMx7S4a8Man Mx7S4a8Mcan lôMx7S4a8Ṃ rQikfLbaoa khẩMx7S4a8Mn trưQikfLbaoơng, Mx7S4a8MDung Ân xMx7S4a8Moay ngưMx7S4a8Mời QikfLbaođi tQikfLbaoới pheZX3òng ngMx7S4a8Mủ, "Mx7S4a8MAnh đeZX3ã nói,eZX3 nhữQikfLbaong ngQikfLbaoười làmQikfLbao tMx7S4a8Mổn thương HạMx7S4a8M PeZX3hi QikfLbaoVũ Mx7S4a8Mmột ngươQikfLbaòi cũneZX3g khQikfLbaoông boeZX3̉ queZX3a, eZX3vậy laQikfLbaò coQikfLbaó eZX3ý gì?"

"Bọn hQikfLbaoọ Mx7S4a8Mlà hướneZX3g QikfLbaovề phiQikfLbaóa ceZX3ô ấyeZX3 đến,Mx7S4a8M mặcQikfLbao dù bốQikfLbaon bềMx7S4a8M QikfLbaolối eZX3ra eZX3đều Mx7S4a8Mbị chặnQikfLbao lạeZX3i, nhưnQikfLbaog lueZX3́c ấQikfLbaoy, eZX3chúng tôieZX3 aeZX3i cũMx7S4a8Mng QikfLbaokhông biết. CôQikfLbao ấQikfLbaoy eZX3trong tìnhQikfLbao huốneZX3g nhMx7S4a8Mư vQikfLbaoậy vQikfLbaoẫn đâeZX3̉y cửaeZX3 xeZX3e kéeZX3o taMx7S4a8My cứMx7S4a8Ma Mx7S4a8Mtôi, Ân Ân,QikfLbao tôMx7S4a8Mi keZX3hông QikfLbaocho côeZX3 ấyMx7S4a8M đươQikfLbaọc thứeZX3 kQikfLbaohác, nhưQikfLbaong Mx7S4a8Mnếu eZX3ai muQikfLbaoốn leZX3àm cMx7S4a8Mô Mx7S4a8Mta tổn thươnQikfLbaog, tôieZX3 sẽQikfLbao đòieZX3 eZX3về tưMx7S4a8M̀ng QikfLbaocái một."

Dung QikfLbaoÂn đeZX3i vMx7S4a8Mào pMx7S4a8Mhòng ngMx7S4a8Mủ, tiếeZX3ng khQikfLbaoóc rôeZX3́ng củQikfLbaoa HạMx7S4a8M PhMx7S4a8Mi Vũ ceZX3òn ơMx7S4a8M̉ bêeZX3n taieZX3, QikfLbaocòn Mx7S4a8Mcó, gươngMx7S4a8M eZX3mặt Mx7S4a8Mbi thưMx7S4a8Mơng teZX3uyệt vọngMx7S4a8M cuMx7S4a8M̉a HaMx7S4a8Ṃ TửMx7S4a8M Hạo, cũngMx7S4a8M lQikfLbaoàm QikfLbaocho eZX3ngực côQikfLbao eZX3như bieZX3̣ beZX3óp nghẹnQikfLbao, dưQikfLbaoờng nhưMx7S4a8M eZX3bị Mx7S4a8Mtảng đeZX3á khổng lồQikfLbao đeZX3è ép,Mx7S4a8M eZX3thở khônQikfLbaog được.

"Anh đòiMx7S4a8M nơeZX3̣ cQikfLbaoho HạeZX3 PhMx7S4a8Mi Vũ,QikfLbao vậeZX3y nhưMx7S4a8M̃ng đaMx7S4a8Mu đQikfLbaoớn QikfLbaoTư Cần Mx7S4a8M đã trảiQikfLbao QikfLbaoqua, côeZX3 âeZX3́y pheZX3ải đeZX3i đòiQikfLbao aMx7S4a8Mi đây?Mx7S4a8M" DuQikfLbaong ÂQikfLbaon thấtQikfLbao thầQikfLbaon neZX3gồi Mx7S4a8Mở mép gQikfLbaoiường, ngướcMx7S4a8M Mx7S4a8Mlên nhMx7S4a8Mìn NeZX3am eZX3Dạ Tước,eZX3 QikfLbao"Phương thưeZX3́c giốngQikfLbao nhauQikfLbao, eZX3anh còn eZX3muốn diễnMx7S4a8M lạieZX3 lQikfLbaoần nữa,eZX3 phảieZX3 không?"

Nam DạMx7S4a8M TưeZX3ớc đứMx7S4a8Mng ởQikfLbao cửeZX3a thQikfLbaoân thQikfLbaoể Mx7S4a8Mcao tMx7S4a8Mo deZX3ựa vàeZX3o vácMx7S4a8Mh tường, “CôeZX3 tMx7S4a8Ma quaMx7S4a8M̉ nhiQikfLbaoên chínheZX3 QikfLbaolà TeZX3ư Cần."

Dung ÂQikfLbaon khôngeZX3 Mx7S4a8Mcó Mx7S4a8Mthừa nhận,Mx7S4a8M cũngQikfLbao khôMx7S4a8Mng QikfLbaocó phủeZX3 Mx7S4a8Mnhận, "Ban đeZX3ầu, QikfLbaonếu khôngQikfLbao pQikfLbaohải eZX3anh Mx7S4a8Mra taeZX3y teZX3àn nhâMx7S4a8M̃n, HMx7S4a8Mạ PhQikfLbaoi VMx7S4a8Mũ cũngeZX3 sẽeZX3 khôneZX3g QikfLbaocó hQikfLbaoôm nay,Mx7S4a8M Tư CeZX3ần cũMx7S4a8Mng seZX3ẽ QikfLbaokhông coMx7S4a8Ḿ QikfLbaokết quaMx7S4a8M̉ nheZX3ư bâyQikfLbao gMx7S4a8Miờ, NaeZX3m DMx7S4a8Mạ TướcMx7S4a8M, rốtQikfLbao cuộc, cụMx7S4a8Mc diêQikfLbaọn đQikfLbaoến ngaMx7S4a8M̀y hômeZX3 nayMx7S4a8M, ceZX3ũng làeZX3 Mx7S4a8Mdo anh."

Cô giươnQikfLbaog ngoeZX3́n taMx7S4a8My chieZX3̉ đQikfLbaoến ngưQikfLbaoời aQikfLbaonh tráeZX3ch meZX3óc, eZX3Nam Dạ TeZX3ước cànQikfLbaog khôeZX3ng Mx7S4a8Mcó phủMx7S4a8M nhậnMx7S4a8M, laQikfLbaò tQikfLbaorách nhiệmQikfLbao ceZX3ủa aMx7S4a8Mnh, eZX3anh sẽeZX3 khônQikfLbaog đẩeZX3y eZX3ra, mặc dùeZX3 Mx7S4a8Mngày đoQikfLbaó TưQikfLbao CầnMx7S4a8M đãMx7S4a8M quaeZX3́ khíMx7S4a8Mch trước,eZX3 nhQikfLbaoưng hàMx7S4a8Mnh độngMx7S4a8M đeZX3ối phó Mx7S4a8M như vậMx7S4a8My, duQikfLbaò eZX3sao cũeZX3ng làMx7S4a8M anh.

"Anh muốneZX3 đòiMx7S4a8M Mx7S4a8Mvề nMx7S4a8Mhư thếMx7S4a8M naMx7S4a8M̀o chứQikfLbao?" DunMx7S4a8Mg ÂnQikfLbao hai eZX3tay chốneZX3g ởQikfLbao Mx7S4a8Mgiường, "CôeZX3 ấeZX3y QikfLbaobây giơeZX3̀ còMx7S4a8Mn cQikfLbaoó cMx7S4a8Mái geZX3ì đểQikfLbao cácMx7S4a8M người lấyQikfLbao đQikfLbaoi nữa?"

Nam Mx7S4a8MDạ TướcMx7S4a8M nghieZX3êng Mx7S4a8Mđứng dậyMx7S4a8M, đMx7S4a8Mi vàQikfLbaoo phòQikfLbaong ngủ,eZX3 "ChoQikfLbao nên, ceZX3ô tQikfLbaoa eZX3đổi khuôeZX3n mặtQikfLbao chíneZX3h làMx7S4a8M vQikfLbaoì trMx7S4a8Mả thù?eZX3 CôMx7S4a8M tMx7S4a8Ma khuQikfLbaoất nhục,QikfLbao QikfLbaobà nôMx7S4a8Ṃi QikfLbaocô ta chQikfLbaoết, nếuQikfLbao nhưeZX3 vậyeZX3, vìQikfLbao QikfLbaosao khôeZX3ng trựMx7S4a8Mc tiếpMx7S4a8M tìmQikfLbao tôi?"

Dung ÂnQikfLbao thâMx7S4a8Ḿy aMx7S4a8Mnh ngồieZX3 eZX3vào eZX3bên QikfLbaocạnh mình,QikfLbao thânMx7S4a8M ảnhMx7S4a8M caQikfLbaoo lớn nQikfLbaogăn trởQikfLbao ánMx7S4a8Mh saMx7S4a8Ḿng nơiQikfLbao đỉnhMx7S4a8M đầu,QikfLbao eZX3cô đQikfLbaoột nhiQikfLbaoên cảmeZX3 gieZX3ác rấtQikfLbao mêeZX3̣t mỏi, QikfLbaochu toànQikfLbao ởeZX3 hQikfLbaoai bêeZX3n, trMx7S4a8Mơ QikfLbaomắt nhìnQikfLbao ngườeZX3i kháeZX3c Mx7S4a8Mđau QikfLbaođớn Mx7S4a8Mrồi lạieZX3 khôQikfLbaong thể vãQikfLbaon hôMx7S4a8M̀i, "CeZX3ô ấeZX3y nóieZX3, ngườiQikfLbao ceZX3ô ấMx7S4a8My khôngQikfLbao mueZX3ốn thươngMx7S4a8M eZX3tổn nhấQikfLbaot là Mx7S4a8M tôi, eZX3cô ấyeZX3 bQikfLbaoiết chueZX3́ng tQikfLbaoa ởeZX3 QikfLbaochung, NaMx7S4a8Mm Mx7S4a8MDạ Tước,QikfLbao tốQikfLbaoi hôMx7S4a8Mm đó,eZX3 hMx7S4a8Mai eZX3người cũng khôngQikfLbao cóeZX3 eZX3xảy eZX3ra chuyệQikfLbaon gì..."

Thông minQikfLbaoh nhưeZX3 aneZX3h, ceZX3hỉ câQikfLbaòn nghieZX3̃ mMx7S4a8Một cheZX3út, eZX3là cQikfLbaoó thể tQikfLbaohông suôQikfLbaót Mx7S4a8Mnhững tQikfLbaohứ kQikfLbaoia bQikfLbaoan đâQikfLbaòu khôngeZX3 QikfLbaocó chuyêMx7S4a8Ṃn gQikfLbaoì, NeZX3am DạeZX3 TướceZX3 thuận teZX3hế QikfLbaonằm Mx7S4a8Mdài trQikfLbaoên gieZX3ường, nMx7S4a8Mói cáieZX3 gìQikfLbao eZX3cũng QikfLbaokhông cóMx7S4a8M nóiMx7S4a8M, nhắmQikfLbao Mx7S4a8Mhai mắtMx7S4a8M lại.

Dạ DaMx7S4a8Ṃ dựeZX3a ởeZX3 bQikfLbaoên cạnh,eZX3 bịMx7S4a8M đeZX3á môQikfLbaọt cáiMx7S4a8M, lầneZX3 nàeZX3y khôngMx7S4a8M kêu Mx7S4a8Mlên nữQikfLbaoa, Mx7S4a8Mbộ dánMx7S4a8Mg iQikfLbaom lăMx7S4a8Ṃng càngeZX3 lôeZX3̣ rMx7S4a8Ma veZX3ẻ đeZX3áng thương.

Tư CầneZX3 meZX3ấy ngàyeZX3 qMx7S4a8Mua cMx7S4a8Mũng khôneZX3g cóeZX3 Mx7S4a8Mđi lQikfLbaoàm, côeZX3 biếeZX3t trốQikfLbaon cũng QikfLbaovô dụngQikfLbao, eZX3đợi chuyệnQikfLbao sángQikfLbao tỏ…eZX3 Mx7S4a8Mcô Mx7S4a8Mliền khôngeZX3 cMx7S4a8Mó đườnMx7S4a8Mg eZX3thể đi.

Chẳng qeZX3ua làQikfLbao, cQikfLbaoô lQikfLbaoàm sQikfLbaoao cMx7S4a8Mũng khôngQikfLbao ngeZX3hĩ tQikfLbaoới NQikfLbaoam DạMx7S4a8M TướcMx7S4a8M sQikfLbaoẽ tìm tMx7S4a8Mới cửa.

Khi cMx7S4a8Mô mơQikfLbaỏ cQikfLbaoửa, thâeZX3̀n seZX3ắc ruMx7S4a8Mn sợ,QikfLbao eZX3rõ rMx7S4a8Màng kMx7S4a8Minh ngạc, ngườieZX3 đànMx7S4a8M Mx7S4a8Mông QikfLbaomột mìMx7S4a8Mnh đến,QikfLbao TưMx7S4a8M CQikfLbaoần treZX3ánh rMx7S4a8Ma bêMx7S4a8Mn cMx7S4a8Mạnh yQikfLbaó neZX3ói aneZX3h vào.

Cô Mx7S4a8Mrót cheZX3o aneZX3h QikfLbaoly neZX3ước, NQikfLbaoam DạQikfLbao TướQikfLbaoc mưeZX3ời eZX3ngón teZX3ay nắm cMx7S4a8Mhặt, QikfLbaoTư CầnMx7S4a8M mặcMx7S4a8M quâeZX3̀n QikfLbaoáo đơneZX3 QikfLbaogiản QikfLbaongồi đốiMx7S4a8M diêeZX3̣n anh.

"Anh tới,eZX3 lQikfLbaoà vìMx7S4a8M cQikfLbaohuyện Mx7S4a8MHạ PhMx7S4a8Mi VeZX3ũ sao?"

"Cô Mx7S4a8Mkhông sMx7S4a8Mợ aQikfLbaò?" CoQikfLbaon neZX3gươi QikfLbaoNam QikfLbaoDạ TướcMx7S4a8M Mx7S4a8Mbén nhọn QikfLbaoquét bốnQikfLbao phíeZX3a, ceZX3ăn phoMx7S4a8M̀ng rQikfLbaoất QikfLbaođơn giảMx7S4a8Mn, khôngeZX3 cóeZX3 bàyQikfLbao biêQikfLbaọn geZX3ì xinh đẹp.

"Lúc QikfLbaotôi bQikfLbaoắt đầueZX3 lMx7S4a8Mên QikfLbaokế hoaMx7S4a8Ṃch, tôieZX3 đãQikfLbao QikfLbaokhông nghĩ eZX3đến nỗMx7S4a8Mi sợQikfLbao Mx7S4a8Mnữa." MeZX3ục đíMx7S4a8Mch cueZX3̉a TưeZX3 CầnMx7S4a8M đaQikfLbaõ eZX3đạt đươMx7S4a8Ṃc, kMx7S4a8Mhông cần QikfLbaophải giâMx7S4a8Ḿu giQikfLbaoếm nưeZX3̃a, “TeZX3ôi Mx7S4a8Mbiết, aMx7S4a8Mnh QikfLbaosẽ Mx7S4a8Mkhông boeZX3̉ qMx7S4a8Mua ceZX3ho tôiMx7S4a8M, HaQikfLbaọ eZX3gia cũngMx7S4a8M sẽ QikfLbaokhông Mx7S4a8Mbỏ Mx7S4a8Mqua, Mx7S4a8Mtôi đaQikfLbaõ làmeZX3 đượcQikfLbao eZX3đến nướceZX3 nàQikfLbaoy, đQikfLbaoã eZX3có thểeZX3 eZX3xem như đMx7S4a8Mòi nơMx7S4a8Ṃ đượceZX3 eZX3rồi, chQikfLbaouyện eZX3bà nộQikfLbaoi, luậtQikfLbao peZX3háp phánQikfLbao quyêMx7S4a8Ḿt reZX3ất cônQikfLbaog bằng saoMx7S4a8M? TôieZX3 kMx7S4a8Mhông muốeZX3n QikfLbaothứ hQikfLbaoư vôeZX3 đoQikfLbaó, châeZX3n cMx7S4a8Mhính Mx7S4a8Mđền maQikfLbaọng, tôeZX3i cũneZX3g không thMx7S4a8Mể Mx7S4a8Mlàm được,QikfLbao cQikfLbaoho nênQikfLbao, tôieZX3 rMx7S4a8Mạch trênQikfLbao măQikfLbaọt eZX3cô Mx7S4a8Mta môQikfLbaọt đường."

Thật eZX3ra Mx7S4a8Mthì, troeZX3ng thQikfLbaoế gMx7S4a8Miới củQikfLbaoa NaQikfLbaom DQikfLbaoạ TQikfLbaoước, Mx7S4a8Mloại ăn miếngeZX3 traQikfLbaỏ mQikfLbaoiếng QikfLbaonày gặMx7S4a8Mp phMx7S4a8Mải khMx7S4a8Mông iQikfLbaót, aeZX3nh thMx7S4a8Mậm cQikfLbaohí tìeZX3m khQikfLbaoông Mx7S4a8Mra líMx7S4a8M do phảnQikfLbao beZX3ác TMx7S4a8Mư Cần.

Cô gáMx7S4a8Mi bưnQikfLbaog cQikfLbaohén tràMx7S4a8M đứnQikfLbaog lêneZX3, điQikfLbao đếQikfLbaon bQikfLbaoan eZX3công, “BanQikfLbao đầu, tMx7S4a8Môi hậQikfLbaon cảeZX3 haQikfLbaoi ngươeZX3̀i, chQikfLbaoo nên,QikfLbao eZX3tôi trởeZX3 lại,Mx7S4a8M chuyệeZX3n thưQikfLbaó nhất chíQikfLbaonh leZX3à tìeZX3m QikfLbaoanh, teZX3ôi vôQikfLbaón địnhMx7S4a8M, đêQikfLbaỏ QikfLbaosau QikfLbaokhi Mx7S4a8Manh biếteZX3 đeZX3ược theZX3ân phậnQikfLbao của QikfLbaotôi, Mx7S4a8Mcó phảieZX3 QikfLbaosẽ thấyMx7S4a8M rấtQikfLbao ghêMx7S4a8M tởmQikfLbao, nhưeZX3ng yeZX3́ nghieZX3̃ Mx7S4a8Mban đầuMx7S4a8M QikfLbaosau khi eZX3 gặp Mx7S4a8MDung ÂnQikfLbao eZX3đã QikfLbaodao động.QikfLbao TôiMx7S4a8M tưMx7S4a8M̀ng eZX3muốn từMx7S4a8M anQikfLbaoh, laMx7S4a8M̀m rMx7S4a8Ma eZX3rất nhMx7S4a8Miều chuyện, nhưngMx7S4a8M QikfLbaocuối cùngQikfLbao cuQikfLbaõng bỏMx7S4a8M eZX3qua, chiQikfLbaónh teZX3ôi đaQikfLbaõ khônQikfLbaog cóMx7S4a8M haQikfLbaọnh phúc, liềnMx7S4a8M muốnQikfLbao QikfLbaocô ấQikfLbaoy coMx7S4a8Ḿ tMx7S4a8Mhể hạMx7S4a8Mnh phúc."

Nam DạMx7S4a8M TeZX3ước eZX3một lầnMx7S4a8M nữMx7S4a8Ma nhìMx7S4a8Mn kyMx7S4a8M̃ côQikfLbao gáieZX3 nàeZX3y, bóngeZX3 QikfLbaolưng cô mảnhMx7S4a8M maiQikfLbao, mMx7S4a8Mặc mặceZX3 dùQikfLbao tQikfLbaoư tưởngMx7S4a8M rấQikfLbaot cựcQikfLbao đoaMx7S4a8Mn, nhưngMx7S4a8M khôneZX3g pMx7S4a8Mhải khôngQikfLbao teZX3hừa nhận,QikfLbao cô đốiMx7S4a8M veZX3ới ngườiQikfLbao tốeZX3t vQikfLbaoới eZX3mình, nhiệMx7S4a8Mt tMx7S4a8Mình báoeZX3 eZX3đáp neZX3ồng nhiệt,Mx7S4a8M ngeZX3ười như vậyMx7S4a8M, yêQikfLbaou hậnQikfLbao quQikfLbaoá rõMx7S4a8M ràng.

"Tôi tưMx7S4a8M̀ng khMx7S4a8Mông cMx7S4a8Mho laMx7S4a8M̀ eZX3mình làmeZX3 giQikfLbaò sai,eZX3" Mx7S4a8Mánh mắt lươQikfLbaót qQikfLbaoua taeZX3i TMx7S4a8Mư QikfLbaoCần nhìQikfLbaon vêQikfLbaò neZX3ơi xaQikfLbao, “NhQikfLbaoưng lâMx7S4a8M̀n Mx7S4a8Mnày, teZX3ôi laQikfLbaọi không Mx7S4a8Mcó cáchQikfLbao nàoQikfLbao kheZX3ẳng định."

Cô eZX3gái cưQikfLbaoời cười,QikfLbao nMx7S4a8Mgón eZX3tay ceZX3ầm chặteZX3 Mx7S4a8Mchén QikfLbaotrà, "TôMx7S4a8Mi cũng vậy,”QikfLbao côMx7S4a8M cườiMx7S4a8M nhMx7S4a8Mư khônQikfLbaog cưeZX3ời ngẩngeZX3 đMx7S4a8Mầu nhìMx7S4a8Mn vềeZX3 nQikfLbaoơi xaQikfLbao, "NgàyeZX3 đóQikfLbao ởQikfLbao Cám DôeZX3̃, nếMx7S4a8Mu nMx7S4a8Mhư QikfLbaotôi cóeZX3 QikfLbaothể kiêneZX3 QikfLbaonhẫn meZX3ột chútQikfLbao, cũnQikfLbaog sMx7S4a8Mẽ kMx7S4a8Mhông ceZX3ó cuQikfLbaọc dQikfLbaoiện neZX3hư hôm naMx7S4a8My, eZX3nhưng tôQikfLbaoi khôeZX3ng cóMx7S4a8M!” TínMx7S4a8Mh tìnQikfLbaoh Mx7S4a8MTư CeZX3ần rấeZX3t meZX3ạnh Mx7S4a8Mmẽ, cóMx7S4a8M lẽ,eZX3 chuyệeZX3n xưa mQikfLbaoột lầMx7S4a8Mn nữaQikfLbao nhớMx7S4a8M lại…QikfLbao côMx7S4a8M vâMx7S4a8M̃n laMx7S4a8M̀ eZX3nhịn khMx7S4a8Mông đượcMx7S4a8M HMx7S4a8Mạ QikfLbaoPhi eZX3Vũ côngeZX3 kíchMx7S4a8M, nhưng vừaQikfLbao eZX3nghĩ tớeZX3i HMx7S4a8Mạ TửQikfLbao Hạo…QikfLbao côMx7S4a8M nhấtQikfLbao địnQikfLbaoh cQikfLbaoó thểQikfLbao nhịneZX3 xuống.

Cô eZX3nghĩ, baQikfLbaon đầuMx7S4a8M cMx7S4a8Mô coMx7S4a8Mi nhQikfLbaoư leZX3à cắQikfLbaon Mx7S4a8Mnát haQikfLbaòm QikfLbaorăng cMx7S4a8Mũng có theZX3ể nhịn.

Ánh nắnQikfLbaog xuyêMx7S4a8Mn thấueZX3 Mx7S4a8Mđi vào,eZX3 cMx7S4a8Mhiếu vaQikfLbaòo gQikfLbaoương mMx7S4a8Mặt eZX3Nam Dạ TướcQikfLbao hiMx7S4a8Mện lMx7S4a8Mên âmMx7S4a8M QikfLbaomị, meZX3ỗi QikfLbaongũ eZX3quan Mx7S4a8Mcủa aeZX3nh ceZX3ũng rấeZX3t hoàneZX3 QikfLbaomỹ, kQikfLbaoết hợp vớiQikfLbao nQikfLbaohau, luôMx7S4a8Mn luôQikfLbaon eZX3là loMx7S4a8Mại cMx7S4a8Mao quMx7S4a8Mý mMx7S4a8Mà mọiQikfLbao ngưQikfLbaoời đổeZX3 eZX3xô vàQikfLbaoo. NếueZX3 aneZX3h biết Mx7S4a8Mcó eZX3ngày eZX3hôm QikfLbaonay, bMx7S4a8Man đầeZX3u sẽeZX3 khôMx7S4a8Mng đôMx7S4a8Ḿi vơeZX3́i côMx7S4a8M ấyeZX3 QikfLbaonhư vậy,QikfLbao nQikfLbaohiều lắm chỉQikfLbao laeZX3̀ eZX3trừng triQikfLbaọ mấyQikfLbao têQikfLbaon Mx7S4a8Mkia, Mx7S4a8Mrốt cuộc,Mx7S4a8M Mx7S4a8MDung eZX3Ân nóeZX3i khôeZX3ng sai, ngườiMx7S4a8M gâyQikfLbao nêeZX3n hêMx7S4a8Ḿt thaMx7S4a8M̉y QikfLbaochuyện nàeZX3y, thQikfLbaoật Mx7S4a8Mra làQikfLbao anh.

Bọn eZX3họ đứngQikfLbao eZX3ở cùngeZX3 mộMx7S4a8Mt phòngMx7S4a8M, cũngeZX3 khôMx7S4a8Mng ceZX3ó nhưQikfLbao teZX3rong tưởng tưeZX3ợng, thủyeZX3 eZX3hỏa beZX3ất dungMx7S4a8M, haMx7S4a8Mi teZX3ay QikfLbaoTư CầneZX3 caeZX3̉m nMx7S4a8Mhận đượeZX3c nhiệtQikfLbao độeZX3 ceZX3ủa tách traeZX3̀, "AMx7S4a8Mnh sẽeZX3 đQikfLbaoối xửQikfLbao tôMx7S4a8Ḿt vớeZX3i DeZX3ung Mx7S4a8MÂn, đúnMx7S4a8Mg không?"

"Sao eZX3cô Mx7S4a8Mlại ceZX3ho làQikfLbao, côQikfLbao Mx7S4a8Mấy ởeZX3 eZX3bên cạQikfLbaonh tôiMx7S4a8M sQikfLbaoẽ hạnh phúc?"

Tư CầneZX3 Mx7S4a8Msuy nghĩQikfLbao mộtMx7S4a8M chúeZX3t, ceZX3hậm reZX3ãi nóiQikfLbao, Mx7S4a8M"Trực gQikfLbaoiác QikfLbaothôi, anh hômQikfLbao Mx7S4a8Mnay đeZX3ến nơiMx7S4a8M eZX3này, khẳQikfLbaong đMx7S4a8Mịnh QikfLbaocũng làeZX3 vìQikfLbao DMx7S4a8Mung QikfLbaoÂn, thậQikfLbaot reZX3a eZX3thì, QikfLbaocho dù anQikfLbaoh khQikfLbaoông tìmQikfLbao tôieZX3, Mx7S4a8Mtôi cũngMx7S4a8M seQikfLbaõ tMx7S4a8Mìm anhQikfLbao. DĩMx7S4a8M nhiêeZX3n, chúQikfLbaong tQikfLbaoa khôngQikfLbao làmeZX3 eZX3được bạn bè,Mx7S4a8M thậmeZX3 chíeZX3 từngeZX3 eZX3có eZX3ý nghĩeZX3 đeZX3em QikfLbaođối pMx7S4a8Mhương đưaeZX3 vàoeZX3 chỗeZX3 chết,eZX3 gặpQikfLbao qMx7S4a8Mua lần nMx7S4a8Mày vMx7S4a8Mề QikfLbaosau, cũQikfLbaong eZX3đừng eZX3có gặMx7S4a8Mp mặtMx7S4a8M lạeZX3i Mx7S4a8Mnữa, nóeZX3i vMx7S4a8Mới DuQikfLbaong ÂQikfLbaon, eZX3tôi lạceZX3 tơQikfLbaói tìMx7S4a8Mnh trạng hôMx7S4a8Mm nayMx7S4a8M, kheZX3ông lieZX3ên qQikfLbaouan geZX3ì đMx7S4a8Mến anh..."

“Trả neZX3ợ Mx7S4a8Mvà treZX3ừng phạMx7S4a8Mt, làeZX3 heZX3ai loạeZX3i phươngeZX3 thMx7S4a8Mức không gQikfLbaoiống nhaueZX3, Mx7S4a8Mtôi bênQikfLbao nàyQikfLbao, eZX3tôi sQikfLbaoẽ buônMx7S4a8Mg taeZX3y chMx7S4a8Muyện naQikfLbaòy veZX3ì tôiQikfLbao maeZX3̀ dựng lên,QikfLbao Mx7S4a8Mhôm QikfLbaonay biQikfLbaoến thànQikfLbaoh nhMx7S4a8Mư veZX3ậy, tMx7S4a8Môi QikfLbaomuốn đeZX3ến đâyMx7S4a8M kêMx7S4a8Ḿt thúeZX3c. VMx7S4a8Mì ÂneZX3 ÂeZX3n, tôi cũngMx7S4a8M kQikfLbaohông thểeZX3 tiêMx7S4a8Ḿp QikfLbaotục QikfLbaolàm chuyệMx7S4a8Mn tổneZX3 thưQikfLbaoơng côMx7S4a8M, nhQikfLbaoưng HạQikfLbao giQikfLbaoa bêMx7S4a8Mn kQikfLbaoia, bọn hQikfLbaoọ seeZX3̃ cMx7S4a8Mó hàeZX3nh Mx7S4a8Mđộng củaQikfLbao họMx7S4a8M, tôMx7S4a8Mi sQikfLbaoẽ khôQikfLbaong nhuQikfLbaóng Mx7S4a8Mtay, đeZX3ó là chuyeZX3ện giưeZX3̃a eZX3các người,eZX3 tôQikfLbaoi kQikfLbaohông Mx7S4a8Mcách nàeZX3o giuMx7S4a8Ḿp côQikfLbao, eZX3cô heZX3iểu ceZX3hưa?" Nam DạQikfLbao TQikfLbaoước eZX3nói eZX3rất thựQikfLbaoc tế,Mx7S4a8M côQikfLbao vénQikfLbao leZX3ên khóQikfLbaoe miệngQikfLbao gậtMx7S4a8M đầueZX3, aeZX3nh tMx7S4a8Ma cMx7S4a8Mó thểeZX3 vì eZX3Dung ÂMx7S4a8Mn làQikfLbaom đượcQikfLbao chuyệMx7S4a8Mn nàMx7S4a8My, đúngeZX3 lMx7S4a8Mà QikfLbaokhông dễ.

Nam DạeZX3 TướcMx7S4a8M khôeZX3ng QikfLbaocó ởeZX3 lâQikfLbaou, TeZX3ư CầnQikfLbao nMx7S4a8Mói rQikfLbaoất đúnQikfLbaog, bọneZX3 họMx7S4a8M không làQikfLbao beZX3ạn, nQikfLbaoếu khôneZX3g phảQikfLbaoi ởeZX3 gMx7S4a8Miữa ceZX3ó mộQikfLbaot DuQikfLbaong ÂeZX3n, bọnMx7S4a8M họQikfLbao sớmMx7S4a8M đQikfLbaoã bQikfLbaoắt đMx7S4a8Mầu cMx7S4a8Mhém giết lẫneZX3 nhau.

Lúc NQikfLbaoam Mx7S4a8MDạ QikfLbaoTước mởeZX3 cửaMx7S4a8M điMx7S4a8M rQikfLbaoa ngoMx7S4a8Mài, giậtMx7S4a8M mìMx7S4a8Mnh eZX3kinh ngạc, Mx7S4a8M xoa eZX3vai ngườiQikfLbao đàMx7S4a8Mn ôngQikfLbao đeZX3i reZX3a ngoài.

Tư CMx7S4a8Mần khQikfLbaoông cóMx7S4a8M ngMx7S4a8Mhe đượcQikfLbao âmMx7S4a8M thaMx7S4a8Mnh đóngeZX3 cửaMx7S4a8M, Mx7S4a8Mcô xoeZX3ay người lại,QikfLbao lMx7S4a8Miền teZX3hấy HaeZX3̣ TưeZX3̉ HaQikfLbaọo đứngMx7S4a8M ởeZX3 cửa.

Chén QikfLbaotrà tronQikfLbaog lòMx7S4a8Mng bànMx7S4a8M Mx7S4a8Mtay QikfLbaorơi xuốngMx7S4a8M eZX3mặt đất,Mx7S4a8M nưeZX3ớc eZX3trà ấmeZX3 áp bắMx7S4a8Mn tunMx7S4a8Mg QikfLbaotóe lQikfLbaoưng bQikfLbaoàn ceZX3hân TQikfLbaoư CầeZX3n, cMx7S4a8Mô Mx7S4a8Mtheo QikfLbaobản eZX3năng lMx7S4a8Mui lại,eZX3 meZX3ặc deZX3ù sMx7S4a8Mớm muộn QikfLbao cũng sẽeZX3 gặQikfLbaop, nhưneZX3g nếuMx7S4a8M khônQikfLbaog QikfLbaophải NaQikfLbaom DạeZX3 TướMx7S4a8Mc điQikfLbao Mx7S4a8Mra ngoàiQikfLbao, TMx7S4a8Mư CMx7S4a8Mần chắcMx7S4a8M chắnMx7S4a8M sẽ QikfLbao không đểQikfLbao anMx7S4a8Mh vàeZX3o. ChâMx7S4a8Mn taMx7S4a8My côMx7S4a8M luốQikfLbaong cuốngQikfLbao đeZX3ứng ởQikfLbao QikfLbaoban cônMx7S4a8Mg, HạMx7S4a8M eZX3Tử Mx7S4a8MHạo eZX3đóng cửa lạiQikfLbao, mQikfLbaoặc chiếQikfLbaoc áMx7S4a8Mo khoáMx7S4a8Mc màuQikfLbao nâueZX3, ceZX3ằm kiênQikfLbao nghịQikfLbao lMx7S4a8Mộ rQikfLbaoa eZX3mấy QikfLbaophần lạQikfLbaonh leZX3ùng, râu Mx7S4a8Mmép lâueZX3 ngàMx7S4a8My kQikfLbaohông cạo.

Hai ngườiQikfLbao liMx7S4a8Mếc eZX3nhau mộQikfLbaot Mx7S4a8Mcái, Mx7S4a8MTư eZX3Cần lướtQikfLbao queZX3a nhQikfLbaoững mãnhMx7S4a8M eZX3vỡ kia QikfLbaođi vàMx7S4a8Mo phòng.

Hạ TửQikfLbao HạoMx7S4a8M tQikfLbaohấy Mx7S4a8Mcô Mx7S4a8Mmuốn đQikfLbaoi Mx7S4a8Mvào phòQikfLbaong ngủQikfLbao, hMx7S4a8Mắn Mx7S4a8Mnắm chặeZX3t tMx7S4a8May cô, dùngQikfLbao sứcMx7S4a8M rấtQikfLbao mạneZX3h, dườngeZX3 nhưQikfLbao mQikfLbaouốn bẻMx7S4a8M eZX3gãy eZX3tay TưeZX3 QikfLbaoCần, mQikfLbaoặc dùeZX3 eZX3đau, nhQikfLbaoưng QikfLbaocô cũng cắeZX3n rQikfLbaoăng khQikfLbaoông cóMx7S4a8M kQikfLbaoêu lên.

"Tại sao?eZX3” hắneZX3 hỏi.

Tư CầnQikfLbao ceZX3ó thểeZX3 nóiQikfLbao vớiMx7S4a8M mọiQikfLbao ngườQikfLbaoi, Mx7S4a8M“Tôi kMx7S4a8Mhông hMx7S4a8Mối hận”,eZX3 duy nhấMx7S4a8Mt kQikfLbaohông thểeZX3 Mx7S4a8Mđối mặteZX3 vớQikfLbaoi HaMx7S4a8Ṃ TửMx7S4a8M Hạo.

Người đàeZX3n Mx7S4a8Mông nắmMx7S4a8M chặteZX3 eZX3hai vMx7S4a8Mai củQikfLbaoa Mx7S4a8Mcô, kéoMx7S4a8M ceZX3ô đếMx7S4a8Mn, vQikfLbaoội eZX3vã đặteZX3 cô tQikfLbaorước meZX3ặt mQikfLbaoình, "QikfLbaoTại saoeZX3, eZX3chúng teZX3a vMx7S4a8Mốn làMx7S4a8M cóeZX3 QikfLbaothể thậMx7S4a8Mt tốteZX3, ceZX3ô tạieZX3 sao mueZX3ốn eZX3làm nhMx7S4a8Mư veZX3ậy? TrầQikfLbaon Cần!"

Hắn laMx7S4a8My bảeZX3 QikfLbaovai QikfLbaocủa côeZX3, eZX3cô eZX3chỉ ceZX3ảm thấyeZX3 bêMx7S4a8Mn troQikfLbaong đeZX3ôi meZX3ắt thMx7S4a8Mế giới taeZX3n thàMx7S4a8Mnh nhMx7S4a8Mững mảMx7S4a8Mnh nhỏ,Mx7S4a8M càngMx7S4a8M lQikfLbaoúc Mx7S4a8Mcàng mơMx7S4a8M hMx7S4a8Mồ, eZX3“Tôi khôngeZX3 gQikfLbaoọi lMx7S4a8Mà eZX3Trần eZX3Cần, tên củMx7S4a8Ma tôeZX3i eZX3là eZX3Tư Cần."

Người đàQikfLbaon eZX3ông Mx7S4a8Mđối vớeZX3i cáieZX3 têeZX3n nàyMx7S4a8M cũnQikfLbaog chưQikfLbaoa queeZX3n thuộc, "TạieZX3 saQikfLbaoo cQikfLbaoô Mx7S4a8Mmuốn gQikfLbaoạt tôi?"

Thân teZX3hể mảMx7S4a8Mnh khảnhMx7S4a8M củaMx7S4a8M ceZX3ô tQikfLbaorong lònQikfLbaog bQikfLbaoàn tQikfLbaoay aQikfLbaonh cànQikfLbaog Mx7S4a8Mlộ ra Mx7S4a8Mvẻ gầyMx7S4a8M QikfLbaoyếu, tócMx7S4a8M quănMx7S4a8M Mx7S4a8Mche ởQikfLbao taMx7S4a8My ngườiQikfLbao đàMx7S4a8Mn ôneZX3g, TeZX3ư eZX3Cần eZX3ở rQikfLbaoất geZX3ần hắnQikfLbao, ceZX3ó Mx7S4a8Mthể nheZX3ìn thấy coQikfLbaon ngườMx7S4a8Mi mMx7S4a8Màu QikfLbaođỏ tươi,Mx7S4a8M "TQikfLbaoử HạeZX3o, Mx7S4a8Manh biếtQikfLbao tQikfLbaoại Mx7S4a8Msao không?"

"Nói cheZX3o tôMx7S4a8Mi biếteZX3." GiọngeZX3 nóiMx7S4a8M Mx7S4a8Mngười Mx7S4a8Mđàn ôngQikfLbao tràn eZX3 đầy thốneZX3g QikfLbaokhổ, khànQikfLbao veZX3ô cùng.

"Được.” TeZX3ư CầnMx7S4a8M mặeZX3t khQikfLbaoông thQikfLbaoấy đổiQikfLbao chốngeZX3 lạeZX3i Mx7S4a8Mánh mQikfLbaoắt của hắneZX3, “AnhQikfLbao sẽeZX3 khMx7S4a8Mông QikfLbaoquên, tMx7S4a8Mrước QikfLbaođây Mx7S4a8Mkhông Mx7S4a8Mlâu, eMx7S4a8Mm củeZX3a aQikfLbaonh đQikfLbaoã Mx7S4a8Mđụng mộtMx7S4a8M lMx7S4a8Mão bà chứ?"

Hạ QikfLbaoTử HạMx7S4a8Mo QikfLbaocon ngươiQikfLbao nQikfLbaohư kiếQikfLbaom sMx7S4a8Mắc thâmMx7S4a8M Mx7S4a8Mthúy, lắcMx7S4a8M đầu, “Cô..."

"Đúng, đMx7S4a8Mó làeZX3 bàQikfLbao Mx7S4a8Mnội tôMx7S4a8Mi." NướcMx7S4a8M mắteZX3 quáQikfLbao mứceZX3 nQikfLbaoặng neZX3ề, cuối cùMx7S4a8Mng vẫMx7S4a8Mn chảyeZX3 raeZX3, cQikfLbaohảy xuốnQikfLbaog đếnMx7S4a8M kQikfLbaohóe miệng,Mx7S4a8M mặneZX3 sápeZX3 làeZX3m ngườiMx7S4a8M tQikfLbaoa nôQikfLbaon mửa, “BàeZX3 lMx7S4a8Mà ngMx7S4a8Mười QikfLbaothân dMx7S4a8Muy nhấQikfLbaot củaMx7S4a8M tôeZX3i, eMx7S4a8Mm củMx7S4a8Ma Mx7S4a8Manh eZX3đã tôeZX3ng cMx7S4a8Mhết bà,eZX3 ceZX3òn cóQikfLbao, tQikfLbaoôi sở dMx7S4a8Mĩ đQikfLbaoối eZX3xử veZX3ới ceZX3ô teZX3a nQikfLbaohư vậMx7S4a8My, làMx7S4a8M bởQikfLbaoi Mx7S4a8Mvì tôQikfLbaoi cQikfLbaoũng đQikfLbaoã eZX3bị eZX3như vậMx7S4a8My, HạMx7S4a8M TMx7S4a8Mử HạoMx7S4a8M, tôi bQikfLbaoị ngườMx7S4a8Mi eZX3ta cưQikfLbaoỡng deZX3âm, aMx7S4a8Mnh ceZX3ó biếteZX3 không?"

Tóc QikfLbaongắn củaQikfLbao ngườieZX3 đànQikfLbao ôeZX3ng dườngMx7S4a8M nQikfLbaohư Mx7S4a8Mdựng tMx7S4a8Mhẳng lMx7S4a8Mên, mười nMx7S4a8Mgón taeZX3y aQikfLbaonh dùeZX3ng Mx7S4a8Msức, trQikfLbaoên mặtMx7S4a8M hiMx7S4a8Mện Mx7S4a8Mra vẻMx7S4a8M kMx7S4a8Mhó Mx7S4a8Mtin, "KhôQikfLbaong teZX3hể nào,Mx7S4a8M lMx7S4a8Mà QikfLbaoai, là ai?"

"Anh Mx7S4a8Mđi veZX3ề hMx7S4a8Mỏi eZX3Hạ PeZX3hi QikfLbaoVũ sMx7S4a8Mẽ biQikfLbaoết thôi,”eZX3 TưeZX3 CMx7S4a8Mần Mx7S4a8Mbiết mìneZX3h tàn eZX3nhẫn, cQikfLbaoô Mx7S4a8Mlúc nàMx7S4a8My, teZX3rong taMx7S4a8My nMx7S4a8Mhư nMx7S4a8Mắm lấyeZX3 QikfLbaomột coeZX3n daMx7S4a8Mo haQikfLbaoi lưỡi,QikfLbao đâmQikfLbao TưeZX3 Cần mộtQikfLbao nhátQikfLbao đồngMx7S4a8M thờQikfLbaoi Mx7S4a8Mcũng hunMx7S4a8Mg QikfLbaohăng keZX3hoét vàoQikfLbao chíneZX3h Mx7S4a8Mmình, “QikfLbaoTôi ởeZX3 Mx7S4a8Mbên QikfLbaocạnh aQikfLbaonh, cũng leZX3à QikfLbaovì teZX3rả thMx7S4a8Mù, chMx7S4a8Muyện Mx7S4a8Manh nhậQikfLbaon Mx7S4a8Mhối lộeZX3, cMx7S4a8Mũng lMx7S4a8Mà tôQikfLbaoi eZX3an bàMx7S4a8Mi, bâeZX3y giờQikfLbao, anh ceZX3uối ceZX3ùng cũneZX3g hieZX3ểu hMx7S4a8Mết reZX3ồi chứ?"

Hạ TửMx7S4a8M HaQikfLbaọo vueZX3ng cánhQikfLbao Mx7S4a8Mtay, Mx7S4a8MTư CeZX3ần QikfLbaongã xuốeZX3ng QikfLbaoghế saMx7S4a8Mlon, đầQikfLbaou choáng vMx7S4a8Máng eZX3hoa mắt,Mx7S4a8M hắneZX3 chỉQikfLbao cảmMx7S4a8M eZX3thấy cảQikfLbao beZX3ộ ngựceZX3 giốneZX3g nhưQikfLbao leZX3à mueZX3ốn nMx7S4a8Mổ eZX3tung QikfLbaolừa gạt, phảQikfLbaon bộQikfLbaoi, hắnMx7S4a8M yeZX3êu ngườiMx7S4a8M phụMx7S4a8M nữQikfLbao Mx7S4a8Mnày sâueZX3 đeZX3ậm eZX3như vậy,Mx7S4a8M cũnQikfLbaog vìeZX3 QikfLbaocô màMx7S4a8M Mx7S4a8Mkhông tiếc trởeZX3 mặtMx7S4a8M vớeZX3i mọiQikfLbao Mx7S4a8Mngười tQikfLbaorong QikfLbaonhà, Mx7S4a8Mmuốn chQikfLbaoo Mx7S4a8Mcô mộteZX3 gMx7S4a8Mia đình,Mx7S4a8M hắeZX3n qMx7S4a8Muý trQikfLbaoọng như thQikfLbaoế, nheZX3ưng đổiQikfLbao eZX3lại làMx7S4a8M eZX3cái gì?

Phanh thQikfLbaoây QikfLbaoxé xáMx7S4a8Mc, cũnQikfLbaog kQikfLbaohông cQikfLbaoó đauQikfLbao nhưQikfLbao vậy.QikfLbao HQikfLbaoạ eZX3Tử HaeZX3̣o đứng QikfLbaoở tronQikfLbaog phònQikfLbaog khách,QikfLbao nQikfLbaohớ teZX3ới gươnQikfLbaog mặteZX3 Mx7S4a8Mem QikfLbaogái bịeZX3 hủMx7S4a8My hoại,eZX3 nhớQikfLbao tớieZX3 eZX3cô teZX3a nửa đêmeZX3 thấyeZX3 ácQikfLbao Mx7S4a8Mmộng eZX3thức gieZX3ấc, hắneZX3 chMx7S4a8Mỉ QikfLbaocảm thMx7S4a8Mấy cànMx7S4a8Mg ngMx7S4a8Mày càQikfLbaong Mx7S4a8Máy Mx7S4a8Mnáy, dườngeZX3 như, chQikfLbaoính mìnhMx7S4a8M leZX3à huMx7S4a8Mng thQikfLbaoủ giQikfLbaoán tiếpQikfLbao pháeZX3 hMx7S4a8Mủy cô.

"Là mắeZX3t tôiQikfLbao bQikfLbaoị meZX3ù, tôiMx7S4a8M nQikfLbaoghĩ cMx7S4a8Mô thQikfLbaoật eZX3tâm, eZX3mọi ngườeZX3i trong nhQikfLbaoà đềueZX3 peZX3hản đối,Mx7S4a8M QikfLbaotôi neZX3hư eZX3kẻ Mx7S4a8Mđiên vẫeZX3n kiêneZX3 QikfLbaotrì, PMx7S4a8Mhi VMx7S4a8Mũ lMx7S4a8Múc QikfLbaoấy đQikfLbaoã nQikfLbaohắc nhởMx7S4a8M Mx7S4a8Mtôi, nói côQikfLbao cùQikfLbaong eZX3Nam DạQikfLbao TMx7S4a8Mước QikfLbaoquan QikfLbaohệ khMx7S4a8Mông phảeZX3i nôngQikfLbao cạQikfLbaon, eZX3nó QikfLbaocòn QikfLbaoxem qQikfLbaoua hìMx7S4a8Mnh các eZX3 người lêMx7S4a8Mn giường,Mx7S4a8M nhưeZX3ng eZX3là QikfLbaotôi kêuMx7S4a8M nóMx7S4a8M eZX3câm miệnMx7S4a8Mg. eZX3Bởi vQikfLbaoì, Mx7S4a8Mnhững cheZX3uyện đóeZX3 ceZX3ũng là chuyệeZX3n trMx7S4a8Mước keZX3hi tMx7S4a8Môi biếtMx7S4a8M cô,Mx7S4a8M tôiMx7S4a8M QikfLbaokhông qeZX3uan tâmMx7S4a8M, tQikfLbaoôi cứMx7S4a8M tưởnQikfLbaog QikfLbaorằng, tôiQikfLbao cóMx7S4a8M thể Mx7S4a8Mcho côMx7S4a8M mộMx7S4a8Mt cuộcQikfLbao sốngeZX3 mới,Mx7S4a8M beZX3ắt đầueZX3 lạMx7S4a8Mi eZX3từ đầu.eZX3.." HQikfLbaoạ Mx7S4a8MTử HeZX3ạo nóiMx7S4a8M xongeZX3 lời Mx7S4a8Mcuối cùMx7S4a8Mng, nhưQikfLbao mộtMx7S4a8M đứaeZX3 QikfLbaobé ngồeZX3i chồmQikfLbao hQikfLbaoổm eZX3trên mMx7S4a8Mặt đấtQikfLbao keZX3hóc, QikfLbaohai tMx7S4a8May anMx7S4a8Mh dùng sứcQikfLbao eZX3nắm lấeZX3y tMx7S4a8Móc mìnMx7S4a8Mh, cầmQikfLbao leZX3ên qeZX3uả đấmMx7S4a8M hQikfLbaoung QikfLbaohăng nQikfLbaoện Mx7S4a8Mtrên đầu.

Tư CMx7S4a8Mần QikfLbaokhông chịueZX3 nổeZX3i chảyQikfLbao nướceZX3 mắMx7S4a8Mt, khQikfLbaoí lựeZX3c đứngeZX3 lêeZX3n QikfLbaocô cũng khôngQikfLbao QikfLbaocó, hQikfLbaoai đầueZX3 gốeZX3i Mx7S4a8Mquỳ bòMx7S4a8M đếMx7S4a8Mn bêQikfLbaon ngườQikfLbaoi đànQikfLbao ôQikfLbaong, QikfLbao“Tử Hạo,eZX3 thậtQikfLbao xieZX3n lỗieZX3, QikfLbaothật xin lỗi..."

Cô eZX3không nghĩMx7S4a8M đếneZX3 Mx7S4a8Mchính mìMx7S4a8Mnh eZX3lại đaMx7S4a8Mu Mx7S4a8Mnhư vậy,QikfLbao teZX3im đMx7S4a8Mã bQikfLbaoị xé nátQikfLbao, côQikfLbao QikfLbaocố gắQikfLbaong kéoMx7S4a8M taeZX3y ngeZX3ười đeZX3àn ônMx7S4a8Mg, muốnQikfLbao eZX3ôm aneZX3h, QikfLbaonhưng HaQikfLbaọ TưQikfLbaỏ HaQikfLbaọo khônMx7S4a8Mg muốn cMx7S4a8Mô đụneZX3g chạmMx7S4a8M, Mx7S4a8Manh dMx7S4a8Mùng lựMx7S4a8Mc hấQikfLbaot raQikfLbao, keZX3hông còneZX3 kịpeZX3 thQikfLbaou lMx7S4a8Mại qeZX3uả đấmeZX3 rMx7S4a8Mơi veZX3ào mặt eZX3Tư CầMx7S4a8Mn. NgưMx7S4a8Mời đeZX3àn eZX3ông đứngQikfLbao lên,QikfLbao eZX3đốt eZX3ngón taQikfLbaoy QikfLbaonắm chặMx7S4a8Mt, trênMx7S4a8M QikfLbaomặt đầyQikfLbao nướQikfLbaoc mắt, Mx7S4a8Msau khMx7S4a8Mi neZX3gẩn ngMx7S4a8Mơ đếnMx7S4a8M đMx7S4a8Máy mắtMx7S4a8M teZX3rở QikfLbaothành mộtQikfLbao mMx7S4a8Mảnh lạnhQikfLbao nhưeZX3 bănMx7S4a8Mg, eZX3anh cũng kQikfLbaohông qQikfLbaouay đầuMx7S4a8M lMx7S4a8Mại đieZX3 rMx7S4a8Ma ngoài.

Dung Mx7S4a8MÂn nhậnMx7S4a8M đượceZX3 điệnMx7S4a8M eZX3thoại, lúceZX3 ceZX3hạy đến,eZX3 đeZX3ã leZX3à buổieZX3 tối.

Cửa eZX3nhà TMx7S4a8Mư Mx7S4a8MCần eZX3mở rộng,Mx7S4a8M hàneZX3g QikfLbaoxóm ởeZX3 ngoMx7S4a8Mài cửaMx7S4a8M theZX3ỉnh thQikfLbaooảng ngó vào.

Bên troMx7S4a8Mng phònQikfLbaog kháeZX3ch, beZX3ừa bộneZX3, Mx7S4a8Mlon bMx7S4a8Mia cùnMx7S4a8Mg gạcQikfLbao QikfLbaotàn thuốc,eZX3 gối, tấtQikfLbao cMx7S4a8Mả nhữeZX3ng đồeZX3 vậtMx7S4a8M cMx7S4a8Mó thểQikfLbao neZX3ém đượceZX3 đầuQikfLbao nMx7S4a8Mằm dướQikfLbaoi đất.Mx7S4a8M DQikfLbaoung ÂeZX3n đóngQikfLbao cửa lại,QikfLbao ởQikfLbao saMx7S4a8Mu Mx7S4a8Mrèm cửaMx7S4a8M Mx7S4a8Msổ tìMx7S4a8Mm đượcMx7S4a8M Mx7S4a8MTư Cần.

CÔ chậMx7S4a8Mt vậteZX3 đeeZX3m mặeZX3t chôneZX3 ởMx7S4a8M QikfLbaohai đầuQikfLbao gốMx7S4a8Mi, trMx7S4a8Mên cổMx7S4a8M QikfLbaotay trái,eZX3 máu Mx7S4a8Mtươi cMx7S4a8Mhảy raeZX3, eZX3Dung ÂnMx7S4a8M nhQikfLbaoẹ kMx7S4a8Méo eZX3đầu củaQikfLbao Mx7S4a8Mcô, Mx7S4a8Mchỉ thấyeZX3 eZX3trên QikfLbaomặt QikfLbaocô Mx7S4a8Msưng lQikfLbaoên Mx7S4a8Mmột mảng QikfLbaolớn, keZX3hóe miệneZX3g QikfLbaorách tQikfLbaooạc, QikfLbao"Tư CQikfLbaoần, chuyệMx7S4a8Mn gìeZX3 eZX3xảy raQikfLbao, eZX3có pQikfLbaohải eZX3ai đánh QikfLbao cậu không?"

Bên Mx7S4a8Mchân, QikfLbaolà meZX3ột QikfLbaocon QikfLbaodao cQikfLbaoắt tỉMx7S4a8Ma. CQikfLbaoô khắcQikfLbao tạiQikfLbao Mx7S4a8Mchính QikfLbaocổ tayMx7S4a8M mình Mx7S4a8Mba eZX3chữ “HạQikfLbao TQikfLbaoử HạoMx7S4a8M”, hơnMx7S4a8M nữa,QikfLbao khắcQikfLbao rMx7S4a8Mất sâuMx7S4a8M, mỗMx7S4a8Mi mộtMx7S4a8M vếteZX3 eZX3dao làmMx7S4a8M ráchQikfLbao toạc dMx7S4a8Ma thịt.

" eZX3Dung ÂnQikfLbao, mìnQikfLbaoh thậteZX3 sựMx7S4a8M yêueZX3 anQikfLbaoh Mx7S4a8Mấy, yêMx7S4a8Mu đMx7S4a8Mến eZX3tận xươQikfLbaong tủy... KhắcQikfLbao sâQikfLbaou, nhưMx7S4a8Mng, mìnMx7S4a8Mh QikfLbaobây giờeZX3 đeZX3ã mấQikfLbaot Mx7S4a8Manh ấyQikfLbao rồi..eZX3.”Tóc TưQikfLbao CầeZX3n rốMx7S4a8Mi bùMx7S4a8M, cô bắtMx7S4a8M đượcMx7S4a8M cánQikfLbaoh taMx7S4a8My DunQikfLbaog ÂneZX3, QikfLbao“Làm sMx7S4a8Mao beZX3ây giờ,Mx7S4a8M cóMx7S4a8M phMx7S4a8Mải meZX3ình seZX3ẽ khôQikfLbaong bMx7S4a8Mao giờQikfLbao có thMx7S4a8Mể tìMx7S4a8Mm anMx7S4a8Mh ấyMx7S4a8M teZX3rở vềeZX3 nQikfLbaoữa đúQikfLbaong không?"

Dung ÂMx7S4a8Mn chỉeZX3 cảmQikfLbao thấyMx7S4a8M cổMx7S4a8M họnQikfLbaog khQikfLbaoô ráMx7S4a8Mp khQikfLbaoó chịu,Mx7S4a8M cMx7S4a8Mô eZX3biết, Tư eZX3 Cần cuốMx7S4a8Mi eZX3cùng cũngMx7S4a8M sMx7S4a8Mẽ cQikfLbaoó ngMx7S4a8Mày hốMx7S4a8Mi hận,QikfLbao côMx7S4a8M ôQikfLbaom haQikfLbaoi eZX3bai côeZX3 gáeZX3i, “TưeZX3 Cần,QikfLbao đứneZX3g lênMx7S4a8M đi, chMx7S4a8Múng eZX3ta vàoMx7S4a8M pMx7S4a8Mhòng trước."

"Ban eZX3đầu lúeZX3c ceZX3ậu khuyênQikfLbao QikfLbaomình, eZX3mình Mx7S4a8Mkhông ngeZX3he, nhQikfLbaoưng bâyeZX3 giờ, tiMx7S4a8Mm củQikfLbaoa Mx7S4a8Mmình QikfLbaorất Mx7S4a8Mđau rấQikfLbaot đaeZX3u...” haMx7S4a8Mi taeZX3y TưeZX3 CầneZX3 dáQikfLbaon chặQikfLbaot eZX3trước ngQikfLbaoực, ba chữMx7S4a8M HạMx7S4a8M TửQikfLbao HạeZX3o eZX3trên tMx7S4a8May, vìMx7S4a8M ceZX3ô dMx7S4a8Mùng sứQikfLbaoc Mx7S4a8Mmà eZX3máu tươMx7S4a8Mi Mx7S4a8Mchảy rMx7S4a8Ma, chấtMx7S4a8M lỏngeZX3 rỉMx7S4a8M ra đỏMx7S4a8M sẫmeZX3, cheZX3ói mắMx7S4a8Mt kheZX3ông thôi.

"Anh Mx7S4a8Mấy neZX3ói, anMx7S4a8Mh eZX3ấy khôeZX3ng qMx7S4a8Muan teZX3âm Mx7S4a8Mđến QikfLbaoquá keZX3hứ củaQikfLbao mình, QikfLbao anh eZX3ấy Mx7S4a8Mmuốn cưMx7S4a8Mới mìnMx7S4a8Mh, eZX3Dung ÂeZX3n, aMx7S4a8Mnh ấyQikfLbao neZX3ói muốneZX3 kếteZX3 heZX3ôn vớiMx7S4a8M mình...”Mx7S4a8M TMx7S4a8Mư Cần ngồieZX3 dướeZX3i đấeZX3t, vừeZX3a khMx7S4a8Móc vừaeZX3 cườQikfLbaoi, trQikfLbaoên mặQikfLbaot nướcQikfLbao mắteZX3 QikfLbaocùng máQikfLbaou hòMx7S4a8Ma vàMx7S4a8Mo Mx7S4a8Mnhau, Mx7S4a8Mcô đến bâMx7S4a8My giQikfLbaoờ vQikfLbaoẫn ceZX3ô đơn,QikfLbao hMx7S4a8Miện teZX3ại, thậQikfLbaot khóMx7S4a8M khănQikfLbao cMx7S4a8Mó Mx7S4a8Mngười eZX3nói yêQikfLbaou ceZX3ô, muốeZX3n cQikfLbaoho cô mộtMx7S4a8M Mx7S4a8Mgia đQikfLbaoình ấmMx7S4a8M ápeZX3, nhQikfLbaoưng HạQikfLbao TửeZX3 HaQikfLbaọo, Mx7S4a8Mcho dMx7S4a8Mù Mx7S4a8Mcô thMx7S4a8Mật QikfLbaomuốn tiQikfLbaoếp nQikfLbaohận tình yQikfLbaoêu củaeZX3 aMx7S4a8Mnh, họQikfLbao ceZX3ũng kQikfLbaohông eZX3có Mx7S4a8Mmột Mx7S4a8Mchút khảeZX3 năng.

Yêu sâQikfLbaou QikfLbaođậm nhQikfLbaoư vQikfLbaoậy, vừMx7S4a8Ma mQikfLbaoới bắtQikfLbao đQikfLbaoầu, cũeZX3ng Mx7S4a8Mđã sắpQikfLbao chếteZX3 eZX3đi, nó đQikfLbaoược Mx7S4a8Mhun đúceZX3 từQikfLbao tuyệtQikfLbao vọQikfLbaong eZX3và cừMx7S4a8Mu hQikfLbaoận, sMx7S4a8Mau keZX3hi Mx7S4a8Mmọc rểeZX3 nẩyQikfLbao mầmeZX3, nQikfLbaohất Mx7S4a8Mđịnh sẽ cQikfLbaohết QikfLbaonon. QikfLbaoTư CMx7S4a8Mần chMx7S4a8Mặt lấeZX3y DuneZX3g Mx7S4a8MÂn, Mx7S4a8Mcô kQikfLbaohông eZX3muốn eZX3một eZX3mình côQikfLbao đơneZX3 ởQikfLbao chỗeZX3 nQikfLbaoày, cMx7S4a8Mô cảm giáMx7S4a8Mc QikfLbaomình sắQikfLbaop điênMx7S4a8M rồiQikfLbao, "eZX3Mình tQikfLbaoại sMx7S4a8Mao lạieZX3 Mx7S4a8Myêu eZX3anh ấyeZX3, tMx7S4a8Mại sao?"

Dung ÂeZX3n meZX3ân kQikfLbaohẩn đMx7S4a8Môi eZX3môi, mặQikfLbaoc dQikfLbaoù Mx7S4a8Mnhư vậy,Mx7S4a8M bênMx7S4a8M troneZX3g đQikfLbaoôi mắt QikfLbaovẫn eZX3là QikfLbaomơ Mx7S4a8Mhồ hơiMx7S4a8M nước.

“Tư CầQikfLbaon, hãeZX3y quêeZX3n hQikfLbaoết đi..."

"Mình khôneZX3g qeZX3uên đượQikfLbaoc,” TQikfLbaoư CầQikfLbaon thấteZX3 tQikfLbaohanh khócQikfLbao rốeZX3ng, "Dung ÂnMx7S4a8M, cậuMx7S4a8M QikfLbaođừng nói,Mx7S4a8M hãMx7S4a8My nQikfLbaoghe mìnhQikfLbao nóiQikfLbao đQikfLbaoược kMx7S4a8Mhông, mMx7S4a8Mình cóQikfLbao rQikfLbaoất nhiều QikfLbao điều mMx7S4a8Muốn nói..."

Hai ngeZX3ười ceZX3o reZX3úc Mx7S4a8Mở seZX3au QikfLbaorèm cửaeZX3 seZX3ổ, Mx7S4a8Môm nhaQikfLbaou thậtQikfLbao chặt,Mx7S4a8M QikfLbaoTư Cần nóeZX3i, keZX3hi ceZX3òn bé,QikfLbao lúcMx7S4a8M eZX3cô cảmeZX3 thấeZX3y côMx7S4a8M đơn,QikfLbao eZX3liền thíQikfLbaoch núpMx7S4a8M teZX3rong Mx7S4a8Mgóc, hoặceZX3 Mx7S4a8Mlà trốn trMx7S4a8Mong cMx7S4a8Mhăn, chỉQikfLbao cầnQikfLbao cóMx7S4a8M Mx7S4a8Mthể đeZX3em chínhQikfLbao eZX3mình giấuMx7S4a8M eZX3đi. QikfLbaoCô nóQikfLbaoi DunMx7S4a8Mg ÂnQikfLbao Mx7S4a8Mthật giống nMx7S4a8Mhư Mx7S4a8Mbà nộieZX3, giốngMx7S4a8M beZX3à nộiQikfLbao sờeZX3 seZX3ờ đầuQikfLbao củMx7S4a8Ma Mx7S4a8Mcô, nóieZX3 eZX3A CầMx7S4a8Mn, làmMx7S4a8M saMx7S4a8Mo QikfLbaobây Mx7S4a8Mgiờ mớieZX3 về, đừngMx7S4a8M làeZX3m quQikfLbaoá sức...

Dung ÂeZX3n QikfLbaothật kMx7S4a8Mhông cóQikfLbao eZX3chen Mx7S4a8Mvào nMx7S4a8Mói, côQikfLbao eZX3rất aQikfLbaon tĩnhMx7S4a8M ngheZX3e, nước Mx7S4a8M mắt chảeZX3y xuốQikfLbaong eZX3rơi đMx7S4a8Mến Mx7S4a8Mtrên meZX3u bàeZX3n taeZX3y, từeZX3ng gMx7S4a8Miọt Mx7S4a8Mnở rộ.

Tư CMx7S4a8Mần nóQikfLbaoi QikfLbaocô cMx7S4a8Mùng HạeZX3 TưQikfLbaỏ HạoeZX3 bQikfLbaoắt Mx7S4a8Mđầu, ceZX3ô nQikfLbaoói, bọneZX3 Mx7S4a8Mhọ gặp nhauMx7S4a8M ởeZX3 CámQikfLbao Dỗ,QikfLbao lúeZX3c ấyeZX3 aMx7S4a8Mnh đứneZX3g troMx7S4a8Mng đámeZX3 ngườeZX3i, hạQikfLbaoc giữeZX3a bMx7S4a8Mầy gàQikfLbao, nhìnMx7S4a8M qeZX3ua một cáMx7S4a8Mi, QikfLbaođã hấpeZX3 QikfLbaodẫn cô.

Cô nóMx7S4a8Mi, lầeZX3n đầQikfLbaou gieZX3ữa eZX3hai ngườieZX3, anQikfLbaoh cũQikfLbaong rấtQikfLbao cẩeZX3n thậnQikfLbao từngMx7S4a8M li teZX3ừng tíQikfLbao, nâeZX3ng nQikfLbaoiu cQikfLbaoô, Mx7S4a8Msợ cMx7S4a8Mô đau.

Tư CầMx7S4a8Mn nQikfLbaoói rMx7S4a8Mất nheZX3iều rấQikfLbaot nhiều…QikfLbao eZX3đến eZX3khi, teZX3iếng nóeZX3i QikfLbaoách đi, vọnMx7S4a8Mg eZX3lại nhQikfLbaoư tiếeZX3ng kêQikfLbaou oáQikfLbaon, eZX3Dung ÂMx7S4a8Mn leZX3au nướcMx7S4a8M QikfLbaomắt, QikfLbaođứng dậyQikfLbao Mx7S4a8Mđến mQikfLbaoáy đueZX3n nước, lấeZX3y chQikfLbaoo côMx7S4a8M Mx7S4a8Mmột lMx7S4a8My nước.

Lúc trởeZX3 lạeZX3i, liềeZX3n đốtMx7S4a8M meZX3ột điếMx7S4a8Mu Mx7S4a8Mthuốc, hunQikfLbaog hăngQikfLbao hMx7S4a8Mút eZX3hai hQikfLbaoơi sau QikfLbaođó đeQikfLbaom điếuQikfLbao thuốcMx7S4a8M giụiMx7S4a8M vMx7S4a8Mào cQikfLbaoổ tay.

Mùi vịeZX3 Mx7S4a8Mda tQikfLbaohịt cháQikfLbaoy tMx7S4a8Mrong Mx7S4a8Mnháy mắtQikfLbao trQikfLbaoàn Mx7S4a8Mngập ceZX3ả cănQikfLbao phòng, DueZX3ng ÂeZX3n eZX3vứt Mx7S4a8Mbỏ QikfLbaochén QikfLbaonước, lậQikfLbaot đậQikfLbaot keZX3éo taMx7S4a8My ceZX3ô rQikfLbaoa, “TưeZX3 CầnQikfLbao, cậMx7S4a8Mu điQikfLbaoên reZX3ồi saoMx7S4a8M, cậu nhưQikfLbao vậyeZX3 kheZX3ông eZX3sợ Mx7S4a8Mmình Mx7S4a8Msẽ xQikfLbaoảy reZX3a chuyệnMx7S4a8M gìeZX3 sao?"

Chữ Mx7S4a8MHạ Mx7S4a8Mkia Mx7S4a8Mrướm máuMx7S4a8M đeZX3ã bịQikfLbao Mx7S4a8Mhủy Mx7S4a8Mdiệt, trQikfLbaoên cMx7S4a8Mổ taMx7S4a8My QikfLbaohiện rQikfLbaoa một đốtMx7S4a8M rấeZX3t sâeZX3u, TMx7S4a8Mư CầMx7S4a8Mn QikfLbaodựa váchMx7S4a8M tMx7S4a8Mường, “DungQikfLbao QikfLbaoÂn, cậuMx7S4a8M bQikfLbaoiết keZX3hông? MìnMx7S4a8Mh QikfLbaomuốn đQikfLbaoem Hạ TửQikfLbao HạoQikfLbao vĩnhMx7S4a8M viễnQikfLbao nhớeZX3 troeZX3ng lòneZX3g mìMx7S4a8Mnh, eZX3đợi nhữeZX3ng veZX3ết thươngMx7S4a8M nàMx7S4a8My eZX3lành điMx7S4a8M, chúng cMx7S4a8Mó theZX3ể lưMx7S4a8Mu Mx7S4a8Mlại trêeZX3n thQikfLbaoân thểQikfLbao QikfLbaomình cảQikfLbao đờiQikfLbao này,QikfLbao Mx7S4a8Mngười đàneZX3 ôngeZX3 nàMx7S4a8My, mMx7S4a8Mình eZX3sẽ eZX3có anhQikfLbao ấy QikfLbaocả eZX3đời, aeZX3nh ấyMx7S4a8M Mx7S4a8Msẽ khôeZX3ng biếnMx7S4a8M meZX3ất, QikfLbaochỉ cQikfLbaoó thểQikfLbao thMx7S4a8Meo thờeZX3i gMx7S4a8Mian meZX3à khắceZX3 sâueZX3 hơn, QikfLbao mình muốQikfLbaon dùngeZX3 cáiMx7S4a8M nàMx7S4a8My đểeZX3 tQikfLbaoế eZX3lễ, eZX3đây eZX3là khMx7S4a8Moảng thMx7S4a8Mời eZX3gian deZX3uy nhấQikfLbaot mìnQikfLbaoh được yMx7S4a8Mêu, mQikfLbaoình QikfLbaoyêu rấteZX3 sâeZX3u đậm,eZX3 khôneZX3g thểeZX3 lấyeZX3 rQikfLbaoa được..."

Hai mắQikfLbaot TưeZX3 CầnQikfLbao trốnMx7S4a8Mg rMx7S4a8Mỗng, DueZX3ng ÂneZX3 eZX3vén tóceZX3 côMx7S4a8M, muốMx7S4a8Mn xMx7S4a8Mem vếtMx7S4a8M thương teZX3rên teZX3ay QikfLbaocô, nhưngeZX3 khôneZX3g cho.

Cô ngồiMx7S4a8M dướQikfLbaoi đất,eZX3 khóceZX3 đếneZX3 sMx7S4a8Mau cùngMx7S4a8M, Mx7S4a8Mlại ieZX3m lặngQikfLbao QikfLbaolạ thường, côMx7S4a8M eZX3dựa vàQikfLbaoo cửaMx7S4a8M sổMx7S4a8M sátMx7S4a8M đấteZX3, áMx7S4a8Mnh mắQikfLbaot nQikfLbaohìn reZX3a mQikfLbaoặt trời.

Sau hQikfLbaoơn nửaQikfLbao đeZX3êm, mQikfLbaoột cQikfLbaoâu QikfLbaoTư CeZX3ần cũQikfLbaong kQikfLbaohông nóieZX3, DunQikfLbaog Mx7S4a8MÂn tMx7S4a8Mheo cô ngồQikfLbaoi, ceZX3ả Mx7S4a8Mđêm eZX3không cóQikfLbao nhắeZX3m mắt.

Đến nQikfLbaogày tMx7S4a8Mhứ eZX3hai, Mx7S4a8MTư Mx7S4a8MCần mệteZX3 meZX3ỏi, phảiMx7S4a8M QikfLbaodựa vàoMx7S4a8M QikfLbaocửa sQikfLbaoổ ngủ saMx7S4a8My, DunMx7S4a8Mg ÂMx7S4a8Mn đQikfLbaoỡ ceZX3ô vMx7S4a8Mào pheZX3òng, Mx7S4a8Mtrong peZX3hòng kMx7S4a8Mhách đãeZX3 dọneZX3 eZX3dẹp sạQikfLbaoch sẽ,eZX3 Mx7S4a8Mcô khôeZX3ng dám reZX3a cửQikfLbaoa, gọieZX3 Mx7S4a8Mđồ ăMx7S4a8Mn Mx7S4a8Mmang đến,QikfLbao cQikfLbaoảm thấyeZX3 eZX3rất mệtQikfLbao, liềeZX3n Mx7S4a8Mtựa vàoQikfLbao trênQikfLbao eZX3ghế sMx7S4a8Ma leZX3on ngủ mộQikfLbaot hồi.

Tư CeZX3ần ngMx7S4a8Mủ đMx7S4a8Mến xếMx7S4a8M chiMx7S4a8Mều, lúMx7S4a8Mc đQikfLbaoi rQikfLbaoa, Mx7S4a8Mtắm rửaeZX3, quầnMx7S4a8M áoeZX3 cũneZX3g thay, đầMx7S4a8Mu tóeZX3c vẫeZX3n còQikfLbaon ướeZX3t, tQikfLbaoinh thầeZX3n nhìQikfLbaon QikfLbaoqua keZX3hông Mx7S4a8Mtệ, kMx7S4a8Mhôi pQikfLbaohục QikfLbaokhông ít.