Ám dục - Chương 105 - Phần 1

Chương 105

Hai đầuSTpo8c GQlông STpo8cmày DuSTpo8cng Ânv5P26S nảyGQ m2MefSlên, av5P26Śnh v5P26Smắt củv5P26Sa anm2MefSh quaGQ́ mức sắcv5P26S m2MefSbén thôngv5P26S suôv5P26Śt, STpo8clàm ngườm2MefSi tSTpo8ca nev5P26Ś tránhSTpo8c khGQông được.

Cô khôv5P26Sng nov5P26Śi gm2MefSì, tGQinh tv5P26Sế nghĩm2MefS, nêGQ́u NSTpo8cam DGQạ v5P26STước biêv5P26Śt Giản lam2MefS̀ TưSTpo8c Cần,GQ ítm2MefS nhấtSTpo8c sẽm2MefS bm2MefSiết cv5P26Sô GQấy GQlam v5P26Snhư vậySTpo8c vìm2MefS GQlí dSTpo8co giSTpo8c̀, nghĩv5P26S như vậy,m2MefS v5P26Sso vơm2MefŚi GSTpo8ciản STpo8cvô duyv5P26Sên vôv5P26S cơm2MefŚ tìv5P26Sm ngườiSTpo8c đốiGQ phGQó HạSTpo8c PSTpo8chi VuGQ̃ thì lýv5P26S m2MefSdo nSTpo8cày cSTpo8có sứcv5P26S thuyếtSTpo8c phGQục hơn.

 

Ngón taGQy bắmv5P26S chGQặt lam2MefSn cSTpo8can lSTpo8cộ rv5P26Sa khẩSTpo8cn trươv5P26Sng, Dunv5P26Sg Ân xoam2MefSy ngườim2MefS đv5P26Si tớiSTpo8c phòngSTpo8c nGQgủ, m2MefS"Anh đav5P26S̃ v5P26Snói, nhữngv5P26S ngườim2MefS v5P26Slàm tổnv5P26S thm2MefSương Hạ m2MefSPhi Vũm2MefS môv5P26Ṣt ngGQười cum2MefS̃ng khSTpo8công bv5P26Sỏ qv5P26Sua, vậyGQ GQlà cGQó ySTpo8ć gì?"

"Bọn v5P26Shọ v5P26Slà hưSTpo8cớng vềv5P26S phv5P26Sía côGQ âm2MefŚy đến,GQ mm2MefSặc duv5P26S̀ bốn bềv5P26S lv5P26Sối rSTpo8ca đềm2MefSu bGQị chăSTpo8c̣n lav5P26Ṣi, GQnhưng lúcm2MefS âSTpo8ćy, chúm2MefSng m2MefStôi GQai cũnm2MefSg khm2MefSông biết. CôGQ ấym2MefS trm2MefSong tiGQ̀nh hv5P26Suống nhưv5P26S STpo8cvậy vm2MefSẫn đSTpo8cẩy STpo8ccửa xGQe keGQ́o tav5P26Sy cứav5P26S tôim2MefS, Ân Ânv5P26S, tôiSTpo8c khôSTpo8cng cm2MefSho cGQô ấySTpo8c đươGQ̣c thứv5P26S GQkhác, nhưngSTpo8c nêv5P26Śu GQai muôm2MefŚn laSTpo8c̀m côSTpo8c STpo8cta tổn thương,STpo8c tôiv5P26S sẽSTpo8c đòSTpo8ci STpo8cvề từnv5P26Sg cSTpo8cái một."

Dung STpo8cÂn m2MefSđi vàv5P26So phònv5P26Sg ngủSTpo8c, tiếnm2MefSg khóSTpo8cc rôm2MefŚng củaSTpo8c Hạv5P26S PhSTpo8ci STpo8cVũ còn ởm2MefS bêSTpo8cn taiGQ, còm2MefSn GQcó, gGQương mặtm2MefS STpo8cbi thưm2MefSơng tuyêm2MefṢt vọGQng cSTpo8của HGQạ m2MefSTử Ham2MefṢo, cũng laGQ̀m m2MefScho m2MefSngực GQcô m2MefSnhư bịm2MefS bópSTpo8c ngSTpo8chẹn, dườngv5P26S nhSTpo8cư bịm2MefS tam2MefS̉ng đav5P26Ś khổng lồSTpo8c đèm2MefS ém2MefSp, thởGQ km2MefShông được.

"Anh đòiSTpo8c nợGQ cv5P26Sho STpo8cHạ STpo8cPhi Vũ,GQ STpo8cvậy nhGQững đv5P26Sau đớnGQ GQTư CầnGQ đã trảGQi v5P26Squa, cSTpo8cô ấySTpo8c phav5P26S̉i m2MefSđi STpo8cđòi am2MefSi đây?"STpo8c DunGQg ÂnSTpo8c thấtm2MefS thầnv5P26S m2MefSngồi ởSTpo8c mépm2MefS giường, nSTpo8cgước lênGQ nhiv5P26S̀n Nm2MefSam v5P26SDạ Tưm2MefSớc, "GQPhương tGQhức gSTpo8ciống nhauGQ, av5P26Snh v5P26Scòn muốn m2MefSdiễn lạSTpo8ci lâGQ̀n nữav5P26S, pv5P26Shải không?"

Nam DạGQ TGQước STpo8cđứng ởSTpo8c cửv5P26Sa GQthân thm2MefSể STpo8ccao v5P26Sto dựam2MefS m2MefSvào vGQách tường, v5P26S“Cô tm2MefSa qm2MefSuả nhiêGQn chínGQh laGQ̀ m2MefSTư Cần."

Dung GQÂn khôngSTpo8c cSTpo8có thừv5P26Sa nhận,v5P26S cGQũng khônSTpo8cg cóm2MefS pSTpo8chủ nhậnm2MefS, "Ban GQđầu, STpo8cnếu khônGQg pSTpo8chải anv5P26Sh rm2MefSa v5P26Stay tGQàn GQnhẫn, HGQạ Pv5P26Shi VSTpo8cũ STpo8ccũng sm2MefSẽ khônGQg STpo8ccó hômSTpo8c nay, v5P26S Tư CGQần cm2MefSũng sGQẽ v5P26Skhông coSTpo8ć kếv5P26St qm2MefSuả nv5P26Shư bâm2MefSy giờ,v5P26S NSTpo8cam Dạm2MefS TSTpo8cước, rôm2MefŚt cuộc, cm2MefSục diệnGQ đếnm2MefS ngàym2MefS m2MefShôm nayv5P26S, cuv5P26S̃ng v5P26Slà dSTpo8co anh."

Cô giưSTpo8cơng ngSTpo8cón GQtay chiGQ̉ GQđến ngSTpo8cười GQanh traGQ́ch mócSTpo8c, v5P26SNam Dạ Tưm2MefSớc cànSTpo8cg khôm2MefSng cóv5P26S phủv5P26S nSTpo8chận, làv5P26S tráGQch nhiêSTpo8c̣m củav5P26S m2MefSanh, STpo8canh sẽv5P26S kv5P26Shông đẩySTpo8c ra,STpo8c mặc dm2MefSù ngàym2MefS đGQó Tưm2MefS CGQần đm2MefSã quaGQ́ khíchm2MefS trv5P26Sước, nhưnSTpo8cg hànGQh độngv5P26S đôGQ́i phom2MefŚ như vv5P26Sậy, duv5P26S̀ sSTpo8cao cũnGQg lv5P26Sà anh.

"Anh muốnv5P26S đòSTpo8ci vềm2MefS v5P26Snhư tv5P26Shế nGQào chứ?"m2MefS Duv5P26Sng Ân hm2MefSai taGQy cGQhống ởGQ giườngm2MefS, "STpo8cCô v5P26Sấy bâym2MefS gSTpo8ciờ cGQòn cov5P26Ś caGQ́i GQgì đểm2MefS cácv5P26S người lấyv5P26S đSTpo8ci nữa?"

Nam DạGQ Tướm2MefSc nghiêm2MefSng đứm2MefSng dậSTpo8cy, điSTpo8c vàGQo phòngGQ ngủ,STpo8c "Chom2MefS nên, STpo8ccô tm2MefSa đổiGQ khuôSTpo8cn mSTpo8cặt chínhGQ STpo8clà vìGQ trm2MefSả GQthù? Côv5P26S m2MefSta khum2MefSất STpo8cnhục, baSTpo8c̀ nộGQi côSTpo8c ta chết,STpo8c nv5P26Sếu nhưSTpo8c vậy,v5P26S m2MefSvì sam2MefSo STpo8ckhông trm2MefSực tm2MefSiếp tìmv5P26S tôi?"

Dung STpo8cÂn thấSTpo8cy anm2MefSh ngồiSTpo8c v5P26Svào bêm2MefSn GQcạnh mìnGQh, thv5P26Sân ảnhv5P26S cav5P26So lớn ngănGQ trởm2MefS m2MefSánh sGQáng nơSTpo8ci đỉSTpo8cnh đầu,m2MefS cSTpo8cô độv5P26St m2MefSnhiên cảSTpo8cm STpo8cgiác rv5P26Sất mệtGQ mov5P26S̉i, chu tm2MefSoàn ởSTpo8c GQhai bêSTpo8cn, trơm2MefS mắtm2MefS nhiv5P26S̀n ngưm2MefSời GQkhác đam2MefSu STpo8cđớn rôm2MefS̀i lav5P26Ṣi khônSTpo8cg thể m2MefSvãn hGQồi, GQ"Cô STpo8cấy nóv5P26Si, ngườiSTpo8c côv5P26S ấSTpo8cy GQkhông mum2MefSốn thươngm2MefS tGQổn nhv5P26Sất GQlà tôi, cGQô ấGQy biếtv5P26S chúGQng tGQa m2MefSở chuGQng, NSTpo8cam Dm2MefSạ Tước,v5P26S m2MefStối hôGQm m2MefSđó, haSTpo8ci người cũnGQg khm2MefSông coGQ́ xảySTpo8c v5P26Sra chGQuyện gì..."

Thông mSTpo8cinh GQnhư av5P26Snh, cv5P26Shỉ cầnGQ nm2MefSghĩ mộtGQ GQchút, làGQ cv5P26Só thể thônv5P26Sg suốtSTpo8c nhữGQng thứGQ km2MefSia baGQn đầm2MefSu khônGQg cóm2MefS chuGQyện gì,v5P26S NaGQm DạGQ Tướcv5P26S thuận thếSTpo8c nSTpo8cằm m2MefSdài trênv5P26S v5P26Sgiường, nóSTpo8ci cáiv5P26S STpo8cgì cũnm2MefSg STpo8ckhông STpo8ccó nm2MefSói, m2MefSnhắm GQhai mắtGQ lại.

Dạ Dv5P26Sạ dGQựa m2MefSở m2MefSbên cạnhm2MefS, bịSTpo8c đav5P26Ś mộtv5P26S cái,STpo8c lầnGQ nàyGQ khônm2MefSg kêu STpo8clên nm2MefSữa, bm2MefSộ v5P26Sdáng iSTpo8cm lặm2MefSng caSTpo8c̀ng m2MefSlộ GQra vGQẻ đám2MefSng thương.

Tư CầSTpo8cn mấySTpo8c v5P26Sngày v5P26Squa cũnSTpo8cg GQkhông cSTpo8có v5P26Sđi làm,GQ côSTpo8c biếtSTpo8c trốnm2MefS cũng STpo8c vô dụng,m2MefS STpo8cđợi chv5P26Suyện sánGQg GQtỏ… cSTpo8cô liêm2MefS̀n khônv5P26Sg cóSTpo8c đườngGQ thểv5P26S đi.

Chẳng quGQa v5P26Slà, GQcô làmGQ GQsao cũngSTpo8c km2MefShông m2MefSnghĩ tớim2MefS STpo8cNam Dạv5P26S TưSTpo8cớc sSTpo8cẽ tìm tớiGQ cửa.

Khi v5P26Scô mởm2MefS cửv5P26Sa, thầnGQ sắv5P26Sc ruGQn sv5P26Sợ, v5P26Srõ ràm2MefSng kiv5P26Snh ngạcv5P26S, người GQđàn STpo8công mSTpo8cột mìnGQh đm2MefSến, TGQư m2MefSCần tráGQnh rm2MefSa bv5P26Sên cạnhv5P26S m2MefSý v5P26Snói v5P26Sanh vào.

Cô rSTpo8cót cSTpo8cho v5P26Sanh lv5P26Sy nước,v5P26S Nm2MefSam DạGQ TướcGQ mườiv5P26S ngov5P26Śn taGQy nắv5P26Sm chặt, TSTpo8cư Cầnv5P26S GQmặc quSTpo8cần aGQ́o đơnv5P26S giv5P26Sản nSTpo8cgồi đốv5P26Si dim2MefSện anh.

"Anh tơSTpo8ći, làSTpo8c vìv5P26S chuyệnv5P26S Hm2MefSạ GQPhi VGQũ sao?"

"Cô khôv5P26Sng sợm2MefS à?"STpo8c CoGQn m2MefSngươi NSTpo8cam DGQạ TướcGQ STpo8cbén nm2MefShọn quét bốGQn phiv5P26Śa, căGQn phònGQg rấtSTpo8c đơnSTpo8c giản,v5P26S khôGQng STpo8ccó bam2MefS̀y biêm2MefṢn gGQì xinh đẹp.

"Lúc STpo8ctôi bắm2MefSt đầuGQ STpo8clên kếv5P26S hoạchSTpo8c, tôv5P26Si v5P26Sđã GQkhông GQnghĩ đến nỗiv5P26S sợv5P26S nữa."STpo8c MụcSTpo8c đíSTpo8cch STpo8ccủa TGQư CầSTpo8cn đav5P26S̃ đạSTpo8ct đươSTpo8c̣c, khôGQng cGQần phải giâm2MefŚu giếmv5P26S STpo8cnữa, GQ“Tôi bGQiết, m2MefSanh v5P26Ssẽ kSTpo8chông GQbỏ v5P26Squa GQcho tGQôi, v5P26SHạ GQgia cũng STpo8csẽ khôm2MefSng boSTpo8c̉ quv5P26Sa, tôv5P26Si đaGQ̃ làGQm đượcGQ đếm2MefSn nv5P26Sước STpo8cnày, đSTpo8cã v5P26Scó tSTpo8chể STpo8cxem GQnhư đòi nợv5P26S đượcSTpo8c rồi,v5P26S chuyệnv5P26S STpo8cbà nôGQ̣i, lm2MefSuật phav5P26Śp phGQán quv5P26Syết rv5P26Sất côngSTpo8c bằm2MefSng sao? Tôv5P26Si khôv5P26Sng muSTpo8cốn thSTpo8cứ hưSTpo8c vôv5P26S đó,m2MefS cSTpo8chân chínhSTpo8c đềv5P26Sn mGQạng, tv5P26Sôi cuv5P26S̃ng khSTpo8công thể làmSTpo8c đươv5P26Ṣc, chGQo nSTpo8cên, tv5P26Sôi rạm2MefSch trênSTpo8c mặtGQ cGQô STpo8cta môv5P26Ṣt đường."

Thật v5P26Sra thSTpo8cì, GQtrong STpo8cthế GQgiới củSTpo8ca Nv5P26Sam DGQạ Tước,v5P26S loav5P26Ṣi ăn miếv5P26Sng STpo8ctrả miêv5P26Śng nv5P26Sày GQgặp m2MefSphải khv5P26Sông ív5P26St, av5P26Snh thậmv5P26S chv5P26Sí tìmm2MefS kSTpo8chông STpo8cra v5P26Slí do phảnv5P26S bGQác v5P26STư Cần.

Cô gaSTpo8ći bv5P26Sưng cSTpo8chén traGQ̀ đứngSTpo8c lSTpo8cên, điSTpo8c đếnSTpo8c baGQn cônm2MefSg, “Bv5P26San đầu, tm2MefSôi hSTpo8cận cảSTpo8c GQhai nGQgười, cSTpo8cho nêGQn, tôm2MefSi trơv5P26S̉ lạGQi, chuyệnSTpo8c tv5P26Shứ nhất chínhm2MefS lav5P26S̀ tiv5P26S̀m GQanh, tôiSTpo8c vv5P26Sốn định,v5P26S đểGQ sm2MefSau GQkhi anGQh v5P26Sbiết đượv5P26Sc thSTpo8cân pGQhận của m2MefStôi, v5P26Scó phaSTpo8c̉i sv5P26Sẽ thâm2MefŚy v5P26Srất ghêGQ tơv5P26S̉m, nhưnv5P26Sg ýGQ nghGQĩ bav5P26Sn đâSTpo8c̀u GQsau khi gặSTpo8cp DuGQng Âv5P26Sn đam2MefS̃ v5P26Sdao động.v5P26S Tôiv5P26S tưGQ̀ng muôv5P26Śn tưm2MefS̀ aSTpo8cnh, lGQàm m2MefSra râv5P26Śt nhiều chv5P26Suyện, nhm2MefSưng cuốim2MefS STpo8ccùng cũnSTpo8cg bGQỏ m2MefSqua, chm2MefSính tôiv5P26S STpo8cđã khv5P26Sông cov5P26Ś hạnhGQ phúc, m2MefS liền muốnGQ côSTpo8c ấm2MefSy coSTpo8ć tv5P26Shể hạnGQh phúc."

Nam m2MefSDạ TướcSTpo8c mm2MefSột lầnm2MefS nữav5P26S nhSTpo8cìn GQkỹ côm2MefS gáSTpo8ci nav5P26S̀y, bm2MefSóng GQlưng cGQô mảnh STpo8cmai, mặGQc mGQặc m2MefSdù STpo8ctư tưGQởng rấm2MefSt cựGQc đov5P26San, nhưnSTpo8cg khôngv5P26S phảiSTpo8c km2MefShông tSTpo8chừa nhận, côSTpo8c m2MefSđối vớiv5P26S nm2MefSgười tôSTpo8ćt v5P26Svới mìnhSTpo8c, nhim2MefSệt tìGQnh báom2MefS đápv5P26S nồv5P26Sng nhSTpo8ciệt, ngườiSTpo8c như vSTpo8cậy, yêuSTpo8c hậnGQ quv5P26Sá roGQ̃ ràng.

"Tôi từnm2MefSg kGQhông chGQo lm2MefSà GQmình m2MefSlàm gìGQ saiSTpo8c," ánh măm2MefŚt lướtv5P26S qSTpo8cua tam2MefSi Tưv5P26S STpo8cCần nv5P26Shìn vGQề nơv5P26Si xaSTpo8c, “NhưGQng lầv5P26Sn này,GQ tôGQi lạSTpo8ci kSTpo8chông có caGQ́ch nàoGQ kGQhẳng định."

Cô GQgái cườm2MefSi cưv5P26Sời, ngónv5P26S tv5P26Say cSTpo8cầm v5P26Schặt cv5P26Shén tm2MefSrà, "TGQôi cũng vậy,”m2MefS m2MefScô cườv5P26Si nhưv5P26S khôm2MefSng cưv5P26Sời GQngẩng đầuSTpo8c nhv5P26Sìn m2MefSvề STpo8cnơi xm2MefSa, v5P26S"Ngày đóSTpo8c ởm2MefS CaGQ́m Dỗ, nêSTpo8ću nhưGQ GQtôi cv5P26Só thểGQ m2MefSkiên nhẫGQn mộm2MefSt chv5P26Sút, cSTpo8cũng sẽv5P26S khôm2MefSng cSTpo8có cm2MefSục diệSTpo8cn như hômGQ nayv5P26S, nhưngm2MefS tôSTpo8ci khôv5P26Sng v5P26Scó!” Tínv5P26Sh tìm2MefSnh TưGQ CầnGQ rấGQt mạm2MefSnh mẽ,GQ cm2MefSó lẽ,GQ chuyGQện xưa mộtv5P26S lầGQn nữm2MefSa m2MefSnhớ lại…m2MefS côSTpo8c vẫnSTpo8c lav5P26S̀ nSTpo8chịn khôv5P26Sng đm2MefSược Hạm2MefS m2MefSPhi m2MefSVũ GQcông kích,m2MefS nhưnv5P26Sg vừa nghĩGQ tớim2MefS HạSTpo8c TGQử Hạo…m2MefS STpo8ccô nhấtv5P26S địnhSTpo8c m2MefScó thm2MefSể v5P26Snhịn xuống.

Cô nm2MefSghĩ, baSTpo8cn đầuv5P26S cSTpo8cô v5P26Scoi GQnhư lam2MefS̀ cGQắn m2MefSnát hàmSTpo8c răv5P26Sng cũng cóSTpo8c m2MefSthể nhịn.

Ánh năv5P26Śng xSTpo8cuyên tv5P26Shấu đGQi v5P26Svào, chiêv5P26Śu vàov5P26S gm2MefSương măGQ̣t v5P26SNam Dạ Tướcm2MefS hiệv5P26Sn lm2MefSên STpo8câm miSTpo8c̣, môv5P26S̃i v5P26Sngũ STpo8cquan cv5P26Sủa STpo8canh GQcũng rấtGQ hom2MefSàn mỹ,GQ kếtm2MefS hợp STpo8cvới nm2MefShau, v5P26Sluôn lSTpo8cuôn v5P26Slà loạSTpo8ci cGQao v5P26Squý STpo8cmà STpo8cmọi ngườiSTpo8c đv5P26Sổ v5P26Sxô vàSTpo8co. NếSTpo8cu anh m2MefSbiết cóGQ nGQgày hôSTpo8cm nv5P26Say, m2MefSban đầuv5P26S sẽm2MefS km2MefShông đốSTpo8ci vớSTpo8ci côGQ ấym2MefS nhSTpo8cư vâm2MefṢy, nhiều lắmGQ cv5P26Shỉ laSTpo8c̀ trừm2MefSng trịGQ mấym2MefS v5P26Stên kim2MefSa, rốtGQ cSTpo8cuộc, v5P26SDung ÂGQn noSTpo8ći khôngm2MefS sai, ngườiSTpo8c v5P26Sgây STpo8cnên hêv5P26Śt thảyGQ chuyệnv5P26S này,v5P26S thậtm2MefS v5P26Sra m2MefSlà anh.

Bọn hm2MefSọ đứnv5P26Sg ởm2MefS cùv5P26Sng mộtSTpo8c phònv5P26Sg, cũnGQg kGQhông v5P26Scó nhm2MefSư troSTpo8cng tưởng tượng,v5P26S v5P26Sthủy hỏSTpo8ca v5P26Sbất duv5P26Sng, haGQi GQtay v5P26STư CGQần m2MefScảm nhv5P26Sận đượcv5P26S nhiêm2MefṢt đm2MefSộ GQcủa tách m2MefStrà, "Av5P26Snh sem2MefS̃ đốiGQ xửSTpo8c tv5P26Sốt vSTpo8cới DuSTpo8cng Ân,GQ GQđúng không?"

"Sao côSTpo8c lạv5P26Si m2MefScho là,STpo8c m2MefScô âGQ́y GQở bv5P26Sên cạnhm2MefS tv5P26Sôi sev5P26S̃ hạnh phúc?"

Tư CGQần GQsuy m2MefSnghĩ mộtm2MefS v5P26Schút, chậmGQ rGQãi nói,m2MefS STpo8c"Trực gSTpo8ciác STpo8cthôi, anh hSTpo8côm nam2MefSy đếnSTpo8c nơim2MefS STpo8cnày, khẳngm2MefS đGQịnh cGQũng STpo8clà vGQì GQDung Ânm2MefS, GQthật STpo8cra tSTpo8chì, chv5P26So dù av5P26Snh khônSTpo8cg v5P26Stìm tm2MefSôi, STpo8ctôi cm2MefSũng v5P26Ssẽ STpo8ctìm anhv5P26S. DGQĩ nhiêm2MefSn, chúngGQ tm2MefSa km2MefShông làGQm đượcSTpo8c bạn STpo8cbè, thậv5P26Sm GQchí từngm2MefS m2MefScó STpo8cý nghSTpo8cĩ đemv5P26S đốim2MefS phưv5P26Sơng đSTpo8cưa vm2MefSào chỗv5P26S m2MefSchết, gv5P26Sặp qGQua lần nàym2MefS vGQề m2MefSsau, cũngSTpo8c đm2MefSừng cóGQ gặv5P26Sp mv5P26Sặt lạiGQ nm2MefSữa, v5P26Snói GQvới m2MefSDung STpo8cÂn, tôv5P26Si lv5P26Sạc tớiGQ tình GQ trạng hômSTpo8c m2MefSnay, khôGQng liênm2MefS qm2MefSuan gim2MefS̀ GQđến anh..."

“Trả nSTpo8cợ vSTpo8cà tSTpo8crừng phSTpo8cạt, làm2MefS ham2MefSi loav5P26Ṣi phươngm2MefS thưGQ́c không v5P26Sgiống nhaum2MefS, tGQôi bGQên GQnày, m2MefStôi sẽSTpo8c bum2MefSông tv5P26Say chuyêm2MefṢn nàySTpo8c GQvì tôGQi mav5P26S̀ dựng lên,m2MefS hSTpo8côm naSTpo8cy bim2MefSến tv5P26Shành nhưSTpo8c vậym2MefS, tSTpo8côi muv5P26Sốn đếnGQ đSTpo8cây m2MefSkết thúcm2MefS. VìSTpo8c ÂnSTpo8c GQÂn, tôi STpo8ccũng m2MefSkhông thểv5P26S tim2MefSếp tSTpo8cục laGQ̀m chGQuyện tôv5P26S̉n thưm2MefSơng côv5P26S, nhv5P26Sưng Hạm2MefS giv5P26Sa bêv5P26Sn kv5P26Sia, bọn hv5P26Sọ v5P26Ssẽ cóGQ m2MefShành STpo8cđộng cSTpo8của v5P26Shọ, tSTpo8côi sv5P26Sẽ khôGQng nhuGQ́ng tSTpo8cay, m2MefSđó là chuyệnv5P26S giữam2MefS STpo8ccác ngườim2MefS, tôiSTpo8c kGQhông cáSTpo8cch nGQào giúSTpo8cp côGQ, côGQ hiểuSTpo8c chưa?" m2MefSNam Dm2MefSạ TướSTpo8cc nSTpo8cói rấtSTpo8c thm2MefSực tế,GQ cv5P26Sô vv5P26Sén lêGQn khóeGQ miệngv5P26S gSTpo8cật đầum2MefS, STpo8canh tm2MefSa cGQó tGQhể vìv5P26S Dung STpo8cÂn v5P26Slàm đượGQc chuyêGQ̣n nàGQy, đúm2MefSng làm2MefS v5P26Skhông dễ.

Nam DạSTpo8c TSTpo8cước khôSTpo8cng cm2MefSó ởm2MefS lâu,GQ TưSTpo8c Cầm2MefSn nóv5P26Si rấtm2MefS đúSTpo8cng, bọnGQ hm2MefSọ không làm2MefS bam2MefṢn, nếum2MefS khm2MefSông phảGQi ởm2MefS giữaGQ GQcó mộtm2MefS STpo8cDung GQÂn, bọnGQ họSTpo8c v5P26Ssớm STpo8cđã bắtm2MefS đầuSTpo8c chSTpo8cém giết lẫv5P26Sn nhau.

Lúc Nm2MefSam DGQạ TSTpo8cước mởSTpo8c cv5P26Sửa đv5P26Si v5P26Sra ngGQoài, giâm2MefṢt mv5P26Sình kiSTpo8cnh v5P26Sngạc, xoa vv5P26Sai ngườiv5P26S STpo8cđàn STpo8công đv5P26Si GQra ngoài.

Tư CầnSTpo8c km2MefShông GQcó ngm2MefShe đưm2MefSợc GQâm m2MefSthanh đóGQng cửaSTpo8c, cGQô STpo8cxoay người lm2MefSại, liềnv5P26S thấv5P26Sy GQHạ Tưm2MefS̉ Hv5P26Sạo đứSTpo8cng ởm2MefS cửa.

Chén tGQrà STpo8ctrong lònSTpo8cg bàm2MefSn m2MefStay rơv5P26Si v5P26Sxuống v5P26Smặt đất,m2MefS nưSTpo8cớc trv5P26Sà ấm2MefSm áp bắnv5P26S tum2MefSng tóem2MefS lSTpo8cưng STpo8cbàn chânGQ TưSTpo8c Cần,m2MefS cv5P26Sô theGQo GQbản năGQng luGQi lv5P26Sại, mặSTpo8cc dm2MefSù STpo8csớm muộnGQ cũng sẽv5P26S gặv5P26Sp, m2MefSnhưng nGQếu khônSTpo8cg phảiSTpo8c NaGQm m2MefSDạ Tướcv5P26S điv5P26S m2MefSra nGQgoài, Tv5P26Sư Cầnv5P26S STpo8cchắc chắv5P26Sn m2MefSsẽ không m2MefSđể v5P26Sanh GQvào. Chânm2MefS v5P26Stay côSTpo8c luốnSTpo8cg cuốngv5P26S STpo8cđứng ởSTpo8c STpo8cban m2MefScông, Hạm2MefS Tưv5P26S̉ HaSTpo8c̣o đóng cv5P26Sửa lạiGQ, mv5P26Sặc chiếcm2MefS áom2MefS khoáv5P26Sc màSTpo8cu v5P26Snâu, cằmm2MefS kiênv5P26S ngm2MefShị lộSTpo8c GQra mấv5P26Sy phầm2MefSn m2MefSlạnh lùng, râv5P26Su mépGQ lGQâu m2MefSngày khôngv5P26S cạo.

Hai ngườiv5P26S v5P26Sliếc m2MefSnhau mộtm2MefS cáim2MefS, v5P26STư Cầnm2MefS lướtm2MefS qum2MefSa nhGQững mm2MefSãnh vỡ kim2MefSa m2MefSđi vàom2MefS phòng.

Hạ TGQử HạoGQ thGQấy cv5P26Sô muốnSTpo8c đv5P26Si vàv5P26So phSTpo8còng ngủ,GQ hắnv5P26S GQnắm chặSTpo8ct STpo8ctay cô, dùm2MefSng sv5P26Sức rv5P26Sất mạnm2MefSh, dườnGQg nhưSTpo8c muGQốn bẻm2MefS gãSTpo8cy tGQay TưSTpo8c Cần,STpo8c m2MefSmặc dv5P26Sù đSTpo8cau, nhưngGQ cô cSTpo8cũng cắGQn răngGQ khôngv5P26S cóGQ kêuSTpo8c lên.

"Tại sao?”v5P26S hSTpo8cắn hỏi.

Tư GQCần cGQó tSTpo8chể nSTpo8cói vv5P26Sới v5P26Smọi nGQgười, “Tôv5P26Si km2MefShông hốm2MefSi hận”,STpo8c duy nhấGQt kv5P26Shông m2MefSthể đSTpo8cối mặm2MefSt vGQới v5P26SHạ STpo8cTử Hạo.

Người STpo8cđàn m2MefSông STpo8cnắm v5P26Schặt haSTpo8ci vav5P26Si củv5P26Sa cô,m2MefS kSTpo8céo côSTpo8c đếm2MefSn, vộiGQ m2MefSvã đặt côSTpo8c trướcm2MefS mặtGQ mìnGQh, v5P26S"Tại m2MefSsao, cm2MefShúng m2MefSta vốnGQ lv5P26Sà m2MefScó thểGQ thậSTpo8ct tốt,STpo8c STpo8ccô tạim2MefS sao muv5P26Sốn v5P26Slàm nhv5P26Sư vậv5P26Sy? Tv5P26Srần Cần!"

Hắn lav5P26Sy bảm2MefS vSTpo8cai củam2MefS m2MefScô, m2MefScô chỉGQ cGQảm tv5P26Shấy bGQên troGQng đôGQi mắGQt thế gGQiới tv5P26San thàSTpo8cnh nhSTpo8cững mảnGQh nhỏ,v5P26S GQcàng lúSTpo8cc càngv5P26S STpo8cmơ hồSTpo8c, “TôiGQ kv5P26Shông gọiv5P26S lSTpo8cà TrầGQn Cầnm2MefS, tên củGQa tôGQi m2MefSlà Tưm2MefS Cần."

Người đànGQ STpo8công đGQối STpo8cvới v5P26Scái têm2MefSn nGQày cũm2MefSng chGQưa qum2MefSen thuộc, "TạiGQ sSTpo8cao côm2MefS mGQuốn gm2MefSạt tôi?"

Thân m2MefSthể mảnhm2MefS khảm2MefSnh v5P26Scủa cm2MefSô m2MefStrong lSTpo8còng GQbàn tv5P26Say anm2MefSh cànv5P26Sg lộGQ v5P26Sra vẻ STpo8cgầy yếuSTpo8c, tv5P26Sóc qSTpo8cuăn chGQe ởGQ tGQay ngườiSTpo8c m2MefSđàn ông,m2MefS Tưv5P26S CầnGQ ởSTpo8c rv5P26Sất gSTpo8cần hắSTpo8cn, cóGQ thểm2MefS nhìn thấGQy cSTpo8con ngườim2MefS mm2MefSàu STpo8cđỏ tươim2MefS, "Tv5P26Sử HạSTpo8co, m2MefSanh bGQiết tạv5P26Si sGQao không?"

"Nói GQcho tGQôi biết."GQ v5P26SGiọng nóiv5P26S ngườiv5P26S đànSTpo8c ôngGQ tràn đSTpo8cầy m2MefSthống khổ,STpo8c khm2MefSàn vv5P26Sô cùng.

"Được.” Tưm2MefS CSTpo8cần STpo8cmặt kSTpo8chông tGQhấy đổSTpo8ci chốSTpo8cng STpo8clại GQánh mắtGQ của hắSTpo8cn, “Av5P26Snh sSTpo8cẽ GQkhông quv5P26Sên, trướSTpo8cc đâyGQ khônGQg lâGQu, v5P26Sem củaGQ STpo8canh m2MefSđã đụngSTpo8c mộtv5P26S STpo8clão bà chứ?"

Hạ Tửv5P26S m2MefSHạo com2MefSn STpo8cngươi nhv5P26Sư kiếmSTpo8c sắcSTpo8c tm2MefShâm tGQhúy, lắcm2MefS đầu, “Cô..."

"Đúng, đóGQ lGQà m2MefSbà nGQội tôiSTpo8c." Nưv5P26Sớc STpo8cmắt qum2MefSá mứGQc nặm2MefSng nề, cm2MefSuối cùm2MefSng vẫGQn cGQhảy raGQ, chảySTpo8c xuốngSTpo8c đGQến kv5P26Shóe miệng,m2MefS mặnSTpo8c sáGQp làmSTpo8c m2MefSngười STpo8cta nv5P26Sôn mửa, “BGQà làm2MefS ngườiGQ v5P26Sthân duGQy nhấtGQ m2MefScủa tôiv5P26S, ev5P26Sm củv5P26Sa m2MefSanh đãGQ tôv5P26Sng v5P26Schết STpo8cbà, v5P26Scòn GQcó, tôiGQ sở dĩGQ đốGQi xửSTpo8c vớiGQ cv5P26Sô STpo8cta m2MefSnhư vậy,STpo8c v5P26Slà v5P26Sbởi m2MefSvì STpo8ctôi cũSTpo8cng GQđã bGQị nhưm2MefS vậy,STpo8c v5P26SHạ TửGQ Hạo, STpo8ctôi bm2MefSị ngườv5P26Si v5P26Sta cưỡngSTpo8c m2MefSdâm, anSTpo8ch m2MefScó biếtGQ không?"

Tóc ngv5P26Sắn củv5P26Sa ngườiSTpo8c đànv5P26S ônm2MefSg dưSTpo8cờng nhưGQ dựnSTpo8cg m2MefSthẳng lên,STpo8c mười ngóGQn tGQay anv5P26Sh m2MefSdùng sứcGQ, trênm2MefS mặSTpo8ct hiệnSTpo8c rv5P26Sa vẻSTpo8c khóm2MefS tiv5P26Sn, STpo8c"Không m2MefSthể nàm2MefSo, lm2MefSà ai, làm2MefS ai?"

"Anh điGQ vềm2MefS hỏiSTpo8c HạGQ v5P26SPhi m2MefSVũ sẽGQ biếtv5P26S thôv5P26Si,” Tưm2MefS CGQần bSTpo8ciết GQmình tàn nhSTpo8cẫn, côm2MefS lúGQc m2MefSnày, GQtrong tm2MefSay nhv5P26Sư nắGQm lấySTpo8c mộtv5P26S com2MefSn v5P26Sdao STpo8chai lưỡv5P26Si, đâmSTpo8c Tm2MefSư Cần mộtSTpo8c nSTpo8chát đSTpo8cồng thờSTpo8ci cm2MefSũng hGQung hănGQg khoév5P26St v5P26Svào m2MefSchính mìnhm2MefS, “Tôim2MefS ởm2MefS bêSTpo8cn cạnm2MefSh anh,v5P26S cũng lv5P26Sà v5P26Svì GQtrả thù,m2MefS chuyệnm2MefS v5P26Sanh GQnhận m2MefShối lộSTpo8c, STpo8ccũng lGQà tm2MefSôi am2MefSn bàv5P26Si, bGQây gv5P26Siờ, anh STpo8ccuối cv5P26Sùng m2MefScũng hiểuGQ hếGQt rồSTpo8ci chứ?"

Hạ Tửv5P26S Ham2MefṢo vunv5P26Sg cáSTpo8cnh tm2MefSay, TSTpo8cư m2MefSCần STpo8cngã xuốngSTpo8c STpo8cghế saloSTpo8cn, đầu choángGQ vánv5P26Sg hom2MefSa mắSTpo8ct, hắm2MefSn m2MefSchỉ cảm2MefSm thấyGQ cảm2MefS bộm2MefS ngựm2MefSc gv5P26Siống nhm2MefSư v5P26Slà mGQuốn m2MefSnổ tunv5P26Sg lừa gạtv5P26S, phảnm2MefS STpo8cbội, hm2MefSắn yv5P26Sêu ngGQười phụGQ v5P26Snữ v5P26Snày sâuSTpo8c đậSTpo8cm nv5P26Shư v5P26Svậy, cũm2MefSng vìSTpo8c côSTpo8c màv5P26S không m2MefS tiếc trởv5P26S m2MefSmặt vSTpo8cới GQmọi ngSTpo8cười trSTpo8cong STpo8cnhà, muốnv5P26S chm2MefSo GQcô mộtv5P26S giSTpo8ca đình,GQ hắnGQ qSTpo8cuý trọng nhưSTpo8c thế,m2MefS nhưm2MefSng đổiGQ GQlại v5P26Slà cm2MefSái gì?

Phanh m2MefSthây xGQé xv5P26Sác, cũGQng kSTpo8chông cm2MefSó m2MefSđau v5P26Snhư vậyGQ. STpo8cHạ Tửv5P26S Hạo đứnSTpo8cg ởGQ tSTpo8crong phòv5P26Sng khácv5P26Sh, nhớm2MefS tm2MefSới gươngGQ m2MefSmặt v5P26Sem gv5P26Sái bịSTpo8c hSTpo8củy hom2MefSại, nhớSTpo8c tớiSTpo8c côSTpo8c tm2MefSa nửa đêmv5P26S thấySTpo8c GQác mộv5P26Sng thứcSTpo8c giấcm2MefS, hắGQn chGQỉ cảSTpo8cm thGQấy cànGQg ngàySTpo8c cGQàng ám2MefSy GQnáy, dườGQng như, chím2MefSnh mGQình làv5P26S hGQung m2MefSthủ giánv5P26S STpo8ctiếp phv5P26Sá hủym2MefS cô.

"Là mSTpo8cắt tôiSTpo8c bịm2MefS STpo8cmù, STpo8ctôi STpo8cnghĩ v5P26Scô thậSTpo8ct tâv5P26Sm, GQmọi ngưm2MefSời STpo8ctrong nhà đềum2MefS phảnSTpo8c đối,v5P26S tm2MefSôi nhưSTpo8c kv5P26Sẻ điv5P26Sên vẫnv5P26S kiênm2MefS trì,m2MefS PhSTpo8ci VSTpo8cũ lúcGQ ấSTpo8cy đãSTpo8c nhắcGQ nSTpo8chở tôm2MefSi, nói côv5P26S GQcùng v5P26SNam DạSTpo8c STpo8cTước quam2MefSn hệGQ kv5P26Shông pGQhải nôngm2MefS cạnm2MefS, nv5P26Só cSTpo8còn xGQem quv5P26Sa hìnhGQ các nm2MefSgười lêSTpo8cn giườnm2MefSg, nhưngv5P26S lv5P26Sà tôSTpo8ci kêGQu nóv5P26S câmv5P26S miệng.STpo8c Bởiv5P26S STpo8cvì, nhữngv5P26S cv5P26Shuyện đm2MefSó cũngGQ là m2MefSchuyện tv5P26Srước m2MefSkhi tGQôi biếtm2MefS STpo8ccô, m2MefStôi GQkhông quaGQn tv5P26Sâm, tôSTpo8ci cứv5P26S tưởngm2MefS rSTpo8cằng, v5P26Stôi m2MefScó thể chm2MefSo côm2MefS mm2MefSột cuộcm2MefS sm2MefSống mSTpo8cới, bSTpo8cắt m2MefSđầu lSTpo8cại từGQ đầu..."STpo8c HGQạ Tưv5P26S̉ v5P26SHạo nm2MefSói xong lờm2MefSi cuv5P26Sối v5P26Scùng, nhưm2MefS mộtm2MefS đm2MefSứa bv5P26Sé ngv5P26Sồi chồGQm STpo8chổm trêGQn mặtm2MefS đấtm2MefS khóc,GQ ham2MefSi v5P26Stay v5P26Sanh dSTpo8cùng sức nGQắm lấm2MefSy GQtóc mSTpo8cình, cầv5P26Sm lênm2MefS qum2MefSả đấm2MefSm hunm2MefSg hv5P26Săng nm2MefSện trm2MefSên đầu.

Tư Cầv5P26Sn khôv5P26Sng cGQhịu v5P26Snổi chảyv5P26S nướcGQ mắtGQ, km2MefShí lựSTpo8cc đm2MefSứng lv5P26Sên m2MefScô cũng khôv5P26Sng có,m2MefS haSTpo8ci đSTpo8cầu GQgối STpo8cquỳ bòm2MefS STpo8cđến bênv5P26S ngv5P26Sười đànv5P26S ôngm2MefS, “TửGQ Hm2MefSạo, thậv5P26St STpo8cxin lm2MefSỗi, thật m2MefS xin lỗi..."

Cô khôv5P26Sng ngGQhĩ đếnv5P26S cSTpo8chính mìnm2MefSh lạiv5P26S đaum2MefS nv5P26Shư vậym2MefS, tiSTpo8cm m2MefSđã bịv5P26S xé nátGQ, m2MefScô v5P26Scố gv5P26Sắng kv5P26Séo tGQay ngv5P26Sười đm2MefSàn ông,m2MefS muốnGQ m2MefSôm anGQh, STpo8cnhưng Hm2MefSạ TưGQ̉ HạSTpo8co không muốnv5P26S cGQô đv5P26Sụng chạmSTpo8c, am2MefSnh dv5P26Sùng lựcv5P26S hấtv5P26S rSTpo8ca, khôGQng cm2MefSòn kịpSTpo8c tGQhu lạm2MefSi quảm2MefS đấv5P26Sm rơiGQ vào mm2MefSặt TSTpo8cư CầGQn. NgưGQời đànm2MefS ôSTpo8cng đứngm2MefS lên,v5P26S đốtSTpo8c ngóv5P26Sn taSTpo8cy nắSTpo8cm chSTpo8cặt, trGQên m2MefSmặt đầyv5P26S nướcSTpo8c mắt, saGQu STpo8ckhi ngẩGQn nm2MefSgơ đSTpo8cến m2MefSđáy mắtGQ trv5P26Sở thm2MefSành mộtGQ mảSTpo8cnh lGQạnh m2MefSnhư GQbăng, anSTpo8ch cũnGQg không v5P26Squay v5P26Sđầu lạv5P26Si điGQ rGQa ngoài.

Dung ÂnGQ nhậnSTpo8c đượcSTpo8c điệv5P26Sn tGQhoại, lúcSTpo8c chạym2MefS đến,GQ v5P26Sđã STpo8clà buSTpo8cổi tối.

Cửa nhàSTpo8c STpo8cTư GQCần GQmở rộngm2MefS, hàngSTpo8c xSTpo8cóm ởGQ ngoàim2MefS cửaGQ thỉv5P26Snh thoảngm2MefS ngó vào.

Bên tm2MefSrong phònv5P26Sg khm2MefSách, bừaSTpo8c bộnGQ, lov5P26Sn biGQa cùSTpo8cng gạcSTpo8c tànm2MefS thuốc, gối,v5P26S GQtất cảv5P26S nhữnSTpo8cg đv5P26Sồ vậv5P26St cm2MefSó GQthể nm2MefSém đưGQợc GQđầu nằGQm dướim2MefS đv5P26Sất. Dm2MefSung Ânm2MefS đóngGQ v5P26Scửa lại, ởv5P26S saGQu STpo8crèm cửGQa sổv5P26S tìm2MefSm đượcm2MefS GQTư Cần.

CÔ chậtv5P26S vậtGQ đeGQm mặm2MefSt STpo8cchôn m2MefSở STpo8chai đầuv5P26S gối,v5P26S trm2MefSên m2MefScổ taGQy tráiv5P26S, STpo8cmáu tươi chảm2MefSy v5P26Sra, DuGQng ÂSTpo8cn nhẹGQ kGQéo v5P26Sđầu củam2MefS cô,v5P26S chỉGQ tSTpo8chấy trênv5P26S mặGQt cm2MefSô sv5P26Sưng lêm2MefSn một mảv5P26Sng lớnSTpo8c, khóGQe miệSTpo8cng rácGQh tv5P26Soạc, "m2MefSTư Cần,STpo8c chuyệv5P26Sn m2MefSgì m2MefSxảy rSTpo8ca, cóm2MefS phảSTpo8ci am2MefSi đánhm2MefS cậu không?"

Bên chânGQ, lSTpo8cà mộtm2MefS cov5P26Sn daGQo cSTpo8cắt m2MefStỉa. Côv5P26S khắcm2MefS tạiGQ STpo8cchính m2MefScổ tayGQ mình GQba chữv5P26S v5P26S“Hạ Tưv5P26S̉ STpo8cHạo”, hơGQn nữa,STpo8c khắcSTpo8c rấtGQ sv5P26Sâu, mỗm2MefSi mộSTpo8ct vếtv5P26S dm2MefSao làmGQ rách toạcm2MefS dGQa thịt.

" DunGQg ÂSTpo8cn, mìSTpo8cnh thậtGQ GQsự yGQêu m2MefSanh ấy,v5P26S yêuSTpo8c đếnSTpo8c tậv5P26Sn xưm2MefSơng tủy... KhắcGQ GQsâu, GQnhưng, mìnGQh bâym2MefS gSTpo8ciờ đSTpo8cã mv5P26Sất v5P26Sanh ấySTpo8c rồi...”Tócm2MefS TưGQ Cầv5P26Sn m2MefSrối STpo8cbù, côm2MefS bắt đSTpo8cược cánhSTpo8c STpo8ctay m2MefSDung Âv5P26Sn, “LàGQm saGQo bm2MefSây giờGQ, v5P26Scó pm2MefShải mv5P26Sình sẽSTpo8c khônGQg baGQo giờGQ cóv5P26S thể v5P26Stìm STpo8canh ấyv5P26S trởm2MefS vGQề GQnữa đúngv5P26S không?"

Dung Ânm2MefS cm2MefShỉ cv5P26Sảm thấyGQ v5P26Scổ họngGQ khv5P26Sô rápGQ GQkhó chSTpo8cịu, cm2MefSô biết,STpo8c Tư STpo8c Cần cSTpo8cuối cm2MefSùng m2MefScũng STpo8csẽ cSTpo8có m2MefSngày hốm2MefSi hận,m2MefS STpo8ccô ômGQ GQhai bav5P26Si m2MefScô gáim2MefS, “TGQư Cầnv5P26S, đứnGQg lên điv5P26S, GQchúng STpo8cta vm2MefSào phòGQng trước."

"Ban đầSTpo8cu v5P26Slúc cậuGQ khm2MefSuyên mìnhm2MefS, mìnm2MefSh khSTpo8công nGQghe, nGQhưng bây gv5P26Siờ, tm2MefSim cv5P26Sủa STpo8cmình v5P26Srất đav5P26Su rm2MefSất STpo8cđau...” hGQai GQtay TưGQ v5P26SCần dánSTpo8c chặtm2MefS trm2MefSước GQngực, ba chữv5P26S m2MefSHạ Tm2MefSử HaSTpo8c̣o trêm2MefSn taym2MefS, m2MefSvì cv5P26Sô dùngSTpo8c sứGQc v5P26Smà mSTpo8cáu STpo8ctươi chSTpo8cảy rv5P26Sa, cm2MefShất m2MefSlỏng rSTpo8cỉ ra GQ đỏ sẫm,m2MefS v5P26Schói m2MefSmắt khôSTpo8cng thôi.

"Anh ấyv5P26S nói,STpo8c am2MefSnh GQấy khm2MefSông GQquan tâv5P26Sm đếGQn quáv5P26S m2MefSkhứ STpo8ccủa v5P26Smình, anh ấym2MefS mv5P26Suốn cGQưới mình,m2MefS DuGQng ÂGQn, v5P26Sanh ấyv5P26S nóim2MefS muv5P26Sốn kếtGQ hv5P26Sôn vớSTpo8ci mình...v5P26S” TưGQ CầnSTpo8c ngồi dướiv5P26S đất,m2MefS vừGQa m2MefSkhóc vừav5P26S GQcười, tGQrên mm2MefSặt GQnước mắtv5P26S cùnm2MefSg STpo8cmáu hGQòa vàoSTpo8c nham2MefSu, cô đếnv5P26S bâGQy giờm2MefS vẫnGQ v5P26Scô đơSTpo8cn, hiv5P26Sện tGQại, thậtSTpo8c khv5P26Só khănSTpo8c cm2MefSó ngườim2MefS v5P26Snói yGQêu côm2MefS, mSTpo8cuốn GQcho cô mộtGQ giGQa đìm2MefSnh ấGQm áp,v5P26S nhưv5P26Sng HạSTpo8c TGQử HạoGQ, STpo8ccho dùm2MefS STpo8ccô thậtGQ muốSTpo8cn tv5P26Siếp nGQhận tìnGQh yêu củav5P26S STpo8canh, hm2MefSọ cũngm2MefS khônGQg cGQó mộtm2MefS chúGQt khv5P26Sả năng.

Yêu v5P26Ssâu đậmm2MefS nhSTpo8cư vậGQy, vừav5P26S mớim2MefS bắtGQ đầu,GQ STpo8ccũng đãm2MefS sắv5P26Sp chếtGQ điGQ, STpo8cnó được huv5P26Sn GQđúc tGQừ tGQuyệt vv5P26Sọng vàm2MefS cv5P26Sừu hậm2MefSn, STpo8csau khSTpo8ci mọcGQ rSTpo8cể nẩSTpo8cy mm2MefSầm, nSTpo8chất địnm2MefSh sẽ chếtv5P26S STpo8cnon. Tm2MefSư GQCần chặtGQ m2MefSlấy DSTpo8cung v5P26SÂn, côm2MefS v5P26Skhông muốnSTpo8c STpo8cmột mìnhSTpo8c cm2MefSô đơm2MefSn v5P26Sở chm2MefSỗ này,m2MefS cô m2MefS cảm giácm2MefS mìnhGQ sSTpo8cắp đSTpo8ciên rồi,m2MefS "Mm2MefSình tạiSTpo8c sGQao lạiSTpo8c m2MefSyêu av5P26Snh ấSTpo8cy, tGQại sao?"

Dung Âm2MefSn mânGQ v5P26Skhẩn m2MefSđôi môSTpo8ci, mGQặc dùSTpo8c m2MefSnhư vGQậy, bêGQn troSTpo8cng GQđôi mắt vSTpo8cẫn lGQà mơGQ hồv5P26S STpo8chơi nước.

“Tư Cầm2MefSn, v5P26Shãy qv5P26Suên hếtv5P26S đi..."

"Mình khSTpo8công quênSTpo8c được,”m2MefS STpo8cTư Cầnm2MefS thấm2MefSt thanm2MefSh khv5P26Sóc rống, "DungSTpo8c Âv5P26Sn, cậuv5P26S đừngSTpo8c nóim2MefS, hãym2MefS ngGQhe mìm2MefSnh nSTpo8cói đượcGQ khônGQg, v5P26Smình cóGQ rấGQt nhiều điềum2MefS muGQốn nói..."

Hai ngưGQời STpo8cco rSTpo8cúc ởm2MefS sGQau m2MefSrèm cửGQa sGQổ, GQôm nhGQau thậtGQ chv5P26Sặt, TưGQ Cần nóv5P26Si, khm2MefSi cSTpo8còn bé,GQ lúSTpo8cc v5P26Scô cảSTpo8cm tv5P26Shấy cGQô đơv5P26Sn, liềv5P26Sn thSTpo8cích núm2MefSp tGQrong góc,GQ hoặcSTpo8c lGQà trốn GQtrong cSTpo8chăn, chỉGQ cầnv5P26S cSTpo8có GQthể v5P26Sđem chív5P26Snh mm2MefSình gv5P26Siấu điGQ. CôGQ nóiGQ Duv5P26Sng m2MefSÂn thậGQt v5P26Sgiống như v5P26Sbà nộim2MefS, gim2MefSống bSTpo8cà nộiSTpo8c v5P26Ssờ STpo8csờ đầuSTpo8c STpo8ccủa GQcô, GQnói GQA Cầnm2MefS, làmm2MefS saGQo bâym2MefS giv5P26Sờ mGQới về, đừnv5P26Sg lv5P26Sàm STpo8cquá sức...

Dung m2MefSÂn thậtGQ khGQông cv5P26Só chev5P26Sn vàv5P26So nSTpo8cói, côm2MefS rấv5P26St STpo8can tĩnhv5P26S nghm2MefSe, nước mắSTpo8ct chảym2MefS xuốngm2MefS rm2MefSơi đm2MefSến GQtrên mv5P26Su bv5P26Sàn m2MefStay, từSTpo8cng gm2MefSiọt nởv5P26S rộ.

Tư CầnGQ nóiGQ cGQô m2MefScùng GQHạ m2MefSTử v5P26SHạo bSTpo8cắt đầu,STpo8c GQcô v5P26Snói, bọm2MefSn họGQ gặp GQnhau ởm2MefS CáGQm Dỗ,v5P26S lúv5P26Sc ấv5P26Sy anSTpo8ch đứngGQ trov5P26Sng đáGQm người,STpo8c hạm2MefSc STpo8cgiữa bầyv5P26S gàm2MefS, nhm2MefSìn STpo8cqua mộtv5P26S cái, đm2MefSã hGQấp dẫnSTpo8c cô.

Cô nóSTpo8ci, lầnm2MefS đầv5P26Su giữaGQ hGQai nm2MefSgười, anSTpo8ch cũv5P26Sng rấtm2MefS cẩnSTpo8c tGQhận từngSTpo8c li tSTpo8cừng tív5P26S, nSTpo8câng GQniu cô,m2MefS sợm2MefS côv5P26S đau.

Tư STpo8cCần nSTpo8cói rSTpo8cất nhiềGQu rấtv5P26S nhiều…v5P26S m2MefSđến km2MefShi, tiếnGQg nSTpo8cói ácv5P26Sh đi, vọngGQ lv5P26Sại STpo8cnhư tiếngGQ kêum2MefS STpo8coán, Dv5P26Sung ÂnGQ lv5P26Sau nướcSTpo8c mv5P26Sắt, đứngGQ dậySTpo8c đếnSTpo8c máSTpo8cy đunSTpo8c nước,STpo8c lấy STpo8ccho cm2MefSô mv5P26Sột STpo8cly nước.

Lúc STpo8ctrở GQlại, liSTpo8cền đốm2MefSt mộtGQ điếuv5P26S thuốv5P26Sc, hunSTpo8cg hăngv5P26S hútGQ m2MefShai STpo8chơi sau đóv5P26S đGQem đv5P26Siếu tm2MefShuốc giụim2MefS STpo8cvào cổSTpo8c tay.

Mùi vv5P26Sị STpo8cda tGQhịt cháym2MefS GQtrong nháyGQ mắGQt v5P26Stràn nv5P26Sgập cv5P26Sả cv5P26Săn pv5P26Shòng, Dung Ânm2MefS vứtGQ bỏSTpo8c cm2MefShén v5P26Snước, lSTpo8cật đậm2MefSt kév5P26So STpo8ctay cv5P26Sô rv5P26Sa, “v5P26STư Cv5P26Sần, cv5P26Sậu STpo8cđiên GQrồi saGQo, cậu nm2MefShư vGQậy STpo8ckhông sSTpo8cợ mìnv5P26Sh sẽm2MefS xv5P26Sảy rv5P26Sa chGQuyện v5P26Sgì sao?"

Chữ HạSTpo8c GQkia rướmm2MefS mm2MefSáu GQđã bịv5P26S hủym2MefS diệm2MefSt, trGQên cổm2MefS tm2MefSay hGQiện rGQa một đm2MefSốt rấtv5P26S sâv5P26Su, v5P26STư Cầm2MefSn dựaGQ vGQách tường,m2MefS “DuGQng ÂGQn, cậuGQ biếtSTpo8c STpo8ckhông? MìSTpo8cnh mSTpo8cuốn đv5P26Sem Hạ m2MefSTử Ham2MefṢo vĩnv5P26Sh viễnSTpo8c nhớv5P26S GQtrong lGQòng GQmình, đợiSTpo8c nhữngv5P26S vv5P26Sết STpo8cthương nàyv5P26S lànm2MefSh m2MefSđi, chúng cóv5P26S tSTpo8chể lưm2MefSu STpo8clại tGQrên thânv5P26S thểSTpo8c mìGQnh STpo8ccả đờGQi này,GQ ngưm2MefSời STpo8cđàn ônGQg nàyv5P26S, mìnhv5P26S STpo8csẽ cóGQ anhm2MefS ấy v5P26Scả đời,m2MefS v5P26Sanh ấyGQ sẽv5P26S km2MefShông biếm2MefSn mất,m2MefS cm2MefShỉ cGQó thểm2MefS thGQeo thờiv5P26S v5P26Sgian mv5P26Sà khắcGQ sv5P26Sâu v5P26Shơn, mình muv5P26Sốn dùm2MefSng cGQái nGQày đểm2MefS m2MefStế v5P26Slễ, m2MefSđây làv5P26S v5P26Skhoảng tSTpo8chời gGQian dum2MefSy nhấSTpo8ct mìnhv5P26S được yêu,STpo8c v5P26Smình yêSTpo8cu rGQất sm2MefSâu đậm,v5P26S khm2MefSông tSTpo8chể lm2MefSấy rSTpo8ca được..."

Hai mắtm2MefS Tưm2MefS CầnGQ tv5P26Srống m2MefSrỗng, m2MefSDung ÂSTpo8cn vém2MefSn tócGQ cô,STpo8c GQmuốn xeSTpo8cm vết thươngm2MefS trênSTpo8c GQtay côGQ, nhưngSTpo8c khôngGQ cho.

Cô nm2MefSgồi dướSTpo8ci đGQất, kv5P26Shóc đGQến sam2MefSu cùngv5P26S, lạGQi STpo8cim lSTpo8cặng lạm2MefS thường, côv5P26S STpo8cdựa vàm2MefSo cửav5P26S sổm2MefS sáv5P26St đấtGQ, áGQnh mắtv5P26S nhìSTpo8cn rSTpo8ca m2MefSmặt trời.

Sau hv5P26Sơn nửv5P26Sa m2MefSđêm, mộtGQ câuGQ v5P26STư Cầnm2MefS GQcũng kv5P26Shông nGQói, Duv5P26Sng ÂSTpo8cn thSTpo8ceo cô ngồi,GQ cảGQ m2MefSđêm khv5P26Sông cv5P26Só nhắmv5P26S mắt.

Đến ngv5P26Sày tv5P26Shứ STpo8chai, Tưm2MefS m2MefSCần mệtv5P26S mỏi,v5P26S pSTpo8chải dựaSTpo8c vàv5P26So cSTpo8cửa sSTpo8cổ ngủ GQsay, Dunm2MefSg Âv5P26Sn đỡGQ cm2MefSô vàv5P26So phSTpo8còng, troSTpo8cng phòv5P26Sng kháchSTpo8c m2MefSđã dọnGQ dẹpv5P26S sạGQch GQsẽ, cv5P26Sô không STpo8cdám rm2MefSa STpo8ccửa, gọiSTpo8c đSTpo8cồ v5P26Săn manv5P26Sg STpo8cđến, cm2MefSảm thấySTpo8c rGQất mệm2MefSt, liv5P26Sền tựav5P26S vSTpo8cào m2MefStrên ghếv5P26S GQsa m2MefSlon ngủ mSTpo8cột hồi.

Tư CầSTpo8cn STpo8cngủ m2MefSđến xếSTpo8c chv5P26Siều, lúcv5P26S đm2MefSi rGQa, tắmv5P26S rSTpo8cửa, quầnSTpo8c áv5P26So v5P26Scũng thay, đầm2MefSu tóv5P26Sc vẫSTpo8cn cònSTpo8c ướt,GQ tiSTpo8cnh tGQhần m2MefSnhìn qv5P26Sua km2MefShông tm2MefSệ, khôv5P26Si phv5P26Sục GQkhông ít.