Ám dục - Chương 105 - Phần 1

Chương 105

Hai RejKpdđầu lTQông maSvteRg̀y DSvteRgung TQÂn SvteRgnảy lên,RejKpd ánsWxoTCh mSvteRgắt cuSvteRg̉a TQanh quaSvteRǵ mức săTQ́c bénsWxoTC RejKpdthông suốtRejKpd, làsWxoTCm ngRejKpdười tSvteRga néTQ trasWxoTĆnh khôRejKpdng được.

Cô kRejKpdhông noSvteRǵi gì,TQ sWxoTCtinh tếRejKpd nghĩsWxoTC, nêSvteRǵu NSvteRgam sWxoTCDạ TướcTQ bisWxoTCết Giản TQlà TưTQ Cần,RejKpd ítSvteRg nhấtRejKpd sẽsWxoTC biếtSvteRg TQcô ấyTQ lRejKpdam TQnhư SvteRgvậy vsWxoTCì lisWxoTĆ dTQo TQgì, nghĩ nTQhư vậy,SvteRg TQso TQvới TQGiản TQvô duyRejKpdên vôRejKpd cRejKpdớ tìSvteRgm SvteRgngười RejKpdđối phoTQ́ HSvteRgạ PSvteRghi VRejKpdũ thì sWxoTC lý dSvteRgo nàysWxoTC cosWxoTĆ TQsức thuyếtSvteRg pTQhục hơn.

 

Ngón taRejKpdy SvteRgbắm chặtsWxoTC sWxoTClan cTQan lộTQ rRejKpda khâTQ̉n trương,TQ TQDung Ân xoTQay ngườiRejKpd sWxoTCđi tTQới phònRejKpdg ngủ,SvteRg "AnTQh TQđã nói,RejKpd nhữngRejKpd ngưTQời TQlàm tSvteRgổn thương HạsWxoTC PTQhi VũRejKpd mộtTQ ngườiTQ cũngTQ khônSvteRgg bRejKpdỏ RejKpdqua, vRejKpdậy sWxoTClà cósWxoTC ysWxoTĆ gì?"

"Bọn SvteRghọ RejKpdlà hưTQớng vêTQ̀ phíRejKpda RejKpdcô âTQ́y đêRejKpd́n, mặcTQ dù bốnRejKpd bêsWxoTC̀ lốTQi TQra đềuRejKpd bịRejKpd chăsWxoTC̣n SvteRglại, nhRejKpdưng luTQ́c âsWxoTĆy, chRejKpdúng tôSvteRgi TQai cũngsWxoTC không biết.TQ CRejKpdô sWxoTCấy tSvteRgrong tìnsWxoTCh huốngTQ nhRejKpdư vậySvteRg vẫnsWxoTC RejKpdđẩy RejKpdcửa xRejKpde kéRejKpdo taTQy cTQứa RejKpdtôi, Ân Ân,SvteRg tôiTQ khôTQng cRejKpdho sWxoTCcô SvteRgấy đượTQc thRejKpdứ RejKpdkhác, nhưnsWxoTCg nếuRejKpd RejKpdai muốRejKpdn lsWxoTCàm cRejKpdô RejKpdta sWxoTCtổn thương, SvteRgtôi SvteRgsẽ đòisWxoTC vềsWxoTC từngsWxoTC RejKpdcái một."

Dung ÂsWxoTCn điRejKpd vRejKpdào phòTQng ngủ,RejKpd tisWxoTCếng khSvteRgóc rốnTQg SvteRgcủa HạsWxoTC TQPhi Vũ còRejKpdn RejKpdở bsWxoTCên taRejKpdi, coRejKpd̀n cósWxoTC, gươTQng mặsWxoTCt bRejKpdi thươsWxoTCng tuyệsWxoTCt vọnRejKpdg củaSvteRg SvteRgHạ TửRejKpd Hạo, cuSvteRg̃ng laTQ̀m TQcho ngựcSvteRg cRejKpdô TQnhư biSvteRg̣ bópsWxoTC nghẹnSvteRg, dườnRejKpdg nhRejKpdư bRejKpdị tảsWxoTCng SvteRgđá khổng lồTQ đèSvteRg éRejKpdp, thSvteRgở khRejKpdông được.

"Anh đoTQ̀i nợRejKpd chRejKpdo HạSvteRg PSvteRghi VRejKpdũ, TQvậy nhữSvteRgng đsWxoTCau đớnRejKpd TưTQ Cần TQ đã trTQải qTQua, cSvteRgô âTQ́y phasWxoTC̉i RejKpdđi đòisWxoTC RejKpdai đây?"RejKpd DusWxoTCng sWxoTCÂn thấtSvteRg thSvteRgần RejKpdngồi RejKpdở méSvteRgp giường, ngươRejKpd́c lêsWxoTCn nTQhìn NaSvteRgm RejKpdDạ TQTước, "PhưsWxoTCơng RejKpdthức giôSvteRǵng nhSvteRgau, anRejKpdh còn RejKpd muốn diễnRejKpd lạisWxoTC lầnsWxoTC nữa,RejKpd phRejKpdải không?"

Nam DSvteRgạ TưRejKpdớc đứRejKpdng ởRejKpd sWxoTCcửa thRejKpdân thểTQ RejKpdcao tTQo dựTQa vRejKpdào váRejKpdch tường, “CRejKpdô SvteRgta quaTQ̉ nhiênRejKpd chsWxoTCính laTQ̀ TRejKpdư Cần."

Dung TQÂn khôSvteRgng sWxoTCcó thsWxoTCừa nhậsWxoTCn, sWxoTCcũng khôngSvteRg cRejKpdó phủsWxoTC nhậnsWxoTC, "Ban đầSvteRgu, nếuSvteRg khônRejKpdg phảiRejKpd RejKpdanh rRejKpda RejKpdtay tànRejKpd nhẫnRejKpd, HsWxoTCạ PSvteRghi RejKpdVũ SvteRgcũng sẽsWxoTC khônRejKpdg RejKpdcó hômsWxoTC nay, TưSvteRg CầTQn SvteRgcũng TQsẽ khônRejKpdg cSvteRgó kếtTQ RejKpdquả RejKpdnhư bâysWxoTC giờ,sWxoTC NaRejKpdm SvteRgDạ Tước,RejKpd rốtSvteRg cuộc,TQ cục TQdiện đếnsWxoTC ngTQày sWxoTChôm nRejKpday, cũngsWxoTC lTQà RejKpddo anh."

Cô giưsWxoTCơng ngsWxoTCón sWxoTCtay chRejKpdỉ đếnsWxoTC ngườiSvteRg ansWxoTCh tráTQch RejKpdmóc, NaRejKpdm DạsWxoTC Tước cànRejKpdg khSvteRgông cSvteRgó phTQủ nhận,TQ RejKpdlà tRejKpdrách nhiêSvteRg̣m củaRejKpd anhSvteRg, SvteRganh sẽSvteRg khTQông đẩyRejKpd ra,sWxoTC mặc duTQ̀ ngaTQ̀y đosWxoTĆ TsWxoTCư RejKpdCần đãsWxoTC quasWxoTĆ khísWxoTCch trước,SvteRg nhưSvteRgng SvteRghành độsWxoTCng đTQối phó nhưsWxoTC vâsWxoTC̣y, dTQù TQsao cũnSvteRgg sWxoTClà anh.

"Anh muốsWxoTCn đòSvteRgi vRejKpdề nhTQư thSvteRgế nsWxoTCào chSvteRgứ?" DuSvteRgng Ân TQhai tRejKpday TQchống ởRejKpd giường,TQ "RejKpdCô ấSvteRgy bâsWxoTCy giờsWxoTC coTQ̀n coRejKpd́ cáisWxoTC gìsWxoTC sWxoTCđể cáSvteRgc người lấyRejKpd đRejKpdi nữa?"

Nam DạSvteRg TRejKpdước TQnghiêng đRejKpdứng dSvteRgậy, TQđi vàSvteRgo pRejKpdhòng ngủ,SvteRg "Cho SvteRgnên, côRejKpd tTQa đổSvteRgi khRejKpduôn mặtTQ chíSvteRgnh lSvteRgà RejKpdvì trRejKpdả thù?TQ TQCô tSvteRga khuấsWxoTCt nhục,RejKpd bàSvteRg nộiSvteRg côSvteRg ta RejKpdchết, nTQếu nhsWxoTCư vậysWxoTC, vìsWxoTC saTQo khRejKpdông tRejKpdrực tiRejKpdếp RejKpdtìm tôi?"

Dung TQÂn thTQấy sWxoTCanh ngồsWxoTCi vàoRejKpd bênsWxoTC cạnhsWxoTC SvteRgmình, tSvteRghân ảnhTQ caSvteRgo lớn ngănsWxoTC sWxoTCtrở áSvteRgnh saSvteRǵng nơiRejKpd đỉsWxoTCnh đầSvteRgu, cTQô độtRejKpd nhSvteRgiên caRejKpd̉m giáSvteRgc rấtsWxoTC mSvteRgệt TQmỏi, chu toTQàn SvteRgở haRejKpdi RejKpdbên, TQtrơ mắtSvteRg nRejKpdhìn nSvteRggười ksWxoTChác đauSvteRg đớnRejKpd rồiSvteRg lạiTQ khôsWxoTCng thể SvteRgvãn hTQồi, "CsWxoTCô ấSvteRgy nóiSvteRg, ngườiSvteRg côTQ âTQ́y RejKpdkhông muôsWxoTĆn thươRejKpdng tổnRejKpd nhấtTQ là tôi,TQ cSvteRgô sWxoTCấy bRejKpdiết TQchúng SvteRgta ơsWxoTC̉ chRejKpdung, NasWxoTCm sWxoTCDạ sWxoTCTước, tốSvteRgi hsWxoTCôm sWxoTCđó, hTQai người cũngRejKpd khônSvteRgg TQcó xảRejKpdy TQra cSvteRghuyện gì..."

Thông miRejKpdnh nhưTQ anSvteRgh, SvteRgchỉ cầnsWxoTC nghiRejKpd̃ mộtsWxoTC chúTQt, sWxoTClà cosWxoTĆ thể thôRejKpdng suốtTQ nSvteRghững RejKpdthứ kRejKpdia baTQn đầuSvteRg khôngRejKpd csWxoTCó csWxoTChuyện gTQì, NaTQm RejKpdDạ TướcsWxoTC thuận RejKpdthế nsWxoTCằm dàsWxoTCi TQtrên giườngsWxoTC, nsWxoTCói csWxoTCái gìsWxoTC cũngTQ khôRejKpdng cóTQ nósWxoTCi, nhắmsWxoTC SvteRghai mắTQt lại.

Dạ DạsWxoTC dRejKpdựa TQở bRejKpdên cạnh,sWxoTC bsWxoTCị TQđá môsWxoTC̣t cái,RejKpd SvteRglần nàTQy khôsWxoTCng kêu TQlên nưRejKpd̃a, bộTQ dSvteRgáng iRejKpdm sWxoTClặng caRejKpd̀ng lRejKpdộ rTQa veSvteRg̉ đánsWxoTCg thương.

Tư CầnSvteRg mấTQy sWxoTCngày quRejKpda cTQũng khSvteRgông sWxoTCcó đRejKpdi làm,RejKpd côTQ biếsWxoTCt tTQrốn cũng TQ vô dụng,sWxoTC đợiRejKpd cRejKpdhuyện sángSvteRg sWxoTCtỏ… côTQ liêTQ̀n khôngTQ cosWxoTĆ sWxoTCđường thTQể đi.

Chẳng qRejKpdua làsWxoTC, cTQô sWxoTClàm saTQo cRejKpdũng RejKpdkhông nghsWxoTCĩ TQtới SvteRgNam DạSvteRg TướcSvteRg sẽ tRejKpdìm tớiSvteRg cửa.

Khi csWxoTCô mơsWxoTC̉ cửsWxoTCa, tsWxoTChần ssWxoTCắc sWxoTCrun sợ,SvteRg rsWxoTCõ ràngsWxoTC sWxoTCkinh RejKpdngạc, người đànTQ ôngRejKpd môSvteRg̣t mìnsWxoTCh đsWxoTCến, SvteRgTư CTQần tránhRejKpd rsWxoTCa bêsWxoTCn caSvteRg̣nh ýTQ nóSvteRgi TQanh vào.

Cô rósWxoTCt RejKpdcho ansWxoTCh lsWxoTCy nước,SvteRg NTQam DạSvteRg TướcsWxoTC mươSvteRg̀i ngoRejKpd́n taRejKpdy nắm chặRejKpdt, TưRejKpd SvteRgCần sWxoTCmặc quâTQ̀n SvteRgáo sWxoTCđơn giảnsWxoTC nSvteRggồi đốiSvteRg diệRejKpdn anh.

"Anh tRejKpdới, laSvteRg̀ sWxoTCvì csWxoTChuyện HTQạ PRejKpdhi RejKpdVũ sao?"

"Cô khôngsWxoTC sơRejKpḍ TQà?" sWxoTCCon ngươisWxoTC sWxoTCNam DạTQ TướcSvteRg bTQén nhọn quétTQ bốsWxoTCn SvteRgphía, SvteRgcăn phoSvteRg̀ng rấtSvteRg đơnTQ giản,SvteRg kTQhông cRejKpdó sWxoTCbày biệRejKpdn SvteRggì xinh đẹp.

"Lúc TQtôi RejKpdbắt đầusWxoTC lsWxoTCên RejKpdkế hoạch,RejKpd tôiSvteRg đãTQ kTQhông nghĩ đêsWxoTĆn nôTQ̃i SvteRgsợ nưsWxoTC̃a." MụTQc đíTQch cuSvteRg̉a TưSvteRg RejKpdCần đaSvteRg̃ đạSvteRgt SvteRgđược, TQkhông TQcần phải giấusWxoTC giếRejKpdm nưsWxoTC̃a, “RejKpdTôi biết,SvteRg aSvteRgnh sesWxoTC̃ khsWxoTCông bosWxoTC̉ qTQua csWxoTCho tôsWxoTCi, HạRejKpd gTQia cũngSvteRg sẽ khôngRejKpd bỏSvteRg qusWxoTCa, tôTQi đaRejKpd̃ lasWxoTC̀m đượcsWxoTC RejKpdđến nTQước nàTQy, đãsWxoTC cósWxoTC TQthể xSvteRgem như đòiTQ nSvteRgợ đsWxoTCược rTQồi, chTQuyện bàTQ nRejKpdội, luậtsWxoTC phasWxoTĆp phSvteRgán quyếtTQ rấRejKpdt RejKpdcông bằng sWxoTC sao? TsWxoTCôi khônRejKpdg muốnTQ sWxoTCthứ RejKpdhư RejKpdvô TQđó, cRejKpdhân chsWxoTCính đêTQ̀n mTQạng, tôsWxoTCi cũnsWxoTCg không TQ thể lasWxoTC̀m được,TQ SvteRgcho nsWxoTCên, tôRejKpdi rTQạch trêRejKpdn TQmặt RejKpdcô SvteRgta mộRejKpdt đường."

Thật TQra tTQhì, tronsWxoTCg thếRejKpd giớiRejKpd cTQủa NRejKpdam DạSvteRg TướsWxoTCc, loạiSvteRg ăn miếngSvteRg trảsWxoTC misWxoTCếng naRejKpd̀y gặpsWxoTC phảisWxoTC khôngsWxoTC ít,SvteRg TQanh thậmsWxoTC cRejKpdhí tìmSvteRg khôRejKpdng sWxoTCra lí sWxoTC do phaSvteRg̉n bácSvteRg TưsWxoTC Cần.

Cô gásWxoTCi bưnRejKpdg cRejKpdhén trsWxoTCà đứnRejKpdg lênTQ, SvteRgđi đếnRejKpd TQban công,SvteRg “BasWxoTCn đầu, tôTQi hâRejKpḍn cRejKpdả hasWxoTCi ngươSvteRg̀i, sWxoTCcho RejKpdnên, tôSvteRgi trsWxoTCở lại,sWxoTC chuyệnsWxoTC thứTQ nhất sWxoTC chính laRejKpd̀ tìTQm anRejKpdh, tôsWxoTCi vốnsWxoTC điTQ̣nh, TQđể sRejKpdau khSvteRgi anRejKpdh bisWxoTCết đượcsWxoTC thSvteRgân phâRejKpḍn của tôSvteRgi, csWxoTCó sWxoTCphải sẽTQ thấSvteRgy rấtSvteRg ghsWxoTCê tơSvteRg̉m, TQnhưng ýTQ nghSvteRgĩ bTQan đầusWxoTC sWxoTCsau khi gặRejKpdp DuRejKpdng sWxoTCÂn đaRejKpd̃ RejKpddao TQđộng. TôiTQ từSvteRgng mTQuốn tRejKpdừ anhsWxoTC, lRejKpdàm rSvteRga râSvteRǵt nhiều chuyện,SvteRg nhưngSvteRg cuốiSvteRg cùngsWxoTC cũRejKpdng bTQỏ quRejKpda, chínhSvteRg tRejKpdôi đSvteRgã kSvteRghông cósWxoTC hạnsWxoTCh phúc, SvteRg liền muốnTQ SvteRgcô âsWxoTĆy RejKpdcó thểTQ haRejKpḍnh phúc."

Nam DSvteRgạ TTQước sWxoTCmột lầnSvteRg nữTQa TQnhìn kTQỹ côsWxoTC gáiRejKpd nàySvteRg, TQbóng lRejKpdưng RejKpdcô mảnh maSvteRgi, măsWxoTC̣c SvteRgmặc dùRejKpd tTQư tưởsWxoTCng rấsWxoTCt SvteRgcực đoan,SvteRg nhưSvteRgng khônSvteRgg phảiRejKpd ksWxoTChông tSvteRghừa nhận,RejKpd cô đốisWxoTC sWxoTCvới nsWxoTCgười tốtTQ vơRejKpd́i mình,TQ nhiệRejKpdt tìnhTQ TQbáo đaSvteRǵp nồsWxoTCng nhRejKpdiệt, ngưSvteRgời như vậSvteRgy, sWxoTCyêu TQhận sWxoTCquá RejKpdrõ ràng.

"Tôi tsWxoTCừng khSvteRgông cRejKpdho lasWxoTC̀ mìnRejKpdh TQlàm gRejKpdì saTQi," ánh TQmắt lTQướt TQqua tRejKpdai TưSvteRg CsWxoTCần nhìSvteRgn vềTQ nơTQi xsWxoTCa, “NsWxoTChưng lTQần nàRejKpdy, tôiTQ lạiRejKpd không RejKpd có TQcách RejKpdnào khẳnSvteRgg định."

Cô gáSvteRgi cưsWxoTCời cười,sWxoTC ngRejKpdón tasWxoTCy cSvteRgầm cSvteRghặt chSvteRgén trsWxoTCà, "TôiRejKpd cũng vậy,”SvteRg côRejKpd cườiTQ sWxoTCnhư TQkhông cườiTQ ngsWxoTCẩng đầusWxoTC nRejKpdhìn vsWxoTCề nơTQi xaTQ, "NRejKpdgày đTQó ởsWxoTC CáRejKpdm Dỗ, nếuTQ nhưTQ tôsWxoTCi cóTQ thểTQ kiêRejKpdn nhẫnSvteRg mộsWxoTCt TQchút, cSvteRgũng sẽsWxoTC khsWxoTCông cTQó TQcục diệnRejKpd nTQhư hôm nTQay, nhưsWxoTCng tôiSvteRg khôngTQ cóSvteRg!” TRejKpdính tSvteRgình TRejKpdư CầnTQ RejKpdrất mạnhSvteRg meRejKpd̃, cRejKpdó RejKpdlẽ, chuyệnsWxoTC xsWxoTCưa một TQlần sWxoTCnữa nhTQớ TQlại… cRejKpdô TQvẫn làSvteRg nSvteRghịn khôRejKpdng đượcRejKpd HạRejKpd PhRejKpdi VũTQ côSvteRgng SvteRgkích, nhưng vRejKpdừa ngSvteRghĩ tớTQi HaSvteRg̣ TửsWxoTC Hạo…TQ côTQ nhấsWxoTCt địsWxoTCnh cRejKpdó thRejKpdể nhịnRejKpd xuống.

Cô nghiSvteRg̃, RejKpdban đâsWxoTC̀u sWxoTCcô cSvteRgoi nhưTQ laRejKpd̀ căRejKpd́n náRejKpdt SvteRghàm TQrăng cũng coSvteRǵ thểRejKpd nhịn.

Ánh nắngRejKpd xuyêSvteRgn thấRejKpdu đTQi vàoTQ, chiếuTQ vàoRejKpd gưSvteRgơng mTQặt SvteRgNam DạSvteRg Tước hiệnRejKpd lsWxoTCên sWxoTCâm misWxoTC̣, môRejKpd̃i nRejKpdgũ sWxoTCquan củSvteRga anRejKpdh cũSvteRgng rRejKpdất SvteRghoàn RejKpdmỹ, kếsWxoTCt hTQợp với nhausWxoTC, RejKpdluôn RejKpdluôn lSvteRgà lTQoại SvteRgcao qRejKpduý maTQ̀ SvteRgmọi ngươSvteRg̀i đTQổ RejKpdxô vasWxoTC̀o. NếusWxoTC anh TQ biết cóRejKpd ngàyTQ hôsWxoTCm nsWxoTCay, baSvteRgn đsWxoTCầu sRejKpdẽ khsWxoTCông đôSvteRǵi vớTQi TQcô ấsWxoTCy nTQhư vâTQ̣y, nhiều lắmTQ chỉTQ SvteRglà trừngTQ trisWxoTC̣ SvteRgmấy têsWxoTCn kisWxoTCa, rốsWxoTCt cTQuộc, DuTQng ÂnTQ nósWxoTCi TQkhông saRejKpdi, người gâysWxoTC SvteRgnên hếtRejKpd thTQảy chsWxoTCuyện này,RejKpd thậtSvteRg RejKpdra lasWxoTC̀ anh.

Bọn họTQ đứngsWxoTC ởSvteRg sWxoTCcùng mộtsWxoTC pTQhòng, cũsWxoTCng kTQhông cósWxoTC sWxoTCnhư tronRejKpdg tưởng TQ tượng, thủsWxoTCy hỏsWxoTCa bấsWxoTCt sWxoTCdung, hasWxoTCi RejKpdtay TưRejKpd CầnSvteRg caTQ̉m nhâsWxoTC̣n đượcSvteRg nhiệtSvteRg độsWxoTC củTQa táchsWxoTC trà, "AsWxoTCnh sWxoTCsẽ đSvteRgối RejKpdxử tốtTQ vơTQ́i DsWxoTCung ÂsWxoTCn, đúngSvteRg không?"

"Sao côRejKpd lạTQi chSvteRgo laTQ̀, csWxoTCô ấysWxoTC ơRejKpd̉ RejKpdbên caRejKpḍnh RejKpdtôi seTQ̃ hạnh phúc?"

Tư CầsWxoTCn suTQy nsWxoTCghĩ sWxoTCmột chút,sWxoTC chSvteRgậm rãiRejKpd nRejKpdói, "TQTrực giTQác thôi, anhTQ sWxoTChôm nSvteRgay đếSvteRgn sWxoTCnơi nàSvteRgy, kRejKpdhẳng địnRejKpdh cũnSvteRgg lSvteRgà vTQì DRejKpdung ÂTQn, thậtSvteRg rRejKpda thSvteRgì, SvteRgcho dù anRejKpdh ksWxoTChông RejKpdtìm SvteRgtôi, tôiRejKpd RejKpdcũng sẽSvteRg tìmRejKpd aRejKpdnh. TQDĩ nhiên,SvteRg chúSvteRgng RejKpdta khôngSvteRg sWxoTClàm đTQược bạn bRejKpdè, thậmSvteRg chsWxoTCí tSvteRgừng csWxoTCó ýsWxoTC nghĩTQ đeRejKpdm đTQối sWxoTCphương đưSvteRga vàoRejKpd chỗSvteRg chết,TQ gặpsWxoTC quRejKpda lần nTQày RejKpdvề sauRejKpd, cũngRejKpd đừnTQg cRejKpdó gặsWxoTCp mặtTQ lạiSvteRg nữa,RejKpd nSvteRgói vớiRejKpd DTQung ÂRejKpdn, tôisWxoTC lạcSvteRg tớiTQ tình trạTQng SvteRghôm SvteRgnay, khSvteRgông sWxoTCliên quTQan gìSvteRg đếSvteRgn anh..."

“Trả nợTQ vSvteRgà tTQrừng phSvteRgạt, RejKpdlà haTQi loạSvteRgi phươnSvteRgg thưTQ́c khônSvteRgg giống nhSvteRgau, SvteRgtôi bêTQn naSvteRg̀y, tTQôi sRejKpdẽ buônSvteRgg taTQy chuysWxoTCện naSvteRg̀y visWxoTC̀ tRejKpdôi màsWxoTC dựng lên,RejKpd hômsWxoTC naRejKpdy biếnsWxoTC thànhSvteRg nhưRejKpd vRejKpdậy, RejKpdtôi muốTQn RejKpdđến đâySvteRg kếtRejKpd sWxoTCthúc. ViRejKpd̀ ÂRejKpdn ÂSvteRgn, tôi cũnRejKpdg khônSvteRgg thêSvteRg̉ tiếSvteRgp tSvteRgục làmRejKpd chuyệnsWxoTC tổnRejKpd thươngTQ cô,TQ nhưSvteRgng HSvteRgạ giTQa RejKpdbên kia,SvteRg bọn họsWxoTC sẽSvteRg cóRejKpd hRejKpdành độngSvteRg củaTQ TQhọ, tôiTQ TQsẽ khôngsWxoTC nhúRejKpdng taTQy, RejKpdđó là chuyệsWxoTCn giữasWxoTC cáSvteRgc ngưSvteRgời, tsWxoTCôi khôngSvteRg cáTQch RejKpdnào giúsWxoTCp cSvteRgô, côRejKpd hiêTQ̉u chưa?"sWxoTC Nam DsWxoTCạ TướcRejKpd nóSvteRgi rấtRejKpd thựcRejKpd tế,RejKpd côsWxoTC vTQén lênsWxoTC khóTQe miệSvteRgng gậtTQ đTQầu, SvteRganh tTQa csWxoTCó thểSvteRg vì SvteRgDung sWxoTCÂn làmsWxoTC đượTQc chuRejKpdyện TQnày, TQđúng làTQ khônRejKpdg dễ.

Nam DSvteRgạ TSvteRgước khRejKpdông sWxoTCcó TQở sWxoTClâu, TSvteRgư CầnTQ nóiSvteRg rấtsWxoTC đúnRejKpdg, bọSvteRgn SvteRghọ khônsWxoTCg là bạsWxoTCn, nếsWxoTCu khônSvteRgg phảisWxoTC TQở gRejKpdiữa cóRejKpd mộRejKpdt sWxoTCDung TQÂn, bọnTQ sWxoTChọ sSvteRgớm đãSvteRg bsWxoTCắt đầuTQ chémRejKpd giết sWxoTClẫn nhau.

Lúc SvteRgNam sWxoTCDạ TướcRejKpd mởSvteRg cửasWxoTC điTQ TQra ngoàsWxoTCi, giậtSvteRg msWxoTCình ksWxoTCinh ngạc, xoSvteRga SvteRgvai ngườiSvteRg đànSvteRg ônTQg đTQi sWxoTCra ngoài.

Tư SvteRgCần khônTQg cóSvteRg nghsWxoTCe đượRejKpdc RejKpdâm RejKpdthanh đónSvteRgg cửaRejKpd, TQcô xoaTQy người TQlại, liềsWxoTCn thấysWxoTC HạTQ TsWxoTCử HaTQ̣o RejKpdđứng ởTQ cửa.

Chén tTQrà tSvteRgrong RejKpdlòng SvteRgbàn taSvteRgy sWxoTCrơi xuTQống TQmặt đất,SvteRg nướcSvteRg tràTQ ấsWxoTCm áp bắnTQ sWxoTCtung tSvteRgóe lưngSvteRg bsWxoTCàn SvteRgchân TsWxoTCư CSvteRgần, côRejKpd thsWxoTCeo bSvteRgản năngsWxoTC lTQui lại,sWxoTC mặcsWxoTC dTQù RejKpdsớm muộn cũngRejKpd TQsẽ gặp,SvteRg nhưngsWxoTC nSvteRgếu kSvteRghông sWxoTCphải NaSvteRgm sWxoTCDạ TướsWxoTCc đTQi sWxoTCra TQngoài, RejKpdTư CầnsWxoTC chắcSvteRg chắsWxoTCn sẽ khSvteRgông đểRejKpd aTQnh TQvào. ChsWxoTCân RejKpdtay côsWxoTC luốRejKpdng cuTQống đRejKpdứng ởRejKpd bsWxoTCan côngsWxoTC, HSvteRgạ TửTQ HạoRejKpd đóngRejKpd cửa lại,sWxoTC mTQặc chiếcTQ áoTQ TQkhoác SvteRgmàu RejKpdnâu, cằmRejKpd kiênSvteRg nghsWxoTCị lộRejKpd TQra RejKpdmấy phầnTQ lạnhsWxoTC lùnSvteRgg, râu SvteRgmép lsWxoTCâu ngRejKpdày kSvteRghông cạo.

Hai ngRejKpdười liRejKpdếc nhaTQu mộtSvteRg cásWxoTCi, TưsWxoTC CầsWxoTCn RejKpdlướt qTQua nhsWxoTCững SvteRgmãnh vỡ kRejKpdia đsWxoTCi vTQào phòng.

Hạ TưSvteRg̉ HaTQ̣o thấyTQ SvteRgcô muốnTQ RejKpdđi vàosWxoTC phòRejKpdng nSvteRggủ, hắnSvteRg nắsWxoTCm chặSvteRgt tay côRejKpd, dùngsWxoTC sRejKpdức rấtTQ RejKpdmạnh, dườngsWxoTC nTQhư muốnsWxoTC bẻsWxoTC gSvteRgãy TQtay RejKpdTư CầnTQ, mặcsWxoTC SvteRgdù đau,TQ nhưnTQg sWxoTCcô cũng cTQắn RejKpdrăng khTQông cTQó kêuRejKpd lên.

"Tại sao?”SvteRg hắRejKpdn hỏi.

Tư CSvteRgần RejKpdcó TQthể nsWxoTCói RejKpdvới mọTQi nRejKpdgười, “TôisWxoTC khôsWxoTCng SvteRghối hận”SvteRg, duy nsWxoTChất khRejKpdông thRejKpdể TQđối mặRejKpdt vớiTQ HạTQ TửsWxoTC Hạo.

Người đànSvteRg ôRejKpdng nắSvteRgm chặtRejKpd haRejKpdi vsWxoTCai củaTQ côRejKpd, sWxoTCkéo côRejKpd đếTQn, vộTQi vsWxoTCã đặt côsWxoTC trướcRejKpd mTQặt mình,TQ "SvteRgTại sTQao, chúnRejKpdg sWxoTCta vsWxoTCốn sWxoTClà csWxoTCó RejKpdthể thậSvteRgt tốsWxoTCt, cTQô tsWxoTCại sao muốnsWxoTC làRejKpdm nhưSvteRg sWxoTCvậy? RejKpdTrần Cần!"

Hắn TQlay bảRejKpd sWxoTCvai csWxoTCủa TQcô, sWxoTCcô cTQhỉ cảmSvteRg thấysWxoTC bêsWxoTCn trSvteRgong đôTQi mắtRejKpd thế gTQiới tSvteRgan tSvteRghành nhTQững mảnhRejKpd nhỏ,RejKpd càTQng lTQúc SvteRgcàng mơTQ hSvteRgồ, TQ“Tôi khôngSvteRg gọRejKpdi lsWxoTCà TrầnsWxoTC RejKpdCần, tên củasWxoTC sWxoTCtôi sWxoTClà TsWxoTCư Cần."

Người đàTQn TQông đốiRejKpd vớRejKpdi TQcái RejKpdtên nàTQy cũngsWxoTC cRejKpdhưa qsWxoTCuen thuộc, RejKpd"Tại ssWxoTCao cSvteRgô TQmuốn gạtSvteRg tôi?"

Thân thểsWxoTC mảsWxoTCnh khảnhsWxoTC cRejKpdủa cSvteRgô SvteRgtrong lòngTQ bàTQn TQtay aRejKpdnh càngTQ lộRejKpd RejKpdra vẻ sWxoTCgầy ySvteRgếu, tócsWxoTC quănsWxoTC TQche ởSvteRg TQtay nRejKpdgười đàsWxoTCn ôsWxoTCng, RejKpdTư CầnSvteRg ởTQ rấSvteRgt SvteRggần sWxoTChắn, cóRejKpd thểSvteRg nhìn TQ thấy coSvteRgn ngườsWxoTCi TQmàu RejKpdđỏ tSvteRgươi, "TSvteRgử HạoSvteRg, RejKpdanh TQbiết tSvteRgại saRejKpdo không?"

"Nói TQcho tôTQi RejKpdbiết." GiSvteRgọng sWxoTCnói nTQgười đRejKpdàn ônRejKpdg tràn đầTQy thốngsWxoTC khổSvteRg, khàSvteRgn vôTQ cùng.

"Được.” TsWxoTCư CầRejKpdn mặSvteRgt sWxoTCkhông thsWxoTCấy đổiSvteRg chốnTQg lạiTQ ánsWxoTCh sWxoTCmắt của hTQắn, RejKpd“Anh sẽSvteRg khôngSvteRg qTQuên, trướTQc TQđây kSvteRghông lâRejKpdu, eTQm củRejKpda asWxoTCnh RejKpdđã SvteRgđụng mộsWxoTCt lãoTQ bà chứ?"

Hạ TửsWxoTC HTQạo coRejKpdn ngươsWxoTCi sWxoTCnhư RejKpdkiếm RejKpdsắc thâmSvteRg thúTQy, lắsWxoTCc đầu, “Cô..."

"Đúng, TQđó RejKpdlà bRejKpdà TQnội tôisWxoTC." NướcRejKpd msWxoTCắt qsWxoTCuá mứTQc SvteRgnặng nsWxoTCề, cuối cùngsWxoTC vẫTQn chảysWxoTC rasWxoTC, csWxoTChảy xRejKpduống đếSvteRgn khóSvteRge miệRejKpdng, mặnRejKpd sápTQ lsWxoTCàm ngườiTQ sWxoTCta nôsWxoTCn mửaSvteRg, “Bà lSvteRgà ngườsWxoTCi thânRejKpd dTQuy nSvteRghất củTQa sWxoTCtôi, SvteRgem củTQa anRejKpdh đãRejKpd tôSvteRgng cSvteRghết bàTQ, còTQn csWxoTCó, tôTQi sSvteRgở dĩ đSvteRgối xửSvteRg TQvới cRejKpdô SvteRgta nhưSvteRg vậyTQ, RejKpdlà bRejKpdởi SvteRgvì tôiTQ cũSvteRgng đãTQ bịSvteRg nhưTQ sWxoTCvậy, HSvteRgạ TửRejKpd Hạo, sWxoTCtôi bịTQ ngườiSvteRg tRejKpda cưỡngSvteRg dâm,TQ sWxoTCanh cTQó sWxoTCbiết không?"

Tóc ngắsWxoTCn củasWxoTC ngườiTQ đànTQ RejKpdông dườnTQg nhưsWxoTC SvteRgdựng thẳngTQ lSvteRgên, mườTQi ngón sWxoTCtay ansWxoTCh dRejKpdùng RejKpdsức, tSvteRgrên mặRejKpdt hiệnsWxoTC TQra RejKpdvẻ SvteRgkhó TQtin, "KhônsWxoTCg thSvteRgể SvteRgnào, sWxoTClà ai, RejKpd là ai?"

"Anh đRejKpdi vềSvteRg hỏiSvteRg sWxoTCHạ PSvteRghi VRejKpdũ sẽSvteRg bTQiết thôi,”RejKpd TsWxoTCư CRejKpdần biTQết RejKpdmình tàn nhẫRejKpdn, csWxoTCô lúcTQ nàRejKpdy, trosWxoTCng TQtay SvteRgnhư nắRejKpdm lấyRejKpd sWxoTCmột sWxoTCcon dTQao TQhai lSvteRgưỡi, đâmsWxoTC TưsWxoTC Cần mộRejKpdt RejKpdnhát đồnSvteRgg thờisWxoTC cũnsWxoTCg TQhung hănSvteRgg khSvteRgoét vàoRejKpd chínsWxoTCh mìRejKpdnh, SvteRg“Tôi RejKpdở TQbên cạnsWxoTCh asWxoTCnh, cũng lRejKpdà vTQì trảRejKpd SvteRgthù, chusWxoTCyện asWxoTCnh nhậnTQ hốiSvteRg lSvteRgộ, cũngSvteRg TQlà tRejKpdôi RejKpdan bTQài, bRejKpdây giờ,TQ anh cuRejKpdối cùngSvteRg cũngsWxoTC RejKpdhiểu hSvteRgết rồiTQ chứ?"

Hạ TưRejKpd̉ HaSvteRg̣o RejKpdvung csWxoTCánh tSvteRgay, TSvteRgư TQCần nRejKpdgã xsWxoTCuống ghTQế saloRejKpdn, đầu cSvteRghoáng váSvteRgng TQhoa mSvteRgắt, hắnSvteRg RejKpdchỉ csWxoTCảm thấySvteRg sWxoTCcả SvteRgbộ ngựsWxoTCc giốTQng nhSvteRgư sWxoTClà muSvteRgốn nTQổ tsWxoTCung lừa gRejKpdạt, phảnSvteRg SvteRgbội, hsWxoTCắn SvteRgyêu ngTQười RejKpdphụ nữRejKpd RejKpdnày sâSvteRgu đsWxoTCậm RejKpdnhư vSvteRgậy, cũngSvteRg vRejKpdì côsWxoTC màSvteRg không tiếcSvteRg sWxoTCtrở mặtsWxoTC vớisWxoTC TQmọi ngườTQi tTQrong nSvteRghà, muSvteRgốn chSvteRgo côsWxoTC mTQột giTQa đSvteRgình, TQhắn TQquý trọng nRejKpdhư SvteRgthế, nhưTQng đổiSvteRg lạisWxoTC lTQà TQcái gì?

Phanh thâRejKpdy xRejKpdé RejKpdxác, cũnRejKpdg khRejKpdông cSvteRgó RejKpdđau nhRejKpdư vRejKpdậy. HaRejKpḍ TửsWxoTC HRejKpdạo đứng ởTQ troRejKpdng phòSvteRgng ksWxoTChách, TQnhớ tớisWxoTC gRejKpdương mặSvteRgt eTQm gTQái bsWxoTCị hSvteRgủy hoTQại, nhớsWxoTC sWxoTCtới cTQô ta nửaRejKpd đRejKpdêm SvteRgthấy ácsWxoTC mộRejKpdng thSvteRgức giấc,sWxoTC hắSvteRgn chỉTQ cảRejKpdm thấySvteRg càngsWxoTC ngTQày cSvteRgàng áyTQ náTQy, dườnTQg như, cRejKpdhính mìTQnh lTQà hTQung thủsWxoTC giánsWxoTC tiếTQp phásWxoTC hTQủy cô.

"Là mắtsWxoTC tôiRejKpd RejKpdbị sWxoTCmù, SvteRgtôi nghSvteRgĩ csWxoTCô thậtsWxoTC tâm,RejKpd sWxoTCmọi ngưTQời trRejKpdong nhà đềuTQ phTQản đối,SvteRg tôTQi nhưRejKpd kTQẻ điênRejKpd vẫnTQ kiênSvteRg trSvteRgì, PhRejKpdi VSvteRgũ lúcSvteRg ấysWxoTC đãsWxoTC nhắcRejKpd nhởsWxoTC tôTQi, nói côTQ cùnSvteRgg TQNam DsWxoTCạ TưRejKpdớc RejKpdquan RejKpdhệ khônTQg phảiRejKpd nôSvteRgng RejKpdcạn, nóSvteRg cSvteRgòn RejKpdxem qRejKpdua RejKpdhình cáTQc người lênRejKpd giường,RejKpd nhưsWxoTCng làSvteRg tTQôi sWxoTCkêu nóTQ câRejKpdm miệnTQg. BởiRejKpd vsWxoTCì, nhữngSvteRg chSvteRguyện đóRejKpd cũng làsWxoTC chTQuyện trướcsWxoTC sWxoTCkhi tsWxoTCôi biếtTQ SvteRgcô, TQtôi khôSvteRgng sWxoTCquan tâTQm, tsWxoTCôi cứRejKpd tưởngsWxoTC SvteRgrằng, tôsWxoTCi có thểsWxoTC chRejKpdo sWxoTCcô mộSvteRgt cRejKpduộc sốnRejKpdg SvteRgmới, SvteRgbắt đRejKpdầu lạiTQ sWxoTCtừ đầu..."sWxoTC HaSvteRg̣ TSvteRgử sWxoTCHạo nóiTQ TQxong lời cRejKpduối TQcùng, RejKpdnhư SvteRgmột đứasWxoTC TQbé ngồSvteRgi RejKpdchồm hổRejKpdm trRejKpdên mặRejKpdt đấtSvteRg TQkhóc, haTQi taTQy aTQnh dSvteRgùng sức nắmsWxoTC lấySvteRg tócSvteRg mìnhsWxoTC, cRejKpdầm lêSvteRgn quảTQ đấmRejKpd RejKpdhung hăsWxoTCng SvteRgnện trênTQ đầu.

Tư CSvteRgần khôTQng chịSvteRgu nổRejKpdi chảyRejKpd SvteRgnước mắt,TQ khRejKpdí RejKpdlực đứngTQ lSvteRgên SvteRgcô cũng khôngSvteRg cóTQ, RejKpdhai đầuSvteRg RejKpdgối quSvteRgỳ bòTQ đếnTQ bsWxoTCên ngườRejKpdi đànRejKpd ônTQg, “TửRejKpd Hạo,TQ TQthật sWxoTCxin lỗTQi, SvteRgthật xin lỗi..."

Cô kTQhông nRejKpdghĩ SvteRgđến sWxoTCchính mìnsWxoTCh lạisWxoTC SvteRgđau nTQhư vậy,TQ tiRejKpdm đRejKpdã bRejKpdị xéSvteRg nát, cTQô cSvteRgố gắTQng kSvteRgéo SvteRgtay ngưRejKpdời đànsWxoTC ônSvteRgg, SvteRgmuốn RejKpdôm asWxoTCnh, nhsWxoTCưng HaTQ̣ TửTQ HTQạo khôngTQ muốn côTQ đụsWxoTCng chạmTQ, anTQh dsWxoTCùng sWxoTClực hSvteRgất rRejKpda, TQkhông cònSvteRg kịpRejKpd thRejKpdu RejKpdlại RejKpdquả đấSvteRgm sWxoTCrơi vào RejKpd mặt TsWxoTCư CsWxoTCần. NgườiSvteRg đàTQn ônSvteRgg đứnRejKpdg SvteRglên, đTQốt nsWxoTCgón sWxoTCtay nắRejKpdm chặSvteRgt, trsWxoTCên SvteRgmặt đSvteRgầy nSvteRgước mắt, sRejKpdau khRejKpdi RejKpdngẩn nTQgơ đếnsWxoTC sWxoTCđáy mắtRejKpd TQtrở thRejKpdành TQmột mảnSvteRgh lạsWxoTCnh nhSvteRgư băng,TQ sWxoTCanh cũng TQkhông qRejKpduay đRejKpdầu lạiTQ SvteRgđi rRejKpda ngoài.

Dung ÂnSvteRg nhậTQn đượTQc SvteRgđiện thoại,TQ sWxoTClúc SvteRgchạy đến,TQ đsWxoTCã làTQ buổiRejKpd tối.

Cửa nRejKpdhà TưTQ sWxoTCCần mTQở rộnsWxoTCg, hsWxoTCàng xómTQ sWxoTCở ngTQoài cửaRejKpd TQthỉnh TQthoảng ngó vào.

Bên tronSvteRgg TQphòng khásWxoTCch, SvteRgbừa bTQộn, lRejKpdon sWxoTCbia cSvteRgùng gSvteRgạc tàRejKpdn thuốc, SvteRggối, tTQất cảRejKpd nhSvteRgững RejKpdđồ vậtsWxoTC cóTQ thểRejKpd némTQ đsWxoTCược đầuTQ nằsWxoTCm dướiTQ đất.RejKpd DsWxoTCung ÂTQn đóngTQ cửa lại,SvteRg sWxoTCở RejKpdsau rèTQm cửSvteRga sổRejKpd SvteRgtìm đRejKpdược TưsWxoTC Cần.

CÔ csWxoTChật sWxoTCvật đemTQ mặRejKpdt chônTQ TQở hasWxoTCi đầsWxoTCu gốSvteRgi, trsWxoTCên cổTQ tRejKpday tTQrái, máu tươiRejKpd SvteRgchảy rRejKpda, DunTQg ÂTQn nhTQẹ SvteRgkéo đầuRejKpd củSvteRga côTQ, chỉTQ thấyRejKpd trênRejKpd mSvteRgặt côSvteRg sưSvteRgng SvteRglên mộtSvteRg mảng lớn,sWxoTC khRejKpdóe miệngTQ sWxoTCrách toạTQc, "TsWxoTCư CầnRejKpd, RejKpdchuyện SvteRggì xảysWxoTC sWxoTCra, cóTQ phảisWxoTC TQai đánh cậuSvteRg không?"

Bên chSvteRgân, làTQ mộtTQ coTQn RejKpddao cắtSvteRg tỉRejKpda. CôRejKpd khắcsWxoTC SvteRgtại chsWxoTCính cổsWxoTC tay mìnhSvteRg RejKpdba cTQhữ SvteRg“Hạ TưTQ̉ HạoRejKpd”, hơnRejKpd nTQữa, khắTQc rấtTQ sSvteRgâu, msWxoTCỗi mộtRejKpd vếtsWxoTC dSvteRgao lSvteRgàm ráchSvteRg toạc dSvteRga thịt.

" DuTQng ÂsWxoTCn, mìnhTQ thSvteRgật SvteRgsự yêSvteRgu aRejKpdnh ấy,TQ yêuTQ đSvteRgến tsWxoTCận xương tủy...TQ KhắcsWxoTC sâsWxoTCu, nhưnRejKpdg, mìnhsWxoTC sWxoTCbây gsWxoTCiờ SvteRgđã mấtsWxoTC RejKpdanh ấyTQ rồi...”TóRejKpdc TưSvteRg CTQần rSvteRgối sWxoTCbù, cô bắTQt đsWxoTCược TQcánh tTQay SvteRgDung RejKpdÂn, “LàmsWxoTC saRejKpdo sWxoTCbây giờ,TQ cóSvteRg phSvteRgải SvteRgmình sẽRejKpd khSvteRgông bsWxoTCao giờSvteRg cSvteRgó thể tSvteRgìm anSvteRgh ấTQy trởsWxoTC vềTQ nữsWxoTCa RejKpdđúng không?"

Dung sWxoTCÂn chỉSvteRg cảmTQ tRejKpdhấy SvteRgcổ SvteRghọng khSvteRgô SvteRgráp kSvteRghó chsWxoTCịu, SvteRgcô biết,sWxoTC Tư CầTQn sWxoTCcuối sWxoTCcùng cũsWxoTCng sRejKpdẽ cósWxoTC nTQgày hốSvteRgi hậnSvteRg, sWxoTCcô RejKpdôm haTQi basWxoTCi côsWxoTC gái,TQ “TSvteRgư Cần,RejKpd đứngTQ lên đsWxoTCi, TQchúng tTQa vàoTQ phònRejKpdg trước."

"Ban đầuRejKpd lúcSvteRg cậsWxoTCu khuyênRejKpd mình,TQ mìTQnh RejKpdkhông nghRejKpde, nhưnSvteRgg bây giờ,RejKpd SvteRgtim củaRejKpd mìRejKpdnh rRejKpdất đTQau rấtTQ đauSvteRg...” hSvteRgai taRejKpdy TưTQ CRejKpdần dánRejKpd chặtSvteRg trướcSvteRg SvteRgngực, RejKpdba chữ SvteRgHạ TửSvteRg TQHạo RejKpdtrên tayTQ, sWxoTCvì cTQô dùngSvteRg sTQức mSvteRgà msWxoTCáu sWxoTCtươi chảyTQ rTQa, chấSvteRgt TQlỏng rTQỉ ra RejKpdđỏ sẫm,SvteRg chóiTQ mắsWxoTCt sWxoTCkhông thôi.

"Anh ấyTQ nóiRejKpd, ansWxoTCh sWxoTCấy ksWxoTChông qsWxoTCuan TQtâm đếnSvteRg quTQá khsWxoTCứ củaTQ mình, SvteRg anh ấyRejKpd muTQốn cướiRejKpd SvteRgmình, DSvteRgung Ân,sWxoTC anTQh ấsWxoTCy TQnói sWxoTCmuốn kếtTQ hônRejKpd vớiRejKpd mình.SvteRg..” sWxoTCTư CTQần ngồi dướSvteRgi đất,sWxoTC vừaTQ khócsWxoTC vừaTQ cườRejKpdi, trêTQn mặTQt nướcSvteRg RejKpdmắt cTQùng másWxoTCu hsWxoTCòa vàSvteRgo nTQhau, cô đTQến bRejKpdây sWxoTCgiờ vTQẫn cTQô đơn,SvteRg hRejKpdiện tạiTQ, thsWxoTCật kRejKpdhó khSvteRgăn RejKpdcó ngườiSvteRg nRejKpdói TQyêu SvteRgcô, muốRejKpdn cho côSvteRg mộtsWxoTC gTQia RejKpdđình ấmRejKpd áp,RejKpd sWxoTCnhưng HRejKpdạ TưsWxoTC̉ TQHạo, TQcho dSvteRgù SvteRgcô thậRejKpdt sWxoTCmuốn tiếpsWxoTC nhậnSvteRg tRejKpdình yêu củsWxoTCa anhsWxoTC, họSvteRg cũTQng khônsWxoTCg RejKpdcó RejKpdmột cRejKpdhút SvteRgkhả năng.

Yêu RejKpdsâu SvteRgđậm nhưRejKpd vậy,SvteRg vSvteRgừa mRejKpdới bắtSvteRg đầu,SvteRg cũngRejKpd đRejKpdã sWxoTCsắp chRejKpdết đRejKpdi, nó đượSvteRgc huSvteRgn đTQúc RejKpdtừ tuTQyệt vọnTQg vTQà cừTQu hậRejKpdn, ssWxoTCau RejKpdkhi mSvteRgọc rểRejKpd nẩyRejKpd mầm,sWxoTC nhấtRejKpd địnhSvteRg TQsẽ chết nsWxoTCon. TSvteRgư TQCần chặSvteRgt lấysWxoTC DRejKpdung ÂnTQ, cTQô kSvteRghông musWxoTCốn TQmột mìTQnh RejKpdcô đSvteRgơn ởRejKpd chỗsWxoTC nàTQy, cô cảmRejKpd giácRejKpd TQmình sắRejKpdp đsWxoTCiên rồSvteRgi, "MìnhSvteRg tRejKpdại saRejKpdo lRejKpdại yRejKpdêu aSvteRgnh RejKpdấy, tạiSvteRg sao?"

Dung ÂRejKpdn mâRejKpdn khẩnSvteRg đôiTQ môsWxoTCi, mSvteRgặc dSvteRgù nRejKpdhư vậSvteRgy, bêRejKpdn TQtrong đôiRejKpd mắtRejKpd vẫn RejKpdlà mơsWxoTC hồsWxoTC hSvteRgơi nước.

“Tư CầnsWxoTC, hsWxoTCãy TQquên hếRejKpdt đi..."

"Mình khôTQng TQquên đưRejKpdợc,” TTQư CầnRejKpd thấtRejKpd thasWxoTCnh khTQóc rống,RejKpd "Dung Ân,RejKpd cậRejKpdu đừngsWxoTC nósWxoTCi, hSvteRgãy nghTQe SvteRgmình nósWxoTCi đưTQợc khôSvteRgng, mìnRejKpdh cóSvteRg rấSvteRgt nhiều điềsWxoTCu muốsWxoTCn nói..."

Hai ngưRejKpdời TQco rúcsWxoTC RejKpdở sRejKpdau rèmRejKpd TQcửa sổ,SvteRg sWxoTCôm nhSvteRgau thậtRejKpd chặt,TQ TưSvteRg Cần nRejKpdói, khsWxoTCi csWxoTCòn béTQ, RejKpdlúc sWxoTCcô cảmRejKpd thSvteRgấy côSvteRg đơnTQ, lSvteRgiền thíchTQ nTQúp RejKpdtrong góTQc, hoặcsWxoTC lRejKpdà trốTQn trong chăTQn, chỉSvteRg cSvteRgần cósWxoTC RejKpdthể đesWxoTCm chínhRejKpd mìnsWxoTCh SvteRggiấu RejKpdđi. CsWxoTCô nósWxoTCi RejKpdDung SvteRgÂn thậtSvteRg giốnSvteRgg như bsWxoTCà nSvteRgội, giốnsWxoTCg bàTQ nRejKpdội sờRejKpd sờSvteRg đầTQu cSvteRgủa cTQô, nósWxoTCi TQA CầnsWxoTC, lSvteRgàm saSvteRgo sWxoTCbây giờRejKpd mớiRejKpd về, SvteRg đừng lSvteRgàm quásWxoTC sức...

Dung ÂnSvteRg thậtRejKpd khôsWxoTCng cóTQ SvteRgchen sWxoTCvào nóSvteRgi, cTQô sWxoTCrất asWxoTCn tRejKpdĩnh ngsWxoTChe, nước mắtSvteRg chảsWxoTCy xuốSvteRgng RejKpdrơi đsWxoTCến trênTQ TQmu bànRejKpd tTQay, từTQng giTQọt nởSvteRg rộ.

Tư CầnRejKpd nósWxoTCi csWxoTCô RejKpdcùng HạSvteRg TRejKpdử SvteRgHạo bắtRejKpd đầu,RejKpd TQcô nsWxoTCói, SvteRgbọn SvteRghọ gặp nSvteRghau ởRejKpd sWxoTCCám DỗTQ, lsWxoTCúc ấyRejKpd aSvteRgnh SvteRgđứng RejKpdtrong đSvteRgám người,TQ TQhạc giữRejKpda TQbầy sWxoTCgà, nSvteRghìn quSvteRga một cái,TQ đãRejKpd hấpRejKpd dẫSvteRgn cô.

Cô nóiTQ, lTQần đầuRejKpd TQgiữa SvteRghai ngườisWxoTC, ansWxoTCh cũnTQg rấtSvteRg RejKpdcẩn thTQận từngRejKpd li từngTQ tí,SvteRg nRejKpdâng TQniu SvteRgcô, sợTQ côSvteRg đau.

Tư CầTQn nsWxoTCói sWxoTCrất nhTQiều sWxoTCrất nhiềsWxoTCu… đếTQn RejKpdkhi, TQtiếng nTQói áSvteRgch điSvteRg, vọng lạRejKpdi RejKpdnhư tTQiếng kêuTQ oán,RejKpd DunsWxoTCg ÂsWxoTCn laSvteRgu nưRejKpdớc mắt,TQ đSvteRgứng dậRejKpdy đếnTQ sWxoTCmáy đRejKpdun nước, lsWxoTCấy chSvteRgo TQcô mộtRejKpd lSvteRgy nước.

Lúc trởSvteRg lại,RejKpd liềnSvteRg đốtsWxoTC mộtSvteRg sWxoTCđiếu thSvteRguốc, hTQung hSvteRgăng hútTQ haRejKpdi hơi sauSvteRg sWxoTCđó đeTQm điếRejKpdu thRejKpduốc giụisWxoTC vàTQo cổRejKpd tay.

Mùi vịRejKpd dsWxoTCa thịRejKpdt cháTQy TQtrong nhsWxoTCáy mắtRejKpd trSvteRgàn SvteRgngập cảSvteRg căSvteRgn pTQhòng, Dung ÂnsWxoTC RejKpdvứt bỏSvteRg chénTQ TQnước, lậtSvteRg SvteRgđật kRejKpdéo tTQay cRejKpdô TQra, RejKpd“Tư Cần,sWxoTC RejKpdcậu điêRejKpdn RejKpdrồi ssWxoTCao, cậu nhưsWxoTC vậySvteRg TQkhông sợTQ mìSvteRgnh sTQẽ TQxảy rRejKpda csWxoTChuyện gsWxoTCì sao?"

Chữ HạsWxoTC SvteRgkia rưTQớm máuSvteRg RejKpdđã bịTQ hủRejKpdy diệtRejKpd, tRejKpdrên cTQổ taTQy hiệnTQ rSvteRga một TQ đốt rấtTQ sWxoTCsâu, TưRejKpd CầnsWxoTC TQdựa vácRejKpdh RejKpdtường, “DSvteRgung Ân,sWxoTC cậuRejKpd bRejKpdiết RejKpdkhông? SvteRgMình mTQuốn SvteRgđem Hạ TửTQ HTQạo sWxoTCvĩnh vTQiễn nRejKpdhớ trosWxoTCng lòngTQ mìnsWxoTCh, đRejKpdợi nRejKpdhững vếtRejKpd thươnSvteRgg nàTQy làTQnh điSvteRg, chúng RejKpd có thTQể lSvteRgưu SvteRglại trRejKpdên tRejKpdhân thsWxoTCể sWxoTCmình RejKpdcả đờiRejKpd nàysWxoTC, ngườiRejKpd đànSvteRg RejKpdông nàTQy, sWxoTCmình sSvteRgẽ cóSvteRg anhsWxoTC ấy cTQả đờiSvteRg, sWxoTCanh ấyRejKpd sTQẽ khônTQg bRejKpdiến sWxoTCmất, chỉsWxoTC cSvteRgó thsWxoTCể thSvteRgeo TQthời gsWxoTCian mSvteRgà sWxoTCkhắc sâSvteRgu hơn, mìTQnh muốnRejKpd sWxoTCdùng cTQái nàySvteRg TQđể tếTQ lễ,RejKpd đâRejKpdy lsWxoTCà khoảngRejKpd thờisWxoTC giRejKpdan duSvteRgy nhRejKpdất msWxoTCình được sWxoTC yêu, mìnSvteRgh sWxoTCyêu rấsWxoTCt sâSvteRgu RejKpdđậm, khTQông thTQể lTQấy RejKpdra được..."

Hai mTQắt TTQư CRejKpdần trốTQng rỗng,TQ RejKpdDung ÂnTQ vénsWxoTC tócsWxoTC cRejKpdô, muốnRejKpd xsWxoTCem vết sWxoTCthương SvteRgtrên sWxoTCtay cô,RejKpd SvteRgnhưng kRejKpdhông cho.

Cô ngồiSvteRg dưTQới đấtRejKpd, SvteRgkhóc TQđến saTQu csWxoTCùng, lsWxoTCại iTQm lTQặng RejKpdlạ thường, sWxoTC cô dựaSvteRg vàSvteRgo TQcửa sWxoTCsổ sáRejKpdt đất,sWxoTC ánhsWxoTC mắsWxoTCt RejKpdnhìn rRejKpda mặRejKpdt trời.

Sau hTQơn nSvteRgửa đêm,RejKpd mộtRejKpd câSvteRgu sWxoTCTư CsWxoTCần SvteRgcũng kSvteRghông sWxoTCnói, DuTQng sWxoTCÂn theo côRejKpd ngTQồi, cảTQ TQđêm khônRejKpdg cSvteRgó nhắmRejKpd mắt.

Đến RejKpdngày sWxoTCthứ haRejKpdi, SvteRgTư SvteRgCần msWxoTCệt mỏi,TQ phảisWxoTC dựaTQ vRejKpdào cửasWxoTC TQsổ sWxoTCngủ say, DRejKpdung ÂnsWxoTC đỡTQ csWxoTCô vàosWxoTC phòRejKpdng, tronRejKpdg phònsWxoTCg kháRejKpdch SvteRgđã dọTQn dẹTQp sRejKpdạch sẽ,SvteRg sWxoTCcô không SvteRgdám RejKpdra cửa,RejKpd sWxoTCgọi đồsWxoTC ăTQn mRejKpdang đếsWxoTCn, cảTQm thấSvteRgy rấsWxoTCt mệsWxoTCt, TQliền tsWxoTCựa vSvteRgào TQtrên SvteRgghế TQsa lon ngủRejKpd RejKpdmột hồi.

Tư CầSvteRgn nTQgủ đếnSvteRg xếRejKpd chiềRejKpdu, lúcsWxoTC đRejKpdi SvteRgra, tRejKpdắm rửa,SvteRg TQquần ásWxoTCo cũnSvteRgg thay, sWxoTCđầu sWxoTCtóc vẫSvteRgn còTQn ưRejKpdớt, tsWxoTCinh thầnTQ nhìTQn qusWxoTCa ksWxoTChông tệ,SvteRg khSvteRgôi SvteRgphục khSvteRgông ít.