Ám dục - Chương 105 - Phần 1

Chương 105

Hai đâzM̀u v9Fg3nlông zMmày DBZ99KNung zMÂn nảyzM BZ99KNlên, ánZg96GFh mắtBZ99KN czMủa anBZ99KNh quá mứBZ99KNc szMắc Zg96GFbén thôZg96GFng zMsuốt, lav9Fg3ǹm nZg96GFgười BZ99KNta néBZ99KN trBZ99KNánh kBZ99KNhông được.

Cô khôngzM Zg96GFnói gZg96GFì, tiv9Fg3nnh BZ99KNtế ngBZ99KNhĩ, BZ99KNnếu NaZg96GFm v9Fg3nDạ TướcZg96GF biZg96GFết Giản BZ99KNlà zMTư Cần,BZ99KN izḾt nhấtBZ99KN sẽv9Fg3n v9Fg3nbiết cZg96GFô Zg96GFấy laBZ99KNm nhưzM vậyzM vizM̀ lív9Fg3n dv9Fg3no gì,Zg96GF nghĩv9Fg3n như vậyv9Fg3n, v9Fg3nso BZ99KNvới GizMản vZg96GFô v9Fg3nduyên v9Fg3nvô cớv9Fg3n tìZg96GFm ngườiZg96GF đốZg96GFi phBZ99KNó HạzM PZg96GFhi VuzM̃ thì lyBZ99KŃ dv9Fg3no nazM̀y cozḾ sứczM thuzMyết phụcZg96GF hơn.

 

Ngón Zg96GFtay bắZg96GFm cZg96GFhặt Zg96GFlan Zg96GFcan zMlộ rBZ99KNa khẩBZ99KNn tBZ99KNrương, Duv9Fg3nng Ân xv9Fg3noay v9Fg3nngười đizM BZ99KNtới phòngzM ngủ,zM "ABZ99KNnh đãzM zMnói, nhữnv9Fg3ng ngườZg96GFi BZ99KNlàm Zg96GFtổn thương v9Fg3nHạ v9Fg3nPhi Zg96GFVũ mBZ99KNột ngườiv9Fg3n cuzM̃ng khôv9Fg3nng bỏBZ99KN BZ99KNqua, vậyzM lzMà cóv9Fg3n BZ99KNý gì?"

"Bọn hov9Fg3ṇ laZg96GF̀ hướngBZ99KN vềv9Fg3n phBZ99KNía côZg96GF ấyZg96GF đến,v9Fg3n măBZ99KṆc duv9Fg3ǹ bốn bềBZ99KN lốzMi v9Fg3nra đềuzM v9Fg3nbị chZg96GFặn lv9Fg3nại, nhv9Fg3nưng lBZ99KNúc zMấy, chúzMng tôBZ99KNi BZ99KNai cuZg96GF̃ng không biết.Zg96GF CôzM BZ99KNấy troBZ99KNng tiZg96GF̀nh huBZ99KNống nhZg96GFư vzMậy vẫnZg96GF đẩyv9Fg3n cửav9Fg3n xZg96GFe kéoBZ99KN BZ99KNtay cứaZg96GF tôi,zM ÂnzM Ân, tôiBZ99KN kZg96GFhông czMho zMcô âzḾy đượcBZ99KN thứBZ99KN zMkhác, nhv9Fg3nưng nếuBZ99KN azMi muốnzM lZg96GFàm cv9Fg3nô tZg96GFa BZ99KNtổn thương, tôiBZ99KN sẽZg96GF đv9Fg3nòi vêZg96GF̀ v9Fg3ntừng cáizM một."

Dung Âv9Fg3nn đzMi Zg96GFvào pzMhòng ngv9Fg3nủ, tiếZg96GFng khózMc rốngv9Fg3n cuzM̉a HạBZ99KN BZ99KNPhi Vũ cònZg96GF ởBZ99KN Zg96GFbên tav9Fg3ni, cov9Fg3ǹn v9Fg3ncó, gv9Fg3nương mặBZ99KNt bv9Fg3ni thươZg96GFng tuyệtv9Fg3n vọZg96GFng cuv9Fg3n̉a Hav9Fg3ṇ TưzM̉ Hạo, Zg96GF cũng lv9Fg3nàm BZ99KNcho ngựZg96GFc cv9Fg3nô nhưZg96GF zMbị bózMp nghZg96GFẹn, zMdường zMnhư zMbị taZg96GF̉ng đázM khổng lôBZ99KǸ đèv9Fg3n v9Fg3nép, v9Fg3nthở khôzMng được.

"Anh đòiv9Fg3n nợZg96GF cv9Fg3nho Hv9Fg3nạ zMPhi Vũ,v9Fg3n vậyv9Fg3n nhữngv9Fg3n đauBZ99KN đớnzM Zg96GFTư Cầnv9Fg3n đã traBZ99KN̉i zMqua, czMô ấyv9Fg3n phảiZg96GF đBZ99KNi đòiv9Fg3n azMi đây?"BZ99KN DunzMg ÂZg96GFn Zg96GFthất thầnzM ngv9Fg3nồi ởZg96GF mépv9Fg3n giường, BZ99KNngước lênBZ99KN nBZ99KNhìn Nv9Fg3nam Dạv9Fg3n TướZg96GFc, "v9Fg3nPhương thưv9Fg3ńc giốBZ99KNng v9Fg3nnhau, v9Fg3nanh còn muôv9Fg3ńn diễnzM lv9Fg3nại lầBZ99KNn nZg96GFữa, phảizM không?"

Nam v9Fg3nDạ TướZg96GFc BZ99KNđứng ởZg96GF zMcửa thâZg96GFn thểv9Fg3n cazMo zMto dựav9Fg3n zMvào váchv9Fg3n tường, “CôZg96GF tv9Fg3na qZg96GFuả BZ99KNnhiên chiZg96GF́nh làZg96GF Zg96GFTư Cần."

Dung v9Fg3nÂn kzMhông cóv9Fg3n tZg96GFhừa nZg96GFhận, cũnv9Fg3ng khôzMng cóZg96GF phủzM nZg96GFhận, BZ99KN"Ban đầu, v9Fg3nnếu khônZg96GFg phảiZg96GF azMnh Zg96GFra BZ99KNtay tàzMn nhẫnzM, HạzM PBZ99KNhi VũzM zMcũng sẽv9Fg3n khônZg96GFg czMó zMhôm nzMay, Tư CầzMn cũzMng sẽzM khônzMg BZ99KNcó kếzMt qv9Fg3nuả nhưzM bZg96GFây giờ,BZ99KN NBZ99KNam DBZ99KNạ Tước,v9Fg3n rôv9Fg3ńt cuộc, cụcBZ99KN BZ99KNdiện đêZg96GF́n nv9Fg3ngày hôv9Fg3nm nayzM, cuBZ99KÑng lazM̀ dBZ99KNo anh."

Cô giươzMng nBZ99KNgón zMtay chZg96GFỉ đZg96GFến ngườZg96GFi aBZ99KNnh zMtrách móc,BZ99KN Nv9Fg3nam Dạ Tướcv9Fg3n cZg96GFàng khônZg96GFg BZ99KNcó phZg96GFủ nhận,zM lav9Fg3ǹ tzMrách nhiệmZg96GF cuv9Fg3n̉a v9Fg3nanh, anzMh sezM̃ khôBZ99KNng đâv9Fg3n̉y ra, măv9Fg3ṇc zMdù ngazM̀y đoZg96GF́ TzMư CBZ99KNần đãzM quv9Fg3ná khíBZ99KNch trước,v9Fg3n nhưv9Fg3nng hBZ99KNành độngzM đôZg96GF́i phozḾ như vậy,zM dùzM saBZ99KNo cũngBZ99KN BZ99KNlà anh.

"Anh muBZ99KNốn đòiBZ99KN BZ99KNvề nzMhư thếv9Fg3n nàoBZ99KN chv9Fg3nứ?" DunBZ99KNg v9Fg3nÂn hai taBZ99KNy Zg96GFchống zMở giườnv9Fg3ng, BZ99KN"Cô ấyBZ99KN bâyzM giơZg96GF̀ czMòn cóZg96GF cáZg96GFi gìZg96GF v9Fg3nđể cáczM người zM lấy BZ99KNđi nữa?"

Nam v9Fg3nDạ TướcZg96GF nghiêngBZ99KN đứngv9Fg3n dậy,BZ99KN đZg96GFi v9Fg3nvào pBZ99KNhòng v9Fg3nngủ, Zg96GF"Cho nên, côzM zMta v9Fg3nđổi khuBZ99KNôn Zg96GFmặt chínBZ99KNh làZg96GF vìzM Zg96GFtrả thù?zM CôBZ99KN tv9Fg3na khuấzMt nhZg96GFục, BZ99KNbà nôzṂi Zg96GFcô ta chếtBZ99KN, nếuBZ99KN nhv9Fg3nư vBZ99KNậy, vv9Fg3nì v9Fg3nsao khôngv9Fg3n trựczM Zg96GFtiếp tzMìm tôi?"

Dung ÂzMn thấyv9Fg3n azMnh ngzMồi vàozM bêZg96GFn Zg96GFcạnh zMmình, thBZ99KNân ảzMnh cBZ99KNao lv9Fg3nớn ngăn trzMở Zg96GFánh saBZ99KŃng nv9Fg3nơi đv9Fg3nỉnh đzMầu, Zg96GFcô độtv9Fg3n nhBZ99KNiên cảBZ99KNm giáczM rBZ99KNất mZg96GFệt mỏZg96GFi, chu toànBZ99KN ởBZ99KN zMhai Zg96GFbên, BZ99KNtrơ mắtZg96GF nhizM̀n ngZg96GFười khav9Fg3ńc đav9Fg3nu đơBZ99KŃn rôBZ99KǸi lzMại khôZg96GFng thể zM vãn hBZ99KNồi, "v9Fg3nCô ấyZg96GF nói,zM ngv9Fg3nười cv9Fg3nô ấyv9Fg3n v9Fg3nkhông muốZg96GFn tBZ99KNhương tổZg96GFn nhấtv9Fg3n là tôiv9Fg3n, côBZ99KN ấyBZ99KN biv9Fg3nết chúnZg96GFg zMta v9Fg3nở chunBZ99KNg, Nv9Fg3nam Dạv9Fg3n TZg96GFước, tzMối BZ99KNhôm đzMó, hav9Fg3ni Zg96GFngười cũng khzMông v9Fg3ncó xaZg96GF̉y BZ99KNra chBZ99KNuyện gì..."

Thông Zg96GFminh nhZg96GFư anhv9Fg3n, chỉZg96GF cv9Fg3nần BZ99KNnghĩ mộtBZ99KN chútv9Fg3n, Zg96GFlà v9Fg3ncó thể Zg96GF thông sZg96GFuốt nhữngZg96GF v9Fg3nthứ kiBZ99KNa bzMan đầuv9Fg3n khôzMng BZ99KNcó chuBZ99KNyện giBZ99KǸ, NaBZ99KNm DạZg96GF TướzMc thuậZg96GFn thế Zg96GFnằm BZ99KNdài tzMrên giường,BZ99KN Zg96GFnói cáiZg96GF gZg96GFì cũnv9Fg3ng khôzMng czMó nóv9Fg3ni, nhBZ99KNắm hv9Fg3nai mắtzM lại.

Dạ BZ99KNDạ dựv9Fg3na Zg96GFở bBZ99KNên cạnBZ99KNh, biZg96GF̣ đáZg96GF mZg96GFột cv9Fg3nái, lầnzM BZ99KNnày không kBZ99KNêu lv9Fg3nên nữa,zM bôzṂ dángZg96GF BZ99KNim lặngv9Fg3n BZ99KNcàng lôzṂ rv9Fg3na veZg96GF̉ đángzM thương.

Tư zMCần mấyzM ngàzMy BZ99KNqua cZg96GFũng khôv9Fg3nng cv9Fg3nó điBZ99KN làzMm, côBZ99KN zMbiết trốZg96GFn cũng v9Fg3nvô dụng,v9Fg3n đợiZg96GF zMchuyện sázMng tỏ…BZ99KN côzM liềnv9Fg3n kBZ99KNhông cZg96GFó đườv9Fg3nng v9Fg3nthể đi.

Chẳng Zg96GFqua lBZ99KNà, cv9Fg3nô làmBZ99KN zMsao cũv9Fg3nng khZg96GFông nghĩzM tớZg96GFi BZ99KNNam DzMạ TướZg96GFc sẽ Zg96GF tìm tớzMi cửa.

Khi côBZ99KN mởv9Fg3n cv9Fg3nửa, thzMần sv9Fg3nắc BZ99KNrun Zg96GFsợ, rBZ99KNõ rBZ99KNàng kZg96GFinh Zg96GFngạc, người BZ99KNđàn ônBZ99KNg v9Fg3nmột Zg96GFmình đến,v9Fg3n TưZg96GF v9Fg3nCần tránBZ99KNh zMra bêv9Fg3nn caZg96GF̣nh ýzM zMnói Zg96GFanh vào.

Cô róBZ99KNt Zg96GFcho anzMh zMly nước,BZ99KN NZg96GFam DBZ99KNạ TBZ99KNước mườzMi ngóZg96GFn taBZ99KNy nắm chặtBZ99KN, BZ99KNTư BZ99KNCần măBZ99KṆc quầnv9Fg3n áozM đơnZg96GF giảzMn ngBZ99KNồi đzMối Zg96GFdiện anh.

"Anh v9Fg3ntới, làZg96GF zMvì chv9Fg3nuyện HzMạ PBZ99KNhi VZg96GFũ sao?"

"Cô khôzMng BZ99KNsợ zMà?" CzMon ngv9Fg3nươi NazMm Dạv9Fg3n TướZg96GFc beZg96GF́n nhọn quétZg96GF bv9Fg3nốn phZg96GFía, Zg96GFcăn phoBZ99KǸng rấtzM đơnZg96GF giản,zM zMkhông cóBZ99KN bàv9Fg3ny biêZg96GF̣n v9Fg3ngì xinh đẹp.

"Lúc tôZg96GFi bắv9Fg3nt đZg96GFầu lêZg96GFn kêv9Fg3ń Zg96GFhoạch, tôZg96GFi Zg96GFđã khôzMng nghiZg96GF̃ đến nỗiBZ99KN sơzṂ nữa."v9Fg3n BZ99KNMục đíchv9Fg3n cBZ99KNủa TưzM CầzMn đav9Fg3ñ đav9Fg3ṇt đZg96GFược, khôzMng cầZg96GFn phải gizMấu giếZg96GFm nưZg96GF̃a, zM“Tôi bizMết, BZ99KNanh zMsẽ khôBZ99KNng v9Fg3nbỏ qZg96GFua zMcho tôiZg96GF, HạzM BZ99KNgia cũng BZ99KNsẽ v9Fg3nkhông bZg96GFỏ quaZg96GF, zMtôi đaZg96GF̃ làZg96GFm Zg96GFđược đêZg96GF́n BZ99KNnước nàyBZ99KN, đãzM cZg96GFó thv9Fg3nể xZg96GFem như đov9Fg3ǹi nợZg96GF đưv9Fg3nợc rồv9Fg3ni, chuyệnZg96GF bàBZ99KN nBZ99KNội, luậtBZ99KN BZ99KNpháp pháBZ99KNn quyếtZg96GF rấtZg96GF cv9Fg3nông bằngZg96GF sao? zMTôi kzMhông v9Fg3nmuốn thưBZ99KŃ hv9Fg3nư vv9Fg3nô đó,v9Fg3n châzMn chíZg96GFnh đêzM̀n mạng,v9Fg3n Zg96GFtôi cũzMng không zM thể làmzM được,v9Fg3n chzMo nên,zM Zg96GFtôi rBZ99KNạch trZg96GFên mặBZ99KNt côBZ99KN Zg96GFta mộtZg96GF đường."

Thật zMra thìZg96GF, trBZ99KNong thzMế giBZ99KNới củzMa NBZ99KNam DạBZ99KN TưzMớc, loạiZg96GF ăn Zg96GFmiếng tzMrả miếngv9Fg3n nv9Fg3này gặpv9Fg3n phảBZ99KNi khôngBZ99KN ít,BZ99KN anBZ99KNh tzMhậm chizḾ tìmBZ99KN khzMông rzMa lí Zg96GFdo phv9Fg3nản bZg96GFác v9Fg3nTư Cần.

Cô gáiv9Fg3n bZg96GFưng czMhén tràv9Fg3n đưzḾng lêv9Fg3nn, Zg96GFđi zMđến bazMn cv9Fg3nông, “Ban đầu,zM Zg96GFtôi hậBZ99KNn cazM̉ Zg96GFhai v9Fg3nngười, chBZ99KNo nênv9Fg3n, tZg96GFôi Zg96GFtrở laZg96GF̣i, chuyêZg96GF̣n tZg96GFhứ nhất zMchính laZg96GF̀ BZ99KNtìm anv9Fg3nh, tôiBZ99KN vốnBZ99KN đzMịnh, đểv9Fg3n sazMu kZg96GFhi anzMh zMbiết đươBZ99KṆc thv9Fg3nân zMphận của tôiBZ99KN, cóBZ99KN pv9Fg3nhải sezM̃ tBZ99KNhấy zMrất ghêBZ99KN tởm,zM nhưZg96GFng ýv9Fg3n Zg96GFnghĩ bav9Fg3nn đầBZ99KNu sav9Fg3nu khiZg96GF gặp Dunv9Fg3ng zMÂn đBZ99KNã dazMo đôv9Fg3ṇng. TBZ99KNôi BZ99KNtừng muốzMn tBZ99KNừ anzMh, lZg96GFàm BZ99KNra rấtzM nhiều chuyZg96GFện, v9Fg3nnhưng cuzMối Zg96GFcùng cũnBZ99KNg bỏZg96GF v9Fg3nqua, chínhZg96GF tôv9Fg3ni đãBZ99KN khôngv9Fg3n coBZ99KŃ zMhạnh pZg96GFhúc, liền mv9Fg3nuốn czMô ấyZg96GF cózM thzMể haBZ99KṆnh phúc."

Nam BZ99KNDạ BZ99KNTước mộtzM BZ99KNlần nữazM nhizM̀n v9Fg3nkỹ BZ99KNcô BZ99KNgái này,BZ99KN boBZ99KŃng lv9Fg3nưng cô mảnhv9Fg3n maiBZ99KN, BZ99KNmặc mặcBZ99KN dùZg96GF tưZg96GF tưởngzM rấtZg96GF cựcBZ99KN đozMan, nhưZg96GFng kZg96GFhông v9Fg3nphải Zg96GFkhông thBZ99KNừa nhận, BZ99KN cô đốiZg96GF vớiZg96GF Zg96GFngười zMtốt vzMới mìnzMh, nhiệZg96GFt tìBZ99KNnh báozM đaZg96GF́p nồnZg96GFg nhzMiệt, ngườiBZ99KN nhưv9Fg3n vậy, yêzMu hậv9Fg3nn qBZ99KNuá rõBZ99KN ràng.

"Tôi từngzM kv9Fg3nhông chzMo BZ99KNlà miZg96GF̀nh làmBZ99KN giBZ99KǸ BZ99KNsai," ánh mắtBZ99KN Zg96GFlướt quBZ99KNa taBZ99KNi BZ99KNTư CầnBZ99KN nhìZg96GFn vềZg96GF nơv9Fg3ni xaBZ99KN, v9Fg3n“Nhưng lầnZg96GF nàyZg96GF, tôiBZ99KN v9Fg3nlại không cov9Fg3ń cazḾch nàov9Fg3n kZg96GFhẳng định."

Cô gáBZ99KNi BZ99KNcười cười,zM ngónZg96GF tBZ99KNay cầmBZ99KN chặtzM chZg96GFén tBZ99KNrà, "BZ99KNTôi cũng vậy,”BZ99KN Zg96GFcô cươzM̀i nhBZ99KNư khôngzM cườiZg96GF v9Fg3nngẩng đầuzM nhìnzM vBZ99KNề v9Fg3nnơi xazM, "NgàyBZ99KN đv9Fg3nó ởZg96GF Cám Zg96GF Dỗ, zMnếu nZg96GFhư tôzMi cóBZ99KN thểzM zMkiên nhẫnzM mộtZg96GF chútv9Fg3n, zMcũng szMẽ khôngBZ99KN cBZ99KNó cuv9Fg3ṇc zMdiện như hômv9Fg3n nav9Fg3ny, nhưnv9Fg3ng Zg96GFtôi khônzMg có!Zg96GF” TínhBZ99KN tìnZg96GFh TưBZ99KN CầnzM rBZ99KNất mạnhBZ99KN mev9Fg3ñ, cv9Fg3nó lzMẽ, chuyệnv9Fg3n xưa mộtZg96GF lầZg96GFn nữaZg96GF nZg96GFhớ lạizM… BZ99KNcô zMvẫn zMlà nhzMịn khôngzM đzMược zMHạ Zg96GFPhi VũBZ99KN côZg96GFng kícBZ99KNh, nhưnzMg vừa v9Fg3nnghĩ tớiBZ99KN Hạv9Fg3n v9Fg3nTử Hạo…v9Fg3n zMcô nBZ99KNhất địnhv9Fg3n zMcó BZ99KNthể nhịnv9Fg3n xuống.

Cô nghĩ,Zg96GF bBZ99KNan đv9Fg3nầu côZg96GF zMcoi nhưZg96GF lZg96GFà cắnZg96GF náZg96GFt hàzMm răv9Fg3nng cũv9Fg3nng có tZg96GFhể nhịn.

Ánh nBZ99KNắng xuyêzMn thzMấu đzMi vZg96GFào, chiếuv9Fg3n vzMào gươngv9Fg3n mặtBZ99KN NaZg96GFm Dạ TướcZg96GF hiZg96GFện lzMên âzMm zMmị, mv9Fg3nỗi v9Fg3nngũ BZ99KNquan củaZg96GF v9Fg3nanh cuv9Fg3ñng Zg96GFrất zMhoàn mỹ,zM kZg96GFết hợp vv9Fg3nới nzMhau, luôzMn luv9Fg3nôn laZg96GF̀ zMloại cav9Fg3no quýv9Fg3n mzMà mọZg96GFi ngườiv9Fg3n đổzM xôv9Fg3n vào.zM Nếuv9Fg3n anh bBZ99KNiết zMcó nzMgày hôzMm v9Fg3nnay, bv9Fg3nan BZ99KNđầu v9Fg3nsẽ khZg96GFông đốiv9Fg3n vơZg96GF́i cBZ99KNô ấyv9Fg3n nZg96GFhư BZ99KNvậy, nhiều lắZg96GFm chizM̉ lzMà trừngv9Fg3n trizṂ mBZ99KNấy tênBZ99KN kiv9Fg3na, rôv9Fg3ńt cuộc,v9Fg3n v9Fg3nDung ÂnZg96GF noZg96GF́i khônzMg szMai, người zMgây nzMên hếtZg96GF thảyBZ99KN chuyệZg96GFn nzMày, thậtBZ99KN Zg96GFra lZg96GFà anh.

Bọn họBZ99KN đứngZg96GF ởZg96GF cv9Fg3nùng v9Fg3nmột v9Fg3nphòng, cũngv9Fg3n v9Fg3nkhông Zg96GFcó nhưzM BZ99KNtrong tưởng tượngBZ99KN, thZg96GFủy hỏaZg96GF v9Fg3nbất dZg96GFung, hzMai tv9Fg3nay TZg96GFư zMCần cảv9Fg3nm nhậnZg96GF đươv9Fg3ṇc nhiệZg96GFt độZg96GF cuzM̉a tách trà,v9Fg3n "BZ99KNAnh sẽv9Fg3n zMđối xưv9Fg3n̉ tốzMt vzMới zMDung Ânv9Fg3n, đúBZ99KNng không?"

"Sao cZg96GFô zMlại cZg96GFho lBZ99KNà, zMcô âv9Fg3ńy Zg96GFở bêzMn cạnZg96GFh tôv9Fg3ni sẽv9Fg3n hạnh phúc?"

Tư v9Fg3nCần v9Fg3nsuy nghĩzM mBZ99KNột czMhút, BZ99KNchậm rãZg96GFi zMnói, "TrựcBZ99KN giáv9Fg3nc thôi, Zg96GF anh hômv9Fg3n nZg96GFay đếnv9Fg3n nơizM nzMày, khẳngZg96GF đzMịnh cuZg96GF̃ng zMlà vBZ99KNì zMDung Ân,BZ99KN thậtzM rZg96GFa thì,v9Fg3n zMcho dù Zg96GF anh khBZ99KNông tìmv9Fg3n v9Fg3ntôi, v9Fg3ntôi cũnBZ99KNg sẽv9Fg3n tìmBZ99KN BZ99KNanh. Dv9Fg3nĩ nZg96GFhiên, chv9Fg3núng v9Fg3nta khôBZ99KNng lzMàm zMđược bạn BZ99KNbè, tBZ99KNhậm chBZ99KNí từnzMg coBZ99KŃ BZ99KNý nghv9Fg3nĩ đeZg96GFm đốBZ99KNi phươngZg96GF đưaBZ99KN vàv9Fg3no cBZ99KNhỗ chếZg96GFt, Zg96GFgặp qZg96GFua zMlần này Zg96GFvề Zg96GFsau, cZg96GFũng đừngZg96GF Zg96GFcó gặzMp zMmặt zMlại nữazM, BZ99KNnói Zg96GFvới DuZg96GFng ÂzMn, zMtôi lạv9Fg3nc tớZg96GFi tình trạzMng v9Fg3nhôm nv9Fg3nay, khônZg96GFg liv9Fg3nên qZg96GFuan Zg96GFgì đếnzM anh..."

“Trả nơzṂ Zg96GFvà trừzMng zMphạt, lav9Fg3ǹ hav9Fg3ni lBZ99KNoại phươnv9Fg3ng tzMhức khônZg96GFg giống nhauzM, tBZ99KNôi zMbên nBZ99KNày, tzMôi zMsẽ buônBZ99KNg BZ99KNtay cBZ99KNhuyện zMnày vizM̀ tôizM mZg96GFà Zg96GFdựng lên, hBZ99KNôm v9Fg3nnay bZg96GFiến thànBZ99KNh nzMhư vậy,zM tôzMi muốZg96GFn đzMến đâyBZ99KN kzMết tzMhúc. Vìv9Fg3n Ânv9Fg3n ÂnzM, tôi cuzM̃ng zMkhông v9Fg3nthể tiếzMp tụv9Fg3nc làBZ99KNm chuyệnBZ99KN tBZ99KNổn thươngZg96GF czMô, nhưngZg96GF Hav9Fg3ṇ gBZ99KNia BZ99KNbên kia, Zg96GFbọn v9Fg3nhọ sev9Fg3ñ zMcó hazM̀nh độnv9Fg3ng củaBZ99KN hoZg96GF̣, tôiZg96GF zMsẽ kZg96GFhông nhuBZ99KŃng tv9Fg3nay, đozḾ là chuyêZg96GF̣n gBZ99KNiữa cBZ99KNác ngườzMi, tôZg96GFi khôzMng caBZ99KŃch BZ99KNnào giuBZ99KŃp cô,BZ99KN v9Fg3ncô hBZ99KNiểu chưa?" Zg96GFNam Dạv9Fg3n Tướcv9Fg3n nóiZg96GF rấtv9Fg3n thựczM tếBZ99KN, côzM Zg96GFvén lênZg96GF khózMe miệngBZ99KN gậzMt đầu,Zg96GF zManh zMta cózM thểZg96GF vì DungZg96GF ÂZg96GFn làmBZ99KN đượcv9Fg3n chuyệnBZ99KN nzMày, đúngv9Fg3n lZg96GFà kBZ99KNhông dễ.

Nam Zg96GFDạ TzMước BZ99KNkhông cóv9Fg3n BZ99KNở lâu,zM zMTư CầnBZ99KN nBZ99KNói rấtzM đúngZg96GF, bzMọn họv9Fg3n kv9Fg3nhông là bạn,BZ99KN nếzMu khôngZg96GF phảiv9Fg3n BZ99KNở v9Fg3ngiữa cóv9Fg3n v9Fg3nmột DunZg96GFg ÂnBZ99KN, BZ99KNbọn zMhọ sớmBZ99KN đãZg96GF bắtzM đầuZg96GF zMchém giết lẫzMn nhau.

Lúc Nav9Fg3nm DạZg96GF Tướcv9Fg3n mởZg96GF zMcửa điv9Fg3n rBZ99KNa ngzMoài, giậtBZ99KN mìzMnh kinv9Fg3nh ngaZg96GF̣c, xoa zMvai ngv9Fg3nười đànzM ôngBZ99KN zMđi zMra ngoài.

Tư v9Fg3nCần khv9Fg3nông BZ99KNcó nZg96GFghe đượcZg96GF âBZ99KNm v9Fg3nthanh đv9Fg3nóng cBZ99KNửa, côBZ99KN xv9Fg3noay ngườiv9Fg3n lại, liềnBZ99KN thấzMy HzMạ TưBZ99KN̉ Hạov9Fg3n đứnzMg zMở cửa.

Chén trzMà tv9Fg3nrong lBZ99KNòng Zg96GFbàn tZg96GFay v9Fg3nrơi xuốngBZ99KN mv9Fg3nặt đấv9Fg3nt, nướzMc tràzM ấmBZ99KN áZg96GFp bắn tZg96GFung tózMe lưBZ99KNng bàzMn chv9Fg3nân Zg96GFTư CầnZg96GF, Zg96GFcô thev9Fg3no bảnv9Fg3n nBZ99KNăng zMlui lạzMi, mặcv9Fg3n dzMù sớmzM muộn BZ99KN cũng sẽzM gặp,BZ99KN nhưBZ99KNng nếzMu khôngv9Fg3n phBZ99KNải NaBZ99KNm DZg96GFạ TướZg96GFc Zg96GFđi BZ99KNra ngov9Fg3nài, TzMư CầnBZ99KN chắBZ99KNc chắnBZ99KN Zg96GFsẽ không đểZg96GF anv9Fg3nh vàzMo. v9Fg3nChân zMtay cZg96GFô luốzMng cBZ99KNuống đứZg96GFng ởzM baBZ99KNn côngZg96GF, HaBZ99KṆ TửZg96GF HạzMo đóv9Fg3nng cửa lạiv9Fg3n, mv9Fg3nặc BZ99KNchiếc v9Fg3náo kZg96GFhoác màuZg96GF nzMâu, Zg96GFcằm kiêzMn nghBZ99KNị lv9Fg3nộ rzMa mấzMy phầv9Fg3nn lạnhZg96GF lùng,BZ99KN râu mépZg96GF lâzMu Zg96GFngày kBZ99KNhông cạo.

Hai nzMgười liếcZg96GF nhazMu mBZ99KNột cái,zM Tưv9Fg3n zMCần Zg96GFlướt qZg96GFua nhữngBZ99KN mãBZ99KNnh vỡ kiaBZ99KN điBZ99KN v9Fg3nvào phòng.

Hạ BZ99KNTử HBZ99KNạo tBZ99KNhấy côv9Fg3n mzMuốn điv9Fg3n vàoZg96GF pzMhòng ngBZ99KNủ, hv9Fg3nắn v9Fg3nnắm chZg96GFặt tayBZ99KN cô, dùnBZ99KNg sứcv9Fg3n rấZg96GFt mạzMnh, dườngzM zMnhư muốnBZ99KN bẻZg96GF gãBZ99KNy zMtay Zg96GFTư CZg96GFần, mặBZ99KNc dùv9Fg3n đau,BZ99KN nZg96GFhưng cô cũzMng cắnv9Fg3n rănv9Fg3ng Zg96GFkhông cóBZ99KN kzMêu lên.

"Tại sao?”v9Fg3n hắBZ99KNn hỏi.

Tư CầnZg96GF zMcó tBZ99KNhể nózMi vớiBZ99KN mọiZg96GF ngườiv9Fg3n, “TBZ99KNôi v9Fg3nkhông hốZg96GFi hậZg96GFn”, duy v9Fg3n nhất khôngzM Zg96GFthể đốiZg96GF mặtZg96GF vv9Fg3nới HZg96GFạ TưzM̉ Hạo.

Người đàBZ99KNn ôBZ99KNng zMnắm chặZg96GFt Zg96GFhai vZg96GFai czMủa cZg96GFô, v9Fg3nkéo cv9Fg3nô đến,BZ99KN vộiZg96GF vãv9Fg3n đặt côBZ99KN trướcBZ99KN mv9Fg3nặt mìnhZg96GF, "TạzMi sv9Fg3nao, cZg96GFhúng tzMa vv9Fg3nốn làZg96GF cózM thểv9Fg3n Zg96GFthật tốtzM, Zg96GFcô tạiv9Fg3n sao muốnBZ99KN lv9Fg3nàm nhv9Fg3nư vậy?v9Fg3n Trầnv9Fg3n Cần!"

Hắn BZ99KNlay bảzM v9Fg3nvai củav9Fg3n côZg96GF, BZ99KNcô chỉv9Fg3n cảmBZ99KN thấyBZ99KN zMbên trzMong đzMôi zMmắt tzMhế giới v9Fg3ntan BZ99KNthành nhzMững mZg96GFảnh nhỏ,v9Fg3n cànBZ99KNg lúzMc càngZg96GF zMmơ v9Fg3nhồ, v9Fg3n“Tôi khôngZg96GF v9Fg3ngọi lv9Fg3nà Zg96GFTrần v9Fg3nCần, tên củv9Fg3na tôzMi làZg96GF TZg96GFư Cần."

Người đànBZ99KN Zg96GFông zMđối vv9Fg3nới cáiBZ99KN zMtên nv9Fg3này cũZg96GFng zMchưa quv9Fg3nen thuộc,Zg96GF "Tại szMao côzM muốnZg96GF gạtBZ99KN tôi?"

Thân tZg96GFhể mảnhBZ99KN kzMhảnh củBZ99KNa v9Fg3ncô trov9Fg3nng v9Fg3nlòng Zg96GFbàn tBZ99KNay aBZ99KNnh cànzMg v9Fg3nlộ ra vẻzM Zg96GFgầy yếuZg96GF, zMtóc qzMuăn BZ99KNche ởZg96GF tazMy ngườiBZ99KN zMđàn ônBZ99KNg, Tv9Fg3nư CầnzM ởBZ99KN rấtzM gầBZ99KNn hắn,BZ99KN v9Fg3ncó BZ99KNthể BZ99KNnhìn thấy BZ99KNcon ngườiv9Fg3n màuZg96GF đỏzM v9Fg3ntươi, "TửZg96GF HạBZ99KNo, anv9Fg3nh bBZ99KNiết tạzMi zMsao không?"

"Nói czMho tBZ99KNôi BZ99KNbiết." Giọngv9Fg3n nóiv9Fg3n ngZg96GFười v9Fg3nđàn v9Fg3nông BZ99KNtràn đầy tzMhống khổ,Zg96GF Zg96GFkhàn vôBZ99KN cùng.

"Được.” BZ99KNTư Cv9Fg3nần mZg96GFặt zMkhông v9Fg3nthấy đzMổi v9Fg3nchống lạiBZ99KN ánhv9Fg3n mắtv9Fg3n cZg96GFủa hắn, “BZ99KNAnh sv9Fg3nẽ khôngZg96GF quênzM, zMtrước đBZ99KNây Zg96GFkhông lâu,v9Fg3n v9Fg3nem Zg96GFcủa anBZ99KNh đãzM đụngZg96GF mộtBZ99KN lãzMo bà chứ?"

Hạ Tửv9Fg3n HBZ99KNạo BZ99KNcon zMngươi v9Fg3nnhư kiếmBZ99KN sắZg96GFc BZ99KNthâm thúyZg96GF, lắzMc đầu, “Cô..."

"Đúng, BZ99KNđó v9Fg3nlà zMbà nộiv9Fg3n BZ99KNtôi." Nướcv9Fg3n mắBZ99KNt quZg96GFá mứZg96GFc nặZg96GFng nề, cuốiv9Fg3n BZ99KNcùng vẫnv9Fg3n chảyzM rav9Fg3n, chảyzM xuốzMng đếnZg96GF khóZg96GFe miệngzM, Zg96GFmặn BZ99KNsáp làmZg96GF Zg96GFngười Zg96GFta BZ99KNnôn mửa, “BàBZ99KN lzMà ngườv9Fg3ni thBZ99KNân dv9Fg3nuy nzMhất v9Fg3ncủa tôzMi, eBZ99KNm củazM anZg96GFh đzMã tZg96GFông chếzMt zMbà, zMcòn Zg96GFcó, tôZg96GFi sở dĩv9Fg3n đốiv9Fg3n xv9Fg3nử Zg96GFvới Zg96GFcô v9Fg3nta nhưv9Fg3n zMvậy, làZg96GF bởiv9Fg3n BZ99KNvì tôiv9Fg3n v9Fg3ncũng đãv9Fg3n bịZg96GF nhưBZ99KN vậy,zM Hav9Fg3ṇ TửZg96GF Hạo, tv9Fg3nôi bv9Fg3nị ngv9Fg3nười BZ99KNta zMcưỡng zMdâm, v9Fg3nanh v9Fg3ncó bBZ99KNiết không?"

Tóc v9Fg3nngắn củZg96GFa ngườiBZ99KN Zg96GFđàn zMông dườngv9Fg3n nhBZ99KNư dựzMng thẳZg96GFng lên,Zg96GF mưzMời ngón tv9Fg3nay anZg96GFh dv9Fg3nùng sứcZg96GF, tZg96GFrên mặtzM hiZg96GFện Zg96GFra Zg96GFvẻ kzMhó tizMn, "Kv9Fg3nhông thểZg96GF nàoZg96GF, zMlà ai, Zg96GFlà ai?"

"Anh Zg96GFđi vBZ99KNề hỏzMi zMHạ PzMhi Vũv9Fg3n sẽzM biếzMt thôizM,” Tv9Fg3nư CầnzM bZg96GFiết mình tzMàn nzMhẫn, côzM lúzMc nzMày, trzMong taZg96GFy nhBZ99KNư nắBZ99KNm lấv9Fg3ny mộv9Fg3nt cozMn daBZ99KNo zMhai lưỡBZ99KNi, đv9Fg3nâm Zg96GFTư v9Fg3nCần một nhZg96GFát đồngzM thờBZ99KNi cũnBZ99KNg hunBZ99KNg hăngBZ99KN khoétBZ99KN vBZ99KNào chv9Fg3nính mBZ99KNình, “TôiBZ99KN v9Fg3nở bêBZ99KNn zMcạnh v9Fg3nanh, cũng làBZ99KN vìzM tZg96GFrả tzMhù, v9Fg3nchuyện azMnh nhậv9Fg3nn hzMối lộZg96GF, Zg96GFcũng làzM v9Fg3ntôi azMn bàzMi, bâZg96GFy gZg96GFiờ, anh cuốiv9Fg3n cùnv9Fg3ng cũnzMg zMhiểu Zg96GFhết rồiZg96GF chứ?"

Hạ TửzM Hạv9Fg3no vzMung cánhBZ99KN tav9Fg3ny, TZg96GFư CầnzM ngZg96GFã xuốZg96GFng gZg96GFhế salonzM, đầu choángZg96GF vángzM hzMoa mắv9Fg3nt, hắnv9Fg3n BZ99KNchỉ cZg96GFảm thBZ99KNấy cảv9Fg3n bBZ99KNộ ngựv9Fg3nc giv9Fg3nống nhzMư làzM muzMốn nổv9Fg3n tZg96GFung zMlừa gạt, phảBZ99KNn bội,BZ99KN hắnzM yêuzM ngườv9Fg3ni pBZ99KNhụ Zg96GFnữ nàyzM sâuv9Fg3n đậmZg96GF nhưzM vậyBZ99KN, cũBZ99KNng vzMì Zg96GFcô màZg96GF kZg96GFhông tiếc trởZg96GF mặtZg96GF vớiv9Fg3n mọizM ngườzMi trBZ99KNong nhàBZ99KN, muZg96GFốn chBZ99KNo cBZ99KNô mộtv9Fg3n giBZ99KNa đình,Zg96GF Zg96GFhắn qv9Fg3nuý trọnBZ99KNg như thế,zM Zg96GFnhưng zMđổi lạZg96GFi làv9Fg3n Zg96GFcái gì?

Phanh thZg96GFây BZ99KNxé xác,Zg96GF cũnzMg khônBZ99KNg Zg96GFcó BZ99KNđau nBZ99KNhư vậZg96GFy. HạBZ99KN TửzM Hạo đứngzM ởBZ99KN trBZ99KNong phòZg96GFng zMkhách, BZ99KNnhớ tv9Fg3nới zMgương mặtzM v9Fg3nem gBZ99KNái bzMị hủyzM hoạZg96GFi, nv9Fg3nhớ tớv9Fg3ni côv9Fg3n ta nBZ99KNửa đêv9Fg3nm thấyZg96GF v9Fg3nác mộngBZ99KN zMthức gizMấc, hắnZg96GF v9Fg3nchỉ BZ99KNcảm zMthấy cZg96GFàng ngZg96GFày cànv9Fg3ng áZg96GFy BZ99KNnáy, dường như,Zg96GF chzMính Zg96GFmình làzM v9Fg3nhung thủBZ99KN BZ99KNgián tiếpv9Fg3n phzMá hủyZg96GF cô.

"Là mắtzM BZ99KNtôi bZg96GFị mv9Fg3nù, tBZ99KNôi ngv9Fg3nhĩ côzM tv9Fg3nhật tâv9Fg3nm, mọiZg96GF ngZg96GFười trong nhàBZ99KN zMđều phảZg96GFn đối,v9Fg3n Zg96GFtôi BZ99KNnhư kẻZg96GF BZ99KNđiên vẫnBZ99KN kiênv9Fg3n trìzM, zMPhi VũZg96GF lúcZg96GF v9Fg3nấy đv9Fg3nã nhắBZ99KNc nhởv9Fg3n tôi, nóiZg96GF cv9Fg3nô cZg96GFùng Nv9Fg3nam Zg96GFDạ TướczM quaBZ99KNn Zg96GFhệ kv9Fg3nhông phv9Fg3nải nôngBZ99KN cạn,v9Fg3n nv9Fg3nó cv9Fg3nòn xBZ99KNem Zg96GFqua Zg96GFhình các ngườiBZ99KN BZ99KNlên giườnv9Fg3ng, nhưngv9Fg3n zMlà tôBZ99KNi kzMêu nZg96GFó câmBZ99KN Zg96GFmiệng. BởiZg96GF vì,zM nhữBZ99KNng cZg96GFhuyện đóv9Fg3n cũZg96GFng là chuyBZ99KNện trướcv9Fg3n kZg96GFhi zMtôi biZg96GFết zMcô, tZg96GFôi khôBZ99KNng Zg96GFquan tâm,zM Zg96GFtôi cứZg96GF tưởngzM rằnzMg, Zg96GFtôi có Zg96GF thể v9Fg3ncho côZg96GF mộtzM cuv9Fg3nộc sốnZg96GFg zMmới, Zg96GFbắt đBZ99KNầu lv9Fg3nại Zg96GFtừ đầu..."zM HzMạ TửZg96GF HạzMo nzMói xong Zg96GF lời v9Fg3ncuối zMcùng, Zg96GFnhư Zg96GFmột v9Fg3nđứa bBZ99KNé ngồiZg96GF chồBZ99KNm hổmZg96GF trênZg96GF mặv9Fg3nt đấv9Fg3nt khóc,v9Fg3n BZ99KNhai taZg96GFy anv9Fg3nh dùng sứzMc nắmZg96GF lấzMy Zg96GFtóc Zg96GFmình, cầmv9Fg3n lBZ99KNên qv9Fg3nuả v9Fg3nđấm huZg96GFng hv9Fg3năng nệnv9Fg3n zMtrên đầu.

Tư Cầv9Fg3nn khv9Fg3nông cv9Fg3nhịu v9Fg3nnổi chảyZg96GF v9Fg3nnước mv9Fg3nắt, khv9Fg3ní v9Fg3nlực đứnZg96GFg Zg96GFlên côzM czMũng không có,zM v9Fg3nhai đầuZg96GF gv9Fg3nối quỳBZ99KN zMbò đếnzM bêZg96GFn ngườizM đànZg96GF ông,zM “TửBZ99KN HạzMo, v9Fg3nthật xiv9Fg3nn Zg96GFlỗi, v9Fg3nthật xin lỗi..."

Cô khônzMg nghv9Fg3nĩ đếnZg96GF chízMnh mìv9Fg3nnh lạiv9Fg3n đazMu v9Fg3nnhư vậv9Fg3ny, v9Fg3ntim đãBZ99KN bịZg96GF xé Zg96GFnát, côZg96GF zMcố gắngv9Fg3n kéZg96GFo BZ99KNtay Zg96GFngười đàZg96GFn ôngBZ99KN, muốnBZ99KN v9Fg3nôm aZg96GFnh, nZg96GFhưng HazṂ TửZg96GF HaBZ99KṆo khBZ99KNông muốn BZ99KNcô zMđụng chạZg96GFm, Zg96GFanh dBZ99KNùng lZg96GFực hấtzM razM, kv9Fg3nhông cònZg96GF kịpv9Fg3n BZ99KNthu lạiv9Fg3n quảBZ99KN đấmv9Fg3n rơZg96GFi vào zMmặt TzMư CầnzM. NgườzMi zMđàn ôv9Fg3nng đứngBZ99KN lên,zM đốtzM ngv9Fg3nón tazMy nắmzM Zg96GFchặt, tZg96GFrên mặtv9Fg3n đầBZ99KNy nước mắt,zM BZ99KNsau khzMi nzMgẩn ngZg96GFơ đếnBZ99KN zMđáy mZg96GFắt trởzM thànhZg96GF mộBZ99KNt mảZg96GFnh zMlạnh nzMhư băng,zM zManh cũng khBZ99KNông qBZ99KNuay đZg96GFầu zMlại v9Fg3nđi BZ99KNra ngoài.

Dung ÂnBZ99KN BZ99KNnhận đzMược zMđiện thoZg96GFại, lBZ99KNúc chZg96GFạy đv9Fg3nến, đBZ99KNã v9Fg3nlà buổiBZ99KN tối.

Cửa nhzMà TưZg96GF Cầnv9Fg3n mởzM rộnZg96GFg, hZg96GFàng BZ99KNxóm ởv9Fg3n nzMgoài cửaZg96GF thv9Fg3nỉnh thoZg96GFảng ngó vào.

Bên tzMrong phòngBZ99KN Zg96GFkhách, bừaZg96GF bộBZ99KNn, lv9Fg3non bv9Fg3nia v9Fg3ncùng gạcBZ99KN tàv9Fg3nn thuốc, gối,v9Fg3n tv9Fg3nất v9Fg3ncả nhữngBZ99KN đv9Fg3nồ vậtZg96GF zMcó thểv9Fg3n néZg96GFm đượcv9Fg3n v9Fg3nđầu Zg96GFnằm dưv9Fg3nới đất.v9Fg3n DZg96GFung v9Fg3nÂn đóngZg96GF cửazM lại, ởzM zMsau v9Fg3nrèm cv9Fg3nửa sổBZ99KN tBZ99KNìm đượcv9Fg3n TzMư Cần.

CÔ chZg96GFật vậtZg96GF đemBZ99KN mặtBZ99KN v9Fg3nchôn ởzM hazMi đầuBZ99KN gối,Zg96GF zMtrên cổZg96GF Zg96GFtay trái,Zg96GF mázMu tươi chảyZg96GF rav9Fg3n, DBZ99KNung ÂnBZ99KN nhẹzM kézMo v9Fg3nđầu củaZg96GF v9Fg3ncô, zMchỉ thấyBZ99KN trênZg96GF mặtv9Fg3n czMô sưnZg96GFg lêZg96GFn một BZ99KN mảng lớn,zM khóZg96GFe Zg96GFmiệng rZg96GFách toBZ99KNạc, "Tưv9Fg3n zMCần, cv9Fg3nhuyện gìv9Fg3n xảZg96GFy raBZ99KN, cóv9Fg3n Zg96GFphải aZg96GFi v9Fg3nđánh cậu không?"

Bên chân,Zg96GF làZg96GF mzMột Zg96GFcon dZg96GFao BZ99KNcắt tỉa.v9Fg3n CzMô khv9Fg3nắc zMtại chínhZg96GF cZg96GFổ tay mìnBZ99KNh BZ99KNba BZ99KNchữ “Hav9Fg3ṇ BZ99KNTử Hạo”,BZ99KN zMhơn Zg96GFnữa, khắv9Fg3nc BZ99KNrất sBZ99KNâu, Zg96GFmỗi mộtv9Fg3n vếtZg96GF dazMo Zg96GFlàm ráchBZ99KN toạc Zg96GFda thịt.

" DunZg96GFg ÂnzM, mìnhBZ99KN v9Fg3nthật sv9Fg3nự yêzMu Zg96GFanh ấBZ99KNy, BZ99KNyêu đzMến tậnzM xươngZg96GF tủy... KhắcZg96GF sv9Fg3nâu, Zg96GFnhưng, mìzMnh v9Fg3nbây giv9Fg3nờ đãZg96GF mv9Fg3nất anzMh v9Fg3nấy rồi...”TócBZ99KN TzMư CầnzM rốiBZ99KN bùzM, cô bắtv9Fg3n đượcv9Fg3n cZg96GFánh tzMay DzMung zMÂn, Zg96GF“Làm sBZ99KNao bâyBZ99KN gzMiờ, czMó v9Fg3nphải mìnzMh sẽBZ99KN BZ99KNkhông zMbao giờzM zMcó thể tZg96GFìm anZg96GFh ấyzM trZg96GFở vềv9Fg3n nữaBZ99KN đúnv9Fg3ng không?"

Dung v9Fg3nÂn chỉv9Fg3n cZg96GFảm thấyv9Fg3n zMcổ họnBZ99KNg khôBZ99KN zMráp Zg96GFkhó chịuv9Fg3n, BZ99KNcô biết,zM Tư CầnBZ99KN Zg96GFcuối cùnzMg cũngzM sẽzM cóBZ99KN ngzMày hốZg96GFi hận,v9Fg3n côzM ôv9Fg3nm haZg96GFi baBZ99KNi côv9Fg3n gáiZg96GF, Zg96GF“Tư Cần,v9Fg3n đZg96GFứng lên đi,v9Fg3n chúzMng tZg96GFa BZ99KNvào phzMòng trước."

"Ban đầuBZ99KN lúczM BZ99KNcậu khuyênzM mZg96GFình, mzMình khôngzM ngzMhe, nhBZ99KNưng bây giờ,zM zMtim củaZg96GF mìnZg96GFh rzMất Zg96GFđau rấtzM đau...”Zg96GF hv9Fg3nai Zg96GFtay TưBZ99KN Cv9Fg3nần v9Fg3ndán chặtZg96GF trướcBZ99KN nzMgực, baBZ99KN chữ Hạv9Fg3n Zg96GFTử HạoBZ99KN trzMên v9Fg3ntay, vìv9Fg3n côBZ99KN zMdùng sứczM BZ99KNmà máuBZ99KN tưzMơi cBZ99KNhảy rBZ99KNa, chZg96GFất lỏngv9Fg3n rỉv9Fg3n ra đỏZg96GF sẫv9Fg3nm, cZg96GFhói mv9Fg3nắt khôv9Fg3nng thôi.

"Anh ấZg96GFy BZ99KNnói, aBZ99KNnh ấyBZ99KN khônv9Fg3ng zMquan tZg96GFâm đếzMn BZ99KNquá khứzM cZg96GFủa mìnhZg96GF, anh ấyzM mv9Fg3nuốn cướizM mBZ99KNình, Dv9Fg3nung ÂnZg96GF, aBZ99KNnh BZ99KNấy nv9Fg3nói mzMuốn kếtZg96GF hôzMn vớiZg96GF mình...v9Fg3n” v9Fg3nTư Cần ngồizM dướiv9Fg3n Zg96GFđất, vừaBZ99KN khócBZ99KN vừZg96GFa v9Fg3ncười, trênv9Fg3n mv9Fg3nặt nZg96GFước zMmắt Zg96GFcùng máv9Fg3nu BZ99KNhòa vBZ99KNào nhv9Fg3nau, cô v9Fg3nđến bBZ99KNây giờBZ99KN vẫnZg96GF côv9Fg3n đzMơn, hv9Fg3niện tại,Zg96GF thv9Fg3nật BZ99KNkhó v9Fg3nkhăn zMcó ngv9Fg3nười Zg96GFnói yêZg96GFu cô,zM muốnBZ99KN choZg96GF cô mộtv9Fg3n BZ99KNgia đìZg96GFnh ấZg96GFm áp,v9Fg3n v9Fg3nnhưng Hv9Fg3nạ TửBZ99KN HZg96GFạo, Zg96GFcho dùBZ99KN Zg96GFcô zMthật muốzMn zMtiếp nhzMận tzMình yêu cBZ99KNủa aZg96GFnh, v9Fg3nhọ cũngv9Fg3n kBZ99KNhông zMcó mộtZg96GF chúzMt Zg96GFkhả năng.

Yêu sv9Fg3nâu BZ99KNđậm Zg96GFnhư vBZ99KNậy, vừazM Zg96GFmới bắZg96GFt đzMầu, cv9Fg3nũng v9Fg3nđã sBZ99KNắp chZg96GFết đv9Fg3ni, zMnó được v9Fg3nhun đúBZ99KNc tZg96GFừ tuyệtBZ99KN vBZ99KNọng vàzM zMcừu hậnZg96GF, szMau kZg96GFhi mọcZg96GF rểv9Fg3n v9Fg3nnẩy mầm,Zg96GF nhzMất địnBZ99KNh sẽ chếtv9Fg3n nonv9Fg3n. TưzM Cầnv9Fg3n cBZ99KNhặt lấyBZ99KN DZg96GFung Ân,zM cZg96GFô khôBZ99KNng muBZ99KNốn mộZg96GFt mìnBZ99KNh zMcô Zg96GFđơn ởzM chỗBZ99KN BZ99KNnày, cô zM cảm giZg96GFác mBZ99KNình sắpzM zMđiên rồiBZ99KN, "Mìv9Fg3nnh tạizM sBZ99KNao lạv9Fg3ni yêZg96GFu Zg96GFanh Zg96GFấy, tạizM sao?"

Dung zMÂn BZ99KNmân khẩnZg96GF v9Fg3nđôi v9Fg3nmôi, mặcBZ99KN Zg96GFdù nhZg96GFư vậy,Zg96GF bêBZ99KNn tronv9Fg3ng đôZg96GFi mắt vZg96GFẫn Zg96GFlà zMmơ hBZ99KNồ hơiZg96GF nước.

“Tư Cần,Zg96GF hzMãy quêZg96GFn hếtZg96GF đi..."

"Mình khônv9Fg3ng qBZ99KNuên được,”zM Tưv9Fg3n CzMần tZg96GFhất tzMhanh kZg96GFhóc rống,Zg96GF "Dung ÂnzM, cậuBZ99KN đừnZg96GFg nói,zM hãZg96GFy nZg96GFghe v9Fg3nmình nóBZ99KNi đượcBZ99KN khZg96GFông, mìZg96GFnh czMó rzMất nhiều đZg96GFiều muzMốn nói..."

Hai ngzMười cBZ99KNo rBZ99KNúc v9Fg3nở Zg96GFsau rèBZ99KNm czMửa sv9Fg3nổ, zMôm nZg96GFhau thzMật czMhặt, TZg96GFư Cần nóiv9Fg3n, kv9Fg3nhi Zg96GFcòn zMbé, BZ99KNlúc v9Fg3ncô cảBZ99KNm thấyv9Fg3n cv9Fg3nô v9Fg3nđơn, BZ99KNliền BZ99KNthích núpBZ99KN tv9Fg3nrong gzMóc, hoặcv9Fg3n v9Fg3nlà tBZ99KNrốn trong chăn,v9Fg3n czMhỉ cầZg96GFn cózM thểzM Zg96GFđem chínhv9Fg3n mìzMnh giZg96GFấu đBZ99KNi. Zg96GFCô nBZ99KNói DuBZ99KNng ÂZg96GFn thZg96GFật BZ99KNgiống như bàBZ99KN nBZ99KNội, giốngv9Fg3n Zg96GFbà nộiBZ99KN zMsờ sờZg96GF đầuv9Fg3n cv9Fg3nủa cBZ99KNô, nóizM BZ99KNA Cv9Fg3nần, Zg96GFlàm sav9Fg3no bâyZg96GF gv9Fg3niờ mớiv9Fg3n về, v9Fg3nđừng làmBZ99KN quv9Fg3ná sức...

Dung v9Fg3nÂn thậtv9Fg3n kv9Fg3nhông Zg96GFcó czMhen vàBZ99KNo nZg96GFói, cZg96GFô rBZ99KNất av9Fg3nn tĩnhv9Fg3n nZg96GFghe, nướzMc mắt chảyv9Fg3n BZ99KNxuống BZ99KNrơi đếnzM tzMrên mZg96GFu bBZ99KNàn tazMy, từngzM giọtv9Fg3n nzMở rộ.

Tư Cầv9Fg3nn BZ99KNnói Zg96GFcô cùngBZ99KN HzMạ TBZ99KNử BZ99KNHạo bắtZg96GF đầv9Fg3nu, cBZ99KNô nóizM, bọnBZ99KN họBZ99KN gZg96GFặp nhau ởZg96GF Cáv9Fg3nm Dỗ,zM lZg96GFúc ấBZ99KNy anZg96GFh BZ99KNđứng v9Fg3ntrong đámzM người,v9Fg3n BZ99KNhạc gizMữa bầv9Fg3ny BZ99KNgà, nhìv9Fg3nn quBZ99KNa một cái,Zg96GF đBZ99KNã hZg96GFấp Zg96GFdẫn cô.

Cô nói,v9Fg3n lv9Fg3nần đầuBZ99KN gBZ99KNiữa v9Fg3nhai ngườv9Fg3ni, azMnh cũngv9Fg3n rv9Fg3nất cẩzMn tBZ99KNhận tv9Fg3nừng li từngZg96GF tív9Fg3n, nâZg96GFng niBZ99KNu cô,v9Fg3n sBZ99KNợ Zg96GFcô đau.

Tư CầnBZ99KN nóiBZ99KN rấtBZ99KN nZg96GFhiều rấBZ99KNt nhiều…zM đếzMn kZg96GFhi, tiếngv9Fg3n nBZ99KNói ázMch điBZ99KN, vọng lv9Fg3nại nZg96GFhư tiếZg96GFng kv9Fg3nêu v9Fg3noán, DuZg96GFng ÂzMn zMlau nzMước mắt,Zg96GF đứngv9Fg3n dậZg96GFy đếzMn zMmáy đuBZ99KNn nưzMớc, lấy cBZ99KNho czMô zMmột v9Fg3nly nước.

Lúc trởZg96GF lại,BZ99KN liềzMn đzMốt mộtv9Fg3n điếZg96GFu tzMhuốc, hZg96GFung hănZg96GFg hBZ99KNút haZg96GFi hBZ99KNơi sau Zg96GFđó đv9Fg3nem điếZg96GFu tBZ99KNhuốc gizMụi vàzMo cổzM tay.

Mùi vịZg96GF dv9Fg3na tv9Fg3nhịt Zg96GFcháy troZg96GFng v9Fg3nnháy v9Fg3nmắt trànv9Fg3n ngzMập cảzM BZ99KNcăn phòng,BZ99KN Dung ÂzMn vv9Fg3nứt bỏv9Fg3n chénBZ99KN nước,zM lậv9Fg3nt đậtZg96GF kéZg96GFo Zg96GFtay côBZ99KN raZg96GF, “Tưv9Fg3n CầnBZ99KN, cậuZg96GF điênBZ99KN BZ99KNrồi sv9Fg3nao, cậu v9Fg3n như vBZ99KNậy khôv9Fg3nng v9Fg3nsợ v9Fg3nmình sẽZg96GF xảyv9Fg3n Zg96GFra chv9Fg3nuyện zMgì sao?"

Chữ zMHạ v9Fg3nkia rướmv9Fg3n máZg96GFu đzMã bịzM v9Fg3nhủy Zg96GFdiệt, tBZ99KNrên cổBZ99KN tBZ99KNay hiệnv9Fg3n BZ99KNra một đốtzM rzMất sâuBZ99KN, TưzM CầBZ99KNn dựav9Fg3n BZ99KNvách tường,zM v9Fg3n“Dung v9Fg3nÂn, cậBZ99KNu biBZ99KNết khônzMg? MìnZg96GFh BZ99KNmuốn đemzM BZ99KNHạ Tử HạzMo vĩnZg96GFh viễnBZ99KN Zg96GFnhớ tv9Fg3nrong BZ99KNlòng v9Fg3nmình, đợv9Fg3ni nzMhững vếzMt thv9Fg3nương nàv9Fg3ny lànZg96GFh đZg96GFi, chúngBZ99KN có thểBZ99KN Zg96GFlưu lạizM trênv9Fg3n thâv9Fg3nn tZg96GFhể mìBZ99KNnh cảzM đờv9Fg3ni này,zM ngườiv9Fg3n đànZg96GF ôZg96GFng nZg96GFày, zMmình sẽzM v9Fg3ncó anh v9Fg3n ấy BZ99KNcả zMđời, aBZ99KNnh ấyv9Fg3n sẽBZ99KN v9Fg3nkhông biv9Fg3nến mất,BZ99KN czMhỉ cóBZ99KN tBZ99KNhể BZ99KNtheo v9Fg3nthời gv9Fg3nian zMmà kBZ99KNhắc BZ99KNsâu hzMơn, mình muốZg96GFn dùngv9Fg3n v9Fg3ncái Zg96GFnày v9Fg3nđể tếBZ99KN lễ,zM đâyv9Fg3n zMlà khoảBZ99KNng thờizM giv9Fg3nan duzMy nhzMất Zg96GFmình được yêu,Zg96GF mZg96GFình yêuBZ99KN rấtv9Fg3n sâuzM zMđậm, zMkhông thểzM zMlấy rZg96GFa được..."

Hai mZg96GFắt TzMư Cầnv9Fg3n trốngBZ99KN zMrỗng, DunzMg Ânv9Fg3n vZg96GFén tv9Fg3nóc côBZ99KN, muốnZg96GF v9Fg3nxem vết thưZg96GFơng trênZg96GF taZg96GFy zMcô, nhZg96GFưng khôngv9Fg3n cho.

Cô ngồiZg96GF dưv9Fg3nới đấtBZ99KN, khócv9Fg3n đếBZ99KNn sazMu cùnBZ99KNg, Zg96GFlại iv9Fg3nm lặnZg96GFg lạZg96GF thưZg96GFờng, cô dBZ99KNựa vZg96GFào BZ99KNcửa sổv9Fg3n sátv9Fg3n đBZ99KNất, áv9Fg3nnh mắtzM nhBZ99KNìn rv9Fg3na mặtZg96GF trời.

Sau hơZg96GFn nửaBZ99KN đZg96GFêm, mộtBZ99KN BZ99KNcâu TưZg96GF Cầnv9Fg3n cũngzM kzMhông nói,Zg96GF DBZ99KNung ÂnzM thBZ99KNeo cô nzMgồi, czMả đêmv9Fg3n khôZg96GFng czMó nZg96GFhắm mắt.

Đến nBZ99KNgày thứBZ99KN zMhai, Tv9Fg3nư CầZg96GFn mệtZg96GF mBZ99KNỏi, phảizM dBZ99KNựa BZ99KNvào cZg96GFửa szMổ ngủ say,v9Fg3n DuBZ99KNng ÂnZg96GF BZ99KNđỡ zMcô vàv9Fg3no phònv9Fg3ng, tv9Fg3nrong phònBZ99KNg kházMch đãZg96GF dọnzM dẹpv9Fg3n sv9Fg3nạch sẽ,Zg96GF Zg96GFcô không dáZg96GFm zMra cửv9Fg3na, Zg96GFgọi đồZg96GF ănZg96GF mav9Fg3nng đến,BZ99KN cảBZ99KNm thv9Fg3nấy v9Fg3nrất mệt,zM liv9Fg3nền v9Fg3ntựa vàoBZ99KN trênZg96GF zMghế Zg96GFsa lZg96GFon ngủ v9Fg3nmột hồi.

Tư zMCần ngủzM đBZ99KNến xZg96GFế chiều,Zg96GF lúzMc điZg96GF rav9Fg3n, tắmv9Fg3n rZg96GFửa, quv9Fg3nần Zg96GFáo czMũng thay, v9Fg3nđầu tv9Fg3nóc vBZ99KNẫn v9Fg3ncòn ướBZ99KNt, tiZg96GFnh BZ99KNthần nzMhìn v9Fg3nqua khv9Fg3nông tv9Fg3nệ, Zg96GFkhôi phụcZg96GF khônv9Fg3ng ít.