Độc quyền chiếm hữu - Chương 15

Chương 15Không thểt5xz7Y dừngtcUCar lại

“Nếu uMem tcUCarđồng t5xz7Yý ttcUCarhân muMật tcUCartrước thờHHuJ9Wi hạn,HHuJ9W tôiHHuJ9W HHuJ9Wcó thểHHuJ9W tcUCarbắt đuMầu nguMay lậHHuJ9Wp tức.”

Nói uMxong tcUCarcâu này,t5xz7Y MụctcUCar HuyềnHHuJ9W uMbắt đầt5xz7Yu tcUCarhôn cổtcUCar tôHHuJ9Wi. ĐầHHuJ9Wu lưỡiHHuJ9W nóuMng hổtcUCari củatcUCar auMnh tt5xz7Ya guMiống ctcUCarái tcUCarbàn chtcUCarải, manuMg thetcUCaro tiếngt5xz7Y nt5xz7Yước khẽt5xz7Y khàng,t5xz7Y ct5xz7Yhải từt5xz7Yng tấctcUCar dHHuJ9Wa t5xz7Ycủa tôi.

Tôi HHuJ9Wcó cảmHHuJ9W git5xz7Yác buMị điệnHHuJ9W giậtt5xz7Y. Tt5xz7Yrong ngưt5xz7Yời HHuJ9Wtôi ntcUCarhư xuấtHHuJ9W hiệnHHuJ9W HHuJ9Wmột cuMon rắnt5xz7Y nướct5xz7Y, tcUCarbò HHuJ9Wtừ lỗHHuJ9W uMtai lêuMn nãtcUCaro, suMau đót5xz7Y ltcUCarại qutcUCaray đầuHHuJ9W bt5xz7Yò xuốngtcUCar dướit5xz7Y, đâmtcUCar vuMào mHHuJ9Wột nHHuJ9Wơi nàot5xz7Y t5xz7Yđó đãt5xz7Y căntcUCarg lêHHuJ9Wn củauM tôHHuJ9Wi, uMkhiến nơit5xz7Y đót5xz7Y khônHHuJ9Wg ngt5xz7Yừng tit5xz7Yết ruMa tcUCarchất tcUCardịch ướtHHuJ9W átHHuJ9W. SaHHuJ9Wu đt5xz7Yó, nótcUCar lHHuJ9Wại xuHHuJ9Wyên qtcUCarua sốngtcUCar lưngt5xz7Y tcUCarvà ht5xz7Yai chântcUCar tôuMi, t5xz7Ylàm uMtoàn t5xz7Ythân tuMôi t5xz7Ytê liệt.

Tôi thtcUCarở hổnuM hểtcUCarn, t5xz7Ygần tcUCarnhư thétcUCart lêntcUCar: “tcUCarTôi khôntcUCarg HHuJ9Wđồng HHuJ9Wý thântcUCar mtcUCarật trước,t5xz7Y uManh t5xz7Ycó thểuM kHHuJ9Wết t5xz7Ythúc rồi.”

Mục tcUCarHuyền lậuMp tHHuJ9Wức dừngt5xz7Y lạt5xz7Yi, ngẩnt5xz7Yg đầuuM nhìnuM tôi.tcUCar ĐếnuM lúuMc nàyuM tt5xz7Yôi mớiuM t5xz7Ychú ýtcUCar, cóuM HHuJ9Wlẽ uMdo vừat5xz7Y rồit5xz7Y t5xz7Yhôn qtcUCaruá lâHHuJ9Wu t5xz7Yvà t5xz7Yquá dùuMng suMức nêtcUCarn môit5xz7Y antcUCarh tt5xz7Ya uMsưng mọng,HHuJ9W bờuM t5xz7Ymôi tHHuJ9Wrên ct5xz7Yòn buMị sứt.HHuJ9W ÁuMnh mắtuM anHHuJ9Wh tHHuJ9Wa mt5xz7Yờ mịt,tcUCar đồnguM tửuM đenuM nt5xz7Yhánh nhHHuJ9Wư btcUCarị phủt5xz7Y mộtuM lớt5xz7Yp sưuMơng mỏngHHuJ9W. TroHHuJ9Wng đầuHHuJ9W tôitcUCar uMtự nuMhiên bậttcUCar rHHuJ9Wa tcUCartừ t5xz7Y‘ý lot5xz7Yạn tìntcUCarh mê’.

“Tôi HHuJ9Wmuốn t5xz7Ynói...” HHuJ9WTôi cuMân nhắctcUCar tHHuJ9Wừ ngtcUCarữ: “Bât5xz7Yy giờuM tHHuJ9Wôi HHuJ9Wvẫn chưatcUCar muốn.”

Ánh mắtcUCart MụcuM HuyHHuJ9Wền cuốit5xz7Y cùnguM ctcUCarũng tt5xz7Yỉnh táouM mộtHHuJ9W chtcUCarút, auMnh tHHuJ9Wa dátcUCarn mắtt5xz7Y vàt5xz7Yo tôiuM: “Được.”

Giọng nóHHuJ9Wi củatcUCar anuMh tuMa vẫntcUCar khànuM khànuM, bộHHuJ9W pHHuJ9Whận nàt5xz7Yo HHuJ9Wđó tìuM trt5xz7Yên bụtcUCarng tcUCartôi uMvẫn cươnuMg cứng,t5xz7Y nhưnt5xz7Yg tHHuJ9Wôi thởHHuJ9W pHHuJ9Whào nHHuJ9Whẹ nhõm,t5xz7Y bởHHuJ9Wi t5xz7Yvì tôuMi bitcUCarết auMnh t5xz7Yta tcUCarsẽ kht5xz7Yông HHuJ9Wnuốt lời.

***

Như tuMôi t5xz7Ydự đuMoán, t5xz7YMục Hut5xz7Yyền quảtcUCar HHuJ9Wnhiên chốnHHuJ9Wg tcUCartay xHHuJ9Wuống st5xz7Yàn, lt5xz7Yật ngưHHuJ9Wời ngồiuM uMsang mHHuJ9Wột bênHHuJ9W. uMTôi cHHuJ9Wũng ngồt5xz7Yi dậy,HHuJ9W lúcuM nàyHHuJ9W tuMôi mớiHHuJ9W puMhát ht5xz7Yiện, qut5xz7Yần áotcUCar vtcUCarũ t5xz7Ytrụ, áuMo HHuJ9Wkhoác quântcUCar phụcHHuJ9W vàt5xz7Y váyt5xz7Y củt5xz7Ya uMtôi đt5xz7Yã bt5xz7Yị Mụct5xz7Y tcUCarHuyền tcUCartốc lt5xz7Yên t5xz7Yngực tHHuJ9Wừ bHHuJ9Wao giờ,HHuJ9W đểt5xz7Y lộHHuJ9W t5xz7Ymột t5xz7Ymảng tcUCarxuân quang.

Tôi vột5xz7Yi vànguM t5xz7Ykéo vtcUCaráy vàHHuJ9W ctcUCarài HHuJ9Wcúc át5xz7Yo khoácuM. Mụct5xz7Y Hut5xz7Yyền tcUCarcởi bộHHuJ9W đồtcUCar duMu hHHuJ9Wành vtcUCarũ tHHuJ9Wrụ, bêt5xz7Yn troHHuJ9Wng uManh tcUCarta cuMhỉ mặcuM mộtt5xz7Y chiếHHuJ9Wc uMáo tcUCarsơ uMmi mtcUCaràu xámt5xz7Y nhạtcUCart vuMà quầtcUCarn dtcUCarài. TôHHuJ9Wi uMtưởng đãHHuJ9W đếnHHuJ9W luMúc uMrời HHuJ9Wkhỏi máyHHuJ9W bauMy, nuMào ngờtcUCar t5xz7Yanh uMta gt5xz7Yiơ t5xz7Ytay ômt5xz7Y tcUCarvai tôt5xz7Yi, đầHHuJ9Wu ngảuM vuMề phíHHuJ9Wa t5xz7Ytôi. Sat5xz7Yu đtcUCaró, aHHuJ9Wnh uMta vùiHHuJ9W mặttcUCar uMvào máitcUCar tuMóc uMdài củt5xz7Ya tôi.

“Khải HHuJ9WÁ ht5xz7Yôn tcUCarem HHuJ9Wphải không?”uM tcUCarThanh âmHHuJ9W trtcUCarầm tHHuJ9Whấp dịuuM dàuMng độtHHuJ9W tcUCarngột vHHuJ9Wang uMlên, HHuJ9Wkhông HHuJ9Wmột HHuJ9Wchút nộtcUCar khí.

Nhưng bâyHHuJ9W giờuM tuMôi đuMã t5xz7Yhơi huMiểu MụuMc Huyền.tcUCar tcUCarAnh t5xz7Yta tHHuJ9Wỏ thHHuJ9Wái đột5xz7Y bìnhuM HHuJ9Wtĩnh uMkhông cóuM nghtcUCarĩa anuMh tcUCarta khHHuJ9Wông uMtức uMgiận. TôiHHuJ9W ghéttcUCar kiểuHHuJ9W chHHuJ9Wất vấntcUCar t5xz7Ynày nêntcUCar thảnuM nhiênt5xz7Y thừat5xz7Y nhận:uM “ỪuM, t5xz7Yđúng tcUCarlà hắHHuJ9Wn HHuJ9Wđã hôuMn tôt5xz7Yi. uMSao tcUCaranh biết?”

Bàn tcUCartay đặttcUCar tt5xz7Yrên tcUCarvai uMtôi bỗngtcUCar siếttcUCar chặt.

“Tôi uMngửi thấy.”HHuJ9W MụcHHuJ9W HuyềtcUCarn từtcUCar HHuJ9Wtốn trảHHuJ9W lời.

Tôi bt5xz7Yất chHHuJ9Wợt hiểuuM rtcUCara, thHHuJ9Wảo nt5xz7Yào ltcUCarúc mớiHHuJ9W uMbắt uMđầu tcUCarhôn tuMôi, uMsắc mặttcUCar t5xz7Yanh HHuJ9Wta bỗuMng dưngHHuJ9W thtcUCaray đổtcUCari. Hót5xz7Ya rtcUCara ant5xz7Yh uMta ngHHuJ9Wửi thấyt5xz7Y mùuMi củuMa KhảiHHuJ9W ÁtcUCar tHHuJ9Wrong miệnt5xz7Yg tôi.

“Mấy lầHHuJ9Wn?” uMMục HuyềHHuJ9Wn HHuJ9Whỏi tiếp.

“Gì uMcơ?” TuMôi nht5xz7Yất thờuMi HHuJ9Wkhông hit5xz7Yểu ý.

Mục HuuMyền trHHuJ9Wầm mặHHuJ9Wc trt5xz7Yong giâtcUCary luMát. SHHuJ9Wau đóHHuJ9W anuMh tuMa ômuM etcUCaro tôHHuJ9Wi, xoat5xz7Yy ngườiHHuJ9W tcUCartôi đốHHuJ9Wi duMiện ant5xz7Yh tHHuJ9Wa, ánhuM mắHHuJ9Wt HHuJ9Wsắc béuMn ntcUCarhìn tôitcUCar t5xz7Ychằm ct5xz7Yhằm: “HắntcUCar t5xz7Yhôn eHHuJ9Wm mấyuM lần?”uM Ngữt5xz7Y khHHuJ9Wí cót5xz7Y HHuJ9Wphần đanhtcUCar lại.

Anh tt5xz7Ya uMkhông truuMy uMvấn tHHuJ9Whì khôHHuJ9Wng sat5xz7Yo. VừatcUCar t5xz7Ynhắc tuMới, tôuMi lHHuJ9Wiền ntcUCarhớ đếnHHuJ9W chuyt5xz7Yện suHHuJ9Wýt nt5xz7Yữa btcUCarị KhảHHuJ9Wi ÁtcUCar cưỡngHHuJ9W bứHHuJ9Wc. HHuJ9WTôi thtcUCarật sựt5xz7Y t5xz7Ykhông muốHHuJ9Wn hồiuM tưởt5xz7Yng tcUCarlại t5xz7Ysự viHHuJ9Wệc đt5xz7Yó. NếtcUCaru khôngHHuJ9W t5xz7Yphải tôit5xz7Y nhantcUCarh trí,HHuJ9W cuMó lẽHHuJ9W bt5xz7Yây giờtcUCar ttcUCarôi nhưt5xz7Y muMột bt5xz7Yãi bt5xz7Yùn uMnhão nằmtcUCar dưuMới thâHHuJ9Wn ngưt5xz7Yời đàHHuJ9Wn uMông ktcUCarhác. TuMất cảuM nhữngtcUCar t5xz7Ychuyện nàHHuJ9Wy đềutcUCar dtcUCaro MụctcUCar t5xz7YHuyền HHuJ9Wban ctcUCarho. VậyuM màHHuJ9W uMbây t5xz7Ygiờ, anHHuJ9Wh HHuJ9Wta cHHuJ9Wòn chHHuJ9Wất vấntcUCar tôt5xz7Yi t5xz7Ybị KhảiuM ÁuM hôtcUCarn mấuMy tcUCarlần? TrouMng qtcUCaruan niệt5xz7Ym củHHuJ9Wa anuMh tatcUCar, tcUCardục vọntcUCarg chHHuJ9Wiếm hữut5xz7Y quat5xz7Yn trọnuMg hơtcUCarn cảmtcUCar uMnhận cuMủa tôit5xz7Y, danHHuJ9Wh HHuJ9Wdự củatcUCar tt5xz7Yôi t5xz7Yhay sao?

Trong lònuMg tôtcUCari t5xz7Ybốc lêntcUCar HHuJ9Wmột ngọnuM lửa.

“Anh muốuMn hỏit5xz7Y ởuM cht5xz7Yỗ nào?”HHuJ9W TôiuM trừngt5xz7Y mắttcUCar HHuJ9Wvới MụcuM Huyền.

Anh HHuJ9Wta HHuJ9Wngây người,uM thầtcUCarn st5xz7Yắc bỗnguM tt5xz7Yrở ntcUCarên uMu ám.

“Anh hỏitcUCar mất5xz7Yy HHuJ9Wlần, tcUCarlà chHHuJ9Wỉ miệHHuJ9Wng, ct5xz7Yổ haHHuJ9Wy t5xz7Ytay?” t5xz7YTôi từHHuJ9W t5xz7Ytốn ht5xz7Yỏi tiếp.

Cả nguMười MụcuM HuyềnHHuJ9W tcUCarhóa đátcUCar trtcUCarong guMiây lát.

Từ gưt5xz7Yơng mt5xz7Yặt đếuMn HHuJ9Wthân thểHHuJ9W, HHuJ9Wtừ ántcUCarh tcUCarmắt đếnHHuJ9W hôHHuJ9W ht5xz7Yấp củaHHuJ9W ant5xz7Yh ttcUCara phảnuMg tcUCarphất ngưnHHuJ9Wg trệ.

“Tôi mệttcUCar rồuMi, tôtcUCari t5xz7Ymuốn vt5xz7Yề nghỉt5xz7Y ngơi.”HHuJ9W Tôit5xz7Y đẩytcUCar t5xz7Yngười MụcuM HHuJ9WHuyền rồit5xz7Y đứtcUCarng dậy.tcUCar AHHuJ9Wnh uMta t5xz7Yvẫn ngồitcUCar HHuJ9Wbất độnguM mộtt5xz7Y chuMỗ. tcUCarTôi HHuJ9Wbiết lờit5xz7Y uMnói vừatcUCar rồHHuJ9Wi tcUCarcủa tt5xz7Yôi cHHuJ9Wó st5xz7Yức sáttcUCar thươngtcUCar rất5xz7Yt tcUCarlớn. ChHHuJ9Wứng HHuJ9Wkiến phảtcUCarn ứngHHuJ9W củauM Mt5xz7Yục Huyền,t5xz7Y tôiuM cảmtcUCar thấHHuJ9Wy vuMô cùngt5xz7Y uMsảng khoái.

Tôi chỉnhHHuJ9W lạuMi gấut5xz7Y t5xz7Yváy, đuMặt tauMy lHHuJ9Wên taHHuJ9Wy t5xz7Ynắm tcUCarcửa khoang.

Mục HuyềtcUCarn đtcUCarột nhuMiên HHuJ9Wgọi lớtcUCarn tHHuJ9Wiếng: “Mạct5xz7Y tcUCarPhổ, ltcUCarập tứct5xz7Y t5xz7Yđem tấHHuJ9Wt cảHHuJ9W tàitcUCar liệutcUCar t5xz7Ytrong HHuJ9Wphòng chỉHHuJ9W t5xz7Yhuy củauM KhảiuM tcUCarÁ đếntcUCar đâyuM.” NgHHuJ9Wừng mộHHuJ9Wt giâytcUCar, anuMh t5xz7Yta nóitcUCar tiếpuM: “BaouM HHuJ9Wgồm HHuJ9Wcả tcUCarcamera tt5xz7Yheo dõi.”

“Vâng ạ.”HHuJ9W Thant5xz7Yh âHHuJ9Wm MạuMc PhổtcUCar ct5xz7Yách tcUCarrất xa.

Tôi gHHuJ9Wiật mìnhtcUCar. NếHHuJ9Wu xetcUCarm tcUCarhình ảnHHuJ9Wh đót5xz7Y, MụuMc HHHuJ9Wuyền HHuJ9Wsẽ chứngt5xz7Y kiếnt5xz7Y cảHHuJ9Wnh tôt5xz7Yi suýtt5xz7Y bịtcUCar KhảiHHuJ9W HHuJ9WÁ cưỡngtcUCar bứcuM? NtcUCarhớ đuMến lờit5xz7Y củauM uMKhải tcUCarÁ, tuMôi thậuMt stcUCarự stcUCarợ anuMh t5xz7Yta nt5xz7Yổi tcUCarđiên rồit5xz7Y gâyuM thươngtcUCar tổnHHuJ9W chHHuJ9Wo ttcUCarôi. t5xz7YMau t5xz7Yrời khỏuMi khuMông giat5xz7Yn kínt5xz7Y mítcUCart ntcUCarày mớiHHuJ9W HHuJ9Wlà thượnguM sát5xz7Ych. tcUCarNghĩ đtcUCarến đâyt5xz7Y, uMtôi dtcUCarùng st5xz7Yức vặnuM tuMay nắHHuJ9Wm cửa.

Cánh cửtcUCara khôuMng HHuJ9Whề ntcUCarhúc nhích.

Tôi vẫntcUCar HHuJ9Wchưa phátHHuJ9W gtcUCariác uMra điềuHHuJ9W bấtuM thườntcUCarg, chỉHHuJ9W nghĩtcUCar tHHuJ9Way tôuMi khôtcUCarng đủuM lựctcUCar. Đangt5xz7Y đtcUCarịnh thửtcUCar lạtcUCari muMột tcUCarlần, uMtôi độtt5xz7Y nhiêt5xz7Yn t5xz7Ycứng đờHHuJ9W người.

Bởi vìtcUCar tHHuJ9Wôi khtcUCarông ttcUCarhể đtcUCarộng đậy.t5xz7Y ChHHuJ9Wân, tauMy vtcUCarà tot5xz7Yàn t5xz7Ythân tuMôi btcUCarị mộHHuJ9Wt sứctcUCar mạnhuM vHHuJ9Wô huMình tróHHuJ9Wi chặt.

Mục HuyềnuM lạit5xz7Y duMùng ‘sứctcUCar mạnht5xz7Y HHuJ9Wtinh ttcUCarhần’ t5xz7Yvới tôi!

Một HHuJ9Wthân hìnht5xz7Y ấmt5xz7Y ápuM lặtcUCarng lt5xz7Yẽ uMáp tcUCarvào sat5xz7Yu lưntcUCarg tôit5xz7Y. HHuJ9WEo HHuJ9Wđột ngộtHHuJ9W bịuM siếtt5xz7Y cht5xz7Yặt, MHHuJ9Wục HutcUCaryền uMôm tHHuJ9Wôi, tựHHuJ9Wa cằHHuJ9Wm vàtcUCaro tcUCartóc tôt5xz7Yi, đôit5xz7Y uMbàn tcUCartay tt5xz7Yrắng nõntcUCar bHHuJ9Wắt đầut5xz7Y cởHHuJ9Wi cúuMc tcUCaráo kHHuJ9Whoác qut5xz7Yân phụctcUCar trêntcUCar nHHuJ9Wgười tôi.

“Anh muốntcUCar làmuM gìtcUCar hả?”tcUCar LờiuM ntcUCarói vHHuJ9Wừa dứt,uM áHHuJ9Wo khot5xz7Yác quuMân uMphục đãtcUCar HHuJ9Wrơi HHuJ9Wxuống sànuM. t5xz7YSau đó,HHuJ9W Mụct5xz7Y Huyt5xz7Yền tiếuMp tụcuM cHHuJ9Wởi cúuMc áoHHuJ9W váHHuJ9Wy. t5xz7YKhi ct5xz7Yhất liệuHHuJ9W uMvải mềuMm mạuMi rờHHuJ9Wi ktcUCarhỏi t5xz7Ythân thể,uM đầut5xz7Y óuMc tôiHHuJ9W hoàt5xz7Yn totcUCaràn t5xz7Ytrống rỗng.

“Anh khônHHuJ9Wg gt5xz7Yiữ chữHHuJ9W ttcUCarín... A...”

Cả nuMgười t5xz7Yđột nHHuJ9Whiên nhẹHHuJ9W bẫng,t5xz7Y t5xz7Ytôi t5xz7Ybị MụtcUCarc tcUCarHuyền bết5xz7Y luMên rtcUCarồi đt5xz7Yặt nằmuM uMxuống tcUCarsàn máytcUCar baytcUCar. Bêt5xz7Yn dưt5xz7Yới tHHuJ9Whân HHuJ9Wlà ct5xz7Yhất liệtcUCaru vảiHHuJ9W mềmtcUCar mạtcUCari, t5xz7Yanh tuMa đuMã trảit5xz7Y áot5xz7Y khoát5xz7Yc quâHHuJ9Wn phtcUCarục làmt5xz7Y đệmuM t5xz7Ylót ct5xz7Yho tôi.HHuJ9W uMSau đt5xz7Yó thânt5xz7Y t5xz7Yhình ct5xz7Yao lớtcUCarn HHuJ9Wcủa anuMh t5xz7Yta ậHHuJ9Wp đến.

Không nótcUCari tcUCarcũng tcUCarcó thểt5xz7Y đoánuM chuyệntcUCar sắptcUCar diễt5xz7Yn ruMa vtcUCarới bảt5xz7Yn tht5xz7Yân. TôiHHuJ9W lậptcUCar tứcuM nhHHuJ9Wớ HHuJ9Wđến buổtcUCari tốt5xz7Yi bốnHHuJ9W nt5xz7Yăm trướctcUCar, toàtcUCarn thâHHuJ9Wn uMtôi buốt5xz7Yt giuMá, t5xz7Ytôi uMđau khtcUCarổ nhắmuM mắtt5xz7Y. MặtcUCarc dùtcUCar biết5xz7Yt tìtcUCarnh tcUCarhuống uMnày trt5xz7Yước sHHuJ9Wau guMì cũngtcUCar xảytcUCar rtcUCara nhưngtcUCar tt5xz7Yôi uMvẫn ct5xz7Yảm thấytcUCar nhụt5xz7Yc nhã.

Đột nhiêtcUCarn, một5xz7Yt lt5xz7Yuồng kht5xz7Yí nuMóng thổiuM vàouM cổuM tôi.HHuJ9W uMSau đóHHuJ9W, một5xz7Yt uMthứ uMgì đó,uM nht5xz7Yư cótcUCar ntcUCarhư khônuMg lướtuM quuMa lànt5xz7Y dt5xz7Ya tôt5xz7Yi. Khôngt5xz7Y phHHuJ9Wải miệnguM uMMục HuyềnHHuJ9W, cũngt5xz7Y HHuJ9Wkhông ptcUCarhải đầut5xz7Y nHHuJ9Wgón ttcUCaray ctcUCarủa antcUCarh taHHuJ9W. ThứHHuJ9W t5xz7Ynày mátt5xz7Y uMlạnh, khitcUCarến tôHHuJ9Wi buồt5xz7Yn buồn,t5xz7Y tcUCarlực đạot5xz7Y rấtuM nhẹ,tcUCar tcUCarkhông cuMhú tcUCarý kuMỹ sẽHHuJ9W kht5xz7Yông cảmt5xz7Y nhHHuJ9Wận thấy.

Chỉ trotcUCarng chốHHuJ9Wc lát,t5xz7Y thứuM đót5xz7Y nhHHuJ9Wẹ nhànHHuJ9Wg lướt5xz7Yt từuM cổuM tôiuM xuốnt5xz7Yg tcUCardưới, tuMới bộuM ngHHuJ9Wực, tcUCarbụng, bêuMn hônt5xz7Yg củaHHuJ9W tHHuJ9Wôi. TôtcUCari ngtcUCarhe thấyHHuJ9W MụctcUCar uMHuyền t5xz7Yhít mộtcUCart hơuMi HHuJ9Wsâu. Đúngt5xz7Y luMà rấHHuJ9Wt kỳtcUCar t5xz7Yquái, tôHHuJ9Wi liềntcUCar mt5xz7Yở mắtcUCart, saHHuJ9Wu đuMó HHuJ9Whóa đá.

Mục HuyuMền đangtcUCar... ngửit5xz7Y thHHuJ9Wân tcUCarthể tôi?

Anh t5xz7Yta lộuMt sạchHHuJ9W đồt5xz7Y trênHHuJ9W ngườiHHuJ9W tôi,tcUCar cht5xz7Yỉ đểuM lạt5xz7Yi mtcUCarỗi bộuM qtcUCaruần át5xz7Yo lótt5xz7Y. SauMu đHHuJ9Wó, anHHuJ9Wh tHHuJ9Wa dùngt5xz7Y mũt5xz7Yi ngửiHHuJ9W từngHHuJ9W tcUCartấc t5xz7Yda củaHHuJ9W tôi.HHuJ9W TtcUCarhứ vừat5xz7Y chạmHHuJ9W nt5xz7Yhẹ t5xz7Yvào làntcUCar dt5xz7Ya tuMôi cuMhính ltcUCarà đầtcUCaru mũt5xz7Yi muMát lạtcUCarnh ctcUCarủa at5xz7Ynh ta.

Tôi btcUCarỗng htcUCariểu t5xz7Yra mọt5xz7Yi chuyện.

“Anh mHHuJ9Wuốn ngửitcUCar tcUCarxem, KhảiHHuJ9W HHuJ9WÁ đãHHuJ9W độtcUCarng t5xz7Yđến chỗHHuJ9W nào?”

“Ừ.”

Tôi thởtcUCar phàHHuJ9Wo nhẹuM nhõuMm, thìtcUCar HHuJ9Wra khônt5xz7Yg phảit5xz7Y anuMh tt5xz7Ya t5xz7Ycó uMý HHuJ9Wlàm tráitcUCar uMlời cuMam kết.

“Vậy tcUCaranh đừt5xz7Yng tcUCardùng ‘sứcuM mtcUCarạnh ttcUCarinh thần’HHuJ9W trHHuJ9Wói ttcUCarôi nữa.”

Mục t5xz7YHuyền chẳngtcUCar luMên tiếHHuJ9Wng cũngt5xz7Y kht5xz7Yông hềHHuJ9W cóuM uMbất cứt5xz7Y cửtcUCar độngtcUCar nHHuJ9Wào, nhưuMng khuMi tôiuM tht5xz7Yử độnguM đậyt5xz7Y cht5xz7Yân uMtay, uMtôi muMới hiệnHHuJ9W thâuMn HHuJ9Wthể đãuM trởtcUCar ltcUCarại bìnhuM thường.

Sau uMkhi biếtHHuJ9W MụuMc HuytcUCarền cuMhỉ muốt5xz7Yn ngửit5xz7Y nguMười tôitcUCar, tHHuJ9Wôi khôngHHuJ9W khánuMg HHuJ9Wcự, cũngHHuJ9W khôuMng dt5xz7Yám nótcUCari tcUCarmột lờit5xz7Y kHHuJ9Wích thuMích antcUCarh tatcUCar. HHuJ9WNhưng nHHuJ9Whìn ngườtcUCari đànHHuJ9W ônguM cauMo lHHuJ9Wớn nằmt5xz7Y bòHHuJ9W trênuM ngườuMi tôuMi tcUCarhít hítuM t5xz7Yngửi tcUCarngửi, tôiHHuJ9W thậHHuJ9Wt sHHuJ9Wự cảmHHuJ9W HHuJ9Wthấy HHuJ9Wvừa kỳuM t5xz7Yquái uMvừa ngứt5xz7Ya ngáy.

Mục HuyềtcUCarn bấuMt cHHuJ9Whợt dừngHHuJ9W độnguM táct5xz7Y, ntcUCargẩng đt5xz7Yầu nhuMìn tôi.

Tôi t5xz7Yngây người.

Bởi vtcUCarì tcUCaránh tcUCarmắt antcUCarh t5xz7Yta hếtuM sứcHHuJ9W tcUCaru tốiHHuJ9W. GưHHuJ9Wơng uMmặt tcUCarvốn tHHuJ9Wrắng nõnt5xz7Y đuMỏ buMừng HHuJ9Wbừng tcUCarnhư nguMọn lt5xz7Yửa, đếnuM vHHuJ9Wành uMtai uManh t5xz7Yta cHHuJ9Wũng đỏt5xz7Y ửng.

Xong đờuMi rồi.HHuJ9W MụHHuJ9Wc Ht5xz7Yuyền tcUCartrước đótcUCar HHuJ9Wđã cóHHuJ9W thểHHuJ9W đtcUCarè nént5xz7Y dtcUCarục vọngHHuJ9W, sauMu khHHuJ9Wi ngửtcUCari mHHuJ9Wột lượtt5xz7Y, ant5xz7Yh uMta từtcUCar vôtcUCar tuMâm chuyHHuJ9Wển tuMhành ctcUCaró tâm từ&nbspuM;lúc HHuJ9Wnào ktcUCarhông hay.

Tôi vuMội kuMéo vuMạt uMáo qutcUCarân phuMục rồiHHuJ9W càit5xz7Y cúHHuJ9Wc. NhtcUCarưng mớit5xz7Y tcUCarcài hauMi cúc,uM tcUCartôi độtHHuJ9W nHHuJ9Whiên nHHuJ9Wghe tt5xz7Yhấy tt5xz7Yiếng loạt5xz7Yt xoạHHuJ9Wt. HHuJ9WKhóe t5xz7Ymắt liếct5xz7Y mộtHHuJ9W cuMái, bắtcUCart gặpt5xz7Y uMMục HuyềntcUCar đuMang git5xz7Yơ tuMay t5xz7Ykéo khuMóa quần.

Toàn tuMhân tHHuJ9Wôi rHHuJ9Wun tcUCarlên, độnguM tHHuJ9Wác tatcUCary cHHuJ9Wàng nhaHHuJ9Wnh hHHuJ9Wơn. Tt5xz7Yuy nhitcUCarên, cuMúc thứHHuJ9W HHuJ9Wba vuMẫn ct5xz7Yhưa t5xz7Ycài xongtcUCar, tôiuM lạitcUCar lt5xz7Yiếc tt5xz7Yhấy muMột thứt5xz7Y cHHuJ9Wực luMớn nht5xz7Yảy rtcUCara tcUCarkhỏi quầHHuJ9Wn dài.uM MộttcUCar bàuMn HHuJ9Wtay trắngtcUCar nõuMn nắmuM chtcUCarặt lấyHHuJ9W nótcUCar. MặttcUCar tcUCartôi nónuMg rt5xz7Yan, lẽtcUCar nàouM anuMh tHHuJ9Wa địnhtcUCar ‘lauHHuJ9W súHHuJ9Wng’ ntcUCargay tuMrước mtcUCarặt ttcUCarôi? GtcUCarhê quá!

Nhưng HHuJ9Wtôi đt5xz7Yã uMnhầm to!

Bởi vtcUCarì ởHHuJ9W giâyuM tt5xz7Yiếp tuMheo, MụctcUCar HutcUCaryền guMiơ bt5xz7Yàn tat5xz7Yy bẩntcUCar thỉuuM vuMề pt5xz7Yhía tôiHHuJ9W, tútcUCarm lấHHuJ9Wy tHHuJ9Way t5xz7Ytôi HHuJ9Wvới mộuMt sứuMc uMmạnh kiHHuJ9Wnh hồn.

Tôi trt5xz7Yợn tcUCarmắt huMá uMmồm, quênHHuJ9W cảHHuJ9W ltcUCara héHHuJ9Wt, cũuMng khônt5xz7Yg kịuMp uMcó bấtHHuJ9W cứuM ht5xz7Yành đt5xz7Yộng HHuJ9Wphản khánt5xz7Yg nt5xz7Yào, chtcUCarỉ tcUCarmở tuMo tcUCarmắt nt5xz7Yhìn bàntcUCar HHuJ9Wtay củaHHuJ9W tt5xz7Yôi bịtcUCar ấtcUCarn lênt5xz7Y trêuMn đó.

Xúc cảmHHuJ9W dướitcUCar tcUCarlòng bHHuJ9Wàn uMtay nHHuJ9Wóng t5xz7Ybỏng, tcUCarhơi giậHHuJ9Wt giHHuJ9Wật. Toàt5xz7Yn thânHHuJ9W MụcHHuJ9W Huyt5xz7Yền cũngtcUCar ruMun lêntcUCar, anuMh HHuJ9Wta t5xz7Ykhông tHHuJ9Whể HHuJ9Wkiềm chếtcUCar pHHuJ9Whát rt5xz7Ya tiếngtcUCar rt5xz7Yên khẽ.

Tôi rHHuJ9Wa tcUCarsức uMrụt t5xz7Ytay về,uM nhưngt5xz7Y bàHHuJ9Wn tauMy tcUCaranh tcUCarta giốtcUCarng mộuMt gọuMng ktcUCarìm uMsắt, épt5xz7Y tuMôi xòHHuJ9We nămuM HHuJ9Wngón tatcUCary rồit5xz7Y nuMắm chHHuJ9Wặt thứt5xz7Y đóHHuJ9W. TôuMi uMtất nhiênt5xz7Y tcUCarhiểu auMnh tuMa muốnHHuJ9W t5xz7Ytôi ltcUCaràm HHuJ9Wgì, tuMrong lòngt5xz7Y vừatcUCar khót5xz7Y chịut5xz7Y HHuJ9Wvừa đatcUCaru kht5xz7Yổ. LàmHHuJ9W thHHuJ9Weo yHHuJ9Wêu HHuJ9Wcầu củatcUCar anHHuJ9Wh tuMa, qut5xz7Yả thựcHHuJ9W vt5xz7Yượt qutcUCará sHHuJ9Wức chịuHHuJ9W đựngHHuJ9W củatcUCar tôi.HHuJ9W CòHHuJ9Wn nếutcUCar khônguM làuMm, nhỡHHuJ9W HHuJ9Wanh t5xz7Yta khôngHHuJ9W tcUCarnhịn được,t5xz7Y ‘bắHHuJ9Wn tcUCarsúng thật’uM thHHuJ9Wì HHuJ9Wtôi phảit5xz7Y làmt5xz7Y sao?

Trong lúct5xz7Y ttcUCarôi đaHHuJ9Wng lưỡnt5xz7Yg lự,uM Mt5xz7Yục HHHuJ9Wuyền độttcUCar HHuJ9Wnhiên đẩytcUCar tôHHuJ9Wi tcUCarnằm xuốngtcUCar đấuMt, bàntcUCar tt5xz7Yay đanguM nắmtcUCar HHuJ9Wtay tôiuM đtcUCarồng thờt5xz7Yi but5xz7Yông lỏng.HHuJ9W SaHHuJ9Wu đó,HHuJ9W ant5xz7Yh tt5xz7Ya nằmuM út5xz7Yp tcUCarsấp luMên ngườitcUCar tcUCartôi, thuMứ ct5xz7Yương cứnguM cHHuJ9Wủa auMnh tHHuJ9Wa cHHuJ9Whọc vàuMo HHuJ9Wbụng tôi.

Tôi khiếtcUCarp đtcUCarảm, bấtHHuJ9W ctcUCarhấp ttcUCarất HHuJ9Wcả ht5xz7Yét lt5xz7Yên: “THHuJ9Wôi mut5xz7Yốn dùnuMg taHHuJ9Wy! uMDùng tay!”

Trước mắtuM tốitcUCar st5xz7Yầm, HHuJ9WMục HuyềuMn ápuM tcUCarmặt HHuJ9Whôn tt5xz7Yôi ngấuuM ngHHuJ9Whiến. uMNụ uMhôn nàt5xz7Yy huMung htcUCarãn hơHHuJ9Wn buMất cứHHuJ9W nt5xz7Yụ tcUCarhôn nàtcUCaro t5xz7Ykhác. Đầt5xz7Yu lHHuJ9Wưỡi ct5xz7Yủa tôt5xz7Yi bt5xz7Yị auMnh muMút đếnuM HHuJ9Wđau rát.

Trong tcUCarlúc htcUCarôn nht5xz7Yau, tôt5xz7Yi vẫtcUCarn cảmt5xz7Y thấytcUCar tcUCarthứ ởHHuJ9W trêtcUCarn tcUCarbụng tôiHHuJ9W cHHuJ9Wo rt5xz7Yút HHuJ9Wmột HHuJ9Wcái. SHHuJ9Wau đuMó mộttcUCar dòHHuJ9Wng dHHuJ9Wung HHuJ9Wdịch ươtcUCarn ướuMt khôtcUCarng t5xz7Yngừng tcUCarphun tcUCarlên bHHuJ9Wụng tôi.

Tôi hoàHHuJ9Wn toàuMn chếttcUCar lặng.

Cùng HHuJ9Wlúc đtcUCaró, MụuMc HuuMyền HHuJ9Wdừng t5xz7Ynụ hôt5xz7Yn. AtcUCarnh tt5xz7Ya vùtcUCari mặtuM uMvào tcUCarmái tuMóc dàitcUCar tcUCarbên vHHuJ9Wai tcUCartôi, HHuJ9Wthở HHuJ9Whổn hển.

Tôi ngâyHHuJ9W ngốcHHuJ9W cúiHHuJ9W xuốuMng nhìntcUCar ‘đầut5xz7Y tcUCarsúng’, thậHHuJ9Wm uMchí vuMẫn HHuJ9Wcó thểuM cảmtcUCar nhậnuM thuMấy HHuJ9Wthứ tcUCarđó đantcUCarg độHHuJ9Wng HHuJ9Wđậy truMên t5xz7Ybụng t5xz7Ytôi. VàitcUCar gitcUCarây t5xz7Ysau, MụtcUCarc HuytcUCarền HHuJ9Wchống t5xz7Ytay ntcUCargồi dậy.t5xz7Y t5xz7YAnh tt5xz7Ya uMcúi đầu,t5xz7Y tôuMi ct5xz7Yũng thutcUCarận thetcUCaro uMánh mắtt5xz7Y antcUCarh ttcUCara nhuMìn xuống.

‘Quái thú’uM t5xz7Ycủa MụHHuJ9Wc HtcUCaruyền vẫntcUCar hếtuM sứct5xz7Y ttcUCaro lHHuJ9Wớn. tcUCarCó điềHHuJ9Wu, nótcUCar uMdường nuMhư mềmuM đit5xz7Y khônuMg tcUCarít. THHuJ9Wrong ktcUCarhi đóHHuJ9W, HHuJ9Wdưới chântcUCar atcUCarnh tt5xz7Ya, tuMrên bụngtcUCar tcUCartôi, t5xz7Yđùi tôi,tcUCar quầt5xz7Yn lóHHuJ9Wt củauM tôiuM, tcUCarchỗ t5xz7Ynào cHHuJ9Wũng tcUCarcó ct5xz7Yhất dịt5xz7Ych t5xz7Ymàu trắngtcUCar, rốiuM tcUCartinh rốtcUCari mù.

Cho uMdù chúnuMg tHHuJ9Wôi từnguM truMải qut5xz7Ya mộtHHuJ9W đêm,uM nhưtcUCarng luMúc khôngt5xz7Y ct5xz7Yó đènt5xz7Y sáuMng, MụcuM HuyềnuM phónt5xz7Yg đitcUCar t5xz7Yđâu t5xz7Ytôi khtcUCarông tcUCarhề htcUCaray biết.uM HHuJ9WTôi chưauM bat5xz7Yo git5xz7Yờ uMchứng kit5xz7Yến cảnhHHuJ9W tượnt5xz7Yg này.HHuJ9W VàtcUCaro giâyuM phúHHuJ9Wt đó,uM toHHuJ9Wàn thânHHuJ9W ttcUCarôi cứngtcUCar t5xz7Yđờ, đầut5xz7Y t5xz7Yóc trốt5xz7Yng rỗng.

Mục HutcUCaryền trầmuM mặct5xz7Y tHHuJ9Wrong giâtcUCary lHHuJ9Wát rtcUCarồi ruMút mộHHuJ9Wt cuMhiếc kuMhăn màuHHuJ9W trắt5xz7Yng từt5xz7Y tHHuJ9Wúi qt5xz7Yuần, bắtcUCart đầuHHuJ9W nhẹuM nhànt5xz7Yg latcUCaru HHuJ9Wchùi HHuJ9Wcho uMtôi. TôHHuJ9Wi độttcUCar nt5xz7Yhiên cảuMm tHHuJ9Whấy rất5xz7Yt bt5xz7Yi HHuJ9Wai, sốnguM mũHHuJ9Wi caHHuJ9Wy cayt5xz7Y, nướtcUCarc uMmắt ttcUCarrào rtcUCara khóHHuJ9We mi.

Bàn uMtay t5xz7Yanh tHHuJ9Wa đangHHuJ9W dt5xz7Yi tcUCarchuyển uMtrên uMngười tuMôi lHHuJ9Wập tứuMc dt5xz7Yừng lại.

Sau đót5xz7Y, ngườitcUCar tôt5xz7Yi nhẹuM bẫnt5xz7Yg, ttcUCarôi bịtcUCar Mụt5xz7Yc Huyềnt5xz7Y bếtcUCar luMên. Tôit5xz7Y khôntcUCarg muốnHHuJ9W đểtcUCar ýHHuJ9W đếnuM anHHuJ9Wh tHHuJ9Wa, uMtrong đầuHHuJ9W uMlặp đt5xz7Yi lặt5xz7Yp HHuJ9Wlại hìnHHuJ9Wh HHuJ9Wảnh kinuMh khủnt5xz7Yg vHHuJ9Wừa rồi.tcUCar TôiHHuJ9W t5xz7Ycảm thấyt5xz7Y rấtuM tuMủi nhHHuJ9Wục, từntcUCarg giọttcUCar từnuMg gitcUCarọt nt5xz7Yước mắttcUCar chảHHuJ9Wy xuốnguM. TôHHuJ9Wi t5xz7Ythậm chtcUCarí HHuJ9Wòa khótcUCarc nuMức nở.

Mục Huyềnt5xz7Y st5xz7Yiết chặttcUCar đôiHHuJ9W tcUCarcánh tHHuJ9Way đanHHuJ9Wg bHHuJ9Wế tôuMi, HHuJ9Wgiọng ntcUCarói dịutcUCar dtcUCaràng củuMa uManh tHHuJ9Wa vatcUCarng lênHHuJ9W bt5xz7Yên taHHuJ9Wi tôiHHuJ9W: “Tôit5xz7Y xiuMn lỗi,HHuJ9W DaouM, tôtcUCari HHuJ9Wxin lỗi.”

Tôi nHHuJ9Wgây rt5xz7Ya, uManh ttcUCara đtcUCarang tcUCarxin lỗHHuJ9Wi tôi?

“Tôi sẽHHuJ9W giếtHHuJ9W chếtHHuJ9W KhảiHHuJ9W Át5xz7Y. SuýHHuJ9Wt nữatcUCar mấuMt em.t5xz7Y.. CHHuJ9Whuyện nHHuJ9Wày suMẽ khHHuJ9Wông t5xz7Ybao git5xz7Yờ tcUCarxảy uMra nữa.”

Ngữ kht5xz7Yí cHHuJ9Wủa uManh uMta uMdịu t5xz7Ydàng đếnt5xz7Y muMức t5xz7Ykhông tHHuJ9Whể hìt5xz7Ynh dunt5xz7Yg nHHuJ9Wổi. THHuJ9Wôi bỗnHHuJ9Wg tcUCarcó t5xz7Ymột cảtcUCarm git5xz7Yác bấtHHuJ9W lựtcUCarc HHuJ9Wchưa từngtcUCar tuMhấy. TôiHHuJ9W HHuJ9Wnằm uMim tronHHuJ9Wg tcUCarlòng ant5xz7Yh tuMa, khônHHuJ9Wg khóHHuJ9Wc, khôtcUCarng t5xz7Yđộng đậyt5xz7Y, cũnt5xz7Yg khôngHHuJ9W lêntcUCar tiếng.

Mục t5xz7YHuyền ngtcUCarồi xuốngt5xz7Y đất,uM đặttcUCar tôit5xz7Y ngồiHHuJ9W lêHHuJ9Wn đùiHHuJ9W anHHuJ9Wh tuMa. tcUCarAnh t5xz7Yta áHHuJ9Wp máHHuJ9W vtcUCarào uMmặt ttcUCarôi, stcUCarau đóHHuJ9W huMôn tcUCarđi nuMước mắuMt cHHuJ9Wủa tôi.

“Hết kt5xz7Yhóc rồi?”

Tư HHuJ9Wthế thâHHuJ9Wn HHuJ9Wmật khiếntcUCar tôtcUCari khônguM được tự nhiên.HHuJ9W TôiHHuJ9W muốt5xz7Yn quuMay đầuMu t5xz7Yđi chỗt5xz7Y kháuMc, nhưnguM bịuM MụtcUCarc HuyHHuJ9Wền gitcUCarữ cằmtcUCar, kt5xz7Yhông tcUCarthể uMnhúc nhích.

“Dao, tuMôi đãtcUCar nhìntcUCar thấyuM vếtt5xz7Y thtcUCarương củtcUCara KtcUCarhải t5xz7YÁ, t5xz7Ytôi t5xz7Ycũng biếtt5xz7Y etcUCarm vuMì t5xz7Ytôi mạot5xz7Y hiHHuJ9Wểm némtcUCar bomuM.” tcUCarMục HuHHuJ9Wyền nuMhìn tôHHuJ9Wi chămuM tcUCarchú: “tcUCarEm trutcUCarng trit5xz7Ynh tcUCarnhư vậy,HHuJ9W vớit5xz7Y tcUCartư uMcách mt5xz7Yột ngườitcUCar chồngtcUCar, tôuMi sẽtcUCar buMù đắpt5xz7Y chHHuJ9Wo et5xz7Ym gHHuJ9Wấp bội.”

Trung trinh?

Anh t5xz7Yta tưởtcUCarng tôitcUCar chốntcUCarg t5xz7Ylại KhảiHHuJ9W t5xz7YÁ luMà vtcUCarì ant5xz7Yh ta?

Bởi HHuJ9Wvì ttcUCarôi phóntcUCarg tHHuJ9Wên lửauM ngătcUCarn chHHuJ9Wặn HHuJ9Wviện bt5xz7Yinh cHHuJ9Wủa KhHHuJ9Wải Át5xz7Y nênHHuJ9W aHHuJ9Wnh HHuJ9Wta hiểut5xz7Y nhầm?

Thảo nàtcUCaro trướcHHuJ9W đHHuJ9Wó tâmtcUCar tt5xz7Yrạng ct5xz7Yủa MụcHHuJ9W HuyềntcUCar HHuJ9Wcó vẻt5xz7Y rấtHHuJ9W HHuJ9Wtốt. Chảt5xz7Y tráchtcUCar anuMh tHHuJ9Wa t5xz7Yđề xuấtt5xz7Y t5xz7Y‘thân mậttcUCar truMước thờitcUCar hạnt5xz7Y’. At5xz7Ynh tcUCarta t5xz7Yhôn ttcUCarôi tcUCarlâu nhưtcUCar vt5xz7Yậy, làtcUCar btcUCarởi vìtcUCar auMnh tHHuJ9Wa chtcUCaro rt5xz7Yằng t5xz7Ytôi tht5xz7Yích HHuJ9Wanh ta?

Nhưng atcUCarnh ttcUCara khtcUCarông HHuJ9Wbận HHuJ9Wtâm đếntcUCar vấtcUCarn đHHuJ9Wề tuMình tcUCarcảm tcUCarcơ mà?

Dù HHuJ9Wanh ttcUCara tcUCarnghĩ thếHHuJ9W nàHHuJ9Wo, sựHHuJ9W hiuMểu nhầt5xz7Ym nt5xz7Yày HHuJ9Wcó vẻt5xz7Y rấtcUCart nghiêmt5xz7Y trọng.uM NhưntcUCarg uMnhìn át5xz7Ynh t5xz7Ymắt nónguM bỏngtcUCar cHHuJ9Wủa at5xz7Ynh ttcUCara, nt5xz7Yghĩ đếntcUCar chuyệnt5xz7Y vừaHHuJ9W rồit5xz7Y t5xz7Yanh tuMa kht5xz7Yổ sởtcUCar đuMè nén.tcUCar.. Tôt5xz7Yi khuMông biếttcUCar nêHHuJ9Wn gt5xz7Yiải ttcUCarhích nhưtcUCar thết5xz7Y nào.

“Ngoài ra.HHuJ9W” MụuMc HuyềntcUCar nóit5xz7Y tiếp:t5xz7Y “LầntcUCar ntcUCarày luMà ngouMài ýt5xz7Y muốn.HHuJ9W tcUCarDù HHuJ9Wsao... cuMũng bốtcUCarn nătcUCarm rồi.”

Tôi hơtcUCari t5xz7Yngượng nuMgùng. uMTất nt5xz7Yhiên t5xz7Ytôi hiểuHHuJ9W ýHHuJ9W HHuJ9Wanh tcUCarta. AtcUCarnh t5xz7Yta mut5xz7Yốn nóitcUCar, saHHuJ9Wu HHuJ9Wlần đầtcUCaru t5xz7Ytiên tcUCarvào bốHHuJ9Wn nămHHuJ9W trước,t5xz7Y ant5xz7Yh ttcUCara phảitcUCar t5xz7Ykiềm cHHuJ9Whế t5xz7Yquá uMlâu, nêuMn uMlần nt5xz7Yày HHuJ9Wmới tcUCarthành rt5xz7Ya nHHuJ9Whư vậy.

“Anh HHuJ9Wkhông cầnuM giảiuM thíchuM vớitcUCar ttcUCarôi chuyt5xz7Yện này...”

Đúng lúct5xz7Y đt5xz7Yó, bêHHuJ9Wn ngouMài vanuMg ltcUCarên giọnguM nóHHuJ9Wi cuMủa MạctcUCar LâmuM, t5xz7Ycắt ngatcUCarng lờitcUCar tôi.

“Khụ, khHHuJ9Wụ... điệHHuJ9Wn uMhạ, t5xz7Yrất xt5xz7Yin lỗiHHuJ9W đuMã quHHuJ9Wấy rầytcUCar ngàitcUCar vàt5xz7Y tt5xz7Yiểu thHHuJ9Wư. HotcUCaràng đếtcUCar uMbệ hạuM tuMriệu kiếtcUCarn điệuMn hạtcUCar gấHHuJ9Wp.” t5xz7YĐây làuM lầnt5xz7Y đầuuM ttcUCariên tuMôi nguMhe cótcUCar tcUCarngười gọiuM MụctcUCar Huyt5xz7Yền tcUCarlà ‘điệntcUCar hạ’.

Thần uMsắc MụHHuJ9Wc HuyềHHuJ9Wn tt5xz7Yrở tcUCarnên ngHHuJ9Whiêm nghuMị, tcUCaranh ttcUCara t5xz7Ybế tuMôi đứnHHuJ9Wg dậy.