Độc quyền chiếm hữu - Chương 15

Chương 15Không UFtbzCthể dừngNd lại

“Nếu eNdm đồngrRWu4j ýcKzDwn thânrRWu4j mậUFtbzCt trướccKzDwn tNdhời hạUFtbzCn, tUFtbzCôi cUFtbzCó tNdhể brRWu4jắt đầurRWu4j ngNday lậpcKzDwn tức.”

Nói xocKzDwnng cKzDwncâu nàNdy, MụccKzDwn rRWu4jHuyền Ndbắt đầcKzDwnu hôNdn cổNd tôcKzDwni. ĐầuUFtbzC lrRWu4jưỡi nóngNd UFtbzChổi củNda anrRWu4jh rRWu4jta giUFtbzCống cáirRWu4j Ndbàn crRWu4jhải, manUFtbzCg thcKzDwneo tiếUFtbzCng nưNdớc rRWu4jkhẽ khàncKzDwng, UFtbzCchải rRWu4jtừng UFtbzCtấc rRWu4jda củarRWu4j tôi.

Tôi rRWu4jcó cảmrRWu4j gNdiác bịcKzDwn Ndđiện Ndgiật. UFtbzCTrong ngưUFtbzCời tôUFtbzCi nhrRWu4jư xuấtNd hiệnNd Ndmột corRWu4jn rắncKzDwn nrRWu4jước, bòNd Ndtừ lỗrRWu4j tNdai lêncKzDwn nãorRWu4j, rRWu4jsau đóUFtbzC lạicKzDwn qucKzDwnay UFtbzCđầu brRWu4jò xuốrRWu4jng dưcKzDwnới, đâUFtbzCm vàcKzDwno mộUFtbzCt cKzDwnnơi nàUFtbzCo đUFtbzCó Ndđã cănrRWu4jg rRWu4jlên củaUFtbzC tôcKzDwni, UFtbzCkhiến nơicKzDwn đócKzDwn khôrRWu4jng ngừngrRWu4j tiếcKzDwnt rRWu4jra chấtUFtbzC dịcUFtbzCh Ndướt árRWu4jt. SaNdu đNdó, Ndnó lạcKzDwni xUFtbzCuyên rRWu4jqua Ndsống lưUFtbzCng vàcKzDwn haUFtbzCi chrRWu4jân tôicKzDwn, làmrRWu4j Ndtoàn cKzDwnthân Ndtôi cKzDwntê liệt.

Tôi thởcKzDwn hrRWu4jổn hển,UFtbzC gầnNd nhưUFtbzC thécKzDwnt lUFtbzCên: “TôirRWu4j rRWu4jkhông đồNdng ýrRWu4j Ndthân mrRWu4jật tcKzDwnrước, ancKzDwnh cócKzDwn thểrRWu4j kếUFtbzCt thúcrRWu4j rồi.”

Mục HuyUFtbzCền lậprRWu4j cKzDwntức dừngUFtbzC lạNdi, ngẩngNd đầucKzDwn UFtbzCnhìn tcKzDwnôi. ĐếncKzDwn lúcUFtbzC nàyUFtbzC Ndtôi mớiUFtbzC cNdhú ý,Nd cUFtbzCó UFtbzClẽ Nddo vcKzDwnừa rồirRWu4j hUFtbzCôn quUFtbzCá lNdâu vàrRWu4j qUFtbzCuá dùncKzDwng sUFtbzCức rRWu4jnên mUFtbzCôi anrRWu4jh tcKzDwna sưnNdg UFtbzCmọng, bờcKzDwn UFtbzCmôi trUFtbzCên rRWu4jcòn cKzDwnbị rRWu4jsứt. ÁUFtbzCnh mắtrRWu4j anrRWu4jh trRWu4ja mNdờ mịt,cKzDwn cKzDwnđồng tửUFtbzC Ndđen nhNdánh nUFtbzChư bịNd pUFtbzChủ UFtbzCmột rRWu4jlớp sươncKzDwng mỏng.cKzDwn TrUFtbzCong đầurRWu4j tôirRWu4j UFtbzCtự nhrRWu4jiên cKzDwnbật rcKzDwna tcKzDwnừ ‘UFtbzCý Ndloạn tìcKzDwnnh mê’.

“Tôi muốUFtbzCn nói...”UFtbzC TôUFtbzCi câncKzDwn cKzDwnnhắc UFtbzCtừ ngữ:rRWu4j “BâyNd giờrRWu4j rRWu4jtôi vẫrRWu4jn chUFtbzCưa muốn.”

Ánh mắNdt MUFtbzCục HuyềnNd rRWu4jcuối crRWu4jùng cũnrRWu4jg tỉnhUFtbzC táNdo Ndmột chNdút, anrRWu4jh tNda dNdán mắtNd vàocKzDwn tôcKzDwni: “Được.”

Giọng nNdói rRWu4jcủa arRWu4jnh Ndta vrRWu4jẫn khànNd khàncKzDwn, bộNd prRWu4jhận nàorRWu4j đUFtbzCó UFtbzCtì trNdên bcKzDwnụng tNdôi vẫnUFtbzC cươNdng cứngrRWu4j, Ndnhưng cKzDwntôi thởNd pUFtbzChào nhNdẹ nhõmUFtbzC, bởiUFtbzC vìrRWu4j Ndtôi biếtUFtbzC anrRWu4jh cKzDwnta sẽNd khôngcKzDwn nuốtUFtbzC lời.

***

Như tôrRWu4ji dựUFtbzC đoUFtbzCán, MụUFtbzCc HuNdyền qurRWu4jả nhicKzDwnên chốncKzDwng tNday xucKzDwnống sàcKzDwnn, lậUFtbzCt ngườicKzDwn ngồUFtbzCi sancKzDwng mcKzDwnột bêNdn. TôiNd cũncKzDwng ngNdồi dNdậy, Ndlúc nUFtbzCày tNdôi mớNdi phNdát Ndhiện, quNdần áNdo vrRWu4jũ trNdụ, áNdo khoácKzDwnc quâcKzDwnn phụcrRWu4j vrRWu4jà cKzDwnváy cKzDwncủa cKzDwntôi đcKzDwnã bNdị McKzDwnục HuyềnUFtbzC trRWu4jốc lêUFtbzCn nNdgực tNdừ barRWu4jo gcKzDwniờ, đểrRWu4j lộNd mộNdt mảUFtbzCng cKzDwnxuân quang.

Tôi UFtbzCvội vàngcKzDwn krRWu4jéo váyrRWu4j vàrRWu4j ccKzDwnài cúUFtbzCc árRWu4jo khorRWu4jác. MNdục HuyNdền rRWu4jcởi bộcKzDwn đồrRWu4j rRWu4jdu hànrRWu4jh vũUFtbzC trrRWu4jụ, bênrRWu4j tNdrong UFtbzCanh Ndta cUFtbzChỉ mặcNd mộtrRWu4j chiếrRWu4jc UFtbzCáo sNdơ cKzDwnmi rRWu4jmàu xáNdm ncKzDwnhạt vUFtbzCà quầcKzDwnn dài.Nd rRWu4jTôi tưởncKzDwng Ndđã đếnNd lúcUFtbzC cKzDwnrời khỏirRWu4j cKzDwnmáy cKzDwnbay, nàcKzDwno ngờcKzDwn Ndanh tUFtbzCa girRWu4jơ taUFtbzCy rRWu4jôm vaUFtbzCi tNdôi, đầurRWu4j ngảcKzDwn vềNd phíaUFtbzC rRWu4jtôi. SacKzDwnu đóUFtbzC, arRWu4jnh tNda cKzDwnvùi mNdặt vàcKzDwno máUFtbzCi tcKzDwnóc UFtbzCdài Ndcủa tôi.

“Khải ÁNd UFtbzChôn erRWu4jm Ndphải kNdhông?” UFtbzCThanh âNdm trầmrRWu4j thấNdp dịuNd dàngrRWu4j đcKzDwnột ngộtUFtbzC varRWu4jng lNdên, khônrRWu4jg mộtNd chcKzDwnút UFtbzCnộ khí.

Nhưng brRWu4jây giờUFtbzC tôirRWu4j đUFtbzCã hNdơi hiểurRWu4j MụcUFtbzC HrRWu4juyền. AnrRWu4jh tUFtbzCa rRWu4jtỏ tNdhái Ndđộ bìnhUFtbzC tĩNdnh khUFtbzCông rRWu4jcó nrRWu4jghĩa UFtbzCanh tcKzDwna khôcKzDwnng tứcKzDwnc giận.UFtbzC TôNdi ghéUFtbzCt kNdiểu chấUFtbzCt vấnUFtbzC nàUFtbzCy nNdên thNdản nhiêUFtbzCn thừaNd nhậnNd: “Ừ,cKzDwn đúrRWu4jng làNd hắnUFtbzC đãcKzDwn hcKzDwnôn tôi.Nd cKzDwnSao aNdnh biết?”

Bàn Ndtay đặcKzDwnt trênNd UFtbzCvai trRWu4jôi bỗnrRWu4jg siếtrRWu4j chặt.

“Tôi ngcKzDwnửi thấrRWu4jy.” MụNdc HuyềnrRWu4j tcKzDwnừ tốrRWu4jn Ndtrả lời.

Tôi bấcKzDwnt chợtUFtbzC hcKzDwniểu rRWu4jra, tcKzDwnhảo nàoUFtbzC lcKzDwnúc mớicKzDwn bắrRWu4jt đầuNd cKzDwnhôn tôiNd, srRWu4jắc mNdặt rRWu4janh tNda bỗnUFtbzCg dưNdng UFtbzCthay rRWu4jđổi. NdHóa rUFtbzCa UFtbzCanh tUFtbzCa ngửNdi thấUFtbzCy cKzDwnmùi củaUFtbzC KhNdải UFtbzCÁ cKzDwntrong miUFtbzCệng tôi.

“Mấy Ndlần?” MụrRWu4jc HuyUFtbzCền hUFtbzCỏi tiếp.

“Gì cơ?rRWu4j” UFtbzCTôi nhấtrRWu4j thrRWu4jời khôngNd hiểurRWu4j ý.

Mục HUFtbzCuyền trầUFtbzCm mrRWu4jặc cKzDwntrong gicKzDwnây UFtbzClát. UFtbzCSau đóNd Ndanh UFtbzCta UFtbzCôm Ndeo tôiNd, UFtbzCxoay ngườiNd tôiNd đốcKzDwni diệNdn aUFtbzCnh rRWu4jta, cKzDwnánh mắcKzDwnt sắcrRWu4j rRWu4jbén UFtbzCnhìn tôicKzDwn ccKzDwnhằm Ndchằm: rRWu4j“Hắn hôNdn cKzDwnem mấycKzDwn lần?”cKzDwn NUFtbzCgữ UFtbzCkhí crRWu4jó phầnrRWu4j đanUFtbzCh lại.

Anh Ndta khôngcKzDwn trNduy vấnNd UFtbzCthì khôncKzDwng saocKzDwn. NdVừa nhắcNd tớUFtbzCi, UFtbzCtôi lcKzDwniền Ndnhớ đếnNd chuyệnrRWu4j suýrRWu4jt UFtbzCnữa bịUFtbzC KhảrRWu4ji UFtbzCÁ cưỡngrRWu4j UFtbzCbức. TrRWu4jôi thậrRWu4jt sựNd khôngrRWu4j muốrRWu4jn hồNdi tưởngNd lạiNd UFtbzCsự việcrRWu4j đcKzDwnó. NếuNd khôcKzDwnng phảUFtbzCi tUFtbzCôi nNdhanh tríNd, UFtbzCcó lẽrRWu4j bâyUFtbzC grRWu4jiờ trRWu4jôi cKzDwnnhư mộtcKzDwn bãiNd bùrRWu4jn ncKzDwnhão nằmrRWu4j dướiUFtbzC thrRWu4jân Ndngười Ndđàn ôngrRWu4j khUFtbzCác. cKzDwnTất ccKzDwnả nhữUFtbzCng chuyUFtbzCện nàyUFtbzC đềuNd UFtbzCdo MụcNd HuyềnNd baUFtbzCn ccKzDwnho. VậyUFtbzC Ndmà brRWu4jây Ndgiờ, ancKzDwnh Ndta còUFtbzCn chấtrRWu4j vUFtbzCấn tôcKzDwni brRWu4jị KhảicKzDwn ÁNd hUFtbzCôn mấNdy UFtbzClần? TcKzDwnrong quUFtbzCan niUFtbzCệm củrRWu4ja anUFtbzCh UFtbzCta, dUFtbzCục vọngUFtbzC chcKzDwniếm hữuNd quNdan tcKzDwnrọng hơUFtbzCn cKzDwncảm nhcKzDwnận củaUFtbzC tôcKzDwni, dNdanh dựNd củaNd tôNdi hNday sao?

Trong lònrRWu4jg tNdôi bốcKzDwnc lênrRWu4j mrRWu4jột ngrRWu4jọn lửa.

“Anh muốUFtbzCn hNdỏi ởrRWu4j chỗcKzDwn nàorRWu4j?” TcKzDwnôi trừngcKzDwn mcKzDwnắt vUFtbzCới MNdục Huyền.

Anh tUFtbzCa ngâycKzDwn nUFtbzCgười, thcKzDwnần sắcNd bỗncKzDwng trNdở ncKzDwnên Ndu ám.

“Anh hỏiUFtbzC mấyrRWu4j Ndlần, lcKzDwnà cNdhỉ cKzDwnmiệng, cổNd Ndhay cKzDwntay?” TcKzDwnôi từrRWu4j tcKzDwnốn hỏUFtbzCi tiếp.

Cả nNdgười cKzDwnMục HuyềnNd hóaUFtbzC đáNd trcKzDwnong gUFtbzCiây lát.

Từ gưrRWu4jơng mrRWu4jặt cKzDwnđến thânrRWu4j thểcKzDwn, từcKzDwn ánNdh mắtrRWu4j đếnNd hôUFtbzC UFtbzChấp củrRWu4ja acKzDwnnh tNda phảngrRWu4j phấrRWu4jt ngNdưng trệ.

“Tôi mcKzDwnệt rcKzDwnồi, tôNdi muốcKzDwnn rRWu4jvề nNdghỉ ngNdơi.” TôirRWu4j đẩyNd ngườiNd cKzDwnMục HuNdyền rcKzDwnồi Ndđứng dậycKzDwn. AnNdh tNda cKzDwnvẫn ngồiNd bấtNd độngNd mộtcKzDwn chỗ.UFtbzC TôcKzDwni biếcKzDwnt lUFtbzCời nóiUFtbzC vừNda UFtbzCrồi củaUFtbzC cKzDwntôi cNdó sNdức srRWu4ját thươrRWu4jng rấtUFtbzC UFtbzClớn. ChứngNd kcKzDwniến Ndphản ứngcKzDwn củUFtbzCa rRWu4jMục HuyềrRWu4jn, tôicKzDwn cảmNd thấycKzDwn vôrRWu4j crRWu4jùng sNdảng khoái.

Tôi crRWu4jhỉnh lcKzDwnại gấurRWu4j rRWu4jváy, đặtrRWu4j cKzDwntay lêUFtbzCn Ndtay nắmUFtbzC UFtbzCcửa khoang.

Mục HuyềnNd độNdt nhcKzDwniên UFtbzCgọi lớcKzDwnn tiếUFtbzCng: “MạNdc rRWu4jPhổ, lậprRWu4j tUFtbzCức đcKzDwnem Ndtất cảrRWu4j tàUFtbzCi liệNdu tUFtbzCrong phònUFtbzCg chrRWu4jỉ huUFtbzCy củacKzDwn KhảirRWu4j rRWu4jÁ đếnrRWu4j đâyNd.” NgUFtbzCừng mộUFtbzCt UFtbzCgiây, arRWu4jnh tcKzDwna nóicKzDwn rRWu4jtiếp: “BaoNd gồmcKzDwn cảNd camerUFtbzCa tUFtbzCheo dõi.”

“Vâng ạ.”UFtbzC ThanNdh âmcKzDwn MạcrRWu4j cKzDwnPhổ cácrRWu4jh rấtcKzDwn xa.

Tôi gUFtbzCiật mìnrRWu4jh. NếuUFtbzC Ndxem hìrRWu4jnh cKzDwnảnh đó,rRWu4j MrRWu4jục HuyềnrRWu4j sẽNd UFtbzCchứng Ndkiến cảnhrRWu4j cKzDwntôi srRWu4juýt bịUFtbzC KhảcKzDwni ÁcKzDwn cưỡngNd bcKzDwnức? NhớcKzDwn đếnNd lờrRWu4ji cKzDwncủa KhNdải cKzDwnÁ, tcKzDwnôi trRWu4jhật scKzDwnự sUFtbzCợ arRWu4jnh rRWu4jta nổNdi đicKzDwnên rồiUFtbzC gâyUFtbzC thươngNd tUFtbzCổn cKzDwncho tôi.UFtbzC rRWu4jMau rờiUFtbzC khrRWu4jỏi khôUFtbzCng girRWu4jan krRWu4jín mUFtbzCít UFtbzCnày mUFtbzCới Ndlà trRWu4jhượng sácrRWu4jh. NghĩNd đếnrRWu4j đUFtbzCây, tôcKzDwni dùnUFtbzCg rRWu4jsức vặnUFtbzC tacKzDwny nắmrRWu4j cửa.

Cánh cửrRWu4ja khônUFtbzCg hềrRWu4j Ndnhúc nhích.

Tôi cKzDwnvẫn UFtbzCchưa phrRWu4ját girRWu4jác UFtbzCra điềuUFtbzC cKzDwnbất thưrRWu4jờng, chrRWu4jỉ nghrRWu4jĩ tUFtbzCay tNdôi khôrRWu4jng đcKzDwnủ lcKzDwnực. ĐcKzDwnang địnhcKzDwn cKzDwnthử lcKzDwnại mộcKzDwnt lcKzDwnần, cKzDwntôi độtUFtbzC nhrRWu4jiên cứnrRWu4jg đrRWu4jờ người.

Bởi vìNd tôicKzDwn khôngrRWu4j thểrRWu4j độngNd đậy.cKzDwn CUFtbzChân, taUFtbzCy rRWu4jvà cKzDwntoàn thcKzDwnân tôrRWu4ji bịNd mUFtbzCột UFtbzCsức mạnNdh vcKzDwnô cKzDwnhình trNdói chặt.

Mục HuyềrRWu4jn lạirRWu4j dùnrRWu4jg ‘sứccKzDwn mạnhNd tiNdnh thrRWu4jần’ vNdới tôi!

Một trRWu4jhân hìnUFtbzCh ấmNd ácKzDwnp lặngNd lẽNd rRWu4jáp vàoNd sUFtbzCau rRWu4jlưng tôiNd. EcKzDwno độtrRWu4j nrRWu4jgột bUFtbzCị siếtUFtbzC chặt,UFtbzC MUFtbzCục HuyềUFtbzCn ômcKzDwn tcKzDwnôi, tUFtbzCựa cằmrRWu4j vrRWu4jào tócKzDwnc tcKzDwnôi, đNdôi bàrRWu4jn rRWu4jtay cKzDwntrắng nõrRWu4jn bắtcKzDwn đầurRWu4j cKzDwncởi cúNdc áorRWu4j khrRWu4joác quârRWu4jn prRWu4jhục Ndtrên ngườicKzDwn tôi.

“Anh mNduốn lrRWu4jàm gìcKzDwn rRWu4jhả?” LờiUFtbzC Ndnói Ndvừa dứt,rRWu4j UFtbzCáo Ndkhoác quâncKzDwn UFtbzCphục đcKzDwnã rơiUFtbzC xucKzDwnống UFtbzCsàn. UFtbzCSau đó,cKzDwn MụcUFtbzC HuyNdền tiUFtbzCếp tụUFtbzCc cởUFtbzCi cúUFtbzCc Ndáo váyrRWu4j. UFtbzCKhi chấtUFtbzC UFtbzCliệu vảcKzDwni mềmUFtbzC cKzDwnmại Ndrời khỏrRWu4ji thârRWu4jn thể,rRWu4j đầucKzDwn órRWu4jc tôicKzDwn hoàcKzDwnn cKzDwntoàn trốcKzDwnng rỗng.

“Anh rRWu4jkhông cKzDwngiữ chữcKzDwn tín..UFtbzC. A...”

Cả Ndngười độtrRWu4j nhiêUFtbzCn cKzDwnnhẹ bẫnNdg, trRWu4jôi brRWu4jị McKzDwnục HurRWu4jyền bếcKzDwn lrRWu4jên rồiUFtbzC đNdặt nằmrRWu4j xuUFtbzCống sàncKzDwn máNdy bacKzDwny. BNdên dướiNd thâcKzDwnn rRWu4jlà chcKzDwnất liệUFtbzCu vrRWu4jải mNdềm mrRWu4jại, aUFtbzCnh rRWu4jta đãcKzDwn trảicKzDwn áocKzDwn UFtbzCkhoác quâncKzDwn pUFtbzChục lrRWu4jàm cKzDwnđệm lcKzDwnót cNdho Ndtôi. SacKzDwnu đórRWu4j trRWu4jhân hìncKzDwnh rRWu4jcao lớnrRWu4j củUFtbzCa aUFtbzCnh cKzDwnta UFtbzCập đến.

Không cKzDwnnói cũnrRWu4jg cNdó thrRWu4jể đoánUFtbzC cUFtbzChuyện sắpNd diễnrRWu4j rcKzDwna vớrRWu4ji bảcKzDwnn trRWu4jhân. TôiNd lậprRWu4j tNdức nhớUFtbzC đcKzDwnến buổiNd trRWu4jối Ndbốn nămrRWu4j trướUFtbzCc, toànrRWu4j thânNd tôcKzDwni rRWu4jbuốt giácKzDwn, tUFtbzCôi rRWu4jđau khổUFtbzC nhắmUFtbzC rRWu4jmắt. MặcNd dùrRWu4j Ndbiết Ndtình UFtbzChuống nàrRWu4jy trướccKzDwn sacKzDwnu gìNd cũUFtbzCng xNdảy cKzDwnra nhưngcKzDwn Ndtôi vẫnrRWu4j cảmNd Ndthấy nhụcrRWu4j nhã.

Đột nhiêrRWu4jn, mộtUFtbzC luồcKzDwnng khcKzDwní nóngUFtbzC thổNdi vàrRWu4jo cNdổ tôi.Nd NdSau cKzDwnđó, mộrRWu4jt thcKzDwnứ gìUFtbzC đNdó, nhNdư cóUFtbzC nhcKzDwnư cKzDwnkhông lướtNd cKzDwnqua lànUFtbzC rRWu4jda tcKzDwnôi. UFtbzCKhông cKzDwnphải miệngUFtbzC MUFtbzCục HcKzDwnuyền, cKzDwncũng kUFtbzChông phcKzDwnải đrRWu4jầu ngórRWu4jn tUFtbzCay cKzDwncủa anNdh tacKzDwn. cKzDwnThứ nàycKzDwn mátNd lạnNdh, khiếNdn tUFtbzCôi bUFtbzCuồn bUFtbzCuồn, lUFtbzCực đạocKzDwn rấUFtbzCt nhẹ,Nd Ndkhông crRWu4jhú ýcKzDwn krRWu4jỹ sẽrRWu4j kUFtbzChông Ndcảm nhậUFtbzCn thấy.

Chỉ trorRWu4jng chrRWu4jốc láUFtbzCt, thứNd UFtbzCđó nUFtbzChẹ rRWu4jnhàng lướcKzDwnt từNd cUFtbzCổ Ndtôi xuốngUFtbzC dưới,rRWu4j trRWu4jới bộNd ngựcUFtbzC, bụng,rRWu4j bêcKzDwnn hôncKzDwng cUFtbzCủa tôi.UFtbzC rRWu4jTôi ngUFtbzChe tcKzDwnhấy MụUFtbzCc UFtbzCHuyền hNdít mcKzDwnột hơiUFtbzC sUFtbzCâu. ĐúrRWu4jng lrRWu4jà rRWu4jrất kỳUFtbzC quáNdi, tcKzDwnôi liUFtbzCền mNdở mNdắt, sUFtbzCau đcKzDwnó Ndhóa đá.

Mục HucKzDwnyền rRWu4jđang... cKzDwnngửi thâncKzDwn thcKzDwnể tôi?

Anh tUFtbzCa lrRWu4jột sạNdch UFtbzCđồ tcKzDwnrên ngNdười tcKzDwnôi, chỉUFtbzC rRWu4jđể rRWu4jlại mỗicKzDwn bộNd quầUFtbzCn áUFtbzCo Ndlót. SaUFtbzCu đórRWu4j, anNdh Ndta dùncKzDwng mNdũi nNdgửi từNdng tấcKzDwnc dUFtbzCa củaUFtbzC cKzDwntôi. ThUFtbzCứ rRWu4jvừa crRWu4jhạm nhẹrRWu4j vàocKzDwn lNdàn cKzDwnda tôrRWu4ji chírRWu4jnh làNd đầucKzDwn mũcKzDwni mátcKzDwn lạnhcKzDwn rRWu4jcủa anUFtbzCh ta.

Tôi bỗngNd hiểurRWu4j UFtbzCra Ndmọi chuyện.

“Anh cKzDwnmuốn ngửiUFtbzC xecKzDwnm, KhảcKzDwni ÁUFtbzC UFtbzCđã độngNd đếnNd Ndchỗ nào?”

“Ừ.”

Tôi tcKzDwnhở phàorRWu4j nhẹUFtbzC UFtbzCnhõm, thrRWu4jì Ndra cKzDwnkhông pNdhải anNdh cKzDwnta cNdó cKzDwný lrRWu4jàm tcKzDwnrái lờicKzDwn rRWu4jcam kết.

“Vậy anrRWu4jh đUFtbzCừng dùnrRWu4jg ‘UFtbzCsức mcKzDwnạnh tcKzDwninh thần’UFtbzC UFtbzCtrói tôcKzDwni nữa.”

Mục HrRWu4juyền chcKzDwnẳng lêNdn tiNdếng crRWu4jũng kUFtbzChông hNdề cócKzDwn bấcKzDwnt cứUFtbzC cửNd đcKzDwnộng nNdào, cKzDwnnhưng khNdi tôiNd thửcKzDwn đcKzDwnộng đUFtbzCậy UFtbzCchân taycKzDwn, rRWu4jtôi Ndmới hiệUFtbzCn trRWu4jhân tcKzDwnhể cKzDwnđã trởcKzDwn lUFtbzCại bìnhrRWu4j thường.

Sau kNdhi biếtcKzDwn rRWu4jMục HuyềcKzDwnn chỉNd cKzDwnmuốn rRWu4jngửi ngưrRWu4jời Ndtôi, tôcKzDwni Ndkhông khárRWu4jng crRWu4jự, cũUFtbzCng khôngcKzDwn dáUFtbzCm UFtbzCnói mộtcKzDwn lờiUFtbzC kíccKzDwnh thNdích ancKzDwnh rRWu4jta. NhưrRWu4jng cKzDwnnhìn ngưcKzDwnời đrRWu4jàn ôUFtbzCng Ndcao lcKzDwnớn Ndnằm bòcKzDwn trUFtbzCên ngườrRWu4ji tcKzDwnôi híUFtbzCt cKzDwnhít rRWu4jngửi ngửNdi, tUFtbzCôi Ndthật sựcKzDwn cảmcKzDwn thấyrRWu4j rRWu4jvừa kỳcKzDwn cKzDwnquái vừaUFtbzC rRWu4jngứa ngáy.

Mục HuyềncKzDwn bấUFtbzCt cUFtbzChợt dừngcKzDwn độngrRWu4j rRWu4jtác, ngẩngrRWu4j đầuNd nhNdìn tôi.

Tôi cKzDwnngây người.

Bởi rRWu4jvì ánUFtbzCh mắNdt rRWu4janh trRWu4ja hcKzDwnết sứcNd Ndu tNdối. GrRWu4jương cKzDwnmặt vNdốn trắrRWu4jng nõrRWu4jn UFtbzCđỏ bừcKzDwnng bừngrRWu4j nhưUFtbzC ngọnrRWu4j lửa,cKzDwn đrRWu4jến vànhrRWu4j taNdi anrRWu4jh trRWu4ja cUFtbzCũng đỏcKzDwn ửng.

Xong đờirRWu4j rồi.rRWu4j MNdục HuyềnUFtbzC Ndtrước đórRWu4j đãUFtbzC cKzDwncó cKzDwnthể đNdè ncKzDwnén dụccKzDwn vọncKzDwng, sNdau khcKzDwni ncKzDwngửi mộNdt lượt,UFtbzC anUFtbzCh Ndta từrRWu4j vôrRWu4j tâmrRWu4j chuNdyển thNdành cóNd tâm&nbscKzDwnp;từ lúc nNdào khônNdg hay.

Tôi vộiUFtbzC kNdéo UFtbzCvạt áoUFtbzC quUFtbzCân phNdục rồNdi cKzDwncài rRWu4jcúc. NhUFtbzCưng mớiNd càUFtbzCi haNdi rRWu4jcúc, tôNdi cKzDwnđột nhcKzDwniên UFtbzCnghe rRWu4jthấy tUFtbzCiếng loạtUFtbzC xoạcKzDwnt. KhóUFtbzCe mắtNd liếcrRWu4j mUFtbzCột Ndcái, bắNdt gặpUFtbzC MụccKzDwn HuyrRWu4jền đanNdg gNdiơ tcKzDwnay UFtbzCkéo khóaNd quần.

Toàn tcKzDwnhân Ndtôi Ndrun lênUFtbzC, rRWu4jđộng trRWu4jác Ndtay Ndcàng nhNdanh hNdơn. TurRWu4jy nhiêncKzDwn, rRWu4jcúc thứrRWu4j bUFtbzCa vẫnrRWu4j chưarRWu4j Ndcài xongNd, tôNdi rRWu4jlại rRWu4jliếc rRWu4jthấy UFtbzCmột cKzDwnthứ cựrRWu4jc lớcKzDwnn nUFtbzChảy Ndra khỏicKzDwn quầNdn dàUFtbzCi. MộtUFtbzC bàNdn trRWu4jay trắngUFtbzC nNdõn nắmUFtbzC chặtNd rRWu4jlấy UFtbzCnó. UFtbzCMặt tôicKzDwn nócKzDwnng rcKzDwnan, lẽNd cKzDwnnào arRWu4jnh Ndta UFtbzCđịnh ‘Ndlau súnUFtbzCg’ ngarRWu4jy tNdrước mặtrRWu4j tôi?rRWu4j GhêNd quá!

Nhưng tôiUFtbzC đcKzDwnã UFtbzCnhầm to!

Bởi vNdì ởNd Ndgiây cKzDwntiếp theorRWu4j, MụcrRWu4j HuyềncKzDwn giUFtbzCơ bàNdn tUFtbzCay cKzDwnbẩn thỉuNd UFtbzCvề phUFtbzCía tôi,UFtbzC UFtbzCtúm lấUFtbzCy tUFtbzCay tôUFtbzCi vớiUFtbzC mộtNd sứcUFtbzC mcKzDwnạnh kNdinh hồn.

Tôi tNdrợn mắcKzDwnt rRWu4jhá cKzDwnmồm, quênUFtbzC cảNd rRWu4jla héNdt, cũnNdg khôUFtbzCng kịUFtbzCp rRWu4jcó bấNdt cứNd hrRWu4jành độngcKzDwn rRWu4jphản kháncKzDwng nNdào, chỉrRWu4j mởUFtbzC trRWu4jo mắtcKzDwn nhìncKzDwn bUFtbzCàn Ndtay crRWu4jủa Ndtôi bịNd ấnrRWu4j cKzDwnlên trêcKzDwnn đó.

Xúc cảcKzDwnm dướiNd lcKzDwnòng Ndbàn tarRWu4jy nóngUFtbzC bỏnNdg, Ndhơi girRWu4jật giật.UFtbzC TNdoàn tcKzDwnhân MụcrRWu4j HuyrRWu4jền cũrRWu4jng rrRWu4jun lênrRWu4j, anNdh rRWu4jta khôncKzDwng UFtbzCthể kiềmUFtbzC crRWu4jhế phNdát cKzDwnra tiUFtbzCếng Ndrên khẽ.

Tôi rrRWu4ja sứccKzDwn rRWu4jrụt tUFtbzCay vrRWu4jề, nhưrRWu4jng bànrRWu4j UFtbzCtay acKzDwnnh cKzDwnta UFtbzCgiống mộUFtbzCt gọUFtbzCng kìmNd srRWu4jắt, érRWu4jp cKzDwntôi xcKzDwnòe năNdm ngónNd taUFtbzCy Ndrồi nắmrRWu4j chặrRWu4jt thứNd đUFtbzCó. TNdôi tNdất nhirRWu4jên hiểuUFtbzC cKzDwnanh tUFtbzCa muốrRWu4jn tôicKzDwn làmNd Ndgì, trrRWu4jong lònrRWu4jg vcKzDwnừa krRWu4jhó cUFtbzChịu vừaNd đrRWu4jau khổNd. cKzDwnLàm thcKzDwneo yêcKzDwnu cKzDwncầu củNda acKzDwnnh taUFtbzC, qcKzDwnuả thựcrRWu4j vượrRWu4jt qNduá UFtbzCsức chNdịu đựnNdg củarRWu4j tôi.rRWu4j CUFtbzCòn nếurRWu4j UFtbzCkhông làUFtbzCm, nhNdỡ ancKzDwnh trRWu4ja khôcKzDwnng nrRWu4jhịn được,UFtbzC ‘bắnNd scKzDwnúng thật’Nd tUFtbzChì tôicKzDwn phảicKzDwn làmcKzDwn sao?

Trong lNdúc tôiNd đacKzDwnng lưỡngUFtbzC lự,UFtbzC MụccKzDwn HuyềnNd độtUFtbzC nhiUFtbzCên đẩNdy rRWu4jtôi nằmcKzDwn xuốnUFtbzCg đất,cKzDwn UFtbzCbàn taUFtbzCy đanUFtbzCg nắrRWu4jm cKzDwntay tôNdi đồngcKzDwn thNdời buNdông lỏnNdg. SNdau đó,UFtbzC anUFtbzCh tUFtbzCa nUFtbzCằm cKzDwnúp sNdấp lênNd ngườcKzDwni Ndtôi, thứNd cươngUFtbzC crRWu4jứng cUFtbzCủa Ndanh UFtbzCta chọccKzDwn UFtbzCvào bụngrRWu4j tôi.

Tôi khrRWu4jiếp đảm,cKzDwn bấrRWu4jt chcKzDwnấp Ndtất cảrRWu4j hétcKzDwn lên:cKzDwn “TôirRWu4j muốcKzDwnn dùnUFtbzCg rRWu4jtay! NdDùng tay!”

Trước mắrRWu4jt tốcKzDwni sNdầm, MụcNd HurRWu4jyền UFtbzCáp mặtrRWu4j hôcKzDwnn cKzDwntôi ngấurRWu4j nghiến.Nd NcKzDwnụ hNdôn UFtbzCnày rRWu4jhung hUFtbzCãn hNdơn UFtbzCbất cứUFtbzC nrRWu4jụ hônUFtbzC nàoUFtbzC kháUFtbzCc. NdĐầu lưỡirRWu4j củaNd rRWu4jtôi bcKzDwnị cKzDwnanh mútrRWu4j đếncKzDwn đauNd rát.

Trong lNdúc hrRWu4jôn nhNdau, tcKzDwnôi vcKzDwnẫn cảmNd thấyrRWu4j thứNd UFtbzCở trêrRWu4jn bụngrRWu4j tNdôi cKzDwnco rútNd mộtUFtbzC cáiNd. SrRWu4jau Ndđó mộtcKzDwn drRWu4jòng ducKzDwnng UFtbzCdịch ưNdơn ướcKzDwnt khrRWu4jông ngừrRWu4jng rRWu4jphun lêncKzDwn bụNdng tôi.

Tôi hrRWu4joàn torRWu4jàn rRWu4jchết lặng.

Cùng rRWu4jlúc Ndđó, MụcKzDwnc HcKzDwnuyền dừncKzDwng nụNd rRWu4jhôn. cKzDwnAnh Ndta vùcKzDwni mặtcKzDwn vàorRWu4j rRWu4jmái tNdóc cKzDwndài bêncKzDwn vNdai tNdôi, tcKzDwnhở hNdổn hển.

Tôi ngârRWu4jy ngốcUFtbzC crRWu4júi xUFtbzCuống nhìnUFtbzC ‘đầuUFtbzC UFtbzCsúng’, thậmcKzDwn chrRWu4jí Ndvẫn cNdó Ndthể cảmcKzDwn nhậnNd thấyrRWu4j thứcKzDwn đUFtbzCó UFtbzCđang độncKzDwng đcKzDwnậy trênrRWu4j rRWu4jbụng tôirRWu4j. VcKzDwnài gcKzDwniây sNdau, MUFtbzCục HuyềnrRWu4j chốngUFtbzC UFtbzCtay ngồiNd cKzDwndậy. AcKzDwnnh tNda cúrRWu4ji đUFtbzCầu, tcKzDwnôi cũnNdg thrRWu4juận tUFtbzCheo áNdnh mắUFtbzCt rRWu4janh tcKzDwna nhìnNd xuống.

‘Quái thú’Nd củarRWu4j rRWu4jMục HuyNdền vẫnrRWu4j rRWu4jhết sứccKzDwn tUFtbzCo lớNdn. CNdó điềuNd, nrRWu4jó dườnNdg ncKzDwnhư mrRWu4jềm rRWu4jđi khôngNd íNdt. TroNdng khUFtbzCi đó,rRWu4j dướiNd chcKzDwnân Ndanh Ndta, trêNdn bụngcKzDwn tôi,cKzDwn đrRWu4jùi tôUFtbzCi, quUFtbzCần lótcKzDwn củrRWu4ja trRWu4jôi, rRWu4jchỗ nàorRWu4j cNdũng cóUFtbzC crRWu4jhất dịcUFtbzCh màucKzDwn trắUFtbzCng, rốicKzDwn tinrRWu4jh rốUFtbzCi mù.

Cho dùNd cUFtbzChúng UFtbzCtôi từngcKzDwn trảiNd qNdua mộtNd đêm,Nd nhưNdng lúcrRWu4j khNdông cNdó đècKzDwnn UFtbzCsáng, MụUFtbzCc cKzDwnHuyền phócKzDwnng điNd UFtbzCđâu trRWu4jôi khôNdng hềcKzDwn haUFtbzCy bcKzDwniết. TôrRWu4ji chưNda rRWu4jbao giờUFtbzC chứNdng Ndkiến cảnhrRWu4j tcKzDwnượng nàrRWu4jy. UFtbzCVào giâUFtbzCy phcKzDwnút đócKzDwn, toàcKzDwnn rRWu4jthân tôiUFtbzC ccKzDwnứng đờ,cKzDwn đầucKzDwn ócrRWu4j trốNdng rỗng.

Mục HuyềnrRWu4j rRWu4jtrầm mặUFtbzCc tUFtbzCrong rRWu4jgiây lUFtbzCát rNdồi rRWu4jrút mcKzDwnột crRWu4jhiếc cKzDwnkhăn mUFtbzCàu trắnNdg UFtbzCtừ UFtbzCtúi quầrRWu4jn, bắtUFtbzC đcKzDwnầu ncKzDwnhẹ nhàngcKzDwn lrRWu4jau Ndchùi cKzDwncho tôi.rRWu4j TôrRWu4ji đNdột nhUFtbzCiên cảrRWu4jm thấUFtbzCy rấtUFtbzC rRWu4jbi airRWu4j, sốngNd mrRWu4jũi ccKzDwnay caNdy, nướcNd mắUFtbzCt cKzDwntrào rNda khrRWu4jóe mi.

Bàn taNdy ancKzDwnh cKzDwnta Ndđang cKzDwndi chuyểnNd trNdên ngườirRWu4j rRWu4jtôi lUFtbzCập tứcNd dừcKzDwnng lại.

Sau đó,UFtbzC ngườiUFtbzC tcKzDwnôi nhẹrRWu4j bẫUFtbzCng, tcKzDwnôi bịcKzDwn rRWu4jMục HuyềnrRWu4j bếcKzDwn UFtbzClên. TrRWu4jôi khôNdng muốncKzDwn đểrRWu4j ýcKzDwn đếnUFtbzC rRWu4janh UFtbzCta, tcKzDwnrong đNdầu lặprRWu4j Ndđi lrRWu4jặp cKzDwnlại hìrRWu4jnh ảnhNd cKzDwnkinh khủngNd vừaUFtbzC rồi.UFtbzC UFtbzCTôi crRWu4jảm thấycKzDwn rấtrRWu4j tủirRWu4j nhục,cKzDwn trRWu4jừng giUFtbzCọt cKzDwntừng giọtUFtbzC nướcNd mắtNd ccKzDwnhảy xuốngNd. UFtbzCTôi thậrRWu4jm Ndchí Ndòa kNdhóc nứcNd nở.

Mục UFtbzCHuyền scKzDwniết chặUFtbzCt Ndđôi rRWu4jcánh tNday đanrRWu4jg bếNd tôrRWu4ji, giọngUFtbzC nóUFtbzCi dịNdu dàUFtbzCng củaUFtbzC ancKzDwnh tNda Ndvang UFtbzClên bêrRWu4jn tNdai trRWu4jôi: “TôrRWu4ji rRWu4jxin UFtbzClỗi, DNdao, rRWu4jtôi xUFtbzCin lỗi.”

Tôi ngâyNd rUFtbzCa, arRWu4jnh rRWu4jta rRWu4jđang rRWu4jxin lỗiUFtbzC tôi?

“Tôi scKzDwnẽ giếUFtbzCt chrRWu4jết KhảiUFtbzC UFtbzCÁ. UFtbzCSuýt nữacKzDwn mấrRWu4jt cKzDwnem... CUFtbzChuyện Ndnày sẽrRWu4j Ndkhông rRWu4jbao giờrRWu4j xảycKzDwn cKzDwnra nữa.”

Ngữ Ndkhí củNda aUFtbzCnh tUFtbzCa drRWu4jịu dàngNd đếNdn mUFtbzCức khôcKzDwnng thcKzDwnể hìcKzDwnnh UFtbzCdung nổiNd. TôiUFtbzC bỗrRWu4jng cKzDwncó UFtbzCmột UFtbzCcảm gUFtbzCiác cKzDwnbất lựcrRWu4j ccKzDwnhưa UFtbzCtừng thấy.UFtbzC TôirRWu4j nằmcKzDwn iNdm troncKzDwng lònUFtbzCg anrRWu4jh taNd, khôrRWu4jng khUFtbzCóc, khônUFtbzCg độNdng cKzDwnđậy, cũngcKzDwn khôNdng lêncKzDwn tiếng.

Mục HuNdyền ngồirRWu4j cKzDwnxuống rRWu4jđất, đặtNd tôUFtbzCi ngồiUFtbzC lêUFtbzCn đùiNd UFtbzCanh tUFtbzCa. ANdnh trRWu4ja UFtbzCáp rRWu4jmá vàoUFtbzC mặtUFtbzC tôi,Nd saNdu đóUFtbzC hôUFtbzCn đUFtbzCi nưNdớc rRWu4jmắt củacKzDwn tôi.

“Hết khócKzDwnc rồi?”

Tư rRWu4jthế tNdhân mcKzDwnật khicKzDwnến tôcKzDwni cKzDwnkhông được tự Ndnhiên. rRWu4jTôi muốrRWu4jn quacKzDwny đầurRWu4j đirRWu4j chỗrRWu4j kNdhác, nhưNdng bUFtbzCị MụcUFtbzC HuyrRWu4jền rRWu4jgiữ cằmUFtbzC, khUFtbzCông thểUFtbzC nhrRWu4júc nhích.

“Dao, tôrRWu4ji cKzDwnđã nhNdìn thcKzDwnấy cKzDwnvết thươcKzDwnng crRWu4jủa KUFtbzChải ÁcKzDwn, rRWu4jtôi cũrRWu4jng brRWu4jiết eUFtbzCm vìUFtbzC cKzDwntôi mạoNd hiNdểm Ndném bom.”UFtbzC MNdục NdHuyền ncKzDwnhìn tôiUFtbzC chămUFtbzC chú:rRWu4j “EmcKzDwn tNdrung trNdinh nhcKzDwnư vậUFtbzCy, vớirRWu4j trRWu4jư cáchUFtbzC UFtbzCmột ncKzDwngười chồngcKzDwn, tNdôi sẽcKzDwn bcKzDwnù đắpcKzDwn cUFtbzCho eUFtbzCm gấcKzDwnp bội.”

Trung trinh?

Anh trRWu4ja tưởngrRWu4j tôiUFtbzC cKzDwnchống lạirRWu4j KhảiNd ÁrRWu4j cKzDwnlà vUFtbzCì rRWu4janh ta?

Bởi vìNd tNdôi pNdhóng têrRWu4jn lửarRWu4j ngcKzDwnăn cKzDwnchặn viNdện binUFtbzCh ccKzDwnủa KhảrRWu4ji cKzDwnÁ ncKzDwnên anNdh rRWu4jta hiểurRWu4j nhầm?

Thảo nàocKzDwn trướcrRWu4j đcKzDwnó rRWu4jtâm trạUFtbzCng cUFtbzCủa MụcNd HuyềUFtbzCn Ndcó Ndvẻ cKzDwnrất tcKzDwnốt. ChảNd trRWu4jrách anrRWu4jh Ndta đrRWu4jề UFtbzCxuất ‘thârRWu4jn mậtrRWu4j trướcrRWu4j thờiNd hạn’.cKzDwn AnrRWu4jh Ndta hônrRWu4j trRWu4jôi lârRWu4ju UFtbzCnhư vrRWu4jậy, làcKzDwn bởirRWu4j vNdì anrRWu4jh cKzDwnta rRWu4jcho rằnNdg cKzDwntôi tUFtbzChích acKzDwnnh ta?

Nhưng acKzDwnnh Ndta khNdông UFtbzCbận tâcKzDwnm đếncKzDwn vấncKzDwn đềcKzDwn tcKzDwnình ccKzDwnảm cơUFtbzC mà?

Dù acKzDwnnh UFtbzCta nghUFtbzCĩ trRWu4jhế nào,Nd scKzDwnự hiểuNd nNdhầm nNdày Ndcó vrRWu4jẻ rấNdt ngNdhiêm tUFtbzCrọng. NNdhưng Ndnhìn áUFtbzCnh mNdắt UFtbzCnóng bỏngrRWu4j củcKzDwna cKzDwnanh UFtbzCta, UFtbzCnghĩ đếncKzDwn chuyNdện vNdừa rồiUFtbzC anrRWu4jh Ndta cKzDwnkhổ sởcKzDwn rRWu4jđè nrRWu4jén... TôrRWu4ji krRWu4jhông biUFtbzCết nUFtbzCên UFtbzCgiải tUFtbzChích nhưUFtbzC thrRWu4jế nào.

“Ngoài ra.”cKzDwn MụccKzDwn HuyrRWu4jền ncKzDwnói tiếprRWu4j: “LầnUFtbzC rRWu4jnày làNd nrRWu4jgoài UFtbzCý muốUFtbzCn. UFtbzCDù scKzDwnao... crRWu4jũng Ndbốn nNdăm rồi.”

Tôi hrRWu4jơi ngUFtbzCượng ngUFtbzCùng. NdTất nhiêNdn tôNdi hiểucKzDwn ýrRWu4j aNdnh taNd. ArRWu4jnh tUFtbzCa muNdốn nóiUFtbzC, sarRWu4ju lầNdn đNdầu tiêUFtbzCn vàNdo bốcKzDwnn nărRWu4jm trUFtbzCước, arRWu4jnh tNda UFtbzCphải kiềmUFtbzC chếcKzDwn qrRWu4juá rRWu4jlâu, nêNdn rRWu4jlần nàycKzDwn mớicKzDwn thànhcKzDwn cKzDwnra nhưNd vậy.

“Anh khrRWu4jông cầnNd gUFtbzCiải thíccKzDwnh UFtbzCvới tôiNd chuyệnrRWu4j này...”

Đúng lúcrRWu4j đcKzDwnó, bêncKzDwn ngoUFtbzCài vaUFtbzCng cKzDwnlên giọngrRWu4j nóiUFtbzC cKzDwncủa MạcNd NdLâm, cNdắt ncKzDwngang lờrRWu4ji tôi.

“Khụ, kcKzDwnhụ... điNdện hạUFtbzC, rấcKzDwnt xirRWu4jn lỗicKzDwn đãNd quấyUFtbzC Ndrầy ncKzDwngài rRWu4jvà rRWu4jtiểu cKzDwnthư. cKzDwnHoàng đếUFtbzC bNdệ hạNd triệucKzDwn kcKzDwniến điệnrRWu4j hUFtbzCạ gấp.”Nd ĐâUFtbzCy lUFtbzCà lNdần cKzDwnđầu tiêrRWu4jn tôNdi nUFtbzCghe rRWu4jcó nUFtbzCgười gọirRWu4j MNdục HuyUFtbzCền rRWu4jlà ‘điệnUFtbzC hạ’.

Thần sắccKzDwn MụrRWu4jc HuyềnrRWu4j trởrRWu4j nênNd nghiUFtbzCêm rRWu4jnghị, acKzDwnnh tcKzDwna bếrRWu4j tôicKzDwn đcKzDwnứng dậy.