You are here

Độc quyền chiếm hữu - Chương 15

Chương 15Không Q84LiKthể dừnJQg lại

“Nếu KrRTRvem JQđồng JQý thânJQ mậtKrRTRv trTgaLhjước thờiJQ hạn,TgaLhj JQtôi KrRTRvcó thJQể Q84LiKbắt đầuQ84LiK ngJQay lậpQ84LiK tức.”

Nói xoKrRTRvng câTgaLhju TgaLhjnày, MụcKrRTRv HuyềQ84LiKn JQbắt đầuKrRTRv hôTgaLhjn cổJQ tôJQi. ĐầuJQ lưỡiKrRTRv nQ84LiKóng hổKrRTRvi cQ84LiKủa aKrRTRvnh tJQa giốngJQ cáQ84LiKi bànKrRTRv chải,KrRTRv TgaLhjmang JQtheo tiKrRTRvếng nướcJQ khẽTgaLhj khàngTgaLhj, chảiKrRTRv tQ84LiKừng TgaLhjtấc dQ84LiKa củTgaLhja tôi.

Tôi cQ84LiKó cJQảm giáQ84LiKc Q84LiKbị điệKrRTRvn TgaLhjgiật. TronTgaLhjg ngườiTgaLhj tTgaLhjôi nQ84LiKhư xKrRTRvuất hiQ84LiKện mộTgaLhjt coQ84LiKn Q84LiKrắn nước,Q84LiK bòKrRTRv tQ84LiKừ lỗQ84LiK taKrRTRvi lêJQn nãoTgaLhj, sQ84LiKau đJQó lạiJQ KrRTRvquay đầuTgaLhj bQ84LiKò TgaLhjxuống dưới,KrRTRv TgaLhjđâm vàJQo mộtJQ TgaLhjnơi nKrRTRvào đóKrRTRv Q84LiKđã cănQ84LiKg lênKrRTRv cTgaLhjủa tôi,Q84LiK khiếnJQ TgaLhjnơi đKrRTRvó kQ84LiKhông nQ84LiKgừng TgaLhjtiết JQra chấQ84LiKt dịcJQh ướKrRTRvt Q84LiKát. SJQau đó,Q84LiK nóQ84LiK JQlại xuyêKrRTRvn quJQa sốnQ84LiKg lưngJQ vKrRTRvà TgaLhjhai chânQ84LiK tôQ84LiKi, làmKrRTRv toQ84LiKàn tTgaLhjhân tôiJQ tJQê liệt.

Tôi Q84LiKthở KrRTRvhổn hJQển, KrRTRvgần nhJQư tTgaLhjhét lênJQ: “TôiJQ khTgaLhjông đJQồng KrRTRvý Q84LiKthân mQ84LiKật trước,KrRTRv Q84LiKanh cóKrRTRv thểKrRTRv kJQết thúcTgaLhj rồi.”

Mục HuyềnTgaLhj lQ84LiKập tJQức dJQừng lại,TgaLhj ngẩKrRTRvng đầuTgaLhj nTgaLhjhìn tôi.TgaLhj ĐếnJQ lúcKrRTRv nJQày tJQôi mớiTgaLhj chúJQ JQý, cTgaLhjó TgaLhjlẽ dQ84LiKo vừaQ84LiK rồiKrRTRv hôTgaLhjn quJQá TgaLhjlâu vKrRTRvà quQ84LiKá JQdùng TgaLhjsức nênJQ JQmôi anQ84LiKh tKrRTRva JQsưng mọng,TgaLhj bQ84LiKờ Q84LiKmôi trTgaLhjên cònKrRTRv bJQị sứt.JQ TgaLhjÁnh mQ84LiKắt aQ84LiKnh tQ84LiKa JQmờ mJQịt, đồnJQg TgaLhjtử đenJQ KrRTRvnhánh KrRTRvnhư bJQị phủKrRTRv mộtKrRTRv lJQớp Q84LiKsương mỏQ84LiKng. TroJQng đầuQ84LiK tJQôi tTgaLhjự nhiêJQn bậJQt Q84LiKra từQ84LiK ‘ýJQ loạKrRTRvn tìnQ84LiKh mê’.

“Tôi mTgaLhjuốn nói..Q84LiK.” TTgaLhjôi cânTgaLhj nhắcQ84LiK từTgaLhj ngữ:JQ “BQ84LiKây giKrRTRvờ KrRTRvtôi vẫnTgaLhj chTgaLhjưa muốn.”

Ánh KrRTRvmắt MụTgaLhjc HKrRTRvuyền cuốiQ84LiK cùnTgaLhjg cũngKrRTRv JQtỉnh táKrRTRvo mQ84LiKột chúKrRTRvt, JQanh TgaLhjta TgaLhjdán mắtKrRTRv Q84LiKvào tôKrRTRvi: “Được.”

Giọng nKrRTRvói củaTgaLhj TgaLhjanh TgaLhjta KrRTRvvẫn khàQ84LiKn khàn,Q84LiK bQ84LiKộ phậnJQ nJQào đóJQ tJQì tQ84LiKrên bụngQ84LiK tôTgaLhji vẫKrRTRvn cươKrRTRvng cứng,TgaLhj nhưnKrRTRvg JQtôi tJQhở pQ84LiKhào nTgaLhjhẹ nhõKrRTRvm, bởJQi Q84LiKvì tôTgaLhji bKrRTRviết KrRTRvanh TgaLhjta sẽJQ khôngKrRTRv JQnuốt lời.

***

Như tôiJQ dựKrRTRv đoán,KrRTRv MụcKrRTRv HuyQ84LiKền quảJQ nhKrRTRviên chốngQ84LiK tTgaLhjay TgaLhjxuống sànKrRTRv, lậtKrRTRv ngườiTgaLhj TgaLhjngồi saKrRTRvng mộQ84LiKt Q84LiKbên. TJQôi cũnQ84LiKg KrRTRvngồi dậyJQ, JQlúc nàyJQ tQ84LiKôi mớiQ84LiK Q84LiKphát hiệJQn, quầKrRTRvn áTgaLhjo vũKrRTRv trụ,Q84LiK áKrRTRvo khoácKrRTRv quânTgaLhj phKrRTRvục vKrRTRvà váyTgaLhj JQcủa tôQ84LiKi KrRTRvđã bịQ84LiK MụKrRTRvc HuKrRTRvyền tốJQc lênQ84LiK ngựcTgaLhj từTgaLhj baTgaLhjo giờTgaLhj, KrRTRvđể lộJQ TgaLhjmột mảKrRTRvng xuKrRTRvân quang.

Tôi vộTgaLhji vQ84LiKàng kéoJQ vQ84LiKáy vàJQ JQcài cKrRTRvúc áKrRTRvo khoácQ84LiK. MụcQ84LiK HuyềnJQ cởJQi bộTgaLhj đồKrRTRv dJQu KrRTRvhành vQ84LiKũ trQ84LiKụ, bJQên troQ84LiKng anJQh KrRTRvta TgaLhjchỉ JQmặc mộtJQ JQchiếc áoTgaLhj sTgaLhjơ KrRTRvmi màTgaLhju xámJQ nhạtQ84LiK Q84LiKvà quầnTgaLhj dTgaLhjài. TôiKrRTRv tưởnJQg đTgaLhjã đếnTgaLhj lQ84LiKúc rờTgaLhji kQ84LiKhỏi JQmáy bayKrRTRv, nàoTgaLhj ngờJQ aJQnh TgaLhjta KrRTRvgiơ TgaLhjtay ômJQ vaQ84LiKi tôi,KrRTRv đầuQ84LiK ngảQ84LiK vềKrRTRv phíaKrRTRv tôJQi. Q84LiKSau KrRTRvđó, anJQh tQ84LiKa vùiKrRTRv mặtJQ vKrRTRvào máKrRTRvi tócQ84LiK dJQài cQ84LiKủa tôi.

“Khải JQÁ hônKrRTRv TgaLhjem phTgaLhjải không?TgaLhj” ThanTgaLhjh âJQm trầmTgaLhj Q84LiKthấp dịuJQ dàKrRTRvng độtJQ nJQgột TgaLhjvang lênTgaLhj, kKrRTRvhông mộJQt cTgaLhjhút nộJQ khí.

Nhưng Q84LiKbây gKrRTRviờ tôiJQ đãTgaLhj hơJQi Q84LiKhiểu MụcTgaLhj HuyềTgaLhjn. AJQnh tTgaLhja tQ84LiKỏ tTgaLhjhái độTgaLhj bìnJQh tQ84LiKĩnh khôTgaLhjng cKrRTRvó nghQ84LiKĩa anQ84LiKh TgaLhjta kKrRTRvhông tứcKrRTRv giậnQ84LiK. TôKrRTRvi gKrRTRvhét kiểuTgaLhj chKrRTRvất vấJQn nàKrRTRvy nênKrRTRv tQ84LiKhản nhiJQên thKrRTRvừa nhQ84LiKận: “Ừ,Q84LiK đúngJQ lJQà hắnQ84LiK đTgaLhjã hTgaLhjôn tôiKrRTRv. SKrRTRvao JQanh biết?”

Bàn JQtay đặtJQ KrRTRvtrên TgaLhjvai TgaLhjtôi bỗngQ84LiK TgaLhjsiết chặt.

“Tôi ngửiKrRTRv thấyQ84LiK.” MụcQ84LiK HuyềQ84LiKn từKrRTRv TgaLhjtốn tQ84LiKrả lời.

Tôi bấtTgaLhj cJQhợt hiểKrRTRvu raTgaLhj, tKrRTRvhảo nKrRTRvào lúcKrRTRv mớJQi bắtQ84LiK đầuKrRTRv hôJQn tôQ84LiKi, sQ84LiKắc mQ84LiKặt anTgaLhjh tTgaLhja bJQỗng dưTgaLhjng thaQ84LiKy đổKrRTRvi. HóTgaLhja Q84LiKra anJQh TgaLhjta KrRTRvngửi thấyJQ mùiKrRTRv KrRTRvcủa KhQ84LiKải Q84LiKÁ KrRTRvtrong Q84LiKmiệng tôi.

“Mấy lần?”TgaLhj JQMục Q84LiKHuyền hỏiTgaLhj tiếp.

“Gì KrRTRvcơ?” TôiJQ KrRTRvnhất thKrRTRvời KrRTRvkhông KrRTRvhiểu ý.

Mục HuKrRTRvyền trJQầm mặJQc tTgaLhjrong giâyQ84LiK JQlát. SaKrRTRvu đóJQ aTgaLhjnh tTgaLhja ômQ84LiK eJQo tôKrRTRvi, TgaLhjxoay nKrRTRvgười tôTgaLhji đKrRTRvối diJQện anTgaLhjh tJQa, ánhTgaLhj mắtJQ sắcQ84LiK bénQ84LiK Q84LiKnhìn JQtôi chằmTgaLhj chằm:KrRTRv “HắnJQ hônJQ eTgaLhjm mKrRTRvấy lần?”TgaLhj NgữTgaLhj kQ84LiKhí cKrRTRvó phầnKrRTRv đanhTgaLhj lại.

Anh tJQa JQkhông KrRTRvtruy vấnJQ thQ84LiKì Q84LiKkhông JQsao. VKrRTRvừa nhắTgaLhjc KrRTRvtới, tJQôi liềnTgaLhj nQ84LiKhớ đếnKrRTRv chuTgaLhjyện suýKrRTRvt nữJQa bịTgaLhj KhảiTgaLhj TgaLhjÁ cưỡngTgaLhj bức.KrRTRv TôKrRTRvi thKrRTRvật sựQ84LiK khKrRTRvông muQ84LiKốn hồiTgaLhj tưởnQ84LiKg lạiJQ TgaLhjsự TgaLhjviệc đJQó. NKrRTRvếu khJQông phảiQ84LiK tTgaLhjôi nhaJQnh trí,KrRTRv TgaLhjcó lẽTgaLhj bâJQy giờQ84LiK tôQ84LiKi nhưQ84LiK mKrRTRvột bãiQ84LiK bùKrRTRvn nKrRTRvhão nJQằm dướiKrRTRv tKrRTRvhân ngườiKrRTRv TgaLhjđàn Q84LiKông kTgaLhjhác. TấtJQ cảJQ nhKrRTRvững cQ84LiKhuyện nàTgaLhjy đTgaLhjều KrRTRvdo MụcQ84LiK KrRTRvHuyền JQban TgaLhjcho. JQVậy màQ84LiK bJQây giờ,TgaLhj aTgaLhjnh tKrRTRva còKrRTRvn cTgaLhjhất vJQấn tTgaLhjôi bịQ84LiK KhảiQ84LiK ÁJQ hôKrRTRvn mấyJQ lần?JQ TroQ84LiKng KrRTRvquan nJQiệm củaTgaLhj aTgaLhjnh taKrRTRv, dụJQc vọngJQ chiếmKrRTRv hữQ84LiKu qKrRTRvuan trọngKrRTRv hơnQ84LiK cTgaLhjảm KrRTRvnhận củJQa tôJQi, danJQh dựJQ củKrRTRva tKrRTRvôi JQhay sao?

Trong JQlòng tôJQi KrRTRvbốc lQ84LiKên mKrRTRvột ngọnKrRTRv lửa.

“Anh muJQốn hỏiQ84LiK ởQ84LiK Q84LiKchỗ nKrRTRvào?” JQTôi trừngTgaLhj mắtKrRTRv vớiKrRTRv MụcKrRTRv Huyền.

Anh TgaLhjta KrRTRvngây người,Q84LiK thầJQn sắQ84LiKc JQbỗng tJQrở KrRTRvnên Q84LiKu ám.

“Anh hỏiTgaLhj mấJQy lầnQ84LiK, làTgaLhj chTgaLhjỉ miệngQ84LiK, cổJQ TgaLhjhay tay?”TgaLhj TgaLhjTôi từQ84LiK tốnTgaLhj hKrRTRvỏi tiếp.

Cả ngườiQ84LiK MụKrRTRvc HuyềnKrRTRv hóaQ84LiK Q84LiKđá troJQng giâyKrRTRv lát.

Từ gưTgaLhjơng mặKrRTRvt đếTgaLhjn thâQ84LiKn tTgaLhjhể, từJQ JQánh mắtQ84LiK Q84LiKđến hôTgaLhj hấJQp củaKrRTRv JQanh tTgaLhja phảngQ84LiK phấtKrRTRv ngưngQ84LiK trệ.

“Tôi KrRTRvmệt JQrồi, tôQ84LiKi muốTgaLhjn JQvề ngJQhỉ nTgaLhjgơi.” KrRTRvTôi đTgaLhjẩy ngườiKrRTRv MụcJQ Q84LiKHuyền rồiTgaLhj đứngQ84LiK dậy.TgaLhj AnKrRTRvh tJQa vẫnQ84LiK nTgaLhjgồi bấtQ84LiK độQ84LiKng mTgaLhjột chỗ.Q84LiK TôKrRTRvi biếtTgaLhj lTgaLhjời nKrRTRvói vừaKrRTRv rồiTgaLhj củaJQ TgaLhjtôi cóJQ sứJQc TgaLhjsát thưJQơng TgaLhjrất lQ84LiKớn. CKrRTRvhứng kiếnJQ phJQản ứTgaLhjng củJQa MụcTgaLhj Huyền,JQ TgaLhjtôi cảmKrRTRv TgaLhjthấy Q84LiKvô cùKrRTRvng JQsảng khoái.

Tôi cQ84LiKhỉnh lạQ84LiKi gấuJQ váTgaLhjy, đặtJQ tJQay lêKrRTRvn taQ84LiKy nắTgaLhjm cTgaLhjửa khoang.

Mục HJQuyền độtQ84LiK nhiJQên gọiKrRTRv JQlớn Q84LiKtiếng: “TgaLhjMạc Phổ,JQ lQ84LiKập tứJQc đJQem tấtJQ cảTgaLhj TgaLhjtài lQ84LiKiệu tTgaLhjrong phKrRTRvòng chỉKrRTRv TgaLhjhuy cQ84LiKủa KhảKrRTRvi ÁJQ đếnQ84LiK đây.”KrRTRv NgừKrRTRvng JQmột JQgiây, aKrRTRvnh tJQa nóJQi tiJQếp: “BJQao Q84LiKgồm cảKrRTRv camerKrRTRva tTgaLhjheo dõi.”

“Vâng ạ.JQ” TKrRTRvhanh JQâm MTgaLhjạc Q84LiKPhổ cáKrRTRvch rấKrRTRvt xa.

Tôi gKrRTRviật mình.JQ NếuQ84LiK xeQ84LiKm JQhình ảnhKrRTRv đó,TgaLhj Q84LiKMục HTgaLhjuyền Q84LiKsẽ chứngQ84LiK kiKrRTRvến TgaLhjcảnh tôTgaLhji suýtKrRTRv bịKrRTRv KTgaLhjhải KrRTRvÁ JQcưỡng bứcKrRTRv? NhớKrRTRv đTgaLhjến lờiTgaLhj củaKrRTRv KrRTRvKhải ÁJQ, tJQôi Q84LiKthật sựTgaLhj Q84LiKsợ anJQh JQta nổTgaLhji TgaLhjđiên rTgaLhjồi gâyKrRTRv thươngKrRTRv tổnTgaLhj cTgaLhjho tôiTgaLhj. MQ84LiKau rờJQi kTgaLhjhỏi khTgaLhjông TgaLhjgian KrRTRvkín mTgaLhjít nàyJQ KrRTRvmới lQ84LiKà thượngQ84LiK sáTgaLhjch. NgKrRTRvhĩ đếKrRTRvn đâyKrRTRv, tôiKrRTRv dùQ84LiKng sTgaLhjức vặnTgaLhj tKrRTRvay nQ84LiKắm cửa.

Cánh TgaLhjcửa khôngKrRTRv hKrRTRvề JQnhúc nhích.

Tôi vẫJQn JQchưa phTgaLhját JQgiác rJQa Q84LiKđiều bấtQ84LiK thườngKrRTRv, TgaLhjchỉ nghĩTgaLhj taKrRTRvy tôiJQ khôJQng đủJQ KrRTRvlực. ĐanTgaLhjg JQđịnh thTgaLhjử lTgaLhjại mộJQt lầTgaLhjn, tQ84LiKôi JQđột nhiQ84LiKên cứnQ84LiKg đờQ84LiK người.

Bởi vJQì KrRTRvtôi khônKrRTRvg thểJQ đJQộng đậQ84LiKy. ChâJQn, taKrRTRvy vQ84LiKà toànJQ Q84LiKthân KrRTRvtôi TgaLhjbị mộJQt Q84LiKsức TgaLhjmạnh KrRTRvvô hìJQnh TgaLhjtrói chặt.

Mục HuyềnQ84LiK lKrRTRvại dùnJQg ‘sứcTgaLhj mạnhQ84LiK tinJQh thKrRTRvần’ Q84LiKvới tôi!

Một tQ84LiKhân JQhình KrRTRvấm KrRTRváp lặnKrRTRvg lKrRTRvẽ TgaLhjáp vàJQo saKrRTRvu lưngTgaLhj tôi.JQ JQEo đKrRTRvột ngộtTgaLhj KrRTRvbị siếtQ84LiK chJQặt, MTgaLhjục Q84LiKHuyền ômTgaLhj tôKrRTRvi, tựaTgaLhj cằmTgaLhj vQ84LiKào tóQ84LiKc tôi,TgaLhj KrRTRvđôi bQ84LiKàn Q84LiKtay KrRTRvtrắng nJQõn bắTgaLhjt đầuJQ cJQởi KrRTRvcúc áTgaLhjo kQ84LiKhoác JQquân TgaLhjphục tTgaLhjrên ngườiQ84LiK tôi.

“Anh mJQuốn lTgaLhjàm gQ84LiKì hả?”Q84LiK LờQ84LiKi nKrRTRvói Q84LiKvừa dứt,Q84LiK KrRTRváo khJQoác quâTgaLhjn phJQục đãQ84LiK rJQơi KrRTRvxuống KrRTRvsàn. TgaLhjSau đó,Q84LiK MụcJQ HuyềnQ84LiK Q84LiKtiếp tụcKrRTRv cởTgaLhji cúJQc áKrRTRvo váyKrRTRv. KhKrRTRvi chấtQ84LiK liQ84LiKệu Q84LiKvải mQ84LiKềm mạiQ84LiK rờiTgaLhj khỏiJQ tTgaLhjhân tTgaLhjhể, đầuJQ ócTgaLhj tQ84LiKôi hKrRTRvoàn tJQoàn trKrRTRvống rỗng.

“Anh khôngQ84LiK giQ84LiKữ chTgaLhjữ tín...JQ A...”

Cả ngườiTgaLhj đTgaLhjột nKrRTRvhiên nhTgaLhjẹ bẫng,TgaLhj JQtôi bịJQ MKrRTRvục TgaLhjHuyền Q84LiKbế lêQ84LiKn rồTgaLhji đặtJQ Q84LiKnằm xuốKrRTRvng sQ84LiKàn máTgaLhjy JQbay. BênTgaLhj dướTgaLhji thTgaLhjân lKrRTRvà chJQất Q84LiKliệu vảQ84LiKi mềmKrRTRv mại,TgaLhj anTgaLhjh tJQa KrRTRvđã trảiQ84LiK áTgaLhjo khoácTgaLhj quJQân phJQục lJQàm đệJQm lótJQ chKrRTRvo tQ84LiKôi. SKrRTRvau đóKrRTRv thâQ84LiKn hìnKrRTRvh cJQao lQ84LiKớn JQcủa anKrRTRvh tQ84LiKa ậpJQ đến.

Không Q84LiKnói cũngTgaLhj JQcó tKrRTRvhể đoánTgaLhj chuyKrRTRvện sắpKrRTRv dTgaLhjiễn rKrRTRva vớiKrRTRv bảnKrRTRv tJQhân. TôiKrRTRv Q84LiKlập tứJQc nhTgaLhjớ đKrRTRvến buTgaLhjổi TgaLhjtối bốnJQ nKrRTRvăm trước,KrRTRv tQ84LiKoàn thâKrRTRvn tTgaLhjôi KrRTRvbuốt giQ84LiKá, Q84LiKtôi đaKrRTRvu khổKrRTRv Q84LiKnhắm mắt.Q84LiK MặKrRTRvc dùTgaLhj biếtTgaLhj tQ84LiKình huốngQ84LiK nàKrRTRvy trướcQ84LiK JQsau gìKrRTRv Q84LiKcũng xảQ84LiKy rKrRTRva nhJQưng tQ84LiKôi KrRTRvvẫn cảmTgaLhj tTgaLhjhấy KrRTRvnhục nhã.

Đột nTgaLhjhiên, mộKrRTRvt luồngKrRTRv Q84LiKkhí nóQ84LiKng thQ84LiKổi vàTgaLhjo cổKrRTRv tôi.TgaLhj SQ84LiKau đóTgaLhj, mộtTgaLhj thứTgaLhj KrRTRvgì đQ84LiKó, Q84LiKnhư cóJQ nhTgaLhjư khôngTgaLhj Q84LiKlướt TgaLhjqua làTgaLhjn Q84LiKda tôi.KrRTRv KhôngKrRTRv pQ84LiKhải miệngKrRTRv TgaLhjMục HuyềKrRTRvn, cũJQng khJQông phQ84LiKải đầuJQ ngónQ84LiK tKrRTRvay củaTgaLhj anKrRTRvh JQta. ThJQứ nàyTgaLhj Q84LiKmát lạnh,JQ khJQiến tJQôi JQbuồn buồn,TgaLhj lựcKrRTRv đạoQ84LiK JQrất nhẹTgaLhj, khôngQ84LiK TgaLhjchú Q84LiKý kỹJQ sTgaLhjẽ khQ84LiKông cảmQ84LiK nhKrRTRvận thấy.

Chỉ tJQrong TgaLhjchốc lát,JQ TgaLhjthứ KrRTRvđó nhẹKrRTRv nhàngTgaLhj lướtJQ từJQ cổKrRTRv KrRTRvtôi xQ84LiKuống dưới,TgaLhj tớiTgaLhj Q84LiKbộ ngực,Q84LiK bJQụng, bênKrRTRv hôngKrRTRv củaJQ TgaLhjtôi. KrRTRvTôi JQnghe KrRTRvthấy MụcTgaLhj HJQuyền hítQ84LiK mTgaLhjột KrRTRvhơi KrRTRvsâu. ĐúnJQg lJQà rấtQ84LiK TgaLhjkỳ quáJQi, tôTgaLhji liềTgaLhjn mởTgaLhj mắTgaLhjt, saKrRTRvu đKrRTRvó hóaKrRTRv đá.

Mục HuyKrRTRvền đang..TgaLhj. ngKrRTRvửi thâJQn thểKrRTRv tôi?

Anh tJQa lộtJQ sạKrRTRvch đồKrRTRv trênQ84LiK ngườiTgaLhj KrRTRvtôi, cJQhỉ đTgaLhjể lạiKrRTRv mỗiQ84LiK TgaLhjbộ quầnTgaLhj áoTgaLhj lóTgaLhjt. SaQ84LiKu đQ84LiKó, aJQnh tKrRTRva dùnQ84LiKg mQ84LiKũi Q84LiKngửi từngQ84LiK tJQấc dKrRTRva JQcủa tôKrRTRvi. ThQ84LiKứ vừaKrRTRv chạmQ84LiK nhẹTgaLhj vàKrRTRvo KrRTRvlàn dTgaLhja TgaLhjtôi cTgaLhjhính KrRTRvlà JQđầu mũQ84LiKi mátTgaLhj lạnJQh cJQủa JQanh ta.

Tôi bJQỗng KrRTRvhiểu JQra mọiJQ chuyện.

“Anh JQmuốn ngửiKrRTRv xeKrRTRvm, KhảiTgaLhj ÁKrRTRv đãJQ độngQ84LiK đếJQn JQchỗ nào?”

“Ừ.”

Tôi thởQ84LiK phàJQo nKrRTRvhẹ nhõmQ84LiK, JQthì JQra khônQ84LiKg phảiTgaLhj KrRTRvanh tKrRTRva cóJQ JQý làKrRTRvm tKrRTRvrái lờiQ84LiK caQ84LiKm kết.

“Vậy anTgaLhjh đJQừng dùnJQg ‘sJQức mạnhTgaLhj tiTgaLhjnh thần’Q84LiK tKrRTRvrói tôKrRTRvi nữa.”

Mục HTgaLhjuyền chẳngQ84LiK lêTgaLhjn tiếJQng cũnQ84LiKg kTgaLhjhông hềJQ KrRTRvcó bấtJQ cứQ84LiK cửTgaLhj độngQ84LiK nTgaLhjào, nhưnTgaLhjg khQ84LiKi tôiKrRTRv JQthử độnTgaLhjg đậJQy chKrRTRvân TgaLhjtay, tôJQi mớiJQ hiệnTgaLhj thâJQn thểQ84LiK đãTgaLhj trởJQ lạQ84LiKi bìQ84LiKnh thường.

Sau khQ84LiKi biJQết JQMục HuTgaLhjyền chỉJQ muốnKrRTRv ngTgaLhjửi KrRTRvngười tôKrRTRvi, tôKrRTRvi khôngTgaLhj kháTgaLhjng cKrRTRvự, cũnTgaLhjg khônKrRTRvg TgaLhjdám nóQ84LiKi mộJQt lờJQi kíQ84LiKch thíQ84LiKch aKrRTRvnh taTgaLhj. KrRTRvNhưng nhìJQn ngTgaLhjười đàJQn ôTgaLhjng JQcao lớJQn TgaLhjnằm bTgaLhjò trênJQ ngườQ84LiKi tôJQi hítQ84LiK Q84LiKhít nKrRTRvgửi ngửi,Q84LiK TgaLhjtôi tTgaLhjhật sTgaLhjự cảTgaLhjm thTgaLhjấy vừaJQ kJQỳ quJQái vừQ84LiKa ngứKrRTRva ngáy.

Mục HuyềnKrRTRv TgaLhjbất chQ84LiKợt dừngJQ độJQng tTgaLhjác, ngẩTgaLhjng JQđầu nTgaLhjhìn tôi.

Tôi ngJQây người.

Bởi KrRTRvvì ánTgaLhjh mắtKrRTRv aTgaLhjnh JQta hếtQ84LiK TgaLhjsức TgaLhju TgaLhjtối. GươQ84LiKng mặJQt vốnJQ trKrRTRvắng nõnTgaLhj đỏQ84LiK bừTgaLhjng bừKrRTRvng nQ84LiKhư nTgaLhjgọn JQlửa, đếnTgaLhj JQvành tJQai aQ84LiKnh tJQa cũngKrRTRv đỏJQ ửng.

Xong KrRTRvđời rồi.JQ MụcQ84LiK HQ84LiKuyền tTgaLhjrước đQ84LiKó JQđã KrRTRvcó thTgaLhjể đèTgaLhj nQ84LiKén dụJQc vọng,KrRTRv saTgaLhju Q84LiKkhi ngQ84LiKửi mộQ84LiKt lQ84LiKượt, anQ84LiKh tJQa KrRTRvtừ Q84LiKvô tâmQ84LiK chuyTgaLhjển thànhQ84LiK Q84LiKcó tâm từ lúQ84LiKc TgaLhjnào khôJQng hay.

Tôi vTgaLhjội kTgaLhjéo vạtJQ áoKrRTRv qTgaLhjuân phJQục rồiTgaLhj JQcài KrRTRvcúc. NTgaLhjhưng mớiKrRTRv JQcài hJQai cTgaLhjúc, tJQôi độTgaLhjt nhTgaLhjiên nQ84LiKghe thQ84LiKấy tiTgaLhjếng loạtJQ xoạtTgaLhj. KhJQóe mắTgaLhjt TgaLhjliếc JQmột cái,KrRTRv bắtQ84LiK JQgặp MụcTgaLhj HuyềQ84LiKn đKrRTRvang giơTgaLhj tQ84LiKay kéoJQ TgaLhjkhóa quần.

Toàn thâJQn tQ84LiKôi ruJQn lên,JQ độnKrRTRvg tácQ84LiK Q84LiKtay càngQ84LiK nJQhanh hơn.KrRTRv KrRTRvTuy nQ84LiKhiên, cúTgaLhjc thứQ84LiK bJQa vQ84LiKẫn chưTgaLhja càTgaLhji xTgaLhjong, tJQôi lạKrRTRvi lJQiếc thấKrRTRvy mJQột KrRTRvthứ cựcQ84LiK lKrRTRvớn nhảKrRTRvy rQ84LiKa khỏQ84LiKi qJQuần dàiJQ. MQ84LiKột bTgaLhjàn taJQy trắQ84LiKng JQnõn nTgaLhjắm Q84LiKchặt lấKrRTRvy nóTgaLhj. MặJQt tôiKrRTRv TgaLhjnóng rTgaLhjan, lẽTgaLhj nTgaLhjào aTgaLhjnh tJQa địJQnh ‘lauJQ sJQúng’ ngQ84LiKay trưTgaLhjớc mặtKrRTRv tôiTgaLhj? GhQ84LiKê quá!

Nhưng tôQ84LiKi đTgaLhjã nhầmTgaLhj to!

Bởi JQvì TgaLhjở giJQây tQ84LiKiếp theTgaLhjo, TgaLhjMục HuyQ84LiKền gKrRTRviơ bànJQ taJQy bẩnTgaLhj thTgaLhjỉu vềJQ Q84LiKphía tôKrRTRvi, JQtúm lấyQ84LiK tQ84LiKay TgaLhjtôi vớiJQ mộJQt sứJQc mJQạnh KrRTRvkinh hồn.

Tôi trợnKrRTRv mắtTgaLhj háKrRTRv mJQồm, Q84LiKquên TgaLhjcả KrRTRvla héKrRTRvt, cũJQng khôTgaLhjng kịQ84LiKp cJQó bKrRTRvất cứQ84LiK hànhKrRTRv độnTgaLhjg phQ84LiKản kKrRTRvháng nàTgaLhjo, TgaLhjchỉ mởKrRTRv KrRTRvto mJQắt nJQhìn bàJQn tKrRTRvay KrRTRvcủa Q84LiKtôi bKrRTRvị ấnKrRTRv lQ84LiKên trênTgaLhj đó.

Xúc cảmKrRTRv dướiQ84LiK lònJQg Q84LiKbàn Q84LiKtay nóQ84LiKng bTgaLhjỏng, hJQơi giậJQt gTgaLhjiật. Q84LiKToàn Q84LiKthân MụJQc HuyềJQn cQ84LiKũng rKrRTRvun lêTgaLhjn, aKrRTRvnh TgaLhjta khôTgaLhjng KrRTRvthể Q84LiKkiềm chếQ84LiK pQ84LiKhát Q84LiKra Q84LiKtiếng rênKrRTRv khẽ.

Tôi rQ84LiKa Q84LiKsức rQ84LiKụt taJQy vềQ84LiK, nhJQưng bJQàn tKrRTRvay aQ84LiKnh Q84LiKta giốngKrRTRv mộtJQ gọnKrRTRvg kTgaLhjìm sắKrRTRvt, épKrRTRv tôJQi xJQòe KrRTRvnăm ngóTgaLhjn tKrRTRvay rồJQi JQnắm chặtTgaLhj tQ84LiKhứ KrRTRvđó. TJQôi JQtất nhiênTgaLhj hiểuQ84LiK anQ84LiKh Q84LiKta mTgaLhjuốn Q84LiKtôi làmJQ gì,KrRTRv Q84LiKtrong lòngQ84LiK vJQừa khóTgaLhj cKrRTRvhịu vừaTgaLhj JQđau khổJQ. LàQ84LiKm tKrRTRvheo yêuTgaLhj cầKrRTRvu cTgaLhjủa aKrRTRvnh tQ84LiKa, TgaLhjquả thựcKrRTRv vượtKrRTRv JQquá sứcQ84LiK JQchịu đựngKrRTRv củaTgaLhj Q84LiKtôi. CònQ84LiK nếTgaLhju khôngKrRTRv làmKrRTRv, nhỡKrRTRv KrRTRvanh tQ84LiKa khôngTgaLhj nhịJQn được,JQ ‘bắnTgaLhj JQsúng thật’KrRTRv thìQ84LiK tôJQi phảiQ84LiK Q84LiKlàm sao?

Trong KrRTRvlúc tJQôi đaJQng lưỡngTgaLhj TgaLhjlự, MKrRTRvục JQHuyền độtJQ nhiêTgaLhjn đẩyJQ tKrRTRvôi nằmQ84LiK xuốQ84LiKng đQ84LiKất, bànQ84LiK tKrRTRvay đaJQng nắmKrRTRv taTgaLhjy tôKrRTRvi đồJQng Q84LiKthời buôngJQ lTgaLhjỏng. SJQau đKrRTRvó, KrRTRvanh TgaLhjta nằmTgaLhj úpTgaLhj Q84LiKsấp lêTgaLhjn ngưQ84LiKời tôiQ84LiK, Q84LiKthứ cưQ84LiKơng cTgaLhjứng củaKrRTRv aKrRTRvnh tKrRTRva chọcKrRTRv KrRTRvvào bTgaLhjụng tôi.

Tôi khiếJQp TgaLhjđảm, bấKrRTRvt KrRTRvchấp tấtQ84LiK cQ84LiKả hétTgaLhj lênKrRTRv: “TôiKrRTRv muốnJQ dKrRTRvùng tayJQ! DJQùng tay!”

Trước Q84LiKmắt tốiKrRTRv sầm,Q84LiK KrRTRvMục HuyềnTgaLhj JQáp mặKrRTRvt hKrRTRvôn tKrRTRvôi ngấKrRTRvu nghTgaLhjiến. NKrRTRvụ hTgaLhjôn KrRTRvnày huQ84LiKng hãnTgaLhj hơnTgaLhj bấtJQ JQcứ nụKrRTRv hQ84LiKôn JQnào kQ84LiKhác. ĐầuJQ lưỡiTgaLhj củaJQ KrRTRvtôi bịQ84LiK anKrRTRvh múQ84LiKt đếnTgaLhj đauQ84LiK rát.

Trong TgaLhjlúc hQ84LiKôn nhQ84LiKau, tJQôi vẫnQ84LiK cảmJQ thấyTgaLhj thứQ84LiK TgaLhjở tQ84LiKrên bụngQ84LiK tôiTgaLhj cQ84LiKo rútKrRTRv JQmột cáKrRTRvi. SJQau đóJQ mJQột dònJQg dTgaLhjung dịchKrRTRv ưQ84LiKơn ướtTgaLhj JQkhông JQngừng pJQhun lêJQn bụQ84LiKng tôi.

Tôi hoànQ84LiK tQ84LiKoàn chếTgaLhjt lặng.

Cùng lKrRTRvúc đó,TgaLhj Q84LiKMục HuQ84LiKyền dừngKrRTRv nQ84LiKụ hôKrRTRvn. AnTgaLhjh tJQa vùQ84LiKi mặtKrRTRv Q84LiKvào máJQi tócJQ dQ84LiKài bTgaLhjên vKrRTRvai tJQôi, thTgaLhjở Q84LiKhổn hển.

Tôi ngâTgaLhjy ngốQ84LiKc cúTgaLhji xuốngTgaLhj nhQ84LiKìn ‘đầuQ84LiK súngJQ’, thậmKrRTRv chíQ84LiK vẫnQ84LiK cóKrRTRv TgaLhjthể cQ84LiKảm nTgaLhjhận thấyQ84LiK TgaLhjthứ TgaLhjđó đangJQ độTgaLhjng đậJQy Q84LiKtrên bTgaLhjụng tJQôi. VàQ84LiKi gQ84LiKiây saQ84LiKu, MụTgaLhjc HuyềnJQ chốngKrRTRv tJQay ngồiTgaLhj dậJQy. AKrRTRvnh tTgaLhja cúiKrRTRv đầuKrRTRv, tTgaLhjôi cũnJQg thuKrRTRvận JQtheo ánTgaLhjh mKrRTRvắt aKrRTRvnh Q84LiKta nTgaLhjhìn xuống.

‘Quái tKrRTRvhú’ TgaLhjcủa MụcTgaLhj HuyềnTgaLhj vTgaLhjẫn hếTgaLhjt sứcKrRTRv Q84LiKto lớn.JQ CJQó điều,KrRTRv nKrRTRvó dưJQờng nQ84LiKhư mJQềm điQ84LiK khôngKrRTRv ít.JQ TroJQng JQkhi đóJQ, dướiKrRTRv chânKrRTRv aTgaLhjnh KrRTRvta, trJQên bJQụng TgaLhjtôi, đùiQ84LiK tôi,KrRTRv qTgaLhjuần lKrRTRvót củaQ84LiK tôi,Q84LiK KrRTRvchỗ nTgaLhjào JQcũng cóKrRTRv chấtQ84LiK dịchJQ màQ84LiKu trắng,JQ rJQối tKrRTRvinh rốQ84LiKi mù.

Cho JQdù chúngTgaLhj tôiTgaLhj JQtừng KrRTRvtrải Q84LiKqua mộtKrRTRv đJQêm, nKrRTRvhưng lKrRTRvúc JQkhông JQcó đènTgaLhj sáng,KrRTRv MụcQ84LiK HuyJQền pQ84LiKhóng đKrRTRvi TgaLhjđâu tôiKrRTRv khônJQg hềTgaLhj TgaLhjhay biếQ84LiKt. TôiJQ chJQưa baJQo giờTgaLhj chứJQng kiếnKrRTRv cQ84LiKảnh tượngTgaLhj nàyQ84LiK. VàJQo giâyTgaLhj TgaLhjphút đóTgaLhj, toTgaLhjàn tJQhân KrRTRvtôi cứngJQ đQ84LiKờ, đầuKrRTRv ócKrRTRv trốngTgaLhj rỗng.

Mục HQ84LiKuyền trầmKrRTRv mặcJQ troTgaLhjng giâTgaLhjy JQlát rTgaLhjồi rúJQt mKrRTRvột chiếTgaLhjc kQ84LiKhăn mQ84LiKàu trắngJQ từTgaLhj TgaLhjtúi quKrRTRvần, bắtQ84LiK đầTgaLhju JQnhẹ nJQhàng lQ84LiKau chùiJQ chQ84LiKo tôiQ84LiK. TôQ84LiKi độtJQ nhiêKrRTRvn cTgaLhjảm JQthấy rKrRTRvất TgaLhjbi aKrRTRvi, TgaLhjsống mũiKrRTRv cKrRTRvay Q84LiKcay, nJQước mKrRTRvắt trJQào JQra khQ84LiKóe mi.

Bàn taKrRTRvy aKrRTRvnh tTgaLhja đangKrRTRv dKrRTRvi chuyểnKrRTRv tJQrên ngườiKrRTRv Q84LiKtôi KrRTRvlập tứcQ84LiK dJQừng lại.

Sau đóTgaLhj, ngườiKrRTRv tôQ84LiKi nQ84LiKhẹ bẫnJQg, tQ84LiKôi bQ84LiKị MụKrRTRvc HuyQ84LiKền bJQế KrRTRvlên. TôiKrRTRv khôKrRTRvng muQ84LiKốn đểTgaLhj KrRTRvý đếKrRTRvn JQanh tQ84LiKa, trKrRTRvong đJQầu lTgaLhjặp JQđi lặpTgaLhj KrRTRvlại hKrRTRvình ảKrRTRvnh kKrRTRvinh kJQhủng vừJQa rồiTgaLhj. TôiJQ cảmJQ thấyTgaLhj rQ84LiKất tủQ84LiKi nJQhục, Q84LiKtừng giọtJQ từngJQ KrRTRvgiọt Q84LiKnước mắTgaLhjt chTgaLhjảy xuốnJQg. TKrRTRvôi thậmQ84LiK chíTgaLhj JQòa Q84LiKkhóc nTgaLhjức nở.

Mục HuyềnQ84LiK siếJQt chặtQ84LiK đôiTgaLhj cJQánh taTgaLhjy đQ84LiKang TgaLhjbế TgaLhjtôi, giọnTgaLhjg nóQ84LiKi dịuTgaLhj dàngKrRTRv củaKrRTRv aJQnh tQ84LiKa vTgaLhjang lKrRTRvên bênKrRTRv taQ84LiKi tôi:JQ “TôiKrRTRv JQxin lỗi,Q84LiK DaTgaLhjo, tôiQ84LiK xiJQn lỗi.”

Tôi ngâyJQ TgaLhjra, TgaLhjanh JQta JQđang xQ84LiKin lỗiQ84LiK tôi?

“Tôi sTgaLhjẽ giếtQ84LiK chTgaLhjết KhTgaLhjải ÁKrRTRv. SuýtQ84LiK nữaJQ mấTgaLhjt em..TgaLhj. ChuJQyện Q84LiKnày sẽTgaLhj kTgaLhjhông bTgaLhjao KrRTRvgiờ TgaLhjxảy rJQa nữa.”

Ngữ khíQ84LiK củKrRTRva KrRTRvanh JQta dKrRTRvịu dàngJQ đếnJQ mứQ84LiKc khônTgaLhjg thểQ84LiK hKrRTRvình TgaLhjdung nổi.Q84LiK TôiJQ bỗngJQ cóTgaLhj Q84LiKmột cảmKrRTRv giQ84LiKác bJQất lựcKrRTRv chưQ84LiKa từngQ84LiK thấyTgaLhj. TôiQ84LiK KrRTRvnằm iQ84LiKm tronQ84LiKg lòTgaLhjng Q84LiKanh tKrRTRva, TgaLhjkhông kJQhóc, khôngTgaLhj độKrRTRvng đậyJQ, cQ84LiKũng khKrRTRvông lêKrRTRvn tiếng.

Mục HuyềnQ84LiK ngồKrRTRvi xuốnKrRTRvg đấQ84LiKt, đặJQt TgaLhjtôi nTgaLhjgồi lênQ84LiK đKrRTRvùi KrRTRvanh taTgaLhj. Q84LiKAnh tQ84LiKa áJQp mKrRTRvá TgaLhjvào mặtTgaLhj tôQ84LiKi, sJQau đóKrRTRv hônJQ điKrRTRv nướTgaLhjc mắJQt củaJQ tôi.

“Hết khócQ84LiK rồi?”

Tư thKrRTRvế thâJQn mậtQ84LiK khiếnKrRTRv tôJQi không được KrRTRvtự nhiQ84LiKên. TôKrRTRvi mQ84LiKuốn KrRTRvquay đKrRTRvầu JQđi chỗTgaLhj kháQ84LiKc, nhưTgaLhjng bịJQ MụcQ84LiK HuyềnQ84LiK giữJQ cằmQ84LiK, khônQ84LiKg thKrRTRvể nhúKrRTRvc nhích.

“Dao, JQtôi đãQ84LiK nhìnJQ thKrRTRvấy vếtKrRTRv thươngQ84LiK cQ84LiKủa KhảiKrRTRv ÁTgaLhj, tQ84LiKôi Q84LiKcũng TgaLhjbiết eTgaLhjm Q84LiKvì tôiTgaLhj mKrRTRvạo hiJQểm néQ84LiKm bom.KrRTRv” MụQ84LiKc Q84LiKHuyền nhìQ84LiKn tôiTgaLhj chQ84LiKăm cJQhú: “EQ84LiKm tTgaLhjrung JQtrinh nKrRTRvhư vKrRTRvậy, vớiTgaLhj KrRTRvtư cáTgaLhjch mộKrRTRvt ngườiKrRTRv chồnJQg, tôKrRTRvi sQ84LiKẽ bùJQ đắpJQ chKrRTRvo KrRTRvem gấpQ84LiK bội.”

Trung trinh?

Anh KrRTRvta tưKrRTRvởng KrRTRvtôi chốngQ84LiK Q84LiKlại TgaLhjKhải ÁTgaLhj làKrRTRv vQ84LiKì JQanh ta?

Bởi vìKrRTRv tôTgaLhji Q84LiKphóng tênQ84LiK lTgaLhjửa ngăQ84LiKn chặJQn việJQn Q84LiKbinh KrRTRvcủa KhảiKrRTRv ÁQ84LiK nênTgaLhj aQ84LiKnh JQta JQhiểu nhầm?

Thảo nàoTgaLhj trưJQớc đóKrRTRv Q84LiKtâm trạngJQ củaQ84LiK MụcKrRTRv HJQuyền cQ84LiKó Q84LiKvẻ rKrRTRvất tốt.KrRTRv ChảKrRTRv tráJQch TgaLhjanh tJQa đKrRTRvề xuấtKrRTRv ‘thKrRTRvân mậKrRTRvt trướcKrRTRv thờJQi hạJQn’. AnJQh JQta Q84LiKhôn tôiJQ lâTgaLhju KrRTRvnhư vậyKrRTRv, làQ84LiK KrRTRvbởi vKrRTRvì JQanh TgaLhjta KrRTRvcho rằngJQ tôiKrRTRv thíTgaLhjch anTgaLhjh ta?

Nhưng aKrRTRvnh KrRTRvta TgaLhjkhông bậnQ84LiK tâmQ84LiK đếnTgaLhj vấnTgaLhj đềKrRTRv tìnKrRTRvh JQcảm cơKrRTRv mà?

Dù anTgaLhjh tTgaLhja nghTgaLhjĩ tTgaLhjhế nTgaLhjào, sựQ84LiK hiểuJQ TgaLhjnhầm JQnày TgaLhjcó vẻTgaLhj rấQ84LiKt nghiêKrRTRvm trọJQng. KrRTRvNhưng JQnhìn ánKrRTRvh mắtQ84LiK nónJQg bỏngJQ củTgaLhja Q84LiKanh tKrRTRva, TgaLhjnghĩ đKrRTRvến chuJQyện vừaJQ TgaLhjrồi anTgaLhjh JQta khổTgaLhj sởQ84LiK đèTgaLhj nén..Q84LiK. TTgaLhjôi kJQhông biQ84LiKết nJQên giảQ84LiKi thíJQch nKrRTRvhư thKrRTRvế nào.

“Ngoài ra.”JQ MụcJQ HuKrRTRvyền nóiKrRTRv tiếp:TgaLhj “LầnQ84LiK Q84LiKnày làTgaLhj KrRTRvngoài ýQ84LiK muJQốn. DJQù saKrRTRvo... cũnJQg Q84LiKbốn JQnăm rồi.”

Tôi JQhơi ngượngQ84LiK Q84LiKngùng. TấJQt KrRTRvnhiên tQ84LiKôi hKrRTRviểu ýQ84LiK TgaLhjanh taTgaLhj. AKrRTRvnh tJQa mKrRTRvuốn nói,Q84LiK sJQau TgaLhjlần đầuJQ JQtiên vTgaLhjào bốnQ84LiK năQ84LiKm trước,JQ aJQnh TgaLhjta phKrRTRvải kJQiềm cTgaLhjhế quáTgaLhj lâu,TgaLhj nênTgaLhj lầnJQ TgaLhjnày mớiKrRTRv thàKrRTRvnh rQ84LiKa nQ84LiKhư vậy.

“Anh khônQ84LiKg cKrRTRvần Q84LiKgiải thícQ84LiKh vớKrRTRvi tJQôi chuyệnKrRTRv này...”

Đúng lTgaLhjúc đó,KrRTRv TgaLhjbên ngoàiQ84LiK TgaLhjvang lêJQn giọngKrRTRv nKrRTRvói củJQa MạJQc TgaLhjLâm, cJQắt nganTgaLhjg lờiKrRTRv tôi.

“Khụ, khụTgaLhj... điJQện hạKrRTRv, rấtTgaLhj xiJQn KrRTRvlỗi đãTgaLhj quấyQ84LiK rầyKrRTRv ngQ84LiKài KrRTRvvà tKrRTRviểu thưQ84LiK. HQ84LiKoàng KrRTRvđế bệTgaLhj hạJQ trQ84LiKiệu kKrRTRviến KrRTRvđiện KrRTRvhạ gTgaLhjấp.” ĐâyKrRTRv TgaLhjlà TgaLhjlần Q84LiKđầu tiêKrRTRvn tôQ84LiKi ngTgaLhjhe cóTgaLhj ngườiQ84LiK gTgaLhjọi MTgaLhjục TgaLhjHuyền làKrRTRv ‘điệnJQ hạ’.

Thần sJQắc MụcKrRTRv HuyềnTgaLhj trởJQ nJQên ngJQhiêm JQnghị, TgaLhjanh tKrRTRva bQ84LiKế tôTgaLhji JQđứng dậy.