Độc quyền chiếm hữu - Chương 15

Chương 15Không thểHyzY dừngfeKe lại

“Nếu einFDm đrv2pồng inFDý thânfeKe inFDmật trưfeKeớc tHyzYhời hạn,q4C5 feKetôi inFDcó trv2phể q4C5bắt đầuinFD rv2pngay lậpinFD tức.”

Nói xoHyzYng q4C5câu rv2pnày, Mụcq4C5 HuyềninFD bắtinFD đầuinFD hônrv2p inFDcổ tôi.rv2p inFDĐầu lưỡifeKe HyzYnóng hổinFDi feKecủa q4C5anh tfeKea giốnq4C5g cáiHyzY bànrv2p chải,HyzY manfeKeg therv2po tiếnginFD nướcHyzY khHyzYẽ khàng,rv2p chảiq4C5 trv2pừng feKetấc dfeKea rv2pcủa tôi.

Tôi cq4C5ó cảrv2pm gifeKeác feKebị HyzYđiện giậtq4C5. Trv2prong q4C5người trv2pôi nhfeKeư HyzYxuất inFDhiện inFDmột cq4C5on rắHyzYn nưq4C5ớc, bHyzYò tinFDừ rv2plỗ tinFDai inFDlên rv2pnão, sinFDau đq4C5ó lạiinFD HyzYquay đầufeKe bòinFD xuốrv2png dưới,q4C5 inFDđâm vàoHyzY mộtfeKe nơinFDi nàinFDo q4C5đó feKeđã cq4C5ăng lq4C5ên củainFD q4C5tôi, khiếnq4C5 HyzYnơi đóHyzY kHyzYhông ngừfeKeng tiếtfeKe rHyzYa chấHyzYt dịchfeKe ướtq4C5 q4C5át. rv2pSau đó,HyzY rv2pnó lạifeKe xuHyzYyên rv2pqua sốnq4C5g HyzYlưng vàHyzY rv2phai q4C5chân trv2pôi, làinFDm toànfeKe q4C5thân feKetôi HyzYtê liệt.

Tôi rv2pthở hq4C5ổn hển,rv2p gầnq4C5 feKenhư thétfeKe rv2plên: “TôiinFD q4C5không đồngfeKe ýrv2p tfeKehân mậtfeKe trq4C5ước, arv2pnh cóHyzY q4C5thể kếtHyzY thfeKeúc rồi.”

Mục Huyềrv2pn lậprv2p tứcHyzY dừngHyzY lạiq4C5, ngẩngHyzY đfeKeầu rv2pnhìn tôiq4C5. Đếnq4C5 lúcrv2p nrv2pày rv2ptôi mớHyzYi q4C5chú q4C5ý, cHyzYó lfeKeẽ feKedo q4C5vừa rHyzYồi hôrv2pn HyzYquá lâuHyzY vàq4C5 qurv2pá dq4C5ùng rv2psức nrv2pên rv2pmôi ainFDnh q4C5ta sưngHyzY minFDọng, feKebờ feKemôi HyzYtrên còninFD bịHyzY sứt.feKe ÁnfeKeh mắtq4C5 inFDanh HyzYta mờrv2p minFDịt, đồngHyzY tửrv2p đinFDen nhánrv2ph nq4C5hư bịrv2p phủrv2p mộfeKet lfeKeớp sươq4C5ng mỏngrv2p. Troq4C5ng đầinFDu tôinFDi tựHyzY inFDnhiên bậinFDt rq4C5a rv2ptừ ‘rv2pý linFDoạn tìnhq4C5 mê’.

“Tôi muốrv2pn nq4C5ói...” TôiHyzY cânrv2p rv2pnhắc trv2pừ ngữq4C5: “BâyinFD giờHyzY tinFDôi vẫninFD chưainFD muốn.”

Ánh mắfeKet MụHyzYc Huyrv2pền cuốiinFD q4C5cùng q4C5cũng tỉnq4C5h trv2páo mộHyzYt inFDchút, aHyzYnh inFDta dárv2pn mfeKeắt vàinFDo tinFDôi: “Được.”

Giọng nóq4C5i củainFD arv2pnh rv2pta vfeKeẫn khHyzYàn q4C5khàn, brv2pộ phậrv2pn nàinFDo đHyzYó q4C5tì trv2prên q4C5bụng tôrv2pi vẫninFD cưHyzYơng q4C5cứng, feKenhưng tfeKeôi thq4C5ở rv2pphào nhẹrv2p feKenhõm, rv2pbởi feKevì trv2pôi rv2pbiết anfeKeh rv2pta sẽfeKe khôninFDg nuốtq4C5 lời.

***

Như tôiinFD feKedự đorv2pán, rv2pMục q4C5Huyền inFDquả ninFDhiên chốnrv2pg tinFDay rv2pxuống sàq4C5n, lậtinFD ngườrv2pi ninFDgồi safeKeng mộtrv2p binFDên. TôiHyzY cũnq4C5g nHyzYgồi dậy,rv2p lúcinFD nàHyzYy tôq4C5i mớiHyzY phinFDát hiệnrv2p, qinFDuần áorv2p vrv2pũ trụ,feKe áoinFD khHyzYoác quâninFD phụcfeKe vàrv2p váHyzYy củainFD tfeKeôi q4C5đã HyzYbị HyzYMục feKeHuyền tốcinFD lêninFD ngựHyzYc từHyzY bainFDo giHyzYờ, inFDđể lộq4C5 mộtrv2p mảnfeKeg xuâq4C5n quang.

Tôi vộiq4C5 vàngHyzY kéinFDo vHyzYáy vinFDà càifeKe crv2púc áoq4C5 HyzYkhoác. MụcfeKe Huyq4C5ền cởfeKei bộinFD đồrv2p HyzYdu hàq4C5nh vrv2pũ trụfeKe, bêq4C5n troninFDg q4C5anh feKeta cfeKehỉ mfeKeặc inFDmột chiếHyzYc inFDáo inFDsơ q4C5mi màrv2pu xáfeKem nhfeKeạt vàinFD quầrv2pn dài.rv2p TinFDôi tưq4C5ởng đrv2pã đHyzYến lúcfeKe rờirv2p khỏiinFD mq4C5áy rv2pbay, nàoq4C5 ngờHyzY feKeanh q4C5ta grv2piơ feKetay q4C5ôm vrv2pai tôiq4C5, q4C5đầu ngq4C5ả vrv2pề pfeKehía tôHyzYi. HyzYSau đfeKeó, afeKenh tHyzYa vùq4C5i mặq4C5t vàq4C5o mHyzYái tóHyzYc feKedài củinFDa tôi.

“Khải inFDÁ hônrv2p efeKem phảiinFD không?”inFD ThanfeKeh ârv2pm trfeKeầm q4C5thấp dHyzYịu dàngHyzY độtfeKe ngfeKeột vanrv2pg lênrv2p, khôq4C5ng mộtrv2p chfeKeút nộfeKe khí.

Nhưng bHyzYây gifeKeờ tôiq4C5 đãfeKe q4C5hơi hfeKeiểu MụinFDc inFDHuyền. AfeKenh feKeta tỏinFD tháifeKe rv2pđộ bìnHyzYh tĩnhfeKe khôngfeKe córv2p nghq4C5ĩa feKeanh feKeta kfeKehông tứcHyzY giHyzYận. TôiHyzY feKeghét q4C5kiểu chq4C5ất rv2pvấn nq4C5ày feKenên tfeKehản nhiinFDên thừinFDa q4C5nhận: “ỪinFD, đHyzYúng lq4C5à hHyzYắn đãfeKe hôHyzYn tôiHyzY. SinFDao arv2pnh biết?”

Bàn taq4C5y đặq4C5t HyzYtrên HyzYvai tôiHyzY bỗngq4C5 siếtinFD chặt.

“Tôi ngửiq4C5 thấy.”feKe MụcinFD rv2pHuyền trv2pừ q4C5tốn rv2ptrả lời.

Tôi HyzYbất HyzYchợt hiểurv2p rq4C5a, HyzYthảo nàq4C5o lfeKeúc mớiinFD bắHyzYt feKeđầu hônq4C5 tôq4C5i, sq4C5ắc mặfeKet anHyzYh tq4C5a bỗq4C5ng dưninFDg tfeKehay đổi.HyzY rv2pHóa rrv2pa anrv2ph tfeKea q4C5ngửi thấinFDy mùq4C5i inFDcủa Khảirv2p HyzYÁ tfeKerong miệHyzYng tôi.

“Mấy lầinFDn?” MụcHyzY Huyq4C5ền hrv2pỏi tiếp.

“Gì cơq4C5?” inFDTôi nhq4C5ất thrv2pời khôinFDng hiểfeKeu ý.

Mục rv2pHuyền trq4C5ầm HyzYmặc trrv2pong inFDgiây lfeKeát. inFDSau HyzYđó anrv2ph feKeta ôfeKem eHyzYo inFDtôi, xq4C5oay q4C5người inFDtôi đốrv2pi diệnrv2p arv2pnh tarv2p, áinFDnh mắtHyzY sq4C5ắc bfeKeén nrv2phìn tôHyzYi chằminFD chằinFDm: “HyzYHắn hônfeKe einFDm mq4C5ấy lần?”feKe NginFDữ khírv2p cinFDó phầnfeKe đanhq4C5 lại.

Anh inFDta kfeKehông trq4C5uy HyzYvấn thìrv2p khôninFDg HyzYsao. VừHyzYa nhắcq4C5 tới,HyzY feKetôi liềnq4C5 nhớfeKe rv2pđến chuyệq4C5n suHyzYýt HyzYnữa q4C5bị KhảinFDi Árv2p cưỡngfeKe bức.q4C5 inFDTôi thậinFDt sựrv2p khôninFDg muốnrv2p rv2phồi tưởngfeKe feKelại srv2pự rv2pviệc đfeKeó. NHyzYếu khq4C5ông pinFDhải q4C5tôi nhanfeKeh HyzYtrí, cinFDó inFDlẽ q4C5bây gifeKeờ tfeKeôi nhrv2pư mộtinFD q4C5bãi bfeKeùn nHyzYhão HyzYnằm dướifeKe thâq4C5n nHyzYgười inFDđàn ôrv2png krv2phác. Tấtrv2p feKecả nhữngHyzY chuyệrv2pn feKenày đềuinFD inFDdo Mụrv2pc Huyềnrv2p feKeban chq4C5o. Vq4C5ậy màrv2p inFDbây giờ,feKe aHyzYnh tHyzYa cònHyzY chHyzYất rv2pvấn tôiHyzY bịfeKe KhảifeKe Árv2p hôq4C5n mấyrv2p lần?inFD THyzYrong qufeKean niệrv2pm củainFD rv2panh tainFD, feKedục vọnginFD chiếmq4C5 hữurv2p HyzYquan trọnq4C5g feKehơn cảmq4C5 nhậnHyzY inFDcủa tHyzYôi, dq4C5anh inFDdự feKecủa tôq4C5i hrv2pay sao?

Trong feKelòng tôiq4C5 HyzYbốc lfeKeên minFDột feKengọn lửa.

“Anh muq4C5ốn hfeKeỏi ởrv2p cq4C5hỗ HyzYnào?” TôiinFD trừnginFD mắrv2pt inFDvới feKeMục Huyền.

Anh q4C5ta rv2pngây ngườrv2pi, thầnHyzY sắcq4C5 inFDbỗng trởrv2p nrv2pên HyzYu ám.

“Anh hỏq4C5i mấrv2py lfeKeần, lHyzYà chỉHyzY miệng,q4C5 cổfeKe hainFDy tay?”feKe TôHyzYi feKetừ tốinFDn hỏrv2pi tiếp.

Cả ngườHyzYi Mụcrv2p Hurv2pyền hóHyzYa đáHyzY rv2ptrong giq4C5ây lát.

Từ gfeKeương mặtinFD đếHyzYn feKethân thể,q4C5 từq4C5 rv2pánh rv2pmắt đếnHyzY q4C5hô hHyzYấp củHyzYa arv2pnh HyzYta phảngq4C5 phấinFDt rv2pngưng trệ.

“Tôi mrv2pệt rfeKeồi, tôiinFD mHyzYuốn feKevề ninFDghỉ ngơi.”feKe TôifeKe đinFDẩy ngườiHyzY Mụcrv2p feKeHuyền inFDrồi đHyzYứng dfeKeậy. rv2pAnh trv2pa vẫnq4C5 ngồinFDi bấHyzYt độnq4C5g mộtrv2p cHyzYhỗ. Tôirv2p biếtHyzY HyzYlời feKenói vừafeKe rfeKeồi HyzYcủa tôfeKei rv2pcó sứcinFD srv2pát thq4C5ương HyzYrất lớn.inFD Cq4C5hứng kiếninFD phrv2pản ứngrv2p cq4C5ủa MụcfeKe HuinFDyền, tfeKeôi cảminFD thấq4C5y vrv2pô q4C5cùng sảngfeKe khoái.

Tôi chỉnhq4C5 HyzYlại feKegấu váHyzYy, đặq4C5t tinFDay lêrv2pn feKetay nắmrv2p cửfeKea khoang.

Mục HuyềnfeKe đrv2pột nq4C5hiên gọifeKe lớnHyzY tiếngrv2p: “MạcHyzY HyzYPhổ, HyzYlập tứrv2pc đeq4C5m tấtinFD cHyzYả tfeKeài q4C5liệu trq4C5ong HyzYphòng cfeKehỉ hinFDuy củfeKea KhảifeKe Árv2p HyzYđến đâinFDy.” NgừHyzYng mộtinFD giâfeKey, q4C5anh tHyzYa inFDnói tiếpHyzY: “BaoHyzY gồfeKem inFDcả caHyzYmera tfeKeheo dõi.”

“Vâng ạ.”q4C5 Thaq4C5nh âminFD feKeMạc PhổHyzY cfeKeách rấtHyzY xa.

Tôi gq4C5iật mìrv2pnh. inFDNếu inFDxem hìnhrv2p ảq4C5nh đóHyzY, Mụq4C5c HuyềnfeKe sẽHyzY crv2phứng kiếnfeKe cảnhrv2p inFDtôi suýtinFD bịinFD KhảifeKe ÁinFD cưỡHyzYng bfeKeức? Nrv2phớ q4C5đến lHyzYời củainFD Khảirv2p Á,inFD HyzYtôi thq4C5ật rv2psự q4C5sợ aq4C5nh rv2pta nrv2pổi điêHyzYn rHyzYồi gâyrv2p thinFDương trv2pổn chinFDo tôiHyzY. MHyzYau rờiHyzY kfeKehỏi khôfeKeng giaHyzYn kfeKeín mífeKet nàyHyzY mớirv2p linFDà tfeKehượng sáchrv2p. NginFDhĩ inFDđến đHyzYây, tôiHyzY dHyzYùng sứHyzYc vặninFD taHyzYy nắmfeKe cửa.

Cánh inFDcửa khôq4C5ng hềrv2p nrv2phúc nhích.

Tôi vẫnrv2p chưarv2p phátfeKe giq4C5ác HyzYra điềuinFD bấinFDt thường,inFD chỉHyzY HyzYnghĩ tHyzYay rv2ptôi khônHyzYg đủHyzY lq4C5ực. q4C5Đang địq4C5nh tfeKehử lq4C5ại mHyzYột lần,inFD tôifeKe HyzYđột nHyzYhiên cứfeKeng đờq4C5 người.

Bởi vìrv2p tHyzYôi q4C5không thfeKeể độngHyzY đinFDậy. Chânrv2p, tq4C5ay vHyzYà toàfeKen thârv2pn tHyzYôi HyzYbị mộrv2pt inFDsức mạq4C5nh vq4C5ô hìnrv2ph tróinFDi chặt.

Mục Huyềnrv2p lạiinFD dùrv2png ‘sứcq4C5 mạfeKenh tiinFDnh thầfeKen’ vớq4C5i tôi!

Một HyzYthân hìnrv2ph HyzYấm árv2pp lặninFDg linFDẽ áinFDp vrv2pào sfeKeau lưninFDg tôifeKe. feKeEo độtHyzY ninFDgột bịq4C5 siếtq4C5 chặrv2pt, MụHyzYc q4C5Huyền HyzYôm HyzYtôi, tựaHyzY cằmfeKe feKevào tq4C5óc tinFDôi, đrv2pôi bq4C5àn HyzYtay trắngq4C5 nõHyzYn bắtinFD đfeKeầu cởifeKe inFDcúc feKeáo khoáq4C5c quânrv2p inFDphục trêrv2pn ngườiinFD tôi.

“Anh muốinFDn làq4C5m gìHyzY hả?”HyzY LờfeKei nfeKeói vHyzYừa dứtfeKe, HyzYáo khinFDoác inFDquân q4C5phục đãinFD rơifeKe xuốq4C5ng sàinFDn. SainFDu q4C5đó, Mụcq4C5 HuyềfeKen inFDtiếp tụrv2pc cởiinFD cúq4C5c áoinFD q4C5váy. inFDKhi chấtHyzY lq4C5iệu HyzYvải mềmrv2p mạiHyzY rờinFDi khỏfeKei feKethân thinFDể, đầinFDu ófeKec feKetôi hinFDoàn tfeKeoàn rv2ptrống rỗng.

“Anh khq4C5ông gHyzYiữ chữfeKe tírv2pn... A...”

Cả ngườifeKe feKeđột nhiHyzYên nhrv2pẹ bẫng,inFD tôfeKei feKebị MụfeKec Huyq4C5ền bq4C5ế feKelên rHyzYồi đrv2pặt ninFDằm xuốngHyzY sHyzYàn rv2pmáy bayrv2p. rv2pBên inFDdưới thâq4C5n lHyzYà inFDchất liệuHyzY vảiinFD mềinFDm mạiHyzY, aq4C5nh q4C5ta đãinFD trảrv2pi áoHyzY khoácHyzY qinFDuân prv2phục lq4C5àm đHyzYệm lófeKet chfeKeo tôi.HyzY SfeKeau đóinFD feKethân rv2phình q4C5cao lớq4C5n cfeKeủa afeKenh tq4C5a ậpfeKe đến.

Không nq4C5ói rv2pcũng córv2p thểrv2p đoánHyzY crv2phuyện q4C5sắp diễfeKen HyzYra vớifeKe bảnfeKe tinFDhân. TôHyzYi lrv2pập tứcq4C5 nhớq4C5 đếnq4C5 burv2pổi tốinFDi bốnrv2p năminFD trước,inFD toànHyzY tinFDhân tinFDôi buq4C5ốt giHyzYá, tôiinFD đfeKeau khổinFD nrv2phắm mắt.inFD MfeKeặc dq4C5ù birv2pết tfeKeình huốfeKeng nrv2pày trướcrv2p sfeKeau gìq4C5 cinFDũng xảinFDy q4C5ra nhq4C5ưng tôiHyzY vq4C5ẫn cảmHyzY feKethấy nhrv2pục nhã.

Đột nhiênHyzY, mộtfeKe q4C5luồng khíinFD nófeKeng tfeKehổi rv2pvào cHyzYổ tôirv2p. SainFDu đHyzYó, mộtHyzY thHyzYứ HyzYgì đó,HyzY HyzYnhư cq4C5ó nhưHyzY khônHyzYg lướtfeKe quq4C5a làinFDn q4C5da tôi.inFD KhHyzYông q4C5phải miinFDệng Mụq4C5c Huyềnq4C5, cũnrv2pg khôHyzYng feKephải đầuq4C5 ngónfeKe trv2pay củarv2p afeKenh taq4C5. rv2pThứ nàyHyzY inFDmát lạnrv2ph, inFDkhiến tHyzYôi buồninFD brv2puồn, lựcfeKe đạofeKe rHyzYất nhẹ,q4C5 feKekhông chHyzYú ýinFD kHyzYỹ sẽrv2p khq4C5ông cảq4C5m nhrv2pận thấy.

Chỉ q4C5trong cq4C5hốc lát,rv2p thHyzYứ đófeKe inFDnhẹ nhàngq4C5 inFDlướt HyzYtừ cổq4C5 tôifeKe xuốnrv2pg dưới,inFD tớinFDi q4C5bộ ngựcinFD, bụngq4C5, HyzYbên hôHyzYng cfeKeủa rv2ptôi. TinFDôi nrv2pghe tHyzYhấy q4C5Mục Huyq4C5ền inFDhít mộq4C5t q4C5hơi feKesâu. ĐúngHyzY lfeKeà rấtrv2p inFDkỳ qrv2puái, tfeKeôi liềnq4C5 mfeKeở mắrv2pt, rv2psau đrv2pó hHyzYóa đá.

Mục Huyềq4C5n đangq4C5... ngửiHyzY trv2phân tHyzYhể tôi?

Anh tinFDa lq4C5ột srv2pạch đHyzYồ trêfeKen ngườiinFD tôinFDi, chrv2pỉ đểinFD inFDlại mỗiHyzY feKebộ quầnHyzY áoq4C5 lfeKeót. SinFDau đHyzYó, anHyzYh inFDta dùq4C5ng minFDũi q4C5ngửi tHyzYừng tấq4C5c dHyzYa rv2pcủa tinFDôi. ThứinFD vừarv2p chạminFD nhẹrv2p feKevào inFDlàn drv2pa rv2ptôi chHyzYính lrv2pà đầuq4C5 inFDmũi mátq4C5 lạnhq4C5 cinFDủa inFDanh ta.

Tôi bq4C5ỗng hiểinFDu rrv2pa mọinFDi chuyện.

“Anh muốHyzYn nHyzYgửi rv2pxem, rv2pKhải HyzYÁ rv2pđã độngfeKe đếnrv2p feKechỗ nào?”

“Ừ.”

Tôi thrv2pở phrv2pào nhHyzYẹ nhinFDõm, thìrv2p feKera khôinFDng HyzYphải anfeKeh q4C5ta cófeKe ýq4C5 làmfeKe rv2ptrái lờiinFD carv2pm kết.

“Vậy arv2pnh đừnginFD rv2pdùng ‘q4C5sức mạnhHyzY feKetinh thần’feKe rv2ptrói tôfeKei nữa.”

Mục HuyfeKeền chẳinFDng feKelên tiinFDếng cũnginFD khq4C5ông hềq4C5 rv2pcó feKebất cứfeKe HyzYcử độngfeKe HyzYnào, nhưfeKeng inFDkhi tôHyzYi thinFDử độngHyzY đậyinFD chârv2pn inFDtay, tq4C5ôi rv2pmới hiinFDện thânfeKe thinFDể feKeđã trfeKeở inFDlại bìfeKenh thường.

Sau inFDkhi HyzYbiết Mq4C5ục Huq4C5yền chỉinFD minFDuốn nHyzYgửi ngườirv2p feKetôi, tôinFDi khôninFDg q4C5kháng cựrv2p, crv2pũng khônq4C5g dámq4C5 nóiq4C5 mộtfeKe lờiinFD HyzYkích thrv2pích anHyzYh q4C5ta. feKeNhưng nHyzYhìn nginFDười đànfeKe ôngfeKe cainFDo lớnrv2p nằmHyzY bq4C5ò trfeKeên nrv2pgười trv2pôi q4C5hít hítinFD nginFDửi HyzYngửi, tfeKeôi thrv2pật sinFDự cảmfeKe thHyzYấy vinFDừa kfeKeỳ quáq4C5i vfeKeừa rv2pngứa ngáy.

Mục Huyềnrv2p bấtq4C5 chq4C5ợt q4C5dừng độnginFD táinFDc, ngq4C5ẩng đầuHyzY nhìnrv2p tôi.

Tôi ngâyfeKe người.

Bởi feKevì árv2pnh mắtfeKe aq4C5nh trv2pa hếfeKet feKesức rv2pu trv2pối. GưinFDơng mặHyzYt vq4C5ốn trắnq4C5g nõrv2pn đrv2pỏ bừngrv2p bừngrv2p rv2pnhư ngọrv2pn lửfeKea, đếnq4C5 vàq4C5nh q4C5tai arv2pnh HyzYta cũq4C5ng đỏHyzY ửng.

Xong đờiinFD rồifeKe. Mụcq4C5 Huyềnrv2p trướHyzYc đóHyzY rv2pđã rv2pcó thểinFD đfeKeè nénHyzY dfeKeục HyzYvọng, saHyzYu krv2phi ngfeKeửi mộq4C5t lượtinFD, anfeKeh trv2pa từrv2p inFDvô inFDtâm chuyểq4C5n tinFDhành inFDcó tâm từ&nbsprv2p;lúc nHyzYào rv2pkhông hay.

Tôi vrv2pội kéoHyzY vạtfeKe áfeKeo qurv2pân phụcinFD HyzYrồi càinFDi cúc.HyzY Nrv2phưng mớrv2pi càHyzYi hfeKeai inFDcúc, tôifeKe độtfeKe nhiênrv2p HyzYnghe thấyHyzY feKetiếng lHyzYoạt xfeKeoạt. Khq4C5óe mfeKeắt lirv2pếc mộtq4C5 feKecái, bắHyzYt gặHyzYp MụcfeKe feKeHuyền đanq4C5g giơHyzY tHyzYay krv2péo khóarv2p quần.

Toàn tinFDhân tôiHyzY ruinFDn lên,feKe độngHyzY tHyzYác taq4C5y càfeKeng nhafeKenh hơnHyzY. TfeKeuy nhirv2pên, inFDcúc rv2pthứ bq4C5a vẫnq4C5 HyzYchưa càinFDi xongrv2p, tHyzYôi lHyzYại liinFDếc thấq4C5y mfeKeột q4C5thứ cựcHyzY lfeKeớn feKenhảy inFDra khỏiq4C5 HyzYquần dài.inFD Mộrv2pt rv2pbàn rv2ptay feKetrắng rv2pnõn nq4C5ắm chHyzYặt rv2plấy nóq4C5. q4C5Mặt feKetôi nHyzYóng rinFDan, lẽfeKe nàorv2p arv2pnh trv2pa địnhinFD inFD‘lau súfeKeng’ ngrv2pay q4C5trước minFDặt tq4C5ôi? rv2pGhê quá!

Nhưng tôifeKe đãinFD nhầminFD to!

Bởi rv2pvì ởfeKe giâyq4C5 tiếpq4C5 thHyzYeo, Mụcrv2p HuyềninFD girv2pơ bàq4C5n tq4C5ay bẩnHyzY thỉuq4C5 vHyzYề pq4C5hía tôi,inFD inFDtúm lấrv2py trv2pay tinFDôi vHyzYới mộtinFD HyzYsức mq4C5ạnh inFDkinh hồn.

Tôi trợnrv2p HyzYmắt q4C5há mồmrv2p, quq4C5ên crv2pả lrv2pa hétrv2p, cũnginFD khônginFD inFDkịp cóq4C5 bq4C5ất cứHyzY hànhHyzY độngrv2p HyzYphản kfeKeháng nàoHyzY, chỉfeKe mởfeKe trv2po mắtfeKe nhìnrv2p bHyzYàn trv2pay củarv2p tfeKeôi binFDị ấnfeKe lênrv2p trênq4C5 đó.

Xúc cq4C5ảm dq4C5ưới lòninFDg feKebàn q4C5tay nónq4C5g HyzYbỏng, hrv2pơi giinFDật giật.feKe Torv2pàn thq4C5ân Mụrv2pc HfeKeuyền inFDcũng feKerun lên,rv2p HyzYanh tfeKea q4C5không HyzYthể kiềmfeKe chfeKeế pháq4C5t HyzYra tq4C5iếng HyzYrên khẽ.

Tôi rHyzYa inFDsức rụtinFD inFDtay vềinFD, nhưHyzYng bàinFDn HyzYtay anfeKeh tHyzYa giốinFDng mộtfeKe gọngfeKe inFDkìm inFDsắt, épq4C5 tôq4C5i xòerv2p q4C5năm ngóHyzYn tainFDy rHyzYồi rv2pnắm chặinFDt thứinFD đó.feKe HyzYTôi tấq4C5t nhiênrv2p hiểuinFD aHyzYnh feKeta muốq4C5n tôiHyzY làmHyzY gq4C5ì, troHyzYng lònq4C5g vinFDừa q4C5khó cHyzYhịu feKevừa đHyzYau krv2phổ. feKeLàm thq4C5eo yêurv2p crv2pầu củfeKea arv2pnh taHyzY, quHyzYả thựinFDc vượtHyzY qHyzYuá sứcrv2p chHyzYịu đựngq4C5 củinFDa tHyzYôi. Cq4C5òn nếfeKeu khHyzYông làm,q4C5 feKenhỡ aq4C5nh q4C5ta khôHyzYng nhịninFD đượinFDc, ‘bắninFD súnfeKeg thật’HyzY tfeKehì tôiHyzY phảifeKe làrv2pm sao?

Trong lúq4C5c tHyzYôi đangfeKe lưỡngfeKe inFDlự, HyzYMục HuyềninFD độtinFD nHyzYhiên đq4C5ẩy inFDtôi nằfeKem xufeKeống feKeđất, bàrv2pn tainFDy đaq4C5ng nắmrv2p HyzYtay tôirv2p đồnginFD tHyzYhời inFDbuông lỏng.feKe SainFDu đq4C5ó, q4C5anh feKeta nfeKeằm úq4C5p sấpfeKe rv2plên ngq4C5ười tôi,rv2p thứq4C5 rv2pcương cứngfeKe q4C5của q4C5anh inFDta HyzYchọc inFDvào bụnrv2pg tôi.

Tôi khiHyzYếp đảm,inFD bấq4C5t chrv2pấp tHyzYất cfeKeả inFDhét feKelên: “Tôq4C5i muHyzYốn dùngHyzY tainFDy! DùngHyzY tay!”

Trước mắtinFD tốifeKe sầm,inFD rv2pMục Hrv2puyền árv2pp HyzYmặt rv2phôn rv2ptôi ngấinFDu nghiếninFD. inFDNụ hônq4C5 nàyrv2p q4C5hung q4C5hãn HyzYhơn HyzYbất cứinFD ninFDụ hôHyzYn nàq4C5o khq4C5ác. Đầrv2pu lưinFDỡi củainFD HyzYtôi q4C5bị aninFDh mHyzYút rv2pđến đainFDu rát.

Trong HyzYlúc hôninFD nhaufeKe, trv2pôi vẫninFD cảrv2pm thấyq4C5 thứfeKe ởHyzY tinFDrên bụHyzYng inFDtôi crv2po rútHyzY mộtHyzY cái.inFD Sq4C5au inFDđó rv2pmột dònq4C5g dinFDung dịrv2pch rv2pươn ướtinFD inFDkhông nrv2pgừng phfeKeun lêrv2pn bụngHyzY tôi.

Tôi hrv2poàn tinFDoàn chếHyzYt lặng.

Cùng HyzYlúc đó,inFD Mrv2pục HyzYHuyền dừngrv2p q4C5nụ hôn.q4C5 Anq4C5h tinFDa vùHyzYi mfeKeặt q4C5vào máirv2p tófeKec dàinFDi bênHyzY vaq4C5i tôiinFD, tHyzYhở hổninFD hển.

Tôi q4C5ngây ngốcq4C5 cúiq4C5 xuốngHyzY nhìnrv2p ‘đầinFDu súng’,HyzY HyzYthậm rv2pchí vẫnHyzY cóq4C5 tHyzYhể cảminFD nhậninFD thấyrv2p tq4C5hứ đfeKeó đangfeKe q4C5động đậyq4C5 tfeKerên q4C5bụng inFDtôi. VàinFDi giârv2py saurv2p, MụfeKec feKeHuyền chHyzYống tinFDay nHyzYgồi HyzYdậy. Anq4C5h inFDta cúq4C5i đầu,q4C5 tinFDôi cũngfeKe trv2phuận tq4C5heo feKeánh mắrv2pt arv2pnh tHyzYa ninFDhìn xuống.

‘Quái thú’rv2p củaq4C5 MHyzYục Huyềnrv2p vẫnrv2p hHyzYết sứHyzYc tfeKeo q4C5lớn. Córv2p điều,q4C5 nófeKe dườinFDng nhưinFD mềminFD HyzYđi khônq4C5g ítinFD. Trrv2pong kfeKehi đó,q4C5 dướifeKe chârv2pn anHyzYh trv2pa, rv2ptrên bq4C5ụng tôi,HyzY HyzYđùi tôi,inFD quầninFD lótHyzY rv2pcủa tôiHyzY, chỗfeKe nàoq4C5 HyzYcũng HyzYcó chq4C5ất dịq4C5ch mrv2pàu trắHyzYng, rốfeKei trv2pinh inFDrối mù.

Cho dinFDù cfeKehúng tôfeKei từngrv2p trảiHyzY quq4C5a mộq4C5t đêmHyzY, nhưq4C5ng lúinFDc khôngq4C5 cfeKeó đèinFDn sángq4C5, MụHyzYc inFDHuyền phónfeKeg đrv2pi đâufeKe tôiHyzY rv2pkhông hềHyzY hfeKeay biếq4C5t. inFDTôi chưainFD rv2pbao giHyzYờ chứninFDg kiếinFDn cảnhHyzY tưHyzYợng q4C5này. Vq4C5ào ginFDiây phrv2pút đó,inFD inFDtoàn tHyzYhân rv2ptôi cứnginFD đờ,q4C5 đầuinFD ófeKec trinFDống rỗng.

Mục HufeKeyền trầmHyzY inFDmặc trofeKeng giâyq4C5 láfeKet rfeKeồi rrv2pút mq4C5ột rv2pchiếc kq4C5hăn minFDàu trắnginFD tfeKeừ tHyzYúi quầHyzYn, bắtrv2p đầinFDu nhinFDẹ nhfeKeàng laq4C5u chùfeKei inFDcho tôirv2p. TôiHyzY độtfeKe nhiêrv2pn crv2pảm thấHyzYy rấtq4C5 feKebi ainFDi, sốngq4C5 feKemũi HyzYcay cainFDy, nướinFDc mHyzYắt tq4C5rào feKera khófeKee mi.

Bàn tfeKeay aq4C5nh tinFDa đaHyzYng q4C5di rv2pchuyển trênq4C5 ngườinFDi HyzYtôi lậprv2p tứcfeKe dừngq4C5 lại.

Sau q4C5đó, ngườifeKe rv2ptôi nhHyzYẹ bẫng,inFD tôHyzYi binFDị MụfeKec Huyềnrv2p bếq4C5 lrv2pên. feKeTôi q4C5không muốnHyzY đHyzYể ýfeKe đếnrv2p aHyzYnh inFDta, trinFDong đinFDầu lặpHyzY feKeđi inFDlặp lạiq4C5 inFDhình ảfeKenh kfeKeinh kfeKehủng rv2pvừa rồi.HyzY Tôrv2pi feKecảm thinFDấy rấq4C5t HyzYtủi nhục,q4C5 từinFDng gfeKeiọt từq4C5ng grv2piọt nướcrv2p mắtfeKe chảyq4C5 xuốngq4C5. Trv2pôi thậinFDm rv2pchí òrv2pa khóq4C5c nq4C5ức nở.

Mục HuyinFDền siếtq4C5 chq4C5ặt đHyzYôi cánhHyzY HyzYtay q4C5đang inFDbế tôi,HyzY feKegiọng nrv2pói drv2pịu HyzYdàng củaHyzY ainFDnh tinFDa vfeKeang HyzYlên feKebên tinFDai tôi:HyzY “TôiinFD xq4C5in lrv2pỗi, DafeKeo, tôiq4C5 xiinFDn lỗi.”

Tôi nq4C5gây rainFD, anfeKeh feKeta đarv2png xrv2pin lq4C5ỗi tôi?

“Tôi sẽHyzY giếtq4C5 cHyzYhết q4C5Khải ÁfeKe. SinFDuýt nữainFD rv2pmất rv2pem... ChinFDuyện nàinFDy sinFDẽ kq4C5hông bq4C5ao gq4C5iờ xảyinFD rv2pra nữa.”

Ngữ HyzYkhí cinFDủa aHyzYnh q4C5ta dịuinFD dànginFD đếinFDn mứcHyzY feKekhông thểrv2p hinFDình dq4C5ung nổi.rv2p TôiHyzY bỗngfeKe HyzYcó mộtrv2p cảmfeKe gfeKeiác bfeKeất linFDực cHyzYhưa tq4C5ừng thấfeKey. TfeKeôi nằmHyzY inFDim trfeKeong lònfeKeg anrv2ph tinFDa, kfeKehông khóinFDc, khônq4C5g độinFDng HyzYđậy, rv2pcũng khôrv2png linFDên tiếng.

Mục HuyềnHyzY nHyzYgồi xurv2pống đất,q4C5 đặtfeKe HyzYtôi ngồiHyzY lênq4C5 rv2pđùi q4C5anh rv2pta. Anrv2ph q4C5ta ápq4C5 mfeKeá vàoinFD mặtinFD tôifeKe, sarv2pu rv2pđó hônfeKe HyzYđi nướcinFD mắtq4C5 củHyzYa tôi.

“Hết khóq4C5c rồi?”

Tư trv2phế trv2phân mậinFDt khq4C5iến tfeKeôi khrv2pông được tự nhq4C5iên. TôinFDi muq4C5ốn qufeKeay q4C5đầu điinFD rv2pchỗ khác,rv2p nHyzYhưng brv2pị MHyzYục HyzYHuyền giữrv2p cằmfeKe, khônHyzYg thểinFD nhrv2púc nhích.

“Dao, tq4C5ôi đinFDã rv2pnhìn thấyq4C5 vếq4C5t thưrv2pơng củHyzYa q4C5Khải feKeÁ, tôfeKei HyzYcũng biếtHyzY erv2pm vHyzYì tôq4C5i mq4C5ạo hiểmHyzY q4C5ném bq4C5om.” MụcHyzY Huyềnrv2p rv2pnhìn feKetôi chrv2păm chfeKeú: “EmHyzY trunHyzYg tq4C5rinh HyzYnhư vậyq4C5, vớiq4C5 tưrv2p cácq4C5h mộq4C5t ngườirv2p chồnq4C5g, tôiHyzY sq4C5ẽ q4C5bù đắHyzYp inFDcho q4C5em gấpHyzY bội.”

Trung trinh?

Anh tq4C5a tưrv2pởng tôq4C5i chốrv2png lạinFDi Khq4C5ải feKeÁ lHyzYà feKevì arv2pnh ta?

Bởi rv2pvì trv2pôi prv2phóng têrv2pn lửrv2pa feKengăn chrv2pặn việninFD bfeKeinh củaq4C5 KhinFDải Árv2p nfeKeên rv2panh trv2pa hiểuHyzY nhầm?

Thảo feKenào trfeKeước đóinFD tâinFDm trạq4C5ng cq4C5ủa MinFDục HuyềnHyzY cHyzYó vẻq4C5 rấtHyzY tinFDốt. feKeChả tráHyzYch anrv2ph q4C5ta đềq4C5 xfeKeuất ‘thânq4C5 mậrv2pt trướcq4C5 tinFDhời feKehạn’. Anrv2ph tHyzYa hrv2pôn trv2pôi lârv2pu nhưinFD q4C5vậy, làHyzY bởirv2p vinFDì anrv2ph feKeta chq4C5o rinFDằng feKetôi tinFDhích aninFDh ta?

Nhưng aninFDh tinFDa khôfeKeng bậnrv2p tHyzYâm đếinFDn vấfeKen đềq4C5 tìfeKenh crv2pảm cơinFD mà?

Dù aq4C5nh HyzYta rv2pnghĩ thếq4C5 nàorv2p, sựfeKe hiểrv2pu nhầminFD nàyinFD córv2p vfeKeẻ rấtq4C5 nfeKeghiêm trv2prọng. Nhưnq4C5g nhìfeKen ánhq4C5 mắtq4C5 nórv2png bỏngfeKe củarv2p arv2pnh tafeKe, nghq4C5ĩ đếHyzYn chHyzYuyện vừainFD rồifeKe q4C5anh tinFDa khổrv2p srv2pở đfeKeè néq4C5n... TôiinFD HyzYkhông biếHyzYt nrv2pên giảiinFD thrv2pích nhHyzYư HyzYthế nào.

“Ngoài ra.”HyzY MụcinFD HuyềHyzYn feKenói rv2ptiếp: “Lầnrv2p nàfeKey rv2plà ngfeKeoài inFDý rv2pmuốn. DinFDù saoinFD... cũfeKeng bốnrv2p nămHyzY rồi.”

Tôi hq4C5ơi ngượngq4C5 ngùq4C5ng. Trv2pất nhinFDiên tôiinFD hifeKeểu ýHyzY aq4C5nh taHyzY. Arv2pnh tinFDa muinFDốn nófeKei, sarv2pu inFDlần đq4C5ầu HyzYtiên vàofeKe bfeKeốn ninFDăm trưHyzYớc, ainFDnh q4C5ta phảifeKe kiềrv2pm chếfeKe qufeKeá lâinFDu, nêfeKen lầrv2pn nHyzYày mớfeKei thinFDành rHyzYa nq4C5hư vậy.

“Anh khôngHyzY cầnfeKe giảiinFD tHyzYhích vớq4C5i feKetôi cq4C5huyện này...”

Đúng lHyzYúc đó,q4C5 bênfeKe ngoinFDài q4C5vang lêHyzYn inFDgiọng nrv2pói feKecủa MHyzYạc LâinFDm, cắtHyzY nganrv2pg lờinFDi tôi.

“Khụ, khụ..HyzY. điệninFD hHyzYạ, inFDrất rv2pxin lfeKeỗi đãq4C5 quấyHyzY rầyfeKe ninFDgài vrv2pà tiểuq4C5 thưHyzY. Hoànrv2pg đfeKeế bệq4C5 hạrv2p triệuinFD kiq4C5ến đrv2piện hrv2pạ gấp.”q4C5 ĐHyzYây lfeKeà lầnq4C5 đầfeKeu tfeKeiên inFDtôi q4C5nghe cfeKeó feKengười q4C5gọi Mụcq4C5 feKeHuyền làfeKe ‘điệnfeKe hạ’.

Thần sắcrv2p MfeKeục q4C5Huyền trởq4C5 nêninFD ninFDghiêm ngrv2phị, feKeanh q4C5ta bếrv2p HyzYtôi đứninFDg dậy.