Độc quyền chiếm hữu - Chương 15

Chương 15Không thểsaQeD4zr dừ9fieng lại

“Nếu e9fiem đồng9fie ýsaQeD4zr thân8RdKg3pi msaQeD4zrật 9fietrước 9fiethời 9fiehạn, 8RdKg3pitôi có8RdKg3pi 9fiethể bắtsaQeD4zr đầu8RdKg3pi nga8RdKg3piy lậpsaQeD4zr tức.”

Nói xsaQeD4zrong 8RdKg3picâu 8RdKg3pinày, MụsaQeD4zrc Huyền9fie bsaQeD4zrắt đầusaQeD4zr hô8RdKg3pin 9fiecổ 9fietôi. ĐầusaQeD4zr lưỡisaQeD4zr 9fienóng hổisaQeD4zr c8RdKg3piủa a9fienh t8RdKg3pia g9fieiống 9fiecái bànsaQeD4zr chảsaQeD4zri, saQeD4zrmang t9fieheo tiến8RdKg3pig nước9fie khsaQeD4zrẽ khàng8RdKg3pi, chả9fiei tsaQeD4zrừng 8RdKg3pitấc d8RdKg3pia củ8RdKg3pia tôi.

Tôi có8RdKg3pi c9fieảm g8RdKg3piiác 9fiebị điệsaQeD4zrn giật.9fie Tron8RdKg3pig ngườ8RdKg3pii tsaQeD4zrôi nhưsaQeD4zr xu8RdKg3piất hiện8RdKg3pi một9fie 8RdKg3picon r8RdKg3piắn nước,saQeD4zr 8RdKg3pibò t8RdKg3piừ lỗsaQeD4zr tsaQeD4zrai l8RdKg3piên saQeD4zrnão, sa9fieu đósaQeD4zr lại9fie 8RdKg3piquay đsaQeD4zrầu 9fiebò xsaQeD4zruống dư8RdKg3piới, đâmsaQeD4zr vàosaQeD4zr mộtsaQeD4zr nơ8RdKg3pii nsaQeD4zrào đó9fie đã9fie c8RdKg3piăng lêsaQeD4zrn của8RdKg3pi tôi,9fie khiếnsaQeD4zr 9fienơi đósaQeD4zr không8RdKg3pi ngừng9fie tiế8RdKg3pit rsaQeD4zra chất9fie dịchsaQeD4zr ướtsaQeD4zr 8RdKg3piát. saQeD4zrSau 8RdKg3piđó, n9fieó lạisaQeD4zr xuy9fieên q8RdKg3piua số8RdKg3ping lưng8RdKg3pi và8RdKg3pi 8RdKg3pihai csaQeD4zrhân tôisaQeD4zr, làm8RdKg3pi t9fieoàn thâ8RdKg3pin 9fietôi têsaQeD4zr liệt.

Tôi tsaQeD4zrhở hổnsaQeD4zr hể8RdKg3pin, 9fiegần 8RdKg3pinhư t9fiehét lên:9fie “TôisaQeD4zr kh9fieông saQeD4zrđồng ý9fie thsaQeD4zrân mậsaQeD4zrt trước9fie, ansaQeD4zrh cósaQeD4zr t9fiehể kế9fiet t8RdKg3pihúc rồi.”

Mục Huyề8RdKg3pin 9fielập t9fieức dừngsaQeD4zr lại,saQeD4zr ngẩng9fie đ9fieầu nhìn9fie 8RdKg3pitôi. Đến9fie 9fielúc saQeD4zrnày 8RdKg3pitôi mới8RdKg3pi saQeD4zrchú 9fieý, csaQeD4zró lẽsaQeD4zr 8RdKg3pido saQeD4zrvừa rồi9fie saQeD4zrhôn quá9fie lâu9fie v8RdKg3pià qu8RdKg3piá dù8RdKg3ping sức8RdKg3pi 9fienên saQeD4zrmôi 8RdKg3pianh 8RdKg3pita sưn9fieg mọng9fie, b9fieờ saQeD4zrmôi trêsaQeD4zrn 8RdKg3picòn 9fiebị sứ8RdKg3pit. ÁnsaQeD4zrh saQeD4zrmắt an9fieh t9fiea mờ9fie 8RdKg3pimịt, đsaQeD4zrồng saQeD4zrtử đen9fie nhánh8RdKg3pi nh9fieư bsaQeD4zrị 8RdKg3piphủ mộtsaQeD4zr lớsaQeD4zrp sươsaQeD4zrng m8RdKg3piỏng. 9fieTrong đầ9fieu tôsaQeD4zri t8RdKg3piự nhi9fieên bật9fie r9fiea từ8RdKg3pi 8RdKg3pi‘ý loạ8RdKg3pin tìn9fieh mê’.

“Tôi m8RdKg3piuốn nói...”9fie TôsaQeD4zri cân9fie nhắc9fie từ8RdKg3pi ngữsaQeD4zr: “BâsaQeD4zry giờsaQeD4zr tô9fiei 8RdKg3pivẫn ch9fieưa muốn.”

Ánh 8RdKg3pimắt M8RdKg3piục H9fieuyền cu8RdKg3piối csaQeD4zrùng 9fiecũng tỉ9fienh tá8RdKg3pio mộtsaQeD4zr chútsaQeD4zr, asaQeD4zrnh saQeD4zrta d9fieán 8RdKg3pimắt v8RdKg3piào t8RdKg3piôi: “Được.”

Giọng 8RdKg3pinói saQeD4zrcủa a8RdKg3pinh t8RdKg3pia vẫ9fien kh9fieàn khà9fien, b8RdKg3piộ saQeD4zrphận nà8RdKg3pio đ9fieó tì9fie trên9fie bsaQeD4zrụng 8RdKg3pitôi vẫnsaQeD4zr cương9fie cứngsaQeD4zr, saQeD4zrnhưng tôi8RdKg3pi saQeD4zrthở phà8RdKg3pio n9fiehẹ nhõm,saQeD4zr 8RdKg3pibởi vì8RdKg3pi tô8RdKg3pii b8RdKg3piiết 8RdKg3pianh t8RdKg3pia sẽ8RdKg3pi khô9fieng saQeD4zrnuốt lời.

***

Như tôisaQeD4zr d9fieự đoán,8RdKg3pi 8RdKg3piMục 8RdKg3piHuyền qusaQeD4zrả nhi8RdKg3piên chốn8RdKg3pig saQeD4zrtay xuốngsaQeD4zr sàn9fie, lậtsaQeD4zr ng8RdKg3piười ngồ9fiei s9fieang saQeD4zrmột bên.8RdKg3pi 9fieTôi saQeD4zrcũng nsaQeD4zrgồi dậy9fie, lsaQeD4zrúc saQeD4zrnày tôsaQeD4zri m8RdKg3piới ph9fieát hisaQeD4zrện, q8RdKg3piuần áo9fie vsaQeD4zrũ trụ9fie, á8RdKg3pio kh9fieoác q8RdKg3piuân phục8RdKg3pi và8RdKg3pi vsaQeD4zráy của8RdKg3pi 8RdKg3pitôi đã8RdKg3pi bị8RdKg3pi M8RdKg3piục Huyề8RdKg3pin tốc8RdKg3pi lê8RdKg3pin ngựcsaQeD4zr saQeD4zrtừ b8RdKg3piao giờ,saQeD4zr 9fieđể lộ9fie mộ9fiet mảng8RdKg3pi xusaQeD4zrân quang.

Tôi 8RdKg3pivội và9fieng ké9fieo vsaQeD4zráy vsaQeD4zrà càisaQeD4zr cúc8RdKg3pi saQeD4zráo khoác9fie. Mục9fie Huyền9fie cởi8RdKg3pi bộsaQeD4zr đồ8RdKg3pi d9fieu hà9fienh vsaQeD4zrũ trụ,saQeD4zr bênsaQeD4zr tr8RdKg3piong asaQeD4zrnh tsaQeD4zra chỉ9fie m8RdKg3piặc mộ9fiet ch8RdKg3piiếc áosaQeD4zr sơ8RdKg3pi saQeD4zrmi màu9fie x8RdKg3piám nhạ9fiet vsaQeD4zrà quần8RdKg3pi dsaQeD4zrài. 9fieTôi tưở8RdKg3ping đãsaQeD4zr đsaQeD4zrến lúc9fie saQeD4zrrời k9fiehỏi saQeD4zrmáy 8RdKg3pibay, nsaQeD4zrào ng9fieờ asaQeD4zrnh 9fieta gsaQeD4zriơ t9fieay ô8RdKg3pim v9fieai 8RdKg3pitôi, saQeD4zrđầu ng9fieả 8RdKg3pivề phía8RdKg3pi tôsaQeD4zri. S9fieau đó,9fie ansaQeD4zrh tsaQeD4zra vsaQeD4zrùi m9fieặt v8RdKg3piào má9fiei saQeD4zrtóc dàsaQeD4zri củ8RdKg3pia tôi.

“Khải 9fieÁ h8RdKg3piôn e8RdKg3pim phảisaQeD4zr không8RdKg3pi?” ThansaQeD4zrh 8RdKg3piâm trsaQeD4zrầm thấp9fie dsaQeD4zrịu dà8RdKg3ping độtsaQeD4zr ng9fieột saQeD4zrvang lên,8RdKg3pi khôn8RdKg3pig mộsaQeD4zrt chútsaQeD4zr nộ9fie khí.

Nhưng saQeD4zrbây saQeD4zrgiờ t8RdKg3piôi đã9fie hơ8RdKg3pii hiể9fieu MụcsaQeD4zr Hu8RdKg3piyền. 9fieAnh saQeD4zrta tỏsaQeD4zr thá8RdKg3pii độsaQeD4zr bình8RdKg3pi 8RdKg3pitĩnh ksaQeD4zrhông có8RdKg3pi nsaQeD4zrghĩa an9fieh 8RdKg3pita khô9fieng saQeD4zrtức giận.8RdKg3pi Tô9fiei g9fiehét saQeD4zrkiểu chất9fie vấn8RdKg3pi này9fie nên9fie tsaQeD4zrhản nsaQeD4zrhiên th8RdKg3piừa nhsaQeD4zrận: “Ừ,8RdKg3pi đúnsaQeD4zrg 9fielà hsaQeD4zrắn 9fieđã hôn8RdKg3pi tô9fiei. Sa8RdKg3pio a8RdKg3pinh biết?”

Bàn ta8RdKg3piy đặ9fiet tr8RdKg3piên va9fiei tôsaQeD4zri bsaQeD4zrỗng siế9fiet chặt.

“Tôi ngửsaQeD4zri thấy.”9fie MụcsaQeD4zr HuyềsaQeD4zrn từ8RdKg3pi tốn8RdKg3pi tr8RdKg3piả lời.

Tôi bấtsaQeD4zr 9fiechợt hiểu8RdKg3pi rsaQeD4zra, 8RdKg3pithảo nào9fie lúsaQeD4zrc mớisaQeD4zr saQeD4zrbắt đầ9fieu hôn8RdKg3pi 9fietôi, sắ9fiec msaQeD4zrặt 9fieanh tsaQeD4zra 8RdKg3pibỗng dưn9fieg saQeD4zrthay đổi.saQeD4zr Hó9fiea rsaQeD4zra an8RdKg3pih saQeD4zrta ngửi9fie 9fiethấy saQeD4zrmùi củ9fiea 9fieKhải Á8RdKg3pi tr8RdKg3piong miệ8RdKg3ping tôi.

“Mấy lầsaQeD4zrn?” MsaQeD4zrục HuysaQeD4zrền hsaQeD4zrỏi tiếp.

“Gì cơ?”saQeD4zr T9fieôi nhấ9fiet thời8RdKg3pi khô9fieng 9fiehiểu ý.

Mục 8RdKg3piHuyền trầsaQeD4zrm m8RdKg3piặc tro9fieng saQeD4zrgiây lásaQeD4zrt. S9fieau đósaQeD4zr 9fieanh saQeD4zrta ôm8RdKg3pi e8RdKg3pio t9fieôi, xosaQeD4zray người9fie tôi9fie đố8RdKg3pii diện9fie an8RdKg3pih ta9fie, ánhsaQeD4zr msaQeD4zrắt 9fiesắc bsaQeD4zrén nhì8RdKg3pin t8RdKg3piôi saQeD4zrchằm chằm:8RdKg3pi “8RdKg3piHắn h9fieôn esaQeD4zrm mấy9fie lần?”9fie Ngữ8RdKg3pi k8RdKg3pihí csaQeD4zró phầ8RdKg3pin đ9fieanh lại.

Anh 8RdKg3pita saQeD4zrkhông 8RdKg3pitruy vấsaQeD4zrn th8RdKg3piì khô9fieng 9fiesao. Vừa8RdKg3pi 8RdKg3pinhắc tới9fie, saQeD4zrtôi l8RdKg3piiền nhớ8RdKg3pi đế8RdKg3pin ch9fieuyện 9fiesuýt nsaQeD4zrữa bị8RdKg3pi Khả8RdKg3pii 8RdKg3piÁ cưỡng9fie bsaQeD4zrức. Tôi9fie thậtsaQeD4zr s8RdKg3piự khôn8RdKg3pig muốnsaQeD4zr hồi8RdKg3pi tưởng8RdKg3pi lạisaQeD4zr 9fiesự việc8RdKg3pi 8RdKg3piđó. Nếu9fie saQeD4zrkhông saQeD4zrphải 8RdKg3pitôi 9fienhanh t9fierí, 9fiecó l9fieẽ bsaQeD4zrây giờsaQeD4zr t8RdKg3piôi nhsaQeD4zrư mộ9fiet saQeD4zrbãi saQeD4zrbùn nhão9fie saQeD4zrnằm dướisaQeD4zr saQeD4zrthân ngườsaQeD4zri 9fieđàn saQeD4zrông khá8RdKg3pic. Tất9fie cả9fie n9fiehững ch9fieuyện 9fienày đềusaQeD4zr 8RdKg3pido MsaQeD4zrục Hu8RdKg3piyền 8RdKg3piban ch8RdKg3pio. VậsaQeD4zry m8RdKg3pià bây9fie giờ8RdKg3pi, a8RdKg3pinh t9fiea 9fiecòn chất8RdKg3pi vấ9fien tsaQeD4zrôi 8RdKg3pibị Khả8RdKg3pii ÁsaQeD4zr hônsaQeD4zr m8RdKg3piấy lầ9fien? Tr9fieong q8RdKg3piuan niệm9fie saQeD4zrcủa 9fieanh 8RdKg3pita, dụ9fiec 9fievọng chiếm8RdKg3pi saQeD4zrhữu 9fiequan trọn9fieg hơ8RdKg3pin cảmsaQeD4zr saQeD4zrnhận của8RdKg3pi tsaQeD4zrôi, saQeD4zrdanh dự8RdKg3pi saQeD4zrcủa saQeD4zrtôi ha8RdKg3piy sao?

Trong l9fieòng tôsaQeD4zri bố8RdKg3pic l8RdKg3piên msaQeD4zrột ngọ9fien lửa.

“Anh muố8RdKg3pin hỏi8RdKg3pi ở9fie csaQeD4zrhỗ nào?”8RdKg3pi 9fieTôi trừngsaQeD4zr 9fiemắt vớ9fiei M9fieục Huyền.

Anh t9fiea 8RdKg3pingây ngườ8RdKg3pii, 9fiethần s9fieắc bỗn9fieg t8RdKg3pirở nêsaQeD4zrn 9fieu ám.

“Anh 8RdKg3pihỏi saQeD4zrmấy l9fieần, l8RdKg3pià chỉsaQeD4zr miệ9fieng, cổ8RdKg3pi ha9fiey tay?”saQeD4zr 9fieTôi từ8RdKg3pi tốn8RdKg3pi hỏ9fiei tiếp.

Cả ngsaQeD4zrười 9fieMục HuyềnsaQeD4zr 9fiehóa đ8RdKg3piá trosaQeD4zrng giây8RdKg3pi lát.

Từ 8RdKg3pigương m9fieặt đếnsaQeD4zr thâ8RdKg3pin thsaQeD4zrể, từ8RdKg3pi ánsaQeD4zrh saQeD4zrmắt đsaQeD4zrến saQeD4zrhô saQeD4zrhấp củsaQeD4zra ansaQeD4zrh t9fiea 8RdKg3piphảng saQeD4zrphất ngưngsaQeD4zr trệ.

“Tôi 8RdKg3pimệt rồ9fiei, 9fietôi muốn9fie 8RdKg3pivề nghỉsaQeD4zr ngơi.saQeD4zr” Tô9fiei đẩ8RdKg3piy người9fie Mục9fie Huyền8RdKg3pi rồi9fie 8RdKg3piđứng 9fiedậy. AnsaQeD4zrh t8RdKg3pia vẫn9fie n9fiegồi bấ8RdKg3pit đ8RdKg3piộng một9fie chỗ8RdKg3pi. Tô9fiei biết9fie lời9fie nó9fiei vsaQeD4zrừa rồisaQeD4zr của9fie 9fietôi có9fie s9fieức sá8RdKg3pit thươsaQeD4zrng 9fierất lớ9fien. ChứnsaQeD4zrg k8RdKg3piiến saQeD4zrphản 9fieứng của9fie MụcsaQeD4zr Huyền,8RdKg3pi t9fieôi cả8RdKg3pim thấ8RdKg3piy 9fievô cù9fieng sảnsaQeD4zrg khoái.

Tôi chỉnh8RdKg3pi lạisaQeD4zr gấ8RdKg3piu v9fieáy, đặt8RdKg3pi ta9fiey l9fieên tsaQeD4zray nắm8RdKg3pi cửasaQeD4zr khoang.

Mục HusaQeD4zryền đột9fie nhiênsaQeD4zr gọisaQeD4zr lớn8RdKg3pi ti9fieếng: “MạcsaQeD4zr 8RdKg3piPhổ, lập8RdKg3pi 8RdKg3pitức đemsaQeD4zr tấsaQeD4zrt cảsaQeD4zr t8RdKg3piài liệsaQeD4zru tron9fieg ph8RdKg3piòng chỉsaQeD4zr hu9fiey củ8RdKg3pia 9fieKhải saQeD4zrÁ 8RdKg3piđến đây.9fie” 9fieNgừng mộ9fiet giâysaQeD4zr, 8RdKg3pianh 8RdKg3pita 9fienói ti9fieếp: “Bao9fie gồ8RdKg3pim saQeD4zrcả ca8RdKg3pimera the8RdKg3pio dõi.”

“Vâng ạ.”saQeD4zr Th9fieanh âmsaQeD4zr Mạ9fiec PhổsaQeD4zr cách8RdKg3pi 9fierất xa.

Tôi giậtsaQeD4zr msaQeD4zrình. 9fieNếu 9fiexem hì8RdKg3pinh ản8RdKg3pih đó,9fie 9fieMục H8RdKg3piuyền sẽ9fie ch9fieứng kiến9fie cảnh8RdKg3pi tôi8RdKg3pi saQeD4zrsuýt bịsaQeD4zr K9fiehải 8RdKg3piÁ cưỡn8RdKg3pig bsaQeD4zrức? Nhớ9fie đến9fie lờ9fiei của9fie Kh8RdKg3piải Á9fie, t8RdKg3piôi thậsaQeD4zrt 8RdKg3pisự sợsaQeD4zr asaQeD4zrnh 9fieta n8RdKg3piổi đi9fieên rồi8RdKg3pi gây9fie th8RdKg3piương tổn9fie c8RdKg3piho tô9fiei. saQeD4zrMau rờ8RdKg3pii khỏsaQeD4zri khô8RdKg3ping gi8RdKg3pian kín8RdKg3pi mísaQeD4zrt n9fieày mới9fie là9fie th9fieượng sác8RdKg3pih. N8RdKg3pighĩ đế9fien đây,9fie tô9fiei dùngsaQeD4zr s8RdKg3piức v9fieặn saQeD4zrtay nsaQeD4zrắm cửa.

Cánh cử9fiea k9fiehông hềsaQeD4zr nh9fieúc nhích.

Tôi vẫn9fie c8RdKg3pihưa p9fiehát giác8RdKg3pi 9fiera điềsaQeD4zru bấ8RdKg3pit th9fieường, 8RdKg3pichỉ nghsaQeD4zrĩ tsaQeD4zray 9fietôi 8RdKg3pikhông đủ9fie lựsaQeD4zrc. ĐansaQeD4zrg định9fie thửsaQeD4zr lại8RdKg3pi mộtsaQeD4zr l8RdKg3piần, t9fieôi đột8RdKg3pi nhiê9fien cứng8RdKg3pi 8RdKg3piđờ người.

Bởi vsaQeD4zrì t8RdKg3piôi khônsaQeD4zrg thsaQeD4zrể đsaQeD4zrộng đậysaQeD4zr. saQeD4zrChân, 9fietay vàsaQeD4zr toàn9fie thsaQeD4zrân tôi8RdKg3pi bị8RdKg3pi m9fieột sức8RdKg3pi msaQeD4zrạnh v9fieô hìn8RdKg3pih tróisaQeD4zr chặt.

Mục HuyềsaQeD4zrn lsaQeD4zrại dsaQeD4zrùng ‘s8RdKg3piức mạnh9fie ti9fienh thần’saQeD4zr 9fievới tôi!

Một th9fieân 9fiehình ấm9fie 9fieáp l9fieặng lsaQeD4zrẽ saQeD4zráp v9fieào s8RdKg3piau lưng9fie tôisaQeD4zr. 9fieEo saQeD4zrđột ngộ9fiet 9fiebị siết9fie chặ9fiet, MụsaQeD4zrc Huyền8RdKg3pi ômsaQeD4zr tsaQeD4zrôi, t8RdKg3piựa cằ8RdKg3pim saQeD4zrvào tócsaQeD4zr tôi,9fie saQeD4zrđôi bsaQeD4zràn saQeD4zrtay t8RdKg3pirắng nõ9fien bsaQeD4zrắt đầu9fie c8RdKg3piởi csaQeD4zrúc á9fieo kh9fieoác q9fieuân ph8RdKg3piục saQeD4zrtrên ngư9fieời tôi.

“Anh 8RdKg3pimuốn 8RdKg3pilàm gì8RdKg3pi hả?saQeD4zr” LờisaQeD4zr nóisaQeD4zr vừ8RdKg3pia 9fiedứt, 8RdKg3piáo khoác9fie qsaQeD4zruân phục8RdKg3pi đsaQeD4zrã saQeD4zrrơi xu8RdKg3piống 8RdKg3pisàn. saQeD4zrSau đó,9fie MụcsaQeD4zr 8RdKg3piHuyền ti9fieếp tục9fie cởi9fie cúc9fie á9fieo váy9fie. 8RdKg3piKhi csaQeD4zrhất lisaQeD4zrệu vả9fiei mềm9fie 9fiemại rời9fie khỏi8RdKg3pi t9fiehân 9fiethể, đầusaQeD4zr ó8RdKg3pic tôi8RdKg3pi h8RdKg3pioàn 9fietoàn tsaQeD4zrrống rỗng.

“Anh kh8RdKg3piông gi9fieữ chữsaQeD4zr tín8RdKg3pi... A...”

Cả người8RdKg3pi độ9fiet nhi8RdKg3piên n9fiehẹ bẫ8RdKg3ping, tsaQeD4zrôi bsaQeD4zrị Mục8RdKg3pi HuysaQeD4zrền bế8RdKg3pi saQeD4zrlên rồi8RdKg3pi đặsaQeD4zrt nsaQeD4zrằm xu9fieống sàsaQeD4zrn msaQeD4zráy bay9fie. BêsaQeD4zrn dướ9fiei thâ9fien saQeD4zrlà saQeD4zrchất liệu8RdKg3pi v8RdKg3piải 8RdKg3pimềm mại9fie, ansaQeD4zrh saQeD4zrta 8RdKg3piđã trải9fie áosaQeD4zr 8RdKg3pikhoác quân9fie phục8RdKg3pi là8RdKg3pim đệ9fiem lót8RdKg3pi 8RdKg3picho tôi.saQeD4zr 9fieSau đó8RdKg3pi thâ8RdKg3pin hìn9fieh ca9fieo l8RdKg3piớn của9fie a9fienh t8RdKg3pia ập8RdKg3pi đến.

Không nói8RdKg3pi saQeD4zrcũng c9fieó thể8RdKg3pi đo8RdKg3pián chuyện8RdKg3pi s8RdKg3piắp saQeD4zrdiễn 9fiera với9fie bảnsaQeD4zr t8RdKg3pihân. Tôi9fie lậ8RdKg3pip saQeD4zrtức 9fienhớ đếnsaQeD4zr saQeD4zrbuổi 9fietối bố8RdKg3pin n8RdKg3piăm 9fietrước, toànsaQeD4zr thâsaQeD4zrn 8RdKg3pitôi buốt9fie gisaQeD4zrá, 8RdKg3pitôi đau8RdKg3pi saQeD4zrkhổ nhắmsaQeD4zr 8RdKg3pimắt. saQeD4zrMặc dsaQeD4zrù biết9fie tìnsaQeD4zrh hu9fieống này8RdKg3pi 9fietrước ssaQeD4zrau 8RdKg3pigì cũng9fie xảsaQeD4zry 8RdKg3pira nhưnsaQeD4zrg tô8RdKg3pii v8RdKg3piẫn cảm8RdKg3pi thấysaQeD4zr nhục9fie nhã.

Đột nh8RdKg3piiên, 9fiemột lsaQeD4zruồng saQeD4zrkhí nón8RdKg3pig thsaQeD4zrổi vàosaQeD4zr cổ8RdKg3pi tsaQeD4zrôi. 9fieSau đó8RdKg3pi, mộ9fiet tsaQeD4zrhứ 9fiegì đó,9fie như9fie 9fiecó nh8RdKg3piư không9fie lướt8RdKg3pi saQeD4zrqua làsaQeD4zrn 8RdKg3pida tôi9fie. Khô9fieng phải9fie msaQeD4zriệng Mục8RdKg3pi Huy9fieền, cũsaQeD4zrng khônsaQeD4zrg saQeD4zrphải 9fieđầu ngó9fien t8RdKg3piay củ9fiea ansaQeD4zrh tasaQeD4zr. Thứ8RdKg3pi nàysaQeD4zr 9fiemát l8RdKg3piạnh, khiến9fie tôi8RdKg3pi buồn8RdKg3pi buồ8RdKg3pin, lực8RdKg3pi đạo9fie rsaQeD4zrất nhẹ,9fie khônsaQeD4zrg c8RdKg3pihú 8RdKg3piý kỹsaQeD4zr sẽ9fie khsaQeD4zrông cả8RdKg3pim nhậnsaQeD4zr thấy.

Chỉ tr9fieong chốcsaQeD4zr lsaQeD4zrát, thứ9fie đó8RdKg3pi nhẹsaQeD4zr nhàng8RdKg3pi lướt9fie từsaQeD4zr saQeD4zrcổ tô9fiei xu9fieống dưới,9fie tớisaQeD4zr b9fieộ ng9fieực, bụnsaQeD4zrg, 9fiebên h9fieông củasaQeD4zr tô8RdKg3pii. 8RdKg3piTôi ngh9fiee 8RdKg3pithấy M8RdKg3piục HuyềnsaQeD4zr hsaQeD4zrít một9fie hơi9fie sâu.saQeD4zr Đú8RdKg3ping là9fie rấ9fiet kỳ9fie quái,saQeD4zr tôi8RdKg3pi liề9fien mở8RdKg3pi mắt,saQeD4zr sasaQeD4zru đ9fieó h8RdKg3pióa đá.

Mục HuyềnsaQeD4zr đang9fie... ngửi8RdKg3pi saQeD4zrthân thểsaQeD4zr tôi?

Anh 8RdKg3pita lột8RdKg3pi s9fieạch đồsaQeD4zr tsaQeD4zrrên saQeD4zrngười tôsaQeD4zri, 8RdKg3pichỉ đ8RdKg3piể l8RdKg3piại saQeD4zrmỗi bộ8RdKg3pi 8RdKg3piquần saQeD4zráo lósaQeD4zrt. 8RdKg3piSau đósaQeD4zr, 9fieanh 9fieta dùnsaQeD4zrg 9fiemũi ng8RdKg3piửi từng8RdKg3pi saQeD4zrtấc saQeD4zrda củasaQeD4zr tô8RdKg3pii. Thứ8RdKg3pi vừa9fie chạm8RdKg3pi 9fienhẹ vào8RdKg3pi saQeD4zrlàn saQeD4zrda tôisaQeD4zr chsaQeD4zrính 9fielà đầu9fie m9fieũi mát8RdKg3pi 9fielạnh củ8RdKg3pia saQeD4zranh ta.

Tôi 9fiebỗng h9fieiểu saQeD4zrra mọisaQeD4zr chuyện.

“Anh muốnsaQeD4zr nsaQeD4zrgửi saQeD4zrxem, Kh8RdKg3piải 8RdKg3piÁ đ9fieã độ9fieng đến8RdKg3pi 8RdKg3pichỗ nào?”

“Ừ.”

Tôi 8RdKg3pithở saQeD4zrphào nhẹsaQeD4zr nhõm,saQeD4zr tsaQeD4zrhì saQeD4zrra ksaQeD4zrhông p8RdKg3pihải a8RdKg3pinh tsaQeD4zra saQeD4zrcó ý8RdKg3pi 9fielàm t9fierái l8RdKg3piời c8RdKg3piam kết.

“Vậy an8RdKg3pih đừ9fieng dùngsaQeD4zr ‘sứcsaQeD4zr mạsaQeD4zrnh t9fieinh thần’8RdKg3pi tsaQeD4zrrói saQeD4zrtôi nữa.”

Mục HusaQeD4zryền chẳ9fieng l8RdKg3piên tiếng9fie csaQeD4zrũng 9fiekhông hề9fie c9fieó bấtsaQeD4zr c9fieứ c9fieử 9fieđộng nà9fieo, nh9fieưng kh8RdKg3pii tôisaQeD4zr th8RdKg3piử độ9fieng đậysaQeD4zr châ8RdKg3pin t8RdKg3piay, saQeD4zrtôi mới8RdKg3pi 8RdKg3pihiện thân8RdKg3pi 8RdKg3pithể saQeD4zrđã t8RdKg3pirở lại9fie b9fieình thường.

Sau saQeD4zrkhi b8RdKg3piiết Mục8RdKg3pi Huyề8RdKg3pin chỉsaQeD4zr saQeD4zrmuốn ngửisaQeD4zr n8RdKg3pigười tôi,saQeD4zr 9fietôi khôsaQeD4zrng 9fiekháng cự8RdKg3pi, csaQeD4zrũng 8RdKg3pikhông saQeD4zrdám nói8RdKg3pi một8RdKg3pi lời8RdKg3pi k8RdKg3piích thícsaQeD4zrh an9fieh t9fiea. NsaQeD4zrhưng nsaQeD4zrhìn 9fiengười đàsaQeD4zrn ôn9fieg csaQeD4zrao 8RdKg3pilớn nằm8RdKg3pi bò8RdKg3pi trê8RdKg3pin ng8RdKg3piười 8RdKg3pitôi 9fiehít hít9fie ngửsaQeD4zri ngửi,9fie tôsaQeD4zri 9fiethật sự8RdKg3pi cảm9fie th8RdKg3piấy vừa8RdKg3pi kỳ8RdKg3pi quái8RdKg3pi 8RdKg3pivừa nsaQeD4zrgứa ngáy.

Mục 8RdKg3piHuyền bấtsaQeD4zr c8RdKg3pihợt dừng9fie động9fie tác8RdKg3pi, ngẩng9fie đ9fieầu nsaQeD4zrhìn tôi.

Tôi ng9fieây người.

Bởi vsaQeD4zrì 8RdKg3piánh mắsaQeD4zrt 8RdKg3pianh tsaQeD4zra hết9fie sức9fie 9fieu tốsaQeD4zri. Gương8RdKg3pi mặt8RdKg3pi 8RdKg3pivốn t8RdKg3pirắng n8RdKg3piõn đỏ9fie bsaQeD4zrừng 8RdKg3pibừng n9fiehư ngọ8RdKg3pin lửsaQeD4zra, đếnsaQeD4zr 8RdKg3pivành saQeD4zrtai a8RdKg3pinh saQeD4zrta cũng9fie đỏ9fie ửng.

Xong đời9fie rồsaQeD4zri. M9fieục Huyền8RdKg3pi trướcsaQeD4zr đósaQeD4zr đã8RdKg3pi cósaQeD4zr thể8RdKg3pi đ9fieè nén8RdKg3pi 8RdKg3pidục vọng,8RdKg3pi s9fieau ksaQeD4zrhi ngửi9fie saQeD4zrmột lượt,8RdKg3pi 9fieanh tsaQeD4zra từ9fie v8RdKg3piô tsaQeD4zrâm chuyểsaQeD4zrn thàsaQeD4zrnh 8RdKg3picó tâm từ&8RdKg3pinbsp;lúc nào8RdKg3pi khôn8RdKg3pig hay.

Tôi vộsaQeD4zri ké8RdKg3pio 9fievạt ásaQeD4zro 9fiequân saQeD4zrphục rồisaQeD4zr saQeD4zrcài cúc8RdKg3pi. N8RdKg3pihưng mới9fie csaQeD4zrài h9fieai cú8RdKg3pic, tsaQeD4zrôi đột9fie nh9fieiên n8RdKg3pighe th9fieấy tiếng8RdKg3pi loạ9fiet xoạt8RdKg3pi. Khó8RdKg3pie mắ8RdKg3pit 9fieliếc một9fie cáisaQeD4zr, bắtsaQeD4zr g8RdKg3piặp Mục9fie Huyền8RdKg3pi đansaQeD4zrg g9fieiơ ta9fiey kéo8RdKg3pi k8RdKg3pihóa quần.

Toàn t9fiehân tôisaQeD4zr r8RdKg3piun lê8RdKg3pin, độ8RdKg3ping tá9fiec t8RdKg3piay 9fiecàng nhan9fieh hơn9fie. T8RdKg3piuy nhiên,8RdKg3pi c9fieúc tsaQeD4zrhứ 8RdKg3piba vẫn9fie ch9fieưa cài9fie x8RdKg3piong, tô8RdKg3pii lạisaQeD4zr liế8RdKg3pic thấy8RdKg3pi m9fieột thsaQeD4zrứ cự9fiec l8RdKg3piớn nh9fieảy 9fiera khỏi8RdKg3pi qu9fieần d9fieài. MộsaQeD4zrt bàn9fie t8RdKg3piay t8RdKg3pirắng nõ9fien nắm8RdKg3pi chsaQeD4zrặt 9fielấy 8RdKg3pinó. Mặt8RdKg3pi tôisaQeD4zr n9fieóng ransaQeD4zr, lẽsaQeD4zr nào9fie 8RdKg3pianh 9fieta 8RdKg3piđịnh ‘8RdKg3pilau súng’9fie 9fiengay t8RdKg3pirước mặtsaQeD4zr tsaQeD4zrôi? GhsaQeD4zrê quá!

Nhưng tô8RdKg3pii 9fieđã nhsaQeD4zrầm to!

Bởi vì9fie 9fieở giây8RdKg3pi 9fietiếp saQeD4zrtheo, Mụ8RdKg3pic Huyề8RdKg3pin g9fieiơ b8RdKg3piàn saQeD4zrtay bẩn8RdKg3pi 8RdKg3pithỉu về8RdKg3pi phía9fie tsaQeD4zrôi, túmsaQeD4zr lsaQeD4zrấy saQeD4zrtay tôsaQeD4zri 9fievới mộ8RdKg3pit saQeD4zrsức 8RdKg3pimạnh kin8RdKg3pih hồn.

Tôi trợnsaQeD4zr mắ9fiet há8RdKg3pi m8RdKg3piồm, qsaQeD4zruên 8RdKg3picả saQeD4zrla hét,9fie c9fieũng không9fie 9fiekịp c8RdKg3pió bất8RdKg3pi cứ9fie hành8RdKg3pi 9fieđộng ph8RdKg3piản khásaQeD4zrng n9fieào, ch8RdKg3piỉ mở9fie saQeD4zrto mắt9fie saQeD4zrnhìn bàn9fie ta9fiey của8RdKg3pi tô8RdKg3pii bịsaQeD4zr ấ9fien lê8RdKg3pin trênsaQeD4zr đó.

Xúc cảm8RdKg3pi saQeD4zrdưới l8RdKg3piòng bàsaQeD4zrn t8RdKg3piay nónsaQeD4zrg bỏn9fieg, h8RdKg3piơi giậ8RdKg3pit gi8RdKg3piật. Toàn9fie 9fiethân 8RdKg3piMục Huyền9fie cũn8RdKg3pig ru8RdKg3pin l9fieên, an8RdKg3pih tsaQeD4zra không9fie thể8RdKg3pi 8RdKg3pikiềm c8RdKg3pihế phát9fie rsaQeD4zra tiế9fieng 8RdKg3pirên khẽ.

Tôi r8RdKg3pia sứcsaQeD4zr 8RdKg3pirụt ta9fiey vsaQeD4zrề, nhưnsaQeD4zrg bànsaQeD4zr t9fieay 8RdKg3pianh saQeD4zrta giống8RdKg3pi một9fie gọ8RdKg3ping 9fiekìm sắsaQeD4zrt, é9fiep tô8RdKg3pii 8RdKg3pixòe saQeD4zrnăm ng8RdKg3pión saQeD4zrtay rồ9fiei n9fieắm chặ8RdKg3pit 9fiethứ đó.9fie T8RdKg3piôi tất9fie 9fienhiên hiểu8RdKg3pi saQeD4zranh 8RdKg3pita muốn8RdKg3pi 9fietôi là9fiem 9fiegì, tron8RdKg3pig lònsaQeD4zrg vừ8RdKg3pia kh8RdKg3pió csaQeD4zrhịu vừ9fiea đasaQeD4zru khổ9fie. saQeD4zrLàm saQeD4zrtheo yê8RdKg3piu cầusaQeD4zr của9fie 8RdKg3pianh t8RdKg3pia, q8RdKg3piuả 9fiethực vượt8RdKg3pi qsaQeD4zruá 9fiesức ch9fieịu đựsaQeD4zrng 9fiecủa tôi.saQeD4zr C9fieòn n9fieếu kh9fieông saQeD4zrlàm, nhỡsaQeD4zr an8RdKg3pih tsaQeD4zra 9fiekhông 9fienhịn đư8RdKg3piợc, ‘bắnsaQeD4zr 8RdKg3pisúng 8RdKg3pithật’ tsaQeD4zrhì tsaQeD4zrôi 8RdKg3piphải 8RdKg3pilàm sao?

Trong l8RdKg3piúc t8RdKg3piôi đang8RdKg3pi lưỡng9fie lự,8RdKg3pi Mục9fie Hu9fieyền đột8RdKg3pi n8RdKg3pihiên đẩy8RdKg3pi tôi9fie nằm8RdKg3pi xuốngsaQeD4zr đất,saQeD4zr bàn9fie t8RdKg3piay đa9fieng 8RdKg3pinắm saQeD4zrtay tsaQeD4zrôi đồngsaQeD4zr tsaQeD4zrhời 9fiebuông lỏngsaQeD4zr. S8RdKg3piau đó,8RdKg3pi a8RdKg3pinh t8RdKg3pia nằm8RdKg3pi ú9fiep sấsaQeD4zrp saQeD4zrlên saQeD4zrngười tôi8RdKg3pi, t9fiehứ cươn9fieg 9fiecứng củasaQeD4zr an8RdKg3pih 8RdKg3pita saQeD4zrchọc vào8RdKg3pi bụn8RdKg3pig tôi.

Tôi khiếp8RdKg3pi đ8RdKg3piảm, 9fiebất chấsaQeD4zrp tất8RdKg3pi c8RdKg3piả 8RdKg3pihét l9fieên: “Tô8RdKg3pii muốn8RdKg3pi dù8RdKg3ping tay9fie! Dùng9fie tay!”

Trước mắt9fie t8RdKg3piối ssaQeD4zrầm, Mục8RdKg3pi Huyề9fien saQeD4zráp mặt9fie hôn8RdKg3pi tsaQeD4zrôi ngấu8RdKg3pi nghiến8RdKg3pi. Nụ8RdKg3pi hôn8RdKg3pi này9fie 9fiehung hã9fien hơ9fien b9fieất saQeD4zrcứ n9fieụ hôn8RdKg3pi 9fienào khsaQeD4zrác. Đ9fieầu saQeD4zrlưỡi c9fieủa tôsaQeD4zri b8RdKg3piị ansaQeD4zrh 9fiemút 9fieđến đau8RdKg3pi rát.

Trong lúsaQeD4zrc h9fieôn n9fiehau, tôsaQeD4zri v9fieẫn 9fiecảm thấysaQeD4zr thsaQeD4zrứ ở9fie trênsaQeD4zr bsaQeD4zrụng tô9fiei 9fieco rút8RdKg3pi một8RdKg3pi cái.8RdKg3pi SasaQeD4zru đsaQeD4zró saQeD4zrmột dsaQeD4zròng dunsaQeD4zrg dịch9fie ươ8RdKg3pin ướtsaQeD4zr kh9fieông n8RdKg3pigừng phu9fien lêsaQeD4zrn bụngsaQeD4zr tôi.

Tôi ho8RdKg3piàn toàn8RdKg3pi 9fiechết lặng.

Cùng lúc8RdKg3pi đó,9fie MụsaQeD4zrc 8RdKg3piHuyền dừnsaQeD4zrg nsaQeD4zrụ hônsaQeD4zr. saQeD4zrAnh saQeD4zrta vù9fiei saQeD4zrmặt 9fievào m9fieái tó8RdKg3pic 8RdKg3pidài saQeD4zrbên vasaQeD4zri tôi,8RdKg3pi tsaQeD4zrhở hổn9fie hển.

Tôi saQeD4zrngây ngốc9fie csaQeD4zrúi xuốngsaQeD4zr n8RdKg3pihìn ‘đ8RdKg3piầu súng’8RdKg3pi, thsaQeD4zrậm 9fiechí vẫsaQeD4zrn c8RdKg3pió t8RdKg3pihể cảmsaQeD4zr nhậnsaQeD4zr t8RdKg3pihấy thứ8RdKg3pi đ9fieó đ9fieang độngsaQeD4zr saQeD4zrđậy trsaQeD4zrên bụnsaQeD4zrg tôisaQeD4zr. 9fieVài giây8RdKg3pi 8RdKg3pisau, 8RdKg3piMục Huyền9fie chốn8RdKg3pig ta9fiey ngồi9fie d8RdKg3piậy. A8RdKg3pinh saQeD4zrta csaQeD4zrúi đầ9fieu, tôsaQeD4zri cũngsaQeD4zr 9fiethuận thesaQeD4zro ásaQeD4zrnh mắ8RdKg3pit asaQeD4zrnh 9fieta nhìsaQeD4zrn xuống.

‘Quái thú’8RdKg3pi củasaQeD4zr MụcsaQeD4zr HuysaQeD4zrền vẫsaQeD4zrn h9fieết sức9fie t9fieo l9fieớn. CósaQeD4zr điều,saQeD4zr saQeD4zrnó dường8RdKg3pi nh9fieư mềmsaQeD4zr đi8RdKg3pi khôn9fieg ít9fie. TronsaQeD4zrg khsaQeD4zri saQeD4zrđó, saQeD4zrdưới c9fiehân an8RdKg3pih ta8RdKg3pi, trê9fien bụng9fie 8RdKg3pitôi, đù8RdKg3pii tôsaQeD4zri, quần8RdKg3pi ló8RdKg3pit saQeD4zrcủa t9fieôi, saQeD4zrchỗ saQeD4zrnào c8RdKg3piũng 8RdKg3picó csaQeD4zrhất saQeD4zrdịch màu9fie trắng,8RdKg3pi rối9fie saQeD4zrtinh rố8RdKg3pii mù.

Cho d8RdKg3più chúngsaQeD4zr tôisaQeD4zr tsaQeD4zrừng trải8RdKg3pi saQeD4zrqua một9fie đêm9fie, n9fiehưng saQeD4zrlúc 9fiekhông có9fie đè8RdKg3pin sáng,9fie Mục8RdKg3pi HusaQeD4zryền phónsaQeD4zrg đ9fiei đ8RdKg3piâu tôisaQeD4zr khôngsaQeD4zr h8RdKg3piề hasaQeD4zry biếsaQeD4zrt. Tôi8RdKg3pi ch9fieưa b8RdKg3piao giờ9fie 8RdKg3pichứng kiến9fie saQeD4zrcảnh t9fieượng n8RdKg3piày. Và8RdKg3pio 8RdKg3pigiây phútsaQeD4zr đó,8RdKg3pi to9fieàn thsaQeD4zrân saQeD4zrtôi cứn8RdKg3pig saQeD4zrđờ, đầu9fie 9fieóc trố9fieng rỗng.

Mục Huyền8RdKg3pi trầmsaQeD4zr mặsaQeD4zrc trsaQeD4zrong giâ9fiey lá9fiet rồi8RdKg3pi saQeD4zrrút 8RdKg3pimột chsaQeD4zriếc khăn9fie màsaQeD4zru trắng8RdKg3pi từ9fie t8RdKg3piúi quầnsaQeD4zr, bắt8RdKg3pi đ8RdKg3piầu nh9fieẹ nhsaQeD4zràng l9fieau chùi8RdKg3pi csaQeD4zrho tôi8RdKg3pi. Tô9fiei đột8RdKg3pi nhiên8RdKg3pi cả9fiem thấy8RdKg3pi rất8RdKg3pi b8RdKg3pii ai9fie, saQeD4zrsống 8RdKg3pimũi 8RdKg3picay cay8RdKg3pi, nước9fie mắt9fie trà8RdKg3pio r8RdKg3pia khósaQeD4zre mi.

Bàn ta8RdKg3piy ansaQeD4zrh 9fieta đan8RdKg3pig 8RdKg3pidi chuyển9fie t9fierên 8RdKg3pingười tôsaQeD4zri saQeD4zrlập tức9fie dừng9fie lại.

Sau đó,9fie ngsaQeD4zrười 9fietôi nh9fieẹ bẫnsaQeD4zrg, t9fieôi bị9fie MsaQeD4zrục HuysaQeD4zrền 9fiebế saQeD4zrlên. T9fieôi 8RdKg3pikhông muốn9fie 9fieđể ý9fie đến9fie an9fieh ta8RdKg3pi, trosaQeD4zrng đầu9fie 8RdKg3pilặp đi8RdKg3pi lặp8RdKg3pi lạ9fiei h9fieình ảnh8RdKg3pi ksaQeD4zrinh 8RdKg3pikhủng vừasaQeD4zr rồ8RdKg3pii. TôisaQeD4zr c9fieảm thấy9fie r8RdKg3piất 9fietủi nhụsaQeD4zrc, từn8RdKg3pig gisaQeD4zrọt saQeD4zrtừng 8RdKg3pigiọt nướcsaQeD4zr saQeD4zrmắt saQeD4zrchảy xuốsaQeD4zrng. T9fieôi thsaQeD4zrậm chí8RdKg3pi 9fieòa kh8RdKg3pióc n8RdKg3piức nở.

Mục Hu9fieyền siết9fie chsaQeD4zrặt đ8RdKg3piôi c8RdKg3piánh ta9fiey đa9fieng 8RdKg3pibế tôi,8RdKg3pi giọnsaQeD4zrg nsaQeD4zrói dịsaQeD4zru dàn9fieg củasaQeD4zr saQeD4zranh t8RdKg3pia van8RdKg3pig lê8RdKg3pin bên9fie tasaQeD4zri t8RdKg3piôi: “9fieTôi xsaQeD4zrin lỗ8RdKg3pii, DaosaQeD4zr, tôisaQeD4zr 8RdKg3pixin lỗi.”

Tôi n9fiegây saQeD4zrra, saQeD4zranh saQeD4zrta đangsaQeD4zr xi8RdKg3pin lỗi9fie tôi?

“Tôi 8RdKg3pisẽ giết8RdKg3pi saQeD4zrchết Kh8RdKg3piải Á9fie. SuýtsaQeD4zr nữa9fie msaQeD4zrất 9fieem... CsaQeD4zrhuyện này8RdKg3pi ssaQeD4zrẽ khsaQeD4zrông bsaQeD4zrao gisaQeD4zrờ xảy9fie r9fiea nữa.”

Ngữ k8RdKg3pihí của8RdKg3pi saQeD4zranh saQeD4zrta d8RdKg3piịu dàng9fie đến9fie mứ9fiec saQeD4zrkhông 8RdKg3pithể hì8RdKg3pinh dusaQeD4zrng nổi.saQeD4zr T9fieôi bỗng9fie csaQeD4zró mộ8RdKg3pit cảm9fie gisaQeD4zrác bất9fie lực8RdKg3pi chư8RdKg3pia từnsaQeD4zrg 8RdKg3pithấy. TsaQeD4zrôi nằmsaQeD4zr i8RdKg3pim 8RdKg3pitrong lòn8RdKg3pig a8RdKg3pinh t9fiea, khôn9fieg k8RdKg3pihóc, khôn9fieg động8RdKg3pi đậy,8RdKg3pi 8RdKg3picũng không8RdKg3pi lê9fien tiếng.

Mục HsaQeD4zruyền nsaQeD4zrgồi 9fiexuống đất,saQeD4zr đặtsaQeD4zr tô9fiei ngồisaQeD4zr lên8RdKg3pi saQeD4zrđùi 9fieanh ta9fie. 9fieAnh 8RdKg3pita saQeD4zráp 9fiemá vsaQeD4zrào 8RdKg3pimặt tsaQeD4zrôi, s9fieau đ9fieó hsaQeD4zrôn đisaQeD4zr 8RdKg3pinước mắtsaQeD4zr của9fie tôi.

“Hết khó8RdKg3pic rồi?”

Tư thsaQeD4zrế th9fieân m9fieật kh8RdKg3piiến tô8RdKg3pii không được&nb9fiesp;tự 9fienhiên. Tôi8RdKg3pi muốnsaQeD4zr qusaQeD4zray đ8RdKg3piầu đsaQeD4zri saQeD4zrchỗ k9fiehác, nhưnsaQeD4zrg bsaQeD4zrị 9fieMục H8RdKg3piuyền gi8RdKg3piữ cằm,saQeD4zr k8RdKg3pihông thể8RdKg3pi nh9fieúc nhích.

“Dao, tôi8RdKg3pi đã8RdKg3pi nhìsaQeD4zrn thấy9fie v9fieết 8RdKg3pithương củ9fiea Khải9fie 9fieÁ, tôsaQeD4zri csaQeD4zrũng biếtsaQeD4zr saQeD4zrem vsaQeD4zrì t9fieôi mạo8RdKg3pi hi9fieểm ném9fie bom.”8RdKg3pi MụcsaQeD4zr Huy9fieền nhìsaQeD4zrn tô8RdKg3pii chăm9fie c8RdKg3pihú: 8RdKg3pi“Em trun9fieg trsaQeD4zrinh saQeD4zrnhư vậ8RdKg3piy, saQeD4zrvới tư8RdKg3pi 9fiecách msaQeD4zrột ngưsaQeD4zrời c9fiehồng, tsaQeD4zrôi 9fiesẽ bsaQeD4zrù đắp9fie ch9fieo 8RdKg3piem gấp8RdKg3pi bội.”

Trung trinh?

Anh t9fiea tưởng9fie t9fieôi c8RdKg3pihống 8RdKg3pilại 8RdKg3piKhải 8RdKg3piÁ là8RdKg3pi vsaQeD4zrì a8RdKg3pinh ta?

Bởi vìsaQeD4zr tô9fiei phónsaQeD4zrg t9fieên lửasaQeD4zr ng8RdKg3piăn chặnsaQeD4zr vi8RdKg3piện 8RdKg3pibinh củasaQeD4zr 9fieKhải Á8RdKg3pi n8RdKg3piên 9fieanh 8RdKg3pita hiể8RdKg3piu nhầm?

Thảo nàosaQeD4zr 8RdKg3pitrước đ8RdKg3pió tsaQeD4zrâm trạnsaQeD4zrg của8RdKg3pi MsaQeD4zrục saQeD4zrHuyền có9fie v9fieẻ rấtsaQeD4zr saQeD4zrtốt. CsaQeD4zrhả 9fietrách an8RdKg3pih 8RdKg3pita đềsaQeD4zr saQeD4zrxuất ‘thân8RdKg3pi mật8RdKg3pi trướcsaQeD4zr 9fiethời hạnsaQeD4zr’. saQeD4zrAnh t9fiea hôn8RdKg3pi tôi9fie lâsaQeD4zru 8RdKg3pinhư vậy,saQeD4zr saQeD4zrlà bởisaQeD4zr 9fievì asaQeD4zrnh 9fieta csaQeD4zrho r8RdKg3piằng 8RdKg3pitôi thísaQeD4zrch an8RdKg3pih ta?

Nhưng 8RdKg3pianh t9fiea khô8RdKg3ping bận9fie 9fietâm đếnsaQeD4zr vấn8RdKg3pi đsaQeD4zrề 8RdKg3pitình c8RdKg3piảm c9fieơ mà?

Dù a9fienh 8RdKg3pita ng9fiehĩ thếsaQeD4zr n9fieào, sựsaQeD4zr hiể8RdKg3piu nhầ8RdKg3pim 8RdKg3pinày c9fieó vẻ8RdKg3pi rsaQeD4zrất nghi8RdKg3piêm trọng.9fie Nhưng8RdKg3pi nhì8RdKg3pin á9fienh mắt9fie nón9fieg 9fiebỏng củ9fiea saQeD4zranh t9fiea, ngh8RdKg3piĩ đếsaQeD4zrn chusaQeD4zryện vừ8RdKg3pia rồsaQeD4zri ansaQeD4zrh 9fieta khổ9fie 9fiesở đèsaQeD4zr nén..saQeD4zr. Tô9fiei ksaQeD4zrhông biết8RdKg3pi nsaQeD4zrên saQeD4zrgiải thíc8RdKg3pih nsaQeD4zrhư thế9fie nào.

“Ngoài ra.”saQeD4zr 9fieMục HuysaQeD4zrền nósaQeD4zri tiếp:9fie 8RdKg3pi“Lần này9fie là8RdKg3pi ngosaQeD4zrài ý8RdKg3pi musaQeD4zrốn. D8RdKg3più ssaQeD4zrao... cũng8RdKg3pi bố9fien nsaQeD4zrăm rồi.”

Tôi hơi8RdKg3pi ngượng8RdKg3pi ngùng8RdKg3pi. Tấ9fiet 8RdKg3pinhiên t9fieôi hsaQeD4zriểu 9fieý saQeD4zranh t8RdKg3pia. A9fienh 9fieta msaQeD4zruốn n9fieói, sa9fieu lần9fie đ9fieầu tsaQeD4zriên 9fievào bốnsaQeD4zr nsaQeD4zrăm t8RdKg3pirước, a8RdKg3pinh 8RdKg3pita phải9fie ksaQeD4zriềm chế8RdKg3pi quásaQeD4zr lâsaQeD4zru, nên8RdKg3pi lần9fie saQeD4zrnày m8RdKg3piới t8RdKg3pihành saQeD4zrra nh8RdKg3piư vậy.

“Anh kh9fieông cần9fie gi8RdKg3piải thsaQeD4zrích v9fieới tsaQeD4zrôi saQeD4zrchuyện này...”

Đúng l8RdKg3piúc saQeD4zrđó, 9fiebên ngoàsaQeD4zri saQeD4zrvang lê8RdKg3pin giọn9fieg nó8RdKg3pii c9fieủa MsaQeD4zrạc Lâm9fie, cắtsaQeD4zr ngansaQeD4zrg lờisaQeD4zr tôi.

“Khụ, k9fiehụ... đi8RdKg3piện hạ8RdKg3pi, rấ8RdKg3pit x8RdKg3piin lỗi8RdKg3pi đã8RdKg3pi saQeD4zrquấy rầ8RdKg3piy ngà9fiei v9fieà saQeD4zrtiểu thư9fie. 9fieHoàng 9fieđế saQeD4zrbệ hạ8RdKg3pi triệu9fie kiếnsaQeD4zr điệ8RdKg3pin hạsaQeD4zr saQeD4zrgấp.” ĐâysaQeD4zr lsaQeD4zrà lầsaQeD4zrn 9fieđầu saQeD4zrtiên 9fietôi saQeD4zrnghe csaQeD4zró người8RdKg3pi gọ8RdKg3pii saQeD4zrMục Hu9fieyền l9fieà ‘đisaQeD4zrện hạ’.

Thần 8RdKg3pisắc M9fieục Hu9fieyền t9fierở nên8RdKg3pi nghiêm9fie nghị9fie, an9fieh saQeD4zrta 9fiebế tôi8RdKg3pi đứ9fieng dậy.