You are here

Độc quyền chiếm hữu - Chương 15

Chương 15Không thp7T3XFể dGWbjBYừng lại

“Nếu p7T3XFem ggChSqđồng ýgh thâp7T3XFn ghmật trướcp7T3XF thp7T3XFời hp7T3XFạn, tôp7T3XFi GWbjBYcó GWbjBYthể bắggChSqt đầup7T3XF ngap7T3XFy lậpggChSq tức.”

Nói xonghg cghâu này,ggChSq MụcGWbjBY HuyềGWbjBYn bắp7T3XFt đghầu hôp7T3XFn cp7T3XFổ tôiGWbjBY. ghĐầu lGWbjBYưỡi ggChSqnóng hổigh cGWbjBYủa anp7T3XFh p7T3XFta gggChSqiống cághi bànggChSq chải,p7T3XF maghng tp7T3XFheo tiGWbjBYếng nướcggChSq kGWbjBYhẽ khàngp7T3XF, cghhải từnghg tấcgh GWbjBYda cghủa tôi.

Tôi cóGWbjBY cảmp7T3XF giGWbjBYác bịggChSq ggChSqđiện p7T3XFgiật. Trp7T3XFong ggChSqngười tp7T3XFôi nhưggChSq xuấtggChSq p7T3XFhiện GWbjBYmột p7T3XFcon GWbjBYrắn nưggChSqớc, p7T3XFbò từGWbjBY ggChSqlỗ taggChSqi lghên nãggChSqo, p7T3XFsau GWbjBYđó lạiggChSq quap7T3XFy ggChSqđầu bòggChSq xuốnggChSqg dưới,gh đâghm vàoGWbjBY GWbjBYmột ggChSqnơi nàgho ggChSqđó đãGWbjBY cggChSqăng p7T3XFlên củagh tôghi, khGWbjBYiến nơiggChSq đóp7T3XF kp7T3XFhông ngghừng tip7T3XFết GWbjBYra chấtGWbjBY dịchGWbjBY ướght át.ggChSq SggChSqau đGWbjBYó, nggChSqó lạggChSqi xuyêghn quGWbjBYa GWbjBYsống p7T3XFlưng p7T3XFvà p7T3XFhai chânp7T3XF tôi,GWbjBY làmGWbjBY tp7T3XFoàn thâggChSqn tôggChSqi ghtê liệt.

Tôi thởGWbjBY hổnGWbjBY hển,GWbjBY gầp7T3XFn GWbjBYnhư p7T3XFthét lên:ggChSq “Tôigh khôGWbjBYng đồGWbjBYng p7T3XFý tGWbjBYhân mậtgh trước,ggChSq ggChSqanh cóggChSq thểGWbjBY kếGWbjBYt tghhúc rồi.”

Mục HuyềnGWbjBY lậggChSqp tứcp7T3XF GWbjBYdừng lGWbjBYại, nGWbjBYgẩng đGWbjBYầu nhìnp7T3XF tGWbjBYôi. Đp7T3XFến lúp7T3XFc nGWbjBYày tggChSqôi mghới chGWbjBYú ý,GWbjBY p7T3XFcó lẽggChSq dgho vừaggChSq rồghi hônGWbjBY qughá ghlâu vp7T3XFà ggChSqquá dùnGWbjBYg sứcgh nênggChSq môip7T3XF anGWbjBYh ghta ghsưng ghmọng, bờgh môiggChSq trêghn cònp7T3XF bịgh sghứt. ÁGWbjBYnh ghmắt ghanh tgha mờgh mGWbjBYịt, đồnp7T3XFg tửGWbjBY đghen nhggChSqánh nhp7T3XFư bp7T3XFị pggChSqhủ mộght ghlớp sươngp7T3XF mỏghng. TrGWbjBYong đầup7T3XF tGWbjBYôi GWbjBYtự nGWbjBYhiên ggChSqbật p7T3XFra từgh ‘ýp7T3XF lghoạn tìGWbjBYnh mê’.

“Tôi ggChSqmuốn nóiggChSq...” ggChSqTôi câp7T3XFn nhắcggChSq từGWbjBY ngp7T3XFữ: GWbjBY“Bây p7T3XFgiờ tggChSqôi vghẫn chưggChSqa muốn.”

Ánh mắtggChSq Mụghc ggChSqHuyền cuggChSqối ghcùng cggChSqũng tỉnhgh táGWbjBYo mộtGWbjBY cp7T3XFhút, p7T3XFanh ggChSqta dáGWbjBYn mggChSqắt vghào tghôi: “Được.”

Giọng ghnói củaggChSq anggChSqh ghta vẫnGWbjBY kghhàn khghàn, bộp7T3XF phậghn nàGWbjBYo ghđó tìgh tghrên bụngGWbjBY tôiggChSq vẫghn cươngp7T3XF GWbjBYcứng, nhưp7T3XFng tôGWbjBYi thởgh phggChSqào nhẹgh nhõGWbjBYm, bởip7T3XF ghvì ghtôi biếtp7T3XF anGWbjBYh GWbjBYta sẽGWbjBY khGWbjBYông nuốtp7T3XF lời.

***

Như tp7T3XFôi dựggChSq GWbjBYđoán, GWbjBYMục Huyềngh quGWbjBYả nhggChSqiên chốngGWbjBY ghtay xughống sggChSqàn, lp7T3XFật ngườiggChSq ngồiggChSq sanGWbjBYg mộggChSqt p7T3XFbên. p7T3XFTôi p7T3XFcũng ngồiggChSq dp7T3XFậy, lúGWbjBYc nàp7T3XFy GWbjBYtôi mGWbjBYới pp7T3XFhát hiệngh, quầnp7T3XF áoGWbjBY vGWbjBYũ tghrụ, áop7T3XF kggChSqhoác quâp7T3XFn pp7T3XFhục vp7T3XFà vággChSqy ggChSqcủa tp7T3XFôi đãGWbjBY bịggChSq GWbjBYMục ghHuyền tốcgh lp7T3XFên ngựGWbjBYc p7T3XFtừ p7T3XFbao gghiờ, đểGWbjBY lp7T3XFộ ggChSqmột mggChSqảng xGWbjBYuân quang.

Tôi vộggChSqi vp7T3XFàng kp7T3XFéo váyp7T3XF ghvà GWbjBYcài GWbjBYcúc áp7T3XFo p7T3XFkhoác. Mụcp7T3XF HGWbjBYuyền cởiGWbjBY bộggChSq đồggChSq ghdu hànhgh vũggChSq tp7T3XFrụ, bêggChSqn troghng ghanh tggChSqa chỉggChSq mặGWbjBYc mộtggChSq ghchiếc áoggChSq sGWbjBYơ ggChSqmi màp7T3XFu xámGWbjBY nghhạt vàp7T3XF p7T3XFquần dàigh. TGWbjBYôi tưởngggChSq đãGWbjBY đp7T3XFến ghlúc rờp7T3XFi khỏiggChSq mggChSqáy bayp7T3XF, GWbjBYnào ngờggChSq ghanh tgha gghiơ ggChSqtay ômGWbjBY vaGWbjBYi tôiGWbjBY, ghđầu ngảp7T3XF vềp7T3XF phíGWbjBYa tôggChSqi. Sp7T3XFau đógh, anggChSqh tggChSqa GWbjBYvùi GWbjBYmặt vàp7T3XFo máp7T3XFi p7T3XFtóc ghdài củap7T3XF tôi.

“Khải ÁGWbjBY hôGWbjBYn p7T3XFem GWbjBYphải khôghng?” Thanghh âghm p7T3XFtrầm thấpggChSq ghdịu dànGWbjBYg đp7T3XFột np7T3XFgột vap7T3XFng p7T3XFlên, khônghg p7T3XFmột chggChSqút nộGWbjBY khí.

Nhưng bâggChSqy gGWbjBYiờ tôigh đãgh hGWbjBYơi hGWbjBYiểu Mụghc Hughyền. Ap7T3XFnh ghta tỏp7T3XF thGWbjBYái GWbjBYđộ bìnhGWbjBY tĩnGWbjBYh kp7T3XFhông cóGWbjBY nghĩagh anp7T3XFh tggChSqa khôngggChSq tứcp7T3XF giận.gh Tp7T3XFôi gp7T3XFhét kggChSqiểu chấtGWbjBY vấngh GWbjBYnày nêghn thghản np7T3XFhiên thừggChSqa p7T3XFnhận: “Ừ,gh đúGWbjBYng làggChSq ghhắn đãp7T3XF p7T3XFhôn tôi.GWbjBY SGWbjBYao p7T3XFanh biết?”

Bàn tp7T3XFay p7T3XFđặt tGWbjBYrên p7T3XFvai tôigh bỗnghg sggChSqiết chặt.

“Tôi ngửiGWbjBY thấy.”gh Mụcgh HuyềnGWbjBY tggChSqừ tốnggChSq trp7T3XFả lời.

Tôi bấtgh chợtp7T3XF hghiểu raGWbjBY, tghhảo ggChSqnào lúcGWbjBY ggChSqmới bắtgh đầuGWbjBY hônp7T3XF tôiGWbjBY, sắcgh mặght ggChSqanh ggChSqta bỗnggh dưggChSqng thp7T3XFay đổi.gh Hghóa rggChSqa aggChSqnh p7T3XFta ngửiggChSq tGWbjBYhấy mghùi cp7T3XFủa Khảigh ghÁ p7T3XFtrong miệnggh tôi.

“Mấy lầnp7T3XF?” Mghục Huyềghn hỏigh tiếp.

“Gì cơ?”gh p7T3XFTôi nhấtp7T3XF thờigh khggChSqông highểu ý.

Mục Huyềngh trGWbjBYầm mặcGWbjBY trGWbjBYong p7T3XFgiây látp7T3XF. Saghu đGWbjBYó anp7T3XFh GWbjBYta GWbjBYôm ggChSqeo tôi,gh xoap7T3XFy ngườip7T3XF tghôi đGWbjBYối dighện ghanh tp7T3XFa, ggChSqánh mắtggChSq sắcp7T3XF béghn nhìghn tggChSqôi chằGWbjBYm cGWbjBYhằm: “HắggChSqn hônp7T3XF eggChSqm mGWbjBYấy lần?”GWbjBY NgggChSqữ kggChSqhí cGWbjBYó p7T3XFphần đanggChSqh lại.

Anh tggChSqa khônGWbjBYg ggChSqtruy vấnGWbjBY thghì kggChSqhông saoggChSq. VừaGWbjBY nhghắc tggChSqới, tghôi lghiền nhớgh đếghn cggChSqhuyện suýtggChSq nGWbjBYữa bịGWbjBY KhảiggChSq GWbjBYÁ GWbjBYcưỡng bức.gh Tôp7T3XFi thggChSqật GWbjBYsự khGWbjBYông muốGWbjBYn hồp7T3XFi tưởnghg lghại ggChSqsự việcp7T3XF đó.p7T3XF NếuGWbjBY khôggChSqng pGWbjBYhải tôggChSqi nhap7T3XFnh tggChSqrí, cGWbjBYó lẽgh p7T3XFbây giGWbjBYờ tôggChSqi nghhư mộtp7T3XF GWbjBYbãi bùnggChSq GWbjBYnhão nằmGWbjBY dướigh tp7T3XFhân ghngười đànp7T3XF ôngggChSq khác.GWbjBY ggChSqTất GWbjBYcả nhữnghg chuyệnggChSq nàyGWbjBY đềugh p7T3XFdo Mụcp7T3XF HuyềnGWbjBY baGWbjBYn chggChSqo. VậyGWbjBY màGWbjBY ghbây giờ,gh aghnh GWbjBYta cghòn chggChSqất vấnp7T3XF tôip7T3XF bggChSqị KhảggChSqi ÁGWbjBY hônp7T3XF GWbjBYmấy lầnggChSq? GWbjBYTrong quggChSqan nip7T3XFệm cggChSqủa p7T3XFanh taGWbjBY, ggChSqdục vọnggh chighếm hGWbjBYữu ghquan trọngGWbjBY hghơn GWbjBYcảm nhGWbjBYận củaGWbjBY p7T3XFtôi, danGWbjBYh dựggChSq củgha tp7T3XFôi hp7T3XFay sao?

Trong lòGWbjBYng tghôi bGWbjBYốc lêp7T3XFn mộtGWbjBY ngọnggChSq lửa.

“Anh muốghn hỏigh ởp7T3XF chGWbjBYỗ nào?”p7T3XF Tp7T3XFôi trghừng mGWbjBYắt vghới GWbjBYMục Huyền.

Anh GWbjBYta ngâghy ngp7T3XFười, tghhần sắcggChSq GWbjBYbỗng ghtrở nGWbjBYên ghu ám.

“Anh hỏghi ghmấy lGWbjBYần, làGWbjBY cghhỉ miệnp7T3XFg, cổggChSq ggChSqhay tay?”p7T3XF TôggChSqi GWbjBYtừ tggChSqốn p7T3XFhỏi tiếp.

Cả ngườip7T3XF ggChSqMục HuGWbjBYyền GWbjBYhóa đp7T3XFá ggChSqtrong giâyp7T3XF lát.

Từ gươngGWbjBY mặtp7T3XF đếngh thâp7T3XFn tggChSqhể, từp7T3XF ánghh mắtgh đếGWbjBYn GWbjBYhô hấpGWbjBY ghcủa GWbjBYanh ggChSqta phảggChSqng php7T3XFất ngưnggChSqg trệ.

“Tôi mệtp7T3XF GWbjBYrồi, tôip7T3XF muốnp7T3XF vềGWbjBY ngp7T3XFhỉ ngghơi.” TôiGWbjBY đghẩy p7T3XFngười MụcggChSq Huyềngh GWbjBYrồi đGWbjBYứng dậy.gh Anghh ghta vẫggChSqn p7T3XFngồi bấtGWbjBY độngggChSq ggChSqmột chỗ.ggChSq TôggChSqi biếtGWbjBY lờiGWbjBY nóiGWbjBY vừgha GWbjBYrồi củggChSqa tôp7T3XFi ghcó p7T3XFsức ggChSqsát thươnggh rấtGWbjBY lớn.ggChSq ChứnGWbjBYg p7T3XFkiến phảngh GWbjBYứng củgha Mghục Huyền,p7T3XF tp7T3XFôi cảggChSqm thấGWbjBYy vôgh ghcùng sảnggh khoái.

Tôi chỉnhgh lGWbjBYại gấuggChSq vgháy, đặggChSqt tap7T3XFy lênp7T3XF ggChSqtay ggChSqnắm cGWbjBYửa khoang.

Mục Hughyền độtgh nhGWbjBYiên gọip7T3XF lớGWbjBYn tggChSqiếng: “MạcGWbjBY Phổ,p7T3XF lậggChSqp tứghc đp7T3XFem tggChSqất cảp7T3XF ghtài liệGWbjBYu trghong phggChSqòng chỉgh hup7T3XFy cggChSqủa p7T3XFKhải GWbjBYÁ đếnggChSq đGWbjBYây.” NGWbjBYgừng mộp7T3XFt GWbjBYgiây, aghnh GWbjBYta nóGWbjBYi tggChSqiếp: “BaGWbjBYo gp7T3XFồm cảgh cameghra ghtheo dõi.”

“Vâng ạ.p7T3XF” Thap7T3XFnh âghm MạcGWbjBY PhggChSqổ GWbjBYcách rấtGWbjBY xa.

Tôi giggChSqật mìggChSqnh. NếuGWbjBY p7T3XFxem hìp7T3XFnh ảnhggChSq đóp7T3XF, MụcGWbjBY HuyggChSqền ggChSqsẽ chứGWbjBYng ggChSqkiến cGWbjBYảnh tp7T3XFôi sp7T3XFuýt GWbjBYbị KhGWbjBYải Áp7T3XF cưghỡng bứcGWbjBY? Np7T3XFhớ đếnGWbjBY lờiGWbjBY cp7T3XFủa Khảip7T3XF ÁggChSq, tôip7T3XF thggChSqật ghsự sp7T3XFợ p7T3XFanh tGWbjBYa nổiGWbjBY ggChSqđiên rGWbjBYồi gâyGWbjBY GWbjBYthương tghổn GWbjBYcho ggChSqtôi. MaGWbjBYu rGWbjBYời khỏigh khôghng giggChSqan ghkín mggChSqít nàp7T3XFy mớigh lghà thượGWbjBYng sáp7T3XFch. NGWbjBYghĩ đếGWbjBYn đp7T3XFây, tôghi ggChSqdùng sứcgh vặnp7T3XF taGWbjBYy nggChSqắm cửa.

Cánh cửGWbjBYa kp7T3XFhông ghhề ghnhúc nhích.

Tôi vẫnp7T3XF cp7T3XFhưa phátGWbjBY giácp7T3XF ggChSqra điềuggChSq ghbất tghhường, chỉggChSq ghnghĩ tp7T3XFay tôiggChSq p7T3XFkhông đủggChSq lp7T3XFực. ggChSqĐang địnhp7T3XF tghhử p7T3XFlại mp7T3XFột lầnggChSq, tGWbjBYôi độtGWbjBY nhGWbjBYiên cứnGWbjBYg đggChSqờ người.

Bởi vìp7T3XF tghôi khôghng ghthể độggChSqng đậy.ggChSq Châp7T3XFn, ghtay vp7T3XFà tggChSqoàn thGWbjBYân tôiggChSq bp7T3XFị mộtgh sứcggChSq GWbjBYmạnh vGWbjBYô hìnggChSqh tghrói chặt.

Mục HuyềnGWbjBY ghlại dùngGWbjBY ggChSq‘sức mạnGWbjBYh tghinh thần’gh vớGWbjBYi tôi!

Một ghthân hìnhgh ấmgh gháp lặnGWbjBYg lp7T3XFẽ áGWbjBYp GWbjBYvào ggChSqsau lggChSqưng tôi.p7T3XF GWbjBYEo GWbjBYđột nghgột bGWbjBYị siếGWbjBYt chặGWbjBYt, MggChSqục Hup7T3XFyền ômgh tôi,ggChSq tGWbjBYựa cằmp7T3XF ggChSqvào tóp7T3XFc tGWbjBYôi, đôip7T3XF ghbàn p7T3XFtay trắngGWbjBY p7T3XFnõn GWbjBYbắt đầup7T3XF cởip7T3XF cúcgh gháo GWbjBYkhoác qghuân phụcp7T3XF GWbjBYtrên ngườip7T3XF tôi.

“Anh mGWbjBYuốn làp7T3XFm gghì hả?”p7T3XF Lghời nóip7T3XF vừgha dứt,p7T3XF GWbjBYáo p7T3XFkhoác quggChSqân phụcgh đãgh rggChSqơi xuốnp7T3XFg sghàn. SaggChSqu GWbjBYđó, Mụcgh ggChSqHuyền tiếpgh tụp7T3XFc cởip7T3XF cúghc GWbjBYáo vGWbjBYáy. KhggChSqi chấght ghliệu vảiGWbjBY mggChSqềm mạggChSqi ghrời khỏigh thâghn thể,p7T3XF đầup7T3XF ócp7T3XF tôip7T3XF hghoàn p7T3XFtoàn trghống rỗng.

“Anh khôghng giữgh chữp7T3XF tínggChSq... A...”

Cả ngườggChSqi đGWbjBYột nhiêngh nhGWbjBYẹ bẫng,GWbjBY GWbjBYtôi bịgh Mụcgh HggChSquyền bếp7T3XF lêghn p7T3XFrồi đặtgh GWbjBYnằm xuGWbjBYống sàghn máygh baGWbjBYy. BênggChSq dGWbjBYưới thp7T3XFân GWbjBYlà ggChSqchất lp7T3XFiệu vảghi mềggChSqm mại,gh aGWbjBYnh tGWbjBYa đghã trggChSqải áoggChSq khoácp7T3XF quângh phggChSqục làggChSqm đệGWbjBYm lóp7T3XFt chgho tôip7T3XF. Sap7T3XFu đóGWbjBY ggChSqthân hGWbjBYình caGWbjBYo lớnggChSq củaGWbjBY aGWbjBYnh tggChSqa ập7T3XFp đến.

Không nghói cũGWbjBYng cggChSqó GWbjBYthể đoángh ghchuyện sGWbjBYắp dip7T3XFễn rgha ghvới bảghn thân.ggChSq Tp7T3XFôi lậpp7T3XF tứggChSqc nhớgh đếnggChSq buGWbjBYổi GWbjBYtối ggChSqbốn nggChSqăm trước,GWbjBY toànp7T3XF ghthân tggChSqôi buốGWbjBYt giá,GWbjBY tôip7T3XF đaup7T3XF khGWbjBYổ nhắggChSqm mắp7T3XFt. Mghặc dùp7T3XF biggChSqết tìnghh huGWbjBYống nàp7T3XFy GWbjBYtrước p7T3XFsau gìGWbjBY cũngGWbjBY xghảy rggChSqa np7T3XFhưng tôGWbjBYi vẫnggChSq ggChSqcảm thấyggChSq nhp7T3XFục nhã.

Đột nggChSqhiên, GWbjBYmột luồnGWbjBYg khíGWbjBY ggChSqnóng thổigh vàgho cghổ tôip7T3XF. ghSau đó,gh mộtGWbjBY thứgh gghì đó,ggChSq ggChSqnhư p7T3XFcó nhưGWbjBY khôngGWbjBY lưggChSqớt qp7T3XFua lànp7T3XF p7T3XFda tghôi. KhônGWbjBYg phảiGWbjBY miệp7T3XFng p7T3XFMục HGWbjBYuyền, cggChSqũng khônGWbjBYg pghhải đầuggChSq ngghón taggChSqy củap7T3XF ghanh taGWbjBY. TggChSqhứ nggChSqày mággChSqt lạnh,ggChSq khiếghn tôghi buồngh buồn,p7T3XF lggChSqực đggChSqạo ghrất ghnhẹ, khônggh p7T3XFchú ýgh kỹggChSq sẽggChSq kGWbjBYhông cggChSqảm nhậghn thấy.

Chỉ ggChSqtrong chốcgh GWbjBYlát, tp7T3XFhứ đóGWbjBY nhẹgh nhàGWbjBYng lướtp7T3XF từgh cổp7T3XF tôp7T3XFi xuốnGWbjBYg dưới,gh ggChSqtới bộgh ggChSqngực, ghbụng, bênggChSq hggChSqông củggChSqa tôiggChSq. TôiggChSq nghGWbjBYe thấyp7T3XF Mp7T3XFục HuyềnggChSq hítp7T3XF mộtGWbjBY hghơi sâup7T3XF. ĐúngGWbjBY lGWbjBYà rấp7T3XFt kỳgh qup7T3XFái, tôiggChSq lighền mp7T3XFở mggChSqắt, saGWbjBYu đGWbjBYó hóp7T3XFa đá.

Mục p7T3XFHuyền đang..p7T3XF. np7T3XFgửi thâghn ggChSqthể tôi?

Anh tGWbjBYa lp7T3XFột sạghch đồp7T3XF trênp7T3XF p7T3XFngười tôp7T3XFi, chggChSqỉ ghđể lạiGWbjBY ghmỗi ghbộ p7T3XFquần ágho lp7T3XFót. Saghu p7T3XFđó, ap7T3XFnh ggChSqta dùnghg mghũi nggChSqgửi tGWbjBYừng tggChSqấc dggChSqa củaGWbjBY tôi.gh Thứgh vggChSqừa chạmp7T3XF nhGWbjBYẹ vGWbjBYào làngh ggChSqda tôigh p7T3XFchính làp7T3XF đầghu GWbjBYmũi GWbjBYmát lạnhggChSq củp7T3XFa ggChSqanh ta.

Tôi bỗp7T3XFng ggChSqhiểu rGWbjBYa mọiggChSq chuyện.

“Anh ghmuốn ngửiggChSq xemgh, ghKhải ghÁ đghã độngp7T3XF đếghn ggChSqchỗ nào?”

“Ừ.”

Tôi GWbjBYthở phàggChSqo nhggChSqẹ nhGWbjBYõm, tp7T3XFhì ggChSqra khp7T3XFông p7T3XFphải aggChSqnh GWbjBYta cóGWbjBY p7T3XFý lggChSqàm trághi ghlời ggChSqcam kết.

“Vậy aGWbjBYnh đggChSqừng dùnGWbjBYg ‘sứcggChSq mạnhgh tp7T3XFinh thp7T3XFần’ tróghi tôghi nữa.”

Mục HuGWbjBYyền chẳghng lêngh tiếngGWbjBY cũnggChSqg khghông ghhề cp7T3XFó bấtp7T3XF cứGWbjBY cghử độnghg nGWbjBYào, nghhưng kGWbjBYhi tôigh tp7T3XFhử độngggChSq đậGWbjBYy châggChSqn taggChSqy, tôigh p7T3XFmới ggChSqhiện thâggChSqn thểggChSq đãggChSq trởggChSq lạiggChSq p7T3XFbình thường.

Sau khghi biggChSqết MggChSqục HGWbjBYuyền chỉgh muốnp7T3XF ghngửi nggChSqgười ggChSqtôi, ghtôi kghhông khángggChSq ghcự, cghũng khôngp7T3XF dghám nghói mộtGWbjBY lờigh kGWbjBYích thícggChSqh ghanh taggChSq. NhưngggChSq nhggChSqìn ngườiGWbjBY đàngh ôngggChSq caggChSqo lớnGWbjBY nằp7T3XFm bghò p7T3XFtrên ngưghời tghôi híggChSqt GWbjBYhít ngửigh ngửi,gh ggChSqtôi ggChSqthật sựggChSq cảmGWbjBY ghthấy vừaggChSq kỳp7T3XF qghuái GWbjBYvừa nGWbjBYgứa ngáy.

Mục HuyGWbjBYền bấggChSqt chợtGWbjBY dừnGWbjBYg độnp7T3XFg táGWbjBYc, ngẩGWbjBYng đầup7T3XF nhìGWbjBYn tôi.

Tôi GWbjBYngây người.

Bởi ghvì ánghh ggChSqmắt anp7T3XFh tggChSqa ggChSqhết sứcp7T3XF p7T3XFu tối.GWbjBY p7T3XFGương GWbjBYmặt vốnGWbjBY trGWbjBYắng nõnggChSq ghđỏ bừngp7T3XF bừngp7T3XF ghnhư ngggChSqọn lghửa, p7T3XFđến ghvành taggChSqi ghanh tp7T3XFa ghcũng ggChSqđỏ ửng.

Xong đờp7T3XFi rồiggChSq. MụGWbjBYc ggChSqHuyền ghtrước đóp7T3XF đãgh cggChSqó thểp7T3XF đghè nggChSqén GWbjBYdục vọng,gh ggChSqsau khggChSqi nggChSqgửi mộtgh lưggChSqợt, ap7T3XFnh GWbjBYta tghừ vôggChSq tâmp7T3XF cghhuyển thànGWbjBYh cóggChSq tâm từ&nbsghp;lúc nàoGWbjBY khônggh hay.

Tôi vộGWbjBYi ghkéo vạtgh áogh ggChSqquân php7T3XFục rồigh cghài cúc.ggChSq NggChSqhưng mớigh càghi ggChSqhai cúcgh, tôGWbjBYi độtp7T3XF ggChSqnhiên ghnghe thấygh tiếnggh ggChSqloạt xoghạt. KhóeGWbjBY mắtgh liếcgh mộtGWbjBY cái,p7T3XF bắggChSqt gặggChSqp p7T3XFMục Huyềghn đanghg GWbjBYgiơ tghay kép7T3XFo khóaGWbjBY quần.

Toàn thggChSqân tp7T3XFôi rup7T3XFn lGWbjBYên, độggChSqng p7T3XFtác tGWbjBYay cggChSqàng nhap7T3XFnh hơp7T3XFn. TggChSquy np7T3XFhiên, cúGWbjBYc thggChSqứ p7T3XFba vẫnGWbjBY chp7T3XFưa p7T3XFcài xop7T3XFng, tôigh lạggChSqi ggChSqliếc thấyp7T3XF GWbjBYmột thứGWbjBY p7T3XFcực lớp7T3XFn nhảyp7T3XF ggChSqra khỏggChSqi quầp7T3XFn dàiggChSq. MộtGWbjBY bggChSqàn tap7T3XFy trắngp7T3XF nõggChSqn nắp7T3XFm chặGWbjBYt lấyp7T3XF ggChSqnó. Mặtgh tGWbjBYôi p7T3XFnóng rangh, lp7T3XFẽ ghnào aGWbjBYnh tgha địnhGWbjBY ‘ghlau ghsúng’ ngaGWbjBYy tp7T3XFrước ggChSqmặt tôi?p7T3XF GWbjBYGhê quá!

Nhưng tp7T3XFôi đp7T3XFã nhầmggChSq to!

Bởi ghvì ởp7T3XF giâygh p7T3XFtiếp theogh, ggChSqMục HuyềnggChSq GWbjBYgiơ bàggChSqn ghtay bggChSqẩn tp7T3XFhỉu vềp7T3XF phíaggChSq tôi,GWbjBY ggChSqtúm lấGWbjBYy tp7T3XFay tôp7T3XFi vớiGWbjBY mghột sứcgh mạnhgh kiGWbjBYnh hồn.

Tôi trợngh mắp7T3XFt háGWbjBY mồm,GWbjBY GWbjBYquên cảggChSq ghla GWbjBYhét, cũp7T3XFng khôngggChSq kịpgh cóggChSq bấtGWbjBY ghcứ hGWbjBYành độp7T3XFng phghản khággChSqng np7T3XFào, chỉp7T3XF mởp7T3XF tgho mGWbjBYắt nhghìn p7T3XFbàn taghy cghủa tôiggChSq bggChSqị ấnGWbjBY lêggChSqn ggChSqtrên đó.

Xúc cảmGWbjBY dưp7T3XFới lòngggChSq bàngh tp7T3XFay nónghg bỏng,ggChSq hơghi giậGWbjBYt giật.gh Tghoàn thânGWbjBY MụcGWbjBY HuGWbjBYyền cũngp7T3XF rghun ghlên, ggChSqanh ghta khônGWbjBYg tGWbjBYhể kiềggChSqm chếggChSq p7T3XFphát rggChSqa tggChSqiếng rênggChSq khẽ.

Tôi rgha sứcggChSq rghụt tghay về,GWbjBY nhưngGWbjBY bàggChSqn taGWbjBYy anghh p7T3XFta ghgiống mộp7T3XFt gggChSqọng kp7T3XFìm sggChSqắt, éggChSqp tôiGWbjBY p7T3XFxòe nghăm nghgón tggChSqay rồiggChSq np7T3XFắm chặtggChSq tghhứ đp7T3XFó. Tôghi tấtgh ggChSqnhiên hip7T3XFểu aghnh p7T3XFta muốp7T3XFn tôghi ghlàm gì,GWbjBY tronGWbjBYg lòngggChSq vừaGWbjBY p7T3XFkhó chGWbjBYịu vừaggChSq đGWbjBYau khổ.p7T3XF Làp7T3XFm thggChSqeo yghêu cghầu củgha anGWbjBYh taGWbjBY, qghuả ggChSqthực vượtggChSq quággChSq sggChSqức chịuggChSq đggChSqựng củaggChSq tôp7T3XFi. CggChSqòn nGWbjBYếu kGWbjBYhông làGWbjBYm, nhỡggChSq p7T3XFanh tGWbjBYa ghkhông nhịnggChSq GWbjBYđược, ‘bp7T3XFắn súnggh thật’ggChSq p7T3XFthì GWbjBYtôi phảGWbjBYi làmgh sao?

Trong lggChSqúc tôghi đanp7T3XFg ggChSqlưỡng lự,gh Mụcgh HuyềnGWbjBY độtgh nggChSqhiên đẩghy ggChSqtôi p7T3XFnằm xuggChSqống đất,gh bàngh taggChSqy đangGWbjBY GWbjBYnắm taggChSqy tôp7T3XFi p7T3XFđồng thghời buôngp7T3XF lỏng.ggChSq Sp7T3XFau GWbjBYđó, aggChSqnh GWbjBYta nằghm úp7T3XFp sấpp7T3XF lêGWbjBYn ngườiGWbjBY tGWbjBYôi, thứgh cghương cứGWbjBYng củap7T3XF anGWbjBYh tp7T3XFa GWbjBYchọc p7T3XFvào bụngggChSq tôi.

Tôi p7T3XFkhiếp GWbjBYđảm, bấtgh ggChSqchấp tghất cảGWbjBY héGWbjBYt lêghn: “Tghôi muggChSqốn p7T3XFdùng tayGWbjBY! Dùnghg tay!”

Trước mghắt tggChSqối p7T3XFsầm, MụggChSqc HuyềnggChSq ápgh mặp7T3XFt hônp7T3XF tôiGWbjBY ngấup7T3XF nghp7T3XFiến. ghNụ hggChSqôn p7T3XFnày hunghg hggChSqãn hơGWbjBYn bấght cứgh nụgh ghhôn nàoGWbjBY ghkhác. Đầugh lưghỡi cghủa p7T3XFtôi bịGWbjBY aghnh mútGWbjBY đếnggChSq đap7T3XFu rát.

Trong lúcggChSq hGWbjBYôn ggChSqnhau, tôp7T3XFi GWbjBYvẫn cảmggChSq thghấy ghthứ ởp7T3XF trêghn bụngp7T3XF tôp7T3XFi GWbjBYco rútgh mộtGWbjBY cáGWbjBYi. SaGWbjBYu đghó mộtgh ghdòng dggChSqung ghdịch ggChSqươn ướtgh khôp7T3XFng ngừngp7T3XF php7T3XFun lêghn bụngGWbjBY tôi.

Tôi hoànGWbjBY p7T3XFtoàn cghhết lặng.

Cùng p7T3XFlúc đó,ggChSq Mụghc Huyềngh ghdừng nụggChSq p7T3XFhôn. GWbjBYAnh tgha vùiGWbjBY mặGWbjBYt vp7T3XFào p7T3XFmái ggChSqtóc dàip7T3XF ghbên vaGWbjBYi tôi,ggChSq thghở GWbjBYhổn hển.

Tôi ngâygh ngốcgh cghúi xuốnggChSqg nhìnGWbjBY ‘đầuggChSq súggChSqng’, thập7T3XFm chGWbjBYí vẫnp7T3XF cóGWbjBY thGWbjBYể cp7T3XFảm nhậngh tghhấy thứggChSq đóp7T3XF ggChSqđang đGWbjBYộng đggChSqậy tghrên bụGWbjBYng ghtôi. GWbjBYVài giâGWbjBYy GWbjBYsau, MGWbjBYục HGWbjBYuyền chốngggChSq tggChSqay ggChSqngồi GWbjBYdậy. AggChSqnh tgha cúigh p7T3XFđầu, tôip7T3XF cũnggh thghuận thgheo ánGWbjBYh mắght ghanh tggChSqa nhìnggChSq xuống.

‘Quái ghthú’ cp7T3XFủa Mụcgh Huyp7T3XFền vẫnp7T3XF hếght sứcp7T3XF GWbjBYto GWbjBYlớn. CGWbjBYó điềuggChSq, ggChSqnó p7T3XFdường GWbjBYnhư mghềm đip7T3XF khôngggChSq ít.GWbjBY p7T3XFTrong ghkhi đó,GWbjBY dướip7T3XF chânggChSq ghanh taGWbjBY, trp7T3XFên bụnggh tôghi, GWbjBYđùi tôGWbjBYi, quầp7T3XFn p7T3XFlót cghủa p7T3XFtôi, p7T3XFchỗ GWbjBYnào cũnggh ghcó ggChSqchất dịchGWbjBY màup7T3XF GWbjBYtrắng, rGWbjBYối tip7T3XFnh ggChSqrối mù.

Cho dùGWbjBY chggChSqúng GWbjBYtôi từngggChSq ghtrải qp7T3XFua mộtGWbjBY đGWbjBYêm, nhp7T3XFưng lúcggChSq GWbjBYkhông cggChSqó đghèn sánghg, MGWbjBYục HuyềnggChSq pp7T3XFhóng ggChSqđi đâuggChSq tggChSqôi khôngggChSq hGWbjBYề hGWbjBYay bighết. TôiggChSq ghchưa bagho giờgh chứnGWbjBYg kiếngh GWbjBYcảnh p7T3XFtượng này.p7T3XF Vàgho gggChSqiây phútp7T3XF p7T3XFđó, toànGWbjBY thânggChSq tôghi cghứng đờ,ggChSq đầuGWbjBY p7T3XFóc ghtrống rỗng.

Mục p7T3XFHuyền trầggChSqm mặp7T3XFc trggChSqong gighây p7T3XFlát ggChSqrồi rúggChSqt mộtGWbjBY cGWbjBYhiếc kp7T3XFhăn mggChSqàu trắggChSqng từGWbjBY tghúi quGWbjBYần, ghbắt đầuGWbjBY nhp7T3XFẹ nhànghg ghlau cp7T3XFhùi ggChSqcho tghôi. Tôp7T3XFi độtgh nhiênggChSq GWbjBYcảm tGWbjBYhấy GWbjBYrất GWbjBYbi p7T3XFai, sốghng ghmũi GWbjBYcay cap7T3XFy, nướghc mắtGWbjBY tràogh rGWbjBYa khggChSqóe mi.

Bàn tp7T3XFay GWbjBYanh tp7T3XFa đggChSqang GWbjBYdi chuyggChSqển ghtrên nggChSqgười tôip7T3XF lậpp7T3XF tứcp7T3XF dừp7T3XFng lại.

Sau p7T3XFđó, nGWbjBYgười GWbjBYtôi nhẹGWbjBY bẫng,gh tghôi bGWbjBYị Mụcp7T3XF Hup7T3XFyền bếp7T3XF lghên. TôggChSqi kp7T3XFhông muốghn đểggChSq ghý đếp7T3XFn ap7T3XFnh taggChSq, ghtrong đp7T3XFầu lặpGWbjBY GWbjBYđi p7T3XFlặp GWbjBYlại hìnhGWbjBY ảnp7T3XFh kiGWbjBYnh khủngp7T3XF vừgha rồGWbjBYi. Tôigh p7T3XFcảm tghhấy rấp7T3XFt tủigh nhục,GWbjBY từggChSqng gip7T3XFọt từGWbjBYng gp7T3XFiọt GWbjBYnước mắtgh chghảy xggChSquống. TôiGWbjBY thậmGWbjBY cghhí òaGWbjBY khóp7T3XFc nGWbjBYức nở.

Mục HggChSquyền sGWbjBYiết cGWbjBYhặt ghđôi ggChSqcánh p7T3XFtay đangggChSq p7T3XFbế tôi,p7T3XF giọGWbjBYng nóiggChSq dp7T3XFịu dàngggChSq GWbjBYcủa ap7T3XFnh ghta vp7T3XFang lghên GWbjBYbên tggChSqai tôiGWbjBY: “TôGWbjBYi xiGWbjBYn GWbjBYlỗi, GWbjBYDao, tghôi xiGWbjBYn lỗi.”

Tôi nghgây rap7T3XF, ap7T3XFnh tGWbjBYa ggChSqđang xiGWbjBYn lỗigh tôi?

“Tôi p7T3XFsẽ ghgiết GWbjBYchết Khảghi ghÁ. Sup7T3XFýt nữgha mp7T3XFất eGWbjBYm... ggChSqChuyện nàyp7T3XF sGWbjBYẽ GWbjBYkhông baggChSqo GWbjBYgiờ xảyp7T3XF ggChSqra nữa.”

Ngữ kggChSqhí củagh ggChSqanh tp7T3XFa dịggChSqu dGWbjBYàng đếGWbjBYn mGWbjBYức khôggChSqng thểgh hìnghh dup7T3XFng nổi.GWbjBY ghTôi ggChSqbỗng p7T3XFcó mghột cp7T3XFảm ggChSqgiác bấtp7T3XF lggChSqực ghchưa từnp7T3XFg thggChSqấy. Tp7T3XFôi ggChSqnằm GWbjBYim troggChSqng lGWbjBYòng p7T3XFanh taggChSq, khônggChSqg ggChSqkhóc, khggChSqông đggChSqộng đậyGWbjBY, cGWbjBYũng khghông lênGWbjBY tiếng.

Mục p7T3XFHuyền ngồiggChSq xuốnggChSqg đất,ggChSq đặp7T3XFt tôip7T3XF ngồigh lêGWbjBYn đùiGWbjBY anp7T3XFh tagh. Ap7T3XFnh tgha ápgh mágh vàgho mGWbjBYặt ghtôi, saghu ggChSqđó hghôn đggChSqi nướcggChSq mắtGWbjBY củap7T3XF tôi.

“Hết GWbjBYkhóc rồi?”

Tư tGWbjBYhế GWbjBYthân mậght khiếggChSqn tôip7T3XF không được tựgh nhiên.ggChSq TôiGWbjBY ghmuốn quap7T3XFy đầup7T3XF đp7T3XFi chghỗ p7T3XFkhác, nggChSqhưng p7T3XFbị MụcggChSq HggChSquyền ghgiữ cghằm, p7T3XFkhông thểgh nGWbjBYhúc nhích.

“Dao, tôp7T3XFi đp7T3XFã nhìggChSqn thấygh vếtggChSq thươngGWbjBY củaggChSq Khảigh ÁGWbjBY, ghtôi cũnggChSqg biếtgh ghem ggChSqvì tôGWbjBYi mạop7T3XF hiểmp7T3XF nép7T3XFm bomp7T3XF.” MụggChSqc Huyềp7T3XFn nhìnggChSq tôGWbjBYi ggChSqchăm cggChSqhú: gh“Em tghrung trinp7T3XFh nhggChSqư vậyggChSq, vớip7T3XF tGWbjBYư cácggChSqh ggChSqmột ngườGWbjBYi cggChSqhồng, tôiggChSq sp7T3XFẽ bùp7T3XF đắpggChSq cGWbjBYho ghem gấghp bội.”

Trung trinh?

Anh ghta ghtưởng ghtôi cghhống lghại Khảip7T3XF Áp7T3XF làggChSq vghì ghanh ta?

Bởi ggChSqvì tghôi pghhóng têggChSqn lửaggChSq ggChSqngăn ggChSqchặn p7T3XFviện binggChSqh p7T3XFcủa ggChSqKhải Ágh nGWbjBYên ggChSqanh tp7T3XFa ghhiểu nhầm?

Thảo np7T3XFào trướcGWbjBY đp7T3XFó tâmggChSq trạghng cGWbjBYủa p7T3XFMục Huyềngh cghó GWbjBYvẻ rấtgh tốtp7T3XF. ChảGWbjBY tráp7T3XFch GWbjBYanh GWbjBYta ghđề p7T3XFxuất ‘tghhân mậtgh trướcgh thghời hạnp7T3XF’. Anghh ggChSqta hôggChSqn p7T3XFtôi lâghu ggChSqnhư ggChSqvậy, làggChSq bởiGWbjBY ghvì GWbjBYanh tgha cGWbjBYho rằnggh tggChSqôi p7T3XFthích p7T3XFanh ta?

Nhưng aghnh tp7T3XFa ggChSqkhông ggChSqbận tggChSqâm đghến vấghn đềGWbjBY tìnghh p7T3XFcảm cp7T3XFơ mà?

Dù anp7T3XFh p7T3XFta ngp7T3XFhĩ thếGWbjBY nào,gh sp7T3XFự hip7T3XFểu nhầGWbjBYm nghày cóGWbjBY vẻp7T3XF rấGWbjBYt nghiêmggChSq trọghng. Nhưghng nhp7T3XFìn ághnh mắtGWbjBY np7T3XFóng bggChSqỏng củGWbjBYa aghnh taggChSq, ngp7T3XFhĩ p7T3XFđến cggChSqhuyện vừGWbjBYa rồip7T3XF anggChSqh p7T3XFta ghkhổ sởp7T3XF đègh ghnén... Tp7T3XFôi ghkhông biếtGWbjBY nêghn giảiggChSq tghhích np7T3XFhư thếgh nào.

“Ngoài rGWbjBYa.” MggChSqục HuyGWbjBYền nóGWbjBYi tiGWbjBYếp: “LầnggChSq nghày làGWbjBY nghgoài ggChSqý muốggChSqn. DùggChSq ggChSqsao... p7T3XFcũng bốngh nghăm rồi.”

Tôi hp7T3XFơi ngượngggChSq GWbjBYngùng. Tấtp7T3XF GWbjBYnhiên tôGWbjBYi hip7T3XFểu GWbjBYý aGWbjBYnh tagh. AnGWbjBYh ghta muốnggChSq nGWbjBYói, GWbjBYsau lGWbjBYần p7T3XFđầu tiêggChSqn vàop7T3XF bốggChSqn nămggChSq trướp7T3XFc, aghnh tgha phGWbjBYải kiềmggChSq cghhế quáp7T3XF lâu,p7T3XF nênggChSq lầnggChSq nàghy mớp7T3XFi thànhp7T3XF rp7T3XFa nhp7T3XFư vậy.

“Anh khôggChSqng cầngh giảiGWbjBY thíchp7T3XF vớGWbjBYi tghôi chp7T3XFuyện này...”

Đúng p7T3XFlúc đó,gh bp7T3XFên ggChSqngoài vGWbjBYang lêggChSqn ggChSqgiọng nóGWbjBYi củaggChSq Mạcp7T3XF GWbjBYLâm, ggChSqcắt nganGWbjBYg lờggChSqi tôi.

“Khụ, khghụ... điệnp7T3XF hp7T3XFạ, rGWbjBYất xip7T3XFn lỗiggChSq p7T3XFđã qggChSquấy rầygh ngàp7T3XFi p7T3XFvà tiểup7T3XF ghthư. Hoghàng đghế GWbjBYbệ hạGWbjBY ggChSqtriệu p7T3XFkiến điệngh hạGWbjBY gấp.”GWbjBY ggChSqĐây làgh lGWbjBYần p7T3XFđầu ghtiên tôggChSqi ngggChSqhe cógh ngườiggChSq gọghi MụcGWbjBY Huyềngh làGWbjBY ‘điệnGWbjBY hạ’.

Thần sắGWbjBYc MGWbjBYục HuyềnggChSq tggChSqrở nêp7T3XFn nghGWbjBYiêm nggChSqghị, anGWbjBYh ghta bếggChSq tôiggChSq đứngGWbjBY dậy.