Độc quyền chiếm hữu - Chương 15

Chương 15Không tkCBhhể 5AZxrutGdừng lại

“Nếu e5AZxrutGm kCBhđồng ýVSFcptWJ thâVSFcptWJn kCBhmật trướckCBh thVSFcptWJời h5AZxrutGạn, tkCBhôi có5AZxrutG thểkCBh bắtVSFcptWJ đầukCBh ng5AZxrutGay lậpVSFcptWJ tức.”

Nói VSFcptWJxong câu5AZxrutG nkCBhày, MụckCBh kCBhHuyền bắtkCBh đầu5AZxrutG hkCBhôn cVSFcptWJổ tôi.5AZxrutG ĐầukCBh 5AZxrutGlưỡi nkCBhóng kCBhhổi củakCBh akCBhnh VSFcptWJta kCBhgiống kCBhcái bà5AZxrutGn chải,VSFcptWJ manVSFcptWJg th5AZxrutGeo ti5AZxrutGếng nước5AZxrutG khVSFcptWJẽ khàng,VSFcptWJ chải5AZxrutG tkCBhừng 5AZxrutGtấc dVSFcptWJa 5AZxrutGcủa tôi.

Tôi 5AZxrutGcó cảm5AZxrutG gVSFcptWJiác bkCBhị điện5AZxrutG gikCBhật. TrkCBhong ngườiVSFcptWJ tôiVSFcptWJ nhưkCBh xuấtkCBh 5AZxrutGhiện một5AZxrutG cVSFcptWJon rắnVSFcptWJ nước,kCBh bòVSFcptWJ 5AZxrutGtừ VSFcptWJlỗ 5AZxrutGtai lênVSFcptWJ não,5AZxrutG kCBhsau đó5AZxrutG lkCBhại 5AZxrutGquay đầu5AZxrutG 5AZxrutGbò xuVSFcptWJống dưới,5AZxrutG VSFcptWJđâm kCBhvào m5AZxrutGột VSFcptWJnơi nào5AZxrutG đóVSFcptWJ đVSFcptWJã căngVSFcptWJ lVSFcptWJên củaVSFcptWJ tkCBhôi, khiếkCBhn nơikCBh 5AZxrutGđó khkCBhông ngừVSFcptWJng tikCBhết kCBhra VSFcptWJchất kCBhdịch ướtkCBh á5AZxrutGt. 5AZxrutGSau đó,VSFcptWJ nóVSFcptWJ l5AZxrutGại kCBhxuyên qu5AZxrutGa sốnkCBhg l5AZxrutGưng vàkCBh h5AZxrutGai ch5AZxrutGân VSFcptWJtôi, là5AZxrutGm to5AZxrutGàn kCBhthân 5AZxrutGtôi têkCBh liệt.

Tôi thởkCBh h5AZxrutGổn hển,VSFcptWJ kCBhgần nkCBhhư thékCBht lênVSFcptWJ: “Tôi5AZxrutG không5AZxrutG đkCBhồng ýkCBh 5AZxrutGthân mật5AZxrutG trước,5AZxrutG akCBhnh VSFcptWJcó thể5AZxrutG kếVSFcptWJt thúVSFcptWJc rồi.”

Mục Hu5AZxrutGyền l5AZxrutGập tứckCBh dừngVSFcptWJ lVSFcptWJại, ngẩngVSFcptWJ đầVSFcptWJu nkCBhhìn tôiVSFcptWJ. ĐếnVSFcptWJ lú5AZxrutGc nVSFcptWJày tô5AZxrutGi mới5AZxrutG chúVSFcptWJ ý,5AZxrutG có5AZxrutG lkCBhẽ d5AZxrutGo vừ5AZxrutGa rồ5AZxrutGi hô5AZxrutGn qu5AZxrutGá lâ5AZxrutGu vVSFcptWJà qukCBhá dùng5AZxrutG sứVSFcptWJc nVSFcptWJên môi5AZxrutG VSFcptWJanh kCBhta sưnkCBhg mọng,VSFcptWJ bờ5AZxrutG môi5AZxrutG tVSFcptWJrên ckCBhòn bị5AZxrutG kCBhsứt. ÁnkCBhh mắtVSFcptWJ VSFcptWJanh VSFcptWJta mờkCBh mịtkCBh, đồn5AZxrutGg tử5AZxrutG đeVSFcptWJn nhánVSFcptWJh nhưVSFcptWJ bị5AZxrutG 5AZxrutGphủ VSFcptWJmột l5AZxrutGớp sươnkCBhg mVSFcptWJỏng. Tr5AZxrutGong đầuVSFcptWJ tôkCBhi t5AZxrutGự nhiêkCBhn bkCBhật r5AZxrutGa tVSFcptWJừ ‘ý5AZxrutG 5AZxrutGloạn t5AZxrutGình mê’.

“Tôi muVSFcptWJốn nói...”kCBh TôVSFcptWJi câkCBhn nhắc5AZxrutG kCBhtừ ngữkCBh: “BâykCBh VSFcptWJgiờ tôVSFcptWJi vVSFcptWJẫn chVSFcptWJưa muốn.”

Ánh kCBhmắt Mục5AZxrutG Hu5AZxrutGyền ckCBhuối cù5AZxrutGng cũ5AZxrutGng tỉ5AZxrutGnh VSFcptWJtáo m5AZxrutGột ckCBhhút, kCBhanh t5AZxrutGa dáVSFcptWJn mắtkCBh 5AZxrutGvào tVSFcptWJôi: “Được.”

Giọng 5AZxrutGnói củVSFcptWJa kCBhanh kCBhta vẫnkCBh khàn5AZxrutG 5AZxrutGkhàn, bộVSFcptWJ phkCBhận nVSFcptWJào đó5AZxrutG tìVSFcptWJ trêVSFcptWJn b5AZxrutGụng tôVSFcptWJi vkCBhẫn cươkCBhng cVSFcptWJứng, nhưnVSFcptWJg tkCBhôi t5AZxrutGhở 5AZxrutGphào nhkCBhẹ nhõkCBhm, bởikCBh vVSFcptWJì VSFcptWJtôi biếtkCBh an5AZxrutGh tVSFcptWJa sẽ5AZxrutG k5AZxrutGhông nVSFcptWJuốt lời.

***

Như tôi5AZxrutG dự5AZxrutG đoán,5AZxrutG MụkCBhc HukCBhyền qu5AZxrutGả nhiê5AZxrutGn VSFcptWJchống t5AZxrutGay xuốngVSFcptWJ kCBhsàn, lậtkCBh ngVSFcptWJười nVSFcptWJgồi saVSFcptWJng VSFcptWJmột bê5AZxrutGn. Tô5AZxrutGi kCBhcũng ngồiVSFcptWJ dậy,5AZxrutG lúVSFcptWJc nkCBhày tôikCBh mớikCBh phkCBhát hi5AZxrutGện, quầnkCBh ákCBho v5AZxrutGũ tVSFcptWJrụ, ákCBho kh5AZxrutGoác quâVSFcptWJn VSFcptWJphục kCBhvà váykCBh củ5AZxrutGa tôVSFcptWJi VSFcptWJđã VSFcptWJbị VSFcptWJMục HuyềnkCBh tVSFcptWJốc lêVSFcptWJn ngựkCBhc 5AZxrutGtừ bVSFcptWJao VSFcptWJgiờ, 5AZxrutGđể VSFcptWJlộ 5AZxrutGmột mVSFcptWJảng xkCBhuân quang.

Tôi vộiVSFcptWJ vkCBhàng VSFcptWJkéo vkCBháy kCBhvà ckCBhài ckCBhúc áoVSFcptWJ khoácVSFcptWJ. MụckCBh 5AZxrutGHuyền 5AZxrutGcởi b5AZxrutGộ kCBhđồ dVSFcptWJu hàVSFcptWJnh vũkCBh tr5AZxrutGụ, kCBhbên tronVSFcptWJg a5AZxrutGnh kCBhta chỉ5AZxrutG mkCBhặc một5AZxrutG chiếckCBh kCBháo kCBhsơ m5AZxrutGi mVSFcptWJàu xá5AZxrutGm nhạtVSFcptWJ và5AZxrutG quầnkCBh VSFcptWJdài. TkCBhôi tưởngkCBh đãkCBh 5AZxrutGđến lú5AZxrutGc r5AZxrutGời VSFcptWJkhỏi 5AZxrutGmáy b5AZxrutGay, nkCBhào ng5AZxrutGờ anVSFcptWJh tVSFcptWJa giVSFcptWJơ tVSFcptWJay 5AZxrutGôm vkCBhai tôi,5AZxrutG đầukCBh 5AZxrutGngả về5AZxrutG phí5AZxrutGa tôi.kCBh 5AZxrutGSau đó,VSFcptWJ an5AZxrutGh tkCBha vùVSFcptWJi mặ5AZxrutGt 5AZxrutGvào mái5AZxrutG 5AZxrutGtóc kCBhdài kCBhcủa tôi.

“Khải Á5AZxrutG kCBhhôn ekCBhm phảiVSFcptWJ khôngkCBh?” Th5AZxrutGanh âVSFcptWJm tr5AZxrutGầm th5AZxrutGấp dịukCBh kCBhdàng độtkCBh ngộtkCBh 5AZxrutGvang lên,5AZxrutG khôngkCBh mộ5AZxrutGt ch5AZxrutGút nộVSFcptWJ khí.

Nhưng bVSFcptWJây g5AZxrutGiờ tôkCBhi đã5AZxrutG kCBhhơi kCBhhiểu Mục5AZxrutG HuyềnVSFcptWJ. VSFcptWJAnh 5AZxrutGta tỏ5AZxrutG thVSFcptWJái 5AZxrutGđộ bìnVSFcptWJh tVSFcptWJĩnh khôngkCBh có5AZxrutG nghĩVSFcptWJa VSFcptWJanh tVSFcptWJa kkCBhhông t5AZxrutGức giận.kCBh Tô5AZxrutGi gh5AZxrutGét ki5AZxrutGểu ch5AZxrutGất vấnVSFcptWJ VSFcptWJnày nênVSFcptWJ thảnkCBh kCBhnhiên tkCBhhừa nhVSFcptWJận: kCBh“Ừ, đúngVSFcptWJ l5AZxrutGà hắVSFcptWJn đã5AZxrutG hôVSFcptWJn 5AZxrutGtôi. SaVSFcptWJo VSFcptWJanh biết?”

Bàn 5AZxrutGtay 5AZxrutGđặt tr5AZxrutGên vaVSFcptWJi tôi5AZxrutG b5AZxrutGỗng siếVSFcptWJt chặt.

“Tôi VSFcptWJngửi thấy.”kCBh Mụ5AZxrutGc HVSFcptWJuyền tkCBhừ tốnVSFcptWJ trảkCBh lời.

Tôi kCBhbất c5AZxrutGhợt hiểuVSFcptWJ VSFcptWJra, th5AZxrutGảo 5AZxrutGnào l5AZxrutGúc mớkCBhi bắVSFcptWJt đ5AZxrutGầu kCBhhôn tôVSFcptWJi, kCBhsắc 5AZxrutGmặt kCBhanh tVSFcptWJa bỗng5AZxrutG dưkCBhng tVSFcptWJhay đổkCBhi. Hó5AZxrutGa kCBhra aVSFcptWJnh t5AZxrutGa ngửi5AZxrutG th5AZxrutGấy mùikCBh củkCBha KhảiVSFcptWJ Á5AZxrutG trkCBhong miVSFcptWJệng tôi.

“Mấy lần?”kCBh 5AZxrutGMục HuVSFcptWJyền 5AZxrutGhỏi tiếp.

“Gì cơ?”5AZxrutG Tôi5AZxrutG nhấkCBht thVSFcptWJời khôngkCBh hiểuVSFcptWJ ý.

Mục Huyền5AZxrutG trầVSFcptWJm mặcVSFcptWJ troVSFcptWJng g5AZxrutGiây lát5AZxrutG. SakCBhu đ5AZxrutGó VSFcptWJanh 5AZxrutGta ômVSFcptWJ VSFcptWJeo kCBhtôi, 5AZxrutGxoay ngườkCBhi tôVSFcptWJi đối5AZxrutG diệnkCBh aVSFcptWJnh kCBhta, ánkCBhh VSFcptWJmắt sắcVSFcptWJ bén5AZxrutG VSFcptWJnhìn kCBhtôi chằmVSFcptWJ ckCBhhằm: “5AZxrutGHắn hônkCBh VSFcptWJem 5AZxrutGmấy lần?”5AZxrutG NgữVSFcptWJ khkCBhí VSFcptWJcó phần5AZxrutG kCBhđanh lại.

Anh t5AZxrutGa khônkCBhg tkCBhruy vấ5AZxrutGn tkCBhhì VSFcptWJkhông 5AZxrutGsao. V5AZxrutGừa nhắVSFcptWJc 5AZxrutGtới, tôkCBhi liềnVSFcptWJ nhớkCBh đếnkCBh ckCBhhuyện sukCBhýt nữa5AZxrutG bịVSFcptWJ K5AZxrutGhải ÁVSFcptWJ VSFcptWJcưỡng b5AZxrutGức. TôVSFcptWJi t5AZxrutGhật 5AZxrutGsự khôkCBhng m5AZxrutGuốn 5AZxrutGhồi tkCBhưởng lạiVSFcptWJ sựVSFcptWJ vikCBhệc đó.5AZxrutG kCBhNếu khVSFcptWJông phVSFcptWJải kCBhtôi nhkCBhanh tkCBhrí, VSFcptWJcó VSFcptWJlẽ 5AZxrutGbây giờ5AZxrutG tkCBhôi 5AZxrutGnhư mkCBhột bãkCBhi bù5AZxrutGn nhãkCBho nằm5AZxrutG dVSFcptWJưới thâVSFcptWJn n5AZxrutGgười đVSFcptWJàn ôngVSFcptWJ kCBhkhác. 5AZxrutGTất kCBhcả nhữnVSFcptWJg chuyệnkCBh nà5AZxrutGy đều5AZxrutG d5AZxrutGo MkCBhục Huyền5AZxrutG ba5AZxrutGn chVSFcptWJo. VậykCBh mà5AZxrutG bVSFcptWJây giờ5AZxrutG, akCBhnh tVSFcptWJa cò5AZxrutGn VSFcptWJchất vấnkCBh tôVSFcptWJi bịVSFcptWJ Khải5AZxrutG kCBhÁ h5AZxrutGôn mấykCBh lần?VSFcptWJ TrVSFcptWJong qukCBhan niệm5AZxrutG VSFcptWJcủa kCBhanh VSFcptWJta, dục5AZxrutG kCBhvọng chiếmkCBh hkCBhữu qu5AZxrutGan trọngkCBh hơ5AZxrutGn VSFcptWJcảm nhậnkCBh cVSFcptWJủa tkCBhôi, d5AZxrutGanh VSFcptWJdự của5AZxrutG kCBhtôi hakCBhy sao?

Trong lòng5AZxrutG tôkCBhi bốckCBh lêVSFcptWJn mộtVSFcptWJ nVSFcptWJgọn lửa.

“Anh muốVSFcptWJn hVSFcptWJỏi VSFcptWJở chỗVSFcptWJ nào5AZxrutG?” TôVSFcptWJi trừng5AZxrutG mắtkCBh kCBhvới Mục5AZxrutG Huyền.

Anh tVSFcptWJa ngâyVSFcptWJ ngưVSFcptWJời, 5AZxrutGthần VSFcptWJsắc bỗngVSFcptWJ trở5AZxrutG kCBhnên 5AZxrutGu ám.

“Anh h5AZxrutGỏi mấkCBhy lần5AZxrutG, VSFcptWJlà 5AZxrutGchỉ mkCBhiệng, kCBhcổ kCBhhay tay?VSFcptWJ” TôkCBhi từVSFcptWJ kCBhtốn kCBhhỏi tiếp.

Cả người5AZxrutG MụcVSFcptWJ HukCBhyền hókCBha đá5AZxrutG tronkCBhg giâkCBhy lát.

Từ gươngkCBh mặtkCBh đến5AZxrutG thân5AZxrutG thể,VSFcptWJ từkCBh ánh5AZxrutG mắ5AZxrutGt đếnVSFcptWJ hVSFcptWJô hấpkCBh cVSFcptWJủa a5AZxrutGnh tVSFcptWJa phảng5AZxrutG phVSFcptWJất 5AZxrutGngưng trệ.

“Tôi mệkCBht rồ5AZxrutGi, 5AZxrutGtôi muốn5AZxrutG vềVSFcptWJ VSFcptWJnghỉ ngơi.”kCBh Tôi5AZxrutG đẩkCBhy ngườikCBh MVSFcptWJục Huyề5AZxrutGn rồiVSFcptWJ đứVSFcptWJng VSFcptWJdậy. AVSFcptWJnh 5AZxrutGta vẫnVSFcptWJ ngVSFcptWJồi bấVSFcptWJt đkCBhộng mộtkCBh chỗkCBh. 5AZxrutGTôi biế5AZxrutGt lời5AZxrutG nVSFcptWJói 5AZxrutGvừa rồiVSFcptWJ củakCBh tôi5AZxrutG c5AZxrutGó sVSFcptWJức sákCBht 5AZxrutGthương 5AZxrutGrất lớn.kCBh CVSFcptWJhứng kiế5AZxrutGn phả5AZxrutGn ứ5AZxrutGng ckCBhủa MụVSFcptWJc VSFcptWJHuyền, tôikCBh cảkCBhm 5AZxrutGthấy vôVSFcptWJ cùVSFcptWJng sVSFcptWJảng khoái.

Tôi chỉn5AZxrutGh lạiVSFcptWJ kCBhgấu váy,kCBh VSFcptWJđặt VSFcptWJtay lêVSFcptWJn 5AZxrutGtay nắm5AZxrutG cửakCBh khoang.

Mục Huyền5AZxrutG độ5AZxrutGt n5AZxrutGhiên gọkCBhi lớnkCBh t5AZxrutGiếng: “MạckCBh Phổ,5AZxrutG lậpkCBh kCBhtức 5AZxrutGđem tkCBhất cảVSFcptWJ tVSFcptWJài liệu5AZxrutG tkCBhrong pkCBhhòng chỉVSFcptWJ 5AZxrutGhuy ckCBhủa KhảiVSFcptWJ kCBhÁ đếkCBhn 5AZxrutGđây.” Ngừn5AZxrutGg kCBhmột gVSFcptWJiây, ankCBhh 5AZxrutGta nókCBhi kCBhtiếp: “BaVSFcptWJo gồmVSFcptWJ cảVSFcptWJ came5AZxrutGra tkCBhheo dõi.”

“Vâng ạ.”VSFcptWJ ThakCBhnh âkCBhm Mạc5AZxrutG Phổ5AZxrutG cách5AZxrutG rấkCBht xa.

Tôi VSFcptWJgiật mìnhVSFcptWJ. NếkCBhu x5AZxrutGem h5AZxrutGình ản5AZxrutGh đó,5AZxrutG M5AZxrutGục HuyềnkCBh sẽVSFcptWJ chứng5AZxrutG kCBhkiến ckCBhảnh tôi5AZxrutG 5AZxrutGsuýt bị5AZxrutG KhảikCBh Á5AZxrutG cưỡng5AZxrutG b5AZxrutGức? NkCBhhớ đkCBhến lờiVSFcptWJ kCBhcủa KhkCBhải 5AZxrutGÁ, VSFcptWJtôi thậtVSFcptWJ sVSFcptWJự sợVSFcptWJ anVSFcptWJh tkCBha nổ5AZxrutGi 5AZxrutGđiên rồ5AZxrutGi kCBhgây VSFcptWJthương tổn5AZxrutG chkCBho tôi.5AZxrutG Ma5AZxrutGu rkCBhời khỏ5AZxrutGi khkCBhông gi5AZxrutGan kVSFcptWJín míkCBht n5AZxrutGày 5AZxrutGmới VSFcptWJlà thượnVSFcptWJg skCBhách. NghĩkCBh đếnkCBh đây,VSFcptWJ tôiVSFcptWJ dù5AZxrutGng sứ5AZxrutGc vkCBhặn ta5AZxrutGy nắm5AZxrutG cửa.

Cánh cửakCBh 5AZxrutGkhông hề5AZxrutG n5AZxrutGhúc nhích.

Tôi vẫnkCBh chư5AZxrutGa pháVSFcptWJt giácVSFcptWJ kCBhra điều5AZxrutG VSFcptWJbất thưVSFcptWJờng, chkCBhỉ ngVSFcptWJhĩ taVSFcptWJy tôiVSFcptWJ kkCBhhông đủ5AZxrutG lkCBhực. Đ5AZxrutGang địnhkCBh VSFcptWJthử lạkCBhi mộtVSFcptWJ lầnkCBh, tôkCBhi 5AZxrutGđột nhiVSFcptWJên cứng5AZxrutG kCBhđờ người.

Bởi v5AZxrutGì tkCBhôi kCBhkhông thể5AZxrutG động5AZxrutG đVSFcptWJậy. C5AZxrutGhân, kCBhtay kCBhvà tkCBhoàn th5AZxrutGân tôikCBh 5AZxrutGbị m5AZxrutGột sVSFcptWJức mạnhkCBh v5AZxrutGô hìnVSFcptWJh tróiVSFcptWJ chặt.

Mục HuyềnVSFcptWJ lại5AZxrutG 5AZxrutGdùng ‘s5AZxrutGức mạnhVSFcptWJ 5AZxrutGtinh thần’VSFcptWJ vVSFcptWJới tôi!

Một tVSFcptWJhân hìnkCBhh ấm5AZxrutG 5AZxrutGáp lặngkCBh lVSFcptWJẽ 5AZxrutGáp 5AZxrutGvào sa5AZxrutGu 5AZxrutGlưng VSFcptWJtôi. kCBhEo VSFcptWJđột ngộtVSFcptWJ 5AZxrutGbị VSFcptWJsiết chặtkCBh, 5AZxrutGMục Huyền5AZxrutG ôkCBhm kCBhtôi, tVSFcptWJựa VSFcptWJcằm v5AZxrutGào tóVSFcptWJc kCBhtôi, đôiVSFcptWJ bà5AZxrutGn takCBhy trắngkCBh nõnkCBh VSFcptWJbắt đầ5AZxrutGu cởi5AZxrutG c5AZxrutGúc VSFcptWJáo khoácVSFcptWJ quâ5AZxrutGn 5AZxrutGphục kCBhtrên người5AZxrutG tôi.

“Anh muốkCBhn là5AZxrutGm gì5AZxrutG hả?”VSFcptWJ LờikCBh n5AZxrutGói vkCBhừa kCBhdứt, VSFcptWJáo khoác5AZxrutG quânkCBh phkCBhục VSFcptWJđã rơi5AZxrutG xkCBhuống skCBhàn. SkCBhau đó,5AZxrutG kCBhMục Huyền5AZxrutG tiế5AZxrutGp kCBhtục cởi5AZxrutG cú5AZxrutGc áokCBh kCBhváy. KVSFcptWJhi chấVSFcptWJt VSFcptWJliệu vải5AZxrutG m5AZxrutGềm mạikCBh rờikCBh 5AZxrutGkhỏi thâkCBhn VSFcptWJthể, 5AZxrutGđầu 5AZxrutGóc tkCBhôi 5AZxrutGhoàn toà5AZxrutGn trống5AZxrutG rỗng.

“Anh khôn5AZxrutGg giữkCBh chữkCBh tín...5AZxrutG A...”

Cả ngườikCBh độtkCBh nhiênkCBh nhẹkCBh bẫng,5AZxrutG 5AZxrutGtôi 5AZxrutGbị VSFcptWJMục H5AZxrutGuyền bếkCBh l5AZxrutGên 5AZxrutGrồi đặt5AZxrutG nằmVSFcptWJ xuốngkCBh skCBhàn má5AZxrutGy baVSFcptWJy. VSFcptWJBên d5AZxrutGưới th5AZxrutGân VSFcptWJlà chấVSFcptWJt kCBhliệu vảiVSFcptWJ mềm5AZxrutG mại,kCBh VSFcptWJanh tkCBha đãkCBh trải5AZxrutG áVSFcptWJo kho5AZxrutGác kCBhquân phụ5AZxrutGc làm5AZxrutG đệm5AZxrutG ló5AZxrutGt ckCBhho 5AZxrutGtôi. SkCBhau 5AZxrutGđó th5AZxrutGân hìnVSFcptWJh VSFcptWJcao lớkCBhn của5AZxrutG a5AZxrutGnh VSFcptWJta kCBhập đến.

Không nóikCBh cũngVSFcptWJ VSFcptWJcó thểVSFcptWJ đoVSFcptWJán chuykCBhện skCBhắp diễnkCBh rVSFcptWJa vớ5AZxrutGi kCBhbản kCBhthân. TôiVSFcptWJ 5AZxrutGlập tức5AZxrutG nhớVSFcptWJ đkCBhến 5AZxrutGbuổi tkCBhối bốnkCBh nVSFcptWJăm trướkCBhc, VSFcptWJtoàn thâ5AZxrutGn 5AZxrutGtôi b5AZxrutGuốt 5AZxrutGgiá, kCBhtôi đaVSFcptWJu VSFcptWJkhổ nhắkCBhm mkCBhắt. Mặc5AZxrutG 5AZxrutGdù kCBhbiết tìnhVSFcptWJ huVSFcptWJống VSFcptWJnày trướckCBh s5AZxrutGau gìkCBh ckCBhũng xảyVSFcptWJ rVSFcptWJa nhưngkCBh VSFcptWJtôi vẫnVSFcptWJ cảVSFcptWJm thấyVSFcptWJ nhụkCBhc nhã.

Đột nhiVSFcptWJên, kCBhmột luồng5AZxrutG kVSFcptWJhí nóngkCBh thổVSFcptWJi vàkCBho cVSFcptWJổ tô5AZxrutGi. VSFcptWJSau đó,VSFcptWJ kCBhmột VSFcptWJthứ kCBhgì kCBhđó, nhkCBhư kCBhcó nhkCBhư kCBhkhông lướtkCBh qu5AZxrutGa làVSFcptWJn 5AZxrutGda tkCBhôi. KVSFcptWJhông p5AZxrutGhải VSFcptWJmiệng Mục5AZxrutG 5AZxrutGHuyền, 5AZxrutGcũng khôngkCBh phải5AZxrutG đầuVSFcptWJ VSFcptWJngón tkCBhay củ5AZxrutGa an5AZxrutGh ta5AZxrutG. 5AZxrutGThứ 5AZxrutGnày máVSFcptWJt lạnkCBhh, khiếnVSFcptWJ tôikCBh buồkCBhn VSFcptWJbuồn, lựkCBhc đạo5AZxrutG rkCBhất nhẹ,VSFcptWJ kh5AZxrutGông chúVSFcptWJ kCBhý kỹVSFcptWJ sẽVSFcptWJ khônVSFcptWJg 5AZxrutGcảm kCBhnhận thấy.

Chỉ trokCBhng chố5AZxrutGc lát,VSFcptWJ thứVSFcptWJ đóVSFcptWJ nhkCBhẹ n5AZxrutGhàng lướkCBht tVSFcptWJừ kCBhcổ kCBhtôi kCBhxuống dướikCBh, tVSFcptWJới VSFcptWJbộ ngkCBhực, bụ5AZxrutGng, 5AZxrutGbên hônkCBhg củ5AZxrutGa tô5AZxrutGi. kCBhTôi nVSFcptWJghe thkCBhấy MụckCBh Huy5AZxrutGền híVSFcptWJt một5AZxrutG h5AZxrutGơi sâuVSFcptWJ. Đúng5AZxrutG l5AZxrutGà VSFcptWJrất kkCBhỳ qukCBhái, tôikCBh liềnkCBh mở5AZxrutG mắ5AZxrutGt, sa5AZxrutGu đóVSFcptWJ h5AZxrutGóa đá.

Mục Huyền5AZxrutG đanVSFcptWJg... ngử5AZxrutGi 5AZxrutGthân VSFcptWJthể tôi?

Anh 5AZxrutGta VSFcptWJlột sạchVSFcptWJ đồkCBh tVSFcptWJrên ngườikCBh tôi5AZxrutG, chỉVSFcptWJ đểVSFcptWJ kCBhlại mỗi5AZxrutG 5AZxrutGbộ quVSFcptWJần áVSFcptWJo lót.VSFcptWJ 5AZxrutGSau đó,5AZxrutG anVSFcptWJh 5AZxrutGta dkCBhùng mũ5AZxrutGi ngửVSFcptWJi tVSFcptWJừng tấckCBh d5AZxrutGa củkCBha VSFcptWJtôi. VSFcptWJThứ VSFcptWJvừa 5AZxrutGchạm nhẹ5AZxrutG vVSFcptWJào 5AZxrutGlàn VSFcptWJda tôVSFcptWJi c5AZxrutGhính lkCBhà đầukCBh mkCBhũi mVSFcptWJát lạnhkCBh kCBhcủa a5AZxrutGnh ta.

Tôi bkCBhỗng hiểu5AZxrutG rVSFcptWJa m5AZxrutGọi chuyện.

“Anh VSFcptWJmuốn ng5AZxrutGửi xemkCBh, Khả5AZxrutGi 5AZxrutGÁ kCBhđã độngVSFcptWJ đếnVSFcptWJ chỗ5AZxrutG nào?”

“Ừ.”

Tôi t5AZxrutGhở phàokCBh n5AZxrutGhẹ nh5AZxrutGõm, t5AZxrutGhì rkCBha khkCBhông kCBhphải an5AZxrutGh tVSFcptWJa kCBhcó ýVSFcptWJ làmkCBh VSFcptWJtrái kCBhlời caVSFcptWJm kết.

“Vậy kCBhanh đVSFcptWJừng VSFcptWJdùng ‘sứcVSFcptWJ mạnh5AZxrutG 5AZxrutGtinh thần’5AZxrutG tróikCBh tVSFcptWJôi nữa.”

Mục HuyVSFcptWJền chẳn5AZxrutGg VSFcptWJlên 5AZxrutGtiếng 5AZxrutGcũng không5AZxrutG h5AZxrutGề cóVSFcptWJ bấ5AZxrutGt kCBhcứ cử5AZxrutG đkCBhộng 5AZxrutGnào, nhưng5AZxrutG 5AZxrutGkhi tôVSFcptWJi thử5AZxrutG độngkCBh đậykCBh chân5AZxrutG kCBhtay, VSFcptWJtôi mới5AZxrutG VSFcptWJhiện VSFcptWJthân thVSFcptWJể đVSFcptWJã tVSFcptWJrở lại5AZxrutG bìkCBhnh thường.

Sau k5AZxrutGhi b5AZxrutGiết Mụ5AZxrutGc HVSFcptWJuyền chỉ5AZxrutG mu5AZxrutGốn VSFcptWJngửi ngườ5AZxrutGi tôVSFcptWJi, tVSFcptWJôi khôngkCBh 5AZxrutGkháng cự5AZxrutG, cũng5AZxrutG khVSFcptWJông dámkCBh nó5AZxrutGi 5AZxrutGmột lVSFcptWJời kí5AZxrutGch thkCBhích VSFcptWJanh kCBhta. NhưkCBhng n5AZxrutGhìn nVSFcptWJgười đàn5AZxrutG ônVSFcptWJg cVSFcptWJao lớnkCBh nằmVSFcptWJ bòVSFcptWJ trênkCBh người5AZxrutG 5AZxrutGtôi hkCBhít hítVSFcptWJ n5AZxrutGgửi ngkCBhửi, tôikCBh thật5AZxrutG kCBhsự ckCBhảm thVSFcptWJấy v5AZxrutGừa k5AZxrutGỳ quái5AZxrutG vừakCBh VSFcptWJngứa ngáy.

Mục Huyền5AZxrutG bấ5AZxrutGt chợtVSFcptWJ dừng5AZxrutG động5AZxrutG VSFcptWJtác, ngẩng5AZxrutG đầukCBh nhìnkCBh tôi.

Tôi ngâVSFcptWJy người.

Bởi v5AZxrutGì ánkCBhh mVSFcptWJắt 5AZxrutGanh 5AZxrutGta hếkCBht s5AZxrutGức 5AZxrutGu tốikCBh. Gươ5AZxrutGng mặtVSFcptWJ vốnVSFcptWJ trắnVSFcptWJg nõVSFcptWJn đVSFcptWJỏ bừngkCBh bừnVSFcptWJg nhkCBhư kCBhngọn lửa,5AZxrutG đếnVSFcptWJ 5AZxrutGvành t5AZxrutGai a5AZxrutGnh t5AZxrutGa ckCBhũng đỏ5AZxrutG ửng.

Xong đờ5AZxrutGi rồi.kCBh Mục5AZxrutG HukCBhyền trướckCBh VSFcptWJđó đã5AZxrutG kCBhcó t5AZxrutGhể VSFcptWJđè nkCBhén dục5AZxrutG vọng,VSFcptWJ 5AZxrutGsau kCBhkhi ngVSFcptWJửi một5AZxrutG lượtVSFcptWJ, kCBhanh kCBhta từVSFcptWJ vVSFcptWJô tâkCBhm ch5AZxrutGuyển VSFcptWJthành cVSFcptWJó tâm&5AZxrutGnbsp;từ lúc nà5AZxrutGo khônVSFcptWJg hay.

Tôi v5AZxrutGội kkCBhéo vạt5AZxrutG áo5AZxrutG quân5AZxrutG p5AZxrutGhục rồi5AZxrutG càiVSFcptWJ cúcVSFcptWJ. NkCBhhưng mới5AZxrutG c5AZxrutGài haVSFcptWJi cú5AZxrutGc, tô5AZxrutGi độtkCBh n5AZxrutGhiên ngkCBhhe thVSFcptWJấy VSFcptWJtiếng loạVSFcptWJt xoạtVSFcptWJ. KhVSFcptWJóe mắt5AZxrutG 5AZxrutGliếc mkCBhột ckCBhái, bắt5AZxrutG gVSFcptWJặp M5AZxrutGục Huyền5AZxrutG kCBhđang gkCBhiơ takCBhy k5AZxrutGéo k5AZxrutGhóa quần.

Toàn t5AZxrutGhân tôkCBhi rVSFcptWJun VSFcptWJlên, động5AZxrutG t5AZxrutGác ta5AZxrutGy c5AZxrutGàng nhaVSFcptWJnh hVSFcptWJơn. TuVSFcptWJy nhi5AZxrutGên, VSFcptWJcúc VSFcptWJthứ VSFcptWJba vẫkCBhn ch5AZxrutGưa càkCBhi xonkCBhg, tôVSFcptWJi kCBhlại liếc5AZxrutG 5AZxrutGthấy mkCBhột thVSFcptWJứ cựVSFcptWJc kCBhlớn nhả5AZxrutGy VSFcptWJra khỏiVSFcptWJ quần5AZxrutG dVSFcptWJài. MkCBhột b5AZxrutGàn takCBhy trắngkCBh nõVSFcptWJn nắmkCBh chặ5AZxrutGt lấy5AZxrutG nó5AZxrutG. MặkCBht 5AZxrutGtôi nóngVSFcptWJ raVSFcptWJn, lẽVSFcptWJ nào5AZxrutG 5AZxrutGanh VSFcptWJta địkCBhnh ‘5AZxrutGlau súng’kCBh ngVSFcptWJay trước5AZxrutG mặVSFcptWJt tô5AZxrutGi? Gh5AZxrutGê quá!

Nhưng tôikCBh kCBhđã kCBhnhầm to!

Bởi v5AZxrutGì ở5AZxrutG gVSFcptWJiây tiVSFcptWJếp theokCBh, Mụ5AZxrutGc Huyền5AZxrutG giơVSFcptWJ bkCBhàn takCBhy VSFcptWJbẩn kCBhthỉu v5AZxrutGề phVSFcptWJía tôi,VSFcptWJ t5AZxrutGúm lấykCBh tkCBhay tkCBhôi vớ5AZxrutGi mộkCBht sVSFcptWJức 5AZxrutGmạnh kinVSFcptWJh hồn.

Tôi trợnkCBh mắ5AZxrutGt VSFcptWJhá mồm,kCBh quêVSFcptWJn VSFcptWJcả VSFcptWJla hét,VSFcptWJ c5AZxrutGũng khôVSFcptWJng 5AZxrutGkịp cVSFcptWJó bấtkCBh 5AZxrutGcứ 5AZxrutGhành độn5AZxrutGg phản5AZxrutG k5AZxrutGháng nào5AZxrutG, chỉ5AZxrutG mở5AZxrutG tVSFcptWJo mắkCBht nkCBhhìn kCBhbàn 5AZxrutGtay củakCBh tôikCBh bịkCBh ấn5AZxrutG lên5AZxrutG kCBhtrên đó.

Xúc cVSFcptWJảm dướikCBh lòkCBhng b5AZxrutGàn ta5AZxrutGy nónVSFcptWJg bỏng,kCBh kCBhhơi giậVSFcptWJt VSFcptWJgiật. TokCBhàn 5AZxrutGthân MụckCBh HuVSFcptWJyền VSFcptWJcũng VSFcptWJrun lên,5AZxrutG aVSFcptWJnh tkCBha khVSFcptWJông thể5AZxrutG kiềmkCBh chế5AZxrutG phátVSFcptWJ rkCBha tiếng5AZxrutG rêkCBhn khẽ.

Tôi VSFcptWJra sứckCBh rụtkCBh kCBhtay về5AZxrutG, kCBhnhưng bkCBhàn takCBhy aVSFcptWJnh tVSFcptWJa giốVSFcptWJng mộtVSFcptWJ 5AZxrutGgọng kkCBhìm skCBhắt, épVSFcptWJ tVSFcptWJôi x5AZxrutGòe năVSFcptWJm 5AZxrutGngón t5AZxrutGay kCBhrồi kCBhnắm chặtkCBh thVSFcptWJứ đkCBhó. kCBhTôi t5AZxrutGất VSFcptWJnhiên VSFcptWJhiểu akCBhnh tkCBha muố5AZxrutGn 5AZxrutGtôi là5AZxrutGm g5AZxrutGì, trVSFcptWJong VSFcptWJlòng kCBhvừa kVSFcptWJhó chkCBhịu vừVSFcptWJa đakCBhu khổ.kCBh L5AZxrutGàm kCBhtheo 5AZxrutGyêu cầuVSFcptWJ ckCBhủa an5AZxrutGh ta5AZxrutG, qVSFcptWJuả thựcVSFcptWJ kCBhvượt qVSFcptWJuá sứkCBhc ckCBhhịu đựngkCBh củaVSFcptWJ tôikCBh. CòkCBhn nếuVSFcptWJ VSFcptWJkhông VSFcptWJlàm, 5AZxrutGnhỡ a5AZxrutGnh kCBhta khôkCBhng nhVSFcptWJịn được,kCBh ‘5AZxrutGbắn súnVSFcptWJg tVSFcptWJhật’ kCBhthì tôikCBh phảiVSFcptWJ làkCBhm sao?

Trong lúckCBh 5AZxrutGtôi 5AZxrutGđang lVSFcptWJưỡng lVSFcptWJự, MụkCBhc HuykCBhền đột5AZxrutG nhikCBhên đẩyVSFcptWJ kCBhtôi nằm5AZxrutG xuốngVSFcptWJ đVSFcptWJất, bànkCBh kCBhtay đanVSFcptWJg kCBhnắm t5AZxrutGay t5AZxrutGôi đồngkCBh thời5AZxrutG buônVSFcptWJg lỏ5AZxrutGng. 5AZxrutGSau đó,VSFcptWJ anVSFcptWJh tVSFcptWJa nằmkCBh kCBhúp sấpVSFcptWJ lênVSFcptWJ ngườikCBh tVSFcptWJôi, kCBhthứ cươkCBhng cứngVSFcptWJ củaVSFcptWJ 5AZxrutGanh t5AZxrutGa c5AZxrutGhọc và5AZxrutGo bụn5AZxrutGg tôi.

Tôi khiVSFcptWJếp đkCBhảm, bấ5AZxrutGt c5AZxrutGhấp tấ5AZxrutGt kCBhcả hé5AZxrutGt lên:5AZxrutG “TôiVSFcptWJ muốnVSFcptWJ dùngkCBh tayVSFcptWJ! 5AZxrutGDùng tay!”

Trước mắtkCBh VSFcptWJtối VSFcptWJsầm, 5AZxrutGMục HuVSFcptWJyền VSFcptWJáp mặtkCBh hô5AZxrutGn tôi5AZxrutG nVSFcptWJgấu nghi5AZxrutGến. 5AZxrutGNụ hô5AZxrutGn VSFcptWJnày hun5AZxrutGg hãkCBhn hơnVSFcptWJ bkCBhất VSFcptWJcứ VSFcptWJnụ VSFcptWJhôn 5AZxrutGnào kkCBhhác. 5AZxrutGĐầu VSFcptWJlưỡi củaVSFcptWJ tkCBhôi bị5AZxrutG kCBhanh mútkCBh đến5AZxrutG đaVSFcptWJu rát.

Trong lúckCBh h5AZxrutGôn nhVSFcptWJau, tôVSFcptWJi vẫnkCBh cảm5AZxrutG thkCBhấy VSFcptWJthứ kCBhở VSFcptWJtrên bụnkCBhg tôiVSFcptWJ cVSFcptWJo rúVSFcptWJt một5AZxrutG cái.kCBh VSFcptWJSau đóVSFcptWJ mộtVSFcptWJ dVSFcptWJòng dkCBhung dịchkCBh ươnkCBh ưkCBhớt kh5AZxrutGông ng5AZxrutGừng phu5AZxrutGn lêVSFcptWJn bụng5AZxrutG tôi.

Tôi hoànkCBh tkCBhoàn chếVSFcptWJt lặng.

Cùng VSFcptWJlúc 5AZxrutGđó, Mục5AZxrutG Huyề5AZxrutGn VSFcptWJdừng nụkCBh 5AZxrutGhôn. AVSFcptWJnh kCBhta vù5AZxrutGi 5AZxrutGmặt vàkCBho mVSFcptWJái tókCBhc d5AZxrutGài VSFcptWJbên v5AZxrutGai tôVSFcptWJi, th5AZxrutGở hổnkCBh hển.

Tôi ngkCBhây ngốVSFcptWJc cúi5AZxrutG x5AZxrutGuống nhìnkCBh ‘đầ5AZxrutGu súng’,5AZxrutG thậm5AZxrutG chVSFcptWJí 5AZxrutGvẫn c5AZxrutGó th5AZxrutGể cả5AZxrutGm nhậ5AZxrutGn t5AZxrutGhấy thứkCBh đóVSFcptWJ đakCBhng độnkCBhg đậyVSFcptWJ tr5AZxrutGên bụVSFcptWJng tVSFcptWJôi. Và5AZxrutGi giâykCBh VSFcptWJsau, MụckCBh HuyVSFcptWJền chốngkCBh t5AZxrutGay nVSFcptWJgồi 5AZxrutGdậy. AnVSFcptWJh tVSFcptWJa ckCBhúi đầu,kCBh tôi5AZxrutG VSFcptWJcũng thuậkCBhn tVSFcptWJheo áVSFcptWJnh VSFcptWJmắt VSFcptWJanh t5AZxrutGa nhVSFcptWJìn xuống.

‘Quái tkCBhhú’ của5AZxrutG MụckCBh HuyềnkCBh 5AZxrutGvẫn hếkCBht sứcVSFcptWJ 5AZxrutGto lớn.kCBh Có5AZxrutG điề5AZxrutGu, nóVSFcptWJ dường5AZxrutG VSFcptWJnhư VSFcptWJmềm VSFcptWJđi k5AZxrutGhông ít5AZxrutG. TronVSFcptWJg kh5AZxrutGi đó5AZxrutG, dướiVSFcptWJ châ5AZxrutGn aVSFcptWJnh 5AZxrutGta, trVSFcptWJên bụn5AZxrutGg 5AZxrutGtôi, đ5AZxrutGùi tôi,VSFcptWJ quần5AZxrutG lót5AZxrutG VSFcptWJcủa 5AZxrutGtôi, chỗkCBh VSFcptWJnào c5AZxrutGũng cókCBh cVSFcptWJhất dVSFcptWJịch màkCBhu trắng,5AZxrutG 5AZxrutGrối tiVSFcptWJnh rVSFcptWJối mù.

Cho dù5AZxrutG chúVSFcptWJng kCBhtôi từng5AZxrutG trảikCBh kCBhqua VSFcptWJmột 5AZxrutGđêm, n5AZxrutGhưng lVSFcptWJúc khôn5AZxrutGg cVSFcptWJó đVSFcptWJèn sángkCBh, MụckCBh HuVSFcptWJyền phóngkCBh 5AZxrutGđi đâukCBh VSFcptWJtôi khônVSFcptWJg hkCBhề ha5AZxrutGy biết.5AZxrutG TôVSFcptWJi chư5AZxrutGa b5AZxrutGao giờkCBh chứVSFcptWJng kiến5AZxrutG cản5AZxrutGh tượngVSFcptWJ kCBhnày. VàkCBho giâykCBh VSFcptWJphút đVSFcptWJó, to5AZxrutGàn thâVSFcptWJn t5AZxrutGôi 5AZxrutGcứng đờVSFcptWJ, đVSFcptWJầu ókCBhc VSFcptWJtrống rỗng.

Mục VSFcptWJHuyền trầkCBhm kCBhmặc tronkCBhg gikCBhây láVSFcptWJt rồkCBhi rút5AZxrutG mộtVSFcptWJ chiế5AZxrutGc khăVSFcptWJn m5AZxrutGàu tVSFcptWJrắng từkCBh tkCBhúi VSFcptWJquần, bkCBhắt đầVSFcptWJu nh5AZxrutGẹ kCBhnhàng VSFcptWJlau chVSFcptWJùi cVSFcptWJho tôi5AZxrutG. Tôi5AZxrutG độkCBht nhiêkCBhn cảmkCBh tVSFcptWJhấy rấtVSFcptWJ kCBhbi VSFcptWJai, sốnVSFcptWJg mũi5AZxrutG ca5AZxrutGy kCBhcay, nướcVSFcptWJ mắkCBht trào5AZxrutG kCBhra kVSFcptWJhóe mi.

Bàn t5AZxrutGay VSFcptWJanh VSFcptWJta kCBhđang VSFcptWJdi chuy5AZxrutGển trên5AZxrutG ngườikCBh VSFcptWJtôi lập5AZxrutG tứVSFcptWJc dừng5AZxrutG lại.

Sau đóVSFcptWJ, nkCBhgười tVSFcptWJôi nkCBhhẹ bẫnVSFcptWJg, tVSFcptWJôi VSFcptWJbị M5AZxrutGục HuyềnkCBh bkCBhế lên.5AZxrutG Tô5AZxrutGi khônVSFcptWJg mu5AZxrutGốn 5AZxrutGđể VSFcptWJý đếnVSFcptWJ kCBhanh taVSFcptWJ, troVSFcptWJng 5AZxrutGđầu lặp5AZxrutG đ5AZxrutGi lVSFcptWJặp kCBhlại 5AZxrutGhình kCBhảnh kkCBhinh khkCBhủng vừaVSFcptWJ rồi.5AZxrutG 5AZxrutGTôi cảVSFcptWJm tVSFcptWJhấy rấtkCBh tủi5AZxrutG kCBhnhục, tVSFcptWJừng VSFcptWJgiọt từng5AZxrutG gi5AZxrutGọt nưVSFcptWJớc mắtkCBh c5AZxrutGhảy xuố5AZxrutGng. Tôi5AZxrutG tkCBhhậm ckCBhhí VSFcptWJòa k5AZxrutGhóc nứ5AZxrutGc nở.

Mục HuVSFcptWJyền siếtVSFcptWJ ckCBhhặt 5AZxrutGđôi VSFcptWJcánh tVSFcptWJay đang5AZxrutG 5AZxrutGbế tôiVSFcptWJ, gVSFcptWJiọng nóVSFcptWJi d5AZxrutGịu dàVSFcptWJng củkCBha an5AZxrutGh t5AZxrutGa vanVSFcptWJg lê5AZxrutGn bkCBhên 5AZxrutGtai VSFcptWJtôi: “Tôi5AZxrutG xikCBhn lVSFcptWJỗi, DVSFcptWJao, tôi5AZxrutG xi5AZxrutGn lỗi.”

Tôi VSFcptWJngây rakCBh, kCBhanh tkCBha đangVSFcptWJ xVSFcptWJin lỗikCBh tôi?

“Tôi skCBhẽ giếtVSFcptWJ chkCBhết KhảVSFcptWJi ÁkCBh. Suýt5AZxrutG kCBhnữa 5AZxrutGmất 5AZxrutGem... ChuykCBhện nàyVSFcptWJ sẽkCBh khVSFcptWJông bkCBhao gkCBhiờ xảVSFcptWJy rVSFcptWJa nữa.”

Ngữ 5AZxrutGkhí cVSFcptWJủa ankCBhh VSFcptWJta dịuVSFcptWJ dàkCBhng đếnVSFcptWJ 5AZxrutGmức khô5AZxrutGng thể5AZxrutG hình5AZxrutG dun5AZxrutGg 5AZxrutGnổi. TVSFcptWJôi bỗn5AZxrutGg VSFcptWJcó mộVSFcptWJt c5AZxrutGảm gVSFcptWJiác bất5AZxrutG 5AZxrutGlực kCBhchưa từng5AZxrutG thấy.5AZxrutG TVSFcptWJôi nằ5AZxrutGm i5AZxrutGm trkCBhong lkCBhòng akCBhnh taVSFcptWJ, khôVSFcptWJng khóckCBh, kh5AZxrutGông độn5AZxrutGg VSFcptWJđậy, cũ5AZxrutGng k5AZxrutGhông l5AZxrutGên tiếng.

Mục HuyềkCBhn ngồ5AZxrutGi xuống5AZxrutG đấVSFcptWJt, kCBhđặt tVSFcptWJôi ngồi5AZxrutG lênVSFcptWJ đùkCBhi 5AZxrutGanh takCBh. kCBhAnh kCBhta ápVSFcptWJ má5AZxrutG vàVSFcptWJo mặt5AZxrutG tôikCBh, s5AZxrutGau đVSFcptWJó hônkCBh kCBhđi kCBhnước VSFcptWJmắt củaVSFcptWJ tôi.

“Hết khó5AZxrutGc rồi?”

Tư tkCBhhế VSFcptWJthân mật5AZxrutG kVSFcptWJhiến t5AZxrutGôi không5AZxrutG được tự nhkCBhiên. TkCBhôi muốnkCBh qukCBhay đầuVSFcptWJ đVSFcptWJi chVSFcptWJỗ 5AZxrutGkhác, nhưngkCBh b5AZxrutGị MụcVSFcptWJ Huyền5AZxrutG giữ5AZxrutG cằm,kCBh 5AZxrutGkhông tVSFcptWJhể nhúcVSFcptWJ nhích.

“Dao, kCBhtôi đkCBhã nhkCBhìn tkCBhhấy vkCBhết thưVSFcptWJơng củaVSFcptWJ KVSFcptWJhải ÁkCBh, VSFcptWJtôi VSFcptWJcũng bikCBhết eVSFcptWJm vìkCBh tôikCBh m5AZxrutGạo hiểVSFcptWJm némkCBh bo5AZxrutGm.” MụckCBh VSFcptWJHuyền kCBhnhìn tô5AZxrutGi ch5AZxrutGăm VSFcptWJchú: “Em5AZxrutG 5AZxrutGtrung VSFcptWJtrinh nh5AZxrutGư vậVSFcptWJy, vớikCBh tVSFcptWJư cáVSFcptWJch mkCBhột người5AZxrutG chồnkCBhg, tôkCBhi sẽVSFcptWJ 5AZxrutGbù đắp5AZxrutG c5AZxrutGho VSFcptWJem gVSFcptWJấp bội.”

Trung trinh?

Anh kCBhta tưởngVSFcptWJ tVSFcptWJôi chố5AZxrutGng kCBhlại KhảVSFcptWJi ÁVSFcptWJ là5AZxrutG VSFcptWJvì ankCBhh ta?

Bởi vì5AZxrutG VSFcptWJtôi pVSFcptWJhóng têVSFcptWJn 5AZxrutGlửa n5AZxrutGgăn 5AZxrutGchặn việnVSFcptWJ biVSFcptWJnh củakCBh K5AZxrutGhải 5AZxrutGÁ nê5AZxrutGn akCBhnh VSFcptWJta hiể5AZxrutGu nhầm?

Thảo nkCBhào trướVSFcptWJc 5AZxrutGđó VSFcptWJtâm trVSFcptWJạng của5AZxrutG MụVSFcptWJc Huyền5AZxrutG VSFcptWJcó VSFcptWJvẻ rất5AZxrutG tố5AZxrutGt. CkCBhhả kCBhtrách kCBhanh tVSFcptWJa đềVSFcptWJ VSFcptWJxuất ‘thân5AZxrutG 5AZxrutGmật trướckCBh th5AZxrutGời hạn5AZxrutG’. AVSFcptWJnh tVSFcptWJa hôn5AZxrutG tôi5AZxrutG lâ5AZxrutGu VSFcptWJnhư vậy,5AZxrutG lkCBhà bởkCBhi vVSFcptWJì a5AZxrutGnh tVSFcptWJa VSFcptWJcho rVSFcptWJằng tôVSFcptWJi thíc5AZxrutGh VSFcptWJanh ta?

Nhưng ankCBhh tkCBha 5AZxrutGkhông bận5AZxrutG tâmkCBh đ5AZxrutGến vấnkCBh 5AZxrutGđề tVSFcptWJình c5AZxrutGảm cơVSFcptWJ mà?

Dù a5AZxrutGnh 5AZxrutGta nghkCBhĩ thkCBhế nVSFcptWJào, sựkCBh kCBhhiểu kCBhnhầm kCBhnày có5AZxrutG VSFcptWJvẻ 5AZxrutGrất nghiVSFcptWJêm trọngkCBh. NhVSFcptWJưng nh5AZxrutGìn ánVSFcptWJh mVSFcptWJắt nókCBhng bkCBhỏng ckCBhủa aVSFcptWJnh takCBh, nkCBhghĩ đến5AZxrutG ckCBhhuyện vừa5AZxrutG 5AZxrutGrồi akCBhnh 5AZxrutGta kVSFcptWJhổ 5AZxrutGsở VSFcptWJđè nénkCBh... TkCBhôi khôkCBhng biết5AZxrutG VSFcptWJnên giảiVSFcptWJ thVSFcptWJích nhVSFcptWJư t5AZxrutGhế nào.

“Ngoài ra.”VSFcptWJ Mụ5AZxrutGc VSFcptWJHuyền n5AZxrutGói VSFcptWJtiếp: “LVSFcptWJần nàykCBh 5AZxrutGlà ngoVSFcptWJài ý5AZxrutG muốn.kCBh DùkCBh sa5AZxrutGo... c5AZxrutGũng bốnVSFcptWJ nVSFcptWJăm rồi.”

Tôi hơikCBh ngượngkCBh n5AZxrutGgùng. VSFcptWJTất nhVSFcptWJiên tô5AZxrutGi hkCBhiểu kCBhý a5AZxrutGnh 5AZxrutGta. kCBhAnh tVSFcptWJa 5AZxrutGmuốn nóikCBh, skCBhau lVSFcptWJần đầukCBh tkCBhiên VSFcptWJvào VSFcptWJbốn kCBhnăm trước,5AZxrutG an5AZxrutGh 5AZxrutGta phả5AZxrutGi kkCBhiềm chế5AZxrutG qkCBhuá lkCBhâu, nêkCBhn lầnkCBh nVSFcptWJày mớikCBh tkCBhhành VSFcptWJra n5AZxrutGhư vậy.

“Anh kh5AZxrutGông cầ5AZxrutGn giảVSFcptWJi t5AZxrutGhích vớiVSFcptWJ tôiVSFcptWJ chuyệ5AZxrutGn này...”

Đúng lúkCBhc 5AZxrutGđó, bêkCBhn 5AZxrutGngoài vkCBhang lêVSFcptWJn giọngkCBh 5AZxrutGnói VSFcptWJcủa MạckCBh Lâ5AZxrutGm, cVSFcptWJắt n5AZxrutGgang 5AZxrutGlời tôi.

“Khụ, khụ..kCBh. đi5AZxrutGện hạ,VSFcptWJ r5AZxrutGất xVSFcptWJin lkCBhỗi đ5AZxrutGã quấ5AZxrutGy rầyVSFcptWJ ng5AZxrutGài 5AZxrutGvà tiểuVSFcptWJ t5AZxrutGhư. kCBhHoàng 5AZxrutGđế bệkCBh VSFcptWJhạ triệuVSFcptWJ kiến5AZxrutG điệnVSFcptWJ hạ5AZxrutG gấ5AZxrutGp.” ĐkCBhây 5AZxrutGlà lkCBhần đVSFcptWJầu tiên5AZxrutG tôi5AZxrutG 5AZxrutGnghe có5AZxrutG ngkCBhười gọi5AZxrutG MkCBhục Huyền5AZxrutG làkCBh ‘điệnVSFcptWJ hạ’.

Thần kCBhsắc MụVSFcptWJc HuyềkCBhn trởkCBh nkCBhên ng5AZxrutGhiêm 5AZxrutGnghị, a5AZxrutGnh VSFcptWJta VSFcptWJbế t5AZxrutGôi đứngVSFcptWJ dậy.