Độc quyền chiếm hữu - Chương 15

Chương 15Không ocr6thể dừngNfdG lại

“Nếu NfdGem đồnxhbFg ývcMF thâWB4cn mậtvcMF xhbFtrước tocr6hời hạn,NfdG vcMFtôi cxhbFó thểxhbF bắtxhbF đầuWB4c nWB4cgay lậNfdGp tức.”

Nói xonWB4cg vcMFcâu này,ocr6 MụcWB4c HuyềnvcMF WB4cbắt đầuvcMF hôocr6n cổocr6 tôNfdGi. ĐxhbFầu lưNfdGỡi nóNfdGng hổiNfdG củaNfdG ocr6anh txhbFa gWB4ciống NfdGcái bocr6àn chảivcMF, mavcMFng thevcMFo tivcMFếng nướWB4cc khWB4cẽ ocr6khàng, chảiWB4c từngvcMF tấcWB4c docr6a củxhbFa tôi.

Tôi ocr6có xhbFcảm giácxhbF bWB4cị điệnocr6 gocr6iật. TrvcMFong ngocr6ười tocr6ôi nhvcMFư xuấtvcMF hWB4ciện mộtocr6 cxhbFon rắnocr6 nước,ocr6 bòWB4c ocr6từ vcMFlỗ tocr6ai lWB4cên não,ocr6 xhbFsau đóWB4c vcMFlại ocr6quay đầuvcMF bWB4cò xuocr6ống dNfdGưới, đâmocr6 WB4cvào mộNfdGt nơWB4ci nàocr6o đóNfdG đãvcMF căngocr6 lêWB4cn củaWB4c tocr6ôi, khiếNfdGn NfdGnơi đóvcMF khôngNfdG ngừngWB4c tiếtWB4c vcMFra chấtocr6 vcMFdịch ướtWB4c ávcMFt. vcMFSau đóocr6, NfdGnó lạixhbF xuyênxhbF qNfdGua svcMFống lưnNfdGg vvcMFà haWB4ci cxhbFhân NfdGtôi, xhbFlàm toàocr6n NfdGthân txhbFôi tocr6ê liệt.

Tôi tWB4chở NfdGhổn NfdGhển, gvcMFần WB4cnhư ocr6thét lênWB4c: “TôWB4ci khWB4công đồngWB4c ýocr6 thânvcMF mậtNfdG trướxhbFc, aNfdGnh WB4ccó thểxhbF kếtWB4c tNfdGhúc rồi.”

Mục HuvcMFyền lậpvcMF tứvcMFc dNfdGừng lWB4cại, ngẩngNfdG đvcMFầu nhìnNfdG WB4ctôi. ĐvcMFến lúcWB4c nàNfdGy txhbFôi mớNfdGi WB4cchú vcMFý, ocr6có lẽWB4c dNfdGo vừaWB4c rồivcMF hôocr6n WB4cquá NfdGlâu vxhbFà quxhbFá xhbFdùng sứvcMFc nêocr6n môWB4ci anocr6h ocr6ta sưngocr6 mọng,vcMF bờvcMF WB4cmôi trênocr6 còocr6n bWB4cị ocr6sứt. WB4cÁnh NfdGmắt anWB4ch tvcMFa mờNfdG mvcMFịt, xhbFđồng tocr6ử NfdGđen nhNfdGánh nhvcMFư bịvcMF pvcMFhủ mộWB4ct vcMFlớp sươnNfdGg mocr6ỏng. TNfdGrong đầuWB4c tôxhbFi tựocr6 nhiêocr6n xhbFbật rxhbFa tvcMFừ ‘ýNfdG loạnvcMF tìnxhbFh mê’.

“Tôi muốnNfdG NfdGnói...” TôiWB4c NfdGcân nhắvcMFc NfdGtừ nocr6gữ: “BNfdGây giờNfdG ocr6tôi vẫNfdGn cocr6hưa muốn.”

Ánh mắWB4ct MụcvcMF HvcMFuyền cuốiNfdG cùnocr6g vcMFcũng tỉnxhbFh táNfdGo mộtWB4c ocr6chút, avcMFnh txhbFa dáNfdGn NfdGmắt xhbFvào tôi:WB4c “Được.”

Giọng WB4cnói xhbFcủa ocr6anh NfdGta vẫnvcMF khxhbFàn khànNfdG, bvcMFộ phậnvcMF nxhbFào đóxhbF tvcMFì tvcMFrên bụnvcMFg tôivcMF ocr6vẫn cưxhbFơng cứvcMFng, WB4cnhưng tôocr6i NfdGthở ocr6phào xhbFnhẹ nhocr6õm, bởiWB4c WB4cvì tôivcMF bxhbFiết ocr6anh tocr6a socr6ẽ khôngWB4c xhbFnuốt lời.

***

Như txhbFôi dựocr6 NfdGđoán, NfdGMục NfdGHuyền quvcMFả xhbFnhiên NfdGchống ocr6tay xuốnvcMFg WB4csàn, locr6ật ngườiocr6 ngồiWB4c saocr6ng mộtNfdG WB4cbên. TôiNfdG cũngNfdG nNfdGgồi docr6ậy, lxhbFúc vcMFnày txhbFôi mớocr6i pháWB4ct hiệnNfdG, quầxhbFn xhbFáo vũWB4c WB4ctrụ, áoNfdG khoWB4các vcMFquân phụcvcMF vocr6à vocr6áy vcMFcủa tvcMFôi đãocr6 bWB4cị MụNfdGc HuyềnNfdG tốocr6c lxhbFên ngựxhbFc xhbFtừ bWB4cao giờ,vcMF đvcMFể WB4clộ mộxhbFt mảngvcMF xuânNfdG quang.

Tôi ocr6vội vcMFvàng kéWB4co vxhbFáy vàocr6 NfdGcài cWB4cúc ávcMFo khoác.WB4c Mocr6ục HuvcMFyền cởvcMFi bocr6ộ đồocr6 dWB4cu vcMFhành vxhbFũ NfdGtrụ, vcMFbên trWB4cong aWB4cnh tWB4ca chxhbFỉ mxhbFặc vcMFmột cxhbFhiếc áoWB4c sơNfdG mvcMFi xhbFmàu xxhbFám nhạtocr6 vocr6à WB4cquần dàvcMFi. Tocr6ôi txhbFưởng đãvcMF đếnocr6 lúcvcMF rxhbFời khỏiNfdG WB4cmáy bocr6ay, nvcMFào WB4cngờ anNfdGh tvcMFa WB4cgiơ vcMFtay vcMFôm vxhbFai tôiNfdG, đầuxhbF ngảocr6 vềNfdG ocr6phía txhbFôi. SaWB4cu NfdGđó, NfdGanh tNfdGa xhbFvùi mặxhbFt vàovcMF máNfdGi NfdGtóc docr6ài xhbFcủa tôi.

“Khải NfdGÁ xhbFhôn xhbFem vcMFphải khôngocr6?” TvcMFhanh âmvcMF trầmvcMF thấocr6p dịuNfdG WB4cdàng độtocr6 ngộtWB4c vanNfdGg lênNfdG, khocr6ông vcMFmột xhbFchút nộxhbF khí.

Nhưng bâyvcMF NfdGgiờ ocr6tôi đãWB4c hNfdGơi hiểuNfdG ocr6Mục Huyền.ocr6 AnvcMFh tvcMFa tỏxhbF thocr6ái đWB4cộ bìxhbFnh tĩnhxhbF khôvcMFng cóWB4c nghocr6ĩa anNfdGh tNfdGa kxhbFhông txhbFức gNfdGiận. ocr6Tôi ghéocr6t kiNfdGểu ocr6chất xhbFvấn nàvcMFy nêvcMFn thảnxhbF nhiênWB4c vcMFthừa nhậnWB4c: “Ừ,xhbF đúngocr6 lNfdGà hWB4cắn vcMFđã hôocr6n tocr6ôi. vcMFSao anNfdGh biết?”

Bàn tavcMFy đặtvcMF trênWB4c vaocr6i tocr6ôi bỗnNfdGg siếxhbFt chặt.

“Tôi nvcMFgửi tWB4chấy.” MụvcMFc Huyocr6ền từocr6 tốnxhbF trảWB4c lời.

Tôi bấtocr6 chợtvcMF hWB4ciểu xhbFra, thWB4cảo ocr6nào lúWB4cc mớixhbF bắtNfdG đầuNfdG hônxhbF tôxhbFi, vcMFsắc mocr6ặt anNfdGh tvcMFa bỗngWB4c xhbFdưng tNfdGhay đổiocr6. HóaWB4c rWB4ca avcMFnh txhbFa ngWB4cửi thxhbFấy mùiocr6 củNfdGa Kocr6hải NfdGÁ WB4ctrong miệngocr6 tôi.

“Mấy lầnocr6?” MWB4cục ocr6Huyền hỏocr6i tiếp.

“Gì cơ?”NfdG TôNfdGi nhấvcMFt thNfdGời WB4ckhông hiNfdGểu ý.

Mục HuyềNfdGn tocr6rầm mặcxhbF ocr6trong giâyWB4c lát.xhbF SNfdGau WB4cđó anvcMFh tWB4ca ômxhbF evcMFo tôiNfdG, xoocr6ay ngườiNfdG tôixhbF NfdGđối docr6iện xhbFanh taxhbF, vcMFánh mắWB4ct sắcvcMF bWB4cén NfdGnhìn tocr6ôi cocr6hằm chNfdGằm: “Hắnocr6 hônWB4c eWB4cm ocr6mấy lần?”xhbF NgữNfdG khWB4cí cWB4có pocr6hần đocr6anh lại.

Anh WB4cta khôvcMFng truocr6y vấNfdGn thìocr6 ocr6không saoNfdG. VừaWB4c nhắcWB4c tớiWB4c, tôivcMF liềnvcMF xhbFnhớ xhbFđến cvcMFhuyện sWB4cuýt ocr6nữa bocr6ị KhảiWB4c WB4cÁ cưỡnNfdGg bứcxhbF. xhbFTôi ocr6thật sựWB4c khôocr6ng vcMFmuốn hxhbFồi tưởngvcMF lạocr6i ocr6sự việNfdGc đó.ocr6 vcMFNếu khôNfdGng pxhbFhải tWB4côi nhvcMFanh vcMFtrí, cocr6ó NfdGlẽ bâxhbFy giNfdGờ tôxhbFi nhxhbFư mWB4cột ocr6bãi bùnWB4c nhãoNfdG nvcMFằm dvcMFưới thâvcMFn ngxhbFười đànxhbF ôngxhbF NfdGkhác. Tocr6ất cocr6ả nhữngNfdG WB4cchuyện nxhbFày đvcMFều NfdGdo MNfdGục vcMFHuyền bxhbFan choxhbF. VậyxhbF mWB4cà bvcMFây WB4cgiờ, avcMFnh NfdGta cvcMFòn cxhbFhất vcMFvấn tôxhbFi ocr6bị KhxhbFải WB4cÁ hônvcMF mấyWB4c lần?WB4c TronvcMFg qxhbFuan niệmvcMF vcMFcủa anvcMFh txhbFa, dụcWB4c vọnNfdGg cxhbFhiếm hxhbFữu qocr6uan trọxhbFng hxhbFơn cảmxhbF WB4cnhận ocr6của vcMFtôi, dNfdGanh dựxhbF củocr6a tôiocr6 WB4chay sao?

Trong lòWB4cng tôiWB4c NfdGbốc vcMFlên mộtvcMF ngọnvcMF lửa.

“Anh muốnWB4c hỏiocr6 ởWB4c chỗWB4c nàNfdGo?” TôxhbFi trừNfdGng xhbFmắt xhbFvới vcMFMục Huyền.

Anh ocr6ta nxhbFgây xhbFngười, thầnNfdG sắcvcMF bỗnWB4cg xhbFtrở nêvcMFn vcMFu ám.

“Anh xhbFhỏi mấyWB4c lầnNfdG, làWB4c chocr6ỉ WB4cmiệng, cxhbFổ hWB4cay tayWB4c?” NfdGTôi từocr6 tốxhbFn hỏiWB4c tiếp.

Cả ngườivcMF WB4cMục HuyềnxhbF vcMFhóa WB4cđá troocr6ng gxhbFiây lát.

Từ gươngvcMF xhbFmặt đếnWB4c NfdGthân thxhbFể, txhbFừ áocr6nh mắtNfdG đếxhbFn hvcMFô xhbFhấp củaNfdG anocr6h tWB4ca phảngNfdG WB4cphất ngưNfdGng trệ.

“Tôi xhbFmệt rồi,NfdG txhbFôi muvcMFốn vềWB4c ngxhbFhỉ ngơi.”ocr6 TôNfdGi đẩWB4cy ngườxhbFi MụcvcMF vcMFHuyền ocr6rồi đứngxhbF dậyxhbF. vcMFAnh NfdGta vẫnWB4c nNfdGgồi bocr6ất độngWB4c WB4cmột chỗWB4c. TôiNfdG bxhbFiết lNfdGời nóxhbFi vừaocr6 rxhbFồi WB4ccủa tvcMFôi cocr6ó sứNfdGc sáocr6t thocr6ương rấtxhbF lớn.WB4c ChứngxhbF kiWB4cến pWB4chản ứngvcMF củaWB4c MụcvcMF HuyềNfdGn, tôWB4ci cảmNfdG xhbFthấy WB4cvô cWB4cùng sảWB4cng khoái.

Tôi chỉnNfdGh lạixhbF gấuWB4c váyxhbF, đocr6ặt taxhbFy lWB4cên taxhbFy xhbFnắm cửocr6a khoang.

Mục vcMFHuyền độtNfdG nhiêNfdGn gọiNfdG lớnNfdG tiếng:xhbF “MWB4cạc Phổ,NfdG lxhbFập tWB4cức đxhbFem tấtocr6 WB4ccả xhbFtài WB4cliệu NfdGtrong pNfdGhòng cocr6hỉ ocr6huy ocr6của ocr6Khải vcMFÁ đếocr6n đây.ocr6” Ngocr6ừng mộWB4ct gxhbFiây, axhbFnh WB4cta nóNfdGi tiếWB4cp: “WB4cBao gồmvcMF cảocr6 camWB4cera thWB4ceo dõi.”

“Vâng ạ.”ocr6 ocr6Thanh âmWB4c MạcNfdG PhxhbFổ cácWB4ch rấtxhbF xa.

Tôi WB4cgiật WB4cmình. NếuvcMF NfdGxem hNfdGình ảnhocr6 đó,NfdG MụcvcMF HuyềnNfdG socr6ẽ xhbFchứng kiếWB4cn cảNfdGnh NfdGtôi suýtWB4c bocr6ị KvcMFhải ÁNfdG ocr6cưỡng bxhbFức? ocr6Nhớ đocr6ến ocr6lời củNfdGa KhảiNfdG Á,ocr6 tWB4côi thậtWB4c sựWB4c sợWB4c aNfdGnh tWB4ca nổixhbF điênWB4c rNfdGồi gâyxhbF thươngxhbF tNfdGổn ocr6cho ocr6tôi. MaNfdGu rờiNfdG khỏiWB4c khônvcMFg gvcMFian WB4ckín míocr6t nxhbFày NfdGmới làvcMF tocr6hượng sáchNfdG. NfdGNghĩ đNfdGến đây,vcMF WB4ctôi dùNfdGng sứcxhbF vặnxhbF taNfdGy nắmocr6 cửa.

Cánh cửavcMF khônNfdGg hềocr6 vcMFnhúc nhích.

Tôi vxhbFẫn chNfdGưa phWB4cát ocr6giác rocr6a đocr6iều bấWB4ct xhbFthường, chỉocr6 nghWB4cĩ tavcMFy tôWB4ci khôngxhbF đủWB4c locr6ực. ĐWB4cang đWB4cịnh thửWB4c locr6ại mộNfdGt lần,WB4c vcMFtôi độxhbFt nhiêvcMFn vcMFcứng đocr6ờ người.

Bởi vìocr6 tôocr6i kxhbFhông thvcMFể ocr6động xhbFđậy. Châocr6n, taocr6y vàvcMF vcMFtoàn tNfdGhân tôiWB4c bWB4cị vcMFmột vcMFsức mạNfdGnh ocr6vô hìnhvcMF tvcMFrói chặt.

Mục HuyềnxhbF lNfdGại dùnocr6g ‘sứcWB4c mạnhvcMF WB4ctinh xhbFthần’ vớiocr6 tôi!

Một xhbFthân hìxhbFnh ấmWB4c ápNfdG lặnocr6g vcMFlẽ áxhbFp xhbFvào savcMFu lxhbFưng txhbFôi. ENfdGo độtNfdG ngộtocr6 bịWB4c siếtWB4c chặt,vcMF MụcWB4c WB4cHuyền ômWB4c tôocr6i, tocr6ựa cvcMFằm ocr6vào tócvcMF txhbFôi, đôixhbF bvcMFàn tNfdGay trocr6ắng nõnxhbF bắWB4ct đầuvcMF cWB4cởi NfdGcúc vcMFáo WB4ckhoác quxhbFân WB4cphục ocr6trên ngxhbFười tôi.

“Anh NfdGmuốn làxhbFm gNfdGì hả?ocr6” LờixhbF xhbFnói vừaWB4c dứt,xhbF áocr6o khWB4coác quvcMFân phocr6ục đãxhbF rơocr6i xocr6uống sxhbFàn. Saocr6u đó,vcMF MụcNfdG HuWB4cyền tivcMFếp xhbFtục cocr6ởi cúWB4cc áoNfdG váNfdGy. Kocr6hi xhbFchất lWB4ciệu vcMFvải mềmxhbF mạivcMF vcMFrời khỏiNfdG thvcMFân thể,ocr6 đầuocr6 xhbFóc tôiWB4c WB4choàn toànvcMF trốngxhbF rỗng.

“Anh khocr6ông giữvcMF chữWB4c tín...xhbF A...”

Cả WB4cngười độtxhbF WB4cnhiên nWB4chẹ bNfdGẫng, tôNfdGi bịWB4c Mụocr6c HuyềvcMFn bvcMFế xhbFlên rồivcMF đvcMFặt ocr6nằm xNfdGuống xhbFsàn máyocr6 baocr6y. Bênocr6 dướiocr6 thânxhbF ocr6là WB4cchất liệuvcMF vxhbFải vcMFmềm mạiocr6, anocr6h NfdGta đãvcMF tocr6rải áoocr6 khoácvcMF quânWB4c phvcMFục làxhbFm đệmocr6 lWB4cót cNfdGho tWB4côi. vcMFSau ocr6đó tNfdGhân hìnvcMFh vcMFcao xhbFlớn củNfdGa avcMFnh txhbFa ocr6ập đến.

Không nóiocr6 cvcMFũng cóvcMF tNfdGhể đoáWB4cn chuyệnocr6 NfdGsắp diễnvcMF vcMFra xhbFvới NfdGbản thânvcMF. NfdGTôi lậpWB4c tNfdGức nhớNfdG đếnocr6 buổiWB4c tNfdGối bốnocr6 nămWB4c trước,NfdG toàvcMFn thocr6ân tôivcMF ocr6buốt giáocr6, tocr6ôi đauvcMF khổxhbF nhắxhbFm mắvcMFt. xhbFMặc vcMFdù biocr6ết txhbFình huốnocr6g nxhbFày trưocr6ớc xhbFsau xhbFgì cocr6ũng WB4cxảy rocr6a nvcMFhưng tocr6ôi vẫnWB4c cocr6ảm thấyvcMF nhxhbFục nhã.

Đột nhiWB4cên, mộtNfdG luồngocr6 kNfdGhí nónxhbFg thNfdGổi vàWB4co WB4ccổ tôocr6i. SWB4cau đocr6ó, mộxhbFt thứocr6 WB4cgì đóvcMF, ocr6như WB4ccó nhưNfdG khôxhbFng lxhbFướt qWB4cua lxhbFàn vcMFda tôi.ocr6 KhvcMFông phảWB4ci miệxhbFng MụcNfdG HNfdGuyền, cũnWB4cg khônWB4cg phảNfdGi đầvcMFu NfdGngón taxhbFy củvcMFa anocr6h taxhbF. TvcMFhứ WB4cnày WB4cmát lạnvcMFh, khiếnvcMF tôNfdGi buồxhbFn buồn,xhbF xhbFlực đạWB4co rấtvcMF nhẹ,vcMF khônNfdGg chúvcMF WB4cý kỹvcMF ocr6sẽ kxhbFhông cảmWB4c nhậnvcMF thấy.

Chỉ tvcMFrong chốcocr6 lát,xhbF NfdGthứ đóvcMF nhẹvcMF nhàngvcMF lướtWB4c từocr6 WB4ccổ tôNfdGi xocr6uống dưới,xhbF vcMFtới NfdGbộ nxhbFgực, bụngocr6, vcMFbên hxhbFông củaocr6 tôixhbF. TWB4côi nghxhbFe tvcMFhấy vcMFMục HWB4cuyền híxhbFt mộvcMFt hơWB4ci WB4csâu. ĐúngxhbF vcMFlà NfdGrất vcMFkỳ quWB4cái, tNfdGôi vcMFliền mởocr6 mắt,NfdG socr6au đóvcMF hóxhbFa đá.

Mục HuyềnxhbF đang..vcMF. NfdGngửi tocr6hân thxhbFể tôi?

Anh vcMFta lộvcMFt ocr6sạch xhbFđồ xhbFtrên ngườiocr6 WB4ctôi, chỉvcMF đểWB4c vcMFlại mỗiocr6 bộWB4c quocr6ần áoWB4c lótNfdG. xhbFSau đó,WB4c anWB4ch tocr6a ocr6dùng NfdGmũi ngửixhbF từngWB4c tấcvcMF ocr6da củaxhbF tôivcMF. ThứxhbF vWB4cừa chạmNfdG nhẹNfdG vWB4cào lànNfdG vcMFda tôiWB4c cNfdGhính lNfdGà đầxhbFu mũixhbF máNfdGt lvcMFạnh cocr6ủa xhbFanh ta.

Tôi bvcMFỗng NfdGhiểu rNfdGa mNfdGọi chuyện.

“Anh muốnocr6 xhbFngửi xNfdGem, KhảiWB4c vcMFÁ đãWB4c độngvcMF đếnvcMF chỗNfdG nào?”

“Ừ.”

Tôi NfdGthở xhbFphào nNfdGhẹ nhõmvcMF, txhbFhì vcMFra khNfdGông phvcMFải aocr6nh tNfdGa cóocr6 ývcMF lxhbFàm xhbFtrái lờiWB4c ocr6cam kết.

“Vậy anxhbFh NfdGđừng dùocr6ng ‘sứcocr6 mocr6ạnh tWB4cinh tocr6hần’ tvcMFrói tôiocr6 nữa.”

Mục HuyềvcMFn chẳnNfdGg lênNfdG tiếNfdGng cxhbFũng khôngWB4c hWB4cề cóvcMF bấtvcMF cxhbFứ cvcMFử độWB4cng nvcMFào, nhvcMFưng khxhbFi tvcMFôi thửocr6 độngWB4c xhbFđậy châxhbFn taWB4cy, ocr6tôi mocr6ới hNfdGiện thWB4cân thWB4cể WB4cđã tvcMFrở lWB4cại bìnhNfdG thường.

Sau xhbFkhi biếtWB4c MvcMFục HuxhbFyền chỉNfdG muốvcMFn ngửiWB4c ngNfdGười tôiWB4c, NfdGtôi kvcMFhông khángvcMF cNfdGự, cũngWB4c khôngWB4c dámNfdG nóivcMF mộtNfdG NfdGlời kíocr6ch tNfdGhích aNfdGnh taWB4c. NvcMFhưng nxhbFhìn ngườWB4ci đànxhbF xhbFông cNfdGao lớnvcMF nằmWB4c bWB4cò txhbFrên ngườixhbF tvcMFôi hWB4cít híWB4ct ngửixhbF ngNfdGửi, tôWB4ci thNfdGật svcMFự cảvcMFm thấyNfdG vừWB4ca kỳxhbF qxhbFuái WB4cvừa ngNfdGứa ngáy.

Mục ocr6Huyền bấxhbFt chợNfdGt dừngvcMF độxhbFng táocr6c, NfdGngẩng xhbFđầu nhWB4cìn tôi.

Tôi ngâyNfdG người.

Bởi vìvcMF ánhvcMF mắtxhbF aocr6nh tNfdGa NfdGhết WB4csức WB4cu tốixhbF. ocr6Gương mặtWB4c vốnWB4c trắnNfdGg NfdGnõn đỏocr6 bvcMFừng bừNfdGng nhưxhbF nvcMFgọn lxhbFửa, đếnvcMF vWB4cành WB4ctai WB4canh txhbFa cũnvcMFg đỏvcMF ửng.

Xong đvcMFời rồixhbF. MụxhbFc Hocr6uyền trướcWB4c đóvcMF đãxhbF cóxhbF thWB4cể đèWB4c nWB4cén dụvcMFc vọxhbFng, saNfdGu khWB4ci ngửNfdGi mNfdGột lượocr6t, aWB4cnh tocr6a tWB4cừ vxhbFô tâmvcMF chuyxhbFển xhbFthành xhbFcó tvcMFâm từ lúc nàovcMF khôngWB4c hay.

Tôi vộocr6i kéNfdGo ocr6vạt vcMFáo quâWB4cn vcMFphục rồivcMF NfdGcài cúcocr6. NhưxhbFng mWB4cới càvcMFi haWB4ci cúc,ocr6 ocr6tôi độtWB4c nhiNfdGên nghWB4ce thấyNfdG tWB4ciếng loạtxhbF xxhbFoạt. KhóxhbFe mắvcMFt locr6iếc mộtWB4c cáivcMF, vcMFbắt gocr6ặp MvcMFục Huyềnocr6 đvcMFang giơNfdG ocr6tay kxhbFéo khNfdGóa quần.

Toàn thâWB4cn tvcMFôi ruocr6n xhbFlên, độngocr6 tácxhbF tocr6ay càngocr6 nhanxhbFh hvcMFơn. WB4cTuy xhbFnhiên, cúcNfdG NfdGthứ WB4cba NfdGvẫn cvcMFhưa càxhbFi xWB4cong, tôNfdGi lạvcMFi liNfdGếc txhbFhấy mộtNfdG thứxhbF cựcNfdG lớnWB4c nWB4chảy rvcMFa khỏixhbF WB4cquần dàvcMFi. MNfdGột bànvcMF taxhbFy trắxhbFng nõnocr6 nNfdGắm cxhbFhặt locr6ấy nóNfdG. vcMFMặt tôixhbF WB4cnóng ranocr6, ocr6lẽ nàvcMFo aocr6nh txhbFa đvcMFịnh ‘laWB4cu súng’xhbF ngNfdGay trocr6ước mWB4cặt tôiocr6? Ghocr6ê quá!

Nhưng tvcMFôi xhbFđã NfdGnhầm to!

Bởi NfdGvì ởWB4c giâvcMFy tiếxhbFp theocr6o, MụcNfdG HuyềvcMFn gNfdGiơ bàocr6n taocr6y bẩWB4cn thỉuNfdG vềNfdG phWB4cía tôvcMFi, túmvcMF lấyWB4c tvcMFay ocr6tôi vớiocr6 mộtvcMF sứcvcMF vcMFmạnh kiWB4cnh hồn.

Tôi tvcMFrợn mắWB4ct xhbFhá mồm,ocr6 quxhbFên cảocr6 lxhbFa hévcMFt, WB4ccũng khôngxhbF kịpWB4c WB4ccó bNfdGất xhbFcứ hàWB4cnh độngWB4c vcMFphản khvcMFáng nào,NfdG cxhbFhỉ mocr6ở NfdGto vcMFmắt nhìxhbFn bWB4càn tNfdGay cWB4của tôivcMF bịocr6 ấnvcMF locr6ên tvcMFrên đó.

Xúc cảWB4cm dướixhbF lòngNfdG bàxhbFn ocr6tay nóxhbFng bỏNfdGng, hơWB4ci giậtNfdG giật.NfdG ToànWB4c thâocr6n MụvcMFc Huocr6yền cũvcMFng rocr6un lvcMFên, NfdGanh tocr6a khWB4công thểWB4c kiềmNfdG chếxhbF phátvcMF rocr6a tiếvcMFng rêNfdGn khẽ.

Tôi NfdGra sứcvcMF rụtNfdG xhbFtay xhbFvề, nhưnxhbFg bxhbFàn ocr6tay ocr6anh tocr6a vcMFgiống mocr6ột gọngWB4c kìmvcMF sxhbFắt, épvcMF tvcMFôi xhbFxòe năxhbFm ngvcMFón taxhbFy rồiNfdG nắmocr6 chặtWB4c thứvcMF đó.ocr6 ocr6Tôi tấtocr6 nhiêvcMFn hiểocr6u anxhbFh NfdGta muốWB4cn txhbFôi làmocr6 gì,vcMF tvcMFrong lònNfdGg vừWB4ca khóxhbF cvcMFhịu xhbFvừa đocr6au kNfdGhổ. Locr6àm xhbFtheo vcMFyêu cWB4cầu cWB4của anNfdGh tWB4ca, quảocr6 tvcMFhực WB4cvượt qocr6uá vcMFsức chxhbFịu đựngocr6 xhbFcủa vcMFtôi. NfdGCòn nếuNfdG khônNfdGg làmocr6, nhỡWB4c vcMFanh ocr6ta khWB4công nhxhbFịn đượWB4cc, ‘vcMFbắn sWB4cúng thật’xhbF thWB4cì tWB4côi pvcMFhải làmNfdG sao?

Trong lúvcMFc xhbFtôi đaNfdGng vcMFlưỡng lựvcMF, Mụocr6c Hocr6uyền đvcMFột nhivcMFên ocr6đẩy WB4ctôi WB4cnằm xuốvcMFng đấocr6t, bànNfdG tavcMFy đanNfdGg nắmNfdG NfdGtay tôWB4ci đồnNfdGg thờWB4ci WB4cbuông lvcMFỏng. xhbFSau đóxhbF, vcMFanh vcMFta nằmxhbF úocr6p sấxhbFp lêNfdGn ngưvcMFời WB4ctôi, thocr6ứ cươNfdGng cứngocr6 củaocr6 anNfdGh tocr6a chocr6ọc vvcMFào bụxhbFng tôi.

Tôi khiếpxhbF đảm,xhbF bNfdGất chấocr6p tNfdGất cvcMFả héocr6t lNfdGên: “TôiNfdG mocr6uốn ocr6dùng tayWB4c! DùngxhbF tay!”

Trước mắtNfdG tốiNfdG sầWB4cm, MụNfdGc HuyềnWB4c vcMFáp mặWB4ct hôocr6n xhbFtôi ngấuxhbF nghiWB4cến. NụWB4c hôWB4cn nàvcMFy hvcMFung hãNfdGn hơxhbFn NfdGbất cứvcMF ocr6nụ vcMFhôn nocr6ào ocr6khác. ĐầuNfdG lxhbFưỡi củWB4ca ocr6tôi bWB4cị aocr6nh ocr6mút đếWB4cn đauocr6 rát.

Trong NfdGlúc hônNfdG nhNfdGau, tôiocr6 vẫnxhbF cảmWB4c txhbFhấy thứvcMF ởxhbF tWB4crên bụvcMFng tocr6ôi cxhbFo rútocr6 ocr6một cáiNfdG. WB4cSau vcMFđó mộtNfdG dvcMFòng duNfdGng docr6ịch ưNfdGơn ướocr6t khôWB4cng ngừngocr6 pNfdGhun lênWB4c bụocr6ng tôi.

Tôi hoàvcMFn toànxhbF chếtocr6 lặng.

Cùng ocr6lúc đóNfdG, ocr6Mục HuyWB4cền dừngWB4c nụNfdG hôn.ocr6 vcMFAnh tocr6a vùocr6i mặtvcMF vàvcMFo mxhbFái tócxhbF dàWB4ci WB4cbên vvcMFai tôiWB4c, thxhbFở hxhbFổn hển.

Tôi ocr6ngây ngNfdGốc cúivcMF xuốvcMFng nhNfdGìn ‘đxhbFầu súngocr6’, thậmocr6 ocr6chí WB4cvẫn cNfdGó thNfdGể cảmNfdG nhậnNfdG thNfdGấy thvcMFứ ocr6đó đaocr6ng độnNfdGg đocr6ậy vcMFtrên bWB4cụng tôNfdGi. VWB4cài giâyvcMF svcMFau, MụcWB4c HuyvcMFền chốngxhbF tvcMFay ngồNfdGi dậy.WB4c AnvcMFh tvcMFa cocr6úi đầvcMFu, tvcMFôi ocr6cũng thuậWB4cn thWB4ceo ocr6ánh ocr6mắt anvcMFh WB4cta nhìnNfdG xuống.

‘Quái vcMFthú’ NfdGcủa MNfdGục HuyWB4cền vẫocr6n hếtocr6 sứNfdGc WB4cto NfdGlớn. WB4cCó điều,vcMF nWB4có dườnxhbFg nocr6hư mềmxhbF NfdGđi khôngxhbF NfdGít. TrvcMFong khocr6i đvcMFó, dướiocr6 châxhbFn aWB4cnh tWB4ca, tNfdGrên bocr6ụng tôi,WB4c xhbFđùi tôiNfdG, quầocr6n xhbFlót NfdGcủa tôWB4ci, chxhbFỗ nàocr6o cũngvcMF cóvcMF chấtxhbF dNfdGịch màuvcMF tNfdGrắng, rốNfdGi tinvcMFh rWB4cối mù.

Cho docr6ù chúWB4cng WB4ctôi từngWB4c txhbFrải ocr6qua mocr6ột đNfdGêm, nhNfdGưng lWB4cúc xhbFkhông vcMFcó đWB4cèn sánxhbFg, Mocr6ục Huyềnocr6 phónvcMFg đocr6i xhbFđâu tôvcMFi khônWB4cg hNfdGề hWB4cay ocr6biết. TôvcMFi chocr6ưa bWB4cao gNfdGiờ chứWB4cng kiWB4cến cảnxhbFh tượnxhbFg này.NfdG VNfdGào giNfdGây phNfdGút đó,WB4c txhbFoàn thxhbFân tNfdGôi cứngocr6 đờ,xhbF đầuNfdG óNfdGc trốngocr6 rỗng.

Mục HuyềnWB4c vcMFtrầm ocr6mặc trxhbFong NfdGgiây lvcMFát rxhbFồi rvcMFút mộtWB4c chiếcNfdG khăvcMFn màuWB4c trắngWB4c từxhbF túiocr6 qWB4cuần, bắxhbFt vcMFđầu nWB4chẹ nhàngxhbF laxhbFu chùNfdGi cNfdGho tôxhbFi. TôxhbFi đvcMFột nhiêxhbFn cWB4cảm thấyNfdG WB4crất xhbFbi avcMFi, sốnvcMFg ocr6mũi ocr6cay NfdGcay, nocr6ước ocr6mắt tràovcMF WB4cra khóexhbF mi.

Bàn vcMFtay avcMFnh vcMFta đaxhbFng vcMFdi chuyểvcMFn xhbFtrên nNfdGgười vcMFtôi xhbFlập tứxhbFc dvcMFừng lại.

Sau xhbFđó, nxhbFgười tôiocr6 nhNfdGẹ bẫnNfdGg, tôocr6i bịNfdG MWB4cục Huyềocr6n bocr6ế xhbFlên. TôixhbF khônocr6g muốxhbFn đocr6ể ývcMF NfdGđến aNfdGnh taxhbF, vcMFtrong đầWB4cu locr6ặp điWB4c lặvcMFp lạocr6i hWB4cình ảxhbFnh kinNfdGh kvcMFhủng vvcMFừa rxhbFồi. TôixhbF cvcMFảm txhbFhấy rấtvcMF tủiNfdG NfdGnhục, từngocr6 giọtvcMF từxhbFng giWB4cọt nướcWB4c mắtocr6 chảxhbFy xocr6uống. TôvcMFi tvcMFhậm chívcMF NfdGòa khóocr6c nứvcMFc nở.

Mục HuyềnWB4c siếocr6t chặvcMFt đôNfdGi cánocr6h taWB4cy đaWB4cng bNfdGế tôi,WB4c WB4cgiọng xhbFnói docr6ịu dànxhbFg vcMFcủa WB4canh tNfdGa vvcMFang ocr6lên bênvcMF WB4ctai tôocr6i: “Tocr6ôi xocr6in WB4clỗi, DaxhbFo, tocr6ôi xvcMFin lỗi.”

Tôi ngâyxhbF raocr6, anNfdGh tWB4ca ocr6đang xhbFxin lỗixhbF tôi?

“Tôi sẽocr6 giếtxhbF chếtxhbF KvcMFhải xhbFÁ. ocr6Suýt nữvcMFa mấtNfdG em..vcMF. Chuocr6yện nNfdGày sẽNfdG khôngocr6 baNfdGo gocr6iờ xocr6ảy rxhbFa nữa.”

Ngữ kWB4chí củvcMFa WB4canh tNfdGa dịvcMFu dàxhbFng đếnvcMF mứcNfdG khNfdGông txhbFhể NfdGhình NfdGdung nvcMFổi. TôivcMF bỗWB4cng cóWB4c mộxhbFt vcMFcảm NfdGgiác bấtWB4c lựxhbFc chưaNfdG từngWB4c NfdGthấy. TôixhbF nằNfdGm WB4cim WB4ctrong NfdGlòng vcMFanh taocr6, xhbFkhông kxhbFhóc, khôngxhbF độvcMFng ocr6đậy, cũngNfdG khôngWB4c lêNfdGn tiếng.

Mục HuyềnvcMF ngxhbFồi xuốnWB4cg đất,ocr6 đặocr6t tôivcMF ngocr6ồi lvcMFên đWB4cùi anxhbFh NfdGta. AnNfdGh WB4cta ocr6áp ocr6má xhbFvào mặxhbFt tôNfdGi, xhbFsau đóvcMF hocr6ôn WB4cđi nướcvcMF mNfdGắt cNfdGủa tôi.

“Hết kxhbFhóc rồi?”

Tư tNfdGhế txhbFhân mậtvcMF kNfdGhiến txhbFôi không&nbspWB4c;được tự nhiêocr6n. Tôiocr6 mWB4cuốn qvcMFuay đầuvcMF vcMFđi chỗvcMF kháxhbFc, nhNfdGưng bWB4cị ocr6Mục HuyềnNfdG gxhbFiữ vcMFcằm, khôvcMFng txhbFhể nNfdGhúc nhích.

“Dao, vcMFtôi đãxhbF xhbFnhìn thấyxhbF vếtocr6 thươvcMFng NfdGcủa KhvcMFải Á,WB4c tWB4côi cũnWB4cg biếtWB4c vcMFem vcMFvì tôvcMFi mạoWB4c xhbFhiểm NfdGném bom.”NfdG MvcMFục Huyềnocr6 nhìnocr6 tôixhbF chWB4căm WB4cchú: “EWB4cm trvcMFung trWB4cinh WB4cnhư vWB4cậy, vocr6ới txhbFư cWB4cách mocr6ột ngườiWB4c chồnvcMFg, tôvcMFi sWB4cẽ bùocr6 đắocr6p cocr6ho NfdGem gocr6ấp bội.”

Trung trinh?

Anh txhbFa tưởnNfdGg ocr6tôi chốngWB4c xhbFlại KvcMFhải NfdGÁ WB4clà vWB4cì ocr6anh ta?

Bởi vocr6ì tôiWB4c phónvcMFg têxhbFn lửaocr6 nvcMFgăn chWB4cặn vivcMFện bixhbFnh WB4ccủa KhảvcMFi WB4cÁ nêxhbFn aNfdGnh WB4cta vcMFhiểu nhầm?

Thảo nàocr6o tvcMFrước đocr6ó tâmocr6 trạngocr6 cxhbFủa Mụcocr6 HuyềnxhbF ocr6có ocr6vẻ rấNfdGt tốtocr6. ChNfdGả tráchWB4c anNfdGh vcMFta đềxhbF xuấtxhbF ‘WB4cthân mNfdGật trướcWB4c tvcMFhời hạn’NfdG. AnWB4ch tocr6a hôvcMFn NfdGtôi lvcMFâu nxhbFhư NfdGvậy, lxhbFà bởixhbF vvcMFì aWB4cnh WB4cta chocr6o rNfdGằng tWB4côi txhbFhích aNfdGnh ta?

Nhưng NfdGanh tNfdGa kocr6hông bậnvcMF tWB4câm đếnWB4c vấnxhbF đềvcMF tìnhxhbF cNfdGảm xhbFcơ mà?

Dù xhbFanh vcMFta vcMFnghĩ thếWB4c nàoocr6, sựxhbF hiểuocr6 nvcMFhầm nàvcMFy xhbFcó xhbFvẻ rấtNfdG nghiêvcMFm trNfdGọng. NhưvcMFng nWB4chìn ánhWB4c mocr6ắt nNfdGóng bỏnocr6g củaxhbF WB4canh vcMFta, nWB4cghĩ đếnvcMF NfdGchuyện vừaWB4c WB4crồi vcMFanh tocr6a khổNfdG sởWB4c đèocr6 nén.NfdG.. TôixhbF WB4ckhông biếvcMFt nêocr6n giảiocr6 thíocr6ch nWB4chư thếNfdG nào.

“Ngoài rNfdGa.” MụcvcMF HuyềvcMFn nWB4cói tiếp:ocr6 “LWB4cần nàNfdGy làWB4c nocr6goài ocr6ý muocr6ốn. DùxhbF sao.xhbF.. NfdGcũng bốnNfdG nxhbFăm rồi.”

Tôi hNfdGơi ngượngocr6 ngùnocr6g. TấxhbFt nhiêocr6n vcMFtôi hiểuocr6 xhbFý anvcMFh xhbFta. Aocr6nh tNfdGa mWB4cuốn xhbFnói, savcMFu lầNfdGn đầNfdGu NfdGtiên WB4cvào bốocr6n năvcMFm trướvcMFc, aWB4cnh txhbFa NfdGphải kiềvcMFm chếNfdG quxhbFá lâu,ocr6 nêWB4cn lNfdGần nàWB4cy WB4cmới thànhxhbF vcMFra ocr6như vậy.

“Anh khôngWB4c cầvcMFn gxhbFiải thícvcMFh vớxhbFi tôivcMF chuWB4cyện này...”

Đúng lúxhbFc đóxhbF, bênWB4c nWB4cgoài vaxhbFng lvcMFên giọnocr6g nóiocr6 củaWB4c MạxhbFc LWB4câm, cắtocr6 NfdGngang lNfdGời tôi.

“Khụ, khụ.ocr6.. điệnxhbF NfdGhạ, rấocr6t xiWB4cn lỗivcMF NfdGđã quấyWB4c rầyWB4c ngWB4cài vocr6à WB4ctiểu thưWB4c. HoàWB4cng đếocr6 bệvcMF hạvcMF triệocr6u kiếnNfdG điệnWB4c hạvcMF gocr6ấp.” ĐâNfdGy lxhbFà lầnocr6 đầuNfdG tiênNfdG tôiWB4c ngvcMFhe cWB4có ngườxhbFi xhbFgọi MụcWB4c HWB4cuyền làNfdG ‘đivcMFện hạ’.

Thần sắvcMFc MNfdGục Huyocr6ền txhbFrở nênxhbF nghocr6iêm ngxhbFhị, aNfdGnh tocr6a bếxhbF WB4ctôi đứngNfdG dậy.