Độc quyền chiếm hữu - Chương 15

Chương 15Không thhoể dYVUhiSừng lại

“Nếu eYVUhiSm đồnPTT2Nog YVUhiSý PTT2Nothân mhoật trước46KaTe thhoời hạYVUhiSn, tôiYVUhiS cóYVUhiS thểho hobắt 46KaTeđầu nPTT2Nogay lậpPTT2No tức.”

Nói xonhog câuYVUhiS nà46KaTey, MụcPTT2No Huyền46KaTe bPTT2Noắt đhoầu hôPTT2Non PTT2Nocổ tôi.ho PTT2NoĐầu lưỡi46KaTe nóPTT2Nong hhoổi c46KaTeủa YVUhiSanh 46KaTeta giốngYVUhiS cPTT2Noái bànYVUhiS chảiYVUhiS, manhog PTT2Notheo tiế46KaTeng nưYVUhiSớc YVUhiSkhẽ kPTT2Nohàng, chảiPTT2No từhong tấPTT2Noc PTT2Noda 46KaTecủa tôi.

Tôi cóho cảmYVUhiS giáPTT2Noc bịYVUhiS điệnPTT2No g46KaTeiật. TPTT2Norong ngPTT2Noười YVUhiStôi YVUhiSnhư xuấtPTT2No hiện46KaTe mộtYVUhiS cohon 46KaTerắn 46KaTenước, PTT2Nobò tPTT2Noừ l46KaTeỗ 46KaTetai lêYVUhiSn nhoão, PTT2Nosau đ46KaTeó lạiYVUhiS qhouay YVUhiSđầu PTT2Nobò xuống46KaTe dướiho, PTT2Nođâm vào46KaTe mộYVUhiSt nơiPTT2No nhoào đóho đ46KaTeã cănYVUhiSg lên46KaTe củPTT2Noa tôhoi, khiPTT2Noến nPTT2Noơi đ46KaTeó khôhong ngừngPTT2No tiếhot r46KaTea cPTT2Nohất dịchPTT2No ướtPTT2No átho. SaYVUhiSu PTT2Nođó, nPTT2Noó lhoại xuPTT2Noyên qhoua shoống lưnPTT2Nog vàPTT2No hYVUhiSai ch46KaTeân tPTT2Noôi, làm46KaTe tYVUhiSoàn thâhon tYVUhiSôi YVUhiStê liệt.

Tôi PTT2Nothở YVUhiShổn hểPTT2Non, hogần n46KaTehư thé46KaTet lên:YVUhiS “TôiYVUhiS khônYVUhiSg đồhong 46KaTeý thânYVUhiS mậtPTT2No thorước, YVUhiSanh c46KaTeó thểPTT2No kYVUhiSết YVUhiSthúc rồi.”

Mục HYVUhiSuyền lậhop tứcPTT2No dừYVUhiSng lại,46KaTe ngẩnYVUhiSg PTT2Nođầu nh46KaTeìn 46KaTetôi. ĐếnYVUhiS lúcPTT2No nàYVUhiSy tôiYVUhiS mới46KaTe chú46KaTe ý46KaTe, c46KaTeó 46KaTelẽ dYVUhiSo vừYVUhiSa rồYVUhiSi hôPTT2Non 46KaTequá lâ46KaTeu YVUhiSvà q46KaTeuá hodùng sứcho nPTT2Noên 46KaTemôi aPTT2Nonh 46KaTeta sưYVUhiSng mọ46KaTeng, bờho mô46KaTei YVUhiStrên cò46KaTen bịYVUhiS shoứt. ÁnPTT2Noh homắt aPTT2Nonh t46KaTea mPTT2Noờ mhoịt, đYVUhiSồng hotử đenYVUhiS YVUhiSnhánh PTT2Nonhư bịYVUhiS YVUhiSphủ mộhot lớpho sươnYVUhiSg mỏnPTT2Nog. T46KaTerong đầhou PTT2Notôi tựYVUhiS nhihoên bậtPTT2No rPTT2Noa từPTT2No ‘ý46KaTe loPTT2Noạn tìPTT2Nonh mê’.

“Tôi muốn46KaTe nóiPTT2No...” Tôiho YVUhiScân nhắ46KaTec từ46KaTe PTT2Nongữ: “BâyPTT2No giờYVUhiS tPTT2Noôi vẫn46KaTe chohưa muốn.”

Ánh mắtYVUhiS Mục46KaTe HuyềnYVUhiS cuốiho cù46KaTeng cPTT2Noũng YVUhiStỉnh táoPTT2No mộPTT2Not chútPTT2No, PTT2Noanh 46KaTeta dánho mắtPTT2No vào46KaTe tôPTT2Noi: “Được.”

Giọng nYVUhiSói của46KaTe anPTT2Noh tYVUhiSa vẫnYVUhiS khànho khànho, bộ46KaTe phYVUhiSận nàoPTT2No đó46KaTe thoì trênYVUhiS bụnhog thoôi vẫhon cưYVUhiSơng 46KaTecứng, nhưng46KaTe tôPTT2Noi tPTT2Nohở phà46KaTeo nhẹ46KaTe n46KaTehõm, bởi46KaTe vìPTT2No tYVUhiSôi biYVUhiSết anhoh YVUhiSta sẽYVUhiS YVUhiSkhông nuốt46KaTe lời.

***

Như tôhoi d46KaTeự đoáPTT2Non, Mục46KaTe HuyềnPTT2No q46KaTeuả nhiêhon cYVUhiShống tPTT2Noay xuốngho sàn,PTT2No lậtho ngườiho ng46KaTeồi 46KaTesang mPTT2Noột bên.PTT2No TôiYVUhiS choũng ngồhoi dậhoy, lúc46KaTe này46KaTe tôYVUhiSi mớiYVUhiS pPTT2Nohát hiện,YVUhiS quầhon hoáo vũYVUhiS 46KaTetrụ, 46KaTeáo khoá46KaTec quhoân phục46KaTe vàYVUhiS váyho củhoa 46KaTetôi hođã bPTT2Noị MụYVUhiSc Huyền46KaTe t46KaTeốc lên46KaTe ng46KaTeực tPTT2Noừ 46KaTebao giờPTT2No, đểPTT2No lộho mộtPTT2No mảngYVUhiS xuhoân quang.

Tôi vộPTT2Noi vànhog 46KaTekéo v46KaTeáy PTT2Novà 46KaTecài cúPTT2Noc 46KaTeáo k46KaTehoác. hoMục Huyền46KaTe cởYVUhiSi bộYVUhiS PTT2Nođồ dPTT2Nou hàYVUhiSnh 46KaTevũ tYVUhiSrụ, PTT2Nobên trYVUhiSong hoanh hota chPTT2Noỉ mặcPTT2No một46KaTe chiếPTT2Noc 46KaTeáo 46KaTesơ m46KaTei màuYVUhiS xáYVUhiSm nhạtho v46KaTeà quPTT2Noần dàiho. TôiPTT2No tưởngYVUhiS đã46KaTe đếnPTT2No lúcPTT2No rờiPTT2No hokhỏi máy46KaTe YVUhiSbay, n46KaTeào ngờ46KaTe aPTT2Nonh tPTT2Noa giYVUhiSơ YVUhiStay ô46KaTem va46KaTei tôPTT2Noi, đ46KaTeầu YVUhiSngả vềPTT2No phíaho tôiPTT2No. hoSau đó,PTT2No anhoh t46KaTea vPTT2Noùi mặt46KaTe vào46KaTe mYVUhiSái YVUhiStóc dPTT2Noài củaPTT2No tôi.

“Khải Áho PTT2Nohôn ehom phảYVUhiSi khôngho?” PTT2NoThanh âhom trhoầm PTT2Nothấp dịhou dànYVUhiSg đột46KaTe ngột46KaTe v46KaTeang lên46KaTe, khôngPTT2No homột chohút nộho khí.

Nhưng YVUhiSbây giờ46KaTe tôi46KaTe YVUhiSđã 46KaTehơi YVUhiShiểu hoMục Huyền.46KaTe AnPTT2Noh YVUhiSta tỏho thhoái độPTT2No bìnPTT2Noh tPTT2Noĩnh khôYVUhiSng có46KaTe nghĩhoa hoanh YVUhiSta YVUhiSkhông tức46KaTe gPTT2Noiận. 46KaTeTôi ghYVUhiSét kYVUhiSiểu chohất PTT2Novấn nhoày nhoên thohản nYVUhiShiên hothừa nYVUhiShận: “Ừ,YVUhiS đúnhog làYVUhiS hắnho hođã hônPTT2No tYVUhiSôi. SaPTT2Noo 46KaTeanh biết?”

Bàn YVUhiStay đặtYVUhiS 46KaTetrên YVUhiSvai tYVUhiSôi bỗPTT2Nong siế46KaTet chặt.

“Tôi 46KaTengửi thấy.”ho Mụcho Huyềnho từho tố46KaTen YVUhiStrả lời.

Tôi bất46KaTe chhoợt hiểYVUhiSu PTT2Nora, thPTT2Noảo honào lúcPTT2No mớYVUhiSi bắtPTT2No đầuho hYVUhiSôn tôi46KaTe, PTT2Nosắc mặtPTT2No anhoh tYVUhiSa YVUhiSbỗng dPTT2Noưng thYVUhiSay đổ46KaTei. YVUhiSHóa hora PTT2Noanh hota hongửi thấyYVUhiS YVUhiSmùi củYVUhiSa KhảiYVUhiS ÁPTT2No trPTT2Noong miệngYVUhiS tôi.

“Mấy l46KaTeần?” hoMục HuyềYVUhiSn hỏiPTT2No tiếp.

“Gì cơ?”46KaTe Tôhoi nhấhot thờiPTT2No khôPTT2Nong hiểuho ý.

Mục HuyềnPTT2No PTT2Notrầm homặc tYVUhiSrong giYVUhiSây lát.PTT2No S46KaTeau đ46KaTeó aYVUhiSnh tYVUhiSa ôYVUhiSm 46KaTeeo 46KaTetôi, xoPTT2Noay ngườiPTT2No tôYVUhiSi PTT2Nođối d46KaTeiện aPTT2Nonh thoa, ánhPTT2No mắt46KaTe sắc46KaTe b46KaTeén nh46KaTeìn t46KaTeôi chPTT2Noằm YVUhiSchằm: “HắnPTT2No YVUhiShôn PTT2Noem mấyYVUhiS lầ46KaTen?” NgPTT2Noữ kh46KaTeí cYVUhiSó phần46KaTe đaYVUhiSnh lại.

Anh hota khhoông truhoy vấnYVUhiS t46KaTehì không46KaTe sa46KaTeo. Vhoừa nhắc46KaTe tớhoi, hotôi liềPTT2Non 46KaTenhớ hođến chuPTT2Noyện suhoýt nữhoa bịPTT2No KhảPTT2Noi Áho cưỡngho bức.PTT2No TôiYVUhiS thPTT2Noật shoự khôPTT2Nong muốn46KaTe hhoồi tưYVUhiSởng lạiho 46KaTesự việPTT2Noc YVUhiSđó. hoNếu 46KaTekhông phảiho tôiPTT2No nPTT2Nohanh hotrí, YVUhiScó lẽho YVUhiSbây YVUhiSgiờ tYVUhiSôi như46KaTe m46KaTeột bhoãi bùYVUhiSn honhão n46KaTeằm dướiho PTT2Nothân ngườiYVUhiS đàPTT2Non hoông hokhác. TấtYVUhiS cPTT2Noả nhữngPTT2No PTT2Nochuyện nàYVUhiSy đềuho YVUhiSdo MụYVUhiSc PTT2NoHuyền bhoan chPTT2Noo. Vậy46KaTe mà46KaTe bây46KaTe giờ,46KaTe YVUhiSanh YVUhiSta 46KaTecòn chất46KaTe vấnYVUhiS tôYVUhiSi bPTT2Noị Khảiho Áho hPTT2Noôn mấy46KaTe YVUhiSlần? T46KaTerong q46KaTeuan n46KaTeiệm cYVUhiSủa aPTT2Nonh thoa, dụcYVUhiS vọngYVUhiS chiếmPTT2No hữuYVUhiS YVUhiSquan 46KaTetrọng hPTT2Noơn cảmho nhậhon choủa tôi,PTT2No 46KaTedanh dựYVUhiS cYVUhiSủa tôiho PTT2Nohay sao?

Trong lò46KaTeng tôiYVUhiS bốcPTT2No lêhon PTT2Nomột nYVUhiSgọn lửa.

“Anh mhouốn hhoỏi ởPTT2No chỗPTT2No n46KaTeào?” Tô46KaTei tr46KaTeừng mắYVUhiSt PTT2Novới MụcPTT2No Huyền.

Anh thoa ngâyPTT2No ngườYVUhiSi, thầPTT2Non hosắc YVUhiSbỗng trởYVUhiS nYVUhiSên YVUhiSu ám.

“Anh 46KaTehỏi mhoấy lPTT2Noần, làPTT2No 46KaTechỉ mihoệng, cổYVUhiS hYVUhiSay tay?”46KaTe TôiPTT2No từho tPTT2Noốn hỏ46KaTei tiếp.

Cả nhogười Mụ46KaTec HuPTT2Noyền hPTT2Noóa đPTT2Noá tYVUhiSrong gYVUhiSiây lát.

Từ gPTT2Noương mhoặt đếnho thohân thể,46KaTe tPTT2Noừ hoánh mYVUhiSắt đếnYVUhiS hYVUhiSô hấpPTT2No của46KaTe aYVUhiSnh tPTT2Noa phản46KaTeg hophất ngưnYVUhiSg trệ.

“Tôi mệtPTT2No rhoồi, tô46KaTei muốnho vềho nghỉho ngơPTT2Noi.” Thoôi hođẩy ngườhoi hoMục HuPTT2Noyền rồiho đứngho dậy.YVUhiS PTT2NoAnh YVUhiSta vẫPTT2Non ngPTT2Noồi bất46KaTe độnYVUhiSg mộtho YVUhiSchỗ. Tô46KaTei bYVUhiSiết 46KaTelời YVUhiSnói vừaho rồPTT2Noi củYVUhiSa PTT2Notôi cóYVUhiS PTT2Nosức PTT2Nosát PTT2Nothương rấPTT2Not YVUhiSlớn. Ch46KaTeứng kiến46KaTe phhoản ứnYVUhiSg PTT2Nocủa Mục46KaTe HuYVUhiSyền, tôiho cảmho thấPTT2Noy PTT2Novô 46KaTecùng 46KaTesảng khoái.

Tôi chỉnhPTT2No lại46KaTe 46KaTegấu vhoáy, đPTT2Noặt taPTT2Noy holên hotay PTT2Nonắm choửa khoang.

Mục Huy46KaTeền đột46KaTe nhi46KaTeên gọiho lhoớn tiếng:46KaTe “MạcPTT2No PPTT2Nohổ, lậpPTT2No tứ46KaTec YVUhiSđem tấtYVUhiS c46KaTeả tYVUhiSài liệPTT2Nou t46KaTerong phò46KaTeng 46KaTechỉ hohuy củaYVUhiS Khảhoi Á46KaTe đếnho đây.”YVUhiS NgYVUhiSừng mộYVUhiSt giây46KaTe, an46KaTeh hota nóhoi tiế46KaTep: “Bao46KaTe 46KaTegồm cYVUhiSả cameYVUhiSra theYVUhiSo dõi.”

“Vâng ạ.YVUhiS” Thhoanh YVUhiSâm MYVUhiSạc PhổPTT2No cáchPTT2No rấtPTT2No xa.

Tôi giật46KaTe mìnYVUhiSh. Nếu46KaTe xhoem hPTT2Noình ảnhPTT2No đó,PTT2No PTT2NoMục YVUhiSHuyền PTT2Nosẽ ch46KaTeứng kiếnPTT2No cảnhoh tPTT2Noôi s46KaTeuýt 46KaTebị KPTT2Nohải 46KaTeÁ cưỡngho bức?46KaTe Nhhoớ đếnPTT2No l46KaTeời cYVUhiSủa KhYVUhiSải PTT2NoÁ, tô46KaTei th46KaTeật sựPTT2No sợ46KaTe anhoh hota nổPTT2Noi YVUhiSđiên rồi46KaTe gâ46KaTey thươngPTT2No tổn46KaTe c46KaTeho tôi46KaTe. MPTT2Noau rời46KaTe khỏi46KaTe kPTT2Nohông gia46KaTen kínPTT2No mít46KaTe nàPTT2Noy mớiPTT2No làYVUhiS thượngPTT2No sácPTT2Noh. NYVUhiSghĩ đếnho đâYVUhiSy, tôiho hodùng hosức vặnYVUhiS tPTT2Noay nắYVUhiSm cửa.

Cánh cYVUhiSửa khPTT2Noông hề46KaTe nhohúc nhích.

Tôi vẫ46KaTen ch46KaTeưa pháhot gYVUhiSiác rhoa điềuPTT2No bấtho thườhong, chỉYVUhiS nYVUhiSghĩ PTT2Notay tôiYVUhiS khôngYVUhiS đủho lựYVUhiSc. Đanhog địn46KaTeh thử46KaTe YVUhiSlại mPTT2Noột l46KaTeần, t46KaTeôi độtho nhiênho c46KaTeứng đYVUhiSờ người.

Bởi vì46KaTe tôhoi khPTT2Noông thểho độngYVUhiS đậy.YVUhiS Chhoân, tYVUhiSay hovà tYVUhiSoàn thânPTT2No thoôi bịYVUhiS mộtho sứ46KaTec m46KaTeạnh hovô PTT2Nohình tPTT2Norói chặt.

Mục HuyYVUhiSền lạiYVUhiS dùnYVUhiSg 46KaTe‘sức mạnh46KaTe 46KaTetinh thần46KaTe’ vớiho tôi!

Một YVUhiSthân hhoình PTT2Noấm ápYVUhiS lặngho holẽ áPTT2Nop và46KaTeo saYVUhiSu lPTT2Noưng tôi.YVUhiS Ehoo đột46KaTe ngột46KaTe hobị 46KaTesiết c46KaTehặt, YVUhiSMục Huyềnho ômPTT2No tôi,46KaTe tựYVUhiSa cằm46KaTe vPTT2Noào tóhoc tYVUhiSôi, 46KaTeđôi PTT2Nobàn 46KaTetay trắngYVUhiS nõnho bắ46KaTet PTT2Nođầu cởhoi c46KaTeúc á46KaTeo k46KaTehoác quâhon p46KaTehục trhoên ngườiPTT2No tôi.

“Anh mhouốn làmYVUhiS gì46KaTe hả?”YVUhiS LờYVUhiSi n46KaTeói vừYVUhiSa dứtho, á46KaTeo hokhoác qYVUhiSuân phohục PTT2Nođã rơiPTT2No xuPTT2Noống sPTT2Noàn. Sa46KaTeu YVUhiSđó, MPTT2Noục Huyềnho 46KaTetiếp tụcPTT2No cởiYVUhiS choúc áYVUhiSo váy.PTT2No Kh46KaTei chấhot liệuYVUhiS vải46KaTe mhoềm mạiho horời kYVUhiShỏi thâ46KaTen PTT2Nothể, đầhou 46KaTeóc tPTT2Noôi hoànho hotoàn trốhong rỗng.

“Anh 46KaTekhông giữho chYVUhiSữ PTT2Notín... A...”

Cả nghoười độtYVUhiS nhiêhon nhẹYVUhiS b46KaTeẫng, PTT2Notôi bịYVUhiS MụcYVUhiS HuyềnPTT2No 46KaTebế lêPTT2Non rồiPTT2No đặtPTT2No nằ46KaTem PTT2Noxuống sànYVUhiS mPTT2Noáy bay46KaTe. BêPTT2Non dướiPTT2No thâPTT2Non PTT2Nolà hochất 46KaTeliệu vả46KaTei 46KaTemềm mại,ho anYVUhiSh tYVUhiSa đPTT2Noã trải46KaTe YVUhiSáo khoáhoc quYVUhiSân phục46KaTe làmYVUhiS đệm46KaTe 46KaTelót 46KaTecho PTT2Notôi. S46KaTeau đó46KaTe YVUhiSthân hPTT2Noình caPTT2Noo lPTT2Noớn củaYVUhiS PTT2Noanh PTT2Nota ập46KaTe đến.

Không nóiho cũhong PTT2Nocó thểYVUhiS đoánho chuyện46KaTe PTT2Nosắp d46KaTeiễn PTT2Nora vớiho b46KaTeản th46KaTeân. TôYVUhiSi lậpho hotức nhớho đếnYVUhiS buổi46KaTe tốiPTT2No bPTT2Noốn nă46KaTem trước,PTT2No toàn46KaTe thâhon tôPTT2Noi buốhot giá46KaTe, 46KaTetôi đa46KaTeu PTT2Nokhổ nhắmho mắtho. MYVUhiSặc dù46KaTe 46KaTebiết tìnPTT2Noh huPTT2Noống n46KaTeày trước46KaTe YVUhiSsau gPTT2Noì cYVUhiSũng xảyPTT2No r46KaTea nhưPTT2Nong tôiPTT2No vẫYVUhiSn cảhom thấyYVUhiS nhụcho nhã.

Đột nhPTT2Noiên, mộhot luPTT2Noồng khí46KaTe nóngho thổYVUhiSi vàhoo cổYVUhiS tYVUhiSôi. S46KaTeau YVUhiSđó, mộtPTT2No thứ46KaTe gYVUhiSì đYVUhiSó, nhohư PTT2Nocó nhYVUhiSư khPTT2Noông lướt46KaTe q46KaTeua là46KaTen PTT2Noda tYVUhiSôi. Khôngho ph46KaTeải 46KaTemiệng MụcPTT2No YVUhiSHuyền, cYVUhiSũng khônYVUhiSg phohải đPTT2Noầu nPTT2Nogón hotay củaPTT2No PTT2Noanh ta46KaTe. 46KaTeThứ n46KaTeày mátho lhoạnh, khiến46KaTe tôhoi bhouồn buhoồn, lPTT2Noực đạoPTT2No r46KaTeất nYVUhiShẹ, không46KaTe 46KaTechú ýho hokỹ YVUhiSsẽ hokhông cYVUhiSảm nhận46KaTe thấy.

Chỉ tPTT2Norong PTT2Nochốc láYVUhiSt, thứho đóYVUhiS n46KaTehẹ nhPTT2Noàng lướtYVUhiS từho cPTT2Noổ tôPTT2Noi xuốPTT2Nong dưới,PTT2No tớYVUhiSi bộYVUhiS ngựYVUhiSc, bụng,PTT2No bênYVUhiS hôngPTT2No choủa tôi.PTT2No YVUhiSTôi PTT2Nonghe thấy46KaTe MụYVUhiSc Huyề46KaTen hít46KaTe mộtho hơYVUhiSi sPTT2Noâu. ĐúngPTT2No holà horất 46KaTekỳ quáYVUhiSi, PTT2Notôi 46KaTeliền YVUhiSmở mắt,46KaTe 46KaTesau đhoó hYVUhiSóa đá.

Mục Huyền46KaTe đaPTT2Nong... ngửYVUhiSi thYVUhiSân YVUhiSthể tôi?

Anh YVUhiSta lộPTT2Not sạ46KaTech đồYVUhiS tr46KaTeên ngườPTT2Noi tYVUhiSôi, chỉPTT2No để46KaTe lạhoi mỗYVUhiSi PTT2Nobộ hoquần YVUhiSáo lYVUhiSót. SaPTT2Nou đó,YVUhiS 46KaTeanh 46KaTeta dùnhog 46KaTemũi ngửYVUhiSi từnYVUhiSg tấc46KaTe YVUhiSda củaho tôi46KaTe. Thhoứ vừaho c46KaTehạm n46KaTehẹ vàoho làhon hoda hotôi chín46KaTeh làYVUhiS đầuYVUhiS mũPTT2Noi má46KaTet lạnhPTT2No củaPTT2No aYVUhiSnh ta.

Tôi bỗPTT2Nong hPTT2Noiểu rYVUhiSa mọiYVUhiS chuyện.

“Anh muYVUhiSốn nYVUhiSgửi xYVUhiSem, K46KaTehải Á46KaTe đ46KaTeã động46KaTe đến46KaTe PTT2Nochỗ nào?”

“Ừ.”

Tôi thởho pYVUhiShào nPTT2Nohẹ nhõm,PTT2No tPTT2Nohì rYVUhiSa khôngYVUhiS phảiYVUhiS an46KaTeh t46KaTea 46KaTecó PTT2Noý lhoàm trá46KaTei lhoời cahom kết.

“Vậy an46KaTeh đừ46KaTeng dùn46KaTeg ‘sức46KaTe mạnhPTT2No tPTT2Noinh thần’YVUhiS tróiho tPTT2Noôi nữa.”

Mục HuyềnPTT2No chẳng46KaTe YVUhiSlên thoiếng cYVUhiSũng khô46KaTeng hYVUhiSề PTT2Nocó bhoất cứho cửPTT2No độnYVUhiSg nPTT2Noào, nhưn46KaTeg 46KaTekhi tôi46KaTe thửho độnhog PTT2Nođậy chYVUhiSân 46KaTetay, tôYVUhiSi mớPTT2Noi PTT2Nohiện thhoân thểPTT2No đ46KaTeã PTT2Notrở lạiho bìn46KaTeh thường.

Sau khPTT2Noi bPTT2Noiết MPTT2Noục HuYVUhiSyền chohỉ muốnYVUhiS PTT2Nongửi ngườiYVUhiS thoôi, hotôi khôhong khhoáng YVUhiScự, cũhong kh46KaTeông dámYVUhiS nói46KaTe một46KaTe lờiYVUhiS kí46KaTech tPTT2Nohích aYVUhiSnh YVUhiSta. NhưngYVUhiS 46KaTenhìn PTT2Nongười đànPTT2No ônhog 46KaTecao lớnYVUhiS nPTT2Noằm bòho trêPTT2Non nYVUhiSgười PTT2Notôi hYVUhiSít hohít ngửiYVUhiS nPTT2Nogửi, tôYVUhiSi thậPTT2Not PTT2Nosự PTT2Nocảm thấ46KaTey vừaYVUhiS kỳho quái46KaTe vừaYVUhiS ngứa46KaTe ngáy.

Mục Huyềnho bấtYVUhiS ch46KaTeợt d46KaTeừng độPTT2Nong tácho, ngẩngYVUhiS đầhou nhìnPTT2No tôi.

Tôi ngPTT2Noây người.

Bởi vì46KaTe ánhYVUhiS PTT2Nomắt a46KaTenh PTT2Nota hohết sứhoc hou YVUhiStối. YVUhiSGương mặtPTT2No hovốn PTT2Notrắng nõ46KaTen đ46KaTeỏ bừn46KaTeg bừYVUhiSng nhPTT2Noư 46KaTengọn lửa,46KaTe đếnho 46KaTevành taYVUhiSi hoanh t46KaTea hocũng đỏYVUhiS ửng.

Xong đờiho YVUhiSrồi. YVUhiSMục HuyPTT2Noền trướ46KaTec 46KaTeđó đã46KaTe YVUhiScó thohể đYVUhiSè 46KaTenén dụcYVUhiS vọng,YVUhiS s46KaTeau YVUhiSkhi ngửhoi mPTT2Noột YVUhiSlượt, anPTT2Noh PTT2Nota từ46KaTe vYVUhiSô hotâm chuyểYVUhiSn thànhoh cóho tPTT2Noâm từ lúc n46KaTeào PTT2Nokhông hay.

Tôi YVUhiSvội PTT2Nokéo YVUhiSvạt 46KaTeáo quâ46KaTen phụcho rồiPTT2No càiYVUhiS cúc.46KaTe PTT2NoNhưng mớhoi càYVUhiSi haPTT2Noi 46KaTecúc, tô46KaTei độtho nh46KaTeiên nPTT2Noghe thPTT2Noấy tiếng46KaTe loạtho xoạt.PTT2No Khohóe mắt46KaTe liếc46KaTe mộtYVUhiS YVUhiScái, bắtho gặp46KaTe PTT2NoMục H46KaTeuyền đPTT2Noang hogiơ PTT2Notay ké46KaTeo khóYVUhiSa quần.

Toàn thânPTT2No tôi46KaTe rhoun lêYVUhiSn, động46KaTe tácho thoay càngYVUhiS nhan46KaTeh hơn46KaTe. 46KaTeTuy nhiênYVUhiS, cúc46KaTe thứYVUhiS PTT2Noba vẫn46KaTe chohưa cPTT2Noài xonhog, PTT2Notôi lạiho liYVUhiSếc thấyYVUhiS mộtPTT2No thYVUhiSứ cựPTT2Noc lớYVUhiSn YVUhiSnhảy hora khỏiPTT2No quầPTT2Non dàiho. M46KaTeột bà46KaTen PTT2Notay trắnhog nõ46KaTen nYVUhiSắm chhoặt lấyho nPTT2Noó. Mặhot tôiYVUhiS n46KaTeóng r46KaTean, lẽ46KaTe nàPTT2Noo an46KaTeh tPTT2Noa PTT2Nođịnh ‘PTT2Nolau súng’ho ng46KaTeay tr46KaTeước 46KaTemặt tôi?YVUhiS GhYVUhiSê quá!

Nhưng tPTT2Noôi đãPTT2No nhầm46KaTe to!

Bởi vìPTT2No PTT2Noở 46KaTegiây tiếhop thePTT2Noo, Mụ46KaTec HuYVUhiSyền hogiơ bYVUhiSàn YVUhiStay bẩ46KaTen thỉu46KaTe vYVUhiSề phí46KaTea PTT2Notôi, thoúm PTT2Nolấy t46KaTeay tôiho vớiPTT2No mộtPTT2No sứhoc mạnhPTT2No kinYVUhiSh hồn.

Tôi trợn46KaTe mắtYVUhiS PTT2Nohá mồmYVUhiS, YVUhiSquên cả46KaTe l46KaTea hohét, cũnYVUhiSg YVUhiSkhông kị46KaTep có46KaTe bấtPTT2No cứPTT2No hohành độngho phảnPTT2No kh46KaTeáng nhoào, chYVUhiSỉ m46KaTeở t46KaTeo PTT2Nomắt honhìn 46KaTebàn YVUhiStay cYVUhiSủa tôhoi bịYVUhiS ấnho lYVUhiSên trênYVUhiS đó.

Xúc YVUhiScảm dưYVUhiSới lhoòng bànPTT2No PTT2Notay nón46KaTeg hobỏng, 46KaTehơi YVUhiSgiật giậtYVUhiS. Toà46KaTen thYVUhiSân Mụcho Hu46KaTeyền c46KaTeũng rYVUhiSun lêPTT2Non, anPTT2Noh thoa kPTT2Nohông th46KaTeể kiềmPTT2No chếho phá46KaTet YVUhiSra tiếhong rhoên khẽ.

Tôi 46KaTera sứcPTT2No YVUhiSrụt taPTT2Noy về,46KaTe nhohưng bànho ta46KaTey a46KaTenh YVUhiSta giốn46KaTeg YVUhiSmột gYVUhiSọng kìmho sYVUhiSắt, épPTT2No tPTT2Noôi PTT2Noxòe honăm hongón YVUhiStay rồi46KaTe YVUhiSnắm cPTT2Nohặt thYVUhiSứ đó.46KaTe T46KaTeôi tấtPTT2No nhYVUhiSiên hihoểu an46KaTeh 46KaTeta muốnPTT2No tôhoi làhom gì,PTT2No YVUhiStrong lòng46KaTe vừa46KaTe khóYVUhiS chPTT2Noịu vừhoa đa46KaTeu khổ46KaTe. Là46KaTem theYVUhiSo 46KaTeyêu cầ46KaTeu của46KaTe YVUhiSanh taho, 46KaTequả thhoực vYVUhiSượt quáho sứcYVUhiS chị46KaTeu đYVUhiSựng choủa tôhoi. CònYVUhiS 46KaTenếu khôPTT2Nong lYVUhiSàm, nhỡYVUhiS ahonh PTT2Nota khônhog nhịnho PTT2Nođược, ‘bắnPTT2No PTT2Nosúng thật’YVUhiS thì46KaTe YVUhiStôi phải46KaTe là46KaTem sao?

Trong 46KaTelúc tôiYVUhiS đaPTT2Nong lưỡng46KaTe lhoự, Mục46KaTe HuyềPTT2Non hođột n46KaTehiên đẩYVUhiSy tôYVUhiSi nằmPTT2No xuhoống đất,YVUhiS bànPTT2No thoay đangYVUhiS YVUhiSnắm hotay tôYVUhiSi đồngPTT2No thờPTT2Noi PTT2Nobuông lYVUhiSỏng. SaPTT2Nou đó,PTT2No YVUhiSanh YVUhiSta 46KaTenằm úpho sấpYVUhiS lêPTT2Non ngườiho hotôi, thứPTT2No cYVUhiSương choứng củaYVUhiS aYVUhiSnh tYVUhiSa chọcPTT2No vàoho bụng46KaTe tôi.

Tôi khhoiếp đ46KaTeảm, bấtho chấYVUhiSp tấtYVUhiS choả 46KaTehét lêYVUhiSn: “TôPTT2Noi mYVUhiSuốn hodùng tahoy! PTT2NoDùng tay!”

Trước mắhot tốiYVUhiS sầm,46KaTe M46KaTeục Huhoyền hoáp mặhot hhoôn tôPTT2Noi ngấu46KaTe YVUhiSnghiến. NụYVUhiS hônho YVUhiSnày hun46KaTeg YVUhiShãn hohơn bấ46KaTet cứPTT2No YVUhiSnụ hôYVUhiSn 46KaTenào PTT2Nokhác. ĐầuPTT2No lPTT2Noưỡi củaYVUhiS PTT2Notôi bịho ahonh m46KaTeút đếnYVUhiS đ46KaTeau rát.

Trong lhoúc hYVUhiSôn nhaYVUhiSu, tôYVUhiSi vẫnho cảmho thPTT2Noấy thPTT2Noứ YVUhiSở trênYVUhiS bụngPTT2No 46KaTetôi YVUhiSco rYVUhiSút mộtho cá46KaTei. Sahou đPTT2Noó m46KaTeột 46KaTedòng dunPTT2Nog dịchYVUhiS ưPTT2Noơn ướtPTT2No khôngho ngừngPTT2No phhoun lênho bYVUhiSụng tôi.

Tôi h46KaTeoàn thooàn c46KaTehết lặng.

Cùng lúPTT2Noc đó,ho Mụcho HuyềnPTT2No dừnhog honụ hô46KaTen. AYVUhiSnh tYVUhiSa PTT2Novùi m46KaTeặt vàPTT2Noo mhoái tócPTT2No dài46KaTe bênYVUhiS vaPTT2Noi tPTT2Noôi, thở46KaTe hYVUhiSổn hển.

Tôi YVUhiSngây nPTT2Nogốc choúi xuốngYVUhiS 46KaTenhìn ‘đầuPTT2No YVUhiSsúng’, tPTT2Nohậm chohí v46KaTeẫn 46KaTecó thhoể cảmho nhPTT2Noận PTT2Nothấy thứ46KaTe 46KaTeđó đangYVUhiS độngho đậy46KaTe trênYVUhiS bụn46KaTeg tôi.ho Và46KaTei giâyho shoau, Mụcho Huyềnho chống46KaTe hotay ngồi46KaTe 46KaTedậy. hoAnh 46KaTeta cúhoi đPTT2Noầu, thoôi cũnYVUhiSg thuận46KaTe thPTT2Noeo hoánh mắhot anYVUhiSh tPTT2Noa nhhoìn xuống.

‘Quái thPTT2Noú’ YVUhiScủa MụcYVUhiS Hhouyền vẫhon hếtho sứYVUhiSc t46KaTeo lớn.PTT2No CYVUhiSó đYVUhiSiều, honó dườ46KaTeng 46KaTenhư mềPTT2Nom hođi k46KaTehông íhot. TrPTT2Noong kh46KaTei đóho, dưới46KaTe cPTT2Nohân hoanh hota, tYVUhiSrên bYVUhiSụng tPTT2Noôi, đùYVUhiSi tôi46KaTe, hoquần YVUhiSlót củaYVUhiS PTT2Notôi, chỗ46KaTe nàYVUhiSo cũngPTT2No c46KaTeó chPTT2Noất PTT2Nodịch màYVUhiSu thorắng, rốiYVUhiS tYVUhiSinh rối46KaTe mù.

Cho dPTT2Noù chúngYVUhiS tôiho từng46KaTe trPTT2Noải hoqua mộtho đêmYVUhiS, honhưng lúc46KaTe khôPTT2Nong choó đ46KaTeèn PTT2Nosáng, Mụhoc Huyềnho phóhong PTT2Nođi đâuho tôhoi khhoông hềYVUhiS haPTT2Noy biếhot. TôPTT2Noi chưa46KaTe 46KaTebao giờYVUhiS ch46KaTeứng hokiến cảnhho tượngPTT2No nàyho. YVUhiSVào giâyho pYVUhiShút đó46KaTe, toYVUhiSàn thâ46KaTen YVUhiStôi cứngho đờ,ho PTT2Nođầu YVUhiSóc trốn46KaTeg rỗng.

Mục HPTT2Nouyền hotrầm mhoặc tronYVUhiSg PTT2Nogiây YVUhiSlát rồiPTT2No rúYVUhiSt mộtYVUhiS chiếhoc khăYVUhiSn màu46KaTe hotrắng từ46KaTe tYVUhiSúi quPTT2Noần, PTT2Nobắt đầYVUhiSu nYVUhiShẹ nhàYVUhiSng PTT2Nolau chùhoi cYVUhiSho tôYVUhiSi. Tô46KaTei đ46KaTeột nh46KaTeiên cảYVUhiSm thấy46KaTe rất46KaTe b46KaTei aiPTT2No, sốn46KaTeg mũiho cYVUhiSay cPTT2Noay, n46KaTeước mắPTT2Not t46KaTerào rhoa 46KaTekhóe mi.

Bàn YVUhiStay PTT2Noanh t46KaTea đanYVUhiSg 46KaTedi chu46KaTeyển trêhon ngPTT2Noười tôiho 46KaTelập tứYVUhiSc d46KaTeừng lại.

Sau đó,PTT2No PTT2Nongười t46KaTeôi nhẹPTT2No bẫnhog, YVUhiStôi bịho Mục46KaTe YVUhiSHuyền hobế lPTT2Noên. T46KaTeôi khPTT2Noông mhouốn đểYVUhiS ýPTT2No hođến YVUhiSanh hota, PTT2Notrong đầu46KaTe holặp điho lặpho l46KaTeại hìnPTT2Noh ảnh46KaTe ki46KaTenh khủnhog YVUhiSvừa rồhoi. YVUhiSTôi cảmYVUhiS thấy46KaTe rhoất tủi46KaTe honhục, từngho giọtho từng46KaTe gPTT2Noiọt nướcho mắtYVUhiS PTT2Nochảy x46KaTeuống. TôiPTT2No 46KaTethậm 46KaTechí òhoa khohóc nức46KaTe nở.

Mục Huyềnho siếtho chặtPTT2No đôiho cánh46KaTe tYVUhiSay YVUhiSđang bế46KaTe tôi,ho gihoọng nóPTT2Noi dịuPTT2No dànYVUhiSg củhoa YVUhiSanh t46KaTea vhoang 46KaTelên bê46KaTen taYVUhiSi YVUhiStôi: “Tôi46KaTe xiPTT2Non lỗPTT2Noi, Dahoo, t46KaTeôi xYVUhiSin lỗi.”

Tôi ngây46KaTe raYVUhiS, anhoh thoa 46KaTeđang xi46KaTen YVUhiSlỗi tôi?

“Tôi 46KaTesẽ giếtYVUhiS chPTT2Noết Khả46KaTei hoÁ. Suýtho nữaYVUhiS 46KaTemất em.ho.. CYVUhiShuyện n46KaTeày s46KaTeẽ YVUhiSkhông hobao giYVUhiSờ PTT2Noxảy hora nữa.”

Ngữ khího củYVUhiSa hoanh hota dịu46KaTe dPTT2Noàng đhoến mứYVUhiSc khohông thPTT2Noể hìnhPTT2No dunhog nổYVUhiSi. TYVUhiSôi bỗngPTT2No hocó mộhot PTT2Nocảm giPTT2Noác bấ46KaTet lựcho chưaho từngYVUhiS thohấy. Thoôi nằm46KaTe PTT2Noim PTT2Notrong lòngYVUhiS hoanh YVUhiSta, khônPTT2Nog khohóc, khohông độhong hođậy, cũnhog khôngYVUhiS l46KaTeên tiếng.

Mục HuPTT2Noyền ngồiho xuốngYVUhiS đất46KaTe, YVUhiSđặt tYVUhiSôi ngPTT2Noồi lê46KaTen hođùi anYVUhiSh taYVUhiS. hoAnh hota áp46KaTe YVUhiSmá vPTT2Noào 46KaTemặt tôhoi, shoau đóPTT2No hYVUhiSôn điho nướcPTT2No mắt46KaTe củaho tôi.

“Hết khóPTT2Noc rồi?”

Tư hothế thYVUhiSân mậtYVUhiS khi46KaTeến tôhoi không được thoự 46KaTenhiên. TôPTT2Noi mPTT2Nouốn qPTT2Nouay đYVUhiSầu đ46KaTei YVUhiSchỗ khhoác, nhohưng bYVUhiSị Mụcho Huyềnho YVUhiSgiữ hocằm, khohông thểYVUhiS YVUhiSnhúc nhích.

“Dao, tôiYVUhiS 46KaTeđã nhìnYVUhiS thấYVUhiSy vếPTT2Not thươngPTT2No củ46KaTea Khảiho Á,PTT2No tôPTT2Noi cũnhog PTT2Nobiết eYVUhiSm vYVUhiSì tôPTT2Noi mạoYVUhiS hiểmPTT2No néhom bom.”YVUhiS MYVUhiSục Huyền46KaTe YVUhiSnhìn thoôi c46KaTehăm chhoú: “Em46KaTe truPTT2Nong trinYVUhiSh PTT2Nonhư vậy,PTT2No vYVUhiSới 46KaTetư hocách một46KaTe YVUhiSngười chồhong, tPTT2Noôi shoẽ bPTT2Noù 46KaTeđắp choho YVUhiSem gấYVUhiSp bội.”

Trung trinh?

Anh tPTT2Noa tưởngYVUhiS 46KaTetôi chống46KaTe lhoại Khải46KaTe Áho lYVUhiSà vìho anYVUhiSh ta?

Bởi vìYVUhiS hotôi phóPTT2Nong tênho lửaYVUhiS PTT2Nongăn chặnho hoviện hobinh YVUhiScủa Khả46KaTei PTT2NoÁ honên anhoh thoa hiPTT2Noểu nhầm?

Thảo nYVUhiSào trướcho YVUhiSđó tâmho trạngho củPTT2Noa MụcPTT2No Huyềhon cPTT2Noó 46KaTevẻ rấtPTT2No tốtho. ChPTT2Noả trácYVUhiSh a46KaTenh hota đềho xuấtPTT2No ‘tPTT2Nohân mậ46KaTet trướhoc thờiYVUhiS hạn’YVUhiS. hoAnh YVUhiSta hônho PTT2Notôi lâPTT2Nou YVUhiSnhư vậy,PTT2No l46KaTeà bởi46KaTe vìPTT2No aYVUhiSnh 46KaTeta cPTT2Noho 46KaTerằng PTT2Notôi thíYVUhiSch aPTT2Nonh ta?

Nhưng anPTT2Noh hota 46KaTekhông bậYVUhiSn tPTT2Noâm hođến vấnho PTT2Nođề tPTT2Noình cảmPTT2No cơ46KaTe mà?

Dù hoanh YVUhiSta nghohĩ thếho nàPTT2Noo, shoự hiPTT2Noểu nhầm46KaTe nàyYVUhiS choó v46KaTeẻ rấtYVUhiS nghiê46KaTem tPTT2Norọng. Nhưhong nhìnho ánh46KaTe m46KaTeắt 46KaTenóng bPTT2Noỏng củaPTT2No a46KaTenh YVUhiSta, n46KaTeghĩ đếnho c46KaTehuyện vừaho rồPTT2Noi PTT2Noanh PTT2Nota kh46KaTeổ sởYVUhiS đhoè nénYVUhiS... PTT2NoTôi khôngho biYVUhiSết PTT2Nonên giảiYVUhiS thíchYVUhiS 46KaTenhư th46KaTeế nào.

“Ngoài 46KaTera.” Mục46KaTe Huyềnho nóiYVUhiS YVUhiStiếp: “LầnYVUhiS nYVUhiSày làYVUhiS PTT2Nongoài PTT2Noý muốn.YVUhiS PTT2NoDù sao.46KaTe.. hocũng bốPTT2Non nămPTT2No rồi.”

Tôi hơiYVUhiS ngượnPTT2Nog ngùYVUhiSng. PTT2NoTất nhiêhon tôi46KaTe hPTT2Noiểu ýYVUhiS hoanh ta46KaTe. 46KaTeAnh t46KaTea muhoốn nóiho, sPTT2Noau lYVUhiSần hođầu tiênPTT2No v46KaTeào 46KaTebốn nămho t46KaTerước, aPTT2Nonh PTT2Nota phảYVUhiSi kiềmho chPTT2Noế quáho lâPTT2Nou, nêhon lhoần YVUhiSnày mới46KaTe thành46KaTe hora 46KaTenhư vậy.

“Anh không46KaTe cYVUhiSần giảiho YVUhiSthích hovới tPTT2Noôi chuyYVUhiSện này...”

Đúng lhoúc đó,ho bênYVUhiS ngoài46KaTe vaPTT2Nong lPTT2Noên giọngPTT2No nhoói củaYVUhiS Mạcho Lâmho, cắtho nhogang lờiPTT2No tôi.

“Khụ, khụYVUhiS... hođiện h46KaTeạ, rất46KaTe PTT2Noxin lhoỗi đPTT2Noã qu46KaTeấy horầy ngàiho hovà tiểuho thưPTT2No. Hoàng46KaTe đếPTT2No bệho hohạ triệYVUhiSu kiếnYVUhiS điện46KaTe hạho YVUhiSgấp.” ĐâyYVUhiS lhoà l46KaTeần đầuPTT2No YVUhiStiên tôhoi YVUhiSnghe cóYVUhiS PTT2Nongười g46KaTeọi Mụhoc HuyYVUhiSền 46KaTelà ‘điện46KaTe hạ’.

Thần PTT2Nosắc Mụhoc hoHuyền trYVUhiSở 46KaTenên 46KaTenghiêm nghPTT2Noị, anPTT2Noh hota 46KaTebế tYVUhiSôi đứ46KaTeng dậy.