Tàn bạo khốc nương tử - Chương 57

 Chương 5BKCH7: Mun2Jqội n2Jqyêu huynh.

Bạch n2JqMạn Điệph73Y từ779c h73Ykhi bưKpoWớc h73Yra khỏh73Yi th73Yhư h73Yphòng cũn2Jqng không lậpBKCH BKCHtức rh73Yời KpoWkhỏi Tố779cng gKpoWia 779ctrang n2Jqmà tr779cở lạn2Jqi phòngn2Jq mìh73Ynh. HiệKpoWn h73Ygiờ trh73Yời cũ779cng sắp tốh73Yi rồn2Jqi, h73Ynếu ch73Yó muốnBKCH n2Jqđi c779cũng làKpoW chuyBKCHện củah73Y BKCHsáng ngàyKpoW hômBKCH 779csau. DKpoWù s779cao đn2Jqây 779ccũng là chh73Yỗ củaBKCH cBKCHha nàng,n2Jq ởKpoW lạin2Jq một779c đên2Jqm khh73Yông phạ779cm phKpoWáp chứ.

May lBKCHà TốBKCHng lKpoWão 779cgia h73Ycũng khôngBKCH ch73Yó qh73Yuên hKpoWai nn2Jqgười họ, saBKCHi nBKCHgười KpoWđưa tớKpoWi BKCHvài mKpoWón n2Jqngon, nành73Yg tùn2Jqy tiệnn2Jq ăKpoWn BKCHvài m779ciếng rồih73Y n2Jqlại dựn2Jqa vàoKpoW cửa sổBKCH mh73Yà ngẩnh73Y ngườBKCHi KpoWra. n2JqKỳ KpoWthực nànn2Jqg đãBKCH ngẩnKpoW nn2Jqgười n2Jqở đó779c rấtBKCH KpoWlâu, từBKCH kh779ci rờih73Y khỏi tBKCHhư phònKpoWg, nàngKpoW lun2Jqôn r779cầu rĩBKCH khKpoWông vuiKpoW, càn2Jqng lBKCHà h73Ylần đ779cầu tn2Jqiên khBKCHông BKCHmở miện2Jqng nBKCHói lời nàBKCHo. NànBKCHg vốnBKCH dn2Jqĩ n2Jqlà ngườn2Jqi lúBKCHc nào779c cBKCHũng huyêh73Yn thn2Jquyên, muKpoWốn nàngKpoW bh73Ya tiếng kn2Jqhông nóBKCHi lời779c nn2Jqào tuyKpoWệt đốih73Y khô779cng c779có kh779cả nănKpoWg. Tí779cnh KpoWtình nKpoWàng Đôn779cg Ph779cương Vũ thậpn2Jq p779chần hiểu779c rõBKCH, BKCHthấy nàngn2Jq khônh73Yg n779cói lờiKpoW nào779c, hắBKCHn cóKpoW chútn2Jq 779clo lh73Yắng. Độtn2Jq nhiên2Jqn lại n779chảy n2Jqra mộ779ct 779cngười pKpoWhụ thân,KpoW thựcKpoW sh73Yự n2Jqkhiến nànKpoWg khh73Yó tiếpn2Jq nhận.

Bản thânn2Jq Đôh73Yng PhươngKpoW V779cũ cũngKpoW h73Ylà 779cngười ít779c nói,KpoW Bạchn2Jq Mạn 779c Điệp lạ779ci nBKCHgậm mn2Jqiệng khin2Jqến h779cai ngườin2Jq khôngn2Jq ah73Yi KpoWnói c779chuyện 779cvới ai.

“Tiểu ĐiệpKpoW, nàh73Yng lh73Yàm sKpoWao vậy?”n2Jq 779cSuy nghĩ779c h73Ymột KpoWlát, hắn quyếtBKCH địnhKpoW mở779c BKCHlời trước.779c Nàn2Jqng ngBKCHay cảBKCH nóBKCHi cũnn2Jqg khônh73Yg muốn,n2Jq nhấtKpoW đn2Jqịnh 779clà thập pBKCHhần khBKCHổ sở.

Không mộth73Y chn2Jqút phả779cn ứBKCHng, cKpoWhỉ n2Jqchớp mắtKpoW h73Yvài cán2Jqi h73Yrồi lại nhưn2Jq BKCHcũ nhìh73Yn ch779cằm chằn2Jqm b779cên ngn2Jqoài. n2JqTrong v779ciện h73Ychỉ BKCHcó mộn2Jqt mạth73Y h73Yánh tr779căng 779cảm 779cđạm hòKpoWa với bóngKpoW cây,h73Y thự779cc sựn2Jq cn2Jqhẳng cóh73Y n2Jqgì ha779cy h73Yđể nhìn.

“Nàng n2Jqrất khó779c x779cử phả779ci không?”

Nàng quKpoWay đầun2Jq lh73Yại liế779cc BKCHnhìn hắnn2Jq mộtn2Jq cáin2Jq rồBKCHi lạih73Y nhìn n2Jq chằm chằmKpoW bêKpoWn ngoài.

Xong, BKCHnàng nKpoWhất địn2Jqnh BKCHlà bKpoWi thươn779cg KpoWquá độKpoW, căh73Yn bản khôn779cg m779cuốn tBKCHrả lờin2Jq hắn.h73Y NgKpoWày xh73Yưa đềuh73Y BKCHlà h779cắn BKCHkhông KpoWtrả lờBKCHi cn2Jqâu hỏin2Jq ch73Yủa nànKpoWg, nhưng nànKpoWg vẫn779c hKpoWễ hỏin2Jq BKCHlà đán2Jqp, nàh73Yng hômn2Jq naBKCHy thựcn2Jq sựh73Y quá779c kKpoWhác thường.

Đông PhưKpoWơng KpoWVũ đn2Jqi tBKCHới KpoWsau lưng,BKCH khoáBKCHt BKCHtay KpoWlên vai BKCHnàng, “Tiểu779c Đh73Yiệp, nBKCHàng cóBKCH bi779cết tạin2Jq n2Jqsao tíh73Ynh tìnhn2Jq tBKCHa quáh73Yi g779cở vậyh73Y không?”

Bạch Mn2Jqạn Đn2Jqiệp vẫnKpoW nBKCHhư h73Ycũ 779ckhông chúh73Yt phả779cn ứnKpoWg, dườnn2Jqg như k779chông nghn2Jqe thh73Yấy hắKpoWn nó779ci gì.

Hắn BKCHkéo 779cqua n2Jqmột 779ccái h73Yghế, ngồiBKCH bênh73Y cạnhh73Y nàng.

“Kỳ thực…BKCH 779cta h73Ykhông bin2Jqết cn2Jqha n2Jqta lBKCHà ai.”

Hắn tKpoWhình l779cình nói779c BKCHra một779c câh73Yu khi779cến BKCHBạch Mạnn2Jq Đin2Jqệp nh73Yghi ngờ lh73Yiếc hKpoWắn mKpoWột cán2Jqi, nhưnn2Jqg vẫBKCHn kh73Yhông nh73Yói gì.

Hắn cườBKCHi khổ,BKCH “Buồn779c cưKpoWời lắn2Jqm đúnn2Jqg khôngKpoW? BKCHTa th73Yhực sự khônKpoWg b779ciết, vBKCHì n2Jqnương 779cta chh73Yưa ban2Jqo giờKpoW nói779c 779ccho tKpoWa biết.”

Bạch Mh73Yạn ĐiệBKCHp KpoWghé h73Yvào mn2Jqột h73Ybên h73Ycửa sổ779c, vươKpoWn tn2Jqay 779cra hái mộtn2Jq n2Jqmột 779cchiếc BKCHlá, miễnh73Y cưỡn779cg nhìKpoWn hắnKpoW BKCHmột cái779c, “Tiếpn2Jq tục.”BKCH h73YCó tiếnh73Y bBKCHộ, hắn779c BKCHnói nhiều BKCHnhư v779cậy, cBKCHuối cùngKpoW cũh73Yng đổ779ci đưh73Yợc hn2Jqai chữBKCH củaKpoW nàng.

“Trước KpoWkhi nBKCHương gh73Yả 779ccho ch779ca tBKCHa, ngưKpoWời đKpoWã man779cg thai779c. Người chKpoWa hiện2Jqn tBKCHại củaBKCH KpoWta rất779c yn2Jqêu thưn2Jqơng nươnKpoWg, h73Ynhưng nươngh73Y ngư779cợc ln2Jqại khôngBKCH h779cề thương ôKpoWng ấy.n2Jq Nương779c tKpoWa trBKCHước BKCHkhi xKpoWuất KpoWgiá đãKpoW từKpoWng 779cthích mh73Yột nh73Yam nhKpoWân. Thậh73Ym chí cònn2Jq n2Jqcó hàin2Jq n2Jqtử của779c hắn,n2Jq thBKCHế nhưKpoWng naBKCHm n779chân kih73Ya lạn2Jqi BKCHbỏ r779cơi nươngBKCH nênKpoW BKCHnương mớn2Jqi h73Ygả cho chKpoWa tah73Y. Thựh73Yc sựBKCH KpoWban h73Yđầu nươngn2Jq 779ccũng khônBKCHg mu779cốn gảBKCH, 779clà d779co ng779coại c779công tn2Jqa ép buộc,n2Jq tựh73Y c779chủ trh73Yì hônKpoW KpoWsự. LúBKCHc h73Yđó h73YVạn Kiếmh73Y sơBKCHn tran779cg đưBKCHợc xưnh73Yg lh73Yà vh73Yõ lBKCHâm đệKpoW nhấh73Yt thế BKCHgia, n779cgoại côngn2Jq tuyn2Jqệt đKpoWối khn2Jqông BKCHcho phépBKCH nư779cơng BKCHta hồiKpoW hôn779c, đn2Jqiểm huBKCHyệt đạo củah73Y nươnn2Jqg rồin2Jq KpoWép lêKpoWn kiện2Jqu hBKCHoa. TronKpoWg n2Jqđêm tâh73Yn n2Jqhôn, nươn2Jqng tBKCHa tKpoWhẳng h73Ythắn nóiKpoW th73Yhật với chn2Jqa. n2JqCha tn2Jqa tuBKCHy rằngBKCH n2Jqkhổ sởBKCH nhưnh73Yg cũnn2Jqg nguBKCHyện ýBKCH mBKCHuốn nương,779c chKpoWăm KpoWsóc nưKpoWơng cả đời.h73Y NhưnBKCHg nươh73Yng h73Yta khôh73Yng m779cuốn, nươnn2Jqg đối779c với779c ch73Yha mKpoWột ch779cút BKCHcảm tình779c cũng khôngBKCH có,h73Y khônKpoWg muốnBKCH n2Jqcùng cKpoWha ln2Jqàm phBKCHu thêKpoW thKpoWực sự.KpoW 779cCó thKpoWể ch73Yha th73Ya monKpoWg muốKpoWn c779có ngày nươn2Jqng KpoWta sẽBKCH h779cồi BKCHtâm chun2Jqyển ýKpoW nên2Jqn cốKpoW BKCHgắng nhKpoWịn. NhưBKCHng h73Ytình cảmKpoW cBKCHủa KpoWhai người thựch73Y sKpoWự rấtKpoW KpoWxấu, vàoh73Y đêKpoWm BKCHtân hôKpoWn đầuKpoW tiênBKCH, hh73Yai ngh73Yười đãBKCH cBKCHhia 779cphòng mà ngủ,BKCH ch779co tớih73Y hômKpoW n2Jqnay KpoWvẫn l779cà ph779cu 779cthê n2Jqhữu dh73Yanh KpoWvô 779cthực. Sa779cu kBKCHhi t779ca 779cra đời,KpoW nương vìh73Y hận2Jqn tKpoWhân phn2Jqụ tBKCHa n2Jqbỏ rBKCHơi nươngn2Jq nêBKCHn cũnKpoWg hKpoWận cảKpoW th73Ya. KpoWTừ khKpoWi KpoWta n2Jqbắt đầh73Yu cn2Jqó kh73Yý ức, đềuKpoW lh73Yà nh779ca hoKpoWàn bBKCHội KpoWdi chăBKCHm sh73Yóc ta779c. h73YKhi th73Ya BKCHsáu tuổh73Yi, bộiBKCH 779cdi q779cua n2Jqđời, cũngBKCH k779chông còn ah73Yi chn2Jqăm 779csóc 779ccho taKpoW. TừKpoW đKpoWó v779cề saun2Jq, chúngh73Y t779ca một779c nhn2Jqà h73Yba người779c đềuKpoW có779c cuộc sn2Jqống riêh73Yng, 779ccơ bBKCHản h73Ykhông hề779c quh73Ya ln2Jqại. BKCHCha BKCHtuy rằn2Jqng KpoWhận nhBKCHưng 779ccũng khôn2Jqng bạBKCHc đãi ta,BKCH cũnBKCHg thBKCHỉnh 779ctiên sin2Jqnh dạyh73Y n2Jqta đọh73Yc KpoWsách viếh73Yt chữKpoW, tBKCHhậm chh73Yí t779cự mìn2Jqnh dạ779cy BKCHvõ côn779cg cho h73Yta, nhưnn2Jqg ch73Yha chKpoWưa từn2Jqng nh73Yói vớn2Jqi tBKCHa mộtBKCH 779ccâu nào779c. MỗiBKCH lBKCHần d779cạy KpoWta võh73Y h73Ycông đều h73Y đem tKpoWa đ779cứng trướh73Yc mặtBKCH ngườiKpoW, BKCHtự mìnhBKCH thh73Yực hiệBKCHn n2Jqba KpoWlần h73Ycho BKCHta xemh73Y, khô779cng ch73Yần biết 779cta họcKpoW cóKpoW đượch73Y hn2Jqay khôn779cg 779cđược. Cứh73Y BKCHba tháh73Yng, chKpoWa lại779c dạyKpoW t779ca BKCHmột loạiBKCH võ KpoW công khá779cc, c779cả thờiKpoW h73Ythơ ấu,BKCH chKpoWa chưBKCHa từng779c nKpoWói 779cvới n2Jqta BKCHcâu BKCHnào. BKCHCho đh73Yến gầnn2Jq đây, haBKCHi nh73Ygười chúng779c n2Jqta mớKpoWi thỉ779cnh thoảng779c nó779ci chuyện.h73Y NươnBKCHg n2Jqta th73Yhích 779cđọc sác779ch, vẽ tranh73Yh, h73Ymỗi lầ779cn h73Yta điBKCH th779cỉnh aKpoWn ngườKpoWi, haBKCHi n2Jqngười mộKpoWt n2Jqlẳng lặn779cg vh73Yẽ trBKCHanh, mộtBKCH chơi n2Jqcờ, khôBKCHng KpoWai liến2Jqc mắtn2Jq KpoWnhìn th73Ya mộh73Yt cáh73Yi. ChBKCHỉ h73Ycó n2Jqkhi th73Ya ph779cạm phảiBKCH s779cai lầmBKCH mới BKCH nghiêm khácn2Jqh KpoWtrách phạtBKCH th73Ya, đánn2Jqh BKCHchửi tKpoWa. NKpoWàng 779cluôn hỏn2Jqi vìn2Jq KpoWsao KpoWta khôngBKCH nó779ci lờh73Yi nào, 779ckỳ BKCHthực ch73Yhính vn2Jqì h73Yta n2Jqtrưởng t779chành đã779c cóBKCH tKpoWính h73Ycách nBKCHhư 779cvậy. Nn2Jqgoại trh73Yừ giaKpoWo tiếp bêh73Yn ngoàn2Jqi, tBKCHa cănh73Y bảnn2Jq kn2Jqhông mn2Jquốn nBKCHói, h73Ycũng khônBKCHg BKCHai ngBKCHuyện h73Yý n2Jqnghe t779ca nói.” HKpoWắn ba779cn đầuKpoW mu779cốn 779cdùng hh73Yoàn h73Ycảnh ch73Yủa mìh73Ynh 779cđể thốnBKCHg sn2Jquốt KpoWcho Bạ779cch Mạnh73Y Điệp779c, n779chưng cuối cùKpoWng n2Jqbản BKCHthân 779clại rơ779ci vàn2Jqo bBKCHi thKpoWương. Khon2Jqảng thờiKpoW giaBKCHn đó779c, hBKCHắn rấtn2Jq cKpoWô đơnn2Jq, rất bấ779ct lực.h73Y NhBKCHìn thấyBKCH nh779cững đứaBKCH tr779cẻ khácn2Jq KpoWcó chn2Jqa nươngBKCH y779cêu thn2Jqương, KpoWhắn luôn nhịh73Yn khôBKCHng được779c ngưỡn779cg mộ779c. Hắn2Jqn d779cù 779csao cũnn2Jqg n2Jqlà nghiện2Jqt chủng.h73Y HắnBKCH khó779cc n2Jqlóc hỏi bộin2Jq 779cdi tạiBKCH sah73Yo c779cha nươngn2Jq h73Ykhông tBKCHhương hắn,n2Jq bộin2Jq dKpoWi khônKpoWg KpoWđành lònKpoWg nhìnn2Jq hắnKpoW như thn2Jqế KpoWmới n2Jqđem ch73Yhân tBKCHướng s779cự việh73Yc n779cói ra.

Đó l779cà 779cbí mậtn2Jq củaBKCH hắnKpoW, hắnh73Y khh73Yông bBKCHiết bấ779ct cứh73Y BKCHai h73Ybiết chuyện 779cnày, chKpoWo dùBKCH là779c ngưBKCHời th779cân nhấth73Y nh73Yhư 779csư phụh73Y cùngBKCH Quâ779cn Tùh73Yy Phonn2Jqg cũnn2Jqg khônKpoWg biết đBKCHược thBKCHân h73Ythế thh73Yực sựn2Jq củah73Y h779cắn. Bí779c mậtn2Jq nàyh73Y hắnKpoW chôh73Yn h73Ysâu tn2Jqận đKpoWáy lònh73Yg đãBKCH hai mn2Jqươi nămn2Jq, r779cốt cuộc779c bâyBKCH giờn2Jq cũ779cng cóh73Y cKpoWơ 779chội 779cnói rah73Y. NBKCHói n2Jqra bín2Jq 779cmật troKpoWng BKCHlòng, n2Jqđột nhiên cn2Jqảm n2Jqthấy nhẹKpoW nhõm.

Bạch 779cMạn Đn2Jqiệp h73Yrốt 779ccuộc nhịnn2Jq khônBKCHg đn2Jqược nhẹn2Jq giọnBKCHg 779chỏi, “Sau đó779c tKpoWhì sKpoWao?” Trờ779ci ạ,779c n2Jqchả trá779cch tínKpoWh tìnn2Jqh hắnh73Y quáiKpoW gởBKCH, th73Yhì rBKCHa ln2Jqà 779cdo n2Jqlớn 779clên trong mộtKpoW gih73Ya đìnhKpoW nh73Yhư n2Jqvậy. NKpoWếu nhưBKCH đKpoWổi lạin2Jq là779c nàKpoWng, chn2Jqách nàn2Jqng đKpoWiên mất,779c một giah73Y đìnhKpoW quáiKpoW dBKCHị đh73Yiển h73Yhình, nn2Jqàng làh73Ym sa779co lạh73Yi gản2Jq n2Jqđược vàh73Yo nhàn2Jq h73Yđó chứ?

Đông PBKCHhương BKCHVũ cườin2Jq khổ,BKCH “NămBKCH tBKCHa chn2Jqín BKCHtuổi, vn2Jqô tình KpoW cứu đưBKCHợc s779cư phụ,779c từKpoW đBKCHó vh73Yề 779csau dn2Jqo 779cmột BKCHtay h73Ysư pKpoWhụ dh73Yạy bảo,KpoW n779chưng bóh73Yng BKCHma trong lò779cng vẫKpoWn n2Jqtồn tạih73Y nn2Jqhư trước,n2Jq tn2Jqa n2Jqkhông h73Ythích nóh73Yi. n2JqKhi tBKCHa mườiBKCH lBKCHăm tuổn2Jqi, t779cheo sưKpoW phụ h73Yvề Thươn2Jqng Mann2Jqg sơn,KpoW cònKpoW cn2Jqó sKpoWư đBKCHệ h73YQuân TùyBKCH Phoh73Yng. BKCHTùy PhoKpoWng lúcn2Jq 779cnào cũng huBKCHyên thuy779cên nàyh73Y n2Jqnọ, n2Jqlâu ngàn2Jqy, tính779c tìnBKCHh qun2Jqái gở779c của779c tn2Jqa ch73Yũng th779cay đổh73Yi không BKCHít.” LấyBKCH tiKpoWêu chuẩnKpoW trướn2Jqc đâBKCHy củah73Y hắh73Yn, cKpoWó tBKCHhể BKCHcả thBKCHáng KpoWcũng khônh73Yg BKCHnói KpoWlời nào.

Bạch MKpoWạn ĐiệpKpoW vh73Yỗ ngn2Jqực, trBKCHong 779clòng vẫh73Yn cònn2Jq BKCHsợ 779chãi, “LãKpoWo Thiên à779c, mBKCHay màh73Y gn2Jqặp đKpoWược sưn2Jq pBKCHhụ ngươn2Jqi. NếuBKCH ngươiBKCH c779cứ sốBKCHng th73Yrong c779cái nhàh73Y đó779c không bih73Yết ch73Yòn biếnKpoW thBKCHành dạBKCHng KpoWngười h73Ygì? BộBKCH dạn779cg tn2Jqiếc chữKpoW n2Jqnhư v779càng BKCHnày của779c ngưh73Yơi đã ln2Jqà h73Ythay đổih73Y rồiBKCH saKpoWo? VậyKpoW tr779cước khn2Jqi thBKCHay đổi779c còBKCHn n2Jqra thh73Yế 779cnào? Chách73Yh là779c hỏn2Jqi ngươi trămBKCH ch73Yâu n2Jqmới tn2Jqrả lờih73Y h73Ymột cn2Jqâu qu779cá. 779cMay m779cà n2Jqcó QuâBKCHn h73YTùy Phon2Jqng, nếuBKCH khôngKpoW 779cmỗi n779cgày ta 779cđều KpoWphải đối779c d779ciện KpoWvới mộtBKCH cáiBKCH đầBKCHu gỗ.”

“Năm t779ca mn2Jqười lăKpoWm tuổi779c rờiKpoW khỏin2Jq nhà,BKCH BKCHnăm nă779cm sah73Yu mới BKCHquay trởh73Y lại.h73Y KhônKpoWg hiể779cu vìh73Y sBKCHao lBKCHại phá779ct hih73Yện h73Ytình cảBKCHm củKpoWa BKCHbọn họn2Jq vớh73Yi t779ca KpoWtốt hơn rấtKpoW nhi779cều. 779cCha nguyệnh73Y 779cý nóBKCHi chuyBKCHện cùnh73Yg tBKCHa, bàBKCHn luậnKpoW KpoWvõ côKpoWng, n779cương cũng chủ779c độngKpoW 779cđích BKCHthân xuốnn2Jqg bếp.”n2Jq 779cĐông PhươngKpoW h73YVũ n2Jqcố ýKpoW trêuh73Y chn2Jqọc, “Nn2Jqàng yêh73Yn tâh73Ym, sau này779c gBKCHả vàh73Yo 779cnhà tKpoWa, h73Ynàng BKCHcó 779cthể thíh73Ych ứ779cng.” n2JqNếu làKpoW cáiBKCH khôh73Yng khKpoWí h73Ytrầm 779clặng trước kiKpoWa, aKpoWi cònBKCH cBKCHó thểh73Y n2Jqtiếp tụcKpoW n2Jqở h73Ylại nữa.

Bạch Mạnn2Jq n2JqĐiệp KpoWđột nhKpoWiên nhh73Yớ th73Yới mộtn2Jq n2Jqviệc, “VậyBKCH sao? VậyBKCH KpoWngươi lấ779cy thh73Yê KpoWtử lBKCHà t779chế 779cnào? NBKCHgươi nóiKpoW ch779ca nn2Jqương ngươi779c épn2Jq 779cngươi, nhưngBKCH theo BKCHngươi nóBKCHi tBKCHhì cả779cm tìnhKpoW đốBKCHi h73Yvới bọ779cn họh73Y không779c tốtBKCH lKpoWắm, sBKCHao bọ779cn hh73Yọ ln2Jqại bứcBKCH được ngươi?”

“Bắt đầuBKCH 779ctừ sBKCHáu n2Jqnăm tr779cước, n2Jqta mỗn2Jqi n779căm BKCHđều v779cề nhn2Jqà một 779c lần. TKpoWình cảmKpoW củah73Y th73Ya vớn2Jqi han2Jqi BKCHngười họ779c kh779công n2Jqhẳn h73Ylà th73Yốt, cũKpoWng khônBKCHg thBKCHể nKpoWói là quá779c xấh73Yu. LầnBKCH trước779c trởn2Jq vn2Jqề, 779cnương 779cta bệnh73Yh ln2Jqiệt giường,779c n779cói BKCHlà chẳh73Yng n2Jqcòn sống BKCH được KpoWbao ln2Jqâu nữa,h73Y mKpoWuốn h73Yta lấy779c vợn2Jq để779c ngưn2Jqời 779cyên th73Yâm nhắ779cm mắBKCHt. BịKpoW nương779c dồnn2Jq tới đườngBKCH cùngKpoW, tBKCHa chn2Jqỉ cBKCHó t779chể BKCHlấy vịh73Y KpoWcô nương779c 779ckia.” NóKpoWi th73Yới ch779cuyện nàyn2Jq, KpoWhắn BKCHlần thứ KpoW hai n2Jqthấy đah73Yu đầu.

Từ khn2Jqi hắnn2Jq 779crời nBKCHhà nămBKCH nBKCHăm trướn2Jqc, bầuKpoW khn2Jqông khí779c trong nhàBKCH tựan2Jq 779chồ rấBKCHt BKCHkhẩn trươngBKCH. h73YTrở BKCHlại năh73Ym KpoWhắn hh73Yai mươiBKCH mốh73Yt tuổi,n2Jq ln2Jqão 779ccha không chỉBKCH tBKCHhân cn2Jqận nhh73Yiều n2Jqhơn vớiBKCH hắKpoWn, cBKCHòn h73Ykiên quyến2Jqt muốnh73Y đemh73Y toànn2Jq b779cộ gih73Yao nghiKpoWệp cho hn2Jqắn trônn2Jqg coiBKCH. Hắn2Jqn BKCHvốn h73Ythích cuộc779c sốn2Jqng phiêBKCHu bạtKpoW thựKpoWc h73Ysự khôKpoWng thểBKCH 779cchịu được ngàyKpoW KpoWnào cũnBKCHg sống779c tronKpoWg mộn2Jqt 779cđống sKpoWổ sBKCHách. TheBKCHo lời779c đềBKCH nghị779c củah73Y cẩn2Jqu đầu779c quâBKCHn sư Quân779c KpoWTùy PhonBKCHg, hBKCHắn h73Yquyết đị779cnh KpoWtự mìn2Jqnh gâ779cy dh73Yựng sBKCHự nghiệp.

Trở nênBKCH cóh73Y thânKpoW tìnhh73Y làn2Jq tốtBKCH hKpoWay xn2Jqấu đây?779c NếBKCHu nhh73Yư cha nươnBKCHg vẫh73Yn tiKpoWếp n2Jqtục mặcn2Jq kệKpoW hắKpoWn, h779cắn k779chông 779ccần bh73Yị éph73Y buộh73Yc làmn2Jq việch73Y kh73Yinh thương, n2Jqcũng BKCHkhông cầnBKCH lấyKpoW mộtKpoW n779cữ nhKpoWân khôKpoWng queKpoWn khôngBKCH bKpoWiết. ĐươngKpoW nhh73Yiên, nếuBKCH BKCHkhông nhờ cKpoWha KpoWnương bứcn2Jq éph73Y, hắKpoWn n2Jqcũng h73Ykhông đượcKpoW g779cia t779cài bạKpoWc 779cvạn, ch73Yũng khônBKCHg lấKpoWy đượBKCHc Tiểu Đi779cệp củan2Jq hắn.

“Chẳng th73Yrách sKpoWao nh73Ygươi tí779cnh BKCHtình kỳh73Y qu779cái, thìBKCH rn2Jqa là779c trong lBKCHòng tn2Jqừ nhỏh73Y BKCHđã cóKpoW BKCHmột bh73Yóng ma.”h73Y h73YKhông hiểu779c vKpoWì saoBKCH, nghĩh73Y KpoWđến hắ779cn KpoWlúc nhỏ779c bi thảBKCHm nhưKpoW vn2Jqậy, trh73Yong KpoWlòng n2Jqnàng BKCHmơ hn2Jqồ cn2Jqó cả779cm giác779c đau.

“Kỳ thựcn2Jq 779cnàng kBKCHhông cầnKpoW khh73Yổ sở,h73Y BKCHít nKpoWhất nà779cng cKpoWòn bih73Yết thân phụh73Y m779cình lKpoWà ah73Yi, 779cnhưng 779cta thKpoWì khh73Yông biến2Jqt.” BKCHHắn kh779công bh73Yiết aKpoWn ủiBKCH ngBKCHười khác, BKCHcó thển2Jq nBKCHói rn2Jqa nhn2Jqư vBKCHậy tKpoWhực sựKpoW kBKCHhông đơ779cn giản.

“Ta n2Jqcó khh73Yổ sở779c h73Ybao giờ?”h73Y Bạ779cch MạnBKCH ĐBKCHiệp kn2Jqỳ BKCHquái nhìn hắn,h73Y n2Jqcon n2Jqmắt nà779co 779ccủa hắnh73Y tBKCHhấy nàngKpoW vBKCHì BKCHTống traKpoWng ch73Yhủ khổh73Y sở?

“Lẽ nàBKCHo nàKpoWng 779ckhông 779cphải 779cvì nn2Jqhất thờih73Y 779ckhông thể779c tiếp nn2Jqhận BKCHđược TốngBKCH tKpoWrang chủh73Y h73Ylà KpoWcha nành73Yg nn2Jqên mớih73Y n2Jqkhông nói779c lờih73Y nàon2Jq sao?”

Bạch MạnKpoW Đh73Yiệp trợ779cn trừnh73Yg hn2Jqai 779cmắt, thBKCHật sâuh73Y thởh73Y d779cài, “Ta đn2Jqã mấth73Y tríKpoW nhớKpoW rKpoWồi, nươn779cg cùn2Jqng kến2Jq h73Yphụ cKpoWó th73Yốt vớin2Jq tKpoWa hh73Yay khh73Yông tKpoWa cũKpoWng chẳn779cg biết, cBKCHũng khôngKpoW muốnKpoW tru779cy cứuKpoW. ĐKpoWương nKpoWhiên, xh73Yem 779cta hiKpoWện n2Jqtại m779cột thn2Jqân n2Jqbản lĩnh, ch779cứng n2Jqtỏ hBKCHai ngườh73Yi đốih73Y với779c BKCHta rấth73Y tốt779c. KpoWTa chh73Yỉ bih73Yết KpoWcha mẹKpoW thâBKCHn nh779cân KpoWta tn2Jqoàn bộ đãKpoW chh73Yết, 779ccho dùh73Y TKpoWống n2Jqtrang BKCHchủ thựh73Yc sựn2Jq n2Jqlà cBKCHha t779ca BKCHthì thh73Yế nàoKpoW? KpoWTa khôKpoWng mun2Jqốn nghĩ tới.n2Jq 779cTa cũnh73Yg KpoWkhông phảKpoWi hBKCHận ônh73Yg ấy,779c chh73Yỉ lh73Yà đốiBKCH với779c ông779c ấy779c BKCHmột n2Jqchút cKpoWảm giác n2Jqcũng 779ckhông có.”KpoW ChBKCHa nành73Yg giKpoWờ đangn2Jq 779cở hiKpoWện đại779c, 779ccho dBKCHù TốnKpoWg KpoWtrang ch779củ thựcKpoW sự h73Ylà KpoWcha n2Jqnàng cũnn2Jqg ch779cỉ l779cà KpoWcha củaKpoW thBKCHân thểKpoW nh73Yày, cùnn2Jqg KpoWnàng khôKpoWng quan2Jqn hệ.

“Thế nàBKCHng vh73Yì sah73Yo lạh73Yi rn2Jqầu rĩn2Jq kn2Jqhông vui?”

“Ta đann2Jqg s779cuy nghĩ,h73Y võ779c h73Ylâm 779cđồn đKpoWại 779cquả nhiêh73Yn lBKCHà pBKCHhóng đại, Thánh73Yh liBKCHnh chh73Yâu KpoWchỉ ln2Jqà mộn2Jqt h73Yviên dBKCHạ mih73Ynh chân2Jqu bìnn2Jqh thườngKpoW, k779chông th73Yhể cứu mh73Yạng haBKCHi h73Ychúng h73Yta, toàn779c b779cộ n2Jqhi v779cọng bKpoWây giBKCHờ đBKCHều BKCHđặt trênKpoW ngườiBKCH QuỷBKCH h73YY cù779cng hạt tuyếth73Y. Hạtn2Jq KpoWtuyết t779chực sựh73Y 779ccó thểKpoW 779cgiải độc779c khKpoWông? Q779cuỷ BKCHY c779có tBKCHhật lợiKpoW hh73Yại nBKCHhư trong 779ctruyền thuyến2Jqt? TKpoWa hn2Jqiện tạiBKCH đan2Jqng 779clo lắKpoWng KpoWđộc h73Ytrên người779c ngươi,BKCH KpoWlo lắngKpoW bBKCHệnh trên ngườn2Jqi t779ca. Về779c n2Jqphần n2JqTống KpoWlão đầu,h73Y 779cta m779cột chút779c cũnn2Jqg khôKpoWng BKCHmuốn nghĩ.”

“Không sn2Jqao đâu,KpoW h73Ycó tKpoWam muội779c nàngn2Jq cBKCHùng sư779c phụKpoW tan2Jq, BKCHsẽ không BKCHcó chun2Jqyện gì.”BKCH Cn2Jqho BKCHdù n2Jqy thuậtBKCH sh73Yư phụ779c hắnh73Y n2Jqkhông đượcn2Jq th73Yốt lắm,BKCH cKpoWũng ch73Yòn có ĐộcKpoW NưKpoWơng Tửn2Jq làBKCH h73Ycao thủn2Jq dụn779cg độ779cc, xBKCHem đanh73Y h73Ydược nàh73Yng điềuBKCH chế779c cũngn2Jq đủKpoW biếtBKCH nàngKpoW danh BKCHbất hBKCHư truyền.

Bạch Mạnh73Y Điệp779c gật779c đầu,779c đôh73Yi mh73Yi 779ccũng BKCHkhông cKpoWhe đư779cợc ưBKCHu sách.

“Ừ, 779cngươi h73Yngàn 779cvạn lầKpoWn đừBKCHng 779cnên xn2Jqảy rBKCHa chuyện.”

“Được.” BKCHĐông Phươn2Jqng VũKpoW n2Jqlẳng lặngh73Y nhBKCHìn nàng,BKCH n2Jqánh trăng 779c ảm đạh73Ym lượn2Jqn KpoWlờ chiếu779c 779cđến, n2Jqánh n779cến liênn2Jq KpoWtục tỏ779ca r779ca khiếnBKCH bKpoWầu k779chông khKpoWí càBKCHng thBKCHêm lãng mạn.

“Đại ca779c, ngươin2Jq thícn2Jqh n2Jqta sao?”KpoW LKpoWần đầuh73Y tiBKCHên nànBKCHg khônh73Yg muốn th73Yrốn t779cránh, nghiêmn2Jq h73Ytúc 779chỏi hắn2Jqn. Để779c được779c BKCHở n2Jqbên cạnhh73Y hắn,779c nàngBKCH đh73Yã tKpoWừ h73Ybỏ t779cất cả mọiBKCH tn2Jqhứ ở779c n2Jqhiện đạKpoWi, nBKCHếu h73Yđến b779cây gBKCHiờ cònBKCH kKpoWhông đKpoWối mh73Yặt v779cới tìnhh73Y cảmn2Jq củBKCHa mình tBKCHhì thKpoWực sựKpoW quBKCHá nhKpoWu nhược.

Đông PhươnBKCHg VũBKCH KpoWcong h73Ymôi, “Sớ779cm KpoWđã thành73Yh n2Jqyêu n2Jqrồi, là nhh73Yất kiến779c ch779cung h73Ytình.” HắnKpoW đốin2Jq v779cới nàng779c lBKCHà h73Ynhất kiếnh73Y chun2Jqng th73Yình, đáh73Yng tih73Yếc nàn2Jqng quá BKCHngốc, mKpoWãi kh779công c779chịu tiếpn2Jq nhận.

Bạch 779cMạn ĐiBKCHệp cườKpoWi, đh73Yôi n2Jqmắt n2Jqhíp con779cg lạ779ci, giốnn2Jqg như trănn2Jqg non.

Đông Phươngn2Jq BKCHVũ đứnh73Yg pKpoWhía sa779cu nànn2Jqg, giBKCHúp nàngBKCH véBKCHn tóc. n2Jq Nàng h73Yrất tựBKCH nhiê779cn đứh73Yng 779cdậy, hn2Jqai h73Ytay ômh73Y lấy779c tKpoWhắt lưnn2Jqg hắ779cn, đầu779c tKpoWựa vàKpoWo người hắKpoWn, “Đh73Yại caBKCH, chúnBKCHg tn2Jqa sn2Jqẽ khônh73Yg sKpoWao. 779cTa 779cmuốn vĩnhn2Jq vi779cễn 779cở cạnh779c ngươi,779c h73Ycả 779cđời không KpoWxa nKpoWhau. Chn2Jqa nươn779cg ngươih73Y không779c tn2Jqhương ngươ779ci, h73Yta KpoWsẽ dùngBKCH h73Ycả đờBKCHi đểh73Y yêu ngưn2Jqơi, bồiKpoW thườnn2Jqg ch73Yho ngươi.”BKCH NàngKpoW ngẩnn2Jqg đầun2Jq lên,779c c779cười hỏi779c KpoWhắn, “CóBKCH đBKCHược hay không?”

“Được.” n2JqHắn nhKpoWẹ nhàn779cg đá779cp mn2Jqột tiếng,BKCH ômn2Jq lấyh73Y thâh73Yn thể nàng.

“Đại caKpoW.” Nành73Yg vẫnh73Y nhưn2Jq h73Ycũ ngửa779c đầuBKCH, cưBKCHời tủmBKCH t779cỉm nói, “h73YĐại h73Yca, kBKCHỳ thBKCHực muộBKCHi cũn2Jqng yêu779c huynhKpoW.” Sớmh73Y đãBKCH h73Ythành yh73Yêu rồin2Jq, ch779cỉ làn2Jq khôh73Yng dáKpoWm thừa nhậnKpoW thôi.

“Tại sa779co đột779c nh779ciên lBKCHại nón2Jqi chuyệnh73Y nà779cy?” Nàn779cg cóBKCH chút thíchh73Y hắn,h73Y hắnn2Jq đ779cã sh73Yớm biết,BKCH ch73Yhỉ lBKCHà nàngn2Jq vẫBKCHn BKCHkhông muốnn2Jq nói779c, n779cguyên nhâBKCHn gì kKpoWhiến nàh73Yng đ779cột nh73Yhiên biểKpoWu lộ.

Bạch h73YMạn Điệph73Y cười779c nhn2Jqư n2Jqhồ lyBKCH, n2Jq“Bởi vì,KpoW hBKCHôm naBKCHy huh73Yynh nói rấtKpoW nhiều,n2Jq ước779c chừh73Yng đemKpoW lờiKpoW n2Jqcủa nửaKpoW tháBKCHng toàKpoWn KpoWbộ nóBKCHi rn2Jqa. V779cậy chứngh73Y tỏ… tínhKpoW tKpoWình huy779cnh đãBKCH thaKpoWy đổiKpoW rấBKCHt nhih73Yều, ởBKCH cạnh73Yh huyKpoWnh s779cẽ khôngKpoW BKCHquá BKCHbuồn chán.”n2Jq Kỳ thựcBKCH ng779cay th73Yừ ngBKCHày đầh73Yu gặpn2Jq nà779cng, t779cính tKpoWình hắnBKCH đBKCHã t779chay đổih73Y rồin2Jq. Cùn779cg một779c nh73Yữ nhân lKpoWuôn BKCHríu r779ca ríh73Yu BKCHrít ởh73Y cBKCHùng mBKCHột cKpoWhỗ, kKpoWhông BKCHmuốn KpoWsửa cũngKpoW khôngKpoW được.

“Chỉ 779cvì vKpoWậy?” SớmBKCH biếtKpoW hắh73Yn KpoWnhiều lờin2Jq. Hn2Jqắn chỉh73Y BKCHlà khô779cng thích nóih73Y chn2Jqứ 779ckhông phảin2Jq n2Jqkhông 779cbiết nóiBKCH. Chh73Yỉ lBKCHà nóiKpoW thôh73Yi màn2Jq, rh73Yất đơ779cn giản.

Bạch MạnKpoW Điệph73Y BKCHvẫn ô779cm lấBKCHy h73Ythắt 779clưng hắn,KpoW đ779cầu n2Jqngửa về BKCH sau, cườiBKCH h779cì n2Jqhì nói,h73Y “Kh73Yhông cBKCHhỉ h73Yvậy, h73Yhuynh đeh73Ym chuyệKpoWn KpoWxấu BKCHtrong n779chà nh73Yói choKpoW muội biếtn2Jq, muộiBKCH cKpoWòn BKCHcó 779ccơ hộih73Y lKpoWựa h73Ychọn sKpoWao? n2JqTục ng779cữ nóh73Yi cBKCHhuyện xấuh73Y tr779cong nhBKCHà không tn2Jqhể trh73Yuyền rh73Ya, huyn2Jqnh nói779c muBKCHội bh73Yiết, muộh73Yi kKpoWhông tKpoWrở thànhBKCH nBKCHgười BKCHnhà huynh cKpoWũng khn2Jqông được.”

“Chỉ vì…h73Y chuyệnBKCH này?”

Nàng 779cnghịch ngợKpoWm nh73Yháy n2Jqmắt, “Ách779c, BKCHlý dh73Yo nhưBKCH KpoWvậy 779cchưa đủ sao?”BKCH Ngh73Yụy biện.

Đông PhươngKpoW Vh73Yũ n779chíu mih73Y, cũn779cg kn2Jqhông có779c trả779c lời.

”Được rồi,BKCH bởh73Yi v779cì muKpoWôi h73Yphát hiệnn2Jq huy779cnh đốih73Y BKCHxử h73Yvới muộn2Jqi rất tốt.n2Jq ĐBKCHể aBKCHn ủh73Yi muBKCHội, khôn2Jqng tiếBKCHc nBKCHhắc tới779c chuyệh73Yn th779cương tâmn2Jq củaBKCH mình.n2Jq HuynBKCHh tuy rằng779c n2Jqnói xon2Jqng BKCHvân đ779cạm n2Jqphong kKpoWhinh, nhưngh73Y muộih73Y biếth73Y BKCHhuynh rấtBKCH khổn2Jq n2Jqsở, chịu nhiềuh73Y h73Yủy khuất.BKCH Hôh73Ym nah73Yy nh779cắc tới,h73Y BKCHtrong lBKCHòng nhấ779ct định779c khóKpoW chịKpoWu. Mộth73Y người ngun2Jqyện 779cý vh73Yì muội779c chịh73Yu khổh73Y BKCHmới lBKCHà ngườiKpoW tBKCHhích hợpKpoW v779cới mBKCHuội, KpoWhuynh hợpn2Jq cách.”

Hắn h73Ykhông chỉh73Y nguyệnBKCH ýn2Jq khh73Yổ vBKCHì nàngh73Y, th73Yhậm chn2Jqí cKpoWòn nguyện n2Jqý chh73Yết KpoWvì nàngBKCH, cKpoWhỉ h73Ylà KpoWnàng khôngBKCH nóin2Jq 779cra thôi.

Hắn kh73Yhông tBKCHrả KpoWlời, chh73Yỉ cườiKpoW cKpoWười, dịKpoWu dKpoWàng ôn2Jqm nàng.

“Đại caKpoW, muộn2Jqi KpoWmuốn xn2Jqin huynh73Yh mộtn2Jq việc.”BKCH GiọBKCHng h73Ynàng rất nhỏ,KpoW 779ctựa h779cồ KpoWsợ 779cphá hủ779cy b779cầu KpoWkhông BKCHkhí ấKpoWm 779cáp này.

“Cứ nn2Jqói.” Gn2Jqiờ nàyKpoW n2Jqkhách nKpoWày, cá779ci KpoWgì hắn779c cũKpoWng đán2Jqp ứng.

“Huynh n2Jqlớn lBKCHên rấh73Yt BKCHsuất BKCHa, khh73Yông KpoWthể mn2Jqang cáh73Yi mặtn2Jq nạ 779c chướng 779cmắt n2Jqkia được.KpoW T779cuy rằngh73Y n2Jqmang vàh73Yo rKpoWất khốch73Y, nhưngBKCH muộin2Jq khôn779cg thích779c. Trừ phh73Yi n2Jqcó việc779c cầBKCHn, n2Jqkhông thh73Yì đ779cừng mang779c, đưh73Yợc không?”

“Được.” HắnKpoW 779cnói BKCHxong cưBKCHời giaBKCHn xảKpoWo, “Đ779cáp ứh73Yng BKCHta một điềuh73Y KpoWkiện, tn2Jqa sKpoWẽ k779chông mang.”

“Điều kiệnh73Y gì?”

“Hôn tKpoWa mBKCHột cái.”

“Hả?” h73YBạch h73YMạn ĐiệpBKCH nhảBKCHy rồin2Jq vBKCHòng th73Yay BKCHcủa 779chắn, nhìnKpoW tBKCHừ trên xuố779cng dướh73Yi, “Đại779c BKCHca, h779cuynh bị779c trúnBKCHg th73Yà BKCHsao? Ch73Yâu n2Jqvừa 779crồi là779c huyn2Jqnh nói.” ĐánhKpoW h73Ychết h73Ynàng cũngn2Jq khônn2Jqg n2Jqnghĩ h73Ynam nBKCHhân cứngKpoW nhn2Jqắc cổn2Jq hBKCHủ nhh73Yư ĐôKpoWng PhươngBKCH Vn2Jqũ cũng nKpoWói đKpoWược BKCHmấy lờin2Jq KpoWngả ngớn779c tBKCHhế này.

Nàng khn2Jqông biết,n2Jq naKpoWm nhâ779cn nàoh73Y kh779ci KpoWở cn2Jqạnh ngườn2Jqi mình KpoW yêu mếnKpoW cũnh73Yg đềKpoWu 779ccó 779cthay đổi.

Đông Phưh73Yơng 779cVũ cBKCHười n2Jqtinh quBKCHái nh779cìn nKpoWàng, h73Y“Là th73Ya nói.”

Bạch MạBKCHn Đi779cệp cốBKCH ýBKCH làmKpoW n2Jqra n2Jqvẻ sh73Yuy nKpoWghĩ mộ779ct hồin2Jq lâu, BKCH“Được rồKpoWi.” Lợi779c 779cdụng lúcKpoW h779cắn khôngn2Jq đh73Yể 779cý, t779crên mh73Yôi hKpoWắn nhẹh73Y nh73Yhàng lướtn2Jq qBKCHua một cái.

Đây KpoWlà lầnn2Jq n2Jqđầu tBKCHiên nàh73Yng ch73Yhủ độnKpoWg hônh73Y hắn,BKCH tu779cy rằng ch779cỉ làh73Y hôBKCHn nhẹ,h73Y h73Ynhưng đủBKCH h73Yđể Đông779c PhưBKCHơng n2JqVũ tâh73Ym th779cần 779cdao động.779c Ngn2Jqón tBKCHay 779chắn lướt qKpoWua chh73Yỗ KpoWnàng n2Jqvừa hôn779c, cưKpoWời nhKpoWẹ mộtKpoW cái.

Bạch Mạnh73Y ĐiBKCHệp ởh73Y trKpoWên ngườin2Jq sờ779c soạtKpoW nửah73Y ng779cày, h73Ycuối cùng cầmBKCH lấh73Yy cKpoWái kn2Jqéo, cắBKCHt bỏBKCH mộtn2Jq lh73Yọn tóKpoWc, l779cấy khăn2Jqn tah73Yy b779cao ln2Jqại, “Cái779c nà779cy cn2Jqho huynh.”

Đông Phươngn2Jq VũBKCH nhậnBKCH l779cấy, “Cn2Jqái gì?”

Ai đKpoWó dn2Jqõng dạKpoWc nBKCHói, “Tín2Jqn vậtBKCH đn2Jqịnh tình.”n2Jq h73YNàng tKpoWhực sự kBKCHhông th779cể t779cìm h73Yra đượcn2Jq vận2Jqt gKpoWì làmn2Jq vận2Jqt n2Jqđịnh ước.

Đông PhươngKpoW VũBKCH cấn2Jqt vào,KpoW sBKCHau đn2Jqó đn2Jqưa KpoWcho h73Ynàng n2Jqmột vật, h73Y “Nhận đin2Jq, đh73Yây làn2Jq tn2Jqín vật779c củKpoWa ta.”

“A?” BạBKCHch Mạn779c ĐiệpBKCH lBKCHùi vền2Jq saBKCHu mấBKCHy bướcKpoW, “Ách,n2Jq đh73Yại ca, vậtKpoW KpoWnày ch73Yó phBKCHải rấtn2Jq quý779c giáh73Y hKpoWay khôBKCHng, huyh73Ynh giữh73Y lạ779ci dùn779cg đi.”h73Y 779cĐây n2Jqlà vậtBKCH tượng tr779cưng cBKCHho thh73Yân phậnh73Y củan2Jq hắn,779c lh73Yà s779cáo ngọc779c theh73Yo hắnh73Y đãh73Y nhiềun2Jq năm,BKCH nàngKpoW h73Ylàm n2Jqsao nhận được?

“Không đượh73Yc sao?”

“Không phh73Yải, làn2Jq mun2Jqội kBKCHhông tKpoWhể nh779cận, vật779c nàyh73Y quKpoWá qKpoWuan trọng. Nến2Jqu huyh73Ynh đưan2Jq muộiKpoW vậth73Y nBKCHày, khôngBKCH 779cphải 779cmuội n779cên đưaKpoW kin2Jqm kiếmh73Y cKpoWho huh73Yynh sao? ChKpoWúng BKCHta đBKCHều BKCHlà ngườin2Jq troBKCHng gianh73Yg hn2Jqồ, sa779co BKCHlại đeBKCHm vũ779c khín2Jq tùy779c tiện2Jqn tặngn2Jq cho ngườ779ci khác?”

Đông PBKCHhương V779cũ 779cthu n2Jqlại sn2Jqáo ngh73Yọc, năBKCHm ngón2Jqn 779ctay thoBKCHn dài cần2Jqm sáoh73Y nh73Ygọc đặBKCHt ở779c sh73Yau ln2Jqưng, “Nàngh73Y tKpoWhích lKpoWàm ngườh73Yi 779ctrong gian2Jqng n2Jqhồ sao?”

Bạch MBKCHạn ĐiệpBKCH sun2Jqy ngBKCHhĩ mn2Jqột cKpoWhút, KpoWlách h73Yđầu, “Không thích.”

“Vô tran2Jqnh sơnBKCH traBKCHng, vôBKCH tran2Jqnh vớ779ci đời,h73Y 779cta cũBKCHng muốh73Yn cuộc sốngKpoW nhBKCHư vậy.”n2Jq Hắnn2Jq tron2Jqng lh73Yời cóBKCH hà779cm 779cý khác.

Bạch Mạn2Jqn n2JqĐiệp nn2Jqgẩn ngườh73Yi, BKCHlập tứ779cc mừn779cg 779crỡ tKpoWúm BKCHlấy y phn2Jqục n2Jqcủa hắKpoWn, n2Jq“Huynh 779cnói… h73Yhuynh cBKCHũng khKpoWông n2Jqmuốn 779clàm h73Yngười troKpoWng gianKpoWg hồ,779c muốn BKCHcùng muBKCHội khôngh73Y tran779ch BKCHsự đời.”

“Thiên 779chạ đ779cệ nhấtKpoW tBKCHhì đh73Yã h73Ysao? TBKCHa khôngh73Y thíchKpoW KpoWlàm nKpoWgười trong gianh73Yg hồ.KpoW KpoWNếu 779ctrên đời779c đBKCHã khBKCHông cón2Jq T779chánh l779cinh châBKCHu, th73Ya ch779cỉ muKpoWốn h73Yquay vền2Jq làm BKCHĐông PhươnBKCHg Vũ.”

“Đại can2Jq, muh73Yội n2Jqcó mộth73Y KpoWđề nghị.”

“Nói đi.”

“Ở g779cần ThươngKpoW Mah73Yng trấn779c 779ctìm mộth73Y làng,KpoW saBKCHu đóBKCH h73Yxây vn2Jqài phòng nh73Yhỏ, s779cau k779chi chúnh73Yg tBKCHa thoáKpoWi ẩn,h73Y ch73Yùng với779c Lăn779cg Tương,h73Y KpoWnhị muộin2Jq phBKCHu cùnn2Jqg nhau ởh73Y đóh73Y. ĐươngKpoW nhiênKpoW, nh73Yếu tan2Jqm mh73Yuội nguh73Yyện ýBKCH điKpoW cùh73Yng KpoWthì cBKCHàng tốtBKCH.” KpoWNhị muội phuBKCH c779của nà779cng 779cnghề nghiệp779c đặcKpoW tBKCHhù, KpoWlấy lãBKCHo bà779c rồih73Y sợn2Jq BKCHrằng khôngh73Y tn2Jqhể tBKCHiếp tụch73Y làm nh73Yữa. ĐểKpoW phònKpoWg h73Yngừa c779cừu nhâ779cn BKCHtrả thBKCHù, đáBKCHnh khô779cng lạih73Y hn2Jqắn thìKpoW nhằm779c tớin2Jq lã779co bà,h73Y biện phápBKCH BKCHtốt nhấh73Yt v779cẫn làh73Y th779coái ẩnn2Jq gBKCHiang 779chồ đi.

“Vô Trah73Ynh KpoWsơn BKCHtrang ởn2Jq đâu?”

Bạch MạnKpoW 779cĐiệp BKCHhưng p779chấn n2Jqphát biểuh73Y h73Yý h73Ykiến, “ĐâyKpoW lBKCHà muội muốnh73Y chh73Yúng tKpoWa đn2Jqến mộtBKCH lànKpoWg ẩnn2Jq cư,n2Jq gọiBKCH BKCHnơi KpoWđó l779cà h73YVô TranBKCHh s779cơn BKCHtrang. Giah73Yng hồ mọih73Y nn2Jqgười đền2Jqu biếtBKCH chúKpoWng th73Ya ẩnn2Jq cKpoWư tạiKpoW Vh73Yô TranKpoWh KpoWsơn tran779cg, nhưngn2Jq lạh73Yi khBKCHông KpoWbiết Vô Tranhh73Y sơn2Jqn tr779cang ởh73Y đâu,BKCH nh73Yhư vậy779c BKCHmới làn2Jq aKpoWn toàh73Yn h73Ynhất. Háh73Ych n2Jqhách, huyBKCHnh cũnh73Yg có thh73Yể tiếBKCHp tụcBKCH làKpoWm BKCHKim n2Jqlão bả779cn 779ccủa hn2Jquynh. n2JqNếu muBKCHốn nhn2Jqớ tớih73Y những779c ngàKpoWy náo779c nh779ciệt, cứ qun2Jqay về779c ThươnKpoWg MKpoWang sơn2Jqn KpoWtrang, 779cnhớ tớiBKCH BKCHnhững nh73Ygày n2Jqkhông BKCHmàng dn2Jqanh lợiBKCH thn2Jqì quay vềKpoW làng,BKCH thậth73Y tốt.”

Bạch Mạn779c Đih73Yệp lh73Yén ch73Yười hền2Jq hềKpoW, “Hayn2Jq nn2Jqhất làh73Y 779cở gKpoWần Quânh73Y Tùy Phonn2Jqg, mKpoWuội 779ctùy tn2Jqhời cóKpoW tn2Jqhể h73Ykhi dKpoWễ hắn.”

Nghĩ đn2Jqến b779cộ dạngKpoW n2Jqbị BKCHkhi h73Ydễ củah73Y KpoWQuân T779cùy Ph73Yhong, Đông Phươh73Yng 779cVũ h73Ybắt đBKCHầu KpoWthông cảm779c c779cho hắn.

“Sau kh73Yhi KpoWnàng k779chỏi bệnh,779c chúnn2Jqg tKpoWa cùnBKCHg n2Jqnhau đKpoWi tìm lKpoWàng.” h73YKiến ng779chị củah73Y nàngh73Y thựch73Y sựh73Y n2Jqkhông tệ.

“Không 779ccần BKCHđâu, nhịKpoW h73Ymuội cùKpoWng nhKpoWị muộiBKCH pBKCHhu sớmh73Y có779c ý địnhh73Y thon2Jqái h73Yẩn gin2Jqang hồh73Y đúngBKCH khôngn2Jq? Th73Yhế cứ779c đểBKCH h73Yhai gin2Jqa hỏ779ca kih73Ya điKpoW làmn2Jq. 779cHai người họ779c sa779cu h73Ykhi thànBKCHh thKpoWân cóKpoW h73Yphải n2Jqkhông chuy779cện gh73Yì n2Jqlàm? ỞBKCH nn2Jqhà rảnhBKCH rỗiBKCH đKpoWến mBKCHốc meo aKpoW? NhiKpoWều lắmBKCH th73Yhì chh73Yo bạcBKCH đh73Yể n2Jqhai h73Yngười tìmn2Jq chBKCHỗ ở.779c KpoWÁch, hh73Yay nn2Jqhất l779cà kBKCHhai khẩnBKCH và779ci mẫu đấtBKCH, muộih73Y BKCHcó thểh73Y trồngBKCH rauKpoW, nuôih73Y gà.n2Jq ĐếnBKCH lBKCHúc đóKpoW chúngBKCH th73Ya mn2Jqỗi ngh73Yày đBKCHều có thBKCHể ăn2Jqn h73Yrau sạBKCHch, h779cơn nữah73Y còKpoWn h73Ylà tựKpoW mìn779ch trồKpoWng nh73Yha. h73YChúng h73Yta KpoWcòn cKpoWó thểBKCH nun2Jqôi cá, cKpoWông BKCHtác n2Jqbảo vệKpoW mn2Jqôi tBKCHrường ởn2Jq cBKCHổ đạKpoWi rấth73Y kBKCHhá, 779ccá ởKpoW khh73Ye suối779c khh73Yông h73Ybị ôBKCH nhiễBKCHm. Nếu nhưKpoW khôngBKCH cóh73Y việc779c gì779c, 779cchúng t779ca n2Jqcó thểBKCH đh73Yi dạoh73Y ngoại779c thành,BKCH đếnh73Y tBKCHối cùnBKCHg nhau ngắh73Ym sKpoWao…” BKCHNgười KpoWnày bBKCHị mách779c vọ779cng tưn2Jqởng chứn2Jqng vBKCHô cùh73Yng tr779cầm trọng.

“Được.” ĐôBKCHng PhươngKpoW h73YVũ cũnBKCHg n2Jqbắt đầu779c KpoWmơ tưởngh73Y tớin2Jq những ngàyBKCH BKCHtháng h73Ynhư vậy.

“Đại KpoWca, chúnh73Yg BKCHta hiệnh73Y gKpoWiờ KpoWđi đBKCHâu? Độth73Y h73Ynhiên khôBKCHng cóh73Y mục tiêBKCHu rồi.”

“Trở lạKpoWi Th73Yhương Man779cg tn2Jqrấn, n2Jqhai muBKCHội 779cmuội nành73Yg n2Jqđều ở779c đó.” Đển2Jq điềuBKCH c779chế gh73Yiải dượcn2Jq c779cho hắnKpoW. Mấyh73Y BKCHngày trBKCHước KpoWhắn 779cđã n2Jqthu đượcBKCH bồn2Jq cn2Jqâu đưa tinBKCH, nếuBKCH khôBKCHng vh73Yì ThánhBKCH linh73Yh chân2Jqu thìn2Jq 779cđã sớmBKCH BKCHquay vBKCHề ThươngBKCH MKpoWang KpoWtrấn rồi.

“Tại saKpoWo? Khôngh73Y tìmh73Y Qu779cỷ 779cY à?”

“Trời đấn2Jqt baBKCHo lan2Jq, biếtn2Jq KpoWđi 779cđâu tìm.779c ThKpoWiên CKpoWơ cáh73Yc cùngBKCH Hàn 779cPhi nhấBKCHt địnhBKCH gin2Jqúp KpoWta tìm779c hắn,KpoW n2Jqtin tưởnBKCHg rấtKpoW nh73Yhanh KpoWsẽ h73Ycó tKpoWin n2Jqtức.” Cóh73Y tổh73Y chức tìBKCHnh bn2Jqáo n2Jqđệ nhấtn2Jq KpoWthiên hạBKCH cù779cng thBKCHiên hạKpoW đện2Jq nhấKpoWt bBKCHộ khoh73Yái đíchh73Y thânBKCH rh73Ya tah73Yy, Quỷ 779cY tu779cyệt đh73Yối chạyn2Jq khô779cng thoát.

Bạch BKCHMạn Đin2Jqệp thìn2Jq thào779c nói779c, “H779cơn nữa,779c còKpoWn cKpoWó MKpoWinh KpoWCung hỗ trợh73Y mà.”

“Chúng tBKCHa bâyn2Jq giờh73Y BKCHđi đâu?h73Y” 779cLần nàn2Jqy nàn779cg tBKCHhực sựBKCH khô779cng có mụcKpoW tiêuBKCH rồi.

Đông Phn2Jqương VũBKCH cKpoWùng B779cạch Mạ779cn ĐiệpKpoW q779cuan h779cệ chín2Jqnh t779chức thăng 779ccấp thh73Yành tKpoWình yêuBKCH nKpoWam nKpoWữ, BạcBKCHh MạnBKCH ĐiệpBKCH đh73Yối vBKCHới ĐKpoWông Phh73Yương Vũn2Jq tBKCHhái độh73Y không ch73Yó thaKpoWy đKpoWổi nhưngKpoW hàBKCHnh độBKCHng tBKCHhực 779ctế đh73Yã thaKpoWy đổBKCHi rKpoWất nhiều.

Cho tớ779ci nan2Jqy, n2Jqhai ngKpoWười h779cọ kKpoWhông BKCHphải ch73Yhia phKpoWòng ngủ thKpoWì cũngKpoW là779c ĐKpoWông PhươngKpoW Vũ779c ph779cải ngủBKCH n2Jqở trênh73Y ghế779c. Mấyn2Jq n2Jqngày h73Yở Tuyh73Yết BKCHsơn, n2Jqbởi vì trờiBKCH BKCHquá lạnh,BKCH hah73Yi ngưBKCHời bấtBKCH BKCHđắc dĩn2Jq phảih73Y nh73Ygủ c779cùng mộ779ct giường.n2Jq Bấtn2Jq n2Jqquá BạchBKCH Mạn Điệpn2Jq KpoWxin n2Jqthề, hh73Yai người779c lúBKCHc đh73Yó BKCHthực 779csự rất779c troBKCHng sánh73Yg, 779cmỗi ng779cười mBKCHột cBKCHái h73Ychăn, tuyệt đốiBKCH kh779công chạ779cm và779co đốn2Jqi phương779c KpoWcho dùKpoW 779clà mộtKpoW ngónn2Jq tay.

Mới BKCHgần đ779cây, h73Ysau nử779ca năm779c d779cuy trBKCHì áBKCHm mBKCHuội, BKCHrốt cụ779cc cũng cóBKCH ngàyn2Jq bịn2Jq ph779cá vỡ.

Đó làKpoW vàn2Jqo đêmKpoW th779cứ 779cba sh73Yau kh779ci h779cai ngn2Jqười rh73Yời khỏiKpoW Tống giaKpoW, ởKpoW mộ779ct trấBKCHn nhỏ779c tìm779c cKpoWhỗ KpoWtrọ. CáiBKCH h73Ylàng kKpoWia thựcBKCH BKCHsự rấth73Y nhỏn2Jq, mh73Yột tiểBKCHu khBKCHách điếm chKpoWỉ BKCHcó n2Jqmấy g779cian phònh73Yg. h73YĐến kBKCHhi BKCHBạch Mạnn2Jq ĐBKCHiệp đếnBKCH trọh73Y chỉn2Jq cònh73Y lạiBKCH mộ779ct phòng duKpoWy nhấtn2Jq, khônBKCHg c779còn lựh73Ya chọnn2Jq nàBKCHo h73Ykhác, ha779ci ngườiKpoW đà779cnh n779cgủ 779ccùng mộtBKCH gian.

“Đại c779ca, hu779cynh BKCHcó lKpoWạnh h73Yhay kh73Yhông?” BạchBKCH Mạh73Yn h73YĐiệp sn2Jqau khi ln2Jqeo lêBKCHn gn2Jqiường, n779chịn BKCHkhông đưh73Yợc hn2Jqỏi Đôngh73Y Phươngn2Jq Vũ.

Không n2Jqthể khô779cng nh73Yói hắKpoWn h73Ythực 779csự lKpoWà cBKCHhính nhâ779cn BKCHquân tử, kiBKCHên BKCHtrì muốh73Yn ngủ779c trênKpoW trưBKCHờng kỷn2Jq. ĐKpoWã vn2Jqào thh73Yáng mưh73Yời rồi,n2Jq trBKCHời bắtBKCH đần2Jqu lBKCHạnh, H779cơn nữa KpoWvừa qun2Jqa n2Jqmột trậh73Yn mưaBKCH t779co, nhiệtn2Jq đ779cộ rấKpoWt thấp,779c ng779củ trh73Yên trưn2Jqờng kỉKpoW khôngKpoW n2Jqtốt lắm đâu.

“Ngủ sn2Jqớm chúth73Y đi.”h73Y KpoWHắn cũh73Yng không779c t779crực tiếKpoWp trả779c lh73Yời, cho dh73Yù làn2Jq rh73Yất lạnh.

“Ách, chú779cng h73Yta ch73Yùng nh779cau ngủ779c điBKCH, muộiBKCH lạnh.”

“Thực sn2Jqự muKpoWốn n2Jqchúng n2Jqta cKpoWùng nn2Jqhau ngủ.”

“Đúng v779cậy, nhưng…h73Y muội779c cảnhn2Jq cáoBKCH hh73Yuynh, kh779công đượcBKCH lợih73Y dụng đKpoWó.” Sh73Yớm đ779cã tn2Jqìm ch73Yách ăh73Yn tưKpoWơi nàng.

“Ngủ đi,BKCH h73Yta khô779cng sah73Yo.” KKpoWỳ n2Jqthực hắnKpoW rất779c n2Jqlo lắngh73Y nửa 779cđêm sẽn2Jq lBKCHợi dụn2Jqng nàng.

“Được rồi,KpoW huyh73Ynh khôngn2Jq h73Ylạnh n779chưng h73Ymuội BKCHlạnh, gn2Jqiúp muội sưởi779c ấm.”

“Được.” n2JqNàng BKCHđã mờKpoWi nhh73Yư vậyn2Jq, sn2Jqao lại779c khônh73Yg biếtKpoW xấn2Jqu hh73Yổ cự tu779cyệt chứ.

Vì 779cthế đh73Yêm đBKCHó, hah73Yi n2Jqngười ngủh73Y troBKCHng 779ccùng KpoWmột n2Jqcái n2Jqchăn, nằm tn2Jqrên cùKpoWng mộtKpoW cBKCHái giường.

Đông Phươngh73Y V779cũ n2Jqcũng rKpoWất m779cuốn làmn2Jq Liễuh73Y n2JqHạ Huệ,BKCH cán2Jqch h73Yxa nàng một779c ch779cút, 779cnhưng 779cai đBKCHó khn2Jqi nn2Jqgủ cứKpoW luôBKCHn h73Ybám n2Jqriết vàoBKCH ngườiKpoW hắ779cn. Ch73Yó lẽ779c vì lạnh,h73Y cánn2Jqh taKpoWy nBKCHgọc ômBKCH BKCHhắn khôngn2Jq thah73Y. Bấtn2Jq đắcn2Jq dĩ,n2Jq KpoWhắn chh73Yỉ cóBKCH thển2Jq ôKpoWm nBKCHàng vào lBKCHòng, dùngKpoW nKpoWhiệt độ779c sưởiKpoW ấm.

Bọn KpoWhọ BKCHhai người779c h73Ychẳng 779ccó KpoWlàm chuyệnBKCH gìn2Jq 779cthuộc loạh73Yi cấm BKCH thiếu nh779ci, bấtKpoW quáKpoW n2Jqcuối c779cùng cũKpoWng ph779cát triểnh73Y thànn2Jqh quan2Jqn hệKpoW tình779c lữn2Jq, còBKCHn chờ n2Jq nâng lên.