Tàn bạo khốc nương tử - Chương 57

 Chương 57uMxMCp: MuộuMxMCpi yêuJfKPHE huynh.

Bạch MạnbH ĐiệpJfKPHE tuMxMCpừ kbHhi bướcbH rJfKPHEa kuMxMCphỏi thư8iqpSb pbHhòng cũnguMxMCp không 8iqpSblập 8iqpSbtức rJfKPHEời khỏibH TốbHng giuMxMCpa tra8iqpSbng mJfKPHEà trởJfKPHE lại8iqpSb phòng8iqpSb mìnhJfKPHE. Hiện8iqpSb giJfKPHEờ tr8iqpSbời cũJfKPHEng sắp8iqpSb tối rồi8iqpSb, nếu8iqpSb cJfKPHEó muMxMCpuốn JfKPHEđi cũngbH bHlà chuyệnJfKPHE củ8iqpSba sánJfKPHEg ngà8iqpSby hôuMxMCpm saJfKPHEu. DùJfKPHE JfKPHEsao đâybH cũng 8iqpSblà chJfKPHEỗ của8iqpSb cbHha nànguMxMCp, ởJfKPHE l8iqpSbại m8iqpSbột JfKPHEđêm khônbHg phạuMxMCpm uMxMCppháp chứ.

May làJfKPHE TốnbHg uMxMCplão gibHa JfKPHEcũng không8iqpSb cóuMxMCp quêbHn huMxMCpai ngườibH họ, saiJfKPHE ngườJfKPHEi uMxMCpđưa bHtới vàiJfKPHE uMxMCpmón n8iqpSbgon, nàuMxMCpng JfKPHEtùy tJfKPHEiện ăJfKPHEn vàuMxMCpi miếuMxMCpng rJfKPHEồi lạiJfKPHE bHdựa 8iqpSbvào cửa sổuMxMCp màJfKPHE 8iqpSbngẩn nJfKPHEgười uMxMCpra. Kỳ8iqpSb thựcbH nàngJfKPHE đãuMxMCp ng8iqpSbẩn ngườibH JfKPHEở JfKPHEđó JfKPHErất lâu,uMxMCp từbH k8iqpSbhi rời8iqpSb kJfKPHEhỏi thư phòng,uMxMCp nàbHng luôn8iqpSb rầu8iqpSb rĩ8iqpSb khôngJfKPHE v8iqpSbui, uMxMCpcàng làJfKPHE lbHần đuMxMCpầu bHtiên 8iqpSbkhông mJfKPHEở miệuMxMCpng nuMxMCpói lời nào.8iqpSb 8iqpSbNàng vbHốn dbHĩ luMxMCpà 8iqpSbngười JfKPHElúc bHnào cuMxMCpũng huyuMxMCpên thuyêbHn, mbHuốn nà8iqpSbng bbHa tbHiếng không nbHói lờiuMxMCp nàbHo tubHyệt đốibH kbHhông cuMxMCpó 8iqpSbkhả uMxMCpnăng. bHTính tìnbHh nàbHng ĐônbHg PhươuMxMCpng Vũ thập8iqpSb phJfKPHEần hiểJfKPHEu rõJfKPHE, thấyJfKPHE bHnàng khônuMxMCpg nóuMxMCpi lờibH nào,8iqpSb JfKPHEhắn cbHó chúbHt luMxMCpo lắng.uMxMCp ĐộtbH nuMxMCphiên lại 8iqpSbnhảy 8iqpSbra mộtuMxMCp ngườibH p8iqpSbhụ tbHhân, thựcbH sựbH khiếbHn nàngJfKPHE kh8iqpSbó 8iqpSbtiếp nhận.

Bản bHthân ĐôngbH PhươngJfKPHE bHVũ cũn8iqpSbg l8iqpSbà nJfKPHEgười ítuMxMCp nóiJfKPHE, Bạ8iqpSbch Mạn ĐiệpJfKPHE l8iqpSbại JfKPHEngậm miện8iqpSbg khiến8iqpSb bHhai ngườiJfKPHE khôn8iqpSbg JfKPHEai nJfKPHEói chuyệnbH vớibH ai.

“Tiểu uMxMCpĐiệp, nbHàng lbHàm suMxMCpao vậy?”bH SuJfKPHEy 8iqpSbnghĩ mộtbH lJfKPHEát, hắn quyếtbH đ8iqpSbịnh m8iqpSbở lờibH trước8iqpSb. NànuMxMCpg nbHgay cảbH nóJfKPHEi cũnJfKPHEg khô8iqpSbng muốn,uMxMCp nhấbHt địnhuMxMCp làJfKPHE thập 8iqpSb phần 8iqpSbkhổ sở.

Không uMxMCpmột bHchút p8iqpSbhản ứnbHg, bHchỉ chớ8iqpSbp mắtJfKPHE vàiuMxMCp uMxMCpcái JfKPHErồi lại như8iqpSb cũbH bHnhìn uMxMCpchằm chJfKPHEằm 8iqpSbbên ngouMxMCpài. TbHrong viện8iqpSb chỉbH cJfKPHEó mộtuMxMCp mạ8iqpSbt án8iqpSbh 8iqpSbtrăng ảmbH đạbHm hòa vớuMxMCpi bó8iqpSbng cây,bH thựcJfKPHE suMxMCpự cbHhẳng uMxMCpcó g8iqpSbì JfKPHEhay đểbH nhìn.

“Nàng rấuMxMCpt khJfKPHEó 8iqpSbxử phảibH không?”

Nàng qJfKPHEuay đầuJfKPHE lạiJfKPHE liếc8iqpSb uMxMCpnhìn hắ8iqpSbn mộtbH cbHái bHrồi lạuMxMCpi uMxMCpnhìn chằm chuMxMCpằm bênbH ngoài.

Xong, nàbHng nhuMxMCpất địnhbH làuMxMCp buMxMCpi thươ8iqpSbng quá8iqpSb đ8iqpSbộ, cbHăn bản 8iqpSbkhông muốn8iqpSb trJfKPHEả lời8iqpSb hắnJfKPHE. NgàyuMxMCp 8iqpSbxưa đ8iqpSbều làJfKPHE hắ8iqpSbn khuMxMCpông trảJfKPHE bHlời câuuMxMCp hỏJfKPHEi cbHủa nàng, nhưnbHg nuMxMCpàng uMxMCpvẫn hễbH hỏbHi 8iqpSblà đá8iqpSbp, nuMxMCpàng hô8iqpSbm JfKPHEnay JfKPHEthực JfKPHEsự JfKPHEquá khuMxMCpác thường.

Đông PbHhương bHVũ đi8iqpSb tbHới saJfKPHEu lưnguMxMCp, bHkhoát 8iqpSbtay luMxMCpên JfKPHEvai nàng, JfKPHE“Tiểu ĐJfKPHEiệp, uMxMCpnàng cJfKPHEó bibHết tại8iqpSb sabHo tínuMxMCph tìbHnh uMxMCpta bHquái gởuMxMCp vậybH không?”

Bạch MạnuMxMCp ĐibHệp vẫuMxMCpn như8iqpSb cJfKPHEũ bHkhông c8iqpSbhút phảnJfKPHE ứ8iqpSbng, dường nhưbH không8iqpSb nghJfKPHEe bHthấy bHhắn JfKPHEnói gì.

Hắn kéoJfKPHE quMxMCpua mộtJfKPHE cábHi ghế,JfKPHE ngồibH bênuMxMCp cạnbHh nàng.

“Kỳ thựbHc… uMxMCpta khôJfKPHEng biếtuMxMCp cbHha 8iqpSbta là8iqpSb ai.”

Hắn thìnbHh lìnuMxMCph 8iqpSbnói 8iqpSbra mJfKPHEột câuMxMCpu 8iqpSbkhiến Bạch8iqpSb MạJfKPHEn ĐibHệp nghibH ngờ uMxMCpliếc hắuMxMCpn bHmột bHcái, nhbHưng vẫnbH bHkhông nuMxMCpói gì.

Hắn cưbHời khổJfKPHE, “B8iqpSbuồn cườiJfKPHE uMxMCplắm 8iqpSbđúng 8iqpSbkhông? TJfKPHEa thựcbH sự khôJfKPHEng biết8iqpSb, JfKPHEvì nươbHng t8iqpSba chuMxMCpưa bHbao g8iqpSbiờ 8iqpSbnói bHcho tuMxMCpa biết.”

Bạch bHMạn ĐiệpuMxMCp guMxMCphé vJfKPHEào mJfKPHEột JfKPHEbên cửaJfKPHE uMxMCpsổ, vươnbH uMxMCptay JfKPHEra hái bH một một8iqpSb chibHếc lJfKPHEá, m8iqpSbiễn cưỡngJfKPHE nhìnJfKPHE hắuMxMCpn mộbHt cá8iqpSbi, “TiếpuMxMCp tục.”bH CóbH tiếnbH buMxMCpộ, 8iqpSbhắn nóibH nhiều 8iqpSbnhư vậy,8iqpSb cuốibH 8iqpSbcùng JfKPHEcũng đổi8iqpSb đượuMxMCpc hbHai 8iqpSbchữ cbHủa nàng.

“Trước kJfKPHEhi nươnuMxMCpg gảbH chbHo cJfKPHEha tabH, ngườiuMxMCp đ8iqpSbã m8iqpSbang thai. uMxMCp Người cuMxMCpha bHhiện tạibH củabH JfKPHEta rấtbH JfKPHEyêu tbHhương JfKPHEnương, nhưng8iqpSb 8iqpSbnương ngưbHợc lại8iqpSb khôJfKPHEng hề JfKPHE thương ônbHg ấybH. NươnuMxMCpg tuMxMCpa bHtrước k8iqpSbhi xuấ8iqpSbt giábH đãJfKPHE từnguMxMCp thíJfKPHEch JfKPHEmột bHnam nhân8iqpSb. TJfKPHEhậm chí cbHòn cóJfKPHE hà8iqpSbi tuMxMCpử uMxMCpcủa h8iqpSbắn, tbHhế JfKPHEnhưng na8iqpSbm n8iqpSbhân bHkia lạiJfKPHE bỏ8iqpSb 8iqpSbrơi nưuMxMCpơng nêbHn n8iqpSbương bHmới 8iqpSbgả cho JfKPHEcha uMxMCpta. ThựuMxMCpc 8iqpSbsự bbHan đầ8iqpSbu nươ8iqpSbng cũJfKPHEng khônuMxMCpg muốnbH JfKPHEgả, bHlà uMxMCpdo ngJfKPHEoại uMxMCpcông tuMxMCpa ép bubHộc, tựJfKPHE bHchủ trìuMxMCp hônuMxMCp uMxMCpsự. Lúc8iqpSb đ8iqpSbó uMxMCpVạn KJfKPHEiếm suMxMCpơn tranuMxMCpg đượcJfKPHE xưnbHg làuMxMCp JfKPHEvõ JfKPHElâm đệJfKPHE nhất thếuMxMCp gibHa, ngoạbHi 8iqpSbcông tu8iqpSbyệt uMxMCpđối khônguMxMCp cuMxMCpho phéuMxMCpp nươnguMxMCp tuMxMCpa huMxMCpồi hôn8iqpSb, điểbHm huyệbHt 8iqpSbđạo của nư8iqpSbơng rồbHi é8iqpSbp lbHên k8iqpSbiệu uMxMCphoa. Tron8iqpSbg đêm8iqpSb uMxMCptân 8iqpSbhôn, nươnguMxMCp 8iqpSbta thẳng8iqpSb th8iqpSbắn nóuMxMCpi tbHhật với 8iqpSbcha. Ch8iqpSba uMxMCpta t8iqpSbuy rằng8iqpSb khổ8iqpSb s8iqpSbở nuMxMCphưng cũnguMxMCp 8iqpSbnguyện ýJfKPHE m8iqpSbuốn nươn8iqpSbg, JfKPHEchăm JfKPHEsóc nương cảuMxMCp đời.8iqpSb NhưngJfKPHE uMxMCpnương tbHa khôn8iqpSbg muốJfKPHEn, 8iqpSbnương đốJfKPHEi uMxMCpvới ch8iqpSba mộbHt JfKPHEchút cảmJfKPHE tbHình cũngJfKPHE không JfKPHEcó, khôngJfKPHE mbHuốn cbHùng chJfKPHEa lJfKPHEàm 8iqpSbphu thê8iqpSb thựbHc uMxMCpsự. C8iqpSbó t8iqpSbhể chbHa tbHa monJfKPHEg bHmuốn có JfKPHE ngày 8iqpSbnương tuMxMCpa s8iqpSbẽ hồibH tâmbH chuybHển ýJfKPHE nên8iqpSb cuMxMCpố g8iqpSbắng nhịn.bH NhưbHng tìnhuMxMCp cảmJfKPHE củuMxMCpa h8iqpSbai người thựcJfKPHE sựuMxMCp rất8iqpSb x8iqpSbấu, vbHào đêJfKPHEm tânJfKPHE hôuMxMCpn đầubH 8iqpSbtiên, ha8iqpSbi ngbHười uMxMCpđã chi8iqpSba phòJfKPHEng uMxMCpmà ngủ, JfKPHEcho tớibH hôJfKPHEm nJfKPHEay vẫnbH 8iqpSblà bHphu 8iqpSbthê hữuJfKPHE d8iqpSbanh vô8iqpSb thựbHc. SauMxMCpu kuMxMCphi uMxMCpta r8iqpSba đời8iqpSb, nươnJfKPHEg vì hậnbH 8iqpSbthân phụuMxMCp JfKPHEta uMxMCpbỏ rơibH nưJfKPHEơng nJfKPHEên cũnbHg hận8iqpSb cuMxMCpả 8iqpSbta. TừJfKPHE JfKPHEkhi t8iqpSba buMxMCpắt đầu8iqpSb uMxMCpcó kýJfKPHE ức, đềbHu luMxMCpà nhbHa hoJfKPHEàn bộiuMxMCp bHdi chămuMxMCp bHsóc bHta. KhuMxMCpi 8iqpSbta sáuuMxMCp t8iqpSbuổi, bộiJfKPHE dbHi quMxMCpua đời,bH cũnguMxMCp không còuMxMCpn bHai chă8iqpSbm só8iqpSbc chbHo tJfKPHEa. TừuMxMCp đbHó uMxMCpvề suMxMCpau, JfKPHEchúng tbHa mộtJfKPHE n8iqpSbhà uMxMCpba ngườibH đềuuMxMCp c8iqpSbó cuộc sốnguMxMCp bHriêng, 8iqpSbcơ 8iqpSbbản 8iqpSbkhông hềuMxMCp bHqua lại.JfKPHE ChuMxMCpa bHtuy rằuMxMCpng hậuMxMCpn nhưnuMxMCpg c8iqpSbũng khôngJfKPHE bHbạc đãuMxMCpi ta, cũnguMxMCp thỉnhbH bHtiên s8iqpSbinh duMxMCpạy bHta đọcuMxMCp s8iqpSbách vi8iqpSbết bHchữ, tbHhậm c8iqpSbhí tựuMxMCp mì8iqpSbnh bHdạy võbH cbHông cho tauMxMCp, nhưnuMxMCpg chJfKPHEa chưJfKPHEa uMxMCptừng nóuMxMCpi vớibH bHta mộtJfKPHE câuuMxMCp nàouMxMCp. MỗuMxMCpi lần8iqpSb bHdạy tuMxMCpa võ8iqpSb cô8iqpSbng đều đemuMxMCp t8iqpSba đứng8iqpSb uMxMCptrước mặtbH ngJfKPHEười, tựJfKPHE 8iqpSbmình thbHực hiệnbH bHba lầnuMxMCp chuMxMCpo t8iqpSba uMxMCpxem, bHkhông cần biếtbH tuMxMCpa họ8iqpSbc có8iqpSb đượcJfKPHE h8iqpSbay 8iqpSbkhông 8iqpSbđược. CứbH bHba thángJfKPHE, uMxMCpcha lạibH dạy8iqpSb JfKPHEta mộtJfKPHE loạiuMxMCp võ 8iqpSbcông JfKPHEkhác, bHcả t8iqpSbhời tuMxMCphơ ấuMxMCpu, chbHa cuMxMCphưa từngJfKPHE nóJfKPHEi vớJfKPHEi uMxMCpta câuuMxMCp nào8iqpSb. C8iqpSbho đếnbH JfKPHEgần đâJfKPHEy, hai ngườiuMxMCp chúnJfKPHEg tJfKPHEa mớ8iqpSbi bHthỉnh bHthoảng nói8iqpSb uMxMCpchuyện. NươngJfKPHE tbHa thícuMxMCph đọJfKPHEc uMxMCpsách, vẽuMxMCp tranh, mỗuMxMCpi lầuMxMCpn tuMxMCpa đ8iqpSbi thJfKPHEỉnh 8iqpSban người,uMxMCp hbHai 8iqpSbngười JfKPHEmột lẳngJfKPHE lặnguMxMCp vẽJfKPHE tran8iqpSbh, mộtbH chơi cờ,JfKPHE kuMxMCphông JfKPHEai liếcbH mắtJfKPHE nhìnJfKPHE tbHa mộJfKPHEt cái8iqpSb. ChỉbH có8iqpSb kh8iqpSbi uMxMCpta phạm8iqpSb uMxMCpphải sJfKPHEai lầbHm mới nbHghiêm kháchJfKPHE trác8iqpSbh ph8iqpSbạt taJfKPHE, đánuMxMCph chJfKPHEửi taJfKPHE. 8iqpSbNàng luôbHn 8iqpSbhỏi bHvì suMxMCpao bHta kh8iqpSbông nóibH lời n8iqpSbào, uMxMCpkỳ tuMxMCphực chínhJfKPHE v8iqpSbì bHta trưởnguMxMCp bHthành đã8iqpSb cóJfKPHE tíJfKPHEnh bHcách nuMxMCphư vậy.8iqpSb 8iqpSbNgoại tr8iqpSbừ gi8iqpSbao tiếp bên8iqpSb bHngoài, t8iqpSba cbHăn bảnJfKPHE k8iqpSbhông muốnJfKPHE nó8iqpSbi, cbHũng khônJfKPHEg aJfKPHEi nguyuMxMCpện ý8iqpSb nghuMxMCpe JfKPHEta nói.” HắnbH babHn đầuuMxMCp muốJfKPHEn JfKPHEdùng huMxMCpoàn cảnhuMxMCp củuMxMCpa 8iqpSbmình bHđể thống8iqpSb suốtuMxMCp 8iqpSbcho BạchJfKPHE MạnJfKPHE ĐibHệp, nhưng cuốiJfKPHE cùnbHg bJfKPHEản uMxMCpthân luMxMCpại rơiuMxMCp vàoJfKPHE bbHi thương.8iqpSb Khoả8iqpSbng thuMxMCpời 8iqpSbgian JfKPHEđó, hắnbH JfKPHErất côJfKPHE đuMxMCpơn, rất bấtuMxMCp lựcbH. NhìnbH t8iqpSbhấy nJfKPHEhững đứa8iqpSb trẻbH k8iqpSbhác c8iqpSbó 8iqpSbcha nJfKPHEương yêbHu 8iqpSbthương, hắn8iqpSb luôn nhịJfKPHEn 8iqpSbkhông đượ8iqpSbc ngưỡuMxMCpng mộbH. 8iqpSbHắn dùJfKPHE bHsao cũng8iqpSb l8iqpSbà nguMxMCphiệt c8iqpSbhủng. HắbHn k8iqpSbhóc lóuMxMCpc hỏiuMxMCp bội uMxMCpdi tạibH sauMxMCpo uMxMCpcha uMxMCpnương khôngJfKPHE thưuMxMCpơng hắn,uMxMCp bộiuMxMCp JfKPHEdi khônJfKPHEg đànhuMxMCp JfKPHElòng nhìn8iqpSb hắJfKPHEn bHnhư thế mớbHi đeuMxMCpm cbHhân tướnguMxMCp bHsự vi8iqpSbệc uMxMCpnói ra.

Đó JfKPHElà bJfKPHEí muMxMCpật cbHủa hắn,uMxMCp 8iqpSbhắn 8iqpSbkhông biếtJfKPHE buMxMCpất cứbH aJfKPHEi biết chuy8iqpSbện nà8iqpSby, bHcho uMxMCpdù uMxMCplà ngưbHời t8iqpSbhân n8iqpSbhất nhJfKPHEư sưbH phụJfKPHE c8iqpSbùng 8iqpSbQuân JfKPHETùy PhbHong cJfKPHEũng không bH biết đượcbH thâuMxMCpn tJfKPHEhế thự8iqpSbc sựJfKPHE cuMxMCpủa hắnbH. B8iqpSbí mậtJfKPHE nàbHy hắn8iqpSb chôJfKPHEn sâuJfKPHE tậnJfKPHE đáuMxMCpy lònguMxMCp 8iqpSbđã hai mưuMxMCpơi nămuMxMCp, 8iqpSbrốt cuuMxMCpộc bâyJfKPHE uMxMCpgiờ cũnbHg cuMxMCpó cơuMxMCp uMxMCphội nbHói ruMxMCpa. NóibH r8iqpSba bbHí mJfKPHEật tbHrong lònuMxMCpg, đột nhbHiên cảmuMxMCp thấybH nhẹ8iqpSb nhõm.

Bạch MạnJfKPHE ĐiệpuMxMCp rốbHt cuộbHc nhịJfKPHEn kuMxMCphông đbHược 8iqpSbnhẹ giọnguMxMCp hỏi, “SauuMxMCp JfKPHEđó thì8iqpSb uMxMCpsao?” TJfKPHErời ạbH, chảbH uMxMCptrách t8iqpSbính tbHình hắbHn bHquái gởJfKPHE, thìuMxMCp rbHa là8iqpSb bHdo lớnbH lên tbHrong mbHột gi8iqpSba đình8iqpSb nhbHư bHvậy. NếuMxMCpu nhJfKPHEư đổ8iqpSbi lạibH là8iqpSb nbHàng, chbHách n8iqpSbàng điênJfKPHE mấuMxMCpt, mbHột gia đJfKPHEình qubHái dịJfKPHE điểnbH hình,JfKPHE n8iqpSbàng 8iqpSblàm sJfKPHEao lạuMxMCpi gảbH đJfKPHEược vào8iqpSb nhà8iqpSb đóuMxMCp chứ?

Đông bHPhương uMxMCpVũ 8iqpSbcười k8iqpSbhổ, “NămJfKPHE t8iqpSba bHchín tuuMxMCpổi, v8iqpSbô tìnhJfKPHE cứu JfKPHEđược sưJfKPHE p8iqpSbhụ, từbH đ8iqpSbó vuMxMCpề suMxMCpau d8iqpSbo JfKPHEmột bHtay bHsư phuMxMCpụ dạybH bảo,JfKPHE nhưJfKPHEng b8iqpSbóng JfKPHEma trong lòuMxMCpng vẫn8iqpSb tJfKPHEồn 8iqpSbtại nh8iqpSbư 8iqpSbtrước, JfKPHEta khônuMxMCpg thíchbH nuMxMCpói. bHKhi JfKPHEta bHmười uMxMCplăm tuuMxMCpổi, tJfKPHEheo sư phuMxMCpụ vềJfKPHE ThươbHng MaJfKPHEng sơ8iqpSbn, còn8iqpSb có8iqpSb 8iqpSbsư đệuMxMCp 8iqpSbQuân uMxMCpTùy PhonuMxMCpg. bHTùy PhuMxMCpong JfKPHElúc nbHào cũnJfKPHEg huyên thuyênbH này8iqpSb uMxMCpnọ, lbHâu ngày,JfKPHE tbHính tìnhbH bHquái gởuMxMCp cuMxMCpủa tJfKPHEa cJfKPHEũng thuMxMCpay bHđổi khônuMxMCpg ít.” JfKPHELấy tbHiêu chuẩnuMxMCp uMxMCptrước bHđây củauMxMCp hắn,8iqpSb bHcó thbHể c8iqpSbả tbHháng cũnguMxMCp khônguMxMCp nóiJfKPHE lờJfKPHEi nào.

Bạch Mạ8iqpSbn Đi8iqpSbệp vuMxMCpỗ ngực,8iqpSb troJfKPHEng lòuMxMCpng vẫuMxMCpn cònbH sJfKPHEợ hãi8iqpSb, “Lão ThiênbH bHà, muMxMCpay JfKPHEmà gbHặp đưbHợc 8iqpSbsư ph8iqpSbụ ngươi.uMxMCp N8iqpSbếu ngư8iqpSbơi cứJfKPHE 8iqpSbsống uMxMCptrong cáibH nhàbH đóJfKPHE không biJfKPHEết cJfKPHEòn b8iqpSbiến thàn8iqpSbh dạJfKPHEng ngbHười gì?uMxMCp BJfKPHEộ dạngbH tiếcbH bHchữ nhJfKPHEư 8iqpSbvàng nàybH củ8iqpSba ngươiJfKPHE đã làuMxMCp JfKPHEthay đổibH rồiuMxMCp JfKPHEsao? VbHậy tr8iqpSbước uMxMCpkhi thbHay đbHổi còbHn r8iqpSba thbHế nàJfKPHEo? CháuMxMCpch uMxMCplà hỏiuMxMCp ngươi8iqpSb trăm cJfKPHEâu uMxMCpmới uMxMCptrả lờ8iqpSbi m8iqpSbột câubH qJfKPHEuá. MabHy 8iqpSbmà c8iqpSbó QuJfKPHEân TùbHy Pho8iqpSbng, nJfKPHEếu 8iqpSbkhông mỗiuMxMCp ngày JfKPHEta đềubH phuMxMCpải đố8iqpSbi diệnuMxMCp vớiuMxMCp muMxMCpột uMxMCpcái đầubH gỗ.”

“Năm tuMxMCpa 8iqpSbmười 8iqpSblăm tuMxMCpuổi rờiuMxMCp khỏi8iqpSb nhà,8iqpSb nă8iqpSbm năJfKPHEm JfKPHEsau mới quaybH tuMxMCprở l8iqpSbại. Khôn8iqpSbg 8iqpSbhiểu vJfKPHEì sauMxMCpo lạiJfKPHE phátbH hiệ8iqpSbn t8iqpSbình cJfKPHEảm cJfKPHEủa bọnbH bHhọ vớiJfKPHE tJfKPHEa tốt hJfKPHEơn rấtuMxMCp nhiềubH. ChJfKPHEa nguyệnbH 8iqpSbý uMxMCpnói chu8iqpSbyện bHcùng 8iqpSbta, bànuMxMCp luậ8iqpSbn bHvõ cônJfKPHEg, nươnguMxMCp cuMxMCpũng chủ độnbHg đíchJfKPHE thâbHn x8iqpSbuống bếp.”8iqpSb ĐbHông bHPhương VJfKPHEũ cố8iqpSb ýuMxMCp trêuuMxMCp chọc,JfKPHE “uMxMCpNàng JfKPHEyên tâm, saJfKPHEu nàuMxMCpy uMxMCpgả vàbHo nbHhà tJfKPHEa, nàbHng có8iqpSb thuMxMCpể thíchJfKPHE ứng.”8iqpSb Nế8iqpSbu uMxMCplà cáiJfKPHE khôngbH k8iqpSbhí trầmbH lặJfKPHEng trước k8iqpSbia, a8iqpSbi còuMxMCpn cJfKPHEó uMxMCpthể tiếp8iqpSb tục8iqpSb ở8iqpSb lJfKPHEại nữa.

Bạch MuMxMCpạn ĐiệpJfKPHE độtuMxMCp nhiênbH nbHhớ tớiuMxMCp mộtbH bHviệc, “Vậ8iqpSby saJfKPHEo? Vậy ngươiuMxMCp lấ8iqpSby uMxMCpthê bHtử là8iqpSb uMxMCpthế nào?bH NgưuMxMCpơi uMxMCpnói uMxMCpcha nbHương ngươiJfKPHE épbH JfKPHEngươi, nhưJfKPHEng thuMxMCpeo ngươi nó8iqpSbi thì8iqpSb JfKPHEcảm tìnJfKPHEh đốibH v8iqpSbới bọbHn bHhọ kJfKPHEhông t8iqpSbốt JfKPHElắm, sabHo bọnbH họ8iqpSb lạiJfKPHE bức8iqpSb được ngươi?”

“Bắt đầubH bHtừ sáubH năm8iqpSb trướcuMxMCp, JfKPHEta muMxMCpỗi nămuMxMCp đềuJfKPHE về8iqpSb 8iqpSbnhà một JfKPHElần. TìuMxMCpnh cảmuMxMCp củ8iqpSba tuMxMCpa vJfKPHEới uMxMCphai ngườiuMxMCp họ8iqpSb khôJfKPHEng hẳnbH l8iqpSbà tbHốt, cũJfKPHEng khô8iqpSbng thểbH nóJfKPHEi là uMxMCp quá xấubH. Lần8iqpSb trJfKPHEước trở8iqpSb về8iqpSb, nương8iqpSb uMxMCpta bệnhbH luMxMCpiệt giư8iqpSbờng, nbHói làbH chẳn8iqpSbg cònuMxMCp sống đượcJfKPHE buMxMCpao 8iqpSblâu nữa,uMxMCp muốn8iqpSb tuMxMCpa bHlấy vợuMxMCp đbHể n8iqpSbgười 8iqpSbyên uMxMCptâm nhbHắm mJfKPHEắt. BJfKPHEị nưuMxMCpơng dbHồn tới đườnguMxMCp cù8iqpSbng, tuMxMCpa 8iqpSbchỉ cuMxMCpó th8iqpSbể lấybH vbHị cuMxMCpô nư8iqpSbơng kia.”bH NbHói tớibH JfKPHEchuyện uMxMCpnày, bHhắn lần8iqpSb thứ 8iqpSb hai thấy8iqpSb đ8iqpSbau đầu.

Từ khbHi 8iqpSbhắn rờiuMxMCp nhJfKPHEà nămbH năuMxMCpm trước,bH bầ8iqpSbu không8iqpSb khíJfKPHE trong nhJfKPHEà tựa8iqpSb hồuMxMCp r8iqpSbất khẩn8iqpSb bHtrương. TJfKPHErở lạbHi nJfKPHEăm hắnJfKPHE 8iqpSbhai mươibH mốJfKPHEt tuổuMxMCpi, lãuMxMCpo c8iqpSbha khônguMxMCp chỉ tJfKPHEhân cậuMxMCpn nhiềuMxMCpu 8iqpSbhơn uMxMCpvới hắn,8iqpSb cJfKPHEòn kiêuMxMCpn quy8iqpSbết muốnJfKPHE đeuMxMCpm tJfKPHEoàn bộJfKPHE giJfKPHEao nghiJfKPHEệp cho bH hắn JfKPHEtrông c8iqpSboi. HắuMxMCpn v8iqpSbốn thícJfKPHEh cJfKPHEuộc sbHống ph8iqpSbiêu bạtJfKPHE thựcJfKPHE sựJfKPHE khuMxMCpông tbHhể chịbHu được ngàyJfKPHE nàJfKPHEo bHcũng sốnguMxMCp tbHrong JfKPHEmột uMxMCpđống uMxMCpsổ suMxMCpách. bHTheo lờibH uMxMCpđề 8iqpSbnghị củauMxMCp cẩJfKPHEu đ8iqpSbầu qbHuân sư QuMxMCpuân TùyJfKPHE PhongJfKPHE, hbHắn quMxMCpuyết đuMxMCpịnh tự8iqpSb mìn8iqpSbh guMxMCpây dựn8iqpSbg sự8iqpSb nghiệp.

Trở uMxMCpnên bHcó thâuMxMCpn tbHình bHlà tJfKPHEốt JfKPHEhay xuMxMCpấu uMxMCpđây? NếuMxMCpu nhJfKPHEư cha nươnguMxMCp vẫnuMxMCp tiếpuMxMCp 8iqpSbtục JfKPHEmặc kệJfKPHE hắn,8iqpSb hắuMxMCpn khô8iqpSbng bHcần bịJfKPHE épbH bubHộc lbHàm vbHiệc JfKPHEkinh thươngbH, cũng khôuMxMCpng c8iqpSbần lấyuMxMCp mộtbH nbHữ nhbHân JfKPHEkhông quJfKPHEen khôngJfKPHE bbHiết. 8iqpSbĐương nhiênuMxMCp, nếuJfKPHE khô8iqpSbng nhờ 8iqpSbcha nươn8iqpSbg bHbức ébHp, hJfKPHEắn cũng8iqpSb khônuMxMCpg đượcbH gJfKPHEia tàiuMxMCp bJfKPHEạc vuMxMCpạn, cũnbHg khôuMxMCpng lấybH đJfKPHEược Tiểu ĐiệbHp của8iqpSb hắn.

“Chẳng trácJfKPHEh sbHao nuMxMCpgươi tínJfKPHEh tìnhuMxMCp kỳuMxMCp qubHái, th8iqpSbì rbHa 8iqpSblà trong lòn8iqpSbg bHtừ nhJfKPHEỏ đãJfKPHE cóbH một8iqpSb JfKPHEbóng ma.uMxMCp” KhôuMxMCpng hiuMxMCpểu vuMxMCpì saJfKPHEo, uMxMCpnghĩ đếnbH hbHắn lúJfKPHEc nhỏ 8iqpSb bi thảmJfKPHE nhưbH 8iqpSbvậy, trobHng lbHòng bHnàng 8iqpSbmơ h8iqpSbồ bHcó 8iqpSbcảm giácJfKPHE đau.

“Kỳ 8iqpSbthực uMxMCpnàng khô8iqpSbng cầJfKPHEn khuMxMCpổ JfKPHEsở, JfKPHEít nhấtbH uMxMCpnàng còJfKPHEn biếbHt thân phụ8iqpSb mì8iqpSbnh l8iqpSbà auMxMCpi, nhưn8iqpSbg bHta thì8iqpSb khôuMxMCpng biết.bH” Hắ8iqpSbn 8iqpSbkhông biếtJfKPHE bHan ủJfKPHEi người8iqpSb khác, có8iqpSb uMxMCpthể 8iqpSbnói 8iqpSbra như8iqpSb bHvậy thbHực sựJfKPHE kJfKPHEhông đơnbH giản.

“Ta cóJfKPHE kh8iqpSbổ bHsở b8iqpSbao giờ?”JfKPHE bHBạch MạnuMxMCp ĐibHệp kỳuMxMCp qu8iqpSbái 8iqpSbnhìn hắn, c8iqpSbon mắtJfKPHE nàbHo c8iqpSbủa hắnJfKPHE thấuMxMCpy nàbHng vbHì TốuMxMCpng 8iqpSbtrang bHchủ khổuMxMCp sở?

“Lẽ nào8iqpSb nànuMxMCpg kbHhông phảibH 8iqpSbvì bHnhất thờuMxMCpi khuMxMCpông thJfKPHEể tiếp nhậnbH đượcJfKPHE TốnguMxMCp trbHang chủ8iqpSb làbH 8iqpSbcha nà8iqpSbng nênbH mớbHi khônbHg nbHói lờbHi nbHào sao?”

Bạch Mạ8iqpSbn ĐiệpJfKPHE trợnbH tr8iqpSbừng bHhai mắtJfKPHE, thuMxMCpật sâuuMxMCp thởuMxMCp d8iqpSbài, “Ta 8iqpSbđã mấbHt tbHrí nhớJfKPHE rồi,bH nươnguMxMCp cùnbHg kếuMxMCp phụbH cóbH tốtuMxMCp vớiJfKPHE t8iqpSba h8iqpSbay bHkhông JfKPHEta cũbHng chẳng biết,bH cũn8iqpSbg không8iqpSb muốbHn JfKPHEtruy cứu8iqpSb. ĐươuMxMCpng nhiuMxMCpên, uMxMCpxem tJfKPHEa hiệuMxMCpn tạiJfKPHE mộtbH thânJfKPHE bảnuMxMCp lĩnh, chứngbH 8iqpSbtỏ hJfKPHEai ngbHười đốiuMxMCp uMxMCpvới t8iqpSba rất8iqpSb tốt.bH T8iqpSba chỉuMxMCp 8iqpSbbiết cbHha muMxMCpẹ uMxMCpthân nhâJfKPHEn bHta toà8iqpSbn bộ đãJfKPHE chế8iqpSbt, c8iqpSbho uMxMCpdù TbHống uMxMCptrang chủbH thựcbH sJfKPHEự lbHà chJfKPHEa JfKPHEta tbHhì 8iqpSbthế nàobH? 8iqpSbTa khôngbH muuMxMCpốn nghĩ tớiuMxMCp. TbHa cbHũng JfKPHEkhông phảiJfKPHE JfKPHEhận 8iqpSbông ấy,JfKPHE chỉJfKPHE JfKPHElà uMxMCpđối với8iqpSb JfKPHEông JfKPHEấy mộtuMxMCp ch8iqpSbút cảm giá8iqpSbc cJfKPHEũng khôuMxMCpng cuMxMCpó.” CuMxMCpha nà8iqpSbng giờ8iqpSb đan8iqpSbg ởbH hiệnbH đ8iqpSbại, cuMxMCpho dù8iqpSb TốbHng JfKPHEtrang cbHhủ thực 8iqpSbsự làJfKPHE JfKPHEcha nà8iqpSbng cJfKPHEũng cuMxMCphỉ lJfKPHEà uMxMCpcha củabH JfKPHEthân thể8iqpSb nuMxMCpày, cbHùng nuMxMCpàng không8iqpSb uMxMCpquan hệ.

“Thế nJfKPHEàng vuMxMCpì bHsao 8iqpSblại rầu8iqpSb rĩ8iqpSb khôbHng vui?”

“Ta đanguMxMCp suJfKPHEy nguMxMCphĩ, võbH lâmbH đồnJfKPHE đạuMxMCpi quả8iqpSb nhiêJfKPHEn luMxMCpà phóng bHđại, T8iqpSbhánh lJfKPHEinh cJfKPHEhâu chỉbH 8iqpSblà mbHột viê8iqpSbn duMxMCpạ mJfKPHEinh cJfKPHEhâu bbHình thườnJfKPHEg, khuMxMCpông JfKPHEthể cứu mạn8iqpSbg habHi cJfKPHEhúng ta8iqpSb, t8iqpSboàn buMxMCpộ 8iqpSbhi vọJfKPHEng 8iqpSbbây gi8iqpSbờ đềubH đặtuMxMCp trêuMxMCpn ngưbHời QuỷuMxMCp uMxMCpY bHcùng hạtuMxMCp tuyết. HạtJfKPHE tuyếtJfKPHE thựcJfKPHE sựJfKPHE cbHó tbHhể giảibH độc8iqpSb khônuMxMCpg? QuỷJfKPHE uMxMCpY uMxMCpcó thậtJfKPHE lợibH hạibH bHnhư trJfKPHEong truyền tJfKPHEhuyết? 8iqpSbTa hbHiện tại8iqpSb đanuMxMCpg JfKPHElo bHlắng độcbH uMxMCptrên nguMxMCpười ngươiJfKPHE, luMxMCpo lắng8iqpSb bệJfKPHEnh trên n8iqpSbgười 8iqpSbta. VềJfKPHE phbHần JfKPHETống l8iqpSbão đầu8iqpSb, t8iqpSba mộtuMxMCp chbHút cũnbHg uMxMCpkhông muốnbH nghĩ.”

“Không sabHo đâJfKPHEu, cóbH taJfKPHEm muuMxMCpội nbHàng uMxMCpcùng sư8iqpSb phụuMxMCp 8iqpSbta, sẽ khôngbH uMxMCpcó chuybHện gbHì.” JfKPHECho dbHù bHy bHthuật sưbH phụJfKPHE JfKPHEhắn khônguMxMCp đượbHc tốtuMxMCp lJfKPHEắm, JfKPHEcũng JfKPHEcòn có Độc8iqpSb bHNương TJfKPHEử bHlà JfKPHEcao thủJfKPHE 8iqpSbdụng bHđộc, xeJfKPHEm 8iqpSbđan dượuMxMCpc nàuMxMCpng điềubH chbHế 8iqpSbcũng bHđủ JfKPHEbiết nàng da8iqpSbnh bbHất huMxMCpư truyền.

Bạch uMxMCpMạn ĐiệJfKPHEp gậtuMxMCp đầu,uMxMCp đôiJfKPHE JfKPHEmi cũbHng khuMxMCpông cJfKPHEhe 8iqpSbđược ưJfKPHEu sách.

“Ừ, ngư8iqpSbơi JfKPHEngàn vuMxMCpạn 8iqpSblần đừngJfKPHE nênJfKPHE 8iqpSbxảy rJfKPHEa chuyện.”

“Được.” ĐuMxMCpông PuMxMCphương V8iqpSbũ lbHẳng bHlặng nhìnJfKPHE nànuMxMCpg, JfKPHEánh tuMxMCprăng ảm đạuMxMCpm lượnuMxMCp uMxMCplờ chiếbHu đến,bH ánuMxMCph nếnbH liJfKPHEên tJfKPHEục tỏa8iqpSb rbHa khibHến bầuJfKPHE kJfKPHEhông uMxMCpkhí càn8iqpSbg thêm lãuMxMCpng mạn.

“Đại ca8iqpSb, ngươi8iqpSb thí8iqpSbch uMxMCpta sao?”uMxMCp LuMxMCpần đầu8iqpSb tiuMxMCpên nuMxMCpàng khôbHng muốn JfKPHEtrốn tránhuMxMCp, nghbHiêm túcJfKPHE hỏuMxMCpi hắnuMxMCp. uMxMCpĐể bHđược uMxMCpở bHbên cạnhuMxMCp huMxMCpắn, 8iqpSbnàng đã8iqpSb bHtừ bJfKPHEỏ tJfKPHEất cả mọi8iqpSb uMxMCpthứ ở8iqpSb hiệnuMxMCp bHđại, nếuJfKPHE đếnbH bâbHy giờuMxMCp cbHòn khôn8iqpSbg đốiuMxMCp 8iqpSbmặt vớuMxMCpi tình8iqpSb cả8iqpSbm 8iqpSbcủa mình thìbH tbHhực uMxMCpsự qubHá nuMxMCphu nhược.

Đông PhươnJfKPHEg uMxMCpVũ co8iqpSbng muMxMCpôi, “bHSớm đãJfKPHE thàuMxMCpnh yê8iqpSbu rồi,JfKPHE lJfKPHEà nhất kiếnJfKPHE bHchung tình.”JfKPHE H8iqpSbắn bHđối bHvới uMxMCpnàng bHlà uMxMCpnhất kuMxMCpiến cJfKPHEhung tìnbHh, đánJfKPHEg ti8iqpSbếc n8iqpSbàng quá ngốcbH, mãi8iqpSb không8iqpSb chịuJfKPHE tibHếp nhận.

Bạch 8iqpSbMạn ĐiệpJfKPHE bHcười, JfKPHEđôi muMxMCpắt hí8iqpSbp coJfKPHEng lạJfKPHEi, gbHiống như truMxMCpăng non.

Đông PhưJfKPHEơng JfKPHEVũ đứngJfKPHE phía8iqpSb uMxMCpsau nànuMxMCpg, uMxMCpgiúp nàJfKPHEng 8iqpSbvén tóc.uMxMCp Nàng rấtbH tựuMxMCp uMxMCpnhiên đứnJfKPHEg dJfKPHEậy, h8iqpSbai bHtay ômJfKPHE lấybH thắtJfKPHE luMxMCpưng hắnuMxMCp, đầuJfKPHE tựbHa vàbHo ng8iqpSbười hắn, “ĐạiJfKPHE cabH, chúuMxMCpng t8iqpSba s8iqpSbẽ kh8iqpSbông suMxMCpao. TuMxMCpa m8iqpSbuốn vĩ8iqpSbnh viễnJfKPHE uMxMCpở c8iqpSbạnh nbHgươi, cuMxMCpả đời kJfKPHEhông xuMxMCpa nhauJfKPHE. ChbHa nươngJfKPHE ngưJfKPHEơi khôngbH thươbHng nbHgươi, bHta sẽJfKPHE dùng8iqpSb cảJfKPHE bHđời 8iqpSbđể yêu uMxMCp ngươi, bồibH thường8iqpSb ch8iqpSbo ngươ8iqpSbi.” NàngbH ngẩngbH đầu8iqpSb lêJfKPHEn, cườbHi hỏiJfKPHE bHhắn, “CóbH đượcbH hay không?”

“Được.” HắnbH nJfKPHEhẹ nbHhàng đápJfKPHE mộbHt tiếng,bH ô8iqpSbm lấyuMxMCp tbHhân thể nàng.

“Đại ca.”bH NànguMxMCp vẫn8iqpSb nbHhư cJfKPHEũ ngửauMxMCp 8iqpSbđầu, cuMxMCpười tủmuMxMCp t8iqpSbỉm nói, “ĐạibH cuMxMCpa, kỳbH bHthực muuMxMCpội cũuMxMCpng yuMxMCpêu huynh.JfKPHE” JfKPHESớm 8iqpSbđã thJfKPHEành yêuuMxMCp rồiJfKPHE, chỉuMxMCp lJfKPHEà khônguMxMCp uMxMCpdám thừa nhậnbH thôi.

“Tại 8iqpSbsao đột8iqpSb nJfKPHEhiên lại8iqpSb nó8iqpSbi chuyện8iqpSb này?”bH NuMxMCpàng JfKPHEcó chút thí8iqpSbch h8iqpSbắn, hắnbH đãbH 8iqpSbsớm bHbiết, chỉuMxMCp luMxMCpà nàngbH vẫbHn khbHông muốJfKPHEn nóuMxMCpi, nbHguyên nhâJfKPHEn 8iqpSbgì khiến nànuMxMCpg 8iqpSbđột nbHhiên biuMxMCpểu lộ.

Bạch Mạ8iqpSbn ĐiJfKPHEệp cườibH nbHhư hồbH lyJfKPHE, “BởiuMxMCp vuMxMCpì, hôm8iqpSb 8iqpSbnay huynh JfKPHEnói uMxMCprất nhiềJfKPHEu, bHước chừng8iqpSb đuMxMCpem 8iqpSblời củbHa nửabH thán8iqpSbg toàuMxMCpn bộuMxMCp nóJfKPHEi rauMxMCp. VậybH chứnguMxMCp tỏJfKPHE… tính tìn8iqpSbh bHhuynh đãbH tJfKPHEhay đổuMxMCpi rấtbH nh8iqpSbiều, ởJfKPHE 8iqpSbcạnh hubHynh JfKPHEsẽ khôngbH quuMxMCpá buồn8iqpSb chán.”bH Kỳ thực8iqpSb ngbHay tuMxMCpừ ngàbHy đầJfKPHEu gJfKPHEặp 8iqpSbnàng, tínbHh tìn8iqpSbh hắJfKPHEn đ8iqpSbã tuMxMCphay đổbHi rồi.JfKPHE CùuMxMCpng uMxMCpmột nữbH uMxMCpnhân luôn bHríu uMxMCpra ríuuMxMCp ríJfKPHEt JfKPHEở cùng8iqpSb mộtuMxMCp chỗ,JfKPHE khôngJfKPHE muuMxMCpốn JfKPHEsửa cũ8iqpSbng khô8iqpSbng được.

“Chỉ vì8iqpSb vậyJfKPHE?” SớmuMxMCp biếtJfKPHE hắnbH nhiuMxMCpều lời.8iqpSb HắnbH cuMxMCphỉ JfKPHElà không tuMxMCphích nJfKPHEói ch8iqpSbứ kJfKPHEhông pbHhải khôJfKPHEng bibHết nuMxMCpói. ChJfKPHEỉ luMxMCpà nóiJfKPHE thôbHi mà,uMxMCp rấtJfKPHE đơnJfKPHE giản.

Bạch MuMxMCpạn Đi8iqpSbệp vẫbHn 8iqpSbôm lấyuMxMCp th8iqpSbắt lưnbHg hắnbH, đầbHu bHngửa vềJfKPHE sau, cJfKPHEười hìbH h8iqpSbì JfKPHEnói, “KhônguMxMCp chJfKPHEỉ vậy,JfKPHE huynJfKPHEh đebHm chuyệJfKPHEn xấuMxMCpu bHtrong nuMxMCphà nói8iqpSb cho JfKPHEmuội biết8iqpSb, m8iqpSbuội cò8iqpSbn 8iqpSbcó cơbH hộiuMxMCp bHlựa chJfKPHEọn JfKPHEsao? TụcbH nuMxMCpgữ uMxMCpnói chu8iqpSbyện xấuuMxMCp tuMxMCprong nhà kbHhông thểbH truuMxMCpyền r8iqpSba, huynuMxMCph nóbHi muội8iqpSb biếtuMxMCp, muộibH kh8iqpSbông tr8iqpSbở thànhbH ngườiuMxMCp n8iqpSbhà huynh c8iqpSbũng khôngJfKPHE được.”

“Chỉ vì…bH bHchuyện này?”

Nàng nguMxMCphịch ngợuMxMCpm nháyuMxMCp 8iqpSbmắt, “Ách,bH lý8iqpSb duMxMCpo nJfKPHEhư uMxMCpvậy chưaJfKPHE đủ sao?uMxMCp” NgụyuMxMCp biện.

Đông 8iqpSbPhương V8iqpSbũ nh8iqpSbíu mbHi, uMxMCpcũng bHkhông cJfKPHEó tr8iqpSbả lời.

”Được 8iqpSbrồi, b8iqpSbởi vìuMxMCp mubHôi pháuMxMCpt hiệnuMxMCp huy8iqpSbnh đốibH xJfKPHEử vớJfKPHEi muội rấtJfKPHE tốt.8iqpSb ĐểJfKPHE aJfKPHEn ủJfKPHEi muộiuMxMCp, khôbHng tiếc8iqpSb nuMxMCphắc tớbHi chuyện8iqpSb th8iqpSbương tJfKPHEâm củ8iqpSba mJfKPHEình. Huynh bHtuy r8iqpSbằng nó8iqpSbi xouMxMCpng vânJfKPHE đạuMxMCpm pJfKPHEhong JfKPHEkhinh, nhưnuMxMCpg muộuMxMCpi bi8iqpSbết huynbHh rJfKPHEất khổ8iqpSb sở,JfKPHE chịu nhiều8iqpSb JfKPHEủy k8iqpSbhuất. HômbH 8iqpSbnay nhắc8iqpSb tới,uMxMCp troJfKPHEng lòuMxMCpng nhấJfKPHEt địnhJfKPHE khóuMxMCp chịu.bH Mộ8iqpSbt người nguyệuMxMCpn ý8iqpSb vì8iqpSb muộbHi chuMxMCpịu khổuMxMCp bHmới làJfKPHE ng8iqpSbười tbHhích hợpbH 8iqpSbvới muội,bH huyn8iqpSbh hợpuMxMCp cách.”

Hắn k8iqpSbhông chỉbH n8iqpSbguyện ýbH khbHổ uMxMCpvì nàuMxMCpng, thuMxMCpậm ch8iqpSbí cbHòn nguyện ýJfKPHE chế8iqpSbt vuMxMCpì nàn8iqpSbg, uMxMCpchỉ uMxMCplà nàngbH kJfKPHEhông nbHói rbHa thôi.

Hắn khônJfKPHEg tuMxMCprả lờibH, chỉJfKPHE cưbHời cười,bH dịuuMxMCp dàuMxMCpng ômJfKPHE nàng.

“Đại JfKPHEca, muộJfKPHEi mu8iqpSbốn bHxin huyuMxMCpnh một8iqpSb việuMxMCpc.” Giọng8iqpSb nànuMxMCpg rất nuMxMCphỏ, tựbHa huMxMCpồ sợJfKPHE pháuMxMCp hủybH bầ8iqpSbu khôngJfKPHE khíuMxMCp ấmbH uMxMCpáp này.

“Cứ nóbHi.” Giờ8iqpSb 8iqpSbnày khbHách này,bH cuMxMCpái gì8iqpSb hắn8iqpSb cũnguMxMCp uMxMCpđáp ứng.

“Huynh l8iqpSbớn JfKPHElên rấtJfKPHE suấ8iqpSbt a8iqpSb, khônguMxMCp th8iqpSbể man8iqpSbg cuMxMCpái mặtuMxMCp nạ cJfKPHEhướng mắtJfKPHE ki8iqpSba được.8iqpSb TubHy JfKPHErằng maJfKPHEng vuMxMCpào bHrất JfKPHEkhốc, nhưbHng muJfKPHEội khôuMxMCpng thíchbH. Trừ phiuMxMCp cJfKPHEó việJfKPHEc cầuMxMCpn, khônJfKPHEg thì8iqpSb đbHừng mangbH, uMxMCpđược không?”

“Được.” HJfKPHEắn uMxMCpnói xbHong cbHười giabHn x8iqpSbảo, “ĐápJfKPHE JfKPHEứng 8iqpSbta một 8iqpSb điều kiện,JfKPHE t8iqpSba sẽbH khô8iqpSbng mang.”

“Điều kiện8iqpSb gì?”

“Hôn tJfKPHEa mộtJfKPHE cái.”

“Hả?” BạuMxMCpch 8iqpSbMạn bHĐiệp nhuMxMCpảy rồJfKPHEi v8iqpSbòng 8iqpSbtay c8iqpSbủa hJfKPHEắn, nhbHìn từ trênuMxMCp xuốnguMxMCp dưới,8iqpSb “bHĐại caJfKPHE, JfKPHEhuynh bJfKPHEị trúnuMxMCpg JfKPHEtà sao8iqpSb? CJfKPHEâu v8iqpSbừa rồi8iqpSb bHlà huy8iqpSbnh nói.” ĐánhuMxMCp chếtbH nàngbH cũJfKPHEng khônuMxMCpg bHnghĩ n8iqpSbam uMxMCpnhân cứngJfKPHE nhắbHc cổbH hủJfKPHE n8iqpSbhư ĐônuMxMCpg PhươuMxMCpng uMxMCpVũ cũng nóJfKPHEi đư8iqpSbợc mấybH lời8iqpSb nbHgả ngớbHn t8iqpSbhế này.

Nàng kuMxMCphông biết,bH 8iqpSbnam nhâbHn nàbHo kuMxMCphi ởJfKPHE cạnhuMxMCp ngườiuMxMCp mìnhbH yêu uMxMCpmến cũng8iqpSb JfKPHEđều c8iqpSbó bHthay đổi.

Đông PhưuMxMCpơng JfKPHEVũ cưJfKPHEời tinbHh 8iqpSbquái nhìn8iqpSb nàng,uMxMCp “Là8iqpSb t8iqpSba nói.”

Bạch JfKPHEMạn ĐiệJfKPHEp cuMxMCpố ý8iqpSb làJfKPHEm 8iqpSbra vẻ8iqpSb JfKPHEsuy nghĩuMxMCp 8iqpSbmột hồuMxMCpi lâuMxMCpu, “Được JfKPHErồi.” LợibH dụnguMxMCp l8iqpSbúc hắbHn khônbHg đuMxMCpể ýbH, trê8iqpSbn mô8iqpSbi hbHắn nhẹJfKPHE nbHhàng lướt8iqpSb JfKPHEqua một cái.

Đây JfKPHElà 8iqpSblần bHđầu 8iqpSbtiên nàuMxMCpng chJfKPHEủ độbHng hôbHn hắn,JfKPHE t8iqpSbuy rằng chỉbH luMxMCpà 8iqpSbhôn nJfKPHEhẹ, nhuMxMCpưng uMxMCpđủ đểJfKPHE 8iqpSbĐông PhươngJfKPHE uMxMCpVũ tâ8iqpSbm thbHần dJfKPHEao động.JfKPHE NuMxMCpgón taJfKPHEy hJfKPHEắn lướt 8iqpSbqua chỗbH nànJfKPHEg 8iqpSbvừa hô8iqpSbn, cười8iqpSb 8iqpSbnhẹ mộtJfKPHE cái.

Bạch uMxMCpMạn Điệp8iqpSb JfKPHEở trJfKPHEên ngbHười sJfKPHEờ soạtbH uMxMCpnửa nbHgày, cbHuối cùng cầmuMxMCp lấuMxMCpy cáiuMxMCp JfKPHEkéo, bHcắt JfKPHEbỏ bHmột lọnuMxMCp tóc,uMxMCp lJfKPHEấy 8iqpSbkhăn JfKPHEtay buMxMCpao lạibH, “8iqpSbCái nàJfKPHEy uMxMCpcho huynh.”

Đông PhươJfKPHEng Vũ8iqpSb bHnhận lấJfKPHEy, uMxMCp“Cái gì?”

Ai bHđó dõnJfKPHEg JfKPHEdạc nuMxMCpói, “Tín8iqpSb vuMxMCpật địnhbH uMxMCptình.” NàbHng th8iqpSbực sJfKPHEự không thểbH tì8iqpSbm rJfKPHEa đượcbH vậJfKPHEt guMxMCpì 8iqpSblàm vuMxMCpật địnhJfKPHE ước.

Đông PhươngJfKPHE VbHũ 8iqpSbcất 8iqpSbvào, 8iqpSbsau đuMxMCpó đưabH uMxMCpcho nànJfKPHEg mộ8iqpSbt vật, “NhậnbH điuMxMCp, đ8iqpSbây là8iqpSb bHtín vậtbH uMxMCpcủa ta.”

“A?” BạchJfKPHE MạnbH ĐiệpJfKPHE lJfKPHEùi vềJfKPHE bHsau m8iqpSbấy bước,bH “Á8iqpSbch, đạibH JfKPHEca, vật nàJfKPHEy có8iqpSb phải8iqpSb rấtbH quýuMxMCp 8iqpSbgiá bHhay khôngbH, huynuMxMCph giữJfKPHE lJfKPHEại dùnJfKPHEg JfKPHEđi.” ĐâybH JfKPHElà vậtbH t8iqpSbượng trưng cbHho tJfKPHEhân phậnJfKPHE củJfKPHEa hắn,bH làbH sábHo uMxMCpngọc theuMxMCpo hắn8iqpSb đã8iqpSb nhiều8iqpSb năbHm, nànuMxMCpg là8iqpSbm sao nhậnJfKPHE được?

“Không đượcJfKPHE sao?”

“Không p8iqpSbhải, l8iqpSbà muộuMxMCpi khô8iqpSbng JfKPHEthể nhậuMxMCpn, vậtuMxMCp nàJfKPHEy uMxMCpquá quan trọng.bH NếuuMxMCp huy8iqpSbnh đưuMxMCpa m8iqpSbuội vbHật này8iqpSb, khôJfKPHEng pJfKPHEhải muộbHi nê8iqpSbn JfKPHEđưa ki8iqpSbm kiế8iqpSbm ch8iqpSbo huynh sabHo? ChbHúng JfKPHEta đề8iqpSbu 8iqpSblà n8iqpSbgười trobHng gJfKPHEiang 8iqpSbhồ, 8iqpSbsao lạJfKPHEi uMxMCpđem JfKPHEvũ 8iqpSbkhí tùJfKPHEy t8iqpSbiện tặng8iqpSb cho bH người khác?”

Đông PhươnbHg VJfKPHEũ t8iqpSbhu lạiJfKPHE sábHo n8iqpSbgọc, nă8iqpSbm nbHgón tuMxMCpay t8iqpSbhon dài 8iqpSbcầm sJfKPHEáo ngọ8iqpSbc đặtuMxMCp JfKPHEở sJfKPHEau lưng,bH uMxMCp“Nàng thíbHch luMxMCpàm người8iqpSb tronuMxMCpg JfKPHEgiang h8iqpSbồ sao?”

Bạch Mạn8iqpSb ĐiJfKPHEệp bHsuy nbHghĩ mộJfKPHEt ch8iqpSbút, bHlách đầu,JfKPHE “Không thích.”

“Vô trabHnh suMxMCpơn trabHng, vôuMxMCp tr8iqpSbanh với8iqpSb đời,bH 8iqpSbta cũnbHg muốn cuộcbH sốnJfKPHEg nhưbH vuMxMCpậy.” HắnuMxMCp uMxMCptrong lbHời 8iqpSbcó h8iqpSbàm ýbH khác.

Bạch bHMạn Điệp8iqpSb ngẩuMxMCpn ngườibH, lậpuMxMCp tức8iqpSb mJfKPHEừng rỡJfKPHE JfKPHEtúm l8iqpSbấy y uMxMCpphục 8iqpSbcủa hJfKPHEắn, “Hu8iqpSbynh nói…bH hubHynh cũngJfKPHE khôuMxMCpng muốJfKPHEn luMxMCpàm ngưbHời 8iqpSbtrong bHgiang hồ,JfKPHE bHmuốn cùng muộiuMxMCp khJfKPHEông 8iqpSbtranh 8iqpSbsự đời.”

“Thiên hbHạ đệ8iqpSb nhấtuMxMCp thìuMxMCp đãuMxMCp saJfKPHEo? TJfKPHEa bHkhông thíJfKPHEch làmuMxMCp người bH trong guMxMCpiang h8iqpSbồ. NuMxMCpếu tr8iqpSbên đời8iqpSb đuMxMCpã khuMxMCpông cóJfKPHE ThánbHh liuMxMCpnh châu,uMxMCp JfKPHEta cbHhỉ muMxMCpuốn 8iqpSbquay về 8iqpSb làm 8iqpSbĐông PuMxMCphương Vũ.”

“Đại 8iqpSbca, muộiJfKPHE uMxMCpcó mộ8iqpSbt đềuMxMCp nghị.”

“Nói đi.”

“Ở gầnuMxMCp ThuMxMCpương ManJfKPHEg trấnJfKPHE tJfKPHEìm một8iqpSb lànJfKPHEg, sbHau đóuMxMCp xâJfKPHEy vài phòng8iqpSb nhỏbH, sabHu uMxMCpkhi chúJfKPHEng t8iqpSba thoJfKPHEái uMxMCpẩn, cbHùng v8iqpSbới uMxMCpLăng T8iqpSbương, nhị8iqpSb muộuMxMCpi JfKPHEphu cùngbH nhau ởJfKPHE đó.uMxMCp ĐươngJfKPHE nhiên8iqpSb, uMxMCpnếu bHtam muJfKPHEội 8iqpSbnguyện uMxMCpý đJfKPHEi cùng8iqpSb thìuMxMCp uMxMCpcàng tốt.”JfKPHE NuMxMCphị mJfKPHEuội phu cbHủa nànuMxMCpg uMxMCpnghề nghiệpJfKPHE đặcbH thù,uMxMCp JfKPHElấy JfKPHElão buMxMCpà ruMxMCpồi JfKPHEsợ rằngJfKPHE kh8iqpSbông thbHể 8iqpSbtiếp tụcuMxMCp làm n8iqpSbữa. Để8iqpSb phònguMxMCp ngừabH c8iqpSbừu uMxMCpnhân trảuMxMCp thùJfKPHE, đánhbH khôbHng uMxMCplại hắnuMxMCp uMxMCpthì nJfKPHEhằm tớiJfKPHE luMxMCpão bà, biệbHn 8iqpSbpháp t8iqpSbốt nhấ8iqpSbt v8iqpSbẫn bHlà bHthoái bHẩn gia8iqpSbng hồbH đi.

“Vô 8iqpSbTranh JfKPHEsơn tranuMxMCpg bHở đâu?”

Bạch Mạ8iqpSbn ĐiuMxMCpệp hưuMxMCpng phấnbH uMxMCpphát biểuMxMCpu 8iqpSbý kiếJfKPHEn, “Đây8iqpSb làuMxMCp muộ8iqpSbi muốn JfKPHEchúng uMxMCpta đbHến một8iqpSb làngJfKPHE JfKPHEẩn c8iqpSbư, gọiuMxMCp nơbHi đóJfKPHE JfKPHElà Vô8iqpSb TuMxMCpranh suMxMCpơn trauMxMCpng. Gian8iqpSbg hồ mọibH ngườiJfKPHE đều8iqpSb biế8iqpSbt chún8iqpSbg tuMxMCpa 8iqpSbẩn cư8iqpSb t8iqpSbại Vô8iqpSb Tra8iqpSbnh sJfKPHEơn trang8iqpSb, nh8iqpSbưng JfKPHElại kbHhông biếtJfKPHE Vô TranbHh sơuMxMCpn tuMxMCprang ởuMxMCp đâu,JfKPHE nhưuMxMCp vậyJfKPHE bHmới lbHà bHan toànuMxMCp nhấJfKPHEt. Hách8iqpSb hJfKPHEách, huMxMCpuynh JfKPHEcũng bHcó thể tiuMxMCpếp tuMxMCpục làbHm KuMxMCpim l8iqpSbão bảuMxMCpn cJfKPHEủa 8iqpSbhuynh. bHNếu 8iqpSbmuốn bHnhớ uMxMCptới nhữnguMxMCp ngbHày ná8iqpSbo nhiệt, cứJfKPHE JfKPHEquay v8iqpSbề ThươngJfKPHE uMxMCpMang sơ8iqpSbn traJfKPHEng, nhớ8iqpSb tớiJfKPHE nhữn8iqpSbg ngà8iqpSby khôbHng mànguMxMCp d8iqpSbanh lợJfKPHEi tJfKPHEhì quay JfKPHEvề l8iqpSbàng, thậtJfKPHE tốt.”

Bạch MạnJfKPHE ĐiệuMxMCpp lénJfKPHE cưbHời hềJfKPHE hề,uMxMCp “Hay8iqpSb uMxMCpnhất lbHà ởbH gầuMxMCpn Quân Tùy8iqpSb PhobHng, muộibH tbHùy JfKPHEthời uMxMCpcó thbHể kbHhi dễuMxMCp hắn.”

Nghĩ 8iqpSbđến bộJfKPHE 8iqpSbdạng bị8iqpSb kuMxMCphi dJfKPHEễ củauMxMCp QuânuMxMCp bHTùy P8iqpSbhong, Đông PhươnguMxMCp VũbH bắtuMxMCp đầuJfKPHE th8iqpSbông cả8iqpSbm JfKPHEcho hắn.

“Sau kuMxMCphi nànJfKPHEg khỏiuMxMCp bệnuMxMCph, chuMxMCpúng tuMxMCpa cùngbH JfKPHEnhau đJfKPHEi tìm luMxMCpàng.” KiếnJfKPHE nghị8iqpSb củuMxMCpa nbHàng thựcuMxMCp uMxMCpsự khôn8iqpSbg tệ.

“Không cầ8iqpSbn bHđâu, nhị8iqpSb mu8iqpSbội cùngJfKPHE nhJfKPHEị mubHội bHphu sJfKPHEớm cóJfKPHE ý địnhuMxMCp thJfKPHEoái JfKPHEẩn giJfKPHEang hồJfKPHE đúngJfKPHE khôngJfKPHE? 8iqpSbThế cứuMxMCp đ8iqpSbể ha8iqpSbi giJfKPHEa hỏaJfKPHE kiJfKPHEa 8iqpSbđi lJfKPHEàm. 8iqpSbHai nguMxMCpười họ sa8iqpSbu k8iqpSbhi thành8iqpSb th8iqpSbân c8iqpSbó phJfKPHEải bHkhông chuyệnbH g8iqpSbì làmJfKPHE? Ở8iqpSb bHnhà ruMxMCpảnh rỗiuMxMCp JfKPHEđến mốcbH meo JfKPHEa? Nh8iqpSbiều lắmbH tuMxMCphì cbHho bạ8iqpSbc đểuMxMCp hJfKPHEai uMxMCpngười 8iqpSbtìm chỗuMxMCp ở.JfKPHE ÁchuMxMCp, h8iqpSbay nhJfKPHEất lJfKPHEà kJfKPHEhai khẩnJfKPHE JfKPHEvài mẫu đấ8iqpSbt, muộibH cuMxMCpó tbHhể trồuMxMCpng 8iqpSbrau, bHnuôi 8iqpSbgà. bHĐến lúc8iqpSb đóuMxMCp chúnJfKPHEg bHta mJfKPHEỗi ngàyuMxMCp đềuMxMCpu JfKPHEcó thể uMxMCpăn ra8iqpSbu sạJfKPHEch, hơnuMxMCp nữaJfKPHE cbHòn l8iqpSbà tự8iqpSb JfKPHEmình trồngbH nuMxMCpha. Chún8iqpSbg t8iqpSba cònJfKPHE bHcó tuMxMCphể nbHuôi cá, công8iqpSb bHtác bHbảo vệ8iqpSb môiuMxMCp 8iqpSbtrường JfKPHEở cổJfKPHE đạiJfKPHE rấ8iqpSbt khá,JfKPHE cbHá uMxMCpở kh8iqpSbe suốiJfKPHE kh8iqpSbông bị8iqpSb JfKPHEô nhiễm. NJfKPHEếu nh8iqpSbư khôn8iqpSbg 8iqpSbcó việcbH gì,bH uMxMCpchúng JfKPHEta cbHó thể8iqpSb 8iqpSbđi dbHạo ngoạibH thà8iqpSbnh, đếbHn tốibH uMxMCpcùng nhau bH ngắm sao…”8iqpSb NgườbHi nàuMxMCpy bị8iqpSb mábHch vọngJfKPHE tưởng8iqpSb chứngbH JfKPHEvô cùngJfKPHE trầmuMxMCp trọng.

“Được.” ĐôngJfKPHE P8iqpSbhương uMxMCpVũ cũng8iqpSb bHbắt đ8iqpSbầu m8iqpSbơ tưởngJfKPHE tớ8iqpSbi JfKPHEnhững ngày thábHng nhuMxMCpư vậy.

“Đại cabH, ch8iqpSbúng tJfKPHEa hiện8iqpSb gJfKPHEiờ uMxMCpđi đâbHu? 8iqpSbĐột nhiêuMxMCpn kuMxMCphông uMxMCpcó mục tuMxMCpiêu rồi.”

“Trở lạiuMxMCp ThươuMxMCpng JfKPHEMang trấn,bH haJfKPHEi mubHội muMxMCpuội nà8iqpSbng đề8iqpSbu ở đó.”bH ĐểJfKPHE điềJfKPHEu cbHhế giuMxMCpải dbHược chJfKPHEo hJfKPHEắn. MấuMxMCpy nuMxMCpgày trưuMxMCpớc hắbHn bHđã uMxMCpthu đượ8iqpSbc uMxMCpbồ câ8iqpSbu đưa JfKPHE tin, nếu8iqpSb uMxMCpkhông vìuMxMCp 8iqpSbThánh luMxMCpinh châubH thìJfKPHE uMxMCpđã sớ8iqpSbm uMxMCpquay vềuMxMCp ThươngbH JfKPHEMang tr8iqpSbấn rồi.

“Tại sabHo? KhônguMxMCp tìbHm QuỷuMxMCp bHY à?”

“Trời 8iqpSbđất bbHao luMxMCpa, 8iqpSbbiết đ8iqpSbi đbHâu bHtìm. TJfKPHEhiên CơuMxMCp uMxMCpcác 8iqpSbcùng Hàn bHPhi 8iqpSbnhất địnhbH JfKPHEgiúp tJfKPHEa tìJfKPHEm hJfKPHEắn, tuMxMCpin tưởngJfKPHE rấtJfKPHE nhanJfKPHEh JfKPHEsẽ bHcó tJfKPHEin tuMxMCpức.” CóuMxMCp tổ JfKPHEchức tìnhuMxMCp báoJfKPHE đệ8iqpSb nJfKPHEhất thiê8iqpSbn hJfKPHEạ cùngJfKPHE bHthiên bHhạ đệJfKPHE JfKPHEnhất uMxMCpbộ kuMxMCphoái đíchJfKPHE thâuMxMCpn 8iqpSbra tay, QbHuỷ JfKPHEY tuyệbHt đuMxMCpối ch8iqpSbạy khuMxMCpông thoát.

Bạch Mạn8iqpSb ĐbHiệp thJfKPHEì 8iqpSbthào JfKPHEnói, uMxMCp“Hơn nJfKPHEữa, cbHòn c8iqpSbó MibHnh CungJfKPHE hỗ JfKPHEtrợ mà.”

“Chúng uMxMCpta b8iqpSbây bHgiờ bHđi đâu?”uMxMCp LầnJfKPHE n8iqpSbày nàng8iqpSb thựcJfKPHE JfKPHEsự uMxMCpkhông có uMxMCpmục tiêu8iqpSb rồi.

Đông PhưuMxMCpơng Vũ8iqpSb cùbHng BạchJfKPHE MạJfKPHEn Điệp8iqpSb qua8iqpSbn hệ8iqpSb chínuMxMCph thứ8iqpSbc thăng JfKPHEcấp thànJfKPHEh 8iqpSbtình yêJfKPHEu 8iqpSbnam nữ,8iqpSb uMxMCpBạch 8iqpSbMạn ĐiJfKPHEệp đốibH 8iqpSbvới ĐôJfKPHEng JfKPHEPhương VbHũ thbHái độ kh8iqpSbông cóJfKPHE thJfKPHEay đổiJfKPHE JfKPHEnhưng hànbHh độngbH t8iqpSbhực t8iqpSbế đãbH tbHhay đổ8iqpSbi 8iqpSbrất nhiều.

Cho tới8iqpSb n8iqpSbay, hbHai 8iqpSbngười họ8iqpSb khôbHng phải8iqpSb chi8iqpSba ph8iqpSbòng ngủ 8iqpSb thì cbHũng JfKPHElà Đông8iqpSb JfKPHEPhương JfKPHEVũ phảiuMxMCp ngủJfKPHE ởuMxMCp trênbH ghế.bH MấyuMxMCp ngày8iqpSb bHở T8iqpSbuyết s8iqpSbơn, 8iqpSbbởi vì tuMxMCprời quáJfKPHE lạnh,bH hJfKPHEai ngườiJfKPHE bấ8iqpSbt đuMxMCpắc JfKPHEdĩ bHphải bHngủ cJfKPHEùng muMxMCpột giường.8iqpSb JfKPHEBất qJfKPHEuá BạchbH Mạn Điệ8iqpSbp xiuMxMCpn thềuMxMCp, hauMxMCpi ngưJfKPHEời 8iqpSblúc đuMxMCpó thực8iqpSb sJfKPHEự r8iqpSbất 8iqpSbtrong sJfKPHEáng, mJfKPHEỗi n8iqpSbgười mộJfKPHEt cbHái chăn, tuyệuMxMCpt đốuMxMCpi khôJfKPHEng chạmJfKPHE vJfKPHEào đối8iqpSb ph8iqpSbương 8iqpSbcho dùuMxMCp lbHà m8iqpSbột ngón8iqpSb tay.

Mới gầnJfKPHE đJfKPHEây, 8iqpSbsau JfKPHEnửa năm8iqpSb d8iqpSbuy trJfKPHEì ábHm muMxMCpuội, rốt8iqpSb bHcục cbHũng có n8iqpSbgày bịuMxMCp 8iqpSbphá vỡ.

Đó bHlà vàoJfKPHE đêmJfKPHE thứJfKPHE 8iqpSbba sauMxMCpu uMxMCpkhi hbHai ngưbHời rJfKPHEời kuMxMCphỏi Tống giauMxMCp, JfKPHEở mộtbH trấJfKPHEn nhỏ8iqpSb tìmuMxMCp chỗbH trọ8iqpSb. Cái8iqpSb l8iqpSbàng 8iqpSbkia bHthực suMxMCpự rấbHt nhbHỏ, uMxMCpmột tJfKPHEiểu kháchJfKPHE điếm bHchỉ bHcó mấybH uMxMCpgian phòngbH. 8iqpSbĐến k8iqpSbhi B8iqpSbạch uMxMCpMạn Điệ8iqpSbp đếnJfKPHE tJfKPHErọ chỉuMxMCp còJfKPHEn lạibH bHmột phòng duuMxMCpy nhất8iqpSb, kbHhông JfKPHEcòn lựJfKPHEa chọnJfKPHE nàJfKPHEo khácbH, hJfKPHEai ngưJfKPHEời đbHành nJfKPHEgủ cbHùng bHmột gian.

“Đại caJfKPHE, huy8iqpSbnh cuMxMCpó bHlạnh JfKPHEhay không?”8iqpSb B8iqpSbạch MạnJfKPHE ĐiệpuMxMCp sau kbHhi lJfKPHEeo bHlên uMxMCpgiường, nhịnuMxMCp bHkhông đbHược bHhỏi Đô8iqpSbng P8iqpSbhương Vũ.

Không tuMxMCphể khônJfKPHEg nóiJfKPHE hắn8iqpSb uMxMCpthực bHsự lbHà 8iqpSbchính nhâJfKPHEn quân8iqpSb tử, JfKPHE kiên t8iqpSbrì muốn8iqpSb nguMxMCpủ 8iqpSbtrên trườnguMxMCp kỷ.8iqpSb ĐãbH và8iqpSbo thán8iqpSbg mườibH rồuMxMCpi, trờ8iqpSbi bắtuMxMCp đầubH lạnh,JfKPHE Hơn nữauMxMCp vừa8iqpSb quJfKPHEa mộtJfKPHE trận8iqpSb mưbHa uMxMCpto, nhiệtbH độuMxMCp rbHất thbHấp, nbHgủ trJfKPHEên trưJfKPHEờng uMxMCpkỉ kbHhông tốt lắmbH đâu.

“Ngủ sớ8iqpSbm uMxMCpchút đi.”bH HuMxMCpắn cũnuMxMCpg khôn8iqpSbg t8iqpSbrực tiếp8iqpSb tuMxMCprả lời, 8iqpSb cho bHdù là8iqpSb rấtbH lạnh.

“Ách, chúngJfKPHE t8iqpSba uMxMCpcùng nJfKPHEhau ngủJfKPHE đi,JfKPHE muộ8iqpSbi lạnh.”

“Thực sựuMxMCp bHmuốn chúngJfKPHE uMxMCpta cùbHng nhabHu ngủ.”

“Đúng vậy,bH nhưn8iqpSbg… muộiuMxMCp cảnhuMxMCp bHcáo huynhuMxMCp, 8iqpSbkhông đượcJfKPHE lợi dụngJfKPHE đó.”JfKPHE SớbHm đãuMxMCp uMxMCptìm cáuMxMCpch uMxMCpăn tbHươi nàng.

“Ngủ 8iqpSbđi, tbHa 8iqpSbkhông saJfKPHEo.” KỳuMxMCp thự8iqpSbc hắnJfKPHE rất8iqpSb uMxMCplo lắng8iqpSb nửabH đêm uMxMCpsẽ l8iqpSbợi dụnguMxMCp nàng.

“Được JfKPHErồi, huuMxMCpynh khônJfKPHEg lbHạnh nhưn8iqpSbg uMxMCpmuội lạnh,8iqpSb giúpbH muội sưởi8iqpSb ấm.”

“Được.” NàJfKPHEng uMxMCpđã mờiuMxMCp bHnhư vậyuMxMCp, suMxMCpao lạiuMxMCp khuMxMCpông biếtJfKPHE xấbHu JfKPHEhổ cự tuyệJfKPHEt chứ.

Vì thuMxMCpế đêmuMxMCp đ8iqpSbó, bHhai ngườiJfKPHE uMxMCpngủ truMxMCpong cJfKPHEùng một8iqpSb cá8iqpSbi cJfKPHEhăn, nằm trêbHn cJfKPHEùng mộtuMxMCp cuMxMCpái giường.

Đông PhưbHơng VũJfKPHE cJfKPHEũng rấtuMxMCp muốnuMxMCp làJfKPHEm LiễuJfKPHE HJfKPHEạ HbHuệ, cáchbH xa bHnàng mộtuMxMCp chútJfKPHE, nhuMxMCpưng bHai đóbH k8iqpSbhi bHngủ cứbH l8iqpSbuôn bbHám riếtJfKPHE JfKPHEvào ngưuMxMCpời hắn.JfKPHE uMxMCpCó JfKPHElẽ vì lạnhbH, cJfKPHEánh t8iqpSbay JfKPHEngọc ô8iqpSbm hắnuMxMCp khô8iqpSbng bHtha. B8iqpSbất đắcJfKPHE dĩ,JfKPHE JfKPHEhắn chbHỉ c8iqpSbó th8iqpSbể ômJfKPHE nàJfKPHEng vào bH lòng, dùnuMxMCpg JfKPHEnhiệt bHđộ sưở8iqpSbi ấm.

Bọn họ8iqpSb habHi n8iqpSbgười chẳngbH cóbH JfKPHElàm chuyệnuMxMCp gìuMxMCp 8iqpSbthuộc louMxMCpại cấm thiếubH nuMxMCphi, buMxMCpất quMxMCpuá cbHuối 8iqpSbcùng cũbHng phbHát truMxMCpiển thànJfKPHEh qbHuan hJfKPHEệ tJfKPHEình lữuMxMCp, cònbH chờ nâng8iqpSb lên.