Tàn bạo khốc nương tử - Chương 57

 Chương B957: M8rQVb9uội yêu8rQVb9 huynh.

Bạch Mạn8rQVb9 ĐiệpuasdDH t8rQVb9ừ 8rQVb9khi bước8rQVb9 rmBVeuua khỏiB9 thmBVeuuư phònuasdDHg cũB9ng không lậpuasdDH t8rQVb9ức rờimBVeuu khỏiB9 TốngB9 mBVeuugia traB9ng uasdDHmà uasdDHtrở lạ8rQVb9i phò8rQVb9ng mìnuasdDHh. Hiện8rQVb9 giờmBVeuu trờuasdDHi cuasdDHũng sắp tốmBVeuui rồuasdDHi, 8rQVb9nếu B9có muốnuasdDH đB9i cmBVeuuũng mBVeuulà cmBVeuuhuyện củB9a sá8rQVb9ng nuasdDHgày h8rQVb9ôm sauB9. DuasdDHù 8rQVb9sao đâymBVeuu cũng8rQVb9 là chỗmBVeuu củaB9 uasdDHcha nànuasdDHg, mBVeuuở lạiuasdDH muasdDHột đB9êm khômBVeuung pB9hạm pháuasdDHp chứ.

May là8rQVb9 TốnB9g luasdDHão gmBVeuuia cũuasdDHng kuasdDHhông cuasdDHó quên8rQVb9 haB9i ngườimBVeuu họ,8rQVb9 sai mBVeuungười đưamBVeuu 8rQVb9tới vàB9i muasdDHón ngonB9, n8rQVb9àng tB9ùy tiệnB9 ăuasdDHn vmBVeuuài miến8rQVb9g rồiuasdDH uasdDHlại dựamBVeuu vB9ào cuasdDHửa sổ m8rQVb9à ngẩ8rQVb9n B9người rB9a. KỳmBVeuu tuasdDHhực nà8rQVb9ng đB9ã ngB9ẩn ngườB9i ởuasdDH đ8rQVb9ó rất8rQVb9 lâuuasdDH, mBVeuutừ kB9hi rời8rQVb9 khỏi thưB9 puasdDHhòng, nàng8rQVb9 luôn8rQVb9 rầuasdDHu B9rĩ kmBVeuuhông vuB9i, càmBVeuung B9là lầnB9 uasdDHđầu uasdDHtiên mBVeuukhông B9mở miệng8rQVb9 nói lời8rQVb9 nB9ào. 8rQVb9Nàng vốnmBVeuu d8rQVb9ĩ lB9à người8rQVb9 lúuasdDHc nàomBVeuu cmBVeuuũng huuasdDHyên thuyênuasdDH, muốB9n mBVeuunàng b8rQVb9a tiếng khôB9ng 8rQVb9nói lời8rQVb9 mBVeuunào tuyệtB9 đốiuasdDH khômBVeuung có8rQVb9 mBVeuukhả nănuasdDHg. 8rQVb9Tính tìB9nh nà8rQVb9ng ĐôngmBVeuu PhươngB9 Vũ thậmBVeuup phầmBVeuun hiểuasdDHu rõ,mBVeuu B9thấy nà8rQVb9ng k8rQVb9hông nóB9i B9lời nàmBVeuuo, uasdDHhắn cómBVeuu ch8rQVb9út luasdDHo lắng.mBVeuu uasdDHĐột nmBVeuuhiên lại mBVeuunhảy 8rQVb9ra mộ8rQVb9t ngườiB9 p8rQVb9hụ thân,B9 thựcB9 sựuasdDH khiếB9n nànguasdDH khuasdDHó tiuasdDHếp nhận.

Bản thâ8rQVb9n ĐôngmBVeuu Phươ8rQVb9ng VB9ũ cũnuasdDHg là8rQVb9 ngườmBVeuui ítB9 nóiB9, BạchmBVeuu Mạn ĐiệpmBVeuu uasdDHlại ngB9ậm miệngB9 kh8rQVb9iến B9hai ng8rQVb9ười khôB9ng B9ai nóB9i chmBVeuuuyện vớiB9 ai.

“Tiểu ĐiB9ệp, nàn8rQVb9g làmmBVeuu samBVeuuo vB9ậy?” mBVeuuSuy nghĩB9 mộ8rQVb9t lát,B9 huasdDHắn quyết địnhmBVeuu m8rQVb9ở lờB9i B9trước. Nà8rQVb9ng ngaB9y cảmBVeuu nóiB9 cmBVeuuũng khôuasdDHng muốmBVeuun, nhấtuasdDH địnuasdDHh lmBVeuuà thmBVeuuập phần khổ8rQVb9 sở.

Không m8rQVb9ột cB9hút 8rQVb9phản ứng,mBVeuu cB9hỉ chớ8rQVb9p mắuasdDHt mBVeuuvài cáimBVeuu uasdDHrồi lại B9 như cũB9 nmBVeuuhìn chmBVeuuằm cuasdDHhằm bêmBVeuun ngoB9ài. TrmBVeuuong uasdDHviện cuasdDHhỉ B9có mộmBVeuut mmBVeuuạt á8rQVb9nh truasdDHăng ảmmBVeuu đạmBVeuum hòa vớB9i 8rQVb9bóng cuasdDHây, thự8rQVb9c sự8rQVb9 chẳnguasdDH có8rQVb9 gì8rQVb9 h8rQVb9ay 8rQVb9để nhìn.

“Nàng rấtuasdDH khuasdDHó x8rQVb9ử phải8rQVb9 không?”

Nàng qua8rQVb9y đầuuasdDH mBVeuulại liếuasdDHc nhìn8rQVb9 hắB9n uasdDHmột B9cái rồ8rQVb9i B9lại nhì8rQVb9n chằm chằm8rQVb9 bmBVeuuên ngoài.

Xong, nàB9ng nhấ8rQVb9t địnhuasdDH luasdDHà buasdDHi mBVeuuthương quáB9 độ,uasdDH căB9n bản khônB9g muốn8rQVb9 B9trả uasdDHlời hắn.B9 NguasdDHày xư8rQVb9a 8rQVb9đều B9là hắnB9 kmBVeuuhông tuasdDHrả 8rQVb9lời cB9âu hỏ8rQVb9i của8rQVb9 uasdDHnàng, nhưng nà8rQVb9ng vmBVeuuẫn hễuasdDH hỏ8rQVb9i l8rQVb9à đmBVeuuáp, nuasdDHàng hB9ôm mBVeuunay thuasdDHực mBVeuusự quuasdDHá k8rQVb9hác thường.

Đông Phươ8rQVb9ng VmBVeuuũ đB9i tớiB9 8rQVb9sau lB9ưng, kmBVeuuhoát tamBVeuuy l8rQVb9ên B9vai nàng, uasdDH“Tiểu ĐiệmBVeuup, nànmBVeuug uasdDHcó mBVeuubiết tạmBVeuui sB9ao 8rQVb9tính tìnB9h B9ta quáiuasdDH gởuasdDH mBVeuuvậy không?”

Bạch MạnuasdDH ĐiệpB9 B9vẫn mBVeuunhư cB9ũ kmBVeuuhông cuasdDHhút mBVeuuphản ứng,mBVeuu dường nB9hư khôn8rQVb9g ngB9he mBVeuuthấy hB9ắn nóiuasdDH gì.

Hắn kB9éo qu8rQVb9a mộB9t mBVeuucái ghếuasdDH, ngồB9i bênB9 B9cạnh nàng.

“Kỳ thựcB9… t8rQVb9a khônguasdDH bmBVeuuiết cuasdDHha mBVeuuta 8rQVb9là ai.”

Hắn thìnhmBVeuu lìnhB9 nóimBVeuu rB9a 8rQVb9một mBVeuucâu 8rQVb9khiến Bạc8rQVb9h 8rQVb9Mạn mBVeuuĐiệp nB9ghi ngờ uasdDHliếc hắuasdDHn mộtmBVeuu B9cái, nhưn8rQVb9g vẫmBVeuun khônuasdDHg nuasdDHói gì.

Hắn uasdDHcười khổ,uasdDH “mBVeuuBuồn cườmBVeuui lắmmBVeuu đúngB9 khB9ông? TuasdDHa t8rQVb9hực sự khôngB9 biết,B9 vìmBVeuu nươnguasdDH mBVeuuta chưmBVeuua B9bao B9giờ nuasdDHói cB9ho tuasdDHa biết.”

Bạch MạmBVeuun ĐB9iệp ghB9é B9vào 8rQVb9một bênB9 mBVeuucửa sổ,B9 8rQVb9vươn taB9y rB9a hái mộB9t mộtB9 uasdDHchiếc lá,8rQVb9 miễ8rQVb9n cưỡngB9 8rQVb9nhìn hắnuasdDH mộtB9 cámBVeuui, “TiếpuasdDH tụcuasdDH.” CmBVeuuó tiế8rQVb9n b8rQVb9ộ, hắn8rQVb9 nói nhiềumBVeuu nhưB9 vậy,B9 cuốiuasdDH mBVeuucùng c8rQVb9ũng đổi8rQVb9 đưB9ợc B9hai chữB9 8rQVb9của nàng.

“Trước kmBVeuuhi nươnB9g gảB9 uasdDHcho chB9a taB9, ngườiB9 đãB9 mmBVeuuang thai. NgmBVeuuười chmBVeuua hiện8rQVb9 tạmBVeuui của8rQVb9 t8rQVb9a rB9ất yêB9u thương8rQVb9 nươngB9, nhmBVeuuưng nươnguasdDH ngượB9c luasdDHại khônmBVeuug uasdDHhề thương B9ông B9ấy. NươngmBVeuu tB9a trước8rQVb9 khB9i uasdDHxuất giáB9 đuasdDHã từngB9 mBVeuuthích mmBVeuuột nmBVeuuam uasdDHnhân. 8rQVb9Thậm chí cònuasdDH cóB9 mBVeuuhài tửmBVeuu củ8rQVb9a hắn,uasdDH B9thế nhưnB9g na8rQVb9m nhB9ân kimBVeuua lạuasdDHi b8rQVb9ỏ rơiuasdDH nươB9ng nuasdDHên nuasdDHương muasdDHới B9gả cho mBVeuucha 8rQVb9ta. ThựcuasdDH sựmBVeuu B9ban đầumBVeuu nươnmBVeuug c8rQVb9ũng khôngmBVeuu muB9ốn gả,B9 làuasdDH 8rQVb9do ngoạmBVeuui cômBVeuung tmBVeuua épmBVeuu buộc, tự8rQVb9 chủmBVeuu truasdDHì hôuasdDHn sự.8rQVb9 Lúc8rQVb9 đB9ó VạnB9 KiếB9m sơuasdDHn B9trang đượB9c xưnB9g luasdDHà vmBVeuuõ lâm8rQVb9 đệB9 nhất thếuasdDH uasdDHgia, ngoạ8rQVb9i côuasdDHng tuB9yệt đ8rQVb9ối khônB9g uasdDHcho p8rQVb9hép nưmBVeuuơng t8rQVb9a hồiuasdDH h8rQVb9ôn, 8rQVb9điểm huB9yệt đạ8rQVb9o của uasdDHnương rồmBVeuui é8rQVb9p B9lên uasdDHkiệu B9hoa. T8rQVb9rong mBVeuuđêm tmBVeuuân huasdDHôn, nươB9ng tB9a tB9hẳng mBVeuuthắn nóuasdDHi thật vớimBVeuu chuasdDHa. C8rQVb9ha mBVeuuta uasdDHtuy 8rQVb9rằng kuasdDHhổ suasdDHở mBVeuunhưng cũnguasdDH nguyệnuasdDH mBVeuuý mmBVeuuuốn nươuasdDHng, 8rQVb9chăm sóB9c nương cảuasdDH đ8rQVb9ời. NhmBVeuuưng nươngmBVeuu B9ta khônuasdDHg m8rQVb9uốn, nương8rQVb9 đốimBVeuu vớimBVeuu B9cha muasdDHột chmBVeuuút cảmmBVeuu tìnuasdDHh cũng mBVeuukhông cómBVeuu, khôn8rQVb9g muuasdDHốn cùnuasdDHg uasdDHcha làmmBVeuu puasdDHhu th8rQVb9ê uasdDHthực sự.8rQVb9 CB9ó thểB9 cuasdDHha tuasdDHa mon8rQVb9g muốnmBVeuu có ngàymBVeuu nương8rQVb9 uasdDHta sẽuasdDH hồiuasdDH tâm8rQVb9 chuyểnmBVeuu 8rQVb9ý 8rQVb9nên cuasdDHố B9gắng nhmBVeuuịn. NhB9ưng 8rQVb9tình cảmB9 củaB9 hai nmBVeuugười mBVeuuthực sựmBVeuu rấtmBVeuu B9xấu, vàoB9 đêuasdDHm uasdDHtân huasdDHôn đầumBVeuu t8rQVb9iên, mBVeuuhai uasdDHngười đãB9 mBVeuuchia phònmBVeuug mB9à ngủ, 8rQVb9cho tớ8rQVb9i hômmBVeuu naB9y vẫnuasdDH mBVeuulà phmBVeuuu thêmBVeuu h8rQVb9ữu danuasdDHh vB9ô thực.uasdDH Sa8rQVb9u mBVeuukhi t8rQVb9a B9ra đ8rQVb9ời, B9nương vì hậnB9 thâuasdDHn pB9hụ t8rQVb9a bỏB9 rơiB9 mBVeuunương nmBVeuuên cũ8rQVb9ng 8rQVb9hận 8rQVb9cả taB9. TuasdDHừ khuasdDHi B9ta bắ8rQVb9t đầu8rQVb9 c8rQVb9ó uasdDHký ức, B9 đều 8rQVb9là nuasdDHha hoànB9 bội8rQVb9 8rQVb9di chuasdDHăm uasdDHsóc uasdDHta. KhB9i t8rQVb9a sáuasdDHu tuasdDHuổi, bộimBVeuu dB9i quB9a đời,8rQVb9 8rQVb9cũng không B9 còn mBVeuuai cuasdDHhăm sómBVeuuc cB9ho B9ta. TmBVeuuừ đóuasdDH vềuasdDH saB9u, chúng8rQVb9 uasdDHta uasdDHmột nmBVeuuhà bmBVeuua người8rQVb9 đều8rQVb9 cB9ó cuộc uasdDHsống riê8rQVb9ng, mBVeuucơ bảnuasdDH kmBVeuuhông hề8rQVb9 quuasdDHa lại.B9 CuasdDHha mBVeuutuy rằngB9 huasdDHận nh8rQVb9ưng cũnB9g k8rQVb9hông bạcmBVeuu đãi uasdDH ta, cũnmBVeuug thỉnhmBVeuu 8rQVb9tiên B9sinh 8rQVb9dạy 8rQVb9ta đọcB9 sác8rQVb9h vimBVeuuết chữ,mBVeuu thậmuasdDH chímBVeuu t8rQVb9ự mình8rQVb9 dạyuasdDH vmBVeuuõ công cho8rQVb9 B9ta, nhuasdDHưng chmBVeuua chB9ưa từnguasdDH nóuasdDHi với8rQVb9 tmBVeuua mộtB9 câuB9 nàuasdDHo. MỗiuasdDH lmBVeuuần dạyB9 mBVeuuta uasdDHvõ côuasdDHng đều đemuasdDH tuasdDHa đmBVeuuứng trướcB9 mặtuasdDH nB9gười, 8rQVb9tự mìnB9h thực8rQVb9 hB9iện mBVeuuba lầB9n cB9ho uasdDHta x8rQVb9em, khôn8rQVb9g cần mBVeuu biết mBVeuuta h8rQVb9ọc c8rQVb9ó đượcB9 hamBVeuuy khôngmBVeuu được.B9 CứB9 bB9a tháuasdDHng, chB9a uasdDHlại duasdDHạy 8rQVb9ta mộtB9 loại8rQVb9 võ 8rQVb9công k8rQVb9hác, cB9ả thời8rQVb9 tmBVeuuhơ ấu,B9 cuasdDHha chưuasdDHa từ8rQVb9ng nóuasdDHi B9với tuasdDHa 8rQVb9câu nàB9o. Ch8rQVb9o đếnuasdDH g8rQVb9ần đâymBVeuu, hai người8rQVb9 chún8rQVb9g tmBVeuua uasdDHmới thỉnhB9 thoảnuasdDHg uasdDHnói chuyện8rQVb9. uasdDHNương uasdDHta thB9ích đuasdDHọc 8rQVb9sách, vẽ tranuasdDHh, 8rQVb9mỗi lầnB9 mBVeuuta 8rQVb9đi t8rQVb9hỉnh a8rQVb9n người,8rQVb9 h8rQVb9ai ngườuasdDHi mBVeuumột lẳnmBVeuug lặng8rQVb9 vẽ8rQVb9 trmBVeuuanh, 8rQVb9một cuasdDHhơi cờ, k8rQVb9hông uasdDHai liếcuasdDH mắB9t nhB9ìn mBVeuuta mBVeuumột cámBVeuui. ChỉmBVeuu cmBVeuuó uasdDHkhi tB9a ph8rQVb9ạm phảmBVeuui mBVeuusai lầmmBVeuu mới ngh8rQVb9iêm kháchuasdDH tráuasdDHch p8rQVb9hạt uasdDHta, đánuasdDHh 8rQVb9chửi B9ta. NànuasdDHg lu8rQVb9ôn hỏi8rQVb9 vì8rQVb9 suasdDHao tmBVeuua khôngB9 mBVeuunói 8rQVb9lời nào, kỳmBVeuu t8rQVb9hực chíuasdDHnh v8rQVb9ì tmBVeuua trB9ưởng thà8rQVb9nh đ8rQVb9ã 8rQVb9có tB9ính cmBVeuuách n8rQVb9hư vậ8rQVb9y. NgoạimBVeuu trừB9 giao tB9iếp bB9ên ngoài,8rQVb9 mBVeuuta 8rQVb9căn uasdDHbản mBVeuukhông muốuasdDHn nói,mBVeuu c8rQVb9ũng khmBVeuuông aB9i nguyệuasdDHn ýmBVeuu nghB9e tuasdDHa nói.” H8rQVb9ắn bmBVeuuan B9đầu uasdDHmuốn dùng8rQVb9 hoànB9 cảnhuasdDH cB9ủa mìnhmBVeuu uasdDHđể B9thống smBVeuuuốt 8rQVb9cho B8rQVb9ạch MạnB9 Điệp,mBVeuu nhưng cuối8rQVb9 8rQVb9cùng bản8rQVb9 thB9ân luasdDHại rơ8rQVb9i vàB9o bmBVeuui thưB9ơng. uasdDHKhoảng thời8rQVb9 8rQVb9gian đmBVeuuó, hắuasdDHn rấ8rQVb9t côuasdDH đơn8rQVb9, rất bấ8rQVb9t 8rQVb9lực. NhìnuasdDH thmBVeuuấy nhữn8rQVb9g đứmBVeuua trẻB9 khámBVeuuc cmBVeuuó chmBVeuua nươnguasdDH uasdDHyêu thươnguasdDH, hắmBVeuun luôn nhịnmBVeuu khônuasdDHg đượcB9 ngưỡmBVeuung mB9ộ. 8rQVb9Hắn dùmBVeuu smBVeuuao cũuasdDHng lB9à nghiệtuasdDH chủmBVeuung. HắnmBVeuu khócuasdDH lócuasdDH hB9ỏi bội B9di tB9ại sB9ao cB9ha nươngmBVeuu mBVeuukhông thmBVeuuương hắB9n, bộiB9 dB9i kuasdDHhông đànB9h lòngmBVeuu nB9hìn hắnuasdDH như thế8rQVb9 m8rQVb9ới đemB9 chânuasdDH tướngmBVeuu B9sự viuasdDHệc nóB9i ra.

Đó lmBVeuuà bí8rQVb9 mB9ật củaB9 hắn,mBVeuu hắ8rQVb9n khuasdDHông biếuasdDHt bấB9t cmBVeuuứ auasdDHi biết chuyệnmBVeuu này,B9 cuasdDHho dB9ù mBVeuulà ngưB9ời thânB9 nhấtmBVeuu nhưmBVeuu uasdDHsư phụmBVeuu cùn8rQVb9g QuânuasdDH 8rQVb9Tùy PhonmBVeuug cũB9ng khmBVeuuông biết đượcmBVeuu thân8rQVb9 th8rQVb9ế thực8rQVb9 B9sự củaB9 hắmBVeuun. BmBVeuuí mật8rQVb9 mBVeuunày h8rQVb9ắn chônuasdDH sB9âu B9tận đá8rQVb9y luasdDHòng đãuasdDH hai uasdDHmươi năuasdDHm, rốmBVeuut cuasdDHuộc bâmBVeuuy giờ8rQVb9 cB9ũng uasdDHcó cuasdDHơ hộuasdDHi nóimBVeuu B9ra. NóB9i rB9a B9bí mmBVeuuật tB9rong mBVeuulòng, đột nhuasdDHiên 8rQVb9cảm B9thấy uasdDHnhẹ nhõm.

Bạch Mạn8rQVb9 ĐiệpuasdDH rốt8rQVb9 cuộcuasdDH nhịn8rQVb9 kmBVeuuhông được8rQVb9 nh8rQVb9ẹ B9giọng hỏi, “SauuasdDH đóB9 thìuasdDH sB9ao?” TruasdDHời ạ,mBVeuu chmBVeuuả trácuasdDHh tínhuasdDH tìB9nh hắnuasdDH quá8rQVb9i mBVeuugở, tmBVeuuhì ruasdDHa mBVeuulà d8rQVb9o lớmBVeuun lênmBVeuu trong mộmBVeuut giuasdDHa đmBVeuuình 8rQVb9như vậy.8rQVb9 NếuasdDHu nhưuasdDH đổimBVeuu lạiB9 B9là nà8rQVb9ng, chmBVeuuách nàn8rQVb9g điên8rQVb9 mất8rQVb9, một gia8rQVb9 đìnhB9 qu8rQVb9ái dmBVeuuị đuasdDHiển hìnhB9, nànmBVeuug lmBVeuuàm sB9ao lạmBVeuui gảB9 đượcuasdDH vàuasdDHo nuasdDHhà đóB9 chứ?

Đông PhươuasdDHng uasdDHVũ cmBVeuuười khổmBVeuu, “NB9ăm t8rQVb9a chímBVeuun tuổi,B9 uasdDHvô tình cứmBVeuuu đượcmBVeuu sB9ư phụ,8rQVb9 8rQVb9từ đóB9 8rQVb9về uasdDHsau dmBVeuuo một8rQVb9 uasdDHtay 8rQVb9sư phmBVeuuụ dạyuasdDH bảB9o, nhưn8rQVb9g bónB9g m8rQVb9a trong mBVeuu lòng vẫB9n tồn8rQVb9 tại8rQVb9 nB9hư trB9ước, 8rQVb9ta mBVeuukhông thí8rQVb9ch nói.8rQVb9 KhmBVeuui t8rQVb9a mườuasdDHi l8rQVb9ăm tuasdDHuổi, tmBVeuuheo sư phụB9 vềB9 Thương8rQVb9 Man8rQVb9g 8rQVb9sơn, mBVeuucòn c8rQVb9ó B9sư đ8rQVb9ệ 8rQVb9Quân TùmBVeuuy P8rQVb9hong. mBVeuuTùy P8rQVb9hong lúcmBVeuu nàoB9 cũng mBVeuuhuyên thuyêuasdDHn nàmBVeuuy nọB9, lâmBVeuuu ng8rQVb9ày, tínmBVeuuh tình8rQVb9 quá8rQVb9i mBVeuugở củauasdDH tB9a 8rQVb9cũng 8rQVb9thay đổi8rQVb9 không ít.”uasdDH LấmBVeuuy tiê8rQVb9u c8rQVb9huẩn trướcB9 đâyuasdDH mBVeuucủa hắn,8rQVb9 cB9ó mBVeuuthể cB9ả tháng8rQVb9 cũn8rQVb9g kmBVeuuhông 8rQVb9nói lời8rQVb9 nào.

Bạch Mạ8rQVb9n Điệp8rQVb9 vB9ỗ nguasdDHực, tron8rQVb9g lònB9g vẫnmBVeuu 8rQVb9còn s8rQVb9ợ hãi,mBVeuu “Lão ThiênB9 à,mBVeuu maB9y B9mà gặpB9 đượcuasdDH mBVeuusư phụuasdDH ngươiB9. NếumBVeuu nuasdDHgươi cứB9 sốngmBVeuu 8rQVb9trong cáB9i nhàmBVeuu đómBVeuu khômBVeuung biết cuasdDHòn biếuasdDHn tuasdDHhành dạnguasdDH nmBVeuugười gìB9? BộuasdDH dạmBVeuung tiếB9c chuasdDHữ nhmBVeuuư vàuasdDHng nuasdDHày của8rQVb9 8rQVb9ngươi đã làmBVeuu th8rQVb9ay đổiB9 rồiB9 B9sao? VậB9y trướcB9 8rQVb9khi thmBVeuuay 8rQVb9đổi mBVeuucòn rmBVeuua thếuasdDH B9nào? Ch8rQVb9ách 8rQVb9là hỏmBVeuui ngươimBVeuu trăm câ8rQVb9u mớB9i trảB9 lờmBVeuui mộtmBVeuu câmBVeuuu qmBVeuuuá. MauasdDHy mBVeuumà có8rQVb9 QuânB9 TùyuasdDH B9Phong, nếmBVeuuu khôB9ng 8rQVb9mỗi ngày tmBVeuua đềuB9 phảmBVeuui đốimBVeuu d8rQVb9iện uasdDHvới mộtB9 cáiuasdDH đầumBVeuu gỗ.”

“Năm uasdDHta mườiuasdDH lămBVeuum t8rQVb9uổi rB9ời khỏiuasdDH mBVeuunhà, B9năm nămBVeuum s8rQVb9au mmBVeuuới quay t8rQVb9rở luasdDHại. B9Không hiểmBVeuuu vì8rQVb9 uasdDHsao lmBVeuuại phátmBVeuu hiện8rQVb9 tìmBVeuunh cảuasdDHm cmBVeuuủa bọB9n B9họ uasdDHvới tuasdDHa tốt B9hơn rấtmBVeuu nhiều.uasdDH mBVeuuCha ng8rQVb9uyện ýmBVeuu nóiB9 chmBVeuuuyện cùngmBVeuu mBVeuuta, mBVeuubàn mBVeuuluận vuasdDHõ côngmBVeuu, nươnuasdDHg cũng chủ8rQVb9 đmBVeuuộng đích8rQVb9 B9thân xuốnuasdDHg mBVeuubếp.” B9Đông PhuasdDHương VuasdDHũ B9cố ýuasdDH tr8rQVb9êu cB9học, “NB9àng yêB9n tâmBVeuum, sau uasdDHnày gmBVeuuả vàuasdDHo nhuasdDHà tamBVeuu, nànB9g có8rQVb9 tuasdDHhể thmBVeuuích ứuasdDHng.” mBVeuuNếu 8rQVb9là cmBVeuuái không8rQVb9 kh8rQVb9í trầmBVeuum lặng trướcB9 kuasdDHia, 8rQVb9ai còB9n cóuasdDH thểuasdDH tiuasdDHếp tụcB9 ởB9 B9lại nữa.

Bạch MạuasdDHn B9Điệp 8rQVb9đột nhiênmBVeuu nuasdDHhớ tB9ới mB9ột viuasdDHệc, “VậyB9 sao?mBVeuu Vậy nuasdDHgươi mBVeuulấy thB9ê tửmBVeuu lmBVeuuà t8rQVb9hế uasdDHnào? Ngươi8rQVb9 nB9ói chmBVeuua nư8rQVb9ơng ngươmBVeuui B9ép B9ngươi, nhưngmBVeuu theo 8rQVb9ngươi nóimBVeuu thìmBVeuu cuasdDHảm B9tình uasdDHđối 8rQVb9với bọnB9 huasdDHọ khôn8rQVb9g 8rQVb9tốt lắmBVeuum, sauasdDHo bọnB9 hmBVeuuọ lạB9i bứcuasdDH được ngươi?”

“Bắt đầuasdDHu từmBVeuu sáuB9 năB9m trướmBVeuuc, uasdDHta mỗiuasdDH năuasdDHm đềuB9 vềB9 nuasdDHhà một 8rQVb9 lần. TmBVeuuình cảmmBVeuu củuasdDHa B9ta vớiB9 hmBVeuuai người8rQVb9 họuasdDH khôngmBVeuu hẳnuasdDH làmBVeuu tốt,uasdDH cuasdDHũng khB9ông thểmBVeuu nói8rQVb9 là mBVeuu quá xấu.B9 B9Lần trướcB9 trởuasdDH vềB9, nươn8rQVb9g uasdDHta bện8rQVb9h liệtmBVeuu giườnB9g, B9nói luasdDHà chẳn8rQVb9g mBVeuucòn sốngmBVeuu được 8rQVb9bao lâ8rQVb9u nữa,uasdDH B9muốn tmBVeuua lấyuasdDH vợB9 để8rQVb9 B9người yênmBVeuu tâB9m nhB9ắm m8rQVb9ắt. uasdDHBị nươuasdDHng dồnmBVeuu tới đườnuasdDHg cùng,mBVeuu tB9a cmBVeuuhỉ c8rQVb9ó thể8rQVb9 lấyB9 8rQVb9vị cB9ô nươn8rQVb9g kia.”B9 8rQVb9Nói tớiuasdDH chumBVeuuyện này,uasdDH huasdDHắn lần8rQVb9 thứ haimBVeuu uasdDHthấy đmBVeuuau đầu.

Từ k8rQVb9hi hắuasdDHn rờiB9 nuasdDHhà nămB9 nămBVeuum trước,B9 bầuB9 k8rQVb9hông k8rQVb9hí trongmBVeuu nhà tựuasdDHa hồuasdDH B9rất khẩnuasdDH trươ8rQVb9ng. Tr8rQVb9ở lạmBVeuui nămB9 mBVeuuhắn hamBVeuui mB9ươi mốB9t tuổimBVeuu, lão8rQVb9 chuasdDHa không chỉ8rQVb9 thânmBVeuu cậB9n nhi8rQVb9ều hB9ơn vB9ới hắn,mBVeuu cB9òn kiuasdDHên quuasdDHyết mBVeuumuốn mBVeuuđem toB9àn buasdDHộ gia8rQVb9o nghiệpmBVeuu chB9o hắn tB9rông coB9i. B9Hắn vốnuasdDH thícmBVeuuh 8rQVb9cuộc sốnmBVeuug phiB9êu mBVeuubạt thự8rQVb9c s8rQVb9ự khôngmBVeuu thB9ể chịumBVeuu được ngà8rQVb9y nB9ào cũng8rQVb9 sốngB9 mBVeuutrong B9một đ8rQVb9ống sổB9 sáchmBVeuu. ThB9eo 8rQVb9lời đềuasdDH nB9ghị B9của cẩuB9 đầuasdDHu quânmBVeuu sư B9Quân Tùy8rQVb9 PhonB9g, hắnB9 quyếB9t mBVeuuđịnh tựB9 uasdDHmình gâyuasdDH dựnB9g sựB9 nghiệp.

Trở nênB9 cómBVeuu thân8rQVb9 B9tình làmBVeuu tốtmBVeuu hauasdDHy xuasdDHấu đâ8rQVb9y? NmBVeuuếu nhB9ư cha nmBVeuuương vuasdDHẫn B9tiếp B9tục mặcB9 kệmBVeuu hắnmBVeuu, hắnmBVeuu khômBVeuung cuasdDHần B9bị épmBVeuu b8rQVb9uộc làmBVeuum việc8rQVb9 kiuasdDHnh thương, cũngB9 khôB9ng cầnB9 lấymBVeuu mộtmBVeuu uasdDHnữ nB9hân B9không quasdDHuen mBVeuukhông bB9iết. ĐmBVeuuương mBVeuunhiên, B9nếu không nhờmBVeuu B9cha nươmBVeuung bứcuasdDH émBVeuup, hắn8rQVb9 B9cũng khuasdDHông đượcmBVeuu 8rQVb9gia tài8rQVb9 bạcB9 B9vạn, cũ8rQVb9ng khômBVeuung lấyuasdDH đượcB9 Tiểu ĐB9iệp củB9a hắn.

“Chẳng 8rQVb9trách sB9ao nmBVeuugươi tínhmBVeuu tìnhmBVeuu 8rQVb9kỳ quái8rQVb9, tuasdDHhì ruasdDHa là uasdDH trong lòB9ng uasdDHtừ nuasdDHhỏ đmBVeuuã B9có mộtuasdDH bóng8rQVb9 m8rQVb9a.” Khôn8rQVb9g hiểumBVeuu vì8rQVb9 saouasdDH, uasdDHnghĩ đến8rQVb9 hắnuasdDH lú8rQVb9c nhmBVeuuỏ bi thảmBVeuum B9như vuasdDHậy, troB9ng lònmBVeuug nàngB9 mơB9 hồmBVeuu cmBVeuuó cảmuasdDH 8rQVb9giác đau.

“Kỳ thự8rQVb9c nuasdDHàng khB9ông cầmBVeuun kh8rQVb9ổ smBVeuuở, uasdDHít mBVeuunhất nmBVeuuàng cuasdDHòn biết th8rQVb9ân mBVeuuphụ mìnhmBVeuu B9là aiuasdDH, nhưngmBVeuu 8rQVb9ta thìB9 mBVeuukhông biếmBVeuut.” HắnmBVeuu kmBVeuuhông uasdDHbiết uasdDHan B9ủi ngườimBVeuu B9khác, có t8rQVb9hể nuasdDHói ruasdDHa nhưB9 8rQVb9vậy 8rQVb9thực sự8rQVb9 khôuasdDHng đơuasdDHn giản.

“Ta cóB9 8rQVb9khổ uasdDHsở b8rQVb9ao gi8rQVb9ờ?” BạchuasdDH 8rQVb9Mạn ĐimBVeuuệp k8rQVb9ỳ uasdDHquái 8rQVb9nhìn hắn, c8rQVb9on mmBVeuuắt B9nào củamBVeuu hB9ắn th8rQVb9ấy nàngmBVeuu vuasdDHì TốngB9 trmBVeuuang mBVeuuchủ khmBVeuuổ sở?

“Lẽ 8rQVb9nào nàn8rQVb9g khB9ông pB9hải vìmBVeuu nhB9ất th8rQVb9ời khômBVeuung B9thể tiếp nhậnB9 đượcuasdDH uasdDHTống tmBVeuurang chủmBVeuu uasdDHlà uasdDHcha nàB9ng nêB9n mớB9i khônuasdDHg n8rQVb9ói lB9ời nB9ào sao?”

Bạch MuasdDHạn Điệp8rQVb9 tuasdDHrợn trừnuasdDHg h8rQVb9ai mắt,uasdDH thậ8rQVb9t sâmBVeuuu t8rQVb9hở dài, B9“Ta đã8rQVb9 mấtmBVeuu tr8rQVb9í nhớB9 rồi,B9 nươn8rQVb9g cuasdDHùng kuasdDHế phụ8rQVb9 cóuasdDH mBVeuutốt vớimBVeuu tuasdDHa h8rQVb9ay khB9ông tuasdDHa mBVeuucũng chẳng biết,mBVeuu cũnmBVeuug khômBVeuung muố8rQVb9n trB9uy cứu8rQVb9. ĐươuasdDHng n8rQVb9hiên, xuasdDHem t8rQVb9a mBVeuuhiện tạmBVeuui mộ8rQVb9t thmBVeuuân bảmBVeuun lĩuasdDHnh, chứng tB9ỏ B9hai ngưmBVeuuời 8rQVb9đối vớimBVeuu 8rQVb9ta rấtuasdDH tmBVeuuốt. T8rQVb9a chỉB9 biếtuasdDH cuasdDHha m8rQVb9ẹ thânB9 nhâ8rQVb9n B9ta toànuasdDH bộ đãuasdDH cB9hết, cB9ho dB9ù TốnguasdDH tuasdDHrang chủ8rQVb9 thmBVeuuực 8rQVb9sự làmBVeuu cuasdDHha t8rQVb9a t8rQVb9hì mBVeuuthế 8rQVb9nào? B9Ta khuasdDHông muốn nghB9ĩ t8rQVb9ới. TuasdDHa cũB9ng khôuasdDHng 8rQVb9phải hận8rQVb9 B9ông ấy,uasdDH ch8rQVb9ỉ lmBVeuuà đốB9i vớmBVeuui ôngmBVeuu ấuasdDHy 8rQVb9một cuasdDHhút cảm B9 giác cũnB9g khônguasdDH c8rQVb9ó.” 8rQVb9Cha nuasdDHàng gB9iờ đangmBVeuu uasdDHở himBVeuuện đạB9i, 8rQVb9cho dmBVeuuù TốnmBVeuug tranB9g chủ8rQVb9 thực sựmBVeuu mBVeuulà chuasdDHa nànuasdDHg cũB9ng chỉmBVeuu làmBVeuu c8rQVb9ha mBVeuucủa thâuasdDHn thmBVeuuể nà8rQVb9y, c8rQVb9ùng nàn8rQVb9g khôngmBVeuu qmBVeuuuan hệ.

“Thế nmBVeuuàng 8rQVb9vì saB9o lạuasdDHi rầu8rQVb9 mBVeuurĩ khônmBVeuug vui?”

“Ta đanB9g uasdDHsuy nB9ghĩ, B9võ lâmuasdDH đồnuasdDH đạiB9 quả8rQVb9 n8rQVb9hiên luasdDHà phóng mBVeuuđại, Th8rQVb9ánh lin8rQVb9h c8rQVb9hâu chỉ8rQVb9 lmBVeuuà mộtB9 viên8rQVb9 dạ8rQVb9 uasdDHminh chB9âu bìn8rQVb9h thường,mBVeuu k8rQVb9hông thểB9 cứu mạuasdDHng B9hai ch8rQVb9úng mBVeuuta, t8rQVb9oàn bộB9 hB9i vọnmBVeuug 8rQVb9bây giờ8rQVb9 đề8rQVb9u 8rQVb9đặt tB9rên ngườiuasdDH QuỷB9 uasdDHY cmBVeuuùng hạt B9tuyết. HạtmBVeuu tuyế8rQVb9t thựuasdDHc sựuasdDH mBVeuucó 8rQVb9thể giảmBVeuui độ8rQVb9c không?uasdDH Q8rQVb9uỷ uasdDHY c8rQVb9ó tB9hật lợmBVeuui hB9ại n8rQVb9hư trong B9 truyền t8rQVb9huyết? 8rQVb9Ta himBVeuuện tạiuasdDH đanguasdDH 8rQVb9lo lắB9ng độcmBVeuu B9trên mBVeuungười ngươi,8rQVb9 mBVeuulo lắngmBVeuu bệ8rQVb9nh trên ngườiB9 B9ta. VềmBVeuu uasdDHphần mBVeuuTống lãB9o đầu,mBVeuu uasdDHta mộmBVeuut mBVeuuchút cũn8rQVb9g mBVeuukhông muasdDHuốn nghĩ.”

“Không 8rQVb9sao mBVeuuđâu, B9có tuasdDHam muộiuasdDH nànB9g cùnB9g suasdDHư phụuasdDH taB9, sẽ khômBVeuung cómBVeuu uasdDHchuyện gì.”8rQVb9 ChB9o dù8rQVb9 mBVeuuy thuậ8rQVb9t s8rQVb9ư phuasdDHụ hắn8rQVb9 uasdDHkhông mBVeuuđược tốB9t lắm,uasdDH cũnguasdDH cònmBVeuu c8rQVb9ó Độc NươngB9 TB9ử là8rQVb9 caB9o thủmBVeuu uasdDHdụng độc,uasdDH xuasdDHem đamBVeuun dượcB9 n8rQVb9àng điều8rQVb9 chếuasdDH cũmBVeuung mBVeuuđủ biếtB9 nàng d8rQVb9anh bấtmBVeuu uasdDHhư truyền.

Bạch MạB9n ĐiệpmBVeuu gmBVeuuật B9đầu, đôimBVeuu mmBVeuui cũB9ng khôn8rQVb9g chuasdDHe đượcuasdDH mBVeuuưu sách.

“Ừ, nB9gươi ngB9àn vạn8rQVb9 lB9ần đừngB9 nênmBVeuu x8rQVb9ảy uasdDHra chuyện.”

“Được.” ĐônguasdDH uasdDHPhương VũmBVeuu lmBVeuuẳng lặn8rQVb9g nhìn8rQVb9 nà8rQVb9ng, ánhmBVeuu trăng ảmuasdDH đạmBVeuum lượmBVeuun lờ8rQVb9 chiuasdDHếu đến,B9 áB9nh 8rQVb9nến l8rQVb9iên tục8rQVb9 tỏaB9 ruasdDHa khiếnmBVeuu bầuasdDHu khônuasdDHg khíuasdDH càuasdDHng t8rQVb9hêm lãng mạn.

“Đại mBVeuuca, mBVeuungươi thíchB9 uasdDHta sao?uasdDH” LầB9n đầu8rQVb9 uasdDHtiên mBVeuunàng không muB9ốn tr8rQVb9ốn t8rQVb9ránh, ngh8rQVb9iêm tú8rQVb9c hỏmBVeuui mBVeuuhắn. Đ8rQVb9ể uasdDHđược ởuasdDH bêmBVeuun cạnh8rQVb9 hắnmBVeuu, nàmBVeuung đãuasdDH tmBVeuuừ bmBVeuuỏ tất cảmBVeuu mọi8rQVb9 thứuasdDH 8rQVb9ở uasdDHhiện đại,uasdDH nếB9u đếnuasdDH uasdDHbây 8rQVb9giờ còmBVeuun khônB9g đmBVeuuối mặmBVeuut vB9ới tB9ình cả8rQVb9m 8rQVb9của mìnhuasdDH thì thuasdDHực sự8rQVb9 quB9á uasdDHnhu nhược.

Đông PhuasdDHương VuasdDHũ c8rQVb9ong 8rQVb9môi, uasdDH“Sớm đãmBVeuu thànB9h y8rQVb9êu rồi,B9 8rQVb9là nhất kiếnuasdDH cuasdDHhung tình.”B9 HắmBVeuun đốimBVeuu với8rQVb9 nàngmBVeuu l8rQVb9à nhấtmBVeuu kimBVeuuến chu8rQVb9ng tmBVeuuình, mBVeuuđáng tiế8rQVb9c nànmBVeuug quá uasdDHngốc, uasdDHmãi khôB9ng c8rQVb9hịu ti8rQVb9ếp nhận.

Bạch MạnuasdDH ĐmBVeuuiệp cười,mBVeuu đôimBVeuu muasdDHắt h8rQVb9íp cmBVeuuong lạiuasdDH, g8rQVb9iống như mBVeuutrăng non.

Đông PhươngmBVeuu VũB9 đứnguasdDH phía8rQVb9 sauasdDHu uasdDHnàng, giúuasdDHp mBVeuunàng vén8rQVb9 tó8rQVb9c. Nàng rmBVeuuất mBVeuutự B9nhiên uasdDHđứng mBVeuudậy, haB9i mBVeuutay ôm8rQVb9 mBVeuulấy tmBVeuuhắt lưnguasdDH hmBVeuuắn, đầuuasdDH mBVeuutựa vuasdDHào người hắnmBVeuu, “ĐạiB9 8rQVb9ca, chúuasdDHng mBVeuuta 8rQVb9sẽ kh8rQVb9ông saouasdDH. B9Ta muốnuasdDH vĩB9nh viễnmBVeuu ởuasdDH mBVeuucạnh ngươi,uasdDH cảmBVeuu B9đời không uasdDHxa nhauB9. Ch8rQVb9a nươnB9g ng8rQVb9ươi 8rQVb9không thưuasdDHơng ngươi,uasdDH tuasdDHa mBVeuusẽ mBVeuudùng cả8rQVb9 B9đời để8rQVb9 yêu mBVeuu ngươi, bồimBVeuu thườngmBVeuu cmBVeuuho ngươi.”uasdDH Nà8rQVb9ng ngmBVeuuẩng đB9ầu lên,8rQVb9 mBVeuucười hỏuasdDHi hmBVeuuắn, “Có8rQVb9 đượcB9 hay không?”

“Được.” HắnuasdDH 8rQVb9nhẹ B9nhàng đápB9 mộtmBVeuu tiếngmBVeuu, ôm8rQVb9 lấyuasdDH thâB9n thể nàng.

“Đại mBVeuuca.” 8rQVb9Nàng vmBVeuuẫn nmBVeuuhư uasdDHcũ ngửB9a đmBVeuuầu, cuasdDHười tủmuasdDH tB9ỉm nóiB9, “Đại cB9a, k8rQVb9ỳ t8rQVb9hực muB9ội mBVeuucũng yê8rQVb9u huynh.B9” Sớ8rQVb9m đmBVeuuã th8rQVb9ành yêmBVeuuu rồi,B9 mBVeuuchỉ uasdDHlà khuasdDHông dámBVeuum thừa nmBVeuuhận thôi.

“Tại sauasdDHo độtuasdDH nhB9iên lại8rQVb9 nóimBVeuu uasdDHchuyện này?”mBVeuu 8rQVb9Nàng cómBVeuu chút thíuasdDHch hắnB9, hắnmBVeuu uasdDHđã 8rQVb9sớm uasdDHbiết, chỉB9 làmBVeuu nuasdDHàng v8rQVb9ẫn kh8rQVb9ông muốuasdDHn nói8rQVb9, B9nguyên nmBVeuuhân gì kh8rQVb9iến 8rQVb9nàng đột8rQVb9 nhiêB9n biB9ểu lộ.

Bạch uasdDHMạn B9Điệp cưB9ời nmBVeuuhư B9hồ lmBVeuuy, 8rQVb9“Bởi vì,mBVeuu h8rQVb9ôm nmBVeuuay huynh 8rQVb9nói rấtB9 nuasdDHhiều, ướcB9 cuasdDHhừng đemuasdDH lờiB9 c8rQVb9ủa nửamBVeuu thánB9g touasdDHàn bmBVeuuộ nóuasdDHi r8rQVb9a. VB9ậy chứnB9g uasdDHtỏ… tính tìn8rQVb9h huymBVeuunh B9đã B9thay đB9ổi rấtmBVeuu nuasdDHhiều, B9ở cB9ạnh hmBVeuuuynh s8rQVb9ẽ khônmBVeuug 8rQVb9quá buồmBVeuun mBVeuuchán.” Kỳ thựcB9 ngamBVeuuy từ8rQVb9 ngàmBVeuuy B9đầu gặpB9 nànB9g, tB9ính tìnhuasdDH hắn8rQVb9 đã8rQVb9 B9thay đổi8rQVb9 rồi.uasdDH CùngB9 B9một nữB9 nhân 8rQVb9 luôn ríu8rQVb9 rB9a mBVeuuríu rítmBVeuu ở8rQVb9 c8rQVb9ùng mộB9t chuasdDHỗ, mBVeuukhông mB9uốn sửa8rQVb9 mBVeuucũng không8rQVb9 được.

“Chỉ vmBVeuuì vB9ậy?” Sớm8rQVb9 biếtB9 8rQVb9hắn nhB9iều lờiB9. HắnB9 chỉuasdDH làuasdDH không thícB9h nói8rQVb9 chứB9 B9không ph8rQVb9ải B9không biế8rQVb9t nóiuasdDH. CmBVeuuhỉ uasdDHlà nómBVeuui tuasdDHhôi m8rQVb9à, ruasdDHất đơ8rQVb9n giản.

Bạch MạnuasdDH ĐmBVeuuiệp vẫB9n ômBVeuum lấyB9 thắB9t lưnguasdDH mBVeuuhắn, đầuuasdDH ngB9ửa về sau8rQVb9, cườB9i hB9ì mBVeuuhì mBVeuunói, “KhôngB9 8rQVb9chỉ vậyuasdDH, 8rQVb9huynh B9đem mBVeuuchuyện xấuB9 tronB9g nmBVeuuhà B9nói cho muB9ội biết,uasdDH muộiuasdDH 8rQVb9còn uasdDHcó cơB9 mBVeuuhội B9lựa 8rQVb9chọn sao8rQVb9? TụcB9 ngữmBVeuu nóB9i chuy8rQVb9ện xấB9u tronuasdDHg nhà khôB9ng thmBVeuuể mBVeuutruyền ra8rQVb9, huynuasdDHh 8rQVb9nói 8rQVb9muội biết,8rQVb9 mmBVeuuuội khuasdDHông truasdDHở thành8rQVb9 nmBVeuugười nB9hà huyuasdDHnh cũng 8rQVb9không được.”

“Chỉ mBVeuuvì… chuyệ8rQVb9n này?”

Nàng nguasdDHhịch nguasdDHợm nháuasdDHy mắB9t, “ÁchuasdDH, B9lý uasdDHdo mBVeuunhư vậy8rQVb9 chưaB9 đủ sao?8rQVb9” NgụyB9 biện.

Đông PhươB9ng VũmBVeuu nhmBVeuuíu mimBVeuu, cũnguasdDH mBVeuukhông cóuasdDH tr8rQVb9ả lời.

”Được rồi,mBVeuu B9bởi 8rQVb9vì muB9ôi puasdDHhát hiệnB9 huymBVeuunh đối8rQVb9 xmBVeuuử vớiB9 muộmBVeuui rất tố8rQVb9t. ĐểmBVeuu amBVeuun ủiuasdDH muội,mBVeuu B9không tiế8rQVb9c n8rQVb9hắc tớiuasdDH chuymBVeuuện th8rQVb9ương 8rQVb9tâm cmBVeuuủa mình.8rQVb9 Huy8rQVb9nh tuy rằngB9 nB9ói xuasdDHong vâuasdDHn đạmuasdDH B9phong khmBVeuuinh, nhưngmBVeuu muộiB9 uasdDHbiết huuasdDHynh rấB9t khB9ổ suasdDHở, cmBVeuuhịu nhiều ủ8rQVb9y khuấB9t. HômB9 uasdDHnay 8rQVb9nhắc tới,8rQVb9 tron8rQVb9g lònB9g nhấtmBVeuu địnhB9 khóuasdDH cmBVeuuhịu. mBVeuuMột người uasdDHnguyện mBVeuuý uasdDHvì muộmBVeuui chuasdDHịu khmBVeuuổ mớimBVeuu lmBVeuuà ngườimBVeuu thíchmBVeuu hmBVeuuợp 8rQVb9với muội8rQVb9, huB9ynh hợpmBVeuu cách.”

Hắn kh8rQVb9ông uasdDHchỉ nguy8rQVb9ện ý8rQVb9 khổuasdDH vmBVeuuì nàng,uasdDH tuasdDHhậm B9chí B9còn nguyện ýuasdDH chếtmBVeuu vuasdDHì nàng,B9 uasdDHchỉ lmBVeuuà nàuasdDHng không8rQVb9 nóB9i mBVeuura thôi.

Hắn kmBVeuuhông 8rQVb9trả uasdDHlời, ch8rQVb9ỉ cưmBVeuuời B9cười, dịumBVeuu dànuasdDHg mBVeuuôm nàng.

“Đại c8rQVb9a, B9muội muốmBVeuun mBVeuuxin huyB9nh mộB9t việc.”mBVeuu GiọB9ng nàngmBVeuu ruasdDHất nhỏ, tựuasdDHa mBVeuuhồ s8rQVb9ợ pB9há hủuasdDHy bầB9u khuasdDHông kh8rQVb9í B9ấm ámBVeuup này.

“Cứ nói.”8rQVb9 GimBVeuuờ nàyB9 kmBVeuuhách nàuasdDHy, 8rQVb9cái gì8rQVb9 hắn8rQVb9 B9cũng mBVeuuđáp ứng.

“Huynh lmBVeuuớn lmBVeuuên 8rQVb9rất suất8rQVb9 uasdDHa, khôngB9 thuasdDHể muasdDHang cB9ái mặtB9 nạ B9 chướng mắt8rQVb9 mBVeuukia đư8rQVb9ợc. TuasdDHuy rằngB9 8rQVb9mang vàuasdDHo uasdDHrất khố8rQVb9c, nhưuasdDHng 8rQVb9muội khônmBVeuug th8rQVb9ích. TrừuasdDH phi cómBVeuu vmBVeuuiệc cầnuasdDH, kB9hông tB9hì đừ8rQVb9ng manmBVeuug, đ8rQVb9ược không?”

“Được.” HắnuasdDH n8rQVb9ói xo8rQVb9ng cườimBVeuu uasdDHgian xmBVeuuảo, “ĐmBVeuuáp ứng8rQVb9 8rQVb9ta một điềuB9 ki8rQVb9ện, tB9a 8rQVb9sẽ khônmBVeuug mang.”

“Điều kiệB9n gì?”

“Hôn tuasdDHa muasdDHột cái.”

“Hả?” BạcB9h M8rQVb9ạn ĐimBVeuuệp nhảmBVeuuy rB9ồi 8rQVb9vòng uasdDHtay cB9ủa mBVeuuhắn, B9nhìn từ t8rQVb9rên xuốnguasdDH dưới,mBVeuu “ĐmBVeuuại camBVeuu, huynmBVeuuh buasdDHị trúngmBVeuu tàuasdDH s8rQVb9ao? mBVeuuCâu v8rQVb9ừa rồimBVeuu B9là huasdDHuynh nói.” ĐánmBVeuuh chếmBVeuut nànguasdDH 8rQVb9cũng 8rQVb9không nghB9ĩ na8rQVb9m mBVeuunhân cứng8rQVb9 nhắc8rQVb9 8rQVb9cổ hủuasdDH nuasdDHhư mBVeuuĐông PhuasdDHương Vũ8rQVb9 cũng nóiuasdDH đượcB9 mấyB9 lmBVeuuời ngả8rQVb9 ngớmBVeuun B9thế này.

Nàng khB9ông biết,uasdDH 8rQVb9nam nhB9ân nàB9o kmBVeuuhi ởB9 cạnh8rQVb9 ngườiB9 mình uasdDHyêu mếnuasdDH c8rQVb9ũng đều8rQVb9 mBVeuucó thauasdDHy đổi.

Đông PhưuasdDHơng uasdDHVũ cườimBVeuu t8rQVb9inh qu8rQVb9ái nhìnB9 nànguasdDH, “LàB9 tuasdDHa nói.”

Bạch Mạn8rQVb9 ĐiệpmBVeuu c8rQVb9ố ýuasdDH 8rQVb9làm r8rQVb9a vuasdDHẻ smBVeuuuy nghB9ĩ m8rQVb9ột mBVeuuhồi lâu8rQVb9, “Được rồi.8rQVb9” L8rQVb9ợi dụngB9 lmBVeuuúc hắnuasdDH kuasdDHhông đ8rQVb9ể ýuasdDH, mBVeuutrên mômBVeuui hắnB9 nmBVeuuhẹ nhàngmBVeuu lướtB9 B9qua một cái.

Đây B9là lầnuasdDH đầumBVeuu tuasdDHiên 8rQVb9nàng chủuasdDH độn8rQVb9g h8rQVb9ôn hắmBVeuun, tu8rQVb9y rằnmBVeuug chỉ mBVeuulà B9hôn nB9hẹ, nhưngmBVeuu đủB9 đểuasdDH ĐôuasdDHng mBVeuuPhương Vũ8rQVb9 tâmmBVeuu thầuasdDHn d8rQVb9ao động.8rQVb9 NgóuasdDHn 8rQVb9tay 8rQVb9hắn lướt qu8rQVb9a B9chỗ nàng8rQVb9 vừmBVeuua B9hôn, uasdDHcười n8rQVb9hẹ 8rQVb9một cái.

Bạch MB9ạn ĐiệpB9 ở8rQVb9 trên8rQVb9 ngB9ười sờuasdDH soạtmBVeuu nửamBVeuu ngàyB9, cuB9ối cùng cầmB9 l8rQVb9ấy cáiuasdDH ké8rQVb9o, cắmBVeuut B9bỏ mộtB9 lọn8rQVb9 mBVeuutóc, uasdDHlấy khmBVeuuăn ta8rQVb9y mBVeuubao lại,8rQVb9 “Cá8rQVb9i nàyuasdDH uasdDHcho huynh.”

Đông PhươB9ng V8rQVb9ũ 8rQVb9nhận lấy,uasdDH “CáiuasdDH gì?”

Ai mBVeuuđó dõuasdDHng dmBVeuuạc nói,mBVeuu “B9Tín vậtuasdDH địmBVeuunh tìnhB9.” NànguasdDH t8rQVb9hực sự khôB9ng thểuasdDH tìm8rQVb9 mBVeuura đượuasdDHc mBVeuuvật gìuasdDH 8rQVb9làm vậtB9 định8rQVb9 ước.

Đông PhươmBVeuung V8rQVb9ũ c8rQVb9ất vào,8rQVb9 s8rQVb9au 8rQVb9đó 8rQVb9đưa c8rQVb9ho nB9àng mộtmBVeuu vậtmBVeuu, “Nhận đ8rQVb9i, uasdDHđây 8rQVb9là 8rQVb9tín vB9ật củaB9 ta.”

“A?” Bạch8rQVb9 MạnmBVeuu ĐuasdDHiệp lùiuasdDH về8rQVb9 sB9au B9mấy bước,mBVeuu “Ách,8rQVb9 đạ8rQVb9i cmBVeuua, vật nuasdDHày cómBVeuu ph8rQVb9ải rấ8rQVb9t quýuasdDH gB9iá uasdDHhay kh8rQVb9ông, huynB9h mBVeuugiữ lại8rQVb9 dùmBVeuung đi.”8rQVb9 ĐâyuasdDH B9là vậtmBVeuu tượmBVeuung trưng mBVeuucho thâmBVeuun phậnmBVeuu của8rQVb9 hắ8rQVb9n, lB9à mBVeuusáo ngọ8rQVb9c uasdDHtheo mBVeuuhắn B9đã nhiềB9u nmBVeuuăm, nàn8rQVb9g B9làm sao nhậnuasdDH được?

“Không đượcuasdDH sao?”

“Không uasdDHphải, 8rQVb9là muộmBVeuui uasdDHkhông t8rQVb9hể nhận,B9 B9vật nuasdDHày qumBVeuuá quan8rQVb9 trọng. NếmBVeuuu huyn8rQVb9h đưa8rQVb9 muộimBVeuu vậmBVeuut mBVeuunày, 8rQVb9không phảmBVeuui muộimBVeuu nên8rQVb9 đưaB9 B9kim kiếmuasdDH uasdDHcho huasdDHuynh sao? ChmBVeuuúng uasdDHta đềuB9 lmBVeuuà ngưB9ời mBVeuutrong gi8rQVb9ang hồ,B9 sauasdDHo lạmBVeuui đ8rQVb9em vuasdDHũ khíuasdDH tùy8rQVb9 tiệ8rQVb9n tặn8rQVb9g cho ngmBVeuuười khác?”

Đông Ph8rQVb9ương VmBVeuuũ thB9u lạB9i sB9áo B9ngọc, nămB9 nuasdDHgón tmBVeuuay th8rQVb9on dmBVeuuài cầm s8rQVb9áo ngọB9c 8rQVb9đặt ởmBVeuu sauasdDHu lưng,8rQVb9 “NàngmBVeuu thíchuasdDH làuasdDHm ngưmBVeuuời tuasdDHrong gmBVeuuiang hồB9 sao?”

Bạch MuasdDHạn ĐiệpmBVeuu suuasdDHy ngmBVeuuhĩ mmBVeuuột chútuasdDH, lmBVeuuách đầu,uasdDH “Không thích.”

“Vô tramBVeuunh sơnmBVeuu uasdDHtrang, uasdDHvô uasdDHtranh vớiuasdDH đời,mBVeuu 8rQVb9ta cũng8rQVb9 muốn cuộcB9 sốnuasdDHg nB9hư 8rQVb9vậy.” uasdDHHắn troB9ng lờimBVeuu mBVeuucó uasdDHhàm 8rQVb9ý khác.

Bạch Mạn8rQVb9 ĐiệmBVeuup nguasdDHẩn ngmBVeuuười, lập8rQVb9 tứcuasdDH 8rQVb9mừng rỡmBVeuu mBVeuutúm lấy8rQVb9 mBVeuuy phục mBVeuucủa uasdDHhắn, “HuasdDHuynh nói…uasdDH huyuasdDHnh cũ8rQVb9ng B9không muốuasdDHn l8rQVb9àm ngườ8rQVb9i trmBVeuuong g8rQVb9iang uasdDHhồ, muốn cùngB9 muộiB9 khômBVeuung tramBVeuunh B9sự đời.”

“Thiên mBVeuuhạ đmBVeuuệ B9nhất thì8rQVb9 đãuasdDH sa8rQVb9o? T8rQVb9a k8rQVb9hông thímBVeuuch B9làm 8rQVb9người trong gianB9g uasdDHhồ. NếmBVeuuu mBVeuutrên đờiuasdDH B9đã khônguasdDH cóB9 TháuasdDHnh l8rQVb9inh cB9hâu, uasdDHta chỉmBVeuu 8rQVb9muốn qu8rQVb9ay vềuasdDH làm Đông8rQVb9 PhươnguasdDH Vũ.”

“Đại caB9, muộiuasdDH 8rQVb9có muasdDHột đề8rQVb9 nghị.”

“Nói đi.”

“Ở 8rQVb9gần ThưuasdDHơng mBVeuuMang t8rQVb9rấn 8rQVb9tìm mộtuasdDH lmBVeuuàng, suasdDHau đóuasdDH xâB9y vài phmBVeuuòng nhỏ,mBVeuu sa8rQVb9u khuasdDHi cuasdDHhúng uasdDHta thB9oái ẩn,mBVeuu cùB9ng vớimBVeuu LăngB9 8rQVb9Tương, nuasdDHhị muộuasdDHi p8rQVb9hu uasdDHcùng nhau ởB9 đó.mBVeuu ĐươngmBVeuu 8rQVb9nhiên, nếuuasdDH tuasdDHam muasdDHuội nguyệnB9 B9ý đ8rQVb9i cùnmBVeuug tB9hì càngB9 tốmBVeuut.” uasdDHNhị muội phuB9 B9của nàB9ng ngmBVeuuhề uasdDHnghiệp mBVeuuđặc thù,uasdDH lấyB9 8rQVb9lão bB9à ruasdDHồi sB9ợ ruasdDHằng khônuasdDHg B9thể tiếpB9 tụcB9 làm nữauasdDH. Để8rQVb9 B9phòng ngừ8rQVb9a cừuasdDHu nhuasdDHân tmBVeuurả thB9ù, đánB9h kB9hông lạiuasdDH hắmBVeuun thìuasdDH nhmBVeuuằm tớuasdDHi lã8rQVb9o bà, biệnuasdDH pB9háp tB9ốt nhấtB9 vẫuasdDHn mBVeuulà thoáimBVeuu ẩnuasdDH giaB9ng huasdDHồ đi.

“Vô TB9ranh sơn8rQVb9 tuasdDHrang ởB9 đâu?”

Bạch MạnuasdDH ĐiệpuasdDH hưnguasdDH p8rQVb9hấn p8rQVb9hát biểuB9 8rQVb9ý kiếuasdDHn, “Đây8rQVb9 làmBVeuu muội muốn8rQVb9 chúng8rQVb9 tB9a đ8rQVb9ến m8rQVb9ột làngB9 ẩnB9 cuasdDHư, gmBVeuuọi nơmBVeuui đómBVeuu l8rQVb9à VôB9 TmBVeuuranh sơnB9 mBVeuutrang. 8rQVb9Giang hồ mọi8rQVb9 ngườiB9 đ8rQVb9ều biết8rQVb9 uasdDHchúng uasdDHta ẩnuasdDH uasdDHcư B9tại VôuasdDH TramBVeuunh s8rQVb9ơn t8rQVb9rang, uasdDHnhưng lại8rQVb9 khuasdDHông uasdDHbiết Vô uasdDH Tranh suasdDHơn truasdDHang ởmBVeuu đâu,mBVeuu B9như 8rQVb9vậy mới8rQVb9 làuasdDH aB9n toB9àn mBVeuunhất. HB9ách háchmBVeuu, hB9uynh mBVeuucũng cóuasdDH thể B9tiếp tụcB9 làmBVeuum KmBVeuuim lãmBVeuuo bản8rQVb9 củmBVeuua huyuasdDHnh. Nế8rQVb9u mmBVeuuuốn nhmBVeuuớ tớuasdDHi nB9hững uasdDHngày náuasdDHo nhiệt, cmBVeuuứ mBVeuuquay vmBVeuuề TB9hương MB9ang suasdDHơn trangB9, nhớmBVeuu uasdDHtới nhữnuasdDHg 8rQVb9ngày khôngmBVeuu mà8rQVb9ng dmBVeuuanh lợ8rQVb9i thì qua8rQVb9y vềB9 làngB9, thậB9t tốt.”

Bạch MạnB9 Điệp8rQVb9 mBVeuulén 8rQVb9cười h8rQVb9ề hềB9, “HamBVeuuy nmBVeuuhất lmBVeuuà ởB9 g8rQVb9ần Quân Tùy8rQVb9 PuasdDHhong, B9muội tB9ùy thời8rQVb9 cómBVeuu B9thể 8rQVb9khi mBVeuudễ hắn.”

Nghĩ đếmBVeuun bộB9 dmBVeuuạng bịmBVeuu k8rQVb9hi dmBVeuuễ cuasdDHủa QuânmBVeuu TùyB9 Ph8rQVb9ong, Đông PhươnuasdDHg uasdDHVũ bắtuasdDH đ8rQVb9ầu thôuasdDHng cảmB9 chuasdDHo hắn.

“Sau kh8rQVb9i uasdDHnàng khỏimBVeuu bệnhuasdDH, cB9húng t8rQVb9a cuasdDHùng nhaB9u đmBVeuui tmBVeuuìm làng.” 8rQVb9Kiến uasdDHnghị cmBVeuuủa nàng8rQVb9 thựmBVeuuc sựuasdDH khôngmBVeuu tệ.

“Không cầnB9 uasdDHđâu, uasdDHnhị mB9uội cmBVeuuùng nuasdDHhị muB9ội mBVeuuphu sớ8rQVb9m cómBVeuu ý địnhB9 tuasdDHhoái B9ẩn gmBVeuuiang h8rQVb9ồ đ8rQVb9úng uasdDHkhông? Thế8rQVb9 cứB9 B9để huasdDHai 8rQVb9gia 8rQVb9hỏa kimBVeuua đuasdDHi là8rQVb9m. mBVeuuHai người huasdDHọ sB9au khB9i 8rQVb9thành 8rQVb9thân cmBVeuuó pB9hải khôuasdDHng chuyện8rQVb9 g8rQVb9ì lB9àm? ỞB9 nhB9à rB9ảnh rỗimBVeuu đếnuasdDH mốcuasdDH mB9eo a? NuasdDHhiều lắmuasdDH tuasdDHhì mBVeuucho bmBVeuuạc để8rQVb9 hamBVeuui ng8rQVb9ười tmBVeuuìm B9chỗ ởuasdDH. Ách,uasdDH mBVeuuhay nhất8rQVb9 làB9 khauasdDHi kB9hẩn vài mẫmBVeuuu đB9ất, mmBVeuuuội c8rQVb9ó thểuasdDH trồng8rQVb9 ra8rQVb9u, nuôB9i 8rQVb9gà. Đ8rQVb9ến luasdDHúc đó8rQVb9 cmBVeuuhúng 8rQVb9ta mỗiuasdDH mBVeuungày 8rQVb9đều có uasdDHthể ănB9 rmBVeuuau sạ8rQVb9ch, hơ8rQVb9n nuasdDHữa cònuasdDH l8rQVb9à tB9ự mì8rQVb9nh B9trồng nha8rQVb9. B9Chúng t8rQVb9a cmBVeuuòn B9có thể8rQVb9 nuôuasdDHi cá, c8rQVb9ông tá8rQVb9c bB9ảo vệ8rQVb9 mB9ôi trưB9ờng ởB9 cổB9 đạimBVeuu B9rất khB9á, cáB9 ở8rQVb9 khuasdDHe smBVeuuuối khônB9g bịuasdDH B9ô nhiễmBVeuum. Nếu mBVeuunhư khôuasdDHng cuasdDHó viuasdDHệc g8rQVb9ì, mBVeuuchúng tmBVeuua mBVeuucó thmBVeuuể điuasdDH 8rQVb9dạo ngoạiB9 thành,mBVeuu đB9ến tốmBVeuui cùmBVeuung nh8rQVb9au ngắm mBVeuusao…” NgưuasdDHời nàyB9 bịB9 muasdDHách vọnmBVeuug 8rQVb9tưởng chB9ứng vuasdDHô cùng8rQVb9 trB9ầm trọng.

“Được.” ĐôngmBVeuu PhươnguasdDH uasdDHVũ cũnguasdDH bắB9t B9đầu mB9ơ tưởngB9 tới8rQVb9 nhữngmBVeuu ngày thánuasdDHg nh8rQVb9ư vậy.

“Đại 8rQVb9ca, chúnuasdDHg 8rQVb9ta h8rQVb9iện giờ8rQVb9 B9đi đâu8rQVb9? Độ8rQVb9t uasdDHnhiên khôngmBVeuu có mBVeuumục tiuasdDHêu rồi.”

“Trở lạiB9 ThươngmBVeuu MmBVeuuang trấn,mBVeuu huasdDHai muộiB9 muộ8rQVb9i nàng8rQVb9 đ8rQVb9ều ở B9 đó.” ĐmBVeuuể điềuuasdDH B9chế giảimBVeuu dượmBVeuuc uasdDHcho hắB9n. MấyB9 ngmBVeuuày trư8rQVb9ớc uasdDHhắn đãmBVeuu tB9hu đượcB9 bồ8rQVb9 câ8rQVb9u đưa tinmBVeuu, nếuB9 kmBVeuuhông vB9ì uasdDHThánh mBVeuulinh chB9âu tB9hì đãB9 sớmmBVeuu B9quay vB9ề Thươn8rQVb9g MamBVeuung truasdDHấn rồi.

“Tại sa8rQVb9o? KhônuasdDHg tìm8rQVb9 QuỷuasdDH 8rQVb9Y à?”

“Trời đấtB9 bauasdDHo la8rQVb9, buasdDHiết 8rQVb9đi đâuuasdDH uasdDHtìm. B9Thiên CmBVeuuơ cB9ác cùng Hàn8rQVb9 PhmBVeuui nhB9ất địnhuasdDH gmBVeuuiúp 8rQVb9ta t8rQVb9ìm hắn8rQVb9, B9tin tưởuasdDHng uasdDHrất nh8rQVb9anh sẽmBVeuu có8rQVb9 8rQVb9tin tức.”8rQVb9 B9Có tổ chứcmBVeuu tìnmBVeuuh báoB9 uasdDHđệ nmBVeuuhất thmBVeuuiên hạmBVeuu cù8rQVb9ng thiênmBVeuu hmBVeuuạ đệ8rQVb9 mBVeuunhất uasdDHbộ khoá8rQVb9i đíB9ch thân8rQVb9 mBVeuura tay, QuasdDHuỷ mBVeuuY tuyệB9t đ8rQVb9ối chạB9y khôn8rQVb9g thoát.

Bạch B9Mạn ĐiệpmBVeuu tuasdDHhì thàuasdDHo nói,B9 “HơnmBVeuu nữa,8rQVb9 cB9òn B9có MB9inh Cu8rQVb9ng hỗ trợB9 mà.”

“Chúng tB9a uasdDHbây giờB9 đB9i đâu?”8rQVb9 L8rQVb9ần n8rQVb9ày nàuasdDHng thực8rQVb9 sựB9 kh8rQVb9ông có mụcmBVeuu 8rQVb9tiêu rồi.

Đông PhưuasdDHơng 8rQVb9Vũ c8rQVb9ùng BạchuasdDH MạmBVeuun Đi8rQVb9ệp qu8rQVb9an hB9ệ mBVeuuchính thức thănguasdDH B9cấp thàB9nh tìB9nh 8rQVb9yêu n8rQVb9am nB9ữ, BạcuasdDHh Mạn8rQVb9 ĐiệB9p đố8rQVb9i vớB9i 8rQVb9Đông PhươnguasdDH B9Vũ 8rQVb9thái độ k8rQVb9hông có8rQVb9 thauasdDHy B9đổi nhuasdDHưng mBVeuuhành độB9ng 8rQVb9thực tếmBVeuu uasdDHđã thmBVeuuay đB9ổi rất8rQVb9 nhiều.

Cho mBVeuutới 8rQVb9nay, hauasdDHi ngmBVeuuười họuasdDH khôngmBVeuu puasdDHhải uasdDHchia uasdDHphòng nguasdDHủ thì cũn8rQVb9g làmBVeuu ĐômBVeuung PhmBVeuuương B9Vũ phảuasdDHi ngủmBVeuu ởuasdDH 8rQVb9trên ghế.mBVeuu MB9ấy nmBVeuugày uasdDHở TuyếtuasdDH sơn,8rQVb9 bởmBVeuui vì uasdDH trời qmBVeuuuá mBVeuulạnh, uasdDHhai ngườiB9 bấtuasdDH đắcuasdDH dĩmBVeuu phB9ải ngmBVeuuủ cùnB9g mB9ột giưuasdDHờng. BuasdDHất quB9á BạchB9 Mạn8rQVb9 Điệp xuasdDHin thề,B9 hmBVeuuai ngườiuasdDH lúcuasdDH đóB9 8rQVb9thực sựuasdDH rấtuasdDH t8rQVb9rong sámBVeuung, mỗmBVeuui ngườiB9 mộB9t cáimBVeuu uasdDHchăn, tuyệt đốiB9 kmBVeuuhông chạB9m vàouasdDH đmBVeuuối ph8rQVb9ương ch8rQVb9o dùB9 l8rQVb9à B9một ngómBVeuun tay.

Mới gầmBVeuun đâyB9, suasdDHau nửuasdDHa nămBVeuum B9duy B9trì ámB9 mu8rQVb9ội, rốmBVeuut cuasdDHục cũng B9có n8rQVb9gày bịuasdDH mBVeuuphá vỡ.

Đó làmBVeuu vuasdDHào đêmBVeuum thứ8rQVb9 mBVeuuba suasdDHau kmBVeuuhi 8rQVb9hai ngưmBVeuuời rB9ời uasdDHkhỏi Tống B9 gia, ởmBVeuu uasdDHmột 8rQVb9trấn B9nhỏ tìuasdDHm ch8rQVb9ỗ trọ.8rQVb9 8rQVb9Cái lànmBVeuug k8rQVb9ia mBVeuuthực smBVeuuự mBVeuurất nhỏuasdDH, 8rQVb9một mBVeuutiểu khách điếm8rQVb9 chỉB9 8rQVb9có mấyB9 g8rQVb9ian phòng.uasdDH ĐếB9n 8rQVb9khi BạcmBVeuuh MạmBVeuun ĐB9iệp đuasdDHến trọB9 chỉB9 cònmBVeuu lạmBVeuui mộtuasdDH phòn8rQVb9g duy nhấ8rQVb9t, khôngB9 cB9òn B9lựa chọnuasdDH uasdDHnào mBVeuukhác, uasdDHhai ngườuasdDHi đànuasdDHh 8rQVb9ngủ 8rQVb9cùng mộtmBVeuu gian.

“Đại cB9a, 8rQVb9huynh cómBVeuu lmBVeuuạnh mBVeuuhay khônuasdDHg?” Bạc8rQVb9h MạnmBVeuu ĐiệmBVeuup smBVeuuau khi leB9o lênmBVeuu B9giường, nhịn8rQVb9 khôngB9 đượcmBVeuu hỏB9i ĐônuasdDHg PhưB9ơng Vũ.

Không mBVeuuthể khmBVeuuông B9nói hắnB9 thựuasdDHc sB9ự làuasdDH chíB9nh mBVeuunhân quâB9n tử, kiênB9 trmBVeuuì muuasdDHốn ngủB9 trê8rQVb9n trườngB9 kỷ.uasdDH ĐB9ã uasdDHvào tháB9ng mười8rQVb9 rồi,B9 truasdDHời bắuasdDHt uasdDHđầu lạB9nh, H8rQVb9ơn nữa vừamBVeuu uasdDHqua mộB9t tuasdDHrận mưa8rQVb9 tuasdDHo, nhiệtB9 độuasdDH rấtuasdDH thuasdDHấp, B9ngủ trêmBVeuun trmBVeuuường mBVeuukỉ khô8rQVb9ng tốt lắmuasdDH đâu.

“Ngủ sớmB9 ch8rQVb9út đi.”B9 HắmBVeuun cũng8rQVb9 mBVeuukhông trựcmBVeuu mBVeuutiếp uasdDHtrả lời, cho8rQVb9 mBVeuudù làmBVeuu r8rQVb9ất lạnh.

“Ách, B9chúng B9ta B9cùng nhamBVeuuu nmBVeuugủ điB9, muuasdDHội lạnh.”

“Thực sựuasdDH B9muốn 8rQVb9chúng 8rQVb9ta cùuasdDHng nmBVeuuhau ngủ.”

“Đúng uasdDHvậy, nuasdDHhưng… muuasdDHội cmBVeuuảnh mBVeuucáo huyB9nh, kB9hông đượcB9 lợi dụ8rQVb9ng đuasdDHó.” Sớ8rQVb9m đmBVeuuã B9tìm cáchmBVeuu 8rQVb9ăn tư8rQVb9ơi nàng.

“Ngủ đimBVeuu, tB9a khôngB9 sao8rQVb9.” K8rQVb9ỳ mBVeuuthực B9hắn rấmBVeuut lmBVeuuo uasdDHlắng nửa đêmuasdDH B9sẽ B9lợi dụnuasdDHg nàng.

“Được 8rQVb9rồi, humBVeuuynh khô8rQVb9ng lạuasdDHnh n8rQVb9hưng muộmBVeuui lmBVeuuạnh, gi8rQVb9úp muội B9sưởi ấm.”

“Được.” NànguasdDH đãB9 mờiuasdDH nB9hư vmBVeuuậy, saB9o lạimBVeuu khônguasdDH bmBVeuuiết xấuB9 hổ cựB9 tuyệtmBVeuu chứ.

Vì thếB9 đ8rQVb9êm mBVeuuđó, 8rQVb9hai ngườimBVeuu ngủmBVeuu tronuasdDHg cù8rQVb9ng một8rQVb9 B9cái chăn, nằm8rQVb9 tuasdDHrên cùnB9g mBVeuumột cáiB9 giường.

Đông PhmBVeuuương VũmBVeuu cũn8rQVb9g mBVeuurất 8rQVb9muốn 8rQVb9làm Liễu8rQVb9 HuasdDHạ Hu8rQVb9ệ, cámBVeuuch xa nàngmBVeuu một8rQVb9 chútuasdDH, nB9hưng 8rQVb9ai đóuasdDH khmBVeuui ngủuasdDH cứ8rQVb9 mBVeuuluôn uasdDHbám riết8rQVb9 vB9ào ngưB9ời hB9ắn. C8rQVb9ó lẽ8rQVb9 vì uasdDHlạnh, cámBVeuunh mBVeuutay ngọcB9 ômmBVeuu hắmBVeuun 8rQVb9không tha8rQVb9. BấtB9 đắuasdDHc B9dĩ, hắuasdDHn chỉmBVeuu c8rQVb9ó thểB9 8rQVb9ôm nmBVeuuàng vào lònguasdDH, mBVeuudùng nB9hiệt đmBVeuuộ sưởi8rQVb9 ấm.

Bọn họuasdDH uasdDHhai ngưB9ời chẳnguasdDH cóuasdDH làmuasdDH chuyệnuasdDH gmBVeuuì tmBVeuuhuộc loạiuasdDH cấmBVeuum thiếu nhiuasdDH, b8rQVb9ất qmBVeuuuá cuốiB9 cùnuasdDHg cũ8rQVb9ng phátB9 triểnB9 tmBVeuuhành 8rQVb9quan hệ8rQVb9 tìuasdDHnh lữ,mBVeuu mBVeuucòn ch8rQVb9ờ nâng lên.