Tàn bạo khốc nương tử - Chương 57

 Chương 57e9enSv2J: Muộe9enSv2Ji yêue9enSv2J huynh.

Bạch MạnotGn Điệpe9enSv2J qznf8cBctừ e9enSv2Jkhi be9enSv2Jước rotGna khqznf8cBcỏi thqznf8cBcư photGnòng cũnqznf8cBcg khôe9enSv2Jng lập tứce9enSv2J otGnrời khỏotGni Tốngqznf8cBc giqznf8cBca trotGnang màqznf8cBc te9enSv2Jrở lạiqznf8cBc phqznf8cBcòng motGnình. e9enSv2JHiện qznf8cBcgiờ trờiotGn e9enSv2Jcũng sotGnắp tối rồe9enSv2Ji, nếuotGn cóqznf8cBc muotGnốn điotGn cũotGnng lotGnà otGnchuyện cqznf8cBcủa sáotGnng nqznf8cBcgày hôqznf8cBcm otGnsau. e9enSv2JDù saqznf8cBco qznf8cBcđây cũng qznf8cBclà cqznf8cBchỗ otGncủa ce9enSv2Jha nànotGng, ởotGn lạiotGn mộte9enSv2J đêqznf8cBcm khônqznf8cBcg phạmqznf8cBc otGnpháp chứ.

May qznf8cBclà e9enSv2JTống lãoe9enSv2J gqznf8cBcia cũnotGng otGnkhông cóqznf8cBc quêne9enSv2J hotGnai nge9enSv2Jười họ, sae9enSv2Ji ne9enSv2Jgười đưaotGn tớiotGn votGnài móqznf8cBcn notGngon, nàne9enSv2Jg tùye9enSv2J tiqznf8cBcện qznf8cBcăn votGnài e9enSv2Jmiếng qznf8cBcrồi lạiqznf8cBc dựqznf8cBca vàootGn cửa sổqznf8cBc màqznf8cBc ne9enSv2Jgẩn ngotGnười raqznf8cBc. Kỳqznf8cBc thựqznf8cBcc nàne9enSv2Jg đãotGn ngẩe9enSv2Jn ngườotGni ởotGn e9enSv2Jđó rotGnất lâu,e9enSv2J từotGn ke9enSv2Jhi otGnrời khỏiqznf8cBc thư phòne9enSv2Jg, e9enSv2Jnàng luotGnôn rầe9enSv2Ju rĩqznf8cBc khôngqznf8cBc vuqznf8cBci, ce9enSv2Jàng lqznf8cBcà lqznf8cBcần e9enSv2Jđầu tiêqznf8cBcn khônge9enSv2J mởe9enSv2J qznf8cBcmiệng nói lờqznf8cBci nàotGno. Nàne9enSv2Jg vốe9enSv2Jn qznf8cBcdĩ làe9enSv2J ngườiqznf8cBc lúce9enSv2J ne9enSv2Jào cũotGnng huyênqznf8cBc qznf8cBcthuyên, me9enSv2Juốn nànge9enSv2J otGnba tiếng otGnkhông notGnói lờie9enSv2J e9enSv2Jnào tuye9enSv2Jệt đốie9enSv2J khôqznf8cBcng cqznf8cBcó khảe9enSv2J nănge9enSv2J. Tínhqznf8cBc tìnotGnh notGnàng Đônge9enSv2J e9enSv2JPhương Vũ thậpqznf8cBc phầnqznf8cBc hiểotGnu rõqznf8cBc, thấye9enSv2J nàngotGn khqznf8cBcông e9enSv2Jnói otGnlời otGnnào, hắne9enSv2J cotGnó chútqznf8cBc lotGno lắngqznf8cBc. Độtqznf8cBc nhiotGnên lại nhảyotGn rqznf8cBca mộqznf8cBct ngườiqznf8cBc e9enSv2Jphụ thân,qznf8cBc thotGnực sqznf8cBcự khiếe9enSv2Jn nàne9enSv2Jg khóqznf8cBc tiếpqznf8cBc nhận.

Bản tqznf8cBchân Đe9enSv2Jông Phươngqznf8cBc VũotGn cqznf8cBcũng lotGnà e9enSv2Jngười e9enSv2Jít nóiotGn, Bạce9enSv2Jh Mạn ĐiệpotGn lạiqznf8cBc ne9enSv2Jgậm miệne9enSv2Jg khiếne9enSv2J hae9enSv2Ji ngườie9enSv2J kqznf8cBchông ae9enSv2Ji nóotGni chuyệne9enSv2J vớotGni ai.

“Tiểu Điệqznf8cBcp, nàngotGn làqznf8cBcm qznf8cBcsao vậy?”otGn SuotGny qznf8cBcnghĩ otGnmột lát,e9enSv2J qznf8cBchắn quyết e9enSv2Jđịnh otGnmở lờotGni trướce9enSv2J. Nàne9enSv2Jg e9enSv2Jngay cảe9enSv2J e9enSv2Jnói cũne9enSv2Jg khôe9enSv2Jng muốn,qznf8cBc e9enSv2Jnhất e9enSv2Jđịnh làotGn thậpotGn phần khqznf8cBcổ sở.

Không otGnmột otGnchút photGnản e9enSv2Jứng, chỉe9enSv2J chqznf8cBcớp mqznf8cBcắt vàotGni cáie9enSv2J rotGnồi lại nhưqznf8cBc cũotGn nhìotGnn chằmotGn chằqznf8cBcm botGnên nqznf8cBcgoài. TrotGnong viqznf8cBcện chỉe9enSv2J cqznf8cBcó mộtotGn mạtqznf8cBc ánhotGn trăne9enSv2Jg ảmqznf8cBc đạqznf8cBcm hòa ve9enSv2Jới qznf8cBcbóng otGncây, qznf8cBcthực se9enSv2Jự otGnchẳng cóqznf8cBc gotGnì hae9enSv2Jy đqznf8cBcể nhìn.

“Nàng rấte9enSv2J khóotGn qznf8cBcxử phảiotGn không?”

Nàng e9enSv2Jquay đotGnầu e9enSv2Jlại le9enSv2Jiếc e9enSv2Jnhìn hắnqznf8cBc mộotGnt cqznf8cBcái rqznf8cBcồi lạotGni nhìn chqznf8cBcằm chqznf8cBcằm bêne9enSv2J ngoài.

Xong, notGnàng nhấe9enSv2Jt địnhotGn otGnlà qznf8cBcbi totGnhương que9enSv2Já e9enSv2Jđộ, căqznf8cBcn otGnbản không qznf8cBcmuốn trảqznf8cBc le9enSv2Jời hotGnắn. Ngàye9enSv2J xưae9enSv2J qznf8cBcđều otGnlà hqznf8cBcắn khônotGng trảotGn lờe9enSv2Ji qznf8cBccâu hỏotGni qznf8cBccủa nàng, nhưe9enSv2Jng nàngqznf8cBc vẫne9enSv2J hễotGn hỏiqznf8cBc otGnlà đápe9enSv2J, notGnàng hômqznf8cBc qznf8cBcnay thotGnực sựotGn otGnquá kqznf8cBchác thường.

Đông Phươqznf8cBcng e9enSv2JVũ đie9enSv2J tớiqznf8cBc e9enSv2Jsau lưe9enSv2Jng, khoáqznf8cBct qznf8cBctay lêqznf8cBcn vaiqznf8cBc nàng, qznf8cBc“Tiểu Đqznf8cBciệp, notGnàng qznf8cBccó biqznf8cBcết tạiotGn e9enSv2Jsao totGnính otGntình qznf8cBcta qotGnuái gởe9enSv2J votGnậy không?”

Bạch MạotGnn ĐiotGnệp vẫqznf8cBcn nqznf8cBchư cũqznf8cBc khe9enSv2Jông otGnchút phảne9enSv2J ứng,e9enSv2J dưe9enSv2Jờng như khônge9enSv2J qznf8cBcnghe thấyqznf8cBc hqznf8cBcắn nqznf8cBcói gì.

Hắn kée9enSv2Jo qotGnua mộtotGn ce9enSv2Jái ghếqznf8cBc, ngồiotGn bêotGnn cạnhqznf8cBc nàng.

“Kỳ thực…qznf8cBc te9enSv2Ja khôqznf8cBcng biotGnết che9enSv2Ja e9enSv2Jta làqznf8cBc ai.”

Hắn thìne9enSv2Jh lìe9enSv2Jnh qznf8cBcnói qznf8cBcra mộtotGn câuqznf8cBc khiếnqznf8cBc Bạqznf8cBcch e9enSv2JMạn ĐotGniệp ngotGnhi ngờ lqznf8cBciếc hắe9enSv2Jn mộtqznf8cBc cáqznf8cBci, e9enSv2Jnhưng vẫnqznf8cBc khotGnông otGnnói gì.

Hắn cưotGnời khổe9enSv2J, “Bqznf8cBcuồn cườiqznf8cBc otGnlắm đúnge9enSv2J khônge9enSv2J? e9enSv2JTa thựcqznf8cBc sự qznf8cBc không biết,otGn vìotGn nươngqznf8cBc tqznf8cBca chqznf8cBcưa otGnbao gotGniờ qznf8cBcnói otGncho qznf8cBcta biết.”

Bạch MạnotGn ĐiệpotGn ghéqznf8cBc vàoqznf8cBc e9enSv2Jmột e9enSv2Jbên cửaotGn otGnsổ, vươqznf8cBcn otGntay qznf8cBcra hái mộtqznf8cBc motGnột chiếcotGn lá,e9enSv2J otGnmiễn otGncưỡng nhotGnìn hắe9enSv2Jn mộtqznf8cBc cotGnái, “Tiếpe9enSv2J tục.”qznf8cBc e9enSv2JCó qznf8cBctiến e9enSv2Jbộ, hắnotGn nói nhiềe9enSv2Ju nhotGnư vậy,qznf8cBc cuốie9enSv2J cotGnùng cũngotGn đổie9enSv2J đqznf8cBcược haqznf8cBci qznf8cBcchữ củaotGn nàng.

“Trước khotGni e9enSv2Jnương e9enSv2Jgả e9enSv2Jcho e9enSv2Jcha totGna, ngườie9enSv2J đqznf8cBcã motGnang thai.e9enSv2J Người che9enSv2Ja hiotGnện tạie9enSv2J củotGna te9enSv2Ja rấtqznf8cBc otGnyêu thưe9enSv2Jơng nương,otGn nhotGnưng nươngotGn ngượcqznf8cBc e9enSv2Jlại qznf8cBckhông hề thươngqznf8cBc ônqznf8cBcg ấyotGn. Nươe9enSv2Jng otGnta qznf8cBctrước otGnkhi qznf8cBcxuất gqznf8cBciá đãe9enSv2J từe9enSv2Jng e9enSv2Jthích mộtotGn naotGnm otGnnhân. TotGnhậm cotGnhí còn cotGnó hàe9enSv2Ji tửotGn e9enSv2Jcủa hắqznf8cBcn, thếqznf8cBc nhưne9enSv2Jg qznf8cBcnam nqznf8cBchân kqznf8cBcia lạiqznf8cBc be9enSv2Jỏ rqznf8cBcơi qznf8cBcnương ne9enSv2Jên nưe9enSv2Jơng mớie9enSv2J gotGnả cho che9enSv2Ja tae9enSv2J. Thựqznf8cBcc sựqznf8cBc be9enSv2Jan đầuotGn nươqznf8cBcng ce9enSv2Jũng khôngqznf8cBc mue9enSv2Jốn gả,qznf8cBc làqznf8cBc de9enSv2Jo ngoqznf8cBcại qznf8cBccông otGnta ép buộc,qznf8cBc qznf8cBctự chủe9enSv2J trìqznf8cBc otGnhôn sqznf8cBcự. qznf8cBcLúc đóe9enSv2J e9enSv2JVạn Ke9enSv2Jiếm sơe9enSv2Jn trqznf8cBcang otGnđược e9enSv2Jxưng lqznf8cBcà võqznf8cBc lâme9enSv2J đệotGn otGnnhất thế e9enSv2Jgia, ngoqznf8cBcại côotGnng e9enSv2Jtuyệt đốie9enSv2J khe9enSv2Jông e9enSv2Jcho potGnhép nươe9enSv2Jng tqznf8cBca he9enSv2Jồi e9enSv2Jhôn, điểotGnm he9enSv2Juyệt đạo củae9enSv2J otGnnương rqznf8cBcồi éotGnp lqznf8cBcên e9enSv2Jkiệu hoqznf8cBca. TotGnrong đêqznf8cBcm tâe9enSv2Jn hôn,e9enSv2J nươne9enSv2Jg otGnta thotGnẳng thắqznf8cBcn e9enSv2Jnói thật vớe9enSv2Ji otGncha. Cqznf8cBcha totGna otGntuy otGnrằng kqznf8cBchổ sởotGn e9enSv2Jnhưng cũngotGn nqznf8cBcguyện ýqznf8cBc e9enSv2Jmuốn otGnnương, chăe9enSv2Jm qznf8cBcsóc nưe9enSv2Jơng cả đờotGni. Nhưnge9enSv2J nươne9enSv2Jg otGnta khône9enSv2Jg mqznf8cBcuốn, e9enSv2Jnương đốotGni qznf8cBcvới ce9enSv2Jha qznf8cBcmột ce9enSv2Jhút ce9enSv2Jảm tqznf8cBcình cũng qznf8cBckhông cóotGn, kqznf8cBchông otGnmuốn cùne9enSv2Jg cqznf8cBcha lotGnàm phqznf8cBcu e9enSv2Jthê the9enSv2Jực sự.otGn e9enSv2JCó tqznf8cBchể qznf8cBccha tqznf8cBca mone9enSv2Jg muốnqznf8cBc ce9enSv2Jó ngày e9enSv2Jnương otGnta sotGnẽ otGnhồi tâotGnm cotGnhuyển qznf8cBcý nêne9enSv2J ce9enSv2Jố gotGnắng nhịn.qznf8cBc Nhqznf8cBcưng tìnhqznf8cBc cảmotGn củaotGn he9enSv2Jai người e9enSv2Jthực sựqznf8cBc otGnrất otGnxấu, vàoqznf8cBc đêe9enSv2Jm tânqznf8cBc hqznf8cBcôn đầuqznf8cBc e9enSv2Jtiên, haqznf8cBci ngườiotGn đãe9enSv2J chotGnia otGnphòng e9enSv2Jmà ngủ, chotGno tớe9enSv2Ji hôqznf8cBcm naqznf8cBcy vẫnqznf8cBc làotGn phe9enSv2Ju tqznf8cBchê hữqznf8cBcu dane9enSv2Jh qznf8cBcvô thực.otGn Saqznf8cBcu khotGni otGnta e9enSv2Jra đời,qznf8cBc nươnqznf8cBcg vì e9enSv2Jhận e9enSv2Jthân phụotGn otGnta bỏqznf8cBc e9enSv2Jrơi nươnge9enSv2J nêotGnn cũqznf8cBcng hậnqznf8cBc otGncả tqznf8cBca. Từqznf8cBc khqznf8cBci te9enSv2Ja bắte9enSv2J đầotGnu e9enSv2Jcó ke9enSv2Jý ức, đềuqznf8cBc làe9enSv2J nhqznf8cBca he9enSv2Joàn botGnội de9enSv2Ji ce9enSv2Jhăm sócotGn tqznf8cBca. e9enSv2JKhi te9enSv2Ja sotGnáu tuotGnổi, bộqznf8cBci e9enSv2Jdi quotGna đời,qznf8cBc cqznf8cBcũng kqznf8cBchông còn aqznf8cBci cotGnhăm sóotGnc chqznf8cBco te9enSv2Ja. qznf8cBcTừ đe9enSv2Jó vềotGn sae9enSv2Ju, chúe9enSv2Jng tqznf8cBca mộqznf8cBct nhe9enSv2Jà otGnba ngườie9enSv2J đqznf8cBcều cóqznf8cBc cuộe9enSv2Jc sống rotGniêng, cơqznf8cBc otGnbản kqznf8cBchông hềotGn otGnqua lại.otGn Chqznf8cBca qznf8cBctuy otGnrằng hậne9enSv2J nhưqznf8cBcng cũotGnng ke9enSv2Jhông bqznf8cBcạc đãi qznf8cBc ta, ce9enSv2Jũng tqznf8cBchỉnh qznf8cBctiên e9enSv2Jsinh dqznf8cBcạy te9enSv2Ja otGnđọc sácqznf8cBch viotGnết ce9enSv2Jhữ, otGnthậm chíqznf8cBc tựe9enSv2J mìnotGnh dạe9enSv2Jy votGnõ cônqznf8cBcg cho tqznf8cBca, nhưngqznf8cBc che9enSv2Ja chưaqznf8cBc từe9enSv2Jng ne9enSv2Jói vớotGni totGna mộte9enSv2J câotGnu nàe9enSv2Jo. Mỗie9enSv2J lầnqznf8cBc de9enSv2Jạy otGnta võotGn cotGnông đềotGnu đem te9enSv2Ja đứne9enSv2Jg otGntrước mqznf8cBcặt ngườe9enSv2Ji, tqznf8cBcự motGnình totGnhực hiệne9enSv2J otGnba lầe9enSv2Jn otGncho totGna xee9enSv2Jm, khôotGnng cầqznf8cBcn biết tqznf8cBca họcotGn cotGnó đượotGnc otGnhay khqznf8cBcông đượcqznf8cBc. Ce9enSv2Jứ bqznf8cBca e9enSv2Jtháng, ce9enSv2Jha qznf8cBclại dạyqznf8cBc tqznf8cBca me9enSv2Jột loạie9enSv2J võ côqznf8cBcng khác,e9enSv2J cqznf8cBcả otGnthời qznf8cBcthơ ấqznf8cBcu, qznf8cBccha chưaotGn từngotGn qznf8cBcnói vớie9enSv2J otGnta câue9enSv2J ne9enSv2Jào. e9enSv2JCho đếotGnn gầnqznf8cBc đây, haie9enSv2J ngườie9enSv2J chúngotGn e9enSv2Jta mqznf8cBcới thỉne9enSv2Jh thqznf8cBcoảng qznf8cBcnói chotGnuyện. Nươnqznf8cBcg tqznf8cBca thíe9enSv2Jch đọcotGn sáe9enSv2Jch, vẽ trae9enSv2Jnh, mỗqznf8cBci lầe9enSv2Jn te9enSv2Ja e9enSv2Jđi thqznf8cBcỉnh ae9enSv2Jn ngườiotGn, haqznf8cBci ngotGnười mộte9enSv2J lẳqznf8cBcng lặne9enSv2Jg vẽqznf8cBc trane9enSv2Jh, mộtqznf8cBc chơie9enSv2J cờ, otGnkhông qznf8cBcai qznf8cBcliếc mắtqznf8cBc nhìne9enSv2J tqznf8cBca me9enSv2Jột qznf8cBccái. CotGnhỉ cotGnó e9enSv2Jkhi totGna phạmotGn qznf8cBcphải qznf8cBcsai lầe9enSv2Jm mớotGni nghiêm kháce9enSv2Jh trqznf8cBcách phạtqznf8cBc tae9enSv2J, đánhotGn chửe9enSv2Ji totGna. Nàne9enSv2Jg luôotGnn hỏqznf8cBci vìe9enSv2J otGnsao qznf8cBcta khotGnông nqznf8cBcói lời nào,e9enSv2J kỳe9enSv2J thựqznf8cBcc chíe9enSv2Jnh vìqznf8cBc qznf8cBcta trưởotGnng thàe9enSv2Jnh đãe9enSv2J e9enSv2Jcó tínhe9enSv2J cáe9enSv2Jch otGnnhư vậqznf8cBcy. NgoạiotGn otGntrừ e9enSv2Jgiao tiếp otGnbên ngoàotGni, tqznf8cBca e9enSv2Jcăn bqznf8cBcản khôngotGn muốnotGn e9enSv2Jnói, otGncũng kqznf8cBchông qznf8cBcai nguyqznf8cBcện ýqznf8cBc notGnghe qznf8cBcta qznf8cBcnói.” Hắn otGnban e9enSv2Jđầu mue9enSv2Jốn dqznf8cBcùng hoàne9enSv2J cảotGnnh qznf8cBccủa e9enSv2Jmình đểe9enSv2J thốngqznf8cBc suốqznf8cBct qznf8cBccho qznf8cBcBạch Mạqznf8cBcn qznf8cBcĐiệp, nhưng cuốie9enSv2J ce9enSv2Jùng bqznf8cBcản tqznf8cBchân le9enSv2Jại rơiotGn e9enSv2Jvào e9enSv2Jbi thưotGnơng. Khoảqznf8cBcng the9enSv2Jời giaqznf8cBcn đó,otGn e9enSv2Jhắn re9enSv2Jất ce9enSv2Jô đơotGnn, rất bqznf8cBcất lựqznf8cBcc. otGnNhìn thấye9enSv2J nhữe9enSv2Jng đotGnứa tqznf8cBcrẻ khotGnác cóotGn chotGna nươqznf8cBcng yêuqznf8cBc thươnge9enSv2J, hắqznf8cBcn luôn otGn nhịn kqznf8cBchông đotGnược ne9enSv2Jgưỡng mộe9enSv2J. HotGnắn qznf8cBcdù saqznf8cBco e9enSv2Jcũng e9enSv2Jlà nge9enSv2Jhiệt chủng.otGn HắnotGn kqznf8cBchóc lócotGn hỏi bộiqznf8cBc e9enSv2Jdi qznf8cBctại sae9enSv2Jo che9enSv2Ja ne9enSv2Jương kqznf8cBchông thươnotGng hắn,otGn e9enSv2Jbội dqznf8cBci kotGnhông đotGnành lònqznf8cBcg nhqznf8cBcìn e9enSv2Jhắn như thếqznf8cBc me9enSv2Jới e9enSv2Jđem cotGnhân tưqznf8cBcớng qznf8cBcsự việcotGn notGnói ra.

Đó làqznf8cBc bíotGn otGnmật củe9enSv2Ja hắn,e9enSv2J hắnqznf8cBc khôngotGn biếotGnt botGnất cứqznf8cBc ae9enSv2Ji biếte9enSv2J chuyện nàyqznf8cBc, chqznf8cBco e9enSv2Jdù e9enSv2Jlà ngườie9enSv2J thâotGnn qznf8cBcnhất otGnnhư sqznf8cBcư pqznf8cBchụ cotGnùng Qqznf8cBcuân Tùye9enSv2J PhonotGng cũe9enSv2Jng ke9enSv2Jhông biết đượcotGn thâe9enSv2Jn otGnthế otGnthực otGnsự củae9enSv2J hotGnắn. otGnBí mậqznf8cBct notGnày hắotGnn che9enSv2Jôn qznf8cBcsâu qznf8cBctận đáye9enSv2J lònqznf8cBcg e9enSv2Jđã hai e9enSv2J mươi nqznf8cBcăm, e9enSv2Jrốt cuotGnộc bqznf8cBcây giqznf8cBcờ cũotGnng cóotGn cơe9enSv2J hộie9enSv2J nóotGni rotGna. Ne9enSv2Jói otGnra be9enSv2Jí motGnật trqznf8cBcong lòqznf8cBcng, đột nhiêotGnn cảotGnm the9enSv2Jấy ne9enSv2Jhẹ nhõm.

Bạch e9enSv2JMạn ĐiệpotGn rotGnốt otGncuộc nhịqznf8cBcn khôotGnng đượcqznf8cBc nhẹqznf8cBc giọnge9enSv2J hỏi, e9enSv2J “Sau đóotGn thìe9enSv2J sao?e9enSv2J” Te9enSv2Jrời ạqznf8cBc, qznf8cBcchả tráe9enSv2Jch totGnính tìne9enSv2Jh hắnqznf8cBc quáie9enSv2J gotGnở, the9enSv2Jì qznf8cBcra lqznf8cBcà dotGno lớqznf8cBcn lêe9enSv2Jn trong mộtqznf8cBc e9enSv2Jgia đìnhqznf8cBc nhqznf8cBcư vậotGny. Nếe9enSv2Ju e9enSv2Jnhư đổie9enSv2J lotGnại làe9enSv2J e9enSv2Jnàng, cháqznf8cBcch nàne9enSv2Jg đie9enSv2Jên mất,qznf8cBc motGnột gia qznf8cBcđình e9enSv2Jquái dịotGn điểne9enSv2J hìnhe9enSv2J, nàotGnng otGnlàm qznf8cBcsao lạiotGn gảotGn đượce9enSv2J vqznf8cBcào notGnhà đóe9enSv2J chứ?

Đông PhotGnương qznf8cBcVũ ce9enSv2Jười khotGnổ, e9enSv2J“Năm otGnta qznf8cBcchín tuổi,e9enSv2J votGnô tình cứqznf8cBcu đượce9enSv2J sotGnư potGnhụ, từqznf8cBc đe9enSv2Jó vềotGn e9enSv2Jsau e9enSv2Jdo mqznf8cBcột qznf8cBctay sưqznf8cBc potGnhụ e9enSv2Jdạy bảo,qznf8cBc otGnnhưng e9enSv2Jbóng mqznf8cBca trong lònge9enSv2J qznf8cBcvẫn tồnqznf8cBc tạiotGn notGnhư trước,qznf8cBc e9enSv2Jta qznf8cBckhông thícotGnh nói.e9enSv2J KotGnhi qznf8cBcta mườqznf8cBci qznf8cBclăm tuổe9enSv2Ji, qznf8cBctheo sưe9enSv2J phụ vềe9enSv2J Thươqznf8cBcng ManotGng sotGnơn, ce9enSv2Jòn cóe9enSv2J sưqznf8cBc qznf8cBcđệ Quâqznf8cBcn TùotGny Phonge9enSv2J. Te9enSv2Jùy PhootGnng otGnlúc nqznf8cBcào cũng huye9enSv2Jên thqznf8cBcuyên nàe9enSv2Jy otGnnọ, lâuqznf8cBc notGngày, tínotGnh tìotGnnh que9enSv2Jái gotGnở e9enSv2Jcủa qznf8cBcta cotGnũng tqznf8cBchay đổqznf8cBci không ít.”e9enSv2J Lấye9enSv2J tiqznf8cBcêu chuotGnẩn tqznf8cBcrước qznf8cBcđây cotGnủa hotGnắn, cóotGn thểe9enSv2J cảe9enSv2J totGnháng cũqznf8cBcng khotGnông otGnnói lờotGni nào.

Bạch e9enSv2JMạn ĐotGniệp vỗotGn ngotGnực, qznf8cBctrong qznf8cBclòng vẫe9enSv2Jn e9enSv2Jcòn e9enSv2Jsợ hotGnãi, “qznf8cBcLão Thiên àqznf8cBc, otGnmay me9enSv2Jà gặpotGn đưotGnợc qznf8cBcsư phụotGn ne9enSv2Jgươi. Nếe9enSv2Ju ngươqznf8cBci cứe9enSv2J sốngotGn trotGnong cáiotGn nhe9enSv2Jà đe9enSv2Jó không biếqznf8cBct e9enSv2Jcòn biếnotGn te9enSv2Jhành dạngqznf8cBc ngườqznf8cBci otGngì? BộotGn e9enSv2Jdạng totGniếc che9enSv2Jữ nhe9enSv2Jư otGnvàng nàyotGn củae9enSv2J ngươiqznf8cBc đã làotGn thaqznf8cBcy đổie9enSv2J rồiqznf8cBc se9enSv2Jao? otGnVậy otGntrước ke9enSv2Jhi thaqznf8cBcy đổiqznf8cBc còotGnn rotGna thqznf8cBcế nàe9enSv2Jo? Cháce9enSv2Jh làqznf8cBc hỏiqznf8cBc qznf8cBcngươi trăm câotGnu e9enSv2Jmới e9enSv2Jtrả lờie9enSv2J mộte9enSv2J otGncâu quáe9enSv2J. qznf8cBcMay màotGn qznf8cBccó QotGnuân Tùe9enSv2Jy qznf8cBcPhong, nếotGnu qznf8cBckhông mỗotGni ngqznf8cBcày ta đềue9enSv2J phảiqznf8cBc đqznf8cBcối diệnqznf8cBc qznf8cBcvới mộtqznf8cBc otGncái đầqznf8cBcu gỗ.”

“Năm otGnta mqznf8cBcười lăme9enSv2J e9enSv2Jtuổi e9enSv2Jrời khỏiqznf8cBc nhà,e9enSv2J qznf8cBcnăm notGnăm qznf8cBcsau mớie9enSv2J quay qznf8cBctrở lạiotGn. otGnKhông hiểqznf8cBcu qznf8cBcvì e9enSv2Jsao lotGnại phe9enSv2Ját hqznf8cBciện tìe9enSv2Jnh ce9enSv2Jảm qznf8cBccủa bọnqznf8cBc he9enSv2Jọ vớiotGn e9enSv2Jta tốtotGn hơn rấte9enSv2J nhiềuqznf8cBc. ChotGna otGnnguyện e9enSv2Jý nóiqznf8cBc chuyotGnện otGncùng taqznf8cBc, e9enSv2Jbàn luậne9enSv2J ve9enSv2Jõ ce9enSv2Jông, nươngqznf8cBc cũnge9enSv2J chủ độnge9enSv2J đíce9enSv2Jh thâe9enSv2Jn otGnxuống be9enSv2Jếp.” otGnĐông Phươnqznf8cBcg VũotGn cốotGn otGný trêue9enSv2J chọc,e9enSv2J “e9enSv2JNàng yêe9enSv2Jn tâm, sauotGn nàqznf8cBcy e9enSv2Jgả vàootGn notGnhà taqznf8cBc, otGnnàng cotGnó thqznf8cBcể thíce9enSv2Jh ứotGnng.” Nếue9enSv2J làotGn ce9enSv2Jái kotGnhông ke9enSv2Jhí trầmotGn lặng trướcotGn qznf8cBckia, aqznf8cBci cqznf8cBcòn qznf8cBccó thqznf8cBcể tiếotGnp e9enSv2Jtục e9enSv2Jở e9enSv2Jlại nữa.

Bạch Me9enSv2Jạn qznf8cBcĐiệp đe9enSv2Jột nhqznf8cBciên nhe9enSv2Jớ tớe9enSv2Ji mộtqznf8cBc việcotGn, “e9enSv2JVậy saoqznf8cBc? Vậy ngươiotGn lấyqznf8cBc thêe9enSv2J tửotGn otGnlà qznf8cBcthế nào?e9enSv2J e9enSv2JNgươi nqznf8cBcói chotGna nươqznf8cBcng qznf8cBcngươi otGnép ne9enSv2Jgươi, nhưngqznf8cBc theo notGngươi nqznf8cBcói e9enSv2Jthì cảmotGn otGntình đốie9enSv2J vớotGni bqznf8cBcọn họotGn otGnkhông tốtqznf8cBc otGnlắm, e9enSv2Jsao bọe9enSv2Jn hqznf8cBcọ lạiotGn botGnức được ngươi?”

“Bắt đầuqznf8cBc e9enSv2Jtừ se9enSv2Jáu e9enSv2Jnăm tqznf8cBcrước, tqznf8cBca otGnmỗi e9enSv2Jnăm đềuqznf8cBc vềqznf8cBc notGnhà một lần.otGn Tìnhe9enSv2J cqznf8cBcảm qznf8cBccủa otGnta qznf8cBcvới haqznf8cBci ngườotGni họotGn kotGnhông qznf8cBchẳn le9enSv2Jà tốe9enSv2Jt, cũne9enSv2Jg khône9enSv2Jg thểqznf8cBc nóiotGn là que9enSv2Já xấotGnu. LầnotGn trướotGnc tqznf8cBcrở votGnề, ne9enSv2Jương tqznf8cBca bệnhotGn liệtqznf8cBc giường,qznf8cBc nqznf8cBcói le9enSv2Jà chẳnqznf8cBcg còqznf8cBcn sốngqznf8cBc được bqznf8cBcao qznf8cBclâu nữaotGn, otGnmuốn qznf8cBcta lấye9enSv2J vợqznf8cBc đểqznf8cBc notGngười yêe9enSv2Jn e9enSv2Jtâm nhắotGnm me9enSv2Jắt. e9enSv2JBị nươnqznf8cBcg dqznf8cBcồn qznf8cBctới đường cùngqznf8cBc, otGnta che9enSv2Jỉ cqznf8cBcó thểotGn lấyqznf8cBc e9enSv2Jvị otGncô qznf8cBcnương otGnkia.” qznf8cBcNói tớie9enSv2J chuqznf8cBcyện nàyotGn, hắnqznf8cBc lqznf8cBcần tqznf8cBchứ hai thấqznf8cBcy đauotGn đầu.

Từ khqznf8cBci hắnotGn rờiotGn nhàe9enSv2J năme9enSv2J năotGnm trước,otGn bqznf8cBcầu khôngqznf8cBc qznf8cBckhí trone9enSv2Jg nhà totGnựa hồqznf8cBc re9enSv2Jất e9enSv2Jkhẩn e9enSv2Jtrương. TrởotGn lạiotGn nămotGn hắnqznf8cBc haqznf8cBci mươotGni motGnốt te9enSv2Juổi, lqznf8cBcão chotGna khônge9enSv2J chỉ the9enSv2Jân cậotGnn nhqznf8cBciều qznf8cBchơn vớiotGn hqznf8cBcắn, còotGnn kiqznf8cBcên quyqznf8cBcết e9enSv2Jmuốn e9enSv2Jđem toànqznf8cBc bộe9enSv2J giqznf8cBcao e9enSv2Jnghiệp cho otGnhắn te9enSv2Jrông coqznf8cBci. HắnotGn vốnqznf8cBc thíce9enSv2Jh e9enSv2Jcuộc qznf8cBcsống phiêqznf8cBcu otGnbạt thựce9enSv2J qznf8cBcsự khôotGnng thểe9enSv2J cotGnhịu được otGnngày nàotGno cũnge9enSv2J sotGnống e9enSv2Jtrong otGnmột đốne9enSv2Jg sổqznf8cBc sáchotGn. TotGnheo lờiotGn otGnđề nghqznf8cBcị củe9enSv2Ja cẩuotGn đe9enSv2Jầu quâotGnn sư Quânqznf8cBc e9enSv2JTùy Pe9enSv2Jhong, hắqznf8cBcn quyếte9enSv2J địnhotGn tựqznf8cBc mìotGnnh ge9enSv2Jây dựngqznf8cBc sựqznf8cBc nghiệp.

Trở nênqznf8cBc cóotGn totGnhân tìnhotGn làotGn tốotGnt otGnhay xấuotGn qznf8cBcđây? NếuotGn qznf8cBcnhư cha otGn nương votGnẫn tiếpe9enSv2J otGntục mặe9enSv2Jc ke9enSv2Jệ hắn,qznf8cBc hotGnắn khotGnông cầnotGn bịotGn éqznf8cBcp buotGnộc làme9enSv2J việe9enSv2Jc kiotGnnh thương, cũngotGn khônotGng cầnotGn lấyqznf8cBc otGnmột nữotGn nhe9enSv2Jân khôotGnng e9enSv2Jquen khônotGng qznf8cBcbiết. Đqznf8cBcương e9enSv2Jnhiên, nếuotGn khôe9enSv2Jng nhờ che9enSv2Ja qznf8cBcnương bứce9enSv2J éqznf8cBcp, hắnqznf8cBc cũqznf8cBcng kotGnhông đượcotGn giqznf8cBca tqznf8cBcài bqznf8cBcạc vạn,qznf8cBc cũnge9enSv2J khôotGnng lấyotGn qznf8cBcđược Tiểu Điệpe9enSv2J otGncủa hắn.

“Chẳng tqznf8cBcrách sotGnao ngươiotGn tíe9enSv2Jnh tìnhe9enSv2J qznf8cBckỳ quáqznf8cBci, otGnthì re9enSv2Ja là qznf8cBc trong lotGnòng te9enSv2Jừ nhỏqznf8cBc đãqznf8cBc cotGnó mộotGnt otGnbóng ma.otGn” Khônge9enSv2J otGnhiểu e9enSv2Jvì sqznf8cBcao, ngqznf8cBchĩ đếne9enSv2J hắnotGn lúce9enSv2J nhỏ bie9enSv2J qznf8cBcthảm nhotGnư e9enSv2Jvậy, trqznf8cBcong lòngqznf8cBc nàqznf8cBcng mqznf8cBcơ hotGnồ qznf8cBccó cảmqznf8cBc qznf8cBcgiác đau.

“Kỳ otGnthực nànotGng khôotGnng cầnqznf8cBc otGnkhổ sở,qznf8cBc ítotGn nhấte9enSv2J nàqznf8cBcng còne9enSv2J qznf8cBcbiết thân phqznf8cBcụ otGnmình làe9enSv2J e9enSv2Jai, nhưe9enSv2Jng tqznf8cBca qznf8cBcthì otGnkhông biết.”e9enSv2J Hắnqznf8cBc khônqznf8cBcg biếqznf8cBct ae9enSv2Jn e9enSv2Jủi ne9enSv2Jgười khác, otGncó thểotGn nqznf8cBcói rqznf8cBca nhqznf8cBcư vậyqznf8cBc thựcotGn sựe9enSv2J khônotGng qznf8cBcđơn giản.

“Ta otGncó khổotGn sởqznf8cBc baqznf8cBco giờ?”e9enSv2J Bạchqznf8cBc Mạnqznf8cBc qznf8cBcĐiệp e9enSv2Jkỳ otGnquái nhìn otGnhắn, qznf8cBccon mắte9enSv2J nqznf8cBcào củaotGn e9enSv2Jhắn thấotGny e9enSv2Jnàng votGnì Tốnge9enSv2J qznf8cBctrang ce9enSv2Jhủ khổqznf8cBc sở?

“Lẽ nàotGno nàqznf8cBcng khône9enSv2Jg phảe9enSv2Ji vqznf8cBcì notGnhất e9enSv2Jthời khôe9enSv2Jng te9enSv2Jhể tiếe9enSv2Jp nhận đượqznf8cBcc Te9enSv2Jống trqznf8cBcang chủotGn lotGnà ce9enSv2Jha nànotGng nênqznf8cBc qznf8cBcmới khqznf8cBcông nóiotGn lờe9enSv2Ji nàoe9enSv2J sao?”

Bạch Me9enSv2Jạn Điqznf8cBcệp trotGnợn qznf8cBctrừng haqznf8cBci otGnmắt, thậqznf8cBct se9enSv2Jâu thởe9enSv2J qznf8cBcdài, “Ta đãe9enSv2J mấte9enSv2J trotGní nhớotGn rồi,qznf8cBc nươngotGn cùne9enSv2Jg ke9enSv2Jế phụqznf8cBc cóotGn totGnốt vớiotGn e9enSv2Jta hae9enSv2Jy otGnkhông totGna cũngqznf8cBc chẳng biết,qznf8cBc otGncũng khotGnông muqznf8cBcốn true9enSv2Jy cứu.e9enSv2J ĐotGnương nhiên,otGn xe9enSv2Jem te9enSv2Ja hiệnotGn totGnại mộtqznf8cBc thâqznf8cBcn bqznf8cBcản lĩnh, chứne9enSv2Jg otGntỏ haqznf8cBci ngườie9enSv2J qznf8cBcđối votGnới tqznf8cBca rấqznf8cBct te9enSv2Jốt. TotGna cqznf8cBchỉ biếqznf8cBct cqznf8cBcha e9enSv2Jmẹ thâne9enSv2J nhâotGnn otGnta toe9enSv2Jàn bộ e9enSv2Jđã chqznf8cBcết, chqznf8cBco qznf8cBcdù TốngotGn e9enSv2Jtrang chủotGn thựce9enSv2J sựqznf8cBc làotGn che9enSv2Ja otGnta totGnhì thotGnế nàotGno? Te9enSv2Ja ke9enSv2Jhông muốn otGnnghĩ tới.otGn otGnTa cũqznf8cBcng khônge9enSv2J photGnải hậotGnn ôqznf8cBcng ấy,e9enSv2J chotGnỉ làotGn đốiqznf8cBc vớie9enSv2J ôqznf8cBcng qznf8cBcấy mộtotGn chotGnút cảm otGngiác cũotGnng khôqznf8cBcng ce9enSv2Jó.” otGnCha qznf8cBcnàng gotGniờ đanotGng ởotGn hiệnqznf8cBc qznf8cBcđại, chqznf8cBco dùotGn otGnTống traqznf8cBcng che9enSv2Jủ thực e9enSv2Jsự e9enSv2Jlà cqznf8cBcha otGnnàng e9enSv2Jcũng chqznf8cBcỉ e9enSv2Jlà ce9enSv2Jha củae9enSv2J the9enSv2Jân thqznf8cBcể nàqznf8cBcy, cqznf8cBcùng ne9enSv2Jàng otGnkhông qznf8cBcquan hệ.

“Thế nànge9enSv2J vìqznf8cBc sotGnao lạotGni e9enSv2Jrầu re9enSv2Jĩ khotGnông vui?”

“Ta đqznf8cBcang suotGny nge9enSv2Jhĩ, otGnvõ lâqznf8cBcm đe9enSv2Jồn đạiqznf8cBc quảotGn otGnnhiên otGnlà phóng otGnđại, Tháne9enSv2Jh liotGnnh otGnchâu qznf8cBcchỉ lqznf8cBcà mộtqznf8cBc ve9enSv2Jiên dạqznf8cBc qznf8cBcminh qznf8cBcchâu bìqznf8cBcnh thường,qznf8cBc khotGnông tqznf8cBchể cứu mạotGnng e9enSv2Jhai chúnotGng e9enSv2Jta, toàne9enSv2J bộqznf8cBc qznf8cBchi vọngotGn bâyotGn e9enSv2Jgiờ đe9enSv2Jều đặtotGn trênqznf8cBc ne9enSv2Jgười qznf8cBcQuỷ otGnY ce9enSv2Jùng e9enSv2Jhạt tuyết. Hạte9enSv2J otGntuyết totGnhực sotGnự e9enSv2Jcó the9enSv2Jể otGngiải đe9enSv2Jộc không?otGn otGnQuỷ e9enSv2JY cóe9enSv2J thậtotGn otGnlợi hạie9enSv2J nhưotGn trone9enSv2Jg truyền thuyếqznf8cBct? TotGna hotGniện otGntại đe9enSv2Jang lqznf8cBco lắnqznf8cBcg đqznf8cBcộc qznf8cBctrên ngườie9enSv2J ngươiqznf8cBc, lotGno lắqznf8cBcng bệnhqznf8cBc trêne9enSv2J người totGna. Vềe9enSv2J phầne9enSv2J otGnTống lãoqznf8cBc đqznf8cBcầu, totGna mộte9enSv2J ce9enSv2Jhút cũe9enSv2Jng ke9enSv2Jhông muốnotGn nghĩ.”

“Không sae9enSv2Jo đâuotGn, cotGnó e9enSv2Jtam muộiotGn qznf8cBcnàng cùngqznf8cBc sotGnư phụotGn qznf8cBcta, sẽ ke9enSv2Jhông cotGnó e9enSv2Jchuyện gì.”e9enSv2J qznf8cBcCho e9enSv2Jdù otGny tqznf8cBchuật sưe9enSv2J phqznf8cBcụ hắnotGn otGnkhông qznf8cBcđược tốotGnt lắqznf8cBcm, cotGnũng còotGnn có Độcqznf8cBc qznf8cBcNương Tửqznf8cBc e9enSv2Jlà ce9enSv2Jao otGnthủ dụotGnng độc,otGn otGnxem đaqznf8cBcn dượcotGn e9enSv2Jnàng điềqznf8cBcu chếotGn ce9enSv2Jũng đủotGn biếtqznf8cBc nàng otGn danh bấtotGn hưqznf8cBc truyền.

Bạch MạnotGn Đie9enSv2Jệp gậte9enSv2J đotGnầu, đotGnôi otGnmi cũe9enSv2Jng khôngotGn chqznf8cBce đượce9enSv2J ưue9enSv2J sách.

“Ừ, ngươiqznf8cBc ngànqznf8cBc votGnạn e9enSv2Jlần đừotGnng otGnnên otGnxảy e9enSv2Jra chuyện.”

“Được.” Đône9enSv2Jg otGnPhương qznf8cBcVũ le9enSv2Jẳng lặnotGng nhìe9enSv2Jn nàng,qznf8cBc ánotGnh trăng ảmqznf8cBc đạe9enSv2Jm lqznf8cBcượn lqznf8cBcờ chie9enSv2Jếu đqznf8cBcến, e9enSv2Jánh nếnqznf8cBc liotGnên tụotGnc tỏaqznf8cBc re9enSv2Ja khiqznf8cBcến bầqznf8cBcu khône9enSv2Jg kqznf8cBchí cànotGng thêm lãotGnng mạn.

“Đại ce9enSv2Ja, ngotGnươi totGnhích qznf8cBcta e9enSv2Jsao?” Lầnqznf8cBc đqznf8cBcầu totGniên otGnnàng khqznf8cBcông muốn trotGnốn te9enSv2Jránh, nghiêmqznf8cBc túqznf8cBcc hỏe9enSv2Ji hắotGnn. ĐotGnể đượcotGn ởe9enSv2J qznf8cBcbên cạnotGnh otGnhắn, nqznf8cBcàng đãqznf8cBc totGnừ otGnbỏ tất ce9enSv2Jả mọiqznf8cBc thứqznf8cBc qznf8cBcở hiệnqznf8cBc đe9enSv2Jại, notGnếu đếnotGn otGnbây giotGnờ còqznf8cBcn khôe9enSv2Jng đốie9enSv2J mặe9enSv2Jt otGnvới otGntình cảmotGn cotGnủa me9enSv2Jình thì totGnhực sựqznf8cBc quáe9enSv2J nqznf8cBchu nhược.

Đông Phươngqznf8cBc qznf8cBcVũ cotGnong môi,otGn otGn“Sớm qznf8cBcđã e9enSv2Jthành ye9enSv2Jêu rồi,e9enSv2J là nhấte9enSv2J e9enSv2Jkiến cqznf8cBchung e9enSv2Jtình.” HắnotGn đe9enSv2Jối vớe9enSv2Ji nànotGng le9enSv2Jà nhấtqznf8cBc kiếnotGn cotGnhung tìqznf8cBcnh, đángotGn tiếcotGn otGnnàng quá ngốc,e9enSv2J mãie9enSv2J khotGnông ce9enSv2Jhịu tiếpqznf8cBc nhận.

Bạch Mạe9enSv2Jn Điệpe9enSv2J e9enSv2Jcười, otGnđôi mắtotGn hípe9enSv2J cone9enSv2Jg lại,otGn giốngqznf8cBc như otGntrăng non.

Đông Phe9enSv2Jương e9enSv2JVũ đqznf8cBcứng qznf8cBcphía saotGnu nànge9enSv2J, qznf8cBcgiúp nàe9enSv2Jng vénqznf8cBc totGnóc. Nàng rấtotGn tựqznf8cBc otGnnhiên e9enSv2Jđứng dậqznf8cBcy, qznf8cBchai tae9enSv2Jy ômotGn lấyotGn tqznf8cBchắt lưnge9enSv2J hắn,e9enSv2J đầuqznf8cBc tqznf8cBcựa qznf8cBcvào ngqznf8cBcười hắn, “Đạe9enSv2Ji qznf8cBcca, chúnge9enSv2J te9enSv2Ja sẽotGn khôngqznf8cBc saootGn. otGnTa muốnqznf8cBc vqznf8cBcĩnh viễe9enSv2Jn ởe9enSv2J cạnotGnh ngươiotGn, cotGnả đời qznf8cBckhông xqznf8cBca otGnnhau. CotGnha nươngqznf8cBc ngưotGnơi khônge9enSv2J thươe9enSv2Jng e9enSv2Jngươi, tqznf8cBca sẽqznf8cBc dùe9enSv2Jng cảe9enSv2J e9enSv2Jđời đểqznf8cBc e9enSv2Jyêu ngươi, bồiotGn thườnge9enSv2J cqznf8cBcho ngươi.”qznf8cBc Nànge9enSv2J ngotGnẩng đầuotGn lên,qznf8cBc cotGnười hỏiotGn hqznf8cBcắn, “otGnCó đượcqznf8cBc hay không?”

“Được.” otGnHắn nhẹe9enSv2J otGnnhàng otGnđáp mộtotGn tqznf8cBciếng, otGnôm lấyotGn thâqznf8cBcn thể nàng.

“Đại ca.otGn” NàngotGn vẫotGnn nhưqznf8cBc cotGnũ nge9enSv2Jửa đầqznf8cBcu, cườie9enSv2J tủmotGn tỉmotGn nói, “Đạiqznf8cBc cotGna, otGnkỳ thựcotGn muqznf8cBcội cotGnũng e9enSv2Jyêu huynh.”otGn Sqznf8cBcớm đotGnã thàotGnnh yêuotGn rồotGni, chỉe9enSv2J làotGn khôngqznf8cBc dáme9enSv2J thừa nqznf8cBchận thôi.

“Tại e9enSv2Jsao đqznf8cBcột nhiqznf8cBcên lotGnại nóie9enSv2J chue9enSv2Jyện này?”otGn Nànge9enSv2J cotGnó chúotGnt thích hắne9enSv2J, qznf8cBchắn đãotGn sớme9enSv2J be9enSv2Jiết, che9enSv2Jỉ otGnlà nànotGng vẫe9enSv2Jn khqznf8cBcông motGnuốn nóiotGn, nguyêqznf8cBcn ne9enSv2Jhân gì kqznf8cBchiến ne9enSv2Jàng độtqznf8cBc nhotGniên be9enSv2Jiểu lộ.

Bạch Mạnqznf8cBc Điqznf8cBcệp cườiqznf8cBc nqznf8cBchư otGnhồ lqznf8cBcy, “BotGnởi vìe9enSv2J, hôe9enSv2Jm naotGny huynh e9enSv2J nói rấotGnt ne9enSv2Jhiều, ưotGnớc chừngqznf8cBc đemqznf8cBc qznf8cBclời e9enSv2Jcủa nửaqznf8cBc thotGnáng otGntoàn bộqznf8cBc nóe9enSv2Ji re9enSv2Ja. Vậe9enSv2Jy e9enSv2Jchứng tỏ… qznf8cBctính qznf8cBctình huyqznf8cBcnh đqznf8cBcã thae9enSv2Jy e9enSv2Jđổi rấe9enSv2Jt nqznf8cBchiều, ởqznf8cBc cạotGnnh hue9enSv2Jynh se9enSv2Jẽ kotGnhông qotGnuá qznf8cBcbuồn chán.”qznf8cBc Ke9enSv2Jỳ thực otGnngay te9enSv2Jừ nqznf8cBcgày đầuqznf8cBc gặe9enSv2Jp nànqznf8cBcg, tíe9enSv2Jnh totGnình hắnotGn e9enSv2Jđã e9enSv2Jthay qznf8cBcđổi e9enSv2Jrồi. e9enSv2JCùng mộte9enSv2J otGnnữ qznf8cBcnhân luôn qznf8cBcríu qznf8cBcra ríuqznf8cBc ríqznf8cBct e9enSv2Jở cùnqznf8cBcg mqznf8cBcột chqznf8cBcỗ, khôngqznf8cBc muốnotGn sửaotGn e9enSv2Jcũng khôngotGn được.

“Chỉ e9enSv2Jvì vậy?”qznf8cBc Sớmqznf8cBc biếtotGn qznf8cBchắn nhiotGnều lời.qznf8cBc Hqznf8cBcắn qznf8cBcchỉ qznf8cBclà không thíchotGn nóiqznf8cBc chứotGn khe9enSv2Jông phảiqznf8cBc khônge9enSv2J biếqznf8cBct nóqznf8cBci. e9enSv2JChỉ qznf8cBclà nóotGni tqznf8cBchôi mqznf8cBcà, qznf8cBcrất e9enSv2Jđơn giản.

Bạch e9enSv2JMạn ĐotGniệp vẫne9enSv2J ôme9enSv2J lqznf8cBcấy thắe9enSv2Jt lưe9enSv2Jng hắn,otGn đầuotGn e9enSv2Jngửa về otGn sau, cườiqznf8cBc e9enSv2Jhì qznf8cBchì nóie9enSv2J, “KhônotGng cotGnhỉ vậy,otGn huynqznf8cBch e9enSv2Jđem qznf8cBcchuyện xấqznf8cBcu trone9enSv2Jg nhqznf8cBcà otGnnói cho qznf8cBcmuội biếe9enSv2Jt, otGnmuội ce9enSv2Jòn e9enSv2Jcó cotGnơ otGnhội lựaotGn chọqznf8cBcn sqznf8cBcao? Tụce9enSv2J ne9enSv2Jgữ nóie9enSv2J chuyqznf8cBcện xấotGnu te9enSv2Jrong nhàotGn không tqznf8cBchể truyotGnền rotGna, huyne9enSv2Jh nóotGni muộie9enSv2J biết,qznf8cBc muộie9enSv2J qznf8cBckhông te9enSv2Jrở thàne9enSv2Jh ngqznf8cBcười nhàotGn e9enSv2Jhuynh cũng khôngqznf8cBc được.”

“Chỉ vì…e9enSv2J chuyệqznf8cBcn này?”

Nàng qznf8cBcnghịch ne9enSv2Jgợm nhotGnáy mắt,e9enSv2J otGn“Ách, lotGný dqznf8cBco ne9enSv2Jhư vậye9enSv2J ce9enSv2Jhưa đủ sao?e9enSv2J” NgụyotGn biện.

Đông PhotGnương e9enSv2JVũ notGnhíu mie9enSv2J, e9enSv2Jcũng kqznf8cBchông cóe9enSv2J trảe9enSv2J lời.

”Được rồi,e9enSv2J bởiotGn vìqznf8cBc muôqznf8cBci pháe9enSv2Jt hiệne9enSv2J hotGnuynh qznf8cBcđối xửe9enSv2J vớiotGn muội rấtqznf8cBc totGnốt. Đểqznf8cBc qznf8cBcan ủie9enSv2J muội,otGn khotGnông tie9enSv2Jếc e9enSv2Jnhắc tớiotGn cqznf8cBchuyện tqznf8cBchương te9enSv2Jâm e9enSv2Jcủa motGnình. Huynh tue9enSv2Jy rằe9enSv2Jng e9enSv2Jnói xoqznf8cBcng vânqznf8cBc đạmqznf8cBc pe9enSv2Jhong kqznf8cBchinh, nhqznf8cBcưng muộiqznf8cBc botGniết huynqznf8cBch rấe9enSv2Jt khổqznf8cBc sotGnở, chịe9enSv2Ju nhiều otGnủy khue9enSv2Jất. Hôme9enSv2J naqznf8cBcy nhắqznf8cBcc otGntới, troqznf8cBcng lòe9enSv2Jng nhấte9enSv2J địnotGnh qznf8cBckhó chotGnịu. Mộte9enSv2J ne9enSv2Jgười nguyện ýqznf8cBc votGnì otGnmuội otGnchịu khổotGn mớqznf8cBci qznf8cBclà ngưotGnời otGnthích hợpotGn qznf8cBcvới muội,qznf8cBc huyne9enSv2Jh otGnhợp cách.”

Hắn ke9enSv2Jhông chỉe9enSv2J nguyqznf8cBcện qznf8cBcý ke9enSv2Jhổ ve9enSv2Jì nàng,otGn thậme9enSv2J che9enSv2Jí còn nguyệnqznf8cBc otGný che9enSv2Jết ve9enSv2Jì nàne9enSv2Jg, cqznf8cBchỉ qznf8cBclà nàngotGn khône9enSv2Jg notGnói rqznf8cBca thôi.

Hắn qznf8cBckhông trảotGn lqznf8cBcời, otGnchỉ cườie9enSv2J cườiotGn, dịuotGn e9enSv2Jdàng otGnôm nàng.

“Đại cqznf8cBca, mqznf8cBcuội e9enSv2Jmuốn xotGnin huotGnynh mộte9enSv2J việotGnc.” Giọne9enSv2Jg nàne9enSv2Jg rất nhỏotGn, tựaqznf8cBc hồqznf8cBc sotGnợ phe9enSv2Já hủyotGn qznf8cBcbầu ke9enSv2Jhông e9enSv2Jkhí ấqznf8cBcm otGnáp này.

“Cứ nóiotGn.” otGnGiờ notGnày kháce9enSv2Jh này,qznf8cBc cáiotGn gìotGn he9enSv2Jắn cotGnũng đáe9enSv2Jp ứng.

“Huynh lớnqznf8cBc lênotGn rấtotGn e9enSv2Jsuất e9enSv2Ja, otGnkhông thểe9enSv2J maqznf8cBcng qznf8cBccái mặe9enSv2Jt nạ chướngqznf8cBc mắtqznf8cBc e9enSv2Jkia được.qznf8cBc e9enSv2JTuy rằngotGn maqznf8cBcng vàe9enSv2Jo rấotGnt khốotGnc, nhưngqznf8cBc muộiotGn khônqznf8cBcg totGnhích. Trừ photGni cóqznf8cBc otGnviệc ce9enSv2Jần, otGnkhông the9enSv2Jì qznf8cBcđừng qznf8cBcmang, đượcotGn không?”

“Được.” Hắnqznf8cBc nqznf8cBcói xe9enSv2Jong cườie9enSv2J giaotGnn xảe9enSv2Jo, “Đápe9enSv2J ứngqznf8cBc totGna một đotGniều qznf8cBckiện, totGna sẽotGn kotGnhông mang.”

“Điều kiệe9enSv2Jn gì?”

“Hôn tqznf8cBca mộotGnt cái.”

“Hả?” otGnBạch e9enSv2JMạn Điệpe9enSv2J nhảyqznf8cBc rqznf8cBcồi vòe9enSv2Jng e9enSv2Jtay củaqznf8cBc he9enSv2Jắn, e9enSv2Jnhìn từ trênotGn e9enSv2Jxuống dưới,otGn “qznf8cBcĐại otGnca, hqznf8cBcuynh bịqznf8cBc trqznf8cBcúng te9enSv2Jà saootGn? Câqznf8cBcu vừaqznf8cBc rồiotGn otGnlà huyne9enSv2Jh nói.” ĐánhotGn e9enSv2Jchết nànotGng cũngotGn ke9enSv2Jhông nghqznf8cBcĩ ne9enSv2Jam otGnnhân cứngqznf8cBc nhắcqznf8cBc cổqznf8cBc qznf8cBchủ otGnnhư Đqznf8cBcông Phươe9enSv2Jng Vqznf8cBcũ cũng nóiotGn đượcotGn mấqznf8cBcy lờotGni ngảe9enSv2J ne9enSv2Jgớn thqznf8cBcế này.

Nàng e9enSv2Jkhông e9enSv2Jbiết, naqznf8cBcm nhotGnân nàootGn ke9enSv2Jhi e9enSv2Jở cạotGnnh ngườiqznf8cBc mìnhqznf8cBc yêu otGnmến cũngotGn đềuqznf8cBc cóe9enSv2J thae9enSv2Jy đổi.

Đông PhưotGnơng Vqznf8cBcũ cườie9enSv2J qznf8cBctinh otGnquái notGnhìn nqznf8cBcàng, “LàotGn qznf8cBcta nói.”

Bạch otGnMạn e9enSv2JĐiệp cốotGn ýqznf8cBc làotGnm rqznf8cBca otGnvẻ qznf8cBcsuy nge9enSv2Jhĩ mộtqznf8cBc hồotGni lâu, “otGnĐược rồi.”qznf8cBc Lqznf8cBcợi dụqznf8cBcng qznf8cBclúc he9enSv2Jắn khônotGng đểotGn ýqznf8cBc, trotGnên môiqznf8cBc hắne9enSv2J e9enSv2Jnhẹ notGnhàng lướtotGn que9enSv2Ja một cái.

Đây lqznf8cBcà lầnotGn đầue9enSv2J tiotGnên nàotGnng chủqznf8cBc độngotGn otGnhôn hắqznf8cBcn, tue9enSv2Jy rqznf8cBcằng chỉ le9enSv2Jà hônqznf8cBc qznf8cBcnhẹ, notGnhưng đủotGn đe9enSv2Jể Đônge9enSv2J Pe9enSv2Jhương otGnVũ tâmotGn qznf8cBcthần dae9enSv2Jo độe9enSv2Jng. Ngóe9enSv2Jn otGntay hắnqznf8cBc qznf8cBclướt qua e9enSv2Jchỗ nàngqznf8cBc qznf8cBcvừa he9enSv2Jôn, cườotGni nhotGnẹ qznf8cBcmột cái.

Bạch MạotGnn Điqznf8cBcệp ởe9enSv2J trêotGnn qznf8cBcngười sờqznf8cBc sqznf8cBcoạt e9enSv2Jnửa ngày,e9enSv2J cuotGnối cùng cầqznf8cBcm lotGnấy cáotGni kéo,e9enSv2J cắe9enSv2Jt bỏotGn otGnmột lọqznf8cBcn tóc,e9enSv2J e9enSv2Jlấy khăotGnn totGnay bqznf8cBcao lqznf8cBcại, “CáiotGn nqznf8cBcày qznf8cBccho huynh.”

Đông PhưotGnơng Vqznf8cBcũ otGnnhận lấyotGn, “Cáiqznf8cBc gì?”

Ai đóe9enSv2J qznf8cBcdõng dạe9enSv2Jc nóie9enSv2J, e9enSv2J“Tín qznf8cBcvật địnhe9enSv2J tình.”qznf8cBc Nànge9enSv2J thựce9enSv2J sự khôngqznf8cBc thểqznf8cBc tìme9enSv2J qznf8cBcra đượce9enSv2J qznf8cBcvật ge9enSv2Jì làmotGn vqznf8cBcật qznf8cBcđịnh ước.

Đông Phươne9enSv2Jg qznf8cBcVũ cotGnất vào,e9enSv2J otGnsau đe9enSv2Jó e9enSv2Jđưa ce9enSv2Jho nqznf8cBcàng mộe9enSv2Jt vật, “Nhậnqznf8cBc đe9enSv2Ji, đâye9enSv2J e9enSv2Jlà tínqznf8cBc vậtotGn củotGna ta.”

“A?” otGnBạch MạnotGn ĐotGniệp lùqznf8cBci vềotGn sae9enSv2Ju mấye9enSv2J bước,qznf8cBc “ÁotGnch, qznf8cBcđại otGnca, vật nàye9enSv2J otGncó phảiotGn rấe9enSv2Jt quotGný e9enSv2Jgiá hqznf8cBcay e9enSv2Jkhông, huynotGnh gotGniữ e9enSv2Jlại e9enSv2Jdùng đi.”qznf8cBc ĐâyotGn otGnlà vậte9enSv2J totGnượng trưng chotGno thâqznf8cBcn phậne9enSv2J ce9enSv2Jủa hắotGnn, lqznf8cBcà qznf8cBcsáo ngqznf8cBcọc tqznf8cBcheo hắqznf8cBcn đãe9enSv2J nhiềue9enSv2J năm,e9enSv2J qznf8cBcnàng e9enSv2Jlàm sao e9enSv2J nhận được?

“Không đượce9enSv2J sao?”

“Không phảotGni, otGnlà muộiotGn khôqznf8cBcng otGnthể nhận,qznf8cBc qznf8cBcvật nàyotGn quáqznf8cBc quan trọng.otGn NếuotGn huynotGnh đưotGna muộiotGn vậtotGn này,qznf8cBc khôe9enSv2Jng pqznf8cBchải muộiotGn e9enSv2Jnên đưaotGn kotGnim kiqznf8cBcếm ce9enSv2Jho huynh saoqznf8cBc? qznf8cBcChúng otGnta đềotGnu làe9enSv2J ngườiotGn tronotGng gqznf8cBciang otGnhồ, saotGno lạotGni đeme9enSv2J vũqznf8cBc e9enSv2Jkhí tùyqznf8cBc tiệotGnn qznf8cBctặng cho ngqznf8cBcười khác?”

Đông PhươnotGng Vqznf8cBcũ qznf8cBcthu lạe9enSv2Ji sotGnáo nge9enSv2Jọc, năqznf8cBcm ne9enSv2Jgón e9enSv2Jtay te9enSv2Jhon dài cầmqznf8cBc sotGnáo otGnngọc đặte9enSv2J ởe9enSv2J sae9enSv2Ju e9enSv2Jlưng, “Nànge9enSv2J thíce9enSv2Jh lotGnàm notGngười totGnrong qznf8cBcgiang hồe9enSv2J sao?”

Bạch Mạne9enSv2J Điệqznf8cBcp sotGnuy nqznf8cBcghĩ mộtotGn chútqznf8cBc, láchqznf8cBc đầu,e9enSv2J “Không thích.”

“Vô tranqznf8cBch sqznf8cBcơn trangqznf8cBc, ve9enSv2Jô totGnranh vớie9enSv2J đotGnời, te9enSv2Ja cũngotGn muốn cuqznf8cBcộc sốngotGn otGnnhư vậy.”otGn HotGnắn tre9enSv2Jong lờiqznf8cBc ce9enSv2Jó hàmqznf8cBc ýe9enSv2J khác.

Bạch MạnotGn otGnĐiệp e9enSv2Jngẩn ngườotGni, lậqznf8cBcp tứce9enSv2J mừngqznf8cBc rỡe9enSv2J tqznf8cBcúm qznf8cBclấy y otGnphục củe9enSv2Ja e9enSv2Jhắn, “HotGnuynh nói…otGn hqznf8cBcuynh cũnge9enSv2J kotGnhông muốotGnn làe9enSv2Jm ne9enSv2Jgười e9enSv2Jtrong gianotGng he9enSv2Jồ, muốn cùqznf8cBcng muộe9enSv2Ji ke9enSv2Jhông e9enSv2Jtranh sqznf8cBcự đời.”

“Thiên e9enSv2Jhạ đệqznf8cBc nhấte9enSv2J thìe9enSv2J qznf8cBcđã saootGn? e9enSv2JTa kqznf8cBchông e9enSv2Jthích lqznf8cBcàm nge9enSv2Jười trong gianotGng e9enSv2Jhồ. e9enSv2JNếu trqznf8cBcên đờiqznf8cBc đãe9enSv2J qznf8cBckhông cotGnó Tháqznf8cBcnh lqznf8cBcinh châotGnu, otGnta cqznf8cBchỉ muốnotGn e9enSv2Jquay về làme9enSv2J ĐôngotGn PotGnhương Vũ.”

“Đại otGnca, muotGnội ce9enSv2Jó qznf8cBcmột đềqznf8cBc nghị.”

“Nói đi.”

“Ở gầe9enSv2Jn otGnThương Maqznf8cBcng trấe9enSv2Jn totGnìm mộte9enSv2J làotGnng, se9enSv2Jau đóe9enSv2J e9enSv2Jxây vàe9enSv2Ji phòng nhỏ,qznf8cBc e9enSv2Jsau khe9enSv2Ji chúne9enSv2Jg e9enSv2Jta thqznf8cBcoái ẩn,e9enSv2J qznf8cBccùng vqznf8cBcới Le9enSv2Jăng Tương,qznf8cBc e9enSv2Jnhị muộiotGn potGnhu cùotGnng nhau e9enSv2Jở đe9enSv2Jó. ĐươotGnng nhe9enSv2Jiên, notGnếu totGnam mqznf8cBcuội nguyệnqznf8cBc ýe9enSv2J e9enSv2Jđi cotGnùng the9enSv2Jì qznf8cBccàng tốqznf8cBct.” Nhqznf8cBcị muộqznf8cBci phu củaqznf8cBc nànge9enSv2J nghe9enSv2Jề ngotGnhiệp đặcotGn the9enSv2Jù, qznf8cBclấy lãotGno botGnà otGnrồi sợotGn rằngotGn ke9enSv2Jhông thotGnể tiếpotGn tụqznf8cBcc làme9enSv2J nữa. ĐểotGn photGnòng ngừaqznf8cBc cừe9enSv2Ju nhâotGnn trqznf8cBcả thùe9enSv2J, đotGnánh khôngotGn lạotGni hắnotGn e9enSv2Jthì nhằotGnm tớie9enSv2J e9enSv2Jlão bà, qznf8cBcbiện otGnpháp totGnốt nhotGnất e9enSv2Jvẫn lqznf8cBcà the9enSv2Joái ẩnqznf8cBc qznf8cBcgiang hồqznf8cBc đi.

“Vô Tqznf8cBcranh sqznf8cBcơn tre9enSv2Jang qznf8cBcở đâu?”

Bạch Me9enSv2Jạn ĐiệpotGn hưnotGng phấotGnn pháotGnt biểuqznf8cBc ýqznf8cBc kqznf8cBciến, “ĐâyotGn otGnlà muội otGnmuốn chotGnúng otGnta đqznf8cBcến mộte9enSv2J e9enSv2Jlàng ẩotGnn cư,e9enSv2J gọiqznf8cBc e9enSv2Jnơi đe9enSv2Jó làqznf8cBc Ve9enSv2Jô Trane9enSv2Jh otGnsơn qznf8cBctrang. Giaqznf8cBcng hồ qznf8cBcmọi ngqznf8cBcười đe9enSv2Jều biếtqznf8cBc cqznf8cBchúng e9enSv2Jta ẩnotGn cotGnư otGntại Vôe9enSv2J Te9enSv2Jranh se9enSv2Jơn trqznf8cBcang, qznf8cBcnhưng otGnlại khônqznf8cBcg bie9enSv2Jết Vôqznf8cBc Tranh e9enSv2Jsơn tranqznf8cBcg ởe9enSv2J đâu,e9enSv2J nhưe9enSv2J vậye9enSv2J mqznf8cBcới qznf8cBclà aqznf8cBcn toàotGnn otGnnhất. He9enSv2Jách háe9enSv2Jch, huynotGnh ce9enSv2Jũng có qznf8cBcthể tqznf8cBciếp otGntục lotGnàm Kiqznf8cBcm lãootGn bảe9enSv2Jn otGncủa huynotGnh. Nqznf8cBcếu muốnqznf8cBc ne9enSv2Jhớ tớiotGn nhqznf8cBcững ngàqznf8cBcy náe9enSv2Jo notGnhiệt, cứ qe9enSv2Juay vềotGn Thươngqznf8cBc MotGnang sotGnơn qznf8cBctrang, nhotGnớ totGnới ne9enSv2Jhững qznf8cBcngày qznf8cBckhông mqznf8cBcàng otGndanh otGnlợi thì quaye9enSv2J vềe9enSv2J le9enSv2Jàng, te9enSv2Jhật tốt.”

Bạch Mạnqznf8cBc ĐiệpotGn otGnlén cưqznf8cBcời hềqznf8cBc hotGnề, “Haqznf8cBcy nhấotGnt otGnlà e9enSv2Jở gầnqznf8cBc Quân TùyotGn Phoqznf8cBcng, otGnmuội tùe9enSv2Jy thờie9enSv2J cotGnó totGnhể khotGni dqznf8cBcễ hắn.”

Nghĩ đotGnến botGnộ e9enSv2Jdạng bịe9enSv2J khe9enSv2Ji dqznf8cBcễ củe9enSv2Ja Qe9enSv2Juân Tùe9enSv2Jy Phone9enSv2Jg, Đông PotGnhương Ve9enSv2Jũ bắtqznf8cBc đầuqznf8cBc te9enSv2Jhông cảmqznf8cBc chqznf8cBco hắn.

“Sau ke9enSv2Jhi nàqznf8cBcng ke9enSv2Jhỏi bệnqznf8cBch, chúnotGng te9enSv2Ja cùnge9enSv2J notGnhau đotGni tìm làotGnng.” Kiếne9enSv2J ngqznf8cBchị củqznf8cBca nàngqznf8cBc totGnhực sựotGn khônge9enSv2J tệ.

“Không e9enSv2Jcần đâuqznf8cBc, nhịqznf8cBc muộqznf8cBci cùqznf8cBcng nhịotGn me9enSv2Juội potGnhu sớmqznf8cBc cóe9enSv2J ýqznf8cBc định thoáe9enSv2Ji ẩne9enSv2J gianotGng hồotGn e9enSv2Jđúng không?qznf8cBc Thếqznf8cBc e9enSv2Jcứ đểqznf8cBc haqznf8cBci gotGnia hỏe9enSv2Ja kiqznf8cBca đqznf8cBci làotGnm. Hae9enSv2Ji người họotGn qznf8cBcsau ke9enSv2Jhi thqznf8cBcành qznf8cBcthân otGncó phảiqznf8cBc khôngotGn chuyệnotGn gqznf8cBcì làme9enSv2J? Ởqznf8cBc ne9enSv2Jhà otGnrảnh rỗiotGn qznf8cBcđến mốcqznf8cBc mqznf8cBceo a? NhiotGnều lắmqznf8cBc e9enSv2Jthì otGncho bạe9enSv2Jc đểqznf8cBc e9enSv2Jhai ngườiotGn tqznf8cBcìm qznf8cBcchỗ ởe9enSv2J. Áce9enSv2Jh, otGnhay nhấtotGn otGnlà kqznf8cBchai khẩe9enSv2Jn votGnài mẫu đấtqznf8cBc, muộe9enSv2Ji cóqznf8cBc thểotGn trồnqznf8cBcg raotGnu, nuôiotGn gàe9enSv2J. Đếne9enSv2J lúe9enSv2Jc đóe9enSv2J otGnchúng qznf8cBcta mỗotGni ngàqznf8cBcy đềue9enSv2J có thểe9enSv2J otGnăn rotGnau sạce9enSv2Jh, hơotGnn nqznf8cBcữa còotGnn làqznf8cBc e9enSv2Jtự mìnotGnh trồotGnng nhaotGn. e9enSv2JChúng totGna còne9enSv2J cóotGn te9enSv2Jhể nuotGnôi cáotGn, công otGntác bảoqznf8cBc qznf8cBcvệ motGnôi tqznf8cBcrường otGnở cotGnổ đạqznf8cBci rấqznf8cBct kháe9enSv2J, qznf8cBccá e9enSv2Jở qznf8cBckhe sotGnuối khqznf8cBcông bịqznf8cBc qznf8cBcô qznf8cBcnhiễm. Nếu qznf8cBcnhư ke9enSv2Jhông qznf8cBccó qznf8cBcviệc gqznf8cBcì, chúngotGn tqznf8cBca cóe9enSv2J e9enSv2Jthể e9enSv2Jđi dạoqznf8cBc ngoạie9enSv2J thành,qznf8cBc đếne9enSv2J otGntối cùe9enSv2Jng nhotGnau ngắm sao…”e9enSv2J Ngưqznf8cBcời nàotGny qznf8cBcbị máe9enSv2Jch qznf8cBcvọng te9enSv2Jưởng chứne9enSv2Jg vqznf8cBcô cùnqznf8cBcg trotGnầm trọng.

“Được.” e9enSv2JĐông Phươnge9enSv2J Vũqznf8cBc cũotGnng bắe9enSv2Jt otGnđầu mơotGn tưởngotGn tớe9enSv2Ji những ngàyqznf8cBc thánotGng nhqznf8cBcư vậy.

“Đại e9enSv2Jca, chúne9enSv2Jg te9enSv2Ja hiệnqznf8cBc otGngiờ điotGn đâqznf8cBcu? ĐộtotGn nhiotGnên khône9enSv2Jg có mụcqznf8cBc e9enSv2Jtiêu rồi.”

“Trở lạiotGn Thươngqznf8cBc Manqznf8cBcg trấn,e9enSv2J haqznf8cBci me9enSv2Juội muộie9enSv2J nàngotGn đềuotGn ở đó.”e9enSv2J otGnĐể đqznf8cBciều chếe9enSv2J giảiqznf8cBc dượotGnc ce9enSv2Jho hắn.qznf8cBc Mấyqznf8cBc ngàyqznf8cBc trướcqznf8cBc e9enSv2Jhắn đãotGn otGnthu đượcotGn botGnồ cqznf8cBcâu đưa qznf8cBc tin, e9enSv2Jnếu khôotGnng ve9enSv2Jì ThánotGnh qznf8cBclinh cotGnhâu e9enSv2Jthì đotGnã sớmqznf8cBc quaotGny ve9enSv2Jề Thươe9enSv2Jng otGnMang trấne9enSv2J rồi.

“Tại se9enSv2Jao? Khônqznf8cBcg e9enSv2Jtìm Qqznf8cBcuỷ otGnY à?”

“Trời đấtqznf8cBc botGnao lqznf8cBca, botGniết đe9enSv2Ji đqznf8cBcâu qznf8cBctìm. ThiotGnên Cqznf8cBcơ cáqznf8cBcc cùng Hàne9enSv2J Pqznf8cBchi nhấotGnt địnhotGn ge9enSv2Jiúp totGna tìme9enSv2J hắn,e9enSv2J tie9enSv2Jn tưởngqznf8cBc rấe9enSv2Jt nhanqznf8cBch sẽqznf8cBc e9enSv2Jcó otGntin tức.”otGn e9enSv2JCó tổ chứqznf8cBcc tìnhqznf8cBc bqznf8cBcáo đệe9enSv2J nqznf8cBchất the9enSv2Jiên hạe9enSv2J cùqznf8cBcng thiêe9enSv2Jn hạotGn đệe9enSv2J notGnhất bqznf8cBcộ khoáie9enSv2J đotGních totGnhân e9enSv2Jra tay,otGn Quỷ e9enSv2JY otGntuyệt đốiqznf8cBc e9enSv2Jchạy khônqznf8cBcg thoát.

Bạch Mạnqznf8cBc Điệpqznf8cBc te9enSv2Jhì thàqznf8cBco ne9enSv2Jói, “Hơne9enSv2J ne9enSv2Jữa, qznf8cBccòn qznf8cBccó Miqznf8cBcnh Cune9enSv2Jg hỗ trợqznf8cBc mà.”

“Chúng te9enSv2Ja bâyotGn giờotGn đqznf8cBci đâue9enSv2J?” LầnotGn nàqznf8cBcy notGnàng thựce9enSv2J sựe9enSv2J khôngotGn có mụotGnc tiotGnêu rồi.

Đông PotGnhương otGnVũ cotGnùng Be9enSv2Jạch MạnotGn qznf8cBcĐiệp qqznf8cBcuan hệe9enSv2J cqznf8cBchính thức thăngqznf8cBc cqznf8cBcấp thàne9enSv2Jh tìnqznf8cBch e9enSv2Jyêu qznf8cBcnam e9enSv2Jnữ, Bạe9enSv2Jch otGnMạn qznf8cBcĐiệp e9enSv2Jđối ve9enSv2Jới Đônqznf8cBcg Phươqznf8cBcng VũotGn qznf8cBcthái độ ke9enSv2Jhông e9enSv2Jcó thotGnay đổiotGn nhưnqznf8cBcg hotGnành độngotGn thựce9enSv2J tếotGn đqznf8cBcã thaotGny đổiqznf8cBc re9enSv2Jất nhiều.

Cho otGntới e9enSv2Jnay, hqznf8cBcai ngưotGnời họe9enSv2J khqznf8cBcông phảie9enSv2J chie9enSv2Ja otGnphòng ngủ thìotGn cũngqznf8cBc làe9enSv2J ĐôngotGn qznf8cBcPhương Ve9enSv2Jũ phảiotGn notGngủ ởotGn tre9enSv2Jên ghếe9enSv2J. MotGnấy ngàe9enSv2Jy qznf8cBcở e9enSv2JTuyết sơotGnn, bqznf8cBcởi vì e9enSv2J trời que9enSv2Já otGnlạnh, haqznf8cBci qznf8cBcngười be9enSv2Jất đắe9enSv2Jc otGndĩ phảotGni otGnngủ cùnotGng mộtotGn giưe9enSv2Jờng. BotGnất quáqznf8cBc e9enSv2JBạch Mạn ĐiệpotGn xotGnin thềe9enSv2J, hqznf8cBcai ngườiotGn lúce9enSv2J otGnđó thựcqznf8cBc sựe9enSv2J rấe9enSv2Jt troe9enSv2Jng se9enSv2Jáng, mqznf8cBcỗi ngườie9enSv2J e9enSv2Jmột cáotGni chăn, tuyệtotGn đốiqznf8cBc e9enSv2Jkhông chạmotGn vàootGn đốiotGn phươnotGng cqznf8cBcho dùotGn làqznf8cBc motGnột ngóqznf8cBcn tay.

Mới gầqznf8cBcn đây,qznf8cBc saqznf8cBcu qznf8cBcnửa notGnăm duqznf8cBcy trotGnì qznf8cBcám muộotGni, rốe9enSv2Jt cụce9enSv2J cũng qznf8cBccó ngàye9enSv2J e9enSv2Jbị otGnphá vỡ.

Đó làotGn votGnào e9enSv2Jđêm e9enSv2Jthứ bqznf8cBca saqznf8cBcu khotGni he9enSv2Jai ngotGnười otGnrời kotGnhỏi Tống giaotGn, otGnở e9enSv2Jmột qznf8cBctrấn otGnnhỏ qznf8cBctìm chỗe9enSv2J trọ.otGn Cqznf8cBcái làqznf8cBcng qznf8cBckia qznf8cBcthực sựqznf8cBc rấqznf8cBct otGnnhỏ, motGnột tiểqznf8cBcu khách điếotGnm chỉotGn otGncó mấye9enSv2J giqznf8cBcan pqznf8cBchòng. Đếnqznf8cBc khe9enSv2Ji e9enSv2JBạch Mạe9enSv2Jn Điệpe9enSv2J đếe9enSv2Jn trọqznf8cBc chỉe9enSv2J cqznf8cBcòn lạie9enSv2J qznf8cBcmột phòng duye9enSv2J nhotGnất, otGnkhông ce9enSv2Jòn lotGnựa chọne9enSv2J otGnnào khqznf8cBcác, otGnhai ngườiqznf8cBc qznf8cBcđành ngủotGn cùnqznf8cBcg me9enSv2Jột gian.

“Đại cqznf8cBca, huyqznf8cBcnh ce9enSv2Jó lotGnạnh qznf8cBchay không?”qznf8cBc BạcotGnh Mạnqznf8cBc Điệpe9enSv2J sotGnau khi otGnleo le9enSv2Jên giườne9enSv2Jg, e9enSv2Jnhịn khôqznf8cBcng đượce9enSv2J hỏie9enSv2J Đônqznf8cBcg PhưotGnơng Vũ.

Không qznf8cBcthể khe9enSv2Jông nóiotGn hắnqznf8cBc thotGnực sựqznf8cBc lotGnà chíotGnnh nhâne9enSv2J otGnquân tử, otGnkiên te9enSv2Jrì muốne9enSv2J nqznf8cBcgủ trêotGnn trưotGnờng kotGnỷ. Đãe9enSv2J vàotGno tháne9enSv2Jg mườqznf8cBci rồi,e9enSv2J tqznf8cBcrời e9enSv2Jbắt đầue9enSv2J e9enSv2Jlạnh, Hơn nữaqznf8cBc otGnvừa qqznf8cBcua me9enSv2Jột tqznf8cBcrận qznf8cBcmưa totGno, nhiệte9enSv2J độqznf8cBc re9enSv2Jất e9enSv2Jthấp, ne9enSv2Jgủ trêqznf8cBcn trqznf8cBcường kỉe9enSv2J khqznf8cBcông tốt lắmqznf8cBc đâu.

“Ngủ se9enSv2Jớm qznf8cBcchút đi.”qznf8cBc Hqznf8cBcắn cũngotGn khotGnông trựcotGn te9enSv2Jiếp e9enSv2Jtrả lời, e9enSv2Jcho de9enSv2Jù lotGnà rấte9enSv2J lạnh.

“Ách, e9enSv2Jchúng totGna cùne9enSv2Jg qznf8cBcnhau ngủotGn e9enSv2Jđi, muotGnội lạnh.”

“Thực sựotGn muốnotGn chúnotGng totGna cqznf8cBcùng otGnnhau ngủ.”

“Đúng vậy,otGn nhưng…qznf8cBc muộiotGn cảnqznf8cBch cáe9enSv2Jo huynotGnh, khôngqznf8cBc đượcotGn lợi otGndụng đó.”e9enSv2J Sớmqznf8cBc đãqznf8cBc tìotGnm otGncách ăe9enSv2Jn tươie9enSv2J nàng.

“Ngủ đi,qznf8cBc totGna kqznf8cBchông saotGno.” Kỳe9enSv2J thựcqznf8cBc hqznf8cBcắn rotGnất e9enSv2Jlo lắngotGn nửa đêmotGn se9enSv2Jẽ lợiqznf8cBc e9enSv2Jdụng nàng.

“Được rồiotGn, hqznf8cBcuynh ke9enSv2Jhông qznf8cBclạnh nhqznf8cBcưng mue9enSv2Jội lạne9enSv2Jh, giotGnúp muội sưởotGni ấm.”

“Được.” NànotGng đãqznf8cBc mờiotGn ne9enSv2Jhư e9enSv2Jvậy, sae9enSv2Jo qznf8cBclại qznf8cBckhông biếte9enSv2J xấe9enSv2Ju hổ cựotGn tuye9enSv2Jệt chứ.

Vì thếotGn đêqznf8cBcm đó,e9enSv2J qznf8cBchai ne9enSv2Jgười e9enSv2Jngủ tronqznf8cBcg cùotGnng mộe9enSv2Jt cáiqznf8cBc chăn, nằe9enSv2Jm qznf8cBctrên cqznf8cBcùng mộte9enSv2J cáe9enSv2Ji giường.

Đông Phưqznf8cBcơng e9enSv2JVũ cũngotGn re9enSv2Jất mqznf8cBcuốn e9enSv2Jlàm LiễotGnu Hạe9enSv2J Huệ,qznf8cBc cotGnách e9enSv2Jxa nàng mộte9enSv2J chúte9enSv2J, nhưqznf8cBcng e9enSv2Jai đotGnó kqznf8cBchi ngủqznf8cBc ce9enSv2Jứ luqznf8cBcôn bámotGn riếtqznf8cBc vàqznf8cBco ngườqznf8cBci otGnhắn. e9enSv2JCó e9enSv2Jlẽ vìotGn lạnh, cotGnánh qznf8cBctay ngọcqznf8cBc ôqznf8cBcm e9enSv2Jhắn e9enSv2Jkhông thotGna. Bấtqznf8cBc đắotGnc dĩ,e9enSv2J hqznf8cBcắn chqznf8cBcỉ otGncó thqznf8cBcể ômqznf8cBc e9enSv2Jnàng vào e9enSv2Jlòng, dùnqznf8cBcg nhiệtotGn otGnđộ sưe9enSv2Jởi ấm.

Bọn otGnhọ haotGni ne9enSv2Jgười chẳne9enSv2Jg otGncó lotGnàm chotGnuyện gotGnì qznf8cBcthuộc loe9enSv2Jại cấm totGnhiếu nhe9enSv2Ji, qznf8cBcbất e9enSv2Jquá cqznf8cBcuối cùqznf8cBcng ce9enSv2Jũng phqznf8cBcát trie9enSv2Jển thàotGnnh otGnquan hệqznf8cBc tìne9enSv2Jh otGnlữ, còqznf8cBcn chờ nânge9enSv2J lên.