You are here

Tàn bạo khốc nương tử - Chương 57

 Chương tMQm57: tMQmMuội yHUHNêu huynh.

Bạch MạpYgdn ĐiệppYgd từHUHN ktMQmhi bướcpYgd rpYgda khỏiHUHN thưtMQm phòTSSQng cũnTSSQg không TSSQ lập tứcUZM9 pYgdrời pYgdkhỏi TốngHUHN gUZM9ia trHUHNang mUZM9à trởpYgd TSSQlại TSSQphòng pYgdmình. HiTSSQện giờTSSQ trờiHUHN cũngUZM9 sắp TSSQ tối rồiHUHN, nếuHUHN ctMQmó pYgdmuốn HUHNđi cũHUHNng làHUHN chupYgdyện ctMQmủa sángUZM9 ngàUZM9y hHUHNôm spYgdau. DùpYgd UZM9sao đâyTSSQ cũng TSSQlà chUZM9ỗ củaHUHN cTSSQha TSSQnàng, ởpYgd lTSSQại tMQmmột đêpYgdm pYgdkhông phUZM9ạm phtMQmáp chứ.

May lHUHNà TốngtMQm lãTSSQo gHUHNia cũngpYgd khôHUHNng cpYgdó qutMQmên hatMQmi ngườiUZM9 họ, stMQmai ngườipYgd đưapYgd tpYgdới vTSSQài mónTSSQ nTSSQgon, nànTSSQg tùyUZM9 titMQmện ăpYgdn TSSQvài tMQmmiếng rồTSSQi lạUZM9i dpYgdựa UZM9vào cửtMQma sổ HUHNmà ngẩntMQm ngTSSQười raHUHN. KỳUZM9 thHUHNực nàntMQmg pYgdđã ngẩnUZM9 TSSQngười ởtMQm đóHUHN rấtpYgd lâTSSQu, ttMQmừ ktMQmhi tMQmrời khỏi HUHN thư phòpYgdng, nàngUZM9 luUZM9ôn rầupYgd pYgdrĩ kTSSQhông vUZM9ui, càngHUHN làtMQm lầntMQm đầuUZM9 tiêpYgdn UZM9không mởUZM9 miệngUZM9 nói lờHUHNi nHUHNào. NàngTSSQ vốnTSSQ dĩpYgd làUZM9 UZM9người lúTSSQc nàoHUHN cũtMQmng hUZM9uyên TSSQthuyên, mupYgdốn npYgdàng pYgdba tiếng TSSQ không nótMQmi lờtMQmi nàHUHNo tuyHUHNệt đốiUZM9 khônHUHNg cóUZM9 kHUHNhả năngTSSQ. TTSSQính tUZM9ình nàntMQmg ĐôpYgdng PhươngtMQm VũUZM9 thập phầnTSSQ hiểuUZM9 rõHUHN, thấyTSSQ UZM9nàng ktMQmhông nóipYgd lờipYgd nàotMQm, TSSQhắn cUZM9ó UZM9chút lHUHNo lắtMQmng. ĐHUHNột TSSQnhiên lại nhTSSQảy pYgdra mộTSSQt ngườiHUHN UZM9phụ tTSSQhân, thpYgdực TSSQsự khiếnpYgd nàngUZM9 kTSSQhó tiếpHUHN nhận.

Bản thpYgdân ĐTSSQông PhươnUZM9g VũpYgd pYgdcũng tMQmlà pYgdngười pYgdít nóUZM9i, tMQmBạch Mạn ĐipYgdệp lạiUZM9 ngHUHNậm miệngTSSQ khiếHUHNn pYgdhai ngườiHUHN khôngUZM9 atMQmi nTSSQói chuyệnHUHN vớTSSQi ai.

“Tiểu Điệp,tMQm pYgdnàng pYgdlàm saHUHNo vậtMQmy?” SutMQmy ntMQmghĩ mộTSSQt ltMQmát, hắn quyếtTSSQ đTSSQịnh mTSSQở lờitMQm trước.HUHN NUZM9àng npYgdgay cảUZM9 TSSQnói cũTSSQng khôTSSQng muốnHUHN, nhấTSSQt địpYgdnh ltMQmà thập phầnHUHN khổpYgd sở.

Không mộTSSQt chútpYgd phảtMQmn ứngTSSQ, chỉpYgd chớpTSSQ mpYgdắt vàiTSSQ HUHNcái rồitMQm UZM9lại như cUZM9ũ npYgdhìn chằmpYgd chằHUHNm pYgdbên ngopYgdài. TpYgdrong việnTSSQ chỉtMQm cóTSSQ mộtUZM9 mạtHUHN pYgdánh TSSQtrăng ảmpYgd đpYgdạm hòaHUHN với bUZM9óng câTSSQy, thựcHUHN sựUZM9 chẳUZM9ng UZM9có UZM9gì hapYgdy đHUHNể nhìn.

“Nàng rpYgdất HUHNkhó pYgdxử phTSSQải không?”

Nàng tMQmquay đầuHUHN pYgdlại liếcHUHN HUHNnhìn TSSQhắn mộttMQm pYgdcái rồiUZM9 lạTSSQi nhìntMQm chằm chằtMQmm bêntMQm ngoài.

Xong, pYgdnàng nhấttMQm địnhTSSQ TSSQlà HUHNbi pYgdthương quápYgd độ,pYgd tMQmcăn bản khôngUZM9 muốnTSSQ trảUZM9 lờiTSSQ hắn.UZM9 NgàtMQmy TSSQxưa đềuTSSQ ltMQmà hắnTSSQ khônUZM9g ttMQmrả lờUZM9i câupYgd hTSSQỏi củaUZM9 nHUHNàng, nhưng tMQmnàng vẫnTSSQ hễtMQm UZM9hỏi lpYgdà đUZM9áp, nàngtMQm tMQmhôm nTSSQay TSSQthực sựHUHN UZM9quá kháHUHNc thường.

Đông PHUHNhương VũUZM9 tMQmđi TSSQtới stMQmau lưntMQmg, kpYgdhoát taHUHNy lTSSQên vaHUHNi nàng, “TiểutMQm ĐiệtMQmp, nànpYgdg tMQmcó bitMQmết tHUHNại TSSQsao tínhUZM9 tìTSSQnh pYgdta quáHUHNi gởTSSQ vậyHUHN không?”

Bạch MpYgdạn ĐiHUHNệp vẫnpYgd npYgdhư cTSSQũ tMQmkhông chúHUHNt phTSSQản ứng,tMQm dường nhưtMQm khôngUZM9 ngTSSQhe thUZM9ấy hắUZM9n pYgdnói gì.

Hắn kéoHUHN UZM9qua mộttMQm cUZM9ái ghế,TSSQ nTSSQgồi bêTSSQn cpYgdạnh nàng.

“Kỳ thực…UZM9 tHUHNa khôngtMQm biếttMQm cUZM9ha tpYgda lpYgdà ai.”

Hắn tUZM9hình lìnUZM9h nótMQmi TSSQra mộtTSSQ câupYgd khiếnHUHN BạchpYgd MạtMQmn ĐUZM9iệp nUZM9ghi ngờ TSSQliếc hắntMQm TSSQmột cáitMQm, TSSQnhưng tMQmvẫn ktMQmhông nUZM9ói gì.

Hắn cườiUZM9 kHUHNhổ, “BuồTSSQn cườiHUHN HUHNlắm UZM9đúng khôngUZM9? TTSSQa tHUHNhực sự khUZM9ông biUZM9ết, UZM9vì npYgdương HUHNta chưaHUHN baHUHNo giờpYgd nóiUZM9 chTSSQo tpYgda biết.”

Bạch MTSSQạn ĐipYgdệp gTSSQhé vàoHUHN mộHUHNt bêntMQm cửaTSSQ TSSQsổ, UZM9vươn tpYgday rUZM9a hái HUHNmột mHUHNột chiếcUZM9 lTSSQá, mtMQmiễn cưỡngtMQm nhìpYgdn hắntMQm mộpYgdt HUHNcái, “TiếpTSSQ tụcTSSQ.” CóHUHN tUZM9iến bộTSSQ, hắpYgdn nói ntMQmhiều nhHUHNư vậy,TSSQ cpYgduối cùpYgdng cũngpYgd HUHNđổi đượctMQm hTSSQai UZM9chữ củaHUHN nàng.

“Trước tMQmkhi nươngUZM9 gảHUHN HUHNcho ctMQmha pYgdta, npYgdgười đãHUHN UZM9mang thai. NpYgdgười ctMQmha hiUZM9ện tTSSQại cHUHNủa pYgdta rấtHUHN yêuTSSQ thươngtMQm nưpYgdơng, tMQmnhưng nươngUZM9 ngượcpYgd ltMQmại khôHUHNng hề thươngpYgd ônHUHNg ấy.TSSQ NươngpYgd tpYgda trướcpYgd tMQmkhi xuấTSSQt giHUHNá đãTSSQ từtMQmng thíUZM9ch mộtUZM9 nUZM9am TSSQnhân. ThậmpYgd UZM9chí còn cTSSQó UZM9hài pYgdtử ctMQmủa hHUHNắn, tTSSQhế nhTSSQưng pYgdnam nhâTSSQn kiUZM9a TSSQlại bỏtMQm tMQmrơi nươntMQmg nêtMQmn pYgdnương mớUZM9i gả HUHNcho cTSSQha TSSQta. ThHUHNực sựtMQm bpYgdan đầuTSSQ nươngtMQm cpYgdũng khtMQmông muốHUHNn gảUZM9, lpYgdà dUZM9o nHUHNgoại côntMQmg pYgdta ép buUZM9ộc, tựTSSQ chủtMQm trpYgdì hôHUHNn HUHNsự. UZM9Lúc đótMQm UZM9Vạn KHUHNiếm sHUHNơn traUZM9ng đượcTSSQ xưngtMQm lTSSQà võpYgd TSSQlâm TSSQđệ nhất ttMQmhế UZM9gia, ngpYgdoại côngHUHN tuyHUHNệt đtMQmối khônHUHNg pYgdcho TSSQphép nươpYgdng tUZM9a hồiHUHN tMQmhôn, điểmUZM9 huytMQmệt đpYgdạo của nươpYgdng rTSSQồi épYgdp lTSSQên kiệutMQm hoHUHNa. TSSQTrong đêUZM9m tânpYgd htMQmôn, nươpYgdng tMQmta thẳngTSSQ thắnUZM9 nópYgdi thậpYgdt với cHUHNha. ChtMQma tUZM9a tHUHNuy pYgdrằng khổpYgd HUHNsở nhTSSQưng cũntMQmg nguypYgdện ýtMQm muốntMQm nươnTSSQg, chămpYgd sócpYgd nươUZM9ng cả đời.UZM9 NhưngHUHN nươnHUHNg ttMQma khôtMQmng muốn,tMQm nUZM9ương đốiTSSQ vớipYgd chTSSQa mộtTSSQ chHUHNút cảmUZM9 tìntMQmh cũng TSSQkhông có,pYgd tMQmkhông muốtMQmn cHUHNùng TSSQcha pYgdlàm pUZM9hu tpYgdhê tUZM9hực spYgdự. UZM9Có thểtMQm chtMQma UZM9ta mHUHNong pYgdmuốn có ngUZM9ày nươngUZM9 tpYgda sẽpYgd hồiTSSQ HUHNtâm chHUHNuyển ýHUHN nênTSSQ cốTSSQ gHUHNắng nhịnTSSQ. NtMQmhưng HUHNtình UZM9cảm củaTSSQ hai nHUHNgười UZM9thực sựTSSQ rấtMQmt xấu,tMQm pYgdvào đTSSQêm tâpYgdn hônUZM9 TSSQđầu tiên,tMQm hapYgdi ngTSSQười đãHUHN cUZM9hia ptMQmhòng mà ngủ,HUHN HUHNcho ttMQmới pYgdhôm nUZM9ay vtMQmẫn TSSQlà phpYgdu tTSSQhê hữupYgd daTSSQnh TSSQvô thực.TSSQ pYgdSau HUHNkhi tTSSQa rTSSQa đờUZM9i, nương HUHNvì hậpYgdn thântMQm phụpYgd ttMQma pYgdbỏ rơpYgdi nUZM9ương nênHUHN tMQmcũng hUZM9ận cảHUHN tatMQm. TTSSQừ ktMQmhi UZM9ta bHUHNắt đUZM9ầu pYgdcó pYgdký ức, đềuHUHN tMQmlà nUZM9ha hoànHUHN bộipYgd pYgddi cpYgdhăm sóUZM9c tpYgda. UZM9Khi tUZM9a spYgdáu tuổi,tMQm bUZM9ội dtMQmi TSSQqua đUZM9ời, cũtMQmng không HUHNcòn HUHNai chHUHNăm sóTSSQc cUZM9ho pYgdta. TUZM9ừ đpYgdó vềtMQm stMQmau, chtMQmúng tUZM9a mộpYgdt tMQmnhà btMQma ngUZM9ười đHUHNều cótMQm UZM9cuộc sống riêHUHNng, ctMQmơ bảnTSSQ TSSQkhông hềTSSQ quUZM9a lạpYgdi. ChUZM9a tUZM9uy rằntMQmg pYgdhận nhUZM9ưng ctMQmũng khôngpYgd bTSSQạc đãTSSQi ta, cũTSSQng thỉnpYgdh tiêtMQmn HUHNsinh dạtMQmy tpYgda đọcTSSQ sHUHNách vTSSQiết UZM9chữ, thậmHUHN chUZM9í HUHNtự mHUHNình dtMQmạy vTSSQõ côngTSSQ cho tapYgd, nhưnTSSQg chUZM9a chưHUHNa tHUHNừng ntMQmói vớiHUHN pYgdta mộtHUHN câUZM9u nàoTSSQ. MỗipYgd lpYgdần dạytMQm tUZM9a võTSSQ cHUHNông đều đemTSSQ tHUHNa đứnTSSQg trướcTSSQ mặTSSQt ngưTSSQời, tựpYgd mìtMQmnh thUZM9ực hiUZM9ện TSSQba lpYgdần cUZM9ho UZM9ta tMQmxem, khônTSSQg cần biếUZM9t pYgdta hUZM9ọc cóTSSQ đUZM9ược hapYgdy khôUZM9ng được.TSSQ CUZM9ứ tMQmba ttMQmháng, chtMQma lạiUZM9 UZM9dạy tTSSQa HUHNmột lHUHNoại võ cônHUHNg khác,tMQm cpYgdả UZM9thời ttMQmhơ ấupYgd, cTSSQha cTSSQhưa từngHUHN ntMQmói vHUHNới tHUHNa câtMQmu nTSSQào. HUHNCho đếpYgdn UZM9gần đây, haHUHNi ngTSSQười chúnHUHNg pYgdta mớipYgd pYgdthỉnh thoảngtMQm nóHUHNi chuTSSQyện. NươngUZM9 HUHNta thíchHUHN đọUZM9c tMQmsách, vẽ pYgdtranh, mỗipYgd lầnUZM9 UZM9ta điHUHN thỉHUHNnh aHUHNn ngườHUHNi, hpYgdai ngườitMQm mộtTSSQ lẳngpYgd lặTSSQng vẽtMQm ttMQmranh, mộtMQmt chơi cờ,HUHN khônHUHNg atMQmi liếcHUHN mUZM9ắt TSSQnhìn ttMQma mộUZM9t cáiHUHN. HUHNChỉ pYgdcó khtMQmi HUHNta phUZM9ạm TSSQphải sapYgdi ltMQmầm mới nghpYgdiêm khHUHNách trátMQmch phạttMQm tTSSQa, đápYgdnh pYgdchửi tpYgda. NànTSSQg lHUHNuôn hỏUZM9i vìpYgd sTSSQao tHUHNa UZM9không HUHNnói lờiHUHN nào, TSSQkỳ tTSSQhực chínTSSQh vìpYgd TSSQta trHUHNưởng TSSQthành đUZM9ã pYgdcó típYgdnh pYgdcách TSSQnhư vậpYgdy. NHUHNgoại trừHUHN gtMQmiao tiếp bêHUHNn ngoàUZM9i, HUHNta cHUHNăn btMQmản UZM9không muốHUHNn nóiTSSQ, cũpYgdng HUHNkhông pYgdai ngutMQmyện tMQmý pYgdnghe UZM9ta nói.” HắntMQm baHUHNn UZM9đầu muốnHUHN dùnUZM9g tMQmhoàn cảntMQmh UZM9của mìtMQmnh đểHUHN tMQmthống suốttMQm pYgdcho BạHUHNch tMQmMạn Điệp,TSSQ nhưngTSSQ cuối cHUHNùng UZM9bản thântMQm lạpYgdi rUZM9ơi vàtMQmo bUZM9i thpYgdương. KhoảngUZM9 thờiHUHN giapYgdn đó,UZM9 hắtMQmn rấtHUHN cUZM9ô đơn,TSSQ rất bấtHUHN ltMQmực. tMQmNhìn thấytMQm HUHNnhững đHUHNứa trẻHUHN khHUHNác cóUZM9 TSSQcha nưTSSQơng TSSQyêu thươpYgdng, hắpYgdn luôn ntMQmhịn khôngUZM9 đpYgdược nUZM9gưỡng mộ.TSSQ TSSQHắn dUZM9ù spYgdao cũnpYgdg làtMQm ngTSSQhiệt chủntMQmg. HắntMQm khUZM9óc lócTSSQ hỏiHUHN bội dUZM9i tạiTSSQ spYgdao UZM9cha nươngUZM9 kHUHNhông thươtMQmng hắnUZM9, bộiHUHN UZM9di khHUHNông đànhpYgd lHUHNòng nhpYgdìn htMQmắn như tpYgdhế HUHNmới đemUZM9 chUZM9ân tướngHUHN sTSSQự việcpYgd nóHUHNi ra.

Đó lHUHNà bíHUHN mậtUZM9 tMQmcủa hắUZM9n, TSSQhắn khHUHNông biếtpYgd bấtMQmt cứHUHN pYgdai biết chuytMQmện nàpYgdy, cUZM9ho UZM9dù làtMQm ngườitMQm tMQmthân UZM9nhất nHUHNhư sUZM9ư phTSSQụ cùnUZM9g UZM9Quân TùytMQm PhopYgdng cũnUZM9g không biếpYgdt đượcHUHN thtMQmân thếUZM9 thHUHNực tMQmsự pYgdcủa hắn.HUHN BUZM9í mậtpYgd nHUHNày hHUHNắn chônUZM9 HUHNsâu ttMQmận đáypYgd lònHUHNg đpYgdã hapYgdi mươi nătMQmm, rốtHUHN cTSSQuộc bpYgdây gpYgdiờ cũpYgdng TSSQcó cHUHNơ hHUHNội nóiUZM9 rapYgd. TSSQNói TSSQra btMQmí HUHNmật tronHUHNg ltMQmòng, đột nhiênHUHN cảUZM9m thấtMQmy nhpYgdẹ nhõm.

Bạch MạntMQm ĐiệpHUHN rpYgdốt cuộcpYgd nhịTSSQn ktMQmhông đượcHUHN nhpYgdẹ HUHNgiọng hỏi, “SaTSSQu đóTSSQ thTSSQì sapYgdo?” TTSSQrời ạ,tMQm chảtMQm trtMQmách tMQmtính tìnhpYgd hắnHUHN quáiTSSQ tMQmgở, tHUHNhì rHUHNa HUHNlà pYgddo lpYgdớn lên trongtMQm mpYgdột gpYgdia đìnhUZM9 nhưUZM9 TSSQvậy. NếuTSSQ nhưHUHN đTSSQổi lạUZM9i lTSSQà nàng,UZM9 chTSSQách nàngTSSQ pYgdđiên TSSQmất, một giaUZM9 UZM9đình qTSSQuái dịpYgd tMQmđiển TSSQhình, nàpYgdng làtMQmm sapYgdo HUHNlại pYgdgả đượcHUHN HUHNvào npYgdhà đóHUHN chứ?

Đông HUHNPhương VũUZM9 cườipYgd HUHNkhổ, “UZM9Năm UZM9ta ctMQmhín tuTSSQổi, vUZM9ô HUHNtình cứu đượcpYgd sUZM9ư phụtMQm, từpYgd đótMQm vềTSSQ UZM9sau TSSQdo mộUZM9t ttMQmay stMQmư phụtMQm dUZM9ạy bảotMQm, nhtMQmưng bpYgdóng mTSSQa trong UZM9 lòng vẫnHUHN tồHUHNn pYgdtại nUZM9hư trướHUHNc, TSSQta khôntMQmg thíUZM9ch nUZM9ói. tMQmKhi tTSSQa mưpYgdời ltMQmăm tpYgduổi, thtMQmeo sư pUZM9hụ pYgdvề ThươngUZM9 UZM9Mang sơtMQmn, còntMQm ctMQmó spYgdư tMQmđệ QupYgdân TpYgdùy PhongtMQm. HUHNTùy PUZM9hong lúTSSQc UZM9nào cũnUZM9g huyên thpYgduyên nàHUHNy npYgdọ, pYgdlâu ngàyTSSQ, tínhpYgd tìnhTSSQ quáiHUHN gởpYgd củTSSQa ttMQma cpYgdũng pYgdthay đổipYgd khôpYgdng ít.” LấHUHNy tpYgdiêu HUHNchuẩn tUZM9rước đâyTSSQ HUHNcủa pYgdhắn, cTSSQó thUZM9ể cảTSSQ ttMQmháng cũtMQmng khôntMQmg nótMQmi lờiTSSQ nào.

Bạch MạnUZM9 ĐiệpYgdp vHUHNỗ ngựcHUHN, troHUHNng lòtMQmng vẫnHUHN cònUZM9 sUZM9ợ hãiHUHN, “LpYgdão Thiên tMQmà, maTSSQy mHUHNà gặpYgdp đượUZM9c sTSSQư pTSSQhụ ngpYgdươi. NếpYgdu ngưTSSQơi cứHUHN sốtMQmng troTSSQng cáiHUHN nTSSQhà đóUZM9 không biếUZM9t pYgdcòn biếntMQm tpYgdhành dạngtMQm ngườiUZM9 gìUZM9? BpYgdộ dTSSQạng tiếcpYgd cUZM9hữ nhpYgdư vHUHNàng nàHUHNy củpYgda ngươiUZM9 đã pYgdlà tUZM9hay đổitMQm rtMQmồi sUZM9ao? pYgdVậy trướHUHNc TSSQkhi tTSSQhay đổitMQm ctMQmòn rHUHNa tHUHNhế tMQmnào? CháTSSQch làpYgd hỏiUZM9 ngưtMQmơi trăm câutMQm mớUZM9i trảHUHN lHUHNời UZM9một cHUHNâu qUZM9uá. MtMQmay UZM9mà UZM9có QuâUZM9n TùyUZM9 TSSQPhong, npYgdếu kHUHNhông mỗipYgd nUZM9gày ta đềpYgdu phảitMQm đốipYgd pYgddiện vớiHUHN mộTSSQt HUHNcái đUZM9ầu gỗ.”

“Năm tTSSQa mườtMQmi tMQmlăm tuổHUHNi rờiTSSQ HUHNkhỏi UZM9nhà, nămHUHN ntMQmăm spYgdau mới quHUHNay tUZM9rở lại.tMQm KpYgdhông HUHNhiểu TSSQvì TSSQsao lạHUHNi phUZM9át hiệnUZM9 pYgdtình cảmpYgd ctMQmủa bọntMQm hpYgdọ vớipYgd tpYgda tốtHUHN hơn rấtHUHN nhiềTSSQu. TSSQCha nguyệnUZM9 ýUZM9 nóipYgd chuytMQmện ctMQmùng tapYgd, bànpYgd luậntMQm võpYgd côngtMQm, nUZM9ương cũng chủHUHN độngHUHN UZM9đích tpYgdhân xpYgduống bếpTSSQ.” ĐôUZM9ng PhươngpYgd VũUZM9 cốtMQm ýHUHN trêUZM9u cHUHNhọc, “NànTSSQg tMQmyên tpYgdâm, sau TSSQnày gảUZM9 vTSSQào nHUHNhà tMQmta, nHUHNàng cóUZM9 thTSSQể thíUZM9ch ứng.pYgd” NếuUZM9 lpYgdà cáipYgd khôngpYgd khípYgd pYgdtrầm tMQmlặng trước UZM9kia, aHUHNi cònHUHN pYgdcó pYgdthể tiHUHNếp tụcTSSQ ởHUHN tMQmlại nữa.

Bạch MạntMQm ĐiệptMQm độtHUHN nhiêtMQmn nhớTSSQ tớitMQm mộTSSQt TSSQviệc, “VậTSSQy sao? tMQm Vậy ngươiHUHN lấyUZM9 tMQmthê TSSQtử UZM9là thTSSQế pYgdnào? NgươTSSQi nóUZM9i chUZM9a nUZM9ương tMQmngươi pYgdép ngươtMQmi, nhưngpYgd theo TSSQ ngươi nópYgdi tMQmthì cảmUZM9 tìnpYgdh đốipYgd TSSQvới btMQmọn họpYgd HUHNkhông tUZM9ốt lắm,UZM9 saUZM9o bọHUHNn họUZM9 lạUZM9i pYgdbức được ngươi?”

“Bắt đầuUZM9 từHUHN sátMQmu năUZM9m trước,tMQm pYgdta mỗTSSQi HUHNnăm đềHUHNu vềUZM9 nhàtMQm một lầUZM9n. HUHNTình cảmtMQm củatMQm tHUHNa vớitMQm HUHNhai ngưtMQmời họpYgd khTSSQông hTSSQẳn làHUHN tốUZM9t, cũngpYgd khônTSSQg thểUZM9 TSSQnói là quátMQm xấuTSSQ. LầHUHNn trưHUHNớc tHUHNrở về,tMQm tMQmnương tHUHNa bệnhpYgd ltMQmiệt giườngHUHN, nóiHUHN làtMQm chHUHNẳng HUHNcòn sống TSSQđược TSSQbao lâutMQm nữpYgda, mHUHNuốn tpYgda tMQmlấy vợpYgd tMQmđể nUZM9gười ytMQmên tâmUZM9 ntMQmhắm mắt.tMQm TSSQBị nHUHNương dồnHUHN tới đưtMQmờng cTSSQùng, tHUHNa chUZM9ỉ ctMQmó HUHNthể lấypYgd tMQmvị cHUHNô nươHUHNng kia.”TSSQ tMQmNói tớUZM9i chuyệtMQmn này,HUHN hUZM9ắn HUHNlần tTSSQhứ hai thấyHUHN đHUHNau đầu.

Từ UZM9khi TSSQhắn rờUZM9i nhTSSQà năpYgdm nHUHNăm trước,tMQm HUHNbầu khôngTSSQ tMQmkhí troHUHNng nhà HUHNtựa UZM9hồ rấTSSQt khẩntMQm trươpYgdng. HUHNTrở lạitMQm năHUHNm hắHUHNn hpYgdai mươiHUHN mốtpYgd HUHNtuổi, lãoUZM9 cpYgdha không chỉHUHN thâTSSQn cậnpYgd nhiềutMQm hơnUZM9 vớipYgd hắn,TSSQ còHUHNn kUZM9iên quyếtpYgd mtMQmuốn đeTSSQm toàtMQmn bộHUHN giaTSSQo nghiệtMQmp choHUHN hắn trôpYgdng coUZM9i. HắnHUHN vốnTSSQ thícUZM9h cuộUZM9c sốngpYgd phitMQmêu TSSQbạt thtMQmực sựUZM9 kUZM9hông thểUZM9 cHUHNhịu được ngàytMQm nàoHUHN cũnHUHNg sốngtMQm UZM9trong mộTSSQt đốngpYgd HUHNsổ sTSSQách. TUZM9heo lờitMQm đềtMQm nghịUZM9 củatMQm cẩUZM9u đUZM9ầu quânUZM9 sư QuântMQm TùyHUHN PTSSQhong, hắnTSSQ quyếttMQm TSSQđịnh tpYgdự mìntMQmh gHUHNây dựUZM9ng UZM9sự nghiệp.

Trở nêpYgdn pYgdcó tUZM9hân tìpYgdnh lUZM9à tốtUZM9 hapYgdy xtMQmấu đây?pYgd NếTSSQu TSSQnhư cTSSQha nương vẫHUHNn tTSSQiếp tụcUZM9 mHUHNặc kUZM9ệ hắntMQm, hắnTSSQ khôngUZM9 ctMQmần bịpYgd éTSSQp buộcHUHN UZM9làm vipYgdệc HUHNkinh thương, cũngtMQm UZM9không cầTSSQn lấytMQm mộpYgdt TSSQnữ nhântMQm khôngtMQm pYgdquen khtMQmông bTSSQiết. ĐươngTSSQ nhitMQmên, nTSSQếu không nhờHUHN ctMQmha tMQmnương bứcHUHN épHUHN, hpYgdắn cũnUZM9g khôngHUHN TSSQđược pYgdgia HUHNtài bạcpYgd vạnUZM9, pYgdcũng HUHNkhông TSSQlấy được TiểutMQm ĐiệpTSSQ ctMQmủa hắn.

“Chẳng trTSSQách tMQmsao ngươitMQm tínhTSSQ tTSSQình kỳHUHN tMQmquái, tMQmthì rtMQma lpYgdà trong lònUZM9g từTSSQ HUHNnhỏ đTSSQã tMQmcó mộtMQmt bótMQmng maUZM9.” KhHUHNông htMQmiểu vTSSQì HUHNsao, nghUZM9ĩ đtMQmến hắnUZM9 lúHUHNc nhỏ UZM9bi thtMQmảm nhTSSQư vậyTSSQ, trpYgdong lònpYgdg nànUZM9g mpYgdơ hồtMQm cópYgd cảmTSSQ giUZM9ác đau.

“Kỳ tMQmthực nàngpYgd tMQmkhông cầnHUHN khổpYgd stMQmở, ítTSSQ nhấHUHNt nàngUZM9 còtMQmn biết tpYgdhân phụUZM9 mìnhHUHN HUHNlà tMQmai, nhưngHUHN TSSQta tUZM9hì khôpYgdng biết.”HUHN UZM9Hắn pYgdkhông btMQmiết pYgdan pYgdủi ngườitMQm kHUHNhác, có thểTSSQ nóipYgd UZM9ra nhưUZM9 vậypYgd UZM9thực sựtMQm kHUHNhông HUHNđơn giản.

“Ta cóUZM9 khTSSQổ sởTSSQ TSSQbao giờ?”pYgd BạcpYgdh MạUZM9n HUHNĐiệp ktMQmỳ quáUZM9i nhìn hắn,HUHN cpYgdon mắtTSSQ nàTSSQo cTSSQủa hắpYgdn TSSQthấy TSSQnàng vìUZM9 TốngtMQm tHUHNrang chủTSSQ khổpYgd sở?

“Lẽ nUZM9ào nànpYgdg khHUHNông phTSSQải vìpYgd nhấtUZM9 pYgdthời kHUHNhông UZM9thể tiếp UZM9 nhận đUZM9ược TốnpYgdg tranTSSQg chTSSQủ làUZM9 chpYgda nàtMQmng pYgdnên mtMQmới khônTSSQg nóiHUHN lTSSQời nàHUHNo sao?”

Bạch MtMQmạn ĐiệpTSSQ trợnTSSQ HUHNtrừng pYgdhai mắHUHNt, thậtUZM9 sâuTSSQ thUZM9ở dài, HUHN“Ta đtMQmã pYgdmất trTSSQí nhớTSSQ rồi,pYgd nưUZM9ơng cùngpYgd TSSQkế pYgdphụ cpYgdó TSSQtốt vớpYgdi UZM9ta hatMQmy khônHUHNg pYgdta UZM9cũng chẳTSSQng biết, cTSSQũng khônpYgdg pYgdmuốn tTSSQruy cUZM9ứu. ĐươngUZM9 nhUZM9iên, xHUHNem pYgdta hiệUZM9n tHUHNại mộtpYgd thânpYgd pYgdbản lĩnh, UZM9chứng tỏtMQm HUHNhai ngườiUZM9 đốiUZM9 TSSQvới tTSSQa rpYgdất ttMQmốt. TUZM9a chỉpYgd biếpYgdt cHUHNha HUHNmẹ thâpYgdn nhpYgdân HUHNta toàntMQm bộ đãTSSQ chết,tMQm pYgdcho dtMQmù tMQmTống tranUZM9g cUZM9hủ thựpYgdc spYgdự pYgdlà cpYgdha UZM9ta tTSSQhì ttMQmhế nàUZM9o? HUHNTa UZM9không pYgdmuốn nghĩ tớHUHNi. THUHNa ctMQmũng khôntMQmg pYgdphải hậntMQm ôtMQmng ấy,TSSQ chỉpYgd pYgdlà HUHNđối vớiHUHN ôngUZM9 ấyTSSQ mộtTSSQ pYgdchút cảm gTSSQiác cũTSSQng khônpYgdg có.”TSSQ CHUHNha nàtMQmng gpYgdiờ đapYgdng tMQmở hHUHNiện đUZM9ại, chpYgdo dTSSQù TốngUZM9 tranTSSQg cHUHNhủ thực sựtMQm ltMQmà chpYgda nànUZM9g cũpYgdng chỉtMQm HUHNlà chtMQma cpYgdủa HUHNthân tTSSQhể nàTSSQy, cùnUZM9g tMQmnàng kHUHNhông UZM9quan hệ.

“Thế nUZM9àng vìpYgd sHUHNao lạTSSQi rầuHUHN rpYgdĩ khôngHUHN vui?”

“Ta đanpYgdg stMQmuy nghTSSQĩ, vpYgdõ lâmUZM9 đồpYgdn tMQmđại qupYgdả nhiêntMQm lTSSQà phóng đại,TSSQ TháUZM9nh liUZM9nh châUZM9u cHUHNhỉ làpYgd mộtUZM9 viêUZM9n dUZM9ạ pYgdminh châtMQmu tMQmbình thưtMQmờng, khônUZM9g tpYgdhể cứupYgd mạng TSSQhai chtMQmúng pYgdta, HUHNtoàn bộtMQm hUZM9i UZM9vọng bâUZM9y giTSSQờ đềuUZM9 đặtMQmt trênTSSQ ngtMQmười tMQmQuỷ HUHNY cùnTSSQg hạt pYgd tuyết. HạtHUHN tutMQmyết TSSQthực sHUHNự cHUHNó thểTSSQ giảiUZM9 độcHUHN khôUZM9ng? HUHNQuỷ HUHNY UZM9có TSSQthật lợiTSSQ hạipYgd HUHNnhư trong trUZM9uyền ttMQmhuyết? HUHNTa tMQmhiện TSSQtại đanpYgdg HUHNlo lắntMQmg độctMQm tpYgdrên UZM9người ngưUZM9ơi, pYgdlo pYgdlắng bUZM9ệnh trên ngTSSQười ttMQma. VềpYgd ptMQmhần TốngUZM9 lãHUHNo đầuTSSQ, TSSQta mộtTSSQ chTSSQút tMQmcũng kHUHNhông muốntMQm nghĩ.”

“Không spYgdao đâu,TSSQ cUZM9ó tapYgdm muộiHUHN pYgdnàng TSSQcùng stMQmư phpYgdụ taHUHN, sẽ khôngUZM9 cHUHNó chHUHNuyện gtMQmì.” ChpYgdo tMQmdù TSSQy thuậtMQmt HUHNsư phụpYgd hắnTSSQ kpYgdhông đượcTSSQ tốtpYgd lắm,HUHN cũnTSSQg cònpYgd có UZM9Độc NươntMQmg TửtMQm làpYgd pYgdcao thủTSSQ dụngpYgd độHUHNc, xUZM9em đtMQman dưpYgdợc nàUZM9ng HUHNđiều chếtMQm ctMQmũng đủtMQm biếtHUHN nàtMQmng danh pYgdbất hưHUHN truyền.

Bạch tMQmMạn ĐiTSSQệp gậttMQm đầuUZM9, đôiTSSQ mUZM9i cũngHUHN khôpYgdng chUZM9e đượcpYgd ưutMQm sách.

“Ừ, ngươitMQm pYgdngàn vUZM9ạn pYgdlần đừngUZM9 nêpYgdn xtMQmảy rTSSQa chuyện.”

“Được.” ĐôngtMQm PhươntMQmg tMQmVũ HUHNlẳng lặngpYgd nhìnHUHN ntMQmàng, pYgdánh trăng UZM9 ảm đTSSQạm lượnHUHN lờUZM9 chiếutMQm đếpYgdn, ápYgdnh nếnpYgd liêtMQmn tụctMQm tTSSQỏa pYgdra pYgdkhiến bầUZM9u khôngtMQm kHUHNhí càngtMQm thêmHUHN lãng mạn.

“Đại UZM9ca, ngươiTSSQ thíchpYgd tUZM9a sTSSQao?” LTSSQần đầUZM9u tiêTSSQn pYgdnàng không muốnUZM9 tHUHNrốn trápYgdnh, TSSQnghiêm túpYgdc hỏipYgd hắn.tMQm ĐHUHNể đượUZM9c ởUZM9 bêTSSQn TSSQcạnh hắn,tMQm HUHNnàng đUZM9ã từUZM9 bỏtMQm tất cảpYgd mọiTSSQ tMQmthứ ởtMQm hiệtMQmn đTSSQại, ntMQmếu đTSSQến tMQmbây giờUZM9 còTSSQn khôngTSSQ đốUZM9i pYgdmặt vớitMQm tìnhUZM9 cảmTSSQ tMQmcủa mìnhpYgd thì thpYgdực sựtMQm quápYgd npYgdhu nhược.

Đông HUHNPhương VũpYgd coHUHNng môi,tMQm “SớHUHNm đãHUHN thHUHNành UZM9yêu rồi,TSSQ làpYgd nhất kiếtMQmn cTSSQhung tình.”pYgd HắtMQmn đTSSQối vớiUZM9 nàtMQmng lpYgdà nUZM9hất kiếntMQm chutMQmng tUZM9ình, đUZM9áng tiếpYgdc nàtMQmng quá nTSSQgốc, mHUHNãi khônpYgdg chịUZM9u tiếpTSSQ nhận.

Bạch MHUHNạn ĐtMQmiệp cưtMQmời, đôitMQm HUHNmắt htMQmíp HUHNcong HUHNlại, giốngtMQm như trăpYgdng non.

Đông PhưTSSQơng VũTSSQ đứntMQmg phíapYgd satMQmu pYgdnàng, gUZM9iúp nàntMQmg vénHUHN tócTSSQ. Nàng tMQmrất tựUZM9 ntMQmhiên đứngpYgd dậHUHNy, TSSQhai tpYgday ômTSSQ lấytMQm thắtTSSQ lưTSSQng TSSQhắn, đTSSQầu tựpYgda vtMQmào HUHNngười hắn, “ĐạtMQmi caHUHN, chtMQmúng ttMQma TSSQsẽ khôtMQmng UZM9sao. TSSQTa HUHNmuốn vĩnhHUHN viTSSQễn tMQmở cạnhtMQm ngươi,pYgd cảTSSQ đời khTSSQông xUZM9a nhpYgdau. ChUZM9a nươngpYgd HUHNngươi khônUZM9g thươnUZM9g ntMQmgươi, tTSSQa pYgdsẽ dùngHUHN cảHUHN đtMQmời đểtMQm yêu ngưpYgdơi, bồipYgd thưpYgdờng UZM9cho ngưTSSQơi.” NàHUHNng ngpYgdẩng đầupYgd lTSSQên, cườipYgd hỏipYgd htMQmắn, “CópYgd tMQmđược hay không?”

“Được.” HắntMQm nhUZM9ẹ nhànpYgdg đápYgdp tMQmmột tiHUHNếng, ôtMQmm lấyTSSQ thântMQm thể nàng.

“Đại UZM9ca.” NàpYgdng vUZM9ẫn HUHNnhư cũtMQm ngTSSQửa đầUZM9u, cườitMQm tủUZM9m tỉmTSSQ nói, TSSQ“Đại ctMQma, kpYgdỳ thựUZM9c mHUHNuội UZM9cũng yêuHUHN hupYgdynh.” SớmUZM9 đãHUHN pYgdthành yêUZM9u rpYgdồi, tMQmchỉ lTSSQà khônTSSQg dám thừaUZM9 nhậpYgdn thôi.

“Tại sUZM9ao độttMQm nhiêtMQmn lạiHUHN UZM9nói chuytMQmện này?”pYgd NtMQmàng TSSQcó chút thíchUZM9 hắn,pYgd hắnHUHN đãtMQm stMQmớm biết,TSSQ chỉUZM9 HUHNlà nàngTSSQ TSSQvẫn khpYgdông TSSQmuốn nói,tMQm nguyênpYgd nhpYgdân gì khiếnUZM9 nTSSQàng độUZM9t nhUZM9iên biểutMQm lộ.

Bạch MạntMQm ĐiệpTSSQ TSSQcười npYgdhư hồUZM9 lyUZM9, “BởpYgdi UZM9vì, hômpYgd nUZM9ay hUZM9uynh nói rấUZM9t npYgdhiều, ướctMQm chHUHNừng đUZM9em lpYgdời UZM9của nửaHUHN thTSSQáng toàUZM9n pYgdbộ npYgdói rUZM9a. VtMQmậy chUZM9ứng tpYgdỏ… tính tìnUZM9h UZM9huynh UZM9đã thaUZM9y đổipYgd rấTSSQt nhiềHUHNu, TSSQở cpYgdạnh hUZM9uynh tMQmsẽ khHUHNông quátMQm buUZM9ồn HUHNchán.” Kỳ TSSQthực ngaHUHNy TSSQtừ ngàypYgd đHUHNầu tMQmgặp nàtMQmng, tMQmtính tìnUZM9h hắnpYgd đãTSSQ thapYgdy đổTSSQi rồi.tMQm CTSSQùng mtMQmột nữpYgd TSSQnhân luôn ríuTSSQ rpYgda rpYgdíu rítTSSQ ởTSSQ cùtMQmng pYgdmột chỗ,tMQm khôngtMQm muốnUZM9 sửHUHNa tMQmcũng khUZM9ông được.

“Chỉ vpYgdì vậyHUHN?” SớmUZM9 biTSSQết hắtMQmn UZM9nhiều lờiTSSQ. pYgdHắn chpYgdỉ UZM9là không thíchUZM9 nóiHUHN chUZM9ứ tMQmkhông HUHNphải khôngHUHN biếUZM9t nói.HUHN ChỉUZM9 lpYgdà UZM9nói thtMQmôi mHUHNà, rấtTSSQ đơnTSSQ giản.

Bạch HUHNMạn ĐTSSQiệp tMQmvẫn UZM9ôm lấUZM9y thắtHUHN lưnpYgdg hắn,HUHN đầuHUHN ngửapYgd về saTSSQu, cưpYgdời htMQmì hUZM9ì nóUZM9i, “KHUHNhông chỉHUHN vậpYgdy, tMQmhuynh đtMQmem chuyệnTSSQ tMQmxấu tMQmtrong nTSSQhà pYgdnói cho muộiTSSQ biết,UZM9 muộiHUHN cònUZM9 cóUZM9 cTSSQơ hộiHUHN lUZM9ựa chọHUHNn saotMQm? TTSSQục ngữUZM9 nóTSSQi TSSQchuyện xấuUZM9 HUHNtrong pYgdnhà không thểTSSQ truytMQmền UZM9ra, huynTSSQh nTSSQói mutMQmội bTSSQiết, mpYgduội khônHUHNg HUHNtrở thàntMQmh ngtMQmười nhpYgdà huynh cũngtMQm khôTSSQng được.”

“Chỉ vì…UZM9 chuyệnUZM9 này?”

Nàng nghịchpYgd ngợTSSQm TSSQnháy mắt,HUHN “ÁcpYgdh, ltMQmý UZM9do UZM9như vậyTSSQ pYgdchưa đủ sao?tMQm” NHUHNgụy biện.

Đông PhưtMQmơng VpYgdũ HUHNnhíu mpYgdi, cũnTSSQg tMQmkhông cóTSSQ tUZM9rả lời.

”Được rồi,TSSQ pYgdbởi UZM9vì mTSSQuôi HUHNphát hiệnTSSQ pYgdhuynh đốtMQmi xửTSSQ vớipYgd muội UZM9rất pYgdtốt. ĐpYgdể apYgdn ủiUZM9 muTSSQội, UZM9không tiếcUZM9 nhắUZM9c TSSQtới chuyệpYgdn thươnTSSQg pYgdtâm củpYgda UZM9mình. HHUHNuynh tuy rằnUZM9g nótMQmi xHUHNong vânUZM9 đạmpYgd TSSQphong khipYgdnh, npYgdhưng muUZM9ội pYgdbiết hutMQmynh rấttMQm khổHUHN sở,TSSQ chịu nhiềTSSQu ủUZM9y kpYgdhuất. HUHNHôm naTSSQy nhắcHUHN tới,pYgd trHUHNong tMQmlòng nhấtHUHN tMQmđịnh khtMQmó chHUHNịu. MUZM9ột người nguyệnpYgd HUHNý HUHNvì muộipYgd chịTSSQu khổUZM9 mớiHUHN làtMQm ngườUZM9i ttMQmhích TSSQhợp UZM9với muộitMQm, huynpYgdh pYgdhợp cách.”

Hắn kpYgdhông cUZM9hỉ nguyUZM9ện ýHUHN khHUHNổ vpYgdì nàngpYgd, thậtMQmm chpYgdí cTSSQòn nguyện ýUZM9 chếtpYgd vHUHNì nàngHUHN, chTSSQỉ ltMQmà nàngTSSQ HUHNkhông nTSSQói rtMQma thôi.

Hắn khUZM9ông trảUZM9 lHUHNời, chỉpYgd cườiTSSQ cười,HUHN dtMQmịu dàtMQmng UZM9ôm nàng.

“Đại tMQmca, TSSQmuội muTSSQốn xiHUHNn hpYgduynh mộUZM9t việc.”TSSQ GiọtMQmng tMQmnàng rấtTSSQ nhỏ, tựaTSSQ hồtMQm sợpYgd ppYgdhá hủytMQm bpYgdầu khHUHNông TSSQkhí ấTSSQm átMQmp này.

“Cứ nói.”TSSQ GiờtMQm nàUZM9y khtMQmách tMQmnày, cáTSSQi gHUHNì hắpYgdn cũnTSSQg đtMQmáp ứng.

“Huynh lớntMQm lêpYgdn tMQmrất HUHNsuất aHUHN, kHUHNhông tUZM9hể mTSSQang cátMQmi mặttMQm nạ chUZM9ướng mắpYgdt kipYgda đưtMQmợc. HUHNTuy rtMQmằng mTSSQang vàoHUHN rấtTSSQ khốc,UZM9 nhUZM9ưng muộitMQm khpYgdông thícpYgdh. Trừ phiUZM9 cóUZM9 việUZM9c cầHUHNn, ktMQmhông UZM9thì đừUZM9ng HUHNmang, đpYgdược không?”

“Được.” TSSQHắn TSSQnói HUHNxong cTSSQười tMQmgian TSSQxảo, “ĐápTSSQ UZM9ứng tMQmta một điềHUHNu kTSSQiện, UZM9ta sHUHNẽ khôHUHNng mang.”

“Điều TSSQkiện gì?”

“Hôn tpYgda mộttMQm cái.”

“Hả?” TSSQBạch UZM9Mạn ĐiệpUZM9 nhảyTSSQ HUHNrồi vòngUZM9 tapYgdy HUHNcủa hắnUZM9, nhTSSQìn từ trTSSQên xuốpYgdng dưHUHNới, TSSQ“Đại caTSSQ, hutMQmynh bịtMQm TSSQtrúng tàTSSQ saopYgd? CtMQmâu vUZM9ừa rồiUZM9 làUZM9 huUZM9ynh nóipYgd.” Đánh tMQmchết nUZM9àng cHUHNũng kTSSQhông ntMQmghĩ naUZM9m nTSSQhân UZM9cứng nhắcTSSQ cpYgdổ hủtMQm nUZM9hư UZM9Đông PhươntMQmg VTSSQũ cũng nóitMQm đượcUZM9 mấyTSSQ lờiUZM9 ngảpYgd ngớnHUHN tUZM9hế này.

Nàng kUZM9hông biếtpYgd, pYgdnam ntMQmhân nàotMQm TSSQkhi tMQmở cạnhHUHN ngườiHUHN mìUZM9nh yêu mếnpYgd HUHNcũng đềTSSQu cUZM9ó ttMQmhay đổi.

Đông PhươntMQmg VũUZM9 cườipYgd tpYgdinh quáipYgd nhìTSSQn tMQmnàng, “LàtMQm UZM9ta nói.”

Bạch MHUHNạn ĐiệpYgdp cốtMQm ýpYgd lpYgdàm rTSSQa vẻUZM9 sTSSQuy ngUZM9hĩ TSSQmột hTSSQồi lpYgdâu, “Được rồi.”pYgd LợiHUHN dụngpYgd lúUZM9c hắnUZM9 khUZM9ông đểpYgd ýHUHN, tpYgdrên mUZM9ôi hTSSQắn nTSSQhẹ nUZM9hàng lướtHUHN TSSQqua một cái.

Đây lTSSQà HUHNlần đầTSSQu tipYgdên nUZM9àng chtMQmủ độngHUHN hônpYgd hắn,UZM9 pYgdtuy rằng cUZM9hỉ TSSQlà pYgdhôn TSSQnhẹ, nhưnUZM9g đủUZM9 đtMQmể ĐôngtMQm PhươnUZM9g VũTSSQ tUZM9âm thầnpYgd datMQmo đHUHNộng. UZM9Ngón tatMQmy hắtMQmn lướt tMQm qua chỗHUHN nàHUHNng vừaUZM9 hôn,TSSQ cườitMQm nhẹtMQm mộtHUHN cái.

Bạch MạnUZM9 ĐiệpHUHN ởUZM9 HUHNtrên ngườiUZM9 sờHUHN soạtUZM9 nUZM9ửa pYgdngày, cuốitMQm cùng cầtMQmm lấytMQm cáTSSQi kUZM9éo, cắtpYgd bỏUZM9 mộUZM9t lọnTSSQ tócTSSQ, lấtMQmy HUHNkhăn TSSQtay baHUHNo lạTSSQi, “CáUZM9i nàUZM9y HUHNcho huynh.”

Đông PhươngtMQm VpYgdũ nhậnpYgd ltMQmấy, “CtMQmái gì?”

Ai đópYgd dõntMQmg dạcUZM9 npYgdói, “TínHUHN HUHNvật địnhUZM9 tìnHUHNh.” NànTSSQg thựtMQmc sự khHUHNông tTSSQhể tUZM9ìm tMQmra đượcHUHN vTSSQật gpYgdì làHUHNm vpYgdật địnpYgdh ước.

Đông PhươHUHNng VHUHNũ cấtTSSQ vào,HUHN saHUHNu đHUHNó đưatMQm cUZM9ho nàngHUHN TSSQmột vật, “NhậnHUHN đi,HUHN đâtMQmy làTSSQ tíUZM9n vậtpYgd củaHUHN ta.”

“A?” BạctMQmh MạHUHNn ĐiHUHNệp lùiHUHN vềTSSQ HUHNsau mUZM9ấy bước,UZM9 “TSSQÁch, đạipYgd ca,pYgd vật nàUZM9y UZM9có phảTSSQi rấHUHNt qupYgdý pYgdgiá hHUHNay khônHUHNg, HUHNhuynh gUZM9iữ HUHNlại dùnTSSQg đi.”TSSQ ĐâyHUHN làUZM9 vậttMQm tượng trtMQmưng chUZM9o thâUZM9n phậnUZM9 củpYgda hắTSSQn, lTSSQà stMQmáo ngọtMQmc HUHNtheo htMQmắn đãpYgd nhiềHUHNu năHUHNm, nànUZM9g UZM9làm sao nhậnpYgd được?

“Không đượctMQm sao?”

“Không phHUHNải, làTSSQ muUZM9ội khônpYgdg UZM9thể nhận,tMQm vậtTSSQ nUZM9ày quTSSQá quanUZM9 trọng. NTSSQếu huypYgdnh TSSQđưa mupYgdội vậtpYgd nàyUZM9, khôtMQmng TSSQphải muộiTSSQ pYgdnên tMQmđưa kipYgdm kiếmpYgd cHUHNho huynh satMQmo? ChúnUZM9g tHUHNa đtMQmều tMQmlà ngườipYgd tronHUHNg gUZM9iang UZM9hồ, TSSQsao lUZM9ại đemHUHN tMQmvũ khTSSQí tùypYgd ttMQmiện tặngTSSQ cho ngườiUZM9 khác?”

Đông PhUZM9ương VũHUHN thtMQmu lạiTSSQ TSSQsáo npYgdgọc, nHUHNăm tMQmngón tapYgdy TSSQthon dài cầmtMQm sátMQmo ngọcTSSQ đặHUHNt ởHUHN sapYgdu lưntMQmg, “NàngtMQm thUZM9ích lHUHNàm ngHUHNười trotMQmng TSSQgiang tMQmhồ sao?”

Bạch MạnUZM9 ĐiệpTSSQ UZM9suy ngTSSQhĩ pYgdmột cTSSQhút, lápYgdch đpYgdầu, “Không thích.”

“Vô traTSSQnh sơnpYgd tUZM9rang, vHUHNô tranUZM9h TSSQvới đHUHNời, tUZM9a cũnUZM9g mTSSQuốn cuộc sốntMQmg nhtMQmư vậy.”TSSQ HắnUZM9 tronTSSQg ltMQmời cópYgd hàmTSSQ HUHNý khác.

Bạch MạpYgdn ĐiệptMQm ngẩnpYgd HUHNngười, lTSSQập tứcUZM9 mừnUZM9g UZM9rỡ TSSQtúm tMQmlấy pYgdy phục củHUHNa hắn,UZM9 “HuyHUHNnh nTSSQói… huyntMQmh tMQmcũng khpYgdông muốnHUHN làpYgdm nHUHNgười trTSSQong giaHUHNng TSSQhồ, muốnUZM9 cùng muộHUHNi kpYgdhông tranTSSQh sHUHNự đời.”

“Thiên htMQmạ đUZM9ệ nhUZM9ất tMQmthì đTSSQã pYgdsao? TUZM9a khUZM9ông tUZM9hích làmUZM9 nUZM9gười trong gitMQmang hồ.tMQm NếutMQm trêUZM9n pYgdđời HUHNđã khôHUHNng cótMQm TUZM9hánh liUZM9nh cHUHNhâu, ttMQma chỉTSSQ TSSQmuốn pYgdquay vHUHNề làm ĐôngTSSQ PhtMQmương Vũ.”

“Đại cpYgda, HUHNmuội pYgdcó mộttMQm đềtMQm nghị.”

“Nói đi.”

“Ở gầtMQmn pYgdThương ManUZM9g trấtMQmn HUHNtìm mộpYgdt ltMQmàng, HUHNsau pYgdđó xHUHNây vài phòngTSSQ nhỏTSSQ, stMQmau UZM9khi chúHUHNng pYgdta tpYgdhoái pYgdẩn, cùtMQmng vớiHUHN UZM9Lăng TươnHUHNg, nhịTSSQ muộipYgd phUZM9u cùng nTSSQhau UZM9ở đó.HUHN TSSQĐương nhiêntMQm, nTSSQếu tHUHNam tMQmmuội nguyệnHUHN HUHNý HUHNđi cùngHUHN thìTSSQ cTSSQàng UZM9tốt.” TSSQNhị mUZM9uội phu TSSQcủa nànpYgdg nghềHUHN nghiệUZM9p đặcUZM9 thù,tMQm HUHNlấy lHUHNão UZM9bà pYgdrồi sợTSSQ pYgdrằng khôngpYgd thpYgdể tiếptMQm tpYgdục làm nữpYgda. HUHNĐể phòTSSQng ngừapYgd ctMQmừu nhânUZM9 tpYgdrả thù,UZM9 đáTSSQnh khpYgdông lạiHUHN htMQmắn thTSSQì nhằmHUHN tớpYgdi lãpYgdo btMQmà, biện phátMQmp tốHUHNt nhấttMQm tMQmvẫn UZM9là thoáiTSSQ ẩnUZM9 giapYgdng htMQmồ đi.

“Vô TrtMQmanh spYgdơn trpYgdang ởTSSQ đâu?”

Bạch pYgdMạn UZM9Điệp hưngtMQm phấnUZM9 TSSQphát pYgdbiểu ýpYgd kiUZM9ến, “pYgdĐây lTSSQà mTSSQuội muốn chútMQmng tTSSQa đếnpYgd mộtHUHN pYgdlàng ẩnUZM9 cHUHNư, gọiUZM9 nơipYgd TSSQđó tMQmlà tMQmVô TranUZM9h sơHUHNn ttMQmrang. GitMQmang hồ mpYgdọi ngườUZM9i đềHUHNu biếtHUHN chúHUHNng tTSSQa tMQmẩn pYgdcư tạiUZM9 pYgdVô TranpYgdh sơnTSSQ traHUHNng, nhtMQmưng lTSSQại khôtMQmng pYgdbiết HUHNVô Tranh sơTSSQn UZM9trang ởTSSQ tMQmđâu, nhUZM9ư vậyHUHN mớtMQmi lUZM9à aHUHNn UZM9toàn nhất.HUHN pYgdHách háctMQmh, huyntMQmh cũnTSSQg cóHUHN thể tiếpUZM9 tụcUZM9 tMQmlàm KitMQmm lãoHUHN bHUHNản cTSSQủa huynpYgdh. NTSSQếu muUZM9ốn nhHUHNớ tớpYgdi nHUHNhững ngàpYgdy nTSSQáo nhiệt,UZM9 cứ qpYgduay vềHUHN ThươngHUHN tMQmMang HUHNsơn UZM9trang, nhTSSQớ tTSSQới nhữngTSSQ UZM9ngày khtMQmông mtMQmàng TSSQdanh lợiHUHN thì quaypYgd vềpYgd lHUHNàng, thậTSSQt tốt.”

Bạch TSSQMạn ĐiệppYgd lTSSQén cườTSSQi hềTSSQ hề,HUHN “HaTSSQy nhấtpYgd lTSSQà ởtMQm gầnUZM9 QuâTSSQn Tùy PhpYgdong, HUHNmuội tùtMQmy thờtMQmi cUZM9ó thểTSSQ pYgdkhi dễTSSQ hắn.”

Nghĩ UZM9đến btMQmộ UZM9dạng bịtMQm UZM9khi dpYgdễ củatMQm QuânpYgd TùyTSSQ PhonHUHNg, Đông PhưUZM9ơng pYgdVũ bắTSSQt đầutMQm HUHNthông cảmpYgd chpYgdo hắn.

“Sau khTSSQi nHUHNàng khỏHUHNi bệnh,pYgd chúHUHNng ttMQma cùntMQmg nhUZM9au pYgdđi tìm lànUZM9g.” KpYgdiến npYgdghị củaHUHN nàUZM9ng thựUZM9c sUZM9ự khtMQmông tệ.

“Không cầnTSSQ đtMQmâu, TSSQnhị mTSSQuội cùTSSQng nhpYgdị mtMQmuội pTSSQhu tMQmsớm cóHUHN ý địnhtMQm thoáiUZM9 HUHNẩn giatMQmng hồpYgd đútMQmng tMQmkhông? TpYgdhế cứtMQm đểUZM9 haHUHNi gpYgdia hTSSQỏa kiHUHNa đTSSQi làm.pYgd HTSSQai người TSSQ họ pYgdsau kpYgdhi tTSSQhành thâUZM9n cpYgdó pUZM9hải khônUZM9g chuHUHNyện gìTSSQ làpYgdm? ỞHUHN nhUZM9à rảHUHNnh rỗpYgdi đếTSSQn mốctMQm UZM9meo a? NhiềuUZM9 HUHNlắm tHUHNhì ctMQmho bạcHUHN UZM9để haTSSQi ngHUHNười tìmpYgd chỗHUHN ởUZM9. Ách,TSSQ UZM9hay nhấtpYgd làTSSQ ktMQmhai UZM9khẩn vàtMQmi mẫu đất,TSSQ mutMQmội cHUHNó thểUZM9 tUZM9rồng raupYgd, ntMQmuôi gàtMQm. tMQmĐến lúUZM9c đóUZM9 chTSSQúng tMQmta mỗiHUHN TSSQngày TSSQđều có thểHUHN ăpYgdn raHUHNu sạcUZM9h, hơUZM9n nữpYgda pYgdcòn làpYgd tựUZM9 mHUHNình trồntMQmg nhTSSQa. ChpYgdúng HUHNta HUHNcòn TSSQcó thểTSSQ TSSQnuôi cá, HUHN công pYgdtác bảoHUHN TSSQvệ môTSSQi trườngUZM9 UZM9ở cổTSSQ UZM9đại rấtHUHN khpYgdá, cátMQm ởUZM9 kHUHNhe HUHNsuối khHUHNông HUHNbị ôTSSQ TSSQnhiễm. Nếu nhưtMQm khôngTSSQ cópYgd tMQmviệc gì,pYgd tMQmchúng tHUHNa cóHUHN HUHNthể đitMQm dạoTSSQ nUZM9goại thàUZM9nh, đếnpYgd tTSSQối pYgdcùng nhau TSSQngắm UZM9sao…” NgườipYgd TSSQnày bpYgdị mápYgdch vọnHUHNg tưởnTSSQg chứngUZM9 vtMQmô ctMQmùng tMQmtrầm trọng.

“Được.” TSSQĐông PhươngHUHN VũTSSQ cũUZM9ng bắttMQm đầuTSSQ mơTSSQ tưởngpYgd tớiUZM9 ntMQmhững ngày thántMQmg ntMQmhư vậy.

“Đại caTSSQ, chUZM9úng tHUHNa hiệntMQm gitMQmờ UZM9đi đâutMQm? ĐộtHUHN nUZM9hiên khpYgdông pYgdcó mục pYgdtiêu rồi.”

“Trở lạUZM9i ThươnUZM9g ManpYgdg trấn,TSSQ haUZM9i HUHNmuội muộiTSSQ nUZM9àng đềuUZM9 ở đó.UZM9” ĐểpYgd điềuUZM9 cpYgdhế gUZM9iải dưUZM9ợc cTSSQho hắnpYgd. MHUHNấy pYgdngày trpYgdước hắUZM9n đãUZM9 tTSSQhu đượcTSSQ pYgdbồ cpYgdâu pYgdđưa tin, nếUZM9u ktMQmhông vìtMQm pYgdThánh liHUHNnh ctMQmhâu HUHNthì đãUZM9 sớmHUHN quaUZM9y vềpYgd ThHUHNương HUHNMang trUZM9ấn rồi.

“Tại saHUHNo? KhpYgdông tìmtMQm QuỷtMQm TSSQY à?”

“Trời đấtTSSQ bpYgdao lHUHNa, biếHUHNt đipYgd HUHNđâu tìTSSQm. ThiêTSSQn tMQmCơ ctMQmác cpYgdùng Hàn HUHNPhi nUZM9hất đpYgdịnh giúptMQm tTSSQa tìUZM9m hắn,pYgd tiHUHNn tưởngHUHN rấttMQm UZM9nhanh sẽTSSQ TSSQcó tUZM9in tức.”tMQm CTSSQó tổ tMQm chức HUHNtình báopYgd tMQmđệ nhấttMQm thiênTSSQ hạtMQm cùHUHNng tpYgdhiên hUZM9ạ đTSSQệ nUZM9hất bộtMQm khoáUZM9i đípYgdch ttMQmhân rUZM9a tayHUHN, Quỷ HUHNY tUZM9uyệt đpYgdối cpYgdhạy khôntMQmg thoát.

Bạch MạnTSSQ ĐiệpTSSQ tpYgdhì thàoHUHN nótMQmi, “pYgdHơn tMQmnữa, UZM9còn cpYgdó MiTSSQnh Cung pYgdhỗ tTSSQrợ mà.”

“Chúng HUHNta bâytMQm gitMQmờ đUZM9i đâu?”pYgd TSSQLần npYgdày nàtMQmng thựctMQm sựTSSQ khônpYgdg có TSSQmục tMQmtiêu rồi.

Đông PhươngTSSQ VũpYgd cùnUZM9g BạchtMQm MạnUZM9 ĐiUZM9ệp qpYgduan htMQmệ tMQmchính thức thănHUHNg cấHUHNp UZM9thành tìHUHNnh yHUHNêu ntMQmam npYgdữ, BạTSSQch MpYgdạn ĐTSSQiệp đốipYgd UZM9với ĐôtMQmng PhTSSQương VUZM9ũ thápYgdi độ khôngpYgd cóTSSQ thpYgday đTSSQổi nhưtMQmng hànTSSQh độngpYgd thựcpYgd pYgdtế đãpYgd pYgdthay đHUHNổi rấtHUHN nhiều.

Cho tớUZM9i naypYgd, hHUHNai ngpYgdười hTSSQọ ktMQmhông phảiTSSQ cUZM9hia phònpYgdg ngủ tMQm thì ctMQmũng làpYgd ĐôngTSSQ PhTSSQương VUZM9ũ phảTSSQi ngUZM9ủ ởTSSQ trênUZM9 ghế.UZM9 pYgdMấy ngàyTSSQ UZM9ở TTSSQuyết sơtMQmn, bởtMQmi vì UZM9 trời quápYgd UZM9lạnh, HUHNhai ngưHUHNời bTSSQất đắcUZM9 dĩtMQm phảtMQmi tMQmngủ cùngpYgd mộTSSQt giưtMQmờng. BấtTSSQ qUZM9uá BạctMQmh Mạn ĐiHUHNệp xitMQmn thề,tMQm UZM9hai ngHUHNười UZM9lúc đóTSSQ thựcUZM9 sựpYgd rấtHUHN UZM9trong sánUZM9g, HUHNmỗi nHUHNgười mộttMQm UZM9cái chăTSSQn, tuyệt đốiTSSQ khônpYgdg cpYgdhạm vàUZM9o đUZM9ối phpYgdương cTSSQho HUHNdù lUZM9à mộtpYgd ngóTSSQn tay.

Mới gầnTSSQ đâHUHNy, sHUHNau nửaTSSQ ntMQmăm dupYgdy trìTSSQ UZM9ám muUZM9ội, rốtMQmt cụpYgdc cũng tMQmcó ngàUZM9y bịHUHN ptMQmhá vỡ.

Đó lpYgdà vTSSQào đêpYgdm thpYgdứ bTSSQa saTSSQu khtMQmi hapYgdi pYgdngười rtMQmời khỏiTSSQ Tống giaHUHN, ởUZM9 mộtHUHN trấnpYgd HUHNnhỏ tMQmtìm cHUHNhỗ trọ.tMQm CátMQmi làtMQmng kHUHNia thUZM9ực sựUZM9 rấpYgdt UZM9nhỏ, mộttMQm tiểuHUHN khUZM9ách điếm pYgdchỉ cUZM9ó mấHUHNy giatMQmn tMQmphòng. ĐếntMQm kpYgdhi BạpYgdch MạntMQm ĐiệUZM9p TSSQđến tpYgdrọ cUZM9hỉ cònTSSQ lạipYgd mTSSQột tMQmphòng duy HUHNnhất, kpYgdhông cUZM9òn lựaTSSQ pYgdchọn UZM9nào ktMQmhác, tMQmhai pYgdngười đànhUZM9 nTSSQgủ cùnpYgdg mộtUZM9 gian.

“Đại UZM9ca, UZM9huynh cóUZM9 lạnhpYgd pYgdhay khônTSSQg?” HUHNBạch pYgdMạn ĐiệpHUHN sau kTSSQhi TSSQleo TSSQlên giUZM9ường, nhịnTSSQ khtMQmông đưtMQmợc hỏiHUHN ĐôngTSSQ PhươntMQmg Vũ.

Không TSSQthể khôngHUHN nóiTSSQ hắnpYgd tMQmthực sựTSSQ làtMQm chínhtMQm nhpYgdân UZM9quân tMQmtử, kiên UZM9trì mTSSQuốn ngủpYgd trêHUHNn trườngTSSQ kỷtMQm. ĐHUHNã vàUZM9o thátMQmng pYgdmười rồitMQm, trờiHUHN bắHUHNt đầutMQm lạnh,tMQm HơTSSQn nữa HUHNvừa quTSSQa mộtMQmt trUZM9ận mTSSQưa totMQm, nhHUHNiệt TSSQđộ rpYgdất TSSQthấp, ngủpYgd tUZM9rên trườTSSQng kỉUZM9 khôpYgdng tốttMQm lắm đâu.

“Ngủ sớpYgdm chpYgdút đi.”TSSQ HắUZM9n cũnUZM9g TSSQkhông trựcpYgd tiếppYgd pYgdtrả lời, chopYgd UZM9dù HUHNlà UZM9rất lạnh.

“Ách, chúngtMQm UZM9ta cùTSSQng nTSSQhau ngủUZM9 điHUHN, muộHUHNi lạnh.”

“Thực sựtMQm mutMQmốn chúnUZM9g tTSSQa cTSSQùng nhaUZM9u ngủ.”

“Đúng UZM9vậy, nhưng…UZM9 muTSSQội tMQmcảnh HUHNcáo huytMQmnh, khtMQmông đượcpYgd lHUHNợi dụng đó.”TSSQ TSSQSớm đãTSSQ HUHNtìm cácHUHNh tMQmăn tươiHUHN nàng.

“Ngủ đi,TSSQ tUZM9a khôntMQmg TSSQsao.” tMQmKỳ thựtMQmc hắHUHNn rấtHUHN HUHNlo lắUZM9ng nửa pYgd đêm tMQmsẽ lợTSSQi TSSQdụng nàng.

“Được rồpYgdi, hUZM9uynh khôngTSSQ lạnhtMQm nhưnTSSQg muộTSSQi lạnhUZM9, gipYgdúp muội sưởiHUHN ấm.”

“Được.” NàTSSQng đãTSSQ mUZM9ời nhưUZM9 vậy,HUHN TSSQsao ltMQmại tMQmkhông TSSQbiết xấutMQm hổ cUZM9ự tuyUZM9ệt chứ.

Vì tpYgdhế đêTSSQm UZM9đó, tMQmhai ngưpYgdời ngHUHNủ tHUHNrong cùngpYgd pYgdmột HUHNcái chăn, npYgdằm tMQmtrên tMQmcùng mHUHNột cáiTSSQ giường.

Đông PhươngUZM9 UZM9Vũ pYgdcũng rấtUZM9 muốnpYgd lUZM9àm LiễtMQmu HạHUHN Huệ,TSSQ cáTSSQch xapYgd nàng UZM9một chútpYgd, nhưngpYgd aTSSQi HUHNđó pYgdkhi ngủUZM9 HUHNcứ luôTSSQn bpYgdám rpYgdiết vàopYgd ngườitMQm hắn.UZM9 CpYgdó ltMQmẽ vì lpYgdạnh, cánHUHNh tHUHNay ngUZM9ọc ômtMQm hắtMQmn khôngtMQm HUHNtha. BấtMQmt đắctMQm dĩ,HUHN hắnHUHN tMQmchỉ cótMQm thểpYgd ôHUHNm npYgdàng vào lòng,tMQm dùnUZM9g nhiệtHUHN HUHNđộ spYgdưởi ấm.

Bọn HUHNhọ htMQmai UZM9người chtMQmẳng cUZM9ó ltMQmàm TSSQchuyện gTSSQì TSSQthuộc loUZM9ại cấm thiếuUZM9 nhitMQm, bấtTSSQ tMQmquá cHUHNuối cùnUZM9g cũngUZM9 phátTSSQ triHUHNển thànUZM9h quTSSQan hệtMQm tìnhUZM9 lữ,TSSQ pYgdcòn cpYgdhờ nâng lên.