You are here

Tàn bạo khốc nương tử - Chương 57

 Chương 574KHPh8vz: M4KHPh8vzuội yêu5NcM huynh.

Bạch MạncFQeY9mB Điệp4KHPh8vz từ5NcM kh5NcMi bước4KHPh8vz r4KHPh8vza khỏi4KHPh8vz tcFQeY9mBhư phòcFQeY9mBng cũng5NcM cFQeY9mBkhông lập tứcFQeY9mBc rời4KHPh8vz khỏcFQeY9mBi Tống4KHPh8vz 5NcMgia tracFQeY9mBng m4KHPh8vzà trởcFQeY9mB l5NcMại phòcFQeY9mBng m4KHPh8vzình. Hiện4KHPh8vz giờcFQeY9mB trời4KHPh8vz c5NcMũng sắp t5NcMối 4KHPh8vzrồi, n4KHPh8vzếu có4KHPh8vz muốn5NcM 4KHPh8vzđi cũn4KHPh8vzg 4KHPh8vzlà chuyệ4KHPh8vzn cFQeY9mBcủa sá4KHPh8vzng ngàcFQeY9mBy cFQeY9mBhôm sa5NcMu. Dù5NcM sacFQeY9mBo đâ5NcMy cũng l5NcMà ch4KHPh8vzỗ c4KHPh8vzủa 4KHPh8vzcha cFQeY9mBnàng, ởcFQeY9mB lạ5NcMi mộ5NcMt đêmcFQeY9mB 4KHPh8vzkhông pcFQeY9mBhạm pháp5NcM chứ.

May 5NcMlà Tốn5NcMg cFQeY9mBlão gi5NcMa cFQeY9mBcũng kcFQeY9mBhông c4KHPh8vzó quê5NcMn h4KHPh8vzai ngườicFQeY9mB họ,4KHPh8vz sai ngườicFQeY9mB đưcFQeY9mBa tới5NcM 5NcMvài mócFQeY9mBn ngcFQeY9mBon, 4KHPh8vznàng t5NcMùy ti4KHPh8vzện ăn4KHPh8vz và4KHPh8vzi mcFQeY9mBiếng r5NcMồi lạicFQeY9mB dựacFQeY9mB và5NcMo cửa 5NcMsổ mà4KHPh8vz ngẩcFQeY9mBn ncFQeY9mBgười 5NcMra. K4KHPh8vzỳ t5NcMhực n5NcMàng cFQeY9mBđã n5NcMgẩn người4KHPh8vz ởcFQeY9mB đ5NcMó rcFQeY9mBất 5NcMlâu, 4KHPh8vztừ kh5NcMi rờicFQeY9mB khỏi thưcFQeY9mB phòcFQeY9mBng, nàng5NcM luôcFQeY9mBn rầu5NcM rĩ5NcM kcFQeY9mBhông vucFQeY9mBi, càn4KHPh8vzg 5NcMlà l4KHPh8vzần đcFQeY9mBầu cFQeY9mBtiên khôn5NcMg 4KHPh8vzmở cFQeY9mBmiệng nói l4KHPh8vzời n4KHPh8vzào. Nàn5NcMg vố4KHPh8vzn dĩ4KHPh8vz cFQeY9mBlà ngườ5NcMi cFQeY9mBlúc cFQeY9mBnào 4KHPh8vzcũng huycFQeY9mBên thuyê5NcMn, muố4KHPh8vzn nà5NcMng 4KHPh8vzba tiếng khô5NcMng 5NcMnói 5NcMlời nào5NcM t5NcMuyệt cFQeY9mBđối không4KHPh8vz cFQeY9mBcó khảcFQeY9mB n5NcMăng. Tí5NcMnh cFQeY9mBtình nà5NcMng Đông5NcM Phư5NcMơng Vũ tcFQeY9mBhập ph4KHPh8vzần 4KHPh8vzhiểu r5NcMõ, t4KHPh8vzhấy nà4KHPh8vzng không4KHPh8vz nói5NcM lờ5NcMi 5NcMnào, hắ4KHPh8vzn c5NcMó chútcFQeY9mB l4KHPh8vzo 5NcMlắng. Độ4KHPh8vzt 5NcMnhiên lại ncFQeY9mBhảy 4KHPh8vzra một5NcM n4KHPh8vzgười cFQeY9mBphụ thân,cFQeY9mB thực4KHPh8vz sự5NcM kcFQeY9mBhiến nà5NcMng 4KHPh8vzkhó tiếp4KHPh8vz nhận.

Bản 5NcMthân Đôn4KHPh8vzg Phươ4KHPh8vzng V5NcMũ cũ5NcMng 4KHPh8vzlà ngườ4KHPh8vzi ít4KHPh8vz nó5NcMi, Bạc4KHPh8vzh Mạn 4KHPh8vz Điệp l4KHPh8vzại ngậm5NcM m5NcMiệng khcFQeY9mBiến h4KHPh8vzai 5NcMngười không4KHPh8vz 4KHPh8vzai ncFQeY9mBói c4KHPh8vzhuyện vớ5NcMi ai.

“Tiểu 4KHPh8vzĐiệp, n4KHPh8vzàng l5NcMàm sa4KHPh8vzo vậycFQeY9mB?” cFQeY9mBSuy ncFQeY9mBghĩ một4KHPh8vz lácFQeY9mBt, h4KHPh8vzắn quyết cFQeY9mBđịnh 4KHPh8vzmở lờ4KHPh8vzi trước4KHPh8vz. cFQeY9mBNàng ncFQeY9mBgay cả5NcM nó5NcMi cũn4KHPh8vzg kh5NcMông muốn,4KHPh8vz 5NcMnhất định5NcM l4KHPh8vzà thập phần4KHPh8vz khổcFQeY9mB sở.

Không mộtcFQeY9mB chcFQeY9mBút phcFQeY9mBản ứng,4KHPh8vz ccFQeY9mBhỉ chớ5NcMp mắtcFQeY9mB và4KHPh8vzi cácFQeY9mBi rồ4KHPh8vzi lại như4KHPh8vz c4KHPh8vzũ n5NcMhìn cFQeY9mBchằm chằ5NcMm cFQeY9mBbên ngoài.5NcM T4KHPh8vzrong việncFQeY9mB chỉcFQeY9mB cFQeY9mBcó một5NcM mạ4KHPh8vzt ácFQeY9mBnh trăn5NcMg ả4KHPh8vzm đ5NcMạm h4KHPh8vzòa với bóncFQeY9mBg câycFQeY9mB, 5NcMthực s5NcMự chẳn5NcMg 4KHPh8vzcó gìcFQeY9mB hcFQeY9mBay để4KHPh8vz nhìn.

“Nàng 5NcMrất 4KHPh8vzkhó xử5NcM pcFQeY9mBhải không?”

Nàng q4KHPh8vzuay đầu4KHPh8vz 4KHPh8vzlại li5NcMếc nhì4KHPh8vzn hắncFQeY9mB mộcFQeY9mBt cái5NcM rồi5NcM lại4KHPh8vz nhìn chằcFQeY9mBm 5NcMchằm cFQeY9mBbên ngoài.

Xong, 5NcMnàng nhất4KHPh8vz cFQeY9mBđịnh 5NcMlà bcFQeY9mBi thươcFQeY9mBng quácFQeY9mB độ,4KHPh8vz 5NcMcăn bản khôcFQeY9mBng muố4KHPh8vzn trả4KHPh8vz lời4KHPh8vz hắn5NcM. N5NcMgày 4KHPh8vzxưa đềucFQeY9mB là4KHPh8vz h5NcMắn khô5NcMng trảcFQeY9mB lời5NcM ccFQeY9mBâu 4KHPh8vzhỏi c5NcMủa nàng, 5NcMnhưng ncFQeY9mBàng vcFQeY9mBẫn hễ5NcM 5NcMhỏi lcFQeY9mBà đácFQeY9mBp, ncFQeY9mBàng hôm4KHPh8vz 4KHPh8vznay tcFQeY9mBhực scFQeY9mBự quá5NcM kcFQeY9mBhác thường.

Đông P4KHPh8vzhương Vũ5NcM đcFQeY9mBi 5NcMtới s5NcMau lưn4KHPh8vzg, khoácFQeY9mBt tacFQeY9mBy lêcFQeY9mBn vai cFQeY9mBnàng, “Tiểu4KHPh8vz Điệp,5NcM nàncFQeY9mBg có4KHPh8vz biếtcFQeY9mB tại5NcM s4KHPh8vzao tín5NcMh tìn4KHPh8vzh tcFQeY9mBa qucFQeY9mBái gởcFQeY9mB vậy4KHPh8vz không?”

Bạch McFQeY9mBạn Điệ5NcMp vẫcFQeY9mBn ncFQeY9mBhư cũcFQeY9mB 5NcMkhông chút5NcM phản4KHPh8vz ứng,4KHPh8vz dường như4KHPh8vz kh4KHPh8vzông 5NcMnghe thấ4KHPh8vzy hcFQeY9mBắn nó5NcMi gì.

Hắn ké5NcMo cFQeY9mBqua một4KHPh8vz cFQeY9mBcái gh5NcMế, n4KHPh8vzgồi bêcFQeY9mBn cạn4KHPh8vzh nàng.

“Kỳ thực4KHPh8vz… t4KHPh8vza khôncFQeY9mBg 5NcMbiết 4KHPh8vzcha 4KHPh8vzta là5NcM ai.”

Hắn tcFQeY9mBhình lình4KHPh8vz n4KHPh8vzói r4KHPh8vza mộtcFQeY9mB c5NcMâu khiếncFQeY9mB 4KHPh8vzBạch Mạ4KHPh8vzn ĐiệpcFQeY9mB n4KHPh8vzghi ngờ licFQeY9mBếc hắ5NcMn một5NcM 4KHPh8vzcái, nhưn4KHPh8vzg vẫn5NcM khôncFQeY9mBg n4KHPh8vzói gì.

Hắn cười5NcM khổ,cFQeY9mB “Buồn5NcM cFQeY9mBcười 4KHPh8vzlắm đúng5NcM không5NcM? TcFQeY9mBa thực5NcM sự không5NcM biết,cFQeY9mB v4KHPh8vzì nươcFQeY9mBng cFQeY9mBta ch4KHPh8vzưa bacFQeY9mBo gi5NcMờ 4KHPh8vznói ccFQeY9mBho t4KHPh8vza biết.”

Bạch MạncFQeY9mB Điệ4KHPh8vzp cFQeY9mBghé vàcFQeY9mBo 5NcMmột bên5NcM cửacFQeY9mB scFQeY9mBổ, vư4KHPh8vzơn t5NcMay 4KHPh8vzra hái một4KHPh8vz mcFQeY9mBột chiếc5NcM 4KHPh8vzlá, m5NcMiễn cưỡng5NcM n5NcMhìn hắncFQeY9mB một5NcM cái4KHPh8vz, “Tiếp4KHPh8vz tục.”cFQeY9mB CócFQeY9mB tiến4KHPh8vz bộ,5NcM 5NcMhắn nócFQeY9mBi nhiều cFQeY9mBnhư vậy,cFQeY9mB cuốcFQeY9mBi cFQeY9mBcùng 4KHPh8vzcũng cFQeY9mBđổi đượ5NcMc hacFQeY9mBi c5NcMhữ củacFQeY9mB nàng.

“Trước kh4KHPh8vzi n4KHPh8vzương cFQeY9mBgả ccFQeY9mBho 4KHPh8vzcha tcFQeY9mBa, người4KHPh8vz đcFQeY9mBã man4KHPh8vzg thai. Ng5NcMười ch5NcMa hiện4KHPh8vz tạ5NcMi của5NcM t4KHPh8vza 4KHPh8vzrất cFQeY9mByêu thcFQeY9mBương nươn4KHPh8vzg, như5NcMng ncFQeY9mBương ngược5NcM lại4KHPh8vz k4KHPh8vzhông hề thương5NcM ô5NcMng ấy4KHPh8vz. NưcFQeY9mBơng cFQeY9mBta cFQeY9mBtrước kcFQeY9mBhi xuất4KHPh8vz gcFQeY9mBiá đã5NcM từn4KHPh8vzg thíc5NcMh một5NcM na4KHPh8vzm 5NcMnhân. cFQeY9mBThậm chí cò4KHPh8vzn cFQeY9mBcó hài4KHPh8vz tcFQeY9mBử củcFQeY9mBa h5NcMắn, tcFQeY9mBhế như5NcMng 4KHPh8vznam nhâ5NcMn 4KHPh8vzkia lạ5NcMi cFQeY9mBbỏ cFQeY9mBrơi cFQeY9mBnương n5NcMên nươn4KHPh8vzg 4KHPh8vzmới gả ch4KHPh8vzo chcFQeY9mBa tacFQeY9mB. cFQeY9mBThực s5NcMự bacFQeY9mBn đ5NcMầu cFQeY9mBnương 4KHPh8vzcũng khôngcFQeY9mB muốncFQeY9mB gả5NcM, 5NcMlà d5NcMo n5NcMgoại cô5NcMng cFQeY9mBta é5NcMp buộc, tựcFQeY9mB 5NcMchủ trìcFQeY9mB cFQeY9mBhôn sự.cFQeY9mB L5NcMúc đócFQeY9mB 4KHPh8vzVạn 5NcMKiếm sơcFQeY9mBn tra4KHPh8vzng đ5NcMược x4KHPh8vzưng là4KHPh8vz võcFQeY9mB l4KHPh8vzâm đ4KHPh8vzệ nhcFQeY9mBất thế gicFQeY9mBa, ncFQeY9mBgoại cô4KHPh8vzng tcFQeY9mBuyệt đốicFQeY9mB không5NcM 4KHPh8vzcho p5NcMhép nương4KHPh8vz tcFQeY9mBa hồi4KHPh8vz hô5NcMn, điểmcFQeY9mB h5NcMuyệt đạo của4KHPh8vz cFQeY9mBnương rồicFQeY9mB écFQeY9mBp lên5NcM ki4KHPh8vzệu cFQeY9mBhoa. TrcFQeY9mBong đêm5NcM tân4KHPh8vz 4KHPh8vzhôn, nươn5NcMg cFQeY9mBta thẳng5NcM tcFQeY9mBhắn nó5NcMi thật 4KHPh8vzvới cFQeY9mBcha. Ch5NcMa 5NcMta t5NcMuy rằ4KHPh8vzng k5NcMhổ sởcFQeY9mB như4KHPh8vzng cũn4KHPh8vzg cFQeY9mBnguyện ýcFQeY9mB muố4KHPh8vzn nương,5NcM c4KHPh8vzhăm sóc5NcM nương cảcFQeY9mB 5NcMđời. Nhưng4KHPh8vz nươ4KHPh8vzng 5NcMta 4KHPh8vzkhông muốn5NcM, nươncFQeY9mBg đcFQeY9mBối với4KHPh8vz ccFQeY9mBha mộcFQeY9mBt chú4KHPh8vzt cFQeY9mBcảm tình5NcM cũng không5NcM cFQeY9mBcó, khô5NcMng muốcFQeY9mBn cù5NcMng ch4KHPh8vza là5NcMm cFQeY9mBphu thê4KHPh8vz th4KHPh8vzực sự.cFQeY9mB Có4KHPh8vz 4KHPh8vzthể chcFQeY9mBa t5NcMa 5NcMmong muốcFQeY9mBn có ngàcFQeY9mBy ncFQeY9mBương 4KHPh8vzta cFQeY9mBsẽ 5NcMhồi tâmcFQeY9mB chuyển4KHPh8vz ý4KHPh8vz n5NcMên ccFQeY9mBố g4KHPh8vzắng nhịn.cFQeY9mB Nhưng5NcM cFQeY9mBtình c4KHPh8vzảm ccFQeY9mBủa hai ng4KHPh8vzười t5NcMhực sự4KHPh8vz rấtcFQeY9mB x4KHPh8vzấu, vcFQeY9mBào đcFQeY9mBêm tâ4KHPh8vzn hôncFQeY9mB đầucFQeY9mB tiên5NcM, h4KHPh8vzai ngư4KHPh8vzời đã5NcM 5NcMchia phòn5NcMg mà cFQeY9mBngủ, c4KHPh8vzho tớcFQeY9mBi h5NcMôm na4KHPh8vzy vẫncFQeY9mB là4KHPh8vz p4KHPh8vzhu thcFQeY9mBê hữu4KHPh8vz cFQeY9mBdanh 4KHPh8vzvô thực.5NcM 5NcMSau kh5NcMi tcFQeY9mBa cFQeY9mBra đời4KHPh8vz, nươ5NcMng vì hcFQeY9mBận th4KHPh8vzân cFQeY9mBphụ t4KHPh8vza bỏ5NcM rơi4KHPh8vz n5NcMương nên4KHPh8vz c4KHPh8vzũng h4KHPh8vzận ccFQeY9mBả tcFQeY9mBa. T4KHPh8vzừ 5NcMkhi cFQeY9mBta bắt4KHPh8vz đầ4KHPh8vzu có4KHPh8vz k5NcMý ức, đều4KHPh8vz l5NcMà nh4KHPh8vza hoà5NcMn cFQeY9mBbội cFQeY9mBdi chă5NcMm scFQeY9mBóc ta5NcM. K5NcMhi t5NcMa 4KHPh8vzsáu 4KHPh8vztuổi, bội5NcM d4KHPh8vzi q5NcMua đời,cFQeY9mB cũn5NcMg không c4KHPh8vzòn a5NcMi chcFQeY9mBăm cFQeY9mBsóc ch4KHPh8vzo 4KHPh8vzta. T5NcMừ đcFQeY9mBó về4KHPh8vz sa4KHPh8vzu, 4KHPh8vzchúng t5NcMa cFQeY9mBmột nhcFQeY9mBà cFQeY9mBba 5NcMngười đều5NcM cócFQeY9mB cuộc sống5NcM r5NcMiêng, c4KHPh8vzơ bả5NcMn k5NcMhông hề5NcM q4KHPh8vzua lạ4KHPh8vzi. 5NcMCha t4KHPh8vzuy cFQeY9mBrằng hận4KHPh8vz nh5NcMưng ccFQeY9mBũng khôcFQeY9mBng b4KHPh8vzạc 4KHPh8vzđãi ta, c4KHPh8vzũng thỉnh4KHPh8vz tcFQeY9mBiên sicFQeY9mBnh dạy5NcM t4KHPh8vza đọccFQeY9mB s5NcMách viế4KHPh8vzt chữ,cFQeY9mB thậmcFQeY9mB chícFQeY9mB t4KHPh8vzự m4KHPh8vzình dạy4KHPh8vz võcFQeY9mB công c5NcMho tacFQeY9mB, cFQeY9mBnhưng 5NcMcha c5NcMhưa từ5NcMng 4KHPh8vznói với4KHPh8vz 4KHPh8vzta một5NcM câu4KHPh8vz cFQeY9mBnào. 4KHPh8vzMỗi lầ5NcMn dạy4KHPh8vz 4KHPh8vzta v5NcMõ côn4KHPh8vzg 5NcMđều đem cFQeY9mBta đứng5NcM 5NcMtrước mặ4KHPh8vzt ngư4KHPh8vzời, cFQeY9mBtự mì5NcMnh thực4KHPh8vz 5NcMhiện 4KHPh8vzba lần5NcM 5NcMcho 4KHPh8vzta xecFQeY9mBm, 5NcMkhông cần biết4KHPh8vz 5NcMta hcFQeY9mBọc c5NcMó được5NcM h5NcMay 5NcMkhông được.5NcM C5NcMứ b4KHPh8vza th4KHPh8vzáng, 4KHPh8vzcha l5NcMại cFQeY9mBdạy tcFQeY9mBa một5NcM loại5NcM võ ccFQeY9mBông khác,cFQeY9mB 4KHPh8vzcả 4KHPh8vzthời tcFQeY9mBhơ cFQeY9mBấu, ch4KHPh8vza 4KHPh8vzchưa từng4KHPh8vz cFQeY9mBnói 4KHPh8vzvới tcFQeY9mBa câ5NcMu nà4KHPh8vzo. CcFQeY9mBho đcFQeY9mBến gầcFQeY9mBn đâ4KHPh8vzy, hai ngườicFQeY9mB chúngcFQeY9mB cFQeY9mBta mcFQeY9mBới thỉnh4KHPh8vz thoảng5NcM nóicFQeY9mB chuyện.5NcM Nươn5NcMg cFQeY9mBta thíc4KHPh8vzh đọc4KHPh8vz sách,5NcM vẽ t4KHPh8vzranh, 4KHPh8vzmỗi 5NcMlần tcFQeY9mBa đicFQeY9mB t4KHPh8vzhỉnh 5NcMan người,4KHPh8vz h4KHPh8vzai ngườ4KHPh8vzi mộcFQeY9mBt lẳ5NcMng lặcFQeY9mBng vcFQeY9mBẽ tracFQeY9mBnh, cFQeY9mBmột chơi cờ,cFQeY9mB khôn5NcMg 4KHPh8vzai liếccFQeY9mB mắtcFQeY9mB nhcFQeY9mBìn cFQeY9mBta một4KHPh8vz cái.cFQeY9mB 4KHPh8vzChỉ c4KHPh8vzó 5NcMkhi t4KHPh8vza phạm4KHPh8vz phảicFQeY9mB s5NcMai lcFQeY9mBầm mới ngh4KHPh8vziêm khác4KHPh8vzh trá4KHPh8vzch phạcFQeY9mBt ta4KHPh8vz, đ4KHPh8vzánh ccFQeY9mBhửi t4KHPh8vza. Nàn5NcMg 5NcMluôn hỏi5NcM 4KHPh8vzvì scFQeY9mBao t5NcMa không5NcM 4KHPh8vznói lời 5NcM nào, kỳ5NcM t4KHPh8vzhực chính5NcM cFQeY9mBvì 4KHPh8vzta tr5NcMưởng thành5NcM đã5NcM có4KHPh8vz tínhcFQeY9mB cFQeY9mBcách 5NcMnhư v5NcMậy. NgoạcFQeY9mBi trcFQeY9mBừ 4KHPh8vzgiao tiếp bêncFQeY9mB ngoài,5NcM cFQeY9mBta căn4KHPh8vz bảncFQeY9mB k4KHPh8vzhông mcFQeY9mBuốn nói5NcM, cũ4KHPh8vzng không4KHPh8vz acFQeY9mBi ngucFQeY9mByện cFQeY9mBý n4KHPh8vzghe 4KHPh8vzta nói.” HắncFQeY9mB ba5NcMn đầu5NcM 5NcMmuốn dù5NcMng h5NcMoàn cả4KHPh8vznh củacFQeY9mB m4KHPh8vzình đểcFQeY9mB 4KHPh8vzthống s4KHPh8vzuốt chcFQeY9mBo BạccFQeY9mBh Mạn5NcM Điệp,4KHPh8vz nhưng cuối4KHPh8vz cù5NcMng b4KHPh8vzản thân5NcM lcFQeY9mBại rơ5NcMi và4KHPh8vzo b5NcMi thương.4KHPh8vz 5NcMKhoảng cFQeY9mBthời g5NcMian đó,cFQeY9mB 4KHPh8vzhắn rất5NcM cô5NcM đ4KHPh8vzơn, rất bất4KHPh8vz lực.5NcM NcFQeY9mBhìn thấy5NcM những4KHPh8vz đ4KHPh8vzứa tcFQeY9mBrẻ 4KHPh8vzkhác cFQeY9mBcó ch4KHPh8vza ncFQeY9mBương yêcFQeY9mBu thương4KHPh8vz, 4KHPh8vzhắn luôn cFQeY9mB nhịn cFQeY9mBkhông được5NcM ngưỡng5NcM mộ.5NcM Hắn5NcM cFQeY9mBdù s4KHPh8vzao 4KHPh8vzcũng làcFQeY9mB nghiệt4KHPh8vz chủng.cFQeY9mB Hắn4KHPh8vz kh4KHPh8vzóc 4KHPh8vzlóc hỏ4KHPh8vzi bội dcFQeY9mBi tạicFQeY9mB 4KHPh8vzsao 5NcMcha n5NcMương khôncFQeY9mBg thươngcFQeY9mB hắn,cFQeY9mB bội4KHPh8vz 5NcMdi cFQeY9mBkhông đành5NcM lòncFQeY9mBg nh5NcMìn hắn4KHPh8vz như4KHPh8vz thế mới5NcM đe5NcMm ch5NcMân tướng4KHPh8vz sự4KHPh8vz việc4KHPh8vz nói4KHPh8vz ra.

Đó l4KHPh8vzà 5NcMbí mcFQeY9mBật cFQeY9mBcủa 5NcMhắn, hắ4KHPh8vzn khôncFQeY9mBg bcFQeY9mBiết bấtcFQeY9mB cứ4KHPh8vz a4KHPh8vzi biết5NcM chuyện cFQeY9mBnày, 5NcMcho dcFQeY9mBù lcFQeY9mBà người5NcM 5NcMthân cFQeY9mBnhất cFQeY9mBnhư 4KHPh8vzsư phụ5NcM cùncFQeY9mBg Quân4KHPh8vz 5NcMTùy Phon5NcMg ccFQeY9mBũng không bicFQeY9mBết đ5NcMược t5NcMhân 5NcMthế 5NcMthực sựcFQeY9mB củ4KHPh8vza hắn4KHPh8vz. Bí5NcM 4KHPh8vzmật nà5NcMy hắ4KHPh8vzn 4KHPh8vzchôn scFQeY9mBâu tậ5NcMn đcFQeY9mBáy 4KHPh8vzlòng cFQeY9mBđã hacFQeY9mBi mươi cFQeY9mBnăm, rốt5NcM cuộ4KHPh8vzc bcFQeY9mBây giờcFQeY9mB cũngcFQeY9mB có4KHPh8vz cơcFQeY9mB h5NcMội nói5NcM ra4KHPh8vz. NcFQeY9mBói r4KHPh8vza b5NcMí mật5NcM tron5NcMg 5NcMlòng, đột nhiê4KHPh8vzn cFQeY9mBcảm thấycFQeY9mB 5NcMnhẹ nhõm.

Bạch 5NcMMạn Đi5NcMệp 4KHPh8vzrốt cuộc5NcM n4KHPh8vzhịn k5NcMhông được5NcM ncFQeY9mBhẹ giọcFQeY9mBng hỏi, “Sau4KHPh8vz đócFQeY9mB 5NcMthì sao?4KHPh8vz” Trời4KHPh8vz ạ,5NcM c5NcMhả trác4KHPh8vzh tín5NcMh 4KHPh8vztình hắn4KHPh8vz cFQeY9mBquái 5NcMgở, thì4KHPh8vz 4KHPh8vzra l5NcMà d4KHPh8vzo cFQeY9mBlớn l5NcMên trong mộ5NcMt cFQeY9mBgia đình4KHPh8vz như4KHPh8vz 4KHPh8vzvậy. NcFQeY9mBếu nhưcFQeY9mB đổicFQeY9mB l5NcMại làcFQeY9mB n5NcMàng, chá4KHPh8vzch nàng4KHPh8vz 5NcMđiên mấcFQeY9mBt, một g5NcMia đình5NcM quái5NcM d5NcMị đ4KHPh8vziển h4KHPh8vzình, nàngcFQeY9mB làm4KHPh8vz 5NcMsao l5NcMại 4KHPh8vzgả được4KHPh8vz 4KHPh8vzvào cFQeY9mBnhà đ4KHPh8vzó chứ?

Đông PhcFQeY9mBương VcFQeY9mBũ 4KHPh8vzcười 4KHPh8vzkhổ, cFQeY9mB“Năm cFQeY9mBta chín5NcM tu4KHPh8vzổi, v4KHPh8vzô tình 5NcMcứu đư4KHPh8vzợc scFQeY9mBư p4KHPh8vzhụ, từ4KHPh8vz đócFQeY9mB vềcFQeY9mB s4KHPh8vzau d4KHPh8vzo một4KHPh8vz ta5NcMy sưcFQeY9mB 4KHPh8vzphụ dạy4KHPh8vz 4KHPh8vzbảo, nhưng5NcM bcFQeY9mBóng 4KHPh8vzma tron5NcMg lòng vcFQeY9mBẫn cFQeY9mBtồn t5NcMại n5NcMhư tr5NcMước, 5NcMta khcFQeY9mBông thíccFQeY9mBh 5NcMnói. Kh5NcMi cFQeY9mBta mưcFQeY9mBời lă4KHPh8vzm tcFQeY9mBuổi, t4KHPh8vzheo sư phụ4KHPh8vz về5NcM Thươn5NcMg MacFQeY9mBng sơncFQeY9mB, còn5NcM có4KHPh8vz sư5NcM đệ5NcM Qu4KHPh8vzân Tùy5NcM PhocFQeY9mBng. TùcFQeY9mBy Phon5NcMg lcFQeY9mBúc nàcFQeY9mBo cũng huyêcFQeY9mBn thuyên4KHPh8vz 4KHPh8vznày nọ,5NcM lâ4KHPh8vzu ngày4KHPh8vz, 4KHPh8vztính t5NcMình qu5NcMái 4KHPh8vzgở củ5NcMa tcFQeY9mBa 5NcMcũng t4KHPh8vzhay đổi5NcM không 5NcM ít.” LấycFQeY9mB tcFQeY9mBiêu chuẩn5NcM 4KHPh8vztrước đâ5NcMy 4KHPh8vzcủa h4KHPh8vzắn, c5NcMó t4KHPh8vzhể 5NcMcả th5NcMáng c4KHPh8vzũng khôn4KHPh8vzg nó4KHPh8vzi lcFQeY9mBời nào.

Bạch MạcFQeY9mBn Điệ5NcMp v4KHPh8vzỗ ngực,4KHPh8vz tron4KHPh8vzg lcFQeY9mBòng 4KHPh8vzvẫn cò4KHPh8vzn s5NcMợ 5NcMhãi, “Lão Thiên4KHPh8vz à5NcM, macFQeY9mBy m4KHPh8vzà gặp5NcM được4KHPh8vz cFQeY9mBsư p4KHPh8vzhụ ngươcFQeY9mBi. 4KHPh8vzNếu ngcFQeY9mBươi cứ4KHPh8vz sốngcFQeY9mB tron4KHPh8vzg 5NcMcái 5NcMnhà 5NcMđó không biết5NcM cFQeY9mBcòn biế5NcMn cFQeY9mBthành dạcFQeY9mBng ng4KHPh8vzười gì5NcM? Bộ4KHPh8vz dạ5NcMng tiếccFQeY9mB c5NcMhữ ncFQeY9mBhư 4KHPh8vzvàng cFQeY9mBnày ccFQeY9mBủa ngươicFQeY9mB đã5NcM là t5NcMhay đổicFQeY9mB rồicFQeY9mB scFQeY9mBao? Vậy5NcM tr4KHPh8vzước k5NcMhi t4KHPh8vzhay đổi5NcM cFQeY9mBcòn 4KHPh8vzra thcFQeY9mBế nà5NcMo? C4KHPh8vzhách là4KHPh8vz hỏcFQeY9mBi ngươ4KHPh8vzi trăm ccFQeY9mBâu mới5NcM tr4KHPh8vzả lời5NcM cFQeY9mBmột câ4KHPh8vzu qu4KHPh8vzá. 5NcMMay mcFQeY9mBà cFQeY9mBcó Q4KHPh8vzuân Tùy4KHPh8vz 5NcMPhong, n4KHPh8vzếu không4KHPh8vz 4KHPh8vzmỗi ngày 5NcMta cFQeY9mBđều ph5NcMải 4KHPh8vzđối 5NcMdiện với4KHPh8vz cFQeY9mBmột c5NcMái đcFQeY9mBầu gỗ.”

“Năm t4KHPh8vza mười5NcM cFQeY9mBlăm tuổ4KHPh8vzi rời4KHPh8vz khỏi5NcM nhà,5NcM ncFQeY9mBăm 5NcMnăm sacFQeY9mBu mớ5NcMi quay trở5NcM lạ5NcMi. 5NcMKhông hiểcFQeY9mBu 4KHPh8vzvì sa5NcMo lcFQeY9mBại phát5NcM hiệ4KHPh8vzn tì4KHPh8vznh c4KHPh8vzảm c5NcMủa bcFQeY9mBọn họcFQeY9mB vớ5NcMi cFQeY9mBta tốt hơn4KHPh8vz 5NcMrất nhi5NcMều. 4KHPh8vzCha n5NcMguyện 4KHPh8vzý cFQeY9mBnói chu4KHPh8vzyện cùng5NcM cFQeY9mBta, b4KHPh8vzàn 4KHPh8vzluận võ4KHPh8vz công,cFQeY9mB nưcFQeY9mBơng cũncFQeY9mBg chủ động4KHPh8vz đíchcFQeY9mB 5NcMthân xucFQeY9mBống bếp.”5NcM Đông5NcM cFQeY9mBPhương VcFQeY9mBũ 5NcMcố 4KHPh8vzý t4KHPh8vzrêu c5NcMhọc, cFQeY9mB“Nàng 4KHPh8vzyên 4KHPh8vztâm, sau nà5NcMy gả4KHPh8vz và5NcMo nhcFQeY9mBà 4KHPh8vzta, nàng5NcM c5NcMó tcFQeY9mBhể 4KHPh8vzthích ứng.”cFQeY9mB NếucFQeY9mB làcFQeY9mB 5NcMcái kcFQeY9mBhông cFQeY9mBkhí trầ5NcMm lặng trước4KHPh8vz k4KHPh8vzia, 5NcMai cò4KHPh8vzn 4KHPh8vzcó t5NcMhể tiế4KHPh8vzp tục4KHPh8vz 4KHPh8vzở lạicFQeY9mB nữa.

Bạch Mạn4KHPh8vz Đ5NcMiệp đ4KHPh8vzột nhiê4KHPh8vzn nh4KHPh8vzớ 4KHPh8vztới mộtcFQeY9mB 5NcMviệc, 5NcM“Vậy sao4KHPh8vz? Vậy ng5NcMươi 5NcMlấy t5NcMhê t4KHPh8vzử cFQeY9mBlà th5NcMế nào?4KHPh8vz NgươcFQeY9mBi nói4KHPh8vz c4KHPh8vzha nương4KHPh8vz 4KHPh8vzngươi épcFQeY9mB ngư5NcMơi, nhưng5NcM thecFQeY9mBo ngươi nócFQeY9mBi 5NcMthì 4KHPh8vzcảm tcFQeY9mBình đối5NcM v4KHPh8vzới b5NcMọn họ4KHPh8vz kcFQeY9mBhông tốtcFQeY9mB lắmcFQeY9mB, s4KHPh8vzao bcFQeY9mBọn hcFQeY9mBọ lại4KHPh8vz bứ4KHPh8vzc được ngươi?”

“Bắt đầu4KHPh8vz t5NcMừ 4KHPh8vzsáu 5NcMnăm trưcFQeY9mBớc, t5NcMa cFQeY9mBmỗi 4KHPh8vznăm đềcFQeY9mBu vềcFQeY9mB cFQeY9mBnhà một 4KHPh8vzlần. 5NcMTình cảcFQeY9mBm c5NcMủa 5NcMta vớ5NcMi ha4KHPh8vzi ng5NcMười h4KHPh8vzọ k5NcMhông h4KHPh8vzẳn 4KHPh8vzlà tốt,4KHPh8vz cũ4KHPh8vzng khôn5NcMg thcFQeY9mBể 5NcMnói là quá5NcM xấu.cFQeY9mB LầncFQeY9mB cFQeY9mBtrước trở5NcM về,cFQeY9mB nươncFQeY9mBg t5NcMa bcFQeY9mBệnh l4KHPh8vziệt giườcFQeY9mBng, cFQeY9mBnói l5NcMà chẳngcFQeY9mB còn5NcM sống được5NcM b4KHPh8vzao lâu4KHPh8vz nữa5NcM, muố4KHPh8vzn t4KHPh8vza lấ4KHPh8vzy vợcFQeY9mB đ5NcMể n4KHPh8vzgười 4KHPh8vzyên tâcFQeY9mBm nhắmcFQeY9mB 4KHPh8vzmắt. 5NcMBị nư5NcMơng dồncFQeY9mB tới đư4KHPh8vzờng cùcFQeY9mBng, 5NcMta chcFQeY9mBỉ ccFQeY9mBó thể5NcM l5NcMấy vị4KHPh8vz c5NcMô cFQeY9mBnương k5NcMia.” NcFQeY9mBói t4KHPh8vzới ch4KHPh8vzuyện nàcFQeY9mBy, hắn5NcM lầncFQeY9mB cFQeY9mBthứ hai 4KHPh8vzthấy đ4KHPh8vzau đầu.

Từ kh5NcMi h5NcMắn rờicFQeY9mB n4KHPh8vzhà 4KHPh8vznăm năcFQeY9mBm trư5NcMớc, bầ5NcMu kh5NcMông k5NcMhí trong ncFQeY9mBhà tựa4KHPh8vz 5NcMhồ rấcFQeY9mBt k5NcMhẩn trươcFQeY9mBng. Trở5NcM lại4KHPh8vz 4KHPh8vznăm hắncFQeY9mB 4KHPh8vzhai m4KHPh8vzươi mố5NcMt t5NcMuổi, lã4KHPh8vzo ch4KHPh8vza không 4KHPh8vz chỉ thân4KHPh8vz cFQeY9mBcận nhiề4KHPh8vzu cFQeY9mBhơn vớ5NcMi 4KHPh8vzhắn, ccFQeY9mBòn kiêncFQeY9mB qcFQeY9mBuyết muốn4KHPh8vz đ4KHPh8vzem t4KHPh8vzoàn 5NcMbộ 5NcMgiao ngh5NcMiệp chocFQeY9mB hắn t4KHPh8vzrông co5NcMi. 4KHPh8vzHắn 4KHPh8vzvốn thcFQeY9mBích 5NcMcuộc scFQeY9mBống phiêu4KHPh8vz 5NcMbạt thực4KHPh8vz cFQeY9mBsự 4KHPh8vzkhông tcFQeY9mBhể c4KHPh8vzhịu 4KHPh8vzđược ngày nàocFQeY9mB 4KHPh8vzcũng scFQeY9mBống troncFQeY9mBg mộtcFQeY9mB đốn5NcMg sổ5NcM sách5NcM. T5NcMheo lờicFQeY9mB đ5NcMề ng4KHPh8vzhị c4KHPh8vzủa cẩu4KHPh8vz đ5NcMầu qcFQeY9mBuân 4KHPh8vzsư Quân TcFQeY9mBùy Pho4KHPh8vzng, hắcFQeY9mBn quyếcFQeY9mBt 4KHPh8vzđịnh tự5NcM mìncFQeY9mBh gâ4KHPh8vzy dự5NcMng s5NcMự nghiệp.

Trở n5NcMên ccFQeY9mBó t5NcMhân tình4KHPh8vz là5NcM cFQeY9mBtốt 4KHPh8vzhay xấ5NcMu đây?cFQeY9mB NếucFQeY9mB như5NcM cha nương4KHPh8vz 4KHPh8vzvẫn tiếp4KHPh8vz tụcFQeY9mBc m5NcMặc 5NcMkệ hắn,4KHPh8vz hắ5NcMn cFQeY9mBkhông cầncFQeY9mB b5NcMị épcFQeY9mB buộc5NcM l4KHPh8vzàm việccFQeY9mB k4KHPh8vzinh thương, cũ4KHPh8vzng 4KHPh8vzkhông cần4KHPh8vz lấy5NcM mộcFQeY9mBt nữ4KHPh8vz nhcFQeY9mBân k4KHPh8vzhông qcFQeY9mBuen khô5NcMng biết.cFQeY9mB Đương4KHPh8vz cFQeY9mBnhiên, n5NcMếu khôn4KHPh8vzg nhờ ccFQeY9mBha nương4KHPh8vz bức5NcM 5NcMép, hắn4KHPh8vz cũn4KHPh8vzg khôngcFQeY9mB đượccFQeY9mB g5NcMia cFQeY9mBtài bạccFQeY9mB vạ4KHPh8vzn, cũn4KHPh8vzg khô5NcMng l5NcMấy được Ti4KHPh8vzểu Điệp4KHPh8vz 4KHPh8vzcủa hắn.

“Chẳng cFQeY9mBtrách 5NcMsao ngươi5NcM t4KHPh8vzính 5NcMtình kỳ4KHPh8vz quá5NcMi, thcFQeY9mBì rcFQeY9mBa là tr5NcMong lòcFQeY9mBng từ5NcM cFQeY9mBnhỏ đ5NcMã có4KHPh8vz mộ5NcMt bón5NcMg ma.”4KHPh8vz Khôn5NcMg 5NcMhiểu v5NcMì scFQeY9mBao, nghcFQeY9mBĩ đế5NcMn cFQeY9mBhắn l5NcMúc nhcFQeY9mBỏ bi thảcFQeY9mBm n5NcMhư cFQeY9mBvậy, tr4KHPh8vzong lòngcFQeY9mB nà4KHPh8vzng mcFQeY9mBơ hồ5NcM cócFQeY9mB cảmcFQeY9mB gi4KHPh8vzác đau.

“Kỳ th5NcMực 4KHPh8vznàng không4KHPh8vz ccFQeY9mBần khổ5NcM s5NcMở, ít4KHPh8vz 4KHPh8vznhất cFQeY9mBnàng cò4KHPh8vzn biết thcFQeY9mBân phụcFQeY9mB mình4KHPh8vz l4KHPh8vzà ai5NcM, nhưngcFQeY9mB t5NcMa thì4KHPh8vz khcFQeY9mBông biết.”5NcM 5NcMHắn khôngcFQeY9mB bicFQeY9mBết 4KHPh8vzan 5NcMủi 5NcMngười 5NcMkhác, có thể5NcM n4KHPh8vzói 4KHPh8vzra cFQeY9mBnhư vậy5NcM t4KHPh8vzhực s4KHPh8vzự không5NcM đơcFQeY9mBn giản.

“Ta có4KHPh8vz cFQeY9mBkhổ sở4KHPh8vz ba4KHPh8vzo giờ5NcM?” Bạ4KHPh8vzch MạncFQeY9mB ĐicFQeY9mBệp kỳ5NcM quá5NcMi n4KHPh8vzhìn hắn, cocFQeY9mBn mắtcFQeY9mB nào5NcM 4KHPh8vzcủa hắn5NcM thấycFQeY9mB n4KHPh8vzàng vcFQeY9mBì 5NcMTống 4KHPh8vztrang c5NcMhủ khổ5NcM sở?

“Lẽ 4KHPh8vznào nàn4KHPh8vzg kh5NcMông phảicFQeY9mB 5NcMvì n5NcMhất thờicFQeY9mB kh5NcMông tcFQeY9mBhể tiếp nhận4KHPh8vz đượccFQeY9mB Tốn5NcMg t5NcMrang ch4KHPh8vzủ lcFQeY9mBà c4KHPh8vzha nàngcFQeY9mB cFQeY9mBnên mớicFQeY9mB kh5NcMông nói4KHPh8vz lời5NcM nàocFQeY9mB sao?”

Bạch MạcFQeY9mBn ĐiệcFQeY9mBp trợcFQeY9mBn trừncFQeY9mBg 5NcMhai 5NcMmắt, th4KHPh8vzật 5NcMsâu 5NcMthở dài, “TacFQeY9mB 4KHPh8vzđã 4KHPh8vzmất tcFQeY9mBrí cFQeY9mBnhớ rồi,5NcM nươ4KHPh8vzng 5NcMcùng kế5NcM p4KHPh8vzhụ 4KHPh8vzcó tcFQeY9mBốt vớ5NcMi t4KHPh8vza h4KHPh8vzay kh4KHPh8vzông t4KHPh8vza cũng5NcM chẳ4KHPh8vzng biết, cFQeY9mBcũng khôncFQeY9mBg mcFQeY9mBuốn tr4KHPh8vzuy c4KHPh8vzứu. Đ4KHPh8vzương nhiên,cFQeY9mB cFQeY9mBxem 4KHPh8vzta hiện5NcM 4KHPh8vztại mộ4KHPh8vzt thâcFQeY9mBn 5NcMbản lĩ4KHPh8vznh, chứng cFQeY9mBtỏ h5NcMai ngư5NcMời cFQeY9mBđối vcFQeY9mBới t4KHPh8vza rất4KHPh8vz tốt5NcM. T5NcMa c4KHPh8vzhỉ biếtcFQeY9mB chcFQeY9mBa mẹ4KHPh8vz thcFQeY9mBân 4KHPh8vznhân cFQeY9mBta toàncFQeY9mB bộcFQeY9mB đã 4KHPh8vzchết, ccFQeY9mBho d5NcMù Tống4KHPh8vz t4KHPh8vzrang 5NcMchủ t4KHPh8vzhực cFQeY9mBsự là5NcM c5NcMha 5NcMta th4KHPh8vzì thcFQeY9mBế nào4KHPh8vz? cFQeY9mBTa khôncFQeY9mBg muốncFQeY9mB nghĩ tớicFQeY9mB. cFQeY9mBTa ccFQeY9mBũng khôn4KHPh8vzg cFQeY9mBphải cFQeY9mBhận 5NcMông 4KHPh8vzấy, chcFQeY9mBỉ lcFQeY9mBà đối5NcM vớ4KHPh8vzi ô5NcMng ấycFQeY9mB một5NcM ch4KHPh8vzút cảm giác4KHPh8vz cũn4KHPh8vzg khôn4KHPh8vzg có.”5NcM C5NcMha nàng5NcM giờcFQeY9mB đ4KHPh8vzang ở4KHPh8vz hiệncFQeY9mB đại,cFQeY9mB chcFQeY9mBo dùcFQeY9mB Tố5NcMng t5NcMrang ccFQeY9mBhủ thựcFQeY9mBc sự lcFQeY9mBà c4KHPh8vzha nàngcFQeY9mB cũ5NcMng chỉcFQeY9mB là5NcM chcFQeY9mBa của4KHPh8vz tcFQeY9mBhân thểcFQeY9mB n5NcMày, c5NcMùng nà4KHPh8vzng khô5NcMng qu5NcMan hệ.

“Thế nàngcFQeY9mB vì4KHPh8vz sa5NcMo lạcFQeY9mBi rầcFQeY9mBu r4KHPh8vzĩ kcFQeY9mBhông vui?”

“Ta đan5NcMg sucFQeY9mBy 4KHPh8vznghĩ, 4KHPh8vzvõ 4KHPh8vzlâm đ4KHPh8vzồn 5NcMđại q5NcMuả nhicFQeY9mBên 4KHPh8vzlà phóng đạ5NcMi, TcFQeY9mBhánh lin5NcMh ccFQeY9mBhâu c4KHPh8vzhỉ lcFQeY9mBà mcFQeY9mBột 4KHPh8vzviên dạcFQeY9mB min5NcMh châcFQeY9mBu bì5NcMnh thường,5NcM khô4KHPh8vzng 4KHPh8vzthể cứu mạng4KHPh8vz hcFQeY9mBai chúncFQeY9mBg 5NcMta, to4KHPh8vzàn b5NcMộ 5NcMhi 4KHPh8vzvọng 5NcMbây giờ5NcM đề4KHPh8vzu đặt5NcM t5NcMrên người5NcM 5NcMQuỷ cFQeY9mBY cù5NcMng hạt tcFQeY9mBuyết. Hạt4KHPh8vz 4KHPh8vztuyết 4KHPh8vzthực s4KHPh8vzự c4KHPh8vzó 4KHPh8vzthể 5NcMgiải độ4KHPh8vzc khcFQeY9mBông? Qu4KHPh8vzỷ cFQeY9mBY ccFQeY9mBó thật5NcM l4KHPh8vzợi hạ5NcMi n4KHPh8vzhư trong4KHPh8vz truyền thuyết4KHPh8vz? cFQeY9mBTa hiện4KHPh8vz t5NcMại đang4KHPh8vz lcFQeY9mBo lắngcFQeY9mB độc4KHPh8vz trê5NcMn ngườcFQeY9mBi ngươi,4KHPh8vz lcFQeY9mBo lắngcFQeY9mB cFQeY9mBbệnh trên n4KHPh8vzgười tacFQeY9mB. VềcFQeY9mB p4KHPh8vzhần Tốn5NcMg lã4KHPh8vzo cFQeY9mBđầu, tcFQeY9mBa mộ4KHPh8vzt chcFQeY9mBút cFQeY9mBcũng cFQeY9mBkhông muố5NcMn nghĩ.”

“Không 4KHPh8vzsao cFQeY9mBđâu, có4KHPh8vz ta4KHPh8vzm muội4KHPh8vz nàncFQeY9mBg cFQeY9mBcùng sư4KHPh8vz phụcFQeY9mB ta4KHPh8vz, scFQeY9mBẽ không có4KHPh8vz chucFQeY9mByện gì.”4KHPh8vz cFQeY9mBCho d4KHPh8vzù 4KHPh8vzy thuậcFQeY9mBt sư4KHPh8vz phụ5NcM hắn4KHPh8vz không5NcM được5NcM tốcFQeY9mBt lắm,4KHPh8vz cũn5NcMg còn5NcM có cFQeY9mBĐộc NươngcFQeY9mB Tử5NcM cFQeY9mBlà 4KHPh8vzcao th5NcMủ dụng4KHPh8vz đ4KHPh8vzộc, cFQeY9mBxem đancFQeY9mB dược4KHPh8vz nàng4KHPh8vz điều4KHPh8vz chế4KHPh8vz cũ4KHPh8vzng đ5NcMủ biết5NcM nàng danh4KHPh8vz bấtcFQeY9mB h5NcMư truyền.

Bạch MạncFQeY9mB Điệp4KHPh8vz gật5NcM 5NcMđầu, đôicFQeY9mB m5NcMi cũ5NcMng khcFQeY9mBông ccFQeY9mBhe đượccFQeY9mB ưucFQeY9mB sách.

“Ừ, ngươi5NcM ngàn5NcM v5NcMạn 5NcMlần đừng5NcM 4KHPh8vznên x5NcMảy cFQeY9mBra chuyện.”

“Được.” Đôn4KHPh8vzg Ph4KHPh8vzương 5NcMVũ lẳ4KHPh8vzng 5NcMlặng nhìn5NcM 5NcMnàng, ánhcFQeY9mB trăn5NcMg ảm đạm4KHPh8vz lượn5NcM lờ4KHPh8vz chiếu4KHPh8vz đến,5NcM ácFQeY9mBnh n5NcMến li4KHPh8vzên tụ5NcMc t5NcMỏa 4KHPh8vzra khiếncFQeY9mB bầ5NcMu không4KHPh8vz khí4KHPh8vz c5NcMàng thêm lãng5NcM mạn.

“Đại ca4KHPh8vz, n4KHPh8vzgươi cFQeY9mBthích t4KHPh8vza sa5NcMo?” Lầ5NcMn đầ5NcMu tiê5NcMn nàngcFQeY9mB khô5NcMng muốn tr5NcMốn trá4KHPh8vznh, 4KHPh8vznghiêm túccFQeY9mB h5NcMỏi hcFQeY9mBắn. Đ4KHPh8vzể được4KHPh8vz ởcFQeY9mB bên5NcM cFQeY9mBcạnh hắn,4KHPh8vz n4KHPh8vzàng đcFQeY9mBã từ4KHPh8vz bỏ4KHPh8vz tấcFQeY9mBt cả mọicFQeY9mB thứ4KHPh8vz ởcFQeY9mB h5NcMiện đ4KHPh8vzại, n5NcMếu đến5NcM 5NcMbây giờcFQeY9mB 4KHPh8vzcòn khôn4KHPh8vzg đcFQeY9mBối mặcFQeY9mBt vớcFQeY9mBi tì5NcMnh cảcFQeY9mBm cFQeY9mBcủa mình th4KHPh8vzì tcFQeY9mBhực s4KHPh8vzự qu4KHPh8vzá 4KHPh8vznhu nhược.

Đông Phư4KHPh8vzơng VcFQeY9mBũ co4KHPh8vzng môi4KHPh8vz, cFQeY9mB“Sớm đã4KHPh8vz cFQeY9mBthành yê4KHPh8vzu rồi,cFQeY9mB là nhấtcFQeY9mB ki4KHPh8vzến chu5NcMng tình.cFQeY9mB” cFQeY9mBHắn đối4KHPh8vz vớicFQeY9mB nàngcFQeY9mB 4KHPh8vzlà nhấtcFQeY9mB cFQeY9mBkiến 4KHPh8vzchung tìncFQeY9mBh, đángcFQeY9mB tiếc4KHPh8vz nàng 4KHPh8vz quá ngốc5NcM, cFQeY9mBmãi khô4KHPh8vzng c5NcMhịu tiếp5NcM nhận.

Bạch 5NcMMạn ĐiệpcFQeY9mB cười,cFQeY9mB đôi5NcM 5NcMmắt hípcFQeY9mB c4KHPh8vzong lạcFQeY9mBi, giốngcFQeY9mB như trăcFQeY9mBng non.

Đông PhươcFQeY9mBng 4KHPh8vzVũ đứng5NcM p5NcMhía sacFQeY9mBu nàng,5NcM giúp5NcM nàng5NcM vén4KHPh8vz tóc. NcFQeY9mBàng r4KHPh8vzất t4KHPh8vzự 5NcMnhiên đứng5NcM dậy,cFQeY9mB 4KHPh8vzhai t4KHPh8vzay cFQeY9mBôm lcFQeY9mBấy cFQeY9mBthắt lưcFQeY9mBng hắn,cFQeY9mB đầu5NcM tựa5NcM v4KHPh8vzào người hắn,4KHPh8vz “cFQeY9mBĐại cFQeY9mBca, chúng5NcM 5NcMta cFQeY9mBsẽ k5NcMhông sacFQeY9mBo. TcFQeY9mBa muốcFQeY9mBn 5NcMvĩnh cFQeY9mBviễn 5NcMở cFQeY9mBcạnh ngươi4KHPh8vz, cả4KHPh8vz cFQeY9mBđời không xcFQeY9mBa n5NcMhau. cFQeY9mBCha nươncFQeY9mBg ngư5NcMơi khôngcFQeY9mB t5NcMhương ng5NcMươi, t4KHPh8vza sẽcFQeY9mB dùn5NcMg cả4KHPh8vz đời4KHPh8vz 5NcMđể yêucFQeY9mB ngươi, bồicFQeY9mB thưcFQeY9mBờng 4KHPh8vzcho ngư5NcMơi.” Nàn5NcMg ngẩn5NcMg 5NcMđầu lê4KHPh8vzn, cườ4KHPh8vzi hỏicFQeY9mB hắn,4KHPh8vz “Có4KHPh8vz 5NcMđược hay không?”

“Được.” HcFQeY9mBắn nhẹ4KHPh8vz 4KHPh8vznhàng đáp4KHPh8vz mộ5NcMt 5NcMtiếng, ô5NcMm lấycFQeY9mB th5NcMân thể nàng.

“Đại ca.”cFQeY9mB N4KHPh8vzàng vẫncFQeY9mB n4KHPh8vzhư c4KHPh8vzũ 4KHPh8vzngửa đầcFQeY9mBu, cườicFQeY9mB tủm5NcM tỉ4KHPh8vzm nói,cFQeY9mB “Đại ccFQeY9mBa, 5NcMkỳ 5NcMthực muội4KHPh8vz cũn5NcMg yê5NcMu h4KHPh8vzuynh.” Sớm4KHPh8vz đã4KHPh8vz 5NcMthành yêu4KHPh8vz 4KHPh8vzrồi, c5NcMhỉ 5NcMlà khô4KHPh8vzng d5NcMám thừa nhậncFQeY9mB thôi.

“Tại sa5NcMo đột5NcM nh4KHPh8vziên lạcFQeY9mBi n5NcMói chu4KHPh8vzyện nàycFQeY9mB?” Nàn4KHPh8vzg có4KHPh8vz chút thíc5NcMh cFQeY9mBhắn, hắncFQeY9mB 4KHPh8vzđã sớmcFQeY9mB bi4KHPh8vzết, ccFQeY9mBhỉ cFQeY9mBlà nàng4KHPh8vz vẫn4KHPh8vz khôn4KHPh8vzg mcFQeY9mBuốn nói4KHPh8vz, ngu4KHPh8vzyên 4KHPh8vznhân g5NcMì khiến nàcFQeY9mBng 4KHPh8vzđột nhcFQeY9mBiên biểucFQeY9mB lộ.

Bạch McFQeY9mBạn Đi5NcMệp cư4KHPh8vzời cFQeY9mBnhư h5NcMồ lycFQeY9mB, “B5NcMởi vcFQeY9mBì, hô5NcMm n4KHPh8vzay huy5NcMnh nói rấ5NcMt nhiều,4KHPh8vz ưcFQeY9mBớc chừngcFQeY9mB cFQeY9mBđem l4KHPh8vzời của4KHPh8vz n5NcMửa tháng4KHPh8vz toàn4KHPh8vz bộcFQeY9mB nó5NcMi cFQeY9mBra. Vậy5NcM chứngcFQeY9mB tỏ… tícFQeY9mBnh 4KHPh8vztình huycFQeY9mBnh đã4KHPh8vz t5NcMhay đổi4KHPh8vz r4KHPh8vzất n4KHPh8vzhiều, ởcFQeY9mB 4KHPh8vzcạnh huy5NcMnh sẽcFQeY9mB khô5NcMng q4KHPh8vzuá buồncFQeY9mB chán.”cFQeY9mB Kỳ 5NcMthực ngcFQeY9mBay từcFQeY9mB ngàcFQeY9mBy 4KHPh8vzđầu gặp4KHPh8vz nàng,5NcM tínhcFQeY9mB 5NcMtình hắn5NcM đãcFQeY9mB cFQeY9mBthay 4KHPh8vzđổi rồi.5NcM Cùn4KHPh8vzg cFQeY9mBmột 5NcMnữ nhcFQeY9mBân luôn 5NcMríu cFQeY9mBra cFQeY9mBríu rcFQeY9mBít 4KHPh8vzở cùcFQeY9mBng mcFQeY9mBột 5NcMchỗ, kcFQeY9mBhông m4KHPh8vzuốn sửacFQeY9mB 4KHPh8vzcũng khôcFQeY9mBng được.

“Chỉ v5NcMì v5NcMậy?” SớmcFQeY9mB biếcFQeY9mBt h5NcMắn nh5NcMiều lời.4KHPh8vz cFQeY9mBHắn chỉ4KHPh8vz l5NcMà không 4KHPh8vzthích 5NcMnói cFQeY9mBchứ khôncFQeY9mBg phả4KHPh8vzi khôcFQeY9mBng 4KHPh8vzbiết nói.5NcM Chỉ4KHPh8vz cFQeY9mBlà n4KHPh8vzói cFQeY9mBthôi cFQeY9mBmà, rấ5NcMt đơn5NcM giản.

Bạch MạncFQeY9mB ĐiệpcFQeY9mB 4KHPh8vzvẫn 5NcMôm lấy5NcM cFQeY9mBthắt lưngcFQeY9mB hắn,5NcM 5NcMđầu ngcFQeY9mBửa 5NcMvề sau, cườicFQeY9mB cFQeY9mBhì h5NcMì nói,cFQeY9mB “Khôn5NcMg ccFQeY9mBhỉ vậy,cFQeY9mB huyn5NcMh 4KHPh8vzđem chuyệcFQeY9mBn xấu5NcM tr5NcMong nh4KHPh8vzà nócFQeY9mBi cho muội5NcM biết,5NcM muội5NcM còncFQeY9mB c5NcMó cFQeY9mBcơ hộ4KHPh8vzi lựcFQeY9mBa chọncFQeY9mB scFQeY9mBao? Tục5NcM n5NcMgữ nó5NcMi chuyệcFQeY9mBn xấ4KHPh8vzu t4KHPh8vzrong nhcFQeY9mBà không tcFQeY9mBhể cFQeY9mBtruyền r5NcMa, 4KHPh8vzhuynh nói4KHPh8vz m4KHPh8vzuội biết,cFQeY9mB muộicFQeY9mB k5NcMhông 4KHPh8vztrở thà5NcMnh ngcFQeY9mBười 5NcMnhà huynh c4KHPh8vzũng k5NcMhông được.”

“Chỉ vì5NcM… chuyện4KHPh8vz này?”

Nàng nghịchcFQeY9mB n5NcMgợm nháycFQeY9mB mắtcFQeY9mB, “Ách,4KHPh8vz l4KHPh8vzý d5NcMo 5NcMnhư v5NcMậy ch4KHPh8vzưa 5NcMđủ sao?” Ng5NcMụy biện.

Đông 5NcMPhương V4KHPh8vzũ nh4KHPh8vzíu 4KHPh8vzmi, cũng4KHPh8vz k5NcMhông có5NcM 4KHPh8vztrả lời.

”Được r4KHPh8vzồi, bởi5NcM cFQeY9mBvì mu4KHPh8vzôi phátcFQeY9mB 5NcMhiện huyn4KHPh8vzh đối5NcM xcFQeY9mBử vớ5NcMi muội rất4KHPh8vz 4KHPh8vztốt. Để4KHPh8vz 4KHPh8vzan 4KHPh8vzủi 4KHPh8vzmuội, 5NcMkhông tcFQeY9mBiếc 5NcMnhắc tớicFQeY9mB chuyện5NcM thương5NcM 4KHPh8vztâm củ4KHPh8vza mình5NcM. H4KHPh8vzuynh tuy rằcFQeY9mBng nói4KHPh8vz xo4KHPh8vzng 5NcMvân đạmcFQeY9mB p5NcMhong 4KHPh8vzkhinh, cFQeY9mBnhưng m5NcMuội bcFQeY9mBiết hucFQeY9mBynh rất5NcM khổcFQeY9mB s4KHPh8vzở, chị4KHPh8vzu nhiều ủy5NcM khuất5NcM. 4KHPh8vzHôm cFQeY9mBnay cFQeY9mBnhắc t4KHPh8vzới, troncFQeY9mBg lòncFQeY9mBg nhấ5NcMt định5NcM 4KHPh8vzkhó 5NcMchịu. M5NcMột 4KHPh8vzngười nguyện cFQeY9mBý cFQeY9mBvì muội5NcM chịucFQeY9mB cFQeY9mBkhổ 4KHPh8vzmới 4KHPh8vzlà ngườicFQeY9mB thíc4KHPh8vzh hcFQeY9mBợp vớcFQeY9mBi 4KHPh8vzmuội, huycFQeY9mBnh hcFQeY9mBợp cách.”

Hắn khôncFQeY9mBg chỉcFQeY9mB nguy5NcMện 4KHPh8vzý khổcFQeY9mB v5NcMì nà5NcMng, t4KHPh8vzhậm 5NcMchí còn nguyện5NcM cFQeY9mBý chết5NcM 5NcMvì n5NcMàng, chỉ4KHPh8vz 5NcMlà nàn5NcMg khôngcFQeY9mB nócFQeY9mBi rcFQeY9mBa thôi.

Hắn kcFQeY9mBhông 5NcMtrả lời,cFQeY9mB c5NcMhỉ cFQeY9mBcười cười,4KHPh8vz d4KHPh8vzịu d4KHPh8vzàng ô4KHPh8vzm nàng.

“Đại c4KHPh8vza, 4KHPh8vzmuội mu5NcMốn cFQeY9mBxin huyn5NcMh m5NcMột việc.”4KHPh8vz GiọngcFQeY9mB nà5NcMng rất5NcM nhỏ, tựa4KHPh8vz 4KHPh8vzhồ sợcFQeY9mB cFQeY9mBphá hủy4KHPh8vz bầu4KHPh8vz k5NcMhông khí4KHPh8vz ấmcFQeY9mB áp4KHPh8vz này.

“Cứ cFQeY9mBnói.” GcFQeY9mBiờ nàycFQeY9mB cFQeY9mBkhách này,cFQeY9mB 4KHPh8vzcái gcFQeY9mBì 4KHPh8vzhắn cũcFQeY9mBng đápcFQeY9mB ứng.

“Huynh lớn4KHPh8vz lên5NcM r5NcMất suấ5NcMt 4KHPh8vza, khôcFQeY9mBng thể5NcM 4KHPh8vzmang cFQeY9mBcái mặt5NcM nạ 5NcMchướng mắ5NcMt ki4KHPh8vza được4KHPh8vz. TucFQeY9mBy rằng4KHPh8vz man4KHPh8vzg vcFQeY9mBào r5NcMất kcFQeY9mBhốc, nh5NcMưng mcFQeY9mBuội khôcFQeY9mBng thí4KHPh8vzch. Trừ4KHPh8vz phi c5NcMó vcFQeY9mBiệc cầncFQeY9mB, khôncFQeY9mBg th4KHPh8vzì đừ4KHPh8vzng mangcFQeY9mB, đượccFQeY9mB không?”

“Được.” HcFQeY9mBắn 4KHPh8vznói x4KHPh8vzong c4KHPh8vzười gi5NcMan xảo,cFQeY9mB “ĐcFQeY9mBáp ứn5NcMg t5NcMa một điều4KHPh8vz kiện,5NcM t4KHPh8vza cFQeY9mBsẽ khôngcFQeY9mB mang.”

“Điều ki5NcMện gì?”

“Hôn 5NcMta một4KHPh8vz cái.”

“Hả?” BcFQeY9mBạch Mạn4KHPh8vz Điệp4KHPh8vz n4KHPh8vzhảy rồ5NcMi vòn5NcMg t5NcMay của4KHPh8vz hắ4KHPh8vzn, ncFQeY9mBhìn t4KHPh8vzừ trên xu5NcMống dưới5NcM, “Đại5NcM c4KHPh8vza, 5NcMhuynh bcFQeY9mBị tcFQeY9mBrúng t4KHPh8vzà sa5NcMo? cFQeY9mBCâu vừa5NcM rồi4KHPh8vz cFQeY9mBlà h4KHPh8vzuynh nói.” cFQeY9mBĐánh 5NcMchết n4KHPh8vzàng cũ5NcMng k5NcMhông ng4KHPh8vzhĩ n5NcMam nh5NcMân cứng5NcM n4KHPh8vzhắc cổ4KHPh8vz hủ5NcM 4KHPh8vznhư Đôn4KHPh8vzg Phương5NcM 4KHPh8vzVũ cFQeY9mBcũng nói đcFQeY9mBược mấy4KHPh8vz lcFQeY9mBời ng5NcMả ngcFQeY9mBớn th5NcMế này.

Nàng khôn4KHPh8vzg biết,cFQeY9mB na5NcMm nh4KHPh8vzân nà5NcMo cFQeY9mBkhi cFQeY9mBở cạnh4KHPh8vz ngườ5NcMi mình 5NcM yêu mcFQeY9mBến c4KHPh8vzũng đ5NcMều 4KHPh8vzcó tha5NcMy đổi.

Đông Phươ4KHPh8vzng V4KHPh8vzũ cườicFQeY9mB tcFQeY9mBinh quácFQeY9mBi 5NcMnhìn ncFQeY9mBàng, cFQeY9mB“Là t4KHPh8vza nói.”

Bạch cFQeY9mBMạn Đi4KHPh8vzệp c4KHPh8vzố 4KHPh8vzý l4KHPh8vzàm cFQeY9mBra 5NcMvẻ su4KHPh8vzy n4KHPh8vzghĩ một4KHPh8vz hồi4KHPh8vz lâu, “Đư5NcMợc rồi5NcM.” Lợi4KHPh8vz dụng4KHPh8vz cFQeY9mBlúc hắn4KHPh8vz khcFQeY9mBông 4KHPh8vzđể ý4KHPh8vz, trên5NcM môcFQeY9mBi hắcFQeY9mBn nhẹ4KHPh8vz nhàn4KHPh8vzg l4KHPh8vzướt qu5NcMa một cái.

Đây 4KHPh8vzlà lầcFQeY9mBn đầu4KHPh8vz tiê5NcMn nà4KHPh8vzng c5NcMhủ độcFQeY9mBng h5NcMôn hắn,cFQeY9mB tcFQeY9mBuy rằng5NcM chỉ l5NcMà hô4KHPh8vzn nh5NcMẹ, nhưncFQeY9mBg đủ5NcM đểcFQeY9mB Đông4KHPh8vz Phư4KHPh8vzơng V5NcMũ tâm4KHPh8vz thầncFQeY9mB dacFQeY9mBo 4KHPh8vzđộng. Ng5NcMón ta5NcMy hắn4KHPh8vz lướt quacFQeY9mB chỗcFQeY9mB 4KHPh8vznàng vừ4KHPh8vza hôcFQeY9mBn, cườicFQeY9mB nhẹcFQeY9mB mộtcFQeY9mB cái.

Bạch Mạn5NcM Điệp5NcM ở4KHPh8vz trêncFQeY9mB n4KHPh8vzgười sờcFQeY9mB s4KHPh8vzoạt nửcFQeY9mBa ngàycFQeY9mB, cu5NcMối cùng cầ5NcMm lcFQeY9mBấy 5NcMcái ké5NcMo, cắtcFQeY9mB bỏ5NcM 4KHPh8vzmột lọncFQeY9mB t4KHPh8vzóc, 4KHPh8vzlấy 5NcMkhăn t4KHPh8vzay b5NcMao lạicFQeY9mB, 5NcM“Cái này5NcM chcFQeY9mBo huynh.”

Đông PhươngcFQeY9mB 4KHPh8vzVũ cFQeY9mBnhận lấy,cFQeY9mB “Cái5NcM gì?”

Ai đó4KHPh8vz dõng5NcM dcFQeY9mBạc n4KHPh8vzói, 5NcM“Tín vật4KHPh8vz định4KHPh8vz tình5NcM.” Nà4KHPh8vzng thự4KHPh8vzc sự k4KHPh8vzhông th4KHPh8vzể 5NcMtìm r5NcMa được4KHPh8vz vậ4KHPh8vzt 4KHPh8vzgì l4KHPh8vzàm vậ5NcMt định4KHPh8vz ước.

Đông Phươn5NcMg Vũ4KHPh8vz 4KHPh8vzcất v4KHPh8vzào, sa5NcMu đócFQeY9mB đư4KHPh8vza ch4KHPh8vzo n4KHPh8vzàng mcFQeY9mBột vật, “Nhận5NcM đcFQeY9mBi, đ5NcMây l5NcMà tíncFQeY9mB v4KHPh8vzật củacFQeY9mB ta.”

“A?” BạchcFQeY9mB MạncFQeY9mB Điệp4KHPh8vz 4KHPh8vzlùi về5NcM 4KHPh8vzsau mcFQeY9mBấy bước,5NcM “Á5NcMch, đại5NcM ca, vật5NcM nàycFQeY9mB c4KHPh8vzó phả5NcMi 4KHPh8vzrất quýcFQeY9mB gi4KHPh8vzá hcFQeY9mBay 4KHPh8vzkhông, huy5NcMnh gi5NcMữ lạ5NcMi 4KHPh8vzdùng đi.4KHPh8vz” ĐcFQeY9mBây cFQeY9mBlà vậtcFQeY9mB tượngcFQeY9mB trưng c5NcMho 5NcMthân ph5NcMận của5NcM hắncFQeY9mB, 5NcMlà sáo5NcM ngọccFQeY9mB thcFQeY9mBeo 5NcMhắn đã4KHPh8vz ncFQeY9mBhiều năm4KHPh8vz, 4KHPh8vznàng l4KHPh8vzàm sao nhậcFQeY9mBn được?

“Không đư5NcMợc sao?”

“Không phải,5NcM là5NcM muội4KHPh8vz không5NcM 5NcMthể nhận,5NcM 4KHPh8vzvật 4KHPh8vznày 5NcMquá quan trọng.4KHPh8vz Nếu4KHPh8vz huyn5NcMh 4KHPh8vzđưa mu5NcMội vậ5NcMt này4KHPh8vz, khô4KHPh8vzng cFQeY9mBphải muộicFQeY9mB 5NcMnên đưa5NcM kcFQeY9mBim k5NcMiếm c4KHPh8vzho huyn4KHPh8vzh sao? cFQeY9mBChúng 5NcMta đcFQeY9mBều l4KHPh8vzà người5NcM t4KHPh8vzrong g5NcMiang hồ,4KHPh8vz 5NcMsao lạ4KHPh8vzi đe4KHPh8vzm cFQeY9mBvũ kh4KHPh8vzí tùy5NcM cFQeY9mBtiện tặcFQeY9mBng cho ng4KHPh8vzười khác?”

Đông P5NcMhương V4KHPh8vzũ t4KHPh8vzhu lạ5NcMi 5NcMsáo ngọccFQeY9mB, 5NcMnăm ngó4KHPh8vzn cFQeY9mBtay 4KHPh8vzthon dài 4KHPh8vzcầm 4KHPh8vzsáo ngọ4KHPh8vzc đặtcFQeY9mB ởcFQeY9mB s5NcMau cFQeY9mBlưng, “4KHPh8vzNàng thí5NcMch 4KHPh8vzlàm ngư5NcMời tro4KHPh8vzng gia4KHPh8vzng hcFQeY9mBồ sao?”

Bạch Mạn4KHPh8vz ĐiệpcFQeY9mB su5NcMy ngh4KHPh8vzĩ m4KHPh8vzột chú5NcMt, lác5NcMh đầu5NcM, “Không thích.”

“Vô 5NcMtranh 4KHPh8vzsơn trcFQeY9mBang, 5NcMvô 5NcMtranh vớ5NcMi đ5NcMời, t5NcMa 4KHPh8vzcũng mucFQeY9mBốn cuộc số5NcMng nh5NcMư cFQeY9mBvậy.” Hắ5NcMn cFQeY9mBtrong lờcFQeY9mBi có4KHPh8vz hàcFQeY9mBm ý5NcM khác.

Bạch 5NcMMạn Điệp4KHPh8vz ngcFQeY9mBẩn ngcFQeY9mBười, 4KHPh8vzlập tứccFQeY9mB mừcFQeY9mBng rỡ5NcM túmcFQeY9mB lấy4KHPh8vz y phục5NcM củcFQeY9mBa cFQeY9mBhắn, “Huynh5NcM nói4KHPh8vz… hu4KHPh8vzynh 4KHPh8vzcũng 4KHPh8vzkhông mu4KHPh8vzốn làm4KHPh8vz người5NcM trcFQeY9mBong gian4KHPh8vzg 5NcMhồ, muốn c5NcMùng m4KHPh8vzuội không4KHPh8vz tracFQeY9mBnh sự4KHPh8vz đời.”

“Thiên hạ4KHPh8vz đệ4KHPh8vz nhấtcFQeY9mB th5NcMì đãcFQeY9mB s4KHPh8vzao? TcFQeY9mBa kcFQeY9mBhông tcFQeY9mBhích là4KHPh8vzm cFQeY9mBngười trong gcFQeY9mBiang hồ.cFQeY9mB NếucFQeY9mB t5NcMrên đờicFQeY9mB 4KHPh8vzđã khcFQeY9mBông ccFQeY9mBó ThánhcFQeY9mB 4KHPh8vzlinh châu5NcM, t5NcMa chỉ5NcM m4KHPh8vzuốn cFQeY9mBquay về làm4KHPh8vz ĐôcFQeY9mBng Phương4KHPh8vz Vũ.”

“Đại ccFQeY9mBa, cFQeY9mBmuội cFQeY9mBcó một4KHPh8vz đcFQeY9mBề nghị.”

“Nói đi.”

“Ở gầncFQeY9mB T5NcMhương Ma5NcMng trấcFQeY9mBn tìm4KHPh8vz mộtcFQeY9mB cFQeY9mBlàng, 5NcMsau đó5NcM 4KHPh8vzxây v4KHPh8vzài phòng nhỏcFQeY9mB, sa5NcMu k4KHPh8vzhi c5NcMhúng tcFQeY9mBa t5NcMhoái ẩn,5NcM cù4KHPh8vzng 4KHPh8vzvới cFQeY9mBLăng TươcFQeY9mBng, 5NcMnhị muội5NcM p5NcMhu c4KHPh8vzùng nhau ở5NcM đó.4KHPh8vz Đươ4KHPh8vzng nhiên5NcM, nế4KHPh8vzu ta4KHPh8vzm 5NcMmuội ngu5NcMyện 4KHPh8vzý 4KHPh8vzđi cù4KHPh8vzng th5NcMì c4KHPh8vzàng tốt.5NcM” N4KHPh8vzhị muội5NcM phu c4KHPh8vzủa n5NcMàng nghềcFQeY9mB nghi4KHPh8vzệp đặcFQeY9mBc 4KHPh8vzthù, lấy4KHPh8vz lcFQeY9mBão 4KHPh8vzbà rồi4KHPh8vz cFQeY9mBsợ rcFQeY9mBằng kh5NcMông 5NcMthể ti4KHPh8vzếp tục5NcM làm nữa.5NcM Để5NcM phòngcFQeY9mB ng4KHPh8vzừa c4KHPh8vzừu nhâncFQeY9mB trảcFQeY9mB th5NcMù, đáncFQeY9mBh kh4KHPh8vzông 5NcMlại hắn4KHPh8vz thcFQeY9mBì nh5NcMằm tớicFQeY9mB lã4KHPh8vzo bà, biệncFQeY9mB ph5NcMáp t5NcMốt 4KHPh8vznhất vcFQeY9mBẫn làcFQeY9mB tcFQeY9mBhoái 5NcMẩn g4KHPh8vziang hồ4KHPh8vz đi.

“Vô T4KHPh8vzranh 5NcMsơn tra4KHPh8vzng ởcFQeY9mB đâu?”

Bạch Mạn4KHPh8vz Điệp4KHPh8vz hưn4KHPh8vzg ph5NcMấn p4KHPh8vzhát biể4KHPh8vzu ý4KHPh8vz kiến,5NcM “Đây5NcM là5NcM muội 4KHPh8vzmuốn ch5NcMúng t5NcMa đến4KHPh8vz m4KHPh8vzột làng5NcM ẩn5NcM cư5NcM, 5NcMgọi nơ4KHPh8vzi đcFQeY9mBó cFQeY9mBlà V5NcMô cFQeY9mBTranh sơn5NcM tcFQeY9mBrang. G5NcMiang cFQeY9mBhồ mọi ng5NcMười đều5NcM b4KHPh8vziết chúcFQeY9mBng cFQeY9mBta ẩn4KHPh8vz 4KHPh8vzcư tại4KHPh8vz Vô5NcM Tra4KHPh8vznh sơn4KHPh8vz tra5NcMng, như5NcMng 5NcMlại khôcFQeY9mBng biết5NcM Vô Tran4KHPh8vzh sơcFQeY9mBn cFQeY9mBtrang ởcFQeY9mB đâ4KHPh8vzu, nh4KHPh8vzư vậy4KHPh8vz 5NcMmới l5NcMà 4KHPh8vzan to5NcMàn n5NcMhất. HáchcFQeY9mB hách4KHPh8vz, h4KHPh8vzuynh ccFQeY9mBũng c5NcMó thể tcFQeY9mBiếp 5NcMtục là4KHPh8vzm cFQeY9mBKim cFQeY9mBlão bảncFQeY9mB củacFQeY9mB cFQeY9mBhuynh. Nế4KHPh8vzu 5NcMmuốn nh5NcMớ tớicFQeY9mB ncFQeY9mBhững ngà4KHPh8vzy n5NcMáo nhiệ4KHPh8vzt, cứ 4KHPh8vzquay v5NcMề cFQeY9mBThương MancFQeY9mBg s4KHPh8vzơn trcFQeY9mBang, nhớ4KHPh8vz tcFQeY9mBới nhữngcFQeY9mB ngày4KHPh8vz k5NcMhông mà4KHPh8vzng dan4KHPh8vzh lợicFQeY9mB thcFQeY9mBì quay về4KHPh8vz làngcFQeY9mB, t5NcMhật tốt.”

Bạch McFQeY9mBạn Điệp4KHPh8vz lé4KHPh8vzn cườicFQeY9mB hềcFQeY9mB hề5NcM, “H4KHPh8vzay n4KHPh8vzhất 5NcMlà ởcFQeY9mB 5NcMgần Quâ4KHPh8vzn Tùy cFQeY9mBPhong, muội5NcM cFQeY9mBtùy thờ4KHPh8vzi 4KHPh8vzcó 5NcMthể kh5NcMi 4KHPh8vzdễ hắn.”

Nghĩ đến4KHPh8vz bcFQeY9mBộ dạng4KHPh8vz bịcFQeY9mB k5NcMhi 4KHPh8vzdễ của4KHPh8vz 5NcMQuân Tù5NcMy Phon4KHPh8vzg, cFQeY9mBĐông Phương cFQeY9mBVũ bắtcFQeY9mB 5NcMđầu cFQeY9mBthông c5NcMảm ch5NcMo hắn.

“Sau 4KHPh8vzkhi nàcFQeY9mBng khỏi5NcM 5NcMbệnh, ch5NcMúng 4KHPh8vzta cùn5NcMg n4KHPh8vzhau đ4KHPh8vzi tìm làng.”4KHPh8vz Kiế4KHPh8vzn nghị5NcM c5NcMủa nàng5NcM thực4KHPh8vz sựcFQeY9mB k5NcMhông tệ.

“Không c5NcMần đâu,4KHPh8vz nhịcFQeY9mB m4KHPh8vzuội cùn5NcMg n5NcMhị mu5NcMội cFQeY9mBphu sớ5NcMm có4KHPh8vz ý địncFQeY9mBh t4KHPh8vzhoái ẩncFQeY9mB giancFQeY9mBg cFQeY9mBhồ đ4KHPh8vzúng cFQeY9mBkhông? ThếcFQeY9mB 5NcMcứ đ5NcMể ha5NcMi gicFQeY9mBa hỏacFQeY9mB kcFQeY9mBia cFQeY9mBđi làm4KHPh8vz. 5NcMHai ncFQeY9mBgười họ sacFQeY9mBu kcFQeY9mBhi 5NcMthành thcFQeY9mBân cócFQeY9mB p5NcMhải k4KHPh8vzhông chuyệncFQeY9mB g4KHPh8vzì làcFQeY9mBm? ỞcFQeY9mB n5NcMhà r5NcMảnh rỗ4KHPh8vzi đến4KHPh8vz mốc5NcM meocFQeY9mB a? Nhiều5NcM lắm4KHPh8vz thì4KHPh8vz chcFQeY9mBo bạcFQeY9mBc để4KHPh8vz hcFQeY9mBai 5NcMngười 5NcMtìm 4KHPh8vzchỗ ở.cFQeY9mB ÁcFQeY9mBch, hacFQeY9mBy nhấ4KHPh8vzt cFQeY9mBlà khcFQeY9mBai khẩn4KHPh8vz vài 5NcMmẫu đất,4KHPh8vz muội4KHPh8vz c5NcMó thể5NcM trồng5NcM raucFQeY9mB, nuô5NcMi gàcFQeY9mB. 5NcMĐến l5NcMúc cFQeY9mBđó chcFQeY9mBúng 5NcMta mcFQeY9mBỗi n5NcMgày đềucFQeY9mB c5NcMó thể ăn4KHPh8vz r4KHPh8vzau sạc4KHPh8vzh, hơ4KHPh8vzn nữcFQeY9mBa ccFQeY9mBòn l4KHPh8vzà tự5NcM mcFQeY9mBình trồng5NcM ncFQeY9mBha. Chún4KHPh8vzg cFQeY9mBta c5NcMòn c4KHPh8vzó thểcFQeY9mB cFQeY9mBnuôi cá, công4KHPh8vz tác4KHPh8vz cFQeY9mBbảo vệ4KHPh8vz mcFQeY9mBôi trườngcFQeY9mB ởcFQeY9mB c5NcMổ đại5NcM 5NcMrất kcFQeY9mBhá, cá5NcM 4KHPh8vzở 5NcMkhe suố4KHPh8vzi k4KHPh8vzhông 5NcMbị ôcFQeY9mB nhi4KHPh8vzễm. Nếu n4KHPh8vzhư khcFQeY9mBông có4KHPh8vz vcFQeY9mBiệc gcFQeY9mBì, chúngcFQeY9mB tcFQeY9mBa c5NcMó thể4KHPh8vz cFQeY9mBđi dạ5NcMo ngo5NcMại t4KHPh8vzhành, đến5NcM tối5NcM ccFQeY9mBùng nhau 5NcM ngắm sacFQeY9mBo…” N4KHPh8vzgười n4KHPh8vzày bị4KHPh8vz mác5NcMh vọngcFQeY9mB tưởng4KHPh8vz chứng5NcM vôcFQeY9mB cùn4KHPh8vzg trầm5NcM trọng.

“Được.” 4KHPh8vzĐông Phương4KHPh8vz VcFQeY9mBũ cũn5NcMg bắt5NcM đ5NcMầu m5NcMơ tưởcFQeY9mBng cFQeY9mBtới n5NcMhững ngày th5NcMáng ncFQeY9mBhư vậy.

“Đại c4KHPh8vza, chcFQeY9mBúng t4KHPh8vza 5NcMhiện 5NcMgiờ đ4KHPh8vzi cFQeY9mBđâu? Độ5NcMt 4KHPh8vznhiên khôn4KHPh8vzg có cFQeY9mB mục tiêu4KHPh8vz rồi.”

“Trở l5NcMại Th5NcMương Ma5NcMng trấn,cFQeY9mB cFQeY9mBhai muộ5NcMi muội4KHPh8vz nàn5NcMg đềcFQeY9mBu ở 4KHPh8vz đó.” Đ4KHPh8vzể đi4KHPh8vzều ccFQeY9mBhế giải4KHPh8vz dư5NcMợc 4KHPh8vzcho hắn4KHPh8vz. McFQeY9mBấy ncFQeY9mBgày trướ4KHPh8vzc hắcFQeY9mBn đcFQeY9mBã thcFQeY9mBu đượccFQeY9mB bcFQeY9mBồ câ4KHPh8vzu đưa tin5NcM, nếucFQeY9mB 5NcMkhông vì4KHPh8vz Thá5NcMnh lincFQeY9mBh ccFQeY9mBhâu th4KHPh8vzì đãcFQeY9mB cFQeY9mBsớm q4KHPh8vzuay v5NcMề ThươngcFQeY9mB cFQeY9mBMang tr5NcMấn rồi.

“Tại saocFQeY9mB? Khôn5NcMg t5NcMìm QuỷcFQeY9mB cFQeY9mBY à?”

“Trời đấtcFQeY9mB bcFQeY9mBao lcFQeY9mBa, biết5NcM 5NcMđi đâu4KHPh8vz tìcFQeY9mBm. ThcFQeY9mBiên C4KHPh8vzơ c5NcMác cùncFQeY9mBg Hàn 5NcMPhi 4KHPh8vznhất định5NcM g5NcMiúp cFQeY9mBta tìm4KHPh8vz hắcFQeY9mBn, ticFQeY9mBn tưởng5NcM 5NcMrất nh4KHPh8vzanh 5NcMsẽ có4KHPh8vz tcFQeY9mBin t5NcMức.” CcFQeY9mBó tổ chức4KHPh8vz tì4KHPh8vznh 5NcMbáo cFQeY9mBđệ 5NcMnhất thiê4KHPh8vzn 4KHPh8vzhạ cùncFQeY9mBg th4KHPh8vziên hạ5NcM 5NcMđệ nhất5NcM b4KHPh8vzộ 4KHPh8vzkhoái đí4KHPh8vzch thâcFQeY9mBn r4KHPh8vza tay, cFQeY9mBQuỷ 5NcMY tu4KHPh8vzyệt đốicFQeY9mB chạy5NcM khô4KHPh8vzng thoát.

Bạch MạncFQeY9mB Đ5NcMiệp 4KHPh8vzthì thàcFQeY9mBo ncFQeY9mBói, “Hơn4KHPh8vz nữa5NcM, còn4KHPh8vz 5NcMcó Mi4KHPh8vznh Cung hỗcFQeY9mB tcFQeY9mBrợ mà.”

“Chúng cFQeY9mBta b4KHPh8vzây giờ5NcM đi4KHPh8vz đâu?”cFQeY9mB L5NcMần nàcFQeY9mBy nàng5NcM 4KHPh8vzthực 4KHPh8vzsự khôngcFQeY9mB có 4KHPh8vzmục tiêu5NcM rồi.

Đông P5NcMhương Vũ4KHPh8vz cùngcFQeY9mB BạccFQeY9mBh Mạn4KHPh8vz 4KHPh8vzĐiệp 5NcMquan hệ4KHPh8vz chínhcFQeY9mB thức 5NcMthăng 4KHPh8vzcấp thcFQeY9mBành 5NcMtình ycFQeY9mBêu ncFQeY9mBam nữ,5NcM Bạch5NcM M5NcMạn Điệp5NcM đối4KHPh8vz v5NcMới Đ4KHPh8vzông Phương5NcM Vũ5NcM cFQeY9mBthái độ khôngcFQeY9mB cócFQeY9mB tcFQeY9mBhay 5NcMđổi n5NcMhưng hànhcFQeY9mB độn5NcMg thực5NcM t5NcMế đã4KHPh8vz tcFQeY9mBhay đổ4KHPh8vzi rấtcFQeY9mB nhiều.

Cho tớ4KHPh8vzi 5NcMnay, ha5NcMi người4KHPh8vz họ4KHPh8vz khôcFQeY9mBng p5NcMhải chicFQeY9mBa 4KHPh8vzphòng ngủ thì5NcM c4KHPh8vzũng làcFQeY9mB ĐôngcFQeY9mB PhcFQeY9mBương Vũ5NcM ph4KHPh8vzải ng4KHPh8vzủ cFQeY9mBở tcFQeY9mBrên ghế.cFQeY9mB Mấ4KHPh8vzy n5NcMgày ởcFQeY9mB Tuyết4KHPh8vz sơn5NcM, b5NcMởi vì cFQeY9mB trời quácFQeY9mB lạcFQeY9mBnh, cFQeY9mBhai n4KHPh8vzgười bấ4KHPh8vzt 5NcMđắc dĩcFQeY9mB phải4KHPh8vz ngcFQeY9mBủ 5NcMcùng 4KHPh8vzmột gcFQeY9mBiường. Bất5NcM cFQeY9mBquá BạccFQeY9mBh Mạn 4KHPh8vz Điệp x4KHPh8vzin thề,4KHPh8vz hacFQeY9mBi n4KHPh8vzgười lúcFQeY9mBc 4KHPh8vzđó thự5NcMc cFQeY9mBsự cFQeY9mBrất troncFQeY9mBg sáncFQeY9mBg, mỗ4KHPh8vzi người4KHPh8vz một4KHPh8vz cácFQeY9mBi chăcFQeY9mBn, tuyệt đốicFQeY9mB khô4KHPh8vzng 5NcMchạm vào4KHPh8vz đốicFQeY9mB 4KHPh8vzphương chcFQeY9mBo dcFQeY9mBù 4KHPh8vzlà m5NcMột ngó5NcMn tay.

Mới gầ4KHPh8vzn đcFQeY9mBây, 5NcMsau n4KHPh8vzửa cFQeY9mBnăm d4KHPh8vzuy tr4KHPh8vzì á5NcMm mcFQeY9mBuội, rốtcFQeY9mB cục5NcM cũncFQeY9mBg có ngà4KHPh8vzy bịcFQeY9mB p4KHPh8vzhá vỡ.

Đó là5NcM vàocFQeY9mB cFQeY9mBđêm 4KHPh8vzthứ bcFQeY9mBa s5NcMau kh4KHPh8vzi hcFQeY9mBai 5NcMngười rờ5NcMi khỏicFQeY9mB Tống cFQeY9mBgia, ởcFQeY9mB mộtcFQeY9mB trcFQeY9mBấn nhỏ4KHPh8vz tìm5NcM chcFQeY9mBỗ trọ.5NcM C4KHPh8vzái làngcFQeY9mB 4KHPh8vzkia th5NcMực sự4KHPh8vz rấcFQeY9mBt n4KHPh8vzhỏ, mộ5NcMt tiểcFQeY9mBu kh4KHPh8vzách điếm c4KHPh8vzhỉ ccFQeY9mBó 4KHPh8vzmấy gi4KHPh8vzan phò4KHPh8vzng. Đ5NcMến khcFQeY9mBi BạchcFQeY9mB Mạn4KHPh8vz 4KHPh8vzĐiệp đến4KHPh8vz trọcFQeY9mB chỉcFQeY9mB 4KHPh8vzcòn lcFQeY9mBại một4KHPh8vz phòng d4KHPh8vzuy nhất5NcM, khôn4KHPh8vzg ccFQeY9mBòn lựa5NcM c5NcMhọn nàocFQeY9mB 4KHPh8vzkhác, hcFQeY9mBai n4KHPh8vzgười đàn5NcMh ng4KHPh8vzủ 4KHPh8vzcùng 4KHPh8vzmột gian.

“Đại ca5NcM, 4KHPh8vzhuynh 5NcMcó lạcFQeY9mBnh 5NcMhay khôcFQeY9mBng?” Bạc4KHPh8vzh Mạn4KHPh8vz Điệp5NcM cFQeY9mBsau khi lecFQeY9mBo lê4KHPh8vzn cFQeY9mBgiường, cFQeY9mBnhịn khôngcFQeY9mB được4KHPh8vz hỏi4KHPh8vz ĐcFQeY9mBông Ph5NcMương Vũ.

Không t4KHPh8vzhể khô4KHPh8vzng ncFQeY9mBói cFQeY9mBhắn thự5NcMc 4KHPh8vzsự làcFQeY9mB chín4KHPh8vzh nh5NcMân quân4KHPh8vz tử, kiên4KHPh8vz tr4KHPh8vzì m4KHPh8vzuốn 4KHPh8vzngủ trên4KHPh8vz trcFQeY9mBường kỷ.5NcM ĐãcFQeY9mB vào5NcM th4KHPh8vzáng mười4KHPh8vz rồi,4KHPh8vz trờ5NcMi bcFQeY9mBắt đầucFQeY9mB lạnh,4KHPh8vz Hơn nữ4KHPh8vza cFQeY9mBvừa cFQeY9mBqua một5NcM tr5NcMận cFQeY9mBmưa to5NcM, nh4KHPh8vziệt độ5NcM cFQeY9mBrất thcFQeY9mBấp, ngủ5NcM trêcFQeY9mBn tcFQeY9mBrường cFQeY9mBkỉ khôn5NcMg tốt l5NcMắm đâu.

“Ngủ sớm4KHPh8vz chút4KHPh8vz đi.4KHPh8vz” H4KHPh8vzắn cũncFQeY9mBg kcFQeY9mBhông trực5NcM tiếp5NcM cFQeY9mBtrả lời, ch5NcMo 4KHPh8vzdù làcFQeY9mB rất5NcM lạnh.

“Ách, ch5NcMúng t5NcMa cù4KHPh8vzng nh4KHPh8vzau ngủcFQeY9mB cFQeY9mBđi, muộ5NcMi lạnh.”

“Thực 5NcMsự muốn5NcM chú4KHPh8vzng t5NcMa cùn4KHPh8vzg nh5NcMau ngủ.”

“Đúng 4KHPh8vzvậy, 5NcMnhưng… mu4KHPh8vzội cảnhcFQeY9mB ccFQeY9mBáo huy5NcMnh, không4KHPh8vz được5NcM lợi dụ4KHPh8vzng đó.”5NcM S4KHPh8vzớm đã5NcM 4KHPh8vztìm các5NcMh ăncFQeY9mB tươcFQeY9mBi nàng.

“Ngủ đi4KHPh8vz, cFQeY9mBta không5NcM cFQeY9mBsao.” 4KHPh8vzKỳ 5NcMthực cFQeY9mBhắn rất4KHPh8vz 4KHPh8vzlo lắ5NcMng cFQeY9mBnửa đêm sẽcFQeY9mB lợi4KHPh8vz dụng4KHPh8vz nàng.

“Được rồi4KHPh8vz, huycFQeY9mBnh không5NcM l5NcMạnh nhcFQeY9mBưng 4KHPh8vzmuội lạnh,cFQeY9mB g5NcMiúp muộcFQeY9mBi sưởi ấm.”

“Được.” Nà5NcMng đã5NcM mờ5NcMi cFQeY9mBnhư vậy,5NcM s5NcMao lcFQeY9mBại kcFQeY9mBhông bicFQeY9mBết xấu5NcM cFQeY9mBhổ cự tuyệtcFQeY9mB chứ.

Vì th5NcMế đê5NcMm đó,5NcM cFQeY9mBhai ngư5NcMời n5NcMgủ tr4KHPh8vzong ccFQeY9mBùng 5NcMmột 4KHPh8vzcái ccFQeY9mBhăn, nằm tr4KHPh8vzên ccFQeY9mBùng m4KHPh8vzột ccFQeY9mBái giường.

Đông Phươ5NcMng cFQeY9mBVũ cũn5NcMg rất5NcM mcFQeY9mBuốn là4KHPh8vzm L5NcMiễu Hạ4KHPh8vz H5NcMuệ, ccFQeY9mBách xa 4KHPh8vz nàng mộ5NcMt chút,5NcM nhưngcFQeY9mB cFQeY9mBai đ5NcMó 4KHPh8vzkhi ngủ5NcM cứ5NcM luô5NcMn bámcFQeY9mB ricFQeY9mBết vcFQeY9mBào ngườ4KHPh8vzi h5NcMắn. Có4KHPh8vz cFQeY9mBlẽ vì cFQeY9mBlạnh, 4KHPh8vzcánh t4KHPh8vzay ngọc5NcM 5NcMôm hcFQeY9mBắn không5NcM tha4KHPh8vz. Bất5NcM đắccFQeY9mB cFQeY9mBdĩ, h4KHPh8vzắn chỉ4KHPh8vz c4KHPh8vzó 5NcMthể ôm4KHPh8vz nàng5NcM vào lòng,cFQeY9mB d4KHPh8vzùng nhiệt4KHPh8vz độcFQeY9mB sưởicFQeY9mB ấm.

Bọn 4KHPh8vzhọ ha5NcMi ngư5NcMời chẳng4KHPh8vz cFQeY9mBcó 5NcMlàm chuyện4KHPh8vz 5NcMgì t5NcMhuộc locFQeY9mBại cấm thiếucFQeY9mB ncFQeY9mBhi, bấtcFQeY9mB qucFQeY9mBá cuốcFQeY9mBi cù5NcMng cũn4KHPh8vzg phácFQeY9mBt tr5NcMiển thà4KHPh8vznh 4KHPh8vzquan 5NcMhệ 4KHPh8vztình lữ,cFQeY9mB ccFQeY9mBòn chờ cFQeY9mB nâng lên.