Tàn bạo khốc nương tử - Chương 57

 Chương UPx3pXGV57: xKRqKrHyMuội yUPx3pXGVêu huynh.

Bạch MxKRqKrHyạn ĐiệpUPx3pXGV từxKRqKrHy khxKRqKrHyi bướcrLLs UPx3pXGVra kxKRqKrHyhỏi thưxKRqKrHy phòUPx3pXGVng cũngrLLs khôngxKRqKrHy lập tứcxKRqKrHy UPx3pXGVrời khUPx3pXGVỏi TốngrLLs rLLsgia trLLsrang rLLsmà trLLsrở lUPx3pXGVại phòngxKRqKrHy mìUPx3pXGVnh. xKRqKrHyHiện giờrLLs trờxKRqKrHyi cũUPx3pXGVng sắp tốixKRqKrHy rồrLLsi, nếurLLs UPx3pXGVcó muốnUPx3pXGV UPx3pXGVđi xKRqKrHycũng xKRqKrHylà chuUPx3pXGVyện củaxKRqKrHy sángUPx3pXGV ngàUPx3pXGVy hôUPx3pXGVm sauUPx3pXGV. DùxKRqKrHy rLLssao đâyxKRqKrHy cũng lxKRqKrHyà chrLLsỗ củaUPx3pXGV rLLscha nàUPx3pXGVng, ởxKRqKrHy lạirLLs mộtxKRqKrHy đrLLsêm khônrLLsg phạmxKRqKrHy xKRqKrHypháp chứ.

May lrLLsà TốngrLLs lãorLLs gxKRqKrHyia cUPx3pXGVũng khUPx3pXGVông cxKRqKrHyó rLLsquên haxKRqKrHyi rLLsngười họrLLs, sai ngxKRqKrHyười đưUPx3pXGVa tUPx3pXGVới vàxKRqKrHyi mónUPx3pXGV ngrLLson, UPx3pXGVnàng tùrLLsy tiệnrLLs ănUPx3pXGV vàiUPx3pXGV miếngrLLs rồirLLs lạrLLsi dựxKRqKrHya vàrLLso cUPx3pXGVửa sổ xKRqKrHymà ngxKRqKrHyẩn ngườiUPx3pXGV raUPx3pXGV. rLLsKỳ thrLLsực nàUPx3pXGVng đãxKRqKrHy ngẩxKRqKrHyn ngưxKRqKrHyời ởUPx3pXGV rLLsđó rrLLsất lârLLsu, từrLLs rLLskhi xKRqKrHyrời khỏrLLsi thư phòUPx3pXGVng, nxKRqKrHyàng luônrLLs rxKRqKrHyầu rĩrLLs khôngxKRqKrHy vUPx3pXGVui, càngrLLs lUPx3pXGVà lầnrLLs đầuUPx3pXGV tiêrLLsn khôngrLLs mUPx3pXGVở mrLLsiệng rLLsnói lời nào.UPx3pXGV NrLLsàng xKRqKrHyvốn UPx3pXGVdĩ lUPx3pXGVà ngườrLLsi lúxKRqKrHyc nàUPx3pXGVo cũxKRqKrHyng xKRqKrHyhuyên thuyêrLLsn, mxKRqKrHyuốn nànxKRqKrHyg brLLsa tiếng rLLs không nUPx3pXGVói rLLslời UPx3pXGVnào tuxKRqKrHyyệt đrLLsối khôrLLsng cUPx3pXGVó kUPx3pXGVhả nrLLsăng. TUPx3pXGVính tUPx3pXGVình xKRqKrHynàng ĐôngrLLs PxKRqKrHyhương Vũ txKRqKrHyhập pUPx3pXGVhần hiểuxKRqKrHy rõ,UPx3pXGV thấUPx3pXGVy nàrLLsng khônUPx3pXGVg nóUPx3pXGVi rLLslời nxKRqKrHyào, hắnrLLs cóUPx3pXGV chúrLLst lxKRqKrHyo lắnrLLsg. ĐộtUPx3pXGV nhiên UPx3pXGV lại xKRqKrHynhảy rrLLsa mộUPx3pXGVt ngườirLLs prLLshụ rLLsthân, UPx3pXGVthực sựxKRqKrHy khiếxKRqKrHyn xKRqKrHynàng khrLLsó tUPx3pXGViếp nhận.

Bản thrLLsân xKRqKrHyĐông PhươngxKRqKrHy VrLLsũ UPx3pXGVcũng làxKRqKrHy ngườxKRqKrHyi írLLst nóxKRqKrHyi, BạchxKRqKrHy Mạn ĐiệpxKRqKrHy lạixKRqKrHy UPx3pXGVngậm miệngxKRqKrHy rLLskhiến haxKRqKrHyi ngườirLLs khônxKRqKrHyg xKRqKrHyai nxKRqKrHyói chuyệrLLsn vớiUPx3pXGV ai.

“Tiểu ĐiệpxKRqKrHy, UPx3pXGVnàng làmrLLs srLLsao vậxKRqKrHyy?” xKRqKrHySuy ngUPx3pXGVhĩ mộtxKRqKrHy lát,rLLs hắn quyếtxKRqKrHy địnrLLsh rLLsmở xKRqKrHylời trrLLsước. NUPx3pXGVàng rLLsngay cảUPx3pXGV nóixKRqKrHy cũngxKRqKrHy khUPx3pXGVông muốn,xKRqKrHy nhấxKRqKrHyt địnhxKRqKrHy làxKRqKrHy thậprLLs phần krLLshổ sở.

Không mộtxKRqKrHy chútrLLs phảnUPx3pXGV ứngUPx3pXGV, cxKRqKrHyhỉ rLLschớp mắtUPx3pXGV vàxKRqKrHyi cUPx3pXGVái rồixKRqKrHy lại nhxKRqKrHyư cũUPx3pXGV rLLsnhìn chằmxKRqKrHy chằUPx3pXGVm bUPx3pXGVên ngoUPx3pXGVài. TronxKRqKrHyg vxKRqKrHyiện chxKRqKrHyỉ xKRqKrHycó mộtrLLs mạUPx3pXGVt árLLsnh tUPx3pXGVrăng ảrLLsm đạmUPx3pXGV hUPx3pXGVòa với bóngUPx3pXGV câxKRqKrHyy, trLLshực sựrLLs chẳngxKRqKrHy UPx3pXGVcó xKRqKrHygì haUPx3pXGVy xKRqKrHyđể nhìn.

“Nàng rấtxKRqKrHy khUPx3pXGVó xửrLLs phảrLLsi không?”

Nàng quaxKRqKrHyy rLLsđầu lrLLsại rLLsliếc nUPx3pXGVhìn hắnUPx3pXGV xKRqKrHymột cáUPx3pXGVi rồirLLs lạirLLs nhìn chằmrLLs rLLschằm bêrLLsn ngoài.

Xong, nàngUPx3pXGV nhấtxKRqKrHy xKRqKrHyđịnh làUPx3pXGV bUPx3pXGVi xKRqKrHythương xKRqKrHyquá độ,rLLs cărLLsn bản UPx3pXGVkhông mUPx3pXGVuốn trảUPx3pXGV lờirLLs hắn.UPx3pXGV NgxKRqKrHyày xưaUPx3pXGV đềurLLs làrLLs hxKRqKrHyắn khôngrLLs trảrLLs lxKRqKrHyời cUPx3pXGVâu hrLLsỏi rLLscủa xKRqKrHynàng, nhưng rLLsnàng vẫUPx3pXGVn hễxKRqKrHy UPx3pXGVhỏi làUPx3pXGV đáxKRqKrHyp, nànUPx3pXGVg UPx3pXGVhôm nUPx3pXGVay thựcUPx3pXGV sựUPx3pXGV quáxKRqKrHy kUPx3pXGVhác thường.

Đông PxKRqKrHyhương VũUPx3pXGV đirLLs tUPx3pXGVới sarLLsu lưnUPx3pXGVg, xKRqKrHykhoát xKRqKrHytay rLLslên vai nUPx3pXGVàng, UPx3pXGV“Tiểu ĐirLLsệp, nUPx3pXGVàng cóUPx3pXGV biếUPx3pXGVt trLLsại sUPx3pXGVao xKRqKrHytính xKRqKrHytình tUPx3pXGVa qUPx3pXGVuái gUPx3pXGVở vậyxKRqKrHy không?”

Bạch MạnrLLs ĐiệxKRqKrHyp xKRqKrHyvẫn nhUPx3pXGVư rLLscũ khôUPx3pXGVng UPx3pXGVchút pUPx3pXGVhản rLLsứng, dường UPx3pXGVnhư khrLLsông ngUPx3pXGVhe thấyrLLs hUPx3pXGVắn UPx3pXGVnói gì.

Hắn kéUPx3pXGVo quUPx3pXGVa mộrLLst cárLLsi grLLshế, ngồirLLs bênrLLs UPx3pXGVcạnh nàng.

“Kỳ thUPx3pXGVực… rLLsta khôxKRqKrHyng biếUPx3pXGVt chxKRqKrHya UPx3pXGVta lUPx3pXGVà ai.”

Hắn tUPx3pXGVhình lUPx3pXGVình rLLsnói xKRqKrHyra mộtxKRqKrHy cxKRqKrHyâu khUPx3pXGViến BạcxKRqKrHyh MạrLLsn ĐiệprLLs nghi UPx3pXGVngờ liUPx3pXGVếc hắUPx3pXGVn mộxKRqKrHyt rLLscái, nhưnxKRqKrHyg UPx3pXGVvẫn khôUPx3pXGVng nóirLLs gì.

Hắn cườixKRqKrHy kUPx3pXGVhổ, “xKRqKrHyBuồn cưxKRqKrHyời lắmrLLs đúrLLsng khônUPx3pXGVg? rLLsTa xKRqKrHythực xKRqKrHysự không UPx3pXGVbiết, vrLLsì nươnxKRqKrHyg UPx3pXGVta chưrLLsa xKRqKrHybao giUPx3pXGVờ nxKRqKrHyói chrLLso rLLsta biết.”

Bạch MạnrLLs ĐiệxKRqKrHyp ghxKRqKrHyé vrLLsào xKRqKrHymột bUPx3pXGVên cửarLLs xKRqKrHysổ, vưUPx3pXGVơn taUPx3pXGVy rLLsra hái xKRqKrHymột rLLsmột crLLshiếc lá,xKRqKrHy miễxKRqKrHyn rLLscưỡng rLLsnhìn hắxKRqKrHyn mộxKRqKrHyt rLLscái, “TiếprLLs tục.”rLLs UPx3pXGVCó trLLsiến bUPx3pXGVộ, hắnrLLs nói nhiềurLLs nhưUPx3pXGV vậyxKRqKrHy, cuốUPx3pXGVi rLLscùng UPx3pXGVcũng đổixKRqKrHy đượcUPx3pXGV rLLshai rLLschữ củrLLsa nàng.

“Trước khrLLsi nUPx3pXGVương gảxKRqKrHy cxKRqKrHyho cUPx3pXGVha UPx3pXGVta, ngưrLLsời đãUPx3pXGV manrLLsg thai. NgườUPx3pXGVi UPx3pXGVcha hiệnrLLs tạrLLsi củaxKRqKrHy tUPx3pXGVa rrLLsất yêuxKRqKrHy thươnxKRqKrHyg UPx3pXGVnương, nhưngxKRqKrHy nưUPx3pXGVơng ngượrLLsc UPx3pXGVlại khôngrLLs hề rLLs thương xKRqKrHyông ấy.rLLs NưxKRqKrHyơng tUPx3pXGVa trướcxKRqKrHy UPx3pXGVkhi UPx3pXGVxuất giárLLs đãrLLs từngrLLs thxKRqKrHyích rLLsmột UPx3pXGVnam nUPx3pXGVhân. xKRqKrHyThậm chí cònUPx3pXGV córLLs hàiUPx3pXGV xKRqKrHytử cUPx3pXGVủa xKRqKrHyhắn, tUPx3pXGVhế nhưngUPx3pXGV rLLsnam nhânUPx3pXGV kUPx3pXGVia lrLLsại bxKRqKrHyỏ rơixKRqKrHy nươngrLLs xKRqKrHynên nươngrLLs mớrLLsi gxKRqKrHyả cho cxKRqKrHyha taxKRqKrHy. UPx3pXGVThực sựUPx3pXGV xKRqKrHyban đầuUPx3pXGV nươnxKRqKrHyg crLLsũng kxKRqKrHyhông muốrLLsn xKRqKrHygả, làUPx3pXGV xKRqKrHydo xKRqKrHyngoại côUPx3pXGVng rLLsta ép buộc,rLLs rLLstự chủrLLs trìrLLs hrLLsôn sự.rLLs LxKRqKrHyúc đóxKRqKrHy VạnxKRqKrHy KiUPx3pXGVếm sơnUPx3pXGV trLLsrang đượcxKRqKrHy xưUPx3pXGVng lxKRqKrHyà xKRqKrHyvõ lUPx3pXGVâm đệxKRqKrHy xKRqKrHynhất thế gxKRqKrHyia, nxKRqKrHygoại cxKRqKrHyông tuyệUPx3pXGVt xKRqKrHyđối khôxKRqKrHyng chxKRqKrHyo phrLLsép nươUPx3pXGVng rLLsta hồUPx3pXGVi hôxKRqKrHyn, điểUPx3pXGVm huyệtrLLs đạo rLLscủa nưrLLsơng rxKRqKrHyồi xKRqKrHyép rLLslên kiệuUPx3pXGV hxKRqKrHyoa. TrUPx3pXGVong đêmUPx3pXGV xKRqKrHytân hôxKRqKrHyn, nưrLLsơng trLLsa thẳnUPx3pXGVg thắnxKRqKrHy nóiUPx3pXGV thật UPx3pXGV với rLLscha. ChUPx3pXGVa UPx3pXGVta turLLsy xKRqKrHyrằng krLLshổ sởUPx3pXGV nhưnrLLsg cũnUPx3pXGVg ngrLLsuyện rLLsý muốnrLLs nương,xKRqKrHy crLLshăm sócxKRqKrHy nrLLsương cả đờUPx3pXGVi. xKRqKrHyNhưng UPx3pXGVnương tUPx3pXGVa khrLLsông muốn,rLLs nrLLsương đốirLLs vớirLLs chUPx3pXGVa mộtxKRqKrHy chútxKRqKrHy cUPx3pXGVảm tìUPx3pXGVnh cũng khôxKRqKrHyng UPx3pXGVcó, khôUPx3pXGVng muốnxKRqKrHy cUPx3pXGVùng chrLLsa lrLLsàm pxKRqKrHyhu tUPx3pXGVhê thxKRqKrHyực sUPx3pXGVự. CUPx3pXGVó thểxKRqKrHy chUPx3pXGVa tUPx3pXGVa mUPx3pXGVong muốnxKRqKrHy có UPx3pXGV ngày nươngUPx3pXGV tUPx3pXGVa sxKRqKrHyẽ hồixKRqKrHy txKRqKrHyâm crLLshuyển ýxKRqKrHy nUPx3pXGVên cốrLLs rLLsgắng nrLLshịn. NhưngrLLs tìnhxKRqKrHy xKRqKrHycảm củaxKRqKrHy hai ngườirLLs thựxKRqKrHyc sựrLLs rrLLsất xấurLLs, rLLsvào đêrLLsm trLLsân hônUPx3pXGV đầurLLs tiên,rLLs harLLsi ngườxKRqKrHyi đrLLsã xKRqKrHychia prLLshòng mrLLsà ngủ, cUPx3pXGVho tớirLLs hômUPx3pXGV nrLLsay UPx3pXGVvẫn làxKRqKrHy phxKRqKrHyu thxKRqKrHyê hữxKRqKrHyu dUPx3pXGVanh vrLLsô thựcrLLs. SrLLsau rLLskhi txKRqKrHya rUPx3pXGVa đờiUPx3pXGV, nUPx3pXGVương vì hậxKRqKrHyn xKRqKrHythân phụrLLs xKRqKrHyta brLLsỏ rơirLLs nưUPx3pXGVơng nênrLLs xKRqKrHycũng hậnrLLs cUPx3pXGVả tUPx3pXGVa. TừUPx3pXGV UPx3pXGVkhi xKRqKrHyta brLLsắt đầuxKRqKrHy crLLsó xKRqKrHyký ứcxKRqKrHy, đều UPx3pXGVlà nxKRqKrHyha hoxKRqKrHyàn bộxKRqKrHyi dxKRqKrHyi cUPx3pXGVhăm sórLLsc tUPx3pXGVa. KhxKRqKrHyi UPx3pXGVta xKRqKrHysáu tuổi,rLLs UPx3pXGVbội dxKRqKrHyi qrLLsua rLLsđời, xKRqKrHycũng khôxKRqKrHyng còn arLLsi rLLschăm sxKRqKrHyóc rLLscho xKRqKrHyta. UPx3pXGVTừ xKRqKrHyđó UPx3pXGVvề rLLssau, cUPx3pXGVhúng rLLsta mộxKRqKrHyt nhàxKRqKrHy rLLsba nxKRqKrHygười đềUPx3pXGVu cxKRqKrHyó cuộc sốngxKRqKrHy UPx3pXGVriêng, cUPx3pXGVơ bảnxKRqKrHy khrLLsông xKRqKrHyhề UPx3pXGVqua lạUPx3pXGVi. xKRqKrHyCha rLLstuy rLLsrằng hậUPx3pXGVn nhưngxKRqKrHy cũnxKRqKrHyg khôUPx3pXGVng bạcxKRqKrHy đãi ta,rLLs cũxKRqKrHyng tUPx3pXGVhỉnh xKRqKrHytiên UPx3pXGVsinh UPx3pXGVdạy xKRqKrHyta đọxKRqKrHyc xKRqKrHysách UPx3pXGVviết chữxKRqKrHy, txKRqKrHyhậm UPx3pXGVchí tựrLLs mrLLsình dUPx3pXGVạy võrLLs cônrLLsg cho xKRqKrHyta, nhưUPx3pXGVng crLLsha cxKRqKrHyhưa trLLsừng nóiUPx3pXGV vUPx3pXGVới UPx3pXGVta mộxKRqKrHyt câxKRqKrHyu nàoxKRqKrHy. MrLLsỗi lxKRqKrHyần dạyrLLs xKRqKrHyta võxKRqKrHy cônxKRqKrHyg đều đUPx3pXGVem rLLsta đứngxKRqKrHy trướrLLsc mặtUPx3pXGV người,UPx3pXGV xKRqKrHytự mìnhxKRqKrHy xKRqKrHythực hiệnxKRqKrHy UPx3pXGVba lầnxKRqKrHy xKRqKrHycho tUPx3pXGVa xemxKRqKrHy, khônxKRqKrHyg cần biếtUPx3pXGV xKRqKrHyta họcrLLs cxKRqKrHyó đượcUPx3pXGV harLLsy khôxKRqKrHyng đượcxKRqKrHy. xKRqKrHyCứ bxKRqKrHya thángrLLs, chrLLsa lrLLsại UPx3pXGVdạy rLLsta mộUPx3pXGVt loạirLLs võ côxKRqKrHyng khácrLLs, xKRqKrHycả rLLsthời thxKRqKrHyơ ấUPx3pXGVu, xKRqKrHycha chưUPx3pXGVa từngxKRqKrHy rLLsnói vxKRqKrHyới txKRqKrHya cârLLsu nUPx3pXGVào. ChUPx3pXGVo đếnxKRqKrHy gầxKRqKrHyn đây, xKRqKrHyhai nrLLsgười chrLLsúng xKRqKrHyta mớixKRqKrHy xKRqKrHythỉnh thoảngrLLs nóirLLs chuyện.UPx3pXGV NưxKRqKrHyơng trLLsa thrLLsích đọcxKRqKrHy sách,rLLs xKRqKrHyvẽ tranh, mxKRqKrHyỗi xKRqKrHylần xKRqKrHyta rLLsđi tUPx3pXGVhỉnh UPx3pXGVan người,UPx3pXGV xKRqKrHyhai UPx3pXGVngười mộtxKRqKrHy lẳnxKRqKrHyg lUPx3pXGVặng vUPx3pXGVẽ trUPx3pXGVanh, mộtxKRqKrHy chơi cờ,UPx3pXGV UPx3pXGVkhông axKRqKrHyi liếrLLsc mrLLsắt rLLsnhìn trLLsa mộtUPx3pXGV cárLLsi. UPx3pXGVChỉ rLLscó khxKRqKrHyi tUPx3pXGVa phạUPx3pXGVm pUPx3pXGVhải saUPx3pXGVi lầrLLsm mớiUPx3pXGV nghiêm khrLLsách rLLstrách phạUPx3pXGVt txKRqKrHya, UPx3pXGVđánh chửixKRqKrHy rLLsta. NàngxKRqKrHy luôxKRqKrHyn hỏixKRqKrHy vxKRqKrHyì srLLsao txKRqKrHya UPx3pXGVkhông xKRqKrHynói lờixKRqKrHy nào, xKRqKrHykỳ thrLLsực chírLLsnh rLLsvì rLLsta trưUPx3pXGVởng thànhUPx3pXGV đãxKRqKrHy córLLs tínhxKRqKrHy xKRqKrHycách nrLLshư vậy.xKRqKrHy NUPx3pXGVgoại trừxKRqKrHy giao tiUPx3pXGVếp bênUPx3pXGV ngoàixKRqKrHy, tUPx3pXGVa crLLsăn rLLsbản rLLskhông muốnrLLs nrLLsói, cũnUPx3pXGVg krLLshông axKRqKrHyi nguyệnxKRqKrHy rLLsý ngUPx3pXGVhe xKRqKrHyta xKRqKrHynói.” Hắn brLLsan đầuUPx3pXGV muốnxKRqKrHy rLLsdùng UPx3pXGVhoàn cảnhUPx3pXGV UPx3pXGVcủa mìnhrLLs đểUPx3pXGV thốUPx3pXGVng suốtUPx3pXGV chrLLso BxKRqKrHyạch MạnrLLs Điệp,rLLs nhUPx3pXGVưng cuối cùnUPx3pXGVg bảrLLsn thxKRqKrHyân lạixKRqKrHy rơixKRqKrHy vàrLLso bxKRqKrHyi thươnUPx3pXGVg. KhoảUPx3pXGVng thờUPx3pXGVi gxKRqKrHyian đrLLsó, hắnUPx3pXGV rấrLLst xKRqKrHycô đơn, rấtrLLs bấtxKRqKrHy lựcUPx3pXGV. UPx3pXGVNhìn thấyrLLs nhữngxKRqKrHy đứaxKRqKrHy trẻUPx3pXGV khácUPx3pXGV cxKRqKrHyó cUPx3pXGVha nươngrLLs yêuxKRqKrHy thương,UPx3pXGV hUPx3pXGVắn luôn nhịnUPx3pXGV khôngrLLs đượcxKRqKrHy ngưỡngrLLs mộ.rLLs HắxKRqKrHyn UPx3pXGVdù sarLLso cũrLLsng UPx3pXGVlà nxKRqKrHyghiệt rLLschủng. HrLLsắn khUPx3pXGVóc rLLslóc hỏUPx3pXGVi bội UPx3pXGVdi tạirLLs sarLLso cxKRqKrHyha nươUPx3pXGVng khôngxKRqKrHy thrLLsương hắrLLsn, bộixKRqKrHy drLLsi UPx3pXGVkhông đànhUPx3pXGV lòngUPx3pXGV nhrLLsìn hắnrLLs như thếUPx3pXGV mớirLLs đemxKRqKrHy chxKRqKrHyân rLLstướng sựrLLs việrLLsc nóirLLs ra.

Đó làxKRqKrHy brLLsí mxKRqKrHyật củarLLs hắn,xKRqKrHy UPx3pXGVhắn khôUPx3pXGVng biếtxKRqKrHy rLLsbất cUPx3pXGVứ rLLsai biết chUPx3pXGVuyện nàyUPx3pXGV, UPx3pXGVcho dùUPx3pXGV rLLslà ngườxKRqKrHyi thrLLsân nhấtUPx3pXGV nhưxKRqKrHy sưrLLs phụUPx3pXGV cùngxKRqKrHy QuâUPx3pXGVn TUPx3pXGVùy xKRqKrHyPhong cũnxKRqKrHyg không biếtxKRqKrHy đượcUPx3pXGV thxKRqKrHyân rLLsthế thxKRqKrHyực rLLssự củUPx3pXGVa hắn.UPx3pXGV BrLLsí xKRqKrHymật nàyrLLs hắnrLLs UPx3pXGVchôn sâuUPx3pXGV tậnxKRqKrHy đáyxKRqKrHy lòngxKRqKrHy đãxKRqKrHy rLLshai mươi xKRqKrHynăm, rốUPx3pXGVt rLLscuộc bUPx3pXGVây UPx3pXGVgiờ cũnUPx3pXGVg crLLsó xKRqKrHycơ hộUPx3pXGVi nóUPx3pXGVi xKRqKrHyra. NóirLLs rLLsra rLLsbí UPx3pXGVmật trUPx3pXGVong lònUPx3pXGVg, đột nhirLLsên cảmUPx3pXGV thấyrLLs xKRqKrHynhẹ nhõm.

Bạch MạnxKRqKrHy ĐrLLsiệp rốtrLLs cuộcxKRqKrHy nhịnUPx3pXGV rLLskhông đượcUPx3pXGV nhUPx3pXGVẹ xKRqKrHygiọng hỏi, xKRqKrHy “Sau đórLLs thxKRqKrHyì sao?xKRqKrHy” TrờxKRqKrHyi ạxKRqKrHy, UPx3pXGVchả txKRqKrHyrách tUPx3pXGVính UPx3pXGVtình hắnUPx3pXGV qrLLsuái gở,UPx3pXGV tUPx3pXGVhì UPx3pXGVra làrLLs dxKRqKrHyo lớnxKRqKrHy lêUPx3pXGVn trong rLLsmột gixKRqKrHya đìrLLsnh nhưxKRqKrHy vUPx3pXGVậy. NếuUPx3pXGV nxKRqKrHyhư đxKRqKrHyổi lạiUPx3pXGV làrLLs nUPx3pXGVàng, cUPx3pXGVhách nànUPx3pXGVg điênxKRqKrHy mất,rLLs một gUPx3pXGVia đìnxKRqKrHyh quáUPx3pXGVi dxKRqKrHyị điểnxKRqKrHy hìnxKRqKrHyh, nàngrLLs UPx3pXGVlàm srLLsao lUPx3pXGVại gảxKRqKrHy đrLLsược vàrLLso UPx3pXGVnhà UPx3pXGVđó chứ?

Đông rLLsPhương rLLsVũ cưrLLsời khổ,rLLs “xKRqKrHyNăm rLLsta chínUPx3pXGV tuổiUPx3pXGV, rLLsvô tình cứuxKRqKrHy xKRqKrHyđược UPx3pXGVsư phxKRqKrHyụ, xKRqKrHytừ đóUPx3pXGV vềrLLs xKRqKrHysau dxKRqKrHyo mxKRqKrHyột txKRqKrHyay sưxKRqKrHy prLLshụ dạyrLLs UPx3pXGVbảo, nhưngrLLs bórLLsng xKRqKrHyma trLLsrong lòng UPx3pXGVvẫn tồrLLsn tạUPx3pXGVi nhưrLLs trướcxKRqKrHy, rLLsta khôngrLLs thírLLsch nrLLsói. KhUPx3pXGVi trLLsa mxKRqKrHyười lărLLsm tuổUPx3pXGVi, txKRqKrHyheo sư phụxKRqKrHy vềxKRqKrHy ThươxKRqKrHyng MxKRqKrHyang UPx3pXGVsơn, cònxKRqKrHy xKRqKrHycó xKRqKrHysư đệxKRqKrHy QUPx3pXGVuân TùUPx3pXGVy PhongrLLs. TùxKRqKrHyy PhoUPx3pXGVng lúUPx3pXGVc nàoxKRqKrHy cũng hurLLsyên UPx3pXGVthuyên xKRqKrHynày nọUPx3pXGV, lâUPx3pXGVu ngàxKRqKrHyy, tínhrLLs txKRqKrHyình quxKRqKrHyái gởUPx3pXGV củaxKRqKrHy txKRqKrHya cũngxKRqKrHy thxKRqKrHyay đổixKRqKrHy UPx3pXGVkhông ít.” UPx3pXGVLấy tUPx3pXGViêu churLLsẩn trUPx3pXGVước đUPx3pXGVây củaUPx3pXGV hắn,rLLs cUPx3pXGVó thUPx3pXGVể cUPx3pXGVả thUPx3pXGVáng cũnUPx3pXGVg khôngUPx3pXGV nóxKRqKrHyi lờirLLs nào.

Bạch MạnrLLs ĐiệpUPx3pXGV UPx3pXGVvỗ ngực,xKRqKrHy tUPx3pXGVrong lòUPx3pXGVng vẫUPx3pXGVn UPx3pXGVcòn sợxKRqKrHy rLLshãi, “Lão ThiênxKRqKrHy xKRqKrHyà, maUPx3pXGVy màxKRqKrHy gặxKRqKrHyp đưUPx3pXGVợc sUPx3pXGVư pxKRqKrHyhụ ngưUPx3pXGVơi. NếurLLs ngươUPx3pXGVi cứUPx3pXGV sốrLLsng rLLstrong cUPx3pXGVái nhàUPx3pXGV đóUPx3pXGV không biếtrLLs cxKRqKrHyòn birLLsến trLLshành xKRqKrHydạng ngườixKRqKrHy gì?UPx3pXGV BộxKRqKrHy dạngUPx3pXGV tiếcrLLs cUPx3pXGVhữ nhxKRqKrHyư UPx3pXGVvàng nàrLLsy cxKRqKrHyủa UPx3pXGVngươi đxKRqKrHyã là thaxKRqKrHyy đrLLsổi UPx3pXGVrồi sUPx3pXGVao? VậyUPx3pXGV txKRqKrHyrước khUPx3pXGVi thaxKRqKrHyy UPx3pXGVđổi còxKRqKrHyn rrLLsa thếUPx3pXGV nàoUPx3pXGV? ChárLLsch rLLslà rLLshỏi ngưxKRqKrHyơi trăm câuxKRqKrHy mớixKRqKrHy trxKRqKrHyả lờirLLs mộtxKRqKrHy câurLLs rLLsquá. MarLLsy mxKRqKrHyà cUPx3pXGVó QuâUPx3pXGVn TxKRqKrHyùy PhongxKRqKrHy, UPx3pXGVnếu khxKRqKrHyông mỗUPx3pXGVi ngày taUPx3pXGV đềuxKRqKrHy phảixKRqKrHy rLLsđối UPx3pXGVdiện vớUPx3pXGVi mộtxKRqKrHy cáixKRqKrHy đầuxKRqKrHy gỗ.”

“Năm txKRqKrHya mườiUPx3pXGV rLLslăm tuổiUPx3pXGV rờiUPx3pXGV khỏixKRqKrHy nhxKRqKrHyà, nămUPx3pXGV nămxKRqKrHy sUPx3pXGVau mớxKRqKrHyi quay xKRqKrHytrở lại.UPx3pXGV rLLsKhông hiểrLLsu xKRqKrHyvì sUPx3pXGVao lạixKRqKrHy pháxKRqKrHyt hiệnxKRqKrHy tìxKRqKrHynh rLLscảm rLLscủa UPx3pXGVbọn hxKRqKrHyọ xKRqKrHyvới UPx3pXGVta tốrLLst hơn rUPx3pXGVất nhiềurLLs. rLLsCha ngrLLsuyện ýrLLs nrLLsói chUPx3pXGVuyện crLLsùng txKRqKrHya, bànxKRqKrHy lurLLsận võrLLs cônrLLsg, nưrLLsơng cũng chủxKRqKrHy độngUPx3pXGV đíchxKRqKrHy rLLsthân xuốUPx3pXGVng bếp.”xKRqKrHy ĐrLLsông PxKRqKrHyhương xKRqKrHyVũ cốxKRqKrHy ýUPx3pXGV txKRqKrHyrêu crLLshọc, rLLs“Nàng yênxKRqKrHy tâm, rLLs sau UPx3pXGVnày gảrLLs vàrLLso nhàUPx3pXGV xKRqKrHyta, nànxKRqKrHyg crLLsó txKRqKrHyhể trLLshích UPx3pXGVứng.” UPx3pXGVNếu lUPx3pXGVà crLLsái UPx3pXGVkhông xKRqKrHykhí trầmUPx3pXGV lặng trướcrLLs xKRqKrHykia, arLLsi cònUPx3pXGV xKRqKrHycó thểxKRqKrHy trLLsiếp xKRqKrHytục ởUPx3pXGV lạixKRqKrHy nữa.

Bạch MxKRqKrHyạn ĐiệpxKRqKrHy rLLsđột nhiUPx3pXGVên nhxKRqKrHyớ tớxKRqKrHyi mxKRqKrHyột việc,UPx3pXGV “rLLsVậy sxKRqKrHyao? Vậy nrLLsgươi xKRqKrHylấy thUPx3pXGVê tửUPx3pXGV rLLslà thếxKRqKrHy xKRqKrHynào? NUPx3pXGVgươi nórLLsi cUPx3pXGVha nrLLsương ngxKRqKrHyươi xKRqKrHyép ngươxKRqKrHyi, rLLsnhưng xKRqKrHytheo ngươi nUPx3pXGVói thìUPx3pXGV crLLsảm xKRqKrHytình đốirLLs rLLsvới bọUPx3pXGVn họUPx3pXGV khôngxKRqKrHy UPx3pXGVtốt lxKRqKrHyắm, saxKRqKrHyo bọnUPx3pXGV UPx3pXGVhọ lạiUPx3pXGV bứxKRqKrHyc được ngươi?”

“Bắt đUPx3pXGVầu txKRqKrHyừ rLLssáu xKRqKrHynăm trướcUPx3pXGV, UPx3pXGVta mUPx3pXGVỗi nUPx3pXGVăm đềuxKRqKrHy vềrLLs UPx3pXGVnhà một rLLs lần. TìxKRqKrHynh xKRqKrHycảm củaxKRqKrHy trLLsa vớixKRqKrHy hrLLsai xKRqKrHyngười hrLLsọ khônxKRqKrHyg hẳnUPx3pXGV làUPx3pXGV tốUPx3pXGVt, cũngrLLs rLLskhông xKRqKrHythể nóirLLs là quárLLs xxKRqKrHyấu. LUPx3pXGVần trưrLLsớc trởrLLs vềrLLs, nươnrLLsg xKRqKrHyta bệxKRqKrHynh liệUPx3pXGVt giường,rLLs nxKRqKrHyói làxKRqKrHy chẳUPx3pXGVng cònxKRqKrHy sống đượcrLLs rLLsbao lxKRqKrHyâu rLLsnữa, murLLsốn trLLsa lấUPx3pXGVy vợrLLs đểUPx3pXGV ngưUPx3pXGVời yUPx3pXGVên rLLstâm nhắmUPx3pXGV mUPx3pXGVắt. UPx3pXGVBị nươrLLsng dồnrLLs tới đườngUPx3pXGV crLLsùng, txKRqKrHya chrLLsỉ cUPx3pXGVó thểxKRqKrHy lấyrLLs vịUPx3pXGV côrLLs nươUPx3pXGVng kia.UPx3pXGV” rLLsNói tớxKRqKrHyi UPx3pXGVchuyện UPx3pXGVnày, hắnrLLs lrLLsần thứ haiUPx3pXGV thấxKRqKrHyy UPx3pXGVđau đầu.

Từ kUPx3pXGVhi hắxKRqKrHyn rờiUPx3pXGV nhrLLsà UPx3pXGVnăm nămrLLs trưUPx3pXGVớc, bầurLLs khrLLsông khíxKRqKrHy trong nxKRqKrHyhà tựaUPx3pXGV hồxKRqKrHy rấUPx3pXGVt khẩnxKRqKrHy trưUPx3pXGVơng. TrrLLsở lạUPx3pXGVi nămUPx3pXGV hắnUPx3pXGV hrLLsai mươirLLs mốtxKRqKrHy tuổUPx3pXGVi, xKRqKrHylão chrLLsa không chỉxKRqKrHy xKRqKrHythân cậnxKRqKrHy nhiềurLLs hơnUPx3pXGV xKRqKrHyvới hắn,xKRqKrHy còrLLsn kiênxKRqKrHy quyếtUPx3pXGV rLLsmuốn đemrLLs xKRqKrHytoàn UPx3pXGVbộ giaUPx3pXGVo rLLsnghiệp cho hắUPx3pXGVn trrLLsông coUPx3pXGVi. HắxKRqKrHyn vxKRqKrHyốn thíchUPx3pXGV xKRqKrHycuộc UPx3pXGVsống phiêuUPx3pXGV brLLsạt thựcUPx3pXGV sựrLLs khônUPx3pXGVg thểrLLs cUPx3pXGVhịu được nrLLsgày rLLsnào cũnrLLsg UPx3pXGVsống txKRqKrHyrong mộtUPx3pXGV đốngrLLs sổrLLs sách.xKRqKrHy TheUPx3pXGVo lờxKRqKrHyi đềxKRqKrHy nUPx3pXGVghị củUPx3pXGVa cẩurLLs đxKRqKrHyầu quâxKRqKrHyn sư xKRqKrHyQuân TxKRqKrHyùy PhoxKRqKrHyng, hắnxKRqKrHy quyếtxKRqKrHy đxKRqKrHyịnh UPx3pXGVtự rLLsmình gxKRqKrHyây dựrLLsng rLLssự nghiệp.

Trở xKRqKrHynên cóUPx3pXGV tUPx3pXGVhân tìUPx3pXGVnh lrLLsà tốrLLst hUPx3pXGVay xấUPx3pXGVu đâyxKRqKrHy? NếurLLs nhưrLLs UPx3pXGVcha nương vẫnxKRqKrHy tiếpUPx3pXGV trLLsục mặcUPx3pXGV krLLsệ hxKRqKrHyắn, rLLshắn khônxKRqKrHyg cầnUPx3pXGV bUPx3pXGVị érLLsp buUPx3pXGVộc lUPx3pXGVàm việcUPx3pXGV rLLskinh thươngrLLs, cũng khUPx3pXGVông cxKRqKrHyần lấyUPx3pXGV mộtUPx3pXGV UPx3pXGVnữ nhânUPx3pXGV rLLskhông qurLLsen khôngUPx3pXGV biết.xKRqKrHy xKRqKrHyĐương nhixKRqKrHyên, nếxKRqKrHyu không nrLLshờ cUPx3pXGVha nươngrLLs brLLsức éUPx3pXGVp, UPx3pXGVhắn cũUPx3pXGVng kxKRqKrHyhông đxKRqKrHyược rLLsgia UPx3pXGVtài rLLsbạc vạnUPx3pXGV, cUPx3pXGVũng khrLLsông lấUPx3pXGVy được TiểurLLs ĐxKRqKrHyiệp củxKRqKrHya hắn.

“Chẳng trrLLsách sxKRqKrHyao ngươiUPx3pXGV tínUPx3pXGVh tìrLLsnh kỳxKRqKrHy quái,xKRqKrHy thrLLsì rUPx3pXGVa là trongrLLs lxKRqKrHyòng từxKRqKrHy nhxKRqKrHyỏ đrLLsã córLLs UPx3pXGVmột bónrLLsg ma.”xKRqKrHy KhônxKRqKrHyg hiểuUPx3pXGV vUPx3pXGVì saoUPx3pXGV, nghĩxKRqKrHy xKRqKrHyđến hắnUPx3pXGV lUPx3pXGVúc nhỏ UPx3pXGV bi thảmUPx3pXGV nhUPx3pXGVư vậy,xKRqKrHy tronUPx3pXGVg lònxKRqKrHyg nànxKRqKrHyg xKRqKrHymơ hồrLLs cóUPx3pXGV xKRqKrHycảm girLLsác đau.

“Kỳ xKRqKrHythực nrLLsàng khônrLLsg cầnUPx3pXGV khổxKRqKrHy srLLsở, ítUPx3pXGV nrLLshất nrLLsàng cUPx3pXGVòn biếtxKRqKrHy thân phUPx3pXGVụ mUPx3pXGVình lxKRqKrHyà airLLs, nhrLLsưng rLLsta thìUPx3pXGV khôrLLsng biếxKRqKrHyt.” HắrLLsn kUPx3pXGVhông biếtxKRqKrHy aUPx3pXGVn ủUPx3pXGVi ngxKRqKrHyười khác, rLLs có thểrLLs UPx3pXGVnói rLLsra nhưxKRqKrHy vậyxKRqKrHy txKRqKrHyhực srLLsự khrLLsông đrLLsơn giản.

“Ta cxKRqKrHyó khổxKRqKrHy sởrLLs baUPx3pXGVo giờ?”rLLs BạchxKRqKrHy MạnxKRqKrHy ĐirLLsệp kỳxKRqKrHy quáxKRqKrHyi nxKRqKrHyhìn hắn, coxKRqKrHyn xKRqKrHymắt nxKRqKrHyào xKRqKrHycủa hxKRqKrHyắn UPx3pXGVthấy rLLsnàng rLLsvì rLLsTống trarLLsng cxKRqKrHyhủ kxKRqKrHyhổ sở?

“Lẽ nrLLsào UPx3pXGVnàng khUPx3pXGVông phUPx3pXGVải vìxKRqKrHy nhấrLLst rLLsthời khôxKRqKrHyng thxKRqKrHyể tiếp nhậxKRqKrHyn đượcrLLs TốxKRqKrHyng traUPx3pXGVng chrLLsủ làrLLs cUPx3pXGVha nànrLLsg UPx3pXGVnên mớixKRqKrHy khrLLsông nóirLLs lờiUPx3pXGV nàoUPx3pXGV sao?”

Bạch MUPx3pXGVạn ĐiệpUPx3pXGV trợnxKRqKrHy trừngUPx3pXGV haxKRqKrHyi mắxKRqKrHyt, tUPx3pXGVhật rLLssâu xKRqKrHythở dài, UPx3pXGV“Ta đãxKRqKrHy mấtUPx3pXGV xKRqKrHytrí rLLsnhớ rồirLLs, UPx3pXGVnương rLLscùng rLLskế prLLshụ UPx3pXGVcó xKRqKrHytốt vớxKRqKrHyi xKRqKrHyta xKRqKrHyhay krLLshông trLLsa cUPx3pXGVũng chẳng biết,xKRqKrHy cũngrLLs khxKRqKrHyông muốnxKRqKrHy trrLLsuy cxKRqKrHyứu. ĐươngxKRqKrHy nhirLLsên, xexKRqKrHym UPx3pXGVta rLLshiện tạiUPx3pXGV mUPx3pXGVột UPx3pXGVthân xKRqKrHybản lĩnh,rLLs chứng tỏUPx3pXGV haUPx3pXGVi ngườirLLs đốixKRqKrHy vớirLLs xKRqKrHyta rấxKRqKrHyt tUPx3pXGVốt. xKRqKrHyTa chUPx3pXGVỉ bUPx3pXGViết cxKRqKrHyha mxKRqKrHyẹ thâxKRqKrHyn nhânUPx3pXGV rLLsta tUPx3pXGVoàn bộ đãUPx3pXGV xKRqKrHychết, chrLLso drLLsù TrLLsống txKRqKrHyrang xKRqKrHychủ xKRqKrHythực sxKRqKrHyự làrLLs UPx3pXGVcha rLLsta tUPx3pXGVhì thếrLLs nào?UPx3pXGV rLLsTa khUPx3pXGVông muốn UPx3pXGV nghĩ tới.rLLs TUPx3pXGVa cũnUPx3pXGVg khôrLLsng phrLLsải rLLshận rLLsông ấy,UPx3pXGV chỉUPx3pXGV làUPx3pXGV đốixKRqKrHy vớixKRqKrHy ônrLLsg ấUPx3pXGVy rLLsmột UPx3pXGVchút cảm girLLsác cxKRqKrHyũng rLLskhông xKRqKrHycó.” CUPx3pXGVha nxKRqKrHyàng giờUPx3pXGV đanrLLsg ởxKRqKrHy UPx3pXGVhiện đại,rLLs cxKRqKrHyho dùrLLs TốnrLLsg trarLLsng xKRqKrHychủ thực sUPx3pXGVự làxKRqKrHy rLLscha xKRqKrHynàng cũngxKRqKrHy crLLshỉ làrLLs chUPx3pXGVa crLLsủa tUPx3pXGVhân thểrLLs nàyxKRqKrHy, cùnUPx3pXGVg nàxKRqKrHyng xKRqKrHykhông quarLLsn hệ.

“Thế nànrLLsg vrLLsì sxKRqKrHyao lạxKRqKrHyi rầurLLs rrLLsĩ khôUPx3pXGVng vui?”

“Ta đangrLLs UPx3pXGVsuy rLLsnghĩ, võrLLs lrLLsâm rLLsđồn đUPx3pXGVại qUPx3pXGVuả nhiêUPx3pXGVn làUPx3pXGV phóng đại,UPx3pXGV TháxKRqKrHynh lixKRqKrHynh UPx3pXGVchâu crLLshỉ lUPx3pXGVà mộtxKRqKrHy vxKRqKrHyiên xKRqKrHydạ mxKRqKrHyinh xKRqKrHychâu UPx3pXGVbình thườnxKRqKrHyg, khUPx3pXGVông thUPx3pXGVể cứu xKRqKrHymạng hUPx3pXGVai chúngUPx3pXGV tUPx3pXGVa, trLLsoàn bộrLLs hxKRqKrHyi vUPx3pXGVọng UPx3pXGVbây giờxKRqKrHy đềurLLs đặtrLLs trênxKRqKrHy ngxKRqKrHyười QuỷrLLs UPx3pXGVY crLLsùng hạUPx3pXGVt tuyết. HạtrLLs tUPx3pXGVuyết thUPx3pXGVực xKRqKrHysự cUPx3pXGVó thểxKRqKrHy giảxKRqKrHyi độcUPx3pXGV rLLskhông? UPx3pXGVQuỷ xKRqKrHyY crLLsó trLLshật xKRqKrHylợi hạiUPx3pXGV nhrLLsư trong truyềnUPx3pXGV xKRqKrHythuyết? UPx3pXGVTa hiệnxKRqKrHy txKRqKrHyại rLLsđang lUPx3pXGVo UPx3pXGVlắng độcUPx3pXGV rLLstrên ngưxKRqKrHyời ngươi,xKRqKrHy rLLslo UPx3pXGVlắng rLLsbệnh trên ngườiUPx3pXGV tarLLs. VềUPx3pXGV phầnxKRqKrHy TốnUPx3pXGVg xKRqKrHylão UPx3pXGVđầu, tUPx3pXGVa xKRqKrHymột UPx3pXGVchút cũxKRqKrHyng khôxKRqKrHyng rLLsmuốn nghĩ.”

“Không UPx3pXGVsao xKRqKrHyđâu, rLLscó tUPx3pXGVam muộiUPx3pXGV rLLsnàng cùrLLsng sưxKRqKrHy prLLshụ tUPx3pXGVa, sẽ khôngxKRqKrHy crLLsó chuyệUPx3pXGVn gì.xKRqKrHy” CxKRqKrHyho dxKRqKrHyù xKRqKrHyy thuậtUPx3pXGV sxKRqKrHyư pUPx3pXGVhụ hắxKRqKrHyn khôngUPx3pXGV rLLsđược tốtxKRqKrHy lắmUPx3pXGV, cũxKRqKrHyng cònUPx3pXGV có ĐxKRqKrHyộc rLLsNương TửxKRqKrHy lUPx3pXGVà xKRqKrHycao thủUPx3pXGV dụngUPx3pXGV độcUPx3pXGV, xrLLsem đUPx3pXGVan xKRqKrHydược nàngrLLs điềuxKRqKrHy chếxKRqKrHy rLLscũng đủxKRqKrHy bxKRqKrHyiết nàng UPx3pXGV danh bấtUPx3pXGV hrLLsư truyền.

Bạch MạnxKRqKrHy ĐiệpxKRqKrHy gậxKRqKrHyt đầurLLs, đrLLsôi xKRqKrHymi cUPx3pXGVũng UPx3pXGVkhông crLLshe đượcxKRqKrHy ưuUPx3pXGV sách.

“Ừ, nUPx3pXGVgươi ngrLLsàn vxKRqKrHyạn lầnrLLs đxKRqKrHyừng nUPx3pXGVên rLLsxảy rxKRqKrHya chuyện.”

“Được.” ĐôngrLLs PhưUPx3pXGVơng VrLLsũ xKRqKrHylẳng rLLslặng nhrLLsìn nàUPx3pXGVng, ánhxKRqKrHy trxKRqKrHyăng ảm đxKRqKrHyạm lượnUPx3pXGV lUPx3pXGVờ chiếrLLsu đrLLsến, ánrLLsh nxKRqKrHyến liêrLLsn tụUPx3pXGVc tỏxKRqKrHya rxKRqKrHya khUPx3pXGViến brLLsầu kUPx3pXGVhông xKRqKrHykhí càxKRqKrHyng thêm lãngUPx3pXGV mạn.

“Đại cUPx3pXGVa, ngUPx3pXGVươi thíchxKRqKrHy txKRqKrHya saUPx3pXGVo?” UPx3pXGVLần đầuxKRqKrHy tUPx3pXGViên nrLLsàng không muốxKRqKrHyn trốnUPx3pXGV tUPx3pXGVránh, nxKRqKrHyghiêm trLLsúc hỏiUPx3pXGV xKRqKrHyhắn. ĐểxKRqKrHy đượxKRqKrHyc ởUPx3pXGV UPx3pXGVbên cạUPx3pXGVnh hắUPx3pXGVn, nàngrLLs đUPx3pXGVã từUPx3pXGV bỏxKRqKrHy tUPx3pXGVất cả mọixKRqKrHy thUPx3pXGVứ xKRqKrHyở hiệUPx3pXGVn đại,UPx3pXGV nếUPx3pXGVu đếnxKRqKrHy brLLsây giờrLLs UPx3pXGVcòn khôngUPx3pXGV đốiUPx3pXGV mxKRqKrHyặt vrLLsới txKRqKrHyình UPx3pXGVcảm củaxKRqKrHy mìrLLsnh thì thựcrLLs sựxKRqKrHy quáUPx3pXGV nhxKRqKrHyu nhược.

Đông PhươxKRqKrHyng UPx3pXGVVũ xKRqKrHycong môUPx3pXGVi, “SớxKRqKrHym đrLLsã thànhxKRqKrHy yêUPx3pXGVu rồi,rLLs là rLLs nhất kxKRqKrHyiến chUPx3pXGVung tìnxKRqKrHyh.” HắnUPx3pXGV đốixKRqKrHy vớiUPx3pXGV nàngrLLs lUPx3pXGVà nhrLLsất krLLsiến cxKRqKrHyhung tìnxKRqKrHyh, đUPx3pXGVáng tiếUPx3pXGVc nàng quárLLs ngốc,UPx3pXGV mãxKRqKrHyi krLLshông chịurLLs xKRqKrHytiếp nhận.

Bạch MạrLLsn ĐiệpxKRqKrHy cười,xKRqKrHy đôiUPx3pXGV mrLLsắt híprLLs cxKRqKrHyong xKRqKrHylại, giốnrLLsg như trănxKRqKrHyg non.

Đông PhươnrLLsg VũUPx3pXGV đrLLsứng UPx3pXGVphía saUPx3pXGVu nànUPx3pXGVg, xKRqKrHygiúp nànrLLsg véxKRqKrHyn tUPx3pXGVóc. Nàng rUPx3pXGVất tựrLLs nhirLLsên đứnxKRqKrHyg dậy,UPx3pXGV haxKRqKrHyi xKRqKrHytay ôUPx3pXGVm lấrLLsy tUPx3pXGVhắt rLLslưng hắnUPx3pXGV, UPx3pXGVđầu trLLsựa vàxKRqKrHyo người hắn,UPx3pXGV “ĐạirLLs caUPx3pXGV, chúnxKRqKrHyg xKRqKrHyta sẽxKRqKrHy khôngrLLs xKRqKrHysao. TxKRqKrHya mUPx3pXGVuốn vĩnUPx3pXGVh viễnUPx3pXGV ởrLLs cạnrLLsh ngươiUPx3pXGV, xKRqKrHycả đời xKRqKrHy không UPx3pXGVxa nhauUPx3pXGV. CUPx3pXGVha nươnUPx3pXGVg ngươixKRqKrHy khôngrLLs thươngrLLs nUPx3pXGVgươi, trLLsa sẽxKRqKrHy UPx3pXGVdùng crLLsả đờiUPx3pXGV đểUPx3pXGV yêu ngươiUPx3pXGV, bồiUPx3pXGV thườxKRqKrHyng cUPx3pXGVho ngươi.”UPx3pXGV NxKRqKrHyàng ngẩnUPx3pXGVg đxKRqKrHyầu lên,xKRqKrHy cườirLLs hỏxKRqKrHyi hắxKRqKrHyn, “CrLLsó đưxKRqKrHyợc hay không?”

“Được.” UPx3pXGVHắn nrLLshẹ nhàUPx3pXGVng UPx3pXGVđáp mộxKRqKrHyt txKRqKrHyiếng, ôxKRqKrHym lấyUPx3pXGV thâUPx3pXGVn thể nàng.

“Đại ca.”xKRqKrHy NànrLLsg vẫUPx3pXGVn rLLsnhư cxKRqKrHyũ ngửarLLs đầu,rLLs cUPx3pXGVười tủmrLLs trLLsỉm nói, “ĐạirLLs crLLsa, UPx3pXGVkỳ thUPx3pXGVực mUPx3pXGVuội cUPx3pXGVũng yêurLLs huynh.”UPx3pXGV SớmrLLs xKRqKrHyđã thàUPx3pXGVnh yêxKRqKrHyu rồi,rLLs chỉrLLs lUPx3pXGVà khônUPx3pXGVg UPx3pXGVdám thừa nUPx3pXGVhận thôi.

“Tại rLLssao độxKRqKrHyt nhiênxKRqKrHy lạrLLsi nxKRqKrHyói xKRqKrHychuyện nàUPx3pXGVy?” NàngrLLs xKRqKrHycó chút UPx3pXGV thích hUPx3pXGVắn, xKRqKrHyhắn đrLLsã sớmxKRqKrHy biết,UPx3pXGV chỉrLLs làrLLs nrLLsàng vẫrLLsn khUPx3pXGVông mxKRqKrHyuốn nóxKRqKrHyi, nguyxKRqKrHyên nhrLLsân gì khiếnUPx3pXGV nUPx3pXGVàng đUPx3pXGVột nhiêxKRqKrHyn xKRqKrHybiểu lộ.

Bạch rLLsMạn ĐiệprLLs cườixKRqKrHy nhUPx3pXGVư UPx3pXGVhồ xKRqKrHyly, “UPx3pXGVBởi xKRqKrHyvì, hômrLLs xKRqKrHynay huynh rLLsnói rấrLLst rLLsnhiều, ưrLLsớc chUPx3pXGVừng đexKRqKrHym lUPx3pXGVời UPx3pXGVcủa nửarLLs thrLLsáng toànxKRqKrHy bộUPx3pXGV nóxKRqKrHyi raxKRqKrHy. VrLLsậy chứngrLLs tỏ… tínhxKRqKrHy tìnhrLLs UPx3pXGVhuynh đãxKRqKrHy txKRqKrHyhay đổixKRqKrHy rấrLLst nhiềuUPx3pXGV, ởUPx3pXGV cxKRqKrHyạnh hurLLsynh sẽUPx3pXGV kxKRqKrHyhông quáxKRqKrHy brLLsuồn chánUPx3pXGV.” KỳxKRqKrHy thực ngaUPx3pXGVy trLLsừ ngàrLLsy xKRqKrHyđầu gặrLLsp nUPx3pXGVàng, rLLstính tUPx3pXGVình hrLLsắn rLLsđã thaUPx3pXGVy đrLLsổi rồi.xKRqKrHy CùxKRqKrHyng mộrLLst nữxKRqKrHy nUPx3pXGVhân luôn rrLLsíu xKRqKrHyra xKRqKrHyríu xKRqKrHyrít ởUPx3pXGV crLLsùng mộxKRqKrHyt chxKRqKrHyỗ, khxKRqKrHyông muốnxKRqKrHy srLLsửa rLLscũng xKRqKrHykhông được.

“Chỉ vrLLsì xKRqKrHyvậy?” xKRqKrHySớm biUPx3pXGVết hắnrLLs nhiUPx3pXGVều lUPx3pXGVời. HxKRqKrHyắn chỉrLLs UPx3pXGVlà không xKRqKrHy thích nóxKRqKrHyi chứrLLs kUPx3pXGVhông phảiUPx3pXGV khônUPx3pXGVg brLLsiết nói.UPx3pXGV CxKRqKrHyhỉ lUPx3pXGVà rLLsnói tUPx3pXGVhôi mà,xKRqKrHy rấtxKRqKrHy đơrLLsn giản.

Bạch MạnrLLs ĐxKRqKrHyiệp vUPx3pXGVẫn ôxKRqKrHym lUPx3pXGVấy thắtrLLs lưUPx3pXGVng hắn,xKRqKrHy đầrLLsu ngửarLLs UPx3pXGVvề sau, cườUPx3pXGVi hxKRqKrHyì hìUPx3pXGV nói,UPx3pXGV “KhôngrLLs cUPx3pXGVhỉ vậyxKRqKrHy, hUPx3pXGVuynh xKRqKrHyđem chuUPx3pXGVyện xấUPx3pXGVu UPx3pXGVtrong nhxKRqKrHyà nxKRqKrHyói chxKRqKrHyo muội biếrLLst, muộrLLsi xKRqKrHycòn UPx3pXGVcó cơrLLs hộiUPx3pXGV xKRqKrHylựa chọnxKRqKrHy sarLLso? UPx3pXGVTục ngữrLLs UPx3pXGVnói rLLschuyện xấUPx3pXGVu trLLsrong nhà khôrLLsng thUPx3pXGVể truyềxKRqKrHyn rarLLs, huxKRqKrHyynh nóxKRqKrHyi muộrLLsi biết,UPx3pXGV muxKRqKrHyội xKRqKrHykhông trởUPx3pXGV trLLshành UPx3pXGVngười nxKRqKrHyhà huynh rLLs cũng khUPx3pXGVông được.”

“Chỉ vìrLLs… chuyUPx3pXGVện này?”

Nàng ngxKRqKrHyhịch ngợmrLLs nháyxKRqKrHy mắxKRqKrHyt, “ÁcUPx3pXGVh, lýrLLs dUPx3pXGVo nxKRqKrHyhư xKRqKrHyvậy chUPx3pXGVưa đủ sao?”rLLs NgụyUPx3pXGV biện.

Đông PhươUPx3pXGVng VUPx3pXGVũ UPx3pXGVnhíu xKRqKrHymi, cũUPx3pXGVng kUPx3pXGVhông crLLsó trảUPx3pXGV lời.

”Được rLLsrồi, bởirLLs vìUPx3pXGV murLLsôi phárLLst xKRqKrHyhiện huynrLLsh đốixKRqKrHy UPx3pXGVxử vớUPx3pXGVi muộirLLs rất tốt.rLLs ĐểUPx3pXGV xKRqKrHyan ủirLLs muộirLLs, khôxKRqKrHyng tiếcxKRqKrHy nhắcUPx3pXGV txKRqKrHyới cUPx3pXGVhuyện thươngUPx3pXGV txKRqKrHyâm củaxKRqKrHy mình.UPx3pXGV Huynh UPx3pXGVtuy xKRqKrHyrằng nóirLLs xorLLsng vâxKRqKrHyn đạmUPx3pXGV xKRqKrHyphong khinhrLLs, nhưngxKRqKrHy UPx3pXGVmuội UPx3pXGVbiết hurLLsynh rấrLLst khUPx3pXGVổ sxKRqKrHyở, chịUPx3pXGVu nhiều ủyUPx3pXGV khuấxKRqKrHyt. HUPx3pXGVôm nrLLsay nhxKRqKrHyắc xKRqKrHytới, tronrLLsg lòrLLsng nhấxKRqKrHyt rLLsđịnh khóxKRqKrHy chịuUPx3pXGV. MộUPx3pXGVt người rLLs nguyện ýxKRqKrHy vìxKRqKrHy muộiUPx3pXGV chịuUPx3pXGV kUPx3pXGVhổ mớirLLs lUPx3pXGVà ngườxKRqKrHyi rLLsthích hxKRqKrHyợp vớxKRqKrHyi muxKRqKrHyội, UPx3pXGVhuynh hợpxKRqKrHy cách.”

Hắn kUPx3pXGVhông UPx3pXGVchỉ nguyệrLLsn xKRqKrHyý UPx3pXGVkhổ vìxKRqKrHy nànrLLsg, thUPx3pXGVậm chírLLs còn nguyrLLsện ýUPx3pXGV chếxKRqKrHyt vrLLsì nàng,xKRqKrHy chỉxKRqKrHy làUPx3pXGV nànUPx3pXGVg kxKRqKrHyhông nóixKRqKrHy UPx3pXGVra thôi.

Hắn khônrLLsg trUPx3pXGVả lờrLLsi, chUPx3pXGVỉ cườiUPx3pXGV crLLsười, rLLsdịu xKRqKrHydàng ôUPx3pXGVm nàng.

“Đại xKRqKrHyca, muộiUPx3pXGV muốxKRqKrHyn rLLsxin huynUPx3pXGVh mrLLsột vUPx3pXGViệc.” GiọnrLLsg nàUPx3pXGVng rất nhỏ,rLLs tựxKRqKrHya xKRqKrHyhồ sUPx3pXGVợ pxKRqKrHyhá hủyrLLs bầrLLsu kUPx3pXGVhông rLLskhí ấmUPx3pXGV ápxKRqKrHy này.

“Cứ nUPx3pXGVói.” GxKRqKrHyiờ UPx3pXGVnày xKRqKrHykhách rLLsnày, cxKRqKrHyái gxKRqKrHyì hrLLsắn cũnxKRqKrHyg đxKRqKrHyáp ứng.

“Huynh lrLLsớn lêrLLsn xKRqKrHyrất suấrLLst aUPx3pXGV, krLLshông txKRqKrHyhể mxKRqKrHyang cáxKRqKrHyi mặtrLLs nạ xKRqKrHy chướng mắxKRqKrHyt kixKRqKrHya đượxKRqKrHyc. xKRqKrHyTuy rxKRqKrHyằng mrLLsang vxKRqKrHyào rrLLsất kUPx3pXGVhốc, xKRqKrHynhưng UPx3pXGVmuội xKRqKrHykhông thíchrLLs. Trừ phirLLs cUPx3pXGVó rLLsviệc cần,UPx3pXGV khôUPx3pXGVng thrLLsì đừngrLLs mUPx3pXGVang, đượcxKRqKrHy không?”

“Được.” HắnrLLs nrLLsói xonxKRqKrHyg cưrLLsời giaxKRqKrHyn xảxKRqKrHyo, UPx3pXGV“Đáp ứxKRqKrHyng UPx3pXGVta một đirLLsều kiUPx3pXGVện, rLLsta sẽrLLs khônUPx3pXGVg mang.”

“Điều kiệnUPx3pXGV gì?”

“Hôn txKRqKrHya xKRqKrHymột cái.”

“Hả?” BạcUPx3pXGVh MạnrLLs ĐiệprLLs nhUPx3pXGVảy rxKRqKrHyồi vòxKRqKrHyng rLLstay củaxKRqKrHy hắn,UPx3pXGV nhìrLLsn trLLsừ trên xuốnrLLsg dưới,xKRqKrHy rLLs“Đại UPx3pXGVca, hrLLsuynh UPx3pXGVbị trúUPx3pXGVng tàrLLs sUPx3pXGVao? CrLLsâu vừaxKRqKrHy rồixKRqKrHy xKRqKrHylà huyrLLsnh nói.rLLs” Đánh chếrLLst nàxKRqKrHyng cxKRqKrHyũng khôxKRqKrHyng nghĩrLLs UPx3pXGVnam rLLsnhân cUPx3pXGVứng nhắcxKRqKrHy cUPx3pXGVổ hủUPx3pXGV nhxKRqKrHyư ĐônrLLsg PhươngUPx3pXGV VũUPx3pXGV cũng nóixKRqKrHy xKRqKrHyđược mấyxKRqKrHy xKRqKrHylời ngảrLLs ngUPx3pXGVớn thếxKRqKrHy này.

Nàng UPx3pXGVkhông biếtrLLs, narLLsm xKRqKrHynhân nàorLLs khxKRqKrHyi ởrLLs cạnhxKRqKrHy ngườixKRqKrHy mình yêrLLsu rLLsmến cũUPx3pXGVng đxKRqKrHyều xKRqKrHycó thUPx3pXGVay đổi.

Đông rLLsPhương rLLsVũ cườirLLs tixKRqKrHynh qxKRqKrHyuái nhUPx3pXGVìn UPx3pXGVnàng, “LàrLLs rLLsta nói.”

Bạch MạUPx3pXGVn ĐiệpxKRqKrHy cốUPx3pXGV ýUPx3pXGV làrLLsm rUPx3pXGVa rLLsvẻ suUPx3pXGVy ngxKRqKrHyhĩ UPx3pXGVmột hxKRqKrHyồi lâu, “ĐượcrLLs rồi.”rLLs LợixKRqKrHy dụnUPx3pXGVg lUPx3pXGVúc hắUPx3pXGVn khônxKRqKrHyg đểxKRqKrHy ýUPx3pXGV, tUPx3pXGVrên mxKRqKrHyôi xKRqKrHyhắn nhxKRqKrHyẹ rLLsnhàng lướtUPx3pXGV UPx3pXGVqua một cái.

Đây làrLLs xKRqKrHylần đầrLLsu tiênrLLs nàngxKRqKrHy cxKRqKrHyhủ độngrLLs xKRqKrHyhôn hắn,xKRqKrHy tuxKRqKrHyy rằng chỉrLLs làxKRqKrHy rLLshôn rLLsnhẹ, UPx3pXGVnhưng rLLsđủ UPx3pXGVđể ĐônxKRqKrHyg PhươngxKRqKrHy VrLLsũ tâmrLLs thrLLsần dxKRqKrHyao đxKRqKrHyộng. NgórLLsn taxKRqKrHyy hắnrLLs lướt quarLLs chrLLsỗ nànrLLsg rLLsvừa hônUPx3pXGV, cườiUPx3pXGV nhẹrLLs mộtxKRqKrHy cái.

Bạch MạnrLLs rLLsĐiệp ởrLLs txKRqKrHyrên nUPx3pXGVgười sờUPx3pXGV soạUPx3pXGVt nửaxKRqKrHy xKRqKrHyngày, curLLsối xKRqKrHycùng cầm lấrLLsy cáixKRqKrHy kéo,xKRqKrHy crLLsắt bỏrLLs mộUPx3pXGVt lọnrLLs tócUPx3pXGV, lấrLLsy kUPx3pXGVhăn tarLLsy rLLsbao lUPx3pXGVại, “rLLsCái nàyUPx3pXGV xKRqKrHycho huynh.”

Đông PhươngrLLs VũrLLs nhậrLLsn lấyxKRqKrHy, “CáiUPx3pXGV gì?”

Ai đóxKRqKrHy dõngxKRqKrHy dạcxKRqKrHy nUPx3pXGVói, “TínUPx3pXGV vậtrLLs UPx3pXGVđịnh tUPx3pXGVình.” NàngUPx3pXGV thựUPx3pXGVc sự khxKRqKrHyông xKRqKrHythể trLLsìm UPx3pXGVra đưUPx3pXGVợc rLLsvật gìUPx3pXGV lrLLsàm vậtxKRqKrHy địnhxKRqKrHy ước.

Đông PhươngxKRqKrHy UPx3pXGVVũ cấtxKRqKrHy vrLLsào, srLLsau UPx3pXGVđó đUPx3pXGVưa crLLsho nàngrLLs mộtUPx3pXGV vUPx3pXGVật, “Nhận rLLsđi, đxKRqKrHyây lUPx3pXGVà xKRqKrHytín vậrLLst rLLscủa ta.”

“A?” BạchrLLs UPx3pXGVMạn ĐiệprLLs rLLslùi vềxKRqKrHy saxKRqKrHyu mrLLsấy bưUPx3pXGVớc, xKRqKrHy“Ách, đạUPx3pXGVi ca, rLLs vật nàUPx3pXGVy cóxKRqKrHy phUPx3pXGVải rấxKRqKrHyt quýxKRqKrHy gUPx3pXGViá haUPx3pXGVy khôngrLLs, rLLshuynh gUPx3pXGViữ rLLslại dùngxKRqKrHy đi.”UPx3pXGV ĐâyxKRqKrHy UPx3pXGVlà rLLsvật tượng rLLs trưng crLLsho rLLsthân phUPx3pXGVận crLLsủa hUPx3pXGVắn, UPx3pXGVlà sáoUPx3pXGV ngọcUPx3pXGV trLLsheo hắnUPx3pXGV đrLLsã nhUPx3pXGViều xKRqKrHynăm, nànUPx3pXGVg lrLLsàm sarLLso nhận được?

“Không đượcxKRqKrHy sao?”

“Không phảiUPx3pXGV, lrLLsà rLLsmuội khôngUPx3pXGV thểrLLs nhrLLsận, vậtrLLs nàrLLsy UPx3pXGVquá quan txKRqKrHyrọng. NrLLsếu rLLshuynh đưaxKRqKrHy muộiUPx3pXGV vrLLsật nàyrLLs, khôngUPx3pXGV phảirLLs rLLsmuội rLLsnên đưxKRqKrHya kiUPx3pXGVm kxKRqKrHyiếm UPx3pXGVcho huynxKRqKrHyh sao? ChúnrLLsg rLLsta đềuUPx3pXGV xKRqKrHylà ngưxKRqKrHyời tUPx3pXGVrong giUPx3pXGVang hUPx3pXGVồ, xKRqKrHysao lạixKRqKrHy đUPx3pXGVem vũrLLs khUPx3pXGVí txKRqKrHyùy tirLLsện tUPx3pXGVặng cho nxKRqKrHygười khác?”

Đông UPx3pXGVPhương VũUPx3pXGV thUPx3pXGVu lạiUPx3pXGV sUPx3pXGVáo ngọxKRqKrHyc, nrLLsăm ngónUPx3pXGV UPx3pXGVtay thrLLson dUPx3pXGVài cầm xKRqKrHysáo ngọcxKRqKrHy đrLLsặt ởrLLs sxKRqKrHyau lưng,UPx3pXGV “NàngrLLs trLLshích làmxKRqKrHy xKRqKrHyngười xKRqKrHytrong rLLsgiang hồUPx3pXGV sao?”

Bạch UPx3pXGVMạn UPx3pXGVĐiệp sUPx3pXGVuy nghUPx3pXGVĩ mộUPx3pXGVt UPx3pXGVchút, láchxKRqKrHy đầu,rLLs “Không thích.”

“Vô trLLsranh sơxKRqKrHyn traxKRqKrHyng, xKRqKrHyvô tranUPx3pXGVh rLLsvới đời,rLLs UPx3pXGVta cUPx3pXGVũng muốnrLLs cuộc sốUPx3pXGVng nhưUPx3pXGV vrLLsậy.” HUPx3pXGVắn tUPx3pXGVrong lờixKRqKrHy cóUPx3pXGV UPx3pXGVhàm ýUPx3pXGV khác.

Bạch MạnxKRqKrHy ĐiUPx3pXGVệp ngẩxKRqKrHyn nxKRqKrHygười, lậxKRqKrHyp tứcrLLs UPx3pXGVmừng rỡUPx3pXGV tUPx3pXGVúm lấyxKRqKrHy UPx3pXGVy phục củrLLsa hắn,UPx3pXGV rLLs“Huynh nói…rLLs hxKRqKrHyuynh cũxKRqKrHyng khônrLLsg muốnrLLs làxKRqKrHym ngxKRqKrHyười xKRqKrHytrong gianrLLsg hồUPx3pXGV, xKRqKrHymuốn cùng muộUPx3pXGVi khUPx3pXGVông tranUPx3pXGVh sUPx3pXGVự đời.”

“Thiên UPx3pXGVhạ đệxKRqKrHy nhấtUPx3pXGV xKRqKrHythì UPx3pXGVđã rLLssao? xKRqKrHyTa khxKRqKrHyông thíchUPx3pXGV làxKRqKrHym ngườxKRqKrHyi trong giarLLsng hồ.UPx3pXGV xKRqKrHyNếu txKRqKrHyrên đờixKRqKrHy đãxKRqKrHy xKRqKrHykhông cóUPx3pXGV ThánhrLLs UPx3pXGVlinh châurLLs, tUPx3pXGVa cxKRqKrHyhỉ mrLLsuốn quaxKRqKrHyy về xKRqKrHy làm ĐônUPx3pXGVg PhươnrLLsg Vũ.”

“Đại cUPx3pXGVa, muUPx3pXGVội cUPx3pXGVó mộrLLst đềUPx3pXGV nghị.”

“Nói đi.”

“Ở gầnxKRqKrHy TUPx3pXGVhương MaUPx3pXGVng trấnUPx3pXGV rLLstìm mộtxKRqKrHy làngrLLs, UPx3pXGVsau rLLsđó rLLsxây vài prLLshòng nhỏ,rLLs saxKRqKrHyu xKRqKrHykhi crLLshúng tUPx3pXGVa thrLLsoái UPx3pXGVẩn, cùnrLLsg vrLLsới LăngUPx3pXGV TươxKRqKrHyng, nhịxKRqKrHy muộiUPx3pXGV prLLshu cùng nhaurLLs ởrLLs đó.xKRqKrHy ĐươrLLsng nhiêxKRqKrHyn, nếuUPx3pXGV tUPx3pXGVam rLLsmuội ngrLLsuyện ýrLLs đixKRqKrHy cùngUPx3pXGV rLLsthì càngrLLs tốt.”UPx3pXGV NhịrLLs UPx3pXGVmuội phu củarLLs nàUPx3pXGVng nghềUPx3pXGV nghiệxKRqKrHyp đặxKRqKrHyc thùxKRqKrHy, UPx3pXGVlấy rLLslão bàrLLs rxKRqKrHyồi UPx3pXGVsợ rằUPx3pXGVng UPx3pXGVkhông trLLshể UPx3pXGVtiếp tụcrLLs lUPx3pXGVàm nữa. ĐểrLLs phxKRqKrHyòng ngrLLsừa cừuUPx3pXGV nrLLshân txKRqKrHyrả thùrLLs, đárLLsnh khôxKRqKrHyng lrLLsại hắnUPx3pXGV rLLsthì nhằmUPx3pXGV rLLstới UPx3pXGVlão rLLsbà, biện xKRqKrHypháp txKRqKrHyốt nUPx3pXGVhất vẫnxKRqKrHy rLLslà thoáirLLs ẩnxKRqKrHy giaxKRqKrHyng rLLshồ đi.

“Vô TrrLLsanh rLLssơn traUPx3pXGVng rLLsở đâu?”

Bạch MạnUPx3pXGV rLLsĐiệp hưngUPx3pXGV phUPx3pXGVấn pháxKRqKrHyt bxKRqKrHyiểu xKRqKrHyý kiếUPx3pXGVn, xKRqKrHy“Đây lrLLsà muội muốnxKRqKrHy chúxKRqKrHyng rLLsta đrLLsến mộtUPx3pXGV lànxKRqKrHyg ẩrLLsn cưUPx3pXGV, gọirLLs nxKRqKrHyơi đxKRqKrHyó xKRqKrHylà VôxKRqKrHy TraUPx3pXGVnh UPx3pXGVsơn tranUPx3pXGVg. GiaxKRqKrHyng hồ mọrLLsi rLLsngười đềurLLs biếtxKRqKrHy chúUPx3pXGVng UPx3pXGVta ẩrLLsn cưrLLs tạixKRqKrHy rLLsVô UPx3pXGVTranh srLLsơn trxKRqKrHyang, nhưngUPx3pXGV lạxKRqKrHyi khôUPx3pXGVng bixKRqKrHyết Vô TranUPx3pXGVh sơrLLsn trUPx3pXGVang rLLsở xKRqKrHyđâu, nhUPx3pXGVư UPx3pXGVvậy mớxKRqKrHyi xKRqKrHylà axKRqKrHyn UPx3pXGVtoàn nhất.UPx3pXGV HxKRqKrHyách hácrLLsh, huUPx3pXGVynh cũxKRqKrHyng córLLs thể tirLLsếp xKRqKrHytục làUPx3pXGVm KiUPx3pXGVm UPx3pXGVlão bảxKRqKrHyn củxKRqKrHya huynhUPx3pXGV. NếuUPx3pXGV mrLLsuốn xKRqKrHynhớ trLLsới nrLLshững ngàyrLLs nUPx3pXGVáo nhiệt, rLLscứ rLLsquay xKRqKrHyvề ThươngUPx3pXGV ManrLLsg UPx3pXGVsơn trxKRqKrHyang, nhớxKRqKrHy tớirLLs nhữrLLsng ngàrLLsy khUPx3pXGVông màxKRqKrHyng danxKRqKrHyh lxKRqKrHyợi thì rLLsquay xKRqKrHyvề lànxKRqKrHyg, xKRqKrHythật tốt.”

Bạch MạrLLsn ĐixKRqKrHyệp rLLslén UPx3pXGVcười hrLLsề hề,rLLs “HayxKRqKrHy nhấUPx3pXGVt lUPx3pXGVà ởxKRqKrHy gầUPx3pXGVn Quân TùUPx3pXGVy rLLsPhong, muộirLLs trLLsùy rLLsthời cóxKRqKrHy trLLshể kxKRqKrHyhi dễxKRqKrHy hắn.”

Nghĩ rLLsđến brLLsộ dUPx3pXGVạng bịrLLs rLLskhi rLLsdễ củarLLs QuânrLLs TùyrLLs PhoUPx3pXGVng, Đông PhươxKRqKrHyng VũxKRqKrHy UPx3pXGVbắt đầxKRqKrHyu thxKRqKrHyông xKRqKrHycảm xKRqKrHycho hắn.

“Sau kxKRqKrHyhi nànxKRqKrHyg rLLskhỏi UPx3pXGVbệnh, chúnrLLsg rLLsta cùnrLLsg nUPx3pXGVhau điUPx3pXGV tìm làng.”xKRqKrHy KiếrLLsn nghịUPx3pXGV củUPx3pXGVa nàxKRqKrHyng thựcrLLs UPx3pXGVsự rLLskhông tệ.

“Không cầnUPx3pXGV đâurLLs, nhUPx3pXGVị muộixKRqKrHy xKRqKrHycùng nxKRqKrHyhị muộUPx3pXGVi pxKRqKrHyhu sớmUPx3pXGV cxKRqKrHyó ýrLLs định thoxKRqKrHyái ẩxKRqKrHyn gxKRqKrHyiang hồxKRqKrHy xKRqKrHyđúng khônxKRqKrHyg? TUPx3pXGVhế cứrLLs đểUPx3pXGV hrLLsai grLLsia UPx3pXGVhỏa krLLsia rLLsđi lxKRqKrHyàm. HarLLsi người họrLLs sUPx3pXGVau UPx3pXGVkhi thànxKRqKrHyh thxKRqKrHyân rLLscó phảUPx3pXGVi khônUPx3pXGVg UPx3pXGVchuyện xKRqKrHygì UPx3pXGVlàm? ỞxKRqKrHy nhàrLLs rảUPx3pXGVnh rUPx3pXGVỗi UPx3pXGVđến mốcxKRqKrHy meoUPx3pXGV a? NhiUPx3pXGVều lắmUPx3pXGV trLLshì chUPx3pXGVo bạcxKRqKrHy rLLsđể haUPx3pXGVi nrLLsgười trLLsìm cxKRqKrHyhỗ ở.xKRqKrHy ÁcrLLsh, hxKRqKrHyay xKRqKrHynhất làxKRqKrHy khaxKRqKrHyi khẩxKRqKrHyn vài mUPx3pXGVẫu đấxKRqKrHyt, UPx3pXGVmuội xKRqKrHycó thểrLLs trồnUPx3pXGVg rUPx3pXGVau, nuôixKRqKrHy gxKRqKrHyà. rLLsĐến lrLLsúc đxKRqKrHyó cxKRqKrHyhúng tUPx3pXGVa mỗixKRqKrHy ngàxKRqKrHyy đềuUPx3pXGV có thểrLLs rLLsăn rLLsrau sạcrLLsh, hơnrLLs nữarLLs còUPx3pXGVn rLLslà xKRqKrHytự mìxKRqKrHynh rLLstrồng nhaUPx3pXGV. ChúngrLLs txKRqKrHya xKRqKrHycòn cUPx3pXGVó thxKRqKrHyể nuôirLLs cá, xKRqKrHycông táUPx3pXGVc bxKRqKrHyảo rLLsvệ môiUPx3pXGV trườnrLLsg ởUPx3pXGV cổUPx3pXGV đạixKRqKrHy xKRqKrHyrất krLLshá, xKRqKrHycá ởrLLs krLLshe suUPx3pXGVối khôrLLsng bịUPx3pXGV rLLsô nhiễm. NếuUPx3pXGV nhưxKRqKrHy khxKRqKrHyông cUPx3pXGVó việUPx3pXGVc gUPx3pXGVì, chúxKRqKrHyng trLLsa UPx3pXGVcó txKRqKrHyhể đirLLs dạUPx3pXGVo ngoạiUPx3pXGV thành,xKRqKrHy đếUPx3pXGVn tốUPx3pXGVi xKRqKrHycùng nhau ngắmxKRqKrHy sao…”xKRqKrHy NgườixKRqKrHy nàUPx3pXGVy bịUPx3pXGV máxKRqKrHych xKRqKrHyvọng tưởnxKRqKrHyg chxKRqKrHyứng rLLsvô cùUPx3pXGVng trầmxKRqKrHy trọng.

“Được.” ĐônxKRqKrHyg PhưUPx3pXGVơng VxKRqKrHyũ cũnxKRqKrHyg xKRqKrHybắt rLLsđầu rLLsmơ tưởngrLLs UPx3pXGVtới những UPx3pXGV ngày thángUPx3pXGV nhUPx3pXGVư vậy.

“Đại cxKRqKrHya, rLLschúng tUPx3pXGVa hUPx3pXGViện gixKRqKrHyờ đUPx3pXGVi UPx3pXGVđâu? ĐộtUPx3pXGV nhiêrLLsn rLLskhông có mUPx3pXGVục tiêxKRqKrHyu rồi.”

“Trở lUPx3pXGVại ThươnUPx3pXGVg MUPx3pXGVang trấnrLLs, harLLsi muộxKRqKrHyi muộirLLs nàngxKRqKrHy đềuUPx3pXGV ở đó.”xKRqKrHy ĐểxKRqKrHy điềuUPx3pXGV rLLschế grLLsiải dượcUPx3pXGV UPx3pXGVcho hrLLsắn. MấyxKRqKrHy nUPx3pXGVgày trưUPx3pXGVớc UPx3pXGVhắn đãrLLs xKRqKrHythu đượxKRqKrHyc bồUPx3pXGV xKRqKrHycâu đưa UPx3pXGVtin, nếuxKRqKrHy rLLskhông UPx3pXGVvì ThánhxKRqKrHy lUPx3pXGVinh chUPx3pXGVâu thìrLLs đxKRqKrHyã sớmxKRqKrHy quxKRqKrHyay vxKRqKrHyề ThrLLsương UPx3pXGVMang trấnUPx3pXGV rồi.

“Tại saxKRqKrHyo? KUPx3pXGVhông xKRqKrHytìm QUPx3pXGVuỷ UPx3pXGVY à?”

“Trời đấtrLLs bUPx3pXGVao laxKRqKrHy, UPx3pXGVbiết đirLLs đâxKRqKrHyu tìrLLsm. ThiênrLLs CơrLLs rLLscác cùxKRqKrHyng Hàn xKRqKrHyPhi nhấtUPx3pXGV địnhUPx3pXGV giUPx3pXGVúp tUPx3pXGVa UPx3pXGVtìm hắnrLLs, txKRqKrHyin xKRqKrHytưởng rấxKRqKrHyt nhaUPx3pXGVnh sẽrLLs cóxKRqKrHy trLLsin rLLstức.” CUPx3pXGVó tổ xKRqKrHychức tUPx3pXGVình báorLLs đệxKRqKrHy nhấtrLLs thxKRqKrHyiên hạrLLs rLLscùng txKRqKrHyhiên hUPx3pXGVạ đệrLLs nhấtxKRqKrHy bxKRqKrHyộ khoxKRqKrHyái đUPx3pXGVích thrLLsân rrLLsa tay, QuỷrLLs xKRqKrHyY txKRqKrHyuyệt đxKRqKrHyối rLLschạy khôUPx3pXGVng thoát.

Bạch MạnrLLs ĐiệpUPx3pXGV thìUPx3pXGV thàoxKRqKrHy nói,UPx3pXGV xKRqKrHy“Hơn nữa,xKRqKrHy còUPx3pXGVn xKRqKrHycó UPx3pXGVMinh CurLLsng hỗ trợxKRqKrHy mà.”

“Chúng rLLsta UPx3pXGVbây giờxKRqKrHy đxKRqKrHyi đâurLLs?” LầnUPx3pXGV xKRqKrHynày nàngUPx3pXGV thựcUPx3pXGV sxKRqKrHyự khônUPx3pXGVg có mụcxKRqKrHy tiêrLLsu rồi.

Đông PhưrLLsơng VũUPx3pXGV crLLsùng xKRqKrHyBạch MrLLsạn xKRqKrHyĐiệp quxKRqKrHyan hệUPx3pXGV chínrLLsh thức thăngrLLs cấprLLs thànUPx3pXGVh tUPx3pXGVình yUPx3pXGVêu nrLLsam UPx3pXGVnữ, BạchrLLs UPx3pXGVMạn ĐiệpUPx3pXGV đốiUPx3pXGV rLLsvới ĐôngrLLs PUPx3pXGVhương VũrLLs tháirLLs độ khôngxKRqKrHy cxKRqKrHyó thaxKRqKrHyy đổiUPx3pXGV nhưnxKRqKrHyg hànhrLLs độnrLLsg thựcxKRqKrHy xKRqKrHytế đãrLLs thUPx3pXGVay đổUPx3pXGVi rấtxKRqKrHy nhiều.

Cho tớrLLsi naxKRqKrHyy, hUPx3pXGVai rLLsngười họrLLs khxKRqKrHyông UPx3pXGVphải chiUPx3pXGVa xKRqKrHyphòng ngủ thìrLLs rLLscũng lrLLsà ĐônUPx3pXGVg PhươngUPx3pXGV VrLLsũ phảirLLs ngUPx3pXGVủ rLLsở trêxKRqKrHyn ghếxKRqKrHy. MUPx3pXGVấy ngàyxKRqKrHy rLLsở TuyxKRqKrHyết sUPx3pXGVơn, bUPx3pXGVởi vìxKRqKrHy trời rLLsquá lạnhUPx3pXGV, UPx3pXGVhai ngườirLLs bấtxKRqKrHy UPx3pXGVđắc rLLsdĩ phảirLLs UPx3pXGVngủ cùngUPx3pXGV mộUPx3pXGVt rLLsgiường. BấtUPx3pXGV rLLsquá BạcxKRqKrHyh Mạn ĐrLLsiệp xUPx3pXGVin thề,xKRqKrHy rLLshai nUPx3pXGVgười lUPx3pXGVúc đxKRqKrHyó thựcrLLs sựUPx3pXGV xKRqKrHyrất xKRqKrHytrong sángUPx3pXGV, mỗxKRqKrHyi ngưxKRqKrHyời mrLLsột rLLscái chăn, tuyxKRqKrHyệt đốixKRqKrHy khôngrLLs chUPx3pXGVạm rLLsvào đốxKRqKrHyi phUPx3pXGVương rLLscho dxKRqKrHyù lxKRqKrHyà mộtUPx3pXGV ngóUPx3pXGVn tay.

Mới gầUPx3pXGVn đây,rLLs UPx3pXGVsau nửrLLsa năUPx3pXGVm dxKRqKrHyuy rLLstrì áUPx3pXGVm muộrLLsi, rốrLLst crLLsục cũng rLLs có nrLLsgày bUPx3pXGVị rLLsphá vỡ.

Đó xKRqKrHylà UPx3pXGVvào đêxKRqKrHym trLLshứ rLLsba xKRqKrHysau UPx3pXGVkhi hrLLsai ngườrLLsi rờiUPx3pXGV khỏiUPx3pXGV Tống gia,UPx3pXGV ởUPx3pXGV mUPx3pXGVột tUPx3pXGVrấn xKRqKrHynhỏ tìmUPx3pXGV chỗxKRqKrHy trọUPx3pXGV. rLLsCái làngxKRqKrHy kUPx3pXGVia thựrLLsc sựUPx3pXGV rấtrLLs nxKRqKrHyhỏ, mộtUPx3pXGV tiểurLLs khách rLLs điếm chỉrLLs rLLscó mUPx3pXGVấy UPx3pXGVgian phònrLLsg. ĐrLLsến kUPx3pXGVhi BrLLsạch MrLLsạn ĐiệpUPx3pXGV đếnxKRqKrHy trọUPx3pXGV chỉrLLs cxKRqKrHyòn lạrLLsi mUPx3pXGVột phòng xKRqKrHyduy UPx3pXGVnhất, khônUPx3pXGVg xKRqKrHycòn lựaxKRqKrHy cUPx3pXGVhọn nàxKRqKrHyo rLLskhác, rLLshai ngườiUPx3pXGV rLLsđành ngrLLsủ cùnrLLsg UPx3pXGVmột gian.

“Đại caxKRqKrHy, hxKRqKrHyuynh UPx3pXGVcó lạrLLsnh hrLLsay khUPx3pXGVông?” BxKRqKrHyạch MrLLsạn ĐiệpxKRqKrHy sau UPx3pXGVkhi xKRqKrHyleo lUPx3pXGVên giườnrLLsg, nhịnUPx3pXGV khôUPx3pXGVng đưxKRqKrHyợc hỏxKRqKrHyi ĐôngxKRqKrHy PhươngxKRqKrHy Vũ.

Không thUPx3pXGVể xKRqKrHykhông nUPx3pXGVói rLLshắn rLLsthực rLLssự UPx3pXGVlà chxKRqKrHyính nrLLshân UPx3pXGVquân rLLstử, kiên UPx3pXGVtrì mxKRqKrHyuốn ngủUPx3pXGV txKRqKrHyrên trườngxKRqKrHy kỷ.rLLs ĐUPx3pXGVã xKRqKrHyvào thángUPx3pXGV mưUPx3pXGVời rồi,xKRqKrHy txKRqKrHyrời bắtxKRqKrHy đUPx3pXGVầu lạnhUPx3pXGV, Hơn nữarLLs vừUPx3pXGVa qxKRqKrHyua mộxKRqKrHyt UPx3pXGVtrận rLLsmưa xKRqKrHyto, nUPx3pXGVhiệt độUPx3pXGV rấxKRqKrHyt txKRqKrHyhấp, ngủxKRqKrHy trênrLLs tUPx3pXGVrường kỉrLLs khrLLsông tốt lrLLsắm đâu.

“Ngủ rLLssớm cxKRqKrHyhút đi.”xKRqKrHy HắnrLLs crLLsũng khxKRqKrHyông xKRqKrHytrực tiếpxKRqKrHy trảUPx3pXGV lời, choxKRqKrHy drLLsù lrLLsà rấtxKRqKrHy lạnh.

“Ách, chUPx3pXGVúng UPx3pXGVta UPx3pXGVcùng xKRqKrHynhau ngủxKRqKrHy đi,xKRqKrHy muUPx3pXGVội lạnh.”

“Thực srLLsự muốnxKRqKrHy xKRqKrHychúng trLLsa cùrLLsng nhUPx3pXGVau ngủ.”

“Đúng vậyrLLs, nhưng…UPx3pXGV mUPx3pXGVuội cảxKRqKrHynh cxKRqKrHyáo huynUPx3pXGVh, khônxKRqKrHyg đượcxKRqKrHy lUPx3pXGVợi dụng đó.”xKRqKrHy xKRqKrHySớm đãUPx3pXGV tìmrLLs xKRqKrHycách ăxKRqKrHyn tưUPx3pXGVơi nàng.

“Ngủ điUPx3pXGV, rLLsta khxKRqKrHyông saxKRqKrHyo.” UPx3pXGVKỳ thựcrLLs hắnrLLs rấrLLst UPx3pXGVlo lUPx3pXGVắng nửa đêUPx3pXGVm sxKRqKrHyẽ lợixKRqKrHy dụngUPx3pXGV nàng.

“Được xKRqKrHyrồi, hrLLsuynh khxKRqKrHyông lạnrLLsh nrLLshưng muUPx3pXGVội xKRqKrHylạnh, rLLsgiúp muxKRqKrHyội sưởi ấm.”

“Được.” NàUPx3pXGVng đãrLLs mờxKRqKrHyi nhưrLLs vậy,rLLs srLLsao lạixKRqKrHy kUPx3pXGVhông brLLsiết xấurLLs hổ cUPx3pXGVự tuyệtUPx3pXGV chứ.

Vì trLLshế đxKRqKrHyêm đó,xKRqKrHy UPx3pXGVhai ngườirLLs UPx3pXGVngủ trLLsrong UPx3pXGVcùng mộtxKRqKrHy xKRqKrHycái chăn, nằmUPx3pXGV trênUPx3pXGV cùngrLLs mộtxKRqKrHy cáixKRqKrHy giường.

Đông PhươUPx3pXGVng VrLLsũ cũnUPx3pXGVg rrLLsất muUPx3pXGVốn làxKRqKrHym LrLLsiễu HạUPx3pXGV UPx3pXGVHuệ, cácUPx3pXGVh xa nànxKRqKrHyg mrLLsột chúUPx3pXGVt, nhưxKRqKrHyng axKRqKrHyi đóxKRqKrHy kxKRqKrHyhi nUPx3pXGVgủ crLLsứ rLLsluôn bámrLLs riUPx3pXGVết vàrLLso ngưxKRqKrHyời UPx3pXGVhắn. CóUPx3pXGV lẽUPx3pXGV vì lạnh,UPx3pXGV cxKRqKrHyánh tUPx3pXGVay ngọcxKRqKrHy ôxKRqKrHym hắnUPx3pXGV khônUPx3pXGVg thrLLsa. xKRqKrHyBất đắcxKRqKrHy dĩUPx3pXGV, hắUPx3pXGVn chỉrLLs xKRqKrHycó thểrLLs ôxKRqKrHym nàngrLLs vào lòng,xKRqKrHy dùngxKRqKrHy nhiệtxKRqKrHy xKRqKrHyđộ sưởirLLs ấm.

Bọn họxKRqKrHy hUPx3pXGVai ngườiUPx3pXGV chẳnrLLsg UPx3pXGVcó làmrLLs chuyệnUPx3pXGV gxKRqKrHyì thuộcrLLs rLLsloại cấm thirLLsếu xKRqKrHynhi, bấtrLLs rLLsquá cuốrLLsi cùxKRqKrHyng crLLsũng pháUPx3pXGVt UPx3pXGVtriển thànhUPx3pXGV qurLLsan xKRqKrHyhệ tìnhxKRqKrHy xKRqKrHylữ, cUPx3pXGVòn chờUPx3pXGV nâng lên.