Tàn bạo khốc nương tử - Chương 57

 Chương 5LyUX7: LyUXMuội qxkUKfJKyêu huynh.

Bạch MạnLyUX ĐiệpqxkUKfJK tqsav99Kaừ khLyUXi bướcqsav99Ka qxkUKfJKra khỏiqxkUKfJK tqxkUKfJKhư phqxkUKfJKòng cLyUXũng khqxkUKfJKông lập tqsav99Kaức rờiLyUX khLyUXỏi Tốngqsav99Ka qsav99Kagia tqxkUKfJKrang màqsav99Ka trLyUXở lạqxkUKfJKi pLyUXhòng mqxkUKfJKình. LyUXHiện gqsav99Kaiờ trờiqsav99Ka cũqxkUKfJKng sắp tốLyUXi rồi,qsav99Ka nếqxkUKfJKu cqxkUKfJKó muốLyUXn đLyUXi cũngqsav99Ka lqsav99Kaà LyUXchuyện củaqxkUKfJK sánqxkUKfJKg ngLyUXày hômLyUX sLyUXau. LyUXDù saLyUXo đâyLyUX cũnqxkUKfJKg là chỗLyUX cqsav99Kaủa cLyUXha nàqsav99Kang, ởLyUX lạiqsav99Ka mộtqsav99Ka đêmqsav99Ka khôqxkUKfJKng pqsav99Kahạm phápqsav99Ka chứ.

May qxkUKfJKlà TốqxkUKfJKng lãoqxkUKfJK giqxkUKfJKa qsav99Kacũng qsav99Kakhông LyUXcó quqsav99Kaên LyUXhai ngqxkUKfJKười họqxkUKfJK, sai ngườiqxkUKfJK đưqxkUKfJKa tLyUXới vàqxkUKfJKi mLyUXón LyUXngon, nàngqxkUKfJK tùyqsav99Ka tqxkUKfJKiện qsav99Kaăn vàqxkUKfJKi LyUXmiếng rồiqxkUKfJK lạiLyUX dqxkUKfJKựa qxkUKfJKvào cqsav99Kaửa sổ qsav99Kamà ngLyUXẩn ngưLyUXời raLyUX. KỳLyUX thựcqsav99Ka nqxkUKfJKàng đqsav99Kaã ngLyUXẩn ngườiqsav99Ka ởqsav99Ka đóLyUX rấqxkUKfJKt lâu,qsav99Ka qxkUKfJKtừ qxkUKfJKkhi rờqsav99Kai khỏLyUXi thư pqxkUKfJKhòng, nàLyUXng luônqxkUKfJK qxkUKfJKrầu qsav99Karĩ khônLyUXg vLyUXui, cqsav99Kaàng LyUXlà LyUXlần đầuqxkUKfJK tLyUXiên qsav99Kakhông qsav99Kamở qsav99Kamiệng nóiqxkUKfJK lời nàLyUXo. Nàngqsav99Ka qxkUKfJKvốn dqsav99Kaĩ lqsav99Kaà ngqxkUKfJKười qsav99Kalúc nàqxkUKfJKo cLyUXũng qxkUKfJKhuyên thuyêqsav99Kan, LyUXmuốn qsav99Kanàng qxkUKfJKba tiếng khôngqsav99Ka nqsav99Kaói lqxkUKfJKời nàoqsav99Ka tuqsav99Kayệt qxkUKfJKđối khônqxkUKfJKg LyUXcó khảLyUX qxkUKfJKnăng. TqxkUKfJKính tqxkUKfJKình nànqsav99Kag ĐôngLyUX PhươngLyUX Vũ thậpLyUX phqxkUKfJKần hLyUXiểu rLyUXõ, tLyUXhấy nqxkUKfJKàng khônqxkUKfJKg nóLyUXi lờiqsav99Ka nàoqxkUKfJK, hắqxkUKfJKn LyUXcó LyUXchút LyUXlo lắngqxkUKfJK. Độtqsav99Ka qxkUKfJKnhiên lại nhqxkUKfJKảy rLyUXa qxkUKfJKmột ngườqsav99Kai phqxkUKfJKụ thâqxkUKfJKn, tqsav99Kahực sLyUXự khiLyUXến nàngLyUX khqxkUKfJKó tiếqxkUKfJKp nhận.

Bản qxkUKfJKthân ĐôLyUXng Phươqsav99Kang qxkUKfJKVũ cũnqxkUKfJKg làLyUX nqsav99Kagười íqsav99Kat nóiqxkUKfJK, BạcqxkUKfJKh Mạn ĐiệqxkUKfJKp lạiqxkUKfJK ngậmLyUX miệngqsav99Ka qsav99Kakhiến haqxkUKfJKi ngườiqxkUKfJK khôngqxkUKfJK aqxkUKfJKi nqsav99Kaói qxkUKfJKchuyện vớqxkUKfJKi ai.

“Tiểu Điệp,LyUX nàngqsav99Ka làmqsav99Ka sqsav99Kaao vậy?”qsav99Ka Suqsav99Kay ngqsav99Kahĩ qsav99Kamột lát,LyUX hắn quyqsav99Kaết đqsav99Kaịnh mởLyUX lờiqxkUKfJK trướLyUXc. NàLyUXng ngaqxkUKfJKy cảLyUX nóLyUXi cũqxkUKfJKng khqxkUKfJKông muốn,qxkUKfJK nhấqxkUKfJKt địnLyUXh làqsav99Ka thập phầqsav99Kan khổLyUX sở.

Không mộtLyUX chútqsav99Ka qsav99Kaphản ứqsav99Kang, cqxkUKfJKhỉ chớpqxkUKfJK qsav99Kamắt vàiqsav99Ka cáiqxkUKfJK rồqsav99Kai lqxkUKfJKại như cũLyUX nhìnLyUX qsav99Kachằm qxkUKfJKchằm bLyUXên ngoài.qxkUKfJK TrqxkUKfJKong việLyUXn chỉLyUX cóqsav99Ka mộtqxkUKfJK LyUXmạt ánqxkUKfJKh trăngqxkUKfJK ảmqxkUKfJK đạqsav99Kam hòa vớqxkUKfJKi bLyUXóng câyqxkUKfJK, thựcqxkUKfJK sLyUXự chẳLyUXng cóqxkUKfJK gqsav99Kaì qsav99Kahay LyUXđể nhìn.

“Nàng rấqxkUKfJKt khqxkUKfJKó xqsav99Kaử phLyUXải không?”

Nàng quLyUXay đầqxkUKfJKu LyUXlại LyUXliếc LyUXnhìn qxkUKfJKhắn mộtqsav99Ka LyUXcái rồiqsav99Ka lLyUXại nhìn chằmqsav99Ka chằmqsav99Ka bêqsav99Kan ngoài.

Xong, nànLyUXg qxkUKfJKnhất địnhqsav99Ka làqsav99Ka bLyUXi tqxkUKfJKhương quqxkUKfJKá LyUXđộ, căLyUXn bảnqsav99Ka không muốLyUXn LyUXtrả lờiqxkUKfJK hắqsav99Kan. NgqxkUKfJKày xưaqxkUKfJK LyUXđều qxkUKfJKlà hắqxkUKfJKn khqsav99Kaông trảqsav99Ka lờqsav99Kai câuqsav99Ka hqxkUKfJKỏi cqsav99Kaủa nàng, nhưngLyUX nàLyUXng vẫnqxkUKfJK hễqxkUKfJK hỏiqsav99Ka lLyUXà đápqsav99Ka, nànLyUXg hqxkUKfJKôm naLyUXy thựLyUXc sqxkUKfJKự qxkUKfJKquá kháqsav99Kac thường.

Đông PhươnqxkUKfJKg Vũqsav99Ka điqsav99Ka tớLyUXi sqsav99Kaau qxkUKfJKlưng, khoáqsav99Kat taqsav99Kay lênqsav99Ka vqsav99Kaai nàng, “TiểuLyUX Điqsav99Kaệp, nànLyUXg cLyUXó qxkUKfJKbiết tLyUXại qxkUKfJKsao tqxkUKfJKính tìnqsav99Kah qxkUKfJKta qxkUKfJKquái gởLyUX vậyqsav99Ka không?”

Bạch MLyUXạn Đqsav99Kaiệp qxkUKfJKvẫn nqsav99Kahư cLyUXũ qxkUKfJKkhông chútqxkUKfJK phqxkUKfJKản ứng,LyUX dường qxkUKfJKnhư qxkUKfJKkhông nghqxkUKfJKe thấLyUXy hắqxkUKfJKn nóqxkUKfJKi gì.

Hắn kéoLyUX quqxkUKfJKa mộqxkUKfJKt LyUXcái ghqsav99Kaế, ngồiqsav99Ka bêqsav99Kan cạnhqxkUKfJK nàng.

“Kỳ thực…qsav99Ka tqsav99Kaa khônLyUXg biếqsav99Kat chqxkUKfJKa qsav99Kata qxkUKfJKlà ai.”

Hắn thìnqxkUKfJKh qsav99Kalình qsav99Kanói rqxkUKfJKa mqxkUKfJKột câqxkUKfJKu khiqsav99Kaến BạchqxkUKfJK Mạqsav99Kan ĐiệpqxkUKfJK nghi ngờLyUX qsav99Kaliếc hqxkUKfJKắn mộtLyUX cáLyUXi, nhưngqxkUKfJK vẫnqxkUKfJK khôngqxkUKfJK nóqsav99Kai gì.

Hắn cqxkUKfJKười khổLyUX, “qxkUKfJKBuồn cưLyUXời lắLyUXm đúqsav99Kang qsav99Kakhông? qxkUKfJKTa thựcqxkUKfJK qsav99Kasự không qsav99Kabiết, vLyUXì nươngqsav99Ka qsav99Kata chqsav99Kaưa LyUXbao giờLyUX nóLyUXi chqxkUKfJKo tqsav99Kaa biết.”

Bạch MạnqxkUKfJK ĐiệpqxkUKfJK gLyUXhé qxkUKfJKvào qxkUKfJKmột bêqxkUKfJKn cửaqxkUKfJK qsav99Kasổ, vưqxkUKfJKơn LyUXtay rqxkUKfJKa hái mqsav99Kaột mộtqsav99Ka cLyUXhiếc lLyUXá, qsav99Kamiễn cưỡngLyUX nhqxkUKfJKìn hắqsav99Kan mộtqsav99Ka cáiqsav99Ka, “Tiếpqsav99Ka tụcLyUX.” CóLyUX tiếnLyUX bộ,qsav99Ka qsav99Kahắn nói nhiềuLyUX nhqxkUKfJKư vậy,qxkUKfJK cuốiLyUX cùLyUXng cũnLyUXg qxkUKfJKđổi đượLyUXc haqxkUKfJKi qsav99Kachữ củqsav99Kaa nàng.

“Trước kqxkUKfJKhi nưqxkUKfJKơng qxkUKfJKgả chqxkUKfJKo cLyUXha taqxkUKfJK, ngườiLyUX đLyUXã maLyUXng thai. NqxkUKfJKgười chLyUXa hiqxkUKfJKện tạqsav99Kai củqsav99Kaa tLyUXa rấtqxkUKfJK qxkUKfJKyêu thươqxkUKfJKng nươqxkUKfJKng, nLyUXhưng qxkUKfJKnương LyUXngược lạiqsav99Ka khôqsav99Kang hề tqxkUKfJKhương ôngqxkUKfJK ấy.qxkUKfJK NươnqxkUKfJKg tqxkUKfJKa trướcqsav99Ka khLyUXi xuấtLyUX qxkUKfJKgiá qsav99Kađã từnqsav99Kag thqsav99Kaích mộtqsav99Ka nqsav99Kaam nhân.qxkUKfJK qsav99KaThậm chLyUXí còn cqxkUKfJKó qxkUKfJKhài tLyUXử qxkUKfJKcủa hqxkUKfJKắn, qxkUKfJKthế qxkUKfJKnhưng qxkUKfJKnam nhâLyUXn kqxkUKfJKia lạqxkUKfJKi bỏLyUX rơiLyUX LyUXnương qxkUKfJKnên nươngqsav99Ka mớLyUXi gả choLyUX cLyUXha LyUXta. qsav99KaThực sựqxkUKfJK bqxkUKfJKan qxkUKfJKđầu LyUXnương cũqsav99Kang khôngqxkUKfJK muốqsav99Kan gả,qsav99Ka lLyUXà dqxkUKfJKo ngoqsav99Kaại cqxkUKfJKông LyUXta ép LyUX buộc, tựqxkUKfJK qsav99Kachủ tqsav99Karì hôqsav99Kan sự.LyUX qxkUKfJKLúc LyUXđó VạLyUXn KiếqxkUKfJKm sqxkUKfJKơn qxkUKfJKtrang đượqsav99Kac xưnLyUXg làqxkUKfJK vqxkUKfJKõ lâqxkUKfJKm đLyUXệ nhất thếLyUX gqxkUKfJKia, qxkUKfJKngoại côngqxkUKfJK tuyqxkUKfJKệt đLyUXối khôngLyUX qxkUKfJKcho qxkUKfJKphép nươqsav99Kang tqxkUKfJKa hqsav99Kaồi hLyUXôn, điểmLyUX qxkUKfJKhuyệt đạo củaLyUX nươngqxkUKfJK LyUXrồi qxkUKfJKép LyUXlên kqsav99Kaiệu hoqxkUKfJKa. TLyUXrong đêqsav99Kam tânqxkUKfJK hôn,qsav99Ka nqxkUKfJKương qsav99Kata LyUXthẳng thqxkUKfJKắn nóiqxkUKfJK thật vớiLyUX LyUXcha. Cqsav99Kaha LyUXta qxkUKfJKtuy rqsav99Kaằng khqsav99Kaổ sqxkUKfJKở nhưngqxkUKfJK LyUXcũng nguyệnqsav99Ka qxkUKfJKý muốnqxkUKfJK nương,qxkUKfJK cLyUXhăm sqxkUKfJKóc nương cảqsav99Ka đqsav99Kaời. NhưnqxkUKfJKg nLyUXương tqsav99Kaa khôqxkUKfJKng muốn,LyUX nLyUXương qsav99Kađối vớiqxkUKfJK chLyUXa LyUXmột cqxkUKfJKhút cảmqsav99Ka qxkUKfJKtình cũng khôngLyUX cóqxkUKfJK, kqsav99Kahông muqsav99Kaốn cùqxkUKfJKng chLyUXa LyUXlàm phqsav99Kau thqxkUKfJKê thựcqsav99Ka LyUXsự. CqxkUKfJKó thLyUXể qsav99Kacha qxkUKfJKta moqxkUKfJKng qsav99Kamuốn có qxkUKfJK ngày nươngLyUX tqsav99Kaa sẽqsav99Ka hLyUXồi qxkUKfJKtâm chLyUXuyển qxkUKfJKý qxkUKfJKnên cốLyUX gắqsav99Kang nhqsav99Kaịn. Nhưnqsav99Kag tìnhqsav99Ka cảmLyUX củaqxkUKfJK haLyUXi người thựcLyUX qsav99Kasự qsav99Karất xấuqxkUKfJK, vàLyUXo đêmLyUX qxkUKfJKtân qxkUKfJKhôn đầuqsav99Ka tiqxkUKfJKên, qxkUKfJKhai ngườiqxkUKfJK đãqsav99Ka qsav99Kachia phònqxkUKfJKg mqsav99Kaà ngủ, qxkUKfJKcho tqxkUKfJKới hôLyUXm nqxkUKfJKay vẫnqxkUKfJK LyUXlà pqxkUKfJKhu thêqxkUKfJK hữuqxkUKfJK daLyUXnh vqsav99Kaô LyUXthực. qxkUKfJKSau kLyUXhi qsav99Kata qxkUKfJKra đời,LyUX nươngqsav99Ka vì hậLyUXn thâqxkUKfJKn LyUXphụ tqsav99Kaa bỏqsav99Ka rơiLyUX nươnqsav99Kag nêqxkUKfJKn cũngqsav99Ka LyUXhận cảqsav99Ka taLyUX. TừqxkUKfJK LyUXkhi tqsav99Kaa qxkUKfJKbắt đầLyUXu qsav99Kacó kqxkUKfJKý ức,qsav99Ka đều lqxkUKfJKà qxkUKfJKnha hoàLyUXn bqsav99Kaội qxkUKfJKdi chqxkUKfJKăm sóqxkUKfJKc taLyUX. qxkUKfJKKhi qxkUKfJKta sáuLyUX tuổqxkUKfJKi, bộLyUXi dqxkUKfJKi quqxkUKfJKa đờiqxkUKfJK, cqsav99Kaũng khônLyUXg còn qsav99Kaai chLyUXăm sócLyUX chqsav99Kao LyUXta. Tqsav99Kaừ LyUXđó vềLyUX saqxkUKfJKu, qxkUKfJKchúng tLyUXa qsav99Kamột qsav99Kanhà bqxkUKfJKa nqxkUKfJKgười đqsav99Kaều cóLyUX cuộc qsav99Kasống riêngqsav99Ka, LyUXcơ bLyUXản kqsav99Kahông hềLyUX qxkUKfJKqua lại.qsav99Ka qsav99KaCha tqxkUKfJKuy qsav99Karằng hậnLyUX nhưngLyUX cũngqxkUKfJK khqsav99Kaông bạcLyUX đãqsav99Kai ta, cqsav99Kaũng thqsav99Kaỉnh tqsav99Kaiên LyUXsinh dạqsav99Kay tqsav99Kaa đọcLyUX qxkUKfJKsách qxkUKfJKviết chữ,LyUX thậmqsav99Ka chLyUXí tựLyUX mqsav99Kaình dạyqsav99Ka qxkUKfJKvõ qsav99Kacông cho taqxkUKfJK, nLyUXhưng LyUXcha LyUXchưa tLyUXừng nóiqxkUKfJK LyUXvới LyUXta mộtqxkUKfJK câqxkUKfJKu qsav99Kanào. qxkUKfJKMỗi LyUXlần dạyqxkUKfJK LyUXta võLyUX qxkUKfJKcông đều qxkUKfJKđem qsav99Kata đqxkUKfJKứng trưqxkUKfJKớc mặqsav99Kat qxkUKfJKngười, tựLyUX mqxkUKfJKình thựcqxkUKfJK hiệqxkUKfJKn bqsav99Kaa qsav99Kalần chqxkUKfJKo qsav99Kata xemqsav99Ka, khôngqsav99Ka cần biLyUXết tLyUXa hqxkUKfJKọc cóLyUX đượcLyUX haqsav99Kay khônqxkUKfJKg được.LyUX CqxkUKfJKứ bqxkUKfJKa thánLyUXg, cqsav99Kaha qsav99Kalại LyUXdạy LyUXta mqsav99Kaột loạiqxkUKfJK võ qxkUKfJKcông kháqsav99Kac, cảqsav99Ka thLyUXời thơqxkUKfJK ấu,qsav99Ka chqxkUKfJKa chqsav99Kaưa tqxkUKfJKừng nóLyUXi vớqsav99Kai qsav99Kata câqsav99Kau nLyUXào. qxkUKfJKCho đqsav99Kaến LyUXgần đây, haiqxkUKfJK nqxkUKfJKgười chúnqxkUKfJKg qsav99Kata mớqxkUKfJKi thỉnhqxkUKfJK thoảngqxkUKfJK qxkUKfJKnói chuyệnqsav99Ka. NươngqxkUKfJK qsav99Kata thíqsav99Kach đọqsav99Kac sácqsav99Kah, LyUXvẽ tranh, mLyUXỗi lầnqsav99Ka qsav99Kata đqsav99Kai thỉnhqxkUKfJK aLyUXn nqsav99Kagười, haqxkUKfJKi ngườiqsav99Ka mộtLyUX lẳnLyUXg lqxkUKfJKặng vqsav99Kaẽ tranLyUXh, LyUXmột chơi qsav99Ka cờ, khônqxkUKfJKg LyUXai liếqsav99Kac mqsav99Kaắt nhìLyUXn LyUXta mLyUXột qxkUKfJKcái. ChLyUXỉ cóqxkUKfJK khLyUXi qxkUKfJKta phạLyUXm phảiLyUX saqsav99Kai lqsav99Kaầm mới nqxkUKfJKghiêm kLyUXhách tráchqsav99Ka phqsav99Kaạt tqsav99Kaa, đáLyUXnh chqsav99Kaửi LyUXta. NàLyUXng luônqsav99Ka hỏiqxkUKfJK vqsav99Kaì qsav99Kasao LyUXta khôngqxkUKfJK qxkUKfJKnói lời qsav99Kanào, kqsav99Kaỳ thựcLyUX chínhqsav99Ka vqsav99Kaì tLyUXa LyUXtrưởng thànqsav99Kah đãLyUX qsav99Kacó tínhLyUX cácLyUXh LyUXnhư vậyqxkUKfJK. qsav99KaNgoại tqsav99Karừ giao tiếpLyUX bênLyUX ngoLyUXài, tLyUXa cqxkUKfJKăn bảnqxkUKfJK khôngqsav99Ka muốnqsav99Ka qxkUKfJKnói, cũnLyUXg khônqsav99Kag aLyUXi nqxkUKfJKguyện qxkUKfJKý nghqsav99Kae tLyUXa nLyUXói.” Hắn baqsav99Kan đầuqsav99Ka muLyUXốn dùnqxkUKfJKg qsav99Kahoàn cảqxkUKfJKnh củaqsav99Ka qsav99Kamình đLyUXể qxkUKfJKthống suốtqxkUKfJK LyUXcho BạcqxkUKfJKh Mqsav99Kaạn qsav99KaĐiệp, nLyUXhưng cuối cùngqsav99Ka bqxkUKfJKản thLyUXân lqsav99Kaại rLyUXơi vàqxkUKfJKo LyUXbi thương.qsav99Ka KhoảqxkUKfJKng thờqsav99Kai gLyUXian đLyUXó, qsav99Kahắn rqxkUKfJKất côqsav99Ka LyUXđơn, rất qsav99Kabất qsav99Kalực. Nqsav99Kahìn LyUXthấy LyUXnhững đqxkUKfJKứa trqxkUKfJKẻ khácqxkUKfJK qsav99Kacó cqsav99Kaha nưqsav99Kaơng yqsav99Kaêu tLyUXhương, hắnqxkUKfJK lqsav99Kauôn nhịn khônqxkUKfJKg LyUXđược ngưỡngqsav99Ka mLyUXộ. Hqsav99Kaắn dqsav99Kaù saLyUXo cũnqsav99Kag làLyUX qsav99Kanghiệt cqsav99Kahủng. qsav99KaHắn khócqxkUKfJK lqsav99Kaóc hỏqsav99Kai bội qxkUKfJKdi tạqxkUKfJKi saqxkUKfJKo cqxkUKfJKha nươngLyUX khônqsav99Kag thưqsav99Kaơng hắqxkUKfJKn, qsav99Kabội dqxkUKfJKi khônLyUXg đànLyUXh lòqsav99Kang LyUXnhìn hắnqxkUKfJK nhLyUXư thế mLyUXới qxkUKfJKđem LyUXchân tướnLyUXg sựqsav99Ka viqxkUKfJKệc nóiLyUX ra.

Đó qxkUKfJKlà qxkUKfJKbí mqxkUKfJKật LyUXcủa hắn,qsav99Ka qxkUKfJKhắn khqxkUKfJKông biqsav99Kaết bấtLyUX cqxkUKfJKứ aqsav99Kai biết chuyệnqsav99Ka nàqsav99Kay, chLyUXo dùLyUX làqxkUKfJK qxkUKfJKngười tqxkUKfJKhân nqxkUKfJKhất qxkUKfJKnhư sưqxkUKfJK pqsav99Kahụ cqsav99Kaùng qxkUKfJKQuân Tqsav99Kaùy Phqsav99Kaong cũngqxkUKfJK không biếtqsav99Ka đượcLyUX tLyUXhân thếqxkUKfJK thựcLyUX qxkUKfJKsự cqxkUKfJKủa hắnqsav99Ka. Bqsav99Kaí mậtLyUX nàyLyUX hắLyUXn cLyUXhôn sqsav99Kaâu qxkUKfJKtận đáyqxkUKfJK lòLyUXng LyUXđã hai mươiLyUX nămLyUX, rốtLyUX qxkUKfJKcuộc qsav99Kabây giqsav99Kaờ cũngqxkUKfJK cLyUXó LyUXcơ hộqsav99Kai nóLyUXi LyUXra. NóiqxkUKfJK rqsav99Kaa LyUXbí LyUXmật tronLyUXg lònLyUXg, đột nhiênLyUX qxkUKfJKcảm tqsav99Kahấy nhẹqxkUKfJK nhõm.

Bạch MạnqxkUKfJK ĐiệpLyUX rốtqsav99Ka cuqsav99Kaộc nqsav99Kahịn kqxkUKfJKhông đượqxkUKfJKc nhqsav99Kaẹ giọngLyUX hỏi,LyUX “Sau đóLyUX thìqsav99Ka sao?LyUX” TrLyUXời ạ,qxkUKfJK qsav99Kachả tLyUXrách tíqxkUKfJKnh tLyUXình hắqsav99Kan LyUXquái gở,qsav99Ka thìqxkUKfJK LyUXra làqsav99Ka dqsav99Kao lớqsav99Kan lên trongqxkUKfJK mộqsav99Kat giqxkUKfJKa đìnqxkUKfJKh nLyUXhư LyUXvậy. Nếuqsav99Ka nhqsav99Kaư đổiLyUX qsav99Kalại lLyUXà nàngqsav99Ka, chácqsav99Kah nàngqsav99Ka qsav99Kađiên mất,LyUX một qsav99Ka gia đìqsav99Kanh qLyUXuái dLyUXị điểnqsav99Ka hìnhqsav99Ka, nàngqxkUKfJK làmLyUX LyUXsao lạqsav99Kai gảqxkUKfJK qsav99Kađược vàLyUXo LyUXnhà đLyUXó chứ?

Đông PhươnLyUXg VLyUXũ cLyUXười khổ,LyUX “Nămqsav99Ka qxkUKfJKta qxkUKfJKchín tuổLyUXi, vôqsav99Ka tình cứuqsav99Ka LyUXđược sqxkUKfJKư phqxkUKfJKụ, qsav99Katừ đóqsav99Ka vqsav99Kaề LyUXsau qsav99Kado mộqsav99Kat qxkUKfJKtay sưqxkUKfJK pLyUXhụ dLyUXạy bảo,qxkUKfJK nhLyUXưng bóqsav99Kang mqxkUKfJKa trong lqxkUKfJKòng LyUXvẫn tồLyUXn LyUXtại nqsav99Kahư trước,LyUX tqxkUKfJKa kLyUXhông tqxkUKfJKhích nói.qsav99Ka qxkUKfJKKhi tLyUXa mưqxkUKfJKời lăLyUXm tuổiqxkUKfJK, qxkUKfJKtheo sư qxkUKfJK phụ LyUXvề TqxkUKfJKhương Maqsav99Kang sơnqsav99Ka, còqxkUKfJKn cLyUXó sưLyUX đệLyUX QuLyUXân qxkUKfJKTùy Phongqsav99Ka. qsav99KaTùy PhLyUXong lúcqsav99Ka qxkUKfJKnào cũng huyqxkUKfJKên LyUXthuyên nLyUXày nọLyUX, qxkUKfJKlâu nLyUXgày, tínhqxkUKfJK tìnLyUXh qxkUKfJKquái gởqxkUKfJK cqsav99Kaủa tqsav99Kaa qxkUKfJKcũng LyUXthay đổiqxkUKfJK khqsav99Kaông ít.” LấqxkUKfJKy tLyUXiêu chuẩnLyUX trướcqxkUKfJK đâyqxkUKfJK củaLyUX hqsav99Kaắn, cqsav99Kaó thểqxkUKfJK cảqxkUKfJK tháqsav99Kang cũnqsav99Kag khôqxkUKfJKng nóqxkUKfJKi lLyUXời nào.

Bạch MạLyUXn ĐiệpLyUX vLyUXỗ ngựcqxkUKfJK, qsav99Katrong lqxkUKfJKòng vqsav99Kaẫn còLyUXn sợqsav99Ka hãiqsav99Ka, “Lão ThiênqxkUKfJK à,qsav99Ka maqsav99Kay mqsav99Kaà gặpLyUX đqxkUKfJKược sqxkUKfJKư qxkUKfJKphụ nLyUXgươi. NqxkUKfJKếu ngqsav99Kaươi cLyUXứ qxkUKfJKsống trqxkUKfJKong cáqxkUKfJKi nhqsav99Kaà đóqsav99Ka kqsav99Kahông biết LyUXcòn biếnLyUX thàqxkUKfJKnh dạngqxkUKfJK ngưqxkUKfJKời gqsav99Kaì? Bộqsav99Ka dạngqxkUKfJK tqxkUKfJKiếc chữqsav99Ka nqxkUKfJKhư vàLyUXng nqxkUKfJKày cqxkUKfJKủa ngươiqsav99Ka đã LyUXlà qsav99Kathay đổiLyUX rồiLyUX saoqxkUKfJK? VậyqxkUKfJK trướcqsav99Ka khqsav99Kai thqxkUKfJKay đổiqsav99Ka còqxkUKfJKn rLyUXa thếqxkUKfJK qxkUKfJKnào? ChLyUXách làLyUX hỏiLyUX ngươqsav99Kai trăm câLyUXu qsav99Kamới LyUXtrả lờiLyUX mộLyUXt cqxkUKfJKâu quá.qxkUKfJK Maqsav99Kay qsav99Kamà cqxkUKfJKó Quânqsav99Ka TqxkUKfJKùy PhqxkUKfJKong, qxkUKfJKnếu khônqsav99Kag mỗiqsav99Ka ngàLyUXy ta đềuqsav99Ka phảiqsav99Ka qsav99Kađối diqsav99Kaện vớqsav99Kai mộqsav99Kat cáiLyUX đầuqsav99Ka gỗ.”

“Năm tLyUXa qxkUKfJKmười qsav99Kalăm tqxkUKfJKuổi rờiqxkUKfJK khỏiqsav99Ka nhqxkUKfJKà, năqxkUKfJKm năqsav99Kam saLyUXu mới quayqsav99Ka qsav99Katrở lại.LyUX KhônLyUXg hiểLyUXu qsav99Kavì sqxkUKfJKao lạiLyUX phátLyUX qsav99Kahiện LyUXtình cqsav99Kaảm củaLyUX bọnqsav99Ka LyUXhọ qxkUKfJKvới qxkUKfJKta tốt qxkUKfJKhơn qxkUKfJKrất nhiều.qsav99Ka ChqxkUKfJKa qsav99Kanguyện LyUXý qxkUKfJKnói chuyệqxkUKfJKn cùngLyUX qxkUKfJKta, bLyUXàn luậnqxkUKfJK qxkUKfJKvõ công,qsav99Ka nưqxkUKfJKơng cũng chLyUXủ LyUXđộng đíchLyUX thLyUXân qsav99Kaxuống bếqsav99Kap.” Đqsav99Kaông PhươngLyUX VũLyUX cốLyUX ýqxkUKfJK trêLyUXu cqxkUKfJKhọc, “qxkUKfJKNàng yqsav99Kaên tâqxkUKfJKm, sau nqsav99Kaày qxkUKfJKgả vqsav99Kaào qsav99Kanhà taqsav99Ka, qxkUKfJKnàng cóLyUX qsav99Kathể thíLyUXch ứngqsav99Ka.” NếuqxkUKfJK lqxkUKfJKà LyUXcái kqsav99Kahông qsav99Kakhí trầmqsav99Ka lặng trướcLyUX kiqxkUKfJKa, LyUXai còqxkUKfJKn LyUXcó tqxkUKfJKhể tiếqsav99Kap tụcqxkUKfJK qxkUKfJKở lạiqxkUKfJK nữa.

Bạch MqxkUKfJKạn Điqsav99Kaệp độtqsav99Ka qxkUKfJKnhiên LyUXnhớ tớiLyUX mộtqsav99Ka vLyUXiệc, “LyUXVậy qsav99Kasao? Vậy ngưqxkUKfJKơi lấyqxkUKfJK thqsav99Kaê qxkUKfJKtử lLyUXà tqxkUKfJKhế qsav99Kanào? NgưqxkUKfJKơi qsav99Kanói qxkUKfJKcha nưLyUXơng nLyUXgươi qsav99Kaép ngươi,qsav99Ka nLyUXhưng theo ngươiLyUX qsav99Kanói thìLyUX cảmqxkUKfJK tìnhqsav99Ka qxkUKfJKđối vớiqxkUKfJK bọnqxkUKfJK hLyUXọ khôqsav99Kang tqxkUKfJKốt lắqsav99Kam, LyUXsao bọnLyUX hqxkUKfJKọ lạiqxkUKfJK LyUXbức được ngươi?”

“Bắt đầuqxkUKfJK từLyUX LyUXsáu nqxkUKfJKăm trước,qxkUKfJK qsav99Kata mLyUXỗi năLyUXm đLyUXều vềLyUX nLyUXhà một lqsav99Kaần. TìnLyUXh cảmqsav99Ka LyUXcủa LyUXta vớiqxkUKfJK haLyUXi ngườiqxkUKfJK LyUXhọ khqsav99Kaông hqsav99Kaẳn lqxkUKfJKà tốtLyUX, cũngqsav99Ka khqsav99Kaông thLyUXể nóqxkUKfJKi là quqsav99Kaá xấu.LyUX qxkUKfJKLần trướcLyUX qsav99Katrở về,qxkUKfJK nươngLyUX tqxkUKfJKa bệqxkUKfJKnh liệtLyUX gqsav99Kaiường, nóqxkUKfJKi làLyUX chẳqxkUKfJKng cònqxkUKfJK sống đưLyUXợc bqxkUKfJKao lâqsav99Kau nqxkUKfJKữa, muqsav99Kaốn tqxkUKfJKa lấqsav99Kay vợqxkUKfJK đểqsav99Ka ngưqsav99Kaời yqsav99Kaên LyUXtâm nhắmLyUX mắt.qxkUKfJK LyUXBị nưLyUXơng dồLyUXn tới đườngLyUX cùqxkUKfJKng, LyUXta chqxkUKfJKỉ cóLyUX thểLyUX lqsav99Kaấy vqsav99Kaị qsav99Kacô nqxkUKfJKương kiaLyUX.” qxkUKfJKNói tớiqxkUKfJK qxkUKfJKchuyện này,qsav99Ka LyUXhắn lầqsav99Kan thứ haiLyUX qsav99Kathấy đauLyUX đầu.

Từ kqsav99Kahi hắnqsav99Ka qxkUKfJKrời qxkUKfJKnhà năqxkUKfJKm nqxkUKfJKăm qxkUKfJKtrước, bqxkUKfJKầu khôqxkUKfJKng kqsav99Kahí trong nqxkUKfJKhà qxkUKfJKtựa hồLyUX rấtLyUX kLyUXhẩn trương.qsav99Ka Tqsav99Karở qsav99Kalại năqxkUKfJKm hắqxkUKfJKn hLyUXai mqsav99Kaươi qsav99Kamốt tuổiLyUX, lãoLyUX qsav99Kacha khqxkUKfJKông chỉ thânLyUX LyUXcận nhiềuqxkUKfJK hơqsav99Kan vớiLyUX hLyUXắn, LyUXcòn kLyUXiên qLyUXuyết muốqsav99Kan đLyUXem toànqxkUKfJK bLyUXộ giaqsav99Kao nghiqxkUKfJKệp cho hqsav99Kaắn qsav99Katrông LyUXcoi. HắnLyUX vốLyUXn thíLyUXch cuộcLyUX sốngqxkUKfJK phiLyUXêu bạtqxkUKfJK tqxkUKfJKhực qxkUKfJKsự kqsav99Kahông qxkUKfJKthể LyUXchịu được nLyUXgày qsav99Kanào cqxkUKfJKũng sốnqxkUKfJKg qxkUKfJKtrong LyUXmột đốngLyUX sổLyUX sách.qxkUKfJK ThLyUXeo lờLyUXi đềqsav99Ka qxkUKfJKnghị qxkUKfJKcủa cẩqxkUKfJKu đầuLyUX quânqxkUKfJK sư QqxkUKfJKuân TqxkUKfJKùy Phoqsav99Kang, hLyUXắn qqxkUKfJKuyết địnLyUXh tựqsav99Ka qsav99Kamình LyUXgây dLyUXựng sqsav99Kaự nghiệp.

Trở qsav99Kanên cóqsav99Ka thâLyUXn tìqsav99Kanh làqxkUKfJK tốtqxkUKfJK qsav99Kahay xấqsav99Kau đLyUXây? NếLyUXu nhqsav99Kaư chLyUXa nương vẫnqxkUKfJK tiqxkUKfJKếp tLyUXục mặqsav99Kac qxkUKfJKkệ LyUXhắn, hắnqsav99Ka khôLyUXng cầnqsav99Ka bịLyUX qsav99Kaép bqsav99Kauộc LyUXlàm vLyUXiệc qsav99Kakinh thương, qxkUKfJKcũng khônLyUXg cLyUXần lấyLyUX mộLyUXt qsav99Kanữ nhânqxkUKfJK qsav99Kakhông queLyUXn LyUXkhông biếqxkUKfJKt. ĐLyUXương nhiêqsav99Kan, nếLyUXu khôqsav99Kang nhờ LyUXcha nươnLyUXg bứcLyUX ép,qsav99Ka hắnqxkUKfJK cũLyUXng khônqsav99Kag đượcLyUX giLyUXa tLyUXài bạLyUXc LyUXvạn, cũnLyUXg kqxkUKfJKhông lấqsav99Kay được Tiểuqsav99Ka ĐiqxkUKfJKệp củqxkUKfJKa hắn.

“Chẳng tqxkUKfJKrách saLyUXo ngưqsav99Kaơi tínqxkUKfJKh tìnhqsav99Ka kỳLyUX quqsav99Kaái, thqxkUKfJKì LyUXra là troqxkUKfJKng lòLyUXng LyUXtừ nhLyUXỏ đãLyUX qxkUKfJKcó qxkUKfJKmột bqxkUKfJKóng mqsav99Kaa.” KhLyUXông hiểuqxkUKfJK vLyUXì qxkUKfJKsao, qsav99Kanghĩ qsav99Kađến hắLyUXn lLyUXúc nhỏ biqsav99Ka thảmqsav99Ka nqsav99Kahư vqsav99Kaậy, trqsav99Kaong lònLyUXg nàLyUXng mLyUXơ hồqxkUKfJK qsav99Kacó cảmqxkUKfJK giLyUXác đau.

“Kỳ thựcqsav99Ka nqsav99Kaàng khLyUXông cqxkUKfJKần kqxkUKfJKhổ sở,qsav99Ka íLyUXt nhấtqxkUKfJK nqsav99Kaàng cònLyUX biết tqxkUKfJKhân phụqsav99Ka mqxkUKfJKình làqxkUKfJK aqsav99Kai, nhưngqsav99Ka qxkUKfJKta thqsav99Kaì khôngqxkUKfJK biết.”qxkUKfJK Hqsav99Kaắn khônLyUXg bLyUXiết aqsav99Kan ủLyUXi ngườLyUXi khác, cóqsav99Ka tqxkUKfJKhể nóqxkUKfJKi LyUXra nhqxkUKfJKư vqsav99Kaậy thLyUXực qsav99Kasự LyUXkhông đơqxkUKfJKn giản.

“Ta qxkUKfJKcó qsav99Kakhổ sởqxkUKfJK qxkUKfJKbao giờ?”qsav99Ka Bqsav99Kaạch Mạnqsav99Ka Điệpqsav99Ka kỳqxkUKfJK qqsav99Kauái nhìqsav99Kan hắn, LyUXcon mắqxkUKfJKt qsav99Kanào củaLyUX hắnqxkUKfJK LyUXthấy nàqxkUKfJKng vìqsav99Ka Tốqsav99Kang qsav99Katrang cqxkUKfJKhủ qxkUKfJKkhổ sở?

“Lẽ nLyUXào LyUXnàng khqsav99Kaông phqsav99Kaải LyUXvì nhấqsav99Kat thqsav99Kaời qxkUKfJKkhông thểqxkUKfJK tiqxkUKfJKếp nhận đưqxkUKfJKợc TốngLyUX traLyUXng cLyUXhủ qsav99Kalà qsav99Kacha nàqxkUKfJKng nLyUXên mớLyUXi kLyUXhông nóLyUXi qxkUKfJKlời nàqxkUKfJKo sao?”

Bạch MạqxkUKfJKn Điệqsav99Kap trợLyUXn trừnqsav99Kag hqxkUKfJKai mqxkUKfJKắt, tqsav99Kahật sâqsav99Kau thởqxkUKfJK dài, qxkUKfJK“Ta đãqxkUKfJK mấtqxkUKfJK tríqsav99Ka nqxkUKfJKhớ rồiLyUX, nưLyUXơng LyUXcùng kếqsav99Ka phụqxkUKfJK cóqsav99Ka tốqxkUKfJKt vLyUXới tLyUXa qsav99Kahay khôngLyUX tLyUXa cũngqsav99Ka chLyUXẳng biết, cũngqsav99Ka khônqsav99Kag mqxkUKfJKuốn tqxkUKfJKruy cứu.LyUX Đươngqsav99Ka LyUXnhiên, xeqsav99Kam qsav99Kata hiLyUXện tqsav99Kaại mqxkUKfJKột tLyUXhân qxkUKfJKbản lĩnhqsav99Ka, chứng tỏqxkUKfJK haqsav99Kai ngườLyUXi đốLyUXi vqxkUKfJKới tqxkUKfJKa rấtqxkUKfJK tốt.LyUX TLyUXa LyUXchỉ biếtqsav99Ka cLyUXha mẹLyUX thânLyUX nhâqxkUKfJKn qsav99Kata tqxkUKfJKoàn bộ đãLyUX qsav99Kachết, chqxkUKfJKo dùLyUX Tqsav99Kaống traqxkUKfJKng chqsav99Kaủ qsav99Kathực sLyUXự LyUXlà chLyUXa tLyUXa thìqsav99Ka thếqxkUKfJK nào?qxkUKfJK LyUXTa khôngqxkUKfJK mLyUXuốn nghĩ tớiLyUX. LyUXTa cqxkUKfJKũng LyUXkhông phảqxkUKfJKi hậLyUXn qsav99Kaông ấy,LyUX chqsav99Kaỉ lqxkUKfJKà đốiqsav99Ka vqsav99Kaới ônqsav99Kag ấqsav99Kay mộtqsav99Ka cqsav99Kahút cảqsav99Kam giác cũqsav99Kang khônqsav99Kag có.qsav99Ka” ChLyUXa nLyUXàng giLyUXờ đangLyUX qsav99Kaở qxkUKfJKhiện qsav99Kađại, cqsav99Kaho LyUXdù qxkUKfJKTống trqxkUKfJKang chủqsav99Ka thực sựqxkUKfJK LyUXlà chLyUXa qsav99Kanàng cũqsav99Kang chqxkUKfJKỉ qxkUKfJKlà chqsav99Kaa củaqxkUKfJK thâLyUXn thểqxkUKfJK nLyUXày, cqsav99Kaùng nàngLyUX khônqsav99Kag qLyUXuan hệ.

“Thế nànqsav99Kag vqsav99Kaì qsav99Kasao lạiLyUX rầuqsav99Ka rĩqxkUKfJK khôLyUXng vui?”

“Ta đangqsav99Ka qsav99Kasuy nLyUXghĩ, võqsav99Ka lâqxkUKfJKm qsav99Kađồn đạiLyUX quảqxkUKfJK nhiqsav99Kaên làqxkUKfJK qxkUKfJKphóng đại, ThánhLyUX LyUXlinh cqxkUKfJKhâu LyUXchỉ qxkUKfJKlà mqxkUKfJKột viêqsav99Kan dạqsav99Ka qsav99Kaminh châqxkUKfJKu bìnqsav99Kah tLyUXhường, khôngLyUX tLyUXhể cứu mạngqsav99Ka LyUXhai cqxkUKfJKhúng tqsav99Kaa, tLyUXoàn bqxkUKfJKộ hLyUXi vọqsav99Kang bqxkUKfJKây giờqsav99Ka đềuLyUX đặtqxkUKfJK tLyUXrên ngườiqxkUKfJK QuqxkUKfJKỷ qsav99KaY cùnqxkUKfJKg hạtLyUX tuyết. HLyUXạt tuyqsav99Kaết thựLyUXc sựqsav99Ka cóqxkUKfJK thểqxkUKfJK giLyUXải độcLyUX khôqxkUKfJKng? QLyUXuỷ qxkUKfJKY qsav99Kacó thậqxkUKfJKt qxkUKfJKlợi hqxkUKfJKại qsav99Kanhư tqsav99Karong truyền thuyết?LyUX Tqsav99Kaa hqsav99Kaiện tạiqxkUKfJK đaqxkUKfJKng lqxkUKfJKo qsav99Kalắng đqxkUKfJKộc tqxkUKfJKrên ngườqsav99Kai ngươi,qxkUKfJK lLyUXo lLyUXắng qsav99Kabệnh trêqxkUKfJKn người qxkUKfJKta. VềLyUX phầnqxkUKfJK Tqsav99Kaống qsav99Kalão đầu,LyUX tLyUXa mLyUXột qsav99Kachút qsav99Kacũng LyUXkhông muốnqsav99Ka nghĩ.”

“Không saqxkUKfJKo đâLyUXu, cqsav99Kaó taqsav99Kam muộLyUXi nqsav99Kaàng cùnqsav99Kag sưLyUX pqsav99Kahụ taLyUX, sẽ qxkUKfJK không cóqsav99Ka chuyệLyUXn gì.”LyUX Chqsav99Kao dqsav99Kaù LyUXy tqxkUKfJKhuật qxkUKfJKsư phụLyUX hắnqxkUKfJK khqsav99Kaông đượcqxkUKfJK LyUXtốt lắm,LyUX cũnqxkUKfJKg qsav99Kacòn có ĐộLyUXc Nươqsav99Kang Tửqsav99Ka LyUXlà caLyUXo thủqxkUKfJK dụngqxkUKfJK đqsav99Kaộc, xeLyUXm đaqsav99Kan dưqxkUKfJKợc nànqsav99Kag đqsav99Kaiều chLyUXế cũnqsav99Kag đủqxkUKfJK bqxkUKfJKiết nàng daLyUXnh bấLyUXt hưqsav99Ka truyền.

Bạch Mạnqsav99Ka Điệqsav99Kap gậqsav99Kat đqsav99Kaầu, đôLyUXi mLyUXi qsav99Kacũng kqsav99Kahông LyUXche đưLyUXợc LyUXưu sách.

“Ừ, nqsav99Kagươi ngànqxkUKfJK qxkUKfJKvạn lầnLyUX đừngqsav99Ka nqxkUKfJKên LyUXxảy rqsav99Kaa chuyện.”

“Được.” Đqsav99Kaông PqxkUKfJKhương qsav99KaVũ lẳnqsav99Kag lặngLyUX nqxkUKfJKhìn nànqsav99Kag, ánhLyUX trăng ảmLyUX đạmqxkUKfJK LyUXlượn lờLyUX chqsav99Kaiếu đến,qsav99Ka LyUXánh nếnqsav99Ka qxkUKfJKliên tụqxkUKfJKc tỏqxkUKfJKa rqxkUKfJKa khiếnqxkUKfJK bqsav99Kaầu khôqxkUKfJKng kqsav99Kahí càngqxkUKfJK thêm LyUX lãng mạn.

“Đại caqsav99Ka, ngươiqxkUKfJK thícLyUXh tLyUXa saoLyUX?” Lqsav99Kaần đầuLyUX tiênqsav99Ka LyUXnàng không mqxkUKfJKuốn trốnLyUX tránqxkUKfJKh, nghiêmLyUX túLyUXc qxkUKfJKhỏi hắn.qxkUKfJK Đểqsav99Ka đưqxkUKfJKợc qxkUKfJKở LyUXbên qsav99Kacạnh hắLyUXn, nqxkUKfJKàng đqxkUKfJKã từLyUX bLyUXỏ tất cảLyUX mọiqsav99Ka thứqsav99Ka ởLyUX hiệqxkUKfJKn đại,qxkUKfJK nếuqsav99Ka đqxkUKfJKến bâqxkUKfJKy giờqsav99Ka còqxkUKfJKn khôLyUXng đốiLyUX qsav99Kamặt vớiqsav99Ka tqsav99Kaình qxkUKfJKcảm LyUXcủa mình thìqsav99Ka thựcqsav99Ka sựLyUX quqsav99Kaá LyUXnhu nhược.

Đông PhưLyUXơng VũqxkUKfJK cqsav99Kaong môLyUXi, “qxkUKfJKSớm đãqxkUKfJK thàqsav99Kanh yêLyUXu rồi,LyUX LyUXlà nhất kiếnLyUX chLyUXung tìnqxkUKfJKh.” HắnLyUX đốLyUXi vớLyUXi nànqsav99Kag qxkUKfJKlà nhấtqsav99Ka qxkUKfJKkiến chuLyUXng tìqxkUKfJKnh, đqxkUKfJKáng qxkUKfJKtiếc nàng quáqxkUKfJK nLyUXgốc, qsav99Kamãi khqsav99Kaông chịuqxkUKfJK tqxkUKfJKiếp nhận.

Bạch MạnLyUX qsav99KaĐiệp cưqxkUKfJKời, đôiqxkUKfJK mắtLyUX hqsav99Kaíp coLyUXng lại,LyUX LyUXgiống qxkUKfJKnhư trăng non.

Đông qxkUKfJKPhương VũqxkUKfJK đứngqxkUKfJK phíqsav99Kaa LyUXsau nàngqxkUKfJK, giúpLyUX nàngqxkUKfJK vénqsav99Ka tóc. LyUXNàng rqxkUKfJKất tLyUXự qxkUKfJKnhiên đứngqxkUKfJK LyUXdậy, qxkUKfJKhai LyUXtay qxkUKfJKôm LyUXlấy thắtqsav99Ka lưngqsav99Ka hắn,LyUX đqsav99Kaầu qxkUKfJKtựa vqsav99Kaào nLyUXgười hắn, “Đạiqsav99Ka cLyUXa, chúqsav99Kang tqsav99Kaa LyUXsẽ khôqxkUKfJKng saoLyUX. LyUXTa muốnqxkUKfJK vLyUXĩnh viễqxkUKfJKn ởLyUX cạnhLyUX nqxkUKfJKgươi, cqxkUKfJKả đời khôngqxkUKfJK xqsav99Kaa nhaqxkUKfJKu. Chqsav99Kaa nươngLyUX ngưqsav99Kaơi kqxkUKfJKhông thưqsav99Kaơng ngqsav99Kaươi, tqsav99Kaa sqxkUKfJKẽ dùnqxkUKfJKg qsav99Kacả đờiqsav99Ka đểqsav99Ka yêu ngươiqsav99Ka, bồqsav99Kai thườngqxkUKfJK chqsav99Kao ngươi.”qsav99Ka Nqsav99Kaàng ngẩngqsav99Ka đầuqsav99Ka LyUXlên, cườiLyUX hỏqxkUKfJKi qsav99Kahắn, “qsav99KaCó đượcqxkUKfJK hay không?”

“Được.” Hắnqsav99Ka nhqsav99Kaẹ qxkUKfJKnhàng LyUXđáp mLyUXột tiqxkUKfJKếng, qsav99Kaôm lấyqxkUKfJK tqxkUKfJKhân thể nàng.

“Đại ca.qsav99Ka” Nqsav99Kaàng vLyUXẫn nhqsav99Kaư LyUXcũ ngửaqxkUKfJK đầu,qsav99Ka cườiqsav99Ka LyUXtủm tỉqxkUKfJKm nói, “ĐLyUXại LyUXca, qsav99Kakỳ thqsav99Kaực muộLyUXi cũngqxkUKfJK qxkUKfJKyêu huynh.qxkUKfJK” qxkUKfJKSớm đãqsav99Ka qsav99Kathành yêLyUXu rồi,qxkUKfJK cqxkUKfJKhỉ LyUXlà kqsav99Kahông dám qsav99Kathừa nhqsav99Kaận thôi.

“Tại saLyUXo qsav99Kađột nhiqxkUKfJKên lạiLyUX nqsav99Kaói qsav99Kachuyện này?”LyUX NànLyUXg qxkUKfJKcó chút thLyUXích hắnLyUX, qsav99Kahắn đãqsav99Ka qxkUKfJKsớm biếtqsav99Ka, chqsav99Kaỉ lqsav99Kaà nàngqxkUKfJK vẫnqsav99Ka khôngLyUX muốnLyUX nLyUXói, nguyqxkUKfJKên nhLyUXân gì qxkUKfJK khiến nànLyUXg độtLyUX nhqsav99Kaiên qsav99Kabiểu lộ.

Bạch MạnLyUX qxkUKfJKĐiệp cqsav99Kaười nhqxkUKfJKư hồqsav99Ka lLyUXy, “Bqsav99Kaởi vìqsav99Ka, hqsav99Kaôm nLyUXay LyUXhuynh nói rấtLyUX nhiềuLyUX, ướLyUXc chừqsav99Kang đqxkUKfJKem lqsav99Kaời qsav99Kacủa LyUXnửa thánLyUXg tqxkUKfJKoàn bộqsav99Ka nóiqxkUKfJK qxkUKfJKra. VậyLyUX chứngLyUX tỏ… tínLyUXh tìqxkUKfJKnh huyLyUXnh đqxkUKfJKã thLyUXay đLyUXổi rqsav99Kaất nhiqsav99Kaều, qxkUKfJKở cạqsav99Kanh huqxkUKfJKynh qsav99Kasẽ khqxkUKfJKông quqxkUKfJKá LyUXbuồn chán.”qsav99Ka Kỳ thqxkUKfJKực ngaqxkUKfJKy qxkUKfJKtừ ngqsav99Kaày đầuqsav99Ka gặqxkUKfJKp qxkUKfJKnàng, tínqsav99Kah tqxkUKfJKình hắnLyUX qxkUKfJKđã qsav99Kathay đLyUXổi rồiqsav99Ka. CùqxkUKfJKng mộtqxkUKfJK nLyUXữ nhân qsav99Ka luôn ríuLyUX LyUXra ríqsav99Kau qsav99Karít ởLyUX cùngLyUX mộtLyUX chỗLyUX, khôngLyUX muqxkUKfJKốn sửaLyUX cũqxkUKfJKng kqsav99Kahông được.

“Chỉ vqsav99Kaì vậyLyUX?” qsav99KaSớm biếqxkUKfJKt hqxkUKfJKắn nhiềuqxkUKfJK lời.qsav99Ka Hắnqsav99Ka cLyUXhỉ lLyUXà không thqsav99Kaích nóqxkUKfJKi chứqxkUKfJK qxkUKfJKkhông phqsav99Kaải khônLyUXg biếtqxkUKfJK nóqxkUKfJKi. ChqxkUKfJKỉ LyUXlà nqxkUKfJKói thôiqxkUKfJK mLyUXà, rấtqsav99Ka đơnqxkUKfJK giản.

Bạch MạqxkUKfJKn ĐiệLyUXp vẫqxkUKfJKn qsav99Kaôm lqsav99Kaấy thắtqxkUKfJK lLyUXưng hLyUXắn, đầuLyUX qxkUKfJKngửa về sqsav99Kaau, qsav99Kacười hqsav99Kaì hqxkUKfJKì nLyUXói, “KLyUXhông cLyUXhỉ vậyqsav99Ka, LyUXhuynh qsav99Kađem cqxkUKfJKhuyện xấqsav99Kau tronLyUXg nLyUXhà nóqxkUKfJKi cho muộiqxkUKfJK biếtqxkUKfJK, muộiqxkUKfJK còqxkUKfJKn LyUXcó qsav99Kacơ hộqsav99Kai lựqxkUKfJKa qsav99Kachọn saoqxkUKfJK? TụcqxkUKfJK nqsav99Kagữ nóqxkUKfJKi chuLyUXyện xấuqxkUKfJK LyUXtrong nhà LyUXkhông thểqxkUKfJK truyềnqsav99Ka qxkUKfJKra, hqsav99Kauynh nóiLyUX muộiqsav99Ka biết,LyUX muộiLyUX LyUXkhông trởqsav99Ka thqxkUKfJKành ngườLyUXi qsav99Kanhà huynh cũngqxkUKfJK kqsav99Kahông được.”

“Chỉ vì…qxkUKfJK chuyLyUXện này?”

Nàng nghịLyUXch nLyUXgợm nqxkUKfJKháy mắtqxkUKfJK, “Áchqsav99Ka, qsav99Kalý qxkUKfJKdo nLyUXhư vậLyUXy qxkUKfJKchưa đủ saoqxkUKfJK?” Ngụqsav99Kay biện.

Đông PhLyUXương VũqxkUKfJK nhíuqsav99Ka qsav99Kami, cqsav99Kaũng kLyUXhông cLyUXó trảqxkUKfJK lời.

”Được rLyUXồi, bởqxkUKfJKi vìLyUX qsav99Kamuôi phqxkUKfJKát hiqxkUKfJKện hLyUXuynh đốiqsav99Ka xửqsav99Ka vớiLyUX muội rấtLyUX tqxkUKfJKốt. Đqsav99Kaể aLyUXn ủLyUXi muội,qsav99Ka khôqsav99Kang tiếcqsav99Ka nLyUXhắc tớiLyUX cqxkUKfJKhuyện thươnqsav99Kag qxkUKfJKtâm LyUXcủa mìnLyUXh. Huynhqsav99Ka tuy rằngLyUX nóqxkUKfJKi xqsav99Kaong vânLyUX đLyUXạm pLyUXhong kqxkUKfJKhinh, nhqsav99Kaưng mqxkUKfJKuội bqsav99Kaiết huLyUXynh rấtLyUX LyUXkhổ sởLyUX, chịu nhiềuqxkUKfJK qsav99Kaủy LyUXkhuất. Hôqsav99Kam qsav99Kanay qsav99Kanhắc tớiqsav99Ka, tLyUXrong lònLyUXg nLyUXhất địnhqsav99Ka qsav99Kakhó chqxkUKfJKịu. Mqsav99Kaột người nguyệnLyUX LyUXý qxkUKfJKvì mqxkUKfJKuội chịuLyUX kqxkUKfJKhổ mớqsav99Kai làqxkUKfJK ngườiqxkUKfJK thíchqsav99Ka hợpqxkUKfJK vLyUXới muội,qsav99Ka huqxkUKfJKynh hợpqsav99Ka cách.”

Hắn khôqsav99Kang chLyUXỉ ngqsav99Kauyện ýqsav99Ka khLyUXổ vLyUXì nqxkUKfJKàng, thLyUXậm qxkUKfJKchí còqxkUKfJKn nguyện ýqxkUKfJK chqxkUKfJKết qxkUKfJKvì nàngqsav99Ka, cqxkUKfJKhỉ LyUXlà nàngqsav99Ka khôqxkUKfJKng qsav99Kanói rqsav99Kaa thôi.

Hắn khôqsav99Kang trLyUXả lờLyUXi, chỉqsav99Ka cLyUXười cười,qxkUKfJK dịuqxkUKfJK LyUXdàng LyUXôm nàng.

“Đại cqsav99Kaa, qsav99Kamuội muqxkUKfJKốn qxkUKfJKxin hqxkUKfJKuynh mộtqxkUKfJK việc.”qxkUKfJK Giọnqsav99Kag nàngqxkUKfJK rất LyUX nhỏ, tựaqsav99Ka hồqsav99Ka sợqsav99Ka phLyUXá hủqxkUKfJKy bầLyUXu khôqsav99Kang khqxkUKfJKí ấmLyUX qxkUKfJKáp này.

“Cứ nói.”LyUX GLyUXiờ qxkUKfJKnày kqxkUKfJKhách qsav99Kanày, cáLyUXi qxkUKfJKgì hắqsav99Kan cũngqxkUKfJK đqsav99Kaáp ứng.

“Huynh LyUXlớn lLyUXên rấLyUXt suấtqxkUKfJK aqxkUKfJK, kqsav99Kahông thểqsav99Ka mqxkUKfJKang cáqsav99Kai LyUXmặt nạ chướngLyUX mắtqxkUKfJK qxkUKfJKkia được.qxkUKfJK LyUXTuy rằqsav99Kang manLyUXg qxkUKfJKvào rấtLyUX khốqxkUKfJKc, LyUXnhưng muộiLyUX khqxkUKfJKông qxkUKfJKthích. Trừ qxkUKfJKphi cóqsav99Ka qsav99Kaviệc cầnqsav99Ka, khôqxkUKfJKng tLyUXhì đừLyUXng qxkUKfJKmang, đượcqxkUKfJK không?”

“Được.” Hqsav99Kaắn LyUXnói xoqxkUKfJKng cườqsav99Kai LyUXgian xảoqxkUKfJK, “ĐápqxkUKfJK ứnLyUXg tqsav99Kaa một qxkUKfJK điều kiện,LyUX tqsav99Kaa sẽLyUX kLyUXhông mang.”

“Điều kiệnLyUX gì?”

“Hôn qsav99Kata mqsav99Kaột cái.”

“Hả?” LyUXBạch Mạnqsav99Ka ĐiệLyUXp nhảqxkUKfJKy qsav99Karồi vqsav99Kaòng LyUXtay cLyUXủa hqxkUKfJKắn, nhìLyUXn từ trqsav99Kaên xuốnLyUXg dướLyUXi, “Đạiqsav99Ka LyUXca, qxkUKfJKhuynh bịLyUX trúnqsav99Kag tqsav99Kaà saLyUXo? CâuLyUX vừqxkUKfJKa rồiLyUX làLyUX qsav99Kahuynh nói.” Đánhqsav99Ka chếtqsav99Ka nàqxkUKfJKng qxkUKfJKcũng khôngqxkUKfJK LyUXnghĩ nLyUXam nhâqxkUKfJKn cứqsav99Kang nhắqxkUKfJKc qsav99Kacổ hủqsav99Ka nhqsav99Kaư Đôqsav99Kang Phươqsav99Kang Vũqsav99Ka LyUXcũng nói đượcqsav99Ka qxkUKfJKmấy lờqxkUKfJKi nqsav99Kagả ngớnLyUX thqsav99Kaế này.

Nàng khôngqxkUKfJK biết,qsav99Ka qxkUKfJKnam nhânLyUX nàoqsav99Ka kqxkUKfJKhi qxkUKfJKở cạnLyUXh ngưqsav99Kaời mình yêuqsav99Ka mếnLyUX cũqsav99Kang đềuLyUX LyUXcó tqsav99Kahay đổi.

Đông Phươqsav99Kang Vqsav99Kaũ cườiLyUX tiLyUXnh quqsav99Kaái nqxkUKfJKhìn nànqsav99Kag, “qxkUKfJKLà qsav99Kata nói.”

Bạch MạnqxkUKfJK qsav99KaĐiệp qsav99Kacố qxkUKfJKý lqxkUKfJKàm LyUXra vẻLyUX qsav99Kasuy nqxkUKfJKghĩ qxkUKfJKmột hồiqsav99Ka lâu, “ĐqxkUKfJKược rồi.”qxkUKfJK LợiLyUX dqxkUKfJKụng lúLyUXc hqsav99Kaắn khqsav99Kaông qsav99Kađể ýqxkUKfJK, trêqsav99Kan qsav99Kamôi hqxkUKfJKắn nhẹqsav99Ka nLyUXhàng lướtqxkUKfJK qqxkUKfJKua một cái.

Đây lqxkUKfJKà qxkUKfJKlần qsav99Kađầu tLyUXiên nqsav99Kaàng cLyUXhủ độngqxkUKfJK hqsav99Kaôn hắnqxkUKfJK, tuqsav99Kay rằng chqxkUKfJKỉ làqsav99Ka hônqxkUKfJK nhẹqsav99Ka, nqxkUKfJKhưng đủLyUX đểLyUX Đôngqsav99Ka qxkUKfJKPhương qsav99KaVũ tâqsav99Kam qsav99Kathần daqsav99Kao động.qxkUKfJK NgLyUXón taqxkUKfJKy qsav99Kahắn lướt quLyUXa chqxkUKfJKỗ nàLyUXng vqxkUKfJKừa hôLyUXn, cườiqsav99Ka nLyUXhẹ mộtqsav99Ka cái.

Bạch MqxkUKfJKạn qsav99KaĐiệp ởLyUX trênqsav99Ka ngườiqxkUKfJK qsav99Kasờ soqxkUKfJKạt qxkUKfJKnửa nLyUXgày, cuLyUXối cùng LyUXcầm lấyqxkUKfJK cáqsav99Kai kéoLyUX, cắtqxkUKfJK bLyUXỏ mộqsav99Kat lqxkUKfJKọn tqxkUKfJKóc, lấqxkUKfJKy khLyUXăn taqxkUKfJKy baLyUXo lqxkUKfJKại, “Cáiqsav99Ka nàqxkUKfJKy cqsav99Kaho huynh.”

Đông PhưLyUXơng qxkUKfJKVũ nhậnLyUX lấqsav99Kay, “CáiLyUX gì?”

Ai đóqxkUKfJK qxkUKfJKdõng dLyUXạc nLyUXói, “TqxkUKfJKín vậtqxkUKfJK qxkUKfJKđịnh tLyUXình.” NànLyUXg thựcqxkUKfJK sự kqsav99Kahông qsav99Kathể tLyUXìm LyUXra đqxkUKfJKược vậtqxkUKfJK gLyUXì LyUXlàm vậqsav99Kat địnLyUXh ước.

Đông Phưqsav99Kaơng qsav99KaVũ cấqxkUKfJKt qxkUKfJKvào, qxkUKfJKsau qsav99Kađó đưqxkUKfJKa LyUXcho LyUXnàng mộtqsav99Ka vật, “Nhậnqsav99Ka đqxkUKfJKi, đqsav99Kaây làLyUX qsav99Katín vậtqsav99Ka củaLyUX ta.”

“A?” Bạchqsav99Ka qxkUKfJKMạn Điệqsav99Kap LyUXlùi vềLyUX saqxkUKfJKu mấyqxkUKfJK bước,qsav99Ka “ÁchLyUX, đạiLyUX cqxkUKfJKa, vật nàqxkUKfJKy qsav99Kacó phảiLyUX LyUXrất quqxkUKfJKý LyUXgiá qsav99Kahay qxkUKfJKkhông, huqxkUKfJKynh qsav99Kagiữ lLyUXại dùqxkUKfJKng qxkUKfJKđi.” ĐLyUXây qsav99Kalà qsav99Kavật tượng tqxkUKfJKrưng qxkUKfJKcho thânqsav99Ka phậnqsav99Ka cqxkUKfJKủa hqsav99Kaắn, làqsav99Ka sáoqxkUKfJK ngọLyUXc thLyUXeo hắqxkUKfJKn qsav99Kađã qsav99Kanhiều nqxkUKfJKăm, nàngqsav99Ka làmqsav99Ka sao nqxkUKfJKhận được?

“Không đượcqsav99Ka sao?”

“Không phqsav99Kaải, LyUXlà muộqsav99Kai kqxkUKfJKhông thểLyUX nhqxkUKfJKận, vậtLyUX qxkUKfJKnày qsav99Kaquá quan trọnqxkUKfJKg. NếuqxkUKfJK hqsav99Kauynh đưqxkUKfJKa qxkUKfJKmuội qsav99Kavật nàyqsav99Ka, LyUXkhông pLyUXhải qsav99Kamuội LyUXnên đưqsav99Kaa qxkUKfJKkim kiqsav99Kaếm cqsav99Kaho huynh sqxkUKfJKao? Chqsav99Kaúng LyUXta đLyUXều làqxkUKfJK LyUXngười tronqsav99Kag giqxkUKfJKang hLyUXồ, saqsav99Kao LyUXlại đqsav99Kaem qsav99Kavũ khqsav99Kaí tùyqxkUKfJK tiệnqsav99Ka tqsav99Kaặng choqsav99Ka người khác?”

Đông Pqsav99Kahương VqxkUKfJKũ thqsav99Kau lạiLyUX qsav99Kasáo ngọc,qsav99Ka LyUXnăm ngónqxkUKfJK tqxkUKfJKay thLyUXon dài qsav99Kacầm sqxkUKfJKáo ngọqsav99Kac đặtLyUX ởqxkUKfJK sLyUXau lưngLyUX, “NàngLyUX thLyUXích làqsav99Kam nqsav99Kagười tronqxkUKfJKg LyUXgiang hLyUXồ sao?”

Bạch MạnqxkUKfJK ĐiệqxkUKfJKp sLyUXuy nghqxkUKfJKĩ mqsav99Kaột qxkUKfJKchút, láchqsav99Ka đầu,qsav99Ka “Không thích.”

“Vô trLyUXanh sLyUXơn tranLyUXg, vqxkUKfJKô tqxkUKfJKranh vqsav99Kaới LyUXđời, LyUXta cũngLyUX mqsav99Kauốn cuộc sốngLyUX nhLyUXư vậLyUXy.” qxkUKfJKHắn LyUXtrong lờiqsav99Ka cóqxkUKfJK hàLyUXm LyUXý khác.

Bạch Mạnqsav99Ka ĐqxkUKfJKiệp ngẩnqxkUKfJK người,qxkUKfJK lậpLyUX tứcqxkUKfJK mLyUXừng rỡLyUX túqxkUKfJKm lấyLyUX y LyUX phục củaqxkUKfJK hắqsav99Kan, “LyUXHuynh nóqxkUKfJKi… huynqxkUKfJKh cũLyUXng khqsav99Kaông qsav99Kamuốn làqxkUKfJKm nqsav99Kagười tqsav99Karong gqxkUKfJKiang hồqxkUKfJK, muốnqxkUKfJK cùng muộiqsav99Ka khôngqsav99Ka traqsav99Kanh LyUXsự đời.”

“Thiên hqsav99Kaạ qxkUKfJKđệ nhấtLyUX qxkUKfJKthì qxkUKfJKđã saLyUXo? LyUXTa khLyUXông thLyUXích làmLyUX người trongqxkUKfJK qsav99Kagiang hồ.qxkUKfJK qsav99KaNếu trqxkUKfJKên đờLyUXi đãqsav99Ka qsav99Kakhông qxkUKfJKcó Tháqsav99Kanh liqxkUKfJKnh cLyUXhâu, tLyUXa chỉqsav99Ka muqsav99Kaốn qxkUKfJKquay về lqxkUKfJKàm Đôngqsav99Ka PhLyUXương Vũ.”

“Đại caLyUX, qxkUKfJKmuội cLyUXó mộtqsav99Ka đqxkUKfJKề nghị.”

“Nói đi.”

“Ở gầnLyUX Thươqsav99Kang LyUXMang trqxkUKfJKấn tqxkUKfJKìm mộLyUXt lànqsav99Kag, qxkUKfJKsau đóqxkUKfJK xqxkUKfJKây qsav99Kavài phòng qxkUKfJKnhỏ, sqsav99Kaau khqsav99Kai cqxkUKfJKhúng tqxkUKfJKa qxkUKfJKthoái ẩnqxkUKfJK, cùngLyUX vqsav99Kaới LyUXLăng Tưqsav99Kaơng, nqsav99Kahị muộiqxkUKfJK phqxkUKfJKu cùng LyUXnhau ởqsav99Ka đó.qxkUKfJK ĐLyUXương nhiêqsav99Kan, qxkUKfJKnếu taqxkUKfJKm mqxkUKfJKuội nguqxkUKfJKyện LyUXý đqxkUKfJKi cLyUXùng thìLyUX cqsav99Kaàng tốt.”qxkUKfJK Nhịqsav99Ka muội phuqxkUKfJK LyUXcủa nàqsav99Kang nghềqxkUKfJK nghiệpLyUX đqsav99Kaặc qsav99Kathù, lấyqsav99Ka lLyUXão LyUXbà rqsav99Kaồi sợqxkUKfJK rqxkUKfJKằng khôqxkUKfJKng qxkUKfJKthể tiếpqxkUKfJK tụLyUXc làm nữa.LyUX Đqsav99Kaể qxkUKfJKphòng ngừqxkUKfJKa cừuqsav99Ka nhâqsav99Kan qxkUKfJKtrả thqsav99Kaù, LyUXđánh khôngLyUX lạiqxkUKfJK hắnqxkUKfJK thLyUXì nhằqxkUKfJKm qxkUKfJKtới LyUXlão bqsav99Kaà, biện phqxkUKfJKáp tốtqxkUKfJK nhqxkUKfJKất vẫnqxkUKfJK làLyUX tqxkUKfJKhoái ẩqxkUKfJKn gianqxkUKfJKg hồqsav99Ka đi.

“Vô TrLyUXanh sơnqxkUKfJK traqsav99Kang ởLyUX đâu?”

Bạch Mạnqsav99Ka ĐiệpLyUX qxkUKfJKhưng phấnLyUX phqsav99Kaát qxkUKfJKbiểu LyUXý kiến,qsav99Ka qxkUKfJK“Đây làLyUX muội LyUXmuốn chúqxkUKfJKng tqsav99Kaa qsav99Kađến qsav99Kamột LyUXlàng LyUXẩn cqxkUKfJKư, qsav99Kagọi nơiqsav99Ka đóLyUX làqxkUKfJK VLyUXô TranLyUXh sơnLyUX traqsav99Kang. GiqxkUKfJKang hồ qxkUKfJKmọi ngườiqsav99Ka đềLyUXu qsav99Kabiết chqxkUKfJKúng LyUXta ẩqsav99Kan qxkUKfJKcư tqxkUKfJKại LyUXVô Trqsav99Kaanh sơqxkUKfJKn tqsav99Karang, LyUXnhưng lạiqsav99Ka qsav99Kakhông biếLyUXt Vô TranhqxkUKfJK sơLyUXn traLyUXng qxkUKfJKở đâu,qsav99Ka nhqxkUKfJKư vậLyUXy mqsav99Kaới làqsav99Ka qsav99Kaan toànqsav99Ka nhất.LyUX HáLyUXch háqsav99Kach, hqxkUKfJKuynh cqxkUKfJKũng cLyUXó thể LyUXtiếp tụcqxkUKfJK làmqsav99Ka Kqsav99Kaim lãqxkUKfJKo bảLyUXn củqsav99Kaa huLyUXynh. NếuqxkUKfJK mLyUXuốn nqsav99Kahớ tớiLyUX qxkUKfJKnhững ngàqsav99Kay nLyUXáo nhiệqsav99Kat, cứ quqxkUKfJKay vềqsav99Ka ThươqxkUKfJKng qxkUKfJKMang sqsav99Kaơn trangLyUX, qsav99Kanhớ tớiLyUX nhữngLyUX ngàLyUXy khqsav99Kaông mànqsav99Kag daqsav99Kanh lợiLyUX thqxkUKfJKì quay vLyUXề làLyUXng, thLyUXật tốt.”

Bạch Mqsav99Kaạn Đqsav99Kaiệp qxkUKfJKlén cưqxkUKfJKời hềqxkUKfJK qxkUKfJKhề, “HayLyUX nqxkUKfJKhất lLyUXà ởLyUX gLyUXần Quân Tùyqsav99Ka qxkUKfJKPhong, muqsav99Kaội LyUXtùy thqsav99Kaời qsav99Kacó thểqxkUKfJK khqxkUKfJKi dqxkUKfJKễ hắn.”

Nghĩ đqsav99Kaến bqxkUKfJKộ dqsav99Kaạng bqsav99Kaị kqxkUKfJKhi dLyUXễ củaqsav99Ka QLyUXuân Tùqsav99Kay Phqsav99Kaong, Đông LyUXPhương qsav99KaVũ bLyUXắt đầuLyUX qxkUKfJKthông qsav99Kacảm chqsav99Kao hắn.

“Sau kLyUXhi nLyUXàng khLyUXỏi bệnh,LyUX chLyUXúng LyUXta cùnLyUXg nqxkUKfJKhau đLyUXi tìm làng.”qsav99Ka KiqxkUKfJKến nqxkUKfJKghị qsav99Kacủa nànqxkUKfJKg thựcqsav99Ka sựqsav99Ka kqxkUKfJKhông tệ.

“Không cqsav99Kaần đâu,qxkUKfJK nhqsav99Kaị muộiLyUX qsav99Kacùng nhqsav99Kaị muộiqxkUKfJK qsav99Kaphu sớqsav99Kam cLyUXó ý địnhLyUX tqsav99Kahoái qxkUKfJKẩn gianLyUXg hqxkUKfJKồ đLyUXúng khôngqxkUKfJK? ThếqxkUKfJK cứLyUX LyUXđể hLyUXai qxkUKfJKgia hỏaqsav99Ka kiqxkUKfJKa qsav99Kađi làm.LyUX qxkUKfJKHai người qxkUKfJK họ qsav99Kasau qsav99Kakhi thàqsav99Kanh tqxkUKfJKhân cqxkUKfJKó phảqxkUKfJKi LyUXkhông chuyệnLyUX gqxkUKfJKì làm?qxkUKfJK ỞLyUX nqsav99Kahà qxkUKfJKrảnh rỗqxkUKfJKi đLyUXến mốqsav99Kac meLyUXo a? NhiềuLyUX qsav99Kalắm LyUXthì cLyUXho bạcLyUX đểLyUX hqxkUKfJKai ngườiqsav99Ka qsav99Katìm qsav99Kachỗ ở.qxkUKfJK Áchqsav99Ka, hLyUXay nhqxkUKfJKất LyUXlà khaqxkUKfJKi khẩnqxkUKfJK vài mLyUXẫu đất,qxkUKfJK muộiLyUX cóqxkUKfJK thqsav99Kaể trqsav99Kaồng rauqsav99Ka, nuôLyUXi gà.LyUX Đqsav99Kaến LyUXlúc đqsav99Kaó chúngqsav99Ka LyUXta mỗiqxkUKfJK ngàyqsav99Ka đềuqsav99Ka có tLyUXhể qsav99Kaăn LyUXrau sạch,qsav99Ka LyUXhơn nữaLyUX còLyUXn lLyUXà tqsav99Kaự mìLyUXnh tqsav99Karồng nqsav99Kaha. CqxkUKfJKhúng tqxkUKfJKa còqsav99Kan cqxkUKfJKó tLyUXhể nuôqxkUKfJKi cá, côqsav99Kang táLyUXc bqsav99Kaảo vệLyUX môqxkUKfJKi trườngLyUX ởqxkUKfJK cổLyUX đạiqxkUKfJK rấqxkUKfJKt khLyUXá, qxkUKfJKcá ởLyUX kLyUXhe suốqxkUKfJKi qxkUKfJKkhông bịLyUX ôqxkUKfJK nhiễm. qsav99Ka Nếu qxkUKfJKnhư khôLyUXng cóqxkUKfJK qsav99Kaviệc LyUXgì, chúnqsav99Kag tqxkUKfJKa cqxkUKfJKó tqxkUKfJKhể điqsav99Ka dạoqsav99Ka ngoạiqxkUKfJK thànqsav99Kah, đếnLyUX tốiqsav99Ka cLyUXùng nhau LyUX ngắm sao…qsav99Ka” qsav99KaNgười qxkUKfJKnày bịLyUX máchqsav99Ka qsav99Kavọng tưởngqsav99Ka chứqsav99Kang qsav99Kavô cùngLyUX trầqsav99Kam trọng.

“Được.” Đôqsav99Kang PhqxkUKfJKương Vũqsav99Ka cũngqsav99Ka bqsav99Kaắt đầuqsav99Ka mơLyUX tưởngqsav99Ka tớiqsav99Ka nhLyUXững ngày LyUXtháng nqsav99Kahư vậy.

“Đại qsav99Kaca, qxkUKfJKchúng LyUXta hiệnqsav99Ka qxkUKfJKgiờ điqxkUKfJK đâuqsav99Ka? ĐộtLyUX nhiênqsav99Ka kLyUXhông có qxkUKfJK mục tiqxkUKfJKêu rồi.”

“Trở lạiqsav99Ka TLyUXhương Mqsav99Kaang trLyUXấn, haqsav99Kai muộiqxkUKfJK mqsav99Kauội nànqsav99Kag đềuqsav99Ka ở đó.qxkUKfJK” qxkUKfJKĐể điềuqxkUKfJK chqxkUKfJKế giảiLyUX dưqsav99Kaợc qxkUKfJKcho qxkUKfJKhắn. Mấyqsav99Ka ngàqxkUKfJKy tqsav99Karước hắnqxkUKfJK đãLyUX thqsav99Kau đqxkUKfJKược LyUXbồ cqxkUKfJKâu đưa tinqsav99Ka, qxkUKfJKnếu khôqxkUKfJKng qxkUKfJKvì TháqxkUKfJKnh qsav99Kalinh chLyUXâu qxkUKfJKthì qxkUKfJKđã sớmLyUX qqsav99Kauay vềqxkUKfJK LyUXThương MqxkUKfJKang trLyUXấn rồi.

“Tại sqxkUKfJKao? qsav99KaKhông tìLyUXm QuLyUXỷ qxkUKfJKY à?”

“Trời LyUXđất baqsav99Kao lLyUXa, biếtqsav99Ka qsav99Kađi đqsav99Kaâu LyUXtìm. ThqxkUKfJKiên CơLyUX qxkUKfJKcác cùng qsav99Ka Hàn Pqsav99Kahi qxkUKfJKnhất địqsav99Kanh giúpqxkUKfJK tLyUXa tìmqsav99Ka hắqsav99Kan, qxkUKfJKtin qxkUKfJKtưởng rấtqsav99Ka nhaLyUXnh sqxkUKfJKẽ cóqxkUKfJK tiqxkUKfJKn tqsav99Kaức.” Cóqsav99Ka tLyUXổ chức tìnqsav99Kah bqsav99Kaáo đệqxkUKfJK nhqsav99Kaất thiLyUXên hạLyUX qxkUKfJKcùng thiênLyUX hqsav99Kaạ đệLyUX nhấtLyUX bộLyUX khoáiqxkUKfJK đLyUXích thâqsav99Kan rqxkUKfJKa tay, QuỷLyUX qsav99KaY qxkUKfJKtuyệt đốiqsav99Ka chạyLyUX kqxkUKfJKhông thoát.

Bạch MạnqxkUKfJK Điệpqsav99Ka thìqsav99Ka qsav99Kathào nqxkUKfJKói, “HqxkUKfJKơn qsav99Kanữa, cònqsav99Ka qsav99Kacó MinLyUXh Cunqsav99Kag hỗ trqsav99Kaợ mà.”

“Chúng tqsav99Kaa bâyLyUX qxkUKfJKgiờ điqxkUKfJK đâu?qsav99Ka” LầqxkUKfJKn qsav99Kanày nàngqsav99Ka thựqxkUKfJKc sựqsav99Ka không cóqsav99Ka mLyUXục qxkUKfJKtiêu rồi.

Đông Phươngqsav99Ka Vũqsav99Ka cùngqsav99Ka BạchLyUX MLyUXạn qxkUKfJKĐiệp quaqsav99Kan hệqxkUKfJK chínLyUXh thức thăngLyUX cqsav99Kaấp thànhLyUX tLyUXình yqsav99Kaêu naqsav99Kam nữ,LyUX Bạchqsav99Ka LyUXMạn ĐLyUXiệp đốiqsav99Ka vớiLyUX Đôngqsav99Ka Phqsav99Kaương VũqxkUKfJK tLyUXhái độ khôngqsav99Ka cLyUXó tqsav99Kahay đổiLyUX qsav99Kanhưng hLyUXành qxkUKfJKđộng thqxkUKfJKực qsav99Katế đãLyUX qsav99Kathay đổiLyUX qxkUKfJKrất nhiều.

Cho tLyUXới qsav99Kanay, haqxkUKfJKi qxkUKfJKngười họqsav99Ka khôqsav99Kang pLyUXhải qsav99Kachia phqxkUKfJKòng ngủ thìLyUX cqxkUKfJKũng lqxkUKfJKà Đôngqsav99Ka Phươnqsav99Kag VLyUXũ phảLyUXi ngủLyUX ởqsav99Ka trênqsav99Ka ghLyUXế. MấyqxkUKfJK ngLyUXày ởqsav99Ka TuyqxkUKfJKết sơqxkUKfJKn, LyUXbởi vì qsav99Ka trời quáqxkUKfJK LyUXlạnh, haqsav99Kai ngưqxkUKfJKời bqxkUKfJKất LyUXđắc dLyUXĩ LyUXphải ngủLyUX cùngqxkUKfJK mộtLyUX giườngqxkUKfJK. BấtqxkUKfJK qLyUXuá LyUXBạch Mạn LyUXĐiệp qsav99Kaxin thề,LyUX haqxkUKfJKi nqxkUKfJKgười qxkUKfJKlúc qsav99Kađó tqxkUKfJKhực sqxkUKfJKự rấtqsav99Ka tLyUXrong LyUXsáng, mỗiqxkUKfJK qsav99Kangười mộtqxkUKfJK qsav99Kacái cqxkUKfJKhăn, tuyệt đốiLyUX qsav99Kakhông chạmqxkUKfJK vàoLyUX đốiLyUX phươLyUXng LyUXcho dùqxkUKfJK qxkUKfJKlà mộtqsav99Ka LyUXngón tay.

Mới gầqxkUKfJKn qsav99Kađây, qsav99Kasau nửaqsav99Ka năqsav99Kam LyUXduy qxkUKfJKtrì qxkUKfJKám muội,qsav99Ka rốtqsav99Ka cqxkUKfJKục cũngqxkUKfJK có LyUXngày bLyUXị qsav99Kaphá vỡ.

Đó lqsav99Kaà vàqsav99Kao đêmLyUX thứLyUX qsav99Kaba qsav99Kasau kqsav99Kahi hqsav99Kaai ngưqsav99Kaời qsav99Karời khỏiqsav99Ka Tống qsav99Ka gia, ởqsav99Ka qxkUKfJKmột trqxkUKfJKấn nLyUXhỏ tìmLyUX chLyUXỗ trọ.qsav99Ka CáLyUXi LyUXlàng qsav99Kakia tLyUXhực sựLyUX LyUXrất nqxkUKfJKhỏ, mqsav99Kaột tiLyUXểu kháqsav99Kach điếm chỉqsav99Ka cqsav99Kaó mấqsav99Kay gLyUXian pqxkUKfJKhòng. ĐếLyUXn qsav99Kakhi Bạqsav99Kach MạnLyUX LyUXĐiệp đếqxkUKfJKn trọqsav99Ka cqxkUKfJKhỉ cqsav99Kaòn qsav99Kalại qxkUKfJKmột LyUXphòng duy nhqsav99Kaất, LyUXkhông cqxkUKfJKòn lựaLyUX chọnLyUX nqsav99Kaào qxkUKfJKkhác, qxkUKfJKhai ngườiqsav99Ka đàLyUXnh LyUXngủ cùnqsav99Kag mLyUXột gian.

“Đại caqxkUKfJK, huynLyUXh cóqxkUKfJK lạqxkUKfJKnh haLyUXy khôLyUXng?” BạchqxkUKfJK MạqxkUKfJKn ĐiệpLyUX saLyUXu khi leqxkUKfJKo lqsav99Kaên giường,qsav99Ka LyUXnhịn qsav99Kakhông đượLyUXc hỏiqxkUKfJK ĐôngLyUX Phươqsav99Kang Vũ.

Không thểqsav99Ka khqxkUKfJKông qxkUKfJKnói hLyUXắn tqxkUKfJKhực sựqsav99Ka làqsav99Ka chínqxkUKfJKh nhânqsav99Ka quâqxkUKfJKn tử,LyUX kiên tLyUXrì muốnqxkUKfJK LyUXngủ trênqsav99Ka trqsav99Kaường LyUXkỷ. ĐãqxkUKfJK vàoqxkUKfJK qxkUKfJKtháng qsav99Kamười rồiLyUX, qxkUKfJKtrời LyUXbắt đầuLyUX lạnh,qxkUKfJK Hơn nữaqsav99Ka vừaqsav99Ka qqxkUKfJKua mqxkUKfJKột trậqsav99Kan mưaqsav99Ka qsav99Kato, nhiệtqxkUKfJK độLyUX rLyUXất thLyUXấp, ngủqsav99Ka trênLyUX trưLyUXờng kỉqsav99Ka khôngqsav99Ka tốt lắmLyUX đâu.

“Ngủ qxkUKfJKsớm chútqsav99Ka đi.qsav99Ka” HắnqxkUKfJK qxkUKfJKcũng khôngLyUX trqsav99Kaực tiếpqsav99Ka tqxkUKfJKrả lời,qxkUKfJK cho dqsav99Kaù làLyUX LyUXrất lạnh.

“Ách, cqxkUKfJKhúng LyUXta qxkUKfJKcùng qxkUKfJKnhau ngủqsav99Ka điqsav99Ka, muộiqsav99Ka lạnh.”

“Thực sựLyUX muốqsav99Kan chqxkUKfJKúng LyUXta cqsav99Kaùng nhaLyUXu ngủ.”

“Đúng vậy,LyUX nhưngLyUX… muộLyUXi LyUXcảnh cáqxkUKfJKo LyUXhuynh, khLyUXông đLyUXược lợiqxkUKfJK dụng đó.”qxkUKfJK SớmqxkUKfJK đãqxkUKfJK tqsav99Kaìm cáchqsav99Ka ănLyUX tLyUXươi nàng.

“Ngủ điLyUX, tqxkUKfJKa khôLyUXng qxkUKfJKsao.” qxkUKfJKKỳ thựcqsav99Ka hắnqxkUKfJK rqxkUKfJKất LyUXlo lqxkUKfJKắng LyUXnửa đêm qxkUKfJKsẽ lqxkUKfJKợi dụngqxkUKfJK nàng.

“Được rồi,LyUX qsav99Kahuynh khônLyUXg lạnhqxkUKfJK nhưLyUXng muLyUXội lạnh,qsav99Ka gLyUXiúp muội sqsav99Kaưởi ấm.”

“Được.” NànLyUXg đãLyUX mờiqsav99Ka nhưLyUX vậy,qxkUKfJK qsav99Kasao lạLyUXi khôqsav99Kang biếqsav99Kat xqsav99Kaấu hổ cựLyUX tqxkUKfJKuyệt chứ.

Vì thếqxkUKfJK đêLyUXm đó,LyUX hLyUXai ngườiqxkUKfJK ngủqsav99Ka troqsav99Kang cqsav99Kaùng mộqsav99Kat cqxkUKfJKái chănLyUX, nằm trLyUXên cLyUXùng mLyUXột cáiqsav99Ka giường.

Đông qsav99KaPhương Vũqsav99Ka cũLyUXng rấqxkUKfJKt muqxkUKfJKốn qxkUKfJKlàm LiễLyUXu HạLyUX HuệqxkUKfJK, cLyUXách xqsav99Kaa nàng mộtLyUX chúqxkUKfJKt, nhưLyUXng qxkUKfJKai đqxkUKfJKó khqxkUKfJKi ngủqxkUKfJK cứqxkUKfJK lqxkUKfJKuôn bqsav99Kaám rqxkUKfJKiết vLyUXào LyUXngười hắn.qsav99Ka CóqxkUKfJK lẽLyUX vì lạnh,qsav99Ka cánhqxkUKfJK LyUXtay ngọqsav99Kac qsav99Kaôm hắnLyUX khôqsav99Kang thaLyUX. BấqxkUKfJKt đLyUXắc dLyUXĩ, hắnqsav99Ka chỉqsav99Ka cóqsav99Ka thểLyUX qsav99Kaôm qxkUKfJKnàng vào lòng,qsav99Ka qsav99Kadùng nhiệtqxkUKfJK độqsav99Ka qsav99Kasưởi ấm.

Bọn LyUXhọ qsav99Kahai nqsav99Kagười chẳqsav99Kang cqxkUKfJKó làmqxkUKfJK chuyệnqsav99Ka gìqsav99Ka tLyUXhuộc qsav99Kaloại cấLyUXm thiếu nhiqsav99Ka, bLyUXất quqxkUKfJKá cuqsav99Kaối cùqsav99Kang cũLyUXng LyUXphát triqsav99Kaển thLyUXành quqxkUKfJKan hệqsav99Ka tìnhqsav99Ka lữ,qxkUKfJK còLyUXn chờ nLyUXâng lên.