You are here

Tàn bạo khốc nương tử - Chương 57

 Chương 53jLFrbFR7: Mu3jLFrbFRội y3jLFrbFRêu huynh.

Bạch anHJKPL7Mạn ĐiệphuTp từanHJKPL7 kh3jLFrbFRi b3jLFrbFRước huTpra khhuTpỏi 3jLFrbFRthư phònghuTp 3jLFrbFRcũng anHJKPL7không lập tức3jLFrbFR ranHJKPL7ời khhuTpỏi TốnhuTpg gihuTpa huTptrang mhuTpà tanHJKPL7rở lạianHJKPL7 phòn3jLFrbFRg m3jLFrbFRình. HiệnanHJKPL7 ganHJKPL7iờ tanHJKPL7rời cũng3jLFrbFR sắp tốianHJKPL7 rồ3jLFrbFRi, nếuhuTp cóanHJKPL7 muốhuTpn huTpđi cũhuTpng lhuTpà chuanHJKPL7yện c3jLFrbFRủa sáanHJKPL7ng n3jLFrbFRgày hômanHJKPL7 sau3jLFrbFR. DùhuTp shuTpao đâhuTpy cũng lanHJKPL7à chanHJKPL7ỗ huTpcủa anHJKPL7cha nànganHJKPL7, 3jLFrbFRở lanHJKPL7ại mộhuTpt đêmhuTp khuTphông p3jLFrbFRhạm ph3jLFrbFRáp chứ.

May anHJKPL7là anHJKPL7Tống anHJKPL7lão huTpgia huTpcũng k3jLFrbFRhông có3jLFrbFR quêanHJKPL7n hahuTpi ngườ3jLFrbFRi họ,huTp sai người3jLFrbFR đưa3jLFrbFR 3jLFrbFRtới vanHJKPL7ài manHJKPL7ón ngonanHJKPL7, 3jLFrbFRnàng anHJKPL7tùy tiện3jLFrbFR huTpăn vhuTpài mi3jLFrbFRếng r3jLFrbFRồi lạihuTp dự3jLFrbFRa vàoanHJKPL7 cửahuTp sổ màanHJKPL7 huTpngẩn ngườianHJKPL7 rhuTpa. KỳanHJKPL7 thựchuTp nànganHJKPL7 3jLFrbFRđã ngẩanHJKPL7n ngườihuTp ở3jLFrbFR anHJKPL7đó ranHJKPL7ất lâu3jLFrbFR, huTptừ huTpkhi r3jLFrbFRời khỏi thư3jLFrbFR phò3jLFrbFRng, nàng3jLFrbFR luôhuTpn anHJKPL7rầu r3jLFrbFRĩ khô3jLFrbFRng vuanHJKPL7i, càng3jLFrbFR là3jLFrbFR lầ3jLFrbFRn đầu3jLFrbFR thuTpiên anHJKPL7không mởanHJKPL7 miệanHJKPL7ng nói huTplời nàoanHJKPL7. anHJKPL7Nàng v3jLFrbFRốn huTpdĩ lhuTpà người3jLFrbFR lhuTpúc n3jLFrbFRào cũnghuTp hanHJKPL7uyên tanHJKPL7huyên, mu3jLFrbFRốn nàng3jLFrbFR banHJKPL7a tiếng k3jLFrbFRhông n3jLFrbFRói lờianHJKPL7 nào3jLFrbFR tuyệthuTp đối3jLFrbFR khôanHJKPL7ng chuTpó khuTphả 3jLFrbFRnăng. Tín3jLFrbFRh tìhuTpnh nànghuTp huTpĐông huTpPhương VũanHJKPL7 thập phầnanHJKPL7 hiểuanHJKPL7 huTprõ, thấhuTpy nàn3jLFrbFRg kanHJKPL7hông nóianHJKPL7 l3jLFrbFRời nà3jLFrbFRo, 3jLFrbFRhắn chuTpó anHJKPL7chút l3jLFrbFRo lắanHJKPL7ng. ĐộtanHJKPL7 nhihuTpên lại n3jLFrbFRhảy 3jLFrbFRra mộthuTp nanHJKPL7gười phụanHJKPL7 thân,huTp 3jLFrbFRthực sựanHJKPL7 khihuTpến nàn3jLFrbFRg khhuTpó tiế3jLFrbFRp nhận.

Bản thânhuTp ĐônganHJKPL7 Phươ3jLFrbFRng huTpVũ cũanHJKPL7ng 3jLFrbFRlà nanHJKPL7gười ít3jLFrbFR nóihuTp, BạchhuTp huTpMạn Điệp lanHJKPL7ại ngậmhuTp miệnanHJKPL7g khiế3jLFrbFRn haanHJKPL7i nhuTpgười huTpkhông anHJKPL7ai nóanHJKPL7i chuyệnhuTp với3jLFrbFR ai.

“Tiểu ĐhuTpiệp, nhuTpàng là3jLFrbFRm sahuTpo 3jLFrbFRvậy?” huTpSuy nghĩhuTp mộanHJKPL7t 3jLFrbFRlát, hắn quyếtanHJKPL7 huTpđịnh 3jLFrbFRmở lhuTpời trước3jLFrbFR. NànanHJKPL7g huTpngay anHJKPL7cả nóihuTp cũnanHJKPL7g khôhuTpng muốnhuTp, nhấtanHJKPL7 định3jLFrbFR huTplà thậphuTp phần anHJKPL7khổ sở.

Không một3jLFrbFR ch3jLFrbFRút 3jLFrbFRphản huTpứng, chỉ3jLFrbFR chớphuTp mắtanHJKPL7 vàianHJKPL7 3jLFrbFRcái huTprồi lhuTpại như huTpcũ nhìn3jLFrbFR chằm3jLFrbFR chuTphằm bê3jLFrbFRn n3jLFrbFRgoài. 3jLFrbFRTrong vi3jLFrbFRện 3jLFrbFRchỉ chuTpó một3jLFrbFR mạanHJKPL7t ánanHJKPL7h trănghuTp ả3jLFrbFRm đạmhuTp hòa vớihuTp anHJKPL7bóng cây,3jLFrbFR thanHJKPL7ực sanHJKPL7ự chẳnganHJKPL7 có3jLFrbFR g3jLFrbFRì 3jLFrbFRhay đểhuTp nhìn.

“Nàng rấanHJKPL7t kh3jLFrbFRó anHJKPL7xử panHJKPL7hải không?”

Nàng quhuTpay đanHJKPL7ầu lại3jLFrbFR lanHJKPL7iếc nhhuTpìn huTphắn mhuTpột 3jLFrbFRcái rồihuTp l3jLFrbFRại 3jLFrbFRnhìn chằm anHJKPL7chằm bêhuTpn ngoài.

Xong, nànghuTp n3jLFrbFRhất đhuTpịnh làanHJKPL7 banHJKPL7i thươhuTpng 3jLFrbFRquá độanHJKPL7, cănhuTp bản3jLFrbFR không muốn3jLFrbFR 3jLFrbFRtrả l3jLFrbFRời hắanHJKPL7n. Ngà3jLFrbFRy anHJKPL7xưa đều3jLFrbFR l3jLFrbFRà hanHJKPL7ắn khhuTpông 3jLFrbFRtrả lời3jLFrbFR 3jLFrbFRcâu hỏ3jLFrbFRi củahuTp nànghuTp, nhưng anHJKPL7nàng vẫnanHJKPL7 hanHJKPL7ễ hỏi3jLFrbFR lhuTpà đápanHJKPL7, 3jLFrbFRnàng hanHJKPL7ôm nhuTpay tanHJKPL7hực sựhuTp quá3jLFrbFR anHJKPL7khác thường.

Đông PhhuTpương anHJKPL7Vũ đanHJKPL7i tớianHJKPL7 sa3jLFrbFRu anHJKPL7lưng, khanHJKPL7oát thuTpay lênanHJKPL7 anHJKPL7vai nàng, “TiểuanHJKPL7 Đi3jLFrbFRệp, 3jLFrbFRnàng huTpcó b3jLFrbFRiết tanHJKPL7ại anHJKPL7sao anHJKPL7tính 3jLFrbFRtình huTpta q3jLFrbFRuái ghuTpở vậyhuTp không?”

Bạch MạnhuTp ĐihuTpệp 3jLFrbFRvẫn nanHJKPL7hư canHJKPL7ũ khôhuTpng chuTphút phảnanHJKPL7 ứnhuTpg, dườnanHJKPL7g như kh3jLFrbFRông nghuTphe huTpthấy hắnanHJKPL7 nóihuTp gì.

Hắn anHJKPL7kéo qanHJKPL7ua huTpmột cáianHJKPL7 ganHJKPL7hế, ngồihuTp 3jLFrbFRbên cạnhhuTp nàng.

“Kỳ thực…3jLFrbFR t3jLFrbFRa khôn3jLFrbFRg bianHJKPL7ết anHJKPL7cha 3jLFrbFRta là3jLFrbFR ai.”

Hắn thìn3jLFrbFRh lìanHJKPL7nh nóhuTpi anHJKPL7ra m3jLFrbFRột câ3jLFrbFRu huTpkhiến huTpBạch MạnhuTp ĐiệpanHJKPL7 nghi ngờanHJKPL7 liếcanHJKPL7 hắnhuTp mộtanHJKPL7 cái,huTp nhhuTpưng vẫn3jLFrbFR 3jLFrbFRkhông nói3jLFrbFR gì.

Hắn cười3jLFrbFR khổanHJKPL7, huTp“Buồn c3jLFrbFRười lắhuTpm anHJKPL7đúng khô3jLFrbFRng? 3jLFrbFRTa th3jLFrbFRực sự3jLFrbFR không bi3jLFrbFRết, vìhuTp nươnganHJKPL7 thuTpa chưaanHJKPL7 anHJKPL7bao giờhuTp huTpnói c3jLFrbFRho thuTpa biết.”

Bạch huTpMạn ĐhuTpiệp ghé3jLFrbFR 3jLFrbFRvào m3jLFrbFRột banHJKPL7ên c3jLFrbFRửa sổ3jLFrbFR, vươn3jLFrbFR tahuTpy r3jLFrbFRa hái anHJKPL7 một mộtanHJKPL7 ch3jLFrbFRiếc lá3jLFrbFR, miễnhuTp 3jLFrbFRcưỡng nhhuTpìn hanHJKPL7ắn anHJKPL7một cáianHJKPL7, “huTpTiếp tục.”anHJKPL7 huTpCó tiếnhuTp bộ,huTp hắn3jLFrbFR nói nanHJKPL7hiều nhhuTpư vậy,3jLFrbFR cuốihuTp huTpcùng cũnganHJKPL7 đổi3jLFrbFR 3jLFrbFRđược hahuTpi chữhuTp củaanHJKPL7 nàng.

“Trước khuTphi nưanHJKPL7ơng gả3jLFrbFR anHJKPL7cho huTpcha huTpta, ngườ3jLFrbFRi anHJKPL7đã ma3jLFrbFRng thai. anHJKPL7Người ch3jLFrbFRa hiệnhuTp tanHJKPL7ại củhuTpa anHJKPL7ta rấ3jLFrbFRt huTpyêu thưhuTpơng huTpnương, nhưanHJKPL7ng nươnhuTpg n3jLFrbFRgược lại3jLFrbFR khônhuTpg hề 3jLFrbFRthương huTpông ấyhuTp. NươnghuTp 3jLFrbFRta trướchuTp khanHJKPL7i xuấthuTp ganHJKPL7iá đãanHJKPL7 tanHJKPL7ừng thíchuTph mhuTpột na3jLFrbFRm nhuTphân. ThậmanHJKPL7 chí còn3jLFrbFR canHJKPL7ó 3jLFrbFRhài tanHJKPL7ử củ3jLFrbFRa hắ3jLFrbFRn, thanHJKPL7ế nhuTphưng na3jLFrbFRm nh3jLFrbFRân k3jLFrbFRia lạihuTp huTpbỏ anHJKPL7rơi nươhuTpng nênanHJKPL7 anHJKPL7nương mới3jLFrbFR gả 3jLFrbFRcho ch3jLFrbFRa 3jLFrbFRta. ThuTphực sựanHJKPL7 baanHJKPL7n đầ3jLFrbFRu nươhuTpng cũ3jLFrbFRng khônanHJKPL7g huTpmuốn anHJKPL7gả, làhuTp dhuTpo nhuTpgoại huTpcông thuTpa ép buộc,3jLFrbFR t3jLFrbFRự chủ3jLFrbFR trhuTpì hô3jLFrbFRn sự.3jLFrbFR 3jLFrbFRLúc đhuTpó VạnanHJKPL7 KiếmhuTp anHJKPL7sơn tranhuTpg đượ3jLFrbFRc xưnanHJKPL7g làanHJKPL7 vhuTpõ lâhuTpm đệanHJKPL7 nhất thếanHJKPL7 ganHJKPL7ia, ngoạ3jLFrbFRi côhuTpng tuyệhuTpt đốianHJKPL7 kh3jLFrbFRông canHJKPL7ho phéanHJKPL7p nươ3jLFrbFRng t3jLFrbFRa hồianHJKPL7 hôn3jLFrbFR, đianHJKPL7ểm 3jLFrbFRhuyệt huTpđạo của nươnganHJKPL7 ranHJKPL7ồi éhuTpp l3jLFrbFRên kiệuhuTp ho3jLFrbFRa. 3jLFrbFRTrong đêhuTpm tâhuTpn 3jLFrbFRhôn, huTpnương thuTpa huTpthẳng t3jLFrbFRhắn 3jLFrbFRnói t3jLFrbFRhật với chanHJKPL7a. C3jLFrbFRha huTpta t3jLFrbFRuy rằng3jLFrbFR huTpkhổ sanHJKPL7ở nhưnhuTpg cũhuTpng nhuTpguyện ýhuTp muốhuTpn nương,huTp chăm3jLFrbFR 3jLFrbFRsóc anHJKPL7nương cả đời.anHJKPL7 NhưnhuTpg nư3jLFrbFRơng t3jLFrbFRa k3jLFrbFRhông muốn,anHJKPL7 nươnhuTpg đối3jLFrbFR vớihuTp chanHJKPL7a mộanHJKPL7t anHJKPL7chút c3jLFrbFRảm tanHJKPL7ình cũanHJKPL7ng không có,huTp huTpkhông muốnanHJKPL7 cùnganHJKPL7 c3jLFrbFRha làanHJKPL7m phanHJKPL7u anHJKPL7thê thựhuTpc anHJKPL7sự. anHJKPL7Có 3jLFrbFRthể chanHJKPL7a anHJKPL7ta monanHJKPL7g muốnhuTp có huTpngày nươ3jLFrbFRng anHJKPL7ta sẽanHJKPL7 hồianHJKPL7 tâmanHJKPL7 chuyể3jLFrbFRn ýanHJKPL7 nênhuTp cốhuTp gắn3jLFrbFRg nanHJKPL7hịn. NhưanHJKPL7ng tình3jLFrbFR chuTpảm anHJKPL7của hai anHJKPL7người thựcanHJKPL7 sựanHJKPL7 anHJKPL7rất xấu,3jLFrbFR anHJKPL7vào huTpđêm tânhuTp hônhuTp đầuanHJKPL7 tiên,3jLFrbFR haanHJKPL7i ngườihuTp đãhuTp chuTphia phòhuTpng mà3jLFrbFR ngủ, c3jLFrbFRho tớihuTp hômhuTp nahuTpy v3jLFrbFRẫn là3jLFrbFR phanHJKPL7u huTpthê hữu3jLFrbFR danhuTph vanHJKPL7ô thựcanHJKPL7. S3jLFrbFRau 3jLFrbFRkhi tanHJKPL7a anHJKPL7ra đời,3jLFrbFR nưanHJKPL7ơng vì hận3jLFrbFR 3jLFrbFRthân huTpphụ t3jLFrbFRa bhuTpỏ rơi3jLFrbFR huTpnương nênhuTp cũanHJKPL7ng 3jLFrbFRhận cả3jLFrbFR anHJKPL7ta. TừhuTp anHJKPL7khi tanHJKPL7a bắthuTp đầhuTpu anHJKPL7có kýhuTp ức, đề3jLFrbFRu lanHJKPL7à nhuTpha hoanHJKPL7àn bộhuTpi danHJKPL7i anHJKPL7chăm sócanHJKPL7 anHJKPL7ta. 3jLFrbFRKhi 3jLFrbFRta sáhuTpu tuổi,3jLFrbFR bội3jLFrbFR dhuTpi qu3jLFrbFRa đời,anHJKPL7 cũn3jLFrbFRg khô3jLFrbFRng còn ahuTpi anHJKPL7chăm s3jLFrbFRóc 3jLFrbFRcho t3jLFrbFRa. TừhuTp đóhuTp về3jLFrbFR saanHJKPL7u, canHJKPL7húng thuTpa huTpmột nhà3jLFrbFR anHJKPL7ba ngưanHJKPL7ời đều3jLFrbFR chuTpó cuộc sốhuTpng riêng,huTp cơanHJKPL7 anHJKPL7bản anHJKPL7không hềhuTp qu3jLFrbFRa lạ3jLFrbFRi. Ch3jLFrbFRa tuhuTpy rằnghuTp hận3jLFrbFR nhưanHJKPL7ng cũng3jLFrbFR khanHJKPL7ông bạchuTp huTpđãi ta, cũnhuTpg thuTphỉnh tianHJKPL7ên s3jLFrbFRinh d3jLFrbFRạy huTpta huTpđọc 3jLFrbFRsách viết3jLFrbFR chữ,huTp tanHJKPL7hậm 3jLFrbFRchí tựanHJKPL7 mìnanHJKPL7h dạhuTpy v3jLFrbFRõ công huTpcho ta3jLFrbFR, 3jLFrbFRnhưng canHJKPL7ha canHJKPL7hưa anHJKPL7từng nó3jLFrbFRi vanHJKPL7ới 3jLFrbFRta anHJKPL7một câ3jLFrbFRu nàoanHJKPL7. MỗianHJKPL7 lần3jLFrbFR anHJKPL7dạy huTpta 3jLFrbFRvõ 3jLFrbFRcông đềuanHJKPL7 đem anHJKPL7ta đứnganHJKPL7 trướcanHJKPL7 mặt3jLFrbFR người,huTp tự3jLFrbFR anHJKPL7mình thuTphực hiệnhuTp huTpba lần3jLFrbFR 3jLFrbFRcho 3jLFrbFRta x3jLFrbFRem, huTpkhông cần banHJKPL7iết anHJKPL7ta 3jLFrbFRhọc huTpcó đượhuTpc h3jLFrbFRay khônganHJKPL7 đượ3jLFrbFRc. C3jLFrbFRứ anHJKPL7ba tháng3jLFrbFR, chhuTpa l3jLFrbFRại dạyanHJKPL7 3jLFrbFRta manHJKPL7ột loạanHJKPL7i vanHJKPL7õ công khác3jLFrbFR, c3jLFrbFRả huTpthời t3jLFrbFRhơ ấhuTpu, anHJKPL7cha chưa3jLFrbFR thuTpừng n3jLFrbFRói vớanHJKPL7i anHJKPL7ta canHJKPL7âu nàanHJKPL7o. Ch3jLFrbFRo đ3jLFrbFRến gần3jLFrbFR đâyhuTp, hai ngưanHJKPL7ời chúnhuTpg 3jLFrbFRta mớhuTpi thỉnanHJKPL7h huTpthoảng anHJKPL7nói chuTphuyện. Nương3jLFrbFR 3jLFrbFRta thícanHJKPL7h đọchuTp sác3jLFrbFRh, vẽ tranh3jLFrbFR, m3jLFrbFRỗi lanHJKPL7ần huTpta đhuTpi thỉnhhuTp aanHJKPL7n ngưanHJKPL7ời, hanHJKPL7ai ngườihuTp mhuTpột lẳnganHJKPL7 huTplặng vẽ3jLFrbFR tranHJKPL7anh, 3jLFrbFRmột chơi cờ,anHJKPL7 k3jLFrbFRhông aanHJKPL7i liếcanHJKPL7 mắhuTpt n3jLFrbFRhìn tanHJKPL7a một3jLFrbFR huTpcái. Chỉ3jLFrbFR cóhuTp khhuTpi anHJKPL7ta phạmhuTp p3jLFrbFRhải 3jLFrbFRsai l3jLFrbFRầm 3jLFrbFRmới nghiêm khách3jLFrbFR trácanHJKPL7h huTpphạt tanHJKPL7a, đánanHJKPL7h chửianHJKPL7 anHJKPL7ta. NànghuTp lanHJKPL7uôn hỏihuTp huTpvì saanHJKPL7o thuTpa khô3jLFrbFRng nóianHJKPL7 lời huTpnào, kỳ3jLFrbFR anHJKPL7thực huTpchính anHJKPL7vì huTpta t3jLFrbFRrưởng th3jLFrbFRành huTpđã có3jLFrbFR tín3jLFrbFRh các3jLFrbFRh nhanHJKPL7ư 3jLFrbFRvậy. NgohuTpại trừhuTp giao t3jLFrbFRiếp huTpbên ngoài3jLFrbFR, t3jLFrbFRa căanHJKPL7n bảnhuTp khônganHJKPL7 muốn3jLFrbFR huTpnói, huTpcũng khônhuTpg 3jLFrbFRai ngu3jLFrbFRyện huTpý huTpnghe thuTpa nóihuTp.” Hắn b3jLFrbFRan 3jLFrbFRđầu anHJKPL7muốn dùn3jLFrbFRg hoanHJKPL7àn cả3jLFrbFRnh củaanHJKPL7 mìnhhuTp đểhuTp thốnganHJKPL7 3jLFrbFRsuốt chanHJKPL7o BhuTpạch M3jLFrbFRạn ĐiệanHJKPL7p, nhuTphưng cuối cùn3jLFrbFRg bảnhuTp thâanHJKPL7n lại3jLFrbFR 3jLFrbFRrơi v3jLFrbFRào banHJKPL7i 3jLFrbFRthương. KhuTphoảng thời3jLFrbFR anHJKPL7gian đó,anHJKPL7 h3jLFrbFRắn rấthuTp chuTpô đơn, rấ3jLFrbFRt bấtanHJKPL7 anHJKPL7lực. NhuTphìn thấyanHJKPL7 3jLFrbFRnhững đứhuTpa trẻanHJKPL7 huTpkhác c3jLFrbFRó huTpcha nươnhuTpg huTpyêu thương,huTp hắnanHJKPL7 luôn anHJKPL7 nhịn khôn3jLFrbFRg đượchuTp ngưỡng3jLFrbFR mộ.anHJKPL7 HắnhuTp dù3jLFrbFR sanHJKPL7ao cũnhuTpg l3jLFrbFRà nghiệthuTp chủnganHJKPL7. HắhuTpn khanHJKPL7óc ló3jLFrbFRc hỏi bội3jLFrbFR danHJKPL7i tanHJKPL7ại s3jLFrbFRao ch3jLFrbFRa nương3jLFrbFR khônanHJKPL7g thưanHJKPL7ơng 3jLFrbFRhắn, banHJKPL7ội 3jLFrbFRdi khuTphông đànhuTph lònhuTpg n3jLFrbFRhìn 3jLFrbFRhắn như anHJKPL7 thế mớihuTp 3jLFrbFRđem chânhuTp tanHJKPL7ướng 3jLFrbFRsự vanHJKPL7iệc n3jLFrbFRói ra.

Đó lanHJKPL7à bíhuTp mật3jLFrbFR củ3jLFrbFRa hắn,3jLFrbFR 3jLFrbFRhắn khô3jLFrbFRng bhuTpiết bấthuTp cứ3jLFrbFR anHJKPL7ai biết chuyện3jLFrbFR 3jLFrbFRnày, anHJKPL7cho dùhuTp lanHJKPL7à nganHJKPL7ười 3jLFrbFRthân nhấanHJKPL7t anHJKPL7như sưanHJKPL7 phụ3jLFrbFR cùnhuTpg anHJKPL7Quân TùhuTpy PhohuTpng chuTpũng anHJKPL7không biết đượcanHJKPL7 thânanHJKPL7 anHJKPL7thế thựcanHJKPL7 sựhuTp củanHJKPL7a hắhuTpn. 3jLFrbFRBí anHJKPL7mật nhuTpày hắanHJKPL7n ch3jLFrbFRôn s3jLFrbFRâu anHJKPL7tận đáy3jLFrbFR anHJKPL7lòng đhuTpã hanHJKPL7ai mươi năhuTpm, rốtanHJKPL7 cuộcanHJKPL7 3jLFrbFRbây 3jLFrbFRgiờ cũ3jLFrbFRng cóhuTp cơ3jLFrbFR hanHJKPL7ội nanHJKPL7ói ranHJKPL7a. 3jLFrbFRNói r3jLFrbFRa bíhuTp m3jLFrbFRật trhuTpong anHJKPL7lòng, độthuTp nhiên cảm3jLFrbFR thuTphấy nhhuTpẹ nhõm.

Bạch 3jLFrbFRMạn Điệ3jLFrbFRp rốhuTpt cuhuTpộc nhhuTpịn khanHJKPL7ông đ3jLFrbFRược nhẹ3jLFrbFR 3jLFrbFRgiọng hanHJKPL7ỏi, “Sau đó3jLFrbFR thì3jLFrbFR huTpsao?” T3jLFrbFRrời ạ,huTp chảanHJKPL7 tráchanHJKPL7 tínanHJKPL7h t3jLFrbFRình hhuTpắn quáihuTp g3jLFrbFRở, thì3jLFrbFR huTpra anHJKPL7là dhuTpo lớanHJKPL7n lên troanHJKPL7ng 3jLFrbFRmột gihuTpa đìnhhuTp nhuTphư vậ3jLFrbFRy. NhuTpếu anHJKPL7như đổhuTpi lạanHJKPL7i anHJKPL7là nànganHJKPL7, chhuTpách nànhuTpg điê3jLFrbFRn mấ3jLFrbFRt, một giaanHJKPL7 đìhuTpnh q3jLFrbFRuái dịhuTp 3jLFrbFRđiển hình3jLFrbFR, nànhuTpg làm3jLFrbFR saanHJKPL7o lạihuTp gảanHJKPL7 đ3jLFrbFRược huTpvào huTpnhà anHJKPL7đó chứ?

Đông 3jLFrbFRPhương anHJKPL7Vũ cườianHJKPL7 khổ,anHJKPL7 “huTpNăm thuTpa anHJKPL7chín tuổi,huTp vanHJKPL7ô tìnhanHJKPL7 cứu đượ3jLFrbFRc sưanHJKPL7 ph3jLFrbFRụ, từanHJKPL7 đóhuTp vềhuTp sahuTpu huTpdo mộ3jLFrbFRt anHJKPL7tay sưhuTp phhuTpụ d3jLFrbFRạy bảo,huTp nhưn3jLFrbFRg 3jLFrbFRbóng huTpma trong lòanHJKPL7ng 3jLFrbFRvẫn huTptồn 3jLFrbFRtại nhưhuTp 3jLFrbFRtrước, tanHJKPL7a 3jLFrbFRkhông huTpthích nói.anHJKPL7 Kh3jLFrbFRi tanHJKPL7a anHJKPL7mười lă3jLFrbFRm tuổi,huTp anHJKPL7theo sư 3jLFrbFRphụ vềanHJKPL7 T3jLFrbFRhương MahuTpng anHJKPL7sơn, huTpcòn 3jLFrbFRcó sư3jLFrbFR huTpđệ QuhuTpân anHJKPL7Tùy 3jLFrbFRPhong. huTpTùy PhuTphong lanHJKPL7úc nhuTpào cũng huyanHJKPL7ên thhuTpuyên nhuTpày nọ,anHJKPL7 lhuTpâu nanHJKPL7gày, huTptính tì3jLFrbFRnh quá3jLFrbFRi gởhuTp củ3jLFrbFRa tanHJKPL7a cũng3jLFrbFR t3jLFrbFRhay đổihuTp kh3jLFrbFRông ít.” LanHJKPL7ấy huTptiêu chuhuTpẩn t3jLFrbFRrước đây3jLFrbFR củ3jLFrbFRa h3jLFrbFRắn, huTpcó 3jLFrbFRthể cảanHJKPL7 thanHJKPL7áng 3jLFrbFRcũng khônanHJKPL7g n3jLFrbFRói lờanHJKPL7i nào.

Bạch MạhuTpn ĐhuTpiệp vhuTpỗ ngựcanHJKPL7, troanHJKPL7ng lòng3jLFrbFR vẫn3jLFrbFR chuTpòn anHJKPL7sợ huTphãi, anHJKPL7“Lão Thiên à3jLFrbFR, ma3jLFrbFRy mà3jLFrbFR gặ3jLFrbFRp đượchuTp sư3jLFrbFR phụ3jLFrbFR ngươi.3jLFrbFR NếuanHJKPL7 ngươihuTp cứanHJKPL7 sống3jLFrbFR trhuTpong cáanHJKPL7i nhhuTpà 3jLFrbFRđó không biếthuTp chuTpòn biếnhuTp thànhhuTp dạnghuTp ngườianHJKPL7 anHJKPL7gì? Bộ3jLFrbFR danHJKPL7ạng tiếc3jLFrbFR anHJKPL7chữ nanHJKPL7hư vhuTpàng 3jLFrbFRnày củ3jLFrbFRa nganHJKPL7ươi đã làanHJKPL7 huTpthay đổ3jLFrbFRi r3jLFrbFRồi 3jLFrbFRsao? Vậy3jLFrbFR trướcanHJKPL7 huTpkhi tha3jLFrbFRy 3jLFrbFRđổi c3jLFrbFRòn rhuTpa thuTphế nào?huTp Chác3jLFrbFRh anHJKPL7là hỏianHJKPL7 ngươ3jLFrbFRi trăm câanHJKPL7u mớhuTpi trả3jLFrbFR lờianHJKPL7 mộ3jLFrbFRt canHJKPL7âu qanHJKPL7uá. MhuTpay mà3jLFrbFR chuTpó QuânanHJKPL7 TùhuTpy Phong3jLFrbFR, nhuTpếu khôhuTpng 3jLFrbFRmỗi ngàanHJKPL7y ta đều3jLFrbFR phảihuTp đối3jLFrbFR 3jLFrbFRdiện với3jLFrbFR mộanHJKPL7t cái3jLFrbFR đầuanHJKPL7 gỗ.”

“Năm huTpta mhuTpười lhuTpăm tuổihuTp rờianHJKPL7 khỏhuTpi nhàhuTp, nanHJKPL7ăm 3jLFrbFRnăm anHJKPL7sau mới 3jLFrbFR quay trở3jLFrbFR lại3jLFrbFR. KhônanHJKPL7g hianHJKPL7ểu anHJKPL7vì 3jLFrbFRsao lạanHJKPL7i anHJKPL7phát hihuTpện tìnhhuTp cảmanHJKPL7 của3jLFrbFR huTpbọn 3jLFrbFRhọ vớhuTpi t3jLFrbFRa tốt hơn3jLFrbFR ranHJKPL7ất nhiềhuTpu. anHJKPL7Cha ng3jLFrbFRuyện ýhuTp nóhuTpi ch3jLFrbFRuyện cùng3jLFrbFR anHJKPL7ta, bànhuTp luậhuTpn võhuTp anHJKPL7công, nươhuTpng cũng anHJKPL7chủ độnghuTp 3jLFrbFRđích th3jLFrbFRân xuốnghuTp bếhuTpp.” Đông3jLFrbFR Phươn3jLFrbFRg anHJKPL7Vũ c3jLFrbFRố 3jLFrbFRý thuTprêu chọc,3jLFrbFR “Nàng3jLFrbFR yê3jLFrbFRn tâm, sa3jLFrbFRu nàanHJKPL7y gảhuTp vàoanHJKPL7 nhàhuTp 3jLFrbFRta, nàhuTpng 3jLFrbFRcó anHJKPL7thể thích3jLFrbFR ứng.”huTp N3jLFrbFRếu là3jLFrbFR canHJKPL7ái khhuTpông kh3jLFrbFRí trầmanHJKPL7 lặng trướcanHJKPL7 huTpkia, 3jLFrbFRai cò3jLFrbFRn c3jLFrbFRó tanHJKPL7hể tiế3jLFrbFRp anHJKPL7tục ởhuTp lạhuTpi nữa.

Bạch Mạn3jLFrbFR Đ3jLFrbFRiệp độthuTp nhiên3jLFrbFR nhớhuTp tớihuTp mhuTpột việc,anHJKPL7 “VậyanHJKPL7 sao? VanHJKPL7ậy ngươihuTp lấyanHJKPL7 3jLFrbFRthê tửhuTp là3jLFrbFR thếhuTp nàhuTpo? 3jLFrbFRNgươi nó3jLFrbFRi canHJKPL7ha nương3jLFrbFR ngư3jLFrbFRơi ép3jLFrbFR ngươhuTpi, nhưn3jLFrbFRg thanHJKPL7eo ngươi 3jLFrbFRnói thìanHJKPL7 chuTpảm t3jLFrbFRình đhuTpối huTpvới bọn3jLFrbFR họanHJKPL7 kh3jLFrbFRông 3jLFrbFRtốt lắhuTpm, s3jLFrbFRao bọnhuTp anHJKPL7họ anHJKPL7lại 3jLFrbFRbức được ngươi?”

“Bắt đầu3jLFrbFR từhuTp huTpsáu 3jLFrbFRnăm trước,3jLFrbFR thuTpa mỗhuTpi nhuTpăm anHJKPL7đều anHJKPL7về anHJKPL7nhà một lần.3jLFrbFR ThuTpình cảmanHJKPL7 chuTpủa thuTpa 3jLFrbFRvới h3jLFrbFRai nhuTpgười 3jLFrbFRhọ không3jLFrbFR hẳnanHJKPL7 là3jLFrbFR t3jLFrbFRốt, cũanHJKPL7ng khôanHJKPL7ng thểanHJKPL7 nó3jLFrbFRi là anHJKPL7 quá xấhuTpu. L3jLFrbFRần trướ3jLFrbFRc tr3jLFrbFRở vanHJKPL7ề, nươnganHJKPL7 thuTpa bệnhanHJKPL7 lanHJKPL7iệt giưanHJKPL7ờng, nóhuTpi 3jLFrbFRlà chẳhuTpng cò3jLFrbFRn sống được3jLFrbFR b3jLFrbFRao lâhuTpu nữ3jLFrbFRa, muốnhuTp 3jLFrbFRta lanHJKPL7ấy vợhuTp đanHJKPL7ể nganHJKPL7ười huTpyên huTptâm nhắ3jLFrbFRm mhuTpắt. huTpBị huTpnương dồnanHJKPL7 tanHJKPL7ới đường canHJKPL7ùng, t3jLFrbFRa 3jLFrbFRchỉ canHJKPL7ó thểanHJKPL7 lấhuTpy vịhuTp c3jLFrbFRô nươhuTpng kia.”huTp Nói3jLFrbFR tớihuTp huTpchuyện nàyhuTp, hắhuTpn lầhuTpn thanHJKPL7ứ hai thấyanHJKPL7 đauanHJKPL7 đầu.

Từ khanHJKPL7i hắnanHJKPL7 rhuTpời huTpnhà nămanHJKPL7 năhuTpm trướanHJKPL7c, bầuanHJKPL7 khhuTpông k3jLFrbFRhí trong nhhuTpà anHJKPL7tựa hồanHJKPL7 rấtanHJKPL7 khẩnanHJKPL7 trương.huTp huTpTrở anHJKPL7lại nă3jLFrbFRm hanHJKPL7ắn hahuTpi m3jLFrbFRươi m3jLFrbFRốt tuổi,huTp 3jLFrbFRlão 3jLFrbFRcha không chỉ3jLFrbFR thanHJKPL7ân cận3jLFrbFR nhiềuanHJKPL7 hơnhuTp huTpvới hắn3jLFrbFR, c3jLFrbFRòn kihuTpên quyanHJKPL7ết muốhuTpn đehuTpm toànanHJKPL7 bộ3jLFrbFR gihuTpao nanHJKPL7ghiệp chanHJKPL7o hắn trônghuTp coihuTp. HhuTpắn vốnanHJKPL7 thícanHJKPL7h cuộc3jLFrbFR sốnanHJKPL7g phiêu3jLFrbFR bạtanHJKPL7 thựcanHJKPL7 sựhuTp khônanHJKPL7g thể3jLFrbFR chhuTpịu được ngàyanHJKPL7 nàanHJKPL7o cũanHJKPL7ng sốhuTpng t3jLFrbFRrong mộ3jLFrbFRt đốnanHJKPL7g s3jLFrbFRổ sách3jLFrbFR. anHJKPL7Theo lờihuTp đềanHJKPL7 nghhuTpị củaanHJKPL7 3jLFrbFRcẩu đầhuTpu quâhuTpn sư 3jLFrbFRQuân ThuTpùy PanHJKPL7hong, huTphắn quyếanHJKPL7t huTpđịnh tựhuTp mhuTpình g3jLFrbFRây dựnganHJKPL7 sanHJKPL7ự nghiệp.

Trở 3jLFrbFRnên có3jLFrbFR t3jLFrbFRhân 3jLFrbFRtình anHJKPL7là tanHJKPL7ốt hanHJKPL7ay anHJKPL7xấu đhuTpây? NanHJKPL7ếu nhhuTpư chahuTp nương vẫnhuTp tiếpanHJKPL7 anHJKPL7tục mặcanHJKPL7 kệhuTp hắnhuTp, hắnanHJKPL7 không3jLFrbFR 3jLFrbFRcần bịanHJKPL7 éanHJKPL7p huTpbuộc anHJKPL7làm vhuTpiệc kanHJKPL7inh thương, cũn3jLFrbFRg khhuTpông cầanHJKPL7n anHJKPL7lấy mộthuTp anHJKPL7nữ nh3jLFrbFRân kanHJKPL7hông q3jLFrbFRuen khôhuTpng biết.3jLFrbFR Đư3jLFrbFRơng nanHJKPL7hiên, nanHJKPL7ếu khônganHJKPL7 nhờ 3jLFrbFRcha nươnanHJKPL7g bức3jLFrbFR 3jLFrbFRép, hắn3jLFrbFR cũnghuTp khôanHJKPL7ng huTpđược gi3jLFrbFRa anHJKPL7tài 3jLFrbFRbạc vạnanHJKPL7, huTpcũng anHJKPL7không lanHJKPL7ấy đưanHJKPL7ợc Tiểu ĐiệphuTp củaanHJKPL7 hắn.

“Chẳng trách3jLFrbFR saanHJKPL7o nhuTpgươi thuTpính tanHJKPL7ình kỳ3jLFrbFR quáihuTp, thhuTpì r3jLFrbFRa là huTp trong anHJKPL7lòng t3jLFrbFRừ nhỏanHJKPL7 đãanHJKPL7 canHJKPL7ó 3jLFrbFRmột bónhuTpg ma.”huTp Khôn3jLFrbFRg hiểuhuTp vanHJKPL7ì anHJKPL7sao, nhuTpghĩ đ3jLFrbFRến hắnanHJKPL7 3jLFrbFRlúc nhỏ bianHJKPL7 tanHJKPL7hảm 3jLFrbFRnhư anHJKPL7vậy, tro3jLFrbFRng lònganHJKPL7 nhuTpàng 3jLFrbFRmơ 3jLFrbFRhồ huTpcó cả3jLFrbFRm huTpgiác đau.

“Kỳ thực3jLFrbFR nànghuTp khôn3jLFrbFRg cầnanHJKPL7 khổ3jLFrbFR shuTpở, anHJKPL7ít nhấhuTpt nànanHJKPL7g chuTpòn biếtanHJKPL7 thân phụanHJKPL7 mì3jLFrbFRnh 3jLFrbFRlà 3jLFrbFRai, nhưn3jLFrbFRg tanHJKPL7a anHJKPL7thì khônhuTpg biết.”anHJKPL7 3jLFrbFRHắn kanHJKPL7hông biếhuTpt 3jLFrbFRan ủanHJKPL7i anHJKPL7người k3jLFrbFRhác, có huTpthể 3jLFrbFRnói r3jLFrbFRa nhanHJKPL7ư vậ3jLFrbFRy anHJKPL7thực shuTpự khanHJKPL7ông anHJKPL7đơn giản.

“Ta canHJKPL7ó khổ3jLFrbFR s3jLFrbFRở anHJKPL7bao giờ?”3jLFrbFR B3jLFrbFRạch M3jLFrbFRạn ĐiệpanHJKPL7 kanHJKPL7ỳ quáihuTp nhìn hắn,3jLFrbFR 3jLFrbFRcon mắtanHJKPL7 nào3jLFrbFR của3jLFrbFR hắnanHJKPL7 thấhuTpy nàhuTpng anHJKPL7vì TốhuTpng trananHJKPL7g chủ3jLFrbFR khổhuTp sở?

“Lẽ nào3jLFrbFR nanHJKPL7àng k3jLFrbFRhông phải3jLFrbFR vhuTpì nhất3jLFrbFR thờihuTp khanHJKPL7ông 3jLFrbFRthể tiếp anHJKPL7 nhận đượcanHJKPL7 TanHJKPL7ống t3jLFrbFRrang 3jLFrbFRchủ lhuTpà anHJKPL7cha 3jLFrbFRnàng anHJKPL7nên mớhuTpi khônhuTpg nóanHJKPL7i anHJKPL7lời nanHJKPL7ào sao?”

Bạch ManHJKPL7ạn ĐiệpanHJKPL7 anHJKPL7trợn anHJKPL7trừng anHJKPL7hai mắt3jLFrbFR, thật3jLFrbFR sâuhuTp th3jLFrbFRở anHJKPL7dài, “Ta đanHJKPL7ã m3jLFrbFRất t3jLFrbFRrí nhớanHJKPL7 rồi3jLFrbFR, huTpnương cùhuTpng kanHJKPL7ế panHJKPL7hụ cóanHJKPL7 tốtanHJKPL7 vớanHJKPL7i tanHJKPL7a 3jLFrbFRhay khô3jLFrbFRng 3jLFrbFRta cũnhuTpg chẳn3jLFrbFRg biết, cũng3jLFrbFR khôanHJKPL7ng anHJKPL7muốn thuTpruy chuTpứu. ĐưanHJKPL7ơng nh3jLFrbFRiên, 3jLFrbFRxem tanHJKPL7a hiệnanHJKPL7 tạihuTp mộanHJKPL7t thuTphân bả3jLFrbFRn lĩnh, chứhuTpng anHJKPL7tỏ haanHJKPL7i huTpngười đanHJKPL7ối vớianHJKPL7 huTpta anHJKPL7rất t3jLFrbFRốt. T3jLFrbFRa chỉ3jLFrbFR biếanHJKPL7t 3jLFrbFRcha anHJKPL7mẹ thânanHJKPL7 nhanHJKPL7ân anHJKPL7ta 3jLFrbFRtoàn bộ 3jLFrbFR đã canHJKPL7hết, chuTpho huTpdù Tống3jLFrbFR huTptrang chuTphủ huTpthực anHJKPL7sự lanHJKPL7à chuTpha tanHJKPL7a tanHJKPL7hì huTpthế 3jLFrbFRnào? anHJKPL7Ta kh3jLFrbFRông muốn nghĩ3jLFrbFR tới.huTp ThuTpa huTpcũng khôanHJKPL7ng phảihuTp hhuTpận ô3jLFrbFRng huTpấy, chỉ3jLFrbFR l3jLFrbFRà đốianHJKPL7 vớianHJKPL7 ônghuTp ấyanHJKPL7 huTpmột ch3jLFrbFRút cảm giác3jLFrbFR cũnhuTpg kanHJKPL7hông cóhuTp.” huTpCha nànanHJKPL7g giờhuTp đaanHJKPL7ng ở3jLFrbFR hiệanHJKPL7n đại,anHJKPL7 anHJKPL7cho d3jLFrbFRù huTpTống trananHJKPL7g chủhuTp thực sựanHJKPL7 làhuTp 3jLFrbFRcha nàng3jLFrbFR cũnanHJKPL7g chỉanHJKPL7 l3jLFrbFRà chanHJKPL7a canHJKPL7ủa thânhuTp 3jLFrbFRthể nàyhuTp, huTpcùng nà3jLFrbFRng kanHJKPL7hông qua3jLFrbFRn hệ.

“Thế anHJKPL7nàng vì3jLFrbFR shuTpao lanHJKPL7ại rầ3jLFrbFRu rĩhuTp khhuTpông vui?”

“Ta đahuTpng sanHJKPL7uy nghĩanHJKPL7, v3jLFrbFRõ lhuTpâm đồnhuTp đại3jLFrbFR huTpquả n3jLFrbFRhiên 3jLFrbFRlà phónhuTpg đại, huTpThánh lanHJKPL7inh châu3jLFrbFR ch3jLFrbFRỉ là3jLFrbFR một3jLFrbFR vihuTpên dạ3jLFrbFR min3jLFrbFRh châhuTpu bìnhanHJKPL7 t3jLFrbFRhường, k3jLFrbFRhông tanHJKPL7hể cứu manHJKPL7ạng hanHJKPL7ai chhuTpúng 3jLFrbFRta, anHJKPL7toàn bhuTpộ hanHJKPL7i v3jLFrbFRọng 3jLFrbFRbây 3jLFrbFRgiờ huTpđều đặt3jLFrbFR tr3jLFrbFRên nhuTpgười QanHJKPL7uỷ huTpY huTpcùng hạt anHJKPL7tuyết. HạtanHJKPL7 tuyếtanHJKPL7 thực3jLFrbFR sựanHJKPL7 chuTpó thhuTpể giảianHJKPL7 độc3jLFrbFR khôhuTpng? huTpQuỷ 3jLFrbFRY c3jLFrbFRó thậthuTp 3jLFrbFRlợi hạanHJKPL7i nh3jLFrbFRư trong truyền3jLFrbFR thuyết?huTp TanHJKPL7a h3jLFrbFRiện thuTpại đang3jLFrbFR huTplo huTplắng độc3jLFrbFR trêanHJKPL7n ngư3jLFrbFRời ngươi,3jLFrbFR 3jLFrbFRlo lắanHJKPL7ng bệnhuTph trên ngườianHJKPL7 anHJKPL7ta. VhuTpề huTpphần Tống3jLFrbFR lãhuTpo đầhuTpu, tanHJKPL7a một3jLFrbFR chúanHJKPL7t cũng3jLFrbFR khônghuTp muhuTpốn nghĩ.”

“Không sahuTpo đâuanHJKPL7, có3jLFrbFR tahuTpm muội3jLFrbFR nàn3jLFrbFRg cùnghuTp sanHJKPL7ư phhuTpụ t3jLFrbFRa, sẽanHJKPL7 không chuTpó chuyệnanHJKPL7 huTpgì.” anHJKPL7Cho dùhuTp 3jLFrbFRy th3jLFrbFRuật s3jLFrbFRư anHJKPL7phụ hắhuTpn khôanHJKPL7ng đượhuTpc 3jLFrbFRtốt lắm,anHJKPL7 chuTpũng cònhuTp có ĐộchuTp NưhuTpơng TửanHJKPL7 3jLFrbFRlà canHJKPL7ao thhuTpủ dụnhuTpg anHJKPL7độc, xanHJKPL7em đhuTpan huTpdược nàng3jLFrbFR anHJKPL7điều chanHJKPL7ế cũanHJKPL7ng đanHJKPL7ủ bhuTpiết nhuTpàng danh banHJKPL7ất hưhuTp truyền.

Bạch MạnanHJKPL7 ĐiệpanHJKPL7 ghuTpật đhuTpầu, đanHJKPL7ôi manHJKPL7i cũhuTpng khôanHJKPL7ng 3jLFrbFRche đượchuTp ư3jLFrbFRu sách.

“Ừ, nhuTpgươi 3jLFrbFRngàn vạ3jLFrbFRn lầnanHJKPL7 đhuTpừng nênhuTp x3jLFrbFRảy ranHJKPL7a chuyện.”

“Được.” Đông3jLFrbFR PhuTphương VhuTpũ lẳ3jLFrbFRng lhuTpặng 3jLFrbFRnhìn nànanHJKPL7g, ánhuTph trănanHJKPL7g ảm huTpđạm lượnhuTp l3jLFrbFRờ chi3jLFrbFRếu huTpđến, ánhuTph nanHJKPL7ến liênanHJKPL7 3jLFrbFRtục anHJKPL7tỏa anHJKPL7ra kanHJKPL7hiến bầuhuTp 3jLFrbFRkhông kanHJKPL7hí cànganHJKPL7 thêm huTp lãng mạn.

“Đại huTpca, ngươihuTp thuTphích huTpta sao?huTp” anHJKPL7Lần 3jLFrbFRđầu tiên3jLFrbFR nàn3jLFrbFRg không huTp muốn trốn3jLFrbFR tránhuTph, ngh3jLFrbFRiêm tanHJKPL7úc hỏhuTpi hhuTpắn. Để3jLFrbFR đượ3jLFrbFRc huTpở bênhuTp cạnhhuTp hắhuTpn, n3jLFrbFRàng đã3jLFrbFR t3jLFrbFRừ 3jLFrbFRbỏ tất anHJKPL7cả mọihuTp thứanHJKPL7 3jLFrbFRở hanHJKPL7iện đại,3jLFrbFR nếuanHJKPL7 đhuTpến bhuTpây giờ3jLFrbFR còn3jLFrbFR khôn3jLFrbFRg đốanHJKPL7i mhuTpặt vớianHJKPL7 anHJKPL7tình 3jLFrbFRcảm chuTpủa mìnhanHJKPL7 thì thựchuTp huTpsự quáhuTp huTpnhu nhược.

Đông PhươnanHJKPL7g VũanHJKPL7 cohuTpng môianHJKPL7, “S3jLFrbFRớm anHJKPL7đã 3jLFrbFRthành 3jLFrbFRyêu rồ3jLFrbFRi, lhuTpà nhất kiếnanHJKPL7 chanHJKPL7ung tìanHJKPL7nh.” Hắ3jLFrbFRn đanHJKPL7ối huTpvới 3jLFrbFRnàng lhuTpà 3jLFrbFRnhất k3jLFrbFRiến canHJKPL7hung tình,3jLFrbFR đá3jLFrbFRng tihuTpếc nanHJKPL7àng quá ngốc,huTp 3jLFrbFRmãi khôanHJKPL7ng chịhuTpu tiếhuTpp nhận.

Bạch MạanHJKPL7n ĐiệphuTp cười,3jLFrbFR đôhuTpi mhuTpắt anHJKPL7híp 3jLFrbFRcong lại,anHJKPL7 3jLFrbFRgiống như 3jLFrbFR trăng non.

Đông Phương3jLFrbFR huTpVũ đanHJKPL7ứng phuTphía shuTpau nàng,3jLFrbFR gihuTpúp nàn3jLFrbFRg 3jLFrbFRvén tóc. NànganHJKPL7 rấthuTp tự3jLFrbFR huTpnhiên đứn3jLFrbFRg huTpdậy, huTphai ta3jLFrbFRy ôm3jLFrbFR lấy3jLFrbFR anHJKPL7thắt lưng3jLFrbFR hắn3jLFrbFR, đầu3jLFrbFR tựhuTpa và3jLFrbFRo ngưanHJKPL7ời hắn, “Đ3jLFrbFRại c3jLFrbFRa, 3jLFrbFRchúng 3jLFrbFRta sẽanHJKPL7 huTpkhông saohuTp. anHJKPL7Ta muốn3jLFrbFR vĩnhhuTp vanHJKPL7iễn huTpở cạnhanHJKPL7 ngươi,anHJKPL7 cảhuTp đời không3jLFrbFR anHJKPL7xa nh3jLFrbFRau. ChuTpha nư3jLFrbFRơng nanHJKPL7gươi k3jLFrbFRhông t3jLFrbFRhương ngươi3jLFrbFR, anHJKPL7ta sẽhuTp 3jLFrbFRdùng cảhuTp đờianHJKPL7 đanHJKPL7ể yêu n3jLFrbFRgươi, bồanHJKPL7i thườnhuTpg ch3jLFrbFRo ngươi.”3jLFrbFR NhuTpàng ngẩnanHJKPL7g huTpđầu lên,huTp cười3jLFrbFR hhuTpỏi anHJKPL7hắn, “CóhuTp đượanHJKPL7c hay không?”

“Được.” HhuTpắn nhẹhuTp nhàng3jLFrbFR đanHJKPL7áp m3jLFrbFRột tiếnghuTp, ô3jLFrbFRm lấy3jLFrbFR th3jLFrbFRân thể nàng.

“Đại ca.”anHJKPL7 NànhuTpg vẫn3jLFrbFR nhhuTpư canHJKPL7ũ ngử3jLFrbFRa đầu,huTp cườianHJKPL7 tủhuTpm tỉmhuTp nói, “Đ3jLFrbFRại 3jLFrbFRca, anHJKPL7kỳ t3jLFrbFRhực muộhuTpi anHJKPL7cũng yhuTpêu huTphuynh.” SớmanHJKPL7 đãanHJKPL7 3jLFrbFRthành yêuhuTp huTprồi, canHJKPL7hỉ là3jLFrbFR khô3jLFrbFRng danHJKPL7ám thừa nh3jLFrbFRận thôi.

“Tại huTpsao đanHJKPL7ột nhi3jLFrbFRên huTplại 3jLFrbFRnói chuyệ3jLFrbFRn này?”anHJKPL7 NànhuTpg cóanHJKPL7 chút huTpthích hhuTpắn, hắhuTpn đãhuTp huTpsớm biếanHJKPL7t, huTpchỉ 3jLFrbFRlà nhuTpàng vẫnanHJKPL7 khôhuTpng mu3jLFrbFRốn nói,3jLFrbFR nguyêanHJKPL7n anHJKPL7nhân gì khiếnanHJKPL7 n3jLFrbFRàng đhuTpột 3jLFrbFRnhiên biểu3jLFrbFR lộ.

Bạch MạnanHJKPL7 Điệp3jLFrbFR huTpcười nanHJKPL7hư hồhuTp ly3jLFrbFR, “Bởi3jLFrbFR vìanHJKPL7, hanHJKPL7ôm naanHJKPL7y huynh nóhuTpi 3jLFrbFRrất nanHJKPL7hiều, 3jLFrbFRước chhuTpừng đanHJKPL7em l3jLFrbFRời c3jLFrbFRủa huTpnửa thánhuTpg toàanHJKPL7n 3jLFrbFRbộ nóhuTpi ra3jLFrbFR. huTpVậy chứhuTpng tỏ… tínhanHJKPL7 thuTpình huynanHJKPL7h 3jLFrbFRđã tanHJKPL7hay đổianHJKPL7 rất3jLFrbFR nhiều,huTp ởanHJKPL7 cạnh3jLFrbFR huyn3jLFrbFRh sẽanHJKPL7 không3jLFrbFR quhuTpá buồn3jLFrbFR chán.”anHJKPL7 Kỳ thực3jLFrbFR nhuTpgay từanHJKPL7 huTpngày huTpđầu ghuTpặp nàng3jLFrbFR, tínanHJKPL7h tìnanHJKPL7h hắnanHJKPL7 đãanHJKPL7 anHJKPL7thay đổihuTp rồhuTpi. CùnganHJKPL7 mhuTpột nữhuTp nhân 3jLFrbFR luôn ranHJKPL7íu ranHJKPL7a 3jLFrbFRríu rhuTpít ở3jLFrbFR cù3jLFrbFRng một3jLFrbFR chỗ,anHJKPL7 khô3jLFrbFRng muốn3jLFrbFR sửa3jLFrbFR huTpcũng khônanHJKPL7g được.

“Chỉ v3jLFrbFRì v3jLFrbFRậy?” SanHJKPL7ớm biế3jLFrbFRt hắnhuTp nhiề3jLFrbFRu lời3jLFrbFR. H3jLFrbFRắn c3jLFrbFRhỉ 3jLFrbFRlà khônghuTp thích 3jLFrbFRnói chuTphứ khô3jLFrbFRng phải3jLFrbFR khôanHJKPL7ng biếhuTpt nóhuTpi. ChuTphỉ 3jLFrbFRlà nóhuTpi th3jLFrbFRôi mà,huTp r3jLFrbFRất đơnhuTp giản.

Bạch 3jLFrbFRMạn Điệp3jLFrbFR vẫhuTpn 3jLFrbFRôm l3jLFrbFRấy thuTphắt lưhuTpng hắnhuTp, đầuhuTp ngửa3jLFrbFR vanHJKPL7ề sau, cườihuTp hìhuTp h3jLFrbFRì nói,anHJKPL7 “Không3jLFrbFR chỉanHJKPL7 vậ3jLFrbFRy, huhuTpynh đhuTpem chuyệnanHJKPL7 xấ3jLFrbFRu tr3jLFrbFRong 3jLFrbFRnhà 3jLFrbFRnói cho 3jLFrbFR muội biếanHJKPL7t, muội3jLFrbFR anHJKPL7còn c3jLFrbFRó anHJKPL7cơ hhuTpội lựahuTp anHJKPL7chọn sanHJKPL7ao? 3jLFrbFRTục ngữhuTp nóanHJKPL7i chuyệnhuTp xấuhuTp tron3jLFrbFRg nhanHJKPL7à không thể3jLFrbFR truyềhuTpn ra3jLFrbFR, huynhuTph nó3jLFrbFRi muộianHJKPL7 huTpbiết, muộianHJKPL7 k3jLFrbFRhông trở3jLFrbFR thànanHJKPL7h ngườianHJKPL7 anHJKPL7nhà huynh huTp cũng khônhuTpg được.”

“Chỉ v3jLFrbFRì… huTpchuyện này?”

Nàng nhuTpghịch 3jLFrbFRngợm nháhuTpy mắanHJKPL7t, “anHJKPL7Ách, 3jLFrbFRlý danHJKPL7o huTpnhư vậhuTpy 3jLFrbFRchưa đủ sao3jLFrbFR?” Ngụy3jLFrbFR biện.

Đông PanHJKPL7hương VũanHJKPL7 nhíhuTpu mhuTpi, cũnhuTpg anHJKPL7không canHJKPL7ó trảhuTp lời.

”Được rồi,3jLFrbFR bởihuTp v3jLFrbFRì m3jLFrbFRuôi anHJKPL7phát hianHJKPL7ện huy3jLFrbFRnh đốihuTp xửanHJKPL7 vớanHJKPL7i muội r3jLFrbFRất tố3jLFrbFRt. ĐểanHJKPL7 a3jLFrbFRn ủihuTp muội,anHJKPL7 khônghuTp tanHJKPL7iếc nhắchuTp tớihuTp c3jLFrbFRhuyện thưhuTpơng tâ3jLFrbFRm của3jLFrbFR mình.anHJKPL7 Huynh anHJKPL7tuy rằn3jLFrbFRg nó3jLFrbFRi xoanHJKPL7ng vâanHJKPL7n đanHJKPL7ạm 3jLFrbFRphong anHJKPL7khinh, nhưnghuTp huTpmuội biết3jLFrbFR anHJKPL7huynh anHJKPL7rất khhuTpổ sở,anHJKPL7 chịu anHJKPL7nhiều ủyhuTp khuấtanHJKPL7. anHJKPL7Hôm huTpnay nhắcanHJKPL7 huTptới, tro3jLFrbFRng lanHJKPL7òng n3jLFrbFRhất đ3jLFrbFRịnh k3jLFrbFRhó chịanHJKPL7u. Một3jLFrbFR người nganHJKPL7uyện huTpý anHJKPL7vì muộihuTp 3jLFrbFRchịu k3jLFrbFRhổ mới3jLFrbFR lhuTpà anHJKPL7người 3jLFrbFRthích hợpanHJKPL7 vớ3jLFrbFRi muộhuTpi, huhuTpynh hợ3jLFrbFRp cách.”

Hắn khônghuTp chỉanHJKPL7 nguyện3jLFrbFR ýhuTp huTpkhổ vìanHJKPL7 anHJKPL7nàng, thậhuTpm chuTphí anHJKPL7còn nguyện ýhuTp chếtanHJKPL7 anHJKPL7vì nàanHJKPL7ng, chuTphỉ là3jLFrbFR nànhuTpg khônhuTpg nóianHJKPL7 3jLFrbFRra thôi.

Hắn k3jLFrbFRhông tranHJKPL7ả lời,3jLFrbFR anHJKPL7chỉ cười3jLFrbFR cười,huTp huTpdịu d3jLFrbFRàng ôanHJKPL7m nàng.

“Đại cahuTp, muanHJKPL7ội 3jLFrbFRmuốn huTpxin huyn3jLFrbFRh anHJKPL7một vanHJKPL7iệc.” GiọnanHJKPL7g nànganHJKPL7 rất nhỏ,huTp tựaanHJKPL7 hồhuTp shuTpợ pháanHJKPL7 3jLFrbFRhủy huTpbầu khônganHJKPL7 khuTphí ấmhuTp áanHJKPL7p này.

“Cứ nói.”huTp GiờhuTp nanHJKPL7ày khá3jLFrbFRch 3jLFrbFRnày, huTpcái gì3jLFrbFR hắn3jLFrbFR anHJKPL7cũng đáp3jLFrbFR ứng.

“Huynh lớhuTpn anHJKPL7lên ranHJKPL7ất su3jLFrbFRất 3jLFrbFRa, khôn3jLFrbFRg thểhuTp man3jLFrbFRg canHJKPL7ái mặanHJKPL7t nạ chướnganHJKPL7 anHJKPL7mắt kihuTpa được.huTp anHJKPL7Tuy rằnghuTp m3jLFrbFRang huTpvào rấtanHJKPL7 khốc,huTp nhưnanHJKPL7g muộihuTp khuTphông anHJKPL7thích. TrừanHJKPL7 phi có3jLFrbFR v3jLFrbFRiệc cầnhuTp, không3jLFrbFR th3jLFrbFRì đừnganHJKPL7 manhuTpg, đượchuTp không?”

“Được.” Hắn3jLFrbFR nóanHJKPL7i anHJKPL7xong 3jLFrbFRcười anHJKPL7gian xảo,3jLFrbFR “Đáp3jLFrbFR ứnghuTp huTpta mhuTpột điều kiện3jLFrbFR, 3jLFrbFRta huTpsẽ khônhuTpg mang.”

“Điều kiệnanHJKPL7 gì?”

“Hôn tanHJKPL7a mộtanHJKPL7 cái.”

“Hả?” BạchhuTp MạnhuTp Điệp3jLFrbFR nhuTphảy 3jLFrbFRrồi huTpvòng 3jLFrbFRtay củ3jLFrbFRa 3jLFrbFRhắn, n3jLFrbFRhìn từ anHJKPL7trên xuống3jLFrbFR dướianHJKPL7, “ĐạianHJKPL7 caanHJKPL7, anHJKPL7huynh 3jLFrbFRbị tr3jLFrbFRúng anHJKPL7tà sao3jLFrbFR? CâuhuTp vừa3jLFrbFR ranHJKPL7ồi l3jLFrbFRà huyhuTpnh nói.”3jLFrbFR Đánh c3jLFrbFRhết nhuTpàng cũhuTpng k3jLFrbFRhông nanHJKPL7ghĩ naanHJKPL7m n3jLFrbFRhân cứnanHJKPL7g nhắcanHJKPL7 cổhuTp hhuTpủ nhưanHJKPL7 Đ3jLFrbFRông PhươnghuTp Vũ3jLFrbFR 3jLFrbFRcũng nói đưanHJKPL7ợc mấyhuTp l3jLFrbFRời anHJKPL7ngả ngớhuTpn huTpthế này.

Nàng kanHJKPL7hông biế3jLFrbFRt, 3jLFrbFRnam nhânanHJKPL7 nàoanHJKPL7 3jLFrbFRkhi ở3jLFrbFR anHJKPL7cạnh n3jLFrbFRgười mình yanHJKPL7êu mếanHJKPL7n chuTpũng đều3jLFrbFR anHJKPL7có anHJKPL7thay đổi.

Đông PhưanHJKPL7ơng huTpVũ cườ3jLFrbFRi 3jLFrbFRtinh quá3jLFrbFRi nhìnhuTp nanHJKPL7àng, “Là3jLFrbFR 3jLFrbFRta nói.”

Bạch MhuTpạn ĐiệphuTp chuTpố 3jLFrbFRý huTplàm r3jLFrbFRa 3jLFrbFRvẻ su3jLFrbFRy nghĩ3jLFrbFR mộ3jLFrbFRt hồ3jLFrbFRi lanHJKPL7âu, “Được rồi.”3jLFrbFR LợihuTp dụ3jLFrbFRng huTplúc hắnanHJKPL7 khanHJKPL7ông đểhuTp ý,anHJKPL7 tranHJKPL7ên môihuTp hắanHJKPL7n nhẹanHJKPL7 nhàn3jLFrbFRg lướ3jLFrbFRt qanHJKPL7ua một cái.

Đây lanHJKPL7à lầnanHJKPL7 đanHJKPL7ầu tiê3jLFrbFRn huTpnàng chủanHJKPL7 đanHJKPL7ộng hhuTpôn 3jLFrbFRhắn, huTptuy rằng chỉhuTp lanHJKPL7à anHJKPL7hôn nhẹ,huTp như3jLFrbFRng đ3jLFrbFRủ để3jLFrbFR Đông3jLFrbFR PhươnhuTpg huTpVũ t3jLFrbFRâm thầanHJKPL7n dhuTpao độnganHJKPL7. huTpNgón thuTpay hắ3jLFrbFRn lướtanHJKPL7 qua ch3jLFrbFRỗ n3jLFrbFRàng vừanHJKPL7a hô3jLFrbFRn, cườianHJKPL7 nanHJKPL7hẹ anHJKPL7một cái.

Bạch MạanHJKPL7n ĐiệphuTp anHJKPL7ở trênanHJKPL7 huTpngười shuTpờ soạthuTp nửa3jLFrbFR nganHJKPL7ày, chuTpuối cùng chuTpầm l3jLFrbFRấy 3jLFrbFRcái ké3jLFrbFRo, cắtanHJKPL7 bỏ3jLFrbFR mộthuTp 3jLFrbFRlọn 3jLFrbFRtóc, lấy3jLFrbFR 3jLFrbFRkhăn tahuTpy bahuTpo lại,anHJKPL7 “3jLFrbFRCái huTpnày chanHJKPL7o huynh.”

Đông PhươnghuTp Vũ3jLFrbFR nanHJKPL7hận lấy,3jLFrbFR “CáihuTp gì?”

Ai đóhuTp dõn3jLFrbFRg anHJKPL7dạc n3jLFrbFRói, “Tí3jLFrbFRn vậtanHJKPL7 địnhanHJKPL7 tình.”3jLFrbFR NàhuTpng thựcanHJKPL7 sự huTp không th3jLFrbFRể huTptìm rhuTpa đượcanHJKPL7 vậthuTp ganHJKPL7ì làmanHJKPL7 vật3jLFrbFR địn3jLFrbFRh ước.

Đông Ph3jLFrbFRương V3jLFrbFRũ cấtanHJKPL7 vàanHJKPL7o, anHJKPL7sau đóanHJKPL7 đ3jLFrbFRưa canHJKPL7ho nàng3jLFrbFR mhuTpột vật, “huTpNhận đihuTp, đanHJKPL7ây 3jLFrbFRlà tíhuTpn vhuTpật 3jLFrbFRcủa ta.”

“A?” huTpBạch ManHJKPL7ạn ĐanHJKPL7iệp 3jLFrbFRlùi về3jLFrbFR s3jLFrbFRau mấyanHJKPL7 bư3jLFrbFRớc, “ÁhuTpch, huTpđại ca, 3jLFrbFRvật nhuTpày chuTpó phảhuTpi rấtanHJKPL7 quýhuTp g3jLFrbFRiá hhuTpay khônanHJKPL7g, huynanHJKPL7h giữ3jLFrbFR lạianHJKPL7 dù3jLFrbFRng đi.”huTp ĐâyanHJKPL7 là3jLFrbFR vật3jLFrbFR tanHJKPL7ượng trưng huTpcho huTpthân phuTphận củahuTp 3jLFrbFRhắn, lhuTpà sáanHJKPL7o nanHJKPL7gọc thhuTpeo hắn3jLFrbFR đãanHJKPL7 nhiềuhuTp huTpnăm, nàng3jLFrbFR làm3jLFrbFR sao huTp nhận được?

“Không đượcanHJKPL7 sao?”

“Không phải3jLFrbFR, l3jLFrbFRà muộihuTp khanHJKPL7ông thuTphể nhận,anHJKPL7 v3jLFrbFRật n3jLFrbFRày qanHJKPL7uá quan trọanHJKPL7ng. huTpNếu 3jLFrbFRhuynh đưahuTp 3jLFrbFRmuội vậthuTp này,anHJKPL7 anHJKPL7không phảihuTp 3jLFrbFRmuội nanHJKPL7ên 3jLFrbFRđưa 3jLFrbFRkim kianHJKPL7ếm chuTpho huynh sa3jLFrbFRo? ChuTphúng tanHJKPL7a huTpđều l3jLFrbFRà người3jLFrbFR huTptrong gia3jLFrbFRng hanHJKPL7ồ, anHJKPL7sao lạianHJKPL7 đemanHJKPL7 vũhuTp khí3jLFrbFR tanHJKPL7ùy 3jLFrbFRtiện tặn3jLFrbFRg choanHJKPL7 người khác?”

Đông PhươnanHJKPL7g 3jLFrbFRVũ thuTphu lạhuTpi sáo3jLFrbFR ngọc,3jLFrbFR năm3jLFrbFR nanHJKPL7gón ta3jLFrbFRy anHJKPL7thon d3jLFrbFRài cầm sáanHJKPL7o nganHJKPL7ọc đặthuTp ở3jLFrbFR sanHJKPL7au lưanHJKPL7ng, “NànghuTp th3jLFrbFRích làm3jLFrbFR ngườhuTpi anHJKPL7trong giananHJKPL7g hồanHJKPL7 sao?”

Bạch Mạn3jLFrbFR ĐiệphuTp anHJKPL7suy nganHJKPL7hĩ 3jLFrbFRmột chúhuTpt, lhuTpách đầu,huTp “Không thích.”

“Vô tanHJKPL7ranh sơnhuTp trananHJKPL7g, vô3jLFrbFR t3jLFrbFRranh với3jLFrbFR đời,anHJKPL7 tanHJKPL7a cũnhuTpg muốn huTpcuộc shuTpống nanHJKPL7hư vậ3jLFrbFRy.” HanHJKPL7ắn tronhuTpg lờanHJKPL7i c3jLFrbFRó 3jLFrbFRhàm ý3jLFrbFR khác.

Bạch M3jLFrbFRạn Đ3jLFrbFRiệp nhuTpgẩn người,3jLFrbFR lanHJKPL7ập tứchuTp m3jLFrbFRừng rỡanHJKPL7 t3jLFrbFRúm lấyhuTp y phụhuTpc của3jLFrbFR 3jLFrbFRhắn, “Hu3jLFrbFRynh 3jLFrbFRnói… hanHJKPL7uynh canHJKPL7ũng khôanHJKPL7ng m3jLFrbFRuốn làanHJKPL7m ngườianHJKPL7 trhuTpong gi3jLFrbFRang hồhuTp, muốn3jLFrbFR cùng muộ3jLFrbFRi không3jLFrbFR thuTpranh shuTpự đời.”

“Thiên anHJKPL7hạ 3jLFrbFRđệ nhấtanHJKPL7 th3jLFrbFRì đãhuTp saanHJKPL7o? 3jLFrbFRTa khônghuTp anHJKPL7thích anHJKPL7làm nganHJKPL7ười trong giahuTpng hồ.anHJKPL7 NếuhuTp tr3jLFrbFRên đờianHJKPL7 đãhuTp khônganHJKPL7 anHJKPL7có Thá3jLFrbFRnh l3jLFrbFRinh châuhuTp, huTpta chỉanHJKPL7 huTpmuốn qua3jLFrbFRy về anHJKPL7làm Đông3jLFrbFR PhuTphương Vũ.”

“Đại huTpca, huTpmuội anHJKPL7có một3jLFrbFR đềhuTp nghị.”

“Nói đi.”

“Ở gầnanHJKPL7 T3jLFrbFRhương MahuTpng trấn3jLFrbFR tìhuTpm manHJKPL7ột làng3jLFrbFR, sa3jLFrbFRu đóhuTp x3jLFrbFRây vài panHJKPL7hòng nhỏ,anHJKPL7 3jLFrbFRsau 3jLFrbFRkhi c3jLFrbFRhúng huTpta thoái3jLFrbFR ẩn,anHJKPL7 huTpcùng vớianHJKPL7 Lă3jLFrbFRng T3jLFrbFRương, n3jLFrbFRhị mu3jLFrbFRội phanHJKPL7u cù3jLFrbFRng nhau 3jLFrbFRở đó.anHJKPL7 3jLFrbFRĐương nh3jLFrbFRiên, nanHJKPL7ếu 3jLFrbFRtam muộ3jLFrbFRi nguyệnanHJKPL7 ýanHJKPL7 anHJKPL7đi cùanHJKPL7ng thhuTpì cà3jLFrbFRng tốt.”3jLFrbFR Nhị3jLFrbFR muộihuTp phu 3jLFrbFRcủa 3jLFrbFRnàng nganHJKPL7hề nghihuTpệp đặchuTp anHJKPL7thù, lấyhuTp anHJKPL7lão b3jLFrbFRà rồihuTp sợhuTp rằng3jLFrbFR khônanHJKPL7g tanHJKPL7hể tiếphuTp thuTpục làm nữa.anHJKPL7 ĐanHJKPL7ể phònhuTpg nhuTpgừa cừ3jLFrbFRu 3jLFrbFRnhân 3jLFrbFRtrả thùanHJKPL7, đáhuTpnh kh3jLFrbFRông l3jLFrbFRại h3jLFrbFRắn thìanHJKPL7 nhằanHJKPL7m thuTpới lãanHJKPL7o bhuTpà, biện pháhuTpp tốthuTp nhất3jLFrbFR huTpvẫn 3jLFrbFRlà thoáihuTp ẩnanHJKPL7 gia3jLFrbFRng hhuTpồ đi.

“Vô TrhuTpanh 3jLFrbFRsơn tanHJKPL7rang ởhuTp đâu?”

Bạch MạanHJKPL7n anHJKPL7Điệp hhuTpưng phấhuTpn phát3jLFrbFR huTpbiểu 3jLFrbFRý khuTpiến, “3jLFrbFRĐây lhuTpà muộihuTp muốn chúnhuTpg thuTpa huTpđến mộ3jLFrbFRt lànhuTpg ẩnhuTp cưhuTp, gọi3jLFrbFR nơianHJKPL7 đhuTpó lanHJKPL7à huTpVô Tr3jLFrbFRanh sơhuTpn 3jLFrbFRtrang. GiahuTpng hồ mọi3jLFrbFR người3jLFrbFR 3jLFrbFRđều huTpbiết anHJKPL7chúng thuTpa ẩ3jLFrbFRn cư3jLFrbFR tạianHJKPL7 3jLFrbFRVô Tran3jLFrbFRh sơn3jLFrbFR trhuTpang, anHJKPL7nhưng lạihuTp khuTphông biếthuTp Vô TrahuTpnh huTpsơn tra3jLFrbFRng ởanHJKPL7 đâu,huTp nhhuTpư anHJKPL7vậy m3jLFrbFRới là3jLFrbFR huTpan thuTpoàn nhanHJKPL7ất. 3jLFrbFRHách h3jLFrbFRách, huy3jLFrbFRnh anHJKPL7cũng 3jLFrbFRcó thể thuTpiếp tụanHJKPL7c anHJKPL7làm KhuTpim lanHJKPL7ão bảhuTpn của3jLFrbFR huyn3jLFrbFRh. Nếu3jLFrbFR muốn3jLFrbFR nhớhuTp thuTpới 3jLFrbFRnhững ngày3jLFrbFR ná3jLFrbFRo nhiệt, huTp cứ qua3jLFrbFRy về3jLFrbFR Thươ3jLFrbFRng huTpMang sơanHJKPL7n trananHJKPL7g, nhớanHJKPL7 tớanHJKPL7i những3jLFrbFR ngàanHJKPL7y không3jLFrbFR m3jLFrbFRàng d3jLFrbFRanh lhuTpợi thhuTpì quay về3jLFrbFR làng,anHJKPL7 tanHJKPL7hật tốt.”

Bạch Mạ3jLFrbFRn Điệ3jLFrbFRp lén3jLFrbFR cườanHJKPL7i hềhuTp hề,anHJKPL7 huTp“Hay nhất3jLFrbFR là3jLFrbFR 3jLFrbFRở gầanHJKPL7n huTpQuân Tùy PhuTphong, muội3jLFrbFR t3jLFrbFRùy thờhuTpi c3jLFrbFRó thể3jLFrbFR anHJKPL7khi dễ3jLFrbFR hắn.”

Nghĩ đếnanHJKPL7 banHJKPL7ộ danHJKPL7ạng bị3jLFrbFR khuTphi huTpdễ 3jLFrbFRcủa Quâ3jLFrbFRn anHJKPL7Tùy PhanHJKPL7ong, Đông Phươ3jLFrbFRng 3jLFrbFRVũ 3jLFrbFRbắt đầanHJKPL7u thôn3jLFrbFRg cả3jLFrbFRm chuTpho hắn.

“Sau khhuTpi nanHJKPL7àng huTpkhỏi bệ3jLFrbFRnh, chúnanHJKPL7g 3jLFrbFRta cùnanHJKPL7g nha3jLFrbFRu đianHJKPL7 tì3jLFrbFRm làng.” KiếanHJKPL7n nhuTpghị củahuTp 3jLFrbFRnàng thuTphực s3jLFrbFRự khôanHJKPL7ng tệ.

“Không cầnhuTp đâ3jLFrbFRu, nhị3jLFrbFR muộanHJKPL7i c3jLFrbFRùng nhị3jLFrbFR muhuTpội panHJKPL7hu sớm3jLFrbFR có3jLFrbFR ýhuTp định thoái3jLFrbFR ẩn3jLFrbFR gian3jLFrbFRg anHJKPL7hồ đúnghuTp k3jLFrbFRhông? Thế3jLFrbFR canHJKPL7ứ đểanHJKPL7 haanHJKPL7i gi3jLFrbFRa anHJKPL7hỏa ki3jLFrbFRa đanHJKPL7i huTplàm. HhuTpai anHJKPL7người họ huTpsau k3jLFrbFRhi thanHJKPL7ành anHJKPL7thân c3jLFrbFRó phảihuTp khôn3jLFrbFRg chuanHJKPL7yện gì3jLFrbFR làhuTpm? Ở3jLFrbFR nhàanHJKPL7 rảnhhuTp r3jLFrbFRỗi đến3jLFrbFR mốchuTp m3jLFrbFReo a? NanHJKPL7hiều lắmanHJKPL7 3jLFrbFRthì chuTpho 3jLFrbFRbạc đanHJKPL7ể hahuTpi ngườianHJKPL7 tìmanHJKPL7 chỗhuTp ở.anHJKPL7 Ách3jLFrbFR, haanHJKPL7y nhanHJKPL7ất lanHJKPL7à khhuTpai k3jLFrbFRhẩn vàanHJKPL7i mẫu đấthuTp, manHJKPL7uội anHJKPL7có huTpthể trồhuTpng 3jLFrbFRrau, nuhuTpôi anHJKPL7gà. ĐếhuTpn lú3jLFrbFRc đ3jLFrbFRó chúnhuTpg tanHJKPL7a mỗhuTpi ngàyhuTp đanHJKPL7ều có tanHJKPL7hể ănhuTp 3jLFrbFRrau sạcanHJKPL7h, hơnhuTp nữaanHJKPL7 còhuTpn là3jLFrbFR tựanHJKPL7 mìhuTpnh tr3jLFrbFRồng nh3jLFrbFRa. Chún3jLFrbFRg tanHJKPL7a còn3jLFrbFR anHJKPL7có thhuTpể anHJKPL7nuôi huTpcá, công táchuTp bảhuTpo v3jLFrbFRệ mô3jLFrbFRi t3jLFrbFRrường ởanHJKPL7 cổhuTp đạianHJKPL7 rấtanHJKPL7 kháhuTp, huTpcá ở3jLFrbFR 3jLFrbFRkhe sanHJKPL7uối khôn3jLFrbFRg anHJKPL7bị anHJKPL7ô nhiễmanHJKPL7. Nếu nhhuTpư khônhuTpg có3jLFrbFR việhuTpc anHJKPL7gì, c3jLFrbFRhúng t3jLFrbFRa có3jLFrbFR thểanHJKPL7 đhuTpi dạhuTpo n3jLFrbFRgoại anHJKPL7thành, đếnanHJKPL7 tối3jLFrbFR huTpcùng nhuTphau ngắm sao…”3jLFrbFR N3jLFrbFRgười này3jLFrbFR bị3jLFrbFR manHJKPL7ách v3jLFrbFRọng tưởnghuTp chứ3jLFrbFRng vô3jLFrbFR 3jLFrbFRcùng t3jLFrbFRrầm trọng.

“Được.” Đôn3jLFrbFRg PhươanHJKPL7ng VanHJKPL7ũ canHJKPL7ũng bắhuTpt đầuanHJKPL7 anHJKPL7mơ tưởnganHJKPL7 tới3jLFrbFR nh3jLFrbFRững ngày t3jLFrbFRháng huTpnhư vậy.

“Đại huTpca, chúnanHJKPL7g 3jLFrbFRta hiệnanHJKPL7 g3jLFrbFRiờ huTpđi đâu?3jLFrbFR ĐộanHJKPL7t 3jLFrbFRnhiên 3jLFrbFRkhông có mụchuTp tiêuanHJKPL7 rồi.”

“Trở l3jLFrbFRại ThươanHJKPL7ng anHJKPL7Mang tranHJKPL7ấn, h3jLFrbFRai muộianHJKPL7 manHJKPL7uội nànganHJKPL7 đều3jLFrbFR ở đó.”huTp Đ3jLFrbFRể anHJKPL7điều c3jLFrbFRhế giảihuTp anHJKPL7dược canHJKPL7ho hắn.3jLFrbFR MấyhuTp ngà3jLFrbFRy t3jLFrbFRrước h3jLFrbFRắn đãanHJKPL7 tanHJKPL7hu đưanHJKPL7ợc bồhuTp huTpcâu đưa tin,3jLFrbFR n3jLFrbFRếu kh3jLFrbFRông anHJKPL7vì TháanHJKPL7nh lin3jLFrbFRh chhuTpâu 3jLFrbFRthì 3jLFrbFRđã sanHJKPL7ớm qhuTpuay huTpvề Th3jLFrbFRương MhuTpang anHJKPL7trấn rồi.

“Tại sahuTpo? Khôn3jLFrbFRg 3jLFrbFRtìm 3jLFrbFRQuỷ huTpY à?”

“Trời đấthuTp ba3jLFrbFRo l3jLFrbFRa, bhuTpiết anHJKPL7đi anHJKPL7đâu t3jLFrbFRìm. ThianHJKPL7ên ChuTpơ cáanHJKPL7c cùng3jLFrbFR Hàn P3jLFrbFRhi nanHJKPL7hất địnanHJKPL7h gianHJKPL7úp 3jLFrbFRta 3jLFrbFRtìm hhuTpắn, anHJKPL7tin tưởnanHJKPL7g rấthuTp 3jLFrbFRnhanh sẽanHJKPL7 có3jLFrbFR tanHJKPL7in tức.”huTp CóanHJKPL7 tổ3jLFrbFR chức tìnhhuTp banHJKPL7áo anHJKPL7đệ nhất3jLFrbFR thihuTpên anHJKPL7hạ canHJKPL7ùng anHJKPL7thiên 3jLFrbFRhạ đệ3jLFrbFR nhấanHJKPL7t b3jLFrbFRộ khoáianHJKPL7 đanHJKPL7ích thâanHJKPL7n rhuTpa t3jLFrbFRay, Quỷ 3jLFrbFRY tuyệ3jLFrbFRt đố3jLFrbFRi chạyanHJKPL7 khônanHJKPL7g thoát.

Bạch MạnhuTp Điệp3jLFrbFR thì3jLFrbFR tanHJKPL7hào nói,huTp “HơnhuTp huTpnữa, chuTpòn 3jLFrbFRcó MianHJKPL7nh Cu3jLFrbFRng hỗ trợhuTp mà.”

“Chúng 3jLFrbFRta bây3jLFrbFR gihuTpờ đanHJKPL7i đâu?”3jLFrbFR LầnanHJKPL7 n3jLFrbFRày nàng3jLFrbFR thựcanHJKPL7 huTpsự khônanHJKPL7g có mụchuTp tianHJKPL7êu rồi.

Đông PhuTphương VhuTpũ cùnanHJKPL7g BạchanHJKPL7 MạanHJKPL7n ĐihuTpệp quahuTpn huTphệ chanHJKPL7ính thức thăn3jLFrbFRg cấpanHJKPL7 thànhuTph tì3jLFrbFRnh 3jLFrbFRyêu nahuTpm nữ3jLFrbFR, BạchuTph Mạn3jLFrbFR ĐihuTpệp đốihuTp 3jLFrbFRvới Đông3jLFrbFR huTpPhương VũanHJKPL7 anHJKPL7thái độ khônghuTp anHJKPL7có thanHJKPL7ay đổihuTp nhưanHJKPL7ng hà3jLFrbFRnh độnghuTp anHJKPL7thực anHJKPL7tế đhuTpã anHJKPL7thay huTpđổi rấ3jLFrbFRt nhiều.

Cho tới3jLFrbFR nahuTpy, ha3jLFrbFRi ngườihuTp họ3jLFrbFR khanHJKPL7ông phải3jLFrbFR anHJKPL7chia phuTphòng ngủanHJKPL7 thì cũanHJKPL7ng làhuTp ĐhuTpông 3jLFrbFRPhương VũanHJKPL7 phanHJKPL7ải ngủhuTp ởhuTp t3jLFrbFRrên ghế.3jLFrbFR M3jLFrbFRấy ngà3jLFrbFRy ởhuTp TuyhuTpết sơnhuTp, 3jLFrbFRbởi vìhuTp trời quáanHJKPL7 lạnh,huTp hahuTpi ngườ3jLFrbFRi banHJKPL7ất huTpđắc danHJKPL7ĩ phải3jLFrbFR nghuTpủ cù3jLFrbFRng huTpmột huTpgiường. BấthuTp quhuTpá BạchhuTp Mạn ĐiệphuTp anHJKPL7xin thề3jLFrbFR, h3jLFrbFRai nhuTpgười lú3jLFrbFRc đ3jLFrbFRó thực3jLFrbFR 3jLFrbFRsự huTprất tranHJKPL7ong sánanHJKPL7g, 3jLFrbFRmỗi nganHJKPL7ười 3jLFrbFRmột chuTpái chăn, tuyệthuTp đốianHJKPL7 khônhuTpg chạmhuTp vàanHJKPL7o đ3jLFrbFRối phươhuTpng chuTpho anHJKPL7dù lhuTpà một3jLFrbFR nhuTpgón tay.

Mới ganHJKPL7ần đâyanHJKPL7, sahuTpu nửhuTpa nă3jLFrbFRm danHJKPL7uy 3jLFrbFRtrì áhuTpm muội,anHJKPL7 rốtanHJKPL7 cục3jLFrbFR chuTpũng có ngàanHJKPL7y bịanHJKPL7 phhuTpá vỡ.

Đó l3jLFrbFRà v3jLFrbFRào đê3jLFrbFRm thứ3jLFrbFR bhuTpa 3jLFrbFRsau 3jLFrbFRkhi hanHJKPL7ai người3jLFrbFR rhuTpời khỏihuTp Tống gia,huTp ởanHJKPL7 mộ3jLFrbFRt t3jLFrbFRrấn huTpnhỏ tanHJKPL7ìm chỗhuTp trọ.huTp CáianHJKPL7 làhuTpng kianHJKPL7a thựcanHJKPL7 huTpsự rấtanHJKPL7 nhanHJKPL7ỏ, m3jLFrbFRột tihuTpểu khách điếmhuTp c3jLFrbFRhỉ 3jLFrbFRcó mấyanHJKPL7 giaanHJKPL7n panHJKPL7hòng. Đ3jLFrbFRến huTpkhi 3jLFrbFRBạch MhuTpạn ĐiệanHJKPL7p đếnanHJKPL7 trọhuTp chỉ3jLFrbFR c3jLFrbFRòn 3jLFrbFRlại anHJKPL7một phòn3jLFrbFRg duy nhất3jLFrbFR, khôanHJKPL7ng cònhuTp 3jLFrbFRlựa chọn3jLFrbFR nàohuTp k3jLFrbFRhác, hahuTpi ngườianHJKPL7 đhuTpành ng3jLFrbFRủ huTpcùng m3jLFrbFRột gian.

“Đại anHJKPL7ca, huanHJKPL7ynh có3jLFrbFR lạnh3jLFrbFR hanHJKPL7ay khuTphông?” Bạch3jLFrbFR MạnhuTp 3jLFrbFRĐiệp 3jLFrbFRsau khi huTpleo lê3jLFrbFRn giường3jLFrbFR, nhuTphịn anHJKPL7không được3jLFrbFR anHJKPL7hỏi ĐônhuTpg Phươ3jLFrbFRng Vũ.

Không thể3jLFrbFR không3jLFrbFR nóihuTp hhuTpắn thanHJKPL7ực sựanHJKPL7 lhuTpà c3jLFrbFRhính n3jLFrbFRhân qanHJKPL7uân tử, kiêanHJKPL7n anHJKPL7trì mu3jLFrbFRốn ngủhuTp trênanHJKPL7 trhuTpường kỷ.3jLFrbFR ĐãanHJKPL7 vào3jLFrbFR t3jLFrbFRháng mười3jLFrbFR rồi,3jLFrbFR t3jLFrbFRrời banHJKPL7ắt anHJKPL7đầu lạnh,huTp Hơn nữa3jLFrbFR v3jLFrbFRừa 3jLFrbFRqua m3jLFrbFRột trậnanHJKPL7 mưaanHJKPL7 tohuTp, nhiệtanHJKPL7 3jLFrbFRđộ rấthuTp thấanHJKPL7p, ngủhuTp tr3jLFrbFRên tranHJKPL7ường kỉ3jLFrbFR kanHJKPL7hông tốt anHJKPL7 lắm đâu.

“Ngủ sớmanHJKPL7 chút3jLFrbFR đi.”anHJKPL7 HắanHJKPL7n 3jLFrbFRcũng khuTphông trựcanHJKPL7 anHJKPL7tiếp huTptrả huTplời, cho danHJKPL7ù làhuTp anHJKPL7rất lạnh.

“Ách, 3jLFrbFRchúng tanHJKPL7a cùnghuTp huTpnhau ngủhuTp đ3jLFrbFRi, manHJKPL7uội lạnh.”

“Thực sựanHJKPL7 manHJKPL7uốn chúnganHJKPL7 t3jLFrbFRa huTpcùng nhaanHJKPL7u ngủ.”

“Đúng vậyhuTp, nhưnanHJKPL7g… muanHJKPL7ội cảnhanHJKPL7 huTpcáo 3jLFrbFRhuynh, khhuTpông đượchuTp huTplợi dụng đóanHJKPL7.” SớanHJKPL7m đãanHJKPL7 huTptìm cá3jLFrbFRch ănanHJKPL7 tươianHJKPL7 nàng.

“Ngủ đ3jLFrbFRi, thuTpa khônghuTp sahuTpo.” KanHJKPL7ỳ thựchuTp huTphắn rất3jLFrbFR l3jLFrbFRo lắng3jLFrbFR nửa đêmhuTp sẽhuTp lợi3jLFrbFR anHJKPL7dụng nàng.

“Được rồi,huTp huy3jLFrbFRnh khuTphông lạnh3jLFrbFR nh3jLFrbFRưng muộihuTp lạnhhuTp, giúphuTp muội sưởihuTp ấm.”

“Được.” anHJKPL7Nàng đãhuTp mờihuTp nhanHJKPL7ư vậy3jLFrbFR, sanHJKPL7ao lại3jLFrbFR khanHJKPL7ông bianHJKPL7ết 3jLFrbFRxấu hổ cựanHJKPL7 tuyhuTpệt chứ.

Vì th3jLFrbFRế đêmanHJKPL7 đó,anHJKPL7 huTphai người3jLFrbFR ngủanHJKPL7 tronanHJKPL7g cùnganHJKPL7 mộanHJKPL7t cái3jLFrbFR chăn, nằmanHJKPL7 trê3jLFrbFRn huTpcùng mộhuTpt c3jLFrbFRái giường.

Đông PhươhuTpng 3jLFrbFRVũ c3jLFrbFRũng rấanHJKPL7t 3jLFrbFRmuốn làmhuTp LiễuhuTp HhuTpạ H3jLFrbFRuệ, c3jLFrbFRách xa3jLFrbFR nàng mộthuTp chuTphút, nhưhuTpng a3jLFrbFRi đó3jLFrbFR kh3jLFrbFRi n3jLFrbFRgủ chuTpứ luônanHJKPL7 huTpbám rihuTpết vàhuTpo ngườhuTpi hắn.huTp 3jLFrbFRCó lẽhuTp vì lạnh,3jLFrbFR cáanHJKPL7nh ta3jLFrbFRy ngọhuTpc anHJKPL7ôm hắnanHJKPL7 không3jLFrbFR thuTpha. BấanHJKPL7t đắchuTp danHJKPL7ĩ, hắnhuTp canHJKPL7hỉ cóanHJKPL7 thểanHJKPL7 ôanHJKPL7m nànhuTpg vàoanHJKPL7 lòng, huTpdùng nhanHJKPL7iệt độ3jLFrbFR sưởianHJKPL7 ấm.

Bọn h3jLFrbFRọ huTphai ngườihuTp chẳng3jLFrbFR huTpcó anHJKPL7làm chhuTpuyện gì3jLFrbFR thu3jLFrbFRộc loại3jLFrbFR cấmhuTp thiếu nhianHJKPL7, bất3jLFrbFR qu3jLFrbFRá canHJKPL7uối cùnanHJKPL7g cũnghuTp phhuTpát triểanHJKPL7n thànhhuTp 3jLFrbFRquan hanHJKPL7ệ 3jLFrbFRtình lữanHJKPL7, cò3jLFrbFRn chờ nânhuTpg lên.