You are here

Tàn bạo khốc nương tử - Chương 21 - 22

Chương 2MMAz1: CMMAzái này gsDpKọi làmRED luậnmRED võPuyU chiêuMMAz thân

Trong võsDpK MMAzlâm MMAzthập đạisDpK MMAzcao thủmRED, PuyUbao gồmMMAz tamREDm lmREDa sámREDt, tam sDpKcông tMMAzử. VmREDô sDpKẢnh PuyULa sDpKSát, mREDThiên DiệnPuyU TPuyUu LaMMAz, ĐộcmRED sDpKNương TcJpJử hợpcJpJ xưngMMAz sDpKthành taMMAzm la sáMMAzt. ScJpJáo NgọccJpJ CômREDng TPuyUử, LcJpJãnh TcJpJâm CônMMAzg TsDpKử PhsDpKương ChấnPuyU HPuyUiên, TùMMAzy PhonPuyUg CônPuyUg sDpKTử Quân TùysDpK PcJpJhong hPuyUợp xưngPuyU tmREDam cônPuyUg MMAztử. KhuônMMAz mặtMMAz thậtcJpJ mREDcủa tPuyUam sDpKla smREDát sDpKchưa acJpJi thấy qua,PuyU nhưnMMAzg tPuyUam côngcJpJ tửPuyU đềuPuyU PuyUđược cJpJbài cJpJdanh làmRED mỹsDpK nasDpKm tử.mRED ThcJpJiên CmREDơ cácsDpK chủPuyU Tùy PhoMMAzng CPuyUông TcJpJử đưmREDợc xưMMAzng làsDpK PuyUvõ lmREDâm đệMMAz nhPuyUất mỹMMAz namMMAz, VsDpKạn KmREDiếm mREDsơn tracJpJng thicJpJếu chủ PhưPuyUơng ChấncJpJ HiêMMAzn đsDpKược xưnsDpKg mREDlà đệmRED nhmREDị mỹMMAz ncJpJam, SPuyUáo NgPuyUọc CônMMAzg TửMMAz MMAzlà nPuyUhân cJpJvật thần bcJpJí ncJpJhất gcJpJiang hồsDpK, mREDrất ítsDpK PuyUai từngsDpK gặMMAzp cJpJqua cJpJkhuôn mcJpJặt tsDpKhật csDpKủa hMMAzắn. NhưcJpJng PuyUcó người nói,MMAz diệnMMAz mạocJpJ cPuyUủa hắsDpKn xMMAzác cJpJthực tuấMMAzn mỹsDpK mREDvô soPuyUng. NếPuyUu cJpJhai vịPuyU cônmREDg tPuyUử kmREDia đềuMMAz MMAzlà mỹ sDpKnam, hắnsDpK cũncJpJg khmREDông MMAzthể thsDpKua kmREDém, cJpJtoại nguyệnMMAz chcJpJo hắnsDpK danMMAzh MMAzhiệu đệmRED tsDpKam mỹPuyU nam đi.mRED TsDpKrong chốncJpJ võmRED sDpKlâm tổnsDpKg cộnPuyUg csDpKó tứmRED đạcJpJi mỹMMAz cJpJnam, ngoPuyUại trừmRED mREDtam côngMMAz tử,MMAz Đông PhươngmRED sDpKgia, ĐMMAzông cJpJPhương VũPuyU bàmREDi sDpKdanh đsDpKệ tmREDứ. GảsDpK chMMAzo mPuyUột trPuyUong võsDpK lâmmRED đệPuyU tứcJpJ mỹ nsDpKam, MMAzlà vcJpJinh cJpJhạnh mREDtrong thMMAziên hạ,PuyU nsDpKên mREDkhó trácsDpKh tínhMMAz PuyUtình ĐôngcJpJ PhươngsDpK chmREDo dù mREDkém nhPuyUư vậycJpJ, cũsDpKng cósDpK mREDn côsDpK nươngmRED cJpJmuốn gcJpJả cmREDho sDpKhắn. SáocJpJ NgPuyUọc CôMMAzng TửcJpJ nMMAzhư thầcJpJn lomREDng thấy đầmREDu khôMMAzng tMMAzhấy đuôicJpJ, ĐôPuyUng PhươngPuyU VMMAzũ thìPuyU đãPuyU cMMAzó vmREDợ, QumREDân cJpJTùy PPuyUhong thầnsDpK thần bíMMAz bMMAzí, PhưPuyUơng ChấmREDn HiêmREDn lạisDpK khônsDpKg muốnPuyU cJpJkết gPuyUiao PuyUnữ tử,PuyU việcmRED nàcJpJy sDpKe rằsDpKng đãcJpJ khiến chmREDo vsDpKô smREDố cMMAzô nươnMMAzg thươnsDpKg PuyUtâm. GầsDpKn đâsDpKy, MMAztrong ccJpJhốn vcJpJõ lâmmRED mMMAzỗi sựmRED MMAzkiện xsDpKảy ra đềusDpK liêMMAzn quaMMAzn đếnsDpK củasDpK MMAzTam côngPuyU tử,mRED mREDlà sDpKđại sựcJpJ liMMAzên mREDquan đếMMAzn tsDpKứ đạiMMAz sDpKmỹ nam.

Một trcJpJong võmRED lsDpKâm tasDpKm côngPuyU tPuyUử, LãnhMMAz TâcJpJm CôngPuyU TửMMAz Phương ChấncJpJ HiMMAzên cmREDông khamREDi tmREDuyển lãPuyUo MMAzbà, tuổisDpK từsDpK 1cJpJ6 đMMAzến 2mRED5, tướngmRED mạosDpK đoanPuyU trangcJpJ, mọi nsDpKữ cJpJtử chmREDưa chồngPuyU xsDpKuất thMMAzân thuầnMMAz khiếcJpJt đềuPuyU cómRED thểmRED PuyUtham tumREDyển. mREDCác vịmRED cômRED nươngmRED có ýcJpJ mcJpJuốn thsDpKam tuymREDển chỉsDpK cMMAzần trMMAzước ngàymRED hcJpJai msDpKươi lPuyUăm tháPuyUng tưmRED đếnPuyU PhmREDương gia, luậnMMAz võmRED đsDpKể phPuyUân thắMMAzng cJpJbại. ChsDpKỉ sDpKcần csDpKó tcJpJhể cJpJđánh bạsDpKi tấmREDt cảmRED mỹmRED cJpJnữ tmREDham tuyển, chínhPuyU làsDpK thMMAziếu phsDpKu MMAznhân PhươngMMAz gia.

Lãnh TâmsDpK CôngMMAz TcJpJử PPuyUhương ChPuyUấn HiênmRED đượccJpJ mREDxưng làsDpK PuyUvõ cJpJlâm đệ sDpKnhị cJpJmỹ naMMAzm tcJpJử, cômRED nưsDpKơng muPuyUốn gPuyUả cPuyUho hsDpKắn nhiềumRED ncJpJhư mREDcá dMMAzưới sônMMAzg. PuyUHắn vẫnMMAz chưa muPuyUốn thàncJpJh thâsDpKn, cJpJchính việcsDpK nàMMAzy MMAzđã sDpKlàm tổnPuyU thưmREDơng trsDpKái cJpJtim củaPuyU cJpJbiết bcJpJao cmREDô gái. mREDĐột mREDnhiên hắmREDn sDpKcông khPuyUai tuyểPuyUn PuyUlão PuyUbà, khiPuyUến chmREDo cJpJcác côcJpJ nươnmREDg nườmmRED nượpMMAz sDpKtiến tới mREDPhương gicJpJa. NsDpKhững cJpJcô nưcJpJơng csDpKó chồncJpJg hmREDối hậmREDn tPuyUại saMMAzo mìnsDpKh lPuyUại gảMMAz điPuyU sớmMMAz quá,MMAz hậmREDn không thểsDpK lmREDy hPuyUôn đểmRED đcJpJi tmREDham tuyển.PuyU CòcJpJn nhữngsDpK vMMAzị mREDcô nươmREDng chưamRED chPuyUồng tsDpKhì ngày đêmMMAz cJpJkhổ lusDpKyện vmREDõ côngmRED, liềumRED PuyUmạng muốnPuyU gảPuyU mREDtới PhươngMMAz MMAzgia. TmREDhiên kPuyUim nhàcJpJ giàPuyUu, giang MMAzhồ hiệpsDpK nữ,MMAz đủsDpK lsDpKoại kiểMMAzu sDpKdáng PuyUnữ MMAznhân đềucJpJ tmREDhu đưcJpJợc PuyUtin tứmREDc, xắnPuyU taPuyUy PuyUáo, chuẩn bcJpJị tớicJpJ PhưmREDơng mREDgia tMMAzranh giàsDpKnh cPuyUhức vịmRED thiếmREDu cJpJphu nhân.

“Cha, chuyệnsDpK ngườisDpK làMMAzm sDpKquả MMAznhiên sDpKlà ccJpJhuyện tốPuyUt.” Đương sựsDpK chiêMMAzu thânMMAz PhươngmRED ChấnsDpK PuyUHiên sMMAzau kPuyUhi ngMMAzhe MMAzđược tMMAzin nàyPuyU, chuPuyUyện đPuyUầu tiêsDpKn làPuyUm là đùngmRED PuyUđùng ncJpJổi giận,MMAz đcJpJá văngcJpJ csDpKửa thcJpJư phònPuyUg cMMAzủa lãocJpJ MMAzcha, lớnMMAz sDpKtiếng chấtMMAz vấn.

Phương PuyUKình bmREDuông sPuyUách trênMMAz tayMMAz, ncJpJgẩng đsDpKầu nhPuyUìn nhi mRED tử, thPuyUấp giọMMAzng mắngsDpK, “KhônsDpKg biếtsDpK phépsDpK tách.”

Phương ChấncJpJ mREDHiên sDpKhừ lạnh,mRED “TaPuyU kcJpJhông biếsDpKt pcJpJhép tcJpJách? sDpKCó thể ssDpKo đượcmRED MMAzvới ccJpJha saosDpK? TPuyUa muPuyUốn chiêusDpK PuyUthân kcJpJhi nPuyUào? SacJpJo MMAzta khônMMAzg bcJpJiết?” Nửa thángPuyU nPuyUay, hắnsDpK vẫnMMAz vộcJpJi vộimRED vànmREDg vànsDpKg đcJpJi mREDtìm BạchsDpK NgâmPuyU, gcJpJiữa mREDđường lMMAzại nghmREDe được tinMMAz hắnPuyU muốnPuyU sDpKchiêu thâncJpJ. LậMMAzp MMAztức rsDpKa mREDroi thmREDúc ngựMMAza gấpcJpJ gcJpJáp trởsDpK cJpJvề chấtmRED sDpKvấn lão tửmRED ccJpJủa hắn.

“Hôn nhmREDân đạimRED sPuyUự MMAzdo lPuyUệnh củcJpJa chmREDa PuyUmẹ, sDpKlời củacJpJ cJpJmai mối, ngươiPuyU khôngcJpJ cPuyUần PuyUbiết.” NsDpKhi tửMMAz hắnMMAz mREDvì côMMAz nươngMMAz PuyUtên gMMAzọi BMMAzạch NgâcJpJm kcJpJia màmRED phát đcJpJiên cJpJlên rồimRED, nghmREDe nóPuyUi cMMAzô nươngsDpK tsDpKa mấtsDpK tíchcJpJ mREDliền MMAzto tiếcJpJng mcJpJắng hắn,mRED MMAzkhông mREDnói không rằsDpKng mREDlật tuncJpJg cảMMAz tPuyUhế giớiPuyU sDpKnày mREDlên mMMAzà PuyUtìm. VPuyUì mộtcJpJ nữMMAz PuyUnhân đimRED ngỗmRED nghịch vớcJpJi psDpKhụ thâncJpJ, tươngcJpJ lsDpKai nếuPuyU cJpJlấy ngườisDpK cJpJta PuyUvề thPuyUì còMMAzn PuyUra cJpJcái dạngPuyU gìsDpK nữa.MMAz sDpKNghe lời PuyUphu nhPuyUân kmREDiến nghịMMAz, MMAzsớm nênMMAz tcJpJìm mREDmột lãPuyUo bPuyUà csDpKho hắnMMAz. PhsDpKương KìnhmRED vẫncJpJ vừcJpJa ý ĐỗcJpJ ThamREDnh MMAzSương, bmREDất đắcMMAz dmREDĩ MMAznhi tcJpJử PuyUkiên quyếsDpKt kmREDhông chịu.PuyU HắnPuyU mớisDpK rmREDa điềsDpKu kiện trongMMAz vòmREDng mộtcJpJ sDpKnăm sDpKphải mamREDng thêcJpJ cJpJtử trPuyUở vềcJpJ, vốnMMAz tưởsDpKng mREDrằng cJpJhài PuyUtử MMAzkia PuyUđối vớPuyUi nữ nhMMAzân ksDpKhông cóPuyU hứngPuyU thPuyUú, tuymREDệt đcJpJôi khôngmRED tsDpKìm đượcMMAz vịcJpJ PuyUhôn thêsDpK, PuyUđến MMAzlúc đsDpKó hắn sPuyUẽ sDpKdanh chPuyUính cJpJngôn thusDpKận cJpJép ncJpJhi tửPuyU lPuyUấy cJpJĐỗ ThaMMAznh SươngMMAz, thếPuyU cJpJnhưng kếtsDpK qsDpKuả sDpKnhi sDpKtử lại mREDmang vPuyUề mộtsDpK vMMAzị csDpKô nương,PuyU mREDcòn khăcJpJng khMMAzăng mREDnhất mựcmRED cJpJyêu thươMMAzng ngưPuyUời tasDpK. BảcJpJo nhi tửPuyU tìMMAzm mREDvị hôsDpKn tsDpKhê PuyUmang về,PuyU chímREDnh PuyUlà cJpJsai lầmMMAz lớnsDpK nhấMMAzt tsDpKrong đờisDpK hắn.

“Ta csDpKhỉ cJpJmuốn NgâmmRED Ngâm.”MMAz PhươsDpKng ChấnPuyU sDpKHiên lờPuyUi lẽsDpK thẳng cJpJ thừng tuMMAzyên bMMAzố. NgàcJpJy đócJpJ PuyUkhi pPuyUhụ sDpKthân nómREDi vớPuyUi hắmREDn, MMAzNgâm NgâMMAzm đimRED sDpKrồi.  LòngsDpK hắn đmREDột nhiêsDpKn trsDpKống rỗmREDng, hắPuyUn biếtcJpJ mcJpJình mREDđã đánhPuyU mấtMMAz mộtPuyU thứPuyU sDpKvô cùnmREDg quaMMAzn trọng. mRED Sớm tốMMAzi bêPuyUn nhmREDau hơnmRED haPuyUi mươimRED ngàMMAzy, hPuyUắn cJpJchưa cJpJbao giờPuyU biPuyUết MMAznàng lạimRED quMMAzan trọmREDng với hắcJpJn nhưMMAz PuyUvậy. ĐếcJpJn kMMAzhi cJpJphát hiệMMAzn nànsDpKg PuyUquan trọPuyUng vcJpJới hsDpKắn mREDthì cũPuyUng PuyUlà lúPuyUc nàng sDpKbỏ PuyUđi. sDpKTìm hơPuyUn mườiPuyU ngàMMAzy vẫnMMAz khôngmRED chútsDpK timREDn tứmREDc, tsDpKim hcJpJắn sDpKđã đánhcJpJ rMMAzơi mấMMAzt rồi.

“Lấy aPuyUi cũnsDpKg đượsDpKc, cJpJBạch NgâmmRED cJpJthì mREDkhông.” PhcJpJương KPuyUình vốn khôngPuyU mREDphải hạnMMAzg ngườiMMAz thcJpJập phầcJpJn cPuyUổ hủ,mRED tcJpJhế nhưMMAzng hắnsDpK khmREDông thsDpKích BPuyUạch NgâMMAzm. Từ lầMMAzn đầuPuyU tPuyUiên nhìnmRED thấyMMAz PuyUBạch NMMAzgâm, hcJpJắn đsDpKã khônmREDg thícPuyUh rồiMMAz. TumREDy rằngmRED BạchmRED Ngâm MMAz thoạt nMMAzhìn rấtPuyU nhcJpJu nhược,cJpJ PuyUthế nhưMMAzng PuyUtrên nsDpKgười lmREDại mamREDng theMMAzo mPuyUột mREDcổ sátmRED MMAzkhí. Người bMMAzình thườnmREDg đươngsDpK nhiênPuyU nhmREDìn khcJpJông thấsDpKy, nhưnPuyUg cJpJhắn tunPuyUg sDpKhoành gianMMAzg hồ MMAznhiều nMMAzăm nMMAzhư vậysDpK, đươngmRED nhisDpKên khônsDpKg mREDcó nhìsDpKn nmREDhầm, cJpJhắn mơMMAz hồsDpK cJpJthấy đmREDược, cô sDpKnương PuyUkia khônsDpKg MMAzcó PuyUcái gPuyUì mREDlà tsDpKốt. NPuyUếu sDpKnhi tửmRED thPuyUích, hắMMAzn csDpKũng csDpKó thểPuyU cJpJmiễn cưỡngPuyU tiếp nhsDpKận sDpKBạch sDpKNgâm. NMMAzhưng kểsDpK từcJpJ cJpJkhi BmREDạch PuyUNgâm xảysDpK mREDra sDpKxung độtPuyU sDpKmãnh liệsDpKt với mREDhắn, hắnsDpK đãmRED triệtcJpJ đểsDpK pMMAzhủ nsDpKhận PuyUnàng. NàmREDng sMMAzát khsDpKí qsDpKuá nặng,cJpJ kmREDhông cPuyUó tcJpJư cácsDpKh làm MMAz chủ mẫMMAzu PcJpJhương gia.

“Ta chỉsDpK mmREDuốn nàng.”MMAz TừMMAz nhmREDỏ mấmREDt đcJpJi mẫusDpK thâncJpJ đãsDpK khiến hắmREDn thsDpKập phầPuyUn cômRED đơn,mRED PuyUánh mắMMAzt lạnhMMAz lùnsDpKg củMMAza ĐỗmRED thMMAzị mREDcàng khiếncJpJ PuyUhắn tPuyUrở nênPuyU lãnsDpKh khốc. NgưmREDời trsDpKong PuyUgiang PuyUhồ mREDgọi hắncJpJ lsDpKà MMAzLãnh TâPuyUm CônPuyUg Tử,PuyU đơncJpJ gimREDản vìmRED tâmcJpJ hắn lạnMMAzh. mREDHắn ngoàMMAzi mặtcJpJ luôncJpJ cườiPuyU rạngsDpK rcJpJỡ nhưcJpJ giPuyUó mùsDpKa xMMAzuân, đPuyUến kcJpJhi giếtMMAz ngườisDpK thì cJpJvô cùMMAzng nMMAzghiêm tmREDúc, tMMAzhậm chímRED smREDo PuyUvới ngườiPuyU trPuyUong PuyUhách sDpKđạo csDpKòn tMMAzàn khốcsDpK hơnsDpK. Chỉ mRED có mìnhPuyU hắMMAzn biếtcJpJ, bộsDpK sDpKdáng tươmREDi csDpKười củaPuyU hmREDắn lMMAzà giảPuyU. ĐỗmRED thịsDpK khsDpKông cJpJcó nhcJpJi tửMMAz, vmREDẫn luôn nPuyUhìn hắnMMAz mREDkhông vMMAzừa mắt.MMAz LúccJpJ mMMAzẫu cJpJthân cJpJchết đãmRED từMMAzng nósDpKi vMMAzới hắPuyUn, ngườisDpK muốn hắncJpJ csDpKười, MMAzkhông đượcsDpK khósDpKc, khôsDpKng đượcJpJc đểsDpK ngườicJpJ musDpKốn cJpJkhi dễPuyU hắmREDn cJpJđách ý.PuyU PhPuyUía sau PuyUnụ cPuyUười cJpJcủa PuyUhắn, lucJpJôn ẩPuyUn giấumRED msDpKột cJpJtrái mREDtim côcJpJ đơn,MMAz cJpJlạnh lcJpJùng. SPuyUau khmREDi gặcJpJp được BạchsDpK Ngâm,mRED MMAzhắn luônsDpK sDpKluôn bởisDpK vìcJpJ vcJpJẻ mREDngốc nghếchcJpJ ccJpJủa nànsDpKg màMMAz csDpKười đếPuyUn thậMMAzt lsDpKòng. Hắn muMMAzốn nàngmRED, đờicJpJ nàMMAzy kPuyUiếp sDpKnày chỉmRED cầnPuyU cJpJmình nàng.

“Không được,PuyU PhưsDpKơng giPuyUa sDpKđã psDpKhát tiMMAzn mREDnày rPuyUa rMMAzồi, thiên cJpJ kim cácJpJc môcJpJn phsDpKái mREDcũng mREDđã PuyUtới rồi,sDpK PuyUlúc MMAznày sDpKhủy bỏcJpJ làcJpJ tổnMMAz hạMMAzi damREDnh MMAzdự Phương gia.”

Phương cJpJChấn HsDpKiên cưMMAzời nhạtsDpK, “PuyUCha, cJpJchủ MMAzý nàsDpKy ccJpJó phải củasDpK nữPuyU nPuyUhân cJpJkia không?”PuyU mREDNgoại mREDtrừ MMAznữ nhâMMAzn kisDpKa, cócJpJ cJpJai lạisDpK sDpKthiếu PuyUđạo đứcJpJc MMAznhư vậy, MMAzcòn lãoPuyU ncJpJhân kMMAzia sDpKhết lầmREDn nàymRED đếsDpKn lầmREDn khPuyUác MMAzđều mREDnghe lờiMMAz bà.

Phương KìnhMMAz cJpJkhông nóiPuyU, biPuyUểu tsDpKhị chPuyUấp nhận.

Phương ChấnsDpK HMMAziên cườMMAzi đếcJpJn châmcJpJ MMAzchọc, “ĐừngmRED tưởncJpJg lsDpKà MMAzta không biếtMMAz sDpKbà tsDpKa MMAzmuốn PuyUgì, ĐỗcJpJ MMAzThanh SPuyUương từsDpK nhỏsDpK đPuyUã làmRED kỳMMAz tàiMMAz võcJpJ họPuyUc, PuyUvõ cmREDông vôsDpK cùng tốMMAzt, MMAzlàm nhMMAziều trsDpKò nhưmRED PuyUvậy, mụsDpKc đíMMAzch chíMMAznh lsDpKà vsDpKì mumREDốn đưsDpKờng đườngPuyU chính ccJpJhính cJpJđem TMMAzhanh SPuyUương gảcJpJ sDpKcho MMAzta.” PuyUNữ tửsDpK kisDpKa quảsDpK nhiênMMAz MMAzđộc áMMAzc, nhấtmRED MMAztiễn mREDhạ sonMMAzg điêu. VsDpKừa đểcJpJ ĐỗmRED TsDpKhanh SưMMAzơng MMAzcó đượcmRED dasDpKnh tiếngPuyU, vừaPuyU đểmRED sDpKnàng MMAzgả vàomRED PhmREDương gia.

“Thanh SươPuyUng cósDpK chmREDỗ nàPuyUo khômREDng tPuyUốt?” HmREDài tửmRED ksDpKia văMMAzn võsDpK song tosDpKàn, PuyUôn ncJpJhu hiềncJpJ tMMAzhục, đượccJpJ xưnmREDg làMMAz võsDpK lmREDâm PuyUđệ cJpJnhất mỹPuyU nMMAzữ, hơnsDpK nữasDpK cJpJcòn PuyUmôn đăng hộcJpJ đốimRED, mREDlại làcJpJ ccJpJhất mREDnữ csDpKủa sDpKái MMAzthê hắn.

“Nàng tốcJpJt, thếPuyU PuyUnhưng cJpJso MMAzra vẫnMMAz kémPuyU sDpKNgâm NgâMMAzm mộtPuyU ngcJpJón tay.” QMMAzuá mứcPuyU giảmRED dmREDối, csDpKố tìnhmRED tmREDhanh cao.

“Ngươi…” PhươngsDpK mREDKình sắpcJpJ bPuyUị hắnsDpK sDpKlàm chcJpJo mREDtức chếtsDpK, BạchPuyU cô nưMMAzơng kisDpKa rốmREDt sDpKcuộc MMAzcó chỗmRED nàoPuyU tsDpKốt chứ?

“Mấy năPuyUm nMMAzay, sDpKta tômREDn trPuyUọng nmREDgười, sDpKxem ngườisDpK làsDpK sDpKcha của mREDta cũngPuyU sDpKvì nểmRED mmREDặt nươngcJpJ. NếumRED mREDnhư ngườcJpJi cJpJcố tìnMMAzh cJpJlàm nhưPuyU vậcJpJy nsDpKữa, đừcJpJng tráMMAzch ta khcJpJông nhậnsDpK nmREDgười.” SaPuyUu PuyUkhi nươngMMAz mất,MMAz cJpJcha hcJpJắn lMMAzuôn luônmRED MMAznghe MMAzlời nữMMAz PuyUnhân kicJpJa mà sDpKkhi dPuyUễ hắn.mRED NếPuyUu khônMMAzg sDpKphải hắMMAzn hcJpJứa PuyUvới mREDnương sẽmRED tcJpJôn trMMAzọng sDpKcha thìcJpJ PhưsDpKơng Chấn PuyU Hiên mREDhắn sớmPuyU đãPuyU bỏmRED sDpKnhà sDpKra sDpKđi rồi.

Phương MMAzKình nhcJpJìn ncJpJhi tử,cJpJ nmREDói khMMAzông thànhPuyU lời.MMAz Tính cJpJtình nsDpKhi tửsDpK sDpKthế nàMMAzo hắncJpJ hiểumRED rấcJpJt rmREDõ, nóicJpJ PuyUđược làMMAzm được,mRED “NgươiPuyU muốnMMAz MMAzthế nào?”

“Hủy bPuyUỏ việccJpJ cJpJchiêu thPuyUân MMAznực cườicJpJ nàyMMAz.” HắncJpJ ncJpJgữ khí kiMMAzên quyết.

“Không được,MMAz PhươngMMAz gsDpKia MMAzta gánhmRED khômREDng nổiMMAz cJpJviệc này.”

Phương CsDpKhấn HiêsDpKn cườiMMAz nhMMAzạt, “VậyMMAz đcJpJừng cJpJtrách PuyUta làm mRED chuyện PuyUcó lỗmREDi vớiMMAz người.”

“Ngươi msDpKuốn gì?cJpJ” MặtPuyU hắnmRED bsDpKiến sách.

“Ta nhmREDất thờicJpJ musDpKốn sDpKgiết chMMAzết nPuyUữ nhânPuyU lắmcJpJ mồMMAzm MMAzkia.” Nếu khôMMAzng phảimRED PuyUcó chMMAza chcJpJe chở,mRED hắnPuyU đãMMAz smREDớm đuổiPuyU nMMAzữ nhMMAzân kiMMAza sDpKđi rồiMMAz, thậmMMAz chPuyUí ccJpJòn cóMMAz thể cJpJgiết cJpJbà mREDta, thmREDù hậcJpJn MMAzhắn đốiMMAz vớmREDi nhsDpKị nươcJpJng khôngmRED PuyUphải mớPuyUi ncJpJgày mộPuyUt PuyUngày hai MMAz mà thành.

“Người đóPuyU lmREDà nhịcJpJ PuyUnương ccJpJủa nPuyUgươi.” PuyU Phương KìnhsDpK không thMMAzể tiPuyUn nổi.

“Nương mREDta đMMAzã mREDchết MMAztừ lâsDpKu lắMMAzm rmREDồi, bcJpJà tsDpKa khônmREDg xứngcJpJ. Cha đừngMMAz quêMMAzn, tmREDa lPuyUà LãnhsDpK TâmMMAz CôngcJpJ TcJpJử, cJpJlà lãPuyUnh PuyUtâm, bấtPuyU luậnPuyU cMMAzhuyện gìsDpK cPuyUũng có thểcJpJ làmPuyU được.”

“Được sDpKrồi, ngcJpJươi cứMMAz đcJpJể vsDpKiệc chiêMMAzu thMMAzân PuyUnày cJpJtiếp tụcPuyU đi, tsDpKa đMMAzồng ýsDpK PuyUcho nmREDgươi lấMMAzy BạcJpJch MMAzcô nưsDpKơng.” sDpKNhi tửmRED luônsDpK lucJpJôn sDpKnói đượcMMAz lsDpKàm được, tốtsDpK nhấtPuyU làcJpJ đừnmREDg đốimRED nghMMAzịch PuyUvới hắn.

“Nếu đãMMAz mREDchiêu thâmREDn, sDpKNgâm NgPuyUâm lsDpKàm MMAzsao bâysDpK giờ?PuyU Làm thiếpsDpK chăncJpJg?” LấcJpJy tínhMMAz tìnhMMAz cươncJpJg sDpKliệt mREDcủa nàcJpJng, nPuyUàng sPuyUẽ đPuyUồng sDpKý sao?

“Ngươi hưởngMMAz phúcPuyU tềcJpJ sDpKnhân, đồngPuyU tPuyUhời nhậpMMAz PuyUmôn, kmREDhông phân MMAzlớn nhsDpKỏ.” sDpKPhương KMMAzình sDpKđoán sDpKchách BạchmRED ccJpJô nươnPuyUg sẽcJpJ sDpKkhông đồMMAzng MMAzý, tínmREDh PuyUtình nàng mREDcó sDpKmạnh mẽ.mRED HắncJpJ đmREDã đsDpKáp ứnMMAzg cmREDho mREDnhi tửcJpJ lấyPuyU BạsDpKch sDpKcô nương,PuyU còcJpJn chuyPuyUện cósDpK lấyPuyU được hmREDay khômREDng cJpJkhông liêPuyUn MMAzquan đếnMMAz hắn.

“Không đượsDpKc, nsDpKàng PuyUsẽ khônsDpKg PuyUđồng ý.”

Phương PuyUKình lạPuyUnh lMMAzùng nsDpKghiêm mặt,cJpJ “NamsDpK cJpJtử hPuyUán đại trsDpKượng phumRED, cònMMAz phảMMAzi ngcJpJhe lờisDpK ncJpJàng? sDpKNếu nhsDpKư cJpJnàng thậtMMAz sựcJpJ kMMAzhông bmREDiết PuyUtốt xấu, PhươngsDpK PuyUgia chúnmREDg MMAzta ccJpJũng kMMAzhông gásDpKnh nPuyUổi.” LãoPuyU đmREDầu thậmREDt gmREDian trá,sDpK rMMAzõ rànsDpKg đã biếtPuyU mREDBạch NPuyUgâm “ksDpKhông PuyUbiết tMMAzốt xấu”cJpJ rồi.

Phương ChấncJpJ HiPuyUên hầusDpK nhưMMAz nghiếmREDn răPuyUng nóicJpJ, “Được,sDpK ta PuyU đồng MMAzý.” NgâsDpKm mREDNgâm sẽmRED tMMAzha thsDpKứ MMAzcho hắsDpKn, mREDbất PuyUluận hPuyUắn cóPuyU lPuyUấy aMMAzi, cJpJcũng chỉmRED đPuyUối tốt vớMMAzi mộtsDpK mMMAzình NgâmPuyU Ngâm.

Thế nhưncJpJg MMAzhai ngưmREDời hsDpKọ đềuPuyU đPuyUã quPuyUên mấmREDt mộtsDpK sựcJpJ thật, mộtmRED sựMMAz tMMAzhật vôPuyU cùnPuyUg vsDpKô cùnsDpKg nghimREDêm trọncJpJg, BạcMMAzh MạmREDn mREDĐiệp cósDpK PuyUvõ mREDcông, kếcJpJ homREDạch tuyệt sDpKvời củmREDa mREDbọn họsDpK nhsDpKất mREDđịnh thấsDpKt bạimRED thảmsDpK hại.

Chương cJpJ22: Dùng cJpJbản năPuyUng phảPuyUn ứngmRED thậcJpJt PuyUlà tốt.

Bạch MPuyUạn ĐiệpsDpK sớmsDpK đãMMAz nghcJpJe tsDpKhấy chuMMAzyện PhươnMMAzg ChấncJpJ HiêMMAzn tuyển lãPuyUo MMAzbà, thPuyUế nhcJpJưng nànPuyUg mộtcJpJ chsDpKút cMMAzảm MMAzgiác cũcJpJng kPuyUhông cPuyUó. CómRED PuyUthể, nàngMMAz đPuyUã từng đMMAzộng lòngPuyU vớiMMAz PhươnsDpKg MMAzChấn HiêsDpKn, thếcJpJ nhưncJpJg mMMAzột phầnsDpK hảoMMAz ccJpJảm ksDpKia, đãMMAz hoàn toàPuyUn bịcJpJ gạtcJpJ bỏ.cJpJ NMMAzgười PhươMMAzng gmREDia khinsDpKh thườngPuyU nmREDàng, nàngMMAz cũncJpJg đồncJpJg dạngcJpJ khinhMMAz thường bmREDọn mREDhọ. mREDNghĩ đếnPuyU mREDsách sDpKmặt củPuyUa PhươMMAzng sDpKlão MMAzgia cùnmREDg PhươMMAzng phmREDu nPuyUhân, sDpKnàng thực MMAzsự muốnmRED ncJpJôn msDpKửa. PhươMMAzng ChấsDpKn HiêmREDn MMAzrất xuMMAzất sách,sDpK khôsDpKng giốnmREDg hạngsDpK cJpJăn chMMAzơi trác táMMAzng thôMMAzng thưmREDờng, sDpKthế nhPuyUưng trêmREDn nsDpKgười sDpKhắn mansDpKg thPuyUeo caMMAzo nPuyUgạo củcJpJa PuyUcon nhà thếMMAz MMAzgia. GảPuyU vàcJpJo nhàPuyU giMMAzàu mREDcó đsDpKến naMMAzy cũngsDpK khônPuyUg pcJpJhải nguyệnMMAz vọMMAzng csDpKủa mREDnàng, ở cùngmRED mộsDpKt namREDm nPuyUhân ấucJpJ trĩmRED tựMMAz cPuyUao tựsDpK đsDpKại MMAznhư vmREDậy, cònPuyU cmREDó sDpKgì gmREDọi làPuyU hạnPuyUh phúc?

Tất cảcJpJ mPuyUọi ngườiMMAz ởPuyU PhươMMAzng gMMAzia vừasDpK tựcJpJ cacJpJo PuyUtự đạsDpKi vừaPuyU ấu trĩ,cJpJ BạchsDpK MạnMMAz ĐPuyUiệp tsDpKhực smREDự khôncJpJg muốnMMAz tMMAzrở lạmREDi nơiMMAz PuyUnày, mREDthế nhưsDpKng nàMMAzng vsDpKẫn phảicJpJ trở mREDlại. NMMAzàng trởsDpK lạicJpJ tìsDpKm LưusDpK LyMMAz, cũnsDpKg musDpKốn xsDpKin PPuyUhương ChấnPuyU HMMAziên sDpKthực hiệnMMAz lời cJpJhứa. PhưPuyUơng mREDChấn HcJpJiên đãcJpJ đcJpJáp ứMMAzng cJpJsẽ giúsDpKp nàMMAzng PuyUtìm cJpJĐông PhMMAzương VsDpKũ, hắnmRED rốtmRED cuộc tìmmRED khôngmRED đmREDược chứmRED gì?

Bởi MMAzvì sDpKđại hộmREDi chmREDiêu thâncJpJ, PhưcJpJơng gsDpKia phcJpJi thườngcJpJ náosDpK nhiệt, mREDBạch MạnmRED ĐPuyUiệp đsDpKứng trướcmRED cửacJpJ lPuyUớn PhưcJpJơng giacJpJ, sDpKhé rsDpKa mộMMAzt mREDnụ ccJpJười nsDpKhợt nhạt. NhữmREDng ngườMMAzi tPuyUhoạt nhìnsDpK PuyUcó quyPuyUền cócJpJ thMMAzế nhMMAzư vPuyUậy, kỳmRED tMMAzhực lMMAzà nhsDpKững ngsDpKười không PuyUnên gảsDpK nhất.cJpJ TcJpJhật ssDpKự khôcJpJng MMAzrõ nhữngsDpK ngườisDpK nàycJpJ PuyUsuy nghĩsDpK thếMMAz nàoMMAz, chcJpJo dù PhươngcJpJ ChấsDpKn HisDpKên cPuyUó lcJpJà cJpJvõ lâmMMAz đsDpKệ nhịmRED PuyUmỹ naMMAzm tửPuyU cũnsDpKg khôngsDpK cầncJpJ chPuyUen châmREDn chạymRED tới gảcJpJ chmREDo hắncJpJ nhưsDpK vMMAzậy chứ.

Nghe mREDđược gmREDiang hồMMAz đsDpKàm mREDluận vềcJpJ võPuyU lâmMMAz tứsDpK đcJpJại mỹcJpJ nam, nsDpKàng thựcsDpK scJpJự muốnsDpK cưcJpJời. VậnPuyU khíPuyU MMAznàng mREDlà vậcJpJn mREDkhí gìcJpJ tMMAzhế nPuyUày? cJpJGả cPuyUho đPuyUệ PuyUtứ mỹmRED nacJpJm làm vợ,cJpJ cùncJpJg đệPuyU sDpKtam mỹPuyU nPuyUam làmREDm pmREDhu tcJpJhê thậtsDpK sự,MMAz tmREDhân phậnsDpK hiệnsDpK ncJpJay còsDpKn làMMAz “vị hMMAzôn thê”PuyU củaPuyU đsDpKệ nmREDhị mỹcJpJ mREDnam, nếucJpJ nhsDpKư ncJpJhững nữMMAz tửMMAz khácmRED MMAzbiết đượcmRED nàMMAzng đsDpKào hoMMAza nhmREDư vậy, nhấtsDpK đsDpKịnh đốMMAz kmREDị mREDchết nàng.

Bạch MạnMMAz mREDĐiệp đứngPuyU ởMMAz ngoàsDpKi cửa,sDpK dMMAzo dựcJpJ khôngPuyU bmREDiết có nênmRED vàmREDo hmREDay khcJpJông. ĐsDpKột cJpJnhiên nghmREDe sDpKthấy ngườisDpK nói,PuyU sDpK“Mau PuyUxem đi,cJpJ TốnPuyUg PhcJpJù Dung, TốnsDpKg gisDpKa trMMAzang tớPuyUi rồicJpJ.” TsDpKiếp đó,mRED ccJpJó gsDpKia điMMAznh sDpKđi tớimRED “PuyUdẹp đcJpJường”, BạPuyUch MạnMMAz ĐiPuyUệp đương nhiêsDpKn MMAzcũng bMMAzị “dsDpKẹp” sanmREDg mộMMAzt bên.

Bạch MạnmRED ĐiệpsDpK kcJpJhẽ mREDliếc mắtMMAz vềmRED MMAztiêu điểmcJpJ củacJpJ tấsDpKt cảsDpK mọi ngườicJpJ –mRED msDpKột cJpJchiếc xmREDe PuyUngựa xMMAza hosDpKa. TừsDpK trênsDpK xmREDe ngựa,sDpK dẫnsDpK đầMMAzu cJpJlà mộtcJpJ nasDpKm tửmRED tcJpJuổi còn mREDrất trẻ,mRED tiếpsDpK đsDpKó cJpJlà mREDmột nPuyUữ mREDnhân cJpJmang thasDpKi, PuyUđi scJpJau cMMAzòn cMMAzó msDpKột vMMAzị nữMMAz tsDpKử áo lamcJpJ, đầucJpJ độicJpJ mũmRED ccJpJhe PuyUmặt. VịPuyU mREDáo lPuyUam nữcJpJ MMAztử MMAzkia vừaPuyU xuấtMMAz hiện,mRED ánhPuyU mắtPuyU mọiPuyU người tPuyUất cảmRED đềucJpJ đổsDpK dồnmRED vmREDề phíaMMAz nàng.cJpJ NàMMAzng hMMAzẳn chínhmRED lPuyUà MMAzTống PmREDhu MMAzDung màPuyU mọisDpK ngườisDpK đã PuyUnói, trướccJpJ tiênMMAz PuyUkhông cầncJpJ bànMMAz mREDtới nàmREDng mREDdiện mạoMMAz thMMAzế nsDpKào, chmREDỉ sDpKnhìn vócJpJc người uyểnmRED chuyPuyUển MMAzđã mREDđủ cJpJcho mọicJpJ mREDngười mơsDpK ưmREDớc. PhươncJpJg CMMAzhấn HPuyUiên thậtcJpJ làmRED tsDpKốt số,MMAz người ngườsDpKi PuyUđều muốnMMAz gảcJpJ PuyUcho hắn.mRED BạchcJpJ MạnmRED ĐiệpMMAz mREDkhông cMMAzó hứngsDpK tPuyUhú nhPuyUìn, hMMAziếu kỳcJpJ quan sácJpJt khắPuyUp MMAznơi. LoạMMAzi sDpKkhí tcJpJhế ncJpJày cùngmRED mREDvõ lcJpJâm đạmREDi hPuyUội cũngPuyU khmREDông MMAzkhác cJpJbiệt lắm chứ?

Tống sDpKPhù DusDpKng, TốngMMAz gcJpJia tracJpJng tiểumRED thưcJpJ, ngmREDười xưng biệtPuyU hiệuMMAz PhùmRED PuyUDung kiếm.MMAz NghPuyUe thấcJpJy têcJpJn TốMMAzng MMAzPhù DucJpJng, nMMAzàng theMMAzo bsDpKản PuyUnăng nhớ được.

Người xuốnmREDg sDpKxe cmREDúi cùsDpKng làMMAz mộtsDpK sDpKvị hPuyUoa pcJpJhục lãosDpK gsDpKiả trên dưsDpKới 5mRED0 tuổimRED. HắncJpJ tựaMMAz hồcJpJ cànMMAzg hấpMMAz dẫnPuyU ngườPuyUi kPuyUhác PuyUhơn TốMMAzng PsDpKhù DungPuyU, ánh mắtMMAz PuyUcủa tPuyUất cảmRED mọiMMAz ngsDpKười đmREDều manMMAzg tPuyUheo cJpJsùng bMMAzái, đổsDpK dồnmRED vềsDpK lãPuyUo. sDpKBạch MạnMMAz ĐMMAziệp cũng khôngPuyU nPuyUgoại sDpKlệ, sDpKhiếu kỳmRED qumREDan sátPuyU lão,mRED PuyUhẳn lmREDà mộtMMAz vịMMAz PuyUvõ lâcJpJm tiềnPuyU bối?

Hắn cJpJrất cMMAzó phPuyUong gậtPuyU sDpKđầu mỉmcJpJ cườisDpK nhìsDpKn mọiPuyU nMMAzgười, đến khicJpJ nhìMMAzn PuyUthấy BạchPuyU MạcJpJn ĐiệpsDpK, dánmREDg tươiMMAz cườicJpJ cưcJpJ csDpKó chúcJpJt sDpKcứng đờ,PuyU PuyUngơ ngáccJpJ nhìn nsDpKàng. BPuyUạch MMAzMạn ĐiệPuyUp mREDnhìn cJpJngó mREDxung qcJpJuanh, xácmRED địnhMMAz lãsDpKo đPuyUang nhìncJpJ nàmREDng, nàMMAzng mmREDỉm cười đápMMAz lạimRED lãMMAzo mộtPuyU ccJpJái, hasDpKi tacJpJy cJpJôm trướccJpJ nPuyUgực, ssDpKau đMMAzó lcJpJại nhPuyUìn PuyUđi chỗmRED khác.

“Cha…” TốngPuyU PuyUPhù PuyUDung kMMAzéo kémREDo sDpKy cJpJphục củcJpJa hắn.

Vị lãoPuyU gMMAzia mREDđó, cũnsDpKg chínMMAzh cJpJlà TốngmRED cJpJgia tranmREDg trcJpJang chủ, TốngcJpJ CsDpKảnh cJpJNhân, mamREDu chóngsDpK cJpJhoàn PuyUhồn. “MMAzVào thôi.”cJpJ QusDpKá gcJpJiống, trmREDên sDpKđời cưcJpJ nhiên sDpKlại cósDpK hcJpJai ngườisDpK giốngPuyU nhPuyUau PuyUnhư vậyMMAz. NcJpJếu khômREDng phảiMMAz từngmRED tmREDận MMAzmắt thấymRED MMAznàng đã cPuyUhết, hắnPuyU nhấsDpKt đsDpKịnh PuyUcho rsDpKằng ngưcJpJời đứngPuyU trướcsDpK mặtsDpK chínsDpKh lmREDà nàngPuyU. NsDpKàng đãMMAz chết, thậmREDt sDpKsự đãcJpJ chết.

Khách quýmRED tMMAziến vàosDpK tronMMAzg, BạPuyUch mREDMạn ĐcJpJiệp cũnmREDg tMMAzheo mREDvào. Mới vừaMMAz đsDpKi đượcMMAz hacJpJi bước,PuyU liềnPuyU cómRED PuyUmột bàcJpJn tacJpJy nhmREDỏ béPuyU túmPuyU lấyMMAz cJpJy phụPuyUc mREDcủa nàncJpJg. Nàng cmREDúi đầu,mRED mộtsDpK cáisDpK đầcJpJu cJpJtừ phíMMAza saMMAzu ccJpJhui mREDra, vcJpJui vẻMMAz cườimRED cJpJnói, “MMAzTiểu thưsDpK, ngàisDpK rốt cuộcmRED cũngPuyU tớMMAzi rồi.”

“Sao ngưcJpJơi lMMAzại MMAzở chMMAzỗ PuyUnày?” NữsDpK tửmRED kéoMMAz cJpJy MMAzphục nàngcJpJ, đương nhiênPuyU csDpKhính làmRED MMAzLưu Ly.

Lưu LPuyUy cJpJđứng mREDlên, sDpKcung kímREDnh nmREDói, “HồiPuyU PuyUtiểu thư,MMAz nmREDô tỳ phcJpJụng mệnhMMAz tmREDam tiểuMMAz tmREDhư đếncJpJ PhươngPuyU gicJpJa chờcJpJ ngMMAzài. PuyUThế nPuyUhưng msDpKấy tMMAzên giữmRED cửa MMAzPhương giMMAza nósDpKi ởsDpK đâyPuyU khônMMAzg csDpKó vịMMAz hPuyUào cJpJnhân nàomRED nhMMAzư vậy,cJpJ LưMMAzu MMAzLy khPuyUông dásDpKm tựmRED tiện rờiMMAz điPuyU, khôngMMAz cònMMAz cáchcJpJ nàMMAzo khPuyUác hsDpKơn làcJpJ ngồiPuyU ởsDpK mREDđây chờ.”sDpK NàngsDpK đãPuyU ởcJpJ MMAzđây hơcJpJn mười ngàysDpK, nPuyUếu ticJpJểu cJpJthư màMMAz csDpKòn kMMAzhông xmREDuất hiệnMMAz, nsDpKàng đànhmRED phảicJpJ trởPuyU vềcJpJ tiếpMMAz nhận nghiêmPuyU phạtmRED cMMAzủa MMAztam tPuyUiểu thư.

Bạch MạnPuyU ĐicJpJệp sDpKcười PuyUthần bí,MMAz “cJpJTa dùMMAzng têsDpKn giảsDpK Bạch PuyUNgâm, hơMMAzn nữsDpKa tPuyUa mấyPuyU ngàymRED nsDpKay cũngPuyU khcJpJông sDpKở chỗMMAz này,cJpJ MMAzngươi đcJpJương nhiênmRED ksDpKhông tìm được.”

“Tiểu thư,mRED ngàMMAzi khôMMAzng phảisDpK cũngcJpJ muốsDpKn tsDpKham tcJpJuyển chứ?” sDpK Tiểu tmREDhư đãMMAz thànhcJpJ thâmREDn rồisDpK cJpJmà, hơncJpJ PuyUnữa cPuyUòn mREDnghe mREDtam PuyUtiểu tsDpKhư sDpKnói tisDpKểu PuyUthư có bệnPuyUh, quênsDpK mấtPuyU vMMAzõ PuyUcông, cmREDòn cóMMAz thểmRED thaPuyUm cJpJdự sao?

“Không.” BạchMMAz MạnMMAz ĐiệpcJpJ khimREDnh thưcJpJờng nói,cJpJ “Không thíccJpJh.” PhưMMAzơng gmREDia cPuyUho rằngcJpJ nữPuyU sDpKtử tromREDng tcJpJhiên cJpJhạ đPuyUều mREDkhát khcJpJao ncJpJịnh bợmRED Phương gisDpKa MMAzsao? BạcsDpKh MạmREDn ĐMMAziệp cJpJnàng mREDkhông cần.

“Tiểu tPuyUhư, sDpKnghe nóMMAzi ngmREDài PuyUbị sDpKbệnh?” NgMMAzhe nsDpKói tiMMAzểu thư bịsDpK bệnhsDpK, mREDLưu LMMAzy nPuyUàng tsDpKức đếnsDpK mmREDuốn ccJpJhết, hPuyUơn nữasDpK ccJpJòn mREDbị sDpKtam tiểsDpKu thưsDpK khépsDpK mREDtội hộ chcJpJủ cJpJvô nănsDpKg msDpKà sDpKnghiêm phạtMMAz, thậmREDt làsDpK oMMAzan uổPuyUng cPuyUho nàng.

“Đúng vmREDậy, mREDbất qumREDá hiệPuyUn gmREDiờ đãsDpK mREDcó sDpKkhởi sáchmRED. CsDpKũng không biPuyUết xảsDpKy MMAzra chuyệnsDpK gì,MMAz mREDrất kMMAzhó ncJpJói rcJpJõ vớPuyUi mREDngươi. ĐMMAzi, chMMAzúng tmREDa vcJpJào trong.”cJpJ Nói nàmREDng mấPuyUt tMMAzrí nMMAzhớ? LưMMAzu cJpJLy tiPuyUn sao?

“Tại saMMAzo phảMMAzi vào.”PuyU LưMMAzu LcJpJy vẻPuyU mặtmRED khônsDpKg đượcMMAz thích thú.

“Ngu ngốcsDpK, tcJpJa cùnmREDg mREDPhương ChsDpKấn mREDHiên PuyUcó mPuyUột MMAzgiao dịch,PuyU ta vàsDpKo hỏmREDi sDpKhắn cJpJĐông PhươngmRED sDpKVũ ởmRED đâu.mRED” NsDpKếu kcJpJhông MMAzphải vìMMAz MMAztìm MMAzđược LưsDpKu LmREDy vàsDpK vmREDì thù MMAzlao mREDcủa trmREDận gicJpJao dịmREDch này,PuyU nàMMAzng thPuyUật sựsDpK khôngPuyU muốncJpJ trởsDpK về.

“Tiểu tcJpJhư, tMMAzam ticJpJểu tsDpKhư MMAzđã dùsDpKng bồmRED cJpJcâu mREDđưa tPuyUin đến mREDThiên CcJpJơ cáMMAzc, muMMAza PuyUtin vềsDpK ĐônMMAzg PhươngmRED MMAzVũ, chỉmRED cầnmRED cMMAzó cJpJtin MMAztức, lậpPuyU sDpKtức báosDpK với MMAztiểu thư.”mRED ThicJpJên CơmRED csDpKác chMMAzính lsDpKà thMMAzám tửmRED tMMAzư, chPuyUuyên sDpKmua bánmRED mREDtin tứcJpJc. ThicJpJên CơMMAz các sángPuyU PuyUlập hơnsDpK sDpKtrăm nămPuyU, mạngmRED lướisDpK tMMAzình báosDpK trảicJpJ cJpJrộng cảmRED MMAznước, sDpKkhông sDpKcó tin tứmREDc cJpJnào làmRED kcJpJhông tmREDhu thậsDpKp đsDpKược, sDpKcàng khôngcJpJ cJpJbán timREDn tứcPuyU gPuyUiả. CóMMAz TmREDhiên CơmRED cJpJcác hỗ trợ,cJpJ MMAzchỉ cầnPuyU ĐMMAzông PsDpKhương VũMMAz lộPuyU dcJpJiện, tuyệcJpJt đốiMMAz cmREDó sDpKthể bắsDpKt đượcMMAz hắn.

“Có ThiPuyUên sDpKCơ cMMAzác hỗMMAz trợ,mRED tmREDa csDpKó thMMAzể ysDpKên tcJpJâm rồmREDi, thế mRED nhưng sDpKta cPuyUó vàimRED lờisDpK muốnmRED mREDnói vớcJpJi PhưsDpKơng ChấnmRED Hiên.sDpK” NgmREDhe LưucJpJ LmREDy nómREDi đmREDến TsDpKhiên Cơ cáPuyUc, tsDpKất cảMMAz sDpKtư liMMAzệu vềcJpJ mREDThiên CmREDơ mREDcác bỗsDpKng MMAznhiên xuPuyUất hmREDiện trosDpKng đcJpJầu PuyUnàng. Rất nhsDpKiều nMMAzgười cùnMMAzg việcmRED nàsDpKng PuyUnhớ rấsDpKt rõsDpK, chmREDỉ sDpKcần xsDpKuất sDpKhiện trướccJpJ cJpJmắt nàngMMAz, hoặc mREDlà từngcJpJ nMMAzghe mREDnói đếnPuyU, nàPuyUng đmREDều cJpJcó thểsDpK nhớcJpJ MMAzlại. MớMMAzi đâymRED cJpJthôi, PuyUBạch MPuyUạn ĐiệpcJpJ còn MMAzkhông psDpKhát hiệPuyUn mREDra hisDpKện tsDpKượng cJpJkỳ mREDquái này.

“Tiểu thư…mRED khMMAzông phmREDải lsDpKà sDpKngài MMAzthích hmREDắn chPuyUứ?” NsDpKghe tamcJpJ tiểu tsDpKhư PuyUnói tiểuMMAz mREDthư MMAzở cmREDùng mPuyUột cPuyUhỗ vớiPuyU PcJpJhương CMMAzhấn HisDpKên, chẳsDpKng cJpJlẽ là…

Bạch sDpKMạn ĐiệpMMAz némcJpJ cJpJcho nmREDàng mộtPuyU cMMAzái trừnPuyUg mắt,cJpJ “ĐiPuyU chết điPuyU, tcJpJa mREDmới khsDpKông thèsDpKm thPuyUích MMAzhọ PcJpJhương đMMAzó.” TronsDpKg lòPuyUng cJpJnàng cJpJlại bổcJpJ thêmmRED mộtsDpK câu, muốnsDpK thícJpJch cũcJpJng thmREDích SáPuyUo NgọcsDpK CôngmRED Tử.

“Vậy lmREDà tMMAzốt rồi.”PuyU cJpJCái têmREDn họmRED PsDpKhương cJpJkia cJpJthật ssDpKự có điểmcJpJ khMMAzông cJpJxứng vớicJpJ tiểcJpJu mREDthư sDpKnhà nàng.

Vào đếPuyUn PhPuyUương gicJpJa, lậpMMAz tứccJpJ cómRED nhcJpJa mREDhoàn cJpJan bàicJpJ sươcJpJng phòng chmREDo cácsDpK mREDnàng nghmREDỉ ngơmREDi. BạchcJpJ MạnsDpK ĐiệpsDpK cũngPuyU khôPuyUng trựcMMAz tiếcJpJp đềmRED xuấtsDpK muốn gặpmRED PhưcJpJơng CsDpKhấn HiMMAzên, nàcJpJng bimREDết sDpKkẻ muốnPuyU gặpPuyU hcJpJắn ncJpJhiều lắmcJpJ, nmREDếu nhưPuyU PuyUnàng cũnmREDg muốn đicJpJ mREDgặp hMMAzắn, ngưcJpJời hcJpJầu nhấtMMAz địcJpJnh MMAzcho rằnsDpKg nPuyUàng cPuyUũng giốnsDpKg nhưsDpK nhmREDững nPuyUữ nhâmREDn khác, tMMAzùy tPuyUiện tìPuyUm mộmREDt lsDpKí mREDdo thsDpKoái tcJpJhác đi.PuyU MọMMAzi ngưMMAzời ởMMAz PhươngmRED gmREDia đềuPuyU mREDlà sDpKmắt chó nhìnPuyU ngMMAzười thấp,cJpJ ngườiMMAz MMAzhầu khẳngsDpK PuyUđịnh PuyUcũng khôngsDpK tốtPuyU đượcPuyU baMMAzo nhiêuPuyU. mREDThay vì chịumRED nhục,PuyU thôimRED PuyUthì cJpJthức thờimRED sDpKmột chúMMAzt, bsDpKuổi tốiMMAz PuyUtự cJpJmình đcJpJi tìm.