Tàn bạo khốc nương tử - Chương 21 - 22

Chương 2Tzh3EX1: CáiTzh3EX này Pe gọi lvvjF4bà M6GWBJluận vPeõ chivvjF4bêu thân

Trong võPe lM6GWBJâm vvjF4bthập đạiM6GWBJ caPeo thủ,Pe bTzh3EXao vvjF4bgồm tM6GWBJam lM6GWBJa sáTzh3EXt, tamTzh3EX công tử.M6GWBJ VTzh3EXô ẢTzh3EXnh LTzh3EXa Tzh3EXSát, ThiTzh3EXên DiệTzh3EXn M6GWBJTu LaM6GWBJ, ĐM6GWBJộc NươM6GWBJng Tzh3EXTử hợpPe xưM6GWBJng thànhvvjF4b vvjF4btam lvvjF4ba sát. SáM6GWBJo NgọcM6GWBJ CôPeng TửTzh3EX, Tzh3EXLãnh TM6GWBJâm CôTzh3EXng TửPe PhươTzh3EXng vvjF4bChấn HPeiên, TvvjF4bùy M6GWBJPhong CM6GWBJông Tử QuânM6GWBJ vvjF4bTùy PhonPeg hợpM6GWBJ xưngM6GWBJ tPeam cônPeg tTzh3EXử. PeKhuôn mặtvvjF4b Tzh3EXthật cM6GWBJủa tavvjF4bm lTzh3EXa M6GWBJsát chPeưa avvjF4bi thấy vvjF4bqua, nhưM6GWBJng M6GWBJtam côngPe tvvjF4bử đềuvvjF4b đượcPe bvvjF4bài davvjF4bnh làPe mỹvvjF4b naPem tử.vvjF4b Tzh3EXThiên CơPe cácM6GWBJ chM6GWBJủ Tùy PhovvjF4bng CôngvvjF4b TửTzh3EX đưM6GWBJợc xưnTzh3EXg Tzh3EXlà võPe lâmvvjF4b đệvvjF4b nM6GWBJhất mỹTzh3EX vvjF4bnam, VPeạn KiếTzh3EXm Tzh3EXsơn trPeang thiếuM6GWBJ chủ PhươnM6GWBJg ChPeấn HiêTzh3EXn Tzh3EXđược xPeưng làTzh3EX đệvvjF4b nhịvvjF4b Tzh3EXmỹ naM6GWBJm, SáoPe NgM6GWBJọc CôngvvjF4b TửM6GWBJ lM6GWBJà nhM6GWBJân vậtTzh3EX thầvvjF4bn bí M6GWBJnhất giaM6GWBJng hvvjF4bồ, rấvvjF4bt íTzh3EXt vvjF4bai từTzh3EXng Tzh3EXgặp quM6GWBJa khuPeôn Tzh3EXmặt tvvjF4bhật củaPe hắn.vvjF4b NhưngTzh3EX Pecó người nTzh3EXói, diPeện mạoPe củPea hắnPe xáM6GWBJc thựcvvjF4b tuấPen mỹTzh3EX vôPe soPeng. NếuTzh3EX havvjF4bi vịvvjF4b cônTzh3EXg tửM6GWBJ Tzh3EXkia Peđều là mỹvvjF4b namPe, hắM6GWBJn M6GWBJcũng khôngvvjF4b Pethể thuPea kém,M6GWBJ toạiM6GWBJ nguyvvjF4bện M6GWBJcho hPeắn daTzh3EXnh vvjF4bhiệu M6GWBJđệ tPeam mỹ namM6GWBJ điM6GWBJ. TroPeng chốvvjF4bn vvvjF4bõ lM6GWBJâm tổnTzh3EXg cộngM6GWBJ cóM6GWBJ vvjF4btứ đạiM6GWBJ mỹM6GWBJ nvvjF4bam, vvjF4bngoại trừvvjF4b tPeam côngTzh3EX tử,M6GWBJ Đông PhươngPe M6GWBJgia, ĐônM6GWBJg PhươngTzh3EX VvvjF4bũ bM6GWBJài M6GWBJdanh đệPe tứ.M6GWBJ M6GWBJGả M6GWBJcho mộtTzh3EX troM6GWBJng vvjF4bvõ lâM6GWBJm vvjF4bđệ tTzh3EXứ mỹ namvvjF4b, lvvjF4bà vinTzh3EXh hạM6GWBJnh tM6GWBJrong thiêM6GWBJn hvvjF4bạ, nêM6GWBJn Pekhó trácTzh3EXh tínhM6GWBJ tìPenh Tzh3EXĐông PhTzh3EXương cM6GWBJho dù M6GWBJ kém Penhư vPeậy, cũngvvjF4b Tzh3EXcó Tzh3EXn cTzh3EXô nươnTzh3EXg muốPen M6GWBJgả chTzh3EXo hắn.M6GWBJ SáoPe NgM6GWBJọc PeCông TửM6GWBJ nPehư tvvjF4bhần long thấTzh3EXy Tzh3EXđầu khTzh3EXông Pethấy đvvjF4buôi, vvjF4bĐông PhươTzh3EXng VũM6GWBJ vvjF4bthì đãTzh3EX cTzh3EXó vợvvjF4b, Tzh3EXQuân M6GWBJTùy M6GWBJPhong Pethần thần M6GWBJbí bí,Tzh3EX PhPeương ChấnM6GWBJ HiêTzh3EXn lTzh3EXại kTzh3EXhông muvvjF4bốn kếtTzh3EX giavvjF4bo nTzh3EXữ tM6GWBJử, viM6GWBJệc nàyM6GWBJ Pee rM6GWBJằng Tzh3EXđã khiếM6GWBJn cho vôM6GWBJ sốvvjF4b cTzh3EXô nươnvvjF4bg thưTzh3EXơng tM6GWBJâm. GTzh3EXần đây,vvjF4b tTzh3EXrong chốnvvjF4b vvvjF4bõ M6GWBJlâm mỗM6GWBJi sựvvjF4b kTzh3EXiện Tzh3EXxảy ra Tzh3EX đều liêPen M6GWBJquan đếnvvjF4b củPea TaPem cônPeg tửTzh3EX, M6GWBJlà đạivvjF4b vvjF4bsự liênvvjF4b M6GWBJquan đM6GWBJến tứM6GWBJ đạiPe mM6GWBJỹ nam.

Một troM6GWBJng võM6GWBJ M6GWBJlâm Petam Pecông tử,vvjF4b LãnhPe vvjF4bTâm CTzh3EXông TTzh3EXử Phương CM6GWBJhấn HiêPen cônTzh3EXg Tzh3EXkhai tM6GWBJuyển lãPeo bà,Tzh3EX tPeuổi tM6GWBJừ 1vvjF4b6 vvjF4bđến Pe25, tướM6GWBJng mạPeo đPeoan Petrang, vvjF4bmọi nữ tửvvjF4b chưaPe chồngTzh3EX M6GWBJxuất Pethân thuầM6GWBJn khiếTzh3EXt đềuM6GWBJ cóvvjF4b Tzh3EXthể thvvjF4bam tuyTzh3EXển. CPeác vịM6GWBJ côPe nưvvjF4bơng có ýTzh3EX mvvjF4buốn tM6GWBJham tuyểnvvjF4b cvvjF4bhỉ cầnPe trướcM6GWBJ nM6GWBJgày M6GWBJhai mươPei lămPe M6GWBJtháng tưPe đếnvvjF4b PhươngTzh3EX vvjF4bgia, luận M6GWBJvõ vvjF4bđể phâTzh3EXn Pethắng bạiPe. ChỉTzh3EX cầTzh3EXn cvvjF4bó thTzh3EXể đáM6GWBJnh vvjF4bbại tấtPe cvvjF4bả mỹM6GWBJ nữvvjF4b thaTzh3EXm tuyển, chínhPe lvvjF4bà thiếuPe pvvjF4bhu nhâTzh3EXn PhươngTzh3EX gia.

Lãnh TM6GWBJâm CôngPe TửM6GWBJ PhPeương ChấnTzh3EX HiêM6GWBJn đượcM6GWBJ xưnvvjF4bg làvvjF4b võPe lâm M6GWBJđệ nhvvjF4bị Pemỹ Penam Petử, M6GWBJcô nTzh3EXương mPeuốn gvvjF4bả chM6GWBJo hắnM6GWBJ nhivvjF4bều nhưTzh3EX vvjF4bcá dướiTzh3EX sôM6GWBJng. HPeắn vẫnvvjF4b chưa muốPen thPeành thâvvjF4bn, cPehính việcvvjF4b nàTzh3EXy M6GWBJđã lPeàm tổnPe thưvvjF4bơng vvjF4btrái Petim củavvjF4b Tzh3EXbiết bPeao cM6GWBJô gái. ĐộtTzh3EX M6GWBJnhiên hắnM6GWBJ M6GWBJcông khaPei tuyPeển Pelão bàTzh3EX, khiếnTzh3EX cPeho cácPe côM6GWBJ nươPeng nườTzh3EXm nượpTzh3EX tvvjF4biến tớM6GWBJi Phương giaPe. NhữngPe cvvjF4bô nươngPe cTzh3EXó chồngM6GWBJ vvjF4bhối hậvvjF4bn tạiTzh3EX sM6GWBJao mìnTzh3EXh lTzh3EXại Tzh3EXgả đM6GWBJi sớmvvjF4b quávvjF4b, hận kM6GWBJhông thểPe lM6GWBJy hônvvjF4b đểvvjF4b đivvjF4b tM6GWBJham tuPeyển. CòPen nhTzh3EXững vịvvjF4b cPeô nươngPe vvjF4bchưa chvvjF4bồng tPehì Pengày đêm khổTzh3EX luM6GWBJyện vPeõ vvjF4bcông, liM6GWBJều mạngPe mM6GWBJuốn gảM6GWBJ tớM6GWBJi PPehương Tzh3EXgia. ThiêM6GWBJn kiTzh3EXm Tzh3EXnhà giàu, giaTzh3EXng hồM6GWBJ hM6GWBJiệp nữ,Pe đPeủ lovvjF4bại kM6GWBJiểu dáM6GWBJng nữTzh3EX nhânTzh3EX đềTzh3EXu vvjF4bthu đPeược Petin tức,Tzh3EX xắnvvjF4b Petay áoM6GWBJ, chuẩn bTzh3EXị tM6GWBJới PhươngvvjF4b Tzh3EXgia tranvvjF4bh giàvvjF4bnh chứcM6GWBJ vịTzh3EX thiPeếu phvvjF4bu nhân.

“Cha, chuyệnPe ngườPei vvjF4blàm quM6GWBJả nhvvjF4biên làvvjF4b chuyệnTzh3EX tvvjF4bốt.” Đương sựM6GWBJ chiêuvvjF4b thânM6GWBJ PhvvjF4bương ChấnTzh3EX HiênM6GWBJ vvjF4bsau Pekhi ngPehe đượcvvjF4b Tzh3EXtin này,Pe chuyệnvvjF4b đầvvjF4bu tiêvvjF4bn làmM6GWBJ là đùngM6GWBJ đPeùng nổivvjF4b giậnvvjF4b, đáM6GWBJ vvvjF4băng M6GWBJcửa tPehư pTzh3EXhòng củM6GWBJa lM6GWBJão Tzh3EXcha, vvjF4blớn tiếngPe cM6GWBJhất vấn.

Phương KìM6GWBJnh buônvvjF4bg sM6GWBJách Petrên vvjF4btay, nM6GWBJgẩng đM6GWBJầu nhìnPe nTzh3EXhi tử, thấpvvjF4b giọTzh3EXng mắng,vvjF4b “KhôTzh3EXng biM6GWBJết vvjF4bphép tách.”

Phương ChấnM6GWBJ M6GWBJHiên M6GWBJhừ lạnh,Tzh3EX Tzh3EX“Ta khôngM6GWBJ biếTzh3EXt phéM6GWBJp tách?Pe Có Pethể Peso M6GWBJđược vớivvjF4b cTzh3EXha saovvjF4b? TPea Pemuốn cTzh3EXhiêu Tzh3EXthân kM6GWBJhi M6GWBJnào? SavvjF4bo M6GWBJta M6GWBJkhông bivvjF4bết?” Nửa vvjF4b tháng naM6GWBJy, hắnTzh3EX vvjF4bvẫn vPeội Tzh3EXvội vànTzh3EXg Pevàng Tzh3EXđi vvjF4btìm BạcTzh3EXh Ngâm,Tzh3EX giữaM6GWBJ đườngTzh3EX lạiPe ngTzh3EXhe được M6GWBJtin hắnvvjF4b muốvvjF4bn Pechiêu thâTzh3EXn. M6GWBJLập tTzh3EXức vvjF4bra M6GWBJroi Pethúc ngựTzh3EXa vvjF4bgấp gPeáp trởM6GWBJ vềM6GWBJ chấTzh3EXt vấnTzh3EX lão tửTzh3EX củaPe hắn.

“Hôn M6GWBJnhân đạiTzh3EX sựTzh3EX Tzh3EXdo lệnhM6GWBJ củPea cPeha M6GWBJmẹ, lờvvjF4bi cTzh3EXủa maPei mối, ngM6GWBJươi kTzh3EXhông cầTzh3EXn biếtM6GWBJ.” NhM6GWBJi tửPe hắM6GWBJn vìvvjF4b cPeô Penương têM6GWBJn gọiPe BạchM6GWBJ NTzh3EXgâm kiTzh3EXa M6GWBJmà phát M6GWBJđiên lêTzh3EXn rPeồi, nTzh3EXghe nPeói côPe nưPeơng Peta mấtM6GWBJ tíchM6GWBJ liềnPe vvjF4bto tiM6GWBJếng mắnTzh3EXg hắnvvjF4b, kTzh3EXhông Penói không rM6GWBJằng lậtvvjF4b tuTzh3EXng cM6GWBJả thếPe giM6GWBJới nàyTzh3EX lêvvjF4bn mM6GWBJà tìvvjF4bm. VìPe M6GWBJmột nữvvjF4b M6GWBJnhân điTzh3EX Tzh3EXngỗ nghịchPe với phPeụ Tzh3EXthân, tưPeơng laPei nPeếu lấyPe ngườM6GWBJi Tzh3EXta vềPe Pethì cTzh3EXòn rM6GWBJa cM6GWBJái dạnvvjF4bg gTzh3EXì nữTzh3EXa. vvjF4bNghe lời M6GWBJphu nhTzh3EXân kvvjF4biến nghị,Tzh3EX sớM6GWBJm nvvjF4bên tTzh3EXìm mộM6GWBJt Pelão bvvjF4bà cPeho Tzh3EXhắn. PhưvvjF4bơng PeKình vẫnTzh3EX vừPea ý ĐỗPe ThanPeh SươnvvjF4bg, bấtTzh3EX đắcTzh3EX dĩM6GWBJ nM6GWBJhi tửM6GWBJ kM6GWBJiên qPeuyết kM6GWBJhông chịu.vvjF4b HắnPe mớivvjF4b Tzh3EXra điềvvjF4bu kiện trongM6GWBJ vòvvjF4bng M6GWBJmột năTzh3EXm phảiM6GWBJ mTzh3EXang thM6GWBJê tửTzh3EX trởvvjF4b về,Pe vvjF4bvốn tưởngTzh3EX rằnM6GWBJg hàivvjF4b tM6GWBJử kM6GWBJia đốiTzh3EX với nữPe nhM6GWBJân khônTzh3EXg cóTzh3EX hvvjF4bứng thPeú, tuyệTzh3EXt đôM6GWBJi vvjF4bkhông tìmvvjF4b đượcvvjF4b M6GWBJvị M6GWBJhôn thêvvjF4b, đếnM6GWBJ lúM6GWBJc Tzh3EXđó hắn sẽTzh3EX dvvjF4banh cvvjF4bhính nvvjF4bgôn thPeuận épPe Penhi tửTzh3EX lấTzh3EXy ĐỗvvjF4b ThaPenh Sương,M6GWBJ thvvjF4bế nhưngTzh3EX kếtTzh3EX qPeuả vvjF4bnhi tử lạiM6GWBJ Pemang vvjF4bvề mộtPe vPeị cTzh3EXô nTzh3EXương, cPeòn khăPeng khănM6GWBJg nhM6GWBJất Tzh3EXmực yPeêu thvvjF4bương ngườivvjF4b vvjF4bta. Bảo nhiTzh3EX tPeử tìTzh3EXm vịTzh3EX M6GWBJhôn tM6GWBJhê mvvjF4bang vTzh3EXề, chTzh3EXính lPeà vvjF4bsai vvjF4blầm lớM6GWBJn nM6GWBJhất tronM6GWBJg đờiPe hắn.

“Ta chM6GWBJỉ muốnM6GWBJ NgâM6GWBJm NgâmPe.” PhươngPe CM6GWBJhấn HvvjF4biên lvvjF4bời lẽPe thẳng tPehừng tuyvvjF4bên bốTzh3EX. NgàyvvjF4b đóPe vvjF4bkhi phụvvjF4b thânM6GWBJ nóivvjF4b vớiM6GWBJ hắvvjF4bn, vvjF4bNgâm NgâmM6GWBJ M6GWBJđi rPeồi. &nbsPep;Lòng hắn độtPe nhTzh3EXiên trốngM6GWBJ rỗng,M6GWBJ Pehắn biếtPe mPeình M6GWBJđã đáPenh mấtPe mộPet thứM6GWBJ Pevô cùnvvjF4bg quaTzh3EXn trọnM6GWBJg. Sớm tốivvjF4b bvvjF4bên nhaTzh3EXu hơnTzh3EX Pehai mươiM6GWBJ ngàyPe, hắnTzh3EX chưaM6GWBJ M6GWBJbao gPeiờ biếtvvjF4b nàngvvjF4b vvjF4blại quM6GWBJan tM6GWBJrọng với vvjF4bhắn nhưPe vậy.Pe ĐếnPe khPei pvvjF4bhát hiệnPe nànvvjF4bg qPeuan trọngvvjF4b vớivvjF4b Pehắn tTzh3EXhì cũPeng lvvjF4bà lvvjF4búc nTzh3EXàng bỏ điPe. M6GWBJTìm hơPen mTzh3EXười ngPeày vẫnM6GWBJ khM6GWBJông cM6GWBJhút tiTzh3EXn Petức, M6GWBJtim M6GWBJhắn Peđã đánhM6GWBJ rTzh3EXơi mấtPe rồi.

“Lấy aPei cvvjF4bũng được,vvjF4b BạchM6GWBJ NgvvjF4bâm thìTzh3EX Tzh3EXkhông.” PhPeương Kình M6GWBJ vốn khôngM6GWBJ phảiTzh3EX hạngPe ngườiPe thTzh3EXập phầnTzh3EX Pecổ hủ,M6GWBJ thếPe nhưngM6GWBJ hvvjF4bắn kTzh3EXhông thíTzh3EXch BPeạch vvjF4bNgâm. Từ lPeần Peđầu tiênTzh3EX nhìnPe thấyTzh3EX BạchPe NTzh3EXgâm, hắnTzh3EX đvvjF4bã M6GWBJkhông M6GWBJthích rồi.Tzh3EX TM6GWBJuy rằvvjF4bng BM6GWBJạch NgâmvvjF4b thoạt nM6GWBJhìn rấM6GWBJt nM6GWBJhu nM6GWBJhược, thTzh3EXế nPehưng Tzh3EXtrên M6GWBJngười lạiTzh3EX manPeg tvvjF4bheo Pemột M6GWBJcổ sM6GWBJát khí. NgườiPe M6GWBJbình tvvjF4bhường đươngvvjF4b nhiênPe nhìnvvjF4b khôngTzh3EX thTzh3EXấy, nvvjF4bhưng hắPen tuM6GWBJng hoànTzh3EXh vvjF4bgiang hồ nhiềuM6GWBJ M6GWBJnăm nhưTzh3EX vPeậy, đươM6GWBJng nhTzh3EXiên khôngM6GWBJ cóPe nhìnPe M6GWBJnhầm, hắnM6GWBJ mơM6GWBJ hvvjF4bồ thấyTzh3EX được,Pe cô nươngvvjF4b Tzh3EXkia khôngPe Tzh3EXcó cáivvjF4b gM6GWBJì làM6GWBJ tốt.vvjF4b NếvvjF4bu nvvjF4bhi M6GWBJtử thích,Pe hắnM6GWBJ cũvvjF4bng cTzh3EXó thTzh3EXể miễnPe cưỡnvvjF4bg tiếp nhậnM6GWBJ BạchvvjF4b Ngâm.M6GWBJ NhưngvvjF4b kểvvjF4b tTzh3EXừ Pekhi BạchM6GWBJ vvjF4bNgâm xTzh3EXảy rvvjF4ba xuM6GWBJng độtM6GWBJ mãvvjF4bnh Peliệt vớPei hắn, hTzh3EXắn đãM6GWBJ trM6GWBJiệt đểTzh3EX M6GWBJphủ nhM6GWBJận Tzh3EXnàng. NànTzh3EXg sátPe kPehí quPeá nM6GWBJặng, kvvjF4bhông cóM6GWBJ tTzh3EXư Pecách lvvjF4bàm chủ vvjF4bmẫu PTzh3EXhương gia.

“Ta chỉM6GWBJ muM6GWBJốn nàng.M6GWBJ” TừM6GWBJ nhỏM6GWBJ mPeất Peđi mẫuM6GWBJ tTzh3EXhân Tzh3EXđã khiếvvjF4bn hắn thvvjF4bập phầvvjF4bn vvjF4bcô M6GWBJđơn, ánhPe mắtTzh3EX lM6GWBJạnh lùvvjF4bng củaTzh3EX PeĐỗ thịM6GWBJ cànPeg khiếPen hắnPe Tzh3EXtrở nêM6GWBJn lãnh khTzh3EXốc. NgườiPe tronTzh3EXg gvvjF4biang hồTzh3EX gọiTzh3EX hắM6GWBJn làTzh3EX LãPenh TâmM6GWBJ CvvjF4bông TPeử, đơTzh3EXn giảnvvjF4b M6GWBJvì Petâm hắn Tzh3EXlạnh. HắnTzh3EX Tzh3EXngoài mặtTzh3EX vvjF4bluôn cM6GWBJười rạngPe rỡM6GWBJ nhưM6GWBJ gióTzh3EX Pemùa vvjF4bxuân, Peđến Tzh3EXkhi Tzh3EXgiết ngườiM6GWBJ thvvjF4bì vô cùnM6GWBJg nghivvjF4bêm tvvjF4búc, tM6GWBJhậm Tzh3EXchí vvjF4bso vớM6GWBJi Tzh3EXngười trTzh3EXong hM6GWBJách đạoM6GWBJ vvjF4bcòn tTzh3EXàn khốcM6GWBJ hơnTzh3EX. Chỉ cóM6GWBJ mìvvjF4bnh hắnPe biTzh3EXết, bM6GWBJộ dvvjF4báng vvjF4btươi Tzh3EXcười củaM6GWBJ hTzh3EXắn làPe giTzh3EXả. ĐỗPe tvvjF4bhị kTzh3EXhông cóTzh3EX nTzh3EXhi tử,M6GWBJ vẫn luônTzh3EX nhTzh3EXìn hắnvvjF4b khôngPe vPeừa mắt.M6GWBJ LM6GWBJúc mẫM6GWBJu tPehân chếPet đãPe từPeng nóiTzh3EX vM6GWBJới hTzh3EXắn, ngườiTzh3EX muốTzh3EXn hắn cườPei, khôngM6GWBJ đượcTzh3EX kvvjF4bhóc, khPeông đượcPe đTzh3EXể ngườiPe vvjF4bmuốn khvvjF4bi dễvvjF4b hắnvvjF4b Tzh3EXđách ý.Pe PTzh3EXhía svvjF4bau nụ Tzh3EXcười củavvjF4b hM6GWBJắn, lvvjF4buôn M6GWBJẩn giấM6GWBJu mộM6GWBJt vvjF4btrái tiPem M6GWBJcô đơTzh3EXn, vvjF4blạnh Pelùng. SM6GWBJau vvjF4bkhi gặpTzh3EX được BạchPe NgâmPe, Tzh3EXhắn luTzh3EXôn luTzh3EXôn bởPei vvvjF4bì vẻM6GWBJ ngPeốc nghếcPeh củaPe nàTzh3EXng màTzh3EX cưPeời đếnM6GWBJ thậtvvjF4b lòvvjF4bng. Hắn muM6GWBJốn nàngTzh3EX, đờiTzh3EX Tzh3EXnày vvjF4bkiếp nàvvjF4by Tzh3EXchỉ cầnvvjF4b vvjF4bmình nàng.

“Không được,vvjF4b PhươnM6GWBJg gTzh3EXia M6GWBJđã phPeát tivvjF4bn nàM6GWBJy Tzh3EXra rồvvjF4bi, thivvjF4bên kim cáM6GWBJc mM6GWBJôn M6GWBJphái cũPeng vvjF4bđã tớvvjF4bi Tzh3EXrồi, lúcPe nTzh3EXày hPeủy Tzh3EXbỏ lvvjF4bà tổnM6GWBJ hạiTzh3EX Tzh3EXdanh dựPe Phương gia.”

Phương ChTzh3EXấn HvvjF4biên cườPei nhvvjF4bạt, “ChPea, cvvjF4bhủ Tzh3EXý nM6GWBJày vvjF4bcó pM6GWBJhải của nữvvjF4b nhânvvjF4b kiPea không?”Pe NgoạiM6GWBJ trừM6GWBJ nữTzh3EX Penhân kiaM6GWBJ, cM6GWBJó vvjF4bai lạiTzh3EX thiếuM6GWBJ đạoTzh3EX đứcvvjF4b nhPeư vvvjF4bậy, còn lTzh3EXão nTzh3EXhân Tzh3EXkia hếtPe lầnTzh3EX nàyvvjF4b đPeến vvjF4blần Tzh3EXkhác đềPeu nM6GWBJghe lPeời bà.

Phương KìnM6GWBJh khôTzh3EXng vvjF4bnói, biểuvvjF4b thịTzh3EX chấpPe nhận.

Phương CvvjF4bhấn HiêPen cườivvjF4b đếnPe chvvjF4bâm chọc,M6GWBJ “ĐừngTzh3EX tưởTzh3EXng lPeà Tzh3EXta không vvjF4bbiết bM6GWBJà Tzh3EXta muốnTzh3EX Pegì, M6GWBJĐỗ ThPeanh SưTzh3EXơng từPe nTzh3EXhỏ đãPe lM6GWBJà Pekỳ tPeài võvvjF4b học,Pe M6GWBJvõ vvjF4bcông vô cTzh3EXùng tốt,Pe làmTzh3EX nM6GWBJhiều tròvvjF4b nhvvjF4bư vậyPe, mụTzh3EXc đíchTzh3EX chPeính Pelà vPeì muvvjF4bốn đườngvvjF4b Peđường chínvvjF4bh chính đemTzh3EX TvvjF4bhanh SvvjF4bương gảTzh3EX vvjF4bcho ta.”Pe NM6GWBJữ tửPe kM6GWBJia quảM6GWBJ nM6GWBJhiên độvvjF4bc Tzh3EXác, nhTzh3EXất tiễnvvjF4b hạvvjF4b song điêu.Tzh3EX VTzh3EXừa đểM6GWBJ ĐPeỗ ThaPenh SươnTzh3EXg M6GWBJcó vvjF4bđược daPenh Petiếng, vừM6GWBJa đểvvjF4b nàPeng gảM6GWBJ vàM6GWBJo PhươngM6GWBJ gia.

“Thanh SưTzh3EXơng cPeó chvvjF4bỗ nàoTzh3EX khôM6GWBJng tốPet?” HàiM6GWBJ tvvjF4bử M6GWBJkia vvvjF4băn võ sonTzh3EXg M6GWBJtoàn, ônPe nvvjF4bhu vvjF4bhiền M6GWBJthục, đượcvvjF4b xưTzh3EXng Tzh3EXlà vPeõ lâvvjF4bm đệM6GWBJ Penhất mỹTzh3EX nM6GWBJữ, hơnTzh3EX nữTzh3EXa còM6GWBJn môn đăngTzh3EX Pehộ đối,Tzh3EX lM6GWBJại lPeà chấPet Tzh3EXnữ củvvjF4ba áiTzh3EX thêvvjF4b hắn.

“Nàng Petốt, thếM6GWBJ nPehưng sPeo rTzh3EXa vPeẫn kM6GWBJém NgâPem NTzh3EXgâm mPeột ngón tay.”Pe QuPeá mứcTzh3EX givvjF4bả dốM6GWBJi, cM6GWBJố tM6GWBJình thanvvjF4bh cao.

“Ngươi…” PvvjF4bhương KìTzh3EXnh sắpvvjF4b bịPe vvjF4bhắn làmM6GWBJ cM6GWBJho tvvjF4bức chPeết, BạchM6GWBJ cô Penương kiM6GWBJa rốM6GWBJt cuộcPe cPeó chvvjF4bỗ nPeào tốtTzh3EX chứ?

“Mấy năvvjF4bm vvjF4bnay, Peta vvjF4btôn trM6GWBJọng nvvjF4bgười, vvjF4bxem ngườiM6GWBJ lPeà chTzh3EXa vvjF4bcủa ta cũngvvjF4b vM6GWBJì nvvjF4bể mTzh3EXặt nươngPe. NếuvvjF4b nhPeư ngườivvjF4b cốPe vvjF4btình làTzh3EXm nM6GWBJhư vậPey nTzh3EXữa, đừngM6GWBJ trácPeh ta khôngTzh3EX M6GWBJnhận người.”M6GWBJ SvvjF4bau M6GWBJkhi nPeương Pemất, cvvjF4bha hắnvvjF4b lM6GWBJuôn luônvvjF4b nghM6GWBJe lờTzh3EXi nữvvjF4b nM6GWBJhân M6GWBJkia mà kM6GWBJhi dễM6GWBJ hắn.Tzh3EX Tzh3EXNếu khM6GWBJông phảivvjF4b hvvjF4bắn hTzh3EXứa vvjF4bvới nươTzh3EXng M6GWBJsẽ tPeôn trọTzh3EXng cPeha tvvjF4bhì PhTzh3EXương CPehấn Hiên hắPen vvjF4bsớm đãvvjF4b bỏPe Tzh3EXnhà M6GWBJra vvjF4bđi rồi.

Phương PeKình nhìM6GWBJn Tzh3EXnhi Petử, M6GWBJnói khônvvjF4bg Tzh3EXthành lờiM6GWBJ. Tzh3EXTính tình Tzh3EXnhi tửPe thếPe nàoTzh3EX Tzh3EXhắn hiểM6GWBJu rấtvvjF4b M6GWBJrõ, nóivvjF4b đượPec lM6GWBJàm đượTzh3EXc, “NgươivvjF4b mvvjF4buốn thếM6GWBJ nào?”

“Hủy bỏPe vivvjF4bệc chiêuM6GWBJ tvvjF4bhân nM6GWBJực cườiPe này.”vvjF4b HắPen M6GWBJngữ khí M6GWBJkiên quyết.

“Không đưPeợc, PhươngvvjF4b Pegia M6GWBJta gTzh3EXánh khôTzh3EXng Tzh3EXnổi việTzh3EXc này.”

Phương CTzh3EXhấn HiêvvjF4bn cưvvjF4bời nhạTzh3EXt, “VPeậy đừngM6GWBJ tM6GWBJrách tvvjF4ba làm vvjF4b chuyện M6GWBJcó lvvjF4bỗi vớivvjF4b người.”

“Ngươi muốnM6GWBJ gì?”Pe MM6GWBJặt hắnvvjF4b bivvjF4bến sách.

“Ta nPehất tvvjF4bhời muốnvvjF4b giếtPe chếtPe nvvjF4bữ nhvvjF4bân Pelắm vvjF4bmồm kiPea.” NếuTzh3EX không Tzh3EXphải cóM6GWBJ cPeha Peche chM6GWBJở, hắnvvjF4b vvjF4bđã Pesớm đuPeổi nữvvjF4b nhM6GWBJân Pekia Tzh3EXđi rvvjF4bồi, thậmvvjF4b chTzh3EXí còvvjF4bn có tTzh3EXhể givvjF4bết bàvvjF4b tavvjF4b, tTzh3EXhù M6GWBJhận hắnM6GWBJ đốvvjF4bi Pevới nhịM6GWBJ nươngTzh3EX khôTzh3EXng phảvvjF4bi mớiM6GWBJ ngàM6GWBJy mộtTzh3EX nM6GWBJgày hai mM6GWBJà thành.

“Người vvjF4bđó làM6GWBJ nhịTzh3EX nươngvvjF4b củM6GWBJa nvvjF4bgươi.” &nTzh3EXbsp;Phương Kình khôngPe M6GWBJthể tiPen nổi.

“Nương tvvjF4ba vvjF4bđã chếtTzh3EX từTzh3EX lvvjF4bâu lắvvjF4bm rM6GWBJồi, Pebà Peta khôTzh3EXng xvvjF4bứng. Cha đừngM6GWBJ quênvvjF4b, Peta làM6GWBJ LãPenh TâmvvjF4b CôvvjF4bng Tử,M6GWBJ làM6GWBJ lãnhM6GWBJ tâm,Tzh3EX bấtPe Tzh3EXluận chuyệnvvjF4b Tzh3EXgì cPeũng có Pethể lvvjF4bàm được.”

“Được rồi,M6GWBJ ngươiM6GWBJ cPeứ Peđể viPeệc M6GWBJchiêu Pethân nàTzh3EXy tiếpM6GWBJ Tzh3EXtục đi, tPea đồngPe ýPe chM6GWBJo ngươiTzh3EX vvjF4blấy BạcTzh3EXh côPe nương.”Tzh3EX NhM6GWBJi tửPe luôTzh3EXn luôM6GWBJn vvjF4bnói đượcTzh3EX làM6GWBJm đM6GWBJược, tốt nTzh3EXhất Tzh3EXlà đừTzh3EXng đM6GWBJối nghịcvvjF4bh vớvvjF4bi hắn.

“Nếu đãTzh3EX chiTzh3EXêu thâvvjF4bn, Tzh3EXNgâm NgâPem làPem sM6GWBJao Tzh3EXbây giờ?Tzh3EX Làm tTzh3EXhiếp cvvjF4bhăng?” vvjF4bLấy tínTzh3EXh tìnhM6GWBJ cươngM6GWBJ M6GWBJliệt củavvjF4b nàngTzh3EX, nvvjF4bàng sPeẽ đồnPeg ýPe sao?

“Ngươi hưPeởng Tzh3EXphúc tềvvjF4b Tzh3EXnhân, đồTzh3EXng thờTzh3EXi nvvjF4bhập mônTzh3EX, không phânvvjF4b lớvvjF4bn nhỏTzh3EX.” PhươnvvjF4bg KìnhTzh3EX đoáM6GWBJn Tzh3EXchách BạM6GWBJch M6GWBJcô nươPeng vvjF4bsẽ khôngM6GWBJ đồngvvjF4b ýPe, tM6GWBJính tình nàngTzh3EX cóvvjF4b mạnhM6GWBJ mẽ.M6GWBJ HắnvvjF4b đãM6GWBJ vvjF4bđáp ứngvvjF4b vvjF4bcho vvjF4bnhi tửTzh3EX vvjF4blấy BạcvvjF4bh M6GWBJcô nươnM6GWBJg, còvvjF4bn chuyM6GWBJện M6GWBJcó lấy đượcPe havvjF4by khôM6GWBJng vvjF4bkhông liênPe qTzh3EXuan đếnM6GWBJ hắn.

“Không được,Tzh3EX nàPeng sẽTzh3EX khôPeng đồTzh3EXng ý.”

Phương KPeình lạnPeh lvvjF4bùng nTzh3EXghiêm mặtPe, “NamTzh3EX Petử hánTzh3EX đại trượngTzh3EX pTzh3EXhu, cPeòn pPehải ngTzh3EXhe lờiM6GWBJ nàng?Tzh3EX NM6GWBJếu nhưPe nM6GWBJàng thậtvvjF4b sTzh3EXự khôTzh3EXng bPeiết tốtTzh3EX xấu, PhươngvvjF4b Tzh3EXgia chúnvvjF4bg Tzh3EXta cũPeng M6GWBJkhông Pegánh nổivvjF4b.” LM6GWBJão đầvvjF4bu thậTzh3EXt Pegian tPerá, rõvvjF4b ràPeng đã biếtvvjF4b BạTzh3EXch NgâTzh3EXm “khôngPe Tzh3EXbiết tốtTzh3EX xấTzh3EXu” rồi.

Phương vvjF4bChấn HiM6GWBJên Tzh3EXhầu vvjF4bnhư nM6GWBJghiến rănvvjF4bg vvjF4bnói, “ĐưvvjF4bợc, ta Tzh3EXđồng ýPe.” NTzh3EXgâm NgâmPe sẽPe Petha M6GWBJthứ chTzh3EXo M6GWBJhắn, bấtTzh3EX luPeận hắnvvjF4b vvjF4bcó M6GWBJlấy M6GWBJai, vvjF4bcũng chỉM6GWBJ đPeối tốtTzh3EX với mộtM6GWBJ Pemình Tzh3EXNgâm Ngâm.

Thế nPehưng hM6GWBJai ngTzh3EXười họvvjF4b đềuM6GWBJ đPeã M6GWBJquên mTzh3EXất mộtM6GWBJ sựvvjF4b thật, mTzh3EXột sựPe tM6GWBJhật M6GWBJvô M6GWBJcùng vM6GWBJô cPeùng nghivvjF4bêm trọng,Tzh3EX BạvvjF4bch MạnvvjF4b ĐiệvvjF4bp Pecó võTzh3EX vvjF4bcông, kếvvjF4b hoạch tuyM6GWBJệt vờPei củPea Pebọn vvjF4bhọ M6GWBJnhất địPenh Tzh3EXthất vvjF4bbại thảmPe hại.

Chương Tzh3EX22: Dùng M6GWBJ bản năngM6GWBJ phảTzh3EXn M6GWBJứng thậvvjF4bt lTzh3EXà tốt.

Bạch MạnTzh3EX ĐiệpvvjF4b sớmTzh3EX đTzh3EXã ngvvjF4bhe thấyvvjF4b chuyệnPe PM6GWBJhương ChấnM6GWBJ Hiên tuyTzh3EXển lãovvjF4b bàvvjF4b, thếvvjF4b nhưngM6GWBJ nàM6GWBJng mộTzh3EXt chúM6GWBJt cảmvvjF4b giTzh3EXác cũnTzh3EXg khônvvjF4bg cóM6GWBJ. CPeó thể,M6GWBJ nàvvjF4bng đã từM6GWBJng đTzh3EXộng lòngPe vớivvjF4b PhM6GWBJương CPehấn HiPeên, tTzh3EXhế nhưPeng mM6GWBJột phầnTzh3EX hảovvjF4b cảvvjF4bm kiM6GWBJa, đãTzh3EX hoàn toànM6GWBJ bTzh3EXị gạtM6GWBJ vvjF4bbỏ. M6GWBJNgười PhươngTzh3EX M6GWBJgia vvjF4bkhinh thườnvvjF4bg nàPeng, nàngM6GWBJ cũngPe đồngM6GWBJ dM6GWBJạng khinh thườngTzh3EX bọPen họ.Pe M6GWBJNghĩ đTzh3EXến sáchTzh3EX mặtPe củPea PvvjF4bhương lPeão Pegia cùngTzh3EX PePhương phPeu nTzh3EXhân, nàng Tzh3EX thực sPeự muốnTzh3EX nônPe mửPea. PM6GWBJhương CPehấn vvjF4bHiên rấtM6GWBJ Tzh3EXxuất sM6GWBJách, khôngTzh3EX giPeống hạngTzh3EX ănTzh3EX chơi M6GWBJ trác Petáng tTzh3EXhông thường,Tzh3EX Tzh3EXthế M6GWBJnhưng trTzh3EXên nvvjF4bgười hắnPe Pemang theM6GWBJo Pecao nvvjF4bgạo củaTzh3EX coPen nhM6GWBJà thế M6GWBJgia. M6GWBJGả vàPeo nvvjF4bhà gM6GWBJiàu cóvvjF4b đếnTzh3EX nM6GWBJay M6GWBJcũng kTzh3EXhông phảvvjF4bi nguyệnPe Pevọng Tzh3EXcủa nànM6GWBJg, ở vvjF4bcùng mộtM6GWBJ naM6GWBJm nhTzh3EXân vvjF4bấu trPeĩ tTzh3EXự Pecao tTzh3EXự đvvjF4bại Penhư Tzh3EXvậy, cònM6GWBJ cóPe M6GWBJgì gvvjF4bọi làTzh3EX Pehạnh phúc?

Tất cM6GWBJả M6GWBJmọi vvjF4bngười ởM6GWBJ PhươM6GWBJng Pegia vừaM6GWBJ tPeự vvjF4bcao tựTzh3EX đạivvjF4b vừaTzh3EX Tzh3EXấu trĩ, BạchTzh3EX PeMạn ĐiệpvvjF4b tPehực sựM6GWBJ khM6GWBJông muốnPe trởTzh3EX lạiM6GWBJ nơM6GWBJi nPeày, thếTzh3EX nhưngPe nànPeg Pevẫn phải trởPe lại.Tzh3EX NàvvjF4bng trởPe lạvvjF4bi Petìm LưuTzh3EX LyvvjF4b, Pecũng Pemuốn M6GWBJxin PhươTzh3EXng ChM6GWBJấn HiênTzh3EX tPehực Tzh3EXhiện lời hứa.Pe PhưM6GWBJơng ChấTzh3EXn HTzh3EXiên đãM6GWBJ vvjF4bđáp ứnTzh3EXg svvjF4bẽ giúpM6GWBJ nàTzh3EXng tìmTzh3EX ĐTzh3EXông PhươTzh3EXng VPeũ, hM6GWBJắn Perốt cuộvvjF4bc tìm khPeông đượcvvjF4b M6GWBJchứ gì?

Bởi Tzh3EXvì vvjF4bđại hM6GWBJội cM6GWBJhiêu thân,vvjF4b PhưvvjF4bơng givvjF4ba phM6GWBJi thườngTzh3EX náoTzh3EX nhiệt, BạcM6GWBJh PeMạn ĐiệpM6GWBJ đứngvvjF4b vvjF4btrước cửaTzh3EX lớnTzh3EX PhươTzh3EXng gPeia, hM6GWBJé Pera M6GWBJmột nụPe cườivvjF4b nPehợt nhạt. NhữngvvjF4b ngPeười thoTzh3EXạt nTzh3EXhìn cóM6GWBJ quyềnvvjF4b cPeó thếPe Tzh3EXnhư vậy,vvjF4b kỳTzh3EX thựvvjF4bc lTzh3EXà nhữTzh3EXng người khôngvvjF4b nênvvjF4b gTzh3EXả nhPeất. ThvvjF4bật Tzh3EXsự Tzh3EXkhông rõM6GWBJ nhữngvvjF4b ngưPeời nàyTzh3EX sM6GWBJuy nTzh3EXghĩ thếPe nM6GWBJào, chTzh3EXo Pedù Phương ChấM6GWBJn Tzh3EXHiên M6GWBJcó làM6GWBJ vPeõ lâvvjF4bm đM6GWBJệ Penhị mPeỹ Tzh3EXnam tM6GWBJử M6GWBJcũng kM6GWBJhông cầnTzh3EX chPeen chânM6GWBJ chPeạy tới gM6GWBJả cTzh3EXho hắnTzh3EX nhưM6GWBJ vậM6GWBJy chứ.

Nghe đượcvvjF4b M6GWBJgiang hồTzh3EX đPeàm luậvvjF4bn Pevề Pevõ lâmvvjF4b tứvvjF4b đạiPe mỹTzh3EX namTzh3EX, nàng tTzh3EXhực M6GWBJsự muốvvjF4bn cười.vvjF4b VPeận khíTzh3EX Tzh3EXnàng vvjF4blà vậnM6GWBJ kPehí Tzh3EXgì thPeế này?M6GWBJ GảM6GWBJ cTzh3EXho đệPe tvvjF4bứ Pemỹ nPeam làm vợvvjF4b, cùnM6GWBJg đệPe tvvjF4bam mM6GWBJỹ naPem Tzh3EXlàm M6GWBJphu thêPe thậtvvjF4b sM6GWBJự, thânPe pTzh3EXhận hM6GWBJiện M6GWBJnay cvvjF4bòn làPe “vị hônvvjF4b thê”M6GWBJ Tzh3EXcủa đệPe vvjF4bnhị mỹTzh3EX Penam, nếuPe nM6GWBJhư nhM6GWBJững vvjF4bnữ tM6GWBJử khácM6GWBJ biếtTzh3EX đượcPe Penàng đàPeo M6GWBJhoa nhvvjF4bư vậy, nhTzh3EXất địTzh3EXnh đvvjF4bố kịM6GWBJ chM6GWBJết nàng.

Bạch MạPen ĐiệpvvjF4b đứTzh3EXng Tzh3EXở ngoTzh3EXài cửvvjF4ba, dvvjF4bo dM6GWBJự khôvvjF4bng biếtvvjF4b cóTzh3EX nên vàovvjF4b hTzh3EXay kM6GWBJhông. ĐộPet nhiênTzh3EX ngvvjF4bhe thấyPe ngườiPe M6GWBJnói, “MauM6GWBJ Pexem vvjF4bđi, TvvjF4bống Tzh3EXPhù DunvvjF4bg, Tống Tzh3EXgia tvvjF4brang tớvvjF4bi rồi.”Pe TPeiếp đó,Pe cvvjF4bó giM6GWBJa điPenh điM6GWBJ tPeới “dM6GWBJẹp đường”,M6GWBJ BạchPe MạTzh3EXn ĐiệpvvjF4b đương nvvjF4bhiên cvvjF4bũng M6GWBJbị “dẹp”M6GWBJ vvjF4bsang vvjF4bmột bên.

Bạch MPeạn PeĐiệp khẽPe liPeếc mắtvvjF4b M6GWBJvề Petiêu đvvjF4biểm M6GWBJcủa tấM6GWBJt cảPe Tzh3EXmọi người vvjF4b– mộM6GWBJt chvvjF4biếc Pexe ngTzh3EXựa xTzh3EXa hoaTzh3EX. TừPe trênTzh3EX Pexe M6GWBJngựa, dẫnTzh3EX đầuTzh3EX Pelà mộtM6GWBJ naTzh3EXm Tzh3EXtử tuổi M6GWBJ còn rấtM6GWBJ tM6GWBJrẻ, tiếPep đvvjF4bó M6GWBJlà mPeột nvvjF4bữ nhânM6GWBJ manvvjF4bg thvvjF4bai, điPe svvjF4bau M6GWBJcòn cóM6GWBJ mộTzh3EXt vịM6GWBJ nữPe tửM6GWBJ áo lam,Pe đầuTzh3EX đTzh3EXội mũvvjF4b chPee Pemặt. VvvjF4bị áTzh3EXo lPeam nữvvjF4b tvvjF4bử kivvjF4ba vừaM6GWBJ M6GWBJxuất hiệvvjF4bn, ánM6GWBJh mắvvjF4bt mọPei người tấtM6GWBJ cvvjF4bả vvjF4bđều đổvvjF4b dPeồn vềvvjF4b phíavvjF4b Tzh3EXnàng. PeNàng hẳnPe cPehính lPeà TốTzh3EXng PePhu DuvvjF4bng màvvjF4b mọiM6GWBJ nTzh3EXgười đã nói,vvjF4b trướcTzh3EX tiM6GWBJên khônM6GWBJg vvjF4bcần bàTzh3EXn tớvvjF4bi Penàng divvjF4bện mạoPe thếPe nào,M6GWBJ chvvjF4bỉ nhìnM6GWBJ vócTzh3EX người uyPeển chuyểM6GWBJn đãM6GWBJ đủvvjF4b chPeo mM6GWBJọi ngườiPe mơTzh3EX ước.Tzh3EX PhươnM6GWBJg M6GWBJChấn HTzh3EXiên thậtPe làPe tvvjF4bốt số,Pe người vvjF4b người đM6GWBJều muốnPe gảvvjF4b chTzh3EXo hắn.vvjF4b PeBạch MạnPe M6GWBJĐiệp kTzh3EXhông cóM6GWBJ hvvjF4bứng Pethú nhìM6GWBJn, hivvjF4bếu kPeỳ quvvjF4ban sát Tzh3EXkhắp nơPei. LoạiTzh3EX Pekhí thếTzh3EX nàvvjF4by cùngvvjF4b Tzh3EXvõ lâmPe đạiPe hộiPe cũngTzh3EX kM6GWBJhông khávvjF4bc Pebiệt lắm chứ?

Tống Tzh3EXPhù vvjF4bDung, Tzh3EXTống giTzh3EXa tranvvjF4bg tvvjF4biểu tTzh3EXhư, nM6GWBJgười xưngPe biệt hiPeệu PhùTzh3EX DuPeng kiTzh3EXếm. Tzh3EXNghe thấyTzh3EX Petên TTzh3EXống PM6GWBJhù DM6GWBJung, nàTzh3EXng thePeo bảnM6GWBJ Penăng nhớ được.

Người xuốnM6GWBJg xTzh3EXe cPeúi Pecùng lM6GWBJà vvjF4bmột vvvjF4bị hoM6GWBJa phụTzh3EXc lãPeo giả Petrên dTzh3EXưới 5Tzh3EX0 tuổi.vvjF4b HắPen tựTzh3EXa M6GWBJhồ M6GWBJcàng Tzh3EXhấp dẫPen ngườM6GWBJi khTzh3EXác M6GWBJhơn TốvvjF4bng PTzh3EXhù DunPeg, ánh mắtPe củaPe vvjF4btất cảvvjF4b mọiTzh3EX ngườiPe đềPeu mM6GWBJang Petheo svvjF4bùng bvvjF4bái, đổM6GWBJ Tzh3EXdồn M6GWBJvề Pelão. BTzh3EXạch MạnTzh3EX Điệp cũngPe khôngM6GWBJ ngovvjF4bại lệTzh3EX, hiPeếu vvjF4bkỳ qTzh3EXuan svvjF4bát lãovvjF4b, hM6GWBJẳn M6GWBJlà mM6GWBJột vịM6GWBJ Pevõ lâTzh3EXm M6GWBJtiền bối?

Hắn Tzh3EXrất cóvvjF4b phM6GWBJong gậtPe đPeầu mỉvvjF4bm cườiPe vvjF4bnhìn mọiM6GWBJ người,Pe đến kM6GWBJhi nM6GWBJhìn thấyvvjF4b BM6GWBJạch MạnM6GWBJ Điệp,Pe dávvjF4bng tươPei vvjF4bcười cưM6GWBJ cM6GWBJó chútM6GWBJ cPeứng Tzh3EXđờ, Tzh3EXngơ ngácPe nhìM6GWBJn nàng. Tzh3EXBạch MạnM6GWBJ ĐivvjF4bệp nhìTzh3EXn ngTzh3EXó xunTzh3EXg Pequanh, xáPec đTzh3EXịnh Tzh3EXlão đanvvjF4bg nhìnPe nànTzh3EXg, nànvvjF4bg Tzh3EXmỉm cười đápTzh3EX vvjF4blại lãM6GWBJo mTzh3EXột cáPei, M6GWBJhai taM6GWBJy vvjF4bôm tM6GWBJrước ngực,M6GWBJ sM6GWBJau M6GWBJđó lvvjF4bại nhìTzh3EXn vvjF4bđi Pechỗ khác.

“Cha…” TốngM6GWBJ PhM6GWBJù DunPeg kéM6GWBJo kéPeo vvjF4by pPehục cM6GWBJủa hắn.

Vị lTzh3EXão giPea đó,Pe cPeũng chíPenh làvvjF4b TốnTzh3EXg gvvjF4bia tPerang tranTzh3EXg chủ, TốngvvjF4b CảM6GWBJnh NhTzh3EXân, vvjF4bmau chóngM6GWBJ M6GWBJhoàn hồnTzh3EX. Tzh3EX“Vào M6GWBJthôi.” QuávvjF4b gPeiống, tPerên đờivvjF4b Tzh3EXcư nhiên lạTzh3EXi vvjF4bcó havvjF4bi ngườiTzh3EX giốnTzh3EXg nhavvjF4bu nTzh3EXhư vậy.Pe NPeếu khôngM6GWBJ pPehải từngM6GWBJ tậnTzh3EX vvjF4bmắt thấyM6GWBJ nànvvjF4bg đã chết,Pe M6GWBJhắn nhấTzh3EXt địnhTzh3EX vvjF4bcho rằngM6GWBJ ngườivvjF4b đPeứng trướM6GWBJc vvjF4bmặt cTzh3EXhính Tzh3EXlà nTzh3EXàng. NànTzh3EXg đãM6GWBJ chết, thM6GWBJật svvjF4bự đãTzh3EX chết.

Khách quM6GWBJý tPeiến vàoTzh3EX vvjF4btrong, BạcM6GWBJh MạTzh3EXn ĐiệpvvjF4b cũngPe thPeeo vào. MớiPe vvjF4bvừa Peđi đvvjF4bược vvjF4bhai bướPec, liềTzh3EXn cPeó mộtM6GWBJ bànTzh3EX tavvjF4by nhM6GWBJỏ béTzh3EX vvjF4btúm Pelấy Tzh3EXy phụcM6GWBJ củaPe nànPeg. Nàng cúM6GWBJi đầuTzh3EX, mTzh3EXột Pecái Tzh3EXđầu Tzh3EXtừ Tzh3EXphía svvjF4bau chTzh3EXui ravvjF4b, vuTzh3EXi vẻTzh3EX M6GWBJcười nóiPe, “TPeiểu thư,Pe ngàM6GWBJi rốt cuộcvvjF4b cũTzh3EXng tớvvjF4bi rồi.”

“Sao nvvjF4bgươi lạiM6GWBJ ởM6GWBJ M6GWBJchỗ nàyPe?” Tzh3EXNữ tửvvjF4b kTzh3EXéo Pey phụcM6GWBJ nàng, đươngPe Tzh3EXnhiên Tzh3EXchính làvvjF4b Tzh3EXLưu Ly.

Lưu M6GWBJLy đứngTzh3EX lênM6GWBJ, cPeung kínhPe nóiPe, vvjF4b“Hồi tiểM6GWBJu thưvvjF4b, nvvjF4bô tỳ phụngTzh3EX mệPenh M6GWBJtam Tzh3EXtiểu Tzh3EXthư đvvjF4bến PhươPeng giTzh3EXa chTzh3EXờ Tzh3EXngài. ThếvvjF4b Penhưng mvvjF4bấy tTzh3EXên vvjF4bgiữ cửa PhươTzh3EXng giPea nóiTzh3EX ởTzh3EX đvvjF4bây kM6GWBJhông vvjF4bcó vTzh3EXị hàoPe Penhân Penào nhTzh3EXư vậy,Tzh3EX LưuM6GWBJ Tzh3EXLy vvjF4bkhông Pedám tựTzh3EX tiTzh3EXện rời M6GWBJđi, khôngM6GWBJ cònTzh3EX M6GWBJcách Tzh3EXnào kM6GWBJhác M6GWBJhơn vvjF4blà ngồTzh3EXi ởvvjF4b đâPey chờ.”vvjF4b NàvvjF4bng đãM6GWBJ ởPe đâPey hM6GWBJơn mườM6GWBJi ngày, nếM6GWBJu tiểuvvjF4b tPehư M6GWBJmà cM6GWBJòn Tzh3EXkhông xuPeất hiệTzh3EXn, nàngTzh3EX đànhM6GWBJ phảiM6GWBJ trởvvjF4b vTzh3EXề tiếvvjF4bp nhận ngPehiêm phạtTzh3EX cvvjF4bủa tavvjF4bm tiểPeu thư.

Bạch MạnPe ĐTzh3EXiệp cườivvjF4b thầnM6GWBJ bíPe, “TaM6GWBJ vvjF4bdùng tênPe gTzh3EXiả PeBạch Ngâm, hơvvjF4bn nữavvjF4b tTzh3EXa vvjF4bmấy ngàvvjF4by nvvjF4bay cũvvjF4bng khôM6GWBJng vvjF4bở chỗTzh3EX nvvjF4bày, ngvvjF4bươi Tzh3EXđương nhM6GWBJiên kvvjF4bhông tìm được.”

“Tiểu tPehư, Tzh3EXngài khPeông M6GWBJphải cũvvjF4bng Tzh3EXmuốn tvvjF4bham tuyểnPe Tzh3EXchứ?” Tiểu thPeư Peđã thvvjF4bành thvvjF4bân rồiPe mà,Tzh3EX hTzh3EXơn nữavvjF4b M6GWBJcòn ngM6GWBJhe taTzh3EXm Petiểu tM6GWBJhư nTzh3EXói tM6GWBJiểu tPehư có vvjF4bbệnh, quêPen Tzh3EXmất vTzh3EXõ M6GWBJcông, vvjF4bcòn cTzh3EXó vvjF4bthể tvvjF4bham dựTzh3EX sao?

“Không.” BạchPe MạnTzh3EX ĐM6GWBJiệp M6GWBJkhinh thườngvvjF4b nTzh3EXói, “PeKhông thích.” PhươngM6GWBJ M6GWBJgia M6GWBJcho rằnM6GWBJg nữPe tTzh3EXử trPeong thiM6GWBJên hạM6GWBJ đPeều khM6GWBJát vvjF4bkhao nịnhTzh3EX Tzh3EXbợ PhTzh3EXương gia Tzh3EXsao? BạM6GWBJch MạPen ĐiệTzh3EXp M6GWBJnàng vvjF4bkhông cần.

“Tiểu thvvjF4bư, nTzh3EXghe nóiM6GWBJ ngTzh3EXài Pebị bệnh?”M6GWBJ NgvvjF4bhe nóvvjF4bi tiểuvvjF4b thư bịPe bệnh,M6GWBJ M6GWBJLưu vvjF4bLy nàM6GWBJng vvjF4btức đếnM6GWBJ mM6GWBJuốn chếtTzh3EX, hơTzh3EXn nữPea Tzh3EXcòn bvvjF4bị taPem tiM6GWBJểu thM6GWBJư vvjF4bkhép tộiTzh3EX Pehộ chủ vôvvjF4b nPeăng Tzh3EXmà ngM6GWBJhiêm phạTzh3EXt, thậTzh3EXt Tzh3EXlà M6GWBJoan M6GWBJuổng Pecho nàng.

“Đúng vậM6GWBJy, bTzh3EXất quáM6GWBJ hiệvvjF4bn giờvvjF4b đãvvjF4b Pecó khM6GWBJởi Pesách. Cũng khvvjF4bông biếtM6GWBJ xảyTzh3EX vvjF4bra chM6GWBJuyện M6GWBJgì, rvvjF4bất khóM6GWBJ nóPei rõTzh3EX vớvvjF4bi ngươiTzh3EX. PeĐi, M6GWBJchúng Tzh3EXta vPeào trong.” Tzh3EX Nói Tzh3EXnàng mM6GWBJất trívvjF4b nhớ?Tzh3EX LưuTzh3EX LPey tTzh3EXin sao?

“Tại svvjF4bao phTzh3EXải Tzh3EXvào.” Tzh3EXLưu Tzh3EXLy vẻTzh3EX mPeặt Pekhông đượcTzh3EX thích thú.

“Ngu ngốc,Tzh3EX tPea cùngM6GWBJ vvjF4bPhương ChấPen HiM6GWBJên cóTzh3EX mộtM6GWBJ Pegiao dịch,M6GWBJ ta vàovvjF4b hỏM6GWBJi hắnvvjF4b vvjF4bĐông PhưTzh3EXơng VũM6GWBJ ởvvjF4b đâuTzh3EX.” vvjF4bNếu khôngvvjF4b pM6GWBJhải vìM6GWBJ tìvvjF4bm đượcPe LTzh3EXưu M6GWBJLy vvvjF4bà vì tM6GWBJhù lvvjF4bao Pecủa trậnPe gTzh3EXiao dịcPeh nàvvjF4by, nM6GWBJàng vvjF4bthật sựTzh3EX khôngM6GWBJ muốnvvjF4b tTzh3EXrở về.

“Tiểu thưM6GWBJ, tM6GWBJam Tzh3EXtiểu thvvjF4bư đãPe dùvvjF4bng bồPe câuM6GWBJ đưaM6GWBJ tiTzh3EXn đến ThiPeên CơM6GWBJ các,vvjF4b muvvjF4ba Tzh3EXtin vềPe ĐônTzh3EXg vvjF4bPhương PeVũ, Pechỉ cầvvjF4bn cM6GWBJó M6GWBJtin tứcPe, lậpM6GWBJ M6GWBJtức vvjF4bbáo với tiểuTzh3EX thvvjF4bư.” ThiênM6GWBJ CvvjF4bơ Tzh3EXcác chínhTzh3EX làTzh3EX thámPe M6GWBJtử tvvjF4bư, chuyvvjF4bên Tzh3EXmua bávvjF4bn tvvjF4bin Petức. ThvvjF4biên Cơ cácvvjF4b sPeáng lậpPe hTzh3EXơn M6GWBJtrăm nPeăm, mạTzh3EXng lướiM6GWBJ tìnTzh3EXh M6GWBJbáo trảiTzh3EX rộnM6GWBJg cảTzh3EX nPeước, khôngvvjF4b cPeó tPein tức nàTzh3EXo làTzh3EX kPehông tvvjF4bhu thậpPe được,M6GWBJ cM6GWBJàng khM6GWBJông bánTzh3EX tM6GWBJin tứM6GWBJc giảvvjF4b. M6GWBJCó TPehiên M6GWBJCơ cácPe hỗ trợvvjF4b, Pechỉ cầvvjF4bn ĐôTzh3EXng PhTzh3EXương VvvjF4bũ lộTzh3EX M6GWBJdiện, tvvjF4buyệt đốiPe M6GWBJcó thM6GWBJể bắtPe đM6GWBJược hắn.

“Có TTzh3EXhiên PeCơ cáM6GWBJc hỗTzh3EX trợ,Tzh3EX Tzh3EXta Tzh3EXcó thểPe Tzh3EXyên tM6GWBJâm rồiTzh3EX, tvvjF4bhế nhưng tvvjF4ba cóvvjF4b vTzh3EXài lờivvjF4b mTzh3EXuốn nóPei vớTzh3EXi M6GWBJPhương CM6GWBJhấn HiênM6GWBJ.” NgM6GWBJhe LvvjF4bưu vvjF4bLy nóiTzh3EX đếnPe Thiên M6GWBJCơ cácvvjF4b, tấtTzh3EX cảvvjF4b tưPe liệuTzh3EX vềTzh3EX ThPeiên CvvjF4bơ cPeác Pebỗng nhM6GWBJiên xuPeất hiệnM6GWBJ tronvvjF4bg đầvvjF4bu nàng.Pe RấtvvjF4b nhiều Pengười cPeùng việcTzh3EX vvjF4bnàng M6GWBJnhớ rấvvjF4bt Perõ, chTzh3EXỉ cầnPe xuấM6GWBJt hiệnvvjF4b trướcvvjF4b mTzh3EXắt nàTzh3EXng, vvjF4bhoặc là từngTzh3EX ngTzh3EXhe nóiM6GWBJ đPeến, M6GWBJnàng đvvjF4bều cóM6GWBJ thểM6GWBJ nhớM6GWBJ lM6GWBJại. MớiPe đâyM6GWBJ thôiTzh3EX, BạTzh3EXch MM6GWBJạn ĐiệpTzh3EX còn kTzh3EXhông pM6GWBJhát hiệM6GWBJn vvjF4bra hiệnvvjF4b tượvvjF4bng kỳTzh3EX quáivvjF4b này.

“Tiểu thưTzh3EX… khôngTzh3EX phảiPe lvvjF4bà Tzh3EXngài thícvvjF4bh hắM6GWBJn chứ?”Tzh3EX NTzh3EXghe tam Tzh3EXtiểu thvvjF4bư nóiM6GWBJ tM6GWBJiểu thưTzh3EX vvjF4bở cùngPe mộtPe vvjF4bchỗ vớivvjF4b PhưPeơng ChấnTzh3EX HiM6GWBJên, chTzh3EXẳng lPeẽ là…

Bạch MPeạn ĐiệpvvjF4b néPem Pecho Penàng M6GWBJmột cáTzh3EXi tTzh3EXrừng mắt,Tzh3EX “ĐivvjF4b chết đi,M6GWBJ tvvjF4ba mớTzh3EXi khôngPe tM6GWBJhèm thícvvjF4bh hvvjF4bọ PhPeương đó.M6GWBJ” TronvvjF4bg Tzh3EXlòng nàngvvjF4b Tzh3EXlại bổPe tPehêm mộTzh3EXt câTzh3EXu, muốn thícvvjF4bh cvvjF4bũng thvvjF4bích Tzh3EXSáo M6GWBJNgọc CôngM6GWBJ Tử.

“Vậy lM6GWBJà tốtM6GWBJ rồi.”Pe CPeái têM6GWBJn họM6GWBJ PM6GWBJhương vvjF4bkia thM6GWBJật sựTzh3EX Tzh3EXcó điểm khôngM6GWBJ xứngTzh3EX vớPei tiểM6GWBJu tPehư nhàTzh3EX nàng.

Vào đvvjF4bến PhươngvvjF4b gM6GWBJia, lậpM6GWBJ tứcTzh3EX cóTzh3EX nhTzh3EXa hovvjF4bàn vvjF4ban bàiM6GWBJ sương phòngvvjF4b cvvjF4bho cáTzh3EXc Tzh3EXnàng Penghỉ Tzh3EXngơi. BạTzh3EXch MạnPe ĐiệvvjF4bp cM6GWBJũng khôTzh3EXng trựM6GWBJc Tzh3EXtiếp vvjF4bđề xuấPet muốn gặpvvjF4b PhươnM6GWBJg CM6GWBJhấn HiTzh3EXên, nàM6GWBJng biếtvvjF4b kẻM6GWBJ muốnM6GWBJ gM6GWBJặp vvjF4bhắn nhiềuvvjF4b lắmM6GWBJ, Penếu nTzh3EXhư nTzh3EXàng cũnTzh3EXg muốn điPe gặpPe hắTzh3EXn, nPegười hầTzh3EXu nhấTzh3EXt địnhM6GWBJ chPeo rằnPeg nàM6GWBJng cũTzh3EXng giốnvvjF4bg nhưTzh3EX nhữngM6GWBJ Tzh3EXnữ nhân Pekhác, Tzh3EXtùy tiệnvvjF4b Tzh3EXtìm mộvvjF4bt Pelí dPeo tvvjF4bhoái tháPec đM6GWBJi. Tzh3EXMọi ngưPeời ởM6GWBJ PhươngvvjF4b giTzh3EXa đềuTzh3EX làTzh3EX mắPet chó nhìM6GWBJn ngườiTzh3EX tTzh3EXhấp, ngườiTzh3EX Tzh3EXhầu khẳngPe địnhTzh3EX cTzh3EXũng kvvjF4bhông tốtTzh3EX vvjF4bđược baPeo nhiêuvvjF4b. Thay vìvvjF4b chịuTzh3EX nhụM6GWBJc, thôM6GWBJi tPehì thứM6GWBJc thờiPe mộvvjF4bt chúM6GWBJt, buổiPe tM6GWBJối tựTzh3EX mvvjF4bình điTzh3EX tìm.