You are here

Tàn bạo khốc nương tử - Chương 21 - 22

Chương 2D3cZ5kMv1: 3sJACái này 3sJAgọi Lz8RHkL9là l3sJAuận vLz8RHkL9õ cLz8RHkL9hiêu thân

Trong D3cZ5kMvvõ 3sJAlâm th3sJAập đại3sJA cD3cZ5kMvao thủLz8RHkL9, ba3sJAo Lz8RHkL9gồm taD3cZ5kMvm l3sJAa sLz8RHkL9át, tam cônD3cZ5kMvg tLz8RHkL9ử. V3sJAô Ả3sJAnh D3cZ5kMvLa SD3cZ5kMvát, T3sJAhiên D3sJAiện T3sJAu LD3cZ5kMva, Lz8RHkL9Độc NLz8RHkL9ương Lz8RHkL9Tử hợ3sJAp xưng3sJA 3sJAthành tD3cZ5kMvam la sá3sJAt. SLz8RHkL9áo NgọD3cZ5kMvc Cô3sJAng Tử,3sJA LãLz8RHkL9nh TâmLz8RHkL9 CôngLz8RHkL9 Tử3sJA Ph3sJAương D3cZ5kMvChấn HiênD3cZ5kMv, T3sJAùy PhD3cZ5kMvong Cô3sJAng Tử QuânLz8RHkL9 TùyLz8RHkL9 PLz8RHkL9hong hợp3sJA 3sJAxưng t3sJAam côngD3cZ5kMv tử.3sJA KhuD3cZ5kMvôn mặt3sJA t3sJAhật cLz8RHkL9ủa t3sJAam l3sJAa Lz8RHkL9sát chưLz8RHkL9a D3cZ5kMvai thấyD3cZ5kMv qua, nhưnLz8RHkL9g t3sJAam côngLz8RHkL9 tử3sJA đềuD3cZ5kMv đượcLz8RHkL9 bàiD3cZ5kMv danLz8RHkL9h Lz8RHkL9là D3cZ5kMvmỹ 3sJAnam tửLz8RHkL9. Lz8RHkL9Thiên D3cZ5kMvCơ cáD3cZ5kMvc D3cZ5kMvchủ Tùy PhonD3cZ5kMvg Cô3sJAng TửLz8RHkL9 đượcLz8RHkL9 xưLz8RHkL9ng D3cZ5kMvlà vLz8RHkL9õ lâ3sJAm đệ3sJA nD3cZ5kMvhất mỹ3sJA na3sJAm, VạnLz8RHkL9 D3cZ5kMvKiếm sơLz8RHkL9n D3cZ5kMvtrang thiếuD3cZ5kMv chủ D3cZ5kMvPhương Ch3sJAấn Hiê3sJAn đ3sJAược xư3sJAng Lz8RHkL9là đệ3sJA nhị3sJA D3cZ5kMvmỹ na3sJAm, D3cZ5kMvSáo D3cZ5kMvNgọc 3sJACông TửLz8RHkL9 D3cZ5kMvlà nhâ3sJAn vậtLz8RHkL9 thần bD3cZ5kMví 3sJAnhất gD3cZ5kMviang hồ,D3cZ5kMv rấtLz8RHkL9 D3cZ5kMvít D3cZ5kMvai D3cZ5kMvtừng gặD3cZ5kMvp D3cZ5kMvqua khuôD3cZ5kMvn D3cZ5kMvmặt thậD3cZ5kMvt củaLz8RHkL9 h3sJAắn. Nh3sJAưng D3cZ5kMvcó người nóiD3cZ5kMv, Lz8RHkL9diện 3sJAmạo củLz8RHkL9a hắD3cZ5kMvn xáD3cZ5kMvc Lz8RHkL9thực tuấnLz8RHkL9 mỹ3sJA v3sJAô Lz8RHkL9song. N3sJAếu hD3cZ5kMvai vị3sJA c3sJAông t3sJAử kD3cZ5kMvia đD3cZ5kMvều là3sJA mỹ na3sJAm, hD3cZ5kMvắn cD3cZ5kMvũng khLz8RHkL9ông thểLz8RHkL9 thuD3cZ5kMva kém3sJA, toạLz8RHkL9i nguyện3sJA cD3cZ5kMvho hắn3sJA dLz8RHkL9anh hiệ3sJAu đệ3sJA t3sJAam mỹ nLz8RHkL9am đ3sJAi. TrD3cZ5kMvong c3sJAhốn võ3sJA lâm3sJA t3sJAổng cộn3sJAg cóD3cZ5kMv tứLz8RHkL9 đD3cZ5kMvại mỹ3sJA naD3cZ5kMvm, ngoạLz8RHkL9i tr3sJAừ taLz8RHkL9m côngLz8RHkL9 tử, ĐôngD3cZ5kMv PhươngLz8RHkL9 g3sJAia, Lz8RHkL9Đông PhưD3cZ5kMvơng VũLz8RHkL9 D3cZ5kMvbài daLz8RHkL9nh đệ3sJA tứ.3sJA GảD3cZ5kMv cLz8RHkL9ho mộ3sJAt D3cZ5kMvtrong võLz8RHkL9 lâ3sJAm đệ3sJA 3sJAtứ mỹ nLz8RHkL9am, 3sJAlà v3sJAinh D3cZ5kMvhạnh tr3sJAong thiêD3cZ5kMvn hạ,D3cZ5kMv nLz8RHkL9ên khD3cZ5kMvó tráLz8RHkL9ch tí3sJAnh tìnD3cZ5kMvh ĐôngD3cZ5kMv PhD3cZ5kMvương Lz8RHkL9cho dù D3cZ5kMv kém nD3cZ5kMvhư vậy3sJA, cD3cZ5kMvũng c3sJAó Lz8RHkL9n c3sJAô nươnD3cZ5kMvg mD3cZ5kMvuốn g3sJAả c3sJAho hắnLz8RHkL9. D3cZ5kMvSáo NgọcD3cZ5kMv Công3sJA TửLz8RHkL9 nhLz8RHkL9ư thầnLz8RHkL9 Lz8RHkL9long thấy đầuD3cZ5kMv không3sJA thấyLz8RHkL9 đuôi,D3cZ5kMv ĐôngLz8RHkL9 PhươngLz8RHkL9 VũD3cZ5kMv D3cZ5kMvthì đãLz8RHkL9 cóD3cZ5kMv vợ,3sJA QD3cZ5kMvuân 3sJATùy Pho3sJAng thần3sJA thần bíD3cZ5kMv b3sJAí, PhLz8RHkL9ương Lz8RHkL9Chấn HiêLz8RHkL9n D3cZ5kMvlại k3sJAhông muốnD3cZ5kMv k3sJAết giLz8RHkL9ao Lz8RHkL9nữ tử,D3cZ5kMv việcLz8RHkL9 nD3cZ5kMvày D3cZ5kMve rằ3sJAng đã3sJA khiến Lz8RHkL9 cho D3cZ5kMvvô s3sJAố cD3cZ5kMvô nư3sJAơng thưLz8RHkL9ơng t3sJAâm. 3sJAGần đây,Lz8RHkL9 t3sJArong chốnLz8RHkL9 võLz8RHkL9 lâ3sJAm mỗLz8RHkL9i sựD3cZ5kMv kiệnLz8RHkL9 xả3sJAy ra đề3sJAu liêLz8RHkL9n q3sJAuan đ3sJAến cD3cZ5kMvủa TLz8RHkL9am côD3cZ5kMvng tử3sJA, Lz8RHkL9là đạiLz8RHkL9 sD3cZ5kMvự liên3sJA quD3cZ5kMvan đD3cZ5kMvến tứ3sJA đLz8RHkL9ại mỹ3sJA nam.

Một trLz8RHkL9ong võ3sJA lâmLz8RHkL9 D3cZ5kMvtam c3sJAông tử,3sJA LãLz8RHkL9nh D3cZ5kMvTâm CD3cZ5kMvông TửD3cZ5kMv Phương D3cZ5kMvChấn Hiên3sJA cônD3cZ5kMvg kh3sJAai tuyD3cZ5kMvển lãoLz8RHkL9 bà3sJA, tuổiD3cZ5kMv từLz8RHkL9 1Lz8RHkL96 đến3sJA D3cZ5kMv25, Lz8RHkL9tướng mạoD3cZ5kMv đoanD3cZ5kMv tranD3cZ5kMvg, D3cZ5kMvmọi nữ 3sJAtử 3sJAchưa chồngD3cZ5kMv xuD3cZ5kMvất th3sJAân tLz8RHkL9huần khLz8RHkL9iết đềLz8RHkL9u Lz8RHkL9có Lz8RHkL9thể thLz8RHkL9am tuyểD3cZ5kMvn. CáD3cZ5kMvc vịD3cZ5kMv cô3sJA 3sJAnương có ýLz8RHkL9 muốnD3cZ5kMv thLz8RHkL9am Lz8RHkL9tuyển Lz8RHkL9chỉ cD3cZ5kMvần tr3sJAước ngàD3cZ5kMvy ha3sJAi mươiD3cZ5kMv D3cZ5kMvlăm thángD3cZ5kMv tư3sJA D3cZ5kMvđến PhươngLz8RHkL9 gia, lD3cZ5kMvuận D3cZ5kMvvõ D3cZ5kMvđể phânLz8RHkL9 thắng3sJA bạLz8RHkL9i. Ch3sJAỉ cầnLz8RHkL9 c3sJAó D3cZ5kMvthể đáLz8RHkL9nh bạiLz8RHkL9 tất3sJA 3sJAcả mLz8RHkL9ỹ nữ3sJA th3sJAam tuyển, 3sJAchính lD3cZ5kMvà thiếuD3cZ5kMv D3cZ5kMvphu nh3sJAân PhD3cZ5kMvương gia.

Lãnh 3sJATâm CLz8RHkL9ông D3cZ5kMvTử Ph3sJAương ChấnLz8RHkL9 Hiê3sJAn được3sJA D3cZ5kMvxưng là3sJA vD3cZ5kMvõ lâm Lz8RHkL9đệ nhịD3cZ5kMv mLz8RHkL9ỹ 3sJAnam tử,D3cZ5kMv cLz8RHkL9ô D3cZ5kMvnương Lz8RHkL9muốn D3cZ5kMvgả Lz8RHkL9cho hắ3sJAn Lz8RHkL9nhiều nhưLz8RHkL9 cá3sJA dướiD3cZ5kMv sôLz8RHkL9ng. HắnLz8RHkL9 vẫnLz8RHkL9 chưa3sJA muốn tD3cZ5kMvhành tD3cZ5kMvhân, chLz8RHkL9ính D3cZ5kMvviệc nàD3cZ5kMvy đã3sJA lD3cZ5kMvàm tổnD3cZ5kMv thươngD3cZ5kMv tr3sJAái tLz8RHkL9im c3sJAủa biế3sJAt baD3cZ5kMvo Lz8RHkL9cô gáiLz8RHkL9. Đột nhiD3cZ5kMvên hắnLz8RHkL9 côngLz8RHkL9 khD3cZ5kMvai tuD3cZ5kMvyển 3sJAlão 3sJAbà, k3sJAhiến cD3cZ5kMvho cá3sJAc cô3sJA nươnD3cZ5kMvg nườmD3cZ5kMv nượp3sJA tiếnLz8RHkL9 tD3cZ5kMvới Phương gia3sJA. NhữD3cZ5kMvng côLz8RHkL9 Lz8RHkL9nương cóLz8RHkL9 3sJAchồng Lz8RHkL9hối hậD3cZ5kMvn tạiLz8RHkL9 s3sJAao mìnhLz8RHkL9 lD3cZ5kMvại gảLz8RHkL9 đD3cZ5kMvi sớD3cZ5kMvm quá,Lz8RHkL9 hận D3cZ5kMvkhông thểLz8RHkL9 3sJAly hôLz8RHkL9n D3cZ5kMvđể điLz8RHkL9 thaD3cZ5kMvm tuyển.3sJA CòD3cZ5kMvn nhữD3cZ5kMvng v3sJAị 3sJAcô nươngD3cZ5kMv cD3cZ5kMvhưa chồngLz8RHkL9 thìD3cZ5kMv ngày D3cZ5kMv đêm khổ3sJA luyệD3cZ5kMvn 3sJAvõ công,Lz8RHkL9 3sJAliều mạn3sJAg muLz8RHkL9ốn g3sJAả tới3sJA Phươn3sJAg giD3cZ5kMva. Thi3sJAên D3cZ5kMvkim 3sJAnhà giàu, gianD3cZ5kMvg hD3cZ5kMvồ hiLz8RHkL9ệp nữ,D3cZ5kMv đủ3sJA loạ3sJAi kiểuLz8RHkL9 dángLz8RHkL9 nữLz8RHkL9 D3cZ5kMvnhân đều3sJA tD3cZ5kMvhu đượ3sJAc tD3cZ5kMvin tứD3cZ5kMvc, xD3cZ5kMvắn ta3sJAy áo, chuẩnD3cZ5kMv bị3sJA tớiD3cZ5kMv PhươngD3cZ5kMv gD3cZ5kMvia traLz8RHkL9nh giànhD3cZ5kMv chLz8RHkL9ức vịLz8RHkL9 thiếuLz8RHkL9 phD3cZ5kMvu nhân.

“Cha, cLz8RHkL9huyện ngườiD3cZ5kMv làmLz8RHkL9 3sJAquả nhiên3sJA 3sJAlà chuyệnLz8RHkL9 tố3sJAt.” Đương sự3sJA chD3cZ5kMviêu thânD3cZ5kMv PhươngD3cZ5kMv ChD3cZ5kMvấn HiêLz8RHkL9n saD3cZ5kMvu kh3sJAi ngD3cZ5kMvhe đượcD3cZ5kMv tiD3cZ5kMvn nD3cZ5kMvày, chuyD3cZ5kMvện đD3cZ5kMvầu tiD3cZ5kMvên làmLz8RHkL9 là đ3sJAùng đùnLz8RHkL9g D3cZ5kMvnổi giậnD3cZ5kMv, đáLz8RHkL9 văng3sJA cửaD3cZ5kMv thưLz8RHkL9 D3cZ5kMvphòng của3sJA 3sJAlão c3sJAha, lD3cZ5kMvớn t3sJAiếng cD3cZ5kMvhất vấn.

Phương D3cZ5kMvKình bu3sJAông sácD3cZ5kMvh Lz8RHkL9trên Lz8RHkL9tay, ngẩ3sJAng đầuLz8RHkL9 nh3sJAìn nhiD3cZ5kMv tử, Lz8RHkL9thấp giLz8RHkL9ọng 3sJAmắng, “KhôngD3cZ5kMv bLz8RHkL9iết pD3cZ5kMvhép tách.”

Phương ChấD3cZ5kMvn HiênLz8RHkL9 D3cZ5kMvhừ lạnLz8RHkL9h, “TaD3cZ5kMv kD3cZ5kMvhông biLz8RHkL9ết ph3sJAép tách?3sJA Có t3sJAhể s3sJAo đLz8RHkL9ược vớ3sJAi c3sJAha 3sJAsao? 3sJATa muD3cZ5kMvốn chiêD3cZ5kMvu Lz8RHkL9thân kh3sJAi nào?Lz8RHkL9 SLz8RHkL9ao 3sJAta kLz8RHkL9hông biết?”3sJA N3sJAửa tháng nayLz8RHkL9, hắnD3cZ5kMv vD3cZ5kMvẫn vLz8RHkL9ội vD3cZ5kMvội vàng3sJA vàng3sJA Lz8RHkL9đi tìmLz8RHkL9 Bạch3sJA D3cZ5kMvNgâm, D3cZ5kMvgiữa đD3cZ5kMvường lạ3sJAi D3cZ5kMvnghe được tiLz8RHkL9n hắnD3cZ5kMv muLz8RHkL9ốn chiêD3cZ5kMvu tLz8RHkL9hân. LLz8RHkL9ập tứcLz8RHkL9 rLz8RHkL9a 3sJAroi Lz8RHkL9thúc ngựLz8RHkL9a gấ3sJAp gá3sJAp Lz8RHkL9trở vềLz8RHkL9 chấtLz8RHkL9 vD3cZ5kMvấn lão tử3sJA củaD3cZ5kMv hắn.

“Hôn n3sJAhân đạiD3cZ5kMv D3cZ5kMvsự dLz8RHkL9o lệ3sJAnh D3cZ5kMvcủa 3sJAcha mẹ,3sJA lD3cZ5kMvời củD3cZ5kMva mLz8RHkL9ai mối, ngươiD3cZ5kMv khLz8RHkL9ông cầnLz8RHkL9 biết.”D3cZ5kMv NLz8RHkL9hi tửLz8RHkL9 hắ3sJAn vLz8RHkL9ì cô3sJA nLz8RHkL9ương tD3cZ5kMvên gọiLz8RHkL9 Lz8RHkL9Bạch NgâD3cZ5kMvm kLz8RHkL9ia mD3cZ5kMvà phát đ3sJAiên lD3cZ5kMvên rồi,Lz8RHkL9 D3cZ5kMvnghe n3sJAói cô3sJA nươLz8RHkL9ng D3cZ5kMvta D3cZ5kMvmất tíD3cZ5kMvch liềnLz8RHkL9 t3sJAo tiLz8RHkL9ếng mắ3sJAng hắn3sJA, kLz8RHkL9hông nói không3sJA rằn3sJAg lật3sJA tLz8RHkL9ung cLz8RHkL9ả thế3sJA gLz8RHkL9iới nLz8RHkL9ày l3sJAên màLz8RHkL9 tìm.D3cZ5kMv Lz8RHkL9Vì mộtD3cZ5kMv Lz8RHkL9nữ nD3cZ5kMvhân đLz8RHkL9i 3sJAngỗ 3sJAnghịch với phụD3cZ5kMv 3sJAthân, tươLz8RHkL9ng la3sJAi nLz8RHkL9ếu lấy3sJA người3sJA 3sJAta Lz8RHkL9về 3sJAthì còLz8RHkL9n 3sJAra cáD3cZ5kMvi 3sJAdạng gLz8RHkL9ì nữa.Lz8RHkL9 Nghe 3sJAlời Lz8RHkL9phu 3sJAnhân kiếnLz8RHkL9 nghị,D3cZ5kMv 3sJAsớm nLz8RHkL9ên tìD3cZ5kMvm D3cZ5kMvmột l3sJAão bàD3cZ5kMv cD3cZ5kMvho h3sJAắn. Ph3sJAương KìnhLz8RHkL9 D3cZ5kMvvẫn vừaLz8RHkL9 ý ĐLz8RHkL9ỗ Lz8RHkL9Thanh SưLz8RHkL9ơng, bấtD3cZ5kMv đắcLz8RHkL9 dD3cZ5kMvĩ n3sJAhi tử3sJA k3sJAiên quLz8RHkL9yết kD3cZ5kMvhông chịu.D3cZ5kMv HắD3cZ5kMvn mớiD3cZ5kMv D3cZ5kMvra điềuD3cZ5kMv kiện tro3sJAng vònLz8RHkL9g mộtD3cZ5kMv n3sJAăm ph3sJAải 3sJAmang thLz8RHkL9ê tửLz8RHkL9 Lz8RHkL9trở D3cZ5kMvvề, vốn3sJA tưởngLz8RHkL9 rằnD3cZ5kMvg hàiD3cZ5kMv tD3cZ5kMvử 3sJAkia đ3sJAối Lz8RHkL9với nữ nD3cZ5kMvhân không3sJA cLz8RHkL9ó hứngLz8RHkL9 tD3cZ5kMvhú, tLz8RHkL9uyệt đôiD3cZ5kMv khôD3cZ5kMvng D3cZ5kMvtìm được3sJA 3sJAvị hD3cZ5kMvôn D3cZ5kMvthê, đếLz8RHkL9n lD3cZ5kMvúc đ3sJAó Lz8RHkL9hắn sẽ dD3cZ5kMvanh cLz8RHkL9hính ngôD3cZ5kMvn thuậLz8RHkL9n épD3cZ5kMv nD3cZ5kMvhi D3cZ5kMvtử Lz8RHkL9lấy ĐD3cZ5kMvỗ Tha3sJAnh Sương,3sJA tD3cZ5kMvhế 3sJAnhưng kếtD3cZ5kMv qu3sJAả nh3sJAi tử lạLz8RHkL9i Lz8RHkL9mang về3sJA mD3cZ5kMvột 3sJAvị Lz8RHkL9cô nưD3cZ5kMvơng, c3sJAòn khăngLz8RHkL9 kh3sJAăng 3sJAnhất Lz8RHkL9mực yêLz8RHkL9u thươn3sJAg D3cZ5kMvngười taD3cZ5kMv. Bảo 3sJAnhi tửLz8RHkL9 tìLz8RHkL9m vị3sJA Lz8RHkL9hôn D3cZ5kMvthê maD3cZ5kMvng D3cZ5kMvvề, chínD3cZ5kMvh 3sJAlà Lz8RHkL9sai lầm3sJA l3sJAớn nhấtD3cZ5kMv tD3cZ5kMvrong đời3sJA hắn.

“Ta ch3sJAỉ Lz8RHkL9muốn 3sJANgâm Ngâm.”Lz8RHkL9 Lz8RHkL9Phương ChD3cZ5kMvấn HiêD3cZ5kMvn lờiD3cZ5kMv Lz8RHkL9lẽ thLz8RHkL9ẳng thừng tLz8RHkL9uyên D3cZ5kMvbố. Ngày3sJA đóLz8RHkL9 k3sJAhi phụLz8RHkL9 thân3sJA n3sJAói vớiLz8RHkL9 3sJAhắn, NgD3cZ5kMvâm NLz8RHkL9gâm Lz8RHkL9đi rồiLz8RHkL9. &nb3sJAsp;Lòng hắn độD3cZ5kMvt nhiêD3cZ5kMvn D3cZ5kMvtrống rỗnLz8RHkL9g, hắnLz8RHkL9 D3cZ5kMvbiết 3sJAmình đD3cZ5kMvã đánhLz8RHkL9 mất3sJA mộtLz8RHkL9 thLz8RHkL9ứ D3cZ5kMvvô cù3sJAng qua3sJAn trọng. Lz8RHkL9 Sớm Lz8RHkL9tối bêLz8RHkL9n nhaLz8RHkL9u hD3cZ5kMvơn D3cZ5kMvhai mD3cZ5kMvươi nD3cZ5kMvgày, hắnLz8RHkL9 chưD3cZ5kMva baD3cZ5kMvo giờD3cZ5kMv biết3sJA D3cZ5kMvnàng lại3sJA Lz8RHkL9quan Lz8RHkL9trọng với hắ3sJAn nD3cZ5kMvhư vậy.3sJA ĐLz8RHkL9ến D3cZ5kMvkhi phD3cZ5kMvát hiệnD3cZ5kMv nàD3cZ5kMvng quaD3cZ5kMvn trD3cZ5kMvọng vớiLz8RHkL9 hắLz8RHkL9n thD3cZ5kMvì cũng3sJA l3sJAà lúcLz8RHkL9 nàng bD3cZ5kMvỏ điD3cZ5kMv. 3sJATìm hơnD3cZ5kMv mD3cZ5kMvười ngàyLz8RHkL9 vẫnLz8RHkL9 khôn3sJAg chúLz8RHkL9t D3cZ5kMvtin t3sJAức, t3sJAim hD3cZ5kMvắn đã3sJA đáD3cZ5kMvnh rơiLz8RHkL9 mấtD3cZ5kMv rồi.

“Lấy aLz8RHkL9i cũD3cZ5kMvng được3sJA, BạchD3cZ5kMv Ngâm3sJA thD3cZ5kMvì khônLz8RHkL9g.” Phươn3sJAg Kình vốn3sJA khôD3cZ5kMvng phải3sJA hạngD3cZ5kMv ngườiLz8RHkL9 thập3sJA p3sJAhần c3sJAổ 3sJAhủ, thD3cZ5kMvế nhưD3cZ5kMvng hắnLz8RHkL9 kD3cZ5kMvhông thíchD3cZ5kMv BạchD3cZ5kMv NgâmD3cZ5kMv. Từ lầLz8RHkL9n D3cZ5kMvđầu tiên3sJA nhìn3sJA t3sJAhấy BạD3cZ5kMvch Ngâ3sJAm, hắ3sJAn đã3sJA kLz8RHkL9hông thLz8RHkL9ích rồD3cZ5kMvi. TLz8RHkL9uy rD3cZ5kMvằng BạchD3cZ5kMv ND3cZ5kMvgâm thoạt nhìLz8RHkL9n rấtD3cZ5kMv D3cZ5kMvnhu nhưLz8RHkL9ợc, t3sJAhế nhưn3sJAg trLz8RHkL9ên người3sJA 3sJAlại D3cZ5kMvmang theD3cZ5kMvo D3cZ5kMvmột cổLz8RHkL9 sátD3cZ5kMv khí. NgườiLz8RHkL9 bìnhD3cZ5kMv thD3cZ5kMvường đưD3cZ5kMvơng D3cZ5kMvnhiên nhìD3cZ5kMvn khD3cZ5kMvông th3sJAấy, nhưLz8RHkL9ng hắn3sJA tun3sJAg h3sJAoành D3cZ5kMvgiang hồ n3sJAhiều năD3cZ5kMvm n3sJAhư vậLz8RHkL9y, đư3sJAơng nhiêD3cZ5kMvn 3sJAkhông 3sJAcó nD3cZ5kMvhìn nhD3cZ5kMvầm, h3sJAắn mơLz8RHkL9 hồD3cZ5kMv thấyLz8RHkL9 đượLz8RHkL9c, cô n3sJAương kiLz8RHkL9a Lz8RHkL9không cóD3cZ5kMv cLz8RHkL9ái gLz8RHkL9ì làD3cZ5kMv 3sJAtốt. NếD3cZ5kMvu n3sJAhi tử3sJA thíchD3cZ5kMv, hắnD3cZ5kMv 3sJAcũng cD3cZ5kMvó thể3sJA mD3cZ5kMviễn cD3cZ5kMvưỡng tiếp nhận3sJA D3cZ5kMvBạch D3cZ5kMvNgâm. Như3sJAng kểD3cZ5kMv từD3cZ5kMv khLz8RHkL9i 3sJABạch Ngâm3sJA xả3sJAy 3sJAra xu3sJAng đD3cZ5kMvột mãnD3cZ5kMvh 3sJAliệt 3sJAvới hắn, hắnLz8RHkL9 đ3sJAã tri3sJAệt đểD3cZ5kMv phLz8RHkL9ủ nhậnD3cZ5kMv n3sJAàng. NLz8RHkL9àng sát3sJA Lz8RHkL9khí qu3sJAá nặng,3sJA 3sJAkhông cLz8RHkL9ó tD3cZ5kMvư D3cZ5kMvcách làm chD3cZ5kMvủ Lz8RHkL9mẫu P3sJAhương gia.

“Ta chỉD3cZ5kMv muốnD3cZ5kMv nàng.”Lz8RHkL9 TLz8RHkL9ừ nhLz8RHkL9ỏ D3cZ5kMvmất đ3sJAi mD3cZ5kMvẫu thâD3cZ5kMvn Lz8RHkL9đã khiến 3sJAhắn thậpD3cZ5kMv D3cZ5kMvphần Lz8RHkL9cô đơn,Lz8RHkL9 ánhD3cZ5kMv mắt3sJA lạnh3sJA lùngLz8RHkL9 D3cZ5kMvcủa ĐỗLz8RHkL9 3sJAthị càngD3cZ5kMv D3cZ5kMvkhiến hắnLz8RHkL9 trởD3cZ5kMv nên3sJA Lz8RHkL9lãnh khốc. NgLz8RHkL9ười trLz8RHkL9ong gD3cZ5kMviang h3sJAồ Lz8RHkL9gọi hắnLz8RHkL9 l3sJAà Lã3sJAnh TâmD3cZ5kMv Côn3sJAg 3sJATử, đ3sJAơn Lz8RHkL9giản Lz8RHkL9vì Lz8RHkL9tâm hắD3cZ5kMvn lạnh. D3cZ5kMvHắn ngD3cZ5kMvoài mặt3sJA lLz8RHkL9uôn Lz8RHkL9cười rD3cZ5kMvạng rỡ3sJA n3sJAhư gLz8RHkL9ió mùD3cZ5kMva xuân,3sJA đLz8RHkL9ến D3cZ5kMvkhi Lz8RHkL9giết ngườLz8RHkL9i thì v3sJAô cùngLz8RHkL9 3sJAnghiêm D3cZ5kMvtúc, thậmLz8RHkL9 chLz8RHkL9í sD3cZ5kMvo vớiLz8RHkL9 ngD3cZ5kMvười t3sJArong háchLz8RHkL9 đạoLz8RHkL9 c3sJAòn tàD3cZ5kMvn kLz8RHkL9hốc hơn3sJA. Chỉ cóD3cZ5kMv Lz8RHkL9mình hLz8RHkL9ắn biếLz8RHkL9t, Lz8RHkL9bộ d3sJAáng tươiD3cZ5kMv cười3sJA củaLz8RHkL9 hắn3sJA lD3cZ5kMvà giả.3sJA ĐỗD3cZ5kMv D3cZ5kMvthị khôn3sJAg cD3cZ5kMvó nD3cZ5kMvhi tử,3sJA vẫn luôLz8RHkL9n nhìn3sJA hắLz8RHkL9n khônLz8RHkL9g vừaD3cZ5kMv D3cZ5kMvmắt. Lú3sJAc Lz8RHkL9mẫu thLz8RHkL9ân chết3sJA đã3sJA từD3cZ5kMvng nóiLz8RHkL9 vớiLz8RHkL9 hắn,3sJA ngườiD3cZ5kMv muốn hắn3sJA cưD3cZ5kMvời, 3sJAkhông được3sJA khó3sJAc, kLz8RHkL9hông đượcD3cZ5kMv đểLz8RHkL9 ngườLz8RHkL9i muốnLz8RHkL9 D3cZ5kMvkhi dễLz8RHkL9 hắD3cZ5kMvn đLz8RHkL9ách Lz8RHkL9ý. PhLz8RHkL9ía 3sJAsau nụ cườLz8RHkL9i củaLz8RHkL9 Lz8RHkL9hắn, luôLz8RHkL9n ẩnD3cZ5kMv giấuLz8RHkL9 mộD3cZ5kMvt tD3cZ5kMvrái tD3cZ5kMvim côLz8RHkL9 đơn,Lz8RHkL9 lạnLz8RHkL9h l3sJAùng. 3sJASau khLz8RHkL9i gặpD3cZ5kMv được BạD3cZ5kMvch NgD3cZ5kMvâm, hắnLz8RHkL9 luônLz8RHkL9 luô3sJAn bLz8RHkL9ởi D3cZ5kMvvì vẻD3cZ5kMv nD3cZ5kMvgốc nghế3sJAch củLz8RHkL9a 3sJAnàng màLz8RHkL9 cười3sJA đếnD3cZ5kMv tLz8RHkL9hật lòng. Hắ3sJAn muốnD3cZ5kMv nàng,D3cZ5kMv đờiD3cZ5kMv 3sJAnày kiếpLz8RHkL9 nD3cZ5kMvày chỉ3sJA cầnD3cZ5kMv mìnD3cZ5kMvh nàng.

“Không đượcD3cZ5kMv, PhD3cZ5kMvương gi3sJAa đD3cZ5kMvã pD3cZ5kMvhát tLz8RHkL9in nLz8RHkL9ày Lz8RHkL9ra rồi,Lz8RHkL9 thiên kLz8RHkL9im cácD3cZ5kMv mD3cZ5kMvôn pháiLz8RHkL9 3sJAcũng đ3sJAã Lz8RHkL9tới rồD3cZ5kMvi, lúD3cZ5kMvc n3sJAày hủy3sJA bỏD3cZ5kMv là3sJA tổnLz8RHkL9 D3cZ5kMvhại d3sJAanh dựLz8RHkL9 Phương gia.”

Phương ChLz8RHkL9ấn HiêD3cZ5kMvn 3sJAcười nD3cZ5kMvhạt, “Cha,Lz8RHkL9 chủLz8RHkL9 ýLz8RHkL9 nà3sJAy D3cZ5kMvcó phải cD3cZ5kMvủa nữD3cZ5kMv nh3sJAân kD3cZ5kMvia khô3sJAng?” NgLz8RHkL9oại 3sJAtrừ 3sJAnữ Lz8RHkL9nhân kiLz8RHkL9a, cóD3cZ5kMv aD3cZ5kMvi lạiLz8RHkL9 thiếLz8RHkL9u 3sJAđạo đức3sJA n3sJAhư 3sJAvậy, còn lD3cZ5kMvão n3sJAhân kD3cZ5kMvia hếtD3cZ5kMv l3sJAần nD3cZ5kMvày 3sJAđến lần3sJA khD3cZ5kMvác đềLz8RHkL9u ngLz8RHkL9he l3sJAời bà.

Phương KìnLz8RHkL9h khLz8RHkL9ông nóiD3cZ5kMv, Lz8RHkL9biểu D3cZ5kMvthị chấpD3cZ5kMv nhận.

Phương 3sJAChấn HiênD3cZ5kMv cườiLz8RHkL9 đến3sJA 3sJAchâm chọcD3cZ5kMv, “Đ3sJAừng tưởn3sJAg là3sJA ta k3sJAhông biết3sJA bàD3cZ5kMv Lz8RHkL9ta muốnD3cZ5kMv g3sJAì, ĐỗD3cZ5kMv Tha3sJAnh SươngD3cZ5kMv từ3sJA Lz8RHkL9nhỏ đã3sJA l3sJAà kỳLz8RHkL9 tàD3cZ5kMvi Lz8RHkL9võ họLz8RHkL9c, D3cZ5kMvvõ cônD3cZ5kMvg vô D3cZ5kMvcùng tốt,3sJA l3sJAàm nhLz8RHkL9iều trLz8RHkL9ò nD3cZ5kMvhư D3cZ5kMvvậy, mụ3sJAc đLz8RHkL9ích chí3sJAnh lLz8RHkL9à v3sJAì mu3sJAốn đườngD3cZ5kMv đưD3cZ5kMvờng chD3cZ5kMvính chính Lz8RHkL9đem ThD3cZ5kMvanh Sương3sJA gảD3cZ5kMv 3sJAcho Lz8RHkL9ta.” NữD3cZ5kMv 3sJAtử kiD3cZ5kMva quảD3cZ5kMv nhiênLz8RHkL9 Lz8RHkL9độc 3sJAác, nhấtD3cZ5kMv tLz8RHkL9iễn Lz8RHkL9hạ soD3cZ5kMvng điêu. VừaLz8RHkL9 đểLz8RHkL9 ĐỗD3cZ5kMv T3sJAhanh Sương3sJA cLz8RHkL9ó đượcLz8RHkL9 daLz8RHkL9nh tiếngD3cZ5kMv, vừ3sJAa đểD3cZ5kMv nàn3sJAg gảLz8RHkL9 vào3sJA PhLz8RHkL9ương gia.

“Thanh SươLz8RHkL9ng 3sJAcó c3sJAhỗ nàD3cZ5kMvo khôD3cZ5kMvng tốt3sJA?” Hà3sJAi tD3cZ5kMvử 3sJAkia D3cZ5kMvvăn võ son3sJAg tD3cZ5kMvoàn, ônLz8RHkL9 nD3cZ5kMvhu h3sJAiền thục3sJA, được3sJA xưnLz8RHkL9g lD3cZ5kMvà võLz8RHkL9 Lz8RHkL9lâm đ3sJAệ nD3cZ5kMvhất D3cZ5kMvmỹ nữLz8RHkL9, D3cZ5kMvhơn Lz8RHkL9nữa còn3sJA môn đD3cZ5kMvăng h3sJAộ đ3sJAối, lạLz8RHkL9i lLz8RHkL9à chấLz8RHkL9t nữD3cZ5kMv củaD3cZ5kMv ái3sJA t3sJAhê hắn.

“Nàng tốD3cZ5kMvt, t3sJAhế nhưnD3cZ5kMvg 3sJAso rLz8RHkL9a vẫnLz8RHkL9 ké3sJAm Ngâm3sJA NgâmD3cZ5kMv D3cZ5kMvmột ngón tayD3cZ5kMv.” QuáLz8RHkL9 mứcD3cZ5kMv giả3sJA dốD3cZ5kMvi, cố3sJA tìnhLz8RHkL9 tha3sJAnh cao.

“Ngươi…” PhươLz8RHkL9ng KìnLz8RHkL9h sD3cZ5kMvắp bị3sJA hD3cZ5kMvắn làLz8RHkL9m ch3sJAo tứcD3cZ5kMv chD3cZ5kMvết, Bạch côLz8RHkL9 3sJAnương D3cZ5kMvkia 3sJArốt cLz8RHkL9uộc cóLz8RHkL9 chỗD3cZ5kMv D3cZ5kMvnào tốtD3cZ5kMv chứ?

“Mấy nămLz8RHkL9 nLz8RHkL9ay, tLz8RHkL9a t3sJAôn trọngLz8RHkL9 ngLz8RHkL9ười, xeLz8RHkL9m ngưLz8RHkL9ời làD3cZ5kMv cLz8RHkL9ha củ3sJAa ta cLz8RHkL9ũng vìLz8RHkL9 nểLz8RHkL9 mặtLz8RHkL9 nươnD3cZ5kMvg. N3sJAếu nhưLz8RHkL9 ngườiLz8RHkL9 cố3sJA tìLz8RHkL9nh làmD3cZ5kMv D3cZ5kMvnhư vậLz8RHkL9y nữa,3sJA đừLz8RHkL9ng trácD3cZ5kMvh ta 3sJAkhông nhận3sJA người.”D3cZ5kMv Lz8RHkL9Sau khD3cZ5kMvi n3sJAương mấtLz8RHkL9, D3cZ5kMvcha hắnD3cZ5kMv l3sJAuôn D3cZ5kMvluôn nD3cZ5kMvghe lờiD3cZ5kMv nữLz8RHkL9 nhâD3cZ5kMvn kiLz8RHkL9a D3cZ5kMvmà khi 3sJAdễ hắn.Lz8RHkL9 3sJANếu khônLz8RHkL9g phảD3cZ5kMvi hD3cZ5kMvắn hứaLz8RHkL9 vLz8RHkL9ới D3cZ5kMvnương sẽD3cZ5kMv tônD3cZ5kMv trọngD3cZ5kMv chD3cZ5kMva thìD3cZ5kMv Phươ3sJAng CD3cZ5kMvhấn Hiên hắn3sJA sớm3sJA đãD3cZ5kMv bỏLz8RHkL9 nhàLz8RHkL9 rD3cZ5kMva đLz8RHkL9i rồi.

Phương KìnD3cZ5kMvh nhD3cZ5kMvìn nhD3cZ5kMvi 3sJAtử, nói3sJA 3sJAkhông thD3cZ5kMvành lờiD3cZ5kMv. TíLz8RHkL9nh tình n3sJAhi D3cZ5kMvtử th3sJAế nàD3cZ5kMvo D3cZ5kMvhắn hiểuD3cZ5kMv rấtD3cZ5kMv rõ,Lz8RHkL9 3sJAnói đượcLz8RHkL9 lD3cZ5kMvàm được,D3cZ5kMv “Lz8RHkL9Ngươi m3sJAuốn thếD3cZ5kMv nào?”

“Hủy D3cZ5kMvbỏ viLz8RHkL9ệc chiêu3sJA thânD3cZ5kMv nLz8RHkL9ực Lz8RHkL9cười này3sJA.” HắnLz8RHkL9 ngữ3sJA khí kiênD3cZ5kMv quyết.

“Không được,D3cZ5kMv Phương3sJA giLz8RHkL9a Lz8RHkL9ta gánLz8RHkL9h kh3sJAông nổ3sJAi việcD3cZ5kMv này.”

Phương Chấn3sJA Lz8RHkL9Hiên cườiLz8RHkL9 nD3cZ5kMvhạt, “VậyLz8RHkL9 đừng3sJA D3cZ5kMvtrách 3sJAta làm chuyệnLz8RHkL9 có3sJA l3sJAỗi vớiLz8RHkL9 người.”

“Ngươi muốnD3cZ5kMv gì?”D3cZ5kMv M3sJAặt hắn3sJA biến3sJA sách.

“Ta nhất3sJA Lz8RHkL9thời Lz8RHkL9muốn g3sJAiết Lz8RHkL9chết nD3cZ5kMvữ nLz8RHkL9hân lắm3sJA Lz8RHkL9mồm kia.”Lz8RHkL9 N3sJAếu không phLz8RHkL9ải 3sJAcó chLz8RHkL9a cD3cZ5kMvhe D3cZ5kMvchở, hLz8RHkL9ắn đãD3cZ5kMv sLz8RHkL9ớm Lz8RHkL9đuổi nLz8RHkL9ữ nhâ3sJAn kD3cZ5kMvia đD3cZ5kMvi rồD3cZ5kMvi, thậD3cZ5kMvm Lz8RHkL9chí còLz8RHkL9n có thểD3cZ5kMv giD3cZ5kMvết bàD3cZ5kMv taLz8RHkL9, th3sJAù hận3sJA hắn3sJA đốiLz8RHkL9 D3cZ5kMvvới nhịD3cZ5kMv D3cZ5kMvnương D3cZ5kMvkhông 3sJAphải mớiLz8RHkL9 ngàyD3cZ5kMv mộ3sJAt ngày3sJA h3sJAai mà thành.

“Người đLz8RHkL9ó 3sJAlà nhị3sJA nươn3sJAg củD3cZ5kMva D3cZ5kMvngươi.” &nbLz8RHkL9sp;Phương Lz8RHkL9Kình không thểLz8RHkL9 ti3sJAn nổi.

“Nương 3sJAta đã3sJA cD3cZ5kMvhết từLz8RHkL9 lâ3sJAu lắm3sJA rồi,Lz8RHkL9 bà3sJA tD3cZ5kMva khôLz8RHkL9ng xD3cZ5kMvứng. Cha đừngD3cZ5kMv quê3sJAn, tLz8RHkL9a làD3cZ5kMv Lãnh3sJA 3sJATâm CôngD3cZ5kMv TửD3cZ5kMv, l3sJAà lãD3cZ5kMvnh tâm,D3cZ5kMv bấ3sJAt lLz8RHkL9uận c3sJAhuyện gLz8RHkL9ì cũLz8RHkL9ng có thLz8RHkL9ể D3cZ5kMvlàm được.”

“Được rồ3sJAi, ngươiLz8RHkL9 cứLz8RHkL9 đ3sJAể việ3sJAc chiLz8RHkL9êu thâ3sJAn nàD3cZ5kMvy tLz8RHkL9iếp tụD3cZ5kMvc đi, D3cZ5kMvta đ3sJAồng ýD3cZ5kMv chLz8RHkL9o ngươi3sJA lấyLz8RHkL9 BạchD3cZ5kMv c3sJAô nương.3sJA” NhLz8RHkL9i tD3cZ5kMvử lLz8RHkL9uôn l3sJAuôn nóD3cZ5kMvi được3sJA Lz8RHkL9làm đưLz8RHkL9ợc, tốt nhất3sJA là3sJA 3sJAđừng đốiD3cZ5kMv nghịchD3cZ5kMv Lz8RHkL9với hắn.

“Nếu đã3sJA chiêuLz8RHkL9 thân,Lz8RHkL9 NgâLz8RHkL9m N3sJAgâm làm3sJA s3sJAao bâD3cZ5kMvy giờ?3sJA Làm thiếpD3cZ5kMv chăng?3sJA” LD3cZ5kMvấy tín3sJAh tD3cZ5kMvình cươD3cZ5kMvng liệtLz8RHkL9 D3cZ5kMvcủa nà3sJAng, nàngLz8RHkL9 Lz8RHkL9sẽ đồng3sJA D3cZ5kMvý sao?

“Ngươi hưởng3sJA D3cZ5kMvphúc tềLz8RHkL9 nhân,D3cZ5kMv Lz8RHkL9đồng D3cZ5kMvthời Lz8RHkL9nhập 3sJAmôn, không ph3sJAân lớn3sJA nhỏLz8RHkL9.” PhươngLz8RHkL9 K3sJAình đoáLz8RHkL9n chách3sJA BạchD3cZ5kMv c3sJAô D3cZ5kMvnương sẽ3sJA khôngLz8RHkL9 đ3sJAồng ýLz8RHkL9, 3sJAtính tình nàng3sJA c3sJAó mạnh3sJA mẽ.D3cZ5kMv Lz8RHkL9Hắn đD3cZ5kMvã đLz8RHkL9áp ứLz8RHkL9ng ch3sJAo nh3sJAi t3sJAử lấyLz8RHkL9 Bạch3sJA D3cZ5kMvcô nưD3cZ5kMvơng, cLz8RHkL9òn c3sJAhuyện có3sJA lấy được3sJA h3sJAay không3sJA khLz8RHkL9ông D3cZ5kMvliên q3sJAuan đếnLz8RHkL9 hắn.

“Không được,Lz8RHkL9 3sJAnàng sLz8RHkL9ẽ khônD3cZ5kMvg đồng3sJA ý.”

Phương Kình3sJA Lz8RHkL9lạnh lùnLz8RHkL9g D3cZ5kMvnghiêm mặt,D3cZ5kMv 3sJA“Nam tD3cZ5kMvử D3cZ5kMvhán đD3cZ5kMvại trượng p3sJAhu, còLz8RHkL9n phải3sJA nghLz8RHkL9e lờiD3cZ5kMv nàngD3cZ5kMv? Nế3sJAu n3sJAhư nàngLz8RHkL9 thậtLz8RHkL9 s3sJAự khôD3cZ5kMvng biết3sJA Lz8RHkL9tốt xấu, Lz8RHkL9 Phương g3sJAia chúngLz8RHkL9 3sJAta 3sJAcũng không3sJA gá3sJAnh nLz8RHkL9ổi.” LãD3cZ5kMvo đầuD3cZ5kMv thậD3cZ5kMvt giLz8RHkL9an trLz8RHkL9á, rLz8RHkL9õ D3cZ5kMvràng đãD3cZ5kMv biết Bạch3sJA ND3cZ5kMvgâm “khôngLz8RHkL9 bi3sJAết tLz8RHkL9ốt xấu”3sJA rồi.

Phương Lz8RHkL9Chấn HiênD3cZ5kMv hầD3cZ5kMvu Lz8RHkL9như n3sJAghiến rD3cZ5kMvăng nói,3sJA “Được,Lz8RHkL9 ta đLz8RHkL9ồng ý.”Lz8RHkL9 Ngâ3sJAm Ngâm3sJA Lz8RHkL9sẽ thD3cZ5kMva thD3cZ5kMvứ D3cZ5kMvcho hắn3sJA, bLz8RHkL9ất luậD3cZ5kMvn h3sJAắn D3cZ5kMvcó l3sJAấy Lz8RHkL9ai, 3sJAcũng cD3cZ5kMvhỉ Lz8RHkL9đối tốt Lz8RHkL9với mộtD3cZ5kMv mD3cZ5kMvình 3sJANgâm Ngâm.

Thế nhưngLz8RHkL9 hD3cZ5kMvai n3sJAgười họ3sJA 3sJAđều đãLz8RHkL9 q3sJAuên D3cZ5kMvmất Lz8RHkL9một sLz8RHkL9ự thật, mộtD3cZ5kMv sLz8RHkL9ự thậLz8RHkL9t vô3sJA cù3sJAng vôD3cZ5kMv Lz8RHkL9cùng Lz8RHkL9nghiêm D3cZ5kMvtrọng, Lz8RHkL9Bạch MD3cZ5kMvạn ĐiD3cZ5kMvệp cD3cZ5kMvó D3cZ5kMvvõ côngD3cZ5kMv, kếD3cZ5kMv hoạLz8RHkL9ch tuyệt vời3sJA c3sJAủa bọn3sJA họD3cZ5kMv nh3sJAất địnhD3cZ5kMv t3sJAhất bạiLz8RHkL9 D3cZ5kMvthảm hại.

Chương 22D3cZ5kMv: Dùng bảnD3cZ5kMv Lz8RHkL9năng 3sJAphản ứng3sJA thậLz8RHkL9t D3cZ5kMvlà tốt.

Bạch MạnD3cZ5kMv ĐiD3cZ5kMvệp sớLz8RHkL9m đã3sJA 3sJAnghe tD3cZ5kMvhấy chuyLz8RHkL9ện PhươnD3cZ5kMvg ChấD3cZ5kMvn D3cZ5kMvHiên tuyển lãoLz8RHkL9 bà,3sJA D3cZ5kMvthế nhưngD3cZ5kMv nànLz8RHkL9g D3cZ5kMvmột chúD3cZ5kMvt Lz8RHkL9cảm giá3sJAc 3sJAcũng khôD3cZ5kMvng Lz8RHkL9có. Có3sJA thể,Lz8RHkL9 n3sJAàng đã từngLz8RHkL9 động3sJA 3sJAlòng vLz8RHkL9ới PhươLz8RHkL9ng CD3cZ5kMvhấn Hiê3sJAn, thếD3cZ5kMv D3cZ5kMvnhưng mộLz8RHkL9t phLz8RHkL9ần hảD3cZ5kMvo cLz8RHkL9ảm kLz8RHkL9ia, đãD3cZ5kMv D3cZ5kMvhoàn toàn bị3sJA 3sJAgạt bỏ.D3cZ5kMv NgườiD3cZ5kMv PhươLz8RHkL9ng giLz8RHkL9a khin3sJAh thườnLz8RHkL9g nànLz8RHkL9g, n3sJAàng c3sJAũng đồn3sJAg 3sJAdạng khinh thường3sJA b3sJAọn hLz8RHkL9ọ. NghĩD3cZ5kMv đến3sJA sách3sJA mD3cZ5kMvặt củaLz8RHkL9 Phươ3sJAng Lz8RHkL9lão gi3sJAa cLz8RHkL9ùng PhươnD3cZ5kMvg phLz8RHkL9u nLz8RHkL9hân, nàng thựcLz8RHkL9 sựLz8RHkL9 3sJAmuốn n3sJAôn mửLz8RHkL9a. PhươnLz8RHkL9g 3sJAChấn Hiê3sJAn Lz8RHkL9rất xuấtLz8RHkL9 sáD3cZ5kMvch, không3sJA giống3sJA hạ3sJAng ăn3sJA chơi trá3sJAc tángD3cZ5kMv 3sJAthông thườnD3cZ5kMvg, thế3sJA nhưD3cZ5kMvng tD3cZ5kMvrên ngLz8RHkL9ười hắD3cZ5kMvn mLz8RHkL9ang th3sJAeo caD3cZ5kMvo ngạD3cZ5kMvo c3sJAủa Lz8RHkL9con nhà thLz8RHkL9ế D3cZ5kMvgia. GảLz8RHkL9 vLz8RHkL9ào nhLz8RHkL9à gLz8RHkL9iàu cD3cZ5kMvó đến3sJA nD3cZ5kMvay c3sJAũng khôn3sJAg phảiD3cZ5kMv nguD3cZ5kMvyện v3sJAọng củD3cZ5kMva nàng,Lz8RHkL9 ở cù3sJAng mộtLz8RHkL9 Lz8RHkL9nam nh3sJAân 3sJAấu 3sJAtrĩ t3sJAự ca3sJAo tLz8RHkL9ự đạiLz8RHkL9 như3sJA vậy,D3cZ5kMv 3sJAcòn D3cZ5kMvcó g3sJAì gọi3sJA làLz8RHkL9 h3sJAạnh phúc?

Tất c3sJAả mọiD3cZ5kMv ngư3sJAời ở3sJA PhươnLz8RHkL9g gLz8RHkL9ia vD3cZ5kMvừa tLz8RHkL9ự Lz8RHkL9cao tựD3cZ5kMv D3cZ5kMvđại D3cZ5kMvvừa ấu t3sJArĩ, BạD3cZ5kMvch Mạn3sJA ĐiLz8RHkL9ệp thLz8RHkL9ực sự3sJA khôngLz8RHkL9 muốD3cZ5kMvn tLz8RHkL9rở lạiD3cZ5kMv nơiLz8RHkL9 này,Lz8RHkL9 tD3cZ5kMvhế nhưD3cZ5kMvng nàngD3cZ5kMv vẫnD3cZ5kMv phD3cZ5kMvải trở lại.Lz8RHkL9 Lz8RHkL9Nàng tD3cZ5kMvrở lLz8RHkL9ại tLz8RHkL9ìm Lz8RHkL9Lưu LyD3cZ5kMv, c3sJAũng Lz8RHkL9muốn xi3sJAn PLz8RHkL9hương Ch3sJAấn HiêD3cZ5kMvn tD3cZ5kMvhực hiệnD3cZ5kMv 3sJAlời hứa. PhươnLz8RHkL9g ChấnLz8RHkL9 HiêLz8RHkL9n Lz8RHkL9đã đáD3cZ5kMvp D3cZ5kMvứng sẽD3cZ5kMv Lz8RHkL9giúp nà3sJAng 3sJAtìm D3cZ5kMvĐông Phư3sJAơng Vũ,3sJA hắ3sJAn rD3cZ5kMvốt cuộc3sJA tìm khônD3cZ5kMvg D3cZ5kMvđược chứLz8RHkL9 gì?

Bởi vLz8RHkL9ì đại3sJA hộD3cZ5kMvi D3cZ5kMvchiêu thâ3sJAn, PhưD3cZ5kMvơng gD3cZ5kMvia 3sJAphi thư3sJAờng náo nhiệ3sJAt, Bạc3sJAh MLz8RHkL9ạn ĐiệpLz8RHkL9 đứLz8RHkL9ng trưLz8RHkL9ớc Lz8RHkL9cửa 3sJAlớn PhươngD3cZ5kMv 3sJAgia, 3sJAhé rD3cZ5kMva mộLz8RHkL9t D3cZ5kMvnụ cườiD3cZ5kMv nhợt nhD3cZ5kMvạt. NhLz8RHkL9ững ngườD3cZ5kMvi tD3cZ5kMvhoạt nhì3sJAn cLz8RHkL9ó quyề3sJAn 3sJAcó th3sJAế n3sJAhư vậy,D3cZ5kMv kỳD3cZ5kMv Lz8RHkL9thực lLz8RHkL9à nhữnD3cZ5kMvg người khôngLz8RHkL9 Lz8RHkL9nên g3sJAả nhất.3sJA TD3cZ5kMvhật s3sJAự khôLz8RHkL9ng r3sJAõ nhữngLz8RHkL9 ngườiD3cZ5kMv nàyD3cZ5kMv suD3cZ5kMvy nghĩLz8RHkL9 thếD3cZ5kMv nLz8RHkL9ào, chLz8RHkL9o dù PhLz8RHkL9ương C3sJAhấn HiêLz8RHkL9n c3sJAó l3sJAà võLz8RHkL9 D3cZ5kMvlâm đệ3sJA nhịD3cZ5kMv m3sJAỹ naLz8RHkL9m t3sJAử c3sJAũng khD3cZ5kMvông D3cZ5kMvcần chD3cZ5kMven ch3sJAân chạy Lz8RHkL9tới Lz8RHkL9gả D3cZ5kMvcho 3sJAhắn nhLz8RHkL9ư vậLz8RHkL9y chứ.

Nghe đượcLz8RHkL9 giaLz8RHkL9ng hồ3sJA đLz8RHkL9àm luậD3cZ5kMvn vềLz8RHkL9 Lz8RHkL9võ lâ3sJAm tứ3sJA đạiLz8RHkL9 3sJAmỹ nam,Lz8RHkL9 nàng tD3cZ5kMvhực 3sJAsự muD3cZ5kMvốn cD3cZ5kMvười. Vận3sJA khD3cZ5kMví nàLz8RHkL9ng làLz8RHkL9 vận3sJA k3sJAhí gì3sJA thếD3cZ5kMv này?D3cZ5kMv Gả3sJA D3cZ5kMvcho D3cZ5kMvđệ tứD3cZ5kMv mLz8RHkL9ỹ D3cZ5kMvnam làm vợ,3sJA cD3cZ5kMvùng đệ3sJA tLz8RHkL9am Lz8RHkL9mỹ naD3cZ5kMvm làm3sJA D3cZ5kMvphu tLz8RHkL9hê Lz8RHkL9thật Lz8RHkL9sự, thâLz8RHkL9n phậnD3cZ5kMv hiệLz8RHkL9n naD3cZ5kMvy còD3cZ5kMvn lLz8RHkL9à “vị hôn3sJA thê”Lz8RHkL9 củaLz8RHkL9 đ3sJAệ nhLz8RHkL9ị m3sJAỹ nam3sJA, nếu3sJA Lz8RHkL9như 3sJAnhững n3sJAữ 3sJAtử 3sJAkhác biế3sJAt đLz8RHkL9ược nàngLz8RHkL9 đào3sJA 3sJAhoa như vậy,D3cZ5kMv nhấD3cZ5kMvt địnhLz8RHkL9 đD3cZ5kMvố kịD3cZ5kMv chLz8RHkL9ết nàng.

Bạch MạD3cZ5kMvn Điệp3sJA đứ3sJAng ởD3cZ5kMv ngoàLz8RHkL9i c3sJAửa, Lz8RHkL9do dựLz8RHkL9 khônLz8RHkL9g 3sJAbiết có nêD3cZ5kMvn D3cZ5kMvvào haD3cZ5kMvy k3sJAhông. ĐộtD3cZ5kMv nhiêLz8RHkL9n D3cZ5kMvnghe D3cZ5kMvthấy ng3sJAười nói,Lz8RHkL9 Lz8RHkL9“Mau xeD3cZ5kMvm 3sJAđi, TốnLz8RHkL9g D3cZ5kMvPhù Dung, Tố3sJAng 3sJAgia tLz8RHkL9rang tớD3cZ5kMvi rồi.”Lz8RHkL9 TD3cZ5kMviếp đóLz8RHkL9, cóD3cZ5kMv giLz8RHkL9a đ3sJAinh D3cZ5kMvđi tớiLz8RHkL9 “dẹpLz8RHkL9 đường”,D3cZ5kMv 3sJABạch 3sJAMạn Điệp đươngD3cZ5kMv nhiêLz8RHkL9n cũLz8RHkL9ng bịLz8RHkL9 “dẹp3sJA” sa3sJAng D3cZ5kMvmột bên.

Bạch Mạ3sJAn Điệp3sJA khẽLz8RHkL9 lD3cZ5kMviếc Lz8RHkL9mắt vềLz8RHkL9 ti3sJAêu D3cZ5kMvđiểm củ3sJAa tấtLz8RHkL9 Lz8RHkL9cả mọi 3sJAngười –3sJA mộLz8RHkL9t chiếc3sJA xLz8RHkL9e ngựD3cZ5kMva Lz8RHkL9xa hoD3cZ5kMva. Từ3sJA trD3cZ5kMvên x3sJAe Lz8RHkL9ngựa, dD3cZ5kMvẫn đầuLz8RHkL9 là3sJA mLz8RHkL9ột n3sJAam Lz8RHkL9tử 3sJAtuổi còn rất3sJA D3cZ5kMvtrẻ, tiLz8RHkL9ếp đóLz8RHkL9 lD3cZ5kMvà mộtLz8RHkL9 nữ3sJA nhân3sJA manLz8RHkL9g th3sJAai, D3cZ5kMvđi saD3cZ5kMvu cònLz8RHkL9 c3sJAó mộD3cZ5kMvt vịD3cZ5kMv nD3cZ5kMvữ tử3sJA áo laD3cZ5kMvm, đầuLz8RHkL9 đội3sJA 3sJAmũ cLz8RHkL9he mặt.Lz8RHkL9 VLz8RHkL9ị D3cZ5kMváo la3sJAm D3cZ5kMvnữ 3sJAtử D3cZ5kMvkia v3sJAừa xuất3sJA hi3sJAện, ánLz8RHkL9h mD3cZ5kMvắt mLz8RHkL9ọi ngư3sJAời tất 3sJAcả đều3sJA Lz8RHkL9đổ dồnLz8RHkL9 về3sJA phía3sJA n3sJAàng. NàD3cZ5kMvng hẳ3sJAn chD3cZ5kMvính l3sJAà TLz8RHkL9ống PhD3cZ5kMvu DuLz8RHkL9ng mà3sJA mọi3sJA ngườ3sJAi đã nóD3cZ5kMvi, trướcD3cZ5kMv tiêD3cZ5kMvn k3sJAhông D3cZ5kMvcần bàD3cZ5kMvn tớiLz8RHkL9 nLz8RHkL9àng diện3sJA 3sJAmạo thế3sJA nàLz8RHkL9o, D3cZ5kMvchỉ 3sJAnhìn v3sJAóc người uyể3sJAn chD3cZ5kMvuyển đLz8RHkL9ã đủ3sJA ch3sJAo D3cZ5kMvmọi ngLz8RHkL9ười mD3cZ5kMvơ ướcLz8RHkL9. PD3cZ5kMvhương C3sJAhấn H3sJAiên tD3cZ5kMvhật D3cZ5kMvlà tD3cZ5kMvốt 3sJAsố, ngườiD3cZ5kMv người đề3sJAu muốLz8RHkL9n gLz8RHkL9ả chD3cZ5kMvo hắn.Lz8RHkL9 BạchD3cZ5kMv MạnLz8RHkL9 ĐiệpLz8RHkL9 khôn3sJAg Lz8RHkL9có hứngLz8RHkL9 t3sJAhú nhìn3sJA, h3sJAiếu kỳD3cZ5kMv quLz8RHkL9an sát kh3sJAắp n3sJAơi. Lz8RHkL9Loại k3sJAhí thLz8RHkL9ế nD3cZ5kMvày cLz8RHkL9ùng vLz8RHkL9õ D3cZ5kMvlâm 3sJAđại hộiD3cZ5kMv cũnD3cZ5kMvg k3sJAhông khLz8RHkL9ác biệ3sJAt lắm chứ?

Tống P3sJAhù DuD3cZ5kMvng, Tống3sJA giLz8RHkL9a traD3cZ5kMvng tLz8RHkL9iểu thư,D3cZ5kMv D3cZ5kMvngười xưng biLz8RHkL9ệt hiệu3sJA Phù3sJA D3cZ5kMvDung kiD3cZ5kMvếm. N3sJAghe thấ3sJAy tê3sJAn TốngLz8RHkL9 PD3cZ5kMvhù DungLz8RHkL9, nànD3cZ5kMvg theLz8RHkL9o bản3sJA năn3sJAg nhớ được.

Người xLz8RHkL9uống xLz8RHkL9e cúiD3cZ5kMv cùngLz8RHkL9 Lz8RHkL9là mộtD3cZ5kMv Lz8RHkL9vị hD3cZ5kMvoa phụcD3cZ5kMv lãoD3cZ5kMv gD3cZ5kMviả trên dưới3sJA D3cZ5kMv50 tuổi.3sJA D3cZ5kMvHắn tựD3cZ5kMva hồD3cZ5kMv cà3sJAng hấpLz8RHkL9 dẫnLz8RHkL9 ngườD3cZ5kMvi kháD3cZ5kMvc hơLz8RHkL9n 3sJATống Ph3sJAù 3sJADung, ánh m3sJAắt của3sJA D3cZ5kMvtất cảLz8RHkL9 Lz8RHkL9mọi người3sJA đềuLz8RHkL9 maD3cZ5kMvng tD3cZ5kMvheo sùn3sJAg bD3cZ5kMvái, đổ3sJA dồD3cZ5kMvn vềLz8RHkL9 lãD3cZ5kMvo. Lz8RHkL9Bạch M3sJAạn Điệp cũngD3cZ5kMv khD3cZ5kMvông ngoạiD3cZ5kMv lệ,D3cZ5kMv hiD3cZ5kMvếu kỳLz8RHkL9 3sJAquan sát3sJA lão,Lz8RHkL9 Lz8RHkL9hẳn làD3cZ5kMv mộtD3cZ5kMv vịD3cZ5kMv Lz8RHkL9võ lD3cZ5kMvâm tiềnD3cZ5kMv bối?

Hắn rấtLz8RHkL9 có3sJA pho3sJAng Lz8RHkL9gật đ3sJAầu mLz8RHkL9ỉm cườiLz8RHkL9 nhìnD3cZ5kMv Lz8RHkL9mọi người,3sJA đến kh3sJAi nhD3cZ5kMvìn t3sJAhấy BạcD3cZ5kMvh MD3cZ5kMvạn Lz8RHkL9Điệp, dáLz8RHkL9ng tươiLz8RHkL9 cườiLz8RHkL9 Lz8RHkL9cư cóD3cZ5kMv cD3cZ5kMvhút cứnLz8RHkL9g D3cZ5kMvđờ, n3sJAgơ ng3sJAác nhìn nànLz8RHkL9g. Bạ3sJAch MạnLz8RHkL9 ĐiệLz8RHkL9p nhD3cZ5kMvìn Lz8RHkL9ngó xuLz8RHkL9ng qD3cZ5kMvuanh, D3cZ5kMvxác địnhLz8RHkL9 3sJAlão đaD3cZ5kMvng nD3cZ5kMvhìn D3cZ5kMvnàng, nàD3cZ5kMvng mỉm cLz8RHkL9ười đá3sJAp Lz8RHkL9lại 3sJAlão mD3cZ5kMvột cD3cZ5kMvái, h3sJAai t3sJAay ô3sJAm trLz8RHkL9ước ngực,D3cZ5kMv saD3cZ5kMvu đóLz8RHkL9 lại3sJA nhìD3cZ5kMvn đLz8RHkL9i chỗLz8RHkL9 khác.

“Cha…” 3sJATống PLz8RHkL9hù Du3sJAng ké3sJAo kLz8RHkL9éo 3sJAy phụcD3cZ5kMv củaLz8RHkL9 hắn.

Vị lD3cZ5kMvão gD3cZ5kMvia D3cZ5kMvđó, cũ3sJAng chLz8RHkL9ính lLz8RHkL9à TốLz8RHkL9ng D3cZ5kMvgia tD3cZ5kMvrang tra3sJAng chủ,Lz8RHkL9 Tống CảnhD3cZ5kMv Nh3sJAân, mLz8RHkL9au cD3cZ5kMvhóng hoD3cZ5kMvàn Lz8RHkL9hồn. “VàoLz8RHkL9 thôi.D3cZ5kMv” Lz8RHkL9Quá giống,D3cZ5kMv Lz8RHkL9trên đờiLz8RHkL9 cưLz8RHkL9 nhiên lạD3cZ5kMvi Lz8RHkL9có h3sJAai người3sJA giốngD3cZ5kMv 3sJAnhau như3sJA vậy3sJA. NếuD3cZ5kMv khônD3cZ5kMvg phải3sJA từ3sJAng tD3cZ5kMvận mắtLz8RHkL9 thấy3sJA nD3cZ5kMvàng D3cZ5kMvđã chết, hắnD3cZ5kMv nhD3cZ5kMvất địnLz8RHkL9h ch3sJAo D3cZ5kMvrằng ngườD3cZ5kMvi đứD3cZ5kMvng tLz8RHkL9rước mặtLz8RHkL9 Lz8RHkL9chính làD3cZ5kMv nàng3sJA. NànD3cZ5kMvg đã3sJA D3cZ5kMvchết, thật sD3cZ5kMvự 3sJAđã chết.

Khách D3cZ5kMvquý tiến3sJA vLz8RHkL9ào t3sJArong, BạcD3cZ5kMvh M3sJAạn ĐiệpLz8RHkL9 cũng3sJA t3sJAheo vàLz8RHkL9o. Mới vừa3sJA điLz8RHkL9 được3sJA haLz8RHkL9i bư3sJAớc, liềnD3cZ5kMv c3sJAó 3sJAmột bànD3cZ5kMv taD3cZ5kMvy Lz8RHkL9nhỏ 3sJAbé tLz8RHkL9úm lấyD3cZ5kMv 3sJAy phục3sJA củD3cZ5kMva nàng. NàngD3cZ5kMv D3cZ5kMvcúi đầuD3cZ5kMv, mộD3cZ5kMvt cái3sJA đầLz8RHkL9u từLz8RHkL9 ph3sJAía saD3cZ5kMvu chuLz8RHkL9i rLz8RHkL9a, 3sJAvui vẻD3cZ5kMv cười3sJA D3cZ5kMvnói, “T3sJAiểu thưD3cZ5kMv, ngài Lz8RHkL9rốt cuộc3sJA cũn3sJAg tớiLz8RHkL9 rồi.”

“Sao ngươi3sJA lD3cZ5kMvại ởLz8RHkL9 chỗD3cZ5kMv nLz8RHkL9ày?” NữD3cZ5kMv 3sJAtử kéoLz8RHkL9 3sJAy ph3sJAục nàng, đươnLz8RHkL9g Lz8RHkL9nhiên chLz8RHkL9ính Lz8RHkL9là LưuLz8RHkL9 Ly.

Lưu 3sJALy đứngD3cZ5kMv D3cZ5kMvlên, cuLz8RHkL9ng kính3sJA n3sJAói, D3cZ5kMv“Hồi ti3sJAểu th3sJAư, n3sJAô tỳ phụngD3cZ5kMv 3sJAmệnh tD3cZ5kMvam 3sJAtiểu t3sJAhư đếnD3cZ5kMv Phương3sJA 3sJAgia 3sJAchờ ngài.Lz8RHkL9 TLz8RHkL9hế nhưnD3cZ5kMvg mấyLz8RHkL9 tD3cZ5kMvên g3sJAiữ cửa Lz8RHkL9 Phương gLz8RHkL9ia nói3sJA ở3sJA đâyLz8RHkL9 không3sJA có3sJA v3sJAị hàD3cZ5kMvo nhâD3cZ5kMvn nà3sJAo nhưD3cZ5kMv vậD3cZ5kMvy, Lưu3sJA LLz8RHkL9y khônLz8RHkL9g Lz8RHkL9dám tựLz8RHkL9 Lz8RHkL9tiện rời 3sJAđi, khLz8RHkL9ông còLz8RHkL9n các3sJAh Lz8RHkL9nào kh3sJAác hơnLz8RHkL9 làD3cZ5kMv ngồiLz8RHkL9 3sJAở đâyLz8RHkL9 chờ.”3sJA NLz8RHkL9àng đã3sJA 3sJAở D3cZ5kMvđây hơnD3cZ5kMv mười Lz8RHkL9ngày, nếuLz8RHkL9 tLz8RHkL9iểu t3sJAhư màLz8RHkL9 D3cZ5kMvcòn không3sJA xuấtLz8RHkL9 hiện,3sJA nD3cZ5kMvàng đànD3cZ5kMvh phảiD3cZ5kMv tr3sJAở v3sJAề tiLz8RHkL9ếp nhận 3sJA nghiêm phLz8RHkL9ạt củaD3cZ5kMv D3cZ5kMvtam tiLz8RHkL9ểu thư.

Bạch MạD3cZ5kMvn ĐiệpD3cZ5kMv cườD3cZ5kMvi thầLz8RHkL9n b3sJAí, “Ta3sJA dùD3cZ5kMvng tLz8RHkL9ên gi3sJAả Bạch Ngâm3sJA, hơnLz8RHkL9 nữaLz8RHkL9 3sJAta mấyD3cZ5kMv Lz8RHkL9ngày nD3cZ5kMvay cũnLz8RHkL9g Lz8RHkL9không ởD3cZ5kMv chLz8RHkL9ỗ nàD3cZ5kMvy, 3sJAngươi D3cZ5kMvđương nhiênD3cZ5kMv D3cZ5kMvkhông tìm được.”

“Tiểu thư3sJA, ngàD3cZ5kMvi kLz8RHkL9hông Lz8RHkL9phải cũLz8RHkL9ng mLz8RHkL9uốn thaLz8RHkL9m tuy3sJAển chứ?”Lz8RHkL9 Tiểu th3sJAư đ3sJAã thD3cZ5kMvành thânD3cZ5kMv rồiD3cZ5kMv Lz8RHkL9mà, h3sJAơn 3sJAnữa Lz8RHkL9còn Lz8RHkL9nghe D3cZ5kMvtam tiD3cZ5kMvểu thưLz8RHkL9 nLz8RHkL9ói t3sJAiểu t3sJAhư có bệnh3sJA, quêLz8RHkL9n mD3cZ5kMvất vLz8RHkL9õ cD3cZ5kMvông, D3cZ5kMvcòn cLz8RHkL9ó thD3cZ5kMvể tD3cZ5kMvham dự3sJA sao?

“Không.” Lz8RHkL9Bạch 3sJAMạn ĐiệpD3cZ5kMv 3sJAkhinh thưD3cZ5kMvờng nóLz8RHkL9i, “Không Lz8RHkL9 thích.” PhD3cZ5kMvương gi3sJAa ch3sJAo rằLz8RHkL9ng n3sJAữ t3sJAử t3sJArong tLz8RHkL9hiên hLz8RHkL9ạ đềD3cZ5kMvu Lz8RHkL9khát Lz8RHkL9khao nịnhD3cZ5kMv bợD3cZ5kMv Phương gLz8RHkL9ia sa3sJAo? BạchD3cZ5kMv MạnD3cZ5kMv ĐiLz8RHkL9ệp nà3sJAng 3sJAkhông cần.

“Tiểu thD3cZ5kMvư, ng3sJAhe nóLz8RHkL9i Lz8RHkL9ngài bịLz8RHkL9 3sJAbệnh?” Ng3sJAhe nLz8RHkL9ói tLz8RHkL9iểu thư 3sJA bị Lz8RHkL9bệnh, 3sJALưu LD3cZ5kMvy Lz8RHkL9nàng Lz8RHkL9tức 3sJAđến muốn3sJA chếLz8RHkL9t, hơnD3cZ5kMv nD3cZ5kMvữa cònD3cZ5kMv bD3cZ5kMvị 3sJAtam tiểD3cZ5kMvu thưLz8RHkL9 3sJAkhép D3cZ5kMvtội hộ chủ3sJA vô3sJA Lz8RHkL9năng Lz8RHkL9mà nghiê3sJAm phạt,Lz8RHkL9 3sJAthật làD3cZ5kMv oD3cZ5kMvan uổngD3cZ5kMv chLz8RHkL9o nàng.

“Đúng vậD3cZ5kMvy, bấLz8RHkL9t quD3cZ5kMvá hiện3sJA giờ3sJA đã3sJA c3sJAó khởiD3cZ5kMv sách.D3cZ5kMv Cũng3sJA không biếtD3cZ5kMv xảyD3cZ5kMv rLz8RHkL9a D3cZ5kMvchuyện gì,3sJA rấtLz8RHkL9 khLz8RHkL9ó Lz8RHkL9nói rõLz8RHkL9 với3sJA ngươi.D3cZ5kMv ĐiD3cZ5kMv, cD3cZ5kMvhúng Lz8RHkL9ta vàoD3cZ5kMv tro3sJAng.” Nói nànLz8RHkL9g D3cZ5kMvmất Lz8RHkL9trí n3sJAhớ? L3sJAưu 3sJALy tiLz8RHkL9n sao?

“Tại saD3cZ5kMvo ph3sJAải vàD3cZ5kMvo.” L3sJAưu L3sJAy 3sJAvẻ Lz8RHkL9mặt kLz8RHkL9hông được3sJA thích thú.

“Ngu nLz8RHkL9gốc, tD3cZ5kMva c3sJAùng PhD3cZ5kMvương ChấnLz8RHkL9 HD3cZ5kMviên cD3cZ5kMvó mLz8RHkL9ột gD3cZ5kMviao dịch,3sJA ta vLz8RHkL9ào hỏ3sJAi D3cZ5kMvhắn ĐôngD3cZ5kMv Phươn3sJAg V3sJAũ ở3sJA đâLz8RHkL9u.” NếuD3cZ5kMv khônD3cZ5kMvg phảiLz8RHkL9 D3cZ5kMvvì tLz8RHkL9ìm được3sJA LưuLz8RHkL9 LD3cZ5kMvy vLz8RHkL9à vD3cZ5kMvì thù lLz8RHkL9ao củaLz8RHkL9 trậnLz8RHkL9 D3cZ5kMvgiao dD3cZ5kMvịch này3sJA, D3cZ5kMvnàng th3sJAật sD3cZ5kMvự khô3sJAng muốnLz8RHkL9 trởD3cZ5kMv về.

“Tiểu tLz8RHkL9hư, D3cZ5kMvtam tLz8RHkL9iểu 3sJAthư đLz8RHkL9ã Lz8RHkL9dùng bLz8RHkL9ồ câD3cZ5kMvu đưaD3cZ5kMv t3sJAin đến Thiên3sJA CơLz8RHkL9 cD3cZ5kMvác, Lz8RHkL9mua t3sJAin về3sJA 3sJAĐông PhưLz8RHkL9ơng D3cZ5kMvVũ, D3cZ5kMvchỉ cầnLz8RHkL9 cLz8RHkL9ó tLz8RHkL9in tức,D3cZ5kMv lậLz8RHkL9p tLz8RHkL9ức Lz8RHkL9báo với tD3cZ5kMviểu thư.”3sJA ThiêLz8RHkL9n CD3cZ5kMvơ D3cZ5kMvcác cD3cZ5kMvhính làD3cZ5kMv 3sJAthám tử3sJA Lz8RHkL9tư, chuyênD3cZ5kMv D3cZ5kMvmua bán3sJA tiLz8RHkL9n Lz8RHkL9tức. ThD3cZ5kMviên Cơ cáLz8RHkL9c sD3cZ5kMváng lậ3sJAp hơn3sJA trLz8RHkL9ăm D3cZ5kMvnăm, mạnLz8RHkL9g lưD3cZ5kMvới D3cZ5kMvtình báLz8RHkL9o trải3sJA rộn3sJAg cảD3cZ5kMv 3sJAnước, khôD3cZ5kMvng cD3cZ5kMvó tin tứ3sJAc nàoLz8RHkL9 là3sJA Lz8RHkL9không Lz8RHkL9thu thập3sJA đượcLz8RHkL9, D3cZ5kMvcàng kh3sJAông báD3cZ5kMvn tLz8RHkL9in D3cZ5kMvtức giả.Lz8RHkL9 D3cZ5kMvCó Thiê3sJAn CơD3cZ5kMv cá3sJAc hỗ trợ,D3cZ5kMv ch3sJAỉ cầnD3cZ5kMv ĐôngD3cZ5kMv PhD3cZ5kMvương VD3cZ5kMvũ 3sJAlộ 3sJAdiện, tu3sJAyệt D3cZ5kMvđối 3sJAcó thểD3cZ5kMv bD3cZ5kMvắt đLz8RHkL9ược hắn.

“Có Thiên3sJA CơD3cZ5kMv cD3cZ5kMvác hLz8RHkL9ỗ trợ,D3cZ5kMv tLz8RHkL9a cóD3cZ5kMv thLz8RHkL9ể y3sJAên tâm3sJA rồ3sJAi, thD3cZ5kMvế nhưng t3sJAa Lz8RHkL9có vLz8RHkL9ài lLz8RHkL9ời mLz8RHkL9uốn nói3sJA vớLz8RHkL9i PhươngD3cZ5kMv Chấn3sJA HiênD3cZ5kMv.” NLz8RHkL9ghe LưD3cZ5kMvu LD3cZ5kMvy nLz8RHkL9ói đếD3cZ5kMvn Thiên CLz8RHkL9ơ cá3sJAc, t3sJAất D3cZ5kMvcả tưD3cZ5kMv liệu3sJA Lz8RHkL9về ThiênLz8RHkL9 CD3cZ5kMvơ cácLz8RHkL9 bLz8RHkL9ỗng 3sJAnhiên xuất3sJA hiLz8RHkL9ện 3sJAtrong đầu3sJA nLz8RHkL9àng. Rất nhiềD3cZ5kMvu 3sJAngười 3sJAcùng v3sJAiệc nànLz8RHkL9g D3cZ5kMvnhớ r3sJAất rLz8RHkL9õ, chỉD3cZ5kMv cLz8RHkL9ần xuLz8RHkL9ất hiện3sJA trLz8RHkL9ước mắtLz8RHkL9 nàng,Lz8RHkL9 hoặD3cZ5kMvc là từnD3cZ5kMvg n3sJAghe nD3cZ5kMvói đến,3sJA nàng3sJA đềuLz8RHkL9 có3sJA thD3cZ5kMvể nh3sJAớ lại3sJA. MớiD3cZ5kMv đâyLz8RHkL9 thô3sJAi, BạD3cZ5kMvch Mạn3sJA ĐiệpD3cZ5kMv cD3cZ5kMvòn không pD3cZ5kMvhát Lz8RHkL9hiện 3sJAra Lz8RHkL9hiện t3sJAượng kỳD3cZ5kMv qLz8RHkL9uái này.

“Tiểu thLz8RHkL9ư… kLz8RHkL9hông phảLz8RHkL9i lLz8RHkL9à ngài3sJA thí3sJAch hắD3cZ5kMvn chứ?3sJA” 3sJANghe tLz8RHkL9am tiểu D3cZ5kMvthư nóiLz8RHkL9 tiểLz8RHkL9u thưD3cZ5kMv ởLz8RHkL9 cùngLz8RHkL9 mLz8RHkL9ột c3sJAhỗ 3sJAvới PhươngLz8RHkL9 ChấnD3cZ5kMv Lz8RHkL9Hiên, cD3cZ5kMvhẳng Lz8RHkL9lẽ là…

Bạch MạLz8RHkL9n ĐD3cZ5kMviệp néLz8RHkL9m cLz8RHkL9ho nD3cZ5kMvàng một3sJA cáD3cZ5kMvi trừng3sJA mắt,Lz8RHkL9 “Đi3sJA c3sJAhết đi, 3sJAta mLz8RHkL9ới kD3cZ5kMvhông thèLz8RHkL9m thícLz8RHkL9h hLz8RHkL9ọ PhươnLz8RHkL9g đD3cZ5kMvó.” TD3cZ5kMvrong lòngLz8RHkL9 nàD3cZ5kMvng lạiD3cZ5kMv bổLz8RHkL9 thêLz8RHkL9m 3sJAmột câu, muốnLz8RHkL9 thícLz8RHkL9h c3sJAũng thích3sJA D3cZ5kMvSáo D3cZ5kMvNgọc Côn3sJAg Tử.

“Vậy l3sJAà 3sJAtốt rồi.Lz8RHkL9” Cái3sJA têD3cZ5kMvn hLz8RHkL9ọ PhươngLz8RHkL9 kLz8RHkL9ia thậtD3cZ5kMv s3sJAự có điểmD3cZ5kMv khônD3cZ5kMvg xứn3sJAg v3sJAới ti3sJAểu thLz8RHkL9ư nhà3sJA nàng.

Vào đếnD3cZ5kMv Phươn3sJAg gD3cZ5kMvia, l3sJAập tứLz8RHkL9c có3sJA 3sJAnha hD3cZ5kMvoàn 3sJAan Lz8RHkL9bài sương 3sJAphòng 3sJAcho cD3cZ5kMvác nàn3sJAg ngD3cZ5kMvhỉ ngơiLz8RHkL9. D3cZ5kMvBạch D3cZ5kMvMạn ĐiệpD3cZ5kMv Lz8RHkL9cũng khô3sJAng 3sJAtrực tiếD3cZ5kMvp đềLz8RHkL9 xuD3cZ5kMvất m3sJAuốn gặp PhLz8RHkL9ương Chấ3sJAn HiêD3cZ5kMvn, nànLz8RHkL9g biếtD3cZ5kMv k3sJAẻ muốnD3cZ5kMv gD3cZ5kMvặp hắnD3cZ5kMv nhiềuD3cZ5kMv lLz8RHkL9ắm, nế3sJAu n3sJAhư nàn3sJAg cũng 3sJAmuốn đ3sJAi Lz8RHkL9gặp hắn,3sJA ngườD3cZ5kMvi hầuD3cZ5kMv nhấtLz8RHkL9 địn3sJAh ch3sJAo rằ3sJAng nLz8RHkL9àng cD3cZ5kMvũng g3sJAiống 3sJAnhư nhữ3sJAng nLz8RHkL9ữ nhân khácLz8RHkL9, tùy3sJA t3sJAiện tì3sJAm D3cZ5kMvmột lLz8RHkL9í dLz8RHkL9o thoáD3cZ5kMvi thácLz8RHkL9 đLz8RHkL9i. MD3cZ5kMvọi ngườD3cZ5kMvi 3sJAở Ph3sJAương gi3sJAa đềuD3cZ5kMv là3sJA mắt Lz8RHkL9 chó nhLz8RHkL9ìn D3cZ5kMvngười thấD3cZ5kMvp, ngườiLz8RHkL9 hầD3cZ5kMvu khẳngD3cZ5kMv địnLz8RHkL9h cũn3sJAg khôLz8RHkL9ng t3sJAốt được3sJA b3sJAao nhD3cZ5kMviêu. ThLz8RHkL9ay vì c3sJAhịu nh3sJAục, thôD3cZ5kMvi tLz8RHkL9hì thứcLz8RHkL9 thờD3cZ5kMvi mộLz8RHkL9t chút,Lz8RHkL9 buD3cZ5kMvổi tối3sJA tựLz8RHkL9 mìn3sJAh điD3cZ5kMv tìm.