Tàn bạo khốc nương tử - Chương 21 - 22

Chương RQiz21: CoaQdái này gọiuBfB là6Dmn uBfBluận võoaQd chiêuuBfB thân

Trong võuBfB oaQdlâm to9euhập đ6Dmnại ca6Dmno to9euhủ, o9eubao 6Dmngồm tauBfBm luBfBa 6Dmnsát, tam RQizcông tử.oaQd oaQdVô ẢnRQizh 6DmnLa SáuBfBt, ToaQdhiên 6DmnDiện RQizTu La6Dmn, o9euĐộc NưuBfBơng TuBfBử hợo9eup xưnoaQdg thuBfBành tRQizam la sát.o9eu Sáo6Dmn o9euNgọc CôngoaQd RQizTử, LuBfBãnh TâoaQdm C6Dmnông 6DmnTử Phươ6Dmnng ChấnRQiz Hiên,uBfB TùyoaQd PhonuBfBg Công6Dmn Tử Qo9euuân T6Dmnùy P6Dmnhong huBfBợp 6Dmnxưng t6Dmnam côngRQiz RQiztử. KhuôuBfBn mặuBfBt thậtuBfB co9euủa tuBfBam luBfBa sá6Dmnt chưRQiza RQizai thấy oaQd qua, nhưo9eung ta6Dmnm cuBfBông tửRQiz đềuRQiz đưRQizợc bo9euài duBfBanh oaQdlà moaQdỹ nao9eum tử.6Dmn ToaQdhiên CoaQdơ cáRQizc cuBfBhủ Tùy PhonuBfBg CônuBfBg TửoaQd đượRQizc xưngoaQd uBfBlà võoaQd lâo9eum đệo9eu nhấuBfBt mỹ6Dmn namRQiz, uBfBVạn KiếmoaQd so9euơn RQiztrang to9euhiếu chủ Po9euhương Chấo9eun 6DmnHiên đượcuBfB xưng6Dmn 6Dmnlà đ6Dmnệ nhoaQdị mỹuBfB oaQdnam, SuBfBáo NgọcRQiz uBfBCông RQizTử luBfBà nhâno9eu 6Dmnvật thần bíRQiz 6Dmnnhất gio9euang hồ,oaQd rấRQizt o9euít aRQizi tRQizừng gặpoaQd qoaQdua khuô6Dmnn mặtoaQd thậuBfBt 6Dmncủa hRQizắn. o9euNhưng cRQizó người o9eunói, diệnuBfB mạouBfB củo9eua h6Dmnắn xác6Dmn thựcoaQd tRQizuấn o9eumỹ vôRQiz sonuBfBg. NoaQdếu ha6Dmni vịo9eu côuBfBng tửRQiz o9eukia đềo9euu lo9euà mỹ nam6Dmn, hắoaQdn uBfBcũng khuBfBông thoaQdể tRQizhua kémo9eu, toạRQizi nguyệ6Dmnn ch6Dmno huBfBắn danuBfBh hRQiziệu oaQdđệ uBfBtam mỹ naoaQdm đi.RQiz Tro9euong cho9euốn oaQdvõ l6Dmnâm tổngRQiz cộn6Dmng RQizcó tứo9eu đạiuBfB oaQdmỹ na6Dmnm, ngoạioaQd o9eutrừ o9eutam côRQizng RQiztử, Đông Phương6Dmn giauBfB, Đ6Dmnông PhươngRQiz VuBfBũ bào9eui duBfBanh đệuBfB tứRQiz. GảRQiz coaQdho mộtoaQd tro9euong vRQizõ lâm6Dmn đo9euệ tứ mỹRQiz RQiznam, lo9euà uBfBvinh hoaQdạnh oaQdtrong o9euthiên oaQdhạ, nêno9eu khóuBfB trácoaQdh uBfBtính tì6Dmnnh Đô6Dmnng PoaQdhương cRQizho dù kém6Dmn 6Dmnnhư vậ6Dmny, cũnoaQdg oaQdcó uBfBn cô6Dmn 6Dmnnương muốo9eun gảuBfB cRQizho hắnRQiz. SáRQizo NgọoaQdc Côno9eug TửoaQd nRQizhư o9euthần long o9euthấy đầuoaQd khôuBfBng uBfBthấy đuôi,RQiz ĐônguBfB Phươngo9eu V6Dmnũ thìRQiz đ6Dmnã o9eucó voaQdợ, QuânRQiz T6Dmnùy 6DmnPhong th6Dmnần thầRQizn bí bo9euí, PhưuBfBơng CRQizhấn HiRQizên l6Dmnại khôngo9eu muốno9eu kếtuBfB go9euiao n6Dmnữ tử,uBfB việRQizc nà6Dmny RQize ro9euằng đ6Dmnã khiến chooaQd vôRQiz sốuBfB RQizcô nươngRQiz oaQdthương tâm.o9eu uBfBGần đây,uBfB trooaQdng chốuBfBn võuBfB lâmuBfB mỗo9eui oaQdsự kiệRQizn xảuBfBy ruBfBa đều liêuBfBn qoaQduan đế6Dmnn cuBfBủa TuBfBam côn6Dmng tử,uBfB 6Dmnlà đạio9eu sựuBfB uBfBliên quBfBuan o9euđến t6Dmnứ đ6Dmnại mỹo9eu nam.

Một tronuBfBg vuBfBõ lâmo9eu tauBfBm cuBfBông tử,RQiz Lãno9euh TâRQizm CônuBfBg Tửo9eu Phương o9euChấn H6Dmniên cônoaQdg o9eukhai tuo9euyển lãouBfB 6Dmnbà, tuổo9eui tuBfBừ oaQd16 đếnRQiz 25uBfB, tướnguBfB mạoaQdo đoaRQizn traRQizng, mọi nữo9eu tử6Dmn chưo9eua cho9euồng xuấtuBfB o9euthân thuầnoaQd khiếtRQiz đềuRQiz cóoaQd oaQdthể thao9eum tuyển.6Dmn CáoaQdc vuBfBị côuBfB n6Dmnương có ýoaQd muuBfBốn thRQizam tuyểo9eun chỉuBfB cầ6Dmnn trư6Dmnớc ngàuBfBy oaQdhai RQizmươi lăRQizm tháuBfBng to9euư đếuBfBn Ph6Dmnương gia, luậnRQiz uBfBvõ đểo9eu pRQizhân thắngRQiz bạuBfBi. Chỉo9eu cầnuBfB o9eucó uBfBthể oaQdđánh b6Dmnại tấto9eu cả6Dmn mo9euỹ nữuBfB thauBfBm tuyển, 6Dmnchính o9eulà thiRQizếu o9euphu nhoaQdân PhươnuBfBg gia.

Lãnh o9euTâm CRQizông uBfBTử Phương6Dmn ChấnoaQd Hi6Dmnên đoaQdược xRQizưng uBfBlà v6Dmnõ lâm đệoaQd nuBfBhị mỹuBfB 6Dmnnam oaQdtử, côuBfB nươngRQiz muốo9eun guBfBả c6Dmnho o9euhắn nhiềuuBfB nhuBfBư coaQdá dướio9eu s6Dmnông. Hắn6Dmn vẫnoaQd chưa muốnoaQd RQizthành thâoaQdn, chíuBfBnh việcRQiz uBfBnày đ6Dmnã làm6Dmn tổoaQdn thươngRQiz uBfBtrái tioaQdm cRQizủa o9eubiết bo9euao c6Dmnô gái. Đ6Dmnột nhiêRQizn hRQizắn cuBfBông 6Dmnkhai tuyểoaQdn 6Dmnlão 6Dmnbà, kRQizhiến cuBfBho c6Dmnác 6Dmncô nươuBfBng nườRQizm o9eunượp tiế6Dmnn tới PhưuBfBơng gio9eua. Nho9euững oaQdcô nưo9euơng uBfBcó ch6Dmnồng hối6Dmn hậ6Dmnn tạio9eu sao9euo mìuBfBnh lo9euại guBfBả đio9eu sớm6Dmn 6Dmnquá, hận 6Dmnkhông toaQdhể oaQdly hô6Dmnn o9euđể o9euđi toaQdham tuyuBfBển. CòuBfBn no9euhững vị6Dmn côRQiz nươngoaQd 6Dmnchưa cuBfBhồng oaQdthì ngày đêm6Dmn kRQizhổ lo9euuyện võuBfB cônoaQdg, lo9euiều moaQdạng mo9euuốn 6Dmngả tớio9eu oaQdPhương oaQdgia. ThRQiziên k6Dmnim n6Dmnhà giuBfBàu, giang hồ6Dmn hiRQizệp nRQizữ, đủo9eu loạioaQd kiểuRQiz duBfBáng 6Dmnnữ nhâo9eun đềoaQdu tuBfBhu đượo9euc to9euin tứo9euc, xoaQdắn RQiztay áoaQdo, chuẩn b6Dmnị tớioaQd PhoaQdương guBfBia trano9euh giào9eunh cuBfBhức vịoaQd thiếuRQiz 6Dmnphu nhân.

“Cha, 6Dmnchuyện ng6Dmnười l6Dmnàm oaQdquả nhiêRQizn lRQizà chuyuBfBện tốt.”o9eu ĐuBfBương sự co9euhiêu oaQdthân PhươnguBfB ChấnoaQd o9euHiên saRQizu ko9euhi ngoaQdhe đRQizược uBfBtin nàyo9eu, chuBfBuyện đầuo9eu tiêoaQdn làm làoaQd đùngRQiz đùngRQiz nổi6Dmn giậoaQdn, 6Dmnđá văRQizng cửo9eua thưRQiz phòRQizng oaQdcủa loaQdão choaQda, oaQdlớn tiếnoaQdg ch6Dmnất vấn.

Phương KuBfBình buôRQizng suBfBách troaQdên tayo9eu, n6Dmngẩng đầuoaQd nho9euìn nhi tửRQiz, thấpoaQd giọnguBfB mắn6Dmng, 6Dmn“Không oaQdbiết p6Dmnhép tách.”

Phương C6Dmnhấn HiêoaQdn hừRQiz RQizlạnh, “Tao9eu khôngRQiz biếo9eut phépo9eu táchoaQd? oaQdCó thể o9euso đượco9eu vRQizới c6Dmnha saooaQd? TRQiza moaQduốn chiêuoaQd thâno9eu khoaQdi nào?o9eu Sa6Dmno to9eua kh6Dmnông biết6Dmn?” o9euNửa tháng nRQizay, hắnoaQd uBfBvẫn vo9euội uBfBvội vànguBfB vàngoaQd oaQdđi tìRQizm Bạc6Dmnh Ngâm,6Dmn giữaoaQd đườuBfBng o9eulại nghRQize được tinuBfB 6Dmnhắn muốnRQiz chiêuuBfB o9euthân. Lậo9eup t6Dmnức ruBfBa uBfBroi toaQdhúc ngựauBfB goaQdấp gáp6Dmn o9eutrở vRQizề RQizchất vuBfBấn lão tuBfBử c6Dmnủa hắn.

“Hôn nh6Dmnân đạio9eu so9euự o9eudo loaQdệnh coaQdủa cRQizha mẹ,oaQd lờio9eu RQizcủa maoaQdi mo9euối, ngươi khônuBfBg 6Dmncần biết.6Dmn” NhRQizi tử6Dmn uBfBhắn v6Dmnì 6Dmncô 6Dmnnương uBfBtên gọiRQiz BạchoaQd NgâmRQiz kioaQda mào9eu phát đi6Dmnên oaQdlên rồi,oaQd no9eughe nóiuBfB co9euô nươo9eung oaQdta mấuBfBt toaQdích liềnRQiz toaQdo tiếngoaQd mắng6Dmn hắoaQdn, khRQizông nóoaQdi không rằngRQiz lậuBfBt uBfBtung coaQdả o9euthế giuBfBới nàyo9eu lêRQizn muBfBà uBfBtìm. Vìo9eu o9eumột noaQdữ nho9euân đioaQd ngoaQdỗ nghịch vớiRQiz phụo9eu t6Dmnhân, tươ6Dmnng lo9euai nếuRQiz lấy6Dmn ng6Dmnười t6Dmna vềo9eu tRQizhì còoaQdn rRQiza cá6Dmni dạngRQiz oaQdgì RQiznữa. Nghe 6Dmnlời pRQizhu nhâno9eu oaQdkiến RQiznghị, suBfBớm nêRQizn tìm6Dmn RQizmột loaQdão bàRQiz chuBfBo hắnoaQd. PhưoaQdơng Kì6Dmnnh vẫnRQiz vừaRQiz ýo9eu Đỗ uBfBThanh SươnguBfB, bo9euất đắco9eu uBfBdĩ nRQizhi to9euử kiênRQiz quyếto9eu kh6Dmnông chịuo9eu. RQizHắn mớoaQdi 6Dmnra điềuuBfB kiệnRQiz trong vònRQizg mRQizột o9eunăm phảiuBfB uBfBmang toaQdhê uBfBtử trởRQiz uBfBvề, vốoaQdn toaQdưởng rằngoaQd ho9euài uBfBtử 6Dmnkia đo9euối với 6Dmnnữ 6Dmnnhân kho9euông có6Dmn hRQizứng 6Dmnthú, tuo9euyệt đô6Dmni kRQizhông 6Dmntìm đượcRQiz RQizvị hônRQiz tuBfBhê, đếnoaQd RQizlúc RQizđó hắn s6Dmnẽ uBfBdanh 6Dmnchính ngRQizôn thuậno9eu 6Dmnép nuBfBhi tửoaQd lấyuBfB ĐỗoaQd ToaQdhanh Sương,oaQd thế6Dmn nRQizhưng kế6Dmnt qRQizuả nh6Dmni tử lo9euại mano9eug o9euvề mộtRQiz vuBfBị co9euô nương,RQiz c6Dmnòn khăngoaQd koaQdhăng nhRQizất moaQdực o9euyêu tuBfBhương RQizngười ta6Dmn. oaQdBảo nhi tửRQiz tuBfBìm vo9euị hôoaQdn thê6Dmn manRQizg oaQdvề, chínRQizh lRQizà o9eusai lầmuBfB lớnRQiz nhấtoaQd 6Dmntrong đuBfBời hắn.

“Ta o9euchỉ muoaQdốn NoaQdgâm NgâmoaQd.” PhưuBfBơng CuBfBhấn HuBfBiên RQizlời loaQdẽ thẳngoaQd thừng tuyuBfBên uBfBbố. No9eugày 6Dmnđó kuBfBhi phụ6Dmn to9euhân n6Dmnói vớioaQd hRQizắn, 6DmnNgâm N6Dmngâm đi6Dmn rồiuBfB. &no9eubsp;Lòng hắn độtoaQd RQiznhiên trốnguBfB rỗng,RQiz hắnuBfB biuBfBết mình6Dmn đRQizã đánhRQiz mấtRQiz o9eumột thứuBfB uBfBvô cùngo9eu quo9euan trọng. Sớ6Dmnm tốoaQdi bê6Dmnn 6Dmnnhau hơo9eun hao9eui m6Dmnươi ngoaQdày, hắn6Dmn chư6Dmna boaQdao guBfBiờ oaQdbiết nàno9eug lạuBfBi quaRQizn trọng vớiuBfB hắn6Dmn nhưRQiz vậy.6Dmn Đến6Dmn kuBfBhi o9euphát hiệnoaQd noaQdàng o9euquan tr6Dmnọng v6Dmnới o9euhắn toaQdhì cRQizũng làRQiz lúoaQdc nàng 6Dmn bỏ đi.6Dmn Tìmo9eu uBfBhơn RQizmười RQizngày vẫn6Dmn khônRQizg chRQizút toaQdin tứoaQdc, tioaQdm ho9euắn đãRQiz uBfBđánh rơi6Dmn mấtoaQd rồi.

“Lấy oaQdai cũRQizng được,oaQd RQizBạch NgâRQizm th6Dmnì kRQizhông.” PhươoaQdng Kình vốo9eun kh6Dmnông phảio9eu hạ6Dmnng người6Dmn thậpo9eu oaQdphần cổRQiz hủRQiz, 6Dmnthế nhưngRQiz hắoaQdn kRQizhông uBfBthích BoaQdạch o9euNgâm. Từ lần6Dmn đầuBfBu toaQdiên nhìnuBfB o9euthấy BRQizạch Ngâo9eum, ho9euắn uBfBđã ko9euhông tho9euích rồioaQd. oaQdTuy RQizrằng BạRQizch NRQizgâm thoạt nh6Dmnìn ro9euất uBfBnhu nhuBfBược, 6Dmnthế như6Dmnng toaQdrên ngưuBfBời o9eulại m6Dmnang tho9eueo moaQdột cổuBfB sátRQiz khí. o9eu Người o9eubình thư6Dmnờng đương6Dmn nhiuBfBên nhìnoaQd khônuBfBg tRQizhấy, oaQdnhưng hRQizắn tuoaQdng hoànRQizh giao9eung hồ nhiềuuBfB oaQdnăm n6Dmnhư vậy6Dmn, đươnRQizg nhiên6Dmn khô6Dmnng có6Dmn nuBfBhìn nhầm,6Dmn hắo9eun o9eumơ oaQdhồ thấoaQdy được,RQiz cô nươnoaQdg ko9euia khoaQdông cRQizó RQizcái RQizgì loaQdà tốtuBfB. NoaQdếu nhRQizi RQiztử thích,6Dmn hắnRQiz 6Dmncũng cóRQiz thể6Dmn miễnRQiz cưỡng uBfB tiếp nhậno9eu Bạo9euch Ngâm.oaQd Nhưng6Dmn k6Dmnể từ6Dmn 6Dmnkhi Bạc6Dmnh Ngâ6Dmnm xảy6Dmn rRQiza uBfBxung oaQdđột mãnho9eu liệuBfBt vớiuBfB hắn, oaQdhắn đRQizã truBfBiệt đểoaQd phủ6Dmn nRQizhận o9eunàng. NàoaQdng s6Dmnát o9eukhí quuBfBá nặoaQdng, khônguBfB c6Dmnó to9euư cáchoaQd làm cuBfBhủ mẫuo9eu Phư6Dmnơng gia.

“Ta chuBfBỉ o9eumuốn nàRQizng.” Từo9eu nhỏRQiz mRQizất o9euđi m6Dmnẫu thuBfBân đãRQiz khiến hắnuBfB thậpoaQd phần6Dmn côoaQd đơuBfBn, áo9eunh mắtuBfB lạnho9eu lù6Dmnng của6Dmn ĐỗRQiz thoaQdị càngo9eu kh6Dmniến hRQizắn tro9euở n6Dmnên lãnh khốRQizc. 6DmnNgười tronuBfBg gianuBfBg hoaQdồ gọiRQiz hắRQizn luBfBà LãnuBfBh TRQizâm CônguBfB uBfBTử, đơnuBfB giuBfBản voaQdì tâmRQiz hắn lạnh.o9eu HắnoaQd n6Dmngoài mặt6Dmn l6Dmnuôn cườioaQd rạngRQiz 6Dmnrỡ n6Dmnhư gi6Dmnó mùaoaQd xuâno9eu, RQizđến 6Dmnkhi giếRQizt ngư6Dmnời thì vôRQiz cuBfBùng nghiuBfBêm túc,o9eu thậm6Dmn ch6Dmní soaQdo RQizvới ng6Dmnười truBfBong hRQizách 6Dmnđạo uBfBcòn tàno9eu khuBfBốc h6Dmnơn. Chỉ6Dmn có mìno9euh hắn6Dmn biết,6Dmn bộuBfB 6Dmndáng RQiztươi cườ6Dmni củao9eu hắnRQiz o9eulà giảuBfB. uBfBĐỗ oaQdthị khôuBfBng o9eucó nhoaQdi tử,oaQd v6Dmnẫn luôn no9euhìn hắnuBfB khRQizông vừRQiza mắuBfBt. LúcuBfB mẫRQizu o9euthân cuBfBhết đuBfBã từngo9eu nóo9eui với6Dmn hắnoaQd, noaQdgười muốn6Dmn hắn cười,uBfB khônRQizg đưuBfBợc ko9euhóc, khôRQizng RQizđược đRQizể 6Dmnngười muuBfBốn kh6Dmni doaQdễ huBfBắn o9euđách ý.uBfB PhíuBfBa sau nuBfBụ cườ6Dmni củo9eua hắn,oaQd luô6Dmnn ẩnoaQd giấRQizu mộtoaQd trá6Dmni oaQdtim cô6Dmn đRQizơn, lạnuBfBh 6Dmnlùng. SaoaQdu kh6Dmni uBfBgặp 6Dmnđược Bạch No9eugâm, o9euhắn luRQizôn luôRQizn boaQdởi vìo9eu o9euvẻ ngốo9euc ngo9euhếch o9eucủa nuBfBàng mo9euà cườiuBfB đếo9eun thật6Dmn lòng. o9eu Hắn muoaQdốn nàng,o9eu đời6Dmn o9eunày ko9euiếp nàyuBfB chỉ6Dmn RQizcần muBfBình nàng.

“Không 6Dmnđược, Phươ6Dmnng g6Dmnia đão9eu phoaQdát to9euin nào9euy r6Dmna rồi,6Dmn o9euthiên kim cuBfBác môuBfBn ph6Dmnái cũnoaQdg đãRQiz tới6Dmn rồi6Dmn, RQizlúc RQiznày hủy6Dmn bỏ6Dmn luBfBà tRQizổn hạiuBfB dao9eunh o9eudự Phương gia.”

Phương o9euChấn H6Dmniên cưRQizời no9euhạt, uBfB“Cha, choaQdủ ýoaQd nàoaQdy cóoaQd ph6Dmnải của oaQdnữ nhân6Dmn kioaQda không?”uBfB Ngoo9euại toaQdrừ nữ6Dmn nRQizhân k6Dmnia, oaQdcó aoaQdi l6Dmnại thRQiziếu RQizđạo đứcuBfB nho9euư uBfBvậy, còn lão9euo nhânuBfB 6Dmnkia h6Dmnết lRQizần này6Dmn đ6Dmnến uBfBlần oaQdkhác đềuuBfB uBfBnghe luBfBời bà.

Phương KRQizình khôno9eug oaQdnói, oaQdbiểu thRQizị chấpoaQd nhận.

Phương ChấnRQiz o9euHiên cRQizười đế6Dmnn ch6Dmnâm chọc,6Dmn “oaQdĐừng tưởnguBfB RQizlà ta khôuBfBng b6Dmniết uBfBbà uBfBta oaQdmuốn go9euì, ĐRQizỗ 6DmnThanh 6DmnSương t6Dmnừ nhỏo9eu đãoaQd lRQizà kRQizỳ t6Dmnài uBfBvõ học,6Dmn vo9euõ côngoaQd vo9euô cùng tố6Dmnt, làmoaQd nhiềRQizu oaQdtrò noaQdhư vuBfBậy, mụRQizc o9euđích 6Dmnchính làoaQd vìRQiz muốnoaQd đường6Dmn đường6Dmn cho9euính chính đe6Dmnm T6Dmnhanh SRQizương gảuBfB chRQizo ta.”o9eu N6Dmnữ 6Dmntử kuBfBia uBfBquả nhiêno9eu độcoaQd ác,RQiz n6Dmnhất tiễnuBfB uBfBhạ song điêu.oaQd VừaRQiz đểuBfB Đỗ6Dmn TuBfBhanh SươoaQdng có6Dmn RQizđược daRQiznh tiếoaQdng, o9euvừa đo9euể 6Dmnnàng go9euả vào6Dmn PhoaQdương gia.

“Thanh RQizSương cóo9eu cRQizhỗ n6Dmnào khôoaQdng tuBfBốt?” HuBfBài tửRQiz ko9euia vă6Dmnn võ songo9eu toRQizàn, ôoaQdn uBfBnhu huBfBiền uBfBthục, đượo9euc xoaQdưng là6Dmn 6Dmnvõ l6Dmnâm đệ6Dmn nhấtuBfB mỹuBfB nuBfBữ, hơnuBfB uBfBnữa coaQdòn môn đăng6Dmn hộuBfB đối,RQiz lạiuBfB lào9eu o9euchất nuBfBữ c6Dmnủa áiuBfB 6Dmnthê hắn.

“Nàng tốtoaQd, thếo9eu nhưng6Dmn RQizso roaQda vẫnoaQd koaQdém NgâmuBfB Ngâ6Dmnm một6Dmn ngón oaQd tay.” QoaQduá oaQdmức go9euiả dối,uBfB c6Dmnố uBfBtình tho9euanh cao.

“Ngươi…” PhươngoaQd KìnhoaQd sắoaQdp bo9euị huBfBắn RQizlàm cho9euo tứcuBfB chếtRQiz, Bạch côoaQd nươnguBfB koaQdia rốRQizt c6Dmnuộc co9euó chuBfBỗ nà6Dmno tốtRQiz chứ?

“Mấy uBfBnăm 6Dmnnay, tuBfBa tôoaQdn uBfBtrọng người,oaQd xo9euem ngưRQizời RQizlà choaQda cuBfBủa ta c6Dmnũng o9euvì nểoaQd moaQdặt nương.uBfB o9euNếu nhưo9eu nuBfBgười cốuBfB tì6Dmnnh o9eulàm nh6Dmnư oaQdvậy nữaRQiz, đừnoaQdg tro9euách ta 6Dmn không nhậnRQiz ngo9euười.” SaRQizu RQizkhi o9eunương mất,uBfB 6Dmncha hắno9eu oaQdluôn luôoaQdn o9eunghe lờoaQdi o9eunữ nh6Dmnân kio9eua mà khi6Dmn dễRQiz hắo9eun. N6Dmnếu uBfBkhông phảRQizi hắno9eu hứuBfBa vớioaQd nương6Dmn sRQizẽ to9euôn trọnguBfB ch6Dmna thìoaQd PhoaQdương CuBfBhấn Hiên hắn6Dmn sRQizớm uBfBđã boaQdỏ nRQizhà o9eura đRQizi rồi.

Phương KìuBfBnh nho9euìn no9euhi tử,6Dmn noaQdói khôngRQiz tuBfBhành lời.6Dmn Tính toaQdình nho9eui tửRQiz uBfBthế nàuBfBo hắRQizn ho9euiểu roaQdất o9eurõ, nóoaQdi được6Dmn uBfBlàm đRQizược, “Ng6Dmnươi muuBfBốn thếo9eu nào?”

“Hủy bỏo9eu việcoaQd chiêuo9eu oaQdthân n6Dmnực cười6Dmn nàRQizy.” H6Dmnắn RQizngữ ko9euhí kiên quyết.

“Không đượcuBfB, PoaQdhương 6Dmngia oaQdta gánRQizh khônoaQdg 6Dmnnổi vio9euệc này.”

Phương Chấ6Dmnn Hiêo9eun 6Dmncười nh6Dmnạt, “VậyoaQd đừngoaQd tráRQizch tRQiza làmo9eu chuyện có6Dmn lRQizỗi vRQizới người.”

“Ngươi muRQizốn gì?”uBfB MặRQizt hRQizắn biếnRQiz sách.

“Ta nhấto9eu thờuBfBi muBfBuốn giếtRQiz 6Dmnchết oaQdnữ nhâuBfBn lắoaQdm mồmo9eu kia.”uBfB Nếu khônguBfB poaQdhải coaQdó cho9eua choaQde chở,oaQd hắ6Dmnn oaQdđã sớmo9eu đuổioaQd no9euữ nhuBfBân RQizkia điuBfB rồi,oaQd tho9euậm oaQdchí còoaQdn có 6Dmnthể giếuBfBt 6Dmnbà oaQdta, RQizthù ho9euận uBfBhắn đốioaQd RQizvới nhị6Dmn noaQdương khôRQizng phảRQizi 6Dmnmới ngàyoaQd uBfBmột noaQdgày hai 6Dmnmà thành.

“Người đo9euó 6Dmnlà nhịoaQd nưRQizơng củaRQiz ngươi.”o9eu &n6Dmnbsp;Phương Kình 6Dmn không tRQizhể to9euin nổi.

“Nương oaQdta đão9eu choaQdết to9euừ lo9euâu lo9euắm rồi,6Dmn oaQdbà 6Dmnta khôngRQiz xứng. 6DmnCha đừngo9eu uBfBquên, 6Dmnta lo9euà Lã6Dmnnh Tâo9eum CôRQizng Tử,o9eu làRQiz lãnhuBfB tâm,6Dmn bấtRQiz luo9euận chuyệRQizn gìuBfB cũno9eug co9euó thể luBfBàm được.”

“Được rồoaQdi, no9eugươi coaQdứ đểo9eu việcuBfB chiêoaQdu th6Dmnân nàyuBfB oaQdtiếp tục 6Dmnđi, tuBfBa đồngoaQd ý6Dmn coaQdho ngo9euươi oaQdlấy BạcuBfBh co9euô nương.”uBfB NoaQdhi tửuBfB luuBfBôn luônuBfB nóRQizi đượcRQiz làoaQdm đượcuBfB, tốt no9euhất lo9euà đừnRQizg đối6Dmn nghịchuBfB với6Dmn hắn.

“Nếu oaQdđã chiêoaQdu thâ6Dmnn, RQizNgâm NgâmRQiz l6Dmnàm uBfBsao b6Dmnây giờ?o9eu Làm thiếpRQiz chăng?6Dmn” LấyRQiz tíoaQdnh tìnuBfBh cương6Dmn liệto9eu c6Dmnủa nàno9eug, oaQdnàng sẽo9eu đồnguBfB o9euý sao?

“Ngươi hưởnoaQdg ph6Dmnúc tềRQiz nhâuBfBn, đồng6Dmn thRQizời nRQizhập mRQizôn, không phRQizân lớnRQiz nhỏ.6Dmn” Phương6Dmn KoaQdình đoRQizán cháchoaQd Bạch6Dmn cuBfBô nươngRQiz s6Dmnẽ khRQizông o9euđồng RQizý, 6Dmntính tìoaQdnh nàng cRQizó mạnhRQiz mẽ.oaQd HắnRQiz đRQizã uBfBđáp ứngRQiz ch6Dmno noaQdhi tửo9eu RQizlấy RQizBạch uBfBcô nưRQizơng, còn6Dmn chuyệnuBfB cóoaQd lấy 6Dmnđược hRQizay khôoaQdng oaQdkhông RQizliên quao9eun đếnuBfB hắn.

“Không đượcuBfB, oaQdnàng sẽRQiz không6Dmn đồuBfBng ý.”

Phương KìnRQizh lạnhoaQd l6Dmnùng ngoaQdhiêm mặt,oaQd “Nam6Dmn tửo9eu hoaQdán RQizđại trượng poaQdhu, cRQizòn uBfBphải ng6Dmnhe lờ6Dmni no9euàng? Nếuo9eu như6Dmn nànuBfBg RQizthật o9eusự khôno9eug biuBfBết tốtoaQd xấu, Phươngo9eu giuBfBa chúRQizng 6Dmnta cũRQizng kRQizhông gánuBfBh nổi.”6Dmn LoaQdão đầuo9eu o9euthật giauBfBn trá,oaQd 6Dmnrõ ràngo9eu đo9euã biết Bạcho9eu NuBfBgâm oaQd“không biết6Dmn tốtRQiz xấu”6Dmn rồi.

Phương Ch6Dmnấn HiênoaQd hoaQdầu nhuBfBư nghiế6Dmnn răoaQdng oaQdnói, RQiz“Được, ta đRQizồng ý.”uBfB uBfBNgâm NguBfBâm sẽ6Dmn thoaQda th6Dmnứ o9eucho hắn,o9eu bấtRQiz luậnuBfB hắ6Dmnn cóo9eu o9eulấy aRQizi, cũngRQiz co9euhỉ đố6Dmni o9eutốt với mộto9eu mì6Dmnnh Ngo9euâm Ngâm.

Thế nhưngoaQd hao9eui ngườoaQdi họuBfB đềuuBfB đã6Dmn qo9euuên mo9euất mộtuBfB uBfBsự t6Dmnhật, một sựRQiz th6Dmnật oaQdvô oaQdcùng vôRQiz coaQdùng nghiêmo9eu tro9euọng, BRQizạch MRQizạn Điệp6Dmn cóRQiz voaQdõ côoaQdng, 6Dmnkế oaQdhoạch tuyệt vời6Dmn co9euủa buBfBọn họo9eu nho9euất địnhuBfB thấtRQiz RQizbại tuBfBhảm hại.

Chương o9eu22: Dùng bảno9eu 6Dmnnăng phảnoaQd oaQdứng tRQizhật lo9euà tốt.

Bạch MạoaQdn ĐiệpoaQd uBfBsớm đã6Dmn 6Dmnnghe thấyo9eu chuo9euyện oaQdPhương RQizChấn Hiên tuRQizyển oaQdlão boaQdà, t6Dmnhế như6Dmnng nànRQizg mộRQizt chútRQiz cảmo9eu gioaQdác cũ6Dmnng RQizkhông c6Dmnó. Có6Dmn RQizthể, nàoaQdng đoaQdã từng độnoaQdg lòo9eung o9euvới PhưoaQdơng o9euChấn Hiên,o9eu o9euthế nhưng6Dmn mộuBfBt 6Dmnphần hả6Dmno 6Dmncảm kiaRQiz, đã6Dmn hoàn toànoaQd 6Dmnbị goaQdạt b6Dmnỏ. Ngườio9eu PoaQdhương giRQiza kho9euinh thường6Dmn nà6Dmnng, nàn6Dmng cũngRQiz o9euđồng dạno9eug kRQizhinh thường bọo9eun họ.oaQd NRQizghĩ đếoaQdn sáo9euch mặoaQdt củauBfB PhươnguBfB o9eulão goaQdia cuBfBùng PRQizhương pRQizhu o9eunhân, nRQizàng thực oaQdsự o9eumuốn n6Dmnôn mửa.oaQd P6Dmnhương ChấoaQdn HuBfBiên rấtRQiz xuấRQizt sách,RQiz khôRQizng giốo9eung ho9euạng ănuBfB chơi trácRQiz táRQizng thôn6Dmng thường,RQiz o9euthế nhưnuBfBg tuBfBrên người6Dmn hắnoaQd mauBfBng the6Dmno c6Dmnao ngạo9euo co9euủa couBfBn nho9euà thế goaQdia. GảRQiz vo9euào nuBfBhà giàRQizu cRQizó đế6Dmnn nRQizay RQizcũng kRQizhông phảioaQd nguyuBfBện vọnoaQdg 6Dmncủa uBfBnàng, ở 6Dmn cùng RQizmột nauBfBm o9eunhân ấuoaQd trĩuBfB tựuBfB cuBfBao to9euự đạ6Dmni nhưRQiz vuBfBậy, coaQdòn 6Dmncó uBfBgì gọi6Dmn làRQiz hạn6Dmnh phúc?

Tất coaQdả mRQizọi nguBfBười RQizở Phươno9eug o9eugia vừaoaQd tựoaQd caoaQdo RQiztự đạiuBfB vừaoaQd ấu t6Dmnrĩ, BuBfBạch Mạo9eun Điệpo9eu thựRQizc sựo9eu khuBfBông muốnRQiz tuBfBrở lạiRQiz nơi6Dmn nàyoaQd, toaQdhế nhưno9eug 6Dmnnàng vẫn6Dmn o9euphải trở lại.oaQd Nàn6Dmng truBfBở lạ6Dmni o9eutìm LưuuBfB LyRQiz, cũo9eung 6Dmnmuốn xo9euin oaQdPhương Chấo9eun HiêoaQdn thuBfBực h6Dmniện lRQizời hứa. o9euPhương ChấoaQdn RQizHiên 6Dmnđã o9euđáp ứngo9eu RQizsẽ giúpRQiz nàuBfBng tìmoaQd 6DmnĐông PhươoaQdng o9euVũ, 6Dmnhắn rốRQizt cuộc 6Dmn tìm o9eukhông uBfBđược uBfBchứ gì?

Bởi vRQizì đuBfBại uBfBhội co9euhiêu thoaQdân, PuBfBhương guBfBia pho9eui RQizthường náo nhiệt,RQiz BạcuBfBh MRQizạn ĐiệpuBfB o9euđứng trưRQizớc RQizcửa luBfBớn PhuBfBương gioaQda, RQizhé uBfBra mộoaQdt nụ6Dmn cười6Dmn nhợt nhạoaQdt. NhữnuBfBg ngườio9eu thoaQdoạt 6Dmnnhìn coaQdó quyềoaQdn cóo9eu RQizthế oaQdnhư vậyRQiz, kỳRQiz thRQizực lào9eu nhữn6Dmng người khuBfBông uBfBnên gảRQiz o9eunhất. ThậtuBfB s6Dmnự khôngo9eu 6Dmnrõ nhữngRQiz ngườo9eui nàuBfBy 6Dmnsuy n6Dmnghĩ thếRQiz nàuBfBo, cRQizho dù PhoaQdương Co9euhấn HiênuBfB cóoaQd luBfBà 6Dmnvõ uBfBlâm RQizđệ nhoaQdị mỹRQiz nao9eum tửRQiz cũuBfBng ko9euhông cầo9eun o9euchen châuBfBn chạy tới6Dmn gảo9eu uBfBcho 6Dmnhắn nhưuBfB vậyo9eu chứ.

Nghe đưuBfBợc giRQizang h6Dmnồ o9euđàm luậoaQdn o9euvề voaQdõ lâoaQdm tứuBfB đại6Dmn mỹoaQd namuBfB, nàng uBfBthực sựo9eu muố6Dmnn cười.o9eu VậnuBfB RQizkhí nànRQizg uBfBlà vậnuBfB uBfBkhí gìo9eu 6Dmnthế nRQizày? GảuBfB chuBfBo đệoaQd tứuBfB mỹRQiz nam làuBfBm vợ,6Dmn cùo9eung đệRQiz o9eutam mo9euỹ oaQdnam lRQizàm phuBfBu thRQizê th6Dmnật sRQizự, thâoaQdn phậnuBfB uBfBhiện o9eunay còuBfBn lRQizà “vịRQiz hôn tuBfBhê” oaQdcủa đRQizệ nh6Dmnị RQizmỹ namoaQd, nuBfBếu 6Dmnnhư nho9euững nRQizữ uBfBtử khuBfBác RQizbiết được6Dmn no9euàng đào6Dmn oaQdhoa như6Dmn vậy, nhấto9eu RQizđịnh o9euđố kịuBfB co9euhết nàng.

Bạch Mạn6Dmn ĐiệpRQiz đứngoaQd ởuBfB 6Dmnngoài cửo9eua, oaQddo dựoaQd ko9euhông bioaQdết có uBfB nên v6Dmnào h6Dmnay khôRQizng. ĐộtoaQd 6Dmnnhiên o9eunghe tho9euấy ngườo9eui noaQdói, “oaQdMau xuBfBem đuBfBi, oaQdTống oaQdPhù DungoaQd, Tống gioaQda uBfBtrang t6Dmnới rồi.o9eu” T6Dmniếp đ6Dmnó, coaQdó gRQizia đioaQdnh đio9eu tuBfBới “doaQdẹp đường”,6Dmn Bạo9euch oaQdMạn Điệp đưo9euơng nhioaQdên coaQdũng oaQdbị “dẹp”uBfB so9euang mộtoaQd bên.

Bạch MạnuBfB ĐiệpuBfB khẽ6Dmn lRQiziếc mắt6Dmn về6Dmn uBfBtiêu điRQizểm o9eucủa 6Dmntất cuBfBả mọi oaQd người o9eu– uBfBmột chiếco9eu oaQdxe oaQdngựa o9euxa uBfBhoa. RQizTừ trêno9eu o9euxe no9eugựa, uBfBdẫn đầuRQiz làuBfB mộRQizt naoaQdm o9eutử RQiztuổi còn rấtRQiz trẻ,oaQd tiếpo9eu đóo9eu oaQdlà mộtRQiz nữ6Dmn oaQdnhân muBfBang RQizthai, đo9eui o9eusau cònRQiz cRQizó 6Dmnmột oaQdvị nữo9eu tửuBfB áo lamuBfB, đầRQizu độiuBfB 6Dmnmũ ch6Dmne mRQizặt. VịuBfB RQizáo 6Dmnlam nữRQiz tử6Dmn oaQdkia vừauBfB xu6Dmnất hio9euện, ánhuBfB muBfBắt muBfBọi người t6Dmnất cảuBfB đềuRQiz đổoaQd dồoaQdn về6Dmn 6Dmnphía nàngoaQd. Nàngo9eu ho9euẳn coaQdhính l6Dmnà TốnguBfB Pho9euu DuRQizng RQizmà mọio9eu ngưoaQdời o9euđã nói, tr6Dmnước tio9euên oaQdkhông cầoaQdn b6Dmnàn tớo9eui noaQdàng diệo9eun m6Dmnạo RQizthế nàoaQdo, oaQdchỉ nhìno9eu vóuBfBc người oaQduyển coaQdhuyển oaQdđã đủRQiz cRQizho mọio9eu ngườ6Dmni mơo9eu ư6Dmnớc. Phương6Dmn Chấno9eu HiêuBfBn thậto9eu là6Dmn tốt6Dmn số,RQiz o9eungười người đềuRQiz muố6Dmnn gRQizả cRQizho hắn.RQiz BạcoaQdh o9euMạn oaQdĐiệp kho9euông cóRQiz h6Dmnứng RQizthú nhìn,oaQd hioaQdếu kỳ6Dmn quanoaQd sát khắRQizp no9euơi. o9euLoại khío9eu thế6Dmn nào9euy co9euùng võoaQd lâm6Dmn đạiRQiz hộio9eu oaQdcũng khôn6Dmng k6Dmnhác biệto9eu lắm chứ?

Tống P6Dmnhù DungoaQd, Tốo9eung guBfBia tran6Dmng tiểu6Dmn tuBfBhư, ngưRQizời uBfBxưng biệt hiệo9euu 6DmnPhù DunuBfBg k6Dmniếm. NghoaQde oaQdthấy tê6Dmnn TốuBfBng oaQdPhù DoaQdung, RQiznàng RQiztheo bản6Dmn nRQizăng nhớ được.

Người xuốnuBfBg uBfBxe 6Dmncúi cùnRQizg lào9eu mộoaQdt vịoaQd hRQizoa o9euphục lãuBfBo giả to9eurên dướioaQd RQiz50 tuổi.o9eu Hắo9eun RQiztựa h6Dmnồ c6Dmnàng hấpRQiz dẫo9eun RQizngười khoaQdác hơo9eun Tốngo9eu Ph6Dmnù uBfBDung, ánh RQizmắt 6Dmncủa oaQdtất coaQdả mọi6Dmn ngườio9eu đềuuBfB mo9euang to9euheo sùn6Dmng bái,uBfB đoaQdổ uBfBdồn vo9euề lão.oaQd BuBfBạch MạnRQiz Điệp cũngo9eu khônguBfB ngoạoaQdi lệ,6Dmn hiếoaQdu kỳo9eu qRQizuan sátuBfB lãooaQd, hẳo9eun l6Dmnà o9eumột vo9euị v6Dmnõ uBfBlâm tiềnRQiz bối?

Hắn oaQdrất coaQdó pRQizhong go9euật đầuo9eu mỉmuBfB oaQdcười nhoaQdìn mọo9eui ngườo9eui, đến oaQd khi nhìnoaQd thấuBfBy Bạo9euch MạnRQiz Điệp,o9eu dánguBfB tươiRQiz cưo9euời cưRQiz cóoaQd co9euhút cứoaQdng đờ,o9eu ngRQizơ ngáo9euc nhìn nàng6Dmn. Bạch6Dmn MạnRQiz ĐoaQdiệp nuBfBhìn ngRQizó xRQizung qo9euuanh, uBfBxác địnho9eu uBfBlão đang6Dmn 6Dmnnhìn noaQdàng, nàRQizng mỉm cườuBfBi đáuBfBp lại6Dmn lRQizão oaQdmột coaQdái, haoaQdi taRQizy ôo9eum trư6Dmnớc ngực,6Dmn saoaQdu đóo9eu RQizlại nhoaQdìn RQizđi oaQdchỗ khác.

“Cha…” Tốo9eung o9euPhù DunuBfBg kéRQizo kéo6Dmn oaQdy phục6Dmn củaRQiz hắn.

Vị 6Dmnlão go9euia đuBfBó, cũn6Dmng chíuBfBnh oaQdlà TốuBfBng go9euia oaQdtrang tranRQizg 6Dmnchủ, Tống Co9euảnh RQizNhân, mao9euu chóuBfBng hoàn6Dmn hồn.uBfB “VàRQizo thôi.”uBfB QuuBfBá giốno9eug, trênRQiz uBfBđời uBfBcư RQiznhiên lại RQizcó h6Dmnai ngườioaQd giốnoaQdg nhRQizau 6Dmnnhư vậy.o9eu NếuuBfB k6Dmnhông phoaQdải từngRQiz tậoaQdn moaQdắt uBfBthấy nàngRQiz đã uBfBchết, o9euhắn nhấtRQiz địnhuBfB chuBfBo rằo9eung ngườiuBfB đứng6Dmn trưRQizớc mặto9eu chínoaQdh uBfBlà nuBfBàng. uBfBNàng đãRQiz chếto9eu, thật suBfBự đãRQiz chết.

Khách q6Dmnuý tiRQizến vàoo9eu 6Dmntrong, o9euBạch Mạn6Dmn ĐiệpoaQd cũoaQdng t6Dmnheo v6Dmnào. Mới vừaRQiz đi6Dmn đRQizược h6Dmnai bướuBfBc, liềo9eun cóo9eu 6Dmnmột bànRQiz tao9euy oaQdnhỏ bo9eué tRQizúm lấoaQdy oaQdy phuBfBục củauBfB nàng. NànRQizg cRQizúi đầu,o9eu mRQizột cáRQizi o9euđầu từo9eu phía6Dmn sao9euu uBfBchui raoaQd, 6Dmnvui vo9euẻ o9eucười nRQizói, RQiz“Tiểu uBfBthư, ngoaQdài rốt c6Dmnuộc cũngo9eu tớo9eui rồi.”

“Sao ngươiRQiz lạioaQd ở6Dmn chỗo9eu này?”oaQd NữRQiz o9eutử uBfBkéo uBfBy po9euhục nàng, uBfB đương n6Dmnhiên chính6Dmn oaQdlà LoaQdưu Ly.

Lưu LRQizy đứnguBfB lên,uBfB cunoaQdg koaQdính noaQdói, “HồiuBfB tiểuRQiz thưoaQd, no9euô tỳ pho9euụng oaQdmệnh tRQizam 6Dmntiểu thư6Dmn 6Dmnđến Phươno9eug gioaQda co9euhờ n6Dmngài. Thế6Dmn noaQdhưng mấyRQiz tê6Dmnn giữRQiz cửa PuBfBhương gi6Dmna nóiuBfB ởRQiz đâyoaQd khôo9eung uBfBcó vịuBfB hàoRQiz uBfBnhân nào9euo nhưRQiz vậo9euy, RQizLưu o9euLy ko9euhông uBfBdám tRQizự tiện rờiuBfB 6Dmnđi, khôngoaQd còRQizn 6Dmncách nRQizào kh6Dmnác huBfBơn uBfBlà noaQdgồi uBfBở đây6Dmn chuBfBờ.” NàuBfBng đão9eu ởuBfB 6Dmnđây hơnRQiz mườ6Dmni ngày, nuBfBếu tiểuoaQd t6Dmnhư oaQdmà còn6Dmn RQizkhông xRQizuất hiệuBfBn, nànoaQdg đànRQizh RQizphải 6Dmntrở vềRQiz tiếp6Dmn nhậRQizn nghiêm phạt6Dmn củo9eua o9eutam tuBfBiểu thư.

Bạch MạnRQiz ĐiệpoaQd cRQizười thần6Dmn b6Dmní, “o9euTa dùuBfBng oaQdtên giả6Dmn Bạch NgâmoaQd, hơnRQiz nữao9eu 6Dmnta mấy6Dmn nRQizgày naRQizy 6Dmncũng khônguBfB ởoaQd chỗo9eu nRQizày, ngươio9eu đươno9eug nhuBfBiên khRQizông tìm được.”

“Tiểu 6Dmnthư, o9eungài khoaQdông phRQizải coaQdũng RQizmuốn thauBfBm tuyểoaQdn chứ?” TuBfBiểu tuBfBhư oaQdđã thào9eunh thRQizân rồio9eu muBfBà, 6Dmnhơn nữauBfB cRQizòn ngho9eue RQiztam tiểuBfBu 6Dmnthư noaQdói o9eutiểu thư6Dmn có RQiz bệnh, o9euquên mấtoaQd võoaQd cô6Dmnng, 6Dmncòn cóoaQd thểuBfB tha6Dmnm RQizdự sao?

“Không.” BạcoaQdh MoaQdạn o9euĐiệp khuBfBinh thườnguBfB nói,RQiz “KhôngRQiz thích.” PhươnguBfB go9euia chRQizo rằRQizng nữuBfB tửuBfB trooaQdng thiêoaQdn hạ6Dmn đềuBfBu 6Dmnkhát 6Dmnkhao nịnho9eu bợoaQd Phương giaRQiz sao9euo? BạuBfBch Mạn6Dmn ĐiuBfBệp nào9eung khôuBfBng cần.

“Tiểu tRQizhư, RQiznghe nóio9eu nguBfBài oaQdbị bệnh?”uBfB o9euNghe RQiznói tio9euểu thRQizư bị bệnh,oaQd LoaQdưu o9euLy nàngoaQd tức6Dmn đếnRQiz muốno9eu coaQdhết, hơnoaQd RQiznữa co9euòn b6Dmnị tauBfBm tiểuuBfB o9euthư khRQizép tộio9eu hộ chủo9eu vôo9eu nă6Dmnng muBfBà nghiRQizêm pho9euạt, thậtuBfB loaQdà o9euoan uổng6Dmn c6Dmnho nàng.

“Đúng vậy,RQiz bấtRQiz RQizquá ho9euiện RQizgiờ đãoaQd cóRQiz khuBfBởi sácRQizh. Cũno9eug không biếto9eu uBfBxảy r6Dmna cuBfBhuyện oaQdgì, rấto9eu khó6Dmn nóio9eu rõuBfB vớio9eu ng6Dmnươi. ĐiRQiz, chúno9eug uBfBta vàooaQd to9eurong.” Nói nàuBfBng uBfBmất truBfBí nhớoaQd? uBfBLưu Lo9euy ti6Dmnn sao?

“Tại saoaQdo phảioaQd vào.RQiz” uBfBLưu o9euLy 6Dmnvẻ uBfBmặt RQizkhông oaQdđược thích thú.

“Ngu nguBfBốc, tRQiza cù6Dmnng PhươnoaQdg ChấnuBfB Hio9euên cóuBfB mộ6Dmnt giaRQizo dịch, RQiz ta voaQdào hỏioaQd hRQizắn ĐônguBfB Po9euhương 6DmnVũ RQizở đâu.oaQd” NếuuBfB kh6Dmnông pho9euải vuBfBì o9eutìm đượcRQiz uBfBLưu 6DmnLy RQizvà vìuBfB thù RQizlao củauBfB o9eutrận giauBfBo dịchuBfB 6Dmnnày, nà6Dmnng RQizthật suBfBự k6Dmnhông mRQizuốn tr6Dmnở về.

“Tiểu thoaQdư, ta6Dmnm tiểuuBfB thưRQiz đ6Dmnã dù6Dmnng buBfBồ câuuBfB đưRQiza tiRQizn đến ThoaQdiên o9euCơ 6Dmncác, m6Dmnua to9euin vềRQiz Đôno9eug Phươ6Dmnng 6DmnVũ, chỉ6Dmn cầnRQiz uBfBcó tRQizin tứco9eu, uBfBlập oaQdtức RQizbáo với tuBfBiểu thư.o9eu” ThiêRQizn CơoaQd 6Dmncác choaQdính là6Dmn oaQdthám RQiztử tưRQiz, chuRQizyên RQizmua bánuBfB tRQizin tức.oaQd TuBfBhiên oaQdCơ các oaQdsáng lậpo9eu ho9euơn to9eurăm nămuBfB, mạoaQdng 6Dmnlưới tìnhoaQd bá6Dmno trảio9eu rộno9eug RQizcả nước,o9eu khônRQizg oaQdcó tin tứ6Dmnc nàoaQdo lo9euà khôo9eung thuBfBu uBfBthập RQizđược, càngo9eu khôngoaQd boaQdán to9euin tứoaQdc 6Dmngiả. CoaQdó Thio9euên CuBfBơ cRQizác hỗ trợ,o9eu chỉ6Dmn cầno9eu Đôngo9eu PoaQdhương VũRQiz lộo9eu diện,RQiz tuyệuBfBt uBfBđối cóRQiz thể6Dmn bắtuBfB đượuBfBc hắn.

“Có Thio9euên 6DmnCơ cáuBfBc uBfBhỗ o9eutrợ, uBfBta cRQizó thuBfBể RQizyên tâoaQdm rồoaQdi, thế nhưnguBfB toaQda có6Dmn vàiuBfB lời6Dmn RQizmuốn nóioaQd vớo9eui oaQdPhương ChấnuBfB Hiên.”uBfB N6Dmnghe Lư6Dmnu LuBfBy o9eunói đếnRQiz Th6Dmniên Cơ cácRQiz, 6Dmntất cRQizả tưuBfB lo9euiệu oaQdvề ThiêuBfBn 6DmnCơ cuBfBác bỗngo9eu nhioaQdên xuBfBuất hiện6Dmn o9eutrong đầ6Dmnu nàRQizng. Rất nh6Dmniều ngườo9eui cù6Dmnng oaQdviệc nuBfBàng nRQizhớ rấoaQdt rõ,o9eu chỉoaQd cần6Dmn xuRQizất hiện6Dmn trướo9euc mRQizắt nàoaQdng, ho9euoặc là toaQdừng ngoaQdhe no9euói đếnoaQd, o9eunàng đều6Dmn coaQdó th6Dmnể nhuBfBớ o9eulại. MớoaQdi đRQizây thôi6Dmn, BRQizạch MuBfBạn 6DmnĐiệp co9euòn không 6Dmnphát hiệnoaQd o9eura hiệRQizn tượRQizng kỳo9eu quuBfBái này.

“Tiểu t6Dmnhư… koaQdhông p6Dmnhải làRQiz RQizngài 6Dmnthích huBfBắn chứ?”6Dmn RQizNghe tam tiểuoaQd thRQizư nóuBfBi to9euiểu tRQizhư ởo9eu cùRQizng moaQdột chỗoaQd vo9euới Phươn6Dmng Chấno9eu Hiên,uBfB o9euchẳng lẽRQiz là…

Bạch MạnoaQd Điệp6Dmn ném6Dmn chuBfBo nàRQizng mộuBfBt o9eucái trừuBfBng mắtuBfB, o9eu“Đi coaQdhết đi, RQizta mớuBfBi k6Dmnhông RQizthèm thío9euch họ6Dmn PhươoaQdng đó.”uBfB TronuBfBg lòuBfBng nàn6Dmng RQizlại bổoaQd tho9euêm mộtoaQd câu, mo9euuốn thíRQizch co9euũng thíuBfBch SáouBfB NoaQdgọc CônoaQdg Tử.

“Vậy oaQdlà uBfBtốt rồi.”oaQd CáoaQdi oaQdtên họRQiz PhươRQizng RQizkia thậtoaQd uBfBsự có điểmuBfB kuBfBhông xứnRQizg vớo9eui tiểuuBfB thRQizư nhàoaQd nàng.

Vào đo9euến Pho9euương g6Dmnia, lậpRQiz tứcuBfB oaQdcó nRQizha ho6Dmnàn RQizan bàioaQd sương 6Dmn phòng cho9euo 6Dmncác oaQdnàng ngho9euỉ ngo9euơi. BạchoaQd MạnuBfB Đi6Dmnệp cũRQizng khônoaQdg trựcRQiz tiếpuBfB đềuBfB xuuBfBất o9eumuốn gặp Phươngo9eu ChấnRQiz Hio9euên, nàngRQiz biếtuBfB kẻoaQd o9eumuốn gặpuBfB h6Dmnắn nhRQiziều lRQizắm, RQiznếu noaQdhư nàoaQdng c6Dmnũng muốn đo9eui guBfBặp hắn,oaQd no9eugười hầuRQiz oaQdnhất địnhRQiz coaQdho rằoaQdng noaQdàng cũn6Dmng giốngo9eu nhuBfBư nhữnRQizg nữoaQd nhân 6Dmnkhác, tùoaQdy tiệnoaQd tRQizìm mộRQizt oaQdlí do9euo thoáRQizi tháRQizc đi.o9eu MọioaQd ngoaQdười ởo9eu PhươnguBfB o9eugia 6Dmnđều loaQdà mắRQizt chó nhoaQdìn no9eugười thấp,uBfB ngườ6Dmni huBfBầu khẳo9eung địuBfBnh cũnRQizg RQizkhông tốtoaQd oaQdđược baRQizo nhio9euêu. Thayo9eu vì chịo9euu RQiznhục, thuBfBôi uBfBthì thứ6Dmnc thờio9eu mộtuBfB chútuBfB, buổ6Dmni toaQdối tựRQiz moaQdình điRQiz tìm.