You are here

Tàn bạo khốc nương tử - Chương 21 - 22

Chương 2LmBd1: CTY4oái này 9eyA gọi làTY4o luậnLmBd TY4ovõ chiêuTY4o thân

Trong TY4ovõ lTY4oâm tLmBdhập đạiLmBd caLmBdo thủ,kMxY kMxYbao 9eyAgồm takMxYm LmBdla kMxYsát, tam LmBd công tTY4oử. 9eyAVô ẢnhLmBd LLmBda Sát9eyA, ThJiY9iên D9eyAiện TLmBdu kMxYLa, Độc9eyA NưLmBdơng TửLmBd hợpJiY9 xJiY9ưng thànkMxYh taJiY9m lLmBda sát. SLmBdáo NLmBdgọc CJiY9ông TửkMxY, LãnhkMxY TâmkMxY CôngLmBd TkMxYử PhưJiY9ơng ChấnLmBd TY4oHiên, 9eyATùy PkMxYhong 9eyACông Tử Quâ9eyAn TJiY9ùy PhJiY9ong kMxYhợp xưnTY4og tTY4oam 9eyAcông tJiY9ử. KhuJiY9ôn mặtJiY9 thậTY4ot kMxYcủa taLmBdm l9eyAa sátLmBd chưTY4oa LmBdai thấy JiY9 qua, nhưngTY4o takMxYm côngLmBd LmBdtử đềTY4ou đJiY9ược bJiY9ài danJiY9h lLmBdà mỹ9eyA TY4onam tử.JiY9 Thiê9eyAn CLmBdơ cJiY9ác LmBdchủ TùyJiY9 Phong Côn9eyAg TửJiY9 đượcTY4o xưkMxYng lJiY9à v9eyAõ lâmJiY9 đệ9eyA nTY4ohất mỹkMxY nkMxYam, VạnJiY9 Kiếm9eyA sơnLmBd trLmBdang thiếu9eyA chủ PhJiY9ương CJiY9hấn HkMxYiên đượcJiY9 xư9eyAng 9eyAlà kMxYđệ nhị9eyA kMxYmỹ kMxYnam, SLmBdáo Ngọ9eyAc C9eyAông TJiY9ử l9eyAà JiY9nhân 9eyAvật thần bíTY4o nhấtTY4o gTY4oiang hồ,TY4o rấtJiY9 TY4oít 9eyAai t9eyAừng gặpTY4o qTY4oua khuôkMxYn mặtLmBd thậ9eyAt cTY4oủa hTY4oắn. Nhưn9eyAg kMxYcó người nói,9eyA kMxYdiện mạoJiY9 củLmBda hắkMxYn xTY4oác 9eyAthực TY4otuấn mỹJiY9 kMxYvô kMxYsong. TY4oNếu h9eyAai vịLmBd côLmBdng tử9eyA kLmBdia đều9eyA là mỹTY4o n9eyAam, hkMxYắn cũng9eyA LmBdkhông thểJiY9 JiY9thua kémLmBd, toạikMxY nguyLmBdện TY4ocho hTY4oắn da9eyAnh hiệuJiY9 đJiY9ệ 9eyAtam mỹTY4o nam điTY4o. TTY4orong chốnTY4o vTY4oõ lkMxYâm tổLmBdng cộngLmBd có9eyA JiY9tứ đạiTY4o mỹ9eyA namTY4o, nLmBdgoại tTY4orừ kMxYtam côngJiY9 tử9eyA, Đông PhưJiY9ơng giaLmBd, Đô9eyAng PhươnkMxYg VTY4oũ bài9eyA daLmBdnh đTY4oệ tứ.JiY9 Gả9eyA cJiY9ho mJiY9ột tkMxYrong v9eyAõ lâkMxYm đệJiY9 tứ mTY4oỹ JiY9nam, làkMxY vi9eyAnh hTY4oạnh trJiY9ong thiJiY9ên h9eyAạ, nênLmBd kh9eyAó tráchLmBd 9eyAtính tìnkMxYh Đôn9eyAg Ph9eyAương kMxYcho dù ké9eyAm nhTY4oư 9eyAvậy, cũn9eyAg có9eyA TY4on 9eyAcô nươngLmBd mu9eyAốn gả9eyA ckMxYho hắnLmBd. S9eyAáo NTY4ogọc CôTY4ong T9eyAử nhLmBdư thầnkMxY long TY4o thấy đầu9eyA khônLmBdg thấyLmBd đukMxYôi, ĐkMxYông kMxYPhương 9eyAVũ tkMxYhì đJiY9ã cókMxY vợTY4o, kMxYQuân TùJiY9y PhonTY4og thầ9eyAn thần bíTY4o bíkMxY, PhươTY4ong ChấnJiY9 HLmBdiên lại9eyA khôngJiY9 muố9eyAn kếLmBdt TY4ogiao nữkMxY tử,JiY9 viTY4oệc nà9eyAy 9eyAe rằnJiY9g đã9eyA khiến cTY4oho vôTY4o sLmBdố cô9eyA nưTY4oơng LmBdthương tâm.TY4o LmBdGần JiY9đây, troJiY9ng chốnLmBd TY4ovõ l9eyAâm mỗiLmBd kMxYsự kiJiY9ện 9eyAxảy ra TY4ođều liLmBdên quaJiY9n đếnJiY9 củakMxY TJiY9am côngTY4o tử,TY4o TY4olà đạikMxY sự9eyA liênkMxY qLmBduan đkMxYến tứ9eyA đạiTY4o mỹ9eyA nam.

Một trkMxYong 9eyAvõ lâJiY9m taLmBdm côngkMxY tửkMxY, LkMxYãnh LmBdTâm CLmBdông T9eyAử Phương ChấnkMxY HLmBdiên c9eyAông k9eyAhai tuyể9eyAn lã9eyAo bà,kMxY tuổTY4oi từTY4o 1kMxY6 đLmBdến 2kMxY5, tướngTY4o mạo9eyA đoaLmBdn traTY4ong, mọi nữJiY9 tLmBdử JiY9chưa chJiY9ồng JiY9xuất LmBdthân thuầkMxYn khiế9eyAt 9eyAđều 9eyAcó tTY4ohể 9eyAtham kMxYtuyển. CkMxYác vịLmBd kMxYcô nương cókMxY ýJiY9 muốLmBdn thakMxYm tuyểnJiY9 chỉkMxY cầTY4on TY4otrước ngàLmBdy haLmBdi mưJiY9ơi lTY4oăm thánJiY9g kMxYtư đến9eyA PhkMxYương LmBdgia, luận võTY4o TY4ođể pLmBdhân thắJiY9ng bại.JiY9 ChkMxYỉ cầLmBdn cóTY4o t9eyAhể đákMxYnh bạiLmBd tấtJiY9 cảTY4o mLmBdỹ n9eyAữ LmBdtham tuyển, chính9eyA lLmBdà thiLmBdếu 9eyAphu nhânTY4o TY4oPhương gia.

Lãnh TâmJiY9 CôngLmBd TY4oTử PhươngJiY9 ChấTY4on HiênTY4o LmBdđược xưn9eyAg lJiY9à vTY4oõ lâJiY9m đệ nhịkMxY kMxYmỹ LmBdnam tLmBdử, cLmBdô TY4onương m9eyAuốn gảLmBd TY4ocho hắJiY9n nhiềuTY4o TY4onhư cáTY4o dướLmBdi sông.kMxY TY4oHắn vẫ9eyAn chưkMxYa muốn tkMxYhành thânkMxY, chínJiY9h vLmBdiệc LmBdnày LmBdđã làTY4om TY4otổn LmBdthương JiY9trái tkMxYim TY4ocủa bi9eyAết JiY9bao c9eyAô gái. kMxYĐột nhiên9eyA hắkMxYn JiY9công khaLmBdi tuyểnJiY9 kMxYlão b9eyAà, kTY4ohiến c9eyAho cJiY9ác TY4ocô nư9eyAơng nườm9eyA n9eyAượp tiếkMxYn kMxYtới Phương giaTY4o. NhLmBdững cLmBdô TY4onương có9eyA 9eyAchồng hối9eyA hậnJiY9 tạiLmBd sakMxYo mìLmBdnh 9eyAlại gả9eyA đ9eyAi sớmTY4o quá,JiY9 9eyAhận không thểTY4o LmBdly hôn9eyA đJiY9ể điJiY9 TY4otham tuyển.kMxY CòJiY9n nhLmBdững vịTY4o TY4ocô nươnkMxYg chưkMxYa ckMxYhồng thLmBdì ngày đêmTY4o khLmBdổ luyTY4oện vJiY9õ c9eyAông, liều9eyA mạngkMxY 9eyAmuốn gảTY4o tTY4oới PhươngkMxY kMxYgia. ThJiY9iên TY4okim nhJiY9à giàu, gi9eyAang 9eyAhồ hiệkMxYp nữ,LmBd đủLmBd l9eyAoại kiJiY9ểu TY4odáng kMxYnữ TY4onhân đLmBdều TY4othu đượckMxY tLmBdin tJiY9ức, xắnJiY9 LmBdtay áo, kMxY chuẩn bịLmBd tới9eyA LmBdPhương gTY4oia kMxYtranh giành9eyA chứLmBdc vịJiY9 LmBdthiếu kMxYphu nhân.

“Cha, chuyệnkMxY ngườiLmBd làkMxYm kMxYquả nhi9eyAên lTY4oà chu9eyAyện tốt.”TY4o Đương 9eyA sự kMxYchiêu JiY9thân PhươngkMxY JiY9Chấn HiLmBdên sakMxYu khkMxYi nkMxYghe đượcJiY9 JiY9tin nàyJiY9, ch9eyAuyện đầkMxYu tiLmBdên làLmBdm là đù9eyAng đùngTY4o nTY4oổi 9eyAgiận, đkMxYá v9eyAăng c9eyAửa kMxYthư phòngLmBd củaLmBd lãoTY4o 9eyAcha, lớnTY4o 9eyAtiếng ch9eyAất vấn.

Phương KJiY9ình buôJiY9ng sJiY9ách trTY4oên JiY9tay, kMxYngẩng đầTY4ou nhìnTY4o nhJiY9i tử, thấLmBdp giọngTY4o mắnLmBdg, “KhôngLmBd biếJiY9t pLmBdhép tách.”

Phương TY4oChấn HiênkMxY hừ9eyA lạnhLmBd, “TaJiY9 JiY9không biế9eyAt pTY4ohép tách?TY4o CóTY4o thể s9eyAo LmBdđược vJiY9ới JiY9cha saTY4oo? TkMxYa JiY9muốn chiTY4oêu 9eyAthân kkMxYhi nTY4oào? SkMxYao tJiY9a kJiY9hông biếtTY4o?” Nửa LmBd tháng nay9eyA, 9eyAhắn v9eyAẫn JiY9vội vộiLmBd vànJiY9g vàng9eyA đJiY9i tJiY9ìm BạckMxYh Ngâ9eyAm, giữTY4oa kMxYđường lTY4oại nkMxYghe được tiLmBdn kMxYhắn mu9eyAốn TY4ochiêu tJiY9hân. LậJiY9p tứcTY4o LmBdra rkMxYoi thúcLmBd nTY4ogựa gJiY9ấp 9eyAgáp trTY4oở vềJiY9 TY4ochất 9eyAvấn lãTY4oo tử củ9eyAa hắn.

“Hôn kMxYnhân TY4ođại sựJiY9 kMxYdo lệnhTY4o cJiY9ủa ckMxYha mẹkMxY, lờTY4oi củaLmBd makMxYi mối, ngươiJiY9 kLmBdhông cTY4oần biết.kMxY” NhTY4oi tửJiY9 LmBdhắn vìLmBd côTY4o nươn9eyAg tLmBdên gọiJiY9 Bạch9eyA NkMxYgâm kLmBdia m9eyAà pkMxYhát điên l9eyAên JiY9rồi, kMxYnghe nTY4oói cTY4oô nương9eyA tkMxYa mất9eyA tích9eyA likMxYền LmBdto TY4otiếng mắngTY4o hắn9eyA, khônkMxYg nói khôngLmBd JiY9rằng 9eyAlật tuTY4ong cả9eyA thếTY4o giớkMxYi TY4onày JiY9lên màTY4o tìmLmBd. VkMxYì mộTY4ot 9eyAnữ nhâJiY9n TY4ođi LmBdngỗ nghịch LmBd với phLmBdụ thâ9eyAn, tươTY4ong laLmBdi nJiY9ếu lấy9eyA ngườiTY4o tkMxYa vềTY4o t9eyAhì cònTY4o TY4ora cTY4oái TY4odạng gìkMxY nữaLmBd. Nghe lờLmBdi p9eyAhu nhâLmBdn kiJiY9ến nLmBdghị, LmBdsớm nêJiY9n tìm9eyA mộLmBdt lã9eyAo bàLmBd chLmBdo hắnJiY9. Phươn9eyAg Kì9eyAnh vẫ9eyAn vkMxYừa ý ĐỗJiY9 ThanLmBdh SươngLmBd, bJiY9ất đJiY9ắc dĩLmBd n9eyAhi JiY9tử kiêJiY9n TY4oquyết kMxYkhông chịkMxYu. LmBdHắn mớiTY4o 9eyAra đLmBdiều kiLmBdện trong JiY9vòng mTY4oột nămTY4o phkMxYải makMxYng kMxYthê tửkMxY trởkMxY vJiY9ề, vốkMxYn tưởngTY4o rằngkMxY hàiLmBd tửLmBd LmBdkia đTY4oối TY4ovới nữ nhânJiY9 không9eyA cóTY4o hứngkMxY tkMxYhú, tuyJiY9ệt đôkMxYi khônJiY9g tTY4oìm đượLmBdc 9eyAvị LmBdhôn tTY4ohê, kMxYđến lúc9eyA kMxYđó hLmBdắn sẽ danJiY9h chíJiY9nh ngJiY9ôn thuậLmBdn épLmBd nhkMxYi tửLmBd 9eyAlấy 9eyAĐỗ Tha9eyAnh SưLmBdơng, thếTY4o nhưkMxYng kếtkMxY qkMxYuả nh9eyAi tử lạ9eyAi LmBdmang kMxYvề LmBdmột vịJiY9 côJiY9 JiY9nương, 9eyAcòn JiY9khăng khă9eyAng nhấtTY4o mựcTY4o TY4oyêu th9eyAương nLmBdgười tkMxYa. Bảo kMxYnhi tửkMxY tìLmBdm vị9eyA TY4ohôn LmBdthê m9eyAang vTY4oề, cJiY9hính là9eyA skMxYai lầmTY4o LmBdlớn nhất9eyA tTY4orong JiY9đời hắn.

“Ta cJiY9hỉ muốJiY9n TY4oNgâm NLmBdgâm.” Phương9eyA C9eyAhấn HiêkMxYn lờiJiY9 lẽkMxY thJiY9ẳng thừng tJiY9uyên bố9eyA. 9eyANgày đóTY4o khkMxYi pLmBdhụ thâJiY9n nóikMxY vJiY9ới hắn,9eyA N9eyAgâm NgâJiY9m điTY4o rồi.TY4o &nbsLmBdp;Lòng hắn độTY4ot kMxYnhiên trốngLmBd TY4orỗng, hắkMxYn JiY9biết mìnkMxYh đãkMxY đánLmBdh mấTY4ot mJiY9ột thứLmBd vôTY4o cùnkMxYg JiY9quan trọng. SớmTY4o tJiY9ối 9eyAbên 9eyAnhau hơkMxYn kMxYhai mưJiY9ơi ngàLmBdy, hắLmBdn cLmBdhưa bTY4oao giờ9eyA biếtkMxY nàng9eyA lạJiY9i TY4oquan trọnTY4og với hTY4oắn nhưTY4o vậy.TY4o kMxYĐến TY4okhi phákMxYt hiệnLmBd nànJiY9g 9eyAquan trọJiY9ng với9eyA hắnTY4o th9eyAì cũkMxYng làkMxY lLmBdúc nàLmBdng bỏ đLmBdi. TìTY4om hơnkMxY 9eyAmười ngkMxYày vẫ9eyAn khônTY4og ch9eyAút tLmBdin tứ9eyAc, tiLmBdm hắLmBdn đã9eyA đánhLmBd rLmBdơi mkMxYất rồi.

“Lấy kMxYai cJiY9ũng được9eyA, BJiY9ạch kMxYNgâm kMxYthì khkMxYông.” kMxYPhương Kình vốnTY4o TY4okhông phảTY4oi hạn9eyAg ngườiTY4o thậLmBdp phầkMxYn cổkMxY hủJiY9, thếJiY9 nJiY9hưng hắn9eyA khônJiY9g JiY9thích BạcLmBdh Ngâm. TừTY4o lầnJiY9 đầuLmBd tikMxYên nh9eyAìn LmBdthấy BkMxYạch Ngâm,LmBd hắ9eyAn LmBdđã k9eyAhông LmBdthích rồikMxY. kMxYTuy rằngkMxY BạchTY4o Ngâ9eyAm thoạt n9eyAhìn rấkMxYt nhLmBdu nhược,LmBd t9eyAhế nhưnLmBdg tLmBdrên ngưTY4oời lkMxYại man9eyAg theTY4oo LmBdmột kMxYcổ sátJiY9 khLmBdí. Người bTY4oình thJiY9ường đLmBdương LmBdnhiên 9eyAnhìn khJiY9ông thấkMxYy, JiY9nhưng h9eyAắn tuLmBdng hoànTY4oh gikMxYang hồ nhkMxYiều n9eyAăm nhkMxYư vLmBdậy, TY4ođương 9eyAnhiên khônLmBdg cJiY9ó nhkMxYìn nhầm,JiY9 hắJiY9n mơkMxY TY4ohồ thấyJiY9 được,9eyA cô nươ9eyAng LmBdkia khôJiY9ng cóJiY9 cáiJiY9 gJiY9ì LmBdlà TY4otốt. TY4oNếu kMxYnhi tkMxYử thíc9eyAh, hJiY9ắn cũnLmBdg cóTY4o th9eyAể miễnkMxY cưỡng tTY4oiếp nhậ9eyAn BạTY4och NJiY9gâm. Nh9eyAưng TY4okể từ9eyA LmBdkhi kMxYBạch NgâkMxYm xảyLmBd kMxYra xLmBdung đkMxYột mãLmBdnh liLmBdệt với hắn,JiY9 h9eyAắn đTY4oã tJiY9riệt để9eyA pJiY9hủ nhậTY4on nàng.TY4o kMxYNàng LmBdsát khíkMxY quLmBdá nặng,JiY9 không9eyA 9eyAcó JiY9tư ckMxYách lkMxYàm chủ 9eyAmẫu PhưLmBdơng gia.

“Ta chỉJiY9 muốn9eyA nànkMxYg.” TừTY4o nhLmBdỏ mấ9eyAt điLmBd mẫTY4ou 9eyAthân đãLmBd khiến hLmBdắn thậpJiY9 phầnLmBd cJiY9ô đơJiY9n, ánhLmBd mắtkMxY lạ9eyAnh lù9eyAng củaJiY9 Đỗ9eyA LmBdthị càTY4ong khiếTY4on hắnTY4o trởTY4o nêkMxYn lãnh9eyA khốc. NgườiJiY9 LmBdtrong gianJiY9g kMxYhồ gọikMxY LmBdhắn làkMxY Lãnh9eyA LmBdTâm CôTY4ong Tử,LmBd TY4ođơn giảnkMxY 9eyAvì t9eyAâm hắn lạnLmBdh. HkMxYắn nLmBdgoài mặtTY4o luônTY4o JiY9cười rạLmBdng rỡTY4o nkMxYhư giJiY9ó 9eyAmùa 9eyAxuân, đếnkMxY JiY9khi giếtTY4o nTY4ogười thì TY4o vô ckMxYùng nghLmBdiêm t9eyAúc, th9eyAậm JiY9chí kMxYso vJiY9ới ngưJiY9ời trokMxYng kMxYhách đạoJiY9 cJiY9òn tànTY4o khLmBdốc hơn.JiY9 Chỉ 9eyA có mìnLmBdh hJiY9ắn bikMxYết, bTY4oộ dánkMxYg tLmBdươi cườikMxY của9eyA hLmBdắn 9eyAlà TY4ogiả. JiY9Đỗ thịTY4o khôngJiY9 c9eyAó LmBdnhi tTY4oử, kMxYvẫn luôn 9eyAnhìn JiY9hắn k9eyAhông vừaJiY9 kMxYmắt. 9eyALúc mẫuLmBd thJiY9ân chếkMxYt đãTY4o tkMxYừng nkMxYói TY4ovới hắn,TY4o ngườikMxY muLmBdốn hắn c9eyAười, không9eyA đượckMxY kMxYkhóc, kh9eyAông 9eyAđược đTY4oể ngJiY9ười mLmBduốn kTY4ohi dễJiY9 JiY9hắn đkMxYách ýLmBd. PhkMxYía skMxYau nụ cườiLmBd củakMxY hắn,LmBd lu9eyAôn ẩkMxYn giấkMxYu mJiY9ột tráTY4oi LmBdtim côJiY9 đơn,JiY9 lạnh9eyA lùng9eyA. S9eyAau khTY4oi gặpJiY9 được BạcJiY9h Ngâm9eyA, hắnLmBd lu9eyAôn luôLmBdn bởiLmBd vìTY4o vLmBdẻ ngốcTY4o nghếchkMxY cJiY9ủa nàngLmBd 9eyAmà cưLmBdời đến9eyA 9eyAthật lkMxYòng. Hắn muốnLmBd nàng,9eyA đkMxYời nLmBdày kiếp9eyA nàLmBdy cTY4ohỉ cầ9eyAn JiY9mình nàng.

“Không JiY9được, LmBdPhương TY4ogia đJiY9ã phá9eyAt JiY9tin nàyJiY9 rJiY9a 9eyArồi, thiênTY4o kim cLmBdác mônLmBd pLmBdhái cũJiY9ng đTY4oã tớiTY4o rồJiY9i, lúTY4oc nJiY9ày hLmBdủy TY4obỏ LmBdlà tổLmBdn hạikMxY d9eyAanh kMxYdự Phương gia.”

Phương ChấJiY9n HiêkMxYn LmBdcười nhạtTY4o, “ChaTY4o, chủLmBd kMxYý nàkMxYy cJiY9ó phải củakMxY nữJiY9 nhâLmBdn kikMxYa không?9eyA” JiY9Ngoại trừTY4o nữTY4o nJiY9hân kiJiY9a, cTY4oó TY4oai lạkMxYi LmBdthiếu đạkMxYo 9eyAđức nTY4ohư vLmBdậy, còn lãLmBdo nhâ9eyAn kkMxYia 9eyAhết lJiY9ần nàykMxY đếnTY4o lầ9eyAn khácJiY9 đềuTY4o ngkMxYhe lờLmBdi bà.

Phương KìTY4onh kkMxYhông 9eyAnói, biểukMxY thTY4oị chấpJiY9 nhận.

Phương ChLmBdấn HkMxYiên cườiLmBd đkMxYến châJiY9m chọc,kMxY “ĐừngTY4o TY4otưởng lkMxYà ta kkMxYhông bkMxYiết bTY4oà 9eyAta kMxYmuốn gì,LmBd Đỗ9eyA JiY9Thanh SươngJiY9 từ9eyA nhkMxYỏ TY4ođã LmBdlà kỳTY4o tà9eyAi LmBdvõ 9eyAhọc, võTY4o côngLmBd vô cùngJiY9 tốt,kMxY làmTY4o LmBdnhiều tLmBdrò như9eyA vậTY4oy, mụcTY4o đích9eyA chíJiY9nh là9eyA JiY9vì mu9eyAốn đ9eyAường đườngLmBd chínhkMxY chính đemLmBd ThJiY9anh SươTY4ong gảJiY9 cJiY9ho tJiY9a.” NLmBdữ t9eyAử kLmBdia qLmBduả nTY4ohiên độckMxY ácLmBd, TY4onhất TY4otiễn LmBdhạ song đTY4oiêu. VừaLmBd đểJiY9 TY4oĐỗ Than9eyAh Sư9eyAơng ckMxYó đượckMxY danJiY9h tiếng,LmBd vkMxYừa đểLmBd nàngJiY9 gLmBdả vTY4oào JiY9Phương gia.

“Thanh SươngLmBd JiY9có chỗLmBd nJiY9ào kkMxYhông tkMxYốt?” HàJiY9i t9eyAử ki9eyAa văLmBdn võ song9eyA tJiY9oàn, kMxYôn nhkMxYu hJiY9iền thụcLmBd, đượckMxY JiY9xưng làTY4o võLmBd lJiY9âm đệJiY9 nhấtLmBd kMxYmỹ nkMxYữ, hơn9eyA LmBdnữa TY4ocòn môn đănLmBdg JiY9hộ đối,kMxY JiY9lại l9eyAà chấtLmBd nữkMxY cLmBdủa áLmBdi thê9eyA hắn.

“Nàng tLmBdốt, thếTY4o nhưnJiY9g sJiY9o rLmBda vTY4oẫn 9eyAkém NgLmBdâm kMxYNgâm 9eyAmột ngón tay.”JiY9 QukMxYá mứJiY9c giảLmBd dối,kMxY cLmBdố tìnTY4oh thaTY4onh cao.

“Ngươi…” PTY4ohương KLmBdình sắpTY4o bịJiY9 hắn9eyA làmJiY9 chJiY9o tJiY9ức chết,JiY9 Bạch 9eyAcô nươn9eyAg TY4okia kMxYrốt cuộkMxYc 9eyAcó 9eyAchỗ nào9eyA tTY4oốt chứ?

“Mấy nămJiY9 kMxYnay, LmBdta tôLmBdn JiY9trọng người,JiY9 xeTY4om TY4ongười là9eyA chLmBda của taTY4o cũnLmBdg vìJiY9 nTY4oể mkMxYặt nương.LmBd Nếu9eyA nhưJiY9 ngTY4oười cốTY4o tìJiY9nh 9eyAlàm nh9eyAư vậyTY4o nữaJiY9, đừnTY4og tr9eyAách ta kh9eyAông JiY9nhận người.”9eyA SJiY9au k9eyAhi 9eyAnương 9eyAmất, chLmBda hắnTY4o LmBdluôn luônTY4o nkMxYghe JiY9lời nữTY4o nhJiY9ân kiLmBda màJiY9 khi LmBddễ kMxYhắn. NếuTY4o JiY9không phảiLmBd hTY4oắn hLmBdứa với9eyA kMxYnương sẽ9eyA tJiY9ôn tJiY9rọng ckMxYha thì9eyA Phương9eyA CLmBdhấn Hiên hLmBdắn sớmLmBd đãJiY9 9eyAbỏ nhà9eyA r9eyAa kMxYđi rồi.

Phương Kìn9eyAh nhTY4oìn nhJiY9i tửJiY9, nóiJiY9 khônJiY9g tkMxYhành 9eyAlời. Tính t9eyAình nTY4ohi tửLmBd tTY4ohế n9eyAào hắnLmBd hiể9eyAu rấtLmBd rõ9eyA, nó9eyAi đưLmBdợc LmBdlàm JiY9được, 9eyA“Ngươi muốLmBdn thế9eyA nào?”

“Hủy bLmBdỏ việLmBdc JiY9chiêu thTY4oân TY4onực cườTY4oi này.”TY4o Hắn9eyA ngữ9eyA khí kLmBdiên quyết.

“Không đượckMxY, PhkMxYương gi9eyAa t9eyAa gáTY4onh khôJiY9ng nổiLmBd việckMxY này.”

Phương ChấnTY4o LmBdHiên kMxYcười nhạkMxYt, “9eyAVậy đừngJiY9 tráTY4och LmBdta làm 9eyA chuyện cóLmBd lỗikMxY vLmBdới người.”

“Ngươi mJiY9uốn gì?”JiY9 JiY9Mặt hắLmBdn bikMxYến sách.

“Ta TY4onhất thkMxYời TY4omuốn giếtLmBd chTY4oết nữTY4o nhâJiY9n lắm9eyA mồm9eyA 9eyAkia.” Nếu 9eyAkhông p9eyAhải 9eyAcó kMxYcha kMxYche ch9eyAở, hJiY9ắn đãTY4o skMxYớm đuổJiY9i nLmBdữ nJiY9hân LmBdkia JiY9đi rồ9eyAi, tkMxYhậm chTY4oí kMxYcòn có thTY4oể giJiY9ết kMxYbà TY4ota, thLmBdù hậnJiY9 hắnTY4o đốiLmBd vớiLmBd nhịkMxY 9eyAnương khônTY4og phJiY9ải mLmBdới ngTY4oày mộtLmBd ngàyLmBd hai mà9eyA thành.

“Người đóLmBd là9eyA nkMxYhị nLmBdương cLmBdủa ngJiY9ươi.” LmBd Phương Kình khôLmBdng thTY4oể tJiY9in nổi.

“Nương JiY9ta đãJiY9 ckMxYhết từLmBd lâJiY9u lắTY4om rồi,9eyA bàLmBd LmBdta k9eyAhông xTY4oứng. Cha đừLmBdng quênLmBd, LmBdta lJiY9à LãnhJiY9 TâJiY9m CônLmBdg TửTY4o, 9eyAlà lkMxYãnh tâm9eyA, bấtTY4o luậJiY9n chuyệJiY9n JiY9gì cTY4oũng có thểLmBd là9eyAm được.”

“Được JiY9rồi, nLmBdgươi cứJiY9 đểTY4o việcTY4o LmBdchiêu thânTY4o nàykMxY tiếpkMxY tụ9eyAc đi, JiY9ta đkMxYồng ýTY4o kMxYcho ngưkMxYơi lấykMxY BạchLmBd côTY4o kMxYnương.” JiY9Nhi tLmBdử LmBdluôn luôJiY9n nóTY4oi đượJiY9c làmJiY9 được, tốtLmBd nhấTY4ot làkMxY 9eyAđừng đốLmBdi nghịchLmBd kMxYvới hắn.

“Nếu đãLmBd ckMxYhiêu TY4othân, Ngâm9eyA NgâTY4om 9eyAlàm TY4osao JiY9bây giLmBdờ? LàJiY9m thiếp chăngJiY9?” LấykMxY JiY9tính tìnLmBdh JiY9cương liệtTY4o LmBdcủa n9eyAàng, nàLmBdng s9eyAẽ đồnTY4og ýkMxY sao?

“Ngươi hưởngJiY9 phú9eyAc tềkMxY n9eyAhân, đồngJiY9 JiY9thời nhậpkMxY môn,JiY9 không kMxYphân lớkMxYn nhỏ.”kMxY Phương9eyA Kìn9eyAh đo9eyAán chácLmBdh BạchkMxY côTY4o JiY9nương 9eyAsẽ kJiY9hông đ9eyAồng ý,LmBd tínhkMxY TY4otình nàng TY4ocó mJiY9ạnh LmBdmẽ. JiY9Hắn đkMxYã LmBdđáp ứngJiY9 chkMxYo nJiY9hi tkMxYử kMxYlấy BạcTY4oh cô9eyA nươnkMxYg, cònTY4o ch9eyAuyện TY4ocó lLmBdấy được h9eyAay khôngJiY9 khônLmBdg TY4oliên JiY9quan TY4ođến hắn.

“Không được,TY4o JiY9nàng kMxYsẽ khLmBdông JiY9đồng ý.”

Phương KìnhJiY9 lạnLmBdh TY4olùng nghi9eyAêm mặt,LmBd “NakMxYm 9eyAtử hán9eyA đại trượngJiY9 JiY9phu, cJiY9òn phảTY4oi nghkMxYe 9eyAlời nàng9eyA? NkMxYếu kMxYnhư nànTY4og t9eyAhật sựLmBd khô9eyAng biếtkMxY tốTY4ot xấu, Phương9eyA gLmBdia chkMxYúng tJiY9a kMxYcũng khôn9eyAg TY4ogánh nổi.9eyA” kMxYLão JiY9đầu 9eyAthật kMxYgian tkMxYrá, rõLmBd rTY4oàng đã biếLmBdt BạchJiY9 N9eyAgâm “khônLmBdg kMxYbiết tốtJiY9 xấu”JiY9 rồi.

Phương CTY4ohấn HTY4oiên 9eyAhầu n9eyAhư nghiếTY4on LmBdrăng LmBdnói, “ĐTY4oược, ta đồJiY9ng ý.”TY4o NgâmJiY9 NgâTY4om JiY9sẽ JiY9tha thứLmBd chJiY9o hắn9eyA, bấkMxYt luậkMxYn hắn9eyA LmBdcó lấ9eyAy TY4oai, cũngTY4o chTY4oỉ 9eyAđối tốt kMxYvới mộtTY4o mìJiY9nh NLmBdgâm Ngâm.

Thế nhưng9eyA TY4ohai ngưTY4oời hLmBdọ đ9eyAều đTY4oã qkMxYuên mất9eyA mkMxYột sựkMxY thLmBdật, một kMxYsự thậtkMxY 9eyAvô cù9eyAng vTY4oô cùnkMxYg LmBdnghiêm tTY4orọng, BTY4oạch MạnTY4o ĐiệpLmBd ckMxYó vkMxYõ côTY4ong, kếTY4o hoạch TY4otuyệt LmBdvời 9eyAcủa bọkMxYn họJiY9 9eyAnhất địnLmBdh thkMxYất bạTY4oi t9eyAhảm hại.

Chương LmBd22: DùngTY4o bản năngJiY9 p9eyAhản ứJiY9ng thậtJiY9 lLmBdà tốt.

Bạch TY4oMạn ĐTY4oiệp sJiY9ớm đ9eyAã JiY9nghe thấTY4oy chuyệLmBdn PJiY9hương Ch9eyAấn HJiY9iên tuyển lãoLmBd bàLmBd, tLmBdhế nhưng9eyA nàng9eyA mJiY9ột chútTY4o cLmBdảm giJiY9ác cũTY4ong khônLmBdg TY4ocó. 9eyACó thểTY4o, nàkMxYng đã 9eyAtừng độngLmBd lòLmBdng TY4ovới PJiY9hương ChấnTY4o Hiên,JiY9 9eyAthế nhưngTY4o TY4omột JiY9phần hảLmBdo cảkMxYm kJiY9ia, JiY9đã hoàn tTY4ooàn b9eyAị gạtJiY9 bkMxYỏ. NgưTY4oời Phươn9eyAg TY4ogia LmBdkhinh thườngLmBd nànJiY9g, nàTY4ong cũngLmBd đồng9eyA dạngLmBd khinJiY9h thường JiY9bọn họTY4o. NLmBdghĩ đếTY4on sáchJiY9 kMxYmặt 9eyAcủa P9eyAhương lLmBdão JiY9gia JiY9cùng PhưJiY9ơng ph9eyAu kMxYnhân, nàng 9eyA thực sựTY4o m9eyAuốn TY4onôn mửTY4oa. 9eyAPhương C9eyAhấn HiênTY4o rấLmBdt xuấkMxYt sJiY9ách, khô9eyAng giốngJiY9 kMxYhạng 9eyAăn chơiTY4o trác tánLmBdg JiY9thông thưLmBdờng, tJiY9hế nhưTY4ong JiY9trên ngườiLmBd hLmBdắn mJiY9ang theTY4oo ca9eyAo ngạokMxY cLmBdủa TY4ocon nhkMxYà thế giaJiY9. GảLmBd vàoLmBd 9eyAnhà giàuJiY9 cóLmBd đến9eyA LmBdnay ckMxYũng LmBdkhông pJiY9hải nguLmBdyện vọnkMxYg JiY9của 9eyAnàng, ở cùnLmBdg mTY4oột LmBdnam nh9eyAân ấTY4ou JiY9trĩ tựJiY9 JiY9cao tựkMxY đạiLmBd nhưkMxY vậy,9eyA cònTY4o cóJiY9 gLmBdì gLmBdọi TY4olà hạn9eyAh phúc?

Tất cảLmBd mọJiY9i ngườikMxY ở9eyA PhươLmBdng gTY4oia vừaJiY9 tựkMxY caTY4oo tựTY4o JiY9đại vừkMxYa ấu trĩ,JiY9 BạchLmBd Mạ9eyAn ĐiLmBdệp thựJiY9c sự9eyA khôJiY9ng muố9eyAn JiY9trở lạiJiY9 nơi9eyA nàTY4oy, thếTY4o nJiY9hưng nkMxYàng vẫn9eyA phải t9eyArở lạLmBdi. NànkMxYg 9eyAtrở lạiLmBd tì9eyAm Lưu9eyA LJiY9y, 9eyAcũng muốnLmBd x9eyAin PhươnTY4og ChấnJiY9 HiLmBdên thựLmBdc hiLmBdện lời JiY9hứa. P9eyAhương Chấ9eyAn Hi9eyAên đLmBdã đápLmBd ứLmBdng TY4osẽ giJiY9úp nàLmBdng 9eyAtìm ĐônJiY9g LmBdPhương Vũ,kMxY TY4ohắn rốtTY4o cuộJiY9c tìm khônJiY9g đ9eyAược cTY4ohứ gì?

Bởi JiY9vì đạiTY4o kMxYhội TY4ochiêu thâkMxYn, PhươnJiY9g gi9eyAa phJiY9i thkMxYường náo nh9eyAiệt, 9eyABạch MạnTY4o ĐiTY4oệp đứTY4ong trướTY4oc JiY9cửa lớkMxYn PhươTY4ong giTY4oa, LmBdhé kMxYra mộtLmBd nụkMxY cườiLmBd nhợt TY4o nhạt. NhTY4oững ngườiLmBd thoạtLmBd nh9eyAìn cóLmBd quyềnkMxY 9eyAcó thTY4oế nhJiY9ư kMxYvậy, 9eyAkỳ thLmBdực l9eyAà những9eyA ngườiLmBd không nênkMxY gảkMxY nhất.TY4o Thật9eyA sựTY4o khTY4oông TY4orõ nhữngkMxY ngườiTY4o nàLmBdy kMxYsuy nkMxYghĩ thếkMxY nào,TY4o 9eyAcho dù PhJiY9ương ChấnLmBd HikMxYên c9eyAó 9eyAlà võTY4o lâmLmBd đệkMxY nhịJiY9 m9eyAỹ naTY4om tử9eyA ckMxYũng LmBdkhông LmBdcần cTY4ohen chân9eyA chạy tớ9eyAi gả9eyA cJiY9ho hắn9eyA nTY4ohư vậ9eyAy chứ.

Nghe đưLmBdợc kMxYgiang hLmBdồ 9eyAđàm lTY4ouận về9eyA vLmBdõ lJiY9âm tứ9eyA 9eyAđại mỹLmBd nam, LmBdnàng LmBdthực sTY4oự muốnJiY9 cười.LmBd JiY9Vận khTY4oí nàngJiY9 là9eyA vkMxYận khJiY9í gìJiY9 thếTY4o JiY9này? GảkMxY ch9eyAo đệLmBd t9eyAứ mỹLmBd n9eyAam làm 9eyAvợ, ckMxYùng đệLmBd tTY4oam mJiY9ỹ JiY9nam làLmBdm phTY4ou tLmBdhê tLmBdhật sự,9eyA tTY4ohân phkMxYận hiệnJiY9 naLmBdy cLmBdòn kMxYlà “vị hônLmBd thê”TY4o củLmBda đJiY9ệ JiY9nhị mỹLmBd nTY4oam, kMxYnếu nhJiY9ư nhữngJiY9 n9eyAữ tử9eyA kkMxYhác bikMxYết đượckMxY nTY4oàng đàoLmBd ho9eyAa nh9eyAư vậy, 9eyAnhất đLmBdịnh đốkMxY kịkMxY cLmBdhết nàng.

Bạch Mạ9eyAn LmBdĐiệp đứnJiY9g ởkMxY ngokMxYài cử9eyAa, kMxYdo dựLmBd khôkMxYng bJiY9iết có nênTY4o vLmBdào hkMxYay khônJiY9g. ĐộJiY9t JiY9nhiên LmBdnghe thấykMxY 9eyAngười nTY4oói, “MaukMxY xe9eyAm đTY4oi, TJiY9ống TY4oPhù Dung, TốnJiY9g giLmBda TY4otrang tớikMxY rồi.LmBd” TiếTY4op kMxYđó, cóLmBd kMxYgia đkMxYinh đ9eyAi tLmBdới “dẹpkMxY đường”,JiY9 BạcJiY9h MạTY4on Điệp đươngTY4o nhiJiY9ên TY4ocũng bịTY4o “dẹp”LmBd kMxYsang mộtkMxY bên.

Bạch MạnLmBd ĐiệLmBdp khẽJiY9 li9eyAếc mắtLmBd vềkMxY TY4otiêu điểkMxYm 9eyAcủa tkMxYất 9eyAcả kMxYmọi người –kMxY mộtJiY9 chkMxYiếc xLmBde ngựaLmBd kMxYxa kMxYhoa. TừLmBd trênJiY9 xJiY9e ngự9eyAa, dẫnTY4o đầuJiY9 JiY9là m9eyAột nLmBdam tửTY4o 9eyAtuổi còn rkMxYất tr9eyAẻ, tiếpTY4o đóJiY9 JiY9là mộtLmBd nữTY4o 9eyAnhân mankMxYg thai9eyA, đJiY9i JiY9sau JiY9còn LmBdcó mLmBdột vkMxYị nữkMxY tửkMxY áoJiY9 lam, đầTY4ou đội9eyA mkMxYũ chkMxYe mặt.kMxY VJiY9ị LmBdáo la9eyAm nữLmBd LmBdtử TY4okia TY4ovừa JiY9xuất JiY9hiện, án9eyAh mắtLmBd mọiTY4o ngườiTY4o tất 9eyAcả LmBdđều TY4ođổ dồnLmBd vềkMxY phTY4oía nàngTY4o. NàJiY9ng hẳnkMxY chLmBdính lTY4oà TốngLmBd PhkMxYu kMxYDung TY4omà m9eyAọi người9eyA đã nóJiY9i, trướcTY4o tiênTY4o kh9eyAông cầnLmBd bànTY4o JiY9tới n9eyAàng diệnJiY9 mạokMxY kMxYthế nLmBdào, chTY4oỉ nhìkMxYn vócTY4o ngTY4oười uyển chLmBduyển 9eyAđã đủ9eyA cTY4oho mọTY4oi ngườiTY4o m9eyAơ ước.9eyA JiY9Phương ChấnLmBd Hiê9eyAn tLmBdhật làJiY9 tốtJiY9 sLmBdố, ngườikMxY người 9eyAđều muốnTY4o gảTY4o ch9eyAo hắn.JiY9 Bạch9eyA JiY9Mạn Điệ9eyAp khônTY4og c9eyAó hứngkMxY tkMxYhú nhì9eyAn, hiJiY9ếu kkMxYỳ quan 9eyA sát TY4okhắp nơi.JiY9 LoạikMxY JiY9khí thếJiY9 JiY9này cùnTY4og TY4ovõ kMxYlâm đạikMxY hLmBdội cũJiY9ng khJiY9ông khákMxYc biệ9eyAt lắm chứ?

Tống kMxYPhù DungJiY9, TốnkMxYg gikMxYa trTY4oang tiểkMxYu t9eyAhư, ngkMxYười xưng biệt9eyA hTY4oiệu TY4oPhù DuTY4ong kiLmBdếm. NLmBdghe thấyJiY9 tJiY9ên Tống9eyA Phù9eyA DungTY4o, nàngTY4o theTY4oo 9eyAbản năngTY4o nhớ được.

Người xuốngkMxY xLmBde JiY9cúi cùnJiY9g JiY9là kMxYmột LmBdvị hoTY4oa phục9eyA lãJiY9o giả trkMxYên dưTY4oới 9eyA50 tuổi.9eyA HắnJiY9 tựaTY4o hTY4oồ cànkMxYg h9eyAấp dẫnkMxY ngkMxYười kTY4ohác hơnJiY9 TốngJiY9 PTY4ohù DunJiY9g, áLmBdnh mắt củ9eyAa tTY4oất cảJiY9 m9eyAọi ngườkMxYi đều9eyA mLmBdang thLmBdeo sùngLmBd bái,LmBd đổkMxY 9eyAdồn vềTY4o lão.9eyA BạLmBdch MJiY9ạn ĐiệpTY4o cũng kJiY9hông ngoTY4oại lLmBdệ, hiLmBdếu kJiY9ỳ qJiY9uan sátLmBd lão,JiY9 h9eyAẳn l9eyAà mộtLmBd vịTY4o vLmBdõ lâkMxYm tiềnJiY9 bối?

Hắn 9eyArất cókMxY phonLmBdg gật9eyA đLmBdầu TY4omỉm cườiJiY9 nhìJiY9n mọiJiY9 nTY4ogười, đếJiY9n khi nhìJiY9n thLmBdấy JiY9Bạch MạnLmBd Điệp,JiY9 dTY4oáng tươ9eyAi cười9eyA ckMxYư cTY4oó c9eyAhút cứJiY9ng 9eyAđờ, ngơ9eyA ngácLmBd nTY4ohìn nàng. BạchTY4o MạLmBdn Đi9eyAệp LmBdnhìn TY4ongó xukMxYng quan9eyAh, LmBdxác 9eyAđịnh lã9eyAo đanLmBdg JiY9nhìn nàJiY9ng, 9eyAnàng 9eyAmỉm cười đápLmBd lại9eyA LmBdlão mộ9eyAt ckMxYái, haJiY9i TY4otay 9eyAôm trướ9eyAc ngực,9eyA sTY4oau đkMxYó lJiY9ại nhìTY4on kMxYđi chỗLmBd khác.

“Cha…” TốnTY4og PkMxYhù DuJiY9ng kéoLmBd kékMxYo JiY9y 9eyAphục kMxYcủa hắn.

Vị lãJiY9o giLmBda đ9eyAó, cũnTY4og 9eyAchính là9eyA TốngkMxY kMxYgia tkMxYrang tJiY9rang chủ, T9eyAống CảnhLmBd Nhân,JiY9 maLmBdu cLmBdhóng hoàkMxYn TY4ohồn. “Vào9eyA thôi.”9eyA QuáJiY9 giốngJiY9, tkMxYrên đờiTY4o JiY9cư nhTY4oiên lại cókMxY hakMxYi ngườiJiY9 giốkMxYng nhakMxYu nhưTY4o vậJiY9y. LmBdNếu kLmBdhông phảLmBdi từng9eyA 9eyAtận mắtkMxY thấy9eyA nàLmBdng đã chết,LmBd hắnkMxY nhấtTY4o địn9eyAh 9eyAcho LmBdrằng ngườiTY4o LmBdđứng trước9eyA 9eyAmặt chLmBdính lTY4oà nàTY4ong. LmBdNàng đãTY4o chTY4oết, thật sựJiY9 TY4ođã chết.

Khách qukMxYý tiếnJiY9 JiY9vào LmBdtrong, BLmBdạch JiY9Mạn Đi9eyAệp ckMxYũng thkMxYeo vàJiY9o. Mới 9eyAvừa kMxYđi được9eyA TY4ohai b9eyAước, liềnkMxY kMxYcó mộtLmBd bàkMxYn JiY9tay nhỏ9eyA béLmBd túLmBdm lấy9eyA LmBdy JiY9phục củ9eyAa nàng. Nà9eyAng cJiY9úi đầu,kMxY mJiY9ột c9eyAái đầuLmBd tLmBdừ phíTY4oa TY4osau chuJiY9i rkMxYa, TY4ovui vẻJiY9 cườiLmBd nói,LmBd “TTY4oiểu tkMxYhư, ngài LmBd rốt cukMxYộc JiY9cũng TY4otới rồi.”

“Sao TY4ongươi lạiJiY9 JiY9ở cLmBdhỗ này?”JiY9 NữJiY9 tửkMxY kéoLmBd kMxYy pLmBdhục nàTY4ong, đương nhiêkMxYn chín9eyAh lkMxYà LTY4oưu Ly.

Lưu 9eyALy đứngLmBd LmBdlên, cunTY4og JiY9kính nóJiY9i, “HồiJiY9 tiểTY4ou 9eyAthư, 9eyAnô tỳ 9eyAphụng mệnhLmBd takMxYm ti9eyAểu tkMxYhư đếnJiY9 PhươngkMxY LmBdgia chờLmBd ngàJiY9i. ThếJiY9 nhưnTY4og mấyTY4o JiY9tên giữLmBd cửa LmBd Phương g9eyAia 9eyAnói ởTY4o đâ9eyAy k9eyAhông 9eyAcó vị9eyA hkMxYào nJiY9hân nàLmBdo như9eyA vậykMxY, LưukMxY LTY4oy khôngLmBd dá9eyAm tkMxYự tiện rờiLmBd đ9eyAi, khôkMxYng còkMxYn cáchTY4o nàoLmBd 9eyAkhác TY4ohơn JiY9là ngồiJiY9 ởkMxY đâyTY4o chTY4oờ.” NàJiY9ng đãkMxY ởkMxY đâyJiY9 hơnTY4o mười ngTY4oày, TY4onếu tiểuLmBd thJiY9ư mkMxYà còkMxYn khôTY4ong xuấLmBdt h9eyAiện, nànTY4og đànhLmBd pJiY9hải trởJiY9 vềJiY9 tiếpTY4o nhận9eyA nghiêm phạtTY4o củaJiY9 t9eyAam tiểuJiY9 thư.

Bạch Mạn9eyA ĐiệpTY4o cười9eyA thầJiY9n bí9eyA, “TY4oTa dkMxYùng t9eyAên gikMxYả B9eyAạch Ngâm, hTY4oơn nữa9eyA tTY4oa TY4omấy ngàJiY9y nkMxYay cLmBdũng kLmBdhông JiY9ở kMxYchỗ 9eyAnày, nTY4ogươi TY4ođương nhiêTY4on kJiY9hông tìm được.”

“Tiểu thưTY4o, nTY4ogài khôn9eyAg phảikMxY cũnkMxYg muốnLmBd tJiY9ham tTY4ouyển chứ?” TiểuTY4o tJiY9hư TY4ođã th9eyAành 9eyAthân rồikMxY mà,LmBd hơkMxYn nữLmBda 9eyAcòn JiY9nghe JiY9tam tikMxYểu JiY9thư nó9eyAi tikMxYểu thJiY9ư có bệJiY9nh, qJiY9uên TY4omất JiY9võ cLmBdông, JiY9còn cóTY4o thểkMxY thaLmBdm dựkMxY sao?

“Không.” LmBdBạch MạLmBdn ĐiệpLmBd k9eyAhinh thườngJiY9 9eyAnói, “Không thích.”TY4o PJiY9hương giTY4oa chLmBdo rằngJiY9 TY4onữ tJiY9ử t9eyArong JiY9thiên hạLmBd đềuTY4o JiY9khát khTY4oao n9eyAịnh bTY4oợ Phương gLmBdia saoJiY9? JiY9Bạch MạLmBdn LmBdĐiệp nàngLmBd khô9eyAng cần.

“Tiểu JiY9thư, ngLmBdhe nóTY4oi nkMxYgài 9eyAbị bệnh?”kMxY NghJiY9e 9eyAnói tkMxYiểu thư 9eyA bị bệnhTY4o, L9eyAưu LTY4oy nTY4oàng tứcLmBd đếnkMxY muốnTY4o chết,TY4o hơnLmBd nLmBdữa còJiY9n bị9eyA takMxYm tiểLmBdu tLmBdhư k9eyAhép tộikMxY hộ 9eyAchủ JiY9vô năngkMxY màkMxY ngkMxYhiêm p9eyAhạt, tLmBdhật lTY4oà JiY9oan uổJiY9ng 9eyAcho nàng.

“Đúng vậyJiY9, bLmBdất kMxYquá hJiY9iện gikMxYờ TY4ođã cLmBdó k9eyAhởi sáchTY4o. JiY9Cũng không biết9eyA 9eyAxảy r9eyAa ch9eyAuyện TY4ogì, rấtkMxY khJiY9ó nóikMxY rõLmBd vớLmBdi ngươi.kMxY ĐiTY4o, chúnJiY9g tTY4oa vkMxYào trong.9eyA” Nói TY4onàng mấtJiY9 tríJiY9 nJiY9hớ? LưJiY9u LLmBdy tikMxYn sao?

“Tại sakMxYo phải9eyA vào.”kMxY TY4oLưu JiY9Ly vJiY9ẻ mkMxYặt khônkMxYg JiY9được thích thú.

“Ngu nkMxYgốc, tLmBda cùnLmBdg LmBdPhương kMxYChấn HJiY9iên cLmBdó một9eyA gTY4oiao dịch, taTY4o vàoLmBd h9eyAỏi kMxYhắn ĐôngkMxY PhưLmBdơng VkMxYũ ở9eyA đâu.”9eyA NếJiY9u khôTY4ong phảJiY9i vLmBdì tìm9eyA đư9eyAợc Lư9eyAu LkMxYy vLmBdà vì thùTY4o laJiY9o cLmBdủa trậnJiY9 giakMxYo dkMxYịch này,kMxY nàTY4ong tLmBdhật sJiY9ự LmBdkhông 9eyAmuốn trkMxYở về.

“Tiểu th9eyAư, tJiY9am tiTY4oểu t9eyAhư đkMxYã dù9eyAng b9eyAồ câukMxY kMxYđưa tTY4oin đếnkMxY Thiên CTY4oơ cákMxYc, muTY4oa ti9eyAn vTY4oề ĐônJiY9g PhươLmBdng JiY9Vũ, cTY4ohỉ cầJiY9n cóJiY9 kMxYtin tức9eyA, lậJiY9p tứckMxY bá9eyAo vớiLmBd tiểu thư.”JiY9 ThiêkMxYn LmBdCơ cJiY9ác chínhJiY9 làLmBd thá9eyAm tử9eyA 9eyAtư, TY4ochuyên mukMxYa bá9eyAn ti9eyAn 9eyAtức. Thi9eyAên Cơ TY4o các sLmBdáng lTY4oập TY4ohơn tJiY9răm nă9eyAm, LmBdmạng lướkMxYi tkMxYình báoTY4o JiY9trải rJiY9ộng cJiY9ả n9eyAước, kJiY9hông ckMxYó tinJiY9 tức nàoTY4o lJiY9à kMxYkhông thTY4ou thậpJiY9 được,TY4o cànJiY9g TY4okhông b9eyAán tkMxYin JiY9tức giả9eyA. kMxYCó TJiY9hiên CTY4oơ cácLmBd 9eyAhỗ trợ, LmBdchỉ cầnJiY9 ĐôngJiY9 Phương9eyA TY4oVũ lTY4oộ kMxYdiện, tuyệtkMxY đốJiY9i cJiY9ó tJiY9hể bắtTY4o đượcJiY9 hắn.

“Có TY4oThiên LmBdCơ cácLmBd hkMxYỗ JiY9trợ, tLmBda JiY9có thTY4oể ykMxYên LmBdtâm rồTY4oi, thế nhưngJiY9 LmBdta cóLmBd vàTY4oi kMxYlời LmBdmuốn nóiJiY9 vLmBdới Phươn9eyAg Chấn9eyA HiêLmBdn.” LmBdNghe LưTY4ou LJiY9y nLmBdói đế9eyAn TJiY9hiên Cơ cáJiY9c, LmBdtất cảLmBd tưkMxY lkMxYiệu vềkMxY Thi9eyAên TY4oCơ cáTY4oc bỗngkMxY nh9eyAiên xLmBduất hkMxYiện tkMxYrong đầuTY4o nàngTY4o. Rất nkMxYhiều ngườiLmBd cùngTY4o việc9eyA nTY4oàng nhớJiY9 rấtJiY9 rTY4oõ, cLmBdhỉ ckMxYần xuấTY4ot hiệnkMxY 9eyAtrước mắLmBdt nàng9eyA, hoặc 9eyAlà 9eyAtừng nJiY9ghe nóiLmBd đLmBdến, nàLmBdng đềuTY4o 9eyAcó thể9eyA nh9eyAớ JiY9lại. MớiLmBd đâyJiY9 thLmBdôi, BạchLmBd MạTY4on ĐiệTY4op còn khôkMxYng phTY4oát hiệnkMxY rTY4oa hiệnTY4o tượngkMxY kỳJiY9 9eyAquái này.

“Tiểu t9eyAhư… JiY9không pJiY9hải làkMxY ngàikMxY thíchTY4o 9eyAhắn chứ?”JiY9 9eyANghe tam JiY9tiểu thưLmBd nkMxYói tiể9eyAu tTY4ohư kMxYở cùn9eyAg mộtJiY9 cLmBdhỗ vớiLmBd PhươngkMxY ChấnkMxY JiY9Hiên, JiY9chẳng lẽLmBd là…

Bạch 9eyAMạn LmBdĐiệp nTY4oém chLmBdo nàn9eyAg mộJiY9t cái9eyA trkMxYừng kMxYmắt, “ĐikMxY chết đi,kMxY TY4ota mớ9eyAi khTY4oông t9eyAhèm thíTY4och hTY4oọ PhươJiY9ng TY4ođó.” TronJiY9g lòn9eyAg nànkMxYg lạLmBdi bkMxYổ thêm9eyA mkMxYột kMxYcâu, muốn TY4othích TY4ocũng thích9eyA Sáo9eyA Ngọc9eyA CôngTY4o Tử.

“Vậy JiY9là tốtJiY9 rồi.”TY4o kMxYCái kMxYtên họkMxY PhưkMxYơng kikMxYa tJiY9hật s9eyAự có đTY4oiểm không9eyA xứngkMxY vớikMxY tiểukMxY LmBdthư nhJiY9à nàng.

Vào đếnTY4o PhưLmBdơng TY4ogia, lậpJiY9 t9eyAức cLmBdó kMxYnha TY4ohoàn TY4oan bàiJiY9 sương phòngkMxY chTY4oo ckMxYác nTY4oàng nghỉJiY9 ngTY4oơi. BkMxYạch Mạn9eyA ĐiTY4oệp TY4ocũng khôngkMxY trựcJiY9 tJiY9iếp đ9eyAề xu9eyAất muố9eyAn gặp PhươngJiY9 Chấn9eyA HiêLmBdn, nàng9eyA biếtLmBd kẻ9eyA muốnTY4o gặ9eyAp kMxYhắn nhiềuJiY9 lắTY4om, nếuTY4o nLmBdhư nàngJiY9 cũngLmBd muốn 9eyAđi LmBdgặp hắn,kMxY nTY4ogười hầuLmBd nhấtJiY9 địkMxYnh cJiY9ho rằngTY4o nànJiY9g cũLmBdng gi9eyAống nhkMxYư nhữTY4ong nữJiY9 nhân kkMxYhác, kMxYtùy tiệnJiY9 tLmBdìm mộ9eyAt 9eyAlí TY4odo thoáiTY4o thJiY9ác đi.LmBd MọiTY4o nLmBdgười ởJiY9 PhươngLmBd TY4ogia JiY9đều 9eyAlà mắt cLmBdhó JiY9nhìn kMxYngười t9eyAhấp, người9eyA hầukMxY khẳng9eyA địnhkMxY cũ9eyAng kMxYkhông tốJiY9t đượ9eyAc kMxYbao nhiêLmBdu. Thay JiY9vì ch9eyAịu nhục,TY4o tJiY9hôi TY4othì JiY9thức thờiJiY9 mộtTY4o TY4ochút, buTY4oổi tốiTY4o 9eyAtự mTY4oình đTY4oi tìm.