Tàn bạo khốc nương tử - Chương 21 - 22

Chương 28X8GB31: CáibVXSGS này 8X8GB3gọi là8X8GB3 luậbH4uQRn võbVXSGS e3chiêu thân

Trong vbH4uQRõ lâm8X8GB3 thậpbVXSGS đạibH4uQR 8X8GB3cao t8X8GB3hủ, ba8X8GB3o gồm8X8GB3 bVXSGStam bH4uQRla sáte3, tam cô8X8GB3ng tửbVXSGS. Vô8X8GB3 ẢnhbH4uQR bVXSGSLa SbH4uQRát, ThiênbH4uQR Diện8X8GB3 e3Tu bVXSGSLa, ĐộcbH4uQR 8X8GB3Nương TửbVXSGS bH4uQRhợp xưe3ng thànhbH4uQR tbVXSGSam la bVXSGSsát. SáobH4uQR NgbVXSGSọc Cô8X8GB3ng Tử,bVXSGS LãnbVXSGSh Tâme3 CbVXSGSông e3Tử PhưbH4uQRơng ChbH4uQRấn Hi8X8GB3ên, e3Tùy PbH4uQRhong e3Công Tử Quâ8X8GB3n 8X8GB3Tùy Pho8X8GB3ng bH4uQRhợp 8X8GB3xưng te3am 8X8GB3công tử.bVXSGS Khuôe3n mbH4uQRặt thậte3 cbVXSGSủa 8X8GB3tam 8X8GB3la sábVXSGSt chbVXSGSưa 8X8GB3ai e3thấy qua, bH4uQRnhưng tabVXSGSm côn8X8GB3g e3tử e3đều đe3ược bà8X8GB3i bVXSGSdanh 8X8GB3là mỹ8X8GB3 bH4uQRnam te3ử. Thi8X8GB3ên 8X8GB3Cơ bH4uQRcác chbVXSGSủ TùybVXSGS Phong CônbH4uQRg e3Tử đượcbH4uQR xưnbH4uQRg bH4uQRlà vbH4uQRõ lâe3m đệbVXSGS nhấe3t mỹe3 nabH4uQRm, Vạe3n Kiếm8X8GB3 bVXSGSsơn bVXSGStrang thiếu8X8GB3 chủ Phe3ương ChấbVXSGSn bH4uQRHiên đượcbH4uQR xbH4uQRưng e3là e3đệ ne3hị mỹe3 nabH4uQRm, bH4uQRSáo bH4uQRNgọc CôngbH4uQR Te3ử lbVXSGSà nhâbH4uQRn vbH4uQRật thần bVXSGS bí nhbH4uQRất g8X8GB3iang hbVXSGSồ, rấtbVXSGS e3ít e3ai từnge3 bH4uQRgặp qubH4uQRa k8X8GB3huôn me3ặt thậte3 bVXSGScủa hắn.bVXSGS NhưbVXSGSng ce3ó ngườie3 nói, diệ8X8GB3n mbH4uQRạo 8X8GB3của hbVXSGSắn xábH4uQRc 8X8GB3thực tue3ấn mỹ8X8GB3 vôe3 sbVXSGSong. Nếu8X8GB3 ha8X8GB3i vịbVXSGS 8X8GB3công bVXSGStử ke3ia e3đều bH4uQRlà mỹ nabVXSGSm, hắbH4uQRn cũbVXSGSng khôe3ng thbVXSGSể thbH4uQRua ke3ém, toạbH4uQRi ngubVXSGSyện chbVXSGSo hắne3 dane3h hibVXSGSệu đệbVXSGS e3tam mỹ e3nam e3đi. Tron8X8GB3g ch8X8GB3ốn ve3õ lâmbH4uQR bVXSGStổng cộng8X8GB3 cbVXSGSó tứbVXSGS đại8X8GB3 m8X8GB3ỹ n8X8GB3am, ngoạibH4uQR bH4uQRtrừ ta8X8GB3m bH4uQRcông tử, Đôe3ng Phươne3g gbVXSGSia, ĐôngbVXSGS Phe3ương VbH4uQRũ bàbH4uQRi da8X8GB3nh đệbVXSGS e3tứ. Gả8X8GB3 ce3ho một8X8GB3 8X8GB3trong bH4uQRvõ lâme3 đệ8X8GB3 tứ mỹbVXSGS nam8X8GB3, làbH4uQR vibVXSGSnh hạbH4uQRnh tre3ong thiêe3n he3ạ, nêbH4uQRn khbH4uQRó tráchbVXSGS tínbH4uQRh e3tình e3Đông PhươngbH4uQR c8X8GB3ho dù bVXSGS kém bH4uQRnhư vậye3, cũe3ng e3có e3n côbH4uQR nương8X8GB3 mbVXSGSuốn gảbVXSGS ch8X8GB3o hắe3n. SábVXSGSo NgọcbVXSGS CôbVXSGSng Tửe3 nhbH4uQRư thầnbH4uQR long thấybVXSGS e3đầu khe3ông thấybH4uQR 8X8GB3đuôi, ĐôngbVXSGS PbVXSGShương Vũe3 thìbH4uQR đã8X8GB3 cbVXSGSó vợ,e3 Quâ8X8GB3n TùybVXSGS Phoe3ng thầ8X8GB3n th8X8GB3ần bí bí8X8GB3, PhươbVXSGSng Chấn8X8GB3 bVXSGSHiên bH4uQRlại khônge3 e3muốn kếte3 gbVXSGSiao bH4uQRnữ tửe3, việcbH4uQR 8X8GB3này 8X8GB3e rbH4uQRằng đ8X8GB3ã khiến che3o 8X8GB3vô sbH4uQRố cô8X8GB3 nưe3ơng thbVXSGSương tâmbVXSGS. bH4uQRGần đây,bVXSGS trbH4uQRong cbVXSGShốn vbVXSGSõ lâmbVXSGS bH4uQRmỗi sựbVXSGS kiệnbVXSGS e3xảy ra đều8X8GB3 e3liên bVXSGSquan đếnbVXSGS của8X8GB3 Tae3m côn8X8GB3g tbH4uQRử, lbVXSGSà đạbH4uQRi sựbVXSGS lie3ên qubH4uQRan bVXSGSđến tbVXSGSứ đạbVXSGSi mỹbVXSGS nam.

Một e3trong võe3 l8X8GB3âm tbVXSGSam côbH4uQRng tử,e3 LbVXSGSãnh e3Tâm Côe3ng e3Tử Phương Chấe3n Hiêne3 cbVXSGSông 8X8GB3khai tuyểe3n e3lão bà,bH4uQR tuổibVXSGS từbH4uQR 1bVXSGS6 đếbVXSGSn 8X8GB325, tướngbH4uQR mạbVXSGSo 8X8GB3đoan te3rang, mọi bH4uQRnữ tử8X8GB3 c8X8GB3hưa che3ồng xuất8X8GB3 thâ8X8GB3n thuầbVXSGSn bVXSGSkhiết đềue3 cbH4uQRó t8X8GB3hể thbH4uQRam tuyển.bH4uQR Ce3ác vị8X8GB3 cbVXSGSô nương cóbH4uQR ýbH4uQR muốnbVXSGS 8X8GB3tham tuyểne3 c8X8GB3hỉ cầbVXSGSn trướcbH4uQR 8X8GB3ngày bVXSGShai e3mươi le3ăm thánge3 tư8X8GB3 đếnbVXSGS PhươngbVXSGS gia, le3uận võ8X8GB3 đe3ể bVXSGSphân thắngbVXSGS bại.bVXSGS Chỉe3 ce3ần c8X8GB3ó t8X8GB3hể đ8X8GB3ánh bạbVXSGSi tấtbH4uQR cảbVXSGS mỹe3 nữbVXSGS tha8X8GB3m tuyển, chínhbVXSGS lbH4uQRà thiếbVXSGSu p8X8GB3hu nhbVXSGSân Phươe3ng gia.

Lãnh bH4uQRTâm CôbVXSGSng Tửe3 bH4uQRPhương 8X8GB3Chấn HbH4uQRiên e3được xưnge3 e3là bH4uQRvõ lâ8X8GB3m đệ e3nhị mỹ8X8GB3 n8X8GB3am tử,bH4uQR ce3ô ne3ương mue3ốn gảbVXSGS che3o bVXSGShắn nhiềubH4uQR e3như cábVXSGS dướibVXSGS sône3g. 8X8GB3Hắn vẫnbH4uQR chbVXSGSưa muốn thàe3nh thâbH4uQRn, chính8X8GB3 bVXSGSviệc nàe3y đãbVXSGS làe3m tổnbVXSGS e3thương bH4uQRtrái te3im ce3ủa biếtbVXSGS bbVXSGSao c8X8GB3ô gái. ĐộtbH4uQR nhiêbVXSGSn 8X8GB3hắn bH4uQRcông kha8X8GB3i tuyểne3 8X8GB3lão bàe3, khiếne3 chbH4uQRo cácbVXSGS côbH4uQR n8X8GB3ương nườme3 bH4uQRnượp tie3ến tbH4uQRới Phương gbH4uQRia. NhữngbVXSGS ce3ô bVXSGSnương cbVXSGSó chồngbVXSGS he3ối bH4uQRhận tạie3 s8X8GB3ao 8X8GB3mình l8X8GB3ại gbVXSGSả đie3 se3ớm bVXSGSquá, e3hận không thểbVXSGS le3y hôbVXSGSn đ8X8GB3ể đbVXSGSi t8X8GB3ham tuyểbH4uQRn. CòbH4uQRn những8X8GB3 vịbH4uQR cbH4uQRô nưbH4uQRơng 8X8GB3chưa chồngbH4uQR e3thì ne3gày đêm ke3hổ luyệnbH4uQR bH4uQRvõ cône3g, liềe3u mạnbH4uQRg muốnbH4uQR 8X8GB3gả tớie3 PhươngbH4uQR bH4uQRgia. TbH4uQRhiên kibH4uQRm n8X8GB3hà g8X8GB3iàu, giang hồbVXSGS hiệ8X8GB3p nữ8X8GB3, đủe3 loạbVXSGSi kiểubH4uQR dá8X8GB3ng e3nữ ne3hân đềubH4uQR the3u đbH4uQRược tie3n tbVXSGSức, xắnbVXSGS tabVXSGSy áo, chuẩnbVXSGS bịbH4uQR t8X8GB3ới Pe3hương gie3a tranbVXSGSh giàbH4uQRnh cbH4uQRhức vịe3 te3hiếu phbVXSGSu nhân.

“Cha, 8X8GB3chuyện ngbVXSGSười e3làm quảbH4uQR n8X8GB3hiên lbH4uQRà chuyện8X8GB3 tốt.”e3 Đương 8X8GB3sự chiêubVXSGS 8X8GB3thân PhươbVXSGSng Chấ8X8GB3n H8X8GB3iên se3au bVXSGSkhi ngbVXSGShe được8X8GB3 t8X8GB3in này8X8GB3, bH4uQRchuyện đầue3 tiêbVXSGSn làm làbVXSGS đùng8X8GB3 đùngbH4uQR nbVXSGSổi gie3ận, đá8X8GB3 văbVXSGSng cử8X8GB3a thbH4uQRư 8X8GB3phòng củabVXSGS bVXSGSlão bH4uQRcha, lớe3n tiếngbVXSGS 8X8GB3chất vấn.

Phương KìnbH4uQRh bubVXSGSông s8X8GB3ách trê8X8GB3n ta8X8GB3y, nbH4uQRgẩng đầue3 nhìn8X8GB3 e3nhi tử, e3thấp gibH4uQRọng mbVXSGSắng, “Ke3hông bbH4uQRiết bVXSGSphép tách.”

Phương Chấn8X8GB3 HibVXSGSên 8X8GB3hừ e3lạnh, “8X8GB3Ta kh8X8GB3ông biếtbH4uQR ph8X8GB3ép tách8X8GB3? Có the3ể e3so được8X8GB3 vớbH4uQRi c8X8GB3ha sbVXSGSao? TbVXSGSa bVXSGSmuốn chiêbH4uQRu e3thân kh8X8GB3i nàobVXSGS? bVXSGSSao 8X8GB3ta kbH4uQRhông e3biết?” Nửa thángbVXSGS naye3, bH4uQRhắn bVXSGSvẫn vội8X8GB3 vộie3 vànge3 v8X8GB3àng đibVXSGS tìe3m BạchbH4uQR NbH4uQRgâm, giữ8X8GB3a đườnge3 lại8X8GB3 nge3he đưbVXSGSợc tin hắnbH4uQR muốe3n chibVXSGSêu thâbVXSGSn. bVXSGSLập bVXSGStức bH4uQRra ro8X8GB3i thúc8X8GB3 ngựabH4uQR gấpbVXSGS gápbVXSGS te3rở e3về chấbVXSGSt vbVXSGSấn lão e3tử củbH4uQRa hắn.

“Hôn ne3hân đạbVXSGSi s8X8GB3ự dbVXSGSo lện8X8GB3h của8X8GB3 c8X8GB3ha mẹ,bH4uQR 8X8GB3lời củbVXSGSa e3mai mốe3i, ngươi bVXSGSkhông cầ8X8GB3n biếe3t.” Nh8X8GB3i tửbH4uQR bH4uQRhắn vìe3 cbVXSGSô nươnbVXSGSg tênbH4uQR 8X8GB3gọi bH4uQRBạch e3Ngâm k8X8GB3ia m8X8GB3à phát 8X8GB3điên e3lên rồbVXSGSi, nghbH4uQRe 8X8GB3nói cbH4uQRô nươngbH4uQR bH4uQRta mấe3t tícbVXSGSh liền8X8GB3 bH4uQRto tiếngbVXSGS mắngbVXSGS hắn,bVXSGS bVXSGSkhông bH4uQRnói không rbVXSGSằng lậe3t tu8X8GB3ng cảbH4uQR thếbVXSGS gibH4uQRới nàe3y lênbH4uQR me3à tìm.bVXSGS Vì8X8GB3 một8X8GB3 8X8GB3nữ nhânbH4uQR đie3 e3ngỗ nghịe3ch với phụe3 th8X8GB3ân, bVXSGStương labVXSGSi nếbVXSGSu l8X8GB3ấy ngườe3i bVXSGSta bH4uQRvề e3thì còbH4uQRn 8X8GB3ra bH4uQRcái dạnbVXSGSg e3gì bH4uQRnữa. Nghe lờ8X8GB3i phe3u 8X8GB3nhân k8X8GB3iến nghị,8X8GB3 8X8GB3sớm n8X8GB3ên tìm8X8GB3 mộte3 lãbVXSGSo bàbH4uQR chbH4uQRo h8X8GB3ắn. Phươ8X8GB3ng K8X8GB3ình vẫnbH4uQR vbVXSGSừa bVXSGSý Đỗ bVXSGSThanh e3Sương, bấtbH4uQR đắcbVXSGS dĩbVXSGS nhbVXSGSi 8X8GB3tử kiêbH4uQRn quyếe3t khe3ông ce3hịu. Hắ8X8GB3n mớibH4uQR re3a điềe3u kiện 8X8GB3 trong bVXSGSvòng mộbH4uQRt năbH4uQRm phbVXSGSải mbVXSGSang thê8X8GB3 tử8X8GB3 trở8X8GB3 vbH4uQRề, vố8X8GB3n bH4uQRtưởng r8X8GB3ằng e3hài tửe3 kibH4uQRa đốe3i với ne3ữ nhânbVXSGS bH4uQRkhông cóbVXSGS hứn8X8GB3g bVXSGSthú, e3tuyệt bVXSGSđôi 8X8GB3không tìmbH4uQR đượcbH4uQR vịe3 8X8GB3hôn thêe3, đếnbH4uQR lúbVXSGSc bVXSGSđó hắn sbH4uQRẽ dabVXSGSnh chíbH4uQRnh ngô8X8GB3n thuậe3n é8X8GB3p bVXSGSnhi tbH4uQRử lấbH4uQRy bVXSGSĐỗ bH4uQRThanh Sương,e3 8X8GB3thế 8X8GB3nhưng kếtbH4uQR bVXSGSquả 8X8GB3nhi tử lạie3 manbVXSGSg vbVXSGSề me3ột bVXSGSvị bVXSGScô nươne3g, cò8X8GB3n k8X8GB3hăng khăngbH4uQR nhbH4uQRất mựcbVXSGS yê8X8GB3u thươ8X8GB3ng ngườie3 t8X8GB3a. Bảo nbVXSGShi bH4uQRtử tìbVXSGSm vịe3 hônbH4uQR bVXSGSthê man8X8GB3g về,e3 ce3hính e3là sae3i l8X8GB3ầm le3ớn nhbH4uQRất troe3ng đờibVXSGS hắn.

“Ta e3chỉ mue3ốn bH4uQRNgâm Ngâm.e3” Phe3ương CbH4uQRhấn HibH4uQRên e3lời bH4uQRlẽ thẳng thừbH4uQRng tuyêne3 bố.bVXSGS NgàbH4uQRy đóbVXSGS khbVXSGSi phụe3 bVXSGSthân nóibVXSGS vớbVXSGSi he3ắn, bVXSGSNgâm Ngâm8X8GB3 đbH4uQRi rồi8X8GB3. &nbsbVXSGSp;Lòng hắn độtbH4uQR nbVXSGShiên trốe3ng rỗnbH4uQRg, hắbVXSGSn bbVXSGSiết mbVXSGSình đãbH4uQR đánhbH4uQR mấe3t 8X8GB3một te3hứ ve3ô bH4uQRcùng qubVXSGSan trọnbVXSGSg. Sớm tố8X8GB3i bêne3 nbVXSGShau hơne3 habVXSGSi mbH4uQRươi ngàye3, hbVXSGSắn 8X8GB3chưa bbH4uQRao g8X8GB3iờ e3biết nàbH4uQRng lạibH4uQR qbH4uQRuan trọnge3 với hắbH4uQRn nhưbH4uQR vậ8X8GB3y. ĐếnbH4uQR bH4uQRkhi pe3hát 8X8GB3hiện nbH4uQRàng q8X8GB3uan t8X8GB3rọng vớbVXSGSi hắe3n tbVXSGShì 8X8GB3cũng lbVXSGSà lúe3c nàng bbVXSGSỏ bH4uQRđi. e3Tìm hbH4uQRơn m8X8GB3ười ngàybVXSGS bH4uQRvẫn kh8X8GB3ông chút8X8GB3 bH4uQRtin tức,8X8GB3 bVXSGStim bVXSGShắn bVXSGSđã đánh8X8GB3 rbVXSGSơi bVXSGSmất rồi.

“Lấy abH4uQRi ce3ũng đưbVXSGSợc, BạbH4uQRch Ngâ8X8GB3m tbH4uQRhì kbH4uQRhông.” PhươngbVXSGS Kìne3h vốn bVXSGSkhông bH4uQRphải hạngbVXSGS ngư8X8GB3ời thập8X8GB3 phầne3 bVXSGScổ bVXSGShủ, tbVXSGShế nhưng8X8GB3 hắ8X8GB3n k8X8GB3hông thícbVXSGSh Bạch8X8GB3 Ngâm. TbH4uQRừ lầ8X8GB3n đầu8X8GB3 tiêbVXSGSn nhìnbH4uQR thấye3 Bạch8X8GB3 NgâmbH4uQR, e3hắn đbVXSGSã kbVXSGShông thích8X8GB3 rồi.bH4uQR Te3uy rằnbH4uQRg BạbH4uQRch Nge3âm thoạt nhìn8X8GB3 r8X8GB3ất nhbH4uQRu nhược,e3 e3thế nhe3ưng trên8X8GB3 ngườibVXSGS lạibH4uQR mae3ng the8X8GB3o bH4uQRmột c8X8GB3ổ s8X8GB3át khí. Người8X8GB3 bìe3nh the3ường đươnbVXSGSg bVXSGSnhiên bH4uQRnhìn kh8X8GB3ông bVXSGSthấy, e3nhưng hắnbH4uQR tunbVXSGSg hoành8X8GB3 gianbH4uQRg hồ nhiềubVXSGS năbH4uQRm bVXSGSnhư vậy,8X8GB3 đưbH4uQRơng nhie3ên k8X8GB3hông bVXSGScó nhìn8X8GB3 nhầm,e3 hắne3 mơ8X8GB3 hồe3 e3thấy đượce3, cô nươngbVXSGS 8X8GB3kia khôbVXSGSng bVXSGScó cáibVXSGS g8X8GB3ì 8X8GB3là bVXSGStốt. Nếue3 e3nhi tửbH4uQR thíce3h, hắn8X8GB3 cũe3ng cbH4uQRó thểbVXSGS mibH4uQRễn cưỡng tiếpbH4uQR nhe3ận BạbVXSGSch N8X8GB3gâm. NhưngbVXSGS kbH4uQRể từbH4uQR e3khi bH4uQRBạch Ngâm8X8GB3 xảy8X8GB3 bVXSGSra xe3ung độbH4uQRt e3mãnh lbH4uQRiệt với hắn,8X8GB3 hắnbH4uQR bH4uQRđã triệtbH4uQR đbH4uQRể pbH4uQRhủ nhbVXSGSận nàngbVXSGS. Nà8X8GB3ng bH4uQRsát bVXSGSkhí qu8X8GB3á nặe3ng, khôbVXSGSng cóe3 t8X8GB3ư cábVXSGSch làm chủ8X8GB3 mẫ8X8GB3u Phươne3g gia.

“Ta chỉe3 muốnbVXSGS nàne3g.” Từe3 ne3hỏ mất8X8GB3 đ8X8GB3i 8X8GB3mẫu th8X8GB3ân bVXSGSđã khiến 8X8GB3 hắn thậpe3 8X8GB3phần c8X8GB3ô đơbH4uQRn, ánbH4uQRh 8X8GB3mắt lạn8X8GB3h lbVXSGSùng c8X8GB3ủa ĐbVXSGSỗ t8X8GB3hị càngbVXSGS khbVXSGSiến hắnbVXSGS trởbVXSGS 8X8GB3nên lãnbVXSGSh khốc. Ne3gười 8X8GB3trong gian8X8GB3g hồbH4uQR bVXSGSgọi hắnbVXSGS le3à e3Lãnh bVXSGSTâm CbH4uQRông Tử8X8GB3, đ8X8GB3ơn bH4uQRgiản vìbVXSGS tâbH4uQRm hắn lạnh8X8GB3. Hắne3 ne3goài mbH4uQRặt 8X8GB3luôn cưe3ời rạnge3 rỡbH4uQR nhe3ư gbH4uQRió mùae3 xuânbVXSGS, đếne3 kbVXSGShi ge3iết ngườie3 thì 8X8GB3vô cùne3g nghibH4uQRêm túc,8X8GB3 thậbH4uQRm ch8X8GB3í bH4uQRso vớie3 nbH4uQRgười tronbH4uQRg 8X8GB3hách đạ8X8GB3o còe3n e3tàn khốc8X8GB3 hơn.bVXSGS Chỉ8X8GB3 có me3ình hắnbH4uQR biếtbVXSGS, bbH4uQRộ dángbVXSGS tư8X8GB3ơi cư8X8GB3ời củabH4uQR hắne3 làbVXSGS gi8X8GB3ả. bVXSGSĐỗ the3ị bVXSGSkhông 8X8GB3có nhbVXSGSi tử8X8GB3, vẫn lbH4uQRuôn nhìne3 hắe3n ke3hông vừ8X8GB3a mắtbH4uQR. LúcbVXSGS mẫu8X8GB3 thâbVXSGSn ce3hết đã8X8GB3 từnbH4uQRg nóie3 vớ8X8GB3i hbH4uQRắn, ng8X8GB3ười mubH4uQRốn hắn cười8X8GB3, e3không được8X8GB3 khbH4uQRóc, khônbVXSGSg đượ8X8GB3c đểbH4uQR bH4uQRngười muốne3 khbVXSGSi dễ8X8GB3 h8X8GB3ắn đábVXSGSch ýe3. e3Phía sau nụe3 cưe3ời củae3 hắnbH4uQR, bH4uQRluôn ẩ8X8GB3n giấubVXSGS mộtbH4uQR trábVXSGSi bVXSGStim côe3 đbH4uQRơn, lạn8X8GB3h lùnbH4uQRg. Se3au khbVXSGSi gặbH4uQRp được bVXSGS Bạch e3Ngâm, hắbH4uQRn e3luôn luôbH4uQRn bbVXSGSởi e3vì vẻbH4uQR ng8X8GB3ốc n8X8GB3ghếch của8X8GB3 bVXSGSnàng mà8X8GB3 cưbVXSGSời đếne3 thậtbVXSGS lòe3ng. Hắn m8X8GB3uốn bVXSGSnàng, đờe3i n8X8GB3ày k8X8GB3iếp nàe3y chỉbH4uQR cầne3 mì8X8GB3nh nàng.

“Không đượce3, bH4uQRPhương gbVXSGSia đãbVXSGS pbVXSGShát tibVXSGSn ne3ày bVXSGSra r8X8GB3ồi, th8X8GB3iên kim cbVXSGSác me3ôn pbH4uQRhái bH4uQRcũng đã8X8GB3 tớibVXSGS rồ8X8GB3i, lúe3c bVXSGSnày bVXSGShủy bỏe3 làbH4uQR tổne3 hạbH4uQRi da8X8GB3nh dựe3 Phương gia.”

Phương ChấnbH4uQR HiêbVXSGSn ce3ười nhbH4uQRạt, “CbH4uQRha, che3ủ ýbVXSGS nàe3y có8X8GB3 phảibVXSGS của nữbH4uQR nhbVXSGSân e3kia không8X8GB3?” NgoạbVXSGSi tr8X8GB3ừ nữbVXSGS nhâne3 bVXSGSkia, 8X8GB3có 8X8GB3ai lbVXSGSại thiếue3 8X8GB3đạo đứcbVXSGS bH4uQRnhư vậy, cò8X8GB3n lãe3o nhâbH4uQRn kbVXSGSia hếtbH4uQR lầnbVXSGS ne3ày đế8X8GB3n lbVXSGSần 8X8GB3khác đbVXSGSều nghbH4uQRe lbH4uQRời bà.

Phương Kìnhe3 khôe3ng bH4uQRnói, biểu8X8GB3 bVXSGSthị chấp8X8GB3 nhận.

Phương Chấ8X8GB3n Hiê8X8GB3n bH4uQRcười đếbVXSGSn châ8X8GB3m chọc,e3 “ĐừbH4uQRng tbVXSGSưởng bVXSGSlà ta bH4uQR không be3iết bVXSGSbà e3ta muốnbH4uQR e3gì, Đỗe3 Th8X8GB3anh SưbVXSGSơng từe3 nhỏbVXSGS đ8X8GB3ã e3là kỳbVXSGS bH4uQRtài võbVXSGS hbH4uQRọc, bVXSGSvõ cbVXSGSông vbVXSGSô cùng tốtbVXSGS, bVXSGSlàm 8X8GB3nhiều bVXSGStrò e3như ve3ậy, m8X8GB3ục đícbVXSGSh chbVXSGSính làbVXSGS vbVXSGSì muốn8X8GB3 đườnbH4uQRg e3đường chính bH4uQRchính bH4uQRđem ThbVXSGSanh SươnbVXSGSg 8X8GB3gả chbH4uQRo tabH4uQR.” 8X8GB3Nữ tử8X8GB3 bH4uQRkia e3quả nhi8X8GB3ên đbVXSGSộc á8X8GB3c, nhấbVXSGSt tiễbH4uQRn hạe3 soe3ng điêu. e3Vừa đểbH4uQR ĐỗbVXSGS Te3hanh SươnbVXSGSg cbVXSGSó được8X8GB3 dabH4uQRnh tiếbVXSGSng, vừa8X8GB3 đểe3 nàbVXSGSng gbH4uQRả ve3ào Phương8X8GB3 gia.

“Thanh Sươnge3 cbVXSGSó e3chỗ nàbVXSGSo khônbVXSGSg tốt?”bVXSGS Hà8X8GB3i bVXSGStử k8X8GB3ia văbH4uQRn võbVXSGS song t8X8GB3oàn, ôn8X8GB3 nhbH4uQRu hi8X8GB3ền thụcbH4uQR, đượe3c xư8X8GB3ng làbH4uQR võ8X8GB3 l8X8GB3âm bH4uQRđệ bH4uQRnhất m8X8GB3ỹ nữ,bH4uQR hơne3 nữbH4uQRa còbH4uQRn môn đăbVXSGSng bH4uQRhộ đối,e3 lbVXSGSại là8X8GB3 chấtbVXSGS nữe3 bVXSGScủa ábH4uQRi t8X8GB3hê hắn.

“Nàng te3ốt, te3hế nhưngbH4uQR sbVXSGSo 8X8GB3ra vẫe3n kém8X8GB3 8X8GB3Ngâm NgbH4uQRâm bH4uQRmột ngón tay.”e3 Que3á mức8X8GB3 bH4uQRgiả dối,8X8GB3 cốbH4uQR tìbH4uQRnh bVXSGSthanh cao.

“Ngươi…” Phe3ương Kìn8X8GB3h sắbVXSGSp bịbVXSGS hắn8X8GB3 bVXSGSlàm chbH4uQRo tứe3c bH4uQRchết, Bạch ce3ô nươnge3 8X8GB3kia rốe3t cuộe3c 8X8GB3có cbVXSGShỗ nàbH4uQRo e3tốt chứ?

“Mấy ne3ăm bVXSGSnay, tbH4uQRa tôbVXSGSn trbH4uQRọng ngbVXSGSười, e3xem ngbH4uQRười làbVXSGS cbH4uQRha củabH4uQR ta bVXSGScũng vìbVXSGS nểbVXSGS mặe3t nươe3ng. Nếu8X8GB3 bH4uQRnhư ngườie3 cốbH4uQR e3tình làbVXSGSm nhưe3 v8X8GB3ậy nữe3a, đừnge3 e3trách tabH4uQR không nbH4uQRhận ngườie3.” Sae3u kh8X8GB3i nươe3ng mất,bVXSGS chbVXSGSa hắe3n lbH4uQRuôn lbH4uQRuôn 8X8GB3nghe lờibVXSGS nữ8X8GB3 ne3hân kbVXSGSia mà kh8X8GB3i dễbH4uQR hắn8X8GB3. bVXSGSNếu bVXSGSkhông pe3hải hắnbH4uQR hbH4uQRứa 8X8GB3với nưbVXSGSơng sẽbVXSGS 8X8GB3tôn trọnge3 bH4uQRcha th8X8GB3ì PhưbVXSGSơng ChấbH4uQRn Hiên hắe3n sớbVXSGSm 8X8GB3đã bỏbVXSGS nh8X8GB3à rbH4uQRa đi8X8GB3 rồi.

Phương KìnbH4uQRh 8X8GB3nhìn nbVXSGShi bVXSGStử, bH4uQRnói k8X8GB3hông thàne3h lời.e3 Tính tìnhbVXSGS nhbVXSGSi tửe3 e3thế ne3ào hắe3n hiểubVXSGS rấ8X8GB3t rõ8X8GB3, nbH4uQRói đượcbVXSGS lbH4uQRàm được,e3 “NgươibVXSGS muố8X8GB3n t8X8GB3hế nào?”

“Hủy bH4uQRbỏ việce3 chiêubH4uQR thânbH4uQR bVXSGSnực e3cười này.”8X8GB3 HắnbVXSGS nbH4uQRgữ khí bH4uQRkiên quyết.

“Không đượbH4uQRc, PhbH4uQRương gibH4uQRa bVXSGSta gán8X8GB3h không8X8GB3 nổie3 việ8X8GB3c này.”

Phương bVXSGSChấn HiênbH4uQR cườibH4uQR 8X8GB3nhạt, “Vậye3 đừnge3 trácbVXSGSh bH4uQRta làm bVXSGSchuyện bH4uQRcó lỗ8X8GB3i vớibH4uQR người.”

“Ngươi mu8X8GB3ốn gì?”bH4uQR MặbVXSGSt hắn8X8GB3 biếne3 sách.

“Ta nhất8X8GB3 thờie3 bVXSGSmuốn giếe3t chbVXSGSết nbVXSGSữ nhâ8X8GB3n lắme3 mồmbVXSGS kia.8X8GB3” Nếu ke3hông pbH4uQRhải e3có ce3ha cbVXSGShe chởbVXSGS, bVXSGShắn bH4uQRđã sớme3 đbVXSGSuổi n8X8GB3ữ nhâe3n 8X8GB3kia đibH4uQR bVXSGSrồi, thậm8X8GB3 cbH4uQRhí cònbVXSGS bVXSGScó thể gi8X8GB3ết bàe3 tabH4uQR, tbH4uQRhù hbVXSGSận hắn8X8GB3 đốibH4uQR 8X8GB3với nbVXSGShị nbH4uQRương khôbVXSGSng phảbVXSGSi mớibH4uQR ng8X8GB3ày mộ8X8GB3t e3ngày hbH4uQRai mà thành.

“Người đóbH4uQR bVXSGSlà bVXSGSnhị nươngbH4uQR củabVXSGS ngưbH4uQRơi.” 8X8GB3 Phương Kình bVXSGS không thểe3 tbH4uQRin nổi.

“Nương 8X8GB3ta bH4uQRđã c8X8GB3hết từbVXSGS lâ8X8GB3u lắbVXSGSm rồi,8X8GB3 bàe3 bVXSGSta khônge3 xứng. ChabVXSGS e3đừng quênbVXSGS, bVXSGSta le3à Lãe3nh Te3âm Công8X8GB3 TửbVXSGS, làe3 bVXSGSlãnh te3âm, bH4uQRbất luậnbH4uQR chue3yện bVXSGSgì bH4uQRcũng cóe3 thể làbVXSGSm được.”

“Được e3rồi, n8X8GB3gươi cứ8X8GB3 để8X8GB3 e3việc bH4uQRchiêu thânbH4uQR nbVXSGSày 8X8GB3tiếp tụce3 đi, te3a đồnge3 8X8GB3ý bVXSGScho ngư8X8GB3ơi lấy8X8GB3 BạbH4uQRch bH4uQRcô nươnge3.” Nh8X8GB3i tửe3 luô8X8GB3n bH4uQRluôn nóibH4uQR đượcbH4uQR bVXSGSlàm 8X8GB3được, tốt nbH4uQRhất lbVXSGSà đừne3g đốibVXSGS nghbVXSGSịch ve3ới hắn.

“Nếu đãe3 chibVXSGSêu thbH4uQRân, NbH4uQRgâm NgâmbVXSGS e3làm se3ao bâybVXSGS gbH4uQRiờ? LbVXSGSàm thiếp cbVXSGShăng?” Lấy8X8GB3 t8X8GB3ính e3tình cươngbVXSGS liệbVXSGSt cbH4uQRủa nàng,e3 nbH4uQRàng sẽbH4uQR đồe3ng ý8X8GB3 sao?

“Ngươi hưởnge3 e3phúc tềbH4uQR nhbH4uQRân, đồngbH4uQR thờie3 nhậpe3 môn8X8GB3, khônbVXSGSg phân 8X8GB3lớn nhỏe3.” Phư8X8GB3ơng bH4uQRKình đoánbVXSGS e3chách e3Bạch côbH4uQR nương8X8GB3 sbVXSGSẽ khône3g đồn8X8GB3g ý,bH4uQR tí8X8GB3nh tình nàne3g cóe3 mạnbVXSGSh mẽ.e3 e3Hắn e3đã bVXSGSđáp ứngbH4uQR bVXSGScho ne3hi 8X8GB3tử le3ấy Bạc8X8GB3h c8X8GB3ô nương,e3 c8X8GB3òn chuyệbVXSGSn cbH4uQRó lấy đượcbVXSGS 8X8GB3hay kbVXSGShông khônbVXSGSg libVXSGSên qu8X8GB3an đếne3 hắn.

“Không được,bH4uQR nàbH4uQRng sẽbH4uQR khônbVXSGSg đồng8X8GB3 ý.”

Phương bH4uQRKình le3ạnh le3ùng e3nghiêm mbVXSGSặt, “NambVXSGS tửbVXSGS hábH4uQRn đại trượngbVXSGS phue3, 8X8GB3còn phải8X8GB3 ng8X8GB3he lờibVXSGS nàng?e3 NếubH4uQR nhưbH4uQR nàngbH4uQR bH4uQRthật bVXSGSsự khe3ông biếtbH4uQR tbVXSGSốt xấubH4uQR, Phương gibH4uQRa chúnge3 te3a cũbVXSGSng kh8X8GB3ông gánbVXSGSh nổ8X8GB3i.” LãbH4uQRo đầu8X8GB3 thbH4uQRật gi8X8GB3an tbH4uQRrá, rbH4uQRõ 8X8GB3ràng đã bbH4uQRiết BạchbH4uQR Ne3gâm “khôngbH4uQR biế8X8GB3t tốe3t bH4uQRxấu” rồi.

Phương ChbVXSGSấn Hiêne3 hầue3 ne3hư nghiếnbH4uQR răbVXSGSng e3nói, “ĐưbH4uQRợc, ta đồe3ng ý.bVXSGS” Ngâm8X8GB3 e3Ngâm sẽ8X8GB3 tbVXSGSha thứbVXSGS cbH4uQRho hắn,bVXSGS bấtbVXSGS lubVXSGSận hắbVXSGSn ce3ó lấ8X8GB3y aie3, cũnbVXSGSg che3ỉ đốibVXSGS tốt vớie3 mbVXSGSột mìne3h NgâbVXSGSm Ngâm.

Thế nbVXSGShưng hbH4uQRai ngườibVXSGS họbH4uQR đềubH4uQR đbH4uQRã e3quên mấte3 mộtbVXSGS sbVXSGSự thậbVXSGSt, một sựe3 tbH4uQRhật ve3ô cùngbVXSGS bH4uQRvô cù8X8GB3ng nbVXSGSghiêm trọng,e3 Bạ8X8GB3ch Mạne3 ĐiệpbH4uQR cóbVXSGS bVXSGSvõ côngbVXSGS, kếbH4uQR hoạch tuyệ8X8GB3t e3vời củabVXSGS bọn8X8GB3 họbH4uQR nhấtbVXSGS địnbH4uQRh thấtbVXSGS bạibH4uQR e3thảm hại.

Chương 22e3: 8X8GB3Dùng bản nbH4uQRăng pbH4uQRhản ứne3g bVXSGSthật lbH4uQRà tốt.

Bạch MbVXSGSạn ĐiệpbH4uQR sớmbVXSGS 8X8GB3đã ng8X8GB3he thấybVXSGS e3chuyện PhươbH4uQRng Chấn8X8GB3 e3Hiên tuyển lbVXSGSão bà,bVXSGS thbVXSGSế nh8X8GB3ưng nàne3g mộte3 cbVXSGShút cảmbH4uQR giábH4uQRc cũngbVXSGS khôn8X8GB3g có.e3 CbVXSGSó bH4uQRthể, nàngbH4uQR bH4uQRđã từng độne3g lòe3ng vớe3i PhưbH4uQRơng ChấnbH4uQR bH4uQRHiên, the3ế nbH4uQRhưng bH4uQRmột phe3ần hảobH4uQR cảbH4uQRm k8X8GB3ia, đbVXSGSã hoàn tbVXSGSoàn bbH4uQRị gạe3t bỏ.e3 NgườibVXSGS Phươnge3 ge3ia khine3h thườngbH4uQR e3nàng, nbVXSGSàng cũne3g đồngbVXSGS bH4uQRdạng khinh thườngbVXSGS bọ8X8GB3n họ.e3 NghbVXSGSĩ đến8X8GB3 8X8GB3sách bH4uQRmặt củ8X8GB3a bVXSGSPhương lãe3o g8X8GB3ia cùng8X8GB3 8X8GB3Phương ph8X8GB3u e3nhân, nàng thựce3 sbH4uQRự muốbH4uQRn bVXSGSnôn mửae3. Phương8X8GB3 ChbH4uQRấn Hiêne3 rấte3 xbH4uQRuất sách,e3 khône3g giốe3ng hạnbH4uQRg ă8X8GB3n chơi trácbH4uQR tábVXSGSng thbH4uQRông thườbVXSGSng, thbH4uQRế nbVXSGShưng trêe3n ng8X8GB3ười hắne3 me3ang bVXSGStheo cae3o bH4uQRngạo của8X8GB3 cbH4uQRon nhbVXSGSà thế ge3ia. Gảe3 vàobH4uQR nbVXSGShà g8X8GB3iàu cóe3 đbH4uQRến ne3ay bH4uQRcũng khôngbH4uQR ph8X8GB3ải bVXSGSnguyện vọng8X8GB3 bVXSGScủa nàngbVXSGS, ở cùnbH4uQRg bVXSGSmột nabH4uQRm nhbH4uQRân ấue3 trbVXSGSĩ tựbH4uQR bVXSGScao bVXSGStự đạe3i n8X8GB3hư vậ8X8GB3y, bVXSGScòn bVXSGScó gbH4uQRì gọibH4uQR e3là hạnbH4uQRh phúc?

Tất cảbH4uQR m8X8GB3ọi ngườibH4uQR ở8X8GB3 bH4uQRPhương bH4uQRgia vừbVXSGSa tựe3 bVXSGScao tbVXSGSự đại8X8GB3 vừabVXSGS ấu trĩbVXSGS, Bạce3h bH4uQRMạn bH4uQRĐiệp tbVXSGShực sựbVXSGS khbVXSGSông muốnbVXSGS tre3ở lạe3i nbVXSGSơi này,8X8GB3 thếbVXSGS nhưng8X8GB3 nàngbVXSGS vẫn8X8GB3 phải trởbVXSGS lạibH4uQR. Nà8X8GB3ng e3trở lạie3 bVXSGStìm LbH4uQRưu Lye3, bH4uQRcũng muốn8X8GB3 xe3in bVXSGSPhương e3Chấn bH4uQRHiên the3ực hiệnbH4uQR lời bVXSGS hứa. Pe3hương ChấnbVXSGS Hiêe3n đe3ã 8X8GB3đáp e3ứng sẽbH4uQR giúp8X8GB3 nàn8X8GB3g te3ìm ĐôngbVXSGS PhươnbH4uQRg VũbH4uQR, hắnbVXSGS rbVXSGSốt cuộc bVXSGStìm kbVXSGShông đượcbH4uQR cbH4uQRhứ gì?

Bởi vìbVXSGS đạibH4uQR bVXSGShội cbH4uQRhiêu thân,e3 PhươbVXSGSng gi8X8GB3a phbVXSGSi thườnbVXSGSg náo 8X8GB3nhiệt, Bạc8X8GB3h MạnbH4uQR bH4uQRĐiệp đứne3g te3rước cửabH4uQR 8X8GB3lớn PbVXSGShương bVXSGSgia, he3é e3ra mbH4uQRột nbH4uQRụ cưbH4uQRời nhợt8X8GB3 nhạt. Nhữne3g ng8X8GB3ười thoạtbVXSGS nhìn8X8GB3 bH4uQRcó qubH4uQRyền 8X8GB3có thếbVXSGS nhưbH4uQR vậy,bH4uQR bH4uQRkỳ bVXSGSthực 8X8GB3là nh8X8GB3ững người kh8X8GB3ông nbVXSGSên gả8X8GB3 nhất.bVXSGS Thật8X8GB3 bH4uQRsự khônbVXSGSg re3õ nhữngbVXSGS ng8X8GB3ười nàbH4uQRy su8X8GB3y e3nghĩ thếbVXSGS nàbVXSGSo, chbH4uQRo dù PhươngbH4uQR ChbVXSGSấn HiêbH4uQRn có8X8GB3 làe3 võ8X8GB3 lbVXSGSâm đệbH4uQR nhịe3 mỹbVXSGS na8X8GB3m tửbH4uQR cũne3g khbH4uQRông cbH4uQRần bH4uQRchen cbVXSGShân chạy tớbH4uQRi gả8X8GB3 ch8X8GB3o hắn8X8GB3 ne3hư e3vậy chứ.

Nghe đe3ược giabH4uQRng 8X8GB3hồ đàmbH4uQR luậbVXSGSn vềbH4uQR vbH4uQRõ l8X8GB3âm t8X8GB3ứ e3đại mỹe3 nam, bVXSGSnàng thbH4uQRực 8X8GB3sự bH4uQRmuốn cườibVXSGS. VậnbVXSGS kbH4uQRhí nàngbH4uQR 8X8GB3là vbH4uQRận khe3í e3gì th8X8GB3ế nàbVXSGSy? GbH4uQRả bH4uQRcho đệ8X8GB3 te3ứ mbVXSGSỹ nam làmbH4uQR vợ,e3 cbH4uQRùng bH4uQRđệ bH4uQRtam mỹbVXSGS bVXSGSnam lbVXSGSàm 8X8GB3phu thêbVXSGS tbVXSGShật sự,bVXSGS thbVXSGSân pe3hận 8X8GB3hiện bH4uQRnay còe3n làbH4uQR bH4uQR“vị hôn tbH4uQRhê” bH4uQRcủa đệbVXSGS n8X8GB3hị mỹbVXSGS ne3am, nếu8X8GB3 bVXSGSnhư 8X8GB3những nữbH4uQR tửe3 kháce3 biết8X8GB3 đượce3 nàe3ng đàoe3 hoe3a như vậy,bVXSGS nhbH4uQRất bH4uQRđịnh đốbVXSGS bVXSGSkị bVXSGSchết nàng.

Bạch MạnbH4uQR ĐiệpbVXSGS đứ8X8GB3ng bVXSGSở ngbH4uQRoài cửa,bH4uQR dbVXSGSo dự8X8GB3 ke3hông biếbH4uQRt ce3ó nên bH4uQRvào 8X8GB3hay khôngbH4uQR. Độte3 nh8X8GB3iên bVXSGSnghe bVXSGSthấy ngườibVXSGS nóibVXSGS, “MbVXSGSau xbVXSGSem đi,bVXSGS TốngbH4uQR PbVXSGShù bVXSGSDung, Tống bH4uQRgia trabVXSGSng tớibVXSGS rồi.”8X8GB3 TbH4uQRiếp đbVXSGSó, cbVXSGSó gibVXSGSa đinbVXSGSh đibH4uQR tớibVXSGS “dẹe3p đường”,bVXSGS BạchbH4uQR Mạne3 Điệp đe3ương bH4uQRnhiên cũe3ng bịbH4uQR “dẹpe3” 8X8GB3sang m8X8GB3ột bên.

Bạch e3Mạn Đe3iệp khe3ẽ liếcbVXSGS mbVXSGSắt e3về tiêe3u điểmbVXSGS củabVXSGS te3ất cảe3 mọi ngườibH4uQR –bH4uQR bH4uQRmột chiếcbVXSGS xe3e nge3ựa xe3a hoa8X8GB3. bH4uQRTừ bVXSGStrên e3xe nbH4uQRgựa, bH4uQRdẫn đầ8X8GB3u bH4uQRlà me3ột bH4uQRnam tử8X8GB3 tue3ổi còn rấte3 trẻ,bVXSGS tiếpbVXSGS 8X8GB3đó bH4uQRlà mộtbVXSGS nữ8X8GB3 e3nhân mabVXSGSng thaibH4uQR, đie3 bH4uQRsau cò8X8GB3n 8X8GB3có bVXSGSmột ve3ị nbVXSGSữ bH4uQRtử áo labVXSGSm, đầue3 độibH4uQR bH4uQRmũ chbVXSGSe mặt.bVXSGS Vịe3 á8X8GB3o lae3m nữbVXSGS te3ử bVXSGSkia v8X8GB3ừa x8X8GB3uất hiện,8X8GB3 ánh8X8GB3 mắtbVXSGS mọbVXSGSi người tấe3t cảbVXSGS đbVXSGSều đổe3 8X8GB3dồn ve3ề pbH4uQRhía n8X8GB3àng. bH4uQRNàng bVXSGShẳn chínbVXSGSh 8X8GB3là Tốnge3 e3Phu D8X8GB3ung e3mà m8X8GB3ọi ngư8X8GB3ời đbVXSGSã nói, trưbH4uQRớc tiêne3 bVXSGSkhông cầnbH4uQR e3bàn tớbH4uQRi nbH4uQRàng dibVXSGSện mạobVXSGS the3ế 8X8GB3nào, cbVXSGShỉ nhìe3n bH4uQRvóc ngườibH4uQR uyển chue3yển đbVXSGSã đủbVXSGS ch8X8GB3o mọi8X8GB3 ngườbH4uQRi mơe3 ưbH4uQRớc. PhưbH4uQRơng Chấe3n Hiên8X8GB3 thậbH4uQRt làbVXSGS tốte3 sbVXSGSố, nge3ười người bVXSGSđều m8X8GB3uốn gảe3 cbVXSGSho hắn.e3 Bạc8X8GB3h Mạne3 ĐiệpbVXSGS khônbVXSGSg 8X8GB3có e3hứng thúe3 e3nhìn, hiếu8X8GB3 bH4uQRkỳ quanbH4uQR sát khắ8X8GB3p nơi.bVXSGS LoạibH4uQR khíbVXSGS tbVXSGShế nàybH4uQR c8X8GB3ùng vbH4uQRõ e3lâm đạibH4uQR hội8X8GB3 cũnge3 khe3ông kbVXSGShác e3biệt lắm chứ?

Tống Ph8X8GB3ù Du8X8GB3ng, bH4uQRTống gie3a tre3ang tibVXSGSểu 8X8GB3thư, n8X8GB3gười xưng biệtbH4uQR hi8X8GB3ệu bH4uQRPhù bH4uQRDung kiếm.8X8GB3 bH4uQRNghe bH4uQRthấy tên8X8GB3 TốngbVXSGS e3Phù Dune3g, nàngbH4uQR thebVXSGSo bảnbH4uQR nănge3 nhớ được.

Người xuốne3g bH4uQRxe cbH4uQRúi 8X8GB3cùng le3à 8X8GB3một bH4uQRvị hobH4uQRa phụcbVXSGS lãbH4uQRo giảbH4uQR trên bH4uQRdưới bH4uQR50 tubH4uQRổi. bVXSGSHắn 8X8GB3tựa bH4uQRhồ càn8X8GB3g he3ấp 8X8GB3dẫn ngườibVXSGS ke3hác hơe3n bVXSGSTống P8X8GB3hù Du8X8GB3ng, ánh mắt8X8GB3 củabVXSGS tấtbH4uQR c8X8GB3ả mọi8X8GB3 ngưe3ời đềubH4uQR mbH4uQRang 8X8GB3theo sùne3g bái,e3 đổbVXSGS dồne3 vềbVXSGS lãbVXSGSo. BạchbVXSGS e3Mạn Điệp cũnge3 bH4uQRkhông ngoạ8X8GB3i lệ,bH4uQR hibVXSGSếu e3kỳ qbVXSGSuan sbH4uQRát bVXSGSlão, e3hẳn làbH4uQR một8X8GB3 vbH4uQRị võbVXSGS lâbH4uQRm bVXSGStiền bối?

Hắn rấtbH4uQR cbVXSGSó phobVXSGSng gậbH4uQRt đầu8X8GB3 bH4uQRmỉm cườibVXSGS nbH4uQRhìn mọibVXSGS người,bVXSGS đến 8X8GB3khi nhìne3 thấye3 bVXSGSBạch MạnbH4uQR Điệp,e3 dbH4uQRáng tưbH4uQRơi cườe3i bH4uQRcư cbVXSGSó cbVXSGShút cứng8X8GB3 đờ,8X8GB3 bVXSGSngơ 8X8GB3ngác e3nhìn nàng. Be3ạch MạnbVXSGS Đe3iệp nhe3ìn nge3ó xunbH4uQRg quanbVXSGSh, xácbH4uQR địnhbVXSGS le3ão đangbH4uQR nhbVXSGSìn nàng8X8GB3, nànge3 mỉe3m cười đápbVXSGS lại8X8GB3 lãoe3 mộbVXSGSt cáibH4uQR, 8X8GB3hai e3tay bH4uQRôm 8X8GB3trước ngựbVXSGSc, sabVXSGSu đóbH4uQR lại8X8GB3 nhìn8X8GB3 đe3i chbH4uQRỗ khác.

“Cha…” TốbVXSGSng PhùbVXSGS bH4uQRDung kée3o ke3éo 8X8GB3y phụcbVXSGS củe3a hắn.

Vị bH4uQRlão ge3ia đbH4uQRó, bH4uQRcũng chíne3h làbH4uQR TốngbVXSGS bVXSGSgia trae3ng trae3ng chbVXSGSủ, Tống Cản8X8GB3h Ne3hân, bH4uQRmau ch8X8GB3óng 8X8GB3hoàn hồnbVXSGS. “Vàe3o thôi.8X8GB3” bVXSGSQuá giốngbH4uQR, t8X8GB3rên đời8X8GB3 bH4uQRcư nhiên8X8GB3 lại 8X8GB3có 8X8GB3hai bVXSGSngười giốnbH4uQRg nhbH4uQRau nh8X8GB3ư vậy.bVXSGS bVXSGSNếu k8X8GB3hông phảibVXSGS từng8X8GB3 tậbVXSGSn mbH4uQRắt thấybH4uQR nbVXSGSàng đã chết,bVXSGS hắnbH4uQR nhấtbH4uQR định8X8GB3 bH4uQRcho rằne3g ngườibVXSGS đe3ứng trướcbVXSGS mặt8X8GB3 chính8X8GB3 8X8GB3là nàng.bVXSGS Nàne3g đãe3 c8X8GB3hết, thật e3sự đãbH4uQR chết.

Khách quýbVXSGS tiếnbH4uQR vàbVXSGSo trongbVXSGS, BạcbH4uQRh MbH4uQRạn Điệpe3 cũng8X8GB3 thbH4uQReo và8X8GB3o. Mới vừe3a bH4uQRđi đượcbVXSGS hae3i bư8X8GB3ớc, bVXSGSliền cóe3 mộbVXSGSt bVXSGSbàn ta8X8GB3y nhỏbH4uQR bébVXSGS 8X8GB3túm lấy8X8GB3 bH4uQRy bH4uQRphục củabVXSGS nàn8X8GB3g. Nàng cúibH4uQR đầu,bH4uQR một8X8GB3 cá8X8GB3i đầubH4uQR từ8X8GB3 phe3ía bH4uQRsau chue3i re3a, vbVXSGSui vẻbVXSGS cư8X8GB3ời nóbVXSGSi, “8X8GB3Tiểu thư,bH4uQR ngài rốt8X8GB3 cbVXSGSuộc ce3ũng tớie3 rồi.”

“Sao ngươie3 lbVXSGSại ở8X8GB3 ch8X8GB3ỗ này?e3” NữbH4uQR bH4uQRtử kbVXSGSéo e3y phụce3 nàng, đươ8X8GB3ng nhiênbVXSGS cbVXSGShính là8X8GB3 e3Lưu Ly.

Lưu bH4uQRLy đứng8X8GB3 lêbVXSGSn, e3cung e3kính nói8X8GB3, “Hồi8X8GB3 tiểubVXSGS bVXSGSthư, ne3ô tỳ bH4uQRphụng mệbVXSGSnh t8X8GB3am tiểbVXSGSu e3thư đ8X8GB3ến PhươngbH4uQR bVXSGSgia chbVXSGSờ n8X8GB3gài. Te3hế nbH4uQRhưng mấye3 têe3n gbH4uQRiữ cửa Phươ8X8GB3ng bH4uQRgia 8X8GB3nói ở8X8GB3 bH4uQRđây khôbVXSGSng cbVXSGSó ve3ị hàoe3 nbH4uQRhân nà8X8GB3o e3như vậy,8X8GB3 LưubVXSGS LbH4uQRy khbH4uQRông dámbVXSGS te3ự bH4uQRtiện rời đibH4uQR, kbVXSGShông ce3òn cáce3h nà8X8GB3o kháce3 hơbVXSGSn l8X8GB3à nbH4uQRgồi ởbH4uQR đâye3 cbH4uQRhờ.” bH4uQRNàng đbVXSGSã 8X8GB3ở đây8X8GB3 hơe3n mười ngày,bH4uQR nếu8X8GB3 tiểubVXSGS te3hư e3mà ce3òn khôn8X8GB3g bH4uQRxuất hiện8X8GB3, e3nàng đànhbVXSGS phảibH4uQR trởe3 vềbVXSGS tiếbVXSGSp nh8X8GB3ận nghiêm phe3ạt cbVXSGSủa 8X8GB3tam tbVXSGSiểu thư.

Bạch Mạ8X8GB3n ĐbVXSGSiệp bH4uQRcười th8X8GB3ần bí,8X8GB3 “T8X8GB3a dùngbH4uQR tên8X8GB3 bVXSGSgiả Bạch Ngâm,8X8GB3 hơnbH4uQR bVXSGSnữa bVXSGSta mấybH4uQR ngàybH4uQR na8X8GB3y cũne3g khôn8X8GB3g bVXSGSở cbH4uQRhỗ này,e3 ngươ8X8GB3i bVXSGSđương nhbH4uQRiên khôngbVXSGS tìm được.”

“Tiểu thư8X8GB3, ng8X8GB3ài 8X8GB3không e3phải cũnge3 muốnbVXSGS thbVXSGSam tubVXSGSyển ch8X8GB3ứ?” Tiểu th8X8GB3ư đãbVXSGS tbH4uQRhành tbVXSGShân rồ8X8GB3i mbVXSGSà, hơne3 8X8GB3nữa còbH4uQRn 8X8GB3nghe tae3m tiểu8X8GB3 tbH4uQRhư e3nói tiểbVXSGSu tbH4uQRhư có bệnh,e3 quêbH4uQRn e3mất v8X8GB3õ côe3ng, bVXSGScòn cóbH4uQR thểbVXSGS bH4uQRtham bH4uQRdự sao?

“Không.” e3Bạch MạnbVXSGS e3Điệp k8X8GB3hinh th8X8GB3ường nóibH4uQR, “Không bVXSGSthích.” PbVXSGShương 8X8GB3gia e3cho rằbH4uQRng nbH4uQRữ bH4uQRtử trbVXSGSong t8X8GB3hiên hbVXSGSạ đềbH4uQRu khábVXSGSt e3khao bVXSGSnịnh bợe3 Phươnge3 gia 8X8GB3sao? Bạ8X8GB3ch MbVXSGSạn Đi8X8GB3ệp nà8X8GB3ng khôn8X8GB3g cần.

“Tiểu thư,bVXSGS nghbH4uQRe nóibVXSGS ngbVXSGSài bịbH4uQR bệnh?”8X8GB3 e3Nghe 8X8GB3nói tiểu8X8GB3 thư e3bị be3ệnh, L8X8GB3ưu e3Ly 8X8GB3nàng tứe3c đbVXSGSến mbH4uQRuốn chếbVXSGSt, he3ơn nữabH4uQR 8X8GB3còn bịbVXSGS te3am tiểubH4uQR t8X8GB3hư khép8X8GB3 tộbVXSGSi hộ8X8GB3 chủ vbVXSGSô ne3ăng m8X8GB3à n8X8GB3ghiêm phạt,8X8GB3 thậtbVXSGS là8X8GB3 e3oan ubH4uQRổng 8X8GB3cho nàng.

“Đúng vậy,bH4uQR bấtbVXSGS qu8X8GB3á he3iện bVXSGSgiờ đã8X8GB3 cóbH4uQR khbH4uQRởi sách8X8GB3. Cũng khôngbVXSGS be3iết xảye3 bH4uQRra chuyện8X8GB3 e3gì, rbH4uQRất khóe3 nbVXSGSói r8X8GB3õ vớe3i bH4uQRngươi. Đe3i, c8X8GB3húng e3ta ve3ào tron8X8GB3g.” Nói nàne3g mấtbVXSGS bVXSGStrí nhớ?bH4uQR LbH4uQRưu bH4uQRLy 8X8GB3tin sao?

“Tại sae3o pbH4uQRhải vào.bVXSGS” Le3ưu 8X8GB3Ly vẻbVXSGS me3ặt k8X8GB3hông đượbH4uQRc thích thú.

“Ngu ngốcbH4uQR, 8X8GB3ta cùbVXSGSng Phươne3g Chấe3n Hiên8X8GB3 c8X8GB3ó mộ8X8GB3t giabH4uQRo dịch, tabVXSGS vàobH4uQR hỏibVXSGS hắbH4uQRn Đôe3ng Phươnge3 VũbVXSGS ởbVXSGS đbVXSGSâu.” Nếue3 bVXSGSkhông phảibH4uQR vìbH4uQR tìmbVXSGS đượce3 Lư8X8GB3u 8X8GB3Ly vàe3 vì thùbVXSGS bVXSGSlao ce3ủa bH4uQRtrận gbH4uQRiao dịcbVXSGSh nbH4uQRày, n8X8GB3àng thbH4uQRật sựbVXSGS bVXSGSkhông muốne3 tbVXSGSrở về.

“Tiểu thbVXSGSư, tabVXSGSm e3tiểu thbH4uQRư đe3ã dùngbVXSGS bVXSGSbồ câ8X8GB3u đưae3 tibH4uQRn đến bH4uQRThiên bH4uQRCơ cácbH4uQR, m8X8GB3ua 8X8GB3tin bVXSGSvề ĐôngbH4uQR PhươnbH4uQRg bVXSGSVũ, cbVXSGShỉ cbH4uQRần cóbVXSGS tbVXSGSin tức,bH4uQR l8X8GB3ập t8X8GB3ức báobVXSGS với tiểbVXSGSu thưbH4uQR.” ThiênbVXSGS CơbH4uQR cáce3 8X8GB3chính làbH4uQR bH4uQRthám tbVXSGSử bH4uQRtư, chuy8X8GB3ên mbVXSGSua bán8X8GB3 tie3n te3ức. Te3hiên Ce3ơ các bH4uQRsáng le3ập bH4uQRhơn trăbH4uQRm năm,8X8GB3 me3ạng lưới8X8GB3 te3ình báoe3 trbVXSGSải rbH4uQRộng cảbH4uQR nbH4uQRước, khôngbVXSGS bH4uQRcó tibH4uQRn tức n8X8GB3ào 8X8GB3là khôn8X8GB3g th8X8GB3u te3hập đượce3, càe3ng khôbVXSGSng bábH4uQRn te3in t8X8GB3ức 8X8GB3giả. CóbH4uQR e3Thiên bVXSGSCơ 8X8GB3các hỗ trợ,bH4uQR bVXSGSchỉ cầne3 bH4uQRĐông Phương8X8GB3 VũbVXSGS lbVXSGSộ diện,e3 tuybVXSGSệt đốie3 cóe3 te3hể bắtbVXSGS đượcbH4uQR hắn.

“Có Thie3ên CbVXSGSơ 8X8GB3các hỗbH4uQR tre3ợ, bH4uQRta cbH4uQRó thểe3 yêbVXSGSn tâmbH4uQR rồi,bVXSGS 8X8GB3thế nhưng bVXSGSta cbH4uQRó vàibVXSGS bVXSGSlời m8X8GB3uốn nóibVXSGS ve3ới Phươe3ng Chấne3 bVXSGSHiên.” Ngh8X8GB3e bVXSGSLưu e3Ly nóe3i đế8X8GB3n Thiên8X8GB3 Cơ các,bH4uQR tấte3 ce3ả 8X8GB3tư libH4uQRệu e3về Thiêne3 C8X8GB3ơ cá8X8GB3c bỗngbVXSGS nbH4uQRhiên xuấtbH4uQR bVXSGShiện bVXSGStrong 8X8GB3đầu bH4uQRnàng. Rất nhe3iều ngườie3 cùnbH4uQRg việbH4uQRc e3nàng nhớbH4uQR rấbVXSGSt rõ,bH4uQR e3chỉ cầbVXSGSn xuấtbVXSGS hiệe3n trước8X8GB3 mắe3t 8X8GB3nàng, hoặc là8X8GB3 từ8X8GB3ng ngbH4uQRhe nóbH4uQRi đe3ến, nàngbH4uQR đềubVXSGS ce3ó th8X8GB3ể nhbH4uQRớ lại.bVXSGS MbVXSGSới đâbH4uQRy thôi,e3 Bạche3 Mạ8X8GB3n Điệe3p cònbH4uQR không e3phát hbVXSGSiện rbH4uQRa hi8X8GB3ện tượnge3 kỳbVXSGS qubH4uQRái này.

“Tiểu thbVXSGSư… khô8X8GB3ng phảbH4uQRi là8X8GB3 8X8GB3ngài th8X8GB3ích he3ắn chứ?8X8GB3” 8X8GB3Nghe tam bH4uQR tiểu thưbH4uQR nbVXSGSói tiểubH4uQR bVXSGSthư ở8X8GB3 cù8X8GB3ng mộtbH4uQR c8X8GB3hỗ bH4uQRvới bH4uQRPhương ChấnbVXSGS HiênbH4uQR, chbH4uQRẳng lẽbVXSGS là…

Bạch Mạne3 Điệp8X8GB3 bH4uQRném bH4uQRcho nbH4uQRàng mộ8X8GB3t cáibH4uQR tr8X8GB3ừng me3ắt, “bVXSGSĐi chết đi,bVXSGS t8X8GB3a mớibVXSGS khôbH4uQRng thbH4uQRèm thíbVXSGSch bVXSGShọ bVXSGSPhương đó.bH4uQR” Tr8X8GB3ong le3òng nbH4uQRàng 8X8GB3lại bổbH4uQR thbH4uQRêm mộbVXSGSt câu, bH4uQRmuốn thíchbVXSGS cũ8X8GB3ng thíe3ch SáobH4uQR Ne3gọc CôbVXSGSng Tử.

“Vậy le3à tốe3t rồi.”e3 Cáe3i têne3 họe3 PhươngbH4uQR ki8X8GB3a thbVXSGSật sựbVXSGS có điểmbH4uQR khôngbVXSGS xứng8X8GB3 vớibVXSGS tiểubH4uQR thbH4uQRư bH4uQRnhà nàng.

Vào đến8X8GB3 8X8GB3Phương gie3a, lbH4uQRập tứcbVXSGS 8X8GB3có nh8X8GB3a 8X8GB3hoàn ae3n bàe3i sươ8X8GB3ng phòng ce3ho cácbVXSGS 8X8GB3nàng ngbH4uQRhỉ ngơi.bVXSGS Bạche3 MạnbVXSGS ĐiệpbH4uQR cũn8X8GB3g khôe3ng tbVXSGSrực tiếbVXSGSp 8X8GB3đề 8X8GB3xuất muốnbVXSGS gặp Phe3ương CbH4uQRhấn HbH4uQRiên, nàne3g b8X8GB3iết bH4uQRkẻ muốe3n gặpbVXSGS bVXSGShắn nhiều8X8GB3 lbH4uQRắm, e3nếu nhbH4uQRư n8X8GB3àng cũng muốn8X8GB3 bH4uQRđi gặpbH4uQR hbH4uQRắn, ngưbH4uQRời hầu8X8GB3 nhấe3t địnhbH4uQR chbVXSGSo rằe3ng nànbVXSGSg cũbH4uQRng giốn8X8GB3g nhưbH4uQR nhữngbH4uQR nữ8X8GB3 nhân khác,e3 tùy8X8GB3 tiệnbH4uQR tìbVXSGSm bVXSGSmột 8X8GB3lí e3do thoáe3i tbVXSGShác đibH4uQR. MọibH4uQR nbVXSGSgười ởbH4uQR Phư8X8GB3ơng bVXSGSgia đềbH4uQRu bH4uQRlà mắt chóbH4uQR bVXSGSnhìn ngưbH4uQRời thấpbVXSGS, ngườie3 hầ8X8GB3u khẳne3g địnhbVXSGS cũng8X8GB3 khbH4uQRông tốtbVXSGS đưbVXSGSợc ba8X8GB3o nhiêubVXSGS. Thay e3vì chịbVXSGSu nhục,e3 thôbH4uQRi thìbVXSGS thứce3 tbH4uQRhời mộe3t chút,bVXSGS be3uổi 8X8GB3tối bH4uQRtự mìnhbVXSGS đe3i tìm.