Tàn bạo khốc nương tử - Chương 21 - 22

Chương ksQVHD21: CksQVHDái này gọi6X l6Xà luLRDf5eận JpMrvMvõ chiêksQVHDu thân

Trong võ6X 6Xlâm tksQVHDhập đLRDf5eại ksQVHDcao thủ,JpMrvM bJpMrvMao g6Xồm taLRDf5em JpMrvMla sát,LRDf5e tam côngLRDf5e LRDf5etử. VôLRDf5e ẢnksQVHDh LRDf5eLa SáJpMrvMt, ksQVHDThiên DiệnJpMrvM JpMrvMTu LaJpMrvM, ĐLRDf5eộc NksQVHDương 6XTử ksQVHDhợp xưngJpMrvM thành6X t6Xam la LRDf5e sát. S6Xáo NgọcLRDf5e LRDf5eCông Tử,JpMrvM ksQVHDLãnh TLRDf5eâm CônLRDf5eg T6Xử PhươnksQVHDg Ch6Xấn HiLRDf5eên, TLRDf5eùy PhLRDf5eong C6Xông Tử ksQVHD Quân TksQVHDùy PhJpMrvMong ksQVHDhợp xưksQVHDng taksQVHDm cLRDf5eông tử.6X KhuJpMrvMôn mặtLRDf5e thậtJpMrvM JpMrvMcủa tksQVHDam lJpMrvMa sát6X JpMrvMchưa aLRDf5ei thấy quaJpMrvM, như6Xng taJpMrvMm cônksQVHDg tử6X đềuLRDf5e đượcLRDf5e bàLRDf5ei daJpMrvMnh l6Xà mJpMrvMỹ n6Xam tLRDf5eử. ThiêksQVHDn CJpMrvMơ cácLRDf5e cksQVHDhủ Tùy6X Phong Cô6Xng TửJpMrvM đượcLRDf5e xưLRDf5eng làJpMrvM võLRDf5e lLRDf5eâm đksQVHDệ nhấ6Xt mỹ6X nJpMrvMam, Vạ6Xn KiLRDf5eếm sksQVHDơn tranksQVHDg thiếksQVHDu chủ PhJpMrvMương ChấLRDf5en HiJpMrvMên đượcJpMrvM ksQVHDxưng làLRDf5e đệ6X ksQVHDnhị mỹksQVHD nJpMrvMam, Sáo6X NgọcJpMrvM CôJpMrvMng TửLRDf5e làksQVHD nhânLRDf5e vậtLRDf5e thần bLRDf5eí nhấLRDf5et giksQVHDang JpMrvMhồ, JpMrvMrất JpMrvMít aJpMrvMi từngJpMrvM LRDf5egặp JpMrvMqua khuôLRDf5en mksQVHDặt thậtJpMrvM cksQVHDủa hắnJpMrvM. NLRDf5ehưng c6Xó người nói6X, diệ6Xn ksQVHDmạo củaLRDf5e hắnLRDf5e xLRDf5eác thksQVHDực tuấnLRDf5e mỹksQVHD vôJpMrvM sksQVHDong. NksQVHDếu h6Xai vịksQVHD JpMrvMcông t6Xử 6Xkia đềuLRDf5e là mLRDf5eỹ naLRDf5em, hắnJpMrvM cũn6Xg khôksQVHDng tLRDf5ehể tJpMrvMhua kksQVHDém, toạiLRDf5e ngLRDf5euyện JpMrvMcho hắnLRDf5e dLRDf5eanh LRDf5ehiệu đksQVHDệ ta6Xm mỹ namLRDf5e ksQVHDđi. Tr6Xong chốJpMrvMn v6Xõ lJpMrvMâm ksQVHDtổng cộngJpMrvM JpMrvMcó tLRDf5eứ đJpMrvMại mỹksQVHD na6Xm, 6Xngoại tr6Xừ taLRDf5em c6Xông tử, ĐôngksQVHD PhươngLRDf5e giaksQVHD, ĐôJpMrvMng PhươLRDf5eng VũLRDf5e b6Xài d6Xanh đệksQVHD tứ.JpMrvM ksQVHDGả JpMrvMcho mksQVHDột tronJpMrvMg võJpMrvM 6Xlâm đệ6X tứ 6X mỹ naksQVHDm, JpMrvMlà 6Xvinh hạksQVHDnh tronksQVHDg thLRDf5eiên hLRDf5eạ, nêLRDf5en ksQVHDkhó trLRDf5eách LRDf5etính tìJpMrvMnh ĐôngksQVHD ksQVHDPhương cLRDf5eho dù JpMrvMkém ksQVHDnhư vLRDf5eậy, cksQVHDũng LRDf5ecó LRDf5en cLRDf5eô nươngJpMrvM muốn6X gảLRDf5e c6Xho hắn.6X SáoLRDf5e NgọJpMrvMc JpMrvMCông TksQVHDử ksQVHDnhư LRDf5ethần long thấyksQVHD 6Xđầu khônLRDf5eg thLRDf5eấy đuôi,LRDf5e ĐôksQVHDng PhưJpMrvMơng Vũ6X thìksQVHD đã6X LRDf5ecó vợ,LRDf5e QLRDf5euân TùyksQVHD JpMrvMPhong 6Xthần thần JpMrvMbí bí,LRDf5e PhLRDf5eương ChấnJpMrvM HiêJpMrvMn lạiJpMrvM kksQVHDhông muốnJpMrvM ksQVHDkết giaLRDf5eo nữ6X tử,LRDf5e vksQVHDiệc JpMrvMnày JpMrvMe rJpMrvMằng JpMrvMđã khiến ksQVHD cho vJpMrvMô sốLRDf5e LRDf5ecô nươLRDf5eng thươngLRDf5e tâ6Xm. LRDf5eGần đJpMrvMây, t6Xrong chksQVHDốn vLRDf5eõ lâm6X mỗ6Xi 6Xsự ksQVHDkiện xksQVHDảy ra đều6X liêJpMrvMn JpMrvMquan đến6X củaJpMrvM Ta6Xm cônJpMrvMg tử,6X làLRDf5e đạLRDf5ei sựLRDf5e lLRDf5eiên ksQVHDquan LRDf5eđến LRDf5etứ đạiJpMrvM mksQVHDỹ nam.

Một tksQVHDrong võ6X lâLRDf5em LRDf5etam ksQVHDcông tửJpMrvM, LãksQVHDnh TJpMrvMâm CôngJpMrvM TLRDf5eử Phương CksQVHDhấn Hiê6Xn công6X ksQVHDkhai tuyểnksQVHD JpMrvMlão 6Xbà, ksQVHDtuổi JpMrvMtừ LRDf5e16 đếnksQVHD 2LRDf5e5, t6Xướng mJpMrvMạo ksQVHDđoan trksQVHDang, mọJpMrvMi nữ tJpMrvMử ksQVHDchưa chồnJpMrvMg xksQVHDuất tLRDf5ehân thuLRDf5eần ksQVHDkhiết đJpMrvMều 6Xcó thểLRDf5e JpMrvMtham tuksQVHDyển. LRDf5eCác LRDf5evị côLRDf5e nương LRDf5ecó ksQVHDý muốnJpMrvM thJpMrvMam tuyể6Xn chỉJpMrvM c6Xần trướcksQVHD 6Xngày h6Xai mư6Xơi lăm6X thJpMrvMáng ksQVHDtư đếnJpMrvM JpMrvMPhương gia,ksQVHD luận võLRDf5e đểksQVHD phâLRDf5en thắLRDf5eng bạiksQVHD. LRDf5eChỉ cJpMrvMần c6Xó thể6X đánh6X bạiJpMrvM tất6X cảksQVHD mỹ6X nữJpMrvM tLRDf5eham tuyển, chJpMrvMính làLRDf5e thLRDf5eiếu p6Xhu nksQVHDhân PhksQVHDương gia.

Lãnh TâksQVHDm CôksQVHDng TửJpMrvM PhươnLRDf5eg ChksQVHDấn JpMrvMHiên đ6Xược 6Xxưng ksQVHDlà vksQVHDõ lâm đLRDf5eệ 6Xnhị mỹksQVHD naJpMrvMm tJpMrvMử, cJpMrvMô nươngJpMrvM muốnLRDf5e gLRDf5eả ch6Xo 6Xhắn nhiềuJpMrvM nhJpMrvMư 6Xcá dướiLRDf5e sônJpMrvMg. HắnksQVHD ksQVHDvẫn ch6Xưa muốn thàLRDf5enh thân,LRDf5e chíksQVHDnh viLRDf5eệc 6Xnày đã6X làksQVHDm tổnksQVHD thươngLRDf5e trá6Xi LRDf5etim cksQVHDủa biJpMrvMết ksQVHDbao cLRDf5eô gái. LRDf5e Đột nhiênLRDf5e hắLRDf5en 6Xcông khaJpMrvMi tuyểnLRDf5e LRDf5elão ksQVHDbà, khiếnJpMrvM ksQVHDcho cácJpMrvM côJpMrvM nươngLRDf5e nưJpMrvMờm nượp6X tiếnLRDf5e tớiksQVHD Phương gi6Xa. NksQVHDhững cô6X nươngksQVHD cJpMrvMó chồngksQVHD hối6X hậ6Xn tạLRDf5ei LRDf5esao mìnJpMrvMh lại6X gksQVHDả đi6X sớmJpMrvM quáksQVHD, hận không6X tksQVHDhể lLRDf5ey hJpMrvMôn đLRDf5eể đJpMrvMi JpMrvMtham ksQVHDtuyển. CòJpMrvMn LRDf5enhững v6Xị ksQVHDcô nưJpMrvMơng chLRDf5eưa chJpMrvMồng thìJpMrvM ngày đêmLRDf5e khổksQVHD luyệJpMrvMn võJpMrvM côLRDf5eng, lksQVHDiều mạnLRDf5eg mJpMrvMuốn gLRDf5eả tớksQVHDi P6Xhương ksQVHDgia. Thiên6X kiJpMrvMm nhà6X giàu, 6X giang hLRDf5eồ hi6Xệp nữ,JpMrvM JpMrvMđủ loạJpMrvMi kiểuJpMrvM dáJpMrvMng n6Xữ n6Xhân đềuksQVHD t6Xhu LRDf5eđược tJpMrvMin tức,LRDf5e xắnJpMrvM JpMrvMtay áo, ch6Xuẩn JpMrvMbị tớiJpMrvM PhksQVHDương g6Xia tra6Xnh JpMrvMgiành chứcLRDf5e vịLRDf5e thiếuLRDf5e JpMrvMphu nhân.

“Cha, chuyện6X ksQVHDngười l6Xàm quảksQVHD nLRDf5ehiên lLRDf5eà chuLRDf5eyện tốt.ksQVHD” 6XĐương sự chiêksQVHDu thâ6Xn PhươnLRDf5eg ksQVHDChấn HiênJpMrvM saJpMrvMu ksQVHDkhi nghJpMrvMe đJpMrvMược 6Xtin này,LRDf5e LRDf5echuyện đầuksQVHD tiêJpMrvMn làksQVHDm là JpMrvMđùng đùksQVHDng nổiJpMrvM g6Xiận, đáJpMrvM ksQVHDvăng JpMrvMcửa JpMrvMthư phLRDf5eòng cksQVHDủa JpMrvMlão chaJpMrvM, lksQVHDớn tiếngJpMrvM chấtJpMrvM vấn.

Phương Kìn6Xh JpMrvMbuông sác6Xh t6Xrên tay6X, ngẩng6X đầuJpMrvM ksQVHDnhìn nLRDf5ehi tử, thấpLRDf5e JpMrvMgiọng mắnJpMrvMg, “K6Xhông biếJpMrvMt phépksQVHD tách.”

Phương ksQVHDChấn HJpMrvMiên hừJpMrvM JpMrvMlạnh, “Ta6X 6Xkhông biếtksQVHD phép6X tJpMrvMách? Có LRDf5ethể LRDf5eso đư6Xợc vớksQVHDi chJpMrvMa sa6Xo? T6Xa mu6Xốn LRDf5echiêu JpMrvMthân k6Xhi nksQVHDào? SJpMrvMao ksQVHDta ksQVHDkhông biết?LRDf5e” Nửa tháng6X nayLRDf5e, hắnLRDf5e vẫn6X vộksQVHDi vộJpMrvMi vàJpMrvMng ksQVHDvàng đJpMrvMi tìm6X BạchJpMrvM NgksQVHDâm, ksQVHDgiữa JpMrvMđường lksQVHDại ngJpMrvMhe được tiLRDf5en hắksQVHDn muốnLRDf5e chLRDf5eiêu 6Xthân. LksQVHDập tứcLRDf5e LRDf5era rJpMrvMoi LRDf5ethúc nLRDf5egựa gấpLRDf5e JpMrvMgáp trởksQVHD vềJpMrvM chấtLRDf5e vấnJpMrvM lão tửksQVHD củaLRDf5e hắn.

“Hôn nhâksQVHDn đJpMrvMại sJpMrvMự ksQVHDdo lệ6Xnh củaksQVHD cJpMrvMha LRDf5emẹ, lờJpMrvMi củJpMrvMa maJpMrvMi mối, LRDf5e ngươi khôJpMrvMng cầnksQVHD biết.”LRDf5e NhLRDf5ei JpMrvMtử hắLRDf5en 6Xvì ksQVHDcô nương6X LRDf5etên JpMrvMgọi BạcksQVHDh NJpMrvMgâm kiJpMrvMa JpMrvMmà phát ksQVHDđiên lJpMrvMên r6Xồi, nJpMrvMghe nLRDf5eói 6Xcô nươngLRDf5e t6Xa mất6X tíchJpMrvM 6Xliền ksQVHDto tiếnksQVHDg mắngLRDf5e hắn,6X khôLRDf5eng nói k6Xhông rằnksQVHDg lật6X tuJpMrvMng c6Xả LRDf5ethế 6Xgiới nJpMrvMày lêJpMrvMn ksQVHDmà ksQVHDtìm. V6Xì mộJpMrvMt LRDf5enữ nhân6X đLRDf5ei ngỗJpMrvM nksQVHDghịch với 6Xphụ thânksQVHD, tươnksQVHDg la6Xi nếJpMrvMu lấyJpMrvM ngLRDf5eười tLRDf5ea vềLRDf5e LRDf5ethì cLRDf5eòn rJpMrvMa LRDf5ecái dạn6Xg gksQVHDì nữLRDf5ea. Nghe JpMrvM lời JpMrvMphu nhân6X kiếnLRDf5e nghị,6X sớmLRDf5e ksQVHDnên tìmJpMrvM một6X lJpMrvMão bJpMrvMà ksQVHDcho h6Xắn. PhưksQVHDơng Kì6Xnh 6Xvẫn JpMrvMvừa 6Xý Đỗ 6XThanh SưJpMrvMơng, bất6X đ6Xắc dJpMrvMĩ nhJpMrvMi LRDf5etử kLRDf5eiên quksQVHDyết 6Xkhông chksQVHDịu. Hắ6Xn mksQVHDới rLRDf5ea điều6X kiệ6Xn trong vòngLRDf5e mộtksQVHD nJpMrvMăm phảksQVHDi mLRDf5eang thêLRDf5e tửJpMrvM trởJpMrvM về6X, vốn6X tưởLRDf5eng rằng6X ksQVHDhài 6Xtử kLRDf5eia đốiLRDf5e với nữksQVHD LRDf5enhân khônksQVHDg cóJpMrvM hứng6X t6Xhú, tuyệtJpMrvM đôiksQVHD 6Xkhông tLRDf5eìm đưLRDf5eợc LRDf5evị hônLRDf5e tksQVHDhê, đến6X lúcksQVHD đóJpMrvM LRDf5ehắn sẽ daJpMrvMnh chksQVHDính ngôn6X th6Xuận LRDf5eép JpMrvMnhi ksQVHDtử lấksQVHDy 6XĐỗ Than6Xh SJpMrvMương, th6Xế LRDf5enhưng kếtksQVHD quksQVHDả JpMrvMnhi tử lạiksQVHD maksQVHDng v6Xề mksQVHDột ksQVHDvị côLRDf5e nưLRDf5eơng, cònLRDf5e ksQVHDkhăng khJpMrvMăng nhất6X m6Xực y6Xêu thươn6Xg ngườ6Xi taLRDf5e. BảoLRDf5e nhi tử6X tJpMrvMìm vLRDf5eị hônJpMrvM thêJpMrvM mksQVHDang vềksQVHD, c6Xhính làJpMrvM sa6Xi JpMrvMlầm lớnksQVHD ksQVHDnhất tr6Xong đời6X hắn.

“Ta cksQVHDhỉ muốnksQVHD NgâmJpMrvM N6Xgâm.” Phư6Xơng Chấn6X HiêLRDf5en lờ6Xi lJpMrvMẽ tJpMrvMhẳng thừng tJpMrvMuyên bJpMrvMố. NgàyLRDf5e đóLRDf5e LRDf5ekhi pksQVHDhụ JpMrvMthân nJpMrvMói vksQVHDới hắn,ksQVHD Ng6Xâm NgJpMrvMâm 6Xđi ksQVHDrồi. &nJpMrvMbsp;Lòng hắn độtLRDf5e nhLRDf5eiên trJpMrvMống rỗng,6X hắJpMrvMn b6Xiết mìnLRDf5eh đãJpMrvM đáJpMrvMnh mấtLRDf5e mộtJpMrvM LRDf5ethứ vLRDf5eô cksQVHDùng LRDf5equan trọng. Sớ6Xm tốiJpMrvM 6Xbên n6Xhau hơn6X haJpMrvMi mươiksQVHD ngàksQVHDy, hắnJpMrvM chưLRDf5ea bLRDf5eao giờLRDf5e biếtJpMrvM nàn6Xg lạ6Xi qLRDf5euan trọng vớ6Xi h6Xắn nhưksQVHD vậy.6X Đế6Xn khJpMrvMi phksQVHDát hiệnJpMrvM nànLRDf5eg qu6Xan trọngJpMrvM vớksQVHDi hJpMrvMắn t6Xhì cũngksQVHD ksQVHDlà lúLRDf5ec nàng ksQVHDbỏ đi.LRDf5e TLRDf5eìm LRDf5ehơn mườksQVHDi ngàyJpMrvM vẫnksQVHD khôLRDf5eng chLRDf5eút t6Xin tức,6X LRDf5etim hắJpMrvMn ksQVHDđã đánhksQVHD rơiLRDf5e 6Xmất rồi.

“Lấy aLRDf5ei 6Xcũng được,ksQVHD BạksQVHDch NgâLRDf5em tLRDf5ehì không.6X” PhươnJpMrvMg Kình vốksQVHDn không6X phảiksQVHD hạng6X 6Xngười th6Xập ksQVHDphần cổ6X 6Xhủ, thế6X nhJpMrvMưng hắnJpMrvM kh6Xông thJpMrvMích BạchJpMrvM NgâLRDf5em. Từ lầnLRDf5e đLRDf5eầu tiêLRDf5en n6Xhìn ksQVHDthấy BạchJpMrvM NksQVHDgâm, hắnLRDf5e đksQVHDã kh6Xông thíc6Xh LRDf5erồi. TuksQVHDy rằksQVHDng BạchksQVHD Ngâm thoạtLRDf5e nhìnJpMrvM rấtksQVHD nJpMrvMhu nhượcksQVHD, thếLRDf5e nhưnJpMrvMg ksQVHDtrên ngườksQVHDi l6Xại mJpMrvMang theksQVHDo mksQVHDột ksQVHDcổ s6Xát khí.JpMrvM Người bJpMrvMình thườJpMrvMng đương6X nhLRDf5eiên nhJpMrvMìn khôngJpMrvM th6Xấy, nhưng6X hắJpMrvMn tun6Xg ksQVHDhoành giLRDf5eang hồ nhksQVHDiều ksQVHDnăm nhLRDf5eư vậy,6X đươngLRDf5e nksQVHDhiên khksQVHDông 6Xcó nhì6Xn nJpMrvMhầm, hắnJpMrvM mơLRDf5e 6Xhồ tLRDf5ehấy đượcksQVHD, cô nương6X k6Xia khônJpMrvMg cksQVHDó cáiJpMrvM JpMrvMgì làksQVHD tốt.6X NếLRDf5eu nhksQVHDi tửksQVHD thíchksQVHD, hắn6X cJpMrvMũng 6Xcó thểJpMrvM miễnJpMrvM ksQVHDcưỡng tiếp nLRDf5ehận BJpMrvMạch NgâLRDf5em. NhJpMrvMưng JpMrvMkể từksQVHD kksQVHDhi BJpMrvMạch NJpMrvMgâm xảyJpMrvM JpMrvMra xLRDf5eung độtJpMrvM m6Xãnh liLRDf5eệt với ksQVHDhắn, hắnksQVHD đãLRDf5e tJpMrvMriệt đểJpMrvM pksQVHDhủ nhận6X n6Xàng. ksQVHDNàng 6Xsát khíJpMrvM quáJpMrvM nặ6Xng, kksQVHDhông cóksQVHD JpMrvMtư c6Xách làm chủ6X mJpMrvMẫu P6Xhương gia.

“Ta cLRDf5ehỉ mu6Xốn nànksQVHDg.” TừksQVHD n6Xhỏ mấJpMrvMt ksQVHDđi LRDf5emẫu thLRDf5eân JpMrvMđã khJpMrvMiến hắn thLRDf5eập LRDf5ephần cJpMrvMô đơksQVHDn, ksQVHDánh mắtLRDf5e lạnLRDf5eh LRDf5elùng LRDf5ecủa ĐỗksQVHD tLRDf5ehị LRDf5ecàng khiếnksQVHD hắn6X trởJpMrvM nênJpMrvM lãnh 6Xkhốc. Ngư6Xời t6Xrong gLRDf5eiang hLRDf5eồ gọi6X hắnksQVHD ksQVHDlà LãnhksQVHD LRDf5eTâm LRDf5eCông Tử,6X đơnksQVHD giảnksQVHD vksQVHDì tâmJpMrvM hắn lạnJpMrvMh. Hắn6X ngoàiJpMrvM LRDf5emặt lu6Xôn cJpMrvMười rạnLRDf5eg rỡLRDf5e 6Xnhư giLRDf5eó mLRDf5eùa xJpMrvMuân, JpMrvMđến khksQVHDi giếtksQVHD ngườiLRDf5e thì vksQVHDô ksQVHDcùng nghiêLRDf5em túc,JpMrvM JpMrvMthậm cksQVHDhí sJpMrvMo 6Xvới người6X tJpMrvMrong hLRDf5eách đạLRDf5eo còJpMrvMn tànJpMrvM khốksQVHDc hơLRDf5en. ChksQVHDỉ có 6Xmình hắn6X bJpMrvMiết, LRDf5ebộ dánksQVHDg tư6Xơi cườLRDf5ei củaksQVHD hắnJpMrvM JpMrvMlà gksQVHDiả. LRDf5eĐỗ thịksQVHD khôngLRDf5e JpMrvMcó JpMrvMnhi JpMrvMtử, LRDf5evẫn luôn JpMrvMnhìn hắn6X khôngJpMrvM vừaLRDf5e mắtLRDf5e. LRDf5eLúc mẫLRDf5eu t6Xhân LRDf5echết 6Xđã 6Xtừng nJpMrvMói LRDf5evới hJpMrvMắn, ngưLRDf5eời muốn ksQVHD hắn cườJpMrvMi, khôLRDf5eng đưLRDf5eợc khó6Xc, khôn6Xg đJpMrvMược LRDf5eđể JpMrvMngười muốnJpMrvM 6Xkhi LRDf5edễ JpMrvMhắn đáchJpMrvM ýJpMrvM. Ph6Xía sau nụ6X LRDf5ecười LRDf5ecủa hắn,6X lLRDf5euôn ẩnLRDf5e giấuksQVHD mộtksQVHD tráksQVHDi tiksQVHDm cJpMrvMô ksQVHDđơn, l6Xạnh lùngksQVHD. SaLRDf5eu k6Xhi ksQVHDgặp đượLRDf5ec Bạch Ngâm,6X hJpMrvMắn l6Xuôn lu6Xôn bởLRDf5ei vìJpMrvM ksQVHDvẻ ngốcksQVHD nghếJpMrvMch c6Xủa nàngJpMrvM m6Xà cư6Xời đếnksQVHD thậ6Xt lòng. HắnLRDf5e muốnJpMrvM nànJpMrvMg, đờiJpMrvM LRDf5enày kiế6Xp nà6Xy cksQVHDhỉ cầ6Xn mì6Xnh nàng.

“Không được,LRDf5e PhươngLRDf5e JpMrvMgia đ6Xã phá6Xt tksQVHDin LRDf5enày rksQVHDa rồksQVHDi, thiên kiLRDf5em LRDf5ecác ksQVHDmôn ksQVHDphái cksQVHDũng đ6Xã tớLRDf5ei rLRDf5eồi, lúLRDf5ec nà6Xy hLRDf5eủy bỏ6X 6Xlà t6Xổn hạiksQVHD dLRDf5eanh dựksQVHD Phương gia.”

Phương ChấnJpMrvM HJpMrvMiên cườiLRDf5e nhạt,JpMrvM “CLRDf5eha, chksQVHDủ ýJpMrvM LRDf5enày cóJpMrvM phải củksQVHDa ksQVHDnữ nhâLRDf5en kLRDf5eia không?”JpMrvM Ngoại6X trksQVHDừ 6Xnữ nhâksQVHDn ksQVHDkia, cóksQVHD aJpMrvMi LRDf5elại tJpMrvMhiếu đạoJpMrvM đứLRDf5ec nhưLRDf5e vksQVHDậy, còn lãoksQVHD nhân6X kksQVHDia hếtJpMrvM l6Xần nàyJpMrvM đếJpMrvMn lầnJpMrvM kháLRDf5ec đề6Xu nghksQVHDe lờiksQVHD bà.

Phương KìnhLRDf5e không6X nói6X, biksQVHDểu thịLRDf5e chJpMrvMấp nhận.

Phương ChấnJpMrvM HiLRDf5eên cườiLRDf5e đếLRDf5en ch6Xâm chọcJpMrvM, “ĐừnJpMrvMg LRDf5etưởng là6X ta khônksQVHDg bksQVHDiết b6Xà t6Xa muốLRDf5en gJpMrvMì, ĐỗJpMrvM 6XThanh SươJpMrvMng t6Xừ nh6Xỏ đãJpMrvM JpMrvMlà JpMrvMkỳ t6Xài võLRDf5e học,JpMrvM võJpMrvM ksQVHDcông vô6X cùng LRDf5etốt, làmksQVHD nhiềuJpMrvM trJpMrvMò 6Xnhư ksQVHDvậy, mục6X đíchksQVHD JpMrvMchính làLRDf5e ksQVHDvì muốnksQVHD đườngksQVHD đườngJpMrvM chính JpMrvM chính đemLRDf5e ThaksQVHDnh LRDf5eSương gảksQVHD c6Xho taksQVHD.” NữJpMrvM tLRDf5eử kiLRDf5ea quksQVHDả nhiênksQVHD đksQVHDộc JpMrvMác, nhJpMrvMất t6Xiễn hJpMrvMạ son6Xg điêu. VừaLRDf5e đksQVHDể Đỗ6X ThLRDf5eanh SươJpMrvMng c6Xó đượLRDf5ec 6Xdanh tiếng,JpMrvM vJpMrvMừa đểksQVHD nJpMrvMàng gảLRDf5e vàoJpMrvM PhươJpMrvMng gia.

“Thanh LRDf5eSương cLRDf5eó chỗLRDf5e nLRDf5eào khônksQVHDg tốtLRDf5e?” Hà6Xi tử6X kksQVHDia văn6X võ sonksQVHDg toàJpMrvMn, ônLRDf5e nksQVHDhu hiJpMrvMền thụcLRDf5e, đượcJpMrvM xưnLRDf5eg JpMrvMlà võJpMrvM lâmJpMrvM đLRDf5eệ nhất6X ksQVHDmỹ nữJpMrvM, hơLRDf5en nữaJpMrvM cLRDf5eòn môn 6X đăng hộksQVHD LRDf5eđối, ksQVHDlại l6Xà ksQVHDchất nữ6X củaksQVHD ái6X 6Xthê hắn.

“Nàng tốt,JpMrvM tLRDf5ehế 6Xnhưng s6Xo rJpMrvMa LRDf5evẫn 6Xkém JpMrvMNgâm NJpMrvMgâm mộtksQVHD n6Xgón tay.” QJpMrvMuá mứcJpMrvM giảksQVHD dksQVHDối, cJpMrvMố tình6X th6Xanh cao.

“Ngươi…” PhươnLRDf5eg KìnksQVHDh sắ6Xp ksQVHDbị hắnJpMrvM làmJpMrvM ksQVHDcho tứcLRDf5e chLRDf5eết, BạchJpMrvM cô nươJpMrvMng kksQVHDia rốtJpMrvM cuộcksQVHD cóLRDf5e chksQVHDỗ nàLRDf5eo JpMrvMtốt chứ?

“Mấy JpMrvMnăm nay6X, ksQVHDta tônksQVHD 6Xtrọng người,ksQVHD LRDf5exem ngườksQVHDi lJpMrvMà LRDf5echa củJpMrvMa ta cũngJpMrvM vksQVHDì nểJpMrvM mặtksQVHD nươJpMrvMng. NếuJpMrvM JpMrvMnhư ngườiJpMrvM cố6X tình6X l6Xàm JpMrvMnhư vậksQVHDy n6Xữa, ksQVHDđừng tráchJpMrvM ta kLRDf5ehông nhậJpMrvMn người.”LRDf5e SaJpMrvMu k6Xhi nưksQVHDơng mất,JpMrvM c6Xha hắnLRDf5e luLRDf5eôn lksQVHDuôn n6Xghe lờksQVHDi nữksQVHD nksQVHDhân k6Xia JpMrvMmà khi dễ6X hắn6X. NếuJpMrvM khôLRDf5eng phảksQVHDi hJpMrvMắn hLRDf5eứa với6X nương6X sẽJpMrvM tônJpMrvM trọngLRDf5e chJpMrvMa JpMrvMthì PhươngJpMrvM Chấn6X Hiên hắn6X sớm6X đãLRDf5e ksQVHDbỏ nhàLRDf5e rLRDf5ea điLRDf5e rồi.

Phương KLRDf5eình n6Xhìn nJpMrvMhi ksQVHDtử, nó6Xi khôn6Xg ksQVHDthành lời.LRDf5e Tính 6X tình JpMrvMnhi tửJpMrvM th6Xế nàoLRDf5e hksQVHDắn hiểuJpMrvM rấtJpMrvM rõLRDf5e, JpMrvMnói đượcJpMrvM làmLRDf5e được,LRDf5e JpMrvM“Ngươi JpMrvMmuốn thLRDf5eế nào?”

“Hủy bỏksQVHD việksQVHDc chiêuJpMrvM thksQVHDân nựksQVHDc cLRDf5eười này.”JpMrvM HắLRDf5en nLRDf5egữ khí 6Xkiên quyết.

“Không được,LRDf5e PksQVHDhương giLRDf5ea t6Xa g6Xánh kJpMrvMhông nổi6X việcksQVHD này.”

Phương LRDf5eChấn ksQVHDHiên LRDf5ecười nhạt,6X “VậLRDf5ey đ6Xừng trácksQVHDh tLRDf5ea 6Xlàm chuyện có6X LRDf5elỗi vớLRDf5ei người.”

“Ngươi mu6Xốn gì?”6X MặtksQVHD hắksQVHDn biếnksQVHD sách.

“Ta nhJpMrvMất thờiLRDf5e muốnLRDf5e giếtJpMrvM ksQVHDchết nữ6X nhân6X lắm6X mồm6X kJpMrvMia.” NếksQVHDu không phải6X cksQVHDó cJpMrvMha LRDf5eche chở,ksQVHD hksQVHDắn đãJpMrvM sớmksQVHD đuJpMrvMổi JpMrvMnữ nhânJpMrvM LRDf5ekia điksQVHD rJpMrvMồi, thậmLRDf5e ch6Xí cLRDf5eòn có ksQVHD thể giksQVHDết JpMrvMbà LRDf5eta, thùJpMrvM hậ6Xn hắn6X đốiJpMrvM 6Xvới JpMrvMnhị n6Xương khôngLRDf5e ksQVHDphải mới6X ngJpMrvMày 6Xmột ngàyksQVHD hai6X mà thành.

“Người đóksQVHD ksQVHDlà nhị6X nươ6Xng củaLRDf5e ngươi.”6X &nb6Xsp;Phương Kình khôngLRDf5e thể6X ti6Xn nổi.

“Nương tksQVHDa đãJpMrvM chếtksQVHD từksQVHD lLRDf5eâu lắJpMrvMm ksQVHDrồi, bàJpMrvM LRDf5eta khôngJpMrvM xứng. ChaksQVHD đừngJpMrvM quê6Xn, tLRDf5ea làLRDf5e LLRDf5eãnh 6XTâm Cô6Xng TửLRDf5e, l6Xà lãn6Xh tâm,ksQVHD bấtksQVHD luậnJpMrvM chuyệnksQVHD 6Xgì cLRDf5eũng có thể6X lLRDf5eàm được.”

“Được rồJpMrvMi, ngươiksQVHD cứ6X đểJpMrvM việc6X chLRDf5eiêu thâJpMrvMn nksQVHDày tiếpJpMrvM tksQVHDục đi, JpMrvMta đồLRDf5eng ýksQVHD ch6Xo ngươJpMrvMi lJpMrvMấy BJpMrvMạch cô6X JpMrvMnương.” Nh6Xi LRDf5etử lksQVHDuôn luksQVHDôn LRDf5enói đượcLRDf5e làm6X được, LRDf5e tốt nLRDf5ehất là6X ksQVHDđừng đốiLRDf5e nghịcJpMrvMh vLRDf5eới hắn.

“Nếu đãLRDf5e chi6Xêu tksQVHDhân, ksQVHDNgâm NksQVHDgâm LRDf5elàm sa6Xo bây6X giờJpMrvM? LàksQVHDm thiếp chăngJpMrvM?” LấyksQVHD tínksQVHDh tìnhLRDf5e cươngLRDf5e liệtksQVHD củaLRDf5e nàJpMrvMng, nàngksQVHD sẽJpMrvM ksQVHDđồng ý6X sao?

“Ngươi hưởLRDf5eng phúc6X tề6X nhâJpMrvMn, LRDf5eđồng thời6X nhập6X m6Xôn, kJpMrvMhông phân lớ6Xn nhỏ.6X” PhươngLRDf5e KìLRDf5enh đoánksQVHD LRDf5echách BạcLRDf5eh côLRDf5e nưLRDf5eơng sJpMrvMẽ khôLRDf5eng đồLRDf5eng LRDf5eý, tksQVHDính tLRDf5eình nàng cóksQVHD mLRDf5eạnh mẽJpMrvM. HắnJpMrvM đãksQVHD đápksQVHD ứngJpMrvM ksQVHDcho nksQVHDhi 6Xtử lấ6Xy B6Xạch ksQVHDcô nưksQVHDơng, LRDf5ecòn chuyệnJpMrvM LRDf5ecó lấy ksQVHDđược hJpMrvMay khônJpMrvMg khônLRDf5eg liênksQVHD q6Xuan đ6Xến hắn.

“Không đượcLRDf5e, nànJpMrvMg JpMrvMsẽ LRDf5ekhông đồngLRDf5e ý.”

Phương Kình6X lạnh6X lùng6X LRDf5enghiêm mặtksQVHD, “NJpMrvMam tửJpMrvM háksQVHDn đại trượng6X ph6Xu, cònJpMrvM pksQVHDhải LRDf5enghe lờiJpMrvM nàngLRDf5e? NếksQVHDu LRDf5enhư nJpMrvMàng tLRDf5ehật sksQVHDự 6Xkhông biếtksQVHD tốtksQVHD xấu,ksQVHD Phương g6Xia chúLRDf5eng t6Xa JpMrvMcũng ksQVHDkhông g6Xánh 6Xnổi.” LJpMrvMão ksQVHDđầu tLRDf5ehật ksQVHDgian JpMrvMtrá, rJpMrvMõ ràngLRDf5e đã biJpMrvMết JpMrvMBạch NgâmksQVHD “kh6Xông biLRDf5eết tốtksQVHD xJpMrvMấu” rồi.

Phương ChJpMrvMấn HiênksQVHD hJpMrvMầu nksQVHDhư ngksQVHDhiến rLRDf5eăng nói,6X “Được6X, taJpMrvM đồng LRDf5eý.” JpMrvMNgâm LRDf5eNgâm sẽLRDf5e th6Xa JpMrvMthứ chLRDf5eo hksQVHDắn, ksQVHDbất luậnksQVHD hJpMrvMắn ksQVHDcó lấJpMrvMy a6Xi, cũng6X chỉJpMrvM 6Xđối tJpMrvMốt với mộ6Xt mìLRDf5enh NgâksQVHDm Ngâm.

Thế nhưksQVHDng ha6Xi ngJpMrvMười họJpMrvM đềuJpMrvM 6Xđã quêksQVHDn mấtJpMrvM mộ6Xt sựLRDf5e thật, mộtJpMrvM sJpMrvMự t6Xhật 6Xvô c6Xùng v6Xô cLRDf5eùng nghiêksQVHDm trọLRDf5eng, BạchJpMrvM Mạ6Xn ĐiệpJpMrvM c6Xó v6Xõ công,LRDf5e k6Xế hoạch ksQVHDtuyệt vờiksQVHD củ6Xa bọ6Xn họ6X nhấtJpMrvM địksQVHDnh thấtksQVHD LRDf5ebại thảmksQVHD hại.

Chương ksQVHD22: Dùng bksQVHDản nănJpMrvMg phLRDf5eản ứksQVHDng t6Xhật JpMrvMlà tốt.

Bạch Mạ6Xn JpMrvMĐiệp sớm6X đãksQVHD nghLRDf5ee tksQVHDhấy JpMrvMchuyện 6XPhương ChấnLRDf5e Hiên tuLRDf5eyển lãoJpMrvM bJpMrvMà, thế6X nhưngJpMrvM nànJpMrvMg JpMrvMmột LRDf5echút c6Xảm JpMrvMgiác cũ6Xng khôksQVHDng cóksQVHD. CóksQVHD thksQVHDể, nàngJpMrvM đã từngksQVHD đLRDf5eộng lòng6X ksQVHDvới 6XPhương ChấnJpMrvM Hiên,6X thJpMrvMế nhưnksQVHDg mộJpMrvMt ph6Xần hảo6X cảksQVHDm k6Xia, LRDf5eđã hoàn toànJpMrvM bịJpMrvM gạ6Xt ksQVHDbỏ. NgưJpMrvMời PhLRDf5eương gLRDf5eia k6Xhinh thườJpMrvMng nà6Xng, nà6Xng cũngJpMrvM đồngLRDf5e dạngJpMrvM khinJpMrvMh thường bọJpMrvMn LRDf5ehọ. NksQVHDghĩ đLRDf5eến ksQVHDsách mặtLRDf5e 6Xcủa PhươnLRDf5eg lãoJpMrvM gJpMrvMia 6Xcùng Phương6X ksQVHDphu nJpMrvMhân, nàng thựcksQVHD LRDf5esự muốnJpMrvM nônJpMrvM mửa6X. Phư6Xơng ChấJpMrvMn HksQVHDiên 6Xrất 6Xxuất sksQVHDách, LRDf5ekhông giốJpMrvMng hksQVHDạng ănksQVHD chơi tksQVHDrác ksQVHDtáng thông6X thường,ksQVHD thếLRDf5e nhưLRDf5eng tJpMrvMrên ngườLRDf5ei hắnksQVHD m6Xang tksQVHDheo cksQVHDao ngạo6X củJpMrvMa cJpMrvMon nhà thếJpMrvM gia6X. GảksQVHD vàoksQVHD n6Xhà 6Xgiàu LRDf5ecó 6Xđến na6Xy cũJpMrvMng không6X phảJpMrvMi nguLRDf5eyện 6Xvọng củksQVHDa nLRDf5eàng, ở cùng6X mksQVHDột naJpMrvMm nJpMrvMhân ấuLRDf5e trĩJpMrvM tựJpMrvM LRDf5ecao ksQVHDtự đạ6Xi nJpMrvMhư v6Xậy, cLRDf5eòn có6X gìJpMrvM gksQVHDọi LRDf5elà hạksQVHDnh phúc?

Tất cảksQVHD mọiLRDf5e ksQVHDngười ở6X PhươnksQVHDg 6Xgia ksQVHDvừa tựksQVHD c6Xao t6Xự đLRDf5eại vừaJpMrvM ấu JpMrvMtrĩ, BạchLRDf5e MạnLRDf5e ĐJpMrvMiệp thực6X sựJpMrvM khôJpMrvMng muốnLRDf5e trở6X JpMrvMlại nơ6Xi nàyJpMrvM, thếJpMrvM 6Xnhưng nàJpMrvMng 6Xvẫn ph6Xải trở lạ6Xi. NksQVHDàng trởJpMrvM lạLRDf5ei JpMrvMtìm LưJpMrvMu LksQVHDy, cũngksQVHD muốksQVHDn xLRDf5ein PhươLRDf5eng ChksQVHDấn H6Xiên thựcLRDf5e hiện6X lờiLRDf5e hứa. PhươngLRDf5e ChấnksQVHD HiêLRDf5en 6Xđã đáp6X ứngJpMrvM s6Xẽ giúp6X nàLRDf5eng JpMrvMtìm ĐônksQVHDg Phương6X VũksQVHD, hksQVHDắn rốksQVHDt cuộc tìmJpMrvM 6Xkhông đượcksQVHD cJpMrvMhứ gì?

Bởi vJpMrvMì đạiLRDf5e JpMrvMhội ch6Xiêu thân,6X PhJpMrvMương gi6Xa phksQVHDi thườngLRDf5e nJpMrvMáo nhiệt, ksQVHDBạch Mạn6X ĐiệpksQVHD đứngksQVHD trưJpMrvMớc cửa6X LRDf5elớn PhưLRDf5eơng gi6Xa, ksQVHDhé rksQVHDa mộtLRDf5e nụksQVHD LRDf5ecười JpMrvMnhợt nhạt. NhữnJpMrvMg ngườiLRDf5e LRDf5ethoạt 6Xnhìn LRDf5ecó 6Xquyền cLRDf5eó t6Xhế nh6Xư vậy,6X kLRDf5eỳ thựJpMrvMc làJpMrvM nhữn6Xg người khôksQVHDng LRDf5enên gảksQVHD nhất6X. TksQVHDhật sựLRDf5e 6Xkhông LRDf5erõ nLRDf5ehững ng6Xười 6Xnày suLRDf5ey nLRDf5eghĩ thJpMrvMế nàJpMrvMo, chJpMrvMo dù Phương6X ChksQVHDấn HiêJpMrvMn c6Xó làLRDf5e 6Xvõ lLRDf5eâm đksQVHDệ nhLRDf5eị mỹksQVHD nLRDf5eam tửksQVHD cũnLRDf5eg khônLRDf5eg cầksQVHDn chLRDf5een châJpMrvMn LRDf5echạy tới ksQVHDgả c6Xho ksQVHDhắn nhLRDf5eư vậy6X chứ.

Nghe đLRDf5eược g6Xiang ksQVHDhồ JpMrvMđàm lu6Xận vLRDf5eề JpMrvMvõ 6Xlâm tksQVHDứ đạiLRDf5e 6Xmỹ nam, nàngksQVHD thựcJpMrvM LRDf5esự muố6Xn cksQVHDười. VksQVHDận kLRDf5ehí nksQVHDàng lksQVHDà vậ6Xn khí6X gìJpMrvM thếLRDf5e nàyksQVHD? Gả6X c6Xho đệLRDf5e tứksQVHD mỹLRDf5e nam 6X làm 6Xvợ, cùLRDf5eng đksQVHDệ 6Xtam mksQVHDỹ naLRDf5em làksQVHDm pJpMrvMhu JpMrvMthê thật6X LRDf5esự, thksQVHDân phậLRDf5en JpMrvMhiện naksQVHDy ksQVHDcòn lksQVHDà “vksQVHDị hôn tLRDf5ehê” củksQVHDa JpMrvMđệ nhịksQVHD mỹLRDf5e nam6X, nếksQVHDu nhưLRDf5e nhữngLRDf5e nữLRDf5e tửJpMrvM kháLRDf5ec biế6Xt đJpMrvMược nLRDf5eàng đàoksQVHD hoLRDf5ea 6Xnhư vậy, nh6Xất địLRDf5enh đJpMrvMố kksQVHDị chếtJpMrvM nàng.

Bạch ksQVHDMạn ĐiệJpMrvMp đứngLRDf5e ksQVHDở ngoà6Xi c6Xửa, dksQVHDo dksQVHDự JpMrvMkhông biếtJpMrvM có nênLRDf5e LRDf5evào haLRDf5ey khôJpMrvMng. ĐLRDf5eột nLRDf5ehiên nghksQVHDe thấ6Xy ngườiksQVHD nksQVHDói, “MksQVHDau xeLRDf5em đJpMrvMi, TốngLRDf5e PksQVHDhù Dung, TốLRDf5eng 6Xgia tra6Xng tJpMrvMới rồi.”ksQVHD TiếJpMrvMp đó,LRDf5e cóLRDf5e 6Xgia ksQVHDđinh đksQVHDi tLRDf5eới “dẹpksQVHD đường6X”, BksQVHDạch Mạ6Xn Điệp đươngksQVHD nhiêksQVHDn cũJpMrvMng bịLRDf5e “dẹp”LRDf5e sksQVHDang mộtLRDf5e bên.

Bạch 6XMạn ĐLRDf5eiệp khẽ6X liếc6X 6Xmắt vềksQVHD tiê6Xu đJpMrvMiểm củaJpMrvM tấtksQVHD cảLRDf5e mọi ngườiksQVHD –LRDf5e JpMrvMmột 6Xchiếc xJpMrvMe ngựaksQVHD LRDf5exa hoLRDf5ea. TksQVHDừ t6Xrên 6Xxe ngựa,LRDf5e ksQVHDdẫn đầJpMrvMu LRDf5elà mksQVHDột naJpMrvMm 6Xtử tuLRDf5eổi còn rấtksQVHD trksQVHDẻ, ti6Xếp đó6X JpMrvMlà mộLRDf5et ksQVHDnữ n6Xhân manLRDf5eg thLRDf5eai, đksQVHDi sa6Xu cksQVHDòn cóLRDf5e mộtJpMrvM vịLRDf5e nữJpMrvM tửLRDf5e 6Xáo lam, đLRDf5eầu 6Xđội mũJpMrvM cJpMrvMhe mksQVHDặt. VịksQVHD JpMrvMáo 6Xlam nữLRDf5e tử6X kiJpMrvMa vừaksQVHD xuất6X hiện,ksQVHD 6Xánh mắksQVHDt ksQVHDmọi người6X tất cả6X đềuJpMrvM đổLRDf5e dồnLRDf5e v6Xề pLRDf5ehía n6Xàng. NJpMrvMàng JpMrvMhẳn chínksQVHDh ksQVHDlà TốLRDf5eng P6Xhu DunLRDf5eg mJpMrvMà mLRDf5eọi JpMrvMngười đã nksQVHDói, trưJpMrvMớc tiên6X JpMrvMkhông cLRDf5eần LRDf5ebàn tớiJpMrvM nànLRDf5eg diệnksQVHD mạoJpMrvM LRDf5ethế 6Xnào, chỉksQVHD nhìn6X JpMrvMvóc ksQVHDngười uyển chuyLRDf5eển đãksQVHD đ6Xủ chksQVHDo m6Xọi 6Xngười mơksQVHD ướksQVHDc. PhưLRDf5eơng ChấLRDf5en HiêksQVHDn tLRDf5ehật lJpMrvMà tLRDf5eốt LRDf5esố, n6Xgười người đều6X muJpMrvMốn gảJpMrvM chJpMrvMo hắn.ksQVHD Bạch6X MạLRDf5en Đ6Xiệp khô6Xng JpMrvMcó hứnLRDf5eg thJpMrvMú nhì6Xn, hi6Xếu kksQVHDỳ quan JpMrvM sát kh6Xắp nJpMrvMơi. 6XLoại k6Xhí thếLRDf5e nàyJpMrvM cùJpMrvMng võJpMrvM lâmJpMrvM đạksQVHDi hội6X cũLRDf5eng khôngJpMrvM JpMrvMkhác biệksQVHDt lắm chứ?

Tống PJpMrvMhù DunksQVHDg, TốksQVHDng gksQVHDia traLRDf5eng tiểuLRDf5e tLRDf5ehư, ngưLRDf5eời xưng bLRDf5eiệt hiệ6Xu PhùLRDf5e DunksQVHDg kiếm6X. NgksQVHDhe thấyLRDf5e tJpMrvMên TốJpMrvMng Phù6X DunLRDf5eg, nàLRDf5eng thLRDf5eeo bản6X nănJpMrvMg nhớ được.

Người xuLRDf5eống x6Xe cksQVHDúi cJpMrvMùng 6Xlà mộtksQVHD v6Xị 6Xhoa LRDf5ephục lão6X giảksQVHD trên dksQVHDưới 56X0 ksQVHDtuổi. Hắn6X tựaJpMrvM LRDf5ehồ LRDf5ecàng hấpLRDf5e dẫn6X ksQVHDngười kháksQVHDc hksQVHDơn TốLRDf5eng LRDf5ePhù DLRDf5eung, ánh mắtksQVHD 6Xcủa tJpMrvMất cJpMrvMả mọiJpMrvM ngJpMrvMười đềuLRDf5e maLRDf5eng thJpMrvMeo s6Xùng bái6X, đJpMrvMổ dồn6X về6X l6Xão. BJpMrvMạch MạLRDf5en Điệp cũng6X khLRDf5eông LRDf5engoại lệ,LRDf5e hiếJpMrvMu kỳJpMrvM quLRDf5ean s6Xát lJpMrvMão, hẳnksQVHD LRDf5elà mộ6Xt ksQVHDvị võLRDf5e lâmJpMrvM tiề6Xn bối?

Hắn JpMrvMrất JpMrvMcó ph6Xong gJpMrvMật đầuJpMrvM mỉksQVHDm cườ6Xi nksQVHDhìn mọiJpMrvM ngLRDf5eười, đến ksQVHD khi ksQVHDnhìn th6Xấy BạchJpMrvM LRDf5eMạn Điệp,JpMrvM dáJpMrvMng JpMrvMtươi cườiLRDf5e c6Xư c6Xó cJpMrvMhút cứnksQVHDg đờ,ksQVHD ngJpMrvMơ ngácJpMrvM nhìn nàng.6X BạcLRDf5eh MạnksQVHD Đi6Xệp nhìnLRDf5e ngóksQVHD xJpMrvMung quanJpMrvMh, xJpMrvMác địnhJpMrvM lãoLRDf5e ksQVHDđang nhìn6X nksQVHDàng, JpMrvMnàng mỉm cườiJpMrvM ksQVHDđáp l6Xại ksQVHDlão một6X cái,ksQVHD hJpMrvMai tLRDf5eay ôJpMrvMm trưLRDf5eớc LRDf5engực, saJpMrvMu ksQVHDđó JpMrvMlại nhJpMrvMìn LRDf5eđi cJpMrvMhỗ khác.

“Cha…” TốngLRDf5e 6XPhù ksQVHDDung kéoJpMrvM kLRDf5eéo 6Xy phụcksQVHD củaJpMrvM hắn.

Vị 6Xlão g6Xia ksQVHDđó, cũJpMrvMng chín6Xh lJpMrvMà ksQVHDTống 6Xgia LRDf5etrang traLRDf5eng LRDf5echủ, Tống CảLRDf5enh NhânksQVHD, LRDf5emau c6Xhóng hoàLRDf5en hồn.LRDf5e 6X“Vào thôi.”ksQVHD 6XQuá giốksQVHDng, trênksQVHD đJpMrvMời cLRDf5eư nhiênJpMrvM lại cóLRDf5e hJpMrvMai ngườiLRDf5e giống6X nha6Xu nhưLRDf5e v6Xậy. NếuLRDf5e khôn6Xg phảiJpMrvM từnLRDf5eg tậnLRDf5e mắt6X thLRDf5eấy nà6Xng đã chJpMrvMết, hJpMrvMắn nJpMrvMhất địJpMrvMnh JpMrvMcho JpMrvMrằng ngườiLRDf5e đứngLRDf5e trướcksQVHD mksQVHDặt chín6Xh LRDf5elà n6Xàng. NksQVHDàng đksQVHDã chết, t6Xhật sự6X đãJpMrvM chết.

Khách JpMrvMquý tLRDf5eiến vLRDf5eào tJpMrvMrong, BạchJpMrvM MạLRDf5en Điệp6X ksQVHDcũng thJpMrvMeo vào. Mới6X JpMrvMvừa đLRDf5ei được6X 6Xhai bước,6X liềnJpMrvM JpMrvMcó mksQVHDột bàksQVHDn tJpMrvMay nhỏJpMrvM b6Xé túmksQVHD lấLRDf5ey LRDf5ey 6Xphục củksQVHDa nàLRDf5eng. Nàng cúLRDf5ei đksQVHDầu, mJpMrvMột cáLRDf5ei đầJpMrvMu từ6X phíLRDf5ea ksQVHDsau c6Xhui rLRDf5ea, v6Xui vẻLRDf5e c6Xười 6Xnói, “TiểLRDf5eu tJpMrvMhư, ngài rLRDf5eốt cuộ6Xc cũJpMrvMng 6Xtới rồi.”

“Sao nJpMrvMgươi lại6X ởJpMrvM chỗ6X này?”JpMrvM NLRDf5eữ 6Xtử kéLRDf5eo 6Xy LRDf5ephục nàLRDf5eng, đương nhksQVHDiên chính6X lLRDf5eà 6XLưu Ly.

Lưu LRDf5eLy đứngLRDf5e lLRDf5eên, c6Xung kJpMrvMính ksQVHDnói, “HồiJpMrvM tiJpMrvMểu tLRDf5ehư, LRDf5enô tỳ phụnJpMrvMg mệnhJpMrvM taksQVHDm tiểuksQVHD JpMrvMthư đLRDf5eến PhưJpMrvMơng gi6Xa cJpMrvMhờ ngàiksQVHD. TksQVHDhế 6Xnhưng mấyksQVHD tênJpMrvM JpMrvMgiữ cửa PhksQVHDương LRDf5egia nóJpMrvMi ởksQVHD đâyJpMrvM không6X cLRDf5eó LRDf5evị LRDf5ehào n6Xhân ksQVHDnào nhJpMrvMư vLRDf5eậy, LưuLRDf5e 6XLy k6Xhông dáksQVHDm tLRDf5eự tiện rờiLRDf5e đi,LRDf5e kh6Xông c6Xòn LRDf5ecách LRDf5enào khácLRDf5e 6Xhơn làksQVHD LRDf5engồi 6Xở đâksQVHDy chờ.”6X NàLRDf5eng đ6Xã ởJpMrvM ksQVHDđây hLRDf5eơn mười 6Xngày, nksQVHDếu tLRDf5eiểu thưJpMrvM mà6X 6Xcòn khôLRDf5eng ksQVHDxuất hiksQVHDện, nJpMrvMàng đà6Xnh ph6Xải trJpMrvMở vềksQVHD tiếpLRDf5e nJpMrvMhận nghiêm LRDf5ephạt củaLRDf5e taksQVHDm tiểksQVHDu thư.

Bạch Mạ6Xn ĐiJpMrvMệp LRDf5ecười thầnLRDf5e JpMrvMbí, “TksQVHDa dùng6X tksQVHDên JpMrvMgiả Bạ6Xch Ngâm, hLRDf5eơn nữaksQVHD tksQVHDa mấyLRDf5e ksQVHDngày naksQVHDy cLRDf5eũng khôngLRDf5e ở6X chỗ6X JpMrvMnày, ng6Xươi đksQVHDương nhiJpMrvMên khônksQVHDg tìm được.”

“Tiểu thư,JpMrvM 6Xngài khônksQVHDg phảksQVHDi ksQVHDcũng JpMrvMmuốn tLRDf5eham tuLRDf5eyển chứ?” TiểuJpMrvM LRDf5ethư đãJpMrvM thàLRDf5enh ksQVHDthân rồiksQVHD mà,ksQVHD h6Xơn nữaLRDf5e cònksQVHD LRDf5enghe JpMrvMtam tiểuLRDf5e LRDf5ethư nóksQVHDi tiểLRDf5eu th6Xư có bệnhksQVHD, quênLRDf5e mất6X võ6X côn6Xg, cò6Xn cóksQVHD tLRDf5ehể LRDf5etham dựLRDf5e sao?

“Không.” BạcksQVHDh Mạn6X LRDf5eĐiệp kksQVHDhinh thường6X nóLRDf5ei, “Không thícLRDf5eh.” PhươngksQVHD ksQVHDgia c6Xho rằn6Xg nữLRDf5e tửLRDf5e troksQVHDng thiêLRDf5en LRDf5ehạ 6Xđều JpMrvMkhát LRDf5ekhao nịnh6X bLRDf5eợ PhươJpMrvMng gia saoJpMrvM? BạcJpMrvMh Mạn6X LRDf5eĐiệp nàng6X khôksQVHDng cần.

“Tiểu LRDf5ethư, 6Xnghe nóiLRDf5e nJpMrvMgài LRDf5ebị bệJpMrvMnh?” NghJpMrvMe LRDf5enói tiểLRDf5eu thư LRDf5e bị bệnJpMrvMh, LLRDf5eưu LksQVHDy nàn6Xg tứLRDf5ec đếksQVHDn muốnksQVHD chếksQVHDt, hơn6X nữJpMrvMa 6Xcòn JpMrvMbị LRDf5etam tiksQVHDểu th6Xư JpMrvMkhép tộiksQVHD hộ 6Xchủ JpMrvMvô năngLRDf5e LRDf5emà 6Xnghiêm ksQVHDphạt, thậJpMrvMt lJpMrvMà ksQVHDoan uổngLRDf5e ch6Xo nàng.

“Đúng vậyJpMrvM, bấLRDf5et ksQVHDquá hiJpMrvMện 6Xgiờ JpMrvMđã có6X khởJpMrvMi s6Xách. LRDf5eCũng không biksQVHDết x6Xảy rLRDf5ea chuyksQVHDện gìLRDf5e, rấLRDf5et khJpMrvMó nó6Xi rõ6X với6X ngươi6X. ksQVHDĐi, chúnksQVHDg t6Xa vksQVHDào tro6Xng.” Nói nksQVHDàng mất6X tríLRDf5e nhksQVHDớ? LưuJpMrvM LLRDf5ey LRDf5etin sao?

“Tại 6Xsao ph6Xải vào.”JpMrvM Lưu6X LksQVHDy vLRDf5eẻ mặ6Xt không6X đượcJpMrvM thích thú.

“Ngu ngksQVHDốc, LRDf5eta cùngksQVHD Phương6X ChấksQVHDn ksQVHDHiên LRDf5ecó mộtLRDf5e gLRDf5eiao dịch,JpMrvM ta JpMrvMvào hỏiksQVHD hJpMrvMắn ĐônLRDf5eg LRDf5ePhương VLRDf5eũ ởksQVHD đâu.”6X NLRDf5eếu khôn6Xg 6Xphải vJpMrvMì JpMrvMtìm đượcLRDf5e LưJpMrvMu ksQVHDLy JpMrvMvà vìksQVHD thù 6Xlao LRDf5ecủa ksQVHDtrận gi6Xao dLRDf5eịch này,LRDf5e nàngksQVHD t6Xhật s6Xự ksQVHDkhông 6Xmuốn trởksQVHD về.

“Tiểu thư,LRDf5e JpMrvMtam tiLRDf5eểu thư6X 6Xđã LRDf5edùng b6Xồ cksQVHDâu đJpMrvMưa JpMrvMtin đến ThiênLRDf5e JpMrvMCơ cJpMrvMác, muLRDf5ea ksQVHDtin về6X Đông6X PLRDf5ehương VJpMrvMũ, cksQVHDhỉ cầnLRDf5e cóLRDf5e JpMrvMtin ksQVHDtức, lậJpMrvMp tứcJpMrvM b6Xáo với ksQVHD tiểu thư.”JpMrvM Thiên6X C6Xơ cácksQVHD chínJpMrvMh JpMrvMlà LRDf5ethám tử6X tư6X, chJpMrvMuyên LRDf5emua báLRDf5en tLRDf5ein tức6X. JpMrvMThiên Cơ cJpMrvMác ksQVHDsáng ksQVHDlập hJpMrvMơn tJpMrvMrăm LRDf5enăm, mJpMrvMạng lướiJpMrvM LRDf5etình báoLRDf5e t6Xrải rộng6X cJpMrvMả n6Xước, LRDf5ekhông cóksQVHD tin JpMrvM tức nksQVHDào làksQVHD khôJpMrvMng tksQVHDhu th6Xập được,JpMrvM càng6X k6Xhông bksQVHDán tJpMrvMin tứ6Xc giksQVHDả. CóksQVHD 6XThiên ksQVHDCơ cácksQVHD hksQVHDỗ trợ, ksQVHDchỉ cần6X ĐôJpMrvMng PhươnJpMrvMg ksQVHDVũ LRDf5elộ diksQVHDện, JpMrvMtuyệt đốiksQVHD JpMrvMcó t6Xhể bắtLRDf5e được6X hắn.

“Có ThiênksQVHD CJpMrvMơ ksQVHDcác hỗ6X trJpMrvMợ, JpMrvMta cJpMrvMó thểksQVHD yêJpMrvMn ksQVHDtâm r6Xồi, tLRDf5ehế nhưng LRDf5eta 6Xcó và6Xi lờiksQVHD muốJpMrvMn nó6Xi vớiLRDf5e PhươnLRDf5eg Chấ6Xn Hiên6X.” NghLRDf5ee LưksQVHDu ksQVHDLy ksQVHDnói đếnJpMrvM Thiên Cơ6X cáJpMrvMc, tấJpMrvMt LRDf5ecả tưksQVHD liệLRDf5eu vLRDf5eề ThiêJpMrvMn CơLRDf5e LRDf5ecác b6Xỗng nhi6Xên xuJpMrvMất hiệksQVHDn troJpMrvMng đầu6X nàng.LRDf5e Rất nhiềuksQVHD ngưJpMrvMời cùngJpMrvM việcLRDf5e nàLRDf5eng nhớLRDf5e rấksQVHDt rõksQVHD, 6Xchỉ cầksQVHDn xuấ6Xt hiệnJpMrvM trướLRDf5ec mLRDf5eắt nLRDf5eàng, hoặc JpMrvMlà từngJpMrvM nksQVHDghe JpMrvMnói ksQVHDđến, n6Xàng 6Xđều cksQVHDó thksQVHDể n6Xhớ l6Xại. Mới6X LRDf5eđây thLRDf5eôi, BạchksQVHD MạnLRDf5e ĐiệpksQVHD còn JpMrvMkhông phksQVHDát hksQVHDiện ksQVHDra hiệLRDf5en tượnJpMrvMg kỳ6X quáLRDf5ei này.

“Tiểu thư…JpMrvM k6Xhông phảiLRDf5e LRDf5elà ngàJpMrvMi thíchLRDf5e hắ6Xn c6Xhứ?” NghksQVHDe tam JpMrvMtiểu 6Xthư nóiksQVHD tLRDf5eiểu thưJpMrvM ksQVHDở cùJpMrvMng mộtksQVHD chỗksQVHD vớiJpMrvM PhươngksQVHD 6XChấn HksQVHDiên, chẳnLRDf5eg lksQVHDẽ là…

Bạch Mạn6X ĐiệpJpMrvM némksQVHD chJpMrvMo ksQVHDnàng mLRDf5eột 6Xcái trừ6Xng mắtLRDf5e, “ĐLRDf5ei chết LRDf5eđi, ksQVHDta mLRDf5eới k6Xhông thè6Xm thíksQVHDch họLRDf5e PhươnksQVHDg ksQVHDđó.” TroJpMrvMng JpMrvMlòng nàLRDf5eng lại6X LRDf5ebổ tksQVHDhêm một6X câu, muốnJpMrvM thíJpMrvMch c6Xũng JpMrvMthích SáksQVHDo NgọcLRDf5e CôngLRDf5e Tử.

“Vậy là6X tốtksQVHD rồi.”JpMrvM CáLRDf5ei tLRDf5eên LRDf5ehọ PhươngksQVHD ksQVHDkia th6Xật sự6X cJpMrvMó điểm khônJpMrvMg LRDf5exứng vớiksQVHD tiểLRDf5eu LRDf5ethư nJpMrvMhà nàng.

Vào LRDf5eđến ksQVHDPhương giLRDf5ea, 6Xlập tức6X c6Xó nksQVHDha hoànLRDf5e aJpMrvMn bLRDf5eài sươLRDf5eng phòng c6Xho JpMrvMcác nLRDf5eàng nghksQVHDỉ ngksQVHDơi. BạchLRDf5e MksQVHDạn ĐiệpLRDf5e c6Xũng kh6Xông trựcJpMrvM tiế6Xp đJpMrvMề xuấtksQVHD muốn JpMrvM gặp 6XPhương ChấnJpMrvM JpMrvMHiên, nàksQVHDng biết6X 6Xkẻ mLRDf5euốn gJpMrvMặp hắnksQVHD nhiềuLRDf5e lắksQVHDm, n6Xếu nksQVHDhư LRDf5enàng cũngksQVHD muốn đLRDf5ei gặLRDf5ep hắnLRDf5e, ngườ6Xi LRDf5ehầu nhấtLRDf5e đ6Xịnh chksQVHDo ksQVHDrằng n6Xàng cũng6X giốLRDf5eng nhưJpMrvM 6Xnhững nLRDf5eữ nhân6X khác, tù6Xy LRDf5etiện tksQVHDìm mLRDf5eột 6Xlí dLRDf5eo thoáiLRDf5e thác6X JpMrvMđi. Mọi6X LRDf5engười 6Xở PhLRDf5eương gksQVHDia đều6X lLRDf5eà mắt chóksQVHD nhìJpMrvMn ng6Xười thấLRDf5ep, ngườiJpMrvM hầuksQVHD khẳn6Xg địnhksQVHD LRDf5ecũng khôJpMrvMng tốt6X đượcJpMrvM LRDf5ebao nhiêu6X. ThaJpMrvMy vì cJpMrvMhịu nhục,6X tJpMrvMhôi thì6X thứksQVHDc tLRDf5ehời m6Xột c6Xhút, buổJpMrvMi tJpMrvMối tJpMrvMự JpMrvMmình LRDf5eđi tìm.