Tàn bạo khốc nương tử - Chương 21 - 22

Chương 21uuak: k6u6Cái này gọQTEEi 5NdLlà luậQTEEn DHXtvõ ch5NdLiêu thân

Trong DHXtvõ lâQTEEm 5NdLthập đ5NdLại DHXtcao DHXtthủ, QTEEbao gồmQTEE taQTEEm lDHXta sQTEEát, tam cuuakông tử.uuak DHXtVô k6u6Ảnh Luuaka SQTEEát, Thiênk6u6 Diện5NdL T5NdLu QTEELa, Độcuuak NưDHXtơng Tử5NdL hợDHXtp xưngQTEE thàk6u6nh uuaktam la sát5NdL. DHXtSáo NgọDHXtc CDHXtông Tử,5NdL Lk6u6ãnh TDHXtâm Côuuakng Tửk6u6 PhươnDHXtg Ck6u6hấn Hiên,DHXt TDHXtùy Ph5NdLong CôQTEEng Tửuuak Quân Tùyuuak uuakPhong huuakợp xDHXtưng tQTEEam côDHXtng tử.DHXt Kuuakhuôn mDHXtặt QTEEthật củ5NdLa tDHXtam l5NdLa sátk6u6 chưuuaka ak6u6i thấy DHXtqua, nhưngDHXt uuaktam côngQTEE tửuuak đềuQTEE DHXtđược bàik6u6 dan5NdLh uuaklà k6u6mỹ 5NdLnam tửuuak. Thuuakiên C5NdLơ cácDHXt chủQTEE Tùy Phon5NdLg CôngQTEE TửDHXt đượck6u6 xưDHXtng lk6u6à v5NdLõ lk6u6âm đk6u6ệ k6u6nhất mỹk6u6 nam5NdL, Vạnuuak KQTEEiếm uuaksơn tr5NdLang thuuakiếu chủ Phươnguuak ChQTEEấn HiênDHXt được5NdL x5NdLưng DHXtlà đệQTEE nk6u6hị DHXtmỹ 5NdLnam, DHXtSáo Nuuakgọc Cônk6u6g Tử5NdL l5NdLà nhuuakân vDHXtật uuakthần bí nhấtQTEE g5NdLiang hồ,QTEE rất5NdL íuuakt aQTEEi tQTEEừng gặpk6u6 quDHXta khuôuuakn mặk6u6t th5NdLật củDHXta hắDHXtn. Nhưnk6u6g k6u6có nk6u6gười nói, diệQTEEn k6u6mạo củak6u6 hắnk6u6 5NdLxác QTEEthực tuấQTEEn mỹuuak uuakvô sonQTEEg. Nuuakếu hQTEEai uuakvị 5NdLcông tửuuak kk6u6ia đềuQTEE QTEElà mỹ DHXtnam, huuakắn uuakcũng QTEEkhông DHXtthể uuakthua DHXtkém, toạiuuak k6u6nguyện 5NdLcho hắn5NdL QTEEdanh hiQTEEệu uuakđệ uuaktam mk6u6ỹ nam uuakđi. Trouuakng chốnDHXt QTEEvõ lâ5NdLm QTEEtổng cộngDHXt cóDHXt tDHXtứ đại5NdL 5NdLmỹ namk6u6, ngoạiDHXt trừ5NdL 5NdLtam côk6u6ng tử, Đuuakông Phương5NdL DHXtgia, ĐôngDHXt Phương5NdL VDHXtũ bàik6u6 danuuakh đệQTEE tứk6u6. Gả5NdL QTEEcho 5NdLmột tronk6u6g uuakvõ lâmQTEE đệQTEE tứ mỹDHXt naDHXtm, làQTEE vin5NdLh hạnQTEEh truuakong 5NdLthiên k6u6hạ, nê5NdLn khQTEEó trácDHXth tínhk6u6 t5NdLình Đông5NdL PhươngQTEE chQTEEo dù QTEEkém nhuuakư vk6u6ậy, cQTEEũng DHXtcó uuakn cô5NdL nươngk6u6 muuakuốn gDHXtả 5NdLcho hắnk6u6. k6u6Sáo Ngọc5NdL QTEECông TửQTEE nuuakhư thầnk6u6 long thuuakấy đDHXtầu khuuakông uuakthấy đuôDHXti, ĐôngQTEE Phuuakương Vũk6u6 tuuakhì k6u6đã cóQTEE vợDHXt, Quuakuân TùQTEEy Phk6u6ong uuakthần thần bík6u6 uuakbí, Phươnguuak Chấuuakn Hk6u6iên k6u6lại khônDHXtg muốn5NdL 5NdLkết giDHXtao nữ5NdL tử,5NdL vik6u6ệc nà5NdLy DHXte rDHXtằng đk6u6ã kh5NdLiến cho vôDHXt sốDHXt cQTEEô nươ5NdLng thươk6u6ng tQTEEâm. GầDHXtn đây5NdL, k6u6trong ck6u6hốn võDHXt lDHXtâm mỗiQTEE sự5NdL k5NdLiện xDHXtảy ra đềuDHXt liênuuak quuakuan đến5NdL củaQTEE Tauuakm cônuuakg tQTEEử, làk6u6 QTEEđại sựk6u6 liuuakên qk6u6uan đếnk6u6 tứDHXt đạk6u6i mỹuuak nam.

Một tron5NdLg võk6u6 k6u6lâm DHXttam cônDHXtg t5NdLử, Lã5NdLnh Tâk6u6m Công5NdL k6u6Tử Phương Ck6u6hấn Hiên5NdL cônguuak khak6u6i tuyểnQTEE lãoDHXt bà,k6u6 t5NdLuổi từk6u6 QTEE16 đuuakến 25QTEE, tướnk6u6g mk6u6ạo đoauuakn tran5NdLg, mọi nữQTEE tQTEEử uuakchưa cDHXthồng xuấtDHXt thâQTEEn thu5NdLần khiếtk6u6 đềQTEEu QTEEcó DHXtthể tQTEEham tuk6u6yển. DHXtCác vịDHXt QTEEcô nương uuakcó QTEEý muốQTEEn thk6u6am tuyểk6u6n c5NdLhỉ cầ5NdLn trướDHXtc ngàQTEEy haDHXti mươ5NdLi lăDHXtm tháQTEEng tưk6u6 đếnDHXt Puuakhương gia,QTEE luận 5NdLvõ đQTEEể phQTEEân tDHXthắng bại.QTEE Chỉk6u6 cầnk6u6 k6u6có thDHXtể đán5NdLh bại5NdL tấtQTEE cảQTEE mỹDHXt nữDHXt th5NdLam tuyển, chínhQTEE làk6u6 thiDHXtếu puuakhu nhâ5NdLn Phươngk6u6 gia.

Lãnh Tâm5NdL uuakCông Tửk6u6 Phưk6u6ơng Chấnuuak k6u6Hiên QTEEđược x5NdLưng làDHXt QTEEvõ lâm đQTEEệ n5NdLhị mỹk6u6 nk6u6am tử,uuak k6u6cô nư5NdLơng muốn5NdL gảuuak chuuako hắnDHXt nhiềuQTEE nh5NdLư cáuuak QTEEdưới k6u6sông. Hắuuakn vẫnuuak chưa muốn5NdL thànhk6u6 thDHXtân, QTEEchính việcDHXt nàyQTEE QTEEđã làmDHXt tổQTEEn thươ5NdLng tráiuuak tDHXtim k6u6của bik6u6ết ba5NdLo côQTEE gái.QTEE Đột nQTEEhiên hắnuuak côQTEEng k6u6khai tuuakuyển uuaklão QTEEbà, khiếnDHXt chDHXto uuakcác cô5NdL nươnguuak nườmQTEE nượQTEEp tQTEEiến tới Pk6u6hương gi5NdLa. Những5NdL côDHXt nươn5NdLg DHXtcó chk6u6ồng hốuuaki huuakận uuaktại sDHXtao mìk6u6nh luuakại QTEEgả uuakđi sớk6u6m quá5NdL, hận khk6u6ông tuuakhể DHXtly hQTEEôn đểQTEE 5NdLđi thauuakm tuy5NdLển. CònDHXt nuuakhững vk6u6ị ck6u6ô nQTEEương chưQTEEa k6u6chồng thìQTEE 5NdLngày đêm k6u6khổ uuakluyện DHXtvõ 5NdLcông, liều5NdL mạnk6u6g muuakuốn guuakả tớiQTEE Phươnguuak 5NdLgia. ThiênDHXt ki5NdLm nQTEEhà giàu, gik6u6ang hồQTEE hiệpDHXt 5NdLnữ, đủ5NdL lQTEEoại kQTEEiểu k6u6dáng k6u6nữ nhâQTEEn đk6u6ều thk6u6u đượcDHXt tk6u6in tức,DHXt QTEExắn tDHXtay áo, uuak chuẩn bịk6u6 tQTEEới Phươk6u6ng gDHXtia tk6u6ranh guuakiành DHXtchức vịuuak thiếQTEEu phuuaku nhân.

“Cha, chuyệ5NdLn ngườik6u6 QTEElàm k6u6quả nhiêk6u6n làQTEE chuyện5NdL tốk6u6t.” Đương sQTEEự chDHXtiêu k6u6thân 5NdLPhương Chấ5NdLn Hi5NdLên sauuaku kk6u6hi n5NdLghe đượck6u6 ti5NdLn này,QTEE chuyQTEEện đk6u6ầu tiênk6u6 làm làk6u6 đuuakùng đuuakùng nổik6u6 giậk6u6n, đ5NdLá vănuuakg c5NdLửa thDHXtư QTEEphòng cDHXtủa lãuuako chuuaka, QTEElớn tiếngDHXt cQTEEhất vấn.

Phương Kk6u6ình QTEEbuông sácDHXth uuaktrên tk6u6ay, ng5NdLẩng đầuQTEE k6u6nhìn nhi 5NdLtử, DHXtthấp DHXtgiọng mk6u6ắng, uuak“Không bDHXtiết QTEEphép tách.”

Phương Chấk6u6n QTEEHiên DHXthừ lạnh5NdL, “5NdLTa khôk6u6ng uuakbiết puuakhép táchQTEE? Có QTEE thể sk6u6o đượcDHXt vớiQTEE uuakcha suuakao? TDHXta muốn5NdL chiDHXtêu thân5NdL 5NdLkhi nk6u6ào? Sauuako tDHXta khôk6u6ng biết?”DHXt Nửauuak tháng nDHXtay, uuakhắn vẫuuakn vộiDHXt vộk6u6i vànguuak vàk6u6ng k6u6đi tìuuakm BạcDHXth Ngâm,uuak gQTEEiữa đDHXtường lDHXtại nghk6u6e đ5NdLược tin huuakắn muDHXtốn ch5NdLiêu thân5NdL. LậQTEEp t5NdLức QTEEra r5NdLoi thúc5NdL ngựaQTEE guuakấp gk6u6áp QTEEtrở vDHXtề k6u6chất k6u6vấn lão tk6u6ử c5NdLủa hắn.

“Hôn nh5NdLân 5NdLđại sựk6u6 5NdLdo DHXtlệnh 5NdLcủa ch5NdLa mẹ,uuak l5NdLời củak6u6 ma5NdLi mối, DHXt ngươi khôuuakng cầ5NdLn biết.”DHXt k6u6Nhi tửuuak hắnDHXt vìDHXt côDHXt nươn5NdLg k6u6tên gQTEEọi Bạchk6u6 NgâmQTEE DHXtkia màuuak phát điênuuak lêuuakn rồiQTEE, QTEEnghe 5NdLnói QTEEcô nươngDHXt tDHXta mấtuuak DHXttích liềnuuak tQTEEo tiếngQTEE mắDHXtng hắ5NdLn, kuuakhông nói kDHXthông rằn5NdLg lậQTEEt tunQTEEg cảDHXt tDHXthế giớiDHXt nàQTEEy QTEElên mDHXtà tìm.uuak VQTEEì mộtDHXt nữk6u6 QTEEnhân điQTEE ngỗuuak nghịch vớ5NdLi k6u6phụ thân,DHXt tư5NdLơng la5NdLi k6u6nếu lấy5NdL nuuakgười 5NdLta vềQTEE thìk6u6 còuuakn rDHXta QTEEcái dạnQTEEg gìuuak nữa.5NdL Nghe lQTEEời ph5NdLu nhânQTEE kDHXtiến nDHXtghị, uuaksớm n5NdLên tDHXtìm mộtuuak lk6u6ão bàuuak QTEEcho hắn.QTEE PhưQTEEơng k6u6Kình vẫnQTEE DHXtvừa ý Đỗ5NdL ThDHXtanh QTEESương, bất5NdL 5NdLđắc dk6u6ĩ 5NdLnhi tửuuak kiêk6u6n quyếDHXtt kk6u6hông chịu.QTEE HQTEEắn 5NdLmới uuakra điềuuuak kiện k6u6 trong k6u6vòng 5NdLmột năuuakm p5NdLhải manuuakg tk6u6hê tửDHXt uuaktrở về,uuak vốnQTEE DHXttưởng rằuuakng hàiDHXt tửDHXt 5NdLkia đuuakối với nữk6u6 nuuakhân khôk6u6ng cuuakó hứngDHXt thú,uuak tuyệt5NdL đôQTEEi khuuakông tk6u6ìm đQTEEược vị5NdL hôk6u6n thê,QTEE đếnuuak lúcuuak đóuuak hắn sẽuuak da5NdLnh chínk6u6h ngônQTEE thuậnQTEE épuuak nuuakhi tửDHXt lấyQTEE ĐỗQTEE Than5NdLh SưDHXtơng, thếDHXt QTEEnhưng kDHXtết quảDHXt QTEEnhi DHXttử lại 5NdLmang vềDHXt mộtk6u6 vuuakị côDHXt nQTEEương, còQTEEn khk6u6ăng khăngQTEE nhQTEEất mựck6u6 yDHXtêu thưuuakơng ngườik6u6 taDHXt. Bảo 5NdLnhi tử5NdL QTEEtìm vịuuak k6u6hôn tuuakhê 5NdLmang k6u6về, chíDHXtnh DHXtlà sDHXtai lầ5NdLm lớnDHXt nhk6u6ất truuakong đờ5NdLi hắn.

“Ta chuuakỉ mk6u6uốn DHXtNgâm Ngâm.”uuak P5NdLhương Chấuuakn QTEEHiên lờiQTEE lẽ5NdL thẳng thừnuuakg tuyênuuak bốQTEE. NQTEEgày đQTEEó DHXtkhi phụk6u6 t5NdLhân k6u6nói vớiDHXt hắn,5NdL k6u6Ngâm Nguuakâm uuakđi DHXtrồi. &nbspQTEE;Lòng hắn uuakđột k6u6nhiên uuaktrống rỗk6u6ng, k6u6hắn bDHXtiết k6u6mình đã5NdL DHXtđánh QTEEmất một5NdL tuuakhứ vuuakô cùk6u6ng DHXtquan trọnuuakg. Sớm uuaktối bênuuak nh5NdLau hơQTEEn haDHXti mươiQTEE ngàQTEEy, hắnk6u6 chDHXtưa k6u6bao k6u6giờ biếtk6u6 nàngk6u6 DHXtlại quuakuan trọk6u6ng với hắn5NdL nhuuakư vuuakậy. ĐDHXtến DHXtkhi pháQTEEt hiệQTEEn n5NdLàng quQTEEan trọnQTEEg k6u6với hDHXtắn uuakthì cũnguuak làuuak lúck6u6 nànk6u6g bỏ đi.QTEE TìmDHXt hơ5NdLn mườiuuak ngàyk6u6 5NdLvẫn khônQTEEg chúk6u6t tDHXtin tức,QTEE tiDHXtm QTEEhắn đDHXtã 5NdLđánh ruuakơi mấ5NdLt rồi.

“Lấy auuaki QTEEcũng đượDHXtc, Bạchuuak NgDHXtâm tuuakhì không.uuak” Phươn5NdLg KQTEEình vốn khônDHXtg phảDHXti hạngDHXt ngườiQTEE 5NdLthập QTEEphần 5NdLcổ uuakhủ, thếk6u6 nQTEEhưng hắnQTEE khôn5NdLg uuakthích BạQTEEch Ngâmk6u6. Từ l5NdLần đầDHXtu uuaktiên nhìnQTEE thấy5NdL Bạch5NdL Ngâm5NdL, QTEEhắn đDHXtã kk6u6hông thíDHXtch ruuakồi. uuakTuy rằnk6u6g BạchDHXt Nuuakgâm thoạt QTEEnhìn r5NdLất nhuuaku nhược,QTEE tQTEEhế nhưngDHXt trêDHXtn người5NdL lạiDHXt mauuakng theDHXto mộ5NdLt 5NdLcổ sá5NdLt QTEEkhí. Người bì5NdLnh thưQTEEờng 5NdLđương nhiênDHXt nhìn5NdL khôDHXtng tuuakhấy, nhưnDHXtg hắQTEEn tun5NdLg hoànhQTEE giank6u6g hồ nhiều5NdL năk6u6m QTEEnhư vQTEEậy, đươngk6u6 nhQTEEiên khônuuakg cQTEEó nhuuakìn nhầQTEEm, hắnuuak m5NdLơ hồuuak DHXtthấy đ5NdLược, cô DHXtnương 5NdLkia khuuakông ck6u6ó cáiuuak uuakgì DHXtlà tốtQTEE. Nế5NdLu nh5NdLi tửQTEE thíuuakch, hắnk6u6 cũn5NdLg QTEEcó QTEEthể miễn5NdL cưỡng tiếp5NdL nhuuakận Bạchuuak NgâmDHXt. NhưQTEEng kểuuak tuuakừ uuakkhi BạDHXtch DHXtNgâm DHXtxảy QTEEra xunQTEEg độtDHXt muuakãnh 5NdLliệt với k6u6hắn, hắ5NdLn đã5NdL QTEEtriệt đểQTEE phủ5NdL 5NdLnhận nànk6u6g. NàngQTEE s5NdLát khDHXtí quák6u6 nặnk6u6g, khQTEEông cók6u6 tưuuak uuakcách làm 5NdL chủ mk6u6ẫu Phươn5NdLg gia.

“Ta k6u6chỉ muuakuốn nàng.DHXt” Từk6u6 nhuuakỏ mất5NdL QTEEđi mẫQTEEu DHXtthân đDHXtã khiến 5NdLhắn QTEEthập phk6u6ần côQTEE đơn,k6u6 án5NdLh DHXtmắt lQTEEạnh lùn5NdLg cuuakủa ĐỗDHXt tQTEEhị càQTEEng kQTEEhiến hắnQTEE truuakở nênk6u6 lãnh khốc.5NdL DHXtNgười tronDHXtg gk6u6iang hồk6u6 gọuuaki uuakhắn luuakà LãDHXtnh QTEETâm CôQTEEng TửQTEE, đơ5NdLn giDHXtản vuuakì tâk6u6m hắn k6u6lạnh. Huuakắn ngk6u6oài mặtk6u6 uuakluôn cười5NdL rạng5NdL ruuakỡ nhưQTEE giók6u6 mk6u6ùa xDHXtuân, đếnQTEE kh5NdLi giếtuuak ngưuuakời thì vôQTEE cùk6u6ng nguuakhiêm túc,uuak thậmk6u6 ck6u6hí sDHXto vớik6u6 ngưk6u6ời tronDHXtg 5NdLhách đạoQTEE cònQTEE tàQTEEn uuakkhốc DHXthơn. Chỉ cóQTEE muuakình hắnuuak biếQTEEt, bộDHXt uuakdáng tươiQTEE cườiuuak cQTEEủa uuakhắn làDHXt QTEEgiả. ĐỗQTEE thQTEEị k6u6không cDHXtó 5NdLnhi 5NdLtử, vẫQTEEn luôn nhìnDHXt hắnDHXt kk6u6hông vừaDHXt mắt.5NdL LúDHXtc mẫk6u6u thânk6u6 ck6u6hết đQTEEã tuuakừng nDHXtói vk6u6ới hắn,k6u6 ngườ5NdLi muk6u6ốn hắn DHXtcười, kh5NdLông đư5NdLợc 5NdLkhóc, kQTEEhông đượcQTEE đDHXtể ngk6u6ười muQTEEốn k6u6khi dễQTEE huuakắn uuakđách ý.QTEE PDHXthía suuakau nụ cườik6u6 củ5NdLa hắn,QTEE DHXtluôn ẩ5NdLn giấuQTEE một5NdL tuuakrái tk6u6im côk6u6 đ5NdLơn, lạnhuuak lùk6u6ng. SaQTEEu k5NdLhi uuakgặp được Bạchk6u6 Ngk6u6âm, hQTEEắn luQTEEôn luô5NdLn bQTEEởi k6u6vì vẻQTEE QTEEngốc nguuakhếch củauuak nànuuakg màQTEE cườiuuak đếnDHXt thậk6u6t lòng. 5NdLHắn muốnQTEE nànguuak, đờk6u6i nQTEEày QTEEkiếp nDHXtày chuuakỉ cầQTEEn mìnk6u6h nàng.

“Không được,uuak PhươnQTEEg gik6u6a QTEEđã phQTEEát 5NdLtin nàyDHXt rk6u6a ruuakồi, QTEEthiên kim 5NdLcác muuakôn QTEEphái cũnQTEEg đk6u6ã k6u6tới rồi,QTEE QTEElúc uuaknày hDHXtủy k6u6bỏ làDHXt tDHXtổn hQTEEại uuakdanh duuakự Phương gia.”

Phương Chk6u6ấn Hiêk6u6n ck6u6ười QTEEnhạt, “Cha,5NdL QTEEchủ ýk6u6 n5NdLày cóQTEE phải củaQTEE DHXtnữ nhâk6u6n kiDHXta kDHXthông?” Ngk6u6oại tDHXtrừ DHXtnữ nuuakhân kk6u6ia, uuakcó auuaki lạik6u6 thiếuuaku đạok6u6 k6u6đức 5NdLnhư vậyQTEE, còn lã5NdLo nhâDHXtn 5NdLkia huuakết uuaklần nk6u6ày đếnQTEE lầnQTEE khácQTEE DHXtđều QTEEnghe lQTEEời bà.

Phương uuakKình kuuakhông nók6u6i, uuakbiểu thDHXtị QTEEchấp nhận.

Phương k6u6Chấn Hiên5NdL cười5NdL đếnk6u6 châmk6u6 chDHXtọc, “Đuuakừng tưởngk6u6 5NdLlà tauuak không biếk6u6t b5NdLà tk6u6a muk6u6ốn gk6u6ì, k6u6Đỗ 5NdLThanh SươnDHXtg tuuakừ nh5NdLỏ đãDHXt là5NdL DHXtkỳ tàuuaki võQTEE họck6u6, 5NdLvõ côn5NdLg vô cù5NdLng tốt,5NdL làDHXtm nhiềDHXtu tròuuak nhưuuak vậuuaky, muuakục uuakđích chuuakính DHXtlà v5NdLì muố5NdLn đườngQTEE đuuakường chính chínhDHXt đeQTEEm Thanuuakh Sươk6u6ng k6u6gả chQTEEo ta.”uuak 5NdLNữ tửuuak kDHXtia quQTEEả nhiêuuakn độck6u6 ák6u6c, nk6u6hất tiễn5NdL huuakạ song điuuakêu. Vừuuaka đểQTEE Đỗk6u6 Thk6u6anh Sươngk6u6 cuuakó được5NdL duuakanh tiếng,5NdL vừk6u6a đểDHXt QTEEnàng gảDHXt vàoDHXt Pk6u6hương gia.

“Thanh SDHXtương cDHXtó chuuakỗ nDHXtào khônguuak tốtk6u6?” Hà5NdLi tửQTEE kk6u6ia vănDHXt uuakvõ song toàn5NdL, uuakôn nhDHXtu h5NdLiền tuuakhục, đượcDHXt xk6u6ưng QTEElà 5NdLvõ QTEElâm đệk6u6 nhấtuuak m5NdLỹ nữ,uuak DHXthơn nữDHXta cònQTEE môDHXtn đăng huuakộ đối,QTEE lạiDHXt l5NdLà chDHXtất nữQTEE DHXtcủa áQTEEi t5NdLhê hắn.

“Nàng DHXttốt, tDHXthế uuaknhưng sQTEEo QTEEra vk6u6ẫn kéQTEEm Ngâk6u6m Nk6u6gâm mộDHXtt ngón tayDHXt.” Quák6u6 mứDHXtc giDHXtả dốiDHXt, QTEEcố tìnhuuak thaDHXtnh cao.

“Ngươi…” Phươngk6u6 Kì5NdLnh QTEEsắp bQTEEị hắuuakn lDHXtàm chQTEEo tứck6u6 chếtQTEE, 5NdLBạch cô nươk6u6ng uuakkia rố5NdLt cuộcuuak cQTEEó uuakchỗ QTEEnào tuuakốt chứ?

“Mấy nDHXtăm DHXtnay, uuakta tôDHXtn k6u6trọng ngưQTEEời, k6u6xem ngườiQTEE 5NdLlà chk6u6a cDHXtủa ta cũngQTEE v5NdLì k6u6nể mặtk6u6 nương.5NdL NDHXtếu nhưuuak nk6u6gười cuuakố QTEEtình 5NdLlàm 5NdLnhư vậyuuak nQTEEữa, đừnguuak trk6u6ách tDHXta không nhậuuakn ngườiuuak.” Suuakau kDHXthi nuuakương muuakất, chQTEEa hắnDHXt lDHXtuôn k6u6luôn nghDHXte lời5NdL nk6u6ữ nhDHXtân QTEEkia mà khQTEEi dễuuak k6u6hắn. Nếuuaku khQTEEông phảiQTEE k6u6hắn hDHXtứa vớQTEEi nươnk6u6g sQTEEẽ t5NdLôn trọngQTEE cuuakha thQTEEì Phươngk6u6 ChấnDHXt Hiên hắnuuak suuakớm đãDHXt k6u6bỏ nhuuakà DHXtra k6u6đi rồi.

Phương KìnQTEEh 5NdLnhìn nuuakhi 5NdLtử, k6u6nói khQTEEông tuuakhành lk6u6ời. Tí5NdLnh tình nhk6u6i tQTEEử tQTEEhế DHXtnào hắn5NdL hiểuDHXt rấtQTEE rõQTEE, nó5NdLi đượcQTEE 5NdLlàm đưk6u6ợc, “Ngươik6u6 muốn5NdL 5NdLthế nào?”

“Hủy 5NdLbỏ việcQTEE chiê5NdLu tQTEEhân 5NdLnực cười5NdL k6u6này.” HắnQTEE k6u6ngữ khí kiê5NdLn quyết.

“Không đDHXtược, k6u6Phương gDHXtia uuakta 5NdLgánh khuuakông n5NdLổi việcDHXt này.”

Phương Cuuakhấn Hiêuuakn cườk6u6i nhk6u6ạt, “Vậy5NdL đ5NdLừng tráDHXtch QTEEta làm chuyệnuuak uuakcó luuakỗi vớiuuak người.”

“Ngươi muố5NdLn gì?QTEE” Mk6u6ặt hắnk6u6 biếnuuak sách.

“Ta nhấtuuak thời5NdL muốnQTEE 5NdLgiết chếtQTEE 5NdLnữ nDHXthân lQTEEắm mk6u6ồm kia.”DHXt Nếu khôngk6u6 uuakphải uuakcó chDHXta chQTEEe cQTEEhở, DHXthắn đãDHXt sớmDHXt đuổiQTEE nữ5NdL nhâDHXtn kiDHXta đ5NdLi rồk6u6i, uuakthậm 5NdLchí còuuakn có k6u6thể guuakiết k6u6bà 5NdLta, tQTEEhù uuakhận hắnDHXt đối5NdL vớik6u6 DHXtnhị nươQTEEng 5NdLkhông uuakphải m5NdLới nDHXtgày mộDHXtt ngDHXtày hQTEEai mà thành.

“Người đuuakó làQTEE nhịDHXt QTEEnương củaDHXt ngươi.”QTEE  DHXtPhương Kình kh5NdLông thQTEEể QTEEtin nổi.

“Nương k6u6ta đãuuak chuuakết QTEEtừ uuaklâu lk6u6ắm rồi5NdL, k6u6bà uuakta kDHXthông xứDHXtng. Cha đừnQTEEg quên,uuak tuuaka DHXtlà Lãnh5NdL QTEETâm Ck6u6ông k6u6Tử, uuaklà lãnhQTEE tâmk6u6, bấtDHXt DHXtluận chuuakuyện gìk6u6 cuuakũng c5NdLó thể làDHXtm được.”

“Được rồk6u6i, ngươk6u6i cứDHXt DHXtđể vi5NdLệc chiQTEEêu tk6u6hân n5NdLày uuaktiếp uuaktục đi, uuakta đồngDHXt ýDHXt DHXtcho QTEEngươi lấyk6u6 Bk6u6ạch DHXtcô nươn5NdLg.” NhDHXti tuuakử luôQTEEn luôn5NdL nó5NdLi đượQTEEc lQTEEàm được, tốtDHXt nhấQTEEt làDHXt đừng5NdL đốik6u6 nghịDHXtch vớiQTEE hắn.

“Nếu đãuuak chiêk6u6u t5NdLhân, NgâmDHXt NgâDHXtm k6u6làm sak6u6o 5NdLbây guuakiờ? LàQTEEm thiếp chăng?”5NdL LấyQTEE uuaktính QTEEtình 5NdLcương lDHXtiệt củ5NdLa nàQTEEng, uuaknàng sẽDHXt QTEEđồng DHXtý sao?

“Ngươi hQTEEưởng uuakphúc tềuuak QTEEnhân, đồQTEEng thk6u6ời nhậpk6u6 5NdLmôn, không k6u6 phân lớnDHXt nhỏ.”uuak PhươnQTEEg Kìuuaknh đoáQTEEn chách5NdL Bạc5NdLh côQTEE nươk6u6ng k6u6sẽ kuuakhông đồQTEEng ý,uuak DHXttính tình QTEE nàng cuuakó mạn5NdLh mẽ.uuak Hắn5NdL đãk6u6 đápk6u6 ứnuuakg cuuakho 5NdLnhi tử5NdL lấy5NdL Bạc5NdLh côuuak nưDHXtơng, cQTEEòn chuyDHXtện 5NdLcó lấy đượcQTEE hQTEEay khôngDHXt kQTEEhông liQTEEên 5NdLquan đếnuuak hắn.

“Không QTEEđược, nàQTEEng sẽDHXt khônuuakg đồ5NdLng ý.”

Phương KQTEEình lạnhQTEE lù5NdLng nghiêmk6u6 mặt,uuak “DHXtNam uuaktử hák6u6n đQTEEại trượng phDHXtu, QTEEcòn phảk6u6i nuuakghe lờuuaki nànDHXtg? NDHXtếu nhuuakư nàn5NdLg thk6u6ật sựuuak khônQTEEg 5NdLbiết QTEEtốt xấu, Phư5NdLơng g5NdLia k6u6chúng tQTEEa uuakcũng QTEEkhông gáQTEEnh nổiDHXt.” LãDHXto đ5NdLầu thậtQTEE giak6u6n trá,k6u6 DHXtrõ ràuuakng đã biế5NdLt Bạ5NdLch Nk6u6gâm “khônguuak bDHXtiết tốtuuak xấuuuak” rồi.

Phương ChấnDHXt k6u6Hiên hầuk6u6 nhQTEEư uuaknghiến rDHXtăng nói,k6u6 “Được,k6u6 ta đồnk6u6g ý.”5NdL Ngâ5NdLm Ngk6u6âm sQTEEẽ DHXttha QTEEthứ DHXtcho hắnuuak, buuakất luậnDHXt DHXthắn ck6u6ó lấyuuak aiQTEE, cũngQTEE cQTEEhỉ đốiDHXt tốt vớiuuak m5NdLột k6u6mình 5NdLNgâm Ngâm.

Thế n5NdLhưng haDHXti ngườuuaki huuakọ đk6u6ều QTEEđã quênDHXt mấtDHXt mộtDHXt sựDHXt thật, uuak một sự5NdL thậ5NdLt QTEEvô cùnuuakg vô5NdL cQTEEùng nghiêmDHXt 5NdLtrọng, Buuakạch Mạuuakn k6u6Điệp c5NdLó vDHXtõ công,DHXt kếuuak hoạQTEEch tuyệt vờQTEEi củaQTEE bọk6u6n họ5NdL nhấuuakt địnhk6u6 tDHXthất bạk6u6i t5NdLhảm hại.

Chương 22uuak: Dùng bả5NdLn n5NdLăng p5NdLhản 5NdLứng thuuakật làDHXt tốt.

Bạch k6u6Mạn Điệpk6u6 QTEEsớm đãQTEE nghuuake uuakthấy cQTEEhuyện Phươnk6u6g Chấnk6u6 Hiên tuk6u6yển lãoDHXt bàDHXt, thếk6u6 nhưnguuak nàngQTEE mDHXtột c5NdLhút ck6u6ảm giáDHXtc QTEEcũng k5NdLhông có.k6u6 CóQTEE thể,k6u6 k6u6nàng DHXtđã từng độk6u6ng lònguuak DHXtvới PhươnDHXtg Chấ5NdLn HiênDHXt, 5NdLthế nQTEEhưng uuakmột phuuakần hảuuako cảmuuak kiaQTEE, đã5NdL hoàDHXtn toàn QTEEbị gạ5NdLt bỏ.k6u6 NgườiQTEE Phưk6u6ơng gi5NdLa khDHXtinh thQTEEường nànuuakg, 5NdLnàng cũQTEEng đồnk6u6g dạngk6u6 khQTEEinh thường bọnk6u6 họQTEE. DHXtNghĩ đến5NdL sáQTEEch mặtDHXt ck6u6ủa QTEEPhương luuakão gDHXtia cùk6u6ng Phương5NdL uuakphu nhâ5NdLn, nàng thựcQTEE sựk6u6 uuakmuốn uuaknôn m5NdLửa. PhưQTEEơng Chấn5NdL Hi5NdLên rấtQTEE xuấtDHXt sách,5NdL khôngk6u6 giốnQTEEg hạnDHXtg 5NdLăn chơi trácDHXt tánQTEEg thDHXtông thường,QTEE uuakthế nhưnk6u6g trênk6u6 ngườik6u6 hắk6u6n 5NdLmang t5NdLheo uuakcao ngDHXtạo DHXtcủa couuakn nhà thếQTEE QTEEgia. GQTEEả vàuuako nQTEEhà giDHXtàu k6u6có đế5NdLn naDHXty cũ5NdLng DHXtkhông puuakhải nQTEEguyện vuuakọng củaDHXt nàQTEEng, ở cùnQTEEg mDHXtột DHXtnam QTEEnhân ấuQTEE trDHXtĩ 5NdLtự ca5NdLo tựk6u6 đDHXtại nk6u6hư vk6u6ậy, k6u6còn cóDHXt g5NdLì gọ5NdLi làDHXt hạnh5NdL phúc?

Tất cả5NdL mọiuuak ngườiuuak DHXtở Ph5NdLương uuakgia vừuuaka DHXttự cak6u6o t5NdLự đại5NdL vừauuak ấk6u6u trĩ, BDHXtạch Mạuuakn Điệpuuak thQTEEực sựuuak khôngDHXt muuakuốn 5NdLtrở lạQTEEi nQTEEơi nàuuaky, DHXtthế nDHXthưng nànguuak v5NdLẫn phải trởk6u6 5NdLlại. NànDHXtg tuuakrở lạiDHXt tk6u6ìm LưuQTEE LyDHXt, cũnguuak muốuuakn xi5NdLn Phươn5NdLg DHXtChấn Hiên5NdL t5NdLhực DHXthiện lời hứauuak. Phươngk6u6 Cuuakhấn HiêDHXtn 5NdLđã đ5NdLáp ứng5NdL sẽQTEE guuakiúp uuaknàng tQTEEìm Đk6u6ông Phươuuakng VQTEEũ, hQTEEắn rốt5NdL cuộc tìmQTEE khô5NdLng đượcuuak chứ5NdL gì?

Bởi v5NdLì đ5NdLại h5NdLội chiêuk6u6 thDHXtân, PhươngDHXt g5NdLia p5NdLhi thDHXtường náo nhiệt,QTEE Bạk6u6ch Mạnuuak uuakĐiệp đứ5NdLng trưuuakớc DHXtcửa lớuuakn QTEEPhương gDHXtia, DHXthé r5NdLa một5NdL 5NdLnụ cuuakười nhợt nhạt.5NdL Nhữngk6u6 ngườQTEEi thoạtQTEE nhìn5NdL cóuuak quDHXtyền QTEEcó t5NdLhế nQTEEhư QTEEvậy, kỳQTEE thựcuuak làDHXt nh5NdLững ngưuuakời không 5NdLnên gảQTEE nhất.k6u6 ThQTEEật sự5NdL DHXtkhông uuakrõ nhữnguuak ngưuuakời nàyk6u6 k6u6suy nDHXtghĩ thế5NdL nào5NdL, DHXtcho dù uuakPhương 5NdLChấn DHXtHiên ck6u6ó luuakà võQTEE QTEElâm đệ5NdL nhịk6u6 mDHXtỹ nauuakm tuuakử DHXtcũng kDHXthông k6u6cần chuuaken chânQTEE chạy DHXt tới gả5NdL cuuakho huuakắn k6u6như vậy5NdL chứ.

Nghe đượcDHXt giQTEEang hồk6u6 5NdLđàm luận5NdL vềDHXt DHXtvõ lQTEEâm tuuakứ đạiQTEE muuakỹ nam, nànDHXtg thự5NdLc k6u6sự muốDHXtn cười5NdL. Vận5NdL khík6u6 nà5NdLng l5NdLà vk6u6ận uuakkhí gk6u6ì thếDHXt này?k6u6 Gả5NdL chk6u6o đệuuak tứDHXt mỹuuak nam làmuuak vợQTEE, cuuakùng đDHXtệ tDHXtam QTEEmỹ n5NdLam làm5NdL phQTEEu k6u6thê tQTEEhật sự,DHXt tk6u6hân pDHXthận hiệDHXtn k6u6nay QTEEcòn k6u6là k6u6“vị hôn thêk6u6” củk6u6a 5NdLđệ nhịDHXt k6u6mỹ nauuakm, DHXtnếu nhưQTEE những5NdL n5NdLữ DHXttử khácuuak b5NdLiết đượck6u6 nànDHXtg uuakđào QTEEhoa như vậy,uuak nhấtk6u6 đDHXtịnh đốDHXt DHXtkị chết5NdL nàng.

Bạch Mạnk6u6 Đ5NdLiệp đứnuuakg ởk6u6 ngo5NdLài cửa,k6u6 dk6u6o dQTEEự khônQTEEg bik6u6ết 5NdLcó nên vàouuak DHXthay 5NdLkhông. ĐộtQTEE nk6u6hiên k6u6nghe thQTEEấy ngườiuuak nuuakói, “MDHXtau xe5NdLm đ5NdLi, Tống5NdL Phùuuak Dung, DHXtTống k6u6gia uuaktrang t5NdLới rồi.5NdL” TiếpQTEE đó,5NdL 5NdLcó gi5NdLa đi5NdLnh đDHXti 5NdLtới k6u6“dẹp đườDHXtng”, Bạc5NdLh 5NdLMạn Điệp đươngk6u6 nhi5NdLên cũng5NdL uuakbị “dDHXtẹp” DHXtsang mộtuuak bên.

Bạch MạnQTEE Đik6u6ệp khẽQTEE liDHXtếc mắtk6u6 v5NdLề tDHXtiêu đk6u6iểm củauuak tấtQTEE cQTEEả mọi ngườuuaki DHXt– m5NdLột chiế5NdLc QTEExe ngựaQTEE QTEExa hk6u6oa. Từ5NdL trênDHXt 5NdLxe ngựa,k6u6 dẫnQTEE đầuk6u6 lDHXtà m5NdLột nuuakam tửQTEE tuổi k6u6 còn rấtDHXt tQTEErẻ, tiếuuakp đó5NdL là5NdL mQTEEột k6u6nữ nhâDHXtn uuakmang thaQTEEi, đi5NdL sa5NdLu 5NdLcòn c5NdLó mộtDHXt vịk6u6 nữDHXt k6u6tử áQTEEo lam, đầuDHXt độiQTEE m5NdLũ uuakche mặt.uuak Vịk6u6 QTEEáo lDHXtam nữQTEE tửuuak kik6u6a vuuakừa 5NdLxuất uuakhiện, ánuuakh mắt5NdL mDHXtọi người tấtQTEE cả5NdL QTEEđều đổQTEE dk6u6ồn vDHXtề ph5NdLía nànuuakg. Nàuuakng hẳnQTEE chíDHXtnh làQTEE Tuuakống uuakPhu Duuakung 5NdLmà DHXtmọi n5NdLgười đã nói,QTEE trước5NdL tuuakiên khôngQTEE cầQTEEn DHXtbàn tới5NdL nànQTEEg uuakdiện mạuuako thếk6u6 nàDHXto, chỉQTEE DHXtnhìn vóuuakc người uyểnuuak QTEEchuyển đuuakã đủuuak k6u6cho uuakmọi ngDHXtười DHXtmơ ước.uuak Ph5NdLương Chấn5NdL Hiuuakên uuakthật là5NdL k6u6tốt số5NdL, người ngườik6u6 đều5NdL muốnDHXt gảDHXt k6u6cho hQTEEắn. Bạck6u6h Mạn5NdL ĐiệpDHXt kQTEEhông QTEEcó hứng5NdL QTEEthú uuaknhìn, k6u6hiếu kDHXtỳ quan sátuuak QTEEkhắp nk6u6ơi. Loạik6u6 DHXtkhí QTEEthế nàQTEEy cùnk6u6g võDHXt QTEElâm đạiDHXt hộiDHXt cũnDHXtg kDHXthông khQTEEác biệtuuak lắm chứ?

Tống QTEEPhù uuakDung, TốDHXtng gik6u6a tranDHXtg k6u6tiểu thưDHXt, ngườiuuak xưng biệt5NdL QTEEhiệu PhùDHXt DuQTEEng kiếm.QTEE Nguuakhe thuuakấy têk6u6n DHXtTống Phùuuak Dunk6u6g, nàngQTEE tDHXtheo 5NdLbản nănDHXtg nhớ được.

Người xuốQTEEng xk6u6e DHXtcúi cùQTEEng luuakà mộ5NdLt vị5NdL huuakoa phụuuakc uuaklão giả trênDHXt dướik6u6 uuak50 tuổk6u6i. Huuakắn tựQTEEa hồuuak c5NdLàng hDHXtấp dẫnDHXt ngk6u6ười DHXtkhác hk6u6ơn 5NdLTống Phùuuak Duk6u6ng, uuakánh mắt k6u6của tấQTEEt cảDHXt mọiuuak ngườiDHXt đều5NdL man5NdLg theQTEEo sùnguuak b5NdLái, QTEEđổ dồuuakn vềuuak lãuuako. Bạchk6u6 Mạ5NdLn 5NdLĐiệp cũng khôn5NdLg QTEEngoại lDHXtệ, hiế5NdLu kỳk6u6 DHXtquan 5NdLsát k6u6lão, uuakhẳn QTEElà mộDHXtt vị5NdL DHXtvõ lâDHXtm tiềnQTEE bối?

Hắn rấtQTEE có5NdL p5NdLhong gậtDHXt DHXtđầu muuakỉm cườik6u6 nDHXthìn mọik6u6 5NdLngười, đếQTEEn khi 5NdLnhìn thấyuuak Bạchuuak DHXtMạn 5NdLĐiệp, dáQTEEng tDHXtươi cười5NdL cưDHXt 5NdLcó QTEEchút cứnk6u6g đờ,k6u6 QTEEngơ ngáuuakc nhìnQTEE nàng. Bạ5NdLch k6u6Mạn Điuuakệp nuuakhìn nDHXtgó QTEExung quanDHXth, xácQTEE địnhDHXt lãDHXto đanuuakg nhuuakìn nàng,k6u6 nàngk6u6 mỉm cườiuuak đuuakáp lk6u6ại lãQTEEo mộtDHXt cái,uuak ha5NdLi QTEEtay ômDHXt trk6u6ước ngực,5NdL sQTEEau đDHXtó lạiuuak nhDHXtìn điuuak c5NdLhỗ khác.

“Cha…” TốnQTEEg P5NdLhù Duuakung uuakkéo kéDHXto k6u6y phụ5NdLc củDHXta hắn.

Vị lãok6u6 giuuaka uuakđó, 5NdLcũng chíQTEEnh uuaklà Tốnguuak gk6u6ia tranDHXtg tra5NdLng chQTEEủ, Tống CảQTEEnh NhânQTEE, uuakmau chóngQTEE hQTEEoàn h5NdLồn. “Vàouuak thôi5NdL.” Q5NdLuá giống,k6u6 trQTEEên đờiDHXt QTEEcư nhiên lạiDHXt có5NdL hauuaki ngườik6u6 DHXtgiống nhDHXtau nhDHXtư vậyDHXt. k6u6Nếu QTEEkhông phảk6u6i từnguuak tậnuuak QTEEmắt tuuakhấy nDHXtàng đã uuak chết, DHXthắn nhấQTEEt địk6u6nh c5NdLho rằnuuakg 5NdLngười đuuakứng trướuuakc mặt5NdL chínQTEEh lQTEEà nàng.QTEE Nà5NdLng DHXtđã cuuakhết, thật 5NdLsự đQTEEã chết.

Khách quýQTEE tk6u6iến vàoQTEE tronDHXtg, BạchDHXt uuakMạn Đ5NdLiệp cũ5NdLng the5NdLo vào. MớiQTEE vừauuak điQTEE DHXtđược 5NdLhai k6u6bước, liềnDHXt DHXtcó mộ5NdLt bàuuakn tak6u6y 5NdLnhỏ bék6u6 k6u6túm lấDHXty uuaky phụcuuak củk6u6a nk6u6àng. Nàng cúuuaki đầu,QTEE mộtuuak cáDHXti đ5NdLầu từ5NdL pQTEEhía sk6u6au chuk6u6i ra5NdL, vuuuaki k6u6vẻ cườiQTEE nói5NdL, “TiQTEEểu thDHXtư, ngài rốt5NdL cuộQTEEc cũ5NdLng tớDHXti rồi.”

“Sao nuuakgươi lạik6u6 uuakở chỗ5NdL này?”QTEE QTEENữ uuaktử QTEEkéo DHXty phụcuuak nàng, đưuuakơng nQTEEhiên chíQTEEnh 5NdLlà LưuQTEE Ly.

Lưu L5NdLy DHXtđứng lê5NdLn, ck6u6ung 5NdLkính nuuakói, “Hồiuuak tiểDHXtu k6u6thư, nôDHXt tỳ phụnguuak muuakệnh taQTEEm 5NdLtiểu thưDHXt đếnDHXt PhươngDHXt gik6u6a DHXtchờ ngài.5NdL 5NdLThế nhQTEEưng mấ5NdLy têk6u6n giữuuak cửa k6u6Phương gk6u6ia nóik6u6 QTEEở đây5NdL khônk6u6g cóQTEE vk6u6ị uuakhào nh5NdLân nàk6u6o n5NdLhư vDHXtậy, DHXtLưu QTEELy kQTEEhông dDHXtám t5NdLự tiệk6u6n rời đi,DHXt khôk6u6ng ck6u6òn cQTEEách k6u6nào k6u6khác hơQTEEn DHXtlà ngồiuuak ởDHXt đuuakây chờ.k6u6” NàngQTEE đuuakã ởQTEE đâyQTEE hơk6u6n mườ5NdLi ngày, k6u6nếu tiểu5NdL thưDHXt màk6u6 còQTEEn khôk6u6ng xuuakuất hik6u6ện, nànDHXtg k6u6đành phảk6u6i trởk6u6 QTEEvề QTEEtiếp nhậnuuak nghiêm phạtuuak củak6u6 tQTEEam tiể5NdLu thư.

Bạch Muuakạn ĐiệpDHXt cười5NdL t5NdLhần bíDHXt, “TaQTEE dùk6u6ng uuaktên giả5NdL Bạ5NdLch Ngâm, hơnk6u6 nữk6u6a tuuaka uuakmấy QTEEngày nuuakay cũnguuak kQTEEhông ởk6u6 chỗ5NdL nàk6u6y, ngươDHXti đQTEEương nh5NdLiên khôngk6u6 tìm được.”

“Tiểu tQTEEhư, ngàiQTEE khQTEEông phảik6u6 DHXtcũng uuakmuốn tDHXtham tuyểk6u6n chứ?” Tiể5NdLu uuakthư k6u6đã thànhDHXt thDHXtân rồDHXti k6u6mà, huuakơn nuuakữa cònk6u6 DHXtnghe 5NdLtam tiểu5NdL th5NdLư uuaknói tiểQTEEu tQTEEhư có bệnh,k6u6 qDHXtuên mDHXtất võDHXt côngDHXt, c5NdLòn k6u6có th5NdLể QTEEtham 5NdLdự sao?

“Không.” BạchQTEE Muuakạn Điệpk6u6 khuuakinh tDHXthường 5NdLnói, “Không uuak thích.” PhươngQTEE QTEEgia cDHXtho rằngDHXt nữDHXt tk6u6ử k6u6trong 5NdLthiên hạDHXt đều5NdL QTEEkhát kQTEEhao QTEEnịnh bợ5NdL Phương DHXtgia sQTEEao? Bạck6u6h Mạ5NdLn Điệ5NdLp nànguuak uuakkhông cần.

“Tiểu thư,uuak nghDHXte nk6u6ói ngàuuaki bịDHXt 5NdLbệnh?” Ng5NdLhe nó5NdLi tuuakiểu thư bịQTEE k6u6bệnh, Lk6u6ưu DHXtLy nàuuakng tQTEEức đến5NdL muốnuuak chết,uuak hơnQTEE nữak6u6 cDHXtòn bịDHXt tauuakm uuaktiểu thưDHXt DHXtkhép tộk6u6i hộDHXt chủ vDHXtô nk6u6ăng mQTEEà nghik6u6êm pk6u6hạt, thật5NdL k6u6là oak6u6n uuuakổng cuuakho nàng.

“Đúng vậy,QTEE bấk6u6t quQTEEá hi5NdLện gQTEEiờ đãk6u6 c5NdLó DHXtkhởi sách.QTEE Cũng5NdL không 5NdLbiết xuuakảy rDHXta chuyệnDHXt gk6u6ì, 5NdLrất QTEEkhó nóQTEEi r5NdLõ vớiQTEE ngươiQTEE. uuakĐi, chúnuuakg QTEEta vàok6u6 trong.” Nói5NdL nàn5NdLg muuakất trí5NdL uuaknhớ? Lưuuaku QTEELy ti5NdLn sao?

“Tại suuakao 5NdLphải vào.”DHXt Lưu5NdL QTEELy vuuakẻ mặuuakt khônuuakg đưk6u6ợc thích thú.

“Ngu ngQTEEốc, tuuaka cùngDHXt Phươnk6u6g C5NdLhấn H5NdLiên QTEEcó mộuuakt giak6u6o dịQTEEch, ta vàuuako hỏ5NdLi hắDHXtn Đôuuakng PQTEEhương Vũk6u6 ởQTEE đâu.”uuak Nếk6u6u khônQTEEg phả5NdLi vìQTEE tìuuakm đượck6u6 Lưu5NdL k6u6Ly vDHXtà vì tDHXthù laDHXto cDHXtủa trậ5NdLn g5NdLiao dịchuuak nuuakày, nàn5NdLg thậtuuak DHXtsự khôngQTEE mDHXtuốn t5NdLrở về.

“Tiểu thư,QTEE tak6u6m tiểuuaku tuuakhư QTEEđã dDHXtùng bồQTEE câuk6u6 đưa5NdL tiQTEEn đếDHXtn Thiên Cơuuak cácQTEE, DHXtmua tk6u6in vềQTEE ĐQTEEông QTEEPhương Vũ,uuak 5NdLchỉ uuakcần DHXtcó tiDHXtn tứQTEEc, uuaklập tứuuakc uuakbáo với tiQTEEểu QTEEthư.” ThiQTEEên k6u6Cơ cuuakác ck6u6hính là5NdL thám5NdL tDHXtử tuuakư, chuyê5NdLn 5NdLmua bánuuak tk6u6in tức.k6u6 Thiêuuakn CDHXtơ các sángQTEE lậDHXtp DHXthơn tuuakrăm n5NdLăm, mạ5NdLng lQTEEưới k6u6tình QTEEbáo trảik6u6 rộngQTEE cảuuak k6u6nước, khônDHXtg cóDHXt tin tQTEEức nuuakào lQTEEà DHXtkhông k6u6thu k6u6thập được,uuak cQTEEàng khônk6u6g bk6u6án tiuuakn QTEEtức giảuuak. 5NdLCó DHXtThiên QTEECơ cák6u6c uuakhỗ trợ, c5NdLhỉ uuakcần Đôn5NdLg Phươnguuak 5NdLVũ lộ5NdL diệnuuak, tuyk6u6ệt đốiQTEE 5NdLcó thểuuak b5NdLắt đuuakược hắn.

“Có ThiênQTEE CơDHXt cácDHXt DHXthỗ tQTEErợ, 5NdLta cóuuak tDHXthể yDHXtên DHXttâm rQTEEồi, thế nhuuakưng tk6u6a c5NdLó vàQTEEi lk6u6ời mu5NdLốn nuuakói vớiuuak Ph5NdLương Chấnk6u6 HiDHXtên.” Ngk6u6he Lưu5NdL DHXtLy k6u6nói đếnk6u6 Thiên Cơk6u6 k6u6các, tấQTEEt QTEEcả QTEEtư liệuuuak QTEEvề Thiêk6u6n CơQTEE các5NdL bỗnk6u6g nhik6u6ên xuấtDHXt hiQTEEện t5NdLrong đuuakầu nàk6u6ng. Rất nhiềDHXtu DHXtngười cù5NdLng việuuakc nàk6u6ng nhớuuak rấtQTEE QTEErõ, chỉQTEE cuuakần 5NdLxuất hk6u6iện trướck6u6 mắt5NdL nàng5NdL, hoặc k6u6 là từngQTEE nk6u6ghe nóiDHXt đến,uuak nQTEEàng đềuuuak cQTEEó uuakthể nk6u6hớ lại.uuak MớDHXti đâyuuak thôk6u6i, Bạcuuakh Mạn5NdL ĐiệpQTEE còn khDHXtông k6u6phát hiện5NdL r5NdLa hiệnuuak tượuuakng kỳk6u6 quáuuaki này.

“Tiểu k6u6thư… khônQTEEg phảQTEEi 5NdLlà k6u6ngài tQTEEhích hắnDHXt chứuuak?” Nghk6u6e tam tiQTEEểu thk6u6ư nóik6u6 tiểuuuak thưDHXt ởk6u6 DHXtcùng QTEEmột chỗk6u6 vQTEEới Phươk6u6ng CDHXthấn HDHXtiên, chẳngQTEE QTEElẽ là…

Bạch QTEEMạn ĐiDHXtệp 5NdLném 5NdLcho n5NdLàng mộtuuak cá5NdLi tQTEErừng mắt,QTEE “5NdLĐi chết DHXt đi, tQTEEa mớiDHXt khk6u6ông thk6u6èm tQTEEhích hQTEEọ Phươk6u6ng đó.”DHXt Trouuakng lòngk6u6 nàk6u6ng lạiQTEE k6u6bổ tk6u6hêm mộtQTEE câuuuak, muốn th5NdLích cDHXtũng thíDHXtch SDHXtáo NgọQTEEc Côuuakng Tử.

“Vậy uuaklà DHXttốt rồi.”DHXt C5NdLái tê5NdLn họQTEE Phươ5NdLng 5NdLkia thậtuuak suuakự có QTEEđiểm DHXtkhông xứnk6u6g vớiuuak uuaktiểu thk6u6ư nhàQTEE nàng.

Vào đuuakến PhươnQTEEg g5NdLia, lập5NdL tứcuuak DHXtcó nDHXtha hDHXtoàn QTEEan bà5NdLi sương phòuuakng ck6u6ho cáQTEEc nàng5NdL nQTEEghỉ ngơik6u6. k6u6Bạch Mk6u6ạn Điệ5NdLp cũuuakng khôk6u6ng t5NdLrực tiQTEEếp đềk6u6 xuQTEEất muốn g5NdLặp 5NdLPhương ChấQTEEn Hiên,k6u6 nàn5NdLg bk6u6iết kẻuuak muốnDHXt gặpk6u6 5NdLhắn nhiềuk6u6 lắm,5NdL nế5NdLu nhk6u6ư nà5NdLng cũ5NdLng muốn 5NdLđi gQTEEặp hắn,5NdL ngk6u6ười hk6u6ầu DHXtnhất định5NdL chk6u6o rằQTEEng nànuuakg ck6u6ũng giDHXtống nh5NdLư nh5NdLững k6u6nữ nuuakhân khác, tùuuaky k6u6tiện tuuakìm QTEEmột lí5NdL dDHXto k6u6thoái thQTEEác uuakđi. Mọik6u6 ngườiuuak uuakở PhQTEEương k6u6gia k6u6đều làDHXt mắt chóDHXt nhuuakìn nk6u6gười uuakthấp, ngườiQTEE QTEEhầu k6u6khẳng địuuaknh cũnuuakg khônk6u6g tố5NdLt đượcDHXt ba5NdLo nhiDHXtêu. Thayuuak vì chịuuuak 5NdLnhục, thuuakôi thk6u6ì thuuakức tk6u6hời uuakmột k6u6chút, buổiQTEE tốik6u6 uuaktự mìDHXtnh uuakđi tìm.