You are here

Tàn bạo khốc nương tử - Chương 21 - 22

Chương Ja6DWi21: CáJdwkJTi này gọiJa6DWi uE3aRGlà luậnJa6DWi võhG cJdwkJThiêu thân

Trong võJdwkJT lJdwkJTâm thGhập đạiJdwkJT cJdwkJTao thủ,JdwkJT bauE3aRGo gồuE3aRGm taJdwkJTm luE3aRGa suE3aRGát, tamJa6DWi công tử.Ja6DWi JdwkJTVô ẢnhuE3aRG hGLa SuE3aRGát, ThiuE3aRGên DJa6DWiiện JdwkJTTu LaJdwkJT, ĐJdwkJTộc NươnghG JdwkJTTử hợJdwkJTp JdwkJTxưng uE3aRGthành taJdwkJTm la Ja6DWi sát. uE3aRGSáo NgọuE3aRGc hGCông Tử,JdwkJT LhGãnh TâmuE3aRG CônuE3aRGg hGTử Ja6DWiPhương ChấnJa6DWi HiênJa6DWi, TùhGy PhonJdwkJTg hGCông Tử JdwkJTQuân JdwkJTTùy PhonJdwkJTg hợphG xưJdwkJTng thGam cônuE3aRGg tuE3aRGử. KhuônuE3aRG mhGặt thJa6DWiật uE3aRGcủa JdwkJTtam Ja6DWila sJa6DWiát chưahG aJa6DWii thấy qJdwkJTua, nhưnJdwkJTg tuE3aRGam cuE3aRGông thGử đềuJdwkJT đưJdwkJTợc JdwkJTbài daJdwkJTnh lJdwkJTà mỹhG hGnam tử.hG hGThiên CơhG cácuE3aRG chJdwkJTủ Tùy PhonJa6DWig Ja6DWiCông TửuE3aRG uE3aRGđược xưnguE3aRG làhG võuE3aRG lâJdwkJTm đệuE3aRG nhJa6DWiất uE3aRGmỹ namuE3aRG, VJdwkJTạn KuE3aRGiếm sơnhG tranhGg hGthiếu chủ PhươngJdwkJT ChGhấn HiênJa6DWi đưJdwkJTợc uE3aRGxưng JdwkJTlà đệJa6DWi nhịuE3aRG mJa6DWiỹ naJa6DWim, SJa6DWiáo NgọcJdwkJT ChGông TửJa6DWi lJdwkJTà uE3aRGnhân uE3aRGvật thầnJa6DWi bí nhấhGt giaJdwkJTng hGhồ, rJa6DWiất ítuE3aRG Ja6DWiai từJa6DWing ghGặp uE3aRGqua khuuE3aRGôn Ja6DWimặt thậJdwkJTt củaJdwkJT hGhắn. uE3aRGNhưng cóJdwkJT ngưJdwkJTời nói, diuE3aRGện mạhGo củuE3aRGa hGhắn xáJdwkJTc thựchG tuJa6DWiấn mJa6DWiỹ vuE3aRGô sJa6DWiong. NếuJa6DWi haJa6DWii vịhG côhGng tửhG khGia đJa6DWiều là mỹJdwkJT nahGm, hắJa6DWin cuE3aRGũng khGhông thuE3aRGể thuhGa kémJa6DWi, toạiJdwkJT nJdwkJTguyện chJa6DWio hắuE3aRGn Ja6DWidanh JdwkJThiệu đệuE3aRG taJdwkJTm mỹ namuE3aRG đuE3aRGi. TrJdwkJTong chốnJdwkJT vJa6DWiõ uE3aRGlâm hGtổng cộngJa6DWi chGó tứuE3aRG Ja6DWiđại mỹJa6DWi JdwkJTnam, ngoạJa6DWii trừuE3aRG tahGm cônJa6DWig tửJa6DWi, Đông PhươnghG giaJdwkJT, hGĐông PhươngJa6DWi VJdwkJTũ Ja6DWibài dahGnh đệJdwkJT Ja6DWitứ. GảJa6DWi cuE3aRGho mJdwkJTột troJa6DWing vuE3aRGõ lJdwkJTâm đệJa6DWi tứ uE3aRGmỹ naJdwkJTm, JdwkJTlà vinhGh hạJa6DWinh hGtrong thiênuE3aRG hạhG, nêJa6DWin Ja6DWikhó truE3aRGách tínJa6DWih tJa6DWiình ĐônJdwkJTg PhươnJa6DWig chJa6DWio dù JdwkJTkém nhưJdwkJT vJdwkJTậy, cũJdwkJTng cJdwkJTó uE3aRGn Ja6DWicô nưJdwkJTơng uE3aRGmuốn gảJdwkJT chJdwkJTo hắn.Ja6DWi SáJdwkJTo NgọcuE3aRG CônJdwkJTg TửuE3aRG uE3aRGnhư uE3aRGthần long thấyJdwkJT uE3aRGđầu kJdwkJThông thấyuE3aRG đuôiuE3aRG, ĐônghG PhươnJdwkJTg VuE3aRGũ uE3aRGthì đãhG cóJa6DWi vJdwkJTợ, QuânhG TùyhG PJa6DWihong thJa6DWiần thần JdwkJTbí bíhG, PJdwkJThương ChGhấn HiênJa6DWi lạJdwkJTi khôngJa6DWi muốnJa6DWi kuE3aRGết Ja6DWigiao nữuE3aRG tử,JdwkJT vhGiệc nJdwkJTày hGe rằnguE3aRG đuE3aRGã khiJdwkJTến cho uE3aRGvô shGố chGô nươuE3aRGng thươnguE3aRG tâuE3aRGm. GầnJdwkJT đâJdwkJTy, tronuE3aRGg Ja6DWichốn JdwkJTvõ lâmhG mỗJdwkJTi shGự JdwkJTkiện xảJa6DWiy rhGa đều hGliên quaJdwkJTn đJdwkJTến hGcủa hGTam cuE3aRGông tửuE3aRG, làJdwkJT đạihG uE3aRGsự liênJdwkJT Ja6DWiquan đếnJa6DWi tứJa6DWi đạhGi mỹJdwkJT nam.

Một trohGng hGvõ lâJa6DWim taJdwkJTm Ja6DWicông JdwkJTtử, LãhGnh hGTâm CônuE3aRGg TJdwkJTử Phương ChấnuE3aRG HiêJdwkJTn cônuE3aRGg khJa6DWiai tuJdwkJTyển lãJa6DWio bJdwkJTà, tuổihG từJdwkJT hG16 đếnJdwkJT Ja6DWi25, tưuE3aRGớng mJa6DWiạo đoaJdwkJTn traJdwkJTng, Ja6DWimọi nữ JdwkJTtử chưhGa chồngJa6DWi xuấuE3aRGt hGthân thuầnJa6DWi khiếtJdwkJT đềuuE3aRG cJdwkJTó thểJdwkJT thauE3aRGm tJa6DWiuyển. ChGác vịhG cJdwkJTô hGnương có JdwkJTý muốnJa6DWi thuE3aRGam tuhGyển cuE3aRGhỉ cầnuE3aRG trướcJdwkJT ngàuE3aRGy JdwkJThai Ja6DWimươi lămJa6DWi Ja6DWitháng hGtư JdwkJTđến PhưJa6DWiơng gia, hGluận võuE3aRG đểJdwkJT phâuE3aRGn thhGắng bạiJa6DWi. JdwkJTChỉ cầnhG cóJa6DWi thhGể uE3aRGđánh Ja6DWibại tấtJa6DWi cảJdwkJT mỹuE3aRG nữuE3aRG JdwkJTtham tuyển, chínJa6DWih uE3aRGlà thiJdwkJTếu Ja6DWiphu nhâuE3aRGn PhươnJdwkJTg gia.

Lãnh TuE3aRGâm CôhGng TJdwkJTử PhuE3aRGương ChấnhG HiêJdwkJTn đượcJdwkJT uE3aRGxưng uE3aRGlà hGvõ lâm uE3aRG đệ hGnhị mỹJdwkJT JdwkJTnam tử,hG uE3aRGcô nhGương mJdwkJTuốn guE3aRGả Ja6DWicho hJdwkJTắn nhiềuhG nhGhư cuE3aRGá duE3aRGưới JdwkJTsông. HắnuE3aRG vẫJdwkJTn chưa muốnJdwkJT thGhành thâJdwkJTn, hGchính vuE3aRGiệc nJdwkJTày đãuE3aRG làmJa6DWi tJdwkJTổn tuE3aRGhương trJdwkJTái tiJdwkJTm hGcủa bihGết hGbao cJa6DWiô gái. ĐộhGt nhiêJa6DWin hắhGn côngJdwkJT kuE3aRGhai tuyJa6DWiển lãouE3aRG bJa6DWià, khiếnJdwkJT cJdwkJTho cuE3aRGác uE3aRGcô nJdwkJTương nuE3aRGườm nượhGp tiJa6DWiến tới PhươnuE3aRGg gJa6DWiia. NuE3aRGhững côJdwkJT nươnuE3aRGg cóuE3aRG chồnuE3aRGg hốJdwkJTi hậnhG uE3aRGtại uE3aRGsao mìnJdwkJTh hGlại gảJdwkJT điuE3aRG sớmuE3aRG quáJa6DWi, hận khGhông thuE3aRGể lJa6DWiy hôuE3aRGn đểuE3aRG đihG thahGm tuyển.Ja6DWi uE3aRGCòn nhữJdwkJTng vịJdwkJT chGô nưJa6DWiơng cJa6DWihưa chồhGng tJa6DWihì ngày đêmhG khJdwkJTổ Ja6DWiluyện võJdwkJT cônhGg, liềuE3aRGu mạnJdwkJTg muốJdwkJTn gảJa6DWi JdwkJTtới PhươngJdwkJT gJa6DWiia. ThiênJdwkJT kuE3aRGim nhhGà giàu, uE3aRG giang hồJa6DWi hiệphG nhGữ, đhGủ loạihG kJa6DWiiểu dhGáng nữJa6DWi nhânhG đềuhG tJa6DWihu đượcJdwkJT tiuE3aRGn tức,uE3aRG uE3aRGxắn tahGy áo, chGhuẩn bịJdwkJT tớihG PhưuE3aRGơng giJdwkJTa traJa6DWinh giàuE3aRGnh cJdwkJThức vhGị tJa6DWihiếu Ja6DWiphu nhân.

“Cha, chuyJa6DWiện ngưuE3aRGời lJdwkJTàm quảuE3aRG nhuE3aRGiên hGlà hGchuyện tốt.”JdwkJT ĐươnuE3aRGg sự chGhiêu thhGân PhưJdwkJTơng ChhGấn HiêJdwkJTn sahGu khuE3aRGi nghuE3aRGe đượcuE3aRG tiJdwkJTn nàyJa6DWi, chGhuyện uE3aRGđầu tiêhGn làm làJa6DWi đùJa6DWing hGđùng uE3aRGnổi giậnuE3aRG, đuE3aRGá Ja6DWivăng chGửa tJa6DWihư Ja6DWiphòng củahG lãouE3aRG Ja6DWicha, luE3aRGớn tiJa6DWiếng uE3aRGchất vấn.

Phương JdwkJTKình buJa6DWiông sáuE3aRGch trêJa6DWin tayhG, nghGẩng JdwkJTđầu nhìuE3aRGn nhi tử,hG thấpuE3aRG giọngJdwkJT mắng,Ja6DWi “KhôngJa6DWi buE3aRGiết puE3aRGhép tách.”

Phương ChấuE3aRGn hGHiên hừuE3aRG lạuE3aRGnh, “TuE3aRGa khGhông Ja6DWibiết phéhGp táchuE3aRG? Có thểuE3aRG sJdwkJTo hGđược vớihG chJa6DWia Ja6DWisao? JdwkJTTa muuE3aRGốn chiJa6DWiêu thânJa6DWi kuE3aRGhi nJdwkJTào? SuE3aRGao tJa6DWia khuE3aRGông biết?Ja6DWi” Nửa thánguE3aRG nayhG, JdwkJThắn vẫnJa6DWi vộhGi vJa6DWiội vànJdwkJTg vàuE3aRGng điJdwkJT tJa6DWiìm JdwkJTBạch NgâmuE3aRG, uE3aRGgiữa đườnuE3aRGg lạiJa6DWi ngJdwkJThe được uE3aRGtin hắnJdwkJT uE3aRGmuốn chiêJdwkJTu tJa6DWihân. LậphG tứcJa6DWi JdwkJTra rouE3aRGi thúJdwkJTc uE3aRGngựa guE3aRGấp gáphG trởhG vềuE3aRG chấuE3aRGt vấnJa6DWi hGlão tử củhGa hắn.

“Hôn nhhGân đạiJa6DWi sựJdwkJT hGdo Ja6DWilệnh củhGa chJdwkJTa hGmẹ, lờiJa6DWi củaJdwkJT maJdwkJTi mối, ngươiuE3aRG khôngJdwkJT cầhGn biết.Ja6DWi” NhJa6DWii tửJdwkJT JdwkJThắn uE3aRGvì cuE3aRGô nươJa6DWing uE3aRGtên gọuE3aRGi BuE3aRGạch NJa6DWigâm kiJa6DWia mhGà phát điJdwkJTên lêJa6DWin rồJa6DWii, nuE3aRGghe Ja6DWinói côuE3aRG nươngJa6DWi tuE3aRGa mấuE3aRGt tíJdwkJTch liềJa6DWin thGo tiếuE3aRGng mắnguE3aRG hắJdwkJTn, kJa6DWihông hGnói không rằJdwkJTng JdwkJTlật tunJa6DWig cảJdwkJT thJdwkJTế giớiuE3aRG uE3aRGnày lêJdwkJTn màJa6DWi tìm.JdwkJT VìuE3aRG mộthG nữuE3aRG nJa6DWihân đuE3aRGi ngỗhG hGnghịch với phhGụ tuE3aRGhân, tươnJdwkJTg uE3aRGlai uE3aRGnếu lấyJdwkJT ngườiuE3aRG thGa hGvề Ja6DWithì còhGn Ja6DWira Ja6DWicái dạhGng gìJdwkJT nữa.JdwkJT NghJa6DWie lời phhGu nhânhG kihGến nJa6DWighị, sớJa6DWim nuE3aRGên JdwkJTtìm Ja6DWimột lãhGo Ja6DWibà chJa6DWio huE3aRGắn. Ja6DWiPhương KìnhhG vẫnJa6DWi JdwkJTvừa Ja6DWiý Đỗ ThuE3aRGanh Sương,JdwkJT bấJdwkJTt đắchG dĩJa6DWi nJa6DWihi Ja6DWitử kiênuE3aRG quJdwkJTyết khJdwkJTông chịu.uE3aRG HắnhG muE3aRGới rJdwkJTa điềuJa6DWi kiện tuE3aRGrong vòJdwkJTng hGmột Ja6DWinăm phảiJa6DWi uE3aRGmang Ja6DWithê tửhG trhGở vềhG, vốJdwkJTn tưJa6DWiởng rJdwkJTằng hJa6DWiài uE3aRGtử hGkia đốiJdwkJT vớihG nữ nhâuE3aRGn khônJdwkJTg chGó hứngJdwkJT JdwkJTthú, tuyệJdwkJTt đôJa6DWii khôhGng tìmhG Ja6DWiđược vJdwkJTị JdwkJThôn thê,uE3aRG đếJdwkJTn hGlúc đhGó hắnJa6DWi sẽ dhGanh Ja6DWichính nguE3aRGôn thuậnJa6DWi épJa6DWi nuE3aRGhi Ja6DWitử luE3aRGấy JdwkJTĐỗ ThanuE3aRGh SưhGơng, thếhG nhJa6DWiưng kếhGt quảhG uE3aRGnhi tử lạiJa6DWi maJa6DWing vềuE3aRG muE3aRGột vhGị côJdwkJT nương,Ja6DWi cònJa6DWi khănhGg khJa6DWiăng nhấuE3aRGt mựcJa6DWi yuE3aRGêu thươnguE3aRG ngJa6DWiười thGa. BảJa6DWio nhi hGtử tJdwkJTìm hGvị hJa6DWiôn thJa6DWiê JdwkJTmang vhGề, chGhính làhG hGsai JdwkJTlầm lJa6DWiớn nhấtuE3aRG JdwkJTtrong đờuE3aRGi hắn.

“Ta chỉJdwkJT Ja6DWimuốn uE3aRGNgâm uE3aRGNgâm.” PhưJdwkJTơng ChấnJdwkJT hGHiên lờuE3aRGi lẽuE3aRG thẳnghG thừng tuE3aRGuyên bốuE3aRG. NguE3aRGày đóJdwkJT uE3aRGkhi phụJdwkJT thânhG nóiJa6DWi vhGới hắnJdwkJT, NgJa6DWiâm NJdwkJTgâm JdwkJTđi rồi.hG &uE3aRGnbsp;Lòng hắn độtuE3aRG nhiêuE3aRGn trốnJa6DWig rỗng,JdwkJT hắnJdwkJT biếtJdwkJT mìhGnh đãuE3aRG đánhhG uE3aRGmất mộJdwkJTt thứhG hGvô cùJa6DWing quJdwkJTan trọng.JdwkJT Sớm tốiJa6DWi bênuE3aRG nJdwkJThau Ja6DWihơn hJa6DWiai mươihG ngày,Ja6DWi JdwkJThắn uE3aRGchưa JdwkJTbao giờhG biJa6DWiết nàhGng luE3aRGại qJdwkJTuan trọng vớiJa6DWi hắnhG nhJa6DWiư vậJdwkJTy. ĐhGến khhGi pháJdwkJTt hGhiện nJa6DWiàng JdwkJTquan trọngJa6DWi vuE3aRGới hhGắn uE3aRGthì cJdwkJTũng Ja6DWilà lúhGc nàng bỏuE3aRG uE3aRGđi. uE3aRGTìm hGhơn mJdwkJTười nuE3aRGgày vẫJdwkJTn khôJdwkJTng cuE3aRGhút tJdwkJTin tức,hG thGim hJdwkJTắn đuE3aRGã đánhJa6DWi rJdwkJTơi muE3aRGất rồi.

“Lấy auE3aRGi cũhGng đhGược, BạcJdwkJTh Ja6DWiNgâm tJdwkJThì không.JdwkJT” uE3aRGPhương JdwkJTKình vốn kJdwkJThông phảJdwkJTi hGhạng ngườihG thậpJa6DWi phầuE3aRGn cuE3aRGổ hủ,Ja6DWi thhGế nhưnJa6DWig hhGắn kJdwkJThông thíhGch BJdwkJTạch NguE3aRGâm. Từ luE3aRGần đầuhG tiênhG nhìhGn thấyJdwkJT uE3aRGBạch Ngâm,JdwkJT hắnJdwkJT đãJa6DWi khuE3aRGông thGhích ruE3aRGồi. ThGuy rJdwkJTằng BạuE3aRGch Ngâm thoạtJdwkJT nhìJdwkJTn rJdwkJTất nJa6DWihu nhượuE3aRGc, thếJdwkJT nhưJdwkJTng uE3aRGtrên ngJdwkJTười lạhGi JdwkJTmang thuE3aRGeo mộtJa6DWi cJa6DWiổ sátJdwkJT khí. NghGười uE3aRGbình thườJdwkJTng đươngJa6DWi nhiJdwkJTên nhuE3aRGìn Ja6DWikhông thấy,Ja6DWi nhưuE3aRGng hắnJa6DWi hGtung hoànhGh gJdwkJTiang hồ nhiềuJdwkJT nămhG uE3aRGnhư vậyuE3aRG, đươngJa6DWi nhiênJdwkJT kuE3aRGhông hGcó nhìuE3aRGn JdwkJTnhầm, hJdwkJTắn mơJa6DWi hồJa6DWi Ja6DWithấy được,uE3aRG cô nươnghG kiJdwkJTa khôJa6DWing Ja6DWicó chGái gJa6DWiì lJdwkJTà tốtJdwkJT. NếuE3aRGu nhJdwkJTi tửuE3aRG hGthích, hắJdwkJTn cũnguE3aRG cóhG thểhG miễJdwkJTn cưỡng Ja6DWitiếp nhậJdwkJTn BhGạch NJdwkJTgâm. hGNhưng kJdwkJTể tJa6DWiừ khuE3aRGi BạchGh NgâJdwkJTm xảyJa6DWi JdwkJTra xuE3aRGung độJa6DWit hGmãnh liệtJdwkJT uE3aRGvới hắn, uE3aRGhắn đuE3aRGã uE3aRGtriệt JdwkJTđể phủJdwkJT nhậhGn nàng.Ja6DWi NànJdwkJTg sátuE3aRG khJa6DWií Ja6DWiquá nặnuE3aRGg, kJdwkJThông cJa6DWió uE3aRGtư cáJa6DWich làm chủJdwkJT mẫhGu JdwkJTPhương gia.

“Ta chhGỉ muhGốn nàng.”uE3aRG JdwkJTTừ nhỏJa6DWi mấtJdwkJT hGđi mẫhGu thhGân đhGã khiến hắnuE3aRG tuE3aRGhập phầJa6DWin côJa6DWi đơn,hG ánhuE3aRG mắtJa6DWi lạhGnh lùJdwkJTng cuE3aRGủa ĐỗJa6DWi thịhG cuE3aRGàng khiếJdwkJTn hhGắn trJa6DWiở nhGên lãnh hG khốc. NgườiuE3aRG tronhGg ghGiang huE3aRGồ gọiJdwkJT uE3aRGhắn JdwkJTlà LãnhGh TâmJdwkJT CôhGng Ja6DWiTử, đơnuE3aRG Ja6DWigiản vuE3aRGì tâmhG hắnhG lạnh. HJa6DWiắn ngoàJdwkJTi mặtJa6DWi luônhG cườiJa6DWi rhGạng rỡJa6DWi nhuE3aRGư giuE3aRGó mJdwkJTùa xuhGân, uE3aRGđến JdwkJTkhi giếthG ngưJa6DWiời thì vJdwkJTô cJdwkJTùng ngJa6DWihiêm túuE3aRGc, thậmuE3aRG cJa6DWihí Ja6DWiso vJa6DWiới ngưhGời thGrong háchGh đạoJdwkJT chGòn tJa6DWiàn khốcJdwkJT huE3aRGơn. Chỉ JdwkJT có hGmình hắnJdwkJT bJdwkJTiết, bộJdwkJT dánguE3aRG tươiJa6DWi cưJa6DWiời củahG hắnJdwkJT lJdwkJTà ghGiả. ĐỗJdwkJT Ja6DWithị kuE3aRGhông cóJdwkJT nhJdwkJTi tửJdwkJT, vẫn JdwkJT luôn nuE3aRGhìn hJa6DWiắn khôJa6DWing vJa6DWiừa muE3aRGắt. LúcuE3aRG mẫuJdwkJT Ja6DWithân chJdwkJTết đãJdwkJT từngJa6DWi uE3aRGnói vớiJa6DWi huE3aRGắn, ngườiJdwkJT mhGuốn hắn cười,uE3aRG JdwkJTkhông đượcuE3aRG khóhGc, khônJdwkJTg đJdwkJTược Ja6DWiđể ngườiJdwkJT muốnJdwkJT JdwkJTkhi dễuE3aRG uE3aRGhắn đáuE3aRGch ý.hG PhíahG sau nụhG cưJa6DWiời chGủa hắnJa6DWi, luôJa6DWin ẩnhG giấuJdwkJT mJdwkJTột tJa6DWirái uE3aRGtim chGô đơn,JdwkJT lJa6DWiạnh lùng.Ja6DWi hGSau khJa6DWii gặJa6DWip đhGược Bạch JdwkJTNgâm, hắnhG luônuE3aRG luônJdwkJT Ja6DWibởi vuE3aRGì hGvẻ ngốcJdwkJT nghếcJdwkJTh cJa6DWiủa nànJa6DWig hGmà cườihG đếnuE3aRG hGthật lònJa6DWig. Hắn muốJa6DWin nàng,uE3aRG đờiJdwkJT JdwkJTnày kiếpJdwkJT nàyhG cJdwkJThỉ cầJa6DWin mJdwkJTình nàng.

“Không hGđược, PhươngJa6DWi giJdwkJTa đãuE3aRG Ja6DWiphát tuE3aRGin hGnày Ja6DWira rồJa6DWii, thiên kiuE3aRGm cáJdwkJTc JdwkJTmôn phuE3aRGái chGũng đJdwkJTã tớuE3aRGi rồiuE3aRG, lúJa6DWic nàyJdwkJT hủyJa6DWi bỏJa6DWi lhGà hGtổn hạiuE3aRG danJdwkJTh dựJdwkJT Phương gia.”

Phương ChGhấn HhGiên cJdwkJTười nhạtJdwkJT, “CJa6DWiha, hGchủ JdwkJTý uE3aRGnày JdwkJTcó phảiJdwkJT của nữJdwkJT nhhGân kuE3aRGia khJdwkJTông?” Ja6DWiNgoại tuE3aRGrừ JdwkJTnữ uE3aRGnhân hGkia, cóJdwkJT aJa6DWii luE3aRGại thiếuE3aRGu đạohG hGđức nhhGư vậy, cJa6DWiòn lãouE3aRG nhJa6DWiân kiJdwkJTa Ja6DWihết lầnJa6DWi nàJa6DWiy đếhGn lầnuE3aRG kJdwkJThác đềJdwkJTu Ja6DWinghe JdwkJTlời bà.

Phương KìnhJa6DWi khôuE3aRGng Ja6DWinói, biểhGu thhGị chấpuE3aRG nhận.

Phương ChJa6DWiấn HuE3aRGiên chGười đếJdwkJTn châuE3aRGm chGhọc, “JdwkJTĐừng tưởngJa6DWi làJdwkJT ta khJdwkJTông biếtJa6DWi hGbà JdwkJTta muốhGn gìuE3aRG, Ja6DWiĐỗ ThuE3aRGanh SưJdwkJTơng hGtừ nhhGỏ đJdwkJTã làuE3aRG uE3aRGkỳ thGài Ja6DWivõ họchG, vJdwkJTõ cônhGg vôuE3aRG cùng tốthG, làmJdwkJT nhiềuuE3aRG Ja6DWitrò uE3aRGnhư JdwkJTvậy, muE3aRGục Ja6DWiđích chínuE3aRGh luE3aRGà JdwkJTvì muhGốn đườnghG đườnuE3aRGg chính chJdwkJTính đemuE3aRG ThJdwkJTanh uE3aRGSương Ja6DWigả cJa6DWiho taJdwkJT.” NữJdwkJT JdwkJTtử kihGa uE3aRGquả uE3aRGnhiên đJdwkJTộc hGác, nhJdwkJTất tiJa6DWiễn Ja6DWihạ song JdwkJT điêu. VừauE3aRG đểhG ĐỗuE3aRG ThanJa6DWih JdwkJTSương cóJa6DWi đưJdwkJTợc danuE3aRGh thGiếng, vừuE3aRGa đểJdwkJT nhGàng gJdwkJTả JdwkJTvào PhươngJdwkJT gia.

“Thanh SJdwkJTương Ja6DWicó chỗJdwkJT nàJdwkJTo khônJdwkJTg tJdwkJTốt?” HàuE3aRGi tuE3aRGử kiJdwkJTa vuE3aRGăn võ sonhGg Ja6DWitoàn, ônuE3aRG nhJa6DWiu hiềnJdwkJT thụcJa6DWi, đưJdwkJTợc hGxưng lhGà vJa6DWiõ lhGâm đệJa6DWi nJa6DWihất mJa6DWiỹ nữ,hG hJdwkJTơn nữauE3aRG còJdwkJTn môn đănguE3aRG hộJdwkJT đối,uE3aRG lạuE3aRGi làhG cuE3aRGhất nữhG củhGa áiJa6DWi thêJa6DWi hắn.

“Nàng tuE3aRGốt, hGthế nJdwkJThưng shGo Ja6DWira vẫnhG kéuE3aRGm NgJdwkJTâm NgJa6DWiâm mộtJdwkJT ngón tay.Ja6DWi” QuáuE3aRG mứcJa6DWi gJdwkJTiả dốJa6DWii, cốJdwkJT tìhGnh thaJdwkJTnh cao.

“Ngươi…” PhươJa6DWing KìnJdwkJTh sắuE3aRGp bhGị hắnhG làJa6DWim chuE3aRGo tứcJdwkJT chếJdwkJTt, Bạch côuE3aRG nươngJa6DWi Ja6DWikia rhGốt cuộcJdwkJT cóJdwkJT chuE3aRGỗ nàoJa6DWi tốtuE3aRG chứ?

“Mấy năuE3aRGm nJa6DWiay, hGta thGôn tJa6DWirọng ngườJdwkJTi, xeuE3aRGm JdwkJTngười lJa6DWià chhGa cJdwkJTủa ta cũhGng hGvì Ja6DWinể Ja6DWimặt nươJdwkJTng. NJdwkJTếu nhưuE3aRG ngườJa6DWii chGố tìhGnh lJa6DWiàm nuE3aRGhư vậyhG nữa,uE3aRG đừnghG tráchJa6DWi ta khôJa6DWing nhGhận ngưuE3aRGời.” hGSau uE3aRGkhi nươhGng mất,Ja6DWi uE3aRGcha hắnuE3aRG lJa6DWiuôn luôJdwkJTn nguE3aRGhe lờuE3aRGi nữuE3aRG nJdwkJThân khGia mà kJdwkJThi dễJa6DWi Ja6DWihắn. NếuJa6DWi khôuE3aRGng phảiuE3aRG hhGắn hứaJa6DWi vớJa6DWii nưJa6DWiơng sẽJa6DWi tuE3aRGôn trọhGng chJdwkJTa tuE3aRGhì PhươnJa6DWig Chấn HiênJdwkJT hJa6DWiắn sớmJa6DWi Ja6DWiđã bJa6DWiỏ nhJdwkJTà uE3aRGra điJdwkJT rồi.

Phương KìnJa6DWih nhìuE3aRGn hGnhi tử,JdwkJT nóiJdwkJT khuE3aRGông thànhJa6DWi lờihG. Tính tJdwkJTình nhJa6DWii tửJa6DWi tJa6DWihế hGnào hắnuE3aRG hiuE3aRGểu rấtJa6DWi rõuE3aRG, nóhGi đượuE3aRGc làuE3aRGm Ja6DWiđược, “NgươihG Ja6DWimuốn thếJdwkJT nào?”

“Hủy bỏhG việcJdwkJT chiêuuE3aRG thâJa6DWin nuE3aRGực cườJdwkJTi này.”uE3aRG HắnuE3aRG ngữJa6DWi khí Ja6DWi kiên quyết.

“Không được,hG PhươJdwkJTng Ja6DWigia tJa6DWia guE3aRGánh khônJa6DWig JdwkJTnổi việJa6DWic này.”

Phương ChấnJa6DWi HJa6DWiiên cườhGi nhạt,uE3aRG “JdwkJTVậy đừnghG trácJa6DWih uE3aRGta lJdwkJTàm chuyện Ja6DWicó lỗiJdwkJT vJa6DWiới người.”

“Ngươi hGmuốn uE3aRGgì?” MặthG hJdwkJTắn biếnJdwkJT sách.

“Ta nhấtJdwkJT thờJdwkJTi muốnJdwkJT gJdwkJTiết chếJa6DWit nữhG nhhGân lắJdwkJTm mồmuE3aRG kJa6DWiia.” Nếu uE3aRGkhông JdwkJTphải chGó chGha cuE3aRGhe chởJa6DWi, hắnJa6DWi đãJdwkJT sớmJa6DWi đuE3aRGuổi hGnữ nJdwkJThân kihGa hGđi ruE3aRGồi, thậmJdwkJT chJa6DWií cJa6DWiòn có thểJdwkJT Ja6DWigiết hGbà thGa, thùJa6DWi hậhGn hhGắn đuE3aRGối vớiJdwkJT nhịJdwkJT nươJa6DWing khGhông phuE3aRGải mớJa6DWii nhGgày Ja6DWimột nguE3aRGày haiuE3aRG mà thành.

“Người hGđó lhGà hGnhị nươnguE3aRG củaJa6DWi ngươi.uE3aRG”  PhưJdwkJTơng Kình khôngJa6DWi thJa6DWiể tihGn nổi.

“Nương uE3aRGta đãhG cJa6DWihết hGtừ lJdwkJTâu luE3aRGắm rồJdwkJTi, buE3aRGà Ja6DWita khônJa6DWig xứnuE3aRGg. Cha đừnhGg quênuE3aRG, uE3aRGta làJa6DWi LJa6DWiãnh TâJa6DWim hGCông TJa6DWiử, lJdwkJTà lãnhGh Ja6DWitâm, bấJdwkJTt luậhGn chuyệJa6DWin Ja6DWigì cũJdwkJTng có thểuE3aRG làmJa6DWi được.”

“Được rồiJdwkJT, hGngươi cứJdwkJT hGđể viuE3aRGệc chiêuJa6DWi thânJdwkJT nàyJa6DWi tiếpuE3aRG tục đuE3aRGi, uE3aRGta đồngJa6DWi Ja6DWiý chuE3aRGo nghGươi lJa6DWiấy BạuE3aRGch côuE3aRG nhGương.” JdwkJTNhi tJa6DWiử luJa6DWiôn luônuE3aRG nJdwkJTói đượchG hGlàm đượcJdwkJT, tốt nJdwkJThất làhG đừngJa6DWi đốiuE3aRG nguE3aRGhịch vớiJa6DWi hắn.

“Nếu đãhG JdwkJTchiêu thuE3aRGân, NgâmhG NgJdwkJTâm lhGàm sJa6DWiao bâyJdwkJT giờ?Ja6DWi LàJa6DWim thiếp chăng?”Ja6DWi JdwkJTLấy thGính tìnhJdwkJT cJdwkJTương liệJdwkJTt cJdwkJTủa nàhGng, uE3aRGnàng sẽJdwkJT Ja6DWiđồng JdwkJTý sao?

“Ngươi Ja6DWihưởng Ja6DWiphúc tJa6DWiề nJa6DWihân, đuE3aRGồng thờJdwkJTi nJdwkJThập uE3aRGmôn, kJdwkJThông phân uE3aRGlớn nhỏJdwkJT.” PuE3aRGhương KìnhhG đoánhG cháchuE3aRG BạcJa6DWih cJdwkJTô hGnương sẽuE3aRG khônghG đồngJdwkJT ýhG, JdwkJTtính tình Ja6DWi nàng JdwkJTcó mạnJdwkJTh mhGẽ. HắnJa6DWi đãhG hGđáp JdwkJTứng chhGo hGnhi tửhG JdwkJTlấy BạchhG uE3aRGcô nương,Ja6DWi cònJa6DWi chJa6DWiuyện cóhG lấy đượcJa6DWi haJdwkJTy kJdwkJThông khuE3aRGông liJdwkJTên Ja6DWiquan đếJa6DWin hắn.

“Không Ja6DWiđược, Ja6DWinàng sẽJa6DWi hGkhông đồnhGg ý.”

Phương KìnhuE3aRG uE3aRGlạnh lùnhGg nuE3aRGghiêm mặt,Ja6DWi “NamJa6DWi tửuE3aRG háuE3aRGn JdwkJTđại trượng phuE3aRGu, cònJdwkJT phảhGi nghJa6DWie hGlời nàng?JdwkJT NếuhG nhưhG JdwkJTnàng thậtuE3aRG sựJdwkJT khhGông biếtuE3aRG tuE3aRGốt xấu, PhưuE3aRGơng giJa6DWia chúngJdwkJT tuE3aRGa cũnJdwkJTg khôJdwkJTng gáuE3aRGnh nJa6DWiổi.” LJa6DWião uE3aRGđầu thậthG giahGn truE3aRGá, rõuE3aRG rànJa6DWig đã biếtJa6DWi BạhGch NuE3aRGgâm “khôJa6DWing biếtJa6DWi tốtuE3aRG xấu”Ja6DWi rồi.

Phương ChấnJa6DWi HJa6DWiiên huE3aRGầu nJa6DWihư nuE3aRGghiến răngJdwkJT nóJdwkJTi, “Ja6DWiĐược, ta đồhGng ý.Ja6DWi” NgâhGm NJa6DWigâm sẽJa6DWi tJdwkJTha tJa6DWihứ cJa6DWiho hhGắn, JdwkJTbất lJdwkJTuận hắuE3aRGn cóuE3aRG uE3aRGlấy aiJa6DWi, cũuE3aRGng hGchỉ đốJdwkJTi tốt vớhGi mộtJdwkJT mìnhJa6DWi Ja6DWiNgâm Ngâm.

Thế nhJdwkJTưng JdwkJThai ngưJa6DWiời JdwkJThọ đềuJdwkJT đãuE3aRG Ja6DWiquên mấthG Ja6DWimột sJa6DWiự thGhật, một sựJdwkJT thậtJdwkJT uE3aRGvô cùnuE3aRGg vJa6DWiô cùngJdwkJT nghiêuE3aRGm trọng,Ja6DWi BạchJdwkJT MạnhG ĐiệphG cóJdwkJT võJa6DWi công,Ja6DWi Ja6DWikế hhGoạch tuyệt vờihG củhGa buE3aRGọn hhGọ nhấJa6DWit địnuE3aRGh thuE3aRGất buE3aRGại thảmJa6DWi hại.

Chương hG22: Dùng bảnJa6DWi nănhGg pJdwkJThản ứnguE3aRG thậJa6DWit luE3aRGà tốt.

Bạch MạnhG ĐiJa6DWiệp sJdwkJTớm hGđã ngJdwkJThe tJa6DWihấy chuyệnJdwkJT PhưhGơng ChấnhG Hiên tuyJdwkJTển lãouE3aRG bàJa6DWi, thếuE3aRG nhưuE3aRGng nànJa6DWig mộtJdwkJT Ja6DWichút cảmuE3aRG giácJdwkJT cJdwkJTũng kuE3aRGhông cóJa6DWi. Ja6DWiCó hGthể, nàngJdwkJT đã từnhGg Ja6DWiđộng hGlòng vớiJdwkJT PhưJa6DWiơng ChấnJa6DWi HiênhG, thuE3aRGế Ja6DWinhưng uE3aRGmột phầnuE3aRG hảouE3aRG cảmhG kiJdwkJTa, đãuE3aRG hoànuE3aRG toàn buE3aRGị gạuE3aRGt bJa6DWiỏ. hGNgười PhưhGơng giJa6DWia khiuE3aRGnh thườnJdwkJTg nànJdwkJTg, uE3aRGnàng hGcũng đồnghG dạnguE3aRG khinh JdwkJT thường bọnhG họ.Ja6DWi NJdwkJTghĩ đếJdwkJTn sácuE3aRGh mặJa6DWit cuE3aRGủa PhhGương lãohG gJdwkJTia cùJdwkJTng PhươngJdwkJT pJdwkJThu nhuE3aRGân, hGnàng thực sựhG muốnhG nônJa6DWi mửJa6DWia. PhươnJa6DWig ChấJa6DWin HJdwkJTiên rấJdwkJTt xuấuE3aRGt sáJa6DWich, khôngJa6DWi giốnhGg hạngJa6DWi ăJa6DWin chơi JdwkJT trác uE3aRGtáng thhGông tJa6DWihường, thếJdwkJT nhJdwkJTưng trêhGn ngườihG hắnuE3aRG mJa6DWiang thehGo hGcao ngạoJa6DWi củaJdwkJT uE3aRGcon nhà thếJdwkJT giaJa6DWi. GảuE3aRG vàoJa6DWi nhhGà giàJa6DWiu cuE3aRGó đếnuE3aRG JdwkJTnay cũnhGg khônuE3aRGg phảiJa6DWi ngJdwkJTuyện Ja6DWivọng cuE3aRGủa nàuE3aRGng, ở cùnguE3aRG mhGột nauE3aRGm uE3aRGnhân hGấu tJdwkJTrĩ Ja6DWitự cauE3aRGo tựJdwkJT đJdwkJTại hGnhư vậy,uE3aRG còhGn chGó hGgì gJa6DWiọi JdwkJTlà JdwkJThạnh phúc?

Tất cảJa6DWi Ja6DWimọi uE3aRGngười ởJa6DWi PhươJdwkJTng guE3aRGia vhGừa tựuE3aRG caJdwkJTo tựuE3aRG đạJa6DWii vJdwkJTừa ấu trĩ,JdwkJT BạchJa6DWi hGMạn ĐiệphG hGthực Ja6DWisự JdwkJTkhông mJdwkJTuốn thGrở JdwkJTlại nơhGi này,uE3aRG thJdwkJTế nhưngJa6DWi nàngJa6DWi vẫhGn phải truE3aRGở lại.hG hGNàng trởJa6DWi lạiJdwkJT hGtìm LuE3aRGưu LhGy, cJdwkJTũng muhGốn xuE3aRGin PhưhGơng Ja6DWiChấn hGHiên thJdwkJTực hiệnJa6DWi lời hứa.hG PhươnghG ChấJdwkJTn Ja6DWiHiên đJa6DWiã JdwkJTđáp ứnJdwkJTg sẽhG hGgiúp nànuE3aRGg Ja6DWitìm ĐôJa6DWing PhưuE3aRGơng hGVũ, hGhắn rốthG cuộc tìmJdwkJT khônguE3aRG đhGược chứJdwkJT gì?

Bởi JdwkJTvì đhGại hhGội chiuE3aRGêu thâuE3aRGn, PhươnhGg gJa6DWiia hGphi thườnguE3aRG náo nhiJdwkJTệt, BuE3aRGạch MạnJa6DWi JdwkJTĐiệp đứnuE3aRGg trướJa6DWic cửaJdwkJT lớnJa6DWi PhưhGơng giaJa6DWi, JdwkJThé hGra mộhGt JdwkJTnụ cườihG nhợt nhạt.uE3aRG NhữnJa6DWig ngườiuE3aRG hGthoạt nhìnJdwkJT uE3aRGcó quyềJa6DWin uE3aRGcó tJdwkJThế nJa6DWihư vậyJdwkJT, kỳhG thựJa6DWic làhG nhữnuE3aRGg người khôJdwkJTng nêuE3aRGn gảuE3aRG nhấtJdwkJT. TuE3aRGhật JdwkJTsự khônhGg rõhG nJa6DWihững ngJdwkJTười nhGày Ja6DWisuy nghĩhG JdwkJTthế nàohG, uE3aRGcho dù PhGhương ChấhGn HJa6DWiiên cJdwkJTó lhGà uE3aRGvõ lâhGm đhGệ nhịJdwkJT mỹJa6DWi nhGam uE3aRGtử cũnuE3aRGg uE3aRGkhông cJa6DWiần chJdwkJTen uE3aRGchân chạy tớJa6DWii guE3aRGả chJa6DWio hGhắn nhGhư vậyJdwkJT chứ.

Nghe đượcJdwkJT gJdwkJTiang hồhG đJa6DWiàm lJa6DWiuận vềuE3aRG vhGõ lJa6DWiâm tJdwkJTứ đJa6DWiại mỹhG nam, JdwkJT nàng thựcJdwkJT sựuE3aRG muốuE3aRGn uE3aRGcười. uE3aRGVận hGkhí uE3aRGnàng uE3aRGlà vậJdwkJTn khhGí gJa6DWiì thếhG nàJa6DWiy? uE3aRGGả chJdwkJTo đệJdwkJT uE3aRGtứ JdwkJTmỹ nam lJa6DWiàm vhGợ, cuE3aRGùng đệuE3aRG thGam mỹJa6DWi nuE3aRGam làmhG JdwkJTphu thhGê thậJdwkJTt uE3aRGsự, Ja6DWithân uE3aRGphận hiJa6DWiện Ja6DWinay cuE3aRGòn làJdwkJT “vị hôJdwkJTn Ja6DWithê” chGủa đhGệ Ja6DWinhị mỹuE3aRG naJa6DWim, nJa6DWiếu nhưuE3aRG nhữJa6DWing nJdwkJTữ thGử khácJdwkJT biếtJa6DWi đượcJdwkJT nànguE3aRG đhGào hoJdwkJTa như vậy,hG nhhGất địnhhG đuE3aRGố uE3aRGkị chếhGt nàng.

Bạch MạnJa6DWi ĐiệpuE3aRG đứnguE3aRG JdwkJTở ngoàihG cửa,hG dJdwkJTo hGdự khôhGng biếuE3aRGt có nênhG hGvào hauE3aRGy khGhông. ĐộthG nhiênhG hGnghe hGthấy ngJa6DWiười nóJa6DWii, uE3aRG“Mau xehGm Ja6DWiđi, TốngJdwkJT Ja6DWiPhù Dung, TốnghG Ja6DWigia traJa6DWing tớhGi rồi.”uE3aRG TiếphG hGđó, cJa6DWió gihGa đuE3aRGinh uE3aRGđi tớiJa6DWi “hGdẹp đưhGờng”, BạuE3aRGch uE3aRGMạn ĐiệpJa6DWi đương nhGhiên chGũng bịJa6DWi “hGdẹp” sanJa6DWig mộtJdwkJT bên.

Bạch MạJdwkJTn ĐiệhGp JdwkJTkhẽ lhGiếc mắtuE3aRG vềhG tJa6DWiiêu uE3aRGđiểm củuE3aRGa tấhGt cJdwkJTả mọi ngườuE3aRGi –hG hGmột chiếchG uE3aRGxe ngựhGa JdwkJTxa houE3aRGa. TừJa6DWi trêuE3aRGn xhGe ngựaJa6DWi, Ja6DWidẫn đầJdwkJTu hGlà mộJdwkJTt uE3aRGnam tuE3aRGử tuE3aRGuổi còn JdwkJTrất trẻ,hG tiếhGp đJa6DWió lJa6DWià mJa6DWiột nuE3aRGữ nhânJa6DWi mJa6DWiang thGhai, điJa6DWi suE3aRGau cònhG cuE3aRGó JdwkJTmột vịJa6DWi nJdwkJTữ hGtử áo uE3aRGlam, hGđầu độuE3aRGi mũhG chGhe mặt.hG Ja6DWiVị áohG luE3aRGam uE3aRGnữ JdwkJTtử kJa6DWiia vừuE3aRGa xuhGất hiện,uE3aRG ánuE3aRGh mắtJdwkJT muE3aRGọi người tấtJa6DWi cuE3aRGả uE3aRGđều đJa6DWiổ dồJa6DWin vềhG phJa6DWiía nJdwkJTàng. NànghG hẳnuE3aRG cuE3aRGhính Ja6DWilà TốngJdwkJT PJdwkJThu DJdwkJTung uE3aRGmà mọiuE3aRG ngườihG đã nóJa6DWii, trướcJa6DWi thGiên khônghG Ja6DWicần bhGàn uE3aRGtới nuE3aRGàng diệnuE3aRG mJdwkJTạo JdwkJTthế nJdwkJTào, cuE3aRGhỉ nhìnJa6DWi vóJdwkJTc người uyểnuE3aRG chuyểnJdwkJT đJa6DWiã đủuE3aRG chJdwkJTo mọuE3aRGi ngườJdwkJTi mơhG ước.uE3aRG PhJa6DWiương ChấnuE3aRG HiênJa6DWi thậtJa6DWi lJdwkJTà tuE3aRGốt sJa6DWiố, người ngưJa6DWiời đềuhG muE3aRGuốn gJa6DWiả hGcho hắnJdwkJT. BạcuE3aRGh MạuE3aRGn ĐiệpJdwkJT khôhGng uE3aRGcó Ja6DWihứng thJdwkJTú nhìnhG, hiếuJa6DWi JdwkJTkỳ quahGn sát khắJdwkJTp nhGơi. LoạiuE3aRG khíJdwkJT thếuE3aRG nàyuE3aRG cùnhGg uE3aRGvõ lâmuE3aRG đạihG hJdwkJTội cũnJa6DWig khJdwkJTông kuE3aRGhác bJdwkJTiệt lắm chứ?

Tống PJdwkJThù DJdwkJTung, TốnuE3aRGg giuE3aRGa trahGng tiểuJdwkJT tJdwkJThư, ngườuE3aRGi xưng biệtuE3aRG hiệuhG PJa6DWihù DJa6DWiung khGiếm. NgJdwkJThe thGhấy tJdwkJTên TốnJdwkJTg Ja6DWiPhù DunghG, nàJdwkJTng theuE3aRGo bảhGn năngJa6DWi nhớ được.

Người xuhGống xJa6DWie cúhGi Ja6DWicùng làuE3aRG mộtJdwkJT vịJa6DWi hJa6DWioa phụhGc lãoJdwkJT hGgiả trên dướiJdwkJT 5uE3aRG0 tuổi.Ja6DWi HhGắn JdwkJTtựa hồJdwkJT cànuE3aRGg hấhGp dẫuE3aRGn uE3aRGngười hGkhác hơuE3aRGn Ja6DWiTống PJa6DWihù DunguE3aRG, ánh mắtJdwkJT JdwkJTcủa Ja6DWitất cảuE3aRG mọihG nJdwkJTgười đềuhG Ja6DWimang thJdwkJTeo sùJdwkJTng JdwkJTbái, đổJdwkJT JdwkJTdồn vềJdwkJT lãohG. BạchJdwkJT MạJa6DWin ĐiuE3aRGệp cũng hGkhông ngoạihG lệ,hG hiếJa6DWiu kỳJdwkJT uE3aRGquan shGát uE3aRGlão, hẳJdwkJTn JdwkJTlà mJa6DWiột Ja6DWivị võJa6DWi lâmuE3aRG hGtiền bối?

Hắn rấtJa6DWi cóJdwkJT uE3aRGphong gậhGt đầuuE3aRG mỉhGm cườihG nhìhGn mJa6DWiọi ngườJdwkJTi, đến khGhi nhJdwkJTìn uE3aRGthấy BạchGh MạnJdwkJT Điệp,uE3aRG dángJdwkJT tươiJa6DWi cuE3aRGười cưhG cóuE3aRG chúJdwkJTt cuE3aRGứng đờJdwkJT, nhGgơ Ja6DWingác nhìn nàng.JdwkJT BạchhG MuE3aRGạn ĐiệphG JdwkJTnhìn nhGgó xuE3aRGung quanhJdwkJT, xáchG địJdwkJTnh Ja6DWilão uE3aRGđang nhJdwkJTìn hGnàng, nàJa6DWing uE3aRGmỉm cười đáphG lJa6DWiại Ja6DWilão Ja6DWimột cái,uE3aRG Ja6DWihai taJa6DWiy ômJdwkJT trướcJa6DWi nJa6DWigực, uE3aRGsau đóJdwkJT lạiJdwkJT nhuE3aRGìn điJdwkJT chỗhG khác.

“Cha…” TốJa6DWing uE3aRGPhù DJa6DWiung kéuE3aRGo kéJdwkJTo uE3aRGy phụJa6DWic củaJdwkJT hắn.

Vị lJa6DWião guE3aRGia đóJa6DWi, uE3aRGcũng chínhJdwkJT làJdwkJT uE3aRGTống guE3aRGia traJdwkJTng tranJa6DWig chủ, TốnuE3aRGg CuE3aRGảnh JdwkJTNhân, mJdwkJTau chóngJdwkJT hJa6DWioàn hồn.hG “VàouE3aRG tJdwkJThôi.” QuJa6DWiá guE3aRGiống, trênuE3aRG đờiuE3aRG cưuE3aRG nhiên lạiJdwkJT cJdwkJTó JdwkJThai ngườiJa6DWi giJdwkJTống nhauE3aRGu nJa6DWihư vậJa6DWiy. Ja6DWiNếu khuE3aRGông phảJa6DWii từhGng tJa6DWiận Ja6DWimắt thấhGy nàJdwkJTng đã chGhết, uE3aRGhắn nhấJa6DWit địnhhG chuE3aRGo rhGằng ngườiJdwkJT hGđứng trướcuE3aRG uE3aRGmặt chuE3aRGính hGlà nàngJa6DWi. NàngJa6DWi đãuE3aRG chết, thậtuE3aRG hGsự đãJdwkJT chết.

Khách uE3aRGquý tiếhGn vàoJdwkJT tronJdwkJTg, BạhGch MJa6DWiạn ĐiuE3aRGệp cũhGng theJdwkJTo vào. MJdwkJTới vừauE3aRG điJdwkJT đượcJdwkJT hGhai bước,hG liềJdwkJTn cJa6DWió mộuE3aRGt bànuE3aRG tauE3aRGy uE3aRGnhỏ JdwkJTbé túmJdwkJT lhGấy hGy phJa6DWiục cuE3aRGủa nàng. NàJa6DWing cúihG đJdwkJTầu, mộthG cJa6DWiái đầuhG thGừ puE3aRGhía uE3aRGsau chJdwkJTui rauE3aRG, uE3aRGvui JdwkJTvẻ cJdwkJTười nóJdwkJTi, “TiểuuE3aRG thưhG, nhGgài rốt cuhGộc cũnhGg JdwkJTtới rồi.”

“Sao ngươiJdwkJT lạhGi ởhG chJdwkJTỗ nàuE3aRGy?” JdwkJTNữ tửuE3aRG hGkéo JdwkJTy phhGục Ja6DWinàng, đương nhiêJa6DWin Ja6DWichính JdwkJTlà LưuJa6DWi Ly.

Lưu JdwkJTLy đứnghG lênJdwkJT, cuJa6DWing Ja6DWikính nóJa6DWii, “HồiJa6DWi tiJdwkJTểu uE3aRGthư, nuE3aRGô tỳuE3aRG phụng mệnhGh tJdwkJTam tiểuhG thGhư đếnJdwkJT PhươnJdwkJTg guE3aRGia cuE3aRGhờ nguE3aRGài. TJa6DWihế nhưhGng mJa6DWiấy têuE3aRGn giJa6DWiữ cửa PhươngJdwkJT guE3aRGia nJa6DWiói uE3aRGở đâyuE3aRG khhGông cóJa6DWi vịJdwkJT hhGào nhânhG Ja6DWinào nhưhG Ja6DWivậy, LưuJdwkJT LuE3aRGy khônuE3aRGg dámuE3aRG tựuE3aRG tiện rhGời đi,JdwkJT kuE3aRGhông còJa6DWin cáJa6DWich nàohG khácJdwkJT hơnhG làhG ngồihG JdwkJTở đâJdwkJTy chờ.”uE3aRG NànghG đãhG ởuE3aRG đâyuE3aRG hơnhG mười ngàyuE3aRG, Ja6DWinếu tihGểu uE3aRGthư mhGà cuE3aRGòn khônJa6DWig hGxuất hiệnJdwkJT, nàJdwkJTng đànhuE3aRG phảJdwkJTi thGrở vềhG thGiếp nhận nghiêhGm hGphạt JdwkJTcủa taJa6DWim tiểuuE3aRG thư.

Bạch Ja6DWiMạn ĐiệphG JdwkJTcười thầnhG buE3aRGí, “uE3aRGTa dùnhGg tênhG giảhG Bạch Ngâm,hG hơJdwkJTn nữaJdwkJT hGta mJa6DWiấy Ja6DWingày nuE3aRGay cJa6DWiũng kuE3aRGhông ởJa6DWi Ja6DWichỗ nàuE3aRGy, ngJa6DWiươi đưJa6DWiơng Ja6DWinhiên hGkhông tìm được.”

“Tiểu JdwkJTthư, nghGài khGhông phảiJdwkJT Ja6DWicũng muốnJdwkJT thGham tuyểJdwkJTn chứ?uE3aRG” Tiểu thưuE3aRG đJa6DWiã thànhGh tJa6DWihân JdwkJTrồi Ja6DWimà, hơuE3aRGn nữaJa6DWi cJa6DWiòn Ja6DWinghe tJa6DWiam tuE3aRGiểu thưJdwkJT nJdwkJTói tJdwkJTiểu thưJa6DWi có bệnh,uE3aRG qhGuên JdwkJTmất võJa6DWi Ja6DWicông, cJdwkJTòn cJa6DWió thểJdwkJT JdwkJTtham dựJdwkJT sao?

“Không.” BạchJa6DWi hGMạn ĐiệpuE3aRG kJa6DWihinh thườngJa6DWi hGnói, “Không thícuE3aRGh.” PhươnhGg giJdwkJTa chJa6DWio rằnuE3aRGg nữJa6DWi tuE3aRGử trouE3aRGng JdwkJTthiên Ja6DWihạ đềuuE3aRG khátuE3aRG khJa6DWiao nịJdwkJTnh bJdwkJTợ PhươnghG gia saoJa6DWi? BạchhG MạnJdwkJT ĐiệpuE3aRG uE3aRGnàng khuE3aRGông cần.

“Tiểu thư,Ja6DWi nghhGe nóJa6DWii uE3aRGngài bhGị bệnh?”hG uE3aRGNghe nóuE3aRGi tiểuJa6DWi thư JdwkJT bị bJa6DWiệnh, LhGưu LuE3aRGy nhGàng tứcJdwkJT đếJdwkJTn muốnJa6DWi chếtuE3aRG, JdwkJThơn nữaJdwkJT còJdwkJTn bJdwkJTị taJa6DWim JdwkJTtiểu uE3aRGthư kuE3aRGhép tộhGi hộ uE3aRG chủ JdwkJTvô nhGăng JdwkJTmà nghJa6DWiiêm phạt,Ja6DWi thậJa6DWit làuE3aRG oaJa6DWin Ja6DWiuổng chhGo nàng.

“Đúng vhGậy, bấuE3aRGt qhGuá hiệhGn giờhG đhGã cJdwkJTó khởhGi sáJa6DWich. Ja6DWiCũng không JdwkJTbiết xhGảy Ja6DWira Ja6DWichuyện hGgì, rấtuE3aRG khuE3aRGó nóhGi uE3aRGrõ vớihG ngJa6DWiươi. ĐihG, chúnguE3aRG tJa6DWia vhGào trong.uE3aRG” Nói nàhGng muE3aRGất tríuE3aRG nhớJa6DWi? uE3aRGLưu LhGy tiJa6DWin sao?

“Tại saJa6DWio phảhGi vào.”hG LưuJdwkJT LhGy vẻJdwkJT mặtJa6DWi kuE3aRGhông đượcJdwkJT thích thú.

“Ngu nJa6DWigốc, Ja6DWita cùJdwkJTng PJdwkJThương JdwkJTChấn HihGên cóuE3aRG mộtJdwkJT hGgiao dịch,Ja6DWi ta vuE3aRGào hỏiuE3aRG hắnhG ĐônJa6DWig PuE3aRGhương VũuE3aRG hGở đâu.JdwkJT” NếJdwkJTu kJdwkJThông phhGải vuE3aRGì uE3aRGtìm đượcuE3aRG LuE3aRGưu JdwkJTLy vàuE3aRG uE3aRGvì thù JdwkJTlao củuE3aRGa trậnJa6DWi giaJa6DWio uE3aRGdịch này,JdwkJT nàngJa6DWi tuE3aRGhật hGsự khônuE3aRGg mJdwkJTuốn trởJdwkJT về.

“Tiểu Ja6DWithư, hGtam tiểuE3aRGu tJdwkJThư đãhG hGdùng hGbồ Ja6DWicâu hGđưa tiJa6DWin đếJa6DWin Thiên CJa6DWiơ các,Ja6DWi mJa6DWiua tiuE3aRGn vềJa6DWi ĐônJa6DWig PhươngJa6DWi VuE3aRGũ, chỉuE3aRG hGcần Ja6DWicó tiJa6DWin tứhGc, uE3aRGlập tứcJa6DWi buE3aRGáo với uE3aRGtiểu thư.hG” ThiêJdwkJTn uE3aRGCơ cáhGc chíJdwkJTnh làhG thámJdwkJT tJa6DWiử tuE3aRGư, chJa6DWiuyên mJdwkJTua bánJdwkJT hGtin tức.JdwkJT uE3aRGThiên Cơ cácJdwkJT sJdwkJTáng lJdwkJTập hGhơn tJdwkJTrăm năJa6DWim, mạnguE3aRG lướihG tìuE3aRGnh bhGáo trảhGi rộnuE3aRGg cảJdwkJT nưuE3aRGớc, uE3aRGkhông cóJa6DWi tJa6DWiin tức nàouE3aRG làJa6DWi kJa6DWihông thhGu tuE3aRGhập đưJa6DWiợc, chGàng khJdwkJTông báhGn tuE3aRGin tJa6DWiức giả.JdwkJT CóJa6DWi JdwkJTThiên uE3aRGCơ cáJa6DWic hỗ trợuE3aRG, hGchỉ cầhGn ĐôngJdwkJT PhhGương VJdwkJTũ lộhG diJdwkJTện, tuyệtJa6DWi đốiJa6DWi hGcó thểhG bắthG đượcJa6DWi hắn.

“Có TJa6DWihiên hGCơ cáuE3aRGc hỗhG uE3aRGtrợ, tuE3aRGa cJa6DWió uE3aRGthể uE3aRGyên tâmJa6DWi rồJdwkJTi, thJdwkJTế nhưng thGa cóJdwkJT vàiJa6DWi lờiJa6DWi muhGốn nóihG vJdwkJTới PhươnguE3aRG CuE3aRGhấn Hiên.”JdwkJT NghGhe LưuhG JdwkJTLy nóiJdwkJT đếJa6DWin ThiêJa6DWin Cơ Ja6DWicác, tấthG cuE3aRGả JdwkJTtư liJa6DWiệu vềJdwkJT ThiêJdwkJTn hGCơ cáchG bỗnJdwkJTg nhiJdwkJTên xuhGất huE3aRGiện trhGong đhGầu nàng.uE3aRG Rất nhiềuJdwkJT nguE3aRGười uE3aRGcùng uE3aRGviệc nàJdwkJTng Ja6DWinhớ uE3aRGrất Ja6DWirõ, JdwkJTchỉ cầnJdwkJT xJa6DWiuất hiệJdwkJTn trưJa6DWiớc mJdwkJTắt nàng,Ja6DWi hGhoặc là từnguE3aRG JdwkJTnghe nóiJa6DWi đJa6DWiến, nànguE3aRG đềJa6DWiu cuE3aRGó JdwkJTthể nhGhớ lạuE3aRGi. hGMới đâyuE3aRG thôi,uE3aRG hGBạch MJa6DWiạn ĐiệpJa6DWi còn khGhông phátuE3aRG Ja6DWihiện rhGa hihGện Ja6DWitượng kJa6DWiỳ quáiJdwkJT này.

“Tiểu Ja6DWithư… Ja6DWikhông Ja6DWiphải lJa6DWià nJdwkJTgài thíchJdwkJT hắnJdwkJT chứ?”uE3aRG NJdwkJTghe tam tuE3aRGiểu thJa6DWiư nJa6DWiói tiểuuE3aRG uE3aRGthư ởJa6DWi cùngJdwkJT mhGột chỗuE3aRG uE3aRGvới PhưuE3aRGơng ChấnuE3aRG hGHiên, chẳnghG Ja6DWilẽ là…

Bạch MạJdwkJTn ĐiệpJa6DWi némJa6DWi hGcho nàuE3aRGng Ja6DWimột cJa6DWiái trừngJdwkJT JdwkJTmắt, “ĐiJa6DWi uE3aRGchết đi, Ja6DWita mớJdwkJTi khônuE3aRGg thGhèm thíhGch họJa6DWi PhươnguE3aRG đóhG.” hGTrong luE3aRGòng nàngJdwkJT lạJdwkJTi JdwkJTbổ tJa6DWihêm mộtuE3aRG câu, Ja6DWi muốn thGhích cũnJa6DWig thJa6DWiích SáohG NgọcuE3aRG JdwkJTCông Tử.

“Vậy làuE3aRG tốthG rhGồi.” CJa6DWiái thGên họJdwkJT PhhGương kiJa6DWia tJa6DWihật sJdwkJTự chGó điểm khôuE3aRGng JdwkJTxứng vớhGi tiểuJdwkJT thJdwkJTư Ja6DWinhà nàng.

Vào đếnuE3aRG PhươngJa6DWi guE3aRGia, lậphG Ja6DWitức cóhG Ja6DWinha hoànJdwkJT aJa6DWin bàuE3aRGi sương phJdwkJTòng chJa6DWio chGác nànhGg nghJdwkJTỉ Ja6DWingơi. BạchJa6DWi MJa6DWiạn ĐiệpJa6DWi cJdwkJTũng kJa6DWihông trựJdwkJTc tJdwkJTiếp Ja6DWiđề xuấJdwkJTt muốnJa6DWi gặp PhJa6DWiương ChGhấn Hiên,hG nànJdwkJTg biếhGt kẻJdwkJT muốnJa6DWi gặpJdwkJT Ja6DWihắn nuE3aRGhiều lhGắm, uE3aRGnếu nJa6DWihư nàhGng cũng muốnhG Ja6DWiđi uE3aRGgặp hắn,Ja6DWi ngưhGời hầuJa6DWi nhấuE3aRGt địnhJdwkJT cuE3aRGho rJdwkJTằng nàuE3aRGng cũngJdwkJT ghGiống JdwkJTnhư JdwkJTnhững nữhG nhân JdwkJTkhác, JdwkJTtùy tJa6DWiiện tìJdwkJTm mộtuE3aRG luE3aRGí dJa6DWio Ja6DWithoái tháuE3aRGc điJa6DWi. MọiJdwkJT ngườihG ởJdwkJT PhưJdwkJTơng gJa6DWiia đềhGu làJdwkJT mắt hGchó nhìJa6DWin ngườJdwkJTi thấJa6DWip, Ja6DWingười hầJa6DWiu kJa6DWihẳng địhGnh Ja6DWicũng khhGông hGtốt đượJdwkJTc bhGao nhihGêu. Thay uE3aRGvì chJa6DWiịu nJa6DWihục, thhGôi thìhG hGthức JdwkJTthời mộtuE3aRG chúuE3aRGt, bJdwkJTuổi tốJdwkJTi tJdwkJTự mìhGnh hGđi tìm.