Tàn bạo khốc nương tử - Chương 21 - 22

Chương jm7Rap21: CábEi này bE gọi ljm7Rapà luậEfWsbYn võjm7Rap chbEiêu thân

Trong vjm7Rapõ lâmbE bEthập đjm7Rapại EYCLoEcao thủ,bE EfWsbYbao gồmjm7Rap bEtam jm7Rapla sátbE, tam côEYCLoEng tửEYCLoE. Vjm7Rapô ẢnhbE EfWsbYLa SáEfWsbYt, jm7RapThiên EfWsbYDiện EfWsbYTu LbEa, ĐbEộc NưEYCLoEơng TửEfWsbY hợpEYCLoE jm7Rapxưng thànhbE taEfWsbYm EfWsbYla sát. SáobE NEfWsbYgọc Cjm7Rapông Tử,EfWsbY LbEãnh TâmEfWsbY EfWsbYCông TEfWsbYử Phjm7Rapương ChấbEn EfWsbYHiên, EfWsbYTùy EYCLoEPhong bECông Tử QEYCLoEuân EfWsbYTùy EfWsbYPhong hợpEfWsbY jm7Rapxưng taEfWsbYm cjm7Rapông tử.jm7Rap KhuônEYCLoE EYCLoEmặt thậtjm7Rap EYCLoEcủa EYCLoEtam EYCLoEla sEfWsbYát jm7Rapchưa aEfWsbYi thbEấy qua, nhưngEYCLoE EYCLoEtam cônbEg tửEYCLoE đềEfWsbYu đượcEfWsbY bàjm7Rapi dajm7Rapnh bElà mỹEfWsbY EYCLoEnam tử.EfWsbY ThibEên EYCLoECơ EYCLoEcác chủEYCLoE TùyEYCLoE Phong bECông jm7RapTử EfWsbYđược jm7Rapxưng làjm7Rap vEfWsbYõ ljm7Rapâm đEYCLoEệ EfWsbYnhất bEmỹ najm7Rapm, Vạjm7Rapn Kiếmjm7Rap sơnjm7Rap traEYCLoEng thiếubE chbEủ Phương ChEYCLoEấn HEfWsbYiên đượcEYCLoE EfWsbYxưng lEfWsbYà bEđệ nhịEYCLoE bEmỹ nambE, SEfWsbYáo NgEfWsbYọc EfWsbYCông TửbE ljm7Rapà nhâjm7Rapn vậbEt thần bíbE nhbEất gianEfWsbYg hjm7Rapồ, rấtEfWsbY íjm7Rapt ajm7Rapi từjm7Rapng gặbEp bEqua EYCLoEkhuôn mEYCLoEặt bEthật củajm7Rap hắnEfWsbY. NhưEfWsbYng bEcó người bE nói, dijm7Rapện mạEfWsbYo bEcủa jm7Raphắn xáEfWsbYc bEthực tEYCLoEuấn mỹEfWsbY EYCLoEvô soEfWsbYng. NếuEfWsbY hajm7Rapi vịjm7Rap jm7Rapcông tEfWsbYử kbEia EYCLoEđều là EYCLoE mỹ EfWsbYnam, hắnjm7Rap cũnjm7Rapg khôEYCLoEng thểEfWsbY tEYCLoEhua kébEm, tjm7Rapoại EYCLoEnguyện jm7Rapcho hắnEYCLoE dEYCLoEanh hiEYCLoEệu jm7Rapđệ EfWsbYtam mỹ naEYCLoEm đi.EfWsbY Trojm7Rapng EfWsbYchốn vbEõ lâbEm tổngEfWsbY cộngEYCLoE cóbE tbEứ đạiEYCLoE bEmỹ njm7Rapam, ngoạiEfWsbY EYCLoEtrừ tabEm cjm7Rapông tEYCLoEử, Đông PhEYCLoEương gbEia, ĐôngEYCLoE PhươngbE Vjm7Rapũ EfWsbYbài daEfWsbYnh đEYCLoEệ tứEfWsbY. bEGả chEYCLoEo mbEột EYCLoEtrong võEfWsbY lâmbE đệEYCLoE tứ mỹbE nambE, bElà vinjm7Raph hạnbEh tronEYCLoEg thEYCLoEiên hbEạ, nEfWsbYên khEfWsbYó trbEách tjm7Rapính EYCLoEtình ĐôngbE Phươngjm7Rap chbEo dù bEkém nhưjm7Rap vậy,jm7Rap EfWsbYcũng cbEó bEn bEcô nươngjm7Rap mjm7Rapuốn gảjm7Rap cEYCLoEho hjm7Rapắn. EfWsbYSáo NgọEYCLoEc CônEfWsbYg TửEfWsbY nbEhư thầnEYCLoE long bEthấy đầuEYCLoE khôngEYCLoE bEthấy đuôi,bE ĐônEfWsbYg Phưjm7Rapơng bEVũ thEfWsbYì đãbE cEYCLoEó EfWsbYvợ, QuâEYCLoEn TùEYCLoEy PhonEfWsbYg EfWsbYthần thầjm7Rapn bí bEYCLoEí, PhươngEfWsbY Cjm7Raphấn HbEiên lạibE kbEhông muốnEYCLoE kEfWsbYết bEgiao nữEYCLoE EYCLoEtử, bEviệc bEnày EfWsbYe rjm7Rapằng bEđã khiến chbEo bEvô sốjm7Rap côEfWsbY nưEYCLoEơng thưEYCLoEơng jm7Raptâm. GầEYCLoEn đâyEYCLoE, tjm7Raprong chEfWsbYốn vjm7Rapõ ljm7Rapâm mỗijm7Rap bEsự kibEện xảyjm7Rap ra đềuEYCLoE ljm7Rapiên qujm7Rapan đếnEYCLoE củabE Tajm7Rapm côngEfWsbY tử,EYCLoE EYCLoElà đạiEfWsbY sựbE EfWsbYliên quEfWsbYan đbEến EYCLoEtứ đạiEYCLoE EYCLoEmỹ nam.

Một trobEng võEfWsbY jm7Raplâm bEtam cEYCLoEông tbEử, EfWsbYLãnh Tâmjm7Rap Côngjm7Rap TửbE Phương ChấnEYCLoE HEYCLoEiên EfWsbYcông bEkhai tuyEfWsbYển lãoEYCLoE bjm7Rapà, tuEfWsbYổi tjm7Rapừ jm7Rap16 đếnjm7Rap 2bE5, tướngEfWsbY mạjm7Rapo EYCLoEđoan trabEng, mbEọi nữ EYCLoEtử cEfWsbYhưa chồngbE xuấtbE thânEYCLoE thEfWsbYuần khijm7Rapết đềubE jm7Rapcó tjm7Raphể tEYCLoEham tbEuyển. CácEYCLoE vịjm7Rap EYCLoEcô nươngEfWsbY có jm7Rapý muốnEfWsbY tjm7Rapham EfWsbYtuyển chỉEfWsbY cầnEfWsbY tjm7Raprước EfWsbYngày hjm7Rapai bEmươi lămEfWsbY thánjm7Rapg tjm7Rapư đbEến Phươngjm7Rap gEYCLoEia, luận vbEõ đbEể phEfWsbYân tEYCLoEhắng bại.EYCLoE ChbEỉ cầnjm7Rap cEYCLoEó tEfWsbYhể đánhbE bạijm7Rap tấtEfWsbY cbEả EYCLoEmỹ nữEfWsbY EYCLoEtham tuEfWsbYyển, chính jm7Raplà thiếuEfWsbY phjm7Rapu nEfWsbYhân PhươnEYCLoEg gia.

Lãnh EYCLoETâm EfWsbYCông TEYCLoEử PhEfWsbYương ChấnbE HiêEYCLoEn đượcbE jm7Rapxưng EfWsbYlà võEYCLoE lâm đệjm7Rap nhịjm7Rap jm7Rapmỹ nEfWsbYam tử,EYCLoE cbEô jm7Rapnương mjm7Rapuốn gảjm7Rap chEfWsbYo hắEfWsbYn nhiEfWsbYều njm7Raphư cáEfWsbY jm7Rapdưới sônbEg. HắEfWsbYn vẫEfWsbYn chưa muốnbE thànbEh thân,EYCLoE chínhEYCLoE việcEYCLoE nàEfWsbYy đãEfWsbY làmEYCLoE tổnEfWsbY thươEYCLoEng EfWsbYtrái tEYCLoEim EYCLoEcủa biếtjm7Rap bEfWsbYao EfWsbYcô gáibE. Đột nhEYCLoEiên EfWsbYhắn cbEông kbEhai tEYCLoEuyển EYCLoElão bEYCLoEà, khbEiến EfWsbYcho cbEác cEfWsbYô nươngjm7Rap EfWsbYnườm nượpEYCLoE tiếnEYCLoE EfWsbYtới Phương gEYCLoEia. Nhữnjm7Rapg côEYCLoE nươEYCLoEng jm7Rapcó jm7Rapchồng hốiEfWsbY hEYCLoEận tạijm7Rap sajm7Rapo bEmình EYCLoElại gbEả đEfWsbYi sEfWsbYớm quájm7Rap, hận kEYCLoEhông tEfWsbYhể bEly hjm7Rapôn đểjm7Rap EfWsbYđi EfWsbYtham tuyểbEn. Cònjm7Rap nhữEYCLoEng vjm7Rapị bEcô nươjm7Rapng jm7Rapchưa jm7Rapchồng tjm7Raphì ngày đêmbE khổEYCLoE luyệEfWsbYn võEYCLoE công,bE liềbEu EYCLoEmạng muốnEYCLoE gảEfWsbY tEYCLoEới PhươngEfWsbY EfWsbYgia. EYCLoEThiên EYCLoEkim nhàjm7Rap giàu, giabEng hbEồ bEhiệp nbEữ, EYCLoEđủ loạbEi kbEiểu EYCLoEdáng nữjm7Rap nhEYCLoEân đềuEfWsbY tbEhu đượcjm7Rap bEtin tức,EYCLoE xắbEn tabEy áo, chEYCLoEuẩn bịbE tớibE Phươngjm7Rap gEYCLoEia tjm7Rapranh gEYCLoEiành chbEức vEfWsbYị thbEiếu EYCLoEphu nhân.

“Cha, chuyEfWsbYện nEfWsbYgười ljm7Rapàm qEfWsbYuả nhbEiên lEYCLoEà chuyEfWsbYện jm7Raptốt.” Đương sựjm7Rap chiêEYCLoEu tbEhân PhbEương Chấnjm7Rap EYCLoEHiên sEfWsbYau bEkhi nghEfWsbYe đượEfWsbYc jm7Raptin nàyjm7Rap, chuEYCLoEyện đầubE tbEiên làm EYCLoE là đùnEYCLoEg đbEùng jm7Rapnổi giận,bE bEđá jm7Rapvăng cEfWsbYửa tEYCLoEhư phònbEg củbEa lãEYCLoEo cbEha, lEYCLoEớn tiếngjm7Rap EfWsbYchất vấn.

Phương Kìnhjm7Rap buôEYCLoEng sábEch trêEYCLoEn tabEy, bEngẩng đầuEfWsbY EYCLoEnhìn nhi jm7Rap tử, thấpbE giọEfWsbYng bEmắng, “KEfWsbYhông EYCLoEbiết phépEYCLoE tách.”

Phương Chấjm7Rapn HiêEfWsbYn hừEYCLoE jm7Raplạnh, “TbEa khôjm7Rapng biếEYCLoEt phépjm7Rap tEfWsbYách? Có EYCLoE thể bEso đượEfWsbYc vớibE chbEa jm7Rapsao? jm7RapTa mujm7Rapốn chiêuEYCLoE thânbE khEfWsbYi nàojm7Rap? EfWsbYSao tbEa khôngbE biếEYCLoEt?” Nửa thángjm7Rap EfWsbYnay, bEhắn bEvẫn vộiEYCLoE vộjm7Rapi vàngbE vàbEng EfWsbYđi tìmEYCLoE Bạchjm7Rap NgâbEm, giữaEfWsbY đườngjm7Rap lEfWsbYại nghEYCLoEe được tinbE hắnEYCLoE muốbEn chiêuEfWsbY EfWsbYthân. bELập tjm7Rapức rEfWsbYa EfWsbYroi thEYCLoEúc ngựaEYCLoE gấpjm7Rap gbEáp tjm7Raprở EYCLoEvề chấtEYCLoE vấnEfWsbY lãjm7Rapo tử EYCLoEcủa hắn.

“Hôn EYCLoEnhân đạiEYCLoE sựEYCLoE djm7Rapo lệbEnh bEcủa chbEa mẹ,bE lờEfWsbYi củabE mabEi EfWsbYmối, ngươi khôngbE cầnEYCLoE biết.”bE Njm7Raphi tửEYCLoE hắnbE jm7Rapvì cjm7Rapô nưjm7Rapơng têEYCLoEn gọjm7Rapi EYCLoEBạch Ngâmjm7Rap kijm7Rapa mbEà pEfWsbYhát điên lênbE rồijm7Rap, ngbEhe jm7Rapnói bEcô nươnEYCLoEg EYCLoEta mấtbE tícEfWsbYh liềnEYCLoE bEto tbEiếng mắnEYCLoEg hắnEYCLoE, jm7Rapkhông nói EYCLoEkhông rằnEYCLoEg lậtEfWsbY tunbEg bEcả thếjm7Rap gEYCLoEiới nàyEYCLoE lênjm7Rap mbEà tìmjm7Rap. VìbE mộjm7Rapt EYCLoEnữ nhâEYCLoEn điEYCLoE EfWsbYngỗ nghbEịch với phEYCLoEụ thâjm7Rapn, EfWsbYtương EfWsbYlai nếEYCLoEu lEfWsbYấy ngườbEi EfWsbYta vEfWsbYề bEthì cònEYCLoE rjm7Rapa cjm7Rapái dạngjm7Rap gìbE nEfWsbYữa. NbEghe lời phEfWsbYu nEYCLoEhân kiếbEn ngbEhị, sbEớm nênjm7Rap EYCLoEtìm EfWsbYmột bElão bbEà cbEho hắnEfWsbY. PhưEfWsbYơng Kjm7Rapình vẫnjm7Rap vừabE ý ĐỗbE EfWsbYThanh Sương,EfWsbY bEYCLoEất đEYCLoEắc dĩEfWsbY bEnhi tửEYCLoE kiênEfWsbY EfWsbYquyết khjm7Rapông chịu.bE EYCLoEHắn mớbEi rEYCLoEa điềuEfWsbY kijm7Rapện trong vònEYCLoEg bEmột EfWsbYnăm phảibE maEYCLoEng thêjm7Rap tjm7Rapử EfWsbYtrở về,EfWsbY jm7Rapvốn tEYCLoEưởng rằngjm7Rap hàiEfWsbY tửjm7Rap kiEYCLoEa đjm7Rapối vớEfWsbYi nữ nhEfWsbYân khôjm7Rapng EfWsbYcó hứngEYCLoE thú,EYCLoE tuyệbEt đôjm7Rapi kjm7Raphông tEfWsbYìm đượcEYCLoE bEvị hôEYCLoEn tEfWsbYhê, đjm7Rapến lúcjm7Rap đójm7Rap hắn sẽjm7Rap EYCLoEdanh chínbEh jm7Rapngôn thuậnjm7Rap éEfWsbYp bEnhi tửjm7Rap ljm7Rapấy ĐỗEfWsbY ThEfWsbYanh SươngbE, thếbE nhưjm7Rapng kếjm7Rapt qEfWsbYuả EfWsbYnhi tử bE lại EfWsbYmang vềbE mộtEYCLoE EYCLoEvị côEYCLoE nươngEYCLoE, cònEfWsbY khăEfWsbYng khănEfWsbYg nEfWsbYhất mbEực jm7Rapyêu thEfWsbYương EfWsbYngười tEfWsbYa. Bảjm7Rapo nhi tửbE tjm7Rapìm vịjm7Rap hônjm7Rap thêjm7Rap manbEg về,EfWsbY cjm7Raphính làEfWsbY EYCLoEsai lEYCLoEầm lớnjm7Rap nhbEất bEtrong EfWsbYđời hắn.

“Ta chbEỉ EYCLoEmuốn NbEgâm Ngâm.”EYCLoE Phươjm7Rapng ChấnEfWsbY Hijm7Rapên lờijm7Rap ljm7Rapẽ tEfWsbYhẳng thừng tuyEfWsbYên bốEfWsbY. bENgày EYCLoEđó khEYCLoEi phEYCLoEụ thânjm7Rap nEfWsbYói vớEYCLoEi hắnEYCLoE, NgâEfWsbYm NgEYCLoEâm EfWsbYđi rồiEfWsbY. bE Lòng hắn độtjm7Rap nEfWsbYhiên EfWsbYtrống EYCLoErỗng, hắjm7Rapn biEYCLoEết mìnhEfWsbY đãEYCLoE đánhEYCLoE mEfWsbYất mbEột thứbE vôbE jm7Rapcùng qEYCLoEuan trọngEYCLoE. Sớm tốijm7Rap bbEên nhaEfWsbYu hơnEfWsbY EfWsbYhai mEYCLoEươi ngàybE, hắjm7Rapn jm7Rapchưa baEfWsbYo giờjm7Rap jm7Rapbiết nàEYCLoEng bElại qjm7Rapuan trọng vớiEYCLoE EfWsbYhắn nhưbE vậy.bE EYCLoEĐến EfWsbYkhi pbEhát hibEện nàEfWsbYng quEfWsbYan trọngEYCLoE bEvới hắnjm7Rap bEthì cjm7Rapũng lEfWsbYà lúEfWsbYc nàng bỏjm7Rap đjm7Rapi. TìEfWsbYm hơnjm7Rap mườiEYCLoE ngàEfWsbYy EYCLoEvẫn khônjm7Rapg chújm7Rapt tijm7Rapn tứcjm7Rap, bEtim hắEfWsbYn đbEã đánhEYCLoE rjm7Rapơi mấtjm7Rap rồi.

“Lấy EYCLoEai EYCLoEcũng được,bE Bạjm7Rapch Njm7Rapgâm thìEYCLoE kEfWsbYhông.” PhươnEYCLoEg KEfWsbYình vốn khônEfWsbYg EYCLoEphải hạngEfWsbY njm7Rapgười thjm7Rapập pEYCLoEhần jm7Rapcổ hEYCLoEủ, thếEYCLoE nEYCLoEhưng hắnEfWsbY khôjm7Rapng thbEích BEYCLoEạch Ngâm. TừEfWsbY lầjm7Rapn đầujm7Rap tiêEfWsbYn nhìnbE thấyEfWsbY BạEYCLoEch Ngâjm7Rapm, hắbEn đãEYCLoE bEkhông thbEích rồbEi. TbEuy rằngjm7Rap jm7RapBạch jm7RapNgâm thoạt njm7Raphìn EYCLoErất nhbEu jm7Rapnhược, tEfWsbYhế nhưnbEg EYCLoEtrên ngườibE lạjm7Rapi manbEg thEYCLoEeo mộtEYCLoE jm7Rapcổ sátEYCLoE khí. bE Người bìnjm7Raph thbEường đươngEYCLoE nhiêbEn nhìnEYCLoE kjm7Raphông thấy,EYCLoE nhưnjm7Rapg EYCLoEhắn tbEung bEhoành bEgiang hồ nhiềuEYCLoE njm7Rapăm nbEhư vậEYCLoEy, đươbEng nhiênEYCLoE khôngjm7Rap bEcó nhìEYCLoEn nhjm7Rapầm, hắEYCLoEn EfWsbYmơ hjm7Rapồ tEfWsbYhấy đượcEfWsbY, côEfWsbY nương kjm7Rapia bEkhông cjm7Rapó cáiEYCLoE gbEì EfWsbYlà tốEfWsbYt. NEYCLoEếu njm7Raphi tửbE thícbEh, hbEắn cũjm7Rapng cEYCLoEó thểjm7Rap miEfWsbYễn cưỡngjm7Rap tiếp bEnhận bEBạch Ngâm.jm7Rap NhưnEYCLoEg kểEYCLoE từEYCLoE EYCLoEkhi BạchbE NgâmEfWsbY xảyEfWsbY EfWsbYra xunjm7Rapg độjm7Rapt mbEãnh liệtjm7Rap với EYCLoE hắn, hắnEfWsbY đãjm7Rap jm7Raptriệt đểbE phủEfWsbY nbEhận nbEàng. NànEYCLoEg jm7Rapsát khjm7Rapí quáEfWsbY nặEfWsbYng, jm7Rapkhông EYCLoEcó tjm7Rapư EYCLoEcách EYCLoElàm chủ mẫEYCLoEu PhươngEfWsbY gia.

“Ta jm7Rapchỉ muốEYCLoEn nàngbE.” EYCLoETừ EfWsbYnhỏ mấtjm7Rap đibE EYCLoEmẫu EfWsbYthân đãEfWsbY khiến EfWsbY hắn thậpjm7Rap pbEhần côbE đơn,jm7Rap bEánh bEmắt ljm7Rapạnh lùnEfWsbYg củabE Đỗjm7Rap thịjm7Rap càbEng khiếnjm7Rap jm7Raphắn trởjm7Rap jm7Rapnên lEfWsbYãnh khốc. NgưbEời tEfWsbYrong giEfWsbYang hjm7Rapồ gEfWsbYọi EYCLoEhắn làbE LãnhEfWsbY Tâjm7Rapm CôngbE TbEử, đơEfWsbYn giảEfWsbYn vìjm7Rap tâmEYCLoE hắn lạnh.EfWsbY HắnEYCLoE ngoàEfWsbYi mặtEYCLoE luônbE cườbEi EfWsbYrạng rỡbE nhưEfWsbY gibEó mEYCLoEùa xuâbEn, đếEYCLoEn EfWsbYkhi giếtEYCLoE ngườjm7Rapi thì jm7Rap vô cùngEfWsbY nghiêmjm7Rap tbEúc, thbEậm chíEfWsbY jm7Rapso vớEYCLoEi nEYCLoEgười trojm7Rapng EfWsbYhách đạojm7Rap cbEòn EYCLoEtàn khốcjm7Rap hơn.EfWsbY CbEhỉ có mìnEYCLoEh hEYCLoEắn biết,bE jm7Rapbộ dEfWsbYáng tưbEơi cưjm7Rapời củaEYCLoE EYCLoEhắn ljm7Rapà giảEYCLoE. Đỗjm7Rap tEfWsbYhị kEYCLoEhông cóEfWsbY nhjm7Rapi tửEYCLoE, vẫn luônEfWsbY bEnhìn EfWsbYhắn jm7Rapkhông jm7Rapvừa EYCLoEmắt. LúEfWsbYc EYCLoEmẫu bEthân cEfWsbYhết đãEfWsbY từngbE nóbEi vjm7Rapới hắbEn, ngườiEYCLoE muốbEn hắn EfWsbYcười, EYCLoEkhông đượcEfWsbY khócEYCLoE, khEfWsbYông đưjm7Rapợc đểEfWsbY ngbEười muốnbE jm7Rapkhi dễbE hắbEn đbEách ý.EYCLoE EYCLoEPhía sau nụEYCLoE cưbEời cEfWsbYủa hbEắn, ljm7Rapuôn ẩjm7Rapn gbEiấu mộtjm7Rap trájm7Rapi tbEim cEYCLoEô đơnbE, bElạnh lùngbE. SabEu khbEi gặpEfWsbY được BạchEYCLoE NgâEYCLoEm, bEhắn luôEfWsbYn luEYCLoEôn bEfWsbYởi vbEì EYCLoEvẻ ngốcjm7Rap nEfWsbYghếch củEfWsbYa nEfWsbYàng EfWsbYmà cbEười EYCLoEđến tbEhật lòng.bE Hắn muốnjm7Rap nàngbE, EYCLoEđời nàyEfWsbY kiếpEfWsbY bEnày chbEỉ cầjm7Rapn mEYCLoEình nàng.

“Không được,jm7Rap PhEYCLoEương jm7Rapgia EYCLoEđã pháEfWsbYt EYCLoEtin EYCLoEnày rbEa rồi,jm7Rap thiên kimjm7Rap jm7Rapcác EfWsbYmôn phjm7Rapái cEYCLoEũng jm7Rapđã EYCLoEtới rồEfWsbYi, lEfWsbYúc nàyEfWsbY hủjm7Rapy bỏjm7Rap làjm7Rap tổjm7Rapn hạEfWsbYi djm7Rapanh dựEfWsbY Phương gia.”

Phương CEYCLoEhấn Hiêjm7Rapn cườbEi nhạt,bE “ChbEa, chủbE EYCLoEý nEfWsbYày cbEó phải củaEYCLoE nbEữ nhânbE kjm7Rapia khôjm7Rapng?” EfWsbYNgoại trừEYCLoE njm7Rapữ nhânbE kjm7Rapia, cóbE ajm7Rapi lạibE thiếuEYCLoE EfWsbYđạo EYCLoEđức nhEfWsbYư vậy, cònjm7Rap lEfWsbYão jm7Rapnhân kiEYCLoEa bEhết lầEfWsbYn nEfWsbYày đếbEn EYCLoElần khájm7Rapc đềujm7Rap ngjm7Raphe lờibE bà.

Phương KìnhbE khôngjm7Rap nbEói, bijm7Rapểu jm7Rapthị cbEhấp nhận.

Phương ChấnEfWsbY HiêEYCLoEn cườiEYCLoE đếnEYCLoE châmjm7Rap bEchọc, “ĐừbEng tưởbEng EfWsbYlà ta khôEfWsbYng bjm7Rapiết EfWsbYbà EfWsbYta EfWsbYmuốn gì,EfWsbY ĐbEỗ ThaEYCLoEnh Sươngjm7Rap tjm7Rapừ nhỏEfWsbY bEđã jm7Raplà kỳjm7Rap tàbEi võEfWsbY hEYCLoEọc, võEYCLoE côEfWsbYng vô cùjm7Rapng tốt,jm7Rap EYCLoElàm nhbEiều tEfWsbYrò njm7Raphư vậy,bE mụcEYCLoE đíchbE chínEfWsbYh lEYCLoEà EfWsbYvì muEfWsbYốn đườEfWsbYng đườngbE chính cEfWsbYhính đeEfWsbYm Thanjm7Raph SươEfWsbYng gảjm7Rap chbEo tjm7Rapa.” NữEYCLoE tửjm7Rap jm7Rapkia quảjm7Rap nhiêEYCLoEn độcEYCLoE ácEYCLoE, nhEfWsbYất tEYCLoEiễn hạbE song jm7Rap điêu. VừbEa EYCLoEđể ĐỗbE ThanbEh Sươnjm7Rapg EfWsbYcó đưEfWsbYợc EYCLoEdanh tiếng,jm7Rap vjm7Rapừa đểEYCLoE nàngEfWsbY gEYCLoEả vbEào PhươngbE gia.

“Thanh SươnEfWsbYg cójm7Rap chEfWsbYỗ nàEfWsbYo kEYCLoEhông tốt?”EfWsbY HàEfWsbYi tửjm7Rap kjm7Rapia vbEăn võEYCLoE song toàn,EfWsbY ôEfWsbYn nEYCLoEhu hEfWsbYiền bEthục, đượcbE xưEYCLoEng EYCLoElà vEfWsbYõ EfWsbYlâm đệjm7Rap nhấtjm7Rap mEfWsbYỹ jm7Rapnữ, hEfWsbYơn nữaEYCLoE cònEfWsbY môn đEYCLoEăng hộbE đốijm7Rap, lạiEfWsbY lEYCLoEà chấjm7Rapt EYCLoEnữ EfWsbYcủa ábEi EfWsbYthê hắn.

“Nàng tốtEfWsbY, thếjm7Rap nhưngbE bEso bEra vjm7Rapẫn bEkém Ngjm7Rapâm NgâEYCLoEm EYCLoEmột ngójm7Rapn tay.” QuáEfWsbY mứcbE giảEYCLoE dối,bE cốEfWsbY tEYCLoEình tEfWsbYhanh cao.

“Ngươi…” PEfWsbYhương EfWsbYKình sEfWsbYắp EfWsbYbị hắjm7Rapn EYCLoElàm cEYCLoEho tbEức chết,EYCLoE BạchEfWsbY cô nươngEfWsbY kibEa rEYCLoEốt cjm7Rapuộc cjm7Rapó chỗjm7Rap nàoEYCLoE EfWsbYtốt chứ?

“Mấy nEYCLoEăm nabEy, tbEa EfWsbYtôn EYCLoEtrọng ngbEười, jm7Rapxem ngEYCLoEười EYCLoElà EYCLoEcha củEfWsbYa ta cũnjm7Rapg vìjm7Rap nbEể mặtEfWsbY EYCLoEnương. NếbEu EfWsbYnhư ngườiEYCLoE cốbE tbEình làjm7Rapm nhEYCLoEư vậyjm7Rap jm7Rapnữa, đừngEfWsbY jm7Raptrách bEta không nEfWsbYhận người.”bE Sajm7Rapu khEfWsbYi nươEYCLoEng mất,EYCLoE EfWsbYcha hắnEfWsbY ljm7Rapuôn EYCLoEluôn ngbEhe lờijm7Rap nữjm7Rap jm7Rapnhân EYCLoEkia mà EfWsbY khi dễEYCLoE hEfWsbYắn. NếuEfWsbY khôngEfWsbY pjm7Raphải hắEfWsbYn hứaEfWsbY vớiEfWsbY bEnương sjm7Rapẽ tôEYCLoEn trEYCLoEọng cEfWsbYha thbEì PhươEYCLoEng ChấnEYCLoE Hiên hjm7Rapắn sớEYCLoEm đãEfWsbY bỏEfWsbY nhàEYCLoE rbEa đEfWsbYi rồi.

Phương Kjm7Rapình njm7Raphìn bEnhi tửjm7Rap, nóiEYCLoE jm7Rapkhông jm7Rapthành lời.EfWsbY Tính tìEYCLoEnh EYCLoEnhi bEtử thbEế jm7Rapnào hắnbE hiEfWsbYểu rjm7Rapất rõ,jm7Rap EYCLoEnói đượcbE làmjm7Rap bEđược, “NEYCLoEgươi muốEYCLoEn thEfWsbYế nào?”

“Hủy EfWsbYbỏ viEfWsbYệc chbEiêu jm7Rapthân nựbEc cườibE nàbEy.” HắEYCLoEn ngữbE khí EfWsbY kiên quyết.

“Không được,EfWsbY Phươngjm7Rap EYCLoEgia tbEa gEYCLoEánh EfWsbYkhông nổEfWsbYi việcEYCLoE này.”

Phương ChbEấn HiêbEn cườiEfWsbY nhạt,bE “EfWsbYVậy đbEừng tjm7Raprách bEta làm chuyệnEYCLoE cEYCLoEó lEfWsbYỗi vớiEfWsbY người.”

“Ngươi mubEốn gì?”bE MặEfWsbYt hắnbE bjm7Rapiến sách.

“Ta nhấtbE thờijm7Rap muốnEYCLoE giếtEYCLoE EYCLoEchết nữEYCLoE jm7Rapnhân ljm7Rapắm mồmjm7Rap kia.”jm7Rap NEfWsbYếu không phảbEi cEYCLoEó cEfWsbYha chjm7Rape jm7Rapchở, hắnbE jm7Rapđã EYCLoEsớm đuổiEYCLoE njm7Rapữ njm7Raphân kjm7Rapia EYCLoEđi rồEYCLoEi, thậmEfWsbY cEfWsbYhí cbEòn có tbEhể EfWsbYgiết bEYCLoEà EYCLoEta, EfWsbYthù hậnEYCLoE hắjm7Rapn đbEối vjm7Rapới nhjm7Rapị nưjm7Rapơng khônjm7Rapg phảijm7Rap EYCLoEmới jm7Rapngày jm7Rapmột nEYCLoEgày hai màjm7Rap thành.

“Người đEYCLoEó làEfWsbY nhjm7Rapị nươbEng cbEủa ngươi.”jm7Rap  EfWsbYPhương KìnhbE không EYCLoEthể tbEin nổi.

“Nương tjm7Rapa jm7Rapđã cEYCLoEhết tjm7Rapừ lEYCLoEâu ljm7Rapắm rEYCLoEồi, jm7Rapbà tjm7Rapa khônEYCLoEg xứng.jm7Rap Cha đừngbE EYCLoEquên, tEYCLoEa EfWsbYlà bELãnh EfWsbYTâm CônEfWsbYg TửEYCLoE, làbE lEYCLoEãnh tâjm7Rapm, bjm7Rapất lEYCLoEuận cbEhuyện gjm7Rapì cũEYCLoEng có thjm7Rapể lEfWsbYàm được.”

“Được rồi,jm7Rap ngươiEYCLoE cứbE đEfWsbYể vbEiệc chEYCLoEiêu thjm7Rapân nEYCLoEày tjm7Rapiếp tục điEfWsbY, tbEa đồnEYCLoEg ýEYCLoE cEYCLoEho ngươibE lấyjm7Rap BạcEfWsbYh côEfWsbY nưEYCLoEơng.” NhEfWsbYi tửEYCLoE luEfWsbYôn luônbE nEYCLoEói đượcEYCLoE làEfWsbYm bEđược, tốt nhấjm7Rapt EYCLoElà đừngjm7Rap đốiEfWsbY nghjm7Rapịch vớiEYCLoE hắn.

“Nếu đãbE jm7Rapchiêu thbEân, NgâbEm NEfWsbYgâm làmbE sEfWsbYao bâyEYCLoE giờ?bE EfWsbYLàm thiếp chănEYCLoEg?” LấEfWsbYy tínjm7Raph tìnEYCLoEh EfWsbYcương lbEiệt cEfWsbYủa nànbEg, nàEYCLoEng sẽbE đồngjm7Rap ýEYCLoE sao?

“Ngươi EfWsbYhưởng pbEhúc tEfWsbYề nbEhân, đồbEng tEYCLoEhời nhbEập mjm7Rapôn, khjm7Rapông phân lớjm7Rapn nEYCLoEhỏ.” Phjm7Rapương KEYCLoEình đoEYCLoEán chácbEh BbEạch cjm7Rapô nươnbEg sẽbE khônEfWsbYg đồngbE ýEfWsbY, tínbEh tình nànbEg cEfWsbYó mạjm7Rapnh mẽjm7Rap. HbEắn đãjm7Rap đápjm7Rap ứnEYCLoEg cbEho nEYCLoEhi tửEfWsbY jm7Raplấy BạchbE cEYCLoEô nưEYCLoEơng, EYCLoEcòn jm7Rapchuyện cEfWsbYó lấybE được jm7Raphay khônbEg EfWsbYkhông lijm7Rapên qEYCLoEuan đếnEYCLoE hắn.

“Không đjm7Rapược, nàEfWsbYng EfWsbYsẽ kjm7Raphông đồnjm7Rapg ý.”

Phương KìnEfWsbYh lạnjm7Raph EYCLoElùng EYCLoEnghiêm EfWsbYmặt, “Namjm7Rap tbEử bEhán đại trượngjm7Rap phuEfWsbY, còEYCLoEn phảiEfWsbY nbEghe lờijm7Rap nàEYCLoEng? EYCLoENếu nhjm7Rapư nàngjm7Rap thậtbE sựbE kjm7Raphông bijm7Rapết tốjm7Rapt xấu, EYCLoEPhương EfWsbYgia chúEYCLoEng EfWsbYta cjm7Rapũng khbEông gbEánh EfWsbYnổi.” jm7RapLão bEđầu tbEhật giaEYCLoEn tráEYCLoE, rõEYCLoE rànEYCLoEg đã biếtEYCLoE BạEYCLoEch NgbEâm bE“không biEfWsbYết tốbEt xấjm7Rapu” rồi.

Phương ChấnEfWsbY bEHiên hầuEYCLoE nhEYCLoEư nghiếnjm7Rap rEfWsbYăng nói,bE “Được,jm7Rap taEfWsbY đồng ý.”jm7Rap NEfWsbYgâm NgEfWsbYâm sbEẽ thbEa thứbE cEfWsbYho hjm7Rapắn, bEYCLoEất luậbEn hEfWsbYắn cjm7Rapó lấyjm7Rap aEfWsbYi, cbEũng chỉEYCLoE đốEYCLoEi tốt vbEới mbEột mìnhEYCLoE Ngâjm7Rapm Ngâm.

Thế EYCLoEnhưng EfWsbYhai ngườiEfWsbY họEfWsbY đbEều đãbE qujm7Rapên mấEYCLoEt bEmột sựbE thật, mộtEfWsbY jm7Rapsự tEfWsbYhật vEYCLoEô cùEYCLoEng vôjm7Rap EYCLoEcùng nghiêbEm trEfWsbYọng, jm7RapBạch bEMạn Điệpjm7Rap cEYCLoEó võbE công,bE kếbE hbEoạch tuyệt vờEfWsbYi cbEủa bọnbE họjm7Rap nEYCLoEhất địnhEYCLoE thấtbE bạEYCLoEi thảjm7Rapm hại.

Chương 22EfWsbY: Dùnjm7Rapg bản năEYCLoEng phEfWsbYản ứngEYCLoE thEYCLoEật làbE tốt.

Bạch MạEYCLoEn ĐiệpEYCLoE sớmjm7Rap đãEYCLoE ngEfWsbYhe tjm7Raphấy chjm7Rapuyện PhươbEng Cjm7Raphấn Hiêjm7Rapn tuyển jm7Raplão bà,EfWsbY bEthế nhưjm7Rapng nàngjm7Rap mEfWsbYột chúEYCLoEt cảjm7Rapm giEfWsbYác cũngEYCLoE khôEYCLoEng cóbE. CóEfWsbY thể,EYCLoE nàngEYCLoE đã từngbE độngjm7Rap lEYCLoEòng vớbEi PhươEYCLoEng ChbEấn HiêEYCLoEn, thếEYCLoE nhưnEfWsbYg mjm7Rapột phầnEYCLoE hảoEfWsbY cảmbE kibEa, đãjm7Rap hbEoàn toàn bEYCLoEị gạbEt bEbỏ. Ngườijm7Rap PEYCLoEhương gjm7Rapia kjm7Raphinh thườngEYCLoE EYCLoEnàng, nànjm7Rapg jm7Rapcũng đEYCLoEồng dbEạng kEfWsbYhinh thường bọEYCLoEn bEhọ. Njm7Rapghĩ đếnEfWsbY sáEfWsbYch mjm7Rapặt củbEa Phjm7Rapương lEYCLoEão giEfWsbYa cEfWsbYùng PEfWsbYhương phEfWsbYu nhâEYCLoEn, nàjm7Rapng thực sjm7Rapự muốnjm7Rap nEYCLoEôn mEYCLoEửa. Phươnjm7Rapg ChbEấn HbEiên rấtjm7Rap xuấEYCLoEt sách,EfWsbY khôEYCLoEng giốngjm7Rap hạnjm7Rapg EYCLoEăn chơi trácEfWsbY tánEfWsbYg thôngjm7Rap thường,EfWsbY thếEYCLoE nhjm7Rapưng trênbE ngưEYCLoEời hắnEYCLoE manEfWsbYg tjm7Rapheo cabEo ngạoEfWsbY củEfWsbYa jm7Rapcon nhà EYCLoE thế giaEYCLoE. GbEả vàoEfWsbY jm7Rapnhà gijm7Rapàu EfWsbYcó đếjm7Rapn nEYCLoEay cũngEfWsbY khôEYCLoEng phảiEfWsbY nguyệnbE vọngjm7Rap bEcủa njm7Rapàng, ở cùngEYCLoE mộtEfWsbY najm7Rapm nhâEYCLoEn ấEYCLoEu trEfWsbYĩ tựEYCLoE EYCLoEcao tbEự đEYCLoEại EfWsbYnhư vậbEy, EYCLoEcòn cEYCLoEó gìjm7Rap gọibE làEfWsbY bEhạnh phúc?

Tất bEcả mọiEfWsbY ngườijm7Rap ởEfWsbY PhươngbE gEfWsbYia vừabE tbEự jm7Rapcao tựEYCLoE đạiEfWsbY vừjm7Rapa EYCLoEấu trĩ, BạcbEh Mạnjm7Rap Điệpjm7Rap thjm7Rapực EfWsbYsự kbEhông muốnEYCLoE trởEfWsbY lạjm7Rapi bEnơi nEYCLoEày, thEYCLoEế nhEfWsbYưng nàbEng EfWsbYvẫn phải trởjm7Rap lạjm7Rapi. NEYCLoEàng tjm7Raprở lạiEfWsbY bEtìm bELưu bELy, jm7Rapcũng mEYCLoEuốn xjm7Rapin PhưbEơng ChấnbE EfWsbYHiên thựEfWsbYc hiệnjm7Rap lời hứa.EYCLoE PhEYCLoEương Cjm7Raphấn HiênbE đãEYCLoE đápEYCLoE ứngbE sẽEYCLoE giEYCLoEúp nbEàng tìmjm7Rap Đônjm7Rapg PhươbEng EYCLoEVũ, bEhắn rốtEYCLoE cEYCLoEuộc tìm kEfWsbYhông đượcEYCLoE jm7Rapchứ gì?

Bởi bEvì đạiEYCLoE hộiEfWsbY EYCLoEchiêu thânEfWsbY, Phươngjm7Rap jm7Rapgia pjm7Raphi thườEfWsbYng náo nhiệtjm7Rap, Bjm7Rapạch MạEfWsbYn ĐiệbEp đứngEYCLoE trướcbE cửaEYCLoE lớnEfWsbY jm7RapPhương giaEYCLoE, héjm7Rap rbEa jm7Rapmột nEfWsbYụ cưbEời nhợt nhạt.EYCLoE NhEYCLoEững ngườiEYCLoE thoạEYCLoEt nhìnEfWsbY cjm7Rapó qEYCLoEuyền cóEYCLoE thbEế nhEfWsbYư EfWsbYvậy, kỳjm7Rap tEYCLoEhực ljm7Rapà nhữjm7Rapng người EfWsbYkhông nênbE gảEfWsbY nhất.EfWsbY Thậtjm7Rap sựEYCLoE khbEông EfWsbYrõ nhữngjm7Rap njm7Rapgười EfWsbYnày bEsuy EfWsbYnghĩ thếEfWsbY nào,EfWsbY EfWsbYcho dù PhươngEYCLoE CEfWsbYhấn HiEYCLoEên cóEfWsbY làEfWsbY vEfWsbYõ ljm7Rapâm đệEfWsbY nbEhị mỹEfWsbY bEnam EfWsbYtử cEYCLoEũng khônEYCLoEg cầEYCLoEn chEfWsbYen bEchân chạy tớijm7Rap jm7Rapgả chEYCLoEo hắnEYCLoE nEfWsbYhư vậyEYCLoE chứ.

Nghe đượcEYCLoE EfWsbYgiang hEfWsbYồ đàEfWsbYm luậjm7Rapn vEfWsbYề võbE lâjm7Rapm jm7Raptứ đạibE jm7Rapmỹ nam, EYCLoE nàng thựcEfWsbY sEYCLoEự muốnEYCLoE cưEYCLoEời. VEfWsbYận khEfWsbYí nànEYCLoEg làEfWsbY vậnEfWsbY khíbE EfWsbYgì thjm7Rapế này?bE GảEYCLoE cEYCLoEho đEfWsbYệ tjm7Rapứ mỹEYCLoE nam làbEm vợEYCLoE, cEYCLoEùng đệEYCLoE jm7Raptam mEYCLoEỹ naEfWsbYm làmEYCLoE pEfWsbYhu thêjm7Rap tEfWsbYhật sự,bE tEYCLoEhân pbEhận hiệnbE jm7Rapnay còjm7Rapn làEYCLoE “vị hôEfWsbYn bEthê” củaEfWsbY đệbE nhịbE EfWsbYmỹ bEnam, nếuEfWsbY bEnhư njm7Raphững nữEfWsbY tửbE kjm7Raphác biếbEt EfWsbYđược nàngjm7Rap đàoEYCLoE hjm7Rapoa như EfWsbYvậy, nhấEYCLoEt đjm7Rapịnh đốEfWsbY kịjm7Rap chếtbE nàng.

Bạch MbEạn ĐiệEfWsbYp đứnbEg jm7Rapở ngojm7Rapài cửajm7Rap, djm7Rapo dbEự khôbEng biếEYCLoEt có EYCLoEnên vjm7Rapào habEy EfWsbYkhông. ĐộtbE bEnhiên nghjm7Rape EfWsbYthấy ngườEYCLoEi nói,EYCLoE “Maujm7Rap xejm7Rapm EYCLoEđi, TốnbEg EYCLoEPhù Dung, Tốngjm7Rap EfWsbYgia trbEang tjm7Rapới rồbEi.” TiEfWsbYếp đó,EYCLoE cóbE gjm7Rapia đinhEfWsbY đjm7Rapi EfWsbYtới “dẹEfWsbYp đường”,bE BbEạch MạnEYCLoE Điệp đươnEYCLoEg nhiEYCLoEên cũngbE bịEYCLoE “dẹp”EYCLoE saEYCLoEng mjm7Rapột bên.

Bạch bEMạn bEĐiệp kjm7Raphẽ liếcEfWsbY mEYCLoEắt vềbE bEtiêu điểmEYCLoE EfWsbYcủa tjm7Rapất cảEYCLoE mọi nEYCLoEgười –EYCLoE mEYCLoEột cjm7Raphiếc xEfWsbYe ngjm7Rapựa jm7Rapxa hbEoa. jm7RapTừ bEtrên EfWsbYxe ngựaEfWsbY, dẫbEn đầujm7Rap lEfWsbYà mộtbE nEfWsbYam tửbE tuổEYCLoEi còn rấbEt trbEẻ, tijm7Rapếp đóbE ljm7Rapà mộbEt nbEữ EYCLoEnhân mEfWsbYang thaiEYCLoE, EfWsbYđi sbEau cEYCLoEòn EYCLoEcó EfWsbYmột vjm7Rapị nbEữ tbEử áo lbEam, đầuEfWsbY độiEYCLoE bEmũ EYCLoEche EfWsbYmặt. VịEYCLoE ájm7Rapo lbEam nữjm7Rap bEtử kiEYCLoEa vEfWsbYừa xuấtjm7Rap hEYCLoEiện, ábEnh bEmắt mbEọi nEfWsbYgười tất cảEYCLoE đềbEu đbEổ dồnbE vềEfWsbY phíaEYCLoE nàng.bE NàngbE EYCLoEhẳn cbEhính làEfWsbY TEYCLoEống PEfWsbYhu jm7RapDung EYCLoEmà mọibE ngEfWsbYười đã nói,jm7Rap tjm7Raprước tibEên khôngEfWsbY cầnbE bbEàn tớiEfWsbY bEnàng dibEện mạjm7Rapo bEthế EYCLoEnào, chEYCLoEỉ nhEfWsbYìn jm7Rapvóc người uybEển chubEyển đãbE đủEfWsbY jm7Rapcho mjm7Rapọi ngưEYCLoEời jm7Rapmơ jm7Rapước. PhưEfWsbYơng Cjm7Raphấn HEfWsbYiên thậtbE lEYCLoEà jm7Raptốt số,jm7Rap người ngEfWsbYười đềuEYCLoE mEYCLoEuốn gảjm7Rap chbEo hEYCLoEắn. BạchEfWsbY MạnbE ĐiệpEYCLoE khEYCLoEông cóbE hứnEfWsbYg thEYCLoEú nhìjm7Rapn, hiếuEfWsbY kEfWsbYỳ quan bEsát kbEhắp bEnơi. LoạbEi khjm7Rapí jm7Rapthế bEnày cùnbEg võEYCLoE jm7Raplâm đạijm7Rap jm7Raphội cũnjm7Rapg kjm7Raphông jm7Rapkhác biệtbE lắm chứ?

Tống PhEYCLoEù Dunjm7Rapg, TốngEYCLoE gjm7Rapia tranEfWsbYg tbEiểu tbEhư, ngườiEYCLoE EYCLoExưng biệt hiệubE PhùEYCLoE Djm7Rapung kiếm.jm7Rap bENghe thbEấy têbEn TốngEfWsbY PhbEù DuEYCLoEng, nàEfWsbYng thbEeo bảbEn nănEfWsbYg nhớ được.

Người jm7Rapxuống bExe cúEfWsbYi EYCLoEcùng làbE mộtbE vịEYCLoE hoEfWsbYa pjm7Raphục lãbEo giả trEYCLoEên dướiEYCLoE 5EfWsbY0 tuổi.EYCLoE Hjm7Rapắn tựEfWsbYa hEYCLoEồ cbEàng hEfWsbYấp EYCLoEdẫn ngEYCLoEười khácEYCLoE hjm7Rapơn TốEfWsbYng PEYCLoEhù DbEung, ánEYCLoEh mắt bEcủa tấEYCLoEt cảbE mọijm7Rap bEngười đềuEfWsbY manbEg theEYCLoEo sùngEYCLoE bEbái, EfWsbYđổ dồnEfWsbY vềbE lãEYCLoEo. Bạchjm7Rap EYCLoEMạn Điệp cũjm7Rapng jm7Rapkhông ngojm7Rapại jm7Raplệ, hiếujm7Rap jm7Rapkỳ qbEuan sáEfWsbYt lão,bE hEYCLoEẳn bElà mộEYCLoEt vịEYCLoE bEvõ lâmEfWsbY tiềnEfWsbY bối?

Hắn EYCLoErất cójm7Rap phoEYCLoEng EfWsbYgật đầuEYCLoE EYCLoEmỉm bEcười nhEYCLoEìn mọibE nbEgười, đến khibE bEnhìn thấyEYCLoE Bạchjm7Rap MạbEn EfWsbYĐiệp, dángEYCLoE tươijm7Rap EYCLoEcười jm7Rapcư cEfWsbYó chútjm7Rap jm7Rapcứng đờ,bE nbEgơ ngácEfWsbY nhìn nàbEng. Bjm7Rapạch EYCLoEMạn ĐiEfWsbYệp nhìnEfWsbY ngójm7Rap xbEung quEfWsbYanh, EfWsbYxác đEfWsbYịnh lãEYCLoEo bEđang nhìjm7Rapn nàngEYCLoE, nàjm7Rapng mỉm cEYCLoEười đájm7Rapp lạiEfWsbY lãoEYCLoE mộtjm7Rap cábEi, bEhai tajm7Rapy ôbEm jm7Raptrước nbEgực, sEfWsbYau đóEfWsbY lạiEfWsbY nEfWsbYhìn đibE chỗEfWsbY khác.

“Cha…” Tốjm7Rapng PhùEfWsbY DubEng kéoEYCLoE kéEYCLoEo EfWsbYy phụcEfWsbY bEcủa hắn.

Vị lãoEfWsbY gijm7Rapa đó,EfWsbY cũngjm7Rap chínhEYCLoE bElà TốngbE EfWsbYgia tEYCLoErang traEYCLoEng chủ, Tốngjm7Rap Cjm7Rapảnh NhânEYCLoE, majm7Rapu chóEYCLoEng hoEfWsbYàn hồEfWsbYn. EYCLoE“Vào thôi.”bE Qujm7Rapá bEgiống, trEYCLoEên đờibE cEYCLoEư nhiên lạiEYCLoE bEcó haEfWsbYi ngưjm7Rapời giốEfWsbYng EYCLoEnhau njm7Raphư vậybE. Nếujm7Rap jm7Rapkhông phbEải tEfWsbYừng tậnjm7Rap mắEfWsbYt thbEấy nàEfWsbYng đjm7Rapã chết, hbEắn nhấtbE địEfWsbYnh EfWsbYcho rằjm7Rapng bEngười đứngbE trưjm7Rapớc mặbEt chíbEnh EYCLoElà nànjm7Rapg. NànEYCLoEg đãEYCLoE chết, jm7Rapthật sựbE đãEfWsbY chết.

Khách qubEý tiếnbE vEYCLoEào trjm7Rapong, EYCLoEBạch Mạjm7Rapn ĐiệpEYCLoE cũEfWsbYng thebEo vào. MEfWsbYới vừEYCLoEa đEYCLoEi đưbEợc habEi bước,EfWsbY liEfWsbYền cEYCLoEó bEmột bjm7Rapàn tjm7Rapay nhỏbE jm7Rapbé túmjm7Rap lấybE jm7Rapy pbEhục củabE EYCLoEnàng. Nàng cúibE đầu,jm7Rap mEfWsbYột cáijm7Rap đầuEYCLoE từEYCLoE phíbEa sEfWsbYau chubEi rajm7Rap, vbEui vẻEYCLoE cưbEời nói,EYCLoE “TiểuEYCLoE tjm7Raphư, ngài rốtEYCLoE EYCLoEcuộc cũEYCLoEng tớiEYCLoE rồi.”

“Sao nEfWsbYgươi bElại ởjm7Rap cEYCLoEhỗ này?EYCLoE” NữEYCLoE EfWsbYtử EfWsbYkéo EYCLoEy phụbEc nàbEng, đương nhEYCLoEiên chínhjm7Rap EfWsbYlà LưEYCLoEu Ly.

Lưu bELy đứngjm7Rap lênbE, cbEung bEkính EYCLoEnói, EYCLoE“Hồi tiEYCLoEểu thbEư, nEYCLoEô tỳ phụngEfWsbY EYCLoEmệnh tbEam tiểujm7Rap tjm7Raphư đếnbE PhEfWsbYương gEYCLoEia chjm7Rapờ ngài.jm7Rap ThEYCLoEế nhưnjm7Rapg mEYCLoEấy tênbE giữEYCLoE jm7Rapcửa Phương gEYCLoEia nóiEYCLoE jm7Rapở đâyEfWsbY kjm7Raphông cjm7Rapó bEvị hàjm7Rapo nhâjm7Rapn nEYCLoEào nhbEư vậy,bE jm7RapLưu LbEy khônbEg dáEfWsbYm tựEfWsbY tiện bE rời EfWsbYđi, kEfWsbYhông cònjm7Rap cáchEYCLoE nàjm7Rapo khácEYCLoE EYCLoEhơn lbEà ngồiEYCLoE ởEYCLoE đâyjm7Rap EfWsbYchờ.” Njm7Rapàng đãEYCLoE EYCLoEở đâyEfWsbY hEYCLoEơn mười ngàyEfWsbY, nếujm7Rap tiểEfWsbYu EfWsbYthư màEfWsbY còEYCLoEn kjm7Raphông xbEuất hiệnEYCLoE, nàjm7Rapng đànjm7Raph pEfWsbYhải trởEfWsbY vjm7Rapề tiếpbE nhận nghiêmEfWsbY phbEạt EYCLoEcủa EYCLoEtam tiEYCLoEểu thư.

Bạch MạbEn jm7RapĐiệp cườEfWsbYi thầEYCLoEn bEYCLoEí, “TabE dùngbE jm7Raptên gijm7Rapả BạchEYCLoE Ngâm, hơEfWsbYn nữbEa jm7Rapta mấyEfWsbY ngàEfWsbYy nEfWsbYay cjm7Rapũng khôngbE ởjm7Rap chỗEYCLoE nàyjm7Rap, jm7Rapngươi đươnEfWsbYg nEYCLoEhiên khôngjm7Rap tìm được.”

“Tiểu tEfWsbYhư, ngàibE khbEông phEfWsbYải cEYCLoEũng muốnbE thEYCLoEam tujm7Rapyển EYCLoEchứ?” Tiểu bEthư đbEã thàjm7Rapnh tEYCLoEhân rồijm7Rap mjm7Rapà, EfWsbYhơn EYCLoEnữa cjm7Rapòn nghjm7Rape taEfWsbYm tiểujm7Rap EfWsbYthư nójm7Rapi tiểubE thưEYCLoE có bệnhEfWsbY, quênEfWsbY mấtEfWsbY vjm7Rapõ công,bE cEYCLoEòn jm7Rapcó jm7Rapthể EYCLoEtham EYCLoEdự sao?

“Không.” BạEYCLoEch Mạnjm7Rap ĐiệpEfWsbY kjm7Raphinh tEYCLoEhường nóibE, “Không jm7Rap thích.” PEYCLoEhương gibEa chbEo rằnEfWsbYg nữbE EYCLoEtử tEYCLoErong jm7Rapthiên hjm7Rapạ đềubE kEfWsbYhát kEfWsbYhao jm7Rapnịnh bjm7Rapợ PhươngbE gia sjm7Rapao? EfWsbYBạch MạbEn ĐEYCLoEiệp nEYCLoEàng khônEfWsbYg cần.

“Tiểu tEYCLoEhư, ngEfWsbYhe nóbEi EfWsbYngài bịEYCLoE bệnh?”EYCLoE NgbEhe nóEYCLoEi tiểEYCLoEu EYCLoEthư bị bệnh,EYCLoE LEfWsbYưu Ljm7Rapy nEfWsbYàng tứcEYCLoE đếnEYCLoE muEYCLoEốn chếEYCLoEt, jm7Raphơn nữbEa cònEfWsbY bịEfWsbY jm7Raptam tiểbEu thưjm7Rap khépbE tộiEfWsbY hộjm7Rap chủ vôjm7Rap jm7Rapnăng màjm7Rap nghiEYCLoEêm phạt,EYCLoE tbEhật làbE oaEfWsbYn ujm7Rapổng chjm7Rapo nàng.

“Đúng vậjm7Rapy, bấEfWsbYt EfWsbYquá bEhiện giờEfWsbY đãjm7Rap cójm7Rap kjm7Raphởi sábEch. Cũng khôngEfWsbY EYCLoEbiết xjm7Rapảy rEYCLoEa cEYCLoEhuyện gì,EYCLoE rấtEYCLoE khEfWsbYó nóbEi rõjm7Rap vớiEfWsbY EfWsbYngươi. EYCLoEĐi, EfWsbYchúng tjm7Rapa jm7Rapvào trong.” NóiEYCLoE nànEYCLoEg mấtjm7Rap EYCLoEtrí nhớ?bE jm7RapLưu bELy tijm7Rapn sao?

“Tại sjm7Rapao phEfWsbYải EfWsbYvào.” LưuEYCLoE EYCLoELy vẻEYCLoE mặjm7Rapt khônEfWsbYg đượcjm7Rap thích thú.

“Ngu ngốbEc, jm7Rapta cùngEYCLoE PhươEYCLoEng Chấnjm7Rap Hiênjm7Rap EfWsbYcó mjm7Rapột giaEfWsbYo bEdịch, ta vàEfWsbYo hỏiEYCLoE hắnEfWsbY ĐôngEfWsbY PhươngbE EfWsbYVũ ởEfWsbY bEđâu.” Nếjm7Rapu khônEfWsbYg phjm7Rapải jm7Rapvì EfWsbYtìm đưEYCLoEợc LưuEfWsbY Ljm7Rapy vàjm7Rap vì thùEfWsbY bElao củabE trậnbE gjm7Rapiao dEfWsbYịch nbEày, EYCLoEnàng EfWsbYthật sựEfWsbY bEkhông muốnEfWsbY jm7Raptrở về.

“Tiểu thư,bE jm7Raptam tiEYCLoEểu jm7Rapthư đãEYCLoE dùjm7Rapng bEbồ cEfWsbYâu đjm7Rapưa EfWsbYtin đến ThiênEfWsbY Cơjm7Rap cáEYCLoEc, muEYCLoEa tjm7Rapin vềEfWsbY ĐônEYCLoEg EYCLoEPhương EfWsbYVũ, chỉEYCLoE cEYCLoEần cóEfWsbY bEtin tức,EfWsbY lậpbE tứcjm7Rap jm7Rapbáo vớjm7Rapi tiểu thư.”bE ThiênEYCLoE Cjm7Rapơ cEYCLoEác chínjm7Raph bElà thábEm tửEYCLoE tư,jm7Rap chuybEên mEfWsbYua bEfWsbYán EYCLoEtin tức.EfWsbY ThiêEYCLoEn CEfWsbYơ các sángEYCLoE lậjm7Rapp hơbEn trăjm7Rapm năbEm, mạEfWsbYng lướiEfWsbY tìjm7Rapnh EYCLoEbáo trảjm7Rapi rộbEng cảbE nước,bE kjm7Raphông cóEfWsbY tjm7Rapin tức njm7Rapào EYCLoElà khôbEng thEYCLoEu thậpEYCLoE đượEfWsbYc, càbEng khôngjm7Rap bánjm7Rap EfWsbYtin tEYCLoEức gEfWsbYiả. EfWsbYCó bEThiên CơEYCLoE cEYCLoEác hỗ trợ,jm7Rap cEfWsbYhỉ cầnEYCLoE ĐônEfWsbYg PbEhương Vũjm7Rap lộbE dijm7Rapện, tujm7Rapyệt jm7Rapđối cóEYCLoE bEthể bắtEYCLoE đượcjm7Rap hắn.

“Có TEYCLoEhiên CơEYCLoE cácEYCLoE hỗEfWsbY tEYCLoErợ, tEfWsbYa cójm7Rap jm7Rapthể yEfWsbYên tjm7Rapâm rồi,EfWsbY thế bEnhưng jm7Rapta cEYCLoEó vàEYCLoEi lờibE mEfWsbYuốn bEnói vớjm7Rapi PhưbEơng ChấnEYCLoE Hjm7Rapiên.” NghEfWsbYe LEYCLoEưu Ljm7Rapy nóijm7Rap đếnEfWsbY ThiêEfWsbYn Cơ các,EYCLoE tấjm7Rapt EYCLoEcả tEfWsbYư liệjm7Rapu vEYCLoEề TbEhiên CơEYCLoE EYCLoEcác bỗnbEg nhbEiên xuấtEYCLoE hiệbEn troEfWsbYng đEYCLoEầu nàngEYCLoE. RấtEfWsbY nhiều ngườiEfWsbY cùEfWsbYng việcEYCLoE EfWsbYnàng nhEfWsbYớ rEfWsbYất rEfWsbYõ, chEYCLoEỉ bEcần EYCLoExuất jm7Raphiện trướcbE EfWsbYmắt bEnàng, hoặc EfWsbYlà tEfWsbYừng nghbEe nóijm7Rap bEđến, jm7Rapnàng đềEfWsbYu cóbE thểEfWsbY nhớjm7Rap lạbEi. Mớijm7Rap đâjm7Rapy thjm7Rapôi, EfWsbYBạch Mạjm7Rapn Điệpjm7Rap còn khôngjm7Rap phbEát hijm7Rapện rEfWsbYa EYCLoEhiện tượngEYCLoE kỳjm7Rap qubEái này.

“Tiểu tbEhư… khônbEg phEfWsbYải lbEà ngàijm7Rap thEfWsbYích EYCLoEhắn EYCLoEchứ?” Nghjm7Rape tam tiểuEYCLoE tjm7Raphư nóEfWsbYi tiểuEfWsbY tjm7Raphư ởbE cEYCLoEùng mộtEYCLoE EfWsbYchỗ vớjm7Rapi PhEfWsbYương Chjm7Rapấn Hiên,jm7Rap chẳngbE lẽjm7Rap là…

Bạch Mạnjm7Rap ĐiệpbE EfWsbYném bEcho nànjm7Rapg mộbEt cábEi trừngjm7Rap mắt,EYCLoE “Đijm7Rap chết đi,EYCLoE tEYCLoEa mớibE khôjm7Rapng thèmEfWsbY EfWsbYthích họbE PhEYCLoEương đjm7Rapó.” TronbEg lEfWsbYòng nànbEg ljm7Rapại bEYCLoEổ thêEfWsbYm mộtEfWsbY câu, jm7Rapmuốn thíEfWsbYch cũEYCLoEng thíchEfWsbY SáEYCLoEo NgọcEfWsbY CôngEYCLoE Tử.

“Vậy lEYCLoEà tốtjm7Rap rồi.”EYCLoE Cáijm7Rap tênEYCLoE hEfWsbYọ PhbEương kiEYCLoEa thEYCLoEật sựbE có điEfWsbYểm kEfWsbYhông xứngjm7Rap vớjm7Rapi EfWsbYtiểu thưjm7Rap njm7Raphà nàng.

Vào đEfWsbYến PhươEYCLoEng jm7Rapgia, lEfWsbYập tứcjm7Rap cjm7Rapó nbEha hoànEfWsbY aEfWsbYn bàiEYCLoE sương phòngjm7Rap chEfWsbYo bEcác nànbEg nghEYCLoEỉ ngbEơi. BạcEYCLoEh Mạnjm7Rap ĐiệEYCLoEp EfWsbYcũng khônjm7Rapg EfWsbYtrực tibEếp đềEYCLoE xujm7Rapất muốEYCLoEn gặp bEPhương ChấEYCLoEn Hiên,EYCLoE EfWsbYnàng bijm7Rapết kEYCLoEẻ muốEYCLoEn gặpEYCLoE hbEắn nhiềEYCLoEu lắbEm, nbEếu nhưEYCLoE EYCLoEnàng cũng muốEYCLoEn đbEi gbEặp EYCLoEhắn, EYCLoEngười hầjm7Rapu nhấtbE địnhEfWsbY chEfWsbYo rằngEfWsbY nEfWsbYàng cjm7Rapũng gjm7Rapiống nhbEư nhữngjm7Rap jm7Rapnữ nhân khácEfWsbY, tEYCLoEùy tijm7Rapện EfWsbYtìm mộtjm7Rap jm7Raplí jm7Rapdo EfWsbYthoái bEthác đi.EfWsbY EYCLoEMọi EfWsbYngười ởjm7Rap PhbEương EfWsbYgia đềbEu làbE mắt chóEfWsbY nhEYCLoEìn ngườiEfWsbY thấpbE, ngườiEYCLoE hEYCLoEầu khẳEfWsbYng địnhEfWsbY cũnEYCLoEg khbEông tốEfWsbYt đưjm7Rapợc EfWsbYbao nEfWsbYhiêu. ThaEYCLoEy vì chEfWsbYịu nhụbEc, tEYCLoEhôi EYCLoEthì EYCLoEthức EfWsbYthời jm7Rapmột chútEYCLoE, buổiEfWsbY EfWsbYtối tEfWsbYự mìnjm7Raph jm7Rapđi tìm.