Hãy nhắm mắt khi anh đến - Chương 73 - 74

Chương 73

Giản DrjGcao ngqGE3hĩ, côNX66 rjGcđã ewiJbiết đượcewiJ bNX66í mbQT4ật qGE3của TạNX66 Hàm.

Tại sNX66ao rjGchắn cóqGE3 thểewiJ dùngqGE3 qGE3kỹ thuậtNX66 tâewiJm ewiJlý đểbQT4 khốnNX66g chếqGE3 nhiều ngườiqGE3 nhbQT4ư vậy?NX66 ThbQT4ật rNX66a căewiJn bảnqGE3 chínrjGch làrjGc nhờrjGc rjGclợi dụnqGE3g thuốbQT4c, khqGE3iến ngườiqGE3 trjGca sản sibQT4nh rqGE3a ảoqGE3 girjGcác, làmbQT4 trjGcinh thbQT4ần hbQT4ốt hoảngqGE3 vàbQT4 qGE3phản ứNX66ng tNX66rì độn.

Lúc nàybQT4, côqGE3 đangNX66 nằNX66m trênbQT4 chiếcqGE3 giườngNX66 nhqGE3ỏ lewiJạnh lrjGcẽo cứngqGE3 ngắc ởrjGc tbQT4rong NX66phòng giNX66am, trênqGE3 đỉnhewiJ đầuNX66 cqGE3ô làqGE3 mộrjGct ngọnbQT4 đbQT4èn sáNX66ng ewiJrực. ewiJTrừ bQT4cái đóqGE3 rjGcra, tất cảrjGc nrjGchững rjGcngọn đèewiJn tewiJrong bQT4nhà NX66kho nàyewiJ đềubQT4 bQT4bị hắnbQT4 tắtewiJ ewiJhết. rjGcCô nqGE3ằm ởewiJ rjGcđây, giốbQT4ng như bQT4 đang rjGcnằm bQT4trên mộtqGE3 hòrjGcn đqGE3ảo côqGE3 độcrjGc. MNX66à hắNX66n đarjGcng đứrjGcng ởewiJ mộtbQT4 nbQT4ơi ewiJnào qGE3đó khôqGE3ng qGE3ai biết bQT4trong rjGcbóng tốewiJi, mewiJiệng khrjGcẽ ngbQT4ân ewiJnga mộtNX66 bàewiJi cqGE3a, giốngewiJ nbQT4hư chúrjGca tqGE3ể củarjGc thếNX66 giới này.

Tim côrjGc đbQT4ang đậpNX66 bQT4rất rjGcnhanh, tqGE3hần kibQT4nh cũngqGE3 nhảyqGE3 giậtewiJ bQT4từng hồi. ĐâyewiJ làqGE3 mrjGcột loạiewiJ crjGcảm giáNX66c rấtqGE3 khôngbQT4 thoewiJải máirjGc. qGE3Sau đóbQT4 tầmewiJ mqGE3ắt củaNX66 crjGcô bắqGE3t đầurjGc ewiJtrở nên mqGE3ơ hồbQT4, troNX66ng tNX66ai cũewiJng vabQT4ng ùrjGc ùNX66. CôewiJ mubQT4ốn chbQT4ống tarjGcy lênbQT4 rjGcgiường đểbQT4 ngồqGE3i dậybQT4, nhưng tewiJay vừabQT4 đặtbQT4 xuốngbQT4 NX66lại sờNX66 NX66vào mộNX66t khoảnewiJg khônNX66g. TấNX66t cảNX66 qGE3xung quaewiJnh cànewiJg lúc càngqGE3 mơNX66 hNX66ồ, hiệnbQT4 lewiJên rấtqGE3 nhrjGciều hìnhewiJ ảNX66nh hưbQT4 qGE3ảo màNX66u trắng.rjGc KýNX66 ứcNX66 vNX66à ýqGE3 bQT4thức vốnewiJ rqGE3õ ràng, dườngewiJ nhbQT4ư nhấqGE3t ewiJthời khôngewiJ thểewiJ NX66tìm rbQT4a, rqGE3ốt cuộcewiJ côbQT4 đNX66ang ởNX66 nơqGE3i đâu?

“Jenny, JerjGcnny.” CbQT4ó ngườewiJi qGE3đang bQT4ở qGE3một nơibQT4 qGE3nào đórjGc kewiJhẽ bQT4gọi tên côewiJ, GbQT4iản DrjGcao giãbQT4y dụaewiJ ngẩngqGE3 đầuNX66 lbQT4ên, lạirjGc ewiJchỉ thấybQT4 mộtbQT4 brjGcóng ngườirjGc lướewiJt quaqGE3. LbQT4à Tạ bQT4 Hàm saoewiJ? rjGcLà aewiJi vậy?

Sau ewiJđó qGE3cô triệtewiJ bQT4để lâmewiJ ewiJvào NX66hôn mê.

Toàn thewiJân vewiJẫn còbQT4n qGE3khó NX66chịu newiJhư cũNX66, nhưNX66ng tNX66ầm nrjGchìn vàbQT4 thính giewiJác NX66lại trởqGE3 newiJên rõrjGc ràngbQT4 lầnNX66 bQT4nữa. CôbQT4 thởqGE3 phàobQT4 mộtqGE3 hơibQT4, phátewiJ hiệnewiJ NX66bản thânbQT4 ewiJđang đứng trqGE3ong mộtqGE3 rjGccăn pewiJhòng qGE3xa xôibQT4 vrjGcà qqGE3uen thuộc,bQT4 mộtNX66 NX66dãy tewiJủ kiểqGE3u cNX66ũ, mộNX66t cbQT4ái tivi bQT420 ibQT4nch vớirjGc bQT4sô phewiJa qGE3nhung màNX66u hồng.

Đây là.qGE3.. nhbQT4à củarjGc ônbQT4g bàqGE3 nội.

Bọn họbQT4 chẳngbQT4 phảbQT4i NX66đã NX66qua đờibQT4 cNX66ùng bQT4với bqGE3a rồbQT4i sao?

Chính vàoewiJ lúqGE3c qGE3này, ewiJcô nhrjGcìn ewiJthấy mộtewiJ NX66người đànqGE3 bQT4ông, quarjGcy lưnbQT4g với NX66cô, nrjGcgồi trêrjGcn ghếNX66 sqGE3ô pharjGc. BónbQT4g lưnbQT4g trầnewiJ rjGccủa anbQT4h, chrjGcằng chqGE3ịt nhữngqGE3 vết thươngbQT4 chỉbQT4nh tề.

“Cận NgônrjGc!” CôqGE3 đrjGci quabQT4, ewiJôm lấyrjGc eNX66o anhrjGc: “SewiJao abQT4nh rjGclại ởNX66 đây?”

Bạc rjGcCận NgônbQT4 từqGE3 qGE3từ bQT4ngã vàqGE3o lònNX66g cewiJô, gưqGE3ơng mặqGE3t anNX66h bQT4lạnh bănNX66g, hai NX66mắt kewiJhép NX66chặt, khôewiJng còqGE3n crjGchút hơqGE3i thởqGE3 nào.

Anh chếtNX66 rồi,bQT4 BbQT4ạc CewiJận NgbQT4ôn chNX66ết rồi.

Ý rjGcnghĩ nàyqGE3 qGE3vừa tbQT4iến vàewiJo bQT4trong NX66não, GiảnewiJ DarjGco NX66cảm tbQT4hấy hốrjGcc mewiJắt đau đớn,NX66 bQT4gò mábQT4 đãewiJ ẩewiJm rjGcướt rjGcmột mảnbQT4h. CôrjGc ngewiJhe thấqGE3y mộrjGct giọngewiJ nóqGE3i đaewiJu đqGE3ớn khảqGE3n đặc:NX66 “Cận Ngôn!”

Cô mbQT4ở trewiJừng mắtNX66 ra.

Trước mắbQT4t vbQT4ẫn bQT4là ngọnewiJ qGE3đèn rjGcsáng trưngewiJ nrjGchư cbQT4ũ, tầmrjGc nbQT4hìn mơNX66 hồ, trNX66ong tewiJai vrjGcang lewiJên ùrjGc ù.

Không, vừaewiJ rồirjGc chỉewiJ làewiJ ảorjGc giácbQT4, cbQT4ô bQT4tự nóiqGE3 rjGcvới bảnrjGc NX66thân mình, nhấNX66t đqGE3ịnh phewiJải qGE3bảo vệewiJ giớiNX66 hạnrjGc cqGE3ủa bQT4ý thewiJức. NNX66hưng bQT4cảm giácqGE3 bewiJi ewiJthương murjGcốn chrjGcết ewiJấy, lại vẫbQT4n bQT4in bQT4dấu sâewiJu đậmewiJ tqGE3rong rjGclòng. qGE3Cô qGE3mờ mịbQT4t nằqGE3m đó,NX66 vqGE3ẫn rjGccó thểqGE3 cảqGE3m thrjGcấy nướNX66c mắt đangbQT4 cNX66hảy xuống...

“Ha... NX66trước giờbQT4 cbQT4hưa từnNX66g tiewiJếp xewiJúc qGE3với loqGE3ại thurjGcốc NX66này sao? PhảnNX66 ứngqGE3 lqGE3ại cóbQT4 thbQT4ể nhaNX66nh vNX66à mãnewiJh liệqGE3t newiJhư rjGcvậy, thậtqGE3 bQT4là qurjGcá thuầnrjGc rjGckhiết.” MộewiJt giọng NX66nói đewiJột nhirjGcên vanbQT4g rjGclên bêewiJn tai.

Giản DbQT4ao rjGcquay qGE3đầu muốewiJn nhìNX66n qGE3hắn, ewiJnhưng chỉqGE3 thấbQT4y rjGcmột màqGE3u đen tbQT4hui. BấtNX66 gbQT4iác, ewiJcô rjGcgật gậtqGE3 đầu.

Người kbQT4ia rõewiJ ràngNX66 tbQT4hu đượcrjGc câurjGc trảqGE3 lờiewiJ qGE3của rjGccô, giọbQT4ng đrjGciệu vôqGE3 cùng dịNX66u NX66dàng hỏi:NX66 “VậyNX66 cNX66ô cóbQT4 muốrjGcn tỉnhNX66 tNX66áo lạibQT4 không?”

Muốn.... suewiJýt crjGchút nữewiJa từrjGc nàbQT4y qGE3đã thobQT4át rqGE3a khỏiNX66 miệng,bQT4 ewiJGiản Dao rjGccắn chặewiJt ewiJmôi, mộewiJt cảmbQT4 giábQT4c đauqGE3 rjGcđớn rjGctanh ngọtqGE3 truyềnNX66 tớrjGci, nháybQT4 rjGcmắt lbQT4iền trải khắNX66p lồngbQT4 ngewiJực. ewiJÝ thứcewiJ củaNX66 rjGccô dườngbQT4 newiJhư cũnbQT4g rjGctỉnh táNX66o lạNX66i troNX66ng ewiJnháy mắt,ewiJ nhưng NX66 nháy ewiJmắt lạbQT4i bịqGE3 mộtNX66 biểnewiJ srjGcương mùNX66 dàrjGcy đặcrjGc nuqGE3ốt chửng.

Người ewiJkia dườngewiJ newiJhư thấpqGE3 giọnNX66g cườirjGc mqGE3ột tiếng.

“Cắn chảewiJy cảNX66 mqGE3áu rNX66ồi kìa,bQT4 NX66thật làrjGc qGE3đáng yêu...NX66 nrjGchưng trjGcôi biết,qGE3 cô rấtbQT4 muốn.”

Sau đórjGc GiảbQT4n qGE3Dao nghNX66e thấyNX66 tiếngewiJ rjGcloảng xbQT4oảng, bQT4có ngườiqGE3 mewiJở cửa phònrjGcg giam.

“Tôi thbQT4ừa nhewiJận lầqGE3n trướcqGE3 NX66quá hbQT4ưng phấn,qGE3 nêNX66n rNX66a trjGcay hrjGcơi nặng.” GiọngNX66 nóirjGc củaqGE3 ngưNX66ời kiewiJa lộqGE3 vẻewiJ thươrjGcng xrjGcót: “KNX66ết quảbQT4 saqGE3u khrjGci quấtqGE3 rbQT4oi bQT4xong, làn ewiJ da củaqGE3 qGE3cô tqGE3a bQT4giữ lạewiJi bQT4cũng khônNX66g đượcbQT4 đẹpNX66 lewiJắm. LầnewiJ nàrjGcy tewiJôi sẽNX66 qGE3khống cewiJhế tốrjGct hqGE3ơn. Cách lớpqGE3 quqGE3ần rjGcáo nàbQT4y, bQT4sẽ bQT4không lưqGE3u lạiqGE3 NX66chút NX66vết thewiJương nàoqGE3 đâu.”

Bang MqGE3aryland, rjGcbệnh việnqGE3 JohanrjGcn Hopkins.

Phòng chăNX66m ewiJsóc rjGcđặc biệt.

Bạc CậnbQT4 NgônewiJ NX66đứng newiJgoài cửaqGE3 phewiJòng bệnh,rjGc srjGcau lưngrjGc bQT4là nhữewiJng cảnh NX66 sát phíbQT4a TrunewiJg ewiJquốc vộbQT4i qGE3vàng bQT4bay đếnqGE3 NX66từ nộiNX66 địNX66a, ewiJthanh bQT4tra FBqGE3I cqGE3ủa MrjGcỹ, cùnewiJg với ngườirjGc nhàewiJ củaqGE3 PhórjGc TửewiJ Ngộ,qGE3 ewiJbạn bèrjGc vbQT4à rjGcmẹ NX66của DoãewiJn TưbQT4 Kỳ...

Bác ewiJsĩ chữaewiJ trịrjGc cầrjGcm gqGE3hi chépqGE3 chẩnqGE3 đrjGcoán đqGE3i rqGE3a, bQT4dường nqGE3hư tất cảNX66 mọiNX66 nNX66gười đềuqGE3 xôNX66ng tqGE3ới. ewiJBạc NX66Cận ewiJNgôn đứngbQT4 tewiJại chỗewiJ bNX66ất đNX66ộng, qNX66uay gươngqGE3 mặtrjGc lạnh lùnbQT4g qGE3qua, nhrjGcìn chằmewiJ chằmrjGc bábQT4c sĩ.

“Viên đewiJạn ởewiJ ngựcbQT4 tráirjGc qGE3của bQT4Phó TửNX66 NgộNX66 tiêrjGcn sNX66inh, cáchqGE3 tiNX66m chỉ cóNX66 ewiJba mewiJilimét. ChúngNX66 tôiewiJ đrjGcã qGE3thành cbQT4ông gắpqGE3 NX66viên đạnewiJ NX66ra.” ÔnqGE3g giảiqGE3 thícrjGch: “VôNX66 cùbQT4ng may mắNX66n là,NX66 anrjGch qGE3ta hiNX66ện girjGcờ đqGE3ã khôngrjGc còrjGcn ngrjGcuy hbQT4iểm đếnbQT4 tíNX66nh mạngqGE3 bQT4nữa, đrjGcại khái qGE3 sẽ tqGE3ỉnh rjGclại trNX66ong bQT4vòng NX66từ hewiJai mewiJươi bốnrjGc đếnewiJ bốnrjGc mươiqGE3 ewiJtám tiếnqGE3g đồngewiJ hồ.”

Tất cảNX66 mqGE3ọi ngườiqGE3 đềuNX66 thởewiJ phàrjGco. BạewiJc CậnrjGc NgônqGE3 tNX66ừ qGE3từ cbQT4huyển tầm mắtqGE3, nhìnqGE3 chằmewiJ rjGcchằm vqGE3ào PhóqGE3 TửrjGc NgộqGE3 xanNX66h qGE3xao đrjGcang qGE3chụp mặtNX66 nạbQT4 oxbQT4y NX66nằm trbQT4ên giường bệnbQT4h rjGcsau cửaNX66 kính.

Bác rjGcsĩ nóirjGc tiếrjGcp: qGE3“Cô DbQT4oãn TrjGcư KỳrjGc turjGcy rewiJằng vếtbQT4 darjGco sâNX66u đếnbQT4 nội tạngewiJ, nhưngNX66 cũbQT4ng kNX66hông ngurjGcy hewiJiểm NX66đến tínhrjGc rjGcmạng. SewiJáng rjGcmai sẽewiJ tỉnhewiJ lại.”

Tất cảqGE3 mNX66ọi ngưewiJời đềqGE3u lewiJộ rrjGca vqGE3ẻ mặNX66t NX66vui mừngqGE3 bQT4yên tâm,rjGc rốibQT4 ríewiJt cám ewiJơn báewiJc ewiJsĩ. NX66An NhaewiJm cũngqGE3 đứngNX66 tronbQT4g đámNX66 người,bQT4 nghrjGce tqGE3hấy vậybQT4 thầnrjGc sbQT4ắc cũng NX66nhẹ bQT4nhõm hqGE3ẳn. rjGcAnh tewiJa bấrjGct gqGE3iác bQT4quay đầuewiJ nhìqGE3n vềrjGc phíaqGE3 BạcrjGc CrjGcận NrjGcgôn, trônewiJg ewiJthấy ở vịqGE3 bQT4trí anewiJh vốnNX66 đabQT4ng đứng,rjGc gqGE3iờ đãewiJ khôNX66ng còNX66n aiNX66. bQT4Mà NX66ở cửaewiJ lewiJối điqGE3 ewiJan tbQT4oàn phíaqGE3 trước, truyqGE3ền đếNX66n rjGctiếng ‘thịch’,rjGc ANX66n qGE3Nham ngướcewiJ mắtbQT4 ewiJnhìn, chrjGcỉ thấyrjGc đượcrjGc taewiJy ábQT4o qGE3màu đenrjGc của BạcrjGc CewiJận NgbQT4ôn bibQT4ến mấrjGct sNX66au cáqGE3nh cửa.

Bạc CậNX66n ewiJNgôn lewiJái xbQT4e trNX66ở vềbQT4 kháewiJch sạewiJn mộqGE3t mình.

Đã lewiJà bQT4đêm khuyaNX66, đưqGE3ờng rjGcphố lúcrjGc bQT4đầu đbQT4ông rjGccó mộtNX66 loạNX66i không khíNX66 réNX66t lạbQT4nh, dườewiJng nbQT4hư đãNX66 brjGcắt NX66đầu qGE3xâm nhewiJập. ThànhqGE3 qGE3phố đầbQT4y màuqGE3 sắcNX66, ngườiNX66 điNX66 đqGE3ường lang thaNX66ng, gewiJiống nhbQT4ư lưewiJớt điqGE3 xrjGcẹt qrjGcua trNX66ên cửaNX66 sổqGE3 xe.

Vẻ mặtNX66 củaqGE3 NX66Bạc CậnewiJ NgônewiJ vNX66ẫn khNX66ông cbQT4ó chúrjGct biểuqGE3 qGE3tình. rjGcChân mày thoNX66n ewiJdài ewiJđen newiJhánh giốewiJng NX66như dấewiJu vếqGE3t củaewiJ mànqGE3 đêqGE3m dbQT4ày đặc,qGE3 khbQT4ắc lêqGE3n gươngrjGc mặt trắngbQT4 trẻbQT4o thanewiJh túNX66 củabQT4 anh.

Cuối qGE3cùng cũngrjGc đãrjGc đếNX66n kháchewiJ sạn,qGE3 anrjGch lấyqGE3 thẻqGE3 carjGcrd khóarjGc cửaNX66 từ trongrjGc trjGcúi qGE3quần mởqGE3 cửrjGca. CănbQT4 phqGE3òng vẫnqGE3 qGE3chìm trbQT4ong qGE3bóng đêewiJm, chbQT4ỉ cNX66ó ánbQT4h sángNX66 của bóngNX66 đewiJèn ngbQT4ay bQT4tòa lầubQT4 đbQT4ối dewiJiện chiNX66ếu vbQT4ào. AqGE3nh mewiJở đewiJèn trênrjGc tưNX66ờng, némqGE3 rjGctấm thẻ caqGE3rd lêqGE3n giườrjGcng, sqGE3au đórjGc qbQT4uan sewiJát tấrjGct bQT4cả qGE3mọi thứqGE3 rjGctrong phòngNX66 rrjGcồi đứngqGE3 yqGE3ên không độnewiJg đậy.

Bọn họbQT4 mớibQT4 vNX66ừa vàewiJo ởbQT4 khácewiJh sạnewiJ nàyewiJ ewiJhôm qGE3qua. VabQT4li củaewiJ Giản DaoNX66 vqGE3ẫn đểewiJ tNX66rên bQT4bàn thNX66ấp cạbQT4nh giưewiJờng, kbQT4hóa kéoqGE3 chỉrjGc bQT4mở héqGE3, lbQT4ộ qGE3ra qGE3những màqGE3u sắc quầNX66n ewiJáo anqGE3h queqGE3n thuộc.

Trên đấtNX66 đặtbQT4 ewiJhai đbQT4ôi bQT4giày, mộtbQT4 lqGE3ớn mộrjGct nhỏewiJ. TrênNX66 rjGctay vịnewiJ sbQT4ô pha, cònbQT4 đặewiJt mộqGE3t chbQT4iếc árjGco giórjGc củaewiJ côNX66, ewiJmàu trắngNX66 sạchNX66 sẽrjGc, dườngrjGc newiJhư vẫnNX66 rjGccòn nhiễm đNX66ộ ấmbQT4 vàewiJ qGE3màu sắewiJc lànqGE3 dNX66a củabQT4 cô.

Bạc CậrjGcn NgôqGE3n bQT4đứng tạibQT4 chỗqGE3 mộtNX66 lúcewiJ NX66rồi cởrjGci áqGE3o khorjGcác ngoài,bQT4 tháo càqGE3 vạrjGct trựcqGE3 tiếpNX66 némqGE3 xuốnbQT4g đấtrjGc, qGE3đi bQT4chân khônewiJg ewiJvào phNX66òng tắm.

Có lúcbQT4, nướcqGE3 nóngqGE3 vốrjGcn khewiJông tqGE3hể bQT4làm nónewiJg độNX66 ewiJấm qGE3của hbQT4uyết quảewiJn con người.qGE3 BạcNX66 CậnrjGc NgrjGcôn yênNX66 lặngqGE3 qGE3đứng dNX66ưới vòqGE3i sNX66en ewiJdội mộtqGE3 lúc,ewiJ cuewiJối rjGccùng vẫn khóabQT4 ewiJvòi nướbQT4c lạibQT4, cứNX66 nNX66hư thếNX66 bướcewiJ NX66ra ngoài.

Bóng NX66đêm ngoàiqGE3 cửewiJa sổqGE3 vẫnbQT4 ârjGcm qGE3u vàbQT4 yqGE3ên ewiJtĩnh newiJhư crjGcũ, cbQT4ả thàqGE3nh phố qGE3dường nhưqGE3 chìmrjGc vàqGE3o trqGE3ong cảnhqGE3 vbQT4ật qGE3mộng mewiJị grjGciao tNX66hoa. BạNX66c CewiJận NNX66gôn NX66đứng một lúc,bQT4 lạirjGc qNX66uay ngưbQT4ời đibQT4 đếrjGcn brjGcên giường,NX66 xốcqGE3 chqGE3ăn lênrjGc nằmNX66 xuống.

Anh newiJhắm mắNX66t nằNX66m vàiNX66 phútrjGc, bQT4rồi đNX66ột nqGE3hiên mNX66ở trừngewiJ đrjGcôi mqGE3ắt ewiJlạnh lùng bQT4u tốiqGE3, qurjGcay đbQT4ầu newiJhìn vềbQT4 pqGE3hía khoảngqGE3 giưqGE3ờng trốnrjGcg bêbQT4n cạnh.

Chỉ NX66mấy giâyNX66 sqGE3au, anqGE3h qGE3xốc chrjGcăn lênbQT4, mặewiJc rjGcáo khoárjGcc vàewiJ điewiJ vqGE3ào phòng ewiJsách bênNX66 cạnh.

Đây chínhbQT4 ewiJlà dqGE3o GNX66iản DaNX66o đặcbQT4 bqGE3iệt rjGcyêu cbQT4ầu khewiJách sạnqGE3 bốrjGc ewiJtrí, trừ bQT4bàn sáchbQT4, ghếrjGc rjGccòn cóewiJ mộtbQT4 crjGcái bảnbQT4g trắngrjGc, đewiJể tirjGcện chrjGco aewiJnh qGE3lúc nàbQT4o rjGccó bQT4linh cảm, đềuewiJ cóewiJ thNX66ể vàoNX66 đâybQT4 bQT4công ewiJtác tưNX66 duqGE3y rjGcbất rjGccứ lúbQT4c nào.

Hiện bQT4giờ, qGE3anh đứngqGE3 trưrjGcớc qGE3bảng trắngrjGc, mởNX66 NX66cái hòqGE3m củarjGc NX66mình lrjGcấy một chồngqGE3 ảnewiJh vàewiJ bQT4tư qGE3liệu ra.

Trong chewiJốc láewiJt, ảnrjGch qGE3đã đượbQT4c dáNX66n đầbQT4y trêbQT4n bảngewiJ trắng.

Anh trầewiJm ngNX66âm ewiJquan sbQT4át, nhữngqGE3 ewiJtình trạnNX66g thảmbQT4 thNX66iết củaNX66 các nạqGE3n nhqGE3ân tựbQT4 độnNX66g đqGE3ược prjGchác hewiJọa qGE3trong nãoNX66 anh.

Cô sewiJẽ bịNX66 coNX66i nhưrjGc độngqGE3 vNX66ật, dùngewiJ dâyNX66 xrjGcích trewiJói lrjGcại. NX66Tạ HqGE3àm sẽ vNX66ung rNX66oi dàibQT4 lewiJên, xbQT4ua đNX66uổi côewiJ troqGE3ng cNX66ăn qGE3phòng NX66nhỏ hẹp,NX66 tbQT4ạo NX66nên mộtNX66 cuộcqGE3 trốnNX66 chạy hèewiJn mọbQT4n, tuyệewiJt vewiJọng vbQT4à phíbQT4 côbQT4ng... CôNX66 srjGcẽ bịqGE3 qGE3cho uốqGE3ng nhữnbQT4g loạiNX66 thrjGcuốc thần kinh,bQT4 cNX66ô bQT4sẽ khqGE3ông ewiJphân bewiJiệt rjGcrõ hiệnewiJ qGE3thực vbQT4à hewiJư ảoewiJ... TbQT4hứ ewiJduy nhấqGE3t cNX66ô cảbQT4m thấy chínhNX66 NX66là sựqGE3 đewiJau qGE3khổ cựcbQT4 hrjGcạn... VrjGcà mấybQT4 ngàqGE3y ewiJsau, TbQT4ạ HàmewiJ sNX66ẽ khewiJông còqGE3n thewiJỏa mãewiJn vớbQT4i việc trêuqGE3 đNX66ùa vNX66à quewiJất qGE3roi ewiJnữa. TấbQT4m drjGca trjGcrắng trẻrjGco ewiJbóng loáNX66ng cewiJủa phewiJụ nữNX66 chínhewiJ là chiếnqGE3 lợqGE3i phẩmewiJ hbQT4ắn qGE3yêu NX66thích nhấrjGct, rjGchắn srjGcẽ lNX66ột từnewiJg ewiJtấc dNX66a củarjGc rjGccô, mewiJà ewiJtrong suốewiJt quá trìnrjGch này,rjGc ewiJcô vNX66ẫn chưNX66a bQT4chết... tqGE3hậm chewiJí rjGcđó chỉewiJ NX66mới lbQT4à kbQT4hởi đầu.

Bởi qGE3vì qGE3cô rjGclà ngườiewiJ phbQT4ụ nữewiJ củNX66a arjGcnh, tượngNX66 bQT4trưng qGE3cho dụcewiJ vọewiJng và đewiJòi hỏiNX66 mãnhewiJ liệtewiJ nrjGchất troqGE3ng hắn.bQT4 NX66Cho rjGcnên qGE3hắn srjGcẽ tàqGE3n pháewiJ crjGcô cànewiJg thbQT4êm thNX66ê thảm vNX66à triqGE3ệt đểrjGc, bQT4cho đếnewiJ qGE3lúc kqGE3hông qGE3còn lưqGE3u bQT4lại mộtewiJ NX66tấc dewiJa, mbQT4ột cọngewiJ tórjGcc, mộbQT4t ewiJmiếng thịt nàobQT4. TạrjGc HàmbQT4 qGE3muốn khbQT4iến cewiJho arjGcnh qGE3hoàn tobQT4àn triệbQT4t ewiJđể bQT4mất đirjGc cô.

...

Bạc CậnbQT4 NgônrjGc cúirjGc đầu,ewiJ grjGciơ taqGE3y qGE3ấn lrjGcên đewiJôi mqGE3ắt mình.

Chương 74

Xung ewiJquanh rấrjGct NX66yên tĩbQT4nh. ChqGE3ỉ cóbQT4 mrjGcáu tươiNX66 trjGcừ trjGcừ chqGE3ảy NX66dọc theo NX66cánh ewiJtay crjGcô NX66xuống đầurjGc NX66ngón NX66tay, rơrjGci xuốngrjGc đấtbQT4 vrjGcang lêewiJn tiewiJếng tíewiJ ewiJtách krjGche khẽ.

Giản DNX66ao nằewiJm rjGcbất đrjGcộng qGE3áp mqGE3ặt lênewiJ rjGcmặt đấtewiJ lạnhbQT4 lẽoqGE3. ewiJSau lưrjGcng, eo vàqGE3 habQT4i bQT4chân côNX66 ewiJđều tqGE3ruyền đếnNX66 cơewiJn đauNX66 bỏngewiJ NX66rát, cảrjGc ngườiqGE3 grjGciống NX66như khôewiJng có mộtbQT4 ewiJtấc rjGcda thqGE3ịt nàNX66o thuộbQT4c bQT4về mình...

Nhưng ewiJtầm mắewiJt côNX66 vNX66ẫn cewiJòn mơNX66 hồewiJ bQT4như cũ.rjGc ÁewiJnh đènrjGc, giườnewiJg nhỏ, songqGE3 sắtNX66, mỗrjGci mộtNX66 thqGE3ứ tqGE3rước mắtNX66 côqGE3 đềNX66u biếnbQT4 thewiJành nqGE3hững quáNX66i qGE3vật rjGcgai gqGE3óc. ewiJTrong đầu dườngNX66 nhrjGcư cóbQT4 rấtbQT4 nhiewiJều tiếnqGE3g nbQT4ói chuyện,qGE3 qGE3chỉ cqGE3hốc láewiJt đãrjGc kbQT4hông thrjGcể chrjGcứa nổi, khiqGE3ến qGE3huyệt tháiewiJ dưewiJơng đauewiJ buốtNX66 nbQT4hư muốqGE3n nrjGcổ tung.

“Dao DarjGco, qGE3châm ngewiJôn sốngewiJ NX66của bNX66a cbQT4hính làqGE3 phrjGcải rjGcđội trờbQT4i đạpNX66 đất, khôbQT4ng hổbQT4 tbQT4hẹn vớiewiJ lòng.”

“Chị haewiJi, qGE3em chỉbQT4 ewiJthấy chịrjGc đốewiJi xửqGE3 bQT4với bQT4tên yêurjGc qNX66uái ewiJđó quewiJá ewiJtốt. Đúng làewiJ yêurjGc quábQT4i cũngNX66 bQT4có mewiJùa xuân.”

“Giản DarjGco, tôqGE3i rjGcchưa bbQT4ao giờqGE3 thấyqGE3 cậubQT4 NX66ấy quabQT4n tewiJâm mộtqGE3 người phrjGcụ nNX66ữ NX66như đốiqGE3 vbQT4ới em.”

“Lẽ bQT4nào ebQT4m khônewiJg mewiJuốn bQT4hôn anh?”

“Nếu ewiJem bQT4cứ nbQT4ăm prjGchút qGE3hôn rjGcanh mộtqGE3 lewiJần, anrjGch bQT4có thểqGE3 NX66cùng ewiJem làm NX66 bất cứNX66 chuyewiJện vrjGcô ewiJvị nào.”

“Hiện giờ,qGE3 anrjGch đãrjGc khNX66iến rjGcem cảewiJm thrjGcấy chânqGE3 thựcbQT4 chưa?”

...

Giọt nướcqGE3 qGE3mắt tewiJo nhưNX66 hạtNX66 rjGcđậu tewiJrào bQT4ra từrjGc khóbQT4e rjGcmắt côrjGc, lăbQT4n qNX66ua gò mbQT4á lạnqGE3h lrjGcẽo rồbQT4i trượqGE3t xuốnqGE3g khóerjGc bQT4môi khbQT4ô kqGE3hốc. MặnewiJ đắbQT4ng nhewiJư vậybQT4, ewiJcó lẽqGE3 côNX66 đã khôqGE3ng bQT4còn cảrjGcm nhbQT4ận qGE3được mùibQT4 vNX66ị NX66gì khácbQT4 củbQT4a bQT4thế ewiJgian nbQT4ày nữabQT4 rồi.

“Cộp... cộp.rjGc.. cộpbQT4.” NX66Tiếng grjGciẫm crjGchân xuốngNX66 rjGcnền củaNX66 gewiJiày bQT4da nhẹ NX66nhàng vqGE3ang lêNX66n, kewiJhiến cewiJho ýbQT4 thứqGE3c GNX66iản DaNX66o qGE3hốt hoewiJảng. ToàqGE3n thâqGE3n côbQT4 ewiJvô thứNX66c run rẩrjGcy, lậpbQT4 ewiJtức cewiJo rútrjGc qGE3mình qGE3lại, giốngewiJ nhưbQT4 qGE3một rjGcđộng vậrjGct NX66nhỏ dựaNX66 vbQT4ào gócrjGc tường.

“Sao lạirjGc khônbQT4g chạrjGcy nữa?”qGE3 GiọewiJng nóNX66i tNX66rong trqGE3ẻo củNX66a TNX66ạ HàmbQT4 vang lNX66ên sbQT4au lưng:rjGc “TrjGchật khôbQT4ng tqGE3hú vewiJị, bQT4hai rjGcngày rjGctrước qGE3cô NX66hãy còNX66n ewiJchạy NX66như một conqGE3 thỏ.”

Giản DaNX66o crjGcúi đrjGcầu ngrjGcắm đôiewiJ bQT4tay củaqGE3 mrjGcình, trênqGE3 đewiJó chằnrjGcg chịqGE3t vếrjGct thương bQT4và bQT4dính đầbQT4y máewiJu tươi,rjGc khôqGE3ng cNX66òn NX66hình dánrjGcg trắngewiJ trẻrjGco mbQT4ềm mạiewiJ nhbQT4ư ngàrjGcy thường. ĐauqGE3 quá,ewiJ nhưNX66ng côbQT4 vrjGcẫn cứngewiJ rắnqGE3 cắbQT4n chặtbQT4 răngrjGc, qGE3dùng hNX66ai ewiJtay ôewiJm rjGcđầu, chờ đợiewiJ rjGcnhững cơrjGcn rjGcđòn roNX66i srjGcắp đến.

Có lqGE3ẽ dewiJo newiJhìn bQT4thấy độngqGE3 tbQT4ác vừarjGc bQT4chậm chạpbQT4 vừaNX66 ewiJphí rjGccông của qGE3cô, TqGE3ạ HàrjGcm ởbQT4 saewiJu lưngqGE3 cườiewiJ lNX66ên mrjGcột tiếng.

“Chát...” ewiJm thrjGcanh bQT4bén nhọnewiJ mạnewiJh mẽrjGc xéqGE3 ráchbQT4 khôNX66ng khíNX66 xung rjGcquanh, NX66sau đóbQT4 mộbQT4t cơrjGcn đauqGE3 quqGE3en thuộcrjGc lạrjGci àbQT4o ạtqGE3 rơqGE3i xuốnNX66g bQT4eo côbQT4 lầNX66n nữa.

Trước mắtewiJ GiảnrjGc qGE3Dao tốirjGc rjGcsầm, cơnrjGc rjGcđau nNX66hư dờewiJi sôbQT4ng bQT4lấp biểnrjGc trong crjGcơ thểNX66 khiếnNX66 rjGccô muewiJốn hqGE3ôn mqGE3ê, NX66dường nhưewiJ bQT4tất cảqGE3 nộbQT4i ewiJtạng qGE3đều NX66bị rjGcmột bQT4roi nàbQT4y làm thqGE3ay đổiewiJ vqGE3ị trí.

Nỗi đrjGcau khổqGE3 rjGcvô bQT4cùng vrjGcô tbQT4ận nàyNX66, ewiJđến khqGE3i newiJào mớiNX66 kếtqGE3 thúc đâNX66y? PhảNX66i lewiJàm saNX66o mớNX66i córjGc ewiJthể kếtrjGc thúc?

...

“Ok.” MộtbQT4 đôiNX66 tewiJay qGE3ôm lNX66ấy bQT4cô bQT4khỏi mrjGcặt đất,ewiJ ewiJđặt lêewiJn chiqGE3ếc giường qGE3 nhỏ loanNX66g lNX66ổ mbQT4áu, độngbQT4 tqGE3ác rjGcvô cùnqGE3g dewiJịu dàng.

“Có muốqGE3n ewiJkết thúcrjGc tấtbQT4 cảNX66 bQT4những thứrjGc nrjGcày krjGchông?” HNX66ắn nhẹewiJ giọng hbQT4ỏi, dưrjGcờng nhưbQT4 qGE3hắn rjGccó thbQT4ể nhNX66ìn thấuqGE3 nộiNX66 tâmewiJ củrjGca cewiJô thrjGcông qrjGcua qGE3mỗi mộtrjGc cbQT4ái chqGE3ớp mắt.

Giản NX66Dao nấbQT4c bQT4nghẹn, krjGchông trảbQT4 NX66lời. TầewiJm nbQT4hìn củaewiJ bQT4cô vẫNX66n cònNX66 hốt hoảngrjGc qGE3như cũNX66, crjGcô loángbQT4 thoánbQT4g nbQT4hìn thấybQT4 rjGctay mìnrjGch bấubQT4 chặtNX66 lênewiJ đệmqGE3 giườNX66ng, nắm chặt,qGE3 lbQT4ại buôewiJng rbQT4a, nắmNX66 chNX66ặt, lạrjGci buqGE3ông ra..rjGc. NX66Chỉ krjGchi lặpqGE3 NX66đi ewiJlặp lạirjGc nrjGchư vậy, tinhrjGc thầnNX66 củNX66a cbQT4ô mớiewiJ cNX66ó thểbQT4 tậprjGc truewiJng ewiJmột chútrjGc. ewiJỞ tqGE3rong đạibQT4 dươngqGE3 hỗnewiJ loạnewiJ nàyqGE3, cô lbQT4uôn tựqGE3 bQT4nhắc nhởrjGc rjGcmình, khrjGcông đượcNX66 bịqGE3 hewiJắn tNX66hống tbQT4rị, khônbQT4g trjGchể buôngbQT4 xuôi qGE3sinh mạewiJng này.

“Viết ewiJra đNX66i.” bQT4Giọng bQT4nói củaNX66 hắnNX66 giốngqGE3 nhưqGE3 bQT4âm thanqGE3h rjGctự nhiênqGE3 duy nhNX66ất trbQT4ong thếewiJ giớiqGE3 đauqGE3 khổewiJ newiJày, vừabQT4 crjGcảm độngqGE3 NX66vừa dụqGE3 hoặNX66c: “MuốnNX66 qGE3kết thúc không?rjGc ChỉqGE3 cầnNX66 rjGccô viếtbQT4 rNX66a bQT4tất cewiJả nrjGchững cảmewiJ giácewiJ đNX66ó. rjGcNếu ewiJkhông pbQT4hải qGE3bởi vìewiJ BạNX66c Cận NrjGcgôn, qGE3cô vốnbQT4 cóewiJ tqGE3hể làmNX66 mộtNX66 ewiJcô gNX66ái bNX66ình thNX66ường vrjGcui vẻrjGc, cóqGE3 cuộqGE3c sốngbQT4 bQT4của mộewiJt nqGE3gười bình thường,qGE3 srjGcao phảiqGE3 hbQT4ứng crjGchịu nhữnNX66g đbQT4au khổrjGc củaNX66 ngNX66ày hômbQT4 nay?”

Từng cơnewiJ ewiJchua xótNX66 ùaewiJ lênewiJ tNX66rong lòbQT4ng GiảnewiJ ewiJDao. ĐúnewiJg vậyewiJ, nếu nhưNX66 khôNX66ng bQT4phải bQT4Bạc ewiJCận Ngôn,bQT4 cuộcrjGc đờiewiJ côNX66 sẽewiJ khácqGE3 rjGchoàn qGE3toàn. CôrjGc qGE3sẽ sốnbQT4g tronbQT4g một thewiJế rjGcgiới bìnhbQT4 thườnewiJg NX66có ánewiJh mqGE3ặt trờewiJi NX66xán lqGE3ạn, lqGE3àm sbQT4ao NX66phải cNX66hìm vàbQT4o bónbQT4g đewiJêm sâu khôngbQT4 thấyNX66 đáyqGE3 thếNX66 này?

Nước mbQT4ắt lạiewiJ ewiJtràn qGE3ra rjGclần nữaNX66, thấmrjGc bQT4vào hrjGcốc mewiJắt hõmqGE3 sârjGcu của rjGc cô. qGE3Lời nóiewiJ củaqGE3 NX66Tạ qGE3Hàm, khiNX66ến lòNX66ng qGE3cô ewiJcứ âmqGE3 thầmbQT4 mặcbQT4 niệmrjGc lặrjGcp đewiJi lNX66ặp lqGE3ại một bQT4cái têrjGcn: BạcrjGc CậnbQT4 NNX66gôn, BạcNX66 CậnewiJ Ngôn...

“Lẽ nrjGcào qGE3cô khônbQT4g muewiJốn nóiewiJ cqGE3ho anrjGch tbQT4a qGE3biết? rjGcCô rjGcở đbQT4ây chịurjGc bao nNX66hiêu qGE3đau kNX66hổ. NX66Cô đãewiJ sắbQT4p khônqGE3g chịubQT4 nổrjGci rồi,qGE3 nhưnewiJg đâyewiJ chrjGcỉ mớiewiJ làNX66 bắtqGE3 rjGcđầu thôi.” TạqGE3 rjGcHàm nhìewiJn chằbQT4m chằmqGE3 gưewiJơng mặewiJt táqGE3i nqGE3hợt đewiJang gewiJắng sứcbQT4 cắnNX66 chặNX66t môrjGci dưqGE3ới của cô,qGE3 rjGcý crjGcười tronbQT4g mắtqGE3 hắnqGE3 NX66ngày càNX66ng sâu,ewiJ giqGE3ọng nóewiJi lNX66ại cewiJàng bQT4giống nqGE3hư đangqGE3 chia sẻNX66 rjGcnỗi ewiJđau cùngewiJ ewiJcô: “qGE3Nói vớewiJi anqGE3h tabQT4, cNX66ô ewiJmuốn NX66rời xbQT4a abQT4nh bQT4ta. ChewiJỉ cầNX66n không rjGccòn qNX66uan hệrjGc vewiJới rjGcanh taewiJ, NX66làm sarjGco cóewiJ ngưewiJời mubQT4ốn ewiJtra qGE3tấn NX66cô? NX66Tình rjGcyêu rjGcvốn krjGchông phảNX66i là tấqGE3t cqGE3ả qGE3của cuộcbQT4 sống,rjGc qGE3từ bỏNX66 đrjGci, tNX66ừ NX66bỏ bQT4rồi mọiqGE3 thứbQT4 sẽbQT4 tốtbQT4 hơqGE3n. SárjGcng ngàrjGcy mNX66ai, cô sẽbQT4 rjGcnằm trewiJên ewiJgiường bệnhNX66 crjGcủa mộtNX66 bệnhewiJ việnrjGc công,rjGc tấtrjGc cảqGE3 đềuqGE3 rjGcsẽ kếtbQT4 rjGcthúc, chqGE3ỉ cần rjGccô qGE3gửi cewiJho anewiJh trjGca mộNX66t bứcqGE3 thư.”

Giản NX66Dao mơrjGc hewiJồ qGE3ngẩng đbQT4ầu, côbQT4 ewiJnhìn thấyNX66 gbQT4ương NX66mặt tưNX66ơi cườqGE3i anh tuewiJấn ewiJxa xrjGcăm qGE3của TbQT4ạ NX66Hàm. SabQT4u đóbQT4 rjGctrong qGE3tay bịbQT4 nhétewiJ ewiJvào mrjGcột crjGcây bút.

“Viết rewiJa đi.bQT4” HắnrjGc khẽrjGc bQT4dỗ dànhbQT4: “CôrjGc sNX66ẽ rờiNX66 bQT4xa anewiJh rjGcta, tấtqGE3 cả đềubQT4 bQT4sẽ kếtewiJ thúc.qGE3 KhôngNX66 cònrjGc đbQT4au khổ,bQT4 NX66cô sẽNX66 rjGccó qGE3được mộtewiJ cewiJuộc sốngbQT4 mqGE3ới, tqGE3ôi sbQT4ẽ tbQT4hả cô nbQT4gay lậpqGE3 tức.”

Giản DabQT4o hrjGcốt hoNX66ảng qGE3nhìn bQT4giấy bútbQT4 trưrjGcớc mặt.

Chỉ rjGccần viếewiJt mộtrjGc bQT4bức NX66thư, qGE3rời xNX66a BqGE3ạc CậnbQT4 NgôbQT4n, ngườiewiJ nàewiJy rjGcsẽ bỏ ewiJqua chrjGco mìnbQT4h sao?

Chỉ cbQT4ần mộtbQT4 bứcbQT4 thư?

Đầu bewiJút kNX66im lbQT4oại mảnhNX66 khảrjGcnh, nhẹewiJ nhàngNX66 lướtNX66 qewiJua mrjGcặt giấy,qGE3 đãNX66 viết đưrjGcợc hqGE3ai từNX66 đbQT4au đớnrjGc nhất.

‘Cận Ngôn.’

Máu thịrjGct giànNX66 gqGE3iụa bQT4che qGE3lấp vàbQT4i đốtbQT4 ngónbQT4 tarjGcy đewiJã brjGciến hìnewiJh, Giản DaoqGE3 bỗqGE3ng dưewiJng nắmbQT4 chặrjGct bútewiJ, ewiJdừng lạiqGE3 NX66trên mewiJặt giấbQT4y, chỉqGE3 iqGE3m lbQT4ặng rơiewiJ lệ.

“Sao ewiJkhông vNX66iết trjGciếp?” GiọbQT4ng củabQT4 hắnqGE3 vẫnewiJ ewiJôn NX66hòa nNX66hư cewiJũ, lại thqGE3ấp tNX66hoáng lộNX66 rrjGca srjGcự réNX66t lạnh.

Ngón ewiJtay rjGcGiản DaewiJo thảewiJ rjGcra, câyNX66 búbQT4t lănbQT4 xuốqGE3ng khănbQT4 trảibQT4 giường, NX66để lạiqGE3 mewiJột loạtewiJ cbQT4ác vếtNX66 mựcNX66 lrjGcộn xộNX66n. MqGE3à bQT4cô tbQT4hì rjGcchôn đầbQT4u vàoqGE3 gqGE3iữa cánewiJh tewiJay của mình,NX66 lụcbQT4 phủNX66 ngNX66ũ bQT4tạng NX66đau nhrjGcư khônrjGcg phảibQT4 củarjGc bảnqGE3 thân.

Không, khôngrjGc thbQT4ể qGE3viết. DùrjGc rjGccó ewiJgian nanrjGc, khNX66ổ sNX66ở đếnNX66 bQT4mức ewiJnào đi chăngewiJ nữarjGc cũnewiJg khôngNX66 thqGE3ể viết.

Hắn đanrjGcg lừrjGca cô.

Viết rjGcxong bứqGE3c thqGE3ư bQT4chia taNX66y đaNX66u rjGckhổ nàyqGE3, hắrjGcn NX66sẽ gewiJiết cbQT4ô ngay ewiJ lập tứqGE3c. BởewiJi vìrjGc đâyqGE3 qGE3không phảbQT4i lrjGcà thbQT4ư rjGcchia tayewiJ, đâyqGE3 chíbQT4nh làrjGc bQT4di thưrjGc qGE3của cô,NX66 mộrjGct bức ewiJdi NX66thư rjGchủy đrjGci tqGE3ình yêuNX66 củaNX66 cewiJô vàewiJ rjGcBạc CậnbQT4 Ngôn.rjGc ĐâyewiJ mớirjGc lbQT4à tewiJhứ hắnqGE3 cầewiJn, ewiJhắn rất rqGE3õ pqGE3hải làmbQT4 thếqGE3 nàoewiJ bQT4mới cewiJó NX66thể cewiJho BạqGE3c CậbQT4n NgewiJôn mộtqGE3 đqGE3ả kqGE3ích tewiJrầm trọnNX66g nhNX66ất ngoài việbQT4c chỉrjGc giếtewiJ chếtNX66 cô.

Nhẫn nhịn,rjGc qGE3cần phảiNX66 nhẫnbQT4 nhịn.

Cô cầnbQT4 NX66phải sốqGE3ng đểNX66 gặqGE3p anh!

Không cqGE3òn nghNX66i ngờNX66 gìNX66 rjGcnữa, srjGcự kbQT4háng cựqGE3 trqGE3ầm mặc,bQT4 yNX66ếu đqGE3uối vrjGcà kiên địnhbQT4 nbQT4ày, krjGchiến cbQT4ho sbQT4ắc mặewiJt TNX66ạ HàrjGcm ewiJtừ từrjGc tqGE3rầm xuống.

Đôi tabQT4y băqGE3ng lạnrjGch khônrjGcg tiqGE3ếng độngrjGc đèbQT4 lewiJên NX66cánh NX66tay cNX66ô, bQT4ngón tay đqGE3àn ôngbQT4 bQT4trắng trbQT4ẻo tewiJhon dewiJài, ởbQT4 trbQT4ên phqGE3ần dbQT4a ewiJcoi nhưqGE3 cewiJòn lànhewiJ lặewiJn trắngrjGc nhewiJư ngọc củaqGE3 qGE3cô, kqGE3hẽ NX66xoa xoa.

“Là tewiJôi xuốnewiJg tabQT4y NX66chưa NX66đủ sabQT4o?” HắnewiJ khẽrjGc hỏi:qGE3 “MớirjGc ewiJkhiến cho ewiJ cô rjGctưởng rqGE3ằng NX66còn cóqGE3 thNX66ể tqGE3iếp tụqGE3c khôngrjGc nghqGE3e lờirjGc rjGcnhư vậy?”

Giọng điệrjGcu bQT4bình tbQT4ĩnh vàewiJ bQT4lạnh lùnqGE3g cewiJủa hắnbQT4 kqGE3hiến tNX66im gbQT4an phèo phổiqGE3 củarjGc GiảrjGcn DrjGcao rjGcco thNX66ắt lại.

Hắn nổiewiJ giậewiJn rồi.

Cô cuốirjGc cùngNX66 cũngbQT4 khrjGcông trjGcránh khỏirjGc NX66việc chọcewiJ giậnewiJ hắn.

“Ha...” HắNX66n khewiJẽ crjGcười, giọnrjGcg cNX66ười nàrjGcy càNX66ng khqGE3iến côqGE3 sqGE3ởn NX66tóc gáy. bQT4Còn nbQT4gón tqGE3ay qGE3đang NX66lướt trênNX66 bQT4da tbQT4hịt côNX66 lạiqGE3 cbQT4àng chầmrjGc chrjGcậm girjGca bQT4tăng sbQT4ức NX66mạnh ma srjGcát, tạoqGE3 thànhewiJ cảmewiJ gqGE3iác đauNX66 đớrjGcn bQT4lâm râm.

“Vậy thìqGE3 crjGchúng trjGca đewiJổi mqGE3ột cáchrjGc khewiJác vrjGcậy.” HắewiJn nói:NX66 “CóewiJ lẽ bQT4 lúc qGE3này tặngNX66 mộtewiJ mónrjGc bQT4quà cewiJho SimrjGcon làbQT4 rjGcmột ýNX66 kiếewiJn kqGE3hông tồi.”

Tay hắnbQT4 chuyểnrjGc độngbQT4 từbQT4 trjGcừ dọcqGE3 tNX66heo NX66thân thNX66ể cbQT4ô, bQT4mơn bQT4trớn cổ vàrjGc cánNX66h taewiJy, cuốiNX66 cùngNX66 ewiJdừng lạiewiJ trênbQT4 lưNX66ng cô.

“Xoạt...” QuewiJần áoNX66 bNX66ị xéewiJ rábQT4ch rjGckhiến kewiJhông khewiJí lbQT4ành lạnbQT4h ùNX66a đến cànrjGcg gNX66ia tăqGE3ng cảmbQT4 giácbQT4 ewiJđau đớnNX66 ẩNX66n sewiJâu troNX66ng dewiJa thịt.

“Chỗ nbQT4ày vẫnrjGc cqGE3òn đượcewiJ giữNX66 gqGE3ìn rấtbQT4 tốt.”NX66 rjGcHắn khqGE3ẽ thbQT4an thở:ewiJ “Một chútqGE3 vếtNX66 thươngNX66 cbQT4ũng khônbQT4g có,bQT4 giNX66ống nhưqGE3 lờiqGE3 tôrjGci đqGE3ã NX66hứa rjGcvới cô.”

Toàn thârjGcn GiảnrjGc DrjGcao bắtNX66 rjGcđầu qGE3run rẩyrjGc trjGcheo sựewiJ rjGctiếp bQT4xúc rjGcmơn trớn củaNX66 ewiJđầu ngónbQT4 tarjGcy hắn,NX66 nưqGE3ớc qGE3mắt côqGE3 rjGclại tuewiJôn trewiJào lầqGE3n nữa.

***

Phó TửrjGc ewiJNgộ tỉnhbQT4 lạiNX66 từewiJ cNX66ơn bQT4mê, ewiJđã làrjGc cewiJhuyện ewiJcủa bQT4hai ngày srjGcau. bQT4Lại qrjGcua thqGE3êm mNX66ột nbQT4gày, abQT4nh mớbQT4i cóbQT4 thểewiJ mewiJiễn cưỡngewiJ mởewiJ miệngNX66 nórjGci chuyện.

Anh vẫnqGE3 nrjGcằm trewiJong phbQT4òng srjGcăn sórjGcc đặcbQT4 biệNX66t nNX66hư cewiJũ, brjGcác sĩ nghiêbQT4m khắqGE3c khốngqGE3 chếNX66 NX66thời giaNX66n NX66và srjGcố lượnrjGcg ngưbQT4ời thqGE3ăm bệbQT4nh. HômrjGc nqGE3ay mớewiJi tỉnhqGE3 NX66lại gặp ngườiewiJ nhàNX66 đượcewiJ NX66một chqGE3út, rjGcy NX66tá đãNX66 đếnewiJ nóibQT4 rjGcvới anrjGch, AqGE3n NhewiJam muốnrjGc gqGE3ặp anh.

“Được.” AnqGE3h yếuqGE3 ewiJớt đồngNX66 ý.

Bởi rjGcvì aqGE3nh biewiJết, nhấtbQT4 địnhNX66 bQT4có rjGcliên qubQT4an NX66đến BạcewiJ qGE3Cận Ngôn.

Từ ewiJkhi abQT4nh rjGctỉnh ewiJlại đqGE3ến giờNX66, BạewiJc CậqGE3n NgônqGE3 chưaewiJ từewiJng xuấtbQT4 ewiJhiện. Cậu ấewiJy cũnrjGcg ewiJkhông cầrjGcn rjGcphải xbQT4uất hiệnNX66, bbQT4ởi vìewiJ qGE3hiện ewiJgiờ việcewiJ cứubQT4 GiảnrjGc ewiJDao mớNX66i là chuyệnqGE3 cewiJấp rjGcthiết nhất.

Nghĩ đếnbQT4 GirjGcản bQT4Dao, NX66lòng bQT4Phó TqGE3ử NgNX66ộ lbQT4ại đbQT4au đớn.

Vậy qGE3thì, AqGE3n qGE3Nham đếnewiJ tìbQT4m anrjGch làmqGE3 gì?

Ánh mặtqGE3 bQT4trời buqGE3ổi chiềurjGc nbQT4hư tấmrjGc sqGE3a mỏngewiJ pbQT4hủ xbQT4uống, chqGE3iếu lên giqGE3ường bQT4bệnh trewiJắng muốt,qGE3 trjGcạo nêqGE3n mộtewiJ cảNX66m giáewiJc chớprjGc nhoqGE3áng khônNX66g cbQT4hân thựNX66c. ewiJDo mất máuewiJ ewiJquá nhiều,NX66 sắcewiJ mặtbQT4 PhqGE3ó TNX66ử NewiJgộ ewiJtừ lúcrjGc nhậqGE3p qGE3viện đếnNX66 giqGE3ờ luônewiJ trewiJắng bệchNX66 như giấyrjGc, nhưngrjGc arjGcnh vẫnbQT4 cốqGE3 gắbQT4ng NX66nở ewiJnụ crjGcười vqGE3ới AbQT4n NhaNX66m đaewiJng nrjGcgồi bêewiJn cqGE3ạnh giường.

Mấy hôbQT4m qGE3không gặp,ewiJ crjGchàng ewiJtrai thanqGE3h bQT4tú sNX66ống nộiNX66 tâmNX66 vrjGcà lãnh đạmbQT4 ngàqGE3y xưaqGE3, gbQT4iờ phúewiJt rjGcnày bQT4cằm đNX66ã bắtNX66 đrjGcầu lúNX66n phúewiJn qGE3râu, thbQT4ần sắcewiJ cũngewiJ lộNX66 rjGcvẻ bướng bỉnhqGE3 nghiêqGE3m túc.

“Anh ấewiJy đãqGE3 qGE3nhốt mìnhewiJ ởbQT4 khárjGcch sạnqGE3 brjGca ngàewiJy rồi.”rjGc ArjGcn NhewiJam nóirjGc: “Không vàewiJo qGE3không NX66ra, khbQT4ông nhậnNX66 điệrjGcn tNX66hoại củarjGc qGE3bất NX66cứ nrjGcgười nàbQT4o, khqGE3ông abQT4i bbQT4iết anh ấyrjGc đangbQT4 bQT4làm gì.”

Phó TNX66ử NqGE3gộ ngẩnrjGc người,bQT4 rjGckhóe môiqGE3 bQT4giật giật.

Chỉ cóqGE3 mấyqGE3 cqGE3âu đơnbQT4 gewiJiản bQT4này, khiếbQT4n rjGccho cNX66ả phNX66òng bệnhqGE3 lrjGcâm vào tNX66rầm mặNX66c. ANX66n NhNX66am khôngqGE3 nóiqGE3 thNX66êm gewiJì, PNX66hó ewiJTử NgộbQT4 cũnewiJg khônbQT4g lêNX66n tiếng.

Qua mewiJột lewiJúc lewiJâu, PbQT4hó TewiJử NgộqGE3 NX66mới hỏrjGci: ewiJ“Có... tqGE3in tứNX66c của..bQT4. Giản DabQT4o chưa?”

Sắc NX66mặt NX66An NhaqGE3m lạqGE3i rjGcâm NX66u thêmrjGc mNX66ấy phần:NX66 NX66“Không có.”

Nước bQT4Mỹ rrjGcộng lớrjGcn newiJhư vậy,bQT4 muốnewiJ tewiJìm rNX66a tewiJung tíchNX66 củabQT4 NX66một cô gáNX66i, NX66đâu qGE3dễ qGE3dàng gqGE3ì? HuốngewiJ qGE3hồ đốiewiJ phrjGcương cònewiJ làqGE3 mbQT4ột bQT4cao thủewiJ ewiJlên kếrjGc horjGcạch gqGE3ây án vôqGE3 cùqGE3ng kíNX66n kẽ.

Thật rjGcra BạcbQT4 CậqGE3n NgônqGE3 rjGcđóng cửaqGE3 khônewiJg NX66ra ngoàiNX66, cqGE3ảnh NX66sát hai bênNX66 TrunewiJg MỹNX66 rjGcđều qGE3không cewiJó phewiJê NX66bình kbQT4ín ewiJđáo gewiJì cả.ewiJ BrjGcởi rjGcvì vốnNX66 ewiJcó bQT4thể phábQT4c họa cewiJái grjGcì ewiJthì đềurjGc đãrjGc lbQT4àm hết,NX66 qGE3thậm cewiJhí đrjGcến tNX66ên hNX66ọ NX66thân pbQT4hận DNewiJA, qGE3lần trướcewiJ cũngbQT4 đã bịNX66 BạcrjGc CbQT4ận NgônqGE3 bắewiJt đewiJi xácewiJ nhậqGE3n đầewiJy đủ.NX66 CewiJòn lạbQT4i chỉrjGc rjGclà côqGE3ng việcqGE3 củarjGc qGE3các thanh ewiJtra cảqGE3nh sátbQT4, NX66truy tìmrjGc dấuqGE3 vếNX66t lầnewiJ qGE3ra tênqGE3 qGE3tội rjGcphạm này.

“Cho dewiJù NX66là thibQT4ên tàqGE3i tâmbQT4 lrjGcý rjGctội phbQT4ạm, cbQT4ũng cewiJó lúbQT4c khônbQT4g thể crjGcứu đưrjGcợc bạnNX66 gNX66ái cqGE3ủa mình.”ewiJ MộNX66t tNX66hanh tewiJra trjGcừng trảNX66i củaewiJ FBbQT4I đãqGE3 nNX66ói nrjGchư rjGcvậy: “Tôi ngewiJhĩ rjGccó lNX66ẽ bQT4Simon cầNX66n thrjGcêm thờibQT4 gqGE3ian đểewiJ tiếpNX66 nhận...NX66 sựNX66 thậtewiJ tànqGE3 khốbQT4c này.”

Cục bQT4diện hiệnqGE3 tại,bQT4 khiếnewiJ tqGE3âm tìewiJnh ANX66n NhaNX66m buồrjGcn bựNX66c qGE3vô ewiJcùng. Đến tìmewiJ PhóewiJ TNX66ử NgộNX66 bởrjGci vìqGE3 anrjGch bQT4có rjGclẽ bQT4là nbQT4gười drjGcuy nhấtewiJ bQT4có tqGE3hể qGE3khiến BewiJạc NX66Cận NgôewiJn ra ewiJkhỏi phòng.

...

“Cậu ấy...ewiJ krjGchông tiếNX66p nhậnrjGc đewiJâu.” PhqGE3ó TửqGE3 rjGcNgộ kqGE3hẽ nói.

An NhaNX66m giậtewiJ mìnhewiJ, khônewiJg hiểbQT4u anrjGch NX66đang nóqGE3i bQT4về điềubQT4 gì.bQT4 rjGcSắc mặt ewiJ Phó TửNX66 NgộbQT4 lộrjGc rNX66a thầqGE3n sắNX66c tbQT4hương xót.

Anh hiểbQT4u ngườirjGc bạqGE3n ewiJthân cewiJủa mình,qGE3 ewiJđó làqGE3 mộtrjGc ngườirjGc đànrjGc ôngqGE3 kiêu ngewiJạo vàewiJ newiJgay thẳng.ewiJ rjGcViệc mấtrjGc đirjGc GiqGE3ản DaqGE3o, BạrjGcc CqGE3ận bQT4Ngôn ewiJmãi mãiewiJ cũnbQT4g khôbQT4ng thể bQT4tiếp nhậnqGE3 được.

Cho dùewiJ ewiJlúc nàewiJy GiảqGE3n DbQT4ao đãbQT4 chbQT4ết, cậurjGc ấewiJy cũngNX66 sẽrjGc khNX66ông tiếp nhận.

Mà hiệnNX66 giờewiJ, cậrjGcu NX66ấy lạqGE3i qubQT4ay bQT4về thrjGcế ewiJgiới củaNX66 rjGcbản tNX66hân. CậubQT4 ấy đangNX66 suqGE3y NX66nghĩ điềurjGc gNX66ì? NếNX66u ewiJnhư GiảnNX66 bQT4Dao thậtNX66 sựewiJ chewiJết đNX66i rồiNX66, tươngqGE3 lewiJai củaqGE3 cewiJậu ấy sẽqGE3 nhưqGE3 thếbQT4 nàorjGc đây?

Phó ewiJTử NbQT4gộ yênbQT4 lặnewiJg tronbQT4g khoảnqGE3h khắqGE3c, thấpNX66 giọnrjGcg nóNX66i: “Giúp tôi...ewiJ gọewiJi qGE3điện thewiJoại... cbQT4ho cậrjGcu ấy.”

An NhaewiJm gậtewiJ NX66đầu, lấybQT4 NX66di độnewiJg rNX66a bấNX66m ewiJsố, ewiJđể lênrjGc bênewiJ bQT4tai anh.

Điện thoạNX66i qGE3reng mbQT4ười mbQT4ấy tiếng,qGE3 rjGcAn NewiJham ewiJđã khẽbQT4 nqGE3híu màyqGE3, thầnrjGc sắc cbQT4ủa PbQT4hó NX66Tử rjGcNgộ vẫnqGE3 bQT4không tqGE3hay đqGE3ổi nhrjGcư cũ,bQT4 anbQT4h chỉrjGc cbQT4hăm chúewiJ lqGE3ắng ngNX66he, ánewiJh mắt drjGcõi vrjGcề phqGE3ía trước.

Một tiếngNX66 ‘cạch’qGE3 khẽrjGc vaNX66ng lêNX66n, cuốqGE3i cũnNX66g đãewiJ nhậewiJn đượcewiJ điện.

“Cận NbQT4gôn?” GiọrjGcng bQT4nói củNX66a PhewiJó TửrjGc NgqGE3ộ khànqGE3 đặc.

Đầu NX66dây bênrjGc kiNX66a yênNX66 lặngrjGc mNX66ấy giâbQT4y, mớrjGci tewiJrả lờiqGE3: “TửbQT4 Ngộ.”

Lúc này,rjGc ArjGcn NqGE3ham độtqGE3 nhiêbQT4n nhìNX66n thấyrjGc, NX66Phó ewiJTử NrjGcgộ ngẩewiJn người mộewiJt lúcewiJ, sắcbQT4 mrjGcặt cbQT4ũng bQT4có chúrjGct biNX66ến đổi.bQT4 SrjGcau đóqGE3 arjGcnh ngẩngrjGc đầuewiJ lqGE3ên nhìnewiJ: “ANX66n Nham... cậu...ewiJ rbQT4a ngorjGcài ewiJtrước đi.”

An NharjGcm gậtNX66 gNX66ật đầu,ewiJ đqGE3ặt rjGcdi độngrjGc vrjGcào taNX66y anhNX66. AbQT4nh tqGE3a NX66quay người đrjGci vNX66ề phqGE3ía bQT4cửa. LúqGE3c cánqGE3h cbQT4ửa từqGE3 từNX66 bQT4khép lewiJại, abQT4nh bQT4ta đNX66ột nhqGE3iên ngẩngewiJ đầu lên,qGE3 NX66sau đóqGE3 liềnqGE3 giậtNX66 mình.

Phó TửewiJ NgqGE3ộ vbQT4ẫn duqGE3y bQT4trì rjGcdáng nrjGcằm thẳngNX66 qGE3như cũ,bQT4 rjGcmột cqGE3ánh tbQT4ay miễn cưỡngewiJ cứNX66ng nbQT4gắc cầrjGcm lrjGcấy dbQT4i bQT4động. qGE3Nhưng trênNX66 gươngrjGc mặtewiJ rjGcanh tuấnbQT4 trbQT4ắng bệch NX66đó, qGE3lại cNX66ó mộtrjGc giọbQT4t nướewiJc mắtNX66 khôngewiJ thbQT4ể NX66kìm newiJén đqGE3ược lănbQT4 xuống.

Người rjGcbác NX66sĩ này,rjGc làbQT4 bạnqGE3 thrjGcân bQT4duy nhấtNX66 rjGccủa ewiJBạc CậnrjGc rjGcNgôn. NX66Hôm đó lúbQT4c anNX66h tewiJrúng NX66đạn newiJgã xuqGE3ống đất,qGE3 siNX66nh mạngrjGc đanewiJg lrjGcúc ngqGE3uy hiểmqGE3, anrjGch ewiJlại rjGcchỉ lbQT4ẩm bẩm ‘GNX66iản NX66Dao... NX66bảo vqGE3ệ côqGE3 ấy...’,NX66 cũngrjGc NX66chưa từnNX66g rbQT4ơi mộtewiJ grjGciọt nướcqGE3 mắt.rjGc LewiJúc làm xonNX66g phewiJẫu thuật,NX66 hqGE3ôm nabQT4y đángNX66 lrjGcẽ NX66sau rjGckhi thuốcNX66 têrjGc hếbQT4t hibQT4ệu lựqGE3c sẽrjGc NX66đau đNX66ớn vô cùbQT4ng, anrjGch crjGcũng chưbQT4a bQT4từng rơiqGE3 mộtbQT4 rjGcgiọt nướewiJc mắewiJt nào.

Nhưng hiệnewiJ giờqGE3 rjGcvừa bQT4nghe tbQT4hấy giọnrjGcg NX66nói cNX66ủa ewiJBạc CậnqGE3 NX66Ngôn, anh trjGchoáng chNX66ốc lewiJại rrjGcơi nướcqGE3 mắt.

An NhrjGcam từrjGc trjGcừ khéprjGc lạiNX66 kewiJhe cửarjGc cubQT4ối cùnbQT4g, lNX66ặng lewiJẽ cewiJhờ ởNX66 bên ngoàewiJi, krjGchông rjGclên tiếng.

Nhưng hirjGcện giờewiJ, aqGE3nh tqGE3a vốnewiJ ewiJkhông biếNX66t được,bQT4 mãbQT4i đếnbQT4 saewiJu khi vụqGE3 árjGcn NX66kết tbQT4húc, arjGcnh tewiJa mớNX66i tbQT4hật sựbQT4 rjGchiểu nguyênrjGc nrjGchân vàewiJ hàmqGE3 ýrjGc trjGcại rjGcsao gbQT4iờ phNX66út này PNX66hó qGE3Tử NgrjGcộ lạirjGc độtqGE3 nhiêewiJn rjGcrơi nướNX66c mắt.

Mà cùqGE3ng lNX66úc nàybQT4, ewiJkhách sạnbQT4 MarrqGE3iott trjGcrong trunNX66g tbQT4âm thànrjGch phố, tạiNX66 crjGcăn phòngqGE3 trêewiJn tầngbQT4 cNX66ao nhất.

Bạc CậrjGcn NgônbQT4 đãbQT4 ewiJthay đNX66ổi NX66một bbQT4ộ rjGcvest ewiJđen tewiJừ đầrjGcu đếnqGE3 chân, bóngqGE3 dewiJáng crjGcô đơewiJn đứNX66ng thẳngqGE3 ởewiJ tewiJrướng cửqGE3a sổewiJ prjGcha lêNX66. BêewiJn ngbQT4oài cửewiJa sNX66ổ, rjGcánh chiềNX66u tà hoewiJàng hrjGcôn trqGE3ải ewiJánh sqGE3áng ảmewiJ đạmNX66 lêewiJn qGE3mặt arjGcnh, rjGcanh nắmrjGc chặtbQT4 ewiJdi động,NX66 đôbQT4i mắt ewiJ đen dàirjGc newiJhìn xuốngNX66 trjGchành phewiJố bQT4dưới chânqGE3. TrbQT4ên gươngNX66 mặtrjGc rjGcanh tuấnqGE3 nhrjGcư ngọc,bQT4 chỉ cònqGE3 rjGclại qGE3vẻ tĩnrjGch lặngewiJ lạNX66nh băng.

***

Lúc GiảnNX66 DNX66ao tỉnhbQT4 lạirjGc lầrjGcn nữarjGc, pqGE3hát ewiJhiện mìnhewiJ rjGcđang nbQT4ằm sấp qGE3 trên mộbQT4t cáiNX66 giáNX66 sắtrjGc NX66lạnh lewiJẽo. QubQT4ần ábQT4o vẫnbQT4 cònbQT4, nhưewiJng NX66sau lưnbQT4g lewiJại rjGclộ rjGcra trong khqGE3ông rjGckhí lạnbQT4h girjGcá, trjGcay chewiJân côbQT4 vẫnNX66 brjGcị xíewiJch sắNX66t khqGE3óa chặtrjGc, kewiJhông tNX66hể độnbQT4g đậy.

Tình hìnrjGch nàqGE3y khiếnbQT4 qGE3cô khiếpNX66 NX66sợ. CôbQT4 bQT4ngước mắtrjGc nhìnqGE3 qGE3ánh đèn sáewiJng ewiJdìu dịuqGE3 xqGE3ung qubQT4anh, côbQT4 đãrjGc bNX66ị đẩybQT4 bQT4khỏi lồngewiJ grjGciam, đặtbQT4 tewiJrên mNX66ột kewiJhoảng đất tqGE3rống, giốngbQT4 nhqGE3ư mewiJột cqGE3on ewiJcá nằmqGE3 trewiJên thớt.

Cô dùrjGcng bQT4sức cắqGE3n mạnhqGE3 qGE3vào NX66môi dướiqGE3 đaqGE3ng nứqGE3t nẻbQT4, cơrjGcn bQT4đau kịch liệtqGE3 ewiJtruyền đến.

Đại nãrjGco vẫnbQT4 ewiJcòn rjGcrất bQT4chậm chạp,qGE3 nhbQT4ưng ýqGE3 thứqGE3c, tầbQT4m nhìewiJn vqGE3à thính giáqGE3c crjGcủa cNX66ô đềubQT4 qGE3tỉnh qGE3táo. HqGE3ắn đãqGE3 dừewiJng tirjGcêm qGE3thuốc chNX66o cNX66ô, lbQT4à bởrjGci vqGE3ì hứng thúrjGc củaNX66 hNX66ắn đãqGE3 chuyểnrjGc từbQT4 quấtrjGc qGE3roi trrjGcuy đuổi...rjGc ewiJsang lNX66ột drjGca rồibQT4 sao?

Khóe mắewiJt GiNX66ản DaqGE3o từewiJ từqGE3 rjGcẩm ewiJướt, nhưngewiJ cbQT4ô bQT4vẫn cốbQT4 gắngewiJ bQT4kìm nén, khôNX66ng đểbQT4 bảnqGE3 bQT4thân pháewiJt NX66ra tiếngqGE3 nứcewiJ ewiJnở quáewiJ lớn.NX66 ewiJCó điềbQT4u qGE3một bQT4chút âNX66m thanh nqGE3ày, làqGE3m srjGcao cqGE3ó thewiJể thoátqGE3 krjGchỏi đqGE3ôi mắtbQT4 rjGcvà lỗqGE3 tbQT4ai củrjGca ngườNX66i đó...ewiJ NX66Phía rjGcsau lưng côrjGc bỗqGE3ng bQT4truyền đewiJến độrjGcng tĩnhrjGc, cóNX66 ngườiqGE3 NX66đứng dậyrjGc từbQT4 tbQT4rên sbQT4ô NX66pha, ngqGE3âm qGE3nga rjGcmột khúc cbQT4a cấtbQT4 bướcqGE3 đNX66i qua.

“Cuối cùngrjGc rjGccũng tỉnhbQT4 rNX66ồi.” HắnrjGc đứnewiJg bênbQT4 ewiJcạnh côNX66, ewiJtrên tabQT4y cầm mộtrjGc NX66thứ gìbQT4 đó,qGE3 khẽrjGc rjGcva chạewiJm vàorjGc nNX66hau phewiJát qGE3ra NX66tiếng rjGckim qGE3loại thabQT4nh thqGE3úy. ChNX66o dù GiảnNX66 DrjGcao khôngqGE3 thấewiJy, bQT4nhưng cũnewiJg đoánbQT4 qGE3ra rjGcđó làbQT4 mewiJột coqGE3n NX66dao giNX66ải phẫu.

Đầu ngónbQT4 rjGctay lạnewiJh ngắtNX66, bQT4lại lầqGE3n bQT4nữa ewiJdọc tqGE3heo tNX66heo ewiJtấm lưng qGE3trần thoqGE3n đẹpbQT4 củabQT4 côNX66, trjGcừ tewiJừ mơewiJn trớn.

“Tôi sắrjGcp ewiJbắt qGE3đầu bQT4rồi.” qGE3Hắn cNX66úi đầuNX66 nqGE3ói khẽqGE3 bêrjGcn qGE3tai cô:ewiJ “Chỉ là,bQT4 tôbQT4i qGE3còn chuẩnrjGc ewiJbị cbQT4ho NX66cô qGE3thêm chútrjGc girjGca qGE3vị, bQT4như vậy.rjGc.. cóewiJ lẽrjGc côrjGc vàNX66 tôewiJi đềurjGc sẽ hưrjGcng phấbQT4n vàrjGc vewiJui rjGcvẻ hơn.”

Hai tewiJay cewiJủa NX66Giản DarjGco rjGcbị trbQT4ói ởqGE3 haqGE3i bêqGE3n qGE3giá ewiJsắt, rjGccô khẽewiJ nắm NX66chặt lấyNX66 NX66thanh ngNX66ang, NX66sau lưngqGE3 cbQT4ũng rjGcbị NX66một cơnrjGc ớnNX66 ewiJlạnh quétbQT4 qua.

Nhưng điềuewiJ côrjGc khônqGE3g rjGcngờ làqGE3, ‘bQT4gia vị’NX66 mrjGcà TạewiJ HàmewiJ nóewiJi tNX66ới, lại làbQT4 hìnhewiJ ảnhrjGc rjGccó liêewiJn qNX66uan NX66đến ewiJBạc CậnqGE3 Ngôn.

Tạ HàmrjGc cầmNX66 lấNX66y hNX66ai cewiJon drjGcao nbQT4hỏ sắcqGE3 rjGcbén bQT4tinh xảrjGco, ewiJthong bQT4thả đi đếbQT4n trướcqGE3 tewiJầm bQT4mắt củNX66a cô.ewiJ KhôngbQT4 biếtqGE3 hắnqGE3 ấNX66n vàNX66o NX66chỗ nàNX66o, mNX66ột cqGE3ái LCrjGcD trjGcreo giữa khôngrjGc trewiJung độtbQT4 ngộrjGct bậtNX66 sángewiJ lên.

Là tirjGcn qGE3tức. rjGcNữ phábQT4t tqGE3hanh viêNX66n đangewiJ dùnNX66g ngbQT4ữ đNX66iệu lưuewiJ loát rjGctrình bày:bQT4 “TiểewiJu thqGE3ư GiảnqGE3 DaoewiJ, bạewiJn gáqGE3i ewiJcủa chuyrjGcên gNX66ia tâbQT4m qGE3lý qGE3tội phạmewiJ nqGE3ổi tiếng ngườibQT4 qGE3Hoa rjGcBạc CậewiJn NX66Ngôn, đãrjGc bNX66ị tênNX66 birjGcến trjGchái ewiJăn thịtqGE3 nbQT4gười ‘hoewiJa ewiJtươi’ rjGcsố qGE3một qGE3bắt cóc NX66được bQT4bốn ngày.ewiJ PhíaNX66 cảewiJnh sátewiJ thqGE3ông báoNX66, NX66đang toànqGE3 lựNX66c NX66lục soqGE3át tNX66ung tíqGE3ch của kẻrjGc tìnhewiJ nghewiJi TạrjGc HbQT4àm. MbQT4à bQT4theo chrjGcúng tôrjGci NX66quan sát,rjGc đâybQT4 qGE3đã NX66là ngàyewiJ thứNX66 tưrjGc, GNX66iáo sư BbQT4ạc rjGcCận NrjGcgôn vẫnqGE3 cònNX66 NX66ở bQT4trong phòngewiJ khácewiJh sạnewiJ qGE3như cbQT4ũ, qGE3cự tuyệrjGct bQT4bất NX66cứ qGE3sự gNX66iao tiếp nàoqGE3 vớirjGc bênewiJ ngoài...”

Lòng GrjGciản bQT4Dao đarjGcu thắtrjGc lại,bQT4 côbQT4 ewiJthấy trrjGcên màNX66n hìnrjGch ewiJlướt quNX66a cảnh ewiJ bên ngoàqGE3i kháNX66ch sewiJạn bqGE3ọn họbQT4 ewiJngủ lạirjGc lúcNX66 trước.bQT4 ToNX66àn bộbQT4 NX66tường phbQT4a lNX66ê củbQT4a tqGE3òa nhà bQT4 đang phảnrjGc chiếuqGE3 ánhewiJ sewiJáng củabQT4 buổiNX66 chiềrjGcu tàbQT4, qGE3huy hbQT4oàng lộngewiJ lNX66ẫy nhewiJưng cũewiJng hoàewiJn toàn yênqGE3 tĩnh.

Lệ nơewiJi khNX66óe mắtewiJ GiqGE3ản DaoqGE3, bỗngNX66 chốcqGE3 àobQT4 ạtewiJ rNX66ơi xuống.

Mà phảnNX66 qGE3ứng nNX66ày hrjGciển nhbQT4iên đãbQT4 lấyNX66 đượcNX66 lòbQT4ng TạqGE3 HNX66àm. HắnqGE3 khẽ mỉmrjGc cưqGE3ời đrjGci đếnNX66 bewiJên cạnhrjGc cbQT4ô, ngẩewiJng đNX66ầu cùngbQT4 rjGcxem tNX66in tứcNX66 vớibQT4 cô,rjGc hrjGcắn cấrjGct giọng trànbQT4 đầrjGcy tárjGcn thưởnNX66g: “ĐàewiJn ônewiJg càngrjGc lewiJà thiênNX66 tNX66ài thìbQT4 lạirjGc crjGcàng kirjGcêu ngewiJạo, gặqGE3p ewiJphải người rjGcmà bọrjGcn bQT4họ khôNX66ng cóNX66 kNX66hả nbQT4ăng chiếnrjGc thắngewiJ, gặpNX66 phảiqGE3 trbQT4ắc trởrjGc qGE3không bQT4thể nbQT4ào chấp nhậnrjGc được,rjGc sẽNX66 nrjGcgã rjGccàng đau.”

Hắn qGE3quay đầubQT4 NX66nhìn bQT4cô: rjGc“Cô đốNX66i vớiqGE3 hbQT4ắn rấqGE3t rjGcquan trọewiJng. TôiqGE3 nghĩ đợiewiJ hắnbQT4 nhậnewiJ đượcewiJ trjGcấm dNX66a cbQT4ủa côqGE3, tròbQT4 chơirjGc nbQT4ày sẽrjGc cbQT4àng trewiJở nênrjGc rjGcvui vẻ.bQT4 Cô nóiqGE3 rjGcxem, hqGE3ắn cbQT4ó phảirjGc sNX66ẽ bQT4càng thewiJêm tựrjGc tráchrjGc đaqGE3u khổ,ewiJ rjGckhông cqGE3ó cáqGE3ch nqGE3ào thNX66a thứ choewiJ bảnqGE3 rjGcthân mình?”

Giản qGE3Dao bQT4cắn chNX66ặt môi,qGE3 trjGcoàn thânewiJ rjGcbắt đầubQT4 rNX66un lewiJên nhèewiJ nhNX66ẹ. Ngay lqGE3úc nàbQT4y, mộtrjGc cánhrjGc taewiJy củaNX66 TNX66ạ HàmewiJ krjGchẽ ấnqGE3 lNX66ên óewiJt cô,ewiJ đèrjGc nénbQT4 qGE3sự rrjGcun rewiJẩy củabQT4 cô; mộtqGE3 qGE3cánh taNX66y khácNX66 lqGE3ại tbQT4ừ từrjGc trưbQT4ợt xuốngqGE3. rjGcGiản ewiJDao cảmqGE3 bQT4nhận đượcNX66 qGE3con darjGco lạnh lrjGcẽo, qGE3khẽ khbQT4àng chạmrjGc lbQT4ên lànewiJ dqGE3a mình...

Cận Ngôn...NX66 cứubQT4 em.

“Tin rjGctức nóngewiJ hổi!”ewiJ GiọngewiJ nbQT4ói bQT4trong trẻoNX66 củaewiJ nữqGE3 phátrjGc qGE3thanh viên, độtewiJ NX66nhiên bQT4cắt nganrjGcg bQT4cảm xbQT4úc dườngqGE3 ewiJnhư NX66đã chìmqGE3 nghỉrjGcm củaNX66 GiảrjGcn DaoNX66, cewiJũng cắt nganbQT4g độngewiJ trjGcác qGE3trong tqGE3ay TewiJạ HqGE3àm. NX66Hai nNX66gười đồngbQT4 thờirjGc ngẩnrjGcg đqGE3ầu, lạewiJi chỉewiJ thấy mànNX66 hìnhNX66 đaqGE3ng rjGcdao động,rjGc cảnhbQT4 sáqGE3t tewiJừ trorjGcng bụNX66i cỏqGE3 qGE3cầm qGE3súng chạrjGcy nNX66hư điên.

Sắc mặbQT4t NX66Tạ HàNX66m khẽrjGc NX66trầm nbQT4gâm, đứngrjGc tbQT4hẳng nhìewiJn chằmbQT4 chằNX66m vào rjGc màn hìnhNX66. qGE3Giọng NX66nói củaewiJ phewiJát tbQT4hanh vbQT4iên tỏNX66 vẻewiJ khẩNX66n cấpewiJ truyqGE3ền tới:qGE3 “.qGE3.. Chúng tewiJôi vừaNX66 mớbQT4i nhậnrjGc đượrjGcc tewiJin tứrjGcc, ewiJtên sátrjGc trjGchủ biếewiJn qGE3thái ărjGcn thịtqGE3 ngườiqGE3 ‘horjGca trjGcươi’ sNX66ố hai TombQT4my, khbQT4oảng mườirjGc qGE3tám tiếbQT4ng NX66đồng hồqGE3 tNX66rước, qGE3đã vượtewiJ ngụcNX66 kewiJhỏi nhàewiJ giam ewiJPelican BarjGcy. TrướbQT4c mắtrjGc pNX66hía giqGE3ám ngụcbQT4 vrjGcà FqGE3BI rjGcđều cựqGE3 tuyệtNX66 pewiJhát biểuNX66 bìnrjGch lubQT4ận về chuyệewiJn này.bQT4 rjGcCục CảnhNX66 NX66sát banewiJg vqGE3à CụcbQT4 ĐiềewiJu trbQT4a lewiJiên bNX66ang đãNX66 cùngqGE3 pqGE3hái mộewiJt sNX66ố NX66lượng lớn ewiJcảnh sát,qGE3 trjGcruy tbQT4ìm thebQT4o qGE3dấu bQT4vết trqGE3ốn chạyewiJ củaNX66 hắn...”

Màn hrjGcình chuyểnNX66 NX66đến phqGE3òng phátNX66 thanewiJh, vrjGcẻ mewiJặt prjGchát thanbQT4h viên nữbQT4 rấewiJt newiJghiêm tbQT4rọng: “...ewiJ NgbQT4he nórjGci, TorjGcmmy ewiJdùng máuewiJ tưrjGcơi đểewiJ lạbQT4i harjGci chữrjGc ‘báo thù’rjGc trênqGE3 tườnbQT4g rjGccủa nrjGcgục giewiJam. ‘BáobQT4 thù’NX66 củarjGc hắrjGcn lewiJà áqGE3m chỉbQT4 arjGci? CóqGE3 phNX66ải qGE3là người vừarjGc mbQT4ất đrjGci ngườiewiJ yêrjGcu, bQT4giáo ewiJsư BạcNX66 CậnqGE3 NbQT4gôn khônbQT4g? TbQT4rước mắtewiJ, hbQT4ai têNX66n NX66ăn thrjGcịt người ‘hNX66oa tươqGE3i’ đềuewiJ đangrjGc ewiJnhởn nhewiJơ nbQT4goài NX66vòng prjGcháp luậtNX66, bọnqGE3 hqGE3ọ cewiJó phảirjGc lewiJại bắtrjGc tay nhrjGcau lầnbQT4 nữarjGc, tạorjGc rqGE3a nhữewiJng vrjGcụ árjGcn mớbQT4i không...”

Giản qGE3Dao nrjGcgơ ngẩrjGcn nhNX66ìn mewiJàn hìrjGcnh, TạbQT4 HNX66àm bQT4lại đewiJặt daewiJo qGE3giải phẫu saNX66ng bQT4bàn NX66bên cqGE3ạnh, phátNX66 rNX66a NX66âm rjGcthanh tNX66hanh thúy.

“Oh... shiewiJt!” HắewiJn nrjGchìn NX66chằm chằewiJm mrjGcàn hbQT4ình, qGE3trên mqGE3ặt từNX66 từewiJ NX66hiện lên mộqGE3t NX66nụ qGE3cười NX66mang NX66ý tNX66ứ hqGE3àm ewiJxúc, NX66cũng khqGE3ông thèNX66m liếewiJc nhìnNX66 GiNX66ản DqGE3ao, quarjGcy người bướcbQT4 nrjGchanh vqGE3ào NX66bóng tối.

Một mìnhNX66 bQT4Giản DaqGE3o nằmbQT4 sấpqGE3 tqGE3rên giá,bQT4 rjGcxung quNX66anh ewiJlại hồibQT4 phục sựrjGc ewiJyên tĩNX66nh rjGcnhư bQT4tuyệt bQT4vọng. ewiJCô vbQT4ẫn bQT4luôn ngẩqGE3ng đầNX66u nhrjGcìn bQT4màn hqGE3ình, nộiqGE3 târjGcm dấy lênrjGc hNX66i vewiJọng qGE3đã lâubQT4 khbQT4ông rjGccòn, nbQT4hưng lạiewiJ đaqGE3n ewiJxen sựNX66 tuyệtqGE3 vọngewiJ bấNX66t lựNX66c bQT4sâu sắc.

Là anqGE3h sao?

Là anbQT4h đãewiJ bQT4ra qGE3một hiểmqGE3 chNX66iêu ‘bQT4xuất kỳNX66 ewiJbất bQT4ý’ ewiJ(*), lợirjGc dụng NX66 Tommy rjGclàm mồibQT4 rjGcnhử, mrjGcuốn dụqGE3 bắtrjGc TạNX66 Hàm?

(*) Bất thìnhbQT4 lình,bQT4 tewiJhừa lúqGE3c ngườiNX66 rjGcta khôqGE3ng ngbQT4ờ, làrjGcm chNX66o khônrjGcg ewiJkịp đốrjGci phó.

Hay lbQT4à TbQT4ommy đqGE3ã tNX66hật sNX66ự vewiJượt ngụcewiJ đểbQT4 báobQT4 tqGE3hù, bQT4anh harjGci mặt rjGcgiáp địcNX66h sẽrjGc cbQT4àng thêmNX66 qGE3khó khăqGE3n gibQT4an nanbQT4? MàrjGc bọnNX66 họrjGc sewiJẽ càngNX66 khóewiJ qGE3có ngrjGcày gặpbQT4 lại?

Cô nhbQT4ìn qGE3mãi nhìqGE3n mãNX66i, đếnqGE3 kNX66hi tNX66rên qGE3tivi khôngewiJ qGE3còn bấtewiJ cứrjGc tin tứbQT4c qGE3gì liênbQT4 qqGE3uan đrjGcến BạcewiJ CậnqGE3 NrjGcgôn. CrjGcô mewiJới NX66cúi đbQT4ầu, mbQT4ặt dbQT4án qGE3vào giáewiJ sắbQT4t lạnqGE3h băng, rjGcnước mắqGE3t lbQT4ăn xqGE3uống từNX66ng giọt.