Hãy nhắm mắt khi anh đến - Chương 73 - 74

Chương 73

Giản D9y4pao nghĩa7MJiJbD, cô4GB75FWh 9y4pđã biế9y4pt đượca7MJiJbD 4GB75FWhbí mậa7MJiJbDt ca7MJiJbDủa 9y4pTạ Hàm.

Tại sa4GB75FWho hắa7MJiJbDn c9y4pó thểa7MJiJbD dùnga7MJiJbD ka7MJiJbDỹ th4GB75FWhuật tâm4GB75FWh 9y4plý 9y4pđể khống9y4p ch9y4pế nhiều người4GB75FWh n4GB75FWhhư vậy?9y4p Ta7MJiJbDhật r9y4pa căn4GB75FWh bảa7MJiJbDn chín4GB75FWhh là4GB75FWh nhờ4GB75FWh la7MJiJbDợi dụa7MJiJbDng ta7MJiJbDhuốc, khiế4GB75FWhn ng4GB75FWhười t4GB75FWha sản4GB75FWh sinh r4GB75FWha ảo9y4p giá9y4pc, là4GB75FWhm 4GB75FWhtinh thần9y4p hố9y4pt 4GB75FWhhoảng a7MJiJbDvà phảa7MJiJbDn ứng9y4p trìa7MJiJbD độn.

Lúc này,4GB75FWh cô9y4p đan4GB75FWhg nằm4GB75FWh 9y4ptrên 9y4pchiếc giườnga7MJiJbD 9y4pnhỏ lạnh9y4p lẽo4GB75FWh cứn9y4pg nga7MJiJbDắc ở t9y4prong 4GB75FWhphòng gia4GB75FWhm, trêna7MJiJbD đỉa7MJiJbDnh 9y4pđầu cô4GB75FWh 9y4plà 4GB75FWhmột ngọ9y4pn đèna7MJiJbD sánga7MJiJbD rực9y4p. Trừ4GB75FWh cá9y4pi đó9y4p ra9y4p, tấa7MJiJbDt cả những4GB75FWh ngọn4GB75FWh đèn9y4p a7MJiJbDtrong 4GB75FWhnhà k4GB75FWhho n9y4pày 4GB75FWhđều bị9y4p hắn4GB75FWh tắta7MJiJbD h4GB75FWhết. 4GB75FWhCô n4GB75FWhằm ởa7MJiJbD đâ9y4py, giố4GB75FWhng như đang4GB75FWh 4GB75FWhnằm tr4GB75FWhên m9y4pột h9y4pòn đảoa7MJiJbD côa7MJiJbD đa7MJiJbDộc. Mà9y4p 9y4phắn 4GB75FWhđang a7MJiJbDđứng ở9y4p một9y4p nơa7MJiJbDi 9y4pnào đó4GB75FWh khôn4GB75FWhg 4GB75FWhai ba7MJiJbDiết trong bóng4GB75FWh 9y4ptối, miện4GB75FWhg kh4GB75FWhẽ a7MJiJbDngân 4GB75FWhnga mộta7MJiJbD bà4GB75FWhi a7MJiJbDca, giống4GB75FWh 9y4pnhư chú9y4pa a7MJiJbDtể củaa7MJiJbD thế4GB75FWh giới này.

Tim a7MJiJbDcô 4GB75FWhđang đ9y4pập r9y4pất a7MJiJbDnhanh, t4GB75FWhhần ki4GB75FWhnh cũna7MJiJbDg n9y4phảy 4GB75FWhgiật 4GB75FWhtừng hồi9y4p. Đây làa7MJiJbD m9y4pột loại9y4p cảm4GB75FWh gi9y4pác r9y4pất khôa7MJiJbDng thoa7MJiJbDải 9y4pmái. Sa9y4pu đóa7MJiJbD t4GB75FWhầm mắ4GB75FWht của7MJiJbDa c9y4pô bắ4GB75FWht đ9y4pầu trở nên4GB75FWh m9y4pơ h4GB75FWhồ, tra7MJiJbDong ta4GB75FWhi a7MJiJbDcũng van4GB75FWhg 9y4pù ù.4GB75FWh C4GB75FWhô muố9y4pn ch4GB75FWhống t9y4pay 9y4plên giường4GB75FWh để9y4p ngồa7MJiJbDi dậy, n9y4phưng t4GB75FWhay v4GB75FWhừa đ4GB75FWhặt xuốn4GB75FWhg lạ9y4pi sờ4GB75FWh 4GB75FWhvào m9y4pột 9y4pkhoảng không.9y4p Tấ9y4pt cảa7MJiJbD a7MJiJbDxung q9y4puanh càn9y4pg lúc 4GB75FWhcàng mơ9y4p hồ4GB75FWh, 4GB75FWhhiện a7MJiJbDlên 9y4prất nhiều4GB75FWh 4GB75FWhhình 4GB75FWhảnh hư9y4p ảoa7MJiJbD màa7MJiJbDu trắng.9y4p 4GB75FWhKý ức9y4p 4GB75FWhvà ý4GB75FWh thứca7MJiJbD v9y4pốn rõ ra7MJiJbDàng, dưa7MJiJbDờng n4GB75FWhhư nhấta7MJiJbD t9y4phời không4GB75FWh thể9y4p tìa7MJiJbDm ra7MJiJbDa, rốa7MJiJbDt cuộc4GB75FWh c4GB75FWhô 4GB75FWhđang 4GB75FWhở nơa7MJiJbDi đâu?

“Jenny, Jenny.”4GB75FWh Có4GB75FWh người4GB75FWh đ9y4pang ởa7MJiJbD một9y4p nơia7MJiJbD nàa7MJiJbDo đó4GB75FWh khẽa7MJiJbD gọ9y4pi tên 9y4p cô, Giản9y4p 9y4pDao giã9y4py da7MJiJbDụa n4GB75FWhgẩng đầu4GB75FWh l4GB75FWhên, lại4GB75FWh chỉa7MJiJbD thấy9y4p mộta7MJiJbD 9y4pbóng ngườ4GB75FWhi l4GB75FWhướt qua9y4p. a7MJiJbDLà Tạ 4GB75FWhHàm sa4GB75FWho? 9y4pLà aa7MJiJbDi vậy?

Sau đó9y4p c4GB75FWhô 4GB75FWhtriệt để9y4p lâa7MJiJbDm vàa7MJiJbDo 9y4phôn mê.

Toàn tha7MJiJbDân vẫn9y4p còa7MJiJbDn kh9y4pó c9y4phịu 9y4pnhư 4GB75FWhcũ, như9y4png tầa7MJiJbDm nhì9y4pn v9y4pà th4GB75FWhính giác lại9y4p trở4GB75FWh nê9y4pn 4GB75FWhrõ r9y4pàng lần4GB75FWh nữ4GB75FWha. Cô9y4p t9y4phở pha7MJiJbDào 9y4pmột hơa7MJiJbDi, ph4GB75FWhát hiệ4GB75FWhn bản9y4p ta7MJiJbDhân đang đứn9y4pg tron4GB75FWhg một9y4p 4GB75FWhcăn phòn4GB75FWhg 4GB75FWhxa x9y4pôi vàa7MJiJbD que4GB75FWhn 9y4pthuộc, ma7MJiJbDột d9y4pãy tủ9y4p kiểua7MJiJbD cũ4GB75FWh, mộta7MJiJbD cái9y4p tivi a7MJiJbD 20 in9y4pch vớia7MJiJbD sô9y4p p4GB75FWhha nhua7MJiJbDng màua7MJiJbD hồng.

Đây là..9y4p. 4GB75FWhnhà của7MJiJbDa ông4GB75FWh ba7MJiJbDà nội.

Bọn h4GB75FWhọ chẳna7MJiJbDg phảa7MJiJbDi 4GB75FWhđã 9y4pqua đ9y4pời 4GB75FWhcùng vớ9y4pi 4GB75FWhba r4GB75FWhồi sao?

Chính và4GB75FWho 9y4plúc a7MJiJbDnày, c9y4pô nhì9y4pn thấ4GB75FWhy 4GB75FWhmột ngư9y4pời đàna7MJiJbD 4GB75FWhông, q4GB75FWhuay lưng vớia7MJiJbD ca7MJiJbDô, n9y4pgồi tra7MJiJbDên ghế4GB75FWh s4GB75FWhô pha9y4p. Bón4GB75FWhg lưna7MJiJbDg t4GB75FWhrần củ4GB75FWha a9y4pnh, 4GB75FWhchằng ch4GB75FWhịt n9y4phững vết 4GB75FWhthương ch9y4pỉnh tề.

“Cận Ngôn!a7MJiJbD” C4GB75FWhô 4GB75FWhđi q9y4pua, ô4GB75FWhm l4GB75FWhấy e4GB75FWho a9y4pnh: “9y4pSao ana7MJiJbDh lại4GB75FWh ở4GB75FWh đây?”

Bạc 4GB75FWhCận a7MJiJbDNgôn ta7MJiJbDừ 9y4ptừ ngãa7MJiJbD 4GB75FWhvào lòng4GB75FWh cô,4GB75FWh gươ4GB75FWhng mặ4GB75FWht 9y4panh lạnha7MJiJbD băng, ha9y4pi a7MJiJbDmắt khé9y4pp chặt,9y4p 9y4pkhông ca7MJiJbDòn ca7MJiJbDhút ha7MJiJbDơi t4GB75FWhhở nào.

Anh ch4GB75FWhết rồi4GB75FWh, Bạ4GB75FWhc Cậ9y4pn 9y4pNgôn chết9y4p rồi.

Ý na7MJiJbDghĩ nà4GB75FWhy va7MJiJbDừa t4GB75FWhiến va7MJiJbDào 9y4ptrong nãoa7MJiJbD, Gi4GB75FWhản Da9y4po cả4GB75FWhm thấy4GB75FWh hố4GB75FWhc m4GB75FWhắt đau 4GB75FWhđớn, gò9y4p 4GB75FWhmá đ9y4pã ẩ9y4pm a7MJiJbDướt mộta7MJiJbD mảnh.9y4p 9y4pCô na7MJiJbDghe thấy4GB75FWh m4GB75FWhột gi4GB75FWhọng 9y4pnói đa7MJiJbDau a7MJiJbDđớn khả9y4pn đặc: 9y4p“Cận Ngôn!”

Cô mở9y4p tra7MJiJbDừng mắa7MJiJbDt ra.

Trước mắta7MJiJbD vẫn9y4p 9y4plà ngọna7MJiJbD đèa7MJiJbDn sán9y4pg trưn4GB75FWhg như4GB75FWh cũ,4GB75FWh t9y4pầm nhì4GB75FWhn mơ4GB75FWh hồ, tro9y4png ta4GB75FWhi a7MJiJbDvang lê4GB75FWhn ùa7MJiJbD ù.

Không, 4GB75FWhvừa rồ9y4pi chỉ4GB75FWh la7MJiJbDà ảo4GB75FWh giá9y4pc, a7MJiJbDcô tự9y4p nóa7MJiJbDi vớia7MJiJbD bảa7MJiJbDn t4GB75FWhhân mình, na7MJiJbDhất định4GB75FWh phảia7MJiJbD bảo9y4p vệ4GB75FWh giớia7MJiJbD h4GB75FWhạn 4GB75FWhcủa ýa7MJiJbD thức.9y4p 9y4pNhưng cảa7MJiJbDm 4GB75FWhgiác a7MJiJbDbi thươn4GB75FWhg muốn4GB75FWh chết9y4p ấy, la7MJiJbDại v4GB75FWhẫn 4GB75FWhin dấu4GB75FWh sâ9y4pu đậma7MJiJbD 4GB75FWhtrong l4GB75FWhòng. Cô4GB75FWh mờa7MJiJbD mịt9y4p nằm9y4p đóa7MJiJbD, va7MJiJbDẫn có4GB75FWh t4GB75FWhhể cảa7MJiJbDm thấ4GB75FWhy nước4GB75FWh mắt4GB75FWh đang 9y4pchảy xuống...

“Ha... trước4GB75FWh 4GB75FWhgiờ c4GB75FWhhưa t4GB75FWhừng tiế4GB75FWhp 4GB75FWhxúc va7MJiJbDới loạia7MJiJbD a7MJiJbDthuốc nàa7MJiJbDy sao? 4GB75FWhPhản ứng4GB75FWh la7MJiJbDại a7MJiJbDcó thể4GB75FWh nha7MJiJbDanh va7MJiJbDà mã9y4pnh liệ9y4pt như4GB75FWh v9y4pậy, ta7MJiJbDhật l4GB75FWhà 9y4pquá tha7MJiJbDuần 9y4pkhiết.” Một giọng4GB75FWh 4GB75FWhnói đột4GB75FWh nhi4GB75FWhên v4GB75FWhang lên9y4p bêa7MJiJbDn tai.

Giản Da4GB75FWho q9y4puay đa7MJiJbDầu muốna7MJiJbD nhìn4GB75FWh hắn9y4p, nhưng9y4p ch4GB75FWhỉ thấya7MJiJbD 9y4pmột màa7MJiJbDu đ4GB75FWhen thui. Bấta7MJiJbD g9y4piác, c9y4pô a7MJiJbDgật ga7MJiJbDật đầu.

Người a7MJiJbDkia rõ9y4p 9y4pràng 9y4pthu được4GB75FWh câ4GB75FWhu a7MJiJbDtrả lời4GB75FWh củ4GB75FWha cô,9y4p gi9y4pọng đ9y4piệu vô c9y4pùng dịu9y4p 9y4pdàng h4GB75FWhỏi: “V4GB75FWhậy a7MJiJbDcô có4GB75FWh ma7MJiJbDuốn tỉ9y4pnh táa7MJiJbDo lạa7MJiJbDi không?”

Muốn.... suýt4GB75FWh ch9y4pút nữa9y4p t4GB75FWhừ nà4GB75FWhy đã4GB75FWh thoá4GB75FWht 4GB75FWhra kha7MJiJbDỏi a7MJiJbDmiệng, Giản Dao9y4p cắn4GB75FWh ch4GB75FWhặt 4GB75FWhmôi, mộta7MJiJbD cảa7MJiJbDm giá4GB75FWhc đa7MJiJbDau đớn9y4p taa7MJiJbDnh ngọta7MJiJbD truyền9y4p tới,9y4p nhá4GB75FWhy m9y4pắt liền4GB75FWh trải kha7MJiJbDắp lồ9y4png ngực.a7MJiJbD a7MJiJbDÝ thứca7MJiJbD ca7MJiJbDủa ca7MJiJbDô da7MJiJbDường n9y4phư cũng4GB75FWh tỉ9y4pnh táo4GB75FWh lạa7MJiJbDi t9y4prong n4GB75FWhháy 9y4pmắt, nhưng a7MJiJbDnháy mắta7MJiJbD lại9y4p 9y4pbị ma7MJiJbDột bi9y4pển sươnga7MJiJbD 4GB75FWhmù d4GB75FWhày đặ9y4pc nuốt4GB75FWh chửng.

Người a7MJiJbDkia dường4GB75FWh n4GB75FWhhư ta7MJiJbDhấp 9y4pgiọng cười9y4p m9y4pột tiếng.

“Cắn chảya7MJiJbD c4GB75FWhả máu9y4p 9y4prồi kìa7MJiJbDa, thật9y4p l4GB75FWhà đánga7MJiJbD yêu.9y4p.. a7MJiJbDnhưng a7MJiJbDtôi biết, a7MJiJbD cô rấta7MJiJbD muốn.”

Sau đ9y4pó Giảa7MJiJbDn Da7MJiJbDao 9y4pnghe thấ9y4py tiếnga7MJiJbD loả4GB75FWhng xoảng,a7MJiJbD a7MJiJbDcó người9y4p a7MJiJbDmở cửa phò4GB75FWhng giam.

“Tôi thừa9y4p nha7MJiJbDận a7MJiJbDlần a7MJiJbDtrước a7MJiJbDquá a7MJiJbDhưng phấn,4GB75FWh nêa7MJiJbDn 4GB75FWhra a7MJiJbDtay hơ9y4pi a7MJiJbDnặng.” Giọng n9y4pói của7MJiJbDa n4GB75FWhgười k4GB75FWhia lộ9y4p v9y4pẻ tha7MJiJbDương xóa7MJiJbDt: a7MJiJbD“Kết 4GB75FWhquả saa7MJiJbDu k9y4phi quấta7MJiJbD a7MJiJbDroi xo4GB75FWhng, 9y4plàn da a7MJiJbDcủa c4GB75FWhô 9y4pta g4GB75FWhiữ lại9y4p c9y4pũng ka7MJiJbDhông đượa7MJiJbDc a7MJiJbDđẹp lắ9y4pm. 4GB75FWhLần nà9y4py tô9y4pi s4GB75FWhẽ ka7MJiJbDhống 4GB75FWhchế tốta7MJiJbD hơn. C4GB75FWhách 9y4plớp quầ9y4pn áo9y4p này,4GB75FWh s4GB75FWhẽ khôa7MJiJbDng lư4GB75FWhu l9y4pại 9y4pchút vết9y4p thương4GB75FWh nào9y4p đâu.”

Bang Mar9y4pyland, b4GB75FWhệnh v9y4piện Joa7MJiJbDhann Hopkins.

Phòng chăm9y4p s9y4póc đặc4GB75FWh biệt.

Bạc Cận4GB75FWh Nga7MJiJbDôn đứn4GB75FWhg ngo9y4pài cửaa7MJiJbD phòna7MJiJbDg bệa7MJiJbDnh, s4GB75FWhau lư9y4png 9y4plà na7MJiJbDhững cảnh s9y4pát phíaa7MJiJbD Tru4GB75FWhng qa7MJiJbDuốc v4GB75FWhội và9y4png b9y4pay 4GB75FWhđến từ9y4p nộia7MJiJbD địa4GB75FWh, 4GB75FWhthanh a7MJiJbDtra FBa7MJiJbDI 4GB75FWhcủa Mỹ,9y4p cùnga7MJiJbD vớia7MJiJbD người nha7MJiJbDà của4GB75FWh Pa7MJiJbDhó Tử9y4p Ng4GB75FWhộ, 4GB75FWhbạn bè9y4p vàa7MJiJbD mẹ9y4p c4GB75FWhủa Da7MJiJbDoãn Ta7MJiJbDư Kỳ...

Bác s4GB75FWhĩ ca7MJiJbDhữa trịa7MJiJbD a7MJiJbDcầm gh4GB75FWhi chéa7MJiJbDp cha7MJiJbDẩn đo9y4pán đa7MJiJbDi a7MJiJbDra, 9y4pdường như9y4p tất cả4GB75FWh mọi4GB75FWh ngườa7MJiJbDi đều4GB75FWh xôn9y4pg tớia7MJiJbD. Ba7MJiJbDạc Cận4GB75FWh Ngôa7MJiJbDn đứng4GB75FWh 4GB75FWhtại 9y4pchỗ bấ4GB75FWht độa7MJiJbDng, q4GB75FWhuay gươ4GB75FWhng mặa7MJiJbDt lạ4GB75FWhnh lùng qua9y4p, na7MJiJbDhìn chằ9y4pm chằm9y4p b9y4pác sĩ.

“Viên đ4GB75FWhạn ở9y4p nga7MJiJbDực a7MJiJbDtrái ca7MJiJbDủa Phóa7MJiJbD 4GB75FWhTử Ngộa7MJiJbD 4GB75FWhtiên 4GB75FWhsinh, c9y4pách a7MJiJbDtim chỉ9y4p có 4GB75FWhba milimé9y4pt. 4GB75FWhChúng a7MJiJbDtôi đãa7MJiJbD 4GB75FWhthành cônga7MJiJbD gắa7MJiJbDp 9y4pviên đạn9y4p ra9y4p.” a7MJiJbDÔng a7MJiJbDgiải th4GB75FWhích: “Vô9y4p cùng ma4GB75FWhy mắna7MJiJbD 9y4plà, an4GB75FWhh 9y4pta hia7MJiJbDện giờ4GB75FWh đã4GB75FWh không9y4p a7MJiJbDcòn ngua7MJiJbDy 9y4phiểm đến4GB75FWh t4GB75FWhính m4GB75FWhạng 4GB75FWhnữa, đ9y4pại khái sẽ4GB75FWh tỉnha7MJiJbD l4GB75FWhại 9y4ptrong vòng9y4p 9y4ptừ 9y4phai mươ4GB75FWhi ba7MJiJbDốn đếna7MJiJbD ba7MJiJbDốn mươa7MJiJbDi tám9y4p tiến9y4pg 9y4pđồng hồ.”

Tất cả9y4p m9y4pọi ngưa7MJiJbDời a7MJiJbDđều t9y4phở pha7MJiJbDào. Bạa7MJiJbDc C4GB75FWhận Ngôna7MJiJbD từa7MJiJbD 9y4ptừ 9y4pchuyển tầm 4GB75FWhmắt, nhì9y4pn chằm9y4p chằm9y4p và4GB75FWho P4GB75FWhhó Tửa7MJiJbD Ngộ4GB75FWh x4GB75FWhanh x9y4pao đan9y4pg a7MJiJbDchụp ma7MJiJbDặt 4GB75FWhnạ o4GB75FWhxy nằm9y4p ta7MJiJbDrên giường bệnh4GB75FWh 9y4psau cửa9y4p kính.

Bác sĩ4GB75FWh a7MJiJbDnói tiếp:9y4p “Cô4GB75FWh Doãn4GB75FWh Tưa7MJiJbD Kỳ9y4p 4GB75FWhtuy rằa7MJiJbDng v9y4pết da4GB75FWho sâu4GB75FWh đến9y4p nộ4GB75FWhi tạng, như4GB75FWhng cũnga7MJiJbD kh4GB75FWhông 4GB75FWhnguy hiểm9y4p đa7MJiJbDến 4GB75FWhtính m9y4pạng. Sánga7MJiJbD maa7MJiJbDi 4GB75FWhsẽ tỉ9y4pnh lại.”

Tất c4GB75FWhả mọi4GB75FWh người4GB75FWh đa7MJiJbDều 4GB75FWhlộ ra7MJiJbDa v4GB75FWhẻ mặt4GB75FWh vu9y4pi mừn9y4pg yên9y4p tâm9y4p, rố9y4pi ra7MJiJbDít cám ơna7MJiJbD ba7MJiJbDác sĩ4GB75FWh. Aa7MJiJbDn 9y4pNham a7MJiJbDcũng đ9y4pứng trona7MJiJbDg đáma7MJiJbD ngườ9y4pi, ng4GB75FWhhe thấya7MJiJbD a7MJiJbDvậy ta7MJiJbDhần a7MJiJbDsắc 9y4pcũng nhẹ nhõma7MJiJbD hẳ9y4pn. A9y4pnh 9y4pta bấta7MJiJbD g9y4piác q4GB75FWhuay đầ4GB75FWhu nhì9y4pn 4GB75FWhvề phía9y4p Bạc9y4p C4GB75FWhận Ng4GB75FWhôn, tra7MJiJbDông ta7MJiJbDhấy ở vịa7MJiJbD a7MJiJbDtrí aa7MJiJbDnh va7MJiJbDốn đana7MJiJbDg đứ4GB75FWhng, giờ9y4p đa7MJiJbDã khôa7MJiJbDng còna7MJiJbD aa7MJiJbDi. Ma7MJiJbDà ở4GB75FWh cửa4GB75FWh lối4GB75FWh đa7MJiJbDi aa7MJiJbDn a7MJiJbDtoàn phíaa7MJiJbD trước, truyền9y4p đến4GB75FWh tiếnga7MJiJbD ‘thịch’,4GB75FWh a7MJiJbDAn Nha9y4pm ngước4GB75FWh mắa7MJiJbDt nhìn,4GB75FWh chỉ9y4p 4GB75FWhthấy đượca7MJiJbD ta9y4py 9y4páo 9y4pmàu đ9y4pen của Bạc4GB75FWh Cậna7MJiJbD Ngô9y4pn biến9y4p 9y4pmất s4GB75FWhau cánh4GB75FWh cửa.

Bạc Cận9y4p a7MJiJbDNgôn lá4GB75FWhi xa7MJiJbDe trởa7MJiJbD va7MJiJbDề ka7MJiJbDhách sạa7MJiJbDn mộ4GB75FWht mình.

Đã la7MJiJbDà đêm4GB75FWh ka7MJiJbDhuya, đườnga7MJiJbD pa7MJiJbDhố lú4GB75FWhc đầu4GB75FWh 9y4pđông c9y4pó một4GB75FWh loa7MJiJbDại không 9y4pkhí 9y4prét lạ9y4pnh, dư9y4pờng như9y4p đa7MJiJbDã bắta7MJiJbD đ9y4pầu xâma7MJiJbD na7MJiJbDhập. Thàn9y4ph ph9y4pố đầy4GB75FWh màa7MJiJbDu sắ4GB75FWhc, người4GB75FWh đi9y4p đường lang4GB75FWh than4GB75FWhg, ga7MJiJbDiống nhưa7MJiJbD l9y4pướt đia7MJiJbD xẹ9y4pt qu9y4pa a7MJiJbDtrên cử9y4pa s4GB75FWhổ xe.

Vẻ mặt9y4p củ4GB75FWha Bạc4GB75FWh C9y4pận N4GB75FWhgôn 9y4pvẫn kh4GB75FWhông c4GB75FWhó chú9y4pt a7MJiJbDbiểu ta7MJiJbDình. Chân4GB75FWh mày ta7MJiJbDhon dà9y4pi 9y4pđen nhánh4GB75FWh giống4GB75FWh n9y4phư dấ9y4pu vết9y4p của9y4p màa7MJiJbDn 4GB75FWhđêm dà9y4py 9y4pđặc, khắ4GB75FWhc l9y4pên gư9y4pơng mặt tr9y4pắng trẻ9y4po thana7MJiJbDh tú9y4p của4GB75FWh anh.

Cuối cùn4GB75FWhg cũnga7MJiJbD 9y4pđã đ9y4pến ka7MJiJbDhách 4GB75FWhsạn, a4GB75FWhnh lấy9y4p t4GB75FWhhẻ cara7MJiJbDd khóaa7MJiJbD cửa7MJiJbDa ta7MJiJbDừ trong túi9y4p q9y4puần 9y4pmở 4GB75FWhcửa. C4GB75FWhăn a7MJiJbDphòng vẫna7MJiJbD 9y4pchìm tra7MJiJbDong bóng4GB75FWh đê4GB75FWhm, cha7MJiJbDỉ cóa7MJiJbD ánh4GB75FWh 9y4psáng của bó4GB75FWhng đèn9y4p nga4GB75FWhy tò9y4pa l4GB75FWhầu đốia7MJiJbD diện9y4p chiếu9y4p vàoa7MJiJbD. Aa7MJiJbDnh mở9y4p đèn4GB75FWh ta7MJiJbDrên tường,4GB75FWh né9y4pm a7MJiJbDtấm t4GB75FWhhẻ card 9y4plên gi9y4pường, saa7MJiJbDu 9y4pđó 9y4pquan sá9y4pt tất4GB75FWh c4GB75FWhả mọi9y4p thứ9y4p t4GB75FWhrong p4GB75FWhhòng r4GB75FWhồi a7MJiJbDđứng y4GB75FWhên không a7MJiJbDđộng đậy.

Bọn 9y4phọ mớ9y4pi va7MJiJbDừa vàa7MJiJbDo 4GB75FWhở kh9y4pách sạn9y4p nàya7MJiJbD hô9y4pm q9y4pua. a7MJiJbDVali a7MJiJbDcủa Giản 4GB75FWhDao vẫn9y4p đ4GB75FWhể tra7MJiJbDên 9y4pbàn tha7MJiJbDấp cạ4GB75FWhnh giường,9y4p kh4GB75FWhóa ké4GB75FWho chỉa7MJiJbD mởa7MJiJbD h9y4pé, lộa7MJiJbD a7MJiJbDra những4GB75FWh mà9y4pu sắc quần4GB75FWh áoa7MJiJbD a9y4pnh q9y4puen thuộc.

Trên đấ9y4pt đặt4GB75FWh ha7MJiJbDai đô4GB75FWhi giàa7MJiJbDy, một4GB75FWh l4GB75FWhớn 9y4pmột nhỏ.a7MJiJbD Tra7MJiJbDên t4GB75FWhay va7MJiJbDịn s4GB75FWhô pha, còna7MJiJbD đa7MJiJbDặt mộ9y4pt a7MJiJbDchiếc áoa7MJiJbD gióa7MJiJbD củaa7MJiJbD a7MJiJbDcô, ma7MJiJbDàu trắa7MJiJbDng 4GB75FWhsạch a7MJiJbDsẽ, dường9y4p nh4GB75FWhư v9y4pẫn ca7MJiJbDòn nhiễ9y4pm độ ấm9y4p v9y4pà a7MJiJbDmàu sắ9y4pc làn4GB75FWh 4GB75FWhda củ9y4pa cô.

Bạc Cậ4GB75FWhn Na7MJiJbDgôn đa7MJiJbDứng 4GB75FWhtại c9y4phỗ m9y4pột lú9y4pc 9y4prồi c9y4pởi á9y4po kho9y4pác ng4GB75FWhoài, tháo cà4GB75FWh v4GB75FWhạt t9y4prực tiếpa7MJiJbD ném4GB75FWh x4GB75FWhuống đất,4GB75FWh 4GB75FWhđi 4GB75FWhchân khônga7MJiJbD vào4GB75FWh pha7MJiJbDòng tắm.

Có lúc,4GB75FWh na7MJiJbDước nónga7MJiJbD vố9y4pn kh9y4pông thể9y4p là9y4pm n4GB75FWhóng a7MJiJbDđộ ấ9y4pm củaa7MJiJbD h9y4puyết quản c4GB75FWhon ngư9y4pời. 9y4pBạc 4GB75FWhCận 4GB75FWhNgôn y9y4pên lặn4GB75FWhg đứng4GB75FWh dướia7MJiJbD vòia7MJiJbD 4GB75FWhsen dộia7MJiJbD một9y4p la7MJiJbDúc, cua7MJiJbDối c4GB75FWhùng vẫn khó9y4pa vòi9y4p nước9y4p lại,a7MJiJbD a7MJiJbDcứ nh9y4pư th4GB75FWhế bước4GB75FWh r9y4pa ngoài.

Bóng đêm4GB75FWh ngoài4GB75FWh cửaa7MJiJbD s4GB75FWhổ a7MJiJbDvẫn âa7MJiJbDm a7MJiJbDu a7MJiJbDvà y9y4pên tĩ4GB75FWhnh na7MJiJbDhư cũ9y4p, c4GB75FWhả thàa7MJiJbDnh phố dườ4GB75FWhng 4GB75FWhnhư c4GB75FWhhìm v9y4pào tro9y4png cảnh9y4p vậa7MJiJbDt m4GB75FWhộng mị4GB75FWh gi4GB75FWhao 4GB75FWhthoa. Ba7MJiJbDạc Cận4GB75FWh N4GB75FWhgôn đa7MJiJbDứng một lúc,a7MJiJbD lại9y4p qua4GB75FWhy n4GB75FWhgười đi9y4p đến9y4p bêa7MJiJbDn giư9y4pờng, xố4GB75FWhc c4GB75FWhhăn l4GB75FWhên nằ9y4pm xuống.

Anh nhắ4GB75FWhm mắt9y4p nằm4GB75FWh vàa7MJiJbDi phút4GB75FWh, ra7MJiJbDồi đa7MJiJbDột nhiê4GB75FWhn m9y4pở 4GB75FWhtrừng a7MJiJbDđôi 9y4pmắt lạnh lùn4GB75FWhg 4GB75FWhu tốa7MJiJbDi, 4GB75FWhquay đầu9y4p nhìn4GB75FWh a7MJiJbDvề phí9y4pa khoản9y4pg gi9y4pường trố4GB75FWhng 9y4pbên cạnh.

Chỉ mấy4GB75FWh giây9y4p sa9y4pu, a4GB75FWhnh xa7MJiJbDốc ch9y4păn lên,a7MJiJbD mặca7MJiJbD á9y4po khoáca7MJiJbD a7MJiJbDvà 9y4pđi vào a7MJiJbDphòng sách9y4p bê4GB75FWhn cạnh.

Đây chína7MJiJbDh a7MJiJbDlà 9y4pdo Giả9y4pn Da9y4po đặa7MJiJbDc biệa7MJiJbDt yêu4GB75FWh cầu4GB75FWh 9y4pkhách sạn4GB75FWh b9y4pố trí9y4p, trừ bà4GB75FWhn sác4GB75FWhh, a7MJiJbDghế cò4GB75FWhn 4GB75FWhcó mộta7MJiJbD 9y4pcái bảa7MJiJbDng t4GB75FWhrắng, để4GB75FWh ti9y4pện a7MJiJbDcho an9y4ph lú9y4pc nào9y4p cóa7MJiJbD 4GB75FWhlinh cảm, đều4GB75FWh ca7MJiJbDó thểa7MJiJbD va7MJiJbDào đa7MJiJbDây cô9y4png tác9y4p tư9y4p du4GB75FWhy bất9y4p cứa7MJiJbD lúc4GB75FWh nào.

Hiện g9y4piờ, 4GB75FWhanh đa7MJiJbDứng tr9y4pước bảng9y4p t4GB75FWhrắng, mởa7MJiJbD cái9y4p hòma7MJiJbD của9y4p a7MJiJbDmình lấy một9y4p chồna7MJiJbDg ảnh4GB75FWh vàa7MJiJbD t4GB75FWhư l9y4piệu ra.

Trong a7MJiJbDchốc a7MJiJbDlát, ả9y4pnh đa7MJiJbDã 9y4pđược dán4GB75FWh đầy9y4p ta7MJiJbDrên bảnga7MJiJbD trắng.

Anh a7MJiJbDtrầm 9y4pngâm qua9y4pn sát,a7MJiJbD nha7MJiJbDững tìa7MJiJbDnh ta7MJiJbDrạng thảm4GB75FWh thiết4GB75FWh 4GB75FWhcủa các 4GB75FWhnạn a7MJiJbDnhân 4GB75FWhtự độa7MJiJbDng được4GB75FWh phác9y4p họ4GB75FWha tra7MJiJbDong nãoa7MJiJbD anh.

Cô sẽ4GB75FWh bịa7MJiJbD c9y4poi nhưa7MJiJbD đ9y4pộng vật,4GB75FWh 4GB75FWhdùng d4GB75FWhây xíc9y4ph t4GB75FWhrói l9y4pại. 4GB75FWhTạ Hà9y4pm s9y4pẽ vung 9y4proi d4GB75FWhài 4GB75FWhlên, x9y4pua 4GB75FWhđuổi 4GB75FWhcô 4GB75FWhtrong că4GB75FWhn ph4GB75FWhòng n4GB75FWhhỏ hẹp,a7MJiJbD t9y4pạo na7MJiJbDên 9y4pmột c4GB75FWhuộc trốna7MJiJbD c4GB75FWhhạy hèn mọ4GB75FWhn, tu9y4pyệt vọnga7MJiJbD 4GB75FWhvà ph4GB75FWhí c4GB75FWhông... Ca7MJiJbDô 9y4psẽ bị9y4p c9y4pho uống9y4p n9y4phững loạia7MJiJbD 9y4pthuốc thần kinh,4GB75FWh cô4GB75FWh s4GB75FWhẽ 4GB75FWhkhông phâ4GB75FWhn b4GB75FWhiệt ra7MJiJbDõ hiệ9y4pn thực9y4p vàa7MJiJbD h4GB75FWhư ảoa7MJiJbD... Thứa7MJiJbD 9y4pduy 4GB75FWhnhất c4GB75FWhô ca7MJiJbDảm thấya7MJiJbD chính la7MJiJbDà sự4GB75FWh đa9y4pu khổ4GB75FWh c4GB75FWhực hạn...4GB75FWh Và9y4p mấya7MJiJbD ngày4GB75FWh sau9y4p, Tạ4GB75FWh Hà9y4pm s4GB75FWhẽ khôn9y4pg c4GB75FWhòn th4GB75FWhỏa m4GB75FWhãn với 4GB75FWh việc 9y4ptrêu a7MJiJbDđùa 4GB75FWhvà quất9y4p roa7MJiJbDi nữ9y4pa. Tấa7MJiJbDm d4GB75FWha trắ4GB75FWhng trẻo9y4p ba7MJiJbDóng loán9y4pg củ4GB75FWha phụ9y4p n4GB75FWhữ a7MJiJbDchính là 4GB75FWh chiến a7MJiJbDlợi ph9y4pẩm hắ4GB75FWhn y9y4pêu 9y4pthích na7MJiJbDhất, 9y4phắn sẽ9y4p lộta7MJiJbD ta7MJiJbDừng 9y4ptấc d4GB75FWha của4GB75FWh c9y4pô, mà9y4p tron9y4pg s4GB75FWhuốt quá trìna7MJiJbDh nà4GB75FWhy, ca7MJiJbDô 9y4pvẫn 4GB75FWhchưa chết4GB75FWh... thậm4GB75FWh c4GB75FWhhí đóa7MJiJbD a7MJiJbDchỉ mới9y4p l4GB75FWhà khở4GB75FWhi đầu.

Bởi vìa7MJiJbD cô4GB75FWh là9y4p người4GB75FWh phụ4GB75FWh nữ4GB75FWh của9y4p a7MJiJbDanh, 4GB75FWhtượng trưa7MJiJbDng c4GB75FWhho da7MJiJbDục vọng v9y4pà 4GB75FWhđòi h9y4pỏi m4GB75FWhãnh 4GB75FWhliệt n9y4phất 4GB75FWhtrong h9y4pắn. 9y4pCho nên9y4p hắn4GB75FWh s4GB75FWhẽ t9y4pàn ph9y4pá 9y4pcô 9y4pcàng thêm4GB75FWh 4GB75FWhthê thảm vàa7MJiJbD t4GB75FWhriệt để,a7MJiJbD ch9y4po đến4GB75FWh lúc9y4p 9y4pkhông cò9y4pn lưu9y4p 4GB75FWhlại mộta7MJiJbD tấc4GB75FWh d9y4pa, một4GB75FWh c4GB75FWhọng t4GB75FWhóc, mộa7MJiJbDt ma7MJiJbDiếng thịt nào.4GB75FWh Ta7MJiJbDạ 4GB75FWhHàm m4GB75FWhuốn khiến9y4p 9y4pcho an4GB75FWhh a7MJiJbDhoàn toà4GB75FWhn triệ4GB75FWht 9y4pđể m4GB75FWhất đia7MJiJbD cô.

...

Bạc Ca7MJiJbDận a7MJiJbDNgôn cúi4GB75FWh đầu4GB75FWh, gia7MJiJbDơ 9y4ptay ấn4GB75FWh lê9y4pn đôia7MJiJbD mắt4GB75FWh mình.

Chương 74

Xung a7MJiJbDquanh r9y4pất yê4GB75FWhn tĩ4GB75FWhnh. Chỉ4GB75FWh c4GB75FWhó máa7MJiJbDu tưa7MJiJbDơi từ9y4p từ4GB75FWh chả9y4py dọc4GB75FWh theo cána7MJiJbDh ta9y4py cô9y4p xuống9y4p đầ4GB75FWhu ngó4GB75FWhn ta4GB75FWhy, 4GB75FWhrơi xu9y4pống đ4GB75FWhất va7MJiJbDang lê9y4pn tiến4GB75FWhg 4GB75FWhtí tách4GB75FWh ka7MJiJbDhe khẽ.

Giản D4GB75FWhao nằa7MJiJbDm a7MJiJbDbất độa7MJiJbDng á4GB75FWhp mặt4GB75FWh l9y4pên m9y4pặt đấta7MJiJbD lạnh9y4p l4GB75FWhẽo. Sa9y4pu lưn9y4pg, eo và4GB75FWh ha4GB75FWhi châna7MJiJbD ca7MJiJbDô đều9y4p truyềna7MJiJbD đếa7MJiJbDn cơ4GB75FWhn đa9y4pu bỏng4GB75FWh ráa7MJiJbDt, cả4GB75FWh ngườ9y4pi giốna7MJiJbDg nh9y4pư kha7MJiJbDông ca7MJiJbDó một tấc4GB75FWh da7MJiJbDa th9y4pịt 4GB75FWhnào tha7MJiJbDuộc về9y4p mình...

Nhưng tầ4GB75FWhm mắta7MJiJbD 4GB75FWhcô 9y4pvẫn còa7MJiJbDn m4GB75FWhơ hồ4GB75FWh a7MJiJbDnhư cũ4GB75FWh. Ánh4GB75FWh đ9y4pèn, giườnga7MJiJbD nhỏ, s9y4pong sắt,9y4p ma7MJiJbDỗi một9y4p thứa7MJiJbD tr9y4pước mắta7MJiJbD c4GB75FWhô đều4GB75FWh bi9y4pến a7MJiJbDthành na7MJiJbDhững quái4GB75FWh vật4GB75FWh gaa7MJiJbDi góca7MJiJbD. Tronga7MJiJbD đầu dư9y4pờng như4GB75FWh ca7MJiJbDó rấ9y4pt nhi4GB75FWhều t4GB75FWhiếng n4GB75FWhói c9y4phuyện, chỉ4GB75FWh c4GB75FWhhốc lát4GB75FWh đ9y4pã 4GB75FWhkhông th9y4pể chứ9y4pa nổi, k9y4phiến huyệta7MJiJbD 4GB75FWhthái a7MJiJbDdương a7MJiJbDđau buốt4GB75FWh nh4GB75FWhư mu9y4pốn nổa7MJiJbD tung.

“Dao 4GB75FWhDao, châ4GB75FWhm 9y4pngôn sống4GB75FWh a7MJiJbDcủa 9y4pba chía7MJiJbDnh l4GB75FWhà 9y4pphải đội4GB75FWh t9y4prời đạp4GB75FWh 4GB75FWhđất, không ha7MJiJbDổ thẹn4GB75FWh với4GB75FWh lòng.”

“Chị a7MJiJbDhai, 4GB75FWhem ch4GB75FWhỉ tha7MJiJbDấy chịa7MJiJbD đ4GB75FWhối 9y4pxử vớ4GB75FWhi tê4GB75FWhn y9y4pêu quá9y4pi đó9y4p 4GB75FWhquá tố4GB75FWht. Đúng l4GB75FWhà ya7MJiJbDêu qua7MJiJbDái cũn4GB75FWhg c4GB75FWhó mù4GB75FWha xuân.”

“Giản Da9y4po, t9y4pôi chưa9y4p a7MJiJbDbao giờa7MJiJbD th9y4pấy ca7MJiJbDậu ấa7MJiJbDy qua7MJiJbDan tâ9y4pm một9y4p người 4GB75FWhphụ n4GB75FWhữ n9y4phư đố9y4pi 4GB75FWhvới em.”

“Lẽ nàoa7MJiJbD 9y4pem khô4GB75FWhng ma7MJiJbDuốn ha7MJiJbDôn anh?”

“Nếu 9y4pem cứa7MJiJbD a7MJiJbDnăm p9y4phút hô9y4pn an4GB75FWhh 4GB75FWhmột lầa7MJiJbDn, 9y4panh c4GB75FWhó a7MJiJbDthể cùn4GB75FWhg 4GB75FWhem la7MJiJbDàm bất cứa7MJiJbD 4GB75FWhchuyện 4GB75FWhvô vịa7MJiJbD nào.”

“Hiện giờ,9y4p 4GB75FWhanh đã4GB75FWh kh4GB75FWhiến 9y4pem cả4GB75FWhm thấy9y4p ch9y4pân t4GB75FWhhực chưa?”

...

Giọt nướca7MJiJbD mắ9y4pt t4GB75FWho n4GB75FWhhư ha7MJiJbDạt đ9y4pậu trào9y4p r4GB75FWha 9y4ptừ a7MJiJbDkhóe mắt4GB75FWh c4GB75FWhô, lă4GB75FWhn q9y4pua gò máa7MJiJbD 9y4plạnh lẽoa7MJiJbD rồi9y4p trượt4GB75FWh 4GB75FWhxuống khó4GB75FWhe m9y4pôi 4GB75FWhkhô khốc.a7MJiJbD Mặn9y4p a7MJiJbDđắng na7MJiJbDhư vậy,9y4p c9y4pó lẽa7MJiJbD c9y4pô đã a7MJiJbDkhông cò4GB75FWhn ca7MJiJbDảm na7MJiJbDhận được4GB75FWh mù4GB75FWhi vị9y4p ga7MJiJbDì 4GB75FWhkhác củ4GB75FWha thế9y4p gi9y4pan này4GB75FWh nữaa7MJiJbD rồi.

“Cộp... cộp...4GB75FWh cộp.4GB75FWh” Tiế4GB75FWhng gi9y4pẫm châ9y4pn xa7MJiJbDuống nền9y4p củaa7MJiJbD gi4GB75FWhày da7MJiJbDa nhẹ n9y4phàng va4GB75FWhng lêna7MJiJbD, khiếna7MJiJbD c9y4pho ýa7MJiJbD thứca7MJiJbD Giảna7MJiJbD D4GB75FWhao 4GB75FWhhốt a7MJiJbDhoảng. Toà9y4pn a7MJiJbDthân ca7MJiJbDô va7MJiJbDô t9y4phức run rẩ9y4py, lập4GB75FWh t9y4pức c9y4po rúa7MJiJbDt mìa7MJiJbDnh 4GB75FWhlại, giốnga7MJiJbD nh4GB75FWhư mộta7MJiJbD độna7MJiJbDg vậa7MJiJbDt nhỏ9y4p a7MJiJbDdựa và4GB75FWho 4GB75FWhgóc tường.

“Sao 9y4plại a7MJiJbDkhông chạya7MJiJbD nữa7MJiJbDa?” 9y4pGiọng 4GB75FWhnói 9y4ptrong trẻoa7MJiJbD a7MJiJbDcủa Ta7MJiJbDạ 9y4pHàm vang 9y4plên sa4GB75FWhu la7MJiJbDưng: “Thậa7MJiJbDt kha7MJiJbDông ta7MJiJbDhú 4GB75FWhvị, 4GB75FWhhai ngày4GB75FWh 9y4ptrước 4GB75FWhcô hãy9y4p cò4GB75FWhn ch9y4pạy nha7MJiJbDư một coa7MJiJbDn thỏ.”

Giản Da7MJiJbDao cúi9y4p đầu4GB75FWh a7MJiJbDngắm đôia7MJiJbD ta4GB75FWhy của9y4p ma7MJiJbDình, trêna7MJiJbD đó4GB75FWh chằa7MJiJbDng 4GB75FWhchịt vết ta7MJiJbDhương 9y4pvà dính9y4p đầya7MJiJbD máa7MJiJbDu a7MJiJbDtươi, khôn4GB75FWhg còn9y4p hìna7MJiJbDh dána7MJiJbDg trắ4GB75FWhng trẻoa7MJiJbD mềa7MJiJbDm mại9y4p như9y4p a7MJiJbDngày thường. 4GB75FWhĐau q4GB75FWhuá, 9y4pnhưng ca7MJiJbDô vẫa7MJiJbDn 4GB75FWhcứng rắn9y4p cắn4GB75FWh chặ9y4pt răn4GB75FWhg, dùnga7MJiJbD h4GB75FWhai ta4GB75FWhy 9y4pôm đầu,4GB75FWh ch4GB75FWhờ đợi nha7MJiJbDững a7MJiJbDcơn đòa7MJiJbDn 9y4proi 4GB75FWhsắp đến.

Có 9y4plẽ 4GB75FWhdo 9y4pnhìn thấya7MJiJbD độnga7MJiJbD 4GB75FWhtác vừa4GB75FWh ch4GB75FWhậm chạp4GB75FWh 4GB75FWhvừa a7MJiJbDphí côn4GB75FWhg 4GB75FWhcủa cô, Tạ4GB75FWh 9y4pHàm ở4GB75FWh sa7MJiJbDau a7MJiJbDlưng cư9y4pời 4GB75FWhlên mộa7MJiJbDt tiếng.

“Chát...” a7MJiJbDm th9y4panh ba7MJiJbDén nhọna7MJiJbD mạnh4GB75FWh a7MJiJbDmẽ 4GB75FWhxé rá4GB75FWhch ka7MJiJbDhông khí9y4p xung qa7MJiJbDuanh, 9y4psau a7MJiJbDđó một4GB75FWh cơ4GB75FWhn đa4GB75FWhu qu4GB75FWhen thuộc9y4p lạia7MJiJbD àa7MJiJbDo ạta7MJiJbD rơ9y4pi xuống4GB75FWh 4GB75FWheo cô4GB75FWh lầna7MJiJbD nữa.

Trước mắ4GB75FWht G9y4piản Da9y4po a7MJiJbDtối s9y4pầm, cơ9y4pn đau4GB75FWh nha7MJiJbDư dời4GB75FWh sônga7MJiJbD lấpa7MJiJbD biển a7MJiJbD trong cơa7MJiJbD thể9y4p khia7MJiJbDến 4GB75FWhcô muốna7MJiJbD hôna7MJiJbD m9y4pê, dườnga7MJiJbD na7MJiJbDhư t4GB75FWhất cả4GB75FWh nội9y4p t9y4pạng 4GB75FWhđều ba7MJiJbDị một4GB75FWh a7MJiJbDroi này làma7MJiJbD 4GB75FWhthay đổi9y4p vịa7MJiJbD trí.

Nỗi đ9y4pau k4GB75FWhhổ v9y4pô cùn9y4pg a7MJiJbDvô tận4GB75FWh n4GB75FWhày, đếna7MJiJbD k4GB75FWhhi 4GB75FWhnào m4GB75FWhới kế4GB75FWht thúc đâya7MJiJbD? a7MJiJbDPhải l9y4pàm sa9y4po mới4GB75FWh có4GB75FWh 9y4pthể ka7MJiJbDết thúc?

...

“Ok.” M4GB75FWhột đa7MJiJbDôi t4GB75FWhay ôm9y4p 9y4plấy côa7MJiJbD a7MJiJbDkhỏi mặ9y4pt 9y4pđất, đa7MJiJbDặt l4GB75FWhên c4GB75FWhhiếc giường 4GB75FWh nhỏ la7MJiJbDoang lổa7MJiJbD máu,4GB75FWh độnga7MJiJbD tá4GB75FWhc va7MJiJbDô cùng9y4p dịu9y4p dàng.

“Có 9y4pmuốn 9y4pkết th4GB75FWhúc ta7MJiJbDất cả9y4p những9y4p thứ4GB75FWh này4GB75FWh không?”9y4p Hắ9y4pn nhẹ4GB75FWh giọa7MJiJbDng hỏi, dư9y4pờng 4GB75FWhnhư hắ9y4pn cóa7MJiJbD th4GB75FWhể n9y4phìn t9y4phấu nộ9y4pi t4GB75FWhâm của4GB75FWh ca7MJiJbDô t4GB75FWhhông 9y4pqua 9y4pmỗi mộta7MJiJbD c4GB75FWhái ca7MJiJbDhớp mắt.

Giản Da7MJiJbDao na7MJiJbDấc ng9y4phẹn, kha7MJiJbDông trảa7MJiJbD l4GB75FWhời. Tầ9y4pm n4GB75FWhhìn của9y4p c4GB75FWhô a7MJiJbDvẫn a7MJiJbDcòn hốt hoả9y4png như4GB75FWh 9y4pcũ, c9y4pô loá9y4png 9y4pthoáng nhìa7MJiJbDn tha7MJiJbDấy ta9y4py mìa7MJiJbDnh bấ9y4pu cha7MJiJbDặt lê9y4pn đệm9y4p giườnga7MJiJbD, nắm 4GB75FWh chặt, lại4GB75FWh b9y4puông 9y4pra, nắa7MJiJbDm chặt,a7MJiJbD lạa7MJiJbDi 9y4pbuông ra..4GB75FWh. Chỉa7MJiJbD k4GB75FWhhi l9y4pặp đ9y4pi lặp4GB75FWh lạia7MJiJbD như4GB75FWh vậy, tia7MJiJbDnh t4GB75FWhhần c4GB75FWhủa cô9y4p mới9y4p ca7MJiJbDó ta7MJiJbDhể t4GB75FWhập tr9y4pung mộ9y4pt 9y4pchút. Ởa7MJiJbD troa7MJiJbDng đạia7MJiJbD a7MJiJbDdương hỗn9y4p loạn4GB75FWh này, c4GB75FWhô l9y4puôn tự4GB75FWh nhắa7MJiJbDc nh9y4pở mình,9y4p 4GB75FWhkhông đượca7MJiJbD 9y4pbị hắ9y4pn th4GB75FWhống trị4GB75FWh, khônga7MJiJbD th9y4pể bua7MJiJbDông xuôi si4GB75FWhnh mạ4GB75FWhng này.

“Viết ra7MJiJbDa đia7MJiJbD.” Giọng9y4p n9y4pói của4GB75FWh a7MJiJbDhắn giống4GB75FWh na7MJiJbDhư 9y4pâm tha9y4pnh tựa7MJiJbD nhia7MJiJbDên duy n9y4phất tron4GB75FWhg thế4GB75FWh 9y4pgiới đaua7MJiJbD ka7MJiJbDhổ na7MJiJbDày, v4GB75FWhừa cảma7MJiJbD động9y4p vừa4GB75FWh 9y4pdụ 9y4phoặc: “Muố9y4pn kế9y4pt thúc 9y4p không? Ch4GB75FWhỉ cầna7MJiJbD c9y4pô v4GB75FWhiết a7MJiJbDra tất9y4p 4GB75FWhcả những9y4p cảma7MJiJbD giáa7MJiJbDc đó.9y4p 9y4pNếu không9y4p phải4GB75FWh bở4GB75FWhi 4GB75FWhvì B9y4pạc Cận Ng9y4pôn, c9y4pô 9y4pvốn c4GB75FWhó thểa7MJiJbD la7MJiJbDàm mộ4GB75FWht 4GB75FWhcô g9y4pái a7MJiJbDbình thườ9y4png 4GB75FWhvui v9y4pẻ, a7MJiJbDcó cuộca7MJiJbD a7MJiJbDsống củ9y4pa m9y4pột người bìn9y4ph thường,a7MJiJbD 4GB75FWhsao phải9y4p h9y4pứng chịu9y4p những9y4p đ4GB75FWhau khổa7MJiJbD củ4GB75FWha ng9y4pày hôa7MJiJbDm nay?”

Từng c9y4pơn chu9y4pa xó4GB75FWht ù4GB75FWha a7MJiJbDlên troa7MJiJbDng lòa7MJiJbDng 9y4pGiản D9y4pao. Đú4GB75FWhng vậy,9y4p nếu 9y4pnhư k9y4phông p9y4phải Bạc9y4p 4GB75FWhCận Ngô9y4pn, 4GB75FWhcuộc a7MJiJbDđời c4GB75FWhô sẽ4GB75FWh kha7MJiJbDác hoàa7MJiJbDn t4GB75FWhoàn. Ca7MJiJbDô sa7MJiJbDẽ số9y4png tr9y4pong một thế9y4p gia7MJiJbDới bìna7MJiJbDh thườa7MJiJbDng ca7MJiJbDó ána7MJiJbDh 9y4pmặt trời4GB75FWh 4GB75FWhxán lạna7MJiJbD, làm9y4p saa7MJiJbDo ph4GB75FWhải c9y4phìm vào9y4p ba7MJiJbDóng đêm s9y4pâu không4GB75FWh tha7MJiJbDấy đáy9y4p thế4GB75FWh này?

Nước m4GB75FWhắt 4GB75FWhlại 4GB75FWhtràn a7MJiJbDra lầna7MJiJbD na7MJiJbDữa, thấm9y4p và4GB75FWho ha7MJiJbDốc 9y4pmắt a7MJiJbDhõm sâ4GB75FWhu của cô.9y4p Lờa7MJiJbDi nóia7MJiJbD của4GB75FWh T9y4pạ Ha7MJiJbDàm, ka7MJiJbDhiến 4GB75FWhlòng côa7MJiJbD cứ9y4p 4GB75FWhâm ta7MJiJbDhầm mặc4GB75FWh n9y4piệm lặp9y4p đi9y4p lặpa7MJiJbD la7MJiJbDại một cái9y4p tên4GB75FWh: Bạc9y4p Cận4GB75FWh Ngô9y4pn, a7MJiJbDBạc Ca7MJiJbDận Ngôn...

“Lẽ nàa7MJiJbDo cô9y4p 9y4pkhông muốna7MJiJbD nó9y4pi a7MJiJbDcho a4GB75FWhnh ta7MJiJbDa biết?a7MJiJbD Ca7MJiJbDô ởa7MJiJbD đâa7MJiJbDy chị9y4pu baoa7MJiJbD nhiêu đa9y4pu k4GB75FWhhổ. 4GB75FWhCô đã4GB75FWh sắp9y4p khôa7MJiJbDng chị9y4pu nổi9y4p rồi,a7MJiJbD như9y4png 4GB75FWhđây 9y4pchỉ mớia7MJiJbD la7MJiJbDà bắ9y4pt 4GB75FWhđầu thôi.” Ta7MJiJbDạ a7MJiJbDHàm nh9y4pìn chằma7MJiJbD chằa7MJiJbDm gương4GB75FWh 9y4pmặt 4GB75FWhtái n9y4phợt đanga7MJiJbD gắng9y4p sứ9y4pc cắ9y4pn 4GB75FWhchặt m4GB75FWhôi 9y4pdưới của cô4GB75FWh, 4GB75FWhý cười4GB75FWh tra7MJiJbDong mắa7MJiJbDt hắn9y4p 9y4pngày cànga7MJiJbD sâ9y4pu, giọnga7MJiJbD nóa7MJiJbDi 4GB75FWhlại 4GB75FWhcàng ga7MJiJbDiống nh4GB75FWhư đang 4GB75FWh chia s9y4pẻ n4GB75FWhỗi 9y4pđau cùn9y4pg a7MJiJbDcô: “Nóa7MJiJbDi v4GB75FWhới an9y4ph 9y4pta, a7MJiJbDcô 4GB75FWhmuốn rời4GB75FWh x9y4pa an4GB75FWhh a7MJiJbDta. a7MJiJbDChỉ ca7MJiJbDần không ca7MJiJbDòn a7MJiJbDquan a7MJiJbDhệ vớia7MJiJbD an4GB75FWhh taa7MJiJbD, làm9y4p s9y4pao ca7MJiJbDó na7MJiJbDgười muốn9y4p t9y4pra tấna7MJiJbD 9y4pcô? a7MJiJbDTình y9y4pêu a7MJiJbDvốn k4GB75FWhhông 4GB75FWhphải là tất9y4p ca7MJiJbDả của7MJiJbDa cuộ9y4pc số4GB75FWhng, ta7MJiJbDừ bỏ4GB75FWh 9y4pđi, từ4GB75FWh bỏ4GB75FWh a7MJiJbDrồi mọa7MJiJbDi ta7MJiJbDhứ a7MJiJbDsẽ tốt4GB75FWh hơn.a7MJiJbD Sánga7MJiJbD a7MJiJbDngày mai, 9y4pcô s4GB75FWhẽ nằma7MJiJbD tra7MJiJbDên giườn9y4pg bệa7MJiJbDnh của4GB75FWh mộ9y4pt bện4GB75FWhh v9y4piện côn4GB75FWhg, tấta7MJiJbD ca7MJiJbDả đều4GB75FWh sẽ4GB75FWh kếta7MJiJbD thúc9y4p, chỉ c9y4pần c4GB75FWhô g4GB75FWhửi ch9y4po a9y4pnh t9y4pa mộa7MJiJbDt 9y4pbức thư.”

Giản a7MJiJbDDao mơ9y4p hồ4GB75FWh ng9y4pẩng đầu4GB75FWh, cô4GB75FWh nhì9y4pn 4GB75FWhthấy gươa7MJiJbDng m9y4pặt tươi4GB75FWh cười 4GB75FWh anh tuấn4GB75FWh a7MJiJbDxa x4GB75FWhăm c9y4pủa Tạ4GB75FWh Hàm9y4p. S4GB75FWhau đó4GB75FWh t9y4prong 4GB75FWhtay ba7MJiJbDị n9y4phét 9y4pvào một9y4p cây4GB75FWh bút.

“Viết r9y4pa đ4GB75FWhi.” Hắ9y4pn kh9y4pẽ dỗa7MJiJbD 4GB75FWhdành: “9y4pCô s9y4pẽ rời9y4p x4GB75FWha an4GB75FWhh t4GB75FWha, tấta7MJiJbD cả đềua7MJiJbD 9y4psẽ kết4GB75FWh thúc9y4p. Kha7MJiJbDông cò9y4pn 4GB75FWhđau k4GB75FWhhổ, ca7MJiJbDô sẽ4GB75FWh c9y4pó được4GB75FWh mộta7MJiJbD 4GB75FWhcuộc sống4GB75FWh mới,a7MJiJbD tô9y4pi sa7MJiJbDẽ 4GB75FWhthả cô na7MJiJbDgay lậ4GB75FWhp tức.”

Giản D9y4pao ha7MJiJbDốt 9y4phoảng 9y4pnhìn giấya7MJiJbD bú9y4pt trướa7MJiJbDc mặt.

Chỉ ca7MJiJbDần viế4GB75FWht mộa7MJiJbDt bức4GB75FWh t4GB75FWhhư, rờa7MJiJbDi 9y4pxa Bạc9y4p Cận4GB75FWh Ngôn4GB75FWh, người9y4p 4GB75FWhnày sẽ bỏ4GB75FWh qa7MJiJbDua ch4GB75FWho mìn4GB75FWhh sao?

Chỉ cầna7MJiJbD m4GB75FWhột bức9y4p thư?

Đầu b4GB75FWhút 9y4pkim loa7MJiJbDại mảnha7MJiJbD kh9y4pảnh, nhẹ9y4p nhànga7MJiJbD lướt4GB75FWh qa7MJiJbDua m4GB75FWhặt giấy,4GB75FWh đãa7MJiJbD viết được9y4p ha9y4pi 9y4ptừ đaua7MJiJbD đớn9y4p nhất.

‘Cận Ngôn.’

Máu tha7MJiJbDịt g4GB75FWhiàn giụaa7MJiJbD cha7MJiJbDe lấ9y4pp vài4GB75FWh a7MJiJbDđốt ngóa7MJiJbDn taa7MJiJbDy đã9y4p biến4GB75FWh hình9y4p, G9y4piản Dao bỗn9y4pg da7MJiJbDưng nắm9y4p chặt4GB75FWh a7MJiJbDbút, dừng4GB75FWh lạia7MJiJbD trên9y4p mặt9y4p giấ4GB75FWhy, ch4GB75FWhỉ i4GB75FWhm a7MJiJbDlặng r9y4pơi lệ.

“Sao kha7MJiJbDông viết4GB75FWh tiếp4GB75FWh?” Giọna7MJiJbDg củaa7MJiJbD hắ9y4pn a7MJiJbDvẫn 4GB75FWhôn hòa9y4p a7MJiJbDnhư cũ,a7MJiJbD lại thấpa7MJiJbD thoána7MJiJbDg l9y4pộ 9y4pra sựa7MJiJbD a7MJiJbDrét lạnh.

Ngón ta7MJiJbDay Giả4GB75FWhn Daa7MJiJbDo thảa7MJiJbD r9y4pa, câya7MJiJbD búta7MJiJbD lă9y4pn a7MJiJbDxuống kh9y4păn trải4GB75FWh giườ4GB75FWhng, để 4GB75FWhlại 9y4pmột loạt4GB75FWh c4GB75FWhác vết9y4p mự9y4pc lộ4GB75FWhn x4GB75FWhộn. Mà4GB75FWh côa7MJiJbD th4GB75FWhì ch9y4pôn đầu9y4p vàa7MJiJbDo 9y4pgiữa cánh4GB75FWh 9y4ptay của mình,9y4p 4GB75FWhlục p9y4phủ 9y4pngũ tạna7MJiJbDg đa9y4pu nha7MJiJbDư khônga7MJiJbD a7MJiJbDphải củaa7MJiJbD ba7MJiJbDản thân.

Không, khô9y4png a7MJiJbDthể viết.9y4p Dù9y4p có9y4p gia9y4pn nan4GB75FWh, kh9y4pổ sở4GB75FWh đếna7MJiJbD mứca7MJiJbD nào9y4p đi chăn9y4pg na7MJiJbDữa cũa7MJiJbDng không4GB75FWh th9y4pể viết.

Hắn đan4GB75FWhg lừaa7MJiJbD cô.

Viết a7MJiJbDxong 4GB75FWhbức 9y4pthư c9y4phia ta4GB75FWhy đaua7MJiJbD khổa7MJiJbD này,9y4p h9y4pắn sẽ9y4p g4GB75FWhiết c4GB75FWhô ng9y4pay lập 9y4ptức. 9y4pBởi va7MJiJbDì đâa7MJiJbDy khô9y4png ph9y4pải la7MJiJbDà 4GB75FWhthư chi9y4pa tay9y4p, đâ4GB75FWhy chí4GB75FWhnh là9y4p 4GB75FWhdi thưa7MJiJbD 4GB75FWhcủa cô4GB75FWh, 9y4pmột bức da7MJiJbDi t4GB75FWhhư h9y4pủy a7MJiJbDđi t4GB75FWhình yêu4GB75FWh củaa7MJiJbD a7MJiJbDcô và9y4p Bạc9y4p Cậ4GB75FWhn Ngôn.a7MJiJbD Đây4GB75FWh mớa7MJiJbDi la7MJiJbDà t4GB75FWhhứ a7MJiJbDhắn ca7MJiJbDần, hắn r4GB75FWhất rõ9y4p ph9y4pải a7MJiJbDlàm tha7MJiJbDế nào4GB75FWh 9y4pmới cóa7MJiJbD thể9y4p 9y4pcho a7MJiJbDBạc a7MJiJbDCận a7MJiJbDNgôn mộ4GB75FWht 9y4pđả kíca7MJiJbDh a7MJiJbDtrầm trọa7MJiJbDng nhất a7MJiJbD ngoài 9y4pviệc chỉ4GB75FWh 4GB75FWhgiết chết9y4p cô.

Nhẫn nhịn9y4p, cần9y4p phả4GB75FWhi nha7MJiJbDẫn nhịn.

Cô cầa7MJiJbDn 4GB75FWhphải sống4GB75FWh đểa7MJiJbD gặp9y4p anh!

Không 4GB75FWhcòn nga7MJiJbDhi ngờa7MJiJbD 9y4pgì nữa,4GB75FWh sựa7MJiJbD ka7MJiJbDháng 4GB75FWhcự tr9y4pầm m9y4pặc, yế9y4pu đua7MJiJbDối và kiê4GB75FWhn địnha7MJiJbD nàya7MJiJbD, khiế9y4pn ch4GB75FWho a7MJiJbDsắc mặt4GB75FWh Ta7MJiJbDạ H4GB75FWhàm a7MJiJbDtừ từa7MJiJbD trầm4GB75FWh xuống.

Đôi 4GB75FWhtay bănga7MJiJbD lạnh4GB75FWh khônga7MJiJbD tiế9y4png đ4GB75FWhộng 9y4pđè lê4GB75FWhn 9y4pcánh ta9y4py 4GB75FWhcô, ngón a7MJiJbDtay đà9y4pn 4GB75FWhông 4GB75FWhtrắng tr4GB75FWhẻo a7MJiJbDthon dài9y4p, ởa7MJiJbD t4GB75FWhrên pa7MJiJbDhần a7MJiJbDda c9y4poi nha7MJiJbDư còn4GB75FWh là9y4pnh l4GB75FWhặn trắ9y4png như ngọca7MJiJbD 9y4pcủa côa7MJiJbD, khẽ9y4p a7MJiJbDxoa xoa.

“Là tô9y4pi x9y4puống taa7MJiJbDy c4GB75FWhhưa 9y4pđủ sao?”9y4p H9y4pắn khẽ9y4p hỏi4GB75FWh: “Mới4GB75FWh a7MJiJbDkhiến cho 4GB75FWhcô tưởa7MJiJbDng rằnga7MJiJbD 9y4pcòn a7MJiJbDcó th4GB75FWhể tia7MJiJbDếp tục9y4p kh9y4pông na7MJiJbDghe lời9y4p a7MJiJbDnhư vậy?”

Giọng đi9y4pệu bình4GB75FWh tĩn9y4ph vàa7MJiJbD 4GB75FWhlạnh lùn9y4pg củ9y4pa hắna7MJiJbD kha7MJiJbDiến ti9y4pm gaa7MJiJbDn phèo p4GB75FWhhổi củ4GB75FWha Giả4GB75FWhn Da9y4po c4GB75FWho tha7MJiJbDắt lại.

Hắn n4GB75FWhổi gi9y4pận rồi.

Cô cuốa7MJiJbDi a7MJiJbDcùng cũa7MJiJbDng a7MJiJbDkhông a7MJiJbDtránh khỏi9y4p via7MJiJbDệc ch9y4pọc giận9y4p hắn.

“Ha...” Hắna7MJiJbD a7MJiJbDkhẽ cư9y4pời, giọng9y4p cư4GB75FWhời 9y4pnày a7MJiJbDcàng kh4GB75FWhiến cô9y4p sởn4GB75FWh tóc9y4p gáy. Cò4GB75FWhn ngó4GB75FWhn ta4GB75FWhy đanga7MJiJbD l9y4pướt t4GB75FWhrên da7MJiJbDa 4GB75FWhthịt ca7MJiJbDô la7MJiJbDại a7MJiJbDcàng a7MJiJbDchầm ch9y4pậm g4GB75FWhia 9y4ptăng sức9y4p mạnh m9y4pa sát,a7MJiJbD tạo9y4p t9y4phành cảma7MJiJbD g4GB75FWhiác đau4GB75FWh đớ4GB75FWhn lâ9y4pm râm.

“Vậy th9y4pì c9y4phúng 9y4pta đổia7MJiJbD một9y4p c9y4pách khá4GB75FWhc vậy.a7MJiJbD” Hắn4GB75FWh n9y4pói: “9y4pCó lẽa7MJiJbD lúc 4GB75FWhnày tặnga7MJiJbD mộa7MJiJbDt m4GB75FWhón qa7MJiJbDuà ch9y4po S9y4pimon 4GB75FWhlà mộa7MJiJbDt ý4GB75FWh kiếna7MJiJbD khôa7MJiJbDng tồi.”

Tay hắn9y4p c4GB75FWhhuyển độnga7MJiJbD từ9y4p từa7MJiJbD dọ4GB75FWhc 4GB75FWhtheo tha7MJiJbDân thểa7MJiJbD 9y4pcô, a7MJiJbDmơn 9y4ptrớn 4GB75FWhcổ và cánh9y4p taa7MJiJbDy, 4GB75FWhcuối cùa7MJiJbDng d4GB75FWhừng lại9y4p ta7MJiJbDrên lư9y4png cô.

“Xoạt...” Quầna7MJiJbD áo4GB75FWh bịa7MJiJbD xé4GB75FWh rá9y4pch khia7MJiJbDến khôa7MJiJbDng kha7MJiJbDí l4GB75FWhành a7MJiJbDlạnh ùa7MJiJbDa đến càng9y4p gi9y4pa tăn4GB75FWhg c4GB75FWhảm 4GB75FWhgiác đa9y4pu đớa7MJiJbDn ẩ4GB75FWhn sâ9y4pu 4GB75FWhtrong 9y4pda thịt.

“Chỗ nà4GB75FWhy v4GB75FWhẫn 4GB75FWhcòn đượca7MJiJbD giữa7MJiJbD g9y4pìn 9y4prất tốt.”a7MJiJbD Hắn9y4p khẽa7MJiJbD th4GB75FWhan thở:4GB75FWh “Một a7MJiJbD chút a7MJiJbDvết thươna7MJiJbDg c4GB75FWhũng khôa7MJiJbDng c9y4pó, giống9y4p na7MJiJbDhư la7MJiJbDời ta7MJiJbDôi đã4GB75FWh a7MJiJbDhứa với9y4p cô.”

Toàn 9y4pthân Giản9y4p Da4GB75FWho bắ9y4pt đầu4GB75FWh 9y4prun rẩ9y4py t9y4pheo sự4GB75FWh tiếp9y4p xúc4GB75FWh m4GB75FWhơn trớn củ9y4pa đầ9y4pu ng4GB75FWhón ta7MJiJbDay a7MJiJbDhắn, nư9y4pớc mắ9y4pt cô4GB75FWh 4GB75FWhlại ta7MJiJbDuôn trào9y4p lầa7MJiJbDn nữa.

***

Phó Tử4GB75FWh N9y4pgộ ta7MJiJbDỉnh 9y4plại từa7MJiJbD cơ4GB75FWhn mê4GB75FWh, đ9y4pã l9y4pà chuyệ4GB75FWhn củaa7MJiJbD h9y4pai ngày9y4p sau. Lạ4GB75FWhi q9y4pua thê4GB75FWhm 9y4pmột a7MJiJbDngày, a4GB75FWhnh m4GB75FWhới c4GB75FWhó t4GB75FWhhể m9y4piễn cưỡng9y4p mởa7MJiJbD miệnga7MJiJbD nóia7MJiJbD chuyện.

Anh vẫa7MJiJbDn 9y4pnằm troa7MJiJbDng phònga7MJiJbD săn4GB75FWh s9y4póc đặ4GB75FWhc 9y4pbiệt na7MJiJbDhư cũ,a7MJiJbD bác4GB75FWh sĩ 9y4p nghiêm khắc9y4p kh9y4pống ch4GB75FWhế t4GB75FWhhời gia7MJiJbDan vàa7MJiJbD số9y4p lượnga7MJiJbD người4GB75FWh tha7MJiJbDăm bệa7MJiJbDnh. 9y4pHôm 4GB75FWhnay m4GB75FWhới ta7MJiJbDỉnh lại gặp4GB75FWh ngườ4GB75FWhi 4GB75FWhnhà đượca7MJiJbD 4GB75FWhmột chút4GB75FWh, a7MJiJbDy táa7MJiJbD 9y4pđã đến9y4p n4GB75FWhói va7MJiJbDới a7MJiJbDanh, A4GB75FWhn Nh9y4pam muốna7MJiJbD gặpa7MJiJbD anh.

“Được.” A4GB75FWhnh yế4GB75FWhu ớa7MJiJbDt đồ4GB75FWhng ý.

Bởi v4GB75FWhì ana7MJiJbDh biết,9y4p nhấa7MJiJbDt địn9y4ph có9y4p l4GB75FWhiên q9y4puan đ4GB75FWhến Bạ4GB75FWhc Cậa7MJiJbDn Ngôn.

Từ k4GB75FWhhi a9y4pnh t9y4pỉnh lạ9y4pi đến4GB75FWh giờ,9y4p Bạca7MJiJbD Cậ4GB75FWhn 4GB75FWhNgôn 4GB75FWhchưa 4GB75FWhtừng xa7MJiJbDuất a7MJiJbDhiện. Cậu ấya7MJiJbD cũ9y4png không9y4p a7MJiJbDcần phảia7MJiJbD x4GB75FWhuất 4GB75FWhhiện, b9y4pởi vì9y4p hia7MJiJbDện a7MJiJbDgiờ việ4GB75FWhc cứua7MJiJbD Gi9y4pản a7MJiJbDDao ma7MJiJbDới là chuyện9y4p cấ9y4pp thiết9y4p nhất.

Nghĩ đếa7MJiJbDn 9y4pGiản Dao4GB75FWh, lòng9y4p Phó9y4p Tửa7MJiJbD Ng9y4pộ lại4GB75FWh a7MJiJbDđau đớn.

Vậy thìa7MJiJbD, A9y4pn Nha9y4pm đế9y4pn tìm4GB75FWh aa7MJiJbDnh là9y4pm gì?

Ánh m9y4pặt trờ9y4pi buổia7MJiJbD chiều9y4p nh9y4pư t4GB75FWhấm s4GB75FWha m9y4pỏng phủ9y4p xa7MJiJbDuống, chiếu9y4p lên 4GB75FWh giường bệnh4GB75FWh tr4GB75FWhắng muốt,4GB75FWh t9y4pạo nên9y4p một9y4p cả9y4pm giá4GB75FWhc chớp9y4p a7MJiJbDnhoáng a7MJiJbDkhông c9y4phân tha7MJiJbDực. 4GB75FWhDo mất a7MJiJbD máu qu4GB75FWhá nhiề9y4pu, s4GB75FWhắc mặta7MJiJbD P9y4phó T4GB75FWhử Ngộ9y4p a7MJiJbDtừ lúc9y4p n9y4phập v4GB75FWhiện đa7MJiJbDến a7MJiJbDgiờ luôn4GB75FWh trắng4GB75FWh bệcha7MJiJbD như 4GB75FWh giấy, na7MJiJbDhưng a4GB75FWhnh 9y4pvẫn a7MJiJbDcố 9y4pgắng n4GB75FWhở 4GB75FWhnụ cườia7MJiJbD 4GB75FWhvới Aa7MJiJbDn Nh9y4pam a7MJiJbDđang 9y4pngồi bê9y4pn c4GB75FWhạnh giường.

Mấy a7MJiJbDhôm khôn9y4pg gặp,9y4p chàn9y4pg t9y4prai tha9y4pnh 9y4ptú 9y4psống 4GB75FWhnội 9y4ptâm và9y4p lãnh đạm9y4p 9y4pngày xưa,9y4p giờ4GB75FWh phút4GB75FWh nàya7MJiJbD cằma7MJiJbD đa7MJiJbDã bắ9y4pt đầ4GB75FWhu lúa7MJiJbDn phú9y4pn r9y4pâu, thầna7MJiJbD sắc9y4p a7MJiJbDcũng lộ4GB75FWh va7MJiJbDẻ bư4GB75FWhớng bỉnh nghiê4GB75FWhm túc.

“Anh ấa7MJiJbDy đã4GB75FWh 4GB75FWhnhốt mìna7MJiJbDh ở9y4p kha7MJiJbDách s4GB75FWhạn a7MJiJbDba 4GB75FWhngày 9y4prồi.” A4GB75FWhn Na7MJiJbDham nói: “Kh9y4pông 9y4pvào 9y4pkhông ra4GB75FWh, kha7MJiJbDông na7MJiJbDhận đi9y4pện thoại4GB75FWh củaa7MJiJbD bất4GB75FWh cứ4GB75FWh người9y4p n9y4pào, khô4GB75FWhng 9y4pai biết anh9y4p ấy9y4p đana7MJiJbDg làma7MJiJbD gì.”

Phó Tử4GB75FWh Ngộ4GB75FWh ngẩn4GB75FWh n9y4pgười, kh4GB75FWhóe a7MJiJbDmôi g9y4piật giật.

Chỉ c4GB75FWhó ma7MJiJbDấy 9y4pcâu đơna7MJiJbD giản9y4p na7MJiJbDày, khiến9y4p cha7MJiJbDo 9y4pcả phòng4GB75FWh a7MJiJbDbệnh l4GB75FWhâm vào9y4p trầm ma7MJiJbDặc. a7MJiJbDAn a7MJiJbDNham khôa7MJiJbDng 9y4pnói t4GB75FWhhêm 4GB75FWhgì, Phó4GB75FWh Ta7MJiJbDử a7MJiJbDNgộ a7MJiJbDcũng k4GB75FWhhông l4GB75FWhên tiếng.

Qua một9y4p l9y4púc lâua7MJiJbD, P9y4phó a7MJiJbDTử Nga7MJiJbDộ mới9y4p h4GB75FWhỏi: “Có...a7MJiJbD a7MJiJbDtin tứca7MJiJbD củ9y4pa... Giản Daa7MJiJbDo chưa?”

Sắc m4GB75FWhặt 9y4pAn N4GB75FWhham lạ9y4pi âm4GB75FWh 4GB75FWhu 4GB75FWhthêm mấa7MJiJbDy phần:a7MJiJbD “4GB75FWhKhông có.”

Nước M9y4pỹ rộna7MJiJbDg lớa7MJiJbDn 9y4pnhư v4GB75FWhậy, a7MJiJbDmuốn a7MJiJbDtìm a7MJiJbDra tu9y4png a7MJiJbDtích a7MJiJbDcủa một4GB75FWh cô g4GB75FWhái, đâa7MJiJbDu dễ9y4p dàn4GB75FWhg gì4GB75FWh? Huốn4GB75FWhg hồ9y4p 9y4pđối phươn4GB75FWhg c9y4pòn l9y4pà m4GB75FWhột ca7MJiJbDao tha7MJiJbDủ lên4GB75FWh kếa7MJiJbD hoạc4GB75FWhh gây4GB75FWh án vôa7MJiJbD ca7MJiJbDùng kí9y4pn kẽ.

Thật r4GB75FWha Bạ9y4pc 4GB75FWhCận a7MJiJbDNgôn đ9y4póng a7MJiJbDcửa khônga7MJiJbD ra7MJiJbDa na7MJiJbDgoài, cảnh9y4p 4GB75FWhsát hai bên9y4p Tr9y4pung M9y4pỹ đều9y4p khôna7MJiJbDg 4GB75FWhcó p4GB75FWhhê bìa7MJiJbDnh kí9y4pn đa7MJiJbDáo 4GB75FWhgì c4GB75FWhả. Bởia7MJiJbD vìa7MJiJbD 9y4pvốn có4GB75FWh thể4GB75FWh 9y4pphác a7MJiJbDhọa cái gì9y4p 9y4pthì a7MJiJbDđều a7MJiJbDđã a7MJiJbDlàm hếa7MJiJbDt, ta7MJiJbDhậm chía7MJiJbD đếna7MJiJbD têna7MJiJbD họ4GB75FWh ta7MJiJbDhân 9y4pphận DNA4GB75FWh, lần9y4p trước9y4p cũn9y4pg đã bịa7MJiJbD Ba7MJiJbDạc Ca7MJiJbDận Na7MJiJbDgôn a7MJiJbDbắt 9y4pđi xác9y4p n9y4phận đầ4GB75FWhy đủ.9y4p Cò9y4pn lạia7MJiJbD a7MJiJbDchỉ l9y4pà c9y4pông việ9y4pc củ9y4pa cá9y4pc tha9y4pnh tra cả4GB75FWhnh sa7MJiJbDát, 4GB75FWhtruy t4GB75FWhìm dấu9y4p va7MJiJbDết lầ4GB75FWhn 4GB75FWhra t4GB75FWhên tội9y4p 4GB75FWhphạm này.

“Cho dùa7MJiJbD a7MJiJbDlà th9y4piên 9y4ptài tâa7MJiJbDm 9y4plý t4GB75FWhội phạm,9y4p cũ9y4png c9y4pó 4GB75FWhlúc khônga7MJiJbD thể a7MJiJbDcứu đượca7MJiJbD b9y4pạn gá4GB75FWhi củ9y4pa mìn9y4ph.” Mộa7MJiJbDt tha4GB75FWhnh 9y4ptra a7MJiJbDtừng trải4GB75FWh a7MJiJbDcủa FB9y4pI đ9y4pã nói4GB75FWh na7MJiJbDhư vậy: “4GB75FWhTôi ngh9y4pĩ 4GB75FWhcó lẽa7MJiJbD 4GB75FWhSimon cầa7MJiJbDn thêm4GB75FWh thời4GB75FWh 9y4pgian để4GB75FWh tiếp9y4p nhậ9y4pn... s9y4pự thậta7MJiJbD tàn4GB75FWh khốca7MJiJbD này.”

Cục dia7MJiJbDện a7MJiJbDhiện tại,9y4p k9y4phiến tâm9y4p t9y4pình 4GB75FWhAn Nha4GB75FWhm buồna7MJiJbD b9y4pực 9y4pvô cùng. a7MJiJbDĐến t4GB75FWhìm Phó4GB75FWh T9y4pử Ng9y4pộ ba7MJiJbDởi v4GB75FWhì a9y4pnh a7MJiJbDcó lẽa7MJiJbD 9y4plà ngườ9y4pi a7MJiJbDduy n4GB75FWhhất ca7MJiJbDó thể9y4p khiếna7MJiJbD 9y4pBạc Cậna7MJiJbD Ngôn 4GB75FWhra kh4GB75FWhỏi phòng.

...

“Cậu ấy...9y4p kh4GB75FWhông tiếa7MJiJbDp nhậ4GB75FWhn đâu.”9y4p Phóa7MJiJbD Tử4GB75FWh 4GB75FWhNgộ ka7MJiJbDhẽ nói.

An N4GB75FWhham gia7MJiJbDật mìna7MJiJbDh, kh4GB75FWhông 4GB75FWhhiểu aa7MJiJbDnh đa7MJiJbDang na7MJiJbDói về9y4p a7MJiJbDđiều gì.4GB75FWh 9y4pSắc mặt Phó9y4p Tử9y4p Ngộ4GB75FWh la7MJiJbDộ r9y4pa thần4GB75FWh sắa7MJiJbDc thưa7MJiJbDơng xót.

Anh hiể9y4pu người9y4p b4GB75FWhạn th4GB75FWhân a7MJiJbDcủa mì4GB75FWhnh, đóa7MJiJbD a7MJiJbDlà m9y4pột nga7MJiJbDười đ9y4pàn ông kiê9y4pu ngạ9y4po và4GB75FWh a7MJiJbDngay thẳna7MJiJbDg. Va7MJiJbDiệc ma7MJiJbDất đi9y4p Giả9y4pn D9y4pao, Bạc4GB75FWh Cậ9y4pn Ng9y4pôn mãi9y4p 4GB75FWhmãi cũ9y4png không thể4GB75FWh tiếp9y4p n9y4phận được.

Cho 9y4pdù la7MJiJbDúc na7MJiJbDày Giản4GB75FWh Da7MJiJbDao đã9y4p chếa7MJiJbDt, cậu4GB75FWh ấa7MJiJbDy cũng4GB75FWh 4GB75FWhsẽ 9y4pkhông tiếp nhận.

Mà 9y4phiện giờ,9y4p cậu4GB75FWh ấ9y4py lại9y4p 4GB75FWhquay v4GB75FWhề 9y4pthế giớ9y4pi của4GB75FWh bảa7MJiJbDn t9y4phân. 4GB75FWhCậu 4GB75FWhấy đang 4GB75FWhsuy nghĩ4GB75FWh 9y4pđiều 9y4pgì? a7MJiJbDNếu n9y4phư Ga7MJiJbDiản 9y4pDao thậ4GB75FWht sự4GB75FWh ca7MJiJbDhết đ9y4pi a7MJiJbDrồi, tương4GB75FWh la9y4pi c9y4pủa cậu4GB75FWh ấy4GB75FWh sẽ 4GB75FWhnhư thế4GB75FWh nàa7MJiJbDo đây?

Phó 4GB75FWhTử Ngộ4GB75FWh yêna7MJiJbD lặna7MJiJbDg tro9y4png khoảnh4GB75FWh khắ9y4pc, thấp4GB75FWh giọnga7MJiJbD 4GB75FWhnói: “Giúp t4GB75FWhôi... gọ9y4pi 9y4pđiện thoại...4GB75FWh ch9y4po c4GB75FWhậu ấy.”

An Nha4GB75FWhm ga7MJiJbDật đầu,9y4p a7MJiJbDlấy d9y4pi động4GB75FWh ra7MJiJbDa bấ9y4pm a7MJiJbDsố, để9y4p lêa7MJiJbDn b9y4pên a7MJiJbDtai anh.

Điện thoại4GB75FWh 4GB75FWhreng mư9y4pời m9y4pấy tiế4GB75FWhng, Aa7MJiJbDn Nha4GB75FWhm đa7MJiJbDã k4GB75FWhhẽ n9y4phíu màya7MJiJbD, thần9y4p sắc 9y4pcủa a7MJiJbDPhó Tửa7MJiJbD Ngộa7MJiJbD vẫ4GB75FWhn kh9y4pông 9y4pthay đổia7MJiJbD 4GB75FWhnhư cũ,9y4p 4GB75FWhanh cha7MJiJbDỉ c9y4phăm c9y4phú l9y4pắng ngha7MJiJbDe, án9y4ph mắt dõi4GB75FWh 9y4pvề phí9y4pa trước.

Một 4GB75FWhtiếng ‘cạch’4GB75FWh khẽ4GB75FWh va4GB75FWhng lêa7MJiJbDn, 9y4pcuối cũa7MJiJbDng đ9y4pã nh9y4pận đượca7MJiJbD điện.

“Cận Ngôa7MJiJbDn?” 4GB75FWhGiọng 9y4pnói c4GB75FWhủa Phó4GB75FWh 9y4pTử 9y4pNgộ 4GB75FWhkhàn đặc.

Đầu dâya7MJiJbD a7MJiJbDbên ki4GB75FWha a7MJiJbDyên lặnga7MJiJbD m4GB75FWhấy 9y4pgiây, mớia7MJiJbD t9y4prả lờia7MJiJbD: “Tử9y4p Ngộ.”

Lúc này,9y4p A9y4pn Nh4GB75FWham đột9y4p na7MJiJbDhiên na7MJiJbDhìn 4GB75FWhthấy, Phó4GB75FWh Tửa7MJiJbD Ng9y4pộ ngẩna7MJiJbD người một9y4p lúc,4GB75FWh sắca7MJiJbD mặta7MJiJbD ca7MJiJbDũng a7MJiJbDcó c9y4phút bi9y4pến đổi.9y4p S9y4pau a7MJiJbDđó an4GB75FWhh ngẩna7MJiJbDg đầu4GB75FWh la7MJiJbDên nhì4GB75FWhn: “Ana7MJiJbD Nham... cậu9y4p... 4GB75FWhra nga7MJiJbDoài trướ9y4pc đi.”

An Nha9y4pm gật4GB75FWh gật4GB75FWh a7MJiJbDđầu, đ4GB75FWhặt 4GB75FWhdi đ9y4pộng vào9y4p ta4GB75FWhy aa7MJiJbDnh. Aa7MJiJbDnh t9y4pa quay n4GB75FWhgười đi9y4p va7MJiJbDề phí4GB75FWha cửa7MJiJbDa. Lú4GB75FWhc cána7MJiJbDh cửa9y4p từ9y4p 4GB75FWhtừ kh9y4pép lại,4GB75FWh 4GB75FWhanh ta7MJiJbDa độta7MJiJbD nha7MJiJbDiên ngẩna7MJiJbDg đầu 4GB75FWhlên, sa4GB75FWhu đ4GB75FWhó liề9y4pn giậ4GB75FWht mình.

Phó Tửa7MJiJbD 4GB75FWhNgộ v4GB75FWhẫn d9y4puy a7MJiJbDtrì dáng4GB75FWh nằma7MJiJbD thẳna7MJiJbDg n4GB75FWhhư cũ,9y4p mộa7MJiJbDt 4GB75FWhcánh tay ma7MJiJbDiễn cưỡn4GB75FWhg cứ4GB75FWhng ng9y4pắc cầma7MJiJbD l9y4pấy d9y4pi động.9y4p a7MJiJbDNhưng 9y4ptrên g9y4pương ma7MJiJbDặt an4GB75FWhh tuấa7MJiJbDn trắna7MJiJbDg bệch đó4GB75FWh, 4GB75FWhlại ca7MJiJbDó mộ9y4pt giọ4GB75FWht nư9y4pớc m4GB75FWhắt khô9y4png 9y4pthể kì4GB75FWhm n9y4pén đ9y4pược l4GB75FWhăn xuống.

Người 9y4pbác s9y4pĩ nà4GB75FWhy, là9y4p bạa7MJiJbDn th4GB75FWhân 4GB75FWhduy nha7MJiJbDất của9y4p Bạa7MJiJbDc Cậa7MJiJbDn N4GB75FWhgôn. Hôm đó9y4p lúc4GB75FWh a4GB75FWhnh tra7MJiJbDúng đ9y4pạn 9y4pngã x4GB75FWhuống đất,9y4p si4GB75FWhnh mạnga7MJiJbD a7MJiJbDđang lúc4GB75FWh a7MJiJbDnguy hiểm9y4p, 9y4panh lại4GB75FWh chỉ9y4p lẩm4GB75FWh bẩm a7MJiJbD‘Giản Dao.4GB75FWh.. bả9y4po 9y4pvệ 9y4pcô ấy...a7MJiJbD’, cũna7MJiJbDg 9y4pchưa từng4GB75FWh rơi9y4p mộa7MJiJbDt giọ9y4pt nư4GB75FWhớc mắt.4GB75FWh Lúc làm4GB75FWh x9y4pong phẫu9y4p ta7MJiJbDhuật, hôm4GB75FWh 9y4pnay đánga7MJiJbD l9y4pẽ saa7MJiJbDu k9y4phi thuố4GB75FWhc t4GB75FWhê hết4GB75FWh hiệu9y4p l9y4pực a7MJiJbDsẽ a7MJiJbDđau đớn 9y4p vô cùa7MJiJbDng, 4GB75FWhanh cũng4GB75FWh 9y4pchưa từnga7MJiJbD rơ9y4pi một4GB75FWh giọa7MJiJbDt n4GB75FWhước mắt9y4p nào.

Nhưng ha7MJiJbDiện giờa7MJiJbD vừ9y4pa ngha7MJiJbDe ta7MJiJbDhấy gia7MJiJbDọng nóia7MJiJbD của9y4p Bạc9y4p Cận9y4p Na7MJiJbDgôn, anh th4GB75FWhoáng ch4GB75FWhốc lại9y4p ra7MJiJbDơi nướca7MJiJbD mắt.

An a7MJiJbDNham a7MJiJbDtừ t4GB75FWhừ 9y4pkhép lạa7MJiJbDi ka7MJiJbDhe cửa4GB75FWh c9y4puối 4GB75FWhcùng, lặna7MJiJbDg l4GB75FWhẽ ch9y4pờ 4GB75FWhở bên ngoa7MJiJbDài, khôn4GB75FWhg 9y4plên tiếng.

Nhưng hiện4GB75FWh g4GB75FWhiờ, a4GB75FWhnh t9y4pa vốn4GB75FWh ka7MJiJbDhông bia7MJiJbDết đưa7MJiJbDợc, mã9y4pi đến4GB75FWh saa7MJiJbDu 4GB75FWhkhi vụ án9y4p kếta7MJiJbD thúc,9y4p a7MJiJbDanh a7MJiJbDta mới9y4p thậta7MJiJbD sự4GB75FWh hiểu9y4p nguyê4GB75FWhn n4GB75FWhhân v9y4pà hàma7MJiJbD 9y4pý tại4GB75FWh a7MJiJbDsao giờ9y4p phút nàya7MJiJbD Phó4GB75FWh 4GB75FWhTử Ng9y4pộ lại4GB75FWh độ4GB75FWht nhi4GB75FWhên a7MJiJbDrơi na7MJiJbDước mắt.

Mà cù9y4png la7MJiJbDúc a7MJiJbDnày, k9y4phách sạ4GB75FWhn Ma4GB75FWhrriott 4GB75FWhtrong tru4GB75FWhng t9y4pâm 9y4pthành phố, tại9y4p 4GB75FWhcăn pa7MJiJbDhòng t4GB75FWhrên a7MJiJbDtầng caa7MJiJbDo nhất.

Bạc 4GB75FWhCận Ngôn4GB75FWh đ4GB75FWhã 9y4pthay đổia7MJiJbD 9y4pmột bộ9y4p ves4GB75FWht đe9y4pn từa7MJiJbD đầu9y4p đến4GB75FWh chân, 4GB75FWhbóng da7MJiJbDáng c4GB75FWhô a7MJiJbDđơn đ4GB75FWhứng thẳng9y4p ở9y4p trướn9y4pg ca7MJiJbDửa sổ9y4p pa7MJiJbDha 4GB75FWhlê. B9y4pên ngo4GB75FWhài cửa4GB75FWh sa7MJiJbDổ, áa7MJiJbDnh 9y4pchiều tà hoà4GB75FWhng h9y4pôn t4GB75FWhrải ána7MJiJbDh 4GB75FWhsáng ảm4GB75FWh đạm4GB75FWh l4GB75FWhên mặt4GB75FWh a4GB75FWhnh, 9y4panh nắ4GB75FWhm c9y4phặt a7MJiJbDdi độa7MJiJbDng, đ9y4pôi mắt đa7MJiJbDen dài9y4p nhìa7MJiJbDn xu9y4pống th9y4pành 4GB75FWhphố da7MJiJbDưới ch4GB75FWhân. Trê9y4pn gư9y4pơng mặ9y4pt an9y4ph tuấa7MJiJbDn n9y4phư ngọc,a7MJiJbD chỉ còna7MJiJbD a7MJiJbDlại v9y4pẻ tĩnh9y4p lặnga7MJiJbD lạnh9y4p băng.

***

Lúc Giản9y4p D4GB75FWhao 4GB75FWhtỉnh lại4GB75FWh a7MJiJbDlần 4GB75FWhnữa, p9y4phát hia7MJiJbDện mìa7MJiJbDnh đang4GB75FWh nằm4GB75FWh sấp trên4GB75FWh 9y4pmột cái9y4p ga7MJiJbDiá sắt9y4p lạn4GB75FWhh a7MJiJbDlẽo. 9y4pQuần áo4GB75FWh vẫ9y4pn ca7MJiJbDòn, như9y4png 4GB75FWhsau 4GB75FWhlưng lạ4GB75FWhi a7MJiJbDlộ 4GB75FWhra tro4GB75FWhng không a7MJiJbDkhí lạnh9y4p gi4GB75FWhá, ta9y4py châ9y4pn ca7MJiJbDô 4GB75FWhvẫn bị4GB75FWh xíc4GB75FWhh sắt9y4p k4GB75FWhhóa chặt,9y4p 4GB75FWhkhông t4GB75FWhhể độa7MJiJbDng đậy.

Tình hìa7MJiJbDnh 4GB75FWhnày k9y4phiến 9y4pcô kh4GB75FWhiếp sợ.4GB75FWh C9y4pô 4GB75FWhngước 9y4pmắt n9y4phìn án9y4ph a7MJiJbDđèn sáng dì4GB75FWhu dịu9y4p x4GB75FWhung qu9y4panh, ca7MJiJbDô đãa7MJiJbD b4GB75FWhị đẩya7MJiJbD k4GB75FWhhỏi lồng9y4p 9y4pgiam, 4GB75FWhđặt tra7MJiJbDên 4GB75FWhmột k4GB75FWhhoảng đất trống9y4p, g4GB75FWhiống nh9y4pư m4GB75FWhột c9y4pon ca7MJiJbDá n9y4pằm trê9y4pn thớt.

Cô dù4GB75FWhng 4GB75FWhsức 4GB75FWhcắn mạnh4GB75FWh va7MJiJbDào mô4GB75FWhi dưới9y4p đ4GB75FWhang na7MJiJbDứt nẻ9y4p, c9y4pơn đau9y4p kịch la7MJiJbDiệt tr9y4puyền đến.

Đại n4GB75FWhão vẫn9y4p 9y4pcòn 4GB75FWhrất 4GB75FWhchậm ch4GB75FWhạp, như9y4png ý4GB75FWh thức4GB75FWh, tầm9y4p nhì4GB75FWhn và thính9y4p 9y4pgiác củaa7MJiJbD c4GB75FWhô đề9y4pu t4GB75FWhỉnh táo.a7MJiJbD Hắn9y4p đã9y4p 4GB75FWhdừng t9y4piêm 9y4pthuốc 9y4pcho cô,a7MJiJbD la7MJiJbDà bởia7MJiJbD v9y4pì hứng a7MJiJbDthú củ4GB75FWha hắ9y4pn đã9y4p chuyển9y4p t9y4pừ quấ4GB75FWht ro9y4pi t4GB75FWhruy đuổa7MJiJbDi... a7MJiJbDsang 4GB75FWhlột 9y4pda rồi9y4p sao?

Khóe mắ4GB75FWht Giản9y4p D4GB75FWhao 4GB75FWhtừ 9y4ptừ ẩm4GB75FWh ướta7MJiJbD, 4GB75FWhnhưng c4GB75FWhô vẫn4GB75FWh 4GB75FWhcố gắna7MJiJbDg kìm né9y4pn, kh9y4pông để4GB75FWh bả4GB75FWhn ta7MJiJbDhân 9y4pphát r4GB75FWha tiếng9y4p nức9y4p nởa7MJiJbD q4GB75FWhuá lớn.9y4p a7MJiJbDCó điều4GB75FWh mộta7MJiJbD chúa7MJiJbDt 4GB75FWhâm t9y4phanh này, 9y4plàm sa4GB75FWho 9y4pcó 9y4pthể thoát9y4p khỏ9y4pi đôia7MJiJbD m4GB75FWhắt và9y4p 9y4plỗ t4GB75FWhai 4GB75FWhcủa ngườ9y4pi đó...9y4p Phí9y4pa s9y4pau lưng a7MJiJbD cô 9y4pbỗng tr4GB75FWhuyền đế4GB75FWhn 4GB75FWhđộng tĩnh,9y4p có4GB75FWh a7MJiJbDngười 4GB75FWhđứng a7MJiJbDdậy 4GB75FWhtừ trêna7MJiJbD sôa7MJiJbD p9y4pha, ng4GB75FWhâm n4GB75FWhga một kh9y4púc c4GB75FWha cất4GB75FWh b9y4pước đ4GB75FWhi qua.

“Cuối cùng4GB75FWh cũ9y4png tỉa7MJiJbDnh rồi.”a7MJiJbD 4GB75FWhHắn đứng4GB75FWh bê9y4pn cạn4GB75FWhh cô4GB75FWh, t4GB75FWhrên 9y4ptay cầm một4GB75FWh thứa7MJiJbD 4GB75FWhgì đó9y4p, kha7MJiJbDẽ v9y4pa c4GB75FWhhạm v4GB75FWhào nhaa7MJiJbDu p9y4phát r9y4pa tiến4GB75FWhg 4GB75FWhkim loa7MJiJbDại t9y4phanh th9y4púy. Cha7MJiJbDo dù G9y4piản D4GB75FWhao khôn9y4pg thấa7MJiJbDy, nhưng9y4p cũn4GB75FWhg đoán9y4p r4GB75FWha đóa7MJiJbD là4GB75FWh một4GB75FWh 4GB75FWhcon da7MJiJbDao giải9y4p phẫu.

Đầu ng9y4pón 4GB75FWhtay lạn9y4ph a7MJiJbDngắt, lạia7MJiJbD lầna7MJiJbD a7MJiJbDnữa dọc4GB75FWh t9y4pheo 9y4ptheo t4GB75FWhấm lưng trần4GB75FWh 4GB75FWhthon đẹa7MJiJbDp củaa7MJiJbD c4GB75FWhô, a7MJiJbDtừ t9y4pừ ma7MJiJbDơn trớn.

“Tôi 4GB75FWhsắp bắt9y4p đầu4GB75FWh rồi.a7MJiJbD” 9y4pHắn c4GB75FWhúi đầua7MJiJbD na7MJiJbDói khẽa7MJiJbD bên4GB75FWh ta9y4pi côa7MJiJbD: 9y4p“Chỉ là, tôia7MJiJbD cò4GB75FWhn chuẩa7MJiJbDn a7MJiJbDbị c9y4pho c4GB75FWhô tha7MJiJbDêm chút9y4p gia7MJiJbDa vị4GB75FWh, 4GB75FWhnhư vậy.4GB75FWh.. ca7MJiJbDó lẽ4GB75FWh cô9y4p và9y4p ta7MJiJbDôi đều9y4p s4GB75FWhẽ hưng pha7MJiJbDấn 4GB75FWhvà vua7MJiJbDi vẻa7MJiJbD hơn.”

Hai ta7MJiJbDay 9y4pcủa Giả4GB75FWhn 4GB75FWhDao b9y4pị tró4GB75FWhi ởa7MJiJbD 9y4phai ba7MJiJbDên g4GB75FWhiá sắa7MJiJbDt, c9y4pô a7MJiJbDkhẽ 9y4pnắm chặt 9y4plấy tha7MJiJbDanh a7MJiJbDngang, s9y4pau lưnga7MJiJbD cũng4GB75FWh 9y4pbị mộ4GB75FWht c9y4pơn a7MJiJbDớn lạa7MJiJbDnh quét9y4p qua.

Nhưng điềua7MJiJbD cô4GB75FWh 9y4pkhông ngờa7MJiJbD la7MJiJbDà, ‘giaa7MJiJbD vị’4GB75FWh m9y4pà Tạa7MJiJbD 4GB75FWhHàm a7MJiJbDnói t4GB75FWhới, lại a7MJiJbD là hình9y4p ảnh9y4p c9y4pó lia7MJiJbDên quaa7MJiJbDn đ9y4pến Bạc9y4p C9y4pận Ngôn.

Tạ H4GB75FWhàm c9y4pầm lấy4GB75FWh 9y4phai 4GB75FWhcon da7MJiJbDao nh9y4pỏ sắca7MJiJbD bé9y4pn t4GB75FWhinh xảo9y4p, thoa7MJiJbDng thả 9y4pđi đếa7MJiJbDn trướa7MJiJbDc t9y4pầm mắta7MJiJbD của9y4p cô9y4p. Khô9y4png biết4GB75FWh hắ4GB75FWhn ấna7MJiJbD vàa7MJiJbDo 4GB75FWhchỗ nào,9y4p mộta7MJiJbD a7MJiJbDcái La7MJiJbDCD tre9y4po giữ4GB75FWha không tru4GB75FWhng độta7MJiJbD ngộta7MJiJbD 4GB75FWhbật sá9y4png lên.

Là t9y4pin a7MJiJbDtức. N9y4pữ pháta7MJiJbD than9y4ph 9y4pviên đ4GB75FWhang d9y4pùng ngữ4GB75FWh điệu4GB75FWh la7MJiJbDưu a7MJiJbDloát trình bày9y4p: “Tiểu9y4p 4GB75FWhthư Giảna7MJiJbD 9y4pDao, bạna7MJiJbD gá9y4pi củaa7MJiJbD chuy9y4pên g9y4pia 9y4ptâm l9y4pý tội4GB75FWh phạma7MJiJbD nổi9y4p tiếng ngườia7MJiJbD Hoa7MJiJbDa B9y4pạc Cận9y4p Ng4GB75FWhôn, đã4GB75FWh bịa7MJiJbD têna7MJiJbD a7MJiJbDbiến ta7MJiJbDhái ăa7MJiJbDn t4GB75FWhhịt ng4GB75FWhười ‘h4GB75FWhoa tươi’4GB75FWh a7MJiJbDsố mộ9y4pt 9y4pbắt cóc được9y4p bốn4GB75FWh a7MJiJbDngày. Pa7MJiJbDhía 4GB75FWhcảnh 4GB75FWhsát thôn4GB75FWhg báo4GB75FWh, đan9y4pg to9y4pàn 9y4plực 9y4plục soáta7MJiJbD a7MJiJbDtung tí4GB75FWhch củ4GB75FWha kẻ 9y4ptình n4GB75FWhghi T9y4pạ Hàma7MJiJbD. 9y4pMà th9y4peo 4GB75FWhchúng t9y4pôi 9y4pquan sáta7MJiJbD, đâ9y4py a7MJiJbDđã l4GB75FWhà ngày9y4p th4GB75FWhứ a7MJiJbDtư, a7MJiJbDGiáo sư Bạa7MJiJbDc Ca7MJiJbDận Ngôna7MJiJbD va7MJiJbDẫn ca7MJiJbDòn ở9y4p t4GB75FWhrong ph4GB75FWhòng kh4GB75FWhách sạna7MJiJbD nha7MJiJbDư cũ,a7MJiJbD 4GB75FWhcự tuyệt4GB75FWh bất9y4p cứa7MJiJbD s4GB75FWhự giaa7MJiJbDo tiếp n4GB75FWhào với4GB75FWh bê9y4pn ngoài...”

Lòng Giản9y4p Da4GB75FWho đau4GB75FWh t9y4phắt lại,9y4p a7MJiJbDcô tha7MJiJbDấy trê4GB75FWhn màa7MJiJbDn hìnha7MJiJbD lướt4GB75FWh q9y4pua cảnh bê4GB75FWhn ngoàia7MJiJbD ka7MJiJbDhách s4GB75FWhạn b4GB75FWhọn h4GB75FWhọ na7MJiJbDgủ lại4GB75FWh l9y4púc trướ9y4pc. T4GB75FWhoàn bộ9y4p tường9y4p 9y4ppha 9y4plê của9y4p a7MJiJbDtòa nhà4GB75FWh đang a7MJiJbDphản cha7MJiJbDiếu ánh9y4p sá4GB75FWhng c4GB75FWhủa a7MJiJbDbuổi ca7MJiJbDhiều ta7MJiJbDà, hu4GB75FWhy ho9y4pàng lộnga7MJiJbD lẫy9y4p nh4GB75FWhưng cũa7MJiJbDng hoàn toàn9y4p yên9y4p tĩnh.

Lệ n4GB75FWhơi k4GB75FWhhóe mắt9y4p G4GB75FWhiản a7MJiJbDDao, bỗng4GB75FWh chốc4GB75FWh ào9y4p 4GB75FWhạt rơ9y4pi xuống.

Mà phảna7MJiJbD ứng4GB75FWh nà4GB75FWhy hiểna7MJiJbD a7MJiJbDnhiên đa7MJiJbDã lấy9y4p đượca7MJiJbD lòn4GB75FWhg Tạ9y4p Ha7MJiJbDàm. Hắna7MJiJbD khẽ 9y4p mỉm cưa7MJiJbDời đi4GB75FWh đa7MJiJbDến b9y4pên cạnh4GB75FWh a7MJiJbDcô, ngẩ4GB75FWhng 9y4pđầu cùn9y4pg xea7MJiJbDm a7MJiJbDtin t9y4pức v9y4pới c4GB75FWhô, 9y4phắn cấta7MJiJbD g9y4piọng tràn đầya7MJiJbD t9y4pán thưở4GB75FWhng: a7MJiJbD“Đàn ôna7MJiJbDg càna7MJiJbDg la7MJiJbDà t4GB75FWhhiên tàa7MJiJbDi thì4GB75FWh lạ4GB75FWhi càng9y4p k9y4piêu ngạ4GB75FWho, gặa7MJiJbDp 4GB75FWhphải người 4GB75FWhmà bọna7MJiJbD h9y4pọ 9y4pkhông c9y4pó k9y4phả 9y4pnăng c9y4phiến th4GB75FWhắng, gặp9y4p p9y4phải trắa7MJiJbDc trở4GB75FWh không4GB75FWh thể9y4p nà9y4po chấp n4GB75FWhhận đưa7MJiJbDợc, a7MJiJbDsẽ na7MJiJbDgã 9y4pcàng đau.”

Hắn qu4GB75FWhay đầ9y4pu nhìn9y4p cô:9y4p “Cô4GB75FWh đối4GB75FWh với4GB75FWh hắa7MJiJbDn rấ4GB75FWht qua7MJiJbDan 9y4ptrọng. Tôi ngha7MJiJbDĩ đợ9y4pi hắn9y4p nhậ9y4pn được4GB75FWh 9y4ptấm 4GB75FWhda của9y4p cô,a7MJiJbD a7MJiJbDtrò ch9y4pơi này4GB75FWh sẽ4GB75FWh c4GB75FWhàng trở4GB75FWh nêna7MJiJbD v4GB75FWhui vẻa7MJiJbD. 9y4pCô nói xa7MJiJbDem, 4GB75FWhhắn c4GB75FWhó pha7MJiJbDải 4GB75FWhsẽ càn4GB75FWhg thê4GB75FWhm a7MJiJbDtự t9y4prách đaa7MJiJbDu a7MJiJbDkhổ, khôn9y4pg a7MJiJbDcó ca7MJiJbDách nàoa7MJiJbD t4GB75FWhha thứ choa7MJiJbD bảa7MJiJbDn thâ9y4pn mình?”

Giản Da9y4po a7MJiJbDcắn 9y4pchặt môi,4GB75FWh to4GB75FWhàn 4GB75FWhthân bắt4GB75FWh đầua7MJiJbD a7MJiJbDrun lêna7MJiJbD a7MJiJbDnhè nhẹ. Ngaa7MJiJbDy lúc9y4p 4GB75FWhnày, m9y4pột 4GB75FWhcánh t4GB75FWhay của7MJiJbDa a7MJiJbDTạ Hàa7MJiJbDm kh9y4pẽ ấn4GB75FWh lên4GB75FWh ó9y4pt cô,4GB75FWh đ9y4pè nén4GB75FWh sự9y4p rua7MJiJbDn rẩy4GB75FWh của9y4p cô; 9y4pmột 9y4pcánh 4GB75FWhtay 9y4pkhác lạ9y4pi từ4GB75FWh từa7MJiJbD tr4GB75FWhượt xuốn4GB75FWhg. Giả9y4pn a7MJiJbDDao 9y4pcảm n4GB75FWhhận đư4GB75FWhợc a7MJiJbDcon 4GB75FWhdao lạnh 4GB75FWhlẽo, khẽ9y4p k4GB75FWhhàng chạ9y4pm lêna7MJiJbD a7MJiJbDlàn da7MJiJbDa mình...

Cận Ngôn..a7MJiJbD. cứa7MJiJbDu em.

“Tin tứa7MJiJbDc nóng9y4p hổ4GB75FWhi!” Giọnga7MJiJbD 9y4pnói t4GB75FWhrong 9y4ptrẻo c4GB75FWhủa na7MJiJbDữ 4GB75FWhphát thanh9y4p viên, độa7MJiJbDt nha7MJiJbDiên cắt4GB75FWh 4GB75FWhngang cảma7MJiJbD xúc9y4p dườ4GB75FWhng như4GB75FWh đã9y4p chìm4GB75FWh n4GB75FWhghỉm củaa7MJiJbD a7MJiJbDGiản 4GB75FWhDao, cũa7MJiJbDng 9y4pcắt ngang độnga7MJiJbD ta7MJiJbDác troa7MJiJbDng taa7MJiJbDy 9y4pTạ Ha7MJiJbDàm. Ha9y4pi ngườ9y4pi đồnga7MJiJbD thời4GB75FWh ngẩn9y4pg đầu,a7MJiJbD la7MJiJbDại chỉa7MJiJbD thấy màn9y4p hì9y4pnh đ9y4pang 4GB75FWhdao độ4GB75FWhng, cản4GB75FWhh sá9y4pt từa7MJiJbD tron4GB75FWhg b9y4pụi cỏa7MJiJbD cầma7MJiJbD a7MJiJbDsúng a7MJiJbDchạy 9y4pnhư điên.

Sắc 4GB75FWhmặt Tạa7MJiJbD Hàm4GB75FWh kh4GB75FWhẽ t9y4prầm 9y4pngâm, 9y4pđứng thẳn9y4pg nha7MJiJbDìn chằm9y4p c9y4phằm và4GB75FWho màn ha7MJiJbDình. Giọn4GB75FWhg nóia7MJiJbD 9y4pcủa phá9y4pt tha7MJiJbDanh viên9y4p tỏ4GB75FWh vẻ9y4p khẩna7MJiJbD cấpa7MJiJbD tr4GB75FWhuyền 4GB75FWhtới: 4GB75FWh“... 4GB75FWhChúng tôi vừ4GB75FWha mới4GB75FWh nha7MJiJbDận đượca7MJiJbD ta7MJiJbDin tức9y4p, têna7MJiJbD sáa7MJiJbDt thủ4GB75FWh ba7MJiJbDiến thái9y4p 4GB75FWhăn 4GB75FWhthịt ngư4GB75FWhời ‘hoa7MJiJbDa tươ9y4pi’ số ha4GB75FWhi Tommy4GB75FWh, khoảna7MJiJbDg mười4GB75FWh 4GB75FWhtám tiếng9y4p đồng9y4p ha7MJiJbDồ a7MJiJbDtrước, 9y4pđã vượa7MJiJbDt na7MJiJbDgục khỏi9y4p nh4GB75FWhà gi4GB75FWham Pelican B9y4pay. Tr4GB75FWhước 4GB75FWhmắt phía9y4p g9y4piám 4GB75FWhngục và9y4p FB4GB75FWhI đề9y4pu cựa7MJiJbD tuyệta7MJiJbD phát4GB75FWh a7MJiJbDbiểu bình9y4p luận9y4p về chuyện4GB75FWh này.4GB75FWh C9y4pục Cả4GB75FWhnh sáta7MJiJbD 9y4pbang và9y4p Cục9y4p Đ4GB75FWhiều tr4GB75FWha liê9y4pn baa7MJiJbDng đãa7MJiJbD 9y4pcùng ph9y4pái mộta7MJiJbD sốa7MJiJbD lượng lớn4GB75FWh cản4GB75FWhh sa7MJiJbDát, trua7MJiJbDy t9y4pìm t4GB75FWhheo dấa7MJiJbDu vếa7MJiJbDt trốn4GB75FWh ca7MJiJbDhạy của4GB75FWh hắn...”

Màn 9y4phình chuyểna7MJiJbD đếna7MJiJbD phònga7MJiJbD a7MJiJbDphát than9y4ph, vẻ4GB75FWh a7MJiJbDmặt pha7MJiJbDát t9y4phanh viên nữ9y4p rấa7MJiJbDt n4GB75FWhghiêm trọnga7MJiJbD: “...a7MJiJbD N9y4pghe nó4GB75FWhi, 4GB75FWhTommy dùng4GB75FWh máu9y4p tươ9y4pi để4GB75FWh lại9y4p ha4GB75FWhi c4GB75FWhhữ ‘bá4GB75FWho thù’ trên9y4p tườ4GB75FWhng 4GB75FWhcủa ngụ9y4pc gia4GB75FWhm. ‘Bá4GB75FWho tha7MJiJbDù’ củ4GB75FWha hắna7MJiJbD 4GB75FWhlà 9y4pám ch4GB75FWhỉ aia7MJiJbD? 4GB75FWhCó phảa7MJiJbDi a7MJiJbDlà ngườa7MJiJbDi vừa mấta7MJiJbD đ4GB75FWhi 4GB75FWhngười ya7MJiJbDêu, gi9y4páo 9y4psư Bạc9y4p Cậ4GB75FWhn a7MJiJbDNgôn a7MJiJbDkhông? Trướ9y4pc mắt,9y4p haa7MJiJbDi t9y4pên 9y4păn thịt 9y4p người 9y4p‘hoa 4GB75FWhtươi’ đ4GB75FWhều đan9y4pg 9y4pnhởn nh9y4pơ ngo4GB75FWhài a7MJiJbDvòng phá4GB75FWhp l4GB75FWhuật, bọn4GB75FWh a7MJiJbDhọ có9y4p p9y4phải lạa7MJiJbDi bắt a7MJiJbDtay nha7MJiJbDau lần9y4p nữa,a7MJiJbD tạ9y4po 4GB75FWhra những9y4p 9y4pvụ á9y4pn mớia7MJiJbD không...”

Giản a7MJiJbDDao ngơ4GB75FWh a7MJiJbDngẩn nhìn4GB75FWh ma7MJiJbDàn hình,9y4p Tạa7MJiJbD Ha7MJiJbDàm 4GB75FWhlại đặta7MJiJbD 4GB75FWhdao giả9y4pi 9y4pphẫu sang bàa7MJiJbDn bêa7MJiJbDn a7MJiJbDcạnh, 9y4pphát r4GB75FWha â9y4pm th9y4panh t4GB75FWhhanh thúy.

“Oh... shit!4GB75FWh” Hắn4GB75FWh nhìn9y4p c9y4phằm cha7MJiJbDằm 4GB75FWhmàn h4GB75FWhình, trê9y4pn mặta7MJiJbD từ9y4p 9y4ptừ hiện lê9y4pn một4GB75FWh nụa7MJiJbD cười4GB75FWh maa7MJiJbDng a7MJiJbDý tứa7MJiJbD 9y4phàm xa7MJiJbDúc, ca7MJiJbDũng khôa7MJiJbDng tha7MJiJbDèm liế4GB75FWhc nhì4GB75FWhn Giản9y4p Daoa7MJiJbD, qu9y4pay người bướca7MJiJbD 9y4pnhanh và9y4po b4GB75FWhóng tối.

Một 9y4pmình Giả4GB75FWhn Da9y4po nằm9y4p s4GB75FWhấp tr9y4pên giá4GB75FWh, xuna7MJiJbDg 9y4pquanh 9y4plại hồ9y4pi phục sa7MJiJbDự ya7MJiJbDên 4GB75FWhtĩnh na7MJiJbDhư ta7MJiJbDuyệt v9y4pọng. C9y4pô vẫna7MJiJbD luôn4GB75FWh ngẩna7MJiJbDg đầua7MJiJbD nh9y4pìn màn9y4p hình9y4p, nộia7MJiJbD tâm4GB75FWh dấy lên4GB75FWh h9y4pi v4GB75FWhọng a7MJiJbDđã lâa7MJiJbDu kh4GB75FWhông c4GB75FWhòn, như4GB75FWhng 4GB75FWhlại đa4GB75FWhn xe4GB75FWhn sựa7MJiJbD tuyệta7MJiJbD vọa7MJiJbDng 4GB75FWhbất lực9y4p s9y4pâu sắc.

Là a9y4pnh sao?

Là an9y4ph a7MJiJbDđã a7MJiJbDra mộta7MJiJbD hiểma7MJiJbD chiê9y4pu ‘xuấta7MJiJbD kỳa7MJiJbD bất9y4p ý’a7MJiJbD (*4GB75FWh), a7MJiJbDlợi dụng To9y4pmmy l4GB75FWhàm mồi9y4p nhử,a7MJiJbD muố4GB75FWhn 9y4pdụ bắt9y4p a7MJiJbDTạ Hàm?

(*) Bất 9y4p thình lì4GB75FWhnh, tha7MJiJbDừa l4GB75FWhúc ng4GB75FWhười t9y4pa khô9y4png ng4GB75FWhờ, là9y4pm 4GB75FWhcho khô4GB75FWhng kịp4GB75FWh đ9y4pối phó.

Hay là9y4p Tomm4GB75FWhy đ4GB75FWhã 9y4pthật sa7MJiJbDự va7MJiJbDượt ngụa7MJiJbDc để4GB75FWh ba7MJiJbDáo thù,9y4p ana7MJiJbDh h9y4pai mặt gi9y4páp a7MJiJbDđịch 4GB75FWhsẽ c4GB75FWhàng 4GB75FWhthêm a7MJiJbDkhó kha7MJiJbDăn g9y4pian nana7MJiJbD? Ma7MJiJbDà bọn4GB75FWh họ4GB75FWh sẽ9y4p cànga7MJiJbD a7MJiJbDkhó c9y4pó na7MJiJbDgày ga7MJiJbDặp lại?

Cô nhìa7MJiJbDn m9y4pãi nhìa7MJiJbDn m4GB75FWhãi, đếna7MJiJbD kh9y4pi 4GB75FWhtrên t4GB75FWhivi kh4GB75FWhông c4GB75FWhòn bất4GB75FWh cứ4GB75FWh tin t4GB75FWhức gì9y4p li4GB75FWhên q4GB75FWhuan đến9y4p a7MJiJbDBạc Ca7MJiJbDận Ngô4GB75FWhn. a7MJiJbDCô mới4GB75FWh cúa7MJiJbDi đ4GB75FWhầu, mặa7MJiJbDt da7MJiJbDán vào4GB75FWh ga7MJiJbDiá a7MJiJbDsắt lạnh a7MJiJbD băng, nướa7MJiJbDc mắt4GB75FWh l9y4păn xuốna7MJiJbDg từa7MJiJbDng giọt.