Hãy nhắm mắt khi anh đến - Chương 73 - 74

Chương 73

Giản D2J4rao p7SKnghĩ, côcPL2 đã2J4r biếtNUbo cPL2được bcPL2í mật2J4r củap7SK Tạp7SK Hàm.

Tại p7SKsao hắn2J4r ccPL2ó thể2J4r dùLNEQng kỹNUbo thcPL2uật tâp7SKm lp7SKý đểp7SK khcPL2ống LNEQchế nhiều ncPL2gười np7SKhư vậy?LNEQ ThNUboật NUbora căLNEQn bảnp7SK chp7SKính NUbolà nh2J4rờ lợiLNEQ dụngp7SK th2J4ruốc, khiếcPL2n ncPL2gười tcPL2a sản NUbo sinh rp7SKa ảop7SK giáp7SKc, lNUboàm p7SKtinh thầ2J4rn hốcPL2t hoảNUbong 2J4rvà NUbophản ứngp7SK tr2J4rì độn.

Lúc cPL2này, cPL2cô đ2J4rang nằmp7SK trêncPL2 chip7SKếc giườngLNEQ nhNUboỏ lNUboạnh lẽcPL2o cứngNUbo ngắc ởNUbo trLNEQong p7SKphòng g2J4riam, trêp7SKn đcPL2ỉnh cPL2đầu cPL2cô làLNEQ mộp7SKt ng2J4rọn đLNEQèn sácPL2ng rực.LNEQ TcPL2rừ cáip7SK đó2J4r cPL2ra, tất cảp7SK nh2J4rững ngọn2J4r đcPL2èn p7SKtrong nhNUboà kLNEQho ncPL2ày đềcPL2u bịLNEQ h2J4rắn tắtcPL2 LNEQhết. cPL2Cô nNUboằm ởNUbo đâcPL2y, giốnNUbog nhưLNEQ đang nằm2J4r 2J4rtrên mộ2J4rt hLNEQòn đcPL2ảo côcPL2 độc.NUbo 2J4rMà hắnp7SK đLNEQang cPL2đứng 2J4rở một2J4r np7SKơi nàcPL2o 2J4rđó kp7SKhông aLNEQi biết trongp7SK bóngNUbo 2J4rtối, miệngLNEQ khẽNUbo ncPL2gân ncPL2ga mộ2J4rt b2J4rài p7SKca, 2J4rgiống nhcPL2ư ccPL2húa t2J4rể p7SKcủa tNUbohế giới này.

Tim côNUbo LNEQđang đậpNUbo rất2J4r nNUbohanh, cPL2thần kin2J4rh cp7SKũng 2J4rnhảy giập7SKt từngNUbo NUbohồi. Đây làp7SK mộtLNEQ loạiLNEQ cảm2J4r NUbogiác rLNEQất kLNEQhông t2J4rhoải p7SKmái. LNEQSau đó2J4r tLNEQầm mắtcPL2 cPL2của côNUbo bắtcPL2 đầu2J4r trở nêp7SKn mcPL2ơ hồ,cPL2 troLNEQng tLNEQai cũngcPL2 vLNEQang ù2J4r ù.cPL2 CôNUbo muốcPL2n chốngcPL2 tcPL2ay lên2J4r giư2J4rờng đểNUbo ngồi2J4r dậy, nhưnp7SKg 2J4rtay v2J4rừa đặtNUbo xLNEQuống NUbolại sLNEQờ vào2J4r 2J4rmột kNUbohoảng khcPL2ông. Tấtp7SK p7SKcả xuNUbong qp7SKuanh cànNUbog lúc càcPL2ng mLNEQơ hNUboồ, hiện2J4r lênNUbo rất2J4r cPL2nhiều hìnhNUbo NUboảnh 2J4rhư ảoNUbo màuNUbo tr2J4rắng. 2J4rKý ứcLNEQ v2J4rà ýNUbo thLNEQức 2J4rvốn rõ LNEQ ràng, dườnNUbog n2J4rhư nhấtp7SK thờiLNEQ khLNEQông thp7SKể tìmNUbo p7SKra, rốt2J4r cuộc2J4r p7SKcô cPL2đang ởcPL2 nơp7SKi đâu?

“Jenny, LNEQJenny.” C2J4ró ngườicPL2 cPL2đang LNEQở một2J4r nơiNUbo nàcPL2o LNEQđó LNEQkhẽ gcPL2ọi tên 2J4r cô, cPL2Giản 2J4rDao gLNEQiãy dụap7SK ngẩngp7SK đầucPL2 NUbolên, lạNUboi chỉNUbo thcPL2ấy NUbomột bóp7SKng người2J4r lp7SKướt qcPL2ua. Là2J4r TạNUbo Hàm sao2J4r? LàcPL2 acPL2i vậy?

Sau đócPL2 cLNEQô triệtLNEQ cPL2để lâm2J4r vLNEQào hôLNEQn mê.

Toàn 2J4rthân vẫp7SKn còcPL2n khó2J4r NUbochịu nLNEQhư cũp7SK, như2J4rng tầmcPL2 np7SKhìn vNUboà t2J4rhính giác lạiLNEQ p7SKtrở nên2J4r NUborõ 2J4rràng lcPL2ần np7SKữa. p7SKCô thcPL2ở pNUbohào mộtLNEQ hơiLNEQ, phLNEQát hNUboiện bảnp7SK thâcPL2n đacPL2ng đứng tronNUbog mNUboột p7SKcăn phò2J4rng LNEQxa xôip7SK p7SKvà 2J4rquen thuộNUboc, mộp7SKt dãyNUbo NUbotủ kNUboiểu cLNEQũ, mộtcPL2 cáLNEQi tivi LNEQ 20 incLNEQh v2J4rới s2J4rô pp7SKha nhucPL2ng màLNEQu hồng.

Đây lNUboà... nhàcPL2 cLNEQủa ông2J4r bàLNEQ nội.

Bọn họp7SK chẳng2J4r phải2J4r đcPL2ã qp7SKua đờcPL2i cùngcPL2 p7SKvới bLNEQa rồi2J4r sao?

Chính vàNUboo lúcPL2c này,NUbo c2J4rô nhp7SKìn thấNUboy một2J4r ngườcPL2i đànLNEQ ôp7SKng, cPL2quay LNEQlưng với côNUbo, n2J4rgồi NUbotrên cPL2ghế LNEQsô pNUboha. BóngLNEQ lư2J4rng tNUborần củLNEQa anNUboh, chằncPL2g LNEQchịt NUbonhững vết thươnNUbog p7SKchỉnh tề.

“Cận Ngp7SKôn!” Côp7SK đLNEQi 2J4rqua, ôm2J4r lấcPL2y NUboeo cPL2anh: “ScPL2ao aNUbonh lạiNUbo ởLNEQ đây?”

Bạc cPL2Cận LNEQNgôn từNUbo NUbotừ nNUbogã vLNEQào cPL2lòng cLNEQô, gLNEQương mặtcPL2 cPL2anh l2J4rạnh băng, LNEQ hai mắ2J4rt p7SKkhép chNUboặt, không2J4r còncPL2 chúNUbot hơiNUbo p7SKthở nào.

Anh chếtNUbo p7SKrồi, p7SKBạc CcPL2ận Ngôn2J4r chNUboết rồi.

Ý nghĩLNEQ này2J4r vừLNEQa tiếnLNEQ cPL2vào tNUborong nLNEQão, GNUboiản 2J4rDao cảLNEQm thấ2J4ry hcPL2ốc mắt đau2J4r đcPL2ớn, gòcPL2 máLNEQ đãLNEQ ẩNUbom ướtNUbo mộtLNEQ mảnhp7SK. NUboCô np7SKghe t2J4rhấy mộtcPL2 gip7SKọng ncPL2ói NUbođau p7SKđớn khảnNUbo cPL2đặc: “Cận Ngôn!”

Cô mởcPL2 trừp7SKng mắtp7SK ra.

Trước mắLNEQt vNUboẫn 2J4rlà 2J4rngọn đènp7SK sáng2J4r p7SKtrưng nhưp7SK cũ,LNEQ tầNUbom np7SKhìn p7SKmơ hồ, trongNUbo p7SKtai vaLNEQng lênLNEQ ùNUbo ù.

Không, LNEQvừa rồp7SKi chp7SKỉ lp7SKà ảocPL2 giáLNEQc, cô2J4r tựp7SK nóNUboi vớicPL2 bả2J4rn thân2J4r mình, nhất2J4r địcPL2nh phNUboải bảo2J4r p7SKvệ giới2J4r hạp7SKn củap7SK ý2J4r LNEQthức. LNEQNhưng ccPL2ảm LNEQgiác 2J4rbi thư2J4rơng muốnp7SK chếtp7SK ấy, lại2J4r vẫ2J4rn i2J4rn dấucPL2 p7SKsâu LNEQđậm trNUboong lòcPL2ng. p7SKCô mờp7SK cPL2mịt n2J4rằm 2J4rđó, vẫnNUbo cóLNEQ thcPL2ể cLNEQảm tp7SKhấy nướNUboc 2J4rmắt đang chNUboảy xuống...

“Ha... trNUboước gcPL2iờ chưp7SKa p7SKtừng tiếNUbop cPL2xúc vớp7SKi lo2J4rại thNUbouốc nLNEQày sao? PhảncPL2 ứngp7SK lạip7SK cLNEQó thểcPL2 nhanNUboh vàp7SK mãn2J4rh licPL2ệt nhưNUbo vậy,LNEQ thật2J4r NUbolà quá2J4r tp7SKhuần khiNUboết.” Một giọngNUbo ncPL2ói đcPL2ột nhiLNEQên vacPL2ng lênp7SK bêncPL2 tai.

Giản Dap7SKo qcPL2uay đp7SKầu muốNUbon nhìcPL2n hcPL2ắn, n2J4rhưng chỉcPL2 thấLNEQy mộtNUbo màuNUbo đen thup7SKi. p7SKBất NUbogiác, cLNEQô gật2J4r NUbogật đầu.

Người 2J4rkia rcPL2õ ràNUbong tcPL2hu đượccPL2 cPL2câu tLNEQrả lờiNUbo của2J4r cPL2cô, giọngNUbo LNEQđiệu vôcPL2 cùng dịuLNEQ LNEQdàng p7SKhỏi: “Vậ2J4ry NUbocô c2J4ró muốnp7SK tNUboỉnh cPL2táo lạiLNEQ không?”

Muốn.... suýtcPL2 cLNEQhút nữNUboa 2J4rtừ p7SKnày LNEQđã tp7SKhoát rp7SKa khỏp7SKi miệng,cPL2 Giảp7SKn Dao NUbocắn chặt2J4r cPL2môi, NUbomột cảLNEQm giáLNEQc đaup7SK đớnNUbo taNUbonh ngLNEQọt truyềncPL2 tcPL2ới, LNEQnháy mắtLNEQ liềNUbon trảcPL2i khắp lLNEQồng n2J4rgực. Ýp7SK thp7SKức cNUboủa p7SKcô dườNUbong nNUbohư cPL2cũng NUbotỉnh tp7SKáo lại2J4r 2J4rtrong nhcPL2áy mắtcPL2, nhưnLNEQg nháy mắt2J4r lp7SKại bịcPL2 mộtNUbo biểncPL2 sưp7SKơng mùcPL2 dNUboày đặ2J4rc nLNEQuốt chửng.

Người kiLNEQa dườLNEQng nLNEQhư thLNEQấp giọLNEQng cườiNUbo mNUboột tiếng.

“Cắn chNUboảy cảNUbo mcPL2áu rồicPL2 LNEQkìa, th2J4rật cPL2là đángp7SK yêu.cPL2.. NUbonhưng tôp7SKi NUbobiết, cô rcPL2ất muốn.”

Sau đóNUbo GiảnNUbo p7SKDao nNUboghe th2J4rấy tiếngp7SK lLNEQoảng x2J4roảng, cp7SKó ngưp7SKời mởNUbo cửa phòng2J4r giam.

“Tôi t2J4rhừa nhậnp7SK lầp7SKn trướcp7SK qcPL2uá hưcPL2ng LNEQphấn, nên2J4r cPL2ra tacPL2y hơNUboi nặng.”LNEQ Giọng ncPL2ói cLNEQủa ngườiNUbo kNUboia lộp7SK vp7SKẻ thươnp7SKg xótNUbo: p7SK“Kết quảNUbo cPL2sau k2J4rhi qup7SKất LNEQroi xocPL2ng, làn dacPL2 cNUboủa cNUboô LNEQta NUbogiữ l2J4rại cNUboũng khônLNEQg đLNEQược đNUboẹp lắm.p7SK Lần2J4r nàyp7SK tôiNUbo s2J4rẽ khốngp7SK NUbochế tcPL2ốt hơcPL2n. Cách lớpp7SK quầnNUbo áoLNEQ cPL2này, sẽp7SK khôNUbong l2J4rưu lạp7SKi p7SKchút vếtNUbo thưNUboơng np7SKào đâu.”

Bang MarcPL2yland, bệcPL2nh vcPL2iện JoLNEQhann Hopkins.

Phòng NUbochăm sócLNEQ NUbođặc biệt.

Bạc CậLNEQn NgNUboôn LNEQđứng ngo2J4rài ccPL2ửa phònNUbog bệnh,p7SK p7SKsau lư2J4rng làNUbo nhNUboững cảnh sátcPL2 LNEQphía TrunNUbog quốcLNEQ 2J4rvội vàn2J4rg bLNEQay đếNUbon tcPL2ừ nộiNUbo địa,2J4r tNUbohanh trLNEQa FcPL2BI củaLNEQ Mỹ,cPL2 cùnLNEQg với ng2J4rười nhàp7SK cNUboủa PhNUboó Tửp7SK Ngộ,NUbo bNUboạn bèNUbo cPL2và mẹ2J4r của2J4r Dp7SKoãn NUboTư Kỳ...

Bác LNEQsĩ chữaLNEQ trịp7SK c2J4rầm g2J4rhi chp7SKép chẩp7SKn đo2J4rán đLNEQi rap7SK, dườngLNEQ nhưcPL2 tất 2J4r cả mcPL2ọi ngườip7SK đềuNUbo cPL2xông tới.cPL2 p7SKBạc C2J4rận NgônLNEQ đứng2J4r p7SKtại 2J4rchỗ cPL2bất động,NUbo qu2J4ray gươngNUbo NUbomặt lạnh lùngNUbo qcPL2ua, 2J4rnhìn chLNEQằm c2J4rhằm 2J4rbác sĩ.

“Viên NUbođạn ởLNEQ ng2J4rực t2J4rrái 2J4rcủa PcPL2hó TửLNEQ N2J4rgộ p7SKtiên siLNEQnh, cLNEQách t2J4rim chỉ NUbo có cPL2ba milicPL2mét. C2J4rhúng tôcPL2i đNUboã thcPL2ành cônp7SKg gLNEQắp LNEQviên đạnp7SK raLNEQ.” ÔnLNEQg giảiLNEQ thích:p7SK “Vp7SKô cùnLNEQg may LNEQmắn lp7SKà, aNUbonh LNEQta h2J4riện gicPL2ờ đãcPL2 khôLNEQng cò2J4rn NUbonguy hicPL2ểm đếnNUbo tínLNEQh mạNUbong nLNEQữa, p7SKđại khái s2J4rẽ tỉnNUboh lạcPL2i troncPL2g v2J4ròng tNUboừ NUbohai mươiLNEQ bốnNUbo đếnNUbo bốnLNEQ cPL2mươi tácPL2m tiếngLNEQ đồnLNEQg hồ.”

Tất NUbocả mcPL2ọi nLNEQgười đềuNUbo thcPL2ở phàNUboo. BạcLNEQ CLNEQận NgôLNEQn cPL2từ từLNEQ chuyNUboển tầm mắp7SKt, nhì2J4rn NUbochằm cp7SKhằm vcPL2ào Phó2J4r Tử2J4r NgộNUbo xp7SKanh NUboxao 2J4rđang LNEQchụp mNUboặt np7SKạ oxLNEQy n2J4rằm tNUborên giường bệnhp7SK p7SKsau cử2J4ra kính.

Bác 2J4rsĩ nói2J4r tiếp:2J4r “Côp7SK DoãLNEQn TLNEQư K2J4rỳ tuLNEQy rằnNUbog 2J4rvết 2J4rdao p7SKsâu đếNUbon nội tạn2J4rg, nhNUboưng cũngp7SK khôLNEQng ngucPL2y hicPL2ểm đếnp7SK tínp7SKh NUbomạng. SángcPL2 map7SKi sẽNUbo tỉnhNUbo lại.”

Tất cLNEQả mLNEQọi ngườiLNEQ đềp7SKu 2J4rlộ rcPL2a vcPL2ẻ mặcPL2t vp7SKui mừngLNEQ yêNUbon 2J4rtâm, rốiNUbo rít cámcPL2 LNEQơn bá2J4rc sĩ.LNEQ cPL2An NhaLNEQm NUbocũng đLNEQứng tron2J4rg đáp7SKm ngLNEQười, ngNUbohe thấyp7SK LNEQvậy thầnLNEQ sắcLNEQ cũng NUbonhẹ nhõNUbom hẳn2J4r. LNEQAnh NUbota bấtp7SK LNEQgiác NUboquay đầcPL2u ncPL2hìn vềLNEQ phía2J4r BNUboạc Cập7SKn Ngôn,2J4r 2J4rtrông thcPL2ấy ở vịNUbo LNEQtrí anp7SKh vốncPL2 đanNUbog đứngLNEQ, LNEQgiờ đã2J4r khôp7SKng c2J4ròn aicPL2. Mp7SKà ở2J4r cửaNUbo lốiNUbo đi2J4r LNEQan tNUbooàn pp7SKhía trước, truyềNUbon đếp7SKn tiếngcPL2 ‘tcPL2hịch’, LNEQAn NhacPL2m ngcPL2ước mcPL2ắt nhìn,p7SK 2J4rchỉ thNUboấy đượcNUbo tLNEQay LNEQáo màup7SK đen2J4r của BLNEQạc Cậnp7SK NgLNEQôn biếncPL2 mấtLNEQ NUbosau cácPL2nh cửa.

Bạc Cận2J4r NgônLNEQ láip7SK 2J4rxe trcPL2ở v2J4rề kháp7SKch sạnLNEQ mộtNUbo mình.

Đã làcPL2 đêp7SKm khu2J4rya, đường2J4r pNUbohố lúLNEQc đầup7SK đcPL2ông cp7SKó 2J4rmột loại2J4r p7SKkhông khí cPL2rét lạnLNEQh, dườnp7SKg p7SKnhư 2J4rđã bắcPL2t 2J4rđầu 2J4rxâm nhậpcPL2. Tp7SKhành cPL2phố 2J4rđầy màup7SK sắc,cPL2 ngườiLNEQ điLNEQ đường p7SKlang thangNUbo, giốngLNEQ ncPL2hư lướNUbot đ2J4ri xẹ2J4rt quNUboa p7SKtrên cửp7SKa sổcPL2 xe.

Vẻ mặtcPL2 của2J4r BLNEQạc Cp7SKận NgôLNEQn vẫncPL2 không2J4r cp7SKó NUbochút bicPL2ểu tìnhLNEQ. CcPL2hân mày p7SKthon 2J4rdài đeLNEQn nNUbohánh giốnNUbog nhNUboư dấuLNEQ vcPL2ết củaLNEQ mcPL2àn đLNEQêm 2J4rdày 2J4rđặc, kLNEQhắc lp7SKên gươ2J4rng mặt trắn2J4rg trẻop7SK thNUboanh tNUboú cNUboủa anh.

Cuối p7SKcùng 2J4rcũng LNEQđã đế2J4rn khácPL2ch sạ2J4rn, 2J4ranh 2J4rlấy t2J4rhẻ carLNEQd khóa2J4r cửcPL2a từ tronNUbog túip7SK NUboquần mp7SKở cửp7SKa. Căn2J4r pNUbohòng vẫncPL2 chìmp7SK tp7SKrong bóngp7SK đêm,p7SK chỉ2J4r 2J4rcó cPL2ánh sLNEQáng của bóngp7SK LNEQđèn n2J4rgay tLNEQòa lầuNUbo đNUboối dp7SKiện chiếuNUbo vàNUboo. Ap7SKnh mNUboở đèNUbon trêLNEQn tườngLNEQ, néLNEQm tấmp7SK thLNEQẻ card lcPL2ên giư2J4rờng, sp7SKau đóLNEQ qLNEQuan NUbosát tất2J4r p7SKcả mọi2J4r t2J4rhứ trNUboong pNUbohòng rồiLNEQ đ2J4rứng yp7SKên không 2J4rđộng đậy.

Bọn LNEQhọ 2J4rmới LNEQvừa v2J4rào ở2J4r khá2J4rch sạn2J4r nàyLNEQ NUbohôm q2J4rua. cPL2Vali củaNUbo Giản LNEQDao vẫLNEQn NUbođể trNUboên bàncPL2 thấpNUbo cạNUbonh giườnNUbog, khNUboóa ké2J4ro chỉ2J4r mcPL2ở hécPL2, cPL2lộ rLNEQa nhữngNUbo màp7SKu LNEQsắc quần á2J4ro p7SKanh cPL2quen thuộc.

Trên đấcPL2t đặtLNEQ hap7SKi 2J4rđôi giàycPL2, mộtNUbo l2J4rớn một2J4r n2J4rhỏ. TNUborên tLNEQay v2J4rịn sô phaLNEQ, LNEQcòn đp7SKặt mộcPL2t 2J4rchiếc áLNEQo gicPL2ó c2J4rủa cNUboô, màcPL2u trắn2J4rg sLNEQạch 2J4rsẽ, dường2J4r nhp7SKư p7SKvẫn p7SKcòn nhp7SKiễm độ ấmcPL2 và2J4r cPL2màu sắLNEQc lcPL2àn cPL2da củaNUbo cô.

Bạc Cậ2J4rn NgôcPL2n đứcPL2ng tNUboại ccPL2hỗ mộp7SKt 2J4rlúc rồip7SK cởip7SK LNEQáo khoácp7SK ngoài,p7SK tháo cPL2cà vạtcPL2 trcPL2ực tiếpLNEQ p7SKném xuố2J4rng đất,cPL2 đNUboi chNUboân khôcPL2ng vàp7SKo phòng2J4r tắm.

Có lúNUboc, np7SKước ncPL2óng vốcPL2n kh2J4rông tLNEQhể lLNEQàm nóng2J4r đ2J4rộ ấmp7SK 2J4rcủa huycPL2ết quản cNUboon ngp7SKười. Bp7SKạc CậncPL2 NNUbogôn cPL2yên lặngcPL2 đứp7SKng dcPL2ưới 2J4rvòi sNUboen dộiLNEQ mộLNEQt lcPL2úc, cucPL2ối cNUboùng vẫn khóa2J4r vNUboòi nướcNUbo lại,NUbo LNEQcứ nhưLNEQ thếNUbo LNEQbước rp7SKa ngoài.

Bóng đêp7SKm ng2J4roài cLNEQửa s2J4rổ vẫcPL2n cPL2âm NUbou vNUboà p7SKyên LNEQtĩnh np7SKhư cũ,NUbo cPL2cả thànp7SKh phố dườngNUbo nhNUboư chNUboìm vàcPL2o troncPL2g cp7SKảnh vậ2J4rt NUbomộng mị2J4r 2J4rgiao tho2J4ra. BạNUboc Cận2J4r NNUbogôn 2J4rđứng một cPL2 lúc, lạiNUbo quaNUboy 2J4rngười điNUbo đNUboến bcPL2ên giường2J4r, xốcNUbo NUbochăn lênLNEQ nằp7SKm xuống.

Anh nhắmp7SK mắtNUbo nLNEQằm vàcPL2i phúp7SKt, rồi2J4r độtLNEQ nhiên2J4r mởNUbo trừnp7SKg đôip7SK mắtcPL2 lạnh LNEQlùng p7SKu tốiNUbo, qu2J4ray đầp7SKu nhìcPL2n p7SKvề pLNEQhía khoảngNUbo giưp7SKờng trốngp7SK bêLNEQn cạnh.

Chỉ mấp7SKy p7SKgiây sacPL2u, anNUboh xốccPL2 cp7SKhăn lênLNEQ, mặcNUbo 2J4ráo khoá2J4rc vàNUbo cPL2đi vàcPL2o phòng sáchNUbo 2J4rbên cạnh.

Đây chínhcPL2 làLNEQ p7SKdo GiảnLNEQ Dp7SKao đặccPL2 biệp7SKt y2J4rêu cầcPL2u kháchp7SK LNEQsạn b2J4rố trí, cPL2 trừ p7SKbàn sáchp7SK, ghếcPL2 còncPL2 cLNEQó một2J4r cáip7SK bảng2J4r trắng,2J4r để2J4r tiệnp7SK LNEQcho anp7SKh lúNUboc nàNUboo cóLNEQ l2J4rinh cp7SKảm, đều NUbocó thểLNEQ vàoLNEQ đLNEQây cNUboông tp7SKác tp7SKư du2J4ry bấtLNEQ cp7SKứ NUbolúc nào.

Hiện giLNEQờ, p7SKanh đứng2J4r trướccPL2 bảngNUbo trắng,LNEQ cPL2mở cái2J4r hòNUbom củLNEQa mNUboình lLNEQấy một chồncPL2g ảnhNUbo LNEQvà 2J4rtư liệup7SK ra.

Trong chốcp7SK lát,cPL2 cPL2ảnh đãLNEQ đượcLNEQ dánp7SK đầp7SKy trLNEQên bcPL2ảng trắng.

Anh 2J4rtrầm ngâcPL2m 2J4rquan sát,p7SK nhữLNEQng tìnhNUbo tcPL2rạng thảNUbom thicPL2ết củap7SK các nạn2J4r n2J4rhân tựcPL2 độngp7SK đượcNUbo phác2J4r họcPL2a tcPL2rong NUbonão anh.

Cô cPL2sẽ LNEQbị cop7SKi nh2J4rư độNUbong NUbovật, dLNEQùng dâcPL2y xí2J4rch tp7SKrói lại.LNEQ TcPL2ạ HLNEQàm sẽ cPL2vung rocPL2i dàicPL2 lLNEQên, xNUboua đNUbouổi c2J4rô cPL2trong că2J4rn phòp7SKng nLNEQhỏ hẹp,2J4r t2J4rạo ncPL2ên mcPL2ột cuộcPL2c trp7SKốn chạyp7SK hèn mọn,cPL2 t2J4ruyệt vọngp7SK vp7SKà phícPL2 công..2J4r. 2J4rCô sẽ2J4r bcPL2ị cPL2cho up7SKống ncPL2hững LNEQloại th2J4ruốc cPL2thần kinh, côNUbo sLNEQẽ khôNUbong pNUbohân biNUboệt rõNUbo hiệnp7SK thựcPL2c vàNUbo LNEQhư ảo..2J4r. TLNEQhứ p7SKduy nhấcPL2t côcPL2 ccPL2ảm thấy chíncPL2h làp7SK sựNUbo đp7SKau kp7SKhổ cựLNEQc hạn.NUbo.. Vp7SKà LNEQmấy cPL2ngày sp7SKau, TạcPL2 HàNUbom s2J4rẽ khôngcPL2 cPL2còn thLNEQỏa mãnp7SK với việcp7SK trNUboêu đùNUboa NUbovà 2J4rquất NUboroi nữ2J4ra. TấmLNEQ d2J4ra trắ2J4rng trẻcPL2o bóng2J4r lop7SKáng LNEQcủa LNEQphụ NUbonữ ccPL2hính lcPL2à chiến lợiNUbo phẩmLNEQ hắnNUbo NUboyêu thLNEQích p7SKnhất, h2J4rắn sẽLNEQ lcPL2ột từcPL2ng tấc2J4r dLNEQa củcPL2a cô,cPL2 mNUboà trNUboong suNUboốt quá NUbotrình NUbonày, 2J4rcô p7SKvẫn chưp7SKa chết...2J4r tNUbohậm cPL2chí đóLNEQ cp7SKhỉ mớicPL2 cPL2là kh2J4rởi đầu.

Bởi vìLNEQ cNUboô cPL2là p7SKngười phụp7SK nữLNEQ củcPL2a p7SKanh, 2J4rtượng trNUboưng p7SKcho p7SKdục vọng vLNEQà cPL2đòi hỏi2J4r m2J4rãnh liệLNEQt nhấcPL2t trcPL2ong hắn.p7SK ChcPL2o 2J4rnên h2J4rắn sẽp7SK tànp7SK pLNEQhá c2J4rô cp7SKàng t2J4rhêm NUbothê p7SKthảm và tri2J4rệt đNUboể, LNEQcho đếnNUbo cPL2lúc khôn2J4rg cLNEQòn lưuNUbo lcPL2ại mộcPL2t tấcNUbo LNEQda, mộcPL2t cọcPL2ng tóc2J4r, NUbomột miếng thịtp7SK nNUboào. NUboTạ p7SKHàm muốnLNEQ khiếnNUbo chcPL2o NUboanh hoLNEQàn toànNUbo NUbotriệt 2J4rđể mất2J4r 2J4rđi cô.

...

Bạc Cậnp7SK NgLNEQôn cúLNEQi đầu,cPL2 giơNUbo cPL2tay ấnNUbo lênLNEQ đôiNUbo NUbomắt mình.

Chương 74

Xung quanLNEQh rNUboất p7SKyên tĩnLNEQh. ChỉcPL2 cPL2có LNEQmáu tươcPL2i từcPL2 t2J4rừ chảy2J4r dcPL2ọc theo NUbocánh tp7SKay cPL2cô xuốp7SKng đầucPL2 ncPL2gón LNEQtay, rơNUboi xuốnLNEQg đấtcPL2 van2J4rg l2J4rên tcPL2iếng tíLNEQ tp7SKách khLNEQe khẽ.

Giản p7SKDao 2J4rnằm bấtcPL2 động2J4r áNUbop cPL2mặt lêncPL2 mặt2J4r đất2J4r l2J4rạnh 2J4rlẽo. Sap7SKu lưLNEQng, eo 2J4rvà LNEQhai ch2J4rân 2J4rcô NUbođều tLNEQruyền đếncPL2 LNEQcơn đLNEQau bỏnLNEQg ráp7SKt, cảcPL2 ngườicPL2 gcPL2iống 2J4rnhư khôp7SKng cPL2có một 2J4rtấc p7SKda thịtp7SK nàNUboo tp7SKhuộc vềp7SK mình...

Nhưng NUbotầm cPL2mắt 2J4rcô cPL2vẫn LNEQcòn mp7SKơ hồ2J4r nhưp7SK cũLNEQ. LNEQÁnh đp7SKèn, gp7SKiường nhỏ, scPL2ong sắLNEQt, mỗip7SK NUbomột tp7SKhứ trước2J4r mắtLNEQ NUbocô đều2J4r bip7SKến p7SKthành nhữcPL2ng 2J4rquái vập7SKt gacPL2i gó2J4rc. TrongLNEQ đầu dư2J4rờng p7SKnhư c2J4ró rấp7SKt nhiềup7SK NUbotiếng nLNEQói chuyệncPL2, cPL2chỉ chốccPL2 lLNEQát đLNEQã kp7SKhông thcPL2ể chứaNUbo nổi, khiếLNEQn huyLNEQệt tLNEQhái dưLNEQơng p7SKđau bp7SKuốt ncPL2hư mNUbouốn np7SKổ tung.

“Dao Daop7SK, NUbochâm n2J4rgôn cPL2sống củacPL2 p7SKba chínNUboh lNUboà phảicPL2 p7SKđội trờp7SKi đạpLNEQ đất, kLNEQhông hổcPL2 thẹnNUbo cPL2với lòng.”

“Chị hNUboai, ecPL2m chỉNUbo thp7SKấy chịcPL2 đốip7SK xửNUbo vớLNEQi tê2J4rn p7SKyêu quácPL2i đp7SKó quLNEQá tốt. Đúng2J4r làNUbo yp7SKêu qp7SKuái cũngLNEQ cp7SKó NUbomùa xuân.”

“Giản LNEQDao, tNUboôi chưaLNEQ bacPL2o giLNEQờ NUbothấy cập7SKu ấNUboy 2J4rquan tâNUbom mộLNEQt ngườcPL2i phụ p7SKnữ nh2J4rư đốiLNEQ vớcPL2i em.”

“Lẽ nàoNUbo ecPL2m không2J4r mup7SKốn h2J4rôn anh?”

“Nếu eLNEQm cứNUbo LNEQnăm phcPL2út LNEQhôn ap7SKnh mộcPL2t lầnNUbo, p7SKanh cócPL2 thểcPL2 cùncPL2g ecPL2m làLNEQm bất cPL2cứ chucPL2yện vôp7SK vịcPL2 nào.”

“Hiện gNUboiờ, p7SKanh đãLNEQ khiế2J4rn p7SKem cảmcPL2 thcPL2ấy ch2J4rân thp7SKực chưa?”

...

Giọt LNEQnước mắtp7SK tNUboo p7SKnhư hạtcPL2 đậu2J4r trLNEQào rLNEQa cPL2từ khócPL2e NUbomắt cô,LNEQ lănp7SK qua p7SK gò máNUbo lạLNEQnh p7SKlẽo rLNEQồi trư2J4rợt xup7SKống kLNEQhóe môcPL2i khôp7SK khốLNEQc. Mặnp7SK đắngNUbo n2J4rhư NUbovậy, có2J4r lcPL2ẽ cLNEQô đã khcPL2ông LNEQcòn cảmcPL2 nLNEQhận được2J4r mùicPL2 cPL2vị gìcPL2 kháLNEQc củap7SK p7SKthế giNUboan n2J4rày nữLNEQa rồi.

“Cộp... cộNUbop... cộp.”LNEQ TiếngLNEQ giẫm2J4r châNUbon xuố2J4rng nề2J4rn cPL2của NUbogiày da LNEQnhẹ nhàng2J4r LNEQvang lên,cPL2 khiếnp7SK c2J4rho 2J4rý thứcLNEQ GicPL2ản DaNUboo 2J4rhốt h2J4roảng. cPL2Toàn thânp7SK cNUboô vNUboô thức runp7SK rẩyLNEQ, l2J4rập tứcp7SK cNUboo rútNUbo mìncPL2h NUbolại, giLNEQống 2J4rnhư mộp7SKt độngcPL2 LNEQvật nhỏ2J4r p7SKdựa vàLNEQo gócNUbo tường.

“Sao lạiNUbo khôcPL2ng ch2J4rạy nữa?”p7SK Giọp7SKng 2J4rnói t2J4rrong trẻ2J4ro củaNUbo TạLNEQ Hàm vaNUbong lêncPL2 sLNEQau p7SKlưng: “ThậtLNEQ khcPL2ông NUbothú v2J4rị, hLNEQai ngàyNUbo tLNEQrước c2J4rô hNUboãy p7SKcòn NUbochạy LNEQnhư mLNEQột con thỏ.”

Giản DacPL2o cúLNEQi 2J4rđầu ngắm2J4r cPL2đôi ta2J4ry cp7SKủa mìNUbonh, t2J4rrên LNEQđó 2J4rchằng chịtp7SK vết thươngNUbo LNEQvà dínhp7SK đầycPL2 2J4rmáu tươp7SKi, khôngp7SK cònNUbo hình2J4r dáp7SKng trắnLNEQg tLNEQrẻo mề2J4rm mạicPL2 nhưcPL2 ngày thường.cPL2 ĐauNUbo quLNEQá, nhưp7SKng ccPL2ô vẫnNUbo cứngcPL2 rcPL2ắn cắnp7SK cp7SKhặt răLNEQng, dcPL2ùng haLNEQi cPL2tay ôNUbom đầup7SK, chờ đợip7SK nhữp7SKng NUbocơn đòncPL2 ro2J4ri sắpcPL2 đến.

Có LNEQlẽ LNEQdo cPL2nhìn th2J4rấy độngcPL2 t2J4rác vừ2J4ra NUbochậm chạcPL2p vừp7SKa phíLNEQ cônNUbog của cô,p7SK TạcPL2 Hàp7SKm ởLNEQ cPL2sau lưngp7SK cườp7SKi lêNUbon mộtNUbo tiếng.

“Chát...” 2J4rm thcPL2anh béNUbon nNUbohọn mạNUbonh mẽNUbo LNEQxé rLNEQách khôLNEQng LNEQkhí xung quap7SKnh, sacPL2u đNUboó mộtNUbo LNEQcơn cPL2đau qcPL2uen tLNEQhuộc lại2J4r p7SKào ạtLNEQ rLNEQơi xuốngcPL2 e2J4ro côcPL2 l2J4rần nữa.

Trước NUbomắt 2J4rGiản NUboDao tốip7SK sầm,LNEQ cơnp7SK đaNUbou 2J4rnhư dờNUboi sônp7SKg NUbolấp bNUboiển trong cơcPL2 th2J4rể khiếcPL2n cô2J4r muốnNUbo LNEQhôn cPL2mê, dNUboường nLNEQhư tNUboất 2J4rcả nộcPL2i tạnp7SKg đềucPL2 bNUboị mộtNUbo roNUboi này l2J4ràm thacPL2y cPL2đổi vịNUbo trí.

Nỗi đaLNEQu khổcPL2 vôNUbo cùnNUbog cPL2vô tậncPL2 nàp7SKy, đến2J4r p7SKkhi ncPL2ào mp7SKới kếtNUbo thúc đây?LNEQ PhảiLNEQ là2J4rm saNUboo mớ2J4ri cóp7SK thể2J4r kếLNEQt thúc?

...

“Ok.” MNUboột đôcPL2i tp7SKay 2J4rôm lấcPL2y LNEQcô NUbokhỏi mặtLNEQ cPL2đất, đặtcPL2 cPL2lên chiếc2J4r giưcPL2ờng nhỏ loanLNEQg 2J4rlổ máu2J4r, độngNUbo NUbotác v2J4rô cùLNEQng cPL2dịu dàng.

“Có muốnp7SK kếtcPL2 LNEQthúc tLNEQất cả2J4r nhữp7SKng thứcPL2 nàyLNEQ không?NUbo” Hp7SKắn nhLNEQẹ giọng LNEQ hỏi, dườngLNEQ np7SKhư hắn2J4r có2J4r thểLNEQ nLNEQhìn thấu2J4r nộip7SK tâmp7SK củLNEQa cô2J4r thôn2J4rg qLNEQua mỗip7SK mộtp7SK cPL2cái cp7SKhớp mắt.

Giản NUboDao nấcNUbo nghẹ2J4rn, khôngcPL2 tcPL2rả lNUboời. Tầmp7SK np7SKhìn p7SKcủa côcPL2 vẫn2J4r còcPL2n hốt hoảng2J4r cPL2như cp7SKũ, 2J4rcô loLNEQáng thoáLNEQng nh2J4rìn thấyLNEQ NUbotay LNEQmình bp7SKấu cp7SKhặt lêNUbon cPL2đệm giường,LNEQ nắm 2J4rchặt, l2J4rại bcPL2uông rap7SK, p7SKnắm chcPL2ặt, lLNEQại bLNEQuông ra.2J4r.. ChỉcPL2 kp7SKhi cPL2lặp đLNEQi lặpcPL2 lạcPL2i nhLNEQư vLNEQậy, tinh thp7SKần củap7SK côLNEQ mớiNUbo cLNEQó thểLNEQ tậpcPL2 trcPL2ung mộLNEQt chút.cPL2 Ở2J4r tr2J4rong đLNEQại dcPL2ương hỗnp7SK loạp7SKn này, p7SKcô lu2J4rôn NUbotự nhắcPL2c 2J4rnhở mìnhLNEQ, NUbokhông đượccPL2 2J4rbị hcPL2ắn cPL2thống tp7SKrị, khôp7SKng thể2J4r buôn2J4rg xuôi sp7SKinh mạngp7SK này.

“Viết rLNEQa đi.p7SK” Giọn2J4rg nóip7SK cLNEQủa hắLNEQn giố2J4rng ncPL2hư p7SKâm thp7SKanh tựNUbo nhiên 2J4rduy nhấp7SKt p7SKtrong thếcPL2 giớ2J4ri đaLNEQu khổp7SK nàcPL2y, vừcPL2a cảNUbom độnNUbog vừLNEQa dụ2J4r hop7SKặc: “MuốnLNEQ k2J4rết thúc LNEQ không? Chỉ2J4r cPL2cần cPL2cô vLNEQiết rNUboa LNEQtất cảcPL2 nhữnp7SKg cảmp7SK gp7SKiác NUbođó. Nếu2J4r kcPL2hông phcPL2ải LNEQbởi vLNEQì BcPL2ạc Cận Ngô2J4rn, cLNEQô vLNEQốn có2J4r thểcPL2 cPL2làm mộtcPL2 côp7SK NUbogái bLNEQình thườcPL2ng vLNEQui v2J4rẻ, cóLNEQ cuộNUboc sốnp7SKg củLNEQa LNEQmột người bìnhLNEQ thcPL2ường, sp7SKao p2J4rhải NUbohứng chịNUbou nLNEQhững đaucPL2 kh2J4rổ củaLNEQ 2J4rngày hô2J4rm nay?”

Từng cơp7SKn chup7SKa LNEQxót LNEQùa lê2J4rn trp7SKong lònLNEQg GiảnLNEQ Daop7SK. NUboĐúng vNUboậy, nếu nhưcPL2 kh2J4rông phả2J4ri p7SKBạc LNEQCận NgLNEQôn, 2J4rcuộc đờiNUbo c2J4rô sẽLNEQ khá2J4rc hoàp7SKn tocPL2àn. C2J4rô sẽLNEQ sốcPL2ng troLNEQng một p7SK thế gi2J4rới bì2J4rnh thNUboường cp7SKó ánNUboh mặLNEQt trNUboời xánNUbo lạncPL2, lLNEQàm sNUboao php7SKải chìmLNEQ vào2J4r bónp7SKg đêm sâuNUbo khônp7SKg thấNUboy đLNEQáy thLNEQế này?

Nước NUbomắt lại2J4r tcPL2ràn rLNEQa lNUboần nữa,cPL2 NUbothấm vàoNUbo hốcLNEQ mắcPL2t p7SKhõm sâuLNEQ của cô2J4r. LNEQLời n2J4rói của2J4r TạcPL2 Hàm,LNEQ kh2J4riến lòncPL2g c2J4rô ccPL2ứ âp7SKm thầ2J4rm p7SKmặc np7SKiệm lặpNUbo p7SKđi lặpp7SK NUbolại một cáiNUbo têncPL2: Bạc2J4r CậNUbon p7SKNgôn, Bạc2J4r CậnNUbo Ngôn...

“Lẽ p7SKnào cLNEQô không2J4r p7SKmuốn nóicPL2 cNUboho anNUboh NUbota b2J4riết? cPL2Cô LNEQở đ2J4rây chịu2J4r bao nhi2J4rêu 2J4rđau khổp7SK. CôNUbo cPL2đã sắp7SKp khôngp7SK chịup7SK nLNEQổi rồLNEQi, 2J4rnhưng đp7SKây cp7SKhỉ cPL2mới làNUbo 2J4rbắt đầu thôip7SK.” p7SKTạ HLNEQàm ncPL2hìn chằmcPL2 chằmcPL2 gươngLNEQ p7SKmặt táip7SK LNEQnhợt đangp7SK gp7SKắng sứcp7SK cắn2J4r chNUboặt môiLNEQ dướNUboi của cPL2cô, ý2J4r cưcPL2ời p7SKtrong mNUboắt 2J4rhắn ngLNEQày càncPL2g sâucPL2, LNEQgiọng nóicPL2 lLNEQại cPL2càng giốngNUbo nhNUboư đLNEQang chia sẻNUbo np7SKỗi đa2J4ru cùNUbong cô2J4r: “NóNUboi vp7SKới aNUbonh cPL2ta, LNEQcô mp7SKuốn rờip7SK cPL2xa aLNEQnh ta2J4r. ChỉcPL2 cầnLNEQ không cònp7SK qp7SKuan hệLNEQ vớiNUbo anNUboh 2J4rta, p7SKlàm NUbosao 2J4rcó ngưLNEQời muốncPL2 tp7SKra tấp7SKn cô?NUbo Tình2J4r cPL2yêu vốn2J4r 2J4rkhông phải cPL2 là tấ2J4rt cảcPL2 LNEQcủa p7SKcuộc sống,p7SK từ2J4r bcPL2ỏ LNEQđi, 2J4rtừ NUbobỏ rồiNUbo mọcPL2i thứ2J4r sLNEQẽ tốtLNEQ hơn2J4r. S2J4ráng np7SKgày maip7SK, cô sẽp7SK nằm2J4r trêLNEQn giLNEQường bệnhp7SK cNUboủa mLNEQột LNEQbệnh việnNUbo côNUbong, 2J4rtất cảcPL2 đềup7SK sNUboẽ kếcPL2t thp7SKúc, chỉ cầnNUbo côcPL2 NUbogửi cLNEQho aLNEQnh tcPL2a mộtNUbo bức2J4r thư.”

Giản NUboDao mp7SKơ hồ2J4r 2J4rngẩng đầu,p7SK cp7SKô nhìnNUbo thấLNEQy gp7SKương mặtp7SK tưp7SKơi cưLNEQời anh NUbotuấn xLNEQa p7SKxăm củ2J4ra TNUboạ HàmNUbo. ScPL2au đóp7SK tronNUbog taLNEQy bp7SKị nhét2J4r vàocPL2 mộtNUbo câyLNEQ bút.

“Viết rLNEQa 2J4rđi.” Hắnp7SK khẽp7SK dỗp7SK dà2J4rnh: “CNUboô LNEQsẽ rờNUboi NUboxa 2J4ranh tLNEQa, tấtp7SK cả đềcPL2u s2J4rẽ kết2J4r thLNEQúc. p7SKKhông LNEQcòn đaLNEQu kLNEQhổ, ccPL2ô 2J4rsẽ c2J4ró đượccPL2 mộcPL2t cNUbouộc sốnNUbog mớNUboi, tôiLNEQ sẽ2J4r thLNEQả cô np7SKgay l2J4rập tức.”

Giản cPL2Dao hố2J4rt hoảngLNEQ cPL2nhìn gicPL2ấy LNEQbút trưcPL2ớc mặt.

Chỉ cầncPL2 viếtp7SK mộtp7SK bcPL2ức LNEQthư, rp7SKời xcPL2a BạcNUbo LNEQCận Ngôn,cPL2 ngcPL2ười n2J4rày sẽ LNEQbỏ cPL2qua ch2J4ro mì2J4rnh sao?

Chỉ cp7SKần mộtNUbo bứcNUbo thư?

Đầu búcPL2t LNEQkim NUboloại mảncPL2h kcPL2hảnh, nhNUboẹ nLNEQhàng lướtLNEQ p7SKqua mặt2J4r 2J4rgiấy, đã viết2J4r p7SKđược haLNEQi t2J4rừ đauLNEQ NUbođớn nhất.

‘Cận Ngôn.’

Máu thịtNUbo 2J4rgiàn giụap7SK 2J4rche lấ2J4rp vp7SKài đcPL2ốt ngóLNEQn cPL2tay đãNUbo bcPL2iến hNUboình, Giản2J4r Dao bỗnp7SKg dưcPL2ng nắ2J4rm chặt2J4r bút,cPL2 dừngNUbo NUbolại tr2J4rên mặLNEQt NUbogiấy, chỉNUbo ip7SKm lLNEQặng 2J4rrơi lệ.

“Sao 2J4rkhông viếtcPL2 tiếp?”2J4r Gip7SKọng củap7SK hắncPL2 2J4rvẫn ônp7SK hòp7SKa nhưp7SK LNEQcũ, lạiLNEQ thấp NUbothoáng lNUboộ p7SKra sựNUbo rét2J4r lạnh.

Ngón tacPL2y GiảnNUbo DacPL2o thcPL2ả r2J4ra, cp7SKây búNUbot lă2J4rn xcPL2uống k2J4rhăn trảp7SKi giường, đểLNEQ lạcPL2i mNUboột loạtNUbo cácPL2c vếtcPL2 mựccPL2 lộp7SKn xộnLNEQ. MàLNEQ 2J4rcô thìcPL2 chônNUbo đầp7SKu vàNUboo giữp7SKa NUbocánh p7SKtay của LNEQ mình, lụNUboc phNUboủ ngũp7SK tạngp7SK đa2J4ru np7SKhư k2J4rhông phảiNUbo c2J4rủa bcPL2ản thân.

Không, khôngNUbo thể2J4r viếLNEQt. Dù2J4r NUbocó gi2J4ran NUbonan, khổNUbo scPL2ở đếNUbon cPL2mức n2J4rào điLNEQ chăng nữ2J4ra cũLNEQng kh2J4rông p7SKthể viết.

Hắn đang2J4r cPL2lừa cô.

Viết p7SKxong bứccPL2 thưLNEQ chicPL2a tap7SKy đp7SKau k2J4rhổ này,cPL2 hắnp7SK sẽ2J4r giếtNUbo cNUboô ngay 2J4rlập tứ2J4rc. Bởi2J4r NUbovì đâyLNEQ khôn2J4rg phải2J4r 2J4rlà thư2J4r chip7SKa LNEQtay, đâyLNEQ 2J4rchính lLNEQà dLNEQi thưp7SK cp7SKủa côp7SK, một bứcLNEQ cPL2di thp7SKư hp7SKủy đi2J4r tìnhcPL2 yêuLNEQ củaLNEQ ccPL2ô vàcPL2 Bp7SKạc CậLNEQn N2J4rgôn. 2J4rĐây mớicPL2 làcPL2 thứ2J4r hp7SKắn cần,2J4r hắn rấ2J4rt rõ2J4r pLNEQhải lNUboàm thếNUbo nàocPL2 mớiNUbo NUbocó thểp7SK cLNEQho Bạcp7SK CậncPL2 p7SKNgôn mp7SKột đảLNEQ kíchp7SK trLNEQầm trọngcPL2 nhất ngoàp7SKi việccPL2 ccPL2hỉ giLNEQết chếtp7SK cô.

Nhẫn cPL2nhịn, cầncPL2 phả2J4ri nhẫnp7SK nhịn.

Cô cNUboần phải2J4r sốp7SKng đp7SKể gặpLNEQ anh!

Không 2J4rcòn nLNEQghi ngờp7SK gNUboì nữa,LNEQ 2J4rsự kNUboháng LNEQcự trầmcPL2 mặcPL2c, cPL2yếu đuốicPL2 vp7SKà kiên đ2J4rịnh nàLNEQy, khcPL2iến cLNEQho sắcp7SK p7SKmặt TLNEQạ 2J4rHàm tp7SKừ từcPL2 t2J4rrầm xuống.

Đôi tcPL2ay b2J4răng lạNUbonh k2J4rhông t2J4riếng cPL2động đ2J4rè lêcPL2n cNUboánh tap7SKy c2J4rô, ng2J4rón tay đàncPL2 ôngcPL2 trNUboắng cPL2trẻo thop7SKn dp7SKài, ở2J4r trê2J4rn phầnLNEQ NUboda cLNEQoi nhưcPL2 LNEQcòn 2J4rlành lp7SKặn trắngp7SK ncPL2hư ngọc của2J4r cô,NUbo kcPL2hẽ x2J4roa xoa.

“Là tôicPL2 xuốngcPL2 tLNEQay chưcPL2a đủNUbo saocPL2?” Hắn2J4r khLNEQẽ LNEQhỏi: “MLNEQới 2J4rkhiến cho NUbocô tưởng2J4r NUborằng c2J4ròn cp7SKó t2J4rhể tiếp2J4r tcPL2ục kp7SKhông ngLNEQhe 2J4rlời ncPL2hư vậy?”

Giọng điệ2J4ru bìLNEQnh tcPL2ĩnh LNEQvà lạnhp7SK lùcPL2ng củLNEQa hNUboắn 2J4rkhiến tNUboim NUbogan phèo phổp7SKi c2J4rủa 2J4rGiản Da2J4ro 2J4rco thắtcPL2 lại.

Hắn nNUboổi gicPL2ận rồi.

Cô cNUbouối cùngcPL2 cũngp7SK khôNUbong trcPL2ánh khỏNUboi việccPL2 2J4rchọc giận2J4r hắn.

“Ha...” HắnLNEQ LNEQkhẽ cườp7SKi, gip7SKọng cPL2cười n2J4rày ccPL2àng khiếp7SKn c2J4rô sởLNEQn tóc gáyLNEQ. Còp7SKn p7SKngón NUbotay đanLNEQg lướtcPL2 trêncPL2 dp7SKa thịtLNEQ cLNEQô lạNUboi cLNEQàng chầNUbom NUbochậm gcPL2ia tăngp7SK sức2J4r mạnh mcPL2a sát,cPL2 tạocPL2 thà2J4rnh c2J4rảm cPL2giác đauLNEQ đớnp7SK lâmNUbo râm.

“Vậy tp7SKhì NUbochúng NUbota LNEQđổi mộtLNEQ c2J4rách khNUboác p7SKvậy.” HắnLNEQ nói:2J4r “p7SKCó lẽ lúcp7SK cPL2này tcPL2ặng NUbomột món2J4r qLNEQuà ccPL2ho cPL2Simon lLNEQà mộLNEQt NUboý kiếnp7SK khcPL2ông tồi.”

Tay p7SKhắn 2J4rchuyển độnNUbog từ2J4r từNUbo dLNEQọc NUbotheo th2J4rân NUbothể NUbocô, mơcPL2n trớnp7SK cổ vNUboà c2J4ránh tcPL2ay, ccPL2uối p7SKcùng cPL2dừng lLNEQại p7SKtrên 2J4rlưng cô.

“Xoạt...” Qp7SKuần ácPL2o bịcPL2 xéNUbo rác2J4rh khiến2J4r khônp7SKg khNUboí lànhNUbo lạnhNUbo ùaLNEQ đến LNEQcàng gLNEQia tăngcPL2 LNEQcảm p7SKgiác cPL2đau LNEQđớn ẩLNEQn sâuLNEQ tcPL2rong dNUboa thịt.

“Chỗ p7SKnày LNEQvẫn cLNEQòn p7SKđược giữ2J4r NUbogìn rLNEQất tốt.”p7SK HắnLNEQ khẽcPL2 thcPL2an thởcPL2: “Một c2J4rhút vếtLNEQ p7SKthương cũngNUbo khôNUbong có,LNEQ LNEQgiống cPL2như lờp7SKi tôicPL2 cPL2đã LNEQhứa vớicPL2 cô.”

Toàn thâNUbon GiNUboản DaLNEQo bắtcPL2 đầucPL2 ru2J4rn rẩy2J4r thcPL2eo scPL2ự tiế2J4rp xNUboúc mơnp7SK trớn củaLNEQ LNEQđầu ngónLNEQ t2J4ray hắn,LNEQ nướcLNEQ mắtp7SK cp7SKô lạicPL2 tuôn2J4r cPL2trào l2J4rần nữa.

***

Phó TLNEQử cPL2Ngộ tỉnhLNEQ cPL2lại từp7SK cLNEQơn LNEQmê, đNUboã làLNEQ 2J4rchuyện cPL2của haNUboi ngàLNEQy sau. Lạip7SK qLNEQua thêmcPL2 mộtNUbo ngà2J4ry, cPL2anh mNUboới cPL2có thểNUbo miễnNUbo c2J4rưỡng mởp7SK miệngNUbo nóiLNEQ chuyện.

Anh p7SKvẫn nằmLNEQ troNUbong phòn2J4rg sănp7SK só2J4rc đặccPL2 bp7SKiệt nhNUboư cũ,2J4r bcPL2ác sĩ ngh2J4riêm cPL2khắc khốngNUbo chếcPL2 thờiLNEQ cPL2gian vàcPL2 số2J4r lLNEQượng ngườiLNEQ tLNEQhăm bện2J4rh. p7SKHôm nLNEQay mớiLNEQ tỉn2J4rh lại gcPL2ặp np7SKgười nhàLNEQ LNEQđược mộtNUbo chúcPL2t, p7SKy LNEQtá NUbođã đến2J4r nóip7SK LNEQvới ancPL2h, A2J4rn Nhp7SKam NUbomuốn p7SKgặp anh.

“Được.” ALNEQnh y2J4rếu ớtNUbo đồngNUbo ý.

Bởi vìp7SK aNUbonh bcPL2iết, NUbonhất đNUboịnh cp7SKó liênLNEQ quacPL2n đế2J4rn 2J4rBạc CậnNUbo Ngôn.

Từ khp7SKi anNUboh tỉnh2J4r l2J4rại đếnNUbo giờ,p7SK BNUboạc 2J4rCận p7SKNgôn chp7SKưa từnp7SKg xu2J4rất hiện. CậuLNEQ LNEQấy cLNEQũng khôngNUbo LNEQcần LNEQphải xup7SKất hNUboiện, bởNUboi vcPL2ì 2J4rhiện NUbogiờ việc2J4r cứp7SKu GiảnLNEQ DacPL2o mớiLNEQ là chuyệNUbon cấpcPL2 cPL2thiết nhất.

Nghĩ đếnp7SK GiảNUbon DacPL2o, lNUboòng PhócPL2 TửLNEQ LNEQNgộ lạicPL2 đa2J4ru đớn.

Vậy p7SKthì, cPL2An LNEQNham đếnLNEQ tìmNUbo aNUbonh làmNUbo gì?

Ánh mp7SKặt tLNEQrời 2J4rbuổi LNEQchiều LNEQnhư tấmNUbo scPL2a mỏng2J4r LNEQphủ xuống,p7SK chiếNUbou lên NUbo giường bệnhp7SK tr2J4rắng mup7SKốt, tạocPL2 nêLNEQn mộtcPL2 ccPL2ảm giáp7SKc chớpp7SK nhocPL2áng khôngp7SK LNEQchân tLNEQhực. LNEQDo mất máu2J4r cPL2quá nhiều,2J4r sNUboắc mặtLNEQ Phóp7SK Tử2J4r NUboNgộ tcPL2ừ lNUboúc nhậpLNEQ việnLNEQ đcPL2ến giờ2J4r luNUboôn tr2J4rắng bệch2J4r như2J4r giấy, nhưng2J4r a2J4rnh vẫ2J4rn cốp7SK LNEQgắng n2J4rở nLNEQụ cườp7SKi vớip7SK LNEQAn NhaNUbom đ2J4rang ncPL2gồi LNEQbên p7SKcạnh giường.

Mấy hLNEQôm khôngLNEQ gặp7SKp, chàp7SKng trcPL2ai NUbothanh 2J4rtú cPL2sống nộicPL2 tâmNUbo vàLNEQ lãnNUboh đạm n2J4rgày xưap7SK, gcPL2iờ phúcPL2t nà2J4ry cằmNUbo đãNUbo bcPL2ắt đầu2J4r lúnLNEQ phúnLNEQ râLNEQu, thầ2J4rn p7SKsắc cp7SKũng lcPL2ộ vẻNUbo NUbobướng bỉnh nghiêcPL2m túc.

“Anh ấy2J4r đp7SKã nhốp7SKt mìNUbonh ởp7SK khcPL2ách 2J4rsạn bcPL2a np7SKgày rồ2J4ri.” A2J4rn NhNUboam nó2J4ri: “Không p7SKvào khôLNEQng rap7SK, khôp7SKng nhậNUbon điệNUbon t2J4rhoại ccPL2ủa 2J4rbất LNEQcứ ng2J4rười n2J4rào, khônLNEQg 2J4rai biết anhp7SK NUboấy đacPL2ng p7SKlàm gì.”

Phó Tử2J4r Ngộ2J4r ngẩnNUbo ngưLNEQời, khcPL2óe môcPL2i gcPL2iật giật.

Chỉ c2J4ró cPL2mấy LNEQcâu đơnNUbo gicPL2ản n2J4rày, khiếncPL2 LNEQcho LNEQcả phcPL2òng bệNUbonh lâmLNEQ vp7SKào trầm mặccPL2. AcPL2n N2J4rham k2J4rhông np7SKói thNUboêm gLNEQì, PhcPL2ó T2J4rử N2J4rgộ c2J4rũng khcPL2ông cPL2lên tiếng.

Qua mộtLNEQ lúNUboc NUbolâu, PhNUboó TửNUbo Ngộp7SK mớiLNEQ hỏiNUbo: LNEQ“Có... ticPL2n tứcp7SK củLNEQa... Giản Da2J4ro chưa?”

Sắc mNUboặt 2J4rAn NhaNUbom l2J4rại 2J4râm cPL2u th2J4rêm mấyNUbo phần:cPL2 “p7SKKhông có.”

Nước MỹNUbo rcPL2ộng lớnLNEQ nhưNUbo vậy,cPL2 muốp7SKn tìmcPL2 rLNEQa tuNUbong tcPL2ích củLNEQa mộLNEQt cô g2J4rái, p7SKđâu NUbodễ dàncPL2g gLNEQì? Huốp7SKng hồ2J4r đcPL2ối pLNEQhương cònNUbo l2J4rà mộtp7SK cp7SKao thủNUbo 2J4rlên kếcPL2 hoạchLNEQ LNEQgây ácPL2n vô cùn2J4rg kíp7SKn kẽ.

Thật rp7SKa BạcLNEQ LNEQCận NgôLNEQn đóngp7SK cửcPL2a khNUboông r2J4ra nNUbogoài, cảnhNUbo sátcPL2 NUbohai bên Trup7SKng Mỹ2J4r đềup7SK khônp7SKg cóp7SK pcPL2hê NUbobình kíLNEQn đNUboáo gìLNEQ ccPL2ả. Bp7SKởi vìNUbo vốLNEQn có2J4r thểcPL2 pháccPL2 h2J4rọa cái gìLNEQ thìcPL2 đNUboều đp7SKã NUbolàm h2J4rết, NUbothậm cp7SKhí đếncPL2 têcPL2n họNUbo thcPL2ân phậnp7SK D2J4rNA, lần2J4r LNEQtrước cLNEQũng đã b2J4rị LNEQBạc Cậnp7SK NUboNgôn bắtNUbo NUbođi xáLNEQc nhậnp7SK đầ2J4ry đủLNEQ. CNUboòn l2J4rại chỉNUbo LNEQlà p7SKcông việc2J4r củaLNEQ cácPL2c cPL2thanh tra cảnhLNEQ sát,LNEQ p7SKtruy tìmLNEQ dấup7SK vếNUbot cPL2lần p7SKra tLNEQên tộp7SKi phạm2J4r này.

“Cho dù2J4r cPL2là thcPL2iên t2J4rài tNUboâm lp7SKý tội2J4r phạmcPL2, cp7SKũng cócPL2 lNUboúc kh2J4rông thể ccPL2ứu đượcNUbo p7SKbạn gáLNEQi củacPL2 mìnhp7SK.” MộcPL2t thaLNEQnh trNUboa LNEQtừng trcPL2ải củacPL2 FB2J4rI đp7SKã nóLNEQi nhưp7SK vậy: “p7SKTôi n2J4rghĩ cóLNEQ lcPL2ẽ SimLNEQon cầnNUbo thê2J4rm 2J4rthời giNUboan đểNUbo tiếpNUbo nhận..cPL2. sựNUbo thậtp7SK tàncPL2 khố2J4rc này.”

Cục LNEQdiện cPL2hiện tại,2J4r khp7SKiến tNUboâm tìNUbonh AcPL2n Nhp7SKam buồnNUbo b2J4rực NUbovô cùngcPL2. Đến p7SKtìm NUboPhó Tử2J4r NgộLNEQ bởcPL2i vìp7SK NUboanh ccPL2ó lNUboẽ làNUbo ngườip7SK d2J4ruy ncPL2hất p7SKcó thểp7SK khiếnLNEQ BạcLNEQ 2J4rCận Ngôn cPL2 ra khỏNUboi phòng.

...

“Cậu ấy.p7SK.. kcPL2hông tLNEQiếp nh2J4rận đâu.”NUbo PhcPL2ó TLNEQử NcPL2gộ khẽp7SK nói.

An Nhap7SKm giậtLNEQ mp7SKình, khôn2J4rg hiểup7SK p7SKanh đcPL2ang nócPL2i vềLNEQ điềLNEQu gì2J4r. NUboSắc mặp7SKt Phó 2J4rTử NgộcPL2 lộLNEQ r2J4ra thầnp7SK sắc2J4r thươncPL2g xót.

Anh hiểuLNEQ p7SKngười bạncPL2 thânNUbo củap7SK p7SKmình, đóNUbo LNEQlà mộp7SKt ngư2J4rời đànp7SK ông LNEQ kiêu ngạoNUbo cPL2và ngLNEQay th2J4rẳng. Việc2J4r mấtp7SK cPL2đi GiảLNEQn cPL2Dao, LNEQBạc Cậnp7SK Ngôn2J4r mãp7SKi mãicPL2 cũnp7SKg không 2J4r thể ticPL2ếp NUbonhận được.

Cho dp7SKù lúNUboc này2J4r GiảLNEQn NUboDao đãp7SK chết,LNEQ cLNEQậu NUboấy cLNEQũng sẽp7SK khôp7SKng tiếp nhận.

Mà hiệNUbon giờNUbo, cậucPL2 NUboấy lạicPL2 qcPL2uay LNEQvề thế2J4r 2J4rgiới củaLNEQ bNUboản thâncPL2. CNUboậu ấy đaLNEQng NUbosuy LNEQnghĩ cPL2điều gì?cPL2 NLNEQếu nhưp7SK GiảnNUbo LNEQDao cPL2thật sNUboự cNUbohết cPL2đi rLNEQồi, tư2J4rơng laLNEQi cp7SKủa cậu2J4r ấNUboy sẽ NUbonhư thếp7SK nàocPL2 đây?

Phó TửcPL2 NgộcPL2 yêLNEQn lặLNEQng troncPL2g LNEQkhoảnh khắp7SKc, thấpLNEQ giọngLNEQ nóip7SK: “GcPL2iúp tôi... gọip7SK điệncPL2 thocPL2ại... p7SKcho ccPL2ậu ấy.”

An NhaNUbom gậ2J4rt đầu,LNEQ lấLNEQy d2J4ri độngp7SK rcPL2a cPL2bấm sốcPL2, cPL2để lcPL2ên bênp7SK tp7SKai anh.

Điện thoại2J4r reNUbong m2J4rười mcPL2ấy NUbotiếng, A2J4rn Nhap7SKm cPL2đã khLNEQẽ ncPL2híu màyLNEQ, thần cPL2 sắc củLNEQa P2J4rhó LNEQTử NgộNUbo vp7SKẫn kcPL2hông tha2J4ry đổLNEQi nhLNEQư c2J4rũ, 2J4ranh cLNEQhỉ ch2J4răm chNUboú lắLNEQng ngheNUbo, ánhp7SK mắt dNUboõi 2J4rvề cPL2phía trước.

Một tiếng2J4r ‘cạcPL2ch’ khẽcPL2 va2J4rng lêNUbon, cuốiLNEQ cũNUbong đãNUbo nhậnp7SK đp7SKược điện.

“Cận NgNUboôn?” GiNUboọng nLNEQói ccPL2ủa Pp7SKhó TNUboử Ngộ2J4r khàncPL2 đặc.

Đầu 2J4rdây cPL2bên kNUboia yêp7SKn lặ2J4rng mNUboấy giâyp7SK, mNUboới tcPL2rả lcPL2ời: “Tử2J4r Ngộ.”

Lúc nLNEQày, AcPL2n cPL2Nham đNUboột nhp7SKiên nh2J4rìn NUbothấy, PhócPL2 TNUboử cPL2Ngộ nLNEQgẩn người mộtcPL2 p7SKlúc, sp7SKắc LNEQmặt cũng2J4r cócPL2 cNUbohút bip7SKến LNEQđổi. Sa2J4ru đcPL2ó anNUboh ngẩNUbong đcPL2ầu lên2J4r nhìcPL2n: “AcPL2n Nham... c2J4rậu... p7SKra ngLNEQoài trướcp7SK đi.”

An NhNUboam gNUboật gập7SKt đầu,p7SK đặtp7SK cPL2di độ2J4rng vàocPL2 2J4rtay LNEQanh. p7SKAnh t2J4ra quay ngườicPL2 đip7SK vcPL2ề phNUboía cửa.cPL2 p7SKLúc LNEQcánh cửNUboa cPL2từ từ2J4r 2J4rkhép lp7SKại, an2J4rh p7SKta độtcPL2 nhiêcPL2n ng2J4rẩng đầu lên,LNEQ p7SKsau đóNUbo NUboliền gip7SKật mình.

Phó TửNUbo NNUbogộ vẫnLNEQ ducPL2y tLNEQrì p7SKdáng nằp7SKm thẳp7SKng p7SKnhư cũ,2J4r mộtcPL2 cNUboánh p7SKtay miễn NUbocưỡng cứ2J4rng ngp7SKắc cầcPL2m lấNUboy dp7SKi động.cPL2 NNUbohưng 2J4rtrên gư2J4rơng mặt2J4r ancPL2h tuấn2J4r trp7SKắng bệch p7SKđó, lạicPL2 cLNEQó LNEQmột gicPL2ọt nướLNEQc mắtNUbo cPL2không thểp7SK kìmLNEQ nénp7SK đưcPL2ợc lăNUbon xuống.

Người bcPL2ác scPL2ĩ NUbonày, cPL2là bạncPL2 thâLNEQn dLNEQuy nhấLNEQt của2J4r LNEQBạc CLNEQận NUboNgôn. Hôm đLNEQó lNUboúc aNUbonh LNEQtrúng đạncPL2 ngcPL2ã xuốngcPL2 đấ2J4rt, sLNEQinh mạLNEQng đangNUbo lúccPL2 ngLNEQuy hiểmLNEQ, ancPL2h 2J4rlại chỉp7SK lẩm p7SKbẩm ‘GiảcPL2n DNUboao... bNUboảo vệNUbo côp7SK ấy...’,NUbo cNUboũng p7SKchưa tLNEQừng LNEQrơi mộtcPL2 giọt2J4r nưcPL2ớc mắt.NUbo L2J4rúc làm x2J4rong cPL2phẫu thuật,p7SK hôcPL2m n2J4ray p7SKđáng lẽ2J4r scPL2au khcPL2i thuốcPL2c t2J4rê hp7SKết hiệucPL2 LNEQlực sẽp7SK đNUboau đớn vô2J4r cùng,cPL2 an2J4rh cp7SKũng 2J4rchưa từncPL2g rơiNUbo m2J4rột giọtLNEQ n2J4rước mcPL2ắt nào.

Nhưng hiệnp7SK gNUboiờ vNUboừa ncPL2ghe tp7SKhấy NUbogiọng nóiLNEQ củap7SK cPL2Bạc CậnLNEQ Ng2J4rôn, anh thoángcPL2 LNEQchốc lạip7SK rNUboơi 2J4rnước mắt.

An Np7SKham từcPL2 từLNEQ kLNEQhép lp7SKại NUbokhe ccPL2ửa cp7SKuối cùLNEQng, lcPL2ặng lẽp7SK ch2J4rờ p7SKở bên ngoài,2J4r khLNEQông LNEQlên tiếng.

Nhưng h2J4riện giờLNEQ, aLNEQnh tcPL2a vcPL2ốn khôn2J4rg biếNUbot được,LNEQ NUbomãi đếncPL2 sp7SKau kh2J4ri vụ áNUbon LNEQkết NUbothúc, an2J4rh tp7SKa mp7SKới thNUboật cPL2sự hiểuLNEQ np7SKguyên nhânp7SK NUbovà hNUboàm ýcPL2 tNUboại LNEQsao p7SKgiờ phút nàyp7SK P2J4rhó TửNUbo NgộLNEQ lạp7SKi 2J4rđột LNEQnhiên rp7SKơi np7SKước mắt.

Mà cù2J4rng lLNEQúc nàyp7SK, khácLNEQh sLNEQạn Marriotp7SKt tcPL2rong truLNEQng tp7SKâm p7SKthành phố2J4r, tại căp7SKn phòngcPL2 NUbotrên tầngp7SK cp7SKao nhất.

Bạc CậnLNEQ N2J4rgôn LNEQđã thp7SKay đổi2J4r mộtp7SK p7SKbộ 2J4rvest đeNUbon từLNEQ đầup7SK 2J4rđến chân, bóngp7SK dánLNEQg cNUboô đ2J4rơn 2J4rđứng NUbothẳng ở2J4r trướ2J4rng cửaNUbo sổNUbo pLNEQha lêNUbo. p7SKBên ngoàicPL2 cửaNUbo cPL2sổ, áLNEQnh chiều LNEQ tà cPL2hoàng hNUboôn tp7SKrải cPL2ánh sángcPL2 LNEQảm đạmNUbo 2J4rlên cPL2mặt anNUboh, 2J4ranh nắmcPL2 chặLNEQt LNEQdi động,LNEQ đôiLNEQ mắt đeNUbon dàiLNEQ nhNUboìn xuốn2J4rg thànhLNEQ pLNEQhố dướip7SK cLNEQhân. cPL2Trên NUbogương mLNEQặt anLNEQh tuấnp7SK nhưcPL2 ncPL2gọc, chỉ LNEQcòn lại2J4r vẻ2J4r tĩ2J4rnh lặng2J4r lạNUbonh băng.

***

Lúc G2J4riản D2J4rao tỉ2J4rnh l2J4rại lầcPL2n np7SKữa, pháNUbot hiệncPL2 mìnLNEQh đap7SKng nằmp7SK sấp trcPL2ên mộtp7SK ccPL2ái giLNEQá sắtNUbo lp7SKạnh lẽocPL2. QuầnLNEQ 2J4ráo vẫ2J4rn cònNUbo, như2J4rng sap7SKu lp7SKưng lạp7SKi lộNUbo p7SKra trong2J4r không NUbokhí lLNEQạnh cPL2giá, cPL2tay cNUbohân c2J4rô vẫNUbon bịp7SK x2J4rích sắtNUbo khóaNUbo chp7SKặt, khLNEQông th2J4rể đNUboộng đậy.

Tình hìnhp7SK p7SKnày kp7SKhiến côp7SK p7SKkhiếp sợ2J4r. CôLNEQ ngướccPL2 mLNEQắt NUbonhìn LNEQánh đèp7SKn sáng dcPL2ìu LNEQdịu 2J4rxung quanhNUbo, côNUbo đLNEQã bp7SKị đ2J4rẩy khỏcPL2i lồngp7SK giacPL2m, đặtLNEQ trNUboên mộtcPL2 NUbokhoảng đất trống,2J4r giốnNUbog nLNEQhư mộp7SKt cop7SKn cp7SKá LNEQnằm trêp7SKn thớt.

Cô dp7SKùng p7SKsức cắcPL2n mạnh2J4r và2J4ro mô2J4ri cPL2dưới đanNUbog p7SKnứt n2J4rẻ, LNEQcơn đauNUbo kp7SKịch liệt truyp7SKền đến.

Đại p7SKnão vẫnp7SK còcPL2n rấtNUbo ch2J4rậm chạNUbop, nhưngNUbo ýNUbo thức,p7SK LNEQtầm nhì2J4rn và LNEQ thính gNUboiác p7SKcủa c2J4rô đều2J4r tỉnhp7SK táo.p7SK 2J4rHắn đ2J4rã dừngLNEQ tiêLNEQm p7SKthuốc cPL2cho côp7SK, l2J4rà bởiLNEQ LNEQvì hp7SKứng thú c2J4rủa hắnNUbo LNEQđã chLNEQuyển 2J4rtừ qu2J4rất rop7SKi tcPL2ruy đuổ2J4ri... 2J4rsang cPL2lột dLNEQa 2J4rrồi sao?

Khóe mắt2J4r GiLNEQản DacPL2o tLNEQừ từp7SK ẩmNUbo ưcPL2ớt, như2J4rng 2J4rcô vẫncPL2 p7SKcố p7SKgắng kìm nénp7SK, không2J4r NUbođể bảnLNEQ thâ2J4rn phá2J4rt LNEQra tiNUboếng nNUboức 2J4rnở quácPL2 NUbolớn. LNEQCó điều2J4r mLNEQột chúLNEQt cPL2âm thanhp7SK này, làm2J4r 2J4rsao cócPL2 thểNUbo thoáp7SKt NUbokhỏi đp7SKôi mắNUbot vàcPL2 lNUboỗ tNUboai củaLNEQ ngườip7SK đó...NUbo Phíap7SK scPL2au lưng c2J4rô b2J4rỗng tp7SKruyền đếnNUbo độngcPL2 LNEQtĩnh, cócPL2 nLNEQgười đ2J4rứng dậyLNEQ tcPL2ừ trêp7SKn sô2J4r pLNEQha, ngâLNEQm ng2J4ra mộtLNEQ khúc 2J4rca ccPL2ất bướLNEQc đ2J4ri qua.

“Cuối cùnp7SKg LNEQcũng 2J4rtỉnh rồNUboi.” HcPL2ắn đứngLNEQ cPL2bên cạ2J4rnh côNUbo, tp7SKrên tcPL2ay cầm cPL2 một 2J4rthứ gcPL2ì đóLNEQ, kNUbohẽ 2J4rva p7SKchạm vàop7SK nNUbohau NUbophát rp7SKa tiếngp7SK kip7SKm loNUboại thaNUbonh thúyNUbo. ChLNEQo dù Giảnp7SK DNUboao kcPL2hông thp7SKấy, np7SKhưng cũnNUbog đoánLNEQ LNEQra NUbođó LNEQlà mLNEQột cPL2con LNEQdao giảicPL2 phẫu.

Đầu 2J4rngón tLNEQay lạnhNUbo ngắt,LNEQ lạip7SK lNUboần nữaNUbo d2J4rọc p7SKtheo tNUboheo t2J4rấm lưng trầncPL2 tNUbohon đ2J4rẹp NUbocủa NUbocô, tLNEQừ từp7SK mơnLNEQ trớn.

“Tôi sLNEQắp bcPL2ắt LNEQđầu rồi.”p7SK HcPL2ắn cúcPL2i đầuNUbo cPL2nói khẽcPL2 bêNUbon cPL2tai p7SKcô: “Chỉ là,2J4r LNEQtôi cònNUbo chuẩnNUbo NUbobị chNUboo p7SKcô th2J4rêm chútNUbo cPL2gia vp7SKị, nNUbohư vậy...LNEQ LNEQcó lẽp7SK cPL2cô vàp7SK tôcPL2i đề2J4ru sẽ hưngp7SK phấ2J4rn vcPL2à vuLNEQi cPL2vẻ hơn.”

Hai NUbotay cp7SKủa Giả2J4rn D2J4rao bị2J4r trp7SKói ởcPL2 hacPL2i bên2J4r gp7SKiá NUbosắt, ccPL2ô khNUboẽ nắmNUbo chặt lấyp7SK thanNUboh ngaNUbong, sNUboau lưncPL2g cũp7SKng bLNEQị mộtNUbo cơcPL2n ớn2J4r lLNEQạnh quép7SKt qua.

Nhưng p7SKđiều cô2J4r khp7SKông ngờp7SK là2J4r, ‘gNUboia vị’LNEQ 2J4rmà TạcPL2 HàmLNEQ nó2J4ri tới,NUbo cPL2lại là hìp7SKnh ảnhp7SK ccPL2ó li2J4rên LNEQquan đếnLNEQ Bp7SKạc CcPL2ận Ngôn.

Tạ HNUboàm cầ2J4rm lấNUboy p7SKhai cPL2con dLNEQao nhỏcPL2 sắp7SKc p7SKbén ti2J4rnh xảo,NUbo LNEQthong thả đicPL2 đếnp7SK NUbotrước tầm2J4r 2J4rmắt cPL2của côp7SK. KhôngcPL2 2J4rbiết hắLNEQn NUboấn vp7SKào cLNEQhỗ nàoNUbo, mộtLNEQ LNEQcái LLNEQCD cPL2treo gNUboiữa không tp7SKrung đột2J4r ngộtp7SK bậtcPL2 sángLNEQ lên.

Là 2J4rtin tức.2J4r Nữp7SK pháLNEQt 2J4rthanh NUboviên đp7SKang LNEQdùng np7SKgữ điệup7SK lưLNEQu loát tp7SKrình b2J4rày: “TiểNUbou 2J4rthư p7SKGiản DaoNUbo, bạn2J4r gp7SKái c2J4rủa chuyê2J4rn giLNEQa tâmLNEQ lýNUbo t2J4rội phLNEQạm nổLNEQi cPL2tiếng người H2J4roa Bạc2J4r NUboCận NgônLNEQ, 2J4rđã b2J4rị têncPL2 2J4rbiến tcPL2hái ăNUbon thị2J4rt nLNEQgười ‘hoacPL2 tươi’p7SK sốcPL2 LNEQmột bắtNUbo cóc đượp7SKc p7SKbốn np7SKgày. Phí2J4ra cảnh2J4r sLNEQát cPL2thông báocPL2, đanp7SKg LNEQtoàn LNEQlực lụcPL2c sNUbooát t2J4rung cPL2tích của k2J4rẻ LNEQtình nghp7SKi cPL2Tạ Hàm.LNEQ p7SKMà thep7SKo chúng2J4r tôicPL2 quNUboan sáLNEQt, NUbođây đãp7SK LNEQlà ngàyp7SK thứ2J4r tư,cPL2 GcPL2iáo 2J4rsư Bạc CLNEQận Ng2J4rôn vp7SKẫn cònNUbo ởLNEQ tro2J4rng phòngp7SK khLNEQách sLNEQạn n2J4rhư cũ,p7SK cựcPL2 tuyệtcPL2 bấNUbot c2J4rứ sựcPL2 giNUboao ticPL2ếp nào vớNUboi bên2J4r ngoài...”

Lòng GiảncPL2 cPL2Dao đau2J4r thắp7SKt lạLNEQi, côp7SK LNEQthấy trênLNEQ màp7SKn NUbohình lướtcPL2 qu2J4ra cảnh bênNUbo n2J4rgoài NUbokhách sạnLNEQ bọnLNEQ họcPL2 ngp7SKủ cPL2lại LNEQlúc p7SKtrước. ToànLNEQ b2J4rộ tưp7SKờng pp7SKha p7SKlê củaNUbo tcPL2òa nhà đ2J4rang phản2J4r chi2J4rếu áNUbonh sLNEQáng củp7SKa buổcPL2i ccPL2hiều NUbotà, hup7SKy hoNUboàng lộngLNEQ lLNEQẫy nLNEQhưng cũngcPL2 hoàn to2J4ràn 2J4ryên tĩnh.

Lệ nơi2J4r 2J4rkhóe mắtp7SK GNUboiản DaLNEQo, bỗngcPL2 chốcLNEQ àop7SK p7SKạt rLNEQơi xuống.

Mà pcPL2hản ứng2J4r nà2J4ry hp7SKiển nhiênp7SK đãLNEQ lấyLNEQ đcPL2ược l2J4ròng TạcPL2 Hà2J4rm. HắNUbon khẽ 2J4r mỉm cườ2J4ri điLNEQ đếNUbon bêNUbon cạnp7SKh côLNEQ, ngẩ2J4rng đp7SKầu cp7SKùng 2J4rxem ti2J4rn cPL2tức v2J4rới cPL2cô, hắn2J4r p7SKcất gLNEQiọng tràn đ2J4rầy tánLNEQ thưở2J4rng: “NUboĐàn ôcPL2ng càcPL2ng làLNEQ thiênNUbo tcPL2ài th2J4rì lcPL2ại càng2J4r kicPL2êu cPL2ngạo, p7SKgặp phải ngườp7SKi mà2J4r NUbobọn p7SKhọ k2J4rhông cócPL2 kLNEQhả năNUbong LNEQchiến thắng,2J4r gNUboặp php7SKải trắcLNEQ LNEQtrở khôNUbong p7SKthể nào cPL2 chấp nhận2J4r được,NUbo sẽNUbo ngLNEQã càngLNEQ đau.”

Hắn qua2J4ry đầuLNEQ nhcPL2ìn cLNEQô: “CôcPL2 đ2J4rối vớip7SK hắp7SKn rấ2J4rt quLNEQan trp7SKọng. Tôi p7SK nghĩ đợp7SKi hắLNEQn np7SKhận đượcNUbo tấmcPL2 dp7SKa cp7SKủa NUbocô, p7SKtrò chơLNEQi nàp7SKy LNEQsẽ càn2J4rg trởNUbo nênp7SK vp7SKui vẻLNEQ. CôLNEQ nói NUboxem, hắnNUbo cLNEQó pLNEQhải p7SKsẽ p7SKcàng thêLNEQm p7SKtự p7SKtrách LNEQđau khổ,LNEQ cPL2không 2J4rcó cPL2cách p7SKnào t2J4rha thứ2J4r cho bảLNEQn tcPL2hân mình?”

Giản Da2J4ro NUbocắn chặtcPL2 môi,LNEQ toànNUbo NUbothân bắtLNEQ LNEQđầu rup7SKn lcPL2ên 2J4rnhè cPL2nhẹ. Ngay lúcp7SK 2J4rnày, mp7SKột NUbocánh tap7SKy c2J4rủa NUboTạ HNUboàm 2J4rkhẽ NUboấn lê2J4rn ótp7SK cô,p7SK đèLNEQ nénNUbo sLNEQự r2J4run rcPL2ẩy của cô;2J4r một2J4r cánNUboh taLNEQy p7SKkhác lạip7SK từNUbo t2J4rừ trượp7SKt xuốngp7SK. GiảcPL2n 2J4rDao cảmcPL2 nhNUboận đcPL2ược coNUbon cPL2dao lạnh lLNEQẽo, khẽ2J4r khànLNEQg chạmcPL2 LNEQlên làn2J4r 2J4rda mình...

Cận Ngôn...NUbo cứu2J4r em.

“Tin tứcLNEQ p7SKnóng hổi!”2J4r GiLNEQọng NUbonói tronNUbog trẻo2J4r 2J4rcủa LNEQnữ phLNEQát thanh cPL2viên, đột2J4r nhp7SKiên cắtp7SK ncPL2gang cảmLNEQ xúLNEQc dp7SKường ncPL2hư p7SKđã chìmNUbo nghcPL2ỉm củcPL2a GcPL2iản DacPL2o, cũnNUbog cắt n2J4rgang độnLNEQg táp7SKc LNEQtrong taLNEQy Tạ2J4r HàmNUbo. HaNUboi ngườiLNEQ đồ2J4rng thờiLNEQ n2J4rgẩng đầu2J4r, NUbolại ccPL2hỉ tcPL2hấy màn h2J4rình đanLNEQg dacPL2o động,cPL2 cảnhcPL2 s2J4rát từNUbo tr2J4rong bụiLNEQ cỏLNEQ cầmNUbo sp7SKúng chạ2J4ry nLNEQhư điên.

Sắc m2J4rặt Tạ2J4r p7SKHàm khLNEQẽ p7SKtrầm ngâmcPL2, đứngLNEQ tcPL2hẳng nhìncPL2 LNEQchằm chằNUbom vào mà2J4rn hNUboình. GiọngLNEQ nóp7SKi củaLNEQ phá2J4rt tLNEQhanh viêncPL2 tỏLNEQ vẻ2J4r khẩnLNEQ cấLNEQp truy2J4rền tới:cPL2 “p7SK... Chúng tNUboôi vừaLNEQ cPL2mới nhậncPL2 đượccPL2 t2J4rin tLNEQức, tNUboên sáp7SKt 2J4rthủ biếncPL2 tNUbohái ănLNEQ thị2J4rt ngườLNEQi ‘hoap7SK tươi’2J4r số NUbo hai Tp7SKommy, khoảngNUbo mườip7SK táNUbom tNUboiếng đcPL2ồng hp7SKồ tNUborước, đã2J4r vcPL2ượt ngụLNEQc NUbokhỏi nhàLNEQ giam cPL2Pelican BLNEQay. TrướccPL2 cPL2mắt phíLNEQa p7SKgiám p7SKngục vp7SKà cPL2FBI đềup7SK cự2J4r tuyệtNUbo pp7SKhát biểup7SK bcPL2ình lLNEQuận về chcPL2uyện nàyp7SK. CcPL2ục NUboCảnh sáNUbot bLNEQang vLNEQà C2J4rục ĐiềuLNEQ tr2J4ra l2J4riên b2J4rang đãp7SK cùngp7SK NUbophái 2J4rmột sốcPL2 lượng lớnNUbo cảnLNEQh sp7SKát, cPL2truy 2J4rtìm thp7SKeo NUbodấu LNEQvết trố2J4rn chNUboạy p7SKcủa hắn...”

Màn hìNUbonh chu2J4ryển 2J4rđến phòngLNEQ pcPL2hát LNEQthanh, vẻp7SK cPL2mặt phátp7SK t2J4rhanh viên 2J4rnữ rấtcPL2 ngp7SKhiêm trLNEQọng: “.2J4r.. LNEQNghe nó2J4ri, TcPL2ommy p7SKdùng má2J4ru 2J4rtươi đcPL2ể lại2J4r hcPL2ai chữcPL2 ‘bp7SKáo thù’ tcPL2rên t2J4rường 2J4rcủa ngp7SKục giam2J4r. ‘2J4rBáo thù’2J4r NUbocủa hắn2J4r lNUboà LNEQám chỉLNEQ ap7SKi? CNUboó phảicPL2 lp7SKà người vcPL2ừa mất2J4r NUbođi ngườiNUbo yêNUbou, giá2J4ro sưcPL2 BạccPL2 CNUboận Ngô2J4rn p7SKkhông? Trp7SKước mắtNUbo, h2J4rai tênLNEQ ănp7SK thịt ngườ2J4ri ‘hoaLNEQ tươi’LNEQ p7SKđều cPL2đang nhởncPL2 n2J4rhơ ngcPL2oài vònLNEQg cPL2pháp lu2J4rật, LNEQbọn họ2J4r cp7SKó php7SKải lạiNUbo bắt taycPL2 cPL2nhau lầNUbon nữa,2J4r tạocPL2 NUbora cPL2những vụcPL2 ánLNEQ mNUboới không...”

Giản Dp7SKao LNEQngơ ngẩncPL2 np7SKhìn mànNUbo hìnLNEQh, Tạ2J4r Hàp7SKm lạp7SKi đặtp7SK NUbodao giNUboải phẫu sangp7SK bàn2J4r NUbobên cạnhcPL2, phcPL2át r2J4ra LNEQâm thap7SKnh thanp7SKh thúy.

“Oh... scPL2hit!” HắncPL2 nhìnp7SK cPL2chằm chằNUbom mànNUbo hLNEQình, tNUborên mặ2J4rt tNUboừ tLNEQừ hiện lênLNEQ mNUboột nụNUbo cưLNEQời m2J4rang ýNUbo t2J4rứ hàp7SKm xp7SKúc, cũp7SKng kcPL2hông cPL2thèm liếc2J4r nNUbohìn Giản2J4r Dao2J4r, qp7SKuay người bướcp7SK nNUbohanh vcPL2ào bónLNEQg tối.

Một mìnhLNEQ Gi2J4rản cPL2Dao nằmcPL2 NUbosấp tNUborên giáNUbo, xuLNEQng q2J4ruanh lạp7SKi hồiNUbo phục scPL2ự yLNEQên tĩncPL2h nhp7SKư tuyệcPL2t vLNEQọng. 2J4rCô vẫnLNEQ cPL2luôn ngẩng2J4r đầucPL2 nhìcPL2n màNUbon NUbohình, nNUboội LNEQtâm dấy lcPL2ên hp7SKi vcPL2ọng đãLNEQ lLNEQâu không2J4r ccPL2òn, n2J4rhưng lp7SKại đanp7SK xecPL2n sự2J4r tuyệtLNEQ vọngNUbo bấtLNEQ lực2J4r sâLNEQu sắc.

Là anLNEQh sao?

Là a2J4rnh đãcPL2 cPL2ra cPL2một hi2J4rểm cPL2chiêu ‘xuấtNUbo cPL2kỳ bấtLNEQ 2J4rý’ (*)LNEQ, lợiLNEQ dụng Tommy2J4r l2J4ràm mồp7SKi nhLNEQử, muốnp7SK dụNUbo bắtcPL2 Tạp7SK Hàm?

(*) BấNUbot thình LNEQlình, NUbothừa lúLNEQc cPL2người tLNEQa khôNUbong ngờ,2J4r làNUbom NUbocho khô2J4rng kịpp7SK đối2J4r phó.

Hay lLNEQà T2J4rommy 2J4rđã thp7SKật s2J4rự vưLNEQợt ngụp7SKc đểNUbo p7SKbáo tLNEQhù, anNUboh LNEQhai mặcPL2t giáp địNUboch p7SKsẽ càn2J4rg LNEQthêm khóNUbo kp7SKhăn gcPL2ian nancPL2? M2J4rà NUbobọn họp7SK sLNEQẽ cNUboàng 2J4rkhó NUbocó 2J4rngày gNUboặp lại?

Cô nhìNUbon mãcPL2i cPL2nhìn mãi,2J4r p7SKđến NUbokhi trêncPL2 tiNUbovi khônp7SKg cNUboòn bcPL2ất cp7SKứ tip7SKn tức g2J4rì liêLNEQn qu2J4ran đếnp7SK LNEQBạc CậnLNEQ NgLNEQôn. 2J4rCô mớiNUbo 2J4rcúi đầLNEQu, mặtcPL2 NUbodán và2J4ro gcPL2iá sắtLNEQ lạ2J4rnh băng, nướccPL2 mắtcPL2 NUbolăn xuốnLNEQg LNEQtừng giọt.