Hãy nhắm mắt khi anh đến - Chương 73 - 74

Chương 73

Giản DarxFko SSGQnghĩ, côSSGQ đãrxFk rxFkbiết đượcSSGQ bnMqxí rxFkmật củSSGQa TạSSGQ Hàm.

Tại 7226sao hắn8tGh córxFk 8tGhthể dùnrxFkg k8tGhỹ thuật8tGh t7226âm lrxFký đrxFkể khốngSSGQ ch8tGhế nhiều người7226 nhưrxFk vậy?8tGh ThậSSGQt 8tGhra cnMqxăn bảnrxFk crxFkhính 7226là nhờnMqx 8tGhlợi dụngrxFk thuốc,nMqx 7226khiến người7226 tnMqxa sản 7226sinh r8tGha SSGQảo giSSGQác, lnMqxàm 8tGhtinh thrxFkần hốtrxFk rxFkhoảng vSSGQà phảnSSGQ ứng7226 nMqxtrì độn.

Lúc nSSGQày, c8tGhô SSGQđang nằmrxFk tSSGQrên chiếnMqxc gSSGQiường nhỏ8tGh lSSGQạnh lẽoSSGQ cứnnMqxg ngắc SSGQở tronrxFkg p7226hòng g8tGhiam, trrxFkên đỉnMqxnh đầurxFk nMqxcô là8tGh một7226 nSSGQgọn đènnMqx sáSSGQng SSGQrực. 7226Trừ cái7226 đónMqx nMqxra, tất cảrxFk nSSGQhững 7226ngọn nMqxđèn SSGQtrong nhàSSGQ k7226ho nà7226y đềurxFk bị8tGh hắ7226n trxFkắt hế8tGht. SSGQCô nrxFkằm nMqxở 8tGhđây, SSGQgiống như đangSSGQ SSGQnằm tnMqxrên nMqxmột hò7226n đảo8tGh 8tGhcô độc7226. MànMqx 8tGhhắn đrxFkang đứn7226g ởrxFk mộnMqxt nơi7226 nMqxnào đóSSGQ không8tGh nMqxai rxFkbiết trong bón7226g tối,nMqx miệng8tGh kh7226ẽ nrxFkgân rxFknga mộtrxFk nMqxbài ca7226, giốngnMqx nnMqxhư chú8tGha 7226tể củSSGQa thế7226 giới này.

Tim cô8tGh đrxFkang SSGQđập rấtrxFk nhan8tGhh, 7226thần kinSSGQh cnMqxũng nhảy8tGh giậtnMqx 8tGhtừng hồi. ĐâynMqx lnMqxà mộSSGQt SSGQloại cảm7226 ginMqxác rrxFkất 8tGhkhông 7226thoải máSSGQi. S8tGhau nMqxđó tSSGQầm nMqxmắt SSGQcủa 7226cô 7226bắt đầurxFk trở nên7226 mơ7226 hSSGQồ, tr7226ong t7226ai cũng7226 v8tGhang ùnMqx ùnMqx. Cô7226 nMqxmuốn chốngSSGQ nMqxtay lênSSGQ giườngrxFk để7226 nrxFkgồi dậy,rxFk nhưng tnMqxay vSSGQừa đặtSSGQ xuốngnMqx lrxFkại sờnMqx v7226ào một8tGh khoả8tGhng kh7226ông. T8tGhất cảSSGQ xurxFkng quanMqxnh càngSSGQ lúc rxFkcàng mơ7226 hồ,rxFk hiện8tGh lSSGQên rất8tGh SSGQnhiều hình7226 ảnrxFkh 7226hư rxFkảo nMqxmàu trắn7226g. K8tGhý ức8tGh vSSGQà ý8tGh thứcrxFk vốn7226 rõ ràngSSGQ, dườngrxFk nnMqxhư nhấ8tGht thờSSGQi khôn7226g thểnMqx nMqxtìm ranMqx, rốSSGQt SSGQcuộc crxFkô đ8tGhang ởSSGQ nơirxFk đâu?

“Jenny, Jenny7226.” CórxFk nSSGQgười đnMqxang nMqxở mộtnMqx nơ7226i nàonMqx đórxFk khẽSSGQ gọinMqx têSSGQn cô, GirxFkản D8tGhao gi8tGhãy dụaSSGQ ngẩngrxFk đầuSSGQ lênMqxn, lại7226 chỉ7226 thấyrxFk mộrxFkt bónMqxng ngườiSSGQ rxFklướt 8tGhqua. LàrxFk Tạ Hàm8tGh sa8tGho? LrxFkà rxFkai vậy?

Sau đónMqx côrxFk triệt7226 đ7226ể lnMqxâm nMqxvào hrxFkôn mê.

Toàn thân8tGh vẫnnMqx còn7226 krxFkhó cSSGQhịu nhưnMqx crxFkũ, nh7226ưng tầm8tGh nhì7226n vàrxFk thínSSGQh giác 7226lại 8tGhtrở nêrxFkn rõ7226 ràngrxFk lần7226 nnMqxữa. CrxFkô thở8tGh p8tGhhào một7226 7226hơi, nMqxphát hSSGQiện b7226ản rxFkthân đang 8tGh đứng tronSSGQg một7226 că7226n 8tGhphòng x8tGha nMqxxôi v8tGhà nMqxquen thuộ7226c, một7226 dnMqxãy t7226ủ kiểunMqx cnMqxũ, mộ7226t c8tGhái tivi SSGQ20 incrxFkh vớinMqx sô8tGh SSGQpha nnMqxhung mrxFkàu hồng.

Đây là..nMqx. rxFknhà củrxFka ônMqxng SSGQbà nội.

Bọn họrxFk cSSGQhẳng prxFkhải đnMqxã q8tGhua đờrxFki 8tGhcùng với8tGh SSGQba 7226rồi sao?

Chính vàSSGQo lú7226c nànMqxy, nMqxcô nhìnrxFk 7226thấy mộtSSGQ ngườiSSGQ đàn8tGh SSGQông, qurxFkay lưng 7226với cô,8tGh 8tGhngồi tr8tGhên ghếnMqx rxFksô phnMqxa. BónMqxng lưn8tGhg tr7226ần rxFkcủa anhnMqx, chằnrxFkg 7226chịt nhữn7226g vết 8tGh thương chSSGQỉnh tề.

“Cận Ngôn!rxFk” CSSGQô đi8tGh SSGQqua, ôm7226 lấySSGQ erxFko anSSGQh: “rxFkSao aSSGQnh lạSSGQi ởrxFk đây?”

Bạc Cận8tGh NSSGQgôn từ7226 t8tGhừ 7226ngã vnMqxào 8tGhlòng cô,nMqx nMqxgương nMqxmặt arxFknh lạnh7226 rxFkbăng, hai mắtrxFk khérxFkp rxFkchặt, không8tGh còrxFkn chútnMqx hơiSSGQ thởSSGQ nào.

Anh 7226chết rồSSGQi, Bạc7226 Cận7226 NgSSGQôn crxFkhết rồi.

Ý nghĩ8tGh này7226 vừa7226 t7226iến SSGQvào nMqxtrong nãoSSGQ, GiảnrxFk rxFkDao cảm8tGh tSSGQhấy hnMqxốc mắt đaSSGQu đớn,SSGQ 7226gò mSSGQá đãrxFk ẩm7226 nMqxướt mộ8tGht rxFkmảnh. nMqxCô ngnMqxhe th7226ấy mnMqxột giọng7226 SSGQnói đa7226u đ8tGhớn khảnrxFk đặc: “CậnrxFk Ngôn!”

Cô mởnMqx trừng8tGh mắtSSGQ ra.

Trước mSSGQắt v8tGhẫn là8tGh n8tGhgọn đrxFkèn 7226sáng trnMqxưng nrxFkhư nMqxcũ, t8tGhầm nSSGQhìn mơ8tGh hồ, tr8tGhong rxFktai vanMqxng lênMqxn nMqxù ù.

Không, vnMqxừa r8tGhồi rxFkchỉ làSSGQ 8tGhảo rxFkgiác, cô8tGh tSSGQự nórxFki vrxFkới bảnnMqx thânSSGQ mình, rxFk nhất địnhSSGQ phSSGQải bảo7226 vệ8tGh nMqxgiới hạnnMqx 7226của 8tGhý tSSGQhức. Như7226ng c8tGhảm g7226iác bSSGQi thươ7226ng SSGQmuốn cnMqxhết ấ7226y, lại vẫnSSGQ nMqxin d8tGhấu sâuSSGQ đnMqxậm tron7226g SSGQlòng. CôrxFk mờSSGQ mịtnMqx nằmrxFk đó,8tGh vnMqxẫn crxFkó thểrxFk nMqxcảm thấrxFky nướcnMqx mắt đang8tGh SSGQchảy xuống...

“Ha... tnMqxrước giờ8tGh chưarxFk từng7226 tiế7226p xú8tGhc rxFkvới loạirxFk thSSGQuốc nàySSGQ sao? SSGQPhản ứngSSGQ lạrxFki 8tGhcó thểSSGQ nh8tGhanh 8tGhvà mãSSGQnh liệt8tGh nhrxFkư 8tGhvậy, thậtSSGQ l7226à qunMqxá thuầrxFkn kSSGQhiết.” Một giSSGQọng nSSGQói đột8tGh nh7226iên vaSSGQng lênrxFk b8tGhên tai.

Giản D8tGhao qu8tGhay đầu7226 muố7226n nhìnSSGQ hrxFkắn, nMqxnhưng chỉ8tGh rxFkthấy m8tGhột màSSGQu đen thSSGQui. Bất8tGh rxFkgiác, cô8tGh gậtrxFk gật7226 đầu.

Người ki8tGha r8tGhõ 8tGhràng t8tGhhu được7226 c7226âu trả8tGh l8tGhời củanMqx c8tGhô, giọngSSGQ điệnMqxu vô cù8tGhng drxFkịu dànnMqxg hrxFkỏi: “V7226ậy côrxFk có8tGh muốn7226 tỉnhSSGQ t7226áo lạ7226i không?”

Muốn.... suýtSSGQ ch8tGhút nrxFkữa tnMqxừ nnMqxày 7226đã thoSSGQát r7226a khnMqxỏi miệ8tGhng, Giả8tGhn Dao cắSSGQn 8tGhchặt 7226môi, 7226một cnMqxảm giánMqxc SSGQđau đớrxFkn tan7226h ng8tGhọt trnMqxuyền tnMqxới, nhá7226y mắtSSGQ liềnSSGQ trải khrxFkắp 7226lồng ngực.8tGh nMqxÝ thức7226 củarxFk cSSGQô dườngnMqx nh7226ư cũSSGQng tỉnhnMqx SSGQtáo lại7226 trorxFkng nháy7226 mắrxFkt, như7226ng nháy mSSGQắt lạirxFk bịnMqx mnMqxột binMqxển sươngSSGQ mùrxFk dà8tGhy đặcrxFk n7226uốt chửng.

Người knMqxia dườn8tGhg nrxFkhư nMqxthấp 8tGhgiọng cườ8tGhi mộ8tGht tiếng.

“Cắn chảy8tGh cSSGQả 7226máu rồiSSGQ kìa,7226 thật7226 rxFklà đ8tGháng y7226êu... 7226nhưng rxFktôi biế8tGht, cô r8tGhất muốn.”

Sau đó7226 GiảnSSGQ 7226Dao n8tGhghe thấy7226 7226tiếng loảngSSGQ xoản7226g, crxFkó nMqxngười mở8tGh cửa phnMqxòng giam.

“Tôi 7226thừa nh8tGhận lần7226 trướcrxFk qrxFkuá hưrxFkng nMqxphấn, nênnMqx rnMqxa trxFkay hơiSSGQ nrxFkặng.” Giọng nóSSGQi crxFkủa ngưnMqxời krxFkia lộnMqx vẻ7226 thư7226ơng xnMqxót: 7226“Kết qSSGQuả saSSGQu kh8tGhi quất7226 ronMqxi xonnMqxg, lànrxFk da nMqxcủa rxFkcô trxFka rxFkgiữ lSSGQại nMqxcũng khô8tGhng được7226 nMqxđẹp lắm.nMqx Lần7226 nnMqxày tSSGQôi sẽSSGQ 8tGhkhống chếSSGQ 7226tốt hơn. CáSSGQch lnMqxớp quầrxFkn áo7226 nàrxFky, SSGQsẽ k8tGhhông lưuSSGQ lnMqxại chútrxFk vết8tGh thươn7226g n7226ào đâu.”

Bang MarylandSSGQ, bệnhSSGQ việnrxFk SSGQJohann Hopkins.

Phòng c7226hăm sóSSGQc đặSSGQc biệt.

Bạc CậnrxFk nMqxNgôn đứngSSGQ ngoàiSSGQ cửa7226 phò7226ng bệnh,8tGh s8tGhau lưng8tGh l7226à nh8tGhững cảnrxFkh sát prxFkhía TnMqxrung quốc7226 8tGhvội vSSGQàng SSGQbay đSSGQến 8tGhtừ nộinMqx địa,7226 8tGhthanh trSSGQa FBrxFkI củaSSGQ Mỹ,SSGQ cùnSSGQg với ngườinMqx rxFknhà củSSGQa Phó7226 nMqxTử Ngộ,rxFk SSGQbạn bè7226 7226và mSSGQẹ 8tGhcủa D7226oãn TưSSGQ Kỳ...

Bác sĩrxFk crxFkhữa trnMqxị cầrxFkm gnMqxhi chSSGQép chẩn7226 7226đoán SSGQđi ranMqx, dườngnMqx nh8tGhư 7226tất cả mọi8tGh ngườrxFki đềrxFku 7226xông tới.7226 BạcrxFk SSGQCận N7226gôn đSSGQứng tạ8tGhi chỗ7226 bấ7226t động,rxFk qurxFkay gương7226 7226mặt lạnh lùng7226 rxFkqua, 8tGhnhìn cSSGQhằm chằmnMqx bSSGQác sĩ.

“Viên đạnnMqx ởSSGQ 8tGhngực trnMqxái SSGQcủa Ph7226ó TửSSGQ rxFkNgộ tiên8tGh nMqxsinh, cáchrxFk SSGQtim chỉ córxFk 7226ba mi7226limét. Chún8tGhg tôrxFki đ7226ã thànnMqxh cô7226ng SSGQgắp vi7226ên đ7226ạn rSSGQa.” Ông8tGh giảinMqx thích8tGh: rxFk“Vô cùng SSGQmay nMqxmắn là,nMqx 8tGhanh rxFkta hiệnSSGQ girxFkờ đãrxFk khô8tGhng nMqxcòn ngu8tGhy nMqxhiểm đếnnMqx tínrxFkh nMqxmạng nMqxnữa, đạiSSGQ khái sẽ7226 nMqxtỉnh 8tGhlại trSSGQong vòSSGQng từSSGQ hSSGQai mư7226ơi 8tGhbốn SSGQđến 7226bốn nMqxmươi t8tGhám tiếng8tGh 7226đồng hồ.”

Tất cnMqxả mọrxFki người7226 đều8tGh thở8tGh ph8tGhào. BạnMqxc CậnMqxn NgôrxFkn t7226ừ từrxFk chu7226yển tầm 7226mắt, nhìnSSGQ chằmnMqx chằmrxFk vàorxFk Phó7226 nMqxTử Ngộ7226 8tGhxanh 7226xao đ7226ang chụpnMqx SSGQmặt nạnMqx onMqxxy nằnMqxm trrxFkên grxFkiường bệnh snMqxau cửa8tGh kính.

Bác snMqxĩ nóirxFk tiếp:nMqx “nMqxCô D8tGhoãn TưrxFk KỳrxFk tSSGQuy rằnnMqxg vếtnMqx darxFko sâurxFk đếnnMqx rxFknội tạng, nhưngnMqx cũn8tGhg khônrxFkg ngurxFky hSSGQiểm đếnrxFk tí8tGhnh rxFkmạng. SángrxFk m8tGhai srxFkẽ tỉ8tGhnh lại.”

Tất 8tGhcả mọiSSGQ nnMqxgười đềSSGQu lộSSGQ 7226ra vẻ8tGh mnMqxặt 7226vui mừ7226ng 8tGhyên nMqxtâm, rối7226 rít8tGh cám 7226ơn bá8tGhc sĩ.rxFk SSGQAn NnMqxham 8tGhcũng đứngrxFk tronrxFkg đám8tGh ngSSGQười, 7226nghe thấySSGQ vậynMqx 7226thần sắrxFkc 7226cũng nhẹ 7226nhõm nMqxhẳn. 8tGhAnh rxFkta bSSGQất giácSSGQ qunMqxay đầu8tGh nMqxnhìn vSSGQề phSSGQía rxFkBạc Cận8tGh NgrxFkôn, trôn8tGhg t7226hấy ở vị8tGh tríSSGQ annMqxh vốnnMqx đangrxFk rxFkđứng, g7226iờ đãrxFk khôSSGQng cSSGQòn 7226ai. MàSSGQ ởSSGQ cử7226a lốnMqxi đrxFki 8tGhan tonMqxàn SSGQphía trước, truyềnMqxn đến7226 tiếSSGQng ‘thị8tGhch’, nMqxAn NnMqxham ngước7226 mắt7226 nhìn7226, chỉ8tGh tSSGQhấy đ7226ược t8tGhay áoSSGQ SSGQmàu đennMqx của BạcnMqx CậrxFkn nMqxNgôn biếnrxFk mấtSSGQ s7226au cánh8tGh cửa.

Bạc CậrxFkn NgônSSGQ láiSSGQ SSGQxe trởnMqx vnMqxề 7226khách sạn8tGh mộnMqxt mình.

Đã SSGQlà đ8tGhêm khuyaSSGQ, đường7226 rxFkphố lnMqxúc đầunMqx đônrxFkg rxFkcó mộtrxFk loạirxFk khônSSGQg khí rrxFkét lạnh,8tGh dường8tGh SSGQnhư đrxFkã bắ8tGht đầrxFku xâm7226 nhập.rxFk ThàrxFknh ph8tGhố rxFkđầy màunMqx sắc,rxFk ngư8tGhời đinMqx đường langrxFk trxFkhang, giống8tGh nhSSGQư lướtSSGQ 8tGhđi xẹ8tGht qurxFka trê7226n cửaSSGQ sổSSGQ xe.

Vẻ mặt7226 củarxFk 8tGhBạc CậnnMqx N7226gôn vrxFkẫn kSSGQhông cónMqx 7226chút biểu8tGh rxFktình. Chân nMqxmày tho8tGhn dànMqxi đrxFken nhánhSSGQ nMqxgiống nh8tGhư drxFkấu rxFkvết rxFkcủa 8tGhmàn đênMqxm 7226dày đặcnMqx, khắcrxFk lrxFkên gươ8tGhng mặt trắngSSGQ SSGQtrẻo thaSSGQnh 7226tú của7226 anh.

Cuối 8tGhcùng cSSGQũng đã8tGh đếnnMqx kháSSGQch sạn,7226 an8tGhh lấ7226y thẻnMqx 8tGhcard knMqxhóa cử8tGha từSSGQ trong t8tGhúi quần8tGh nMqxmở cửa8tGh. CănrxFk phònrxFkg v8tGhẫn chìnMqxm tronrxFkg rxFkbóng nMqxđêm, c8tGhhỉ rxFkcó á7226nh sángrxFk của bóng8tGh đèn7226 ngSSGQay tSSGQòa lầrxFku đốSSGQi 7226diện ch7226iếu vào8tGh. nMqxAnh mở8tGh đènSSGQ trêSSGQn tườngnMqx, némrxFk tấ7226m thẻ ca8tGhrd l8tGhên giưnMqxờng, 7226sau đnMqxó qua8tGhn sá8tGht 8tGhtất cả8tGh SSGQmọi thnMqxứ SSGQtrong phòng7226 nMqxrồi đrxFkứng yênMqxn không độngnMqx đậy.

Bọn SSGQhọ mớirxFk vừaSSGQ v7226ào ởnMqx rxFkkhách rxFksạn nàSSGQy hô8tGhm nMqxqua. VSSGQali củrxFka Giản DaonMqx vẫn8tGh để7226 tnMqxrên bànMqxn thrxFkấp 7226cạnh gi8tGhường, kh8tGhóa kéorxFk chỉrxFk mởrxFk hé7226, lSSGQộ rnMqxa nhữ7226ng mà8tGhu sắc quầnrxFk 8tGháo a7226nh 7226quen thuộc.

Trên đSSGQất đặrxFkt hnMqxai đôirxFk g7226iày, mộtnMqx l7226ớn mộtrxFk nhỏ.rxFk Tr8tGhên SSGQtay vịnSSGQ sô ph7226a, SSGQcòn đặ8tGht một7226 chiếSSGQc SSGQáo giónMqx củ8tGha côrxFk, nMqxmàu tnMqxrắng sạnMqxch snMqxẽ, dư8tGhờng nMqxnhư v7226ẫn còrxFkn nhiễm độSSGQ ấm7226 vàrxFk mànMqxu sắc7226 làn8tGh drxFka củaSSGQ cô.

Bạc CSSGQận nMqxNgôn đứng8tGh tại8tGh chỗnMqx SSGQmột lúnMqxc rồrxFki cởirxFk rxFkáo nMqxkhoác ngoàinMqx, tháo cSSGQà rxFkvạt trựnMqxc tiếSSGQp ném7226 xuốngnMqx đất,7226 7226đi ch8tGhân khô8tGhng 8tGhvào phònnMqxg tắm.

Có lúc,nMqx nướnMqxc nóngnMqx vốnrxFk nMqxkhông thể7226 làmrxFk nón7226g đ7226ộ ấm8tGh c7226ủa huyếtnMqx quản conrxFk SSGQngười. BạcnMqx 7226Cận Ngôn7226 yê7226n lặn8tGhg 7226đứng dSSGQưới vnMqxòi sSSGQen dộnMqxi mộtSSGQ SSGQlúc, cuốinMqx cùngnMqx vẫn nMqxkhóa vòi8tGh nướcSSGQ lại,7226 cứrxFk n8tGhhư thếrxFk bướcnMqx 8tGhra ngoài.

Bóng đêmSSGQ n8tGhgoài cửaSSGQ sổSSGQ 8tGhvẫn âmnMqx rxFku vàSSGQ yê7226n trxFkĩnh nnMqxhư cũ,7226 7226cả tSSGQhành phố dườ7226ng n8tGhhư chì7226m và7226o troSSGQng cản7226h vậrxFkt mộn7226g mịrxFk gia7226o nMqxthoa. rxFkBạc CậnSSGQ SSGQNgôn đứng8tGh mộtSSGQ lúc, lại7226 qrxFkuay ngSSGQười nMqxđi 7226đến bê7226n giưSSGQờng, x8tGhốc chSSGQăn lên7226 nằmSSGQ xuống.

Anh nMqxnhắm 8tGhmắt nằm7226 và8tGhi phút,rxFk rồi8tGh SSGQđột nhSSGQiên rxFkmở trừng7226 8tGhđôi mắt8tGh lạnh lùrxFkng rxFku 8tGhtối, qu8tGhay đ7226ầu nhSSGQìn vSSGQề ph8tGhía khoả8tGhng giườngrxFk trSSGQống bên8tGh cạnh.

Chỉ mấ7226y giây7226 7226sau, 7226anh rxFkxốc c8tGhhăn lênnMqx, mặnMqxc áonMqx SSGQkhoác rxFkvà đ7226i vào phòn8tGhg SSGQsách bnMqxên cạnh.

Đây chnMqxính làrxFk d7226o GrxFkiản D8tGhao nMqxđặc biệ7226t yêuSSGQ cầurxFk nMqxkhách sạnSSGQ b8tGhố trí, trừ8tGh bànMqxn sánMqxch, ghếnMqx còrxFkn 8tGhcó mrxFkột cáinMqx bảngnMqx trắngrxFk, đểrxFk tiệ8tGhn 7226cho nMqxanh lúc7226 rxFknào có7226 liSSGQnh cảm, đrxFkều 8tGhcó thể8tGh v8tGhào đây8tGh 7226công nMqxtác 7226tư d7226uy bấtrxFk SSGQcứ lSSGQúc nào.

Hiện giờ,7226 arxFknh đứSSGQng trướcnMqx bản7226g rxFktrắng, rxFkmở cáinMqx hònMqxm củ7226a mìnrxFkh lấy 8tGhmột 8tGhchồng ảnh8tGh v8tGhà t8tGhư liệuSSGQ ra.

Trong chốc8tGh rxFklát, 7226ảnh đSSGQã đưrxFkợc dáSSGQn đ8tGhầy 7226trên bnMqxảng trắng.

Anh t7226rầm 8tGhngâm nMqxquan sátrxFk, nSSGQhững tìnhSSGQ t7226rạng th8tGhảm trxFkhiết 7226của các n8tGhạn SSGQnhân t8tGhự độnrxFkg 7226được p8tGhhác hrxFkọa tro8tGhng nrxFkão anh.

Cô sẽrxFk bị7226 cnMqxoi nnMqxhư đ7226ộng vậ8tGht, dnMqxùng dây8tGh 8tGhxích tró7226i lại.nMqx TSSGQạ 7226Hàm sẽ nMqxvung 7226roi dàSSGQi l8tGhên, xunMqxa SSGQđuổi cô8tGh tro8tGhng căSSGQn prxFkhòng n8tGhhỏ hẹp,SSGQ rxFktạo nênrxFk mộSSGQt cSSGQuộc rxFktrốn chạy hènrxFk mọnSSGQ, tuyệt8tGh nMqxvọng vnMqxà p8tGhhí cSSGQông... 8tGhCô sẽ7226 bị8tGh ch7226o uống7226 n8tGhhững loạirxFk th7226uốc SSGQthần kinh, crxFkô sSSGQẽ không8tGh 8tGhphân b8tGhiệt r8tGhõ hi7226ện thựnMqxc v8tGhà SSGQhư nMqxảo... Thứ8tGh rxFkduy nhấtrxFk SSGQcô cảrxFkm thấy chnMqxính làrxFk 7226sự đa8tGhu SSGQkhổ cựcrxFk hạn...8tGh V8tGhà mấyrxFk ng7226ày sSSGQau, rxFkTạ HàSSGQm sẽnMqx rxFkkhông c7226òn thSSGQỏa rxFkmãn với việcnMqx trêunMqx rxFkđùa vnMqxà quất7226 rxFkroi n7226ữa. TrxFkấm drxFka rxFktrắng trẻnMqxo b7226óng lo7226áng củnMqxa phụ7226 n7226ữ ch8tGhính là chirxFkến lợinMqx ph7226ẩm hắn7226 ynMqxêu th7226ích nhấ8tGht, rxFkhắn sẽ7226 lộ8tGht tSSGQừng 7226tấc dnMqxa c8tGhủa cônMqx, mSSGQà trrxFkong snMqxuốt quá tnMqxrình nàyrxFk, côSSGQ 8tGhvẫn chSSGQưa chết...8tGh thậmrxFk chSSGQí đó7226 chỉ8tGh mớ8tGhi lSSGQà 8tGhkhởi đầu.

Bởi vrxFkì côrxFk lnMqxà ngSSGQười phSSGQụ rxFknữ củ7226a an8tGhh, tượngrxFk trưn7226g c8tGhho drxFkục vọng vnMqxà đòi8tGh nMqxhỏi mãrxFknh li8tGhệt nhấtnMqx SSGQtrong hắn.rxFk SSGQCho 7226nên hắn7226 7226sẽ nMqxtàn p7226há 7226cô cnMqxàng thnMqxêm 7226thê thảm v7226à SSGQtriệt để,nMqx chSSGQo 7226đến lú8tGhc khôn7226g rxFkcòn lSSGQưu l7226ại mộtrxFk tấSSGQc 7226da, một7226 cọnSSGQg t8tGhóc, một8tGh miếng7226 thịt n8tGhào. Tạ8tGh Hàm8tGh muốnnMqx khiếnnMqx c8tGhho anrxFkh nMqxhoàn rxFktoàn 8tGhtriệt SSGQđể mất7226 SSGQđi cô.

...

Bạc CậnnMqx Ng8tGhôn cú7226i đầurxFk, rxFkgiơ tanMqxy ấnMqxn lê7226n đ7226ôi 8tGhmắt mình.

Chương 74

Xung qua8tGhnh rất7226 y7226ên tĩnh8tGh. CnMqxhỉ c8tGhó máunMqx tưrxFkơi từnMqx nMqxtừ chnMqxảy dọc7226 theo cá8tGhnh nMqxtay rxFkcô x7226uống đầunMqx ngSSGQón taSSGQy, rnMqxơi nMqxxuống nMqxđất van7226g lrxFkên tiếnrxFkg tSSGQí táSSGQch khSSGQe khẽ.

Giản DnMqxao rxFknằm bấ8tGht đSSGQộng 7226áp 7226mặt lênrxFk mặnMqxt đấ7226t lạnh8tGh l8tGhẽo. SanMqxu lưng, eSSGQo và8tGh 7226hai ch7226ân c7226ô đSSGQều truyềnrxFk SSGQđến 8tGhcơn đaSSGQu bỏngSSGQ 8tGhrát, cảnMqx ngưSSGQời 8tGhgiống nMqxnhư khSSGQông có7226 một tấc7226 8tGhda th7226ịt n8tGhào trxFkhuộc vrxFkề mình...

Nhưng tầmnMqx mắrxFkt rxFkcô vẫnnMqx cSSGQòn rxFkmơ hSSGQồ nnMqxhư 7226cũ. ÁnnMqxh đèSSGQn, gnMqxiường nhỏ, sonrxFkg SSGQsắt, 8tGhmỗi mộ7226t tSSGQhứ t8tGhrước mắtnMqx SSGQcô SSGQđều biếnrxFk thSSGQành nhrxFkững quáiSSGQ vậ8tGht 7226gai gnMqxóc. Tro8tGhng đầu dường8tGh nhrxFkư cónMqx rấtSSGQ 8tGhnhiều t8tGhiếng nó8tGhi chu8tGhyện, chỉ7226 chSSGQốc l8tGhát nMqxđã khôn8tGhg thnMqxể 7226chứa nổSSGQi, khiến 7226huyệt thSSGQái dươn8tGhg 7226đau buố8tGht nhưSSGQ muố8tGhn n8tGhổ tung.

“Dao 7226Dao, chrxFkâm 7226ngôn s7226ống nMqxcủa b8tGha chí7226nh 7226là phảnMqxi độiSSGQ nMqxtrời đạp7226 đấ7226t, không hổ7226 SSGQthẹn SSGQvới lòng.”

“Chị hai7226, enMqxm chnMqxỉ thấ7226y chị8tGh đối8tGh xửSSGQ vớirxFk tênrxFk yêSSGQu qrxFkuái đórxFk 7226quá tốt.8tGh Đúng làrxFk y7226êu qnMqxuái cũnnMqxg có8tGh m8tGhùa xuân.”

“Giản Da8tGho, tôrxFki chrxFkưa 8tGhbao giờ7226 th8tGhấy c8tGhậu ấyrxFk quaSSGQn tâ7226m mộtSSGQ người nMqx phụ nữSSGQ như7226 đố8tGhi vớinMqx em.”

“Lẽ nàrxFko enMqxm 7226không muSSGQốn hnMqxôn anh?”

“Nếu rxFkem 8tGhcứ nămnMqx ph7226út hôSSGQn aSSGQnh rxFkmột lnMqxần, 7226anh SSGQcó thể7226 cùn8tGhg enMqxm làm bấtnMqx cứSSGQ chuyện8tGh vônMqx v7226ị nào.”

“Hiện giờ,nMqx arxFknh SSGQđã khiếSSGQn enMqxm 7226cảm thấ8tGhy chân8tGh thực7226 chưa?”

...

Giọt nướ7226c mắ8tGht t8tGho nh8tGhư hạt8tGh đSSGQậu tràoSSGQ 8tGhra từSSGQ k8tGhhóe mnMqxắt rxFkcô, lă7226n qua 7226gò 7226má lạ7226nh lnMqxẽo rồinMqx trrxFkượt xnMqxuống khórxFke 7226môi kSSGQhô SSGQkhốc. MrxFkặn đ7226ắng nrxFkhư SSGQvậy, nMqxcó lẽ8tGh c8tGhô đã khôngnMqx nMqxcòn cảm8tGh nhSSGQận đưSSGQợc m8tGhùi vịnMqx gnMqxì khácnMqx c8tGhủa thnMqxế gi7226an nMqxnày nữanMqx rồi.

“Cộp... c8tGhộp... SSGQcộp.” SSGQTiếng giẫmnMqx ch8tGhân xuốngnMqx nề8tGhn c8tGhủa g7226iày d8tGha nhẹ nhà7226ng vaSSGQng lê8tGhn, khiếnrxFk rxFkcho 8tGhý thứcrxFk GinMqxản Da8tGho hốt8tGh hoảng7226. SSGQToàn 8tGhthân c8tGhô rxFkvô thức r7226un r8tGhẩy, lập7226 tứnMqxc 7226co rrxFkút mình8tGh lại,8tGh 7226giống nhnMqxư mộtrxFk độngSSGQ vậ7226t nhnMqxỏ rxFkdựa v7226ào g7226óc tường.

“Sao lại8tGh krxFkhông crxFkhạy n7226ữa?” GiọngSSGQ nóinMqx trSSGQong trẻ8tGho củarxFk TạrxFk Hàm 8tGh vang lnMqxên 8tGhsau lư7226ng: nMqx“Thật kSSGQhông rxFkthú vị8tGh, ha7226i nMqxngày trướcSSGQ côrxFk 8tGhhãy cònSSGQ chạyrxFk nh8tGhư một conMqxn thỏ.”

Giản nMqxDao 7226cúi đầSSGQu ng7226ắm đ7226ôi 7226tay 8tGhcủa mìnSSGQh, rxFktrên SSGQđó chằng8tGh ch7226ịt vếtSSGQ thương 7226và dínMqxnh đầy7226 máu7226 tư8tGhơi, khôngnMqx cònSSGQ hì8tGhnh dángrxFk trắrxFkng trẻo7226 mềmnMqx mạinMqx SSGQnhư ngày th8tGhường. Đ7226au nMqxquá, như7226ng crxFkô vẫnMqxn cứng8tGh rắn7226 cắrxFkn chặtrxFk răng,rxFk dùng7226 nMqxhai tnMqxay ôrxFkm SSGQđầu, chờ đợi8tGh nhữngnMqx rxFkcơn đò7226n ronMqxi sắp7226 đến.

Có lrxFkẽ 7226do nhìnSSGQ tnMqxhấy độngSSGQ tá7226c vừaSSGQ chậmrxFk chạ7226p vừa8tGh phírxFk cSSGQông nMqxcủa cô, TạSSGQ HàmrxFk ởSSGQ nMqxsau lưngSSGQ SSGQcười lên7226 mrxFkột tiếng.

“Chát...” SSGQm th8tGhanh béSSGQn nhọnrxFk mạnnMqxh nMqxmẽ SSGQxé rácnMqxh rxFkkhông k7226hí xung rxFkquanh, sa8tGhu đnMqxó mộrxFkt cơ7226n đauSSGQ querxFkn th7226uộc lại8tGh 8tGhào SSGQạt 8tGhrơi nMqxxuống 8tGheo rxFkcô 7226lần nữa.

Trước mắt7226 G8tGhiản D7226ao tối8tGh sầ7226m, c8tGhơn đ7226au nhưSSGQ nMqxdời s8tGhông lấprxFk biển tSSGQrong 7226cơ trxFkhể k8tGhhiến cSSGQô muốnrxFk h7226ôn 8tGhmê, dườngrxFk 8tGhnhư tất8tGh rxFkcả nộSSGQi tạ7226ng đề8tGhu bSSGQị mrxFkột ro7226i nnMqxày làm tharxFky đổinMqx rxFkvị trí.

Nỗi đ8tGhau khổ8tGh vô7226 cùrxFkng rxFkvô rxFktận này7226, đSSGQến khrxFki 8tGhnào nMqxmới kếtSSGQ thúc đây?nMqx PhảinMqx là7226m 8tGhsao nMqxmới c7226ó thểSSGQ k7226ết thúc?

...

“Ok.” MộtrxFk 8tGhđôi 8tGhtay ôSSGQm lấy7226 cnMqxô khỏirxFk rxFkmặt đấ7226t, đặSSGQt l7226ên crxFkhiếc giường n7226hỏ l8tGhoang lổ7226 máu,rxFk đSSGQộng tác8tGh v8tGhô cSSGQùng nMqxdịu dàng.

“Có 7226muốn kSSGQết t7226húc tất7226 cả8tGh nhữnMqxng thứSSGQ nàSSGQy khrxFkông?” Hắn8tGh nMqxnhẹ giọnnMqxg hỏi, d7226ường rxFknhư hắn8tGh cnMqxó 7226thể nhìnrxFk th7226ấu nSSGQội 7226tâm củanMqx cô7226 thôngSSGQ 7226qua m8tGhỗi mộrxFkt c7226ái rxFkchớp mắt.

Giản SSGQDao nấcrxFk nghẹn,nMqx knMqxhông trrxFkả lời7226. Tầ7226m nrxFkhìn củSSGQa 8tGhcô rxFkvẫn còn8tGh hốt hoảng8tGh như8tGh cũ,nMqx côSSGQ loáng7226 thoánMqxng nhìnMqxn thấySSGQ t8tGhay mìnhSSGQ bấu8tGh chặrxFkt lnMqxên đệmrxFk giườ7226ng, nắm chặt,rxFk rxFklại buônSSGQg rrxFka, nrxFkắm nMqxchặt, lạ7226i buônSSGQg ra..SSGQ. Ch7226ỉ rxFkkhi lặpnMqx đi8tGh lặp7226 lại8tGh n8tGhhư vậy, tirxFknh thầnrxFk củrxFka cô7226 mớiSSGQ c8tGhó thể8tGh tậ7226p trnMqxung mộ7226t ch8tGhút. Ở8tGh tr8tGhong 8tGhđại dươ8tGhng hỗ8tGhn loạnrxFk này, 8tGhcô luônrxFk nMqxtự nhắ7226c rxFknhở mình,7226 rxFkkhông đượcrxFk SSGQbị hắnnMqx thốrxFkng rxFktrị, khô7226ng thể8tGh buông7226 xuôi s7226inh mạng7226 này.

“Viết nMqxra đi.7226” Giọ7226ng rxFknói c8tGhủa nMqxhắn giống8tGh 7226như rxFkâm t8tGhhanh nMqxtự nhiên duynMqx nMqxnhất trnMqxong thrxFkế gi7226ới đnMqxau khnMqxổ nà7226y, vừ7226a rxFkcảm độngnMqx vừa7226 dụnMqx hoSSGQặc: “8tGhMuốn kếtSSGQ thúSSGQc không? Chỉ7226 cầnrxFk 8tGhcô vrxFkiết 7226ra tấ7226t cnMqxả nhrxFkững cảSSGQm giSSGQác đó.8tGh SSGQNếu kSSGQhông phSSGQải b7226ởi 8tGhvì BSSGQạc Cận NgônrxFk, nMqxcô rxFkvốn córxFk SSGQthể lrxFkàm mộtnMqx cSSGQô 8tGhgái bSSGQình thư7226ờng 7226vui vẻ,rxFk cnMqxó cuộc7226 sốngrxFk c8tGhủa mộ8tGht người bình8tGh thường,nMqx s8tGhao phSSGQải nMqxhứng SSGQchịu nrxFkhững 7226đau rxFkkhổ củnMqxa ngàynMqx hôm7226 nay?”

Từng cơ7226n cnMqxhua nMqxxót nMqxùa SSGQlên trorxFkng lòSSGQng GirxFkản rxFkDao. Đún8tGhg nMqxvậy, nếu nhưSSGQ k8tGhhông 8tGhphải BnMqxạc nMqxCận Ngôn8tGh, cuộc7226 SSGQđời cSSGQô rxFksẽ khá7226c hoàSSGQn 7226toàn. C7226ô 7226sẽ sốnSSGQg tronnMqxg một nMqx thế 7226giới bìnhSSGQ thườrxFkng c8tGhó árxFknh mnMqxặt trờirxFk x8tGhán SSGQlạn, lSSGQàm sanMqxo phảinMqx chìrxFkm vàorxFk b8tGhóng đêm rxFk sâu không8tGh thấ8tGhy đáynMqx thSSGQế này?

Nước mắnMqxt 8tGhlại trxFkràn r8tGha lầSSGQn nữ8tGha, 8tGhthấm 7226vào hốcnMqx SSGQmắt rxFkhõm sâSSGQu của cô.SSGQ L7226ời nMqxnói của7226 TạnMqx nMqxHàm, kh7226iến lnMqxòng cô7226 nMqxcứ SSGQâm thầSSGQm mặc7226 nSSGQiệm lnMqxặp SSGQđi lặprxFk lạiSSGQ một rxFk cái tên:SSGQ BnMqxạc Cận7226 Ngôn8tGh, BạrxFkc CậnrxFk Ngôn...

“Lẽ nSSGQào cnMqxô 7226không muốn8tGh nóinMqx nMqxcho SSGQanh nMqxta binMqxết? CSSGQô ở7226 nMqxđây chnMqxịu bnMqxao nhiêu đSSGQau khnMqxổ. SSGQCô đã8tGh sắprxFk khôrxFkng chị7226u nổ7226i rồi,nMqx nhSSGQưng đâynMqx crxFkhỉ mớrxFki lnMqxà bắrxFkt đầu thôi.”nMqx Tạ8tGh Hàm7226 n7226hìn SSGQchằm 7226chằm gươn7226g mặSSGQt t8tGhái nhợt7226 đarxFkng gắnnMqxg SSGQsức crxFkắn cnMqxhặt môiSSGQ dưới củarxFk crxFkô, 7226ý 8tGhcười tron8tGhg rxFkmắt hắnrxFk ngSSGQày càng8tGh sâu,8tGh giọngrxFk nMqxnói lạirxFk cànMqxng gi8tGhống nhưSSGQ đang chi8tGha sẻSSGQ nỗirxFk đ7226au cùngrxFk 7226cô: “Nói7226 với7226 annMqxh nMqxta, c8tGhô muốnSSGQ rời8tGh x8tGha anMqxnh rxFkta. nMqxChỉ cầSSGQn khôngnMqx còn qua8tGhn hSSGQệ với8tGh annMqxh 7226ta, làSSGQm sSSGQao crxFkó n8tGhgười muốnSSGQ t8tGhra 7226tấn cô?SSGQ Tìn8tGhh ySSGQêu v8tGhốn khnMqxông phải8tGh là tSSGQất 8tGhcả củanMqx cuộrxFkc sống,nMqx SSGQtừ nMqxbỏ 7226đi, SSGQtừ bnMqxỏ rSSGQồi m7226ọi 7226thứ sẽrxFk tố8tGht hơn.nMqx SáSSGQng rxFkngày mai, c7226ô nMqxsẽ nằmSSGQ trênnMqx giườngSSGQ bệSSGQnh cnMqxủa rxFkmột rxFkbệnh v8tGhiện cSSGQông, tất7226 crxFkả đềunMqx sẽ7226 krxFkết th8tGhúc, chSSGQỉ cần cSSGQô gửi8tGh 8tGhcho a8tGhnh rxFkta một8tGh bứcSSGQ thư.”

Giản DSSGQao 8tGhmơ hồrxFk ngẩngrxFk đầrxFku, 7226cô nhìn7226 SSGQthấy gươnrxFkg mrxFkặt tươi8tGh cười anh8tGh tuấnSSGQ xrxFka xă7226m củaSSGQ TạnMqx H7226àm. SSGQSau 7226đó tr8tGhong trxFkay 8tGhbị nh7226ét vào7226 7226một SSGQcây bút.

“Viết nMqxra đnMqxi.” Hắ7226n khSSGQẽ dỗ8tGh dành:SSGQ 8tGh“Cô sSSGQẽ rờinMqx x8tGha arxFknh tnMqxa, trxFkất cả đềurxFk nMqxsẽ kế8tGht thúc7226. SSGQKhông crxFkòn đ8tGhau khổ,SSGQ cnMqxô snMqxẽ 8tGhcó được7226 mộ8tGht cSSGQuộc srxFkống mới,nMqx tôinMqx sẽ8tGh trxFkhả cô SSGQngay lậprxFk tức.”

Giản DanMqxo hốtrxFk 8tGhhoảng nhrxFkìn grxFkiấy bútnMqx t8tGhrước mặt.

Chỉ crxFkần viếrxFkt một8tGh bnMqxức 8tGhthư, r8tGhời x8tGha BạrxFkc Cận8tGh NgnMqxôn, người7226 8tGhnày srxFkẽ bỏ qunMqxa cSSGQho m7226ình sao?

Chỉ cầ7226n rxFkmột bứcrxFk thư?

Đầu bSSGQút k7226im lorxFkại nMqxmảnh khảnh,nMqx rxFknhẹ nhàngnMqx SSGQlướt SSGQqua mặSSGQt nMqxgiấy, đã8tGh viết được7226 7226hai tSSGQừ 7226đau 7226đớn nhất.

‘Cận Ngôn.’

Máu trxFkhịt 8tGhgiàn giSSGQụa 7226che lấSSGQp và7226i đnMqxốt ngón7226 nMqxtay đã8tGh bSSGQiến 8tGhhình, Giản Da8tGho bỗnMqxng rxFkdưng nắ8tGhm 7226chặt bút7226, dừngnMqx lrxFkại nMqxtrên 8tGhmặt giấy,nMqx 7226chỉ i7226m SSGQlặng rơiSSGQ lệ.

“Sao khô7226ng viếnMqxt tiếp?rxFk” GiSSGQọng củarxFk hắn7226 7226vẫn ô8tGhn 7226hòa n8tGhhư SSGQcũ, lạiSSGQ thấp thoánSSGQg lộnMqx 7226ra nMqxsự rrxFkét lạnh.

Ngón tanMqxy SSGQGiản SSGQDao thảnMqx rnMqxa, cây8tGh nMqxbút lănrxFk xunMqxống khrxFkăn 8tGhtrải giường, đểnMqx SSGQlại mộtSSGQ SSGQloạt cá7226c vết7226 mựcSSGQ lộn7226 rxFkxộn. MnMqxà c7226ô thìrxFk cSSGQhôn đầu7226 và7226o giữarxFk cáSSGQnh tSSGQay của7226 mình, lnMqxục ph8tGhủ ngũrxFk t7226ạng 8tGhđau 7226như k7226hông phSSGQải c7226ủa 7226bản thân.

Không, knMqxhông th8tGhể vnMqxiết. DnMqxù 7226có g8tGhian nannMqx, khrxFkổ snMqxở rxFkđến mSSGQức rxFknào đi chăngrxFk nữSSGQa 7226cũng không8tGh th8tGhể viết.

Hắn đannMqxg lSSGQừa cô.

Viết xorxFkng bứcSSGQ thư7226 rxFkchia rxFktay đ8tGhau khổ7226 nànMqxy, rxFkhắn s7226ẽ giế8tGht crxFkô ngay nMqxlập tức.8tGh BởiSSGQ vrxFkì đâ8tGhy khôrxFkng phải7226 làSSGQ 8tGhthư chSSGQia taySSGQ, đâySSGQ chSSGQính lànMqx 8tGhdi tSSGQhư SSGQcủa cnMqxô, một7226 bức nMqxdi SSGQthư hSSGQủy đi8tGh SSGQtình yê7226u 7226của cônMqx vàSSGQ 7226Bạc rxFkCận NgônrxFk. ĐânMqxy mới7226 làSSGQ th8tGhứ hắnrxFk c8tGhần, hắn rSSGQất r7226õ 8tGhphải lSSGQàm SSGQthế nMqxnào mSSGQới c8tGhó th8tGhể chnMqxo B7226ạc CậnSSGQ Ngô8tGhn mrxFkột đả7226 kíchrxFk trầmrxFk nMqxtrọng nhất ngoàrxFki 7226việc chỉSSGQ giếnMqxt SSGQchết cô.

Nhẫn n7226hịn, cSSGQần phảrxFki nhẫn8tGh nhịn.

Cô cầrxFkn phảnMqxi sống8tGh để7226 gặprxFk anh!

Không nMqxcòn nnMqxghi ngrxFkờ gìSSGQ nữa8tGh, sự7226 kSSGQháng crxFkự trnMqxầm SSGQmặc, rxFkyếu đuố7226i và rxFkkiên SSGQđịnh nnMqxày, khirxFkến chnMqxo sSSGQắc mSSGQặt 7226Tạ HSSGQàm t7226ừ t7226ừ t7226rầm xuống.

Đôi t8tGhay băng7226 lạnh8tGh kh8tGhông tiếngrxFk độnSSGQg nMqxđè lênMqxn cánhnMqx SSGQtay 8tGhcô, ngón tarxFky đà8tGhn nMqxông trắngrxFk trẻrxFko thorxFkn d7226ài, ở7226 7226trên rxFkphần d8tGha c8tGhoi 8tGhnhư 8tGhcòn lSSGQành lặSSGQn trắnSSGQg như 7226ngọc củarxFk crxFkô, khẽSSGQ xo8tGha xoa.

“Là tô7226i xuống7226 tnMqxay cSSGQhưa đ7226ủ sarxFko?” rxFkHắn khẽrxFk hỏi:8tGh “Mới8tGh khSSGQiến 8tGhcho cô tưở8tGhng rằngrxFk c7226òn cóSSGQ th7226ể tiếpnMqx tụcSSGQ khôngnMqx ngh8tGhe lSSGQời nhưSSGQ vậy?”

Giọng điệ7226u bSSGQình tĩnh7226 SSGQvà lạnh7226 l7226ùng c7226ủa hắnMqxn khiếnnMqx t7226im gaSSGQn phèo phổi7226 7226của 8tGhGiản DaSSGQo 8tGhco thắt7226 lại.

Hắn nổ7226i gi7226ận rồi.

Cô cuối8tGh cùSSGQng 7226cũng khôngrxFk trá7226nh khSSGQỏi vi8tGhệc chSSGQọc 8tGhgiận hắn.

“Ha...” HắnSSGQ khẽ7226 cưSSGQời, SSGQgiọng cười7226 nàSSGQy crxFkàng khinMqxến crxFkô sở8tGhn t8tGhóc gáy. 7226Còn ngrxFkón ta7226y đanMqxng lrxFkướt nMqxtrên rxFkda thịtrxFk c7226ô 8tGhlại cànrxFkg chầ8tGhm c8tGhhậm ginMqxa tănMqxng 7226sức mạnh rxFkma rxFksát, t7226ạo thà8tGhnh c7226ảm grxFkiác SSGQđau đớnrxFk lâmnMqx râm.

“Vậy thìrxFk chrxFkúng t7226a đổi7226 mộ8tGht cárxFkch khác8tGh nMqxvậy.” Hắn8tGh nói8tGh: “CónMqx lẽ lúcnMqx nSSGQày tặng8tGh một7226 mrxFkón q7226uà chSSGQo SrxFkimon lànMqx một8tGh ý7226 kiếrxFkn khôn8tGhg tồi.”

Tay hắn8tGh chuyrxFkển đrxFkộng t7226ừ từ8tGh dọc8tGh 8tGhtheo thânrxFk thể7226 cô8tGh, m8tGhơn t8tGhrớn cổ 7226và cánhSSGQ t7226ay, cuSSGQối nMqxcùng dừn8tGhg lạnMqxi trên8tGh lnMqxưng cô.

“Xoạt...” QuầrxFkn rxFkáo bịSSGQ rxFkxé r7226ách khiếnrxFk không8tGh knMqxhí l7226ành lạn7226h ùarxFk đến càn8tGhg gi8tGha t7226ăng cả7226m giSSGQác 7226đau đớnSSGQ ẩnnMqx sânMqxu tro8tGhng drxFka thịt.

“Chỗ nànMqxy vẫnMqxn cnMqxòn đượcSSGQ gi8tGhữ gìrxFkn rấnMqxt tSSGQốt.” Hắ7226n knMqxhẽ tSSGQhan thở:nMqx “Một chútrxFk vết7226 thươngrxFk rxFkcũng k7226hông c7226ó, giốnMqxng nhưSSGQ 8tGhlời tô7226i 7226đã hứanMqx vSSGQới cô.”

Toàn thâ7226n rxFkGiản DSSGQao rxFkbắt đầunMqx runMqxn rSSGQẩy th7226eo sựSSGQ tiếrxFkp nMqxxúc mơn7226 trớn cSSGQủa đầ8tGhu ngón7226 trxFkay hắ7226n, SSGQnước mắtSSGQ c7226ô rxFklại turxFkôn trSSGQào 8tGhlần nữa.

***

Phó T7226ử NgộrxFk tỉn7226h lSSGQại từ7226 cơ7226n mSSGQê, 7226đã làSSGQ chuyện7226 c8tGhủa 8tGhhai ngày sa7226u. Lại8tGh qunMqxa thSSGQêm mộtrxFk ngà8tGhy, nMqxanh mớnMqxi cnMqxó thnMqxể 7226miễn cưỡngnMqx mởrxFk mi8tGhệng nói7226 chuyện.

Anh vẫrxFkn n8tGhằm tro8tGhng ph8tGhòng sSSGQăn sóSSGQc đặnMqxc biệtnMqx nhưrxFk cũ,8tGh bnMqxác snMqxĩ nghiêm khắcSSGQ khSSGQống cSSGQhế thờinMqx giSSGQan rxFkvà srxFkố lượngnMqx ngườirxFk thămSSGQ bệnMqxnh. HômSSGQ nnMqxay mớ7226i tỉnhrxFk lại gặprxFk ngườSSGQi nhnMqxà đ8tGhược mộtnMqx chúnMqxt, nMqxy tSSGQá đãnMqx đếnnMqx nMqxnói vớiSSGQ 8tGhanh, ArxFkn Nha7226m rxFkmuốn 7226gặp anh.

“Được.” A7226nh yếnMqxu SSGQớt đồng7226 ý.

Bởi vì8tGh a8tGhnh birxFkết, nhnMqxất đrxFkịnh cóSSGQ liSSGQên q8tGhuan đếnSSGQ Bạc7226 CậnSSGQ Ngôn.

Từ krxFkhi anSSGQh tỉnMqxnh l8tGhại đế8tGhn ginMqxờ, Bạ7226c CnMqxận Ngô7226n c7226hưa từng7226 xuấtnMqx rxFkhiện. Cậu nMqxấy cnMqxũng không7226 cầ7226n phải7226 xuấnMqxt hiện,SSGQ 8tGhbởi 7226vì rxFkhiện giờnMqx SSGQviệc cứ7226u Giản8tGh DanMqxo mớinMqx là chuyệnnMqx cấpnMqx thiế8tGht nhất.

Nghĩ đếnrxFk SSGQGiản DnMqxao, 7226lòng P8tGhhó TrxFkử NgộSSGQ l7226ại nMqxđau đớn.

Vậy thnMqxì, SSGQAn NhnMqxam rxFkđến tìmnMqx arxFknh nMqxlàm gì?

Ánh mặtSSGQ 8tGhtrời 8tGhbuổi chiềurxFk nh8tGhư tấmSSGQ 8tGhsa mỏngrxFk p8tGhhủ xurxFkống, chSSGQiếu lên rxFkgiường bện8tGhh trnMqxắng muốt,rxFk tạo7226 nêSSGQn nMqxmột cSSGQảm gnMqxiác ch8tGhớp 7226nhoáng khônnMqxg cnMqxhân rxFkthực. rxFkDo mất m7226áu SSGQquá nhiều,8tGh 7226sắc mặtnMqx PrxFkhó rxFkTử NgrxFkộ từ7226 lnMqxúc 8tGhnhập viện7226 đSSGQến giờ8tGh lunMqxôn trắngSSGQ bệcnMqxh nhrxFkư giấy, nh8tGhưng 8tGhanh vrxFkẫn cố8tGh 8tGhgắng nở7226 SSGQnụ cườiSSGQ vớ8tGhi A7226n NrxFkham nMqxđang ngồSSGQi bên8tGh cạnh8tGh giường.

Mấy hôm8tGh khônMqxng gặp7226, chà8tGhng 7226trai thanMqxnh 7226tú sốngnMqx nội8tGh 7226tâm rxFkvà lãSSGQnh đạm n7226gày 8tGhxưa, giờSSGQ ph7226út nSSGQày cằmSSGQ đã8tGh bắnMqxt đầuSSGQ lúnSSGQ phú7226n râu,rxFk thầnSSGQ nMqxsắc cũn8tGhg SSGQlộ 8tGhvẻ bướng nMqx bỉnh ngnMqxhiêm túc.

“Anh ấy7226 rxFkđã nhốtnMqx mìn8tGhh ở7226 k7226hách sạnSSGQ 7226ba ng8tGhày rồi.”7226 rxFkAn Nha8tGhm nói: “KhnMqxông vànMqxo khôngnMqx ra7226, khônMqxng rxFknhận điện7226 thoạ7226i cnMqxủa bSSGQất cứrxFk ngườirxFk nào7226, SSGQkhông nMqxai biếnMqxt anh ấynMqx đangnMqx là7226m gì.”

Phó Tử8tGh NgộrxFk ngẩrxFkn ngư8tGhời, 7226khóe mrxFkôi giật8tGh giật.

Chỉ có7226 mấy7226 cânMqxu đơnnMqx giảnSSGQ này7226, khiếnrxFk crxFkho cSSGQả phònnMqxg bệnh8tGh lSSGQâm vào trầrxFkm mặc.nMqx A7226n nMqxNham khnMqxông nónMqxi thêm8tGh gì7226, P8tGhhó T8tGhử NgộSSGQ cũnSSGQg krxFkhông nMqxlên tiếng.

Qua mộtrxFk rxFklúc nMqxlâu, PSSGQhó T7226ử NgộnMqx mớirxFk hỏi:rxFk “Có...8tGh 8tGhtin tức7226 của... 7226 Giản Da8tGho chưa?”

Sắc mặtSSGQ AnMqxn NharxFkm lSSGQại âm8tGh 8tGhu t8tGhhêm 8tGhmấy 7226phần: “KhôngnMqx có.”

Nước 7226Mỹ r8tGhộng lớnnMqx nhưrxFk vậy7226, muố8tGhn tì8tGhm 7226ra tunrxFkg tíc7226h củarxFk 8tGhmột cô gái,SSGQ đâSSGQu dễ8tGh dàngnMqx nMqxgì? HnMqxuống hồSSGQ đốrxFki phươngSSGQ cònrxFk lSSGQà SSGQmột c7226ao thủrxFk lnMqxên kế8tGh hoạchrxFk 7226gây án vôSSGQ cùnnMqxg nMqxkín kẽ.

Thật rnMqxa Bạc8tGh Cậ7226n N8tGhgôn 7226đóng c8tGhửa khônnMqxg rxFkra ngorxFkài, cả8tGhnh sárxFkt hai bnMqxên TrxFkrung MỹnMqx đềnMqxu khôn8tGhg có7226 phrxFkê bìnMqxnh kí7226n đáSSGQo gì8tGh nMqxcả. BởirxFk rxFkvì vốnnMqx córxFk thểSSGQ 7226phác hrxFkọa cái gìnMqx thì7226 đều8tGh SSGQđã nMqxlàm hết,nMqx thậm7226 SSGQchí đếnSSGQ tênMqxn họrxFk thânrxFk 7226phận DNSSGQA, lầ7226n trước8tGh cũnrxFkg 8tGhđã bị BạcSSGQ CậSSGQn 8tGhNgôn bắtSSGQ điSSGQ rxFkxác n7226hận đnMqxầy SSGQđủ. CSSGQòn lạiSSGQ c8tGhhỉ làSSGQ cô7226ng việrxFkc củarxFk cárxFkc thanhnMqx tra cảnhrxFk sát,7226 trnMqxuy SSGQtìm dấurxFk vết7226 lầnrxFk rrxFka têSSGQn tộirxFk 8tGhphạm này.

“Cho 7226dù làSSGQ rxFkthiên tà7226i t8tGhâm SSGQlý nMqxtội p8tGhhạm, cũng7226 cónMqx lúrxFkc k8tGhhông nMqxthể cứu đượ7226c brxFkạn 8tGhgái cnMqxủa mình8tGh.” MSSGQột than7226h t8tGhra từngrxFk SSGQtrải củaSSGQ FB7226I 8tGhđã 8tGhnói nhSSGQư vậySSGQ: “Tôi nghĩrxFk cónMqx lẽnMqx Sim8tGhon cSSGQần t8tGhhêm thời7226 g7226ian đrxFkể tiếpSSGQ nhận..rxFk. sự7226 thậtnMqx rxFktàn 8tGhkhốc này.”

Cục diệnSSGQ hiệnrxFk tại,7226 kh7226iến tâm7226 tình8tGh A7226n 8tGhNham bu8tGhồn bựcSSGQ v7226ô cùng. ĐSSGQến trxFkìm 8tGhPhó 8tGhTử Ngộ7226 brxFkởi 8tGhvì rxFkanh cóSSGQ nMqxlẽ lSSGQà ngườrxFki dnMqxuy nhấtrxFk có8tGh rxFkthể khiếrxFkn 7226Bạc CậnSSGQ Ngôn rarxFk khỏiSSGQ phòng.

...

“Cậu ấy...SSGQ kSSGQhông tiếp8tGh nMqxnhận rxFkđâu.” rxFkPhó TửrxFk NgnMqxộ 8tGhkhẽ nói.

An N8tGhham giậtnMqx mìnhnMqx, khô7226ng rxFkhiểu SSGQanh đaSSGQng nMqxnói 7226về SSGQđiều gì8tGh. Sắc7226 mặt PhórxFk T8tGhử NgrxFkộ lộ7226 rrxFka thầ8tGhn sắSSGQc 7226thương xót.

Anh hiể8tGhu ngườiSSGQ b7226ạn thânrxFk củSSGQa mình8tGh, 8tGhđó làSSGQ một8tGh ng8tGhười đànSSGQ ô8tGhng kiêu ngạ7226o vàSSGQ nga7226y thẳng.8tGh ViệcrxFk m8tGhất đ8tGhi GiảnnMqx DrxFkao, rxFkBạc CậnSSGQ Ng7226ôn mnMqxãi SSGQmãi cũng8tGh không rxFk thể 8tGhtiếp nhậnnMqx được.

Cho 7226dù nMqxlúc rxFknày GirxFkản DaSSGQo đnMqxã chết,rxFk cậrxFku ấySSGQ cSSGQũng sẽrxFk knMqxhông tiếp nhận.

Mà hiện7226 ginMqxờ, SSGQcậu ấySSGQ lạinMqx nMqxquay v8tGhề thnMqxế giớnMqxi của8tGh bả8tGhn thân.SSGQ C8tGhậu ấy 8tGh đang surxFky n7226ghĩ đi7226ều gìrxFk? Nếu8tGh nrxFkhư rxFkGiản D8tGhao thậtnMqx srxFkự chết8tGh đi8tGh rồi7226, tươSSGQng lanMqxi c7226ủa crxFkậu ấy 7226sẽ SSGQnhư tSSGQhế n7226ào đây?

Phó TửrxFk NSSGQgộ yênSSGQ SSGQlặng tronMqxng khorxFkảnh kSSGQhắc, 7226thấp SSGQgiọng nóirxFk: “Giúp tôi...nMqx gọi8tGh điện8tGh thonMqxại... 7226cho cậu7226 ấy.”

An nMqxNham gậtnMqx nMqxđầu, 7226lấy drxFki đSSGQộng r8tGha bấmrxFk sốrxFk, để8tGh lênMqxn bê8tGhn nMqxtai anh.

Điện trxFkhoại rnMqxeng mrxFkười mấySSGQ tiếnMqxng, ArxFkn NhnMqxam đãnMqx khẽrxFk nnMqxhíu mày,7226 thần nMqx sắc củanMqx PhórxFk TSSGQử NrxFkgộ vẫ7226n khô7226ng 8tGhthay đổi7226 nnMqxhư SSGQcũ, annMqxh chỉ7226 chSSGQăm ch8tGhú lắngSSGQ n7226ghe, 8tGhánh mắ8tGht dõi vrxFkề phíanMqx trước.

Một trxFkiếng ‘cạch’8tGh khẽrxFk SSGQvang lSSGQên, SSGQcuối SSGQcũng đãrxFk n8tGhhận đượcSSGQ điện.

“Cận Ng8tGhôn?” Giọng8tGh nónMqxi củaSSGQ PrxFkhó TửrxFk Ngộ7226 khànnMqx đặc.

Đầu dnMqxây bên7226 SSGQkia yêSSGQn l8tGhặng mấyrxFk giârxFky, mớnMqxi trả8tGh l8tGhời: “nMqxTử Ngộ.”

Lúc n7226ày, 8tGhAn rxFkNham SSGQđột n8tGhhiên SSGQnhìn SSGQthấy, P7226hó TrxFkử NgộnMqx ngẩnrxFk người 8tGhmột lú8tGhc, sắ7226c mặt7226 cũnSSGQg cSSGQó chrxFkút biế7226n đổi.7226 SanMqxu đóSSGQ 8tGhanh ngẩn8tGhg đầu7226 l7226ên nnMqxhìn: “An Nham...7226 crxFkậu... nMqxra nSSGQgoài 7226trước đi.”

An rxFkNham g7226ật gSSGQật đầu8tGh, đặtrxFk nMqxdi độngnMqx vrxFkào t7226ay 7226anh. ASSGQnh tnMqxa quay ngSSGQười đinMqx nMqxvề phí8tGha cửnMqxa. 7226Lúc rxFkcánh cửaSSGQ từSSGQ từrxFk khép8tGh rxFklại, SSGQanh 7226ta 7226đột nh7226iên ngẩngSSGQ đầu lênMqxn, 8tGhsau đrxFkó l8tGhiền 8tGhgiật mình.

Phó TửnMqx NnMqxgộ vẫn8tGh dnMqxuy trrxFkì d7226áng nằ7226m thrxFkẳng n7226hư cSSGQũ, mộtnMqx nMqxcánh trxFkay miễn cưỡ8tGhng cứngrxFk ngắ7226c cầnMqxm lấ8tGhy nMqxdi độ7226ng. Nh7226ưng trnMqxên gnMqxương mặ7226t a7226nh tuấnrxFk trắnMqxng bệch 7226đó, lnMqxại cóSSGQ mộrxFkt giọtnMqx nướ8tGhc m7226ắt krxFkhông thrxFkể nMqxkìm nrxFkén đượcnMqx 8tGhlăn xuống.

Người bánMqxc sĩSSGQ này,8tGh là8tGh b7226ạn tnMqxhân dSSGQuy nhấtnMqx cSSGQủa BạrxFkc CậnnMqx nMqxNgôn. Hôm đó7226 lrxFkúc arxFknh trúnSSGQg đạ7226n n8tGhgã xuốngSSGQ đất,8tGh sinnMqxh m8tGhạng đangnMqx 8tGhlúc ngurxFky hiểm,7226 anMqxnh lạSSGQi chỉnMqx lẩm bSSGQẩm ‘Gi8tGhản DnMqxao... bảo7226 vnMqxệ cônMqx ấy.7226..’, cũnrxFkg 7226chưa từSSGQng rxFkrơi mộtnMqx SSGQgiọt nướcrxFk rxFkmắt. Lúc7226 làm xo7226ng nMqxphẫu thuậnMqxt, hônMqxm narxFky đángSSGQ rxFklẽ s8tGhau SSGQkhi thuSSGQốc tSSGQê rxFkhết hnMqxiệu lực8tGh s8tGhẽ nMqxđau SSGQđớn vô cùng,7226 rxFkanh cũSSGQng 8tGhchưa t8tGhừng rơinMqx mộnMqxt giọtnMqx rxFknước SSGQmắt nào.

Nhưng hiện8tGh nMqxgiờ vừarxFk 7226nghe th8tGhấy giọng8tGh SSGQnói củarxFk nMqxBạc Cận8tGh 7226Ngôn, a7226nh thoáng chốSSGQc lạ7226i r7226ơi nước8tGh mắt.

An NhanMqxm t7226ừ trxFkừ kh7226ép lạirxFk nMqxkhe cửnMqxa curxFkối cùng,8tGh lặngSSGQ lẽnMqx chờrxFk ở8tGh b8tGhên ngoài, khôngnMqx lênMqxn tiếng.

Nhưng hiệnnMqx giờSSGQ, anMqxnh trxFka v7226ốn knMqxhông biế7226t đượrxFkc, SSGQmãi đếnnMqx saSSGQu khi7226 vụ árxFkn 8tGhkết th7226úc, SSGQanh trxFka m8tGhới thậnMqxt sựnMqx hiểSSGQu nguyê8tGhn nhâSSGQn và7226 8tGhhàm ýSSGQ tạSSGQi sanMqxo giờnMqx SSGQphút này PhSSGQó TrxFkử NgộrxFk lại8tGh độrxFkt SSGQnhiên rnMqxơi n8tGhước mắt.

Mà cùngnMqx SSGQlúc n7226ày, k7226hách sạnnMqx MarrrxFkiott tron7226g trurxFkng tâSSGQm thànhrxFk phố, t7226ại cănMqxn nMqxphòng trênrxFk tầng8tGh ca7226o nhất.

Bạc 7226Cận NgôrxFkn đãnMqx rxFkthay đổi7226 mộtnMqx b7226ộ vSSGQest đe8tGhn từ8tGh đầu8tGh đSSGQến cSSGQhân, bóng dá7226ng c8tGhô đơrxFkn đ8tGhứng 7226thẳng 8tGhở tSSGQrướng SSGQcửa sổrxFk ph8tGha lêrxFk. B8tGhên ngoà8tGhi cửnMqxa srxFkổ, nMqxánh chiềrxFku tà ho7226àng hônrxFk SSGQtrải áSSGQnh srxFkáng 8tGhảm đạmSSGQ lên8tGh mrxFkặt anhnMqx, anrxFkh SSGQnắm chrxFkặt drxFki độngSSGQ, đôinMqx mắt đennMqx dànMqxi nhìnnMqx 8tGhxuống t8tGhhành ph7226ố dướ8tGhi nMqxchân. TrênMqxn gươnrxFkg mặnMqxt aSSGQnh tu8tGhấn nhnMqxư ngọ7226c, chỉ cònrxFk lạrxFki vrxFkẻ trxFkĩnh lặngrxFk lạnh8tGh băng.

***

Lúc G8tGhiản D8tGhao rxFktỉnh l7226ại lầnnMqx nữarxFk, nMqxphát hiện7226 mìnhrxFk đnMqxang nằmnMqx sấp8tGh trên mrxFkột cáSSGQi rxFkgiá sắ8tGht lạnhSSGQ lẽo.7226 QuầSSGQn árxFko SSGQvẫn còn,SSGQ nhưngnMqx sa7226u lnMqxưng lại8tGh lộnMqx SSGQra trongSSGQ không krxFkhí lạnnMqxh giá8tGh, ta8tGhy rxFkchân c7226ô rxFkvẫn bịSSGQ xírxFkch sắtSSGQ k8tGhhóa nMqxchặt, khnMqxông thểnMqx 8tGhđộng đậy.

Tình rxFkhình nà7226y krxFkhiến 8tGhcô khiếp8tGh sợ.8tGh CônMqx ngướcrxFk mắt8tGh 7226nhìn árxFknh rxFkđèn sáng drxFkìu dị8tGhu xrxFkung quarxFknh, 8tGhcô 8tGhđã bị8tGh đẩyrxFk khỏ8tGhi lồng8tGh 7226giam, đặtSSGQ trênSSGQ một8tGh khoả7226ng đất trống,SSGQ grxFkiống n7226hư mộtSSGQ SSGQcon c8tGhá n8tGhằm trênMqxn thớt.

Cô dùngSSGQ 7226sức cắ8tGhn mrxFkạnh vSSGQào môSSGQi dướSSGQi đangrxFk nSSGQứt nẻ,7226 cơnnMqx đauSSGQ kịch liệt8tGh truSSGQyền đến.

Đại nSSGQão 8tGhvẫn 8tGhcòn rất7226 chậ8tGhm cnMqxhạp, nh7226ưng nMqxý thức,SSGQ tSSGQầm nSSGQhìn và thíSSGQnh giácrxFk 7226của côrxFk đềuSSGQ tỉnnMqxh tá7226o. rxFkHắn đ7226ã dừng7226 tiêSSGQm th7226uốc SSGQcho cô,8tGh nMqxlà bởnMqxi rxFkvì hứngSSGQ thú cSSGQủa hắnSSGQ đ8tGhã c7226huyển 8tGhtừ rxFkquất nMqxroi 7226truy đuổi...rxFk snMqxang lộtSSGQ nMqxda 7226rồi sao?

Khóe mắtSSGQ GSSGQiản DrxFkao tSSGQừ từrxFk ẩ7226m ưrxFkớt, rxFknhưng SSGQcô v8tGhẫn cốSSGQ gắng8tGh krxFkìm nén, khrxFkông đrxFkể SSGQbản thârxFkn pSSGQhát rrxFka trxFkiếng 7226nức n8tGhở 8tGhquá lớn.8tGh CnMqxó điềSSGQu 8tGhmột ch8tGhút â7226m thanh nMqxnày, l7226àm saSSGQo SSGQcó SSGQthể tho8tGhát khỏ7226i đôinMqx mắtSSGQ 7226và lrxFkỗ tnMqxai của7226 nSSGQgười đó...nMqx PhíarxFk sa8tGhu lư7226ng cô brxFkỗng truyềnrxFk đếnrxFk độngSSGQ t7226ĩnh, cóSSGQ ngườinMqx đứng8tGh dậ8tGhy 8tGhtừ 8tGhtrên snMqxô rxFkpha, nnMqxgâm ng7226a một khnMqxúc rxFkca cấrxFkt 8tGhbước đ8tGhi qua.

“Cuối cùngrxFk cũnMqxng tỉ8tGhnh rSSGQồi.” HắnrxFk đứ7226ng bên7226 cạnnMqxh nMqxcô, trênnMqx trxFkay cầm mộtrxFk 8tGhthứ SSGQgì đónMqx, khrxFkẽ SSGQva cnMqxhạm vrxFkào nhanMqxu phátSSGQ r7226a tiếngSSGQ kiSSGQm 7226loại rxFkthanh tnMqxhúy. 8tGhCho d8tGhù Giản DrxFkao knMqxhông rxFkthấy, nhưng8tGh c8tGhũng đoánSSGQ nMqxra đnMqxó là8tGh rxFkmột cSSGQon rxFkdao giải8tGh phẫu.

Đầu nnMqxgón trxFkay lSSGQạnh rxFkngắt, lạiSSGQ lầnnMqx nữ8tGha d8tGhọc trxFkheo t7226heo tấnMqxm l7226ưng trần t7226hon đẹprxFk rxFkcủa cô,rxFk t8tGhừ 7226từ mSSGQơn trớn.

“Tôi 8tGhsắp bSSGQắt đnMqxầu rồ7226i.” H7226ắn rxFkcúi đầu7226 n7226ói k7226hẽ bSSGQên rxFktai cônMqx: “Chỉ là,SSGQ tSSGQôi còn7226 cSSGQhuẩn bịrxFk 8tGhcho crxFkô thêmrxFk SSGQchút 7226gia vị,rxFk n8tGhhư vrxFkậy... crxFkó lẽ8tGh cnMqxô v7226à tôi8tGh đề8tGhu sẽ rxFk hưng phấnrxFk vàSSGQ vu7226i vẻSSGQ hơn.”

Hai tanMqxy của7226 GnMqxiản DarxFko bịrxFk rxFktrói ởrxFk hSSGQai brxFkên g7226iá sắt7226, rxFkcô nMqxkhẽ nắm chnMqxặt lấ8tGhy 8tGhthanh n7226gang, rxFksau lưnSSGQg 8tGhcũng bSSGQị mộtSSGQ cơSSGQn nMqxớn lạnrxFkh qu8tGhét qua.

Nhưng đ7226iều crxFkô khô8tGhng nSSGQgờ là8tGh, ‘gnMqxia rxFkvị’ 7226mà Tạ8tGh HàmSSGQ n7226ói nMqxtới, lại là8tGh hìnhrxFk ảnh8tGh cSSGQó 8tGhliên qu7226an đếnnMqx BạcSSGQ CSSGQận Ngôn.

Tạ rxFkHàm cầm8tGh l8tGhấy haSSGQi SSGQcon da8tGho 7226nhỏ sắcnMqx 7226bén t7226inh xảo,8tGh rxFkthong thả đirxFk đế7226n trướcnMqx tầmnMqx mrxFkắt rxFkcủa cônMqx. KhônMqxng biếtrxFk hSSGQắn SSGQấn SSGQvào chỗ8tGh nào,7226 mộtnMqx rxFkcái LrxFkCD 8tGhtreo giữa SSGQ không 7226trung độtSSGQ n8tGhgột bậtnMqx snMqxáng lên.

Là 7226tin 8tGhtức. NữSSGQ phrxFkát t8tGhhanh nMqxviên SSGQđang dùrxFkng ngữ7226 điệuSSGQ lưu7226 loát trì8tGhnh bày:nMqx “TiểunMqx thưnMqx GiảnSSGQ DanMqxo, b8tGhạn gái7226 củaSSGQ nMqxchuyên SSGQgia 7226tâm l7226ý t8tGhội phạmSSGQ nổirxFk tiếng nnMqxgười HSSGQoa Bạc8tGh rxFkCận NrxFkgôn, 7226đã bịSSGQ trxFkên brxFkiến thrxFkái ărxFkn SSGQthịt nrxFkgười ‘hnMqxoa tươi’8tGh sốSSGQ SSGQmột bắtnMqx cóc đư8tGhợc brxFkốn ngày.rxFk P7226hía cản7226h snMqxát 7226thông b7226áo, rxFkđang toàn8tGh lực8tGh l7226ục soánMqxt tun7226g tíchSSGQ của k8tGhẻ tìnMqxnh ngh8tGhi TSSGQạ Hàm.nMqx Mà8tGh thenMqxo chúng8tGh tôSSGQi qurxFkan s7226át, đây7226 đ8tGhã lSSGQà rxFkngày t7226hứ tư7226, GirxFkáo sư BạcnMqx CậnMqxn Ngôn8tGh vnMqxẫn SSGQcòn 7226ở t7226rong p7226hòng khnMqxách snMqxạn nMqxnhư 8tGhcũ, 8tGhcự tuyệtnMqx bấtrxFk cnMqxứ sựnMqx giarxFko tiếSSGQp nào vrxFkới rxFkbên ngoài...”

Lòng GrxFkiản rxFkDao 7226đau th8tGhắt lạirxFk, rxFkcô thấy8tGh trên7226 m7226àn h7226ình lướtnMqx qurxFka cảnhSSGQ bên ngo7226ài khá7226ch 7226sạn brxFkọn h8tGhọ 7226ngủ lạ7226i 7226lúc trưSSGQớc. SSGQToàn bộ8tGh tườngSSGQ 7226pha 7226lê rxFkcủa tòa7226 n8tGhhà đang ph8tGhản 7226chiếu ánh8tGh sángnMqx rxFkcủa buổi8tGh cSSGQhiều t8tGhà, 8tGhhuy hoà8tGhng lộ7226ng lẫyrxFk nhSSGQưng cũngSSGQ hoàn toSSGQàn y8tGhên tĩnh.

Lệ nrxFkơi khóe8tGh mắt7226 GSSGQiản DnMqxao, brxFkỗng 7226chốc ào8tGh ạt8tGh rơ8tGhi xuống.

Mà phảnrxFk ứng8tGh nà7226y hi8tGhển nhiênMqxn đSSGQã lấ8tGhy đượrxFkc 7226lòng T8tGhạ Hà7226m. Hắn7226 khẽ rxFk mỉm cười8tGh đirxFk đế7226n 8tGhbên cạnhrxFk cô,8tGh ngẩngrxFk đ8tGhầu cùn7226g xSSGQem 7226tin tứcrxFk 8tGhvới cnMqxô, 7226hắn cnMqxất giọng trànSSGQ đầyrxFk tárxFkn thưởngrxFk: rxFk“Đàn ôngnMqx SSGQcàng nMqxlà thiêrxFkn nMqxtài nMqxthì lạ8tGhi nMqxcàng SSGQkiêu ngạorxFk, rxFkgặp phải ngư7226ời mà8tGh brxFkọn họ8tGh nMqxkhông SSGQcó khả8tGh năng7226 chiếnSSGQ thắngSSGQ, gặp8tGh phnMqxải trxFkrắc 7226trở không8tGh trxFkhể nSSGQào chấp nhận8tGh được,7226 sẽ7226 ngnMqxã càngrxFk đau.”

Hắn nMqxquay đSSGQầu nhìnSSGQ 7226cô: “CrxFkô đốirxFk 7226với hnMqxắn rxFkrất q8tGhuan trọng8tGh. Tôi ng8tGhhĩ rxFkđợi 7226hắn nhnMqxận đư7226ợc tấm7226 drxFka củanMqx SSGQcô, tnMqxrò chơrxFki nànMqxy snMqxẽ cànMqxng SSGQtrở n7226ên vrxFkui rxFkvẻ. CrxFkô nói xerxFkm, 8tGhhắn nMqxcó phảinMqx sẽSSGQ càng8tGh thêmrxFk tựrxFk tr8tGhách đnMqxau krxFkhổ, rxFkkhông rxFkcó cách8tGh SSGQnào th7226a thứ nMqxcho bản7226 thân7226 mình?”

Giản D7226ao cắn7226 7226chặt mSSGQôi, t7226oàn t7226hân bắtrxFk 7226đầu SSGQrun lSSGQên n8tGhhè 8tGhnhẹ. Ngay 7226lúc nMqxnày, mộSSGQt cánSSGQh tarxFky củaSSGQ nMqxTạ rxFkHàm khẽrxFk 8tGhấn SSGQlên SSGQót 8tGhcô, 7226đè néSSGQn sự7226 ruSSGQn rẩ8tGhy c8tGhủa cô; mnMqxột cánSSGQh nMqxtay khácSSGQ lạrxFki từrxFk từrxFk trượnMqxt xuống7226. 7226Giản D7226ao cảm8tGh nh7226ận đnMqxược 8tGhcon 8tGhdao lạnhnMqx lẽo, k8tGhhẽ khàng8tGh ch8tGhạm lênnMqx làn7226 8tGhda mình...

Cận NgônSSGQ... 7226cứu em.

“Tin tứcrxFk nó7226ng hổi!”nMqx GiọnMqxng nói7226 tSSGQrong trẻo7226 của8tGh nMqxnữ phrxFkát trxFkhanh viên, độnMqxt nMqxnhiên c7226ắt ngan8tGhg c7226ảm xúcnMqx dườnrxFkg nhSSGQư đãrxFk chìnMqxm ngh7226ỉm củarxFk Giản7226 DrxFkao, rxFkcũng rxFkcắt ngang độSSGQng trxFkác tron8tGhg taSSGQy 7226Tạ Hàm.rxFk 7226Hai ngườinMqx rxFkđồng thời7226 8tGhngẩng SSGQđầu, rxFklại chỉSSGQ thấy màn7226 hìSSGQnh đannMqxg da7226o đrxFkộng, cảnh8tGh nMqxsát từrxFk trrxFkong brxFkụi cỏSSGQ cnMqxầm s8tGhúng 8tGhchạy như7226 điên.

Sắc mặ7226t TSSGQạ HàmSSGQ khẽrxFk trầmSSGQ rxFkngâm, đứ8tGhng thSSGQẳng nhìnMqxn chằSSGQm chrxFkằm 7226vào màn hìn8tGhh. 7226Giọng nói7226 c8tGhủa ph7226át t8tGhhanh viên8tGh tỏrxFk vnMqxẻ 7226khẩn crxFkấp truyềnSSGQ tớrxFki: nMqx“... CSSGQhúng tôi vừ7226a mớrxFki n8tGhhận đư7226ợc t7226in t7226ức, tênSSGQ sátnMqx thủ8tGh biếnnMqx SSGQthái ănMqxn t7226hịt ngư8tGhời ‘horxFka tươiSSGQ’ sốSSGQ hai TomrxFkmy, khnMqxoảng mnMqxười tárxFkm tiếnrxFkg đồng7226 h8tGhồ trước,SSGQ SSGQđã vrxFkượt ngụcrxFk kh8tGhỏi nhànMqx giam Pelic8tGhan SSGQBay. TrưrxFkớc mắt7226 phnMqxía giánMqxm n8tGhgục vnMqxà FB7226I nMqxđều cự8tGh tuyệtSSGQ phátnMqx biểSSGQu brxFkình SSGQluận về chuyệnSSGQ nSSGQày. CụcSSGQ CảnhSSGQ sátrxFk SSGQbang vàrxFk CụcnMqx ĐSSGQiều trSSGQa l7226iên 8tGhbang đãnMqx cùnMqxng prxFkhái SSGQmột số8tGh lượngrxFk lớn cả8tGhnh sá8tGht, tru7226y t7226ìm 8tGhtheo dấ8tGhu vế8tGht tnMqxrốn chạyrxFk rxFkcủa hắn...”

Màn hìrxFknh chu7226yển rxFkđến phòng7226 phát8tGh 8tGhthanh, vẻ7226 mặrxFkt pnMqxhát 8tGhthanh vi7226ên nữ rất7226 nMqxnghiêm trọnnMqxg: “.rxFk.. NgnMqxhe SSGQnói, TomSSGQmy dù7226ng máurxFk tươinMqx đểrxFk lạ8tGhi nMqxhai c8tGhhữ ‘bárxFko thù’ trênnMqx tnMqxường của7226 ngục8tGh grxFkiam. ‘8tGhBáo thù’nMqx củSSGQa hắ8tGhn lrxFkà 8tGhám 7226chỉ aiSSGQ? CnMqxó ph7226ải l8tGhà người vrxFkừa m8tGhất 8tGhđi ngườirxFk yêunMqx, giáo8tGh sưrxFk Bạ8tGhc CậnSSGQ Ngô7226n khônMqxng? Tr8tGhước nMqxmắt, rxFkhai têrxFkn ănSSGQ tSSGQhịt người ‘ho8tGha tư8tGhơi’ đềuSSGQ nMqxđang nh7226ởn nnMqxhơ nMqxngoài 7226vòng phárxFkp luậtnMqx, bọn7226 họnMqx rxFkcó phnMqxải lạirxFk bắt taySSGQ nha8tGhu lầ7226n nrxFkữa, tạo7226 nMqxra nhữ8tGhng vụrxFk rxFkán 7226mới không...”

Giản DnMqxao nrxFkgơ ngẩn7226 nhìnSSGQ màrxFkn hìnrxFkh, TạrxFk HàSSGQm lnMqxại đặtnMqx d7226ao giảiSSGQ phẫu sangnMqx bàSSGQn b7226ên cạnh,nMqx pháSSGQt 8tGhra âm8tGh th8tGhanh thaSSGQnh thúy.

“Oh... shit!”rxFk HắnrxFk nhnMqxìn chSSGQằm chằmSSGQ màn7226 7226hình, tr7226ên mặtnMqx từrxFk từSSGQ hiện lê8tGhn mộrxFkt nụSSGQ cười8tGh 7226mang ý7226 SSGQtứ hà7226m xrxFkúc, cũnSSGQg nMqxkhông thè7226m liếcrxFk nhìSSGQn rxFkGiản D7226ao, quanMqxy ngưrxFkời bước nhanSSGQh vàoSSGQ bónrxFkg tối.

Một mìnhnMqx GiảrxFkn DnMqxao nằmrxFk sấpSSGQ t7226rên giáSSGQ, 8tGhxung q8tGhuanh lạirxFk hồi7226 phụcSSGQ sự 8tGhyên nMqxtĩnh nnMqxhư tuSSGQyệt vọng.SSGQ CrxFkô vẫnrxFk luônnMqx ngẩSSGQng đầ8tGhu 7226nhìn mà8tGhn hình,8tGh nộinMqx 8tGhtâm 8tGhdấy lên hSSGQi vnMqxọng 7226đã 7226lâu khôn7226g 7226còn, nSSGQhưng lạ7226i SSGQđan 8tGhxen sựrxFk tuyệ7226t vọng7226 bấSSGQt lựcrxFk srxFkâu sắc.

Là an7226h sao?

Là 7226anh đ8tGhã SSGQra một7226 hiểmSSGQ chiêrxFku ‘xuấtnMqx kỳnMqx 8tGhbất ý’nMqx (*)rxFk, lợrxFki dụng rxFkTommy làmnMqx mồi7226 nhửSSGQ, muSSGQốn dụnMqx rxFkbắt TạSSGQ Hàm?

(*) Bất thìSSGQnh lìnrxFkh, SSGQthừa lú8tGhc ngSSGQười SSGQta khrxFkông ngờSSGQ, làmrxFk chnMqxo krxFkhông 7226kịp đốirxFk phó.

Hay lnMqxà SSGQTommy đã7226 trxFkhật s8tGhự vượ7226t ng7226ục đểrxFk báo8tGh rxFkthù, SSGQanh 8tGhhai mặt giáprxFk địchSSGQ rxFksẽ càrxFkng trxFkhêm khSSGQó knMqxhăn girxFkan SSGQnan? 7226Mà bọnSSGQ 7226họ s8tGhẽ c7226àng krxFkhó córxFk ngày7226 gặnMqxp lại?

Cô SSGQnhìn mã8tGhi nhìSSGQn mãnMqxi, nMqxđến kSSGQhi 7226trên ti7226vi khônnMqxg còSSGQn bnMqxất cứ7226 tirxFkn tức SSGQgì l7226iên 8tGhquan đến7226 Bạc8tGh CậnSSGQ NnMqxgôn. CôrxFk nMqxmới 7226cúi đầu,nMqx mặt8tGh dánnMqx 7226vào gi8tGhá nMqxsắt lạnh brxFkăng, nước7226 mắt8tGh l8tGhăn xuốnSSGQg từnMqxng giọt.