Hãy nhắm mắt khi anh đến - Chương 73 - 74

Chương 73

Giản r4DEVSDao nzJvK3Kghĩ, czJvK3Kô koZFxAđã zJvK3Kbiết r4DEVSđược bír4DEVS mậzJvK3Kt củaA2 TạA2 Hàm.

Tại zJvK3Ksao hắnkoZFxA cóA2 thzJvK3Kể dùngr4DEVS kỹr4DEVS thr4DEVSuật tA2âm lkoZFxAý đểkoZFxA koZFxAkhống chếA2 nhiều ngườzJvK3Ki nzJvK3Khư r4DEVSvậy? TzJvK3Khật rA2a r4DEVScăn bảnkoZFxA chínkoZFxAh làkoZFxA nhờr4DEVS lợir4DEVS dụngzJvK3K thuốc,zJvK3K khiếnA2 ngườikoZFxA tkoZFxAa sản sinhr4DEVS A2ra ảzJvK3Ko gA2iác, zJvK3Klàm r4DEVStinh thầnA2 hốtkoZFxA hokoZFxAảng vàzJvK3K phảnkoZFxA ứngkoZFxA trìkoZFxA độn.

Lúc nA2ày, r4DEVScô đanA2g koZFxAnằm trênzJvK3K chiếcr4DEVS gir4DEVSường nhzJvK3Kỏ zJvK3Klạnh A2lẽo koZFxAcứng ngắckoZFxA ở tror4DEVSng pzJvK3Khòng giazJvK3Km, r4DEVStrên đr4DEVSỉnh đA2ầu zJvK3Kcô lr4DEVSà mộtzJvK3K nr4DEVSgọn đèA2n sákoZFxAng rkoZFxAực. TrzJvK3Kừ A2cái đóA2 zJvK3Kra, tất A2 cả nhữnzJvK3Kg ngọnA2 đèr4DEVSn trokoZFxAng nhr4DEVSà khzJvK3Ko nàr4DEVSy đềuzJvK3K bịr4DEVS hắnr4DEVS tắtkoZFxA hếA2t. CzJvK3Kô nằmkoZFxA ởzJvK3K đâzJvK3Ky, giốnzJvK3Kg nzJvK3Khư đang nằA2m trênA2 koZFxAmột hA2òn đảoA2 koZFxAcô r4DEVSđộc. MàkoZFxA hắnzJvK3K đanr4DEVSg đứngzJvK3K ởkoZFxA mộtr4DEVS nơizJvK3K nr4DEVSào đókoZFxA khôngkoZFxA ar4DEVSi biết r4DEVStrong bóngzJvK3K tối,A2 A2miệng A2khẽ ngâkoZFxAn zJvK3Knga mộtr4DEVS bàizJvK3K ckoZFxAa, giốkoZFxAng A2như chA2úa tểzJvK3K củzJvK3Ka thr4DEVSế giới này.

Tim czJvK3Kô đzJvK3Kang đzJvK3Kập rzJvK3Kất nr4DEVShanh, zJvK3Kthần kA2inh cũr4DEVSng nhr4DEVSảy giậtA2 từngA2 hồi. ĐâyzJvK3K lzJvK3Kà mộtr4DEVS loạzJvK3Ki A2cảm gizJvK3Kác rA2ất khônkoZFxAg tA2hoải máir4DEVS. SA2au r4DEVSđó zJvK3Ktầm A2mắt cA2ủa cA2ô r4DEVSbắt đA2ầu trở A2 nên koZFxAmơ hồ,A2 r4DEVStrong taA2i cũnA2g vanzJvK3Kg zJvK3Kù r4DEVSù. zJvK3KCô muốzJvK3Kn chA2ống tr4DEVSay lênkoZFxA gir4DEVSường đểkoZFxA ngồiA2 dậA2y, nhưng tr4DEVSay vừazJvK3K koZFxAđặt xA2uống lạizJvK3K r4DEVSsờ vàzJvK3Ko mộtr4DEVS khoảngA2 zJvK3Kkhông. A2Tất cảzJvK3K zJvK3Kxung quanr4DEVSh cr4DEVSàng lúc cànA2g mkoZFxAơ hzJvK3Kồ, hzJvK3Kiện lr4DEVSên rấtzJvK3K nhzJvK3Kiều hìnhA2 ảnkoZFxAh hưkoZFxA A2ảo mA2àu tkoZFxArắng. Kr4DEVSý ứckoZFxA zJvK3Kvà ýkoZFxA thứcA2 vốnr4DEVS rõ r4DEVSràng, dưr4DEVSờng nhkoZFxAư nhấzJvK3Kt thờr4DEVSi zJvK3Kkhông thểr4DEVS tr4DEVSìm koZFxAra, rốtkoZFxA cuộcr4DEVS A2cô đaA2ng ởkoZFxA nơzJvK3Ki đâu?

“Jenny, Jenny.r4DEVS” Cór4DEVS ngzJvK3Kười đanA2g ởr4DEVS A2một nơkoZFxAi r4DEVSnào đór4DEVS khẽkoZFxA gọizJvK3K tên cô,A2 GzJvK3Kiản DaA2o zJvK3Kgiãy dA2ụa ngẩr4DEVSng đầuA2 lkoZFxAên, lạir4DEVS chỉkoZFxA zJvK3Kthấy mr4DEVSột bózJvK3Kng ngr4DEVSười lướtr4DEVS quA2a. A2Là Tạ A2Hàm sazJvK3Ko? A2Là A2ai vậy?

Sau r4DEVSđó czJvK3Kô triệtr4DEVS đểkoZFxA lâmkoZFxA vàor4DEVS hôzJvK3Kn mê.

Toàn thr4DEVSân vẫzJvK3Kn r4DEVScòn kr4DEVShó chịukoZFxA nhưkoZFxA r4DEVScũ, nhưzJvK3Kng tầmkoZFxA nhzJvK3Kìn vàzJvK3K thính zJvK3K giác lạizJvK3K A2trở nkoZFxAên A2rõ rànA2g A2lần nữa.zJvK3K CôA2 A2thở phzJvK3Kào mộtr4DEVS hơiA2, phzJvK3Kát hkoZFxAiện bảnA2 thânkoZFxA A2đang đứng tzJvK3Krong mộtzJvK3K zJvK3Kcăn pzJvK3Khòng r4DEVSxa xôir4DEVS r4DEVSvà quekoZFxAn thuA2ộc, mộr4DEVSt dãr4DEVSy tủA2 kiểzJvK3Ku cũkoZFxA, mộtkoZFxA cár4DEVSi zJvK3Ktivi 20 inzJvK3Kch vớiA2 sôA2 koZFxApha nhunr4DEVSg màuA2 hồng.

Đây là..r4DEVS. nhzJvK3Kà củr4DEVSa ôr4DEVSng bàr4DEVS nội.

Bọn hzJvK3Kọ chẳnr4DEVSg zJvK3Kphải đr4DEVSã qA2ua đzJvK3Kời cùnr4DEVSg A2với br4DEVSa zJvK3Krồi sao?

Chính vàoA2 lúzJvK3Kc r4DEVSnày, ckoZFxAô nzJvK3Khìn thấykoZFxA mộtzJvK3K ngườiA2 đànr4DEVS ông,r4DEVS quar4DEVSy lưng koZFxA với ckoZFxAô, ngồA2i trêkoZFxAn gkoZFxAhế sr4DEVSô phakoZFxA. BzJvK3Kóng lzJvK3Kưng trầnA2 koZFxAcủa aA2nh, chằA2ng zJvK3Kchịt nr4DEVShững vết thươkoZFxAng chỉnhA2 tề.

“Cận NgzJvK3Kôn!” Côr4DEVS r4DEVSđi qukoZFxAa, zJvK3Kôm lkoZFxAấy ekoZFxAo anhkoZFxA: “Sar4DEVSo A2anh koZFxAlại ởr4DEVS đây?”

Bạc Cậnr4DEVS NkoZFxAgôn từr4DEVS tr4DEVSừ ngzJvK3Kã koZFxAvào lòkoZFxAng A2cô, gkoZFxAương mA2ặt zJvK3Kanh lạnA2h băng,koZFxA hai mắtkoZFxA kkoZFxAhép chặt,zJvK3K khônr4DEVSg cònkoZFxA zJvK3Kchút hơikoZFxA thởr4DEVS nào.

Anh cr4DEVShết rồi,koZFxA A2Bạc zJvK3KCận NgônzJvK3K chếtzJvK3K rồi.

Ý zJvK3Knghĩ A2này vừazJvK3K tiếkoZFxAn vàzJvK3Ko trozJvK3Kng A2não, GiảnA2 DzJvK3Kao cảmA2 thấykoZFxA hA2ốc mắt zJvK3Kđau đzJvK3Kớn, gòr4DEVS máA2 đkoZFxAã ẩmr4DEVS r4DEVSướt mộtkoZFxA mảnzJvK3Kh. CôkoZFxA koZFxAnghe thkoZFxAấy zJvK3Kmột giọA2ng nóiA2 đakoZFxAu đA2ớn khảnA2 đặc: “CậnkoZFxA Ngôn!”

Cô mởr4DEVS trzJvK3Kừng mắzJvK3Kt ra.

Trước mắtr4DEVS vẫnr4DEVS lA2à ngọnA2 đènr4DEVS sáA2ng trưA2ng nhưkoZFxA cũzJvK3K, A2tầm nr4DEVShìn mơzJvK3K hồ, trkoZFxAong tr4DEVSai A2vang lA2ên zJvK3Kù ù.

Không, koZFxAvừa rA2ồi chr4DEVSỉ A2là ảokoZFxA giác,koZFxA koZFxAcô zJvK3Ktự nózJvK3Ki vkoZFxAới bảnA2 tr4DEVShân mình, nhấtzJvK3K đzJvK3Kịnh pr4DEVShải bảozJvK3K vệr4DEVS gzJvK3Kiới r4DEVShạn cr4DEVSủa ýr4DEVS thức.r4DEVS NhưnA2g czJvK3Kảm gkoZFxAiác br4DEVSi thươr4DEVSng muzJvK3Kốn chếkoZFxAt ấy, lạiA2 vẫnkoZFxA koZFxAin dấuzJvK3K sâuA2 đậmr4DEVS tronzJvK3Kg lòkoZFxAng. Cr4DEVSô mờA2 mịA2t nzJvK3Kằm A2đó, vẫzJvK3Kn cr4DEVSó thểr4DEVS cảmkoZFxA thấyr4DEVS nkoZFxAước mắt đr4DEVSang chr4DEVSảy xuống...

“Ha... trưzJvK3Kớc giờA2 chưar4DEVS từngkoZFxA zJvK3Ktiếp xzJvK3Kúc vớizJvK3K lzJvK3Koại thuốckoZFxA nkoZFxAày sao? PhảnzJvK3K ứkoZFxAng lạkoZFxAi r4DEVScó thểkoZFxA nzJvK3Khanh vàA2 A2mãnh r4DEVSliệt nhr4DEVSư vậyA2, thậzJvK3Kt lA2à quázJvK3K thur4DEVSần zJvK3Kkhiết.” Một gizJvK3Kọng A2nói độtzJvK3K nhiênkoZFxA r4DEVSvang A2lên r4DEVSbên tai.

Giản Dar4DEVSo qzJvK3Kuay đầA2u muA2ốn nA2hìn hắn,r4DEVS nzJvK3Khưng chzJvK3Kỉ thấyA2 mộtA2 màukoZFxA đA2en thui. Br4DEVSất zJvK3Kgiác, r4DEVScô gậr4DEVSt gkoZFxAật đầu.

Người kkoZFxAia rr4DEVSõ ràr4DEVSng zJvK3Kthu đzJvK3Kược câkoZFxAu trảzJvK3K lờzJvK3Ki zJvK3Kcủa cô,zJvK3K gir4DEVSọng điệzJvK3Ku vô koZFxAcùng dịuA2 dànr4DEVSg hỏizJvK3K: “VậyzJvK3K czJvK3Kô koZFxAcó muốkoZFxAn tỉnhzJvK3K zJvK3Ktáo lạiA2 không?”

Muốn.... suýkoZFxAt ckoZFxAhút koZFxAnữa từkoZFxA r4DEVSnày koZFxAđã thoátA2 rkoZFxAa kzJvK3Khỏi miệng,A2 Giản Dr4DEVSao czJvK3Kắn chặtr4DEVS môiA2, mộzJvK3Kt cảmzJvK3K A2giác đaur4DEVS đớzJvK3Kn takoZFxAnh ngọkoZFxAt tzJvK3Kruyền tớiA2, nháyA2 mA2ắt liềnr4DEVS trải khắpA2 lồkoZFxAng r4DEVSngực. ÝkoZFxA tr4DEVShức củazJvK3K A2cô dườkoZFxAng A2như koZFxAcũng tỉnhzJvK3K zJvK3Ktáo lr4DEVSại tkoZFxArong nháyA2 mắtA2, nhưng nháyA2 mắr4DEVSt lạiA2 bịzJvK3K koZFxAmột biểr4DEVSn sươA2ng mùkoZFxA dàyA2 đặkoZFxAc nkoZFxAuốt chửng.

Người kizJvK3Ka dườngr4DEVS koZFxAnhư koZFxAthấp giọr4DEVSng cườA2i zJvK3Kmột tiếng.

“Cắn chảyA2 cảr4DEVS mázJvK3Ku rr4DEVSồi kA2ìa, thậtr4DEVS làzJvK3K đángr4DEVS yêu...koZFxA nhưkoZFxAng tôikoZFxA biếA2t, cô rA2ất muốn.”

Sau đókoZFxA Giảnr4DEVS koZFxADao A2nghe thấkoZFxAy tiA2ếng loảngkoZFxA xoảng,koZFxA cókoZFxA zJvK3Kngười mởA2 cr4DEVSửa phòng giam.

“Tôi thừA2a nhậnA2 lầnr4DEVS trướcA2 quázJvK3K hưngr4DEVS phấn,r4DEVS koZFxAnên rzJvK3Ka koZFxAtay hơir4DEVS nặng.koZFxA” Giọng nózJvK3Ki zJvK3Kcủa ngzJvK3Kười kA2ia zJvK3Klộ vẻr4DEVS thưkoZFxAơng xót:r4DEVS “KếtA2 qA2uả sazJvK3Ku kkoZFxAhi quấA2t koZFxAroi xongkoZFxA, lkoZFxAàn da củazJvK3K côr4DEVS tkoZFxAa A2giữ lạiA2 zJvK3Kcũng khôA2ng đượczJvK3K đẹpA2 lắkoZFxAm. A2Lần A2này tôzJvK3Ki skoZFxAẽ khốngkoZFxA A2chế A2tốt A2hơn. Cách lớr4DEVSp quầnzJvK3K A2áo này,koZFxA sẽzJvK3K zJvK3Kkhông lkoZFxAưu koZFxAlại cr4DEVShút vr4DEVSết thươnkoZFxAg nàkoZFxAo đâu.”

Bang MakoZFxAryland, bệzJvK3Knh việzJvK3Kn r4DEVSJohann Hopkins.

Phòng chA2ăm sókoZFxAc đặczJvK3K biệt.

Bạc Cr4DEVSận NgônzJvK3K đứngr4DEVS ngoàikoZFxA cửar4DEVS phòngr4DEVS bkoZFxAệnh, saA2u A2lưng lkoZFxAà nA2hững cảnh sátr4DEVS zJvK3Kphía TrunkoZFxAg koZFxAquốc vộizJvK3K vàngA2 bazJvK3Ky đếnkoZFxA koZFxAtừ nộir4DEVS địa,A2 thzJvK3Kanh trkoZFxAa Fr4DEVSBI koZFxAcủa r4DEVSMỹ, cùnr4DEVSg với ngưA2ời nhàkoZFxA ckoZFxAủa Phór4DEVS TửkoZFxA NgộkoZFxA, koZFxAbạn A2bè vàA2 mẹr4DEVS ckoZFxAủa DoãnkoZFxA Tưr4DEVS Kỳ...

Bác A2sĩ r4DEVSchữa koZFxAtrị cầmA2 gr4DEVShi chzJvK3Kép cr4DEVShẩn A2đoán đzJvK3Ki rA2a, dr4DEVSường nhưr4DEVS tất r4DEVS cả mọir4DEVS ngườikoZFxA đr4DEVSều xzJvK3Kông tzJvK3Kới. Br4DEVSạc koZFxACận koZFxANgôn đứngzJvK3K tạir4DEVS zJvK3Kchỗ bkoZFxAất đzJvK3Kộng, quA2ay gươnr4DEVSg zJvK3Kmặt lạnhr4DEVS lùng quakoZFxA, nzJvK3Khìn koZFxAchằm chằmzJvK3K báA2c sĩ.

“Viên đạnkoZFxA ởA2 zJvK3Kngực tráir4DEVS củazJvK3K PhóA2 TửzJvK3K NgộzJvK3K tiA2ên sinA2h, koZFxAcách tzJvK3Kim chỉ cókoZFxA bkoZFxAa milimét.koZFxA ChúA2ng tr4DEVSôi đãzJvK3K thàA2nh côr4DEVSng zJvK3Kgắp A2viên đạnA2 zJvK3Kra.” ÔnA2g gA2iải thíA2ch: koZFxA“Vô cùngr4DEVS may mzJvK3Kắn làA2, A2anh r4DEVSta koZFxAhiện giờkoZFxA đãA2 khôngA2 còkoZFxAn nguA2y hiểmkoZFxA đếnr4DEVS tzJvK3Kính mạngzJvK3K nữa,zJvK3K đạr4DEVSi khái sẽA2 tỉnhr4DEVS lạir4DEVS A2trong vònr4DEVSg tkoZFxAừ hazJvK3Ki mưkoZFxAơi bốnr4DEVS đếA2n bốnzJvK3K r4DEVSmươi tár4DEVSm tizJvK3Kếng đồkoZFxAng hồ.”

Tất cảr4DEVS mọkoZFxAi nzJvK3Kgười đềuzJvK3K zJvK3Kthở pzJvK3Khào. Bạcr4DEVS CậnzJvK3K NgônkoZFxA từzJvK3K từzJvK3K chuykoZFxAển tầm r4DEVS mắt, nhìkoZFxAn chằmr4DEVS chzJvK3Kằm r4DEVSvào PhózJvK3K TkoZFxAử NgộzJvK3K xanA2h xakoZFxAo zJvK3Kđang A2chụp koZFxAmặt nA2ạ oxA2y nằzJvK3Km r4DEVStrên A2giường bệnh zJvK3Ksau czJvK3Kửa kính.

Bác sr4DEVSĩ nóA2i tiếpzJvK3K: koZFxA“Cô DA2oãn zJvK3KTư KzJvK3Kỳ tzJvK3Kuy rằngkoZFxA vA2ết daA2o A2sâu đếnr4DEVS nội tạng,r4DEVS nhưA2ng cũnr4DEVSg zJvK3Kkhông nguA2y hiểmA2 đA2ến tínkoZFxAh mạr4DEVSng. SánA2g mkoZFxAai sA2ẽ tỉnr4DEVSh lại.”

Tất cảA2 zJvK3Kmọi ngườiA2 đềukoZFxA lộzJvK3K rA2a vẻkoZFxA mặzJvK3Kt vA2ui mzJvK3Kừng ykoZFxAên tr4DEVSâm, rốA2i rít cámA2 ơzJvK3Kn r4DEVSbác r4DEVSsĩ. Ar4DEVSn NhazJvK3Km cũnkoZFxAg đứngkoZFxA tzJvK3Krong A2đám ngườikoZFxA, nghA2e thấyzJvK3K vậyzJvK3K thầr4DEVSn zJvK3Ksắc A2cũng nhẹ nhõmr4DEVS hẳn.r4DEVS koZFxAAnh r4DEVSta bấtr4DEVS giákoZFxAc qur4DEVSay đầukoZFxA koZFxAnhìn vA2ề phzJvK3Kía Br4DEVSạc CậnkoZFxA NA2gôn, zJvK3Ktrông thấr4DEVSy ở koZFxAvị koZFxAtrí zJvK3Kanh vốnr4DEVS đazJvK3Kng đứng,r4DEVS gkoZFxAiờ đãzJvK3K r4DEVSkhông koZFxAcòn azJvK3Ki. Màr4DEVS A2ở cửazJvK3K lkoZFxAối koZFxAđi zJvK3Kan tzJvK3Koàn phíaA2 trước, trzJvK3Kuyền zJvK3Kđến tiếzJvK3Kng ‘thịch’,zJvK3K Ar4DEVSn NA2ham ngướcA2 mắzJvK3Kt koZFxAnhìn, chr4DEVSỉ thấykoZFxA đượcr4DEVS A2tay ákoZFxAo zJvK3Kmàu đen A2 của BạckoZFxA r4DEVSCận Ngônr4DEVS biA2ến A2mất sakoZFxAu cánhr4DEVS cửa.

Bạc A2Cận NgôkoZFxAn koZFxAlái A2xe trởkoZFxA vềzJvK3K A2khách sạkoZFxAn mộtzJvK3K mình.

Đã koZFxAlà đêr4DEVSm khuyA2a, đườngA2 phốkoZFxA lúkoZFxAc đầukoZFxA đônkoZFxAg koZFxAcó zJvK3Kmột loA2ại không khír4DEVS r4DEVSrét lạnh,A2 dườnkoZFxAg koZFxAnhư đzJvK3Kã bắtr4DEVS đkoZFxAầu xâmr4DEVS nzJvK3Khập. ThàA2nh r4DEVSphố đầyr4DEVS màukoZFxA sắczJvK3K, ngườkoZFxAi đA2i đường lanzJvK3Kg thazJvK3Kng, giốngkoZFxA nhưr4DEVS A2lướt zJvK3Kđi xẹA2t qkoZFxAua tA2rên cửzJvK3Ka r4DEVSsổ xe.

Vẻ mặA2t củar4DEVS BzJvK3Kạc CậnkoZFxA zJvK3KNgôn vẫnkoZFxA khônkoZFxAg A2có chútzJvK3K biểA2u tìnA2h. Chân màyr4DEVS thzJvK3Kon dàir4DEVS đer4DEVSn nr4DEVShánh r4DEVSgiống nzJvK3Khư dấr4DEVSu vếtkoZFxA củaA2 mzJvK3Kàn đêkoZFxAm zJvK3Kdày đặc,A2 khkoZFxAắc lêzJvK3Kn gươnzJvK3Kg mặt trắkoZFxAng trr4DEVSẻo thaA2nh tkoZFxAú củaA2 anh.

Cuối cùngzJvK3K cũngA2 koZFxAđã đếnzJvK3K zJvK3Kkhách zJvK3Ksạn, aA2nh r4DEVSlấy thA2ẻ cr4DEVSard A2khóa cửakoZFxA tzJvK3Kừ trong tkoZFxAúi r4DEVSquần mr4DEVSở cửar4DEVS. CănkoZFxA phòngkoZFxA A2vẫn chìmr4DEVS koZFxAtrong r4DEVSbóng đêmkoZFxA, chỉA2 cór4DEVS ánhkoZFxA sánr4DEVSg của bóngA2 đèr4DEVSn A2ngay A2tòa r4DEVSlầu đốA2i diệnzJvK3K chiếukoZFxA vàA2o. koZFxAAnh A2mở r4DEVSđèn trêA2n koZFxAtường, nkoZFxAém tấmzJvK3K thẻ car4DEVSrd lA2ên gkoZFxAiường, sar4DEVSu đór4DEVS zJvK3Kquan sáA2t r4DEVStất cảzJvK3K mọir4DEVS tA2hứ r4DEVStrong phòngr4DEVS rồizJvK3K đứngzJvK3K yênkoZFxA không độzJvK3Kng đậy.

Bọn hA2ọ mớir4DEVS koZFxAvừa r4DEVSvào A2ở r4DEVSkhách sạnr4DEVS nàkoZFxAy A2hôm qur4DEVSa. ValkoZFxAi ckoZFxAủa Giản Daor4DEVS koZFxAvẫn đểkoZFxA trênA2 bàA2n koZFxAthấp cạzJvK3Knh giườngzJvK3K, A2khóa kér4DEVSo chỉr4DEVS mởA2 zJvK3Khé, A2lộ rzJvK3Ka nhữnA2g mkoZFxAàu sắc qur4DEVSần ákoZFxAo A2anh qr4DEVSuen thuộc.

Trên đấA2t đặr4DEVSt hzJvK3Kai A2đôi giàA2y, zJvK3Kmột lớnr4DEVS mộtA2 nA2hỏ. TA2rên takoZFxAy vịzJvK3Kn sô phA2a, cònkoZFxA đặtzJvK3K mộtzJvK3K chr4DEVSiếc ákoZFxAo gikoZFxAó củar4DEVS côA2, mzJvK3Kàu r4DEVStrắng szJvK3Kạch sẽ,zJvK3K koZFxAdường koZFxAnhư vẫnA2 còA2n nhiễm koZFxA độ zJvK3Kấm koZFxAvà mkoZFxAàu sA2ắc A2làn dA2a củazJvK3K cô.

Bạc A2Cận NgzJvK3Kôn đzJvK3Kứng tạizJvK3K A2chỗ r4DEVSmột lúkoZFxAc rồir4DEVS cr4DEVSởi ár4DEVSo khoáA2c ngoài, thár4DEVSo càr4DEVS vạtkoZFxA trựcA2 A2tiếp némkoZFxA xr4DEVSuống đất,A2 đr4DEVSi chânzJvK3K koZFxAkhông r4DEVSvào phòzJvK3Kng tắm.

Có lr4DEVSúc, nướA2c nóngzJvK3K vốnkoZFxA khA2ông tr4DEVShể làmzJvK3K koZFxAnóng độzJvK3K ấmA2 cr4DEVSủa huyếtr4DEVS quảnr4DEVS con ngườizJvK3K. zJvK3KBạc CậnzJvK3K Nr4DEVSgôn yr4DEVSên lặzJvK3Kng đứngA2 dr4DEVSưới vòir4DEVS r4DEVSsen dộir4DEVS mr4DEVSột lúc,koZFxA cA2uối cùnkoZFxAg vẫn khóazJvK3K r4DEVSvòi nướcA2 lạr4DEVSi, cứkoZFxA zJvK3Knhư A2thế br4DEVSước r4DEVSra ngoài.

Bóng đzJvK3Kêm nA2goài cửkoZFxAa zJvK3Ksổ zJvK3Kvẫn A2âm r4DEVSu r4DEVSvà A2yên tĩnhkoZFxA nhưA2 cr4DEVSũ, czJvK3Kả thkoZFxAành phố dườnr4DEVSg nhA2ư chA2ìm vàA2o trA2ong ckoZFxAảnh zJvK3Kvật mộr4DEVSng mịkoZFxA gkoZFxAiao thor4DEVSa. koZFxABạc zJvK3KCận NgônzJvK3K đứngr4DEVS một lúc,zJvK3K lkoZFxAại A2quay ngưkoZFxAời điA2 đếnr4DEVS bkoZFxAên giườnA2g, xốcr4DEVS chr4DEVSăn lêr4DEVSn nA2ằm xuống.

Anh nhắmzJvK3K mkoZFxAắt nằmr4DEVS vàkoZFxAi phr4DEVSút, zJvK3Krồi độtzJvK3K koZFxAnhiên mkoZFxAở trừngA2 đr4DEVSôi mắtr4DEVS lạnr4DEVSh lùng A2u tzJvK3Kối, quar4DEVSy đầur4DEVS nhìzJvK3Kn zJvK3Kvề phíakoZFxA khoA2ảng giườngzJvK3K trr4DEVSống bênA2 cạnh.

Chỉ mấykoZFxA gir4DEVSây saur4DEVS, r4DEVSanh xzJvK3Kốc koZFxAchăn lênA2, mặczJvK3K áozJvK3K khoár4DEVSc vàkoZFxA đr4DEVSi vào pkoZFxAhòng sáA2ch bêzJvK3Kn cạnh.

Đây chínkoZFxAh r4DEVSlà dA2o GikoZFxAản koZFxADao r4DEVSđặc bA2iệt yêuA2 A2cầu A2khách sạnA2 bốzJvK3K r4DEVStrí, trừ zJvK3Kbàn sách,A2 ghếkoZFxA cA2òn cóA2 mộtr4DEVS cáA2i bảngkoZFxA trắng,r4DEVS đểA2 tiệnkoZFxA cr4DEVSho azJvK3Knh lúcA2 nàoA2 cór4DEVS lA2inh cảm, đềur4DEVS cr4DEVSó zJvK3Kthể A2vào đâykoZFxA cônkoZFxAg tkoZFxAác tA2ư dzJvK3Kuy br4DEVSất cứA2 lúzJvK3Kc nào.

Hiện giờ,koZFxA aA2nh đứngkoZFxA trướckoZFxA bảngzJvK3K trắngA2, mởA2 cáizJvK3K hzJvK3Kòm củaA2 zJvK3Kmình lấy mộkoZFxAt chồngA2 ảnhzJvK3K vàzJvK3K tưkoZFxA r4DEVSliệu ra.

Trong chA2ốc lát,r4DEVS ảA2nh đr4DEVSã đượcA2 dánkoZFxA đzJvK3Kầy r4DEVStrên r4DEVSbảng trắng.

Anh trA2ầm ngâzJvK3Km qukoZFxAan sátkoZFxA, koZFxAnhững r4DEVStình trạnzJvK3Kg thảmkoZFxA thir4DEVSết cA2ủa cár4DEVSc nạn nhâr4DEVSn tựr4DEVS độkoZFxAng đkoZFxAược phákoZFxAc hkoZFxAọa tronr4DEVSg koZFxAnão anh.

Cô sẽr4DEVS koZFxAbị A2coi r4DEVSnhư độkoZFxAng vkoZFxAật, dzJvK3Kùng dâyr4DEVS xízJvK3Kch A2trói zJvK3Klại. TA2ạ HàmkoZFxA sẽ A2vung rokoZFxAi dzJvK3Kài lênkoZFxA, xur4DEVSa đuA2ổi koZFxAcô trzJvK3Kong cA2ăn phòngzJvK3K nhỏzJvK3K hẹp,r4DEVS tA2ạo nkoZFxAên mộtzJvK3K cuzJvK3Kộc r4DEVStrốn chạy hènkoZFxA mọkoZFxAn, r4DEVStuyệt vọngzJvK3K A2và koZFxAphí côkoZFxAng... Cr4DEVSô r4DEVSsẽ bịA2 A2cho uốngkoZFxA nhữnkoZFxAg A2loại thuốcr4DEVS A2thần kinh, côzJvK3K sẽA2 khôzJvK3Kng pA2hân bkoZFxAiệt rkoZFxAõ hkoZFxAiện thựczJvK3K vàkoZFxA r4DEVShư ảo.A2.. Thứr4DEVS dA2uy nhấtzJvK3K r4DEVScô cA2ảm thấy A2 chính lr4DEVSà A2sự đaukoZFxA khr4DEVSổ koZFxAcực hạn...A2 VàkoZFxA mấr4DEVSy ngàyA2 sauA2, TạzJvK3K HàmA2 sẽA2 A2không còzJvK3Kn thỏazJvK3K mr4DEVSãn vớizJvK3K việc trA2êu đkoZFxAùa vr4DEVSà quấtkoZFxA ror4DEVSi nữaA2. zJvK3KTấm dr4DEVSa trắngkoZFxA koZFxAtrẻo bónr4DEVSg lozJvK3Káng củzJvK3Ka phụr4DEVS nr4DEVSữ cA2hính là chiếnkoZFxA lợizJvK3K phẩmzJvK3K hắnA2 yêzJvK3Ku thícA2h nhất,koZFxA hắnA2 sr4DEVSẽ lA2ột tA2ừng tấA2c r4DEVSda củazJvK3K r4DEVScô, mr4DEVSà tror4DEVSng suốt koZFxA quá trìzJvK3Knh nàzJvK3Ky, côr4DEVS koZFxAvẫn chưar4DEVS chếtr4DEVS... tA2hậm zJvK3Kchí đókoZFxA ckoZFxAhỉ mớir4DEVS A2là kkoZFxAhởi đầu.

Bởi A2vì côzJvK3K lzJvK3Kà ngườir4DEVS phụkoZFxA nA2ữ cr4DEVSủa anhA2, tượr4DEVSng trưkoZFxAng cr4DEVSho A2dục vọng vàA2 A2đòi hỏizJvK3K mãA2nh lzJvK3Kiệt nhA2ất tror4DEVSng zJvK3Khắn. CzJvK3Kho A2nên hắnr4DEVS sẽr4DEVS zJvK3Ktàn phA2á cA2ô càngzJvK3K thêA2m koZFxAthê thkoZFxAảm và triệzJvK3Kt r4DEVSđể, ckoZFxAho zJvK3Kđến A2lúc khônr4DEVSg cònzJvK3K lzJvK3Kưu lạkoZFxAi mộtr4DEVS tấzJvK3Kc dazJvK3K, mộkoZFxAt cA2ọng tózJvK3Kc, mộr4DEVSt miếng thịtkoZFxA r4DEVSnào. zJvK3KTạ HàzJvK3Km zJvK3Kmuốn khiA2ến chA2o ar4DEVSnh hor4DEVSàn tA2oàn trr4DEVSiệt đA2ể mấtzJvK3K đizJvK3K cô.

...

Bạc Cậnr4DEVS NA2gôn cúkoZFxAi A2đầu, giơkoZFxA A2tay ấnA2 lênkoZFxA đôir4DEVS mắtr4DEVS mình.

Chương 74

Xung qr4DEVSuanh koZFxArất zJvK3Kyên tĩnr4DEVSh. ChỉzJvK3K ckoZFxAó máA2u tưzJvK3Kơi tzJvK3Kừ tr4DEVSừ koZFxAchảy dọcr4DEVS theokoZFxA cánh tar4DEVSy côzJvK3K xr4DEVSuống đầur4DEVS ngókoZFxAn tazJvK3Ky, rơizJvK3K xuốngr4DEVS đấtzJvK3K vanzJvK3Kg lêr4DEVSn tiếngr4DEVS A2tí tár4DEVSch khr4DEVSe khẽ.

Giản DakoZFxAo A2nằm zJvK3Kbất độngkoZFxA ákoZFxAp mr4DEVSặt r4DEVSlên mA2ặt đzJvK3Kất r4DEVSlạnh lẽoA2. SzJvK3Kau lưng, eA2o vzJvK3Kà zJvK3Khai chA2ân côkoZFxA đềuA2 truyềnkoZFxA đếnzJvK3K cA2ơn đzJvK3Kau bỏngA2 r4DEVSrát, r4DEVScả ngưA2ời A2giống nA2hư khônkoZFxAg có koZFxA một tấcA2 dA2a tzJvK3Khịt nàor4DEVS zJvK3Kthuộc vềzJvK3K mình...

Nhưng r4DEVStầm mắtr4DEVS côA2 vr4DEVSẫn A2còn mơr4DEVS hồr4DEVS zJvK3Knhư cũ.zJvK3K koZFxAÁnh đA2èn, giườnkoZFxAg nhỏ,zJvK3K song sắt,zJvK3K mỗizJvK3K mộtA2 tkoZFxAhứ trướczJvK3K mr4DEVSắt czJvK3Kô r4DEVSđều biếA2n tkoZFxAhành nr4DEVShững quáizJvK3K vậtr4DEVS gzJvK3Kai góckoZFxA. Trong đầzJvK3Ku dzJvK3Kường nhr4DEVSư A2có rấtr4DEVS nr4DEVShiều tkoZFxAiếng nr4DEVSói chuyệnA2, chỉr4DEVS chốr4DEVSc koZFxAlát đãr4DEVS khônr4DEVSg thzJvK3Kể chứar4DEVS nổi, khiếnA2 huyệzJvK3Kt A2thái dưkoZFxAơng đaukoZFxA buốtr4DEVS r4DEVSnhư mA2uốn zJvK3Knổ tung.

“Dao A2Dao, chr4DEVSâm nr4DEVSgôn sr4DEVSống cA2ủa br4DEVSa zJvK3Kchính làkoZFxA phảir4DEVS độr4DEVSi trờizJvK3K đạpkoZFxA đất, A2không hổA2 thẹnr4DEVS koZFxAvới lòng.”

“Chị haikoZFxA, er4DEVSm chỉr4DEVS thr4DEVSấy chịA2 đA2ối xr4DEVSử vớir4DEVS r4DEVStên r4DEVSyêu qukoZFxAái đóA2 qzJvK3Kuá tốt. Đúnr4DEVSg lkoZFxAà yêuzJvK3K qA2uái cũzJvK3Kng cóA2 mA2ùa xuân.”

“Giản DaokoZFxA, tôir4DEVS chưazJvK3K r4DEVSbao gizJvK3Kờ A2thấy koZFxAcậu ấykoZFxA koZFxAquan tâkoZFxAm mkoZFxAột người phụkoZFxA nkoZFxAữ nhưzJvK3K đốzJvK3Ki vzJvK3Kới em.”

“Lẽ r4DEVSnào eA2m khôA2ng muốnr4DEVS r4DEVShôn anh?”

“Nếu r4DEVSem cứr4DEVS năr4DEVSm phzJvK3Kút hôA2n ankoZFxAh mộzJvK3Kt zJvK3Klần, akoZFxAnh cóA2 thểA2 zJvK3Kcùng ekoZFxAm làA2m bất cứzJvK3K chuyệnr4DEVS vkoZFxAô zJvK3Kvị nào.”

“Hiện giờ,koZFxA anzJvK3Kh đãkoZFxA r4DEVSkhiến er4DEVSm cảkoZFxAm thấyzJvK3K chkoZFxAân tzJvK3Khực chưa?”

...

Giọt r4DEVSnước zJvK3Kmắt tA2o nhA2ư hạtr4DEVS đậur4DEVS trzJvK3Kào rr4DEVSa từr4DEVS khóeA2 mA2ắt cô,A2 lkoZFxAăn qA2ua gò zJvK3Kmá lạr4DEVSnh lẽzJvK3Ko rồkoZFxAi trưr4DEVSợt xuzJvK3Kống kA2hóe mA2ôi kr4DEVShô r4DEVSkhốc. MặA2n đắngkoZFxA nhkoZFxAư vậr4DEVSy, ckoZFxAó lẽkoZFxA zJvK3Kcô đã khônkoZFxAg cònr4DEVS zJvK3Kcảm nkoZFxAhận đượckoZFxA mr4DEVSùi vịA2 gkoZFxAì khácA2 củkoZFxAa thếr4DEVS gr4DEVSian nkoZFxAày nữazJvK3K rồi.

“Cộp... cA2ộp... cộp.”A2 TiếzJvK3Kng koZFxAgiẫm chânzJvK3K xkoZFxAuống koZFxAnền củakoZFxA gir4DEVSày dazJvK3K nhẹ A2nhàng vanA2g lên,zJvK3K khiếnzJvK3K koZFxAcho ýr4DEVS thứr4DEVSc Gr4DEVSiản DazJvK3Ko hốtkoZFxA hoảng.r4DEVS A2Toàn thâA2n cr4DEVSô A2vô thức r4DEVS run rẩyzJvK3K, koZFxAlập tứcr4DEVS ckoZFxAo rútzJvK3K mìnhzJvK3K lạir4DEVS, giốzJvK3Kng nzJvK3Khư mộtzJvK3K độA2ng r4DEVSvật nhỏA2 dA2ựa vàkoZFxAo zJvK3Kgóc tường.

“Sao r4DEVSlại khôngA2 ckoZFxAhạy nữa?r4DEVS” GzJvK3Kiọng nA2ói trA2ong A2trẻo r4DEVScủa zJvK3KTạ Hàm vangzJvK3K lkoZFxAên A2sau lưnA2g: “ThậkoZFxAt koZFxAkhông thúr4DEVS vịr4DEVS, haA2i A2ngày trzJvK3Kước côA2 hA2ãy cònzJvK3K chạyr4DEVS nhưA2 một zJvK3Kcon thỏ.”

Giản DA2ao r4DEVScúi đầukoZFxA ngắmA2 đkoZFxAôi takoZFxAy củakoZFxA mìnhA2, trr4DEVSên đr4DEVSó chằngkoZFxA chịtA2 vếA2t thương vàr4DEVS dínzJvK3Kh đầyr4DEVS mkoZFxAáu tưA2ơi, khr4DEVSông còkoZFxAn hìnhzJvK3K dákoZFxAng r4DEVStrắng trẻzJvK3Ko A2mềm mạr4DEVSi nhzJvK3Kư ngày thường.koZFxA ĐA2au quáA2, nzJvK3Khưng koZFxAcô vẫnzJvK3K cứzJvK3Kng rắnr4DEVS cắnkoZFxA chặzJvK3Kt rkoZFxAăng, dùkoZFxAng koZFxAhai tkoZFxAay ôr4DEVSm zJvK3Kđầu, chờ đợizJvK3K nkoZFxAhững czJvK3Kơn đònzJvK3K rokoZFxAi sắpzJvK3K đến.

Có koZFxAlẽ dr4DEVSo r4DEVSnhìn thzJvK3Kấy độngA2 tácA2 vừkoZFxAa chậr4DEVSm chạkoZFxAp vừzJvK3Ka A2phí côngzJvK3K củkoZFxAa cô, Tạr4DEVS HA2àm ởkoZFxA sr4DEVSau lưkoZFxAng cưA2ời lênr4DEVS mộtA2 tiếng.

“Chát...” zJvK3Km thkoZFxAanh bér4DEVSn nr4DEVShọn mạzJvK3Knh mẽzJvK3K xér4DEVS koZFxArách khkoZFxAông kA2hí A2xung quanh, koZFxAsau đókoZFxA mộzJvK3Kt cơzJvK3Kn đA2au quekoZFxAn thzJvK3Kuộc lạikoZFxA àr4DEVSo ạtzJvK3K rơkoZFxAi xuốkoZFxAng A2eo A2cô lầnr4DEVS nữa.

Trước mắtr4DEVS Giảnr4DEVS DzJvK3Kao tốizJvK3K sầm,A2 A2cơn đazJvK3Ku zJvK3Knhư dờikoZFxA sôA2ng r4DEVSlấp biển koZFxAtrong cơA2 thA2ể khizJvK3Kến r4DEVScô muốr4DEVSn hr4DEVSôn mr4DEVSê, dườzJvK3Kng nhưzJvK3K koZFxAtất cảzJvK3K nộiA2 tạngzJvK3K đềur4DEVS bịzJvK3K mộtzJvK3K zJvK3Kroi nàykoZFxA làm thakoZFxAy đổizJvK3K vịzJvK3K trí.

Nỗi đar4DEVSu kA2hổ vzJvK3Kô czJvK3Kùng vôr4DEVS tậnA2 A2này, đkoZFxAến khA2i nàokoZFxA r4DEVSmới zJvK3Kkết thúc đâA2y? PhảizJvK3K lkoZFxAàm saA2o mớr4DEVSi cóA2 thr4DEVSể kếzJvK3Kt thúc?

...

“Ok.” Mr4DEVSột đzJvK3Kôi tazJvK3Ky A2ôm r4DEVSlấy czJvK3Kô koZFxAkhỏi mặtA2 đất,koZFxA đr4DEVSặt r4DEVSlên chiếckoZFxA giưA2ờng nhỏ lokoZFxAang lổA2 r4DEVSmáu, đzJvK3Kộng tár4DEVSc vôkoZFxA cùngA2 dịukoZFxA dàng.

“Có mA2uốn kA2ết thúA2c tấA2t zJvK3Kcả nhữngA2 r4DEVSthứ nàykoZFxA không?”koZFxA Hắnr4DEVS nhẹA2 giọngkoZFxA hỏi, dườngr4DEVS A2như A2hắn czJvK3Kó thểkoZFxA nkoZFxAhìn thấA2u nộkoZFxAi tkoZFxAâm củzJvK3Ka côzJvK3K koZFxAthông qukoZFxAa mỗA2i mA2ột cr4DEVSái ckoZFxAhớp mắt.

Giản zJvK3KDao nấczJvK3K nghẹn,koZFxA r4DEVSkhông koZFxAtrả lời.koZFxA r4DEVSTầm koZFxAnhìn củaA2 côkoZFxA vẫA2n cA2òn hốt hoảngkoZFxA nhưr4DEVS cũ,r4DEVS côA2 loázJvK3Kng thzJvK3Koáng nhìnzJvK3K thr4DEVSấy tazJvK3Ky mìnr4DEVSh bấuA2 chặzJvK3Kt lêzJvK3Kn đệmr4DEVS gir4DEVSường, nắr4DEVSm chặt, lạir4DEVS koZFxAbuông A2ra, nắmA2 cr4DEVShặt, r4DEVSlại bukoZFxAông rzJvK3Ka... A2Chỉ kkoZFxAhi lặpA2 koZFxAđi lặA2p lạikoZFxA A2như vậy, tiA2nh thầnA2 củar4DEVS côzJvK3K mớir4DEVS cr4DEVSó tA2hể tậpzJvK3K koZFxAtrung mkoZFxAột chr4DEVSút. ỞzJvK3K troA2ng đạzJvK3Ki dươnkoZFxAg hzJvK3Kỗn lozJvK3Kạn nàr4DEVSy, cô lur4DEVSôn tkoZFxAự A2nhắc nhởzJvK3K mìnzJvK3Kh, khônkoZFxAg r4DEVSđược zJvK3Kbị hkoZFxAắn thốngr4DEVS trịr4DEVS, khôr4DEVSng thểr4DEVS buôr4DEVSng xuôA2i sinh mạA2ng này.

“Viết rA2a đi.A2” Giọnr4DEVSg r4DEVSnói cA2ủa hắnzJvK3K r4DEVSgiống nhưzJvK3K âmkoZFxA thzJvK3Kanh tựr4DEVS nhiên koZFxAduy nzJvK3Khất tronkoZFxAg r4DEVSthế giA2ới A2đau khổkoZFxA này,r4DEVS vừazJvK3K cảmkoZFxA độngA2 vừazJvK3K dkoZFxAụ A2hoặc: “r4DEVSMuốn A2kết thúc khôzJvK3Kng? koZFxAChỉ cầnzJvK3K côzJvK3K vA2iết r4DEVSra tr4DEVSất r4DEVScả nhữr4DEVSng cảmr4DEVS giáczJvK3K đó.zJvK3K A2Nếu khzJvK3Kông phảikoZFxA koZFxAbởi vìzJvK3K A2Bạc Cận NgA2ôn, cA2ô vốkoZFxAn cóA2 thểr4DEVS làmzJvK3K koZFxAmột côr4DEVS zJvK3Kgái bìzJvK3Knh tA2hường vr4DEVSui vẻkoZFxA, czJvK3Kó cuộckoZFxA sốkoZFxAng củkoZFxAa mA2ột người zJvK3K bình thường,zJvK3K sA2ao phảikoZFxA hứnzJvK3Kg chịukoZFxA nhữngr4DEVS r4DEVSđau koZFxAkhổ koZFxAcủa nkoZFxAgày hômr4DEVS nay?”

Từng zJvK3Kcơn chkoZFxAua r4DEVSxót ùkoZFxAa lkoZFxAên tronA2g lòkoZFxAng GiảA2n r4DEVSDao. ĐúngA2 vậkoZFxAy, nếu nhưkoZFxA khA2ông pkoZFxAhải Bạr4DEVSc CậnA2 NgôzJvK3Kn, cukoZFxAộc đờir4DEVS A2cô sẽA2 khácr4DEVS hozJvK3Kàn toàn.koZFxA CôkoZFxA sẽr4DEVS sốzJvK3Kng troA2ng một A2thế gir4DEVSới r4DEVSbình thườngkoZFxA czJvK3Kó r4DEVSánh mzJvK3Kặt A2trời xr4DEVSán A2lạn, lA2àm sr4DEVSao phảir4DEVS cr4DEVShìm vàr4DEVSo bóngr4DEVS r4DEVSđêm sâu r4DEVSkhông tA2hấy đáyA2 tr4DEVShế này?

Nước koZFxAmắt lạr4DEVSi tràA2n koZFxAra lầnkoZFxA nữar4DEVS, thấmzJvK3K vr4DEVSào hA2ốc zJvK3Kmắt hõmr4DEVS sr4DEVSâu của A2 cô. LờizJvK3K nór4DEVSi ckoZFxAủa TạA2 Hàm,zJvK3K khiếr4DEVSn r4DEVSlòng ckoZFxAô czJvK3Kứ koZFxAâm thzJvK3Kầm mặkoZFxAc niệzJvK3Km lặpr4DEVS đzJvK3Ki lặpzJvK3K lạkoZFxAi một cáA2i tzJvK3Kên: Bạcr4DEVS CậnzJvK3K Nr4DEVSgôn, BạcA2 Cậnr4DEVS Ngôn...

“Lẽ A2nào côkoZFxA kzJvK3Không mA2uốn nóir4DEVS zJvK3Kcho A2anh tA2a biếzJvK3Kt? CôA2 ởkoZFxA A2đây chịuzJvK3K bao nhiêkoZFxAu koZFxAđau khổzJvK3K. CzJvK3Kô đãkoZFxA sắr4DEVSp khôzJvK3Kng koZFxAchịu nổizJvK3K rồizJvK3K, nr4DEVShưng đâyr4DEVS chỉkoZFxA mớir4DEVS lkoZFxAà bzJvK3Kắt đầzJvK3Ku thôi.” TạkoZFxA HàzJvK3Km nhìnkoZFxA koZFxAchằm chằmkoZFxA gươngA2 mkoZFxAặt tA2ái nhợtkoZFxA đangkoZFxA gắngA2 zJvK3Ksức cắnzJvK3K chặtzJvK3K môir4DEVS dưới củakoZFxA cô,zJvK3K A2ý cườizJvK3K tkoZFxArong r4DEVSmắt hắzJvK3Kn ngàA2y koZFxAcàng sâr4DEVSu, r4DEVSgiọng r4DEVSnói lạA2i cànkoZFxAg gzJvK3Kiống nhA2ư đazJvK3Kng chia szJvK3Kẻ r4DEVSnỗi đazJvK3Ku cùngkoZFxA côzJvK3K: zJvK3K“Nói vr4DEVSới ankoZFxAh tr4DEVSa, côzJvK3K mzJvK3Kuốn rA2ời xkoZFxAa akoZFxAnh tkoZFxAa. koZFxAChỉ cầnr4DEVS không cònkoZFxA quA2an zJvK3Khệ zJvK3Kvới anzJvK3Kh tA2a, A2làm saA2o r4DEVScó ngưkoZFxAời muốnzJvK3K zJvK3Ktra koZFxAtấn cô?r4DEVS TA2ình r4DEVSyêu vA2ốn khôngkoZFxA phr4DEVSải là tấtr4DEVS czJvK3Kả củakoZFxA koZFxAcuộc sốngzJvK3K, từr4DEVS bỏA2 đA2i, koZFxAtừ br4DEVSỏ rồkoZFxAi mọiA2 thứzJvK3K sẽA2 tốtA2 hơn.A2 zJvK3KSáng A2ngày zJvK3Kmai, cô sẽkoZFxA nằmzJvK3K trêzJvK3Kn gr4DEVSiường bệzJvK3Knh củaA2 mr4DEVSột bệnzJvK3Kh zJvK3Kviện cônkoZFxAg, tkoZFxAất cảr4DEVS đkoZFxAều sẽzJvK3K kếtkoZFxA thúcr4DEVS, chỉzJvK3K cần cA2ô gửiA2 zJvK3Kcho A2anh koZFxAta koZFxAmột bứcr4DEVS thư.”

Giản zJvK3KDao mơzJvK3K hồkoZFxA ngẩnr4DEVSg đr4DEVSầu, cA2ô nhìnzJvK3K r4DEVSthấy gươngkoZFxA mkoZFxAặt tươzJvK3Ki cười anhkoZFxA r4DEVStuấn r4DEVSxa xămA2 A2của TA2ạ Hr4DEVSàm. SA2au đkoZFxAó r4DEVStrong tA2ay bkoZFxAị r4DEVSnhét vzJvK3Kào mộtr4DEVS câA2y bút.

“Viết rA2a đi.”A2 HắnkoZFxA khẽr4DEVS dỗr4DEVS A2dành: “zJvK3KCô sẽkoZFxA rkoZFxAời xA2a ar4DEVSnh tkoZFxAa, tr4DEVSất r4DEVScả đều A2sẽ koZFxAkết thúA2c. KhôzJvK3Kng còzJvK3Kn đr4DEVSau kkoZFxAhổ, côkoZFxA koZFxAsẽ r4DEVScó đA2ược koZFxAmột koZFxAcuộc sốzJvK3Kng mới,zJvK3K tôkoZFxAi koZFxAsẽ thả A2 cô nA2gay lr4DEVSập tức.”

Giản koZFxADao hkoZFxAốt hzJvK3Koảng nr4DEVShìn giấyzJvK3K br4DEVSút trưkoZFxAớc mặt.

Chỉ cầnzJvK3K r4DEVSviết mộtA2 bứzJvK3Kc thkoZFxAư, rờir4DEVS zJvK3Kxa koZFxABạc CậzJvK3Kn NgA2ôn, ngườikoZFxA nr4DEVSày sẽ bỏr4DEVS qzJvK3Kua r4DEVScho mìnA2h sao?

Chỉ cầA2n zJvK3Kmột bứczJvK3K thư?

Đầu búzJvK3Kt koZFxAkim lokoZFxAại mảnhzJvK3K khzJvK3Kảnh, nhẹkoZFxA nkoZFxAhàng lzJvK3Kướt qur4DEVSa mặtzJvK3K giA2ấy, đã r4DEVSviết đượcA2 A2hai A2từ đA2au đkoZFxAớn nhất.

‘Cận Ngôn.’

Máu thkoZFxAịt gr4DEVSiàn koZFxAgiụa cA2he lA2ấp vkoZFxAài đr4DEVSốt ngóA2n tA2ay đãA2 koZFxAbiến hìnhr4DEVS, Giản A2Dao A2bỗng dưngzJvK3K nắr4DEVSm chặtA2 búr4DEVSt, dr4DEVSừng lạikoZFxA trênzJvK3K r4DEVSmặt giấkoZFxAy, r4DEVSchỉ ir4DEVSm lặngA2 rơikoZFxA lệ.

“Sao zJvK3Kkhông viếr4DEVSt tiếzJvK3Kp?” GiọA2ng củazJvK3K hắnr4DEVS vẫr4DEVSn zJvK3Kôn hòr4DEVSa nhkoZFxAư r4DEVScũ, lại zJvK3K thấp tA2hoáng lr4DEVSộ rr4DEVSa sựA2 rkoZFxAét lạnh.

Ngón taA2y zJvK3KGiản DaA2o thảzJvK3K razJvK3K, cr4DEVSây bútr4DEVS koZFxAlăn xuốnzJvK3Kg khăr4DEVSn trảr4DEVSi A2giường, để lA2ại r4DEVSmột loạzJvK3Kt cáckoZFxA vA2ết r4DEVSmực lộnA2 xộkoZFxAn. MA2à côzJvK3K A2thì chônkoZFxA koZFxAđầu vàokoZFxA giữaA2 cánA2h tkoZFxAay củr4DEVSa mình, r4DEVSlục phủzJvK3K koZFxAngũ tạkoZFxAng đaA2u nr4DEVShư khôngr4DEVS phA2ải củazJvK3K bảnr4DEVS thân.

Không, khôngzJvK3K thểkoZFxA vzJvK3Kiết. DA2ù A2có giar4DEVSn nankoZFxA, khổA2 sr4DEVSở đếnr4DEVS A2mức A2nào koZFxAđi chăng nữaA2 cũngzJvK3K khôngkoZFxA thểkoZFxA viết.

Hắn đr4DEVSang A2lừa cô.

Viết xonr4DEVSg bứcA2 tkoZFxAhư cr4DEVShia tA2ay r4DEVSđau khổr4DEVS r4DEVSnày, r4DEVShắn sẽA2 zJvK3Kgiết cr4DEVSô nzJvK3Kgay lập tức.zJvK3K BởA2i zJvK3Kvì A2đây zJvK3Kkhông phảkoZFxAi lr4DEVSà tkoZFxAhư zJvK3Kchia tayr4DEVS, đâA2y cr4DEVShính làr4DEVS dr4DEVSi koZFxAthư củA2a A2cô, một bứczJvK3K A2di tzJvK3Khư hA2ủy đikoZFxA tìnhzJvK3K yr4DEVSêu củar4DEVS zJvK3Kcô vàzJvK3K BạkoZFxAc Cậnr4DEVS Ngôn.A2 ĐâykoZFxA mớiA2 lkoZFxAà tA2hứ hkoZFxAắn ckoZFxAần, hắn rấtr4DEVS koZFxArõ phảkoZFxAi làzJvK3Km thA2ế nàozJvK3K mzJvK3Kới A2có tr4DEVShể chr4DEVSo BạzJvK3Kc r4DEVSCận zJvK3KNgôn mộtzJvK3K r4DEVSđả A2kích tzJvK3Krầm trọA2ng nhất ngoàizJvK3K vzJvK3Kiệc r4DEVSchỉ giếtzJvK3K chA2ết cô.

Nhẫn nhA2ịn, cầnA2 zJvK3Kphải nhr4DEVSẫn nhịn.

Cô cầkoZFxAn phảzJvK3Ki sốngkoZFxA đr4DEVSể gặkoZFxAp anh!

Không cr4DEVSòn nr4DEVSghi nkoZFxAgờ gkoZFxAì nữa,zJvK3K sựr4DEVS kzJvK3Kháng r4DEVScự tr4DEVSrầm mặcA2, r4DEVSyếu đukoZFxAối và zJvK3K kiên đkoZFxAịnh nA2ày, kkoZFxAhiến chkoZFxAo sắczJvK3K zJvK3Kmặt TạA2 HàA2m A2từ r4DEVStừ trầmzJvK3K xuống.

Đôi zJvK3Ktay r4DEVSbăng lạkoZFxAnh khônA2g tiếngr4DEVS độnr4DEVSg đèkoZFxA lêA2n czJvK3Kánh zJvK3Ktay cô,r4DEVS ngózJvK3Kn tay đànzJvK3K r4DEVSông trắA2ng trkoZFxAẻo tkoZFxAhon dài,A2 koZFxAở trêA2n phầnr4DEVS koZFxAda coA2i nhr4DEVSư ckoZFxAòn lànr4DEVSh lặnr4DEVS trkoZFxAắng như koZFxAngọc củar4DEVS côr4DEVS, khẽA2 xokoZFxAa xoa.

“Là tôir4DEVS xzJvK3Kuống r4DEVStay chr4DEVSưa đủzJvK3K sao?”zJvK3K Hắnr4DEVS zJvK3Kkhẽ A2hỏi: “MkoZFxAới khiA2ến zJvK3Kcho cô tưởngkoZFxA rằkoZFxAng czJvK3Kòn r4DEVScó thzJvK3Kể tiếzJvK3Kp tr4DEVSục khôA2ng ngzJvK3Khe lzJvK3Kời nzJvK3Khư vậy?”

Giọng điệukoZFxA r4DEVSbình koZFxAtĩnh vàr4DEVS lạnhkoZFxA lùnzJvK3Kg cr4DEVSủa hắnzJvK3K khr4DEVSiến tA2im gA2an pr4DEVShèo phổi củakoZFxA GiA2ản A2Dao A2co thắzJvK3Kt lại.

Hắn nổikoZFxA giậnkoZFxA rồi.

Cô cuốikoZFxA cùkoZFxAng koZFxAcũng khôkoZFxAng A2tránh khỏikoZFxA việczJvK3K chA2ọc giậr4DEVSn hắn.

“Ha...” HắnA2 koZFxAkhẽ cười,zJvK3K giọkoZFxAng cườizJvK3K koZFxAnày r4DEVScàng kkoZFxAhiến czJvK3Kô sr4DEVSởn zJvK3Któc gáy. A2Còn ngónr4DEVS tr4DEVSay đangA2 lưkoZFxAớt trênzJvK3K A2da thịtA2 zJvK3Kcô zJvK3Klại càngzJvK3K chầr4DEVSm chậmr4DEVS gr4DEVSia tzJvK3Kăng sứkoZFxAc mạnzJvK3Kh ma sákoZFxAt, tạozJvK3K thàA2nh zJvK3Kcảm gzJvK3Kiác r4DEVSđau đzJvK3Kớn lzJvK3Kâm râm.

“Vậy thìr4DEVS chúnkoZFxAg koZFxAta đổikoZFxA mộtr4DEVS zJvK3Kcách khzJvK3Kác vậy.”r4DEVS zJvK3KHắn nóA2i: “koZFxACó lkoZFxAẽ lúc zJvK3Knày tặngzJvK3K mộtr4DEVS móA2n zJvK3Kquà ckoZFxAho r4DEVSSimon A2là zJvK3Kmột koZFxAý kiếnkoZFxA khônA2g tồi.”

Tay zJvK3Khắn chuyểzJvK3Kn độngA2 từA2 tkoZFxAừ dr4DEVSọc thr4DEVSeo thânA2 thzJvK3Kể czJvK3Kô, mkoZFxAơn tzJvK3Krớn cổ vàr4DEVS cánhkoZFxA taykoZFxA, cuốA2i cùngzJvK3K dA2ừng r4DEVSlại trêzJvK3Kn lưngr4DEVS cô.

“Xoạt...” QuầzJvK3Kn zJvK3Káo bzJvK3Kị xéA2 ráchr4DEVS khir4DEVSến khôzJvK3Kng kzJvK3Khí zJvK3Klành koZFxAlạnh A2ùa đến càngzJvK3K giA2a tănkoZFxAg czJvK3Kảm giA2ác đaukoZFxA đớzJvK3Kn zJvK3Kẩn A2sâu trkoZFxAong A2da thịt.

“Chỗ zJvK3Knày vẫr4DEVSn còkoZFxAn đượcA2 gikoZFxAữ gzJvK3Kìn rấr4DEVSt tốt.”A2 HắzJvK3Kn khẽzJvK3K thazJvK3Kn thở:A2 “Một cr4DEVShút vếtA2 thươnA2g cũngkoZFxA kzJvK3Không có,r4DEVS giốngzJvK3K zJvK3Knhư lờizJvK3K tôzJvK3Ki đãzJvK3K hr4DEVSứa vớir4DEVS cô.”

Toàn thkoZFxAân GizJvK3Kản DA2ao bắzJvK3Kt đầur4DEVS A2run rẩykoZFxA koZFxAtheo sựA2 koZFxAtiếp xr4DEVSúc A2mơn trớn koZFxAcủa đA2ầu ngór4DEVSn tazJvK3Ky hắnzJvK3K, nướcr4DEVS mr4DEVSắt cr4DEVSô lkoZFxAại tuônr4DEVS r4DEVStrào lầnkoZFxA nữa.

***

Phó TửA2 Nr4DEVSgộ tỉnhzJvK3K zJvK3Klại từzJvK3K koZFxAcơn mr4DEVSê, r4DEVSđã lA2à cA2huyện củakoZFxA zJvK3Khai ngàr4DEVSy sau. LạzJvK3Ki zJvK3Kqua r4DEVSthêm mzJvK3Kột nr4DEVSgày, anzJvK3Kh mớA2i cóA2 thr4DEVSể miễnkoZFxA ckoZFxAưỡng mzJvK3Kở miệzJvK3Kng koZFxAnói chuyện.

Anh vẫzJvK3Kn nằmA2 tronA2g pr4DEVShòng sănzJvK3K sr4DEVSóc đặczJvK3K bir4DEVSệt r4DEVSnhư cũ,koZFxA A2bác zJvK3Ksĩ nghiêm khắzJvK3Kc khốngA2 chếA2 thờr4DEVSi gr4DEVSian r4DEVSvà zJvK3Ksố lưA2ợng ngườiA2 thămkoZFxA zJvK3Kbệnh. Hôr4DEVSm nkoZFxAay mớikoZFxA tỉnhkoZFxA r4DEVSlại gặp A2người koZFxAnhà đượcA2 mộtr4DEVS chút,r4DEVS r4DEVSy tkoZFxAá đãzJvK3K đếA2n nóizJvK3K vkoZFxAới anA2h, r4DEVSAn Nr4DEVSham muốnkoZFxA gA2ặp anh.

“Được.” AzJvK3Knh yếur4DEVS koZFxAớt đồr4DEVSng ý.

Bởi vkoZFxAì r4DEVSanh bir4DEVSết, nhA2ất zJvK3Kđịnh zJvK3Kcó liênA2 zJvK3Kquan koZFxAđến BA2ạc koZFxACận Ngôn.

Từ khzJvK3Ki koZFxAanh tỉnzJvK3Kh A2lại đếkoZFxAn giờ,koZFxA Bạcr4DEVS Cậnr4DEVS NgônA2 cr4DEVShưa từzJvK3Kng xuấtkoZFxA hiện. A2Cậu A2ấy cũngr4DEVS khA2ông cầnkoZFxA phảzJvK3Ki xuấtA2 hzJvK3Kiện, bởA2i zJvK3Kvì hiệnA2 giA2ờ việcA2 cứuzJvK3K koZFxAGiản DakoZFxAo mớiA2 là ckoZFxAhuyện A2cấp thiếtkoZFxA nhất.

Nghĩ đếnzJvK3K zJvK3KGiản zJvK3KDao, lònkoZFxAg A2Phó r4DEVSTử NgộzJvK3K lạiA2 koZFxAđau đớn.

Vậy zJvK3Kthì, r4DEVSAn Nhar4DEVSm đếnr4DEVS tìmr4DEVS koZFxAanh làmkoZFxA gì?

Ánh mặtA2 r4DEVStrời A2buổi chiềuzJvK3K nhA2ư tấzJvK3Km zJvK3Ksa koZFxAmỏng zJvK3Kphủ xuống,zJvK3K chkoZFxAiếu lên giườnzJvK3Kg bệnhkoZFxA trr4DEVSắng mr4DEVSuốt, tạozJvK3K A2nên mộr4DEVSt cảmzJvK3K gir4DEVSác cA2hớp nhokoZFxAáng kkoZFxAhông cr4DEVShân r4DEVSthực. DzJvK3Ko mất máuzJvK3K quA2á nhiều,r4DEVS sắcr4DEVS mA2ặt PhzJvK3Kó TửA2 NgộzJvK3K tr4DEVSừ lúkoZFxAc nhậpr4DEVS vr4DEVSiện đếnkoZFxA giA2ờ luônr4DEVS tkoZFxArắng bệA2ch như gizJvK3Kấy, koZFxAnhưng anzJvK3Kh vẫr4DEVSn cốr4DEVS koZFxAgắng nzJvK3Kở nụA2 cườikoZFxA r4DEVSvới AA2n NhazJvK3Km đankoZFxAg ngA2ồi bA2ên cạnhA2 giường.

Mấy hr4DEVSôm khôr4DEVSng gặr4DEVSp, czJvK3Khàng zJvK3Ktrai thankoZFxAh túkoZFxA sốA2ng nkoZFxAội r4DEVStâm vA2à lãnh r4DEVSđạm ngA2ày A2xưa, giờA2 phúr4DEVSt nàyzJvK3K zJvK3Kcằm đzJvK3Kã bắtzJvK3K đầuA2 lúnkoZFxA phzJvK3Kún râA2u, thầnzJvK3K zJvK3Ksắc ckoZFxAũng lA2ộ vzJvK3Kẻ bướng br4DEVSỉnh ngzJvK3Khiêm túc.

“Anh ấzJvK3Ky đãzJvK3K nhốtA2 mìnkoZFxAh ởkoZFxA kházJvK3Kch sr4DEVSạn bkoZFxAa A2ngày rr4DEVSồi.” koZFxAAn NhazJvK3Km nói:zJvK3K “Không vàoA2 khôzJvK3Kng A2ra, khôA2ng nzJvK3Khận điệnr4DEVS tr4DEVShoại củaA2 bấA2t cứzJvK3K ngườr4DEVSi koZFxAnào, kr4DEVShông r4DEVSai biết azJvK3Knh ấkoZFxAy đr4DEVSang làmzJvK3K gì.”

Phó TửzJvK3K Nr4DEVSgộ ngẩnA2 r4DEVSngười, koZFxAkhóe môikoZFxA giậA2t giật.

Chỉ r4DEVScó r4DEVSmấy câuzJvK3K đơr4DEVSn gir4DEVSản nàA2y, khiếnA2 chkoZFxAo ckoZFxAả koZFxAphòng bệnhr4DEVS lâA2m vàkoZFxAo trầm mặcr4DEVS. r4DEVSAn zJvK3KNham r4DEVSkhông nóA2i tr4DEVShêm A2gì, PkoZFxAhó Tửr4DEVS NgkoZFxAộ cũnkoZFxAg khA2ông lr4DEVSên tiếng.

Qua mộtA2 lúcr4DEVS lâkoZFxAu, A2Phó TửzJvK3K NA2gộ mớA2i hỏi:A2 “koZFxACó... tkoZFxAin tzJvK3Kức của... GikoZFxAản DazJvK3Ko chưa?”

Sắc mặzJvK3Kt koZFxAAn Nr4DEVSham lạzJvK3Ki A2âm zJvK3Ku thêkoZFxAm mấyA2 phr4DEVSần: “Khôngr4DEVS có.”

Nước Mỹr4DEVS rộngkoZFxA lớnr4DEVS nhưzJvK3K vậy,A2 muốnr4DEVS A2tìm rkoZFxAa zJvK3Ktung zJvK3Ktích r4DEVScủa mộtA2 cô gáikoZFxA, đâur4DEVS dễkoZFxA dA2àng gì?r4DEVS HuzJvK3Kống zJvK3Khồ đốir4DEVS phzJvK3Kương koZFxAcòn lr4DEVSà zJvK3Kmột czJvK3Kao thủkoZFxA lkoZFxAên kếr4DEVS zJvK3Khoạch gA2ây án vôkoZFxA cùnA2g kír4DEVSn kẽ.

Thật A2ra BA2ạc CậnkoZFxA Ngr4DEVSôn A2đóng zJvK3Kcửa kkoZFxAhông rr4DEVSa ngr4DEVSoài, cảnhA2 sA2át koZFxAhai bên Trur4DEVSng zJvK3KMỹ đềukoZFxA khr4DEVSông cA2ó zJvK3Kphê bzJvK3Kình kkoZFxAín đzJvK3Káo gìkoZFxA zJvK3Kcả. BởizJvK3K vzJvK3Kì vA2ốn zJvK3Kcó thr4DEVSể pkoZFxAhác họa r4DEVS cái gA2ì tA2hì đềuzJvK3K A2đã làmzJvK3K hếr4DEVSt, thậmzJvK3K chír4DEVS đếnkoZFxA tzJvK3Kên họkoZFxA tr4DEVShân phậnkoZFxA DzJvK3KNA, lkoZFxAần trưkoZFxAớc cũA2ng đã br4DEVSị koZFxABạc A2Cận koZFxANgôn r4DEVSbắt điA2 koZFxAxác nkoZFxAhận đầyzJvK3K đr4DEVSủ. Còr4DEVSn lạiA2 chr4DEVSỉ lA2à côngA2 việczJvK3K củaA2 cácr4DEVS thanh r4DEVS tra cảnkoZFxAh zJvK3Ksát, tr4DEVSruy tìmkoZFxA dấuA2 vếtr4DEVS lầnzJvK3K A2ra tkoZFxAên tộikoZFxA phạA2m này.

“Cho dr4DEVSù koZFxAlà thiênr4DEVS tàkoZFxAi r4DEVStâm zJvK3Klý tộikoZFxA phạkoZFxAm, cũzJvK3Kng czJvK3Kó lzJvK3Kúc khôngzJvK3K thr4DEVSể cứu r4DEVSđược bạnkoZFxA gáikoZFxA củaA2 mA2ình.” A2Một thr4DEVSanh A2tra từnkoZFxAg trảr4DEVSi cr4DEVSủa FkoZFxABI đkoZFxAã zJvK3Knói r4DEVSnhư vậy: “TôizJvK3K nkoZFxAghĩ cór4DEVS A2lẽ zJvK3KSimon cầnr4DEVS r4DEVSthêm thr4DEVSời A2gian đểkoZFxA r4DEVStiếp nhận.zJvK3K.. sựr4DEVS tA2hật tàzJvK3Kn r4DEVSkhốc này.”

Cục diệnzJvK3K hiệnkoZFxA tạiA2, khikoZFxAến tr4DEVSâm tìnhzJvK3K zJvK3KAn NhzJvK3Kam bukoZFxAồn zJvK3Kbực vôkoZFxA cùng. ĐếnkoZFxA tìr4DEVSm Pr4DEVShó TzJvK3Kử Nr4DEVSgộ bởir4DEVS vìzJvK3K zJvK3Kanh koZFxAcó lẽA2 r4DEVSlà ngkoZFxAười dkoZFxAuy nkoZFxAhất r4DEVScó A2thể khikoZFxAến A2Bạc CậnkoZFxA NgzJvK3Kôn ra khỏir4DEVS phòng.

...

“Cậu ấy.koZFxA.. khA2ông tiếpzJvK3K nkoZFxAhận đâu.zJvK3K” PhA2ó r4DEVSTử NgzJvK3Kộ khẽkoZFxA nói.

An NkoZFxAham giậA2t mìkoZFxAnh, khôngzJvK3K hr4DEVSiểu anA2h đr4DEVSang nókoZFxAi vềzJvK3K đzJvK3Kiều koZFxAgì. SắkoZFxAc mặt koZFxAPhó TửA2 NgộzJvK3K lộzJvK3K r4DEVSra tkoZFxAhần sắcr4DEVS thươngr4DEVS xót.

Anh hkoZFxAiểu ngườikoZFxA bạnzJvK3K tA2hân củazJvK3K mr4DEVSình, A2đó làkoZFxA mộkoZFxAt ngườzJvK3Ki đànr4DEVS ông kir4DEVSêu nA2gạo vàr4DEVS koZFxAngay tzJvK3Khẳng. Vir4DEVSệc mấtzJvK3K đr4DEVSi GkoZFxAiản DzJvK3Kao, BạckoZFxA CzJvK3Kận koZFxANgôn mãikoZFxA A2mãi cũngA2 kr4DEVShông thể tiếpA2 nA2hận được.

Cho dzJvK3Kù r4DEVSlúc nàA2y GizJvK3Kản DakoZFxAo đãzJvK3K ckoZFxAhết, cậuzJvK3K r4DEVSấy r4DEVScũng sẽr4DEVS khôngkoZFxA tiếp nhận.

Mà r4DEVShiện giờ,koZFxA cậur4DEVS ấzJvK3Ky lạkoZFxAi qur4DEVSay vA2ề tzJvK3Khế giớzJvK3Ki củaA2 bảnkoZFxA tA2hân. CậuzJvK3K ấy đangkoZFxA sA2uy koZFxAnghĩ điềuA2 gA2ì? NếuA2 nzJvK3Khư GiA2ản DA2ao thậtA2 zJvK3Ksự A2chết A2đi rồi,zJvK3K tươngkoZFxA lkoZFxAai zJvK3Kcủa cr4DEVSậu ấy sẽzJvK3K nhưr4DEVS koZFxAthế zJvK3Knào đây?

Phó TửzJvK3K zJvK3KNgộ A2yên zJvK3Klặng r4DEVStrong khr4DEVSoảnh r4DEVSkhắc, thkoZFxAấp giọnr4DEVSg nkoZFxAói: “Giúp koZFxA tôi... gọizJvK3K điệnkoZFxA thoạir4DEVS... koZFxAcho cậzJvK3Ku ấy.”

An NhakoZFxAm gậtr4DEVS đầA2u, lấzJvK3Ky dA2i độngA2 rr4DEVSa bấmzJvK3K sr4DEVSố, koZFxAđể lênA2 bênA2 tzJvK3Kai anh.

Điện thoạikoZFxA renr4DEVSg A2mười mấykoZFxA tiếng,r4DEVS zJvK3KAn NhzJvK3Kam zJvK3Kđã khr4DEVSẽ nhr4DEVSíu màkoZFxAy, thầkoZFxAn sắc cr4DEVSủa Pr4DEVShó TửkoZFxA NgkoZFxAộ vẫzJvK3Kn khôngzJvK3K koZFxAthay r4DEVSđổi nhưkoZFxA cũzJvK3K, A2anh chỉzJvK3K chăr4DEVSm chzJvK3Kú lắngA2 nghA2e, ánhr4DEVS mắt dõikoZFxA vềzJvK3K pr4DEVShía trước.

Một tiếngr4DEVS ‘cạch’A2 khẽkoZFxA zJvK3Kvang lkoZFxAên, cuốizJvK3K ckoZFxAũng đãr4DEVS nhậnzJvK3K đượzJvK3Kc điện.

“Cận Nr4DEVSgôn?” Gir4DEVSọng zJvK3Knói củaA2 PhóA2 koZFxATử koZFxANgộ khA2àn đặc.

Đầu dzJvK3Kây bkoZFxAên r4DEVSkia yênzJvK3K lặngkoZFxA mấzJvK3Ky giây,A2 mớir4DEVS r4DEVStrả zJvK3Klời: “TửA2 Ngộ.”

Lúc nzJvK3Kày, AzJvK3Kn NhaA2m zJvK3Kđột nhizJvK3Kên nhìA2n thấy,A2 PhóA2 koZFxATử NA2gộ zJvK3Kngẩn người mộtA2 lA2úc, zJvK3Ksắc koZFxAmặt zJvK3Kcũng A2có chúA2t biếkoZFxAn đr4DEVSổi. A2Sau r4DEVSđó anr4DEVSh ngẩngA2 đầuzJvK3K lêkoZFxAn nhìzJvK3Kn: “An NhaA2m... ckoZFxAậu... zJvK3Kra nzJvK3Kgoài trướczJvK3K đi.”

An NzJvK3Kham gA2ật zJvK3Kgật đzJvK3Kầu, đặr4DEVSt r4DEVSdi đzJvK3Kộng A2vào takoZFxAy anzJvK3Kh. zJvK3KAnh zJvK3Kta quay ngườikoZFxA đzJvK3Ki vềzJvK3K phír4DEVSa cửa.A2 r4DEVSLúc czJvK3Kánh ckoZFxAửa từA2 từA2 A2khép lại,A2 azJvK3Knh koZFxAta độtkoZFxA nhiênkoZFxA nkoZFxAgẩng đầu lên,r4DEVS sazJvK3Ku đkoZFxAó lizJvK3Kền giậtkoZFxA mình.

Phó Tửr4DEVS NzJvK3Kgộ vẫnr4DEVS A2duy trìA2 dángr4DEVS r4DEVSnằm thẳngA2 nhưkoZFxA cũA2, zJvK3Kmột r4DEVScánh tay miễnzJvK3K cưỡngr4DEVS cứngzJvK3K ngắckoZFxA cầr4DEVSm lấyr4DEVS r4DEVSdi đA2ộng. Nhưnr4DEVSg A2trên gA2ương mặtr4DEVS azJvK3Knh koZFxAtuấn trắngr4DEVS bệch đkoZFxAó, lạzJvK3Ki cózJvK3K mộtkoZFxA r4DEVSgiọt nướcr4DEVS mA2ắt zJvK3Kkhông thểA2 kA2ìm nénkoZFxA đượcA2 lănr4DEVS xuống.

Người A2bác sĩA2 zJvK3Knày, lkoZFxAà bạnzJvK3K zJvK3Kthân zJvK3Kduy nhấA2t cA2ủa BạckoZFxA CkoZFxAận NgkoZFxAôn. Hôm zJvK3Kđó lzJvK3Kúc r4DEVSanh trzJvK3Kúng zJvK3Kđạn r4DEVSngã xuốnA2g đất,zJvK3K A2sinh mạngzJvK3K zJvK3Kđang lkoZFxAúc r4DEVSnguy zJvK3Khiểm, ankoZFxAh zJvK3Klại chỉkoZFxA lẩm bA2ẩm ‘Giảnr4DEVS DA2ao... bzJvK3Kảo r4DEVSvệ A2cô ấy...zJvK3K’, cũnzJvK3Kg chưA2a từngA2 rA2ơi zJvK3Kmột giA2ọt zJvK3Knước mA2ắt. Lúc làmkoZFxA xonkoZFxAg phẫur4DEVS thuậr4DEVSt, hôkoZFxAm A2nay đákoZFxAng r4DEVSlẽ saA2u khkoZFxAi thuốczJvK3K tr4DEVSê hếtA2 hiệuA2 lr4DEVSực sẽzJvK3K đaukoZFxA đớn vôkoZFxA cùnkoZFxAg, anr4DEVSh A2cũng koZFxAchưa tzJvK3Kừng rơr4DEVSi mzJvK3Kột giọtr4DEVS nướczJvK3K mkoZFxAắt nào.

Nhưng hr4DEVSiện gkoZFxAiờ vr4DEVSừa nghr4DEVSe thấA2y giọngr4DEVS nzJvK3Kói củkoZFxAa BzJvK3Kạc koZFxACận NgônkoZFxA, anh thoáA2ng ckoZFxAhốc r4DEVSlại rơizJvK3K nướcr4DEVS mắt.

An NhA2am từA2 từkoZFxA zJvK3Kkhép lA2ại kA2he cr4DEVSửa cukoZFxAối cùnzJvK3Kg, lzJvK3Kặng A2lẽ czJvK3Khờ ởzJvK3K bên nkoZFxAgoài, khôngr4DEVS lênkoZFxA tiếng.

Nhưng hiệnkoZFxA giờA2, koZFxAanh zJvK3Kta vốr4DEVSn kA2hông koZFxAbiết đượckoZFxA, A2mãi đếnr4DEVS sar4DEVSu khi vzJvK3Kụ ár4DEVSn kếtkoZFxA tkoZFxAhúc, r4DEVSanh koZFxAta zJvK3Kmới tkoZFxAhật sựA2 hiểA2u nguykoZFxAên nhzJvK3Kân koZFxAvà r4DEVShàm ýA2 zJvK3Ktại A2sao gir4DEVSờ phúA2t này PhózJvK3K TửA2 Ngộr4DEVS lr4DEVSại độtr4DEVS nhiênr4DEVS koZFxArơi nướckoZFxA mắt.

Mà cùngr4DEVS A2lúc A2này, kházJvK3Kch skoZFxAạn A2Marriott trozJvK3Kng trkoZFxAung tâkoZFxAm thàkoZFxAnh phố, tạA2i cănzJvK3K phòngkoZFxA trA2ên tzJvK3Kầng cr4DEVSao nhất.

Bạc CzJvK3Kận zJvK3KNgôn koZFxAđã thazJvK3Ky đổA2i mzJvK3Kột A2bộ vesA2t đzJvK3Ken từr4DEVS đzJvK3Kầu đếr4DEVSn A2chân, bóng zJvK3Kdáng zJvK3Kcô đơkoZFxAn đứngkoZFxA r4DEVSthẳng ởA2 trướA2ng cửakoZFxA A2sổ pA2ha lê.A2 BzJvK3Kên ngoàikoZFxA cửazJvK3K sổ,koZFxA A2ánh czJvK3Khiều tà hkoZFxAoàng hônr4DEVS trA2ải A2ánh sánA2g ảmzJvK3K đạmA2 r4DEVSlên mặtA2 anhr4DEVS, A2anh nắmA2 koZFxAchặt dzJvK3Ki độA2ng, đôizJvK3K mắt đkoZFxAen dàA2i nhA2ìn xuốngr4DEVS thàkoZFxAnh phr4DEVSố dưkoZFxAới czJvK3Khân. Trêr4DEVSn gươr4DEVSng zJvK3Kmặt r4DEVSanh tuấnA2 nhr4DEVSư ngọcr4DEVS, chỉ cr4DEVSòn lạir4DEVS r4DEVSvẻ A2tĩnh lkoZFxAặng lạnA2h băng.

***

Lúc GiảnA2 Dr4DEVSao tzJvK3Kỉnh lA2ại lzJvK3Kần zJvK3Knữa, phA2át A2hiện koZFxAmình koZFxAđang nằmA2 sấp trênr4DEVS mộtA2 r4DEVScái gikoZFxAá zJvK3Ksắt lạkoZFxAnh lẽkoZFxAo. QuầnkoZFxA ázJvK3Ko vẫnkoZFxA cònzJvK3K, nhưA2ng koZFxAsau lưzJvK3Kng lzJvK3Kại r4DEVSlộ r4DEVSra tkoZFxArong không kkoZFxAhí zJvK3Klạnh koZFxAgiá, tazJvK3Ky cA2hân A2cô A2vẫn bA2ị xr4DEVSích sắkoZFxAt khór4DEVSa r4DEVSchặt, khr4DEVSông tA2hể độzJvK3Kng đậy.

Tình hkoZFxAình zJvK3Knày khiếnr4DEVS côA2 khizJvK3Kếp sợ.koZFxA A2Cô ngướzJvK3Kc mắtA2 nhr4DEVSìn ánr4DEVSh đènkoZFxA sáng koZFxAdìu dịuzJvK3K xur4DEVSng quanA2h, côA2 đkoZFxAã bịzJvK3K đẩyzJvK3K khỏzJvK3Ki koZFxAlồng koZFxAgiam, A2đặt trkoZFxAên r4DEVSmột khoảngzJvK3K đất trốngA2, zJvK3Kgiống nkoZFxAhư mộr4DEVSt cr4DEVSon cáA2 nằmA2 zJvK3Ktrên thớt.

Cô dkoZFxAùng sứczJvK3K cA2ắn zJvK3Kmạnh vàkoZFxAo A2môi dướiA2 đzJvK3Kang nứtzJvK3K nẻ,zJvK3K cơnzJvK3K đzJvK3Kau kịch lizJvK3Kệt tzJvK3Kruyền đến.

Đại nr4DEVSão vẫnkoZFxA cònzJvK3K zJvK3Krất cr4DEVShậm chạp,A2 nhưngA2 ýkoZFxA thức,A2 koZFxAtầm nr4DEVShìn và thínhr4DEVS gzJvK3Kiác củA2a côkoZFxA đềA2u tỉnhr4DEVS táA2o. HắnkoZFxA A2đã dừngA2 tiêmkoZFxA thuốckoZFxA koZFxAcho côzJvK3K, A2là bởr4DEVSi A2vì hứngkoZFxA thú củar4DEVS r4DEVShắn r4DEVSđã chukoZFxAyển từr4DEVS qA2uất roA2i trA2uy đuổizJvK3K... sakoZFxAng r4DEVSlột r4DEVSda koZFxArồi sao?

Khóe mzJvK3Kắt GikoZFxAản Dar4DEVSo từA2 tA2ừ A2ẩm ướtA2, nhưngA2 côA2 vẫnzJvK3K cốr4DEVS gắngzJvK3K kìm nén,A2 khôr4DEVSng koZFxAđể bảzJvK3Kn A2thân A2phát A2ra tiếngzJvK3K nứcA2 zJvK3Knở qur4DEVSá zJvK3Klớn. CóA2 điềukoZFxA mộtA2 chútA2 âmzJvK3K thanh nàyA2, zJvK3Klàm sr4DEVSao zJvK3Kcó zJvK3Kthể tA2hoát khỏiA2 đôiA2 koZFxAmắt vàr4DEVS lỗA2 A2tai củA2a ngườizJvK3K đó...koZFxA PhíakoZFxA sr4DEVSau A2lưng cô bỗzJvK3Kng truzJvK3Kyền đếnkoZFxA độzJvK3Kng tĩnr4DEVSh, ckoZFxAó ngườizJvK3K đứngkoZFxA A2dậy từkoZFxA trênzJvK3K koZFxAsô phar4DEVS, ngkoZFxAâm zJvK3Knga một kkoZFxAhúc cA2a koZFxAcất bướzJvK3Kc đir4DEVS qua.

“Cuối cùnzJvK3Kg cũnzJvK3Kg tỉnhkoZFxA rA2ồi.” HắnkoZFxA đứnkoZFxAg koZFxAbên cr4DEVSạnh côkoZFxA, trêA2n r4DEVStay cầm r4DEVS một zJvK3Kthứ gkoZFxAì đó,koZFxA khẽzJvK3K vzJvK3Ka chạmkoZFxA r4DEVSvào nA2hau pháA2t A2ra tiếnkoZFxAg kir4DEVSm lokoZFxAại koZFxAthanh thúyzJvK3K. CA2ho dù Giảr4DEVSn DkoZFxAao khônzJvK3Kg koZFxAthấy, nhưnA2g cA2ũng đoánkoZFxA rA2a đór4DEVS lr4DEVSà mộtkoZFxA cA2on zJvK3Kdao giảA2i phẫu.

Đầu ngór4DEVSn tazJvK3Ky lzJvK3Kạnh ngắt,r4DEVS lạiA2 lầnzJvK3K nữaA2 dA2ọc thr4DEVSeo thr4DEVSeo zJvK3Ktấm lưnkoZFxAg trần thokoZFxAn đẹpA2 củar4DEVS cô,koZFxA zJvK3Ktừ koZFxAtừ mơnr4DEVS trớn.

“Tôi sắzJvK3Kp bắtr4DEVS đầuA2 rr4DEVSồi.” HắnkoZFxA zJvK3Kcúi đầur4DEVS nóA2i khẽkoZFxA bêkoZFxAn tkoZFxAai côzJvK3K: “CA2hỉ là, tôzJvK3Ki ckoZFxAòn chA2uẩn bịzJvK3K koZFxAcho zJvK3Kcô thêmA2 chútA2 gkoZFxAia vr4DEVSị, nhr4DEVSư vậy..r4DEVS. cr4DEVSó lẽzJvK3K cA2ô r4DEVSvà koZFxAtôi đềuzJvK3K sẽ hưnkoZFxAg phấnA2 r4DEVSvà r4DEVSvui vẻr4DEVS hơn.”

Hai zJvK3Ktay củazJvK3K GiảzJvK3Kn Dr4DEVSao bịr4DEVS trzJvK3Kói ởA2 koZFxAhai zJvK3Kbên gA2iá sắt,A2 ckoZFxAô khẽA2 nắm chr4DEVSặt lấykoZFxA A2thanh ngangr4DEVS, zJvK3Ksau lưkoZFxAng cũnr4DEVSg bịr4DEVS mộA2t koZFxAcơn ớnr4DEVS lạnhA2 koZFxAquét qua.

Nhưng điềukoZFxA koZFxAcô khA2ông ngzJvK3Kờ lA2à, ‘zJvK3Kgia vị’koZFxA màzJvK3K koZFxATạ HA2àm nóA2i tới,A2 lại zJvK3K là hìnhzJvK3K ảA2nh A2có lizJvK3Kên quA2an đr4DEVSến koZFxABạc CậnzJvK3K Ngôn.

Tạ koZFxAHàm cầmr4DEVS lấyr4DEVS hazJvK3Ki cokoZFxAn koZFxAdao nkoZFxAhỏ sắcr4DEVS bénr4DEVS A2tinh xkoZFxAảo, A2thong thả zJvK3Kđi đếnkoZFxA A2trước zJvK3Ktầm mắr4DEVSt củzJvK3Ka r4DEVScô. Khônr4DEVSg biếtA2 hắnA2 ấkoZFxAn zJvK3Kvào chỗzJvK3K r4DEVSnào, mộtzJvK3K cáikoZFxA LCA2D tA2reo giữa khzJvK3Kông r4DEVStrung độtzJvK3K ngộA2t bậtzJvK3K sángzJvK3K lên.

Là koZFxAtin tứkoZFxAc. NkoZFxAữ phátzJvK3K thanr4DEVSh viA2ên đazJvK3Kng dr4DEVSùng koZFxAngữ điệukoZFxA r4DEVSlưu loát trìkoZFxAnh bàzJvK3Ky: “Tiểr4DEVSu thzJvK3Kư GiảA2n A2Dao, bạkoZFxAn gzJvK3Kái củar4DEVS chur4DEVSyên A2gia tâzJvK3Km koZFxAlý r4DEVStội pr4DEVShạm r4DEVSnổi tiếng ngườikoZFxA HzJvK3Koa BạcA2 CậnzJvK3K NgônA2, đr4DEVSã bkoZFxAị tzJvK3Kên biếnA2 thA2ái ănr4DEVS thA2ịt ngườizJvK3K ‘hoaA2 tươir4DEVS’ sốzJvK3K mộtzJvK3K bắt cókoZFxAc đzJvK3Kược bốnA2 ngr4DEVSày. A2Phía cảnhzJvK3K A2sát thkoZFxAông báo,r4DEVS đanr4DEVSg zJvK3Ktoàn lựcr4DEVS r4DEVSlục r4DEVSsoát tA2ung tír4DEVSch của koZFxA kẻ tìnzJvK3Kh ngA2hi TạkoZFxA Hàm.koZFxA A2Mà tzJvK3Kheo chúr4DEVSng tôr4DEVSi qA2uan sár4DEVSt, đâykoZFxA đA2ã làA2 ngàr4DEVSy thứr4DEVS tư,koZFxA GizJvK3Káo sư Br4DEVSạc CậnzJvK3K Ngôr4DEVSn vr4DEVSẫn còA2n r4DEVSở tronkoZFxAg zJvK3Kphòng khácA2h r4DEVSsạn nhưA2 cũ,koZFxA cựA2 tuyệtA2 bzJvK3Kất A2cứ sựr4DEVS r4DEVSgiao tizJvK3Kếp nào vA2ới bkoZFxAên ngoài...”

Lòng r4DEVSGiản r4DEVSDao đar4DEVSu thắtkoZFxA koZFxAlại, cr4DEVSô tzJvK3Khấy trênr4DEVS mr4DEVSàn hzJvK3Kình A2lướt qr4DEVSua cA2ảnh bên ngoàzJvK3Ki khácA2h sạnA2 br4DEVSọn họA2 A2ngủ lạzJvK3Ki lA2úc trkoZFxAước. Tr4DEVSoàn bộkoZFxA tưr4DEVSờng zJvK3Kpha A2lê củr4DEVSa tòzJvK3Ka nhà zJvK3Kđang pzJvK3Khản czJvK3Khiếu ánA2h skoZFxAáng củaA2 buổir4DEVS chiềuzJvK3K tà,r4DEVS hkoZFxAuy hoànkoZFxAg lộngA2 A2lẫy nhưkoZFxAng cũngzJvK3K hoàn toànkoZFxA yêr4DEVSn tĩnh.

Lệ nơiA2 khózJvK3Ke mắtA2 koZFxAGiản Daor4DEVS, bỗngzJvK3K chkoZFxAốc àA2o ạzJvK3Kt rơr4DEVSi xuống.

Mà pkoZFxAhản A2ứng nr4DEVSày r4DEVShiển nhiA2ên đzJvK3Kã lấyr4DEVS đượckoZFxA A2lòng A2Tạ r4DEVSHàm. HzJvK3Kắn khẽ mỉmA2 r4DEVScười koZFxAđi đếzJvK3Kn bzJvK3Kên ckoZFxAạnh czJvK3Kô, ngẩngA2 r4DEVSđầu cA2ùng r4DEVSxem tzJvK3Kin koZFxAtức r4DEVSvới côzJvK3K, hắzJvK3Kn ckoZFxAất giọng koZFxAtràn đầA2y koZFxAtán thưr4DEVSởng: “koZFxAĐàn ônA2g cànkoZFxAg r4DEVSlà thizJvK3Kên tA2ài thkoZFxAì lạiA2 cànzJvK3Kg kzJvK3Kiêu ngạokoZFxA, gặpzJvK3K phảzJvK3Ki người zJvK3Kmà bọnkoZFxA họr4DEVS kr4DEVShông cóA2 khảr4DEVS zJvK3Knăng chzJvK3Kiến thA2ắng, gặpA2 phảikoZFxA tA2rắc trởA2 khôA2ng A2thể nàzJvK3Ko chấp r4DEVSnhận được,koZFxA r4DEVSsẽ ngr4DEVSã zJvK3Kcàng đau.”

Hắn r4DEVSquay đầuzJvK3K nhr4DEVSìn czJvK3Kô: r4DEVS“Cô đốizJvK3K A2với hkoZFxAắn rấtzJvK3K qA2uan trọng.zJvK3K Tôi nghĩkoZFxA r4DEVSđợi hắnkoZFxA nA2hận zJvK3Kđược A2tấm dkoZFxAa củazJvK3K cô,A2 tA2rò czJvK3Khơi nàzJvK3Ky zJvK3Ksẽ càngzJvK3K tkoZFxArở nênr4DEVS A2vui vr4DEVSẻ. Cô nkoZFxAói koZFxAxem, r4DEVShắn cA2ó phảzJvK3Ki zJvK3Ksẽ ckoZFxAàng tkoZFxAhêm tựA2 r4DEVStrách đA2au khổkoZFxA, khôzJvK3Kng cóA2 cár4DEVSch r4DEVSnào thr4DEVSa thứ choA2 zJvK3Kbản thâkoZFxAn mình?”

Giản DaA2o r4DEVScắn chzJvK3Kặt môizJvK3K, tA2oàn thzJvK3Kân bắtr4DEVS zJvK3Kđầu rA2un lA2ên nhèzJvK3K A2nhẹ. Ngay lA2úc nàyzJvK3K, zJvK3Kmột A2cánh r4DEVStay củakoZFxA TkoZFxAạ koZFxAHàm kkoZFxAhẽ r4DEVSấn lêr4DEVSn ór4DEVSt cô,koZFxA A2đè r4DEVSnén sựzJvK3K ruzJvK3Kn rẩyr4DEVS của côA2; mộtA2 cánhA2 tzJvK3Kay khA2ác lạiA2 tr4DEVSừ từr4DEVS tzJvK3Krượt xr4DEVSuống. Giảnr4DEVS DaA2o koZFxAcảm nr4DEVShận đượcr4DEVS koZFxAcon daA2o lạnh lA2ẽo, khẽr4DEVS kr4DEVShàng chạmr4DEVS lênzJvK3K koZFxAlàn zJvK3Kda mình...

Cận Ngôn...koZFxA cA2ứu em.

“Tin tứczJvK3K nóngA2 r4DEVShổi!” Giọngr4DEVS nr4DEVSói trozJvK3Kng trẻor4DEVS cA2ủa nzJvK3Kữ phátzJvK3K thanh A2 viên, độtkoZFxA nhir4DEVSên cắtkoZFxA ngazJvK3Kng cảzJvK3Km xúzJvK3Kc dưkoZFxAờng nhr4DEVSư đãr4DEVS czJvK3Khìm ngr4DEVShỉm củkoZFxAa A2Giản DaoA2, czJvK3Kũng cắt ngaA2ng zJvK3Kđộng r4DEVStác tronA2g tzJvK3Kay A2Tạ Hàm.zJvK3K HkoZFxAai ngườzJvK3Ki đồnA2g thờA2i r4DEVSngẩng đầr4DEVSu, lạizJvK3K r4DEVSchỉ thấy mànA2 A2hình zJvK3Kđang A2dao zJvK3Kđộng, cảr4DEVSnh sr4DEVSát từr4DEVS tror4DEVSng bzJvK3Kụi A2cỏ r4DEVScầm koZFxAsúng cr4DEVShạy nhưr4DEVS điên.

Sắc mkoZFxAặt TạzJvK3K Hàr4DEVSm khẽkoZFxA A2trầm zJvK3Kngâm, koZFxAđứng thẳnkoZFxAg nhzJvK3Kìn chằmA2 chằmA2 vào mànA2 hình.A2 Giọr4DEVSng nóizJvK3K củr4DEVSa zJvK3Kphát thaA2nh vizJvK3Kên tỏzJvK3K koZFxAvẻ khẩnr4DEVS ckoZFxAấp truyềnA2 tới:koZFxA “...koZFxA ChúngkoZFxA tôi vừzJvK3Ka mA2ới nhậzJvK3Kn đA2ược tzJvK3Kin tứr4DEVSc, A2tên skoZFxAát tkoZFxAhủ bir4DEVSến tháikoZFxA ăkoZFxAn thkoZFxAịt ngr4DEVSười A2‘hoa tươi’koZFxA sr4DEVSố hai TokoZFxAmmy, khkoZFxAoảng mườiA2 r4DEVStám tiếngr4DEVS đồngzJvK3K hồr4DEVS trước,zJvK3K đA2ã vượtA2 ngụzJvK3Kc khA2ỏi nkoZFxAhà giam Per4DEVSlican A2Bay. TkoZFxArước mắzJvK3Kt pr4DEVShía gzJvK3Kiám nr4DEVSgục vr4DEVSà FzJvK3KBI zJvK3Kđều cựzJvK3K tkoZFxAuyệt pA2hát biểuA2 bìnzJvK3Kh luzJvK3Kận về chuykoZFxAện koZFxAnày. CkoZFxAục koZFxACảnh sázJvK3Kt A2bang vkoZFxAà CụcA2 r4DEVSĐiều A2tra lizJvK3Kên bkoZFxAang zJvK3Kđã cùA2ng pháiA2 koZFxAmột sốr4DEVS lượA2ng lớn cảnhzJvK3K sátkoZFxA, trukoZFxAy tr4DEVSìm tzJvK3Kheo koZFxAdấu vr4DEVSết trA2ốn chạA2y củA2a hắn...”

Màn hr4DEVSình chuyzJvK3Kển A2đến phòngkoZFxA r4DEVSphát thaA2nh, vẻr4DEVS mzJvK3Kặt phátA2 thzJvK3Kanh vkoZFxAiên nữ rấtzJvK3K nghir4DEVSêm trzJvK3Kọng: A2“... zJvK3KNghe nói,koZFxA Tomr4DEVSmy dùkoZFxAng mázJvK3Ku tươir4DEVS đzJvK3Kể lkoZFxAại hzJvK3Kai cr4DEVShữ ‘báo thzJvK3Kù’ trzJvK3Kên tườngzJvK3K củzJvK3Ka ngụkoZFxAc koZFxAgiam. r4DEVS‘Báo thkoZFxAù’ koZFxAcủa hA2ắn r4DEVSlà zJvK3Kám czJvK3Khỉ A2ai? CózJvK3K phảizJvK3K làkoZFxA người vừA2a mấtr4DEVS zJvK3Kđi ngườizJvK3K A2yêu, gizJvK3Káo sA2ư A2Bạc CậnzJvK3K NgônkoZFxA khôngr4DEVS? TA2rước A2mắt, hr4DEVSai zJvK3Ktên ănA2 thịtkoZFxA người koZFxA‘hoa tươi’A2 đềuA2 đanzJvK3Kg nr4DEVShởn nzJvK3Khơ ngoàiA2 vònA2g pházJvK3Kp lA2uật, bzJvK3Kọn họkoZFxA cA2ó phảir4DEVS lạir4DEVS bắt A2tay nhkoZFxAau lầnkoZFxA nữzJvK3Ka, A2tạo rzJvK3Ka nkoZFxAhững vA2ụ áA2n koZFxAmới không...”

Giản DazJvK3Ko ngơzJvK3K zJvK3Kngẩn nhA2ìn mzJvK3Kàn A2hình, TA2ạ Hr4DEVSàm lạA2i đặkoZFxAt daA2o A2giải phẫu zJvK3K sang bànA2 bA2ên cạnA2h, phzJvK3Kát zJvK3Kra âmA2 tr4DEVShanh tkoZFxAhanh thúy.

“Oh... koZFxAshit!” HkoZFxAắn nhìA2n chằr4DEVSm chằzJvK3Km koZFxAmàn hkoZFxAình, trênr4DEVS mặr4DEVSt r4DEVStừ zJvK3Ktừ hiện koZFxAlên mộtr4DEVS nụzJvK3K cưr4DEVSời manzJvK3Kg ýr4DEVS tứzJvK3K zJvK3Khàm xúkoZFxAc, cũngkoZFxA kr4DEVShông tr4DEVShèm lA2iếc nhr4DEVSìn GiảnkoZFxA DazJvK3Ko, qkoZFxAuay người bướr4DEVSc nhanA2h koZFxAvào bkoZFxAóng tối.

Một mìnzJvK3Kh A2Giản DazJvK3Ko nằkoZFxAm koZFxAsấp trêzJvK3Kn giá,A2 zJvK3Kxung A2quanh lạikoZFxA hzJvK3Kồi phụA2c sự yr4DEVSên tĩnzJvK3Kh nhr4DEVSư tuyệtkoZFxA vọr4DEVSng. Cr4DEVSô vẫA2n luôkoZFxAn ngẩzJvK3Kng đầuzJvK3K nA2hìn màzJvK3Kn hình,koZFxA r4DEVSnội tâmzJvK3K dấy lênr4DEVS A2hi vọr4DEVSng đãzJvK3K lâr4DEVSu khr4DEVSông cA2òn, nhưngA2 lạzJvK3Ki đzJvK3Kan xekoZFxAn skoZFxAự tuyệtr4DEVS A2vọng bA2ất zJvK3Klực sâukoZFxA sắc.

Là zJvK3Kanh sao?

Là anA2h đãzJvK3K r4DEVSra mộzJvK3Kt zJvK3Khiểm chkoZFxAiêu ‘xuấtkoZFxA kỳA2 bzJvK3Kất ýA2’ (zJvK3K*), lợikoZFxA dụnA2g Tommy r4DEVSlàm mồr4DEVSi nhửr4DEVS, zJvK3Kmuốn dụr4DEVS bắtr4DEVS TạkoZFxA Hàm?

(*) Bất r4DEVSthình lzJvK3Kình, thừazJvK3K A2lúc ngườzJvK3Ki tA2a khônA2g ngờ,r4DEVS làkoZFxAm r4DEVScho khôngA2 A2kịp đốkoZFxAi phó.

Hay A2là TomA2my đãr4DEVS thậtr4DEVS sựkoZFxA vkoZFxAượt ngụA2c koZFxAđể báA2o tzJvK3Khù, anr4DEVSh r4DEVShai mr4DEVSặt giáp zJvK3Kđịch sẽzJvK3K r4DEVScàng tkoZFxAhêm khór4DEVS khănkoZFxA zJvK3Kgian nzJvK3Kan? A2Mà zJvK3Kbọn họA2 A2sẽ cr4DEVSàng khókoZFxA r4DEVScó ngzJvK3Kày gặkoZFxAp lại?

Cô nhìkoZFxAn mãr4DEVSi nzJvK3Khìn mr4DEVSãi, zJvK3Kđến kzJvK3Khi trêkoZFxAn tA2ivi A2không cònr4DEVS bấtzJvK3K A2cứ tin tứzJvK3Kc gìzJvK3K liênzJvK3K quakoZFxAn đếnzJvK3K Bạcr4DEVS CậnA2 Ngr4DEVSôn. A2Cô mớA2i cúA2i đầu,koZFxA mặtkoZFxA dánkoZFxA vàor4DEVS gA2iá sắtzJvK3K lzJvK3Kạnh băng, nướcr4DEVS mắtA2 lkoZFxAăn zJvK3Kxuống từzJvK3Kng giọt.