Hãy nhắm mắt khi anh đến - Chương 73 - 74

Chương 73

Giản D8RFZao ngoNJhhĩ, cemAiô đãoNJh biếtZFpK được8RFZ ZFpKbí mật8RFZ cemAiủa ZFpKTạ Hàm.

Tại saZFpKo hLTZQắn cZFpKó t8RFZhể ZFpKdùng kỹZFpK thuậtemAi tâLTZQm LTZQlý đểemAi kemAihống cLTZQhế nhiều ngườioNJh nhưoNJh vậy?oNJh ThậZFpKt emAira oNJhcăn bảnLTZQ coNJhhính oNJhlà nhờemAi lợi8RFZ dụnemAig thuốc,oNJh koNJhhiến LTZQngười ZFpKta sản8RFZ sinh remAia LTZQảo giácLTZQ, loNJhàm t8RFZinh tLTZQhần LTZQhốt hoảoNJhng vLTZQà poNJhhản ứngoNJh trìoNJh độn.

Lúc này,oNJh 8RFZcô đanLTZQg nằLTZQm trêLTZQn chiếcLTZQ LTZQgiường n8RFZhỏ lạnhZFpK lẽooNJh LTZQcứng ngắc ởLTZQ tronoNJhg phLTZQòng giamLTZQ, toNJhrên đỉZFpKnh emAiđầu ZFpKcô loNJhà mZFpKột ng8RFZọn ZFpKđèn sánZFpKg rựZFpKc. TrừLTZQ LTZQcái emAiđó rLTZQa, tất c8RFZả nhữngoNJh 8RFZngọn đè8RFZn tZFpKrong nhàemAi kemAiho nàoNJhy đềZFpKu bịemAi hắ8RFZn tắt8RFZ hết.oNJh CZFpKô nằmemAi LTZQở đemAiây, giLTZQống như oNJh đang nằmoNJh trêZFpKn một8RFZ hònLTZQ đ8RFZảo oNJhcô độoNJhc. emAiMà oNJhhắn ZFpKđang đứngoNJh ởoNJh mộemAit oNJhnơi nLTZQào đóemAi kLTZQhông aemAii biết trZFpKong bónoNJhg tối,emAi miệng8RFZ khẽoNJh ngemAiân ngLTZQa mộtZFpK bàLTZQi coNJha, giốZFpKng nhưoNJh cZFpKhúa ZFpKtể ZFpKcủa thếZFpK giới này.

Tim cLTZQô đa8RFZng đập8RFZ rấtLTZQ nemAihanh, thầ8RFZn ki8RFZnh cũng8RFZ nhảyLTZQ gemAiiật temAiừng hLTZQồi. Đây làemAi ZFpKmột loạioNJh c8RFZảm gioNJhác rấtemAi k8RFZhông thoảLTZQi má8RFZi. S8RFZau đLTZQó tầ8RFZm ZFpKmắt củ8RFZa côLTZQ bắtLTZQ đầuemAi tLTZQrở nên LTZQmơ hồ,LTZQ trLTZQong tZFpKai cũng8RFZ 8RFZvang ZFpKù ùoNJh. emAiCô m8RFZuốn chốngZFpK tLTZQay LTZQlên giườngZFpK đểemAi nLTZQgồi dậy, nhưemAing emAitay vừZFpKa đặtLTZQ xuốngZFpK lạiLTZQ s8RFZờ vZFpKào mộZFpKt khoảngemAi khLTZQông. TấtLTZQ cảZFpK 8RFZxung quanLTZQh càngLTZQ lúc coNJhàng memAiơ hồ,8RFZ hiệZFpKn 8RFZlên ZFpKrất nhiềLTZQu hemAiình ả8RFZnh LTZQhư ảooNJh màuLTZQ trắngemAi. KýLTZQ ứcZFpK emAivà ýZFpK t8RFZhức oNJhvốn rõ ràng,8RFZ oNJhdường nhưZFpK nhấ8RFZt thờiZFpK khôemAing t8RFZhể tìmemAi raZFpK, rZFpKốt coNJhuộc c8RFZô đangemAi 8RFZở n8RFZơi đâu?

“Jenny, emAiJenny.” CóemAi nZFpKgười đangZFpK ZFpKở mLTZQột nơLTZQi nàoZFpK đóLTZQ kemAihẽ LTZQgọi tên cô,LTZQ GiảnoNJh DemAiao oNJhgiãy dụemAia emAingẩng đemAiầu lên,emAi lạioNJh chỉemAi th8RFZấy một8RFZ LTZQbóng người8RFZ lướoNJht qua8RFZ. LoNJhà ToNJhạ Hàm 8RFZsao? LàLTZQ ZFpKai vậy?

Sau đóLTZQ côZFpK triZFpKệt để8RFZ lâmemAi vàZFpKo hZFpKôn mê.

Toàn temAihân ZFpKvẫn cònoNJh LTZQkhó chịu8RFZ nemAihư cũemAi, nhưoNJhng tầm8RFZ noNJhhìn oNJhvà thính gZFpKiác LTZQlại trởZFpK noNJhên rLTZQõ ràngLTZQ loNJhần nữLTZQa. CLTZQô thởZFpK ph8RFZào mộtemAi oNJhhơi, ph8RFZát hiệnLTZQ bLTZQản 8RFZthân ZFpKđang đứng 8RFZtrong mộtLTZQ cănLTZQ phòngemAi LTZQxa xôoNJhi và8RFZ qu8RFZen thuLTZQộc, mLTZQột dZFpKãy tủemAi kemAiiểu cũLTZQ, mộZFpKt LTZQcái tivi 2ZFpK0 ZFpKinch voNJhới sôoNJh p8RFZha nhuemAing mà8RFZu hồng.

Đây làemAi... nhZFpKà củaemAi ônZFpKg oNJhbà nội.

Bọn họZFpK c8RFZhẳng phLTZQải đã8RFZ oNJhqua LTZQđời cùnoNJhg vớemAii emAiba roNJhồi sao?

Chính voNJhào emAilúc nàyoNJh, emAicô nh8RFZìn 8RFZthấy 8RFZmột ngườLTZQi đànLTZQ ông,oNJh qoNJhuay lưng emAivới cô,emAi n8RFZgồi ZFpKtrên gLTZQhế s8RFZô phemAia. ZFpKBóng lZFpKưng 8RFZtrần củaemAi anLTZQh, chằn8RFZg LTZQchịt nh8RFZững vết toNJhhương ch8RFZỉnh tề.

“Cận Ngôn!”LTZQ CemAiô oNJhđi qLTZQua, emAiôm lấyLTZQ eoNJho oNJhanh: emAi“Sao ZFpKanh lạiZFpK ởZFpK đây?”

Bạc C8RFZận NgônZFpK 8RFZtừ oNJhtừ ngãZFpK vàoemAi lòLTZQng côZFpK, gươ8RFZng m8RFZặt 8RFZanh emAilạnh băngemAi, hai mắtemAi khépZFpK chặt,emAi khôngoNJh cònemAi coNJhhút emAihơi themAiở nào.

Anh emAichết rồoNJhi, BạcemAi emAiCận NemAigôn chLTZQết rồi.

Ý nZFpKghĩ nàemAiy vừaLTZQ tiếnoNJh vàoNJho tro8RFZng não,oNJh GoNJhiản ZFpKDao cảmemAi thấyLTZQ LTZQhốc mắt emAi đau đớnZFpK, oNJhgò ZFpKmá đãoNJh ẩmZFpK ưZFpKớt mộoNJht mảemAinh. 8RFZCô LTZQnghe temAihấy emAimột gioNJhọng nó8RFZi đoNJhau đớoNJhn khảnZFpK đặc: “CậnoNJh Ngôn!”

Cô mLTZQở trừngemAi emAimắt ra.

Trước mắtLTZQ vẫnemAi làemAi ngZFpKọn đèLTZQn sángZFpK trư8RFZng nh8RFZư cũoNJh, oNJhtầm nhìoNJhn mLTZQơ hồ, trongoNJh ZFpKtai emAivang lênZFpK ùZFpK ù.

Không, vừa8RFZ rồiemAi LTZQchỉ làoNJh 8RFZảo gZFpKiác, cZFpKô tựZFpK nó8RFZi với8RFZ bảnZFpK oNJhthân mình, 8RFZ nhất 8RFZđịnh phảiLTZQ ZFpKbảo vệemAi giớioNJh hạZFpKn củaZFpK emAiý thZFpKức. NhưnoNJhg cảLTZQm gemAiiác b8RFZi thươngoNJh m8RFZuốn 8RFZchết ấy, lạoNJhi vẫnZFpK iZFpKn dấuZFpK sâ8RFZu đLTZQậm 8RFZtrong lòngLTZQ. CôLTZQ mờ8RFZ mịtoNJh nằZFpKm 8RFZđó, vẫLTZQn cLTZQó thể8RFZ cảLTZQm 8RFZthấy noNJhước mắt đangoNJh cemAihảy xuống...

“Ha... trư8RFZớc giemAiờ chưa8RFZ từn8RFZg tiếpLTZQ 8RFZxúc LTZQvới loạLTZQi thuốcemAi LTZQnày sao? ZFpK Phản ứngLTZQ lạiemAi ZFpKcó thểLTZQ nhan8RFZh và8RFZ mZFpKãnh liệtoNJh nhưLTZQ vậ8RFZy, thậtLTZQ l8RFZà LTZQquá themAiuần oNJhkhiết.” Một giọngoNJh nLTZQói LTZQđột nemAihiên van8RFZg lZFpKên bêZFpKn tai.

Giản D8RFZao qu8RFZay đầuemAi muốLTZQn nh8RFZìn hắn,ZFpK nhưnemAig chỉZFpK thấyLTZQ mộtemAi oNJhmàu đen th8RFZui. BấtZFpK giá8RFZc, cemAiô oNJhgật gậoNJht đầu.

Người 8RFZkia rõZFpK ràngLTZQ thZFpKu đZFpKược câoNJhu trLTZQả l8RFZời của8RFZ LTZQcô, giọnemAig 8RFZđiệu vô LTZQ cùng dịLTZQu doNJhàng hỏLTZQi: “Vậ8RFZy 8RFZcô có8RFZ muốnemAi tỉnhLTZQ táoLTZQ emAilại không?”

Muốn.... suýoNJht chZFpKút nemAiữa từLTZQ n8RFZày đãZFpK thoá8RFZt remAia khỏiemAi miệemAing, Giản8RFZ Dao c8RFZắn c8RFZhặt môi,emAi mộtemAi cLTZQảm oNJhgiác đLTZQau đớn8RFZ tan8RFZh ngZFpKọt emAitruyền oNJhtới, noNJhháy ZFpKmắt LTZQliền trải khắpLTZQ lồngemAi ngực.ZFpK ZFpKÝ thứcLTZQ coNJhủa cZFpKô d8RFZường nhưemAi cũn8RFZg tỉnhZFpK toNJháo lạiZFpK tronZFpKg noNJhháy emAimắt, nhưngZFpK nháy m8RFZắt lạLTZQi bị8RFZ 8RFZmột LTZQbiển sương8RFZ mùZFpK dLTZQày 8RFZđặc nLTZQuốt chửng.

Người oNJhkia demAiường n8RFZhư LTZQthấp giọLTZQng cưZFpKời mộtZFpK tiếng.

“Cắn cZFpKhảy 8RFZcả máuemAi rồioNJh kìZFpKa, thậoNJht ZFpKlà 8RFZđáng 8RFZyêu... n8RFZhưng tZFpKôi biết, LTZQcô emAirất muốn.”

Sau đóLTZQ GiảnLTZQ emAiDao 8RFZnghe themAiấy ti8RFZếng loảngZFpK xoảng,LTZQ coNJhó ZFpKngười m8RFZở cLTZQửa phòng giam.

“Tôi thLTZQừa nemAihận lần8RFZ troNJhước quá8RFZ hưemAing phLTZQấn, ZFpKnên rLTZQa LTZQtay hoNJhơi nặng.” GiọngoNJh nóioNJh của8RFZ nZFpKgười kiZFpKa lemAiộ vẻ8RFZ thưemAiơng 8RFZxót: “KLTZQết qZFpKuả LTZQsau kZFpKhi LTZQquất 8RFZroi xoemAing, là8RFZn da oNJhcủa c8RFZô tLTZQa giữemAi lạZFpKi coNJhũng khônLTZQg emAiđược 8RFZđẹp lắm.8RFZ LầnLTZQ nàyoNJh tôiemAi LTZQsẽ kLTZQhống chế8RFZ tố8RFZt hơn. 8RFZ Cách lớp8RFZ qu8RFZần ZFpKáo oNJhnày, s8RFZẽ 8RFZkhông lưoNJhu lạLTZQi cLTZQhút v8RFZết thươnLTZQg nàoNJho đâu.”

Bang LTZQMaryland, bLTZQệnh việnZFpK JohanZFpKn Hopkins.

Phòng 8RFZchăm emAisóc đặcemAi biệt.

Bạc Cận8RFZ NgoNJhôn đứnemAig ngoàiemAi cử8RFZa phònZFpKg bện8RFZh, 8RFZsau l8RFZưng làLTZQ nhữngZFpK cảZFpKnh sát ph8RFZía TrunLTZQg quoNJhốc vội8RFZ emAivàng ZFpKbay emAiđến từZFpK nLTZQội địoNJha, thanZFpKh emAitra oNJhFBI củaoNJh MỹoNJh, cùnoNJhg vớiZFpK người nZFpKhà củemAia PhóZFpK emAiTử NgemAiộ, b8RFZạn bèLTZQ vàemAi mZFpKẹ củaLTZQ DoãnoNJh TZFpKư Kỳ...

Bác sĩoNJh chữLTZQa trịoNJh 8RFZcầm gZFpKhi c8RFZhép chLTZQẩn đooNJhán đZFpKi 8RFZra, doNJhường nhZFpKư tất cLTZQả LTZQmọi ngLTZQười emAiđều xôZFpKng tới8RFZ. BạoNJhc CậnoNJh NgemAiôn đoNJhứng tạZFpKi chỗemAi bemAiất độnLTZQg, quaoNJhy gLTZQương m8RFZặt ZFpKlạnh lùng quaemAi, nhìn8RFZ chằmLTZQ chằm8RFZ bLTZQác sĩ.

“Viên đoNJhạn ởLTZQ ngựcoNJh tZFpKrái củaLTZQ Ph8RFZó ZFpKTử N8RFZgộ tZFpKiên sin8RFZh, cLTZQách temAiim chỉ có8RFZ bZFpKa miliméemAit. emAiChúng tôiLTZQ đãoNJh thZFpKành cô8RFZng g8RFZắp viLTZQên đạnZFpK ra.”8RFZ ÔLTZQng giảZFpKi temAihích: “VôemAi cùngLTZQ may mắn8RFZ làoNJh, LTZQanh ZFpKta hiZFpKện gioNJhờ oNJhđã kLTZQhông cemAiòn nemAiguy hiZFpKểm đếnoNJh toNJhính emAimạng nữa,LTZQ đạiZFpK khái sLTZQẽ tỉnoNJhh lạioNJh tro8RFZng vòn8RFZg toNJhừ LTZQhai mưLTZQơi bốnZFpK đếnemAi bLTZQốn ZFpKmươi temAiám tiếng8RFZ đồngZFpK hồ.”

Tất LTZQcả ZFpKmọi ngưemAiời đềuemAi th8RFZở phZFpKào. BZFpKạc CLTZQận NoNJhgôn oNJhtừ LTZQtừ chu8RFZyển tZFpKầm mắt, noNJhhìn emAichằm chằemAim vàZFpKo PhóoNJh Tử8RFZ emAiNgộ xanLTZQh xaoNJho đoNJhang chụLTZQp mặtZFpK noNJhạ oNJhoxy LTZQnằm trêLTZQn giườngoNJh bệnh saoNJhu cửa8RFZ kính.

Bác sZFpKĩ 8RFZnói 8RFZtiếp: “oNJhCô DoãnemAi TưemAi LTZQKỳ toNJhuy remAiằng vếtLTZQ daemAio sâuZFpK đến8RFZ nội tạ8RFZng, nLTZQhưng cũnoNJhg koNJhhông 8RFZnguy LTZQhiểm oNJhđến tíoNJhnh LTZQmạng. SLTZQáng mLTZQai sẽ8RFZ ZFpKtỉnh lại.”

Tất coNJhả memAiọi noNJhgười đềLTZQu lemAiộ LTZQra vẻLTZQ mặtoNJh vuoNJhi mừng8RFZ yênoNJh tâm,8RFZ rố8RFZi rít cámemAi ơoNJhn báoNJhc sĩ.emAi emAiAn NhaLTZQm cũemAing đứnoNJhg tro8RFZng đá8RFZm ng8RFZười, n8RFZghe thấyemAi LTZQvậy thLTZQần sắc8RFZ cũng nh8RFZẹ LTZQnhõm hoNJhẳn. A8RFZnh t8RFZa bấtLTZQ giemAiác qemAiuay đầuoNJh nhoNJhìn vZFpKề emAiphía BạcemAi Cận8RFZ NgônLTZQ, trLTZQông thấyLTZQ ở vịoNJh tLTZQrí 8RFZanh vốnoNJh đang8RFZ đứng,8RFZ giLTZQờ đemAiã khLTZQông cònLTZQ aiZFpK. Mà8RFZ ởLTZQ cửaLTZQ lốiLTZQ đioNJh 8RFZan toLTZQàn phí8RFZa trướLTZQc, truyền đến8RFZ tiếngemAi ‘thịch’,emAi 8RFZAn NhoNJham ngướcLTZQ mắLTZQt nhìnLTZQ, LTZQchỉ thấyoNJh đượcoNJh taemAiy 8RFZáo màoNJhu đen coNJhủa BạemAic 8RFZCận oNJhNgôn biếemAin 8RFZmất oNJhsau cánLTZQh cửa.

Bạc CậLTZQn LTZQNgôn láioNJh ZFpKxe trở8RFZ vềoNJh khácLTZQh sạn8RFZ m8RFZột mình.

Đã l8RFZà đêmLTZQ k8RFZhuya, đườngLTZQ phZFpKố lemAiúc đoNJhầu đôn8RFZg LTZQcó ZFpKmột oNJhloại koNJhhông khí rétoNJh lạZFpKnh, ZFpKdường nhưLTZQ đãZFpK 8RFZbắt đầuZFpK xâLTZQm nhậemAip. ThàZFpKnh phố8RFZ đầyemAi màemAiu sắc,ZFpK ngườioNJh điZFpK đường langemAi thoNJhang, giốnLTZQg nZFpKhư LTZQlướt điemAi LTZQxẹt qZFpKua trêemAin cLTZQửa s8RFZổ xe.

Vẻ mặtoNJh củLTZQa BạcLTZQ CậLTZQn N8RFZgôn vẫZFpKn kemAihông LTZQcó chúemAit ZFpKbiểu temAiình. ChZFpKân mày thooNJhn dàemAii đemAien nhemAiánh oNJhgiống nhZFpKư demAiấu vLTZQết củZFpKa ZFpKmàn đêmemAi dLTZQày đ8RFZặc, kLTZQhắc lLTZQên 8RFZgương mặt oNJhtrắng troNJhẻo thanZFpKh túoNJh củZFpKa anh.

Cuối cùnZFpKg cũngoNJh 8RFZđã đến8RFZ 8RFZkhách sạ8RFZn, anZFpKh lấy8RFZ emAithẻ ca8RFZrd kemAihóa ZFpKcửa oNJhtừ trong toNJhúi quầnoNJh mởLTZQ cửa.LTZQ CemAiăn phòngoNJh voNJhẫn cZFpKhìm 8RFZtrong bóZFpKng đêmLTZQ, chỉ8RFZ có8RFZ áoNJhnh sángLTZQ của bóng8RFZ đèLTZQn nemAigay emAitòa lầuLTZQ LTZQđối diLTZQện chZFpKiếu LTZQvào. LTZQAnh mLTZQở 8RFZđèn trênoNJh tườ8RFZng, ném8RFZ tấmLTZQ thẻ ca8RFZrd emAilên giư8RFZờng, oNJhsau đó8RFZ qemAiuan sátZFpK tấtoNJh coNJhả mọZFpKi thZFpKứ tron8RFZg phò8RFZng rồi8RFZ đứngLTZQ yên8RFZ không độemAing đậy.

Bọn hoNJhọ mLTZQới vừaemAi vào8RFZ LTZQở oNJhkhách sạ8RFZn nàyemAi 8RFZhôm quoNJha. Va8RFZli 8RFZcủa Giản DZFpKao vẫnLTZQ 8RFZđể trê8RFZn bemAiàn thấp8RFZ ZFpKcạnh giườnemAig, kZFpKhóa oNJhkéo oNJhchỉ mởemAi LTZQhé, lộZFpK remAia những8RFZ màuZFpK sắc quầnoNJh ZFpKáo 8RFZanh quemAien thuộc.

Trên đấtZFpK đặt8RFZ haemAii đôiZFpK giày,oNJh mộtoNJh ZFpKlớn memAiột nhemAiỏ. LTZQTrên toNJhay 8RFZvịn sô phaemAi, cònemAi đặLTZQt emAimột coNJhhiếc oNJháo emAigió củaemAi LTZQcô, màu8RFZ t8RFZrắng sZFpKạch sLTZQẽ, LTZQdường nemAihư vẫnemAi coNJhòn nhoNJhiễm độ ấ8RFZm vàZFpK memAiàu sắcLTZQ l8RFZàn dLTZQa củaLTZQ cô.

Bạc CậnoNJh NgôemAin đứngoNJh tạZFpKi choNJhỗ một8RFZ emAilúc emAirồi cởiZFpK áoNJho kZFpKhoác oNJhngoài, tháo LTZQcà vZFpKạt trựcemAi oNJhtiếp ZFpKném xuốngLTZQ đất,LTZQ emAiđi cemAihân kh8RFZông ZFpKvào phòemAing tắm.

Có loNJhúc, nướcLTZQ nónemAig voNJhốn khLTZQông thLTZQể làZFpKm nZFpKóng độemAi ấemAim củaLTZQ oNJhhuyết quản LTZQcon ngZFpKười. oNJhBạc Cận8RFZ NgônoNJh yênLTZQ lặng8RFZ đứLTZQng dướioNJh vòiLTZQ semAien oNJhdội mLTZQột emAilúc, cuốiemAi cùngLTZQ vẫn khó8RFZa oNJhvòi emAinước loNJhại, emAicứ nemAihư thoNJhế bướ8RFZc r8RFZa ngoài.

Bóng đêm8RFZ ngooNJhài coNJhửa 8RFZsổ vẫnemAi âoNJhm 8RFZu oNJhvà 8RFZyên tĩnhLTZQ nemAihư cũZFpK, emAicả thành ZFpKphố dư8RFZờng oNJhnhư chìZFpKm vàooNJh troNJhong cLTZQảnh ZFpKvật mộZFpKng mịZFpK gioNJhao LTZQthoa. Bạ8RFZc CậemAin ZFpKNgôn ZFpKđứng một 8RFZ lúc, 8RFZlại qZFpKuay ngườiemAi đLTZQi ZFpKđến emAibên giưLTZQờng, xốcemAi c8RFZhăn LTZQlên nằmLTZQ xuống.

Anh nhắmLTZQ mắtoNJh ZFpKnằm vàLTZQi ZFpKphút, rồiLTZQ đoNJhột nhZFpKiên mLTZQở trLTZQừng đôiZFpK LTZQmắt lạnh lùngLTZQ emAiu tối,LTZQ quZFpKay 8RFZđầu nhìemAin 8RFZvề phíemAia khoảngZFpK giườnemAig trốemAing bênemAi cạnh.

Chỉ mấ8RFZy giemAiây ZFpKsau, aoNJhnh x8RFZốc chănemAi lên,LTZQ mặcoNJh áoLTZQ oNJhkhoác vàoNJh ZFpKđi vào ZFpKphòng sáchemAi bêZFpKn cạnh.

Đây 8RFZchính ZFpKlà emAido GiemAiản DaLTZQo đặoNJhc biệt8RFZ yLTZQêu cemAiầu 8RFZkhách sạnoNJh oNJhbố trí, ZFpKtrừ bàLTZQn sách8RFZ, gZFpKhế cò8RFZn cemAió mộZFpKt 8RFZcái bảZFpKng temAirắng, đểLTZQ tiệ8RFZn chZFpKo anZFpKh lúoNJhc nàemAio cemAió li8RFZnh cảm, đoNJhều emAicó LTZQthể LTZQvào đLTZQây côngLTZQ 8RFZtác temAiư du8RFZy bLTZQất emAicứ ZFpKlúc nào.

Hiện giờ,oNJh anLTZQh LTZQđứng trướcLTZQ boNJhảng trắnLTZQg, moNJhở ZFpKcái oNJhhòm 8RFZcủa mZFpKình lấy emAi một ZFpKchồng ảnemAih vàZFpK tưZFpK liệLTZQu ra.

Trong ZFpKchốc emAilát, 8RFZảnh đãZFpK được8RFZ dáZFpKn đầyZFpK trêemAin oNJhbảng trắng.

Anh trầmLTZQ emAingâm ZFpKquan oNJhsát, nhoNJhững tìemAinh trạLTZQng thảLTZQm thiếZFpKt củaLTZQ các LTZQnạn nhânemAi toNJhự độngemAi đượcoNJh oNJhphác hemAiọa tronLTZQg nãoNJho anh.

Cô semAiẽ bịZFpK 8RFZcoi nZFpKhư độngoNJh vậZFpKt, dùoNJhng 8RFZdây xíchLTZQ oNJhtrói lạiemAi. TạLTZQ HàmemAi sẽ vuZFpKng r8RFZoi dàoNJhi lêLTZQn, xLTZQua đuổioNJh cZFpKô trooNJhng c8RFZăn phònLTZQg nhZFpKỏ hẹp,ZFpK tạ8RFZo nê8RFZn mộtLTZQ cuLTZQộc toNJhrốn chạy hènoNJh mọn,8RFZ tuy8RFZệt vọng8RFZ 8RFZvà oNJhphí 8RFZcông... oNJhCô sẽLTZQ bịLTZQ 8RFZcho uốngoNJh nhữnoNJhg looNJhại thZFpKuốc thần kinh,8RFZ côLTZQ sẽ8RFZ không8RFZ phoNJhân biệLTZQt rõZFpK hiệnoNJh thựLTZQc v8RFZà ZFpKhư ảo.emAi.. ThứemAi emAiduy LTZQnhất côoNJh cảmZFpK thấy cemAihính làLTZQ sựLTZQ đemAiau 8RFZkhổ cựcemAi hLTZQạn... VoNJhà mấyZFpK ng8RFZày sau8RFZ, ToNJhạ HLTZQàm sLTZQẽ khoNJhông oNJhcòn emAithỏa mZFpKãn với việZFpKc trêuoNJh oNJhđùa và8RFZ qLTZQuất oNJhroi nZFpKữa. TemAiấm dLTZQa trắngLTZQ 8RFZtrẻo bóng8RFZ lemAioáng c8RFZủa pZFpKhụ oNJhnữ choNJhính là chiếLTZQn lợiLTZQ phẩmemAi hắnoNJh emAiyêu thí8RFZch ZFpKnhất, hắnemAi oNJhsẽ lemAiột tLTZQừng LTZQtấc d8RFZa coNJhủa ZFpKcô, màoNJh tZFpKrong suốtemAi quá trìn8RFZh ZFpKnày, cZFpKô vẫnLTZQ cZFpKhưa chết.8RFZ.. thậoNJhm coNJhhí đLTZQó c8RFZhỉ mớiZFpK emAilà kemAihởi đầu.

Bởi LTZQvì côLTZQ lLTZQà ngườiZFpK pemAihụ n8RFZữ củaLTZQ 8RFZanh, tượngZFpK t8RFZrưng cZFpKho dụcoNJh vZFpKọng và đòLTZQi hỏioNJh mãZFpKnh liLTZQệt emAinhất tronoNJhg hắn.8RFZ oNJhCho nêZFpKn hắZFpKn 8RFZsẽ t8RFZàn phoNJhá 8RFZcô càng8RFZ 8RFZthêm thZFpKê th8RFZảm và triZFpKệt để,ZFpK chZFpKo đếLTZQn lúcLTZQ khLTZQông oNJhcòn l8RFZưu lZFpKại mộtoNJh tấcZFpK LTZQda, một8RFZ cọngLTZQ 8RFZtóc, mộtLTZQ miếng thịtLTZQ LTZQnào. ZFpKTạ emAiHàm mLTZQuốn khiếLTZQn coNJhho anZFpKh hoà8RFZn toà8RFZn oNJhtriệt đểoNJh moNJhất đLTZQi cô.

...

Bạc 8RFZCận NgônoNJh cúemAii đầuoNJh, giơLTZQ taoNJhy 8RFZấn lLTZQên đemAiôi oNJhmắt mình.

Chương 74

Xung quZFpKanh LTZQrất yêemAin tĩemAinh. ChỉoNJh cemAió LTZQmáu oNJhtươi từZFpK từ8RFZ cLTZQhảy d8RFZọc theo cánhZFpK taemAiy côZFpK 8RFZxuống đầu8RFZ ngó8RFZn temAiay, r8RFZơi xuốngZFpK đấemAit LTZQvang ZFpKlên tZFpKiếng LTZQtí tLTZQách khemAie khẽ.

Giản LTZQDao nemAiằm b8RFZất độnZFpKg á8RFZp oNJhmặt l8RFZên m8RFZặt ZFpKđất lạ8RFZnh l8RFZẽo. 8RFZSau l8RFZưng, eo vàLTZQ haLTZQi chemAiân côoNJh đemAiều trZFpKuyền đếnoNJh cơnoNJh đauemAi bemAiỏng rá8RFZt, cảZFpK ngườioNJh gZFpKiống n8RFZhư khôngemAi có mộZFpKt tấc8RFZ dZFpKa toNJhhịt nàoLTZQ thuZFpKộc vềLTZQ mình...

Nhưng tầm8RFZ mắtoNJh cemAiô v8RFZẫn cònoNJh oNJhmơ hồLTZQ ZFpKnhư cũoNJh. ÁLTZQnh đoNJhèn, LTZQgiường nhỏ, sonoNJhg 8RFZsắt, mỗLTZQi một8RFZ thứLTZQ tLTZQrước mắLTZQt cô8RFZ đềoNJhu bemAiiến thLTZQành nhữnemAig qoNJhuái vậLTZQt gaZFpKi góc.ZFpK Trong oNJh đầu emAidường nhoNJhư LTZQcó rLTZQất nhiềuoNJh tiếngZFpK 8RFZnói chuyệ8RFZn, cemAihỉ chốemAic loNJhát oNJhđã khôoNJhng thLTZQể chứaemAi nổi, kZFpKhiến emAihuyệt tháLTZQi dươoNJhng đauLTZQ buốtoNJh oNJhnhư ZFpKmuốn LTZQnổ tung.

“Dao DaZFpKo, choNJhâm ngôLTZQn sống8RFZ củ8RFZa bemAia ch8RFZính làLTZQ pLTZQhải độiZFpK trờZFpKi đ8RFZạp đất, kh8RFZông ZFpKhổ thẹn8RFZ ZFpKvới lòng.”

“Chị ZFpKhai, eZFpKm LTZQchỉ ZFpKthấy chịZFpK đốiemAi xửZFpK vớ8RFZi tLTZQên yêuoNJh qemAiuái đZFpKó qLTZQuá tốt. 8RFZĐúng làLTZQ ZFpKyêu ZFpKquái cũ8RFZng LTZQcó emAimùa xuân.”

“Giản DoNJhao, 8RFZtôi chưZFpKa bemAiao LTZQgiờ 8RFZthấy cậ8RFZu emAiấy quLTZQan tLTZQâm LTZQmột ngư8RFZời phụ ZFpKnữ nh8RFZư đốoNJhi vZFpKới em.”

“Lẽ nàoLTZQ LTZQem kLTZQhông muố8RFZn ZFpKhôn anh?”

“Nếu eZFpKm cứoNJh năZFpKm phoNJhút ZFpKhôn a8RFZnh mộtLTZQ ZFpKlần, anLTZQh cemAió 8RFZthể cùemAing eZFpKm làm bấtLTZQ ZFpKcứ coNJhhuyện vemAiô vịoNJh nào.”

“Hiện giờ,8RFZ anemAih đã8RFZ khoNJhiến eLTZQm cảZFpKm emAithấy châemAin th8RFZực chưa?”

...

Giọt nưemAiớc emAimắt temAio nhưZFpK 8RFZhạt đậuZFpK tZFpKrào 8RFZra từoNJh khemAióe mắtLTZQ cô8RFZ, ZFpKlăn quaoNJh gò máoNJh lemAiạnh 8RFZlẽo rZFpKồi trưemAiợt xuốLTZQng k8RFZhóe LTZQmôi 8RFZkhô khốc.oNJh M8RFZặn đắngemAi nhưLTZQ vậoNJhy, oNJhcó lẽemAi côemAi đã ZFpK không cLTZQòn coNJhảm nhậnoNJh đưemAiợc LTZQmùi vị8RFZ gì8RFZ emAikhác củaoNJh LTZQthế giLTZQan nàoNJhy n8RFZữa rồi.

“Cộp... cộp...emAi cộp.emAi” TiếngoNJh giẫmemAi châ8RFZn xuốngoNJh nềemAin củoNJha g8RFZiày da 8RFZ nhẹ nhemAiàng vLTZQang lênoNJh, khiến8RFZ c8RFZho ýLTZQ temAihức GiảnemAi DaLTZQo ZFpKhốt hoảng.emAi ToàemAin emAithân 8RFZcô vLTZQô thức rZFpKun rẩy,oNJh l8RFZập tứcemAi cLTZQo r8RFZút mìnhZFpK lạZFpKi, giốn8RFZg ZFpKnhư mộtoNJh độngLTZQ oNJhvật nhỏ8RFZ demAiựa vàooNJh gócLTZQ tường.

“Sao lạiemAi khôngZFpK cLTZQhạy nLTZQữa?” GiọngemAi emAinói troZFpKng troNJhẻo củ8RFZa Tạ8RFZ Hàm vanZFpKg LTZQlên 8RFZsau lưnoNJhg: “TLTZQhật kh8RFZông th8RFZú vị,ZFpK haemAii nLTZQgày tLTZQrước coNJhô oNJhhãy cònZFpK LTZQchạy nhưemAi mộtemAi con thỏ.”

Giản D8RFZao cemAiúi đZFpKầu ngắLTZQm đôiemAi taZFpKy củaLTZQ mìnhemAi, trênemAi đóLTZQ chằngZFpK cZFpKhịt vết tLTZQhương 8RFZvà díZFpKnh đầoNJhy máuZFpK emAitươi, khZFpKông cò8RFZn hìnLTZQh ZFpKdáng trắngoNJh trẻooNJh mềm8RFZ moNJhại ZFpKnhư ngày thườLTZQng. oNJhĐau quá,ZFpK như8RFZng cLTZQô ZFpKvẫn cứnLTZQg rắ8RFZn cắnemAi chặtoNJh răng,ZFpK dùnZFpKg haLTZQi emAitay ôemAim đầu,emAi chờ đợioNJh ZFpKnhững cơLTZQn 8RFZđòn emAiroi ZFpKsắp đến.

Có lẽLTZQ LTZQdo nhìoNJhn tLTZQhấy độngoNJh LTZQtác vừemAia chậoNJhm c8RFZhạp emAivừa pemAihí côngoNJh của coNJhô, TZFpKạ 8RFZHàm ởZFpK saLTZQu 8RFZlưng cư8RFZời lênemAi moNJhột tiếng.

“Chát...” oNJhm oNJhthanh bénLTZQ noNJhhọn mạZFpKnh mẽ8RFZ xLTZQé oNJhrách kemAihông ZFpKkhí xung quanoNJhh, oNJhsau đLTZQó memAiột cơLTZQn emAiđau q8RFZuen emAithuộc lại8RFZ àoemAi ạtoNJh rLTZQơi xuLTZQống ZFpKeo côLTZQ lLTZQần nữa.

Trước mLTZQắt GiảZFpKn ZFpKDao tốiZFpK sầoNJhm, cơZFpKn ZFpKđau nhưoNJh oNJhdời emAisông lấpLTZQ biển temAirong oNJhcơ thểoNJh khemAiiến cZFpKô muốoNJhn hLTZQôn mê8RFZ, demAiường noNJhhư tấtLTZQ cảZFpK nZFpKội tạnLTZQg đều8RFZ bị8RFZ mộoNJht 8RFZroi này làZFpKm temAihay đổoNJhi oNJhvị trí.

Nỗi đZFpKau ZFpKkhổ vôLTZQ cùZFpKng vôemAi t8RFZận này,oNJh đếnLTZQ LTZQkhi nàoZFpK mớemAii 8RFZkết thúc đâyLTZQ? PemAihải l8RFZàm oNJhsao emAimới coNJhó thểemAi kếLTZQt thúc?

...

“Ok.” ZFpKMột đôioNJh taLTZQy ôoNJhm LTZQlấy côZFpK khỏZFpKi mặt8RFZ đemAiất, đặLTZQt lLTZQên chiLTZQếc giường noNJhhỏ l8RFZoang oNJhlổ máu8RFZ, độngZFpK 8RFZtác ZFpKvô c8RFZùng oNJhdịu dàng.

“Có muốnZFpK kếtZFpK thúcoNJh tất8RFZ cả8RFZ nhữngoNJh thứ8RFZ nàyemAi khôngemAi?” 8RFZHắn nZFpKhẹ giọng hỏi,LTZQ emAidường 8RFZnhư hắ8RFZn 8RFZcó emAithể oNJhnhìn thấuoNJh nLTZQội oNJhtâm củoNJha 8RFZcô oNJhthông qemAiua ZFpKmỗi mộtemAi oNJhcái c8RFZhớp mắt.

Giản ZFpKDao nấLTZQc nghẹn,LTZQ khôemAing trLTZQả lời.ZFpK TầmemAi nhì8RFZn oNJhcủa cô8RFZ vẫnemAi coNJhòn hốt hoảng8RFZ oNJhnhư 8RFZcũ, 8RFZcô loángLTZQ thoánoNJhg 8RFZnhìn thấyLTZQ taoNJhy moNJhình oNJhbấu cemAihặt lênoNJh đệZFpKm gZFpKiường, nắm choNJhặt, lạiLTZQ buônemAig raoNJh, nZFpKắm chemAiặt, lạiLTZQ buôZFpKng LTZQra... Ch8RFZỉ LTZQkhi lLTZQặp điemAi lặemAip lạiLTZQ như8RFZ vậy, ZFpKtinh thần8RFZ củaZFpK 8RFZcô mớLTZQi cemAió thểoNJh tậpemAi t8RFZrung mZFpKột chút.ZFpK ZFpKỞ troLTZQng đạiLTZQ LTZQdương hỗnLTZQ lZFpKoạn này, côemAi loNJhuôn toNJhự nhoNJhắc LTZQnhở mìnhoNJh, kh8RFZông đoNJhược bịemAi hắoNJhn thốngemAi trLTZQị, khô8RFZng 8RFZthể buôngLTZQ xuôi sinhoNJh mạn8RFZg này.

“Viết remAia đemAii.” GiọngemAi nóZFpKi emAicủa hắn8RFZ giốngZFpK n8RFZhư â8RFZm thoNJhanh tựemAi nhioNJhên duy nh8RFZất t8RFZrong oNJhthế giớoNJhi đauZFpK ZFpKkhổ này,LTZQ vừemAia cảm8RFZ độLTZQng ZFpKvừa dụZFpK emAihoặc: “MuốoNJhn oNJhkết thúc khôngLTZQ? emAiChỉ cần8RFZ 8RFZcô oNJhviết emAira tấtemAi cả8RFZ 8RFZnhững cảm8RFZ giáZFpKc LTZQđó. N8RFZếu khôoNJhng pZFpKhải bởiemAi oNJhvì oNJhBạc C8RFZận Ngôn, 8RFZcô v8RFZốn emAicó themAiể lLTZQàm moNJhột côemAi gáoNJhi bìnoNJhh th8RFZường vuLTZQi vẻ,LTZQ cemAió cZFpKuộc LTZQsống củaLTZQ mộtemAi người bìnhoNJh t8RFZhường, saLTZQo phải8RFZ hứLTZQng choNJhịu nhữemAing đauZFpK kLTZQhổ 8RFZcủa ngàyLTZQ h8RFZôm nay?”

Từng ZFpKcơn chemAiua 8RFZxót oNJhùa 8RFZlên 8RFZtrong lònZFpKg GiảemAin oNJhDao. ĐúngZFpK ZFpKvậy, nếu 8RFZnhư kZFpKhông phảiemAi BemAiạc C8RFZận NgônoNJh, cuoNJhộc đLTZQời côLTZQ sẽZFpK kháLTZQc hoemAiàn toZFpKàn. 8RFZCô semAiẽ oNJhsống tr8RFZong một t8RFZhế giZFpKới bìZFpKnh t8RFZhường cLTZQó ZFpKánh oNJhmặt oNJhtrời xáoNJhn lạemAin, làmoNJh saemAio p8RFZhải c8RFZhìm oNJhvào bóZFpKng oNJhđêm sâu khôLTZQng thấZFpKy đáyemAi tZFpKhế này?

Nước mắt8RFZ lạoNJhi temAiràn rZFpKa lZFpKần nữaemAi, thấmZFpK vemAiào LTZQhốc ZFpKmắt hemAiõm sâoNJhu của cemAiô. Lời8RFZ oNJhnói emAicủa TZFpKạ LTZQHàm, khiếnoNJh lemAiòng cZFpKô LTZQcứ âLTZQm thầLTZQm ZFpKmặc LTZQniệm lặpZFpK đ8RFZi lặpoNJh lạoNJhi một cáiZFpK tên:emAi BoNJhạc CậnemAi NgônoNJh, 8RFZBạc CậnemAi Ngôn...

“Lẽ nàoemAi cLTZQô khônZFpKg oNJhmuốn oNJhnói cLTZQho 8RFZanh toNJha bLTZQiết? CemAiô ởZFpK 8RFZđây chịuoNJh baooNJh nhiêu đemAiau emAikhổ. ZFpKCô đãoNJh sắZFpKp khôZFpKng chịuemAi oNJhnổi rồZFpKi, nhưnLTZQg 8RFZđây chỉoNJh mớioNJh ZFpKlà bắtLTZQ đầu thôemAii.” TLTZQạ ZFpKHàm oNJhnhìn chLTZQằm chằemAim g8RFZương m8RFZặt ZFpKtái oNJhnhợt 8RFZđang oNJhgắng emAisức cắn8RFZ chặtLTZQ môemAii dưới emAicủa côZFpK, ýoNJh cư8RFZời temAirong mLTZQắt hZFpKắn ngàyLTZQ coNJhàng sâLTZQu, gLTZQiọng n8RFZói lạioNJh cà8RFZng giemAiống nhZFpKư đan8RFZg chia semAiẻ ZFpKnỗi đLTZQau cùnZFpKg cô:emAi “NoNJhói vớZFpKi anoNJhh emAita, c8RFZô memAiuốn roNJhời xLTZQa emAianh t8RFZa. CZFpKhỉ cầ8RFZn không oNJh còn qua8RFZn hệZFpK vemAiới aoNJhnh taLTZQ, làmZFpK sLTZQao oNJhcó người8RFZ muố8RFZn trZFpKa t8RFZấn ZFpKcô? LTZQTình LTZQyêu vốoNJhn khôngemAi phải l8RFZà 8RFZtất oNJhcả củaemAi cuộ8RFZc sốngZFpK, LTZQtừ ZFpKbỏ đioNJh, temAiừ 8RFZbỏ rồiemAi mọioNJh thứ8RFZ sẽLTZQ tLTZQốt hơn.LTZQ SánemAig nLTZQgày moNJhai, cô sẽoNJh nằmoNJh tZFpKrên giườngoNJh bệnemAih ZFpKcủa mộZFpKt bệnh8RFZ việZFpKn côn8RFZg, oNJhtất cảoNJh đềLTZQu sẽZFpK emAikết thúcoNJh, 8RFZchỉ cần cô8RFZ gửiLTZQ LTZQcho a8RFZnh emAita emAimột bZFpKức thư.”

Giản DaoNJho mơoNJh hồZFpK ngẩng8RFZ đoNJhầu, 8RFZcô ZFpKnhìn emAithấy emAigương moNJhặt tươZFpKi cườiemAi anh tuấnLTZQ oNJhxa xăLTZQm củ8RFZa T8RFZạ H8RFZàm. emAiSau đó8RFZ tronZFpKg toNJhay bLTZQị LTZQnhét và8RFZo mộemAit câyoNJh bút.

“Viết oNJhra đi.LTZQ” HắnemAi emAikhẽ dLTZQỗ dànZFpKh: “CôZFpK sẽLTZQ rờioNJh 8RFZxa anZFpKh taoNJh, 8RFZtất cả ZFpK đều s8RFZẽ kếZFpKt oNJhthúc. KoNJhhông 8RFZcòn đauLTZQ khổ,LTZQ ZFpKcô emAisẽ emAicó đượcLTZQ mZFpKột cemAiuộc sốn8RFZg mớoNJhi, tôioNJh LTZQsẽ thả 8RFZcô nZFpKgay 8RFZlập tức.”

Giản emAiDao hốtoNJh hoảnemAig nhoNJhìn ZFpKgiấy bútemAi temAirước mặt.

Chỉ cần8RFZ vLTZQiết mộtZFpK bZFpKức thLTZQư, emAirời x8RFZa BạcZFpK CậnoNJh NgôLTZQn, người8RFZ nàemAiy ZFpKsẽ bỏ quoNJha chemAio LTZQmình sao?

Chỉ cầ8RFZn mộtemAi 8RFZbức thư?

Đầu búZFpKt kioNJhm loại8RFZ mLTZQảnh khảnh,oNJh nhLTZQẹ nhemAiàng lướtoNJh qoNJhua mặ8RFZt giấy,8RFZ đã oNJh viết đượcZFpK oNJhhai từ8RFZ LTZQđau đớnZFpK nhất.

‘Cận Ngôn.’

Máu thZFpKịt LTZQgiàn gemAiiụa cZFpKhe lấoNJhp vàiLTZQ đốtemAi nLTZQgón temAiay đãZFpK biếnZFpK hì8RFZnh, Giản8RFZ Dao bỗnLTZQg dưngLTZQ n8RFZắm c8RFZhặt bút,LTZQ dừ8RFZng oNJhlại toNJhrên memAiặt gZFpKiấy, chZFpKỉ i8RFZm lặZFpKng rơioNJh lệ.

“Sao 8RFZkhông ZFpKviết tiếp?”emAi GemAiiọng cLTZQủa hắ8RFZn vẫnoNJh ôemAin hòaoNJh như8RFZ cũ,emAi LTZQlại thấp thoánZFpKg lộemAi rLTZQa sựLTZQ rétemAi lạnh.

Ngón ZFpKtay G8RFZiản DaLTZQo thả8RFZ raZFpK, c8RFZây bú8RFZt ZFpKlăn xuốnemAig khăLTZQn trảLTZQi giườngemAi, để lạioNJh mộtZFpK lo8RFZạt cácLTZQ vếtoNJh mựcZFpK lộLTZQn 8RFZxộn. LTZQMà coNJhô thZFpKì ch8RFZôn đầu8RFZ vàoLTZQ giữa8RFZ cánLTZQh 8RFZtay cLTZQủa mình, lụcoNJh ZFpKphủ ngũoNJh tạ8RFZng đLTZQau nhZFpKư khôngemAi phảLTZQi củaemAi bảnoNJh thân.

Không, kZFpKhông temAihể viết.oNJh DemAiù ZFpKcó giZFpKan naLTZQn, kLTZQhổ sZFpKở đếnoNJh m8RFZức nàemAio đi emAichăng nữa8RFZ ZFpKcũng 8RFZkhông t8RFZhể viết.

Hắn đ8RFZang loNJhừa cô.

Viết x8RFZong bứcoNJh 8RFZthư c8RFZhia tZFpKay LTZQđau khổ8RFZ nàyemAi, hắemAin 8RFZsẽ giế8RFZt côZFpK ngay 8RFZlập oNJhtức. Bở8RFZi vìoNJh đâLTZQy khônLTZQg phảiemAi làLTZQ thưemAi chiLTZQa tZFpKay, đâoNJhy chínZFpKh 8RFZlà 8RFZdi thưZFpK củoNJha côemAi, mộZFpKt bức ZFpKdi ZFpKthư hemAiủy đi8RFZ tìLTZQnh y8RFZêu củaZFpK côLTZQ vZFpKà BoNJhạc LTZQCận NoNJhgôn. ZFpKĐây mớiZFpK làemAi toNJhhứ hắnLTZQ cần,8RFZ hắn rLTZQất remAiõ oNJhphải lemAiàm th8RFZế nà8RFZo emAimới emAicó th8RFZể LTZQcho oNJhBạc CemAiận NgônLTZQ oNJhmột ZFpKđả ZFpKkích tLTZQrầm trọn8RFZg nhất emAi ngoài vioNJhệc chemAiỉ LTZQgiết 8RFZchết cô.

Nhẫn nhịn,LTZQ cầnZFpK ZFpKphải nhẫn8RFZ nhịn.

Cô cầnZFpK phảioNJh sốoNJhng đểLTZQ gặoNJhp anh!

Không cònemAi 8RFZnghi nZFpKgờ ZFpKgì nữa,LTZQ soNJhự khánemAig cLTZQự trầmLTZQ mLTZQặc, yếuemAi LTZQđuối và kiênLTZQ đLTZQịnh này,ZFpK khoNJhiến chLTZQo semAiắc mLTZQặt TạemAi HàmemAi ZFpKtừ LTZQtừ oNJhtrầm xuống.

Đôi ta8RFZy bZFpKăng l8RFZạnh emAikhông tiếng8RFZ độnoNJhg đèoNJh lênoNJh cemAiánh taZFpKy côZFpK, ngón LTZQtay đànZFpK ZFpKông temAirắng trẻemAio toNJhhon dàiLTZQ, oNJhở trêemAin emAiphần emAida cooNJhi như8RFZ cònoNJh lành8RFZ lặZFpKn trắngemAi nhưoNJh ngọc củaLTZQ cô,LTZQ khẽ8RFZ xLTZQoa xoa.

“Là tôiZFpK xLTZQuống ta8RFZy choNJhưa đủLTZQ sao?”8RFZ HắnZFpK ZFpKkhẽ ZFpKhỏi: “MoNJhới khiếnZFpK cho coNJhô tZFpKưởng rằoNJhng oNJhcòn oNJhcó thLTZQể tLTZQiếp tụcoNJh khô8RFZng n8RFZghe lờemAii ZFpKnhư vậy?”

Giọng điệuemAi bìemAinh 8RFZtĩnh vàoNJh oNJhlạnh lùnLTZQg củaZFpK hoNJhắn khiếoNJhn toNJhim gemAian phèo phổoNJhi cemAiủa GioNJhản LTZQDao cZFpKo thắemAit lại.

Hắn nổiZFpK giLTZQận rồi.

Cô cuốLTZQi cù8RFZng emAicũng 8RFZkhông ZFpKtránh k8RFZhỏi việZFpKc chọ8RFZc giậnoNJh hắn.

“Ha...” HemAiắn khẽ8RFZ cườLTZQi, emAigiọng cườioNJh nàemAiy cà8RFZng khiếoNJhn cZFpKô ZFpKsởn emAitóc gáy. C8RFZòn nZFpKgón taoNJhy ZFpKđang lướt8RFZ trêLTZQn demAia ZFpKthịt ZFpKcô lạioNJh càngemAi cLTZQhầm ZFpKchậm emAigia tăemAing ZFpKsức mạnhLTZQ ma sáLTZQt, tạLTZQo emAithành cảmoNJh giáLTZQc đauoNJh emAiđớn lâoNJhm râm.

“Vậy thì8RFZ chúngemAi temAia đổioNJh m8RFZột 8RFZcách ZFpKkhác vậy.”LTZQ 8RFZHắn emAinói: “CoNJhó 8RFZlẽ lúc noNJhày LTZQtặng ZFpKmột oNJhmón 8RFZquà oNJhcho SemAiimon làLTZQ memAiột ý8RFZ kiếoNJhn khôngZFpK tồi.”

Tay oNJhhắn chuyểnZFpK độngoNJh từemAi từoNJh dọoNJhc thZFpKeo thânZFpK thểemAi cô8RFZ, LTZQmơn trớnLTZQ cổ voNJhà cánh8RFZ taZFpKy, ZFpKcuối cùnoNJhg dừLTZQng lại8RFZ trêZFpKn lemAiưng cô.

“Xoạt...” QuầoNJhn áoLTZQ bịoNJh x8RFZé rZFpKách khiếnemAi LTZQkhông khíoNJh lànhZFpK lạnoNJhh ù8RFZa đến càngZFpK giLTZQa tăngLTZQ c8RFZảm giáoNJhc LTZQđau đớZFpKn ẩemAin ZFpKsâu troemAing dZFpKa thịt.

“Chỗ nàZFpKy vẫnLTZQ c8RFZòn đưZFpKợc giữemAi gìLTZQn rấtLTZQ oNJhtốt.” HắnZFpK khẽoNJh t8RFZhan thởZFpK: “MộtZFpK chút vếoNJht thươn8RFZg cũn8RFZg LTZQkhông cóLTZQ, giốngoNJh LTZQnhư lờiZFpK tôiLTZQ đemAiã hứemAia với8RFZ cô.”

Toàn thânemAi GiảLTZQn DaoNJho 8RFZbắt đầuZFpK rZFpKun LTZQrẩy ZFpKtheo sựZFpK tiếemAip LTZQxúc mơn8RFZ 8RFZtrớn của đLTZQầu nemAigón ta8RFZy LTZQhắn, nướcoNJh moNJhắt 8RFZcô lạiLTZQ tuônZFpK oNJhtrào loNJhần nữa.

***

Phó TửoNJh oNJhNgộ tỉemAinh LTZQlại t8RFZừ oNJhcơn moNJhê, LTZQđã lZFpKà chuZFpKyện củaLTZQ ha8RFZi ZFpKngày sau. LạiemAi q8RFZua 8RFZthêm 8RFZmột LTZQngày, a8RFZnh oNJhmới cemAió thểemAi miễnZFpK cưỡn8RFZg mởoNJh miệngemAi noNJhói chuyện.

Anh vẫLTZQn nằ8RFZm tremAiong phòLTZQng sZFpKăn sócLTZQ đemAiặc biệt8RFZ nhưLTZQ cZFpKũ, b8RFZác sĩ emAinghiêm khắoNJhc khốngLTZQ 8RFZchế thLTZQời giaemAin và8RFZ 8RFZsố lượngZFpK LTZQngười t8RFZhăm bệnhemAi. HôZFpKm noNJhay memAiới ZFpKtỉnh ZFpKlại gặp ngườoNJhi nZFpKhà đưZFpKợc emAimột chútoNJh, oNJhy 8RFZtá đã8RFZ đếnZFpK nóLTZQi vớiemAi LTZQanh, ALTZQn NemAiham LTZQmuốn gặpZFpK anh.

“Được.” AoNJhnh yếZFpKu ớtZFpK đồng8RFZ ý.

Bởi v8RFZì oNJhanh biếoNJht, n8RFZhất địnhoNJh cóLTZQ oNJhliên quaoNJhn đế8RFZn BạcLTZQ CậnZFpK Ngôn.

Từ k8RFZhi aZFpKnh 8RFZtỉnh lạoNJhi đếnemAi goNJhiờ, BạcoNJh Cận8RFZ 8RFZNgôn oNJhchưa từngemAi xuấtZFpK LTZQhiện. Cậu emAiấy oNJhcũng khôn8RFZg 8RFZcần 8RFZphải xuấLTZQt h8RFZiện, bởiLTZQ LTZQvì hoNJhiện giờLTZQ voNJhiệc cứemAiu 8RFZGiản DaemAio mớioNJh oNJhlà chuyện cấpZFpK toNJhhiết nhất.

Nghĩ 8RFZđến GZFpKiản Dao8RFZ, lòngLTZQ PhóemAi emAiTử oNJhNgộ lạ8RFZi đauemAi đớn.

Vậy tZFpKhì, emAiAn Nha8RFZm đếnoNJh ZFpKtìm an8RFZh làZFpKm gì?

Ánh mặtoNJh trLTZQời bLTZQuổi cemAihiều nh8RFZư tZFpKấm oNJhsa oNJhmỏng phủLTZQ xuống8RFZ, chiếLTZQu lên giLTZQường bệLTZQnh tremAiắng muốt,oNJh tạoLTZQ nên8RFZ emAimột cảm8RFZ LTZQgiác chLTZQớp nZFpKhoáng k8RFZhông chemAiân thực8RFZ. 8RFZDo mất máuoNJh quá8RFZ nhiemAiều, s8RFZắc 8RFZmặt PhoNJhó TửZFpK 8RFZNgộ từemAi lúcLTZQ nhậoNJhp oNJhviện LTZQđến ZFpKgiờ luônLTZQ LTZQtrắng boNJhệch như giấy,ZFpK emAinhưng emAianh vẫZFpKn oNJhcố gắnemAig nLTZQở nemAiụ cườioNJh vớiemAi AemAin NhoNJham đangLTZQ noNJhgồi bênZFpK cạnhoNJh giường.

Mấy hoNJhôm không8RFZ 8RFZgặp, emAichàng tZFpKrai tZFpKhanh ZFpKtú sốngemAi nộiZFpK LTZQtâm vàZFpK lãnh ZFpK đạm ZFpKngày xưaemAi, gLTZQiờ phútZFpK noNJhày LTZQcằm đemAiã bắtZFpK đầuoNJh loNJhún phúemAin 8RFZrâu, thầnemAi sắcLTZQ cũng8RFZ oNJhlộ vẻoNJh b8RFZướng bỉnh ngoNJhhiêm túc.

“Anh ấyZFpK đãemAi emAinhốt mZFpKình ởemAi khácemAih sạn8RFZ emAiba ngàZFpKy rLTZQồi.” emAiAn NhLTZQam LTZQnói: “Không vemAiào khônZFpKg ZFpKra, koNJhhông nhậnLTZQ đemAiiện toNJhhoại oNJhcủa bấtemAi emAicứ oNJhngười nào,8RFZ kemAihông oNJhai biết 8RFZanh ấoNJhy đa8RFZng làZFpKm gì.”

Phó oNJhTử NgộoNJh nZFpKgẩn người,LTZQ khóoNJhe mZFpKôi giậtLTZQ giật.

Chỉ cóoNJh mấLTZQy cZFpKâu đơnZFpK gi8RFZản oNJhnày, kLTZQhiến ZFpKcho emAicả phòZFpKng bệnhoNJh lâZFpKm vào 8RFZ trầm mặcZFpK. ALTZQn NZFpKham khZFpKông ZFpKnói toNJhhêm goNJhì, 8RFZPhó Tử8RFZ NgộZFpK cũngoNJh khôngLTZQ lênZFpK tiếng.

Qua m8RFZột lZFpKúc lâemAiu, PhLTZQó TửoNJh oNJhNgộ mới8RFZ hỏi:emAi oNJh“Có... tiemAin tZFpKức của..emAi. Giản D8RFZao chưa?”

Sắc 8RFZmặt AoNJhn 8RFZNham LTZQlại âmZFpK LTZQu emAithêm mấemAiy 8RFZphần: “KhZFpKông có.”

Nước MLTZQỹ rộng8RFZ lớemAin nhưoNJh vLTZQậy, m8RFZuốn tìemAim ZFpKra LTZQtung t8RFZích oNJhcủa một8RFZ 8RFZcô gái, đâemAiu doNJhễ dàngZFpK gZFpKì? oNJhHuống hồemAi đốiemAi phưoNJhơng c8RFZòn làZFpK một8RFZ 8RFZcao th8RFZủ emAilên kế8RFZ hoemAiạch goNJhây LTZQán vô cùn8RFZg ZFpKkín kẽ.

Thật oNJhra BạcoNJh Cận8RFZ Ngôn8RFZ đónoNJhg cửaLTZQ emAikhông rLTZQa nemAigoài, cảnhoNJh semAiát hai bênoNJh oNJhTrung MZFpKỹ đ8RFZều khLTZQông 8RFZcó pemAihê bìLTZQnh kemAiín đLTZQáo gLTZQì cảLTZQ. ZFpKBởi voNJhì vốoNJhn LTZQcó thểemAi pemAihác họa cáiZFpK gemAiì ZFpKthì đềLTZQu đãoNJh làm8RFZ 8RFZhết, thậmZFpK chíemAi oNJhđến tênLTZQ họ8RFZ thoNJhân phận8RFZ emAiDNA, loNJhần trướcZFpK oNJhcũng đã LTZQbị B8RFZạc Cậ8RFZn NgôLTZQn bắt8RFZ LTZQđi xáemAic nhậLTZQn đầyLTZQ đủ.8RFZ CLTZQòn lạLTZQi chỉoNJh l8RFZà cô8RFZng voNJhiệc củaLTZQ 8RFZcác thanh troNJha cảnhZFpK soNJhát, ZFpKtruy tìmoNJh ZFpKdấu voNJhết lầnZFpK 8RFZra emAitên tLTZQội phZFpKạm này.

“Cho dùZFpK làoNJh toNJhhiên 8RFZtài tâmoNJh lýemAi tộiemAi phạm,ZFpK cũngoNJh 8RFZcó lúcemAi không8RFZ thể cemAiứu đượZFpKc bạnoNJh gZFpKái của8RFZ mìnhoNJh.” MZFpKột emAithanh temAira 8RFZtừng oNJhtrải củaemAi FBemAiI đZFpKã n8RFZói ZFpKnhư vậy: “LTZQTôi ng8RFZhĩ coNJhó lẽemAi SLTZQimon LTZQcần 8RFZthêm thZFpKời LTZQgian đểLTZQ tiZFpKếp nhận8RFZ... sựoNJh thậtemAi oNJhtàn khốcZFpK này.”

Cục diệ8RFZn hiệnemAi toNJhại, kLTZQhiến t8RFZâm tìnhLTZQ LTZQAn ZFpKNham oNJhbuồn 8RFZbực vZFpKô cùng. ĐLTZQến tìLTZQm PZFpKhó Tử8RFZ NgemAiộ bởiLTZQ oNJhvì aemAinh cZFpKó lLTZQẽ oNJhlà 8RFZngười demAiuy ZFpKnhất cZFpKó toNJhhể kZFpKhiến BạZFpKc CậemAin Ngôn raemAi ZFpKkhỏi phòng.

...

“Cậu ấy.emAi.. khôoNJhng temAiiếp nhậZFpKn đâu.”ZFpK PhZFpKó TửemAi NgộemAi khẽemAi nói.

An NhaoNJhm emAigiật mìnhLTZQ, khôn8RFZg hiểZFpKu ZFpKanh đZFpKang nóoNJhi vềemAi emAiđiều gìZFpK. Sắc8RFZ mặt ZFpKPhó TemAiử NgộemAi lZFpKộ r8RFZa thầnZFpK sắcLTZQ thươngLTZQ xót.

Anh emAihiểu n8RFZgười bạnoNJh t8RFZhân của8RFZ mìZFpKnh, emAiđó làZFpK một8RFZ ngườiZFpK đemAiàn ông 8RFZ kiêu ngemAiạo vàLTZQ ngoNJhay ZFpKthẳng. Việc8RFZ oNJhmất 8RFZđi GemAiiản DaZFpKo, BạcoNJh CậnZFpK NgZFpKôn mãi8RFZ memAiãi cũoNJhng khônoNJhg thể 8RFZtiếp nhZFpKận được.

Cho LTZQdù lemAiúc nà8RFZy GiảnoNJh DaemAio LTZQđã chết,oNJh cZFpKậu ấyoNJh cLTZQũng soNJhẽ khôZFpKng tiếp nhận.

Mà hiệnoNJh giờ,ZFpK cemAiậu ấ8RFZy lạZFpKi q8RFZuay 8RFZvề oNJhthế giemAiới c8RFZủa bảnZFpK thân.LTZQ Cậ8RFZu ấy đangoNJh LTZQsuy nghZFpKĩ điề8RFZu gìZFpK? NếoNJhu emAinhư GiảnZFpK oNJhDao thậtLTZQ sựLTZQ chếemAit điLTZQ rồi,ZFpK 8RFZtương laoNJhi oNJhcủa cậZFpKu ấy sẽemAi 8RFZnhư thếLTZQ noNJhào đây?

Phó TửemAi NgoNJhộ yênLTZQ lZFpKặng oNJhtrong khoảnZFpKh khắ8RFZc, thLTZQấp giọn8RFZg nóoNJhi: “GiemAiúp tôi... gọioNJh ZFpKđiện thoNJhoại... LTZQcho cậuoNJh ấy.”

An NhLTZQam gậtLTZQ đầu,emAi oNJhlấy ZFpKdi độngLTZQ emAira oNJhbấm sốLTZQ, đểZFpK lê8RFZn bêLTZQn oNJhtai anh.

Điện th8RFZoại remAieng moNJhười mấyemAi tiếLTZQng, LTZQAn NhemAiam đ8RFZã khẽLTZQ nhZFpKíu màemAiy, themAiần sắc củaZFpK PhLTZQó TLTZQử NZFpKgộ vẫnZFpK khôngemAi thaLTZQy đ8RFZổi LTZQnhư cũ,LTZQ a8RFZnh chỉ8RFZ chămLTZQ 8RFZchú lắn8RFZg ng8RFZhe, ánhoNJh mắt dõi8RFZ vềemAi phíaLTZQ trước.

Một tiếngZFpK ‘cạch’ZFpK koNJhhẽ van8RFZg loNJhên, cuốioNJh ZFpKcũng oNJhđã n8RFZhận đZFpKược điện.

“Cận NgônZFpK?” LTZQGiọng nóoNJhi củaemAi PhóLTZQ TửZFpK N8RFZgộ khLTZQàn đặc.

Đầu LTZQdây bênLTZQ ZFpKkia yê8RFZn lặZFpKng mZFpKấy giây,8RFZ mớLTZQi LTZQtrả lời:ZFpK “TLTZQử Ngộ.”

Lúc này8RFZ, LTZQAn LTZQNham độtLTZQ nhiênoNJh nhìnoNJh thấyemAi, PemAihó ToNJhử NgộZFpK ngẩZFpKn emAingười một lemAiúc, sắcemAi mặtemAi cũLTZQng cZFpKó chút8RFZ ZFpKbiến đổi.emAi SoNJhau đó8RFZ an8RFZh ng8RFZẩng đemAiầu oNJhlên nhìn:emAi emAi“An Nham... cZFpKậu... oNJhra ngoàioNJh tr8RFZước đi.”

An Nh8RFZam gậtZFpK gậtLTZQ đầu,LTZQ đLTZQặt d8RFZi độngemAi và8RFZo ZFpKtay 8RFZanh. An8RFZh oNJhta ZFpKquay người đioNJh vềemAi emAiphía cZFpKửa. Lú8RFZc 8RFZcánh cửaLTZQ từZFpK từoNJh khépLTZQ lemAiại, 8RFZanh oNJhta độtoNJh nhiêLTZQn ngẩLTZQng đầu emAilên, sLTZQau oNJhđó loNJhiền LTZQgiật mình.

Phó oNJhTử NgộemAi vẫnZFpK LTZQduy 8RFZtrì dáemAing nằmoNJh 8RFZthẳng nhưZFpK cũ,8RFZ m8RFZột cáZFpKnh tay miễZFpKn cưỡngemAi cứZFpKng ngZFpKắc cầm8RFZ lấy8RFZ oNJhdi động.emAi N8RFZhưng toNJhrên gư8RFZơng emAimặt oNJhanh tu8RFZấn toNJhrắng oNJhbệch đó, lạZFpKi cóoNJh mộ8RFZt giọ8RFZt nướcLTZQ mắtZFpK khLTZQông thểLTZQ kìm8RFZ nemAién đượcLTZQ ZFpKlăn xuống.

Người bZFpKác sĩLTZQ nàyoNJh, lemAià bạn8RFZ 8RFZthân duoNJhy nhấLTZQt cemAiủa BLTZQạc CậnemAi LTZQNgôn. Hôm LTZQ đó lúoNJhc anZFpKh trúemAing đạLTZQn ngemAiã xuốoNJhng đemAiất, sLTZQinh mạemAing đoNJhang lúLTZQc oNJhnguy ZFpKhiểm, emAianh LTZQlại chỉZFpK lẩm LTZQ bẩm ‘GiảoNJhn Dao.emAi.. bả8RFZo oNJhvệ 8RFZcô LTZQấy...’, cũngLTZQ chưemAia temAiừng rLTZQơi LTZQmột gemAiiọt nước8RFZ mắtLTZQ. LoNJhúc làm xonZFpKg phẫuZFpK thuật8RFZ, hômoNJh 8RFZnay đemAiáng lẽemAi sLTZQau oNJhkhi thuốLTZQc ZFpKtê LTZQhết hiệuoNJh lực8RFZ soNJhẽ 8RFZđau đớn vôemAi cùng,8RFZ aoNJhnh cLTZQũng LTZQchưa từnoNJhg r8RFZơi mLTZQột oNJhgiọt nướcLTZQ mắemAit nào.

Nhưng hiện8RFZ giờoNJh vừ8RFZa nghZFpKe thấLTZQy giọngLTZQ nóiemAi củemAia BạcZFpK Cậ8RFZn NgôoNJhn, anh oNJhthoáng chLTZQốc lạiLTZQ 8RFZrơi nướoNJhc mắt.

An NhLTZQam từemAi từZFpK khép8RFZ ZFpKlại khoNJhe cửa8RFZ 8RFZcuối cùng,LTZQ lặn8RFZg lemAiẽ coNJhhờ ởoNJh bênZFpK ngoài, koNJhhông lêoNJhn tiếng.

Nhưng hLTZQiện oNJhgiờ, oNJhanh 8RFZta vốemAin k8RFZhông b8RFZiết được,emAi mãi8RFZ đến8RFZ sZFpKau k8RFZhi vụ ánLTZQ oNJhkết tZFpKhúc, anLTZQh oNJhta mớ8RFZi thậtZFpK sự8RFZ hiểuZFpK nguyemAiên nhân8RFZ ZFpKvà hàoNJhm 8RFZý tạemAii s8RFZao giờLTZQ phoNJhút này emAiPhó TLTZQử NgộoNJh lạiZFpK độtLTZQ nhiênLTZQ LTZQrơi nướcemAi mắt.

Mà cùngemAi lúcLTZQ này,oNJh khácLTZQh 8RFZsạn MarrioNJhott trooNJhng truoNJhng 8RFZtâm thoNJhành phemAiố, tại căoNJhn phòLTZQng troNJhên 8RFZtầng caemAio nhất.

Bạc CoNJhận NgemAiôn đã8RFZ themAiay đổi8RFZ một8RFZ ZFpKbộ 8RFZvest đenLTZQ emAitừ đầuZFpK 8RFZđến chânLTZQ, bóng LTZQdáng côemAi đơemAin emAiđứng temAihẳng ởZFpK temAirướng emAicửa s8RFZổ phZFpKa loNJhê. ZFpKBên oNJhngoài cemAiửa sZFpKổ, ánLTZQh cLTZQhiều tà hoàLTZQng hôZFpKn trảZFpKi ánhemAi sáoNJhng LTZQảm LTZQđạm lêoNJhn emAimặt anh8RFZ, anoNJhh nemAiắm chặtZFpK dZFpKi oNJhđộng, ZFpKđôi mắt ZFpKđen demAiài n8RFZhìn xZFpKuống 8RFZthành 8RFZphố dướioNJh cemAihân. emAiTrên gươZFpKng mặtoNJh anoNJhh tuấZFpKn nhZFpKư ngọZFpKc, chỉ emAi còn loNJhại LTZQvẻ LTZQtĩnh l8RFZặng lạnhLTZQ băng.

***

Lúc GiZFpKản DZFpKao tỉnhLTZQ lạiLTZQ ZFpKlần nữemAia, pháoNJht hiện8RFZ mì8RFZnh đangoNJh nemAiằm sấp trênLTZQ mộtoNJh cáiemAi ZFpKgiá sắZFpKt lạnoNJhh lẽLTZQo. Q8RFZuần áoLTZQ vẫn8RFZ còZFpKn, n8RFZhưng saZFpKu lưnoNJhg lạiemAi ZFpKlộ rZFpKa trong LTZQkhông khíoNJh lạ8RFZnh gioNJhá, oNJhtay cLTZQhân 8RFZcô emAivẫn bịZFpK xíchZFpK sắtZFpK khZFpKóa chặt8RFZ, khôZFpKng thể8RFZ độLTZQng đậy.

Tình hìnhemAi nemAiày khioNJhến ZFpKcô khiếp8RFZ soNJhợ. C8RFZô ngướcemAi mắtoNJh nhìnoNJh án8RFZh đèn 8RFZsáng dìemAiu dịuLTZQ x8RFZung quanh8RFZ, c8RFZô đoNJhã LTZQbị đẩoNJhy khỏiZFpK lồng8RFZ giamZFpK, đặtoNJh tr8RFZên mộtemAi khoả8RFZng đất emAitrống, giemAiống nhZFpKư mZFpKột coZFpKn cá8RFZ nằemAim trêemAin thớt.

Cô dùngLTZQ sứcZFpK cắnZFpK mLTZQạnh vàoNJho môi8RFZ dướiLTZQ đa8RFZng nứoNJht nẻ8RFZ, cơZFpKn đauZFpK kịch loNJhiệt emAitruyền đến.

Đại nãooNJh voNJhẫn coNJhòn rấLTZQt chậmoNJh chạp,8RFZ nhưZFpKng ýLTZQ 8RFZthức, tầmZFpK nemAihìn và thínhemAi giácoNJh củaLTZQ côoNJh đềuZFpK tỉnhoNJh táo8RFZ. HắnemAi đãLTZQ dừngLTZQ tiêmLTZQ tZFpKhuốc 8RFZcho oNJhcô, 8RFZlà emAibởi emAivì hứng thúemAi củZFpKa hắnemAi đZFpKã emAichuyển từoNJh qLTZQuất remAioi LTZQtruy đuổi...8RFZ ZFpKsang lộtemAi dZFpKa rồZFpKi sao?

Khóe mắtZFpK GiảZFpKn DaemAio tZFpKừ tZFpKừ ẩLTZQm ướt,8RFZ noNJhhưng côoNJh oNJhvẫn coNJhố gLTZQắng kìm noNJhén, khô8RFZng đểemAi bảnLTZQ thânLTZQ ZFpKphát r8RFZa tiemAiếng ZFpKnức nởoNJh oNJhquá lớn.oNJh CoNJhó điềuoNJh mộtemAi c8RFZhút oNJhâm thanh oNJh này, LTZQlàm soNJhao cóLTZQ thZFpKể thoátZFpK khỏioNJh đô8RFZi mắtZFpK ZFpKvà lỗoNJh tLTZQai của8RFZ người8RFZ đó..oNJh. emAiPhía saemAiu lưng emAi cô bỗngLTZQ truy8RFZền đLTZQến đemAiộng tĩZFpKnh, c8RFZó ngưZFpKời đứngemAi dậ8RFZy từ8RFZ trê8RFZn s8RFZô ZFpKpha, nemAigâm ngoNJha mộoNJht khúc oNJhca cZFpKất bưLTZQớc đZFpKi qua.

“Cuối cemAiùng cũngZFpK tỉnhZFpK rồi.”8RFZ LTZQHắn đứngoNJh bên8RFZ emAicạnh 8RFZcô, oNJhtrên 8RFZtay cầm mộtZFpK emAithứ LTZQgì đó,oNJh oNJhkhẽ vemAia chạmZFpK vàoLTZQ emAinhau phátoNJh rZFpKa oNJhtiếng kiemAim loNJhoại LTZQthanh temAihúy. 8RFZCho dù 8RFZ Giản DaoNJho koNJhhông thấy,8RFZ nhưngZFpK oNJhcũng emAiđoán remAia đóZFpK làemAi mộtZFpK oNJhcon daLTZQo gioNJhải phẫu.

Đầu ngLTZQón ZFpKtay lạnhemAi ngắt,emAi lạiZFpK lầoNJhn nLTZQữa dọcLTZQ thLTZQeo thLTZQeo tLTZQấm lưng toNJhrần toNJhhon đẹpemAi cemAiủa cô,ZFpK từ8RFZ tLTZQừ m8RFZơn trớn.

“Tôi sắp8RFZ bắt8RFZ emAiđầu rồi.”oNJh Hắn8RFZ c8RFZúi đầuZFpK nóLTZQi khemAiẽ b8RFZên LTZQtai cemAiô: “CoNJhhỉ là, tZFpKôi còLTZQn chuẩn8RFZ bịZFpK coNJhho cô8RFZ thêLTZQm chúemAit giZFpKa vị,LTZQ 8RFZnhư vậy.LTZQ.. cLTZQó lẽZFpK cemAiô vàoNJh tôi8RFZ đềZFpKu sẽ hưn8RFZg ph8RFZấn 8RFZvà voNJhui vẻ8RFZ hơn.”

Hai taZFpKy củaZFpK oNJhGiản DaZFpKo b8RFZị 8RFZtrói ZFpKở hoNJhai bê8RFZn emAigiá sắt,oNJh 8RFZcô 8RFZkhẽ nắm chặtZFpK lZFpKấy than8RFZh nZFpKgang, sa8RFZu lưnoNJhg cũngemAi emAibị m8RFZột cơnZFpK ớLTZQn LTZQlạnh quoNJhét qua.

Nhưng đioNJhều cLTZQô kemAihông LTZQngờ làemAi, ‘gioNJha vị’LTZQ LTZQmà T8RFZạ HàZFpKm noNJhói 8RFZtới, lại 8RFZlà hìnhZFpK ảnhLTZQ c8RFZó loNJhiên quLTZQan đếnoNJh BạcZFpK CậnLTZQ Ngôn.

Tạ HàZFpKm oNJhcầm lLTZQấy ZFpKhai ZFpKcon d8RFZao nhỏemAi sắZFpKc bénLTZQ 8RFZtinh xảoLTZQ, tLTZQhong thả đi8RFZ đoNJhến trước8RFZ tầZFpKm ZFpKmắt củ8RFZa oNJhcô. LTZQKhông biZFpKết hắn8RFZ ấn8RFZ LTZQvào chỗ8RFZ nào,LTZQ mộtemAi cáiZFpK LemAiCD tr8RFZeo giữa emAikhông trunLTZQg độtLTZQ ngộtoNJh boNJhật sZFpKáng lên.

Là temAiin 8RFZtức. NemAiữ phát8RFZ toNJhhanh viêemAin LTZQđang dùnLTZQg ng8RFZữ điệuoNJh loNJhưu loát emAitrình bà8RFZy: “TiểuZFpK 8RFZthư GiảZFpKn DZFpKao, oNJhbạn gáioNJh emAicủa chuyêZFpKn oNJhgia oNJhtâm lZFpKý t8RFZội phạZFpKm emAinổi tiếng ngưLTZQời HLTZQoa BZFpKạc CậnZFpK Ng8RFZôn, đLTZQã bemAiị tLTZQên b8RFZiến LTZQthái 8RFZăn thịZFpKt ngườiZFpK ‘hoaLTZQ tươoNJhi’ sốemAi m8RFZột bắt cLTZQóc đượcLTZQ b8RFZốn ngày.ZFpK Phía8RFZ cảnh8RFZ sá8RFZt thôZFpKng báooNJh, đang8RFZ tooNJhàn 8RFZlực lụLTZQc semAioát tLTZQung temAiích c8RFZủa kẻ tìnLTZQh ngLTZQhi LTZQTạ HàmemAi. Mà8RFZ t8RFZheo emAichúng emAitôi qZFpKuan LTZQsát, LTZQđây đã8RFZ l8RFZà ngàyemAi thoNJhứ temAiư, GoNJhiáo sư BạLTZQc CậLTZQn NgôemAin vẫnoNJh coNJhòn ZFpKở 8RFZtrong phemAiòng khácLTZQh sạZFpKn như8RFZ ZFpKcũ, cLTZQự tuyệZFpKt bấtemAi cứ8RFZ sựoNJh gi8RFZao tLTZQiếp nào ZFpKvới bêemAin ngoài...”

Lòng GiZFpKản DoNJhao đa8RFZu th8RFZắt emAilại, cemAiô thấyZFpK trêLTZQn m8RFZàn hìoNJhnh lướtemAi qu8RFZa cảnemAih bên ngoàiLTZQ kháLTZQch sạnoNJh emAibọn họoNJh ngemAiủ ZFpKlại lLTZQúc trước.emAi LTZQToàn bộLTZQ tườngemAi pLTZQha 8RFZlê củaLTZQ toNJhòa nhà đangemAi phLTZQản LTZQchiếu ánoNJhh s8RFZáng củaLTZQ buổi8RFZ chiềuZFpK temAià, emAihuy hoemAiàng loNJhộng lẫLTZQy nLTZQhưng LTZQcũng hoànemAi toàn yêoNJhn tĩnh.

Lệ nơLTZQi k8RFZhóe mZFpKắt Giả8RFZn LTZQDao, bỗnoNJhg cemAihốc LTZQào LTZQạt rơLTZQi xuống.

Mà phemAiản LTZQứng nàemAiy oNJhhiển ZFpKnhiên đãZFpK lemAiấy ZFpKđược lòngLTZQ emAiTạ ZFpKHàm. Hắn8RFZ khẽ mỉmemAi cườioNJh đ8RFZi đếoNJhn bLTZQên cạnoNJhh côZFpK, ngẩngoNJh đầZFpKu cùZFpKng xeLTZQm oNJhtin 8RFZtức với8RFZ cô,oNJh hắZFpKn cất8RFZ giọng tr8RFZàn đầemAiy oNJhtán thưởngZFpK: “Đàn8RFZ ôZFpKng ZFpKcàng lZFpKà thLTZQiên ZFpKtài t8RFZhì emAilại cànemAig kiêuemAi ngạo,ZFpK gLTZQặp oNJhphải người m8RFZà bọn8RFZ LTZQhọ khôLTZQng ZFpKcó koNJhhả năZFpKng chZFpKiến thắZFpKng, ZFpKgặp phảiZFpK trắcZFpK trởLTZQ kh8RFZông thểLTZQ nLTZQào chấp nhậnoNJh được,ZFpK sLTZQẽ ZFpKngã cLTZQàng đau.”

Hắn qZFpKuay oNJhđầu nZFpKhìn cLTZQô: “emAiCô đoNJhối vớiemAi hemAiắn r8RFZất quLTZQan trọng.8RFZ TôiZFpK nghĩ ZFpKđợi 8RFZhắn n8RFZhận đượcZFpK oNJhtấm LTZQda củoNJha cô,ZFpK emAitrò choNJhơi oNJhnày LTZQsẽ cZFpKàng emAitrở nên8RFZ vuoNJhi vẻ.oNJh CôemAi nói xoNJhem, hắn8RFZ có8RFZ phảiemAi sZFpKẽ càn8RFZg thêm8RFZ emAitự t8RFZrách đaLTZQu khổ,ZFpK khôZFpKng 8RFZcó cácoNJhh emAinào LTZQtha thứ chooNJh bảnZFpK tLTZQhân mình?”

Giản DaLTZQo LTZQcắn chặtoNJh môiemAi, oNJhtoàn tZFpKhân bemAiắt đầoNJhu ru8RFZn ZFpKlên n8RFZhè nhẹ. Ng8RFZay lúcZFpK nLTZQày, mLTZQột cánhemAi emAitay củoNJha 8RFZTạ HàmemAi 8RFZkhẽ ấnLTZQ lemAiên 8RFZót côLTZQ, oNJhđè néZFpKn LTZQsự rLTZQun rẩyZFpK oNJhcủa cô; mộtemAi emAicánh 8RFZtay khoNJhác lLTZQại emAitừ LTZQtừ trLTZQượt xuống.oNJh GiảnoNJh DLTZQao cảmoNJh emAinhận đưemAiợc co8RFZn 8RFZdao lạnh emAilẽo, khLTZQẽ khoNJhàng chZFpKạm lZFpKên lànLTZQ emAida mình...

Cận Ngôn...emAi oNJhcứu em.

“Tin tứcZFpK nóLTZQng hổi!LTZQ” GiọnZFpKg nó8RFZi LTZQtrong trẻLTZQo củaemAi nữemAi phát8RFZ thanh viLTZQên, độtZFpK emAinhiên cắtemAi oNJhngang cảmemAi xú8RFZc dườngoNJh nh8RFZư đã8RFZ chìoNJhm nghỉm8RFZ cLTZQủa G8RFZiản D8RFZao, cũnemAig cắt nganZFpKg độngZFpK tácZFpK tronemAig tZFpKay oNJhTạ Hàm.oNJh HaZFpKi nZFpKgười đồngZFpK thờZFpKi oNJhngẩng 8RFZđầu, lLTZQại chỉoNJh thấy màLTZQn hìnLTZQh đLTZQang emAidao độnZFpKg, cảnZFpKh sáLTZQt tLTZQừ ZFpKtrong bemAiụi coNJhỏ cầmLTZQ súnZFpKg chạyemAi LTZQnhư điên.

Sắc mặtoNJh TạLTZQ HemAiàm khẽZFpK LTZQtrầm nZFpKgâm, oNJhđứng tLTZQhẳng nhLTZQìn ZFpKchằm chLTZQằm vào emAimàn 8RFZhình. GiọngoNJh nemAiói c8RFZủa emAiphát thanLTZQh oNJhviên 8RFZtỏ v8RFZẻ khẩn8RFZ c8RFZấp truyềnZFpK tới:emAi “.emAi.. Chúng oNJhtôi vZFpKừa memAiới nhZFpKận đZFpKược 8RFZtin tức,oNJh têemAin sátoNJh temAihủ 8RFZbiến th8RFZái ă8RFZn 8RFZthịt ngư8RFZời ‘hemAioa tươZFpKi’ số haZFpKi TommyemAi, khoemAiảng mườiLTZQ toNJhám tiemAiếng đồng8RFZ hồ8RFZ troNJhước, đãZFpK vưemAiợt 8RFZngục khLTZQỏi nhàZFpK giam emAiPelican BaemAiy. TrướcLTZQ m8RFZắt ph8RFZía giámoNJh 8RFZngục vàemAi FZFpKBI đZFpKều cựoNJh tuyemAiệt phátZFpK bi8RFZểu 8RFZbình ZFpKluận về LTZQchuyện này.8RFZ 8RFZCục CảnLTZQh sá8RFZt bZFpKang v8RFZà CụcemAi emAiĐiều trZFpKa 8RFZliên banoNJhg đã8RFZ cemAiùng ph8RFZái mộtoNJh sốZFpK loNJhượng lớn cảnhZFpK sáLTZQt, oNJhtruy tZFpKìm emAitheo dấuemAi vLTZQết trốn8RFZ chạyoNJh coNJhủa hắn...”

Màn LTZQhình chuyểnZFpK đếnZFpK phòZFpKng phZFpKát thanLTZQh, v8RFZẻ mặtLTZQ 8RFZphát 8RFZthanh viêoNJhn nữ rLTZQất ng8RFZhiêm trọng:emAi “emAi... 8RFZNghe nóoNJhi, 8RFZTommy dùnZFpKg 8RFZmáu tưoNJhơi đểoNJh ZFpKlại hemAiai chữLTZQ ‘báo 8RFZthù’ tZFpKrên tườngZFpK ZFpKcủa ngục8RFZ giaoNJhm. ‘BáoemAi thù’ZFpK củLTZQa hắZFpKn làoNJh áLTZQm chỉZFpK emAiai? Có8RFZ phảemAii lZFpKà người vừa8RFZ memAiất 8RFZđi ngưZFpKời emAiyêu, giáoNJho sư8RFZ BạemAic Cận8RFZ 8RFZNgôn khôngZFpK? TrướcemAi mắt,ZFpK 8RFZhai tênZFpK oNJhăn thLTZQịt người ‘hoaemAi tươi’8RFZ đềuZFpK đLTZQang nhởemAin nhơoNJh nZFpKgoài v8RFZòng emAipháp emAiluật, oNJhbọn họ8RFZ ZFpKcó 8RFZphải lại8RFZ bắt taLTZQy n8RFZhau lần8RFZ 8RFZnữa, tạoZFpK ZFpKra nhữnZFpKg voNJhụ ánLTZQ mớioNJh không...”

Giản DoNJhao ngơLTZQ noNJhgẩn n8RFZhìn oNJhmàn hìnhoNJh, TemAiạ H8RFZàm lạLTZQi đặt8RFZ emAidao oNJhgiải phẫu sLTZQang bànZFpK ZFpKbên cạnhZFpK, pháLTZQt oNJhra âLTZQm tLTZQhanh temAihanh thúy.

“Oh... shioNJht!” ZFpKHắn ZFpKnhìn cZFpKhằm chằm8RFZ mànoNJh LTZQhình, troNJhên LTZQmặt từZFpK 8RFZtừ h8RFZiện lên mLTZQột nụZFpK emAicười maLTZQng ýoNJh temAiứ hLTZQàm xúc,LTZQ cũnZFpKg khoNJhông toNJhhèm liếc8RFZ nLTZQhìn GiảnLTZQ DaoemAi, quaemAiy người bướZFpKc nhaZFpKnh vào8RFZ boNJhóng tối.

Một mLTZQình GiảnZFpK oNJhDao oNJhnằm sấpLTZQ trêoNJhn gZFpKiá, ZFpKxung emAiquanh loNJhại hemAiồi phục sựoNJh yênZFpK tĩnZFpKh nhưoNJh tuyemAiệt vọnLTZQg. CôZFpK vẫemAin luemAiôn ngẩ8RFZng oNJhđầu nhìn8RFZ màemAin hìoNJhnh, nộiZFpK tâmoNJh dấy lZFpKên 8RFZhi vọLTZQng oNJhđã lâZFpKu khLTZQông còZFpKn, nhưoNJhng lạiemAi oNJhđan emAixen ZFpKsự tLTZQuyệt vọnemAig bLTZQất lựcoNJh sLTZQâu sắc.

Là ZFpKanh sao?

Là an8RFZh đãLTZQ oNJhra LTZQmột hiểmZFpK chLTZQiêu ‘xuấtZFpK koNJhỳ bấtLTZQ ý’oNJh 8RFZ(*), 8RFZlợi dụng TommyoNJh 8RFZlàm mồ8RFZi 8RFZnhử, muốZFpKn dụZFpK bắemAit T8RFZạ Hàm?

(*) Bất thìnhZFpK lìnhZFpK, t8RFZhừa lúemAic ngườiLTZQ tZFpKa khônoNJhg ZFpKngờ, làmemAi LTZQcho khemAiông kịpoNJh đốiZFpK phó.

Hay l8RFZà TommoNJhy đãZFpK thậ8RFZt soNJhự vượtemAi ngục8RFZ đểoNJh 8RFZbáo thù,8RFZ ZFpKanh hemAiai mặZFpKt giáp đoNJhịch sẽoNJh càn8RFZg tZFpKhêm ZFpKkhó kZFpKhăn ZFpKgian naoNJhn? MàZFpK 8RFZbọn họ8RFZ sẽLTZQ cànZFpKg oNJhkhó có8RFZ ngàoNJhy gemAiặp lại?

Cô nhìnemAi memAiãi nhìLTZQn mãi,emAi đemAiến khemAii trênZFpK tiemAivi 8RFZkhông cZFpKòn bấtemAi coNJhứ tin tứcemAi LTZQgì ZFpKliên quaoNJhn đến8RFZ BạcLTZQ CậnoNJh NgônemAi. CôLTZQ ZFpKmới cZFpKúi đầu,8RFZ 8RFZmặt dánZFpK v8RFZào gi8RFZá soNJhắt lạnh băng,8RFZ nướZFpKc m8RFZắt lănemAi xuốngZFpK LTZQtừng giọt.