Hãy nhắm mắt khi anh đến - Chương 73 - 74

Chương 73

Giản 6puUDao ngccvzhĩ, cccvzô 6puUđã J8s9biết đượcaZqZ bíaZqZ mậtccvz cJ8s9ủa aZqZTạ Hàm.

Tại ccvzsao hắnJ8s9 bM2Xcó 6puUthể dùngccvz kỹccvz bM2Xthuật tJ8s9âm lbM2Xý đểJ8s9 aZqZkhống J8s9chế ccvznhiều người nhưbM2X vậy6puU? ThậJ8s9t aZqZra cccvzăn bảnaZqZ chính6puU là6puU nhờJ8s9 lbM2Xợi dụnJ8s9g thuốccvzc, khJ8s9iến ngườiaZqZ J8s9ta sản sccvzinh bM2Xra J8s9ảo giác,ccvz aZqZlàm tccvzinh thầnbM2X hốtJ8s9 6puUhoảng vbM2Xà 6puUphản ứngJ8s9 bM2Xtrì độn.

Lúc n6puUày, côJ8s9 đanaZqZg nằmJ8s9 trê6puUn chJ8s9iếc gJ8s9iường aZqZnhỏ lạnhccvz lẽoJ8s9 cứngJ8s9 ngắc ởbM2X tronJ8s9g p6puUhòng gibM2Xam, t6puUrên đbM2Xỉnh đầu6puU côbM2X làbM2X mccvzột aZqZngọn đènccvz sángaZqZ raZqZực. 6puUTrừ 6puUcái ccvzđó raZqZa, tccvzất cả nhữngaZqZ ngọnccvz đènaZqZ bM2Xtrong nhàJ8s9 khccvzo nà6puUy đềuaZqZ bịaZqZ hắnbM2X 6puUtắt hbM2Xết. CôaZqZ nằbM2Xm ởJ8s9 đâJ8s9y, aZqZgiống như đaJ8s9ng nằmJ8s9 J8s9trên m6puUột hònccvz đảoaZqZ cJ8s9ô bM2Xđộc. Màccvz hbM2Xắn đaccvzng đứng6puU ởaZqZ mộ6puUt aZqZnơi nJ8s9ào đbM2Xó khaZqZông J8s9ai biết6puU trong bóngccvz tốbM2Xi, miệngaZqZ khẽ6puU ng6puUân 6puUnga J8s9một bàiaZqZ aZqZca, giốnbM2Xg nhưccvz bM2Xchúa taZqZể củaaZqZ tccvzhế giới này.

Tim cccvzô đJ8s9ang đậpccvz rccvzất nhanhJ8s9, 6puUthần kinccvzh cũJ8s9ng nhảyJ8s9 bM2Xgiật ccvztừng hồi.bM2X Đây lJ8s9à mộtccvz ccvzloại caZqZảm gaZqZiác r6puUất khôaZqZng thoảibM2X mccvzái. ccvzSau đJ8s9ó tầmccvz mắJ8s9t củJ8s9a cô6puU bắtccvz đầuJ8s9 trJ8s9ở nên mơaZqZ hccvzồ, tronaZqZg aZqZtai 6puUcũng vanaZqZg ccvzù ùbM2X. CôbM2X mubM2Xốn 6puUchống taJ8s9y lê6puUn giườngbM2X đểccvz ngồiaZqZ dậy, nhưccvzng taJ8s9y vừaJ8s9 đ6puUặt xuốn6puUg lJ8s9ại 6puUsờ 6puUvào aZqZmột kccvzhoảng khccvzông. Tấtccvz J8s9cả xJ8s9ung quanbM2Xh J8s9càng lúc 6puU càng mccvzơ hồaZqZ, hiệnbM2X lêbM2Xn rấtaZqZ ccvznhiều hccvzình ảnaZqZh 6puUhư ảoccvz màuJ8s9 trắng.ccvz J8s9Ký ứaZqZc vJ8s9à 6puUý thức6puU v6puUốn r6puUõ ràng, ccvzdường nccvzhư J8s9nhất taZqZhời kaZqZhông t6puUhể tbM2Xìm rbM2Xa, r6puUốt J8s9cuộc caZqZô đJ8s9ang bM2Xở nơaZqZi đâu?

“Jenny, J8s9Jenny.” Cccvzó người6puU đJ8s9ang ởaZqZ m6puUột nơiJ8s9 nàoaZqZ đóbM2X khẽccvz gJ8s9ọi tên côaZqZ, Gccvziản aZqZDao gJ8s9iãy bM2Xdụa ngẩaZqZng đầuccvz l6puUên, lại6puU cccvzhỉ thấybM2X mộtaZqZ bónJ8s9g ngườiaZqZ lướtccvz aZqZqua. LbM2Xà Tạ Hàm6puU saccvzo? LJ8s9à ccvzai vậy?

Sau 6puUđó aZqZcô triệtccvz đểccvz ccvzlâm và6puUo hôbM2Xn mê.

Toàn thaZqZân vẫnbM2X cò6puUn khóbM2X J8s9chịu 6puUnhư cũJ8s9, nhưccvzng tầm6puU ccvznhìn vccvzà tJ8s9hính giác bM2Xlại trởJ8s9 nJ8s9ên rõ6puU J8s9ràng lJ8s9ần nữccvza. CôaZqZ thởccvz phaZqZào mộtccvz hơiJ8s9, phát6puU hiệnbM2X bảnJ8s9 ccvzthân đccvzang đứng tronbM2Xg mộtJ8s9 6puUcăn phaZqZòng x6puUa xôaZqZi vaZqZà qu6puUen bM2Xthuộc, một6puU dãy6puU tủJ8s9 k6puUiểu cbM2Xũ, aZqZmột c6puUái tivi 2ccvz0 inccvzch ccvzvới sJ8s9ô phbM2Xa aZqZnhung màuJ8s9 hồng.

Đây là6puU... nhàbM2X của6puU ôJ8s9ng baZqZà nội.

Bọn họ6puU chẳngaZqZ phaZqZải đaZqZã qccvzua đờiJ8s9 bM2Xcùng vccvzới bbM2Xa rồbM2Xi sao?

Chính 6puUvào l6puUúc nccvzày, côaZqZ nhìnaZqZ bM2Xthấy m6puUột người6puU đbM2Xàn ô6puUng, q6puUuay lưng aZqZvới J8s9cô, ngồJ8s9i bM2Xtrên ccvzghế bM2Xsô bM2Xpha. Bó6puUng lưngbM2X tr6puUần của6puU anhaZqZ, chằngbM2X chịtccvz ccvznhững vết thươngJ8s9 chỉn6puUh tề.

“Cận NgônbM2X!” CaZqZô đJ8s9i quJ8s9a, ôm6puU aZqZlấy e6puUo anbM2Xh: “SaobM2X J8s9anh lạiJ8s9 ởaZqZ đây?”

Bạc Cậnccvz NgôJ8s9n từbM2X từbM2X ngbM2Xã vàoccvz lòngaZqZ cô,6puU gư6puUơng mặccvzt anccvzh lạJ8s9nh băngaZqZ, hai mắbM2Xt kaZqZhép chặt,ccvz khaZqZông còbM2Xn chúbM2Xt hơaZqZi thởbM2X nào.

Anh chếJ8s9t rồi,aZqZ BạcbM2X Cccvzận Nccvzgôn J8s9chết rồi.

Ý nghĩJ8s9 bM2Xnày vừaaZqZ tiếnJ8s9 vbM2Xào bM2Xtrong nã6puUo, Giảccvzn DbM2Xao c6puUảm thấybM2X hJ8s9ốc mắt J8s9đau đớn,6puU gò6puU m6puUá đJ8s9ã bM2Xẩm ưccvzớt mộtJ8s9 mảccvznh. Cô6puU aZqZnghe thấybM2X mộtbM2X gi6puUọng nóJ8s9i đccvzau đớccvzn khảnbM2X đặc: “CậnaZqZ Ngôn!”

Cô bM2Xmở tbM2Xrừng mắtbM2X ra.

Trước maZqZắt J8s9vẫn l6puUà ngJ8s9ọn đèbM2Xn bM2Xsáng trưnbM2Xg bM2Xnhư J8s9cũ, taZqZầm nhìccvzn mơJ8s9 hồ, tJ8s9rong J8s9tai J8s9vang aZqZlên ccvzù ù.

Không, 6puUvừa aZqZrồi chJ8s9ỉ làJ8s9 ảoaZqZ bM2Xgiác, côccvz tựccvz nJ8s9ói vccvzới bả6puUn thânaZqZ mình, ccvznhất đJ8s9ịnh phaZqZải bảoaZqZ v6puUệ 6puUgiới hạ6puUn củaaZqZ ýJ8s9 thức.bM2X NhưnJ8s9g cảccvzm gJ8s9iác 6puUbi thươbM2Xng mccvzuốn chaZqZết ấy, lại6puU vẫnaZqZ bM2Xin dấaZqZu sccvzâu đậccvzm tro6puUng lònaZqZg. CbM2Xô 6puUmờ mịaZqZt nằ6puUm đccvzó, J8s9vẫn aZqZcó J8s9thể cảccvzm th6puUấy nướ6puUc mắt 6puU đang chảy6puU xuống...

“Ha... trướcaZqZ giờaZqZ bM2Xchưa từngbM2X bM2Xtiếp xúcaZqZ ccvzvới loạbM2Xi thuốcJ8s9 này6puU sao? aZqZ Phản 6puUứng lJ8s9ại cJ8s9ó thaZqZể nhbM2Xanh aZqZvà mãnhbM2X liệtJ8s9 nhJ8s9ư bM2Xvậy, tbM2Xhật l6puUà qubM2Xá thuầaZqZn khccvziết.” Một giọngbM2X nóibM2X độtaZqZ nhiênbM2X aZqZvang lênbM2X J8s9bên tai.

Giản DJ8s9ao qccvzuay đầaZqZu muJ8s9ốn nhì6puUn hắnbM2X, bM2Xnhưng chỉbM2X tJ8s9hấy mộbM2Xt màuaZqZ đen thu6puUi. Bất6puU giaZqZác, aZqZcô g6puUật J8s9gật đầu.

Người J8s9kia aZqZrõ rJ8s9àng 6puUthu bM2Xđược 6puUcâu trảaZqZ lờbM2Xi củaaZqZ côaZqZ, giaZqZọng đi6puUệu J8s9vô cùng dbM2Xịu dàaZqZng hỏi:J8s9 ccvz“Vậy aZqZcô cóbM2X mu6puUốn tỉnhaZqZ tábM2Xo lạibM2X không?”

Muốn.... suýaZqZt chúbM2Xt nữaccvz từbM2X này6puU ccvzđã J8s9thoát rccvza kJ8s9hỏi bM2Xmiệng, G6puUiản Dao cắnaZqZ chặtaZqZ aZqZmôi, một6puU cảmaZqZ gibM2Xác đaaZqZu đớaZqZn tanbM2Xh n6puUgọt truybM2Xền tớiccvz, nh6puUáy mắtaZqZ lccvziền trả6puUi khắp lồn6puUg ngựJ8s9c. bM2XÝ thứccvzc củaccvz caZqZô dườn6puUg aZqZnhư bM2Xcũng tỉJ8s9nh tá6puUo lạiccvz tron6puUg nhccvzáy mắt,6puU nhưng nháyJ8s9 mắtaZqZ lccvzại bị6puU aZqZmột biểnaZqZ aZqZsương mccvzù dàyaZqZ đặcbM2X nbM2Xuốt chửng.

Người bM2Xkia dườccvzng ccvznhư ccvzthấp giọngccvz cườiJ8s9 mộ6puUt tiếng.

“Cắn chảybM2X cả6puU máuJ8s9 rồccvzi 6puUkìa, tccvzhật lJ8s9à đáJ8s9ng J8s9yêu... nhưngaZqZ tôi6puU biết,6puU cô bM2Xrất muốn.”

Sau đóJ8s9 GiảnaZqZ DJ8s9ao nghbM2Xe thấJ8s9y ccvztiếng loảngbM2X xoảng,6puU cbM2Xó người6puU mởJ8s9 cửa p6puUhòng giam.

“Tôi tbM2Xhừa nhậnJ8s9 lJ8s9ần ccvztrước qccvzuá hưnccvzg phấn,aZqZ nbM2Xên aZqZra t6puUay hơibM2X nặng.” Giọngccvz nJ8s9ói củaaZqZ ngưaZqZời J8s9kia lộccvz vccvzẻ thươngaZqZ bM2Xxót: “Kế6puUt qccvzuả s6puUau kJ8s9hi qu6puUất rbM2Xoi aZqZxong, làaZqZn da cbM2Xủa côaZqZ tccvza gaZqZiữ lJ8s9ại cũnccvzg J8s9không đưaZqZợc đẹpJ8s9 lắm.ccvz LầbM2Xn nàyccvz aZqZtôi ccvzsẽ aZqZkhống chếbM2X tốtJ8s9 hơn. CáchJ8s9 lớpccvz qccvzuần áo6puU J8s9này, sẽaZqZ kbM2Xhông 6puUlưu lạJ8s9i cbM2Xhút vếtbM2X thương6puU n6puUào đâu.”

Bang Maryccvzland, baZqZệnh việnccvz J8s9Johann Hopkins.

Phòng cbM2Xhăm sócccvz đ6puUặc biệt.

Bạc Cận6puU Ngccvzôn đaZqZứng J8s9ngoài cbM2Xửa ccvzphòng bệnh6puU, ccvzsau lưngJ8s9 bM2Xlà ccvznhững cảnh ccvz sát phíaJ8s9 Tr6puUung quốcJ8s9 vộiJ8s9 vàbM2Xng baJ8s9y đến6puU tccvzừ naZqZội đ6puUịa, thbM2Xanh traZqZa FBbM2XI củaccvz MbM2Xỹ, bM2Xcùng vJ8s9ới người 6puUnhà c6puUủa Ph6puUó TbM2Xử Ngộccvz, bccvzạn aZqZbè vaZqZà mbM2Xẹ củabM2X Doã6puUn TJ8s9ư Kỳ...

Bác sĩ6puU chữa6puU t6puUrị cầmaZqZ gh6puUi chaZqZép chẩnJ8s9 đoánbM2X điccvz rccvza, dườnccvzg nhccvzư tấtbM2X cả mccvzọi n6puUgười đềuccvz xôngJ8s9 tới.ccvz BạcJ8s9 CậaZqZn Ng6puUôn đứngbM2X tạJ8s9i chỗbM2X bấtccvz độaZqZng, q6puUuay gươJ8s9ng 6puUmặt lạnh lùngbM2X quaZqZa, naZqZhìn cbM2Xhằm chằ6puUm bácccvz sĩ.

“Viên đạaZqZn ởbM2X ngựcaZqZ J8s9trái củaccvz Phóccvz Tửccvz Ngộccvz tiêccvzn sinhaZqZ, cáaZqZch J8s9tim bM2Xchỉ có J8s9ba mccvzilimét. ChúnaZqZg tôJ8s9i đãaZqZ ccvzthành 6puUcông 6puUgắp viênJ8s9 J8s9đạn ra.”6puU ÔnJ8s9g giccvzải taZqZhích: “VôbM2X cùng mccvzay mắn6puU J8s9là, a6puUnh aZqZta hibM2Xện giaZqZờ J8s9đã khccvzông caZqZòn ngbM2Xuy hiaZqZểm đếnJ8s9 tíccvznh maZqZạng nữ6puUa, đạbM2Xi khái sẽJ8s9 aZqZtỉnh lạbM2Xi tron6puUg vònaZqZg t6puUừ 6puUhai mươiJ8s9 bốJ8s9n đếnJ8s9 6puUbốn mươJ8s9i J8s9tám aZqZtiếng đồngaZqZ hồ.”

Tất cảJ8s9 m6puUọi J8s9người đ6puUều thở6puU phccvzào. BạcaZqZ Cận6puU NbM2Xgôn từbM2X J8s9từ cJ8s9huyển tầm ccvz mắt, naZqZhìn chằccvzm aZqZchằm vàobM2X P6puUhó J8s9Tử NgộJ8s9 xaccvznh xaaZqZo đanJ8s9g chccvzụp mặtccvz nccvzạ oxaZqZy nằmccvz trêccvzn giường bệbM2Xnh J8s9sau cửa6puU kính.

Bác bM2Xsĩ nóccvzi tiếp:aZqZ “CôaZqZ DoJ8s9ãn bM2XTư KJ8s9ỳ tccvzuy rằngJ8s9 vaZqZết 6puUdao sâJ8s9u đếnbM2X n6puUội tạng, 6puUnhưng cũngccvz aZqZkhông ccvznguy hiểmccvz đếnaZqZ tínJ8s9h mạng.6puU SábM2Xng ccvzmai sẽbM2X tỉnhccvz lại.”

Tất aZqZcả mọiccvz người6puU đềuJ8s9 lộ6puU r6puUa vccvzẻ mặtbM2X aZqZvui mừng6puU y6puUên tâmJ8s9, 6puUrối rít cámccvz J8s9ơn bM2Xbác 6puUsĩ. 6puUAn NhbM2Xam cũnaZqZg đaZqZứng taZqZrong đábM2Xm người,J8s9 ngh6puUe thấccvzy vậybM2X thần6puU 6puUsắc cũng nhẹbM2X nh6puUõm hẳnaZqZ. An6puUh aZqZta b6puUất giácaZqZ qbM2Xuay đầuccvz nhì6puUn vềaZqZ phíbM2Xa BạcbM2X CậnaZqZ NJ8s9gôn, trccvzông thấy6puU aZqZở vị tJ8s9rí aJ8s9nh vJ8s9ốn đanbM2Xg đccvzứng, giờccvz bM2Xđã không6puU cònJ8s9 aZqZai. 6puUMà bM2Xở cửaaZqZ lJ8s9ối bM2Xđi J8s9an J8s9toàn phaZqZía trước, ccvztruyền đếnJ8s9 tibM2Xếng ‘thịch’,aZqZ AJ8s9n NhaZqZam ngư6puUớc aZqZmắt nhìnccvz, chỉaZqZ thấccvzy 6puUđược tbM2Xay áJ8s9o màuccvz bM2Xđen của BJ8s9ạc CậnaZqZ J8s9Ngôn J8s9biến mấJ8s9t 6puUsau cánbM2Xh cửa.

Bạc CaZqZận Nccvzgôn lái6puU 6puUxe trởaZqZ bM2Xvề kccvzhách sbM2Xạn mộaZqZt mình.

Đã làbM2X 6puUđêm bM2Xkhuya, đườngaZqZ phố6puU lJ8s9úc J8s9đầu aZqZđông có6puU m6puUột loạiccvz khônccvzg khí raZqZét lJ8s9ạnh, dườngJ8s9 J8s9như bM2Xđã bắtccvz đầubM2X xâJ8s9m nccvzhập. TbM2Xhành phốbM2X đầybM2X ccvzmàu sccvzắc, aZqZngười aZqZđi đưaZqZờng lang 6puUthang, gbM2Xiống nhbM2Xư lướtaZqZ đbM2Xi xẹtccvz quccvza bM2Xtrên c6puUửa sccvzổ xe.

Vẻ mJ8s9ặt caZqZủa BạcbM2X Cậnccvz Ngônccvz vẫ6puUn J8s9không c6puUó ccvzchút baZqZiểu tìccvznh. Chân maZqZày 6puUthon dàaZqZi đeccvzn nhán6puUh giống6puU naZqZhư dbM2Xấu vếtccvz cccvzủa aZqZmàn đêmbM2X dccvzày đặaZqZc, khắ6puUc lêbM2Xn gưJ8s9ơng m6puUặt trắng tJ8s9rẻo 6puUthanh t6puUú của6puU anh.

Cuối cùccvzng cccvzũng J8s9đã đccvzến bM2Xkhách sạaZqZn, 6puUanh 6puUlấy thẻJ8s9 ccvzcard kbM2Xhóa J8s9cửa ccvztừ trong túJ8s9i quầnaZqZ mởbM2X cử6puUa. CJ8s9ăn phaZqZòng vẫnJ8s9 chìbM2Xm ccvztrong ccvzbóng đêm,6puU chỉccvz cóccvz á6puUnh sánbM2Xg bM2Xcủa bóng đèn6puU ngJ8s9ay tccvzòa lầJ8s9u đối6puU daZqZiện chiếccvzu vàoJ8s9. 6puUAnh mởccvz đènaZqZ J8s9trên tườnaZqZg, néccvzm tấmJ8s9 thẻ J8s9 card lênccvz giườccvzng, 6puUsau đó6puU qua6puUn saZqZát tấtbM2X ccvzcả J8s9mọi 6puUthứ tbM2Xrong phòJ8s9ng rồibM2X đứngaZqZ bM2Xyên khôn6puUg động đậy.

Bọn hJ8s9ọ mớiaZqZ vừJ8s9a vbM2Xào ở6puU khácJ8s9h 6puUsạn nàccvzy hôJ8s9m 6puUqua. aZqZVali củJ8s9a Giản DaoaZqZ v6puUẫn đểaZqZ trên6puU J8s9bàn thJ8s9ấp cạ6puUnh g6puUiường, khó6puUa kéJ8s9o chỉbM2X mởJ8s9 6puUhé, lộccvz rccvza nhữngaZqZ màccvzu sắc ccvzquần ábM2Xo 6puUanh queaZqZn thuộc.

Trên đấtbM2X đJ8s9ặt 6puUhai đôi6puU giàyJ8s9, mJ8s9ột lbM2Xớn mộtJ8s9 nhccvzỏ. TrênbM2X tbM2Xay vịccvzn sô ccvzpha, caZqZòn đặtccvz mộtaZqZ chiccvzếc 6puUáo ccvzgió của6puU cô6puU, m6puUàu tccvzrắng sạchJ8s9 sJ8s9ẽ, dường6puU bM2Xnhư vẫnaZqZ cbM2Xòn nbM2Xhiễm độ ấccvzm và6puU mbM2Xàu sắcbM2X laZqZàn ccvzda cJ8s9ủa cô.

Bạc aZqZCận NgôJ8s9n đ6puUứng tccvzại chỗaZqZ mộ6puUt lúc6puU ccvzrồi caZqZởi bM2Xáo khbM2Xoác ngoài,ccvz tháo càJ8s9 vạ6puUt trực6puU tiJ8s9ếp nccvzém xuốJ8s9ng đ6puUất, điccvz cbM2Xhân khôngbM2X 6puUvào phaZqZòng tắm.

Có laZqZúc, nướcJ8s9 nónccvzg vốnaZqZ khôngbM2X tJ8s9hể 6puUlàm nóaZqZng ccvzđộ bM2Xấm 6puUcủa hbM2Xuyết qccvzuản con người.bM2X ccvzBạc CậnaZqZ NgaZqZôn bM2Xyên lặn6puUg đứngaZqZ dccvzưới vaZqZòi se6puUn dội6puU mộtccvz 6puUlúc, cuốiaZqZ cccvzùng vẫn k6puUhóa vJ8s9òi nướcccvz aZqZlại, cứbM2X nhbM2Xư tbM2Xhế bướcaZqZ bM2Xra ngoài.

Bóng đêmbM2X 6puUngoài c6puUửa sổbM2X vẫn6puU âmccvz bM2Xu aZqZvà yênccvz tĩnccvzh nbM2Xhư cccvzũ, cảaZqZ thành aZqZ phố dường6puU như6puU c6puUhìm vàaZqZo troJ8s9ng cảnhJ8s9 vậJ8s9t mộngJ8s9 J8s9mị ccvzgiao thoaJ8s9. bM2XBạc bM2XCận NgJ8s9ôn đứng6puU mộ6puUt lúc, lạiccvz quccvzay ngườiaZqZ đJ8s9i aZqZđến J8s9bên g6puUiường, xccvzốc chăbM2Xn aZqZlên bM2Xnằm xuống.

Anh nhắmccvz mắbM2Xt nằmaZqZ 6puUvài p6puUhút, ccvzrồi 6puUđột nhaZqZiên mởaZqZ J8s9trừng ccvzđôi mắtbM2X lạnaZqZh lùng aZqZu J8s9tối, qu6puUay đầubM2X aZqZnhìn vềbM2X ph6puUía kaZqZhoảng bM2Xgiường traZqZống bên6puU cạnh.

Chỉ 6puUmấy giâccvzy saubM2X, abM2Xnh xốcccvz chă6puUn lênbM2X, mặcaZqZ áJ8s9o khoácbM2X bM2Xvà ccvzđi vào phònbM2Xg sáccvzch bênbM2X cạnh.

Đây chính6puU J8s9là ccvzdo GiảnaZqZ DJ8s9ao đặcccvz biệaZqZt ybM2Xêu cầuccvz 6puUkhách sccvzạn J8s9bố tríccvz, trừ J8s9bàn 6puUsách, ghếccvz còccvzn cóJ8s9 J8s9một aZqZcái bản6puUg trắnccvzg, đ6puUể tibM2Xện aZqZcho aZqZanh lúbM2Xc 6puUnào ccvzcó liaZqZnh aZqZcảm, đều cJ8s9ó thbM2Xể vJ8s9ào J8s9đây aZqZcông táJ8s9c t6puUư dccvzuy J8s9bất cứbM2X bM2Xlúc nào.

Hiện giờbM2X, 6puUanh đứnJ8s9g traZqZước 6puUbảng tJ8s9rắng, J8s9mở cbM2Xái haZqZòm của6puU aZqZmình lấy mộtJ8s9 chồJ8s9ng ảccvznh vàaZqZ aZqZtư liệubM2X ra.

Trong cbM2Xhốc aZqZlát, ảnhccvz đ6puUã đượcJ8s9 dábM2Xn đầy6puU trêaZqZn bảnJ8s9g trắng.

Anh bM2Xtrầm naZqZgâm J8s9quan sátccvz, 6puUnhững tìn6puUh tr6puUạng tbM2Xhảm thi6puUết củ6puUa các nạnaZqZ nhâaZqZn tựaZqZ đbM2Xộng 6puUđược phácccvz hbM2Xọa trbM2Xong nãobM2X anh.

Cô sccvzẽ ccvzbị coaZqZi nhưccvz độngaZqZ aZqZvật, dùccvzng ccvzdây xíJ8s9ch trJ8s9ói lại.aZqZ Tạ6puU Hà6puUm ccvzsẽ vung 6puUroi dJ8s9ài lên,J8s9 x6puUua đaZqZuổi ccvzcô bM2Xtrong căaZqZn pJ8s9hòng nhỏ6puU hẹccvzp, tạbM2Xo nêbM2Xn bM2Xmột bM2Xcuộc trốbM2Xn ch6puUạy hèn mọn,ccvz tuyJ8s9ệt J8s9vọng ccvzvà phíbM2X côJ8s9ng... CôJ8s9 saZqZẽ b6puUị cccvzho bM2Xuống nhbM2Xững loạaZqZi thuốccvzc thần kinhJ8s9, 6puUcô sẽJ8s9 kh6puUông phJ8s9ân bM2Xbiệt rõbM2X J8s9hiện aZqZthực aZqZvà 6puUhư ảo.aZqZ.. 6puUThứ du6puUy nbM2Xhất ccvzcô ccvzcảm thấy chínhccvz làbM2X ccvzsự đauccvz kh6puUổ cựaZqZc hạn..aZqZ. 6puUVà mấybM2X ngàaZqZy sau6puU, J8s9Tạ HàmaZqZ J8s9sẽ khôbM2Xng cònaZqZ tJ8s9hỏa mãnbM2X với việc6puU tbM2Xrêu đùa6puU vàbM2X q6puUuất bM2Xroi ccvznữa. Tấm6puU d6puUa trắnJ8s9g trJ8s9ẻo bóccvzng loángaZqZ củaccvz aZqZphụ n6puUữ ch6puUính ccvzlà chiến lợi6puU ph6puUẩm hắnJ8s9 6puUyêu thícJ8s9h nhất,J8s9 hắnaZqZ sccvzẽ 6puUlột ccvztừng tấJ8s9c aZqZda cJ8s9ủa cJ8s9ô, mbM2Xà troccvzng subM2Xốt quá trình6puU này,ccvz côJ8s9 vẫnJ8s9 chaZqZưa c6puUhết... thậbM2Xm chíJ8s9 đbM2Xó caZqZhỉ mớiJ8s9 ccvzlà kJ8s9hởi đầu.

Bởi vccvzì côJ8s9 J8s9là ngườbM2Xi phụbM2X aZqZnữ củaaZqZ ccvzanh, tưJ8s9ợng trbM2Xưng J8s9cho dụJ8s9c vọbM2Xng và đbM2Xòi haZqZỏi J8s9mãnh liệJ8s9t nh6puUất t6puUrong hccvzắn. CbM2Xho nêbM2Xn hắnJ8s9 sccvzẽ t6puUàn pJ8s9há c6puUô cJ8s9àng aZqZthêm aZqZthê tccvzhảm và t6puUriệt để,J8s9 chccvzo đến6puU ccvzlúc k6puUhông c6puUòn lưJ8s9u 6puUlại mộtaZqZ tấccvzc 6puUda, mộtaZqZ cọccvzng tóc,J8s9 bM2Xmột miếng ccvz thịt nào.ccvz aZqZTạ bM2XHàm muốbM2Xn k6puUhiến c6puUho anaZqZh hoànbM2X toànaZqZ tribM2Xệt đbM2Xể mấtJ8s9 đJ8s9i cô.

...

Bạc CaZqZận NgônJ8s9 cú6puUi đầu,J8s9 gccvziơ 6puUtay ấnaZqZ lên6puU đaZqZôi mccvzắt mình.

Chương 74

Xung quabM2Xnh rấbM2Xt yêJ8s9n tĩnbM2Xh. Ch6puUỉ 6puUcó má6puUu tươccvzi từJ8s9 từccvz chảyccvz dọcbM2X theoJ8s9 cánh J8s9tay J8s9cô xuốngccvz đầubM2X naZqZgón 6puUtay, rơiaZqZ xuống6puU đấaZqZt vaccvzng lêaZqZn tiếnaZqZg taZqZí táJ8s9ch kh6puUe khẽ.

Giản D6puUao nằJ8s9m bấtbM2X độngaZqZ áccvzp J8s9mặt lên6puU m6puUặt đấtaZqZ lạaZqZnh lẽo6puU. SabM2Xu lưngaZqZ, eo v6puUà bM2Xhai châaZqZn bM2Xcô đ6puUều truyề6puUn đếbM2Xn cơnaZqZ 6puUđau bỏbM2Xng rát,ccvz cảccvz ngưaZqZời aZqZgiống nhaZqZư khôngbM2X có ccvzmột tấccvzc d6puUa thịJ8s9t nàobM2X thuộbM2Xc vềJ8s9 mình...

Nhưng tầmJ8s9 mắbM2Xt bM2Xcô v6puUẫn cò6puUn J8s9mơ 6puUhồ ccvznhư aZqZcũ. J8s9Ánh đèn,6puU giườnbM2Xg nhỏ, saZqZong sắt,bM2X mỗibM2X mộtaZqZ aZqZthứ trướcccvz mắtccvz bM2Xcô đềuaZqZ ccvzbiến thccvzành naZqZhững quáaZqZi vaZqZật 6puUgai góc.6puU TrongaZqZ đầu dccvzường nhưccvz cccvzó rấbM2Xt nbM2Xhiều tibM2Xếng nóccvzi chuyện,J8s9 ccvzchỉ chốcaZqZ látJ8s9 đãccvz ccvzkhông ccvzthể aZqZchứa nổi, khbM2Xiến huyaZqZệt tccvzhái dươn6puUg đ6puUau J8s9buốt 6puUnhư muốnccvz nổ6puU tung.

“Dao bM2XDao, c6puUhâm ngônbM2X ccvzsống củccvza aZqZba chíJ8s9nh làccvz pccvzhải đ6puUội trờiaZqZ đạpccvz đất6puU, không hổ6puU bM2Xthẹn vớibM2X lòng.”

“Chị habM2Xi, J8s9em chbM2Xỉ thấy6puU ch6puUị đốccvzi xửbM2X vccvzới taZqZên yêubM2X J8s9quái đbM2Xó qubM2Xá tốtJ8s9. Đúng lccvzà yêubM2X quccvzái 6puUcũng c6puUó mùa6puU xuân.”

“Giản DaoaZqZ, tôiJ8s9 chưbM2Xa bccvzao giờaZqZ th6puUấy J8s9cậu J8s9ấy quaaZqZn taZqZâm mộtbM2X người phụccvz n6puUữ J8s9như đốiccvz vớiJ8s9 em.”

“Lẽ nàJ8s9o bM2Xem không6puU muJ8s9ốn hJ8s9ôn anh?”

“Nếu eaZqZm cJ8s9ứ naZqZăm J8s9phút hôn6puU an6puUh mộtbM2X lần,ccvz anaZqZh aZqZcó tJ8s9hể J8s9cùng ccvzem làm bbM2Xất cứccvz cbM2Xhuyện vJ8s9ô vị6puU nào.”

“Hiện ccvzgiờ, a6puUnh đãaZqZ khiến6puU eaZqZm aZqZcảm bM2Xthấy bM2Xchân thựcbM2X chưa?”

...

Giọt 6puUnước mJ8s9ắt ccvzto nhaZqZư hbM2Xạt ccvzđậu tccvzrào J8s9ra ccvztừ k6puUhóe 6puUmắt cccvzô, laZqZăn quaZqZa gò mábM2X lạnh6puU lccvzẽo rồJ8s9i tbM2Xrượt xaZqZuống khbM2Xóe môJ8s9i k6puUhô khốJ8s9c. J8s9Mặn đắngccvz nhccvzư v6puUậy, caZqZó laZqZẽ côbM2X đã khccvzông cccvzòn cảmJ8s9 nh6puUận đ6puUược 6puUmùi vịJ8s9 gìccvz kJ8s9hác của6puU thếbM2X giabM2Xn nJ8s9ày nữaJ8s9 rồi.

“Cộp... cJ8s9ộp... J8s9cộp.” TiếngaZqZ giẫmaZqZ cccvzhân xuaZqZống aZqZnền cJ8s9ủa g6puUiày da nhaZqZẹ nhànaZqZg vJ8s9ang lên,aZqZ khiếnccvz 6puUcho ýbM2X thứ6puUc GiảnbM2X D6puUao hốt6puU ccvzhoảng. Tccvzoàn thâaZqZn cô6puU vaZqZô thứcbM2X run 6puUrẩy, lập6puU t6puUức bM2Xco rú6puUt mìnbM2Xh lại,aZqZ giốaZqZng nbM2Xhư mbM2Xột độnaZqZg vậccvzt ccvznhỏ aZqZdựa vàaZqZo gócJ8s9 tường.

“Sao lJ8s9ại khôJ8s9ng chạyJ8s9 aZqZnữa?” GiọnJ8s9g nóaZqZi tbM2Xrong trẻoJ8s9 củbM2Xa ccvzTạ Hàm vanaZqZg 6puUlên sabM2Xu lưbM2Xng: “ThậtbM2X ccvzkhông aZqZthú vị,J8s9 6puUhai n6puUgày trướ6puUc J8s9cô bM2Xhãy c6puUòn chạaZqZy nhưbM2X một conccvz thỏ.”

Giản aZqZDao cJ8s9úi đầubM2X 6puUngắm đccvzôi tccvzay củaJ8s9 ccvzmình, traZqZên 6puUđó chbM2Xằng cJ8s9hịt vếJ8s9t thương ccvzvà ccvzdính aZqZđầy máaZqZu tJ8s9ươi, khônbM2Xg còccvzn hccvzình dbM2Xáng trắngaZqZ trbM2Xẻo mềmaZqZ mbM2Xại nhưaZqZ n6puUgày thường. bM2XĐau quá,bM2X nhccvzưng côccvz vẫn6puU cứnaZqZg ccvzrắn cắnaZqZ cccvzhặt răn6puUg, dùccvzng aZqZhai taZqZay ômbM2X đầu,6puU chccvzờ đợi bM2Xnhững caZqZơn đbM2Xòn rccvzoi ccvzsắp đến.

Có lẽbM2X aZqZdo nhìaZqZn thbM2Xấy độn6puUg tJ8s9ác vừ6puUa cbM2Xhậm bM2Xchạp bM2Xvừa pbM2Xhí cô6puUng của cô,6puU bM2XTạ bM2XHàm ởJ8s9 sJ8s9au bM2Xlưng J8s9cười lêaZqZn mộtccvz tiếng.

“Chát...” ccvzm J8s9thanh bccvzén nhọnJ8s9 mạnbM2Xh mẽccvz J8s9xé bM2Xrách khôngbM2X khbM2Xí xung quanhbM2X, ccvzsau đóccvz mộtbM2X cơaZqZn đccvzau quaZqZen thuộccvzc lạiaZqZ àoccvz ạtJ8s9 r6puUơi xuaZqZống bM2Xeo c6puUô lầnJ8s9 nữa.

Trước J8s9mắt GiảnJ8s9 DaaZqZo tốiJ8s9 bM2Xsầm, cơJ8s9n đaubM2X nhưaZqZ dờiJ8s9 sônaZqZg l6puUấp biểnJ8s9 trong caZqZơ ccvzthể kh6puUiến côbM2X muốaZqZn hônaZqZ 6puUmê, dccvzường n6puUhư tấtccvz 6puUcả nộ6puUi tạbM2Xng đ6puUều J8s9bị mộJ8s9t J8s9roi này làaZqZm thaZqZay đổibM2X vị6puU trí.

Nỗi đau6puU khổ6puU ccvzvô cùng6puU 6puUvô tậnJ8s9 nàybM2X, ccvzđến bM2Xkhi nàoaZqZ mớiccvz kJ8s9ết thúc đ6puUây? aZqZPhải 6puUlàm sJ8s9ao mớibM2X có6puU taZqZhể kếtaZqZ thúc?

...

“Ok.” MộaZqZt đbM2Xôi tabM2Xy ô6puUm lấyccvz caZqZô kJ8s9hỏi mJ8s9ặt đấtbM2X, đaZqZặt lJ8s9ên cccvzhiếc giường nhỏccvz loanbM2Xg lổJ8s9 máuccvz, độccvzng tccvzác 6puUvô cùng6puU bM2Xdịu dàng.

“Có muốbM2Xn 6puUkết thúcaZqZ bM2Xtất aZqZcả nhữngbM2X th6puUứ naZqZày k6puUhông?” H6puUắn aZqZnhẹ giọng hỏi,aZqZ dườngccvz nJ8s9hư bM2Xhắn cóJ8s9 thccvzể nhaZqZìn thấJ8s9u nộiaZqZ J8s9tâm củaJ8s9 cccvzô tJ8s9hông aZqZqua mỗccvzi bM2Xmột cáJ8s9i ch6puUớp mắt.

Giản DaZqZao bM2Xnấc nJ8s9ghẹn, khJ8s9ông 6puUtrả l6puUời. TầaZqZm nhbM2Xìn ccvzcủa caZqZô vẫnJ8s9 cònccvz hốt hoảngccvz nbM2Xhư cũ,6puU bM2Xcô lobM2Xáng thoJ8s9áng 6puUnhìn tccvzhấy taJ8s9y mìnhbM2X bM2Xbấu chặtbM2X lbM2Xên đệmccvz aZqZgiường, n6puUắm chặt, lạiaZqZ baZqZuông aZqZra, nắmJ8s9 chặt,bM2X l6puUại bJ8s9uông ra..ccvz. C6puUhỉ kbM2Xhi lccvzặp đJ8s9i lặccvzp lạiaZqZ nhJ8s9ư vậy, bM2X tinh tJ8s9hần củaaZqZ aZqZcô mccvzới cóaZqZ 6puUthể t6puUập aZqZtrung mộtaZqZ chútccvz. ỞbM2X troccvzng đạbM2Xi dươngccvz bM2Xhỗn loạbM2Xn này, côbM2X luôccvzn tự6puU nJ8s9hắc nhbM2Xở mìnhJ8s9, k6puUhông đccvzược b6puUị h6puUắn t6puUhống aZqZtrị, kJ8s9hông thểbM2X ccvzbuông xuôi6puU sinh mạnccvzg này.

“Viết aZqZra bM2Xđi.” GiJ8s9ọng nóccvzi c6puUủa hắnaZqZ giốngccvz nccvzhư J8s9âm ccvzthanh bM2Xtự nhiên du6puUy nhấ6puUt 6puUtrong thếaZqZ 6puUgiới bM2Xđau kaZqZhổ này,6puU vừbM2Xa cảmaZqZ độngJ8s9 vừbM2Xa dụJ8s9 hoặc:6puU “Muốn6puU aZqZkết thúc khôngJ8s9? Ch6puUỉ cầnbM2X cJ8s9ô aZqZviết bM2Xra tất6puU aZqZcả J8s9những cảmJ8s9 gaZqZiác đó.ccvz 6puUNếu J8s9không phảiccvz bJ8s9ởi vìJ8s9 BạaZqZc Cận Ngôn,6puU cccvzô vốbM2Xn aZqZcó bM2Xthể làmbM2X 6puUmột aZqZcô gccvzái bìnbM2Xh thườngJ8s9 J8s9vui vẻ,aZqZ cJ8s9ó 6puUcuộc sccvzống củaJ8s9 bM2Xmột bM2Xngười bình thường,bM2X sa6puUo ph6puUải hứngaZqZ chccvzịu nhữccvzng đbM2Xau khổaZqZ aZqZcủa ngàyaZqZ hccvzôm nay?”

Từng cJ8s9ơn ccvzchua xccvzót ùbM2Xa laZqZên trccvzong l6puUòng 6puUGiản DbM2Xao. Đúng6puU vậbM2Xy, nếuccvz như khôngbM2X phải6puU Bạcccvz Cậnccvz Ngô6puUn, c6puUuộc J8s9đời aZqZcô J8s9sẽ kháaZqZc hoJ8s9àn to6puUàn. aZqZCô sẽaZqZ sốngccvz troJ8s9ng một bM2Xthế giớbM2Xi baZqZình th6puUường caZqZó ánhaZqZ m6puUặt trờiaZqZ xáaZqZn ccvzlạn, aZqZlàm sabM2Xo phảiJ8s9 chì6puUm vàoaZqZ bóbM2Xng đêm sâuccvz khôccvzng thấ6puUy 6puUđáy th6puUế này?

Nước mắ6puUt lạibM2X trbM2Xàn raZqZa lầbM2Xn nữa,bM2X thấ6puUm bM2Xvào hốcccvz mắtbM2X haZqZõm sâ6puUu của cccvzô. LờiJ8s9 bM2Xnói củaZqZa bM2XTạ Hàm,J8s9 khiế6puUn ccvzlòng ccvzcô caZqZứ aZqZâm thầm6puU mặcJ8s9 nccvziệm J8s9lặp J8s9đi lặp6puU lạ6puUi một6puU cái têaZqZn: BbM2Xạc 6puUCận NbM2Xgôn, BạcbM2X CaZqZận Ngôn...

“Lẽ nàoaZqZ J8s9cô kJ8s9hông muaZqZốn nóaZqZi J8s9cho ccvzanh tJ8s9a biết?6puU CbM2Xô ở6puU đâyaZqZ chịu6puU bao nhiêJ8s9u ccvzđau k6puUhổ. CbM2Xô đã6puU sắpccvz khaZqZông chịaZqZu n6puUổi rồi6puU, nhưaZqZng đâyccvz chỉccvz aZqZmới là6puU bắJ8s9t đầu thôi.”aZqZ Tạ6puU HàaZqZm bM2Xnhìn c6puUhằm cJ8s9hằm gươ6puUng mJ8s9ặt tá6puUi nhợbM2Xt đabM2Xng gắbM2Xng sứaZqZc cắnbM2X cbM2Xhặt môi6puU dưới củaJ8s9 cô,aZqZ 6puUý cườiaZqZ tron6puUg aZqZmắt hắnbM2X naZqZgày 6puUcàng sâuaZqZ, gccvziọng nóiJ8s9 lạiJ8s9 càng6puU 6puUgiống như6puU đang c6puUhia sJ8s9ẻ nỗiccvz J8s9đau bM2Xcùng c6puUô: “NóaZqZi vớJ8s9i abM2Xnh aZqZta, cccvzô mccvzuốn rờiccvz 6puUxa ccvzanh taJ8s9. ChỉbM2X cầJ8s9n khônJ8s9g còn quaZqZan 6puUhệ vớaZqZi a6puUnh J8s9ta, aZqZlàm J8s9sao caZqZó ngườibM2X muố6puUn J8s9tra ccvztấn c6puUô? Tccvzình yêJ8s9u vốnbM2X k6puUhông pJ8s9hải là tấaZqZt cảJ8s9 6puUcủa aZqZcuộc sốnJ8s9g, từbM2X aZqZbỏ đbM2Xi, bM2Xtừ bJ8s9ỏ rJ8s9ồi mọiccvz taZqZhứ saZqZẽ taZqZốt hJ8s9ơn. Sáng6puU nccvzgày mai, aZqZ cô sccvzẽ nbM2Xằm trbM2Xên giường6puU bện6puUh 6puUcủa mộaZqZt bệnbM2Xh vi6puUện côngJ8s9, tấccvzt J8s9cả đềuccvz sẽccvz bM2Xkết thúcaZqZ, chỉ 6puUcần cô6puU gJ8s9ửi ch6puUo accvznh tccvza mộbM2Xt bứ6puUc thư.”

Giản ccvzDao mJ8s9ơ 6puUhồ ngẩccvzng đầu,ccvz 6puUcô n6puUhìn thấJ8s9y gươngaZqZ mặtccvz aZqZtươi cười anhJ8s9 tuấaZqZn x6puUa xămaZqZ củaccvz TạaZqZ Hàm6puU. Sccvzau đóbM2X tccvzrong aZqZtay bịJ8s9 J8s9nhét 6puUvào mộtbM2X caZqZây bút.

“Viết 6puUra ccvzđi.” Hắn6puU kh6puUẽ ccvzdỗ dà6puUnh: “CôJ8s9 J8s9sẽ bM2Xrời xccvza anJ8s9h ta6puU, tccvzất cả đều6puU sccvzẽ kếaZqZt J8s9thúc. Khccvzông cò6puUn đauJ8s9 khổ,bM2X c6puUô aZqZsẽ cccvzó đượcbM2X maZqZột ccvzcuộc sốbM2Xng ccvzmới, taZqZôi s6puUẽ thả côaZqZ nbM2Xgay lậccvzp tức.”

Giản bM2XDao hốtbM2X hoảaZqZng aZqZnhìn giấyJ8s9 búJ8s9t tJ8s9rước mặt.

Chỉ ccvzcần viếtaZqZ mộ6puUt bứcJ8s9 tccvzhư, rờbM2Xi ccvzxa Bạc6puU C6puUận ccvzNgôn, naZqZgười nàbM2Xy sẽ bỏaZqZ aZqZqua bM2Xcho mbM2Xình sao?

Chỉ c6puUần một6puU bứcaZqZ thư?

Đầu búbM2Xt kbM2Xim loạccvzi mảbM2Xnh khảnh,J8s9 n6puUhẹ nhànbM2Xg lưbM2Xớt quaZqZa mặtJ8s9 giấy,6puU đã viếtccvz đưbM2Xợc bM2Xhai tccvzừ đau6puU đớbM2Xn nhất.

‘Cận Ngôn.’

Máu t6puUhịt gaZqZiàn gbM2Xiụa aZqZche 6puUlấp vàiaZqZ đaZqZốt ngónccvz 6puUtay bM2Xđã biếnbM2X hìnccvzh, Giản 6puUDao aZqZbỗng dưngaZqZ nắm6puU chbM2Xặt búJ8s9t, dừJ8s9ng aZqZlại tr6puUên J8s9mặt giấccvzy, chỉJ8s9 i6puUm lặng6puU raZqZơi lệ.

“Sao 6puUkhông viccvzết tiếbM2Xp?” Giọnccvzg cccvzủa hJ8s9ắn vẫnJ8s9 ô6puUn h6puUòa nhưaZqZ cũccvz, lại taZqZhấp thoángbM2X l6puUộ J8s9ra sbM2Xự ré6puUt lạnh.

Ngón t6puUay Gccvziản DaaZqZo bM2Xthả 6puUra, aZqZcây búaZqZt lăaZqZn xuốngbM2X khăbM2Xn trảiaZqZ giường, đểccvz l6puUại một6puU lbM2Xoạt cáJ8s9c v6puUết mựcccvz l6puUộn xộnaZqZ. MàaZqZ aZqZcô aZqZthì chôn6puU đầuaZqZ aZqZvào 6puUgiữa cánaZqZh taaZqZy củccvza mình, lục6puU phủccvz ngũaZqZ tạccvzng đ6puUau nhccvzư khJ8s9ông phaZqZải cbM2Xủa bccvzản thân.

Không, khôngaZqZ thể6puU viaZqZết. Dccvzù J8s9có 6puUgian na6puUn, bM2Xkhổ saZqZở đếnJ8s9 mbM2Xức nà6puUo đi chăngccvz nbM2Xữa cũJ8s9ng khaZqZông ccvzthể viết.

Hắn đbM2Xang lừJ8s9a cô.

Viết xoaZqZng bJ8s9ức th6puUư chJ8s9ia t6puUay 6puUđau khaZqZổ bM2Xnày, hắccvzn sJ8s9ẽ gi6puUết cJ8s9ô ngaaZqZy lập tức.J8s9 BởibM2X vbM2Xì đây6puU khôngaZqZ phảiaZqZ bM2Xlà tbM2Xhư 6puUchia taybM2X, bM2Xđây caZqZhính làJ8s9 bM2Xdi tJ8s9hư củabM2X côaZqZ, một bứcccvz dJ8s9i thư6puU 6puUhủy đbM2Xi 6puUtình yccvzêu củabM2X c6puUô vJ8s9à BạaZqZc Cậ6puUn Ngôn.6puU ĐâJ8s9y mccvzới 6puUlà ccvzthứ hắnccvz J8s9cần, hắn rấtaZqZ rõ6puU phaZqZải bM2Xlàm thếaZqZ bM2Xnào maZqZới cóJ8s9 t6puUhể c6puUho BạJ8s9c J8s9Cận Ngôccvzn mộtbM2X đ6puUả ccvzkích trccvzầm t6puUrọng nhất nbM2Xgoài bM2Xviệc chỉbM2X giếtccvz chếtJ8s9 cô.

Nhẫn nhịn,ccvz cầaZqZn ccvzphải nccvzhẫn nhịn.

Cô cần6puU pJ8s9hải sốaZqZng đểaZqZ gặpccvz anh!

Không cò6puUn nghccvzi nccvzgờ gccvzì nccvzữa, sccvzự khángccvz aZqZcự trầbM2Xm mặ6puUc, yếbM2Xu đuốiJ8s9 và kiênccvz đaZqZịnh nà6puUy, khiccvzến chaZqZo sccvzắc mặJ8s9t 6puUTạ HàmaZqZ từJ8s9 từccvz bM2Xtrầm xuống.

Đôi tJ8s9ay J8s9băng lạnh6puU khJ8s9ông J8s9tiếng J8s9động đèaZqZ lênaZqZ ccvzcánh taZqZay côJ8s9, ngóaZqZn tay đbM2Xàn ô6puUng taZqZrắng tJ8s9rẻo aZqZthon d6puUài, ởJ8s9 traZqZên phaZqZần ccvzda 6puUcoi nhccvzư cònccvz lànJ8s9h lặnccvz tccvzrắng nhưaZqZ ngọc aZqZcủa cô,bM2X k6puUhẽ xoaZqZa xoa.

“Là tôccvzi xuccvzống tJ8s9ay chưJ8s9a đủ6puU sao?bM2X” aZqZHắn kJ8s9hẽ hccvzỏi: “MớibM2X kccvzhiến cho cbM2Xô tưởngJ8s9 rằ6puUng cbM2Xòn cccvzó t6puUhể ti6puUếp tụcccvz khôaZqZng nghccvze lời6puU nhbM2Xư vậy?”

Giọng điệu6puU baZqZình aZqZtĩnh v6puUà lạnhbM2X lùbM2Xng cccvzủa hắJ8s9n kJ8s9hiến taZqZim gbM2Xan phèo pccvzhổi củaaZqZ GaZqZiản D6puUao cccvzo thắtccvz lại.

Hắn nổ6puUi giậbM2Xn rồi.

Cô cuốibM2X cùbM2Xng cũn6puUg khccvzông tráJ8s9nh khỏiccvz bM2Xviệc chJ8s9ọc giậccvzn hắn.

“Ha...” HJ8s9ắn khJ8s9ẽ cườibM2X, giọngbM2X cưbM2Xời 6puUnày càccvzng khccvziến c6puUô sởn6puU aZqZtóc gáy. Cò6puUn ngóJ8s9n ccvztay đaJ8s9ng J8s9lướt trJ8s9ên ccvzda thịtccvz cbM2Xô lạJ8s9i c6puUàng chầmJ8s9 bM2Xchậm gi6puUa J8s9tăng sứJ8s9c mạnh ccvzma s6puUát, J8s9tạo thànbM2Xh cccvzảm giácJ8s9 đ6puUau đớnJ8s9 lccvzâm râm.

“Vậy tJ8s9hì cbM2Xhúng bM2Xta đổccvzi mJ8s9ột cáchJ8s9 kJ8s9hác vậy.”J8s9 Hắccvzn nóbM2Xi: “CJ8s9ó lẽ bM2Xlúc nJ8s9ày tbM2Xặng mộJ8s9t m6puUón qJ8s9uà 6puUcho SimoaZqZn làccvz 6puUmột ýaZqZ kiếJ8s9n bM2Xkhông tồi.”

Tay hắnaZqZ chuccvzyển độ6puUng tJ8s9ừ từJ8s9 6puUdọc taZqZheo thânJ8s9 6puUthể cô6puU, maZqZơn aZqZtrớn cổ 6puUvà cánhccvz taccvzy, cuaZqZối cù6puUng dừng6puU lạiccvz trêbM2Xn lưngJ8s9 cô.

“Xoạt...” QubM2Xần ccvzáo bM2Xbị J8s9xé rbM2Xách kbM2Xhiến khôngJ8s9 k6puUhí lànhccvz lạnhaZqZ ùbM2Xa đến bM2X càng ccvzgia tă6puUng cảaZqZm gi6puUác đauJ8s9 6puUđớn ẩnccvz sâccvzu tr6puUong dbM2Xa thịt.

“Chỗ nà6puUy J8s9vẫn còn6puU aZqZđược gaZqZiữ gìnaZqZ rấaZqZt tốt.ccvz” Hắn6puU khẽJ8s9 th6puUan thở:J8s9 “Một chútbM2X vếtaZqZ tbM2Xhương cũn6puUg k6puUhông cóccvz, giốngJ8s9 nhccvzư aZqZlời tôiaZqZ bM2Xđã hứ6puUa vaZqZới cô.”

Toàn thâ6puUn GibM2Xản DbM2Xao bắtbM2X đầuJ8s9 raZqZun rẩyJ8s9 tccvzheo sựccvz tiếpJ8s9 x6puUúc ccvzmơn trớnbM2X của đầ6puUu J8s9ngón J8s9tay hắnJ8s9, ccvznước mắtJ8s9 cJ8s9ô lạ6puUi ccvztuôn tràaZqZo lJ8s9ần nữa.

***

Phó Tửccvz Nccvzgộ tỉnhaZqZ lbM2Xại từJ8s9 J8s9cơn maZqZê, đ6puUã aZqZlà chuyệnccvz bM2Xcủa haaZqZi ngà6puUy sau. Lạiccvz q6puUua thêbM2Xm một6puU ng6puUày, aJ8s9nh ccvzmới cccvzó thểJ8s9 miễaZqZn cưỡngJ8s9 mởJ8s9 miệngccvz nóiaZqZ chuyện.

Anh vẫbM2Xn nằccvzm t6puUrong 6puUphòng 6puUsăn sócaZqZ đặcaZqZ 6puUbiệt nhaZqZư cũ,aZqZ bJ8s9ác sĩ nghiêm6puU k6puUhắc khốccvzng chếaZqZ thờbM2Xi giccvzan v6puUà sốaZqZ lượngccvz ngườ6puUi thăbM2Xm bệ6puUnh. 6puUHôm nccvzay mớJ8s9i tỉnhbM2X lại gccvzặp nccvzgười ccvznhà đượcJ8s9 mộbM2Xt chútccvz, J8s9y tbM2Xá đãccvz đJ8s9ến naZqZói vớJ8s9i a6puUnh, A6puUn NaZqZham muccvzốn gặpaZqZ anh.

“Được.” J8s9Anh yếu6puU ớtccvz đbM2Xồng ý.

Bởi aZqZvì J8s9anh biết,ccvz nhất6puU địnhbM2X cccvzó liên6puU quaJ8s9n đếnaZqZ BbM2Xạc Cậ6puUn Ngôn.

Từ khJ8s9i anaZqZh tỉnbM2Xh lạiJ8s9 đếJ8s9n gaZqZiờ, Bạ6puUc CậaZqZn NgônbM2X chưbM2Xa từJ8s9ng xbM2Xuất hiện. bM2XCậu ấy6puU cũccvzng khônbM2Xg cầnaZqZ phảibM2X xuấtaZqZ ccvzhiện, bbM2Xởi vìJ8s9 hbM2Xiện ccvzgiờ việ6puUc c6puUứu GiảJ8s9n ccvzDao mới6puU là chuyệnbM2X J8s9cấp thiế6puUt nhất.

Nghĩ đaZqZến G6puUiản DaobM2X, ccvzlòng Ph6puUó Tử6puU Nccvzgộ lại6puU đaubM2X đớn.

Vậy thìaZqZ, Accvzn Nha6puUm đếnJ8s9 ccvztìm a6puUnh làmJ8s9 gì?

Ánh mặbM2Xt trờibM2X buổi6puU chibM2Xều nhưaZqZ ccvztấm sccvza mỏngaZqZ pJ8s9hủ bM2Xxuống, chiế6puUu lêJ8s9n giường bệnaZqZh trắnccvzg muJ8s9ốt, tạoJ8s9 nênJ8s9 J8s9một cảJ8s9m bM2Xgiác cbM2Xhớp nhJ8s9oáng kbM2Xhông J8s9chân thực.ccvz DJ8s9o ccvzmất máu aZqZquá nhiề6puUu, sắc6puU mặJ8s9t PhaZqZó T6puUử J8s9Ngộ từbM2X J8s9lúc nhaZqZập viJ8s9ện đếnaZqZ giaZqZờ luôaZqZn t6puUrắng bệcaZqZh như ccvzgiấy, nccvzhưng 6puUanh vẫn6puU c6puUố gắngaZqZ nởbM2X nụ6puU bM2Xcười vaZqZới Accvzn aZqZNham đan6puUg ngồi6puU bêaZqZn cccvzạnh giường.

Mấy hôaZqZm J8s9không gặ6puUp, chàJ8s9ng trabM2Xi tJ8s9hanh t6puUú sốnaZqZg 6puUnội tâmccvz và6puU lãnh đaZqZạm ngàyaZqZ xaZqZưa, giờaZqZ phaZqZút J8s9này caZqZằm đã6puU aZqZbắt bM2Xđầu J8s9lún pJ8s9hún aZqZrâu, thầccvzn sắcaZqZ bM2Xcũng 6puUlộ vẻbM2X bướngaZqZ bỉnh nghiêm6puU túc.

“Anh ccvzấy đaZqZã nhốccvzt mJ8s9ình ởbM2X aZqZkhách sạnbM2X ccvzba ngàyJ8s9 raZqZồi.” ccvzAn Nhaccvzm aZqZnói: “Không vàbM2Xo aZqZkhông ccvzra, khôJ8s9ng nhậccvzn điện6puU thoạiccvz c6puUủa bấtbM2X J8s9cứ ngccvzười nàaZqZo, khôJ8s9ng abM2Xi biết anhJ8s9 ấybM2X 6puUđang làmbM2X gì.”

Phó aZqZTử NgộJ8s9 ngẩJ8s9n ngườaZqZi, khóeJ8s9 maZqZôi giậtaZqZ giật.

Chỉ bM2Xcó mấJ8s9y câccvzu đơbM2Xn gibM2Xản bM2Xnày, khiếbM2Xn aZqZcho cảccvz phòngaZqZ bệnhaZqZ bM2Xlâm vào trầmccvz mặc.bM2X A6puUn Nh6puUam bM2Xkhông nóJ8s9i thccvzêm 6puUgì, PbM2Xhó 6puUTử NgbM2Xộ cũccvzng khbM2Xông lêccvzn tiếng.

Qua mộtJ8s9 l6puUúc lâu,bM2X bM2XPhó 6puUTử Nccvzgộ 6puUmới hỏi:aZqZ “Có...ccvz tbM2Xin tứaZqZc của6puU... Giản DaJ8s9o chưa?”

Sắc mặtccvz AaZqZn N6puUham lJ8s9ại âmccvz 6puUu th6puUêm mấyJ8s9 6puUphần: “Khônccvzg có.”

Nước MỹaZqZ rccvzộng lớnJ8s9 nhccvzư vậyaZqZ, muốaZqZn tìJ8s9m 6puUra tubM2Xng tíbM2Xch caZqZủa m6puUột cô ccvzgái, đâaZqZu ccvzdễ dànJ8s9g gì6puU? HuốnaZqZg hồbM2X đốiccvz phươngbM2X còaZqZn làJ8s9 mbM2Xột 6puUcao thủaZqZ lccvzên J8s9kế hJ8s9oạch gbM2Xây án vô6puU cùngJ8s9 kínJ8s9 kẽ.

Thật aZqZra BạcJ8s9 CậnJ8s9 NgônbM2X 6puUđóng aZqZcửa kbM2Xhông 6puUra ngoà6puUi, 6puUcảnh sábM2Xt hai 6puUbên TraZqZung MỹbM2X đJ8s9ều khôngaZqZ 6puUcó 6puUphê bìnccvzh 6puUkín đáobM2X gbM2Xì cảJ8s9. ccvzBởi vbM2Xì ccvzvốn cJ8s9ó 6puUthể 6puUphác họaZqZa cái gbM2Xì thì6puU ccvzđều đãJ8s9 6puUlàm hếtbM2X, t6puUhậm cJ8s9hí đếnJ8s9 tênbM2X họ6puU thbM2Xân phậaZqZn J8s9DNA, lbM2Xần t6puUrước cũ6puUng đã bịJ8s9 bM2XBạc CậbM2Xn Nccvzgôn bắbM2Xt đi6puU J8s9xác nhậccvzn đầyaZqZ đủ.bM2X CòaZqZn lạiJ8s9 ccvzchỉ bM2Xlà J8s9công v6puUiệc củbM2Xa c6puUác thanhaZqZ tra cảnhccvz sát,6puU ccvztruy tìJ8s9m aZqZdấu 6puUvết lầnJ8s9 J8s9ra taZqZên tộiJ8s9 phạm6puU này.

“Cho d6puUù làJ8s9 tccvzhiên tàJ8s9i tâJ8s9m lýJ8s9 tộ6puUi phạmccvz, cũJ8s9ng caZqZó lúaZqZc k6puUhông J8s9thể cứu đượ6puUc bccvzạn gáiaZqZ J8s9của mìnbM2Xh.” Mộtccvz J8s9thanh t6puUra tccvzừng trải6puU cbM2Xủa FB6puUI đãbM2X nccvzói nbM2Xhư vậy: “TôJ8s9i n6puUghĩ cóccvz lẽ6puU Simo6puUn c6puUần thêmbM2X thaZqZời gJ8s9ian đểbM2X tiếpccvz nhậnbM2X... sựbM2X thậtccvz tccvzàn khccvzốc này.”

Cục diệnJ8s9 hiệnJ8s9 tại,aZqZ khiếJ8s9n t6puUâm tìbM2Xnh 6puUAn NhaJ8s9m buồnaZqZ bựcbM2X vaZqZô cùng. ĐếnaZqZ tìmaZqZ PhbM2Xó Tccvzử NbM2Xgộ bởibM2X aZqZvì anJ8s9h ccvzcó lẽJ8s9 ccvzlà ngườiccvz dubM2Xy nhất6puU cóbM2X taZqZhể khiếnccvz BạcaZqZ CậbM2Xn NgônJ8s9 ra khỏbM2Xi phòng.

...

“Cậu J8s9ấy... khôngJ8s9 ticcvzếp nhậnccvz đâu.”ccvz aZqZPhó ccvzTử Ngộ6puU khẽJ8s9 nói.

An ccvzNham ccvzgiật m6puUình, khJ8s9ông h6puUiểu a6puUnh đaZqZang nóccvzi 6puUvề đccvziều ccvzgì. bM2XSắc mặt PbM2Xhó aZqZTử Nccvzgộ aZqZlộ bM2Xra thầaZqZn ccvzsắc taZqZhương xót.

Anh J8s9hiểu ngưbM2Xời ccvzbạn tbM2Xhân aZqZcủa mìccvznh, đóaZqZ lccvzà mộtJ8s9 ngườiccvz đàn6puU ông ki6puUêu bM2Xngạo bM2Xvà naZqZgay thẳng.bM2X bM2XViệc mấtccvz đ6puUi GiảaZqZn D6puUao, Bạcccvz Cậccvzn NaZqZgôn mã6puUi mãbM2Xi cũnbM2Xg khJ8s9ông thể tiếbM2Xp 6puUnhận được.

Cho dùJ8s9 l6puUúc 6puUnày aZqZGiản DaaZqZo đãaZqZ chếaZqZt, cậccvzu ấyJ8s9 cũbM2Xng sẽ6puU khôbM2Xng tiếp nhận.

Mà h6puUiện 6puUgiờ, ccvzcậu ấy6puU lạibM2X qua6puUy 6puUvề tccvzhế gibM2Xới của6puU bảnccvz thân.bM2X CậubM2X ấy đanaZqZg bM2Xsuy nghJ8s9ĩ đ6puUiều gìbM2X? NếubM2X n6puUhư Giảccvzn DaJ8s9o ccvzthật sựbM2X chaZqZết ccvzđi rồi,ccvz tươaZqZng lbM2Xai của6puU cậJ8s9u ấy J8s9sẽ n6puUhư bM2Xthế nbM2Xào đây?

Phó 6puUTử Ngccvzộ yêaZqZn J8s9lặng tronaZqZg kbM2Xhoảnh khắc6puU, thccvzấp giọ6puUng nóaZqZi: “Giúp tôi...6puU bM2Xgọi điệnaZqZ tJ8s9hoại... chaZqZo ccvzcậu ấy.”

An NJ8s9ham ccvzgật đbM2Xầu, lấybM2X dccvzi độnaZqZg r6puUa bấaZqZm số,6puU đểJ8s9 lên6puU bênJ8s9 tccvzai anh.

Điện thobM2Xại reaZqZng mườ6puUi maZqZấy aZqZtiếng, A6puUn NhaaZqZm đãbM2X khẽ6puU naZqZhíu màccvzy, thần sbM2Xắc củaaZqZ J8s9Phó J8s9Tử NgộJ8s9 vẫnbM2X kaZqZhông taZqZhay đổibM2X J8s9như c6puUũ, bM2Xanh bM2Xchỉ caZqZhăm chúJ8s9 lắnbM2Xg nghebM2X, ánhccvz ccvzmắt dõi vềJ8s9 phíJ8s9a trước.

Một 6puUtiếng ‘bM2Xcạch’ kccvzhẽ vanaZqZg lên,ccvz cuccvzối caZqZũng đaZqZã nhậnbM2X đaZqZược điện.

“Cận Ngôn?ccvz” GiọngaZqZ n6puUói củccvza PhóbM2X Tử6puU 6puUNgộ kaZqZhàn đặc.

Đầu 6puUdây 6puUbên bM2Xkia bM2Xyên lặngaZqZ mấy6puU giâyccvz, mớaZqZi taZqZrả lời:aZqZ “TaZqZử Ngộ.”

Lúc nàccvzy, AbM2Xn 6puUNham đbM2Xột nhbM2Xiên naZqZhìn tbM2Xhấy, PhóbM2X TửJ8s9 NgộaZqZ ngẩnJ8s9 người mộtccvz 6puUlúc, sắcccvz m6puUặt cũ6puUng ccvzcó ccvzchút aZqZbiến đổaZqZi. SaaZqZu đóccvz anJ8s9h ngaZqZẩng đầbM2Xu ccvzlên nhìn:J8s9 “An ccvzNham... cậu..6puU. ccvzra ngoàiJ8s9 trướcccvz đi.”

An Nha6puUm 6puUgật gậaZqZt đầccvzu, ccvzđặt 6puUdi độngaZqZ vàbM2Xo taJ8s9y an6puUh. A6puUnh tccvza quay ngườiccvz 6puUđi về6puU aZqZphía cửa.bM2X LbM2Xúc cánJ8s9h cử6puUa từJ8s9 từJ8s9 kbM2Xhép ccvzlại, J8s9anh aZqZta độtccvz nhiJ8s9ên 6puUngẩng đầu lê6puUn, saJ8s9u đJ8s9ó liềnJ8s9 gaZqZiật mình.

Phó J8s9Tử Ngccvzộ vẫbM2Xn du6puUy trJ8s9ì J8s9dáng nằccvzm tccvzhẳng 6puUnhư cũbM2X, mộtbM2X aZqZcánh tay miễnaZqZ cưJ8s9ỡng aZqZcứng nbM2Xgắc cJ8s9ầm lJ8s9ấy dccvzi độngJ8s9. NhưngJ8s9 tbM2Xrên gươngaZqZ m6puUặt accvznh ccvztuấn trccvzắng bệch đóbM2X, lạ6puUi J8s9có mộbM2Xt giọtJ8s9 bM2Xnước mắccvzt kccvzhông thểccvz kìccvzm naZqZén được6puU lccvzăn xuống.

Người bácbM2X bM2Xsĩ nà6puUy, làccvz bạnJ8s9 thâccvzn J8s9duy nhấtbM2X bM2Xcủa BbM2Xạc Cccvzận Ngôccvzn. 6puUHôm đó lJ8s9úc anJ8s9h trúnJ8s9g 6puUđạn J8s9ngã xuốn6puUg đất,bM2X siaZqZnh mạnJ8s9g đaZqZang bM2Xlúc nguaZqZy hiểmccvz, abM2Xnh aZqZlại J8s9chỉ lẩ6puUm bẩm ‘Gi6puUản Dao.aZqZ.. bảo6puU bM2Xvệ cô6puU ấy...’,bM2X cũbM2Xng J8s9chưa từngbM2X aZqZrơi mộtJ8s9 giọtccvz nước6puU mắt.ccvz Lúc 6puUlàm 6puUxong phẫu6puU thuaZqZật, hômaZqZ naaZqZy đáJ8s9ng lẽJ8s9 6puUsau k6puUhi taZqZhuốc t6puUê hccvzết hiệubM2X lựcJ8s9 saZqZẽ đaaZqZu đớnaZqZ vô cùJ8s9ng, bM2Xanh cccvzũng chưaZqZa từngaZqZ rJ8s9ơi mộ6puUt giọJ8s9t nướ6puUc mắJ8s9t nào.

Nhưng hiệnaZqZ 6puUgiờ vaZqZừa 6puUnghe aZqZthấy giaZqZọng naZqZói củaaZqZ BạaZqZc bM2XCận aZqZNgôn, aaZqZnh thoáng chJ8s9ốc l6puUại rơ6puUi nướcaZqZ mắt.

An NJ8s9ham tJ8s9ừ aZqZtừ khbM2Xép 6puUlại khbM2Xe cửaZqZa cuối6puU cùng,6puU l6puUặng lbM2Xẽ ch6puUờ J8s9ở bên ngoJ8s9ài, khôbM2Xng ccvzlên tiếng.

Nhưng J8s9hiện giờ,bM2X bM2Xanh tbM2Xa vbM2Xốn khônJ8s9g biếtJ8s9 được,J8s9 mã6puUi đếnccvz ccvzsau khi vụbM2X ánaZqZ kếtaZqZ thúc,ccvz a6puUnh tbM2Xa m6puUới thậJ8s9t sJ8s9ự ccvzhiểu ngu6puUyên nhâccvzn vbM2Xà ccvzhàm bM2Xý bM2Xtại s6puUao giờaZqZ phút J8s9 này Phccvzó TửaZqZ N6puUgộ l6puUại độtJ8s9 nhi6puUên rơiccvz nướcaZqZ mắt.

Mà ccvzcùng lúcccvz ccvznày, khbM2Xách sạ6puUn MabM2Xrriott t6puUrong 6puUtrung tâmJ8s9 thccvzành phố, tạiJ8s9 cănaZqZ phaZqZòng tbM2Xrên tần6puUg caJ8s9o nhất.

Bạc aZqZCận NgônbM2X đãbM2X thccvzay đ6puUổi maZqZột bộbM2X veaZqZst 6puUđen từ6puU đầuaZqZ đếbM2Xn chân, bóng6puU dáaZqZng côbM2X 6puUđơn đứngccvz tbM2Xhẳng 6puUở trưaZqZớng cửaJ8s9 aZqZsổ aZqZpha bM2Xlê. B6puUên nbM2Xgoài cJ8s9ửa sổbM2X, á6puUnh chiều tàbM2X ccvzhoàng 6puUhôn bM2Xtrải bM2Xánh J8s9sáng ảm6puU đạ6puUm lêaZqZn mJ8s9ặt anh6puU, accvznh 6puUnắm chặtaZqZ ccvzdi độnccvzg, đôaZqZi maZqZắt đen dccvzài nhìnaZqZ xuốccvzng bM2Xthành aZqZphố aZqZdưới aZqZchân. T6puUrên gư6puUơng mặtaZqZ anJ8s9h tuấnccvz nhưbM2X nbM2Xgọc, chỉ cònbM2X lạiccvz vẻJ8s9 tĩnccvzh lặng6puU lạJ8s9nh băng.

***

Lúc GiaZqZản DaZqZao tỉnhJ8s9 lạbM2Xi lầaZqZn nữa,aZqZ 6puUphát hiệ6puUn m6puUình đccvzang nccvzằm sấ6puUp trên một6puU cáiaZqZ giábM2X sbM2Xắt lạnhaZqZ lẽo.J8s9 QbM2Xuần áo6puU vẫn6puU cJ8s9òn, nhưn6puUg sa6puUu lưn6puUg lại6puU lộccvz rJ8s9a J8s9trong không 6puUkhí lạnhbM2X aZqZgiá, taJ8s9y ccvzchân côccvz J8s9vẫn bịbM2X xJ8s9ích ccvzsắt khJ8s9óa aZqZchặt, khônccvzg thểaZqZ độngJ8s9 đậy.

Tình 6puUhình nà6puUy khJ8s9iến bM2Xcô khaZqZiếp sợbM2X. CaZqZô aZqZngước mắtaZqZ J8s9nhìn ánJ8s9h đèn sJ8s9áng ccvzdìu dịuJ8s9 xubM2Xng quJ8s9anh, 6puUcô đaZqZã bịJ8s9 đẩy6puU bM2Xkhỏi lồJ8s9ng giabM2Xm, aZqZđặt trênbM2X mbM2Xột khoảngJ8s9 đất trống,ccvz giốngJ8s9 nhaZqZư ccvzmột bM2Xcon aZqZcá nằmJ8s9 tJ8s9rên thớt.

Cô dùaZqZng 6puUsức 6puUcắn mbM2Xạnh ccvzvào maZqZôi dướbM2Xi aZqZđang nccvzứt ccvznẻ, cơccvzn J8s9đau kịch lbM2Xiệt traZqZuyền đến.

Đại nãoJ8s9 vaZqZẫn bM2Xcòn rấccvzt J8s9chậm chbM2Xạp, nhưng6puU ýbM2X tccvzhức, tầmaZqZ 6puUnhìn và thíJ8s9nh 6puUgiác củaZqZa 6puUcô ccvzđều tỉbM2Xnh táoaZqZ. Hắnccvz đãJ8s9 dừng6puU J8s9tiêm thuốc6puU ch6puUo cô,J8s9 lccvzà bởibM2X vìJ8s9 hbM2Xứng thú cbM2Xủa bM2Xhắn đJ8s9ã chuyểccvzn bM2Xtừ J8s9quất 6puUroi trccvzuy đuổi.aZqZ.. aZqZsang lccvzột 6puUda 6puUrồi sao?

Khóe 6puUmắt Giảnccvz ccvzDao từbM2X t6puUừ ẩmccvz ướt,ccvz nhccvzưng côaZqZ vẫnaZqZ cốaZqZ gắngJ8s9 bM2Xkìm nén, khônbM2Xg 6puUđể bbM2Xản thân6puU phccvzát 6puUra tiaZqZếng nứcaZqZ nở6puU qccvzuá lớn.bM2X C6puUó điềuccvz mộJ8s9t chútaZqZ âmJ8s9 thanh nàyccvz, làccvzm aZqZsao J8s9có thccvzể tho6puUát khỏaZqZi đccvzôi m6puUắt bM2Xvà J8s9lỗ 6puUtai củaJ8s9 ngườ6puUi đaZqZó... Ph6puUía sccvzau 6puUlưng cô bỗnccvzg truyccvzền đbM2Xến 6puUđộng tĩnhbM2X, ccvzcó nbM2Xgười đbM2Xứng aZqZdậy 6puUtừ 6puUtrên sôbM2X pbM2Xha, 6puUngâm nbM2Xga một khúcbM2X bM2Xca cJ8s9ất bướaZqZc đibM2X qua.

“Cuối cùngJ8s9 cccvzũng aZqZtỉnh rồibM2X.” HắnaZqZ đ6puUứng bccvzên cJ8s9ạnh cbM2Xô, trê6puUn taZqZay cầccvzm một thứaZqZ gìbM2X đó,aZqZ khẽJ8s9 6puUva chạmaZqZ vccvzào nhbM2Xau phá6puUt ccvzra tiếngaZqZ kibM2Xm loạiaZqZ taZqZhanh thúy.aZqZ ChJ8s9o aZqZdù Giản ccvzDao J8s9không thấy,aZqZ nhưJ8s9ng 6puUcũng đoánJ8s9 aZqZra đóJ8s9 lJ8s9à bM2Xmột ccvzcon daaZqZo giảJ8s9i phẫu.

Đầu ngónbM2X t6puUay lạnhaZqZ ccvzngắt, 6puUlại lầJ8s9n nữJ8s9a dọcccvz tccvzheo thccvzeo tấmccvz lưng trầnJ8s9 th6puUon đẹpbM2X caZqZủa bM2Xcô, từaZqZ J8s9từ mơnccvz trớn.

“Tôi sắpccvz ccvzbắt đầuaZqZ rồi.”aZqZ Hắnccvz cúbM2Xi đccvzầu nccvzói khẽccvz bênJ8s9 tbM2Xai aZqZcô: “Chỉ 6puUlà, tôiJ8s9 còJ8s9n chuẩnccvz bị6puU cJ8s9ho ccvzcô 6puUthêm cJ8s9hút J8s9gia vị,J8s9 nhJ8s9ư vậy...J8s9 cccvzó lẽJ8s9 cbM2Xô vaZqZà tôiccvz đJ8s9ều sẽ ccvz hưng phấJ8s9n v6puUà vuJ8s9i vẻccvz hơn.”

Hai tccvzay củaccvz GiảnaZqZ DaaZqZo bM2Xbị tróccvzi bM2Xở hJ8s9ai bêbM2Xn gi6puUá ccvzsắt, côJ8s9 khẽaZqZ nắm chặaZqZt laZqZấy thaJ8s9nh ngaaZqZng, sabM2Xu lưng6puU cũngccvz aZqZbị bM2Xmột cơnaZqZ ớnaZqZ lạnhaZqZ qu6puUét qua.

Nhưng điềbM2Xu côbM2X khôngbM2X ngờbM2X là,bM2X ‘giabM2X vị’6puU màJ8s9 TạJ8s9 Hàm6puU ccvznói tccvzới, lại lccvzà hìaZqZnh ảnhccvz cbM2Xó lccvziên qbM2Xuan đếccvzn BạbM2Xc CậaZqZn Ngôn.

Tạ HàbM2Xm cầbM2Xm bM2Xlấy haccvzi ccvzcon aZqZdao 6puUnhỏ sắJ8s9c bccvzén ti6puUnh xảccvzo, 6puUthong thảaZqZ đi đến6puU trướcaZqZ tầbM2Xm mắt6puU củ6puUa aZqZcô. KhôngbM2X biếccvzt hắnJ8s9 ấnbM2X vbM2Xào chccvzỗ 6puUnào, mccvzột cáJ8s9i LJ8s9CD trbM2Xeo ccvzgiữa không tr6puUung độtccvz ngột6puU bậJ8s9t sccvzáng lên.

Là ticcvzn tức.J8s9 Nccvzữ 6puUphát tbM2Xhanh viêaZqZn đabM2Xng dccvzùng ngữ6puU điccvzệu lưu6puU loát trìnhJ8s9 aZqZbày: “TiểuaZqZ ccvzthư Giảccvzn bM2XDao, bạnaZqZ gá6puUi c6puUủa ccvzchuyên gaZqZia tJ8s9âm lbM2Xý tộ6puUi phbM2Xạm nổibM2X J8s9tiếng người HoJ8s9a Bccvzạc Cận6puU 6puUNgôn, đ6puUã b6puUị têJ8s9n biếnJ8s9 thábM2Xi ccvzăn thịtJ8s9 ngưaZqZời ‘h6puUoa tươi’bM2X J8s9số một6puU bắt bM2Xcóc bM2Xđược bccvzốn nJ8s9gày. PhíaaZqZ cảnJ8s9h saZqZát tccvzhông báoaZqZ, đJ8s9ang J8s9toàn aZqZlực lụ6puUc soáJ8s9t tuJ8s9ng tícccvzh cJ8s9ủa kẻ tìaZqZnh nghJ8s9i J8s9Tạ H6puUàm. MaZqZà tJ8s9heo chúccvzng 6puUtôi qubM2Xan sáJ8s9t, đâyccvz đãJ8s9 làccvz ngaZqZày tJ8s9hứ J8s9tư, ccvzGiáo sư bM2XBạc CậnJ8s9 NbM2Xgôn vaZqZẫn còn6puU ởccvz tronbM2Xg phòbM2Xng kháchaZqZ sạaZqZn bM2Xnhư cũaZqZ, cự6puU tccvzuyệt bấbM2Xt 6puUcứ sựccvz gi6puUao tiếp6puU nào vbM2Xới bên6puU ngoài...”

Lòng GiảJ8s9n ccvzDao ccvzđau thJ8s9ắt lạaZqZi, ccvzcô 6puUthấy trênbM2X aZqZmàn hìnbM2Xh lưbM2Xớt qccvzua c6puUảnh bên aZqZngoài k6puUhách sạ6puUn bọnaZqZ họJ8s9 ngủaZqZ lạccvzi lúcaZqZ tccvzrước. Toccvzàn bộJ8s9 tườccvzng ph6puUa laZqZê củaJ8s9 t6puUòa naZqZhà đang phảnJ8s9 chaZqZiếu bM2Xánh s6puUáng của6puU J8s9buổi chccvziều tà,J8s9 aZqZhuy hoJ8s9àng lộnbM2Xg lẫccvzy nhưngaZqZ cũnccvzg hoàn 6puU toàn yênbM2X tĩnh.

Lệ nơbM2Xi khóeJ8s9 mắbM2Xt GiảbM2Xn J8s9Dao, bM2Xbỗng chốc6puU ccvzào ạaZqZt rơi6puU xuống.

Mà phảnbM2X J8s9ứng này6puU hiểnbM2X nhiêJ8s9n đãbM2X lấyaZqZ đbM2Xược lòn6puUg TạJ8s9 HàJ8s9m. bM2XHắn khẽ mỉccvzm cư6puUời đbM2Xi đếnaZqZ bê6puUn caZqZạnh cô,ccvz ngẩnaZqZg đầubM2X cùngaZqZ xeccvzm tiaZqZn tứcJ8s9 bM2Xvới cbM2Xô, hắn6puU cấccvzt giọng trànccvz đ6puUầy tá6puUn thưởng:J8s9 “ĐaZqZàn ôngccvz aZqZcàng ccvzlà thiênccvz 6puUtài th6puUì lạJ8s9i c6puUàng kiêu6puU ngạo,aZqZ gặpJ8s9 phải ngbM2Xười mccvzà aZqZbọn họaZqZ J8s9không cccvzó J8s9khả ccvznăng chiếnbM2X thắng,bM2X gaZqZặp aZqZphải tccvzrắc trccvzở khôaZqZng thểccvz nào chấaZqZp 6puUnhận ccvzđược, ccvzsẽ ngJ8s9ã cJ8s9àng đau.”

Hắn qaZqZuay đầubM2X nhì6puUn cô6puU: “J8s9Cô đốJ8s9i với6puU hắnbM2X rJ8s9ất q6puUuan taZqZrọng. Tôi ngbM2Xhĩ đợi6puU hbM2Xắn nhậaZqZn ccvzđược tấm6puU J8s9da của6puU côccvz, trccvzò chơaZqZi nàyaZqZ sẽccvz ccvzcàng trởbM2X nêJ8s9n vbM2Xui vẻ6puU. Cô bM2Xnói xaZqZem, haZqZắn caZqZó bM2Xphải sJ8s9ẽ cccvzàng thê6puUm taZqZự tbM2Xrách đaaZqZu khaZqZổ, khônbM2Xg bM2Xcó cáJ8s9ch ccvznào J8s9tha thứ cbM2Xho ccvzbản thâccvzn mình?”

Giản ccvzDao cắnaZqZ cJ8s9hặt môJ8s9i, 6puUtoàn thân6puU baZqZắt đầ6puUu ruaZqZn bM2Xlên nbM2Xhè nhẹbM2X. Ngay lúc6puU nàyccvz, bM2Xmột bM2Xcánh tccvzay củaJ8s9 TạaZqZ H6puUàm kaZqZhẽ ấnaZqZ lênccvz óaZqZt côJ8s9, đèccvz ccvznén sccvzự ccvzrun ccvzrẩy của bM2X cô; mộ6puUt caZqZánh ta6puUy khácccvz lạibM2X từaZqZ từaZqZ trượccvzt xuống.bM2X GiảnJ8s9 6puUDao cảmJ8s9 nhận6puU được6puU coccvzn aZqZdao aZqZlạnh lẽo, khẽJ8s9 kh6puUàng chạmbM2X bM2Xlên làn6puU daZqZa mình...

Cận Ngôn...J8s9 cứuJ8s9 em.

“Tin tứ6puUc nóbM2Xng hổi!bM2X” GbM2Xiọng nccvzói tbM2Xrong trẻbM2Xo củaJ8s9 nữbM2X phJ8s9át thanh J8s9 viên, bM2Xđột nh6puUiên cắtbM2X ngaZqZang ccvzcảm xJ8s9úc dư6puUờng aZqZnhư bM2Xđã chìbM2Xm nghỉbM2Xm củaaZqZ GiảnJ8s9 DaaZqZo, cũbM2Xng cắaZqZt ngang độnJ8s9g tbM2Xác 6puUtrong taccvzy ccvzTạ HàmbM2X. HaJ8s9i ngườiccvz aZqZđồng thJ8s9ời ngẩngccvz đ6puUầu, lại6puU chccvzỉ J8s9thấy màn hìnJ8s9h đccvzang dabM2Xo J8s9động, cảccvznh sátbM2X tJ8s9ừ bM2Xtrong bụiccvz cỏbM2X cầm6puU s6puUúng chạyccvz nhưbM2X điên.

Sắc m6puUặt Tạ6puU HàbM2Xm khẽaZqZ trầ6puUm nccvzgâm, đứng6puU tbM2Xhẳng nhìbM2Xn chằaZqZm chaZqZằm vào mànccvz hccvzình. ccvzGiọng n6puUói caZqZủa pháccvzt thbM2Xanh viaZqZên tỏ6puU v6puUẻ khẩnaZqZ cấpbM2X truyềnJ8s9 tớbM2Xi: “6puU... Chúng tôiccvz ccvzvừa mccvzới aZqZnhận aZqZđược 6puUtin tứcaZqZ, ccvztên 6puUsát thủaZqZ biến6puU tháiJ8s9 J8s9ăn thJ8s9ịt nJ8s9gười ‘hoccvza tươi’aZqZ s6puUố hai TommbM2Xy, khoảJ8s9ng mườiJ8s9 tábM2Xm tJ8s9iếng đồbM2Xng haZqZồ trước,bM2X đJ8s9ã aZqZvượt ngụaZqZc J8s9khỏi J8s9nhà giam Pe6puUlican 6puUBay. Trước6puU aZqZmắt ph6puUía ccvzgiám nbM2Xgục vàJ8s9 FbM2XBI aZqZđều cựaZqZ taZqZuyệt phátJ8s9 ccvzbiểu bìbM2Xnh luậccvzn v6puUề chuyện này.ccvz Cụcccvz CảbM2Xnh sátaZqZ bccvzang vàccvz CụcaZqZ Đi6puUều tr6puUa lccvziên bccvzang đãaZqZ bM2Xcùng pháJ8s9i mộ6puUt sốaZqZ lượng lớnbM2X cảnbM2Xh sáaZqZt, tru6puUy tìJ8s9m bM2Xtheo aZqZdấu 6puUvết tbM2Xrốn J8s9chạy củ6puUa hắn...”

Màn haZqZình chccvzuyển đếJ8s9n 6puUphòng p6puUhát J8s9thanh, vJ8s9ẻ mbM2Xặt pháJ8s9t thanJ8s9h vccvziên nữ bM2Xrất aZqZnghiêm trọnccvzg: “ccvz... aZqZNghe nóibM2X, Tomccvzmy J8s9dùng máuaZqZ tươccvzi 6puUđể lạibM2X aZqZhai ccvzchữ ‘bM2Xbáo thù’ bM2Xtrên tườnccvzg củaccvz n6puUgục gbM2Xiam. ‘Bá6puUo thù’ccvz củaJ8s9 hắn6puU aZqZlà ámbM2X chJ8s9ỉ aiJ8s9? 6puUCó phảibM2X J8s9là người J8s9 vừa mấtccvz điccvz ccvzngười yaZqZêu, giáo6puU sư6puU BạcaZqZ Cận6puU J8s9Ngôn kaZqZhông? Tr6puUước aZqZmắt, haJ8s9i têccvzn ăccvzn thịt ngườiaZqZ ‘aZqZhoa tươi’bM2X đều6puU đangJ8s9 nhởnaZqZ naZqZhơ ccvzngoài vòccvzng pháJ8s9p luậccvzt, bọnaZqZ haZqZọ cccvzó phả6puUi lbM2Xại bắtaZqZ tay nha6puUu lầnJ8s9 nữa,aZqZ tJ8s9ạo J8s9ra nccvzhững vụJ8s9 aZqZán mớJ8s9i không...”

Giản Dccvzao ccvzngơ ngẩaZqZn nbM2Xhìn maZqZàn hìn6puUh, TạaZqZ HàmJ8s9 aZqZlại đbM2Xặt bM2Xdao aZqZgiải phẫu 6puU sang J8s9bàn bJ8s9ên cạccvznh, pháaZqZt aZqZra aZqZâm thaJ8s9nh bM2Xthanh thúy.

“Oh... shiccvzt!” HắnbM2X nhìccvzn chằm6puU chằccvzm maZqZàn hìnJ8s9h, trJ8s9ên m6puUặt tJ8s9ừ bM2Xtừ hibM2Xện lên mộtbM2X nụbM2X cười6puU mabM2Xng ýJ8s9 tứJ8s9 hàmbM2X xúcbM2X, c6puUũng không6puU thèbM2Xm liế6puUc nccvzhìn GiảaZqZn DJ8s9ao, qua6puUy nJ8s9gười bước n6puUhanh vàccvzo baZqZóng tối.

Một mìn6puUh GaZqZiản 6puUDao nằmaZqZ sấpJ8s9 trbM2Xên ccvzgiá, xaZqZung 6puUquanh bM2Xlại hồi6puU phụJ8s9c sự yêJ8s9n tĩnccvzh nh6puUư tuyệtaZqZ vọng.ccvz ccvzCô vẫn6puU luôaZqZn ngẩngccvz đầu6puU ccvznhìn màccvzn aZqZhình, nộJ8s9i tJ8s9âm dấy 6puU lên ccvzhi ccvzvọng 6puUđã lâ6puUu khôngJ8s9 J8s9còn, nhưnJ8s9g laZqZại đaccvzn xJ8s9en s6puUự tuyệtaZqZ vọnbM2Xg 6puUbất aZqZlực sâuaZqZ sắc.

Là a6puUnh sao?

Là aJ8s9nh đãbM2X raZqZa mộtJ8s9 hJ8s9iểm caZqZhiêu ‘6puUxuất kỳJ8s9 bấtccvz ý’aZqZ (*ccvz), lợiJ8s9 6puUdụng Tommy l6puUàm m6puUồi nhử,6puU muốbM2Xn bM2Xdụ bắtccvz TạbM2X Hàm?

(*) Bất thìnhccvz lìnhccvz, aZqZthừa lú6puUc ngườbM2Xi ccvzta khbM2Xông ngờ,aZqZ ccvzlàm aZqZcho 6puUkhông kJ8s9ịp đốaZqZi phó.

Hay làbM2X TomJ8s9my đãaZqZ thậtbM2X sựccvz vượtbM2X ngụcbM2X đểbM2X bá6puUo thaZqZù, aJ8s9nh haJ8s9i J8s9mặt giáp địchaZqZ sccvzẽ bM2Xcàng thJ8s9êm 6puUkhó kccvzhăn g6puUian nccvzan? bM2XMà bọJ8s9n họccvz sẽccvz càccvzng khccvzó có6puU ngàyaZqZ gbM2Xặp lại?

Cô nhìbM2Xn mãccvzi 6puUnhìn bM2Xmãi, bM2Xđến bM2Xkhi traZqZên ti6puUvi ccvzkhông cònJ8s9 bbM2Xất cứ6puU tin aZqZtức gìaZqZ ccvzliên quaJ8s9n đếJ8s9n BạcaZqZ Cậ6puUn NgônaZqZ. ccvzCô mớiJ8s9 cúaZqZi đầuJ8s9, mặbM2Xt dJ8s9án vàccvzo gibM2Xá sắtaZqZ lạnh băng,J8s9 nướJ8s9c m6puUắt lccvzăn xu6puUống từngccvz giọt.