You are here

Hãy nhắm mắt khi anh đến - Chương 73 - 74

Chương 73

Giản DqEm9ao ngyiUahĩ, cyiUaô đãFX8R biếqEm9t zLZcđược byiUaí mzLZcật củTCXda TạFX8R Hàm.

Tại yiUasao hắnzLZc cóyiUa zLZcthể dùqEm9ng kỹyiUa thuyiUaật TCXdtâm TCXdlý đqEm9ể khốngFX8R cyiUahế nhiều zLZcngười nhTCXdư vậyzLZc? TqEm9hật rTCXda czLZcăn zLZcbản chínhqEm9 qEm9là nhờqEm9 lợiqEm9 dụnTCXdg thuốc,TCXd khiếzLZcn ngTCXdười tqEm9a sản FX8Rsinh ryiUaa ảoTCXd giácFX8R, làmyiUa tinTCXdh thqEm9ần hốtqEm9 hoFX8Rảng vyiUaà yiUaphản TCXdứng qEm9trì độn.

Lúc nFX8Rày, cTCXdô yiUađang nTCXdằm yiUatrên chiếcTCXd giườqEm9ng nhỏFX8R lạnhzLZc FX8Rlẽo zLZccứng ngắc zLZcở troqEm9ng phòqEm9ng giqEm9am, tqEm9rên đỉnhTCXd đầuyiUa TCXdcô làyiUa qEm9một zLZcngọn đTCXdèn sányiUag rựTCXdc. TzLZcrừ cTCXdái TCXdđó rqEm9a, tất cTCXdả nhTCXdững ngọnFX8R đènFX8R tTCXdrong nFX8Rhà zLZckho nàyyiUa đềuFX8R qEm9bị hzLZcắn tắqEm9t TCXdhết. CyiUaô nằmyiUa ởFX8R FX8Rđây, gqEm9iống như đayiUang yiUanằm trênzLZc mTCXdột hònFX8R đảoTCXd cTCXdô độc.TCXd MFX8Rà hắFX8Rn FX8Rđang đứnTCXdg ởzLZc zLZcmột nơFX8Ri nzLZcào đzLZcó khFX8Rông qEm9ai biTCXdết trong bóngyiUa tối,zLZc zLZcmiệng kzLZchẽ ngâTCXdn ngTCXda zLZcmột bàizLZc caTCXd, zLZcgiống nFX8Rhư chúaqEm9 tểzLZc củaTCXd tyiUahế giới này.

Tim côyiUa đqEm9ang đậpzLZc rTCXdất nhanhyiUa, thầnTCXd kinyiUah cqEm9ũng nhảyiUay giậtqEm9 từngTCXd qEm9hồi. Đây lTCXdà qEm9một loạiFX8R cảmzLZc giyiUaác ryiUaất khôzLZcng tqEm9hoải máyiUai. SzLZcau qEm9đó tqEm9ầm mắtTCXd czLZcủa côzLZc zLZcbắt đFX8Rầu tyiUarở nên mTCXdơ hồ,yiUa TCXdtrong qEm9tai cũzLZcng vTCXdang TCXdù ùqEm9. CqEm9ô muFX8Rốn chốqEm9ng tazLZcy yiUalên giườngzLZc đểyiUa ngồyiUai dậy, nhưngFX8R yiUatay FX8Rvừa đặtzLZc xuốngyiUa lạFX8Ri sờTCXd vàozLZc mộtFX8R khoảngFX8R không.qEm9 TấtyiUa cảzLZc xuFX8Rng quFX8Ranh czLZcàng lúc FX8R càng mzLZcơ hồ,FX8R zLZchiện lqEm9ên rấtFX8R nhiềqEm9u hìnhFX8R ảnhqEm9 hTCXdư ảyiUao màuFX8R trắnzLZcg. KyiUaý ứcTCXd vFX8Rà yiUaý thứcTCXd vốTCXdn rõ rTCXdàng, dườFX8Rng nyiUahư nhấtyiUa thTCXdời khônqEm9g thểFX8R tìmqEm9 rzLZca, yiUarốt cuộTCXdc côyiUa đyiUaang TCXdở nơiqEm9 đâu?

“Jenny, Jenny.”zLZc CFX8Ró ngườiTCXd đaqEm9ng qEm9ở mộTCXdt nơyiUai zLZcnào đózLZc khẽTCXd gọFX8Ri tên cô,FX8R GiyiUaản DqEm9ao FX8Rgiãy dyiUaụa ngẩngTCXd đầzLZcu lên,TCXd lTCXdại chỉTCXd thấFX8Ry mộtqEm9 bónqEm9g nzLZcgười lướtqEm9 quaqEm9. FX8RLà Tạ HàmFX8R saoyiUa? LàFX8R zLZcai vậy?

Sau đzLZcó yiUacô trFX8Riệt đểTCXd qEm9lâm FX8Rvào hqEm9ôn mê.

Toàn thânzLZc vqEm9ẫn yiUacòn kFX8Rhó chzLZcịu nhFX8Rư cFX8Rũ, nhưzLZcng tầmTCXd yiUanhìn vàFX8R thínhTCXd giác lqEm9ại trởzLZc nênTCXd TCXdrõ ràzLZcng lầnqEm9 nữayiUa. CôTCXd thzLZcở pyiUahào mộtTCXd hơiTCXd, pháqEm9t hiệnqEm9 FX8Rbản thâzLZcn đang đứngFX8R tronTCXdg myiUaột căqEm9n phònFX8Rg FX8Rxa xFX8Rôi TCXdvà quezLZcn thuộc,TCXd mzLZcột dãyiUay tqEm9ủ kiểuFX8R cũ,zLZc mộtTCXd cáiqEm9 tivi yiUa20 inczLZch vớizLZc sôFX8R phFX8Ra nhuFX8Rng zLZcmàu hồng.

Đây là..yiUa. nyiUahà củayiUa ôTCXdng bàyiUa nội.

Bọn hTCXdọ chẳnyiUag phảiFX8R đãqEm9 qqEm9ua đFX8Rời cyiUaùng vớyiUai yiUaba rzLZcồi sao?

Chính vàyiUao lúcyiUa nzLZcày, zLZccô nhyiUaìn thấTCXdy mộtFX8R ngườiqEm9 đàqEm9n ôyiUang, qzLZcuay lưngzLZc với côTCXd, ngồTCXdi TCXdtrên ghTCXdế FX8Rsô FX8Rpha. BónFX8Rg lưngFX8R trầzLZcn zLZccủa anhTCXd, cFX8Rhằng chịzLZct nhTCXdững qEm9vết thương chỉzLZcnh tề.

“Cận Ngôn!”yiUa CTCXdô TCXdđi quayiUa, TCXdôm lấqEm9y zLZceo anhqEm9: “SaoyiUa qEm9anh lạiFX8R qEm9ở đây?”

Bạc CậnzLZc NgqEm9ôn yiUatừ tTCXdừ qEm9ngã vàoFX8R lònqEm9g cqEm9ô, gươTCXdng mặqEm9t azLZcnh lFX8Rạnh băng,zLZc hai zLZcmắt khéyiUap zLZcchặt, khôqEm9ng qEm9còn chúzLZct hơiTCXd tqEm9hở nào.

Anh cTCXdhết rqEm9ồi, BạqEm9c CậyiUan NTCXdgôn chếzLZct rồi.

Ý nyiUaghĩ nàyFX8R vừqEm9a tqEm9iến TCXdvào tFX8Rrong nãoyiUa, GiảnFX8R TCXdDao FX8Rcảm thấyFX8R hốcFX8R mắt đauzLZc đớyiUan, gTCXdò máqEm9 đãqEm9 ẩmzLZc ướFX8Rt zLZcmột FX8Rmảnh. CôqEm9 nzLZcghe zLZcthấy mộyiUat giọnFX8Rg nqEm9ói đaFX8Ru yiUađớn khzLZcản yiUađặc: “Cận Ngôn!”

Cô TCXdmở trừngyiUa mắFX8Rt ra.

Trước mzLZcắt vẫnzLZc làzLZc nyiUagọn đènFX8R sánzLZcg trFX8Rưng nhqEm9ư cũ,FX8R yiUatầm nhzLZcìn mzLZcơ hồ, troqEm9ng tzLZcai vanTCXdg lênyiUa qEm9ù ù.

Không, vừayiUa TCXdrồi cyiUahỉ TCXdlà ảzLZco gyiUaiác, cFX8Rô tựFX8R nyiUaói vớiTCXd bảzLZcn thyiUaân mFX8Rình, nhất địnhyiUa phảFX8Ri bảoFX8R vqEm9ệ qEm9giới hạnFX8R củaFX8R ýTCXd thyiUaức. TCXdNhưng cảFX8Rm giácFX8R zLZcbi thươngqEm9 muốyiUan zLZcchết qEm9ấy, lại vẫnqEm9 iyiUan dấyiUau sâuyiUa đzLZcậm tryiUaong lòqEm9ng. zLZcCô mờqEm9 mịtqEm9 nằmyiUa đTCXdó, vẫnqEm9 cóTCXd tTCXdhể cảmyiUa thấzLZcy nyiUaước mắt đyiUaang cTCXdhảy xuống...

“Ha... trướcqEm9 giờyiUa chTCXdưa từnyiUag tiếzLZcp xúczLZc vớyiUai loFX8Rại thuốcFX8R nyiUaày saoTCXd? Phản ứTCXdng lạzLZci cóyiUa thểyiUa nhanFX8Rh vàqEm9 mFX8Rãnh liệTCXdt nyiUahư vậFX8Ry, thậTCXdt yiUalà qyiUauá thzLZcuần khqEm9iết.” Một gzLZciọng nóTCXdi zLZcđột qEm9nhiên vaTCXdng zLZclên bêFX8Rn tai.

Giản DayiUao qyiUauay đqEm9ầu muTCXdốn nhzLZcìn hắn,TCXd nhưnFX8Rg chTCXdỉ thấyTCXd mộFX8Rt màuzLZc đen thuiTCXd. zLZcBất giácyiUa, FX8Rcô gậqEm9t gậTCXdt đầu.

Người kiqEm9a rFX8Rõ ràyiUang thzLZcu zLZcđược câzLZcu trzLZcả lTCXdời củayiUa cqEm9ô, giọngzLZc đqEm9iệu vô cùFX8Rng dịuFX8R dàngzLZc TCXdhỏi: qEm9“Vậy qEm9cô cóyiUa TCXdmuốn tỉnqEm9h tTCXdáo zLZclại không?”

Muốn.... suýtyiUa chúyiUat nữaqEm9 từTCXd nFX8Rày zLZcđã thyiUaoát rqEm9a khỏiTCXd miyiUaệng, Giản yiUaDao qEm9cắn qEm9chặt mFX8Rôi, mộtzLZc cảmzLZc giqEm9ác đaFX8Ru đFX8Rớn qEm9tanh ngọyiUat tTCXdruyền yiUatới, nháyiUay mắtTCXd lzLZciền tFX8Rrải khắp yiUalồng ngực.zLZc qEm9Ý thứcFX8R zLZccủa côqEm9 dườngFX8R nhưTCXd zLZccũng tỉnhFX8R tyiUaáo lyiUaại yiUatrong nháyFX8R mắtyiUa, nhưng nqEm9háy qEm9mắt qEm9lại byiUaị mộtzLZc biểTCXdn szLZcương yiUamù FX8Rdày đặcyiUa nuốyiUat chửng.

Người qEm9kia dFX8Rường nhưyiUa thấzLZcp gFX8Riọng cFX8Rười zLZcmột tiếng.

“Cắn FX8Rchảy cảyiUa máuFX8R rồiTCXd kìaFX8R, TCXdthật lqEm9à đángyiUa yêu..yiUa. nhưngTCXd tTCXdôi biết, côyiUa ryiUaất muốn.”

Sau đqEm9ó GiảzLZcn qEm9Dao nghqEm9e thấqEm9y tiếngqEm9 loảzLZcng xoảng,qEm9 czLZcó ngFX8Rười mởTCXd cửa phzLZcòng giam.

“Tôi thừayiUa nhTCXdận qEm9lần zLZctrước qqEm9uá zLZchưng pTCXdhấn, TCXdnên ryiUaa tyiUaay hơzLZci nặng.” GiọnyiUag nóiTCXd củzLZca ngườiTCXd qEm9kia lộzLZc vẻyiUa thqEm9ương xótqEm9: “KqEm9ết qqEm9uả szLZcau kyiUahi quấyiUat FX8Rroi xoqEm9ng, lzLZcàn da củaqEm9 qEm9cô tyiUaa gqEm9iữ lạiyiUa cũnTCXdg khônFX8Rg đượcyiUa TCXdđẹp lắm.qEm9 LầFX8Rn nàyiUay tTCXdôi TCXdsẽ khốnzLZcg cFX8Rhế FX8Rtốt hơn. CáchqEm9 lớFX8Rp quyiUaần áyiUao yiUanày, sqEm9ẽ kzLZchông lưyiUau yiUalại cqEm9hút qEm9vết thươnFX8Rg nàFX8Ro đâu.”

Bang MarylanTCXdd, bệnyiUah vqEm9iện JohaqEm9nn Hopkins.

Phòng FX8Rchăm sóczLZc đTCXdặc biệt.

Bạc CậnqEm9 NgTCXdôn FX8Rđứng ngoàiyiUa cyiUaửa phòngzLZc bệnh,qEm9 saFX8Ru lưngqEm9 zLZclà nhữngzLZc cảzLZcnh sát pFX8Rhía TruyiUang quốcyiUa vộiFX8R vànzLZcg TCXdbay đếnyiUa yiUatừ nyiUaội địa,yiUa thazLZcnh tzLZcra zLZcFBI TCXdcủa FX8RMỹ, cùFX8Rng với ngưFX8Rời nFX8Rhà cFX8Rủa PhyiUaó TửqEm9 zLZcNgộ, bạnyiUa bTCXdè yiUavà mẹTCXd củaFX8R DoTCXdãn TưqEm9 Kỳ...

Bác sĩTCXd chữaFX8R tzLZcrị cầzLZcm ghTCXdi chépFX8R zLZcchẩn yiUađoán TCXdđi qEm9ra, dườngFX8R nhưqEm9 tấFX8Rt cả qEm9mọi nyiUagười đTCXdều FX8Rxông tFX8Rới. BạcTCXd CậnqEm9 NgônqEm9 TCXdđứng tyiUaại chỗFX8R bấtyiUa động,qEm9 qqEm9uay gươqEm9ng qEm9mặt lạnhFX8R lùng quzLZca, nqEm9hìn chằmqEm9 chằmqEm9 bTCXdác sĩ.

“Viên đFX8Rạn ởFX8R nTCXdgực tryiUaái czLZcủa PFX8Rhó TTCXdử NgộTCXd tiyiUaên siTCXdnh, cáyiUach tqEm9im chỉ cóFX8R qEm9ba milimétTCXd. ChúyiUang FX8Rtôi đãFX8R yiUathành côFX8Rng gắTCXdp viTCXdên đạnzLZc ra.”FX8R ÔnyiUag yiUagiải thzLZcích: “VôyiUa cùng mFX8Ray mắnqEm9 zLZclà, anFX8Rh tFX8Ra hiệnyiUa giFX8Rờ đyiUaã kyiUahông cònyiUa ngzLZcuy hFX8Riểm đếnzLZc tyiUaính yiUamạng nqEm9ữa, đạyiUai kháizLZc sẽ tỉnhFX8R lạizLZc trozLZcng vònyiUag từyiUa yiUahai TCXdmươi zLZcbốn đếFX8Rn bốnFX8R mươiyiUa tTCXdám tzLZciếng đồngqEm9 hồ.”

Tất cảyiUa mFX8Rọi ngưyiUaời đềuyiUa thqEm9ở zLZcphào. BạcyiUa CậqEm9n zLZcNgôn zLZctừ từTCXd chuyểqEm9n yiUatầm mắt, nhìFX8Rn chằFX8Rm chằmFX8R vyiUaào PhTCXdó zLZcTử NgộqEm9 TCXdxanh TCXdxao đangqEm9 chyiUaụp qEm9mặt nạyiUa oFX8Rxy nằmqEm9 tqEm9rên giường bệnhTCXd saTCXdu zLZccửa kính.

Bác qEm9sĩ nFX8Rói tyiUaiếp: “CôzLZc yiUaDoãn yiUaTư KỳqEm9 yiUatuy rzLZcằng TCXdvết dayiUao sâyiUau đếnzLZc nội tạng,qEm9 nhyiUaưng zLZccũng khônFX8Rg ngTCXduy hiểqEm9m đếzLZcn tínhqEm9 mạngqEm9. SqEm9áng maqEm9i TCXdsẽ tỉnyiUah lại.”

Tất cảyiUa qEm9mọi ngườiyiUa đyiUaều zLZclộ rTCXda vẻFX8R mặtFX8R vuFX8Ri mừngqEm9 yênzLZc tâFX8Rm, ryiUaối rít cámzLZc ơnzLZc báTCXdc sĩqEm9. AFX8Rn NhaTCXdm cyiUaũng đứTCXdng yiUatrong TCXdđám ngườyiUai, zLZcnghe thấyyiUa yiUavậy tFX8Rhần syiUaắc cũng nhFX8Rẹ nhFX8Rõm hyiUaẳn. AnqEm9h TCXdta bấtqEm9 giácyiUa quTCXday đTCXdầu nhìnqEm9 vềyiUa qEm9phía FX8RBạc CậnzLZc NgyiUaôn, trôFX8Rng thFX8Rấy ở vqEm9ị tzLZcrí aqEm9nh vyiUaốn đaFX8Rng yiUađứng, FX8Rgiờ đãyiUa khôngTCXd yiUacòn aFX8Ri. MFX8Rà ởTCXd cửFX8Ra TCXdlối đzLZci TCXdan toànTCXd phíFX8Ra trước, truyềnFX8R đếTCXdn tiqEm9ếng ‘tzLZchịch’, AyiUan NTCXdham nqEm9gước qEm9mắt qEm9nhìn, chzLZcỉ zLZcthấy đượqEm9c TCXdtay áyiUao màuFX8R đenqEm9 của BạTCXdc CậTCXdn NgqEm9ôn biyiUaến mấtqEm9 sayiUau cyiUaánh cửa.

Bạc CậnzLZc NgôyiUan TCXdlái xzLZce trqEm9ở vyiUaề kháchyiUa sFX8Rạn mộtTCXd mình.

Đã zLZclà đêmzLZc FX8Rkhuya, đườngTCXd phốqEm9 FX8Rlúc đầuqEm9 đôngzLZc cóqEm9 mzLZcột lqEm9oại khôqEm9ng khí rétyiUa lạnh,FX8R dưqEm9ờng FX8Rnhư yiUađã bắtFX8R đzLZcầu xyiUaâm FX8Rnhập. TqEm9hành TCXdphố đTCXdầy màuzLZc sắyiUac, nqEm9gười điyiUa đường langzLZc thyiUaang, gizLZcống nhzLZcư lướFX8Rt điqEm9 xẹtyiUa quyiUaa tyiUarên cửazLZc TCXdsổ xe.

Vẻ mTCXdặt czLZcủa BạcqEm9 CqEm9ận NgôTCXdn vyiUaẫn zLZckhông cóqEm9 chútFX8R qEm9biểu TCXdtình. Chân màTCXdy thoyiUan dàiqEm9 đeyiUan nhánTCXdh giốngyiUa nTCXdhư dấuqEm9 vếzLZct củqEm9a màqEm9n FX8Rđêm dyiUaày đặcFX8R, khắczLZc lzLZcên gưFX8Rơng mặt trắngFX8R trẻoFX8R tqEm9hanh FX8Rtú củazLZc anh.

Cuối zLZccùng zLZccũng đãqEm9 zLZcđến khFX8Rách sạn,qEm9 ayiUanh FX8Rlấy thẻFX8R carTCXdd khzLZcóa czLZcửa từ trongzLZc TCXdtúi quầnTCXd mTCXdở czLZcửa. CyiUaăn pzLZchòng vẫnqEm9 chìFX8Rm tryiUaong bóqEm9ng đyiUaêm, chỉyiUa zLZccó ánzLZch zLZcsáng FX8Rcủa bóng đèTCXdn TCXdngay tòFX8Ra lầyiUau đốiTCXd diệyiUan chiếFX8Ru vàyiUao. TCXdAnh mởqEm9 qEm9đèn trêyiUan tưFX8Rờng, néFX8Rm tấmqEm9 thẻ cFX8Rard lqEm9ên giyiUaường, qEm9sau qEm9đó quqEm9an sátyiUa tấtFX8R FX8Rcả TCXdmọi thứFX8R troqEm9ng phTCXdòng rồiyiUa đTCXdứng yêTCXdn kyiUahông động đậy.

Bọn họFX8R mqEm9ới zLZcvừa vzLZcào yiUaở khácyiUah sTCXdạn nzLZcày hômFX8R quazLZc. yiUaVali củTCXda GiqEm9ản Dao vẫnTCXd đểTCXd trênyiUa FX8Rbàn thấpFX8R cạnhyiUa giường,TCXd kzLZchóa qEm9kéo chqEm9ỉ zLZcmở TCXdhé, yiUalộ zLZcra FX8Rnhững TCXdmàu sắTCXdc quần áoyiUa anTCXdh qTCXduen thuộc.

Trên yiUađất TCXdđặt FX8Rhai đôFX8Ri giày,TCXd yiUamột lớyiUan zLZcmột nyiUahỏ. TrênFX8R tyiUaay qEm9vịn sô pha,TCXd cònTCXd đặtFX8R mộtTCXd chiTCXdếc áoqEm9 yiUagió yiUacủa yiUacô, zLZcmàu tFX8Rrắng FX8Rsạch sẽTCXd, dườnTCXdg qEm9như vẫnyiUa cqEm9òn nhiễm độFX8R ấmqEm9 zLZcvà màqEm9u sqEm9ắc lànFX8R dyiUaa cTCXdủa cô.

Bạc CậnzLZc NqEm9gôn đứngqEm9 tạizLZc chỗTCXd zLZcmột lúczLZc TCXdrồi cởiTCXd áqEm9o khoFX8Rác ngoài, qEm9tháo càzLZc qEm9vạt trựcFX8R tiếzLZcp némTCXd xqEm9uống đất,TCXd FX8Rđi châFX8Rn khônqEm9g vàoqEm9 phòzLZcng tắm.

Có lúcFX8R, nưFX8Rớc nóTCXdng vốnFX8R khôTCXdng FX8Rthể lqEm9àm nónFX8Rg độTCXd FX8Rấm củayiUa huyqEm9ết quảnFX8R con ngFX8Rười. TCXdBạc CậnTCXd yiUaNgôn zLZcyên yiUalặng đứngqEm9 TCXddưới vòizLZc szLZcen dộiyiUa mộqEm9t lúFX8Rc, cuốiTCXd cùngFX8R vẫnyiUa khóa vòFX8Ri nướczLZc lyiUaại, cứFX8R nhqEm9ư tFX8Rhế bưzLZcớc FX8Rra ngoài.

Bóng đêmTCXd ngoàzLZci cửayiUa szLZcổ vẫyiUan âFX8Rm qEm9u vyiUaà zLZcyên tĩFX8Rnh nyiUahư cũTCXd, cảTCXd thànyiUah phố dưqEm9ờng nFX8Rhư chFX8Rìm vàozLZc tryiUaong cảnhTCXd vFX8Rật qEm9mộng mịzLZc giaTCXdo thoaFX8R. zLZcBạc CậqEm9n NgFX8Rôn đứnTCXdg một TCXdlúc, lạTCXdi TCXdquay nTCXdgười đzLZci FX8Rđến bFX8Rên giườzLZcng, FX8Rxốc yiUachăn yiUalên nFX8Rằm xuống.

Anh nhắTCXdm yiUamắt zLZcnằm vàizLZc phFX8Rút, rồqEm9i đqEm9ột nhizLZcên qEm9mở trừngqEm9 yiUađôi mFX8Rắt lạnh FX8Rlùng qEm9u tốizLZc, yiUaquay đầyiUau zLZcnhìn vềyiUa yiUaphía khzLZcoảng giườngzLZc zLZctrống FX8Rbên cạnh.

Chỉ qEm9mấy giâyyiUa sauyiUa, azLZcnh xốqEm9c yiUachăn FX8Rlên, mzLZcặc ázLZco yiUakhoác vyiUaà TCXdđi vào phTCXdòng sqEm9ách bFX8Rên cạnh.

Đây zLZcchính yiUalà dyiUao GyiUaiản DTCXdao đặcqEm9 biệtTCXd yêuFX8R cầFX8Ru kháczLZch syiUaạn bốzLZc trí, trừFX8R bàFX8Rn TCXdsách, ghyiUaế cqEm9òn yiUacó mộtzLZc cyiUaái byiUaảng trắng,FX8R đểqEm9 tizLZcện yiUacho FX8Ranh lqEm9úc nàoFX8R zLZccó liFX8Rnh cảm,yiUa đều cTCXdó thểqEm9 zLZcvào FX8Rđây cônFX8Rg tzLZcác tFX8Rư dTCXduy bấtFX8R TCXdcứ lúFX8Rc nào.

Hiện giờ,qEm9 aTCXdnh yiUađứng zLZctrước bzLZcảng tyiUarắng, FX8Rmở cáFX8Ri hòzLZcm củTCXda yiUamình lấy FX8R một cFX8Rhồng ảnhFX8R zLZcvà tTCXdư FX8Rliệu ra.

Trong chốcyiUa láTCXdt, ảnTCXdh đTCXdã đượczLZc qEm9dán đầyqEm9 FX8Rtrên bảnyiUag trắng.

Anh trầTCXdm ngqEm9âm FX8Rquan sát,FX8R nhữnqEm9g TCXdtình trạngTCXd thảmzLZc thiếtzLZc cFX8Rủa cácFX8R nạn nhânzLZc tựzLZc yiUađộng đượczLZc pzLZchác họqEm9a qEm9trong nãoyiUa anh.

Cô sẽqEm9 bịyiUa cqEm9oi zLZcnhư đTCXdộng zLZcvật, dFX8Rùng dâyyiUa xícqEm9h tróTCXdi lại.qEm9 TyiUaạ TCXdHàm sẽ vungFX8R rTCXdoi dzLZcài lênFX8R, xyiUaua đuổiqEm9 cyiUaô trozLZcng căTCXdn phòngzLZc nhỏqEm9 hzLZcẹp, tạyiUao TCXdnên mFX8Rột cuộcFX8R trốzLZcn chyiUaạy hèn mọn,TCXd tzLZcuyệt vọngyiUa zLZcvà pqEm9hí TCXdcông... CyiUaô szLZcẽ bịqEm9 zLZccho uốngFX8R nhyiUaững loạFX8Ri thyiUauốc thần kinhzLZc, qEm9cô sFX8Rẽ FX8Rkhông phFX8Rân biệtTCXd rõTCXd hiệnzLZc yiUathực vàTCXd hưyiUa ảozLZc... TqEm9hứ dTCXduy yiUanhất côTCXd cảmyiUa thấy cyiUahính lqEm9à sTCXdự đauFX8R khổTCXd czLZcực hạFX8Rn... VàFX8R zLZcmấy ngzLZcày qEm9sau, qEm9Tạ HàFX8Rm sẽzLZc FX8Rkhông còqEm9n thyiUaỏa mTCXdãn FX8Rvới việc qEm9trêu FX8Rđùa zLZcvà quấyiUat roqEm9i nữFX8Ra. TzLZcấm zLZcda tqEm9rắng trẻoTCXd bTCXdóng lTCXdoáng củazLZc yiUaphụ nyiUaữ czLZchính là chiếnzLZc lợiFX8R zLZcphẩm hTCXdắn qEm9yêu tzLZchích nFX8Rhất, hắnFX8R sẽqEm9 lyiUaột từnzLZcg yiUatấc yiUada zLZccủa zLZccô, màyiUa tronqEm9g suốTCXdt quá zLZctrình này,FX8R yiUacô vẫnzLZc cqEm9hưa chết...yiUa tyiUahậm TCXdchí đFX8Ró chỉzLZc mớyiUai làqEm9 khởiqEm9 đầu.

Bởi vìqEm9 cyiUaô lzLZcà ngườzLZci phụTCXd nữqEm9 cqEm9ủa ayiUanh, tượngzLZc tyiUarưng cqEm9ho dFX8Rục vqEm9ọng và đòyiUai hỏyiUai mãnyiUah liệtFX8R zLZcnhất tronqEm9g hắn.qEm9 CzLZcho nTCXdên hqEm9ắn yiUasẽ FX8Rtàn zLZcphá côzLZc càngyiUa tFX8Rhêm qEm9thê thảm TCXd và triệtFX8R đyiUaể, chyiUao đếnqEm9 lúcFX8R kFX8Rhông czLZcòn lưuFX8R lạyiUai mộtqEm9 tấzLZcc zLZcda, mộtqEm9 cọngTCXd tóFX8Rc, mộtFX8R miếng thịTCXdt nàzLZco. FX8RTạ HTCXdàm muốzLZcn TCXdkhiến chyiUao zLZcanh TCXdhoàn tqEm9oàn trizLZcệt FX8Rđể TCXdmất qEm9đi cô.

...

Bạc TCXdCận NgônTCXd cúizLZc đầTCXdu, giqEm9ơ taFX8Ry TCXdấn FX8Rlên đôizLZc mắtTCXd mình.

Chương 74

Xung quTCXdanh rấtTCXd yqEm9ên tqEm9ĩnh. ChFX8Rỉ qEm9có FX8Rmáu tươTCXdi từTCXd từFX8R chảyqEm9 dọcTCXd theo TCXd cánh zLZctay TCXdcô xuqEm9ống đầuyiUa ngóFX8Rn taTCXdy, rơiFX8R yiUaxuống đấtyiUa vzLZcang yiUalên tiếTCXdng tFX8Rí táyiUach yiUakhe khẽ.

Giản DaFX8Ro nằFX8Rm TCXdbất độngTCXd qEm9áp qEm9mặt lyiUaên mặtzLZc đTCXdất lạnhqEm9 lẽoTCXd. SayiUau lưng, eFX8Ro zLZcvà hzLZcai châzLZcn côyiUa đềuTCXd tqEm9ruyền đếnFX8R cTCXdơn đauTCXd bỏngTCXd ryiUaát, cảyiUa ngườizLZc zLZcgiống nTCXdhư khôngqEm9 có FX8R một TCXdtấc dTCXda zLZcthịt nàFX8Ro thFX8Ruộc vềqEm9 mình...

Nhưng zLZctầm mắTCXdt cTCXdô FX8Rvẫn qEm9còn mơyiUa FX8Rhồ nhưyiUa cũ.FX8R ÁyiUanh đFX8Rèn, giườngzLZc nhỏ, songzLZc sắt,FX8R mỗiFX8R mộtyiUa thứFX8R FX8Rtrước myiUaắt côFX8R đềuzLZc byiUaiến thàFX8Rnh zLZcnhững quzLZcái vậtTCXd gaqEm9i góTCXdc. TrFX8Rong đầu yiUadường nhTCXdư zLZccó rFX8Rất nhiềuzLZc tiếzLZcng nóiFX8R chuyện,yiUa czLZchỉ chFX8Rốc TCXdlát đãTCXd khôngTCXd thFX8Rể chứaqEm9 nổi, kqEm9hiến huyệtyiUa tháyiUai dươnyiUag đzLZcau buốtTCXd nhưzLZc mTCXduốn nổzLZc tung.

“Dao DTCXdao, châzLZcm ngônqEm9 sốqEm9ng củTCXda yiUaba chízLZcnh làzLZc phảqEm9i độiFX8R trờiyiUa đạpzLZc zLZcđất, không FX8Rhổ thqEm9ẹn vớiTCXd lòng.”

“Chị hazLZci, zLZcem TCXdchỉ tqEm9hấy chịFX8R đốiFX8R xửTCXd vớizLZc têFX8Rn yêFX8Ru qzLZcuái đóFX8R TCXdquá tốt. ĐúzLZcng lFX8Rà FX8Ryêu quázLZci cũnTCXdg cyiUaó mùyiUaa xuân.”

“Giản DFX8Rao, tyiUaôi yiUachưa bqEm9ao giFX8Rờ TCXdthấy cậuyiUa ấqEm9y TCXdquan qEm9tâm FX8Rmột người phụTCXd nữqEm9 nhFX8Rư đốiyiUa vớTCXdi em.”

“Lẽ nàTCXdo qEm9em zLZckhông muzLZcốn hônqEm9 anh?”

“Nếu zLZcem cứqEm9 nqEm9ăm phzLZcút hqEm9ôn anFX8Rh mộTCXdt lần,yiUa zLZcanh qEm9có thTCXdể cùzLZcng eqEm9m yiUalàm bất TCXdcứ chuyệqEm9n vFX8Rô vqEm9ị nào.”

“Hiện giờ,TCXd FX8Ranh đãyiUa khiyiUaến eFX8Rm cyiUaảm thấyqEm9 châFX8Rn thFX8Rực chưa?”

...

Giọt nướcyiUa mắtqEm9 yiUato nhqEm9ư hạtyiUa đậuyiUa tràoTCXd yiUara qEm9từ kqEm9hóe mắtyiUa FX8Rcô, lyiUaăn qua gTCXdò mFX8Rá lyiUaạnh lFX8Rẽo rồizLZc trưzLZcợt xyiUauống khóyiUae mqEm9ôi FX8Rkhô khốc.FX8R yiUaMặn TCXdđắng yiUanhư zLZcvậy, TCXdcó lzLZcẽ qEm9cô đã khôqEm9ng zLZccòn zLZccảm FX8Rnhận đượcTCXd mTCXdùi vzLZcị FX8Rgì khácFX8R cTCXdủa zLZcthế FX8Rgian FX8Rnày nzLZcữa rồi.

“Cộp... cộp...qEm9 cộzLZcp.” TiFX8Rếng giẫmzLZc châyiUan xuốngFX8R nềnFX8R czLZcủa giàyzLZc da nTCXdhẹ nhànTCXdg vanyiUag lêTCXdn, khzLZciến qEm9cho TCXdý tFX8Rhức GizLZcản DazLZco zLZchốt hoảnyiUag. ToànzLZc tyiUahân côFX8R vôzLZc tzLZchức run rẩyTCXd, lậyiUap tứcTCXd cTCXdo rqEm9út mìnhqEm9 FX8Rlại, giqEm9ống nhưzLZc mFX8Rột độnyiUag vậtTCXd nqEm9hỏ dyiUaựa vFX8Rào góqEm9c tường.

“Sao lyiUaại khôngyiUa chạyzLZc nữa?”FX8R GTCXdiọng FX8Rnói FX8Rtrong TCXdtrẻo củaFX8R TFX8Rạ Hàm yiUa vang TCXdlên saFX8Ru lưng:yiUa “ThậtFX8R khônTCXdg tqEm9hú vị,FX8R TCXdhai ngàFX8Ry trướcqEm9 cTCXdô zLZchãy cònTCXd chạyyiUa FX8Rnhư mộyiUat con thỏ.”

Giản TCXdDao cTCXdúi yiUađầu nTCXdgắm qEm9đôi tTCXday qEm9của mìnhqEm9, trênzLZc đózLZc chzLZcằng chịtyiUa vết tTCXdhương zLZcvà zLZcdính đầyyiUa máyiUau zLZctươi, khzLZcông cFX8Ròn hTCXdình dFX8Ráng trắyiUang zLZctrẻo mềqEm9m mạiTCXd TCXdnhư ngqEm9ày thường. ĐazLZcu qEm9quá, nhưngTCXd côzLZc yiUavẫn zLZccứng rắzLZcn cắnqEm9 chyiUaặt TCXdrăng, dFX8Rùng hTCXdai taFX8Ry ômyiUa đTCXdầu, chờ đợiTCXd nhTCXdững cơFX8Rn đònqEm9 roTCXdi sắpTCXd đến.

Có lFX8Rẽ yiUado TCXdnhìn tyiUahấy độngzLZc tyiUaác vFX8Rừa chyiUaậm chzLZcạp vừayiUa pFX8Rhí yiUacông của côTCXd, TạzLZc HàmzLZc ởyiUa sayiUau lTCXdưng cườizLZc qEm9lên mộtzLZc tiếng.

“Chát...” FX8Rm thaFX8Rnh byiUaén nhọnFX8R mFX8Rạnh mẽFX8R xFX8Ré ryiUaách khôngyiUa khzLZcí xunFX8Rg quanh, szLZcau FX8Rđó mộtyiUa TCXdcơn đaTCXdu FX8Rquen tFX8Rhuộc lyiUaại àzLZco ạFX8Rt rơiqEm9 xuốFX8Rng eFX8Ro cFX8Rô lầnTCXd nữa.

Trước mắtFX8R GiTCXdản DFX8Rao zLZctối qEm9sầm, cyiUaơn đauzLZc nFX8Rhư dờyiUai sôngTCXd lqEm9ấp biển trTCXdong zLZccơ tzLZchể khiếnyiUa czLZcô mqEm9uốn hôTCXdn mê,qEm9 dườyiUang nTCXdhư tFX8Rất cqEm9ả nộTCXdi tạngFX8R đềuyiUa zLZcbị mộtyiUa royiUai này làTCXdm yiUathay đổFX8Ri vịTCXd trí.

Nỗi TCXdđau khzLZcổ vôTCXd cùyiUang qEm9vô tậnzLZc nàyzLZc, đếnqEm9 kyiUahi zLZcnào yiUamới kếTCXdt thúc đây?zLZc FX8RPhải làmTCXd yiUasao mớiTCXd cóqEm9 thểyiUa kếtqEm9 thúc?

...

“Ok.” MộtzLZc đqEm9ôi FX8Rtay ôqEm9m lzLZcấy FX8Rcô khỏiqEm9 mqEm9ặt đFX8Rất, yiUađặt FX8Rlên chTCXdiếc giyiUaường nhỏ loTCXdang FX8Rlổ máyiUau, độngTCXd tácTCXd yiUavô cùnFX8Rg dịuTCXd dàng.

“Có muốnFX8R kếTCXdt thúcqEm9 tyiUaất cảzLZc nhFX8Rững tzLZchứ nTCXdày khôzLZcng?” TCXdHắn nhTCXdẹ giọng hỏiFX8R, dườngqEm9 nhzLZcư yiUahắn qEm9có thqEm9ể nhìzLZcn thyiUaấu nộFX8Ri tâTCXdm củTCXda cqEm9ô thônqEm9g qEm9qua mỗTCXdi mộFX8Rt FX8Rcái qEm9chớp mắt.

Giản DayiUao nấcyiUa nghẹn,FX8R khônzLZcg trảFX8R lờizLZc. TầyiUam nTCXdhìn zLZccủa côqEm9 vyiUaẫn còqEm9n hốt hoảngyiUa nhưyiUa cyiUaũ, côFX8R zLZcloáng thTCXdoáng nhìnFX8R thấTCXdy tyiUaay mTCXdình bzLZcấu chặtzLZc qEm9lên đFX8Rệm giường,qEm9 nzLZcắm chặt, lạiyiUa buôFX8Rng FX8Rra, nắmFX8R chặt,yiUa qEm9lại bqEm9uông raqEm9... ChỉqEm9 kFX8Rhi lzLZcặp đFX8Ri TCXdlặp lạiTCXd nhqEm9ư vậy, FX8R tinh thầnTCXd củaTCXd FX8Rcô TCXdmới cFX8Ró thểqEm9 yiUatập trTCXdung mộtyiUa yiUachút. ỞqEm9 trqEm9ong đạiyiUa dươnyiUag hỗnyiUa loqEm9ạn nyiUaày, cô luôFX8Rn tựTCXd nyiUahắc TCXdnhở mìnhyiUa, yiUakhông yiUađược byiUaị TCXdhắn thốngzLZc trịFX8R, khôFX8Rng thzLZcể buTCXdông xzLZcuôi sinh TCXdmạng này.

“Viết rqEm9a đi.”yiUa GiọnqEm9g FX8Rnói củaFX8R hắTCXdn giTCXdống zLZcnhư âTCXdm FX8Rthanh qEm9tự nhiên qEm9 duy nyiUahất trzLZcong thzLZcế gzLZciới TCXdđau khổqEm9 nàyTCXd, zLZcvừa qEm9cảm độnzLZcg vừzLZca dụyiUa hoyiUaặc: “MuốzLZcn kếtyiUa thyiUaúc không? qEm9Chỉ cầzLZcn qEm9cô FX8Rviết rqEm9a yiUatất cFX8Rả nhữnqEm9g cảmyiUa zLZcgiác đóyiUa. NếuTCXd yiUakhông phTCXdải qEm9bởi vìyiUa BFX8Rạc Cận NgônzLZc, côqEm9 vốnzLZc cTCXdó thTCXdể yiUalàm mộyiUat zLZccô gáTCXdi bìFX8Rnh thườngqEm9 vFX8Rui vẻzLZc, cóFX8R cuộyiUac sốnFX8Rg củazLZc zLZcmột người bìnhzLZc thườzLZcng, sqEm9ao phảTCXdi hứngTCXd chzLZcịu nhữngyiUa đauzLZc khổyiUa củayiUa ngàqEm9y hFX8Rôm nay?”

Từng cơnyiUa chzLZcua xóqEm9t ùazLZc lzLZcên tronqEm9g zLZclòng GiảnTCXd DyiUaao. ĐFX8Rúng vyiUaậy, nếu nhưTCXd kqEm9hông TCXdphải BzLZcạc FX8RCận NgôTCXdn, cuộcyiUa đờiqEm9 cTCXdô zLZcsẽ kháyiUac zLZchoàn zLZctoàn. CFX8Rô sẽTCXd sốzLZcng trozLZcng mTCXdột thế gizLZcới bzLZcình thườnTCXdg czLZcó ánhyiUa zLZcmặt FX8Rtrời xánTCXd lạnTCXd, zLZclàm sTCXdao phảiyiUa chìyiUam vàzLZco bónqEm9g đêyiUam sâu qEm9không thấyqEm9 đáyiUay zLZcthế này?

Nước mFX8Rắt FX8Rlại tràTCXdn FX8Rra lầnFX8R nữa,FX8R tzLZchấm vTCXdào hốcyiUa mzLZcắt hõmzLZc sâTCXdu cFX8Rủa cô. LờiqEm9 nóTCXdi TCXdcủa TyiUaạ TCXdHàm, FX8Rkhiến yiUalòng côTCXd cTCXdứ âTCXdm thầmFX8R mặcTCXd niệmqEm9 lặzLZcp đzLZci lặpFX8R lzLZcại mộFX8Rt cái tzLZcên: BạFX8Rc CậqEm9n NgônqEm9, BạcFX8R CậyiUan Ngôn...

“Lẽ TCXdnào côTCXd kqEm9hông muốnyiUa nóFX8Ri cyiUaho anFX8Rh yiUata biếtqEm9? CTCXdô yiUaở đqEm9ây chịuTCXd bazLZco nhiêu đqEm9au khổzLZc. CôzLZc đTCXdã sFX8Rắp khôngqEm9 chịuzLZc nổiqEm9 rồi,FX8R nhưnzLZcg đâyFX8R chyiUaỉ mớqEm9i làFX8R bắtTCXd đầu thôi.”yiUa TạFX8R HàzLZcm nhìTCXdn chTCXdằm cFX8Rhằm gươnTCXdg mặtzLZc tázLZci nhợtzLZc qEm9đang gắngzLZc sứcFX8R zLZccắn chặTCXdt môzLZci dưới củaFX8R cô,zLZc ýzLZc cườyiUai trqEm9ong mắyiUat hắnFX8R ngàzLZcy càngzLZc sâu,TCXd gqEm9iọng nyiUaói zLZclại cànqEm9g giốFX8Rng FX8Rnhư đangTCXd chia sẻyiUa nỗFX8Ri yiUađau zLZccùng TCXdcô: “NóiTCXd vzLZcới ayiUanh tqEm9a, côTCXd muốnqEm9 rờFX8Ri TCXdxa aqEm9nh TCXdta. ChyiUaỉ yiUacần khôngyiUa còn zLZcquan hệFX8R vớzLZci qEm9anh qEm9ta, làmzLZc sqEm9ao cyiUaó ngưTCXdời muTCXdốn trTCXda tấTCXdn cô?yiUa yiUaTình qEm9yêu vFX8Rốn kTCXdhông phải lqEm9à tấTCXdt czLZcả củaFX8R yiUacuộc sống,FX8R FX8Rtừ zLZcbỏ đTCXdi, tqEm9ừ bỏzLZc rồiyiUa mọyiUai thứqEm9 sTCXdẽ tốtyiUa hơyiUan. TCXdSáng ngàqEm9y maqEm9i, cô sẽyiUa nằmTCXd tryiUaên giưqEm9ờng TCXdbệnh củTCXda mzLZcột TCXdbệnh viqEm9ện côngTCXd, tấtzLZc cảyiUa đềuTCXd yiUasẽ kếtFX8R thúczLZc, chỉ qEm9cần cyiUaô gửiqEm9 chyiUao anFX8Rh yiUata mộtyiUa FX8Rbức thư.”

Giản DaqEm9o zLZcmơ yiUahồ ngẩnqEm9g đầu,qEm9 côqEm9 zLZcnhìn zLZcthấy gưzLZcơng mặFX8Rt tFX8Rươi cườTCXdi anh tuấnFX8R zLZcxa xyiUaăm củayiUa TạTCXd HàTCXdm. SayiUau đóTCXd tronFX8Rg tTCXday bịqEm9 nhyiUaét yiUavào mộzLZct cqEm9ây bút.

“Viết ryiUaa đi.”zLZc HắnFX8R khẽzLZc dzLZcỗ dyiUaành: “CFX8Rô TCXdsẽ ryiUaời TCXdxa yiUaanh tzLZca, tqEm9ất cả đềqEm9u sTCXdẽ kqEm9ết FX8Rthúc. KhqEm9ông còyiUan yiUađau khổzLZc, TCXdcô sẽFX8R cóTCXd đượTCXdc mộtzLZc cuộcFX8R yiUasống zLZcmới, tôiFX8R sẽyiUa tqEm9hả cô nzLZcgay lTCXdập tức.”

Giản DzLZcao yiUahốt hoảngFX8R nhìnzLZc giấqEm9y búyiUat trướcFX8R mặt.

Chỉ cầnqEm9 viếtqEm9 mộtqEm9 zLZcbức qEm9thư, rờFX8Ri TCXdxa BạcqEm9 CậnzLZc TCXdNgôn, ngườTCXdi zLZcnày sẽ bqEm9ỏ yiUaqua chTCXdo mìzLZcnh sao?

Chỉ cầnyiUa FX8Rmột bứcFX8R thư?

Đầu bútyiUa kizLZcm loạFX8Ri mảFX8Rnh FX8Rkhảnh, nhẹFX8R nzLZchàng lFX8Rướt qEm9qua mặtFX8R giấy,TCXd đã zLZcviết đTCXdược hFX8Rai tzLZcừ đaFX8Ru đớnzLZc nhất.

‘Cận Ngôn.’

Máu thịtFX8R giànyiUa giụTCXda czLZche qEm9lấp vàiFX8R đốtTCXd TCXdngón yiUatay đãqEm9 biTCXdến hìnyiUah, GiTCXdản Dao bỗnqEm9g FX8Rdưng nTCXdắm chặFX8Rt FX8Rbút, dqEm9ừng lạiFX8R tqEm9rên mặtFX8R giấyTCXd, TCXdchỉ iTCXdm lặnFX8Rg rơiyiUa lệ.

“Sao khyiUaông yiUaviết tiếp?”FX8R GiọFX8Rng yiUacủa hắFX8Rn vqEm9ẫn ônyiUa FX8Rhòa nhqEm9ư cFX8Rũ, lại thqEm9ấp tzLZchoáng lộqEm9 rzLZca sựFX8R réTCXdt lạnh.

Ngón tqEm9ay TCXdGiản DaFX8Ro zLZcthả rzLZca, zLZccây búyiUat lănFX8R xuốngFX8R khFX8Răn trảiqEm9 giường, đểzLZc lạqEm9i FX8Rmột qEm9loạt zLZccác vFX8Rết mựFX8Rc lộzLZcn xộnyiUa. MàqEm9 czLZcô thìzLZc chôqEm9n đầuFX8R qEm9vào TCXdgiữa czLZcánh taFX8Ry của mìnhqEm9, TCXdlục pzLZchủ qEm9ngũ tạngzLZc đFX8Rau nhyiUaư FX8Rkhông phảTCXdi củaFX8R bảzLZcn thân.

Không, khôqEm9ng zLZcthể viếzLZct. DùFX8R cóqEm9 giaTCXdn naFX8Rn, kqEm9hổ yiUasở đFX8Rến mứTCXdc nzLZcào đyiUai chăng nữTCXda cyiUaũng kTCXdhông thểzLZc viết.

Hắn đFX8Rang lừaFX8R cô.

Viết xTCXdong zLZcbức thưqEm9 chyiUaia tqEm9ay qEm9đau khổqEm9 nàFX8Ry, hqEm9ắn sqEm9ẽ giếqEm9t côTCXd ngay zLZclập tứTCXdc. BởizLZc vFX8Rì đzLZcây khôyiUang pFX8Rhải qEm9là thưzLZc cTCXdhia TCXdtay, đFX8Rây chíqEm9nh FX8Rlà yiUadi TCXdthư củqEm9a cô,FX8R yiUamột bức dFX8Ri thFX8Rư hTCXdủy đzLZci tìqEm9nh yêuqEm9 củTCXda cqEm9ô FX8Rvà BạzLZcc CậqEm9n NgôqEm9n. ĐâyyiUa mzLZcới lFX8Rà thứyiUa hắFX8Rn cầTCXdn, hắyiUan rất qEm9rõ phảyiUai lyiUaàm yiUathế nàoFX8R mFX8Rới cóqEm9 FX8Rthể cqEm9ho BạqEm9c CyiUaận NgônTCXd zLZcmột đqEm9ả kzLZcích trầmqEm9 FX8Rtrọng nhất ngoàzLZci việqEm9c chzLZcỉ TCXdgiết chếtyiUa cô.

Nhẫn nhịnTCXd, cầyiUan phảTCXdi nhẫnTCXd nhịn.

Cô cầnqEm9 phảiyiUa syiUaống đểqEm9 gặzLZcp anh!

Không czLZcòn nghyiUai FX8Rngờ gìzLZc nữa,yiUa sqEm9ự yiUakháng cựzLZc tyiUarầm mặTCXdc, zLZcyếu đuốiTCXd và kyiUaiên địnhFX8R nàyFX8R, khiếnyiUa chqEm9o qEm9sắc mặtyiUa TTCXdạ TCXdHàm tFX8Rừ từTCXd trầmyiUa xuống.

Đôi yiUatay yiUabăng lạnTCXdh khôngyiUa tiếngqEm9 độnqEm9g FX8Rđè lêqEm9n TCXdcánh tyiUaay cô,TCXd ngón tayiUay đànFX8R ôqEm9ng tyiUarắng trẻoFX8R yiUathon dàTCXdi, ởzLZc TCXdtrên pzLZchần FX8Rda coyiUai TCXdnhư qEm9còn yiUalành lặnTCXd zLZctrắng nhzLZcư ngọc czLZcủa côyiUa, khẽqEm9 FX8Rxoa xoa.

“Là tôyiUai xuốngzLZc taTCXdy zLZcchưa yiUađủ saoFX8R?” zLZcHắn khẽyiUa hỏizLZc: “MớiqEm9 khiếnyiUa cyiUaho cô tưởnqEm9g rFX8Rằng czLZcòn cTCXdó thểFX8R tiếqEm9p tqEm9ục zLZckhông ngqEm9he lờiqEm9 zLZcnhư vậy?”

Giọng điệuqEm9 bìnhTCXd tĩTCXdnh vàqEm9 zLZclạnh lFX8Rùng củaqEm9 hắnzLZc khiếzLZcn tiFX8Rm TCXdgan phèo phổiFX8R củzLZca GiảnyiUa yiUaDao cyiUao thắtzLZc lại.

Hắn nổiFX8R giTCXdận rồi.

Cô zLZccuối cùFX8Rng cũngFX8R qEm9không tránqEm9h kzLZchỏi việczLZc chọTCXdc giậnTCXd hắn.

“Ha...” HqEm9ắn qEm9khẽ cười,zLZc giọngqEm9 cTCXdười qEm9này cànyiUag FX8Rkhiến cTCXdô sởnzLZc tóc gázLZcy. CTCXdòn FX8Rngón tqEm9ay yiUađang lướzLZct trênzLZc qEm9da tTCXdhịt FX8Rcô lạiFX8R càngzLZc chyiUaầm chậmTCXd zLZcgia tăqEm9ng qEm9sức mạnh yiUama sát,yiUa tạoyiUa tFX8Rhành cảyiUam giácqEm9 đayiUau đớnTCXd lzLZcâm râm.

“Vậy tFX8Rhì TCXdchúng TCXdta đổizLZc mộFX8Rt czLZcách khácTCXd vậy.”TCXd HắnFX8R yiUanói: “CózLZc lẽzLZc lúc nTCXdày tặnTCXdg mộtTCXd mFX8Rón qzLZcuà TCXdcho SiTCXdmon lTCXdà qEm9một yiUaý kiếyiUan khôngzLZc tồi.”

Tay hyiUaắn chuyểyiUan độngTCXd từTCXd từyiUa dọcqEm9 FX8Rtheo thânzLZc thểTCXd cFX8Rô, mơnqEm9 tTCXdrớn cqEm9ổ và cánhqEm9 taTCXdy, cyiUauối TCXdcùng qEm9dừng lạizLZc trzLZcên lưnzLZcg cô.

“Xoạt...” QTCXduần áoyiUa bqEm9ị zLZcxé ráchTCXd kFX8Rhiến khôngFX8R khíTCXd zLZclành lạnhFX8R ùTCXda đếzLZcn càng gTCXdia TCXdtăng cảTCXdm gqEm9iác đayiUau đớnTCXd ẩnqEm9 sâTCXdu troqEm9ng zLZcda thịt.

“Chỗ TCXdnày vyiUaẫn cyiUaòn đượTCXdc giữqEm9 gFX8Rìn rấtzLZc tốyiUat.” HqEm9ắn khẽyiUa thazLZcn thở:qEm9 “Một zLZc chút vếtTCXd tqEm9hương cũyiUang khôqEm9ng cyiUaó, giốngqEm9 nhưTCXd lFX8Rời TCXdtôi đãzLZc yiUahứa TCXdvới cô.”

Toàn tyiUahân GiảyiUan DaTCXdo bắtzLZc đầuqEm9 FX8Rrun rẩyTCXd yiUatheo sựyiUa tiếpTCXd xúcFX8R yiUamơn trTCXdớn của đầuFX8R qEm9ngón FX8Rtay hắn,qEm9 nướqEm9c mắyiUat zLZccô lạizLZc tuôTCXdn tTCXdrào FX8Rlần nữa.

***

Phó TửTCXd TCXdNgộ yiUatỉnh lạiFX8R zLZctừ cơFX8Rn qEm9mê, đãyiUa lFX8Rà chuyệnyiUa củTCXda hFX8Rai ngàyFX8R sau. LqEm9ại FX8Rqua thêmyiUa TCXdmột ngày,FX8R qEm9anh mớFX8Ri yiUacó thzLZcể miễnFX8R cưỡzLZcng mởFX8R miệTCXdng nTCXdói chuyện.

Anh vqEm9ẫn nzLZcằm trFX8Rong phònzLZcg sTCXdăn sFX8Róc đzLZcặc biệtqEm9 nhưyiUa cũ,zLZc báTCXdc sĩ nghiêyiUam kFX8Rhắc khqEm9ống cqEm9hế thờzLZci gTCXdian TCXdvà qEm9số lzLZcượng ngườiqEm9 thăTCXdm bqEm9ệnh. HôyiUam nazLZcy mớizLZc tỉFX8Rnh lại gzLZcặp ngườiTCXd nTCXdhà đượTCXdc mTCXdột chútFX8R, TCXdy TCXdtá đãTCXd đếnFX8R nóTCXdi vớiFX8R anhTCXd, AzLZcn NFX8Rham muốnTCXd gặpqEm9 anh.

“Được.” AnyiUah yếFX8Ru TCXdớt qEm9đồng ý.

Bởi qEm9vì anFX8Rh biếFX8Rt, yiUanhất địnqEm9h cózLZc TCXdliên qyiUauan đếqEm9n BFX8Rạc CậyiUan Ngôn.

Từ FX8Rkhi zLZcanh tỉnyiUah lzLZcại đếnzLZc qEm9giờ, BạcqEm9 CậnTCXd NgôzLZcn chưzLZca từngTCXd xFX8Ruất hiện. CậuqEm9 yiUaấy qEm9cũng kyiUahông cầnFX8R phảzLZci xuấTCXdt hiện,zLZc bởyiUai FX8Rvì hiệnFX8R zLZcgiờ việcTCXd cứuqEm9 GiảFX8Rn DazLZco mớiTCXd là chuyiUayện cấTCXdp tzLZchiết nhất.

Nghĩ đqEm9ến GiảnTCXd DaTCXdo, lyiUaòng PhóqEm9 TqEm9ử NgộFX8R zLZclại yiUađau đớn.

Vậy TCXdthì, yiUaAn NFX8Rham TCXdđến tzLZcìm anzLZch yiUalàm gì?

Ánh mTCXdặt trờiTCXd buổiyiUa chiềuqEm9 nhưyiUa tấqEm9m szLZca mqEm9ỏng phủFX8R xuốngTCXd, chiyiUaếu lzLZcên giường bệnhzLZc qEm9trắng muốt,yiUa tạoyiUa qEm9nên mộtTCXd cảmTCXd giáqEm9c chớpyiUa nhzLZcoáng khônqEm9g cFX8Rhân TCXdthực. zLZcDo mất máuFX8R quáTCXd nhiềuyiUa, sắczLZc mqEm9ặt PhFX8Ró zLZcTử NyiUagộ tTCXdừ lúFX8Rc yiUanhập việnqEm9 đếnFX8R qEm9giờ FX8Rluôn tyiUarắng bệyiUach nhyiUaư giấy, nTCXdhưng anzLZch vẫFX8Rn cốTCXd gắngyiUa nởFX8R zLZcnụ cườyiUai vớizLZc AFX8Rn NhTCXdam TCXdđang nFX8Rgồi bênqEm9 cạyiUanh giường.

Mấy hômqEm9 qEm9không qEm9gặp, chàngyiUa tTCXdrai tFX8Rhanh FX8Rtú sốngqEm9 nộzLZci zLZctâm vàqEm9 lãnh TCXdđạm ngqEm9ày xzLZcưa, gzLZciờ phúFX8Rt qEm9này cằmzLZc đTCXdã bắTCXdt đầuqEm9 lqEm9ún FX8Rphún rzLZcâu, thầnzLZc qEm9sắc zLZccũng lộzLZc TCXdvẻ zLZcbướng bỉnh nghqEm9iêm túc.

“Anh ấyqEm9 đqEm9ã nTCXdhốt mìqEm9nh ởFX8R kyiUahách FX8Rsạn zLZcba ngàyyiUa rồi.”TCXd ATCXdn NqEm9ham nói: “KzLZchông vàzLZco yiUakhông TCXdra, khôngqEm9 nhậyiUan điệyiUan thoạiFX8R củyiUaa bấzLZct cTCXdứ ngườiFX8R nào,TCXd TCXdkhông azLZci biết FX8Ranh FX8Rấy đangyiUa lyiUaàm gì.”

Phó TửzLZc NgộzLZc ngẩFX8Rn người,zLZc khóyiUae môyiUai giậyiUat giật.

Chỉ cóqEm9 mTCXdấy câzLZcu đơnFX8R giảnzLZc nàyTCXd, khiếnqEm9 FX8Rcho cảyiUa phònzLZcg bệnFX8Rh lâmFX8R vào trầmzLZc mFX8Rặc. ATCXdn NqEm9ham khôqEm9ng nóyiUai zLZcthêm gìyiUa, FX8RPhó qEm9Tử NgộyiUa zLZccũng qEm9không qEm9lên tiếng.

Qua TCXdmột lúcTCXd lâyiUau, FX8RPhó zLZcTử NgộTCXd mzLZcới hỏi:FX8R zLZc“Có... tyiUain tứczLZc của... GiảnzLZc DTCXdao chưa?”

Sắc qEm9mặt AyiUan NqEm9ham FX8Rlại âqEm9m qEm9u thêmqEm9 qEm9mấy phầFX8Rn: “KzLZchông có.”

Nước MỹFX8R rộngyiUa lqEm9ớn nhFX8Rư vyiUaậy, FX8Rmuốn tìmqEm9 rFX8Ra tqEm9ung tíqEm9ch cTCXdủa mFX8Rột cô gázLZci, đâuyiUa dễFX8R dàzLZcng gìzLZc? HuốnTCXdg FX8Rhồ zLZcđối phưFX8Rơng cònFX8R làzLZc mộFX8Rt yiUacao zLZcthủ FX8Rlên kếqEm9 hoạchqEm9 gâyqEm9 án vôFX8R czLZcùng kínyiUa kẽ.

Thật yiUara BqEm9ạc CậnqEm9 NgônzLZc đóngTCXd cửazLZc yiUakhông yiUara ngoàzLZci, cảFX8Rnh sFX8Rát yiUahai bên yiUaTrung MzLZcỹ đềuFX8R khyiUaông cqEm9ó phyiUaê bzLZcình kíFX8Rn đzLZcáo gzLZcì cảyiUa. BởyiUai vìyiUa vốTCXdn czLZcó zLZcthể pházLZcc họa cáiFX8R gìzLZc tyiUahì đTCXdều zLZcđã làqEm9m hết,TCXd tFX8Rhậm cqEm9hí đếTCXdn tênyiUa họFX8R yiUathân phậnyiUa DNzLZcA, lầqEm9n trướcFX8R yiUacũng đã FX8R bị zLZcBạc CậnzLZc NzLZcgôn bắzLZct điqEm9 FX8Rxác nhTCXdận đầFX8Ry đzLZcủ. CòyiUan lạiFX8R chỉyiUa làzLZc côyiUang việqEm9c củzLZca cFX8Rác tqEm9hanh tra cảnhzLZc TCXdsát, FX8Rtruy qEm9tìm dqEm9ấu zLZcvết lzLZcần rTCXda tênzLZc qEm9tội phạmzLZc này.

“Cho dùFX8R FX8Rlà thiênqEm9 tàyiUai tzLZcâm lzLZcý tộTCXdi phạm,qEm9 cũyiUang zLZccó lúzLZcc FX8Rkhông thể cTCXdứu đượcqEm9 bạqEm9n FX8Rgái FX8Rcủa mình.”yiUa FX8RMột FX8Rthanh trqEm9a từngFX8R trảzLZci củayiUa FFX8RBI đãFX8R nóiqEm9 nhFX8Rư vậy: “TFX8Rôi nghĩyiUa yiUacó lyiUaẽ SiyiUamon zLZccần thyiUaêm thờizLZc giaqEm9n đểFX8R tqEm9iếp nhậTCXdn... sựTCXd qEm9thật tàqEm9n yiUakhốc này.”

Cục diệnTCXd hTCXdiện qEm9tại, zLZckhiến tâmyiUa tìnhzLZc TCXdAn NhayiUam buqEm9ồn bqEm9ực qEm9vô cùng. yiUaĐến tìzLZcm PhóFX8R TCXdTử NgyiUaộ bởiTCXd TCXdvì ayiUanh zLZccó FX8Rlẽ zLZclà nTCXdgười dqEm9uy nhấTCXdt qEm9có thTCXdể khiếnFX8R BqEm9ạc CậnzLZc NgônFX8R ra khỏiFX8R phòng.

...

“Cậu TCXdấy... kqEm9hông tiếpzLZc yiUanhận đâu.”yiUa PhTCXdó yiUaTử NgzLZcộ khẽTCXd nói.

An NzLZcham giậtFX8R mìnhyiUa, khôngzLZc hiểFX8Ru anFX8Rh đanqEm9g TCXdnói vyiUaề đizLZcều gFX8Rì. SắcTCXd mqEm9ặt Phó TửqEm9 NTCXdgộ lộqEm9 FX8Rra thầnyiUa sqEm9ắc thươTCXdng xót.

Anh FX8Rhiểu ngTCXdười bạnzLZc thâFX8Rn củyiUaa mìnhTCXd, đzLZcó làzLZc qEm9một nzLZcgười đàqEm9n ônTCXdg kiêu yiUangạo zLZcvà ngaqEm9y thẳyiUang. ViệcqEm9 mấtTCXd qEm9đi GqEm9iản DaoTCXd, BạFX8Rc CyiUaận NgônzLZc mãiyiUa mãizLZc cũngyiUa khônTCXdg thể tFX8Riếp nyiUahận được.

Cho qEm9dù TCXdlúc nyiUaày GiảnzLZc DayiUao qEm9đã chết,zLZc FX8Rcậu ấyTCXd cũnqEm9g sẽqEm9 qEm9không tiếp nhận.

Mà hiệnFX8R giờyiUa, cậuTCXd ấqEm9y lạizLZc quyiUaay vềzLZc thzLZcế giớzLZci zLZccủa yiUabản thânTCXd. CậuzLZc ấy đTCXdang zLZcsuy nghyiUaĩ điềuFX8R qEm9gì? NzLZcếu nTCXdhư yiUaGiản DaqEm9o thậFX8Rt yiUasự chếtFX8R đyiUai rồFX8Ri, zLZctương lqEm9ai cqEm9ủa TCXdcậu ấy sẽyiUa nTCXdhư thếzLZc nàyiUao đây?

Phó TzLZcử FX8RNgộ yqEm9ên lặngzLZc troqEm9ng khoảnFX8Rh khắc,yiUa thTCXdấp giọnyiUag nóTCXdi: “Giúp tôi...qEm9 gọiqEm9 điệnFX8R thoại.zLZc.. chyiUao cậyiUau ấy.”

An NhqEm9am gậTCXdt đầyiUau, lấyiUay dyiUai độzLZcng TCXdra bấTCXdm số,TCXd đểqEm9 lêqEm9n bFX8Rên taTCXdi anh.

Điện thoạiqEm9 FX8Rreng mườiqEm9 mấyyiUa tiếng,FX8R yiUaAn NyiUaham đqEm9ã khzLZcẽ nhTCXdíu mzLZcày, thần sắcyiUa FX8Rcủa PhózLZc TửqEm9 NgFX8Rộ vẫzLZcn khôyiUang tzLZchay đổyiUai nhưqEm9 FX8Rcũ, anzLZch FX8Rchỉ qEm9chăm cFX8Rhú yiUalắng ngFX8Rhe, ánzLZch mắt dõiyiUa FX8Rvề phqEm9ía trước.

Một tiếngyiUa ‘cạch’yiUa khẽyiUa qEm9vang lên,FX8R zLZccuối cũngyiUa đãTCXd nhậnyiUa đưTCXdợc điện.

“Cận NgTCXdôn?” GTCXdiọng yiUanói FX8Rcủa PzLZchó yiUaTử NgộqEm9 zLZckhàn đặc.

Đầu dâyFX8R qEm9bên kyiUaia yzLZcên lFX8Rặng mấyiUay giqEm9ây, mớiqEm9 tryiUaả lờiqEm9: “zLZcTử Ngộ.”

Lúc zLZcnày, yiUaAn NhqEm9am độtTCXd nTCXdhiên FX8Rnhìn thấyTCXd, PTCXdhó TqEm9ử qEm9Ngộ ngẩnzLZc người qEm9 một lTCXdúc, sắcTCXd mặtyiUa cqEm9ũng czLZcó chútFX8R bqEm9iến zLZcđổi. SFX8Rau đóFX8R FX8Ranh nzLZcgẩng đầuzLZc qEm9lên qEm9nhìn: “AnFX8R Nham... cậu.yiUa.. FX8Rra zLZcngoài trướcqEm9 đi.”

An NhaTCXdm gậtyiUa gậtyiUa đầu,FX8R đzLZcặt dzLZci độngqEm9 vàoqEm9 yiUatay aFX8Rnh. AnqEm9h tFX8Ra quay ngưzLZcời đqEm9i zLZcvề pTCXdhía cFX8Rửa. TCXdLúc cqEm9ánh zLZccửa tqEm9ừ yiUatừ khTCXdép lại,qEm9 yiUaanh tqEm9a độtzLZc zLZcnhiên ngẩngqEm9 đầyiUau lên, zLZcsau đózLZc liềnyiUa giyiUaật mình.

Phó TửzLZc NgộyiUa vqEm9ẫn qEm9duy tryiUaì dáqEm9ng nFX8Rằm thẳyiUang nhưzLZc cũqEm9, mqEm9ột cánFX8Rh tayqEm9 miễn cưỡngyiUa cứngyiUa nqEm9gắc cầmyiUa lấyTCXd dyiUai động.zLZc yiUaNhưng FX8Rtrên gươqEm9ng myiUaặt TCXdanh tuấnzLZc trắnqEm9g bệch đó,yiUa lạzLZci FX8Rcó mộtzLZc giọtFX8R nướqEm9c mFX8Rắt khônTCXdg thểTCXd TCXdkìm zLZcnén đượczLZc lăTCXdn xuống.

Người bqEm9ác syiUaĩ nyiUaày, qEm9là bạnFX8R thânFX8R duTCXdy nhấtFX8R củyiUaa BạcFX8R CậnFX8R yiUaNgôn. HôFX8Rm đó lúTCXdc anFX8Rh trúnyiUag đạnyiUa FX8Rngã xFX8Ruống TCXdđất, siyiUanh mzLZcạng đangTCXd lúzLZcc nguFX8Ry hiểm,TCXd anTCXdh TCXdlại cqEm9hỉ lẩm bẩmyiUa ‘GiảnzLZc DTCXdao... bảzLZco vqEm9ệ côFX8R ấy...’zLZc, cTCXdũng chưaFX8R từngzLZc rơiTCXd mộtqEm9 giọtzLZc nướcTCXd mắTCXdt. Lúc lFX8Ràm qEm9xong phẫFX8Ru thuậyiUat, hômTCXd nazLZcy zLZcđáng lẽzLZc qEm9sau khyiUai thqEm9uốc FX8Rtê hTCXdết hiệuyiUa lựcFX8R sẽzLZc đyiUaau yiUađớn vô czLZcùng, yiUaanh cũTCXdng chưzLZca từqEm9ng qEm9rơi mộTCXdt giọtqEm9 nướcTCXd mắtyiUa nào.

Nhưng hiệnqEm9 zLZcgiờ vừayiUa FX8Rnghe yiUathấy gizLZcọng nózLZci củyiUaa BạyiUac CậyiUan Ngôn,qEm9 anh thoFX8Ráng chốqEm9c FX8Rlại rơTCXdi nFX8Rước mắt.

An NhFX8Ram từqEm9 tTCXdừ khépzLZc lạiFX8R khzLZce cửazLZc cuốzLZci cùnFX8Rg, lặnzLZcg lẽFX8R chờzLZc ởqEm9 bên ngoàizLZc, khônyiUag lêzLZcn tiếng.

Nhưng hiqEm9ện TCXdgiờ, ayiUanh zLZcta vốyiUan zLZckhông biếqEm9t yiUađược, mãizLZc đếnTCXd saFX8Ru khiqEm9 vụ FX8Rán kqEm9ết thTCXdúc, qEm9anh tFX8Ra mớyiUai thTCXdật sựTCXd qEm9hiểu ngzLZcuyên nFX8Rhân vàFX8R hàmFX8R qEm9ý tạiqEm9 sqEm9ao giờqEm9 phútFX8R này PhqEm9ó TửyiUa zLZcNgộ lFX8Rại độqEm9t nFX8Rhiên rzLZcơi nướcqEm9 mắt.

Mà cùngqEm9 qEm9lúc này,yiUa khzLZcách sạnyiUa MqEm9arriott troqEm9ng trunzLZcg tTCXdâm thàFX8Rnh phố, TCXd tại cănTCXd phònyiUag tyiUarên tầnyiUag caFX8Ro nhất.

Bạc CậnqEm9 TCXdNgôn đãzLZc tqEm9hay đổiqEm9 mộFX8Rt bFX8Rộ vesqEm9t zLZcđen qEm9từ đTCXdầu đếTCXdn chân, bóngqEm9 zLZcdáng côTCXd đơnqEm9 đứngqEm9 thẳzLZcng TCXdở trưTCXdớng cửTCXda TCXdsổ TCXdpha lêFX8R. BqEm9ên qEm9ngoài cửazLZc sổ,zLZc qEm9ánh chiều tàyiUa hoàqEm9ng hôFX8Rn trFX8Rải ánhTCXd yiUasáng ảmqEm9 đạmTCXd lêyiUan mặtyiUa anyiUah, anzLZch nắmzLZc zLZcchặt FX8Rdi độyiUang, đTCXdôi mắt đeTCXdn yiUadài TCXdnhìn FX8Rxuống qEm9thành phốyiUa dướzLZci cFX8Rhân. TrêqEm9n gươzLZcng mFX8Rặt FX8Ranh tuấnyiUa nhyiUaư nqEm9gọc, chỉ cònTCXd lạiTCXd qEm9vẻ tĩnhyiUa TCXdlặng lạnhTCXd băng.

***

Lúc GiảnFX8R yiUaDao tỉnTCXdh lạiyiUa lầTCXdn nữzLZca, pFX8Rhát hiệqEm9n mTCXdình đaFX8Rng nằmyiUa sấpqEm9 trên mộtyiUa cáiTCXd giázLZc sắtTCXd lạnhyiUa lẽo.FX8R qEm9Quần ázLZco vẫnqEm9 TCXdcòn, qEm9nhưng saFX8Ru lưFX8Rng lạiFX8R lTCXdộ rFX8Ra tqEm9rong không kyiUahí lFX8Rạnh giá,TCXd tTCXday czLZchân cqEm9ô FX8Rvẫn byiUaị zLZcxích sắtTCXd khóazLZc czLZchặt, khônqEm9g thqEm9ể qEm9động đậy.

Tình hìFX8Rnh nàyqEm9 khiếqEm9n côTCXd khiếyiUap sợFX8R. CôzLZc ngưyiUaớc mắtqEm9 nhqEm9ìn ánFX8Rh đèqEm9n sáng dìuTCXd dịFX8Ru xuzLZcng yiUaquanh, côqEm9 đãzLZc bịzLZc đẩyiUay khỏTCXdi lồFX8Rng giTCXdam, đFX8Rặt trTCXdên mộtyiUa kyiUahoảng đất trống,yiUa FX8Rgiống nhqEm9ư mộtzLZc coqEm9n qEm9cá nTCXdằm tqEm9rên thớt.

Cô qEm9dùng sứczLZc cắnFX8R mạFX8Rnh vàTCXdo zLZcmôi FX8Rdưới đanyiUag nứqEm9t nẻyiUa, cFX8Rơn đaFX8Ru kTCXdịch liệt truyềnFX8R đến.

Đại nãoyiUa vẫnqEm9 cònqEm9 rTCXdất chậmqEm9 FX8Rchạp, nhưFX8Rng ýqEm9 thứczLZc, tầmyiUa FX8Rnhìn vzLZcà thính giáqEm9c củaqEm9 côqEm9 đềuzLZc tỉnhTCXd tqEm9áo. HắzLZcn đãzLZc qEm9dừng tiêqEm9m qEm9thuốc cqEm9ho yiUacô, làyiUa bởTCXdi vìyiUa hứng thzLZcú củaFX8R hqEm9ắn đãFX8R chuyyiUaển yiUatừ quấqEm9t rqEm9oi tzLZcruy đuzLZcổi... qEm9sang yiUalột dqEm9a ryiUaồi sao?

Khóe mắtTCXd GzLZciản DTCXdao từTCXd từqEm9 yiUaẩm ướt,yiUa nhyiUaưng côTCXd vẫnyiUa cyiUaố gắnzLZcg kìm nézLZcn, khzLZcông đqEm9ể bảnyiUa thâTCXdn phFX8Rát rFX8Ra FX8Rtiếng nứcyiUa nzLZcở TCXdquá lớnTCXd. CóFX8R FX8Rđiều mộzLZct chúyiUat yiUaâm thanh zLZcnày, làmFX8R szLZcao TCXdcó thểTCXd tTCXdhoát kyiUahỏi qEm9đôi mắFX8Rt vFX8Rà lFX8Rỗ tFX8Rai củyiUaa ngườiyiUa đyiUaó... PqEm9hía syiUaau TCXdlưng cô bỗnyiUag truyềnzLZc đếnFX8R độyiUang tzLZcĩnh, cóTCXd ngườiFX8R đyiUaứng dậyqEm9 tyiUaừ trênFX8R yiUasô pzLZcha, ngâmTCXd nTCXdga một khúcyiUa cTCXda cấtTCXd TCXdbước FX8Rđi qua.

“Cuối cùTCXdng cFX8Rũng tzLZcỉnh rồi.TCXd” HTCXdắn đứngyiUa bFX8Rên qEm9cạnh cô,TCXd trFX8Rên tazLZcy cầm mộqEm9t tFX8Rhứ gFX8Rì đqEm9ó, khẽqEm9 vTCXda TCXdchạm vzLZcào nhqEm9au pqEm9hát rqEm9a TCXdtiếng kTCXdim loạiTCXd zLZcthanh thqEm9úy. qEm9Cho qEm9dù Giản FX8RDao khôTCXdng thấy,FX8R nhưnTCXdg FX8Rcũng đoTCXdán rqEm9a đózLZc lzLZcà mộTCXdt cyiUaon dazLZco giảFX8Ri phẫu.

Đầu nqEm9gón taFX8Ry lạnyiUah ngắtyiUa, lạizLZc lqEm9ần nữFX8Ra dọcTCXd TCXdtheo thTCXdeo tấTCXdm lưng TCXd trần thoqEm9n đẹpzLZc czLZcủa cô,qEm9 tqEm9ừ TCXdtừ mơnqEm9 trớn.

“Tôi qEm9sắp bFX8Rắt đầqEm9u rồi.”FX8R HắTCXdn yiUacúi đầuqEm9 FX8Rnói khTCXdẽ bênzLZc tFX8Rai cô:yiUa “FX8RChỉ là, tôiFX8R cqEm9òn chuẩnFX8R bịyiUa cTCXdho côFX8R tFX8Rhêm czLZchút yiUagia FX8Rvị, nzLZchư FX8Rvậy... cózLZc lẽTCXd cTCXdô qEm9và zLZctôi đềTCXdu sẽ hưngTCXd zLZcphấn vàTCXd vuyiUai FX8Rvẻ hơn.”

Hai tzLZcay củqEm9a GiảnTCXd TCXdDao FX8Rbị tTCXdrói TCXdở hazLZci bêqEm9n TCXdgiá sắt,yiUa côTCXd khqEm9ẽ nắm chặtzLZc lấyyiUa thanqEm9h ngFX8Rang, sFX8Rau qEm9lưng FX8Rcũng bịFX8R myiUaột yiUacơn ớnqEm9 lạnhqEm9 quézLZct qua.

Nhưng điềuqEm9 cFX8Rô khFX8Rông ngờzLZc lqEm9à, qEm9‘gia zLZcvị’ màFX8R yiUaTạ HàyiUam nTCXdói tzLZcới, qEm9lại là hTCXdình ảnyiUah cyiUaó liênTCXd qFX8Ruan đFX8Rến BạczLZc CậnqEm9 Ngôn.

Tạ HTCXdàm cFX8Rầm lFX8Rấy TCXdhai cqEm9on daqEm9o TCXdnhỏ sắzLZcc bénTCXd tiFX8Rnh zLZcxảo, zLZcthong thả đizLZc đếnzLZc trướcqEm9 tFX8Rầm mắtzLZc củaTCXd cô.TCXd KhônFX8Rg biếqEm9t hắnqEm9 ấnFX8R vFX8Rào cTCXdhỗ nàFX8Ro, mộqEm9t cáFX8Ri zLZcLCD tryiUaeo gTCXdiữa không tqEm9rung độTCXdt ngộFX8Rt bậtzLZc sázLZcng lên.

Là zLZctin tqEm9ức. NữqEm9 phátyiUa thzLZcanh vyiUaiên đyiUaang dFX8Rùng ngTCXdữ điệqEm9u lưuTCXd loátFX8R trình bày:TCXd “TiểuqEm9 tyiUahư GzLZciản DazLZco, zLZcbạn yiUagái củTCXda chuyTCXdên giTCXda tâmyiUa zLZclý qEm9tội TCXdphạm nổFX8Ri tiếngFX8R người HTCXdoa qEm9Bạc zLZcCận NqEm9gôn, zLZcđã bFX8Rị têqEm9n FX8Rbiến tháTCXdi zLZcăn FX8Rthịt ngườiyiUa ‘hoaTCXd zLZctươi’ szLZcố mộtqEm9 bắtyiUa cóc đượzLZcc bốTCXdn nzLZcgày. PzLZchía cảnhTCXd TCXdsát TCXdthông báo,yiUa đTCXdang tFX8Roàn FX8Rlực lyiUaục soázLZct tuzLZcng tTCXdích của kqEm9ẻ tyiUaình ngzLZchi TạTCXd Hàm.zLZc MàyiUa tTCXdheo yiUachúng tôiFX8R FX8Rquan sátyiUa, đâyTCXd đFX8Rã lqEm9à ngàyTCXd thứzLZc tưTCXd, GiáyiUao sư FX8RBạc FX8RCận NgôqEm9n vẫyiUan còzLZcn zLZcở tronFX8Rg phònzLZcg khzLZcách sạqEm9n nhưyiUa cqEm9ũ, cựyiUa tuzLZcyệt bấtTCXd cứzLZc qEm9sự giTCXdao tiếp FX8Rnào vớiyiUa bêyiUan ngoài...”

Lòng GiảzLZcn zLZcDao qEm9đau thắtqEm9 lqEm9ại, côqEm9 thqEm9ấy trêqEm9n mqEm9àn hìnyiUah lTCXdướt quTCXda cảnh bênzLZc qEm9ngoài kháqEm9ch sạnyiUa byiUaọn họzLZc ngủzLZc yiUalại TCXdlúc trước.zLZc ToqEm9àn bTCXdộ tườTCXdng phqEm9a lêTCXd củqEm9a qEm9tòa nhà qEm9đang phFX8Rản chiếuqEm9 ázLZcnh sFX8Ráng FX8Rcủa buFX8Rổi cFX8Rhiều tà,TCXd yiUahuy hoànzLZcg qEm9lộng TCXdlẫy nhqEm9ưng cũnqEm9g hoàFX8Rn toàn yêqEm9n tĩnh.

Lệ nơzLZci khyiUaóe TCXdmắt GiyiUaản TCXdDao, bỗFX8Rng cyiUahốc FX8Rào TCXdạt rơFX8Ri xuống.

Mà phảTCXdn yiUaứng nTCXdày hiểnqEm9 FX8Rnhiên đãqEm9 lấyyiUa đượcTCXd lòngTCXd yiUaTạ Hàm.zLZc HắyiUan khẽ mqEm9ỉm cqEm9ười đTCXdi đếnyiUa bênyiUa cFX8Rạnh cô,TCXd yiUangẩng đqEm9ầu cùnyiUag xeFX8Rm tiqEm9n tyiUaức vớiyiUa cFX8Rô, hTCXdắn zLZccất giọng trqEm9àn đầzLZcy tánFX8R thưởngyiUa: “ĐànqEm9 ôngqEm9 cànyiUag zLZclà tyiUahiên tàiFX8R thìFX8R lqEm9ại càqEm9ng qEm9kiêu ngạoFX8R, FX8Rgặp phải ngườiqEm9 màqEm9 bọnzLZc họzLZc kqEm9hông yiUacó khảzLZc năyiUang chizLZcến thFX8Rắng, gặpzLZc FX8Rphải tFX8Rrắc trởTCXd khyiUaông FX8Rthể nào chấpyiUa qEm9nhận được,qEm9 TCXdsẽ nzLZcgã càngFX8R đau.”

Hắn quazLZcy đzLZcầu nhìnqEm9 cô:qEm9 “TCXdCô đốiFX8R qEm9với zLZchắn rấtFX8R quaqEm9n trqEm9ọng. TôiTCXd nghĩ đợzLZci hắnTCXd nhậnqEm9 TCXdđược zLZctấm yiUada yiUacủa côFX8R, tròzLZc chơTCXdi qEm9này syiUaẽ FX8Rcàng trởzLZc TCXdnên vzLZcui vẻFX8R. Cô zLZc nói xemzLZc, hyiUaắn cózLZc TCXdphải sẽqEm9 czLZcàng tTCXdhêm tFX8Rự tráTCXdch đqEm9au yiUakhổ, kFX8Rhông cóqEm9 cáczLZch nàoyiUa thqEm9a thứ cyiUaho bảnzLZc thâTCXdn mình?”

Giản DFX8Rao cắnqEm9 chặTCXdt môiyiUa, tFX8Roàn thânqEm9 bắtyiUa đầuyiUa rqEm9un lênyiUa qEm9nhè nhẹTCXd. Ngay lTCXdúc FX8Rnày, mộTCXdt yiUacánh TCXdtay củaqEm9 TạzLZc HàmyiUa khẽTCXd ấnTCXd lênFX8R FX8Rót TCXdcô, đyiUaè nqEm9én TCXdsự ruFX8Rn FX8Rrẩy cFX8Rủa cô; mộFX8Rt zLZccánh qEm9tay TCXdkhác lạiTCXd từzLZc từqEm9 trượtTCXd TCXdxuống. GiảnzLZc yiUaDao cyiUaảm yiUanhận đượyiUac czLZcon TCXddao lạnh lẽo,FX8R khqEm9ẽ zLZckhàng chạTCXdm lêFX8Rn lFX8Ràn FX8Rda mình...

Cận NyiUagôn... TCXdcứu em.

“Tin tứyiUac TCXdnóng hổyiUai!” GiọngqEm9 FX8Rnói tzLZcrong tTCXdrẻo củaqEm9 nữTCXd pzLZchát thanh viêTCXdn, độtyiUa nTCXdhiên cắzLZct nganqEm9g cảzLZcm xúcqEm9 dyiUaường nhưyiUa đãyiUa chyiUaìm nghqEm9ỉm FX8Rcủa GiảTCXdn TCXdDao, cyiUaũng cắt nganyiUag đyiUaộng tácqEm9 troqEm9ng yiUatay yiUaTạ Hàm.zLZc qEm9Hai ngườyiUai đồngTCXd yiUathời ngẩnFX8Rg đầuFX8R, qEm9lại FX8Rchỉ thấy mànTCXd hyiUaình FX8Rđang daqEm9o động,TCXd cảnhyiUa qEm9sát từFX8R tyiUarong bụTCXdi qEm9cỏ qEm9cầm súngzLZc chạyTCXd yiUanhư điên.

Sắc yiUamặt TạzLZc TCXdHàm khẽqEm9 trầqEm9m ngâmzLZc, đứngTCXd tFX8Rhẳng zLZcnhìn chqEm9ằm czLZchằm vàFX8Ro màn hyiUaình. GiọngFX8R nóiyiUa cyiUaủa FX8Rphát thayiUanh vzLZciên tỏTCXd zLZcvẻ khTCXdẩn czLZcấp trzLZcuyền tới:TCXd FX8R“... ChúzLZcng tôi vừzLZca mớFX8Ri nhậnzLZc đượyiUac tzLZcin tFX8Rức, têzLZcn sázLZct thTCXdủ biếnTCXd tháiFX8R ăyiUan thịtFX8R ngườiTCXd ‘hoFX8Ra tươyiUai’ số haiTCXd TomqEm9my, khTCXdoảng mườiTCXd táyiUam tyiUaiếng đồnTCXdg hồyiUa trước,qEm9 đãzLZc vượtFX8R ngụcqEm9 khỏiqEm9 nhFX8Rà yiUagiam Pelican BaTCXdy. TrướcyiUa mắyiUat yiUaphía zLZcgiám nFX8Rgục vàqEm9 FX8RFBI đềuTCXd qEm9cự tuyTCXdệt yiUaphát biểuqEm9 bìnhFX8R TCXdluận về cqEm9huyện nàyFX8R. CụcyiUa CảTCXdnh szLZcát bzLZcang vàyiUa CyiUaục ĐiềyiUau trzLZca liêzLZcn bqEm9ang đãyiUa cùzLZcng phzLZcái mTCXdột syiUaố lượnyiUag lớn cqEm9ảnh sát,zLZc tFX8Rruy FX8Rtìm tFX8Rheo dTCXdấu vếFX8Rt tryiUaốn chạyTCXd củaFX8R hắn...”

Màn FX8Rhình chuyểnqEm9 đếnyiUa phònyiUag TCXdphát tFX8Rhanh, vẻyiUa mặtyiUa pTCXdhát tqEm9hanh viênqEm9 nữ rấqEm9t nghiêmyiUa trọng:qEm9 “...qEm9 yiUaNghe TCXdnói, TomTCXdmy dùngzLZc yiUamáu tưFX8Rơi đyiUaể lFX8Rại zLZchai czLZchữ ‘báqEm9o thù’ TCXdtrên tườyiUang củaFX8R ngụcTCXd TCXdgiam. ‘BáoyiUa thù’qEm9 củaqEm9 yiUahắn lzLZcà TCXdám chzLZcỉ qEm9ai? zLZcCó pFX8Rhải zLZclà nFX8Rgười vừa mấTCXdt điFX8R ngườiqEm9 yqEm9êu, giáoTCXd qEm9sư BạFX8Rc CậnyiUa NgôyiUan FX8Rkhông? TrướcFX8R TCXdmắt, haFX8Ri qEm9tên ănFX8R tFX8Rhịt người ‘qEm9hoa tươi’yiUa đềuqEm9 đanFX8Rg nhởnyiUa yiUanhơ ngTCXdoài vyiUaòng zLZcpháp luậTCXdt, bọnzLZc họFX8R cóqEm9 zLZcphải yiUalại bắt taFX8Ry nhaFX8Ru lFX8Rần TCXdnữa, tạoTCXd rTCXda FX8Rnhững vụFX8R áTCXdn mớiTCXd không...”

Giản DazLZco nFX8Rgơ ngẩnyiUa TCXdnhìn màyiUan hình,zLZc TTCXdạ HàqEm9m lTCXdại đặtTCXd dazLZco giảiqEm9 phẫu sanzLZcg FX8Rbàn bqEm9ên yiUacạnh, pzLZchát ryiUaa âqEm9m thanFX8Rh thanTCXdh thúy.

“Oh... shit!FX8R” HắnFX8R nhìnTCXd czLZchằm chằmTCXd mànqEm9 hìnqEm9h, tqEm9rên qEm9mặt tyiUaừ từqEm9 hiện zLZclên mộtyiUa zLZcnụ cưyiUaời myiUaang yiUaý tyiUaứ qEm9hàm xúyiUac, cũzLZcng khônyiUag tyiUahèm liếcFX8R nhìFX8Rn GiqEm9ản DaoTCXd, zLZcquay ngFX8Rười bước zLZcnhanh vFX8Rào bóqEm9ng tối.

Một mìTCXdnh GiảnzLZc DzLZcao nằyiUam FX8Rsấp tFX8Rrên gyiUaiá, xuyiUang qyiUauanh lạiFX8R TCXdhồi phục sựyiUa qEm9yên tĩnqEm9h FX8Rnhư tuqEm9yệt vFX8Rọng. TCXdCô vẫnqEm9 luônTCXd FX8Rngẩng đzLZcầu nhTCXdìn màTCXdn hình,FX8R yiUanội TCXdtâm dấFX8Ry lên hTCXdi vọngqEm9 FX8Rđã lFX8Râu khôzLZcng FX8Rcòn, nhyiUaưng lzLZcại đazLZcn xeyiUan szLZcự tuyệtFX8R vọnyiUag bqEm9ất lựczLZc zLZcsâu sắc.

Là aTCXdnh sao?

Là qEm9anh qEm9đã rqEm9a myiUaột qEm9hiểm cFX8Rhiêu qEm9‘xuất kỳTCXd bấtyiUa ýqEm9’ (yiUa*), lợiqEm9 dụng TomqEm9my qEm9làm mqEm9ồi nhử,qEm9 mTCXduốn dFX8Rụ bắtqEm9 TTCXdạ Hàm?

(*) BấtqEm9 thình lFX8Rình, thyiUaừa lFX8Rúc nqEm9gười zLZcta khônTCXdg nzLZcgờ, làzLZcm TCXdcho kTCXdhông kịzLZcp đốiTCXd phó.

Hay làqEm9 ToyiUammy đãqEm9 thậtTCXd FX8Rsự vượtzLZc ngụcyiUa qEm9để báqEm9o thqEm9ù, yiUaanh zLZchai zLZcmặt giáp địzLZcch sẽFX8R cqEm9àng TCXdthêm khóqEm9 khăqEm9n giqEm9an zLZcnan? qEm9Mà bọFX8Rn hyiUaọ yiUasẽ càngFX8R yiUakhó cóyiUa ngyiUaày gặpzLZc lại?

Cô nhyiUaìn qEm9mãi yiUanhìn mãqEm9i, đếnyiUa kTCXdhi trqEm9ên tiyiUavi khôngyiUa cyiUaòn FX8Rbất cFX8Rứ tinyiUa tức gTCXdì lFX8Riên qTCXduan đếqEm9n BạFX8Rc CậnTCXd zLZcNgôn. CôzLZc mzLZcới TCXdcúi đầu,yiUa TCXdmặt FX8Rdán FX8Rvào gizLZcá sắyiUat lạnh bqEm9ăng, nướyiUac mắtTCXd lăyiUan xFX8Ruống FX8Rtừng giọt.