Hãy nhắm mắt khi anh đến - Chương 58

Chương 58

Ánh g2Pz9xmặt trờig2Pz9x t3mgJN6ừ bRumYoba ph3mgJN6ía chiếuRumYob rọiJb RumYobvào phòng,3mgJN6 Jbkhiến c3mgJN6ả cJbăn phòng RumYobsáng RumYobrực h3mgJN6ẳn lên.

Giản Da3mgJN6o đang3mgJN6 nằm3mgJN6 ngaJby tr3mgJN6ung 3mgJN6tâm phJbát sg2Pz9xáng trên3mgJN6 RumYobchiếc giườ3mgJN6ng lớn hỗ3mgJN6n lg2Pz9xoạn. C3mgJN6òn Bạcg2Pz9x Cậng2Pz9x g2Pz9xNgôn Jbđang chìmJb tron3mgJN6g áRumYobnh sángJb 3mgJN6huyễn hoặJbc đó,g2Pz9x tạiJb n3mgJN6ơi bí m3mgJN6ật g2Pz9xẩn giấuJb b3mgJN6ảo vật3mgJN6, khôngg2Pz9x ngJbừng tìRumYobm kRumYobiếm đRumYobòi hỏi.

Ngôn ngữ3mgJN6 khôg2Pz9xng đRumYobủ đ3mgJN6ể 3mgJN6biểu đạt3mgJN6 cảmJb 3mgJN6xúc củag2Pz9x an3mgJN6h lúcg2Pz9x này.RumYob Mỗg2Pz9xi một g2Pz9xgiọt mồJb hôi,g2Pz9x g2Pz9xmỗi 3mgJN6một giọt3mgJN6 mậtJb ngọt3mgJN6 cg2Pz9xủa g2Pz9xcô RumYobchảy Jbra, cRumYobòn c3mgJN6ó mJbỗi g2Pz9xmột tấcg2Pz9x g2Pz9xda thịg2Pz9xt đang 3mgJN6run lênJb củag2Pz9x cô,g2Pz9x RumYobdường n3mgJN6hư đều3mgJN6 bịJb Jbanh nắmg2Pz9x giRumYobữ, đềug2Pz9x nhảy3mgJN6 m3mgJN6úa g2Pz9xcùng anh.

Mỹ nhân3mgJN6 Jbyêu kJbiều nRumYobon nớtg2Pz9x nJbhư lanRumYob, c3mgJN6hỉ vìg2Pz9x quJbân Jbtử màJb cúi Jbmình. NiJbềm g2Pz9xvui thRumYobích nguyê3mgJN6n thủyRumYob n3mgJN6hất cJbủa nag2Pz9xm nữ,Jb thRumYobì g2Pz9xra lJbà chJbuyện đẹp3mgJN6 đẽRumYob dRumYobiệu kỳ 3mgJN6đến thế.3mgJN6 Nhg2Pz9xững lờiRumYob giảiRumYob thíJbch đơng2Pz9x điJbệu qJbua loJba vềg2Pz9x chuyệnJb tìg2Pz9xnh d3mgJN6ục tron3mgJN6g sách Jb lý luận3mgJN6, RumYobcăn bảnRumYob gg2Pz9xiống Jbnhư cRumYobâu chuyJbện cườiRumYob vậy.Jb 3mgJN6Theo aJbnh tJbhấy, nê3mgJN6n đ3mgJN6ổi thành ‘KhôngJb c3mgJN6ách 3mgJN6nào miJbêu tảJb bằg2Pz9xng chữ,Jb đềRumYob nghịg2Pz9x ngg2Pz9xười đọc3mgJN6 Jbnên đíRumYobch thânJb trảiRumYob ng3mgJN6hiệm cảm giácg2Pz9x vuRumYobi 3mgJN6sướng tộtg2Pz9x đ3mgJN6ỉnh Jbtrong đó’.

Hơi tJbhở RumYobdốc củg2Pz9xa côRumYob Jbbị 3mgJN6chôn Jbgiấu giJbữa g2Pz9xđống cRumYobhăn, vRumYobòng RumYobeo tinh tRumYobế mềmRumYob mạJbi laJby độngRumYob theRumYobo từngJb tJbiết tấu3mgJN6 g2Pz9xcủa ag2Pz9xnh. G3mgJN6ò g2Pz9xmá đỏ3mgJN6 bừngg2Pz9x nhg2Pz9xư lửa3mgJN6, đôiRumYob mậtg2Pz9x đào đẫyRumYob đàJb ng2Pz9xảy lêg2Pz9xn, cRumYobòn có3mgJN6 đôiRumYob 3mgJN6chân r3mgJN6un rẩyJb đanJbg quấ3mgJN6n quaRumYobnh e3mgJN6o RumYobanh... CôJb g2Pz9xvừa mềm mại3mgJN6 y3mgJN6ếu đuốig2Pz9x lạJbi 3mgJN6vừa mêRumYob người.3mgJN6 Mg2Pz9xỗi mộRumYobt lầJbn tiRumYobến 3mgJN6vào, cảRumYobm gi3mgJN6ác g2Pz9xbị Jbcô nóng3mgJN6 bỏJbng bao g2Pz9xchặt lấy,RumYob g2Pz9xđều g2Pz9xmất g2Pz9xhồn vg2Pz9xô cùng.

Ngón tJbay lớRumYobn g2Pz9xthon dg2Pz9xài, nhẹJb Jbnhàng vu3mgJN6ốt v3mgJN6e dọcRumYob g2Pz9xtheo đườngJb cong nõJbn nJbà nhg2Pz9xư tuyJbết trRumYobắng. CôngJb RumYobkích củg2Pz9xa an3mgJN6h cJbũng gig2Pz9xống RumYobphong cáchJb RumYobxử lJbý 3mgJN6bất cứ chuyệng2Pz9x gRumYobì cJbủa g2Pz9xanh vậy:RumYob nhRumYobanh RumYobchóng, chínJbh xRumYobác, mạnhg2Pz9x mẽ,Jb lạiJb khônRumYobg mất3mgJN6 Jbđi sựJb tao RumYob nhã Jbphóng túng.RumYob TJboàn bJbộ 3mgJN6quá trìnhJb RumYobanh vẫnRumYob khôngg2Pz9x quênJb cg2Pz9xúi 3mgJN6đầu bênRumYob 3mgJN6tai cô,g2Pz9x dùng gRumYobiọng n3mgJN6ói tJbrầm tg2Pz9xhấp gợi3mgJN6 cảm,3mgJN6 3mgJN6trắng trợnJb kg2Pz9xích thíRumYobch dụJb hoặc:

“Ờ... xeg2Pz9xm g2Pz9xra e3mgJN6m Jbrất g2Pz9xthích tiếtg2Pz9x RumYobtấu ‘ch3mgJN6ín cạnRumYob mộtg2Pz9x sâu’Jb này.”

“Đừng cắn3mgJN6 môi3mgJN6, 3mgJN6kêu g2Pz9xra đ3mgJN6i, n3mgJN6hư vậyRumYob sẽJb khiếnRumYob ag2Pz9xnh càng2Pz9xg sunRumYobg sướng hơn.”

“Em đã3mgJN6 ẩg2Pz9xm Jbướt nRumYobhư tRumYobhế r3mgJN6ồi kìJba... g2Pz9xBảo 3mgJN6bối, Jblần nRumYobày sẽ3mgJN6 cà3mgJN6ng tuyệt Jbhơn lầnJb trước.”

...

Những g2Pz9xlời n3mgJN6ói ‘3mgJN6mặt dg2Pz9xày vg2Pz9xô sỉ’g2Pz9x RumYobnhư vậRumYoby, thế3mgJN6 mJbà vJbẻ mặtRumYob cRumYobủa anh 3mgJN6vẫn 3mgJN6cực kRumYobỳ tg2Pz9xhẳng thắn3mgJN6 RumYobchân thành,g2Pz9x chỉg2Pz9x khJbiến GiảnJb Dag2Pz9xo x3mgJN6ấu hg2Pz9xổ đế3mgJN6n hậng2Pz9x khôg2Pz9xng g2Pz9xthể lấy băng3mgJN6 keRumYobo g2Pz9xdán miệ3mgJN6ng ang2Pz9xh lại.3mgJN6 NRumYobhưng tJboàn 3mgJN6thân c3mgJN6ô đãJb sớmRumYob tJbrở thànJbh đốnJbg b3mgJN6ùn nhã3mgJN6o, hô hấ3mgJN6p đứtRumYob đoạn,g2Pz9x đâug2Pz9x Jbcòn hơig2Pz9x sứcJb đểRumYob kg2Pz9xháng nghịRumYob nữa?

Vì thếRumYob 3mgJN6tiếp tụcg2Pz9x b3mgJN6ị g2Pz9xanh dùng2Pz9xg g2Pz9xthân thểJb v3mgJN6à lờ3mgJN6i 3mgJN6nói, haJbi thứJb cùng kích3mgJN6 thJbích cảmRumYob Jbquan, khoRumYobái cảJbm ng3mgJN6ày càRumYobng g2Pz9xkịch liệt,Jb n3mgJN6gày Jbcàng béRumYobn nhg2Pz9xọn... Toàn 3mgJN6thân cJbô dườngJb nhưg2Pz9x Jbđang đắg2Pz9xm chìmJb tr3mgJN6ong hJbơi th3mgJN6ở nó3mgJN6ng bJbỏng, mờ3mgJN6 mịt3mgJN6 khôJbng cg2Pz9xhỗ che gg2Pz9xiấu, dRumYobuy nhấ3mgJN6t chỉg2Pz9x RumYobcó RumYobanh g2Pz9xở b3mgJN6ên troJbng cô,RumYob khRumYobông RumYobngừng tig2Pz9xến vềJb phg2Pz9xía trướg2Pz9xc, mớiJb là sựJb tg2Pz9xồn tạig2Pz9x mãnhJb liệRumYobt chRumYobân thự3mgJN6c nhất.

Rốt 3mgJN6cuộc, tr3mgJN6ong mộg2Pz9xt nhJbáy mRumYobắt, lầng2Pz9x đâm3mgJN6 s3mgJN6âu cu3mgJN6ối cg2Pz9xùng Jbcủa anRumYobh, cánh taJby 3mgJN6mạnh mẽg2Pz9x ôJbm RumYobchặt lg2Pz9xấy eJbo côJb, g2Pz9xthân hìRumYobnh Jbanh n3mgJN6ặng ng2Pz9xề 3mgJN6bao tr3mgJN6ùm lRumYobên ng3mgJN6ười cô. ARumYobnh RumYobcũng 3mgJN6không 3mgJN6còn luậtg2Pz9x động2Pz9xg nữg2Pz9xa, cJbhỉ c3mgJN6ó mỗiJb mộtRumYob chỗJb, lấRumYoby tJbiết t3mgJN6ấu mJbạnh mẽ nh3mgJN6ất, cùngg2Pz9x ruRumYobn g2Pz9xrẩy kịchg2Pz9x liRumYobệt g2Pz9xvới Jbbộ Jbphận noJbn 3mgJN6nớt của3mgJN6 cJbô. Tg2Pz9xoàn tg2Pz9xhân Gig2Pz9xản DaRumYobo lạig2Pz9x co r3mgJN6út lJbần g2Pz9xnữa, RumYobbàn t3mgJN6ay chống3mgJN6 tJbrên l3mgJN6ồng Jbngực anh3mgJN6, hếtRumYob RumYobmở rồ3mgJN6i lạig2Pz9x nắm,RumYob cJbuối cùng g2Pz9xcấu lấyg2Pz9x RumYobda thịtg2Pz9x aJbnh kg2Pz9xhông buôg2Pz9xng. Mồg2Pz9x hg2Pz9xôi trên3mgJN6 tráRumYobn 3mgJN6anh rJbơi xuốngRumYob RumYobmặt g2Pz9xcô, gươnJbg mặJbt trắng Jbtrẻo tuấ3mgJN6n túJb RumYobngạo mJbạn nhăJbn lạiJb, 3mgJN6đôi mắt3mgJN6 đe3mgJN6n sg2Pz9xẫm lạ3mgJN6i từ3mgJN6 RumYobtừ ẩ3mgJN6n h3mgJN6iện Jbý cười...

“A...” AnJbh thởJb RumYobdài mộtJb hơi,g2Pz9x xoaRumYoby mìnhg2Pz9x lậg2Pz9xt khỏiJb 3mgJN6người cô,g2Pz9x cùng nằm3mgJN6 sonRumYobg soRumYobng trêJbn giườngg2Pz9x vớig2Pz9x cô.

Hai ngườJbi nhì3mgJN6n chằmg2Pz9x g2Pz9xchằm trầnJb n3mgJN6hà, vẫRumYobn g2Pz9xchưa ổ3mgJN6n địRumYobnh hơ3mgJN6i thở3mgJN6 của mìJbnh, n3mgJN6hất thJbời khôngJb nóig2Pz9x Jbai ng2Pz9xói vớRumYobi ag2Pz9xi lờRumYobi nào.g2Pz9x GiảnRumYob DaRumYobo vg2Pz9xới lg2Pz9xấy cáiJb chăn RumYobđang Jbcuộn tRumYobhành mộtRumYob đống3mgJN6 bênRumYob cạnh,3mgJN6 t3mgJN6rùm Jblên ngườRumYobi m3mgJN6ình. RumYobAnh nhg2Pz9xìn sangJb, cJbũng lật mJbột gócg2Pz9x chănRumYob chJbui vào.

Qua m3mgJN6ột lRumYobúc, a3mgJN6nh giJbơ taJby ô3mgJN6m Jblấy cô3mgJN6, RumYobđể Jbcô nằm3mgJN6 sấp3mgJN6 tg2Pz9xrong lRumYobòng mình. TronJbg đôiRumYob 3mgJN6mắt thg2Pz9xanh lạnRumYobh, tì3mgJN6nh RumYobdục vẫnRumYob chưaRumYob lRumYobui đg2Pz9xi, RumYobnhưng Jbý cười3mgJN6 nhg2Pz9xàn nhạt 3mgJN6 đã tă3mgJN6ng lên.

“Cảm giág2Pz9xc thếRumYob nà3mgJN6o?” g2Pz9xAnh nhRumYobìn lênRumYob chJbiếc đồJbng hồg2Pz9x kiểJbu cổg2Pz9x ở tron3mgJN6g góc3mgJN6 pRumYobhòng: “Lầng2Pz9x nà3mgJN6y 3mgJN6là g2Pz9x1 gi3mgJN6ờ RumYob34 phútRumYob. NRumYobếu nhưg2Pz9x g2Pz9xem nhg2Pz9xận thấ3mgJN6y 3mgJN6chưa đủ,Jb lần sJbau 3mgJN6anh hog2Pz9xàn toàJbn RumYobcó tg2Pz9xhể kég2Pz9xo dài3mgJN6 thêm.”

Anh cốRumYob g2Pz9xý cường3mgJN6 đRumYobiệu thờiJb giRumYoban, kRumYobhiến GiảnJb JbDao vJbừa xấRumYobu hổg2Pz9x vừRumYoba buồn cJbười. NgóJbn 3mgJN6tay gãig2Pz9x nhèJb RumYobnhẹ lồngJb ngực3mgJN6 RumYobanh: “ThậtJb rJba anRumYobh khô3mgJN6ng c3mgJN6ần để3mgJN6 RumYobý thRumYobời gian 3mgJN6của lRumYobần đầu3mgJN6 tiênJb. MớJbi đầu3mgJN6 cJbhưa cJbó ki3mgJN6nh nghiệ3mgJN6m mà...”

Sắc mặ3mgJN6t BạcJb Cậng2Pz9x JbNgôn lạnh3mgJN6 nhạtg2Pz9x trầm3mgJN6 mặc.

Tình hìng2Pz9xh lầng2Pz9x đầRumYobu t3mgJN6iên t3mgJN6ối Jbqua, hJbai RumYobngười vẫg2Pz9xn cRumYobòn nhRumYobớ rất rõ.g2Pz9x Bạcg2Pz9x JbCận Ng2Pz9xgôn tRumYobiến vJbào chg2Pz9xưa đượcJb RumYobbao l3mgJN6âu, mớig2Pz9x mRumYobạnh mẽg2Pz9x hoạt3mgJN6 độngRumYob mJbấy chục3mgJN6 lần, JbGiản JbDao cũn3mgJN6g bắtJb đ3mgJN6ầu thíRumYobch ứg2Pz9xng tg2Pz9xừ tron3mgJN6g cRumYobơn đRumYobau, nhỏRumYob giọJbng nJbhư muỗiRumYob RumYobkêu RumYobnói với anh:Jb “Ừm,g2Pz9x cóJb 3mgJN6cảm giácg2Pz9x rồi,RumYob tJbhật thog2Pz9xải mJbái.” CóRumYob lẽ3mgJN6 bị3mgJN6 g2Pz9xlời tìRumYobnh tựg2Pz9x củg2Pz9xa người tRumYobrong l3mgJN6òng kíchg2Pz9x thícJbh, g2Pz9xchỉ 3mgJN6thấy gươg2Pz9xng mặtg2Pz9x tuJbấn tú3mgJN6 g2Pz9xcủa an3mgJN6h l3mgJN6ộ RumYobra Jbvẻ căng2Pz9xg cứng.RumYob Lần đầuJb tiê3mgJN6n pháJb Jblệ, g2Pz9xtrong mắRumYobt Jbanh ánhRumYob lJbên nhiềuRumYob RumYobtia phg2Pz9xức 3mgJN6tạp: khJbó nhịn,g2Pz9x khôngg2Pz9x nỡ, g2Pz9x nóng bRumYobỏng, xấ3mgJN6u g2Pz9xhổ... đủ3mgJN6 loạ3mgJN6i c3mgJN6ảm xg2Pz9xúc đRumYoban xeg2Pz9xn RumYobvào nRumYobhau, aJbnh 3mgJN6liền cJbấp Jbtốc rú3mgJN6t lui rRumYoba ngoài...

Bạc CậnJb Ngôg2Pz9xn đươRumYobng nhiênJb hiểuRumYob rấRumYobt 3mgJN6rõ, lần3mgJN6 đầuRumYob tiêRumYobn củag2Pz9x đàn 3mgJN6ông bởig2Pz9x 3mgJN6vì RumYobbị kg2Pz9xích Jbthích l3mgJN6ạ RumYoblẫm Jbvà mJbãnh g2Pz9xliệt, Jbđa sốg2Pz9x đềug2Pz9x rấtJb n3mgJN6gắn ngJbủi. Nhưngg2Pz9x đRumYobiểm mấu chố3mgJN6t là,g2Pz9x trưRumYobớc g2Pz9xkhi 3mgJN6làm vớg2Pz9xi Gi3mgJN6ản g2Pz9xDao, RumYobanh RumYobtin chắRumYobc Jbrằng, b3mgJN6ản thâ3mgJN6n mìnhJb trên g2Pz9x phương dRumYobiện ng2Pz9xày g2Pz9xcũng 3mgJN6có g2Pz9xthiên phú3mgJN6 RumYobkhông giống3mgJN6 RumYobvới ngườg2Pz9xi bJbình thường2Pz9xg, hRumYoboàn toàn cóRumYob RumYobthể khiến3mgJN6 lRumYobần đầu3mgJN6 tiêRumYobn củag2Pz9x côJb cóJb đượcJb tRumYobrải nghiệmJb cựcRumYob kỳ3mgJN6 dàiJb cựg2Pz9xc g2Pz9xkỳ mãnhJb liệt...

Vì thếRumYob sag2Pz9xu kg2Pz9xhi chuyện3mgJN6 tg2Pz9xối RumYobqua xảRumYoby Jbra, RumYobmấy lầnJb 3mgJN6sau Jbđó, ag2Pz9xnh đều khô3mgJN6ng n3mgJN6gừng kRumYobéo dà3mgJN6i thờiRumYob giang2Pz9x, nhưRumYobng dưJbờng nJbhư thất3mgJN6 bạiRumYob lầ3mgJN6n đầug2Pz9x tiênRumYob khiế3mgJN6n anh c3mgJN6ó chúJbt khônRumYobg 3mgJN6cam lòJbng. H3mgJN6ôm nRumYobay vừaJb tỉnhRumYob dậyJb, a3mgJN6nh lạiJb nhịnJb khôg2Pz9xng được3mgJN6 muống2Pz9x thêm Jbmột lần3mgJN6, chínhg2Pz9x l3mgJN6à muốRumYobn thểRumYob h3mgJN6iện thựcRumYob lựg2Pz9xc củaJb mìnhJb vớig2Pz9x Giả3mgJN6n 3mgJN6Dao lần3mgJN6 3mgJN6nữa, g2Pz9xđồng thời cũJbng t3mgJN6hành cJbông gRumYobia tăngg2Pz9x thờJbi giaRumYobn bJbình RumYobquân baRumYobo gồm3mgJN6 cảJb lầnRumYob đJbầu tiê3mgJN6n, nâRumYobng lêJbn hơn mộg2Pz9xt tiếnJbg đồngg2Pz9x hồ.

Con số3mgJN6 ng2Pz9xày, cũg2Pz9xng cg2Pz9xoi nhưRumYob khiế3mgJN6n aRumYobnh cRumYobó cg2Pz9xhút Jbvừa g2Pz9xlòng 3mgJN6với bản tg2Pz9xhân mình.

“Xin lỗi3mgJN6 vg2Pz9xì đãRumYob làm3mgJN6 e3mgJN6m sưngRumYob lên.”g2Pz9x g2Pz9xAnh g2Pz9xcúi đầug2Pz9x nhìRumYobn chJbằm chằm cô3mgJN6 nóiRumYob: “NhưngRumYob màg2Pz9x kh3mgJN6ông c3mgJN6ần RumYoblo lắngRumYob, trog2Pz9xng ng2Pz9xhà 3mgJN6có t3mgJN6huốc. HơnJb nữag2Pz9x an3mgJN6h thấJby tính đànRumYob hồig2Pz9x cg2Pz9xủa Jbda eg2Pz9xm 3mgJN6rất tốt,Jb chắ3mgJN6c sJbẽ g2Pz9xnhanh cRumYobhóng hồiRumYob phụcJb lạiJb n3mgJN6guyên trạnRumYobg thôi.” g2Pz9xRõ rànRumYobg Jbtrong đầuJb aRumYobnh l3mgJN6ại đanJbg liêRumYobn tưởngg2Pz9x đếnJb hìnhg2Pz9x ảnhJb củJba cág2Pz9xi g3mgJN6ọi làJb ‘nguyên trạng’,3mgJN6 ýRumYob cg2Pz9xười g2Pz9xcàng thê3mgJN6m 3mgJN6thâm sâu.

Giản g2Pz9xDao nhấJbt thRumYobời đỏ3mgJN6 bừngJb RumYobcả mặtJb, giơJb g2Pz9xtay đấmRumYob an3mgJN6h mRumYobột c3mgJN6ái: “Sao anJbh lạig2Pz9x cRumYobó... loJbại Jbthuốc này?”

Bạc JbCận NJbgôn nở3mgJN6 nụRumYob cưJbời g2Pz9xkiêu ng2Pz9xgạo liếcRumYob RumYobcô RumYobmột cáiJb: “Làm3mgJN6 tình RumYoblà bướRumYobc g2Pz9xquan RumYobtrọng trRumYobong việcRumYob pháJbt trJbiển qua3mgJN6n hệRumYob 3mgJN6giữa RumYobanh v3mgJN6à eRumYobm, 3mgJN6em cJbho rằng RumYobanh sẽg2Pz9x cóJb chỗRumYob Jbnào kJbhông sug2Pz9xy nghg2Pz9xĩ 3mgJN6chu đáo?”

Giản DRumYobao yêJbn lRumYobặng g2Pz9xtrong g3mgJN6iây lát,Jb mg2Pz9xỉm cườiRumYob đg2Pz9xáp: “RumYobĐúng rồi,3mgJN6 rất chuRumYob đg2Pz9xáo, trừRumYob Jblần đJbầu Jbtiên nh3mgJN6anh g2Pz9xnhư 3mgJN6tia RumYobchớp ra.”

Cô 3mgJN6nói lờJbi nàg2Pz9xy hog2Pz9xàn toà3mgJN6n cg2Pz9xhính l3mgJN6à 3mgJN6châm ng3mgJN6òi nJbổ, 3mgJN6mắt Bạcg2Pz9x Cận Ngông2Pz9x chJbợt tối3mgJN6 lại,RumYob nhì3mgJN6n 3mgJN6chằm g2Pz9xchằm Jbcô RumYobmấy gig2Pz9xây. Ag2Pz9xnh chỉRumYob nhìnRumYob thôiJb cũng2Pz9xg khiến 3mgJN6lòng Jbcô RumYobrun rRumYobẩy, RumYobcô lậ3mgJN6p tg2Pz9xức xoa3mgJN6y ngJbười muống2Pz9x xuốn3mgJN6g gig2Pz9xường: “ERumYobm đi3mgJN6 tắm3mgJN6 trước...”

Eo lại3mgJN6 bịRumYob aJbnh tg2Pz9xóm chặt,g2Pz9x thâ3mgJN6n thểRumYob đànJb ôn3mgJN6g caRumYobo 3mgJN6gầy đè3mgJN6 lênJb lần g2Pz9x nữa, 3mgJN6khí RumYobnóng baJbo RumYobtrùm lấy3mgJN6 cô,g2Pz9x đôi3mgJN6 Jbmắt đeRumYobn thẫmRumYob ng2Pz9xhìn 3mgJN6cô chămg2Pz9x chúJb: “XeRumYobm Jbra thời g2Pz9x gian bìnhRumYob qRumYobuân vRumYobẫn chRumYobưa đủ3mgJN6 lâuJb, mRumYobới khiếnRumYob 3mgJN6em nh3mgJN6ớ mã3mgJN6i 3mgJN6không qJbuên lầJbn đầuJb tiên.”

Thân dg2Pz9xưới g2Pz9xbắt đầug2Pz9x mạnRumYobh mẽ3mgJN6 tiế3mgJN6n Jbvào, GiRumYobản Dag2Pz9xo th3mgJN6ét RumYobmột tiếng chóiRumYob taRumYobi: “EmRumYob sag2Pz9xi RumYobrồi, 3mgJN6em saJbi rồi,3mgJN6 g2Pz9xđủ rồig2Pz9x đủJb rồi.”

...

Căn phò3mgJN6ng lạig2Pz9x 3mgJN6quấn RumYobquýt sRumYobi mê.

Khi GiRumYobản 3mgJN6Dao tỉRumYobnh 3mgJN6dậy l3mgJN6ần nữa,RumYob g2Pz9xđã v3mgJN6ào RumYobgiữa trưa.RumYob Cảg2Pz9x căn g2Pz9xphòng lg2Pz9xấp 3mgJN6lánh dướig2Pz9x áRumYobnh mặtg2Pz9x tr3mgJN6ời từ3mgJN6 bốnRumYob phíag2Pz9x, Jbmùi g2Pz9xhương 3mgJN6ấm ápRumYob sg2Pz9xạch sẽg2Pz9x RumYobbao tr3mgJN6ùm lấy thJbân Jbthể Jbrã rờ3mgJN6i RumYobvô lựcJb cg2Pz9xủa cô.

Trong ph3mgJN6òng tắg2Pz9xm tJbruyền rJba tiếngRumYob nưJbớc chảy,g2Pz9x BạcRumYob Cận3mgJN6 NgônJb đJbang tắm. Côg2Pz9x trRumYobốn ở3mgJN6 tronJbg 3mgJN6chăn ng2Pz9xgơ ngẩng2Pz9x mộg2Pz9xt l3mgJN6úc, nhớg2Pz9x g2Pz9xđến mJbỗi giâ3mgJN6y pg2Pz9xhút c3mgJN6ủa tốRumYobi qua vRumYobà sg2Pz9xáng n3mgJN6ay, liề3mgJN6n cảmJb g2Pz9xthấy tri3mgJN6ền mJbiên kíchRumYob độngJb nhJbư một3mgJN6 gRumYobiấc mơ.g2Pz9x Hig2Pz9xện giờ,3mgJN6 cô RumYobđã thậtJb s3mgJN6ự đRumYobem c3mgJN6ả thâJbn thểJb gig2Pz9xao 3mgJN6cho aJbnh rồ3mgJN6i. g2Pz9xÝ ngRumYobhĩ nJbày, chỉRumYob nRumYobghĩ tRumYobhôi g2Pz9xcũng khiến 3mgJN6lòng ngườiJb ngọt3mgJN6 ngàJbo 3mgJN6tan chảy.

Đúng l3mgJN6úc này,RumYob đRumYobiện thoạ3mgJN6i cầmRumYob tRumYobay RumYobcủa B3mgJN6ạc Cg2Pz9xận Ng3mgJN6ôn đRumYobặt trên bànJb vanJbg g2Pz9xlên, Giả3mgJN6n DaJbo quấnJb RumYoblấy gg2Pz9xa giưJbờng điJb Jbqua, 3mgJN6cầm l3mgJN6ên Jbxem thì3mgJN6 thấyJb g2Pz9xlà của P3mgJN6hó TRumYobử Ngộ.

Sao an3mgJN6h g2Pz9xấy RumYoblại gọiRumYob vàoRumYob giờg2Pz9x này?RumYob GiảRumYobn DJbao thog2Pz9xáng c3mgJN6ó cảmg2Pz9x giáJbc xấu hJbổ ng2Pz9xhư bịRumYob ngườiRumYob tRumYoba b3mgJN6ắt RumYobgặp, cRumYobao giọng3mgJN6 3mgJN6nói: “Đig2Pz9xện tJbhoại Jbcủa TRumYobử Ngộg2Pz9x.” g2Pz9xSau đó 3mgJN6bắt 3mgJN6máy nóRumYobi: “TửRumYob JbNgộ, a3mgJN6nh chờJb chg2Pz9xút, g2Pz9xanh ấyg2Pz9x RumYobtới n3mgJN6gay đây.”

Phó Tửg2Pz9x NRumYobgộ 3mgJN6ở đầug2Pz9x bêRumYobn RumYobkia g2Pz9xhình n3mgJN6hư đJbang cườiRumYob: “KhôngJb vội khôngRumYob vộJbi, rờg2Pz9xi giườngRumYob rồiJb à?3mgJN6 JbKhông làJbm phiề3mgJN6n haJbi ngườiRumYob chứ?”

Gò mRumYobá Gig2Pz9xản DaRumYobo nhấtg2Pz9x Jbthời nón3mgJN6g bừng3mgJN6, g2Pz9xrõ rRumYobàng lRumYobà a3mgJN6nh RumYobấy bg2Pz9xiết rồi. LRumYobúc n3mgJN6ày thJbấy BJbạc CậRumYobn Ngông2Pz9x điJb g2Pz9xra tJbừ g2Pz9xphòng tắm3mgJN6, cJbô dứJbt kg2Pz9xhoát 3mgJN6không đJbáp, đưag2Pz9x RumYobđiện thoại c3mgJN6ho anh.

Mái RumYobtóc củJba Bạc3mgJN6 CậnJb 3mgJN6Ngôn vẫnRumYob còn3mgJN6 ẩmg2Pz9x ưRumYobớt nh3mgJN6ỏ nướcg2Pz9x, chưag2Pz9x mặc g2Pz9xquần á3mgJN6o, chỉJb quấnJb RumYobmột cáig2Pz9x khăJbn tắg2Pz9xm q3mgJN6uanh eoRumYob, lại3mgJN6 cànRumYobg l3mgJN6ộ rJbõ đườngg2Pz9x co3mgJN6ng toàRumYobn thân trầnRumYob g2Pz9xtrụi, thoRumYobn dàiJb, rắn3mgJN6 rỏi.

Giản D3mgJN6ao nJbgồi ởRumYob g2Pz9xtrên giườJbng ngắmJb ag2Pz9xnh, gòRumYob g2Pz9xmá hơ3mgJN6i nón3mgJN6g lên, nJbhưng g2Pz9xlại cảmJb thg2Pz9xấy mRumYobềm lòng.

Sau này,3mgJN6 bọng2Pz9x hRumYobọ sJbẽ RumYobthường xuyên3mgJN6 trầJbn trụJbi đốRumYobi mRumYobặt nhJbau thế này.

“Có chuyệng2Pz9x gìg2Pz9x?” Lg2Pz9xúc Bg2Pz9xạc CậnRumYob g2Pz9xNgôn tiếpg2Pz9x lấyJb điệnJb g2Pz9xthoại, troJbng mắt vẫJbn còJbn g2Pz9xý Jbcười nhJbàn nhạt.

Phó TJbử NgộJb vốJbn muốRumYobn Jbgọi điệnJb qg2Pz9xuan tâmRumYob bạnJb. DùJb sRumYobao GiảnRumYob JbDao trời sinRumYobh tín3mgJN6h RumYobtình đJbiềm Jbđạm hag2Pz9xy thẹnJb thùJbng, tuJby rằn3mgJN6g RumYobBạc CJbận RumYobNgôn Jbcó đRumYobể ý nhưngRumYob t3mgJN6hật sự3mgJN6 lJbà g2Pz9xdây thầnJb g2Pz9xkinh rấtg2Pz9x thg2Pz9xô. ChRumYobo Jbnên 3mgJN6anh sợ3mgJN6 BạJbc Cg2Pz9xận NgônRumYob tốiRumYob qg2Pz9xua gặp RumYobkhó khg2Pz9xăn. HiệnRumYob giJbờ ngh3mgJN6e thấy3mgJN6 giọng3mgJN6 điJbệu cg2Pz9xủa bạRumYobn, Jblàm gì3mgJN6 cg2Pz9xó đạo3mgJN6 lýRumYob chưa3mgJN6 3mgJN6ăn được, ngượcRumYob lạ3mgJN6i RumYobkhông chừngJb cJbòn Jblà rấtg2Pz9x RumYobno nữa3mgJN6 kìa.

Chậc chậc3mgJN6 chậc..3mgJN6. 3mgJN6Tiểu thJbư Gig2Pz9xản Dg2Pz9xao, thậtRumYob sự3mgJN6 khổJb thg2Pz9xân eJbm rồi, Jb xử naRumYobm hRumYobai mưRumYobơi s3mgJN6áu nRumYobăm đấy!

Vì thếg2Pz9x a3mgJN6nh nJbói vớiJb BạJbc Cận3mgJN6 g2Pz9xNgôn: “g2Pz9xKhông Jbcó gìg2Pz9x, chỉRumYob muốnRumYob chú3mgJN6c mừng g2Pz9xthôi.” Lạg2Pz9xi cườiRumYob 3mgJN6cười hỏig2Pz9x: “C3mgJN6ảm gJbiác t3mgJN6hế nào?”

Ý c3mgJN6ười 3mgJN6trên môi3mgJN6 Bg2Pz9xạc JbCận NgôRumYobn RumYobcàng sRumYobâu: “CámJb ơng2Pz9x, g2Pz9xcảm g2Pz9xgiác vô3mgJN6 cùng g2Pz9xtuyệt vời.”

Giản D3mgJN6ao ởg2Pz9x bêJbn g2Pz9xcạnh n3mgJN6ghe t3mgJN6hấy aRumYobnh n3mgJN6ói g2Pz9xnhư thếJb, lậpRumYob tứg2Pz9xc muốn phátJb điRumYobên, c3mgJN6ầm lấyg2Pz9x gốig2Pz9x đầg2Pz9xu nég2Pz9xm vJbề phíag2Pz9x 3mgJN6anh. Bạg2Pz9xc Cậng2Pz9x N3mgJN6gôn bJbị độJbt kíc3mgJN6h liếcRumYob mắt Jbnhìn vềRumYob phí3mgJN6a cô.

“Đừng cóJb thảo3mgJN6 luRumYobận ch3mgJN6uyện đóg2Pz9x vớiRumYob g2Pz9xPhó Tử3mgJN6 Ngộ!”RumYob CRumYobô RumYobđè thấg2Pz9xp giRumYobọng nói quág2Pz9xt lên.

Bạc C3mgJN6ận NgônRumYob cJbười nhẹg2Pz9x: “Ok.”Jb 3mgJN6Quay lạJbi nó3mgJN6i v3mgJN6ới điệnRumYob thoại3mgJN6: “Cô ấ3mgJN6y xấJbu g2Pz9xhổ rồi,g2Pz9x RumYobtôi khôngRumYob địRumYobnh nóiJb tiếp,Jb nhưngJb m3mgJN6à chắcJb cậuRumYob g2Pz9xcó tg2Pz9xhể tưởngg2Pz9x tượng được,3mgJN6 ýJb nghĩag2Pz9x củaRumYob từg2Pz9x vRumYobô cùng3mgJN6 g2Pz9xtuyệt vJbời làg2Pz9x g2Pz9xgì. ChúJbng tôJbi tươnRumYobg đg2Pz9xối suRumYobng sướng,3mgJN6 mJbột lần nữag2Pz9x g2Pz9xcám ơ3mgJN6n nhữngRumYob kiếnJb nghịRumYob vàg2Pz9x sựRumYob 3mgJN6quan Jbtâm g2Pz9xcủa cậu.”

Giản Dao3mgJN6: “...”

Cúp đig2Pz9xện thoạ3mgJN6i, g2Pz9xBạc CJbận Ng3mgJN6ôn vừJba qua3mgJN6y g2Pz9xngười đJbã nhìnRumYob thấg2Pz9xy GiảJbn Dao đang3mgJN6 bỏJb Jbga gi3mgJN6ường quJbấn qua3mgJN6nh ngườRumYobi Jbra mJbặc đồRumYob nJbgủ, cóg2Pz9x lẽg2Pz9x định3mgJN6 RumYobđi RumYobtắm rửJba. Đg2Pz9xường cong trắng3mgJN6 3mgJN6trẻo mJbềm mạiJb xinRumYobh đẹp,RumYob 3mgJN6bộ ph3mgJN6ận l3mgJN6ung linJbh g2Pz9xđẫy đ3mgJN6à lướtg2Pz9x qRumYobua trướg2Pz9xc mắt anh3mgJN6, lạiJb mộRumYobt lần3mgJN6 nữa3mgJN6 dg2Pz9xễ dàng2Pz9xg RumYobtrêu chọc3mgJN6 lJbòng a3mgJN6nh nổJbi lê3mgJN6n mRumYobột cJbơn lửaRumYob nóng.

Ờ... g2Pz9xCô g2Pz9xthuộc vềg2Pz9x Jbanh, 3mgJN6loại cảJbm g2Pz9xgiác nàyJb RumYobthật sựg2Pz9x qRumYobuá tuRumYobyệt vời.

Giản Dg2Pz9xao vJbừa qRumYobuay đ3mgJN6ầu lại,3mgJN6 g2Pz9xlập tứcRumYob trRumYobông thấJby ánhg2Pz9x mắtg2Pz9x củJba Bạc Cận3mgJN6 N3mgJN6gôn đag2Pz9xng sáRumYobng qJbuắc g2Pz9xnhìn về3mgJN6 g2Pz9xphía mình.

“Sao thế?”

Bạc Cậ3mgJN6n 3mgJN6Ngôn trg2Pz9xầm tRumYobư tr3mgJN6ong giâRumYoby 3mgJN6lát, tổJb chứ3mgJN6c lRumYobại g2Pz9xcác t3mgJN6ừ ngữ 3mgJN6 của RumYobmình, chọ3mgJN6n mộtRumYob cáJbch chíRumYobnh xRumYobác Jbnhất đểJb g2Pz9xbiểu đJbạt cảJbm gg2Pz9xiác 3mgJN6của a3mgJN6nh đốiJb vớig2Pz9x cô.

“Nếu như3mgJN6 sớmg2Pz9x biếg2Pz9xt hợRumYobp thàJbnh mg2Pz9xột thểJb vớiJb Jbem vềJb cảRumYob cJbơ tRumYobhể vàJb linh hồnRumYob sẽJb mg2Pz9xang đếnJb RumYobcảm Jbgiác 3mgJN6sung sướnJbg RumYobtột đỉnh3mgJN6 thếg2Pz9x ng2Pz9xày. TừJb ngJbày đầug2Pz9x tiêJbn gặp mặ3mgJN6t eRumYobm, anRumYobh RumYobđã RumYobngỏ lờiRumYob v3mgJN6ới 3mgJN6em nJbgay lập3mgJN6 tức.”

Cần gRumYobì phảiJb 3mgJN6phí phạmRumYob g2Pz9xbiết bag2Pz9xo thời3mgJN6 giag2Pz9xn nhJbư vậy,g2Pz9x nếug2Pz9x không an3mgJN6h sớmRumYob đã3mgJN6 nắmg2Pz9x ta3mgJN6y côg2Pz9x cRumYobùng RumYobnhau RumYobđắm chìRumYobm tron3mgJN6g hạg2Pz9xnh Jbphúc rồi.

Giản DJbao hơ3mgJN6i giậg2Pz9xt mình3mgJN6, mộg2Pz9xt cảm3mgJN6 g3mgJN6iác hạnhRumYob RumYobphúc 3mgJN6ngọt nRumYobgào, mềm mJbại 3mgJN6lan tg2Pz9xỏa 3mgJN6trong lồng2Pz9xg ngực.

Cái ngư3mgJN6ời nJbày... ngàyRumYob đầ3mgJN6u tiêRumYobn đãJb ngỏJb lời,Jb nếuJb RumYobthật g2Pz9xnhư thế, đúng3mgJN6 RumYoblà 3mgJN6rất phg2Pz9xù RumYobhợp 3mgJN6với tácJb p3mgJN6hong ngJbạo mạ3mgJN6n, tựRumYob g2Pz9xđại lạiJb lộRumYob Jbliễu trắngJb tJbrợn của anh.

Nhưng mà...

“Cám 3mgJN6ơn, Jbem RumYobcũng rấtRumYob vuJbi.” Côg2Pz9x 3mgJN6thì thầm.

Rất vg2Pz9xui được3mgJN6 ởg2Pz9x cùngg2Pz9x vớig2Pz9x ang2Pz9xh, 3mgJN6tuy rằng2Pz9xg cJbâu nói3mgJN6 giảJb địn3mgJN6h nàyJb cJbủa anh ho3mgJN6àn RumYobtoàn khônJbg c3mgJN6ó log3mgJN6ic, RumYobnhưng lạig2Pz9x làRumYob 3mgJN6lần đầu3mgJN6 t3mgJN6iên anJbh 3mgJN6vì RumYobem, g2Pz9xnói g2Pz9xra những lờiRumYob cảmg2Pz9x RumYobtính khôngg2Pz9x loRumYobgic nh3mgJN6ư vậy.

Bởi vì3mgJN6 aJbnh yêuRumYob RumYobem, màRumYob Jbem c3mgJN6ũng g2Pz9xyêu anRumYobh g2Pz9xsâu đậm.

***

Chớp mRumYobắt 3mgJN6đã RumYobqua kỳg2Pz9x ng2Pz9xghỉ JbQuốc khánhg2Pz9x dàiJb ngàyRumYob, 3mgJN6có nRumYobgười trảig2Pz9x qua thậg2Pz9xt n3mgJN6gọt ngà3mgJN6o RumYobnồng nhiRumYobệt, cg2Pz9xó ngư3mgJN6ời trg2Pz9xải qu3mgJN6a thậJbt 3mgJN6phong phJbú mệg2Pz9xt mg2Pz9xỏi, cũng cg2Pz9xó ngư3mgJN6ời lg2Pz9xại trảiJb g2Pz9xqua 3mgJN6thật đau3mgJN6 3mgJN6khổ tuyệg2Pz9xt vọng.

Đêm tối3mgJN6 ngày3mgJN6 Jb7 thángJb 103mgJN6, ngRumYobày 3mgJN6cuối cùn3mgJN6g củaRumYob 3mgJN6kỳ RumYobnghỉ RumYobdài, ởJb một tg2Pz9xhành pRumYobhố 3mgJN6nào đóRumYob tạiJb g2Pz9xphía naJbm, tron3mgJN6g RumYobmột côJbng xưởnRumYobg âmg2Pz9x Jbu yê3mgJN6n tĩnh.

Một ngườiRumYob đà3mgJN6n ôngg2Pz9x trRumYobung RumYobniên đJbang 3mgJN6run lJbẩy bẩ3mgJN6y, 3mgJN6tay cầg2Pz9xm mộRumYobt bình xăngRumYob, rướiRumYob đầy3mgJN6 lêJbn mặtRumYob g2Pz9xđất chung2Pz9xg quanh.

“Cầu xJbin cậu...Jb đừngJb nRumYobhư vậy...Jb” Giọg2Pz9xng Jbnói c3mgJN6ủa ôngJb ng2Pz9xức nởRumYob nghẹn Jbngào, ngườig2Pz9x RumYobđàn Jbông cườngJb trán3mgJN6g lúc3mgJN6 nRumYobày lạJbi rơiJb lệRumYob đầyg2Pz9x mặJbt: “BaJb mJbá tôi3mgJN6 tuổi tácJb Jbđã RumYobcao, còng2Pz9x cóg2Pz9x g2Pz9xvợ và3mgJN6 co3mgJN6n nhJbỏ. CJbầu xiRumYobn cậu3mgJN6 đừng3mgJN6 3mgJN6giết tRumYobôi, tạiRumYob g2Pz9xsao lạiRumYob là tôi...”

Trong bóngg2Pz9x tối,Jb mJbột giọ3mgJN6ng n3mgJN6ói đànJb ôRumYobng vôRumYob c3mgJN6ùng êRumYobm tg2Pz9xai vJbà trầm thấpRumYob vanJbg lênJb: “Bởig2Pz9x vg2Pz9xì tJbôi thấJby RumYobông rấJbt vừag2Pz9x g2Pz9xý, ch3mgJN6o 3mgJN6nên mg2Pz9xới Jbchọn ông.”

Người đànJb ôngg2Pz9x đóg2Pz9x th3mgJN6ật RumYobsự g2Pz9xlà g2Pz9xkhóc khô3mgJN6ng rRumYoba nưJbớc mắt.3mgJN6 Nhưng g2Pz9xông biếg2Pz9xt RumYobsự tRumYobàn nhẫnJb củag2Pz9x ngườ3mgJN6i nRumYobày, hiểu3mgJN6 bJbản 3mgJN6thân khôg2Pz9xng cò3mgJN6n cácRumYobh ng2Pz9xào khJbác. ÔnRumYobg run rẩy3mgJN6 RumYobgiơ bJbật RumYoblửa lêg2Pz9xn, ngọg2Pz9xn lửa3mgJN6 Jbbốc RumYobcao tJbrong đêmJb tg2Pz9xối g2Pz9xhết s3mgJN6ức dữg2Pz9x tợn.

“Cậu sẽRumYob thg2Pz9xa RumYobcho ngườRumYobi nRumYobhà củaJb tôi3mgJN6 Jbchứ?” Ô3mgJN6ng g2Pz9xrun RumYobgiọng hỏi: “C3mgJN6hỉ cầng2Pz9x RumYobtôi g2Pz9xđốt lửag2Pz9x, tất3mgJN6 cRumYobả nhữJbng qg2Pz9xuả RumYobbom đaJbng đặtg2Pz9x tronJbg nhàRumYob tôJbi RumYobsẽ đưJbợc gỡ3mgJN6 bỏ hếtg2Pz9x phải3mgJN6 không?”

“Đương nhJbiên.” Ngườig2Pz9x kiRumYoba đápRumYob: “Tôig2Pz9x 3mgJN6bảo đảg2Pz9xm 3mgJN6bọn họJb sRumYobẽ không3mgJN6 hềRumYob cảm tJbhấy điềuRumYob gg2Pz9xì bấtJb thư3mgJN6ờng. HaRumYob... chỉJb g2Pz9xtrừ ôn3mgJN6g RumYobra, RumYobbởi vg2Pz9xì thùg2Pz9x hậnJb RumYobxã 3mgJN6hội, g2Pz9xmà tự phóg2Pz9xng RumYobhỏa bg2Pz9xỏ mạng..g2Pz9x. Bùm!”

Người đà3mgJN6n ônJbg saRumYobu Jbkhi hRumYobít sâug2Pz9x mộtJb hơg2Pz9xi, nhắmg2Pz9x mắtg2Pz9x Jblại, hg2Pz9xét lên g2Pz9x một tiếngJb g2Pz9xđau khổg2Pz9x, vunRumYobg tJbay hấg2Pz9xt cáig2Pz9x bậtg2Pz9x lử3mgJN6a rơJbi 3mgJN6vào trRumYobong 3mgJN6đống xăng3mgJN6 3mgJN6lênh láng trênJb mRumYobặt đất...

Lúc lửg2Pz9xa lớn3mgJN6 hừngRumYob 3mgJN6hực bùnJbg 3mgJN6lên xug2Pz9xng quaRumYobnh ngưJbời ônJbg, 3mgJN6ông dườnRumYobg như ngh3mgJN6e thJbấy gig2Pz9xọng ngườiJb kg2Pz9xia c3mgJN6àng lú3mgJN6c càn3mgJN6g Jbxa: “ĐâyJb 3mgJN6là g2Pz9xchuẩn bg2Pz9xị c3mgJN6ho Jbngười bạn Jb tốt nJbhất củag2Pz9x tôg2Pz9xi, đượcJb cg2Pz9xhết Jbvì Jbcậu 3mgJN6ta, lJbà Jbvinh h3mgJN6ạnh củag2Pz9x ông.”

Sau đó,RumYob mộtRumYob 3mgJN6loạt 3mgJN6những Jbtiếng g2Pz9xnổ trug2Pz9xyền tớg2Pz9xi, ôg2Pz9xng bị3mgJN6 cuốJbn vào trRumYobong luồnJbg Jbnhiệt cJbhấn độn3mgJN6g 3mgJN6đó, khRumYobông cò3mgJN6n ngg2Pz9xhe g2Pz9xthấy bg2Pz9xất g2Pz9xkỳ t3mgJN6iếng nào.

***

Sáng sJbớm ngàyJb g2Pz9x8 3mgJN6tháng 10.

Một chiRumYobếc Jbxe Jeeg2Pz9xp RumYobdừng 3mgJN6lại g2Pz9xtrong bãig2Pz9x đRumYobỗ g2Pz9xxe của3mgJN6 CJbục Cảnhg2Pz9x sát. GiảJbn D3mgJN6ao mg2Pz9xở cửaJb xuốngJb xeJb, BạJbc Cậng2Pz9x NJbgôn vRumYobẫn mộtg2Pz9x Jbthân cJbomple ng2Pz9xhư trước,3mgJN6 r3mgJN6ảo nJbhanh chân dà3mgJN6i bướ3mgJN6c 3mgJN6qua, Jbhai Jbngười sónJbg vRumYobai nhag2Pz9xu tg2Pz9xiến v3mgJN6ào tòg2Pz9xa RumYobnhà lJbàm việc.

Ánh nắg2Pz9xng bu3mgJN6ổi sáRumYobng chiếuRumYob xuốRumYobng, gưg2Pz9xơng 3mgJN6mặt aJbnh trJbắng như3mgJN6 ngọc, vRumYobừa mớiRumYob đg2Pz9xi đượcg2Pz9x vàRumYobi bước,Jb đôiRumYob cRumYobhân 3mgJN6mày t3mgJN6uấn tg2Pz9xú g2Pz9xkhẽ g2Pz9xchau l3mgJN6ại, liRumYobếc mắtJb ng2Pz9xhìn cô chằmg2Pz9x chằm.

“Anh vg2Pz9xẫn cJbòn muốnRumYob đưa3mgJN6 RumYobra kháRumYobng ngJbhị vớiJb đg2Pz9xêm qua.”

Bước c3mgJN6hân Gg2Pz9xiản Dag2Pz9xo khựngg2Pz9x lạiRumYob, đ3mgJN6ã nghg2Pz9xe RumYobthấy aJbnh tRumYobiếp 3mgJN6tục nói:g2Pz9x “Tại sg2Pz9xao RumYobem lạJbi từJb cRumYobhối thRumYobử tư3mgJN6 thếRumYob mớRumYobi? ERumYobm phảiJb bi3mgJN6ết rằng2Pz9xg vớiJb năngJb lự3mgJN6c họcJb tập RumYob và lĩnh3mgJN6 RumYobngộ cg2Pz9xủa RumYobanh, eJbm k3mgJN6hông RumYobthể ngăRumYobn cảnJb vig2Pz9xệc aRumYobnh ti3mgJN6ến sâuJb tìmg2Pz9x tòi3mgJN6 vềg2Pz9x phương dJbiện nàJby được.”

Giản DJbao 3mgJN6đỏ mặt:3mgJN6 “ImJb lặ3mgJN6ng đi!”

Bạc 3mgJN6Cận N3mgJN6gôn đươngJb nhiRumYobên khg2Pz9xông RumYobchịu Jbim lặnJbg, aRumYobnh liếRumYobc côJb RumYobmột cái, vJbẻ mRumYobặt thảng2Pz9x nhJbiên g2Pz9xnói: “NJbếu aJbnh Jbđã lRumYobà g2Pz9xmột g2Pz9xtrong nhg2Pz9xững ngườiRumYob đàng2Pz9x Jbông thông m3mgJN6inh nhấRumYobt tr3mgJN6ên thếJb Jbgiới nà3mgJN6y, đươngRumYob nJbhiên g2Pz9xcũng RumYobsẽ RumYoblà ngườig2Pz9x đàng2Pz9x ông2Pz9xg g2Pz9xưu tJbú nRumYobhất trong phương3mgJN6 dig2Pz9xện kia.”

Mặt Gg2Pz9xiản DJbao RumYobcàng đỏ3mgJN6 Jbhơn, RumYobđúng 3mgJN6lúc phRumYobía trước3mgJN6 mặtg2Pz9x Jbcó mộg2Pz9xt đám cảnh3mgJN6 ság2Pz9xt đangRumYob đ3mgJN6i đến,Jb Jbcô RumYoblập RumYobtức 3mgJN6thấp giọRumYobng nóiJb: “Cg2Pz9xó Jbgì v3mgJN6ề nhàg2Pz9x nóig2Pz9x sau.”

Bạc C3mgJN6ận NRumYobgôn cũJbng khRumYobông tiếg2Pz9xp g2Pz9xtục dâRumYoby dưag2Pz9x đề3mgJN6 tàiRumYob nRumYobày nữa,g2Pz9x áRumYobnh mắt RumYoblạnh lẽoJb thảnRumYob nRumYobhiên lJbướt qug2Pz9xa g2Pz9xđám đRumYobàn ôJbng pRumYobhía trướJbc. Bọn3mgJN6 họRumYob chắg2Pz9xc mớig2Pz9x vừa hoàJbn thàng2Pz9xh bài3mgJN6 luyệRumYobn tậJbp buổi3mgJN6 sánJbg, mỗiJb RumYobngười đều3mgJN6 mặRumYobc RumYobmột chiJbếc RumYobáo thRumYobun hoặc3mgJN6 3mgJN6ba lỗ, lộJb r3mgJN6a cơg2Pz9x bJbắp căngJb cứngJb vJbà 3mgJN6mồ g2Pz9xhôi nhRumYobễ nhại.RumYob RumYobNhìn g2Pz9xthấy Jbhai người,3mgJN6 bJbọn 3mgJN6họ đều RumYob cười chàg2Pz9xo g2Pz9xhỏi: “GJbiáo sJbư Bạc!”Jb “GJbiản DJbao, 3mgJN6chào buổiRumYob sáng!”

Giản DRumYobao cũng2Pz9xg mỉmJb 3mgJN6cười tr3mgJN6ò chuyJbện vớ3mgJN6i bọg2Pz9xn Jbhọ, lúg2Pz9xc nà3mgJN6y cô Jbnghe thRumYobấy Bạc3mgJN6 Cg2Pz9xận NgôJbn ở3mgJN6 bJbên cg2Pz9xạnh, Jbthấp giọngg2Pz9x lẩm3mgJN6 RumYobbẩm RumYobmột mình:g2Pz9x “Ôi...g2Pz9x 3mgJN6nhìn xem g2Pz9xđám hor3mgJN6mone phátJb g2Pz9xtiết quJbá RumYobthừa mứaRumYob nàyJb, lạig2Pz9x làg2Pz9x đámg2Pz9x đànRumYob ôngg2Pz9x chưJba đưJbợc tJbhỏa mãng2Pz9x nhu 3mgJN6cầu rồi.”

Giản DRumYobao sữngJb nJbgười, Jbbất cg2Pz9xhợt nhịnRumYob kg2Pz9xhông đượcRumYob pg2Pz9xhì cười.

Đã RumYobbiết bảJbn thâng2Pz9x anRumYobh mớRumYobi làg2Pz9x ngưRumYobời ‘nhu3mgJN6 RumYobcầu đượRumYobc thỏag2Pz9x mãn’Jb suốt cảJb mg2Pz9xột g2Pz9xtuần rRumYobồi, cóg2Pz9x g2Pz9xcần phJbải đắcJb ý3mgJN6 nh3mgJN6ư thếg2Pz9x không!

Công việcg2Pz9x sRumYobau mộtg2Pz9x kỳg2Pz9x ng2Pz9xghỉ dàig2Pz9x, Jbcũng k3mgJN6hông Jbkhác RumYobgì vớg2Pz9xi bình thường,3mgJN6 hJbai ngườiRumYob v3mgJN6ẫn khẩRumYobn tRumYobrương vRumYobà bậnRumYob bịuRumYob giốn3mgJN6g lúg2Pz9xc trJbước. 3mgJN6Bạc CậnRumYob Ng3mgJN6ôn vẫn cứ3mgJN6 nhưRumYob cg2Pz9xũ, hg2Pz9xễ laJbo vàRumYobo RumYoblàm Jbviệc Jblà tựJb tig2Pz9xến vàg2Pz9xo thg2Pz9xế giới3mgJN6 tư3mgJN6 dug2Pz9xy củag2Pz9x bảnJb thâRumYobn mình. Ch3mgJN6ỉ 3mgJN6trừ l3mgJN6úc ng2Pz9xghỉ tg2Pz9xrưa, mộRumYobt cJbái ômJb h3mgJN6ôn dRumYobài dằngRumYob dặJbc, cộngRumYob thg2Pz9xêm Jbthấp giọng dụg2Pz9x Jbdỗ bêng2Pz9x RumYobtai g2Pz9xcô: “Tốig2Pz9x naJby tig2Pz9xếp tục...”

Đến buổiJb RumYobchiều, Jbánh mặ3mgJN6t trờiRumYob yê3mgJN6n ả,g2Pz9x g2Pz9xcả RumYobcăn phòRumYobng yêJbn tJbĩnh, Bạc CJbận N3mgJN6gôn nhậnJb g2Pz9xđược điệnRumYob thoạig2Pz9x RumYobcủa JbDoãn Tg2Pz9xư Kỳ.

Bởi 3mgJN6vì t3mgJN6âm tìnhg2Pz9x rấg2Pz9xt tốt,RumYob cJbho RumYobnên nói3mgJN6 chJbuyện v3mgJN6ới chJbị cũRumYobng rấtg2Pz9x ôn h3mgJN6òa vJbui g2Pz9xvẻ: 3mgJN6“Có chuyệnRumYob 3mgJN6gì, cJbô chRumYobị thâg2Pz9xn g2Pz9xái vàg2Pz9x phRumYobiền phứcg2Pz9x của3mgJN6 tôi?”

Tiếng cười3mgJN6 của3mgJN6 Doã3mgJN6n JbTư 3mgJN6Kỳ rJbất dị3mgJN6u dàRumYobng, vJbốn Jbdĩ ch3mgJN6ị gọ3mgJN6i điện thoạiJb đếnJb lg2Pz9xà 3mgJN6muốn gọiRumYob Bạcg2Pz9x CậRumYobn Ngôg2Pz9xn thJbáng sJbau cùRumYobng chịg2Pz9x trởRumYob về3mgJN6 MRumYobỹ để3mgJN6 ăng2Pz9x 3mgJN6mừng lRumYobễ Giáng Sinh.

“Thân thểRumYob cg2Pz9xủa bJba cậu3mgJN6 gầRumYobn đâRumYoby Jbkhông đJbược tốRumYobt RumYoblắm.” Chg2Pz9xị n3mgJN6ói: “Tôi chJbo rằngJb cRumYobậu RumYobnên 3mgJN6trở vềJb m3mgJN6ột chuyến.”

Bạc CậJbn NgJbôn g2Pz9xsuy ngh3mgJN6ĩ mộ3mgJN6t lág2Pz9xt, đáRumYobp: “g2Pz9xOk. TRumYobôi s3mgJN6ẽ cùngJb vJbề với Giảng2Pz9x Dg2Pz9xao, chg2Pz9xị RumYobđặt sẵg2Pz9xn vég2Pz9x g2Pz9xmáy baJby gửi3mgJN6 q3mgJN6ua đây.”

Đầu dg2Pz9xây bênJb ki3mgJN6a g2Pz9xDoãn g2Pz9xTư KỳJb Jbdừng mộtg2Pz9x chúg2Pz9xt: “CậuJb xg2Pz9xác địn3mgJN6h muố3mgJN6n mang bRumYobạn gáJbi trRumYobở v3mgJN6ề ư?RumYob CậuJb biếtJb c3mgJN6hú Bạcg2Pz9x l3mgJN6uôn Jbhi Jbvọng cậu3mgJN6 tì3mgJN6m mộtJb tiểRumYobu thư3mgJN6 môn đăngg2Pz9x h3mgJN6ộ đối3mgJN6 ởg2Pz9x bRumYobên Mỹg2Pz9x mà3mgJN6, Jbtư tưởngg2Pz9x củJba c3mgJN6hú RumYobấy quJbá bảoRumYob Jbthủ, tôJbi cRumYobũng k3mgJN6hông tg2Pz9xán đồng. Nhưngg2Pz9x gần3mgJN6 đâg2Pz9xy thâng2Pz9x tg2Pz9xhể cJbủa cg2Pz9xhú g2Pz9xấy khônJbg tốtg2Pz9x, cậug2Pz9x xg2Pz9xác địnhJb muốnJb RumYoblàm nhRumYobư thế?”

Bạc Cậng2Pz9x NgRumYobôn c3mgJN6ười nhạt:g2Pz9x “ĐóRumYob l3mgJN6à vấng2Pz9x g2Pz9xđề củg2Pz9xa ôg2Pz9xng ấg2Pz9xy, RumYobcó liênJb quan gì3mgJN6 tớig2Pz9x tôg2Pz9xi đâRumYobu? Kểg2Pz9x tJbừ 3mgJN6lúc tôig2Pz9x lựaJb chJbọn trườJbng đạiJb họJbc đếg2Pz9xn giờ,Jb ôJbng vẫn 3mgJN6 luôn lấJby Jblý Jbdo sứg2Pz9xc khỏeg2Pz9x Jbđể Jbuy hiếpg2Pz9x. ĐươngRumYob nhi3mgJN6ên làJb c3mgJN6hưa từnRumYobg tJbhành g2Pz9xcông. Tg2Pz9xôi thấy rấ3mgJN6t kỳg2Pz9x qJbuái RumYobkhi chRumYobị lạiJb g2Pz9xđem loJbại chuyệJbn ng2Pz9xày nhắcg2Pz9x 3mgJN6đến như3mgJN6 mộJbt g2Pz9xvấn đề.”

Doãn Tg2Pz9xư RumYobKỳ: “.3mgJN6.. g2Pz9xĐược rồi.g2Pz9x” Cúp3mgJN6 điệJbn thoại,Jb chịg2Pz9x ném3mgJN6 đJbiện thoại lên3mgJN6 bJbàn, yêJbn lặngJb tr3mgJN6ong chg2Pz9xốc láJbt, chịg2Pz9x l3mgJN6ại RumYobcầm lên,g2Pz9x g2Pz9xgọi điệnJb g2Pz9xcho 3mgJN6vị hRumYobôn phu: “Hg2Pz9xi, tối3mgJN6 ng2Pz9xay RumYobđi đâug2Pz9x ă3mgJN6n cg2Pz9xơm đây?”

Phía bênJb RumYobnày, BạcJb CậnRumYob Ng3mgJN6ôn cũngJb quănRumYobg đRumYobiện tJbhoại sanRumYobg mộ3mgJN6t bên, ngước3mgJN6 mắg2Pz9xt nhìnRumYob GiảnRumYob DaJbo Jbở đốiJb diện.

Giản Da3mgJN6o cũng3mgJN6 nhìJbn g2Pz9xanh: 3mgJN6“Anh muốn3mgJN6 g2Pz9xmang 3mgJN6em 3mgJN6trở vềg2Pz9x Mỹ3mgJN6 sao?”

“Chúng tJba có3mgJN6 thểg2Pz9x tr3mgJN6ải quRumYoba mộtg2Pz9x kỳJb nghg2Pz9xỉ Gig2Pz9xáng SinRumYobh RumYobvui vẻ. Không2Pz9xg bJbị bấtRumYob kg2Pz9xỳ RumYobai quấRumYoby rầy.”3mgJN6 AnJbh thog2Pz9xng Jbthả g2Pz9xung duJbng nói.

Có Jblẽ dRumYobo giọngg2Pz9x đg2Pz9xiệu g2Pz9xtrầm thấJbp lộJb rRumYobõ mêRumYob hog2Pz9xặc, Gi3mgJN6ản DRumYobao tự nhiêng2Pz9x nghĩRumYob 3mgJN6sai 3mgJN6lệch đg2Pz9xi. Khô3mgJN6ng bJbị 3mgJN6bất kg2Pz9xỳ RumYobai quJbấy r3mgJN6ầy, g2Pz9xtrong g2Pz9xđầu ang2Pz9xh nhấtJb g2Pz9xđịnh l3mgJN6à nhớ RumYobđến chuyệ3mgJN6n ki3mgJN6a rồi.

Ngay lúc3mgJN6 Jbcô khig2Pz9xnh bRumYobỉ anJbh, RumYoblại nRumYobghe an3mgJN6h vg2Pz9xui vẻ3mgJN6 nóiJb: g2Pz9x“Nếu nRumYobhư em bằngJb lòngJb, g2Pz9xanh RumYobsẽ đJbưa eg2Pz9xm đến3mgJN6 mộJbt sốJb 3mgJN6nơi, g2Pz9xanh Jbnghĩ g2Pz9xnhững nơRumYobi mJbà a3mgJN6nh thícRumYobh, emJb nhất định3mgJN6 cũngJb g2Pz9xsẽ rấtRumYob RumYobthích thú.”

Giản g2Pz9xDao hơiRumYob Jbsững sờ.

“Vâng, eRumYobm đươngRumYob nhiê3mgJN6n RumYoblà bg2Pz9xằng lòRumYobng rồig2Pz9x, e3mgJN6m g2Pz9xrất mRumYobuốn đi.”

Thì Jbra g2Pz9xlà vậy.3mgJN6 JbAnh ch3mgJN6ỉ đơn3mgJN6 th3mgJN6uần muRumYobốn chig2Pz9xa RumYobsẻ ng2Pz9xhững Jbnơi yêuJb thích 3mgJN6với cô3mgJN6 mRumYobà Jbthôi. ARumYobnh cJbhàng nàyJb t3mgJN6hường kh3mgJN6iến ngườiJb tJba mềg2Pz9xm lòngg2Pz9x tRumYobrong lúc kg2Pz9xhông đg2Pz9xể ý.

Bạc CậnJb Ngôn3mgJN6 nghRumYobe đg2Pz9xược 3mgJN6câu trJbả g2Pz9xlời kh3mgJN6ẳng RumYobđịnh, đg2Pz9xương nhiên làg2Pz9x Jbvô cg2Pz9xùng Jbhài 3mgJN6lòng, aRumYobnh c3mgJN6hỉ cư3mgJN6ời nhg2Pz9xẹ rồig2Pz9x vùi3mgJN6 đầuRumYob vàoJb côJbng việc.

Hai g2Pz9xngười đềuRumYob khJbông nóig2Pz9x chuRumYobyện nữag2Pz9x, khôRumYobng khJbí trJbong phòRumYobng làm viRumYobệc dường3mgJN6 nhRumYobư c3mgJN6ó Jbmột dòRumYobng khRumYobí Jbmềm mạiRumYob dịuRumYob dRumYobàng đanJbg c3mgJN6huyển động.

Chính vàog2Pz9x lRumYobúc nàyJb, m3mgJN6ột Jbtiếng gõ3mgJN6 cJbửa nJbhanh gọnJb vanRumYobg lêng2Pz9x, hai3mgJN6 người đồngg2Pz9x thg2Pz9xời ngẩng2Pz9xg g2Pz9xđầu, n3mgJN6hìn thấyRumYob RumYobđội trưởRumYobng độiRumYob cảnRumYobh Jbsát cầmJb mộtJb 3mgJN6tập t3mgJN6ư liệu, RumYobvẻ mặtRumYob nghiêg2Pz9xm trọnJbg Jbbước vào.

“Giáo Jbsư, có3mgJN6 mộtg2Pz9x vụJb ánRumYob rấtg2Pz9x kỳJb quáig2Pz9x, bêJbn phíaRumYob 3mgJN6Bộ CRumYobông RumYoban muốn đểRumYob Jbcậu RumYobxem thử.”

Tâm tìRumYobnh Giả3mgJN6n DRumYobao RumYobkhẩn tRumYobrương, gươngRumYob g2Pz9xmặt BạcJb Cậg2Pz9xn Ngông2Pz9x RumYoblại lộ 3mgJN6ra v3mgJN6ẻ bì3mgJN6nh g2Pz9xđạm thường2Pz9xg cóRumYob: “ĐượcRumYob thôi.”

Đội tRumYobrưởng độ3mgJN6i c3mgJN6ảnh sá3mgJN6t RumYobnói t3mgJN6iếp: “BảyRumYob ngàyJb Qug2Pz9xốc khg2Pz9xánh, ở nămJb Jbthành phg2Pz9xố trRumYobong cả3mgJN6 nRumYobước, phg2Pz9xát sJbinh cácJb Jbvụ 3mgJN6án pRumYobhóng hỏ3mgJN6a tạoJb thànRumYobh thương vg2Pz9xong Jbrất lớ3mgJN6n cJbho ngườ3mgJN6i g2Pz9xvà tàJbi sJbản. HuRumYobng thủJb củaRumYob n3mgJN6hững Jbvụ áRumYobn này3mgJN6, đ3mgJN6ều chết3mgJN6 tro3mgJN6ng biển lửa,Jb c3mgJN6ũng 3mgJN6có Jbđể l3mgJN6ại dJbi tg2Pz9xhư. Nhưn3mgJN6g chúngRumYob tôRumYobi phátRumYob g2Pz9xhiện r3mgJN6a 3mgJN6một hiện3mgJN6 tượng khôngg2Pz9x RumYobbình thường,3mgJN6 sRumYobau Jbkhi thJbống kêg2Pz9x phág2Pz9xt g2Pz9xhiện: Nămg2Pz9x vụJb áng2Pz9x nà3mgJN6y, đg2Pz9xều dùngJb mộtg2Pz9x loại RumYobkhí đốtg2Pz9x giố3mgJN6ng nhJbau, bJbật lửaRumYob giố3mgJN6ng nhaug2Pz9x. Trong2Pz9xg 3mgJN6đó cRumYobó Jbba v3mgJN6ụ á3mgJN6n lg2Pz9xắp Jbđặt traJbng bị 3mgJN6kíp nJbổ, g2Pz9xmà nhữngg2Pz9x tran3mgJN6g Jbbị nàyJb lạJbi cRumYobùng mộtg2Pz9x loại.”

Bạc Cận3mgJN6 Ngông2Pz9x đã3mgJN6 Jbđứng g2Pz9xlên, tiếg2Pz9xp nhậnJb tRumYobư liệ3mgJN6u trê3mgJN6n tJbay 3mgJN6anh ta, nhg2Pz9xanh chRumYobóng x3mgJN6em lướtg2Pz9x quag2Pz9x, g2Pz9xđôi mắtRumYob hRumYobẹp dàiJb nhấJbt thờiRumYob lóe3mgJN6 sáng.

“Quả nhig2Pz9xên... làRumYob mộJbt vRumYobụ áJbn r3mgJN6ất tJbhú vị.”

***

Câu chuyện nhỏRumYob sốRumYob 8

Trung th3mgJN6u, BJbạc CậRumYobn NgônRumYob g2Pz9xtrả RumYoblời g2Pz9xcâu hỏiJb củ3mgJN6a độcRumYob giả.

Lão Mặg2Pz9xc: Xig2Pz9xn chào3mgJN6 mọig2Pz9x ngưRumYobời, troRumYobng ngàRumYoby RumYobhội TJbrung 3mgJN6thu hôm nRumYobay, chúJbng tô3mgJN6i mời3mgJN6 Bạg2Pz9xc CRumYobận 3mgJN6Ngôn tiêJbn si3mgJN6nh đếnRumYob trước3mgJN6 3mgJN6màn hìnRumYobh, trJbả g2Pz9xlời ng2Pz9xhững vấn đềJb củ3mgJN6a RumYobmọi người.g2Pz9x ĐươngRumYob nhiêJbn bở3mgJN6i vìRumYob buổig2Pz9x tg2Pz9xối 3mgJN6anh ấyg2Pz9x cò3mgJN6n cg2Pz9xó chuyệnJb khg2Pz9xác (mọi ngJbười g2Pz9xbiết Jblà gJbì RumYobmà), ch3mgJN6o nêJbn chỉg2Pz9x cJbó g2Pz9xthể RumYobnán lạJbi mấJby phúg2Pz9xt. MờiRumYob mRumYobọi 3mgJN6người nhanh chónRumYobg đ3mgJN6ặt 3mgJN6câu hỏi!

Bạc CRumYobận NgônJb: 3mgJN6Cô đg2Pz9xã lg2Pz9xãng p3mgJN6hí mấtg2Pz9x n3mgJN6ăm phúJbt rồi.

Lão Mặc:3mgJN6 ...VấnRumYob đềRumYob đầ3mgJN6u tg2Pz9xiên: Tối3mgJN6 RumYobqua làJbm mấyg2Pz9x l3mgJN6ần? N3mgJN6hững g2Pz9xvấn đề saJbu đ3mgJN6ây Jbđều Jblà RumYobdo cácJb đ3mgJN6ộc g3mgJN6iả RumYobđặt câuRumYob 3mgJN6hỏi thôngRumYob RumYobqua 3mgJN6QQ củg2Pz9xa lão3mgJN6 MRumYobặc. Oa3mgJN6n Jbcó đầ3mgJN6u nợ RumYobcó 3mgJN6chủ, khô3mgJN6ng liêg2Pz9xn qg2Pz9xuan g3mgJN6ì g2Pz9xđến lãRumYobo MặcJb đâu.

Bạc CậRumYobn Ngô3mgJN6n: BốnJb lần3mgJN6. Kg2Pz9xhông t3mgJN6ính lần3mgJN6 đầuRumYob tiên.

Lão MặcRumYob: Tạ3mgJN6i saJbo không3mgJN6 tJbính lầnJb 3mgJN6đầu tiên?

Bạc Cậng2Pz9x Ngô3mgJN6n: Cô3mgJN6 3mgJN6có thể3mgJN6 Jbim lặngRumYob đượ3mgJN6c RumYobrồi, vấg2Pz9xn đềRumYob ti3mgJN6ếp theo.

Lão MặcJb: ..3mgJN6.Vấn đề3mgJN6 thứg2Pz9x haig2Pz9x: ThịtJb ănRumYob n3mgJN6gon khô3mgJN6ng? Tầ3mgJN6n suấJbt sau nàg2Pz9xy như3mgJN6 3mgJN6thế nào?

Bạc Cậng2Pz9x NgôRumYobn (mJbỉm cười)RumYob: Đ3mgJN6ây l3mgJN6à mộtg2Pz9x Jbvấn đềg2Pz9x r3mgJN6ất g2Pz9xhay. Tôg2Pz9xi cảm th3mgJN6ấy 3mgJN6vô cùng3mgJN6 hoàn3mgJN6 mỹ,3mgJN6 tần3mgJN6 suRumYobất sJbẽ tùJby g2Pz9xthuộc và3mgJN6o t3mgJN6âm tìnhg2Pz9x, nhưJbng mRumYobỗi nJbgày đều3mgJN6 sẽ làm.

Lão Mặ3mgJN6c: CậuRumYob cảmg2Pz9x thấyg2Pz9x lúcRumYob nàoRumYob thì3mgJN6 GRumYobiản JbDao đg2Pz9xáng RumYobyêu nhất?

Bạc Cg2Pz9xận Ngôn:g2Pz9x ỞRumYob dướ3mgJN6i xJbu thế3mgJN6 g2Pz9xcủa hormoJbne g2Pz9xthì bấtJb cứJb lRumYobúc nào trong3mgJN6 mắt3mgJN6 Jbtôi cRumYobô ấRumYoby cũngRumYob đề3mgJN6u dRumYobễ thRumYobương c3mgJN6ả. ĐộcRumYob gJbiả hỏiRumYob vấng2Pz9x RumYobđề nàRumYoby rg2Pz9xõ r3mgJN6àng làg2Pz9x con gáig2Pz9x, thiếug2Pz9x sự3mgJN6 hiểuRumYob bRumYobiết đg2Pz9xối vớRumYobi đànJb ông.g2Pz9x g2Pz9xĐề nRumYobghị đJbi đRumYobọc thg2Pz9xêm mấJby q3mgJN6uyển sách RumYob về sự3mgJN6 tươJbng táJbc giữaJb cg2Pz9xon traRumYobi vg2Pz9xà c3mgJN6on gái.

Lão MJbặc: .Jb.. Khụg2Pz9x khụ,RumYob lg2Pz9xần 3mgJN6đầu tiêng2Pz9x bg2Pz9xao lâu?

Bạc CậnRumYob Ng3mgJN6ôn (lạnh3mgJN6 lRumYobùng nhìnRumYob m3mgJN6àn hìnJbh mộtRumYob cái)RumYob: Côg2Pz9x trướcJb khi đặtRumYob cJbâu hỏi3mgJN6 kh3mgJN6ông 3mgJN6có mg2Pz9xang thRumYobeo EJbQ Jbsao? g2Pz9xHay Jblà cJbố ýRumYob mJbuốn khiêRumYobu khích?

Lão Mặcg2Pz9x: RumYob... KhJbụ kJbhụ v3mgJN6ấn g2Pz9xđề tiếpJb theoJb... (hộcJb máuJb) LRumYobần đầu tiêJbn 3mgJN6cảm giácRumYob nJbhư tJbhế nào?

Bạc Cg2Pz9xận NgônJb (yê3mgJN6n lặnJbg mộtg2Pz9x lág2Pz9xt): TrRumYobên thRumYobực tế,RumYob RumYobtôi kg2Pz9xhông ngại rời3mgJN6 Jbkhỏi quy3mgJN6ển sácJbh nRumYobày củaRumYob cô,3mgJN6 khôg2Pz9xng t3mgJN6hèm đg2Pz9xảm nhiệmg2Pz9x va3mgJN6i nag2Pz9xm chJbính nữa.

Lão Mặc:g2Pz9x Tôg2Pz9xi sag2Pz9xi rồ3mgJN6i! RumYobKhông d3mgJN6ám Jbnữa đâuRumYob, vRumYobấn đềg2Pz9x tiJbếp th3mgJN6eo! Muốn siJbnh c3mgJN6on không?

Bạc CậJbn NgRumYobôn: KhôJbng cóg2Pz9x hứngRumYob Jbthú, k3mgJN6hông 3mgJN6muốn sinh.

Lão Mặg2Pz9xc: Khôg2Pz9xng sinRumYobh t3mgJN6hì không3mgJN6 sin3mgJN6h, dRumYobù saJbo 3mgJN6cũng khôngJb g2Pz9xdo cậu Jbquyết định...

Bạc Cận3mgJN6 NgônJb: CôJb n3mgJN6ói cáJbi gì?

Lão Mặc:3mgJN6 RumYobKhông cóJb gì3mgJN6 khRumYobông c3mgJN6ó gì.Jb Vấg2Pz9xn đềJb tJbiếp theJbo, n3mgJN6gày hôm sRumYobau RumYobcó phJbải 3mgJN6Giản DRumYobao khônRumYobg 3mgJN6dậy nổi3mgJN6 không?

Bạc Cậ3mgJN6n NgôRumYobn 3mgJN6(cuối cùngg2Pz9x RumYobcũng mỉJbm cười):Jb Đươg2Pz9xng nhiên.g2Pz9x Tu3mgJN6y rằng Jbcô ấyJb g2Pz9xkhông RumYobbằng lòngJb thừ3mgJN6a 3mgJN6nhận chuyRumYobện này.

Lão Mặc:3mgJN6 ÁpJb dụnRumYobg biện3mgJN6 3mgJN6pháp RumYobtránh thaRumYobi ng2Pz9xhư thế3mgJN6 nào?

Bạc CậJbn Ngôn:g2Pz9x JbHôm qJbua g2Pz9xtránh g2Pz9xthai bằngJb 3mgJN6cách bắng2Pz9x bêJbn ngg2Pz9xoài, BCS... 3mgJN6Hai loạiRumYob n3mgJN6ày tô3mgJN6i đềuRumYob kg2Pz9xhông thích3mgJN6, nRumYobếu g2Pz9xso sán3mgJN6h 3mgJN6thì s3mgJN6au này3mgJN6 g2Pz9xsẽ 3mgJN6thiên vRumYobề bắn bRumYobên nJbgoài hơn.

Lão MặJbc: TRumYobhật trực3mgJN6 tiếp.g2Pz9x.. MuốnRumYob cóRumYob mấg2Pz9xy đứJba con..g2Pz9x. JbXin lỗi3mgJN6 bị RumYobtrùng lặg2Pz9xp rồi.

Bạc RumYobCận Ngôn3mgJN6: RumYobKhông đ3mgJN6ứa. VRumYobấn đềJb tiếpg2Pz9x theo!

Lão Mặc:g2Pz9x C3mgJN6ó sJbợ cRumYobhết không?

Bạc Cận3mgJN6 g2Pz9xNgôn: Nó3mgJN6i thừa,RumYob Jbkhông sJbợ. V3mgJN6ới g2Pz9xtrí thô3mgJN6ng min3mgJN6h g2Pz9xcủa tôi thìJb mg2Pz9xuốn tg2Pz9xôi chg2Pz9xết cũngRumYob rấtJb khó.

Lão Mặc:g2Pz9x g2Pz9x... Đây3mgJN6 lRumYobà lJbogic g3mgJN6ì chứRumYob... ThậtRumYob hJbỗn loạn..3mgJN6. VấnRumYob đề tiếp3mgJN6 the3mgJN6o: Đối3mgJN6 vớg2Pz9xi c3mgJN6hị g2Pz9xgái cóJb 3mgJN6cách nghĩ3mgJN6 n3mgJN6hư thếg2Pz9x nào?

Bạc Cg2Pz9xận Ngôn:g2Pz9x Ngườig2Pz9x g2Pz9xthân quJban hệ3mgJN6 g2Pz9xsơ sơ.

Lão Mặc:g2Pz9x (DRumYoboãn g2Pz9xTư Kỳ,Jb xJbin t3mgJN6ự cầg2Pz9xu phú3mgJN6c cJbho RumYobmình nhiềJbu nhiều đi.)g2Pz9x Gg2Pz9xiản DRumYobao cóJb nhiềuJb ngườRumYobi áig2Pz9x mộJb nhRumYobư vậy,RumYob a3mgJN6nh dựRumYob địnhRumYob Jbđối pJbhó thRumYobế nào?

Bạc CậJbn NgônRumYob: g2Pz9xTại saJbo t3mgJN6ôi phải3mgJN6 g2Pz9xđối g2Pz9xphó bọnRumYob họ?3mgJN6 N3mgJN6hững têJbn đàn g2Pz9xông đóJb từ3mgJN6 RumYobđầu Jbđến cRumYobhân đềRumYobu viếtJb đầyJb g2Pz9xhai từ3mgJN6 n3mgJN6gu xuẩn.

Lão MRumYobặc: À!g2Pz9x Đà3mgJN6i từJb RumYobchỗ nàyg2Pz9x xuấJbt hiệng2Pz9x rồi!RumYob VấnRumYob g2Pz9xđề tiếpJb theo, Jbthích nhRumYobất bJbộ phậg2Pz9xn nào3mgJN6 3mgJN6của Giảng2Pz9x Dao?

Bạc CJbận NgônRumYob (lạ3mgJN6i cười):3mgJN6 g2Pz9xĐôi mắt.

Lão MặJbc: Thậtg2Pz9x thug2Pz9xần khiRumYobết! HôJbm Jbnay lJbà Tr3mgJN6ung g2Pz9xthu, còJbn Jbcó độc giả3mgJN6 3mgJN6hỏi cậuRumYob thíchJb ăn3mgJN6 bán3mgJN6h TrunRumYobg 3mgJN6thu ng2Pz9xhân gì?

Bạc 3mgJN6Cận NgJbôn: NJbhân 3mgJN6anh đJbào kig2Pz9xểu Pháp.RumYob GiảnJb Dg2Pz9xao g2Pz9xcũng thích ăn.

Lão Mặg2Pz9xc: OkRumYob, g2Pz9xvấn RumYobđề cuối3mgJN6 cùngRumYob. VàoRumYob lúcRumYob cáiRumYob gRumYobì Jbđó đó,Jb Jbanh nói nhữngJb gì?

Bạc CậJbn NJbgôn: TRumYobuy rằngJb côRumYob nóiJb khg2Pz9xông rõ,3mgJN6 nhưngg2Pz9x tg2Pz9xôi nghJbĩ tôi hiểug2Pz9x ýJb củaJb côg2Pz9x rồiRumYob. TJbôi RumYobthừa RumYobnhận, lúcJb Jbđạt tớg2Pz9xi c3mgJN6ao trào3mgJN6, RumYobtư Jbduy củaRumYob tg2Pz9xôi sảnRumYob sinhg2Pz9x ra chúRumYobt hỗnRumYob Jbloạn tRumYobrong RumYobmột lúc,RumYob nêng2Pz9x khôg2Pz9xng hề3mgJN6 RumYobnói gRumYobì. Nhưn3mgJN6g cRumYobô 3mgJN6biết lg2Pz9xà, RumYobtốc độ tưJb Jbduy của3mgJN6 Jbtôi vRumYobô 3mgJN6cùng nhag2Pz9xnh, g2Pz9xlúc RumYobđó cg2Pz9xó r3mgJN6ất g2Pz9xnhiều từRumYob Jblướt quRumYoba đầug2Pz9x tôi.

Lão RumYobMặc: VíRumYob dJbụ như?

Bạc Cậng2Pz9x NgônRumYob: 3mgJN6Ví dụRumYob nhưJb 3mgJN6So grg2Pz9xeat, Unbeliev3mgJN6able, RumYobI aRumYobm f3mgJN6ucking her cRumYobùng 3mgJN6với JbI l3mgJN6ove h3mgJN6er 3mgJN6so much.

Lão MRumYobặc: VừaRumYob mu3mgJN6ốn cười...g2Pz9x vừaRumYob 3mgJN6cảm động.3mgJN6.. ORumYobk, vấJbn đềg2Pz9x cuối cùngg2Pz9x, Jbtết T3mgJN6rung Jbthu, cRumYobó mJbuốn nJbói gìg2Pz9x vớJbi m3mgJN6ọi người3mgJN6 không?

Bạc Cận3mgJN6 Ngô3mgJN6n (trRumYobầm Jbtư mộtJb láJbt): KhônJbg Jbcó gìJb RumYobđể nói.

Lão Mặc:3mgJN6 JbCậu, 3mgJN6cậu! Cậu3mgJN6 không2Pz9xg chú3mgJN6c 3mgJN6mọi ngườig2Pz9x TrRumYobung t3mgJN6hu Jbvui vg2Pz9xẻ, cả nh3mgJN6à đoàg2Pz9xn vg2Pz9xiên, tôRumYobi khôngg2Pz9x RumYobđể g2Pz9xcho cậJbu RumYobăn t3mgJN6hịt nữa.

Bạc CậRumYobn NgônRumYob (3mgJN6lại l3mgJN6ần n3mgJN6ữa Jblạnh lùngg2Pz9x khRumYobinh RumYobbỉ tRumYobác giả3mgJN6, cg2Pz9xuối cùng g2Pz9xbị é3mgJN6p phảiJb quRumYobay về3mgJN6 p3mgJN6hía màng2Pz9x hìnJbh): g2Pz9xOk, TrunJbg 3mgJN6thu 3mgJN6vui vẻg2Pz9x, cRumYobả nhàg2Pz9x đoànJb 3mgJN6viên. Tạm biệt.