Hãy nhắm mắt khi anh đến - Chương 58

Chương 58

Ánh mặtCkmH trờiD4jG to9Swừ bo9Swa pCkmHhía chiếuD4jG rọ2okgi o9Swvào o9Swphòng, khiế2okgn cảCkmH căpo2vn phòng sángD4jG rựcD4jG hD4jGẳn lên.

Giản Dpo2vao đanCkmHg nằpo2vm nD4jGgay trun2okgg tâo9Swm D4jGphát sánD4jGg 2okgtrên 2okgchiếc giườno9Swg lớn 2okghỗn po2vloạn. Còn2okg Bpo2vạc o9SwCận No9Swgôn đ2okgang 2okgchìm tronpo2vg á2okgnh CkmHsáng huyễn2okg hoặcpo2v đo9Swó, tại2okg nơi bpo2ví mo9Swật po2vẩn giấCkmHu b2okgảo vCkmHật, khCkmHông nCkmHgừng po2vtìm kiế2okgm đòiCkmH hỏi.

Ngôn 2okgngữ ko9Swhông đủCkmH để2okg bCkmHiểu đạtCkmH co9Swảm xúo9Swc cpo2vủa aCkmHnh lúo9Swc o9Swnày. MỗD4jGi mpo2vột giọt mồo9Sw hôo9Swi, mỗio9Sw mộtCkmH giCkmHọt mCkmHật ngọtpo2v po2vcủa côo9Sw chảypo2v raD4jG, còCkmHn CkmHcó mỗ2okgi mộtCkmH tấcCkmH D4jGda thịt đpo2vang D4jGrun lêCkmHn củao9Sw CkmHcô, dườngD4jG nho9Swư CkmHđều bịo9Sw anCkmHh nắD4jGm giữ,o9Sw đều2okg nhả2okgy mo9Swúa o9Swcùng anh.

Mỹ D4jGnhân o9Swyêu kiềuo9Sw noo9Swn nớo9Swt po2vnhư lapo2vn, chỉCkmH CkmHvì quânCkmH tửo9Sw m2okgà cúi mìpo2vnh. Niềo9Swm 2okgvui thícpo2vh nguyêno9Sw o9Swthủy nhấto9Sw củaD4jG nao9Swm nữCkmH, po2vthì rD4jGa lào9Sw chuyệnCkmH đẹpD4jG đD4jGẽ diệuo9Sw kỳ đD4jGến thếo9Sw. NhữCkmHng lờiCkmH g2okgiải thpo2vích đơnpo2v điệuD4jG qpo2vua lCkmHoa vpo2về chupo2vyện tìnD4jGh dụo9Swc tr2okgong sách lý2okg D4jGluận, căn2okg bản2okg gpo2viống nCkmHhư po2vcâu chuyệnpo2v cườD4jGi vo9Swậy. The2okgo D4jGanh thấy,o9Sw nêpo2vn đổipo2v thành ‘Không2okg cáchpo2v nào2okg miê2okgu to9Swả bằngCkmH chpo2vữ, đềD4jG nD4jGghị ngườ2okgi đCkmHọc CkmHnên đícho9Sw tCkmHhân tpo2vrải nghipo2vệm cảm giCkmHác 2okgvui so9Swướng tCkmHột đỉnhD4jG D4jGtrong đó’.

Hơi tho9Swở dố2okgc po2vcủa cD4jGô bị2okg chôCkmHn giấo9Swu giữao9Sw CkmHđống chăn,2okg vòngD4jG po2veo ti2okgnh tế mềmpo2v mại2okg lCkmHay độno9Swg t2okgheo từng2okg CkmHtiết t2okgấu củao9Sw anh2okg. Gò2okg 2okgmá đỏpo2v 2okgbừng D4jGnhư lửo9Swa, đD4jGôi mật đ2okgào đẫypo2v đpo2và nảyD4jG lên,2okg cònpo2v c2okgó D4jGđôi co9Swhân CkmHrun rẩyCkmH đan2okgg qo9Swuấn 2okgquanh eD4jGo po2vanh... Côo9Sw CkmHvừa mềm mạio9Sw yếuo9Sw đuối2okg lạipo2v vpo2vừa 2okgmê D4jGngười. M2okgỗi mộto9Sw lầpo2vn tiếCkmHn vàoD4jG, cảm2okg gio9Swác bị2okg CkmHcô nópo2vng bỏnpo2vg bao chặtD4jG po2vlấy, đềCkmHu mấtCkmH hồnpo2v CkmHvô cùng.

Ngón ta2okgy lớCkmHn tpo2vhon dài,D4jG nhẹD4jG D4jGnhàng vuốtD4jG vD4jGe dọD4jGc tD4jGheo đườn2okgg cono9Swg nõn po2vnà n2okghư CkmHtuyết tro9Swắng. Co9Swông kíCkmHch củaD4jG ano9Swh cũo9Swng gCkmHiống po2vphong các2okgh xD4jGử lý2okg bấtD4jG cứ chuyệo9Swn o9Swgì củaD4jG ao9Swnh vậ2okgy: nhao9Swnh c2okghóng, o9Swchính xá2okgc, mạnh2okg o9Swmẽ, lạio9Sw khôpo2vng CkmHmất đipo2v sựCkmH tao nhão9Sw ph2okgóng túo9Swng. Toà2okgn bộCkmH qu2okgá t2okgrình ao9Swnh vD4jGẫn khôCkmHng qD4jGuên c2okgúi đầCkmHu D4jGbên to9Swai cô,CkmH dùng giọngD4jG D4jGnói t2okgrầm thấp2okg CkmHgợi cảmD4jG, tpo2vrắng tCkmHrợn kí2okgch 2okgthích D4jGdụ hoặc:

“Ờ... xCkmHem r2okga epo2vm rấtCkmH thíCkmHch tiếtCkmH tấupo2v ‘co9Swhín cạnCkmH mD4jGột sâu’2okg này.”

“Đừng cắpo2vn mo9Swôi, kêuD4jG ro9Swa đpo2vi, npo2vhư vậypo2v sCkmHẽ khiế2okgn CkmHanh co9Swàng su2okgng sướng hơn.”

“Em đãD4jG po2vẩm ướtpo2v nhưpo2v to9Swhế po2vrồi k2okgìa... Bảo2okg bối,D4jG lầno9Sw nàpo2vy sD4jGẽ càng tuyệtCkmH hơnD4jG lầD4jGn trước.”

...

Những D4jGlời nóD4jGi ‘mD4jGặt dpo2vày v2okgô CkmHsỉ’ nhưD4jG v2okgậy, D4jGthế o9Swmà 2okgvẻ CkmHmặt củapo2v anh vẫn2okg cCkmHực kỳCkmH thẳn2okgg thắnpo2v po2vchân CkmHthành, chỉD4jG 2okgkhiến GiảD4jGn D2okgao xấCkmHu hổCkmH đCkmHến po2vhận khôo9Swng thểo9Sw lấy 2okg băng kpo2veo dpo2ván CkmHmiệng po2vanh lại.po2v Nho9Swưng toàpo2vn tpo2vhân c2okgô đãpo2v so9Swớm trởD4jG D4jGthành đo9Swống b2okgùn nhão, 2okg hô hấppo2v đứt2okg đoạnpo2v, đâuCkmH D4jGcòn ho9Swơi s2okgức po2vđể kh2okgáng 2okgnghị nữa?

Vì thếo9Sw tiếp2okg tpo2vục bCkmHị anpo2vh CkmHdùng o9Swthân t2okghể D4jGvà D4jGlời nóiCkmH, po2vhai D4jGthứ cùng CkmHkích D4jGthích 2okgcảm o9Swquan, khD4jGoái o9Swcảm ngàyo9Sw càngpo2v kịpo2vch liệt,2okg ngào9Swy càng2okg 2okgbén nhọnD4jG... Toàn thâD4jGn cô2okg dường2okg như2okg đapo2vng đắmo9Sw c2okghìm tropo2vng hơCkmHi po2vthở nónpo2vg bỏng,D4jG o9Swmờ D4jGmịt khD4jGông chỗ chpo2ve giấuCkmH, duCkmHy n2okghất c2okghỉ cóo9Sw apo2vnh ởpo2v bD4jGên troCkmHng cD4jGô, khôD4jGng ngừn2okgg 2okgtiến CkmHvề o9Swphía trướco9Sw, mớCkmHi là sCkmHự tCkmHồn po2vtại m2okgãnh po2vliệt châCkmHn thCkmHực nhất.

Rốt cuộc,2okg tronCkmHg mộtCkmH npo2vháy mD4jGắt, lầCkmHn D4jGđâm sD4jGâu cuốiCkmH cùngo9Sw củao9Sw D4jGanh, cánh tpo2vay mạD4jGnh mẽ2okg ômCkmH chặ2okgt lấyCkmH po2veo cô2okg, thpo2vân 2okghình aD4jGnh nặngpo2v nề2okg o9Swbao trùpo2vm D4jGlên ngườ2okgi cô. Ao9Swnh cCkmHũng kho9Swông CkmHcòn luCkmHật độngpo2v po2vnữa, po2vchỉ cóCkmH mỗ2okgi mộtD4jG ch2okgỗ, D4jGlấy tiếtD4jG tấD4jGu mạnhpo2v mẽD4jG nhất, cù2okgng CkmHrun 2okgrẩy 2okgkịch liệtpo2v vớio9Sw CkmHbộ phCkmHận po2vnon nớt2okg củapo2v cô.2okg TD4jGoàn thânD4jG Gipo2vản Do9Swao lại o9Swco r2okgút lầnCkmH nD4jGữa, bàpo2vn 2okgtay chố2okgng t2okgrên lồngpo2v ngCkmHực D4jGanh, hCkmHết mởpo2v rồio9Sw lCkmHại nắm,o9Sw cupo2vối cùng cpo2vấu lấyo9Sw po2vda thịt2okg anCkmHh khpo2vông bpo2vuông. M2okgồ hôiCkmH trênpo2v tránCkmH 2okganh rCkmHơi xD4jGuống m2okgặt co9Swô, gươngpo2v mặt trắngpo2v to9Swrẻo tuấnpo2v tD4jGú CkmHngạo mạD4jGn nD4jGhăn lại,po2v đ2okgôi mắtCkmH đD4jGen sẫm2okg lạD4jGi to9Swừ tpo2vừ po2vẩn hD4jGiện ýpo2v cười...

“A...” D4jGAnh thD4jGở dàio9Sw mộtpo2v hCkmHơi, xCkmHoay mo9Swình 2okglật po2vkhỏi ngư2okgời cô, o9Sw cùng nằ2okgm sonCkmHg sonD4jGg trên2okg giưpo2vờng vớio9Sw cô.

Hai ngư2okgời nhìnpo2v chằmpo2v chằmpo2v trầo9Swn 2okgnhà, vẫnD4jG chưpo2va ổnpo2v CkmHđịnh hơio9Sw CkmHthở của mo9Swình, nCkmHhất thờipo2v khD4jGông nóiD4jG ao9Swi nD4jGói vớio9Sw po2vai lờio9Sw nD4jGào. D4jGGiản Dpo2vao vớiD4jG o9Swlấy cáiD4jG chăn đapo2vng cuộn2okg tD4jGhành po2vmột đốnCkmHg bêno9Sw cạnh,o9Sw trùpo2vm lênD4jG ngườiD4jG mìnhpo2v. AD4jGnh D4jGnhìn saD4jGng, D4jGcũng lật mo9Swột gD4jGóc chCkmHăn chCkmHui vào.

Qua mộtD4jG CkmHlúc, o9Swanh go9Swiơ taD4jGy o9Swôm lấyo9Sw cô,D4jG po2vđể c2okgô n2okgằm sấp2okg trD4jGong lpo2vòng mình. Troo9Swng đôiD4jG 2okgmắt thanpo2vh lạnhD4jG, CkmHtình dụcD4jG vẫD4jGn cD4jGhưa lCkmHui đpo2vi, CkmHnhưng ýpo2v cưD4jGời nCkmHhàn nhạpo2vt đã to9Swăng lên.

“Cảm giD4jGác thếD4jG nàoD4jG?” ACkmHnh nhìnD4jG lênD4jG chiếpo2vc đồngD4jG hồo9Sw k2okgiểu cpo2vổ ở tron2okgg gpo2vóc p2okghòng: “CkmHLần nà2okgy làD4jG D4jG1 gi2okgờ 3CkmH4 phút.CkmH Nếu2okg nhD4jGư eD4jGm npo2vhận thấy2okg 2okgchưa đủ,CkmH lần sa2okgu po2vanh h2okgoàn toàpo2vn có2okg tCkmHhể kpo2véo dàiD4jG thêm.”

Anh cố2okg ýCkmH o9Swcường điệuD4jG thờiCkmH po2vgian, kCkmHhiến Giảo9Swn 2okgDao vừaCkmH xấ2okgu hổCkmH vừa bo9Swuồn cười.o9Sw o9SwNgón 2okgtay gãD4jGi CkmHnhè 2okgnhẹ lồngo9Sw no9Swgực CkmHanh: “Th2okgật CkmHra aCkmHnh o9Swkhông CkmHcần đểCkmH CkmHý thời CkmH gian c2okgủa o9Swlần đầuD4jG tio9Swên. D4jGMới đầuCkmH po2vchưa cóCkmH kiD4jGnh po2vnghiệm mà...”

Sắc mặtpo2v o9SwBạc Cận2okg Ngpo2vôn o9Swlạnh nhạCkmHt trầ2okgm mặc.

Tình hìCkmHnh o9Swlần đầuD4jG tCkmHiên tốiCkmH quCkmHa, haD4jGi ngườipo2v vCkmHẫn CkmHcòn no9Swhớ rấ2okgt rõ. D4jGBạc Cậ2okgn Ngônpo2v tiD4jGến vàCkmHo cD4jGhưa đượcCkmH baD4jGo lâu,D4jG mớio9Sw mạ2okgnh mẽo9Sw po2vhoạt độnCkmHg mấy2okg po2vchục l2okgần, Giản Dpo2vao cũngpo2v b2okgắt đầ2okgu thíchpo2v ứ2okgng tD4jGừ tronD4jGg CkmHcơn đau,po2v no9Swhỏ 2okggiọng npo2vhư muCkmHỗi CkmHkêu n2okgói với apo2vnh: “Ừm,o9Sw cóD4jG cảm2okg gio9Swác rồo9Swi, D4jGthật tD4jGhoải mái.”po2v po2vCó D4jGlẽ bịCkmH lờD4jGi tình2okg tựD4jG củD4jGa người D4jG trong lD4jGòng kío9Swch thích,o9Sw chỉD4jG thấyo9Sw gươno9Swg CkmHmặt tuấnD4jG tpo2vú củaD4jG apo2vnh lCkmHộ rD4jGa vẻpo2v cănpo2vg cứo9Swng. Lần o9Sw đầu tiênD4jG phá2okg lệ,CkmH trD4jGong mắCkmHt anCkmHh ánhD4jG lêCkmHn nhio9Swều to9Swia phD4jGức tpo2vạp: kho9Swó no9Swhịn, không2okg nỡ, nóng2okg bỏng,CkmH xấ2okgu ho9Swổ... 2okgđủ lo2okgại D4jGcảm 2okgxúc đaCkmHn xD4jGen vpo2vào nh2okgau, po2vanh liềCkmHn CkmHcấp 2okgtốc o9Swrút lu2okgi ra ngoài...

Bạc CậnCkmH Ng2okgôn đo9Swương nhD4jGiên hCkmHiểu rấto9Sw rõ,CkmH D4jGlần đầu2okg tiên2okg củaCkmH đo9Swàn ông D4jGbởi vD4jGì o9Swbị kícho9Sw thCkmHích lạ2okg lẫo9Swm và2okg mão9Swnh liệD4jGt, đCkmHa sốpo2v đ2okgều rấtpo2v npo2vgắn ngủi.D4jG NCkmHhưng điểm mCkmHấu chCkmHốt lo9Swà, trướco9Sw kD4jGhi làmCkmH vớiD4jG GiCkmHản Dao9Swo, anD4jGh D4jGtin o9Swchắc rằD4jGng, D4jGbản thD4jGân mìnpo2vh trên phươnpo2vg dipo2vện CkmHnày cũng2okg có2okg 2okgthiên CkmHphú 2okgkhông giốpo2vng CkmHvới ngưpo2vời bì2okgnh thườCkmHng, hoàno9Sw toàn c2okgó CkmHthể khiếnCkmH lầno9Sw đầuCkmH tiê2okgn c2okgủa cD4jGô CkmHcó 2okgđược trảpo2vi ngpo2vhiệm c2okgực kỳ2okg 2okgdài cựco9Sw k2okgỳ mãD4jGnh liệt...

Vì tpo2vhế D4jGsau ko9Swhi chuyệno9Sw tốiD4jG qo9Swua xảyCkmH raCkmH, mấyo9Sw lầo9Swn sD4jGau đó,2okg CkmHanh đều khônCkmHg npo2vgừng kéoCkmH po2vdài thời2okg gian2okg, nhưn2okgg dườngpo2v nh2okgư thấD4jGt bpo2vại 2okglần o9Swđầu 2okgtiên khiếpo2vn aD4jGnh có chD4jGút kD4jGhông caCkmHm lòCkmHng. D4jGHôm o9Swnay vừapo2v tỉnhCkmH dậy,CkmH anpo2vh lạo9Swi nhịn2okg khôno9Swg đưD4jGợc CkmHmuốn thêm CkmHmột lần,o9Sw chính2okg D4jGlà mCkmHuốn thCkmHể hiCkmHện thựD4jGc CkmHlực của2okg mìnD4jGh với2okg GiảnCkmH DaD4jGo lần2okg nữa,D4jG đồ2okgng tpo2vhời cũng thCkmHành c2okgông gio9Swa tpo2văng tho9Swời gCkmHian bìD4jGnh qD4jGuân bo9Swao gồmCkmH c2okgả lầnpo2v đầ2okgu t2okgiên, nâCkmHng lên hơno9Sw mộtD4jG tiến2okgg đo9Swồng hồ.

Con số2okg nàyD4jG, cD4jGũng cCkmHoi nD4jGhư khCkmHiến an2okgh 2okgcó chú2okgt vừpo2va lo9Swòng vớD4jGi bản thânCkmH mình.

“Xin lỗiCkmH o9Swvì đpo2vã làpo2vm o9Swem sưpo2vng lêno9Sw.” 2okgAnh cpo2vúi đầuCkmH nhìD4jGn D4jGchằm chằCkmHm cô o9Swnói: “Nhưngo9Sw CkmHmà khCkmHông co9Swần o9Swlo o9Swlắng, tronCkmHg nhàD4jG D4jGcó 2okgthuốc. HCkmHơn po2vnữa anD4jGh thpo2vấy tính đànCkmH 2okghồi củD4jGa o9Swda eD4jGm rấtD4jG tố2okgt, D4jGchắc po2vsẽ nhCkmHanh chCkmHóng h2okgồi D4jGphục lạio9Sw nguyD4jGên trạngCkmH thôi.” Rõpo2v D4jGràng tpo2vrong đpo2vầu apo2vnh l2okgại đangCkmH liênpo2v tưởngCkmH đếnpo2v hìnho9Sw ảnho9Sw o9Swcủa cáio9Sw o9Swgọi po2vlà ‘nguyên trạng’,D4jG D4jGý cư2okgời co9Swàng thê2okgm thâCkmHm sâu.

Giản 2okgDao nhấo9Swt po2vthời đỏo9Sw bừng2okg cảpo2v mặt2okg, 2okggiơ tD4jGay đấmCkmH aD4jGnh mộto9Sw cái: “Saopo2v an2okgh lạiCkmH po2vcó... 2okgloại thuốcpo2v này?”

Bạc Cậno9Sw o9SwNgôn nởpo2v po2vnụ cườipo2v kiêuCkmH ng2okgạo liếco9Sw côCkmH mộto9Sw cá2okgi: “LàD4jGm tCkmHình là bướpo2vc qCkmHuan tD4jGrọng tD4jGrong vo9Swiệc phD4jGát tD4jGriển qpo2vuan hệo9Sw giữaCkmH an2okgh 2okgvà e2okgm, po2vem CkmHcho rằng CkmHanh sẽo9Sw cóo9Sw cD4jGhỗ nCkmHào k2okghông suCkmHy D4jGnghĩ c2okghu đáo?”

Giản D4jGDao yo9Swên CkmHlặng tr2okgong o9Swgiây látD4jG, mỉD4jGm cườipo2v đ2okgáp: “CkmHĐúng CkmHrồi, D4jGrất chu đo9Swáo, trừD4jG D4jGlần đầupo2v tiD4jGên 2okgnhanh nhCkmHư t2okgia chớpo2vp ra.”

Cô po2vnói lờ2okgi 2okgnày hoD4jGàn t2okgoàn chínD4jGh làpo2v 2okgchâm npo2vgòi D4jGnổ, m2okgắt BạcD4jG CậnD4jG Ngôn chợt2okg CkmHtối lại,po2v nhpo2vìn chằm2okg chằmCkmH po2vcô o9Swmấy gipo2vây. AnCkmHh chỉD4jG nho9Swìn tho9Swôi cũpo2vng kho9Swiến lòng cpo2vô rCkmHun rẩyD4jG, co9Swô lCkmHập tứcD4jG 2okgxoay ngpo2vười mu2okgốn xD4jGuống gpo2viường: “Em2okg điD4jG tắmCkmH trước...”

Eo lo9Swại bo9Swị ano9Swh tCkmHóm po2vchặt, thCkmHân thpo2vể đàn2okg ônpo2vg capo2vo gầyo9Sw đèo9Sw po2vlên lần nữa,o9Sw kCkmHhí nó2okgng 2okgbao trD4jGùm lấo9Swy cô2okg, po2vđôi 2okgmắt o9Swđen t2okghẫm nhìno9Sw cô2okg chămCkmH chúo9Sw: “XeD4jGm rpo2va thời giaD4jGn bìnpo2vh D4jGquân v2okgẫn co9Swhưa đD4jGủ CkmHlâu, mớipo2v kpo2vhiến epo2vm o9Swnhớ mãio9Sw khD4jGông quênpo2v lần2okg CkmHđầu tiên.”

Thân 2okgdưới bắpo2vt o9Swđầu mạnhCkmH mẽpo2v tiếno9Sw và2okgo, o9SwGiản Dapo2vo théto9Sw 2okgmột tiếng chóD4jGi CkmHtai: “2okgEm CkmHsai rD4jGồi, o9Swem sD4jGai rồi,D4jG đủ2okg rCkmHồi đủo9Sw rồi.”

...

Căn p2okghòng lạio9Sw quấn2okg quýt2okg CkmHsi mê.

Khi CkmHGiản CkmHDao tCkmHỉnh dậyCkmH lầnD4jG nữpo2va, đãD4jG vD4jGào giữa2okg trưa.CkmH Cảpo2v cD4jGăn phòng o9Swlấp o9Swlánh dướiCkmH áno9Swh 2okgmặt trD4jGời CkmHtừ bốno9Sw phíD4jGa, mùiD4jG hươD4jGng ấmCkmH CkmHáp sạch2okg sẽpo2v o9Swbao trùm lấypo2v thân2okg thểD4jG r2okgã o9Swrời vôpo2v lo9Swực củao9Sw cô.

Trong o9Swphòng 2okgtắm tro9Swuyền D4jGra tio9Swếng nướcpo2v chảy,o9Sw o9SwBạc o9SwCận Ngo9Swôn đao9Swng tắm. Cpo2vô trốnCkmH D4jGở tD4jGrong CkmHchăn D4jGngơ D4jGngẩn po2vmột lúcCkmH, 2okgnhớ đếnpo2v mỗ2okgi 2okggiây phCkmHút của2okg tốpo2vi qua vCkmHà sánpo2vg nao9Swy, lio9Swền cảCkmHm tCkmHhấy triềnCkmH miêCkmHn o9Swkích đ2okgộng 2okgnhư mộpo2vt gipo2vấc mơpo2v. Hiệnpo2v g2okgiờ, cô đo9Swã thậtD4jG sựpo2v đD4jGem cảCkmH thâCkmHn CkmHthể po2vgiao cpo2vho anD4jGh rồi.D4jG CkmHÝ ngpo2vhĩ nàD4jGy, c2okghỉ nghĩo9Sw thô2okgi cCkmHũng khiến lònCkmHg ngườiD4jG CkmHngọt ngàopo2v o9Swtan chảy.

Đúng D4jGlúc po2vnày, điệno9Sw thpo2voại co9Swầm o9Swtay CkmHcủa Bạco9Sw CD4jGận Ng2okgôn đặtD4jG tCkmHrên bàn vanD4jGg 2okglên, GD4jGiản DCkmHao quấ2okgn lấD4jGy go9Swa giườo9Swng đi2okg quao9Sw, CkmHcầm lênCkmH xeD4jGm CkmHthì thấyD4jG CkmHlà của D4jGPhó o9SwTử Ngộ.

Sao a2okgnh po2vấy l2okgại gọo9Swi vào9Swo giờD4jG này2okg? o9SwGiản o9SwDao thopo2váng 2okgcó cảmo9Sw giác xấuo9Sw hCkmHổ CkmHnhư b2okgị nCkmHgười tCkmHa bD4jGắt gặo9Swp, D4jGcao gpo2viọng D4jGnói: “ĐiệnD4jG tD4jGhoại củD4jGa Tửpo2v Ngo9Swộ.” Sa2okgu đó po2vbắt 2okgmáy nói:D4jG “T2okgử Ngộ,CkmH po2vanh cCkmHhờ chCkmHút, aD4jGnh ấyD4jG tớipo2v ngpo2vay đây.”

Phó TCkmHử 2okgNgộ ởpo2v đầo9Swu bCkmHên kpo2via hìnho9Sw như2okg đapo2vng cười:o9Sw “Khônpo2vg vội po2vkhông vộiD4jG, rD4jGời gio9Swường r2okgồi àCkmH? Kpo2vhông là2okgm phiềno9Sw CkmHhai npo2vgười chứ?”

Gò mpo2vá Giảno9Sw CkmHDao nhất2okg thờipo2v nónD4jGg bừpo2vng, rCkmHõ o9Swràng 2okglà aCkmHnh ấypo2v 2okgbiết rồi. LúcD4jG po2vnày th2okgấy BD4jGạc CậCkmHn NgôD4jGn CkmHđi o9Swra từ2okg D4jGphòng tpo2vắm, CkmHcô dứtCkmH CkmHkhoát khpo2vông đCkmHáp, đưCkmHa điện tho9Swoại 2okgcho anh.

Mái CkmHtóc o9Swcủa BạcD4jG Cậpo2vn ND4jGgôn vẫnD4jG còpo2vn ẩm2okg ướtCkmH CkmHnhỏ 2okgnước, chưD4jGa mD4jGặc quần áo2okg, 2okgchỉ quD4jGấn CkmHmột co9Swái khăno9Sw tắmD4jG 2okgquanh e2okgo, lạiD4jG cD4jGàng lộCkmH rõ2okg CkmHđường conpo2vg toàn th2okgân trầno9Sw trD4jGụi, tCkmHhon dài2okg, rắ2okgn rỏi.

Giản DD4jGao ngồiCkmH 2okgở to9Swrên giườngCkmH CkmHngắm anho9Sw, po2vgò mD4jGá hpo2vơi nóngpo2v lD4jGên, nhưng lCkmHại cảmpo2v po2vthấy mềmCkmH lòng.

Sau nào9Swy, 2okgbọn hCkmHọ sD4jGẽ thườngCkmH xuyêo9Swn trpo2vần trụio9Sw đD4jGối mặtpo2v npo2vhau thế này.

“Có chu2okgyện gì?po2v” LúcCkmH BCkmHạc o9SwCận ND4jGgôn tiếo9Swp lấyo9Sw 2okgđiện thoo9Swại, trong o9Swmắt vẫn2okg cònpo2v ý2okg cưD4jGời nhàn2okg nhạt.

Phó TửD4jG Ngộ2okg vốnD4jG mpo2vuốn CkmHgọi điệ2okgn qpo2vuan tâCkmHm bạn.po2v CkmHDù po2vsao 2okgGiản Daoo9Sw trời siCkmHnh D4jGtính to9Swình điềmpo2v đạm2okg ho9Sway thẹnCkmH thpo2vùng, 2okgtuy rằ2okgng Bpo2vạc CậnCkmH Ngô2okgn có2okg đểo9Sw ý nhưpo2vng thậo9Swt so9Swự làpo2v dâyCkmH thầnD4jG CkmHkinh rất2okg thôo9Sw. Cpo2vho nê2okgn CkmHanh o9Swsợ Bo9Swạc Cậno9Sw NgônD4jG tốiCkmH D4jGqua gặo9Swp khó khăD4jGn. HD4jGiện giờCkmH nghCkmHe CkmHthấy giọCkmHng điệpo2vu 2okgcủa bạnD4jG, lào9Swm D4jGgì cópo2v đạo2okg l2okgý 2okgchưa ăCkmHn o9Swđược, ngược lại2okg kh2okgông CkmHchừng cCkmHòn 2okglà rấtD4jG nD4jGo nữapo2v kìa.

Chậc co9Swhậc chậpo2vc... o9SwTiểu thư2okg Giảo9Swn Dpo2vao, thCkmHật sựD4jG D4jGkhổ D4jGthân eD4jGm rồi, xửo9Sw CkmHnam 2okghai mươi2okg sáupo2v năpo2vm đấy!

Vì 2okgthế ano9Swh nCkmHói với2okg Bạpo2vc CkmHCận NgôD4jGn: “Không2okg cCkmHó gì,D4jG chpo2vỉ muốnCkmH chúc mừ2okgng thôCkmHi.” Lạipo2v cườpo2vi cườiCkmH hỏi:D4jG 2okg“Cảm giácCkmH thếpo2v nào?”

Ý CkmHcười tr2okgên o9Swmôi Bo9Swạc Co9Swận po2vNgôn c2okgàng sâu2okg: CkmH“Cám ơn,2okg cả2okgm CkmHgiác vô cùngD4jG to9Swuyệt vời.”

Giản Dapo2vo o9Swở bêCkmHn cạn2okgh ngo9Swhe thấ2okgy an2okgh nóipo2v nCkmHhư thế,CkmH lập2okg CkmHtức muốn D4jGphát D4jGđiên, cầmD4jG lCkmHấy gốD4jGi đpo2vầu némo9Sw vềCkmH phíD4jGa CkmHanh. o9SwBạc CậnCkmH Ng2okgôn bịCkmH độpo2vt kícho9Sw liếo9Swc mắt po2v nhìn 2okgvề ph2okgía cô.

“Đừng 2okgcó thảoo9Sw luậD4jGn chuD4jGyện đóCkmH với2okg Ph2okgó o9SwTử Ngộpo2v!” Co9Swô D4jGđè thấp2okg giọnpo2vg nói quáCkmHt lên.

Bạc CậnD4jG No9Swgôn o9Swcười nhẹ:2okg “Opo2vk.” o9SwQuay lạio9Sw nóD4jGi với2okg đo9Swiện thoại: “CôCkmH ấyo9Sw xấuCkmH hổD4jG rồi,CkmH tôiCkmH khônpo2vg địo9Swnh po2vnói tiếD4jGp, nCkmHhưng o9Swmà cho9Swắc po2vcậu cóD4jG CkmHthể tưởngo9Sw tượng đ2okgược, po2vý D4jGnghĩa củo9Swa từD4jG o9Swvô po2vcùng CkmHtuyệt vờD4jGi là2okg D4jGgì. ChúnD4jGg tCkmHôi tươCkmHng đốiD4jG sCkmHung so9Swướng, một po2vlần o9Swnữa o9Swcám D4jGơn nhữngpo2v kio9Swến ngho9Swị CkmHvà sựpo2v quaD4jGn tCkmHâm củao9Sw cậu.”

Giản Dao2okg: “...”

Cúp đCkmHiện tD4jGhoại, B2okgạc CậCkmHn Ngô2okgn vo9Swừa quapo2vy D4jGngười đã2okg o9Swnhìn t2okghấy D4jGGiản Dao CkmHđang bỏo9Sw 2okgga giườngCkmH o9Swquấn quanCkmHh ngườCkmHi rD4jGa po2vmặc o9Swđồ po2vngủ, o9Swcó lẽD4jG địnhpo2v đio9Sw tắpo2vm rửpo2va. Đường cong2okg trắngCkmH tro9Swẻo mềD4jGm mạpo2vi xiD4jGnh đ2okgẹp, bD4jGộ phậCkmHn luo9Swng lD4jGinh D4jGđẫy đào9Sw lưpo2vớt 2okgqua to9Swrước mắt po2vanh, lạo9Swi o9Swmột CkmHlần nữa2okg dễD4jG dàpo2vng trpo2vêu chọpo2vc lòngpo2v apo2vnh npo2vổi 2okglên po2vmột cD4jGơn lửao9Sw nóng.

Ờ... CkmHCô thuộcD4jG vo9Swề anhD4jG, loại2okg cảD4jGm giápo2vc nD4jGày tCkmHhật s2okgự qo9Swuá tuyệtCkmH vời.

Giản Do9Swao vừo9Swa CkmHquay đầuCkmH lại,2okg lậpD4jG tức2okg trCkmHông to9Swhấy áno9Swh po2vmắt cD4jGủa Bạc Co9Swận o9SwNgôn đan2okgg sáD4jGng quắo9Swc n2okghìn vpo2về D4jGphía mình.

“Sao thế?”

Bạc Cậno9Sw NgCkmHôn trầo9Swm 2okgtư tron2okgg giâpo2vy lát,po2v tCkmHổ D4jGchức lạ2okgi o9Swcác 2okgtừ ngữ củaD4jG mìnD4jGh, ch2okgọn mộD4jGt cáco9Swh chínhD4jG xáco9Sw 2okgnhất đểo9Sw biểuCkmH po2vđạt cảmpo2v gD4jGiác củaCkmH o9Swanh đpo2vối v2okgới cô.

“Nếu n2okghư sớ2okgm po2vbiết hợo9Swp tCkmHhành mộtD4jG CkmHthể o9Swvới po2vem o9Swvề CkmHcả cpo2vơ thể2okg và linhpo2v hồnpo2v sẽo9Sw manD4jGg đếno9Sw cảD4jGm giáo9Swc suCkmHng so9Swướng D4jGtột đỉnhpo2v tho9Swế 2okgnày. TCkmHừ ngàD4jGy 2okgđầu ti2okgên gặp mặtD4jG em2okg, anD4jGh đD4jGã ngỏpo2v D4jGlời vớiD4jG o9Swem ngo9Sway o9Swlập tức.”

Cần gìpo2v phảpo2vi phD4jGí ph2okgạm o9Swbiết bo9Swao tD4jGhời go9Swian nho9Swư D4jGvậy, po2vnếu không o9Sw anh s2okgớm đão9Sw nắm2okg taCkmHy côCkmH cùn2okgg nhapo2vu đắo9Swm chìmo9Sw tronpo2vg hD4jGạnh phúco9Sw rồi.

Giản po2vDao D4jGhơi gi2okgật 2okgmình, mộo9Swt cảmpo2v giáCkmHc hạnCkmHh D4jGphúc no9Swgọt ngCkmHào, mềm mạiD4jG l2okgan t2okgỏa tronD4jGg lồnpo2vg ngực.

Cái ngư2okgời này2okg... ngCkmHày đầuo9Sw tipo2vên đãpo2v ngỏCkmH lời2okg, nếuo9Sw thậpo2vt nCkmHhư thế, o9Sw đúng 2okglà rấpo2vt po2vphù hCkmHợp với2okg tD4jGác p2okghong no9Swgạo mạn,po2v tự2okg đại2okg lCkmHại lo9Swộ liễuo9Sw trắpo2vng trợn2okg của anh.

Nhưng mà...

“Cám ơn,D4jG eo9Swm cũD4jGng rD4jGất 2okgvui.” CôD4jG to9Swhì thầm.

Rất D4jGvui D4jGđược ởo9Sw cùngD4jG vớD4jGi aD4jGnh, o9Swtuy rằ2okgng câD4jGu CkmHnói gCkmHiả định2okg này2okg củCkmHa anh 2okghoàn toD4jGàn 2okgkhông cpo2vó logD4jGic, nho9Swưng lạ2okgi CkmHlà lầ2okgn đpo2vầu D4jGtiên aD4jGnh vìpo2v em2okg, nópo2vi 2okgra những lời2okg o9Swcảm tíCkmHnh o9Swkhông logCkmHic nhưD4jG vậy.

Bởi D4jGvì an2okgh yêuD4jG emo9Sw, mD4jGà D4jGem cpo2vũng po2vyêu D4jGanh sâupo2v đậm.

***

Chớp o9Swmắt CkmHđã qpo2vua kỳpo2v nghCkmHỉ Quo9Swốc khánD4jGh dàCkmHi ngàD4jGy, cpo2vó người2okg trải po2vqua thậ2okgt o9Swngọt ngàoo9Sw nồngpo2v nhiệt,po2v cpo2vó ngpo2vười to9Swrải q2okgua thậtD4jG D4jGphong phú2okg mệtD4jG mỏi,CkmH CkmHcũng có ngư2okgời CkmHlại trảpo2vi qCkmHua po2vthật đa2okgu ko9Swhổ tuyệtCkmH vọng.

Đêm tốiD4jG n2okggày CkmH7 CkmHtháng o9Sw10, ngàyD4jG co9Swuối cùn2okgg củo9Swa po2vkỳ CkmHnghỉ dàipo2v, ởD4jG một thànho9Sw pCkmHhố nàpo2vo đóo9Sw tạiCkmH p2okghía CkmHnam, tro9Swong một2okg côngCkmH xưởCkmHng âCkmHm CkmHu D4jGyên tĩnh.

Một ngườ2okgi đànD4jG ôngo9Sw trunD4jGg niên2okg đ2okgang CkmHrun lẩD4jGy po2vbẩy, 2okgtay cầmpo2v mộtD4jG bình xăn2okgg, rướipo2v o9Swđầy l2okgên mặto9Sw đấtCkmH chuno9Swg quanh.

“Cầu xi2okgn cậu.po2v.. đừno9Swg nho9Swư v2okgậy...” GiọngD4jG no9Swói củ2okga o9Swông no9Swức D4jGnở nghẹn ngàoCkmH, CkmHngười đàpo2vn D4jGông cườngo9Sw CkmHtráng lúcCkmH nCkmHày lCkmHại D4jGrơi lệCkmH D4jGđầy mpo2vặt: “CkmHBa D4jGmá tôio9Sw tuổi táo9Swc đpo2vã caoCkmH, co9Swòn cCkmHó vCkmHợ và2okg coD4jGn npo2vhỏ. Cầpo2vu xi2okgn cậo9Swu đừng2okg giếo9Swt CkmHtôi, tại2okg sD4jGao lạiD4jG là tôi...”

Trong bóngD4jG tD4jGối, một2okg giọn2okgg n2okgói đàn2okg ôngD4jG vô2okg D4jGcùng êo9Swm po2vtai vàpo2v trầm th2okgấp vano9Swg 2okglên: “Bo9Swởi 2okgvì 2okgtôi to9Swhấy ô2okgng rấD4jGt vCkmHừa ýpo2v, 2okgcho n2okgên mớCkmHi chọnCkmH ông.”

Người đàD4jGn ôD4jGng đD4jGó 2okgthật spo2vự lCkmHà khóc2okg khD4jGông po2vra nướ2okgc mắpo2vt. Nhưng ôngCkmH biếtD4jG CkmHsự tàno9Sw nhẫnD4jG cD4jGủa người2okg nà2okgy, hio9Swểu bảno9Sw th2okgân khôo9Swng o9Swcòn 2okgcách nàCkmHo khácCkmH. Ông ru2okgn rẩypo2v 2okggiơ bậtpo2v D4jGlửa lo9Swên, ngọno9Sw lửaD4jG bốcCkmH D4jGcao t2okgrong đCkmHêm tốiD4jG po2vhết sứco9Sw dữ2okg tợn.

“Cậu sẽCkmH t2okgha cCkmHho ngườiCkmH nhào9Sw c2okgủa tôipo2v CkmHchứ?” ÔnD4jGg ruo9Swn po2vgiọng hỏi: 2okg“Chỉ cầCkmHn tôiD4jG đốCkmHt lửa,po2v CkmHtất cảCkmH nhữngCkmH quả2okg bD4jGom đaD4jGng đặCkmHt tronpo2vg nhà2okg tôio9Sw sẽCkmH đượcCkmH gỡCkmH bỏ hếtCkmH CkmHphải không?”

“Đương nhiêpo2vn.” NgườiD4jG kio9Swa đáp:2okg “TôiD4jG po2vbảo đảmCkmH bọnCkmH họCkmH sCkmHẽ khD4jGông hề cảmpo2v thấyo9Sw điềuCkmH 2okggì bất2okg thường.o9Sw CkmHHa... chỉo9Sw CkmHtrừ po2vông ro9Swa, bởipo2v vpo2vì th2okgù hậnpo2v 2okgxã o9Swhội, m2okgà tự 2okgphóng hD4jGỏa bỏpo2v mạ2okgng... Bùm!”

Người đànpo2v ôno9Swg s2okgau kho9Swi hí2okgt sâupo2v mộtCkmH hơi,CkmH nhắo9Swm 2okgmắt lại,2okg hD4jGét lên 2okg một tiếno9Swg đauo9Sw khổCkmH, vunpo2vg D4jGtay hấtD4jG cCkmHái bậtD4jG lử2okga rơiCkmH vCkmHào tCkmHrong D4jGđống CkmHxăng lêCkmHnh lpo2váng trên mặo9Swt đất...

Lúc po2vlửa lpo2vớn CkmHhừng ho9Swực bùng2okg l2okgên o9Swxung quo9Swanh ng2okgười ô2okgng, CkmHông D4jGdường như nghCkmHe thấyo9Sw giọngD4jG ngườio9Sw kpo2via càngCkmH lúD4jGc cCkmHàng xa2okg: “Đo9Swây l2okgà chuẩno9Sw bpo2vị ch2okgo ngườ2okgi bạn tốtCkmH no9Swhất củpo2va D4jGtôi, đượcCkmH chế2okgt vìD4jG cậuD4jG ta2okg, làpo2v vi2okgnh hạnhCkmH củD4jGa ông.”

Sau đó,D4jG mộtD4jG loạto9Sw nhữngD4jG tiếngD4jG no9Swổ truypo2vền tớpo2vi, ônD4jGg bCkmHị cuốD4jGn vào CkmH trong lupo2vồng npo2vhiệt chấn2okg độnD4jGg D4jGđó, khônpo2vg cCkmHòn npo2vghe thấyCkmH bấtD4jG kỳD4jG tiếCkmHng nào.

***

Sáng sớo9Swm ngàypo2v D4jG8 tháCkmHng 10.

Một chio9Swếc xpo2ve Jepo2vep dừn2okgg lạD4jGi tro2okgng bãpo2vi đỗCkmH x2okge củaD4jG CụcD4jG CảnCkmHh sá2okgt. Giản DD4jGao po2vmở cửaCkmH xuốngCkmH xeCkmH, BạcD4jG D4jGCận Ngo9Swôn po2vvẫn mộto9Sw thCkmHân comD4jGple nhCkmHư trướD4jGc, rảo2okg nhanh chânCkmH po2vdài bướco9Sw quCkmHa, hD4jGai D4jGngười sóD4jGng vo9Swai CkmHnhau tiếno9Sw vCkmHào to9Swòa nhàpo2v lD4jGàm việc.

Ánh nắD4jGng CkmHbuổi sánpo2vg chiD4jGếu xo9Swuống, gương2okg po2vmặt 2okganh trCkmHắng nhCkmHư CkmHngọc, vừa mớD4jGi o9Swđi đo9Swược CkmHvài bCkmHước, đôiD4jG chânCkmH mD4jGày tuấnCkmH to9Swú kCkmHhẽ D4jGchau CkmHlại, liếc2okg mắto9Sw CkmHnhìn cD4jGô chằm chằm.

“Anh vẫD4jGn CkmHcòn muốnpo2v 2okgđưa o9Swra kh2okgáng ngD4jGhị v2okgới đCkmHêm qua.”

Bước cCkmHhân GiảnD4jG Da2okgo o9Swkhựng lạD4jGi, đ2okgã no9Swghe CkmHthấy o9Swanh tiếpD4jG tụcpo2v nói:po2v “Tại sa2okgo po2vem lo9Swại từCkmH c2okghối thửpo2v po2vtư thếo9Sw mD4jGới? 2okgEm CkmHphải bCkmHiết rằo9Swng vớiD4jG năngpo2v lo9Swực họco9Sw tập vàpo2v lĩn2okgh ngộo9Sw cCkmHủa 2okganh, eo9Swm khôo9Swng to9Swhể ngD4jGăn cảo9Swn việcpo2v anCkmHh t2okgiến sâ2okgu tìD4jGm tCkmHòi vpo2về phươpo2vng diện 2okgnày được.”

Giản Dpo2vao đpo2vỏ o9Swmặt: D4jG“Im lặngCkmH đi!”

Bạc CậnD4jG NgD4jGôn đưpo2vơng nhiênCkmH khôngCkmH cCkmHhịu i2okgm lặng,D4jG anD4jGh lo9Swiếc côo9Sw po2vmột cái, po2vvẻ mặtpo2v t2okghản nhiêo9Swn po2vnói: “NCkmHếu po2vanh po2vđã lD4jGà mộtCkmH tron2okgg nhữno9Swg ngườio9Sw đàn2okg ôngo9Sw thông minho9Sw nhấto9Sw po2vtrên thế2okg o9Swgiới nàyD4jG, đưpo2vơng nhD4jGiên cpo2vũng sẽo9Sw l2okgà ngườD4jGi đàCkmHn ôD4jGng po2vưu po2vtú o9Swnhất trong po2vphương o9Swdiện kia.”

Mặt Giảnpo2v DCkmHao co9Swàng đỏo9Sw ho9Swơn, đúngo9Sw lúcCkmH phD4jGía trướcpo2v mặtpo2v po2vcó D4jGmột đáD4jGm cảnh D4jGsát đD4jGang o9Swđi đế2okgn, c2okgô lậppo2v tứpo2vc thấpCkmH giọng2okg nói:CkmH 2okg“Có go9Swì vềo9Sw nhào9Sw po2vnói sau.”

Bạc D4jGCận NgCkmHôn cũnCkmHg kho9Swông tio9Swếp tụcpo2v po2vdây po2vdưa đềpo2v tài2okg nào9Swy nữpo2va, ánh mắtD4jG o9Swlạnh po2vlẽo thảnD4jG nhiCkmHên lướtpo2v D4jGqua CkmHđám o9Swđàn ôD4jGng phía2okg tr2okgước. Bọnpo2v hD4jGọ 2okgchắc mớo9Swi vừa hoànCkmH thànpo2vh bà2okgi luyD4jGện tD4jGập buD4jGổi sánCkmHg, mỗi2okg ngpo2vười đềuD4jG mặcD4jG CkmHmột chD4jGiếc áoCkmH CkmHthun hoo9Swặc ba lỗ,D4jG 2okglộ r2okga cơD4jG bắpD4jG căCkmHng cứngD4jG po2vvà mpo2vồ hôD4jGi nCkmHhễ nhại.2okg Nhìn2okg to9Swhấy 2okghai người,po2v bọnpo2v họo9Sw đều cười2okg 2okgchào 2okghỏi: “o9SwGiáo sưD4jG D4jGBạc!” “Giả2okgn Dao9Swo, CkmHchào buổipo2v sáng!”

Giản o9SwDao cũngD4jG mỉmo9Sw cưCkmHời tròpo2v chuCkmHyện với2okg bo9Swọn hCkmHọ, lúcpo2v nàyo9Sw cô D4jGnghe thấpo2vy 2okgBạc Cậo9Swn Ngô2okgn ở2okg bênCkmH cạnD4jGh, D4jGthấp giCkmHọng lẩmD4jG po2vbẩm D4jGmột mìnpo2vh: “Ôi..D4jG. nhìnpo2v xem đCkmHám ho9Swormone 2okgphát tiếto9Sw qCkmHuá thừD4jGa po2vmứa nàpo2vy, lạo9Swi lCkmHà 2okgđám đànD4jG D4jGông c2okghưa đượcD4jG thỏaD4jG mãn npo2vhu co9Swầu rồi.”

Giản Dapo2vo sữngD4jG ngườiCkmH, bấ2okgt chợpo2vt nhịnpo2v khôngCkmH đượcpo2v D4jGphì cười.

Đã biD4jGết bảo9Swn thânD4jG 2okganh mớo9Swi lào9Sw ngườiCkmH ‘nhuCkmH cầuCkmH đượcD4jG CkmHthỏa mo9Swãn’ suốt cD4jGả mD4jGột tCkmHuần rồi2okg, cópo2v cầ2okgn p2okghải đắo9Swc po2vý nhpo2vư thCkmHế không!

Công việD4jGc saCkmHu mộpo2vt 2okgkỳ 2okgnghỉ dài,CkmH D4jGcũng khôngCkmH khác2okg gCkmHì vớo9Swi bìo9Swnh thường, ha2okgi ngườiCkmH vẫnCkmH D4jGkhẩn trươnpo2vg vàD4jG po2vbận bịuD4jG giốngo9Sw lú2okgc t2okgrước. Bpo2vạc Co9Swận Ngôo9Swn vẫn cứo9Sw nh2okgư c2okgũ, D4jGhễ D4jGlao vào9Swo CkmHlàm D4jGviệc lpo2và tựD4jG tiếnD4jG po2vvào thếCkmH gD4jGiới to9Swư D4jGduy củao9Sw bảnD4jG thân po2vmình. Ch2okgỉ tpo2vrừ lú2okgc nghCkmHỉ D4jGtrưa, một2okg cáCkmHi ôm2okg hô2okgn o9Swdài CkmHdằng dặc,po2v cộngo9Sw 2okgthêm tCkmHhấp giọng dụ2okg D4jGdỗ bên2okg taCkmHi co9Swô: “Tốio9Sw nD4jGay tiD4jGếp tục...”

Đến buổipo2v cpo2vhiều, po2vánh mặtpo2v tCkmHrời yênD4jG po2vả, cảpo2v cănpo2v ph2okgòng yênD4jG tpo2vĩnh, Bạco9Sw Cận o9SwNgôn nCkmHhận đưpo2vợc điệnCkmH to9Swhoại củo9Swa Doãno9Sw To9Swư Kỳ.

Bởi CkmHvì po2vtâm tìno9Swh rD4jGất tốtpo2v, c2okgho no9Swên nóD4jGi chuyệno9Sw vớipo2v CkmHchị cũD4jGng rấtpo2v ôn D4jGhòa vuCkmHi po2vvẻ: “po2vCó cho9Swuyện gì,2okg CkmHcô chị2okg tpo2vhân ápo2vi vCkmHà D4jGphiền phứpo2vc củapo2v tôi?”

Tiếng cườpo2vi 2okgcủa Dpo2voãn TCkmHư CkmHKỳ rấtCkmH dị2okgu dCkmHàng, po2vvốn CkmHdĩ co9Swhị gọ2okgi điện 2okgthoại đếno9Sw là2okg muốnD4jG gọipo2v Bạcpo2v D4jGCận NgD4jGôn thánpo2vg saD4jGu cùnpo2vg chịo9Sw tpo2vrở vCkmHề po2vMỹ đCkmHể ăpo2vn mừD4jGng lễ GiángCkmH Sinh.

“Thân thể2okg củCkmHa bCkmHa cậuD4jG gần2okg đâ2okgy D4jGkhông đượco9Sw tD4jGốt lắm.”2okg Chịo9Sw nói: “Tôpo2vi cD4jGho ro9Swằng cậupo2v nD4jGên trở2okg vềCkmH mo9Swột chuyến.”

Bạc CậnD4jG NgD4jGôn 2okgsuy ngpo2vhĩ mộ2okgt lD4jGát, đápo2vp: “po2vOk. 2okgTôi sD4jGẽ cùnD4jGg vo9Swề với Gpo2viản DaCkmHo, chịpo2v đCkmHặt so9Swẵn véCkmH mD4jGáy bo9Sway o9Swgửi CkmHqua đây.”

Đầu dâyCkmH bêno9Sw D4jGkia Do9Swoãn TCkmHư Kỳo9Sw dừngCkmH mộD4jGt chú2okgt: “Cậuo9Sw xáCkmHc địnpo2vh muốn mango9Sw o9Swbạn gáiD4jG tr2okgở vềD4jG ưpo2v? Cậo9Swu po2vbiết co9Swhú Bạcpo2v luD4jGôn hpo2vi D4jGvọng 2okgcậu tìmCkmH một2okg tiể2okgu thD4jGư D4jGmôn đăng o9Swhộ đối2okg po2vở bêpo2vn po2vMỹ po2vmà, CkmHtư tưở2okgng củaCkmH 2okgchú ấo9Swy qpo2vuá bảo9Swo thủ,po2v o9Swtôi cpo2vũng khôngo9Sw táno9Sw đồng. NhưngCkmH po2vgần đâD4jGy 2okgthân thể2okg cCkmHủa D4jGchú ấCkmHy kCkmHhông tốt2okg, cD4jGậu xácCkmH địpo2vnh muốnpo2v 2okglàm o9Swnhư thế?”

Bạc D4jGCận CkmHNgôn cườpo2vi D4jGnhạt: “ĐóCkmH lào9Sw vấnpo2v đpo2về củao9Sw ônpo2vg ấCkmHy, c2okgó liên qD4jGuan gì2okg tớio9Sw tôo9Swi 2okgđâu? KCkmHể từCkmH lúcCkmH tôi2okg lự2okga chọno9Sw trườnCkmHg đạiD4jG họpo2vc đếnpo2v giờ,CkmH ôCkmHng vẫD4jGn luôn lấo9Swy CkmHlý dCkmHo D4jGsức khỏeo9Sw đểo9Sw uD4jGy hiếCkmHp. Đpo2vương nhiêno9Sw lCkmHà D4jGchưa từ2okgng thànho9Sw cpo2vông. 2okgTôi thấy rấtD4jG CkmHkỳ quáiD4jG kho9Swi c2okghị lạio9Sw đemD4jG lopo2vại chCkmHuyện o9Swnày nhắcpo2v đD4jGến nhưpo2v D4jGmột vD4jGấn đề.”

Doãn TưD4jG Kỳpo2v: “...CkmH ĐượcCkmH rồio9Sw.” po2vCúp điệnpo2v thD4jGoại, c2okghị néD4jGm điệCkmHn thoạ2okgi lên bàn,D4jG yêno9Sw lặpo2vng CkmHtrong c2okghốc látpo2v, cpo2vhị lạ2okgi cầm2okg lên2okg, gọipo2v po2vđiện ch2okgo vD4jGị h2okgôn ppo2vhu: “Hi, tốio9Sw CkmHnay D4jGđi đâuD4jG CkmHăn cD4jGơm đây?”

Phía bêo9Swn này,CkmH Bạ2okgc CD4jGận NgôD4jGn cũCkmHng 2okgquăng điệnCkmH thpo2voại saD4jGng một bên,2okg ngướcpo2v 2okgmắt npo2vhìn 2okgGiản D2okgao ởCkmH đD4jGối diện.

Giản CkmHDao cũo9Swng nhìno9Sw apo2vnh: “AnhD4jG mupo2vốn mpo2vang D4jGem trởpo2v vo9Swề Mỹ2okg sao?”

“Chúng o9Swta c2okgó thểpo2v o9Swtrải po2vqua mộo9Swt kỳCkmH nghỉD4jG GiCkmHáng Sio9Swnh vuo9Swi vẻ. Khôngpo2v o9Swbị bCkmHất kỳpo2v o9Swai o9Swquấy rầy.”2okg An2okgh thoD4jGng thảD4jG 2okgung dupo2vng nói.

Có po2vlẽ d2okgo giọngD4jG điệuo9Sw tro9Swầm thấp2okg lộCkmH rõo9Sw mpo2vê hoặc,o9Sw Giản2okg DCkmHao tự nhiênD4jG nghpo2vĩ CkmHsai lD4jGệch đpo2vi. CkmHKhông bo9Swị bo9Swất kỳpo2v aD4jGi quấCkmHy ro9Swầy, tro9Swong đầuD4jG aCkmHnh nhất2okg định2okg là nhớpo2v po2vđến chCkmHuyện CkmHkia rồi.

Ngay lúcCkmH D4jGcô khpo2vinh bpo2vỉ ao9Swnh, lại2okg nghD4jGe a2okgnh vuD4jGi CkmHvẻ nói:po2v “N2okgếu D4jGnhư em bằngCkmH lòng,po2v ano9Swh sẽpo2v đpo2vưa CkmHem đ2okgến mộpo2vt sD4jGố npo2vơi, anpo2vh npo2vghĩ nhữnD4jGg o9Swnơi po2vmà o9Swanh thípo2vch, CkmHem nhất 2okgđịnh cũD4jGng sẽo9Sw rấtpo2v thíD4jGch thú.”

Giản po2vDao hơCkmHi CkmHsững sờ.

“Vâng, eCkmHm đươpo2vng nhiêCkmHn o9Swlà bằngD4jG lòngD4jG rồo9Swi, eCkmHm rấtD4jG muốnCkmH đi.”

Thì CkmHra là2okg vậy.o9Sw AnD4jGh ch2okgỉ đơnpo2v tD4jGhuần mpo2vuốn chiD4jGa sẻCkmH nhữo9Swng nơio9Sw yêu thícCkmHh vCkmHới côo9Sw o9Swmà thô2okgi. AD4jGnh chàD4jGng nàyo9Sw CkmHthường khiếnD4jG ngườipo2v 2okgta mềCkmHm lo9Swòng tD4jGrong lúc khônpo2vg đểpo2v ý.

Bạc CậnCkmH 2okgNgôn nCkmHghe đưo9Swợc câuo9Sw t2okgrả lờiD4jG kh2okgẳng định,D4jG đươngpo2v nhiên làD4jG vD4jGô co9Swùng hàpo2vi lòng,D4jG 2okganh chỉpo2v cpo2vười nhẹCkmH 2okgrồi vD4jGùi đầpo2vu vào2okg côngCkmH việc.

Hai ngườio9Sw đềuo9Sw kD4jGhông nCkmHói o9Swchuyện nữapo2v, CkmHkhông kho9Swí troo9Swng CkmHphòng làm vipo2vệc 2okgdường nhCkmHư cóD4jG m2okgột dònD4jGg khD4jGí m2okgềm mạCkmHi d2okgịu d2okgàng đanCkmHg chD4jGuyển động.

Chính vpo2vào lD4jGúc nà2okgy, mộ2okgt tio9Swếng D4jGgõ cCkmHửa o9Swnhanh gọnCkmH vo9Swang lo9Swên, hai n2okggười đồno9Swg thD4jGời ng2okgẩng đầu,2okg nhìno9Sw thấyD4jG độiCkmH o9Swtrưởng độpo2vi c2okgảnh sáD4jGt cầCkmHm mộto9Sw tậpo2vp tưo9Sw liệu, vẻD4jG mặtD4jG nghpo2viêm po2vtrọng bướco9Sw vào.

“Giáo sư,2okg CkmHcó mD4jGột v2okgụ á2okgn rD4jGất kỳ2okg quá2okgi, bêpo2vn phíaD4jG Bộ2okg Cô2okgng apo2vn muốn đểpo2v 2okgcậu xepo2vm thử.”

Tâm tìD4jGnh Giả2okgn Dpo2vao kpo2vhẩn trươngCkmH, gư2okgơng mo9Swặt Bo9Swạc D4jGCận Npo2vgôn lạio9Sw lộ rao9Sw vẻ2okg bìnhpo2v đạo9Swm to9Swhường 2okgcó: “Đượco9Sw thôi.”

Đội trưởngo9Sw CkmHđội cảD4jGnh 2okgsát nCkmHói tiếpD4jG: “Bảyo9Sw ng2okgày QuốcD4jG khán2okgh, 2okgở năm thàCkmHnh phố2okg tro9Swong cảpo2v nước,D4jG 2okgphát sinCkmHh po2vcác CkmHvụ áo9Swn phónCkmHg hỏaD4jG CkmHtạo tho9Swành CkmHthương vong rấ2okgt lớnpo2v cD4jGho o9Swngười vo9Swà tCkmHài sảnpo2v. Hun2okgg tpo2vhủ o9Swcủa o9Swnhững v2okgụ CkmHán 2okgnày, đềD4jGu o9Swchết trong biểnpo2v D4jGlửa, cũpo2vng co9Swó 2okgđể l2okgại dD4jGi tpo2vhư. NhCkmHưng CkmHchúng tD4jGôi p2okghát hiệnCkmH D4jGra mộtCkmH hCkmHiện tượng kD4jGhông bìnho9Sw thườD4jGng, saCkmHu khpo2vi t2okghống kCkmHê pháo9Swt 2okghiện: NCkmHăm CkmHvụ o9Swán này,CkmH đ2okgều dùngCkmH D4jGmột loại kho9Swí đpo2vốt gpo2viống nhapo2vu, bo9Swật lửa2okg giCkmHống nhCkmHau. To9Swrong đóD4jG cpo2vó CkmHba vCkmHụ D4jGán lắppo2v đặt2okg o9Swtrang bị kípD4jG CkmHnổ, mD4jGà nhpo2vững 2okgtrang bịCkmH o9Swnày lạpo2vi o9Swcùng CkmHmột loại.”

Bạc CậCkmHn CkmHNgôn đão9Sw đứngCkmH lêno9Sw, tiếCkmHp n2okghận tư2okg liệuD4jG trêno9Sw CkmHtay aD4jGnh ta, po2v nhanh c2okghóng xeCkmHm CkmHlướt po2vqua, đôio9Sw 2okgmắt hẹ2okgp dàpo2vi o9Swnhất thờipo2v ló2okge sáng.

“Quả nhi2okgên... làCkmH mD4jGột vụ2okg o9Swán rD4jGất tD4jGhú vị.”

***

Câu chuyện nhỏD4jG số2okg 8

Trung t2okghu, Bạo9Swc Cpo2vận NgônCkmH 2okgtrả lời2okg co9Swâu hỏpo2vi c2okgủa đpo2vộc giả.

Lão MCkmHặc: Xi2okgn chàD4jGo CkmHmọi ngườiCkmH, o9Swtrong 2okgngày hộiCkmH Tru2okgng 2okgthu hôm 2okg nay, ch2okgúng tôo9Swi mờipo2v Bạpo2vc o9SwCận Ngôpo2vn tiCkmHên sCkmHinh đếno9Sw trướcpo2v mànpo2v hình2okg, trảCkmH lờ2okgi o9Swnhững vấn CkmHđề củapo2v m2okgọi ngo9Swười. ĐươngD4jG nhiD4jGên bởpo2vi vì2okg buổ2okgi tốiCkmH an2okgh ấyCkmH cD4jGòn cóo9Sw cpo2vhuyện khác2okg (mọi ngư2okgời biếto9Sw po2vlà gìpo2v màCkmH), co9Swho npo2vên chỉpo2v cóD4jG th2okgể nánpo2v lCkmHại mấD4jGy ph2okgút. MD4jGời mo9Swọi ngườipo2v nhanh chóngD4jG đ2okgặt c2okgâu hỏi!

Bạc 2okgCận Ngô2okgn: CôD4jG đã2okg lãpo2vng pCkmHhí m2okgất năm2okg D4jGphút rồi.

Lão MặCkmHc: ...Vấ2okgn đề2okg đầuCkmH tiên:o9Sw D4jGTối qD4jGua làmpo2v mấy2okg lầCkmHn? Nhữo9Swng vấn đềo9Sw spo2vau đâyCkmH đềuo9Sw làD4jG CkmHdo các2okg 2okgđộc go9Swiả đặtD4jG po2vcâu hỏipo2v thCkmHông qu2okga CkmHQQ củao9Sw lD4jGão Mặc.po2v Oa2okgn CkmHcó đầu nợD4jG cóo9Sw po2vchủ, khD4jGông po2vliên quD4jGan D4jGgì đếCkmHn lãoD4jG Mpo2vặc đâu.

Bạc Cậnpo2v Ngôn:po2v Bo9Swốn lpo2vần. KhôD4jGng tínCkmHh lần2okg đ2okgầu tiên.

Lão Mặc:2okg 2okgTại sao9Swo o9Swkhông CkmHtính lầpo2vn đầuo9Sw tiên?

Bạc CkmHCận Ngôn:o9Sw CD4jGô cóo9Sw thD4jGể po2vim lặngo9Sw đượcpo2v rồiCkmH, vấn2okg đCkmHề tiếD4jGp theo.

Lão Mặc2okg: ...Vấpo2vn đềCkmH thứo9Sw o9Swhai: Thịt2okg CkmHăn ng2okgon không?2okg Tần2okg suấ2okgt sau nàpo2vy 2okgnhư thếD4jG nào?

Bạc CCkmHận Ng2okgôn (D4jGmỉm cười):o9Sw Đâyo9Sw lào9Sw mộtCkmH vấnpo2v po2vđề rấto9Sw hay2okg. TôCkmHi cảm CkmH thấy vD4jGô CkmHcùng hoàD4jGn mỹ,D4jG po2vtần suấo9Swt D4jGsẽ tùy2okg thCkmHuộc o9Swvào tâD4jGm CkmHtình, npo2vhưng 2okgmỗi ngCkmHày đpo2vều sẽ làm.

Lão Mặc:D4jG CậCkmHu cảCkmHm thấy2okg lúD4jGc nàCkmHo thD4jGì Gio9Swản DaCkmHo đángCkmH yêuo9Sw nhất?

Bạc o9SwCận Ngôn:po2v ỞCkmH dướio9Sw xCkmHu tpo2vhế củao9Sw hor2okgmone tpo2vhì bấtpo2v cứCkmH lpo2vúc nào CkmHtrong mắtD4jG tôiCkmH co9Swô ấD4jGy D4jGcũng đều2okg D4jGdễ tCkmHhương cpo2vả. Đo9Swộc giả2okg 2okghỏi vấn2okg đD4jGề nàyo9Sw rõCkmH 2okgràng là conCkmH gáiD4jG, thiếu2okg sựCkmH hiể2okgu biết2okg đpo2vối vớiCkmH đàn2okg ôo9Swng. ĐD4jGề ngh2okgị đCkmHi đọCkmHc thêm2okg o9Swmấy qo9Swuyển sáo9Swch về sự2okg tươpo2vng táD4jGc giữao9Sw 2okgcon tD4jGrai 2okgvà CkmHcon gái.

Lão 2okgMặc: 2okg... K2okghụ D4jGkhụ, lD4jGần D4jGđầu D4jGtiên 2okgbao lâu?

Bạc o9SwCận NgônCkmH 2okg(lạnh lD4jGùng no9Swhìn màCkmHn hì2okgnh 2okgmột cáiD4jG): o9SwCô trướcD4jG po2vkhi đặt câpo2vu hỏ2okgi ko9Swhông cD4jGó maD4jGng the2okgo ED4jGQ D4jGsao? 2okgHay là2okg cốpo2v po2vý muCkmHốn khiêuD4jG khích?

Lão Mặc:o9Sw .2okg.. Khụpo2v kD4jGhụ 2okgvấn đề2okg tiếpCkmH theo9Swo... (hộc2okg o9Swmáu) Lầo9Swn đầu tio9Swên cảmo9Sw giácCkmH no9Swhư thếCkmH nào?

Bạc CậnD4jG 2okgNgôn (yCkmHên lặngCkmH CkmHmột lpo2vát): Trên2okg thực2okg tếpo2v, tôo9Swi D4jGkhông ngại rờipo2v o9Swkhỏi quyCkmHển sácD4jGh nàyD4jG củapo2v po2vcô, kho9Swông thè2okgm đảo9Swm nhiệmCkmH v2okgai po2vnam chínho9Sw nữa.

Lão Mặc:o9Sw 2okgTôi po2vsai rồiCkmH! KhônD4jGg dám2okg nữaCkmH đâu,2okg vấD4jGn đềD4jG tiếppo2v t2okgheo! Muốn s2okginh c2okgon không?

Bạc Cậnpo2v Ngôo9Swn: 2okgKhông cpo2vó hứngpo2v thú2okg, khD4jGông mupo2vốn sinh.

Lão Mặc:po2v KhôD4jGng sD4jGinh thD4jGì k2okghông sinh2okg, dpo2vù sCkmHao cpo2vũng kCkmHhông do9Swo cậu quy2okgết định...

Bạc CậnD4jG NgD4jGôn: C2okgô nCkmHói cáipo2v gì?

Lão Mặc:D4jG KCkmHhông cCkmHó D4jGgì k2okghông c2okgó o9Swgì. VấnD4jG đCkmHề to9Swiếp po2vtheo, CkmHngày hôm 2okg sau o9Swcó ppo2vhải Giảno9Sw D4jGDao kh2okgông dậyCkmH o9Swnổi không?

Bạc C2okgận NgôD4jGn (cuD4jGối cùno9Swg cũno9Swg mỉmo9Sw po2vcười): Đươ2okgng nhiên2okg. Tpo2vuy rằng côCkmH po2vấy khônCkmHg bằngCkmH lòngo9Sw thD4jGừa nhậpo2vn chuypo2vện này.

Lão MặD4jGc: Áppo2v do9Swụng D4jGbiện phápCkmH 2okgtránh 2okgthai nho9Swư 2okgthế nào?

Bạc Cậno9Sw 2okgNgôn: Hpo2vôm quo9Swa tD4jGránh thao9Swi bD4jGằng cD4jGách bắCkmHn 2okgbên ngoài, BCS...o9Sw o9SwHai loạCkmHi nàD4jGy t2okgôi CkmHđều khôD4jGng tpo2vhích, no9Swếu s2okgo o9Swsánh thCkmHì o9Swsau nào9Swy s2okgẽ thiD4jGên vềo9Sw bắnD4jG bên ngo9Swoài hơn.

Lão Mặco9Sw: Thật2okg trD4jGực tiếp...2okg Mupo2vốn cD4jGó mấy2okg đD4jGứa c2okgon... o9SwXin lỗCkmHi bị trpo2vùng lặpD4jG rồi.

Bạc D4jGCận NgCkmHôn: po2vKhông đứo9Swa. Vấn2okg 2okgđề tiCkmHếp theo!

Lão Mặc:po2v Có2okg sợD4jG po2vchết không?

Bạc Cậnpo2v Ngôn:D4jG NóCkmHi thừ2okga, khônCkmHg sợ.po2v Vớio9Sw tD4jGrí thônpo2vg o9Swminh củaCkmH tôi 2okg thì muốD4jGn tCkmHôi chếD4jGt cũD4jGng rấCkmHt khó.

Lão Mặc:D4jG ..D4jG. Đây2okg là2okg logi2okgc gpo2vì D4jGchứ... TD4jGhật ho9Swỗn loạn...2okg VấCkmHn đề tiếpo9Sw theoCkmH: ĐCkmHối với2okg chịCkmH gáio9Sw có2okg cácCkmHh ngCkmHhĩ npo2vhư thếCkmH nào?

Bạc Cpo2vận Ngôn2okg: NgườiCkmH tCkmHhân quaD4jGn ho9Swệ sơ2okg sơ.

Lão MặCkmHc: (D4jGDoãn D4jGTư Ko9Swỳ, po2vxin tựCkmH cầuo9Sw phD4jGúc o9Swcho mìo9Swnh nhiD4jGều nhiều 2okg đi.) GiảnD4jG DaD4jGo 2okgcó 2okgnhiều nD4jGgười áiD4jG mộD4jG nCkmHhư vậo9Swy, o9Swanh dựCkmH địpo2vnh đố2okgi o9Swphó CkmHthế nào?

Bạc Cậpo2vn Ngôn:CkmH Tạpo2vi CkmHsao tôD4jGi phải2okg đốiD4jG o9Swphó bọnD4jG họ?po2v NhCkmHững tê2okgn đàn o9Swông đCkmHó từ2okg đầuD4jG đếno9Sw châD4jGn o9Swđều viết2okg CkmHđầy h2okgai từCkmH ngo9Swu xuẩn.

Lão Mặc:CkmH À!D4jG ĐàiCkmH từCkmH cCkmHhỗ nàypo2v o9Swxuất ho9Swiện rồi!o9Sw o9SwVấn đềo9Sw tiếo9Swp theo, po2v thích nhấCkmHt bộD4jG phCkmHận nàoD4jG củao9Sw GiảnCkmH Dao?

Bạc Cpo2vận NgônD4jG po2v(lại cCkmHười): Đôipo2v mắt.

Lão Mặo9Swc: Thậtpo2v thuầnCkmH D4jGkhiết! Hô2okgm napo2vy po2vlà Tro9Swung tpo2vhu, còD4jGn cóo9Sw độc 2okg giả hCkmHỏi cậuD4jG thíchCkmH ăD4jGn bD4jGánh Trpo2vung thCkmHu nhD4jGân gì?

Bạc po2vCận Npo2vgôn: No9Swhân 2okganh đào2okg kiểu2okg PhápD4jG. Go9Swiản Dao9Swo co9Swũng thích ăn.

Lão M2okgặc: 2okgOk, vấn2okg đềCkmH D4jGcuối cùngD4jG. Vàpo2vo lo9Swúc cáiD4jG go9Swì CkmHđó đóo9Sw, an2okgh nói nhữno9Swg gì?

Bạc Cậpo2vn Ngôno9Sw: Tuo9Swy rằnCkmHg cCkmHô 2okgnói khôno9Swg D4jGrõ, D4jGnhưng o9Swtôi ngh2okgĩ tôi hiểuo9Sw D4jGý củaD4jG côD4jG CkmHrồi. To9Swôi thpo2vừa nhận,o9Sw lúCkmHc đạo9Swt tpo2với caD4jGo tro9Swào, tCkmHư duCkmHy c2okgủa tCkmHôi sảno9Sw sinh o9Swra co9Swhút hỗ2okgn loạno9Sw tron2okgg mộtCkmH lD4jGúc, nCkmHên khD4jGông hề2okg CkmHnói go9Swì. NhưngCkmH cD4jGô CkmHbiết o9Swlà, tốCkmHc độ tưo9Sw 2okgduy củapo2v tôCkmHi vo9Swô cùnpo2vg nhpo2vanh, lD4jGúc đóCkmH cóD4jG rấo9Swt nhiềupo2v o9Swtừ lướD4jGt quo9Swa đầu2okg tôi.

Lão Mặc:o9Sw VCkmHí po2vdụ như?

Bạc 2okgCận Ngôn:o9Sw VíD4jG po2vdụ nho9Swư SCkmHo o9Swgreat, Unbeo9Swlievable, D4jGI aCkmHm fucking2okg her cùD4jGng vớpo2vi o9SwI loD4jGve o9Swher so9Swo much.

Lão Mặc:2okg V2okgừa muốno9Sw cười...D4jG vo9Swừa c2okgảm động...D4jG 2okgOk, vấn2okg đpo2về cuối cùng,o9Sw tpo2vết Trupo2vng to9Swhu, cóD4jG muốn2okg nóipo2v gCkmHì vớipo2v mọiD4jG po2vngười không?

Bạc Cậno9Sw Npo2vgôn (tro9Swầm tưo9Sw 2okgmột látD4jG): KhônCkmHg cpo2vó D4jGgì đpo2vể nói.

Lão Mặc:po2v CkmHCậu, cậu!po2v CậCkmHu khCkmHông chD4jGúc mọ2okgi ngưo9Swời Trupo2vng th2okgu vuCkmHi vCkmHẻ, cả nhà2okg đoàD4jGn viên,o9Sw to9Swôi kD4jGhông đo9Swể co9Swho cậo9Swu ăo9Swn to9Swhịt nữa.

Bạc CậnCkmH NgônCkmH (lại2okg lCkmHần CkmHnữa lạnhpo2v CkmHlùng ko9Swhinh bỉCkmH tác2okg giả,D4jG cuối cCkmHùng po2vbị CkmHép D4jGphải qo9Swuay vềD4jG p2okghía CkmHmàn po2vhình): po2vOk, Tpo2vrung tCkmHhu po2vvui o9Swvẻ, cảpo2v D4jGnhà đoD4jGàn viên.2okg Tạm biệt.