Hãy nhắm mắt khi anh đến - Chương 58

Chương 58

Ánh mặvS5dt trờNjD7i từvS5d b7vewa pvS5dhía chiế7vewu rọivS5d 7vewvào phòngbYcg, khi7vewến cảgbYc căn phZ48sòng svS5dáng rực7vew hgbYcẳn lên.

Giản Z48sDao đangZ48s nằgbYcm ngagbYcy truvS5dng tâvS5dm phZ48sát sáZ48sng trêvS5dn 7vewchiếc giườ7vewng lớn hỗnNjD7 loạn.NjD7 gbYcCòn BạcgbYc Cận7vew NNjD7gôn đangNjD7 chZ48sìm t7vewrong NjD7ánh ságbYcng huyễ7vewn vS5dhoặc đ7vewó, tạgbYci nvS5dơi bí mậNjD7t Z48sẩn g7vewiấu vS5dbảo vvS5dật, k7vewhông nZ48sgừng tìmgbYc kiếmZ48s đògbYci hỏi.

Ngôn n7vewgữ khôvS5dng đNjD7ủ đểNjD7 biZ48sểu NjD7đạt cảvS5dm xúNjD7c cZ48sủa gbYcanh gbYclúc nàvS5dy. MvS5dỗi một giọtvS5d vS5dmồ hôivS5d, mvS5dỗi mộtZ48s 7vewgiọt mậgbYct ngọtZ48s cgbYcủa côNjD7 ch7vewảy raZ48s, còNjD7n vS5dcó mgbYcỗi mộ7vewt tấcZ48s gbYcda gbYcthịt đang ruZ48sn NjD7lên củaZ48s cNjD7ô, dưZ48sờng nvS5dhư đềuZ48s bvS5dị 7vewanh nvS5dắm ggbYciữ, đềuNjD7 nhgbYcảy múZ48sa cùnggbYc anh.

Mỹ nZ48shân ygbYcêu kiềvS5du NjD7non Z48snớt nhvS5dư lanvS5d, chỉvS5d vvS5dì qNjD7uân tửgbYc vS5dmà cúi NjD7mình. Niềm7vew vZ48sui thíNjD7ch ngNjD7uyên thNjD7ủy nZ48shất củavS5d nvS5dam nữ,vS5d thZ48sì vS5dra làZ48s cvS5dhuyện đẹgbYcp đẽNjD7 diệugbYc kỳ đếnNjD7 tgbYchế. NhữngZ48s lờvS5di giảZ48si thíchvS5d đơnvS5d điệuZ48s qvS5dua 7vewloa về7vew chuyệnNjD7 tì7vewnh dụ7vewc tronNjD7g sách lZ48sý luận,NjD7 cZ48săn bảZ48sn giống7vew nNjD7hư cvS5dâu ch7vewuyện cườiNjD7 vậ7vewy. 7vewTheo NjD7anh Z48sthấy, nênZ48s đổiNjD7 thành ‘KgbYchông cácgbYch nNjD7ào 7vewmiêu tả7vew NjD7bằng vS5dchữ, gbYcđề ng7vewhị ngưZ48sời gbYcđọc nênvS5d đNjD7ích thânvS5d trảZ48si n7vewghiệm cảmNjD7 giác vNjD7ui sướngZ48s tộtgbYc đỉnhNjD7 trNjD7ong đó’.

Hơi tZ48shở dgbYcốc củaZ48s Z48scô b7vewị gbYcchôn 7vewgiấu giữagbYc đốngNjD7 chă7vewn, vòng7vew eZ48so tinh tZ48sế mgbYcềm mạiZ48s lNjD7ay đZ48sộng tNjD7heo từnZ48sg tiếtZ48s tấuZ48s cNjD7ủa anh7vew. GgbYcò 7vewmá đỏNjD7 bZ48sừng nh7vewư lửNjD7a, đô7vewi mật đNjD7ào đẫyZ48s đàvS5d nảy7vew lên,vS5d cònNjD7 vS5dcó đôiNjD7 cvS5dhân rgbYcun rẩ7vewy đaNjD7ng quấn7vew quanvS5dh evS5do agbYcnh... 7vewCô vNjD7ừa mềm NjD7 mại vS5dyếu đNjD7uối vS5dlại vNjD7ừa Z48smê ngưZ48sời. NjD7Mỗi mộtgbYc lầnZ48s tiếZ48sn vào,gbYc 7vewcảm vS5dgiác bvS5dị Z48scô vS5dnóng bỏng baovS5d c7vewhặt lấygbYc, Z48sđều gbYcmất h7vewồn v7vewô cùng.

Ngón t7veway lớnvS5d thoZ48sn dài,NjD7 nhẹNjD7 7vewnhàng vS5dvuốt v7vewe dọZ48sc tZ48sheo đườngNjD7 coNjD7ng nõn nvS5dà nNjD7hư tuZ48syết 7vewtrắng. CônZ48sg kgbYcích củ7vewa avS5dnh cũnggbYc giốNjD7ng phonvS5dg gbYccách gbYcxử lNjD7ý bgbYcất cứ chuyệnNjD7 gì7vew củavS5d anNjD7h vgbYcậy: nhaZ48snh 7vewchóng, chíngbYch xáZ48sc, NjD7mạnh mẽ,7vew lNjD7ại khôvS5dng mNjD7ất Z48sđi sựNjD7 tao gbYcnhã phónggbYc túngZ48s. T7vewoàn 7vewbộ quvS5dá gbYctrình angbYch NjD7vẫn khôNjD7ng quênNjD7 cúZ48si NjD7đầu bêvS5dn ta7vewi cvS5dô, dùng givS5dọng nóivS5d trầmvS5d th7vewấp g7vewợi cảgbYcm, trắvS5dng trợnZ48s gbYckích thí7vewch dvS5dụ hoặc:

“Ờ... xegbYcm vS5dra eNjD7m rấvS5dt t7vewhích tiế7vewt tấgbYcu ‘cNjD7hín cạnZ48s một7vew vS5dsâu’ này.”

“Đừng c7vewắn gbYcmôi, kêgbYcu rNjD7a đi,vS5d n7vewhư vậyvS5d sẽvS5d khi7vewến a7vewnh cNjD7àng sugbYcng sướng hơn.”

“Em đãvS5d gbYcẩm ướ7vewt nhưZ48s tNjD7hế Z48srồi kìaZ48s... BảovS5d 7vewbối, lNjD7ần nvS5dày 7vewsẽ càng vS5d tuyệt Z48shơn lZ48sần trước.”

...

Những NjD7lời nóivS5d ‘mặtvS5d dàgbYcy vôZ48s sỉ’7vew n7vewhư vậy,7vew t7vewhế Z48smà vẻNjD7 mặtNjD7 củavS5d anNjD7h vẫn cựcgbYc kỳ7vew thgbYcẳng thNjD7ắn châNjD7n thgbYcành, chỉZ48s khiế7vewn GiảngbYc 7vewDao xấZ48su hổvS5d đếZ48sn hvS5dận gbYckhông t7vewhể lấy băngZ48s 7vewkeo gbYcdán miệngNjD7 avS5dnh lạ7vewi. NjD7Nhưng tNjD7oàn thgbYcân 7vewcô NjD7đã sớZ48sm trởZ48s thànhZ48s 7vewđống bùNjD7n nhão, hôNjD7 7vewhấp đứ7vewt đoạn,NjD7 đâvS5du còngbYc h7vewơi sNjD7ức đểgbYc khángNjD7 nvS5dghị nữa?

Vì thếNjD7 Z48stiếp tục7vew bịvS5d Z48sanh dvS5dùng thâgbYcn tZ48shể vZ48sà lờivS5d nvS5dói, hZ48sai vS5dthứ cùng NjD7kích tvS5dhích cNjD7ảm qvS5duan, khoNjD7ái cảvS5dm nZ48sgày gbYccàng kịchNjD7 vS5dliệt, nggbYcày gbYccàng bénvS5d nhọn... ToàvS5dn thânNjD7 c7vewô dườngNjD7 n7vewhư đanZ48sg đắvS5dm chìNjD7m troNjD7ng hơZ48si thgbYcở nóZ48sng bỏngNjD7, Z48smờ mịNjD7t vS5dkhông c7vewhỗ che Z48sgiấu, NjD7duy nhấgbYct chỉvS5d gbYccó aNjD7nh vS5dở bênNjD7 trongbYcg cvS5dô, NjD7không ng7vewừng tiếnNjD7 vềZ48s 7vewphía trước,7vew mới làZ48s vS5dsự t7vewồn tạgbYci mã7vewnh liNjD7ệt cvS5dhân thực7vew nhất.

Rốt cuộcNjD7, trZ48song mộtNjD7 nháZ48sy mắt,Z48s lZ48sần đâm7vew sâuZ48s cuối7vew cùng7vew gbYccủa anh, Z48scánh tNjD7ay mạNjD7nh 7vewmẽ NjD7ôm Z48schặt lấ7vewy vS5deo cô7vew, 7vewthân hìnhNjD7 NjD7anh nặnNjD7g nềgbYc 7vewbao trùmgbYc lêgbYcn người 7vewcô. AZ48snh cgbYcũng khôgbYcng 7vewcòn luậgbYct độnvS5dg nữa,gbYc cZ48shỉ cgbYcó mỗNjD7i mộgbYct chgbYcỗ, lấvS5dy tiết7vew tấugbYc m7vewạnh mẽ gbYc nhất, cùnNjD7g Z48srun gbYcrẩy kgbYcịch liệt7vew vS5dvới bộgbYc phận7vew nvS5don nớNjD7t củaNjD7 cZ48sô. 7vewToàn vS5dthân GigbYcản DaNjD7o lạiNjD7 co rúvS5dt lầ7vewn nữa,gbYc 7vewbàn taZ48sy chốgbYcng trê7vewn lồngvS5d gbYcngực avS5dnh, vS5dhết mvS5dở rồiNjD7 lạiZ48s nắm,7vew cuốigbYc cùng vS5d cấu lấvS5dy dZ48sa thZ48sịt NjD7anh k7vewhông buông.7vew M7vewồ hgbYcôi tgbYcrên tránNjD7 anZ48sh rơgbYci xuốgbYcng mặvS5dt 7vewcô, gươgbYcng mặt gbYctrắng tZ48srẻo gbYctuấn tvS5dú ngZ48sạo mZ48sạn nhăZ48sn lạ7vewi, đvS5dôi mắt7vew gbYcđen sẫmgbYc vS5dlại từ7vew tvS5dừ ẩnZ48s hiệnNjD7 Z48sý cười...

“A...” 7vewAnh thởNjD7 dàvS5di mộvS5dt hơi,NjD7 xvS5doay mvS5dình lậvS5dt khỏi7vew ngườiNjD7 cô, gbYc cùng nằmZ48s sonZ48sg sZ48song trZ48sên giưNjD7ờng vớivS5d cô.

Hai ngườivS5d nhìvS5dn chằmZ48s c7vewhằm trầngbYc nvS5dhà, vẫn7vew chZ48sưa Z48sổn đ7vewịnh h7vewơi thở củZ48sa mình7vew, nh7vewất 7vewthời khZ48sông n7vewói a7vewi nó7vewi gbYcvới agbYci lờigbYc nàovS5d. Z48sGiản vS5dDao vớigbYc lvS5dấy c7vewái chăn Z48sđang cgbYcuộn thànZ48sh mvS5dột đống7vew bgbYcên cgbYcạnh, NjD7trùm 7vewlên ngZ48sười mìvS5dnh. AgbYcnh nhì7vewn NjD7sang, cũvS5dng l7vewật một vS5dgóc chăZ48sn NjD7chui vào.

Qua NjD7một vS5dlúc, avS5dnh giơgbYc NjD7tay ôgbYcm lấyNjD7 cô,7vew đgbYcể cvS5dô nNjD7ằm sấpgbYc Z48strong lòng mình.Z48s TrNjD7ong đôigbYc mắtZ48s than7vewh Z48slạnh, tìvS5dnh dục7vew vẫngbYc chưagbYc l7vewui đi,NjD7 nhvS5dưng ý7vew cườiNjD7 nhànZ48s nhạt đvS5dã tănvS5dg lên.

“Cảm giácgbYc Z48sthế nào?7vew” A7vewnh nvS5dhìn 7vewlên chiếcNjD7 đồnggbYc gbYchồ kigbYcểu cổvS5d ở troZ48sng gbYcgóc phòNjD7ng: “Lần7vew Z48snày lvS5dà 7vew1 gNjD7iờ Z48s34 vS5dphút. NếuNjD7 ngbYchư vS5dem Z48snhận thấy7vew gbYcchưa đủ,vS5d vS5dlần sau NjD7anh hovS5dàn to7vewàn cNjD7ó 7vewthể kévS5do dàiNjD7 thêm.”

Anh cốZ48s ýNjD7 c7vewường đivS5dệu thờivS5d gZ48sian, khiến7vew NjD7Giản D7vewao vừaNjD7 xấvS5du hổvS5d vừ7vewa buồn cNjD7ười. N7vewgón ta7vewy gãgbYci nhèNjD7 nhvS5dẹ vS5dlồng ngvS5dực anhvS5d: “Th7vewật NjD7ra NjD7anh khôngZ48s cNjD7ần đểgbYc ývS5d thờivS5d gian c7vewủa lNjD7ần đầuvS5d tiênNjD7. MớZ48si đ7vewầu vS5dchưa cgbYcó gbYckinh nghgbYciệm mà...”

Sắc mặvS5dt BNjD7ạc vS5dCận N7vewgôn lạZ48snh nhạZ48st trầmNjD7 mặc.

Tình hìvS5dnh lvS5dần đZ48sầu gbYctiên tối7vew quvS5da, hNjD7ai người7vew vvS5dẫn cgbYcòn gbYcnhớ rất rõ.gbYc BạcvS5d 7vewCận NgônNjD7 gbYctiến vS5dvào chưgbYca Z48sđược NjD7bao lâu,Z48s gbYcmới mạnNjD7h m7vewẽ Z48shoạt độngvS5d mgbYcấy chụcNjD7 lần, GiNjD7ản gbYcDao cũng7vew bắt7vew đZ48sầu thícvS5dh ứnZ48sg vS5dtừ trvS5dong cơn7vew vS5dđau, vS5dnhỏ Z48sgiọng nhvS5dư mgbYcuỗi kNjD7êu nvS5dói vớivS5d anh: “ỪvS5dm, cZ48só 7vewcảm giácgbYc rồi,7vew thậtvS5d thZ48soải máigbYc.” CógbYc lẽ7vew bgbYcị lờgbYci tìnhZ48s tvS5dự Z48scủa người trvS5dong lòng7vew kíchNjD7 thNjD7ích, chvS5dỉ thấyvS5d gươnvS5dg mặt7vew tuấnNjD7 tZ48sú NjD7của gbYcanh lNjD7ộ Z48sra vvS5dẻ cNjD7ăng cứnvS5dg. gbYcLần đầu vS5dtiên pZ48shá lệ,vS5d tronvS5dg mắtNjD7 gbYcanh ánhNjD7 NjD7lên nhiềuvS5d t7vewia pZ48shức tạp:gbYc khó7vew nhịgbYcn, khgbYcông Z48snỡ, nóng bỏng,vS5d xgbYcấu hổ..vS5d. đủvS5d lNjD7oại cảm7vew xúc7vew gbYcđan xgbYcen vàZ48so ngbYchau, 7vewanh liềnNjD7 cấp7vew tZ48sốc rútvS5d 7vewlui ra ngoài...

Bạc CậnZ48s NgbYcgôn gbYcđương nhNjD7iên hiểvS5du Z48srất rõ,gbYc vS5dlần đvS5dầu tiêngbYc củgbYca đànvS5d ông bởiZ48s vìgbYc bịNjD7 kíZ48sch thícNjD7h Z48slạ lZ48sẫm vàNjD7 mãnhZ48s liệZ48st, Z48sđa vS5dsố NjD7đều rấtgbYc ng7vewắn ngủi.7vew NhưnZ48sg điểm mấZ48su chố7vewt lvS5dà, trướcgbYc vS5dkhi Z48slàm v7vewới GiZ48sản DaogbYc, aNjD7nh tigbYcn chắcZ48s rằng,vS5d bảnZ48s thgbYcân m7vewình tNjD7rên phương dgbYciện 7vewnày cũngvS5d c7vewó thiênZ48s pvS5dhú khô7vewng giống7vew Z48svới ngưNjD7ời bgbYcình t7vewhường, gbYchoàn toàn gbYc có thểZ48s khiNjD7ến Z48slần đầu7vew tiêngbYc NjD7của gbYccô NjD7có được7vew trảigbYc nghiệmvS5d c7vewực kỳgbYc dNjD7ài NjD7cực kZ48sỳ mãNjD7nh liệt...

Vì thZ48sế sgbYcau khvS5di NjD7chuyện tvS5dối vS5dqua xZ48sảy r7vewa, mvS5dấy lầZ48sn svS5dau đZ48só, gbYcanh đều khôgbYcng n7vewgừng kZ48séo dài7vew tgbYchời gvS5dian, nhZ48sưng dườngZ48s nhưNjD7 thgbYcất Z48sbại lầngbYc đầu7vew tiêZ48sn khiếnNjD7 agbYcnh có chgbYcút khônNjD7g gbYccam lòng.gbYc vS5dHôm nagbYcy vừaZ48s NjD7tỉnh dậygbYc, aZ48snh l7vewại Z48snhịn kNjD7hông được7vew muốZ48sn thêm m7vewột lvS5dần, chínhvS5d làNjD7 muốnNjD7 Z48sthể h7vewiện thvS5dực 7vewlực củavS5d mìn7vewh vớNjD7i GiảnZ48s DgbYcao lầnvS5d nvS5dữa, đồvS5dng thời cũvS5dng thàngbYch cZ48sông ggbYcia tZ48săng thờNjD7i giagbYcn bìnhNjD7 quânZ48s bavS5do gồZ48sm cả7vew Z48slần đầvS5du Z48stiên, nânZ48sg gbYclên hơn mvS5dột Z48stiếng đồnggbYc hồ.

Con svS5dố nvS5dày, cũng7vew Z48scoi như7vew vS5dkhiến an7vewh cNjD7ó chúZ48st vNjD7ừa lò7vewng vớigbYc bản tNjD7hân mình.

“Xin lỗiZ48s vgbYcì NjD7đã làmgbYc Z48sem sưngbYcg lêvS5dn.” AgbYcnh cúvS5di đầuNjD7 nvS5dhìn chằmZ48s chvS5dằm cô nói:NjD7 “NhưnggbYc màZ48s gbYckhông cvS5dần 7vewlo lắngZ48s, trovS5dng n7vewhà cNjD7ó thuốvS5dc. H7vewơn nZ48sữa aNjD7nh thgbYcấy tvS5dính đàn hồNjD7i củavS5d dZ48sa eNjD7m rất7vew tốt,gbYc chắcZ48s sẽvS5d nhagbYcnh vS5dchóng hồivS5d phNjD7ục Z48slại nguyêngbYc tr7vewạng thôi.” RZ48sõ vS5dràng Z48strong Z48sđầu a7vewnh lạigbYc đanZ48sg gbYcliên tưởngNjD7 đến7vew hZ48sình ảnZ48sh củagbYc cgbYcái gọiNjD7 làZ48s ‘nguyên trạnZ48sg’, ýZ48s cư7vewời cNjD7àng 7vewthêm tNjD7hâm sâu.

Giản DagbYco nNjD7hất thvS5dời đỏZ48s bừnggbYc cZ48sả mặt,NjD7 NjD7giơ taNjD7y đấmvS5d agbYcnh một7vew cái: “SvS5dao anZ48sh lvS5dại có.vS5d.. loạiNjD7 tvS5dhuốc này?”

Bạc vS5dCận Ngôn7vew nởgbYc nụZ48s cưNjD7ời ki7vewêu ngạo7vew ligbYcếc cvS5dô mộ7vewt cávS5di: “LàmNjD7 tình gbYclà bvS5dước qugbYcan trọnZ48sg troZ48sng việcvS5d gbYcphát triểnvS5d qgbYcuan hvS5dệ giữZ48sa an7vewh 7vewvà gbYcem, vS5dem c7vewho rằng anhZ48s svS5dẽ 7vewcó NjD7chỗ nàNjD7o kZ48shông s7vewuy Z48snghĩ cgbYchu đáo?”

Giản 7vewDao Z48syên l7vewặng tronZ48sg giâvS5dy lát,vS5d mỉZ48sm NjD7cười vS5dđáp: 7vew“Đúng rZ48sồi, rất chugbYc đáovS5d, trgbYcừ vS5dlần đầu7vew ti7vewên nhanZ48sh nZ48shư t7vewia vS5dchớp ra.”

Cô ngbYcói lờivS5d nà7vewy hoàZ48sn NjD7toàn ch7vewính NjD7là cZ48shâm ngvS5dòi vS5dnổ, mgbYcắt BạvS5dc CậZ48sn Ngôn chợtgbYc tối7vew lại,7vew nhìZ48sn ch7vewằm chằmNjD7 côNjD7 mấy7vew giây.7vew 7vewAnh chỉgbYc nhNjD7ìn thôiNjD7 cvS5dũng gbYckhiến lòng 7vewcô NjD7run NjD7rẩy, côZ48s lậpvS5d tứcgbYc xZ48soay ng7vewười muốn7vew xNjD7uống giNjD7ường: “EZ48sm đivS5d tắ7vewm trước...”

Eo lạigbYc bịZ48s aNjD7nh tóZ48sm chặt,Z48s thgbYcân thểvS5d đànvS5d 7vewông cNjD7ao ggbYcầy đègbYc lêvS5dn lầvS5dn nữa, khZ48sí nóvS5dng bvS5dao NjD7trùm Z48slấy côNjD7, đô7vewi mắvS5dt đvS5den thẫmgbYc nh7vewìn cZ48sô chăvS5dm vS5dchú: “XevS5dm rvS5da t7vewhời gian bìgbYcnh quZ48sân vẫZ48sn ch7vewưa đủNjD7 7vewlâu, mgbYcới khNjD7iến eNjD7m gbYcnhớ mãZ48si khônZ48sg quêngbYc gbYclần đầuvS5d tiên.”

Thân dướivS5d bắt7vew đầu7vew mạnhvS5d vS5dmẽ tvS5diến vàgbYco, GiảnNjD7 DNjD7ao thégbYct m7vewột t7vewiếng chói tai7vew: “E7vewm s7vewai r7vewồi, NjD7em vS5dsai NjD7rồi, đủvS5d rNjD7ồi đủZ48s rồi.”

...

Căn phògbYcng lạNjD7i quvS5dấn quZ48sýt gbYcsi mê.

Khi GiảnvS5d D7vewao t7vewỉnh dgbYcậy gbYclần nữavS5d, đãZ48s vZ48sào gbYcgiữa trưZ48sa. C7vewả cănNjD7 phòng Z48slấp gbYclánh dưgbYcới 7vewánh mặtZ48s t7vewrời từvS5d bốnNjD7 phía,7vew NjD7mùi hươnggbYc ấmNjD7 7vewáp sạcvS5dh sNjD7ẽ gbYcbao trùm vS5dlấy NjD7thân thể7vew rãgbYc rời7vew vgbYcô lựvS5dc cgbYcủa cô.

Trong phgbYcòng tắvS5dm truyềnNjD7 NjD7ra tZ48siếng nưgbYcớc chảygbYc, Bạc7vew CậnNjD7 gbYcNgôn đ7vewang tắm. NjD7Cô tZ48srốn ởZ48s tronNjD7g cvS5dhăn nZ48sgơ ngẩnvS5d mộtNjD7 lNjD7úc, nhớZ48s đế7vewn vS5dmỗi gNjD7iây pvS5dhút củgbYca tốgbYci quaZ48s và NjD7sáng nNjD7ay, liềnZ48s c7vewảm thNjD7ấy tri7vewền miênNjD7 gbYckích độnvS5dg nhZ48sư mộtNjD7 giấ7vewc m7vewơ. HiệZ48sn giNjD7ờ, cô gbYc đã thậtNjD7 sgbYcự đeZ48sm cảNjD7 thâ7vewn gbYcthể 7vewgiao gbYccho aZ48snh rvS5dồi. ÝNjD7 n7vewghĩ NjD7này, chỉgbYc nghĩvS5d Z48sthôi gbYccũng khiếZ48sn lòng ng7vewười ngọ7vewt Z48sngào tvS5dan chảy.

Đúng lúcZ48s này,vS5d đi7vewện thoạNjD7i 7vewcầm ta7vewy củaZ48s BạcNjD7 Z48sCận Ng7vewôn đNjD7ặt trên bgbYcàn vanvS5dg lê7vewn, 7vewGiản NjD7Dao quấn7vew l7vewấy NjD7ga giườngvS5d điNjD7 quNjD7a, cầm7vew lêZ48sn xevS5dm thì7vew gbYcthấy l7vewà của PhóNjD7 NjD7Tử Ngộ.

Sao angbYch ấyZ48s lạ7vewi gọiNjD7 vàoZ48s NjD7giờ nàyZ48s? GiảnvS5d DagbYco tZ48shoáng có7vew cảmNjD7 giác x7vewấu hổgbYc NjD7như bNjD7ị ngư7vewời tNjD7a vS5dbắt gặp,7vew caNjD7o gbYcgiọng nóiNjD7: “ĐiệngbYc th7vewoại c7vewủa NjD7Tử Ngộ.”Z48s Z48sSau đ7vewó bắt mágbYcy 7vewnói: “TửZ48s Z48sNgộ, Z48sanh chờNjD7 chútNjD7, agbYcnh ấyvS5d tới7vew nvS5dgay đây.”

Phó vS5dTử NNjD7gộ ởvS5d đầu7vew bêvS5dn kZ48sia hì7vewnh ngbYchư đanggbYc cưNjD7ời: “K7vewhông vội khôngZ48s vộZ48si, rờigbYc giườngvS5d rồiZ48s àNjD7? KhôngbYcg gbYclàm phiềZ48sn ha7vewi ngưvS5dời chứ?”

Gò NjD7má GiảnvS5d NjD7Dao gbYcnhất thờiNjD7 nvS5dóng bừnvS5dg, rõ7vew ràgbYcng làNjD7 Z48sanh ấgbYcy 7vewbiết rồNjD7i. Lúc Z48snày gbYcthấy BạNjD7c CậnZ48s NgôNjD7n Z48sđi rgbYca vS5dtừ phònZ48sg tắ7vewm, vS5dcô gbYcdứt Z48skhoát vS5dkhông đáp,vS5d đNjD7ưa điện thoạivS5d cvS5dho anh.

Mái 7vewtóc NjD7của BạcvS5d CậZ48sn NgôngbYc vẫngbYc cvS5dòn ẩmgbYc ướtNjD7 Z48snhỏ nước7vew, vS5dchưa mặc vS5d quần vS5dáo, chỉZ48s quấNjD7n mộtgbYc cáZ48si khănvS5d tZ48sắm qua7vewnh 7veweo, lạ7vewi càn7vewg lộZ48s rõgbYc đường7vew con7vewg toà7vewn thân tNjD7rần trụiNjD7, thogbYcn dgbYcài, vS5drắn rỏi.

Giản DagbYco ngồigbYc ởvS5d trê7vewn givS5dường nvS5dgắm 7vewanh, gòNjD7 Z48smá hơigbYc nóng7vew lên, gbYc nhưng lạivS5d cảmvS5d thấy7vew mềmgbYc lòng.

Sau nàgbYcy, 7vewbọn họZ48s 7vewsẽ tgbYchường xuvS5dyên trầvS5dn Z48strụi đNjD7ối m7vewặt Z48snhau thế này.

“Có chuyNjD7ện gì?”Z48s LZ48súc BạcNjD7 CvS5dận NgvS5dôn tivS5dếp gbYclấy điệvS5dn 7vewthoại, trongZ48s mắt vẫgbYcn cgbYcòn Z48sý cườigbYc nvS5dhàn nhạt.

Phó TvS5dử NgộZ48s vốngbYc muốn7vew gọi7vew điệ7vewn quZ48san tâ7vewm bạn.Z48s gbYcDù sgbYcao GiảnZ48s DvS5dao trời sZ48sinh tínZ48sh 7vewtình điềmNjD7 đạmNjD7 hgbYcay vS5dthẹn thùnggbYc, tvS5duy 7vewrằng B7vewạc CậngbYc Ng7vewôn cóvS5d để7vew ý nhưnvS5dg thậtgbYc sựNjD7 lNjD7à dâgbYcy thần7vew Z48skinh rấNjD7t tZ48shô. vS5dCho nêngbYc aZ48snh NjD7sợ Bạc7vew CZ48sận 7vewNgôn tốiNjD7 qNjD7ua gặp khó7vew khăn.gbYc HiệngbYc giờNjD7 n7vewghe thấyZ48s giọngNjD7 Z48sđiệu củgbYca bgbYcạn, l7vewàm gZ48sì cógbYc đạoZ48s lvS5dý chưvS5da ăgbYcn được, ngược7vew gbYclại khônggbYc chừZ48sng vS5dcòn l7vewà rất7vew nvS5do nữNjD7a kìa.

Chậc c7vewhậc chậc.NjD7.. TiểvS5du th7vewư GiảvS5dn DNjD7ao, thật7vew NjD7sự khNjD7ổ t7vewhân evS5dm rồi,7vew xử nvS5dam NjD7hai mươZ48si sáuNjD7 nămgbYc đấy!

Vì thếgbYc angbYch nógbYci với7vew BạgbYcc gbYcCận NgZ48sôn: “KhôZ48sng có7vew 7vewgì, cgbYchỉ mugbYcốn chúc 7vew mừng thvS5dôi.” Lại7vew cườiZ48s cườgbYci 7vewhỏi: “CảmZ48s vS5dgiác tvS5dhế nào?”

Ý cườiZ48s trênvS5d mZ48sôi BạgbYcc CậnZ48s NgônvS5d cvS5dàng sgbYcâu: “CávS5dm ơvS5dn, cảmNjD7 giácNjD7 vô cùngNjD7 tuyệt7vew vời.”

Giản 7vewDao 7vewở bê7vewn cạ7vewnh nghNjD7e thấZ48sy agbYcnh NjD7nói nhgbYcư tvS5dhế, lậpZ48s tứcgbYc muốn phgbYcát điêZ48sn, cvS5dầm lấygbYc gNjD7ối đầuNjD7 7vewném NjD7về Z48sphía anhZ48s. NjD7Bạc CậZ48sn NZ48sgôn 7vewbị độtZ48s kícvS5dh vS5dliếc mắt nhìngbYc vgbYcề Z48sphía cô.

“Đừng cZ48só thảogbYc luậnZ48s chuyNjD7ện đvS5dó vớigbYc 7vewPhó gbYcTử Ngộ!”vS5d CôgbYc đèvS5d thấp7vew giọng gbYcnói qu7vewát lên.

Bạc Z48sCận NgôgbYcn cưgbYcời vS5dnhẹ: “OgbYck.” QZ48suay lạiNjD7 7vewnói vS5dvới điện7vew thoại: “vS5dCô ấygbYc xấuvS5d hổvS5d rồi,vS5d t7vewôi không7vew địnhvS5d nóZ48si tiếpZ48s, nNjD7hưng m7vewà chắcgbYc NjD7cậu cóZ48s vS5dthể tưởngZ48s tượng được,Z48s ýgbYc nghĩaNjD7 củavS5d từZ48s gbYcvô cùngNjD7 gbYctuyệt vờivS5d l7vewà gvS5dì. ChúvS5dng vS5dtôi vS5dtương đốiNjD7 sunZ48sg sướnNjD7g, mộgbYct lần nữaNjD7 cágbYcm ơNjD7n gbYcnhững kiến7vew gbYcnghị vgbYcà sZ48sự qu7vewan NjD7tâm c7vewủa cậu.”

Giản 7vewDao: “...”

Cúp 7vewđiện thoạiZ48s, BạcNjD7 Z48sCận NgônZ48s vgbYcừa quavS5dy Z48sngười đ7vewã NjD7nhìn thấgbYcy Giản DvS5dao đaNjD7ng NjD7bỏ vS5dga giường7vew quấZ48sn quagbYcnh ngườNjD7i gbYcra mặcvS5d gbYcđồ ngủ,7vew 7vewcó 7vewlẽ Z48sđịnh đZ48si tắm7vew rửa7vew. gbYcĐường cong trắNjD7ng trẻoNjD7 mềmgbYc mạvS5di xgbYcinh đẹp,7vew bộZ48s phZ48sận lugbYcng linNjD7h đẫyNjD7 đvS5dà lướvS5dt q7vewua trvS5dước mắt anhZ48s, lgbYcại mộtNjD7 lần7vew vS5dnữa dễNjD7 dZ48sàng trZ48sêu chvS5dọc 7vewlòng Z48sanh nổigbYc lêngbYc mộtvS5d cơvS5dn lửagbYc nóng.

Ờ... CôNjD7 thuộcZ48s vềZ48s anhNjD7, Z48sloại cảmvS5d givS5dác nàyNjD7 thậ7vewt Z48ssự quáNjD7 tNjD7uyệt vời.

Giản D7vewao vvS5dừa NjD7quay đầuvS5d lại,gbYc lậpZ48s tNjD7ức trônvS5dg thấgbYcy ánNjD7h mắtgbYc củagbYc Bạc CậNjD7n Z48sNgôn đang7vew sávS5dng qNjD7uắc nhgbYcìn về7vew phíZ48sa mình.

“Sao thế?”

Bạc CậngbYc NgNjD7ôn trvS5dầm NjD7tư trongbYcg giâyZ48s Z48slát, Z48stổ chứ7vewc lvS5dại cNjD7ác từgbYc ngữ củavS5d mình,gbYc chgbYcọn 7vewmột gbYccách chínhgbYc xácNjD7 nhZ48sất đểvS5d bigbYcểu gbYcđạt cZ48sảm giZ48sác NjD7của aZ48snh đvS5dối với7vew cô.

“Nếu nhvS5dư sớNjD7m biZ48sết hợvS5dp vS5dthành gbYcmột thểZ48s vớivS5d 7vewem vềgbYc cảvS5d Z48scơ Z48sthể và gbYc linh hồnvS5d sẽgbYc ma7vewng đế7vewn cảmNjD7 gZ48siác vS5dsung sưNjD7ớng tột7vew đ7vewỉnh tNjD7hế nàyNjD7. TNjD7ừ nggbYcày đầNjD7u tiênvS5d gặpvS5d mặt emNjD7, avS5dnh 7vewđã vS5dngỏ lời7vew vớivS5d Z48sem nvS5dgay lậpZ48s tức.”

Cần ggbYcì phảZ48si p7vewhí Z48sphạm NjD7biết vS5dbao t7vewhời gZ48sian nvS5dhư vậy,gbYc nếNjD7u không vS5danh NjD7sớm đãgbYc Z48snắm gbYctay Z48scô cgbYcùng nhvS5dau đZ48sắm vS5dchìm vS5dtrong hạvS5dnh Z48sphúc rồi.

Giản DaNjD7o vS5dhơi giậtNjD7 mìnNjD7h, mộtvS5d cNjD7ảm gbYcgiác hạvS5dnh Z48sphúc ngọtNjD7 ngào,7vew mềm mạ7vewi lZ48san tỏZ48sa gbYctrong lồnZ48sg ngực.

Cái ngườZ48si vS5dnày... ngàgbYcy vS5dđầu tiênvS5d đNjD7ã ngỏZ48s lNjD7ời, nế7vewu thậtvS5d gbYcnhư thế, gbYc đúng NjD7là rvS5dất pNjD7hù NjD7hợp vớ7vewi vS5dtác phvS5dong ngạgbYco mạnNjD7, tgbYcự đạiZ48s l7vewại lộ7vew liNjD7ễu trắnNjD7g trNjD7ợn của anh.

Nhưng mà...

“Cám ơnZ48s, 7vewem cũ7vewng 7vewrất vS5dvui.” Z48sCô thNjD7ì thầm.

Rất vS5dvui đượcgbYc ởgbYc cNjD7ùng với7vew 7vewanh, tuZ48sy rằngvS5d câgbYcu nóiZ48s giảgbYc địnhNjD7 nNjD7ày củZ48sa anh hoNjD7àn toZ48sàn gbYckhông Z48scó logicgbYc, nhưgbYcng lạNjD7i lgbYcà lầngbYc đầuvS5d NjD7tiên anNjD7h Z48svì emZ48s, nóNjD7i vS5dra những lờiNjD7 cảmNjD7 t7vewính khôvS5dng log7vewic nhưvS5d vậy.

Bởi vìvS5d angbYch yêuZ48s emNjD7, mZ48sà eZ48sm cũvS5dng y7vewêu Z48sanh s7vewâu đậm.

***

Chớp mắvS5dt đãZ48s qgbYcua 7vewkỳ nghỉZ48s QuZ48sốc vS5dkhánh dNjD7ài ngày,7vew cóvS5d ngườivS5d vS5dtrải qua thậvS5dt nNjD7gọt ngàoZ48s gbYcnồng nhiệt,7vew 7vewcó ngườvS5di tvS5drải Z48squa thậtvS5d phonvS5dg Z48sphú mNjD7ệt mvS5dỏi, cvS5dũng có ngưNjD7ời lạZ48si trảigbYc qNjD7ua vS5dthật đauvS5d khgbYcổ tuyệZ48st vọng.

Đêm tốiZ48s nZ48sgày vS5d7 7vewtháng vS5d10, ngàyvS5d cuố7vewi cù7vewng của7vew kỳgbYc nghvS5dỉ dàZ48si, ởvS5d một thànhNjD7 phốgbYc nàgbYco NjD7đó t7vewại pvS5dhía vS5dnam, tro7vewng mộvS5dt NjD7công xưNjD7ởng vS5dâm Z48su yNjD7ên tĩnh.

Một ngNjD7ười vS5dđàn ôngNjD7 trunvS5dg ni7vewên đZ48sang gbYcrun gbYclẩy bẩy,Z48s tvS5day gbYccầm mộtgbYc bình xvS5dăng, rướiZ48s 7vewđầy lêgbYcn Z48smặt đấtNjD7 chuZ48sng quanh.

“Cầu 7vewxin cậu...Z48s đừng7vew NjD7như vậy.NjD7..” GiọngNjD7 NjD7nói cgbYcủa ôZ48sng nứcNjD7 nở nNjD7ghẹn 7vewngào, ng7vewười đàn7vew gbYcông cườngvS5d trágbYcng lúcgbYc n7vewày lạNjD7i 7vewrơi lệvS5d đầy7vew mặt:vS5d “BagbYc vS5dmá tvS5dôi tuổZ48si tác đ7vewã cagbYco, còvS5dn có7vew vợNjD7 v7vewà co7vewn NjD7nhỏ. CZ48sầu vS5dxin cậuNjD7 đừnZ48sg giZ48sết tôi,Z48s tại7vew svS5dao l7vewại là tôi...”

Trong bónZ48sg tốZ48si, một7vew giọgbYcng ngbYcói đànvS5d ôNjD7ng gbYcvô NjD7cùng êZ48sm tNjD7ai vS5dvà trầm thvS5dấp va7vewng lêZ48sn: “vS5dBởi vgbYcì tôivS5d thấyvS5d ôngNjD7 rấtgbYc vvS5dừa ývS5d, chZ48so vS5dnên mZ48sới Z48schọn ông.”

Người Z48sđàn ônggbYc đóvS5d tNjD7hật sựZ48s lgbYcà vS5dkhóc không7vew Z48sra nướcgbYc mắt.7vew Nhưng ônZ48sg biếtNjD7 7vewsự tà7vewn nhẫnNjD7 củaZ48s ngưZ48sời Z48snày, hiểZ48su bả7vewn gbYcthân kh7vewông còZ48sn cáchvS5d Z48snào khNjD7ác. Ông vS5d run rẩygbYc gZ48siơ bậ7vewt lửgbYca lênNjD7, Z48sngọn lửZ48sa bốNjD7c caZ48so trvS5dong đêmvS5d tốigbYc hế7vewt sNjD7ức dữZ48s tợn.

“Cậu NjD7sẽ gbYctha cZ48sho ngườ7vewi vS5dnhà củavS5d gbYctôi gbYcchứ?” ÔNjD7ng NjD7run gNjD7iọng hỏi7vew: “Chỉ cZ48sần gbYctôi đốt7vew lNjD7ửa, gbYctất cZ48sả n7vewhững quảgbYc bgbYcom đanggbYc đặtNjD7 vS5dtrong nhàvS5d tNjD7ôi gbYcsẽ vS5dđược gvS5dỡ bỏ hết7vew ph7vewải không?”

“Đương gbYcnhiên.” NgườgbYci Z48skia đápZ48s: “7vewTôi b7vewảo đảmvS5d bọnZ48s họZ48s sẽNjD7 khônNjD7g hề cZ48sảm tNjD7hấy điều7vew gìvS5d bNjD7ất thường.Z48s HaZ48s... ch7vewỉ trZ48sừ NjD7ông raNjD7, Z48sbởi vZ48sì tZ48shù hận7vew x7vewã hội,NjD7 NjD7mà NjD7tự phóng vS5dhỏa bỏNjD7 gbYcmạng... Bùm!”

Người đàngbYc ôn7vewg sNjD7au kh7vewi hít7vew sâugbYc mộtgbYc gbYchơi, nhắZ48sm mắtgbYc lạiZ48s, hgbYcét lên mộgbYct tiếngZ48s đNjD7au NjD7khổ, vZ48sung Z48stay hấ7vewt cáivS5d NjD7bật lửaNjD7 rNjD7ơi NjD7vào trNjD7ong đố7vewng xăZ48sng lênvS5dh lgbYcáng trên mặtvS5d đất...

Lúc l7vewửa lZ48sớn hừngvS5d hựvS5dc bgbYcùng lêvS5dn xgbYcung Z48squanh nggbYcười ôngNjD7, ô7vewng dường nhưNjD7 nggbYche NjD7thấy giọngNjD7 nvS5dgười kigbYca Z48scàng lúcgbYc 7vewcàng Z48sxa: “ĐâgbYcy Z48slà cgbYchuẩn NjD7bị cvS5dho ngườivS5d bạZ48sn tốt nhấtvS5d củZ48sa tZ48sôi, được7vew cNjD7hết vìNjD7 cậNjD7u Z48sta, làgbYc 7vewvinh hvS5dạnh củvS5da ông.”

Sau NjD7đó, một7vew lNjD7oạt nhữnNjD7g 7vewtiếng nổvS5d truyềngbYc tớNjD7i, ôvS5dng bịNjD7 c7vewuốn vào 7vewtrong luồZ48sng Z48snhiệt chấnZ48s động7vew đógbYc, Z48skhông cZ48sòn nggbYche thấyvS5d bấtgbYc kỳ7vew tiến7vewg nào.

***

Sáng sớgbYcm ngàyZ48s gbYc8 thán7vewg 10.

Một Z48schiếc xNjD7e JZ48seep dừngNjD7 lNjD7ại troZ48sng bãgbYci gbYcđỗ xNjD7e vS5dcủa gbYcCục CảgbYcnh svS5dát. Giản Z48sDao mở7vew cửaZ48s xuốnggbYc xe7vew, BZ48sạc Z48sCận NgNjD7ôn vvS5dẫn mvS5dột thâ7vewn cZ48somple nvS5dhư trZ48sước, rảovS5d nhanh chân7vew Z48sdài NjD7bước qNjD7ua, h7vewai Z48sngười sónvS5dg vvS5dai Z48snhau tiếgbYcn 7vewvào tòvS5da nhàNjD7 là7vewm việc.

Ánh nắnvS5dg buZ48sổi sgbYcáng cgbYchiếu xuốZ48sng, gưNjD7ơng mặtgbYc agbYcnh trắn7vewg nhưNjD7 ngọc, vừavS5d mNjD7ới đNjD7i đvS5dược vàiNjD7 bướgbYcc, NjD7đôi gbYcchân mvS5dày Z48stuấn vS5dtú khẽNjD7 chavS5du lạgbYci, l7vewiếc m7vewắt nhZ48sìn cô chằm7vew chằm.

“Anh vẫn7vew cgbYcòn muốnNjD7 đưa7vew r7vewa khá7vewng ngZ48shị vớigbYc gbYcđêm qua.”

Bước chNjD7ân GiảnNjD7 DNjD7ao Z48skhựng gbYclại, đ7vewã ng7vewhe t7vewhấy a7vewnh tiếpgbYc tgbYcục nói: “TạNjD7i s7vewao egbYcm lạiZ48s từ7vew chốgbYci NjD7thử t7vewư thếZ48s mớivS5d? EvS5dm pNjD7hải biNjD7ết vS5drằng vvS5dới năng7vew lgbYcực NjD7học NjD7tập và lĩNjD7nh 7vewngộ củ7vewa 7vewanh, NjD7em khôZ48sng vS5dthể vS5dngăn gbYccản v7vewiệc anZ48sh tiZ48sến sâZ48su Z48stìm tòvS5di về7vew phZ48sương diện nZ48sày được.”

Giản DgbYcao đỏZ48s mặvS5dt: “IgbYcm lặngbYcg đi!”

Bạc CậnZ48s Ngôn7vew đươngZ48s nhiêvS5dn kvS5dhông chịugbYc gbYcim lặngZ48s, anNjD7h l7vewiếc cNjD7ô một c7vewái, vẻNjD7 m7vewặt thNjD7ản nhvS5diên nóvS5di: “NvS5dếu an7vewh đvS5dã gbYclà mộtvS5d tronvS5dg gbYcnhững nvS5dgười đànZ48s 7vewông thông Z48sminh NjD7nhất trêvS5dn thếvS5d giớvS5di nàNjD7y, đươgbYcng nhiênNjD7 cũnvS5dg sgbYcẽ lvS5dà ngườiZ48s đànNjD7 ônggbYc ư7vewu tvS5dú nhất troZ48sng pgbYchương NjD7diện kia.”

Mặt GiảnZ48s vS5dDao cànZ48sg đỏZ48s hơngbYc, đúng7vew lúcgbYc pZ48shía tvS5drước mặt7vew cóvS5d mgbYcột đám cảNjD7nh NjD7sát đa7vewng đi7vew đến,7vew cgbYcô lập7vew gbYctức thấNjD7p giọgbYcng nóNjD7i: “Z48sCó 7vewgì vềNjD7 n7vewhà n7vewói sau.”

Bạc gbYcCận NgôngbYc cũnZ48sg khôngbYcg tiế7vewp tụcvS5d 7vewdây dưaNjD7 đềvS5d tgbYcài Z48snày nvS5dữa, ánh mắtvS5d lvS5dạnh lẽZ48so tgbYchản 7vewnhiên Z48slướt quZ48sa đvS5dám đàn7vew ôn7vewg gbYcphía trước.7vew BọnvS5d họNjD7 c7vewhắc 7vewmới vừavS5d hoàn tZ48shành bàigbYc l7vewuyện tậpvS5d buổivS5d s7vewáng, mỗi7vew nvS5dgười vS5dđều mặc7vew mộZ48st ch7vewiếc ágbYco Z48sthun hoặgbYcc NjD7ba lỗ, 7vewlộ gbYcra NjD7cơ bắp7vew c7vewăng NjD7cứng vS5dvà m7vewồ hôvS5di 7vewnhễ nhại.gbYc NvS5dhìn tvS5dhấy Z48shai người,7vew bọnNjD7 h7vewọ đều cgbYcười vS5dchào hỏvS5di: “GgbYciáo svS5dư Bạc!”Z48s “GivS5dản DaogbYc, cZ48shào bgbYcuổi sáng!”

Giản vS5dDao cũngvS5d Z48smỉm cườNjD7i trZ48sò chuyện7vew NjD7với bgbYcọn hZ48sọ, Z48slúc nàyZ48s cô vS5d nghe vS5dthấy BạcgbYc 7vewCận vS5dNgôn ởNjD7 bêZ48sn cạnhNjD7, thvS5dấp giọnvS5dg lẩNjD7m bNjD7ẩm mộgbYct mìngbYch: “gbYcÔi... ngbYchìn xem đámvS5d hormoNjD7ne phátNjD7 tiếtNjD7 gbYcquá thừaZ48s gbYcmứa nàygbYc, lạivS5d làvS5d đ7vewám đZ48sàn ônZ48sg Z48schưa đvS5dược t7vewhỏa mãn n7vewhu cầugbYc rồi.”

Giản NjD7Dao sữ7vewng ng7vewười, bấtgbYc chợtgbYc nhịngbYc khôngNjD7 được7vew phìvS5d cười.

Đã biếtgbYc bảnNjD7 tvS5dhân gbYcanh mNjD7ới là7vew ngưZ48sời Z48s‘nhu cầuvS5d đượcZ48s thỏaZ48s mZ48sãn’ su7vewốt cả mộ7vewt tgbYcuần rồNjD7i, cóvS5d cầnvS5d phảNjD7i đắcNjD7 ýgbYc vS5dnhư t7vewhế không!

Công 7vewviệc sNjD7au mộtvS5d kỳNjD7 NjD7nghỉ Z48sdài, cũngvS5d vS5dkhông k7vewhác g7vewì v7vewới 7vewbình thường, NjD7hai ngườ7vewi Z48svẫn k7vewhẩn trươngZ48s gbYcvà bậnZ48s bịNjD7u giốnZ48sg lúgbYcc Z48strước. BạcvS5d CậngbYc NgNjD7ôn vẫn cứgbYc nhưZ48s cgbYcũ, hễgbYc lNjD7ao vàvS5do làZ48sm việcgbYc lvS5dà t7vewự 7vewtiến vào7vew thếZ48s givS5dới Z48stư NjD7duy cvS5dủa bảngbYc thân mìnhgbYc. 7vewChỉ trZ48sừ l7vewúc ng7vewhỉ trưNjD7a, mộ7vewt gbYccái NjD7ôm hôNjD7n dà7vewi Z48sdằng dặc,vS5d cộn7vewg thvS5dêm thấvS5dp giọng dZ48sụ dỗ7vew bNjD7ên Z48stai Z48scô: “TốiZ48s naNjD7y t7vewiếp tục...”

Đến buổiNjD7 chiều,gbYc ánhNjD7 Z48smặt tZ48srời yênNjD7 ả,gbYc cZ48sả NjD7căn phòngbYcg yênNjD7 tNjD7ĩnh, Bạc CậnNjD7 NgôgbYcn nhận7vew đượcZ48s điệngbYc tNjD7hoại cvS5dủa DoãZ48sn gbYcTư Kỳ.

Bởi v7vewì tâmNjD7 tìnNjD7h rấtgbYc tốgbYct, cgbYcho n7vewên nó7vewi chuyệgbYcn vvS5dới c7vewhị cũngbYcg r7vewất ôn hòaZ48s vu7vewi vgbYcẻ: 7vew“Có cNjD7huyện NjD7gì, cvS5dô cNjD7hị thânNjD7 gbYcái vàZ48s phiền7vew vS5dphức cNjD7ủa tôi?”

Tiếng cườigbYc Z48scủa DNjD7oãn TưgbYc KNjD7ỳ rấZ48st dịuZ48s dà7vewng, vốnNjD7 NjD7dĩ chị7vew gZ48sọi điện thoạivS5d đến7vew l7vewà gbYcmuốn gọi7vew NjD7Bạc NjD7Cận NggbYcôn thá7vewng vS5dsau cùngbYcg chZ48sị trZ48sở về7vew MỹNjD7 đểZ48s gbYcăn mừngNjD7 lễ GiáNjD7ng Sinh.

“Thân tvS5dhể củagbYc 7vewba cZ48sậu gầnNjD7 đâyZ48s kvS5dhông đưNjD7ợc tốtZ48s lắm.gbYc” ChịvS5d nói:vS5d “Tôi gbYccho rằngNjD7 cvS5dậu nênZ48s trNjD7ở Z48svề mộtvS5d chuyến.”

Bạc CgbYcận 7vewNgôn gbYcsuy ngbYcghĩ mvS5dột lZ48sát, đáp:NjD7 NjD7“Ok. TvS5dôi sẽ7vew cNjD7ùng v7vewề với Gi7vewản DaoZ48s, chịNjD7 7vewđặt sẵ7vewn Z48své mágbYcy NjD7bay gửigbYc qgbYcua đây.”

Đầu dâZ48sy bêNjD7n ki7vewa DoãnvS5d gbYcTư KZ48sỳ dừvS5dng mvS5dột cvS5dhút: “CậZ48su xZ48sác đị7vewnh muốZ48sn mang bạn7vew gbYcgái trởZ48s vS5dvề ư7vew? CgbYcậu bvS5diết Z48schú gbYcBạc luônvS5d h7vewi vọn7vewg cậu7vew tìm7vew m7vewột tiể7vewu Z48sthư môn đNjD7ăng hộZ48s đ7vewối ởgbYc bê7vewn MỹZ48s màNjD7, gbYctư tưNjD7ởng củNjD7a chúvS5d Z48sấy vS5dquá bảoNjD7 th7vewủ, tôNjD7i cũng7vew khô7vewng tvS5dán đồng. Nhưn7vewg gZ48sần đâyNjD7 thâNjD7n th7vewể của7vew Z48schú 7vewấy khôgbYcng tốtvS5d, cNjD7ậu x7vewác địnhvS5d mgbYcuốn lgbYcàm như7vew thế?”

Bạc Cậ7vewn NgônvS5d gbYccười ngbYchạt: “ĐóNjD7 lZ48sà vấnZ48s đềvS5d cvS5dủa ônZ48sg ấNjD7y, cvS5dó lNjD7iên quan gìgbYc tZ48sới tôiNjD7 đâu?Z48s NjD7Kể gbYctừ lNjD7úc t7vewôi lự7vewa chọnvS5d tr7vewường đạiNjD7 học7vew đếnvS5d giNjD7ờ, vS5dông vẫn Z48sluôn vS5dlấy lNjD7ý dZ48so sức7vew kvS5dhỏe đểgbYc gbYcuy hiếp7vew. ĐươngNjD7 nZ48shiên làNjD7 chưagbYc tvS5dừng thgbYcành cônZ48sg. Z48sTôi thấy rấtgbYc kỳNjD7 qgbYcuái khgbYci chịNjD7 7vewlại đZ48sem 7vewloại chuyệvS5dn nàygbYc nZ48shắc đếngbYc nhưvS5d mộtZ48s 7vewvấn đề.”

Doãn 7vewTư Kỳ:NjD7 “...NjD7 ĐưNjD7ợc rồi.7vew” CúgbYcp NjD7điện thvS5doại, 7vewchị néNjD7m điệNjD7n thoại gbYclên bgbYcàn, yênvS5d lNjD7ặng tgbYcrong chốcNjD7 láNjD7t, chịZ48s lạivS5d cầmvS5d lên,NjD7 gvS5dọi đvS5diện NjD7cho vNjD7ị hôNjD7n phu:7vew “Hi, tố7vewi gbYcnay gbYcđi NjD7đâu ăgbYcn cơmvS5d đây?”

Phía bgbYcên này7vew, BạcgbYc 7vewCận NgôvS5dn c7vewũng Z48squăng điệnZ48s thovS5dại saNjD7ng một 7vew bên, ngướgbYcc mắZ48st nh7vewìn vS5dGiản gbYcDao ởNjD7 đốigbYc diện.

Giản DZ48sao cũvS5dng nhìnNjD7 aNjD7nh: “AnvS5dh muố7vewn mavS5dng NjD7em tZ48srở vNjD7ề MZ48sỹ sao?”

“Chúng tgbYca vS5dcó thểZ48s tgbYcrải Z48squa NjD7một kỳNjD7 nghỉ7vew GiángvS5d SgbYcinh vNjD7ui vẻ. KhônggbYc bịvS5d bvS5dất kgbYcỳ avS5di quấy7vew rầy.NjD7” AnZ48sh t7vewhong tvS5dhả un7vewg dZ48sung nói.

Có l7vewẽ NjD7do giọngbYcg điệuZ48s Z48strầm thấpvS5d lộ7vew rõNjD7 mNjD7ê hoặc,NjD7 GiảnZ48s DNjD7ao tự nhiênNjD7 nZ48sghĩ Z48ssai lgbYcệch đi.vS5d KgbYchông bị7vew NjD7bất kỳ7vew Z48sai q7vewuấy rầyZ48s, gbYctrong đầuZ48s vS5danh nhấNjD7t đNjD7ịnh là nvS5dhớ đếnNjD7 chuyệngbYc 7vewkia rồi.

Ngay lúc7vew NjD7cô NjD7khinh vS5dbỉ an7vewh, lạ7vewi nghgbYce agbYcnh Z48svui vẻNjD7 nóZ48si: “Nếu7vew gbYcnhư em bằngNjD7 lòng,7vew anZ48sh 7vewsẽ đưavS5d Z48sem đếnZ48s mộtvS5d sốZ48s nơivS5d, NjD7anh nghĩZ48s nhữnggbYc nơZ48si mZ48sà gbYcanh thíNjD7ch, em nhgbYcất địnhNjD7 cũnvS5dg Z48ssẽ NjD7rất th7vewích thú.”

Giản 7vewDao hơiNjD7 sữ7vewng sờ.

“Vâng, egbYcm đươngZ48s nhiênvS5d lgbYcà bằnggbYc gbYclòng rZ48sồi, eNjD7m rấtgbYc mNjD7uốn đi.”

Thì gbYcra làZ48s vậyNjD7. AnvS5dh chỉvS5d đZ48sơn thuầ7vewn muZ48sốn chZ48sia gbYcsẻ vS5dnhững nơigbYc yêu thíchNjD7 vZ48sới cZ48sô mZ48sà tvS5dhôi. Z48sAnh ch7vewàng vS5dnày thgbYcường khiếnNjD7 ngườvS5di t7vewa Z48smềm lòn7vewg tronZ48sg lúc khNjD7ông để7vew ý.

Bạc Cậ7vewn Ngô7vewn ngNjD7he đượNjD7c câNjD7u trảZ48s vS5dlời NjD7khẳng đZ48sịnh, đZ48sương nhiên làvS5d vgbYcô cùgbYcng 7vewhài lZ48sòng, NjD7anh chỉNjD7 cườigbYc nhẹvS5d rgbYcồi vS5dvùi đvS5dầu vàvS5do NjD7công việc.

Hai gbYcngười đềuNjD7 khôn7vewg n7vewói chuygbYcện nNjD7ữa, kgbYchông kh7vewí tgbYcrong phòngvS5d làm việcNjD7 dường7vew NjD7như NjD7có mgbYcột dònvS5dg khívS5d gbYcmềm mạgbYci dịuNjD7 7vewdàng đanggbYc chuygbYcển động.

Chính vNjD7ào lúcNjD7 NjD7này, mộtNjD7 tiếngNjD7 gõ7vew cửa7vew nhagbYcnh ggbYcọn vangbYcg 7vewlên, NjD7hai người đ7vewồng thờiNjD7 ngẩngbYcg đầu7vew, ngbYchìn thấygbYc đZ48sội trư7vewởng độivS5d cvS5dảnh sNjD7át cầmZ48s mộgbYct gbYctập tưvS5d liệuNjD7, vẻ m7vewặt nghiêmNjD7 trọnvS5dg NjD7bước vào.

“Giáo sư,NjD7 c7vewó mộZ48st 7vewvụ ángbYc rấvS5dt kvS5dỳ quái,NjD7 bên7vew phgbYcía BZ48sộ CôZ48sng agbYcn muốn đgbYcể cậuZ48s xgbYcem thử.”

Tâm tìZ48snh Giả7vewn DZ48sao kgbYchẩn tZ48srương, gươngZ48s Z48smặt BạNjD7c CậnNjD7 Ng7vewôn lạiNjD7 lộ rgbYca vvS5dẻ 7vewbình đạmgbYc thườngbYcg 7vewcó: “ĐượcZ48s thôi.”

Đội trưởngNjD7 độ7vewi cản7vewh sátZ48s nóivS5d tiếZ48sp: “BNjD7ảy ngàyNjD7 QuốcgbYc khá7vewnh, ở nămZ48s tNjD7hành NjD7phố tvS5drong NjD7cả NjD7nước, phágbYct vS5dsinh cáNjD7c vụgbYc gbYcán phgbYcóng h7vewỏa tạ7vewo thànNjD7h thgbYcương vong rấgbYct lZ48sớn Z48scho ngườivS5d v7vewà vS5dtài sảvS5dn. Hu7vewng Z48sthủ của7vew 7vewnhững vụvS5d 7vewán nNjD7ày, đềugbYc chếgbYct trong biểnNjD7 vS5dlửa, cũn7vewg cvS5dó Z48sđể lạgbYci dvS5di thư7vew. NhưngbYcg cNjD7húng tNjD7ôi Z48sphát hiệngbYc rZ48sa vS5dmột h7vewiện tượgbYcng không bNjD7ình thườnZ48sg, Z48ssau kZ48shi tgbYchống kêNjD7 phZ48sát hiZ48sện: NăNjD7m vZ48sụ ávS5dn nvS5dày, gbYcđều dùvS5dng mộZ48st loại khíZ48s đốtvS5d giốNjD7ng nhau7vew, bậ7vewt lửvS5da NjD7giống gbYcnhau. TroZ48sng đ7vewó cNjD7ó Z48sba vS5dvụ Z48sán lắpZ48s đặgbYct t7vewrang bị kípNjD7 nổ,NjD7 màgbYc gbYcnhững travS5dng bNjD7ị nàNjD7y lạiNjD7 7vewcùng mộtvS5d loại.”

Bạc CậnZ48s NgôNjD7n đgbYcã đứngNjD7 7vewlên, tiếp7vew nhậnNjD7 tưNjD7 l7vewiệu t7vewrên Z48stay anNjD7h ta, nhgbYcanh chóngNjD7 xgbYcem lgbYcướt qNjD7ua, đôNjD7i mắ7vewt hẹpZ48s Z48sdài nhất7vew thờZ48si lóeNjD7 sáng.

“Quả nhiên..vS5d. là7vew NjD7một NjD7vụ áNjD7n rất7vew thNjD7ú vị.”

***

Câu chuyện nhỏNjD7 số7vew 8

Trung thvS5du, vS5dBạc vS5dCận Z48sNgôn tgbYcrả lờvS5di cvS5dâu hỏivS5d củZ48sa gbYcđộc giả.

Lão MặcZ48s: XvS5din chà7vewo mvS5dọi người,7vew trZ48song nggbYcày gbYchội Trun7vewg t7vewhu hôm NjD7nay, chNjD7úng 7vewtôi Z48smời BạcvS5d CgbYcận NgônZ48s tiênZ48s sin7vewh Z48sđến tgbYcrước mZ48sàn vS5dhình, NjD7trả lgbYcời NjD7những vấn gbYc đề củagbYc mọNjD7i ngbYcgười. ĐưgbYcơng nhiên7vew Z48sbởi vìNjD7 buổiNjD7 tốiNjD7 aNjD7nh ấygbYc cZ48sòn cZ48só chgbYcuyện khZ48sác gbYc(mọi người bZ48siết lvS5dà Z48sgì mà),NjD7 chNjD7o nênZ48s chỉZ48s cógbYc thểvS5d návS5dn lạiNjD7 vS5dmấy phúvS5dt. Mời7vew mọiNjD7 ngườ7vewi nhanh NjD7chóng đặgbYct câvS5du hỏi!

Bạc CậgbYcn NvS5dgôn: 7vewCô đãNjD7 lãngbYcg vS5dphí mấtNjD7 Z48snăm pgbYchút rồi.

Lão 7vewMặc: ...VấNjD7n 7vewđề đầuZ48s gbYctiên: TZ48sối quNjD7a NjD7làm vS5dmấy 7vewlần? NNjD7hững vấn đvS5dề vS5dsau đ7vewây gbYcđều l7vewà dvS5do cácZ48s độcNjD7 giZ48sả đặZ48st c7vewâu hỏgbYci Z48sthông quvS5da QNjD7Q vS5dcủa 7vewlão MặcgbYc. gbYcOan cóNjD7 đầu nợgbYc Z48scó chZ48sủ, khôNjD7ng l7vewiên quZ48san 7vewgì vS5dđến lãZ48so MặgbYcc đâu.

Bạc CậgbYcn NgônZ48s: BốvS5dn Z48slần. Khôn7vewg tígbYcnh lầnZ48s NjD7đầu tiên.

Lão MặZ48sc: TạiZ48s savS5do kNjD7hông tívS5dnh l7vewần Z48sđầu tiên?

Bạc CậZ48sn NvS5dgôn: CZ48sô cgbYcó thvS5dể i7vewm lặng7vew đượcNjD7 vS5drồi, vấNjD7n đềvS5d tvS5diếp theo.

Lão MZ48sặc: ...VgbYcấn đềgbYc gbYcthứ vS5dhai: ThịgbYct 7vewăn Z48sngon khgbYcông? Tần7vew suấtZ48s NjD7sau này nhưgbYc thếNjD7 nào?

Bạc Cận7vew 7vewNgôn (mỉmZ48s cườigbYc): ĐZ48sây làvS5d mộtZ48s vấn7vew đềNjD7 rất7vew hZ48say. T7vewôi cảmvS5d thấy 7vewvô cùngNjD7 NjD7hoàn mỹ,7vew tầnZ48s suấtgbYc 7vewsẽ 7vewtùy th7vewuộc vàovS5d gbYctâm tNjD7ình, nhưnZ48sg mỗ7vewi ngàyNjD7 đềuNjD7 sẽ làm.

Lão gbYcMặc: Cậu7vew cZ48sảm tvS5dhấy l7vewúc nàgbYco Z48sthì GiảngbYc DagbYco đángNjD7 NjD7yêu nhất?

Bạc CậnNjD7 NgôgbYcn: gbYcỞ dưgbYcới xvS5du vS5dthế củvS5da hormonZ48se thvS5dì bấtvS5d cứZ48s lúcgbYc nZ48sào trong NjD7mắt tô7vewi côgbYc gbYcấy cũng7vew vS5dđều dễgbYc thươnZ48sg cả.7vew NjD7Độc giảgbYc Z48shỏi vấnNjD7 đZ48sề ngbYcày rgbYcõ ràNjD7ng là cvS5don gáZ48si, thiếugbYc sựNjD7 hiểugbYc bigbYcết vS5dđối với7vew gbYcđàn ôngvS5d. gbYcĐề gbYcnghị Z48sđi gbYcđọc gbYcthêm mấNjD7y quyển7vew sách Z48svề sựgbYc tươvS5dng tácNjD7 giữaNjD7 gbYccon travS5di vàZ48s c7vewon gái.

Lão Z48sMặc: .vS5d.. KgbYchụ khụ,gbYc vS5dlần đầNjD7u t7vewiên bNjD7ao lâu?

Bạc CậNjD7n NvS5dgôn (lạnhNjD7 7vewlùng nh7vewìn màvS5dn hìn7vewh mNjD7ột cái):NjD7 vS5dCô trNjD7ước khi đặtgbYc vS5dcâu hgbYcỏi kZ48shông cZ48só maZ48sng thegbYco E7vewQ sa7vewo? vS5dHay lNjD7à cZ48số ývS5d muốNjD7n khiNjD7êu khích?

Lão Mặc:vS5d NjD7... KhụgbYc khNjD7ụ vNjD7ấn đềNjD7 tiếgbYcp thevS5do... (hộ7vewc mZ48sáu) LZ48sần đầu tiênZ48s cgbYcảm giácNjD7 ngbYchư thế7vew nào?

Bạc Cận7vew NgôngbYc (yêvS5dn lặNjD7ng mNjD7ột lát)NjD7: TrvS5dên 7vewthực tgbYcế, tôiZ48s gbYckhông ngại gbYc rời vS5dkhỏi quyvS5dển sáchvS5d nZ48sày củvS5da 7vewcô, khôgbYcng NjD7thèm đảmNjD7 nhiệm7vew NjD7vai gbYcnam cNjD7hính nữa.

Lão MgbYcặc: TZ48sôi sagbYci vS5drồi! KhônNjD7g dá7vewm nữa7vew đâNjD7u, 7vewvấn đề7vew 7vewtiếp NjD7theo! Muốn 7vewsinh covS5dn không?

Bạc Cận7vew NNjD7gôn: KhZ48sông cgbYcó hZ48sứng thú,7vew khôgbYcng mvS5duốn sinh.

Lão MặcZ48s: Z48sKhông siZ48snh thìZ48s khôNjD7ng siZ48snh, vS5ddù saZ48so c7vewũng khônZ48sg dvS5do cậ7vewu quyết định...

Bạc 7vewCận Z48sNgôn: CvS5dô NjD7nói cáivS5d gì?

Lão MặcgbYc: KhônggbYc cgbYcó gNjD7ì kgbYchông 7vewcó gbYcgì. VNjD7ấn đ7vewề tigbYcếp gbYctheo, ngvS5dày hôNjD7m sau cvS5dó phảivS5d GiảgbYcn DagbYco khôngvS5d dậyvS5d 7vewnổi không?

Bạc CậnvS5d N7vewgôn (cuốigbYc cùng7vew cũnvS5dg mỉNjD7m cười):NjD7 Đ7vewương nhiênZ48s. TZ48suy NjD7rằng cô NjD7ấy khvS5dông bvS5dằng lògbYcng thvS5dừa nhậnZ48s chZ48suyện này.

Lão MvS5dặc: Áp7vew dụng7vew biệngbYc 7vewpháp tráNjD7nh thaNjD7i nhNjD7ư thếNjD7 nào?

Bạc CậnvS5d 7vewNgôn: HôZ48sm q7vewua gbYctránh thagbYci vS5dbằng cácZ48sh bgbYcắn bênvS5d ngoài, BCS..7vew. HgbYcai loạivS5d nZ48sày vS5dtôi đều7vew khônZ48sg tgbYchích, nếZ48su sgbYco sgbYcánh thìvS5d saZ48su 7vewnày NjD7sẽ th7vewiên vềNjD7 bắn bNjD7ên nNjD7goài hơn.

Lão MặcgbYc: TvS5dhật tr7vewực Z48stiếp... MugbYcốn c7vewó mấyZ48s đứaNjD7 con..gbYc. XNjD7in lỗiNjD7 bị trùngvS5d lặpNjD7 rồi.

Bạc CgbYcận NgôngbYc: KhvS5dông đứa.Z48s VấngbYc đềZ48s vS5dtiếp theo!

Lão gbYcMặc: C7vewó 7vewsợ NjD7chết không?

Bạc CậnZ48s Ngôn:gbYc NóZ48si thừagbYc, khôNjD7ng sợ.vS5d VớvS5di trvS5dí vS5dthông minNjD7h củaNjD7 NjD7tôi thì mugbYcốn gbYctôi chế7vewt cũvS5dng rấtvS5d khó.

Lão Mặc:vS5d vS5d... ĐâyZ48s gbYclà logiZ48sc gìZ48s NjD7chứ... ThậtNjD7 hỗnNjD7 loạn..NjD7. Vấn7vew đề NjD7tiếp thNjD7eo: ĐốiNjD7 Z48svới cNjD7hị gáivS5d gbYccó cáchgbYc NjD7nghĩ 7vewnhư th7vewế nào?

Bạc vS5dCận Z48sNgôn: NZ48sgười thâ7vewn quaNjD7n hệvS5d sơNjD7 sơ.

Lão M7vewặc: (DogbYcãn TưgbYc Kỳ,7vew Z48sxin tự7vew cầZ48su p7vewhúc chvS5do mìNjD7nh nhiềuZ48s nhiều điZ48s.) GiảngbYc DgbYcao cógbYc nhi7vewều ngư7vewời ávS5di mvS5dộ ngbYchư NjD7vậy, anZ48sh dựNjD7 địnhvS5d 7vewđối 7vewphó thếNjD7 nào?

Bạc CậnvS5d NgvS5dôn: TạivS5d sagbYco tvS5dôi phNjD7ải đốiNjD7 pNjD7hó bọgbYcn họ?7vew vS5dNhững tênZ48s đàn ôn7vewg đóNjD7 vS5dtừ đầuNjD7 đến7vew Z48schân đềNjD7u Z48sviết đgbYcầy haZ48si t7vewừ ngNjD7u xuẩn.

Lão MặcgbYc: À!gbYc ĐàiNjD7 gbYctừ NjD7chỗ nvS5dày xuNjD7ất 7vewhiện vS5drồi! VấngbYc đNjD7ề tgbYciếp theoNjD7, thích Z48snhất NjD7bộ phậgbYcn ngbYcào 7vewcủa GiảvS5dn Dao?

Bạc CậZ48sn NZ48sgôn (lạiZ48s cười):NjD7 ĐôiNjD7 mắt.

Lão MgbYcặc: TvS5dhật tgbYchuần khiết!gbYc HNjD7ôm gbYcnay làNjD7 Trun7vewg t7vewhu, 7vewcòn cZ48só độc giảZ48s hỏgbYci cvS5dậu th7vewích gbYcăn bávS5dnh TrunZ48sg thZ48su nvS5dhân gì?

Bạc CậngbYc NgôngbYc: NhZ48sân aNjD7nh đàoNjD7 kiểuvS5d PhgbYcáp. GiảnNjD7 vS5dDao gbYccũng thích ăn.

Lão MặvS5dc: OkNjD7, vấnNjD7 đềgbYc cuốiNjD7 cùng.gbYc VZ48sào lúcNjD7 cgbYcái gìvS5d đZ48só đó,NjD7 gbYcanh nói nhữngvS5d gì?

Bạc CậnNjD7 NgônvS5d: Z48sTuy Z48srằng côZ48s vS5dnói kh7vewông rõ,NjD7 nhưnZ48sg tô7vewi ngbYcghĩ tôi hgbYciểu 7vewý cZ48sủa cô7vew rồi.Z48s Z48sTôi thừavS5d nhậNjD7n, lúc7vew đạt7vew tớ7vewi vS5dcao trào,7vew tưgbYc 7vewduy Z48scủa tôgbYci sản7vew Z48ssinh ra cNjD7hút hvS5dỗn loạn7vew tr7vewong gbYcmột lZ48súc, nêZ48sn khôNjD7ng hềgbYc nóiNjD7 7vewgì. NhưngvS5d côZ48s biếtZ48s làZ48s, tNjD7ốc độ tưZ48s vS5dduy củaZ48s tôNjD7i Z48svô cùNjD7ng nha7vewnh, lúcgbYc đóZ48s cZ48só rấtvS5d nhiềuZ48s Z48stừ lướZ48st qNjD7ua đầu7vew tôi.

Lão Mặc7vew: VvS5dí dụNjD7 như?

Bạc 7vewCận NgôngbYc: VívS5d dụZ48s nhưvS5d S7vewo greatvS5d, UnbeliNjD7evable, gbYcI aZ48sm fuckNjD7ing her cùn7vewg 7vewvới gbYcI lNjD7ove hgbYcer s7vewo much.

Lão NjD7Mặc: VừZ48sa muốnvS5d cười...vS5d vNjD7ừa cảmNjD7 động...Z48s OgbYck, vấNjD7n đề7vew cuối cùng,gbYc t7vewết TrunZ48sg gbYcthu, 7vewcó muốvS5dn nói7vew gìZ48s vNjD7ới mọiZ48s ngườigbYc không?

Bạc CậZ48sn N7vewgôn (tNjD7rầm tưZ48s mộtNjD7 lávS5dt): KhôngvS5d NjD7có gìvS5d đểvS5d nói.

Lão MặcNjD7: CgbYcậu, cậugbYc! CậgbYcu vS5dkhông Z48schúc vS5dmọi ngườivS5d gbYcTrung 7vewthu vgbYcui vẻ, vS5dcả nhàgbYc đgbYcoàn viên,7vew tôigbYc 7vewkhông Z48sđể chgbYco cNjD7ậu ănvS5d thịNjD7t nữa.

Bạc CậnvS5d NjD7Ngôn (lạivS5d 7vewlần nữaZ48s lạgbYcnh Z48slùng 7vewkhinh bỉNjD7 táNjD7c gbYcgiả, cuối cùnNjD7g 7vewbị épNjD7 phvS5dải qu7veway vềZ48s vS5dphía 7vewmàn hìnZ48sh): OkNjD7, TNjD7rung tvS5dhu vS5dvui vZ48sẻ, cvS5dả 7vewnhà đvS5doàn vNjD7iên. Tạm biệt.