Hãy nhắm mắt khi anh đến - Chương 58

Chương 58

Ánh mặNnFHDQt trờA8prHPi tCKgHxAừ bA8prHPa phíaA8prHP chiA8prHPếu rrhọi vrhào phòngA8prHP, khiếA8prHPn cNnFHDQả cănCKgHxA phòng sáNnFHDQng rựcrh hrhẳn lên.

Giản rhDao rhđang nằmNnFHDQ ngrhay trNnFHDQung tâmrh phA8prHPát sángA8prHP CKgHxAtrên CKgHxAchiếc giường lớnNnFHDQ hỗnA8prHP CKgHxAloạn. Còrhn Bạrhc Cậnrh Ngônrh đanrhg NnFHDQchìm trCKgHxAong ánhCKgHxA sánNnFHDQg huyễCKgHxAn horhặc đNnFHDQó, tạA8prHPi nơi bNnFHDQí mrhật ẩnrh giấuNnFHDQ bảoCKgHxA CKgHxAvật, khrhông ngừCKgHxAng A8prHPtìm krhiếm đòrhi hỏi.

Ngôn nNnFHDQgữ khCKgHxAông rhđủ đểNnFHDQ biểuCKgHxA đạtA8prHP cảrhm xúcNnFHDQ CKgHxAcủa NnFHDQanh lNnFHDQúc rhnày. MỗiNnFHDQ một giọtA8prHP NnFHDQmồ NnFHDQhôi, mỗiCKgHxA rhmột giA8prHPọt mA8prHPật ngọtA8prHP cNnFHDQủa côA8prHP chảyA8prHP rarh, cNnFHDQòn CKgHxAcó A8prHPmỗi mộtA8prHP tấA8prHPc dCKgHxAa thịt A8prHPđang CKgHxArun lênCKgHxA củA8prHPa cô,NnFHDQ dưA8prHPờng nhNnFHDQư đNnFHDQều bA8prHPị rhanh nắNnFHDQm giCKgHxAữ, đềuA8prHP nhảrhy mA8prHPúa cùrhng anh.

Mỹ nCKgHxAhân yNnFHDQêu krhiều nA8prHPon nrhớt rhnhư NnFHDQlan, chCKgHxAỉ vCKgHxAì qA8prHPuân CKgHxAtử mCKgHxAà cúi mình.NnFHDQ NiềmA8prHP vA8prHPui rhthích nguyênNnFHDQ A8prHPthủy nhCKgHxAất CKgHxAcủa nNnFHDQam nữ,rh thA8prHPì A8prHPra làrh chA8prHPuyện đẹprh đẽCKgHxA diNnFHDQệu kỳ đếnCKgHxA thế.rh NhCKgHxAững lNnFHDQời giảiCKgHxA rhthích đơrhn đA8prHPiệu qrhua lA8prHPoa NnFHDQvề chuyệnNnFHDQ tNnFHDQình dA8prHPục NnFHDQtrong sách rh lý luận,A8prHP căNnFHDQn bảnrh giốngCKgHxA nhrhư cA8prHPâu chuyệCKgHxAn cưNnFHDQời vậrhy. TCKgHxAheo NnFHDQanh thấy,NnFHDQ nênA8prHP đổirh thành ‘KA8prHPhông cácCKgHxAh NnFHDQnào miêuA8prHP tCKgHxAả bằnA8prHPg chữA8prHP, đA8prHPề nghịCKgHxA ngưA8prHPời đọrhc nêCKgHxAn CKgHxAđích rhthân trảiCKgHxA nghiNnFHDQệm cảm gA8prHPiác vurhi sướnCKgHxAg tộtrh đỉNnFHDQnh tronrhg đó’.

Hơi tA8prHPhở A8prHPdốc củaNnFHDQ NnFHDQcô rhbị chônNnFHDQ giấrhu NnFHDQgiữa đốnCKgHxAg chăA8prHPn, vòngNnFHDQ eNnFHDQo CKgHxAtinh tế mNnFHDQềm mạiA8prHP NnFHDQlay đNnFHDQộng trhheo từngCKgHxA trhiết tấA8prHPu A8prHPcủa A8prHPanh. GNnFHDQò máA8prHP đỏrh bừNnFHDQng CKgHxAnhư lửa,NnFHDQ rhđôi mật NnFHDQđào CKgHxAđẫy đàNnFHDQ nảyNnFHDQ rhlên, CKgHxAcòn cóNnFHDQ đôirh châNnFHDQn rCKgHxAun rẩrhy đrhang qNnFHDQuấn quA8prHPanh eCKgHxAo anh..NnFHDQ. Côrh vừaNnFHDQ mềm CKgHxA mại yếNnFHDQu đurhối NnFHDQlại rhvừa rhmê ngCKgHxAười. MCKgHxAỗi mộCKgHxAt lầnrh A8prHPtiến vào,rh cảmCKgHxA gNnFHDQiác bịA8prHP côA8prHP nónNnFHDQg bỏngA8prHP bao CKgHxAchặt lấNnFHDQy, đềCKgHxAu CKgHxAmất hNnFHDQồn rhvô cùng.

Ngón rhtay lớNnFHDQn NnFHDQthon dCKgHxAài, NnFHDQnhẹ rhnhàng vuốrht vNnFHDQe dA8prHPọc tNnFHDQheo đườngrh cong nA8prHPõn nrhà nhưCKgHxA tuA8prHPyết trắNnFHDQng. rhCông kícA8prHPh crhủa anNnFHDQh cũrhng gA8prHPiống phonA8prHPg cáA8prHPch rhxử lrhý bấtA8prHP crhứ chuyện rhgì củNnFHDQa anrhh vậy:rh nhanCKgHxAh NnFHDQchóng, chrhính xácrh, mạnhrh CKgHxAmẽ, lạiNnFHDQ khônA8prHPg mNnFHDQất rhđi sA8prHPự tao nhCKgHxAã NnFHDQphóng túng.A8prHP ToCKgHxAàn bộNnFHDQ A8prHPquá trìCKgHxAnh anNnFHDQh vẫnCKgHxA kCKgHxAhông qA8prHPuên A8prHPcúi đNnFHDQầu bNnFHDQên rhtai côA8prHP, dùng CKgHxA giọng nóNnFHDQi trầmA8prHP CKgHxAthấp gợNnFHDQi cảm,A8prHP CKgHxAtrắng tCKgHxArợn kCKgHxAích thCKgHxAích dụNnFHDQ hoặc:

“Ờ... xeA8prHPm rA8prHPa A8prHPem rấtA8prHP thNnFHDQích tiếtA8prHP tấuNnFHDQ ‘CKgHxAchín CKgHxAcạn mộtrh sâu’rh này.”

“Đừng cắrhn môirh, kêrhu A8prHPra đA8prHPi, NnFHDQnhư CKgHxAvậy sẽA8prHP khiếnA8prHP aCKgHxAnh A8prHPcàng sunNnFHDQg sướng hơn.”

“Em đãA8prHP ẩmrh ướtCKgHxA nhưNnFHDQ thNnFHDQế rA8prHPồi kìCKgHxAa... Brhảo bối,NnFHDQ lrhần rhnày rhsẽ càng tuyệtCKgHxA hA8prHPơn lầnNnFHDQ trước.”

...

Những lCKgHxAời nóA8prHPi ‘mặCKgHxAt dàA8prHPy vôA8prHP sỉ’A8prHP A8prHPnhư vậy,NnFHDQ thếNnFHDQ màA8prHP vrhẻ NnFHDQmặt củarh anh vẫnA8prHP CKgHxAcực kỳNnFHDQ A8prHPthẳng thắCKgHxAn châA8prHPn thànhCKgHxA, chNnFHDQỉ khiếnCKgHxA GiCKgHxAản NnFHDQDao xấuA8prHP hổNnFHDQ CKgHxAđến hậnrh khôNnFHDQng CKgHxAthể CKgHxAlấy băng keA8prHPo dánNnFHDQ miệngNnFHDQ aNnFHDQnh A8prHPlại. Nhưngrh toànA8prHP trhhân cNnFHDQô A8prHPđã sớmA8prHP trởNnFHDQ thànhA8prHP đốngrh bùnCKgHxA nhão, CKgHxAhô hấpNnFHDQ CKgHxAđứt đoạn,CKgHxA rhđâu cònrh hơiCKgHxA A8prHPsức đểCKgHxA khCKgHxAáng nghịA8prHP nữa?

Vì thếNnFHDQ tiCKgHxAếp tụA8prHPc bịNnFHDQ anNnFHDQh rhdùng thânA8prHP tCKgHxAhể vàNnFHDQ lờiCKgHxA nóNnFHDQi, hCKgHxAai thứ cùA8prHPng kA8prHPích thícrhh cCKgHxAảm qCKgHxAuan, krhhoái cảmrh CKgHxAngày A8prHPcàng kịrhch lCKgHxAiệt, ngàA8prHPy cNnFHDQàng bénCKgHxA nhọn... ToànA8prHP tCKgHxAhân NnFHDQcô dườngrh nrhhư đaCKgHxAng đắCKgHxAm chA8prHPìm trCKgHxAong hơiCKgHxA thởA8prHP nónrhg bỏng,NnFHDQ A8prHPmờ mịtrh khônCKgHxAg chỗ cheA8prHP gA8prHPiấu, drhuy rhnhất chỉCKgHxA cóA8prHP A8prHPanh ởCKgHxA bênA8prHP tCKgHxArong cA8prHPô, khA8prHPông ngNnFHDQừng tA8prHPiến A8prHPvề phíA8prHPa trhrước, mớCKgHxAi là sựNnFHDQ tồnNnFHDQ tạiNnFHDQ mãrhnh liệrht châNnFHDQn A8prHPthực nhất.

Rốt cuộc,NnFHDQ NnFHDQtrong mộNnFHDQt nhárhy mắA8prHPt, lầnA8prHP A8prHPđâm sâuNnFHDQ cuốiCKgHxA cùnNnFHDQg củaNnFHDQ anh, cNnFHDQánh tA8prHPay mA8prHPạnh mNnFHDQẽ NnFHDQôm chặA8prHPt lấyA8prHP eNnFHDQo rhcô, thA8prHPân CKgHxAhình A8prHPanh nặngrh nềCKgHxA CKgHxAbao rhtrùm CKgHxAlên nNnFHDQgười cô. AnCKgHxAh cũnrhg khôngNnFHDQ CKgHxAcòn luậCKgHxAt độngCKgHxA nữaNnFHDQ, chỉCKgHxA córh mỗirh mộtNnFHDQ chỗA8prHP, CKgHxAlấy tiếtNnFHDQ tA8prHPấu mạnhrh mẽ nhất,NnFHDQ cùngCKgHxA rurhn NnFHDQrẩy kịA8prHPch rhliệt vCKgHxAới bNnFHDQộ phậA8prHPn NnFHDQnon nớtCKgHxA cCKgHxAủa cNnFHDQô. ToànCKgHxA tCKgHxAhân GiảA8prHPn NnFHDQDao lại crho rhrút lCKgHxAần nữa,A8prHP bNnFHDQàn tarhy chốNnFHDQng CKgHxAtrên lồngCKgHxA nA8prHPgực aCKgHxAnh, hNnFHDQết mCKgHxAở rhrồi lạiA8prHP nCKgHxAắm, cuốiNnFHDQ cùngA8prHP cấu lấyNnFHDQ NnFHDQda thịNnFHDQt A8prHPanh khôngNnFHDQ buôngCKgHxA. MồA8prHP hôNnFHDQi trênA8prHP tráA8prHPn anCKgHxAh rơiCKgHxA xuốngA8prHP rhmặt cNnFHDQô, NnFHDQgương mặt trắngNnFHDQ trẻoNnFHDQ tuấnrh trhú nNnFHDQgạo mạA8prHPn nhA8prHPăn lạNnFHDQi, A8prHPđôi mrhắt đenNnFHDQ sẫCKgHxAm lCKgHxAại trhừ NnFHDQtừ rhẩn hiệnA8prHP rhý cười...

“A...” AnCKgHxAh thA8prHPở dàirh mNnFHDQột rhhơi, xoNnFHDQay mìnhA8prHP lrhật kCKgHxAhỏi ngưCKgHxAời cô,rh cùng nằNnFHDQm srhong A8prHPsong trêNnFHDQn CKgHxAgiường vớiCKgHxA cô.

Hai ngườirh nhNnFHDQìn cCKgHxAhằm A8prHPchằm trầnA8prHP A8prHPnhà, vẫnNnFHDQ chưaNnFHDQ A8prHPổn đCKgHxAịnh hơNnFHDQi thở rh của mìnhA8prHP, CKgHxAnhất thờiA8prHP krhhông rhnói NnFHDQai nNnFHDQói vớNnFHDQi NnFHDQai lA8prHPời nào.A8prHP Girhản CKgHxADao vớrhi rhlấy cárhi rhchăn đang cuộrhn thànhrh mộtrh đốngrh bA8prHPên rhcạnh, tNnFHDQrùm lCKgHxAên ngườA8prHPi mìnhA8prHP. A8prHPAnh nhìCKgHxAn rhsang, cũnCKgHxAg lật mộCKgHxAt gA8prHPóc chNnFHDQăn chuA8prHPi vào.

Qua mộCKgHxAt rhlúc, aA8prHPnh girhơ trhay ôA8prHPm NnFHDQlấy A8prHPcô, đểrh côCKgHxA nằmCKgHxA sNnFHDQấp rhtrong lòng mCKgHxAình. TCKgHxArong đôiCKgHxA rhmắt thrhanh A8prHPlạnh, tìnNnFHDQh dụcNnFHDQ vẫrhn chưaCKgHxA NnFHDQlui đirh, A8prHPnhưng NnFHDQý cườiCKgHxA A8prHPnhàn nhạtNnFHDQ đã tănNnFHDQg lên.

“Cảm giácrh tNnFHDQhế nào?”NnFHDQ ANnFHDQnh nhìNnFHDQn lênA8prHP cCKgHxAhiếc đồngNnFHDQ NnFHDQhồ kA8prHPiểu cổCKgHxA ở tA8prHProng CKgHxAgóc phCKgHxAòng: “LầnA8prHP nàyrh làA8prHP CKgHxA1 giCKgHxAờ 3A8prHP4 CKgHxAphút. NNnFHDQếu nA8prHPhư eNnFHDQm nhrhận thấA8prHPy chA8prHPưa đCKgHxAủ, lần sCKgHxAau CKgHxAanh hoàA8prHPn tCKgHxAoàn CKgHxAcó CKgHxAthể kA8prHPéo dàiNnFHDQ thêm.”

Anh cốA8prHP ýA8prHP cưNnFHDQờng điệuCKgHxA NnFHDQthời giaCKgHxAn, khrhiến Grhiản DCKgHxAao vừA8prHPa xấurh hổrh vừa buA8prHPồn cười.rh CKgHxANgón rhtay gãA8prHPi rhnhè nrhhẹ lồnNnFHDQg NnFHDQngực anhNnFHDQ: “TA8prHPhật rhra anA8prHPh NnFHDQkhông cầnrh đNnFHDQể ýA8prHP thờirh gian củaCKgHxA lầnNnFHDQ đầuA8prHP tA8prHPiên. rhMới đầA8prHPu cNnFHDQhưa cóCKgHxA kiA8prHPnh nghNnFHDQiệm mà...”

Sắc mNnFHDQặt BạcA8prHP CA8prHPận NgôA8prHPn lA8prHPạnh rhnhạt trầmrh mặc.

Tình hNnFHDQình NnFHDQlần đầA8prHPu tirhên tCKgHxAối qA8prHPua, A8prHPhai ngCKgHxAười vẫNnFHDQn NnFHDQcòn nhớNnFHDQ rất A8prHPrõ. Bạrhc CNnFHDQận Ngôrhn tiA8prHPến vCKgHxAào chrhưa đượcrh baA8prHPo lâuA8prHP, mrhới mNnFHDQạnh mẽrh hoạtrh đCKgHxAộng CKgHxAmấy chụcCKgHxA lần, GA8prHPiản NnFHDQDao cũngNnFHDQ bNnFHDQắt rhđầu rhthích ứngrh từNnFHDQ A8prHPtrong cNnFHDQơn đaurh, nCKgHxAhỏ giọngNnFHDQ rhnhư mrhuỗi krhêu NnFHDQnói vrhới anh: “Ừm,NnFHDQ A8prHPcó cNnFHDQảm giácA8prHP rrhồi, thNnFHDQật thoảirh mái.”CKgHxA CóA8prHP lNnFHDQẽ bịCKgHxA lrhời tìrhnh tựCKgHxA cCKgHxAủa người A8prHP trong CKgHxAlòng kNnFHDQích A8prHPthích, chNnFHDQỉ thấyA8prHP gươnrhg mặtNnFHDQ tuấCKgHxAn trhú A8prHPcủa aNnFHDQnh lộrh NnFHDQra vCKgHxAẻ rhcăng cứng.NnFHDQ Lần đA8prHPầu tiênCKgHxA NnFHDQphá lệ,A8prHP trNnFHDQong mắtNnFHDQ anNnFHDQh NnFHDQánh lA8prHPên nhCKgHxAiều tiNnFHDQa phứrhc tạp:rh khrhó nhịn,NnFHDQ kNnFHDQhông nỡ, A8prHP nóng bỏng,CKgHxA xấCKgHxAu hổ.rh.. NnFHDQđủ lorhại cảmNnFHDQ A8prHPxúc đaCKgHxAn xeNnFHDQn vàoCKgHxA nCKgHxAhau, arhnh liềNnFHDQn rhcấp tốcNnFHDQ rútCKgHxA lui rNnFHDQa ngoài...

Bạc CCKgHxAận NNnFHDQgôn CKgHxAđương nrhhiên CKgHxAhiểu CKgHxArất A8prHPrõ, lầnA8prHP đầuA8prHP tiêA8prHPn NnFHDQcủa đàn A8prHP ông A8prHPbởi vA8prHPì bịCKgHxA krhích CKgHxAthích A8prHPlạ lCKgHxAẫm A8prHPvà A8prHPmãnh liệt,A8prHP rhđa srhố A8prHPđều rấtA8prHP ngNnFHDQắn nCKgHxAgủi. Nhrhưng điểm mấurh crhhốt là,NnFHDQ trướA8prHPc krhhi làCKgHxAm CKgHxAvới Giảnrh DaoA8prHP, anA8prHPh tirhn crhhắc rằng,CKgHxA bA8prHPản tCKgHxAhân mìnhrh trên phA8prHPương diệnNnFHDQ nàNnFHDQy cA8prHPũng rhcó thiêNnFHDQn phNnFHDQú kNnFHDQhông giốnrhg vớCKgHxAi ngườiCKgHxA bìCKgHxAnh thCKgHxAường, hoNnFHDQàn toàNnFHDQn có trhhể khiNnFHDQến lA8prHPần đầuCKgHxA tA8prHPiên củrha A8prHPcô cNnFHDQó đưrhợc trrhải nghiA8prHPệm cA8prHPực kỳCKgHxA dàA8prHPi A8prHPcực kNnFHDQỳ mãnhA8prHP liệt...

Vì thếA8prHP CKgHxAsau khNnFHDQi chuyNnFHDQện trhối qCKgHxAua xrhảy rCKgHxAa, mấA8prHPy lầnrh A8prHPsau đórh, aCKgHxAnh rhđều không rhngừng kéorh rhdài tA8prHPhời grhian, nhCKgHxAưng dườngrh rhnhư thấtrh bạiNnFHDQ NnFHDQlần đNnFHDQầu tirhên krhhiến anhNnFHDQ có chúCKgHxAt kCKgHxAhông cNnFHDQam lònCKgHxAg. Hôrhm nrhay vừA8prHPa tỉnhCKgHxA dCKgHxAậy, arhnh CKgHxAlại nNnFHDQhịn khôngrh đA8prHPược muốnCKgHxA thêm CKgHxA một lCKgHxAần, CKgHxAchính CKgHxAlà mCKgHxAuốn thểrh hiệA8prHPn CKgHxAthực lựcA8prHP cNnFHDQủa NnFHDQmình vớiNnFHDQ Giảrhn rhDao lầnrh nữNnFHDQa, đồnCKgHxAg tCKgHxAhời cũng tA8prHPhành cNnFHDQông girha NnFHDQtăng thờiA8prHP CKgHxAgian bìNnFHDQnh quânCKgHxA brhao gồmA8prHP cảA8prHP CKgHxAlần CKgHxAđầu CKgHxAtiên, A8prHPnâng lNnFHDQên hơn mNnFHDQột tiếnA8prHPg đồrhng hồ.

Con sốNnFHDQ CKgHxAnày, CKgHxAcũng corhi CKgHxAnhư khiếnA8prHP anCKgHxAh rhcó NnFHDQchút vNnFHDQừa lòngNnFHDQ vớrhi bản thârhn mình.

“Xin lNnFHDQỗi CKgHxAvì đCKgHxAã NnFHDQlàm A8prHPem NnFHDQsưng NnFHDQlên.” Anrhh cCKgHxAúi đầuCKgHxA nhCKgHxAìn chằmrh chằm côrh nNnFHDQói: “Nhưngrh A8prHPmà khNnFHDQông cầnCKgHxA rhlo lNnFHDQắng, NnFHDQtrong nhàA8prHP crhó trhhuốc. HơCKgHxAn nữaA8prHP aCKgHxAnh thấyNnFHDQ tính A8prHP đàn hồiA8prHP A8prHPcủa CKgHxAda A8prHPem rNnFHDQất tNnFHDQốt, chắcNnFHDQ sẽrh nhA8prHPanh chónCKgHxAg NnFHDQhồi phrhục lạrhi ngNnFHDQuyên trhrạng thôi.” RA8prHPõ rhràng NnFHDQtrong đNnFHDQầu aCKgHxAnh lạirh đangCKgHxA CKgHxAliên tưởCKgHxAng đếnA8prHP hrhình ảnrhh củarh cáA8prHPi grhọi làA8prHP ‘rhnguyên trạng’, ýA8prHP cA8prHPười cànrhg thêCKgHxAm thâCKgHxAm sâu.

Giản rhDao nCKgHxAhất thA8prHPời đỏrh A8prHPbừng cảrh NnFHDQmặt, giơNnFHDQ trhay đấNnFHDQm anA8prHPh mộtA8prHP cái:NnFHDQ “Sao anA8prHPh lạiCKgHxA có.A8prHP.. lorhại thuốrhc này?”

Bạc CậnNnFHDQ NgônA8prHP nCKgHxAở nụCKgHxA cườiCKgHxA kiêuNnFHDQ ngạNnFHDQo liếcNnFHDQ cNnFHDQô mrhột cáiA8prHP: “LàmCKgHxA tình lCKgHxAà bướA8prHPc qA8prHPuan tNnFHDQrọng trA8prHPong viA8prHPệc phNnFHDQát triểCKgHxAn CKgHxAquan hệCKgHxA giữaCKgHxA anCKgHxAh A8prHPvà erhm, CKgHxAem A8prHPcho rrhằng anh sCKgHxAẽ CKgHxAcó CKgHxAchỗ nàCKgHxAo khôA8prHPng suA8prHPy nghrhĩ chCKgHxAu đáo?”

Giản DCKgHxAao NnFHDQyên lA8prHPặng trorhng giâyrh lA8prHPát, CKgHxAmỉm CKgHxAcười A8prHPđáp: “A8prHPĐúng rồi,CKgHxA rất chuNnFHDQ đáo,CKgHxA trừNnFHDQ lầnNnFHDQ đầuA8prHP A8prHPtiên nhaNnFHDQnh nA8prHPhư NnFHDQtia cCKgHxAhớp ra.”

Cô nóNnFHDQi CKgHxAlời nàyA8prHP hoàA8prHPn toCKgHxAàn chínNnFHDQh làCKgHxA châmCKgHxA CKgHxAngòi nổ,A8prHP mắtA8prHP NnFHDQBạc Cận NnFHDQ Ngôn chợCKgHxAt tốirh NnFHDQlại, nA8prHPhìn chằmA8prHP chrhằm rhcô mrhấy A8prHPgiây. AA8prHPnh chỉNnFHDQ nhìCKgHxAn tNnFHDQhôi cũnCKgHxAg khiến lòngA8prHP CKgHxAcô rrhun rẩCKgHxAy, CKgHxAcô lậpA8prHP tứcNnFHDQ xoarhy nA8prHPgười muốNnFHDQn xurhống giườA8prHPng: “A8prHPEm điCKgHxA tắmNnFHDQ trước...”

Eo lCKgHxAại bA8prHPị A8prHPanh CKgHxAtóm chặt,A8prHP rhthân trhhể A8prHPđàn ôngNnFHDQ NnFHDQcao gầyCKgHxA đNnFHDQè lêCKgHxAn lần nNnFHDQữa, kA8prHPhí nóngCKgHxA baNnFHDQo trùmrh lấrhy cNnFHDQô, đôiCKgHxA A8prHPmắt đeNnFHDQn tNnFHDQhẫm nhìNnFHDQn côNnFHDQ chămA8prHP chúCKgHxA: “XemA8prHP A8prHPra thờrhi gian bìnA8prHPh qCKgHxAuân vẫnCKgHxA chNnFHDQưa NnFHDQđủ A8prHPlâu, mớCKgHxAi khCKgHxAiến eA8prHPm CKgHxAnhớ mA8prHPãi khônA8prHPg quêCKgHxAn lrhần đầuCKgHxA tiên.”

Thân dướiCKgHxA bắtrh CKgHxAđầu mạnhCKgHxA CKgHxAmẽ tiếnA8prHP vào,NnFHDQ GiảnNnFHDQ CKgHxADao tNnFHDQhét mộrht tiếnA8prHPg chói A8prHPtai: “EmNnFHDQ saCKgHxAi rồi,NnFHDQ CKgHxAem sNnFHDQai A8prHPrồi, đủA8prHP rồirh đrhủ rồi.”

...

Căn pA8prHPhòng NnFHDQlại quấnNnFHDQ quýA8prHPt A8prHPsi mê.

Khi GiNnFHDQản A8prHPDao tỉnrhh dậyCKgHxA lrhần rhnữa, đNnFHDQã vàoA8prHP girhữa trưa.CKgHxA CảA8prHP căn phònCKgHxAg lấpCKgHxA NnFHDQlánh dướiNnFHDQ áA8prHPnh mặtNnFHDQ trNnFHDQời tA8prHPừ CKgHxAbốn A8prHPphía, mNnFHDQùi hưNnFHDQơng ấmrh CKgHxAáp sạcCKgHxAh sẽNnFHDQ bNnFHDQao trùm lấyNnFHDQ thâCKgHxAn thểA8prHP rãrh rờA8prHPi CKgHxAvô lNnFHDQực cNnFHDQủa cô.

Trong phrhòng tắmrh trNnFHDQuyền rNnFHDQa NnFHDQtiếng nrhước chảyCKgHxA, BCKgHxAạc A8prHPCận A8prHPNgôn đrhang tắm. CôCKgHxA A8prHPtrốn NnFHDQở trCKgHxAong chărhn ngCKgHxAơ ngẩnrh mộtNnFHDQ lA8prHPúc, nhớCKgHxA đếnNnFHDQ A8prHPmỗi NnFHDQgiây pNnFHDQhút cNnFHDQủa tA8prHPối qua vàA8prHP sNnFHDQáng nCKgHxAay, liềnA8prHP cảCKgHxAm thấNnFHDQy triCKgHxAền miênrh kícCKgHxAh độCKgHxAng NnFHDQnhư mộtA8prHP giấcrh mA8prHPơ. HCKgHxAiện gA8prHPiờ, cô đãCKgHxA thNnFHDQật NnFHDQsự đrhem A8prHPcả NnFHDQthân thểrh gNnFHDQiao cCKgHxAho anCKgHxAh CKgHxArồi. Ýrh nghNnFHDQĩ này,rh chỉA8prHP nrhghĩ thôCKgHxAi crhũng khCKgHxAiến lòng ngườiA8prHP ngọtrh ngàCKgHxAo tarhn chảy.

Đúng NnFHDQlúc nàA8prHPy, điệnCKgHxA thoạirh cầNnFHDQm NnFHDQtay cA8prHPủa BạcCKgHxA CậnNnFHDQ NA8prHPgôn đNnFHDQặt trên bàrhn vaCKgHxAng lên,NnFHDQ GCKgHxAiản DNnFHDQao quấnrh lấrhy gA8prHPa giườnA8prHPg đCKgHxAi qurha, cầmA8prHP lCKgHxAên xCKgHxAem thrhì NnFHDQthấy làrh cCKgHxAủa Phó NnFHDQTử Ngộ.

Sao CKgHxAanh ấyA8prHP lạA8prHPi gọiA8prHP vCKgHxAào grhiờ rhnày? Giảnrh A8prHPDao thCKgHxAoáng córh cảrhm giácNnFHDQ xấu hổNnFHDQ nhưA8prHP bịA8prHP ngườCKgHxAi A8prHPta bắtA8prHP A8prHPgặp, caNnFHDQo giọngrh nCKgHxAói: “ĐiệnNnFHDQ thoạiA8prHP củaCKgHxA NnFHDQTử Ngộ.”NnFHDQ SaNnFHDQu đó bắtCKgHxA mrháy nói:A8prHP “TA8prHPử A8prHPNgộ, A8prHPanh cA8prHPhờ chúNnFHDQt, anrhh ấyCKgHxA CKgHxAtới ngaA8prHPy đây.”

Phó Trhử Ngộrh ởNnFHDQ đNnFHDQầu CKgHxAbên rhkia hìnNnFHDQh nhưrh đanA8prHPg rhcười: “KCKgHxAhông vộNnFHDQi không vộiA8prHP, CKgHxArời giườngrh rồiA8prHP à?NnFHDQ A8prHPKhông làmNnFHDQ phrhiền NnFHDQhai ngườirh chứ?”

Gò márh GiảNnFHDQn DaCKgHxAo nhNnFHDQất thCKgHxAời nórhng bừng,CKgHxA rCKgHxAõ rNnFHDQàng làA8prHP anCKgHxAh ấrhy CKgHxAbiết rồi. LúA8prHPc nàyCKgHxA thấyrh BCKgHxAạc CNnFHDQận NCKgHxAgôn đCKgHxAi A8prHPra tA8prHPừ phòA8prHPng tắmA8prHP, cNnFHDQô NnFHDQdứt NnFHDQkhoát kA8prHPhông A8prHPđáp, A8prHPđưa điện thA8prHPoại chrho anh.

Mái tóA8prHPc rhcủa BạcCKgHxA CA8prHPận Ngôrhn NnFHDQvẫn cònCKgHxA ẩNnFHDQm ướtNnFHDQ nhỏrh nước,A8prHP rhchưa mặcA8prHP quần áo,rh cCKgHxAhỉ quấrhn mộtCKgHxA cáCKgHxAi krhhăn tắrhm quaCKgHxAnh CKgHxAeo, lNnFHDQại NnFHDQcàng lộA8prHP CKgHxArõ đưNnFHDQờng coCKgHxAng toàn CKgHxA thân trCKgHxAần trrhụi, tA8prHPhon dàA8prHPi, rắnCKgHxA rỏi.

Giản A8prHPDao ngồrhi ởrh trrhên gCKgHxAiường nA8prHPgắm anNnFHDQh, gòA8prHP máNnFHDQ hơA8prHPi rhnóng lên, nhưnNnFHDQg lạiNnFHDQ cảNnFHDQm tA8prHPhấy NnFHDQmềm lòng.

Sau CKgHxAnày, rhbọn hCKgHxAọ sẽCKgHxA thA8prHPường xuyêrhn trầNnFHDQn NnFHDQtrụi đốiCKgHxA mặrht nhNnFHDQau thế này.

“Có cNnFHDQhuyện gì?”CKgHxA Lúcrh Bạcrh Crhận NgôNnFHDQn tiếpA8prHP CKgHxAlấy điệnNnFHDQ thoạiCKgHxA, troNnFHDQng mắt NnFHDQvẫn còrhn ýNnFHDQ cườiCKgHxA nhàA8prHPn nhạt.

Phó NnFHDQTử Ngộrh vNnFHDQốn muốnCKgHxA gNnFHDQọi điệnrh quA8prHPan tâNnFHDQm bNnFHDQạn. DùCKgHxA srhao GiảnNnFHDQ Dao trờirh sirhnh tíNnFHDQnh tìnhCKgHxA điềmCKgHxA đạrhm A8prHPhay thẹNnFHDQn thùCKgHxAng, tA8prHPuy rằnrhg Bạrhc CNnFHDQận Ngrhôn cNnFHDQó đNnFHDQể ý nrhhưng rhthật rhsự lrhà dârhy thầnCKgHxA kinNnFHDQh NnFHDQrất thô.CKgHxA CNnFHDQho nêA8prHPn rhanh sợrh BạcA8prHP Crhận NCKgHxAgôn tốiNnFHDQ qurha gặpA8prHP khó khănrh. HiệnCKgHxA girhờ nghCKgHxAe thrhấy grhiọng đrhiệu CKgHxAcủa bạnCKgHxA, lNnFHDQàm gìCKgHxA A8prHPcó đA8prHPạo lrhý chưaCKgHxA rhăn được, ngượA8prHPc lA8prHPại A8prHPkhông chừngNnFHDQ A8prHPcòn lA8prHPà rấtCKgHxA nCKgHxAo nA8prHPữa kìa.

Chậc chậcrh chậc.A8prHP.. rhTiểu NnFHDQthư GiảnA8prHP A8prHPDao, thậtrh A8prHPsự khổNnFHDQ thrhân eNnFHDQm rA8prHPồi, xử naA8prHPm hNnFHDQai mươirh sCKgHxAáu nămA8prHP đấy!

Vì thếrh anrhh nrhói CKgHxAvới BạcA8prHP CA8prHPận NNnFHDQgôn: “Khôrhng A8prHPcó NnFHDQgì, crhhỉ murhốn chúcA8prHP mừng thôi.rh” LạiNnFHDQ cườiCKgHxA cưrhời hỏCKgHxAi: “CảmCKgHxA CKgHxAgiác thếNnFHDQ nào?”

Ý cườirh trêNnFHDQn môrhi Bạrhc CCKgHxAận NgônCKgHxA càA8prHPng sâuA8prHP: “CámCKgHxA ơnrh, A8prHPcảm giáCKgHxAc vô cùNnFHDQng rhtuyệt vời.”

Giản rhDao rhở bêA8prHPn cNnFHDQạnh nghrhe thA8prHPấy aA8prHPnh nóiA8prHP nCKgHxAhư tNnFHDQhế, lrhập tNnFHDQức muốn phátrh điên,CKgHxA rhcầm lấA8prHPy gốiCKgHxA NnFHDQđầu némNnFHDQ vềCKgHxA pA8prHPhía anhrh. Brhạc CậnCKgHxA NgôA8prHPn rhbị NnFHDQđột rhkích rhliếc mắt nNnFHDQhìn vềrh phNnFHDQía cô.

“Đừng cóCKgHxA thảoNnFHDQ CKgHxAluận cNnFHDQhuyện đóA8prHP rhvới A8prHPPhó TửCKgHxA NCKgHxAgộ!” CA8prHPô đèCKgHxA A8prHPthấp giọng nCKgHxAói quNnFHDQát lên.

Bạc Cậnrh NgônNnFHDQ cườCKgHxAi nhẹ:CKgHxA “Orhk.” rhQuay A8prHPlại nóA8prHPi vNnFHDQới điệnNnFHDQ thoại: “CôNnFHDQ ấyrh CKgHxAxấu rhhổ rồNnFHDQi, tA8prHPôi khNnFHDQông địrhnh nóiA8prHP tiếA8prHPp, CKgHxAnhưng A8prHPmà chắcrh cậA8prHPu NnFHDQcó thA8prHPể tưởngA8prHP tượng được,rh ýA8prHP nghĩaA8prHP củA8prHPa rhtừ vNnFHDQô cùnNnFHDQg tuyệNnFHDQt vờiCKgHxA làCKgHxA gì.CKgHxA ChúNnFHDQng tôCKgHxAi tươnA8prHPg đốiNnFHDQ CKgHxAsung sướrhng, một lA8prHPần A8prHPnữa cNnFHDQám ơnrh nhữngrh kNnFHDQiến rhnghị rhvà sựrh qA8prHPuan A8prHPtâm củarh cậu.”

Giản NnFHDQDao: “...”

Cúp đNnFHDQiện thoại,CKgHxA BNnFHDQạc CậnNnFHDQ NgNnFHDQôn vừaCKgHxA NnFHDQquay ngNnFHDQười đãNnFHDQ nrhhìn trhhấy Giản DCKgHxAao rhđang bỏrh grha gA8prHPiường qrhuấn quaCKgHxAnh ngCKgHxAười rrha mặcCKgHxA đA8prHPồ ngủ,CKgHxA cCKgHxAó lẽrh địnA8prHPh điA8prHP tắmrh CKgHxArửa. Đường congrh trắrhng CKgHxAtrẻo mềmrh mA8prHPại xA8prHPinh NnFHDQđẹp, bộNnFHDQ phậCKgHxAn A8prHPlung lA8prHPinh đẫyrh đrhà A8prHPlướt quNnFHDQa trướcNnFHDQ mắA8prHPt anh, lA8prHPại mộtA8prHP A8prHPlần nữNnFHDQa dCKgHxAễ dàngA8prHP NnFHDQtrêu chọcA8prHP lòA8prHPng aNnFHDQnh CKgHxAnổi NnFHDQlên mộtrh cơCKgHxAn lrhửa nóng.

Ờ... Côrh CKgHxAthuộc vềA8prHP anhNnFHDQ, loạA8prHPi cảmNnFHDQ grhiác nàyA8prHP NnFHDQthật sNnFHDQự quáNnFHDQ rhtuyệt vời.

Giản DaA8prHPo vừaNnFHDQ quNnFHDQay NnFHDQđầu A8prHPlại, A8prHPlập trhức trCKgHxAông NnFHDQthấy NnFHDQánh mrhắt cNnFHDQủa BạcCKgHxA Cận NgônA8prHP rhđang rhsáng quắcrh CKgHxAnhìn vNnFHDQề NnFHDQphía mình.

“Sao thế?”

Bạc CậA8prHPn NCKgHxAgôn rhtrầm tA8prHPư NnFHDQtrong giNnFHDQây lárht, tổrh chCKgHxAức lạiNnFHDQ cárhc tCKgHxAừ ngữ củaNnFHDQ mA8prHPình, chọnA8prHP mộA8prHPt crhách chínNnFHDQh xáA8prHPc nhCKgHxAất đểrh rhbiểu đạtrh cảmrh giáCKgHxAc củA8prHPa aCKgHxAnh đốiNnFHDQ A8prHPvới cô.

“Nếu nhrhư sA8prHPớm biếtCKgHxA hợpCKgHxA thànhNnFHDQ mộNnFHDQt A8prHPthể vA8prHPới rhem rhvề cảrh cNnFHDQơ A8prHPthể rhvà linh hồA8prHPn sẽA8prHP manA8prHPg CKgHxAđến cảmA8prHP grhiác srhung sCKgHxAướng tộtNnFHDQ đỉnhrh trhhế nàyA8prHP. TừA8prHP ngrhày đCKgHxAầu tiêCKgHxAn gặp mặtCKgHxA emCKgHxA, anrhh đCKgHxAã ngỏNnFHDQ lờNnFHDQi vCKgHxAới eA8prHPm CKgHxAngay NnFHDQlập tức.”

Cần gìrh phảNnFHDQi phíA8prHP pA8prHPhạm biếtrh baNnFHDQo thờCKgHxAi NnFHDQgian nNnFHDQhư NnFHDQvậy, nếuCKgHxA không aA8prHPnh sCKgHxAớm NnFHDQđã nA8prHPắm taA8prHPy côNnFHDQ cùrhng nhCKgHxAau NnFHDQđắm chrhìm tronA8prHPg hạnrhh phA8prHPúc rồi.

Giản CKgHxADao hrhơi giA8prHPật mình,CKgHxA mộtA8prHP A8prHPcảm grhiác hNnFHDQạnh pCKgHxAhúc nrhgọt ngNnFHDQào, mềm rh mại lNnFHDQan rhtỏa tCKgHxArong lồngNnFHDQ ngực.

Cái nNnFHDQgười nàCKgHxAy... ngA8prHPày đNnFHDQầu tNnFHDQiên đãCKgHxA rhngỏ lời,NnFHDQ nếuA8prHP thrhật nhrhư thế, đúngrh rhlà rấtNnFHDQ pCKgHxAhù hợpCKgHxA rhvới CKgHxAtác pNnFHDQhong ngạoCKgHxA mạn,CKgHxA rhtự đạA8prHPi A8prHPlại lCKgHxAộ A8prHPliễu trrhắng trợnNnFHDQ của anh.

Nhưng mà...

“Cám ơn,rh eNnFHDQm cũNnFHDQng rấtCKgHxA vuA8prHPi.” CKgHxACô thA8prHPì thầm.

Rất NnFHDQvui đượcNnFHDQ A8prHPở cùnNnFHDQg A8prHPvới anhA8prHP, A8prHPtuy A8prHPrằng cârhu nóiNnFHDQ gNnFHDQiả địnhNnFHDQ nàyNnFHDQ của A8prHP anh hoànA8prHP A8prHPtoàn khrhông cCKgHxAó logicA8prHP, nhưnA8prHPg lCKgHxAại NnFHDQlà lầnNnFHDQ đCKgHxAầu tA8prHPiên CKgHxAanh vrhì emNnFHDQ, NnFHDQnói A8prHPra nhữngCKgHxA lời rhcảm tíCKgHxAnh khNnFHDQông logiA8prHPc nA8prHPhư vậy.

Bởi vìCKgHxA aCKgHxAnh yêuCKgHxA A8prHPem, màA8prHP eNnFHDQm NnFHDQcũng yêNnFHDQu anA8prHPh sA8prHPâu đậm.

***

Chớp mắCKgHxAt đãA8prHP NnFHDQqua kA8prHPỳ ngCKgHxAhỉ QA8prHPuốc kCKgHxAhánh dàiA8prHP ngA8prHPày, A8prHPcó ngrhười trải NnFHDQ qua thA8prHPật ngọtA8prHP A8prHPngào nCKgHxAồng nhiệtNnFHDQ, córh ngườA8prHPi tA8prHPrải quNnFHDQa tA8prHPhật A8prHPphong CKgHxAphú mCKgHxAệt mỏi,CKgHxA cũngNnFHDQ có rhngười lCKgHxAại NnFHDQtrải quNnFHDQa CKgHxAthật đarhu khA8prHPổ tuyệtCKgHxA vọng.

Đêm tCKgHxAối NnFHDQngày NnFHDQ7 thárhng 10rh, ngCKgHxAày curhối NnFHDQcùng củaNnFHDQ rhkỳ nghỉrh drhài, ởrh một thànhrh CKgHxAphố nàNnFHDQo đrhó tạirh NnFHDQphía namA8prHP, tNnFHDQrong mộtCKgHxA crhông xA8prHPưởng NnFHDQâm A8prHPu yA8prHPên tĩnh.

Một ngườirh rhđàn ôngA8prHP trNnFHDQung niCKgHxAên đNnFHDQang rNnFHDQun lẩyNnFHDQ bẩrhy, taNnFHDQy cầmrh mrhột bình NnFHDQxăng, rhrưới đầNnFHDQy NnFHDQlên NnFHDQmặt rhđất chCKgHxAung quanh.

“Cầu xA8prHPin cCKgHxAậu... đừrhng nhưA8prHP vậNnFHDQy...” rhGiọng nóCKgHxAi củarh ônrhg CKgHxAnức nở nghẹnCKgHxA A8prHPngào, ngườiA8prHP đrhàn rhông cườCKgHxAng trángCKgHxA A8prHPlúc nA8prHPày lCKgHxAại rơNnFHDQi lNnFHDQệ NnFHDQđầy CKgHxAmặt: NnFHDQ“Ba rhmá tôiA8prHP tuổi tácCKgHxA đNnFHDQã caCKgHxAo, A8prHPcòn A8prHPcó vợNnFHDQ A8prHPvà cCKgHxAon nhỏ.A8prHP CầuA8prHP xrhin cậNnFHDQu đừnCKgHxAg giếtCKgHxA tôiNnFHDQ, tạiCKgHxA A8prHPsao CKgHxAlại là tôi...”

Trong bónA8prHPg tối,CKgHxA mNnFHDQột giọngCKgHxA nóNnFHDQi đNnFHDQàn ôA8prHPng vrhô A8prHPcùng CKgHxAêm tarhi CKgHxAvà trầm rhthấp CKgHxAvang lên:NnFHDQ “CKgHxABởi vrhì rhtôi thA8prHPấy ôA8prHPng rấtrh vừA8prHPa ý,A8prHP chA8prHPo nNnFHDQên mớA8prHPi cCKgHxAhọn ông.”

Người đànCKgHxA ônA8prHPg NnFHDQđó tNnFHDQhật rhsự lA8prHPà khórhc khA8prHPông A8prHPra nướcCKgHxA mrhắt. Nhưng ôA8prHPng biếtA8prHP sNnFHDQự CKgHxAtàn A8prHPnhẫn củCKgHxAa CKgHxAngười NnFHDQnày, A8prHPhiểu bCKgHxAản trhhân khCKgHxAông cònNnFHDQ cáchrh A8prHPnào kháCKgHxAc. ÔnNnFHDQg run rẩyrh giơrh bậrht lửarh lA8prHPên, ngọNnFHDQn lửCKgHxAa bốCKgHxAc CKgHxAcao trCKgHxAong đêNnFHDQm A8prHPtối hA8prHPết srhức dữCKgHxA tợn.

“Cậu sNnFHDQẽ A8prHPtha crhho ngườiNnFHDQ nhNnFHDQà củA8prHPa tôirh chứ?”A8prHP Ônrhg ruA8prHPn giọNnFHDQng hỏi: “ChỉCKgHxA cầrhn tôrhi đốtNnFHDQ lửA8prHPa, tấtCKgHxA cNnFHDQả nhữNnFHDQng quảA8prHP boNnFHDQm đaNnFHDQng đNnFHDQặt trorhng CKgHxAnhà rhtôi sẽCKgHxA đượNnFHDQc gỡA8prHP bỏ CKgHxA hết phảCKgHxAi không?”

“Đương nhiên.”CKgHxA NgưA8prHPời kirha đárhp: “A8prHPTôi CKgHxAbảo đảmNnFHDQ bọnA8prHP hA8prHPọ sẽNnFHDQ khôngCKgHxA hNnFHDQề cảm trhhấy điCKgHxAều rhgì bA8prHPất thườCKgHxAng. NnFHDQHa... chỉNnFHDQ rhtrừ ônNnFHDQg rA8prHPa, bởiNnFHDQ rhvì tA8prHPhù hậA8prHPn xãCKgHxA hộrhi, mrhà tự phCKgHxAóng hỏarh bỏA8prHP mạngrh... Bùm!”

Người đànA8prHP ôrhng rhsau CKgHxAkhi hítCKgHxA sâuA8prHP mộtA8prHP A8prHPhơi, nhrhắm mắtrh lại,A8prHP hétNnFHDQ lên mộtCKgHxA tCKgHxAiếng đaurh khNnFHDQổ, CKgHxAvung A8prHPtay hấtA8prHP cáCKgHxAi bậtCKgHxA lửaCKgHxA rơrhi vàA8prHPo tronNnFHDQg rhđống xrhăng lA8prHPênh lángCKgHxA trên mặtA8prHP đất...

Lúc lrhửa lớNnFHDQn hừngCKgHxA hựNnFHDQc bùngNnFHDQ lênrh xunCKgHxAg quCKgHxAanh ngưA8prHPời ôngNnFHDQ, ônrhg drhường như ngNnFHDQhe thấyrh giọngCKgHxA NnFHDQngười kCKgHxAia cànNnFHDQg lNnFHDQúc cànNnFHDQg xNnFHDQa: “NnFHDQĐây CKgHxAlà NnFHDQchuẩn bịrh chNnFHDQo ngườirh bạn NnFHDQ tốt nNnFHDQhất cA8prHPủa tôi,NnFHDQ đượcCKgHxA chếtNnFHDQ vìNnFHDQ cậNnFHDQu taA8prHP, làrh virhnh hạnhrh cCKgHxAủa ông.”

Sau đóA8prHP, A8prHPmột NnFHDQloạt nhữNnFHDQng tiếngCKgHxA nổCKgHxA A8prHPtruyền tA8prHPới, ôA8prHPng brhị cuA8prHPốn vNnFHDQào trong rhluồng nrhhiệt chấCKgHxAn độnA8prHPg đó,CKgHxA khCKgHxAông rhcòn rhnghe thấCKgHxAy bấCKgHxAt kỳrh tiếnNnFHDQg nào.

***

Sáng sớmA8prHP nNnFHDQgày NnFHDQ8 tháNnFHDQng 10.

Một crhhiếc rhxe JCKgHxAeep rhdừng lNnFHDQại troNnFHDQng brhãi đrhỗ rhxe củNnFHDQa CụNnFHDQc CảnNnFHDQh sát. rh Giản DaCKgHxAo NnFHDQmở NnFHDQcửa xNnFHDQuống NnFHDQxe, NnFHDQBạc CậNnFHDQn NgôA8prHPn vẫnA8prHP mộtA8prHP NnFHDQthân complCKgHxAe nhNnFHDQư trước,NnFHDQ rảoNnFHDQ nhCKgHxAanh chân NnFHDQdài A8prHPbước quaA8prHP, hA8prHPai ngườiCKgHxA sóA8prHPng NnFHDQvai nA8prHPhau tiA8prHPến NnFHDQvào tòA8prHPa NnFHDQnhà làrhm việc.

Ánh nắngNnFHDQ rhbuổi A8prHPsáng chA8prHPiếu xuNnFHDQống, gưrhơng mặA8prHPt aA8prHPnh trrhắng nCKgHxAhư ngọc, vừarh mớiA8prHP đCKgHxAi đNnFHDQược vàiCKgHxA bưCKgHxAớc, NnFHDQđôi chA8prHPân màrhy turhấn rhtú khẽCKgHxA chaNnFHDQu lại,A8prHP lA8prHPiếc mắtA8prHP rhnhìn cô NnFHDQ chằm chằm.

“Anh vNnFHDQẫn cònA8prHP A8prHPmuốn đưaA8prHP rNnFHDQa khA8prHPáng nCKgHxAghị vớiNnFHDQ đêrhm qua.”

Bước chânNnFHDQ GCKgHxAiản DNnFHDQao khựngNnFHDQ lạiA8prHP, đrhã ngCKgHxAhe tNnFHDQhấy anNnFHDQh tiếNnFHDQp tụA8prHPc nói: “Tạirh rhsao eNnFHDQm lA8prHPại A8prHPtừ chA8prHPối thửA8prHP trhư thNnFHDQế rhmới? CKgHxAEm phNnFHDQải A8prHPbiết rằngCKgHxA vớNnFHDQi năngNnFHDQ lựA8prHPc A8prHPhọc tập NnFHDQ và CKgHxAlĩnh ngộCKgHxA củaCKgHxA anNnFHDQh, eNnFHDQm khônCKgHxAg rhthể CKgHxAngăn cNnFHDQản việA8prHPc anA8prHPh tiếrhn sA8prHPâu CKgHxAtìm NnFHDQtòi vềNnFHDQ CKgHxAphương diện nàyrh được.”

Giản CKgHxADao đrhỏ mặt:A8prHP “IA8prHPm lặngCKgHxA đi!”

Bạc CậnA8prHP NgônNnFHDQ đưrhơng nhrhiên khônCKgHxAg CKgHxAchịu A8prHPim lA8prHPặng, aA8prHPnh liếcNnFHDQ rhcô NnFHDQmột cái, vẻA8prHP mNnFHDQặt tA8prHPhản nhiênrh nrhói: “CKgHxANếu aNnFHDQnh đãNnFHDQ CKgHxAlà NnFHDQmột tronA8prHPg nhữNnFHDQng ngưNnFHDQời đànCKgHxA ôrhng thông minhA8prHP nhấtNnFHDQ tA8prHPrên thA8prHPế giớirh A8prHPnày, đươngCKgHxA nhiNnFHDQên cũngCKgHxA A8prHPsẽ A8prHPlà nCKgHxAgười đCKgHxAàn ôngA8prHP A8prHPưu túA8prHP nhCKgHxAất trong phươCKgHxAng diệA8prHPn kia.”

Mặt GiảnCKgHxA rhDao cànrhg đỏA8prHP hNnFHDQơn, đúngNnFHDQ lrhúc phCKgHxAía trướCKgHxAc mặNnFHDQt cóCKgHxA mộtCKgHxA đám cảnhrh NnFHDQsát đrhang đA8prHPi đếrhn, côrh lậpNnFHDQ rhtức thấpA8prHP gNnFHDQiọng CKgHxAnói: CKgHxA“Có gNnFHDQì A8prHPvề CKgHxAnhà nóiA8prHP sau.”

Bạc Cậrhn Ngrhôn cũngA8prHP A8prHPkhông tiếprh NnFHDQtục dNnFHDQây dNnFHDQưa đCKgHxAề tàNnFHDQi CKgHxAnày CKgHxAnữa, áA8prHPnh mắt lạnhA8prHP lẽoNnFHDQ tNnFHDQhản nhCKgHxAiên lNnFHDQướt quNnFHDQa đáCKgHxAm đCKgHxAàn CKgHxAông phíaNnFHDQ NnFHDQtrước. BọnCKgHxA họA8prHP crhhắc mớiNnFHDQ vừa hoànNnFHDQ thàrhnh bàirh lNnFHDQuyện tậpNnFHDQ buổNnFHDQi sángA8prHP, A8prHPmỗi ngườiNnFHDQ đềurh mặcrh CKgHxAmột chrhiếc áoCKgHxA thCKgHxAun CKgHxAhoặc ba lỗ,CKgHxA lrhộ rNnFHDQa A8prHPcơ bắprh cănCKgHxAg CKgHxAcứng vrhà NnFHDQmồ hôCKgHxAi nrhhễ nhạCKgHxAi. NhìNnFHDQn tNnFHDQhấy haNnFHDQi người,rh A8prHPbọn họCKgHxA đều cườrhi chàNnFHDQo hỏi:NnFHDQ rh“Giáo CKgHxAsư Bạc!”A8prHP “NnFHDQGiản DaoNnFHDQ, cNnFHDQhào rhbuổi sáng!”

Giản DNnFHDQao cNnFHDQũng mỉmA8prHP cưrhời trhrò chrhuyện vớiA8prHP bCKgHxAọn họNnFHDQ, lúCKgHxAc NnFHDQnày cô nghNnFHDQe thấyCKgHxA BạcA8prHP CKgHxACận CKgHxANgôn ởNnFHDQ CKgHxAbên cạnNnFHDQh, thrhấp girhọng lẩmNnFHDQ bẩmA8prHP NnFHDQmột mìCKgHxAnh: CKgHxA“Ôi... rhnhìn xem đámrh hormNnFHDQone CKgHxAphát A8prHPtiết qA8prHPuá thừNnFHDQa mứaA8prHP này,A8prHP lạiNnFHDQ làCKgHxA đámrh đànCKgHxA ôA8prHPng cNnFHDQhưa đượcNnFHDQ thCKgHxAỏa mãnrh nhu cầuNnFHDQ rồi.”

Giản DA8prHPao sữnrhg nA8prHPgười, brhất A8prHPchợt A8prHPnhịn khA8prHPông đượcA8prHP phìNnFHDQ cười.

Đã biếtNnFHDQ bảA8prHPn thâA8prHPn aA8prHPnh mớiA8prHP CKgHxAlà ngưCKgHxAời ‘nhA8prHPu cầrhu đCKgHxAược thỏaNnFHDQ mãn’rh suốtNnFHDQ cả mộtrh turhần rA8prHPồi, CKgHxAcó cA8prHPần phảirh CKgHxAđắc ýA8prHP NnFHDQnhư thếrh không!

Công viA8prHPệc sCKgHxAau mộtA8prHP kỳrh NnFHDQnghỉ drhài, cCKgHxAũng khônCKgHxAg khácA8prHP gA8prHPì A8prHPvới bình thường,A8prHP harhi ngrhười A8prHPvẫn khẩCKgHxAn trưA8prHPơng NnFHDQvà bA8prHPận bNnFHDQịu giốCKgHxAng lCKgHxAúc tA8prHPrước. BA8prHPạc CKgHxACận A8prHPNgôn vẫn cứrh nCKgHxAhư cũCKgHxA, hrhễ larho vNnFHDQào CKgHxAlàm việNnFHDQc lrhà tựA8prHP tiA8prHPến vàoCKgHxA tA8prHPhế giớiNnFHDQ tưrh dCKgHxAuy củarh bCKgHxAản thân mìrhnh. CCKgHxAhỉ trừCKgHxA lúcrh nNnFHDQghỉ trhrưa, mộA8prHPt cáirh ôCKgHxAm hôCKgHxAn dàiNnFHDQ CKgHxAdằng CKgHxAdặc, cộrhng thêrhm thNnFHDQấp giọng CKgHxA dụ dỗNnFHDQ bCKgHxAên CKgHxAtai NnFHDQcô: “TốNnFHDQi nNnFHDQay tirhếp tục...”

Đến rhbuổi chiềrhu, áCKgHxAnh mặtNnFHDQ trA8prHPời A8prHPyên ả,CKgHxA cNnFHDQả A8prHPcăn phòCKgHxAng yênCKgHxA trhĩnh, CKgHxABạc Cận NCKgHxAgôn rhnhận đượcA8prHP điệnA8prHP tA8prHPhoại củarh DoNnFHDQãn TưCKgHxA Kỳ.

Bởi CKgHxAvì CKgHxAtâm tìnhNnFHDQ rấtCKgHxA CKgHxAtốt, NnFHDQcho nêNnFHDQn rhnói chuyệnA8prHP vớiCKgHxA chNnFHDQị cũnCKgHxAg rất CKgHxA ôn hrhòa vuA8prHPi vẻA8prHP: “CóCKgHxA chuyệnrh CKgHxAgì, cA8prHPô cCKgHxAhị thrhân áiCKgHxA vàrh phiềnNnFHDQ phNnFHDQức củaA8prHP tôi?”

Tiếng cườiA8prHP củaA8prHP CKgHxADoãn TCKgHxAư KỳNnFHDQ rCKgHxAất dNnFHDQịu dàCKgHxAng, vốCKgHxAn A8prHPdĩ chNnFHDQị gọiA8prHP điệCKgHxAn thoại đếnCKgHxA làNnFHDQ muốnrh gọrhi CKgHxABạc CậNnFHDQn NnFHDQNgôn thánNnFHDQg A8prHPsau cùnNnFHDQg chịA8prHP rhtrở vCKgHxAề A8prHPMỹ đểNnFHDQ ănNnFHDQ CKgHxAmừng lễ GiA8prHPáng Sinh.

“Thân thA8prHPể củaNnFHDQ bNnFHDQa cậuCKgHxA gầnrh đâyCKgHxA khônCKgHxAg NnFHDQđược tốtA8prHP lắmA8prHP.” ChCKgHxAị nNnFHDQói: “Tôi rhcho rằnA8prHPg cậA8prHPu nA8prHPên A8prHPtrở vềCKgHxA mộNnFHDQt chuyến.”

Bạc CA8prHPận NNnFHDQgôn suA8prHPy nghĩrh mộCKgHxAt lát,rh đápCKgHxA: “OkCKgHxA. TôiCKgHxA sẽNnFHDQ cùngA8prHP vA8prHPề vCKgHxAới Giản DCKgHxAao, crhhị CKgHxAđặt NnFHDQsẵn vérh mCKgHxAáy barhy gCKgHxAửi qurha đây.”

Đầu dNnFHDQây bêA8prHPn kiA8prHPa DoCKgHxAãn rhTư KỳA8prHP dừNnFHDQng mộtrh crhhút: “CậNnFHDQu xNnFHDQác đCKgHxAịnh mrhuốn mang bạNnFHDQn gáA8prHPi trhrở vềrh NnFHDQư? CậuNnFHDQ rhbiết cA8prHPhú Brhạc lA8prHPuôn hCKgHxAi A8prHPvọng cậuNnFHDQ tA8prHPìm mộtCKgHxA NnFHDQtiểu rhthư môn đăNnFHDQng hộA8prHP rhđối ởrh bCKgHxAên MỹCKgHxA mà,A8prHP tA8prHPư A8prHPtưởng củaA8prHP CKgHxAchú ấCKgHxAy quA8prHPá bCKgHxAảo thủNnFHDQ, tNnFHDQôi cũA8prHPng khCKgHxAông A8prHPtán đồng. NnFHDQ Nhưng gầnA8prHP đâyCKgHxA tNnFHDQhân thểNnFHDQ củNnFHDQa cCKgHxAhú ấyCKgHxA kNnFHDQhông tốt,NnFHDQ CKgHxAcậu xácCKgHxA địnhNnFHDQ muốnNnFHDQ làmrh nNnFHDQhư thế?”

Bạc CA8prHPận NgA8prHPôn cườirh nhạNnFHDQt: “rhĐó lCKgHxAà vấNnFHDQn đCKgHxAề củaA8prHP A8prHPông ấy,rh córh liêCKgHxAn quan A8prHPgì tớCKgHxAi tôCKgHxAi đâu?A8prHP KểNnFHDQ NnFHDQtừ lúA8prHPc tNnFHDQôi lựarh chọnrh trườnrhg đrhại họcA8prHP đếnCKgHxA giờ,A8prHP ôA8prHPng vẫnrh luôn lấyrh lNnFHDQý NnFHDQdo sứcA8prHP khỏeNnFHDQ đA8prHPể uA8prHPy CKgHxAhiếp. CKgHxAĐương nhNnFHDQiên lNnFHDQà cA8prHPhưa A8prHPtừng NnFHDQthành cNnFHDQông. rhTôi thấCKgHxAy rất NnFHDQkỳ rhquái krhhi chrhị NnFHDQlại đemA8prHP loạirh chuyệA8prHPn nA8prHPày nhắCKgHxAc CKgHxAđến nhưA8prHP mộtA8prHP vấnA8prHP đề.”

Doãn Tưrh Kỳ:A8prHP “rh... rhĐược rồi.”CKgHxA Cúrhp điệnCKgHxA thoại,CKgHxA chịCKgHxA némrh điệnCKgHxA thoại rh lên NnFHDQbàn, yênA8prHP lCKgHxAặng A8prHPtrong chrhốc lrhát, chịNnFHDQ lạCKgHxAi NnFHDQcầm lêrhn, gọiNnFHDQ điệnCKgHxA chCKgHxAo vCKgHxAị rhhôn phu:A8prHP “Hi, tNnFHDQối CKgHxAnay điNnFHDQ đâuNnFHDQ A8prHPăn rhcơm đây?”

Phía bêrhn nàCKgHxAy, rhBạc CậA8prHPn NA8prHPgôn cũnA8prHPg quănA8prHPg điệnrh NnFHDQthoại NnFHDQsang một bêNnFHDQn, ngướcCKgHxA mắtCKgHxA rhnhìn GiảnNnFHDQ DaNnFHDQo NnFHDQở A8prHPđối diện.

Giản CKgHxADao cNnFHDQũng nhìrhn anNnFHDQh: “AnhCKgHxA murhốn manNnFHDQg NnFHDQem trởA8prHP NnFHDQvề MỹA8prHP sao?”

“Chúng NnFHDQta cA8prHPó thểNnFHDQ trrhải quCKgHxAa mộrht kỳA8prHP nghỉCKgHxA GiánCKgHxAg A8prHPSinh vrhui vẻ. rhKhông bA8prHPị bấtCKgHxA kỳCKgHxA arhi A8prHPquấy rhrầy.” ANnFHDQnh thonNnFHDQg thảNnFHDQ rhung durhng nói.

Có lẽA8prHP dCKgHxAo gA8prHPiọng điệuCKgHxA trầmA8prHP thấpCKgHxA lộCKgHxA NnFHDQrõ mA8prHPê hoặNnFHDQc, A8prHPGiản Darho tự nrhhiên CKgHxAnghĩ saCKgHxAi lệcNnFHDQh đi.A8prHP A8prHPKhông CKgHxAbị bấtA8prHP kỳrh aNnFHDQi qurhấy rầy,rh A8prHPtrong đA8prHPầu aA8prHPnh rhnhất A8prHPđịnh là nA8prHPhớ đếnA8prHP churhyện NnFHDQkia rồi.

Ngay NnFHDQlúc rhcô khrhinh bỉA8prHP aA8prHPnh, A8prHPlại nghA8prHPe A8prHPanh vCKgHxAui vNnFHDQẻ nóCKgHxAi: “NếuA8prHP như CKgHxA em brhằng lòCKgHxAng, aNnFHDQnh CKgHxAsẽ đưCKgHxAa A8prHPem đếnCKgHxA mrhột sốA8prHP A8prHPnơi, aNnFHDQnh nghrhĩ nhữngA8prHP nNnFHDQơi rhmà CKgHxAanh thích,NnFHDQ eNnFHDQm nhất địnhA8prHP cũngNnFHDQ sẽNnFHDQ rấCKgHxAt rhthích thú.”

Giản Drhao CKgHxAhơi sữngCKgHxA sờ.

“Vâng, eCKgHxAm đưrhơng nhiêrhn A8prHPlà bằngNnFHDQ lònCKgHxAg rồi,CKgHxA CKgHxAem rấtrh muốnCKgHxA đi.”

Thì CKgHxAra CKgHxAlà vậNnFHDQy. ANnFHDQnh NnFHDQchỉ đơnA8prHP thuầnNnFHDQ muốnCKgHxA A8prHPchia sẻrh nhữNnFHDQng nơA8prHPi yCKgHxAêu thích vớirh crhô mA8prHPà thCKgHxAôi. Arhnh A8prHPchàng nA8prHPày thưA8prHPờng NnFHDQkhiến ngườrhi CKgHxAta rhmềm lònCKgHxAg A8prHPtrong lúc khôA8prHPng đểCKgHxA ý.

Bạc CKgHxACận NgCKgHxAôn ngrhhe đA8prHPược câNnFHDQu trhrả lCKgHxAời kNnFHDQhẳng định,rh đươA8prHPng nhiênNnFHDQ là vôA8prHP rhcùng hrhài NnFHDQlòng, aA8prHPnh chỉrh cườiNnFHDQ nhẹA8prHP rồNnFHDQi vrhùi đrhầu vNnFHDQào cNnFHDQông việc.

Hai nCKgHxAgười đềCKgHxAu NnFHDQkhông nóiA8prHP cNnFHDQhuyện nữa,A8prHP khôNnFHDQng kNnFHDQhí NnFHDQtrong phòng làrhm viNnFHDQệc drhường NnFHDQnhư cCKgHxAó mộtrh A8prHPdòng kCKgHxAhí mềmCKgHxA mạirh dịuA8prHP rhdàng đCKgHxAang CKgHxAchuyển động.

Chính A8prHPvào lúcrh NnFHDQnày, mNnFHDQột tNnFHDQiếng gõrh CKgHxAcửa nhNnFHDQanh gọnA8prHP CKgHxAvang lênrh, hai ngCKgHxAười CKgHxAđồng thNnFHDQời ngNnFHDQẩng NnFHDQđầu, nhìrhn trhhấy độNnFHDQi CKgHxAtrưởng độirh cảA8prHPnh sárht cầNnFHDQm CKgHxAmột rhtập tCKgHxAư liệuCKgHxA, vẻ mCKgHxAặt nghiêmCKgHxA trhrọng rhbước vào.

“Giáo sư,A8prHP cNnFHDQó mộtCKgHxA vụCKgHxA áNnFHDQn rấtA8prHP NnFHDQkỳ quáNnFHDQi, CKgHxAbên CKgHxAphía BNnFHDQộ CCKgHxAông NnFHDQan muốnNnFHDQ để cNnFHDQậu NnFHDQxem thử.”

Tâm tìrhnh GiảNnFHDQn DCKgHxAao A8prHPkhẩn trương,rh gA8prHPương mrhặt BNnFHDQạc CậNnFHDQn rhNgôn lạiNnFHDQ lộ rhra vẻrh A8prHPbình đNnFHDQạm thrhường rhcó: “CKgHxAĐược thôi.”

Đội trưởnA8prHPg độiNnFHDQ rhcảnh sáNnFHDQt nórhi tiếp:A8prHP “BảA8prHPy ngàyA8prHP QuNnFHDQốc A8prHPkhánh, ở NnFHDQ năm tNnFHDQhành phNnFHDQố tCKgHxArong cNnFHDQả A8prHPnước, pháCKgHxAt siCKgHxAnh cA8prHPác A8prHPvụ A8prHPán CKgHxAphóng rhhỏa tạoCKgHxA trhhành thương voNnFHDQng rhrất lớnCKgHxA cA8prHPho nrhgười vA8prHPà tàiA8prHP sản.CKgHxA HunNnFHDQg thủA8prHP củrha nhNnFHDQững vCKgHxAụ A8prHPán CKgHxAnày, đềurh chếtA8prHP trong biểnrh lửa,NnFHDQ cũngrh CKgHxAcó NnFHDQđể lạirh dCKgHxAi tNnFHDQhư. Nhưngrh cA8prHPhúng NnFHDQtôi pháCKgHxAt hiệrhn NnFHDQra mộtrh hiCKgHxAện tượng khôngA8prHP bìnhrh thường,NnFHDQ A8prHPsau kA8prHPhi NnFHDQthống kêNnFHDQ pháCKgHxAt hrhiện: NămNnFHDQ vCKgHxAụ ánrh nrhày, đA8prHPều dùngrh mộtCKgHxA loại khíCKgHxA đốrht giốngCKgHxA nhauNnFHDQ, bậtA8prHP lửaCKgHxA giốCKgHxAng nCKgHxAhau. TrA8prHPong rhđó crhó brha vụA8prHP ánCKgHxA lắpCKgHxA đCKgHxAặt tCKgHxArang bị kíA8prHPp nổCKgHxA, màNnFHDQ nhữnNnFHDQg tranA8prHPg A8prHPbị nàCKgHxAy CKgHxAlại cCKgHxAùng mộtA8prHP loại.”

Bạc CậNnFHDQn NCKgHxAgôn A8prHPđã đNnFHDQứng lênNnFHDQ, tNnFHDQiếp nhậCKgHxAn tưNnFHDQ liệuCKgHxA trêCKgHxAn tarhy anNnFHDQh ta,rh nhanh CKgHxAchóng xrhem lướtA8prHP qA8prHPua, đôiNnFHDQ rhmắt hẹprh dA8prHPài nrhhất thờiNnFHDQ lCKgHxAóe sáng.

“Quả nhiên...A8prHP lCKgHxAà mộtA8prHP vụA8prHP A8prHPán rấtCKgHxA thúrh vị.”

***

Câu chuyện nhỏNnFHDQ sốCKgHxA 8

Trung thurh, BạCKgHxAc Cậnrh NgônA8prHP trảCKgHxA lờA8prHPi cNnFHDQâu CKgHxAhỏi củaA8prHP độcrh giả.

Lão Mrhặc: A8prHPXin chrhào NnFHDQmọi ngrhười, tronA8prHPg ngàNnFHDQy hộiCKgHxA TCKgHxArung thA8prHPu hôA8prHPm nay, CKgHxAchúng tNnFHDQôi NnFHDQmời Brhạc CCKgHxAận NgôA8prHPn tiênNnFHDQ rhsinh đếnCKgHxA trướcCKgHxA màNnFHDQn A8prHPhình, A8prHPtrả lờirh nA8prHPhững vấn đềNnFHDQ củNnFHDQa mọiCKgHxA ngườiA8prHP. Đươngrh nhiêNnFHDQn CKgHxAbởi vìNnFHDQ buổNnFHDQi tốiNnFHDQ anNnFHDQh ấyrh còrhn NnFHDQcó chuyNnFHDQện khNnFHDQác (mọi ngườiA8prHP biếtNnFHDQ làNnFHDQ gNnFHDQì A8prHPmà), chA8prHPo nênNnFHDQ cNnFHDQhỉ cóA8prHP thểCKgHxA nNnFHDQán lạirh mrhấy prhhút. Mrhời mọA8prHPi ngườiA8prHP nhanh CKgHxAchóng đặA8prHPt câuCKgHxA hỏi!

Bạc CCKgHxAận NgôA8prHPn: A8prHPCô đrhã A8prHPlãng phCKgHxAí mấtNnFHDQ năA8prHPm prhhút rồi.

Lão Mặc:CKgHxA ...VấNnFHDQn đềNnFHDQ đầuA8prHP tiên:A8prHP Trhối qCKgHxAua làA8prHPm mấyrh lA8prHPần? NhữngNnFHDQ vấnNnFHDQ đề sarhu đâyCKgHxA đềuA8prHP lrhà dA8prHPo cNnFHDQác độrhc giNnFHDQả đặtrh cNnFHDQâu hrhỏi thôrhng qrhua NnFHDQQQ NnFHDQcủa lãoA8prHP MCKgHxAặc. OA8prHPan córh đCKgHxAầu nợ cóNnFHDQ chủ,NnFHDQ khCKgHxAông liênNnFHDQ qNnFHDQuan gìCKgHxA đNnFHDQến lãrho CKgHxAMặc đâu.

Bạc CA8prHPận Ngôn:A8prHP BA8prHPốn lần.rh Krhhông tínhNnFHDQ lrhần đầuNnFHDQ tiên.

Lão MNnFHDQặc: TạiA8prHP saA8prHPo khôNnFHDQng tínhCKgHxA lầnNnFHDQ đầurh tiên?

Bạc rhCận rhNgôn: CôNnFHDQ rhcó tNnFHDQhể iA8prHPm lặngA8prHP đượcrh rồA8prHPi, NnFHDQvấn đềrh tirhếp theo.

Lão MNnFHDQặc: ...VấA8prHPn đềA8prHP thứrh rhhai: ThịtA8prHP ărhn ngoCKgHxAn CKgHxAkhông? Tầnrh suấtCKgHxA sau nA8prHPày nhrhư tA8prHPhế nào?

Bạc Cậnrh NgônA8prHP (CKgHxAmỉm rhcười): Đâyrh làA8prHP mộtCKgHxA A8prHPvấn đA8prHPề rấtNnFHDQ hayNnFHDQ. TNnFHDQôi cảm thấyA8prHP vCKgHxAô rhcùng hoàrhn mỹ,CKgHxA tầnrh surhất sẽNnFHDQ tùyCKgHxA thCKgHxAuộc NnFHDQvào tâmNnFHDQ tìnrhh, nhưngNnFHDQ mA8prHPỗi ngàA8prHPy đA8prHPều sẽ làm.

Lão Mặc:NnFHDQ CKgHxACậu cCKgHxAảm thA8prHPấy lúCKgHxAc NnFHDQnào rhthì GiảnNnFHDQ DA8prHPao đángNnFHDQ yNnFHDQêu nhất?

Bạc CNnFHDQận NgôNnFHDQn: ỞNnFHDQ dướirh xCKgHxAu tCKgHxAhế NnFHDQcủa hoNnFHDQrmone thrhì CKgHxAbất A8prHPcứ lA8prHPúc nào rhtrong A8prHPmắt tCKgHxAôi cCKgHxAô A8prHPấy CKgHxAcũng đrhều drhễ thCKgHxAương cảNnFHDQ. rhĐộc giảCKgHxA hỏiA8prHP rhvấn đNnFHDQề rhnày rA8prHPõ rhràng là conCKgHxA gárhi, thiếNnFHDQu srhự hrhiểu biếtCKgHxA đốNnFHDQi vớiCKgHxA rhđàn rhông. NnFHDQĐề nghịNnFHDQ điCKgHxA đA8prHPọc thêmNnFHDQ mấyrh quyểnNnFHDQ sách vNnFHDQề sựA8prHP tươA8prHPng tácA8prHP giữNnFHDQa cCKgHxAon CKgHxAtrai vA8prHPà cCKgHxAon gái.

Lão MặA8prHPc: ..A8prHP. KhụA8prHP krhhụ, lầA8prHPn đầuNnFHDQ tiNnFHDQên baNnFHDQo lâu?

Bạc CậNnFHDQn NNnFHDQgôn (lạrhnh lùngrh nhrhìn màrhn rhhình mộCKgHxAt cái):NnFHDQ Côrh trướA8prHPc khi A8prHPđặt A8prHPcâu hCKgHxAỏi khA8prHPông córh mNnFHDQang trhheo NnFHDQEQ saoCKgHxA? NnFHDQHay lNnFHDQà cA8prHPố ýNnFHDQ muốCKgHxAn A8prHPkhiêu khích?

Lão MặcCKgHxA: rh... KhụNnFHDQ khA8prHPụ vấnNnFHDQ A8prHPđề tiếpCKgHxA rhtheo... (hộcrh máA8prHPu) LầA8prHPn đầu rhtiên cNnFHDQảm rhgiác nhưA8prHP thếCKgHxA nào?

Bạc Cậnrh NNnFHDQgôn (yrhên lặnA8prHPg mrhột lA8prHPát): TA8prHPrên thựcA8prHP tCKgHxAế, tCKgHxAôi khônCKgHxAg ngại rh rời CKgHxAkhỏi quyểnA8prHP sácCKgHxAh nàNnFHDQy củrha cô,A8prHP khônCKgHxAg rhthèm đảNnFHDQm CKgHxAnhiệm vrhai naCKgHxAm chíA8prHPnh nữa.

Lão MặA8prHPc: Tôirh rhsai rA8prHPồi! Khôngrh dáNnFHDQm nA8prHPữa đâA8prHPu, vA8prHPấn đềNnFHDQ A8prHPtiếp theo! A8prHPMuốn sinA8prHPh CKgHxAcon không?

Bạc CậnCKgHxA NgônA8prHP: KhônCKgHxAg cóA8prHP hứA8prHPng NnFHDQthú, CKgHxAkhông muốnNnFHDQ sinh.

Lão Mặc:NnFHDQ KhôA8prHPng sNnFHDQinh tNnFHDQhì khôA8prHPng siNnFHDQnh, NnFHDQdù sarho CKgHxAcũng khôngrh rhdo cậu quyếtCKgHxA định...

Bạc Cậnrh A8prHPNgôn: CA8prHPô nNnFHDQói cA8prHPái gì?

Lão Mặcrh: Khrhông rhcó CKgHxAgì kA8prHPhông NnFHDQcó A8prHPgì. VấnA8prHP A8prHPđề tiếprh theorh, ngàA8prHPy hôm sauA8prHP NnFHDQcó phảCKgHxAi GA8prHPiản Drhao CKgHxAkhông dậyA8prHP nA8prHPổi không?

Bạc CNnFHDQận NA8prHPgôn (cuA8prHPối cCKgHxAùng cũA8prHPng mỉNnFHDQm A8prHPcười): Đươrhng nCKgHxAhiên. rhTuy rằCKgHxAng cô ấyCKgHxA krhhông A8prHPbằng NnFHDQlòng NnFHDQthừa nhậNnFHDQn chuyA8prHPện này.

Lão Mặcrh: ÁpA8prHP dụngA8prHP birhện prhháp tránhCKgHxA thA8prHPai nCKgHxAhư thNnFHDQế nào?

Bạc Crhận NNnFHDQgôn: HômNnFHDQ qrhua tránNnFHDQh tNnFHDQhai bằrhng NnFHDQcách A8prHPbắn bêCKgHxAn rhngoài, BCS... Hrhai lorhại nàyrh tôNnFHDQi rhđều khNnFHDQông tNnFHDQhích, nếurh NnFHDQso CKgHxAsánh thìCKgHxA srhau nàyCKgHxA sẽNnFHDQ trhhiên vCKgHxAề bắn bênCKgHxA ngoCKgHxAài hơn.

Lão MặA8prHPc: TNnFHDQhật CKgHxAtrực tiếp...NnFHDQ MuốnCKgHxA cA8prHPó CKgHxAmấy đứarh cNnFHDQon... XiA8prHPn CKgHxAlỗi bị trùnA8prHPg lặprh rồi.

Bạc CậnCKgHxA NgôNnFHDQn: KA8prHPhông đứa.NnFHDQ VấCKgHxAn NnFHDQđề rhtiếp theo!

Lão NnFHDQMặc: A8prHPCó rhsợ A8prHPchết không?

Bạc rhCận NgA8prHPôn: NóA8prHPi thNnFHDQừa, A8prHPkhông sợ.rh VớA8prHPi tríA8prHP thôNnFHDQng minCKgHxAh củarh tôi rhthì muCKgHxAốn NnFHDQtôi cNnFHDQhết cũnNnFHDQg rA8prHPất khó.

Lão Mặcrh: rh... ĐNnFHDQây A8prHPlà CKgHxAlogic A8prHPgì chứ..rh. ThNnFHDQật hỗNnFHDQn loạrhn... Vrhấn đề tiếCKgHxAp trhheo: ĐốiA8prHP vA8prHPới crhhị CKgHxAgái cCKgHxAó cáchCKgHxA nghA8prHPĩ rhnhư rhthế nào?

Bạc CậnCKgHxA NgA8prHPôn: rhNgười NnFHDQthân quCKgHxAan hệA8prHP srhơ sơ.

Lão Mrhặc: NnFHDQ(Doãn TNnFHDQư NnFHDQKỳ, xirhn tựNnFHDQ A8prHPcầu pNnFHDQhúc A8prHPcho mìnhNnFHDQ nrhhiều nhNnFHDQiều đi.) Girhản DaNnFHDQo cóCKgHxA A8prHPnhiều ngA8prHPười áirh mộCKgHxA NnFHDQnhư vậy,A8prHP anrhh dA8prHPự đNnFHDQịnh đA8prHPối phóNnFHDQ A8prHPthế nào?

Bạc CậnNnFHDQ Ngôn:rh Tạirh rhsao CKgHxAtôi rhphải đốiCKgHxA phrhó bọnA8prHP CKgHxAhọ? NnFHDQNhững têA8prHPn đàn ôngrh đCKgHxAó tNnFHDQừ đầuNnFHDQ đếnrh NnFHDQchân đềuNnFHDQ vrhiết đầyNnFHDQ haCKgHxAi từA8prHP nCKgHxAgu xuẩn.

Lão MặNnFHDQc: CKgHxAÀ! Đàirh từCKgHxA chỗA8prHP nNnFHDQày xuA8prHPất hiệnNnFHDQ rồi!CKgHxA VấnCKgHxA A8prHPđề tiếA8prHPp theoA8prHP, thích nhấA8prHPt brhộ phậnrh nA8prHPào củA8prHPa A8prHPGiản Dao?

Bạc CậnA8prHP NA8prHPgôn (lCKgHxAại cA8prHPười): ĐôiA8prHP mắt.

Lão Mặc:CKgHxA Thậtrh thuầnA8prHP A8prHPkhiết! HCKgHxAôm nrhay lA8prHPà Trurhng tA8prHPhu, NnFHDQcòn rhcó độc gNnFHDQiả hỏirh rhcậu A8prHPthích A8prHPăn bánhCKgHxA TrunCKgHxAg thA8prHPu nhâNnFHDQn gì?

Bạc CậnA8prHP NnFHDQNgôn: Nrhhân CKgHxAanh đàoNnFHDQ A8prHPkiểu CKgHxAPháp. Giảrhn Drhao cũngCKgHxA thích ăn.

Lão Mặc:rh OkCKgHxA, vấCKgHxAn đNnFHDQề cuốiA8prHP cùngNnFHDQ. rhVào lúCKgHxAc cárhi CKgHxAgì đNnFHDQó đó,NnFHDQ anNnFHDQh nóNnFHDQi những gì?

Bạc A8prHPCận Nrhgôn: Turhy rằnCKgHxAg crhô NnFHDQnói khôngrh rõ,A8prHP nhưNnFHDQng tôNnFHDQi ngrhhĩ tôi hiểuCKgHxA NnFHDQý A8prHPcủa côNnFHDQ rồirh. Trhôi thừNnFHDQa nhận,NnFHDQ lúcNnFHDQ rhđạt tớiA8prHP cCKgHxAao tA8prHPrào, rhtư dCKgHxAuy củaNnFHDQ tA8prHPôi sảnNnFHDQ sCKgHxAinh ra chrhút hrhỗn loạnrh CKgHxAtrong mrhột lúc,NnFHDQ nêrhn khNnFHDQông hCKgHxAề nCKgHxAói gìA8prHP. CKgHxANhưng NnFHDQcô biếA8prHPt làrh, tốcNnFHDQ độ tưrh NnFHDQduy củaNnFHDQ tôiA8prHP rhvô cùA8prHPng nhanrhh, lA8prHPúc đórh cóNnFHDQ rấtrh nhiềuA8prHP tCKgHxAừ lA8prHPướt qrhua đầA8prHPu tôi.

Lão Mặc:CKgHxA VCKgHxAí dụNnFHDQ như?

Bạc CậnNnFHDQ NgNnFHDQôn: A8prHPVí CKgHxAdụ nrhhư NnFHDQSo gA8prHPreat, UnbA8prHPelievable, CKgHxAI aCKgHxAm fucking A8prHPher cùNnFHDQng NnFHDQvới CKgHxAI rhlove rhher NnFHDQso much.

Lão MCKgHxAặc: VừaNnFHDQ A8prHPmuốn cườCKgHxAi... vCKgHxAừa cảmCKgHxA động...A8prHP CKgHxAOk, vấnA8prHP đềA8prHP cuối CKgHxA cùng, tếNnFHDQt TCKgHxArung NnFHDQthu, cNnFHDQó muốnrh nóiNnFHDQ gA8prHPì vớCKgHxAi mọirh ngưNnFHDQời không?

Bạc CậnNnFHDQ Ngrhôn (trầmA8prHP NnFHDQtư mNnFHDQột rhlát): KhônNnFHDQg crhó gìA8prHP đểCKgHxA nói.

Lão Mặc:NnFHDQ NnFHDQCậu, cậuCKgHxA! A8prHPCậu khôNnFHDQng chA8prHPúc mọirh CKgHxAngười A8prHPTrung NnFHDQthu vNnFHDQui vNnFHDQẻ, cả nhàCKgHxA đNnFHDQoàn viênCKgHxA, CKgHxAtôi A8prHPkhông CKgHxAđể cA8prHPho cậuA8prHP ăNnFHDQn thNnFHDQịt nữa.

Bạc CNnFHDQận NnFHDQNgôn (lạNnFHDQi lầnA8prHP nữarh lạNnFHDQnh lCKgHxAùng khinA8prHPh brhỉ tácCKgHxA giả,rh cuCKgHxAối cùng A8prHPbị épCKgHxA phA8prHPải CKgHxAquay vềA8prHP phíaA8prHP mNnFHDQàn hìA8prHPnh): CKgHxAOk, TrCKgHxAung tNnFHDQhu vuCKgHxAi CKgHxAvẻ, cA8prHPả nhNnFHDQà đoàCKgHxAn viên. A8prHP Tạm biệt.