You are here

Hãy nhắm mắt khi anh đến - Chương 58

Chương 58

Ánh mặtnxLUua trờiYL YLtừ nxLUuaba phíanxLUua chnxLUuaiếu rọdi8RFDi và5FaDCao pYLhòng, khiến5FaDCa cả5FaDCa căn phdi8RFDòng sán5FaDCag rựcnxLUua hẳn5FaDCa lên.

Giản di8RFDDao đangYL nằYLm ngaYLy trYLung tYLâm pYLhát YLsáng trêndi8RFD chiếcnxLUua giườngYL lớn hỗn5FaDCa lYLoạn. C5FaDCaòn BạYLc CYLận Ng5FaDCaôn đanYLg nxLUuachìm trodi8RFDng áYLnh snxLUuaáng huyễndi8RFD hoặcnxLUua đó,nxLUua tạ5FaDCai nơi di8RFD bí mnxLUuaật nxLUuaẩn giấunxLUua bảYLo vậYLt, không5FaDCa ngừngYL tìmdi8RFD ki5FaDCaếm đnxLUuaòi hỏi.

Ngôn ngữ5FaDCa nxLUuakhông đủYL di8RFDđể biểunxLUua đạt5FaDCa cYLảm xúYLc củ5FaDCaa anYLh nxLUualúc YLnày. MỗiYL một5FaDCa giọt mồnxLUua hôi,YL mỗiYL mnxLUuaột giọdi8RFDt mậtnxLUua di8RFDngọt củadi8RFD cdi8RFDô cYLhảy rYLa, cònnxLUua cóYL mỗdi8RFDi mộtYL tấcnxLUua di8RFDda thịt 5FaDCa đang rYLun lêYLn cdi8RFDủa côdi8RFD, dườngdi8RFD nh5FaDCaư đềuYL nxLUuabị anYLh nnxLUuaắm giữ,YL di8RFDđều nhảnxLUuay YLmúa nxLUuacùng anh.

Mỹ nhândi8RFD ydi8RFDêu kinxLUuaều no5FaDCan nớtnxLUua nhnxLUuaư ladi8RFDn, chYLỉ vìdi8RFD quâ5FaDCan di8RFDtử 5FaDCamà cúi mình.nxLUua Niềm5FaDCa v5FaDCaui thídi8RFDch nguYLyên thủyYL nhấdi8RFDt nxLUuacủa nanxLUuam nnxLUuaữ, thìYL YLra l5FaDCaà cnxLUuahuyện đẹ5FaDCap đẽdi8RFD diệu kỳnxLUua đế5FaDCan thếYL. Nh5FaDCaững lời5FaDCa nxLUuagiải th5FaDCaích đdi8RFDơn điệunxLUua qunxLUuaa ldi8RFDoa vềYL chuYLyện tYLình YLdục tYLrong sách nxLUua lý luận,5FaDCa cădi8RFDn bnxLUuaản giốdi8RFDng YLnhư cdi8RFDâu ch5FaDCauyện cườidi8RFD vậy.di8RFD ThnxLUuaeo 5FaDCaanh thdi8RFDấy, nênnxLUua đ5FaDCaổi thành YL ‘Không cácdi8RFDh nàodi8RFD miê5FaDCau tả5FaDCa bằ5FaDCang YLchữ, đềdi8RFD nghịdi8RFD ngườiYL đọcdi8RFD nnxLUuaên đínxLUuach di8RFDthân tdi8RFDrải nghinxLUuaệm cảdi8RFDm giác vu5FaDCai sướnnxLUuag tdi8RFDột đỉnhYL trYLong đó’.

Hơi thở5FaDCa dốnxLUuac c5FaDCaủa c5FaDCaô bnxLUuaị chôYLn gYLiấu gdi8RFDiữa đYLống di8RFDchăn, YLvòng enxLUuao tinh YL tế di8RFDmềm mạinxLUua l5FaDCaay độngYL the5FaDCao từng5FaDCa di8RFDtiết tấuYL c5FaDCaủa annxLUuah. GYLò mnxLUuaá đdi8RFDỏ bừnxLUuang 5FaDCanhư lửa5FaDCa, đô5FaDCai mật đàoYL đẫdi8RFDy đà5FaDCa nảYLy lnxLUuaên, 5FaDCacòn cnxLUuaó 5FaDCađôi nxLUuachân runxLUuan 5FaDCarẩy đangnxLUua quấn5FaDCa quadi8RFDnh 5FaDCaeo anhYL... 5FaDCaCô vừYLa mềYLm mại yếudi8RFD đuốiYL lạ5FaDCai vừnxLUuaa nxLUuamê n5FaDCagười. di8RFDMỗi mộ5FaDCat lầndi8RFD nxLUuatiến vào,di8RFD cảmdi8RFD gnxLUuaiác bnxLUuaị cnxLUuaô nón5FaDCag bỏdi8RFDng bao chặtnxLUua lấdi8RFDy, đềnxLUuau nxLUuamất hồndi8RFD vôdi8RFD cùng.

Ngón tYLay lớnnxLUua tdi8RFDhon dài,YL nhẹ5FaDCa nhàdi8RFDng vuốt5FaDCa nxLUuave ddi8RFDọc thedi8RFDo đườngdi8RFD cong ndi8RFDõn YLnà nhưYL YLtuyết trnxLUuaắng. CôYLng YLkích cYLủa andi8RFDh nxLUuacũng giốn5FaDCag phoYLng các5FaDCah nxLUuaxử l5FaDCaý 5FaDCabất cứ c5FaDCahuyện gìdi8RFD 5FaDCacủa di8RFDanh vậynxLUua: nnxLUuahanh chóYLng, chídi8RFDnh YLxác, nxLUuamạnh mẽ,YL lạnxLUuai khôngnxLUua mdi8RFDất đdi8RFDi sYLự taodi8RFD nhã pnxLUuahóng túdi8RFDng. ToànYL bộdi8RFD qudi8RFDá 5FaDCatrình an5FaDCah vẫnYL khôngYL quêndi8RFD cnxLUuaúi đầunxLUua bênnxLUua tadi8RFDi côdi8RFD, dùng giọYLng nói5FaDCa YLtrầm thấpYL gdi8RFDợi cảdi8RFDm, trắdi8RFDng trợnxLUuan kdi8RFDích th5FaDCaích dụYL hoặc:

“Ờ... xeYLm rYLa nxLUuaem 5FaDCarất thíchYL tiếtYL tấuYL ‘chínnxLUua cạn5FaDCa di8RFDmột sâu’nxLUua này.”

“Đừng cắn5FaDCa m5FaDCaôi, kênxLUuau di8RFDra đ5FaDCai, nYLhư vậyYL s5FaDCaẽ khiếndi8RFD annxLUuah cYLàng sdi8RFDung sướng hơn.”

“Em đãdi8RFD ẩmnxLUua ướt5FaDCa n5FaDCahư tnxLUuahế rYLồi kdi8RFDìa... BYLảo bốnxLUuai, lầndi8RFD n5FaDCaày sẽ5FaDCa càng tuydi8RFDệt hơn5FaDCa l5FaDCaần trước.”

...

Những lYLời nóYLi ‘mặ5FaDCat YLdày vdi8RFDô sỉ’nxLUua YLnhư nxLUuavậy, thnxLUuaế 5FaDCamà vẻnxLUua mặdi8RFDt của5FaDCa anh vẫnnxLUua c5FaDCaực kỳnxLUua thẳngdi8RFD thdi8RFDắn chdi8RFDân tYLhành, chỉnxLUua khiYLến GinxLUuaản DYLao YLxấu YLhổ đếnxLUuan hậdi8RFDn khôndi8RFDg thểYL lấy bnxLUuaăng kdi8RFDeo YLdán miệngnxLUua a5FaDCanh lạ5FaDCai. NhưnYLg t5FaDCaoàn tYLhân di8RFDcô đã5FaDCa s5FaDCaớm trởYL thnxLUuaành di8RFDđống bùnxLUuan nhão, hô5FaDCa 5FaDCahấp YLđứt đoạnnxLUua, đâuYL cònnxLUua hơ5FaDCai sứcYL đểYL khdi8RFDáng nxLUuanghị nữa?

Vì thYLế tiYLếp tụnxLUuac 5FaDCabị 5FaDCaanh ddi8RFDùng di8RFDthân tnxLUuahể vàdi8RFD lờnxLUuai nói,di8RFD hanxLUuai thứnxLUua cùng kínxLUuach thíchnxLUua cdi8RFDảm quYLan, k5FaDCahoái cnxLUuaảm nxLUuangày càndi8RFDg kịchYL liệtdi8RFD, ngnxLUuaày cà5FaDCang bnxLUuaén nhọn...5FaDCa Toàn tnxLUuahân cYLô dưdi8RFDờng nhnxLUuaư đang5FaDCa đắ5FaDCam nxLUuachìm tro5FaDCang hdi8RFDơi thdi8RFDở n5FaDCaóng bỏngYL, mờdi8RFD 5FaDCamịt khônnxLUuag c5FaDCahỗ che gnxLUuaiấu, dunxLUuay ndi8RFDhất c5FaDCahỉ cnxLUuaó anxLUuanh ở5FaDCa bêYLn tr5FaDCaong YLcô, kYLhông ngừn5FaDCag nxLUuatiến YLvề pdi8RFDhía nxLUuatrước, m5FaDCaới là di8RFDsự tồdi8RFDn tạ5FaDCai YLmãnh liệnxLUuat chân5FaDCa tdi8RFDhực nhất.

Rốt cudi8RFDộc, tnxLUuarong mYLột nhádi8RFDy mắtYL, lYLần đdi8RFDâm sânxLUuau cunxLUuaối cùngYL di8RFDcủa anh, cánhdi8RFD di8RFDtay mạnhdi8RFD mẽ5FaDCa ôm5FaDCa ch5FaDCaặt lấynxLUua edi8RFDo nxLUuacô, tdi8RFDhân hìnxLUuanh a5FaDCanh nYLặng nề5FaDCa baYLo trùnxLUuam YLlên ngưYLời cô. YLAnh cũng5FaDCa khôngdi8RFD nxLUuacòn YLluật 5FaDCađộng nữadi8RFD, ch5FaDCaỉ 5FaDCacó di8RFDmỗi YLmột chỗYL, lấydi8RFD tiếYLt tYLấu mạnhnxLUua mẽ nhất,YL cùnYLg nxLUuarun rẩdi8RFDy kịcnxLUuah liệt5FaDCa với5FaDCa b5FaDCaộ pdi8RFDhận ndi8RFDon n5FaDCaớt 5FaDCacủa cYLô. nxLUuaToàn thâ5FaDCan di8RFDGiản DaYLo l5FaDCaại co rnxLUuaút lần5FaDCa ndi8RFDữa, b5FaDCaàn tnxLUuaay YLchống nxLUuatrên di8RFDlồng ngựdi8RFDc anYLh, nxLUuahết mởnxLUua rồinxLUua nxLUualại nắdi8RFDm, cuốiYL cùng cấunxLUua lấy5FaDCa 5FaDCada tnxLUuahịt andi8RFDh khYLông buông.nxLUua Mdi8RFDồ hôiYL trYLên tráYLn adi8RFDnh rơnxLUuai 5FaDCaxuống mặtYL cô,YL gươnYLg mặt trắngnxLUua trẻo5FaDCa tuYLấn tYLú ngạdi8RFDo mạYLn nhădi8RFDn lại,5FaDCa đdi8RFDôi YLmắt đenYL sẫmYL lạinxLUua từnxLUua tnxLUuaừ ẩdi8RFDn hdi8RFDiện ýnxLUua cười...

“A...” YLAnh thYLở YLdài mộtYL hnxLUuaơi, nxLUuaxoay di8RFDmình lậtYL di8RFDkhỏi ngườiYL cô, cùngYL nằmdi8RFD s5FaDCaong sonnxLUuag trêdi8RFDn gYLiường vnxLUuaới cô.

Hai ngườidi8RFD nhìnxLUuan ch5FaDCaằm cnxLUuahằm trầndi8RFD di8RFDnhà, vẫ5FaDCan chưdi8RFDa YLổn YLđịnh di8RFDhơi thở của5FaDCa mình,di8RFD nh5FaDCaất thnxLUuaời khôn5FaDCag di8RFDnói anxLUuai n5FaDCaói 5FaDCavới 5FaDCaai lờiYL ndi8RFDào. Gdi8RFDiản di8RFDDao vdi8RFDới lấy5FaDCa cnxLUuaái chăn đYLang cuộYLn thdi8RFDành di8RFDmột đốngYL di8RFDbên cạnh,5FaDCa trdi8RFDùm l5FaDCaên nYLgười mìnhdi8RFD. YLAnh nhìdi8RFDn sdi8RFDang, cũnxLUuang lật một5FaDCa gdi8RFDóc YLchăn chu5FaDCai vào.

Qua mYLột lúc,di8RFD YLanh ginxLUuaơ YLtay ômdi8RFD lấynxLUua cô,YL đểdi8RFD cYLô nằmYL sấnxLUuap YLtrong ldi8RFDòng mình. Tron5FaDCag đô5FaDCai mắtdi8RFD thYLanh l5FaDCaạnh, tìndi8RFDh dụcnxLUua vẫnnxLUua cdi8RFDhưa luYLi đi,5FaDCa nhưnxLUuang 5FaDCaý cưdi8RFDời di8RFDnhàn nhạt 5FaDCađã tăYLng lên.

“Cảm di8RFDgiác tnxLUuahế nànxLUuao?” AYLnh nhìnnxLUua lênxLUuan chYLiếc 5FaDCađồng hồYL kdi8RFDiểu cổdi8RFD ở trYLong gónxLUuac phò5FaDCang: “LầnYL YLnày di8RFDlà nxLUua1 5FaDCagiờ 5FaDCa34 phút5FaDCa. Nế5FaDCau nhưnxLUua nxLUuaem nhậdi8RFDn thấy5FaDCa chưdi8RFDa di8RFDđủ, lnxLUuaần sau aYLnh honxLUuaàn toànnxLUua di8RFDcó t5FaDCahể kéYLo di8RFDdài thêm.”

Anh cốnxLUua nxLUuaý cưnxLUuaờng điYLệu thời5FaDCa giannxLUua, khiế5FaDCan GiảnYL Ddi8RFDao vừa5FaDCa xấunxLUua hổYL vừa buồn5FaDCa cười.di8RFD NgóYLn tanxLUuay gã5FaDCai nYLhè nhẹnxLUua lồngYL ngựcYL adi8RFDnh: “Thậtdi8RFD di8RFDra aYLnh khdi8RFDông c5FaDCaần di8RFDđể 5FaDCaý thời giYLan nxLUuacủa lầnxLUuan đầuYL tiênnxLUua. MnxLUuaới đầ5FaDCau cYLhưa c5FaDCaó YLkinh nghnxLUuaiệm mà...”

Sắc mặtnxLUua 5FaDCaBạc Cận5FaDCa NYLgôn l5FaDCaạnh nhạt5FaDCa trầ5FaDCam mặc.

Tình hìnhdi8RFD lầnnxLUua đầudi8RFD di8RFDtiên tốdi8RFDi 5FaDCaqua, hdi8RFDai ngườiYL vẫnnxLUua cò5FaDCan nhdi8RFDớ rYLất rõ. Bdi8RFDạc Cận5FaDCa Ngdi8RFDôn tdi8RFDiến vào5FaDCa chưanxLUua đượ5FaDCac YLbao ldi8RFDâu, YLmới mạnYLh mẽnxLUua ho5FaDCaạt độn5FaDCag mấnxLUuay chụcnxLUua YLlần, Giản DanxLUuao cYLũng bắt5FaDCa YLđầu thíchnxLUua ứng5FaDCa t5FaDCaừ tnxLUuarong cơnYL đanxLUuau, nYLhỏ giọnYLg 5FaDCanhư muỗYLi kêunxLUua nóinxLUua vớ5FaDCai anh: “Ừm,5FaDCa cnxLUuaó di8RFDcảm YLgiác rnxLUuaồi, tnxLUuahật 5FaDCathoải máinxLUua.” CóYL lẽdi8RFD bịnxLUua lờdi8RFDi tìdi8RFDnh tựdi8RFD 5FaDCacủa người nxLUua trong lYLòng di8RFDkích 5FaDCathích, cdi8RFDhỉ thấynxLUua gươngYL mặtdi8RFD tuấdi8RFDn 5FaDCatú củaYL adi8RFDnh 5FaDCalộ r5FaDCaa vYLẻ YLcăng cứnxLUuang. Lần đầunxLUua tiênnxLUua phádi8RFD nxLUualệ, tro5FaDCang mắdi8RFDt a5FaDCanh ánhdi8RFD YLlên nhYLiều di8RFDtia phức5FaDCa tạdi8RFDp: khónxLUua ndi8RFDhịn, YLkhông nỡ, nóng5FaDCa bỏngnxLUua, xnxLUuaấu hổ5FaDCa... đủYL loạ5FaDCai cảmnxLUua xú5FaDCac đYLan xenxLUuan vYLào nhnxLUuaau, adi8RFDnh lnxLUuaiền cấpdi8RFD tốnxLUuac rú5FaDCat luYLi ra ngoài...

Bạc CậnnxLUua NgônnxLUua đươnnxLUuag nhinxLUuaên 5FaDCahiểu rấtdi8RFD nxLUuarõ, lầndi8RFD đầudi8RFD tiênYL củadi8RFD đàn ônxLUuang bởi5FaDCa 5FaDCavì nxLUuabị 5FaDCakích th5FaDCaích lạYL lẫ5FaDCam vnxLUuaà m5FaDCaãnh liệt,di8RFD đaYL sốdi8RFD nxLUuađều rấYLt ngắn5FaDCa ngủinxLUua. YLNhưng điểm mấudi8RFD chốYLt l5FaDCaà, trướcYL nxLUuakhi nxLUualàm di8RFDvới Giản5FaDCa DaonxLUua, andi8RFDh tiYLn chắcdi8RFD rằng,YL bảnxLUuan thnxLUuaân mì5FaDCanh trên phương5FaDCa di8RFDdiện n5FaDCaày cdi8RFDũng códi8RFD thiêYLn phnxLUuaú khôngdi8RFD YLgiống với5FaDCa ngườiYL bìnxLUuanh thườngYL, h5FaDCaoàn toàn YL có tdi8RFDhể di8RFDkhiến lầndi8RFD đầuYL tiê5FaDCan cdi8RFDủa YLcô có5FaDCa đượ5FaDCac trảidi8RFD nxLUuanghiệm nxLUuacực knxLUuaỳ dnxLUuaài cựcYL k5FaDCaỳ mãnxLUuanh liệt...

Vì th5FaDCaế sa5FaDCau nxLUuakhi chdi8RFDuyện di8RFDtối q5FaDCaua xYLảy 5FaDCara, 5FaDCamấy lần5FaDCa sYLau đó,5FaDCa anxLUuanh YLđều không ngừndi8RFDg ké5FaDCao dàdi8RFDi YLthời giandi8RFD, n5FaDCahưng dườngnxLUua 5FaDCanhư t5FaDCahất di8RFDbại nxLUualần đầnxLUuau tiê5FaDCan khiế5FaDCan anh nxLUuacó di8RFDchút nxLUuakhông cnxLUuaam lòng.di8RFD HôYLm nanxLUuay vừadi8RFD t5FaDCaỉnh dậdi8RFDy, nxLUuaanh lại5FaDCa n5FaDCahịn khônYLg đưdi8RFDợc 5FaDCamuốn 5FaDCathêm một lầ5FaDCan, chínnxLUuah lànxLUua di8RFDmuốn thểYL nxLUuahiện tdi8RFDhực lựcnxLUua củanxLUua mdi8RFDình vớinxLUua GiảnxLUuan DYLao lầnnxLUua nữa,YL đồngdi8RFD di8RFDthời cũng YLthành công5FaDCa nxLUuagia di8RFDtăng tdi8RFDhời giYLan 5FaDCabình qudi8RFDân badi8RFDo di8RFDgồm cảdi8RFD nxLUualần đầu5FaDCa tiênxLUuan, nnxLUuaâng lên hơndi8RFD mộYLt tiếnnxLUuag đồnnxLUuag hồ.

Con sốYL di8RFDnày, cũndi8RFDg co5FaDCai nhưdi8RFD khiYLến andi8RFDh YLcó di8RFDchút vừanxLUua lòngdi8RFD vYLới bản thâYLn mình.

“Xin lỗidi8RFD v5FaDCaì di8RFDđã làm5FaDCa enxLUuam sưnnxLUuag lên.”di8RFD di8RFDAnh cnxLUuaúi đầunxLUua nhnxLUuaìn chằmdi8RFD chằmYL cô nói:YL “NhưnnxLUuag mdi8RFDà không5FaDCa cầYLn ldi8RFDo lnxLUuaắng, YLtrong YLnhà di8RFDcó tnxLUuahuốc. HơnYL nxLUuanữa a5FaDCanh YLthấy tính đànYL hồidi8RFD củ5FaDCaa ddi8RFDa di8RFDem rYLất tốt,nxLUua chắYLc snxLUuaẽ nhanxLUuanh chóngYL hYLồi phụdi8RFDc lạ5FaDCai ngunxLUuayên trạngdi8RFD thôi.nxLUua” Rõ rànYLg trondi8RFDg 5FaDCađầu andi8RFDh di8RFDlại đangnxLUua ldi8RFDiên tưở5FaDCang di8RFDđến hìnhdi8RFD ảnxLUuanh củaYL cá5FaDCai gọnxLUuai lYLà ‘ngu5FaDCayên trạng’, ý5FaDCa cườiYL di8RFDcàng tdi8RFDhêm thâm5FaDCa sâu.

Giản Da5FaDCao nhấdi8RFDt tnxLUuahời đỏ5FaDCa bừng5FaDCa cảdi8RFD mặt,di8RFD gidi8RFDơ taYLy đ5FaDCaấm YLanh nxLUuamột cái: “di8RFDSao anYLh lạiYL có...nxLUua loạinxLUua 5FaDCathuốc này?”

Bạc YLCận YLNgôn nởYL nYLụ 5FaDCacười kYLiêu ngạodi8RFD liếc5FaDCa 5FaDCacô mộtYL cnxLUuaái: “Làm5FaDCa tìnhnxLUua là bướcdi8RFD nxLUuaquan tr5FaDCaọng trnxLUuaong di8RFDviệc pnxLUuahát tdi8RFDriển qunxLUuaan di8RFDhệ giữa5FaDCa a5FaDCanh 5FaDCavà nxLUuaem, enxLUuam ch5FaDCao rằdi8RFDng anh sẽdi8RFD cóYL chdi8RFDỗ nnxLUuaào khônnxLUuag 5FaDCasuy nxLUuanghĩ c5FaDCahu đáo?”

Giản di8RFDDao ynxLUuaên lặngnxLUua troYLng ginxLUuaây lá5FaDCat, mỉmnxLUua cưdi8RFDời di8RFDđáp: “ĐnxLUuaúng rồi,nxLUua rnxLUuaất chu đá5FaDCao, trừdi8RFD lần5FaDCa đầuYL tiê5FaDCan nhdi8RFDanh nhưdi8RFD 5FaDCatia chớpnxLUua ra.”

Cô nnxLUuaói lnxLUuaời di8RFDnày di8RFDhoàn toànYL 5FaDCachính ldi8RFDà c5FaDCahâm ngòi5FaDCa nổdi8RFD, mắt5FaDCa Bạdi8RFDc Cận di8RFDNgôn chợtnxLUua tốnxLUuai lYLại, nnxLUuahìn chằdi8RFDm YLchằm cô5FaDCa mấyYL di8RFDgiây. Adi8RFDnh chdi8RFDỉ nYLhìn thô5FaDCai di8RFDcũng khiến lnxLUuaòng côdi8RFD di8RFDrun rẩy,nxLUua 5FaDCacô lYLập tứcdi8RFD xodi8RFDay ngưdi8RFDời mudi8RFDốn xuốngYL giường:di8RFD YL“Em đYLi di8RFDtắm trước...”

Eo lYLại YLbị di8RFDanh tYLóm chặt,nxLUua 5FaDCathân thnxLUuaể đà5FaDCan YLông cnxLUuaao gdi8RFDầy đ5FaDCaè lêdi8RFDn l5FaDCaần nữa, kdi8RFDhí nónxLUuang nxLUuabao trù5FaDCam lấyYL nxLUuacô, đô5FaDCai mắtYL đendi8RFD 5FaDCathẫm nhnxLUuaìn côYL chăm5FaDCa chú:nxLUua “Xe5FaDCam rYLa thờ5FaDCai gian bìdi8RFDnh quâ5FaDCan vẫnxLUuan nxLUuachưa đnxLUuaủ lâu,5FaDCa mớiYL khiếnxLUuan e5FaDCam nnxLUuahớ mãi5FaDCa khôYLng quê5FaDCan lầndi8RFD 5FaDCađầu tiên.”

Thân dướinxLUua bắdi8RFDt đầu5FaDCa mạnh5FaDCa mẽ5FaDCa tiếnnxLUua vdi8RFDào, Gi5FaDCaản di8RFDDao tdi8RFDhét một5FaDCa tiếng nxLUuachói di8RFDtai: “EmYL sanxLUuai di8RFDrồi, nxLUuaem sa5FaDCai rồi,nxLUua nxLUuađủ rồiYL đ5FaDCaủ rồi.”

...

Căn pnxLUuahòng ldi8RFDại di8RFDquấn quýYLt s5FaDCai mê.

Khi GinxLUuaản D5FaDCaao tỉndi8RFDh dậynxLUua lần5FaDCa nữdi8RFDa, 5FaDCađã vàodi8RFD giữanxLUua 5FaDCatrưa. Cảdi8RFD căn phònYLg lấYLp l5FaDCaánh dướiYL á5FaDCanh mặYLt tr5FaDCaời t5FaDCaừ bốnYL p5FaDCahía, di8RFDmùi hư5FaDCaơng ấm5FaDCa ápYL sdi8RFDạch s5FaDCaẽ YLbao trùm lấynxLUua nxLUuathân thnxLUuaể rãYL rờdi8RFDi YLvô lựYLc củanxLUua cô.

Trong phòngYL di8RFDtắm truyềnYL rnxLUuaa tiếngYL 5FaDCanước chảy,di8RFD nxLUuaBạc Cận5FaDCa N5FaDCagôn đang tắdi8RFDm. 5FaDCaCô trốdi8RFDn ởYL nxLUuatrong chă5FaDCan nnxLUuagơ ngdi8RFDẩn một5FaDCa nxLUualúc, nhớ5FaDCa đếnnxLUua mỗnxLUuai gi5FaDCaây phútYL củdi8RFDa nxLUuatối qua nxLUuavà sángnxLUua na5FaDCay, 5FaDCaliền nxLUuacảm thấynxLUua nxLUuatriền miê5FaDCan nxLUuakích độYLng YLnhư mộnxLUuat giấcdi8RFD mdi8RFDơ. Hiệndi8RFD di8RFDgiờ, 5FaDCacô đã thậtnxLUua 5FaDCasự đedi8RFDm cảnxLUua nxLUuathân nxLUuathể gia5FaDCao di8RFDcho annxLUuah di8RFDrồi. YLÝ nghĩnxLUua nànxLUuay, nxLUuachỉ 5FaDCanghĩ thô5FaDCai cũnYLg kdi8RFDhiến lòng nYLgười ngọt5FaDCa ngYLào tadi8RFDn chảy.

Đúng 5FaDCalúc này5FaDCa, điệnnxLUua thoạYLi cầmdi8RFD t5FaDCaay nxLUuacủa Bạc5FaDCa Cậndi8RFD nxLUuaNgôn 5FaDCađặt trên bàn5FaDCa vanYLg lêdi8RFDn, Giảndi8RFD DaYLo quấdi8RFDn di8RFDlấy nxLUuaga giYLường YLđi qua5FaDCa, cầnxLUuam di8RFDlên xe5FaDCam thìYL thYLấy di8RFDlà của PnxLUuahó Tửdi8RFD Ngộ.

Sao anYLh ấnxLUuay ldi8RFDại gọidi8RFD 5FaDCavào 5FaDCagiờ 5FaDCanày? nxLUuaGiản Ddi8RFDao di8RFDthoáng cYLó cYLảm giác xấdi8RFDu hdi8RFDổ nhưdi8RFD bịYL n5FaDCagười di8RFDta bắdi8RFDt gặp,nxLUua c5FaDCaao giọngnxLUua YLnói: “ĐnxLUuaiện di8RFDthoại củanxLUua 5FaDCaTử Ngộ.”YL S5FaDCaau đó nxLUua bắt m5FaDCaáy nónxLUuai: “YLTử Ngộ,YL YLanh chYLờ chút,5FaDCa aYLnh YLấy tớ5FaDCai di8RFDngay đây.”

Phó Tửdi8RFD Ngộdi8RFD 5FaDCaở đầnxLUuau bênYL kdi8RFDia hYLình ndi8RFDhư đannxLUuag c5FaDCaười: “KhYLông vộiYL không vội,di8RFD rờidi8RFD giườYLng rồidi8RFD nxLUuaà? Khôdi8RFDng làm5FaDCa phiềnnxLUua hadi8RFDi người5FaDCa chứ?”

Gò 5FaDCamá GiYLản DanxLUuao 5FaDCanhất thdi8RFDời di8RFDnóng bừng,YL rõdi8RFD rànnxLUuag lYLà 5FaDCaanh YLấy b5FaDCaiết rồi. YLLúc nàdi8RFDy YLthấy Bạdi8RFDc Cậndi8RFD NgônYL đdi8RFDi nxLUuara từYL phnxLUuaòng t5FaDCaắm, YLcô dứtdi8RFD 5FaDCakhoát kh5FaDCaông đYLáp, đYLưa điện di8RFDthoại chYLo anh.

Mái tónxLUuac cnxLUuaủa BạYLc nxLUuaCận NYLgôn vẫnYL còYLn ẩmYL ướtYL nnxLUuahỏ nước,nxLUua chưa5FaDCa mặc quần5FaDCa 5FaDCaáo, chYLỉ 5FaDCaquấn mdi8RFDột cáinxLUua YLkhăn tdi8RFDắm qua5FaDCanh 5FaDCaeo, lại5FaDCa nxLUuacàng lộdi8RFD rYLõ đdi8RFDường YLcong toàn 5FaDCathân trầnYL trụi,YL 5FaDCathon dYLài, rắndi8RFD rỏi.

Giản Dadi8RFDo ngồinxLUua ởYL trêdi8RFDn giườngYL YLngắm di8RFDanh, gòdi8RFD máYL di8RFDhơi nóngYL lên,YL nhưng lạidi8RFD 5FaDCacảm thYLấy mề5FaDCam lòng.

Sau ndi8RFDày, bọnnxLUua hdi8RFDọ sẽdi8RFD thYLường di8RFDxuyên trYLần trụidi8RFD đốiYL mặtnxLUua nhaYLu thế này.

“Có chuYLyện gì?di8RFD” LúcYL BnxLUuaạc nxLUuaCận NgônYL t5FaDCaiếp l5FaDCaấy đidi8RFDện tdi8RFDhoại, trong mắtnxLUua vnxLUuaẫn cònYL ýnxLUua cườdi8RFDi nhYLàn nhạt.

Phó YLTử N5FaDCagộ vốnnxLUua muốn5FaDCa gdi8RFDọi điệnnxLUua qu5FaDCaan tâmYL bạnYL. Ddi8RFDù snxLUuaao di8RFDGiản Dao trnxLUuaời sin5FaDCah di8RFDtính tìnhdi8RFD điềdi8RFDm đạmdi8RFD ha5FaDCay thdi8RFDẹn thùng5FaDCa, tudi8RFDy rYLằng BnxLUuaạc CậnnxLUua di8RFDNgôn cdi8RFDó đểYL YLý nhưng 5FaDCathật 5FaDCasự lnxLUuaà d5FaDCaây di8RFDthần kdi8RFDinh rất5FaDCa thnxLUuaô. CYLho nnxLUuaên a5FaDCanh snxLUuaợ BạnxLUuac di8RFDCận Ngô5FaDCan nxLUuatối qdi8RFDua gặp khóYL khăn.5FaDCa 5FaDCaHiện ginxLUuaờ n5FaDCaghe thấy5FaDCa giọng5FaDCa điệu5FaDCa củadi8RFD bạ5FaDCan, YLlàm gì5FaDCa di8RFDcó đ5FaDCaạo nxLUualý chYLưa ădi8RFDn được, ngượcnxLUua ldi8RFDại kYLhông chừYLng còndi8RFD lànxLUua rấnxLUuat YLno nữa5FaDCa kìa.

Chậc chậcdi8RFD cYLhậc... Tiểudi8RFD thưYL Giảndi8RFD Dadi8RFDo, thậtnxLUua 5FaDCasự khổdi8RFD thânnxLUua YLem rồi, xử5FaDCa ndi8RFDam hanxLUuai mnxLUuaươi sáYLu YLnăm đấy!

Vì thếYL nxLUuaanh nói5FaDCa di8RFDvới BạYLc nxLUuaCận Ngôn:5FaDCa “KhôngYL c5FaDCaó gìdi8RFD, c5FaDCahỉ muốn5FaDCa chúc mừ5FaDCang thôi.”di8RFD 5FaDCaLại YLcười cười5FaDCa hỏiYL: “CnxLUuaảm gYLiác thdi8RFDế nào?”

Ý cưdi8RFDời tdi8RFDrên YLmôi BnxLUuaạc CnxLUuaận Ngôndi8RFD càndi8RFDg sânxLUuau: “CámnxLUua ơnYL, cảmnxLUua di8RFDgiác vô di8RFD cùng nxLUuatuyệt vời.”

Giản di8RFDDao ởnxLUua bên5FaDCa cạnhYL di8RFDnghe thấydi8RFD annxLUuah nónxLUuai di8RFDnhư YLthế, lậpnxLUua tứnxLUuac muốnxLUuan phát điên,nxLUua YLcầm 5FaDCalấy gố5FaDCai đầudi8RFD nYLém vdi8RFDề YLphía anhYL. BạnxLUuac CậnnxLUua NgônYL bYLị độYLt knxLUuaích liếdi8RFDc mắtnxLUua nhìn di8RFDvề phínxLUuaa cô.

“Đừng cnxLUuaó thảoYL lu5FaDCaận cdi8RFDhuyện YLđó vớnxLUuai Ph5FaDCaó di8RFDTử Ngộ!”di8RFD di8RFDCô đdi8RFDè thấpYL giọng nódi8RFDi quYLát lên.

Bạc Cận5FaDCa Ngdi8RFDôn cườidi8RFD 5FaDCanhẹ: “Ok.”di8RFD QuYLay l5FaDCaại nóYLi nxLUuavới YLđiện tho5FaDCaại: “Cô nxLUuaấy xấu5FaDCa hdi8RFDổ rồYLi, 5FaDCatôi YLkhông địnYLh nnxLUuaói tiếp,YL nhưngnxLUua màdi8RFD chắdi8RFDc nxLUuacậu có5FaDCa th5FaDCaể tưnxLUuaởng tượng được,YL ý5FaDCa ndi8RFDghĩa nxLUuacủa từ5FaDCa 5FaDCavô cùngnxLUua tuyệtYL vờYLi ldi8RFDà YLgì. Chú5FaDCang tônxLUuai tư5FaDCaơng đốinxLUua sunnxLUuag sướngYL, một lầnYL nYLữa cYLám YLơn YLnhững kYLiến nghịYL và5FaDCa YLsự nxLUuaquan YLtâm di8RFDcủa cậu.”

Giản YLDao: “...”

Cúp YLđiện thonxLUuaại, Bạcdi8RFD Cận5FaDCa 5FaDCaNgôn vừa5FaDCa quaYLy n5FaDCagười đãYL nxLUuanhìn 5FaDCathấy Giản di8RFD Dao đannxLUuag YLbỏ g5FaDCaa giườngYL qdi8RFDuấn qua5FaDCanh ngườdi8RFDi YLra mặ5FaDCac đồdi8RFD 5FaDCangủ, cYLó di8RFDlẽ định5FaDCa đ5FaDCai tắdi8RFDm rửa.nxLUua ĐườnxLUuang cong trắng5FaDCa trẻo5FaDCa mdi8RFDềm mYLại xidi8RFDnh đẹp,5FaDCa bnxLUuaộ phnxLUuaận lunYLg liYLnh đẫ5FaDCay 5FaDCađà lưnxLUuaớt q5FaDCaua trưnxLUuaớc mắt anhdi8RFD, lạidi8RFD mộ5FaDCat lầnnxLUua nxLUuanữa YLdễ dànnxLUuag tr5FaDCaêu di8RFDchọc nxLUualòng nxLUuaanh nổidi8RFD lê5FaDCan mộtYL cdi8RFDơn lử5FaDCaa nóng.

Ờ... C5FaDCaô thu5FaDCaộc vdi8RFDề anhdi8RFD, loạiYL nxLUuacảm gnxLUuaiác nàydi8RFD thậtYL 5FaDCasự quYLá tu5FaDCayệt vời.

Giản di8RFDDao nxLUuavừa qunxLUuaay đầudi8RFD lại,5FaDCa lậ5FaDCap tứdi8RFDc trdi8RFDông nxLUuathấy di8RFDánh YLmắt của5FaDCa Bạc Cận5FaDCa di8RFDNgôn nxLUuađang sá5FaDCang quắcYL nhìnxLUuan vdi8RFDề phíadi8RFD mình.

“Sao thế?”

Bạc Cậdi8RFDn Ngô5FaDCan trầ5FaDCam tnxLUuaư tronxLUuang gYLiây lá5FaDCat, tổdi8RFD cYLhức lại5FaDCa cdi8RFDác tdi8RFDừ ng5FaDCaữ của mình,nxLUua chYLọn YLmột cnxLUuaách chínhYL xácdi8RFD nhấnxLUuat YLđể bnxLUuaiểu đạt5FaDCa cảm5FaDCa nxLUuagiác củdi8RFDa YLanh đốidi8RFD YLvới cô.

“Nếu nhưdi8RFD sớm5FaDCa biYLết hợpdi8RFD thànnxLUuah mộtdi8RFD YLthể vdi8RFDới 5FaDCaem vềdi8RFD cnxLUuaả YLcơ di8RFDthể và lYLinh hồnxLUuan sẽnxLUua di8RFDmang đếnnxLUua di8RFDcảm giácYL YLsung sưdi8RFDớng tộtnxLUua đỉnh5FaDCa thếdi8RFD nà5FaDCay. nxLUuaTừ ngày5FaDCa đầunxLUua di8RFDtiên gặpYL mặt di8RFDem, nxLUuaanh di8RFDđã n5FaDCagỏ ldi8RFDời vớinxLUua enxLUuam nxLUuangay lậpYL tức.”

Cần 5FaDCagì 5FaDCaphải phí5FaDCa pYLhạm biếtdi8RFD 5FaDCabao di8RFDthời g5FaDCaian di8RFDnhư vậdi8RFDy, nếnxLUuau không di8RFDanh sdi8RFDớm đãdi8RFD nxLUuanắm t5FaDCaay côdi8RFD cnxLUuaùng nhnxLUuaau đắmdi8RFD chìmYL tr5FaDCaong YLhạnh p5FaDCahúc rồi.

Giản DnxLUuaao hơYLi gi5FaDCaật nxLUuamình, một5FaDCa cảmYL giádi8RFDc hạnhnxLUua phúcdi8RFD ndi8RFDgọt ngào,YL mềm mạiYL l5FaDCaan tỏanxLUua 5FaDCatrong lồngdi8RFD ngực.

Cái ngườidi8RFD n5FaDCaày... ngàdi8RFDy đầudi8RFD tiYLên 5FaDCađã 5FaDCangỏ lời,YL nếYLu thdi8RFDật nh5FaDCaư thdi8RFDế, đúng l5FaDCaà rấtnxLUua pYLhù hợp5FaDCa vớdi8RFDi t5FaDCaác pho5FaDCang ngạ5FaDCao YLmạn, t5FaDCaự 5FaDCađại lnxLUuaại lộnxLUua liễunxLUua trắng5FaDCa trợndi8RFD của anh.

Nhưng mà...

“Cám YLơn, edi8RFDm cũngYL rất5FaDCa 5FaDCavui.” CYLô tYLhì thầm.

Rất vudi8RFDi đượcdi8RFD ởYL cYLùng vdi8RFDới a5FaDCanh, tudi8RFDy rYLằng câdi8RFDu nóidi8RFD giảnxLUua đnxLUuaịnh nàydi8RFD của an5FaDCah 5FaDCahoàn 5FaDCatoàn khYLông 5FaDCacó logicnxLUua, nhưng5FaDCa lạidi8RFD lYLà lầnnxLUua đầu5FaDCa tdi8RFDiên a5FaDCanh vìYL emYL, nxLUuanói rdi8RFDa những lời5FaDCa c5FaDCaảm nxLUuatính kYLhông l5FaDCaogic 5FaDCanhư vậy.

Bởi vnxLUuaì an5FaDCah ynxLUuaêu enxLUuam, 5FaDCamà e5FaDCam cũngnxLUua yêu5FaDCa nxLUuaanh s5FaDCaâu đậm.

***

Chớp mắtYL đYLã qnxLUuaua kỳnxLUua nghỉ5FaDCa Quốcdi8RFD khánxLUuanh dYLài nYLgày, c5FaDCaó ngườidi8RFD trYLải qua thật5FaDCa ngọtdi8RFD ngàdi8RFDo nnxLUuaồng nnxLUuahiệt, cnxLUuaó ndi8RFDgười tYLrải qYLua t5FaDCahật phnxLUuaong phúYL mệdi8RFDt di8RFDmỏi, cũng di8RFDcó nxLUuangười l5FaDCaại trải5FaDCa q5FaDCaua thậtnxLUua đaudi8RFD YLkhổ tuyệdi8RFDt vọng.

Đêm tối5FaDCa n5FaDCagày YL7 thán5FaDCag 105FaDCa, ngnxLUuaày cuố5FaDCai nxLUuacùng củadi8RFD kỳdi8RFD ng5FaDCahỉ dài5FaDCa, ởdi8RFD một YLthành p5FaDCahố n5FaDCaào nxLUuađó di8RFDtại phYLía n5FaDCaam, tronnxLUuag mộtnxLUua cônYLg xdi8RFDưởng YLâm nxLUuau yênnxLUua tĩnh.

Một ngườinxLUua đàn5FaDCa ôndi8RFDg tYLrung nidi8RFDên đanxLUuang ruYLn l5FaDCaẩy di8RFDbẩy, taYLy cầmnxLUua một bình5FaDCa xăng,5FaDCa rướiYL đầyYL lnxLUuaên mặtdi8RFD đất5FaDCa chu5FaDCang quanh.

“Cầu 5FaDCaxin cậu..nxLUua. đừngdi8RFD nh5FaDCaư vậy..nxLUua.” Gidi8RFDọng nó5FaDCai củanxLUua ônxLUuang nức5FaDCa nở nghnxLUuaẹn YLngào, nnxLUuagười đ5FaDCaàn ông5FaDCa cườ5FaDCang 5FaDCatráng lúYLc nà5FaDCay lại5FaDCa rơi5FaDCa lnxLUuaệ đầ5FaDCay nxLUuamặt: “BaYL mádi8RFD tYLôi tuổi nxLUua tác đãYL caonxLUua, còn5FaDCa cYLó vdi8RFDợ vàYL cdi8RFDon di8RFDnhỏ. Cầdi8RFDu xiYLn cậu5FaDCa đừngnxLUua nxLUuagiết di8RFDtôi, tạnxLUuai 5FaDCasao l5FaDCaại là tôi...”

Trong bón5FaDCag tdi8RFDối, nxLUuamột giọnnxLUuag n5FaDCaói nxLUuađàn ôYLng di8RFDvô cùnnxLUuag êdi8RFDm nxLUuatai vàdi8RFD trdi8RFDầm thấp vandi8RFDg lêdi8RFDn: “Bởdi8RFDi vnxLUuaì tôdi8RFDi t5FaDCahấy nxLUuaông rdi8RFDất vYLừa 5FaDCaý, YLcho nênYL mdi8RFDới chọdi8RFDn ông.”

Người đànYL ônnxLUuag di8RFDđó thậtnxLUua sựdi8RFD 5FaDCalà khócdi8RFD kh5FaDCaông nxLUuara nướdi8RFDc mắnxLUuat. Nhưng nxLUua ông bidi8RFDết sựnxLUua tàdi8RFDn di8RFDnhẫn nxLUuacủa di8RFDngười 5FaDCanày, hiểunxLUua bả5FaDCan thândi8RFD khôdi8RFDng cnxLUuaòn cáchYL di8RFDnào khnxLUuaác. ÔYLng run nxLUuarẩy giYLơ nxLUuabật l5FaDCaửa ldi8RFDên, ngdi8RFDọn lửdi8RFDa YLbốc cYLao tYLrong đYLêm tối5FaDCa hếtnxLUua sứ5FaDCac dnxLUuaữ tợn.

“Cậu di8RFDsẽ tYLha di8RFDcho ngưnxLUuaời nhYLà củaYL di8RFDtôi cdi8RFDhứ?” ÔnxLUuang YLrun giọdi8RFDng hỏi: “Chỉ5FaDCa cầnnxLUua tôi5FaDCa đốtdi8RFD lửa,YL tấtdi8RFD cả5FaDCa những5FaDCa quảdi8RFD bonxLUuam 5FaDCađang di8RFDđặt trnxLUuaong nhàYL tôdi8RFDi sdi8RFDẽ đượcYL gỡnxLUua bnxLUuaỏ hết phải5FaDCa không?”

“Đương nhiênnxLUua.” Ngư5FaDCaời k5FaDCaia đádi8RFDp: “Tdi8RFDôi nxLUuabảo đảm5FaDCa bọn5FaDCa họnxLUua sẽdi8RFD 5FaDCakhông hề cảnxLUuam tdi8RFDhấy di8RFDđiều gìYL bấdi8RFDt thườnYLg. Ha.5FaDCa.. chỉ5FaDCa trdi8RFDừ ônnxLUuag ra5FaDCa, bởinxLUua nxLUuavì t5FaDCahù hậndi8RFD xdi8RFDã nxLUuahội, mà5FaDCa YLtự phóng di8RFDhỏa bnxLUuaỏ mạ5FaDCang... Bùm!”

Người đàn5FaDCa di8RFDông snxLUuaau di8RFDkhi hítnxLUua 5FaDCasâu mnxLUuaột h5FaDCaơi, nxLUuanhắm mắ5FaDCat lạdi8RFDi, hdi8RFDét lnxLUuaên một tiếngdi8RFD 5FaDCađau kh5FaDCaổ, vnxLUuaung tYLay hnxLUuaất c5FaDCaái bnxLUuaật lnxLUuaửa rdi8RFDơi vàodi8RFD di8RFDtrong đốnnxLUuag xănYLg lênhYL láng nxLUua trên mnxLUuaặt đất...

Lúc lửanxLUua lớn5FaDCa hdi8RFDừng hựcnxLUua di8RFDbùng lêdi8RFDn xunYLg di8RFDquanh ngưYLời ôngnxLUua, 5FaDCaông dYLường như YLnghe thấynxLUua giọn5FaDCag ngdi8RFDười ki5FaDCaa cà5FaDCang lúdi8RFDc cànnxLUuag xadi8RFD: YL“Đây 5FaDCalà nxLUuachuẩn YLbị di8RFDcho ngườidi8RFD bạn5FaDCa tốt nh5FaDCaất của5FaDCa YLtôi, đượcYL YLchết vìnxLUua cậdi8RFDu di8RFDta, làdi8RFD 5FaDCavinh hạ5FaDCanh củanxLUua ông.”

Sau đó,5FaDCa mộtYL loạ5FaDCat YLnhững tYLiếng 5FaDCanổ truyềnnxLUua YLtới, ônYLg b5FaDCaị cnxLUuauốn vàoYL trong luồngdi8RFD di8RFDnhiệt chYLấn độngdi8RFD đó,nxLUua knxLUuahông còdi8RFDn ngYLhe nxLUuathấy YLbất 5FaDCakỳ tiếnYLg nào.

***

Sáng sớm5FaDCa ngà5FaDCay 5FaDCa8 nxLUuatháng 10.

Một ch5FaDCaiếc xYLe nxLUuaJeep dYLừng lnxLUuaại tr5FaDCaong bãi5FaDCa đỗYL x5FaDCae củaYL Cdi8RFDục Cản5FaDCah sát. di8RFDGiản D5FaDCaao mdi8RFDở cửaYL xuốnnxLUuag xenxLUua, BạYLc CậnYL Ng5FaDCaôn vẫndi8RFD mYLột tYLhân complYLe nh5FaDCaư trư5FaDCaớc, rYLảo nhanh nxLUua chân YLdài bYLước quYLa, hdi8RFDai ngườYLi sdi8RFDóng vanxLUuai nnxLUuahau nxLUuatiến vdi8RFDào tòdi8RFDa ndi8RFDhà lànxLUuam việc.

Ánh nắYLng buYLổi sádi8RFDng chiếuYL xunxLUuaống, gươnYLg mặt5FaDCa an5FaDCah trắdi8RFDng nhưYL ngọc, vừa5FaDCa mớidi8RFD di8RFDđi đượcnxLUua vàdi8RFDi bYLước, nxLUuađôi chânnxLUua YLmày tudi8RFDấn t5FaDCaú di8RFDkhẽ cYLhau lạnxLUuai, ldi8RFDiếc mắtdi8RFD nhdi8RFDìn cô chằnxLUuam chằm.

“Anh vẫndi8RFD c5FaDCaòn muốndi8RFD YLđưa 5FaDCara khá5FaDCang nghị5FaDCa vớ5FaDCai đnxLUuaêm qua.”

Bước chnxLUuaân GiảYLn YLDao khựYLng lYLại, đYLã ngYLhe tYLhấy 5FaDCaanh ti5FaDCaếp tụcdi8RFD nói:nxLUua “Tại s5FaDCaao e5FaDCam lYLại từYL chdi8RFDối thửnxLUua tdi8RFDư thếnxLUua mYLới? EYLm phảiYL biếtYL rằng5FaDCa YLvới nădi8RFDng lYLực họYLc YLtập và lĩnhYL ngộ5FaDCa củYLa anhYL, nxLUuaem khdi8RFDông th5FaDCaể di8RFDngăn cảnYL vYLiệc andi8RFDh tiế5FaDCan sâuYL di8RFDtìm tòidi8RFD vnxLUuaề phưdi8RFDơng diện nàynxLUua được.”

Giản YLDao đỏ5FaDCa mặYLt: “IYLm lặngdi8RFD đi!”

Bạc YLCận Ndi8RFDgôn đươn5FaDCag nhiê5FaDCan knxLUuahông di8RFDchịu YLim lặng,di8RFD aYLnh liếcnxLUua cYLô một 5FaDCa cái, vẻYL mặtdi8RFD thảYLn nhiênxLUuan nói5FaDCa: “Nếudi8RFD nxLUuaanh đãdi8RFD nxLUualà mộtdi8RFD trnxLUuaong những5FaDCa ngườidi8RFD đàn5FaDCa 5FaDCaông thô5FaDCang minh nhất5FaDCa trdi8RFDên di8RFDthế YLgiới n5FaDCaày, đưdi8RFDơng nhiêYLn cũng5FaDCa sẽYL l5FaDCaà ngư5FaDCaời đ5FaDCaàn ôYLng ưnxLUuau túnxLUua nhất tronYLg phươngdi8RFD d5FaDCaiện kia.”

Mặt Giảdi8RFDn YLDao càdi8RFDng đ5FaDCaỏ h5FaDCaơn, đYLúng nxLUualúc phíadi8RFD trước5FaDCa mặt5FaDCa YLcó một5FaDCa đám cảnYLh sátnxLUua 5FaDCađang đnxLUuai đến,nxLUua c5FaDCaô YLlập tdi8RFDức nxLUuathấp g5FaDCaiọng n5FaDCaói: “CóYL g5FaDCaì di8RFDvề 5FaDCanhà nYLói sau.”

Bạc Cậndi8RFD NYLgôn cũYLng kh5FaDCaông tiếYLp nxLUuatục dâydi8RFD YLdưa di8RFDđề tàidi8RFD nànxLUuay nYLữa, ánh mắdi8RFDt lYLạnh lẽnxLUuao thảndi8RFD 5FaDCanhiên nxLUualướt nxLUuaqua đámnxLUua đàYLn ôdi8RFDng pdi8RFDhía trdi8RFDước. Bọn5FaDCa họ5FaDCa chắc5FaDCa di8RFDmới vừa di8RFDhoàn tYLhành 5FaDCabài l5FaDCauyện di8RFDtập buổi5FaDCa sáng,di8RFD mỗinxLUua ng5FaDCaười đềunxLUua mặ5FaDCac 5FaDCamột chYLiếc áYLo thunxLUuan hodi8RFDặc ba lỗ,nxLUua l5FaDCaộ rdi8RFDa YLcơ bắp5FaDCa YLcăng cứnYLg YLvà 5FaDCamồ hônxLUuai nnxLUuahễ nhại.nxLUua Nh5FaDCaìn thấdi8RFDy haYLi người,YL bọn5FaDCa họnxLUua đều cườ5FaDCai chdi8RFDào hnxLUuaỏi: YL“Giáo sdi8RFDư Bạc!”di8RFD “Giảdi8RFDn YLDao, chàoYL bdi8RFDuổi sáng!”

Giản YLDao cũngYL mỉmnxLUua cườinxLUua trnxLUuaò di8RFDchuyện vớidi8RFD bọnYL nxLUuahọ, lúcdi8RFD nxLUuanày cô nghenxLUua thấy5FaDCa BnxLUuaạc CậnnxLUua YLNgôn ở5FaDCa bêndi8RFD cạnh,nxLUua thấpdi8RFD YLgiọng lẩmYL bdi8RFDẩm mộtdi8RFD nxLUuamình: “Ôi...5FaDCa YLnhìn xem đáYLm hormo5FaDCane phánxLUuat tiếtYL qu5FaDCaá thừanxLUua mứnxLUuaa di8RFDnày, 5FaDCalại lYLà nxLUuađám YLđàn 5FaDCaông chYLưa đưnxLUuaợc thỏa5FaDCa mãn nxLUua nhu 5FaDCacầu rồi.”

Giản YLDao sữngYL nxLUuangười, bấnxLUuat cnxLUuahợt di8RFDnhịn khôndi8RFDg YLđược 5FaDCaphì cười.

Đã biếtdi8RFD b5FaDCaản tnxLUuahân an5FaDCah mới5FaDCa lànxLUua nYLgười ‘n5FaDCahu cầudi8RFD đượcnxLUua YLthỏa m5FaDCaãn’ suốYLt cả mộdi8RFDt tuầnnxLUua rồnxLUuai, cóYL cần5FaDCa phdi8RFDải đ5FaDCaắc ýYL nhYLư thế5FaDCa không!

Công việcYL snxLUuaau mnxLUuaột kỳdi8RFD nghỉYL dàdi8RFDi, di8RFDcũng khôngnxLUua khácnxLUua gnxLUuaì vớiYL bình thường,5FaDCa hadi8RFDi ngườinxLUua nxLUuavẫn khẩnYL trươdi8RFDng vYLà 5FaDCabận bịYLu giốngYL YLlúc tr5FaDCaước. Bạ5FaDCac CậnYL NgnxLUuaôn vẫn cứdi8RFD nhnxLUuaư cũ,nxLUua YLhễ lYLao vàoYL di8RFDlàm việcdi8RFD l5FaDCaà di8RFDtự di8RFDtiến vdi8RFDào thYLế gi5FaDCaới tư5FaDCa dunxLUuay củnxLUuaa di8RFDbản th5FaDCaân mình. CnxLUuahỉ trừdi8RFD l5FaDCaúc nghỉdi8RFD tdi8RFDrưa, mộnxLUuat cáinxLUua ôm5FaDCa di8RFDhôn nxLUuadài dằnYLg dặcdi8RFD, cộ5FaDCang di8RFDthêm th5FaDCaấp giọng nxLUuadụ dỗnxLUua bên5FaDCa tnxLUuaai côYL: 5FaDCa“Tối nYLay tiếpdi8RFD tục...”

Đến buổiYL chiề5FaDCau, á5FaDCanh mặtYL trờdi8RFDi yênnxLUua ả,di8RFD cảdi8RFD cănnxLUua phòngYL yênnxLUua tĩndi8RFDh, Bạc nxLUuaCận NgYLôn nhậ5FaDCan đnxLUuaược YLđiện thodi8RFDại củadi8RFD Dodi8RFDãn Tưdi8RFD Kỳ.

Bởi vìnxLUua tâYLm tìnhnxLUua rYLất tố5FaDCat, c5FaDCaho nYLên nóiYL chuyệdi8RFDn YLvới chị5FaDCa cũndi8RFDg rất ônxLUuan hòa5FaDCa vunxLUuai vẻYL: 5FaDCa“Có chuyệ5FaDCan gìYL, cô5FaDCa 5FaDCachị di8RFDthân 5FaDCaái nxLUuavà phdi8RFDiền phứ5FaDCac củ5FaDCaa tôi?”

Tiếng cười5FaDCa củanxLUua DnxLUuaoãn nxLUuaTư Kỳ5FaDCa rấtdi8RFD ddi8RFDịu d5FaDCaàng, vốdi8RFDn dnxLUuaĩ chịdi8RFD gọi5FaDCa điYLện thoại đếnxLUuan YLlà muốnYL nxLUuagọi Bạdi8RFDc CnxLUuaận NgônYL thánnxLUuag 5FaDCasau cùngdi8RFD cdi8RFDhị trởnxLUua vềdi8RFD nxLUuaMỹ đểdi8RFD ă5FaDCan nxLUuamừng lễ GiángYL Sinh.

“Thân thể5FaDCa củ5FaDCaa bnxLUuaa cậdi8RFDu gầdi8RFDn di8RFDđây kh5FaDCaông đượcnxLUua tốdi8RFDt lắmdi8RFD.” ChịnxLUua nói: “Tôidi8RFD chdi8RFDo rYLằng di8RFDcậu nênYL trdi8RFDở vềYL mộtdi8RFD chuyến.”

Bạc Cậdi8RFDn NgônxLUuan su5FaDCay nghnxLUuaĩ một5FaDCa 5FaDCalát, đáYLp: “Ok.di8RFD di8RFDTôi sẽnxLUua cYLùng về5FaDCa với Giảdi8RFDn Ddi8RFDao, cdi8RFDhị đặtYL sẵndi8RFD nxLUuavé máYLy bdi8RFDay di8RFDgửi qdi8RFDua đây.”

Đầu d5FaDCaây bêndi8RFD knxLUuaia DoãnYL TYLư 5FaDCaKỳ di8RFDdừng mộdi8RFDt chút5FaDCa: “di8RFDCậu xánxLUuac 5FaDCađịnh muốn di8RFDmang bạnxLUuan gái5FaDCa trở5FaDCa YLvề ưYL? CnxLUuaậu biếtnxLUua cYLhú BạcnxLUua l5FaDCauôn 5FaDCahi vọ5FaDCang cậ5FaDCau tìmnxLUua mdi8RFDột YLtiểu thưYL môn đăngYL 5FaDCahộ đốinxLUua ởYL bnxLUuaên MnxLUuaỹ mà5FaDCa, YLtư tưở5FaDCang củaYL cdi8RFDhú ấy5FaDCa di8RFDquá bả5FaDCao di8RFDthủ, YLtôi di8RFDcũng nxLUuakhông tánYL đồng. di8RFD Nhưng gầYLn đây5FaDCa 5FaDCathân nxLUuathể cYLủa cYLhú ấdi8RFDy di8RFDkhông tốtnxLUua, cậnxLUuau xácnxLUua địnhYL muốnnxLUua làYLm nhYLư thế?”

Bạc 5FaDCaCận Ngôn5FaDCa cưYLời ndi8RFDhạt: “ĐónxLUua YLlà vấnxLUuan đnxLUuaề củaYL di8RFDông ấyYL, có5FaDCa liên quaYLn gìdi8RFD tớinxLUua tYLôi đâu?5FaDCa Kể5FaDCa 5FaDCatừ lnxLUuaúc tônxLUuai lự5FaDCaa cnxLUuahọn trườn5FaDCag đạnxLUuai h5FaDCaọc đếndi8RFD gnxLUuaiờ, 5FaDCaông YLvẫn luôn lấydi8RFD lýdi8RFD dnxLUuao sứYLc khỏeYL đểdi8RFD uYLy hiếYLp. Đươn5FaDCag nhiê5FaDCan là5FaDCa di8RFDchưa từndi8RFDg nxLUuathành cô5FaDCang. Tô5FaDCai thấy di8RFD rất k5FaDCaỳ YLquái khYLi chịdi8RFD ldi8RFDại YLđem nxLUualoại chuyệnYL nàYLy nxLUuanhắc đnxLUuaến di8RFDnhư mộdi8RFDt v5FaDCaấn đề.”

Doãn TYLư KỳYL: “...nxLUua ĐượcnxLUua rồi.nxLUua” CúpYL 5FaDCađiện thoại5FaDCa, chịnxLUua di8RFDném đi5FaDCaện thnxLUuaoại lên bàn,5FaDCa yêndi8RFD lặndi8RFDg tr5FaDCaong YLchốc YLlát, chYLị lại5FaDCa cầnxLUuam lên,nxLUua gọinxLUua điệnnxLUua YLcho nxLUuavị hôn5FaDCa phu:YL “Hi, tốdi8RFDi 5FaDCanay đinxLUua đYLâu ădi8RFDn cơ5FaDCam đây?”

Phía di8RFDbên nnxLUuaày, 5FaDCaBạc CYLận NgônYL cũ5FaDCang quăndi8RFDg điệnnxLUua thoạdi8RFDi sa5FaDCang một bêYLn, ngdi8RFDước mnxLUuaắt YLnhìn GiảnYL Da5FaDCao 5FaDCaở đốidi8RFD diện.

Giản D5FaDCaao cdi8RFDũng nxLUuanhìn anYLh: di8RFD“Anh muốYLn ma5FaDCang edi8RFDm trởdi8RFD về5FaDCa MỹYL sao?”

“Chúng nxLUuata cóYL thể5FaDCa tdi8RFDrải qnxLUuaua mộnxLUuat kỳdi8RFD ngdi8RFDhỉ Gdi8RFDiáng SinYLh nxLUuavui vẻ. Khôngdi8RFD YLbị bấYLt kỳdi8RFD aYLi di8RFDquấy rầy.”nxLUua A5FaDCanh YLthong thảdi8RFD uYLng dunYLg nói.

Có ldi8RFDẽ 5FaDCado YLgiọng điệuYL YLtrầm thấpnxLUua lộnxLUua di8RFDrõ mê5FaDCa hoặc,nxLUua Giảndi8RFD DanxLUuao tựnxLUua nhiên YLnghĩ s5FaDCaai lệchnxLUua đ5FaDCai. Khôngdi8RFD bịYL bấ5FaDCat kỳ5FaDCa adi8RFDi quấyYL rầy,nxLUua tronYLg đầnxLUuau 5FaDCaanh ndi8RFDhất địnhdi8RFD làdi8RFD nhớ đến5FaDCa chuyệnYL YLkia rồi.

Ngay l5FaDCaúc cYLô kdi8RFDhinh bỉYL anhYL, lạiYL ngnxLUuahe aYLnh YLvui di8RFDvẻ n5FaDCaói: “Nếudi8RFD nh5FaDCaư em bằdi8RFDng nxLUualòng, di8RFDanh sẽYL đ5FaDCaưa 5FaDCaem đYLến YLmột sốnxLUua nơdi8RFDi, anxLUuanh nxLUuanghĩ nhữngdi8RFD nơnxLUuai màYL andi8RFDh thYLích, em nhấtdi8RFD địYLnh cnxLUuaũng di8RFDsẽ rất5FaDCa tYLhích thú.”

Giản YLDao hnxLUuaơi YLsững sờ.

“Vâng, 5FaDCaem đươn5FaDCag nhidi8RFDên làdi8RFD bnxLUuaằng lònxLUuang rồidi8RFD, 5FaDCaem r5FaDCaất muốdi8RFDn đi.”

Thì rdi8RFDa lànxLUua vYLậy. AnxLUuanh chnxLUuaỉ đơnYL thuầndi8RFD muốndi8RFD chYLia sẻYL nhữ5FaDCang n5FaDCaơi yêu thídi8RFDch 5FaDCavới cYLô m5FaDCaà tdi8RFDhôi. AnnxLUuah di8RFDchàng nxLUuanày YLthường khiYLến ndi8RFDgười nxLUuata 5FaDCamềm lònxLUuang YLtrong lúc khôYLng đYLể ý.

Bạc Cận5FaDCa NgônxLUuan YLnghe được5FaDCa cYLâu trnxLUuaả lờnxLUuai khẳYLng địnhnxLUua, đươYLng nhiênxLUuan là vôYL c5FaDCaùng hàiYL 5FaDCalòng, an5FaDCah cnxLUuahỉ cườdi8RFDi nhdi8RFDẹ rồYLi 5FaDCavùi đầunxLUua và5FaDCao côndi8RFDg việc.

Hai người5FaDCa đdi8RFDều khôndi8RFDg nYLói chu5FaDCayện nữa,di8RFD khYLông khnxLUuaí t5FaDCarong YLphòng làm vinxLUuaệc dườngnxLUua nhdi8RFDư di8RFDcó một5FaDCa dònnxLUuag 5FaDCakhí mềmYL m5FaDCaại dịunxLUua dnxLUuaàng YLđang chuynxLUuaển động.

Chính vYLào lúnxLUuac này5FaDCa, di8RFDmột tiếnYLg gõYL cnxLUuaửa YLnhanh 5FaDCagọn van5FaDCag 5FaDCalên, haiYL người đồngnxLUua thờ5FaDCai ngẩ5FaDCang đầu,YL nhìndi8RFD thnxLUuaấy độinxLUua t5FaDCarưởng độ5FaDCai nxLUuacảnh sá5FaDCat cầYLm mnxLUuaột tậpdi8RFD tư5FaDCa liệnxLUuau, vẻ mặtYL nghiê5FaDCam di8RFDtrọng 5FaDCabước vào.

“Giáo sư,di8RFD códi8RFD YLmột vụdi8RFD ánnxLUua nxLUuarất kỳnxLUua qu5FaDCaái, di8RFDbên phYLía BYLộ Cô5FaDCang a5FaDCan muốn YL để cậudi8RFD xenxLUuam thử.”

Tâm tìnhnxLUua 5FaDCaGiản DnxLUuaao khdi8RFDẩn trưdi8RFDơng, gương5FaDCa mặtdi8RFD Bạ5FaDCac Cận5FaDCa Ngôn5FaDCa lạidi8RFD lộnxLUua ra vẻnxLUua bìdi8RFDnh di8RFDđạm thường5FaDCa có:YL “di8RFDĐược thôi.”

Đội trưởnxLUuang độiYL cảnhnxLUua YLsát nxLUuanói nxLUuatiếp: “BảyYL ngàydi8RFD Qu5FaDCaốc kYLhánh, ở nămnxLUua tYLhành 5FaDCaphố YLtrong cả5FaDCa ndi8RFDước, pháYLt sYLinh cdi8RFDác vụdi8RFD ánYL pdi8RFDhóng hỏaYL tạo5FaDCa 5FaDCathành tYLhương vong rấtdi8RFD lớnYL cYLho ngườidi8RFD YLvà tàiYL sản.5FaDCa Hudi8RFDng thủdi8RFD củanxLUua nYLhững YLvụ án5FaDCa 5FaDCanày, 5FaDCađều chếtYL trong nxLUua biển lửaYL, cũdi8RFDng cnxLUuaó đ5FaDCaể lạ5FaDCai 5FaDCadi t5FaDCahư. Nh5FaDCaưng chúnnxLUuag YLtôi ph5FaDCaát hiệnnxLUua YLra một5FaDCa hiện5FaDCa tượng khôngdi8RFD di8RFDbình thườndi8RFDg, YLsau kdi8RFDhi thống5FaDCa kdi8RFDê pYLhát hiệYLn: NnxLUuaăm vụYL ánnxLUua nà5FaDCay, đề5FaDCau d5FaDCaùng m5FaDCaột loại di8RFD khí đốt5FaDCa giốnnxLUuag nhaudi8RFD, YLbật lửnxLUuaa nxLUuagiống nhnxLUuaau. TroYLng di8RFDđó có5FaDCa b5FaDCaa di8RFDvụ di8RFDán lắnxLUuap đặt5FaDCa tran5FaDCag di8RFDbị kíp nổ,YL mà5FaDCa nhữn5FaDCag tranxLUuang bịdi8RFD ndi8RFDày ldi8RFDại cùng5FaDCa mộYLt loại.”

Bạc CnxLUuaận NnxLUuagôn YLđã đnxLUuaứng lên,5FaDCa tiếpYL nhậnxLUuan tưdi8RFD liệunxLUua trnxLUuaên tdi8RFDay annxLUuah ta, nh5FaDCaanh nxLUuachóng nxLUuaxem lướnxLUuat YLqua, đ5FaDCaôi mắtdi8RFD hẹpnxLUua dnxLUuaài nhấYLt tnxLUuahời l5FaDCaóe sáng.

“Quả nnxLUuahiên... lnxLUuaà di8RFDmột YLvụ ádi8RFDn rấYLt thú5FaDCa vị.”

***

Câu chuyện n5FaDCahỏ sốnxLUua 8

Trung tnxLUuahu, 5FaDCaBạc CnxLUuaận NgônYL tr5FaDCaả lờYLi nxLUuacâu hỏYLi nxLUuacủa đdi8RFDộc giả.

Lão MặcYL: X5FaDCain chàdi8RFDo 5FaDCamọi ngườiYL, troYLng ngàYLy YLhội TYLrung thYLu di8RFDhôm nay, chúndi8RFDg tôidi8RFD 5FaDCamời di8RFDBạc CậnxLUuan N5FaDCagôn tiYLên sinxLUuanh đến5FaDCa trướcnxLUua 5FaDCamàn hìn5FaDCah, YLtrả YLlời những5FaDCa vấnxLUuan đề củ5FaDCaa nxLUuamọi ng5FaDCaười. ĐươngnxLUua nhiê5FaDCan bởidi8RFD vìdi8RFD YLbuổi tnxLUuaối adi8RFDnh ấy5FaDCa cò5FaDCan YLcó chuyệnYL khác5FaDCa (mọi ngưdi8RFDời binxLUuaết lànxLUua gìnxLUua mànxLUua), ch5FaDCao nxLUuanên ch5FaDCaỉ cóYL thểdi8RFD nnxLUuaán lạYLi mấydi8RFD phútnxLUua. MnxLUuaời mọiYL ngườidi8RFD nhanh cYLhóng đặtnxLUua câdi8RFDu hỏi!

Bạc di8RFDCận Ngô5FaDCan: 5FaDCaCô YLđã lãngYL 5FaDCaphí mấnxLUuat 5FaDCanăm phútYL rồi.

Lão Mặc:di8RFD ...YLVấn di8RFDđề YLđầu t5FaDCaiên: TYLối qdi8RFDua lYLàm mấydi8RFD lần?YL NhYLững vấn đềdi8RFD 5FaDCasau đây5FaDCa đềYLu di8RFDlà di8RFDdo di8RFDcác độcdi8RFD 5FaDCagiả đặdi8RFDt YLcâu hỏidi8RFD thôngnxLUua quYLa 5FaDCaQQ của5FaDCa lãYLo Mdi8RFDặc. OaYLn cYLó đầdi8RFDu nợ cdi8RFDó chủ,di8RFD khônYLg li5FaDCaên qnxLUuauan di8RFDgì YLđến lãoYL Mặc5FaDCa đâu.

Bạc di8RFDCận NnxLUuagôn: BnxLUuaốn l5FaDCaần. KnxLUuahông di8RFDtính nxLUualần đầuYL tiên.

Lão Mặc:nxLUua Tạidi8RFD sa5FaDCao YLkhông tí5FaDCanh lầndi8RFD nxLUuađầu tiên?

Bạc Cận5FaDCa YLNgôn: Cô5FaDCa c5FaDCaó thYLể inxLUuam lnxLUuaặng đư5FaDCaợc rồ5FaDCai, vấn5FaDCa đềnxLUua tinxLUuaếp theo.

Lão Mặc5FaDCa: ...Vấndi8RFD đềYL thứ5FaDCa haiYL: TYLhịt nxLUuaăn ngonxLUuan khdi8RFDông? TnxLUuaần nxLUuasuất sau ndi8RFDày nhnxLUuaư thếdi8RFD nào?

Bạc 5FaDCaCận nxLUuaNgôn (YLmỉm YLcười): ĐâyYL nxLUualà một5FaDCa v5FaDCaấn đề5FaDCa rất5FaDCa ha5FaDCay. TôinxLUua cảm thấnxLUuay di8RFDvô nxLUuacùng hoà5FaDCan mỹ,YL tần5FaDCa suấYLt sẽ5FaDCa tùyYL thuộcYL 5FaDCavào YLtâm tìYLnh, nYLhưng mỗi5FaDCa ngnxLUuaày đềunxLUua sẽ làm.

Lão Mặc:YL CnxLUuaậu di8RFDcảm thYLấy l5FaDCaúc nàodi8RFD tYLhì G5FaDCaiản Dadi8RFDo đnxLUuaáng nxLUuayêu nhất?

Bạc Cậdi8RFDn Ngôdi8RFDn: Ở5FaDCa 5FaDCadưới xYLu thế5FaDCa củ5FaDCaa horYLmone thìYL YLbất di8RFDcứ lúdi8RFDc nào di8RFD trong mắtnxLUua YLtôi nxLUuacô ấYLy YLcũng 5FaDCađều YLdễ 5FaDCathương nxLUuacả. nxLUuaĐộc giả5FaDCa hỏnxLUuai vấnnxLUua nxLUuađề di8RFDnày YLrõ di8RFDràng là condi8RFD di8RFDgái, t5FaDCahiếu s5FaDCaự hidi8RFDểu nxLUuabiết đố5FaDCai vnxLUuaới đànYL ôngdi8RFD. ĐềnxLUua nghịnxLUua đ5FaDCai nxLUuađọc 5FaDCathêm mấy5FaDCa quyYLển sácnxLUuah về nxLUuasự tươngnxLUua tácYL di8RFDgiữa di8RFDcon traYLi nxLUuavà YLcon gái.

Lão M5FaDCaặc: .nxLUua.. KnxLUuahụ kdi8RFDhụ, lần5FaDCa đầ5FaDCau tiênYL ba5FaDCao lâu?

Bạc CnxLUuaận Ngôdi8RFDn (lạYLnh lùngnxLUua nYLhìn mànxLUuan hìnxLUuanh mộYLt cái)5FaDCa: C5FaDCaô trướcnxLUua khi di8RFDđặt câuYL hỏiYL khôndi8RFDg có5FaDCa nxLUuamang tnxLUuaheo 5FaDCaEQ sYLao? YLHay ldi8RFDà cYLố di8RFDý nxLUuamuốn khYLiêu khích?

Lão MặYLc: 5FaDCa... KhụYL khụnxLUua vYLấn đềdi8RFD ti5FaDCaếp theo..YL. (5FaDCahộc máudi8RFD) 5FaDCaLần đầu tiênnxLUua cảmYL giácYL nhdi8RFDư thế5FaDCa nào?

Bạc CYLận 5FaDCaNgôn (yên5FaDCa lặn5FaDCag một5FaDCa ládi8RFDt): Tdi8RFDrên tdi8RFDhực tế,YL tôinxLUua khôngnxLUua ngạYLi rời kh5FaDCaỏi quyển5FaDCa sánxLUuach nxLUuanày củdi8RFDa cô,di8RFD kdi8RFDhông th5FaDCaèm đảmYL nhiYLệm vnxLUuaai n5FaDCaam chí5FaDCanh nữa.

Lão Mặc:nxLUua Tô5FaDCai s5FaDCaai rdi8RFDồi! KnxLUuahông dámdi8RFD ndi8RFDữa đâu5FaDCa, vấnYL đề5FaDCa di8RFDtiếp theo! MuốnnxLUua di8RFDsinh nxLUuacon không?

Bạc CnxLUuaận Ngôn5FaDCa: KnxLUuahông nxLUuacó hứngdi8RFD YLthú, YLkhông mudi8RFDốn sinh.

Lão MYLặc: KhôYLng sin5FaDCah thì5FaDCa khYLông sinxLUuanh, nxLUuadù sdi8RFDao cũ5FaDCang khônxLUuang dnxLUuao cậu qdi8RFDuyết định...

Bạc di8RFDCận N5FaDCagôn: nxLUuaCô nnxLUuaói cáYLi gì?

Lão MặnxLUuac: di8RFDKhông cnxLUuaó 5FaDCagì kdi8RFDhông cónxLUua gì.5FaDCa Vấndi8RFD đềdi8RFD di8RFDtiếp the5FaDCao, ngà5FaDCay h5FaDCaôm sau cónxLUua phảdi8RFDi Giả5FaDCan DanxLUuao khdi8RFDông dnxLUuaậy nổdi8RFDi không?

Bạc Cận5FaDCa nxLUuaNgôn (cYLuối cùngdi8RFD 5FaDCacũng mỉmYL cdi8RFDười): Đươngdi8RFD nhiênxLUuan. Tudi8RFDy rằng cônxLUua ấYLy knxLUuahông di8RFDbằng lnxLUuaòng thừa5FaDCa nhậnYL chuyệ5FaDCan này.

Lão Mặc:nxLUua ÁYLp dụng5FaDCa biệnYL pháYLp tdi8RFDránh th5FaDCaai nhdi8RFDư thếYL nào?

Bạc CYLận Ngôdi8RFDn: HnxLUuaôm qudi8RFDa tránnxLUuah tnxLUuahai bằng5FaDCa cdi8RFDách 5FaDCabắn bêYLn ngoài, BCS...5FaDCa Ha5FaDCai loạdi8RFDi n5FaDCaày tôi5FaDCa đềuYL di8RFDkhông thdi8RFDích, n5FaDCaếu s5FaDCao sánh5FaDCa thnxLUuaì YLsau này5FaDCa sẽnxLUua thiênYL vềYL bắdi8RFDn bên nxLUuangoài hơn.

Lão MYLặc: Thậtdi8RFD trựcYL tiếp..5FaDCa. MYLuốn YLcó mấy5FaDCa nxLUuađứa con.5FaDCa.. XYLin ldi8RFDỗi bị 5FaDCa trùng l5FaDCaặp rồi.

Bạc CậnnxLUua Ng5FaDCaôn: nxLUuaKhông đứa.YL VấnnxLUua đềnxLUua tiếpYL theo!

Lão Mặc5FaDCa: CónxLUua sYLợ 5FaDCachết không?

Bạc nxLUuaCận Ngôn:di8RFD 5FaDCaNói thừdi8RFDa, knxLUuahông sợ.nxLUua Vớ5FaDCai tdi8RFDrí thông5FaDCa nxLUuaminh của5FaDCa tôi tdi8RFDhì mnxLUuauốn nxLUuatôi chế5FaDCat cũnnxLUuag rấtnxLUua khó.

Lão YLMặc: ..nxLUua. 5FaDCaĐây 5FaDCalà lognxLUuaic 5FaDCagì c5FaDCahứ... Tdi8RFDhật hỗn5FaDCa loạndi8RFD... VấnnxLUua đnxLUuaề tiếp tnxLUuaheo: ĐốiYL vnxLUuaới chdi8RFDị gdi8RFDái cónxLUua c5FaDCaách ngh5FaDCaĩ nhnxLUuaư tYLhế nào?

Bạc CậnnxLUua NnxLUuagôn: NgườinxLUua nxLUuathân q5FaDCauan nxLUuahệ sơ5FaDCa sơ.

Lão Mặdi8RFDc: (DoãYLn Tư5FaDCa nxLUuaKỳ, xinxLUuan tựdi8RFD cầudi8RFD YLphúc YLcho mìdi8RFDnh nhiềdi8RFDu nhiều đi.)nxLUua Giản5FaDCa Da5FaDCao cóYL n5FaDCahiều 5FaDCangười nxLUuaái m5FaDCaộ n5FaDCahư vậy,YL adi8RFDnh dnxLUuaự địdi8RFDnh đốiYL ph5FaDCaó tnxLUuahế nào?

Bạc Cận5FaDCa NgônnxLUua: Tdi8RFDại sdi8RFDao tônxLUuai phảnxLUuai đYLối phónxLUua bọndi8RFD họdi8RFD? NhữngYL 5FaDCatên đànnxLUua ông YLđó từdi8RFD đầunxLUua đếdi8RFDn chnxLUuaân đềuYL di8RFDviết đầnxLUuay nxLUuahai tYLừ di8RFDngu xuẩn.

Lão MYLặc: À!5FaDCa ĐàiYL tYLừ chdi8RFDỗ nàydi8RFD xuấtdi8RFD 5FaDCahiện rồi!nxLUua VấnnxLUua đềYL YLtiếp theo,5FaDCa thích nhấYLt bộYL p5FaDCahận nàYLo cdi8RFDủa GiảnnxLUua Dao?

Bạc Cdi8RFDận Ngôn5FaDCa (lạnxLUuai cười):nxLUua ĐôinxLUua mắt.

Lão Mdi8RFDặc: TnxLUuahật th5FaDCauần khiếYLt! H5FaDCaôm ndi8RFDay làYL Trdi8RFDung thuYL, cònnxLUua c5FaDCaó độc giảdi8RFD hdi8RFDỏi YLcậu YLthích ădi8RFDn bnxLUuaánh TrunnxLUuag thdi8RFDu nhdi8RFDân gì?

Bạc Cậ5FaDCan Ngôndi8RFD: Nhândi8RFD annxLUuah đnxLUuaào kYLiểu Phá5FaDCap. GYLiản Ddi8RFDao cũngnxLUua thích ăn.

Lão Mdi8RFDặc: OknxLUua, YLvấn YLđề cnxLUuauối cnxLUuaùng. VàYLo nxLUualúc YLcái gdi8RFDì đnxLUuaó 5FaDCađó, andi8RFDh nói những5FaDCa gì?

Bạc CậnYL NgônYL: nxLUuaTuy rằn5FaDCag cnxLUuaô nxLUuanói kdi8RFDhông 5FaDCarõ, n5FaDCahưng tôdi8RFDi 5FaDCanghĩ tôi hiểudi8RFD ýYL củdi8RFDa cdi8RFDô rồ5FaDCai. 5FaDCaTôi 5FaDCathừa nhận,nxLUua l5FaDCaúc đdi8RFDạt tớinxLUua caYLo tràYLo, di8RFDtư d5FaDCauy c5FaDCaủa tôYLi 5FaDCasản snxLUuainh ra chnxLUuaút hỗnnxLUua loạnYL tronnxLUuag mộ5FaDCat lúc,nxLUua nênxLUuan khdi8RFDông hYLề nnxLUuaói nxLUuagì. Nhưdi8RFDng cô5FaDCa bi5FaDCaết nxLUualà, tốcnxLUua độdi8RFD tư 5FaDCaduy YLcủa tôinxLUua YLvô cnxLUuaùng nhnxLUuaanh, lúcYL đódi8RFD cYLó rấtYL nYLhiều nxLUuatừ lướt5FaDCa nxLUuaqua đầudi8RFD tôi.

Lão Mặc:nxLUua V5FaDCaí dụdi8RFD như?

Bạc CậnxLUuan NYLgôn: nxLUuaVí dụ5FaDCa n5FaDCahư SYLo greatdi8RFD, Unbelieva5FaDCable, YLI adi8RFDm fucking hYLer cùngnxLUua vYLới YLI lovYLe di8RFDher sdi8RFDo much.

Lão MYLặc: YLVừa di8RFDmuốn cười...nxLUua vYLừa YLcảm di8RFDđộng... OkYL, vấnnxLUua đềnxLUua cuốYLi cùng, tnxLUuaết Trun5FaDCag t5FaDCahu, cYLó muYLốn nóidi8RFD gYLì vớinxLUua mọ5FaDCai ngườnxLUuai không?

Bạc nxLUuaCận YLNgôn (tnxLUuarầm t5FaDCaư mYLột nxLUualát): KYLhông cnxLUuaó gì5FaDCa đểdi8RFD nói.

Lão Mặc:nxLUua Cậu,nxLUua cậYLu! CYLậu YLkhông ch5FaDCaúc mọnxLUuai YLngười TnxLUuarung thdi8RFDu v5FaDCaui nxLUuavẻ, cả nhànxLUua đYLoàn viên,5FaDCa tYLôi khô5FaDCang đểYL chYLo cậuYL ănxLUuan 5FaDCathịt nữa.

Bạc 5FaDCaCận Ngôndi8RFD (lạiYL lần5FaDCa nữaYL lạnhYL lùn5FaDCag khidi8RFDnh YLbỉ tnxLUuaác YLgiả, cuối cù5FaDCang bịnxLUua di8RFDép di8RFDphải q5FaDCauay vdi8RFDề phí5FaDCaa di8RFDmàn hìYLnh): O5FaDCak, Tru5FaDCang di8RFDthu vdi8RFDui vYLẻ, cảnxLUua nhànxLUua đoànxLUuan vinxLUuaên. Tạm biệt.