Hãy nhắm mắt khi anh đến - Chương 58

Chương 58

Ánh mặYNSNt trờiNWCK tNWCKừ NWCKba phíNWCKa PQjychiếu rọiNWCK Auswvào phòng,NWCK khiếAYmen cảAusw căn phòAYmeng AYmesáng rYNSNực hẳnAusw lên.

Giản NWCKDao đAYmeang nằmPQjy nYNSNgay YNSNtrung NWCKtâm pháAYmet sáYNSNng trêAuswn cNWCKhiếc giường lớnPQjy hỗnAusw loạn.YNSN CAYmeòn BạcNWCK CậnAYme NgôAYmen NWCKđang chìAuswm YNSNtrong áNWCKnh sNWCKáng huyPQjyễn AYmehoặc đAuswó, tạAYmei nơNWCKi bí mậAYmet YNSNẩn gYNSNiấu YNSNbảo vật,PQjy khôngAYme ngừngPQjy tìAYmem kiếAYmem đòYNSNi hỏi.

Ngôn nAYmegữ khôAuswng đYNSNủ đểPQjy biểuAYme đạtNWCK YNSNcảm NWCKxúc củaAusw YNSNanh AYmelúc AYmenày. MỗiPQjy mộtAusw giọt mồYNSN hYNSNôi, mỗiYNSN mộAYmet giọtNWCK mậtPQjy ngPQjyọt Auswcủa cNWCKô chảyAusw raAYme, cYNSNòn Auswcó AYmemỗi Auswmột tấPQjyc YNSNda thịt đanNWCKg ruAYmen lAuswên củAYmea cYNSNô, dườngAusw nAuswhư đềuNWCK bịPQjy aNWCKnh nắmYNSN giữ,YNSN đềuYNSN nAuswhảy múAuswa cNWCKùng anh.

Mỹ nhâAYmen yAYmeêu kiềuYNSN AYmenon nớtAYme nhNWCKư laAuswn, chỉAusw AYmevì quânYNSN PQjytử màAYme cúi AYmemình. NiềAYmem vYNSNui thAuswích nguyênYNSN thủPQjyy nhấtYNSN củaPQjy naNWCKm nữ,Ausw thìAusw AYmera làAYme chuyệnPQjy đẹpPQjy đẽNWCK diệu kỳNWCK đAuswến PQjythế. NhữngAYme lờAuswi giảiNWCK tNWCKhích đơnNWCK điệuYNSN quAuswa lYNSNoa vềAYme chuyệnAusw tìnPQjyh dAuswục tronAYmeg sách lAYmeý luậYNSNn, cănAusw bảnNWCK giốngAusw nhNWCKư câuAusw chuyAuswện cưNWCKời PQjyvậy. TAuswheo anNWCKh Auswthấy, nênNWCK YNSNđổi thành PQjy ‘Không cáchYNSN nàPQjyo mAuswiêu NWCKtả PQjybằng chữYNSN, đAYmeề nghPQjyị ngưPQjyời đọPQjyc NWCKnên đíchNWCK thânYNSN trảYNSNi nghiệYNSNm cảm giPQjyác vuNWCKi sướnNWCKg tộtPQjy đỉnPQjyh tAYmerong đó’.

Hơi thởPQjy dNWCKốc cPQjyủa côPQjy bAYmeị chônAusw gYNSNiấu giPQjyữa đốngAYme chănNWCK, vòngAusw eNWCKo tinh tNWCKế NWCKmềm NWCKmại lPQjyay độngPQjy theNWCKo từPQjyng tiếtYNSN tấuYNSN cAYmeủa anhPQjy. GòAusw máAusw đỏPQjy NWCKbừng PQjynhư lửa,AYme PQjyđôi mật Auswđào đẫAuswy đNWCKà nảyPQjy PQjylên, còYNSNn cAYmeó đôiAusw chânPQjy ruPQjyn rPQjyẩy đaNWCKng Auswquấn PQjyquanh eAYmeo anAYmeh... CôYNSN vừaYNSN mềmNWCK mại yếuAusw đuốiAusw lạPQjyi vừNWCKa NWCKmê nAYmegười. AuswMỗi mộtAusw lầnYNSN tiếnPQjy vàoPQjy, cảmAYme giácAusw Auswbị cNWCKô nónNWCKg bỏng baPQjyo chặtAYme lAYmeấy, đềuAusw mấPQjyt hồAuswn AYmevô cùng.

Ngón YNSNtay AYmelớn thPQjyon dàiAusw, nhẹAusw YNSNnhàng vuốtPQjy PQjyve dọcAYme tAuswheo đưPQjyờng cong nYNSNõn NWCKnà nhAuswư tuyếtPQjy trắngYNSN. CônPQjyg kíchNWCK củAuswa anNWCKh YNSNcũng gYNSNiống phoAuswng cácAuswh xYNSNử PQjylý bấtPQjy cứ chuPQjyyện AYmegì YNSNcủa anYNSNh vậy:Ausw nhaAuswnh chóng,AYme PQjychính xAYmeác, mạnhPQjy NWCKmẽ, PQjylại khôngAusw mấtYNSN NWCKđi sựPQjy tao nhãPQjy phóngAYme túnPQjyg. ToànNWCK PQjybộ quáAYme trìnAYmeh anAYmeh vPQjyẫn khônNWCKg quênPQjy cúiYNSN đầPQjyu bêPQjyn taAuswi cYNSNô, dùNWCKng giọng nóiYNSN trầmYNSN tAYmehấp gợNWCKi cNWCKảm, trAYmeắng trAuswợn kícAYmeh thícPQjyh dụPQjy hoặc:

“Ờ... xNWCKem NWCKra eNWCKm rấtNWCK YNSNthích tiếAYmet tấuAusw AYme‘chín cạnPQjy mYNSNột sâu’Ausw này.”

“Đừng NWCKcắn PQjymôi, kYNSNêu NWCKra điYNSN, nAYmehư NWCKvậy sYNSNẽ khiếAuswn anAYmeh cànPQjyg suPQjyng sướng hơn.”

“Em đãNWCK ẩYNSNm ưNWCKớt nhNWCKư thếAusw rồiAYme kìNWCKa... BAYmeảo bYNSNối, Auswlần Auswnày sPQjyẽ cAYmeàng tuyệt hơnPQjy lầnNWCK trước.”

...

Những lờAuswi nóYNSNi ‘mYNSNặt dYNSNày YNSNvô sỉYNSN’ nhưYNSN vNWCKậy, thếAusw AYmemà NWCKvẻ mặNWCKt củaPQjy anh YNSN vẫn cựAYmec YNSNkỳ thẳnYNSNg thắnYNSN châAYmen thànhPQjy, NWCKchỉ khiếAYmen YNSNGiản DAYmeao xấAuswu Auswhổ đếnPQjy hậnPQjy kNWCKhông thPQjyể lấy bPQjyăng keAYmeo dáAuswn NWCKmiệng anYNSNh lại.YNSN AuswNhưng toànNWCK thNWCKân AYmecô đãNWCK sớmAusw trởAusw tNWCKhành đốngYNSN bùnNWCK nhão, PQjy hô hấAYmep đPQjyứt đoạYNSNn, đâNWCKu còPQjyn hơiPQjy sứcAusw đểAYme kháAuswng ngNWCKhị nữa?

Vì NWCKthế tiếpNWCK tụPQjyc Auswbị PQjyanh PQjydùng thânNWCK tNWCKhể PQjyvà lờYNSNi nAuswói, hNWCKai Auswthứ cùng kPQjyích thíchPQjy cảmAYme PQjyquan, khAuswoái cảAuswm Auswngày cNWCKàng AYmekịch liệNWCKt, nPQjygày YNSNcàng béAuswn nhọn...NWCK Toàn thâAuswn cAYmeô dPQjyường nhưAYme đanPQjyg đắmAYme cNWCKhìm troAuswng hơiYNSN thởAYme AYmenóng bỏAuswng, mờAusw mịPQjyt khôngYNSN chỗ chePQjy giấAuswu, duPQjyy Auswnhất chỉYNSN Auswcó PQjyanh ởPQjy PQjybên troPQjyng côPQjy, khôngAYme nYNSNgừng tiếPQjyn vAuswề phíNWCKa trAYmeước, mới làYNSN sựYNSN tồAuswn tạiPQjy mãnhYNSN liPQjyệt châAuswn thNWCKực nhất.

Rốt cuAYmeộc, NWCKtrong mAuswột YNSNnháy PQjymắt, lYNSNần đâmPQjy PQjysâu cuốPQjyi cùnAYmeg cAuswủa anh, cánNWCKh tNWCKay AYmemạnh mẽAusw ôAYmem chặAuswt lấYNSNy PQjyeo côAYme, tAYmehân AYmehình anAYmeh nặngNWCK nềPQjy bAYmeao tNWCKrùm lPQjyên người cô.NWCK AnAuswh cũnNWCKg khônNWCKg cònNWCK lYNSNuật độngYNSN AYmenữa, chỉAYme PQjycó AYmemỗi AYmemột chỗ,Ausw AYmelấy tiếtAusw tấuPQjy mạnhAusw mẽ Ausw nhất, cùnAYmeg ruAuswn rAYmeẩy kịNWCKch Auswliệt vYNSNới bộPQjy phậPQjyn noPQjyn nớtPQjy cPQjyủa côAYme. NWCKToàn thânYNSN GiảnAYme DAuswao lNWCKại co Auswrút lAuswần nữa,NWCK bànAYme tNWCKay chốnAYmeg trênAusw lồngPQjy YNSNngực aPQjynh, Auswhết mởYNSN rồPQjyi lạiPQjy nAYmeắm, NWCKcuối cùng cNWCKấu lấyNWCK dAuswa tAYmehịt anYNSNh YNSNkhông buYNSNông. MồNWCK hôiYNSN YNSNtrên trAYmeán anYNSNh rơiYNSN xuốnAYmeg mặtPQjy cAuswô, YNSNgương mặt trắngPQjy trAYmeẻo tuấnNWCK túAYme nNWCKgạo mạnPQjy nhăPQjyn lại,PQjy đôiAYme mắtAusw Auswđen sPQjyẫm lạNWCKi tPQjyừ từAusw ẩnAusw hAYmeiện ýAYme cười...

“A...” APQjynh tPQjyhở dàiAYme mộAuswt hơi,NWCK Auswxoay mìYNSNnh Auswlật kNWCKhỏi ngPQjyười cô, PQjycùng nằNWCKm AYmesong sonNWCKg tAuswrên giườnPQjyg YNSNvới cô.

Hai ngườAYmei nhìnAYme chằYNSNm chPQjyằm trYNSNần nhAuswà, vẫYNSNn chưaPQjy ổnNWCK địYNSNnh hơAuswi Auswthở của mình,NWCK Auswnhất AYmethời kPQjyhông NWCKnói aPQjyi NWCKnói vớPQjyi AYmeai PQjylời nào.YNSN GAuswiản PQjyDao vớYNSNi Auswlấy cAYmeái chăn đaAuswng cuộYNSNn thànYNSNh mộYNSNt NWCKđống bêNWCKn cạnhAYme, trùmYNSN lAYmeên ngưAYmeời PQjymình. ANWCKnh nhAYmeìn sPQjyang, cũPQjyng lật mộtNWCK gNWCKóc YNSNchăn PQjychui vào.

Qua mộtAYme lúc,Ausw aPQjynh giơNWCK tAYmeay YNSNôm NWCKlấy côYNSN, đểAYme côYNSN nằmAusw sấpAusw troYNSNng lòng mìYNSNnh. TronPQjyg đôPQjyi mắtAusw tAYmehanh AYmelạnh, tAuswình PQjydục vẫNWCKn AYmechưa PQjylui AYmeđi, nhưnYNSNg NWCKý cưAYmeời nYNSNhàn nhạt đãAYme tăAuswng lên.

“Cảm giácNWCK thếNWCK nàoYNSN?” AYNSNnh nAuswhìn lêYNSNn chiếcPQjy đồngAYme hAYmeồ AYmekiểu Auswcổ ở NWCKtrong gócAusw phPQjyòng: “LầnYNSN PQjynày YNSNlà PQjy1 giờNWCK 3NWCK4 phút.AYme PQjyNếu nhYNSNư eAYmem YNSNnhận AYmethấy chAuswưa đủ,NWCK YNSNlần sau PQjyanh hoàAYmen tYNSNoàn NWCKcó thểYNSN kéNWCKo Auswdài thêm.”

Anh cNWCKố AYmeý cưAYmeờng NWCKđiệu AYmethời giAuswan, khiếAYmen GiảnPQjy DaYNSNo vPQjyừa xấuPQjy hổAYme NWCKvừa buồn PQjycười. NgNWCKón YNSNtay gãNWCKi nhèPQjy nhAYmeẹ lAuswồng nPQjygực YNSNanh: “ThậtYNSN rYNSNa aYNSNnh khPQjyông cầnAYme đểPQjy ýPQjy thAYmeời gian NWCKcủa Auswlần đầuAYme tiNWCKên. AuswMới đầuAusw cYNSNhưa AYmecó kiYNSNnh nghiệmNWCK mà...”

Sắc mặtNWCK BạcNWCK CậPQjyn NgônAYme lạAYmenh nAuswhạt trNWCKầm mặc.

Tình NWCKhình lNWCKần đầAuswu tiênAYme tốiAYme quaAYme, PQjyhai ngườiAYme vẫnPQjy còYNSNn AYmenhớ rất rYNSNõ. AYmeBạc NWCKCận NgPQjyôn tiếAuswn vàoYNSN chưaNWCK đưYNSNợc bAYmeao lâu,Ausw mAYmeới NWCKmạnh mAYmeẽ hoạtYNSN YNSNđộng mấyPQjy chụcAYme lần, GiảAYmen DAYmeao cũnYNSNg bắtAusw đầuPQjy thícAYmeh ứnNWCKg Auswtừ troAuswng cơYNSNn đauYNSN, nhỏPQjy giọngYNSN nhPQjyư muỗPQjyi kêuNWCK nóAYmei với Ausw anh: “AYmeỪm, cóAYme cảmYNSN Auswgiác NWCKrồi, thậtYNSN thoảiAusw mái.”Ausw CPQjyó Auswlẽ bịYNSN NWCKlời tìYNSNnh tựNWCK AYmecủa người troNWCKng PQjylòng kAYmeích thíAuswch, chPQjyỉ thấyNWCK gươAuswng mặtNWCK Auswtuấn NWCKtú củaYNSN AYmeanh PQjylộ rPQjya AYmevẻ cănPQjyg cứYNSNng. Lần PQjyđầu YNSNtiên Auswphá lệPQjy, tronAYmeg mYNSNắt aAuswnh áAuswnh lênNWCK nhAYmeiều tAuswia phứcNWCK tYNSNạp: kAYmehó nhịPQjyn, khôngYNSN nỡ, YNSN nóng bỏng,Ausw xấNWCKu hNWCKổ... đủAusw lYNSNoại Auswcảm xYNSNúc đanPQjy xeNWCKn YNSNvào nhAuswau, aAYmenh liAYmeền cấpAusw NWCKtốc rYNSNút lui YNSN ra ngoài...

Bạc CYNSNận NPQjygôn đươAuswng nhiAuswên hiểuYNSN rấYNSNt rõAusw, YNSNlần đPQjyầu tYNSNiên củaPQjy đAuswàn ông bAYmeởi vìPQjy NWCKbị kíNWCKch tYNSNhích PQjylạ lPQjyẫm NWCKvà mãPQjynh NWCKliệt, AYmeđa NWCKsố đềuNWCK rNWCKất nNWCKgắn ngủi.Ausw NhưAuswng đPQjyiểm mấu chốtPQjy AYmelà, trướAYmec khPQjyi làmYNSN NWCKvới GiảAYmen DaPQjyo, PQjyanh tiYNSNn NWCKchắc rNWCKằng, bảnYNSN thâAYmen mìPQjynh trên phươngNWCK diYNSNện nYNSNày cũngAYme cóPQjy thiênPQjy Auswphú khônPQjyg YNSNgiống vAYmeới ngườiNWCK bYNSNình thườngYNSN, hoànNWCK tAuswoàn có YNSNthể khiếAuswn lầnAYme đầPQjyu AYmetiên củAYmea côAusw cPQjyó đPQjyược trảAuswi nghiệmAusw cựcAYme kAuswỳ NWCKdài cựcNWCK kỳYNSN mAuswãnh liệt...

Vì tAYmehế sYNSNau khPQjyi chuyệnNWCK tốiYNSN quNWCKa xảYNSNy raAYme, mYNSNấy lầAYmen AYmesau đó,AYme aAuswnh đều NWCKkhông ngPQjyừng kéPQjyo dàNWCKi thờAuswi gianAusw, nhưnAuswg dưAuswờng nhưPQjy thYNSNất bạiPQjy lầnAusw đầuPQjy tiAuswên khiếnYNSN anh cóNWCK NWCKchút khôngPQjy caAuswm Auswlòng. YNSNHôm naPQjyy vừAYmea tNWCKỉnh dậy,PQjy PQjyanh lYNSNại AYmenhịn khôAuswng đượcAusw muAuswốn thêm mộNWCKt lầnAusw, Auswchính AYmelà NWCKmuốn YNSNthể Auswhiện NWCKthực lựcYNSN củaAYme mìnNWCKh PQjyvới GPQjyiản YNSNDao PQjylần nPQjyữa, YNSNđồng thờiAYme cũng thàAuswnh cAuswông giNWCKa tăYNSNng thờiAusw YNSNgian bìAYmenh quânAYme AYmebao gồmAusw cảNWCK lPQjyần đầuPQjy tiAYmeên, nânPQjyg lAYmeên hơn mAuswột tiếnYNSNg đồngAYme hồ.

Con sốPQjy nàyYNSN, cũNWCKng coAuswi nNWCKhư khiNWCKến anNWCKh cóAYme chútPQjy vừaNWCK lònNWCKg YNSNvới bản tAuswhân mình.

“Xin lNWCKỗi vAYmeì đAYmeã làmAYme Auswem sAYmeưng lên.”PQjy AuswAnh AYmecúi đầuYNSN PQjynhìn chYNSNằm cAYmehằm cô nNWCKói: “NhưngYNSN màNWCK AYmekhông cầAuswn NWCKlo lắnAuswg, troYNSNng nPQjyhà cóPQjy thYNSNuốc. HơnAYme nữaYNSN anNWCKh thấyYNSN tínhAYme đàn hNWCKồi củaYNSN dAYmea AYmeem rấNWCKt tốAYmet, chắcAYme sẽNWCK nhaPQjynh AYmechóng hồiYNSN Auswphục lạiYNSN nguyPQjyên trạngAYme thôi.” RõNWCK ràPQjyng AYmetrong đầuNWCK NWCKanh lạiAusw đAuswang liNWCKên tưởngNWCK YNSNđến hPQjyình ảnhAusw Auswcủa cáPQjyi Auswgọi làYNSN ‘nguyên trạng’,NWCK ýYNSN cưNWCKời Auswcàng thêYNSNm thâmAYme sâu.

Giản DNWCKao nhAYmeất thờiAusw đỏAYme PQjybừng cảNWCK AYmemặt, giơAYme taYNSNy đấmNWCK Auswanh mNWCKột cái: “SaoAusw anAuswh lPQjyại có.PQjy.. YNSNloại thuốcPQjy này?”

Bạc CYNSNận NgônAusw nAuswở nụAusw cườiPQjy kiêNWCKu ngPQjyạo liếcAusw AYmecô mộtAYme cáPQjyi: “LàmYNSN tìnhNWCK là bướcAusw Auswquan trAuswọng tAYmerong việcYNSN pháAuswt trAuswiển AYmequan hệPQjy giữaAusw AYmeanh vàAYme NWCKem, eYNSNm NWCKcho rằYNSNng anh sẽAusw cAYmeó chỗPQjy nPQjyào khAYmeông sYNSNuy ngAuswhĩ NWCKchu đáo?”

Giản YNSNDao yênAusw Auswlặng trNWCKong giâAuswy lYNSNát, mỉmAusw cườiPQjy đáp:AYme “ĐúngYNSN rồi,NWCK rất cNWCKhu đYNSNáo, tPQjyrừ lầNWCKn đầuPQjy YNSNtiên nNWCKhanh nYNSNhư tAYmeia cYNSNhớp ra.”

Cô nóiAYme lYNSNời nàyNWCK hoànPQjy YNSNtoàn chínhPQjy NWCKlà châAuswm ngòiNWCK nổ,YNSN YNSNmắt BạcNWCK CậAYmen Ngôn PQjychợt NWCKtối lạiAYme, nhYNSNìn chằmNWCK cYNSNhằm NWCKcô mấyAYme YNSNgiây. YNSNAnh chNWCKỉ NWCKnhìn NWCKthôi YNSNcũng khiến NWCKlòng côPQjy AYmerun PQjyrẩy, Auswcô lậYNSNp tứcYNSN xoaYNSNy nPQjygười muốnNWCK xuốnNWCKg giAYmeường: “EAuswm Auswđi tắmAusw trước...”

Eo lạNWCKi bịAusw anYNSNh tYNSNóm chặAuswt, tAYmehân thNWCKể đànNWCK AYmeông caAYmeo gầAuswy đYNSNè lêYNSNn lần YNSN nữa, kAYmehí nóYNSNng NWCKbao tAYmerùm PQjylấy cô,PQjy đNWCKôi mắtPQjy đeYNSNn YNSNthẫm AYmenhìn Auswcô chăAuswm chNWCKú: “PQjyXem PQjyra thời giaPQjyn bìAYmenh quânYNSN AYmevẫn chAYmeưa đủYNSN lPQjyâu, mớYNSNi khiPQjyến eAuswm nhớPQjy Auswmãi kAuswhông quêAuswn lAYmeần AYmeđầu tiên.”

Thân dướiPQjy PQjybắt đầAYmeu mạnhAYme Auswmẽ tiếnAusw vAuswào, GiYNSNản NWCKDao thYNSNét Auswmột tiếngNWCK chói AYmetai: “EmAusw PQjysai rồYNSNi, Auswem sPQjyai rồi,NWCK đủYNSN rồiPQjy đAYmeủ rồi.”

...

Căn YNSNphòng lạiNWCK NWCKquấn NWCKquýt sAuswi mê.

Khi GiYNSNản DaAYmeo tỉYNSNnh dậyYNSN lầnNWCK nữNWCKa, AYmeđã vYNSNào giữaNWCK trNWCKưa. CAuswả căNWCKn phòng lấpNWCK lánYNSNh dướiAusw ánAYmeh mặNWCKt tYNSNrời AYmetừ bốnYNSN phAYmeía, NWCKmùi hAuswương AYmeấm ápPQjy sạNWCKch sAuswẽ bAYmeao trùm lấyAYme Auswthân thểPQjy rAYmeã rờiPQjy AYmevô lựcPQjy củaAYme cô.

Trong phòngAYme tắAYmem truyềPQjyn Auswra tiếAuswng nướcYNSN NWCKchảy, BạcYNSN CAYmeận NYNSNgôn đang tắmYNSN. PQjyCô trốAYmen ởNWCK tronAuswg chPQjyăn ngAYmeơ ngẩnNWCK mộtYNSN lúcNWCK, nhAuswớ đAuswến mỗiNWCK gAYmeiây pPQjyhút AYmecủa tốAYmei qua AYmevà sNWCKáng nAYmeay, liềnYNSN cảmPQjy YNSNthấy triềnYNSN miêPQjyn kAYmeích Auswđộng nhPQjyư mộtYNSN giấcAYme mơYNSN. AYmeHiện giờ,YNSN côNWCK đã tPQjyhật sAYmeự đeAuswm cảPQjy tPQjyhân thYNSNể gYNSNiao NWCKcho aPQjynh AYmerồi. ÝYNSN nNWCKghĩ nàyNWCK, chPQjyỉ PQjynghĩ thôiAusw cũNWCKng khiến lAYmeòng ngườiAusw ngọtAYme NWCKngào NWCKtan chảy.

Đúng AYmelúc nàyPQjy, điệnYNSN thoạiPQjy cầmAYme taNWCKy củAuswa PQjyBạc YNSNCận AuswNgôn đPQjyặt trên AYmebàn NWCKvang AYmelên, GiảAYmen DYNSNao qNWCKuấn lấNWCKy NWCKga giườngPQjy đPQjyi YNSNqua, AYmecầm lêNWCKn PQjyxem thìAusw tNWCKhấy lNWCKà của PhPQjyó TửNWCK Ngộ.

Sao anAYmeh AYmeấy lPQjyại gNWCKọi AYmevào Auswgiờ này?NWCK GiAYmeản DAYmeao thAuswoáng cAYmeó cảmYNSN giác xAuswấu hNWCKổ YNSNnhư bịAYme ngườiYNSN NWCKta bắAuswt gặpPQjy, cPQjyao gAuswiọng nói:PQjy “ĐiệnNWCK thoạYNSNi củaNWCK PQjyTử NgPQjyộ.” AuswSau đó bắtAusw mPQjyáy nóNWCKi: “TửPQjy NgộAYme, NWCKanh chờPQjy chút,YNSN YNSNanh ấyPQjy NWCKtới ngYNSNay đây.”

Phó TửPQjy NgộPQjy AYmeở đNWCKầu bêPQjyn kiAYmea NWCKhình nhPQjyư đaPQjyng cười:NWCK “KhYNSNông vộAuswi không vội,YNSN PQjyrời PQjygiường rồiAusw àAusw? KhPQjyông lPQjyàm phiềnYNSN hPQjyai Auswngười chứ?”

Gò PQjymá GiPQjyản DNWCKao nhấtYNSN tAYmehời nóYNSNng bừng,Ausw rAYmeõ rNWCKàng lPQjyà anYNSNh ấNWCKy biếAYmet rAYmeồi. Lúc nàyAYme thấAYmey BạcYNSN CậnNWCK NPQjygôn Auswđi rPQjya tPQjyừ pYNSNhòng tắm,Ausw Auswcô AYmedứt khAuswoát kAYmehông đápAusw, PQjyđưa điện thoPQjyại chAuswo anh.

Mái tóAuswc củaYNSN BYNSNạc CậAYmen NgPQjyôn vẫnPQjy còPQjyn ẩAYmem ưAuswớt PQjynhỏ nước,NWCK chưAuswa mặc quầnYNSN Auswáo, chỉYNSN quấnNWCK mộPQjyt cPQjyái khăPQjyn tắmNWCK quPQjyanh NWCKeo, lạNWCKi cAuswàng lộNWCK PQjyrõ đườngYNSN Auswcong toàn thâAuswn trầnAusw trYNSNụi, thYNSNon dàAYmei, rắAYmen rỏi.

Giản DaNWCKo ngNWCKồi Auswở trêAuswn giườngYNSN Auswngắm aNWCKnh, AYmegò Auswmá hơAYmei nóngPQjy lên, AYme nhưng lạAYmei cảmAYme tAuswhấy mAYmeềm lòng.

Sau này,PQjy bọYNSNn AYmehọ sPQjyẽ thườngAusw xNWCKuyên trầnAusw tAYmerụi đốiYNSN mPQjyặt nhPQjyau thế này.

“Có chuyệnAYme gì?”PQjy AYmeLúc BNWCKạc AYmeCận NgônAusw YNSNtiếp lấyPQjy điệnPQjy tYNSNhoại, trong mắtAYme vNWCKẫn AYmecòn Auswý cườiPQjy Auswnhàn nhạt.

Phó TửYNSN NYNSNgộ Auswvốn mNWCKuốn gọiAYme điệnYNSN Auswquan tPQjyâm Auswbạn. DAYmeù sYNSNao GYNSNiản DAuswao trời sYNSNinh Auswtính tìYNSNnh điYNSNềm đạmAusw hAYmeay thẹnAYme PQjythùng, tuAYmey NWCKrằng BạcNWCK CậnAusw NAuswgôn cAuswó đAuswể ý nhưngPQjy thậAYmet AYmesự Auswlà dâyYNSN NWCKthần kinYNSNh rYNSNất thAYmeô. AuswCho nYNSNên anNWCKh sAYmeợ BạcPQjy CậAYmen NAuswgôn tốiYNSN qAYmeua Auswgặp khó khăYNSNn. HiPQjyện gNWCKiờ ngAuswhe tAYmehấy giọngNWCK điệuAYme cNWCKủa bạAuswn, lNWCKàm AYmegì cPQjyó đạNWCKo lYNSNý cPQjyhưa ăYNSNn được, ngưYNSNợc lạiYNSN NWCKkhông chừNWCKng AYmecòn lPQjyà rPQjyất YNSNno nPQjyữa kìa.

Chậc PQjychậc chậc..Ausw. TAYmeiểu thưYNSN AYmeGiản DAuswao, AYmethật sPQjyự khổNWCK thânNWCK eAYmem rồi, NWCK xử naYNSNm haAYmei mươiNWCK sáuYNSN nămAusw đấy!

Vì tNWCKhế aAYmenh PQjynói vAuswới BNWCKạc CậAuswn NWCKNgôn: “KhôngAYme cAuswó gAYmeì, chỉNWCK muốnPQjy chúc PQjymừng NWCKthôi.” LạAYmei cườiYNSN cAuswười hỏi:NWCK NWCK“Cảm giáNWCKc thếNWCK nào?”

Ý cườiPQjy trêYNSNn môiNWCK BAYmeạc CAYmeận NgNWCKôn càngYNSN AYmesâu: “AuswCám AYmeơn, cảNWCKm giAuswác vô cùAuswng tuyệAuswt vời.”

Giản DaNWCKo ởPQjy Auswbên cạnYNSNh ngYNSNhe AYmethấy Auswanh nAYmeói nAuswhư PQjythế, NWCKlập tứcAusw muốn phAYmeát NWCKđiên, cầPQjym lấyAusw gốiPQjy YNSNđầu PQjyném vềPQjy phíYNSNa anhPQjy. BNWCKạc CậnPQjy NgônAYme bYNSNị đAYmeột kíYNSNch lAuswiếc mắtPQjy nhìn vAYmeề AYmephía cô.

“Đừng cóNWCK YNSNthảo YNSNluận chuyPQjyện đóAusw vớAYmei PhóNWCK TửPQjy NgộNWCK!” CPQjyô đAYmeè thấpAusw giọng nóiYNSN qAYmeuát lên.

Bạc AuswCận NYNSNgôn cườiNWCK nhẹ:YNSN “NWCKOk.” QuYNSNay lạiYNSN nóiAusw vYNSNới PQjyđiện tPQjyhoại: “Cô ấAuswy xấuAYme hổPQjy NWCKrồi, tôAYmei khônYNSNg PQjyđịnh PQjynói tiếAuswp, YNSNnhưng mPQjyà chắcNWCK cNWCKậu NWCKcó thểNWCK tưởngNWCK tượng được,YNSN PQjyý nghNWCKĩa NWCKcủa từPQjy PQjyvô cNWCKùng tuYNSNyệt vờiAusw làAYme PQjygì. ChúAuswng PQjytôi tươngAYme PQjyđối sYNSNung sướngPQjy, một lAYmeần Auswnữa cPQjyám ơAuswn nPQjyhững kiếnPQjy nghPQjyị NWCKvà sựNWCK Auswquan tâmNWCK cPQjyủa cậu.”

Giản DNWCKao: “...”

Cúp điPQjyện tAYmehoại, BPQjyạc CAuswận NPQjygôn PQjyvừa NWCKquay ngAYmeười đãYNSN nhìYNSNn thAuswấy GiảAuswn Dao AYmeđang bỏNWCK gAYmea giườnAYmeg quấnYNSN qAYmeuanh ngườAuswi rYNSNa Auswmặc đồAYme ngủ,YNSN PQjycó lẽYNSN địnhAYme đYNSNi tắmAusw Auswrửa. Đường congYNSN trắnNWCKg trẻoNWCK NWCKmềm mạPQjyi xiAYmenh đẹpPQjy, bộAYme phậnNWCK lunAYmeg PQjylinh đẫyPQjy đàAusw lướtNWCK quPQjya trướcPQjy mắt aNWCKnh, Auswlại mộtNWCK lầnNWCK nữaNWCK Auswdễ YNSNdàng trYNSNêu cNWCKhọc lòngNWCK anYNSNh nổiPQjy lAuswên NWCKmột cYNSNơn lửaYNSN nóng.

Ờ... YNSNCô thuYNSNộc NWCKvề AYmeanh, loạNWCKi cảPQjym AYmegiác nàNWCKy thAuswật sựNWCK quPQjyá YNSNtuyệt vời.

Giản AYmeDao Auswvừa quaYNSNy đầAYmeu lại,YNSN lậpYNSN AYmetức trôngPQjy thAuswấy áPQjynh mắAYmet YNSNcủa Bạc CậnPQjy NAYmegôn đNWCKang Auswsáng qAYmeuắc nhìnAYme NWCKvề pYNSNhía mình.

“Sao thế?”

Bạc CNWCKận NgônNWCK tPQjyrầm PQjytư tPQjyrong giYNSNây látAusw, tổNWCK AYmechức lạNWCKi cPQjyác từAusw ngữ củaPQjy mìnhPQjy, cYNSNhọn mộtAusw Auswcách chínAuswh YNSNxác nAuswhất đểPQjy biNWCKểu AYmeđạt cảmAYme AYmegiác củNWCKa anNWCKh đốiAusw PQjyvới cô.

“Nếu nNWCKhư sớmYNSN biếtYNSN hAuswợp thAuswành mộPQjyt thểAYme vNWCKới Auswem vYNSNề cảAusw AYmecơ thểYNSN và YNSNlinh hồAuswn sẽPQjy manNWCKg đếnAusw cYNSNảm PQjygiác sPQjyung sướAuswng tộtYNSN đỉnhAYme tAYmehế YNSNnày. TừNWCK Auswngày đAuswầu tiPQjyên gAYmeặp mặt eYNSNm, aNWCKnh đYNSNã Auswngỏ lờiAusw vAYmeới YNSNem ngaPQjyy lậpAYme tức.”

Cần gìAYme Auswphải pAYmehí Auswphạm biếPQjyt PQjybao thờiYNSN giNWCKan AYmenhư vNWCKậy, nếuPQjy không anYNSNh sớmYNSN đãPQjy nắYNSNm taAuswy côYNSN NWCKcùng AYmenhau đắmPQjy chìAYmem tAuswrong hạnhYNSN phúcAYme rồi.

Giản AYmeDao hYNSNơi giậtAYme mìnhPQjy, mộtPQjy cảAuswm giNWCKác hạnhAusw pYNSNhúc ngọNWCKt Auswngào, mềm mạiYNSN lNWCKan tỏAuswa tNWCKrong lồnNWCKg ngực.

Cái ngưPQjyời nNWCKày... ngàyYNSN PQjyđầu tiêAuswn đAYmeã ngỏNWCK lờiAYme, NWCKnếu tNWCKhật nhNWCKư tAYmehế, đúng lAuswà rấPQjyt phùAYme NWCKhợp vớiNWCK táPQjyc pPQjyhong ngạYNSNo YNSNmạn, YNSNtự PQjyđại lạiAYme lộNWCK liAuswễu trAuswắng trợYNSNn của anh.

Nhưng mà...

“Cám AYmeơn, eAYmem cPQjyũng rấAYmet vui.”AYme CôAYme thNWCKì thầm.

Rất PQjyvui đAYmeược ởNWCK cùnAuswg vPQjyới anhYNSN, NWCKtuy rằPQjyng Auswcâu nóiPQjy giảAYme địAYmenh NWCKnày AYmecủa anh hPQjyoàn toAuswàn khôAuswng cNWCKó logiNWCKc, nhưnNWCKg Auswlại AYmelà lầnAusw đầuYNSN tiênYNSN aAuswnh vìYNSN eNWCKm, PQjynói Auswra những PQjy lời cảmAYme tAuswính kAYmehông logYNSNic nYNSNhư vậy.

Bởi vNWCKì NWCKanh yêuYNSN PQjyem, màPQjy PQjyem cũnYNSNg yêuPQjy aNWCKnh AYmesâu đậm.

***

Chớp mắtYNSN NWCKđã qNWCKua kAYmeỳ nPQjyghỉ YNSNQuốc AYmekhánh PQjydài Auswngày, cYNSNó nYNSNgười trải PQjyqua thậtPQjy ngAuswọt ngàoAusw nồnYNSNg nhiệPQjyt, YNSNcó ngườiAusw NWCKtrải AYmequa AYmethật NWCKphong phúNWCK mệtAusw YNSNmỏi, cũnPQjyg có ngườiAYme lAYmeại trảiAYme qNWCKua thậtAYme đauAYme YNSNkhổ tuNWCKyệt vọng.

Đêm Auswtối nNWCKgày Ausw7 tháNWCKng 10NWCK, ngàyYNSN AYmecuối cùPQjyng cPQjyủa kỳYNSN nghỉAusw dPQjyài, ởAYme một thànhPQjy AYmephố nàoAYme đóNWCK tAYmeại phíaYNSN naAuswm, Auswtrong mAYmeột côYNSNng xưởngYNSN âPQjym Auswu AYmeyên tĩnh.

Một nPQjygười đYNSNàn ôNWCKng NWCKtrung nYNSNiên đanPQjyg Auswrun lẩAuswy PQjybẩy, taNWCKy cầmAusw mộAuswt bình xăYNSNng, rNWCKưới đNWCKầy lAuswên mặtPQjy đấNWCKt chunAuswg quanh.

“Cầu xiNWCKn cậNWCKu... NWCKđừng nhưPQjy vậy...”YNSN GiYNSNọng AYmenói củAuswa ônYNSNg nYNSNức nở Ausw nghẹn PQjyngào, ngườiAYme đàNWCKn ônNWCKg cườngNWCK tránAYmeg lúYNSNc nàAuswy lạiAusw YNSNrơi lAuswệ YNSNđầy mặt:PQjy “BaAYme mAYmeá tôPQjyi tuổi táAuswc đãAYme caoNWCK, còAuswn cNWCKó vợAYme NWCKvà cYNSNon nhỏYNSN. CầuAYme PQjyxin cậuAYme đừPQjyng gYNSNiết tôiYNSN, tạiAusw sNWCKao lạiAYme là tôi...”

Trong bónAYmeg tối,NWCK mộAuswt giPQjyọng nóYNSNi đàNWCKn ônNWCKg vYNSNô NWCKcùng Auswêm Auswtai vPQjyà trầmYNSN thấp vPQjyang lYNSNên: “BởiAYme PQjyvì tAuswôi PQjythấy YNSNông rấPQjyt NWCKvừa ý,Ausw YNSNcho nênAusw mPQjyới chọnPQjy ông.”

Người đàNWCKn ônYNSNg AYmeđó thậtYNSN PQjysự làAusw YNSNkhóc NWCKkhông rPQjya nướcPQjy YNSNmắt. NhưNWCKng ông biếtAYme sựAYme tànPQjy nhẫnNWCK củaAusw nYNSNgười nàYNSNy, hiểuPQjy bảnAusw tYNSNhân khNWCKông AYmecòn AYmecách nàoAYme khác.AYme Ông PQjy run rNWCKẩy giAYmeơ bậtAusw lửYNSNa lên,PQjy ngọnAusw lửaPQjy bNWCKốc Auswcao PQjytrong đêmAYme tốiYNSN hPQjyết AYmesức dữPQjy tợn.

“Cậu sẽNWCK thAuswa YNSNcho PQjyngười nhàAYme củAuswa tôAYmei chYNSNứ?” ÔPQjyng rNWCKun giAuswọng hỏi: “CNWCKhỉ cầYNSNn Auswtôi đốtAYme lPQjyửa, tAYmeất cAuswả nhữngNWCK qPQjyuả bPQjyom đAYmeang đặtPQjy AYmetrong Auswnhà tôAuswi AYmesẽ đượcAusw gỡYNSN bYNSNỏ hết phảiNWCK không?”

“Đương nhiên.AYme” NgưYNSNời kiNWCKa đáYNSNp: PQjy“Tôi bảoAusw đảmAusw YNSNbọn họNWCK sNWCKẽ khôngAusw hề PQjycảm thấyNWCK điềuAYme Auswgì bấYNSNt thườngYNSN. Ha..NWCK. AYmechỉ tNWCKrừ ôngAYme raPQjy, bởiYNSN vNWCKì YNSNthù hậnAYme xAYmeã hội,Ausw Auswmà tự phAuswóng YNSNhỏa bPQjyỏ mạng...AYme Bùm!”

Người YNSNđàn ôAuswng NWCKsau kAYmehi AYmehít PQjysâu mộNWCKt hơiAYme, nhAYmeắm NWCKmắt lạiAusw, hétAYme lên mộtYNSN NWCKtiếng đauYNSN khYNSNổ, vunYNSNg AYmetay PQjyhất cNWCKái bậtNWCK lửaNWCK rAuswơi vàYNSNo troPQjyng đAYmeống AYmexăng AYmelênh AYmeláng trên mặPQjyt đất...

Lúc YNSNlửa lớnYNSN hừngYNSN hựcAYme bùnNWCKg lPQjyên xuAYmeng YNSNquanh ngườiAusw ông,NWCK ôAYmeng dường Ausw như PQjynghe thấAYmey giọngAYme ngườiYNSN PQjykia cànYNSNg lúPQjyc càngNWCK xaNWCK: Ausw“Đây lAYmeà chAYmeuẩn bịNWCK cYNSNho ngYNSNười bạn Ausw tốt nhấYNSNt củaNWCK PQjytôi, đAYmeược cYNSNhết vìYNSN cậYNSNu Auswta, NWCKlà vinAuswh hNWCKạnh củaYNSN ông.”

Sau đóAYme, mộtYNSN loạtNWCK nhữAuswng tiAYmeếng nổNWCK truyềYNSNn tớYNSNi, ôngAusw bịNWCK cuYNSNốn vào troAuswng PQjyluồng nhiệtAusw chấnPQjy độAuswng đó,NWCK khPQjyông còYNSNn YNSNnghe thấyAYme bPQjyất PQjykỳ tiếYNSNng nào.

***

Sáng sNWCKớm Auswngày YNSN8 NWCKtháng 10.

Một chiAYmeếc xAuswe JeAYmeep dừngNWCK lNWCKại AYmetrong NWCKbãi đỗAYme NWCKxe củaNWCK NWCKCục CNWCKảnh sát. GiNWCKản DaYNSNo mYNSNở YNSNcửa xuốngYNSN PQjyxe, BạcAYme NWCKCận NgAYmeôn vPQjyẫn mộNWCKt thânYNSN comPQjyple PQjynhư NWCKtrước, rảoPQjy nhanh cYNSNhân dàAYmei bướcPQjy quaPQjy, hAYmeai ngưNWCKời sAuswóng vYNSNai nhYNSNau tiếAYmen vAuswào tòaYNSN AYmenhà làNWCKm việc.

Ánh nắAuswng buổiAYme sAuswáng AYmechiếu YNSNxuống, gươngAusw AYmemặt anNWCKh trắAuswng AYmenhư ngọc, YNSNvừa PQjymới AYmeđi đượcAusw AYmevài bước,Ausw đôAuswi chYNSNân PQjymày tuấnAYme tAuswú khẽPQjy chAuswau NWCKlại, NWCKliếc mAuswắt Auswnhìn cô Ausw chằm chằm.

“Anh vẫYNSNn cònAusw PQjymuốn PQjyđưa Auswra kháAYmeng nNWCKghị vYNSNới đêmYNSN qua.”

Bước châPQjyn GiPQjyản DaAuswo NWCKkhựng lại,NWCK đãNWCK ngNWCKhe tPQjyhấy anNWCKh tYNSNiếp Auswtục nói: Ausw “Tại sPQjyao eYNSNm lạYNSNi từNWCK chốAYmei thửAusw tAYmeư thếAusw mNWCKới? EAYmem phảAYmei biếtAusw rằYNSNng vAuswới nPQjyăng lựcYNSN hYNSNọc tập vàYNSN lĩnAuswh NWCKngộ củaAYme anNWCKh, NWCKem khôngAusw thểPQjy ngNWCKăn cảnNWCK việcNWCK AYmeanh tiếnAusw sâPQjyu tAYmeìm tòNWCKi vềAusw phương diệnAYme nàPQjyy được.”

Giản AuswDao đỏNWCK mặt:YNSN “ImAusw lặnNWCKg đi!”

Bạc CậnAusw NgôPQjyn đươngPQjy nhiêAuswn kAuswhông cPQjyhịu YNSNim NWCKlặng, AYmeanh liAYmeếc côPQjy một cPQjyái, vẻNWCK mặPQjyt thảnAYme PQjynhiên nóPQjyi: “NNWCKếu aAYmenh đãYNSN lAYmeà mộtYNSN tronPQjyg nNWCKhững ngườiPQjy đAuswàn ôYNSNng tNWCKhông minh Auswnhất YNSNtrên thếAYme giớNWCKi này,YNSN đươAuswng NWCKnhiên cAuswũng sYNSNẽ NWCKlà ngườAuswi đàNWCKn ôPQjyng ưuAusw tYNSNú nhất tronPQjyg phưYNSNơng diệnAYme kia.”

Mặt NWCKGiản DYNSNao cYNSNàng đỏNWCK PQjyhơn, đúngAusw lúAYmec phíAYmea trướAYmec mặYNSNt cóNWCK mộAuswt đNWCKám cảnh sPQjyát AYmeđang điAYme đếnAYme, YNSNcô lậpAusw AYmetức tYNSNhấp giọPQjyng NWCKnói: “CóPQjy gNWCKì vềAusw nhYNSNà nóiPQjy sau.”

Bạc CNWCKận NNWCKgôn cAYmeũng khôYNSNng tPQjyiếp tụcNWCK YNSNdây dNWCKưa đềYNSN YNSNtài AYmenày nữaPQjy, ánh AYme mắt YNSNlạnh AYmelẽo thảnAusw nhAYmeiên lướtPQjy NWCKqua đáAuswm NWCKđàn ôngNWCK AYmephía trướcYNSN. PQjyBọn họNWCK chắcAusw mớiAYme vừa hoYNSNàn tPQjyhành bàiYNSN lNWCKuyện AYmetập NWCKbuổi sáAuswng, mỗiAusw ngườiPQjy đềuYNSN mặcNWCK mộtAYme PQjychiếc áYNSNo NWCKthun PQjyhoặc bNWCKa lỗ, lộAYme PQjyra cNWCKơ bắpAusw căNWCKng Auswcứng vYNSNà NWCKmồ hôYNSNi nhễAusw nhại.PQjy NWCKNhìn thấyNWCK hPQjyai PQjyngười, Auswbọn họNWCK đều NWCK cười chAYmeào hỏi:AYme “GYNSNiáo sYNSNư Bạc!”Ausw “GiNWCKản DaAYmeo, chàoAusw buổiYNSN sáng!”

Giản DaAuswo NWCKcũng mNWCKỉm cNWCKười tròAYme chuyệAYmen vớAYmei NWCKbọn hAuswọ, PQjylúc nPQjyày cô PQjy nghe YNSNthấy BạcYNSN CậPQjyn NgônNWCK AYmeở bêAuswn cYNSNạnh, thấpYNSN giọngAusw Auswlẩm bẩmNWCK mộtYNSN mìnhYNSN: “Ôi...AYme nhìAYmen xem đámPQjy hormonPQjye phAuswát tiNWCKết quAuswá thNWCKừa mứaAusw nPQjyày, lạAYmei Auswlà đámYNSN đànNWCK ônAuswg Auswchưa đượcPQjy thAuswỏa mãn Ausw nhu cAYmeầu rồi.”

Giản DaPQjyo sữAuswng ngPQjyười, bấtNWCK cAYmehợt nhịnYNSN khAYmeông đượYNSNc NWCKphì cười.

Đã bPQjyiết bảnAusw Auswthân PQjyanh PQjymới NWCKlà ngườiYNSN AYme‘nhu cầNWCKu đượcAusw thỏAYmea mãn’Ausw AYmesuốt cả mộtAusw PQjytuần rồi,Ausw cAuswó cầnPQjy phảiNWCK đắYNSNc Auswý nYNSNhư thAuswế không!

Công việcAYme saYNSNu mộAuswt NWCKkỳ nghỉAYme dPQjyài, cũAuswng khôNWCKng khácAYme gìPQjy vớiYNSN AYmebình thường, haAYmei ngườNWCKi vẫnAYme khẩnPQjy Auswtrương vAuswà bậnPQjy bịuYNSN giốnAYmeg lúNWCKc trướcAYme. BạcAusw CAuswận NYNSNgôn vẫn NWCKcứ NWCKnhư cPQjyũ, hễAYme laNWCKo vàoYNSN làmAusw viPQjyệc NWCKlà tựYNSN tiNWCKến AYmevào thPQjyế giớPQjyi PQjytư duPQjyy YNSNcủa NWCKbản thân mìPQjynh. ChAuswỉ NWCKtrừ lYNSNúc nghỉPQjy trưaAYme, mộtAusw cáiAusw ômYNSN hôNWCKn dàAYmei dYNSNằng dặc,YNSN cộngYNSN thêmYNSN tAuswhấp giọng dPQjyụ PQjydỗ bênNWCK tYNSNai cô:NWCK “TốiYNSN naPQjyy tiAuswếp tục...”

Đến buổiYNSN chiều,Ausw ánhAYme mặYNSNt NWCKtrời yêYNSNn YNSNả, cảPQjy căAuswn phAuswòng yênYNSN tYNSNĩnh, BạNWCKc Cận NgôYNSNn nhậnAYme đượPQjyc NWCKđiện tAYmehoại củPQjya DoãnAusw TưPQjy Kỳ.

Bởi vYNSNì tYNSNâm tìnAYmeh rấYNSNt tốNWCKt, chPQjyo AYmenên YNSNnói YNSNchuyện Auswvới chịAYme cũnYNSNg rấAYmet ôn hAYmeòa vNWCKui vẻ:AYme “NWCKCó YNSNchuyện gPQjyì, côPQjy chịPQjy thAYmeân áiAusw YNSNvà phiAYmeền phNWCKức cAYmeủa tôi?”

Tiếng Auswcười cAuswủa DoãYNSNn TưAusw AYmeKỳ rấtAYme YNSNdịu dàngYNSN, vốnPQjy dĩAYme chịPQjy gọiYNSN điện thoNWCKại đếnYNSN lNWCKà Auswmuốn gọiNWCK AuswBạc CAYmeận NgônNWCK tAuswháng sNWCKau cùNWCKng AYmechị trởYNSN vPQjyề MAYmeỹ đểAYme Auswăn PQjymừng lễ GiánAYmeg Sinh.

“Thân tAuswhể củAuswa bPQjya cậPQjyu PQjygần đAuswây khôngYNSN đượcAYme PQjytốt lắm.”NWCK CAuswhị nói: YNSN “Tôi cPQjyho rAuswằng cậYNSNu nêPQjyn trAYmeở NWCKvề mộtPQjy chuyến.”

Bạc YNSNCận NAuswgôn sNWCKuy nNWCKghĩ mNWCKột lát,NWCK đápNWCK: “Ok.AYme AYmeTôi sẽAusw cùnNWCKg vAYmeề với GiảnYNSN AYmeDao, AYmechị đặtNWCK sẵnAYme véAusw mYNSNáy baPQjyy gPQjyửi YNSNqua đây.”

Đầu dâyYNSN bênAYme PQjykia DoPQjyãn TưAYme KỳYNSN dừngAYme AYmemột PQjychút: “CAYmeậu xácAYme địnAYmeh muốn mangAYme bạnNWCK gáiAYme PQjytrở vềAYme ư?YNSN CậuNWCK biếYNSNt cNWCKhú BạcNWCK luPQjyôn Auswhi vọPQjyng cậNWCKu tìAYmem mộPQjyt tAuswiểu thưYNSN môn AYmeđăng hộNWCK Auswđối AYmeở bênPQjy MỹAYme Auswmà, tAuswư tPQjyưởng PQjycủa cPQjyhú ấyYNSN quAuswá bảYNSNo thủ,Ausw tôiNWCK cũAuswng khôPQjyng tánYNSN đồng. NhưPQjyng gầAuswn đâyPQjy thânNWCK NWCKthể củaNWCK chúNWCK ấyYNSN kAuswhông tYNSNốt, cAYmeậu xAYmeác địPQjynh muốAYmen lNWCKàm nhưAYme thế?”

Bạc AuswCận NgPQjyôn Auswcười nhạt:NWCK “ĐóYNSN lPQjyà vNWCKấn đềAusw củaPQjy ôNWCKng ấy,PQjy AYmecó liênYNSN quan YNSNgì tAYmeới tôiNWCK đâAuswu? PQjyKể AYmetừ lúcYNSN tôiAusw lựAYmea chọnAYme trườnPQjyg đạiYNSN họcAusw đếnNWCK giờAYme, PQjyông vẫn luônNWCK lấyYNSN lNWCKý Auswdo sứcPQjy khỏPQjye đểAusw AYmeuy hiếpAYme. ĐNWCKương nhiêYNSNn Auswlà cYNSNhưa từngYNSN thànhYNSN côngYNSN. AuswTôi thấy rấtPQjy kỳNWCK qAuswuái khYNSNi cNWCKhị lAuswại đeAYmem loạPQjyi chNWCKuyện nàPQjyy nhắcYNSN đếPQjyn nhưNWCK mộAuswt vPQjyấn đề.”

Doãn TưYNSN KPQjyỳ: Ausw“... ĐYNSNược rồiAusw.” CPQjyúp YNSNđiện thoại,PQjy chAYmeị némAYme điệnPQjy tAYmehoại lên bàYNSNn, yêYNSNn lặnPQjyg trAuswong chốcYNSN YNSNlát, chAuswị lạiYNSN cầmNWCK lênAYme, Auswgọi điệnPQjy cAuswho vịNWCK hYNSNôn phu: PQjy “Hi, tốiAYme naAuswy điNWCK đâuAusw AYmeăn cYNSNơm đây?”

Phía bNWCKên nàyAusw, BạAuswc CậPQjyn NgônAYme cAuswũng quănNWCKg điệnAYme tNWCKhoại sanAYmeg một Ausw bên, ngướNWCKc mắtAusw nhìAYmen GiảNWCKn DaYNSNo ởPQjy đốAYmei diện.

Giản YNSNDao cũnAYmeg nhìnAYme anPQjyh: “AAuswnh muốnAusw maAuswng eAYmem NWCKtrở vYNSNề MỹAYme sao?”

“Chúng AYmeta AYmecó YNSNthể trảiAusw quAYmea mAuswột NWCKkỳ nghỉPQjy GiángAYme PQjySinh vuYNSNi vẻNWCK. Không NWCKbị bấAuswt NWCKkỳ Auswai qPQjyuấy rầy.Ausw” AAuswnh thonAuswg thNWCKả PQjyung duPQjyng nói.

Có lPQjyẽ dPQjyo giAuswọng điệuAusw trầmPQjy thấpAusw YNSNlộ rAuswõ mYNSNê hoYNSNặc, GiYNSNản DNWCKao tự YNSNnhiên nghAuswĩ sAuswai YNSNlệch YNSNđi. KhAuswông bAYmeị bấtNWCK kỳAusw aYNSNi quấNWCKy rầyYNSN, tYNSNrong đầuPQjy anAYmeh nNWCKhất địnhYNSN là nhAuswớ đếPQjyn chAuswuyện kiPQjya rồi.

Ngay lúcAYme côPQjy khPQjyinh bAYmeỉ anYNSNh, lạAYmei nghYNSNe anPQjyh vuPQjyi vẻYNSN nói:YNSN “NếuAusw nAYmehư em bAuswằng lònYNSNg, Auswanh AYmesẽ Auswđưa eAuswm đếnAYme mAYmeột AYmesố AYmenơi, anPQjyh nghĩAusw nhữnYNSNg nAuswơi mAuswà aPQjynh AYmethích, em nhNWCKất địnPQjyh cPQjyũng sYNSNẽ YNSNrất NWCKthích thú.”

Giản NWCKDao hNWCKơi sữAYmeng sờ.

“Vâng, eNWCKm đươnPQjyg YNSNnhiên Auswlà bằAuswng lAuswòng rồiYNSN, eAYmem rấtYNSN muốnYNSN đi.”

Thì rPQjya làYNSN AYmevậy. AuswAnh cNWCKhỉ đơNWCKn thuầAYmen muốnPQjy YNSNchia sAuswẻ nhAuswững nơiAYme yêu tPQjyhích vNWCKới cYNSNô NWCKmà thôiAYme. YNSNAnh cAYmehàng nAuswày thườYNSNng khiếAYmen Auswngười tAYmea mNWCKềm lòYNSNng tronAuswg lúc khôngNWCK AYmeđể ý.

Bạc CậPQjyn YNSNNgôn nghYNSNe đượcAYme câAYmeu tAYmerả lờiPQjy khẳngNWCK định,AYme đươngYNSN nAYmehiên là PQjyvô cùngYNSN YNSNhài lNWCKòng, anYNSNh chỉAYme cườiYNSN nhẹPQjy rồiAusw vùiAYme đầuAusw vàoPQjy cônYNSNg việc.

Hai ngườiAusw đềuYNSN khônYNSNg nPQjyói chuyệnPQjy nữaNWCK, khôngAusw PQjykhí troPQjyng phòng Auswlàm viAuswệc NWCKdường nhPQjyư cPQjyó mNWCKột dònAYmeg khíAusw mềmAusw mạNWCKi dNWCKịu dàngYNSN đaYNSNng chuPQjyyển động.

Chính vàYNSNo lNWCKúc nàYNSNy, mộtAusw Auswtiếng PQjygõ PQjycửa PQjynhanh gọnYNSN Auswvang lêPQjyn, hai ngườiPQjy PQjyđồng thPQjyời ngẩYNSNng đAYmeầu, nhìnPQjy thNWCKấy độiAYme trưởngPQjy độiNWCK cPQjyảnh sátNWCK cầAuswm mPQjyột tậpPQjy tPQjyư liệAuswu, vẻ mặPQjyt AYmenghiêm trọnNWCKg bAuswước vào.

“Giáo Auswsư, cóPQjy mộtPQjy NWCKvụ ánAusw PQjyrất kỳPQjy qAYmeuái, bNWCKên phíYNSNa YNSNBộ CAuswông aNWCKn muốn đNWCKể cậuPQjy xePQjym thử.”

Tâm tPQjyình GiAYmeản DPQjyao khNWCKẩn tAuswrương, AYmegương NWCKmặt AuswBạc CậnPQjy NPQjygôn lạiPQjy lAuswộ ra vẻPQjy bìnhPQjy đạmPQjy thườYNSNng YNSNcó: “ĐượcAusw thôi.”

Đội trưởNWCKng độiPQjy cảnhYNSN sáYNSNt nYNSNói tiYNSNếp: “BảyPQjy ngAuswày QPQjyuốc khánh,NWCK ở PQjynăm thànhYNSN pAuswhố troAuswng cPQjyả nYNSNước, AYmephát siYNSNnh cácNWCK vụAYme AYmeán YNSNphóng hỏaAusw tAYmeạo tAYmehành thươAuswng vong rấtNWCK lớAYmen chNWCKo ngườiAYme vàYNSN tàiAYme sản.Ausw PQjyHung thủYNSN củaYNSN AYmenhững vụYNSN áYNSNn này,YNSN NWCKđều chYNSNết trong bYNSNiển NWCKlửa, PQjycũng cAYmeó đểNWCK Auswlại dAYmei tAuswhư. NWCKNhưng chAYmeúng tAYmeôi YNSNphát YNSNhiện rAYmea mAYmeột hiệnYNSN tượng khôngAYme bAYmeình thường,PQjy NWCKsau khAYmei thốngPQjy AYmekê NWCKphát hiAuswện: NPQjyăm vụAusw áPQjyn nàNWCKy, đềuPQjy dPQjyùng mộtNWCK loại khíAYme đAuswốt giốngNWCK nhauPQjy, bậYNSNt lửPQjya giốngPQjy NWCKnhau. TAuswrong đóYNSN NWCKcó bAuswa vụNWCK YNSNán AYmelắp đYNSNặt Auswtrang bị kYNSNíp nổ,Ausw màAusw nNWCKhững AYmetrang bịNWCK nAYmeày lạiNWCK AYmecùng mộtAusw loại.”

Bạc CậNWCKn NgônYNSN AYmeđã đứngAusw AYmelên, tiếpAusw nhậnYNSN PQjytư lNWCKiệu trênAusw tPQjyay anYNSNh ta, nhaPQjynh YNSNchóng xePQjym lướNWCKt quaAusw, AYmeđôi mắAYmet hẹPQjyp Auswdài nAYmehất thNWCKời lóePQjy sáng.

“Quả nhiênPQjy... AYmelà mộAYmet vụNWCK ánAYme rAuswất thúPQjy vị.”

***

Câu chuyện nhỏYNSN YNSNsố 8

Trung YNSNthu, AuswBạc CậAYmen PQjyNgôn Auswtrả lờiYNSN Auswcâu hỏiNWCK củAYmea độAuswc giả.

Lão MặAYmec: XPQjyin chàAuswo mAuswọi ngPQjyười, trNWCKong ngAuswày hộiYNSN TruYNSNng tYNSNhu hôm Ausw nay, chúnPQjyg tôiNWCK Auswmời BạAuswc CậnPQjy NgôAuswn tiNWCKên sinYNSNh đếnAYme trưAuswớc mYNSNàn hình,NWCK trảAusw lNWCKời nhYNSNững vấn đềAYme củPQjya mọAuswi nYNSNgười. ĐươngAYme nhiêAuswn bởiAYme vìAusw buổiPQjy tốiNWCK NWCKanh AYmeấy còYNSNn cóYNSN cAYmehuyện kháYNSNc (mọNWCKi người biếPQjyt làYNSN gPQjyì mà),NWCK Auswcho nNWCKên NWCKchỉ cóPQjy thểAYme nánYNSN lAuswại mấyAYme phAYmeút. NWCKMời NWCKmọi ngưPQjyời nAYmehanh chóng đặtPQjy câuAusw hỏi!

Bạc CậnNWCK NWCKNgôn: CAYmeô đãAusw lãngNWCK phYNSNí mYNSNất nAYmeăm YNSNphút rồi.

Lão MAYmeặc: .NWCK..Vấn đềAusw PQjyđầu tiênPQjy: TPQjyối NWCKqua làmNWCK mấyNWCK lầAuswn? NhữngNWCK vấn đềNWCK AYmesau đPQjyây đềNWCKu lPQjyà dPQjyo cácAYme đYNSNộc giảAYme đặtAYme câPQjyu hỏPQjyi thôngNWCK quNWCKa QPQjyQ củPQjya PQjylão Mặc.Ausw ONWCKan cóYNSN đầu nợNWCK cóPQjy chAYmeủ, khônAYmeg NWCKliên YNSNquan gìPQjy đếYNSNn NWCKlão YNSNMặc đâu.

Bạc PQjyCận NgôAYmen: BAuswốn lầnPQjy. KhôNWCKng tínAuswh lầAuswn đYNSNầu tiên.

Lão MặcYNSN: PQjyTại NWCKsao khAYmeông YNSNtính lầnAYme đAYmeầu tiên?

Bạc NWCKCận NgônAusw: CAYmeô cóAYme thểAusw PQjyim YNSNlặng đNWCKược rồi,PQjy YNSNvấn đNWCKề tPQjyiếp theo.

Lão MặNWCKc: ...VAuswấn đYNSNề thNWCKứ NWCKhai: ThịtAusw ăYNSNn ngAuswon khôYNSNng? AuswTần suấtNWCK sau nYNSNày YNSNnhư thếNWCK nào?

Bạc CYNSNận PQjyNgôn (PQjymỉm cưAuswời): ĐâYNSNy làPQjy YNSNmột vPQjyấn đềYNSN NWCKrất hayAYme. TôiYNSN cảm tAuswhấy vôAusw cùAuswng hoànPQjy mỹYNSN, tầPQjyn suấtPQjy sNWCKẽ tùNWCKy thuộcPQjy AYmevào tYNSNâm NWCKtình, YNSNnhưng mỗYNSNi ngàYNSNy đềAuswu sẽ làm.

Lão MặcYNSN: CậuNWCK cảAuswm thAYmeấy AYmelúc nàoAusw tNWCKhì GiảAYmen PQjyDao đáAuswng yêNWCKu nhất?

Bạc CậnPQjy NNWCKgôn: ỞAYme dYNSNưới xPQjyu thếAusw NWCKcủa Auswhormone tAYmehì bấNWCKt cứYNSN lúNWCKc PQjynào trong NWCKmắt PQjytôi côYNSN ấAYmey cYNSNũng đAuswều dễYNSN thAuswương cAuswả. ĐộcAusw giảNWCK hỏAuswi vấnAYme đNWCKề nAuswày Auswrõ ràngAYme Auswlà con Auswgái, thiếNWCKu sYNSNự hiểuNWCK biếtAYme đốiAYme vớPQjyi đàNWCKn AYmeông. ĐềPQjy nNWCKghị điPQjy đọcYNSN Auswthêm NWCKmấy AYmequyển sách vềPQjy sAYmeự tươnNWCKg tNWCKác gNWCKiữa cPQjyon traYNSNi YNSNvà coYNSNn gái.

Lão MặcNWCK: Ausw... KhụYNSN khAYmeụ, lAuswần đầAuswu tiêAYmen NWCKbao lâu?

Bạc CYNSNận NgPQjyôn (YNSNlạnh lùngPQjy nhìYNSNn màPQjyn hìnhAusw mộtAusw cái)YNSN: PQjyCô trướcPQjy khi đặtNWCK AYmecâu hỏiYNSN kYNSNhông PQjycó manPQjyg tAYmeheo ENWCKQ saNWCKo? NWCKHay làAYme cốPQjy ýAusw muốnPQjy kPQjyhiêu khích?

Lão MặYNSNc: ..Ausw. PQjyKhụ khAuswụ vấnPQjy Auswđề tiNWCKếp theAYmeo... (hộcAYme mYNSNáu) LầNWCKn đầu tiênAYme Auswcảm giáPQjyc nYNSNhư thPQjyế nào?

Bạc CậnNWCK AYmeNgôn PQjy(yên lặPQjyng mAuswột lPQjyát): TrênPQjy thựcAusw tế,AYme tNWCKôi khNWCKông ngại Auswrời khỏiAYme quAYmeyển sáchPQjy nàyYNSN YNSNcủa cô,AYme khôNWCKng thèYNSNm đảmYNSN nhiệPQjym vAuswai nAuswam chínYNSNh nữa.

Lão Mặc:AYme NWCKTôi saAYmei rồAYmei! KAuswhông dámAYme nYNSNữa đâu,NWCK vấnAusw đềPQjy tAuswiếp theo! MuYNSNốn sNWCKinh cPQjyon không?

Bạc CậnAYme NgôYNSNn: KPQjyhông AYmecó hứngPQjy AYmethú, YNSNkhông Auswmuốn sinh.

Lão Mặc:AYme KhônPQjyg sNWCKinh tPQjyhì khônAYmeg sinAYmeh, dAYmeù saAuswo AYmecũng kNWCKhông dAuswo cậu PQjyquyết định...

Bạc AuswCận NgônNWCK: CYNSNô nóAYmei cáiNWCK gì?

Lão Mặc:NWCK KhônNWCKg Auswcó gPQjyì khYNSNông cóAYme gYNSNì. VPQjyấn đNWCKề PQjytiếp theoNWCK, PQjyngày hôm Ausw sau cAYmeó phảiAusw GiảAuswn DaNWCKo khôngYNSN dậyNWCK nổAYmei không?

Bạc CNWCKận NYNSNgôn PQjy(cuối cùNWCKng cũngPQjy mỉmPQjy cười):AYme ĐươAuswng nhiêAYmen. TAuswuy rằng AYme cô ấyNWCK khYNSNông bAYmeằng lYNSNòng tPQjyhừa nAuswhận chuNWCKyện này.

Lão YNSNMặc: ÁYNSNp dụnPQjyg biệnAusw pháAYmep tránhAusw Auswthai nhưPQjy thếYNSN nào?

Bạc AYmeCận NgônNWCK: AYmeHôm Auswqua tránNWCKh thaAYmei bằngAYme NWCKcách YNSNbắn bênPQjy ngoàiPQjy, BCS... HaNWCKi lAYmeoại nàyAYme tôiPQjy YNSNđều khônYNSNg tYNSNhích, nếuAusw Auswso sánhNWCK thAuswì sYNSNau nàyNWCK sẽYNSN AYmethiên vềYNSN bắn YNSN bên NWCKngoài hơn.

Lão YNSNMặc: ThậtAYme trựcPQjy tiếp...AYme MuốPQjyn cAYmeó mNWCKấy đYNSNứa con..PQjy. XiPQjyn Auswlỗi bị trùAYmeng lặNWCKp rồi.

Bạc YNSNCận AYmeNgôn: KAYmehông NWCKđứa. YNSNVấn đềAYme tiếpPQjy theo!

Lão Mặc:Ausw CAYmeó sợYNSN PQjychết không?

Bạc CậnYNSN NgôPQjyn: NAYmeói thừa,YNSN khYNSNông sợ.Ausw AYmeVới trAYmeí tPQjyhông AYmeminh củaYNSN tôi thìAusw muAuswốn tôNWCKi chPQjyết cũngAYme rấAuswt khó.

Lão Mặc:YNSN .Ausw.. ĐâyAYme lAuswà loAuswgic gYNSNì chứ..YNSN. ThậPQjyt NWCKhỗn loạn.YNSN.. VấnAYme đề Ausw tiếp tPQjyheo: AYmeĐối vớiPQjy chịAusw gáNWCKi NWCKcó cPQjyách nghĩYNSN Auswnhư thếYNSN nào?

Bạc CAuswận NgôNWCKn: NgườiNWCK PQjythân qAuswuan Auswhệ AYmesơ sơ.

Lão Mặc:YNSN (DoãAuswn TNWCKư Kỳ,PQjy xAYmein tAuswự Auswcầu PQjyphúc cNWCKho mAYmeình nhiềYNSNu nhiềuYNSN đi.) GiảPQjyn PQjyDao Auswcó nhiềuYNSN ngườPQjyi áAYmei NWCKmộ nhPQjyư vậAYmey, Auswanh dựNWCK đYNSNịnh đốiAusw NWCKphó thAuswế nào?

Bạc AYmeCận NWCKNgôn: TạiAusw saPQjyo tNWCKôi pYNSNhải đốNWCKi AYmephó bọnAusw NWCKhọ? NhữngPQjy tNWCKên đàn ôAYmeng đóPQjy AYmetừ NWCKđầu đNWCKến châYNSNn đềuAusw viếAYmet đầyYNSN haNWCKi AYmetừ nAYmegu xuẩn.

Lão MặcAusw: ÀAusw! YNSNĐài từPQjy chỗAusw nAYmeày xuấAuswt hiPQjyện rồi!YNSN VấnAusw đềNWCK tiếNWCKp theAuswo, thích nhấAuswt bộYNSN phậNWCKn nAYmeào củaPQjy GiảnPQjy Dao?

Bạc CậPQjyn YNSNNgôn (lạiPQjy cườAYmei): ĐôNWCKi mắt.

Lão NWCKMặc: ThậtAusw thuầNWCKn khiết!YNSN HômNWCK Auswnay lYNSNà TruYNSNng thuPQjy, cYNSNòn YNSNcó độc giAuswả hỏiAusw NWCKcậu thíPQjych ăPQjyn bánhAYme TPQjyrung tAYmehu nhNWCKân gì?

Bạc CậPQjyn NgônYNSN: NhâAuswn anPQjyh AYmeđào kiAuswểu AYmePháp. GiảnYNSN DAYmeao cAYmeũng thích ăn.

Lão Mặc:PQjy OkPQjy, vấnAYme đNWCKề cYNSNuối cùnPQjyg. VàNWCKo lúNWCKc cáiNWCK gìAYme đóAusw đóPQjy, aAuswnh nói nhYNSNững gì?

Bạc CậPQjyn NWCKNgôn: TYNSNuy NWCKrằng Auswcô nóNWCKi kAYmehông YNSNrõ, nhưPQjyng tAuswôi NWCKnghĩ tôi hAuswiểu ýAYme NWCKcủa cPQjyô rAYmeồi. TôNWCKi thAYmeừa nAuswhận, lNWCKúc đạtYNSN tớNWCKi Auswcao PQjytrào, Auswtư NWCKduy củaPQjy tôiAusw sảnYNSN sinh Ausw ra chúYNSNt hỗNWCKn lYNSNoạn tAuswrong mộPQjyt lúcNWCK, nêNWCKn khôPQjyng hềPQjy nAYmeói NWCKgì. NYNSNhưng AYmecô biYNSNết AYmelà, tPQjyốc YNSNđộ tư Auswduy củaNWCK tôiNWCK vôPQjy cùnAuswg NWCKnhanh, PQjylúc đóNWCK cóAYme rấtAYme nhiềuYNSN NWCKtừ lướtAYme qAYmeua đầuAusw tôi.

Lão YNSNMặc: VíAYme YNSNdụ như?

Bạc CậAYmen NgôAYmen: VPQjyí dPQjyụ nNWCKhư NWCKSo grPQjyeat, UnbeNWCKlievable, AuswI aNWCKm fuckinNWCKg her cùAuswng vớiPQjy PQjyI loAuswve heAYmer sNWCKo much.

Lão AuswMặc: AuswVừa Auswmuốn cười...NWCK vừaNWCK AYmecảm động..PQjy. ONWCKk, AYmevấn đềAusw cuối Auswcùng, PQjytết TPQjyrung tYNSNhu, cóAYme mYNSNuốn nóNWCKi gPQjyì vớiNWCK mọiAusw ngườAYmei không?

Bạc CậAYmen NgôAYmen (trPQjyầm AYmetư Auswmột látNWCK): KPQjyhông Auswcó gìYNSN đểAYme nói.

Lão Mặc:NWCK CNWCKậu, AYmecậu! CậuAYme khôAYmeng AYmechúc mPQjyọi nPQjygười TAYmerung thAuswu vAuswui vẻ, cảYNSN nYNSNhà đoYNSNàn viên,AYme tôiPQjy khNWCKông Auswđể cPQjyho cậYNSNu ănPQjy AYmethịt nữa.

Bạc CNWCKận NgôPQjyn (lPQjyại YNSNlần AYmenữa lạnhAusw AYmelùng kYNSNhinh bNWCKỉ táPQjyc giảPQjy, cuốAYmei cùng bYNSNị épAYme phAYmeải PQjyquay vYNSNề phPQjyía màPQjyn hìnhPQjy): OAuswk, PQjyTrung thAuswu vYNSNui vẻ,AYme cảAusw nhàAYme đoàAYmen viên. TạmAusw biệt.