Hãy nhắm mắt khi anh đến - Chương 58

Chương 58

Ánh mặvv9Uzot trWe9VMrời tNw45Lpừ LPba LPphía chirWe9VMếu rọrWe9VMi vàNw45Lpo phòng,rWe9VM khiếrWe9VMn LPcả cLPăn phòng sángNw45Lp rvv9Uzoực hẳnNw45Lp lên.

Giản Davv9Uzoo đanvv9Uzog nằvv9Uzom ngNw45Lpay trunLPg târWe9VMm pvv9Uzohát sánLPg trêNw45Lpn crWe9VMhiếc rWe9VMgiường lớn vv9Uzohỗn lovv9Uzoạn. CònNw45Lp BNw45Lpạc Cvv9Uzoận NgônLP đrWe9VMang LPchìm LPtrong ánNw45Lph sLPáng huyễnvv9Uzo hoặcrWe9VM đó,vv9Uzo tạiLP nơi LP bí mậtLP Nw45Lpẩn giấrWe9VMu bLPảo vậvv9Uzot, khônNw45Lpg ngừLPng tìNw45Lpm kiếmrWe9VM đvv9Uzoòi hỏi.

Ngôn nLPgữ khvv9Uzoông đủvv9Uzo vv9Uzođể biểuNw45Lp LPđạt cảvv9Uzom xúvv9Uzoc củLPa LPanh LPlúc nàyNw45Lp. Mỗivv9Uzo mộNw45Lpt giọt mồrWe9VM hôiLP, mvv9Uzoỗi mộtLP givv9Uzoọt mậtrWe9VM ngọtvv9Uzo crWe9VMủa LPcô chảNw45Lpy raNw45Lp, còvv9Uzon cóvv9Uzo mỗirWe9VM mLPột LPtấc LPda thịt đanNw45Lpg Nw45Lprun lrWe9VMên củarWe9VM côNw45Lp, dườLPng Nw45Lpnhư đềuNw45Lp bLPị aLPnh nắmvv9Uzo giữ,rWe9VM đềuvv9Uzo nNw45Lphảy rWe9VMmúa cùLPng anh.

Mỹ Nw45Lpnhân yNw45Lpêu kiềurWe9VM noNw45Lpn nớtrWe9VM nhvv9Uzoư rWe9VMlan, chỉrWe9VM rWe9VMvì vv9Uzoquân tLPử mvv9Uzoà cúNw45Lpi mình. NiềmrWe9VM rWe9VMvui vv9Uzothích nguyênrWe9VM thủyLP nhấtNw45Lp củNw45Lpa vv9Uzonam nữ,vv9Uzo thNw45Lpì LPra làNw45Lp chuyệnrWe9VM đẹprWe9VM đNw45Lpẽ vv9Uzodiệu kỳ vv9Uzođến thvv9Uzoế. NhữrWe9VMng lờvv9Uzoi grWe9VMiải thíchNw45Lp đơnLP điệuLP rWe9VMqua lNw45Lpoa vv9Uzovề cLPhuyện tìLPnh dLPục trrWe9VMong sNw45Lpách lý luậNw45Lpn, căLPn bảnvv9Uzo gvv9Uzoiống nvv9Uzohư câurWe9VM rWe9VMchuyện vv9Uzocười vậy.rWe9VM TheLPo anLPh thấyrWe9VM, nênLP đrWe9VMổi thàrWe9VMnh ‘Không cáchNw45Lp nàorWe9VM miêLPu tảLP bằngLP chữ,LP đLPề nrWe9VMghị vv9Uzongười đọcLP nênNw45Lp đíchrWe9VM thânNw45Lp trvv9Uzoải nghiệmNw45Lp cảm gLPiác Nw45Lpvui sLPướng tộLPt đỉnhrWe9VM troLPng đó’.

Hơi LPthở dốcrWe9VM cNw45Lpủa crWe9VMô bịrWe9VM chônrWe9VM giấuLP giữavv9Uzo LPđống chănNw45Lp, vònvv9Uzog LPeo Nw45Lptinh tế mềmLP mạirWe9VM lavv9Uzoy độrWe9VMng thLPeo LPtừng Nw45Lptiết tLPấu LPcủa anhvv9Uzo. LPGò máLP đỏNw45Lp bừngNw45Lp nhvv9Uzoư rWe9VMlửa, vv9Uzođôi mật đàoNw45Lp vv9Uzođẫy Nw45Lpđà nảyvv9Uzo lênLP, cònLP cóLP đôiNw45Lp chânvv9Uzo rLPun rẩyLP đaLPng quấvv9Uzon Nw45Lpquanh vv9Uzoeo anh.vv9Uzo.. CôLP LPvừa mềm mvv9Uzoại yếuvv9Uzo đuốiLP LPlại vừavv9Uzo mNw45Lpê vv9Uzongười. Mỗvv9Uzoi mộtvv9Uzo rWe9VMlần vv9Uzotiến rWe9VMvào, LPcảm giLPác bịNw45Lp crWe9VMô nónNw45Lpg bỏng Nw45Lp bao chNw45Lpặt lấyvv9Uzo, đềuvv9Uzo mấtLP rWe9VMhồn vôvv9Uzo cùng.

Ngón tLPay lớNw45Lpn thoNw45Lpn vv9Uzodài, nhNw45Lpẹ nhànvv9Uzog vrWe9VMuốt vLPe vv9Uzodọc thrWe9VMeo đườngvv9Uzo cong Nw45Lp nõn rWe9VMnà nrWe9VMhư tuyếtrWe9VM trắrWe9VMng. LPCông kíchvv9Uzo củaLP vv9Uzoanh cũLPng giốNw45Lpng pLPhong cácrWe9VMh rWe9VMxử lýLP bấrWe9VMt cứ cLPhuyện gìLP cNw45Lpủa Nw45Lpanh vậy:vv9Uzo nhaLPnh chrWe9VMóng, chínrWe9VMh xávv9Uzoc, mạLPnh mẽ,LP lạiNw45Lp kvv9Uzohông mấtvv9Uzo điNw45Lp srWe9VMự taorWe9VM nhã Nw45Lpphóng vv9Uzotúng. Tvv9Uzooàn bvv9Uzoộ quáNw45Lp trNw45Lpình LPanh vẫnrWe9VM khôngLP qLPuên cúNw45Lpi Nw45Lpđầu bêLPn vv9Uzotai rWe9VMcô, dùng vv9Uzo giọng rWe9VMnói trWe9VMrầm thấrWe9VMp gợrWe9VMi vv9Uzocảm, tvv9Uzorắng vv9Uzotrợn kícvv9Uzoh LPthích dụNw45Lp hoặc:

“Ờ... xLPem vv9Uzora erWe9VMm vv9Uzorất thícrWe9VMh tLPiết tấurWe9VM ‘crWe9VMhín cạnLP mộtvv9Uzo sâu’vv9Uzo này.”

“Đừng LPcắn mLPôi, kêurWe9VM rLPa vv9Uzođi, nhưrWe9VM vLPậy sẽrWe9VM khiếnrWe9VM anLPh cNw45Lpàng sNw45Lpung sướng hơn.”

“Em rWe9VMđã ẩmvv9Uzo ướrWe9VMt nNw45Lphư thNw45Lpế rồrWe9VMi kvv9Uzoìa... BrWe9VMảo bốrWe9VMi, lầNw45Lpn vv9Uzonày LPsẽ càng tLPuyệt hơnNw45Lp lầrWe9VMn trước.”

...

Những lNw45Lpời nóLPi ‘mặtvv9Uzo dvv9Uzoày vôNw45Lp sỉ’vv9Uzo LPnhư vậNw45Lpy, tLPhế màLP vẻLP Nw45Lpmặt củaNw45Lp anh Nw45Lp vẫn cLPực kỳNw45Lp thẳNw45Lpng thvv9Uzoắn châNw45Lpn thrWe9VMành, chvv9Uzoỉ khiNw45Lpến LPGiản rWe9VMDao xấuLP rWe9VMhổ đếnvv9Uzo hậnNw45Lp khôrWe9VMng tLPhể lvv9Uzoấy băng kNw45Lpeo dáLPn miệngrWe9VM avv9Uzonh lại.LP Nvv9Uzohưng torWe9VMàn thânNw45Lp cNw45Lpô đãNw45Lp sớmrWe9VM trởLP rWe9VMthành rWe9VMđống bvv9Uzoùn nhão, Nw45Lp hô hấprWe9VM đứNw45Lpt đoạn,LP đâurWe9VM cònvv9Uzo hvv9Uzoơi sứrWe9VMc đểvv9Uzo rWe9VMkháng nghịLP nữa?

Vì thếrWe9VM tiếpvv9Uzo tụcLP bvv9Uzoị anLPh dùngLP trWe9VMhân thLPể rWe9VMvà lvv9Uzoời nóNw45Lpi, vv9Uzohai vv9Uzothứ cùng vv9Uzokích thíNw45Lpch cảmrWe9VM qNw45Lpuan, khvv9Uzooái cảLPm rWe9VMngày cànLPg kLPịch lLPiệt, ngàyrWe9VM cvv9Uzoàng bLPén nhọn... ToNw45Lpàn thâLPn côLP dườngrWe9VM nhLPư đanLPg đắvv9Uzom chìmLP tronvv9Uzog hNw45Lpơi Nw45Lpthở nónrWe9VMg bỏnrWe9VMg, mờNw45Lp mịrWe9VMt khvv9Uzoông rWe9VMchỗ che giấu,LP LPduy nNw45Lphất chỉLP cvv9Uzoó rWe9VManh ởvv9Uzo brWe9VMên trorWe9VMng cô,rWe9VM khônrWe9VMg ngừngNw45Lp rWe9VMtiến vềrWe9VM phíLPa trước,Nw45Lp mới lLPà sLPự tồvv9Uzon tạivv9Uzo LPmãnh livv9Uzoệt chânLP thNw45Lpực nhất.

Rốt crWe9VMuộc, tronLPg mộtLP nhLPáy mrWe9VMắt, lLPần vv9Uzođâm sâLPu cuốiLP cùnrWe9VMg củaNw45Lp anh,vv9Uzo cánh tNw45Lpay mrWe9VMạnh mẽNw45Lp ômNw45Lp LPchặt lấyLP evv9Uzoo côvv9Uzo, thLPân hìnhNw45Lp anrWe9VMh nặnLPg nrWe9VMề rWe9VMbao trùmNw45Lp lrWe9VMên ngườNw45Lpi cô. AnLPh cNw45Lpũng khôrWe9VMng còrWe9VMn lurWe9VMật độnvv9Uzog nvv9Uzoữa, chỉvv9Uzo cóLP mỗirWe9VM mộtLP chỗLP, lNw45Lpấy tiếNw45Lpt tấuLP mạNw45Lpnh mẽ nhất,Nw45Lp rWe9VMcùng Nw45Lprun rẩNw45Lpy vv9Uzokịch liệrWe9VMt Nw45Lpvới bộLP phvv9Uzoận vv9Uzonon LPnớt crWe9VMủa cLPô. rWe9VMToàn thârWe9VMn GiảnrWe9VM vv9UzoDao lại corWe9VM rútrWe9VM lầnLP nữNw45Lpa, Nw45Lpbàn Nw45Lptay chNw45Lpống trênNw45Lp lồngLP ngLPực aLPnh, hếtNw45Lp rWe9VMmở LPrồi lạirWe9VM Nw45Lpnắm, cuốiLP cNw45Lpùng cấu lấNw45Lpy Nw45Lpda rWe9VMthịt aNw45Lpnh khôngvv9Uzo Nw45Lpbuông. rWe9VMMồ hôNw45Lpi trWe9VMrên rWe9VMtrán anvv9Uzoh rLPơi xuốrWe9VMng mặvv9Uzot Nw45Lpcô, gươngNw45Lp mặvv9Uzot trắng trrWe9VMẻo tuấLPn túrWe9VM ngạoLP vv9Uzomạn nhNw45Lpăn lại,LP đôiLP LPmắt rWe9VMđen sẫNw45Lpm lạivv9Uzo từLP từLP ẩnLP vv9Uzohiện Nw45Lpý cười...

“A...” Anvv9Uzoh LPthở vv9Uzodài mộtNw45Lp hơiNw45Lp, xLPoay mìnNw45Lph lậLPt khỏivv9Uzo ngườNw45Lpi côrWe9VM, cùng nằmLP srWe9VMong sonrWe9VMg tvv9Uzorên vv9Uzogiường vvv9Uzoới cô.

Hai ngườirWe9VM nLPhìn chằmvv9Uzo chằmrWe9VM trầnrWe9VM nhà,rWe9VM vLPẫn chưNw45Lpa ổnLP vv9Uzođịnh hơirWe9VM thở LPcủa mình,LP nhấtLP thờivv9Uzo LPkhông nNw45Lpói arWe9VMi nóNw45Lpi vớiNw45Lp aNw45Lpi vv9Uzolời nàNw45Lpo. Giảnvv9Uzo Dvv9Uzoao Nw45Lpvới lấNw45Lpy crWe9VMái chăn vv9Uzo đang crWe9VMuộn trWe9VMhành mNw45Lpột rWe9VMđống Nw45Lpbên cạnh,vv9Uzo LPtrùm lêvv9Uzon vv9Uzongười mình.vv9Uzo Nw45LpAnh rWe9VMnhìn Nw45Lpsang, rWe9VMcũng lật mộtrWe9VM grWe9VMóc chănNw45Lp chuvv9Uzoi vào.

Qua mộLPt lúNw45Lpc, arWe9VMnh giNw45Lpơ rWe9VMtay ômrWe9VM lấLPy cNw45Lpô, đrWe9VMể rWe9VMcô vv9Uzonằm sấpLP trovv9Uzong lòNw45Lpng mình. TronLPg đôirWe9VM mắtrWe9VM thanvv9Uzoh lạnh,Nw45Lp tìnhvv9Uzo dụcNw45Lp vrWe9VMẫn chLPưa Nw45Lplui rWe9VMđi, vv9Uzonhưng ýLP rWe9VMcười rWe9VMnhàn nhạt đãLP tNw45Lpăng lên.

“Cảm gvv9Uzoiác rWe9VMthế nàNw45Lpo?” Anvv9Uzoh nhìLPn lênvv9Uzo chvv9Uzoiếc đồngNw45Lp hồvv9Uzo kiểuvv9Uzo crWe9VMổ ở trongrWe9VM góLPc phòngNw45Lp: “Lầnvv9Uzo nrWe9VMày rWe9VMlà rWe9VM1 Nw45Lpgiờ 3LP4 phúrWe9VMt. NếuLP nhLPư eNw45Lpm nhậnrWe9VM thấvv9Uzoy chưarWe9VM đủ,Nw45Lp lần rWe9VM sau rWe9VManh horWe9VMàn toàNw45Lpn córWe9VM Nw45Lpthể Nw45Lpkéo dNw45Lpài thêm.”

Anh rWe9VMcố ýNw45Lp cvv9Uzoường đvv9Uzoiệu thờLPi girWe9VMan, khvv9Uzoiến GiảnNw45Lp Dvv9Uzoao LPvừa xấLPu hổvv9Uzo vừNw45Lpa buồn cười.rWe9VM NrWe9VMgón tarWe9VMy gãNw45Lpi LPnhè nhẹrWe9VM lrWe9VMồng nNw45Lpgực anNw45Lph: “ThậtNw45Lp vv9Uzora anrWe9VMh khôngvv9Uzo crWe9VMần đểrWe9VM rWe9VMý thời giarWe9VMn củaLP lầnrWe9VM đầvv9Uzou tivv9Uzoên. MớNw45Lpi đầLPu vv9Uzochưa cLPó kiNw45Lpnh nghiệmrWe9VM mà...”

Sắc Nw45Lpmặt BạcrWe9VM vv9UzoCận Ngônvv9Uzo lạNw45Lpnh nhvv9Uzoạt trrWe9VMầm mặc.

Tình hìLPnh lầLPn đầuLP trWe9VMiên tốiNw45Lp qvv9Uzoua, LPhai ngườivv9Uzo vLPẫn còvv9Uzon LPnhớ rvv9Uzoất rõ. BạcNw45Lp Cậnvv9Uzo Ngvv9Uzoôn tiếLPn vàoLP chưNw45Lpa đượcvv9Uzo baNw45Lpo lâurWe9VM, mớiLP mrWe9VMạnh mẽNw45Lp hNw45Lpoạt độngrWe9VM mấLPy chvv9Uzoục lần, vv9Uzo Giản DLPao vv9Uzocũng bắtLP đầuNw45Lp thíLPch ứngNw45Lp từrWe9VM tronvv9Uzog crWe9VMơn đauvv9Uzo, nhỏLP giọngNw45Lp nrWe9VMhư muỗLPi kLPêu nóiLP với anh:vv9Uzo “Ừm,Nw45Lp LPcó cLPảm giácvv9Uzo rồrWe9VMi, thrWe9VMật thoảNw45Lpi mái.vv9Uzo” CóNw45Lp Nw45Lplẽ bNw45Lpị lờiLP tìrWe9VMnh tựrWe9VM cNw45Lpủa người trrWe9VMong lNw45Lpòng kNw45Lpích thívv9Uzoch, chLPỉ thvv9Uzoấy gvv9Uzoương mặtLP tNw45Lpuấn trWe9VMú cNw45Lpủa rWe9VManh lộrWe9VM rvv9Uzoa vẻvv9Uzo cănNw45Lpg cứLPng. LầnNw45Lp đầu tiLPên phvv9Uzoá lệ,vv9Uzo LPtrong LPmắt anrWe9VMh árWe9VMnh lênNw45Lp LPnhiều tiNw45Lpa phNw45Lpức tạp:rWe9VM khNw45Lpó nhịn,vv9Uzo khôvv9Uzong nỡ, nóLPng bỏng,rWe9VM Nw45Lpxấu hổ.vv9Uzo.. đủNw45Lp loạiNw45Lp cảmrWe9VM xúcLP đanLP xeLPn vvv9Uzoào nvv9Uzohau, avv9Uzonh liềnrWe9VM rWe9VMcấp tốNw45Lpc rrWe9VMút lui rrWe9VMa ngoài...

Bạc rWe9VMCận NgNw45Lpôn rWe9VMđương nvv9Uzohiên hiểuvv9Uzo rấtNw45Lp rõ,Nw45Lp lầrWe9VMn đầuLP tiêLPn củarWe9VM đàLPn ông bởiNw45Lp vLPì rWe9VMbị kvv9Uzoích thíchLP lạLP lvv9Uzoẫm vàvv9Uzo LPmãnh liệt,vv9Uzo đvv9Uzoa sốvv9Uzo vv9Uzođều LPrất ngắrWe9VMn ngủirWe9VM. Nhưngvv9Uzo điểmvv9Uzo mấu chốtNw45Lp Nw45Lplà, trưLPớc kNw45Lphi Nw45Lplàm vớivv9Uzo GiNw45Lpản DLPao, anLPh tiLPn chắcLP rằngNw45Lp, rWe9VMbản thânvv9Uzo mìvv9Uzonh trvv9Uzoên phương diệnrWe9VM nàyvv9Uzo crWe9VMũng córWe9VM thiêLPn phvv9Uzoú kLPhông giốngvv9Uzo vớLPi ngườiNw45Lp bìnNw45Lph tLPhường, hoànvv9Uzo trWe9VMoàn có trWe9VMhể khiếvv9Uzon lầnrWe9VM đLPầu tiêvv9Uzon cNw45Lpủa LPcô córWe9VM đượcNw45Lp trvv9Uzoải nghirWe9VMệm cựcrWe9VM kỳLP dNw45Lpài cựcrWe9VM vv9Uzokỳ mãnNw45Lph liệt...

Vì rWe9VMthế rWe9VMsau kNw45Lphi chuyNw45Lpện tNw45Lpối qvv9Uzoua xảyvv9Uzo rarWe9VM, mrWe9VMấy lầnvv9Uzo sarWe9VMu đó,vv9Uzo LPanh đều vv9Uzokhông ngừngvv9Uzo kévv9Uzoo dNw45Lpài thLPời givv9Uzoan, nhưNw45Lpng dườnvv9Uzog nhNw45Lpư trWe9VMhất bạiNw45Lp lầnNw45Lp đầuNw45Lp tiênLP khiếLPn anh LP có Nw45Lpchút Nw45Lpkhông cNw45Lpam lòvv9Uzong. HLPôm LPnay vừNw45Lpa vv9Uzotỉnh drWe9VMậy, anvv9Uzoh lạiNw45Lp nhịNw45Lpn Nw45Lpkhông đượNw45Lpc muvv9Uzoốn thêm mộrWe9VMt lầnLP, rWe9VMchính lNw45Lpà mLPuốn trWe9VMhể hiệnLP LPthực rWe9VMlực Nw45Lpcủa mìvv9Uzonh vvv9Uzoới GiảnrWe9VM DrWe9VMao vv9Uzolần nữNw45Lpa, đồngvv9Uzo thời cLPũng thLPành cNw45Lpông giNw45Lpa Nw45Lptăng thvv9Uzoời girWe9VMan bìNw45Lpnh vv9Uzoquân barWe9VMo Nw45Lpgồm cảLP LPlần đầuNw45Lp tiêNw45Lpn, nânvv9Uzog lênLP hơn Nw45Lpmột tiếnLPg đNw45Lpồng hồ.

Con sốNw45Lp này,vv9Uzo rWe9VMcũng corWe9VMi nhNw45Lpư khiếnNw45Lp aNw45Lpnh cNw45Lpó chrWe9VMút vv9Uzovừa lòngNw45Lp vvv9Uzoới bản thrWe9VMân mình.

“Xin lỗirWe9VM vv9Uzovì LPđã làmvv9Uzo LPem sưLPng lêvv9Uzon.” Anvv9Uzoh cúvv9Uzoi đầuvv9Uzo nhìvv9Uzon chNw45Lpằm chvv9Uzoằm cô nrWe9VMói: “NhLPưng màvv9Uzo kvv9Uzohông crWe9VMần vv9Uzolo lắvv9Uzong, LPtrong rWe9VMnhà cóLP thuNw45Lpốc. Hơnvv9Uzo nữrWe9VMa LPanh rWe9VMthấy tírWe9VMnh đàn hồiNw45Lp củNw45Lpa dLPa evv9Uzom LPrất tNw45Lpốt, rWe9VMchắc svv9Uzoẽ nharWe9VMnh chóngvv9Uzo hồiLP rWe9VMphục lrWe9VMại ngrWe9VMuyên trạngNw45Lp thôi.” RõLP rWe9VMràng trLPong rWe9VMđầu vv9Uzoanh lrWe9VMại đanrWe9VMg livv9Uzoên tưởnvv9Uzog đrWe9VMến hvv9Uzoình rWe9VMảnh củrWe9VMa cáLPi gọiNw45Lp Nw45Lplà ‘nguyêrWe9VMn trạng’, ýLP cưLPời Nw45Lpcàng rWe9VMthêm thâmLP sâu.

Giản DarWe9VMo nhấtrWe9VM thờvv9Uzoi đỏLP bLPừng LPcả mặLPt, girWe9VMơ tLPay đấmNw45Lp aLPnh mộLPt cái: “SaoNw45Lp LPanh vv9Uzolại có..vv9Uzo. loạNw45Lpi thvv9Uzouốc này?”

Bạc Cậnvv9Uzo vv9UzoNgôn rWe9VMnở nụNw45Lp cNw45Lpười kiêuNw45Lp ngLPạo liLPếc côLP mộtNw45Lp cáivv9Uzo: “LàLPm trWe9VMình là bướcLP quarWe9VMn trọngLP trvv9Uzoong Nw45Lpviệc pLPhát trNw45Lpiển quvv9Uzoan vv9Uzohệ Nw45Lpgiữa anNw45Lph vNw45Lpà vv9Uzoem, eLPm chLPo rLPằng anh sẽvv9Uzo Nw45Lpcó chỗNw45Lp nàLPo kLPhông suNw45Lpy ngrWe9VMhĩ chNw45Lpu đáo?”

Giản DLPao rWe9VMyên lặNw45Lpng tronNw45Lpg giâNw45Lpy láNw45Lpt, mỉNw45Lpm cườLPi đáp:Nw45Lp “ĐúngNw45Lp vv9Uzorồi, rất rWe9VMchu Nw45Lpđáo, trừNw45Lp Nw45Lplần đNw45Lpầu tirWe9VMên nhanLPh LPnhư tiLPa chớvv9Uzop ra.”

Cô nLPói lờiLP nàyrWe9VM horWe9VMàn Nw45Lptoàn chínNw45Lph LPlà cvv9Uzohâm ngvv9Uzoòi nổ,Nw45Lp mắtrWe9VM Nw45LpBạc Cậnvv9Uzo Ngôn chợLPt tốivv9Uzo rWe9VMlại, LPnhìn chLPằm chLPằm crWe9VMô mấyvv9Uzo LPgiây. AnrWe9VMh chỉrWe9VM nhNw45Lpìn rWe9VMthôi vv9Uzocũng khiến lòngrWe9VM Nw45Lpcô vv9Uzorun rẩyrWe9VM, cNw45Lpô lLPập tứcNw45Lp xoavv9Uzoy nNw45Lpgười mvv9Uzouốn xuốvv9Uzong giườnrWe9VMg: “Evv9Uzom Nw45Lpđi tvv9Uzoắm trước...”

Eo lạirWe9VM bvv9Uzoị anLPh trWe9VMóm cLPhặt, Nw45Lpthân thểLP đLPàn ôngrWe9VM cvv9Uzoao gầyLP vv9Uzođè lNw45Lpên lầnNw45Lp nữa, kNw45Lphí nónvv9Uzog barWe9VMo Nw45Lptrùm rWe9VMlấy vv9Uzocô, đrWe9VMôi mắtrWe9VM vv9Uzođen vv9Uzothẫm nhNw45Lpìn vv9Uzocô chărWe9VMm cvv9Uzohú: Nw45Lp“Xem rrWe9VMa trWe9VMhời gian bìvv9Uzonh quâNw45Lpn vẫnNw45Lp LPchưa đủNw45Lp lNw45Lpâu, mớirWe9VM khiếnLP rWe9VMem nhNw45Lpớ mvv9Uzoãi LPkhông vv9Uzoquên lầNw45Lpn đầuNw45Lp tiên.”

Thân vv9Uzodưới bắNw45Lpt đầurWe9VM mLPạnh vv9Uzomẽ tirWe9VMến vào,rWe9VM GiảnNw45Lp rWe9VMDao thétNw45Lp mộtrWe9VM tiếng chLPói tLPai: Nw45Lp“Em sNw45Lpai rNw45Lpồi, eLPm Nw45Lpsai rWe9VMrồi, đủrWe9VM rồivv9Uzo đủNw45Lp rồi.”

...

Căn prWe9VMhòng lrWe9VMại quấrWe9VMn Nw45Lpquýt sNw45Lpi mê.

Khi GiLPản DNw45Lpao tỉnhLP LPdậy lầLPn nữa,Nw45Lp đãLP vv9Uzovào gLPiữa tLPrưa. CNw45Lpả căNw45Lpn phòng lấpLP lánhLP dưNw45Lpới ánLPh mặvv9Uzot trrWe9VMời Nw45Lptừ brWe9VMốn phívv9Uzoa, vv9Uzomùi hươngvv9Uzo ấvv9Uzom áprWe9VM sạchrWe9VM sẽvv9Uzo baLPo LPtrùm lấy thânrWe9VM thNw45Lpể rvv9Uzoã rờiLP vNw45Lpô lựNw45Lpc vv9Uzocủa cô.

Trong phòrWe9VMng tNw45Lpắm truyNw45Lpền rrWe9VMa tiếngLP nướcLP chảy,LP Bạcvv9Uzo CậnNw45Lp Ngvv9Uzoôn đanLPg tắm. CLPô trốnNw45Lp ởvv9Uzo tLProng cLPhăn Nw45Lpngơ ngẩNw45Lpn rWe9VMmột vv9Uzolúc, LPnhớ vv9Uzođến mỗiLP rWe9VMgiây phúNw45Lpt củaLP tốivv9Uzo qua vrWe9VMà sánrWe9VMg navv9Uzoy, LPliền vv9Uzocảm thNw45Lpấy triềnrWe9VM LPmiên kírWe9VMch độngrWe9VM nhNw45Lpư mNw45Lpột LPgiấc mLPơ. Hiệnvv9Uzo giờ,Nw45Lp cô Nw45Lp đã LPthật sựvv9Uzo đemLP cvv9Uzoả thâvv9Uzon thểLP vv9Uzogiao LPcho aNw45Lpnh rồLPi. rWe9VMÝ nghĩNw45Lp nLPày, chỉvv9Uzo ngvv9Uzohĩ thôrWe9VMi Nw45Lpcũng khiến lLPòng ngưLPời vv9Uzongọt LPngào tarWe9VMn chảy.

Đúng lúcLP Nw45Lpnày, điệNw45Lpn thoLPại rWe9VMcầm trWe9VMay crWe9VMủa BạNw45Lpc Cậvv9Uzon Nw45LpNgôn đặtNw45Lp trênvv9Uzo bàn vaNw45Lpng LPlên, GLPiản vv9UzoDao quấnrWe9VM lấyrWe9VM grWe9VMa giLPường điLP qLPua, cNw45Lpầm lêNw45Lpn xeNw45Lpm Nw45Lpthì tNw45Lphấy làLP vv9Uzocủa Phó TửrWe9VM Ngộ.

Sao Nw45Lpanh ấyLP lạirWe9VM gLPọi vàNw45Lpo giờrWe9VM nàvv9Uzoy? GLPiản DaLPo thoNw45Lpáng cNw45Lpó cảNw45Lpm grWe9VMiác xấu hổvv9Uzo nvv9Uzohư bịrWe9VM ngườivv9Uzo LPta bắNw45Lpt gặp,vv9Uzo rWe9VMcao giọLPng nóNw45Lpi: “ĐiệnrWe9VM thovv9Uzoại LPcủa TửrWe9VM Ngộ.”LP Savv9Uzou vv9Uzođó bắt mNw45Lpáy nóvv9Uzoi: “TửNw45Lp rWe9VMNgộ, LPanh chNw45Lpờ cLPhút, aLPnh ấyvv9Uzo vv9Uzotới vv9Uzongay đây.”

Phó LPTử NgNw45Lpộ ởrWe9VM đầuNw45Lp bvv9Uzoên kLPia hvv9Uzoình nhrWe9VMư đaLPng cLPười: “KhôNw45Lpng vội khônLPg vộrWe9VMi, Nw45Lprời giưvv9Uzoờng rồirWe9VM rWe9VMà? Nw45LpKhông làLPm phvv9Uzoiền haNw45Lpi ngườivv9Uzo chứ?”

Gò márWe9VM GiảrWe9VMn LPDao nLPhất thLPời nónNw45Lpg bLPừng, Nw45Lprõ ràngLP làLP LPanh ấyLP biếtvv9Uzo rồi. LúcNw45Lp nàyNw45Lp thấyNw45Lp rWe9VMBạc CậnrWe9VM vv9UzoNgôn rWe9VMđi vv9Uzora vv9Uzotừ phònrWe9VMg tắm,Nw45Lp cNw45Lpô dứtNw45Lp khorWe9VMát khôrWe9VMng đárWe9VMp, đưavv9Uzo đNw45Lpiện thoại chrWe9VMo anh.

Mái tócLP củavv9Uzo BạcLP CậLPn Nw45LpNgôn LPvẫn LPcòn ẩmrWe9VM ướtvv9Uzo vv9Uzonhỏ nước,Nw45Lp cvv9Uzohưa mrWe9VMặc quần ávv9Uzoo, chỉvv9Uzo quLPấn vv9Uzomột cáiLP kvv9Uzohăn tắmvv9Uzo quanvv9Uzoh LPeo, lạiNw45Lp crWe9VMàng lộNw45Lp rrWe9VMõ đưLPờng corWe9VMng toLPàn thân trầvv9Uzon vv9Uzotrụi, thovv9Uzon dNw45Lpài, rắnNw45Lp rỏi.

Giản DaLPo ngồiLP ởNw45Lp trêNw45Lpn givv9Uzoường vv9Uzongắm anNw45Lph, gLPò mLPá LPhơi nónNw45Lpg lên, nhưngLP lạiLP cảmvv9Uzo thấNw45Lpy mềrWe9VMm lòng.

Sau nàvv9Uzoy, brWe9VMọn họLP vv9Uzosẽ thườngvv9Uzo xrWe9VMuyên trầnNw45Lp tNw45Lprụi đốirWe9VM mặrWe9VMt nharWe9VMu thế này.

“Có cNw45Lphuyện gLPì?” LúLPc BạcrWe9VM Cvv9Uzoận NgrWe9VMôn tiếrWe9VMp lNw45Lpấy điệnrWe9VM thoại,LP trong mLPắt vẫLPn cvv9Uzoòn LPý cườivv9Uzo nNw45Lphàn nhạt.

Phó TửrWe9VM NgộNw45Lp vrWe9VMốn muốnrWe9VM gọrWe9VMi điệnvv9Uzo quarWe9VMn tâNw45Lpm bạnNw45Lp. DrWe9VMù sLPao GLPiản DarWe9VMo trời siLPnh tíLPnh tìrWe9VMnh đivv9Uzoềm đạmNw45Lp hLPay vv9Uzothẹn tvv9Uzohùng, vv9Uzotuy rằvv9Uzong BạLPc CậnLP Nvv9Uzogôn córWe9VM đểvv9Uzo ý nhưngrWe9VM thậtrWe9VM srWe9VMự làNw45Lp dâNw45Lpy trWe9VMhần kirWe9VMnh rấNw45Lpt tNw45Lphô. ChNw45Lpo nêrWe9VMn anrWe9VMh LPsợ Bvv9Uzoạc Cậvv9Uzon NrWe9VMgôn tốivv9Uzo qLPua gặp krWe9VMhó khăvv9Uzon. LPHiện giNw45Lpờ nLPghe tNw45Lphấy giọvv9Uzong đirWe9VMệu cvv9Uzoủa bạnrWe9VM, LPlàm gNw45Lpì LPcó đạoNw45Lp lýrWe9VM chNw45Lpưa ănvv9Uzo được, ngượcNw45Lp vv9Uzolại krWe9VMhông cNw45Lphừng Nw45Lpcòn lNw45Lpà rấtLP nNw45Lpo nLPữa kìa.

Chậc chLPậc chrWe9VMậc... Tiểvv9Uzou Nw45Lpthư GiNw45Lpản vv9UzoDao, thậtLP sựvv9Uzo vv9Uzokhổ thvv9Uzoân eNw45Lpm rồi, xửvv9Uzo LPnam haLPi mưvv9Uzoơi sáLPu LPnăm đấy!

Vì tNw45Lphế rWe9VManh Nw45Lpnói vớivv9Uzo BạcLP CậnNw45Lp Ngônvv9Uzo: “Khôngvv9Uzo rWe9VMcó gì,vv9Uzo chLPỉ muốnNw45Lp chúc mừngrWe9VM thôi.”rWe9VM LPLại cưrWe9VMời cườrWe9VMi hỏi:Nw45Lp “CảmNw45Lp giácNw45Lp tLPhế nào?”

Ý cưvv9Uzoời trênvv9Uzo mvv9Uzoôi Bạvv9Uzoc vv9UzoCận Nvv9Uzogôn càvv9Uzong sârWe9VMu: “CáNw45Lpm LPơn, Nw45Lpcảm gLPiác vô rWe9VM cùng tuyvv9Uzoệt vời.”

Giản LPDao ởrWe9VM LPbên cạrWe9VMnh nghLPe thấyvv9Uzo anLPh rWe9VMnói LPnhư thế,Nw45Lp lậvv9Uzop tứNw45Lpc muốn phLPát điêvv9Uzon, cvv9Uzoầm rWe9VMlấy vv9Uzogối đầuvv9Uzo vv9Uzoném vềLP rWe9VMphía LPanh. Bvv9Uzoạc CrWe9VMận Ngônvv9Uzo bịrWe9VM rWe9VMđột LPkích lNw45Lpiếc mắt nhìnNw45Lp vềLP phíaNw45Lp cô.

“Đừng Nw45Lpcó thảovv9Uzo luậnrWe9VM cNw45Lphuyện đóvv9Uzo vớvv9Uzoi PLPhó TrWe9VMử Ngộ!”rWe9VM Côvv9Uzo đèLP thấpLP giọng Nw45Lpnói qurWe9VMát lên.

Bạc CậnrWe9VM LPNgôn cườiLP Nw45Lpnhẹ: “Ovv9Uzok.” Qvv9Uzouay lLPại Nw45Lpnói vớirWe9VM LPđiện thoại: “CôLP ấyrWe9VM xấuLP hrWe9VMổ rồLPi, tôvv9Uzoi kNw45Lphông rWe9VMđịnh nóvv9Uzoi tiếp,LP nrWe9VMhưng Nw45Lpmà cvv9Uzohắc vv9Uzocậu cvv9Uzoó thểrWe9VM LPtưởng tượng được,LP ýrWe9VM vv9Uzonghĩa cLPủa tNw45Lpừ vrWe9VMô cùngvv9Uzo tuLPyệt Nw45Lpvời vv9Uzolà rWe9VMgì. CrWe9VMhúng tLPôi tươrWe9VMng đNw45Lpối svv9Uzoung sướLPng, mộtNw45Lp lần Nw45Lpnữa crWe9VMám LPơn nhữngvv9Uzo kiếnvv9Uzo nghịvv9Uzo vàLP vv9Uzosự rWe9VMquan tNw45Lpâm LPcủa cậu.”

Giản rWe9VMDao: “...”

Cúp điệrWe9VMn thLPoại, BNw45Lpạc CậrWe9VMn NLPgôn vừarWe9VM quNw45Lpay ngNw45Lpười đãvv9Uzo nhìLPn LPthấy Giản Davv9Uzoo đvv9Uzoang bỏrWe9VM LPga giườngNw45Lp qvv9Uzouấn quarWe9VMnh ngườivv9Uzo rLPa mặcNw45Lp đrWe9VMồ nNw45Lpgủ, vv9Uzocó lẽNw45Lp địnhLP đNw45Lpi LPtắm rửa.LP ĐưLPờng cong trắngLP trẻvv9Uzoo mềmrWe9VM mạNw45Lpi xrWe9VMinh đẹp,rWe9VM bộLP phậnvv9Uzo luLPng lNw45Lpinh đẫyrWe9VM đvv9Uzoà Nw45Lplướt quLPa trướvv9Uzoc mắt anh,rWe9VM lạiNw45Lp mộLPt lầnvv9Uzo nữvv9Uzoa dễrWe9VM dàrWe9VMng tvv9Uzorêu chọcLP vv9Uzolòng aNw45Lpnh nổLPi lêrWe9VMn mộNw45Lpt cLPơn lửavv9Uzo nóng.

Ờ... CNw45Lpô thuộcLP vNw45Lpề vv9Uzoanh, loạiNw45Lp cvv9Uzoảm Nw45Lpgiác nLPày thậrWe9VMt vv9Uzosự rWe9VMquá tuyệtLP vời.

Giản DarWe9VMo vừrWe9VMa qvv9Uzouay đầuNw45Lp lại,rWe9VM lậpvv9Uzo tứcLP tNw45Lprông thấNw45Lpy ánhNw45Lp mrWe9VMắt củLPa Bạc CậnNw45Lp NgônLP đangNw45Lp sánLPg vv9Uzoquắc nrWe9VMhìn LPvề LPphía mình.

“Sao thế?”

Bạc LPCận LPNgôn trầrWe9VMm tvv9Uzoư tronrWe9VMg giâvv9Uzoy látrWe9VM, rWe9VMtổ chứcLP LPlại cáLPc từNw45Lp ngữ củaLP LPmình, chọvv9Uzon mộtNw45Lp cáchLP chíNw45Lpnh vv9Uzoxác nhấtvv9Uzo đểNw45Lp bivv9Uzoểu đạtrWe9VM cảNw45Lpm gNw45Lpiác cLPủa avv9Uzonh đốirWe9VM vớiNw45Lp cô.

“Nếu Nw45Lpnhư sớmvv9Uzo bNw45Lpiết hợpLP tvv9Uzohành LPmột tNw45Lphể vớNw45Lpi erWe9VMm rWe9VMvề cảrWe9VM cơvv9Uzo trWe9VMhể vàLP linh hồnvv9Uzo sLPẽ manvv9Uzog đếnvv9Uzo cảmLP giácvv9Uzo sunvv9Uzog vv9Uzosướng tộtrWe9VM đỉnhrWe9VM thếNw45Lp nàyNw45Lp. Nw45LpTừ ngàyrWe9VM vv9Uzođầu Nw45Lptiên gặNw45Lpp mặt emLP, anNw45Lph Nw45Lpđã ngvv9Uzoỏ lờrWe9VMi Nw45Lpvới eLPm rWe9VMngay LPlập tức.”

Cần LPgì phvv9Uzoải pvv9Uzohí phrWe9VMạm bNw45Lpiết rWe9VMbao LPthời gLPian nhrWe9VMư vvv9Uzoậy, nếLPu khôngNw45Lp anh svv9Uzoớm đrWe9VMã nNw45Lpắm rWe9VMtay cNw45Lpô cùLPng nhLPau đLPắm cNw45Lphìm trWe9VMrong hạNw45Lpnh pLPhúc rồi.

Giản Nw45LpDao Nw45Lphơi giNw45Lpật mìLPnh, mộLPt LPcảm grWe9VMiác hLPạnh phúcNw45Lp ngọNw45Lpt ngàLPo, mềm LP mại lNw45Lpan tLPỏa tNw45Lprong lồngNw45Lp ngực.

Cái nLPgười nàNw45Lpy... ngNw45Lpày đvv9Uzoầu tirWe9VMên đãLP ngỏvv9Uzo lời,Nw45Lp nếurWe9VM trWe9VMhật nNw45Lphư thế,LP đúng Nw45Lplà rấtNw45Lp pNw45Lphù hNw45Lpợp vớiNw45Lp vv9Uzotác prWe9VMhong LPngạo mạn,vv9Uzo tựNw45Lp đạNw45Lpi lạrWe9VMi lộNw45Lp liễurWe9VM tvv9Uzorắng Nw45Lptrợn của anh.

Nhưng mà...

“Cám ơnLP, vv9Uzoem cũNw45Lpng rấvv9Uzot vNw45Lpui.” Nw45LpCô thìrWe9VM thầm.

Rất vLPui đượcrWe9VM ởLP cùngvv9Uzo LPvới anLPh, LPtuy rằngvv9Uzo câNw45Lpu nóiLP giNw45Lpả địvv9Uzonh nàrWe9VMy của anLPh LPhoàn trWe9VMoàn khôLPng cóvv9Uzo logiNw45Lpc, nLPhưng lLPại lrWe9VMà lầnNw45Lp đầurWe9VM Nw45Lptiên Nw45Lpanh rWe9VMvì emNw45Lp, nóiNw45Lp rLPa nhữnLPg lời cảLPm tínvv9Uzoh rWe9VMkhông logirWe9VMc vv9Uzonhư vậy.

Bởi LPvì avv9Uzonh yvv9Uzoêu erWe9VMm, mNw45Lpà Nw45Lpem LPcũng yvv9Uzoêu aLPnh Nw45Lpsâu đậm.

***

Chớp mắtNw45Lp đãrWe9VM quLPa kỳNw45Lp nLPghỉ QuốcNw45Lp khánrWe9VMh dàvv9Uzoi ngvv9Uzoày, cvv9Uzoó ngườirWe9VM trải quLPa tvv9Uzohật ngọtNw45Lp LPngào nồLPng nhivv9Uzoệt, cvv9Uzoó ngườivv9Uzo trảivv9Uzo Nw45Lpqua thậtLP phonrWe9VMg phúrWe9VM mệrWe9VMt mỏirWe9VM, cũng crWe9VMó ngvv9Uzoười lạvv9Uzoi trảiNw45Lp vv9Uzoqua thậNw45Lpt đvv9Uzoau khổvv9Uzo tuLPyệt vọng.

Đêm tốrWe9VMi nvv9Uzogày rWe9VM7 thánvv9Uzog 10rWe9VM, ngrWe9VMày cuốirWe9VM cùnLPg cvv9Uzoủa vv9Uzokỳ nghỉrWe9VM rWe9VMdài, rWe9VMở một thvv9Uzoành phốLP nàovv9Uzo đvv9Uzoó tạNw45Lpi phvv9Uzoía namvv9Uzo, trWe9VMrong mộvv9Uzot cônvv9Uzog xưởngLP vv9Uzoâm vv9Uzou yêvv9Uzon tĩnh.

Một ngườNw45Lpi đànvv9Uzo ônrWe9VMg rWe9VMtrung nirWe9VMên đaLPng ruLPn Nw45Lplẩy rWe9VMbẩy, taNw45Lpy cầNw45Lpm một brWe9VMình xănLPg, rướiNw45Lp đầyvv9Uzo lêNw45Lpn mặtrWe9VM đấtrWe9VM chuNw45Lpng quanh.

“Cầu xirWe9VMn rWe9VMcậu... đLPừng nrWe9VMhư vậy...Nw45Lp” GiọngNw45Lp rWe9VMnói cNw45Lpủa ônNw45Lpg nứrWe9VMc nở rWe9VM nghẹn ngàvv9Uzoo, ngườirWe9VM đNw45Lpàn ôngvv9Uzo cườLPng trrWe9VMáng lNw45Lpúc nLPày lạivv9Uzo rNw45Lpơi lệrWe9VM đầyLP Nw45Lpmặt: “BaNw45Lp LPmá LPtôi tuổi tácLP rWe9VMđã cavv9Uzoo, cvv9Uzoòn cóLP vợrWe9VM vvv9Uzoà rWe9VMcon Nw45Lpnhỏ. CNw45Lpầu vv9Uzoxin cậvv9Uzou đừngvv9Uzo giếtvv9Uzo LPtôi, tạiLP savv9Uzoo lrWe9VMại là tôi...”

Trong Nw45Lpbóng tốivv9Uzo, mộvv9Uzot giọvv9Uzong Nw45Lpnói đàvv9Uzon ôLPng vôrWe9VM rWe9VMcùng êLPm trWe9VMai Nw45Lpvà LPtrầm thấp vaLPng lên:vv9Uzo “vv9UzoBởi vìNw45Lp trWe9VMôi thấyLP ôLPng rấvv9Uzot LPvừa ý,LP LPcho nNw45Lpên mớivv9Uzo chọnLP ông.”

Người đànLP ônNw45Lpg đóNw45Lp thậLPt sựrWe9VM làvv9Uzo khóNw45Lpc khôngvv9Uzo rWe9VMra nrWe9VMước mLPắt. NhưngrWe9VM ông biếtLP Nw45Lpsự vv9Uzotàn nhLPẫn vv9Uzocủa ngưLPời nàyvv9Uzo, hiểuNw45Lp bảrWe9VMn thvv9Uzoân khôngrWe9VM crWe9VMòn cácNw45Lph nàoLP khárWe9VMc. ÔnrWe9VMg run rrWe9VMẩy giơrWe9VM bậvv9Uzot rWe9VMlửa lNw45Lpên, nvv9Uzogọn lửavv9Uzo bốrWe9VMc cvv9Uzoao trrWe9VMong đêLPm tốivv9Uzo hếNw45Lpt vv9Uzosức Nw45Lpdữ tợn.

“Cậu srWe9VMẽ thvv9Uzoa chrWe9VMo ngưLPời nhàLP củLPa tôirWe9VM chứ?”rWe9VM ÔnrWe9VMg rvv9Uzoun giọngvv9Uzo hỏi: “ChỉLP crWe9VMần tôrWe9VMi đốNw45Lpt lửa,LP LPtất Nw45Lpcả nNw45Lphững quLPả bvv9Uzoom đangvv9Uzo đặLPt trovv9Uzong nvv9Uzohà rWe9VMtôi vv9Uzosẽ đrWe9VMược gỡNw45Lp bỏ hếtvv9Uzo pLPhải không?”

“Đương nhiên.”rWe9VM NgườLPi LPkia đáNw45Lpp: “TôiLP bảoNw45Lp vv9Uzođảm bọNw45Lpn hLPọ sẽrWe9VM kLPhông hề crWe9VMảm thvv9Uzoấy vv9Uzođiều rWe9VMgì bấtLP thườngNw45Lp. Ha..Nw45Lp. chrWe9VMỉ tvv9Uzorừ vv9Uzoông ravv9Uzo, brWe9VMởi vìNw45Lp Nw45Lpthù hậnrWe9VM xrWe9VMã hội,LP mLPà tựNw45Lp phóng vv9Uzohỏa bỏLP mạng...rWe9VM Bùm!”

Người đàvv9Uzon ônNw45Lpg Nw45Lpsau khvv9Uzoi hívv9Uzot srWe9VMâu mộNw45Lpt rWe9VMhơi, nhắmNw45Lp mắtLP lạirWe9VM, héNw45Lpt lên mộtNw45Lp tiếngNw45Lp đaNw45Lpu khổ,LP vunrWe9VMg tavv9Uzoy Nw45Lphất cNw45Lpái bậNw45Lpt lvv9Uzoửa vv9Uzorơi vàvv9Uzoo tronrWe9VMg đốngrWe9VM xăngrWe9VM LPlênh láLPng trên mNw45Lpặt đất...

Lúc lửvv9Uzoa lớnrWe9VM hừnrWe9VMg hựcNw45Lp bùngLP lNw45Lpên xNw45Lpung quaNw45Lpnh ngườivv9Uzo ôngNw45Lp, ônNw45Lpg Nw45Lpdường như vv9Uzonghe thấrWe9VMy giọngLP nNw45Lpgười LPkia LPcàng lNw45Lpúc càrWe9VMng xLPa: “ĐâyLP lrWe9VMà chuẩrWe9VMn bịrWe9VM chrWe9VMo vv9Uzongười rWe9VMbạn tốt Nw45Lpnhất củavv9Uzo tôLPi, đượcNw45Lp chếNw45Lpt vLPì cLPậu LPta, làvv9Uzo vivv9Uzonh hạnrWe9VMh củrWe9VMa ông.”

Sau đó,rWe9VM mộtLP loạNw45Lpt Nw45Lpnhững tiLPếng nổLP truyrWe9VMền tớvv9Uzoi, LPông rWe9VMbị cuốnrWe9VM rWe9VMvào trong luồLPng nhiệvv9Uzot cvv9Uzohấn độvv9Uzong đóvv9Uzo, khôngvv9Uzo cònvv9Uzo ngvv9Uzohe thấyrWe9VM bấtrWe9VM kỳrWe9VM tiếnLPg nào.

***

Sáng sLPớm LPngày vv9Uzo8 thLPáng 10.

Một LPchiếc xrWe9VMe rWe9VMJeep dNw45Lpừng lvv9Uzoại trovv9Uzong rWe9VMbãi LPđỗ xvv9Uzoe cNw45Lpủa Cụvv9Uzoc CLPảnh sát. GiảnrWe9VM Davv9Uzoo mởvv9Uzo cửaNw45Lp LPxuống xevv9Uzo, vv9UzoBạc CậnrWe9VM NrWe9VMgôn vẫrWe9VMn mộtNw45Lp thrWe9VMân complLPe nhưrWe9VM trước,vv9Uzo Nw45Lprảo nhanh LPchân dàivv9Uzo Nw45Lpbước quavv9Uzo, hNw45Lpai Nw45Lpngười sóngNw45Lp vv9Uzovai Nw45Lpnhau tiếNw45Lpn vvv9Uzoào vv9Uzotòa nhàvv9Uzo làNw45Lpm việc.

Ánh nLPắng buLPổi sánvv9Uzog cNw45Lphiếu xuống,vv9Uzo gươngrWe9VM mặtLP Nw45Lpanh trắrWe9VMng nhưNw45Lp rWe9VMngọc, vừa mrWe9VMới đrWe9VMi đượcrWe9VM vrWe9VMài Nw45Lpbước, rWe9VMđôi châNw45Lpn màLPy turWe9VMấn túvv9Uzo khẽNw45Lp chavv9Uzou lNw45Lpại, liếvv9Uzoc Nw45Lpmắt nhrWe9VMìn LPcô chằm chằm.

“Anh vẫnNw45Lp vv9Uzocòn muốnrWe9VM đưaLP rrWe9VMa khánvv9Uzog nvv9Uzoghị vớivv9Uzo đNw45Lpêm qua.”

Bước chârWe9VMn GiảnLP DarWe9VMo khựngLP lại,rWe9VM vv9Uzođã nLPghe thấrWe9VMy Nw45Lpanh tiếpLP tụrWe9VMc nói: rWe9VM “Tại saNw45Lpo rWe9VMem lạiLP Nw45Lptừ LPchối thLPử trWe9VMư thếrWe9VM mới?vv9Uzo vv9UzoEm phảivv9Uzo biếLPt rằnrWe9VMg vớivv9Uzo năngvv9Uzo lựNw45Lpc họcLP tập vàNw45Lp lĩnvv9Uzoh LPngộ củaNw45Lp anhrWe9VM, Nw45Lpem khôvv9Uzong thểLP Nw45Lpngăn cảnLP việNw45Lpc rWe9VManh tiếnvv9Uzo sârWe9VMu tìrWe9VMm Nw45Lptòi LPvề phương rWe9VMdiện nàrWe9VMy được.”

Giản DarWe9VMo đỏvv9Uzo rWe9VMmặt: LP“Im lặrWe9VMng đi!”

Bạc CậrWe9VMn Nvv9Uzogôn đươngrWe9VM nhNw45Lpiên khôvv9Uzong chịuvv9Uzo ivv9Uzom lặngNw45Lp, vv9Uzoanh LPliếc cvv9Uzoô mộtrWe9VM cái, rWe9VMvẻ mặtrWe9VM vv9Uzothản nhiêNw45Lpn nóLPi: “NếurWe9VM avv9Uzonh LPđã vv9Uzolà LPmột tNw45Lprong nhữrWe9VMng ngườiNw45Lp đrWe9VMàn ônNw45Lpg thông minLPh nhấtNw45Lp vv9Uzotrên thếLP giớrWe9VMi này,vv9Uzo đươngrWe9VM nLPhiên rWe9VMcũng vv9Uzosẽ Nw45Lplà ngườiLP LPđàn ôrWe9VMng LPưu túvv9Uzo nhất troLPng phươngLP diệnNw45Lp kia.”

Mặt GiảnNw45Lp DaNw45Lpo cànNw45Lpg đỏvv9Uzo hơnvv9Uzo, đúnLPg lLPúc prWe9VMhía trướcrWe9VM vv9Uzomặt córWe9VM Nw45Lpmột đám cảLPnh srWe9VMát đanrWe9VMg Nw45Lpđi LPđến, LPcô lậpvv9Uzo tứcrWe9VM trWe9VMhấp gNw45Lpiọng nNw45Lpói: “Cóvv9Uzo vv9Uzogì LPvề nrWe9VMhà nLPói sau.”

Bạc LPCận NLPgôn crWe9VMũng khôrWe9VMng tiLPếp vv9Uzotục LPdây drWe9VMưa đềNw45Lp tàiLP nLPày nữa,rWe9VM ánh mắtvv9Uzo lrWe9VMạnh lNw45Lpẽo trWe9VMhản nhNw45Lpiên lưLPớt quLPa rWe9VMđám đànvv9Uzo ôLPng pLPhía tNw45Lprước. Bọvv9Uzon hLPọ rWe9VMchắc mvv9Uzoới vừaNw45Lp hoàn thNw45Lpành Nw45Lpbài Nw45Lpluyện trWe9VMập burWe9VMổi sáNw45Lpng, mỗivv9Uzo ngườivv9Uzo LPđều mặcvv9Uzo mộtrWe9VM chvv9Uzoiếc árWe9VMo tNw45Lphun hoNw45Lpặc baLP lỗ, rWe9VMlộ rWe9VMra LPcơ bắpNw45Lp vv9Uzocăng LPcứng vLPà mồrWe9VM hôiLP nhễrWe9VM nLPhại. NhNw45Lpìn tLPhấy hNw45Lpai ngườNw45Lpi, bọNw45Lpn vv9Uzohọ vv9Uzođều cười chàoLP hỏi:vv9Uzo “GiáoLP sưrWe9VM Bạc!”Nw45Lp “GiảnrWe9VM DrWe9VMao, chàoNw45Lp burWe9VMổi sáng!”

Giản DNw45Lpao cLPũng mỉNw45Lpm cườvv9Uzoi tNw45Lprò rWe9VMchuyện vớiLP bNw45Lpọn họ,vv9Uzo lNw45Lpúc nàLPy cô rWe9VM nghe thLPấy Bạcvv9Uzo CậnrWe9VM Ngvv9Uzoôn LPở bênNw45Lp cạnrWe9VMh, thấLPp Nw45Lpgiọng lẩLPm bẩNw45Lpm mộrWe9VMt mình:LP “Nw45LpÔi... nhìnNw45Lp vv9Uzoxem đám horLPmone phvv9Uzoát tvv9Uzoiết rWe9VMquá thừavv9Uzo mứarWe9VM nàNw45Lpy, lNw45Lpại LPlà đáNw45Lpm đàvv9Uzon rWe9VMông rWe9VMchưa đượcLP LPthỏa mNw45Lpãn nhu cầuNw45Lp rồi.”

Giản Davv9Uzoo sữnLPg ngườirWe9VM, Nw45Lpbất chợtNw45Lp vv9Uzonhịn vv9Uzokhông đượcNw45Lp phìvv9Uzo cười.

Đã biếtvv9Uzo bảLPn thrWe9VMân anNw45Lph mLPới rWe9VMlà ngưLPời ‘nvv9Uzohu cầuLP đượLPc thỏvv9Uzoa mãNw45Lpn’ sNw45Lpuốt cả mộtLP tLPuần vv9Uzorồi, cóNw45Lp rWe9VMcần LPphải Nw45Lpđắc ývv9Uzo nhưvv9Uzo thếvv9Uzo không!

Công vLPiệc Nw45Lpsau mộtNw45Lp kỳvv9Uzo nLPghỉ dàivv9Uzo, cũngLP khôngLP LPkhác gvv9Uzoì vLPới bình thường,rWe9VM Nw45Lphai ngưvv9Uzoời vẫnrWe9VM kLPhẩn tNw45Lprương vLPà brWe9VMận bịuNw45Lp girWe9VMống lúrWe9VMc trưrWe9VMớc. BrWe9VMạc CLPận NgNw45Lpôn vẫn cứrWe9VM nhưLP cũ,vv9Uzo Nw45Lphễ lrWe9VMao vàLPo làmvv9Uzo việvv9Uzoc làrWe9VM tựvv9Uzo tiếnvv9Uzo vrWe9VMào thếNw45Lp giớiLP trWe9VMư dvv9Uzouy củarWe9VM Nw45Lpbản thân vv9Uzomình. vv9UzoChỉ trNw45Lpừ lúcrWe9VM nghỉrWe9VM trNw45Lpưa, mộtvv9Uzo cáLPi vv9Uzoôm LPhôn dàLPi dằngvv9Uzo Nw45Lpdặc, cNw45Lpộng thêmrWe9VM trWe9VMhấp giọng rWe9VM dụ dvv9Uzoỗ rWe9VMbên tLPai cô:LP “TốNw45Lpi navv9Uzoy tivv9Uzoếp tục...”

Đến rWe9VMbuổi cLPhiều, ávv9Uzonh mặtrWe9VM trờirWe9VM Nw45Lpyên ả,rWe9VM cảvv9Uzo cănrWe9VM LPphòng yênNw45Lp tĩnhNw45Lp, Bạc vv9Uzo Cận NrWe9VMgôn nNw45Lphận đượcrWe9VM đNw45Lpiện tNw45Lphoại củavv9Uzo DoãnNw45Lp Tvv9Uzoư Kỳ.

Bởi vv9Uzovì tâvv9Uzom trWe9VMình rấtrWe9VM Nw45Lptốt, chLPo rWe9VMnên nóirWe9VM chuyệrWe9VMn vv9Uzovới chịrWe9VM cũngLP rất ônLP LPhòa vNw45Lpui vẻ:LP “CóNw45Lp vv9Uzochuyện gì,Nw45Lp cvv9Uzoô crWe9VMhị thânrWe9VM áiLP vàrWe9VM pvv9Uzohiền phứcLP cNw45Lpủa tôi?”

Tiếng cườivv9Uzo củvv9Uzoa vv9UzoDoãn Tưvv9Uzo KỳNw45Lp rấtvv9Uzo dịuNw45Lp dàngvv9Uzo, vốvv9Uzon drWe9VMĩ chrWe9VMị grWe9VMọi điện thoạirWe9VM đếNw45Lpn lNw45Lpà mrWe9VMuốn gọiLP BLPạc Cậnvv9Uzo LPNgôn thánNw45Lpg rWe9VMsau LPcùng cLPhị trởLP rWe9VMvề Nw45LpMỹ đểLP vv9Uzoăn mừrWe9VMng lễ GiángNw45Lp Sinh.

“Thân thểLP củvv9Uzoa brWe9VMa cLPậu gLPần đârWe9VMy kNw45Lphông đNw45Lpược tốvv9Uzot lắm.Nw45Lp” ChNw45Lpị nóivv9Uzo: “Tôi crWe9VMho rằvv9Uzong cậuvv9Uzo nêNw45Lpn vv9Uzotrở vềLP mộLPt chuyến.”

Bạc CậnLP Ngôvv9Uzon LPsuy nghĩNw45Lp mộtrWe9VM látvv9Uzo, đáp:vv9Uzo “Ok.vv9Uzo TrWe9VMôi sẽNw45Lp crWe9VMùng vềvv9Uzo với GiảnLP rWe9VMDao, chịLP đrWe9VMặt sẵnLP vvv9Uzoé máyrWe9VM bNw45Lpay gửivv9Uzo quNw45Lpa đây.”

Đầu drWe9VMây bênNw45Lp kirWe9VMa Dvv9Uzooãn Tưvv9Uzo Nw45LpKỳ drWe9VMừng LPmột crWe9VMhút: “CậLPu xvv9Uzoác rWe9VMđịnh muốn mNw45Lpang bạnrWe9VM gáiNw45Lp vv9Uzotrở vv9Uzovề ưLP? CậLPu biếtrWe9VM vv9Uzochú BạcrWe9VM luôvv9Uzon LPhi vọLPng cậuNw45Lp tìmLP mộtNw45Lp tiểLPu thưrWe9VM môn vv9Uzođăng hrWe9VMộ vv9Uzođối Nw45Lpở vv9Uzobên Mỹvv9Uzo mLPà, tvv9Uzoư tưởngNw45Lp củarWe9VM chLPú ấyrWe9VM quáLP bảorWe9VM thủ,LP tôivv9Uzo cũngvv9Uzo khôLPng tLPán đồng. rWe9VMNhưng rWe9VMgần đârWe9VMy tLPhân thvv9Uzoể củarWe9VM cvv9Uzohú ấrWe9VMy khôrWe9VMng tNw45Lpốt, cậuvv9Uzo xrWe9VMác đrWe9VMịnh muốLPn LPlàm nhNw45Lpư thế?”

Bạc CLPận Nw45LpNgôn crWe9VMười nhạtLP: “Đóvv9Uzo LPlà vNw45Lpấn đLPề củaNw45Lp ôNw45Lpng ấyLP, LPcó liNw45Lpên quan gìrWe9VM tớirWe9VM LPtôi đrWe9VMâu? KểrWe9VM từrWe9VM vv9Uzolúc trWe9VMôi LPlựa rWe9VMchọn trườngvv9Uzo rWe9VMđại họcNw45Lp đNw45Lpến girWe9VMờ, ôvv9Uzong vẫn luônvv9Uzo lấvv9Uzoy Nw45Lplý Nw45Lpdo svv9Uzoức khỏerWe9VM đrWe9VMể urWe9VMy hivv9Uzoếp. Đươngvv9Uzo LPnhiên lLPà chưNw45Lpa từnvv9Uzog LPthành cvv9Uzoông. Nw45LpTôi thvv9Uzoấy rất kNw45Lpỳ quáNw45Lpi khNw45Lpi vv9Uzochị vv9Uzolại đerWe9VMm Nw45Lploại chuyvv9Uzoện nàvv9Uzoy vv9Uzonhắc đếnNw45Lp Nw45Lpnhư mộrWe9VMt vấnrWe9VM đề.”

Doãn LPTư KỳNw45Lp: “..rWe9VM. ĐượrWe9VMc rồi.”Nw45Lp Cvv9Uzoúp điệvv9Uzon thoạNw45Lpi, chvv9Uzoị némvv9Uzo đLPiện thLPoại lên bàrWe9VMn, yêvv9Uzon lặngrWe9VM trvv9Uzoong cvv9Uzohốc látLP, cvv9Uzohị lvv9Uzoại cầmNw45Lp lvv9Uzoên, gọiLP điệnvv9Uzo LPcho rWe9VMvị hônrWe9VM phrWe9VMu: “Hi, tốiLP Nw45Lpnay LPđi đâuNw45Lp ănrWe9VM cvv9Uzoơm đây?”

Phía bêNw45Lpn nvv9Uzoày, BNw45Lpạc CLPận Ngôvv9Uzon LPcũng quăngrWe9VM đNw45Lpiện thoạirWe9VM Nw45Lpsang mộrWe9VMt bên, ngrWe9VMước vv9Uzomắt nhìnLP GirWe9VMản vv9UzoDao rWe9VMở rWe9VMđối diện.

Giản rWe9VMDao cNw45Lpũng nhìrWe9VMn anNw45Lph: “AnhNw45Lp mLPuốn rWe9VMmang rWe9VMem trởLP vềLP MỹNw45Lp sao?”

“Chúng trWe9VMa LPcó tvv9Uzohể trWe9VMrải qrWe9VMua mộtNw45Lp Nw45Lpkỳ nNw45Lpghỉ vv9UzoGiáng SrWe9VMinh vurWe9VMi vẻ. KhônrWe9VMg bịrWe9VM rWe9VMbất kvv9Uzoỳ vv9Uzoai quvv9Uzoấy Nw45Lprầy.” rWe9VMAnh Nw45Lpthong thảvv9Uzo uLPng duNw45Lpng nói.

Có lẽNw45Lp dvv9Uzoo gNw45Lpiọng điệLPu vv9Uzotrầm thvv9Uzoấp lộNw45Lp LPrõ mêrWe9VM hoặc,LP GrWe9VMiản rWe9VMDao LPtự nhiên ngNw45Lphĩ savv9Uzoi rWe9VMlệch đi.LP KhLPông bịLP bấtNw45Lp rWe9VMkỳ aNw45Lpi quấyLP rầNw45Lpy, trWe9VMrong đầuNw45Lp aNw45Lpnh nhấtNw45Lp địnrWe9VMh làrWe9VM nhớ đếnrWe9VM chuyệrWe9VMn vv9Uzokia rồi.

Ngay lLPúc côrWe9VM khLPinh bỉrWe9VM anrWe9VMh, LPlại Nw45Lpnghe Nw45Lpanh LPvui vvv9Uzoẻ nóiLP: “NếuLP vv9Uzonhư em bNw45Lpằng lòNw45Lpng, anLPh sNw45Lpẽ LPđưa eNw45Lpm đvv9Uzoến rWe9VMmột vv9Uzosố nơi,rWe9VM anvv9Uzoh nvv9Uzoghĩ nLPhững nơiLP màvv9Uzo anLPh thícvv9Uzoh, em nrWe9VMhất địnhLP vv9Uzocũng sẽLP rấvv9Uzot thíchNw45Lp thú.”

Giản Dvv9Uzoao hơiNw45Lp sữNw45Lpng sờ.

“Vâng, eNw45Lpm đươngLP nhiLPên lrWe9VMà bằngrWe9VM lNw45Lpòng rồi,LP Nw45Lpem rấtrWe9VM muốnNw45Lp đi.”

Thì rWe9VMra làvv9Uzo vậy.rWe9VM Nw45LpAnh chỉrWe9VM đNw45Lpơn vv9Uzothuần muNw45Lpốn vv9Uzochia sẻLP nhữnrWe9VMg nơrWe9VMi yNw45Lpêu thích vớiLP côNw45Lp mLPà thôi.rWe9VM AnLPh chànvv9Uzog nLPày thườNw45Lpng khNw45Lpiến ngườiLP LPta mềmrWe9VM lòngNw45Lp trorWe9VMng lúc khôngNw45Lp LPđể ý.

Bạc CậnLP Ngvv9Uzoôn nghrWe9VMe đượcLP rWe9VMcâu trảNw45Lp rWe9VMlời krWe9VMhẳng vv9Uzođịnh, đưrWe9VMơng rWe9VMnhiên là vôLP cùngrWe9VM hLPài lrWe9VMòng, aLPnh cvv9Uzohỉ cườivv9Uzo nhNw45Lpẹ rồiNw45Lp vùiLP đLPầu rWe9VMvào crWe9VMông việc.

Hai ngườNw45Lpi đềuNw45Lp khôngNw45Lp nóLPi cvv9Uzohuyện nữarWe9VM, khvv9Uzoông Nw45Lpkhí tvv9Uzorong phòng làLPm việNw45Lpc dườnrWe9VMg nLPhư cNw45Lpó mLPột dòngLP kLPhí mềrWe9VMm mạvv9Uzoi dNw45Lpịu dLPàng đangNw45Lp vv9Uzochuyển động.

Chính vrWe9VMào lvv9Uzoúc LPnày, mộtNw45Lp tiếvv9Uzong gLPõ cửaNw45Lp nhaNw45Lpnh gọvv9Uzon vavv9Uzong lêLPn, haiLP người đồnNw45Lpg thờrWe9VMi nNw45Lpgẩng đầu,rWe9VM LPnhìn thấvv9Uzoy độivv9Uzo trưởngvv9Uzo độrWe9VMi vv9Uzocảnh sátNw45Lp cầmNw45Lp mộtrWe9VM tậprWe9VM tLPư lLPiệu, vẻ mặNw45Lpt ngNw45Lphiêm trLPọng rWe9VMbước vào.

“Giáo sư,Nw45Lp cNw45Lpó mộtrWe9VM vụvv9Uzo ánLP rLPất kỳvv9Uzo qNw45Lpuái, bLPên phíaLP Bộvv9Uzo CônrWe9VMg avv9Uzon vv9Uzomuốn để vv9Uzocậu xvv9Uzoem thử.”

Tâm tìnrWe9VMh GiảnNw45Lp DaNw45Lpo khẩnNw45Lp trươnLPg, gưrWe9VMơng Nw45Lpmặt BạcNw45Lp CậnLP NNw45Lpgôn lạivv9Uzo lộ raNw45Lp vvv9Uzoẻ bìnhNw45Lp rWe9VMđạm thườLPng cóvv9Uzo: “ĐượrWe9VMc thôi.”

Đội trưởngvv9Uzo rWe9VMđội rWe9VMcảnh sávv9Uzot Nw45Lpnói tiếpNw45Lp: “BLPảy nvv9Uzogày rWe9VMQuốc khánhrWe9VM, ở Nw45Lp năm rWe9VMthành Nw45Lpphố tNw45Lprong cảNw45Lp nNw45Lpước, phárWe9VMt sinNw45Lph cáNw45Lpc vụNw45Lp rWe9VMán phNw45Lpóng hNw45Lpỏa tạorWe9VM thànhNw45Lp thương vongvv9Uzo LPrất lớvv9Uzon cLPho ngườirWe9VM vvv9Uzoà tàivv9Uzo sLPản. HunLPg thNw45Lpủ củaLP vv9Uzonhững vrWe9VMụ ánvv9Uzo này,Nw45Lp đềuLP chếtNw45Lp trong biểrWe9VMn lửa,rWe9VM cNw45Lpũng cNw45Lpó đểNw45Lp lạiLP LPdi thư.LP NhNw45Lpưng chúnNw45Lpg tôvv9Uzoi phátrWe9VM LPhiện Nw45Lpra mộtLP hirWe9VMện tượnvv9Uzog không bìnhNw45Lp thường,Nw45Lp rWe9VMsau vv9Uzokhi thrWe9VMống kêrWe9VM prWe9VMhát hiện:vv9Uzo NămNw45Lp LPvụ ánvv9Uzo nàyLP, đềuvv9Uzo dùnvv9Uzog mộtLP loạiNw45Lp khí đốtvv9Uzo Nw45Lpgiống nhvv9Uzoau, bậtLP lửaNw45Lp LPgiống LPnhau. LPTrong đvv9Uzoó córWe9VM rWe9VMba vvv9Uzoụ áLPn lắrWe9VMp đặtLP tranrWe9VMg bị kípvv9Uzo nrWe9VMổ, vv9Uzomà LPnhững travv9Uzong bịLP LPnày lạiNw45Lp cùngNw45Lp mộtrWe9VM loại.”

Bạc vv9UzoCận NgNw45Lpôn LPđã vv9Uzođứng lênvv9Uzo, tiếNw45Lpp LPnhận tưrWe9VM liệuLP tNw45Lprên vv9Uzotay avv9Uzonh ta, nhanrWe9VMh chóLPng Nw45Lpxem lvv9Uzoướt quaNw45Lp, đôiLP mắtLP rWe9VMhẹp dàiLP vv9Uzonhất thờLPi lNw45Lpóe sáng.

“Quả nhiên..Nw45Lp. LPlà mộtLP vụLP Nw45Lpán rấtvv9Uzo LPthú vị.”

***

Câu chuyện nvv9Uzohỏ sốvv9Uzo 8

Trung thurWe9VM, Bạcvv9Uzo CậnLP NgônLP rWe9VMtrả lờiNw45Lp câuNw45Lp hvv9Uzoỏi củvv9Uzoa độcNw45Lp giả.

Lão Mặc:vv9Uzo Nw45LpXin crWe9VMhào mọNw45Lpi ngưvv9Uzoời, tronrWe9VMg nLPgày hvv9Uzoội Truvv9Uzong thNw45Lpu hôm nNw45Lpay, cNw45Lphúng trWe9VMôi mờiLP BạLPc CrWe9VMận Nw45LpNgôn tiênrWe9VM sinrWe9VMh rWe9VMđến trLPước màNw45Lpn hìnhvv9Uzo, trảrWe9VM lNw45Lpời nLPhững vấnrWe9VM đề củNw45Lpa mọirWe9VM ngườrWe9VMi. ĐưLPơng nhiêrWe9VMn bNw45Lpởi vìrWe9VM LPbuổi tốrWe9VMi anvv9Uzoh Nw45Lpấy Nw45Lpcòn córWe9VM chvv9Uzouyện kNw45Lphác (mọi ngLPười brWe9VMiết Nw45Lplà gìNw45Lp màNw45Lp), chLPo nNw45Lpên rWe9VMchỉ cNw45Lpó thểrWe9VM nánLP lạivv9Uzo mấyLP phLPút. MờiNw45Lp mọrWe9VMi ngưNw45Lpời nhanh chóNw45Lpng đặNw45Lpt cLPâu hỏi!

Bạc Cvv9Uzoận NgônNw45Lp: CôLP vv9Uzođã lãnLPg pNw45Lphí mấtvv9Uzo nărWe9VMm phútLP rồi.

Lão MặLPc: ...Vvv9Uzoấn đvv9Uzoề đầuvv9Uzo tiên:vv9Uzo Tốivv9Uzo LPqua LPlàm mấLPy lần?Nw45Lp Nw45LpNhững vấn đềrWe9VM rWe9VMsau đâyNw45Lp đềuNw45Lp lrWe9VMà vv9Uzodo cNw45Lpác đvv9Uzoộc giảvv9Uzo đrWe9VMặt rWe9VMcâu hrWe9VMỏi tLPhông vv9Uzoqua QrWe9VMQ củavv9Uzo lãLPo MặcrWe9VM. ONw45Lpan cóvv9Uzo đầu nợrWe9VM rWe9VMcó chủ,Nw45Lp khNw45Lpông liêLPn LPquan rWe9VMgì đNw45Lpến lNw45Lpão MặcLP đâu.

Bạc CậnrWe9VM Nw45LpNgôn: BNw45Lpốn lần.LP KLPhông tínhvv9Uzo vv9Uzolần đầvv9Uzou tiên.

Lão MặcLP: Tạivv9Uzo savv9Uzoo LPkhông tírWe9VMnh lLPần đầuvv9Uzo tiên?

Bạc CậnNw45Lp NgôLPn: LPCô cvv9Uzoó thểLP rWe9VMim vv9Uzolặng đượrWe9VMc rồvv9Uzoi, vấrWe9VMn đvv9Uzoề trWe9VMiếp theo.

Lão LPMặc: ...VrWe9VMấn đềrWe9VM thNw45Lpứ vv9Uzohai: ThịrWe9VMt ănvv9Uzo ngNw45Lpon Nw45Lpkhông? vv9UzoTần suấtNw45Lp sau rWe9VMnày nhvv9Uzoư thLPế nào?

Bạc CLPận vv9UzoNgôn (mỉmNw45Lp cười)rWe9VM: vv9UzoĐây rWe9VMlà mNw45Lpột vấnvv9Uzo đềrWe9VM rấtvv9Uzo LPhay. vv9UzoTôi cảm thLPấy vvv9Uzoô cùngvv9Uzo vv9Uzohoàn mỹ,vv9Uzo tNw45Lpần suấtLP vv9Uzosẽ vv9Uzotùy thrWe9VMuộc vàovv9Uzo tâNw45Lpm tìnNw45Lph, nhưnLPg mỗLPi ngàyvv9Uzo đềurWe9VM sẽ làm.

Lão MNw45Lpặc: Cậvv9Uzou cảmrWe9VM thvv9Uzoấy lúcvv9Uzo vv9Uzonào tvv9Uzohì GNw45Lpiản Dvv9Uzoao đángrWe9VM yêurWe9VM nhất?

Bạc CậnNw45Lp NrWe9VMgôn: ỞrWe9VM dưvv9Uzoới xrWe9VMu thếvv9Uzo củarWe9VM horvv9Uzomone trWe9VMhì brWe9VMất cứrWe9VM lúLPc nvv9Uzoào trong mắtLP tNw45Lpôi cvv9Uzoô LPấy cũNw45Lpng LPđều dễNw45Lp trWe9VMhương cả.LP Độcvv9Uzo giảvv9Uzo hỏivv9Uzo vấvv9Uzon đềvv9Uzo LPnày LPrõ rànNw45Lpg là cvv9Uzoon gái,LP rWe9VMthiếu sựvv9Uzo rWe9VMhiểu biếtrWe9VM đốiNw45Lp vrWe9VMới đànvv9Uzo ônrWe9VMg. ĐLPề nghLPị điNw45Lp đọcvv9Uzo thêNw45Lpm mấyrWe9VM quyểnNw45Lp sáLPch về LPsự tươngvv9Uzo Nw45Lptác giNw45Lpữa Nw45Lpcon LPtrai vàrWe9VM cvv9Uzoon gái.

Lão Mvv9Uzoặc: vv9Uzo... KhụLP khrWe9VMụ, lầvv9Uzon đầurWe9VM tiênvv9Uzo LPbao lâu?

Bạc Cậnvv9Uzo LPNgôn (lạnhrWe9VM lùLPng Nw45Lpnhìn mànLP rWe9VMhình mộtrWe9VM cávv9Uzoi): CrWe9VMô LPtrước khi đặNw45Lpt rWe9VMcâu hỏivv9Uzo khvv9Uzoông córWe9VM vv9Uzomang LPtheo LPEQ saorWe9VM? HLPay lrWe9VMà crWe9VMố ýNw45Lp murWe9VMốn khiêurWe9VM khích?

Lão MNw45Lpặc: ..rWe9VM. LPKhụ khNw45Lpụ vấnNw45Lp đềvv9Uzo tiếLPp vv9Uzotheo... (hộcLP mávv9Uzou) LầnLP đầu tvv9Uzoiên vv9Uzocảm giácNw45Lp nhLPư LPthế nào?

Bạc CậLPn NNw45Lpgôn (yêLPn lNw45Lpặng mộvv9Uzot lát)vv9Uzo: TrênLP Nw45Lpthực tế,Nw45Lp tôiNw45Lp khrWe9VMông ngại rờiNw45Lp khỏNw45Lpi qvv9Uzouyển sávv9Uzoch nàyvv9Uzo rWe9VMcủa côLP, kLPhông thèLPm đảmrWe9VM nhiệmLP vv9Uzovai nvv9Uzoam chírWe9VMnh nữa.

Lão Mặc:vv9Uzo TôiNw45Lp sarWe9VMi rLPồi! KhLPông rWe9VMdám nữarWe9VM đâu,Nw45Lp vvv9Uzoấn đềLP tiếprWe9VM theNw45Lpo! Muốn srWe9VMinh coLPn không?

Bạc CậrWe9VMn Ngvv9Uzoôn: Khvv9Uzoông cóvv9Uzo hứnLPg LPthú, khônvv9Uzog muNw45Lpốn sinh.

Lão Mặcvv9Uzo: LPKhông rWe9VMsinh thLPì khôngLP sinvv9Uzoh, drWe9VMù LPsao cũrWe9VMng khôngLP dNw45Lpo vv9Uzocậu quyết định...

Bạc Cậnvv9Uzo rWe9VMNgôn: Nw45LpCô nóiLP cáLPi gì?

Lão MặcLP: KrWe9VMhông cóvv9Uzo rWe9VMgì kNw45Lphông córWe9VM grWe9VMì. VấnrWe9VM đrWe9VMề rWe9VMtiếp theNw45Lpo, nLPgày hôm sauNw45Lp LPcó pvv9Uzohải GiảLPn DaLPo LPkhông rWe9VMdậy nrWe9VMổi không?

Bạc CậnLP NgôrWe9VMn (rWe9VMcuối cùnNw45Lpg cũngNw45Lp mỉmNw45Lp cườvv9Uzoi): ĐưrWe9VMơng nhiêNw45Lpn. LPTuy rằng cLPô ấyNw45Lp khônLPg bằLPng Nw45Lplòng LPthừa nhậLPn cLPhuyện này.

Lão MLPặc: Ávv9Uzop dụvv9Uzong biệnLP pvv9Uzoháp tLPránh tharWe9VMi nhNw45Lpư trWe9VMhế nào?

Bạc vv9UzoCận Nw45LpNgôn: Hômvv9Uzo vv9Uzoqua LPtránh thavv9Uzoi bằngvv9Uzo cáchvv9Uzo brWe9VMắn bvv9Uzoên ngoàiNw45Lp, BCS... HNw45Lpai lvv9Uzooại LPnày tôrWe9VMi đLPều khrWe9VMông thírWe9VMch, nLPếu rWe9VMso sánvv9Uzoh thrWe9VMì sNw45Lpau nàLPy LPsẽ thiênrWe9VM vrWe9VMề Nw45Lpbắn bên ngvv9Uzooài hơn.

Lão Mặcvv9Uzo: ThậLPt vv9Uzotrực Nw45Lptiếp... MurWe9VMốn Nw45Lpcó mấyLP đứaNw45Lp corWe9VMn... LPXin vv9Uzolỗi bị trùngvv9Uzo lặvv9Uzop rồi.

Bạc CậNw45Lpn Ngôn:LP KhônrWe9VMg rWe9VMđứa. Vvv9Uzoấn đrWe9VMề tiếNw45Lpp theo!

Lão Mặc:LP CNw45Lpó sợrWe9VM cvv9Uzohết không?

Bạc CậnrWe9VM LPNgôn: NLPói LPthừa, khôngrWe9VM sợLP. VrWe9VMới trWe9VMrí thôrWe9VMng mLPinh củaLP tôi thNw45Lpì muốnvv9Uzo trWe9VMôi chếNw45Lpt cũrWe9VMng rấtNw45Lp khó.

Lão MrWe9VMặc: .rWe9VM.. ĐrWe9VMây làLP lvv9Uzoogic Nw45Lpgì chứLP... LPThật hỗnLP loạn..Nw45Lp. VrWe9VMấn đề tiếpNw45Lp theorWe9VM: ĐNw45Lpối vớivv9Uzo vv9Uzochị gNw45Lpái cNw45Lpó vv9Uzocách ngrWe9VMhĩ nNw45Lphư thếLP nào?

Bạc CậLPn NgônrWe9VM: NgườrWe9VMi thânLP quaNw45Lpn hệLP sơLP sơ.

Lão MặNw45Lpc: (DoãnrWe9VM Tưvv9Uzo vv9UzoKỳ, xivv9Uzon tvv9Uzoự cLPầu phúcvv9Uzo chrWe9VMo mìnhrWe9VM nhiềNw45Lpu nhiều đi.)Nw45Lp GiảNw45Lpn vv9UzoDao cvv9Uzoó LPnhiều ngườivv9Uzo áNw45Lpi rWe9VMmộ nhưLP vậyrWe9VM, LPanh LPdự LPđịnh đvv9Uzoối pLPhó thvv9Uzoế nào?

Bạc Cvv9Uzoận NgônrWe9VM: Tvv9Uzoại sNw45Lpao rWe9VMtôi phảrWe9VMi đốiNw45Lp phóLP bọnrWe9VM Nw45Lphọ? NrWe9VMhững têrWe9VMn đàLPn ông đNw45Lpó từLP đầuLP đếnrWe9VM crWe9VMhân đềuLP viếtNw45Lp đrWe9VMầy rWe9VMhai LPtừ Nw45Lpngu xuẩn.

Lão MrWe9VMặc: ÀNw45Lp! Đàivv9Uzo từLP chỗvv9Uzo nNw45Lpày xuấtLP hiệLPn rLPồi! VLPấn đềvv9Uzo tiếvv9Uzop theo, tNw45Lphích nhNw45Lpất bộNw45Lp phLPận nàoLP củrWe9VMa rWe9VMGiản Dao?

Bạc CLPận NgNw45Lpôn (lạrWe9VMi cười):vv9Uzo Đvv9Uzoôi mắt.

Lão Nw45LpMặc: ThậtLP thuầnNw45Lp Nw45Lpkhiết! Nw45LpHôm LPnay LPlà TrunLPg thrWe9VMu, cNw45Lpòn cóLP độc giảrWe9VM hỏvv9Uzoi cậuvv9Uzo tvv9Uzohích rWe9VMăn bánhvv9Uzo LPTrung thvv9Uzou nLPhân gì?

Bạc CậnNw45Lp NgônLP: NhNw45Lpân anvv9Uzoh vv9Uzođào kiểuLP rWe9VMPháp. GNw45Lpiản DLPao cũnLPg thích ăn.

Lão LPMặc: LPOk, rWe9VMvấn đềLP cuốvv9Uzoi cùngrWe9VM. VàrWe9VMo vv9Uzolúc LPcái rWe9VMgì vv9Uzođó đvv9Uzoó, arWe9VMnh nói nhữnvv9Uzog gì?

Bạc CrWe9VMận rWe9VMNgôn: TrWe9VMuy rNw45Lpằng cLPô nrWe9VMói khôngvv9Uzo rõNw45Lp, nhưLPng tôLPi nghLPĩ LPtôi hiểu rWe9VMý Nw45Lpcủa côLP rồi.vv9Uzo TLPôi thLPừa Nw45Lpnhận, lLPúc đạtLP Nw45Lptới Nw45Lpcao Nw45Lptrào, tLPư dvv9Uzouy củarWe9VM LPtôi sảnrWe9VM sinhNw45Lp ra crWe9VMhút hỗnNw45Lp lvv9Uzooạn trorWe9VMng mộtvv9Uzo Nw45Lplúc, vv9Uzonên vv9Uzokhông hềvv9Uzo nórWe9VMi vv9Uzogì. Nhưvv9Uzong cNw45Lpô biếtrWe9VM Nw45Lplà, tốcrWe9VM độ tưrWe9VM vv9Uzoduy củaLP trWe9VMôi vôrWe9VM cùngLP nhavv9Uzonh, lúcrWe9VM đNw45Lpó crWe9VMó rấtvv9Uzo nhvv9Uzoiều từrWe9VM lướvv9Uzot qurWe9VMa đầLPu tôi.

Lão Mặc:Nw45Lp VírWe9VM dvv9Uzoụ như?

Bạc CậnrWe9VM NgôLPn: vv9UzoVí dụvv9Uzo nrWe9VMhư Svv9Uzoo grearWe9VMt, Unbvv9Uzoelievable, vv9UzoI vv9Uzoam frWe9VMucking her cùNw45Lpng rWe9VMvới LPI loNw45Lpve Nw45Lpher sNw45Lpo much.

Lão MặcLP: VừaNw45Lp vv9Uzomuốn cười...LP vNw45Lpừa Nw45Lpcảm động..Nw45Lp. Ovv9Uzok, vấnLP đềvv9Uzo cuốiNw45Lp cùng, tếNw45Lpt Truvv9Uzong LPthu, cóLP murWe9VMốn nóivv9Uzo gìLP vLPới mọiNw45Lp ngLPười không?

Bạc LPCận NgLPôn vv9Uzo(trầm tNw45Lpư mLPột lLPát): Khvv9Uzoông cóNw45Lp gìNw45Lp đểvv9Uzo nói.

Lão rWe9VMMặc: CậLPu, cNw45Lpậu! Cậuvv9Uzo kvv9Uzohông chúcrWe9VM mọirWe9VM LPngười TrNw45Lpung tLPhu vLPui vẻ, cảLP nhàNw45Lp đoNw45Lpàn viLPên, tôirWe9VM krWe9VMhông đểrWe9VM chvv9Uzoo cậvv9Uzou rWe9VMăn thịvv9Uzot nữa.

Bạc CậnNw45Lp rWe9VMNgôn (lNw45Lpại lLPần nữLPa lạnhNw45Lp lùnrWe9VMg kLPhinh bvv9Uzoỉ trWe9VMác giLPả, cuối cùngrWe9VM bịrWe9VM évv9Uzop phảivv9Uzo rWe9VMquay vềrWe9VM phívv9Uzoa mànLP hình):Nw45Lp OkLP, Nw45LpTrung rWe9VMthu vNw45Lpui vẻLP, cảLP nhàLP đNw45Lpoàn viêNw45Lpn. Tạm biệt.