Báo ân cái đầu ngươi ý! - Chương 30

Chương hxV530: YêhxV5u quái?

Đêm khuyhxV5a yê2S6Jn tĩnh,crEN BạhxV5ch TốRQpp Trin2S6Jh lẳng2S6J lặngRQpp 2S6Jhộ hxV5pháp chcrENo HứJnqWa TiênRQpp, nhìn2S6J khxV5huôn mặt2S6J đcrENỏ hcrENồng khhxV5á RQppthường c2S6Jủa ngư2S6Jời crENtrên giườcrENng kRQppia, đáycrEN mắtcrEN hxV5hắn hiện2S6J lê2S6Jn ýcrEN c2S6Jười ôRQppn n2S6Jhu. CRQppúi đầuRQpp nh2S6Jìn taRQppy mcrENình, rồihxV5 vươnhxV5 rhxV5a JnqWnắm thJnqWật chặt.JnqW CảhxV5 đ2S6Jời nàyJnqW, c2S6Jó lẽJnqW cũRQppng sJnqWẽ kh2S6Jông buôhxV5ng tay.

 

Mãi ccrENho đếcrENn crENkhi hừng2S6J scrENáng, crENHứa TJnqWiên mớihxV5 RQppmơ mhxV5ơ màcrENng mà2S6Jng tỉnh2S6J crENlại. hxV5Vừa hxV5mở mắtRQpp liền2S6J thấyhxV5 crENBạch 2S6JTố TrcrENinh crENđang đợi2S6J bênRQpp người.

“Tiểu Bạch.”RQpp HứacrEN TiêhxV5n mỉhxV5m cười,hxV5 c2S6Jảm gcrENiác vừ2S6Ja tRQppỉnh dậycrEN liềnJnqW thấcrENy ThxV5iểu Bạc2S6Jh thậtRQpp tốt.

“Cảm thấhxV5y crENthế nhxV5ào?” BạchRQpp TJnqWố hxV5Trinh đỡcrEN HứaRQpp T2S6Jiên 2S6Jngồi dậhxV5y hỏi.

“Ừm...” 2S6JHứa TiêncrEN cảmhxV5 nhhxV5ận JnqWthân tcrENhể cRQppủa mình,crEN crENso 2S6Jsánh, có2S6J chJnqWút kiJnqWnh ngạchxV5 RQppmở miệ2S6Jng, “CảRQppm gcrENiác hxV5thân thể2S6J thậcrENt giốJnqWng nhRQppư hxV5so vớicrEN trướchxV5 kcrENia nhẹJnqW hRQppơn rấtcrEN 2S6Jnhiều, cRQppó thJnqWể nghRQppe đượchxV5 âm2S6J than2S6Jh rấtRQpp x2S6Ja bRQppên ng2S6Joài, hxV5còn nhạJnqWy béJnqWn hcrENơn tRQpprước khxV5ia nữa.”

“Ừ, thếJnqW thxV5hì tốJnqWt.” BạJnqWch crENTố 2S6JTrinh nhànhxV5 2S6Jnhạt crENgật đầcrENu, JnqW“Kế thxV5iếp thxV5a JnqWsẽ RQpptừ t2S6Jừ dJnqWạy nàngRQpp mộtcrEN chJnqWút phhxV5áp thuật.”

“Sau nàyRQpp 2S6Jta cũRQppng cJnqWó thểRQpp ba2S6Jy scrENao?” HứacrEN hxV5Tiên hahxV5i mắt2S6J sáhxV5ng ngờiRQpp, hưngcrEN phRQppấn hỏi.

“Dĩ nhiêncrEN cócrEN thRQppể.” BạchhxV5 ThxV5ố T2S6Jrinh gậtRQpp đầRQppu. NhìRQppn RQppbộ dJnqWạng kíchxV5h độncrENg RQppcủa HứRQppa Tiên,RQpp tronJnqWg lòng2S6J khhxV5ông khỏihxV5 bu2S6Jồn cười.

Hứa Tiê2S6Jn kí2S6Jch độncrENg xonhxV5g, lúcJnqW nàhxV5y mớ2S6Ji nhớhxV5 tớiRQpp thxV5ình 2S6Jcảnh bâJnqWy gJnqWiờ. LươcrENng vươnJnqWg pcrENhủ JnqWkia chhxV5ắc 2S6Jlà kcrENhông thểJnqW trởRQpp hxV5lại rhxV5ồi, nRQpphư vậcrENy trởJnqW JnqWvề trấnhxV5 RQppGiang đi.

“Ta nhRQppớ tiểuRQpp ThcrENanh, hxV5con RQppcua nhỏ2S6J cùhxV5ng mấyRQpp ngưJnqWời nhxV5hà thxV5ỷ JnqWtỷ quá.”2S6J HứaRQpp Tiên2S6J crENtựa vàJnqWo tronJnqWg 2S6Jngực BạccrENh TRQppố TrJnqWinh 2S6Jnhẹ nhhxV5àng nói.

“Ừ, vậyhxV5 tcrENhì đRQppi T2S6Jrấn Giang.crEN” BạcRQpph ThxV5ố TrinJnqWh đồnhxV5g ý.

“Vậy LươngRQpp vươncrENg phủ2S6J bêncrEN 2S6Jkia...” HứRQppa TiêRQppn 2S6Jtới tớiRQpp cá2S6Ji văRQppn tcrENhư điềuRQpp JnqWphái kia.

“Cái nRQppày kh2S6Jông 2S6Jcần lJnqWo lắcrENng, RQppta đhxV5i một2S6J c2S6Jhuyến JnqWlà được.”2S6J RQppBạch TcrENố TriRQppnh đãJnqW scrENớm chxV5ó tcrENính toán,JnqW đcrENem vRQppăn thhxV5ư đhxV5iều phảicrEN sửa2S6J lRQppại crENlà xonghxV5. ChuyhxV5ện RQppcủa thcrENế tụcJnqW không2S6J JnqWthể nhúngRQpp crENtay quáhxV5 nhiều,crEN nếJnqWu khôcrENng JnqWsẽ có2S6J ảhxV5nh hưởng.

“Ừ.” HứaJnqW ThxV5iên hxV5cao 2S6Jhứng gậJnqWt hxV5đầu, có2S6J ThxV5iểu BcrENạch ởcrEN đâ2S6Jy, JnqWhình 2S6Jnhư tấtJnqW c2S6Jả đều2S6J JnqWkhông phảicrEN lJnqWà v2S6Jấn đềRQpp khóRQpp kh2S6Jăn nữa.

“Đi ChxV5ô JnqWTô hxV5trước.” BạchcrEN TốcrEN ThxV5rinh hxV5ôm chầmhxV5 lấyhxV5 HứhxV5a 2S6JTiên, trựRQppc tRQppiếp bacrENy lêncrEN trời.

Đi tcrENới hxV5căn n2S6Jhà crENở C2S6Jô ThxV5ô, TiểhxV5u TcrENhanh cù2S6Jng 2S6JTiểu chíncrENh tcrENhái chấRQppn động,RQpp chạyhxV5 r2S6Ja JnqWnghênh đóncrEN JnqWbọn họ.RQpp Tiểu2S6J hxV5chính tháiRQpp crENvừa nhì2S6Jn tRQpphấy HRQppứa Tiên,2S6J hxV5liền kíhxV5ch độcrENng muốnRQpp RQppnhào vàocrEN trRQppong ngựRQppc nànghxV5. RQppMà H2S6Jứa TiêJnqWn c2S6Jũng cườhxV5i chucrENẩn bịRQpp 2S6Jôm nRQppó. crENAi dèhxV5 TiểuJnqW chính2S6J tRQpphái nhà2S6Jo thxV5ới trướRQppc mặt,crEN ch2S6Jỉ c2S6Jòn cáchJnqW mRQppấy tấcrENc, thJnqWì làm2S6J hxV5sao cũnhxV5g khôhxV5ng bổJnqW RQppnhào đượccrEN tRQppới ngực2S6J HứaRQpp T2S6Jiên nữa2S6J. TiểuJnqW chícrENnh tcrENhái 2S6Jủy kh2S6Juất ngẩng2S6J đầu,crEN liềnhxV5 tJnqWhấy B2S6Jạch RQppTố Tr2S6Jinh mặtcrEN lạnhJnqW, đ2S6Jang crENtúm hxV5cổ áocrEN nóJnqW lêcrENn, crENkhông JnqWcho n2S6Jó tiếnhxV5 thêm2S6J nửa2S6J bước.

“Sư phụ...crEN” crENTiểu chíhxV5nh tJnqWhái mởcrEN 2S6Jto JnqWđôi mJnqWắt đenhxV5 JnqWlóng RQpplánh rưnRQppg rưRQppng, đcrENầy ủy2S6J khcrENuất nhìn&RQppnbsp; Bạc2S6Jh TJnqWố 2S6JTrinh, kcrENháng ncrENghị hRQppành 2S6Jđộng ccrENủa hắn.

“Tiểu hàicrEN tử&nbshxV5p; mà2S6J crENhuynh cũhxV5ng ghxV5hen à.”JnqW HRQppứa RQppTiên đ2S6Jẩy taRQppy BạJnqWch TốhxV5 TrJnqWinh raJnqW, RQppmột JnqWtay 2S6Jôm lấycrEN TicrENểu chínhJnqW JnqWthái đangRQpp JnqWlã chãRQpp chựchxV5 RQppkhóc vàJnqWo 2S6Jtrong ngực.hxV5 TiểuJnqW c2S6Jhính tháRQppi nhxV5heo mắtJnqW hxV5lại, cũncrENg thRQppật chặthxV5 ôhxV5m ccrENổ HRQppứa Tiên.

“Tu luyện2S6J tJnqWhế 2S6Jnào rồi?”2S6J JnqWGiọng BhxV5ạch ThxV5ố T2S6Jrinh gicrENờ phú2S6Jt nà2S6Jy âcrENm lãnhJnqW vôcrEN cùng.

“Dạ...” TcrENiểu chín2S6Jh t2S6Jhái cóRQpp cRQpphút bốicrEN rốJnqWi, hxV5cắn cắncrEN đầu2S6J ngóRQppn crENtay, mớiJnqW yếuRQpp ớtRQpp nói,2S6J “ConhxV5 rcrENất cố2S6J gắng.”

“Vậy thìcrEN tốt.RQpp” BạcJnqWh TRQppố Tri2S6Jnh xeRQppm hxV5xét crENtu hxV5vi ThxV5iểu c2S6Jhính t2S6Jhái, th2S6Jấy sRQppo vhxV5ới trước2S6J kicrENa tiRQppnh 2S6Jtiến JnqWhơn JnqWmột ccrENhút rồiRQpp, lúhxV5c JnqWnày mcrENới RQppbỏ qRQppua c2S6Jho nó.

“Hứa JnqWTiên, ngươihxV5 hxV5có linJnqWh 2S6Jcăn rồi?”2S6J 2S6JTiểu RQppThanh vẫhxV5n khôn2S6Jg nJnqWói hxV5gì 2S6Jlúc nRQppày bỗngJnqW nhiJnqWên kinRQpph ngạ2S6Jc RQppmở miệng,crEN mớiJnqW vừhxV5a RQpprồi RQpphắn vJnqWẫn đaJnqWng quahxV5n sáJnqWt HứaJnqW TiRQppên, cảmJnqW thxV5hấy HJnqWứa TiênRQpp chxV5ó cácrENi gì2S6J đóhxV5 kha2S6Jng k2S6Jhác. hxV5Hiện tạiJnqW rốRQppt cụccrEN hi2S6Jểu đượccrEN là2S6J dcrENo đâu.

“Ừ, TiểuJnqW BạchRQpp đãRQpp tìcrENm đaRQppn RQppthảo ccrENho thxV5a crENăn đó.”RQpp HứacrEN TiêcrENn RQppcao hứcrENng nói.

“Cái gìRQpp? ChRQppỗ ncrENguy hiểmJnqW nhưhxV5 vậRQppy, đRQppại cJnqWa huynh...RQpp” TiểJnqWu Than2S6Jh khxV5inh n2S6Jgạc thấpRQpp giọnRQppg hô2S6J lên,crEN nhìcrENn vềRQpp pRQpphía BRQppạch TốRQpp Trinh.

Bạch JnqWTố ThxV5rinh lJnqWại lạn2S6Jh lùngJnqW lườm2S6J hxV5lại, đehxV5m RQppcâu nói2S6J kếRQpp ticrENếp hxV5của TiểucrEN ThxV5hanh écrENp trởJnqW về.

Hứa JnqWTiên nghxV5ơ hxV5ngác, nhì2S6Jn vềhxV5 phíRQppa v2S6Jẻ mặt2S6J RQppkhông đổiRQpp củaRQpp hxV5Bạch TốcrEN TrRQppinh, c2S6Jau mhxV5ày 2S6Jlo lcrENắng hỏiJnqW: “RQppNơi đa2S6Jn thảo2S6J hxV5sinh tr2S6Jưởng, rhxV5ất ngcrENuy hiJnqWểm có2S6J pRQpphải hJnqWay không?”

Bạch TốJnqW TrhxV5inh khôngJnqW RQppnói gì.

Hứa TiêncrEN cắnRQpp cJnqWắn môicrEN, nhJnqWìn BạchxV5h TốcrEN JnqWTrinh 2S6Jmặt RQppkhông chhxV5út t2S6Jhay đổiJnqW, nhưngRQpp troJnqWng lònghxV5 JnqWvô RQppcùng phứchxV5 tạp.crEN TiểRQppu crENBạch vì2S6J m2S6Jình crENlại mạRQppo hxV5hiểm nhRQppư vậy..hxV5. CóRQpp cảJnqWm hxV5động, lcrENo lhxV5ắng, crENcòn hxV5có sợ2S6J hãi.

“Ha hả,RQpp crENha hcrENa, vậy2S6J, vậyhxV5 HứaRQpp TRQppiên ncrENgươi phảihxV5 c2S6Jhăm chcrENỉ hxV5tu luyệncrEN đó,JnqW hxV5đừng JnqWlãng 2S6Jphí kJnqWhổ tJnqWâm của2S6J đạihxV5 cJnqWa tJnqWa.” 2S6JTiểu ThcrENanh bJnqWiết mìRQppnh nóRQppi saRQppi nóJnqWi rhxV5ồi, ngượngRQpp ngùng2S6J ccrENười cười,2S6J vộRQppi đánh2S6J tJnqWrống lảng.

“Ừ.” HứacrEN RQppTiên nặngcrEN ncrENề gật2S6J đầu,hxV5 đápRQpp ứng.

“Nàng đJnqWi crENnghỉ nJnqWgơi tRQpprước 2S6Jđi. TRQppa đRQppi xửhxV5 lhxV5ý cRQpphuyện JnqWvăn thư.”RQpp BhxV5ạch Tố2S6J TcrENrinh nóhxV5i hxV5xong khôngRQpp đợicrEN JnqWHứa ThxV5iên trJnqWả l2S6Jời, ngườiRQpp đãhxV5 JnqWbiến mấtJnqW ngJnqWay tại2S6J chỗ.

“Ngươi cóJnqW đóRQppi bụnghxV5 khxV5hông? JnqWTa chuẩncrEN bịcrEN crENđiểm 2S6Jtâm chxV5ho ngươicrEN nhaJnqW.” 2S6JTiểu ThanhxV5h RQppnhìn HứaJnqW TicrENên sữncrENg sờJnqW đứng2S6J ởJnqW tạRQppi RQppchỗ, mởcrEN miệncrENg hỏi.

“Nga, đúngRQpp lRQppà chxV5ó chúcrENt đhxV5ói bụng,2S6J tcrENa mucrENốn ăcrENn RQppsữa đậuhxV5 nàJnqWnh bRQppánh quẩy2S6J.” Hứa2S6J TihxV5ên sờJnqW JnqWsờ bụnJnqWg, JnqWlúc nJnqWày mới2S6J crENcảm thhxV5ấy cócrEN ccrENhút đói.

“Một hxV5lát nRQppữa hxV5ta r2S6Ja ngoà2S6Ji mua.”crEN 2S6JTiểu RQppThanh tứccrEN giRQppận nói.

“Thỏ crENta nucrENôi thếJnqW nàoRQpp rcrENồi, cóRQpp mậpJnqW crENhay khônghxV5?” HứcrENa TiêncrEN ôJnqWm TihxV5ểu chcrENính tháiJnqW hướng2S6J crENhậu vJnqWiện 2S6Jđi thxV5ới, “CJnqWòn crENcó, cây2S6J rụnRQppg tiền2S6J củahxV5 crENta đâuhxV5, 2S6Jlớn 2S6Jlên JnqWchút 2S6Jnào chưa?”

Tiểu TRQpphanh hxV5khóe miệncrENg 2S6Jco qcrENuắp: “C2S6Jây rụ2S6Jng tiền?”

“Chính lcrENà crENcây crENLinh ÂmhxV5 JnqWmà tcrENa JnqWcùng TcrENiểu hxV5Bạch đ2S6Ji PcrENhổ ĐhxV5à shxV5ơn lấyhxV5 vềRQpp đó.”crEN HứaJnqW TiêJnqWn kcrENhẩu khcrENí rcrENất khicrENnh bỉ.

Cây JnqWLinh Â2S6Jm l2S6Jà JnqWcây rụhxV5ng tiền...

Tiểu ThJnqWanh cRQppảm thấ2S6Jy rấtcrEN vhxV5ô lực.

Chưa t2S6Jới giữRQppa tr2S6Jưa, BạchhxV5 TRQppố TrinRQpph đRQppã trở2S6J lại.

Hứa TiJnqWên nghênh2S6J đóncrEN: “ChuyệnJnqW đềuRQpp giảihxV5 quyếtcrEN x2S6Jong rồi?”

Bạch T2S6Jố TrhxV5inh crENnhàn nRQpphạt gậtcrEN đầu:crEN “Ừ.”hxV5 ChcrENuyện đãcrEN g2S6Jiải quyế2S6Jt, nhưngcrEN lJnqWà crENkhông RQppphải hcrENắn giảJnqWi hxV5quyết. crENKhi JnqWhắn tớ2S6Ji pcrENhát hiệnRQpp LươcrENng LiêhxV5n đãcrEN đeRQppm chuyệcrENn cJnqWủa HứRQppa TiJnqWên làmJnqW xoJnqWng hếthxV5 rhxV5ồi, đãJnqW gửiJnqW RQppvăn thRQppư chcrENo ncrENàng trởJnqW vềcrEN tcrENrấn GhxV5iang. TihxV5nh thầRQppn LươncrENg LicrENên khônghxV5 đượchxV5 tốhxV5t chhxV5o lcrENắm, 2S6Jvẫn sắcrENc mặcrENt tRQppái nhợRQppt ngồiJnqW RQppở trướJnqWc 2S6Jbàn RQppđọc sá2S6Jch ncrENhìn vănhxV5 RQppthư đicrENều pháRQppi kcrENia không2S6J nócrENi gìcrEN. BấtcrEN 2S6Jquá, nhữnhxV5g thứhxV5 này,JnqW BcrENạch TốRQpp TrihxV5nh đhxV5ương nRQpphiên JnqWsẽ hxV5không đ2S6Jể chJnqWo HcrENứa 2S6JTiên biết.

“Vậy chcrENúng 2S6Jta có2S6J thểJnqW trở2S6J JnqWvề TrấhxV5n GiahxV5ng rồiJnqW?” HRQppứa TiênRQpp crENcao hứhxV5ng hxV5hỏi, crEN“Phải manRQppg th2S6Jeo thỏRQpp RQppcủa t2S6Ja, còRQppn cócrEN hxV5cây rụngRQpp tiề2S6Jn RQppcủa t2S6Ja nữa.2S6J VềhxV5 đếnJnqW hxV5nhà thxV5ỷ tỷ2S6J nJnqWhìn thấhxV5y chúngcrEN JnqWta nhấcrENt địnhRQpp sẽcrEN rấtJnqW cacrENo hứng.”

Bạch TốRQpp TJnqWrinh 2S6Jvừa ngcrENhe cây2S6J rụnghxV5 t2S6Jiền cũnJnqWg biếthxV5 JnqWHứa TihxV5ên crENám JnqWchỉ cJnqWái gì,2S6J hxV5gật đầucrEN đồnghxV5 ý.

Hứa TicrENên crENcùng BạJnqWch hxV5Tố hxV5Trinh đhxV5i trhxV5ước, TiểJnqWu ThhxV5anh hxV5cùng TiểuRQpp chRQppính tháRQppi c2S6Jhờ dànJnqW xếpcrEN JnqWxong đâuhxV5 đấyhxV5 sJnqWẽ đJnqWem thhxV5ỏ cùn2S6Jg câ2S6Jy LinRQpph ÂmhxV5 crENmang hxV5về sau.

Đứng ởRQpp cửa,hxV5 HhxV5ứa RQppTiên gõhxV5 tRQpphật lâhxV5u, mJnqWới ngJnqWhe đượccrEN crENtiếng bư2S6Jớc chân2S6J vaJnqWng lJnqWên bê2S6Jn trong.

“Tới liRQppền, tớihxV5 lhxV5iền, JnqWgõ cáRQppi g2S6Jì hxV5mà JnqWgõ ahxV5, hxV5cửa RQppcũng sắpJnqW bRQppị gõhxV5 thcrENủng rồi.”hxV5 BênRQpp tJnqWrong RQpplà giọngJnqW 2S6Jnói quecrENn thuộcJnqW crENcủa HứacrEN hxV5Kiều Dung.

Vừa mởJnqW cử2S6Ja rcrENa, thấyhxV5 HứhxV5a TcrENiên, RQppHứa KRQppiều 2S6JDung m2S6Jừng 2S6Jtới nưJnqWớc RQppmắt lihxV5ền tíRQpp tácrENch chJnqWảy xuống.

“Hán VăhxV5n, crENHán VJnqWăn, hxV5thật crENsự RQpplà muộicrEN saoJnqW.” HhxV5ứa hxV5Kiều Du2S6Jng 2S6Jkéo tahxV5y HứcrENa JnqWTiên khxV5hông buônRQppg, sợJnqW lJnqWà mìnRQpph đJnqWang JnqWnằm mơ.

“Là RQppmuội, tỷcrEN tỷJnqW.” Hứa2S6J Tiên2S6J JnqWcũng nắmhxV5 JnqWtay HứRQppa Kiề2S6Ju RQppDung, RQppcao hứnhxV5g khônghxV5 thô2S6Ji. ChợhxV5t thấRQppy bụngJnqW HJnqWứa KiềucrEN DunJnqWg JnqWkia khẽcrEN nhô2S6J raRQpp, kJnqWinh RQppngạc hRQppỏi, “crENTỷ tJnqWỷ, tJnqWỷ, tJnqWỷ mRQppang thai?”

Trên mặthxV5 HhxV5ứa crENKiều DucrENng hcrENiện lê2S6Jn nRQppụ cườhxV5i hạRQppnh phxV5húc, RQpplôi crENkéo HcrENứa TJnqWiên: “hxV5Mau, 2S6Jmau vRQppào rồiRQpp hãycrEN nói.”2S6J BỗncrENg 2S6Jnhiên lạiRQpp cảmcrEN 2S6Jthấy 2S6Jcó điể2S6Jm gJnqWì lhxV5à lạ,hxV5 lJnqWúc nàhxV5y mớcrENi nRQpphìn vềJnqW phcrENía nhhxV5ững ngưcrENời bcrENên cạncrENh HhxV5ứa TJnqWiên, chợthxV5 nóicrEN, “RQppAi nhahxV5, đệRQpp muộJnqWi, thxV5a lạhxV5i khô2S6Jng JnqWcó chRQppú JnqWý tớiJnqW m2S6Juội, thậRQppt là,crEN RQppmau, đềuRQpp RQppmau RQppđi hxV5vào đJnqWi đã.”

Ba ngJnqWười vàJnqWo phòng,hxV5 HứahxV5 K2S6Jiều DuJnqWng bậnJnqW rộnRQpp đhxV5i phhxV5a tcrENrà, HcrENứa TiênRQpp vộiJnqW crENvàng kéoRQpp RQppnàng lạ2S6Ji: “RQppTỷ, tỷRQpp đancrENg mRQppang 2S6Jthai, RQppđừng vội,JnqW mcrENuội RQpppha l2S6Jà được.”

Hứa KiềuRQpp Dun2S6Jg ngồihxV5 xuốngJnqW, s2S6Jờ sờRQpp bụnRQppg của2S6J mìnhcrEN, troJnqWng mJnqWắt trcrENàn đầyJnqW yJnqWêu thương.

Hứa T2S6Jiên cùngcrEN HứhxV5a Ki2S6Jều Du2S6Jng đạihxV5 khxV5hái nJnqWói tcrENình 2S6Jtrạng gầJnqWn JnqWđây củaRQpp crENmình, HứRQppa KhxV5iều Du2S6Jng 2S6Jnghe HứaRQpp RQppTiên nó2S6Ji đhxV5ược điềuRQpp về,2S6J khônhxV5g ccrENần phcrENải 2S6Jtha hươngcrEN chcrENịu tộihxV5 RQppnữa, liền2S6J vhxV5ui mừhxV5ng 2S6Jmuốn đicrEN dânhxV5g hươngRQpp chhxV5o 2S6JQuan ÂmRQpp Đạ2S6Ji sĩcrEN, nJnqWói rằn2S6Jg đềuhxV5 nhờcrEN QucrENan 2S6JÂm Đại2S6J JnqWsĩ pJnqWhù hộcrEN mRQppới đượcRQpp nhhxV5ư vậy.2S6J BạchRQpp T2S6Jố TJnqWrinh nJnqWghe đượcJnqW lcrENời crENnày, á2S6Jnh mắRQppt tảnJnqW rRQppa JnqWkhí JnqWlạnh. BhxV5ên trêcrENn QuaRQppn ÂcrENm Đại2S6J JnqWsĩ hắtJnqW hơicrEN JnqWmột cáiRQpp, 2S6Jsờ 2S6Jsờ hxV5cái mũ2S6Ji củahxV5 JnqWmình. ĐồnhxV5g crENtử JnqWbên cạnhxV5h cũngJnqW cảJnqWm thấycrEN JnqWkỳ JnqWquái. ThầcrENn hxV5tiên c2S6Jòn cJnqWó 2S6Jthể cảm2S6J 2S6Jcúm sao?

Hứa TiêncrEN nhJnqWìn crENchung quaJnqWnh, 2S6Jphát hiệJnqWn đhxV5ồ dùngRQpp troRQppng nhhxV5à JnqWđã đổiRQpp mới.JnqW MRQppà khxV5huôn mặt2S6J HứacrEN KiềuJnqW DRQppung tỏahxV5 sácrENng rạnhxV5g RQppngời hxV5cũng chứngJnqW mi2S6Jnh LýcrEN CôRQppng P2S6Jhủ RQppchăm sóchxV5 nàRQppng RQppvô cùRQppng tốt.

Hứa Kiều2S6J RQppDung chxV5ố cRQpphấp RQppdù tcrENhế nJnqWào c2S6Jũng mJnqWuốn HứaRQpp hxV5Tiên ởJnqW chcrENung cùRQppng bọnJnqW hxV5họ, HứacrEN RQppTiên RQpptừ crENchối khôngRQpp được2S6J đJnqWành pRQpphải đápJnqW ứng.hxV5 BuổJnqWi tố2S6Ji JnqWLý CôJnqWng PhủhxV5 trJnqWở về,hxV5 ngJnqWười crENmột n2S6Jhà tụJnqW l2S6Jại vớiRQpp nhRQppau. LRQppý CJnqWông PJnqWhủ hỏiRQpp HứaRQpp TihxV5ên 2S6Jcó tí2S6Jnh toáhxV5n JnqWgì crENkhông, JnqWHứa crENTiên cònJnqW chưaRQpp trcrENả hxV5lời, BRQppạch Tố2S6J TrincrENh đãRQpp mởJnqW miệRQppng, nóicrEN cJnqWhuẩn 2S6Jmở tcrENiệm thuốc.crEN LJnqWý CRQppông PhxV5hủ đồngRQpp JnqWý liJnqWa lịa.

Buổi hxV5tối, HhxV5ứa crENTiên hỏhxV5i BạchRQpp TốJnqW T2S6Jrinh RQppchuyện nJnqWày, Bạch2S6J Tố2S6J TrcrENinh thảncrEN nhicrENên nRQppói: “TcrENiệm tRQpphuốc RQpptế thếhxV5 RQppcứu JnqWnhân, lcrENại crENtích gópRQpp thxV5ừng ch2S6Jút công2S6J đứhxV5c, c2S6Jó RQpplợi ccrENho việcJnqW tJnqWu hRQppành củacrEN nàng.”

Hứa hxV5Tiên lcrENúc nàycrEN mớhxV5i chợthxV5 hiểcrENu, dĩcrEN ncrENhiên khônghxV5 c2S6Jó JnqWý k2S6Jiến nữa.

Qua ha2S6Ji 2S6Jngày sahxV5u, TihxV5ểu ThxV5hanh cùngcrEN RQppTiểu JnqWchính tRQpphái c2S6Jũng tới.RQpp CJnqWòn hxV5mang thecrENo câ2S6Jy rụnRQppg thxV5iền cùJnqWng thJnqWỏ củahxV5 HứRQppa hxV5Tiên crENtrở về,crEN HứaJnqW TihxV5ên vJnqWây quRQppanh câRQppy rụngcrEN tiềRQppn vuJnqWi 2S6Jmừng tớiRQpp mứcRQpp áRQppnh RQppmắt đ2S6Jều híJnqWp thRQppành mộtJnqW đư2S6Jờng thẳnghxV5 rồi.

Cứ nhRQppư vRQppậy, HứaJnqW TiênRQpp mởJnqW mộtRQpp ghxV5ian hxV5tiệm t2S6Jhuốc. RQppHứa KiJnqWều DJnqWung đặJnqWt têhxV5n RQpplà BảhxV5o AhxV5n đJnqWường, l2S6Jàm c2S6Jho 2S6Jmặt HứaRQpp TiêJnqWn 2S6Jsung crENhuyết. BảcrENo hxV5An đhxV5ường, nghJnqWĩ chxV5ả nửhxV5a nRQppgày tcrENrời khxV5ết quRQppả vẫnRQpp lấyhxV5 cáiRQpp tê2S6Jn này.

Những ngRQppày tiếJnqWp thehxV5o trô2S6Ji qcrENua nhànhxV5 nhãcrEN crENmà thưhxV5 tháJnqWi. C2S6Jác ccrENa bệcrENnh phổcrEN biếnRQpp tcrENhì dJnqWo JnqWHứa TiêJnqWn r2S6Ja JnqWtay xử2S6J 2S6Jlý, JnqWcòn cáJnqWc tạp2S6J chứngRQpp ncrENan RQppy khôRQppng xử2S6J lýJnqW JnqWđược, thìhxV5 BạchhxV5 TốJnqW TrhxV5inh sẽhxV5 r2S6Ja taRQppy. DầnRQpp dàhxV5, 2S6Jdanh tiếngJnqW củRQppa BcrENảo A2S6Jn đưhxV5ờng liền2S6J lhxV5an xacrEN. Đặc2S6J biệtcrEN làhxV5 chuRQppyện BcrENảo JnqWAn 2S6Jđường 2S6Jcó mộtRQpp loạcrENi thuốccrEN 2S6Jbí chế,crEN crENcó JnqWthể giúRQppp hxV5thuận sinhJnqW. GcrENiá tihxV5ền tuRQppy hơhxV5i cahxV5o, nhưnghxV5 mRQppọi người2S6J vẫn2S6J đềhxV5u chRQppấp RQppnhận. BởhxV5i RQppvì s2S6Jinh cJnqWon ch2S6Jính l2S6Jà đcrENi dạocrEN hxV5Quỷ MôncrEN qhxV5uan, tố2S6Jn chútJnqW tiềnRQpp chxV5ó thểJnqW bảJnqWo vệJnqW 2S6Jmẫu tửRQpp crENbình ahxV5n, thấRQppy thếRQpp nJnqWào cũngRQpp lRQppà chuyRQppện vcrENô cùngJnqW JnqWcó lời.RQpp BởicrEN vJnqWì ti2S6Jệm thRQppuốc, HJnqWứa hxV5Tiên n2S6Jếu nhxV5hư thâncrEN RQpplà nữJnqW 2S6Jtử JnqWra crENmặt cũnJnqWg khôngRQpp ổcrENn, chxV5ho nhxV5ên RQppnàng cũcrENng cJnqWhưa lậhxV5p tứcRQpp khôiJnqW hxV5phục thâ2S6Jn phậnJnqW 2S6Jcủa mhxV5ình. Tạm2S6J tcrENhời chxV5ứ nhưhxV5 v2S6Jậy tiJnqWếp tục.

“Oa nhxV5ha nhJnqWa, TicrENểu BạccrENh, rRQppất n2S6Jhiều bạ2S6Jc RQppđó.” crENHứa T2S6Jiên nhhxV5ìn đốJnqWng bcrENạc trắnhxV5g lJnqWóa trJnqWên bàn2S6J, khóe2S6J miệcrENng thihxV5ếu chúthxV5 nữaRQpp chảyhxV5 nướcJnqW crENmiếng. RQppNàng đangcrEN tícrENnh lấy2S6J thêm2S6J crENchút bạchxV5 đưJnqWa chJnqWo crENHứa Kiều2S6J DungRQpp, đểhxV5 HcrENứa KiềcrENu DuRQppng muRQppa thêmcrEN vàihxV5 tRQpphứ. ChcrENi tiêuhxV5 crENngày thườJnqWng chxV5ũng 2S6Jtốn khô2S6Jng ít.

“Như ngươ2S6Ji vậy,JnqW ccrENòn m2S6Juốn t2S6Ju tiên?JnqW” TicrENểu ThhxV5anh ở2S6J JnqWbên cạnh2S6J crENkhinh bỉ.

“Cũng khôngRQpp thể2S6J nóRQppi 2S6Jnhư vậhxV5y JnqWa, crENcó JnqWtiền chxV5ó thểhxV5 su2S6Ji mJnqWa khhxV5iến quỷ2S6J màJnqW khhxV5ông phcrENải saoJnqW? ThầnJnqW RQpptiên chẳn2S6Jg lẽhxV5 kRQpphông cầhxV5n hcrENương kh2S6Jói c2S6Jung hxV5phụng chắchxV5? QuỷRQpp scrENai kJnqWhông cần2S6J tiềnhxV5 âmJnqW hxV5phủ hxV5à?” HcrENứa TJnqWiên RQppthuận mRQppiệng phảhxV5n bác.

Tiểu ThRQppanh ccrENứng họ2S6Jng, hắnJnqW khJnqWông thể2S6J khôngJnqW thừJnqWa nhậnJnqW lờJnqWi nJnqWày HhxV5ứa TiêncrEN 2S6Jnói đúnghxV5 rồi...

Hứa TiêRQppn n2S6Jhìn sắcRQpp crENmặt TiểRQppu TRQpphanh, hiế2S6Ju kcrENỳ nói:2S6J “crENChẳng lẽRQpp crENta n2S6Jói đúnRQppg rồRQppi?” 2S6JThật rcrENa hxV5thì HứacrEN TiênRQpp chỉ2S6J làRQpp n2S6Jói mò2S6J tJnqWhôi, bởcrENi vhxV5ì shxV5ự kiện2S6J P2S6Jháp HảcrENi RQppkia ccrENho hxV5nên nà2S6Jng crENmới n2S6Jói rhxV5a mhxV5ột pheRQppn vừcrENa rồi.

Bạch Tố2S6J 2S6JTrinh lúcJnqW 2S6Jnày hxV5mở miệcrENng: “Phải”

Tiểu B2S6Jạch mởRQpp miệng2S6J, vậyhxV5 c2S6Jòn có2S6J thể2S6J giảRQpp sao?

Oanh ——crEN HứacrEN TihxV5ên chcrENợt cảmRQpp thJnqWấy thhxV5iên hxV5lôi (sấmhxV5 RQppsét) cuồJnqWn cJnqWuộn, không2S6J hxV5nghĩ JnqWtới hxV5mình lhxV5ại nóihxV5 trú2S6Jng rồi.

Cho crENnên, ngàRQppy 2S6Jthứ 2S6Jhai, HứaJnqW TiênJnqW mRQppua rấthxV5 nhhxV5iều tráiRQpp cJnqWây tưcrENơi, nhhxV5ang RQppđèn thưhxV5ợng hạngRQpp, crENvề đến2S6J nh2S6Jà, ccrENhạy 2S6Jthẳng tRQppới trướ2S6Jc bJnqWức họa2S6J Q2S6Juan ÂmJnqW ĐạRQppi sĩhxV5. XếpJnqW toRQppàn bRQppộ tráicrEN câRQppy JnqWra, sacrENu 2S6Jđó đốthxV5 JnqWnhang đènJnqW, JnqWrồi 2S6Jhành lễ.RQpp TrocrENng mRQppiệng lhxV5ẩm bhxV5ẩm: 2S6J“Quan ThếhxV5 ÂcrENm BồRQpp TáhxV5t, scrENau hxV5này hxV5ta mỗcrENi ngàhxV5y đRQppều JnqWmua chRQppo ng2S6Jài hxV5trái cây2S6J tươihxV5 ngonRQpp, nhanRQppg đènRQpp RQppthượng hạng.crEN JnqWCho hxV5nên, JnqWvề sRQppau xRQppin chicrENếu JnqWcố nhi2S6Jều hơcrENn nha.”

Hứa KRQppiều 2S6JDung 2S6Jvừa lú2S6Jc đhxV5i vàcrENo, hxV5nghe đư2S6Jợc lRQppời hxV5cầu RQppnguyện cRQppò kècrEN mặ2S6Jc c2S6Jả củhxV5a HứahxV5 Tiên,hxV5 vừaRQpp sợcrEN vcrENừa giậncrEN, đưaJnqW tcrENay gRQppõ mộtcrEN cáicrEN lênRQpp đầucrEN Hứa2S6J TicrENên: “Muội2S6J đứaJnqW nhỏhxV5 đáRQppng chếthxV5 nàyRQpp, nóihxV5 ccrENái gìhxV5 thếJnqW hxV5hả. 2S6JQuan JnqWÂm B2S6Jồ JnqWTát JnqWhá lại2S6J đểJnqW yê2S6Jn chxV5ho muộicrEN hxV5khinh nhờnRQpp hxV5như vậy?”

Hứa TJnqWiên ôRQppm đầuhxV5, khôhxV5ng phụJnqWc nóihxV5: “Nói2S6J suônJnqWg RQppthì cóJnqW íc2S6Jh gRQppì chhxV5ứ, crENchúng 2S6Jta cầnhxV5 phảiRQpp RQppnói thxV5hực thxV5ế, thực2S6J tRQppế a.”

“Muội 2S6Jđứa ncrENhỏ đán2S6Jg crENchết hxV5này, lạiRQpp cJnqWòn cốhxV5 cãi...”

Trên.

“Không tệ,hxV5 rJnqWất RQppcó ccrENhí hướhxV5ng.” 2S6JTrên khuôRQppn mặJnqWt tuấnJnqW crENmỹ củacrEN K2S6Jim ThiềncrEN TửcrEN hcrENiện lên2S6J nụcrEN cười.

Quan 2S6JÂm ĐạiRQpp JnqWsĩ vcrENừa lòng2S6J gậtRQpp đầu:RQpp “Khô2S6Jng uổngRQpp RQppta giú2S6Jp nàngcrEN nhi2S6Jều nhcrENư thế.”

“Bất qhxV5uá, nóRQppi đicrEN cũng2S6J pcrENhải ncrENói lcrENại, tại2S6J sacrENo hxV5chỉ cuncrENg pRQpphụng ngươ2S6Ji, khôn2S6Jg RQppcó phRQppần cJnqWủa ta?”JnqW JnqWKim ThiềnRQpp crENTử trocrENng lònRQppg bấRQppt bình.

“Ai bảoRQpp hxV5ngươi khôngcrEN RQppchịu hiJnqWển linhRQpp.” QJnqWuan hxV5Âm ĐạiJnqW sĩcrEN khinhxV5h thườngJnqW RQppvạch rõ.

Kim ThxV5hiền tửhxV5 hxV5ngẩng 2S6Jđầu đả2S6Jo cặRQppp mắhxV5t trắ2S6Jng dJnqWã, RQppsau đó2S6J tRQpprong lcrENòng 2S6Jnổi 2S6Jlên tícrENnh toánRQpp. XeJnqWm 2S6Jra hxV5khi RQppnào hxV5đó mhxV5ình cũnghxV5 phảiJnqW RQpphiển RQpplinh mộtcrEN chúJnqWt mớhxV5i được.

Cuộc JnqWsống JnqWngày từ2S6Jng ngàhxV5y JnqWtrôi qcrENua, HhxV5ứa TiênRQpp mhxV5ỗi n2S6Jgày ởcrEN BảhxV5o AcrENn đườngcrEN kcrENhám bcrENệnh, BạcrENch ThxV5ố T2S6Jrinh cùRQppng TiểuJnqW ThacrENnh dạRQppy TiểuJnqW cJnqWhính tháiJnqW pcrENháp thuậJnqWt, đốcRQpp tJnqWhúc nóRQpp crENtu luyệnRQpp. 2S6JBuổi tốiRQpp HứRQppa Ti2S6Jên trởJnqW về,RQpp BạchJnqW ThxV5ố TrinhxV5h RQppsẽ dạyhxV5 JnqWnàng một2S6J ch2S6Jút p2S6Jháp thuậcrENt ncrENền tảng.hxV5 CònRQpp thuậtRQpp pRQpphi hành2S6J mRQppà HứaRQpp JnqWTiên tâmJnqW tâJnqWm niệmRQpp crENniệm, vẫcrENn c2S6Jòn rấthxV5 xa.

Hôm nhxV5ay, Hứ2S6Ja crENTiên vừaRQpp vềhxV5 tớicrEN RQppnhà, HứacrEN KihxV5ều 2S6JDung liềnJnqW lhxV5ôi JnqWkéo RQpptay JnqWnàng, vRQppẻ mặhxV5t ngưnhxV5g trọngcrEN JnqWnói: “HánhxV5 V2S6Jăn, t2S6Jrong tRQpphời giacrENn nàhxV5y m2S6Juội đừcrENng RQppđi r2S6Ja ng2S6Joài vàJnqWo buổicrEN tối.”

“Tại sJnqWao vậy?”hxV5 HứahxV5 TiJnqWên nghxV5hi hoặcJnqW hỏi.

“Đã JnqWxảy JnqWra chuRQppyện rồi.JnqW TỷJnqW phxV5hu JnqWcủa muộiJnqW nóihxV5 crENgần đâyJnqW crENcó vRQppài 2S6Jnữ crENtử crENbị RQppmất RQpptích, JnqWlại khJnqWông cJnqWo bất2S6J kìhxV5 đầuRQpp mố2S6Ji nào”2S6J HứaJnqW KicrENều DhxV5ung khucrENôn mặthxV5 đầyJnqW RQppu sầu.

“Muội khô2S6Jng c2S6Jó crENnghe JnqWtỷ pJnqWhu ncrENói chJnqWuyện ncrENày 2S6Jmà.” RQppHứa TiRQppên JnqWnhìn bộ2S6J dạnRQppg hxV5rầu rĩRQpp củaRQpp Hứa2S6J KiềuhxV5 DungcrEN, càcrENng ngJnqWhi hoặc.

“Tỷ JnqWphu crENmuội sợcrEN chúncrENg tJnqWa hxV5lo lắng,JnqW JnqWnên khôn2S6Jg nóhxV5i. Hô2S6Jm qRQppua bịRQpp đánhcrEN đượccrEN 2S6Jnâng 2S6Jtrở vJnqWề t2S6Jỷ mcrENới biếthxV5 chuyệnhxV5 đó.”JnqW HứaRQpp Kiều2S6J RQppDung hxV5vừa nóiJnqW RQppnước JnqWmắt liền2S6J chảyJnqW xucrENống, lahxV5u đcrENi rồicrEN nói,JnqW hxV5“Tỷ phhxV5u hxV5muội nói2S6J, JnqWnửa thán2S6Jg gầnJnqW đâyJnqW liêRQppn hxV5tục mRQppất tích2S6J kcrENhông ícrENt nữcrEN hxV5tử, hxV5tra t2S6Jhế n2S6Jào RQppcũng JnqWtra khôJnqWng đượccrEN tunRQppg tíc2S6Jh. JnqWBan đầucrEN JnqWcho lcrENà 2S6Jbọn lừa2S6J đảohxV5 (*2S6J) làmcrEN, nJnqWhưng cancrENh chặtcrEN chxV5ửa thà2S6Jnh, c2S6Jũng khxV5hông JnqWthấy có2S6J aRQppi khJnqWả ng2S6Jhi rcrENa vào.hxV5 NếhxV5u hxV5không đượchxV5 RQppphá crENán, thxV5ỷ phxV5hu muộihxV5 JnqWsợ l2S6Jà RQppsẽ bịRQpp c2S6Jách chứcrENc mất.”

(*) NguRQppyên vănJnqW 2S6Jlà quảhxV5i tử:hxV5 nJnqWghĩa làhxV5 bọRQppn lRQppừa đRQppảo, bJnqWắt cócrENc, 2S6Jmẹ mìn.RQpp RQppTa địnhhxV5 đểhxV5 mẹ2S6J mì2S6Jn màRQpp thấy2S6J nJnqWó hiệnJnqW đ2S6Jại qcrENuá nêhxV5n l2S6Jại thôi.

Hứa RQppTiên sJnqWửng sốt,RQpp chhxV5uyện crENnày nRQppghe t2S6Jựa hồcrEN rấthxV5 kh2S6Jông tầ2S6Jm thường.

“Tóm lại,hxV5 crENbuổi hxV5tối crENmuội đừng2S6J rJnqWa hxV5ngoài.” HRQppứa KicrENều DuhxV5ng lại2S6J tiếphxV5 tRQppục dhxV5ặn dò.

“Muội bihxV5ết rồi.”RQpp HứJnqWa TiênRQpp gậJnqWt đầu,crEN “TỷRQpp 2S6Jphu RQppđã tRQppìm đại2S6J JnqWphu 2S6Jxem qhxV5ua chưa?”

“Rồi, cũ2S6Jng đ2S6Jã bôi2S6J thu2S6Jốc rồi.”crEN TâRQppm crENtình Hứa2S6J KiềuJnqW JnqWDung vẫRQppn kcrENhông tốtcrEN lắm.

“Không 2S6Jcó chuJnqWyện gJnqWì đâu,JnqW tỷhxV5 crENphu trẻ2S6J tuổiRQpp, rấhxV5t macrENu sẽhxV5 k2S6Jhôi phụhxV5c thôhxV5i. crENTỷ crENđang mRQppang hJnqWài tcrENử, đừngcrEN thươngJnqW tâmJnqW, crENđối vớRQppi crENhài tửJnqW 2S6Jtrong bụngRQpp khônRQppg thxV5ốt đâu.”RQpp crENHứa TiêncrEN kcrENhuyên giả2S6Ji, nhưRQppng crENtrong l2S6Jòng thhxV5ầm sRQppuy RQpptư chucrENyện nàcrENy. Nghĩ2S6J lát2S6J nữahxV5 đJnqWi tìmRQpp T2S6Jiểu BạchhxV5 thRQppương lcrENượng mộtRQpp ch2S6Jút m2S6Jới được.

“Ừ, tỷRQpp biế2S6Jt rồi.2S6J TỷhxV5 RQppđi phòng2S6J bRQppếp crENxem crENmột chJnqWút hxV5Tiểu TcrENhanh 2S6Jlàm cơmRQpp 2S6Jxong chưa.JnqW” Hứa2S6J crENKiều hxV5Dung RQppgật đJnqWầu, lRQppau khxV5hô nướccrEN 2S6Jmắt, m2S6Jiễn cưỡnghxV5 lJnqWộ rcrENa nJnqWụ cưJnqWời, điJnqW 2S6Jxuống bếp.

Buổi tcrENối, HứacrEN TiêJnqWn RQppđem chRQppuyện JnqWnày nóicrEN ch2S6Jo BạhxV5ch TốJnqW Trinh.

Bạch TốRQpp JnqWTrinh trRQppầm tưcrEN rồJnqWi nhxV5ói: “2S6JHẳn JnqWlà yêucrEN q2S6Juái làm.”

“Ta cũngRQpp hxV5vậy cảm2S6J thấycrEN làhxV5 crENyêu quRQppái.” hxV5Hứa TiênJnqW crENgật đầu,RQpp “JnqWTỷ pcrENhu bâycrEN giờ2S6J cRQppòn đanRQppg nRQppằm ởcrEN trêncrEN 2S6Jgiường đâycrEN, hhxV5ay RQpplà chú2S6Jng tRQppa gi2S6Júp tJnqWỷ crENphu dJnqWiệt trhxV5ừ t2S6Jên hxV5yêu quáhxV5i nàyRQpp đi.JnqW ĐâRQppy 2S6Jcũng crENlà côJnqWng đứcrENc đó?”

“Được” BJnqWạch ThxV5ố TrinhxV5h nhàncrEN nhạRQppt gậtJnqW đầu.

“Hắc hắccrEN, ccrENó thểcrEN thửJnqW mcrENột ccrENhút pRQppháp thuậJnqWt hu2S6Jynh dhxV5ạy tRQppa rồiJnqW.” HRQppứa hxV5Tiên hưng2S6J phấRQppn 2S6Jreo lên.

Bạch TốcrEN TrRQppinh hxV5nhìn bộRQpp 2S6Jdạng hưnghxV5 crENphấn củacrEN hxV5Hứa Tiên,RQpp tr2S6Jong mắthxV5 nổiJnqW lênRQpp v2S6Jẻ sủnJnqWg n2S6Jịch, nhcrENẹ nhàn2S6Jg nóiJnqW: “Ừ.hxV5” BấtcrEN RQppkể phácrENt RQppsinh cáihxV5 gìJnqW, hắcrENn cũncrENg sẽJnqW đứcrENng ởRQpp bcrENên cạnhcrEN nàhxV5ng, bhxV5ảo vJnqWệ hxV5nàng, shxV5ẽ khônghxV5 hxV5để chxV5ho nàJnqWng bị2S6J hxV5một RQpptia JnqWthương RQpptổn nào.