Báo ân cái đầu ngươi ý! - Chương 30

Chương 3APYu0: YêAPYuu quái?

Đêm khuToiYkCdEya yêAPYun tĩToiYkCdEnh, BạchAPYu TốAPYu TAPYurinh qsVNrWnglẳng lặngAPYu hộToiYkCdE phápAPYu chToiYkCdEo HứAPYua TiênAPYu, nhqsVNrWngìn khuônToiYkCdE qsVNrWngmặt đAPYuỏ hAPYuồng ToiYkCdEkhá thườAPYung củaAPYu ngườiToiYkCdE tAPYurên giườngToiYkCdE qsVNrWngkia, đáyAPYu mắtqsVNrWng hắnqsVNrWng hiToiYkCdEện lênToiYkCdE ToiYkCdEý cườiAPYu ToiYkCdEôn nhToiYkCdEu. ToiYkCdECúi đầuToiYkCdE nhìnAPYu ToiYkCdEtay mìnAPYuh, qsVNrWngrồi vưToiYkCdEơn ToiYkCdEra nắToiYkCdEm thậtAPYu cAPYuhặt. qsVNrWngCả đờiAPYu nToiYkCdEày, APYucó ToiYkCdElẽ cũngToiYkCdE sAPYuẽ khôngqsVNrWng buôngqsVNrWng tay.

 

Mãi ToiYkCdEcho qsVNrWngđến qsVNrWngkhi hừngAPYu sánAPYug, HứAPYua TiqsVNrWngên mớqsVNrWngi mAPYuơ mqsVNrWngơ màngAPYu mànAPYug tỉnhAPYu lạiAPYu. VqsVNrWngừa mqsVNrWngở mắtqsVNrWng APYuliền APYuthấy BạcAPYuh TốToiYkCdE TriToiYkCdEnh đanToiYkCdEg đợiToiYkCdE qsVNrWngbên người.

“Tiểu Bạch.”APYu qsVNrWngHứa TiêAPYun mqsVNrWngỉm cười,qsVNrWng cảmToiYkCdE qsVNrWnggiác vừaToiYkCdE tỉnAPYuh ToiYkCdEdậy liềnAPYu tqsVNrWnghấy TiểuAPYu BạcAPYuh tAPYuhật tốt.

“Cảm APYuthấy thếToiYkCdE nàqsVNrWngo?” qsVNrWngBạch TốAPYu TAPYurinh đỡqsVNrWng HứAPYua TiToiYkCdEên ngồAPYui ToiYkCdEdậy hỏi.

“Ừm...” HứqsVNrWnga TiêqsVNrWngn cảToiYkCdEm nqsVNrWnghận ToiYkCdEthân thAPYuể cAPYuủa mìqsVNrWngnh, sqsVNrWngo sAPYuánh, ToiYkCdEcó APYuchút kinAPYuh ngạcqsVNrWng mToiYkCdEở miệng,APYu “CảmqsVNrWng gAPYuiác thânqsVNrWng thToiYkCdEể thậtToiYkCdE giốngToiYkCdE qsVNrWngnhư sqsVNrWngo vớiAPYu trướToiYkCdEc APYukia nhẹToiYkCdE hAPYuơn rấtAPYu nhiều,APYu cóToiYkCdE tToiYkCdEhể ToiYkCdEnghe đượcAPYu âToiYkCdEm thanqsVNrWngh rấToiYkCdEt xToiYkCdEa bêqsVNrWngn ngoài,ToiYkCdE cToiYkCdEòn nhạyToiYkCdE bqsVNrWngén ToiYkCdEhơn tAPYurước kiAPYua nữa.”

“Ừ, ToiYkCdEthế thìqsVNrWng tốtqsVNrWng.” BAPYuạch TốToiYkCdE ToiYkCdETrinh APYunhàn nAPYuhạt gToiYkCdEật APYuđầu, “KAPYuế qsVNrWngtiếp ToiYkCdEta sẽqsVNrWng qsVNrWngtừ tToiYkCdEừ dạqsVNrWngy nànAPYug mộtAPYu chúqsVNrWngt APYupháp thuật.”

“Sau nàyToiYkCdE tToiYkCdEa ToiYkCdEcũng cToiYkCdEó thểAPYu APYubay saoToiYkCdE?” ToiYkCdEHứa TiêToiYkCdEn hToiYkCdEai mToiYkCdEắt sáAPYung ToiYkCdEngời, hưnAPYug phấnAPYu hỏi.

“Dĩ nhiêAPYun cóqsVNrWng APYuthể.” BạcqsVNrWngh qsVNrWngTố TrToiYkCdEinh gAPYuật đầqsVNrWngu. ToiYkCdENhìn bqsVNrWngộ APYudạng kícqsVNrWngh độnAPYug củaToiYkCdE HứAPYua Tiên,ToiYkCdE trAPYuong lònqsVNrWngg khôngqsVNrWng APYukhỏi buồnqsVNrWng cười.

Hứa ToiYkCdETiên kíqsVNrWngch độngqsVNrWng xoToiYkCdEng, qsVNrWnglúc nàyAPYu qsVNrWngmới nhớAPYu tớiToiYkCdE tìnqsVNrWngh cảToiYkCdEnh bâToiYkCdEy giờ.qsVNrWng LươnAPYug vươqsVNrWngng pqsVNrWnghủ kiAPYua chắcqsVNrWng ToiYkCdElà khôqsVNrWngng thểqsVNrWng tAPYurở lạiAPYu rồi,qsVNrWng qsVNrWngnhư vậyqsVNrWng trởqsVNrWng vềqsVNrWng trấnToiYkCdE GqsVNrWngiang đi.

“Ta nhớqsVNrWng tiểuqsVNrWng ThAPYuanh, coqsVNrWngn qsVNrWngcua APYunhỏ cùngqsVNrWng mấyqsVNrWng ngAPYuười nhàqsVNrWng tAPYuỷ tỷToiYkCdE quáqsVNrWng.” HứqsVNrWnga TiênAPYu tựaAPYu vqsVNrWngào tAPYurong nToiYkCdEgực BạqsVNrWngch TốqsVNrWng TqsVNrWngrinh nhẹToiYkCdE ToiYkCdEnhàng nói.

“Ừ, ToiYkCdEvậy tqsVNrWnghì qsVNrWngđi TrqsVNrWngấn APYuGiang.” BạchToiYkCdE TốqsVNrWng TriAPYunh APYuđồng ý.

“Vậy LươnqsVNrWngg ToiYkCdEvương phủAPYu bToiYkCdEên kiToiYkCdEa...” HứqsVNrWnga qsVNrWngTiên tớqsVNrWngi tớiqsVNrWng cáiqsVNrWng APYuvăn tAPYuhư ToiYkCdEđiều pAPYuhái kia.

“Cái qsVNrWngnày khônAPYug APYucần lAPYuo lắnToiYkCdEg, APYuta qsVNrWngđi qsVNrWngmột cAPYuhuyến làToiYkCdE đưAPYuợc.” BạcToiYkCdEh TốAPYu APYuTrinh qsVNrWngđã sớmToiYkCdE qsVNrWngcó tínToiYkCdEh qsVNrWngtoán, đemAPYu văAPYun thAPYuư điềAPYuu pAPYuhải sửToiYkCdEa lạiqsVNrWng qsVNrWnglà xongAPYu. ChuAPYuyện củaqsVNrWng thqsVNrWngế tụqsVNrWngc khôngToiYkCdE thToiYkCdEể nhúqsVNrWngng taToiYkCdEy qToiYkCdEuá APYunhiều, nếuToiYkCdE khôqsVNrWngng sẽqsVNrWng qsVNrWngcó ảnhAPYu hưởng.

“Ừ.” HứToiYkCdEa TiênqsVNrWng cToiYkCdEao hứngToiYkCdE gậtAPYu đToiYkCdEầu, cóAPYu TiqsVNrWngểu BạchAPYu ởToiYkCdE đây,APYu hToiYkCdEình APYunhư tấtToiYkCdE cảqsVNrWng ToiYkCdEđều khônAPYug phảqsVNrWngi qsVNrWnglà vAPYuấn đqsVNrWngề ToiYkCdEkhó kqsVNrWnghăn nữa.

“Đi CôToiYkCdE qsVNrWngTô trưAPYuớc.” BạAPYuch APYuTố TriAPYunh ômToiYkCdE chToiYkCdEầm lToiYkCdEấy APYuHứa TiêqsVNrWngn, tAPYurực tqsVNrWngiếp bqsVNrWngay lêAPYun trời.

Đi tớiqsVNrWng cănToiYkCdE ToiYkCdEnhà qsVNrWngở ToiYkCdECô qsVNrWngTô, TToiYkCdEiểu ThaAPYunh cAPYuùng TiểuqsVNrWng chínqsVNrWngh tháiAPYu chToiYkCdEấn độngAPYu, chạToiYkCdEy rqsVNrWnga nghênqsVNrWngh đóAPYun bọnqsVNrWng hAPYuọ. TiểuqsVNrWng chíToiYkCdEnh tháToiYkCdEi vừaToiYkCdE nAPYuhìn thấToiYkCdEy HqsVNrWngứa APYuTiên, liềqsVNrWngn kícToiYkCdEh độngToiYkCdE muốqsVNrWngn nhàoToiYkCdE vAPYuào trAPYuong ngựqsVNrWngc nToiYkCdEàng. MAPYuà HứqsVNrWnga TiênAPYu cqsVNrWngũng cườiAPYu chuẩnToiYkCdE bqsVNrWngị ôToiYkCdEm nóqsVNrWng. ToiYkCdEAi ToiYkCdEdè TqsVNrWngiểu APYuchính tAPYuhái nqsVNrWnghào tớiAPYu trưqsVNrWngớc mặqsVNrWngt, cAPYuhỉ cònToiYkCdE cáAPYuch mAPYuấy tAPYuấc, APYuthì làqsVNrWngm APYusao cũngToiYkCdE khAPYuông qsVNrWngbổ nhàqsVNrWngo đqsVNrWngược tqsVNrWngới APYungực HứaqsVNrWng TiAPYuên nữa.APYu TiToiYkCdEểu chínhAPYu APYuthái ủyqsVNrWng khuAPYuất ngqsVNrWngẩng APYuđầu, liToiYkCdEền thToiYkCdEấy BạcqsVNrWngh TốAPYu APYuTrinh mặtAPYu lạToiYkCdEnh, đanToiYkCdEg ToiYkCdEtúm ToiYkCdEcổ áoToiYkCdE qsVNrWngnó lênqsVNrWng, ToiYkCdEkhông ToiYkCdEcho nóqsVNrWng tToiYkCdEiến thêAPYum nửaqsVNrWng bước.

“Sư phụ...”APYu TiqsVNrWngểu chínAPYuh tháqsVNrWngi mởAPYu tToiYkCdEo qsVNrWngđôi mToiYkCdEắt đenToiYkCdE lónAPYug lAPYuánh ToiYkCdErưng rToiYkCdEưng, đAPYuầy APYuủy khuAPYuất nhìn&nAPYubsp; BạcToiYkCdEh TốToiYkCdE TrinAPYuh, kqsVNrWngháng nghịToiYkCdE hànToiYkCdEh độqsVNrWngng củToiYkCdEa hắn.

“Tiểu hàAPYui tử&nbspAPYu; màAPYu ToiYkCdEhuynh cũngToiYkCdE gheqsVNrWngn qsVNrWngà.” HứAPYua TiêToiYkCdEn qsVNrWngđẩy taToiYkCdEy BạchAPYu TốAPYu TAPYurinh APYura, mộtAPYu tAPYuay ôToiYkCdEm lấyAPYu TAPYuiểu chínhToiYkCdE ToiYkCdEthái đaqsVNrWngng lãqsVNrWng chãAPYu chựcAPYu APYukhóc vàqsVNrWngo trAPYuong ngựcAPYu. TiểqsVNrWngu chínAPYuh tqsVNrWnghái ToiYkCdEnheo qsVNrWngmắt lại,APYu cũAPYung thậtToiYkCdE chAPYuặt ôToiYkCdEm cqsVNrWngổ HứaqsVNrWng Tiên.

“Tu lqsVNrWnguyện APYuthế nqsVNrWngào rồi?”ToiYkCdE GqsVNrWngiọng qsVNrWngBạch TốToiYkCdE TrAPYuinh giờToiYkCdE phútToiYkCdE APYunày âqsVNrWngm lãAPYunh vAPYuô cùng.

“Dạ...” TiqsVNrWngểu cAPYuhính tháiToiYkCdE cqsVNrWngó chútToiYkCdE bToiYkCdEối rốqsVNrWngi, cắToiYkCdEn cắToiYkCdEn ToiYkCdEđầu nAPYugón tToiYkCdEay, mớiAPYu yếToiYkCdEu ớtToiYkCdE nói,ToiYkCdE “CoToiYkCdEn rấtqsVNrWng cốToiYkCdE gắng.”

“Vậy thìqsVNrWng tốToiYkCdEt.” BạcqsVNrWngh TốToiYkCdE TriToiYkCdEnh APYuxem xToiYkCdEét tAPYuu vToiYkCdEi TiểuToiYkCdE chqsVNrWngính tqsVNrWnghái, thấyAPYu sqsVNrWngo vToiYkCdEới trướcToiYkCdE kToiYkCdEia tToiYkCdEinh tiếnToiYkCdE hqsVNrWngơn mqsVNrWngột chAPYuút rồi,ToiYkCdE lúToiYkCdEc nqsVNrWngày mớAPYui APYubỏ APYuqua cAPYuho nó.

“Hứa TiêAPYun, ngươiqsVNrWng cóqsVNrWng linToiYkCdEh căqsVNrWngn rồAPYui?” TqsVNrWngiểu TAPYuhanh ToiYkCdEvẫn khônAPYug nToiYkCdEói gAPYuì lúcqsVNrWng nAPYuày bỗAPYung nhiToiYkCdEên kiqsVNrWngnh ngạqsVNrWngc mởqsVNrWng miệng,qsVNrWng ToiYkCdEmới vừToiYkCdEa rồAPYui APYuhắn APYuvẫn đaqsVNrWngng APYuquan APYusát HứqsVNrWnga TiênAPYu, cảToiYkCdEm ToiYkCdEthấy HứaqsVNrWng TiêqsVNrWngn cóqsVNrWng APYucái gAPYuì đToiYkCdEó khaqsVNrWngng khácAPYu. HqsVNrWngiện ToiYkCdEtại rToiYkCdEốt APYucục hiểuAPYu đượcqsVNrWng APYulà dAPYuo đâu.

“Ừ, TiểqsVNrWngu BạqsVNrWngch qsVNrWngđã tìAPYum đAPYuan thảoAPYu qsVNrWngcho tqsVNrWnga ănAPYu đó.”ToiYkCdE APYuHứa APYuTiên caAPYuo hứnAPYug nói.

“Cái gì?ToiYkCdE ChqsVNrWngỗ nguAPYuy hiểmAPYu nqsVNrWnghư vậyAPYu, đqsVNrWngại cqsVNrWnga huynh...”qsVNrWng TiểuAPYu APYuThanh ToiYkCdEkinh ngạcToiYkCdE qsVNrWngthấp qsVNrWnggiọng ToiYkCdEhô lên,APYu nhAPYuìn vềqsVNrWng phíToiYkCdEa BạchToiYkCdE TốToiYkCdE Trinh.

Bạch TốqsVNrWng TrqsVNrWnginh lạiqsVNrWng lToiYkCdEạnh lqsVNrWngùng lToiYkCdEườm lạiqsVNrWng, đqsVNrWngem qsVNrWngcâu nóAPYui kToiYkCdEế tiếpAPYu củqsVNrWnga qsVNrWngTiểu ThaAPYunh éToiYkCdEp trToiYkCdEở về.

Hứa TiêqsVNrWngn ngToiYkCdEơ ngToiYkCdEác, nhAPYuìn APYuvề qsVNrWngphía vẻToiYkCdE ToiYkCdEmặt qsVNrWngkhông đổAPYui củAPYua qsVNrWngBạch APYuTố TAPYurinh, caAPYuu màAPYuy qsVNrWnglo lắngqsVNrWng hỏToiYkCdEi: “qsVNrWngNơi ToiYkCdEđan thảoAPYu sToiYkCdEinh trưởng,qsVNrWng rấToiYkCdEt APYunguy qsVNrWnghiểm cToiYkCdEó qsVNrWngphải haToiYkCdEy không?”

Bạch TAPYuố TrinqsVNrWngh APYukhông nóiqsVNrWng gì.

Hứa TiênToiYkCdE cắnToiYkCdE cAPYuắn môiAPYu, nhìnqsVNrWng BqsVNrWngạch TốqsVNrWng TAPYurinh mặtAPYu kToiYkCdEhông cToiYkCdEhút qsVNrWngthay đổi,ToiYkCdE APYunhưng troAPYung lòqsVNrWngng vôqsVNrWng cùqsVNrWngng pToiYkCdEhức ToiYkCdEtạp. TiểuqsVNrWng BạcAPYuh vìAPYu mìAPYunh lạiAPYu mạoAPYu hiểmAPYu nhAPYuư vậy...qsVNrWng CóqsVNrWng cảToiYkCdEm đqsVNrWngộng, lAPYuo lắng,APYu APYucòn APYucó sAPYuợ hãi.

“Ha hảToiYkCdE, hToiYkCdEa ToiYkCdEha, vậy,APYu vAPYuậy HứaAPYu TiêAPYun ngqsVNrWngươi phAPYuải chăqsVNrWngm cqsVNrWnghỉ ToiYkCdEtu luyqsVNrWngện qsVNrWngđó, đừqsVNrWngng lAPYuãng phToiYkCdEí qsVNrWngkhổ tToiYkCdEâm củqsVNrWnga đạiToiYkCdE qsVNrWngca APYuta.” qsVNrWngTiểu ThaAPYunh bToiYkCdEiết mìqsVNrWngnh nAPYuói qsVNrWngsai nqsVNrWngói rồi,APYu ngưqsVNrWngợng ngùnqsVNrWngg ToiYkCdEcười cườiqsVNrWng, vộiqsVNrWng đánhToiYkCdE ToiYkCdEtrống lảng.

“Ừ.” HứaToiYkCdE TiAPYuên nAPYuặng nềqsVNrWng gToiYkCdEật đầuqsVNrWng, đáAPYup ứng.

“Nàng điToiYkCdE nghqsVNrWngỉ ngơqsVNrWngi trướcAPYu điqsVNrWng. TqsVNrWnga điqsVNrWng xToiYkCdEử lqsVNrWngý chToiYkCdEuyện qsVNrWngvăn thư.”APYu ToiYkCdEBạch TốqsVNrWng TriqsVNrWngnh nqsVNrWngói xonToiYkCdEg khôngqsVNrWng đợiAPYu HToiYkCdEứa TAPYuiên trToiYkCdEả lToiYkCdEời, ngAPYuười đqsVNrWngã biếnqsVNrWng qsVNrWngmất ngToiYkCdEay tạiqsVNrWng chỗ.

“Ngươi cóqsVNrWng ToiYkCdEđói bụngAPYu kAPYuhông? APYuTa chuẩnqsVNrWng bịToiYkCdE điểqsVNrWngm tAPYuâm cAPYuho ngươToiYkCdEi nhqsVNrWnga.” TiểuqsVNrWng ToiYkCdEThanh nhìAPYun HứaqsVNrWng TAPYuiên sữnqsVNrWngg sờAPYu đứAPYung ởToiYkCdE tạqsVNrWngi cToiYkCdEhỗ, qsVNrWngmở miệngAPYu hỏi.

“Nga, đúqsVNrWngng làAPYu cóqsVNrWng ToiYkCdEchút đóiAPYu qsVNrWngbụng, qsVNrWngta muAPYuốn ănToiYkCdE sữToiYkCdEa đậuToiYkCdE qsVNrWngnành bánqsVNrWngh quẩyAPYu.” ToiYkCdEHứa TiqsVNrWngên sờqsVNrWng APYusờ bụng,qsVNrWng lúcqsVNrWng APYunày mqsVNrWngới cqsVNrWngảm tToiYkCdEhấy cAPYuó qsVNrWngchút đói.

“Một látqsVNrWng nữaqsVNrWng tqsVNrWnga APYura ngoàToiYkCdEi muqsVNrWnga.” TiqsVNrWngểu ToiYkCdEThanh tứcAPYu giậnToiYkCdE nói.

“Thỏ tToiYkCdEa nuToiYkCdEôi thếAPYu qsVNrWngnào rồqsVNrWngi, cóToiYkCdE mậpAPYu haqsVNrWngy khôToiYkCdEng?” HứToiYkCdEa TAPYuiên ôAPYum TqsVNrWngiểu chínhToiYkCdE thAPYuái ToiYkCdEhướng hậuqsVNrWng viAPYuện đqsVNrWngi APYutới, “CònToiYkCdE APYucó, APYucây rqsVNrWngụng tAPYuiền cqsVNrWngủa APYuta đqsVNrWngâu, lớToiYkCdEn lêAPYun APYuchút APYunào chưa?”

Tiểu ThqsVNrWnganh khóAPYue APYumiệng cAPYuo quắp:qsVNrWng “CâyAPYu rụAPYung tiền?”

“Chính APYulà câqsVNrWngy ToiYkCdELinh ÂqsVNrWngm màAPYu tqsVNrWnga cùnqsVNrWngg APYuTiểu BạcqsVNrWngh đToiYkCdEi PqsVNrWnghổ APYuĐà sAPYuơn lToiYkCdEấy vềAPYu ToiYkCdEđó.” HứAPYua TiêAPYun khẩuToiYkCdE qsVNrWngkhí rấtAPYu khinAPYuh bỉ.

Cây LToiYkCdEinh ÂToiYkCdEm lAPYuà cAPYuây rụqsVNrWngng tiền...

Tiểu ThaAPYunh cảToiYkCdEm thấyToiYkCdE rấtAPYu ToiYkCdEvô lực.

Chưa tớiAPYu qsVNrWnggiữa ToiYkCdEtrưa, BToiYkCdEạch TốToiYkCdE TriqsVNrWngnh qsVNrWngđã trAPYuở lại.

Hứa TAPYuiên nghêAPYunh đqsVNrWngón: “ChuyAPYuện đềqsVNrWngu ToiYkCdEgiải quqsVNrWngyết xoToiYkCdEng rồi?”

Bạch TqsVNrWngố TriqsVNrWngnh nhànAPYu nhAPYuạt ToiYkCdEgật ToiYkCdEđầu: “Ừ.”qsVNrWng APYuChuyện đAPYuã giảiqsVNrWng qToiYkCdEuyết, nhqsVNrWngưng lqsVNrWngà khôngToiYkCdE phảiqsVNrWng ToiYkCdEhắn gAPYuiải quyếtAPYu. KhToiYkCdEi hắnAPYu tớAPYui phátToiYkCdE hAPYuiện LươngqsVNrWng LiêAPYun đAPYuã đemAPYu chuqsVNrWngyện qsVNrWngcủa HứToiYkCdEa TiênAPYu lToiYkCdEàm xoAPYung ToiYkCdEhết APYurồi, qsVNrWngđã gửiToiYkCdE văAPYun qsVNrWngthư cAPYuho nAPYuàng trởToiYkCdE vềToiYkCdE trấnAPYu GiToiYkCdEang. TinToiYkCdEh thầnToiYkCdE LưqsVNrWngơng qsVNrWngLiên khônToiYkCdEg đưAPYuợc tốtAPYu chToiYkCdEo lắm,ToiYkCdE vẫnqsVNrWng sắcToiYkCdE mqsVNrWngặt tAPYuái nhToiYkCdEợt ngAPYuồi ToiYkCdEở tToiYkCdErước bqsVNrWngàn đọcToiYkCdE qsVNrWngsách nhqsVNrWngìn vToiYkCdEăn ToiYkCdEthư điềToiYkCdEu pqsVNrWnghái kToiYkCdEia khôAPYung nAPYuói gAPYuì. BấtAPYu quáToiYkCdE, nAPYuhững thqsVNrWngứ nàToiYkCdEy, BạchqsVNrWng TốToiYkCdE TrinAPYuh đươToiYkCdEng APYunhiên sqsVNrWngẽ kAPYuhông đểAPYu cAPYuho HứaAPYu TiênAPYu biết.

“Vậy chúngAPYu tToiYkCdEa cóqsVNrWng thểToiYkCdE trqsVNrWngở vềToiYkCdE TrấnAPYu GianToiYkCdEg rToiYkCdEồi?” qsVNrWngHứa TiToiYkCdEên ToiYkCdEcao APYuhứng hỏi,APYu “PhảiAPYu maqsVNrWngng thqsVNrWngeo thỏToiYkCdE củaqsVNrWng tqsVNrWnga, cònqsVNrWng cqsVNrWngó cToiYkCdEây rụngqsVNrWng tAPYuiền củaAPYu tToiYkCdEa nữa.ToiYkCdE VềAPYu đếnqsVNrWng nhqsVNrWngà ToiYkCdEtỷ tỷAPYu nhAPYuìn APYuthấy APYuchúng qsVNrWngta nhAPYuất địnhToiYkCdE APYusẽ rấtToiYkCdE cAPYuao hứng.”

Bạch qsVNrWngTố TrinToiYkCdEh vAPYuừa ngAPYuhe qsVNrWngcây APYurụng tiqsVNrWngền cũnqsVNrWngg biếqsVNrWngt HứAPYua APYuTiên ámqsVNrWng APYuchỉ cToiYkCdEái gì,ToiYkCdE gậtToiYkCdE đầuAPYu APYuđồng ý.

Hứa TiAPYuên cùnqsVNrWngg BAPYuạch TốAPYu TrToiYkCdEinh ToiYkCdEđi trước,APYu TiểuAPYu ThaqsVNrWngnh cùAPYung TiAPYuểu chínqsVNrWngh APYuthái chqsVNrWngờ dqsVNrWngàn xếAPYup xToiYkCdEong đâqsVNrWngu đấyToiYkCdE sqsVNrWngẽ qsVNrWngđem tAPYuhỏ cToiYkCdEùng câyToiYkCdE LinToiYkCdEh ÂmqsVNrWng APYumang vềToiYkCdE sau.

Đứng ởToiYkCdE cửa,APYu HứaToiYkCdE TiênToiYkCdE qsVNrWnggõ thậtToiYkCdE lâToiYkCdEu, mớAPYui ngAPYuhe đượcToiYkCdE tqsVNrWngiếng ToiYkCdEbước châAPYun vaAPYung lêqsVNrWngn ToiYkCdEbên trong.

“Tới liềnAPYu, tớiqsVNrWng APYuliền, gõqsVNrWng qsVNrWngcái gAPYuì mToiYkCdEà gToiYkCdEõ ToiYkCdEa, cqsVNrWngửa cũngqsVNrWng sắqsVNrWngp bToiYkCdEị gToiYkCdEõ thủnqsVNrWngg qsVNrWngrồi.” BêAPYun tronAPYug làqsVNrWng APYugiọng nóiAPYu queqsVNrWngn thuộcToiYkCdE củaToiYkCdE HứAPYua KiềqsVNrWngu Dung.

Vừa mToiYkCdEở cửaqsVNrWng rqsVNrWnga, thấAPYuy APYuHứa TiqsVNrWngên, HứaToiYkCdE KiqsVNrWngều DunqsVNrWngg mừAPYung tToiYkCdEới nToiYkCdEước mắAPYut liToiYkCdEền tíAPYu tToiYkCdEách qsVNrWngchảy xuống.

“Hán VănqsVNrWng, HánToiYkCdE VAPYuăn, APYuthật sựAPYu làAPYu APYumuội saqsVNrWngo.” HứqsVNrWnga KiềuqsVNrWng DunToiYkCdEg kToiYkCdEéo ToiYkCdEtay APYuHứa ToiYkCdETiên APYukhông buôAPYung, APYusợ làToiYkCdE mìqsVNrWngnh đangqsVNrWng nToiYkCdEằm mơ.

“Là APYumuội, tỷqsVNrWng tỷqsVNrWng.” ToiYkCdEHứa TiêqsVNrWngn cũToiYkCdEng nắmqsVNrWng taAPYuy HứaAPYu KiềToiYkCdEu DunAPYug, caqsVNrWngo hứngqsVNrWng khôngAPYu thôiToiYkCdE. ChợtAPYu thấyqsVNrWng bToiYkCdEụng qsVNrWngHứa KiAPYuều DunAPYug kiqsVNrWnga kqsVNrWnghẽ ToiYkCdEnhô APYura, APYukinh ngạToiYkCdEc hqsVNrWngỏi, “TỷToiYkCdE tỷqsVNrWng, tqsVNrWngỷ, ToiYkCdEtỷ qsVNrWngmang thai?”

Trên mặToiYkCdEt HứaAPYu KiềuAPYu DuqsVNrWngng hToiYkCdEiện lênqsVNrWng ToiYkCdEnụ cToiYkCdEười APYuhạnh phToiYkCdEúc, lôAPYui kToiYkCdEéo HAPYuứa TiêqsVNrWngn: “Mau,qsVNrWng ToiYkCdEmau vàAPYuo rqsVNrWngồi hãAPYuy nói.”APYu APYuBỗng nToiYkCdEhiên qsVNrWnglại cảToiYkCdEm thấAPYuy cToiYkCdEó điểmAPYu ToiYkCdEgì lAPYuà lạ,qsVNrWng lAPYuúc nàAPYuy mớiAPYu nhqsVNrWngìn vềqsVNrWng phAPYuía nhAPYuững nqsVNrWnggười bAPYuên cạnAPYuh HứaAPYu APYuTiên, chợtToiYkCdE nói,ToiYkCdE “AiAPYu nhToiYkCdEa, đệqsVNrWng mAPYuuội, qsVNrWngta lToiYkCdEại APYukhông qsVNrWngcó chToiYkCdEú ýToiYkCdE ToiYkCdEtới mAPYuuội, tToiYkCdEhật lAPYuà, mqsVNrWngau, qsVNrWngđều APYumau điToiYkCdE APYuvào điqsVNrWng đã.”

Ba ngườToiYkCdEi vàqsVNrWngo phòng,APYu HứaqsVNrWng APYuKiều DunToiYkCdEg ToiYkCdEbận rộnToiYkCdE qsVNrWngđi APYupha trà,ToiYkCdE ToiYkCdEHứa TiênAPYu ToiYkCdEvội vànAPYug kéToiYkCdEo nàngToiYkCdE lại:APYu APYu“Tỷ, tỷToiYkCdE đaqsVNrWngng mqsVNrWngang tqsVNrWnghai, đừngqsVNrWng vội,APYu mAPYuuội qsVNrWngpha làToiYkCdE được.”

Hứa APYuKiều DAPYuung ngồiAPYu APYuxuống, APYusờ sờToiYkCdE bụngToiYkCdE cqsVNrWngủa mìnAPYuh, APYutrong APYumắt trAPYuàn đầyAPYu yêAPYuu thương.

Hứa TqsVNrWngiên qsVNrWngcùng HứToiYkCdEa KqsVNrWngiều qsVNrWngDung ToiYkCdEđại kAPYuhái nToiYkCdEói tìnhAPYu trạnqsVNrWngg gầAPYun đqsVNrWngây củAPYua mìnToiYkCdEh, HứaqsVNrWng KAPYuiều DunToiYkCdEg nqsVNrWngghe HứqsVNrWnga TiêAPYun nóiAPYu đượcToiYkCdE điềuToiYkCdE vềqsVNrWng, khôngToiYkCdE cầnqsVNrWng phảiToiYkCdE qsVNrWngtha hươngAPYu chịuqsVNrWng APYutội nữaAPYu, lAPYuiền APYuvui mừAPYung muqsVNrWngốn điqsVNrWng dânqsVNrWngg hươnToiYkCdEg chqsVNrWngo APYuQuan ToiYkCdEÂm ĐạiToiYkCdE sAPYuĩ, nóiToiYkCdE rằnAPYug ToiYkCdEđều nhờToiYkCdE ToiYkCdEQuan ÂmqsVNrWng qsVNrWngĐại sĩAPYu phùqsVNrWng hqsVNrWngộ mớiToiYkCdE APYuđược nhưToiYkCdE vậy.APYu ToiYkCdEBạch TốAPYu TToiYkCdErinh nghqsVNrWnge đượAPYuc lờiqsVNrWng nàyqsVNrWng, ánhAPYu APYumắt tảnAPYu ToiYkCdEra kAPYuhí lqsVNrWngạnh. BêToiYkCdEn tqsVNrWngrên QuaqsVNrWngn ÂmqsVNrWng ĐạToiYkCdEi sĩToiYkCdE hắToiYkCdEt hơiToiYkCdE mộtAPYu cái,qsVNrWng sờAPYu sqsVNrWngờ cáiqsVNrWng mToiYkCdEũi cqsVNrWngủa mìnAPYuh. ĐồngAPYu tqsVNrWngử bToiYkCdEên APYucạnh cũAPYung APYucảm tToiYkCdEhấy ToiYkCdEkỳ quáiToiYkCdE. ThầqsVNrWngn tiênAPYu còAPYun cToiYkCdEó APYuthể cảmqsVNrWng cúToiYkCdEm sao?

Hứa TToiYkCdEiên nhìAPYun chAPYuung quaAPYunh, phátqsVNrWng hiệnToiYkCdE đồToiYkCdE qsVNrWngdùng APYutrong nhàToiYkCdE đãqsVNrWng đổiToiYkCdE mới.APYu MàToiYkCdE khqsVNrWnguôn mặAPYut HứaToiYkCdE KiềToiYkCdEu ToiYkCdEDung APYutỏa sánToiYkCdEg qsVNrWngrạng ToiYkCdEngời cũngToiYkCdE chứngqsVNrWng qsVNrWngminh ToiYkCdELý CônAPYug qsVNrWngPhủ qsVNrWngchăm APYusóc nToiYkCdEàng APYuvô cToiYkCdEùng tốt.

Hứa KiềuqsVNrWng DqsVNrWngung cốToiYkCdE qsVNrWngchấp dAPYuù thếqsVNrWng nAPYuào cũngqsVNrWng qsVNrWngmuốn HứToiYkCdEa APYuTiên ởToiYkCdE chAPYuung cqsVNrWngùng bọnAPYu họ,qsVNrWng HToiYkCdEứa TAPYuiên tToiYkCdEừ chAPYuối ToiYkCdEkhông đưqsVNrWngợc đToiYkCdEành ToiYkCdEphải đápAPYu ứnAPYug. BuToiYkCdEổi tAPYuối LýqsVNrWng CôqsVNrWngng PqsVNrWnghủ qsVNrWngtrở về,qsVNrWng ngToiYkCdEười mộAPYut qsVNrWngnhà qsVNrWngtụ ToiYkCdElại vớiToiYkCdE nhqsVNrWngau. LýAPYu CôqsVNrWngng APYuPhủ hỏAPYui HAPYuứa TiqsVNrWngên cqsVNrWngó ToiYkCdEtính qsVNrWngtoán qsVNrWnggì kToiYkCdEhông, HToiYkCdEứa TiêqsVNrWngn cqsVNrWngòn chưAPYua trảqsVNrWng lời,qsVNrWng APYuBạch qsVNrWngTố TrinqsVNrWngh đToiYkCdEã mởAPYu miệng,ToiYkCdE APYunói chuToiYkCdEẩn mởAPYu tiAPYuệm thuốc.ToiYkCdE qsVNrWngLý CôAPYung PqsVNrWnghủ đồnToiYkCdEg ýqsVNrWng ToiYkCdElia lịa.

Buổi APYutối, HứqsVNrWnga TqsVNrWngiên hỏToiYkCdEi BạcqsVNrWngh ToiYkCdETố TriAPYunh chuyệToiYkCdEn nàAPYuy, BAPYuạch APYuTố TriqsVNrWngnh ToiYkCdEthản nhiToiYkCdEên nóAPYui: qsVNrWng“Tiệm thuốqsVNrWngc ToiYkCdEtế qsVNrWngthế cqsVNrWngứu nhân,qsVNrWng lạqsVNrWngi tToiYkCdEích góAPYup từngAPYu chúToiYkCdEt côToiYkCdEng đứAPYuc, APYucó lợiAPYu cAPYuho việToiYkCdEc qsVNrWngtu hqsVNrWngành qsVNrWngcủa nàng.”

Hứa TiênAPYu qsVNrWnglúc nàqsVNrWngy mớiToiYkCdE cAPYuhợt APYuhiểu, dĩqsVNrWng nToiYkCdEhiên kqsVNrWnghông APYucó APYuý kiếnAPYu nữa.

Qua ToiYkCdEhai ngqsVNrWngày sqsVNrWngau, qsVNrWngTiểu ThaToiYkCdEnh cùngToiYkCdE TiểqsVNrWngu chAPYuính thqsVNrWngái cũnToiYkCdEg tới.ToiYkCdE CToiYkCdEòn maqsVNrWngng APYutheo APYucây rụngToiYkCdE tiềnqsVNrWng cùnToiYkCdEg qsVNrWngthỏ củAPYua HứaqsVNrWng qsVNrWngTiên qsVNrWngtrở qsVNrWngvề, HứaAPYu TiêAPYun vâyToiYkCdE quanqsVNrWngh câyAPYu rụAPYung tiềqsVNrWngn qsVNrWngvui mừngAPYu tớiToiYkCdE mứToiYkCdEc ánhqsVNrWng mắAPYut đềuqsVNrWng hAPYuíp ToiYkCdEthành mộtAPYu đườngAPYu tqsVNrWnghẳng rồi.

Cứ nAPYuhư vậyAPYu, HứaToiYkCdE TToiYkCdEiên mởToiYkCdE ToiYkCdEmột gAPYuian tiqsVNrWngệm APYuthuốc. HAPYuứa KiềAPYuu DuqsVNrWngng đặtqsVNrWng têAPYun lAPYuà BAPYuảo AAPYun đườngqsVNrWng, làmAPYu chqsVNrWngo APYumặt HứaqsVNrWng TiêToiYkCdEn sunAPYug ToiYkCdEhuyết. BảqsVNrWngo ToiYkCdEAn đAPYuường, nghĩAPYu cảToiYkCdE nửAPYua ngàyToiYkCdE trờiqsVNrWng kếtAPYu qqsVNrWnguả vToiYkCdEẫn lấyToiYkCdE cáiToiYkCdE qsVNrWngtên này.

Những ToiYkCdEngày tiếpqsVNrWng thToiYkCdEeo trôiAPYu quAPYua nhqsVNrWngàn nhãToiYkCdE mAPYuà tToiYkCdEhư tToiYkCdEhái. CácqsVNrWng cToiYkCdEa bệnhqsVNrWng pqsVNrWnghổ biếqsVNrWngn APYuthì ToiYkCdEdo HToiYkCdEứa ToiYkCdETiên rToiYkCdEa taqsVNrWngy xửAPYu lýToiYkCdE, còAPYun cAPYuác qsVNrWngtạp chAPYuứng nToiYkCdEan APYuy khôAPYung APYuxử lAPYuý được,APYu thìToiYkCdE BạchAPYu APYuTố TrAPYuinh sẽToiYkCdE rToiYkCdEa qsVNrWngtay. DầnToiYkCdE dàToiYkCdE, ToiYkCdEdanh tiToiYkCdEếng ToiYkCdEcủa qsVNrWngBảo AqsVNrWngn APYuđường liAPYuền laqsVNrWngn xaToiYkCdE. ToiYkCdEĐặc biệtqsVNrWng APYulà chuyệnqsVNrWng BAPYuảo AAPYun đườngqsVNrWng qsVNrWngcó mộtToiYkCdE loAPYuại thuốToiYkCdEc bAPYuí chế,ToiYkCdE cóAPYu thqsVNrWngể giúpqsVNrWng thuậnAPYu sToiYkCdEinh. GiáToiYkCdE tiềToiYkCdEn tuToiYkCdEy hơiAPYu caToiYkCdEo, qsVNrWngnhưng mọqsVNrWngi ngToiYkCdEười vẫnAPYu đềuqsVNrWng chấpAPYu nhậqsVNrWngn. BqsVNrWngởi vìToiYkCdE sToiYkCdEinh ToiYkCdEcon cAPYuhính APYulà điToiYkCdE dạqsVNrWngo qsVNrWngQuỷ MônqsVNrWng ToiYkCdEquan, tốnAPYu APYuchút tAPYuiền cAPYuó tqsVNrWnghể bToiYkCdEảo vệqsVNrWng mẫAPYuu tửqsVNrWng bìnqsVNrWngh aqsVNrWngn, thấToiYkCdEy thếAPYu nàqsVNrWngo cũAPYung làToiYkCdE chuyAPYuện vôAPYu cùnqsVNrWngg cToiYkCdEó APYulời. BAPYuởi APYuvì tiệAPYum thuToiYkCdEốc, HứAPYua TiêToiYkCdEn qsVNrWngnếu nhưAPYu ToiYkCdEthân lAPYuà nữToiYkCdE tửqsVNrWng rqsVNrWnga mặtqsVNrWng cũAPYung khAPYuông ổn,APYu cqsVNrWngho nêAPYun nànToiYkCdEg cũngqsVNrWng APYuchưa lậpAPYu tứcToiYkCdE ToiYkCdEkhôi phụcAPYu tAPYuhân pToiYkCdEhận cToiYkCdEủa mình.APYu ToiYkCdETạm thờAPYui ToiYkCdEcứ APYunhư vAPYuậy tiếpToiYkCdE tục.

“Oa APYunha ToiYkCdEnha, TiểuAPYu BAPYuạch, rấtToiYkCdE nhiềToiYkCdEu bạcAPYu đó.”ToiYkCdE qsVNrWngHứa TiênToiYkCdE nhìqsVNrWngn đốngAPYu bạcToiYkCdE trắAPYung ToiYkCdElóa ToiYkCdEtrên ToiYkCdEbàn, kAPYuhóe miệngqsVNrWng thiếuAPYu chúqsVNrWngt nqsVNrWngữa cAPYuhảy nướToiYkCdEc miqsVNrWngếng. NToiYkCdEàng đangToiYkCdE tínhqsVNrWng lấqsVNrWngy thqsVNrWngêm chqsVNrWngút bạcqsVNrWng đưaToiYkCdE cAPYuho HứaToiYkCdE KiềuToiYkCdE DuAPYung, đểAPYu HứaqsVNrWng ToiYkCdEKiều DunqsVNrWngg qsVNrWngmua thêAPYum ToiYkCdEvài tAPYuhứ. CAPYuhi tqsVNrWngiêu ngToiYkCdEày thườAPYung cũngToiYkCdE APYutốn khAPYuông ít.

“Như ngươiToiYkCdE vậyqsVNrWng, còqsVNrWngn muốqsVNrWngn APYutu APYutiên?” TiểuToiYkCdE APYuThanh ởAPYu bênqsVNrWng ToiYkCdEcạnh khqsVNrWnginh bỉ.

“Cũng kqsVNrWnghông thểqsVNrWng ToiYkCdEnói APYunhư vậAPYuy ToiYkCdEa, ToiYkCdEcó tiềnqsVNrWng cóAPYu tqsVNrWnghể qsVNrWngsui ToiYkCdEma kToiYkCdEhiến quqsVNrWngỷ mAPYuà khôngAPYu phAPYuải APYusao? ToiYkCdEThần tiêqsVNrWngn chẳngToiYkCdE lẽToiYkCdE kqsVNrWnghông cầnToiYkCdE hươToiYkCdEng khóqsVNrWngi cuToiYkCdEng phụnAPYug chắToiYkCdEc? ToiYkCdEQuỷ ToiYkCdEsai khônqsVNrWngg cầnToiYkCdE tAPYuiền APYuâm phToiYkCdEủ qsVNrWngà?” HứToiYkCdEa ToiYkCdETiên thuqsVNrWngận miToiYkCdEệng APYuphản bác.

Tiểu ThAPYuanh cứnAPYug họng,APYu hắnAPYu khônAPYug thAPYuể khônqsVNrWngg thừToiYkCdEa nhậToiYkCdEn lqsVNrWngời nàAPYuy HứaqsVNrWng ToiYkCdETiên qsVNrWngnói đúnToiYkCdEg rồi...

Hứa TiAPYuên nhìToiYkCdEn sắcqsVNrWng mặtAPYu TiqsVNrWngểu ThaAPYunh, hToiYkCdEiếu kAPYuỳ nToiYkCdEói: “ChẳngAPYu lẽqsVNrWng tqsVNrWnga APYunói đúngToiYkCdE rồiToiYkCdE?” ThAPYuật ToiYkCdEra thìToiYkCdE HứaqsVNrWng TiênToiYkCdE cToiYkCdEhỉ làqsVNrWng nóqsVNrWngi ToiYkCdEmò thToiYkCdEôi, bởiToiYkCdE vìqsVNrWng sựToiYkCdE kqsVNrWngiện PqsVNrWngháp HảiAPYu kAPYuia chToiYkCdEo qsVNrWngnên nàngAPYu mớiToiYkCdE APYunói rAPYua APYumột pheqsVNrWngn qsVNrWngvừa rồi.

Bạch TốToiYkCdE TrinToiYkCdEh ToiYkCdElúc nàqsVNrWngy mởqsVNrWng ToiYkCdEmiệng: “Phải”

Tiểu BạAPYuch mởqsVNrWng miệqsVNrWngng, vToiYkCdEậy còqsVNrWngn cóToiYkCdE tAPYuhể ToiYkCdEgiả sao?

Oanh ——ToiYkCdE HứaToiYkCdE TAPYuiên chợToiYkCdEt cảmToiYkCdE thấAPYuy thiêAPYun ToiYkCdElôi (sấqsVNrWngm sétToiYkCdE) ToiYkCdEcuồn cqsVNrWnguộn, khôToiYkCdEng nghAPYuĩ tớiAPYu mìnhqsVNrWng APYulại nóiqsVNrWng trToiYkCdEúng rồi.

Cho nênqsVNrWng, ngToiYkCdEày qsVNrWngthứ ToiYkCdEhai, HứqsVNrWnga TiêToiYkCdEn mAPYuua rAPYuất nhAPYuiều tráiToiYkCdE câAPYuy qsVNrWngtươi, nToiYkCdEhang đToiYkCdEèn thượAPYung hạnToiYkCdEg, ToiYkCdEvề đếqsVNrWngn nhqsVNrWngà, chạAPYuy thẳngToiYkCdE qsVNrWngtới trướcqsVNrWng bứToiYkCdEc qsVNrWnghọa QAPYuuan qsVNrWngÂm ĐạAPYui sĩAPYu. XếpToiYkCdE toToiYkCdEàn qsVNrWngbộ tqsVNrWngrái câyAPYu raqsVNrWng, saAPYuu đóAPYu đốtAPYu nToiYkCdEhang qsVNrWngđèn, rồqsVNrWngi hAPYuành lễ.qsVNrWng TqsVNrWngrong mToiYkCdEiệng lẩAPYum bẩmqsVNrWng: “QAPYuuan ToiYkCdEThế ÂmToiYkCdE BồqsVNrWng Tát,qsVNrWng sqsVNrWngau nqsVNrWngày ToiYkCdEta APYumỗi ngàyToiYkCdE đềuAPYu muToiYkCdEa cToiYkCdEho nAPYugài tráiAPYu câToiYkCdEy tươAPYui ngqsVNrWngon, nhaToiYkCdEng đènAPYu thượngToiYkCdE ToiYkCdEhạng. ChqsVNrWngo nAPYuên, vềToiYkCdE ToiYkCdEsau ToiYkCdExin cqsVNrWnghiếu cqsVNrWngố nhToiYkCdEiều APYuhơn nha.”

Hứa KiAPYuều DuAPYung qsVNrWngvừa APYulúc APYuđi ToiYkCdEvào, nghAPYue đượcToiYkCdE lờiqsVNrWng cầAPYuu nguyqsVNrWngện còAPYu kèToiYkCdE qsVNrWngmặc cToiYkCdEả cAPYuủa ToiYkCdEHứa TiênToiYkCdE, vừAPYua APYusợ vừaToiYkCdE APYugiận, APYuđưa APYutay gqsVNrWngõ mộToiYkCdEt qsVNrWngcái lênToiYkCdE đầuToiYkCdE HứToiYkCdEa TiAPYuên: qsVNrWng“Muội đứaAPYu nhỏToiYkCdE đánAPYug qsVNrWngchết ToiYkCdEnày, ToiYkCdEnói ToiYkCdEcái gìqsVNrWng thếqsVNrWng hảAPYu. ToiYkCdEQuan APYuÂm BqsVNrWngồ qsVNrWngTát ToiYkCdEhá ToiYkCdElại đểAPYu yqsVNrWngên cqsVNrWngho muộiAPYu khAPYuinh nhờnqsVNrWng APYunhư vậy?”

Hứa APYuTiên qsVNrWngôm đầu,qsVNrWng khônAPYug ToiYkCdEphục nToiYkCdEói: “NóiAPYu sAPYuuông thìAPYu cToiYkCdEó íToiYkCdEch gìAPYu chứ,qsVNrWng chúnAPYug APYuta cầnToiYkCdE phảiAPYu nóqsVNrWngi tToiYkCdEhực tqsVNrWngế, thqsVNrWngực tếAPYu a.”

“Muội đứAPYua nhỏToiYkCdE đángToiYkCdE chếToiYkCdEt nqsVNrWngày, ToiYkCdElại cònAPYu cốAPYu cãi...”

Trên.

“Không tệ,qsVNrWng rấtqsVNrWng cqsVNrWngó chíAPYu hướng.”ToiYkCdE TToiYkCdErên khuôAPYun mặtToiYkCdE tuấAPYun mqsVNrWngỹ củaAPYu KToiYkCdEim ThqsVNrWngiền ToiYkCdETử hToiYkCdEiện lênAPYu nụAPYu cười.

Quan ToiYkCdEÂm ToiYkCdEĐại APYusĩ qsVNrWngvừa lònAPYug APYugật APYuđầu: “KhôqsVNrWngng ToiYkCdEuổng qsVNrWngta gqsVNrWngiúp nàngqsVNrWng nhiềuToiYkCdE nhưqsVNrWng thế.”

“Bất qsVNrWngquá, nqsVNrWngói điqsVNrWng cũAPYung pqsVNrWnghải nAPYuói lạiqsVNrWng, tạiqsVNrWng ToiYkCdEsao qsVNrWngchỉ cuqsVNrWngng phụngAPYu ngươi,APYu khAPYuông cóToiYkCdE pToiYkCdEhần củaqsVNrWng taqsVNrWng?” APYuKim ThiToiYkCdEền TửAPYu tToiYkCdErong lToiYkCdEòng bấtqsVNrWng bình.

“Ai bAPYuảo ngươiAPYu APYukhông chịuToiYkCdE hiểnToiYkCdE linh.”APYu QToiYkCdEuan ÂmToiYkCdE ĐạiToiYkCdE sĩAPYu qsVNrWngkhinh tqsVNrWnghường qsVNrWngvạch rõ.

Kim ThiềqsVNrWngn tqsVNrWngử ngẩngAPYu APYuđầu đảoToiYkCdE cặpToiYkCdE mqsVNrWngắt trắToiYkCdEng dToiYkCdEã, ToiYkCdEsau đAPYuó tToiYkCdErong lònqsVNrWngg nổAPYui lênqsVNrWng tqsVNrWngính toán.APYu XeAPYum ToiYkCdEra khToiYkCdEi qsVNrWngnào đqsVNrWngó APYumình cũqsVNrWngng qsVNrWngphải hiểqsVNrWngn liAPYunh mộToiYkCdEt APYuchút mToiYkCdEới được.

Cuộc sốnqsVNrWngg ngàqsVNrWngy tqsVNrWngừng ngAPYuày trôToiYkCdEi quaAPYu, HứaToiYkCdE TAPYuiên mAPYuỗi ngToiYkCdEày APYuở BảAPYuo AToiYkCdEn APYuđường ToiYkCdEkhám bệnh,APYu BạchqsVNrWng TToiYkCdEố APYuTrinh cùngAPYu APYuTiểu ThAPYuanh dạyAPYu TiểuToiYkCdE chToiYkCdEính tAPYuhái pAPYuháp thuậAPYut, qsVNrWngđốc thúToiYkCdEc nóqsVNrWng tAPYuu ToiYkCdEluyện. BuổiToiYkCdE tốiAPYu HứaAPYu TToiYkCdEiên trởToiYkCdE APYuvề, BạqsVNrWngch APYuTố TqsVNrWngrinh sẽAPYu dqsVNrWngạy nToiYkCdEàng mộtToiYkCdE chqsVNrWngút qsVNrWngpháp thuậtAPYu nềnqsVNrWng tảnqsVNrWngg. CòAPYun thuậtqsVNrWng APYuphi hqsVNrWngành qsVNrWngmà qsVNrWngHứa TiênAPYu ToiYkCdEtâm tqsVNrWngâm nToiYkCdEiệm niệm,APYu vẫnAPYu cqsVNrWngòn rấtToiYkCdE xa.

Hôm ToiYkCdEnay, HứAPYua TiênToiYkCdE vToiYkCdEừa qsVNrWngvề tớToiYkCdEi qsVNrWngnhà, HứaAPYu KiAPYuều APYuDung liềqsVNrWngn ToiYkCdElôi kAPYuéo APYutay nAPYuàng, vẻqsVNrWng mặtqsVNrWng nAPYugưng trọngqsVNrWng nói:APYu qsVNrWng“Hán ToiYkCdEVăn, APYutrong qsVNrWngthời giaqsVNrWngn nqsVNrWngày muộiqsVNrWng đừngToiYkCdE APYuđi rqsVNrWnga ngoAPYuài vàoqsVNrWng ToiYkCdEbuổi tối.”

“Tại APYusao vậy?”ToiYkCdE HứaAPYu TiêAPYun nghAPYui hoặcToiYkCdE hỏi.

“Đã xảAPYuy APYura ToiYkCdEchuyện rAPYuồi. TqsVNrWngỷ pToiYkCdEhu ToiYkCdEcủa muộiToiYkCdE nToiYkCdEói gAPYuần đâyAPYu APYucó vàAPYui nữqsVNrWng tửqsVNrWng bịqsVNrWng ToiYkCdEmất tToiYkCdEích, lạqsVNrWngi khônAPYug qsVNrWngco bấtToiYkCdE kAPYuì APYuđầu mốiqsVNrWng nào”APYu HqsVNrWngứa KiAPYuều DToiYkCdEung khToiYkCdEuôn mặToiYkCdEt đầyqsVNrWng APYuu sầu.

“Muội khôAPYung cqsVNrWngó ngqsVNrWnghe tỷqsVNrWng phToiYkCdEu nAPYuói chuyệnToiYkCdE qsVNrWngnày mà.”qsVNrWng HqsVNrWngứa TAPYuiên nhAPYuìn APYubộ dạngqsVNrWng rqsVNrWngầu rAPYuĩ ToiYkCdEcủa HứAPYua KiềuToiYkCdE DqsVNrWngung, cqsVNrWngàng nqsVNrWngghi hoặc.

“Tỷ pqsVNrWnghu muộiqsVNrWng sợToiYkCdE chúnToiYkCdEg tToiYkCdEa lAPYuo APYulắng, nqsVNrWngên kToiYkCdEhông nóqsVNrWngi. APYuHôm APYuqua qsVNrWngbị qsVNrWngđánh đượcqsVNrWng nânqsVNrWngg trởqsVNrWng vềAPYu tỷqsVNrWng mớiqsVNrWng biếtAPYu chuAPYuyện đó.”APYu HToiYkCdEứa KiềuAPYu DAPYuung vừaqsVNrWng nóAPYui nướcAPYu APYumắt lAPYuiền cToiYkCdEhảy xuốnToiYkCdEg, laToiYkCdEu đAPYui rồiqsVNrWng nóToiYkCdEi, “TqsVNrWngỷ APYuphu muAPYuội nóAPYui, nửaToiYkCdE thqsVNrWngáng gầnqsVNrWng đâAPYuy APYuliên tụcqsVNrWng mấtToiYkCdE tAPYuích khôToiYkCdEng íqsVNrWngt nToiYkCdEữ tử,APYu tAPYura thAPYuế nàAPYuo cũnqsVNrWngg ToiYkCdEtra APYukhông đượqsVNrWngc tuqsVNrWngng tíqsVNrWngch. BaqsVNrWngn đầuqsVNrWng ToiYkCdEcho lAPYuà bọnAPYu ToiYkCdElừa đảoqsVNrWng (*ToiYkCdE) làqsVNrWngm, nToiYkCdEhưng ToiYkCdEcanh chToiYkCdEặt APYucửa thànAPYuh, cũToiYkCdEng khqsVNrWngông thToiYkCdEấy cóAPYu ToiYkCdEai khToiYkCdEả qsVNrWngnghi APYura vqsVNrWngào. NếuAPYu khôngToiYkCdE APYuđược phqsVNrWngá APYuán, APYutỷ pqsVNrWnghu muộiToiYkCdE ToiYkCdEsợ APYulà qsVNrWngsẽ bịqsVNrWng cácAPYuh cToiYkCdEhức mất.”

(*) NguyqsVNrWngên vqsVNrWngăn ToiYkCdElà quảiqsVNrWng tqsVNrWngử: nghĩToiYkCdEa APYulà bọnAPYu lừAPYua đảo,qsVNrWng APYubắt cóToiYkCdEc, mẹqsVNrWng mìn.ToiYkCdE ToiYkCdETa địAPYunh đểAPYu mẹAPYu qsVNrWngmìn ToiYkCdEmà thấyToiYkCdE nAPYuó hiệnqsVNrWng đạiqsVNrWng qqsVNrWnguá qsVNrWngnên lạqsVNrWngi thôi.

Hứa TiAPYuên sửngqsVNrWng ToiYkCdEsốt, chuyqsVNrWngện ToiYkCdEnày qsVNrWngnghe ToiYkCdEtựa qsVNrWnghồ rấAPYut khToiYkCdEông tầmqsVNrWng thường.

“Tóm lạiqsVNrWng, buổiAPYu APYutối mqsVNrWnguội đừAPYung ToiYkCdEra ngqsVNrWngoài.” HAPYuứa qsVNrWngKiều DunqsVNrWngg ToiYkCdElại tiếToiYkCdEp tụToiYkCdEc APYudặn dò.

“Muội biAPYuết rồiAPYu.” HứaToiYkCdE TiênAPYu gToiYkCdEật đầAPYuu, APYu“Tỷ phqsVNrWngu đToiYkCdEã qsVNrWngtìm đạiToiYkCdE phqsVNrWngu qsVNrWngxem quAPYua chưa?”

“Rồi, cũngAPYu đãToiYkCdE bôToiYkCdEi tqsVNrWnghuốc rồiToiYkCdE.” qsVNrWngTâm tqsVNrWngình HqsVNrWngứa KiToiYkCdEều DunAPYug vẫAPYun khToiYkCdEông qsVNrWngtốt lắm.

“Không cóToiYkCdE qsVNrWngchuyện gìToiYkCdE đqsVNrWngâu, tAPYuỷ pqsVNrWnghu tAPYurẻ tuổiqsVNrWng, rấToiYkCdEt APYumau sqsVNrWngẽ ToiYkCdEkhôi pqsVNrWnghục APYuthôi. TỷToiYkCdE qsVNrWngđang mToiYkCdEang hàiToiYkCdE tToiYkCdEử, đừngqsVNrWng ToiYkCdEthương qsVNrWngtâm, đAPYuối vớiAPYu hàiAPYu tửToiYkCdE tAPYurong bụqsVNrWngng kqsVNrWnghông APYutốt đâu.”ToiYkCdE HAPYuứa TiToiYkCdEên kqsVNrWnghuyên gAPYuiải, nToiYkCdEhưng ToiYkCdEtrong lòqsVNrWngng qsVNrWngthầm APYusuy APYutư qsVNrWngchuyện nàqsVNrWngy. NghĩAPYu APYulát nữAPYua APYuđi tìqsVNrWngm TiểuAPYu BToiYkCdEạch thươnqsVNrWngg lưAPYuợng mộtAPYu qsVNrWngchút mToiYkCdEới được.

“Ừ, tỷqsVNrWng qsVNrWngbiết rồi.qsVNrWng APYuTỷ ToiYkCdEđi phòAPYung bếpAPYu xqsVNrWngem mqsVNrWngột cqsVNrWnghút TiểToiYkCdEu ThaAPYunh làmqsVNrWng cơToiYkCdEm APYuxong chưqsVNrWnga.” HqsVNrWngứa ToiYkCdEKiều DunToiYkCdEg gậtAPYu đầqsVNrWngu, lToiYkCdEau ToiYkCdEkhô nướcqsVNrWng mắtToiYkCdE, miễnToiYkCdE cqsVNrWngưỡng lộToiYkCdE qsVNrWngra ToiYkCdEnụ cườqsVNrWngi, điAPYu xuốngAPYu bếp.

Buổi tối,APYu APYuHứa TiêToiYkCdEn đToiYkCdEem chuqsVNrWngyện nToiYkCdEày nóiAPYu APYucho ToiYkCdEBạch TToiYkCdEố Trinh.

Bạch TqsVNrWngố TriqsVNrWngnh trToiYkCdEầm ToiYkCdEtư rồiToiYkCdE nói:APYu “HẳnAPYu lqsVNrWngà yAPYuêu quáiAPYu làm.”

“Ta cToiYkCdEũng vậyToiYkCdE cAPYuảm thấyToiYkCdE ToiYkCdElà yqsVNrWngêu quái.”APYu ToiYkCdEHứa ToiYkCdETiên gAPYuật đToiYkCdEầu, “TỷToiYkCdE qsVNrWngphu bâqsVNrWngy gqsVNrWngiờ qsVNrWngcòn đaToiYkCdEng nằmAPYu APYuở ToiYkCdEtrên qsVNrWnggiường đây,APYu hAPYuay làqsVNrWng ToiYkCdEchúng tToiYkCdEa giToiYkCdEúp tqsVNrWngỷ phAPYuu APYudiệt tToiYkCdErừ tAPYuên yToiYkCdEêu quqsVNrWngái APYunày điToiYkCdE. qsVNrWngĐây cũngqsVNrWng lAPYuà qsVNrWngcông APYuđức đó?”

“Được” BạchqsVNrWng ToiYkCdETố APYuTrinh nhànToiYkCdE nhạToiYkCdEt gậToiYkCdEt đầu.

“Hắc hắc,APYu cqsVNrWngó tqsVNrWnghể tAPYuhử mộqsVNrWngt chqsVNrWngút APYupháp thToiYkCdEuật hqsVNrWnguynh dạyToiYkCdE tAPYua rAPYuồi.” HứaToiYkCdE TToiYkCdEiên hAPYuưng phqsVNrWngấn reAPYuo lên.

Bạch TốToiYkCdE ToiYkCdETrinh APYunhìn bộqsVNrWng dAPYuạng hưqsVNrWngng APYuphấn củaAPYu HứaAPYu Tiên,ToiYkCdE troqsVNrWngng mAPYuắt nổiqsVNrWng lênToiYkCdE qsVNrWngvẻ sủngToiYkCdE nịch,ToiYkCdE nAPYuhẹ nhànToiYkCdEg nóToiYkCdEi: “Ừ.”ToiYkCdE BấtAPYu kểqsVNrWng phátqsVNrWng sAPYuinh cáToiYkCdEi gAPYuì, hắnToiYkCdE cũAPYung sqsVNrWngẽ đứnToiYkCdEg ởToiYkCdE bAPYuên cToiYkCdEạnh nàng,APYu bAPYuảo vệAPYu nàngqsVNrWng, sqsVNrWngẽ kqsVNrWnghông đểToiYkCdE cAPYuho nàngqsVNrWng bịqsVNrWng mộqsVNrWngt APYutia thươAPYung APYutổn nào.