You are here

Báo ân cái đầu ngươi ý! - Chương 30

Chương oBHq30: YêuoBHq quái?

Đêm kkLas2rC6huya yênoBHq tĩnBCZVEvNjh, BạBCZVEvNjch TkLas2rC6ố TrkLas2rC6inh loBHqẳng oBHqlặng hộoBHq pháBCZVEvNjp BCZVEvNjcho kLas2rC6Hứa TiêkLas2rC6n, nhìnoBHq oBHqkhuôn mặtkLas2rC6 BCZVEvNjđỏ hBCZVEvNjồng oBHqkhá thườngBCZVEvNj BCZVEvNjcủa ngườBCZVEvNji trBCZVEvNjên BCZVEvNjgiường koBHqia, đáyoBHq kLas2rC6mắt hắnoBHq hioBHqện lêBCZVEvNjn ýkLas2rC6 cườioBHq ônkLas2rC6 nkLas2rC6hu. CúiBCZVEvNj đầoBHqu nhìnkLas2rC6 BCZVEvNjtay mìnkLas2rC6h, rồikLas2rC6 vươnoBHq rkLas2rC6a nắmoBHq thậtkLas2rC6 chặBCZVEvNjt. CảkLas2rC6 đờikLas2rC6 này,BCZVEvNj kLas2rC6có lẽkLas2rC6 cũkLas2rC6ng sẽBCZVEvNj oBHqkhông buôngoBHq tay.

 

Mãi BCZVEvNjcho đếnkLas2rC6 BCZVEvNjkhi kLas2rC6hừng skLas2rC6áng, HBCZVEvNjứa TioBHqên mớikLas2rC6 mơBCZVEvNj mơkLas2rC6 màngBCZVEvNj mBCZVEvNjàng tỉnkLas2rC6h lại.oBHq oBHqVừa mkLas2rC6ở mắkLas2rC6t loBHqiền thấyBCZVEvNj BạchoBHq TốkLas2rC6 TrkLas2rC6inh đankLas2rC6g đợoBHqi bênBCZVEvNj người.

“Tiểu oBHqBạch.” HứaBCZVEvNj TBCZVEvNjiên mỉkLas2rC6m cBCZVEvNjười, BCZVEvNjcảm giácBCZVEvNj vừakLas2rC6 tBCZVEvNjỉnh dậykLas2rC6 likLas2rC6ền toBHqhấy ToBHqiểu BBCZVEvNjạch thậtkLas2rC6 tốt.

“Cảm thấyoBHq thếoBHq nkLas2rC6ào?” BạoBHqch TốBCZVEvNj TBCZVEvNjrinh đkLas2rC6ỡ kLas2rC6Hứa TBCZVEvNjiên ngồoBHqi dậoBHqy hỏi.

“Ừm...” oBHqHứa TiêBCZVEvNjn cảmoBHq nhậnBCZVEvNj oBHqthân tkLas2rC6hể củaBCZVEvNj mkLas2rC6ình, oBHqso sánhoBHq, ckLas2rC6ó chútBCZVEvNj kLas2rC6kinh ngạcBCZVEvNj BCZVEvNjmở miệBCZVEvNjng, kLas2rC6“Cảm giáoBHqc oBHqthân tkLas2rC6hể thậBCZVEvNjt gkLas2rC6iống nBCZVEvNjhư oBHqso vkLas2rC6ới trưoBHqớc kLas2rC6kia nkLas2rC6hẹ hơkLas2rC6n rấtoBHq nhikLas2rC6ều, BCZVEvNjcó thoBHqể nBCZVEvNjghe đượcBCZVEvNj âmkLas2rC6 tkLas2rC6hanh rBCZVEvNjất xoBHqa kLas2rC6bên ngoàiBCZVEvNj, cònoBHq nhạykLas2rC6 BCZVEvNjbén oBHqhơn trBCZVEvNjước kiBCZVEvNja nữa.”

“Ừ, BCZVEvNjthế tBCZVEvNjhì oBHqtốt.” BạchoBHq TốkLas2rC6 TrinBCZVEvNjh nhàBCZVEvNjn oBHqnhạt gậtoBHq đầuBCZVEvNj, “KếBCZVEvNj tioBHqếp tBCZVEvNja sẽkLas2rC6 BCZVEvNjtừ từkLas2rC6 dạyoBHq nàkLas2rC6ng mộtBCZVEvNj chútoBHq pháoBHqp thuật.”

“Sau BCZVEvNjnày kLas2rC6ta coBHqũng oBHqcó toBHqhể oBHqbay sao?kLas2rC6” HkLas2rC6ứa TBCZVEvNjiên haoBHqi mắtoBHq sángkLas2rC6 ngời,BCZVEvNj hưnBCZVEvNjg phBCZVEvNjấn hỏi.

“Dĩ nhBCZVEvNjiên cóoBHq thể.”kLas2rC6 BạcoBHqh oBHqTố TriBCZVEvNjnh gậtBCZVEvNj đầu.kLas2rC6 NhìkLas2rC6n bộBCZVEvNj dạngkLas2rC6 koBHqích độngkLas2rC6 củBCZVEvNja HứaoBHq Tiên,kLas2rC6 troBHqong lònBCZVEvNjg BCZVEvNjkhông kkLas2rC6hỏi bukLas2rC6ồn cười.

Hứa TiêkLas2rC6n kíkLas2rC6ch độkLas2rC6ng xoBHqong, lúkLas2rC6c noBHqày oBHqmới nhớoBHq tBCZVEvNjới tìnkLas2rC6h cảkLas2rC6nh bâykLas2rC6 giờoBHq. LươoBHqng vươngoBHq phủBCZVEvNj BCZVEvNjkia chắcBCZVEvNj lkLas2rC6à kkLas2rC6hông thBCZVEvNjể trởoBHq lạBCZVEvNji rồoBHqi, kLas2rC6như vậyBCZVEvNj tBCZVEvNjrở vềoBHq tkLas2rC6rấn GiakLas2rC6ng đi.

“Ta BCZVEvNjnhớ tiểukLas2rC6 BCZVEvNjThanh, cBCZVEvNjon cuoBHqa nhỏBCZVEvNj cùBCZVEvNjng oBHqmấy nBCZVEvNjgười nhkLas2rC6à tkLas2rC6ỷ tỷoBHq quá.”kLas2rC6 HứkLas2rC6a TikLas2rC6ên tBCZVEvNjựa vàokLas2rC6 trooBHqng ngựckLas2rC6 BạBCZVEvNjch kLas2rC6Tố TrinBCZVEvNjh nhkLas2rC6ẹ nhàoBHqng nói.

“Ừ, vậkLas2rC6y thìoBHq đBCZVEvNji TrấkLas2rC6n Giang.”kLas2rC6 BạBCZVEvNjch ToBHqố kLas2rC6Trinh đồngoBHq ý.

“Vậy oBHqLương BCZVEvNjvương phkLas2rC6ủ bêBCZVEvNjn kia...”kLas2rC6 HứBCZVEvNja TiêoBHqn tớBCZVEvNji tớikLas2rC6 ckLas2rC6ái vkLas2rC6ăn toBHqhư điềuoBHq phBCZVEvNjái kia.

“Cái BCZVEvNjnày khkLas2rC6ông cBCZVEvNjần loBHqo lắngkLas2rC6, BCZVEvNjta đBCZVEvNji mộtkLas2rC6 chBCZVEvNjuyến làkLas2rC6 đượckLas2rC6.” BạoBHqch oBHqTố TroBHqinh đãoBHq sớoBHqm coBHqó BCZVEvNjtính toBHqoán, đoBHqem BCZVEvNjvăn tBCZVEvNjhư điềukLas2rC6 phảkLas2rC6i sửaBCZVEvNj kLas2rC6lại lBCZVEvNjà xonoBHqg. ChkLas2rC6uyện củaoBHq kLas2rC6thế tụcBCZVEvNj khôngoBHq thểkLas2rC6 nhúkLas2rC6ng BCZVEvNjtay quBCZVEvNjá BCZVEvNjnhiều, nếuoBHq khôBCZVEvNjng oBHqsẽ cBCZVEvNjó ảkLas2rC6nh hưởng.

“Ừ.” HBCZVEvNjứa oBHqTiên ckLas2rC6ao kLas2rC6hứng gậoBHqt BCZVEvNjđầu, BCZVEvNjcó TiểukLas2rC6 BCZVEvNjBạch ởkLas2rC6 đây,BCZVEvNj hìnhBCZVEvNj nhưoBHq tkLas2rC6ất cảBCZVEvNj đoBHqều kBCZVEvNjhông phảioBHq lkLas2rC6à kLas2rC6vấn kLas2rC6đề khkLas2rC6ó khăBCZVEvNjn nữa.

“Đi CoBHqô TôkLas2rC6 trước.”oBHq BạcoBHqh TBCZVEvNjố TriBCZVEvNjnh ôBCZVEvNjm coBHqhầm lBCZVEvNjấy kLas2rC6Hứa TBCZVEvNjiên, trkLas2rC6ực tiếBCZVEvNjp bkLas2rC6ay lêkLas2rC6n trời.

Đi tớioBHq cănBCZVEvNj oBHqnhà oBHqở CBCZVEvNjô BCZVEvNjTô, TBCZVEvNjiểu ThaBCZVEvNjnh ckLas2rC6ùng TiểuBCZVEvNj ckLas2rC6hính tháiBCZVEvNj chBCZVEvNjấn oBHqđộng, chạyBCZVEvNj rBCZVEvNja nghoBHqênh đónBCZVEvNj bọkLas2rC6n họkLas2rC6. TiểuBCZVEvNj chíkLas2rC6nh kLas2rC6thái vừaBCZVEvNj nBCZVEvNjhìn thấyBCZVEvNj HứaoBHq TkLas2rC6iên, lkLas2rC6iền oBHqkích độngkLas2rC6 mkLas2rC6uốn nhàkLas2rC6o vàoBCZVEvNj trBCZVEvNjong ngkLas2rC6ực nàng.oBHq MkLas2rC6à HoBHqứa TiBCZVEvNjên cũBCZVEvNjng kLas2rC6cười kLas2rC6chuẩn bịBCZVEvNj ôBCZVEvNjm nkLas2rC6ó. ABCZVEvNji dBCZVEvNjè TiểuBCZVEvNj chínkLas2rC6h tháikLas2rC6 nhoBHqào toBHqới trướcBCZVEvNj mặt,BCZVEvNj chỉkLas2rC6 cònoBHq cáoBHqch kLas2rC6mấy tBCZVEvNjấc, thìBCZVEvNj làmBCZVEvNj BCZVEvNjsao cũngoBHq khôngoBHq oBHqbổ BCZVEvNjnhào đượckLas2rC6 tớBCZVEvNji ngựckLas2rC6 HứaoBHq TioBHqên nữa.kLas2rC6 TiểoBHqu oBHqchính thoBHqái ủBCZVEvNjy khBCZVEvNjuất ngẩngkLas2rC6 đầoBHqu, liềnBCZVEvNj thấoBHqy BkLas2rC6ạch BCZVEvNjTố TrinkLas2rC6h mặtoBHq lạnh,kLas2rC6 đaBCZVEvNjng kLas2rC6túm cBCZVEvNjổ áooBHq kLas2rC6nó lBCZVEvNjên, khônkLas2rC6g chkLas2rC6o nóoBHq tiếBCZVEvNjn thêoBHqm nửaoBHq bước.

“Sư phụ.BCZVEvNj..” kLas2rC6Tiểu choBHqính tkLas2rC6hái mBCZVEvNjở oBHqto đôikLas2rC6 mắtkLas2rC6 đoBHqen lónkLas2rC6g BCZVEvNjlánh rkLas2rC6ưng roBHqưng, đầyoBHq ủyBCZVEvNj khuấtkLas2rC6 oBHqnhìn  BBCZVEvNjạch TốoBHq TrikLas2rC6nh, koBHqháng nghịkLas2rC6 hànhBCZVEvNj độBCZVEvNjng củoBHqa hắn.

“Tiểu hàBCZVEvNji tử&noBHqbsp; moBHqà huykLas2rC6nh cũnBCZVEvNjg ghoBHqen à.”BCZVEvNj HứaoBHq BCZVEvNjTiên đẩyoBHq toBHqay BạkLas2rC6ch BCZVEvNjTố TriBCZVEvNjnh rakLas2rC6, mkLas2rC6ột taoBHqy ômBCZVEvNj lấyoBHq TiểBCZVEvNju ckLas2rC6hính oBHqthái đanoBHqg lãoBHq BCZVEvNjchã chựoBHqc khkLas2rC6óc BCZVEvNjvào troBHqong kLas2rC6ngực. BCZVEvNjTiểu choBHqính tBCZVEvNjhái oBHqnheo oBHqmắt lkLas2rC6ại, cũngBCZVEvNj toBHqhật kLas2rC6chặt ôBCZVEvNjm cổkLas2rC6 kLas2rC6Hứa Tiên.

“Tu lukLas2rC6yện thếoBHq oBHqnào kLas2rC6rồi?” BCZVEvNjGiọng BạchBCZVEvNj TốkLas2rC6 ToBHqrinh giờoBHq oBHqphút kLas2rC6này âkLas2rC6m lkLas2rC6ãnh voBHqô cùng.

“Dạ...” TioBHqểu chínhoBHq tháioBHq cóoBHq coBHqhút bốiBCZVEvNj oBHqrối, cắnoBHq cắnkLas2rC6 đầuoBHq ngónoBHq tkLas2rC6ay, oBHqmới yBCZVEvNjếu oBHqớt nBCZVEvNjói, “CokLas2rC6n rBCZVEvNjất cốkLas2rC6 gắng.”

“Vậy tBCZVEvNjhì tốt.”kLas2rC6 BạchoBHq oBHqTố TrinoBHqh BCZVEvNjxem xékLas2rC6t kLas2rC6tu BCZVEvNjvi BCZVEvNjTiểu chínhkLas2rC6 tkLas2rC6hái, thấoBHqy kLas2rC6so vkLas2rC6ới oBHqtrước koBHqia tinBCZVEvNjh tiếnoBHq hoBHqơn mộtBCZVEvNj chBCZVEvNjút rồoBHqi, lBCZVEvNjúc nBCZVEvNjày mớikLas2rC6 bỏkLas2rC6 kLas2rC6qua BCZVEvNjcho nó.

“Hứa TBCZVEvNjiên, ngươiBCZVEvNj BCZVEvNjcó lkLas2rC6inh kLas2rC6căn BCZVEvNjrồi?” oBHqTiểu ThaBCZVEvNjnh kLas2rC6vẫn kBCZVEvNjhông nóBCZVEvNji BCZVEvNjgì lúoBHqc nàyoBHq oBHqbỗng nhkLas2rC6iên kkLas2rC6inh ngạBCZVEvNjc mởoBHq miệngoBHq, oBHqmới kLas2rC6vừa rồoBHqi hắoBHqn oBHqvẫn đoBHqang qBCZVEvNjuan soBHqát HkLas2rC6ứa TiênkLas2rC6, kLas2rC6cảm thấBCZVEvNjy HkLas2rC6ứa TkLas2rC6iên kLas2rC6có kLas2rC6cái gìkLas2rC6 đkLas2rC6ó kLas2rC6khang kLas2rC6khác. HiệnBCZVEvNj tạikLas2rC6 rốtkLas2rC6 kLas2rC6cục hoBHqiểu đượcBCZVEvNj làkLas2rC6 dkLas2rC6o đâu.

“Ừ, TkLas2rC6iểu BạcBCZVEvNjh BCZVEvNjđã tìoBHqm đankLas2rC6 toBHqhảo BCZVEvNjcho kLas2rC6ta ănkLas2rC6 đoBHqó.” kLas2rC6Hứa TiênBCZVEvNj BCZVEvNjcao hứngkLas2rC6 nói.

“Cái gìoBHq? CoBHqhỗ nguoBHqy hkLas2rC6iểm nkLas2rC6hư kLas2rC6vậy, đBCZVEvNjại kLas2rC6ca huynh...BCZVEvNj” TBCZVEvNjiểu ThBCZVEvNjanh kBCZVEvNjinh ngạckLas2rC6 thấpoBHq giọngoBHq hôBCZVEvNj lêkLas2rC6n, nBCZVEvNjhìn BCZVEvNjvề phíBCZVEvNja BạcoBHqh TốoBHq Trinh.

Bạch kLas2rC6Tố oBHqTrinh lạiBCZVEvNj lạnkLas2rC6h lùngoBHq lườmBCZVEvNj loBHqại, đeoBHqm cBCZVEvNjâu noBHqói kếBCZVEvNj tioBHqếp kLas2rC6của TiBCZVEvNjểu ThankLas2rC6h kLas2rC6ép trBCZVEvNjở về.

Hứa kLas2rC6Tiên ngBCZVEvNjơ nBCZVEvNjgác, nhoBHqìn oBHqvề phíoBHqa vẻkLas2rC6 oBHqmặt oBHqkhông đổBCZVEvNji củBCZVEvNja BạcoBHqh BCZVEvNjTố TkLas2rC6rinh, coBHqau màBCZVEvNjy lBCZVEvNjo kLas2rC6lắng hỏi:BCZVEvNj kLas2rC6“Nơi oBHqđan thảooBHq sinkLas2rC6h trưởng,oBHq rấtkLas2rC6 ngBCZVEvNjuy hiểmkLas2rC6 oBHqcó phBCZVEvNjải oBHqhay không?”

Bạch oBHqTố TkLas2rC6rinh BCZVEvNjkhông kLas2rC6nói gì.

Hứa kLas2rC6Tiên ckLas2rC6ắn kLas2rC6cắn oBHqmôi, noBHqhìn BạchkLas2rC6 BCZVEvNjTố TrioBHqnh mặoBHqt khôkLas2rC6ng choBHqút thaoBHqy đổBCZVEvNji, nhưnBCZVEvNjg tronkLas2rC6g lònoBHqg voBHqô BCZVEvNjcùng pkLas2rC6hức tạBCZVEvNjp. TkLas2rC6iểu BạchBCZVEvNj vìBCZVEvNj mkLas2rC6ình lạkLas2rC6i mkLas2rC6ạo hiểmkLas2rC6 nhkLas2rC6ư vậy.BCZVEvNj.. CóBCZVEvNj cảkLas2rC6m đoBHqộng, BCZVEvNjlo lắBCZVEvNjng, còBCZVEvNjn cóoBHq sợoBHq hãi.

“Ha hBCZVEvNjả, oBHqha haoBHq, vậy,kLas2rC6 vậyBCZVEvNj HBCZVEvNjứa TiêoBHqn BCZVEvNjngươi phoBHqải chăBCZVEvNjm choBHqỉ toBHqu lBCZVEvNjuyện đókLas2rC6, đừBCZVEvNjng oBHqlãng kLas2rC6phí khkLas2rC6ổ kLas2rC6tâm coBHqủa đạiBCZVEvNj BCZVEvNjca ta.BCZVEvNj” TiểuoBHq BCZVEvNjThanh biếoBHqt mìBCZVEvNjnh nóoBHqi sakLas2rC6i nóiBCZVEvNj rồi,oBHq noBHqgượng nBCZVEvNjgùng cườiBCZVEvNj cười,kLas2rC6 voBHqội đánhoBHq tBCZVEvNjrống lảng.

“Ừ.” HkLas2rC6ứa TiBCZVEvNjên nặnoBHqg kLas2rC6nề goBHqật đầu,kLas2rC6 BCZVEvNjđáp ứng.

“Nàng đoBHqi nghoBHqỉ ngơioBHq trưoBHqớc BCZVEvNjđi. BCZVEvNjTa oBHqđi BCZVEvNjxử lBCZVEvNjý chuoBHqyện vănoBHq thư.”kLas2rC6 BạchkLas2rC6 TốoBHq TkLas2rC6rinh noBHqói xonoBHqg khônoBHqg đợikLas2rC6 HứaoBHq TiêoBHqn troBHqả lờioBHq, nkLas2rC6gười BCZVEvNjđã biếnoBHq mấBCZVEvNjt ngaBCZVEvNjy tạoBHqi chỗ.

“Ngươi oBHqcó đóiBCZVEvNj bụngoBHq khôoBHqng? TkLas2rC6a chuẩnkLas2rC6 BCZVEvNjbị điểmBCZVEvNj tBCZVEvNjâm cBCZVEvNjho ngưBCZVEvNjơi kLas2rC6nha.” TiBCZVEvNjểu ThanBCZVEvNjh BCZVEvNjnhìn HBCZVEvNjứa TkLas2rC6iên sữngkLas2rC6 sờBCZVEvNj đứngBCZVEvNj ởoBHq tạioBHq chỗBCZVEvNj, moBHqở miệngoBHq hỏi.

“Nga, đúBCZVEvNjng BCZVEvNjlà cóoBHq cBCZVEvNjhút BCZVEvNjđói BCZVEvNjbụng, tBCZVEvNja muoBHqốn ănBCZVEvNj oBHqsữa đậuBCZVEvNj nànBCZVEvNjh bkLas2rC6ánh quẩy.”oBHq oBHqHứa TiBCZVEvNjên BCZVEvNjsờ oBHqsờ bBCZVEvNjụng, lúBCZVEvNjc nàyBCZVEvNj mớiBCZVEvNj kLas2rC6cảm thoBHqấy cBCZVEvNjó chúBCZVEvNjt đói.

“Một kLas2rC6lát nữaBCZVEvNj toBHqa BCZVEvNjra ngoBCZVEvNjài moBHqua.” BCZVEvNjTiểu ThaBCZVEvNjnh tứckLas2rC6 giậnoBHq nói.

“Thỏ tBCZVEvNja nkLas2rC6uôi thếBCZVEvNj nàoBCZVEvNj BCZVEvNjrồi, cókLas2rC6 mậpBCZVEvNj hBCZVEvNjay khônBCZVEvNjg?” oBHqHứa BCZVEvNjTiên ômkLas2rC6 TiểuBCZVEvNj chíoBHqnh tháBCZVEvNji hướBCZVEvNjng hậuoBHq việnBCZVEvNj đoBHqi BCZVEvNjtới, “CoBHqòn cókLas2rC6, ckLas2rC6ây rụngoBHq tiềnoBHq củakLas2rC6 BCZVEvNjta đoBHqâu, lớnoBHq lêBCZVEvNjn ckLas2rC6hút nkLas2rC6ào chưa?”

Tiểu ThankLas2rC6h khóekLas2rC6 miệnoBHqg ckLas2rC6o quắp:BCZVEvNj “CkLas2rC6ây rụnkLas2rC6g tiền?”

“Chính BCZVEvNjlà câyoBHq LkLas2rC6inh ÂoBHqm kLas2rC6mà toBHqa cùngoBHq TiểukLas2rC6 BoBHqạch kLas2rC6đi oBHqPhổ oBHqĐà oBHqsơn BCZVEvNjlấy BCZVEvNjvề đó.kLas2rC6” BCZVEvNjHứa TiênBCZVEvNj khẩkLas2rC6u oBHqkhí rấoBHqt khBCZVEvNjinh bỉ.

Cây LiBCZVEvNjnh ÂmoBHq oBHqlà kLas2rC6cây rụngkLas2rC6 tiền...

Tiểu oBHqThanh kLas2rC6cảm tkLas2rC6hấy rấtoBHq oBHqvô lực.

Chưa oBHqtới goBHqiữa BCZVEvNjtrưa, BạBCZVEvNjch oBHqTố oBHqTrinh đoBHqã trởBCZVEvNj lại.

Hứa TiêoBHqn nghênhBCZVEvNj oBHqđón: “ChukLas2rC6yện BCZVEvNjđều goBHqiải quBCZVEvNjyết xoBCZVEvNjng rồi?”

Bạch ToBHqố BCZVEvNjTrinh nBCZVEvNjhàn BCZVEvNjnhạt gậkLas2rC6t đoBHqầu: kLas2rC6“Ừ.” ChuoBHqyện đãkLas2rC6 goBHqiải qBCZVEvNjuyết, kLas2rC6nhưng BCZVEvNjlà BCZVEvNjkhông phảioBHq kLas2rC6hắn giảkLas2rC6i quyếoBHqt. KhBCZVEvNji hắkLas2rC6n tớioBHq phátoBHq hiệnBCZVEvNj LươnBCZVEvNjg LiêoBHqn đãoBHq đeBCZVEvNjm coBHqhuyện củakLas2rC6 HứoBHqa BCZVEvNjTiên làmoBHq xokLas2rC6ng hếtBCZVEvNj rồi,kLas2rC6 đoBHqã gửiBCZVEvNj vănBCZVEvNj thBCZVEvNjư BCZVEvNjcho nBCZVEvNjàng toBHqrở vBCZVEvNjề trấkLas2rC6n GiankLas2rC6g. TinoBHqh thầoBHqn LươkLas2rC6ng kLas2rC6Liên khoBHqông đưoBHqợc tốtkLas2rC6 BCZVEvNjcho lắmkLas2rC6, vẫnoBHq sắkLas2rC6c moBHqặt oBHqtái oBHqnhợt ngồioBHq ởoBHq trướckLas2rC6 bàkLas2rC6n đọoBHqc soBHqách nhìBCZVEvNjn vănBCZVEvNj thkLas2rC6ư kLas2rC6điều poBHqhái kioBHqa kBCZVEvNjhông nkLas2rC6ói BCZVEvNjgì. kLas2rC6Bất quoBHqá, nhữngkLas2rC6 BCZVEvNjthứ noBHqày, BBCZVEvNjạch TốoBHq TBCZVEvNjrinh đươoBHqng nhiênBCZVEvNj kLas2rC6sẽ khkLas2rC6ông đểBCZVEvNj cBCZVEvNjho HứaBCZVEvNj TiênkLas2rC6 biết.

“Vậy chúBCZVEvNjng tBCZVEvNja cókLas2rC6 kLas2rC6thể trởBCZVEvNj vềBCZVEvNj TroBHqấn oBHqGiang rồi?”oBHq oBHqHứa BCZVEvNjTiên kLas2rC6cao hBCZVEvNjứng hỏkLas2rC6i, BCZVEvNj“Phải BCZVEvNjmang thekLas2rC6o oBHqthỏ ckLas2rC6ủa takLas2rC6, còBCZVEvNjn coBHqó câBCZVEvNjy rụngBCZVEvNj tioBHqền cBCZVEvNjủa tkLas2rC6a nữaoBHq. VềkLas2rC6 đếnoBHq nhkLas2rC6à tBCZVEvNjỷ tBCZVEvNjỷ BCZVEvNjnhìn thấoBHqy chúkLas2rC6ng kLas2rC6ta oBHqnhất địnhoBHq skLas2rC6ẽ rấtBCZVEvNj cBCZVEvNjao hứng.”

Bạch TốkLas2rC6 oBHqTrinh vkLas2rC6ừa ngoBHqhe coBHqây rBCZVEvNjụng tiBCZVEvNjền coBHqũng bioBHqết oBHqHứa TiênBCZVEvNj ámBCZVEvNj ckLas2rC6hỉ cákLas2rC6i gìkLas2rC6, gậBCZVEvNjt đầuBCZVEvNj đồoBHqng ý.

Hứa TioBHqên cùnoBHqg BạchoBHq TkLas2rC6ố TroBHqinh oBHqđi trướkLas2rC6c, TiểuBCZVEvNj ThBCZVEvNjanh oBHqcùng TiểuoBHq chínhBCZVEvNj kLas2rC6thái BCZVEvNjchờ dànBCZVEvNj xBCZVEvNjếp kLas2rC6xong oBHqđâu BCZVEvNjđấy sẽBCZVEvNj đoBHqem toBHqhỏ oBHqcùng cBCZVEvNjây LBCZVEvNjinh ÂkLas2rC6m kLas2rC6mang vềkLas2rC6 sau.

Đứng ởBCZVEvNj cửa,kLas2rC6 HứakLas2rC6 TiêkLas2rC6n oBHqgõ thậtkLas2rC6 lâoBHqu, mớioBHq nghoBHqe đượcoBHq tiếngoBHq bướBCZVEvNjc coBHqhân vaBCZVEvNjng kLas2rC6lên bêoBHqn trong.

“Tới liền,BCZVEvNj oBHqtới liềnoBHq, gõoBHq cáoBHqi oBHqgì màoBHq gBCZVEvNjõ akLas2rC6, cBCZVEvNjửa oBHqcũng sắpkLas2rC6 bịkLas2rC6 gõkLas2rC6 thủBCZVEvNjng rồi.”kLas2rC6 oBHqBên oBHqtrong loBHqà giọnkLas2rC6g nóiBCZVEvNj BCZVEvNjquen thBCZVEvNjuộc củaoBHq HứaBCZVEvNj KioBHqều Dung.

Vừa kLas2rC6mở kLas2rC6cửa roBHqa, kLas2rC6thấy HứoBHqa TBCZVEvNjiên, HứakLas2rC6 KkLas2rC6iều oBHqDung moBHqừng tớkLas2rC6i nướoBHqc mắtBCZVEvNj liềnoBHq tíkLas2rC6 tákLas2rC6ch chBCZVEvNjảy xuống.

“Hán oBHqVăn, HkLas2rC6án Văn,oBHq thậtkLas2rC6 sBCZVEvNjự loBHqà muộiBCZVEvNj saokLas2rC6.” HứkLas2rC6a KioBHqều DunBCZVEvNjg kBCZVEvNjéo kLas2rC6tay HứaBCZVEvNj TkLas2rC6iên BCZVEvNjkhông buông,BCZVEvNj soBHqợ lBCZVEvNjà kLas2rC6mình đangBCZVEvNj nằmoBHq mơ.

“Là BCZVEvNjmuội, tỷBCZVEvNj tỷkLas2rC6.” HứkLas2rC6a TiêoBHqn cũnoBHqg BCZVEvNjnắm BCZVEvNjtay HứBCZVEvNja KiềuBCZVEvNj kLas2rC6Dung, BCZVEvNjcao hứnBCZVEvNjg khônBCZVEvNjg thôiBCZVEvNj. ChoBHqợt thấykLas2rC6 bkLas2rC6ụng HứaoBHq KikLas2rC6ều DunkLas2rC6g kioBHqa khkLas2rC6ẽ noBHqhô rkLas2rC6a, kBCZVEvNjinh ngoBHqạc hkLas2rC6ỏi, oBHq“Tỷ tỷ,oBHq tỷkLas2rC6, tỷBCZVEvNj moBHqang thai?”

Trên mặtoBHq HứakLas2rC6 BCZVEvNjKiều kLas2rC6Dung hiệBCZVEvNjn oBHqlên nụoBHq kLas2rC6cười hạBCZVEvNjnh phúcBCZVEvNj, loBHqôi kékLas2rC6o HứakLas2rC6 kLas2rC6Tiên: “MBCZVEvNjau, oBHqmau vkLas2rC6ào rồiBCZVEvNj hãkLas2rC6y nói.kLas2rC6” BỗngoBHq BCZVEvNjnhiên lạikLas2rC6 cảkLas2rC6m thấkLas2rC6y coBHqó kLas2rC6điểm oBHqgì kLas2rC6là lạ,BCZVEvNj lkLas2rC6úc nàoBHqy mBCZVEvNjới noBHqhìn vềoBHq BCZVEvNjphía nhữngkLas2rC6 ngườiBCZVEvNj BCZVEvNjbên cạBCZVEvNjnh HứakLas2rC6 TiêoBHqn, cBCZVEvNjhợt nBCZVEvNjói, “AikLas2rC6 kLas2rC6nha, đệBCZVEvNj oBHqmuội, BCZVEvNjta lạioBHq khoBHqông kLas2rC6có chkLas2rC6ú ýoBHq tớikLas2rC6 muộkLas2rC6i, kLas2rC6thật là,BCZVEvNj maBCZVEvNju, đềuBCZVEvNj maoBHqu đkLas2rC6i vBCZVEvNjào điBCZVEvNj đã.”

Ba BCZVEvNjngười vBCZVEvNjào phBCZVEvNjòng, HứkLas2rC6a KiềukLas2rC6 DunBCZVEvNjg BCZVEvNjbận rộnkLas2rC6 đoBHqi pkLas2rC6ha BCZVEvNjtrà, HứaoBHq TikLas2rC6ên vộioBHq vàngoBHq kéoBHqo nàoBHqng lạoBHqi: “Tỷ,oBHq tỷkLas2rC6 đangoBHq manoBHqg tBCZVEvNjhai, đoBHqừng oBHqvội, mkLas2rC6uội poBHqha làoBHq được.”

Hứa KoBHqiều DukLas2rC6ng ngồkLas2rC6i xkLas2rC6uống, BCZVEvNjsờ sờBCZVEvNj bụoBHqng củakLas2rC6 mìnhoBHq, tkLas2rC6rong BCZVEvNjmắt kLas2rC6tràn đầkLas2rC6y yoBHqêu thương.

Hứa kLas2rC6Tiên cùBCZVEvNjng HứakLas2rC6 KiềuBCZVEvNj DuoBHqng đạiBCZVEvNj khBCZVEvNjái noBHqói tìkLas2rC6nh tBCZVEvNjrạng gầnBCZVEvNj đâkLas2rC6y BCZVEvNjcủa mìBCZVEvNjnh, HứaoBHq oBHqKiều oBHqDung nkLas2rC6ghe HứakLas2rC6 TiêBCZVEvNjn BCZVEvNjnói đBCZVEvNjược BCZVEvNjđiều vềBCZVEvNj, khôoBHqng cầnBCZVEvNj pBCZVEvNjhải tkLas2rC6ha hươngkLas2rC6 chịBCZVEvNju tộioBHq nữoBHqa, lioBHqền BCZVEvNjvui mừngoBHq muốnkLas2rC6 kLas2rC6đi dâkLas2rC6ng hươnkLas2rC6g chkLas2rC6o QuBCZVEvNjan ÂmoBHq BCZVEvNjĐại oBHqsĩ, noBHqói rằkLas2rC6ng đềuoBHq noBHqhờ QuaBCZVEvNjn ÂoBHqm BCZVEvNjĐại sĩkLas2rC6 phBCZVEvNjù hkLas2rC6ộ mớkLas2rC6i đưkLas2rC6ợc nhưkLas2rC6 voBHqậy. BạBCZVEvNjch TốoBHq kLas2rC6Trinh BCZVEvNjnghe đBCZVEvNjược lờikLas2rC6 này,kLas2rC6 ánhkLas2rC6 mắoBHqt toBHqản oBHqra BCZVEvNjkhí BCZVEvNjlạnh. BênoBHq trkLas2rC6ên QuoBHqan ÂBCZVEvNjm ĐạiBCZVEvNj sĩkLas2rC6 hkLas2rC6ắt hơoBHqi BCZVEvNjmột cái,oBHq sờkLas2rC6 sờkLas2rC6 coBHqái mũiBCZVEvNj củoBHqa mìnhBCZVEvNj. ĐồngkLas2rC6 tBCZVEvNjử oBHqbên kLas2rC6cạnh cũoBHqng BCZVEvNjcảm thấyoBHq koBHqỳ qBCZVEvNjuái. ThầnoBHq tiêBCZVEvNjn cònkLas2rC6 oBHqcó toBHqhể cảmkLas2rC6 BCZVEvNjcúm sao?

Hứa TiBCZVEvNjên nhìnBCZVEvNj choBHqung quanoBHqh, pháoBHqt hiệBCZVEvNjn đồkLas2rC6 doBHqùng trkLas2rC6ong nhàkLas2rC6 đãoBHq oBHqđổi mới.BCZVEvNj MBCZVEvNjà khuôBCZVEvNjn mặtkLas2rC6 oBHqHứa KiềuBCZVEvNj DuBCZVEvNjng tỏBCZVEvNja skLas2rC6áng rạngoBHq kLas2rC6ngời cũngBCZVEvNj choBHqứng mioBHqnh LýoBHq CônBCZVEvNjg PkLas2rC6hủ chămoBHq sócoBHq kLas2rC6nàng voBHqô cùnkLas2rC6g tốt.

Hứa KkLas2rC6iều DuBCZVEvNjng BCZVEvNjcố chấkLas2rC6p dùBCZVEvNj thếkLas2rC6 nkLas2rC6ào kLas2rC6cũng muốnoBHq HứakLas2rC6 TiênoBHq oBHqở chukLas2rC6ng cùngkLas2rC6 BCZVEvNjbọn họBCZVEvNj, HứakLas2rC6 oBHqTiên từBCZVEvNj chốiBCZVEvNj kBCZVEvNjhông đượcoBHq đànhoBHq oBHqphải đáoBHqp ứng.BCZVEvNj BuổkLas2rC6i tốkLas2rC6i kLas2rC6Lý CôBCZVEvNjng PhủkLas2rC6 trởBCZVEvNj voBHqề, nkLas2rC6gười mộkLas2rC6t nhoBHqà tụBCZVEvNj lạBCZVEvNji vBCZVEvNjới noBHqhau. BCZVEvNjLý CôoBHqng PhoBHqủ oBHqhỏi BCZVEvNjHứa oBHqTiên cóoBHq toBHqính toáBCZVEvNjn kLas2rC6gì khônoBHqg, HứakLas2rC6 kLas2rC6Tiên cònBCZVEvNj chưkLas2rC6a toBHqrả lờioBHq, BạchkLas2rC6 TốoBHq TrioBHqnh đãoBHq mởkLas2rC6 miệng,kLas2rC6 nBCZVEvNjói chuẩkLas2rC6n mởkLas2rC6 BCZVEvNjtiệm thuốkLas2rC6c. LBCZVEvNjý CônkLas2rC6g PhủoBHq đồkLas2rC6ng ýkLas2rC6 BCZVEvNjlia lịa.

Buổi oBHqtối, HoBHqứa TiênkLas2rC6 oBHqhỏi BCZVEvNjBạch ToBHqố TrioBHqnh oBHqchuyện nBCZVEvNjày, BạchoBHq BCZVEvNjTố ToBHqrinh thảBCZVEvNjn nhiênkLas2rC6 nóikLas2rC6: “TiệmoBHq oBHqthuốc tếoBHq thếoBHq cứukLas2rC6 kLas2rC6nhân, lạioBHq oBHqtích gBCZVEvNjóp từnBCZVEvNjg coBHqhút côngBCZVEvNj đứBCZVEvNjc, kLas2rC6có lợikLas2rC6 BCZVEvNjcho việckLas2rC6 BCZVEvNjtu hBCZVEvNjành ckLas2rC6ủa nàng.”

Hứa TiBCZVEvNjên kLas2rC6lúc kLas2rC6này moBHqới choBHqợt oBHqhiểu, dkLas2rC6ĩ nhikLas2rC6ên khôoBHqng BCZVEvNjcó ýBCZVEvNj kiếnoBHq nữa.

Qua haBCZVEvNji nkLas2rC6gày saoBHqu, TkLas2rC6iểu kLas2rC6Thanh cùBCZVEvNjng TioBHqểu oBHqchính thákLas2rC6i cũnkLas2rC6g kLas2rC6tới. oBHqCòn BCZVEvNjmang oBHqtheo kLas2rC6cây rụkLas2rC6ng tioBHqền ckLas2rC6ùng thBCZVEvNjỏ coBHqủa HứaoBHq kLas2rC6Tiên trkLas2rC6ở kLas2rC6về, HoBHqứa TBCZVEvNjiên vâyBCZVEvNj qkLas2rC6uanh BCZVEvNjcây rụngkLas2rC6 tikLas2rC6ền oBHqvui BCZVEvNjmừng BCZVEvNjtới mứcBCZVEvNj áBCZVEvNjnh BCZVEvNjmắt đềuBCZVEvNj híBCZVEvNjp thàoBHqnh moBHqột đườnBCZVEvNjg thoBHqẳng rồi.

Cứ nBCZVEvNjhư kLas2rC6vậy, HứBCZVEvNja TioBHqên mBCZVEvNjở BCZVEvNjmột oBHqgian tiệmBCZVEvNj thoBHquốc. HứaoBHq KBCZVEvNjiều DuoBHqng đặoBHqt têoBHqn oBHqlà BảoBCZVEvNj oBHqAn đường,oBHq kLas2rC6làm cBCZVEvNjho mặtoBHq HứakLas2rC6 TiBCZVEvNjên suoBHqng huBCZVEvNjyết. BảoBCZVEvNj ABCZVEvNjn đườBCZVEvNjng, nkLas2rC6ghĩ coBHqả nửakLas2rC6 nkLas2rC6gày trờikLas2rC6 oBHqkết quoBHqả vẫkLas2rC6n lấkLas2rC6y ckLas2rC6ái tênoBHq này.

Những kLas2rC6ngày toBHqiếp thekLas2rC6o tkLas2rC6rôi qoBHqua oBHqnhàn nkLas2rC6hã màoBHq tBCZVEvNjhư thái.oBHq CáBCZVEvNjc oBHqca bệnoBHqh poBHqhổ kLas2rC6biến thìkLas2rC6 oBHqdo HứakLas2rC6 kLas2rC6Tiên BCZVEvNjra BCZVEvNjtay xBCZVEvNjử lýBCZVEvNj, ckLas2rC6òn cáckLas2rC6 tạpBCZVEvNj chứkLas2rC6ng nkLas2rC6an oBHqy kLas2rC6không xửoBHq lkLas2rC6ý được,kLas2rC6 toBHqhì BạcoBHqh TốoBHq TkLas2rC6rinh oBHqsẽ BCZVEvNjra BCZVEvNjtay. DầnoBHq dà,kLas2rC6 dBCZVEvNjanh tiBCZVEvNjếng BCZVEvNjcủa BảokLas2rC6 kLas2rC6An đườnkLas2rC6g lioBHqền kLas2rC6lan xaoBHq. ĐặcoBHq biệtoBHq làBCZVEvNj chuoBHqyện BảokLas2rC6 ABCZVEvNjn đưkLas2rC6ờng cóoBHq mộtkLas2rC6 lBCZVEvNjoại toBHqhuốc bíoBHq kLas2rC6chế, cBCZVEvNjó tkLas2rC6hể goBHqiúp tkLas2rC6huận sinhkLas2rC6. GikLas2rC6á tBCZVEvNjiền kLas2rC6tuy BCZVEvNjhơi coBHqao, nhkLas2rC6ưng oBHqmọi ngườiBCZVEvNj vẫBCZVEvNjn BCZVEvNjđều chấoBHqp nhận.oBHq kLas2rC6Bởi vìkLas2rC6 soBHqinh coBHqon BCZVEvNjchính lkLas2rC6à điBCZVEvNj dạokLas2rC6 QBCZVEvNjuỷ BCZVEvNjMôn oBHqquan, tốnBCZVEvNj coBHqhút tiềnoBHq coBHqó thểBCZVEvNj bảooBHq vệkLas2rC6 mẫBCZVEvNju BCZVEvNjtử BCZVEvNjbình anoBHq, thấyoBHq thếkLas2rC6 kLas2rC6nào cũnkLas2rC6g làBCZVEvNj chuyệkLas2rC6n BCZVEvNjvô cùngoBHq coBHqó lờikLas2rC6. BBCZVEvNjởi voBHqì tiệmBCZVEvNj thoBHquốc, HứakLas2rC6 TiêoBHqn nếuBCZVEvNj nhưkLas2rC6 thBCZVEvNjân BCZVEvNjlà oBHqnữ tBCZVEvNjử kLas2rC6ra moBHqặt oBHqcũng BCZVEvNjkhông BCZVEvNjổn, oBHqcho nênBCZVEvNj nàngoBHq cũnBCZVEvNjg chưBCZVEvNja oBHqlập tứBCZVEvNjc koBHqhôi phụckLas2rC6 thâBCZVEvNjn phậnkLas2rC6 củaoBHq mình.oBHq TạmoBHq toBHqhời cBCZVEvNjứ nhưkLas2rC6 BCZVEvNjvậy oBHqtiếp tục.

“Oa oBHqnha nkLas2rC6ha, TioBHqểu BạchoBHq, rấoBHqt kLas2rC6nhiều oBHqbạc đoBHqó.” HứakLas2rC6 TikLas2rC6ên oBHqnhìn BCZVEvNjđống oBHqbạc trắnkLas2rC6g lBCZVEvNjóa trênBCZVEvNj bàkLas2rC6n, khóoBHqe miệngkLas2rC6 thiBCZVEvNjếu chútBCZVEvNj nữakLas2rC6 coBHqhảy nướcoBHq miếng.BCZVEvNj kLas2rC6Nàng kLas2rC6đang tíkLas2rC6nh oBHqlấy tBCZVEvNjhêm chúkLas2rC6t bạckLas2rC6 đBCZVEvNjưa chkLas2rC6o HứaBCZVEvNj KiềuoBHq BCZVEvNjDung, đểkLas2rC6 HoBHqứa KkLas2rC6iều BCZVEvNjDung kLas2rC6mua thêBCZVEvNjm voBHqài thứBCZVEvNj. kLas2rC6Chi tiêukLas2rC6 nkLas2rC6gày thườngkLas2rC6 coBHqũng tốnkLas2rC6 khôoBHqng ít.

“Như ngBCZVEvNjươi vậy,BCZVEvNj ckLas2rC6òn muốnBCZVEvNj toBHqu tiên?kLas2rC6” TiểoBHqu ThankLas2rC6h ởkLas2rC6 bBCZVEvNjên coBHqạnh khkLas2rC6inh bỉ.

“Cũng oBHqkhông thểoBHq nóikLas2rC6 nkLas2rC6hư vậyBCZVEvNj akLas2rC6, cBCZVEvNjó tiềnkLas2rC6 cBCZVEvNjó thkLas2rC6ể skLas2rC6ui oBHqma khoBHqiến quBCZVEvNjỷ moBHqà khônBCZVEvNjg phảiBCZVEvNj sBCZVEvNjao? ThầnoBHq tiênBCZVEvNj cBCZVEvNjhẳng lẽoBHq BCZVEvNjkhông BCZVEvNjcần hươngBCZVEvNj khkLas2rC6ói cunoBHqg kLas2rC6phụng chắcBCZVEvNj? QuỷkLas2rC6 sBCZVEvNjai khôngkLas2rC6 cầnkLas2rC6 tiềnBCZVEvNj oBHqâm BCZVEvNjphủ à?oBHq” HBCZVEvNjứa TBCZVEvNjiên thuậnkLas2rC6 miệngBCZVEvNj poBHqhản bác.

Tiểu ThBCZVEvNjanh cứngkLas2rC6 họng,oBHq hBCZVEvNjắn kkLas2rC6hông thkLas2rC6ể khBCZVEvNjông thừaBCZVEvNj nkLas2rC6hận lờiBCZVEvNj nàykLas2rC6 BCZVEvNjHứa TioBHqên nóBCZVEvNji đúnoBHqg rồi...

Hứa kLas2rC6Tiên nkLas2rC6hìn kLas2rC6sắc mặtBCZVEvNj TikLas2rC6ểu ThkLas2rC6anh, hoBHqiếu kỳkLas2rC6 noBHqói: “kLas2rC6Chẳng lkLas2rC6ẽ kLas2rC6ta nBCZVEvNjói đoBHqúng oBHqrồi?” ThậtkLas2rC6 rkLas2rC6a oBHqthì HoBHqứa ToBHqiên chỉoBHq làkLas2rC6 nókLas2rC6i moBHqò thôi,BCZVEvNj bởikLas2rC6 voBHqì sựoBHq kiệoBHqn PhápBCZVEvNj HảioBHq kiBCZVEvNja choBHqo nêkLas2rC6n nànoBHqg mớioBHq nóBCZVEvNji kLas2rC6ra mộtBCZVEvNj pheoBHqn vừaBCZVEvNj rồi.

Bạch BCZVEvNjTố TrBCZVEvNjinh lkLas2rC6úc nkLas2rC6ày mởkLas2rC6 BCZVEvNjmiệng: “Phải”

Tiểu BạcoBHqh mkLas2rC6ở kLas2rC6miệng, vậyoBHq cònBCZVEvNj coBHqó thkLas2rC6ể gBCZVEvNjiả sao?

Oanh kLas2rC6—— kLas2rC6Hứa TBCZVEvNjiên chợtoBHq cảmkLas2rC6 thấyBCZVEvNj thoBHqiên lôikLas2rC6 (sấmkLas2rC6 soBHqét) ckLas2rC6uồn cuộn,kLas2rC6 khônkLas2rC6g nghĩBCZVEvNj tớkLas2rC6i mìnBCZVEvNjh loBHqại nóiBCZVEvNj toBHqrúng rồi.

Cho nkLas2rC6ên, kLas2rC6ngày thBCZVEvNjứ BCZVEvNjhai, HứkLas2rC6a TiêoBHqn muoBHqa oBHqrất nhiềuoBHq tráioBHq BCZVEvNjcây oBHqtươi, kLas2rC6nhang đènoBHq thượngkLas2rC6 hạngkLas2rC6, oBHqvề đếoBHqn nBCZVEvNjhà, oBHqchạy thẳnoBHqg tớiBCZVEvNj trướcoBHq bBCZVEvNjức họaBCZVEvNj QuoBHqan ÂmBCZVEvNj ĐạioBHq sĩ.BCZVEvNj XếpBCZVEvNj toàBCZVEvNjn bộoBHq tkLas2rC6rái câBCZVEvNjy rBCZVEvNja, kLas2rC6sau đoBHqó đốtkLas2rC6 nhakLas2rC6ng đèn,BCZVEvNj rồkLas2rC6i hBCZVEvNjành lễ.kLas2rC6 TBCZVEvNjrong miệngkLas2rC6 loBHqẩm bẩmkLas2rC6: “QuoBHqan kLas2rC6Thế oBHqÂm BồBCZVEvNj kLas2rC6Tát, soBHqau kLas2rC6này oBHqta mỗioBHq kLas2rC6ngày kLas2rC6đều mBCZVEvNjua ckLas2rC6ho ngoBHqài kLas2rC6trái câyBCZVEvNj kLas2rC6tươi ngokLas2rC6n, nhanBCZVEvNjg đènoBHq thượBCZVEvNjng hạng.oBHq CoBHqho nênkLas2rC6, vềoBHq oBHqsau xiBCZVEvNjn BCZVEvNjchiếu cốBCZVEvNj nhoBHqiều hơBCZVEvNjn nha.”

Hứa KiềoBHqu DkLas2rC6ung vừakLas2rC6 lúoBHqc kLas2rC6đi kLas2rC6vào, nghoBHqe đượcBCZVEvNj lờiBCZVEvNj ckLas2rC6ầu nkLas2rC6guyện còkLas2rC6 koBHqè mặckLas2rC6 cảBCZVEvNj ckLas2rC6ủa oBHqHứa TkLas2rC6iên, oBHqvừa sợBCZVEvNj vừakLas2rC6 giBCZVEvNjận, đưaBCZVEvNj oBHqtay gõkLas2rC6 mộtkLas2rC6 coBHqái lkLas2rC6ên đầkLas2rC6u kLas2rC6Hứa TiêBCZVEvNjn: “oBHqMuội đứBCZVEvNja nhỏBCZVEvNj đoBHqáng chếtkLas2rC6 này,kLas2rC6 nóoBHqi cáoBHqi gBCZVEvNjì thếBCZVEvNj hả.BCZVEvNj oBHqQuan ÂBCZVEvNjm BCZVEvNjBồ TáBCZVEvNjt oBHqhá lBCZVEvNjại kLas2rC6để BCZVEvNjyên choBHqo muộoBHqi kkLas2rC6hinh nhoBHqờn nhưkLas2rC6 vậy?”

Hứa TioBHqên ôkLas2rC6m đầoBHqu, oBHqkhông phkLas2rC6ục nóoBHqi: “NóiBCZVEvNj suônkLas2rC6g oBHqthì kLas2rC6có íkLas2rC6ch oBHqgì chứ,BCZVEvNj kLas2rC6chúng oBHqta coBHqần phảioBHq nóikLas2rC6 thựoBHqc oBHqtế, thựcBCZVEvNj tếoBHq a.”

“Muội đBCZVEvNjứa nhỏBCZVEvNj đákLas2rC6ng chếtoBHq oBHqnày, lạioBHq coBHqòn coBHqố cãi...”

Trên.

“Không tệ,BCZVEvNj rấBCZVEvNjt ckLas2rC6ó chíoBHq hoBHqướng.” TrêkLas2rC6n khBCZVEvNjuôn mặtBCZVEvNj tBCZVEvNjuấn BCZVEvNjmỹ củaoBHq KoBHqim ThiềkLas2rC6n TửoBHq hiệnkLas2rC6 lêoBHqn nụkLas2rC6 cười.

Quan kLas2rC6Âm ĐạkLas2rC6i sĩBCZVEvNj vừaBCZVEvNj lònBCZVEvNjg gBCZVEvNjật đầu:BCZVEvNj “oBHqKhông oBHquổng tBCZVEvNja giúkLas2rC6p nànBCZVEvNjg noBHqhiều nhưoBHq thế.”

“Bất qBCZVEvNjuá, BCZVEvNjnói đBCZVEvNji cũnBCZVEvNjg poBHqhải nóioBHq kLas2rC6lại, tạoBHqi sBCZVEvNjao chỉBCZVEvNj cuBCZVEvNjng pkLas2rC6hụng ngươi,oBHq khôngkLas2rC6 coBHqó oBHqphần ckLas2rC6ủa ta?oBHq” KikLas2rC6m oBHqThiền TửkLas2rC6 tronoBHqg lkLas2rC6òng bấtoBHq bình.

“Ai bảooBHq ngưBCZVEvNjơi khôoBHqng chịuBCZVEvNj hiểoBHqn linh.kLas2rC6” QoBHquan oBHqÂm ĐạioBHq soBHqĩ BCZVEvNjkhinh thườngkLas2rC6 vạchBCZVEvNj rõ.

Kim kLas2rC6Thiền tửkLas2rC6 ngẩngoBHq đầuBCZVEvNj đBCZVEvNjảo ckLas2rC6ặp oBHqmắt trắngoBHq kLas2rC6dã, sBCZVEvNjau đóBCZVEvNj BCZVEvNjtrong lkLas2rC6òng oBHqnổi loBHqên tíkLas2rC6nh toánBCZVEvNj. XoBHqem BCZVEvNjra koBHqhi nàoBCZVEvNj đókLas2rC6 mìBCZVEvNjnh cũngoBHq phảiBCZVEvNj BCZVEvNjhiển linkLas2rC6h kLas2rC6một ckLas2rC6hút mBCZVEvNjới được.

Cuộc sốngoBHq ngàyoBHq từkLas2rC6ng ngoBHqày trôoBHqi qBCZVEvNjua, HứkLas2rC6a TiêkLas2rC6n mỗiBCZVEvNj ngàBCZVEvNjy ởoBHq oBHqBảo AkLas2rC6n đkLas2rC6ường kBCZVEvNjhám bệnh,kLas2rC6 BoBHqạch TốBCZVEvNj BCZVEvNjTrinh coBHqùng ToBHqiểu ToBHqhanh kLas2rC6dạy TiểuoBHq chíBCZVEvNjnh BCZVEvNjthái pkLas2rC6háp thukLas2rC6ật, đBCZVEvNjốc thBCZVEvNjúc kLas2rC6nó tkLas2rC6u BCZVEvNjluyện. BuổikLas2rC6 tốikLas2rC6 HứakLas2rC6 kLas2rC6Tiên trởkLas2rC6 vBCZVEvNjề, BạchoBHq oBHqTố TkLas2rC6rinh oBHqsẽ dạkLas2rC6y noBHqàng mộtBCZVEvNj BCZVEvNjchút phákLas2rC6p thuậtBCZVEvNj oBHqnền tảng.kLas2rC6 CònoBHq tBCZVEvNjhuật BCZVEvNjphi oBHqhành mkLas2rC6à HứaoBHq ToBHqiên tâoBHqm oBHqtâm niệkLas2rC6m nioBHqệm, vẫkLas2rC6n cònBCZVEvNj rấoBHqt xa.

Hôm nBCZVEvNjay, kLas2rC6Hứa TkLas2rC6iên vừaBCZVEvNj vềoBHq tkLas2rC6ới nhà,kLas2rC6 HứakLas2rC6 BCZVEvNjKiều DunkLas2rC6g liBCZVEvNjền loBHqôi koBHqéo takLas2rC6y nàBCZVEvNjng, oBHqvẻ mặtkLas2rC6 ngưngkLas2rC6 trọBCZVEvNjng nókLas2rC6i: “HáoBHqn VăkLas2rC6n, BCZVEvNjtrong thờkLas2rC6i giaBCZVEvNjn nBCZVEvNjày BCZVEvNjmuội đBCZVEvNjừng đkLas2rC6i roBHqa ngBCZVEvNjoài vàkLas2rC6o buổiBCZVEvNj tối.”

“Tại skLas2rC6ao voBHqậy?” HứBCZVEvNja TiênkLas2rC6 nghoBHqi hoặBCZVEvNjc hỏi.

“Đã BCZVEvNjxảy rBCZVEvNja chuyệnkLas2rC6 rồi.kLas2rC6 TỷBCZVEvNj kLas2rC6phu cBCZVEvNjủa muộoBHqi nóBCZVEvNji gkLas2rC6ần đâyBCZVEvNj cókLas2rC6 oBHqvài kLas2rC6nữ tửoBHq bịoBHq BCZVEvNjmất tkLas2rC6ích, lạikLas2rC6 kLas2rC6không ckLas2rC6o boBHqất kìoBHq đầuBCZVEvNj mkLas2rC6ối nàoBHqo” HứakLas2rC6 kLas2rC6Kiều kLas2rC6Dung koBHqhuôn oBHqmặt đầykLas2rC6 kLas2rC6u sầu.

“Muội kkLas2rC6hông BCZVEvNjcó ngoBHqhe tỷoBHq phkLas2rC6u nóoBHqi chuykLas2rC6ện nàyoBHq oBHqmà.” HkLas2rC6ứa TiênBCZVEvNj nhkLas2rC6ìn bBCZVEvNjộ dạngkLas2rC6 rầuBCZVEvNj oBHqrĩ củaBCZVEvNj kLas2rC6Hứa KiềoBHqu BCZVEvNjDung, càngoBHq nBCZVEvNjghi hoặc.

“Tỷ phkLas2rC6u muộoBHqi oBHqsợ chúngoBHq BCZVEvNjta lBCZVEvNjo lắng,oBHq nênBCZVEvNj kkLas2rC6hông nkLas2rC6ói. HôBCZVEvNjm qkLas2rC6ua BCZVEvNjbị đánkLas2rC6h đoBHqược nânoBHqg kLas2rC6trở vềkLas2rC6 oBHqtỷ mớikLas2rC6 oBHqbiết chuyệnkLas2rC6 đó.”oBHq HứoBHqa KiềuoBHq kLas2rC6Dung vBCZVEvNjừa nBCZVEvNjói nướcoBHq mắtoBHq liềnBCZVEvNj chảyoBHq xuốngoBHq, laoBHqu đoBHqi BCZVEvNjrồi nóikLas2rC6, “TỷBCZVEvNj phkLas2rC6u muBCZVEvNjội nói,BCZVEvNj nửkLas2rC6a thángoBHq gầnBCZVEvNj đâykLas2rC6 liêBCZVEvNjn tụcBCZVEvNj mBCZVEvNjất tkLas2rC6ích koBHqhông ítBCZVEvNj noBHqữ tkLas2rC6ử, kLas2rC6tra tBCZVEvNjhế nkLas2rC6ào cũngoBHq toBHqra khôngkLas2rC6 đưBCZVEvNjợc toBHqung kLas2rC6tích. BBCZVEvNjan đầuoBHq coBHqho lBCZVEvNjà bkLas2rC6ọn BCZVEvNjlừa đkLas2rC6ảo (BCZVEvNj*) làmkLas2rC6, nhưnBCZVEvNjg kLas2rC6canh coBHqhặt coBHqửa thànoBHqh, cũnoBHqg khôngkLas2rC6 BCZVEvNjthấy cóoBHq BCZVEvNjai kBCZVEvNjhả nghBCZVEvNji kLas2rC6ra vàooBHq. NếuBCZVEvNj BCZVEvNjkhông đượckLas2rC6 phkLas2rC6á án,kLas2rC6 tỷBCZVEvNj phBCZVEvNju mBCZVEvNjuội sợBCZVEvNj oBHqlà BCZVEvNjsẽ bBCZVEvNjị ckLas2rC6ách chứcBCZVEvNj mất.”

(*) NgBCZVEvNjuyên voBHqăn làBCZVEvNj quoBHqải tửkLas2rC6: BCZVEvNjnghĩa kLas2rC6là kLas2rC6bọn lừaBCZVEvNj đảo,BCZVEvNj bắtoBHq coBHqóc, moBHqẹ moBHqìn. TkLas2rC6a đkLas2rC6ịnh đểoBHq BCZVEvNjmẹ BCZVEvNjmìn BCZVEvNjmà thấyBCZVEvNj kLas2rC6nó hiệkLas2rC6n kLas2rC6đại quoBHqá nênBCZVEvNj lạikLas2rC6 thôi.

Hứa TkLas2rC6iên sửngoBHq sốt,oBHq chuyệnkLas2rC6 nàyBCZVEvNj ngoBHqhe tựaoBHq hồkLas2rC6 rấBCZVEvNjt khBCZVEvNjông tầoBHqm thường.

“Tóm lại,BCZVEvNj bBCZVEvNjuổi tkLas2rC6ối muộioBHq đkLas2rC6ừng oBHqra ngoài.”oBHq HứaoBHq KiềuBCZVEvNj BCZVEvNjDung lạoBHqi tikLas2rC6ếp tụcoBHq dặBCZVEvNjn dò.

“Muội biếkLas2rC6t rồiBCZVEvNj.” HứaBCZVEvNj TiêoBHqn gậtBCZVEvNj đầu,oBHq “TỷoBHq phBCZVEvNju đãBCZVEvNj BCZVEvNjtìm đạikLas2rC6 BCZVEvNjphu BCZVEvNjxem qkLas2rC6ua chưa?”

“Rồi, cũkLas2rC6ng đkLas2rC6ã oBHqbôi thoBHquốc rồikLas2rC6.” TâkLas2rC6m tìBCZVEvNjnh HứakLas2rC6 KoBHqiều DunoBHqg voBHqẫn khôkLas2rC6ng tBCZVEvNjốt lắm.

“Không cBCZVEvNjó ckLas2rC6huyện gBCZVEvNjì đoBHqâu, tỷkLas2rC6 pkLas2rC6hu trẻoBHq BCZVEvNjtuổi, oBHqrất oBHqmau sẽBCZVEvNj khôoBHqi phoBHqục thôioBHq. oBHqTỷ đaoBHqng moBHqang hàioBHq tkLas2rC6ử, đừnkLas2rC6g thươkLas2rC6ng BCZVEvNjtâm, kLas2rC6đối kLas2rC6với hàikLas2rC6 oBHqtử trooBHqng bụnkLas2rC6g khônkLas2rC6g tốtkLas2rC6 đBCZVEvNjâu.” HứaBCZVEvNj ToBHqiên oBHqkhuyên BCZVEvNjgiải, nhưnBCZVEvNjg trooBHqng oBHqlòng thầmkLas2rC6 suoBHqy toBHqư chuykLas2rC6ện nàykLas2rC6. BCZVEvNjNghĩ lkLas2rC6át nữaBCZVEvNj đBCZVEvNji oBHqtìm TkLas2rC6iểu BạcBCZVEvNjh thươngkLas2rC6 lượngBCZVEvNj kLas2rC6một oBHqchút mkLas2rC6ới được.

“Ừ, tỷoBHq biếtBCZVEvNj rồi.oBHq ToBHqỷ oBHqđi phòngoBHq bBCZVEvNjếp BCZVEvNjxem mộBCZVEvNjt choBHqút TiểukLas2rC6 ToBHqhanh làmkLas2rC6 cơmoBHq kLas2rC6xong chưa.”oBHq HứaoBHq KoBHqiều DuoBHqng gậoBHqt đầu,BCZVEvNj lakLas2rC6u kLas2rC6khô nưBCZVEvNjớc mắtoBHq, miBCZVEvNjễn cBCZVEvNjưỡng lộoBHq rBCZVEvNja nụkLas2rC6 cười,oBHq oBHqđi xuốngBCZVEvNj bếp.

Buổi tốBCZVEvNji, oBHqHứa ToBHqiên đoBHqem chuyệnBCZVEvNj nàykLas2rC6 nóiBCZVEvNj BCZVEvNjcho BBCZVEvNjạch TốoBHq Trinh.

Bạch ToBHqố TkLas2rC6rinh trầmoBHq oBHqtư rồioBHq nkLas2rC6ói: “HẳBCZVEvNjn làBCZVEvNj BCZVEvNjyêu quoBHqái làm.”

“Ta BCZVEvNjcũng kLas2rC6vậy kLas2rC6cảm thkLas2rC6ấy lBCZVEvNjà yêuoBHq qukLas2rC6ái.” kLas2rC6Hứa kLas2rC6Tiên oBHqgật đkLas2rC6ầu, “TỷBCZVEvNj poBHqhu boBHqây goBHqiờ còkLas2rC6n đoBHqang nBCZVEvNjằm ởoBHq trêBCZVEvNjn goBHqiường đBCZVEvNjây, haBCZVEvNjy lkLas2rC6à chúBCZVEvNjng toBHqa giúpBCZVEvNj tỷBCZVEvNj oBHqphu dBCZVEvNjiệt trừoBHq tênkLas2rC6 yêkLas2rC6u quBCZVEvNjái nàykLas2rC6 đi.oBHq ĐâykLas2rC6 coBHqũng loBHqà côngkLas2rC6 đứcBCZVEvNj đó?”

“Được” BCZVEvNjBạch BCZVEvNjTố TrinBCZVEvNjh nhkLas2rC6àn nhạtkLas2rC6 BCZVEvNjgật đầu.

“Hắc oBHqhắc, cóBCZVEvNj tBCZVEvNjhể thửBCZVEvNj mộoBHqt choBHqút phkLas2rC6áp thuậtBCZVEvNj hkLas2rC6uynh dạyBCZVEvNj tkLas2rC6a rBCZVEvNjồi.” HBCZVEvNjứa TiêkLas2rC6n hưnoBHqg phấnoBHq reBCZVEvNjo lên.

Bạch TốkLas2rC6 BCZVEvNjTrinh nhoBHqìn kLas2rC6bộ dạnoBHqg hkLas2rC6ưng poBHqhấn củkLas2rC6a HkLas2rC6ứa TBCZVEvNjiên, troBCZVEvNjng mắtBCZVEvNj nổioBHq lêoBHqn vẻkLas2rC6 sủkLas2rC6ng nịcBCZVEvNjh, nhkLas2rC6ẹ noBHqhàng oBHqnói: “Ừ.”BCZVEvNj BấtoBHq BCZVEvNjkể phátBCZVEvNj sikLas2rC6nh cáiBCZVEvNj gìoBHq, BCZVEvNjhắn cũBCZVEvNjng kLas2rC6sẽ đứngBCZVEvNj BCZVEvNjở oBHqbên cạkLas2rC6nh nànBCZVEvNjg, bảokLas2rC6 oBHqvệ nàng,BCZVEvNj sẽoBHq khônkLas2rC6g BCZVEvNjđể choBHqo noBHqàng boBHqị mộBCZVEvNjt tiBCZVEvNja oBHqthương tổnkLas2rC6 nào.