You are here

Báo ân cái đầu ngươi ý! - Chương 30

Chương 34otp0: YzkpZxZmNêu quái?

Đêm k4otphuya yê4otpn doUfGXaQtĩnh, Bạch4otp TốzkpZxZmN TzkpZxZmNrinh l4otpẳng lặng4otp hộzkpZxZmN phádoUfGXaQp zkpZxZmNcho Hứa4otp Ti4otpên, nhdoUfGXaQìn khuô4otpn mặtdoUfGXaQ đỏzkpZxZmN hồng4otp khzkpZxZmNá thườnzkpZxZmNg của4otp doUfGXaQngười trêndoUfGXaQ giường4otp kzkpZxZmNia, zkpZxZmNđáy m4otpắt h4otpắn hiện4otp lênzkpZxZmN ýzkpZxZmN cườidoUfGXaQ ônzkpZxZmN 4otpnhu. Cúi4otp đ4otpầu nhìdoUfGXaQn zkpZxZmNtay m4otpình, rồ4otpi vưzkpZxZmNơn 4otpra nzkpZxZmNắm thdoUfGXaQật chdoUfGXaQặt. CảdoUfGXaQ đờizkpZxZmN n4otpày, zkpZxZmNcó l4otpẽ zkpZxZmNcũng sẽ4otp khôngdoUfGXaQ budoUfGXaQông tay.

 

Mãi ch4otpo đếnzkpZxZmN kdoUfGXaQhi 4otphừng sángzkpZxZmN, HứadoUfGXaQ Tiê4otpn mzkpZxZmNới zkpZxZmNmơ doUfGXaQmơ màngzkpZxZmN mdoUfGXaQàng tdoUfGXaQỉnh lại.doUfGXaQ VzkpZxZmNừa mdoUfGXaQở mdoUfGXaQắt liềzkpZxZmNn thấzkpZxZmNy BạzkpZxZmNch zkpZxZmNTố Tr4otpinh 4otpđang đợzkpZxZmNi b4otpên người.

“Tiểu Bạch.”zkpZxZmN HdoUfGXaQứa Ti4otpên mzkpZxZmNỉm cười,zkpZxZmN cảmdoUfGXaQ giádoUfGXaQc vừadoUfGXaQ tỉnhdoUfGXaQ dậydoUfGXaQ lidoUfGXaQền thdoUfGXaQấy zkpZxZmNTiểu BạchzkpZxZmN doUfGXaQthật tốt.

“Cảm t4otphấy thzkpZxZmNế nào?”doUfGXaQ BdoUfGXaQạch TdoUfGXaQố TrdoUfGXaQinh đỡdoUfGXaQ HdoUfGXaQứa Ti4otpên doUfGXaQngồi zkpZxZmNdậy hỏi.

“Ừm...” HzkpZxZmNứa TiêdoUfGXaQn czkpZxZmNảm nhậndoUfGXaQ thâ4otpn doUfGXaQthể củ4otpa m4otpình, s4otpo sánh,zkpZxZmN cózkpZxZmN chúdoUfGXaQt kdoUfGXaQinh zkpZxZmNngạc mdoUfGXaQở m4otpiệng, “Cảm4otp doUfGXaQgiác t4otphân thdoUfGXaQể thậtzkpZxZmN gizkpZxZmNống n4otphư zkpZxZmNso vdoUfGXaQới trướcdoUfGXaQ ki4otpa ndoUfGXaQhẹ hơnzkpZxZmN rấtdoUfGXaQ nhiều,4otp 4otpcó thểdoUfGXaQ nghdoUfGXaQe đượcdoUfGXaQ 4otpâm thanzkpZxZmNh rdoUfGXaQất zkpZxZmNxa bê4otpn ngoàizkpZxZmN, zkpZxZmNcòn nzkpZxZmNhạy bédoUfGXaQn hơndoUfGXaQ trư4otpớc zkpZxZmNkia nữa.”

“Ừ, thdoUfGXaQế thzkpZxZmNì tzkpZxZmNốt.” BạchzkpZxZmN TzkpZxZmNố zkpZxZmNTrinh nhàzkpZxZmNn zkpZxZmNnhạt 4otpgật đầu,doUfGXaQ “doUfGXaQKế tiế4otpp zkpZxZmNta zkpZxZmNsẽ tdoUfGXaQừ 4otptừ dzkpZxZmNạy zkpZxZmNnàng 4otpmột chútzkpZxZmN p4otpháp thuật.”

“Sau nàydoUfGXaQ 4otpta cũzkpZxZmNng cózkpZxZmN thể4otp bzkpZxZmNay sao?”zkpZxZmN 4otpHứa TzkpZxZmNiên doUfGXaQhai mzkpZxZmNắt sángzkpZxZmN ngời,4otp h4otpưng pzkpZxZmNhấn hỏi.

“Dĩ nhiêdoUfGXaQn códoUfGXaQ thể.”doUfGXaQ Bạch4otp Tố4otp TridoUfGXaQnh zkpZxZmNgật đầu.doUfGXaQ NdoUfGXaQhìn bộzkpZxZmN ddoUfGXaQạng kíchdoUfGXaQ độn4otpg của4otp HứadoUfGXaQ TizkpZxZmNên, tdoUfGXaQrong lòndoUfGXaQg khzkpZxZmNông khỏidoUfGXaQ bzkpZxZmNuồn cười.

Hứa TzkpZxZmNiên kíchdoUfGXaQ độngdoUfGXaQ zkpZxZmNxong, lúzkpZxZmNc nzkpZxZmNày mớ4otpi nhzkpZxZmNớ tớidoUfGXaQ tìdoUfGXaQnh cản4otph bdoUfGXaQây 4otpgiờ. LươngdoUfGXaQ vươngdoUfGXaQ phdoUfGXaQủ kzkpZxZmNia doUfGXaQchắc làdoUfGXaQ khôzkpZxZmNng thdoUfGXaQể 4otptrở zkpZxZmNlại rồ4otpi, nh4otpư vậydoUfGXaQ trởdoUfGXaQ v4otpề trấndoUfGXaQ GianzkpZxZmNg đi.

“Ta nhzkpZxZmNớ tiể4otpu ThanhzkpZxZmN, 4otpcon cu4otpa ndoUfGXaQhỏ cùngdoUfGXaQ m4otpấy người4otp nhdoUfGXaQà tỷzkpZxZmN tzkpZxZmNỷ quá.4otp” HzkpZxZmNứa doUfGXaQTiên tựazkpZxZmN vàzkpZxZmNo trzkpZxZmNong nzkpZxZmNgực BạdoUfGXaQch TzkpZxZmNố TdoUfGXaQrinh nhẹzkpZxZmN zkpZxZmNnhàng nói.

“Ừ, v4otpậy thì4otp doUfGXaQđi Tr4otpấn 4otpGiang.” BdoUfGXaQạch TốdoUfGXaQ TrinzkpZxZmNh đồngdoUfGXaQ ý.

“Vậy L4otpương vươngzkpZxZmN phủdoUfGXaQ zkpZxZmNbên kiadoUfGXaQ...” HứazkpZxZmN TiêzkpZxZmNn tzkpZxZmNới tzkpZxZmNới cá4otpi 4otpvăn thzkpZxZmNư zkpZxZmNđiều ph4otpái kia.

“Cái doUfGXaQnày kzkpZxZmNhông cdoUfGXaQần doUfGXaQlo lắdoUfGXaQng, t4otpa đzkpZxZmNi mdoUfGXaQột chuyếnzkpZxZmN ldoUfGXaQà doUfGXaQđược.” doUfGXaQBạch zkpZxZmNTố TridoUfGXaQnh doUfGXaQđã doUfGXaQsớm cdoUfGXaQó tín4otph t4otpoán, đemzkpZxZmN zkpZxZmNvăn tzkpZxZmNhư zkpZxZmNđiều phdoUfGXaQải 4otpsửa ldoUfGXaQại doUfGXaQlà xodoUfGXaQng. ChuyệndoUfGXaQ c4otpủa tzkpZxZmNhế t4otpục khôdoUfGXaQng thể4otp nhúnzkpZxZmNg t4otpay 4otpquá nhdoUfGXaQiều, nế4otpu k4otphông sẽzkpZxZmN có4otp ảnhzkpZxZmN hưởng.

“Ừ.” zkpZxZmNHứa TizkpZxZmNên c4otpao hứng4otp gậtzkpZxZmN đầu,zkpZxZmN c4otpó doUfGXaQTiểu BạczkpZxZmNh ở4otp đâyzkpZxZmN, hìn4otph ndoUfGXaQhư tấzkpZxZmNt zkpZxZmNcả đềudoUfGXaQ doUfGXaQkhông phảzkpZxZmNi zkpZxZmNlà vấdoUfGXaQn đềzkpZxZmN kzkpZxZmNhó zkpZxZmNkhăn nữa.

“Đi C4otpô TôzkpZxZmN trước.”zkpZxZmN doUfGXaQBạch TốzkpZxZmN TridoUfGXaQnh ôm4otp chầzkpZxZmNm lấyzkpZxZmN HứazkpZxZmN TdoUfGXaQiên, trực4otp 4otptiếp zkpZxZmNbay lzkpZxZmNên trời.

Đi 4otptới doUfGXaQcăn n4otphà ởzkpZxZmN zkpZxZmNCô Tô,4otp TiểzkpZxZmNu ThdoUfGXaQanh zkpZxZmNcùng Tiểu4otp chính4otp 4otpthái chấndoUfGXaQ động,4otp chạdoUfGXaQy 4otpra zkpZxZmNnghênh đónzkpZxZmN b4otpọn họ.zkpZxZmN T4otpiểu c4otphính t4otphái vừazkpZxZmN 4otpnhìn thdoUfGXaQấy HứazkpZxZmN zkpZxZmNTiên, li4otpền kdoUfGXaQích đzkpZxZmNộng muốndoUfGXaQ 4otpnhào vàzkpZxZmNo trozkpZxZmNng 4otpngực ndoUfGXaQàng. MàzkpZxZmN 4otpHứa TiêndoUfGXaQ cdoUfGXaQũng cưdoUfGXaQời chuẩnzkpZxZmN bdoUfGXaQị zkpZxZmNôm nzkpZxZmNó. doUfGXaQAi dèzkpZxZmN TzkpZxZmNiểu chính4otp thái4otp nhàodoUfGXaQ t4otpới trướcdoUfGXaQ mặ4otpt, ch4otpỉ 4otpcòn các4otph mdoUfGXaQấy tấc,zkpZxZmN thìdoUfGXaQ doUfGXaQlàm s4otpao cũ4otpng khzkpZxZmNông bổzkpZxZmN n4otphào đượczkpZxZmN tớdoUfGXaQi ngực4otp HứazkpZxZmN Tiê4otpn nữzkpZxZmNa. Tiểu4otp chízkpZxZmNnh thzkpZxZmNái ủyzkpZxZmN khuzkpZxZmNất ngẩdoUfGXaQng đầ4otpu, lidoUfGXaQền 4otpthấy 4otpBạch TốzkpZxZmN zkpZxZmNTrinh m4otpặt lạnh,4otp đangzkpZxZmN tzkpZxZmNúm 4otpcổ zkpZxZmNáo doUfGXaQnó 4otplên, khôngzkpZxZmN chdoUfGXaQo ndoUfGXaQó tiếzkpZxZmNn zkpZxZmNthêm nzkpZxZmNửa bước.

“Sư pzkpZxZmNhụ...” zkpZxZmNTiểu chdoUfGXaQính thdoUfGXaQái m4otpở tzkpZxZmNo đôidoUfGXaQ doUfGXaQmắt đezkpZxZmNn lóngzkpZxZmN lánhzkpZxZmN rưnzkpZxZmNg rưng,doUfGXaQ doUfGXaQđầy ủyzkpZxZmN khuấtdoUfGXaQ nhìn&nbsp4otp; BạdoUfGXaQch Tố4otp TrizkpZxZmNnh, khánzkpZxZmNg nghịzkpZxZmN hànhdoUfGXaQ độnzkpZxZmNg củdoUfGXaQa hắn.

“Tiểu hàizkpZxZmN tử zkpZxZmN mà4otp huyndoUfGXaQh cũng4otp g4otphen à.”doUfGXaQ HứdoUfGXaQa TizkpZxZmNên đdoUfGXaQẩy ta4otpy Bạc4otph TzkpZxZmNố Trin4otph razkpZxZmN, 4otpmột tadoUfGXaQy ô4otpm lấydoUfGXaQ Tiểu4otp chínhdoUfGXaQ th4otpái đandoUfGXaQg lãdoUfGXaQ chdoUfGXaQã czkpZxZmNhực khóc4otp zkpZxZmNvào tdoUfGXaQrong ndoUfGXaQgực. TizkpZxZmNểu doUfGXaQchính thzkpZxZmNái zkpZxZmNnheo mắt4otp lzkpZxZmNại, 4otpcũng t4otphật doUfGXaQchặt ômzkpZxZmN cdoUfGXaQổ doUfGXaQHứa Tiên.

“Tu doUfGXaQluyện thzkpZxZmNế 4otpnào rồi?”4otp G4otpiọng BạchzkpZxZmN doUfGXaQTố 4otpTrinh giờzkpZxZmN phdoUfGXaQút n4otpày âmzkpZxZmN zkpZxZmNlãnh vôdoUfGXaQ cùng.

“Dạ...” Tiểu4otp chí4otpnh doUfGXaQthái zkpZxZmNcó chút4otp doUfGXaQbối rốdoUfGXaQi, cắnzkpZxZmN 4otpcắn đầ4otpu 4otpngón tayzkpZxZmN, mới4otp yếu4otp ớ4otpt doUfGXaQnói, “ConzkpZxZmN rất4otp cốdoUfGXaQ gắng.”

“Vậy tzkpZxZmNhì tốt.”zkpZxZmN BạchdoUfGXaQ TzkpZxZmNố TrinzkpZxZmNh doUfGXaQxem xzkpZxZmNét doUfGXaQtu vdoUfGXaQi TiểuzkpZxZmN chínhdoUfGXaQ th4otpái, thdoUfGXaQấy sdoUfGXaQo doUfGXaQvới trzkpZxZmNước kidoUfGXaQa tizkpZxZmNnh tdoUfGXaQiến doUfGXaQhơn mộdoUfGXaQt ch4otpút rồi4otp, zkpZxZmNlúc này4otp 4otpmới zkpZxZmNbỏ quzkpZxZmNa cdoUfGXaQho nó.

“Hứa Tiên,4otp ngưdoUfGXaQơi zkpZxZmNcó 4otplinh zkpZxZmNcăn rồi?”doUfGXaQ TiểuzkpZxZmN ThdoUfGXaQanh doUfGXaQvẫn doUfGXaQkhông nó4otpi zkpZxZmNgì lúczkpZxZmN zkpZxZmNnày 4otpbỗng nhiê4otpn kzkpZxZmNinh zkpZxZmNngạc mởdoUfGXaQ mi4otpệng, mớidoUfGXaQ zkpZxZmNvừa rồzkpZxZmNi hắn4otp vẫ4otpn đangdoUfGXaQ quadoUfGXaQn sát4otp Hứa4otp TzkpZxZmNiên, cảm4otp thấdoUfGXaQy HzkpZxZmNứa TiêdoUfGXaQn códoUfGXaQ zkpZxZmNcái doUfGXaQgì 4otpđó kh4otpang khádoUfGXaQc. HiệnzkpZxZmN t4otpại rốt4otp cụzkpZxZmNc hiểu4otp zkpZxZmNđược làzkpZxZmN d4otpo đâu.

“Ừ, zkpZxZmNTiểu 4otpBạch đdoUfGXaQã t4otpìm đzkpZxZmNan thả4otpo cdoUfGXaQho tzkpZxZmNa ăndoUfGXaQ đzkpZxZmNó.” 4otpHứa TiêndoUfGXaQ c4otpao hứndoUfGXaQg nói.

“Cái gzkpZxZmNì? zkpZxZmNChỗ ngdoUfGXaQuy hdoUfGXaQiểm nzkpZxZmNhư vậy,zkpZxZmN đzkpZxZmNại 4otpca huynh.zkpZxZmN..” zkpZxZmNTiểu ThazkpZxZmNnh kin4otph 4otpngạc thấpzkpZxZmN giọnzkpZxZmNg hdoUfGXaQô lên,4otp nhzkpZxZmNìn về4otp phídoUfGXaQa Bạ4otpch TốzkpZxZmN Trinh.

Bạch zkpZxZmNTố T4otprinh lạizkpZxZmN zkpZxZmNlạnh lùn4otpg lư4otpờm lạidoUfGXaQ, đdoUfGXaQem câu4otp nzkpZxZmNói kế4otp tzkpZxZmNiếp củadoUfGXaQ TiểudoUfGXaQ Tha4otpnh ép4otp trdoUfGXaQở về.

Hứa TidoUfGXaQên ngzkpZxZmNơ ngác,doUfGXaQ nhdoUfGXaQìn doUfGXaQvề phzkpZxZmNía vzkpZxZmNẻ mặ4otpt khôngdoUfGXaQ đổidoUfGXaQ củazkpZxZmN B4otpạch T4otpố TrindoUfGXaQh, cadoUfGXaQu mdoUfGXaQày l4otpo lắngzkpZxZmN zkpZxZmNhỏi: “NơidoUfGXaQ đadoUfGXaQn thảodoUfGXaQ sizkpZxZmNnh trưởng,zkpZxZmN rấtzkpZxZmN ngu4otpy hiểmdoUfGXaQ czkpZxZmNó phảizkpZxZmN h4otpay không?”

Bạch Tố4otp doUfGXaQTrinh khôdoUfGXaQng nó4otpi gì.

Hứa TidoUfGXaQên doUfGXaQcắn cắ4otpn doUfGXaQmôi, nh4otpìn BạcdoUfGXaQh TzkpZxZmNố TrinzkpZxZmNh mặzkpZxZmNt khônzkpZxZmNg chútdoUfGXaQ zkpZxZmNthay doUfGXaQđổi, như4otpng tdoUfGXaQrong lò4otpng vzkpZxZmNô cùn4otpg phứ4otpc tạp.4otp TiểuzkpZxZmN BdoUfGXaQạch vìdoUfGXaQ mìzkpZxZmNnh lạidoUfGXaQ mạozkpZxZmN hidoUfGXaQểm zkpZxZmNnhư vậ4otpy... zkpZxZmNCó cảm4otp độnzkpZxZmNg, doUfGXaQlo lắ4otpng, zkpZxZmNcòn có4otp sợ4otp hãi.

“Ha hả,4otp zkpZxZmNha h4otpa, vậydoUfGXaQ, vdoUfGXaQậy zkpZxZmNHứa TiêzkpZxZmNn n4otpgươi doUfGXaQphải chăzkpZxZmNm chỉdoUfGXaQ tdoUfGXaQu luyện4otp đó4otp, đừngzkpZxZmN lãnzkpZxZmNg p4otphí khổ4otp tâzkpZxZmNm củadoUfGXaQ đạidoUfGXaQ cdoUfGXaQa ta.4otp” 4otpTiểu 4otpThanh b4otpiết doUfGXaQmình nói4otp sazkpZxZmNi nózkpZxZmNi rồi,zkpZxZmN ndoUfGXaQgượng n4otpgùng cườidoUfGXaQ cườ4otpi, 4otpvội đánh4otp zkpZxZmNtrống lảng.

“Ừ.” HứadoUfGXaQ 4otpTiên zkpZxZmNnặng nềdoUfGXaQ gậtzkpZxZmN zkpZxZmNđầu, đáp4otp ứng.

“Nàng 4otpđi nzkpZxZmNghỉ ngơizkpZxZmN tr4otpước đi4otp. T4otpa đizkpZxZmN x4otpử lýdoUfGXaQ doUfGXaQchuyện văndoUfGXaQ thư.”zkpZxZmN BạdoUfGXaQch TốzkpZxZmN Trin4otph doUfGXaQnói xozkpZxZmNng khôzkpZxZmNng 4otpđợi HứzkpZxZmNa TiêdoUfGXaQn tzkpZxZmNrả lời,4otp ngzkpZxZmNười đãzkpZxZmN biếnzkpZxZmN mấzkpZxZmNt 4otpngay tại4otp chỗ.

“Ngươi c4otpó đóizkpZxZmN bụngzkpZxZmN zkpZxZmNkhông? doUfGXaQTa chzkpZxZmNuẩn bị4otp điểm4otp tzkpZxZmNâm ch4otpo zkpZxZmNngươi 4otpnha.” zkpZxZmNTiểu TdoUfGXaQhanh nhdoUfGXaQìn 4otpHứa Tiên4otp sữzkpZxZmNng szkpZxZmNờ zkpZxZmNđứng ởzkpZxZmN doUfGXaQtại ch4otpỗ, 4otpmở mi4otpệng hỏi.

“Nga, đúzkpZxZmNng lzkpZxZmNà czkpZxZmNó c4otphút đói4otp bụng,4otp t4otpa muốndoUfGXaQ ădoUfGXaQn sữazkpZxZmN đậudoUfGXaQ nàn4otph bdoUfGXaQánh quẩy.”zkpZxZmN HứadoUfGXaQ zkpZxZmNTiên sờzkpZxZmN sờ4otp bụng,doUfGXaQ lúczkpZxZmN này4otp mzkpZxZmNới cảdoUfGXaQm thấy4otp zkpZxZmNcó c4otphút đói.

“Một ldoUfGXaQát nữa4otp zkpZxZmNta doUfGXaQra ngoàdoUfGXaQi muadoUfGXaQ.” TiểuzkpZxZmN TzkpZxZmNhanh tứdoUfGXaQc gzkpZxZmNiận nói.

“Thỏ tzkpZxZmNa nuôidoUfGXaQ thếzkpZxZmN 4otpnào zkpZxZmNrồi, cózkpZxZmN mậ4otpp zkpZxZmNhay khôzkpZxZmNng?” HứadoUfGXaQ TidoUfGXaQên doUfGXaQôm TiểzkpZxZmNu chính4otp thdoUfGXaQái hưdoUfGXaQớng hậudoUfGXaQ việzkpZxZmNn đizkpZxZmN tới4otp, “CònzkpZxZmN cdoUfGXaQó, c4otpây rụngzkpZxZmN zkpZxZmNtiền của4otp t4otpa đâu,doUfGXaQ lớ4otpn l4otpên zkpZxZmNchút n4otpào chưa?”

Tiểu Than4otph kh4otpóe midoUfGXaQệng cdoUfGXaQo quắp:doUfGXaQ “CâdoUfGXaQy rụngzkpZxZmN tiền?”

“Chính làdoUfGXaQ zkpZxZmNcây Lin4otph 4otpÂm 4otpmà tzkpZxZmNa cùn4otpg TiểudoUfGXaQ Bạch4otp đizkpZxZmN PhổdoUfGXaQ ĐàdoUfGXaQ szkpZxZmNơn lấ4otpy vzkpZxZmNề đó.doUfGXaQ” HứzkpZxZmNa TidoUfGXaQên kh4otpẩu zkpZxZmNkhí rấ4otpt khindoUfGXaQh bỉ.

Cây Li4otpnh ÂzkpZxZmNm làdoUfGXaQ câydoUfGXaQ rụzkpZxZmNng tiền...

Tiểu Tha4otpnh cảmdoUfGXaQ thấydoUfGXaQ rấtdoUfGXaQ doUfGXaQvô lực.

Chưa tới4otp gidoUfGXaQữa trưzkpZxZmNa, BạcdoUfGXaQh zkpZxZmNTố Tr4otpinh đ4otpã doUfGXaQtrở lại.

Hứa 4otpTiên ngzkpZxZmNhênh đ4otpón: “CdoUfGXaQhuyện doUfGXaQđều g4otpiải qzkpZxZmNuyết xon4otpg rồi?”

Bạch TdoUfGXaQố 4otpTrinh nhà4otpn n4otphạt g4otpật đầu4otp: “Ừ.”zkpZxZmN Chuyệ4otpn đdoUfGXaQã 4otpgiải quyết,zkpZxZmN nhưndoUfGXaQg l4otpà khônzkpZxZmNg phzkpZxZmNải hắ4otpn giải4otp quyết.zkpZxZmN K4otphi h4otpắn tới4otp phdoUfGXaQát hdoUfGXaQiện 4otpLương LdoUfGXaQiên đdoUfGXaQã đdoUfGXaQem ch4otpuyện doUfGXaQcủa HứzkpZxZmNa TiêdoUfGXaQn lzkpZxZmNàm xondoUfGXaQg hếtdoUfGXaQ doUfGXaQrồi, 4otpđã gửizkpZxZmN doUfGXaQvăn thdoUfGXaQư ch4otpo zkpZxZmNnàng 4otptrở vzkpZxZmNề trấzkpZxZmNn Gi4otpang. doUfGXaQTinh zkpZxZmNthần Lươ4otpng LizkpZxZmNên zkpZxZmNkhông đượcdoUfGXaQ zkpZxZmNtốt cdoUfGXaQho lắm,doUfGXaQ v4otpẫn sắczkpZxZmN mdoUfGXaQặt 4otptái nhzkpZxZmNợt ng4otpồi ởzkpZxZmN trước4otp bàzkpZxZmNn đọcdoUfGXaQ sáchzkpZxZmN nhìzkpZxZmNn vă4otpn doUfGXaQthư điềudoUfGXaQ pdoUfGXaQhái kidoUfGXaQa khôndoUfGXaQg n4otpói 4otpgì. BấzkpZxZmNt qudoUfGXaQá, nhữngzkpZxZmN thứzkpZxZmN nàyzkpZxZmN, BạchzkpZxZmN TốdoUfGXaQ zkpZxZmNTrinh doUfGXaQđương nhiêdoUfGXaQn s4otpẽ kdoUfGXaQhông đdoUfGXaQể czkpZxZmNho HứazkpZxZmN TzkpZxZmNiên biết.

“Vậy chúng4otp t4otpa zkpZxZmNcó t4otphể trở4otp về4otp T4otprấn GzkpZxZmNiang rồi?”4otp HứdoUfGXaQa Tiên4otp cdoUfGXaQao hứng4otp hỏi,4otp “PhảdoUfGXaQi zkpZxZmNmang the4otpo tdoUfGXaQhỏ zkpZxZmNcủa 4otpta, cò4otpn c4otpó c4otpây rdoUfGXaQụng tiềnzkpZxZmN củzkpZxZmNa 4otpta nữa.doUfGXaQ VềzkpZxZmN đếnzkpZxZmN nhdoUfGXaQà tỷzkpZxZmN tỷdoUfGXaQ nh4otpìn thấzkpZxZmNy chúndoUfGXaQg doUfGXaQta nhất4otp địnhdoUfGXaQ zkpZxZmNsẽ rấtzkpZxZmN doUfGXaQcao hứng.”

Bạch TốdoUfGXaQ TzkpZxZmNrinh vừadoUfGXaQ nghzkpZxZmNe c4otpây rụngdoUfGXaQ tiềnzkpZxZmN zkpZxZmNcũng 4otpbiết HứzkpZxZmNa TiênzkpZxZmN 4otpám chdoUfGXaQỉ cádoUfGXaQi gì4otp, gậdoUfGXaQt đầu4otp đồng4otp ý.

Hứa zkpZxZmNTiên zkpZxZmNcùng B4otpạch TốdoUfGXaQ T4otprinh đzkpZxZmNi trướdoUfGXaQc, TiểuzkpZxZmN Tha4otpnh cùdoUfGXaQng TiểudoUfGXaQ chízkpZxZmNnh tháidoUfGXaQ chờ4otp dànzkpZxZmN xế4otpp xonzkpZxZmNg đdoUfGXaQâu đấydoUfGXaQ 4otpsẽ đem4otp tzkpZxZmNhỏ doUfGXaQcùng cây4otp LinzkpZxZmNh 4otpÂm mzkpZxZmNang vzkpZxZmNề sau.

Đứng ởdoUfGXaQ czkpZxZmNửa, Hứ4otpa TzkpZxZmNiên g4otpõ thậ4otpt lâu4otp, mớizkpZxZmN ngdoUfGXaQhe 4otpđược 4otptiếng bướ4otpc czkpZxZmNhân van4otpg doUfGXaQlên 4otpbên trong.

“Tới lidoUfGXaQền, doUfGXaQtới zkpZxZmNliền, gzkpZxZmNõ doUfGXaQcái gdoUfGXaQì màdoUfGXaQ gzkpZxZmNõ zkpZxZmNa, cdoUfGXaQửa cũ4otpng s4otpắp 4otpbị gzkpZxZmNõ tzkpZxZmNhủng rzkpZxZmNồi.” BêndoUfGXaQ tro4otpng làdoUfGXaQ giọdoUfGXaQng 4otpnói doUfGXaQquen t4otphuộc củazkpZxZmN H4otpứa Kiều4otp Dung.

Vừa mở4otp cửa4otp radoUfGXaQ, tdoUfGXaQhấy HứazkpZxZmN Tiên4otp, HứazkpZxZmN KiềuzkpZxZmN DdoUfGXaQung mừnzkpZxZmNg zkpZxZmNtới nướcdoUfGXaQ mzkpZxZmNắt liềnzkpZxZmN zkpZxZmNtí tá4otpch cdoUfGXaQhảy xuống.

“Hán Văn,doUfGXaQ HdoUfGXaQán VdoUfGXaQăn, thậ4otpt sựdoUfGXaQ 4otplà muội4otp sao.”zkpZxZmN HdoUfGXaQứa doUfGXaQKiều DzkpZxZmNung kdoUfGXaQéo tazkpZxZmNy HzkpZxZmNứa TizkpZxZmNên khônzkpZxZmNg buôngdoUfGXaQ, sợ4otp ldoUfGXaQà mìnhzkpZxZmN đdoUfGXaQang doUfGXaQnằm mơ.

“Là muội,doUfGXaQ tdoUfGXaQỷ zkpZxZmNtỷ.” HdoUfGXaQứa Tiê4otpn c4otpũng n4otpắm 4otptay HdoUfGXaQứa KdoUfGXaQiều D4otpung, 4otpcao hứngdoUfGXaQ kdoUfGXaQhông tdoUfGXaQhôi. CdoUfGXaQhợt tzkpZxZmNhấy bzkpZxZmNụng zkpZxZmNHứa Kiề4otpu 4otpDung kzkpZxZmNia khẽ4otp ndoUfGXaQhô ra4otp, doUfGXaQkinh ngạdoUfGXaQc hỏi,zkpZxZmN “TdoUfGXaQỷ tỷ,zkpZxZmN t4otpỷ, tỷ4otp ma4otpng thai?”

Trên 4otpmặt H4otpứa KiềzkpZxZmNu DudoUfGXaQng hiệnzkpZxZmN zkpZxZmNlên ndoUfGXaQụ czkpZxZmNười hạ4otpnh phúc,doUfGXaQ doUfGXaQlôi k4otpéo Hứa4otp Tiên:zkpZxZmN “MazkpZxZmNu, zkpZxZmNmau zkpZxZmNvào r4otpồi hãy4otp nói.”4otp BỗdoUfGXaQng n4otphiên lzkpZxZmNại c4otpảm tzkpZxZmNhấy cózkpZxZmN điểmdoUfGXaQ gzkpZxZmNì doUfGXaQlà lạ,zkpZxZmN lú4otpc 4otpnày mdoUfGXaQới nhdoUfGXaQìn zkpZxZmNvề zkpZxZmNphía nhữnzkpZxZmNg ng4otpười bên4otp cạndoUfGXaQh zkpZxZmNHứa Ti4otpên, chợt4otp 4otpnói, 4otp“Ai nh4otpa, đệzkpZxZmN muộdoUfGXaQi, tdoUfGXaQa ldoUfGXaQại khôzkpZxZmNng cdoUfGXaQó chú4otp zkpZxZmNý tới4otp muội4otp, thdoUfGXaQật làzkpZxZmN, mauzkpZxZmN, đềdoUfGXaQu m4otpau đidoUfGXaQ vdoUfGXaQào đdoUfGXaQi đã.”

Ba ngư4otpời vdoUfGXaQào 4otpphòng, H4otpứa KiềuzkpZxZmN Du4otpng bdoUfGXaQận rộ4otpn đdoUfGXaQi zkpZxZmNpha tràzkpZxZmN, HứdoUfGXaQa TdoUfGXaQiên vộ4otpi và4otpng kéodoUfGXaQ nàdoUfGXaQng 4otplại: “doUfGXaQTỷ, tỷdoUfGXaQ đandoUfGXaQg man4otpg thzkpZxZmNai, đừng4otp vộzkpZxZmNi, mudoUfGXaQội 4otppha doUfGXaQlà được.”

Hứa zkpZxZmNKiều Dun4otpg ngồ4otpi xuống,doUfGXaQ 4otpsờ sờzkpZxZmN zkpZxZmNbụng củazkpZxZmN mìnzkpZxZmNh, trdoUfGXaQong mắtdoUfGXaQ doUfGXaQtràn đầyzkpZxZmN 4otpyêu thương.

Hứa TzkpZxZmNiên zkpZxZmNcùng doUfGXaQHứa KzkpZxZmNiều Dun4otpg đạidoUfGXaQ kházkpZxZmNi nó4otpi tìnhdoUfGXaQ trzkpZxZmNạng gần4otp đâzkpZxZmNy zkpZxZmNcủa mình4otp, HứadoUfGXaQ KiềdoUfGXaQu DuzkpZxZmNng ngzkpZxZmNhe Hứa4otp TzkpZxZmNiên nói4otp đượczkpZxZmN đizkpZxZmNều vdoUfGXaQề, khôzkpZxZmNng cầzkpZxZmNn phả4otpi thzkpZxZmNa hư4otpơng chdoUfGXaQịu tộidoUfGXaQ nữzkpZxZmNa, liềndoUfGXaQ vuzkpZxZmNi mừngdoUfGXaQ muốn4otp 4otpđi dzkpZxZmNâng hzkpZxZmNương c4otpho doUfGXaQQuan 4otpÂm doUfGXaQĐại szkpZxZmNĩ, 4otpnói rằng4otp doUfGXaQđều n4otphờ QdoUfGXaQuan doUfGXaQÂm ĐạdoUfGXaQi zkpZxZmNsĩ phùzkpZxZmN 4otphộ mới4otp đượcdoUfGXaQ như4otp vậy.doUfGXaQ BzkpZxZmNạch TốdoUfGXaQ TzkpZxZmNrinh zkpZxZmNnghe đượczkpZxZmN doUfGXaQlời nàydoUfGXaQ, ádoUfGXaQnh mzkpZxZmNắt tảndoUfGXaQ r4otpa 4otpkhí lạnh4otp. BênzkpZxZmN trên4otp Qu4otpan doUfGXaQÂm ĐzkpZxZmNại sdoUfGXaQĩ hắtdoUfGXaQ hơdoUfGXaQi mdoUfGXaQột czkpZxZmNái, szkpZxZmNờ sờdoUfGXaQ c4otpái mũizkpZxZmN củzkpZxZmNa mìzkpZxZmNnh. ĐồngdoUfGXaQ tzkpZxZmNử 4otpbên cạndoUfGXaQh cdoUfGXaQũng cảdoUfGXaQm thdoUfGXaQấy kzkpZxZmNỳ quzkpZxZmNái. TzkpZxZmNhần tiêndoUfGXaQ còzkpZxZmNn zkpZxZmNcó thểzkpZxZmN cảmdoUfGXaQ 4otpcúm sao?

Hứa TizkpZxZmNên nzkpZxZmNhìn c4otphung quanhzkpZxZmN, zkpZxZmNphát hiệnzkpZxZmN đồdoUfGXaQ d4otpùng trozkpZxZmNng nh4otpà đãdoUfGXaQ 4otpđổi mới.doUfGXaQ MzkpZxZmNà khzkpZxZmNuôn m4otpặt zkpZxZmNHứa KiềdoUfGXaQu DuzkpZxZmNng tỏa4otp sángzkpZxZmN rạzkpZxZmNng ngờizkpZxZmN cũzkpZxZmNng 4otpchứng 4otpminh doUfGXaQLý Côn4otpg Ph4otpủ ch4otpăm só4otpc nàngzkpZxZmN vdoUfGXaQô cùngdoUfGXaQ tốt.

Hứa Kiều4otp DunzkpZxZmNg cdoUfGXaQố doUfGXaQchấp dùzkpZxZmN th4otpế nà4otpo cũn4otpg zkpZxZmNmuốn HứazkpZxZmN TdoUfGXaQiên ở4otp chundoUfGXaQg cùzkpZxZmNng bọzkpZxZmNn họzkpZxZmN, doUfGXaQHứa TiênzkpZxZmN từdoUfGXaQ chzkpZxZmNối khôndoUfGXaQg đưdoUfGXaQợc đànhdoUfGXaQ phải4otp đázkpZxZmNp ứ4otpng. Buổ4otpi tốizkpZxZmN doUfGXaQLý CôngzkpZxZmN PhủdoUfGXaQ trở4otp về,4otp doUfGXaQngười zkpZxZmNmột n4otphà tụ4otp lạizkpZxZmN với4otp zkpZxZmNnhau. LzkpZxZmNý C4otpông PdoUfGXaQhủ hỏdoUfGXaQi HzkpZxZmNứa Tiên4otp có4otp tíndoUfGXaQh toá4otpn g4otpì kh4otpông, HứdoUfGXaQa TiêdoUfGXaQn czkpZxZmNòn zkpZxZmNchưa trảzkpZxZmN doUfGXaQlời, BạzkpZxZmNch 4otpTố TrizkpZxZmNnh đzkpZxZmNã m4otpở midoUfGXaQệng, ndoUfGXaQói 4otpchuẩn mởzkpZxZmN tiệdoUfGXaQm thudoUfGXaQốc. L4otpý CôngzkpZxZmN Ph4otpủ zkpZxZmNđồng ýzkpZxZmN doUfGXaQlia lịa.

Buổi tố4otpi, Hứ4otpa TdoUfGXaQiên hỏi4otp B4otpạch TốdoUfGXaQ TrizkpZxZmNnh chuyệdoUfGXaQn nàydoUfGXaQ, BạcdoUfGXaQh zkpZxZmNTố TrinzkpZxZmNh t4otphản ndoUfGXaQhiên nódoUfGXaQi: “4otpTiệm thuốc4otp tếdoUfGXaQ thếzkpZxZmN 4otpcứu n4otphân, 4otplại t4otpích doUfGXaQgóp từng4otp cdoUfGXaQhút doUfGXaQcông đức,zkpZxZmN 4otpcó lợzkpZxZmNi zkpZxZmNcho việ4otpc doUfGXaQtu hdoUfGXaQành củzkpZxZmNa nàng.”

Hứa Tiên4otp doUfGXaQlúc nàyzkpZxZmN mới4otp chợ4otpt hiểu4otp, dĩ4otp zkpZxZmNnhiên kdoUfGXaQhông c4otpó ýzkpZxZmN kzkpZxZmNiến nữa.

Qua hzkpZxZmNai ngà4otpy sadoUfGXaQu, zkpZxZmNTiểu doUfGXaQThanh cùn4otpg TiểzkpZxZmNu chíndoUfGXaQh tházkpZxZmNi zkpZxZmNcũng tdoUfGXaQới. zkpZxZmNCòn mzkpZxZmNang zkpZxZmNtheo câyzkpZxZmN rụngdoUfGXaQ zkpZxZmNtiền cùng4otp thỏdoUfGXaQ c4otpủa H4otpứa Ti4otpên trởdoUfGXaQ doUfGXaQvề, HứadoUfGXaQ TiêndoUfGXaQ vâdoUfGXaQy qu4otpanh câ4otpy rụzkpZxZmNng tidoUfGXaQền vuzkpZxZmNi mừn4otpg tdoUfGXaQới mứczkpZxZmN ánhdoUfGXaQ mắzkpZxZmNt đềudoUfGXaQ hípdoUfGXaQ thzkpZxZmNành mdoUfGXaQột đường4otp thdoUfGXaQẳng rồi.

Cứ như4otp doUfGXaQvậy, HứzkpZxZmNa TzkpZxZmNiên mở4otp mdoUfGXaQột doUfGXaQgian tiệ4otpm tdoUfGXaQhuốc. HứdoUfGXaQa KdoUfGXaQiều zkpZxZmNDung đặtzkpZxZmN tênzkpZxZmN doUfGXaQlà Bảo4otp zkpZxZmNAn đzkpZxZmNường, zkpZxZmNlàm ch4otpo doUfGXaQmặt doUfGXaQHứa TzkpZxZmNiên zkpZxZmNsung huyếtzkpZxZmN. Bả4otpo AzkpZxZmNn đườnzkpZxZmNg, doUfGXaQnghĩ cảdoUfGXaQ nửzkpZxZmNa nzkpZxZmNgày tzkpZxZmNrời doUfGXaQkết quảdoUfGXaQ v4otpẫn ldoUfGXaQấy zkpZxZmNcái têndoUfGXaQ này.

Những ngàyzkpZxZmN tiếpzkpZxZmN tzkpZxZmNheo zkpZxZmNtrôi doUfGXaQqua nhàndoUfGXaQ ndoUfGXaQhã mzkpZxZmNà thư4otp thái.4otp 4otpCác doUfGXaQca bệndoUfGXaQh ph4otpổ biếndoUfGXaQ 4otpthì d4otpo H4otpứa TzkpZxZmNiên rzkpZxZmNa tzkpZxZmNay x4otpử lý,doUfGXaQ c4otpòn cáczkpZxZmN tạp4otp 4otpchứng zkpZxZmNnan zkpZxZmNy kh4otpông xửzkpZxZmN lzkpZxZmNý đư4otpợc, tzkpZxZmNhì BdoUfGXaQạch 4otpTố TrzkpZxZmNinh sẽzkpZxZmN r4otpa zkpZxZmNtay. D4otpần zkpZxZmNdà, ddoUfGXaQanh tiếngzkpZxZmN củazkpZxZmN 4otpBảo A4otpn đưdoUfGXaQờng liềnzkpZxZmN la4otpn x4otpa. ĐặcdoUfGXaQ bidoUfGXaQệt l4otpà czkpZxZmNhuyện BzkpZxZmNảo zkpZxZmNAn đườngzkpZxZmN có4otp một4otp ldoUfGXaQoại thudoUfGXaQốc bí4otp 4otpchế, c4otpó thểdoUfGXaQ giúzkpZxZmNp tdoUfGXaQhuận sin4otph. 4otpGiá tizkpZxZmNền t4otpuy doUfGXaQhơi c4otpao, doUfGXaQnhưng mọizkpZxZmN ngưzkpZxZmNời vzkpZxZmNẫn zkpZxZmNđều zkpZxZmNchấp nh4otpận. BởidoUfGXaQ 4otpvì 4otpsinh codoUfGXaQn chínhdoUfGXaQ ldoUfGXaQà đizkpZxZmN dạdoUfGXaQo Quỷ4otp MzkpZxZmNôn 4otpquan, tốnzkpZxZmN 4otpchút tiềndoUfGXaQ cdoUfGXaQó doUfGXaQthể bảzkpZxZmNo zkpZxZmNvệ m4otpẫu tửdoUfGXaQ zkpZxZmNbình a4otpn, doUfGXaQthấy zkpZxZmNthế nàozkpZxZmN 4otpcũng 4otplà cdoUfGXaQhuyện vôdoUfGXaQ cùzkpZxZmNng c4otpó lời4otp. zkpZxZmNBởi vzkpZxZmNì tiệdoUfGXaQm thuốc,zkpZxZmN HứzkpZxZmNa TizkpZxZmNên nếzkpZxZmNu doUfGXaQnhư thândoUfGXaQ doUfGXaQlà doUfGXaQnữ t4otpử doUfGXaQra m4otpặt cũn4otpg không4otp ổndoUfGXaQ, 4otpcho ndoUfGXaQên nà4otpng cũdoUfGXaQng ch4otpưa lập4otp zkpZxZmNtức doUfGXaQkhôi phụcdoUfGXaQ thdoUfGXaQân pdoUfGXaQhận czkpZxZmNủa 4otpmình. T4otpạm thời4otp doUfGXaQcứ nhưzkpZxZmN doUfGXaQvậy tiếzkpZxZmNp tục.

“Oa ndoUfGXaQha n4otpha, TiểuzkpZxZmN Bạc4otph, rấtdoUfGXaQ nhiềuzkpZxZmN bạdoUfGXaQc đó.”4otp HứazkpZxZmN TiêndoUfGXaQ nzkpZxZmNhìn đốngzkpZxZmN bạczkpZxZmN 4otptrắng lóazkpZxZmN trdoUfGXaQên bàn4otp, zkpZxZmNkhóe miệ4otpng thdoUfGXaQiếu chútzkpZxZmN nữazkpZxZmN chảdoUfGXaQy nưdoUfGXaQớc miếng.doUfGXaQ doUfGXaQNàng đan4otpg tínzkpZxZmNh lấ4otpy tzkpZxZmNhêm ch4otpút bạdoUfGXaQc đư4otpa ch4otpo HdoUfGXaQứa KzkpZxZmNiều DudoUfGXaQng, đểdoUfGXaQ HứdoUfGXaQa KdoUfGXaQiều DzkpZxZmNung mdoUfGXaQua tdoUfGXaQhêm và4otpi 4otpthứ. 4otpChi tiê4otpu ngàydoUfGXaQ thườn4otpg c4otpũng tốnzkpZxZmN khzkpZxZmNông ít.

“Như ngươdoUfGXaQi vậydoUfGXaQ, cò4otpn mu4otpốn 4otptu t4otpiên?” 4otpTiểu ThadoUfGXaQnh ở4otp bênzkpZxZmN cạnh4otp khizkpZxZmNnh bỉ.

“Cũng khô4otpng thzkpZxZmNể nó4otpi doUfGXaQnhư 4otpvậy zkpZxZmNa, có4otp ti4otpền czkpZxZmNó thểzkpZxZmN sdoUfGXaQui mdoUfGXaQa k4otphiến quỷdoUfGXaQ mzkpZxZmNà khdoUfGXaQông p4otphải sao4otp? ThầndoUfGXaQ 4otptiên chẳngzkpZxZmN lzkpZxZmNẽ 4otpkhông cầnzkpZxZmN hưdoUfGXaQơng k4otphói cudoUfGXaQng phụng4otp chắc?zkpZxZmN QuỷzkpZxZmN sazkpZxZmNi khôndoUfGXaQg czkpZxZmNần t4otpiền âmdoUfGXaQ phủzkpZxZmN à?”doUfGXaQ H4otpứa Tiên4otp thuậdoUfGXaQn m4otpiệng 4otpphản bác.

Tiểu ThandoUfGXaQh cứn4otpg họngzkpZxZmN, hzkpZxZmNắn khôndoUfGXaQg thểdoUfGXaQ khôdoUfGXaQng zkpZxZmNthừa nh4otpận lờidoUfGXaQ nàydoUfGXaQ zkpZxZmNHứa zkpZxZmNTiên nóidoUfGXaQ đú4otpng rồi...

Hứa TiênzkpZxZmN nhìnzkpZxZmN szkpZxZmNắc mặtzkpZxZmN 4otpTiểu ThandoUfGXaQh, hiếuzkpZxZmN 4otpkỳ nóizkpZxZmN: “ChẳnzkpZxZmNg ldoUfGXaQẽ tzkpZxZmNa nói4otp 4otpđúng zkpZxZmNrồi?” Thậ4otpt rzkpZxZmNa tdoUfGXaQhì zkpZxZmNHứa TiênzkpZxZmN zkpZxZmNchỉ l4otpà nóizkpZxZmN mòzkpZxZmN thôidoUfGXaQ, bdoUfGXaQởi vdoUfGXaQì sựdoUfGXaQ kiện4otp doUfGXaQPháp HảzkpZxZmNi zkpZxZmNkia zkpZxZmNcho nêzkpZxZmNn nàngzkpZxZmN mớidoUfGXaQ doUfGXaQnói r4otpa mộzkpZxZmNt phzkpZxZmNen vừa4otp rồi.

Bạch TốdoUfGXaQ zkpZxZmNTrinh lú4otpc nzkpZxZmNày 4otpmở mdoUfGXaQiệng: “Phải”

Tiểu BzkpZxZmNạch mở4otp miệng,zkpZxZmN vzkpZxZmNậy còzkpZxZmNn cózkpZxZmN tdoUfGXaQhể 4otpgiả sao?

Oanh ——4otp HứadoUfGXaQ 4otpTiên chợtzkpZxZmN cảmdoUfGXaQ t4otphấy thiênzkpZxZmN lôidoUfGXaQ (sấmzkpZxZmN sét)zkpZxZmN cuồndoUfGXaQ czkpZxZmNuộn, khô4otpng 4otpnghĩ tdoUfGXaQới mình4otp 4otplại doUfGXaQnói trún4otpg rồi.

Cho nênzkpZxZmN, ngày4otp th4otpứ hzkpZxZmNai, doUfGXaQHứa 4otpTiên mudoUfGXaQa rdoUfGXaQất nhi4otpều zkpZxZmNtrái câydoUfGXaQ tươi4otp, zkpZxZmNnhang đèdoUfGXaQn thượngzkpZxZmN hạng,zkpZxZmN về4otp đếzkpZxZmNn nhà,4otp 4otpchạy thẳngdoUfGXaQ tớizkpZxZmN doUfGXaQtrước bứczkpZxZmN họa4otp zkpZxZmNQuan Âm4otp Đạ4otpi s4otpĩ. doUfGXaQXếp tdoUfGXaQoàn bộdoUfGXaQ tráidoUfGXaQ cây4otp ra4otp, s4otpau đózkpZxZmN đốdoUfGXaQt nhdoUfGXaQang đèn,zkpZxZmN rồi4otp 4otphành lễ.zkpZxZmN TrodoUfGXaQng mi4otpệng lẩzkpZxZmNm bẩm:doUfGXaQ “Quan4otp Th4otpế ÂzkpZxZmNm BồdoUfGXaQ TzkpZxZmNát, s4otpau nàdoUfGXaQy tzkpZxZmNa m4otpỗi nzkpZxZmNgày đề4otpu mudoUfGXaQa doUfGXaQcho ngàizkpZxZmN trá4otpi câ4otpy tươdoUfGXaQi ngdoUfGXaQon, nhdoUfGXaQang 4otpđèn thượngzkpZxZmN hạzkpZxZmNng. CdoUfGXaQho nên,doUfGXaQ vềdoUfGXaQ szkpZxZmNau doUfGXaQxin chidoUfGXaQếu czkpZxZmNố nhiềudoUfGXaQ hzkpZxZmNơn nha.”

Hứa Kiều4otp DudoUfGXaQng vừadoUfGXaQ l4otpúc đidoUfGXaQ vàdoUfGXaQo, nghdoUfGXaQe đượzkpZxZmNc lzkpZxZmNời cầuzkpZxZmN nguyện4otp còzkpZxZmN doUfGXaQkè mặc4otp doUfGXaQcả c4otpủa 4otpHứa T4otpiên, vừa4otp sợ4otp vừadoUfGXaQ giận,4otp đưzkpZxZmNa t4otpay gõdoUfGXaQ m4otpột doUfGXaQcái doUfGXaQlên đ4otpầu zkpZxZmNHứa TzkpZxZmNiên: “MuộdoUfGXaQi đ4otpứa doUfGXaQnhỏ đá4otpng chếtzkpZxZmN 4otpnày, zkpZxZmNnói czkpZxZmNái doUfGXaQgì thếzkpZxZmN hả.4otp QudoUfGXaQan ÂmdoUfGXaQ 4otpBồ TdoUfGXaQát 4otphá lạzkpZxZmNi đểzkpZxZmN yêdoUfGXaQn 4otpcho muộdoUfGXaQi khizkpZxZmNnh nhờndoUfGXaQ doUfGXaQnhư vậy?”

Hứa T4otpiên ômdoUfGXaQ đầuzkpZxZmN, khzkpZxZmNông phzkpZxZmNục nó4otpi: “Nói4otp suôngdoUfGXaQ tzkpZxZmNhì cdoUfGXaQó íc4otph gìdoUfGXaQ zkpZxZmNchứ, chún4otpg 4otpta 4otpcần phải4otp doUfGXaQnói tzkpZxZmNhực tế,4otp thựcdoUfGXaQ tếzkpZxZmN a.”

“Muội đứazkpZxZmN nhỏdoUfGXaQ đángdoUfGXaQ zkpZxZmNchết này,4otp lạidoUfGXaQ zkpZxZmNcòn zkpZxZmNcố cãi...”

Trên.

“Không tdoUfGXaQệ, rdoUfGXaQất cózkpZxZmN cdoUfGXaQhí hướng.”4otp Trê4otpn khuônzkpZxZmN m4otpặt tuấn4otp mỹ4otp 4otpcủa KdoUfGXaQim ThiềndoUfGXaQ doUfGXaQTử hiệndoUfGXaQ lêdoUfGXaQn n4otpụ cười.

Quan doUfGXaQÂm ĐạzkpZxZmNi doUfGXaQsĩ vdoUfGXaQừa lòngdoUfGXaQ gậdoUfGXaQt đầu:doUfGXaQ 4otp“Không doUfGXaQuổng tzkpZxZmNa gzkpZxZmNiúp nànzkpZxZmNg nhizkpZxZmNều nhdoUfGXaQư thế.”

“Bất qu4otpá, zkpZxZmNnói zkpZxZmNđi zkpZxZmNcũng phảidoUfGXaQ nózkpZxZmNi lại4otp, tạizkpZxZmN 4otpsao czkpZxZmNhỉ cun4otpg doUfGXaQphụng ngươ4otpi, khôndoUfGXaQg zkpZxZmNcó p4otphần củzkpZxZmNa tzkpZxZmNa?” zkpZxZmNKim 4otpThiền TửzkpZxZmN trdoUfGXaQong lòdoUfGXaQng bất4otp bình.

“Ai 4otpbảo n4otpgươi khôngdoUfGXaQ czkpZxZmNhịu 4otphiển lindoUfGXaQh.” Q4otpuan Âm4otp ĐdoUfGXaQại szkpZxZmNĩ khizkpZxZmNnh thdoUfGXaQường 4otpvạch rõ.

Kim ThizkpZxZmNền doUfGXaQtử ngẩdoUfGXaQng 4otpđầu 4otpđảo cặpzkpZxZmN mdoUfGXaQắt tr4otpắng 4otpdã, sadoUfGXaQu đódoUfGXaQ trdoUfGXaQong lòdoUfGXaQng nổi4otp l4otpên tí4otpnh to4otpán. Xe4otpm rdoUfGXaQa k4otphi zkpZxZmNnào đzkpZxZmNó mìn4otph c4otpũng phả4otpi hiểndoUfGXaQ zkpZxZmNlinh mzkpZxZmNột chdoUfGXaQút 4otpmới được.

Cuộc sống4otp ngzkpZxZmNày từzkpZxZmNng ndoUfGXaQgày tr4otpôi qzkpZxZmNua, HứzkpZxZmNa TiêndoUfGXaQ mdoUfGXaQỗi ngày4otp 4otpở doUfGXaQBảo zkpZxZmNAn đường4otp khá4otpm bệnzkpZxZmNh, BạcdoUfGXaQh doUfGXaQTố TrzkpZxZmNinh cùdoUfGXaQng Ti4otpểu Tha4otpnh dzkpZxZmNạy 4otpTiểu chínhdoUfGXaQ thádoUfGXaQi 4otppháp thuzkpZxZmNật, đdoUfGXaQốc t4otphúc 4otpnó t4otpu luyện.zkpZxZmN BuổizkpZxZmN tốidoUfGXaQ HứdoUfGXaQa TiêndoUfGXaQ tdoUfGXaQrở về,doUfGXaQ Bạch4otp TzkpZxZmNố TrinzkpZxZmNh szkpZxZmNẽ dạyzkpZxZmN nàdoUfGXaQng mộzkpZxZmNt chútdoUfGXaQ p4otpháp thuậtdoUfGXaQ n4otpền tả4otpng. doUfGXaQCòn doUfGXaQthuật p4otphi hàzkpZxZmNnh mà4otp Hứa4otp TdoUfGXaQiên doUfGXaQtâm tâm4otp nzkpZxZmNiệm nidoUfGXaQệm, vẫn4otp cònzkpZxZmN rấtdoUfGXaQ xa.

Hôm doUfGXaQnay, HứadoUfGXaQ T4otpiên vừ4otpa vềdoUfGXaQ tzkpZxZmNới doUfGXaQnhà, HzkpZxZmNứa KizkpZxZmNều DzkpZxZmNung lzkpZxZmNiền lôizkpZxZmN kézkpZxZmNo tzkpZxZmNay doUfGXaQnàng, vẻdoUfGXaQ mdoUfGXaQặt ngư4otpng tdoUfGXaQrọng nódoUfGXaQi: “4otpHán VăndoUfGXaQ, trondoUfGXaQg thờzkpZxZmNi gi4otpan này4otp muộ4otpi đừnzkpZxZmNg đ4otpi rzkpZxZmNa zkpZxZmNngoài vàzkpZxZmNo buổidoUfGXaQ tối.”

“Tại 4otpsao vậzkpZxZmNy?” HứazkpZxZmN TzkpZxZmNiên ngdoUfGXaQhi hoặcdoUfGXaQ hỏi.

“Đã xảdoUfGXaQy doUfGXaQra c4otphuyện 4otprồi. zkpZxZmNTỷ ph4otpu của4otp mzkpZxZmNuội 4otpnói gầndoUfGXaQ đây4otp c4otpó v4otpài n4otpữ doUfGXaQtử bịzkpZxZmN mấ4otpt tích,4otp lại4otp kh4otpông doUfGXaQco bấdoUfGXaQt kì4otp đầu4otp mốidoUfGXaQ zkpZxZmNnào” 4otpHứa KzkpZxZmNiều DuzkpZxZmNng k4otphuôn mặtdoUfGXaQ đầdoUfGXaQy doUfGXaQu sầu.

“Muội khôn4otpg doUfGXaQcó nzkpZxZmNghe tdoUfGXaQỷ phdoUfGXaQu nóidoUfGXaQ czkpZxZmNhuyện ndoUfGXaQày zkpZxZmNmà.” HứadoUfGXaQ TiênzkpZxZmN nhìdoUfGXaQn zkpZxZmNbộ dzkpZxZmNạng rầudoUfGXaQ rĩzkpZxZmN doUfGXaQcủa HứazkpZxZmN KiềudoUfGXaQ DunzkpZxZmNg, càzkpZxZmNng ngzkpZxZmNhi hoặc.

“Tỷ doUfGXaQphu muộidoUfGXaQ sợzkpZxZmN czkpZxZmNhúng doUfGXaQta lzkpZxZmNo lắng4otp, doUfGXaQnên k4otphông nóizkpZxZmN. zkpZxZmNHôm qu4otpa bịzkpZxZmN đdoUfGXaQánh đ4otpược nâdoUfGXaQng zkpZxZmNtrở v4otpề 4otptỷ mớdoUfGXaQi biếtdoUfGXaQ chuyệzkpZxZmNn đózkpZxZmN.” HứazkpZxZmN KiềzkpZxZmNu 4otpDung vừa4otp nózkpZxZmNi nước4otp mắ4otpt liềndoUfGXaQ doUfGXaQchảy xuzkpZxZmNống, lazkpZxZmNu zkpZxZmNđi rồdoUfGXaQi nóidoUfGXaQ, “TỷdoUfGXaQ phdoUfGXaQu muộzkpZxZmNi nóizkpZxZmN, nzkpZxZmNửa thá4otpng gầndoUfGXaQ đâydoUfGXaQ zkpZxZmNliên tdoUfGXaQục mấtzkpZxZmN tíchzkpZxZmN doUfGXaQkhông zkpZxZmNít n4otpữ tử,4otp tr4otpa tzkpZxZmNhế 4otpnào zkpZxZmNcũng 4otptra kdoUfGXaQhông doUfGXaQđược tdoUfGXaQung tích4otp. BzkpZxZmNan đzkpZxZmNầu chdoUfGXaQo làdoUfGXaQ bọndoUfGXaQ lừa4otp 4otpđảo (zkpZxZmN*) 4otplàm, ndoUfGXaQhưng zkpZxZmNcanh zkpZxZmNchặt cửadoUfGXaQ thàdoUfGXaQnh, cũdoUfGXaQng khôndoUfGXaQg thấdoUfGXaQy czkpZxZmNó doUfGXaQai khdoUfGXaQả nzkpZxZmNghi zkpZxZmNra zkpZxZmNvào. NếudoUfGXaQ kdoUfGXaQhông đượzkpZxZmNc phzkpZxZmNá án,doUfGXaQ tỷzkpZxZmN doUfGXaQphu muộ4otpi doUfGXaQsợ 4otplà sẽzkpZxZmN bịdoUfGXaQ cácdoUfGXaQh chứ4otpc mất.”

(*) NguyêzkpZxZmNn vzkpZxZmNăn làzkpZxZmN quảdoUfGXaQi doUfGXaQtử: nghĩadoUfGXaQ zkpZxZmNlà bọnzkpZxZmN lừadoUfGXaQ đả4otpo, bắzkpZxZmNt cócdoUfGXaQ, mẹzkpZxZmN mzkpZxZmNìn. T4otpa đzkpZxZmNịnh đểzkpZxZmN zkpZxZmNmẹ zkpZxZmNmìn màzkpZxZmN thấzkpZxZmNy n4otpó doUfGXaQhiện đ4otpại quzkpZxZmNá nên4otp zkpZxZmNlại thôi.

Hứa 4otpTiên zkpZxZmNsửng số4otpt, chuzkpZxZmNyện ndoUfGXaQày zkpZxZmNnghe tựzkpZxZmNa doUfGXaQhồ rất4otp khôndoUfGXaQg tầ4otpm thường.

“Tóm lạ4otpi, buổi4otp tzkpZxZmNối muộizkpZxZmN doUfGXaQđừng doUfGXaQra ngoài.4otp” HứadoUfGXaQ KzkpZxZmNiều zkpZxZmNDung lạizkpZxZmN tiếpdoUfGXaQ tụczkpZxZmN dặnzkpZxZmN dò.

“Muội biếtdoUfGXaQ rồdoUfGXaQi.” Hứa4otp doUfGXaQTiên gậdoUfGXaQt đầu,zkpZxZmN “TdoUfGXaQỷ p4otphu đãzkpZxZmN 4otptìm đạidoUfGXaQ 4otpphu xe4otpm qu4otpa chưa?”

“Rồi, cũ4otpng doUfGXaQđã bôizkpZxZmN th4otpuốc rồi.zkpZxZmN” Tâm4otp tìn4otph HứdoUfGXaQa KiềudoUfGXaQ zkpZxZmNDung vẫndoUfGXaQ kh4otpông tốzkpZxZmNt lắm.

“Không czkpZxZmNó chuyệzkpZxZmNn doUfGXaQgì đzkpZxZmNâu, doUfGXaQtỷ phzkpZxZmNu trẻzkpZxZmN t4otpuổi, rấ4otpt m4otpau sẽdoUfGXaQ 4otpkhôi phụ4otpc 4otpthôi. TzkpZxZmNỷ đandoUfGXaQg mandoUfGXaQg hàdoUfGXaQi t4otpử, đừngzkpZxZmN 4otpthương 4otptâm, zkpZxZmNđối vớizkpZxZmN hdoUfGXaQài tdoUfGXaQử trzkpZxZmNong bdoUfGXaQụng kzkpZxZmNhông 4otptốt đâu.”4otp Hứa4otp zkpZxZmNTiên zkpZxZmNkhuyên gi4otpải, nhưngzkpZxZmN trdoUfGXaQong lzkpZxZmNòng thdoUfGXaQầm 4otpsuy tzkpZxZmNư chuyện4otp doUfGXaQnày. zkpZxZmNNghĩ ládoUfGXaQt zkpZxZmNnữa 4otpđi tdoUfGXaQìm zkpZxZmNTiểu BạzkpZxZmNch thzkpZxZmNương lượng4otp mộdoUfGXaQt ch4otpút zkpZxZmNmới được.

“Ừ, tỷzkpZxZmN bzkpZxZmNiết rồzkpZxZmNi. TỷzkpZxZmN đidoUfGXaQ phòng4otp bếp4otp xedoUfGXaQm 4otpmột chzkpZxZmNút T4otpiểu ThandoUfGXaQh làzkpZxZmNm cdoUfGXaQơm zkpZxZmNxong chưa.”4otp HứadoUfGXaQ KzkpZxZmNiều Du4otpng gậtzkpZxZmN đ4otpầu, l4otpau khdoUfGXaQô nước4otp mắt,zkpZxZmN midoUfGXaQễn cưdoUfGXaQỡng ldoUfGXaQộ r4otpa 4otpnụ doUfGXaQcười, đidoUfGXaQ xu4otpống bếp.

Buổi tố4otpi, HứazkpZxZmN TidoUfGXaQên 4otpđem chuyện4otp này4otp nó4otpi doUfGXaQcho BzkpZxZmNạch T4otpố Trinh.

Bạch T4otpố TzkpZxZmNrinh trầmzkpZxZmN tưzkpZxZmN rồdoUfGXaQi nó4otpi: zkpZxZmN“Hẳn zkpZxZmNlà yêzkpZxZmNu quzkpZxZmNái làm.”

“Ta czkpZxZmNũng 4otpvậy cdoUfGXaQảm thấyzkpZxZmN làdoUfGXaQ ydoUfGXaQêu qu4otpái.” HứadoUfGXaQ zkpZxZmNTiên gật4otp đầu,doUfGXaQ “Tỷ4otp ph4otpu bzkpZxZmNây g4otpiờ cònzkpZxZmN 4otpđang nằmzkpZxZmN zkpZxZmNở tdoUfGXaQrên giườngzkpZxZmN đdoUfGXaQây, doUfGXaQhay zkpZxZmNlà chú4otpng zkpZxZmNta g4otpiúp doUfGXaQtỷ phzkpZxZmNu didoUfGXaQệt tdoUfGXaQrừ têzkpZxZmNn zkpZxZmNyêu zkpZxZmNquái nàydoUfGXaQ đi4otp. Đây4otp cũngdoUfGXaQ làdoUfGXaQ côzkpZxZmNng zkpZxZmNđức đó?”

“Được” BạchdoUfGXaQ T4otpố TdoUfGXaQrinh nh4otpàn nzkpZxZmNhạt gật4otp đầu.

“Hắc doUfGXaQhắc, doUfGXaQcó thểdoUfGXaQ tdoUfGXaQhử mộtdoUfGXaQ 4otpchút 4otppháp thuật4otp h4otpuynh ddoUfGXaQạy 4otpta rzkpZxZmNồi.” HứazkpZxZmN TdoUfGXaQiên doUfGXaQhưng phấndoUfGXaQ rdoUfGXaQeo lên.

Bạch TdoUfGXaQố TzkpZxZmNrinh ndoUfGXaQhìn bộzkpZxZmN 4otpdạng h4otpưng phzkpZxZmNấn của4otp Hứa4otp Ti4otpên, trdoUfGXaQong mắ4otpt n4otpổi doUfGXaQlên vẻzkpZxZmN sủdoUfGXaQng nịch4otp, nhẹdoUfGXaQ zkpZxZmNnhàng nódoUfGXaQi: “4otpỪ.” zkpZxZmNBất k4otpể pdoUfGXaQhát sin4otph doUfGXaQcái zkpZxZmNgì, hắnzkpZxZmN c4otpũng sẽdoUfGXaQ đứndoUfGXaQg ởdoUfGXaQ bêndoUfGXaQ doUfGXaQcạnh nàzkpZxZmNng, zkpZxZmNbảo vdoUfGXaQệ zkpZxZmNnàng, zkpZxZmNsẽ khô4otpng đzkpZxZmNể zkpZxZmNcho doUfGXaQnàng zkpZxZmNbị một4otp tzkpZxZmNia thương4otp tổ4otpn nào.