Báo ân cái đầu ngươi ý! - Chương 30

Chương sZ6P30: YêuWMJb quái?

Đêm khuWMJbya yKqWGên tĩnhWMJb, BạchWMJb T4Eoyố TrY82hinh l4Eoyẳng l4Eoyặng h4Eoyộ pháKqWGp chY82ho HứasZ6P 4EoyTiên, nhìn4Eoy khuôsZ6Pn mặY82ht KqWGđỏ hồsZ6Png kWMJbhá tsZ6Phường củsZ6Pa sZ6Pngười trênWMJb giường4Eoy ksZ6Pia, đáy4Eoy sZ6Pmắt hắn4Eoy hiệnKqWG lsZ6Pên ýKqWG cưsZ6Pời ônsZ6P n4Eoyhu. Y82hCúi đầusZ6P nsZ6Phìn t4Eoyay mình,WMJb rY82hồi WMJbvươn rWMJba nắmY82h thKqWGật chsZ6Pặt. CảKqWG đời4Eoy nàyWMJb, có4Eoy lKqWGẽ cũn4Eoyg sẽ4Eoy khônKqWGg bsZ6Puông tay.

 

Mãi cY82hho Y82hđến khsZ6Pi hừnsZ6Pg 4Eoysáng, HứaY82h TiêWMJbn mWMJbới m4Eoyơ mơ4Eoy 4Eoymàng KqWGmàng Y82htỉnh lại.KqWG Vừ4Eoya mởKqWG mắsZ6Pt liWMJbền thKqWGấy BạchsZ6P Y82hTố sZ6PTrinh đangY82h 4Eoyđợi bKqWGên người.

“Tiểu BạsZ6Pch.” HứaWMJb Ti4Eoyên mỉmWMJb WMJbcười, csZ6Pảm gKqWGiác vừsZ6Pa KqWGtỉnh dậy4Eoy liềsZ6Pn thấsZ6Py TiY82hểu Y82hBạch thậY82ht tốt.

“Cảm thKqWGấy WMJbthế nsZ6Pào?” Bạ4Eoych TốY82h TrWMJbinh sZ6Pđỡ HY82hứa TY82hiên ngồKqWGi dậ4Eoyy hỏi.

“Ừm...” Hứa4Eoy Tiê4Eoyn cảsZ6Pm nhậ4Eoyn t4Eoyhân Y82hthể cWMJbủa KqWGmình, 4Eoyso ssZ6Pánh, cWMJbó chsZ6Pút kinKqWGh Y82hngạc mởsZ6P miệnY82hg, “CảmWMJb giWMJbác thân4Eoy thWMJbể sZ6Pthật giốngY82h nhưKqWG 4Eoyso vớiY82h trướcWMJb kiWMJba KqWGnhẹ 4Eoyhơn r4Eoyất nhiều,KqWG csZ6Pó KqWGthể 4Eoynghe Y82hđược 4Eoyâm t4Eoyhanh rấ4Eoyt xKqWGa bsZ6Pên ng4Eoyoài, WMJbcòn nhạ4Eoyy bsZ6Pén hsZ6Pơn trướcWMJb k4Eoyia nữa.”

“Ừ, thếsZ6P KqWGthì tốt.”4Eoy Bạc4Eoyh TsZ6Pố TKqWGrinh nhàn4Eoy nhạt4Eoy gật4Eoy đKqWGầu, “KếsZ6P sZ6Ptiếp Y82hta s4Eoyẽ từ4Eoy tY82hừ dạyY82h nàsZ6Png một4Eoy chútKqWG phá4Eoyp thuật.”

“Sau nàY82hy WMJbta cũn4Eoyg cKqWGó KqWGthể b4Eoyay sao?4Eoy” Hứa4Eoy TWMJbiên sZ6Phai mắtKqWG Y82hsáng ngờisZ6P, hưY82hng phấWMJbn hỏi.

“Dĩ nhWMJbiên cósZ6P thể.”WMJb Bạc4Eoyh sZ6PTố TrinKqWGh gậtsZ6P đầu.Y82h Nhì4Eoyn bộKqWG dạngsZ6P kíchKqWG đY82hộng củsZ6Pa Hứa4Eoy TiênY82h, tY82hrong KqWGlòng khôngsZ6P 4Eoykhỏi buKqWGồn cười.

Hứa WMJbTiên kícKqWGh độngWMJb sZ6Pxong, lsZ6Púc nWMJbày mớsZ6Pi nhớ4Eoy tsZ6Pới 4Eoytình cY82hảnh bâWMJby gisZ6Pờ. Y82hLương vươngY82h phKqWGủ ki4Eoya chắcsZ6P lsZ6Pà ksZ6Phông thsZ6Pể trở4Eoy lsZ6Pại rY82hồi, nWMJbhư vậysZ6P trởWMJb vềWMJb trấnKqWG GiasZ6Png đi.

“Ta nhWMJbớ tiểWMJbu TWMJbhanh, coKqWGn cuWMJba nhY82hỏ cùngY82h mấyWMJb ngKqWGười nhàsZ6P Y82htỷ t4Eoyỷ quá.”WMJb HứKqWGa TWMJbiên tựKqWGa v4Eoyào sZ6Ptrong n4Eoygực BạcWMJbh T4Eoyố TrinWMJbh nhẹY82h nhà4Eoyng nói.

“Ừ, vY82hậy thìY82h WMJbđi Trấ4Eoyn GiangKqWG.” BạchKqWG WMJbTố TrinsZ6Ph đồnKqWGg ý.

“Vậy LưsZ6Pơng vươngKqWG WMJbphủ KqWGbên kia.KqWG..” H4Eoyứa TiênY82h tớiKqWG sZ6Ptới Y82hcái vănKqWG thsZ6Pư điềusZ6P Y82hphái kia.

“Cái nY82hày khôsZ6Png cY82hần lWMJbo lắngKqWG, 4Eoyta điY82h msZ6Pột chuyếnKqWG l4Eoyà được.”sZ6P BạcY82hh Tố4Eoy WMJbTrinh đã4Eoy sớmWMJb cY82hó sZ6Ptính toán,sZ6P Y82hđem văWMJbn thưWMJb điều4Eoy sZ6Pphải sửasZ6P lạisZ6P lWMJbà 4Eoyxong. ChWMJbuyện cWMJbủa tWMJbhế tụKqWGc khônY82hg thểsZ6P nsZ6Phúng KqWGtay quá4Eoy nsZ6Phiều, WMJbnếu k4Eoyhông sẽKqWG cóY82h KqWGảnh hưởng.

“Ừ.” HứY82ha sZ6PTiên caY82ho WMJbhứng gKqWGật đầu,4Eoy cKqWGó TiểuKqWG BạchsZ6P ởKqWG đâKqWGy, hsZ6Pình nhưWMJb tấsZ6Pt cảsZ6P đều4Eoy sZ6Pkhông phảiKqWG KqWGlà Y82hvấn đềsZ6P khWMJbó khăWMJbn nữa.

“Đi Y82hCô 4EoyTô trước.Y82h” BạchsZ6P KqWGTố TrinsZ6Ph ôsZ6Pm ch4Eoyầm lấyY82h HứaY82h TsZ6Piên, trWMJbực tWMJbiếp sZ6Pbay lêKqWGn trời.

Đi KqWGtới cWMJbăn nhà4Eoy ởsZ6P CôKqWG TôKqWG, TiểWMJbu ThKqWGanh c4Eoyùng Ti4Eoyểu chísZ6Pnh tháiKqWG 4Eoychấn độWMJbng, chạyKqWG KqWGra nghêsZ6Pnh Y82hđón bọnKqWG hY82họ. TiểuKqWG chY82hính tsZ6Phái vừsZ6Pa nhìnKqWG thấyWMJb HứaY82h TiKqWGên, liềsZ6Pn WMJbkích độnWMJbg mWMJbuốn Y82hnhào vàKqWGo tr4Eoyong ngWMJbực nàng.sZ6P Mà4Eoy HứWMJba TiênWMJb cY82hũng cười4Eoy 4Eoychuẩn bịY82h ômKqWG nó.WMJb WMJbAi dWMJbè TiểuWMJb cWMJbhính tY82hhái nhWMJbào tY82hới trưKqWGớc mặt,WMJb c4Eoyhỉ còKqWGn sZ6Pcách 4Eoymấy tKqWGấc, thìWMJb lWMJbàm sKqWGao cũnY82hg KqWGkhông bổWMJb nWMJbhào đượcsZ6P tới4Eoy ngựY82hc HsZ6Pứa Tiê4Eoyn nữa.KqWG TiểuKqWG chính4Eoy tháKqWGi ủ4Eoyy k4Eoyhuất ngẩngKqWG đầuKqWG, liề4Eoyn t4Eoyhấy BạKqWGch Tố4Eoy TrinWMJbh mặtWMJb Y82hlạnh, đsZ6Pang tKqWGúm cổWMJb WMJbáo Y82hnó lWMJbên, khô4Eoyng 4Eoycho KqWGnó tWMJbiến thêmsZ6P Y82hnửa bước.

“Sư phụ...”4Eoy TiểuY82h chKqWGính tháiY82h mởWMJb t4Eoyo đôsZ6Pi mắsZ6Pt sZ6Pđen sZ6Plóng lánhWMJb rưnKqWGg KqWGrưng, đKqWGầy ủyY82h khuWMJbất nhìn&WMJbnbsp; BạchKqWG KqWGTố TrsZ6Pinh, k4Eoyháng nghịsZ6P hànWMJbh độnKqWGg Y82hcủa hắn.

“Tiểu hàKqWGi tử&nbsWMJbp; màsZ6P 4Eoyhuynh cũnsZ6Pg g4Eoyhen KqWGà.” HứKqWGa TiênsZ6P đẩyWMJb t4Eoyay BạWMJbch Tố4Eoy Tri4Eoynh rasZ6P, mộtY82h taWMJby ôY82hm sZ6Plấy TiểsZ6Pu ch4Eoyính tháY82hi đangWMJb lKqWGã chãWMJb WMJbchực kY82hhóc và4Eoyo trY82hong nWMJbgực. TKqWGiểu chínKqWGh tY82hhái nhWMJbeo m4Eoyắt sZ6Plại, sZ6Pcũng 4Eoythật sZ6Pchặt ômKqWG cổKqWG HWMJbứa Tiên.

“Tu luyKqWGện tKqWGhế nY82hào rồsZ6Pi?” Giọ4Eoyng BạchsZ6P TốWMJb sZ6PTrinh g4Eoyiờ pY82hhút nàyY82h âKqWGm Y82hlãnh vô4Eoy cùng.

“Dạ...” Ti4Eoyểu cKqWGhính Y82hthái cóY82h 4Eoychút sZ6Pbối KqWGrối, cắsZ6Pn sZ6Pcắn đầWMJbu ngósZ6Pn taysZ6P, mWMJbới yếuY82h ớtY82h nóWMJbi, “CosZ6Pn sZ6Prất cKqWGố gắng.”

“Vậy Y82hthì tốt.”WMJb B4Eoyạch sZ6PTố Tri4Eoynh 4Eoyxem xé4Eoyt tWMJbu v4Eoyi TiểuWMJb chíY82hnh thái,4Eoy thấyY82h sKqWGo 4Eoyvới trướcWMJb kisZ6Pa tiKqWGnh tiếnsZ6P hơY82hn mộtKqWG chY82hút WMJbrồi, lúcKqWG nY82hày mKqWGới 4Eoybỏ qusZ6Pa csZ6Pho nó.

“Hứa TiêsZ6Pn, ngươiWMJb cósZ6P WMJblinh căsZ6Pn rồi?”WMJb TKqWGiểu TsZ6Phanh vWMJbẫn không4Eoy Y82hnói gWMJbì lY82húc nWMJbày bỗ4Eoyng KqWGnhiên kiKqWGnh ngY82hạc mởWMJb miệng,WMJb sZ6Pmới vừaWMJb rồKqWGi KqWGhắn v4Eoyẫn đangY82h qWMJbuan sátsZ6P HứaY82h WMJbTiên, cả4Eoym t4Eoyhấy sZ6PHứa TisZ6Pên WMJbcó 4Eoycái sZ6Pgì đósZ6P khaY82hng khá4Eoyc. HiệWMJbn tạKqWGi rốtY82h cụcsZ6P hiểusZ6P đượcWMJb là4Eoy KqWGdo đâu.

“Ừ, TiểuKqWG BạcKqWGh đsZ6Pã WMJbtìm đY82han 4Eoythảo sZ6Pcho Y82hta sZ6Păn đó.”sZ6P 4EoyHứa TiKqWGên caWMJbo hsZ6Pứng nói.

“Cái gìsZ6P? ChWMJbỗ ng4Eoyuy hsZ6Piểm nhưWMJb WMJbvậy, đạiWMJb KqWGca huynh...”Y82h TiKqWGểu 4EoyThanh kiWMJbnh n4Eoygạc 4Eoythấp giY82họng hôKqWG WMJblên, nY82hhìn vềY82h pWMJbhía BạchY82h TốsZ6P Trinh.

Bạch Tố4Eoy TrsZ6Pinh lạ4Eoyi lạnY82hh WMJblùng lườmWMJb lKqWGại, đsZ6Pem c4Eoyâu nóWMJbi kKqWGế tiếpKqWG cWMJbủa T4Eoyiểu ThaKqWGnh épY82h trởWMJb về.

Hứa Y82hTiên sZ6Pngơ ngác,WMJb nhìnsZ6P v4Eoyề phísZ6Pa vẻ4Eoy mặtWMJb khWMJbông đWMJbổi cY82hủa BạcY82hh TốWMJb TrWMJbinh, caY82hu màKqWGy lsZ6Po lắngKqWG sZ6Phỏi: “NơiY82h đanWMJb tsZ6Phảo s4Eoyinh sZ6Ptrưởng, rấWMJbt sZ6Pnguy hiểmsZ6P WMJbcó phảisZ6P haKqWGy không?”

Bạch WMJbTố Tri4Eoynh Y82hkhông nói4Eoy gì.

Hứa Y82hTiên cắnKqWG cắnKqWG môi4Eoy, sZ6Pnhìn BạchY82h TốKqWG TsZ6Prinh mặtY82h sZ6Pkhông cKqWGhút tY82hhay WMJbđổi, nhưWMJbng troY82hng lKqWGòng KqWGvô cùngKqWG phứcY82h KqWGtạp. 4EoyTiểu Bạc4Eoyh sZ6Pvì mìnsZ6Ph lKqWGại msZ6Pạo hiểmsZ6P KqWGnhư vậy...sZ6P Y82hCó cY82hảm độnWMJbg, WMJblo lWMJbắng, còWMJbn KqWGcó ssZ6Pợ hãi.

“Ha hả,WMJb hsZ6Pa haKqWG, vậy,4Eoy vậY82hy HứaY82h TsZ6Piên nWMJbgươi pY82hhải chămsZ6P chỉWMJb tKqWGu luysZ6Pện sZ6Pđó, đừnY82hg lãY82hng phKqWGí ksZ6Phổ tâmKqWG của4Eoy đạY82hi csZ6Pa tKqWGa.” Y82hTiểu ThKqWGanh WMJbbiết KqWGmình sZ6Pnói sWMJbai n4Eoyói rồi,sZ6P ngượnY82hg ngùnKqWGg Y82hcười cười,KqWG vộiWMJb đáY82hnh sZ6Ptrống lảng.

“Ừ.” Hứ4Eoya KqWGTiên 4Eoynặng WMJbnề WMJbgật đầu,sZ6P đáp4Eoy ứng.

“Nàng điWMJb nghỉWMJb ngơisZ6P tKqWGrước 4Eoyđi. TsZ6Pa đWMJbi Y82hxử lýY82h chuyKqWGện vsZ6Păn Y82hthư.” Bạch4Eoy TốsZ6P TriY82hnh nóiY82h xonsZ6Pg khôngsZ6P đợ4Eoyi HứaY82h TY82hiên tsZ6Prả lờiY82h, Y82hngười sZ6Pđã biY82hến mY82hất 4Eoyngay tạKqWGi chỗ.

“Ngươi cóWMJb đóY82hi bụngWMJb khsZ6Pông? sZ6PTa chuẩnsZ6P 4Eoybị Y82hđiểm tâsZ6Pm chsZ6Po nKqWGgươi nhsZ6Pa.” TisZ6Pểu sZ6PThanh nhìsZ6Pn HứY82ha 4EoyTiên sữngKqWG sWMJbờ đứngY82h ởsZ6P 4Eoytại chỗ,4Eoy mởY82h miệngY82h hỏi.

“Nga, đ4Eoyúng lsZ6Pà cóKqWG cKqWGhút đóKqWGi bụn4Eoyg, Y82hta WMJbmuốn ăY82hn sữaWMJb đậusZ6P nành4Eoy bánsZ6Ph quWMJbẩy.” 4EoyHứa TiêWMJbn sWMJbờ sờ4Eoy 4Eoybụng, lúcsZ6P Y82hnày mớiY82h KqWGcảm thấysZ6P cY82hó chútWMJb đói.

“Một sZ6Plát nữKqWGa sZ6Pta Y82hra ngoàKqWGi mua.”4Eoy TsZ6Piểu WMJbThanh tức4Eoy giậnKqWG nói.

“Thỏ tsZ6Pa nsZ6Puôi th4Eoyế nKqWGào rồi4Eoy, sZ6Pcó mậpsZ6P hWMJbay khôKqWGng?” Hứa4Eoy TiênY82h 4Eoyôm Y82hTiểu chKqWGính thWMJbái hướng4Eoy hậu4Eoy việnY82h 4Eoyđi tớKqWGi, “sZ6PCòn có4Eoy, cWMJbây rụnKqWGg tWMJbiền của4Eoy tWMJba sZ6Pđâu, lớnY82h lêWMJbn chúY82ht nsZ6Pào chưa?”

Tiểu ThWMJbanh ksZ6Phóe miệsZ6Png csZ6Po quY82hắp: “CâyKqWG rụngY82h tiền?”

“Chính làKqWG câsZ6Py LinY82hh Âm4Eoy Y82hmà tKqWGa cùngWMJb TWMJbiểu sZ6PBạch điWMJb Ph4Eoyổ Đà4Eoy sơnWMJb lấKqWGy WMJbvề đóKqWG.” H4Eoyứa TiWMJbên khY82hẩu ksZ6Phí KqWGrất khKqWGinh bỉ.

Cây sZ6PLinh WMJbÂm lKqWGà c4Eoyây rY82hụng tiền...

Tiểu 4EoyThanh cảmsZ6P 4Eoythấy WMJbrất vôY82h lực.

Chưa tớY82hi giữaKqWG trưa,4Eoy BạcKqWGh Tố4Eoy Tri4Eoynh đã4Eoy tWMJbrở lại.

Hứa KqWGTiên ng4Eoyhênh đY82hón: “Ch4Eoyuyện đWMJbều Y82hgiải quyết4Eoy xon4Eoyg rồi?”

Bạch TsZ6Pố WMJbTrinh nhàsZ6Pn nsZ6Phạt gậtKqWG đầu:Y82h “Ừ.”WMJb ChuyệnKqWG WMJbđã Y82hgiải quyết,Y82h như4Eoyng làsZ6P khôY82hng phảiY82h hắnWMJb KqWGgiải quyếKqWGt. KsZ6Phi hắnWMJb tớisZ6P phátsZ6P KqWGhiện LươnWMJbg sZ6PLiên đãsZ6P đY82hem chuyện4Eoy cWMJbủa Hứa4Eoy TiênWMJb lKqWGàm xKqWGong hếtKqWG rồiY82h, WMJbđã g4Eoyửi vănWMJb thưY82h cKqWGho nWMJbàng trởsZ6P vềY82h trấnKqWG GiangWMJb. sZ6PTinh thầnWMJb LươnKqWGg Y82hLiên khônsZ6Pg đKqWGược Y82htốt ch4Eoyo lắmsZ6P, vẫn4Eoy sắ4Eoyc mặWMJbt tá4Eoyi nhợtWMJb Y82hngồi ở4Eoy trY82hước bàKqWGn đọsZ6Pc sáWMJbch nhsZ6Pìn Y82hvăn 4Eoythư điềusZ6P pháWMJbi kiWMJba kWMJbhông nóKqWGi gìWMJb. BsZ6Pất quá,4Eoy những4Eoy thY82hứ KqWGnày, sZ6PBạch sZ6PTố TrWMJbinh đY82hương nhKqWGiên sWMJbẽ WMJbkhông đểWMJb ch4Eoyo HWMJbứa TisZ6Pên biết.

“Vậy chúngWMJb tKqWGa cWMJbó tsZ6Phể tWMJbrở vY82hề KqWGTrấn Gian4Eoyg rồiWMJb?” KqWGHứa Ti4Eoyên 4Eoycao hứnKqWGg hKqWGỏi, sZ6P“Phải ma4Eoyng Y82htheo thỏsZ6P của4Eoy t4Eoya, còsZ6Pn cóY82h câsZ6Py rụng4Eoy sZ6Ptiền củaY82h tKqWGa nữa.WMJb Về4Eoy đKqWGến nhàKqWG tỷKqWG tsZ6Pỷ nhì4Eoyn thấy4Eoy cWMJbhúng tKqWGa nhấtWMJb địnhY82h ssZ6Pẽ rWMJbất 4Eoycao hứng.”

Bạch KqWGTố TrKqWGinh vừaKqWG nghKqWGe câY82hy rụngKqWG tY82hiền cũng4Eoy biếWMJbt HứWMJba WMJbTiên ásZ6Pm chỉ4Eoy cWMJbái gsZ6Pì, gậY82ht đầuKqWG đồY82hng ý.

Hứa Tiê4Eoyn cùY82hng BạchWMJb T4Eoyố TriWMJbnh 4Eoyđi trướcY82h, TisZ6Pểu Than4Eoyh cùKqWGng TKqWGiểu Y82hchính tháY82hi chờWMJb dWMJbàn xếpWMJb xoWMJbng đâuWMJb đấ4Eoyy s4Eoyẽ đY82hem t4Eoyhỏ sZ6Pcùng câyKqWG LinWMJbh Âm4Eoy mKqWGang vKqWGề sau.

Đứng ởWMJb KqWGcửa, HứaKqWG WMJbTiên KqWGgõ thY82hật lâu,KqWG mớWMJbi nKqWGghe đượWMJbc tiế4Eoyng bưWMJbớc ch4Eoyân vsZ6Pang lênKqWG bêWMJbn trong.

“Tới lsZ6Piền, 4Eoytới liền4Eoy, sZ6Pgõ cáisZ6P KqWGgì msZ6Pà KqWGgõ asZ6P, 4Eoycửa cũngY82h sắWMJbp bịKqWG Y82hgõ thủngsZ6P rồi.”4Eoy BKqWGên 4Eoytrong WMJblà giọng4Eoy KqWGnói quesZ6Pn thuộc4Eoy củWMJba HứasZ6P KisZ6Pều Dung.

Vừa 4Eoymở sZ6Pcửa ra4Eoy, tsZ6Phấy HứaKqWG Tiên,WMJb Hứa4Eoy KiKqWGều DWMJbung mừngY82h tKqWGới KqWGnước Y82hmắt lKqWGiền sZ6Ptí táWMJbch chảyY82h xuống.

“Hán sZ6PVăn, HáWMJbn VăY82hn, tWMJbhật sự4Eoy lY82hà sZ6Pmuội sao.4Eoy” KqWGHứa KiềuWMJb DunKqWGg kéo4Eoy ta4Eoyy HứaWMJb TY82hiên khôngY82h busZ6Pông, sợsZ6P 4Eoylà 4Eoymình Y82hđang nằmWMJb mơ.

“Là muWMJbội, tY82hỷ t4Eoyỷ.” Hứa4Eoy sZ6PTiên 4Eoycũng nắmKqWG t4Eoyay HứWMJba KiKqWGều DungWMJb, c4Eoyao hsZ6Pứng khWMJbông thKqWGôi. ChợsZ6Pt tKqWGhấy bY82hụng KqWGHứa KiềWMJbu DusZ6Png WMJbkia khsZ6Pẽ n4Eoyhô rasZ6P, kinKqWGh ngạcY82h WMJbhỏi, “TY82hỷ tỷsZ6P, t4Eoyỷ, tsZ6Pỷ Y82hmang thai?”

Trên 4Eoymặt HứsZ6Pa K4Eoyiều DY82hung hKqWGiện Y82hlên nụ4Eoy cKqWGười WMJbhạnh p4Eoyhúc, lsZ6Pôi ké4Eoyo HKqWGứa TY82hiên: “MauWMJb, sZ6Pmau vY82hào rsZ6Pồi hãsZ6Py nsZ6Pói.” BỗnWMJbg nY82hhiên lạY82hi cY82hảm thấyY82h cóWMJb đWMJbiểm Y82hgì Y82hlà lạ,sZ6P lúc4Eoy nà4Eoyy mớKqWGi nhì4Eoyn vềKqWG phía4Eoy n4Eoyhững ngườsZ6Pi bêsZ6Pn cY82hạnh H4Eoyứa TiênY82h, c4Eoyhợt nói,Y82h “AKqWGi WMJbnha, đệsZ6P muộWMJbi, t4Eoya lWMJbại WMJbkhông WMJbcó cKqWGhú 4Eoyý tớiY82h muộiKqWG, thWMJbật lsZ6Pà, mWMJbau, 4Eoyđều WMJbmau đKqWGi KqWGvào đsZ6Pi đã.”

Ba sZ6Pngười vào4Eoy phòng,WMJb HứWMJba Y82hKiều DsZ6Pung KqWGbận rộnY82h 4Eoyđi sZ6Ppha tWMJbrà, HứaY82h Tiê4Eoyn vộsZ6Pi sZ6Pvàng k4Eoyéo nàWMJbng lY82hại: “Tỷ,sZ6P tỷsZ6P đ4Eoyang mWMJbang thaiKqWG, đừng4Eoy vội,KqWG muộiWMJb sZ6Ppha làsZ6P được.”

Hứa Kiều4Eoy DKqWGung ngồisZ6P Y82hxuống, 4Eoysờ sờY82h bụngsZ6P c4Eoyủa mìnY82hh, tY82hrong mắ4Eoyt tràWMJbn đầysZ6P yêKqWGu thương.

Hứa TWMJbiên cùnWMJbg HứKqWGa KY82hiều Du4Eoyng đạisZ6P ksZ6Phái nWMJbói tìY82hnh tr4Eoyạng sZ6Pgần đâY82hy củaWMJb mình,Y82h Y82hHứa KiềWMJbu Dun4Eoyg ngWMJbhe sZ6PHứa TiêKqWGn nóiY82h đượcWMJb điKqWGều về,sZ6P khKqWGông cầnY82h phảiWMJb Y82htha hươngKqWG chịusZ6P tộY82hi WMJbnữa, liềsZ6Pn vsZ6Pui mừn4Eoyg muốY82hn đi4Eoy dâng4Eoy Y82hhương chY82ho QsZ6Puan 4EoyÂm 4EoyĐại sĩsZ6P, Y82hnói rằY82hng Y82hđều nhờsZ6P Q4Eoyuan ÂKqWGm ĐKqWGại 4Eoysĩ WMJbphù 4Eoyhộ mớiKqWG được4Eoy nhsZ6Pư vậY82hy. BạchKqWG TKqWGố TrsZ6Pinh nY82hghe đư4Eoyợc lsZ6Pời nsZ6Pày, áY82hnh mắtsZ6P tảnsZ6P rsZ6Pa khísZ6P lạnhWMJb. Bên4Eoy WMJbtrên QuKqWGan KqWGÂm ĐạisZ6P sĩ4Eoy h4Eoyắt Y82hhơi mộtWMJb c4Eoyái, sờKqWG sờsZ6P cáKqWGi mWMJbũi củKqWGa mìnhY82h. KqWGĐồng tửsZ6P bêKqWGn cạnhWMJb cũWMJbng cKqWGảm thY82hấy k4Eoyỳ quái.Y82h KqWGThần ti4Eoyên c4Eoyòn cósZ6P thY82hể cảmWMJb cúmKqWG sao?

Hứa sZ6PTiên nhsZ6Pìn chWMJbung quanh4Eoy, pháWMJbt hiệnKqWG đồWMJb dùngsZ6P tron4Eoyg nhWMJbà 4Eoyđã đ4Eoyổi mới.sZ6P MsZ6Pà khuônsZ6P mặKqWGt H4Eoyứa KiềKqWGu DY82hung KqWGtỏa sángKqWG rạngsZ6P nKqWGgời cũ4Eoyng 4Eoychứng m4Eoyinh sZ6PLý C4Eoyông PhKqWGủ chăY82hm só4Eoyc nàKqWGng 4Eoyvô cùnY82hg tốt.

Hứa KiềsZ6Pu DY82hung cốWMJb cKqWGhấp sZ6Pdù WMJbthế nàoY82h cũ4Eoyng msZ6Puốn sZ6PHứa TiêKqWGn 4Eoyở Y82hchung cùngWMJb bọsZ6Pn họ,WMJb HứWMJba TiêWMJbn từ4Eoy cKqWGhối khôngWMJb đsZ6Pược đànhsZ6P phảiKqWG đKqWGáp ứngKqWG. BuổisZ6P KqWGtối 4EoyLý CKqWGông Phủ4Eoy WMJbtrở vềKqWG, ngườ4Eoyi mộtsZ6P nhàsZ6P 4Eoytụ lạKqWGi vớiWMJb nha4Eoyu. Y82hLý 4EoyCông 4EoyPhủ Y82hhỏi HWMJbứa Ti4Eoyên cY82hó tíKqWGnh toKqWGán gìWMJb khônKqWGg, sZ6PHứa Y82hTiên còsZ6Pn chưaWMJb trả4Eoy lời,KqWG BKqWGạch WMJbTố TrY82hinh đãKqWG mở4Eoy miKqWGệng, nóisZ6P chuẩnKqWG sZ6Pmở tiệmWMJb thsZ6Puốc. LýKqWG CôsZ6Png PWMJbhủ đồngKqWG 4Eoyý liY82ha lịa.

Buổi tốWMJbi, Hứa4Eoy Y82hTiên Y82hhỏi Bạ4Eoych TY82hố TrinY82hh sZ6Pchuyện nàyY82h, BạY82hch TKqWGố Y82hTrinh t4Eoyhản nhiY82hên Y82hnói: Y82h“Tiệm thuốcKqWG tế4Eoy tKqWGhế cứuKqWG nhân,KqWG lKqWGại tWMJbích gó4Eoyp từngKqWG ch4Eoyút cônsZ6Pg đức,KqWG cóWMJb lợKqWGi chY82ho visZ6Pệc 4Eoytu hànsZ6Ph củaWMJb nàng.”

Hứa TiêKqWGn lKqWGúc nàysZ6P mWMJbới chợt4Eoy hWMJbiểu, KqWGdĩ nhiên4Eoy khônsZ6Pg cWMJbó ýWMJb kiếKqWGn nữa.

Qua ha4Eoyi ngàysZ6P sauKqWG, TiểuY82h ThanWMJbh csZ6Pùng TiểusZ6P chínhsZ6P thá4Eoyi cũng4Eoy tới.KqWG sZ6PCòn maY82hng the4Eoyo câY82hy rụngsZ6P tiềKqWGn cWMJbùng thỏ4Eoy củasZ6P H4Eoyứa TWMJbiên trởWMJb về,Y82h HsZ6Pứa TiêWMJbn vâsZ6Py quan4Eoyh csZ6Pây r4Eoyụng tWMJbiền vsZ6Pui mKqWGừng 4Eoytới mứcsZ6P ánhWMJb mắtWMJb đềusZ6P hWMJbíp KqWGthành sZ6Pmột sZ6Pđường thẳKqWGng rồi.

Cứ nhưKqWG vậy4Eoy, HứaKqWG TiY82hên mởsZ6P msZ6Pột giaWMJbn tisZ6Pệm thuốWMJbc. Hứa4Eoy KiềuWMJb D4Eoyung Y82hđặt tên4Eoy WMJblà WMJbBảo sZ6PAn đườn4Eoyg, làKqWGm c4Eoyho mặsZ6Pt HứaWMJb Tiên4Eoy sunY82hg huysZ6Pết. BảWMJbo KqWGAn đườ4Eoyng, ng4Eoyhĩ cKqWGả nửWMJba sZ6Pngày trờiY82h kếtY82h quWMJbả vẫnKqWG Y82hlấy 4Eoycái tê4Eoyn này.

Những ngà4Eoyy tiếp4Eoy tKqWGheo KqWGtrôi quY82ha nhànWMJb nY82hhã mY82hà tY82hhư thái.WMJb WMJbCác csZ6Pa bKqWGệnh pY82hhổ biếnKqWG thsZ6Pì Y82hdo HứaY82h TKqWGiên WMJbra tWMJbay xKqWGử lý,KqWG cWMJbòn cáWMJbc tạY82hp chứng4Eoy 4Eoynan Y82hy khôKqWGng xWMJbử lY82hý được,WMJb thì4Eoy B4Eoyạch TsZ6Pố TrsZ6Pinh sẽWMJb r4Eoya taWMJby. Dầ4Eoyn dà,4Eoy 4Eoydanh t4Eoyiếng củaKqWG Bảo4Eoy WMJbAn đườnKqWGg liềnWMJb laKqWGn xWMJba. Đặc4Eoy Y82hbiệt lKqWGà chuy4Eoyện KqWGBảo KqWGAn 4Eoyđường WMJbcó sZ6Pmột 4Eoyloại thuốcWMJb bWMJbí 4Eoychế, có4Eoy WMJbthể gKqWGiúp thY82huận sKqWGinh. KqWGGiá tiềnWMJb tuKqWGy hKqWGơi Y82hcao, n4Eoyhưng mWMJbọi n4Eoygười vẫsZ6Pn đềsZ6Pu chấpWMJb nhận.KqWG Bở4Eoyi vìKqWG si4Eoynh cosZ6Pn sZ6Pchính sZ6Plà đY82hi dạoY82h QuỷKqWG Mô4Eoyn KqWGquan, sZ6Ptốn chúsZ6Pt tiY82hền cóWMJb tY82hhể bWMJbảo vKqWGệ m4Eoyẫu tửY82h bìnhsZ6P WMJban, KqWGthấy thế4Eoy nàsZ6Po KqWGcũng lWMJbà chuyWMJbện vôKqWG cùnKqWGg 4Eoycó lY82hời. BsZ6Pởi vsZ6Pì tiệmKqWG sZ6Pthuốc, HứaWMJb KqWGTiên KqWGnếu nhưKqWG thKqWGân l4Eoyà 4Eoynữ t4Eoyử 4Eoyra mặtWMJb cWMJbũng khôngY82h ổn,4Eoy sZ6Pcho WMJbnên nKqWGàng cũWMJbng chưsZ6Pa lY82hập tứKqWGc kWMJbhôi Y82hphục tY82hhân phậnY82h củasZ6P mình.KqWG TạmsZ6P thKqWGời cứY82h nh4Eoyư vậyKqWG tiếpY82h tục.

“Oa Y82hnha Y82hnha, TiểusZ6P BạcWMJbh, rấtY82h nhiềuWMJb Y82hbạc đó.”sZ6P HKqWGứa Ti4Eoyên nhìKqWGn đốngY82h bạY82hc trắnWMJbg lY82hóa trêsZ6Pn KqWGbàn, k4Eoyhóe miệngsZ6P thsZ6Piếu c4Eoyhút WMJbnữa chả4Eoyy nướcKqWG miếng.WMJb Y82hNàng 4Eoyđang Y82htính lấsZ6Py thêmKqWG csZ6Phút bạY82hc đưKqWGa cWMJbho HứKqWGa sZ6PKiều Dung4Eoy, sZ6Pđể KqWGHứa Kiề4Eoyu Y82hDung mY82hua thsZ6Pêm 4Eoyvài thKqWGứ. sZ6PChi tiY82hêu 4Eoyngày thưsZ6Pờng cũKqWGng tốY82hn khônY82hg ít.

“Như ngươsZ6Pi KqWGvậy, còsZ6Pn muốnKqWG Y82htu tiêsZ6Pn?” WMJbTiểu ThanY82hh KqWGở KqWGbên cạWMJbnh khinKqWGh bỉ.

“Cũng khôngY82h thểY82h nóisZ6P nhưsZ6P vậKqWGy 4Eoya, cWMJbó tiềnsZ6P cóWMJb thKqWGể suWMJbi KqWGma kY82hhiến quỷsZ6P màsZ6P khôsZ6Png pY82hhải 4Eoysao? KqWGThần tiênY82h chẳngWMJb lẽY82h khôY82hng cY82hần hươngsZ6P kY82hhói sZ6Pcung phụY82hng WMJbchắc? sZ6PQuỷ sZ6Psai khWMJbông cWMJbần tiY82hền WMJbâm phủ4Eoy à?”Y82h Hứ4Eoya sZ6PTiên thuậ4Eoyn miệKqWGng phảsZ6Pn bác.

Tiểu Th4Eoyanh sZ6Pcứng họWMJbng, hWMJbắn sZ6Pkhông thWMJbể 4Eoykhông thừaWMJb nsZ6Phận lờsZ6Pi KqWGnày HứaWMJb TiêY82hn n4Eoyói đúnKqWGg rồi...

Hứa Tiên4Eoy nhìnKqWG sắcWMJb 4Eoymặt Tiể4Eoyu Thanh4Eoy, hi4Eoyếu 4Eoykỳ nWMJbói: “ChẳngsZ6P KqWGlẽ t4Eoya nWMJbói đúngsZ6P rồi?WMJb” ThậWMJbt Y82hra t4Eoyhì HứaY82h TWMJbiên chỉWMJb l4Eoyà nsZ6Pói sZ6Pmò thôi,KqWG b4Eoyởi vì4Eoy WMJbsự kiKqWGện PhápKqWG Y82hHải Y82hkia chY82ho nêsZ6Pn KqWGnàng mớisZ6P Y82hnói rY82ha KqWGmột 4Eoyphen vừaY82h rồi.

Bạch sZ6PTố TrY82hinh lúcKqWG nsZ6Pày mởY82h m4Eoyiệng: “Phải”

Tiểu Bạch4Eoy mởsZ6P miệngsZ6P, vậsZ6Py csZ6Pòn 4Eoycó 4Eoythể giảWMJb sao?

Oanh —Y82h— HứaWMJb 4EoyTiên chợt4Eoy cảm4Eoy thấysZ6P thiKqWGên lôiY82h (sấmY82h sZ6Psét) csZ6Puồn cuY82hộn, khY82hông ngsZ6Phĩ tớiY82h mìnhsZ6P Y82hlại WMJbnói trúKqWGng rồi.

Cho nY82hên, ngàyKqWG tY82hhứ hai4Eoy, sZ6PHứa TiêWMJbn KqWGmua sZ6Prất nhiY82hều 4Eoytrái sZ6Pcây tươ4Eoyi, nhY82hang đèY82hn thượng4Eoy hạnKqWGg, vềY82h đến4Eoy Y82hnhà, WMJbchạy tsZ6Phẳng tớY82hi trướcsZ6P 4Eoybức WMJbhọa WMJbQuan ÂmY82h ĐạWMJbi KqWGsĩ. XếpsZ6P Y82htoàn bộKqWG tráiY82h câyKqWG 4Eoyra, WMJbsau đósZ6P đốtY82h nKqWGhang đènY82h, sZ6Prồi hành4Eoy lWMJbễ. TrWMJbong mY82hiệng Y82hlẩm bẩm:sZ6P “QsZ6Puan WMJbThế Âm4Eoy BKqWGồ T4Eoyát, sa4Eoyu nà4Eoyy tWMJba mỗi4Eoy ngàyY82h WMJbđều muY82ha c4Eoyho ngàisZ6P trKqWGái cKqWGây tươY82hi WMJbngon, nhY82hang đKqWGèn thượnKqWGg hạng.WMJb KqWGCho nêsZ6Pn, Y82hvề 4Eoysau xiKqWGn chiếuWMJb cốsZ6P nhiềuY82h hơ4Eoyn nha.”

Hứa K4Eoyiều DuY82hng vừ4Eoya lúcKqWG điY82h vàoKqWG, ngKqWGhe đượcWMJb lờKqWGi cầuY82h Y82hnguyện cKqWGò kèY82h mặsZ6Pc cả4Eoy củaWMJb HWMJbứa TiênsZ6P, vừY82ha sợY82h WMJbvừa gisZ6Pận, WMJbđưa sZ6Ptay KqWGgõ mWMJbột csZ6Pái 4Eoylên đY82hầu Hứa4Eoy TiênY82h: “MuKqWGội đứa4Eoy nhỏWMJb đángWMJb chếtsZ6P này4Eoy, nKqWGói cY82hái gY82hì tsZ6Phế hả.sZ6P QsZ6Puan ÂmsZ6P BY82hồ TátKqWG WMJbhá lạiKqWG đsZ6Pể 4Eoyyên chKqWGo muộisZ6P khin4Eoyh nhWMJbờn nhKqWGư vậy?”

Hứa Tiê4Eoyn ôWMJbm đầu,4Eoy Y82hkhông phụWMJbc WMJbnói: “N4Eoyói suôWMJbng thìKqWG có4Eoy íchKqWG sZ6Pgì ch4Eoyứ, chúngKqWG Y82hta cần4Eoy phảY82hi nWMJbói thWMJbực tế,4Eoy thựcKqWG t4Eoyế a.”

“Muội đứa4Eoy nKqWGhỏ đáng4Eoy KqWGchết 4Eoynày, lạY82hi WMJbcòn cY82hố cãi...”

Trên.

“Không tệ,4Eoy rấY82ht cKqWGó chí4Eoy hướnKqWGg.” 4EoyTrên khuôY82hn sZ6Pmặt tuấWMJbn mỹY82h củsZ6Pa KY82him ThiềnKqWG TửKqWG hWMJbiện lêWMJbn nụ4Eoy cười.

Quan Âm4Eoy sZ6PĐại Y82hsĩ vừWMJba lòWMJbng gậtsZ6P WMJbđầu: “KhôngsZ6P uổngY82h 4Eoyta 4Eoygiúp 4Eoynàng WMJbnhiều nsZ6Phư thế.”

“Bất quKqWGá, nóWMJbi KqWGđi WMJbcũng psZ6Phải nóKqWGi WMJblại, tạ4Eoyi sWMJbao chỉWMJb cun4Eoyg phKqWGụng nWMJbgươi, khôngWMJb cóWMJb phầnWMJb csZ6Pủa ta?”WMJb KKqWGim ThiềsZ6Pn TửWMJb trY82hong lòKqWGng bất4Eoy bình.

“Ai bWMJbảo ngWMJbươi khsZ6Pông sZ6Pchịu 4Eoyhiển linh.”sZ6P QsZ6Puan Y82hÂm ĐạsZ6Pi sĩsZ6P khsZ6Pinh thườ4Eoyng vạch4Eoy rõ.

Kim ThiềY82hn WMJbtử ngẩnY82hg đầuKqWG đảo4Eoy cặKqWGp mắtsZ6P trắngY82h dWMJbã, sY82hau đósZ6P tKqWGrong lòsZ6Png nổ4Eoyi lênY82h Y82htính toán.4Eoy XeY82hm rWMJba kWMJbhi nKqWGào 4Eoyđó mì4Eoynh cũnKqWGg ph4Eoyải hiWMJbển linsZ6Ph WMJbmột chY82hút mWMJbới được.

Cuộc sốngWMJb ngàKqWGy từnY82hg nWMJbgày trôisZ6P quWMJba, HứaKqWG TiWMJbên mỗiWMJb nY82hgày ởsZ6P Bảo4Eoy KqWGAn đườsZ6Png khsZ6Pám WMJbbệnh, KqWGBạch sZ6PTố TY82hrinh cùngWMJb TY82hiểu ThKqWGanh d4Eoyạy WMJbTiểu cWMJbhính thásZ6Pi Y82hpháp thuật,WMJb đ4Eoyốc sZ6Pthúc nóWMJb KqWGtu lWMJbuyện. BuổY82hi tốiY82h Hứa4Eoy TiênWMJb WMJbtrở vềWMJb, BạcsZ6Ph TốWMJb TsZ6Prinh sẽ4Eoy dạy4Eoy n4Eoyàng một4Eoy cKqWGhút Y82hpháp tsZ6Phuật 4Eoynền tKqWGảng. CWMJbòn tY82hhuật psZ6Phi hàn4Eoyh mWMJbà HứsZ6Pa Tiên4Eoy tâmsZ6P 4Eoytâm niệm4Eoy nWMJbiệm, vẫnY82h còn4Eoy KqWGrất xa.

Hôm nY82hay, HứasZ6P TiêKqWGn WMJbvừa vềsZ6P tKqWGới nhà,sZ6P HứsZ6Pa KiềuWMJb DWMJbung liWMJbền sZ6Plôi ké4Eoyo WMJbtay nàWMJbng, sZ6Pvẻ mặtKqWG nY82hgưng trọngWMJb nóiWMJb: “Hán4Eoy KqWGVăn, tronsZ6Pg thờKqWGi gia4Eoyn Y82hnày muWMJbội 4Eoyđừng đWMJbi KqWGra ngosZ6Pài vàWMJbo buKqWGổi tối.”

“Tại saWMJbo vậsZ6Py?” HứWMJba TiêY82hn sZ6Pnghi hsZ6Poặc hỏi.

“Đã xảy4Eoy rsZ6Pa chuy4Eoyện sZ6Prồi. sZ6PTỷ phsZ6Pu củY82ha m4Eoyuội nóisZ6P sZ6Pgần đâyWMJb cY82hó và4Eoyi nữsZ6P tử4Eoy bY82hị m4Eoyất tKqWGích, lY82hại khôY82hng Y82hco sZ6Pbất WMJbkì đầu4Eoy KqWGmối nào”4Eoy 4EoyHứa KiềsZ6Pu DY82hung kWMJbhuôn mặtY82h đầy4Eoy 4Eoyu sầu.

“Muội KqWGkhông csZ6Pó sZ6Pnghe tWMJbỷ WMJbphu nó4Eoyi chuKqWGyện nàyWMJb 4Eoymà.” HsZ6Pứa TiêsZ6Pn n4Eoyhìn 4Eoybộ dạnKqWGg WMJbrầu WMJbrĩ Y82hcủa HứaWMJb K4Eoyiều DunY82hg, càWMJbng ngKqWGhi hoặc.

“Tỷ Y82hphu mWMJbuội sợY82h chúngY82h WMJbta WMJblo l4Eoyắng, nY82hên kWMJbhông nóiWMJb. HômY82h q4Eoyua bị4Eoy đánWMJbh đượWMJbc nsZ6Pâng trởY82h Y82hvề 4Eoytỷ mớiY82h bY82hiết chuyệnY82h đó.4Eoy” HứasZ6P KiY82hều DunWMJbg Y82hvừa nKqWGói nướcKqWG 4Eoymắt lWMJbiền chảy4Eoy xuống,KqWG lKqWGau điY82h rồWMJbi nói,WMJb “TỷWMJb sZ6Pphu sZ6Pmuội n4Eoyói, nửaWMJb thá4Eoyng WMJbgần WMJbđây liWMJbên tụcWMJb mY82hất tKqWGích khôWMJbng íKqWGt nWMJbữ WMJbtử, tY82hra thếsZ6P 4Eoynào cũng4Eoy tY82hra kY82hhông đượcWMJb tunWMJbg tícY82hh. BKqWGan KqWGđầu chY82ho 4Eoylà bọY82hn lừsZ6Pa đảo4Eoy sZ6P(*) làm,WMJb nhưnsZ6Pg c4Eoyanh cY82hhặt cửaKqWG thànhY82h, cWMJbũng khôngKqWG t4Eoyhấy c4Eoyó asZ6Pi k4Eoyhả nsZ6Pghi r4Eoya vàoKqWG. NếusZ6P kY82hhông đưY82hợc phY82há án,WMJb tsZ6Pỷ phsZ6Pu KqWGmuội sợY82h là4Eoy sẽY82h bịsZ6P cáWMJbch chWMJbức mất.”

(*) NguWMJbyên WMJbvăn làY82h quải4Eoy tử:sZ6P nghKqWGĩa 4Eoylà bọKqWGn lừasZ6P đảo,WMJb sZ6Pbắt cósZ6Pc, Y82hmẹ mìsZ6Pn. TKqWGa địnhWMJb WMJbđể mẹKqWG mìsZ6Pn Y82hmà thsZ6Pấy nWMJbó hiện4Eoy đsZ6Pại quá4Eoy KqWGnên lạisZ6P thôi.

Hứa TisZ6Pên sKqWGửng số4Eoyt, chuyệnWMJb nKqWGày ng4Eoyhe tựaWMJb hồKqWG rất4Eoy khônWMJbg tầY82hm thường.

“Tóm lạKqWGi, b4Eoyuổi tốiWMJb Y82hmuội Y82hđừng WMJbra ngoàsZ6Pi.” HWMJbứa sZ6PKiều sZ6PDung lại4Eoy sZ6Ptiếp tụcKqWG dặnsZ6P dò.

“Muội bY82hiết rsZ6Pồi.” HY82hứa TiênWMJb gậtKqWG đầu,KqWG “Tỷ4Eoy KqWGphu đãY82h KqWGtìm WMJbđại phKqWGu KqWGxem qWMJbua chưa?”

“Rồi, cũngY82h đã4Eoy bôi4Eoy thuốc4Eoy rồi.”sZ6P TY82hâm tìnWMJbh Hứ4Eoya KsZ6Piều Dun4Eoyg 4Eoyvẫn kWMJbhông tKqWGốt lắm.

“Không sZ6Pcó chuyệnsZ6P gìY82h đsZ6Pâu, tỷ4Eoy phsZ6Pu tY82hrẻ tusZ6Pổi, rất4Eoy maWMJbu WMJbsẽ 4Eoykhôi ph4Eoyục tY82hhôi. TsZ6Pỷ đaY82hng mWMJbang 4Eoyhài tử,WMJb đừngY82h thưsZ6Pơng sZ6Ptâm, Y82hđối v4Eoyới hàWMJbi tsZ6Pử trY82hong bụngKqWG khô4Eoyng tốKqWGt đâu.”4Eoy H4Eoyứa TY82hiên k4Eoyhuyên giải,4Eoy nhưnWMJbg tronKqWGg lòng4Eoy thầWMJbm 4Eoysuy tY82hư chuyện4Eoy này.KqWG Y82hNghĩ Y82hlát nKqWGữa đY82hi tìmKqWG Tiểu4Eoy KqWGBạch thKqWGương WMJblượng mộtKqWG cY82hhút mY82hới được.

“Ừ, tỷKqWG biếtY82h rồi.KqWG T4Eoyỷ đY82hi phòsZ6Png bWMJbếp 4Eoyxem 4Eoymột cWMJbhút TiểusZ6P KqWGThanh làm4Eoy cơmWMJb xWMJbong chưa.”4Eoy sZ6PHứa Kiề4Eoyu D4Eoyung KqWGgật đầsZ6Pu, lsZ6Pau khôsZ6P nước4Eoy mắt,4Eoy misZ6Pễn cưỡngY82h lộsZ6P rsZ6Pa nụ4Eoy cười,sZ6P 4Eoyđi xsZ6Puống bếp.

Buổi tsZ6Pối, HứaWMJb Ti4Eoyên 4Eoyđem chuyện4Eoy nàY82hy WMJbnói chY82ho Y82hBạch TốKqWG Trinh.

Bạch Y82hTố Tr4Eoyinh trầY82hm tưsZ6P rồKqWGi nósZ6Pi: “Hẳn4Eoy làWMJb y4Eoyêu q4Eoyuái làm.”

“Ta KqWGcũng vậy4Eoy cY82hảm thấWMJby làsZ6P 4Eoyyêu qsZ6Puái.” HsZ6Pứa KqWGTiên gậY82ht đầu,KqWG “sZ6PTỷ WMJbphu bâyY82h gWMJbiờ còWMJbn WMJbđang nằWMJbm ở4Eoy trêsZ6Pn giườngKqWG đây,KqWG hKqWGay lY82hà chúng4Eoy KqWGta WMJbgiúp tỷ4Eoy pY82hhu diệKqWGt trừ4Eoy KqWGtên ysZ6Pêu q4Eoyuái này4Eoy đi.Y82h ĐâyY82h cũY82hng l4Eoyà côngY82h đ4Eoyức đó?”

“Được” BạWMJbch T4Eoyố Tr4Eoyinh nhà4Eoyn nhạtY82h g4Eoyật đầu.

“Hắc hắKqWGc, cósZ6P thểY82h thửsZ6P Y82hmột cY82hhút sZ6Ppháp thu4Eoyật sZ6Phuynh Y82hdạy Y82hta rồi.”sZ6P Hứ4Eoya TiênY82h hưn4Eoyg phKqWGấn re4Eoyo lên.

Bạch TốKqWG TrWMJbinh nhìY82hn bộKqWG KqWGdạng hưnY82hg phấnsZ6P c4Eoyủa HY82hứa TiêKqWGn, WMJbtrong KqWGmắt nổisZ6P 4Eoylên vẻ4Eoy WMJbsủng nịch,sZ6P nhẹsZ6P nsZ6Phàng nóWMJbi: “Ừ.”WMJb BấtsZ6P WMJbkể pháWMJbt siWMJbnh csZ6Pái gìWMJb, hắn4Eoy sZ6Pcũng sZ6Psẽ đứngWMJb sZ6Pở KqWGbên cạWMJbnh nànKqWGg, bảo4Eoy Y82hvệ nàng4Eoy, sẽY82h khôY82hng đểsZ6P WMJbcho KqWGnàng bịWMJb mộtsZ6P Y82htia t4Eoyhương tWMJbổn nào.