You are here

Báo ân cái đầu ngươi ý! - Chương 30

Chương 3bHSp0: YêvHrGu quái?

Đêm khuvHrGya h5Udyên tĩnheNsJ, BạeNsJch TốvHrG bHSpTrinh eNsJlẳng lặngeNsJ hộQ43g phápvHrG bHSpcho HeNsJứa TbHSpiên, nhìh5Udn kvHrGhuôn mặtQ43g đỏQ43g hvHrGồng kheNsJá thườngeNsJ bHSpcủa ngườibHSp trênh5Ud giườngh5Ud kieNsJa, đáyQ43g mắtbHSp hắQ43gn hbHSpiện lêh5Udn h5Udý cườbHSpi ôeNsJn nbHSphu. CvHrGúi đầuh5Ud nhh5Udìn tvHrGay vHrGmình, rồieNsJ Q43gvươn rQ43ga bHSpnắm thậtvHrG cvHrGhặt. CảeNsJ đờivHrG nàybHSp, bHSpcó vHrGlẽ cũeNsJng sẽQ43g kvHrGhông bvHrGuông tay.

 

Mãi chbHSpo eNsJđến kheNsJi hừnQ43gg sánvHrGg, HQ43gứa TiêbHSpn mớvHrGi mvHrGơ mh5Udơ màh5Udng màngQ43g teNsJỉnh lại.h5Ud bHSpVừa mởeNsJ bHSpmắt liềbHSpn thấybHSp vHrGBạch TốvHrG vHrGTrinh đaeNsJng đợiQ43g bHSpbên người.

“Tiểu Bạch5Udh.” HứbHSpa TQ43giên mỉmvHrG cườieNsJ, ch5Udảm givHrGác vừbHSpa tỉvHrGnh dh5Udậy liềQ43gn thấyeNsJ vHrGTiểu BạeNsJch h5Udthật tốt.

“Cảm thấyh5Ud thếvHrG nào?vHrG” BvHrGạch TốeNsJ eNsJTrinh đeNsJỡ eNsJHứa TiêeNsJn bHSpngồi h5Uddậy hỏi.

“Ừm...” HứaQ43g TbHSpiên ceNsJảm nhậnh5Ud th5Udhân thểbHSp củah5Ud mìnvHrGh, sbHSpo sánh,Q43g cóvHrG chbHSpút vHrGkinh ngạcbHSp mQ43gở miệnvHrGg, “CảmQ43g gibHSpác thvHrGân thQ43gể thậtvHrG giốngQ43g nhưh5Ud h5Udso vớibHSp trưeNsJớc bHSpkia nhẹvHrG hh5Udơn reNsJất nhQ43giều, bHSpcó thểeNsJ vHrGnghe đượceNsJ Q43gâm thanbHSph rấteNsJ xeNsJa bh5Udên ngoàiQ43g, bHSpcòn nhạyeNsJ bvHrGén Q43ghơn vHrGtrước kivHrGa nữa.”

“Ừ, theNsJế thìeNsJ Q43gtốt.” BvHrGạch TốvHrG Trh5Udinh bHSpnhàn nh5Udhạt gậbHSpt đầh5Udu, “bHSpKế teNsJiếp h5Udta sẽh5Ud từvHrG từvHrG h5Uddạy nàngbHSp mộbHSpt cbHSphút pheNsJáp thuật.”

“Sau nàh5Udy teNsJa cũngvHrG cóbHSp thểQ43g bvHrGay sao?eNsJ” HứabHSp Th5Udiên hbHSpai mắth5Ud sáh5Udng ngờbHSpi, hưneNsJg bHSpphấn hỏi.

“Dĩ nheNsJiên cvHrGó thh5Udể.” BạcbHSph Tốh5Ud TrinQ43gh gậth5Ud đầu.vHrG NhìbHSpn bộbHSp h5Uddạng kíceNsJh bHSpđộng củaQ43g HứaeNsJ Tiên,vHrG th5Udrong lòneNsJg bHSpkhông khỏieNsJ buồneNsJ cười.

Hứa TiêvHrGn kvHrGích độngQ43g xoh5Udng, h5Udlúc nàyeNsJ bHSpmới nhớeNsJ tớiQ43g tìQ43gnh cQ43gảnh bQ43gây giờh5Ud. LươngvHrG eNsJvương eNsJphủ vHrGkia eNsJchắc h5Udlà kbHSphông thểvHrG trởbHSp leNsJại rồi,bHSp nhvHrGư vậyeNsJ vHrGtrở vềeNsJ trấnh5Ud Q43gGiang đi.

“Ta nbHSphớ tiểvHrGu TeNsJhanh, h5Udcon h5Udcua nhỏvHrG cùnh5Udg mQ43gấy ngbHSpười Q43gnhà tQ43gỷ tỷh5Ud qvHrGuá.” Q43gHứa TiêbHSpn tựabHSp vHrGvào th5Udrong h5Udngực BạchvHrG Tốh5Ud Trh5Udinh Q43gnhẹ nhvHrGàng nói.

“Ừ, vậyh5Ud vHrGthì đQ43gi Trấh5Udn eNsJGiang.” BạQ43gch TốvHrG TrinbHSph đồngvHrG ý.

“Vậy LươeNsJng vươngh5Ud eNsJphủ bêneNsJ kibHSpa...” HứeNsJa Tih5Udên eNsJtới tớih5Ud cvHrGái h5Udvăn h5Udthư đibHSpều pháivHrG kia.

“Cái h5Udnày khôh5Udng cvHrGần lvHrGo Q43glắng, vHrGta đih5Ud mộtvHrG bHSpchuyến eNsJlà được.”h5Ud eNsJBạch vHrGTố Th5Udrinh bHSpđã sớmvHrG cvHrGó tínhQ43g toáeNsJn, eNsJđem văbHSpn thưeNsJ điềueNsJ eNsJphải sửabHSp lạh5Udi lh5Udà xeNsJong. Chuyệnh5Ud bHSpcủa thếeNsJ tvHrGục bHSpkhông eNsJthể nhúngvHrG eNsJtay qbHSpuá nhvHrGiều, nếuh5Ud khôngeNsJ sẽh5Ud bHSpcó ảnhh5Ud hưởng.

“Ừ.” HứaeNsJ Q43gTiên caQ43go hứnbHSpg h5Udgật đvHrGầu, vHrGcó Tiểh5Udu BạchQ43g ởvHrG đh5Udây, hìnbHSph nvHrGhư tấh5Udt ch5Udả đbHSpều kvHrGhông phảibHSp h5Udlà vHrGvấn h5Udđề kvHrGhó khăQ43gn nữa.

“Đi Côh5Ud Tôh5Ud trước.”bHSp Bạchh5Ud TbHSpố TriQ43gnh ômbHSp cQ43ghầm h5Udlấy HbHSpứa TiêvHrGn, trựceNsJ tiếQ43gp bHSpbay lQ43gên trời.

Đi bHSptới cbHSpăn nhbHSpà h5Udở Ch5Udô TôvHrG, TvHrGiểu TeNsJhanh ch5Udùng Th5Udiểu chíQ43gnh tháivHrG chấh5Udn đeNsJộng, chạh5Udy rh5Uda nghêQ43gnh đóbHSpn eNsJbọn họeNsJ. TbHSpiểu h5Udchính thvHrGái eNsJvừa nhìvHrGn tvHrGhấy bHSpHứa TiêeNsJn, lieNsJền kíbHSpch đbHSpộng muốQ43gn bHSpnhào vàobHSp tronh5Udg ngựcbHSp nàngbHSp. MvHrGà HeNsJứa TiênbHSp cũngbHSp cườbHSpi cbHSphuẩn bịeNsJ ômbHSp nóbHSp. vHrGAi dèbHSp TiQ43gểu ch5Udhính thvHrGái nhbHSpào tbHSpới trưeNsJớc mặt,h5Ud chỉQ43g còh5Udn cácheNsJ mấeNsJy tấch5Ud, thìvHrG làQ43gm sh5Udao bHSpcũng khh5Udông beNsJổ nhàbHSpo đượcbHSp h5Udtới ngựcbHSp HứaeNsJ Tiênh5Ud eNsJnữa. TeNsJiểu cheNsJính bHSpthái ủyh5Ud h5Udkhuất bHSpngẩng đầuvHrG, liềbHSpn vHrGthấy bHSpBạch TvHrGố TrbHSpinh mh5Udặt lạnh,bHSp đangbHSp túmbHSp cổvHrG áoeNsJ neNsJó lh5Udên, kvHrGhông cheNsJo nvHrGó tiếneNsJ thêQ43gm nửabHSp bước.

“Sư h5Udphụ...” TvHrGiểu chínhbHSp teNsJhái vHrGmở teNsJo đôh5Udi mắQ43gt đeNsJen lh5Udóng lánhbHSp rh5Udưng rưbHSpng, đbHSpầy vHrGủy bHSpkhuất nhìn&nbsvHrGp; BeNsJạch TeNsJố Trh5Udinh, khángvHrG nvHrGghị hàneNsJh đbHSpộng ch5Udủa hắn.

“Tiểu hàvHrGi tử&nbsQ43gp; màbHSp bHSphuynh bHSpcũng gvHrGhen bHSpà.” Hứh5Uda TiêQ43gn vHrGđẩy tbHSpay BạeNsJch TbHSpố Th5Udrinh eNsJra, Q43gmột taQ43gy ômeNsJ lấyeNsJ TiểubHSp chínhbHSp tQ43ghái đQ43gang lbHSpã chãh5Ud cvHrGhực kheNsJóc vàoQ43g tronbHSpg ngựbHSpc. TiểueNsJ chínheNsJ theNsJái nh5Udheo mắbHSpt lại,vHrG bHSpcũng tvHrGhật chặteNsJ ôeNsJm ceNsJổ Q43gHứa Tiên.

“Tu luQ43gyện thếbHSp vHrGnào rồQ43gi?” bHSpGiọng BạceNsJh TốeNsJ TvHrGrinh giờQ43g phQ43gút nàyeNsJ Q43gâm lãeNsJnh vôeNsJ cùng.

“Dạ...” TeNsJiểu chíh5Udnh thávHrGi cóeNsJ chúQ43gt bốiQ43g bHSprối, cắQ43gn cắneNsJ eNsJđầu ngóeNsJn taeNsJy, mớQ43gi yếuQ43g ớtvHrG nóiQ43g, bHSp“Con rấQ43gt cốvHrG gắng.”

“Vậy thvHrGì tốvHrGt.” BvHrGạch TeNsJố Th5Udrinh xvHrGem bHSpxét tQ43gu vvHrGi Tiểuh5Ud ch5Udhính tháiQ43g, thấQ43gy bHSpso vớieNsJ trưh5Udớc eNsJkia tinbHSph vHrGtiến hơnh5Ud mộtvHrG chúQ43gt rồeNsJi, lúcvHrG Q43gnày mớih5Ud bh5Udỏ qQ43gua ch5Udho nó.

“Hứa h5UdTiên, nh5Udgươi cóbHSp leNsJinh ch5Udăn vHrGrồi?” TiểuQ43g TheNsJanh vẫnbHSp kheNsJông neNsJói gbHSpì Q43glúc nàh5Udy bỗngbHSp nhiênQ43g kibHSpnh ngạh5Udc Q43gmở mh5Udiệng, mớvHrGi vừavHrG vHrGrồi Q43ghắn vẫh5Udn đaneNsJg bHSpquan sátbHSp vHrGHứa TiêQ43gn, cảh5Udm thấybHSp Hứh5Uda TiêeNsJn cQ43gó cQ43gái bHSpgì vHrGđó khvHrGang kQ43ghác. HiệnQ43g tạiQ43g h5Udrốt bHSpcục hiểueNsJ h5Udđược bHSplà deNsJo đâu.

“Ừ, TiểbHSpu BạcbHSph Q43gđã tìmbHSp bHSpđan theNsJảo ceNsJho tbHSpa ăvHrGn eNsJđó.” HứabHSp Tiênh5Ud caQ43go hứngbHSp nói.

“Cái gì?h5Ud Chỗh5Ud ngh5Uduy hiểeNsJm nh5Udhư vậy,h5Ud đạivHrG bHSpca huynh...”eNsJ Th5Udiểu ThanvHrGh eNsJkinh ngbHSpạc vHrGthấp bHSpgiọng Q43ghô lêbHSpn, nhbHSpìn vềbHSp phíQ43ga BạeNsJch TbHSpố Trinh.

Bạch TốeNsJ Q43gTrinh lvHrGại lạvHrGnh lùeNsJng lườmbHSp lại,Q43g đeNsJem eNsJcâu nóh5Udi kếvHrG tiếpvHrG ch5Udủa TeNsJiểu eNsJThanh épQ43g tQ43grở về.

Hứa TiêneNsJ vHrGngơ ngác,Q43g nhìneNsJ vềeNsJ phíbHSpa vẻeNsJ mặtvHrG khh5Udông đổibHSp củaQ43g BạcbHSph TốeNsJ Trinhh5Ud, cvHrGau mh5Udày h5Udlo lắngQ43g hỏQ43gi: “NơivHrG đah5Udn thbHSpảo sbHSpinh trưeNsJởng, rấtQ43g ngh5Uduy hiểmvHrG cvHrGó phảieNsJ heNsJay không?”

Bạch Q43gTố bHSpTrinh khôQ43gng Q43gnói gì.

Hứa TiêQ43gn vHrGcắn ch5Udắn môeNsJi, nhQ43gìn BạvHrGch TốbHSp TrivHrGnh mặvHrGt khôh5Udng chútvHrG Q43gthay đổbHSpi, Q43gnhưng bHSptrong lònQ43gg vôQ43g cvHrGùng pheNsJức bHSptạp. Tiểh5Udu BvHrGạch vQ43gì mìnbHSph lvHrGại mạvHrGo hiểh5Udm Q43gnhư vậy..vHrG. CóeNsJ cảh5Udm động,h5Ud bHSplo lắng,Q43g cònQ43g cóvHrG sbHSpợ hãi.

“Ha hảQ43g, hvHrGa bHSpha, vậyh5Ud, vậbHSpy eNsJHứa TiêneNsJ ngươieNsJ phảvHrGi cvHrGhăm chỉeNsJ h5Udtu luybHSpện đvHrGó, đừeNsJng lãQ43gng phh5Udí Q43gkhổ tâeNsJm cbHSpủa đạih5Ud ceNsJa h5Udta.” TieNsJểu ThaneNsJh biếteNsJ mìbHSpnh Q43gnói h5Udsai nh5Udói reNsJồi, ngượQ43gng neNsJgùng cườieNsJ cưbHSpời, vộibHSp đánh5Udh trốngeNsJ lảng.

“Ừ.” vHrGHứa TiQ43gên vHrGnặng nềh5Ud gậeNsJt đầeNsJu, đeNsJáp ứng.

“Nàng h5Udđi ngeNsJhỉ ngeNsJơi trvHrGước đh5Udi. TvHrGa đbHSpi xửh5Ud lýQ43g chuyệvHrGn văneNsJ thư.h5Ud” bHSpBạch h5UdTố Trih5Udnh bHSpnói h5Udxong khôneNsJg đbHSpợi eNsJHứa Tih5Udên trảvHrG lờieNsJ, ngườvHrGi đãvHrG biếvHrGn bHSpmất ngbHSpay tQ43gại chỗ.

“Ngươi cQ43gó đóeNsJi h5Udbụng kheNsJông? h5UdTa chuẩnbHSp vHrGbị điểmbHSp tâvHrGm chbHSpo ngươvHrGi nhavHrG.” Tiểh5Udu ThvHrGanh nhìeNsJn HbHSpứa TiêeNsJn sữngeNsJ bHSpsờ đứvHrGng ởvHrG tạQ43gi chỗbHSp, bHSpmở miệQ43gng hỏi.

“Nga, đúbHSpng Q43glà cQ43gó cQ43ghút đQ43gói bụnh5Udg, bHSpta mbHSpuốn ănvHrG svHrGữa đậubHSp nàvHrGnh bánhbHSp quẩybHSp.” Q43gHứa h5UdTiên sờvHrG sh5Udờ bụQ43gng, eNsJlúc nàyeNsJ bHSpmới cảmvHrG eNsJthấy cóvHrG chúth5Ud đói.

“Một lvHrGát nữavHrG bHSpta h5Udra ngoàih5Ud Q43gmua.” Tiểuh5Ud TbHSphanh th5Udức giậnbHSp nói.

“Thỏ Q43gta bHSpnuôi tvHrGhế nàobHSp rồieNsJ, cQ43gó mậpbHSp vHrGhay kheNsJông?” HứabHSp Q43gTiên Q43gôm Tih5Udểu chínheNsJ eNsJthái hướngvHrG hậubHSp viQ43gện đvHrGi tới,Q43g “Cònh5Ud có,Q43g câbHSpy Q43grụng tiềnQ43g Q43gcủa tbHSpa đâu,vHrG lớneNsJ eNsJlên chbHSpút nàobHSp chưa?”

Tiểu vHrGThanh h5Udkhóe miệbHSpng ch5Udo quắph5Ud: “vHrGCây rụnvHrGg tiền?”

“Chính h5Udlà cvHrGây LbHSpinh ÂbHSpm bHSpmà tvHrGa cùnh5Udg TieNsJểu Bạch5Udh đieNsJ h5UdPhổ Đàh5Ud sơnvHrG lấybHSp vềeNsJ đó.”eNsJ eNsJHứa Tiênh5Ud khẩuh5Ud khbHSpí rấh5Udt khvHrGinh bỉ.

Cây Q43gLinh ÂmeNsJ lQ43gà ch5Udây rụvHrGng tiền...

Tiểu ThanvHrGh cảQ43gm thấvHrGy rấtbHSp vôeNsJ lực.

Chưa tớiQ43g geNsJiữa trQ43gưa, BạchQ43g TvHrGố h5UdTrinh Q43gđã eNsJtrở lại.

Hứa Tiêh5Udn bHSpnghênh đón:bHSp “ChuyvHrGện bHSpđều gieNsJải h5Udquyết xQ43gong rồi?”

Bạch Th5Udố TreNsJinh nvHrGhàn nhạtQ43g gậteNsJ đQ43gầu: “Ừ.”vHrG Chuyệh5Udn đãeNsJ giảh5Udi quyết,bHSp nhưngQ43g vHrGlà khbHSpông phảiQ43g vHrGhắn gieNsJải Q43gquyết. eNsJKhi hắnQ43g tớQ43gi phávHrGt hh5Udiện LươnbHSpg vHrGLiên đãQ43g đeNsJem chuyệh5Udn bHSpcủa HứaQ43g TiênQ43g h5Udlàm xobHSpng hh5Udết rồi,Q43g đvHrGã gửibHSp văQ43gn thvHrGư eNsJcho nàQ43gng trbHSpở vềvHrG trấh5Udn GivHrGang. Th5Udinh th5Udhần LươngeNsJ LiêbHSpn kh5Udhông đượceNsJ tốteNsJ chh5Udo lắmvHrG, vẫneNsJ vHrGsắc mặteNsJ tbHSpái nhợtQ43g ngồivHrG bHSpở trướch5Ud bàeNsJn đvHrGọc sách5Udh nhình5Ud eNsJvăn Q43gthư đQ43giều pQ43ghái kh5Udia kbHSphông eNsJnói gbHSpì. BấtbHSp quQ43gá, nvHrGhững thQ43gứ này,eNsJ h5UdBạch Q43gTố vHrGTrinh đươngvHrG nQ43ghiên h5Udsẽ khôngeNsJ đểbHSp chbHSpo HứavHrG h5UdTiên biết.

“Vậy ch5Udhúng h5Udta cóQ43g teNsJhể trh5Udở eNsJvề TrvHrGấn GianbHSpg rồi?”vHrG HứaeNsJ TiêneNsJ cQ43gao hứngvHrG hỏi,Q43g “PhảiQ43g mQ43gang theNsJeo tvHrGhỏ củeNsJa tabHSp, bHSpcòn cóh5Ud ceNsJây rụbHSpng vHrGtiền củaQ43g vHrGta nữabHSp. Vềh5Ud đếnvHrG nhvHrGà bHSptỷ eNsJtỷ neNsJhìn tvHrGhấy chúnh5Udg h5Udta nhấteNsJ đvHrGịnh sẽvHrG rấteNsJ Q43gcao hứng.”

Bạch eNsJTố Q43gTrinh vbHSpừa Q43gnghe cvHrGây rụngh5Ud tiềnvHrG vHrGcũng biếeNsJt HứaQ43g TeNsJiên ámh5Ud eNsJchỉ cáiQ43g gQ43gì, gậth5Ud đầuQ43g đbHSpồng ý.

Hứa vHrGTiên cùngvHrG BạchQ43g TốeNsJ Q43gTrinh eNsJđi trướcQ43g, TiểuQ43g Thh5Udanh ch5Udùng bHSpTiểu chh5Udính bHSpthái chờeNsJ bHSpdàn xếpbHSp xeNsJong đâvHrGu đấyvHrG sẽeNsJ Q43gđem theNsJỏ cùnvHrGg câvHrGy LinQ43gh ÂmQ43g bHSpmang vbHSpề sau.

Đứng vHrGở cửa,vHrG HứeNsJa TQ43giên gQ43gõ Q43gthật bHSplâu, mớivHrG vHrGnghe đượceNsJ tiếh5Udng vHrGbước cheNsJân h5Udvang lênh5Ud bêbHSpn trong.

“Tới liền,h5Ud tớbHSpi lQ43giền, h5Udgõ cábHSpi gQ43gì vHrGmà vHrGgõ bHSpa, Q43gcửa cũnbHSpg bHSpsắp bịvHrG gõeNsJ thủngvHrG rồi.”h5Ud BênvHrG trobHSpng eNsJlà giọnbHSpg nóivHrG quebHSpn thubHSpộc cQ43gủa Hh5Udứa KiềuQ43g Dung.

Vừa mởbHSp h5Udcửa rQ43ga, tbHSphấy HbHSpứa TiêbHSpn, HứvHrGa KeNsJiều DunQ43gg mừngQ43g eNsJtới nướch5Ud mắtvHrG liềQ43gn tíh5Ud táchvHrG chảbHSpy xuống.

“Hán VănQ43g, HánQ43g Văn,bHSp h5Udthật sh5Udự làh5Ud mueNsJội sabHSpo.” Hứah5Ud Kiềuh5Ud eNsJDung kéoeNsJ teNsJay h5UdHứa eNsJTiên khôQ43gng buôh5Udng, sợh5Ud lQ43gà Q43gmình đaQ43gng nằeNsJm mơ.

“Là muộieNsJ, tỷvHrG tỷeNsJ.” HứavHrG TieNsJên cũngbHSp nắbHSpm teNsJay HứavHrG KivHrGều DunvHrGg, cavHrGo Q43ghứng kh5Udhông thôieNsJ. Chh5Udợt thấvHrGy bụngeNsJ eNsJHứa h5UdKiều DbHSpung kQ43gia kbHSphẽ nhQ43gô rbHSpa, bHSpkinh ngQ43gạc hỏh5Udi, “TỷeNsJ eNsJtỷ, tỷh5Ud, bHSptỷ manQ43gg thai?”

Trên mặtQ43g HứQ43ga KibHSpều bHSpDung hiệnvHrG h5Udlên h5Udnụ cườih5Ud hạnhQ43g phbHSpúc, lvHrGôi kéoeNsJ Hứah5Ud bHSpTiên: “MaQ43gu, vHrGmau vàoeNsJ vHrGrồi hãvHrGy nóeNsJi.” Bỗh5Udng eNsJnhiên eNsJlại eNsJcảm thấyh5Ud cóvHrG điểmQ43g gìQ43g Q43glà lạ,eNsJ lúcbHSp nàyeNsJ mớibHSp nhìnvHrG vHrGvề phíaeNsJ nhữnbHSpg ngưeNsJời bênh5Ud cạeNsJnh vHrGHứa Tiên,bHSp eNsJchợt nói,vHrG “AiQ43g h5Udnha, đệQ43g mh5Uduội, tvHrGa lạibHSp kheNsJông cóbHSp chúvHrG ýeNsJ tớivHrG mubHSpội, thậvHrGt eNsJlà, mauQ43g, eNsJđều mabHSpu eNsJđi h5Udvào bHSpđi đã.”

Ba ngườibHSp bHSpvào phòngbHSp, HeNsJứa KibHSpều DvHrGung bậeNsJn rbHSpộn h5Udđi phQ43ga trQ43gà, HứvHrGa Q43gTiên vộibHSp vbHSpàng bHSpkéo vHrGnàng lQ43gại: “Tỷh5Ud, tỷQ43g đanbHSpg vHrGmang thaih5Ud, đừQ43gng vHrGvội, muộih5Ud h5Udpha làvHrG được.”

Hứa KeNsJiều Duh5Udng ngồieNsJ xuốnQ43gg, Q43gsờ sờh5Ud bụh5Udng cvHrGủa mình5Udh, trvHrGong Q43gmắt tbHSpràn bHSpđầy yêvHrGu thương.

Hứa Tih5Udên cùneNsJg vHrGHứa KeNsJiều DunQ43gg đạibHSp kháh5Udi nóbHSpi tìnhQ43g trh5Udạng gầQ43gn đâyh5Ud củabHSp mìnhQ43g, vHrGHứa KeNsJiều DunQ43gg nQ43gghe eNsJHứa TiêbHSpn nóvHrGi vHrGđược điềueNsJ veNsJề, khôeNsJng Q43gcần phảQ43gi tvHrGha bHSphương bHSpchịu tộvHrGi nữa,vHrG vHrGliền vHrGvui Q43gmừng muh5Udốn h5Udđi dângbHSp bHSphương ceNsJho QuaeNsJn Âh5Udm ĐạibHSp sĩeNsJ, neNsJói rằngQ43g đềueNsJ nbHSphờ h5UdQuan bHSpÂm ĐạeNsJi seNsJĩ h5Udphù hộvHrG mớivHrG đượch5Ud h5Udnhư vậy.eNsJ BạceNsJh TQ43gố TvHrGrinh ngbHSphe Q43gđược bHSplời nàh5Udy, Q43gánh meNsJắt tảh5Udn vHrGra khQ43gí lạnheNsJ. BeNsJên th5Udrên QQ43guan Q43gÂm ĐạivHrG h5Udsĩ hắbHSpt heNsJơi mQ43gột cvHrGái, sờh5Ud vHrGsờ cáih5Ud mũh5Udi cvHrGủa meNsJình. h5UdĐồng h5Udtử bvHrGên cạbHSpnh cũnh5Udg cảbHSpm thấyQ43g kỳbHSp quáibHSp. Thh5Udần tih5Udên cònvHrG cóh5Ud thểvHrG cảmbHSp Q43gcúm sao?

Hứa TivHrGên nQ43ghìn cheNsJung quanhbHSp, ph5Udhát hbHSpiện đồbHSp vHrGdùng h5Udtrong nhàh5Ud eNsJđã đổibHSp meNsJới. bHSpMà khuôvHrGn mặtvHrG HứbHSpa KQ43giều DunbHSpg vHrGtỏa sánbHSpg rvHrGạng nvHrGgời cũvHrGng chứngh5Ud minQ43gh h5UdLý Côngh5Ud PvHrGhủ chQ43găm sóh5Udc nbHSpàng vh5Udô cùngh5Ud tốt.

Hứa KiềQ43gu DunvHrGg bHSpcố chấvHrGp dbHSpù thếvHrG nàh5Udo ceNsJũng vHrGmuốn HvHrGứa TieNsJên Q43gở ch5Udhung Q43gcùng bọnQ43g hh5Udọ, HứabHSp TiêbHSpn tvHrGừ chốeNsJi khbHSpông Q43gđược đànvHrGh phảh5Udi đápQ43g ứng.bHSp BuổbHSpi Q43gtối LbHSpý CônvHrGg bHSpPhủ trởbHSp vh5Udề, nh5Udgười mộteNsJ nbHSphà tụvHrG vHrGlại vớieNsJ nhauvHrG. LeNsJý CôvHrGng Phủh5Ud vHrGhỏi HứQ43ga Tih5Udên vHrGcó tínvHrGh toáneNsJ gìeNsJ khvHrGông, HứabHSp TiêQ43gn còvHrGn chưh5Uda trảvHrG lbHSpời, BạcbHSph TốQ43g TvHrGrinh đãQ43g mởeNsJ mh5Udiệng, bHSpnói cbHSphuẩn mởh5Ud th5Udiệm thuốcQ43g. LvHrGý CbHSpông PhủQ43g đồnQ43gg bHSpý liQ43ga lịa.

Buổi tối,vHrG eNsJHứa Q43gTiên hỏvHrGi Bh5Udạch Th5Udố TrbHSpinh chuyệneNsJ nàyeNsJ, BạcvHrGh Q43gTố TeNsJrinh thảnQ43g nhiêbHSpn eNsJnói: “TiệmQ43g Q43gthuốc tếbHSp thếbHSp cứQ43gu nhâbHSpn, lạbHSpi tvHrGích gópQ43g h5Udtừng bHSpchút ch5Udông đức,vHrG ceNsJó lh5Udợi cbHSpho vivHrGệc Q43gtu hàeNsJnh củabHSp nàng.”

Hứa Tiêh5Udn bHSplúc nàvHrGy mớvHrGi cheNsJợt hiểu,h5Ud dĩvHrG eNsJnhiên khôh5Udng eNsJcó ýeNsJ kiếnvHrG nữa.

Qua haQ43gi h5Udngày sabHSpu, Tiểuh5Ud ThaQ43gnh cùnbHSpg TbHSpiểu chíh5Udnh tháih5Ud h5Udcũng tới.bHSp vHrGCòn mah5Udng h5Udtheo Q43gcây rụngbHSp tiềnQ43g cùnh5Udg vHrGthỏ eNsJcủa eNsJHứa TiênvHrG trởh5Ud về,eNsJ bHSpHứa TeNsJiên vh5Udây quanQ43gh câyQ43g rụbHSpng tiềnbHSp eNsJvui eNsJmừng tbHSpới h5Udmức ánhbHSp Q43gmắt đềubHSp hh5Udíp thành5Udh mộtQ43g đQ43gường thbHSpẳng rồi.

Cứ nhưvHrG bHSpvậy, HbHSpứa Th5Udiên mởvHrG vHrGmột gibHSpan tiệh5Udm thQ43guốc. HQ43gứa KiềuQ43g Dh5Udung đbHSpặt tvHrGên làQ43g BảeNsJo eNsJAn đường,h5Ud làbHSpm chh5Udo mặbHSpt HứabHSp TvHrGiên sueNsJng bHSphuyết. BảQ43go AQ43gn đườnbHSpg, Q43gnghĩ cảQ43g nửabHSp ngàQ43gy trờh5Udi kếvHrGt quảvHrG vẫnvHrG lấvHrGy ceNsJái têbHSpn này.

Những neNsJgày tQ43giếp thbHSpeo trôibHSp Q43gqua nhàneNsJ nhãeNsJ màh5Ud thh5Udư thái.bHSp CáeNsJc h5Udca bệnhQ43g phổvHrG biếnvHrG thbHSpì eNsJdo HứaQ43g TiêneNsJ rbHSpa tQ43gay xửvHrG lýh5Ud, cònvHrG cáceNsJ tạeNsJp chứQ43gng vHrGnan Q43gy khôneNsJg vHrGxử lýh5Ud eNsJđược, Q43gthì BạbHSpch TốQ43g eNsJTrinh seNsJẽ bHSpra vHrGtay. Dầnh5Ud dà,vHrG dabHSpnh tiếngh5Ud củah5Ud bHSpBảo AeNsJn đườnQ43gg lieNsJền leNsJan xah5Ud. ĐặcbHSp Q43gbiệt làvHrG cQ43ghuyện BảobHSp Ah5Udn đườbHSpng cbHSpó mộh5Udt loạeNsJi thuh5Udốc bbHSpí ceNsJhế, cóQ43g theNsJể gbHSpiúp thuậnh5Ud eNsJsinh. GiávHrG tiềh5Udn vHrGtuy eNsJhơi ceNsJao, nhưngQ43g h5Udmọi ngưh5Udời vẫnQ43g đềubHSp chấh5Udp bHSpnhận. h5UdBởi Q43gvì sinvHrGh cQ43gon chívHrGnh lQ43gà đh5Udi dạQ43go vHrGQuỷ MôvHrGn quanbHSp, tốnQ43g chúth5Ud h5Udtiền cóbHSp thbHSpể bảeNsJo h5Udvệ mẫueNsJ th5Udử eNsJbình h5Udan, teNsJhấy th5Udhế Q43gnào cũnbHSpg h5Udlà chuyệnbHSp vôQ43g cùQ43gng bHSpcó lời.h5Ud BởibHSp vìeNsJ tiệmvHrG eNsJthuốc, vHrGHứa TvHrGiên h5Udnếu nhưvHrG thh5Udân leNsJà vHrGnữ tửbHSp vHrGra mặtvHrG ceNsJũng khônbHSpg ổn,eNsJ chh5Udo Q43gnên nvHrGàng ch5Udũng chvHrGưa h5Udlập tứceNsJ bHSpkhôi phbHSpục tbHSphân eNsJphận cQ43gủa mình.eNsJ TạmeNsJ thờih5Ud cứeNsJ eNsJnhư vậyvHrG tiếpQ43g tục.

“Oa nhh5Uda Q43gnha, TiểuQ43g BạchQ43g, rấtbHSp vHrGnhiều bHSpbạc đó.”h5Ud Q43gHứa TQ43giên nhvHrGìn đốbHSpng bạch5Ud trắnh5Udg lóah5Ud treNsJên bàn,h5Ud khóQ43ge miệh5Udng thiếuvHrG chQ43gút nữh5Uda chảyh5Ud Q43gnước mivHrGếng. NàngQ43g đavHrGng tínhh5Ud lấyeNsJ h5Udthêm h5Udchút bbHSpạc bHSpđưa h5Udcho HứQ43ga KiềuQ43g Dunh5Udg, đểh5Ud Hứah5Ud KiềvHrGu DunvHrGg h5Udmua thQ43gêm vHrGvài thứvHrG. CheNsJi tiêvHrGu ngàyQ43g thQ43gường cũQ43gng tốnvHrG khônh5Udg ít.

“Như ngươivHrG Q43gvậy, cònh5Ud mQ43guốn tvHrGu tiênh5Ud?” Th5Udiểu ThanQ43gh ởeNsJ bêeNsJn cạnhh5Ud khvHrGinh bỉ.

“Cũng khQ43gông vHrGthể nQ43gói nhvHrGư veNsJậy vHrGa, cvHrGó vHrGtiền ceNsJó thểQ43g eNsJsui mbHSpa khivHrGến quỷh5Ud màbHSp khôngvHrG bHSpphải sah5Udo? ThầnvHrG tiêvHrGn chẳngQ43g lvHrGẽ keNsJhông cầneNsJ hh5Udương khóh5Udi cvHrGung phụQ43gng chắcbHSp? Quh5Udỷ svHrGai khônh5Udg cvHrGần vHrGtiền âeNsJm phh5Udủ à?”bHSp HứaQ43g Tiêh5Udn thuậQ43gn miệngvHrG phvHrGản bác.

Tiểu ThaQ43gnh cvHrGứng eNsJhọng, hắnh5Ud khôngvHrG thểvHrG khôQ43gng thừbHSpa nhậnbHSp lờvHrGi vHrGnày eNsJHứa TiêQ43gn nóeNsJi đQ43gúng rồi...

Hứa TiêneNsJ nhìnbHSp Q43gsắc mặteNsJ TeNsJiểu vHrGThanh, hiếueNsJ h5Udkỳ nói:Q43g “Chẳh5Udng h5Udlẽ tvHrGa h5Udnói đQ43gúng h5Udrồi?” ThậtbHSp eNsJra vHrGthì HứQ43ga TiênQ43g chbHSpỉ h5Udlà nóivHrG mòeNsJ h5Udthôi, vHrGbởi vìQ43g sựbHSp kiQ43gện Pháph5Ud HeNsJải kh5Udia ceNsJho nênQ43g nàeNsJng mớibHSp nóiQ43g reNsJa meNsJột phvHrGen eNsJvừa rồi.

Bạch TốQ43g Trh5Udinh Q43glúc nbHSpày meNsJở miệng:Q43g “Phải”

Tiểu BvHrGạch mbHSpở mibHSpệng, vậybHSp eNsJcòn Q43gcó thvHrGể gibHSpả sao?

Oanh ——h5Ud Hứah5Ud TivHrGên chợth5Ud vHrGcảm thấh5Udy thiênh5Ud lvHrGôi (sấmeNsJ sbHSpét) cuồnbHSp bHSpcuộn, khôngvHrG nghĩvHrG tớvHrGi mvHrGình lạibHSp nóvHrGi th5Udrúng rồi.

Cho nên,h5Ud ngàh5Udy thứeNsJ haivHrG, HứaeNsJ bHSpTiên muQ43ga rQ43gất nhiềubHSp Q43gtrái ceNsJây tQ43gươi, nhanbHSpg đènh5Ud thượvHrGng vHrGhạng, vềQ43g đếneNsJ nheNsJà, h5Udchạy thbHSpẳng tớibHSp Q43gtrước bứcbHSp bHSphọa QuaeNsJn ÂmvHrG Đạh5Udi sh5Udĩ. Q43gXếp toàvHrGn h5Udbộ Q43gtrái eNsJcây rvHrGa, Q43gsau đQ43gó đốth5Ud nhanQ43gg đènQ43g, rồih5Ud hàeNsJnh lễ.bHSp TvHrGrong miệvHrGng bHSplẩm bẩmbHSp: “QueNsJan eNsJThế Âh5Udm Bồh5Ud TávHrGt, svHrGau nàyvHrG vHrGta mvHrGỗi ngàyQ43g đềueNsJ mubHSpa chh5Udo ngbHSpài trbHSpái bHSpcây tươivHrG ngobHSpn, nhaneNsJg đèvHrGn thượngbHSp hạngeNsJ. CQ43gho eNsJnên, bHSpvề svHrGau xih5Udn chQ43giếu cốQ43g nhiềuh5Ud hơnbHSp nha.”

Hứa KieNsJều DvHrGung vừavHrG lúcvHrG đQ43gi vbHSpào, ngh5Udhe eNsJđược vHrGlời cầueNsJ ngueNsJyện Q43gcò kbHSpè mặch5Ud ceNsJả củaQ43g HbHSpứa TQ43giên, vbHSpừa eNsJsợ vừavHrG giận,eNsJ đưaQ43g tbHSpay vHrGgõ mộth5Ud Q43gcái leNsJên đầubHSp Hh5Udứa TiênQ43g: “MubHSpội h5Udđứa nhỏvHrG đánbHSpg chếth5Ud nQ43gày, vHrGnói cáh5Udi geNsJì thếbHSp hQ43gả. eNsJQuan ÂmbHSp BồbHSp TeNsJát Q43ghá lạibHSp đQ43gể yQ43gên chvHrGo muộvHrGi eNsJkhinh nhờeNsJn nQ43ghư vậy?”

Hứa TivHrGên ômQ43g đbHSpầu, khônQ43gg eNsJphục h5Udnói: “NóbHSpi suvHrGông Q43gthì h5Udcó íchbHSp gìvHrG cQ43ghứ, Q43gchúng th5Uda cầnvHrG phảieNsJ Q43gnói thựcQ43g tế,Q43g thựQ43gc tbHSpế a.”

“Muội Q43gđứa nbHSphỏ đángh5Ud chếth5Ud nàh5Udy, lạiQ43g cbHSpòn cốvHrG cãi...”

Trên.

“Không tệh5Ud, rấbHSpt Q43gcó Q43gchí hướng.”bHSp Trêh5Udn khuônbHSp mặbHSpt tuấnQ43g eNsJmỹ cQ43gủa Q43gKim ThbHSpiền TửQ43g vHrGhiện h5Udlên nụeNsJ cười.

Quan ÂmQ43g ĐạiQ43g sĩvHrG vừah5Ud lònQ43gg gậvHrGt đầu:h5Ud bHSp“Không uvHrGổng tvHrGa gvHrGiúp nQ43gàng nvHrGhiều nvHrGhư thế.”

“Bất quá,bHSp h5Udnói eNsJđi cũQ43gng vHrGphải nQ43gói Q43glại, Q43gtại sbHSpao chỉeNsJ cuQ43gng phụngQ43g nvHrGgươi, khônvHrGg cbHSpó phầnh5Ud cQ43gủa h5Udta?” Kh5Udim TheNsJiền TửeNsJ troQ43gng lòneNsJg bấtbHSp bình.

“Ai bảoeNsJ ngươih5Ud khQ43gông ceNsJhịu bHSphiển linh.”Q43g QeNsJuan ÂeNsJm Đạih5Ud vHrGsĩ h5Udkhinh thườngQ43g vh5Udạch rõ.

Kim ThiềQ43gn th5Udử bHSpngẩng Q43gđầu đảoh5Ud cặpQ43g Q43gmắt bHSptrắng dãvHrG, saQ43gu h5Udđó trvHrGong lònh5Udg nổieNsJ Q43glên tQ43gính toánh5Ud. XQ43gem rh5Uda khvHrGi vHrGnào đvHrGó vHrGmình cQ43gũng phảivHrG hiểnQ43g livHrGnh vHrGmột chúeNsJt Q43gmới được.

Cuộc sốngvHrG ngàh5Udy từngbHSp nh5Udgày trôbHSpi quaeNsJ, HứbHSpa Tiênh5Ud mỗvHrGi nvHrGgày ởbHSp bHSpBảo bHSpAn đườnbHSpg khámh5Ud bệnh,h5Ud BạcheNsJ eNsJTố Trinh5Udh h5Udcùng TiểQ43gu Q43gThanh Q43gdạy Tiểh5Udu cQ43ghính tháeNsJi Q43gpháp thuật,h5Ud đốcvHrG theNsJúc nóvHrG eNsJtu h5Udluyện. BuQ43gổi tốih5Ud Hh5Udứa Tih5Udên treNsJở vềQ43g, BeNsJạch TốQ43g TbHSprinh sẽbHSp dạeNsJy nàbHSpng mộvHrGt cheNsJút h5Udpháp th5Udhuật nbHSpền eNsJtảng. CòeNsJn tbHSphuật eNsJphi h5Udhành mQ43gà HeNsJứa bHSpTiên tâmeNsJ tâmvHrG niệvHrGm niệmbHSp, Q43gvẫn còvHrGn rQ43gất xa.

Hôm nh5Uday, HứaQ43g Q43gTiên vHrGvừa vềbHSp tớibHSp bHSpnhà, HứabHSp Kh5Udiều DubHSpng liềnvHrG leNsJôi kh5Udéo tbHSpay nàngeNsJ, bHSpvẻ eNsJmặt vHrGngưng trọngbHSp nóvHrGi: “vHrGHán VăvHrGn, tbHSprong theNsJời gibHSpan nàyeNsJ muvHrGội đQ43gừng đieNsJ rh5Uda ngbHSpoài vàh5Udo buổiQ43g tối.”

“Tại sah5Udo vậy?”vHrG HứabHSp TivHrGên nQ43gghi hoặQ43gc hỏi.

“Đã xảvHrGy rvHrGa chuyệnh5Ud rồibHSp. TvHrGỷ phvHrGu củabHSp mh5Uduội nóbHSpi gh5Udần đâyvHrG cóeNsJ vàvHrGi Q43gnữ h5Udtử bịeNsJ mấtQ43g eNsJtích, lh5Udại khôh5Udng cvHrGo bấteNsJ kbHSpì đbHSpầu mh5Udối nào”bHSp Hứah5Ud Kiềuh5Ud DuneNsJg khbHSpuôn mvHrGặt đầybHSp Q43gu sầu.

“Muội khônvHrGg cvHrGó nghbHSpe tỷeNsJ phbHSpu nóibHSp chbHSpuyện nàbHSpy meNsJà.” HứQ43ga vHrGTiên nhìh5Udn bQ43gộ dạngvHrG eNsJrầu eNsJrĩ h5Udcủa Q43gHứa KiềuQ43g Duh5Udng, vHrGcàng ngh5Udhi hoặc.

“Tỷ ph5Udhu mueNsJội Q43gsợ chbHSpúng bHSpta leNsJo vHrGlắng, bHSpnên vHrGkhông nói.bHSp HôQ43gm h5Udqua bịh5Ud đánhQ43g đượceNsJ nvHrGâng eNsJtrở bHSpvề tỷh5Ud mQ43gới biếeNsJt chuyệeNsJn đó.”eNsJ HứabHSp h5UdKiều eNsJDung vừbHSpa vHrGnói nướcbHSp mh5Udắt liềnh5Ud chảyQ43g xQ43guống, eNsJlau đvHrGi rồibHSp h5Udnói, “TỷQ43g h5Udphu muộivHrG bHSpnói, nửaeNsJ tbHSpháng Q43ggần đvHrGây libHSpên tụch5Ud Q43gmất tbHSpích khônQ43gg ívHrGt nữh5Ud tử,eNsJ tbHSpra th5Udhế vHrGnào cũbHSpng trQ43ga kQ43ghông đượch5Ud bHSptung tícQ43gh. BeNsJan đầuQ43g chh5Udo làvHrG bọneNsJ lừaeNsJ đảovHrG (*eNsJ) làmbHSp, vHrGnhưng bHSpcanh h5Udchặt cửaeNsJ vHrGthành, cũngeNsJ kh5Udhông thbHSpấy cvHrGó avHrGi khh5Udả vHrGnghi eNsJra vàbHSpo. NvHrGếu h5Udkhông đượvHrGc ph5Udhá án,h5Ud Q43gtỷ pbHSphu muộQ43gi sợbHSp làvHrG sh5Udẽ bịQ43g eNsJcách ch5Udhức mất.”

(*) NgeNsJuyên văeNsJn làeNsJ h5Udquải tử:h5Ud nghĩaeNsJ làbHSp bọnh5Ud lvHrGừa đảbHSpo, bvHrGắt ch5Udóc, mẹeNsJ mQ43gìn. eNsJTa địQ43gnh đQ43gể mẹvHrG mìeNsJn màeNsJ eNsJthấy nbHSpó hiệnbHSp đạivHrG qbHSpuá h5Udnên lh5Udại thôi.

Hứa bHSpTiên sh5Udửng eNsJsốt, h5Udchuyện nàh5Udy nbHSpghe tựabHSp hồeNsJ rấtQ43g khbHSpông tầmvHrG thường.

“Tóm h5Udlại, buvHrGổi tốeNsJi muộieNsJ đQ43gừng rh5Uda ngoQ43gài.” vHrGHứa KieNsJều DuneNsJg lạieNsJ tiếph5Ud tvHrGục dh5Udặn dò.

“Muội bibHSpết rồi.”h5Ud HứvHrGa TiêbHSpn gậteNsJ đầu,bHSp “TỷeNsJ pQ43ghu đãeNsJ tbHSpìm đạbHSpi phbHSpu xeh5Udm qQ43gua chưa?”

“Rồi, cũngQ43g đãvHrG bôivHrG thuốh5Udc rồi.”h5Ud Tâh5Udm h5Udtình HứaeNsJ bHSpKiều DueNsJng vẫnQ43g khônbHSpg tốth5Ud lắm.

“Không eNsJcó Q43gchuyện gìQ43g đâu,vHrG eNsJtỷ peNsJhu bHSptrẻ teNsJuổi, rấtvHrG vHrGmau sẽvHrG khh5Udôi bHSpphục thQ43gôi. TvHrGỷ đaeNsJng manh5Udg hàeNsJi tửvHrG, đừngh5Ud thươngh5Ud tbHSpâm, đốih5Ud vớivHrG hàiQ43g tửQ43g bHSptrong bụvHrGng keNsJhông eNsJtốt h5Udđâu.” HQ43gứa Q43gTiên khuyh5Udên h5Udgiải, Q43gnhưng tronh5Udg lòngeNsJ eNsJthầm suQ43gy teNsJư chuyệneNsJ nàybHSp. NghĩbHSp látbHSp nữaQ43g đQ43gi tìmeNsJ Tiểuh5Ud BQ43gạch thươngvHrG lượngQ43g mộteNsJ cheNsJút mh5Udới được.

“Ừ, tỷQ43g bvHrGiết rồiQ43g. Tỷh5Ud h5Udđi phòeNsJng bvHrGếp xvHrGem mộtvHrG chúbHSpt eNsJTiểu TQ43ghanh làQ43gm cơvHrGm xoQ43gng chưa.”bHSp HứabHSp KiềvHrGu bHSpDung gậtbHSp đầu,h5Ud laQ43gu khôvHrG neNsJước mắt,Q43g miễnQ43g cưỡnbHSpg lộvHrG rvHrGa nụeNsJ vHrGcười, điQ43g xuốvHrGng bếp.

Buổi teNsJối, HứbHSpa TiêbHSpn đeh5Udm chuyệnvHrG nàybHSp h5Udnói eNsJcho BạeNsJch TốbHSp Trinh.

Bạch TốeNsJ Th5Udrinh trh5Udầm tưbHSp rvHrGồi nóh5Udi: “HẳnQ43g leNsJà bHSpyêu Q43gquái làm.”

“Ta cũQ43gng h5Udvậy cbHSpảm teNsJhấy làbHSp yêueNsJ quái.”bHSp bHSpHứa TiêQ43gn gQ43gật đQ43gầu, “TỷbHSp phbHSpu bâQ43gy eNsJgiờ còneNsJ đaQ43gng nQ43gằm h5Udở trQ43gên giườvHrGng đâyvHrG, heNsJay lbHSpà chQ43gúng eNsJta giúh5Udp tỷh5Ud pvHrGhu dieNsJệt vHrGtrừ teNsJên h5Udyêu quvHrGái bHSpnày đh5Udi. ĐâQ43gy cũngQ43g lvHrGà Q43gcông bHSpđức đó?”

“Được” BạceNsJh TốvHrG TbHSprinh nhàeNsJn nhạtQ43g gậtbHSp đầu.

“Hắc hắbHSpc, cóbHSp tQ43ghể eNsJthử meNsJột chbHSpút phábHSpp thueNsJật h5Udhuynh dạyeNsJ h5Udta rồi.”h5Ud HứeNsJa vHrGTiên hưQ43gng phấQ43gn revHrGo lên.

Bạch TốvHrG bHSpTrinh h5Udnhìn bộeNsJ dạngvHrG hưnbHSpg eNsJphấn củaQ43g HQ43gứa TvHrGiên, treNsJong mắteNsJ h5Udnổi lêeNsJn vh5Udẻ vHrGsủng nịch,bHSp nhQ43gẹ nhànbHSpg nóvHrGi: “Ừ.”vHrG Bấh5Udt kểvHrG pbHSphát h5Udsinh ceNsJái gvHrGì, hh5Udắn cũnQ43gg bHSpsẽ đứbHSpng ởvHrG bQ43gên cbHSpạnh Q43gnàng, bảh5Udo Q43gvệ Q43gnàng, h5Udsẽ vHrGkhông h5Udđể h5Udcho nànvHrGg bịh5Ud mbHSpột teNsJia thbHSpương tổneNsJ nào.