Báo ân cái đầu ngươi ý! - Chương 30

Chương aw30: YêWYQ99gu quái?

Đêm khuyawa yênWYQ99g awtĩnh, BWYQ99gạch TốtZ8vEc TrWYQ99ginh lẳnEBYHGog tZ8vEclặng WYQ99ghộ phápWYQ99g tZ8vEccho EBYHGoHứa TiêntZ8vEc, WYQ99gnhìn kawhuôn mWYQ99gặt đỏWYQ99g hawồng tZ8vEckhá thườngaw củatZ8vEc EBYHGongười trênWYQ99g WYQ99ggiường awkia, đtZ8vEcáy tZ8vEcmắt hắnaw hiệnWYQ99g lênWYQ99g ýtZ8vEc cưEBYHGoời ôEBYHGon nEBYHGohu. WYQ99gCúi đầawu nhìtZ8vEcn tEBYHGoay mìnEBYHGoh, rồiaw vưWYQ99gơn EBYHGora nắmWYQ99g thEBYHGoật tZ8vEcchặt. Cảaw đờiWYQ99g nàtZ8vEcy, cawó lẽEBYHGo WYQ99gcũng sẽEBYHGo khôWYQ99gng bWYQ99guông tay.

 

Mãi chWYQ99go đếnWYQ99g WYQ99gkhi hừngaw sWYQ99gáng, HtZ8vEcứa TiêWYQ99gn tZ8vEcmới EBYHGomơ mơEBYHGo màEBYHGong mEBYHGoàng tỉnhWYQ99g ltZ8vEcại. VEBYHGoừa mởaw mắtEBYHGo awliền thấyaw Bạcawh awTố EBYHGoTrinh tZ8vEcđang WYQ99gđợi awbên người.

“Tiểu Bạch.”EBYHGo HứWYQ99ga WYQ99gTiên tZ8vEcmỉm cười,tZ8vEc tZ8vEccảm giEBYHGoác vừaEBYHGo tỉnEBYHGoh dậWYQ99gy liềtZ8vEcn tEBYHGohấy TWYQ99giểu tZ8vEcBạch tWYQ99ghật tốt.

“Cảm tWYQ99ghấy thếEBYHGo nEBYHGoào?” BạchtZ8vEc tZ8vEcTố TriWYQ99gnh đỡWYQ99g HứaEBYHGo TiêntZ8vEc nWYQ99ggồi dậyaw hỏi.

“Ừm...” Hứaaw Tiêawn EBYHGocảm nhtZ8vEcận thânEBYHGo ttZ8vEchể cEBYHGoủa WYQ99gmình, stZ8vEco sánEBYHGoh, ctZ8vEcó chúttZ8vEc EBYHGokinh ngạctZ8vEc mởEBYHGo miEBYHGoệng, “Cảmaw giáEBYHGoc thawân thểtZ8vEc thậtZ8vEct giốngaw nhưaw sawo vtZ8vEcới trưEBYHGoớc kitZ8vEca awnhẹ WYQ99ghơn rWYQ99gất nhiều,EBYHGo cótZ8vEc thtZ8vEcể nghawe đượawc awâm WYQ99gthanh rấtWYQ99g EBYHGoxa bênWYQ99g nWYQ99ggoài, cònWYQ99g nhạWYQ99gy bénEBYHGo hWYQ99gơn trướcWYQ99g kitZ8vEca nữa.”

“Ừ, tWYQ99ghế thìWYQ99g ttZ8vEcốt.” BạchtZ8vEc WYQ99gTố TrWYQ99ginh EBYHGonhàn nhạtaw gậtaw awđầu, “KếEBYHGo tiếpaw tZ8vEcta WYQ99gsẽ tawừ tEBYHGoừ tZ8vEcdạy nàngWYQ99g mộawt chúawt tZ8vEcpháp thuật.”

“Sau nàyWYQ99g tEBYHGoa EBYHGocũng cWYQ99gó thtZ8vEcể batZ8vEcy sWYQ99gao?” HứatZ8vEc WYQ99gTiên EBYHGohai mắttZ8vEc sángaw ngờEBYHGoi, hưnWYQ99gg phEBYHGoấn hỏi.

“Dĩ nhtZ8vEciên cótZ8vEc thể.”aw BạchtZ8vEc tZ8vEcTố Triawnh gậtWYQ99g EBYHGođầu. NWYQ99ghìn bộEBYHGo dạngEBYHGo kíchEBYHGo độntZ8vEcg cWYQ99gủa HứEBYHGoa Tiênaw, tronEBYHGog lawòng khôWYQ99gng EBYHGokhỏi buồawn cười.

Hứa TiEBYHGoên kíchEBYHGo đWYQ99gộng xonawg, lúctZ8vEc nàEBYHGoy WYQ99gmới nhớtZ8vEc ttZ8vEcới WYQ99gtình cảWYQ99gnh bâEBYHGoy giờ.tZ8vEc Lươngaw vươngtZ8vEc phủtZ8vEc kiEBYHGoa WYQ99gchắc làEBYHGo EBYHGokhông awthể ttZ8vEcrở lạitZ8vEc rồi,WYQ99g nhawư WYQ99gvậy trởaw vềEBYHGo ttZ8vEcrấn GiaWYQ99gng đi.

“Ta nhớEBYHGo tiểuaw TEBYHGohanh, WYQ99gcon cWYQ99gua nhỏtZ8vEc cùngtZ8vEc mấyaw ngườEBYHGoi nhàWYQ99g tWYQ99gỷ WYQ99gtỷ quá.”aw HứaWYQ99g TEBYHGoiên tWYQ99gựa awvào tZ8vEctrong ngựWYQ99gc BạcWYQ99gh TtZ8vEcố TrtZ8vEcinh nhẹtZ8vEc tZ8vEcnhàng nói.

“Ừ, vậyWYQ99g tWYQ99ghì EBYHGođi Trawấn GiangtZ8vEc.” awBạch TốtZ8vEc WYQ99gTrinh đồWYQ99gng ý.

“Vậy Lưawơng vưawơng EBYHGophủ bEBYHGoên kia...”WYQ99g HứaWYQ99g TiEBYHGoên WYQ99gtới tớiWYQ99g cáWYQ99gi tZ8vEcvăn thWYQ99gư đtZ8vEciều phtZ8vEcái kia.

“Cái nawày khônawg cầnWYQ99g lawo lắngtZ8vEc, EBYHGota đtZ8vEci mộtaw chuyếnEBYHGo làaw được.”EBYHGo Bạchaw EBYHGoTố tZ8vEcTrinh đãEBYHGo sớmtZ8vEc ctZ8vEcó ttZ8vEcính toáWYQ99gn, WYQ99gđem vEBYHGoăn thưEBYHGo điềuEBYHGo phảiaw sEBYHGoửa lạiWYQ99g lEBYHGoà EBYHGoxong. WYQ99gChuyện củaWYQ99g thếEBYHGo tụtZ8vEcc EBYHGokhông thểEBYHGo nhúWYQ99gng taawy quawá nhiềuEBYHGo, ntZ8vEcếu khEBYHGoông awsẽ cEBYHGoó ảnEBYHGoh hưởng.

“Ừ.” EBYHGoHứa Tiênaw caawo hứnWYQ99gg awgật đầu,aw ctZ8vEcó TiểutZ8vEc BạEBYHGoch WYQ99gở tZ8vEcđây, htZ8vEcình nhưtZ8vEc tấEBYHGot cảaw đWYQ99gều khôWYQ99gng phảitZ8vEc làEBYHGo vấWYQ99gn đtZ8vEcề awkhó khăWYQ99gn nữa.

“Đi WYQ99gCô TtZ8vEcô tawrước.” BạchEBYHGo TEBYHGoố TrinEBYHGoh awôm chầmtZ8vEc tZ8vEclấy HứaWYQ99g TiênEBYHGo, trựWYQ99gc tiếpWYQ99g baway lêntZ8vEc trời.

Đi tớiWYQ99g cEBYHGoăn nEBYHGohà WYQ99gở EBYHGoCô TôWYQ99g, Tawiểu Thanawh cawùng TWYQ99giểu chínhaw tháEBYHGoi ctZ8vEchấn độngEBYHGo, ctZ8vEchạy WYQ99gra nghtZ8vEcênh đónaw bọnWYQ99g họ.aw TiểEBYHGou chínhaw thawái vừaaw nhìnWYQ99g thấyaw tZ8vEcHứa TiêtZ8vEcn, liềnWYQ99g kíchWYQ99g độngWYQ99g mWYQ99guốn nhWYQ99gào tZ8vEcvào WYQ99gtrong nEBYHGogực nàngtZ8vEc. MWYQ99gà tZ8vEcHứa WYQ99gTiên cũawng EBYHGocười chuEBYHGoẩn bịtZ8vEc ômEBYHGo ntZ8vEcó. Aawi dWYQ99gè TiểuEBYHGo chíawnh tháawi nhtZ8vEcào WYQ99gtới trướWYQ99gc mặEBYHGot, cawhỉ còtZ8vEcn cWYQ99gách mấyWYQ99g tấEBYHGoc, thìaw làmEBYHGo satZ8vEco cũntZ8vEcg khôngtZ8vEc bEBYHGoổ awnhào đượcWYQ99g tớiEBYHGo ngtZ8vEcực HEBYHGoứa Tawiên EBYHGonữa. TiểuWYQ99g chínhtZ8vEc tháEBYHGoi ủEBYHGoy khawuất ngẩngWYQ99g đầuaw, liawền thEBYHGoấy BạchtZ8vEc TốEBYHGo TrinWYQ99gh WYQ99gmặt lạnh,tZ8vEc đangaw awtúm cổaw EBYHGoáo nEBYHGoó WYQ99glên, khôWYQ99gng awcho nóEBYHGo tiếntZ8vEc tZ8vEcthêm nửaaw bước.

“Sư pEBYHGohụ...” TiểuWYQ99g chínEBYHGoh thEBYHGoái mởEBYHGo tEBYHGoo đôawi WYQ99gmắt đetZ8vEcn lWYQ99góng ltZ8vEcánh tZ8vEcrưng awrưng, đầyWYQ99g tZ8vEcủy tZ8vEckhuất nhìn aw BạEBYHGoch TốWYQ99g TrWYQ99ginh, kháWYQ99gng nghWYQ99gị EBYHGohành độnEBYHGog EBYHGocủa hắn.

“Tiểu hàtZ8vEci tEBYHGoử  màWYQ99g hutZ8vEcynh cũEBYHGong ghetZ8vEcn à.”aw HtZ8vEcứa Tiawên đẩawy WYQ99gtay BạchEBYHGo TWYQ99gố Tawrinh ratZ8vEc, mộtZ8vEct taEBYHGoy EBYHGoôm lấyEBYHGo TiểutZ8vEc cEBYHGohính tháiWYQ99g đaWYQ99gng lãaw WYQ99gchã chựcWYQ99g kawhóc vàoEBYHGo tronWYQ99gg ngựEBYHGoc. TiểWYQ99gu chínhtZ8vEc tháWYQ99gi nheEBYHGoo mắtaw awlại, cũawng WYQ99gthật awchặt ômWYQ99g awcổ HtZ8vEcứa Tiên.

“Tu luyệawn EBYHGothế EBYHGonào rEBYHGoồi?” GiọngWYQ99g EBYHGoBạch WYQ99gTố awTrinh giờWYQ99g phúEBYHGot awnày âWYQ99gm lãnEBYHGoh EBYHGovô cùng.

“Dạ...” TtZ8vEciểu awchính tWYQ99ghái cEBYHGoó chúEBYHGot bEBYHGoối rối,tZ8vEc WYQ99gcắn cắWYQ99gn đầutZ8vEc ngEBYHGoón taytZ8vEc, mEBYHGoới yếawu EBYHGoớt nótZ8vEci, EBYHGo“Con rEBYHGoất cốaw gắng.”

“Vậy tZ8vEcthì tốt.tZ8vEc” tZ8vEcBạch TốWYQ99g TWYQ99grinh WYQ99gxem xéEBYHGot tEBYHGou awvi awTiểu chínhWYQ99g thátZ8vEci, thEBYHGoấy sEBYHGoo EBYHGovới trướWYQ99gc awkia tiWYQ99gnh tWYQ99giến EBYHGohơn mộtZ8vEct chúWYQ99gt rtZ8vEcồi, lútZ8vEcc EBYHGonày WYQ99gmới bỏEBYHGo qtZ8vEcua ctZ8vEcho nó.

“Hứa EBYHGoTiên, EBYHGongươi cótZ8vEc liWYQ99gnh cawăn rồi?EBYHGo” Tiawểu WYQ99gThanh vẫntZ8vEc khEBYHGoông nóEBYHGoi awgì lúWYQ99gc nàWYQ99gy bỗawng nhitZ8vEcên kEBYHGoinh ngạcWYQ99g mởtZ8vEc miệtZ8vEcng, mawới EBYHGovừa rồiWYQ99g hắnEBYHGo vẫawn tZ8vEcđang qutZ8vEcan tZ8vEcsát Hứawa Tiawên, cảmaw ttZ8vEchấy HứaWYQ99g TiEBYHGoên cawó cáiaw gWYQ99gì đtZ8vEcó kWYQ99ghang khác.aw WYQ99gHiện EBYHGotại rốtZ8vEct cụcaw htZ8vEciểu đượcWYQ99g WYQ99glà awdo đâu.

“Ừ, Tiawểu BạWYQ99gch đãtZ8vEc tìmtZ8vEc đtZ8vEcan thảEBYHGoo cEBYHGoho tEBYHGoa ăawn đWYQ99gó.” WYQ99gHứa tZ8vEcTiên WYQ99gcao hứnEBYHGog nói.

“Cái awgì? CEBYHGohỗ ngawuy hiểmWYQ99g EBYHGonhư vậEBYHGoy, WYQ99gđại EBYHGoca huynh..WYQ99g.” tZ8vEcTiểu ThaWYQ99gnh kawinh EBYHGongạc thtZ8vEcấp giọnawg hôaw lêntZ8vEc, nhtZ8vEcìn WYQ99gvề phtZ8vEcía BạchWYQ99g awTố Trinh.

Bạch EBYHGoTố Tawrinh lạtZ8vEci tZ8vEclạnh lùEBYHGong lEBYHGoườm EBYHGolại, EBYHGođem câWYQ99gu nótZ8vEci kWYQ99gế tiếpEBYHGo tZ8vEccủa WYQ99gTiểu TWYQ99ghanh éptZ8vEc trởtZ8vEc về.

Hứa TWYQ99giên ngtZ8vEcơ ngWYQ99gác, nhìnEBYHGo vềaw pWYQ99ghía vẻaw WYQ99gmặt EBYHGokhông đawổi ctZ8vEcủa WYQ99gBạch TtZ8vEcố TrtZ8vEcinh, caawu màWYQ99gy WYQ99glo lắEBYHGong hỏWYQ99gi: “NtZ8vEcơi EBYHGođan tawhảo stZ8vEcinh trưởng,EBYHGo WYQ99grất ntZ8vEcguy hiEBYHGoểm cawó phảiaw awhay không?”

Bạch TốEBYHGo TrinWYQ99gh khôngtZ8vEc nótZ8vEci gì.

Hứa Tiawên cắEBYHGon cắawn môawi, ntZ8vEchìn BạctZ8vEch TWYQ99gố Triawnh mặWYQ99gt khônEBYHGog awchút tawhay đổi,tZ8vEc nhưngEBYHGo troEBYHGong lòngtZ8vEc vtZ8vEcô cùngWYQ99g ptZ8vEchức EBYHGotạp. TiểuEBYHGo BạchtZ8vEc vEBYHGoì mWYQ99gình lạiWYQ99g mạoaw hiểmWYQ99g nhưEBYHGo vậy.EBYHGo.. tZ8vEcCó cawảm độngaw, EBYHGolo lắng,EBYHGo cònaw EBYHGocó sWYQ99gợ hãi.

“Ha hả,WYQ99g hWYQ99ga tZ8vEcha, vawậy, vWYQ99gậy awHứa TiêEBYHGon ngươiaw phảiWYQ99g chătZ8vEcm chỉWYQ99g tEBYHGou luyawện đó,EBYHGo đừngWYQ99g lãnEBYHGog tZ8vEcphí khổtZ8vEc tâmaw cWYQ99gủa tZ8vEcđại EBYHGoca ta.”aw Tiểawu ThantZ8vEch bEBYHGoiết mWYQ99gình nawói WYQ99gsai nóEBYHGoi tZ8vEcrồi, nWYQ99ggượng ngùnawg cườEBYHGoi cười,aw vộiaw EBYHGođánh trốWYQ99gng lảng.

“Ừ.” HứWYQ99ga TiêntZ8vEc nặWYQ99gng EBYHGonề gtZ8vEcật đầu,tZ8vEc đáWYQ99gp ứng.

“Nàng điEBYHGo nghWYQ99gỉ ngơitZ8vEc trướctZ8vEc đi.EBYHGo tZ8vEcTa đWYQ99gi awxử EBYHGolý WYQ99gchuyện tZ8vEcvăn WYQ99gthư.” tZ8vEcBạch Tốaw TriWYQ99gnh nóiEBYHGo xonEBYHGog khôEBYHGong đợiEBYHGo EBYHGoHứa TtZ8vEciên EBYHGotrả lờitZ8vEc, ngườawi đãEBYHGo biếnWYQ99g awmất WYQ99gngay tawại chỗ.

“Ngươi cóaw awđói bụawng khôWYQ99gng? TtZ8vEca chuẩawn bịaw awđiểm tEBYHGoâm WYQ99gcho ngưWYQ99gơi nha.tZ8vEc” Tawiểu TtZ8vEchanh nhìnEBYHGo Hawứa TiêtZ8vEcn sữngWYQ99g stZ8vEcờ đawứng ởaw tạiEBYHGo chỗaw, mWYQ99gở miEBYHGoệng hỏi.

“Nga, awđúng làaw WYQ99gcó chúEBYHGot đóEBYHGoi bawụng, tawa mEBYHGouốn ăntZ8vEc WYQ99gsữa đậEBYHGou nànWYQ99gh btZ8vEcánh quẩy.”aw HứtZ8vEca TEBYHGoiên WYQ99gsờ stZ8vEcờ bWYQ99gụng, lúcEBYHGo nàWYQ99gy mớtZ8vEci cảmEBYHGo thấyEBYHGo awcó chúEBYHGot đói.

“Một látZ8vEct nữaaw tEBYHGoa rtZ8vEca ngoàiWYQ99g mua.”WYQ99g TtZ8vEciểu TtZ8vEchanh tứtZ8vEcc WYQ99ggiận nói.

“Thỏ EBYHGota nWYQ99guôi thWYQ99gế nàoEBYHGo tZ8vEcrồi, EBYHGocó mậpaw haway khôngWYQ99g?” tZ8vEcHứa WYQ99gTiên ôtZ8vEcm Tiểawu chínawh awthái tZ8vEchướng hậutZ8vEc viWYQ99gện đWYQ99gi tới,EBYHGo “Cònaw cEBYHGoó, câyaw rụtZ8vEcng tiềnEBYHGo củaWYQ99g tWYQ99ga đâutZ8vEc, tZ8vEclớn WYQ99glên ctZ8vEchút nWYQ99gào chưa?”

Tiểu Thaawnh tZ8vEckhóe mawiệng awco quắp:tZ8vEc “CâEBYHGoy rWYQ99gụng tiền?”

“Chính tZ8vEclà câawy LtZ8vEcinh awÂm màWYQ99g awta cEBYHGoùng Tawiểu BạchWYQ99g điaw Phawổ ĐàEBYHGo sơntZ8vEc tZ8vEclấy tZ8vEcvề đóWYQ99g.” Hứaaw TiênWYQ99g khWYQ99gẩu WYQ99gkhí tZ8vEcrất tZ8vEckhinh bỉ.

Cây tZ8vEcLinh awÂm lawà câawy rụngtZ8vEc tiền...

Tiểu ThEBYHGoanh cảmEBYHGo thấyEBYHGo WYQ99grất vôaw lực.

Chưa EBYHGotới tZ8vEcgiữa trưWYQ99ga, Bạcawh TốEBYHGo Tawrinh tZ8vEcđã trởEBYHGo lại.

Hứa TtZ8vEciên nghWYQ99gênh đón:WYQ99g “ChuyệntZ8vEc đềuEBYHGo awgiải quyếawt xoEBYHGong rồi?”

Bạch TEBYHGoố WYQ99gTrinh nhànaw nhạtEBYHGo gậWYQ99gt đầuEBYHGo: “Ừ.”WYQ99g CWYQ99ghuyện đãEBYHGo gWYQ99giải quyết,aw nhưEBYHGong lEBYHGoà khWYQ99gông phWYQ99gải hắnaw giảiWYQ99g quyết.aw Khawi htZ8vEcắn awtới phátEBYHGo hiệnWYQ99g LươntZ8vEcg Liêawn đãEBYHGo đemtZ8vEc ctZ8vEchuyện củaEBYHGo HứtZ8vEca TiêtZ8vEcn EBYHGolàm xWYQ99gong hWYQ99gết rồi,EBYHGo đWYQ99gã gửtZ8vEci vătZ8vEcn ttZ8vEchư chWYQ99go nEBYHGoàng trởWYQ99g vềaw trấawn GiWYQ99gang. WYQ99gTinh thWYQ99gần Lươnawg Lawiên tZ8vEckhông đượcEBYHGo tWYQ99gốt chawo lắm,WYQ99g vEBYHGoẫn sEBYHGoắc mWYQ99gặt táitZ8vEc nhợttZ8vEc tZ8vEcngồi ởWYQ99g trưawớc bWYQ99gàn đọcEBYHGo awsách EBYHGonhìn vtZ8vEcăn thưWYQ99g điEBYHGoều phEBYHGoái awkia khEBYHGoông nóiWYQ99g gì.aw Bấawt qWYQ99guá, nhữngEBYHGo thứtZ8vEc nàyEBYHGo, awBạch TWYQ99gố Trawinh đươtZ8vEcng nhiênEBYHGo sẽtZ8vEc khWYQ99gông đawể cWYQ99gho tZ8vEcHứa EBYHGoTiên biết.

“Vậy ctZ8vEchúng ttZ8vEca tZ8vEccó thểaw EBYHGotrở vềtZ8vEc TrấnWYQ99g GWYQ99giang rồi?WYQ99g” HứatZ8vEc TiêtZ8vEcn cawao hWYQ99gứng WYQ99ghỏi, “PhảWYQ99gi manawg thtZ8vEceo awthỏ củaEBYHGo taaw, cEBYHGoòn cWYQ99gó câEBYHGoy rụtZ8vEcng tiềntZ8vEc củaEBYHGo tWYQ99ga nữawa. EBYHGoVề EBYHGođến nhawà ttZ8vEcỷ ttZ8vEcỷ WYQ99gnhìn awthấy ctZ8vEchúng EBYHGota nhấWYQ99gt địWYQ99gnh stZ8vEcẽ rấWYQ99gt caWYQ99go hứng.”

Bạch tZ8vEcTố tZ8vEcTrinh vừatZ8vEc EBYHGonghe EBYHGocây rụngEBYHGo WYQ99gtiền cũngWYQ99g biếtWYQ99g HứtZ8vEca TiêtZ8vEcn áWYQ99gm cawhỉ cawái gì,tZ8vEc WYQ99ggật đầuWYQ99g đồngtZ8vEc ý.

Hứa TiEBYHGoên EBYHGocùng Bawạch tZ8vEcTố TrinWYQ99gh đawi WYQ99gtrước, awTiểu TEBYHGohanh cùngEBYHGo TiểtZ8vEcu chEBYHGoính thátZ8vEci chờtZ8vEc dàtZ8vEcn xếpWYQ99g awxong đâutZ8vEc đấyaw sẽEBYHGo đemWYQ99g thWYQ99gỏ EBYHGocùng câytZ8vEc LEBYHGoinh awÂm EBYHGomang vawề sau.

Đứng WYQ99gở cEBYHGoửa, HứWYQ99ga TiêEBYHGon gõtZ8vEc awthật lEBYHGoâu, mớtZ8vEci nghawe đưWYQ99gợc tiếnWYQ99gg bướcaw chânEBYHGo vanWYQ99gg lWYQ99gên bêntZ8vEc trong.

“Tới liawền, tớiaw EBYHGoliền, gawõ cáiEBYHGo gìtZ8vEc WYQ99gmà gWYQ99gõ awa, cawửa awcũng sắpaw bịEBYHGo gõaw thủngEBYHGo rtZ8vEcồi.” BêWYQ99gn tawrong làaw giọngaw nEBYHGoói EBYHGoquen thuộcEBYHGo củaaw HứWYQ99ga KiềuEBYHGo Dung.

Vừa EBYHGomở cửEBYHGoa tZ8vEcra, thấWYQ99gy EBYHGoHứa Tiawên, HứaEBYHGo KiềEBYHGou DtZ8vEcung mừawng tớiEBYHGo nưEBYHGoớc WYQ99gmắt liEBYHGoền tWYQ99gí ttZ8vEcách chảyEBYHGo xuống.

“Hán WYQ99gVăn, EBYHGoHán VWYQ99găn, tawhật sựWYQ99g ltZ8vEcà muộiaw sao.”tZ8vEc HứaEBYHGo KiềuWYQ99g WYQ99gDung kEBYHGoéo taEBYHGoy Hứaaw EBYHGoTiên khôWYQ99gng buông,EBYHGo sợWYQ99g làaw mìnhEBYHGo tZ8vEcđang awnằm mơ.

“Là mWYQ99guội, tawỷ tỷ.”WYQ99g Hứaaw WYQ99gTiên cũawng nắmtZ8vEc taawy EBYHGoHứa awKiều Dawung, WYQ99gcao hứngWYQ99g khônawg thôawi. Chợtaw thấyWYQ99g bụngEBYHGo EBYHGoHứa KitZ8vEcều Dunawg awkia kWYQ99ghẽ nhtZ8vEcô raaw, kWYQ99ginh ngạEBYHGoc tZ8vEchỏi, “Tỷaw tZ8vEctỷ, tỷ,aw EBYHGotỷ manawg thai?”

Trên WYQ99gmặt HứEBYHGoa KitZ8vEcều DEBYHGoung EBYHGohiện lênaw EBYHGonụ cườitZ8vEc hạntZ8vEch EBYHGophúc, lôEBYHGoi kawéo HứaWYQ99g TiênWYQ99g: “Mau,EBYHGo maawu vàotZ8vEc rồtZ8vEci hãWYQ99gy nói.”aw Bỗngaw nhiawên lạtZ8vEci cWYQ99gảm thấtZ8vEcy cóWYQ99g WYQ99gđiểm WYQ99ggì awlà WYQ99glạ, lawúc nàytZ8vEc mtZ8vEcới nhawìn vEBYHGoề phítZ8vEca nhWYQ99gững nawgười bêtZ8vEcn cạnhWYQ99g HứaEBYHGo Tawiên, chợttZ8vEc nói,WYQ99g WYQ99g“Ai EBYHGonha, đệWYQ99g muội,WYQ99g ttZ8vEca WYQ99glại khôngEBYHGo ctZ8vEcó chútZ8vEc tZ8vEcý tớiWYQ99g muộiaw, thậtaw là,EBYHGo EBYHGomau, đềutZ8vEc maawu điaw EBYHGovào điEBYHGo đã.”

Ba nWYQ99ggười vàoWYQ99g phòngWYQ99g, Hứawa KiềEBYHGou DEBYHGoung bậnaw rtZ8vEcộn điWYQ99g awpha trà,aw HEBYHGoứa TiênWYQ99g vộawi vàngtZ8vEc kéWYQ99go nàtZ8vEcng tZ8vEclại: “Tỷ,EBYHGo WYQ99gtỷ tZ8vEcđang maEBYHGong tWYQ99ghai, WYQ99gđừng vWYQ99gội, WYQ99gmuội tZ8vEcpha làaw được.”

Hứa KiềWYQ99gu DuntZ8vEcg ngồtZ8vEci xuốWYQ99gng, sờEBYHGo stZ8vEcờ EBYHGobụng củtZ8vEca WYQ99gmình, trontZ8vEcg mWYQ99gắt trtZ8vEcàn đEBYHGoầy yêtZ8vEcu thương.

Hứa WYQ99gTiên EBYHGocùng Hứawa awKiều DEBYHGoung tZ8vEcđại kEBYHGohái nóitZ8vEc tZ8vEctình trạnWYQ99gg gầnEBYHGo đâyaw củaWYQ99g mìWYQ99gnh, Hứaaw Kiawều tZ8vEcDung ngEBYHGohe HứEBYHGoa Tiawên nEBYHGoói đượEBYHGoc đtZ8vEciều tZ8vEcvề, khônawg cầtZ8vEcn phWYQ99gải tZ8vEctha hEBYHGoương cWYQ99ghịu tộiEBYHGo nữa,aw EBYHGoliền vEBYHGoui mawừng muốEBYHGon đWYQ99gi dawâng htZ8vEcương awcho EBYHGoQuan ÂEBYHGom ĐạiEBYHGo sĩ,WYQ99g nWYQ99gói rWYQ99gằng đềuWYQ99g nhờWYQ99g QuatZ8vEcn ÂWYQ99gm ĐtZ8vEcại sĩaw pWYQ99ghù hộEBYHGo mớawi đượEBYHGoc nhawư vậtZ8vEcy. BạtZ8vEcch Tốaw TrEBYHGoinh nghtZ8vEce đượcaw lờEBYHGoi WYQ99gnày, ánhtZ8vEc mEBYHGoắt tEBYHGoản rawa WYQ99gkhí lạnh.EBYHGo BêntZ8vEc trWYQ99gên Quaawn ÂtZ8vEcm ĐạiWYQ99g EBYHGosĩ hắawt hawơi mộtEBYHGo tZ8vEccái, sờtZ8vEc sờWYQ99g EBYHGocái WYQ99gmũi củaaw mìnhtZ8vEc. ĐWYQ99gồng tửWYQ99g WYQ99gbên cạawnh ctZ8vEcũng cảawm thWYQ99gấy kỳWYQ99g quáawi. ThtZ8vEcần ttZ8vEciên còtZ8vEcn cóEBYHGo thtZ8vEcể cảtZ8vEcm cúmEBYHGo sao?

Hứa TiEBYHGoên nhìEBYHGon chuWYQ99gng quWYQ99ganh, pháWYQ99gt hiệnWYQ99g awđồ EBYHGodùng trotZ8vEcng WYQ99gnhà đãEBYHGo đổiEBYHGo WYQ99gmới. EBYHGoMà khWYQ99guôn mawặt HứaWYQ99g KiềtZ8vEcu DWYQ99gung tỏawa tZ8vEcsáng rạngWYQ99g nWYQ99ggời cũngaw chứawng mintZ8vEch LtZ8vEcý EBYHGoCông PhtZ8vEcủ cWYQ99ghăm sEBYHGoóc WYQ99gnàng vôEBYHGo cùWYQ99gng tốt.

Hứa Kiềuaw Dunawg cawố EBYHGochấp dùWYQ99g thtZ8vEcế nàotZ8vEc cũngEBYHGo muốnaw HtZ8vEcứa EBYHGoTiên ởEBYHGo cEBYHGohung cùawng WYQ99gbọn awhọ, WYQ99gHứa TiêEBYHGon từaw awchối khôngEBYHGo đượawc đànhWYQ99g phảawi awđáp ứnWYQ99gg. Buawổi tốiEBYHGo LtZ8vEcý CôtZ8vEcng PhEBYHGoủ tEBYHGorở vềWYQ99g, EBYHGongười WYQ99gmột nawhà tụaw lạiEBYHGo tZ8vEcvới nhaWYQ99gu. awLý CEBYHGoông PhủWYQ99g WYQ99ghỏi HứEBYHGoa Tiêawn awcó tíawnh tZ8vEctoán WYQ99ggì khônawg, tZ8vEcHứa TiêWYQ99gn EBYHGocòn chEBYHGoưa trảaw lời,WYQ99g BạEBYHGoch EBYHGoTố TriEBYHGonh tZ8vEcđã mởtZ8vEc miawệng, tZ8vEcnói chtZ8vEcuẩn mởWYQ99g tEBYHGoiệm thuawốc. LýEBYHGo CôtZ8vEcng PWYQ99ghủ awđồng tZ8vEcý ltZ8vEcia lịa.

Buổi tối,WYQ99g WYQ99gHứa TiEBYHGoên hỏawi BạcEBYHGoh awTố EBYHGoTrinh chuyệnWYQ99g ntZ8vEcày, WYQ99gBạch TốtZ8vEc TrWYQ99ginh thảnEBYHGo awnhiên nói:EBYHGo “Tiệawm thuốEBYHGoc WYQ99gtế EBYHGothế cứuEBYHGo nWYQ99ghân, lạWYQ99gi tícEBYHGoh gWYQ99góp từngtZ8vEc cawhút côngEBYHGo EBYHGođức, WYQ99gcó lợWYQ99gi chawo tZ8vEcviệc tWYQ99gu hàEBYHGonh củatZ8vEc nàng.”

Hứa Tawiên lúEBYHGoc tZ8vEcnày mEBYHGoới chWYQ99gợt hiểu,EBYHGo EBYHGodĩ nWYQ99ghiên ktZ8vEchông awcó ýaw kiếnaw nữa.

Qua htZ8vEcai awngày sauaw, TiWYQ99gểu Thanawh cùngaw TWYQ99giểu chíEBYHGonh ttZ8vEchái ctZ8vEcũng EBYHGotới. CtZ8vEcòn EBYHGomang EBYHGotheo câWYQ99gy rụawng tEBYHGoiền cùngWYQ99g ttZ8vEchỏ cWYQ99gủa WYQ99gHứa tZ8vEcTiên EBYHGotrở về,tZ8vEc WYQ99gHứa TiêtZ8vEcn vâWYQ99gy quaawnh câawy rụtZ8vEcng tiềnaw tZ8vEcvui mừWYQ99gng tớawi mawức EBYHGoánh mắttZ8vEc đềuWYQ99g hípaw thWYQ99gành mộtWYQ99g đườEBYHGong tWYQ99ghẳng rồi.

Cứ nawhư awvậy, HWYQ99gứa TiênEBYHGo mtZ8vEcở mộtaw WYQ99ggian tiệtZ8vEcm thuốtZ8vEcc. HứtZ8vEca KiềEBYHGou Dawung đặttZ8vEc WYQ99gtên tZ8vEclà EBYHGoBảo tZ8vEcAn đườnEBYHGog, ltZ8vEcàm awcho mặtaw Hứaaw TiêntZ8vEc tZ8vEcsung huyết.aw BảotZ8vEc tZ8vEcAn đưawờng, ngtZ8vEchĩ cảEBYHGo nửaWYQ99g WYQ99gngày trEBYHGoời kếtaw quảaw vẫEBYHGon lấyWYQ99g cáEBYHGoi tawên này.

Những WYQ99gngày tiếWYQ99gp thaweo tawrôi quawa awnhàn nawhã EBYHGomà tZ8vEcthư tawhái. CWYQ99gác cawa bệnhtZ8vEc tZ8vEcphổ biếntZ8vEc awthì dEBYHGoo HứatZ8vEc TiêtZ8vEcn EBYHGora WYQ99gtay xEBYHGoử tZ8vEclý, WYQ99gcòn cáctZ8vEc WYQ99gtạp chứEBYHGong tZ8vEcnan WYQ99gy khôawng xửEBYHGo lýtZ8vEc đượawc, thWYQ99gì BEBYHGoạch TốtZ8vEc Trinawh sẽWYQ99g WYQ99gra tZ8vEctay. DầntZ8vEc dWYQ99gà, dantZ8vEch tiawếng củawa BảoWYQ99g Aawn đưWYQ99gờng liềnaw awlan xEBYHGoa. ĐtZ8vEcặc biệttZ8vEc WYQ99glà chuEBYHGoyện BảWYQ99go Aawn đưEBYHGoờng cEBYHGoó mộtaw loạEBYHGoi tZ8vEcthuốc btZ8vEcí chtZ8vEcế, tZ8vEccó tEBYHGohể gEBYHGoiúp thuậnaw sinhWYQ99g. tZ8vEcGiá tiềtZ8vEcn ttZ8vEcuy hawơi awcao, nhawưng mọiWYQ99g ngườawi vWYQ99gẫn đEBYHGoều chtZ8vEcấp nawhận. tZ8vEcBởi vawì stZ8vEcinh tZ8vEccon chínhaw làtZ8vEc tZ8vEcđi tZ8vEcdạo EBYHGoQuỷ awMôn quaawn, tốnWYQ99g chútWYQ99g tiềntZ8vEc cawó ttZ8vEchể bawảo vEBYHGoệ mEBYHGoẫu WYQ99gtử bawình atZ8vEcn, EBYHGothấy thếtZ8vEc nWYQ99gào cawũng làWYQ99g chuyệnaw EBYHGovô cEBYHGoùng cEBYHGoó lời.aw BtZ8vEcởi vEBYHGoì tiệmEBYHGo thuốc,WYQ99g HứtZ8vEca TiêEBYHGon tZ8vEcnếu nhưtZ8vEc thWYQ99gân tZ8vEclà ntZ8vEcữ tZ8vEctử rtZ8vEca mặtEBYHGo cũngaw khtZ8vEcông ổWYQ99gn, chWYQ99go nêEBYHGon nWYQ99gàng awcũng chưWYQ99ga lEBYHGoập tứawc khôawi awphục WYQ99gthân phWYQ99gận củtZ8vEca mìntZ8vEch. WYQ99gTạm thờitZ8vEc awcứ nhEBYHGoư vậWYQ99gy tiếpEBYHGo tục.

“Oa tZ8vEcnha nhtZ8vEca, TiểuWYQ99g BEBYHGoạch, rấtWYQ99g nhiềawu bạawc đó.”aw HEBYHGoứa TitZ8vEcên nhìWYQ99gn đốngaw EBYHGobạc trắnEBYHGog lótZ8vEca EBYHGotrên bànaw, EBYHGokhóe miệngWYQ99g tawhiếu chawút nữaaw chảyEBYHGo nướcaw miWYQ99gếng. NWYQ99gàng đaWYQ99gng tínhtZ8vEc lấytZ8vEc tZ8vEcthêm chútWYQ99g EBYHGobạc đưaWYQ99g awcho HtZ8vEcứa KiềEBYHGou tZ8vEcDung, đểEBYHGo tZ8vEcHứa KiềtZ8vEcu Duawng mawua ttZ8vEchêm vWYQ99gài thứ.tZ8vEc Cawhi tiEBYHGoêu nEBYHGogày thườntZ8vEcg cawũng tốnWYQ99g khôEBYHGong ít.

“Như ngưWYQ99gơi vậEBYHGoy, cWYQ99gòn WYQ99gmuốn EBYHGotu tiên?”WYQ99g tZ8vEcTiểu TWYQ99ghanh ởEBYHGo bêntZ8vEc cWYQ99gạnh khinawh bỉ.

“Cũng khôtZ8vEcng thểtZ8vEc ntZ8vEcói nhưaw vậtZ8vEcy WYQ99ga, ctZ8vEcó tZ8vEctiền awcó thWYQ99gể sawui WYQ99gma khiWYQ99gến quỷEBYHGo mEBYHGoà khWYQ99gông phảiWYQ99g sWYQ99gao? ThtZ8vEcần tiênaw chẳntZ8vEcg lẽaw khônawg cawần hươngaw khóitZ8vEc cutZ8vEcng phụWYQ99gng chắWYQ99gc? Quỷaw saWYQ99gi EBYHGokhông tZ8vEccần tiềnEBYHGo âEBYHGom phWYQ99gủ à?”tZ8vEc EBYHGoHứa TitZ8vEcên thutZ8vEcận mtZ8vEciệng phảnaw bác.

Tiểu ThatZ8vEcnh cứngtZ8vEc họtZ8vEcng, hWYQ99gắn khtZ8vEcông thểEBYHGo khôntZ8vEcg tZ8vEcthừa EBYHGonhận lờiWYQ99g awnày HứatZ8vEc WYQ99gTiên nóitZ8vEc đúngEBYHGo rồi...

Hứa tZ8vEcTiên nhìnaw sắctZ8vEc mWYQ99gặt Tiawểu ThaWYQ99gnh, htZ8vEciếu ktZ8vEcỳ nóiEBYHGo: tZ8vEc“Chẳng lẽWYQ99g tZ8vEcta nótZ8vEci đúntZ8vEcg rồi?”WYQ99g awThật rawa thìEBYHGo WYQ99gHứa TiêEBYHGon WYQ99gchỉ ltZ8vEcà nóWYQ99gi mòWYQ99g thôawi, bởWYQ99gi vìEBYHGo sEBYHGoự awkiện PhápEBYHGo WYQ99gHải kawia chtZ8vEco nWYQ99gên nànWYQ99gg mớiEBYHGo nWYQ99gói rawa mEBYHGoột awphen vừEBYHGoa rồi.

Bạch TốtZ8vEc TrtZ8vEcinh lúctZ8vEc nawày tZ8vEcmở miệng:EBYHGo “Phải”

Tiểu Bạawch awmở miệng,EBYHGo EBYHGovậy ctZ8vEcòn cótZ8vEc tawhể tZ8vEcgiả sao?

Oanh ——EBYHGo EBYHGoHứa EBYHGoTiên chợtWYQ99g tZ8vEccảm WYQ99gthấy thiêWYQ99gn lôiWYQ99g (sấmaw awsét) cuồnWYQ99g cuộWYQ99gn, khtZ8vEcông ngawhĩ tEBYHGoới mWYQ99gình tZ8vEclại nóWYQ99gi EBYHGotrúng rồi.

Cho nWYQ99gên, ngàytZ8vEc EBYHGothứ hWYQ99gai, HứaWYQ99g awTiên awmua rấtEBYHGo nhiềutZ8vEc tráitZ8vEc tZ8vEccây tươi,tZ8vEc nawhang đènaw tEBYHGohượng hạntZ8vEcg, vềtZ8vEc đếnaw WYQ99gnhà, chạyaw tWYQ99ghẳng tớtZ8vEci trướctZ8vEc EBYHGobức họaaw Quaawn awÂm EBYHGoĐại sĩ.aw Xếawp toWYQ99gàn btZ8vEcộ trWYQ99gái tZ8vEccây WYQ99gra, tZ8vEcsau đawó đốtWYQ99g nEBYHGohang đèn,WYQ99g rồiEBYHGo hànhaw lễWYQ99g. TrtZ8vEcong miệngaw ltZ8vEcẩm EBYHGobẩm: “QuatZ8vEcn Thếaw Âmaw WYQ99gBồ tZ8vEcTát, saawu nWYQ99gày tWYQ99ga tZ8vEcmỗi ngàyWYQ99g đềtZ8vEcu awmua chawo ngàiaw tawrái câWYQ99gy ttZ8vEcươi ngonWYQ99g, WYQ99gnhang đtZ8vEcèn thượWYQ99gng hawạng. awCho tZ8vEcnên, awvề sEBYHGoau xEBYHGoin chWYQ99giếu cốWYQ99g awnhiều EBYHGohơn nha.”

Hứa KiềutZ8vEc Dunawg vừaaw lúcaw tZ8vEcđi tZ8vEcvào, ntZ8vEcghe đEBYHGoược lờitZ8vEc cầtZ8vEcu nguyệnaw còWYQ99g tZ8vEckè mặWYQ99gc cEBYHGoả củaWYQ99g tZ8vEcHứa EBYHGoTiên, vWYQ99gừa sợEBYHGo vừEBYHGoa giận,aw đưaWYQ99g taway gawõ tZ8vEcmột cáiWYQ99g lêawn đầWYQ99gu Hứaaw TiênEBYHGo: aw“Muội WYQ99gđứa nhtZ8vEcỏ đWYQ99gáng awchết nàyWYQ99g, nóiEBYHGo tZ8vEccái gawì tEBYHGohế WYQ99ghả. QuEBYHGoan WYQ99gÂm BồWYQ99g TátEBYHGo hawá lEBYHGoại awđể tZ8vEcyên chtZ8vEco mEBYHGouội kWYQ99ghinh nEBYHGohờn nawhư vậy?”

Hứa TEBYHGoiên ôtZ8vEcm đầu,WYQ99g kWYQ99ghông WYQ99gphục WYQ99gnói: “Nóiaw suôngaw tWYQ99ghì cóEBYHGo íEBYHGoch gìEBYHGo ctZ8vEchứ, chúnEBYHGog tWYQ99ga cWYQ99gần phảiEBYHGo nóawi thựcaw tế,aw thựcWYQ99g tếEBYHGo a.”

“Muội đứaaw nhtZ8vEcỏ đángWYQ99g chếttZ8vEc này,aw WYQ99glại awcòn cốWYQ99g cãi...”

Trên.

“Không awtệ, rWYQ99gất cawó tZ8vEcchí hướng.”aw EBYHGoTrên WYQ99gkhuôn awmặt tuấnEBYHGo awmỹ củaaw EBYHGoKim ThiềntZ8vEc TửWYQ99g hitZ8vEcện EBYHGolên ntZ8vEcụ cười.

Quan Âmaw Đawại awsĩ vừatZ8vEc lòawng gậEBYHGot đầu:tZ8vEc “KEBYHGohông uWYQ99gổng tEBYHGoa giúEBYHGop EBYHGonàng nhiềtZ8vEcu nhưEBYHGo thế.”

“Bất quá,WYQ99g EBYHGonói WYQ99gđi cũtZ8vEcng tZ8vEcphải nóiEBYHGo tZ8vEclại, tạawi saawo chWYQ99gỉ cunWYQ99gg phụnEBYHGog ngươiEBYHGo, ktZ8vEchông WYQ99gcó phầnWYQ99g củawa ta?”EBYHGo tZ8vEcKim tZ8vEcThiền Tửaw awtrong lEBYHGoòng bấtWYQ99g bình.

“Ai bWYQ99gảo nWYQ99ggươi kawhông chịuaw hiWYQ99gển EBYHGolinh.” QWYQ99guan Âawm tZ8vEcĐại stZ8vEcĩ khitZ8vEcnh thườngEBYHGo vạEBYHGoch rõ.

Kim ThEBYHGoiền tWYQ99gử ngẩngEBYHGo WYQ99gđầu đảotZ8vEc cặpaw tZ8vEcmắt trắngtZ8vEc dã,tZ8vEc sEBYHGoau tZ8vEcđó EBYHGotrong lònawg tZ8vEcnổi lEBYHGoên EBYHGotính ttZ8vEcoán. XeWYQ99gm awra awkhi WYQ99gnào đótZ8vEc mEBYHGoình cũtZ8vEcng awphải hiểnWYQ99g lawinh mộtWYQ99g chúawt mớawi được.

Cuộc sốnEBYHGog ngàawy ttZ8vEcừng ngàytZ8vEc WYQ99gtrôi tZ8vEcqua, awHứa TitZ8vEcên mWYQ99gỗi ngàtZ8vEcy ởEBYHGo BảotZ8vEc tZ8vEcAn đườnWYQ99gg khWYQ99gám awbệnh, BạchEBYHGo Tốaw EBYHGoTrinh cWYQ99gùng TiểutZ8vEc ThEBYHGoanh WYQ99gdạy tZ8vEcTiểu cawhính tháiWYQ99g ptZ8vEcháp thuậawt, đốcWYQ99g thúctZ8vEc awnó awtu luyệWYQ99gn. BuổiEBYHGo tốiaw HứatZ8vEc TtZ8vEciên tZ8vEctrở vềtZ8vEc, BạchEBYHGo awTố TrintZ8vEch sEBYHGoẽ dWYQ99gạy nàWYQ99gng mộtEBYHGo WYQ99gchút phEBYHGoáp WYQ99gthuật nawền WYQ99gtảng. CtZ8vEcòn thutZ8vEcật phWYQ99gi hànEBYHGoh màaw HứEBYHGoa TEBYHGoiên EBYHGotâm tâmaw niệEBYHGom niEBYHGoệm, vẫnaw EBYHGocòn rấttZ8vEc xa.

Hôm naWYQ99gy, Hứaaw TiWYQ99gên vtZ8vEcừa WYQ99gvề WYQ99gtới nhà,EBYHGo HứaWYQ99g KWYQ99giều DuWYQ99gng liềntZ8vEc lôiWYQ99g tZ8vEckéo tatZ8vEcy nawàng, vẻaw mặttZ8vEc ngưntZ8vEcg trọWYQ99gng nóiEBYHGo: “awHán VănWYQ99g, tEBYHGorong tEBYHGohời giawan nàytZ8vEc muEBYHGoội đừntZ8vEcg tZ8vEcđi rtZ8vEca ntZ8vEcgoài WYQ99gvào buổiaw tối.”

“Tại stZ8vEcao vậy?”tZ8vEc WYQ99gHứa Tawiên EBYHGonghi hotZ8vEcặc hỏi.

“Đã xawảy WYQ99gra cawhuyện rồi.EBYHGo awTỷ awphu tZ8vEccủa mutZ8vEcội nótZ8vEci WYQ99ggần đâyWYQ99g cawó awvài nữtZ8vEc tửWYQ99g bịaw mấtWYQ99g tích,WYQ99g lạiEBYHGo khônWYQ99gg awco EBYHGobất EBYHGokì đầuaw mốiWYQ99g tZ8vEcnào” EBYHGoHứa KtZ8vEciều Duawng khuôWYQ99gn mặttZ8vEc đầyaw awu sầu.

“Muội khôngEBYHGo cawó ngawhe tỷaw pawhu ntZ8vEcói chuyệnWYQ99g nawày mà.”EBYHGo Hứawa TiênWYQ99g nhìnEBYHGo bawộ WYQ99gdạng rầuEBYHGo EBYHGorĩ tZ8vEccủa Hứawa KWYQ99giều DunEBYHGog, WYQ99gcàng nghawi hoặc.

“Tỷ tZ8vEcphu muộawi sợWYQ99g chúnEBYHGog EBYHGota EBYHGolo lắntZ8vEcg, nênWYQ99g awkhông nóiWYQ99g. WYQ99gHôm tZ8vEcqua bEBYHGoị đánhEBYHGo đượcaw nawâng WYQ99gtrở vềaw EBYHGotỷ mớitZ8vEc bWYQ99giết EBYHGochuyện đó.aw” HứatZ8vEc KiềuEBYHGo Duawng vừaEBYHGo nWYQ99gói nưtZ8vEcớc mắtWYQ99g lWYQ99giền ctZ8vEchảy xWYQ99guống, tZ8vEclau đWYQ99gi rồiaw awnói, “TỷEBYHGo phtZ8vEcu muộitZ8vEc nói,EBYHGo nawửa tEBYHGoháng gầnEBYHGo EBYHGođây liêntZ8vEc tụcWYQ99g mấtWYQ99g awtích khEBYHGoông ítWYQ99g nữWYQ99g WYQ99gtử, tawra thEBYHGoế tZ8vEcnào EBYHGocũng tZ8vEctra kWYQ99ghông tZ8vEcđược tunawg tícEBYHGoh. tZ8vEcBan đầuWYQ99g WYQ99gcho làWYQ99g btZ8vEcọn ltZ8vEcừa đawảo aw(*) làtZ8vEcm, nEBYHGohưng cantZ8vEch cWYQ99ghặt cửtZ8vEca thàntZ8vEch, cWYQ99gũng tZ8vEckhông thawấy cEBYHGoó aWYQ99gi khảtZ8vEc nWYQ99gghi rEBYHGoa awvào. NếEBYHGou EBYHGokhông đưWYQ99gợc phátZ8vEc EBYHGoán, tỷaw phWYQ99gu WYQ99gmuội stZ8vEcợ làEBYHGo awsẽ bịaw cWYQ99gách awchức mất.”

(*) NguyêWYQ99gn văWYQ99gn làaw quảiaw tử:aw ngWYQ99ghĩa lWYQ99gà bọntZ8vEc awlừa đảtZ8vEco, bắtZ8vEct EBYHGocóc, mawẹ mìEBYHGon. TEBYHGoa địnEBYHGoh đểWYQ99g mẹEBYHGo mìnaw mawà thấyaw nóWYQ99g awhiện đạtZ8vEci quEBYHGoá nênWYQ99g awlại thôi.

Hứa TiêtZ8vEcn sửngtZ8vEc awsốt, EBYHGochuyện nawày nghtZ8vEce tựawa awhồ rấawt khôngtZ8vEc tầmWYQ99g thường.

“Tóm ltZ8vEcại, buWYQ99gổi tZ8vEctối mWYQ99guội đawừng rawa ngoEBYHGoài.” HứatZ8vEc KWYQ99giều Dawung lạiEBYHGo tiếpaw tụctZ8vEc dặnEBYHGo dò.

“Muội biếtaw rồi.”WYQ99g tZ8vEcHứa WYQ99gTiên gậtZ8vEct đầEBYHGou, “Tawỷ phEBYHGou đãtZ8vEc awtìm đạitZ8vEc phtZ8vEcu tZ8vEcxem awqua chưa?”

“Rồi, cũngWYQ99g đEBYHGoã bôitZ8vEc thuốcWYQ99g rồi.aw” TWYQ99gâm tEBYHGoình HứaEBYHGo KiềtZ8vEcu DWYQ99gung vẫntZ8vEc khôngEBYHGo tốtEBYHGo lắm.

“Không cóaw ctZ8vEchuyện gawì đâWYQ99gu, tỷtZ8vEc tZ8vEcphu trawẻ EBYHGotuổi, rấttZ8vEc EBYHGomau awsẽ tZ8vEckhôi phụcWYQ99g thôiaw. TỷtZ8vEc đaEBYHGong mEBYHGoang hàiaw tửtZ8vEc, đừngWYQ99g thươngtZ8vEc ttZ8vEcâm, tZ8vEcđối WYQ99gvới hàitZ8vEc tửaw awtrong bWYQ99gụng khôngaw tốtEBYHGo đâu.tZ8vEc” Hawứa TiêntZ8vEc khuytZ8vEcên giảiEBYHGo, nhtZ8vEcưng tronawg lònawg thawầm WYQ99gsuy awtư ctZ8vEchuyện nàytZ8vEc. NEBYHGoghĩ lWYQ99gát nawữa đEBYHGoi tìtZ8vEcm TiểutZ8vEc BạchEBYHGo thươngtZ8vEc awlượng awmột chútZ8vEct mớawi được.

“Ừ, tỷEBYHGo biếawt rồi.WYQ99g WYQ99gTỷ điEBYHGo phWYQ99gòng bếawp xeWYQ99gm mEBYHGoột chawút TtZ8vEciểu TWYQ99ghanh tZ8vEclàm cơmaw xontZ8vEcg chưa.”tZ8vEc tZ8vEcHứa KWYQ99giều DuEBYHGong gtZ8vEcật đEBYHGoầu, lEBYHGoau khtZ8vEcô nướcaw mắt,WYQ99g miễnWYQ99g cưỡnawg lEBYHGoộ WYQ99gra nụWYQ99g cười,tZ8vEc đawi xuốnawg bếp.

Buổi tối,WYQ99g HứWYQ99ga TiEBYHGoên đeawm chWYQ99guyện nWYQ99gày nóiWYQ99g cEBYHGoho Bawạch TốtZ8vEc Trinh.

Bạch TốWYQ99g TriWYQ99gnh tZ8vEctrầm tawư rWYQ99gồi nóiWYQ99g: “WYQ99gHẳn EBYHGolà yêuaw quátZ8vEci làm.”

“Ta awcũng vWYQ99gậy EBYHGocảm thấytZ8vEc lEBYHGoà yêuWYQ99g quái.tZ8vEc” HEBYHGoứa Tiênaw gậWYQ99gt đầu,WYQ99g “awTỷ ptZ8vEchu bâtZ8vEcy gtZ8vEciờ còtZ8vEcn đawang nằtZ8vEcm ởtZ8vEc trtZ8vEcên giườngtZ8vEc đâtZ8vEcy, haawy EBYHGolà chúEBYHGong ttZ8vEca giúpWYQ99g ttZ8vEcỷ pWYQ99ghu diệawt tWYQ99grừ tEBYHGoên awyêu quáawi tZ8vEcnày WYQ99gđi. ĐâyEBYHGo cũntZ8vEcg lawà awcông đứWYQ99gc đó?”

“Được” BtZ8vEcạch EBYHGoTố Trawinh nhàWYQ99gn nhạtWYQ99g gWYQ99gật đầu.

“Hắc hắctZ8vEc, cótZ8vEc WYQ99gthể thửWYQ99g mWYQ99gột chúawt pháWYQ99gp thuậtEBYHGo WYQ99ghuynh dạytZ8vEc awta rồi.”WYQ99g HứaEBYHGo tZ8vEcTiên hưntZ8vEcg phWYQ99gấn retZ8vEco lên.

Bạch Tốaw TriWYQ99gnh awnhìn bawộ dạngaw EBYHGohưng phấnWYQ99g củatZ8vEc HứtZ8vEca TiEBYHGoên, tWYQ99grong mtZ8vEcắt nổawi lênaw EBYHGovẻ sủEBYHGong nịchaw, nhẹaw nhàngWYQ99g nóiaw: “awỪ.” Bấawt tZ8vEckể pEBYHGohát siEBYHGonh awcái gìtZ8vEc, hWYQ99gắn cWYQ99gũng tZ8vEcsẽ đứngtZ8vEc ởtZ8vEc bEBYHGoên tZ8vEccạnh nàng,aw awbảo vệEBYHGo nàngaw, sẽWYQ99g khôtZ8vEcng đểaw tZ8vEccho tZ8vEcnàng btZ8vEcị mộtZ8vEct titZ8vEca thươngEBYHGo tổnWYQ99g nào.