Báo ân cái đầu ngươi ý! - Chương 30

Chương 30Mxvo: YênhZKu quái?

Đêm khuys4zVa yênMxvo tĩnMxvoh, Bạchs4zV TốMxvo TrnhZKinh lMxvoẳng lặngwKoB s4zVhộ Mxvopháp cMxvoho HứwKoBa Tiên,Mxvo nhìnwKoB nhZKkhuôn Mxvomặt đs4zVỏ s4zVhồng Mxvokhá thườngs4zV Mxvocủa ngnhZKười tMxvorên nhZKgiường Mxvokia, đáejHzy Mxvomắt hMxvoắn Mxvohiện lênhZKn ýwKoB cwKoBười ônnhZK nhs4zVu. CnhZKúi đầuejHz nhMxvoìn tawKoBy s4zVmình, Mxvorồi ejHzvươn rMxvoa nắs4zVm twKoBhật chặt.s4zV CảejHz đờiMxvo nnhZKày, cs4zVó s4zVlẽ s4zVcũng sẽwKoB khôngnhZK buMxvoông tay.

 

Mãi nhZKcho đnhZKến khs4zVi hừnejHzg sángwKoB, wKoBHứa TiMxvoên Mxvomới nhZKmơ mwKoBơ mwKoBàng mànejHzg tỉnnhZKh ejHzlại. VừanhZK mởs4zV mắts4zV liwKoBền thấys4zV ejHzBạch TốMxvo MxvoTrinh đnhZKang đejHzợi bêwKoBn người.

“Tiểu Bạs4zVch.” Hs4zVứa Ts4zViên mnhZKỉm cườis4zV, cảmMxvo giácejHz nhZKvừa wKoBtỉnh nhZKdậy lwKoBiền thnhZKấy TiểuwKoB BạcMxvoh Mxvothật tốt.

“Cảm thấynhZK Mxvothế nànhZKo?” BạchejHz TốejHz TrnhZKinh đỡejHz HứawKoB Tiêns4zV ngồs4zVi dwKoBậy hỏi.

“Ừm...” HứawKoB ejHzTiên cejHzảm nhậnhZKn thânhZKn thểwKoB cs4zVủa nhZKmình, wKoBso sánhs4zV, ejHzcó chs4zVút knhZKinh ngạcs4zV Mxvomở miệns4zVg, “CảmwKoB gis4zVác s4zVthân ts4zVhể ts4zVhật giốnwKoBg nhưwKoB snhZKo vwKoBới tnhZKrước wKoBkia ejHznhẹ hơns4zV rMxvoất s4zVnhiều, wKoBcó thejHzể ngwKoBhe đượs4zVc âwKoBm thannhZKh rwKoBất xnhZKa bênMxvo Mxvongoài, cnhZKòn nhạejHzy bénejHz hơnhZKn trướejHzc wKoBkia nữa.”

“Ừ, ts4zVhế s4zVthì tốt.”ejHz BạchnhZK TwKoBố TrwKoBinh nnhZKhàn nhạtnhZK gậs4zVt đs4zVầu, “Ks4zVế tinhZKếp s4zVta sẽs4zV từs4zV twKoBừ dạyejHz nàejHzng ejHzmột chúnhZKt nhZKpháp thuật.”

“Sau nàyejHz ts4zVa cũnMxvog cós4zV Mxvothể baejHzy saoMxvo?” HứMxvoa TiênMxvo ejHzhai mắts4zV sángnhZK ngMxvoời, hưnMxvog phs4zVấn hỏi.

“Dĩ nhnhZKiên s4zVcó ts4zVhể.” MxvoBạch TốMxvo TejHzrinh gậwKoBt đầu.Mxvo NhìnejHz s4zVbộ dạngs4zV kícs4zVh đMxvoộng s4zVcủa HejHzứa TiênwKoB, troMxvong lòns4zVg wKoBkhông khỏiMxvo buồnMxvo cười.

Hứa TinhZKên kíchnhZK độwKoBng xonejHzg, lúwKoBc nnhZKày mớiejHz nhwKoBớ tớs4zVi nhZKtình cảs4zVnh bMxvoây giờ.ejHz Lươngs4zV vươnejHzg Mxvophủ kis4zVa chnhZKắc lMxvoà khônnhZKg thểMxvo trởwKoB lạiMxvo rồMxvoi, nhưwKoB vậejHzy trs4zVở vềejHz trấnhZKn GMxvoiang đi.

“Ta nhớnhZK tiwKoBểu TwKoBhanh, cos4zVn cuwKoBa s4zVnhỏ cùngs4zV mấwKoBy ngườis4zV nhàs4zV tỷnhZK tMxvoỷ qus4zVá.” Hứs4zVa Ts4zViên Mxvotựa vnhZKào trowKoBng wKoBngực BạcMxvoh TốwKoB TrinejHzh nhejHzẹ ejHznhàng nói.

“Ừ, vậs4zVy tMxvohì s4zVđi ejHzTrấn Giang.”wKoB BạMxvoch TốnhZK s4zVTrinh đồngs4zV ý.

“Vậy Lươs4zVng vươnMxvog phủMxvo bêns4zV kia..nhZK.” HứwKoBa Tiêns4zV tớnhZKi tớiwKoB Mxvocái vMxvoăn thưwKoB nhZKđiều nhZKphái kia.

“Cái ns4zVày s4zVkhông cầnwKoB lwKoBo lắng,wKoB tejHza Mxvođi s4zVmột chuyếnwKoB s4zVlà được.ejHz” BạchwKoB TốwKoB TrwKoBinh ejHzđã sớmnhZK cMxvoó Mxvotính toán,Mxvo đemwKoB vănejHz s4zVthư điềnhZKu phảiejHz Mxvosửa lejHzại lnhZKà xnhZKong. s4zVChuyện củaMxvo ts4zVhế tụwKoBc khôngwKoB thểs4zV nhúnwKoBg tejHzay wKoBquá nhiwKoBều, nhZKnếu kMxvohông sejHzẽ cóMxvo ảnhMxvo hưởng.

“Ừ.” Hs4zVứa TiênnhZK Mxvocao ejHzhứng gậtMxvo đs4zVầu, cóMxvo TiểejHzu BạcwKoBh Mxvoở đânhZKy, hejHzình nhwKoBư nhZKtất cảMxvo đMxvoều khôngMxvo ps4zVhải nhZKlà vấnhZKn đwKoBề nhZKkhó khănwKoB nữa.

“Đi CôejHz Ts4zVô trước.wKoB” Bs4zVạch Ts4zVố TrejHzinh nhZKôm chnhZKầm lnhZKấy HứejHza TiwKoBên, trựcs4zV nhZKtiếp baMxvoy lejHzên trời.

Đi tớiMxvo nhZKcăn ejHznhà ởnhZK CnhZKô s4zVTô, TiểunhZK nhZKThanh cùnnhZKg TiểuMxvo chínhMxvo tháiwKoB chấnMxvo động,wKoB nhZKchạy s4zVra nghnhZKênh wKoBđón bọnMxvo Mxvohọ. TiểnhZKu nhZKchính thMxvoái vừaMxvo nhnhZKìn thnhZKấy HnhZKứa Tiên,nhZK ls4zViền kíchejHz đMxvoộng muwKoBốn nhwKoBào vMxvoào tronnhZKg nnhZKgực nànhZKng. MàMxvo HứnhZKa Ts4zViên cũnejHzg cs4zVười chuẩnnhZK bMxvoị nhZKôm nóMxvo. MxvoAi dès4zV TiểuMxvo wKoBchính tejHzhái nhàos4zV tớiwKoB trướcnhZK Mxvomặt, wKoBchỉ còejHzn cácejHzh mấys4zV tấc,wKoB tnhZKhì làmwKoB swKoBao cũnnhZKg khôngwKoB bổnhZK s4zVnhào đs4zVược tớMxvoi nejHzgực HejHzứa Ts4zViên nữa.s4zV TiejHzểu chínhMxvo tMxvohái ủynhZK khuấtMxvo ejHzngẩng đầs4zVu, lnhZKiền tejHzhấy ejHzBạch TwKoBố TrwKoBinh mwKoBặt ejHzlạnh, đans4zVg tMxvoúm cổnhZK s4zVáo ns4zVó nhZKlên, khôngMxvo chnhZKo nhZKnó tiếnhZKn thêwKoBm nửanhZK bước.

“Sư phnhZKụ...” TiểuejHz Mxvochính tháiwKoB nhZKmở tejHzo đôiMxvo mắMxvot đenwKoB lós4zVng lánhejHz rs4zVưng rưngs4zV, đejHzầy ủMxvoy khuấwKoBt nhìejHzn  BnhZKạch TốnhZK ejHzTrinh, khás4zVng nhZKnghị hànhwKoB độns4zVg cs4zVủa hắn.

“Tiểu hàiMxvo tử&nMxvobsp; màMxvo nhZKhuynh cũnejHzg gnhZKhen àwKoB.” HứaejHz nhZKTiên đẩyMxvo tanhZKy BạchMxvo Tốs4zV TriMxvonh ras4zV, wKoBmột taejHzy ôms4zV lấyMxvo TnhZKiểu chíejHznh ths4zVái nhZKđang lMxvoã chMxvoã cwKoBhực khnhZKóc vàMxvoo nhZKtrong s4zVngực. TMxvoiểu chínnhZKh tháwKoBi nhZKnheo mắtejHz lạinhZK, cũngMxvo Mxvothật chejHzặt Mxvoôm cổejHz HứaMxvo Tiên.

“Tu luyệnnhZK s4zVthế nàoMxvo rồi?”Mxvo GiwKoBọng Bạs4zVch TejHzố MxvoTrinh wKoBgiờ ps4zVhút nànhZKy Mxvoâm lãnhnhZK ejHzvô cùng.

“Dạ...” TiểuwKoB chwKoBính ejHzthái cós4zV chúwKoBt bốis4zV rốnhZKi, cắns4zV cắnMxvo đầus4zV ngónhZKn tayejHz, mớiMxvo yếejHzu ớejHzt nói,nhZK “CnhZKon ejHzrất cốs4zV gắng.”

“Vậy tejHzhì tốt.”nhZK Bạcs4zVh TốejHz TrinwKoBh xwKoBem xénhZKt tejHzu vejHzi TiểMxvou s4zVchính tháis4zV, tMxvohấy ejHzso vớMxvoi trs4zVước kis4zVa nhZKtinh tiếns4zV hơwKoBn mộMxvot cnhZKhút rồnhZKi, lúcMxvo nàynhZK ms4zVới bs4zVỏ quwKoBa nhZKcho nó.

“Hứa ejHzTiên, ngnhZKươi cMxvoó wKoBlinh cs4zVăn rồi?”Mxvo TiểnhZKu Ts4zVhanh vẫwKoBn knhZKhông nóMxvoi gìs4zV Mxvolúc nàyMxvo bỗngs4zV ns4zVhiên kiwKoBnh Mxvongạc mởnhZK miệng,nhZK mejHzới vs4zVừa rồiwKoB hắnMxvo vs4zVẫn đaMxvong Mxvoquan sátMxvo s4zVHứa Ts4zViên, cảmejHz thấynhZK s4zVHứa TMxvoiên Mxvocó cejHzái gwKoBì nhZKđó ks4zVhang khejHzác. Hiệns4zV tạis4zV rốtejHz Mxvocục hinhZKểu Mxvođược làwKoB Mxvodo đâu.

“Ừ, Tiểs4zVu s4zVBạch đãnhZK tejHzìm ejHzđan thảonhZK cMxvoho tnhZKa ănejHz đós4zV.” ejHzHứa TiênejHz caMxvoo hứngwKoB nói.

“Cái gì?Mxvo ChỗejHz wKoBnguy hs4zViểm ejHznhư vậMxvoy, Mxvođại cejHza hejHzuynh...” TiểuMxvo nhZKThanh kinnhZKh ngạcs4zV thấpejHz giọngejHz wKoBhô lêns4zV, nwKoBhìn vềejHz phíwKoBa MxvoBạch TốMxvo Trinh.

Bạch ejHzTố TrinhZKnh lạiejHz lạMxvonh lùngnhZK lưejHzờm lMxvoại, Mxvođem cânhZKu nóinhZK Mxvokế wKoBtiếp củawKoB TiwKoBểu ThannhZKh épMxvo trởejHz về.

Hứa TwKoBiên wKoBngơ ngác,s4zV nhZKnhìn vnhZKề phwKoBía vMxvoẻ nhZKmặt khnhZKông đổejHzi Mxvocủa BạejHzch TốMxvo TrinhwKoB, wKoBcau ejHzmày nhZKlo lắMxvong hnhZKỏi: “NơwKoBi đas4zVn ts4zVhảo sinnhZKh tejHzrưởng, rấejHzt ejHznguy hiểejHzm nhZKcó phảs4zVi has4zVy không?”

Bạch TốMxvo Ts4zVrinh khwKoBông wKoBnói gì.

Hứa ejHzTiên cwKoBắn cwKoBắn mônhZKi, wKoBnhìn BạchejHz s4zVTố wKoBTrinh mnhZKặt s4zVkhông s4zVchút thwKoBay đMxvoổi, nhưwKoBng tronwKoBg ls4zVòng wKoBvô cùejHzng phMxvoức tạp.ejHz TiểuwKoB MxvoBạch vMxvoì mìnhs4zV lạs4zVi mạoejHz hiểmejHz ns4zVhư vậy..s4zV. CejHzó cảs4zVm độnwKoBg, lMxvoo lMxvoắng, Mxvocòn cMxvoó sợejHz hãi.

“Ha ejHzhả, hs4zVa hMxvoa, vậy,nhZK vậywKoB Hứas4zV TiwKoBên ngươiMxvo nhZKphải ejHzchăm chỉwKoB tMxvou luyệnwKoB nhZKđó, đừngs4zV lãns4zVg pnhZKhí khổs4zV twKoBâm cMxvoủa đạnhZKi cMxvoa ta.”wKoB Ts4zViểu ThannhZKh biếwKoBt Mxvomình nóiwKoB sas4zVi nóiwKoB rồi,wKoB ngượnnhZKg wKoBngùng cưejHzời cườwKoBi, vộs4zVi đánhnhZK trốngwKoB lảng.

“Ừ.” HứaMxvo Tiês4zVn nặnhZKng nềnhZK gnhZKật nhZKđầu, đMxvoáp ứng.

“Nàng đinhZK nghỉejHz ngơs4zVi ts4zVrước ejHzđi. TwKoBa đejHzi nhZKxử Mxvolý chus4zVyện vănwKoB tejHzhư.” ejHzBạch TốnhZK TriMxvonh nwKoBói xMxvoong kMxvohông đợinhZK MxvoHứa TiênwKoB trảnhZK ls4zVời, ngườiejHz đãMxvo biwKoBến mấtejHz s4zVngay Mxvotại chỗ.

“Ngươi s4zVcó nhZKđói bụnejHzg khôwKoBng? TnhZKa wKoBchuẩn bịs4zV đnhZKiểm tejHzâm Mxvocho ngươiMxvo nhZKnha.” Tiểus4zV ThanMxvoh nhìs4zVn s4zVHứa TiênnhZK sejHzững sờwKoB đejHzứng nhZKở ejHztại cnhZKhỗ, mởwKoB miệngMxvo hỏi.

“Nga, đúnwKoBg wKoBlà cóMxvo chúwKoBt nhZKđói bụngMxvo, ejHzta munhZKốn nhZKăn nhZKsữa đậuMxvo nàs4zVnh bás4zVnh qejHzuẩy.” Hứs4zVa TiêMxvon sờs4zV sờejHz bụng,ejHz Mxvolúc nàys4zV ms4zVới cảwKoBm tejHzhấy cónhZK chúwKoBt đói.

“Một lnhZKát nữs4zVa wKoBta ejHzra ngoàMxvoi mua.nhZK” TiểunhZK Thas4zVnh tứcs4zV giậnejHz nói.

“Thỏ tMxvoa nuMxvoôi thếwKoB nàwKoBo rồi,nhZK cnhZKó mậpMxvo wKoBhay không?”wKoB HejHzứa Tiês4zVn ômejHz TejHziểu chMxvoính tMxvohái hướngs4zV hMxvoậu s4zVviện điwKoB tớis4zV, Mxvo“Còn wKoBcó, nhZKcây rụns4zVg tiềns4zV cwKoBủa ts4zVa Mxvođâu, lejHzớn wKoBlên chúwKoBt nàs4zVo chưa?”

Tiểu ThanwKoBh khóewKoB miejHzệng nhZKco quắejHzp: wKoB“Cây rụngejHz tiền?”

“Chính ls4zVà cwKoBây LMxvoinh ÂmejHz Mxvomà nhZKta cùnwKoBg nhZKTiểu Bạchs4zV điejHz PhnhZKổ s4zVĐà sơejHzn lấejHzy ejHzvề wKoBđó.” HejHzứa TwKoBiên khẩMxvou kwKoBhí nhZKrất khins4zVh bỉ.

Cây MxvoLinh wKoBÂm làMxvo cejHzây rnhZKụng tiền...

Tiểu TwKoBhanh cảms4zV tMxvohấy rejHzất vôwKoB lực.

Chưa tớiMxvo gnhZKiữa ejHztrưa, nhZKBạch TốMxvo s4zVTrinh Mxvođã trởs4zV lại.

Hứa MxvoTiên ngejHzhênh đwKoBón: “CMxvohuyện đềuejHz gMxvoiải quyếts4zV xos4zVng rồi?”

Bạch TốMxvo MxvoTrinh nhnhZKàn nejHzhạt gnhZKật đầuejHz: “Ừ.”nhZK ChuwKoByện wKoBđã ejHzgiải quyếnhZKt, nhưnnhZKg làs4zV khs4zVông phảiMxvo hắnwKoB s4zVgiải quyết.wKoB MxvoKhi ejHzhắn tejHzới phátwKoB hiệnnhZK LưMxvoơng ejHzLiên đãwKoB đemnhZK chuyệnwKoB cnhZKủa HứMxvoa TMxvoiên làmejHz xonwKoBg Mxvohết rồi,nhZK đãMxvo gửiwKoB vănwKoB thưMxvo chMxvoo nànnhZKg trởnhZK vềs4zV s4zVtrấn ejHzGiang. ejHzTinh thầMxvon LươngwKoB LiênMxvo khônejHzg đưejHzợc tốtMxvo ejHzcho lắm,Mxvo vẫejHzn sMxvoắc mặtMxvo táejHzi nhợtejHz ngMxvoồi wKoBở trướcwKoB bàwKoBn đejHzọc sácMxvoh Mxvonhìn văwKoBn ejHzthư đMxvoiều phwKoBái kwKoBia khôngejHz nóiejHz gì.s4zV nhZKBất quá,Mxvo ejHznhững thứwKoB nhZKnày, Bs4zVạch TnhZKố Trins4zVh đMxvoương nhnhZKiên s4zVsẽ wKoBkhông đểMxvo wKoBcho HứaMxvo Tis4zVên biết.

“Vậy chejHzúng ejHzta cós4zV Mxvothể nhZKtrở vềejHz Trấns4zV Gs4zViang wKoBrồi?” HMxvoứa TiênhZKn caejHzo hứMxvong hMxvoỏi, wKoB“Phải manejHzg s4zVtheo thỏMxvo củaMxvo Mxvota, cnhZKòn cMxvoó wKoBcây Mxvorụng tiềnhZKn cnhZKủa tMxvoa nữa.Mxvo s4zVVề đnhZKến nhnhZKà tỷwKoB twKoBỷ nhìMxvon thấys4zV cMxvohúng wKoBta nhnhZKất địnnhZKh ss4zVẽ rấtwKoB nhZKcao hứng.”

Bạch Tốs4zV TMxvorinh vừawKoB nnhZKghe câynhZK Mxvorụng tiềns4zV cwKoBũng biếtejHz HứaMxvo MxvoTiên áwKoBm chwKoBỉ cánhZKi gwKoBì, gậnhZKt đầus4zV đồejHzng ý.

Hứa TiwKoBên cùngejHz Bạchs4zV Tốs4zV TriMxvonh đwKoBi trướcejHz, Tiểs4zVu Ths4zVanh cùMxvong TiểuMxvo chMxvoính tháis4zV chejHzờ dànwKoB ejHzxếp xos4zVng đâuejHz đấywKoB sejHzẽ đems4zV nhZKthỏ cs4zVùng s4zVcây LinwKoBh ejHzÂm maejHzng vềejHz sau.

Đứng ởMxvo nhZKcửa, HứaMxvo TiêejHzn wKoBgõ thậts4zV lânhZKu, mớnhZKi nwKoBghe đượcwKoB tiếs4zVng bướcnhZK chs4zVân vannhZKg lejHzên bêns4zV trong.

“Tới liềns4zV, tejHzới s4zVliền, Mxvogõ cáis4zV gìnhZK mnhZKà gwKoBõ aMxvo, cửejHza cũngnhZK sắpejHz ejHzbị gejHzõ thủngnhZK rồiejHz.” BwKoBên ejHztrong lMxvoà giọnhZKng ejHznói quejHzen thuộcMxvo cs4zVủa wKoBHứa KiMxvoều Dung.

Vừa mởMxvo cửs4zVa rMxvoa, thấejHzy Hứs4zVa s4zVTiên, HứnhZKa KnhZKiều Ds4zVung mừnejHzg tMxvoới nướcnhZK mMxvoắt lejHziền tíwKoB táwKoBch chảyMxvo xuống.

“Hán VănnhZK, nhZKHán VănwKoB, ts4zVhật swKoBự wKoBlà muộiejHz saoejHz.” Hứas4zV Kiềus4zV MxvoDung ejHzkéo ts4zVay s4zVHứa Tiês4zVn khôngejHz Mxvobuông, sợs4zV làs4zV mìnMxvoh đanwKoBg nằmejHz mơ.

“Là mnhZKuội, Mxvotỷ ts4zVỷ.” HứanhZK TiênMxvo cũngnhZK nắmMxvo ejHztay HứaMxvo Kiềus4zV DwKoBung, cas4zVo hứejHzng Mxvokhông s4zVthôi. ChợnhZKt wKoBthấy bụnhZKng HứaejHz KiềuejHz DejHzung kinhZKa khs4zVẽ nhôejHz s4zVra, kejHzinh ngạMxvoc hỏs4zVi, “TỷnhZK wKoBtỷ, twKoBỷ, nhZKtỷ mejHzang thai?”

Trên mặtMxvo HứanhZK KiềnhZKu DunnhZKg hiệnejHz lwKoBên ejHznụ cườejHzi hạnhs4zV phúMxvoc, lôiMxvo kéMxvoo HứawKoB Tiêns4zV: “nhZKMau, ms4zVau vnhZKào rs4zVồi hãMxvoy nóejHzi.” BỗngejHz s4zVnhiên lạiejHz cwKoBảm thấwKoBy cóejHz điểmejHz gwKoBì lnhZKà lạ,ejHz lúMxvoc ns4zVày mejHzới nhìnMxvo vềMxvo phejHzía nhữngejHz ngwKoBười ejHzbên cạejHznh HejHzứa MxvoTiên, ejHzchợt nói,nhZK “AiejHz nhaejHz, đệMxvo muộs4zVi, tejHza lạiejHz khôejHzng cónhZK chúnhZK Mxvoý tớiejHz muộiMxvo, thậtwKoB s4zVlà, Mxvomau, đMxvoều mMxvoau đs4zVi vMxvoào đis4zV đã.”

Ba ngườwKoBi vMxvoào pnhZKhòng, HứMxvoa KiềejHzu nhZKDung wKoBbận rộMxvon đwKoBi phwKoBa trànhZK, HứanhZK TinhZKên vwKoBội vàMxvong kés4zVo nàngMxvo Mxvolại: “TỷwKoB, s4zVtỷ nhZKđang mMxvoang wKoBthai, đejHzừng vộMxvoi, Mxvomuội ps4zVha s4zVlà được.”

Hứa KejHziều DuwKoBng ngồnhZKi xuốngnhZK, swKoBờ ss4zVờ bụejHzng củaejHz mình,Mxvo troMxvong mắts4zV trMxvoàn wKoBđầy ejHzyêu thương.

Hứa TiejHzên cùwKoBng HứaMxvo KiejHzều DMxvoung đạiwKoB kháinhZK nónhZKi tìnhnhZK trạngwKoB gầwKoBn đâynhZK củaejHz mìwKoBnh, wKoBHứa KiwKoBều s4zVDung nMxvoghe Hứas4zV TiênhZKn nóiejHz đượcwKoB điềuejHz wKoBvề, khôns4zVg cầnhZKn phảnhZKi tnhZKha hươns4zVg wKoBchịu tộiejHz nữwKoBa, ls4zViền vuMxvoi mừnejHzg muejHzốn nhZKđi ds4zVâng hươngnhZK cejHzho s4zVQuan Âms4zV ĐnhZKại s4zVsĩ, nMxvoói rằns4zVg đềuMxvo nhờs4zV QuawKoBn ejHzÂm ĐejHzại nhZKsĩ phnhZKù ejHzhộ mớejHzi wKoBđược ns4zVhư vậywKoB. BwKoBạch TốejHz TrinMxvoh nejHzghe đMxvoược lMxvoời này,ejHz áns4zVh mắtwKoB twKoBản rnhZKa ejHzkhí lạnh.nhZK nhZKBên twKoBrên ejHzQuan ÂejHzm nhZKĐại sĩejHz hắts4zV hơnhZKi mộtejHz cáiejHz, sejHzờ wKoBsờ Mxvocái mũiejHz củs4zVa mìnhwKoB. Đs4zVồng tnhZKử bs4zVên cạnhejHz cejHzũng cảmnhZK thwKoBấy kejHzỳ Mxvoquái. wKoBThần tiêMxvon cs4zVòn nhZKcó thwKoBể Mxvocảm cejHzúm sao?

Hứa s4zVTiên nhìejHzn chunejHzg quanhnhZK, wKoBphát hiejHzện đồs4zV ejHzdùng Mxvotrong wKoBnhà ejHzđã đổiejHz mới.Mxvo s4zVMà kwKoBhuôn mnhZKặt HứMxvoa KiềuejHz DuwKoBng tỏawKoB sáMxvong rạs4zVng ngờinhZK cũs4zVng chejHzứng miwKoBnh ejHzLý wKoBCông PhủnhZK chăMxvom Mxvosóc nejHzàng Mxvovô cùngwKoB tốt.

Hứa KiềuejHz DnhZKung cốs4zV ejHzchấp ejHzdù thejHzế Mxvonào cMxvoũng muốnnhZK HứanhZK TiêwKoBn ởwKoB chuwKoBng cwKoBùng bọnMxvo họwKoB, Hứas4zV TiênnhZK từMxvo chốis4zV khônhZKng đượwKoBc đàwKoBnh phảiMxvo s4zVđáp ứns4zVg. Buổs4zVi tốnhZKi Lýs4zV ejHzCông ejHzPhủ twKoBrở vềnhZK, nhZKngười ms4zVột s4zVnhà ejHztụ lạiwKoB vwKoBới nhaejHzu. LnhZKý CnhZKông wKoBPhủ hỏs4zVi HứawKoB TiwKoBên wKoBcó twKoBính ejHztoán gìejHz khMxvoông, HwKoBứa TiêMxvon cs4zVòn chưaMxvo tejHzrả lejHzời, BạchejHz TnhZKố Ts4zVrinh đãwKoB mởnhZK miệs4zVng, nóiejHz chus4zVẩn mởs4zV tiệmnhZK thuejHzốc. LwKoBý CônhZKng PhủwKoB đồngMxvo wKoBý lwKoBia lịa.

Buổi tối,s4zV Hứas4zV TinhZKên Mxvohỏi BMxvoạch TốwKoB TrinejHzh chuywKoBện nàyMxvo, BnhZKạch TốwKoB TrwKoBinh thejHzản nhiêwKoBn nhZKnói: “Tiệs4zVm nhZKthuốc tếejHz thMxvoế cứs4zVu Mxvonhân, lạiMxvo tínhZKch gópnhZK từMxvong chMxvoút cônMxvog đức,Mxvo cejHzó lợiwKoB cnhZKho việwKoBc tejHzu hnhZKành củs4zVa nàng.”

Hứa wKoBTiên lúcwKoB nàejHzy ejHzmới chợtnhZK hiểnhZKu, dnhZKĩ nhinhZKên kMxvohông cóMxvo ýejHz kinhZKến nữa.

Qua Mxvohai ngàynhZK sejHzau, TejHziểu MxvoThanh s4zVcùng TiểnhZKu chejHzính tháMxvoi cũngMxvo tejHzới. CòejHzn manhZKng thnhZKeo câyMxvo rụngs4zV tejHziền cejHzùng ejHzthỏ củaMxvo HứaMxvo nhZKTiên tejHzrở về,s4zV HứwKoBa wKoBTiên wKoBvây qwKoBuanh câys4zV wKoBrụng s4zVtiền vunhZKi mừMxvong tớinhZK mứejHzc ánnhZKh mắtwKoB đềus4zV ejHzhíp thànhwKoB mMxvoột đườejHzng thẳngwKoB rồi.

Cứ nwKoBhư vậyejHz, HứwKoBa TnhZKiên mởwKoB mwKoBột s4zVgian twKoBiệm s4zVthuốc. HwKoBứa KiềunhZK DwKoBung wKoBđặt tênejHz ejHzlà ejHzBảo s4zVAn đường,s4zV làMxvom ejHzcho mặtnhZK s4zVHứa nhZKTiên sMxvoung hwKoBuyết. BảoMxvo nhZKAn đường,Mxvo nghĩwKoB cảs4zV nwKoBửa ngwKoBày trờnhZKi kếMxvot quejHzả vẫnhZKn lấywKoB s4zVcái wKoBtên này.

Những nhZKngày tis4zVếp tejHzheo nhZKtrôi qMxvoua Mxvonhàn ejHznhã màejHz nhZKthư tháiejHz. CnhZKác s4zVca bệns4zVh phwKoBổ biếnejHz twKoBhì dwKoBo HứaMxvo Ts4zViên wKoBra taejHzy xửs4zV lý,ejHz cs4zVòn cácMxvo tạMxvop cwKoBhứng nawKoBn ejHzy khMxvoông xửs4zV lýwKoB được,ejHz thìs4zV BạMxvoch TốnhZK TriejHznh ejHzsẽ nhZKra ts4zVay. Dầs4zVn wKoBdà, das4zVnh tiếs4zVng cs4zVủa nhZKBảo AMxvon đườngejHz liềwKoBn ls4zVan xaMxvo. ejHzĐặc biệMxvot làwKoB chuynhZKện BảMxvoo ejHzAn đườngs4zV cnhZKó mộts4zV ls4zVoại tMxvohuốc bíMxvo chếejHz, cóMxvo tejHzhể ejHzgiúp wKoBthuận sins4zVh. GnhZKiá tMxvoiền ejHztuy hơMxvoi cMxvoao, nMxvohưng ejHzmọi Mxvongười vẫMxvon đMxvoều chấMxvop ns4zVhận. BởinhZK vwKoBì Mxvosinh cejHzon chwKoBính lwKoBà Mxvođi dạoejHz Qs4zVuỷ MônhZKn quwKoBan, tốs4zVn chúwKoBt nhZKtiền cónhZK ejHzthể bảoejHz s4zVvệ mẫuejHz tMxvoử bMxvoình anejHz, tnhZKhấy ejHzthế nwKoBào cũngwKoB lnhZKà chuyệnMxvo s4zVvô cs4zVùng ejHzcó lờMxvoi. ejHzBởi vìwKoB tiệmnhZK thuốc,nhZK HejHzứa TiênejHz nếus4zV nhZKnhư ths4zVân làs4zV nwKoBữ ejHztử rejHza ms4zVặt wKoBcũng khôngMxvo s4zVổn, chMxvoo s4zVnên nàejHzng cnhZKũng nhZKchưa nhZKlập tứwKoBc ejHzkhôi phụcejHz s4zVthân phậns4zV cnhZKủa mìnhejHz. wKoBTạm thờnhZKi cứwKoB ns4zVhư vậs4zVy tiwKoBếp tục.

“Oa ejHznha nhanhZK, TiểuejHz s4zVBạch, rấts4zV nhis4zVều bạcnhZK đó.”Mxvo HứaejHz Tis4zVên nMxvohìn s4zVđống bạcejHz trắnnhZKg lMxvoóa wKoBtrên bànMxvo, khóeejHz miMxvoệng thnhZKiếu chúts4zV nejHzữa cMxvohảy nướcs4zV miếnMxvog. Nàns4zVg đs4zVang tínMxvoh lấejHzy ts4zVhêm chejHzút bạcMxvo đưejHza cs4zVho Hứas4zV ejHzKiều DunnhZKg, Mxvođể HwKoBứa Kiềus4zV DunwKoBg munhZKa thêejHzm vMxvoài wKoBthứ. ejHzChi wKoBtiêu ngàejHzy tnhZKhường cs4zVũng ejHztốn ks4zVhông ít.

“Như ngươnhZKi vậy,Mxvo s4zVcòn muốns4zV ts4zVu tnhZKiên?” TiejHzểu TejHzhanh ejHzở nhZKbên wKoBcạnh khinnhZKh bỉ.

“Cũng khôngMxvo Mxvothể nóejHzi nhZKnhư vậyMxvo s4zVa, nhZKcó tiềnwKoB Mxvocó thểejHz snhZKui wKoBma khiếnMxvo wKoBquỷ màs4zV wKoBkhông Mxvophải saowKoB? ThầMxvon nhZKtiên cnhZKhẳng lnhZKẽ khônMxvog cầns4zV s4zVhương khwKoBói ejHzcung phs4zVụng chắejHzc? QuỷnhZK swKoBai ejHzkhông cầnMxvo tnhZKiền nhZKâm phủnhZK à?”s4zV HứnhZKa ejHzTiên nhZKthuận miejHzệng phảnejHz bác.

Tiểu ThannhZKh cejHzứng họng,s4zV hắnMxvo khôs4zVng thejHzể khôngwKoB thừaMxvo nhậnejHz lờejHzi ns4zVày HứawKoB Tis4zVên nóiwKoB đúnwKoBg rồi...

Hứa ejHzTiên ejHznhìn sắcs4zV mặwKoBt TiểuMxvo ThaejHznh, hiejHzếu kMxvoỳ nónhZKi: “Chẳngs4zV lẽMxvo twKoBa nóinhZK đúngwKoB rnhZKồi?” ThnhZKật rejHza thìwKoB HnhZKứa TnhZKiên cs4zVhỉ làwKoB nMxvoói mòs4zV tejHzhôi, bởiMxvo vìs4zV sựejHz kejHziện PnhZKháp HảiwKoB kiejHza ejHzcho ejHznên nànejHzg mớis4zV nwKoBói rwKoBa mộtejHz phs4zVen wKoBvừa rồi.

Bạch s4zVTố Trs4zVinh lwKoBúc nejHzày Mxvomở ms4zViệng: “Phải”

Tiểu BạcejHzh mwKoBở miệng,Mxvo s4zVvậy cònejHz cwKoBó Mxvothể s4zVgiả sao?

Oanh nhZK—— HứMxvoa MxvoTiên ejHzchợt cảmejHz s4zVthấy thiênhZKn lônhZKi (sấms4zV sét)wKoB cuồns4zV cuộs4zVn, khs4zVông ngejHzhĩ wKoBtới mìMxvonh lạiMxvo Mxvonói nhZKtrúng rồi.

Cho nês4zVn, ngàwKoBy thứnhZK nhZKhai, HứawKoB TejHziên mnhZKua rấMxvot ns4zVhiều s4zVtrái cMxvoây tươs4zVi, ejHznhang đènnhZK thượns4zVg hạnMxvog, vềnhZK đếnejHz nhs4zVà, chạynhZK thẳnMxvog tớinhZK trưMxvoớc bwKoBức nhZKhọa QuejHzan ÂMxvom ĐejHzại sĩnhZK. XếpMxvo tnhZKoàn bs4zVộ trnhZKái cMxvoây nhZKra, ss4zVau đMxvoó s4zVđốt nnhZKhang đènnhZK, rồiMxvo hànMxvoh lMxvoễ. TrowKoBng miejHzệng lẩmejHz bẩm:nhZK “QunhZKan Ths4zVế ÂwKoBm BwKoBồ TáwKoBt, saejHzu nàMxvoy tnhZKa mejHzỗi ngMxvoày đềuwKoB Mxvomua cejHzho ngàejHzi tráiejHz câejHzy tươinhZK ngMxvoon, nhanwKoBg đènnhZK thượwKoBng hạng.Mxvo ChwKoBo nênhZKn, s4zVvề wKoBsau xejHzin chiếuMxvo cốejHz nhiềs4zVu hơnnhZK nha.”

Hứa KwKoBiều DuwKoBng vừaejHz lwKoBúc đis4zV vàwKoBo, nhZKnghe đượejHzc lờejHzi cầs4zVu nMxvoguyện Mxvocò Mxvokè mặcs4zV ejHzcả nhZKcủa HwKoBứa MxvoTiên, ejHzvừa sợMxvo vừnhZKa giận,ejHz đưaMxvo nhZKtay gejHzõ s4zVmột cáejHzi lêns4zV đầuejHz HứawKoB wKoBTiên: “MuộinhZK đứMxvoa nhwKoBỏ đánnhZKg chếMxvot nàynhZK, nónhZKi cwKoBái gMxvoì wKoBthế hả.wKoB s4zVQuan Âs4zVm BnhZKồ TáwKoBt ejHzhá ejHzlại đểejHz Mxvoyên chwKoBo nhZKmuội ejHzkhinh nhờejHzn nhZKnhư vậy?”

Hứa TiênhZKn ômejHz Mxvođầu, khwKoBông s4zVphục nói:ejHz “Nóis4zV wKoBsuông tejHzhì ejHzcó ícs4zVh wKoBgì nhZKchứ, cwKoBhúng tejHza cầnejHz phảis4zV s4zVnói ejHzthực tếMxvo, thựejHzc tếMxvo a.”

“Muội đứwKoBa nhỏs4zV đs4zVáng chếs4zVt nàys4zV, lạwKoBi cs4zVòn cốMxvo cãi...”

Trên.

“Không tejHzệ, rấtMxvo cs4zVó chíejHz hướngejHz.” TrêMxvon khuônnhZK ejHzmặt s4zVtuấn mejHzỹ củas4zV nhZKKim Thiềns4zV MxvoTử hiệnwKoB Mxvolên s4zVnụ cười.

Quan wKoBÂm Đạis4zV nhZKsĩ vs4zVừa lnhZKòng gejHzật đầu:nhZK “KhMxvoông uổngMxvo tMxvoa giwKoBúp nàngwKoB nhiềuwKoB nMxvohư thế.”

“Bất quáwKoB, nóiwKoB đwKoBi cũnwKoBg Mxvophải nónhZKi lạwKoBi, tạiMxvo nhZKsao s4zVchỉ cMxvoung phụngs4zV ngươi,s4zV khônwKoBg cMxvoó phầnnhZK củawKoB nhZKta?” KwKoBim ThiềnejHz TửnhZK tronnhZKg s4zVlòng bMxvoất bình.

“Ai ejHzbảo ngươiejHz khôs4zVng chejHzịu hiểnMxvo linhZKnh.” Qs4zVuan ÂMxvom ĐạiwKoB Mxvosĩ kMxvohinh thườnnhZKg vạejHzch rõ.

Kim ThiejHzền twKoBử ngẩngejHz đwKoBầu đảos4zV cặejHzp mắnhZKt trắwKoBng dãs4zV, sMxvoau đónhZK tronhZKng lMxvoòng nổs4zVi ls4zVên tís4zVnh tos4zVán. XnhZKem s4zVra khnhZKi nàejHzo đóMxvo mìnnhZKh cũnnhZKg ejHzphải hiMxvoển liMxvonh ms4zVột cwKoBhút mớiwKoB được.

Cuộc sốngnhZK ngMxvoày tMxvoừng ngejHzày nhZKtrôi quawKoB, HứaejHz TiênejHz mỗiwKoB ngàwKoBy Mxvoở BảowKoB MxvoAn đườngejHz khámwKoB bejHzệnh, Bạchs4zV TốnhZK MxvoTrinh cùngMxvo TiwKoBểu ThanhZKnh ejHzdạy TiểwKoBu cnhZKhính thnhZKái pnhZKháp thuật,ejHz đwKoBốc Mxvothúc nhZKnó tnhZKu lejHzuyện. BuổnhZKi tốinhZK HMxvoứa TiênMxvo tMxvorở về,s4zV Bạchs4zV TnhZKố wKoBTrinh sMxvoẽ dwKoBạy nànnhZKg mộtMxvo chúwKoBt ps4zVháp s4zVthuật nwKoBền tejHzảng. CònMxvo thuậMxvot nhZKphi s4zVhành ejHzmà ejHzHứa TwKoBiên tâejHzm tnhZKâm niệmnhZK niejHzệm, vẫnwKoB cMxvoòn rấtwKoB xa.

Hôm nays4zV, HwKoBứa Tiêns4zV vừaMxvo vMxvoề tớiwKoB nhMxvoà, wKoBHứa KiềuwKoB MxvoDung liềnMxvo lnhZKôi kéejHzo Mxvotay nànwKoBg, vẻnhZK mặMxvot ejHzngưng s4zVtrọng nóejHzi: “HánejHz ejHzVăn, troMxvong tnhZKhời giaejHzn nàwKoBy muộs4zVi đMxvoừng đnhZKi s4zVra ngoàiMxvo ejHzvào nhZKbuổi tối.”

“Tại saMxvoo vejHzậy?” HứaMxvo wKoBTiên nghwKoBi hoặcMxvo hỏi.

“Đã wKoBxảy rwKoBa chunhZKyện rồiwKoB. Ts4zVỷ phwKoBu củas4zV muộis4zV nwKoBói gnhZKần đâyejHz cóejHz vàs4zVi nhZKnữ tửMxvo bs4zVị mấtMxvo tínhZKch, lMxvoại khôngwKoB cs4zVo bwKoBất kìMxvo đầuMxvo mốis4zV nàowKoB” HejHzứa Ks4zViều DejHzung kMxvohuôn mặtwKoB đầyejHz nhZKu sầu.

“Muội khôngMxvo cwKoBó nghnhZKe tỷMxvo phejHzu ejHznói chuyMxvoện nMxvoày mà.”wKoB HứMxvoa Tis4zVên nhìs4zVn ejHzbộ dạns4zVg rầunhZK s4zVrĩ củwKoBa HứanhZK KiềunhZK Dus4zVng, cànwKoBg nnhZKghi hoặc.

“Tỷ phs4zVu muwKoBội sợs4zV chúnMxvog tejHza ls4zVo lắng,ejHz nêns4zV khôngMxvo nóinhZK. HômnhZK quwKoBa bịMxvo đánnhZKh đượcMxvo nâwKoBng trởs4zV vejHzề tỷMxvo mớwKoBi biếejHzt chuyejHzện đó.”ejHz Hứs4zVa KiềnhZKu DnhZKung vừas4zV nhZKnói wKoBnước mắts4zV liềnhZKn chảejHzy xs4zVuống, laMxvou điejHz rồiejHz nói,nhZK “s4zVTỷ phwKoBu muộinhZK nói,Mxvo nửaejHz wKoBtháng gầnMxvo đejHzây s4zVliên tụcwKoB mấs4zVt tícejHzh khôngwKoB ítwKoB s4zVnữ nhZKtử, trs4zVa thếwKoB ns4zVào cũngs4zV ts4zVra khônejHzg đượcMxvo tunMxvog wKoBtích. BaejHzn đầunhZK ejHzcho làMxvo bMxvoọn lừaejHz đảs4zVo (ejHz*) làwKoBm, nnhZKhưng cas4zVnh cnhZKhặt cMxvoửa thMxvoành, ejHzcũng khôngs4zV ejHzthấy Mxvocó Mxvoai nhZKkhả Mxvonghi rwKoBa vào.Mxvo ejHzNếu khônejHzg đượcejHz nhZKphá án,ejHz tnhZKỷ pejHzhu muộiejHz swKoBợ làejHz sẽs4zV bịs4zV cs4zVách Mxvochức mất.”

(*) NguyMxvoên wKoBvăn ls4zVà ejHzquải tnhZKử: nghĩMxvoa làMxvo bọejHzn lừaMxvo đảo,Mxvo bắts4zV cóejHzc, mẹnhZK mìMxvon. ejHzTa đs4zVịnh đểnhZK mẹMxvo wKoBmìn mejHzà thấynhZK nówKoB hiệnhZKn đMxvoại qMxvouá Mxvonên wKoBlại thôi.

Hứa Tis4zVên Mxvosửng nhZKsốt, chuMxvoyện s4zVnày nwKoBghe tựawKoB hwKoBồ rnhZKất khôngMxvo tầmejHz thường.

“Tóm lMxvoại, buổejHzi ts4zVối muộnhZKi đừngnhZK wKoBra ngnhZKoài.” wKoBHứa KiMxvoều Dus4zVng lạiwKoB tiếMxvop ts4zVục dnhZKặn dò.

“Muội biếtnhZK rồi.”Mxvo HứejHza Tiês4zVn gnhZKật đs4zVầu, “TỷejHz ps4zVhu đãwKoB tìMxvom đạinhZK wKoBphu xewKoBm quMxvoa chưa?”

“Rồi, cũMxvong đejHzã bMxvoôi thuốs4zVc rồi.”nhZK Tâms4zV tìns4zVh HứanhZK KiejHzều MxvoDung wKoBvẫn khs4zVông tốtejHz lắm.

“Không cwKoBó cejHzhuyện gìwKoB đâunhZK, Mxvotỷ pwKoBhu Mxvotrẻ ts4zVuổi, s4zVrất mas4zVu nhZKsẽ knhZKhôi phụnhZKc thôi.s4zV Ts4zVỷ đas4zVng maejHzng hejHzài ts4zVử, đừngnhZK ejHzthương Mxvotâm, đốinhZK wKoBvới s4zVhài tửnhZK twKoBrong bụngwKoB wKoBkhông tốtejHz đâu.Mxvo” HMxvoứa TiêwKoBn khuyês4zVn giảiwKoB, nhwKoBưng ejHztrong lònwKoBg thầms4zV sMxvouy tưs4zV chuMxvoyện nàyMxvo. Nghĩs4zV látejHz nnhZKữa đejHzi tìnhZKm TnhZKiểu BwKoBạch thươngwKoB lượMxvong nhZKmột chús4zVt Mxvomới được.

“Ừ, tỷwKoB biếtnhZK rồi.wKoB TejHzỷ đMxvoi wKoBphòng bếwKoBp Mxvoxem nhZKmột cnhZKhút TnhZKiểu ThanejHzh lMxvoàm cơmMxvo xons4zVg cs4zVhưa.” HứMxvoa KnhZKiều DuwKoBng gậtMxvo đầu,Mxvo lanhZKu khôs4zV nướs4zVc mắwKoBt, mejHziễn Mxvocưỡng nhZKlộ s4zVra nMxvoụ cười,ejHz nhZKđi xuốnnhZKg bếp.

Buổi tối,nhZK HứawKoB Tis4zVên đemnhZK cwKoBhuyện wKoBnày nóejHzi cwKoBho ejHzBạch TốnhZK Trinh.

Bạch TốMxvo MxvoTrinh trs4zVầm tejHzư rMxvoồi nói:s4zV “Hẳns4zV làs4zV yêejHzu s4zVquái làm.”

“Ta cnhZKũng vậwKoBy cảms4zV thấMxvoy lejHzà yMxvoêu quái.”ejHz HMxvoứa Tis4zVên gậtwKoB ejHzđầu, “TỷejHz ejHzphu bs4zVây giờwKoB cònMxvo nhZKđang nằms4zV ejHzở wKoBtrên ejHzgiường đây,wKoB haMxvoy làejHz chúngejHz s4zVta giúps4zV tnhZKỷ s4zVphu dnhZKiệt trMxvoừ tejHzên yejHzêu quwKoBái nàyejHz đs4zVi. ĐâynhZK cũns4zVg wKoBlà cMxvoông ejHzđức đó?”

“Được” MxvoBạch TejHzố TwKoBrinh nejHzhàn s4zVnhạt gậejHzt đầu.

“Hắc hắs4zVc, cós4zV thểwKoB thMxvoử mộtejHz chejHzút pwKoBháp twKoBhuật huynnhZKh ds4zVạy wKoBta rồejHzi.” HwKoBứa ejHzTiên hưejHzng phấns4zV rwKoBeo lên.

Bạch TốMxvo TrMxvoinh nnhZKhìn bộwKoB dạngs4zV hưs4zVng phấnhZKn cs4zVủa HejHzứa TiêejHzn, s4zVtrong Mxvomắt nejHzổi lênhZKn vMxvoẻ sủngMxvo nịejHzch, nwKoBhẹ nhànwKoBg nóejHzi: “Ừ.”Mxvo BấnhZKt kwKoBể wKoBphát swKoBinh nhZKcái gìnhZK, hắMxvon cũngnhZK nhZKsẽ đứMxvong ởwKoB bêwKoBn cạnejHzh nàMxvong, bảoMxvo ejHzvệ nejHzàng, sejHzẽ kejHzhông nhZKđể chwKoBo nànejHzg bịwKoB mộts4zV Mxvotia tejHzhương tổns4zV nào.