Báo ân cái đầu ngươi ý! - Chương 30

Chương S4n96k30: YS4n96kêu quái?

Đêm khuyZgZGqBa yênS4n96k tZgZGqBĩnh, BạchS4n96k TốZgZGqB T6hrinh lẳngS4n96k lZgZGqBặng hộ6h pháp6h chS4n96ko S4n96kHứa TiêS4n96kn, n6hhìn kS4n96khuôn mặgmqn8Yt đỏgmqn8Y hồngZgZGqB kh6há gmqn8Ythường cZgZGqBủa ngmqn8Ygười ZgZGqBtrên giườ6hng kS4n96kia, đáygmqn8Y 6hmắt hắnS4n96k hiệ6hn l6hên ý6h S4n96kcười 6hôn nhuS4n96k. Cú6hi đầu6h n6hhìn tagmqn8Yy mìZgZGqBnh, S4n96krồi 6hvươn rgmqn8Ya nắmZgZGqB thậZgZGqBt chgmqn8Yặt. 6hCả đờigmqn8Y n6hày, gmqn8Ycó lẽ6h cũngZgZGqB sẽgmqn8Y kS4n96không buS4n96kông tay.

 

Mãi ZgZGqBcho đếgmqn8Yn kZgZGqBhi gmqn8Yhừng sáng6h, Hứgmqn8Ya TiênS4n96k mới6h mơgmqn8Y mơ6h mZgZGqBàng màngmqn8Yg tỉnhZgZGqB lạgmqn8Yi. VừaS4n96k mởgmqn8Y mZgZGqBắt lS4n96kiền thấZgZGqBy BạchZgZGqB gmqn8YTố Tgmqn8Yrinh đangmqn8Yg đợiS4n96k 6hbên người.

“Tiểu Bạch.ZgZGqB” Hgmqn8Yứa Tigmqn8Yên mỉ6hm cZgZGqBười, cảm6h gi6hác vS4n96kừa tỉ6hnh gmqn8Ydậy ZgZGqBliền tZgZGqBhấy Tigmqn8Yểu BạZgZGqBch thậtS4n96k tốt.

“Cảm ZgZGqBthấy ZgZGqBthế nàoS4n96k?” Bạ6hch TốZgZGqB TrZgZGqBinh đỡgmqn8Y S4n96kHứa TiêS4n96kn ng6hồi dậyS4n96k hỏi.

“Ừm...” gmqn8YHứa TiênZgZGqB cZgZGqBảm nhận6h thân6h tgmqn8Yhể S4n96kcủa mìnhS4n96k, sZgZGqBo gmqn8Ysánh, cZgZGqBó 6hchút 6hkinh ngạS4n96kc mởZgZGqB m6hiệng, “Cảmgmqn8Y gi6hác tgmqn8Yhân thểZgZGqB gmqn8Ythật giZgZGqBống nhgmqn8Yư sZgZGqBo vớ6hi trướgmqn8Yc S4n96kkia ZgZGqBnhẹ hơS4n96kn rấtS4n96k nhiều,gmqn8Y cZgZGqBó 6hthể ZgZGqBnghe đ6hược âmZgZGqB thangmqn8Yh rấS4n96kt ZgZGqBxa 6hbên S4n96kngoài, ZgZGqBcòn nhgmqn8Yạy bégmqn8Yn hơS4n96kn trướS4n96kc kigmqn8Ya nữa.”

“Ừ, thế6h gmqn8Ythì tốgmqn8Yt.” gmqn8YBạch T6hố T6hrinh nhàS4n96kn nS4n96khạt gậZgZGqBt đầS4n96ku, “KếS4n96k tiếZgZGqBp tgmqn8Ya ZgZGqBsẽ từ6h tS4n96kừ dạyZgZGqB nàngmqn8Yg một6h gmqn8Ychút pháZgZGqBp thuật.”

“Sau ZgZGqBnày ZgZGqBta S4n96kcũng cóZgZGqB tS4n96khể 6hbay sao?”6h gmqn8YHứa T6hiên haS4n96ki mắS4n96kt gmqn8Ysáng ngời6h, hưng6h S4n96kphấn hỏi.

“Dĩ nZgZGqBhiên ZgZGqBcó thể.”gmqn8Y S4n96kBạch TốZgZGqB T6hrinh gmqn8Ygật đầu.gmqn8Y Ngmqn8Yhìn bộgmqn8Y dạngZgZGqB kíc6hh độnZgZGqBg củaZgZGqB 6hHứa ZgZGqBTiên, tgmqn8Yrong lònggmqn8Y kgmqn8Yhông khỏi6h b6huồn cười.

Hứa TiêZgZGqBn S4n96kkích độngZgZGqB xonS4n96kg, lZgZGqBúc gmqn8Ynày mS4n96kới nhgmqn8Yớ tớiS4n96k 6htình cgmqn8Yảnh gmqn8Ybây ggmqn8Yiờ. 6hLương ZgZGqBvương phủ6h ki6ha chS4n96kắc gmqn8Ylà kS4n96không tZgZGqBhể trởS4n96k lạiZgZGqB rồi,S4n96k 6hnhư vậygmqn8Y S4n96ktrở vgmqn8Yề trấnZgZGqB gmqn8YGiang đi.

“Ta nhớ6h tiểu6h ThanZgZGqBh, cgmqn8Yon cS4n96kua nhỏ6h cùngZgZGqB mấ6hy ngườigmqn8Y n6hhà gmqn8Ytỷ tỷgmqn8Y quá.”ZgZGqB H6hứa TiêZgZGqBn tựaS4n96k v6hào trgmqn8Yong 6hngực S4n96kBạch Tố6h TS4n96krinh n6hhẹ nhgmqn8Yàng nói.

“Ừ, 6hvậy thìgmqn8Y 6hđi 6hTrấn ZgZGqBGiang.” Bạch6h TốS4n96k Tr6hinh đồ6hng ý.

“Vậy S4n96kLương vươnggmqn8Y ZgZGqBphủ bênZgZGqB gmqn8Ykia...” ZgZGqBHứa gmqn8YTiên t6hới tZgZGqBới cáZgZGqBi v6hăn thgmqn8Yư điềZgZGqBu phá6hi kia.

“Cái gmqn8Ynày khônggmqn8Y cầnS4n96k S4n96klo lZgZGqBắng, ZgZGqBta đZgZGqBi mộtS4n96k chugmqn8Yyến lS4n96kà đượcZgZGqB.” BạchS4n96k S4n96kTố TriS4n96knh đãZgZGqB sớmgmqn8Y cS4n96kó t6hính tS4n96koán, đeZgZGqBm văn6h thZgZGqBư ZgZGqBđiều S4n96kphải sửS4n96ka l6hại ZgZGqBlà xoZgZGqBng. Chuyệngmqn8Y củaS4n96k thS4n96kế tục6h 6hkhông thểZgZGqB nhúZgZGqBng taS4n96ky qZgZGqBuá ZgZGqBnhiều, nếugmqn8Y khôngZgZGqB sẽZgZGqB gmqn8Ycó ảnS4n96kh hưởng.

“Ừ.” HZgZGqBứa TiêZgZGqBn gmqn8Ycao hứng6h gmqn8Ygật đầu,6h cZgZGqBó Tgmqn8Yiểu S4n96kBạch ởgmqn8Y đây,ZgZGqB h6hình nhưgmqn8Y 6htất cS4n96kả đềuS4n96k ZgZGqBkhông phảigmqn8Y l6hà vấnZgZGqB đềS4n96k kZgZGqBhó khănS4n96k nữa.

“Đi Cgmqn8Yô gmqn8YTô t6hrước.” BạcZgZGqBh TốZgZGqB Tri6hnh 6hôm chầ6hm lấS4n96ky ZgZGqBHứa TiênS4n96k, tS4n96krực gmqn8Ytiếp ZgZGqBbay lgmqn8Yên trời.

Đi tới6h 6hcăn ZgZGqBnhà ởS4n96k Cô6h Tô,S4n96k Tiểugmqn8Y ThZgZGqBanh cùnggmqn8Y gmqn8YTiểu ch6hính thS4n96kái chấS4n96kn động,S4n96k chạyZgZGqB r6ha ngmqn8Yghênh đóngmqn8Y bọS4n96kn họ.ZgZGqB Tiể6hu chínhZgZGqB tháiZgZGqB vừa6h n6hhìn thấy6h HứaS4n96k Tiêgmqn8Yn, lZgZGqBiền kíchgmqn8Y động6h muốn6h 6hnhào S4n96kvào tr6hong gmqn8Yngực nàn6hg. S4n96kMà Hgmqn8Yứa TiS4n96kên cũngZgZGqB cườZgZGqBi gmqn8Ychuẩn bịZgZGqB ôS4n96km ngmqn8Yó. AZgZGqBi dèS4n96k 6hTiểu chS4n96kính tháiZgZGqB nhàZgZGqBo t6hới trướcZgZGqB mặt,ZgZGqB 6hchỉ cònS4n96k cgmqn8Yách mấy6h tgmqn8Yấc, thS4n96kì gmqn8Ylàm gmqn8Ysao cũnggmqn8Y khôngZgZGqB bổ6h nhàS4n96ko đ6hược tớgmqn8Yi ngZgZGqBực HứaZgZGqB TS4n96kiên S4n96knữa. TiểS4n96ku ch6hính thágmqn8Yi ủy6h khS4n96kuất ngẩngZgZGqB đầu,6h liềS4n96kn thấgmqn8Yy B6hạch S4n96kTố TrinZgZGqBh S4n96kmặt lạnh,ZgZGqB gmqn8Yđang túm6h cổZgZGqB áZgZGqBo ngmqn8Yó l6hên, khônggmqn8Y S4n96kcho nóS4n96k tiZgZGqBến thêmS4n96k 6hnửa bước.

“Sư phụgmqn8Y...” TiZgZGqBểu chíZgZGqBnh thái6h mS4n96kở tgmqn8Yo gmqn8Yđôi mắS4n96kt đS4n96ken lóZgZGqBng lánS4n96kh S4n96krưng rZgZGqBưng, đầygmqn8Y gmqn8Yủy khuấtZgZGqB nhZgZGqBìn  Bạch6h TốS4n96k Tri6hnh, khgmqn8Yáng nghịZgZGqB hZgZGqBành 6hđộng ZgZGqBcủa hắn.

“Tiểu 6hhài tử gmqn8Y gmqn8Ymà huZgZGqBynh S4n96kcũng ggmqn8Yhen à.”S4n96k H6hứa Ti6hên đẩgmqn8Yy ta6hy B6hạch TS4n96kố TZgZGqBrinh rZgZGqBa, mộtZgZGqB 6htay ôS4n96km gmqn8Ylấy Tiểugmqn8Y chíngmqn8Yh t6hhái đanS4n96kg lgmqn8Yã chgmqn8Yã cZgZGqBhực khócZgZGqB vZgZGqBào S4n96ktrong ngực.ZgZGqB S4n96kTiểu chínhgmqn8Y thZgZGqBái nhS4n96keo mắtS4n96k lại,ZgZGqB cũn6hg ZgZGqBthật chặ6ht ômgmqn8Y cổ6h Hứ6ha Tiên.

“Tu luyS4n96kện tZgZGqBhế ngmqn8Yào rồi?”ZgZGqB GiọnS4n96kg BạcZgZGqBh ZgZGqBTố Trin6hh giờS4n96k S4n96kphút nàZgZGqBy gmqn8Yâm S4n96klãnh 6hvô cùng.

“Dạ...” TiểZgZGqBu chíngmqn8Yh 6hthái cZgZGqBó chútZgZGqB bốiS4n96k rZgZGqBối, cắnZgZGqB cắ6hn đZgZGqBầu ngZgZGqBón tay6h, mới6h yếu6h ớt6h nóiZgZGqB, “CS4n96kon rS4n96kất cố6h gắng.”

“Vậy S4n96kthì tốt6h.” BS4n96kạch gmqn8YTố TrinS4n96kh gmqn8Yxem xétZgZGqB 6htu gmqn8Yvi TiểuZgZGqB chínhZgZGqB tS4n96khái, thấ6hy 6hso v6hới trướcZgZGqB gmqn8Ykia S4n96ktinh tiếngmqn8Y hơS4n96kn một6h chútS4n96k rZgZGqBồi, lS4n96kúc nàgmqn8Yy mớiZgZGqB bZgZGqBỏ 6hqua ZgZGqBcho nó.

“Hứa TiênZgZGqB, nS4n96kgươi cóS4n96k li6hnh ZgZGqBcăn rồi?”6h TS4n96kiểu Thgmqn8Yanh 6hvẫn khZgZGqBông n6hói gZgZGqBì l6húc nàS4n96ky bỗnS4n96kg ZgZGqBnhiên ZgZGqBkinh ngạcS4n96k mởS4n96k miệ6hng, ZgZGqBmới vừagmqn8Y rồiZgZGqB hgmqn8Yắn S4n96kvẫn đaS4n96kng qgmqn8Yuan sát6h HứaS4n96k TiS4n96kên, cZgZGqBảm thấygmqn8Y Hứa6h TiênS4n96k cZgZGqBó cáZgZGqBi gìZgZGqB đóS4n96k kha6hng khá6hc. Higmqn8Yện tạ6hi rZgZGqBốt cụcgmqn8Y hiểugmqn8Y đượcgmqn8Y lS4n96kà gmqn8Ydo đâu.

“Ừ, Tigmqn8Yểu Bạch6h đãZgZGqB tZgZGqBìm đa6hn thảoZgZGqB chS4n96ko ZgZGqBta ănS4n96k đ6hó.” Hứa6h 6hTiên caS4n96ko hứngZgZGqB nói.

“Cái ggmqn8Yì? ChS4n96kỗ nZgZGqBguy hi6hểm nh6hư vZgZGqBậy, đạiZgZGqB cS4n96ka huynh...”6h TiểuS4n96k Thagmqn8Ynh kiS4n96knh S4n96kngạc thgmqn8Yấp giZgZGqBọng hS4n96kô lê6hn, nh6hìn v6hề phía6h Bạcgmqn8Yh TZgZGqBố Trinh.

Bạch Tốgmqn8Y TrinZgZGqBh S4n96klại S4n96klạnh lùngS4n96k lư6hờm l6hại, đemS4n96k ZgZGqBcâu nS4n96kói k6hế tiếS4n96kp củaS4n96k TiểZgZGqBu Tha6hnh épZgZGqB trởS4n96k về.

Hứa Tiê6hn nS4n96kgơ ngágmqn8Yc, n6hhìn S4n96kvề phí6ha v6hẻ mS4n96kặt khS4n96kông đổgmqn8Yi cgmqn8Yủa BạcS4n96kh TốZgZGqB Trigmqn8Ynh, cZgZGqBau màygmqn8Y gmqn8Ylo lắng6h gmqn8Yhỏi: “Nơigmqn8Y đanZgZGqB gmqn8Ythảo ZgZGqBsinh trưởng,S4n96k gmqn8Yrất nggmqn8Yuy hiZgZGqBểm có6h phảS4n96ki gmqn8Yhay không?”

Bạch Tố6h TZgZGqBrinh khônggmqn8Y gmqn8Ynói gì.

Hứa Ti6hên cgmqn8Yắn cZgZGqBắn mS4n96kôi, nhìn6h Bạ6hch gmqn8YTố S4n96kTrinh mgmqn8Yặt khô6hng chú6ht S4n96kthay đổi,ZgZGqB nhưng6h trogmqn8Yng lònggmqn8Y ZgZGqBvô cS4n96kùng phứcS4n96k tS4n96kạp. TiểS4n96ku BạchS4n96k v6hì m6hình gmqn8Ylại mạo6h hiểmgmqn8Y nS4n96khư vậy.ZgZGqB.. Cgmqn8Yó cảmS4n96k độ6hng, lS4n96ko lắS4n96kng, ZgZGqBcòn cS4n96kó sợgmqn8Y hãi.

“Ha hảS4n96k, h6ha h6ha, vậy,ZgZGqB vậy6h Hứgmqn8Ya Ti6hên ngươgmqn8Yi pZgZGqBhải chS4n96kăm ZgZGqBchỉ ZgZGqBtu ZgZGqBluyện đó,ZgZGqB 6hđừng lãZgZGqBng pZgZGqBhí k6hhổ tgmqn8Yâm củgmqn8Ya đại6h ZgZGqBca ta.”6h Tigmqn8Yểu 6hThanh biếtgmqn8Y m6hình nóZgZGqBi S4n96ksai nóZgZGqBi rồgmqn8Yi, ngượng6h nggmqn8Yùng cườiS4n96k cưgmqn8Yời, vộigmqn8Y 6hđánh trốngmqn8Yg lảng.

“Ừ.” Hứagmqn8Y Tgmqn8Yiên nặng6h ngmqn8Yề gật6h đầugmqn8Y, đágmqn8Yp ứng.

“Nàng đ6hi ngmqn8Yghỉ ngS4n96kơi trZgZGqBước đS4n96ki. TZgZGqBa điS4n96k xZgZGqBử lýgmqn8Y chgmqn8Yuyện ZgZGqBvăn thư.”ZgZGqB BạcS4n96kh Tgmqn8Yố TriS4n96knh ngmqn8Yói xoS4n96kng kgmqn8Yhông đợS4n96ki Hứ6ha gmqn8YTiên 6htrả lời,ZgZGqB nS4n96kgười đãS4n96k biếS4n96kn mấtS4n96k ZgZGqBngay tZgZGqBại chỗ.

“Ngươi c6hó đ6hói S4n96kbụng khZgZGqBông? T6ha chuẩnZgZGqB bị6h đ6hiểm tâgmqn8Ym 6hcho ngưS4n96kơi nhgmqn8Ya.” Tigmqn8Yểu ThaS4n96knh nhì6hn gmqn8YHứa TiênZgZGqB sững6h ZgZGqBsờ đ6hứng 6hở S4n96ktại chỗ,ZgZGqB mS4n96kở miệS4n96kng hỏi.

“Nga, đúgmqn8Yng l6hà 6hcó 6hchút đóS4n96ki bụng,S4n96k tS4n96ka S4n96kmuốn ăgmqn8Yn S4n96ksữa gmqn8Yđậu nàgmqn8Ynh bánhZgZGqB quẩy.”ZgZGqB Hứagmqn8Y TiênZgZGqB ZgZGqBsờ sZgZGqBờ bZgZGqBụng, l6húc 6hnày mớ6hi cảZgZGqBm thấy6h c6hó chS4n96kút đói.

“Một lát6h nữaS4n96k S4n96kta rZgZGqBa ngoà6hi mua.6h” T6hiểu TS4n96khanh tS4n96kức giS4n96kận nói.

“Thỏ t6ha nugmqn8Yôi tgmqn8Yhế 6hnào ZgZGqBrồi, c6hó mậZgZGqBp h6hay không?”S4n96k S4n96kHứa Ti6hên ôS4n96km Tiểu6h cgmqn8Yhính tháS4n96ki hướnggmqn8Y hậgmqn8Yu v6hiện đZgZGqBi tớiZgZGqB, “Còngmqn8Y cZgZGqBó, c6hây ZgZGqBrụng tgmqn8Yiền củaS4n96k S4n96kta đâ6hu, lớ6hn lêngmqn8Y chS4n96kút n6hào chưa?”

Tiểu ThaS4n96knh khógmqn8Ye ZgZGqBmiệng c6ho quắ6hp: 6h“Cây rụnggmqn8Y tiền?”

“Chính gmqn8Ylà cgmqn8Yây LinZgZGqBh ÂZgZGqBm gmqn8Ymà gmqn8Yta cS4n96kùng TiểuS4n96k BạS4n96kch gmqn8Yđi PhổZgZGqB ĐàZgZGqB gmqn8Ysơn lZgZGqBấy vềgmqn8Y đó.gmqn8Y” 6hHứa 6hTiên k6hhẩu S4n96kkhí gmqn8Yrất khiZgZGqBnh bỉ.

Cây LiZgZGqBnh Âmgmqn8Y ZgZGqBlà c6hây rụngmqn8Yg tiền...

Tiểu TS4n96khanh ZgZGqBcảm thấy6h rấZgZGqBt S4n96kvô lực.

Chưa tgmqn8Yới giS4n96kữa S4n96ktrưa, gmqn8YBạch Tố6h TrZgZGqBinh đZgZGqBã trởZgZGqB lại.

Hứa Tiêgmqn8Yn ngmqn8Yghênh ZgZGqBđón: “Chuyệngmqn8Y đều6h ZgZGqBgiải qgmqn8Yuyết xonZgZGqBg rồi?”

Bạch TZgZGqBố S4n96kTrinh nhànZgZGqB nhạS4n96kt gmqn8Ygật ZgZGqBđầu: “Ừ.”S4n96k Chuyệngmqn8Y đãgmqn8Y g6hiải quyếgmqn8Yt, nhưngZgZGqB làgmqn8Y khônggmqn8Y p6hhải hắnS4n96k g6hiải qgmqn8Yuyết. 6hKhi hắngmqn8Y tới6h pháZgZGqBt hiệS4n96kn Lươgmqn8Yng Liê6hn đãgmqn8Y đem6h chuyệ6hn củaS4n96k gmqn8YHứa Ti6hên làm6h xogmqn8Yng hếtS4n96k rồi,6h đãS4n96k gửiZgZGqB ZgZGqBvăn thưZgZGqB cS4n96kho ZgZGqBnàng trởgmqn8Y vZgZGqBề ZgZGqBtrấn gmqn8YGiang. TiZgZGqBnh thầnZgZGqB LS4n96kương Ligmqn8Yên ZgZGqBkhông 6hđược 6htốt gmqn8Ycho ZgZGqBlắm, vẫS4n96kn sắcS4n96k S4n96kmặt táiZgZGqB 6hnhợt ngồigmqn8Y ZgZGqBở trướcgmqn8Y bàn6h đọcZgZGqB S4n96ksách nhìgmqn8Yn vă6hn thư6h điềugmqn8Y ZgZGqBphái kgmqn8Yia khôngS4n96k nó6hi 6hgì. Bất6h S4n96kquá, nhữS4n96kng thứZgZGqB nàyZgZGqB, BạchS4n96k S4n96kTố TrinS4n96kh đươ6hng nhigmqn8Yên sẽ6h khôZgZGqBng đểS4n96k S4n96kcho Hgmqn8Yứa Ti6hên biết.

“Vậy cS4n96khúng tS4n96ka ZgZGqBcó 6hthể trở6h về6h TrZgZGqBấn Gi6hang rồgmqn8Yi?” gmqn8YHứa TiênS4n96k cS4n96kao S4n96khứng hZgZGqBỏi, “PhảiS4n96k mgmqn8Yang gmqn8Ytheo thỏZgZGqB của6h ZgZGqBta, còn6h gmqn8Ycó c6hây S4n96krụng tiềngmqn8Y củaS4n96k tZgZGqBa nữ6ha. S4n96kVề đếgmqn8Yn n6hhà S4n96ktỷ tỷgmqn8Y S4n96knhìn ZgZGqBthấy 6hchúng ZgZGqBta S4n96knhất đgmqn8Yịnh gmqn8Ysẽ r6hất ca6ho hứng.”

Bạch Tgmqn8Yố TrinZgZGqBh vừagmqn8Y nZgZGqBghe câyS4n96k rụng6h tiềngmqn8Y cũ6hng biếS4n96kt Hứa6h 6hTiên ágmqn8Ym S4n96kchỉ ZgZGqBcái gì6h, g6hật gmqn8Yđầu đồgmqn8Yng ý.

Hứa 6hTiên cgmqn8Yùng BạZgZGqBch ZgZGqBTố TrS4n96kinh gmqn8Yđi trgmqn8Yước, TiểuZgZGqB ThanZgZGqBh cù6hng TiểuS4n96k cZgZGqBhính tháZgZGqBi c6hhờ dS4n96kàn xếpS4n96k xgmqn8Yong đâu6h đấy6h gmqn8Ysẽ đZgZGqBem S4n96kthỏ cù6hng ZgZGqBcây LS4n96kinh gmqn8YÂm mZgZGqBang về6h sau.

Đứng ởgmqn8Y cửa,ZgZGqB HứaS4n96k Tiêngmqn8Y gõS4n96k ZgZGqBthật lâZgZGqBu, m6hới nghZgZGqBe đượcZgZGqB tiS4n96kếng bướcS4n96k c6hhân vanS4n96kg lS4n96kên bZgZGqBên trong.

“Tới liềngmqn8Y, tớiZgZGqB liền,S4n96k gS4n96kõ S4n96kcái gìS4n96k màgmqn8Y gS4n96kõ agmqn8Y, 6hcửa cũngS4n96k sắgmqn8Yp bịZgZGqB gõgmqn8Y thủnggmqn8Y rồiZgZGqB.” Bgmqn8Yên trogmqn8Yng lZgZGqBà giọn6hg nóiZgZGqB qu6hen thuộgmqn8Yc củgmqn8Ya HS4n96kứa gmqn8YKiều Dung.

Vừa mZgZGqBở cử6ha ragmqn8Y, S4n96kthấy HZgZGqBứa S4n96kTiên, Hứ6ha Kiềugmqn8Y S4n96kDung mừng6h S4n96ktới nướcS4n96k mắtZgZGqB liền6h 6htí tZgZGqBách chS4n96kảy xuống.

“Hán Vgmqn8Yăn, HánZgZGqB Văngmqn8Y, thật6h sựgmqn8Y làS4n96k m6huội sZgZGqBao.” HứaZgZGqB KiềuS4n96k DunZgZGqBg 6hkéo tgmqn8Yay HứS4n96ka Ti6hên kS4n96không gmqn8Ybuông, 6hsợ 6hlà mìngmqn8Yh ZgZGqBđang nằmZgZGqB mơ.

“Là m6huội, tỷ6h tZgZGqBỷ.” Hứagmqn8Y TiênS4n96k cũngZgZGqB nắmS4n96k gmqn8Ytay HứZgZGqBa KiềuS4n96k Du6hng, cS4n96kao hứnggmqn8Y khônS4n96kg thôZgZGqBi. S4n96kChợt th6hấy bụngS4n96k HZgZGqBứa Kiềugmqn8Y DunS4n96kg kS4n96kia kS4n96khẽ nhôS4n96k raS4n96k, kZgZGqBinh ngạS4n96kc ZgZGqBhỏi, “TỷS4n96k tỷ,ZgZGqB gmqn8Ytỷ, tỷS4n96k manS4n96kg thai?”

Trên mgmqn8Yặt Hứagmqn8Y K6hiều DunS4n96kg hiệgmqn8Yn lZgZGqBên nụgmqn8Y gmqn8Ycười hạS4n96knh phúcS4n96k, lôiS4n96k k6héo HứaZgZGqB Tiên:6h 6h“Mau, mZgZGqBau vàoZgZGqB rgmqn8Yồi hgmqn8Yãy nói.”6h Bgmqn8Yỗng nhgmqn8Yiên lZgZGqBại 6hcảm 6hthấy c6hó điểS4n96km gìZgZGqB S4n96klà gmqn8Ylạ, lúS4n96kc nZgZGqBày 6hmới nhìZgZGqBn vềS4n96k pgmqn8Yhía nhữngS4n96k nggmqn8Yười ZgZGqBbên gmqn8Ycạnh HZgZGqBứa 6hTiên, 6hchợt gmqn8Ynói, “Agmqn8Yi ngmqn8Yha, đệ6h muộS4n96ki, tgmqn8Ya S4n96klại khônZgZGqBg cóS4n96k gmqn8Ychú ýgmqn8Y tớ6hi mu6hội, tZgZGqBhật làZgZGqB, S4n96kmau, đềuS4n96k ma6hu điZgZGqB vàogmqn8Y ZgZGqBđi đã.”

Ba nggmqn8Yười gmqn8Yvào phòngmqn8Yg, HứaS4n96k KZgZGqBiều Dun6hg bZgZGqBận rộnS4n96k điZgZGqB 6hpha S4n96ktrà, Hứa6h TiZgZGqBên vZgZGqBội vàS4n96kng kéoS4n96k nàngmqn8Yg lại:ZgZGqB ZgZGqB“Tỷ, ZgZGqBtỷ đanggmqn8Y gmqn8Ymang t6hhai, đừnggmqn8Y 6hvội, muộigmqn8Y pS4n96kha làgmqn8Y được.”

Hứa KiềuZgZGqB DZgZGqBung ngồiZgZGqB S4n96kxuống, s6hờ sờS4n96k bụgmqn8Yng củaZgZGqB 6hmình, trZgZGqBong mắtZgZGqB tr6hàn đZgZGqBầy 6hyêu thương.

Hứa gmqn8YTiên cùng6h HZgZGqBứa Kgmqn8Yiều DunZgZGqBg đạigmqn8Y S4n96kkhái nóS4n96ki tìnS4n96kh trạngS4n96k gầZgZGqBn gmqn8Yđây củaZgZGqB gmqn8Ymình, Hứagmqn8Y Kiều6h 6hDung nghZgZGqBe Hgmqn8Yứa Tiê6hn nZgZGqBói đZgZGqBược 6hđiều S4n96kvề, kh6hông cầ6hn pZgZGqBhải thgmqn8Ya hươnggmqn8Y c6hhịu gmqn8Ytội nữa,gmqn8Y liềnS4n96k vgmqn8Yui mừngmqn8Yg 6hmuốn đZgZGqBi dS4n96kâng hZgZGqBương cS4n96kho 6hQuan ÂZgZGqBm ĐZgZGqBại sĩgmqn8Y, n6hói S4n96krằng đều6h nhờ6h QZgZGqBuan 6hÂm Đạigmqn8Y sĩgmqn8Y pgmqn8Yhù hộS4n96k mớgmqn8Yi đưS4n96kợc nhưS4n96k vgmqn8Yậy. S4n96kBạch TS4n96kố TrZgZGqBinh ZgZGqBnghe đưS4n96kợc lS4n96kời gmqn8Ynày, ánS4n96kh mắZgZGqBt tản6h rS4n96ka khgmqn8Yí lạnh6h. BênS4n96k trgmqn8Yên QuS4n96kan Âmgmqn8Y ĐZgZGqBại sZgZGqBĩ hắt6h 6hhơi mộgmqn8Yt gmqn8Ycái, sờZgZGqB sờZgZGqB cZgZGqBái mũi6h củS4n96ka mình.S4n96k ZgZGqBĐồng tử6h ZgZGqBbên cạnhZgZGqB cũnS4n96kg cảmZgZGqB th6hấy gmqn8Ykỳ quái.ZgZGqB TS4n96khần tiêngmqn8Y còngmqn8Y c6hó t6hhể cgmqn8Yảm cúZgZGqBm sao?

Hứa Tigmqn8Yên nS4n96khìn chugmqn8Yng ZgZGqBquanh, phá6ht hiệnZgZGqB đồgmqn8Y dZgZGqBùng tS4n96krong nhàgmqn8Y đã6h đổgmqn8Yi mớiS4n96k. 6hMà khuôS4n96kn mZgZGqBặt HứaS4n96k KiềuZgZGqB Dungmqn8Yg tỏaS4n96k sángZgZGqB rạngZgZGqB nggmqn8Yời cũng6h chứng6h ZgZGqBminh LZgZGqBý CôZgZGqBng S4n96kPhủ c6hhăm S4n96ksóc 6hnàng gmqn8Yvô 6hcùng tốt.

Hứa 6hKiều Dugmqn8Yng cZgZGqBố chấ6hp dùZgZGqB thS4n96kế nS4n96kào 6hcũng S4n96kmuốn gmqn8YHứa ZgZGqBTiên ởgmqn8Y chun6hg cùnggmqn8Y bọngmqn8Y gmqn8Yhọ, Hứa6h gmqn8YTiên tS4n96kừ chối6h ZgZGqBkhông đượcZgZGqB S4n96kđành pgmqn8Yhải đZgZGqBáp ZgZGqBứng. Buổi6h tố6hi LýZgZGqB CôngS4n96k Phgmqn8Yủ trởZgZGqB về,S4n96k ngườgmqn8Yi mZgZGqBột ZgZGqBnhà tụS4n96k lại6h v6hới S4n96knhau. Lgmqn8Yý Cônggmqn8Y ZgZGqBPhủ 6hhỏi Hứagmqn8Y TiS4n96kên gmqn8Ycó tínhgmqn8Y toánZgZGqB gmqn8Ygì không,ZgZGqB Hứ6ha gmqn8YTiên cònS4n96k 6hchưa ZgZGqBtrả gmqn8Ylời, Bạcgmqn8Yh TS4n96kố ZgZGqBTrinh đãS4n96k mở6h miệng,6h nóiS4n96k chgmqn8Yuẩn mởgmqn8Y tiệZgZGqBm 6hthuốc. L6hý CS4n96kông PhủZgZGqB 6hđồng S4n96ký 6hlia lịa.

Buổi tgmqn8Yối, H6hứa Tiêngmqn8Y hỏiS4n96k BạchS4n96k TZgZGqBố Tringmqn8Yh chuyS4n96kện nàS4n96ky, Bạ6hch TS4n96kố Trgmqn8Yinh S4n96kthản S4n96knhiên gmqn8Ynói: “TiZgZGqBệm thS4n96kuốc tgmqn8Yế thếgmqn8Y cứu6h nhân,gmqn8Y 6hlại tS4n96kích gS4n96kóp 6htừng chS4n96kút côgmqn8Yng đức,S4n96k cS4n96kó S4n96klợi chS4n96ko ZgZGqBviệc S4n96ktu hà6hnh củaZgZGqB nàng.”

Hứa TiêS4n96kn lS4n96kúc nS4n96kày m6hới cZgZGqBhợt hiểu6h, dĩZgZGqB nhiêS4n96kn khôngZgZGqB gmqn8Ycó gmqn8Yý kiếngmqn8Y nữa.

Qua h6hai ngàgmqn8Yy saZgZGqBu, TiZgZGqBểu Than6hh ZgZGqBcùng TiểZgZGqBu c6hhính thái6h cũS4n96kng ZgZGqBtới. Cgmqn8Yòn manS4n96kg t6hheo cây6h ZgZGqBrụng tiềnS4n96k cS4n96kùng S4n96kthỏ củagmqn8Y Hứgmqn8Ya Tgmqn8Yiên trS4n96kở về,ZgZGqB HứZgZGqBa S4n96kTiên vâyS4n96k quaS4n96knh 6hcây rụ6hng tiềnS4n96k vS4n96kui mS4n96kừng tZgZGqBới mứgmqn8Yc á6hnh m6hắt 6hđều h6híp thS4n96kành mS4n96kột đưgmqn8Yờng 6hthẳng rồi.

Cứ nhưgmqn8Y vậy,ZgZGqB 6hHứa TiêS4n96kn mởgmqn8Y m6hột gS4n96kian tiệm6h thuốcZgZGqB. HứaS4n96k K6hiều DuS4n96kng đặt6h 6htên làZgZGqB BảoS4n96k S4n96kAn đường,S4n96k l6hàm 6hcho mặtZgZGqB HứaZgZGqB S4n96kTiên S4n96ksung 6hhuyết. BZgZGqBảo A6hn ZgZGqBđường, nghgmqn8Yĩ S4n96kcả nử6ha ng6hày trờZgZGqBi kế6ht qS4n96kuả vẫngmqn8Y S4n96klấy cgmqn8Yái tS4n96kên này.

Những ngàyZgZGqB tigmqn8Yếp thegmqn8Yo 6htrôi q6hua S4n96knhàn nhS4n96kã mgmqn8Yà tgmqn8Yhư thgmqn8Yái. S4n96kCác cgmqn8Ya bệnh6h phổgmqn8Y gmqn8Ybiến thì6h dZgZGqBo HZgZGqBứa TiZgZGqBên gmqn8Yra ZgZGqBtay xử6h lý,ZgZGqB cònZgZGqB cáZgZGqBc tạS4n96kp ZgZGqBchứng na6hn ZgZGqBy ZgZGqBkhông xử6h gmqn8Ylý đS4n96kược, thS4n96kì Bạch6h TốZgZGqB TZgZGqBrinh gmqn8Ysẽ rgmqn8Ya taZgZGqBy. Dầgmqn8Yn dà,S4n96k dS4n96kanh tiếS4n96kng S4n96kcủa BảoS4n96k ZgZGqBAn đườngZgZGqB liềnS4n96k 6hlan x6ha. 6hĐặc bgmqn8Yiệt 6hlà cS4n96khuyện BS4n96kảo AZgZGqBn đưgmqn8Yờng cóS4n96k mộtgmqn8Y lS4n96koại thuốcS4n96k bíS4n96k 6hchế, gmqn8Ycó thểS4n96k giúpS4n96k thugmqn8Yận sinhS4n96k. gmqn8YGiá tZgZGqBiền tugmqn8Yy hơgmqn8Yi cS4n96kao, nhưngmqn8Yg mọigmqn8Y ngườiZgZGqB vẫn6h S4n96kđều chấpgmqn8Y nhận.ZgZGqB Bởi6h ZgZGqBvì 6hsinh coZgZGqBn ZgZGqBchính là6h đZgZGqBi dạo6h 6hQuỷ 6hMôn quan6h, tZgZGqBốn chútgmqn8Y tS4n96kiền cgmqn8Yó thểZgZGqB 6hbảo vệgmqn8Y mẫuS4n96k t6hử bìnhgmqn8Y anZgZGqB, thấS4n96ky t6hhế nZgZGqBào cũngmqn8Yg 6hlà chuyệgmqn8Yn 6hvô cùnZgZGqBg ZgZGqBcó lời.gmqn8Y BZgZGqBởi vgmqn8Yì 6htiệm gmqn8Ythuốc, S4n96kHứa TiS4n96kên n6hếu n6hhư gmqn8Ythân ZgZGqBlà nữS4n96k t6hử rgmqn8Ya mặ6ht cũgmqn8Yng không6h ổn,ZgZGqB S4n96kcho gmqn8Ynên nàngmqn8Yg cũnggmqn8Y chưZgZGqBa gmqn8Ylập gmqn8Ytức kgmqn8Yhôi phụgmqn8Yc thângmqn8Y S4n96kphận S4n96kcủa mS4n96kình. Tạmgmqn8Y thờZgZGqBi cứS4n96k S4n96knhư vậy6h tiếp6h tục.

“Oa ZgZGqBnha gmqn8Ynha, Tiểugmqn8Y Bạ6hch, 6hrất ngmqn8Yhiều bạcZgZGqB đó.”6h Hứa6h TiS4n96kên gmqn8Ynhìn đS4n96kống bạcZgZGqB tS4n96krắng 6hlóa tZgZGqBrên bZgZGqBàn, k6hhóe miệS4n96kng thiếuS4n96k chgmqn8Yút nữaZgZGqB chZgZGqBảy nưZgZGqBớc 6hmiếng. gmqn8YNàng ZgZGqBđang tín6hh lấ6hy t6hhêm chú6ht gmqn8Ybạc đZgZGqBưa 6hcho 6hHứa KiS4n96kều gmqn8YDung, ZgZGqBđể HứZgZGqBa KiềuS4n96k D6hung muZgZGqBa S4n96kthêm S4n96kvài thS4n96kứ. Cgmqn8Yhi tS4n96kiêu nS4n96kgày thườnggmqn8Y cgmqn8Yũng t6hốn khônZgZGqBg ít.

“Như 6hngươi vậy,S4n96k cS4n96kòn S4n96kmuốn 6htu S4n96ktiên?” Tigmqn8Yểu T6hhanh ở6h gmqn8Ybên cgmqn8Yạnh khigmqn8Ynh bỉ.

“Cũng khgmqn8Yông tS4n96khể nói6h như6h vậyS4n96k gmqn8Ya, S4n96kcó tiềS4n96kn cS4n96kó gmqn8Ythể suZgZGqBi m6ha k6hhiến quỷS4n96k S4n96kmà khônS4n96kg phảigmqn8Y s6hao? Thầngmqn8Y tiêS4n96kn chẳngZgZGqB lẽgmqn8Y khôngZgZGqB cầnS4n96k 6hhương khgmqn8Yói cS4n96kung phụngS4n96k chắS4n96kc? S4n96kQuỷ s6hai kZgZGqBhông cầnS4n96k 6htiền âm6h phS4n96kủ àgmqn8Y?” Hứagmqn8Y TiZgZGqBên thuậS4n96kn gmqn8Ymiệng phảZgZGqBn bác.

Tiểu ThaZgZGqBnh cứnggmqn8Y h6họng, hắnS4n96k khôn6hg S4n96kthể khgmqn8Yông thgmqn8Yừa 6hnhận lờiZgZGqB ZgZGqBnày H6hứa Tiê6hn nS4n96kói gmqn8Yđúng rồi...

Hứa 6hTiên nh6hìn sắcS4n96k mặtS4n96k Ti6hểu ThaZgZGqBnh, higmqn8Yếu kỳ6h nS4n96kói: “Chẳnggmqn8Y gmqn8Ylẽ ZgZGqBta nóigmqn8Y đgmqn8Yúng rồi?”ZgZGqB T6hhật 6hra thìgmqn8Y Hứ6ha Tiên6h chỉS4n96k lgmqn8Yà nógmqn8Yi mò6h thôi6h, 6hbởi vìS4n96k S4n96ksự kiệnZgZGqB PhápS4n96k Hảigmqn8Y kgmqn8Yia ZgZGqBcho nS4n96kên nZgZGqBàng mớigmqn8Y nóigmqn8Y ZgZGqBra gmqn8Ymột p6hhen S4n96kvừa rồi.

Bạch Tố6h 6hTrinh lú6hc nZgZGqBày mZgZGqBở miện6hg: “Phải”

Tiểu BạcS4n96kh m6hở miS4n96kệng, v6hậy còngmqn8Y có6h thgmqn8Yể 6hgiả sao?

Oanh gmqn8Y—— Hứ6ha S4n96kTiên chợS4n96kt cgmqn8Yảm thấyS4n96k thS4n96kiên lô6hi (6hsấm sét)S4n96k cuồngmqn8Y cuộZgZGqBn, kZgZGqBhông ngS4n96khĩ tớS4n96ki mìnZgZGqBh lạigmqn8Y 6hnói trú6hng rồi.

Cho n6hên, ngàyZgZGqB thứZgZGqB haiZgZGqB, Hgmqn8Yứa TZgZGqBiên mu6ha rấgmqn8Yt nhi6hều tr6hái câ6hy tươgmqn8Yi, nhgmqn8Yang S4n96kđèn thượngS4n96k hạnZgZGqBg, vềZgZGqB đếngmqn8Y nhà,S4n96k chgmqn8Yạy thẳnS4n96kg tớZgZGqBi trướcgmqn8Y bứgmqn8Yc họagmqn8Y ZgZGqBQuan S4n96kÂm ĐạiS4n96k sĩS4n96k. XS4n96kếp t6hoàn bộ6h tS4n96krái gmqn8Ycây S4n96kra, S4n96ksau đ6hó gmqn8Yđốt nhanS4n96kg đS4n96kèn, rồiZgZGqB 6hhành lễ.S4n96k TrS4n96kong mS4n96kiệng lS4n96kẩm bẩgmqn8Ym: “QuS4n96kan ThếS4n96k ÂmS4n96k Bgmqn8Yồ TáS4n96kt, saS4n96ku nà6hy 6hta mỗgmqn8Yi nS4n96kgày gmqn8Yđều S4n96kmua cZgZGqBho n6hgài S4n96ktrái câyS4n96k tưS4n96kơi nZgZGqBgon, nS4n96khang đ6hèn thZgZGqBượng hạgmqn8Yng. 6hCho nên,6h vềgmqn8Y sgmqn8Yau S4n96kxin chiế6hu 6hcố nhiềgmqn8Yu hơS4n96kn nha.”

Hứa Kiềugmqn8Y gmqn8YDung vS4n96kừa lúcS4n96k đgmqn8Yi 6hvào, ZgZGqBnghe đượcgmqn8Y S4n96klời cZgZGqBầu nguyS4n96kện ZgZGqBcò kgmqn8Yè mgmqn8Yặc c6hả củaZgZGqB Hứa6h Tigmqn8Yên, vừZgZGqBa sợ6h vừgmqn8Ya giậnS4n96k, đgmqn8Yưa taZgZGqBy gõZgZGqB mộtZgZGqB cái6h lêZgZGqBn 6hđầu HứZgZGqBa Tiêngmqn8Y: “MuộiS4n96k gmqn8Yđứa nhỏS4n96k đá6hng chgmqn8Yết này,gmqn8Y nógmqn8Yi S4n96kcái g6hì thếZgZGqB h6hả. 6hQuan gmqn8YÂm BồS4n96k TáS4n96kt hágmqn8Y 6hlại đ6hể y6hên ch6ho muộiS4n96k khinS4n96kh nhờngmqn8Y gmqn8Ynhư vậy?”

Hứa gmqn8YTiên ôZgZGqBm đầu,S4n96k k6hhông phụcgmqn8Y nógmqn8Yi: “NóiZgZGqB su6hông 6hthì cóZgZGqB ícS4n96kh ZgZGqBgì gmqn8Ychứ, 6hchúng ZgZGqBta cầngmqn8Y phZgZGqBải nZgZGqBói thựcS4n96k tS4n96kế, thực6h tếZgZGqB a.”

“Muội gmqn8Yđứa ngmqn8Yhỏ 6hđáng chếS4n96kt nà6hy, S4n96klại còngmqn8Y c6hố cãi...”

Trên.

“Không tệZgZGqB, 6hrất cóZgZGqB S4n96kchí hZgZGqBướng.” T6hrên kgmqn8Yhuôn mZgZGqBặt tS4n96kuấn mỹZgZGqB củgmqn8Ya Kigmqn8Ym gmqn8YThiền Tử6h hgmqn8Yiện lên6h n6hụ cười.

Quan Âmgmqn8Y Đ6hại sĩZgZGqB vgmqn8Yừa lS4n96kòng S4n96kgật ZgZGqBđầu: “KS4n96không uổng6h tS4n96ka giúp6h nàngZgZGqB nhiềugmqn8Y n6hhư thế.”

“Bất 6hquá, nóS4n96ki 6hđi cũ6hng ph6hải nóiS4n96k lại6h, tS4n96kại sS4n96kao gmqn8Ychỉ cgmqn8Yung phụnggmqn8Y S4n96kngươi, khô6hng cógmqn8Y phần6h ZgZGqBcủa ta?”gmqn8Y ZgZGqBKim ThiềnS4n96k S4n96kTử tS4n96krong lònS4n96kg b6hất bình.

“Ai bZgZGqBảo S4n96kngươi kh6hông chịuZgZGqB hiểS4n96kn linS4n96kh.” Qugmqn8Yan Â6hm Đạgmqn8Yi sĩS4n96k khS4n96kinh thưS4n96kờng vạS4n96kch rõ.

Kim T6hhiền tS4n96kử ngẩngS4n96k đầugmqn8Y đảZgZGqBo cặpZgZGqB mắtS4n96k trắngZgZGqB S4n96kdã, S4n96ksau đS4n96kó troZgZGqBng lògmqn8Yng nổiS4n96k lêZgZGqBn tí6hnh t6hoán. Xgmqn8Yem rZgZGqBa gmqn8Ykhi nàgmqn8Yo đS4n96kó mìnZgZGqBh cũngS4n96k gmqn8Yphải hZgZGqBiển lin6hh mộtZgZGqB chútS4n96k S4n96kmới được.

Cuộc sốngS4n96k nggmqn8Yày từ6hng ng6hày tS4n96krôi quagmqn8Y, HứaZgZGqB TiêS4n96kn mỗiS4n96k nS4n96kgày ởS4n96k 6hBảo 6hAn đZgZGqBường khgmqn8Yám S4n96kbệnh, BạchS4n96k Tốgmqn8Y Trigmqn8Ynh 6hcùng Tiểugmqn8Y S4n96kThanh dạS4n96ky gmqn8YTiểu chZgZGqBính tháigmqn8Y phápgmqn8Y thuật,ZgZGqB gmqn8Yđốc thúS4n96kc 6hnó gmqn8Ytu luy6hện. Bgmqn8Yuổi tốiZgZGqB 6hHứa Tigmqn8Yên t6hrở về,ZgZGqB Bạchgmqn8Y Tố6h TS4n96krinh sẽZgZGqB 6hdạy n6hàng mộS4n96kt chúS4n96kt phágmqn8Yp thu6hật ZgZGqBnền tgmqn8Yảng. S4n96kCòn tS4n96khuật pgmqn8Yhi ZgZGqBhành 6hmà HS4n96kứa TiêZgZGqBn tâmS4n96k tgmqn8Yâm niệ6hm niệm,gmqn8Y vẫZgZGqBn 6hcòn rZgZGqBất xa.

Hôm nS4n96kay, HứS4n96ka S4n96kTiên vS4n96kừa vềZgZGqB 6htới nZgZGqBhà, Hứ6ha KiềuZgZGqB Dugmqn8Yng ligmqn8Yền lôigmqn8Y ZgZGqBkéo tZgZGqBay n6hàng, vẻ6h mgmqn8Yặt ngS4n96kưng trọngS4n96k S4n96knói: “HánZgZGqB Văngmqn8Y, trogmqn8Yng S4n96kthời gS4n96kian nà6hy muộiZgZGqB đừnggmqn8Y điZgZGqB gmqn8Yra ngmqn8Ygoài vàoS4n96k bZgZGqBuổi tối.”

“Tại gmqn8Ysao vậy?”gmqn8Y Hứa6h TiZgZGqBên nghgmqn8Yi hoặ6hc hỏi.

“Đã xảy6h rZgZGqBa chuyệZgZGqBn rồi.S4n96k TZgZGqBỷ ph6hu củgmqn8Ya ZgZGqBmuội nóZgZGqBi gầnS4n96k đâS4n96ky cóZgZGqB vZgZGqBài nữZgZGqB tửZgZGqB bgmqn8Yị m6hất tígmqn8Ych, lgmqn8Yại khô6hng cS4n96ko bấtgmqn8Y kìS4n96k đầuZgZGqB mốiZgZGqB S4n96knào” Hứagmqn8Y KiềuZgZGqB D6hung khu6hôn m6hặt S4n96kđầy S4n96ku sầu.

“Muội khôgmqn8Yng cógmqn8Y nghZgZGqBe tỷZgZGqB pZgZGqBhu gmqn8Ynói chuyệngmqn8Y nàgmqn8Yy mà.”S4n96k S4n96kHứa TiênZgZGqB nhZgZGqBìn bS4n96kộ dạZgZGqBng gmqn8Yrầu rĩ6h cS4n96kủa gmqn8YHứa Kiều6h DuS4n96kng, cS4n96kàng nggmqn8Yhi hoặc.

“Tỷ phZgZGqBu mS4n96kuội sợgmqn8Y S4n96kchúng tS4n96ka 6hlo lS4n96kắng, ZgZGqBnên khôgmqn8Yng 6hnói. Hôgmqn8Ym quS4n96ka bịZgZGqB gmqn8Yđánh đ6hược ngmqn8Yâng S4n96ktrở vềgmqn8Y tỷS4n96k mớiZgZGqB b6hiết chZgZGqBuyện đó.S4n96k” Hứagmqn8Y Kiề6hu Dungmqn8Yg 6hvừa nói6h nư6hớc S4n96kmắt liềnS4n96k chả6hy xgmqn8Yuống, la6hu đi6h rồ6hi nóiS4n96k, “Tgmqn8Yỷ gmqn8Yphu m6huội nói,gmqn8Y 6hnửa 6htháng gầnZgZGqB đây6h liênZgZGqB tụZgZGqBc mấS4n96kt tíZgZGqBch khôZgZGqBng gmqn8Yít n6hữ tử,S4n96k 6htra thếZgZGqB nàoS4n96k cũ6hng tZgZGqBra khôZgZGqBng đượcZgZGqB t6hung tích6h. gmqn8YBan đầu6h cgmqn8Yho S4n96klà S4n96kbọn lừ6ha đS4n96kảo (*6h) làm,S4n96k nhZgZGqBưng cgmqn8Yanh chặt6h cS4n96kửa thS4n96kành, cũgmqn8Yng khôS4n96kng tgmqn8Yhấy c6hó 6hai khZgZGqBả ngmqn8Yghi S4n96kra vào.gmqn8Y NếS4n96ku khôn6hg gmqn8Yđược phá6h ZgZGqBán, tZgZGqBỷ ph6hu muS4n96kội sợS4n96k lgmqn8Yà sẽ6h gmqn8Ybị cZgZGqBách chZgZGqBức mất.”

(*) Nguyêngmqn8Y văZgZGqBn làZgZGqB qu6hải tửZgZGqB: nghZgZGqBĩa lgmqn8Yà bọnS4n96k ZgZGqBlừa S4n96kđảo, bắtS4n96k cóc,S4n96k mẹgmqn8Y mìn6h. gmqn8YTa đZgZGqBịnh 6hđể mẹgmqn8Y gmqn8Ymìn màS4n96k thS4n96kấy gmqn8Ynó hiệ6hn đạiS4n96k S4n96kquá ngmqn8Yên lZgZGqBại thôi.

Hứa Tiê6hn sZgZGqBửng sốt,6h chuy6hện S4n96knày nghgmqn8Ye tựagmqn8Y hS4n96kồ rất6h S4n96kkhông tầmS4n96k thường.

“Tóm lại,ZgZGqB bu6hổi 6htối ZgZGqBmuội 6hđừng ZgZGqBra ngoàgmqn8Yi.” H6hứa KiềuZgZGqB Du6hng lạZgZGqBi tiếp6h tụcZgZGqB dặngmqn8Y dò.

“Muội bS4n96kiết rồi.”6h gmqn8YHứa Tiêngmqn8Y gật6h đầgmqn8Yu, “TỷS4n96k pZgZGqBhu đãS4n96k S4n96ktìm đ6hại p6hhu ZgZGqBxem qugmqn8Ya chưa?”

“Rồi, cũngZgZGqB gmqn8Yđã 6hbôi thuốcgmqn8Y 6hrồi.” gmqn8YTâm tìnS4n96kh S4n96kHứa KS4n96kiều Dun6hg vẫgmqn8Yn khôS4n96kng tốtgmqn8Y lắm.

“Không cgmqn8Yó chuygmqn8Yện ZgZGqBgì đâuZgZGqB, tỷS4n96k S4n96kphu trẻgmqn8Y tu6hổi, rgmqn8Yất ZgZGqBmau sẽS4n96k S4n96kkhôi phZgZGqBục thôigmqn8Y. S4n96kTỷ đZgZGqBang man6hg hà6hi tgmqn8Yử, đ6hừng thươnZgZGqBg tâZgZGqBm, đốiS4n96k 6hvới hàiZgZGqB S4n96ktử trongmqn8Yg bZgZGqBụng khôn6hg tốS4n96kt đâu.”6h HZgZGqBứa Tiê6hn khgmqn8Yuyên giải,S4n96k nhưngS4n96k tronZgZGqBg lòngZgZGqB 6hthầm 6hsuy ZgZGqBtư chugmqn8Yyện nàyS4n96k. NgZgZGqBhĩ lágmqn8Yt gmqn8Ynữa đigmqn8Y tìS4n96km Tiểu6h Bạc6hh thưS4n96kơng lưZgZGqBợng mộtgmqn8Y chút6h gmqn8Ymới được.

“Ừ, tỷZgZGqB biếgmqn8Yt rồigmqn8Y. Tỷgmqn8Y đZgZGqBi pS4n96khòng bếgmqn8Yp xe6hm một6h chútZgZGqB TiểZgZGqBu Than6hh làm6h S4n96kcơm xonZgZGqBg chưa.”S4n96k HứaS4n96k KiềuZgZGqB DuS4n96kng gậgmqn8Yt đầu,6h lagmqn8Yu khôS4n96k n6hước mgmqn8Yắt, m6hiễn cưỡgmqn8Yng lộgmqn8Y gmqn8Yra nụ6h cư6hời, đgmqn8Yi xugmqn8Yống bếp.

Buổi tgmqn8Yối, Hứa6h TS4n96kiên đegmqn8Ym chuyệS4n96kn nà6hy n6hói chS4n96ko BạchZgZGqB TốS4n96k Trinh.

Bạch Tố6h TriZgZGqBnh trầm6h gmqn8Ytư rồiS4n96k nZgZGqBói: “Hẳngmqn8Y gmqn8Ylà yê6hu ZgZGqBquái làm.”

“Ta cũ6hng v6hậy cảmgmqn8Y thấZgZGqBy lZgZGqBà gmqn8Yyêu quS4n96kái.” Hứgmqn8Ya Tiê6hn S4n96kgật đầuS4n96k, “TỷZgZGqB pgmqn8Yhu bgmqn8Yây giờS4n96k cZgZGqBòn đS4n96kang n6hằm ở6h trZgZGqBên gZgZGqBiường đâZgZGqBy, 6hhay l6hà chúnS4n96kg tZgZGqBa S4n96kgiúp tỷS4n96k pgmqn8Yhu diệtS4n96k trừZgZGqB têngmqn8Y yêugmqn8Y S4n96kquái nàyS4n96k gmqn8Yđi. ĐâyZgZGqB cũgmqn8Yng l6hà gmqn8Ycông đứS4n96kc đó?”

“Được” BạcS4n96kh ZgZGqBTố T6hrinh ngmqn8Yhàn nhgmqn8Yạt gZgZGqBật đầu.

“Hắc hZgZGqBắc, cZgZGqBó S4n96kthể thửgmqn8Y một6h chgmqn8Yút 6hpháp thuậtgmqn8Y ZgZGqBhuynh dạyS4n96k gmqn8Yta rồi.”ZgZGqB HứaZgZGqB TiZgZGqBên hư6hng phấS4n96kn gmqn8Yreo lên.

Bạch Tốgmqn8Y Tri6hnh nZgZGqBhìn bộ6h dạS4n96kng hưnZgZGqBg phấn6h củaS4n96k Hứ6ha TiêZgZGqBn, tZgZGqBrong mắ6ht nổigmqn8Y lêZgZGqBn vẻS4n96k sủnS4n96kg nịch,ZgZGqB nhgmqn8Yẹ nhàngmqn8Yg nói:gmqn8Y “Ừ.”S4n96k BấtS4n96k kS4n96kể S4n96kphát si6hnh 6hcái S4n96kgì, hắn6h cũZgZGqBng sZgZGqBẽ đứng6h ở6h bZgZGqBên cạnhgmqn8Y nàS4n96kng, bgmqn8Yảo 6hvệ nàngZgZGqB, s6hẽ gmqn8Ykhông đểgmqn8Y ch6ho nànS4n96kg bịZgZGqB mộtZgZGqB t6hia thS4n96kương tổnS4n96k nào.