Báo ân cái đầu ngươi ý! - Chương 30

Chương 30aC: YaCêu quái?

Đêm khuyzVhKRCa yênMKaFCg tĩnhzVhKRC, BMKaFCgạch TaCố TrzVhKRCinh lẳMKaFCgng lX8aQerặng zVhKRChộ phápzVhKRC zVhKRCcho HứzVhKRCa TiaCên, nhìzVhKRCn khuzVhKRCôn MKaFCgmặt đỏaC zVhKRChồng kzVhKRChá thườngaC củzVhKRCa ngaCười MKaFCgtrên giườngX8aQer MKaFCgkia, đáX8aQery aCmắt hắzVhKRCn hiệnzVhKRC lênzVhKRC ýaC cườiX8aQer ônX8aQer nzVhKRChu. CúzVhKRCi đầaCu nhìMKaFCgn taMKaFCgy mMKaFCgình, rồizVhKRC vzVhKRCươn zVhKRCra aCnắm thậtaC cMKaFCghặt. CaCả đờX8aQeri này,zVhKRC zVhKRCcó lẽaC cũnX8aQerg sẽzVhKRC khôngMKaFCg buôngX8aQer tay.

 

Mãi aCcho đếzVhKRCn aCkhi hừnX8aQerg sángzVhKRC, X8aQerHứa TiênzVhKRC mớizVhKRC mMKaFCgơ mơaC MKaFCgmàng mànMKaFCgg tỉnhMKaFCg lại.MKaFCg aCVừa mởzVhKRC mắtX8aQer liềaCn X8aQerthấy aCBạch TX8aQerố TrinzVhKRCh đaMKaFCgng đợiX8aQer bzVhKRCên người.

“Tiểu Bạch.”zVhKRC MKaFCgHứa aCTiên mX8aQerỉm cườMKaFCgi, X8aQercảm giáaCc vừzVhKRCa tỉnhzVhKRC dậaCy laCiền thấyX8aQer zVhKRCTiểu BạchMKaFCg thX8aQerật tốt.

“Cảm zVhKRCthấy thX8aQerế nMKaFCgào?” BạchMKaFCg TốzVhKRC aCTrinh đỡaC HứaaC zVhKRCTiên ngMKaFCgồi MKaFCgdậy hỏi.

“Ừm...” HứX8aQera TiênMKaFCg cảMKaFCgm naChận thânzVhKRC thzVhKRCể củMKaFCga zVhKRCmình, aCso sánhzVhKRC, cózVhKRC zVhKRCchút kzVhKRCinh ngạcMKaFCg mởaC miệzVhKRCng, “CảmzVhKRC giáczVhKRC X8aQerthân thaCể taChật gMKaFCgiống nhzVhKRCư MKaFCgso MKaFCgvới trướcaC X8aQerkia zVhKRCnhẹ haCơn zVhKRCrất nhiềuMKaFCg, cMKaFCgó thểzVhKRC aCnghe đượMKaFCgc âmaC taChanh rấaCt MKaFCgxa bêzVhKRCn ngMKaFCgoài, zVhKRCcòn nhạyzVhKRC béX8aQern hMKaFCgơn trưX8aQerớc X8aQerkia nữa.”

“Ừ, thếX8aQer thaCì tốt.”X8aQer BMKaFCgạch TốMKaFCg TrizVhKRCnh nhàX8aQern nhạtzVhKRC gậzVhKRCt đầu,MKaFCg “KếMKaFCg zVhKRCtiếp tzVhKRCa sẽX8aQer tX8aQerừ tX8aQerừ aCdạy nàngX8aQer mộtX8aQer chútaC phápMKaFCg thuật.”

“Sau zVhKRCnày tX8aQera cũnX8aQerg cMKaFCgó thểX8aQer aCbay saaCo?” X8aQerHứa TMKaFCgiên hMKaFCgai mắMKaFCgt szVhKRCáng ngờizVhKRC, hưMKaFCgng zVhKRCphấn hỏi.

“Dĩ zVhKRCnhiên cóMKaFCg thểMKaFCg.” BạchaC TzVhKRCố TrinzVhKRCh gX8aQerật đầuzVhKRC. NhMKaFCgìn bộaC dMKaFCgạng kMKaFCgích độngaC củazVhKRC HứX8aQera Tiên,MKaFCg taCrong lòaCng khX8aQerông khỏMKaFCgi buồMKaFCgn cười.

Hứa aCTiên kícMKaFCgh đX8aQerộng xX8aQerong, lúcMKaFCg nàX8aQery MKaFCgmới nX8aQerhớ aCtới aCtình cảzVhKRCnh bâyaC gX8aQeriờ. aCLương vươngMKaFCg pX8aQerhủ kX8aQeria chắaCc aClà khôngX8aQer thMKaFCgể tMKaFCgrở lMKaFCgại rồiMKaFCg, nMKaFCghư vậaCy zVhKRCtrở vềzVhKRC trMKaFCgấn zVhKRCGiang đi.

“Ta nzVhKRChớ tiMKaFCgểu ThaCanh, cMKaFCgon cuMKaFCga nhỏzVhKRC cX8aQerùng mấyMKaFCg ngườMKaFCgi aCnhà MKaFCgtỷ tỷzVhKRC quá.”X8aQer HứazVhKRC TiênaC tựaX8aQer vX8aQerào tronaCg zVhKRCngực BạX8aQerch TốX8aQer TX8aQerrinh X8aQernhẹ nhàngMKaFCg nói.

“Ừ, vậyX8aQer thaCì điX8aQer TrMKaFCgấn GiaX8aQerng.” zVhKRCBạch TốaC TrX8aQerinh zVhKRCđồng ý.

“Vậy LươngX8aQer vươngzVhKRC pMKaFCghủ bêMKaFCgn kia...”MKaFCg HứaMKaFCg TMKaFCgiên tớiaC tớzVhKRCi aCcái zVhKRCvăn thưzVhKRC điềuaC pX8aQerhái kia.

“Cái nàyzVhKRC khôaCng cầzVhKRCn aClo lắng,aC aCta đX8aQeri mộaCt chuyếX8aQern làX8aQer được.”aC aCBạch TaCố X8aQerTrinh đãX8aQer MKaFCgsớm cMKaFCgó tíX8aQernh toán,MKaFCg đemaC vzVhKRCăn thưaC đizVhKRCều phảiX8aQer sửMKaFCga lX8aQerại X8aQerlà xongMKaFCg. aCChuyện củaMKaFCg aCthế taCục khôaCng thểzVhKRC nhaCúng taCay X8aQerquá nhiều,zVhKRC nếMKaFCgu khôaCng MKaFCgsẽ zVhKRCcó ảnhX8aQer hưởng.

“Ừ.” X8aQerHứa MKaFCgTiên caX8aQero hứX8aQerng gậtaC đầu,aC czVhKRCó TiểaCu BMKaFCgạch X8aQerở MKaFCgđây, hìnhMKaFCg naChư tMKaFCgất czVhKRCả đềuMKaFCg khMKaFCgông pX8aQerhải làMKaFCg vaCấn đềX8aQer khX8aQeró khzVhKRCăn nữa.

“Đi aCCô X8aQerTô X8aQertrước.” BạcaCh TốX8aQer TrinX8aQerh ômzVhKRC chầzVhKRCm lấyaC X8aQerHứa TX8aQeriên, trựcMKaFCg tiếpzVhKRC baMKaFCgy lzVhKRCên trời.

Đi zVhKRCtới X8aQercăn nX8aQerhà X8aQerở X8aQerCô X8aQerTô, TiaCểu ThaCanh cùzVhKRCng TiểuMKaFCg chX8aQerính tháX8aQeri chấnMKaFCg độzVhKRCng, cMKaFCghạy rzVhKRCa aCnghênh đMKaFCgón MKaFCgbọn họ.zVhKRC TiểuaC chX8aQerính tháiaC zVhKRCvừa X8aQernhìn thấyzVhKRC HMKaFCgứa TiaCên, laCiền kzVhKRCích độnaCg muốnMKaFCg nhàoX8aQer vaCào tronX8aQerg nMKaFCggực nàng.MKaFCg MàaC HaCứa zVhKRCTiên cũngX8aQer cườiX8aQer chuẩzVhKRCn aCbị zVhKRCôm nMKaFCgó. X8aQerAi dX8aQerè TMKaFCgiểu X8aQerchính tházVhKRCi nhàMKaFCgo tớiMKaFCg trướzVhKRCc mặMKaFCgt, chỉzVhKRC cònMKaFCg cázVhKRCch zVhKRCmấy X8aQertấc, thìzVhKRC làmX8aQer szVhKRCao cMKaFCgũng khôngzVhKRC bổMKaFCg nhàMKaFCgo đMKaFCgược aCtới ngựcMKaFCg HứMKaFCga TiênX8aQer nữzVhKRCa. TiểzVhKRCu chínMKaFCgh tháMKaFCgi MKaFCgủy khuấtMKaFCg ngẩngaC đầaCu, liX8aQerền thX8aQerấy BạchMKaFCg TốaC TrMKaFCginh mặaCt lạX8aQernh, đMKaFCgang túaCm zVhKRCcổ áaCo nóMKaFCg lênMKaFCg, kMKaFCghông cMKaFCgho naCó tiếnaC thêmMKaFCg nửaMKaFCg bước.

“Sư phụ..X8aQer.” TaCiểu MKaFCgchính zVhKRCthái mMKaFCgở MKaFCgto đôiMKaFCg mắaCt đX8aQeren lóMKaFCgng lánX8aQerh rưX8aQerng zVhKRCrưng, X8aQerđầy ủyaC khuấzVhKRCt nhìn aC BạX8aQerch TốMKaFCg TriaCnh, kMKaFCgháng ngX8aQerhị haCành aCđộng củaMKaFCg hắn.

“Tiểu hàMKaFCgi tử&nbspaC; màaC haCuynh cũngX8aQer ghMKaFCgen à.”MKaFCg HứaCa TiêX8aQern đẩyzVhKRC taaCy BạchX8aQer zVhKRCTố X8aQerTrinh aCra, mộtMKaFCg tMKaFCgay ôzVhKRCm laCấy TX8aQeriểu aCchính tháMKaFCgi đazVhKRCng lzVhKRCã cX8aQerhã chựX8aQerc khócMKaFCg vaCào tronMKaFCgg X8aQerngực. TiểaCu chínX8aQerh tzVhKRChái nMKaFCgheo mMKaFCgắt lại,zVhKRC cũMKaFCgng thậtaC chặtMKaFCg X8aQerôm cổaC HứzVhKRCa Tiên.

“Tu luyaCện tzVhKRChế nàzVhKRCo rồi?X8aQer” GzVhKRCiọng MKaFCgBạch TốMKaFCg X8aQerTrinh X8aQergiờ phMKaFCgút nàzVhKRCy âMKaFCgm lãnhaC vôMKaFCg cùng.

“Dạ...” TiểX8aQeru X8aQerchính tzVhKRChái cMKaFCgó chútX8aQer bốiX8aQer raCối, cắX8aQern cMKaFCgắn đzVhKRCầu ngóMKaFCgn tayzVhKRC, zVhKRCmới yếuX8aQer MKaFCgớt nóiaC, “ConaC rấtX8aQer czVhKRCố gắng.”

“Vậy thìX8aQer tốt.MKaFCg” BaCạch TốMKaFCg TrinaCh xX8aQerem xzVhKRCét tzVhKRCu vX8aQeri TiểuMKaFCg cX8aQerhính taChái, thấyzVhKRC saCo vớX8aQeri trzVhKRCước aCkia tinzVhKRCh tiếnMKaFCg MKaFCghơn mộMKaFCgt chúaCt rồi,MKaFCg MKaFCglúc nàaCy maCới bỏMKaFCg quaCa chMKaFCgo nó.

“Hứa TiênzVhKRC, ngươiX8aQer cX8aQeró linMKaFCgh cMKaFCgăn rMKaFCgồi?” TMKaFCgiểu ThX8aQeranh vzVhKRCẫn khôMKaFCgng nóizVhKRC gzVhKRCì zVhKRClúc nàyaC bMKaFCgỗng nhX8aQeriên kinX8aQerh MKaFCgngạc mX8aQerở mMKaFCgiệng, mớizVhKRC vừaCa rồiaC zVhKRChắn MKaFCgvẫn đanX8aQerg quazVhKRCn sX8aQerát HứazVhKRC Tiên,X8aQer cảmzVhKRC aCthấy HứaX8aQer TiaCên MKaFCgcó cáaCi X8aQergì đóaC khanaCg kX8aQerhác. HiệaCn tMKaFCgại raCốt cụaCc MKaFCghiểu đượcX8aQer làX8aQer dMKaFCgo đâu.

“Ừ, TzVhKRCiểu BạczVhKRCh X8aQerđã tX8aQerìm đzVhKRCan X8aQerthảo X8aQercho aCta MKaFCgăn đó.zVhKRC” HứaCa TMKaFCgiên czVhKRCao hứnzVhKRCg nói.

“Cái gMKaFCgì? MKaFCgChỗ MKaFCgnguy hX8aQeriểm nhưMKaFCg vậX8aQery, đạizVhKRC X8aQerca huynh..MKaFCg.” aCTiểu TzVhKRChanh kaCinh ngMKaFCgạc thaCấp aCgiọng zVhKRChô lêzVhKRCn, MKaFCgnhìn vềzVhKRC phíMKaFCga BạchX8aQer TốaC Trinh.

Bạch TốX8aQer X8aQerTrinh lạiX8aQer X8aQerlạnh lùzVhKRCng lườmaC lại,zVhKRC đeaCm caCâu naCói kMKaFCgế tiX8aQerếp củaX8aQer TiểuaC TMKaFCghanh éaCp trởMKaFCg về.

Hứa TiênzVhKRC ngaCơ ngáX8aQerc, nMKaFCghìn X8aQervề phíaaC zVhKRCvẻ mặtMKaFCg kX8aQerhông MKaFCgđổi caCủa BạchX8aQer TốzVhKRC TrinzVhKRCh, zVhKRCcau màyX8aQer lMKaFCgo zVhKRClắng hỏi:zVhKRC “NơiaC đaaCn thảMKaFCgo zVhKRCsinh tzVhKRCrưởng, rzVhKRCất MKaFCgnguy hX8aQeriểm cóaC phảMKaFCgi MKaFCghay không?”

Bạch X8aQerTố TriaCnh khônaCg nMKaFCgói gì.

Hứa zVhKRCTiên cMKaFCgắn caCắn mMKaFCgôi, MKaFCgnhìn MKaFCgBạch TốzVhKRC X8aQerTrinh mặaCt X8aQerkhông chzVhKRCút thMKaFCgay đổizVhKRC, nhưzVhKRCng tX8aQerrong lòngzVhKRC vX8aQerô aCcùng MKaFCgphức tạX8aQerp. MKaFCgTiểu BạchaC vìaC zVhKRCmình lạiX8aQer mạzVhKRCo hizVhKRCểm nhưX8aQer vậy..zVhKRC. CX8aQeró cảX8aQerm độngX8aQer, MKaFCglo lắng,zVhKRC zVhKRCcòn czVhKRCó sợzVhKRC hãi.

“Ha haCả, zVhKRCha aCha, vậaCy, aCvậy X8aQerHứa TiênaC ngưX8aQerơi phảiX8aQer czVhKRChăm aCchỉ aCtu lzVhKRCuyện đaCó, đừngX8aQer laCãng zVhKRCphí kzVhKRChổ MKaFCgtâm zVhKRCcủa đạzVhKRCi X8aQerca aCta.” TiX8aQerểu aCThanh biếX8aQert mìnMKaFCgh aCnói zVhKRCsai nóiaC rồiaC, ngượngMKaFCg naCgùng cườiMKaFCg cườiX8aQer, vộiaC đázVhKRCnh tMKaFCgrống lảng.

“Ừ.” HMKaFCgứa TizVhKRCên nặX8aQerng naCề gậtzVhKRC đầu,aC đápMKaFCg ứng.

“Nàng đzVhKRCi nghzVhKRCỉ aCngơi traCước đaCi. zVhKRCTa đizVhKRC xửaC lýaC chuMKaFCgyện aCvăn thư.”MKaFCg BạchzVhKRC MKaFCgTố TaCrinh naCói xX8aQerong kzVhKRChông zVhKRCđợi HzVhKRCứa TzVhKRCiên trảaC lời,MKaFCg ngườiMKaFCg đzVhKRCã bMKaFCgiến maCất nX8aQergay tzVhKRCại chỗ.

“Ngươi cóMKaFCg đX8aQerói bụMKaFCgng kMKaFCghông? TzVhKRCa cX8aQerhuẩn bịzVhKRC đMKaFCgiểm taCâm zVhKRCcho ngươMKaFCgi nha.aC” TaCiểu ThaMKaFCgnh aCnhìn HứaaC TiX8aQerên X8aQersững sờzVhKRC đứngMKaFCg ởaC tạzVhKRCi caChỗ, aCmở miệngX8aQer hỏi.

“Nga, zVhKRCđúng làaC X8aQercó chúaCt đóiMKaFCg bụng,MKaFCg tzVhKRCa muốnMKaFCg MKaFCgăn X8aQersữa đMKaFCgậu nànhaC zVhKRCbánh quẩy.”X8aQer zVhKRCHứa TiX8aQerên sờzVhKRC sờaC bụMKaFCgng, lúcX8aQer nMKaFCgày mớiaC cảmaC thấX8aQery cMKaFCgó aCchút đói.

“Một lX8aQerát nữzVhKRCa X8aQerta rzVhKRCa ngoX8aQerài muzVhKRCa.” TzVhKRCiểu ThMKaFCganh tứcX8aQer giậnX8aQer nói.

“Thỏ tMKaFCga zVhKRCnuôi thMKaFCgế nàX8aQero rMKaFCgồi, cóMKaFCg mậpzVhKRC haX8aQery không?MKaFCg” HứzVhKRCa TiaCên ômaC TX8aQeriểu chX8aQerính tzVhKRChái hưaCớng zVhKRChậu viMKaFCgện X8aQerđi tới,zVhKRC “CònMKaFCg có,MKaFCg câyaC rụngMKaFCg tiX8aQerền củaaC MKaFCgta đâu,zVhKRC lớnX8aQer laCên chMKaFCgút nàoMKaFCg chưa?”

Tiểu zVhKRCThanh zVhKRCkhóe miệaCng czVhKRCo quMKaFCgắp: “CâyzVhKRC rụnMKaFCgg tiền?”

“Chính làX8aQer câyMKaFCg LinX8aQerh MKaFCgÂm maCà taCa cùnzVhKRCg TiểMKaFCgu BạchaC điX8aQer zVhKRCPhổ aCĐà sơnzVhKRC lấMKaFCgy vềX8aQer đó.MKaFCg” HzVhKRCứa TX8aQeriên khzVhKRCẩu khíaC rMKaFCgất khiaCnh bỉ.

Cây zVhKRCLinh ÂX8aQerm MKaFCglà X8aQercây rụngX8aQer tiền...

Tiểu MKaFCgThanh cảmMKaFCg thzVhKRCấy rấtaC vôX8aQer lực.

Chưa tX8aQerới gMKaFCgiữa trưX8aQera, BạcaCh TốzVhKRC TriaCnh đãzVhKRC trởMKaFCg lại.

Hứa TiêX8aQern nghênhaC đóaCn: “ChuyX8aQerện đềaCu giX8aQerải quyếtzVhKRC X8aQerxong rồi?”

Bạch TzVhKRCố TriX8aQernh nhzVhKRCàn nhạtzVhKRC gậtMKaFCg đzVhKRCầu: “Ừ.”X8aQer ChuyệnMKaFCg aCđã giMKaFCgải quyếtaC, nhưX8aQerng làaC khMKaFCgông pMKaFCghải hắnMKaFCg zVhKRCgiải quyếtMKaFCg. KhMKaFCgi hắnzVhKRC X8aQertới pháX8aQert MKaFCghiện LươnzVhKRCg LiX8aQerên X8aQerđã đemMKaFCg chuMKaFCgyện củaaC HaCứa TiaCên làMKaFCgm xzVhKRCong aChết rồi,X8aQer đX8aQerã aCgửi X8aQervăn thaCư cX8aQerho nànMKaFCgg tMKaFCgrở vMKaFCgề trX8aQerấn GiMKaFCgang. TinaCh thầMKaFCgn LươaCng LiênMKaFCg khônaCg đượcX8aQer tốtMKaFCg chaCo lắm,MKaFCg vẫnMKaFCg sắMKaFCgc maCặt MKaFCgtái nhMKaFCgợt ngồaCi MKaFCgở trướcaC zVhKRCbàn đọcaC sáchzVhKRC nhìMKaFCgn văMKaFCgn MKaFCgthư điềuX8aQer zVhKRCphái kiMKaFCga khôngX8aQer nX8aQerói gìaC. BấtzVhKRC quáX8aQer, nhữngMKaFCg thứaC này,MKaFCg BạchaC MKaFCgTố TMKaFCgrinh đưMKaFCgơng naChiên sẽzVhKRC kMKaFCghông đểX8aQer cX8aQerho HzVhKRCứa aCTiên biết.

“Vậy chúMKaFCgng tMKaFCga aCcó thX8aQerể trzVhKRCở vềMKaFCg zVhKRCTrấn GzVhKRCiang rồi?”MKaFCg HMKaFCgứa TiênMKaFCg MKaFCgcao hứnMKaFCgg hỏi,aC “PhảiaC manMKaFCgg thaCeo aCthỏ củaMKaFCg X8aQerta, X8aQercòn cóX8aQer cX8aQerây rụnzVhKRCg tiềnaC củaMKaFCg X8aQerta naCữa. VềX8aQer đếnaC MKaFCgnhà taCỷ tzVhKRCỷ nhìX8aQern thấyaC cX8aQerhúng X8aQerta MKaFCgnhất đMKaFCgịnh sẽaC rấaCt caCao hứng.”

Bạch TốMKaFCg TriaCnh vừaMKaFCg ngaChe aCcây rụnMKaFCgg tzVhKRCiền cũnzVhKRCg baCiết HzVhKRCứa TiênzVhKRC ámX8aQer MKaFCgchỉ cáiMKaFCg gìX8aQer, gzVhKRCật đầuX8aQer đMKaFCgồng ý.

Hứa TiêaCn caCùng BạchaC TốX8aQer TX8aQerrinh zVhKRCđi MKaFCgtrước, TiểuaC MKaFCgThanh cùngX8aQer TMKaFCgiểu chínaCh tháiaC cMKaFCghờ MKaFCgdàn xaCếp xMKaFCgong đâuaC đấX8aQery sẽMKaFCg đzVhKRCem zVhKRCthỏ cùngaC X8aQercây LiX8aQernh aCÂm manaCg vềaC sau.

Đứng ởaC cửaCa, HMKaFCgứa TiêMKaFCgn zVhKRCgõ thậMKaFCgt lâMKaFCgu, maCới nghMKaFCge đaCược tiếzVhKRCng bướcaC chX8aQerân vazVhKRCng lênzVhKRC aCbên trong.

“Tới MKaFCgliền, tớizVhKRC lMKaFCgiền, zVhKRCgõ cáiMKaFCg zVhKRCgì MKaFCgmà gaCõ MKaFCga, cửaMKaFCg cũngMKaFCg sắzVhKRCp bịX8aQer gõMKaFCg thủMKaFCgng rồi.MKaFCg” zVhKRCBên zVhKRCtrong làX8aQer giọngaC nóX8aQeri aCquen thuộMKaFCgc củaMKaFCg MKaFCgHứa KX8aQeriều Dung.

Vừa aCmở cửaCa raX8aQer, thấMKaFCgy HứaaC X8aQerTiên, HX8aQerứa KiềX8aQeru DzVhKRCung mừngaC tớX8aQeri nướcX8aQer mắtMKaFCg liềnaC aCtí táchzVhKRC chảyzVhKRC xuống.

“Hán VMKaFCgăn, HáaCn VzVhKRCăn, thậtzVhKRC sựX8aQer lX8aQerà aCmuội saoaC.” HứaaC KiềuMKaFCg DunMKaFCgg kMKaFCgéo tMKaFCgay HứazVhKRC zVhKRCTiên khôngzVhKRC bzVhKRCuông, szVhKRCợ làX8aQer mìnhMKaFCg đzVhKRCang nằzVhKRCm mơ.

“Là mX8aQeruội, tX8aQerỷ tỷ.”zVhKRC HứaaC X8aQerTiên cũnMKaFCgg nắmzVhKRC taMKaFCgy HứaaC KX8aQeriều DMKaFCgung, cX8aQerao hứngzVhKRC khônX8aQerg thôzVhKRCi. ChợaCt thX8aQerấy bụngzVhKRC HứMKaFCga KMKaFCgiều DuaCng X8aQerkia kX8aQerhẽ nhôX8aQer raX8aQer, X8aQerkinh ngạMKaFCgc hzVhKRCỏi, “TỷX8aQer tỷMKaFCg, tX8aQerỷ, tMKaFCgỷ mzVhKRCang thai?”

Trên aCmặt HứazVhKRC KiMKaFCgều DzVhKRCung hiệnMKaFCg lêMKaFCgn nụzVhKRC cườiX8aQer hạnzVhKRCh phúc,aC lôiaC kéozVhKRC HứzVhKRCa TiêaCn: aC“Mau, mX8aQerau vàzVhKRCo rồaCi hãyaC nóiMKaFCg.” BỗnX8aQerg nMKaFCghiên lạaCi cảmX8aQer tMKaFCghấy X8aQercó điaCểm gaCì aClà lạ,zVhKRC lúcX8aQer nzVhKRCày mớaCi nhzVhKRCìn vềaC zVhKRCphía nhữngzVhKRC ngườizVhKRC bzVhKRCên cạnMKaFCgh MKaFCgHứa TiêzVhKRCn, chợaCt naCói, “AiX8aQer MKaFCgnha, đMKaFCgệ aCmuội, MKaFCgta lX8aQerại khzVhKRCông czVhKRCó chX8aQerú ýaC tớizVhKRC muMKaFCgội, X8aQerthật MKaFCglà, mauzVhKRC, đềuaC maCau đMKaFCgi vMKaFCgào đaCi đã.”

Ba nMKaFCggười vàoMKaFCg zVhKRCphòng, HứaMKaFCg KiaCều DX8aQerung baCận rộnzVhKRC điMKaFCg aCpha MKaFCgtrà, HứazVhKRC TizVhKRCên aCvội MKaFCgvàng kéX8aQero nMKaFCgàng lại:zVhKRC “Tỷ,MKaFCg tỷzVhKRC đazVhKRCng maaCng tzVhKRChai, X8aQerđừng X8aQervội, muộiX8aQer phMKaFCga lX8aQerà được.”

Hứa MKaFCgKiều DunX8aQerg MKaFCgngồi xzVhKRCuống, aCsờ sờX8aQer bụngMKaFCg củaX8aQer mình,X8aQer tronX8aQerg mX8aQerắt tzVhKRCràn X8aQerđầy yaCêu thương.

Hứa TiênaC cùngaC HaCứa KiềuzVhKRC DuX8aQerng đạiaC zVhKRCkhái nóiaC MKaFCgtình X8aQertrạng gầnX8aQer X8aQerđây zVhKRCcủa mìX8aQernh, HứaCa zVhKRCKiều DunX8aQerg nX8aQerghe HứaX8aQer TiMKaFCgên nzVhKRCói đưzVhKRCợc điềuX8aQer vaCề, khônzVhKRCg cầnzVhKRC phX8aQerải tzVhKRCha hươX8aQerng chịuX8aQer tộiMKaFCg nữMKaFCga, liềnMKaFCg vuaCi mừngzVhKRC mzVhKRCuốn điMKaFCg dângMKaFCg hươngX8aQer cMKaFCgho QzVhKRCuan ÂmaC ĐạizVhKRC sX8aQerĩ, naCói zVhKRCrằng đềuzVhKRC zVhKRCnhờ aCQuan X8aQerÂm ĐzVhKRCại saCĩ zVhKRCphù hộMKaFCg mớX8aQeri đaCược nX8aQerhư vậy.X8aQer BạcaCh X8aQerTố TrinX8aQerh ngMKaFCghe đượcMKaFCg aClời nàzVhKRCy, aCánh mắtMKaFCg tảnMKaFCg rX8aQera kzVhKRChí lMKaFCgạnh. MKaFCgBên trênaC QuMKaFCgan ÂmMKaFCg ĐạiaC sĩzVhKRC hzVhKRCắt hơizVhKRC mzVhKRCột cáizVhKRC, szVhKRCờ sờaC MKaFCgcái MKaFCgmũi củazVhKRC mX8aQerình. X8aQerĐồng tửaC bênaC cạnMKaFCgh cũzVhKRCng cảmaC thấyaC kX8aQerỳ qaCuái. ThMKaFCgần tX8aQeriên czVhKRCòn cóMKaFCg MKaFCgthể zVhKRCcảm cúmzVhKRC sao?

Hứa TiMKaFCgên zVhKRCnhìn chMKaFCgung quanhX8aQer, MKaFCgphát aChiện đồzVhKRC MKaFCgdùng tzVhKRCrong MKaFCgnhà đãMKaFCg zVhKRCđổi mớX8aQeri. MKaFCgMà khuaCôn mặtX8aQer HứaCa KiX8aQerều DuX8aQerng MKaFCgtỏa sángX8aQer rạnzVhKRCg ngờMKaFCgi aCcũng X8aQerchứng miMKaFCgnh LýaC zVhKRCCông PhủX8aQer chămMKaFCg sócMKaFCg nàzVhKRCng vaCô cX8aQerùng tốt.

Hứa KzVhKRCiều DuX8aQerng cốzVhKRC chzVhKRCấp zVhKRCdù tX8aQerhế nàaCo cũngMKaFCg muốnaC HứaMKaFCg TiênMKaFCg MKaFCgở caChung cùngMKaFCg bọnX8aQer họ,aC HứaMKaFCg zVhKRCTiên từMKaFCg chốiaC khôngX8aQer MKaFCgđược đànhaC MKaFCgphải đápaC ứnMKaFCgg. BuổMKaFCgi aCtối LX8aQerý CôzVhKRCng PzVhKRChủ taCrở về,zVhKRC ngưaCời mộtX8aQer nhaCà aCtụ lạX8aQeri vớiMKaFCg nhauzVhKRC. LýzVhKRC CôngzVhKRC aCPhủ MKaFCghỏi MKaFCgHứa TiênzVhKRC X8aQercó taCính toáMKaFCgn gìMKaFCg khôngzVhKRC, HứaCa X8aQerTiên aCcòn chưaaC MKaFCgtrả laCời, BạchzVhKRC TốX8aQer TrinaCh đãMKaFCg aCmở miệng,zVhKRC nóMKaFCgi czVhKRChuẩn maCở tiệmaC thuốc.aC LýX8aQer CônaCg aCPhủ đồzVhKRCng ýzVhKRC lMKaFCgia lịa.

Buổi tốzVhKRCi, HứX8aQera aCTiên hỏiX8aQer BMKaFCgạch TốzVhKRC X8aQerTrinh chuaCyện này,zVhKRC BạchaC TốzVhKRC TriMKaFCgnh X8aQerthản nhiênaC nóMKaFCgi: “TiệaCm thuốcX8aQer tếX8aQer thếaC cX8aQerứu nhâX8aQern, lạiMKaFCg X8aQertích gX8aQeróp từnX8aQerg chútX8aQer cMKaFCgông đức,MKaFCg cóMKaFCg lX8aQerợi aCcho việcX8aQer taCu aChành củaMKaFCg nàng.”

Hứa X8aQerTiên lúaCc nàyaC mớiX8aQer chợtzVhKRC hMKaFCgiểu, dMKaFCgĩ nX8aQerhiên aCkhông czVhKRCó MKaFCgý kiaCến nữa.

Qua hzVhKRCai ngàyaC MKaFCgsau, TzVhKRCiểu ThanaCh MKaFCgcùng TiểuaC chínMKaFCgh thaCái aCcũng tớzVhKRCi. CònMKaFCg mMKaFCgang zVhKRCtheo zVhKRCcây rụMKaFCgng tiềnX8aQer cùaCng thỏaC MKaFCgcủa HứazVhKRC MKaFCgTiên taCrở MKaFCgvề, HứaX8aQer TizVhKRCên vâzVhKRCy quanaCh câyaC rX8aQerụng tMKaFCgiền vuaCi mừngzVhKRC tớiMKaFCg mX8aQerức X8aQeránh mzVhKRCắt đềuMKaFCg MKaFCghíp taChành mộtaC đưzVhKRCờng thX8aQerẳng rồi.

Cứ nzVhKRChư MKaFCgvậy, HzVhKRCứa TX8aQeriên mX8aQerở mộX8aQert giaCan tMKaFCgiệm thuốc.MKaFCg MKaFCgHứa KX8aQeriều MKaFCgDung đX8aQerặt tzVhKRCên lMKaFCgà BảaCo AMKaFCgn đườzVhKRCng, làmMKaFCg cX8aQerho mặX8aQert HX8aQerứa TiênMKaFCg sunaCg haCuyết. BzVhKRCảo zVhKRCAn đường,zVhKRC ngzVhKRChĩ cảaC nửazVhKRC ngàaCy trờiX8aQer MKaFCgkết quMKaFCgả vẫnX8aQer lấyX8aQer cMKaFCgái tênX8aQer này.

Những nX8aQergày MKaFCgtiếp thzVhKRCeo MKaFCgtrôi quMKaFCga nhànzVhKRC nhaCã màX8aQer thưMKaFCg taChái. CaCác cX8aQera X8aQerbệnh phzVhKRCổ biếnzVhKRC thX8aQerì MKaFCgdo HứaX8aQer aCTiên rMKaFCga tMKaFCgay aCxử laCý, X8aQercòn cázVhKRCc aCtạp cMKaFCghứng X8aQernan MKaFCgy khôMKaFCgng X8aQerxử lýMKaFCg được,zVhKRC thaCì BX8aQerạch TốMKaFCg TriaCnh sẽX8aQer raCa tMKaFCgay. MKaFCgDần dàzVhKRC, MKaFCgdanh tiếnX8aQerg củX8aQera BảozVhKRC zVhKRCAn đườngX8aQer liềnMKaFCg X8aQerlan xaaC. ĐặcMKaFCg biệzVhKRCt làMKaFCg czVhKRChuyện zVhKRCBảo AMKaFCgn đườngX8aQer X8aQercó MKaFCgmột loaCại tMKaFCghuốc bX8aQerí chế,zVhKRC cóaC tMKaFCghể giúX8aQerp tzVhKRChuận siX8aQernh. GiáMKaFCg taCiền tuX8aQery hMKaFCgơi MKaFCgcao, nhưnzVhKRCg mọX8aQeri ngMKaFCgười vẫnMKaFCg đềuzVhKRC chấpMKaFCg nhzVhKRCận. aCBởi vzVhKRCì aCsinh X8aQercon chíMKaFCgnh làzVhKRC đizVhKRC aCdạo aCQuỷ zVhKRCMôn quanzVhKRC, MKaFCgtốn aCchút X8aQertiền zVhKRCcó tzVhKRChể bMKaFCgảo vệMKaFCg mẫaCu tửX8aQer bìMKaFCgnh azVhKRCn, thấyMKaFCg aCthế nzVhKRCào cũX8aQerng làzVhKRC chuyệaCn MKaFCgvô cùngMKaFCg zVhKRCcó zVhKRClời. BởiMKaFCg zVhKRCvì tiệmMKaFCg thuốzVhKRCc, HX8aQerứa TiX8aQerên nếuMKaFCg X8aQernhư MKaFCgthân aClà aCnữ tửzVhKRC raCa aCmặt X8aQercũng kX8aQerhông ổn,zVhKRC cMKaFCgho X8aQernên nàngzVhKRC czVhKRCũng chaCưa MKaFCglập X8aQertức kX8aQerhôi pzVhKRChục X8aQerthân phậnaC củaaC mìnX8aQerh. TạmaC tMKaFCghời MKaFCgcứ nzVhKRChư vậyX8aQer tiếX8aQerp tục.

“Oa nX8aQerha nhaMKaFCg, TiểuaC Bạch,X8aQer rX8aQerất nhizVhKRCều X8aQerbạc đX8aQeró.” HứaaC aCTiên nhìzVhKRCn đốngaC aCbạc aCtrắng lóaMKaFCg trênzVhKRC bàn,aC MKaFCgkhóe miệngaC thiếuX8aQer chútX8aQer nữaCa chMKaFCgảy zVhKRCnước miếX8aQerng. NX8aQeràng đaaCng tínhMKaFCg lấyX8aQer thMKaFCgêm chúzVhKRCt MKaFCgbạc đX8aQerưa X8aQercho HứaaC KaCiều MKaFCgDung, đểzVhKRC HaCứa KiềuMKaFCg X8aQerDung muMKaFCga thêmMKaFCg vMKaFCgài thứaC. zVhKRCChi tzVhKRCiêu ngàyMKaFCg thưX8aQerờng cũnzVhKRCg aCtốn kX8aQerhông ít.

“Như ngươX8aQeri vậyaC, cònzVhKRC muốX8aQern tzVhKRCu tiên?”zVhKRC X8aQerTiểu MKaFCgThanh ởzVhKRC X8aQerbên cạnX8aQerh khiaCnh bỉ.

“Cũng kzVhKRChông tzVhKRChể nMKaFCgói nhaCư vậyX8aQer aMKaFCg, cóMKaFCg tiềnX8aQer zVhKRCcó thểX8aQer sMKaFCgui mzVhKRCa aCkhiến qMKaFCguỷ màaC khôX8aQerng pX8aQerhải sMKaFCgao? ThầaCn tizVhKRCên cMKaFCghẳng aClẽ kaChông X8aQercần haCương kMKaFCghói cuaCng phụngMKaFCg chắczVhKRC? QzVhKRCuỷ aCsai khôzVhKRCng cầnaC zVhKRCtiền âmMKaFCg phủX8aQer àaC?” HứazVhKRC TiêX8aQern thuậX8aQern miệngaC phảnzVhKRC bác.

Tiểu ThaMKaFCgnh cứngzVhKRC họng,X8aQer hắnX8aQer khôngzVhKRC thểaC khMKaFCgông tzVhKRChừa nhX8aQerận lMKaFCgời zVhKRCnày HứaaC TMKaFCgiên nóiX8aQer đúMKaFCgng rồi...

Hứa TiX8aQerên nzVhKRChìn sắczVhKRC mặMKaFCgt TiểzVhKRCu X8aQerThanh, hzVhKRCiếu kỳzVhKRC nóizVhKRC: “ChẳnX8aQerg lẽMKaFCg aCta nóMKaFCgi đúzVhKRCng rồi?”aC X8aQerThật zVhKRCra thMKaFCgì HứaX8aQer TzVhKRCiên chzVhKRCỉ lMKaFCgà nózVhKRCi zVhKRCmò thôaCi, bởMKaFCgi vaCì sX8aQerự kiệnaC PhMKaFCgáp HảiMKaFCg kiaCa zVhKRCcho nêaCn nàaCng maCới MKaFCgnói raCa aCmột pMKaFCghen vừaaC rồi.

Bạch X8aQerTố TrinMKaFCgh MKaFCglúc nMKaFCgày X8aQermở maCiệng: “Phải”

Tiểu BạchzVhKRC MKaFCgmở miMKaFCgệng, vMKaFCgậy còzVhKRCn X8aQercó zVhKRCthể zVhKRCgiả sao?

Oanh ——MKaFCg HX8aQerứa TiêX8aQern chợtaC cảmX8aQer thMKaFCgấy thMKaFCgiên lzVhKRCôi MKaFCg(sấm sét)zVhKRC cX8aQeruồn cuộn,aC khX8aQerông MKaFCgnghĩ tX8aQerới mìnhzVhKRC lạiX8aQer nMKaFCgói tzVhKRCrúng rồi.

Cho nêaCn, ngaCày thaCứ haaCi, MKaFCgHứa TiêaCn aCmua aCrất nhiềMKaFCgu tráiMKaFCg zVhKRCcây tươi,X8aQer nhaMKaFCgng đX8aQerèn thzVhKRCượng hạaCng, vaCề đếnaC nhzVhKRCà, chạyMKaFCg zVhKRCthẳng tớiX8aQer traCước X8aQerbức hX8aQerọa QuaMKaFCgn ÂMKaFCgm ĐạiaC saCĩ. MKaFCgXếp tzVhKRCoàn bMKaFCgộ tX8aQerrái câaCy rzVhKRCa, sMKaFCgau đóX8aQer đốtX8aQer aCnhang đzVhKRCèn, rồiX8aQer hànhX8aQer lễ.MKaFCg X8aQerTrong miX8aQerệng lẩmMKaFCg bẩmX8aQer: “QaCuan TaChế ÂaCm BX8aQerồ TáX8aQert, sX8aQerau nzVhKRCày taCa mỗiaC ngàyaC đềuMKaFCg X8aQermua chMKaFCgo nMKaFCggài taCrái câyMKaFCg tươX8aQeri ngoX8aQern, aCnhang đzVhKRCèn tMKaFCghượng hạngMKaFCg. MKaFCgCho nêaCn, vzVhKRCề sazVhKRCu xiX8aQern chiMKaFCgếu cốMKaFCg nX8aQerhiều hX8aQerơn nha.”

Hứa KiềuaC zVhKRCDung X8aQervừa lzVhKRCúc đMKaFCgi zVhKRCvào, nX8aQerghe aCđược zVhKRClời aCcầu nguyệnX8aQer còzVhKRC kèMKaFCg mặcaC cảzVhKRC củazVhKRC HứX8aQera TiênMKaFCg, vzVhKRCừa sợaC vừaaC gX8aQeriận, zVhKRCđưa taX8aQery gõX8aQer mộtMKaFCg MKaFCgcái lênMKaFCg đaCầu HứaaC TiMKaFCgên: “aCMuội đứaaC naChỏ đX8aQeráng chếtX8aQer X8aQernày, nX8aQerói czVhKRCái X8aQergì tX8aQerhế hả.zVhKRC QuaMKaFCgn X8aQerÂm BồMKaFCg TátX8aQer aChá lạiaC đểX8aQer yênX8aQer cMKaFCgho muMKaFCgội khinMKaFCgh nhờnX8aQer nhưX8aQer vậy?”

Hứa TzVhKRCiên X8aQerôm đầu,X8aQer khônMKaFCgg zVhKRCphục nóaCi: “NMKaFCgói suôngzVhKRC thaCì cMKaFCgó aCích gzVhKRCì chX8aQerứ, X8aQerchúng X8aQerta cMKaFCgần phMKaFCgải nóX8aQeri thựzVhKRCc tế,aC thựczVhKRC tếX8aQer a.”

“Muội đứaMKaFCg nhMKaFCgỏ đánaCg caChết nàyMKaFCg, lX8aQerại cònzVhKRC cX8aQerố cãi...”

Trên.

“Không tệMKaFCg, rấtaC MKaFCgcó chíMKaFCg hMKaFCgướng.” TraCên khuônX8aQer aCmặt tuấnMKaFCg mỹMKaFCg củaCa KX8aQerim ThiềMKaFCgn TzVhKRCử hiệnMKaFCg lêzVhKRCn MKaFCgnụ cười.

Quan X8aQerÂm ĐX8aQerại sĩzVhKRC vừazVhKRC laCòng gậzVhKRCt đầu:zVhKRC “KhôngMKaFCg MKaFCguổng tzVhKRCa giúX8aQerp nàngX8aQer nhiềaCu nhzVhKRCư thế.”

“Bất aCquá, nóizVhKRC X8aQerđi cũaCng phảzVhKRCi aCnói lMKaFCgại, X8aQertại X8aQersao chỉX8aQer cuzVhKRCng phụnzVhKRCg ngưMKaFCgơi, khôX8aQerng czVhKRCó phMKaFCgần zVhKRCcủa X8aQerta?” KMKaFCgim ThiềnX8aQer TửX8aQer tronzVhKRCg lònaCg bấaCt bình.

“Ai X8aQerbảo aCngươi khMKaFCgông caChịu haCiển linh.”MKaFCg zVhKRCQuan ÂX8aQerm ĐạizVhKRC szVhKRCĩ khinzVhKRCh thưaCờng vạcX8aQerh rõ.

Kim TzVhKRChiền MKaFCgtử nzVhKRCgẩng đầuX8aQer X8aQerđảo cặpzVhKRC X8aQermắt tX8aQerrắng dã,zVhKRC sX8aQerau đóX8aQer traCong lòMKaFCgng naCổi laCên MKaFCgtính zVhKRCtoán. zVhKRCXem rX8aQera kaChi zVhKRCnào zVhKRCđó mìzVhKRCnh czVhKRCũng phảiaC hiểX8aQern linX8aQerh zVhKRCmột chúMKaFCgt mX8aQerới được.

Cuộc sốzVhKRCng ngàzVhKRCy từngaC ngàzVhKRCy X8aQertrôi X8aQerqua, HứazVhKRC TiX8aQerên mỗiaC ngMKaFCgày ởX8aQer BảoMKaFCg X8aQerAn đX8aQerường khzVhKRCám bệaCnh, BạchX8aQer TMKaFCgố X8aQerTrinh cùngX8aQer TiX8aQerểu TX8aQerhanh dạyaC TMKaFCgiểu chínaCh zVhKRCthái aCpháp tzVhKRChuật, đốczVhKRC thúzVhKRCc nóaC MKaFCgtu luyện.aC BaCuổi tốiX8aQer HứazVhKRC TiX8aQerên tX8aQerrở zVhKRCvề, BạchaC TaCố TzVhKRCrinh sẽzVhKRC dạyMKaFCg nàngzVhKRC MKaFCgmột cMKaFCghút pX8aQerháp thMKaFCguật X8aQernền tảng.X8aQer CzVhKRCòn taChuật pX8aQerhi hX8aQerành MKaFCgmà HứazVhKRC TiênMKaFCg tâmMKaFCg tMKaFCgâm niệmMKaFCg nX8aQeriệm, MKaFCgvẫn czVhKRCòn zVhKRCrất xa.

Hôm naaCy, HX8aQerứa MKaFCgTiên vừaMKaFCg vềX8aQer tớiaC nhàMKaFCg, zVhKRCHứa KaCiều DunMKaFCgg liềaCn MKaFCglôi kéoX8aQer zVhKRCtay nànzVhKRCg, vẻX8aQer aCmặt nzVhKRCgưng trọX8aQerng nói:zVhKRC zVhKRC“Hán VMKaFCgăn, zVhKRCtrong zVhKRCthời gX8aQerian nàyaC aCmuội đừnaCg MKaFCgđi MKaFCgra ngoàiaC vàoX8aQer buổiX8aQer tối.”

“Tại szVhKRCao vzVhKRCậy?” HứaX8aQer TiêaCn nghaCi hX8aQeroặc hỏi.

“Đã MKaFCgxảy aCra chzVhKRCuyện rồi.aC TX8aQerỷ pMKaFCghu củaMKaFCg muMKaFCgội nóX8aQeri gầnX8aQer đâaCy cX8aQeró X8aQervài X8aQernữ tửzVhKRC X8aQerbị MKaFCgmất zVhKRCtích, lạiaC kX8aQerhông aCco bấtaC kX8aQerì đầX8aQeru mX8aQerối nàaCo” HứaMKaFCg X8aQerKiều DunX8aQerg aCkhuôn mặtzVhKRC đầyMKaFCg aCu sầu.

“Muội MKaFCgkhông cózVhKRC ngaChe zVhKRCtỷ phMKaFCgu nX8aQerói chuyệMKaFCgn naCày mà.X8aQer” HứaMKaFCg TMKaFCgiên nhìnzVhKRC bzVhKRCộ dạnzVhKRCg zVhKRCrầu X8aQerrĩ X8aQercủa HứaCa MKaFCgKiều DaCung, MKaFCgcàng nghaCi hoặc.

“Tỷ pX8aQerhu muộiX8aQer sMKaFCgợ chúMKaFCgng zVhKRCta zVhKRClo lắng,aC nênX8aQer kX8aQerhông nzVhKRCói. HMKaFCgôm zVhKRCqua bzVhKRCị đzVhKRCánh đX8aQerược nMKaFCgâng tX8aQerrở vềaC tỷzVhKRC mớiMKaFCg biếtMKaFCg cMKaFCghuyện đó.aC” HứaMKaFCg aCKiều zVhKRCDung vừazVhKRC nóaCi nướcaC maCắt MKaFCgliền chảzVhKRCy xuống,X8aQer zVhKRClau đaCi X8aQerrồi nóX8aQeri, “TỷX8aQer MKaFCgphu muộiX8aQer nóaCi, nửX8aQera X8aQertháng aCgần đâyMKaFCg liêaCn tX8aQerục maCất tMKaFCgích khaCông ízVhKRCt X8aQernữ tửaC, MKaFCgtra thaCế nàoX8aQer cũnzVhKRCg MKaFCgtra khôzVhKRCng đượzVhKRCc X8aQertung tízVhKRCch. aCBan đMKaFCgầu cMKaFCgho laCà bọnMKaFCg MKaFCglừa đảoX8aQer X8aQer(*) làm,X8aQer nMKaFCghưng caMKaFCgnh cX8aQerhặt MKaFCgcửa thànX8aQerh, cũnX8aQerg khaCông thấyMKaFCg czVhKRCó X8aQerai kX8aQerhả ngzVhKRChi rX8aQera vaCào. NzVhKRCếu kMKaFCghông đượcaC aCphá án,X8aQer tỷMKaFCg zVhKRCphu muộMKaFCgi MKaFCgsợ MKaFCglà sẽzVhKRC bịX8aQer cázVhKRCch chzVhKRCức mất.”

(*) NguyaCên vX8aQerăn zVhKRClà quảiaC taCử: nghĩazVhKRC MKaFCglà bọnzVhKRC lừazVhKRC đảo,aC X8aQerbắt cócaC, mẹzVhKRC X8aQermìn. TMKaFCga địnMKaFCgh đểMKaFCg mẹMKaFCg zVhKRCmìn mzVhKRCà tzVhKRChấy nózVhKRC hiệnMKaFCg đạiaC MKaFCgquá nêX8aQern lạizVhKRC thôi.

Hứa MKaFCgTiên sửngX8aQer sốt,aC chuyệX8aQern nX8aQerày nghX8aQere tựaX8aQer hồX8aQer rấtX8aQer khôzVhKRCng tầMKaFCgm thường.

“Tóm lại,X8aQer buX8aQerổi tốiX8aQer aCmuội đừnX8aQerg zVhKRCra ngX8aQeroài.” HaCứa KiMKaFCgều DunzVhKRCg lạiMKaFCg tiếMKaFCgp tụcX8aQer dặnzVhKRC dò.

“Muội biếX8aQert rồi.”zVhKRC HzVhKRCứa TiX8aQerên gMKaFCgật đầu,aC “TỷzVhKRC aCphu đãzVhKRC tìmX8aQer đaCại pX8aQerhu xX8aQerem quzVhKRCa chưa?”

“Rồi, MKaFCgcũng đãMKaFCg bôMKaFCgi taChuốc rồi.”MKaFCg TâmX8aQer taCình aCHứa KzVhKRCiều DunaCg vẫnMKaFCg khôngX8aQer tốtzVhKRC lắm.

“Không X8aQercó chuX8aQeryện gMKaFCgì đâuX8aQer, tX8aQerỷ pzVhKRChu trẻzVhKRC aCtuổi, rấtzVhKRC maaCu aCsẽ X8aQerkhôi phụcaC thôiMKaFCg. zVhKRCTỷ đangzVhKRC mazVhKRCng hX8aQerài tử,X8aQer zVhKRCđừng tMKaFCghương tâmX8aQer, aCđối aCvới MKaFCghài tửzVhKRC troaCng bụzVhKRCng khônzVhKRCg aCtốt đâu.”X8aQer zVhKRCHứa TiMKaFCgên khzVhKRCuyên giảzVhKRCi, nhưnMKaFCgg zVhKRCtrong lòngzVhKRC taChầm zVhKRCsuy taCư chuyệzVhKRCn nàX8aQery. NghzVhKRCĩ laCát X8aQernữa điX8aQer tzVhKRCìm TiểuaC BạchzVhKRC tMKaFCghương lượngX8aQer mộtaC chzVhKRCút mớiMKaFCg được.

“Ừ, tỷX8aQer bizVhKRCết rồaCi. TỷX8aQer aCđi zVhKRCphòng aCbếp xzVhKRCem mzVhKRCột cX8aQerhút TiểzVhKRCu ThaMKaFCgnh làaCm cX8aQerơm aCxong chưa.”MKaFCg X8aQerHứa MKaFCgKiều MKaFCgDung gậtzVhKRC đầuaC, lzVhKRCau khôX8aQer nướczVhKRC mắtX8aQer, miễX8aQern cưỡnzVhKRCg lộX8aQer X8aQerra nX8aQerụ aCcười, điX8aQer aCxuống bếp.

Buổi tối,X8aQer HứMKaFCga TaCiên đeaCm chuMKaFCgyện zVhKRCnày nóiMKaFCg czVhKRCho BạchX8aQer TốMKaFCg Trinh.

Bạch MKaFCgTố TrzVhKRCinh trầmMKaFCg tMKaFCgư rồizVhKRC nóMKaFCgi: “HẳnaC laCà yêuX8aQer quáiX8aQer làm.”

“Ta cũX8aQerng vậzVhKRCy cảmX8aQer thấMKaFCgy X8aQerlà zVhKRCyêu quái.”MKaFCg HứaaC TX8aQeriên gậX8aQert đầu,aC “TỷzVhKRC phX8aQeru MKaFCgbây X8aQergiờ cònMKaFCg zVhKRCđang nằmaC ởMKaFCg tMKaFCgrên giườngzVhKRC đây,aC MKaFCghay lzVhKRCà chúnaCg zVhKRCta giúpX8aQer tỷaC aCphu diX8aQerệt trừzVhKRC tênX8aQer yêuaC quáizVhKRC nzVhKRCày đi.X8aQer ĐâyMKaFCg cũngaC MKaFCglà cX8aQerông đứMKaFCgc đó?”

“Được” BạczVhKRCh TốX8aQer TaCrinh MKaFCgnhàn nhạtX8aQer aCgật đầu.

“Hắc haCắc, cX8aQeró aCthể thaCử zVhKRCmột chúX8aQert aCpháp thuậzVhKRCt X8aQerhuynh MKaFCgdạy tMKaFCga rồi.”MKaFCg HứaCa TizVhKRCên MKaFCghưng pzVhKRChấn raCeo lên.

Bạch TMKaFCgố TriaCnh nhaCìn X8aQerbộ dạngzVhKRC MKaFCghưng phấnX8aQer củaMKaFCg HứazVhKRC TiMKaFCgên, tronaCg mắzVhKRCt nổMKaFCgi lênMKaFCg vẻzVhKRC sủzVhKRCng nịch,X8aQer zVhKRCnhẹ zVhKRCnhàng nóX8aQeri: “Ừ.”MKaFCg BấtzVhKRC kểzVhKRC MKaFCgphát siMKaFCgnh MKaFCgcái gMKaFCgì, aChắn X8aQercũng sẽX8aQer đứaCng zVhKRCở MKaFCgbên cạnhzVhKRC nàngX8aQer, bảzVhKRCo vệX8aQer nàngMKaFCg, sẽaC kzVhKRChông đzVhKRCể chaCo X8aQernàng bịzVhKRC X8aQermột MKaFCgtia tMKaFCghương tổnzVhKRC nào.