Tại sao lại là ngươi - Chương 11

Chương 11

“Ta nghĩfh fhta làjgUKWf nfhgười, wY6s9Pkhông phảiwY6s9P cẩu.”

“Phải. NàsThwBKng fhnghĩ ksThwBKhông sai.”

“Vậy tạiwY6s9P swY6s9Pao sThwBKngươi tfhhời wY6s9Pthời fhkhắc khắcfh đềujgUKWf đemfh jgUKWfta buộcsThwBK tsThwBKại bênfh nfhgười? Ta muốnwY6s9P đsThwBKi rjgUKWfa nsThwBKgoài chơi.”

Tiêu TiêwY6s9Pu vfhô cùngsThwBK khônfhg hàsThwBKi wY6s9Plòng! VwY6s9Pì cwY6s9Pái gìfh màfh nànjgUKWfg phảiwY6s9P bồwY6s9Pi jgUKWftên giwY6s9Pan nhân nàwY6s9Py ởjgUKWf sThwBKtrong hafhng ổwY6s9P thsThwBKư phòjgUKWfng jgUKWfcả ngjgUKWfày vậy,wY6s9P ngasThwBKy csThwBKả fhtự jgUKWfdo cũngsThwBK khôsThwBKng có.

“Ta wY6s9Plà vìjgUKWf sThwBKmuốn sThwBKtốt chsThwBKo sThwBKnàng.” HìnjgUKWfh ThấwY6s9Pt sThwBKngay cảjgUKWf đjgUKWfầu cũngwY6s9P fhkhông ngẩjgUKWfng đầu lênjgUKWf, tiếpsThwBK tụsThwBKc làmwY6s9P vfhiệc củajgUKWf hắnjgUKWf. KhôwY6s9Png wY6s9Psợ nhấwY6s9Pt vạnjgUKWf chjgUKWfỉ swY6s9Pợ vwY6s9Pạn nhfhất, vfhì cáijgUKWf mạng nhỏwY6s9P củasThwBK nàngfh, vẫsThwBKn jgUKWflà phảisThwBK cfhẩn thận.

Tức chếtfh ngfhười fhđi được,sThwBK jgUKWfở wY6s9Pđây sThwBKso vjgUKWfới ởjgUKWf PsThwBKhú QujgUKWfý lâjgUKWfu thìsThwBK sThwBKcó kwY6s9Phác gjgUKWfì nhau!fh Giống sThwBKnhau đềufh sThwBKlà jgUKWfbị jgUKWfgiam lỏngwY6s9P! wY6s9PKhi đsThwBKó jgUKWfít nhấtsThwBK fhở wY6s9Ptrong phwY6s9Pạm vjgUKWfi nhấwY6s9Pt địnhsThwBK nàng muốnsThwBK đfhi tsThwBKhế wY6s9Pnào thìsThwBK cứjgUKWf wY6s9Pđi, muốnjgUKWf làsThwBKm cáfhi gfhì fhthì jgUKWflàm sThwBKcái đjgUKWfó. jgUKWfNhưng hiệnsThwBK tạijgUKWf lfhại thảm hạfhi hơwY6s9Pn fhrất nhiều,fh nàngwY6s9P chsThwBKỉ fhcó twY6s9Phể ởwY6s9P bfhên sThwBKcạnh hắn!

“Hình Thất,jgUKWf tsThwBKa cháwY6s9Pn ghéfht ngươi.”

“Ừm, jgUKWfta biết.”fh Hìnfhh ThấtwY6s9P vẫnsThwBK làjgUKWf bfhộ sThwBKdạng hfhời sThwBKhợt, mặcjgUKWf fhkệ nsThwBKàng tjgUKWfự jgUKWfnói tự nghe.

“Ngươi mỗisThwBK lsThwBKần đềufh nwY6s9Pói tốjgUKWft vớiwY6s9P wY6s9Pta, đwY6s9Pến khsThwBKi fhta jgUKWfhỏi jgUKWflý wY6s9Pdo lạisThwBK khfhông nói!”wY6s9P Hắn jgUKWf coi fhnàng sThwBKlà csThwBKái gìjgUKWf, Sủngfh vậtjgUKWf?! CwY6s9Pon mắtsThwBK đảsThwBKo qusThwBKa mộtjgUKWf vòng,sThwBK TiêwY6s9Pu TiwY6s9Pêu cònfh nói fhthêm, “TasThwBK mujgUKWfốn jgUKWfđi nfhhà fhcầu, wY6s9Pkhông psThwBKhải, sThwBKnhà vjgUKWfệ sinh.”

“Được. jgUKWfTa jgUKWflập tứcfh đwY6s9Pi wY6s9Plà tsThwBKốt rồi.”

Không pwY6s9Phải csThwBKhứ, chwY6s9Pẳng lẽfh nsThwBKàng điwY6s9P fhvệ sinwY6s9Ph mwY6s9Pà hắsThwBKn cũnsThwBKg muốnwY6s9P đwY6s9Pi cùng?sThwBK! Ngất…

“Ta thấyjgUKWf njgUKWfgươi khwY6s9Pông nênfh đisThwBK thfheo wY6s9Pta, wY6s9Pnhư vjgUKWfậy tfha sjgUKWfẽ thẹjgUKWfn thùngwY6s9P, tjgUKWfa cawY6s9Pm đoan lậfhp tứfhc fhsẽ tfhrở lại,jgUKWf đượcwY6s9P rồifh đượcjgUKWf rồjgUKWfi, cjgUKWfứ fhnhư vậysThwBK.” PhấtjgUKWf wY6s9Pphất tjgUKWfay, cũnfhg không thèmwY6s9P nhìnjgUKWf hắwY6s9Pn, TiêujgUKWf TsThwBKiêu nhajgUKWfnh chsThwBKóng mfhở cửasThwBK bỏsThwBK chạy.

Hình ThwY6s9Pất đjgUKWfang muwY6s9Pốn đứngsThwBK dậwY6s9Py đuổiwY6s9P thesThwBKo, nhjgUKWfưng tưởngwY6s9P tưjgUKWfợng fhnàng nwY6s9Pói ssThwBKẽ thẹjgUKWfn thùng, đàjgUKWfnh bấtfh độnjgUKWfg ngồifh đó.sThwBK TrjgUKWfong jgUKWfthời gifhan ngắnjgUKWf nhưsThwBK vậywY6s9P, lạisThwBK jgUKWfở sThwBKtrong phủ, chắcwY6s9P làjgUKWf sẽsThwBK khôngfh xảyfh rwY6s9Pa sựwY6s9P cốsThwBK gjgUKWfì đâu.

Có đôwY6s9Pi sThwBKkhi, sựsThwBK cốsThwBK thưjgUKWfờng độtwY6s9P ngộtsThwBK xảysThwBK rjgUKWfa sThwBKvào jgUKWflúc tjgUKWfa khjgUKWfông ngfhờ nhất.fh wY6s9PGiống như hwY6s9Piện tại,jgUKWf sThwBKTiêu TiêuwY6s9P đãsThwBK nghênwY6s9Ph wY6s9Pngang fhđứng bêjgUKWfn ngofhài cwY6s9Pửa HìnhsThwBK phủwY6s9P. HừwY6s9P, càngsThwBK không chsThwBKo phépsThwBK nàngfh tsThwBKrốn, nfhàng ljgUKWfiền trwY6s9Pốn cwY6s9Pho hắjgUKWfn xem!

Chà chjgUKWfà fhchà, mjgUKWfới đfhi đượcjgUKWf cfhhưa xafh, bsThwBKên ngườwY6s9Pi nàsThwBKng fhđột nhiwY6s9Pên thoáfht rwY6s9Pa jgUKWfN tên fhhắc sThwBKy nhânsThwBK, tajgUKWfy cầwY6s9Pm lsThwBKợi fhđao, ánsThwBKh đajgUKWfo lóejgUKWf lênfh chóisThwBK msThwBKắt. Tifhêu fhTiêu sThwBKngây ngốc, nàwY6s9Png wY6s9Pcùng fhbọn họsThwBK fhhẳn jgUKWflà khôngfh thùwY6s9P đi.

Rút fhđao, muốjgUKWfn chéwY6s9Pm xuốfhng njgUKWfgười trướcjgUKWf mặt.jgUKWf HắcsThwBK fhy nhânsThwBK vusThwBKng fhtay lên…

Nhưng đồnwY6s9Pg thời,wY6s9P mfhột thâwY6s9Pn ảnhwY6s9P khwY6s9Pác đãfh nfhhanh chóngwY6s9P bafhy tớsThwBKi. Tfhiêu TiwY6s9Pêu chỉ jgUKWfcảm thấysThwBK howY6s9Pa mắt,fh sajgUKWfu đósThwBK ngườwY6s9Pi đãfh vữnsThwBKg vàngfh ởfh twY6s9Prên nósThwBKc jgUKWfnhà. NànsThwBKg ngjgUKWfẩng đầuwY6s9P nhìn nhìwY6s9Pn, disThwBK? PsThwBKhẩm Nguyệtfh. NgwY6s9Pười jgUKWfnày lsThwBKại từjgUKWf nơjgUKWfi nàofh xuấsThwBKt hiệsThwBKn thếwY6s9P này?

Hắc jgUKWfy nhfhân độjgUKWfng jgUKWftác nhấtwY6s9P trí,wY6s9P jgUKWfcũng nhảywY6s9P lfhên jgUKWfnóc sThwBKnhà. jgUKWfHai bêfhn lậpwY6s9P tứwY6s9Pc động thủsThwBK. TấjgUKWft nhfhiên sThwBKdưới fhvõ côngjgUKWf bjgUKWfất fhphàm củwY6s9Pa PhẩmwY6s9P Nguyfhệt, sThwBKsau vàifh chsThwBKiêu fhbọn hắcsThwBK y nhwY6s9Pân khônjgUKWfg chfhết thsThwBKì cũnsThwBKg bịfh thương.sThwBK ChờjgUKWf sThwBKhắc sThwBKy nhfhân vwY6s9Pừa rúfht luifh, hắnfh lậwY6s9Pp tứcwY6s9P buông TisThwBKêu wY6s9PTiêu fhra, sThwBKphân rõfh gisThwBKới tuyến.

Tiêu sThwBKTiêu fhtrầm sThwBKtư swY6s9Puy đoán,jgUKWf hsThwBKắc jgUKWfy nhsThwBKân nfhày đạijgUKWf khfhái lsThwBKà dwY6s9Po cwY6s9Phủ nsThwBKhân củawY6s9P kjgUKWfhối thân wY6s9Pthể nàsThwBKy rướcsThwBK lấyfh đfhây. Cònfh PhwY6s9Pẩm NguyệjgUKWft, hẳjgUKWfn fhlà vẫnfh đfhang csThwBKhìm đắwY6s9Pm tronsThwBKg trò jgUKWf chơi thejgUKWfo dõsThwBKi gsThwBKì đófh, xwY6s9Pác địnhfh HìnhwY6s9P ThấtsThwBK cjgUKWfó phjgUKWfải đệfh jgUKWfđệ củwY6s9Pa hắwY6s9Pn fhhay không.

“Không mufhốn chết,jgUKWf tốwY6s9Pt nhấtfh qjgUKWfuay vjgUKWfề HìnhwY6s9P phủ.fh” PhẩmjgUKWf NguyệtwY6s9P fhnói jgUKWfxong xoay ngườisThwBK muốwY6s9Pn đi.

Tiêu sThwBKTiêu sThwBKthấy thếfh lậpjgUKWf tứwY6s9Pc fhđuổi thwY6s9Peo giữsThwBK chặtwY6s9P tsThwBKay hắwY6s9Pn, sThwBK“ ĐjgUKWfừng đijgUKWf vội,wY6s9P mangfh ta theo.”

Đùa sThwBKhả, nàfhng chíjgUKWfnh làjgUKWf khôfhng muốnwY6s9P sfhống tronjgUKWfg HwY6s9Pình phủsThwBK nữafh njgUKWfên mớijgUKWf cfhhạy rfha ngoài. Tfhrở vềjgUKWf? NhjgUKWfư wY6s9Pvậy fhsao được!

Phẩm NgjgUKWfuyệt sThwBKbởi vìfh cửjgUKWf độwY6s9Png củawY6s9P njgUKWfàng mjgUKWfà csThwBKhấn động,fh vộsThwBKi vànfhg bỏwY6s9P fhtay rajgUKWf, lông mjgUKWfày nsThwBKhăn lại.jgUKWf “XiwY6s9Pn fhtự trọng.”

Vâng vângfh, TjgUKWfiêu TiêusThwBK gjgUKWfật đầjgUKWfu, fh“Huynh cũnfhg khônwY6s9Pg fhnên bfhỏ jgUKWflại wY6s9Pta a.”

Những lờisThwBK nwY6s9Pày sThwBKlại khfhiến csThwBKho wY6s9Pmặt hjgUKWfắn càsThwBKng nsThwBKhăn njgUKWfhó hjgUKWfơn nữawY6s9P, “Xinfh –fh TựwY6s9P – Trọng!”

Lại sThwBKlà wY6s9Ptự wY6s9Ptrọng, wY6s9Phắn kwY6s9Phông cònjgUKWf từjgUKWf khwY6s9Pác hả?!fh “Tafh nóiwY6s9P rồi,sThwBK tfha khjgUKWfông thwY6s9Pể trở sThwBKvề được.”

Không sThwBKthể? jgUKWfChính mìnhjgUKWf mớjgUKWfi vừwY6s9Pa đếwY6s9Pn nơfhi đâwY6s9Py còwY6s9Pn ksThwBKhông quwY6s9Pá wY6s9Pquen sThwBKthuộc, nữsThwBK tử nàyjgUKWf jgUKWflại khônjgUKWfg sThwBKbiết sThwBKcó quafhn jgUKWfhệ sThwBKgì sThwBKvới HìnhsThwBK wY6s9Pphủ, “fhCùng twY6s9Pa khsThwBKông quafhn hệ.”

“Có fhquan wY6s9Phệ, đươngfh nhifhên cfhó qwY6s9Puan hệ.sThwBK Tfha sThwBKvừa bịjgUKWf HsThwBKình phwY6s9Pủ đuổifh việc,fh msThwBKà huynh mớifh rồfhi wY6s9Plại cứufh jgUKWfta mộtsThwBK mạsThwBKng. fhTa đwY6s9Pây tfhuy rằnsThwBKg khônfhg đwY6s9Pọc qujgUKWfa wY6s9Psách vở,jgUKWf njgUKWfhưng cũng biếtwY6s9P twY6s9Pri sThwBKân đồfh bfháo. CsThwBKho nênfh, ânjgUKWf côngsThwBK, huynwY6s9Ph hjgUKWfãy chwY6s9Po fhta cơfh hộijgUKWf fhđược phụsThwBKc vsThwBKụ bêfhn cạnh huynsThwBKh, hảojgUKWf wY6s9Phảo jgUKWfbáo đápfh huysThwBKnh đijgUKWf.” MặcjgUKWf kfhệ, jgUKWfcó thểfh đfhi thefho tjgUKWfhì phảsThwBKi cốwY6s9P gsThwBKắng đến cùng.

“Bọn hjgUKWfọ wY6s9Pvì ssThwBKao pfhhải gsThwBKiết fhngươi?” MộtwY6s9P tỳfh nữsThwBK bìnfhh thưsThwBKờng tạisThwBK swY6s9Pao lsThwBKại kéowY6s9P đjgUKWfến nhiều cjgUKWfao thủfh nhưjgUKWf vậy,jgUKWf thâfhn phậnwY6s9P csThwBKủa nfhàng nfhhất địnhsThwBK khfhông đơjgUKWfn giản.

“Ta lsThwBKàm sjgUKWfao sThwBKbiết. CsThwBKòn khônjgUKWfg hiểsThwBKu wY6s9Pra sfhao csThwBKả tsThwBKhì bsThwBKọn chúnsThwBKg đãsThwBK tfhới rồisThwBK, fhta hồn sThwBKnhiên thiệnwY6s9P lưwY6s9Pơng jgUKWfngây tsThwBKhơ, dánwY6s9Pg wY6s9Pvẻ ksThwBKhông giốngsThwBK ngjgUKWfười kjgUKWfết thùsThwBK kếtjgUKWf oáwY6s9Pn bạisThwBK hojgUKWfại, tám phjgUKWfần làsThwBK nhfhận lầmsThwBK người.sThwBK” sThwBKTự thổiwY6s9P psThwBKhồng sThwBKbản thânwY6s9P mộsThwBKt wY6s9Pphen, đemsThwBK vấsThwBKn đềsThwBK thổi sạch,fh hắnsThwBK chắjgUKWfc swY6s9Pẽ khôngfh quajgUKWfn tâsThwBKm chuyfhện củfha nwY6s9Pàng đâu.

Nghĩ fhnghĩ, jgUKWfPhẩm fhNguyệt lạisThwBK nhwY6s9Pìn nàwY6s9Png cwY6s9Phằm chằmfh nửwY6s9Pa wY6s9Pngày, fhtạm thờsThwBKi mặcjgUKWf kệ jgUKWfnàng làsThwBK ajgUKWfi, đãsThwBK sThwBKlà ngưjgUKWfời cfhủa Hìfhnh pfhhủ, jgUKWfđối vớsThwBKi ssThwBKự sThwBKtình bêsThwBKn tjgUKWfrong chắcsThwBK cfhũng biết fh ít nhiều,jgUKWf cũjgUKWfng đỡjgUKWf mjgUKWfất fhcông hắnwY6s9P phảfhi tjgUKWfự tìfhm hiểu,sThwBK “ĐiwY6s9P thôi.”

Sao tfhự nhiêjgUKWfn lạjgUKWfi jgUKWfdễ nóifh sThwBKchuyện sThwBKvậy? LúwY6s9Pc trướcsThwBK bsThwBKởi vìfh TụwY6s9P jgUKWfBảo fhlà đệfh đệfh của hắnjgUKWf, jgUKWflần jgUKWfnày jgUKWflại jgUKWflà bởijgUKWf vìjgUKWf sasThwBKo? Tiêfhu TsThwBKiêu kỳfh quáifh ngắmjgUKWf ngắmsThwBK jgUKWfhắn, chsThwBKắc csThwBKhắn là hắnwY6s9P cójgUKWf mụfhc đjgUKWfích jgUKWfgì đây.

Nhưng TsThwBKiêu TiêujgUKWf khjgUKWfông biếtjgUKWf rằng,sThwBK bởifh vìsThwBK chfhuyện nàngfh chạywY6s9P trsThwBKốn màwY6s9P giờjgUKWf pfhhút này HìjgUKWfnh pfhhủ đanjgUKWfg gàjgUKWf bsThwBKay wY6s9Pchó cjgUKWfhạy. jgUKWfHình ThấtsThwBK lậtfh tsThwBKung fhtoàn bsThwBKộ fhHình phủwY6s9P màwY6s9P vẫn kjgUKWfhông wY6s9Pthấy bfhóng dásThwBKng củsThwBKa sThwBKnàng, trêjgUKWfn mặtwY6s9P đãsThwBK xjgUKWfuất hjgUKWfiện tuyệtsThwBK vọng,fh điềfhu hwY6s9Pắn lfho lắng đãjgUKWf fhxảy wY6s9Pra. TứsThwBK sThwBKđiện sThwBKhạ vìfh đsThwBKảm bảwY6s9Po qufhá khứsThwBK csThwBKủa hắfhn khfhông sThwBKbị ngườsThwBKi khácsThwBK biết đượcjgUKWf, jgUKWfrốt cụcjgUKWf đốifh vớisThwBK nànjgUKWfg xujgUKWfất thủ.

Cho nêjgUKWfn, jgUKWfN ngjgUKWfày saujgUKWf, jgUKWfbởi vìjgUKWf chạysThwBK trốnsThwBK tsThwBKhành cônwY6s9Pg vốnwY6s9P nêsThwBKn wY6s9Pvui vfhui vsThwBKẻ fhvẻ thì ngườifh wY6s9Pnào fhđó lạjgUKWfi wY6s9Pvẻ mặfht wY6s9Pbuồn bựcwY6s9P, bắtwY6s9P đầusThwBK hốijgUKWf hfhận quyếsThwBKt địnhjgUKWf csThwBKủa jgUKWfchính mình. ChjgUKWfắc hẳfhn fhlúc jgUKWfnày HìsThwBKnh wY6s9PThất đangsThwBK lfho lắngwY6s9P csThwBKho nànfhg, djgUKWfù sjgUKWfao nfhàng cũngwY6s9P làsThwBK lãwY6s9Po bà sThwBKcủa ngưsThwBKời tafh, đjgUKWfương nhjgUKWfiên khôngjgUKWf fhthể khosThwBKái hojgUKWfạt nfhhư trước.

Không bfhiết mìnhsThwBK lúsThwBKc ấysThwBK twY6s9Pại sThwBKsao lwY6s9Pại cjgUKWfảm thwY6s9Pấy đsThwBKi thjgUKWfeo PhẩmsThwBK wY6s9PNguyệt wY6s9Plà chuyện sThwBK tốt cfhhứ. NgưjgUKWfời njgUKWfày trừwY6s9P bỏjgUKWf đứngfh ởfh kjgUKWfhách đsThwBKiếm tsThwBKhì jgUKWflà đijgUKWf dfho thjgUKWfám HjgUKWfình phủ,sThwBK cówY6s9P mỗi haiwY6s9P địfha điểjgUKWfm ấywY6s9P basThwBKy jgUKWfqua bwY6s9Pay lại,jgUKWf jgUKWfchán nfhản tjgUKWfới cựcfh điểm.

Nhàm cjgUKWfhán jgUKWfnhất chínfhh lsThwBKà, sThwBKcòn phfhải kểwY6s9P fhlại chwY6s9Po wY6s9Phắn nghfhe thờfhi sThwBKgian làmsThwBK việcsThwBK và njgUKWfghỉ ngơsThwBKi wY6s9Pcủa HìwY6s9Pnh TsThwBKhất, sThwBKthói qjgUKWfuen sinsThwBKh hoạtfh sinjgUKWfh hsThwBKoạt fhthường ngjgUKWfày củwY6s9Pa hắnwY6s9P ra sajgUKWfo. ThsThwBKân ảnhwY6s9P tênjgUKWf giajgUKWfn nhânfh nàywY6s9P liênfh tụcfh lắsThwBKc lưfh trfhong đầufh jgUKWfnàng, mfhuốn qujgUKWfên fhtrong chốc láfht cũsThwBKng khôngjgUKWf được.

Có điềufh sThwBKan jgUKWfủi djgUKWfuy nhấtfh chínhsThwBK làwY6s9P hắcwY6s9P fhy nhâsThwBKn lạijgUKWf tớisThwBK wY6s9Phai lầsThwBKn nữa,wY6s9P đòisThwBK giếtfh đòi csThwBKhém vôsThwBK cùnfhg násThwBKo nhiệsThwBKt, khiếnjgUKWf kiếpjgUKWf sThwBKsống tỳsThwBK nữjgUKWf bujgUKWfồn tfhẻ củawY6s9P nwY6s9Pàng sThwBKcoi nwY6s9Phư cwY6s9Pó thêm fhniềm vui.

Hai fhngày nfhày, ájgUKWfnh wY6s9Pmắt PjgUKWfhẩm Nguyệtfh nhìfhn nàngjgUKWf cówY6s9P điểmwY6s9P khônwY6s9Pg giốngsThwBK trước.wY6s9P CjgUKWfhắc hắn cũnjgUKWfg biếtfh nàngwY6s9P ljgUKWfà lãsThwBKo bfhà củawY6s9P HìwY6s9Pnh TwY6s9Phất rồjgUKWfi, nhưngwY6s9P ksThwBKì quásThwBKi sThwBKlà mộtwY6s9P ngườiwY6s9P đứng đắsThwBKn nwY6s9Phư fhhắn tạisThwBK sjgUKWfao lạjgUKWfi khônfhg đefhm nàjgUKWfng wY6s9Pđuổi vfhề HìnhjgUKWf pwY6s9Phủ, dùjgUKWf nówY6s9Pi thjgUKWfế fhnào nàng cũwY6s9Png làwY6s9P ejgUKWfm dâwY6s9Pu cwY6s9Pủa hfhắn nha.

“Này, gfhia, huynwY6s9Ph đwY6s9Pừng njgUKWfhìn sThwBKta njgUKWfhư vậy,jgUKWf tjgUKWfa sfhợ a.”

Phẩm jgUKWfNguyệt fhdời ánjgUKWfh mắt,jgUKWf qjgUKWfuay vềfh fhphía bàjgUKWfn cơm.

Tiêu Tfhiêu ssThwBKờ fhsờ wY6s9Phai má,sThwBK trsThwBKên mặtfh mìjgUKWfnh hẳnwY6s9P làsThwBK khsThwBKông cófh cáiwY6s9P gjgUKWfì jgUKWfkì wY6s9Plạ wY6s9Pđi. Cái tênjgUKWf Pfhhẩm NguyjgUKWfệt nàjgUKWfy cànsThwBKg ngàyjgUKWf cànfhg quáisThwBK. NàjgUKWfng cjgUKWfầm jgUKWflấy mộsThwBKt csThwBKái đùiwY6s9P jgUKWfgà, không thèmfh jgUKWfđể ýsThwBK hsThwBKình tượngjgUKWf sThwBKmà cfhắn loạnjgUKWf lêjgUKWfn lfhại đưwY6s9Pa tớifh wY6s9Pcái nhfhìn khósThwBK hiểusThwBK củjgUKWfa hắn, thiệtwY6s9P là,jgUKWf wY6s9Plàm hwY6s9Pại nsThwBKàng chfhẳng cảmfh fhthấy ngsThwBKon msThwBKiệng nữa.

“Gia, hujgUKWfynh ănjgUKWf sThwBKđi, đừngjgUKWf cjgUKWfó njgUKWfhìn fhta mwY6s9Pãi thế.sThwBK” LàmsThwBK njgUKWfàng muốfhn bỏsThwBK củawY6s9P fhmà fhchạy lấy người.

“Tiểu fhĐiệp!” BỗngjgUKWf nhiêsThwBKn mjgUKWfột đạisThwBK tjgUKWfhanh âsThwBKm vafhng lên.

Tiêu TwY6s9Piêu nhasThwBKnh chójgUKWfng qwY6s9Puay đầujgUKWf lạiwY6s9P jgUKWfthì jgUKWfnhìn thấyjgUKWf msThwBKột nsThwBKam nhâjgUKWfn fhto lsThwBKớn trông gifhống nhfhư mwY6s9Pột cfhon gấfhu đwY6s9Pang bướcjgUKWf nhafhnh fhđi jgUKWfđến trướcwY6s9P mặtsThwBK sThwBKnàng, nhânjgUKWf tiệjgUKWfn ômjgUKWf csThwBKhặt lấy wY6s9Pnàng gàosThwBK lwY6s9Pên, “RsThwBKốt cuộcjgUKWf tsThwBKa jgUKWfđã twY6s9Pìm đwY6s9Pược nàngjgUKWf, fhvi phfhu wY6s9Prất fhnhớ nàwY6s9Png a.”

Vi phsThwBKu? CáiwY6s9P jgUKWfgì vwY6s9Pi phusThwBK! “VịsThwBK fhnày, HùnsThwBKg fhtiên fhsinh, tjgUKWfa nghsThwBKĩ sThwBKta wY6s9Pkhông biếtsThwBK ngươi, jgUKWf xin đwY6s9Pừng làwY6s9Pm loạwY6s9Pn bámwY6s9P víusThwBK quajgUKWfn hệwY6s9P a.”sThwBK ThsThwBKật lwY6s9Pà đángwY6s9P jgUKWfsợ, jgUKWfkhông nsThwBKgờ Vfhũ Điệpfh nàywY6s9P lại fhcó mộtwY6s9P sThwBKlão côngfh nhưwY6s9P vậwY6s9Py, fhkia fhHình TjgUKWfhất jgUKWfthì sao?.

Hùng jgUKWftiên swY6s9Pinh thảfh lsThwBKỏng hùngsThwBK chjgUKWfưởng, trjgUKWfên msThwBKặt vẻwY6s9P xấsThwBKu hổ,jgUKWf “Làfh tjgUKWfa khôjgUKWfng tốsThwBKt, nàng đwY6s9Pừng tứcsThwBK giậnsThwBK, cùfhng jgUKWfta vsThwBKề nfhhà đượcfh khwY6s9Pông? fhTa sThwBKsau nàyfh sẽfh jgUKWfkhông bawY6s9Po giờjgUKWf … phsThwBKát cájgUKWfu ljgUKWfinh fhtinh nữsThwBKa, sThwBKta nhjgUKWfất địnfhh sẽsThwBK hảosThwBK hfhảo đốifh đãifh vớisThwBK nàng.”

“Ha fhha... Này.sThwBK.. chúwY6s9Png tfha chfhậm rãifh thươwY6s9Png lượjgUKWfng đfhi, ngươijgUKWf trưfhớc tiênsThwBK thảwY6s9P ta xwY6s9Puống dwY6s9Pưới đượcwY6s9P khsThwBKông, fhha ha...”fh TiêuwY6s9P TiêusThwBK wY6s9Pnhanh sThwBKchóng qsThwBKuay đầwY6s9Pu lạifh wY6s9Pcầu cứu, cứfhu tjgUKWfa jgUKWfa, Phẩfhm Nguyệt...

Di? Ngườfhi đâusThwBK? wY6s9PA …ÔnsThwBKg trờiwY6s9P đfhánh chếtwY6s9P njgUKWfàng đi!fh VsThwBKì cáisThwBK gìwY6s9P cfhứ đếsThwBKn tjgUKWfhời khắc fhnguy hiểmjgUKWf cầsThwBKn hắfhn jgUKWfthì hsThwBKắn lạifh biếnwY6s9P sThwBKmất sThwBKchứ! Hfhắn jgUKWfcó psThwBKhải fhlà wY6s9Pnam nhânsThwBK sThwBKkhông a! TwY6s9Phực qfhuá đáwY6s9Png, sThwBKcứ nhưjgUKWf vậfhy đsThwBKem nàwY6s9Png fhném jgUKWfcho mộtsThwBK cojgUKWfn gfhấu! TjgUKWfên PhwY6s9Pẩm Nguyệtfh nàyjgUKWf so vớijgUKWf HìjgUKWfnh ThấtsThwBK wY6s9Plà mwY6s9Pột fhtên gijgUKWfan nhâfhn hsThwBKơn nhijgUKWfều! Nànfhg nhìnfh lầmjgUKWf hsThwBKắn rồi!

Tiêu jgUKWfTiêu liềujgUKWf mạjgUKWfng wY6s9Pđạp châjgUKWfn lujgUKWfng tsThwBKung, jgUKWf“Ta khôngsThwBK biếtjgUKWf ngwY6s9Pươi, nfhgươi trjgUKWfánh ra. TjgUKWfa khwY6s9Pông phảiwY6s9P lsThwBKà VjgUKWfũ Điệp,sThwBK sThwBKta họjgUKWf Tiêu.”

“Nàng đừngfh nóngsThwBK giận,sThwBK fhta nhậnsThwBK lỗjgUKWfi rồsThwBKi cwY6s9Pòn chưasThwBK đượcsThwBK jgUKWfsao, sThwBKtha tjgUKWfhứ sThwBKcho vsThwBKi phu ljgUKWfần nàwY6s9Py đi.”sThwBK wY6s9PLời nófhi củafh sThwBKhắn thựwY6s9Pc cảmwY6s9P động.

“Không sThwBKkhông, jgUKWfta thậtwY6s9P sựjgUKWf khjgUKWfông biếtfh ngươi!”wY6s9P sThwBKThấy cójgUKWf jgUKWfkhông ísThwBKt ngườiwY6s9P vâjgUKWfy xem, TiêwY6s9Pu Tifhêu lậpsThwBK tứfhc tìmwY6s9P sThwBKxin gisThwBKúp đỡ,wY6s9P “CứsThwBKu mạngsThwBK sThwBKa, hắnwY6s9P cốjgUKWf sThwBKchấp bắsThwBKt nạtwY6s9P wY6s9Pcon gáfhi đàng hoàng!”

Vốn đangsThwBK hứngsThwBK fhthú qsThwBKuan sáwY6s9Pt fhhai người,fh ngjgUKWfhe nànwY6s9Pg vừwY6s9Pa nósThwBKi, fhmoi ngfhười lwY6s9Pập tứcwY6s9P hành đjgUKWfộng nfhhất tríwY6s9P quawY6s9Py wY6s9Pđầu đijgUKWf, bọsThwBKn jgUKWfhắn khônsThwBKg thwY6s9Pấy fhđược, cáijgUKWf gìwY6s9P jgUKWfcũng khônwY6s9Pg thấy đượfhc. DùsThwBKng cơmwY6s9P fhăn cơjgUKWfm, gjgUKWfọi sThwBKmón ănwY6s9P gọiwY6s9P mónjgUKWf ăn.fh VừasThwBK sThwBKrồi jgUKWfcó phásThwBKt sjgUKWfinh cáfhi gìsThwBK sao…?

A, kfhhông pfhhải sThwBKđâu. NhữngwY6s9P nsThwBKgười nàfhy sThwBKsao lạifh nhfhư vậsThwBKy chsThwBKứ. TiêjgUKWfu TjgUKWfiêu ngốfhc rụng, jgUKWfbị HùwY6s9Png fhtiên wY6s9Psinh xjgUKWfuất rwY6s9Pa khwY6s9Pí lfhực khiêngjgUKWf lêwY6s9Pn vajgUKWfi wY6s9Pgiống nhfhư tjgUKWfúi gạosThwBK rồi némjgUKWf vàowY6s9P tfhrong wY6s9Pxe ngựa.

Dọc wY6s9Ptheo đườfhng đi,jgUKWf jgUKWfHùng tiênjgUKWf swY6s9Pinh dùwY6s9Png hếtwY6s9P khảwY6s9P njgUKWfăng nwY6s9Pói tốtwY6s9P lsThwBKấy lònsThwBKg nàng, fh chính sThwBKlà hsThwBKình tượnjgUKWfg củasThwBK msThwBKột têsThwBKn jgUKWfnam tửsThwBK ssThwBKi tình.fh NgwY6s9Pay wY6s9Pcả nànsThwBKg nghwY6s9Pe đưwY6s9Pợc wY6s9Pcũng bịwY6s9P cảm độngsThwBK lisThwBKên tsThwBKục. Nfhguyên jgUKWflai fhHùng tiênfh sfhinh làjgUKWf fhmột nfham nhjgUKWfân fhtốt nwY6s9Phư vwY6s9Pậy. VjgUKWfũ Điệp nàyjgUKWf cójgUKWf chồnjgUKWfg fhtốt đjgUKWfến thế,jgUKWf nhưwY6s9P thếsThwBK njgUKWfào lạfhi cònjgUKWf hồngjgUKWf hạnhwY6s9P xwY6s9Puất tường,fh chsThwBKạy tới làmwY6s9P tiểsThwBKu thsThwBKiếp củsThwBKa HìnwY6s9Ph ThấsThwBKt chứ!sThwBK TjgUKWfhật sựfh làsThwBK thafhm lfham fhquá mà.

“Tiểu fhĐiệp nànsThwBKg xsThwBKem, mỗifh nwY6s9Pgày tfha đềuwY6s9P wY6s9Pcho ngườifh jgUKWflau sThwBKchà bảofh fhbối củasThwBK nàng, thfhực sạcfhh sẽwY6s9P đjgUKWfi, wY6s9Pcùng wY6s9Pvới lúsThwBKc nwY6s9Pàng sThwBKtrước khjgUKWfi đjgUKWfi ksThwBKhông hềjgUKWf khfhác nhawY6s9Pu đâu.”sThwBK HùjgUKWfng tiên sfhinh cầfhm sThwBKchặt jgUKWflấy tasThwBKy nàng,jgUKWf fhsắc mặtjgUKWf vujgUKWfi mjgUKWfừng hỏifh wY6s9Phan, “HiệnjgUKWf tạjgUKWfi nàngfh đã jgUKWf trở lại,fh fhcó cjgUKWfao wY6s9Phứng nhìnfh qjgUKWfua mộtwY6s9P cfhhút không?”

Không thwY6s9Pể nào…!!!!

Cả cănwY6s9P pjgUKWfhòng nàyfh... đềjgUKWfu jgUKWflà HìnhwY6s9P Thất?!

Tuy rằsThwBKng wY6s9Pxem sThwBKra mặwY6s9Pt vẫnwY6s9P cwY6s9Pòn rấjgUKWft nosThwBKn nớt,jgUKWf fhnhưng thậwY6s9Pt jgUKWflà hwY6s9Pắn! wY6s9PNhìn nhfhìn lạc khoảnfh dướjgUKWfi mfhỗi bứcfh vsThwBKẽ. fhTrời sThwBKạ! Nhiềufh bfhức wY6s9Phọa nhưsThwBK vậy,fh lạifh đfhều fhlà djgUKWfo VũwY6s9P Đfhiệp kfhia tự vẽ!sThwBK Chỉfh ssThwBKợ VwY6s9Pũ Điệfhp nsThwBKày jgUKWfđã fhyêu thfha thiếtjgUKWf têjgUKWfn wY6s9Pgian nsThwBKhân ksThwBKia rồisThwBK. “Này...”

“Ta biếwY6s9Pt njgUKWfàng lsThwBKại nghĩsThwBK tớiwY6s9P trướjgUKWfc sThwBKkia,” HjgUKWfùng tiwY6s9Pên wY6s9Psinh sờsThwBK sờsThwBK tócfh cwY6s9Pủa nàng, fh nói, “jgUKWfNhưng đwY6s9Pừng twY6s9Piếp jgUKWftục tjgUKWfhương tâmsThwBK, msThwBKuội musThwBKội nàngfh nếujgUKWf biwY6s9Pết nànjgUKWfg lwY6s9Po jgUKWflắng như vậy,sThwBK jgUKWfchắc chắwY6s9Pn sfhẽ rấtsThwBK hạnhjgUKWf phúc.”

Ách, cásThwBKi gìfh mjgUKWfuội muộjgUKWfi? wY6s9PKhóe msThwBKiệng Tiêfhu TiêsThwBKu sThwBKco rúm.jgUKWf NjgUKWfhìn nfhhìn Hùng sThwBK tiên siwY6s9Pnh, hwY6s9Pắn khfhông wY6s9Pphải làwY6s9P đjgUKWfem HìsThwBKnh Thfhất tjgUKWfrở thàjgUKWfnh muộifh muộisThwBK jgUKWfVũ ĐiệpwY6s9P chứ. NàngjgUKWf wY6s9Plặng lẽwY6s9P chảyfh fhra fhhai gsThwBKiọt mồfh hôi.

Xin hắnwY6s9P… TusThwBKy rằnwY6s9Pg bộwY6s9P dsThwBKạng sThwBKcủa Hình Tfhhất swY6s9Po vớijgUKWf nữwY6s9P nhfhân csThwBKòn xinsThwBKh đẹpjgUKWf hơsThwBKn, nhưngfh hắnsThwBK lwY6s9Pà nawY6s9Pm nhâwY6s9Pn chânfh chínwY6s9Ph fha –sThwBK Là tìnhsThwBK wY6s9Pđịch củsThwBKa wY6s9Pngươi đsThwBKó! TsThwBKiêu TwY6s9Piêu bắjgUKWft đầujgUKWf cfhó điwY6s9Pểm đjgUKWfồng tfhình vớfhi cowY6s9Pn gsThwBKấu wY6s9Psi tìsThwBKnh này, nàngwY6s9P vỗjgUKWf vỗjgUKWf bờjgUKWf vwY6s9Pai cwY6s9Pủa hắfhn, “Kfhhông cwY6s9Pó, sThwBKngươi ysThwBKên tâjgUKWfm, tsThwBKa khôngjgUKWf jgUKWfcó thương tâm.”

Hùng tifhên swY6s9Pinh wY6s9Plại lfhà vẻfh mfhặt kícsThwBKh động, “NàngsThwBK khôwY6s9Png sThwBKcần giảwY6s9P vwY6s9Pờ, nànjgUKWfg sThwBKcảm tjgUKWfhấy đausThwBK wY6s9Plòng thìjgUKWf twY6s9Pa cũngwY6s9P cjgUKWfảm thwY6s9Pấy đau lòngwY6s9P, wY6s9Pta ljgUKWfo lắngsThwBK cjgUKWfho wY6s9Pnàng ljgUKWfà tsThwBKa nfhguyện ýwY6s9P.” TjgUKWfhật tfhốt quáwY6s9P, Tifhểu Đifhệp đjgUKWfã nwY6s9Pghĩ tới cjgUKWfảm thsThwBKụ củafh hắnfh rjgUKWfồi sao.

“Khụ!” VịjgUKWf HùnjgUKWfg fhtiên sjgUKWfinh fhnày đasThwBKng kích sThwBKđộng cáwY6s9Pi gfhì thếfh, “NgjgUKWfươi đểfh chsThwBKo twY6s9Pa nghjgUKWfỉ ngsThwBKơi jgUKWfmột látjgUKWf, jgUKWfta mớjgUKWfi sThwBKvừa đếnjgUKWf nơwY6s9Pi này, mệfht chwY6s9Pết đfhi được.”

“Hảo hảsThwBKo hảo,”jgUKWf HwY6s9Pùng tiêfhn swY6s9Pinh đáp sThwBKlời mjgUKWfang nàngsThwBK vwY6s9Pào phònwY6s9Pg ngủ,sThwBK vjgUKWfui jgUKWfvẻ rạosThwBK rwY6s9Pực tfhìm jgUKWfngười wY6s9Pđi chufhẩn bfhị sThwBKbữa tốisThwBK, Tiểu ĐiệpwY6s9P jgUKWfđã trởfh lạiwY6s9P, trjgUKWfong lòsThwBKng wY6s9Phắn wY6s9Pthật sựsThwBK fhlà cwY6s9Pao hfhứng a!

Nếm sThwBKqua cơmjgUKWf chwY6s9Piều, TiêjgUKWfu Tiêfhu bắt wY6s9Pđầu lfho lắng,jgUKWf wY6s9Pvị HùnjgUKWfg tiêfhn sisThwBKnh nfhày khfhông psThwBKhải làwY6s9P dfhạng giốsThwBKng HjgUKWfình Thấtfh jgUKWfchứ, vừa sThwBK bước jgUKWfvào cửajgUKWf đãsThwBK ywY6s9Pêu cầfhu thoáfht yjgUKWf, nếujgUKWf nhưsThwBK vậjgUKWfy thfhì thảmfh. wY6s9PLàm sajgUKWfo bâjgUKWfy giờ?

Bỗng cửafh csThwBKửa fhphòng wY6s9Pbị sThwBKđá văfhng thô lwY6s9Pỗ, wY6s9PHùng tifhên fhsinh vẻsThwBK mặtsThwBK đáfhng jgUKWfsợ, ngónsThwBK sThwBKtay rắsThwBKc sThwBKrắc rwY6s9Pung wY6s9Pđộng wY6s9Pvào phsThwBKòng, cùng bwY6s9Pan ngàyjgUKWf jgUKWfquả jgUKWfthực làfh giốnwY6s9Pg nhsThwBKư hwY6s9Pai ngưsThwBKời. fhTiêu TjgUKWfiêu ksThwBKinh hoảnwY6s9Pg, sThwBKhảo dọawY6s9P ngưsThwBKời! Chẳng lẽ...jgUKWf chẳngfh ljgUKWfẽ hắnjgUKWf làsThwBK hsThwBKai mặt?!

Vị Hfhùng sThwBKtiên sijgUKWfnh bịfh jgUKWfcho lfhà hsThwBKai mặt sThwBK này âmsThwBK hsThwBKiểm nhìnjgUKWf nhjgUKWfìn nsThwBKàng wY6s9Psau sThwBKđó khóesThwBK miệfhng ljgUKWfiệt fhra mộtwY6s9P nétwY6s9P sThwBKcười sThwBKhung jgUKWfác, “Thoát y!”

Đúng wY6s9Plà khônjgUKWfg cwY6s9Pó fhý tưởngwY6s9P jgUKWfgì jgUKWfmới mẻ... sThwBKXem rfha nafhm nhâfhn TsThwBKống TrwY6s9Piều wY6s9Pđều chỉjgUKWf bijgUKWfết nójgUKWfi jgUKWfhai chjgUKWfữ wY6s9P“thoát y”.wY6s9P Hfhay jgUKWflà nhóm ngwY6s9Pười muốnwY6s9P sThwBKlên gwY6s9Piường csThwBKhỉ thícwY6s9Ph nóisThwBK hwY6s9Pai chữjgUKWf nàfhy đầjgUKWfu wY6s9Ptiên? Tifhêu Tiêfhu nuốfht jgUKWfnước miếng, fhcố gắnwY6s9Pg đánsThwBKh giáfh HsThwBKùng jgUKWftiên sfhinh giốnjgUKWfg nhưjgUKWf wY6s9Phung thjgUKWfần ácfh sátwY6s9P trướcwY6s9P mắt,fh thân thểsThwBK bắtjgUKWf wY6s9Pđầu phátfh jgUKWfrun, nànwY6s9Pg cjgUKWfũng fhkhông mjgUKWfuốn wY6s9Pcởi a.

Không csThwBKhờ nàjgUKWfng phwY6s9Pải phảjgUKWfn khángfh sThwBKlâu, cửa phfhòng lầnwY6s9P twY6s9Phứ hwY6s9Pai lạjgUKWfi bịfh sThwBKmở rộng,sThwBK lạijgUKWf làjgUKWf mộwY6s9Pt Hfhùng tiênsThwBK fhsinh nữjgUKWfa xjgUKWfuất hfhiện. Tiêu TiwY6s9Pêu càfhng pháfht wY6s9Pngốc hơnwY6s9P nữa.fh KhôngsThwBK thểfh nào,wY6s9P ngjgUKWfuyên wY6s9Plai làwY6s9P wY6s9Psong sinwY6s9Ph, căn fh bản khfhông fhphải làfh cáijgUKWf sThwBKgì hjgUKWfai mặwY6s9Pt a.

Hùng tiêwY6s9Pn sThwBKsinh ôsThwBKn hòfha rấtwY6s9P njgUKWfhanh che chjgUKWfắn ởjgUKWf trướcfh mặtfh Tiêfhu TiêwY6s9Pu, đốisThwBK wY6s9Pvới HùnsThwBKg tiwY6s9Pên sinfhh wY6s9Phung ásThwBKc kwY6s9Pêu tosThwBK, “ĐạsThwBKi ca!”

Hùng hufhng ácwY6s9P nhìfhn nwY6s9Phìn hắnfh lạisThwBK nhìn nsThwBKhìn TiêuwY6s9P TwY6s9Piêu, tronjgUKWfg fhmắt bắsThwBKt đầsThwBKu xuấtwY6s9P hiwY6s9Pện jgUKWfhoang mfhang, “Thfhoát y...”

Còn cởisThwBK wY6s9Pnữa hả!!!!

“Đại tẩufh đãwY6s9P chếsThwBKt rồifh! wY6s9PĐại cawY6s9P! HuyjgUKWfnh tỉnh lạifh đi!”.

Cái gì.fh ĐwY6s9Pại twY6s9Pẩu? TwY6s9Phoát fhy hjgUKWfóa wY6s9Pra là jgUKWfđại tẩwY6s9Pu... Đâfhy làjgUKWf cájgUKWfi LowY6s9Pgic gì?!fh Chậm đã..jgUKWf. ChẳnsThwBKg fhlẽ làwY6s9P njgUKWfói, “ThoátsThwBK Y”jgUKWf làwY6s9P têjgUKWfn ngườifh? Khfhông thwY6s9Pể jgUKWfnào... TrsThwBKên đời nsThwBKày cjgUKWfó ngườifh tênjgUKWf nhưsThwBK vjgUKWfậy saojgUKWf, còfhn wY6s9Plà msThwBKột nữfh nhâfhn?! TiêjgUKWfu Tfhiêu sThwBKbắt đầsThwBKu lfhau mồwY6s9P hôi dữsThwBK dội.

Hùng ôsThwBKn hfhòa tiếjgUKWfp tụcwY6s9P kêujgUKWf lajgUKWf, thẳngwY6s9P đếnwY6s9P fhkhi HsThwBKùng huwY6s9Png fhác sThwBKbị kícjgUKWfh wY6s9Pđộng đến ngấtsThwBK jgUKWfđi msThwBKới wY6s9Pdừng jgUKWflại, Hắfhn wY6s9Pôm ljgUKWfấy TiêsThwBKu fhTiêu, sThwBKvẻ mặsThwBKt tựsThwBK twY6s9Prách, dùnwY6s9Pg ngữwY6s9P khífh vô wY6s9Pcùng csThwBKó lỗisThwBK nóijgUKWf, “Tafh ngfhhĩ bjgUKWfệnh củajgUKWf fhđại csThwBKa đwY6s9Pã tsThwBKốt hơnjgUKWf, sThwBKkhông ngfhhĩ tới.fh.. jgUKWfSau này fh ta sẽwY6s9P sThwBKkhông sThwBKbỏ lạwY6s9Pi nànjgUKWfg mộtfh wY6s9Pmình nữwY6s9Pa. NàngsThwBK sThwBK… khônjgUKWfg cjgUKWfần fhgiận tjgUKWfa.” fhThấy fhTiêu TjgUKWfiêu gật đầuwY6s9P, lújgUKWfc nàyjgUKWf HwY6s9Pùng wY6s9Pôn hòawY6s9P mớisThwBK fhđi fhra cửa.

Aiz, thậtsThwBK fhsự lwY6s9Pà lwY6s9Poạn wY6s9Pthất bjgUKWfát tfhao, tựfh nhiênwY6s9P jgUKWfxuất hiệnjgUKWf hsThwBKai HùnwY6s9Pg tfhiên ssThwBKinh, còn cjgUKWfó sThwBKnữ nhânwY6s9P đãjgUKWf chếtjgUKWf tjgUKWfên sThwBKlà “Thoátfh Y”fh nữfha, jgUKWfđúng sThwBKlà mộtsThwBK gijgUKWfa đìjgUKWfnh kìjgUKWf quái.

Hùng fhôn hòajgUKWf vsThwBKừa jgUKWfđi chắcsThwBK fhsẽ kjgUKWfhông trởfh jgUKWfvề sớm,jgUKWf Tfhiêu TiêuwY6s9P khfhẩn trưfhơng hềjgUKWf jgUKWfhề đánh fhmột wY6s9Pgiấc, thựwY6s9Pc swY6s9Pợ vạnwY6s9P njgUKWfhất hắnjgUKWf vsThwBKừa fhđi màsThwBK đãfh quawY6s9Py lại.wY6s9P ĐsThwBKang nửawY6s9P mêsThwBK nfhửa tỉnh, sThwBKđột wY6s9Pnhiên nàngfh nghjgUKWfe đwY6s9Pược wY6s9Pcó nsThwBKgười njgUKWfhẹ gjgUKWfiọng jgUKWfkhiêu cửsThwBKa sổsThwBK mwY6s9Pà vào.jgUKWf jgUKWfAiz...Thật sự làjgUKWf đêmfh dsThwBKài lắmjgUKWf mộngfh mà.

Tiêu TiêjgUKWfu hfhíp mắsThwBKt lại,fh tỉnhfh táowY6s9P ngắmsThwBK ngắmjgUKWf ngườifh vfhừa đến,jgUKWf sThwBKtối đenwY6s9P fhnhư mực, thfhấy khônwY6s9Pg rõjgUKWf wY6s9P- đâyjgUKWf lsThwBKại wY6s9Plà afhi nữafh vậy.

“Giả ngủ?fh VẫnjgUKWf chưasThwBK cfhhịu jgUKWfdậy.” TjgUKWfhanh fhâm fhgià jgUKWfnua vanwY6s9Pg lêfhn, lạfhnh băsThwBKng bsThwBKăng, Tiêu TjgUKWfiêu bậwY6s9Pt ngườijgUKWf ngsThwBKhe lờifh ngồsThwBKi fhdậy, hắnjgUKWf khôngjgUKWf phảijgUKWf fhcũng lsThwBKà ngườifh tớjgUKWfi giết sThwBK nàng chứ.fh GầnjgUKWf sThwBKđây ssThwBKố nfhàng đúfhng làsThwBK sốsThwBK cfhon rệp,wY6s9P lúcfh nwY6s9Pào cũfhng cjgUKWfó fhhắc fhy nhâwY6s9Pn sThwBKđuổi giết, bấtwY6s9P qjgUKWfuá đfhây làfh lfhần đầufh tiêjgUKWfn trsThwBKực sThwBKtiếp sThwBKnhìn thấy.

“Chưa hoàwY6s9Pn thàsThwBKnh nwY6s9Phiệm vụfh, vsThwBKì swY6s9Pao lạijgUKWf tjgUKWfrở về?”

Nhiệm vụwY6s9P jgUKWfgì? NsThwBKàng cfhũng khônsThwBKg phảfhi VsThwBKũ ĐiệjgUKWfp jgUKWfthực sự,wY6s9P wY6s9Pai bfhiết chứ.fh TsThwBKiêu Tiêu cúisThwBK đầusThwBK fhkhông lênwY6s9P tiếjgUKWfng, wY6s9Pnói gìsThwBK jgUKWfcũng ssThwBKai, twY6s9Pốt nhấtfh làjgUKWf kfhhông nói…

“Chủ jgUKWfnhân thựcwY6s9P mấtsThwBK sThwBKhứng, jgUKWfnếu khjgUKWfông phfhải sThwBKta jgUKWfthay ngwY6s9Pươi csThwBKhịu tráchsThwBK sThwBKnhiệm, ngươi sThwBK có thểfh còfhn sốngwY6s9P tsThwBKrở vềwY6s9P sao!”

Vâng vfhâng, ngươfhi jgUKWflợi hại,wY6s9P ngươifh vjgUKWfĩ đfhại, nhưnjgUKWfg sThwBKta thậtfh sfhự khôfhng biếtsThwBK nhijgUKWfệm vụ jgUKWfgì, thiệsThwBKt wY6s9Plà, cjgUKWfũng khjgUKWfông lộjgUKWf rjgUKWfa jgUKWftí ẩnfh jgUKWfý gìwY6s9P, jgUKWfta csThwBKũng jgUKWfgấp wY6s9Pa. TwY6s9Piêu Tfhiêu không dámwY6s9P nwY6s9Phìn hắnfh, thjgUKWfẳng wY6s9Pcúi wY6s9Pđầu, gifhữ jgUKWfim lặng.

Hắc jgUKWfy nhjgUKWfân sThwBKthấy nàngwY6s9P khôjgUKWfng dáfhm ljgUKWfên tiếng,wY6s9P tijgUKWfếp tụcfh jgUKWfchất vấn,jgUKWf “Ngfhươi khôngfh phải làsThwBK đãfh yêwY6s9Pu fhtên kifha sThwBKrồi chứ.”

Này... Tênfh kwY6s9Pia thewY6s9Po lờiwY6s9P hắnsThwBK ksThwBKhông phảjgUKWfi làfh jgUKWfchỉ Hìnhfh Thấtfh đi?sThwBK fhVũ ĐijgUKWfệp hình nhưsThwBK chỉfh nwY6s9Pói chjgUKWfuyện vớijgUKWf mỗwY6s9Pi têsThwBKn jgUKWfgian nhâfhn fhnày, fhhẳn đúngfh làsThwBK hfhắn đi.

“Không cósThwBK, wY6s9Pta kfhhông sThwBKcó wY6s9Pyêu hắn!”fh TrjgUKWfong thjgUKWfiên hạsThwBK sThwBKto lớsThwBKn nhưsThwBKờng nàjgUKWfy, tjgUKWfên gian nhsThwBKân wY6s9Phư hỏjgUKWfng chásThwBKn fhghét njgUKWfhư vjgUKWfậy, fhnàng ssThwBKẽ thíchjgUKWf wY6s9Pư? HsThwBKa! Đầufh wY6s9Póc sThwBKnàng cũfhng chsThwBKưa cfhó hỏng nhafh. Bấtfh qufhá, fhhắn wY6s9Plo lắnwY6s9Pg chsThwBKo nàjgUKWfng nhưfh vậy...sThwBK aizz…

“Ta tijgUKWfn fhngươi khônsThwBKg dámjgUKWf. Nfhgày jgUKWfmai trởsThwBK jgUKWfvề HìnjgUKWfh sThwBKphủ, ngsThwBKươi wY6s9Pphải sThwBKbiết, khônfhg hoàn thjgUKWfành nhiệwY6s9Pm vfhụ tjgUKWfhì sjgUKWfẽ psThwBKhải jgUKWftrả giá.fh Nghfhe chưa.”

Trả giá,sThwBK khôngjgUKWf pwY6s9Phải lwY6s9Pà chếsThwBKt saofh, trowY6s9Png wY6s9Pphim ảnhwY6s9P jgUKWfđều nwY6s9Phư vsThwBKậy dwY6s9Piễn. ChínjgUKWfh sThwBKlà không phảijgUKWf fhchỉ wY6s9Pmột sThwBKmình nànsThwBKg ksThwBKhông hạfh thủsThwBK đưsThwBKợc, wY6s9Pdù sasThwBKo nànfhg fhcũng kjgUKWfhông cójgUKWf liên qfhuan fhgì tớiwY6s9P chfhuyện này.jgUKWf MwY6s9Pà chỉjgUKWf sThwBKsợ ngawY6s9Py cfhả Vũfh ĐiệsThwBKp kisThwBKa cũjgUKWfng khônsThwBKg hwY6s9Pạ tsThwBKhủ được jgUKWf đi, nàngsThwBK tfha cònwY6s9P sThwBKđang ywY6s9Pêu tjgUKWfhảm tênwY6s9P sThwBKgian nhsThwBKân wY6s9Pkia ksThwBKìa. ChjgUKWfắc fhhẳn nàwY6s9Png fhta đãwY6s9P ôm quywY6s9Pết twY6s9Pâm thsThwBKà fhchết đểjgUKWf sThwBKđược ởjgUKWf bjgUKWfên cạnhwY6s9P hắnjgUKWf. jgUKWfThật đjgUKWfáng thương.

Hắc fhy nhâwY6s9Pn thấyjgUKWf nàngwY6s9P lạjgUKWfi khôngjgUKWf lêfhn tiếng,sThwBK đfhưa tfhay sThwBKbóp fhchặt sThwBKcổ củajgUKWf nàng, “ĐừngjgUKWf qfhuên bộfh sThwBKdạng jgUKWfcủa sThwBKkẻ pjgUKWfhản bộfhi wY6s9Pmuốn chếwY6s9Pt khfhông đwY6s9Pược mwY6s9Pà fhmuốn jgUKWfsống cũngfh kwY6s9Phông xong. NgươjgUKWfi cfhũng muốnwY6s9P trởfh thànhjgUKWf sThwBKmột thànhjgUKWf sThwBKviên twY6s9Prong bọsThwBKn chúnjgUKWfg sao?!”

Mười đạifh khổjgUKWf hìnhfh trjgUKWfa sThwBKtấn wY6s9PMãn Thfhanh lậpwY6s9P tứcsThwBK thofháng hwY6s9Piện wY6s9Plên tronwY6s9Pg đầu,wY6s9P wY6s9PTiêu Tiêu vẫjgUKWfy tsThwBKay, wY6s9Pđầu lắjgUKWfc nhsThwBKư trốngsThwBK bỏi,wY6s9P khônfhg cầnsThwBK, nàjgUKWfng mớifh khôfhng wY6s9Pcần sThwBKtìm tội chịu!wY6s9P BwY6s9Puông tsThwBKay! wY6s9PNàng wY6s9Pkhông hsThwBKô hấpjgUKWf đưfhợc! ỨớjgUKWfc gìjgUKWf bâjgUKWfy wY6s9Pgiờ cósThwBK fhthể wY6s9Pquay vềjgUKWf Hình pfhhủ, lúfhc trưsThwBKớc nwY6s9Pàng sẽsThwBK fhkhông nêwY6s9Pn chạyjgUKWf trsThwBKốn, jgUKWfnàng hốiwY6s9P hậfhn rồi.

Hắc sThwBKy nhânjgUKWf hừsThwBK lwY6s9Pạnh, lsThwBKúc nfhày mwY6s9Pới bjgUKWfuông wY6s9Pnàng fhra, mắtjgUKWf sắcjgUKWf liếcjgUKWf sThwBKnàng mwY6s9Pột chút,wY6s9P vèo mộtjgUKWf tiếfhng, lạisThwBK jgUKWfbay sThwBKqua cửasThwBK wY6s9Psổ biếnjgUKWf mất.

Thật lfhà đángwY6s9P sợ,fh sThwBKra khỏiwY6s9P HjgUKWfình phủ,sThwBK nfhàng nhưfh thếsThwBK nfhào ởsThwBK đâsThwBKu wY6s9Pcũng fhkhông được sThwBKan thânwY6s9P. TronsThwBKg cjgUKWfhốc fhlát bịwY6s9P wY6s9PN wY6s9Ptên hfhắc fhy nhwY6s9Pân đuổiwY6s9P jgUKWfgiết, jgUKWftrong chốjgUKWfc jgUKWflát lạisThwBK xuất hsThwBKiện tfhên hắcsThwBK wY6s9Py nhânfh muốnfh gfhiết nàng.wY6s9P NànwY6s9Pg lầnwY6s9P nàfhy sốnfhg jgUKWflại cùnjgUKWfg wY6s9Pcái chếtfh chỉ cáchwY6s9P nhsThwBKau tronwY6s9Pg ganfhg sThwBKtấc! ThâwY6s9Pn phậsThwBKn củajgUKWf wY6s9PVũ Điệpfh njgUKWfày cũsThwBKng qwY6s9Puá rắcsThwBK rốisThwBK đi.

Aizz… ngfhày mafhi phfhải twY6s9Pìm biệwY6s9Pn wY6s9Ppháp quasThwBKy vềsThwBK HìnhjgUKWf sThwBKphủ mớiwY6s9P được,wY6s9P hiệnjgUKWf tạisThwBK ngẫm lạsThwBKi njgUKWfơi đwY6s9Pó sThwBKquả wY6s9Pthật sThwBKlà thiênwY6s9P fhđường a…