Tại sao lại là ngươi - Chương 11

Chương 11

“Ta nghĩSMtZzE tSMtZzEa loiJqSBà nAoBqcTgười, koiJqSBhông phảiAoBqcT cẩu.”

“Phải. NànAoBqcTg SMtZzEnghĩ kAoBqcThông sai.”

“Vậy SMtZzEtại SMtZzEsao nAoBqcTgươi thoiJqSBời thờiSMtZzE khắcoiJqSB n8khắc đềuSMtZzE đSMtZzEem tSMtZzEa oiJqSBbuộc tạin8 bAoBqcTên ngAoBqcTười? Ta muốnSMtZzE đin8 oiJqSBra ngoAoBqcTài chơi.”

Tiêu TioiJqSBêu vAoBqcTô cùnSMtZzEg khônSMtZzEg hSMtZzEài lòn8ng! AoBqcTVì cAoBqcTái n8gì SMtZzEmà nSMtZzEàng oiJqSBphải n8bồi AoBqcTtên SMtZzEgian nhân nàySMtZzE ởAoBqcT AoBqcTtrong SMtZzEhang SMtZzEổ tSMtZzEhư pSMtZzEhòng cảSMtZzE oiJqSBngày vậyAoBqcT, ngan8y n8cả oiJqSBtự doiJqSBo cũn8ng khôngAoBqcT có.

“Ta lSMtZzEà vìAoBqcT n8muốn oiJqSBtốt cSMtZzEho nàng.”n8 HSMtZzEình ThAoBqcTất ngaoiJqSBy cảSMtZzE SMtZzEđầu cũoiJqSBng khôngoiJqSB nAoBqcTgẩng oiJqSBđầu lên, tiếpSMtZzE tụcSMtZzE làmn8 việoiJqSBc oiJqSBcủa hắn.n8 Khôngn8 sAoBqcTợ noiJqSBhất vạoiJqSBn chỉSMtZzE sợoiJqSB vạnSMtZzE nhn8ất, AoBqcTvì n8cái n8mạng nhỏ củn8a nàngn8, SMtZzEvẫn n8là phn8ải cẩnn8 thận.

Tức coiJqSBhết n8người n8đi đưn8ợc, n8ở đâAoBqcTy sSMtZzEo vớin8 ởn8 Phn8ú QuýAoBqcT lâuoiJqSB n8thì cóSMtZzE khán8c goiJqSBì nhau! GiốngSMtZzE nhaoiJqSBu đềoiJqSBu AoBqcTlà SMtZzEbị gian8m ln8ỏng! KSMtZzEhi đóAoBqcT ín8t nhấtAoBqcT SMtZzEở tn8rong poiJqSBhạm vSMtZzEi n8nhất đn8ịnh nàng muốnSMtZzE oiJqSBđi oiJqSBthế nàoiJqSBo thìn8 AoBqcTcứ đioiJqSB, muốnoiJqSB làmSMtZzE cán8i n8gì thìSMtZzE làmSMtZzE oiJqSBcái đóAoBqcT. NhưngAoBqcT oiJqSBhiện tạAoBqcTi oiJqSBlại thảm hạn8i SMtZzEhơn rấn8t nhiềuoiJqSB, SMtZzEnàng chỉSMtZzE cn8ó thểAoBqcT ởSMtZzE SMtZzEbên cạnSMtZzEh hắn!

“Hình TSMtZzEhất, AoBqcTta cháSMtZzEn ghéSMtZzEt ngươi.”

“Ừm, toiJqSBa biết.”oiJqSB HìnoiJqSBh ThấtAoBqcT vn8ẫn oiJqSBlà bộSMtZzE dạngoiJqSB hờiAoBqcT hợt,oiJqSB AoBqcTmặc kệAoBqcT oiJqSBnàng tựn8 nóiAoBqcT tự nghe.

“Ngươi mỗSMtZzEi lầnoiJqSB đềuAoBqcT SMtZzEnói tốtAoBqcT vớn8i toiJqSBa, đếAoBqcTn AoBqcTkhi toiJqSBa hỏoiJqSBi lAoBqcTý dSMtZzEo lạAoBqcTi kAoBqcThông nói!”n8 Hắn coiAoBqcT nàngSMtZzE làoiJqSB cSMtZzEái gSMtZzEì, Sủn8ng vật?n8! Cn8on AoBqcTmắt đảoSMtZzE qAoBqcTua n8một vòng,AoBqcT ToiJqSBiêu Tiên8u SMtZzEcòn nón8i thêm, “Tn8a muốnSMtZzE đAoBqcTi nn8hà cầoiJqSBu, khôn8ng phải,SMtZzE n8nhà vSMtZzEệ sinh.”

“Được. AoBqcTTa lậoiJqSBp tứcn8 đSMtZzEi làAoBqcT tn8ốt rồi.”

Không pSMtZzEhải chứ,AoBqcT chAoBqcTẳng lẽSMtZzE oiJqSBnàng đin8 vệSMtZzE sn8inh mn8à hắn8n oiJqSBcũng muốnoiJqSB AoBqcTđi cùngn8?! Ngất…

“Ta thấyn8 ngươioiJqSB khôSMtZzEng noiJqSBên oiJqSBđi thoiJqSBeo AoBqcTta, oiJqSBnhư AoBqcTvậy n8ta sSMtZzEẽ thẹAoBqcTn thùngSMtZzE, tn8a caoiJqSBm đoan n8lập AoBqcTtức sẽSMtZzE AoBqcTtrở lại,oiJqSB đưAoBqcTợc rAoBqcTồi đượcAoBqcT rồioiJqSB, cứSMtZzE nhưoiJqSB vAoBqcTậy.” Phấtn8 phấtoiJqSB tan8y, cAoBqcTũng không tAoBqcThèm nhìSMtZzEn SMtZzEhắn, TiêSMtZzEu TiêuoiJqSB oiJqSBnhanh chóoiJqSBng mởoiJqSB AoBqcTcửa bỏn8 chạy.

Hình Thấn8t đAoBqcTang muốnAoBqcT đứnAoBqcTg dn8ậy đuổin8 AoBqcTtheo, nhoiJqSBưng toiJqSBưởng tượngoiJqSB noiJqSBàng nn8ói n8sẽ thẹn thùng,AoBqcT đSMtZzEành bn8ất độSMtZzEng noiJqSBgồi SMtZzEđó. TrAoBqcTong thờAoBqcTi SMtZzEgian ngắnSMtZzE nhưoiJqSB vậy,n8 n8lại AoBqcTở troAoBqcTng phSMtZzEủ, chắc làAoBqcT oiJqSBsẽ khSMtZzEông xảySMtZzE rn8a oiJqSBsự SMtZzEcố gAoBqcTì đâu.

Có đôAoBqcTi khiAoBqcT, sAoBqcTự cAoBqcTố thưAoBqcTờng độtoiJqSB ngộtoiJqSB xảyAoBqcT oiJqSBra vn8ào lúoiJqSBc AoBqcTta SMtZzEkhông ngoiJqSBờ nhn8ất. Giốngn8 như hoiJqSBiện tSMtZzEại, TiêSMtZzEu n8Tiêu đãn8 SMtZzEnghênh ngann8g AoBqcTđứng bênSMtZzE nSMtZzEgoài cửaSMtZzE HìnhSMtZzE pAoBqcThủ. Hừ,SMtZzE cànAoBqcTg không cSMtZzEho phSMtZzEép noiJqSBàng tAoBqcTrốn, oiJqSBnàng loiJqSBiền trốnAoBqcT n8cho hắnoiJqSB xem!

Chà cn8hà chàoiJqSB, mớiSMtZzE đin8 đượcSMtZzE chưoiJqSBa xaoiJqSB, bêAoBqcTn ngườin8 nàn8ng đAoBqcTột SMtZzEnhiên thon8át rn8a SMtZzEN tên hắcn8 SMtZzEy AoBqcTnhân, n8tay cn8ầm lợn8i AoBqcTđao, ánhSMtZzE đaoSMtZzE lóAoBqcTe lên8n chóiSMtZzE mắAoBqcTt. TAoBqcTiêu Tn8iêu ngâyoiJqSB ngốc, nàngAoBqcT cùnn8g bọnSMtZzE họn8 hẳnoiJqSB làSMtZzE khônSMtZzEg tSMtZzEhù đi.

Rút đn8ao, muốnn8 chén8m xuoiJqSBống ngSMtZzEười trSMtZzEước mặtoiJqSB. HắcAoBqcT AoBqcTy nAoBqcThân vunoiJqSBg tSMtZzEay lên…

Nhưng đồoiJqSBng toiJqSBhời, mộtAoBqcT thân8n ảSMtZzEnh khán8c đoiJqSBã nhanSMtZzEh chóoiJqSBng oiJqSBbay tớn8i. TiêoiJqSBu n8Tiêu chỉ coiJqSBảm thấyn8 hAoBqcToa mắt,n8 SMtZzEsau đn8ó ngườiSMtZzE đãAoBqcT vữnn8g vAoBqcTàng ởoiJqSB trêSMtZzEn oiJqSBnóc nhn8à. NSMtZzEàng ngẩngSMtZzE đầuSMtZzE nhìn nhAoBqcTìn, diSMtZzE? PAoBqcThẩm NgAoBqcTuyệt. Nn8gười SMtZzEnày lSMtZzEại từSMtZzE oiJqSBnơi nàn8o xuấtn8 hiệnAoBqcT thếoiJqSB này?

Hắc AoBqcTy nhânSMtZzE SMtZzEđộng oiJqSBtác oiJqSBnhất tAoBqcTrí, cũnAoBqcTg nhn8ảy n8lên nn8óc nhSMtZzEà. HaoiJqSBi bSMtZzEên AoBqcTlập n8tức động toiJqSBhủ. TAoBqcTất nhiêAoBqcTn dướin8 voiJqSBõ SMtZzEcông bấSMtZzEt pn8hàm củAoBqcTa Phẩmn8 NoiJqSBguyệt, soiJqSBau vn8ài chiêSMtZzEu n8bọn hắSMtZzEc y nhânSMtZzE n8không chếtoiJqSB thAoBqcTì SMtZzEcũng SMtZzEbị thAoBqcTương. Chờn8 hắcAoBqcT n8y nhâoiJqSBn vừaoiJqSB SMtZzErút luioiJqSB, hắoiJqSBn lậpSMtZzE tức buôngn8 Tn8iêu Tiêun8 oiJqSBra, phAoBqcTân rõSMtZzE giớAoBqcTi tuyến.

Tiêu TiAoBqcTêu trầmoiJqSB SMtZzEtư soiJqSBuy đoán,AoBqcT hắcSMtZzE AoBqcTy nhânAoBqcT nàyn8 đAoBqcTại kháoiJqSBi n8là SMtZzEdo n8chủ nn8hân cn8ủa AoBqcTkhối thân AoBqcTthể SMtZzEnày rưn8ớc oiJqSBlấy đâySMtZzE. CòSMtZzEn PSMtZzEhẩm NgAoBqcTuyệt, hẳnn8 loiJqSBà vẫnSMtZzE đann8g choiJqSBìm đắmn8 n8trong troiJqSBò chơi oiJqSBtheo dõiAoBqcT n8gì đóSMtZzE, xáoiJqSBc địn8nh HìnhSMtZzE TSMtZzEhất cn8ó phảiAoBqcT đệSMtZzE đoiJqSBệ củaoiJqSB n8hắn haoiJqSBy không.

“Không muốnn8 chến8t, tSMtZzEốt nhấtn8 qAoBqcTuay SMtZzEvề n8Hình phAoBqcTủ.” Phẩn8m NAoBqcTguyệt SMtZzEnói xonAoBqcTg xoay ngườiSMtZzE muốn8n đi.

Tiêu TiAoBqcTêu AoBqcTthấy AoBqcTthế lAoBqcTập n8tức AoBqcTđuổi toiJqSBheo giữAoBqcT chặtoiJqSB taAoBqcTy hắn,n8 “oiJqSB Đừngn8 đAoBqcTi vộoiJqSBi, mn8ang ta theo.”

Đùa hảAoBqcT, nSMtZzEàng chínSMtZzEh làSMtZzE khôoiJqSBng n8muốn sn8ống toiJqSBrong n8Hình phủoiJqSB nữaAoBqcT SMtZzEnên mn8ới SMtZzEchạy AoBqcTra ngoài. AoBqcTTrở vền8? AoBqcTNhư vận8y saoiJqSBo được!

Phẩm oiJqSBNguyệt bởioiJqSB vìoiJqSB coiJqSBử n8động oiJqSBcủa nàAoBqcTng mSMtZzEà cSMtZzEhấn độnAoBqcTg, vộin8 vàngSMtZzE bỏn8 taAoBqcTy raSMtZzE, lông n8mày nhăSMtZzEn SMtZzElại. “XiAoBqcTn tựn8 trọng.”

Vâng vâoiJqSBng, Tiêun8 TiAoBqcTêu gận8t đn8ầu, “oiJqSBHuynh cũngn8 khônn8g nênAoBqcT bn8ỏ ln8ại tn8a a.”

Những ln8ời nàn8y lSMtZzEại khiếnSMtZzE cSMtZzEho mặoiJqSBt oiJqSBhắn cànAoBqcTg n8nhăn noiJqSBhó hơnoiJqSB nữa,n8 “XioiJqSBn –n8 TựAoBqcT – Trọng!”

Lại làAoBqcT AoBqcTtự trAoBqcTọng, oiJqSBhắn SMtZzEkhông còSMtZzEn từn8 kháAoBqcTc n8hả?! “SMtZzETa nóioiJqSB rồi,SMtZzE tAoBqcTa khônSMtZzEg n8thể trở vền8 được.”

Không oiJqSBthể? ChAoBqcTính mìAoBqcTnh mSMtZzEới oiJqSBvừa đSMtZzEến nơin8 n8đây cònAoBqcT khôSMtZzEng qAoBqcTuá qAoBqcTuen thuộoiJqSBc, n8nữ tử nàyn8 lạioiJqSB khôngoiJqSB biAoBqcTết cn8ó SMtZzEquan hệoiJqSB SMtZzEgì AoBqcTvới HìnoiJqSBh phủAoBqcT, “CùngoiJqSB toiJqSBa khôoiJqSBng qSMtZzEuan hệ.”

“Có quaAoBqcTn hệSMtZzE, đươnAoBqcTg nhiên8n cóAoBqcT qun8an AoBqcThệ. AoBqcTTa vAoBqcTừa bịn8 HAoBqcTình poiJqSBhủ đuổn8i vin8ệc, n8mà huynh n8 mới rn8ồi lạin8 cứAoBqcTu tAoBqcTa mộtAoBqcT mn8ạng. TAoBqcTa đn8ây toiJqSBuy rằngn8 khAoBqcTông n8đọc AoBqcTqua sáchoiJqSB AoBqcTvở, AoBqcTnhưng cũngn8 biết n8tri n8ân n8đồ AoBqcTbáo. Chn8o nêoiJqSBn, ânoiJqSB n8công, AoBqcThuynh oiJqSBhãy cAoBqcTho toiJqSBa cSMtZzEơ hộSMtZzEi đn8ược phAoBqcTục vụSMtZzE bênn8 cạnh huySMtZzEnh, AoBqcThảo hản8o bAoBqcTáo đápSMtZzE hoiJqSBuynh AoBqcTđi.” AoBqcTMặc kệ,SMtZzE coiJqSBó toiJqSBhể điSMtZzE oiJqSBtheo thìn8 phảAoBqcTi cốoiJqSB gắng đếnn8 cùng.

“Bọn hAoBqcTọ vn8ì sSMtZzEao phn8ải giếAoBqcTt ngưn8ơi?” Mộtn8 tAoBqcTỳ n8nữ bìn8nh thSMtZzEường tạiAoBqcT sAoBqcTao lạoiJqSBi kéAoBqcTo đoiJqSBến nhiều cn8ao thủAoBqcT nAoBqcThư vn8ậy, thânAoBqcT phậnn8 củoiJqSBa nSMtZzEàng nhấtn8 địAoBqcTnh khAoBqcTông đơn8n giản.

“Ta làoiJqSBm AoBqcTsao biếAoBqcTt. CoiJqSBòn AoBqcTkhông hiAoBqcTểu rSMtZzEa sSMtZzEao oiJqSBcả tSMtZzEhì bSMtZzEọn cAoBqcThúng đSMtZzEã tớn8i rồi,oiJqSB tSMtZzEa hồnoiJqSB nhiên thiệnn8 lưoiJqSBơng ngâyAoBqcT thAoBqcTơ, dángAoBqcT oiJqSBvẻ khôngoiJqSB giAoBqcTống ngườiSMtZzE kếtn8 thùAoBqcT kếAoBqcTt AoBqcToán bạn8i hoại, támn8 phầnSMtZzE làAoBqcT nhậnSMtZzE lầmSMtZzE SMtZzEngười.” TựoiJqSB thổiSMtZzE poiJqSBhồng bảnn8 thân8n mộtSMtZzE oiJqSBphen, oiJqSBđem vấSMtZzEn AoBqcTđề thổi sạcoiJqSBh, AoBqcThắn choiJqSBắc sẽoiJqSB khôn8ng quaAoBqcTn tâmSMtZzE chuyệnoiJqSB củan8 nàngSMtZzE đâu.

Nghĩ nghĩSMtZzE, Pn8hẩm NguyệtAoBqcT AoBqcTlại noiJqSBhìn nànn8g chn8ằm n8chằm nửaoiJqSB AoBqcTngày, n8tạm thờn8i mặSMtZzEc kAoBqcTệ nàng loiJqSBà aioiJqSB, đãAoBqcT n8là ngườioiJqSB cn8ủa HìoiJqSBnh phủ,n8 đốin8 vớSMtZzEi sựSMtZzE n8tình bêSMtZzEn tronoiJqSBg coiJqSBhắc cũn8ng bAoBqcTiết ít n8nhiều, cũnoiJqSBg đỡAoBqcT moiJqSBất cSMtZzEông oiJqSBhắn phn8ải tựoiJqSB tìn8m hiểuSMtZzE, “ĐioiJqSB thôi.”

Sao tSMtZzEự nSMtZzEhiên lạiSMtZzE dn8ễ AoBqcTnói chuyệnSMtZzE vậSMtZzEy? n8Lúc trướcAoBqcT bởSMtZzEi vn8ì TụAoBqcT BảooiJqSB SMtZzElà đệoiJqSB đệoiJqSB của hắn,oiJqSB lầnSMtZzE nàoiJqSBy lạn8i lAoBqcTà bởn8i vìSMtZzE saSMtZzEo? oiJqSBTiêu TAoBqcTiêu n8kỳ quáioiJqSB noiJqSBgắm ngắoiJqSBm hAoBqcTắn, coiJqSBhắc chn8ắn là hoiJqSBắn n8có mụcSMtZzE đAoBqcTích gAoBqcTì đây.

Nhưng TiêuAoBqcT TiêuoiJqSB khôAoBqcTng biSMtZzEết rằAoBqcTng, bởiSMtZzE voiJqSBì chuyn8ện nàn8ng chạyn8 trốnAoBqcT n8mà goiJqSBiờ phút SMtZzEnày HìoiJqSBnh phủAoBqcT đan8ng goiJqSBà n8bay chSMtZzEó choiJqSBạy. n8Hình ThSMtZzEất lậtn8 tSMtZzEung toànoiJqSB oiJqSBbộ AoBqcTHình SMtZzEphủ SMtZzEmà vẫn khôngn8 thấyAoBqcT bóngAoBqcT doiJqSBáng cn8ủa nànSMtZzEg, SMtZzEtrên mặSMtZzEt đoiJqSBã xuSMtZzEất hiệnAoBqcT tuyệtn8 vọnn8g, đSMtZzEiều hắAoBqcTn lAoBqcTo lắng đoiJqSBã xảoiJqSBy rn8a. Tn8ứ điệnn8 hn8ạ vn8ì đảSMtZzEm n8bảo qn8uá koiJqSBhứ củan8 oiJqSBhắn khôSMtZzEng bSMtZzEị ngườiSMtZzE khácSMtZzE biết được,AoBqcT roiJqSBốt oiJqSBcục đốiAoBqcT AoBqcTvới nAoBqcTàng xAoBqcTuất thủ.

Cho nSMtZzEên, SMtZzEN ngàyn8 sn8au, bởin8 vAoBqcTì chạAoBqcTy trốnAoBqcT n8thành cônAoBqcTg vốnn8 nên8n SMtZzEvui vSMtZzEui vẻSMtZzE vẻoiJqSB thìoiJqSB người nàoiJqSBo oiJqSBđó lạioiJqSB SMtZzEvẻ mặSMtZzEt AoBqcTbuồn oiJqSBbực, bn8ắt đầoiJqSBu hốioiJqSB oiJqSBhận quyếSMtZzEt địnhSMtZzE cSMtZzEủa chínAoBqcTh mình. CSMtZzEhắc hẳSMtZzEn lúAoBqcTc nàySMtZzE oiJqSBHình ThoiJqSBất đanAoBqcTg n8lo lắSMtZzEng oiJqSBcho nànAoBqcTg, AoBqcTdù san8o nàngoiJqSB cSMtZzEũng ln8à oiJqSBlão bà củan8 ngườSMtZzEi tSMtZzEa, đươngn8 nhiAoBqcTên kSMtZzEhông tSMtZzEhể kSMtZzEhoái hoạtn8 nhưoiJqSB trước.

Không SMtZzEbiết mìnhn8 lúcAoBqcT ấyAoBqcT tn8ại sn8ao lạin8 cảoiJqSBm thấAoBqcTy đioiJqSB theoiJqSBo PhẩmoiJqSB NguyệtoiJqSB làn8 chuyện tốtAoBqcT chứ.oiJqSB Nn8gười nàyn8 SMtZzEtrừ bAoBqcTỏ đứnSMtZzEg ởoiJqSB khán8ch đoiJqSBiếm toiJqSBhì oiJqSBlà oiJqSBđi oiJqSBdo tn8hám HìnhoiJqSB phn8ủ, SMtZzEcó mỗi hoiJqSBai địaSMtZzE điểmn8 AoBqcTấy bAoBqcTay qoiJqSBua bSMtZzEay lSMtZzEại, cháSMtZzEn nảnoiJqSB tớin8 cn8ực điểm.

Nhàm chánoiJqSB oiJqSBnhất oiJqSBchính là,SMtZzE cAoBqcTòn phoiJqSBải SMtZzEkể lSMtZzEại chSMtZzEo hắnAoBqcT n8nghe thờin8 gSMtZzEian làmoiJqSB vioiJqSBệc vAoBqcTà nghỉ ngoiJqSBơi củAoBqcTa HAoBqcTình TSMtZzEhất, thóSMtZzEi qun8en oiJqSBsinh hooiJqSBạt sioiJqSBnh hon8ạt thườngAoBqcT ngàyAoBqcT củan8 hắnAoBqcT n8ra sao. ThâAoBqcTn AoBqcTảnh tênAoBqcT gioiJqSBan AoBqcTnhân nàn8y lSMtZzEiên tụcSMtZzE lắcAoBqcT loiJqSBư trSMtZzEong đầAoBqcTu AoBqcTnàng, SMtZzEmuốn quêoiJqSBn trong AoBqcT chốc lSMtZzEát cũnAoBqcTg AoBqcTkhông được.

Có đioiJqSBều an8n ủin8 duSMtZzEy nhấAoBqcTt coiJqSBhính lSMtZzEà hắcoiJqSB n8y nn8hân lạn8i oiJqSBtới SMtZzEhai lầnn8 nữa,SMtZzE đAoBqcTòi giết đòin8 cSMtZzEhém vôn8 cAoBqcTùng nSMtZzEáo nhiệtn8, SMtZzEkhiến kiếpn8 sốAoBqcTng tỳn8 nn8ữ SMtZzEbuồn tẻn8 củAoBqcTa nàSMtZzEng coiJqSBoi nhn8ư có thêmSMtZzE niềmoiJqSB vui.

Hai ngàyoiJqSB nàySMtZzE, n8ánh oiJqSBmắt PhẩmSMtZzE NguySMtZzEệt nhìn8n nànSMtZzEg oiJqSBcó điển8m khôn8ng giốoiJqSBng toiJqSBrước. ChoiJqSBắc hắn cũnoiJqSBg biSMtZzEết noiJqSBàng AoBqcTlà lãoSMtZzE bSMtZzEà oiJqSBcủa HìSMtZzEnh ThấtoiJqSB rồoiJqSBi, nn8hưng n8kì quáiSMtZzE oiJqSBlà mộtAoBqcT ngAoBqcTười đứnSMtZzEg đắn SMtZzEnhư hắnAoBqcT tạiSMtZzE saSMtZzEo ln8ại khônSMtZzEg đeSMtZzEm nàngoiJqSB đuổioiJqSB n8về HìnhoiJqSB phủoiJqSB, oiJqSBdù nAoBqcTói thSMtZzEế SMtZzEnào nn8àng cũng làoiJqSB n8em dâSMtZzEu củaAoBqcT hắAoBqcTn nha.

“Này, AoBqcTgia, huoiJqSBynh đừSMtZzEng AoBqcTnhìn tSMtZzEa nhn8ư vậy,n8 AoBqcTta sợAoBqcT a.”

Phẩm NguyệtSMtZzE n8dời ánSMtZzEh mắt,AoBqcT AoBqcTquay vềSMtZzE phíoiJqSBa bànAoBqcT cơm.

Tiêu AoBqcTTiêu sờoiJqSB sờSMtZzE haAoBqcTi mSMtZzEá, SMtZzEtrên mặtSMtZzE n8mình hoiJqSBẳn làoiJqSB khônAoBqcTg cn8ó cáiAoBqcT gSMtZzEì kAoBqcTì lạSMtZzE đi.n8 Cái tênSMtZzE PhSMtZzEẩm NguyệtSMtZzE oiJqSBnày càoiJqSBng ngàAoBqcTy càngoiJqSB quáiSMtZzE. NAoBqcTàng n8cầm ln8ấy mn8ột cán8i AoBqcTđùi gàn8, khôAoBqcTng thèm đểSMtZzE AoBqcTý hAoBqcTình tưn8ợng mn8à cSMtZzEắn n8loạn AoBqcTlên lAoBqcTại SMtZzEđưa tAoBqcTới cn8ái SMtZzEnhìn kSMtZzEhó hiểSMtZzEu n8của hắn, AoBqcT thiệt lSMtZzEà, làmSMtZzE hạAoBqcTi nàn8ng chẳngSMtZzE cảmoiJqSB thấyoiJqSB nn8gon miệngn8 nữa.

“Gia, hoiJqSBuynh ănAoBqcT điAoBqcT, oiJqSBđừng oiJqSBcó nAoBqcThìn tAoBqcTa AoBqcTmãi SMtZzEthế.” LàSMtZzEm nàSMtZzEng AoBqcTmuốn bỏoiJqSB củoiJqSBa oiJqSBmà chạy lấyAoBqcT người.

“Tiểu Điệpn8!” BỗngoiJqSB n8nhiên moiJqSBột SMtZzEđại thaSMtZzEnh n8âm oiJqSBvang lên.

Tiêu TiSMtZzEêu nhaoiJqSBnh cn8hóng qn8uay đầun8 lạin8 n8thì nAoBqcThìn thấyoiJqSB mộn8t nan8m n8nhân tSMtZzEo lớnSMtZzE trông SMtZzEgiống nhoiJqSBư mộAoBqcTt SMtZzEcon AoBqcTgấu đanoiJqSBg bưSMtZzEớc nhanAoBqcTh đoiJqSBi đếnoiJqSB trAoBqcTước mặtoiJqSB noiJqSBàng, nn8hân tiệnn8 ôoiJqSBm chặt lấoiJqSBy noiJqSBàng gAoBqcTào lên,SMtZzE “RốtAoBqcT cuộoiJqSBc SMtZzEta đãAoBqcT tìmAoBqcT đượcoiJqSB nàngSMtZzE, oiJqSBvi pAoBqcThu rấtAoBqcT nAoBqcThớ nànoiJqSBg a.”

Vi pn8hu? n8Cái n8gì oiJqSBvi poiJqSBhu! “VAoBqcTị nàn8y, HùngAoBqcT tSMtZzEiên soiJqSBinh, SMtZzEta n8nghĩ n8ta kSMtZzEhông bn8iết ngươi,n8 xin đừngSMtZzE làoiJqSBm loạoiJqSBn bn8ám SMtZzEvíu qSMtZzEuan hệAoBqcT n8a.” ThậtAoBqcT làoiJqSB n8đáng sợ,oiJqSB khôngoiJqSB ngờAoBqcT VũoiJqSB n8Điệp này lạiSMtZzE cóAoBqcT mộtoiJqSB loiJqSBão côngSMtZzE nhưAoBqcT n8vậy, n8kia HoiJqSBình ThấtoiJqSB n8thì sao?.

Hùng tn8iên sinn8h tn8hả oiJqSBlỏng hùnn8g chưởng,SMtZzE tn8rên mặtSMtZzE vẻSMtZzE xSMtZzEấu AoBqcThổ, “LàAoBqcT n8ta khoiJqSBông AoBqcTtốt, nàng đừngAoBqcT tứn8c giSMtZzEận, cùngSMtZzE tSMtZzEa vn8ề nSMtZzEhà đượcoiJqSB kSMtZzEhông? TAoBqcTa sn8au nàn8y n8sẽ khônSMtZzEg n8bao n8giờ …AoBqcT phát cáuAoBqcT n8linh n8tinh nữAoBqcTa, tSMtZzEa AoBqcTnhất địnhoiJqSB SMtZzEsẽ hảoAoBqcT hảAoBqcTo đốSMtZzEi đoiJqSBãi voiJqSBới nàng.”

“Ha ha..AoBqcT. NoiJqSBày... chúngoiJqSB toiJqSBa chậmSMtZzE rãiAoBqcT thươngn8 loiJqSBượng đn8i, nAoBqcTgươi trướn8c tiênoiJqSB tAoBqcThả ta xuốnAoBqcTg dướoiJqSBi đượcAoBqcT khônn8g, SMtZzEha oiJqSBha...” Tin8êu TiSMtZzEêu nSMtZzEhanh cSMtZzEhóng quSMtZzEay đầun8 lạioiJqSB cầun8 cứuoiJqSB, cứu oiJqSBta aSMtZzE, PoiJqSBhẩm Nguyệt...

Di? Nn8gười SMtZzEđâu? oiJqSBA …Ôngn8 AoBqcTtrời đáAoBqcTnh chếtn8 nàngAoBqcT đSMtZzEi! AoBqcTVì cáoiJqSBi n8gì AoBqcTcứ đếnSMtZzE oiJqSBthời khắc ngAoBqcTuy n8hiểm cầnAoBqcT hắnSMtZzE toiJqSBhì hắnSMtZzE lạSMtZzEi biAoBqcTến n8mất chứ!AoBqcT SMtZzEHắn cAoBqcTó phAoBqcTải làAoBqcT nan8m nhâSMtZzEn kSMtZzEhông a! ToiJqSBhực AoBqcTquá đáng,AoBqcT cSMtZzEứ n8như vSMtZzEậy đSMtZzEem nAoBqcTàng némSMtZzE chAoBqcTo mộtAoBqcT coSMtZzEn gấu!SMtZzE TêAoBqcTn Phn8ẩm Nn8guyệt oiJqSBnày so n8 với Hìn8nh ThSMtZzEất làn8 oiJqSBmột tAoBqcTên gAoBqcTian nhânAoBqcT hơn8n nhiềuoiJqSB! NàAoBqcTng nhìnoiJqSB lầmoiJqSB oiJqSBhắn rồi!

Tiêu oiJqSBTiêu liAoBqcTều mạngn8 đạAoBqcTp choiJqSBân SMtZzElung tSMtZzEung, SMtZzE“Ta khôngoiJqSB SMtZzEbiết ngươi,SMtZzE ngươiAoBqcT trSMtZzEánh ra. ToiJqSBa khôngSMtZzE pn8hải làSMtZzE VSMtZzEũ Điệp,n8 toiJqSBa họoiJqSB Tiêu.”

“Nàng đừngoiJqSB nóngoiJqSB giận,n8 n8ta nn8hận lỗioiJqSB rn8ồi còn8n chưaSMtZzE đượcAoBqcT sAoBqcTao, thn8a thứSMtZzE chn8o vSMtZzEi phu lầnn8 nàyn8 đi.”n8 Lờn8i nón8i củaAoBqcT hắnAoBqcT SMtZzEthực oiJqSBcảm động.

“Không SMtZzEkhông, SMtZzEta thậtAoBqcT sn8ự oiJqSBkhông biếoiJqSBt ngươi!”SMtZzE ThấySMtZzE cSMtZzEó khôn8ng ítoiJqSB ngườiSMtZzE vâSMtZzEy xem, TiêSMtZzEu oiJqSBTiêu lậpoiJqSB tứcoiJqSB tìmn8 xoiJqSBin giúSMtZzEp đỡoiJqSB, “CứuAoBqcT mạngSMtZzE oiJqSBa, hSMtZzEắn oiJqSBcố chấpn8 bắtAoBqcT nạSMtZzEt SMtZzEcon gái đàn8ng hoàng!”

Vốn đangAoBqcT n8hứng n8thú quan8n sAoBqcTát oiJqSBhai ngườin8, nghSMtZzEe oiJqSBnàng oiJqSBvừa nn8ói, n8moi nSMtZzEgười lậoiJqSBp tức oiJqSB hành AoBqcTđộng nhoiJqSBất SMtZzEtrí quaoiJqSBy đầuAoBqcT đSMtZzEi, bọnoiJqSB hắnAoBqcT khônSMtZzEg thấyoiJqSB được,n8 cáioiJqSB gìoiJqSB cũnAoBqcTg khoiJqSBông thấy AoBqcT được. Dùn8ng cơSMtZzEm ăSMtZzEn cơmoiJqSB, gọioiJqSB mónSMtZzE AoBqcTăn oiJqSBgọi SMtZzEmón oiJqSBăn. VừaoiJqSB AoBqcTrồi n8có pháSMtZzEt sinoiJqSBh cáiAoBqcT gìSMtZzE sao…?

A, khôngAoBqcT SMtZzEphải đâun8. NhữngAoBqcT ngườoiJqSBi nàySMtZzE oiJqSBsao lAoBqcTại oiJqSBnhư vậAoBqcTy chSMtZzEứ. oiJqSBTiêu ToiJqSBiêu ngốcoiJqSB rụng, boiJqSBị HùnoiJqSBg tin8ên sinoiJqSBh xuấtSMtZzE rAoBqcTa khSMtZzEí lựcn8 khiêAoBqcTng n8lên vSMtZzEai n8giống nAoBqcThư SMtZzEtúi gAoBqcTạo rồi némSMtZzE vàSMtZzEo tronoiJqSBg SMtZzExe ngựa.

Dọc toiJqSBheo đn8ường đSMtZzEi, HùAoBqcTng tioiJqSBên sinSMtZzEh dùngoiJqSB hến8t n8khả noiJqSBăng nSMtZzEói tốoiJqSBt oiJqSBlấy lònn8g nàoiJqSBng, chính lAoBqcTà SMtZzEhình tưSMtZzEợng củn8a mộtn8 tênn8 nSMtZzEam tửoiJqSB sn8i tìnhSMtZzE. NgaoiJqSBy cAoBqcTả nAoBqcTàng noiJqSBghe đưSMtZzEợc n8cũng oiJqSBbị cảm độnAoBqcTg liêoiJqSBn tSMtZzEục. NguyênoiJqSB lSMtZzEai HùnAoBqcTg tiêoiJqSBn SMtZzEsinh làoiJqSB mộtoiJqSB naoiJqSBm nhoiJqSBân n8tốt nhưoiJqSB vậy.n8 AoBqcTVũ Điệpn8 này cSMtZzEó chồnAoBqcTg tốtoiJqSB AoBqcTđến thn8ế, nhSMtZzEư tAoBqcThế nàon8 lạiSMtZzE oiJqSBcòn hồngoiJqSB AoBqcThạnh n8xuất tườAoBqcTng, chSMtZzEạy tớn8i làm tin8ểu thoiJqSBiếp củaAoBqcT HAoBqcTình Tn8hất AoBqcTchứ! Thn8ật soiJqSBự lAoBqcTà toiJqSBham lAoBqcTam quSMtZzEá mà.

“Tiểu ĐiệoiJqSBp nàngn8 xemoiJqSB, mỗioiJqSB ngàyoiJqSB n8ta đềuSMtZzE SMtZzEcho ngườoiJqSBi n8lau SMtZzEchà bảoAoBqcT AoBqcTbối củaSMtZzE nàng, thựAoBqcTc soiJqSBạch soiJqSBẽ oiJqSBđi, cn8ùng voiJqSBới lúcAoBqcT nàngSMtZzE trướcoiJqSB AoBqcTkhi AoBqcTđi khAoBqcTông AoBqcThề kháoiJqSBc nhAoBqcTau đâu.”AoBqcT Hùng oiJqSBtiên sin8nh cSMtZzEầm chặtSMtZzE lấoiJqSBy taAoBqcTy nànSMtZzEg, SMtZzEsắc mặtAoBqcT oiJqSBvui mừngAoBqcT hSMtZzEỏi hanoiJqSB, “HiệnAoBqcT tn8ại nànn8g đã trởAoBqcT lại,oiJqSB cóSMtZzE caAoBqcTo hứngAoBqcT nhìnAoBqcT n8qua mộtn8 n8chút không?”

Không n8thể nào…!!!!

Cả cAoBqcTăn phòoiJqSBng nàAoBqcTy... đềuSMtZzE AoBqcTlà HìoiJqSBnh Thất?!

Tuy rằnAoBqcTg AoBqcTxem rn8a mặtSMtZzE vSMtZzEẫn SMtZzEcòn rấn8t nSMtZzEon nớt,SMtZzE nhoiJqSBưng thậtn8 lAoBqcTà hắn8n! NhìnSMtZzE AoBqcTnhìn lạc khon8ản dướin8 mSMtZzEỗi bứcoiJqSB vẽoiJqSB. TrờiSMtZzE ạ!oiJqSB NhiAoBqcTều bứcAoBqcT họaoiJqSB nhn8ư n8vậy, SMtZzElại đềun8 oiJqSBlà SMtZzEdo VũoiJqSB ĐiệoiJqSBp kia tựAoBqcT AoBqcTvẽ! ChSMtZzEỉ sợoiJqSB VũAoBqcT Điện8p nàAoBqcTy oiJqSBđã oiJqSByêu oiJqSBtha thiến8t n8tên SMtZzEgian nhn8ân kioiJqSBa rồi.SMtZzE “Này...”

“Ta bin8ết n8nàng lạin8 SMtZzEnghĩ tSMtZzEới trn8ước kia,”AoBqcT n8Hùng tiAoBqcTên oiJqSBsinh soiJqSBờ AoBqcTsờ tóSMtZzEc AoBqcTcủa nàng, n8nói, “n8Nhưng đừngoiJqSB tiếpAoBqcT n8tục thươngAoBqcT tâAoBqcTm, mAoBqcTuội muộiAoBqcT nAoBqcTàng nếuAoBqcT bioiJqSBết nàSMtZzEng oiJqSBlo AoBqcTlắng như vậySMtZzE, chn8ắc chắoiJqSBn sẽAoBqcT rấtoiJqSB hSMtZzEạnh phúc.”

Ách, cn8ái gìn8 SMtZzEmuội mAoBqcTuội? Khóen8 miệnAoBqcTg TiêuoiJqSB TiêuAoBqcT n8co rúmoiJqSB. NhoiJqSBìn nhìnoiJqSB Hùngn8 tiên sioiJqSBnh, hắnn8 khôAoBqcTng phảSMtZzEi SMtZzElà đAoBqcTem HìnhAoBqcT ThSMtZzEất trởAoBqcT thànn8h muộioiJqSB muộiAoBqcT AoBqcTVũ ĐiệpoiJqSB chứ. n8 Nàng lặngn8 lẽn8 chảySMtZzE AoBqcTra SMtZzEhai giọtSMtZzE n8mồ hôi.

Xin hắn…AoBqcT TSMtZzEuy rằngoiJqSB bộAoBqcT dạAoBqcTng củaSMtZzE Hình ThAoBqcTất soiJqSBo vớSMtZzEi AoBqcTnữ nhn8ân cònn8 oiJqSBxinh đẹoiJqSBp hơnSMtZzE, nhưngSMtZzE hắnAoBqcT lSMtZzEà nn8am noiJqSBhân coiJqSBhân chín8nh AoBqcTa oiJqSB– Là tìnhoiJqSB địSMtZzEch củaAoBqcT ngưn8ơi đón8! AoBqcTTiêu Tin8êu AoBqcTbắt đSMtZzEầu n8có điểAoBqcTm đồngn8 tìSMtZzEnh vớioiJqSB coSMtZzEn n8gấu sAoBqcTi tình SMtZzE này, nànn8g vỗAoBqcT vỗSMtZzE bờAoBqcT vSMtZzEai củan8 hn8ắn, “KhôngSMtZzE cSMtZzEó, ngưSMtZzEơi yAoBqcTên tâmoiJqSB, tn8a SMtZzEkhông SMtZzEcó thương tâm.”

Hùng toiJqSBiên sin8nh lạAoBqcTi loiJqSBà vẻoiJqSB mặtSMtZzE n8kích động, “Nànn8g khônn8g cầoiJqSBn gin8ả vờAoBqcT, AoBqcTnàng oiJqSBcảm tSMtZzEhấy đauSMtZzE lònAoBqcTg thoiJqSBì toiJqSBa SMtZzEcũng cn8ảm thAoBqcTấy đau lònn8g, AoBqcTta ln8o lắngoiJqSB coiJqSBho nàSMtZzEng ln8à tn8a ngn8uyện ý.n8” n8Thật tốtoiJqSB n8quá, TiểuSMtZzE ĐiệpoiJqSB đãSMtZzE nghĩoiJqSB tới cảmSMtZzE SMtZzEthụ củaSMtZzE hắnAoBqcT rAoBqcTồi sao.

“Khụ!” VAoBqcTị HSMtZzEùng SMtZzEtiên soiJqSBinh nàAoBqcTy đan8ng kích độn8ng coiJqSBái oiJqSBgì thến8, “NgưSMtZzEơi đểAoBqcT SMtZzEcho oiJqSBta AoBqcTnghỉ ngAoBqcTơi mộtn8 lát,SMtZzE AoBqcTta mớioiJqSB vừaoiJqSB đếnoiJqSB nơi này,oiJqSB moiJqSBệt cn8hết điSMtZzE được.”

“Hảo hảSMtZzEo hn8ảo,” HoiJqSBùng tiênAoBqcT siAoBqcTnh đáp lờiAoBqcT SMtZzEmang nàngSMtZzE vàon8 phònn8g ngủ,SMtZzE vun8i vẻoiJqSB rạon8 n8rực tìSMtZzEm ngườn8i đn8i chuẩnAoBqcT SMtZzEbị bữan8 tối,n8 Tiểu n8 Điệp đAoBqcTã trởoiJqSB SMtZzElại, tron8ng lòAoBqcTng AoBqcThắn toiJqSBhật sn8ự làn8 caoiJqSBo hứngSMtZzE a!

Nếm qn8ua coiJqSBơm chiềoiJqSBu, n8Tiêu TiêuAoBqcT bắSMtZzEt đầu lAoBqcTo lAoBqcTắng, vSMtZzEị HùnAoBqcTg n8tiên siAoBqcTnh nàyAoBqcT kSMtZzEhông phảin8 loiJqSBà dạngSMtZzE giAoBqcTống HìnhAoBqcT n8Thất chứ,AoBqcT vừa AoBqcTbước vàSMtZzEo cửan8 SMtZzEđã yAoBqcTêu cầoiJqSBu thoáAoBqcTt yoiJqSB, oiJqSBnếu nhưSMtZzE vSMtZzEậy tSMtZzEhì thảm.oiJqSB oiJqSBLàm san8o bâAoBqcTy giờ?

Bỗng coiJqSBửa cửaoiJqSB poiJqSBhòng bịSMtZzE đoiJqSBá vănoiJqSBg thô oiJqSBlỗ, HSMtZzEùng toiJqSBiên sSMtZzEinh vẻSMtZzE mặn8t đángAoBqcT sợ,SMtZzE nAoBqcTgón SMtZzEtay rắcn8 rắcn8 oiJqSBrung độnSMtZzEg voiJqSBào phòng,n8 cùnoiJqSBg ban ngn8ày qn8uả thoiJqSBực ln8à oiJqSBgiống noiJqSBhư haSMtZzEi ngườn8i. oiJqSBTiêu TiêuSMtZzE n8kinh hoảng,SMtZzE hảooiJqSB dọaAoBqcT noiJqSBgười! Chẳng lẽ..SMtZzE. chẳngn8 lAoBqcTẽ n8hắn loiJqSBà haSMtZzEi mặt?!

Vị HSMtZzEùng tn8iên siAoBqcTnh bịAoBqcT choiJqSBo n8là han8i SMtZzEmặt này âoiJqSBm hiểmoiJqSB nhìn8n nhìnoiJqSB nn8àng saSMtZzEu n8đó kAoBqcThóe miệAoBqcTng n8liệt roiJqSBa mSMtZzEột SMtZzEnét cườin8 huSMtZzEng ác, “Tn8hoát y!”

Đúng làAoBqcT khôngSMtZzE n8có ýAoBqcT tưởngSMtZzE gìn8 mớAoBqcTi mẻ.n8.. Xem rAoBqcTa naSMtZzEm nhAoBqcTân TSMtZzEống Triềun8 đềuAoBqcT choiJqSBỉ biAoBqcTết nAoBqcTói SMtZzEhai cn8hữ “thoátoiJqSB y”n8. n8Hay AoBqcTlà nhóm ngườioiJqSB muốnn8 lêAoBqcTn gn8iường oiJqSBchỉ thícSMtZzEh nóAoBqcTi han8i chữAoBqcT nn8ày đầuSMtZzE tiên8n? Tiên8u TiêuSMtZzE nuốtoiJqSB SMtZzEnước miếng, n8cố gắnSMtZzEg SMtZzEđánh gioiJqSBá HùnoiJqSBg tiênoiJqSB siSMtZzEnh gAoBqcTiống AoBqcTnhư n8hung SMtZzEthần ácSMtZzE sán8t trAoBqcTước mắt, thânAoBqcT oiJqSBthể SMtZzEbắt đầuAoBqcT pAoBqcThát roiJqSBun, nàAoBqcTng coiJqSBũng khôngSMtZzE mun8ốn cởiAoBqcT a.

Không chờn8 nàngn8 phảSMtZzEi phản8n khángSMtZzE lâoiJqSBu, cửa phònAoBqcTg lầnSMtZzE thoiJqSBứ han8i AoBqcTlại SMtZzEbị mởoiJqSB n8rộng, n8lại oiJqSBlà mộtAoBqcT HùngSMtZzE tiênSMtZzE sSMtZzEinh nSMtZzEữa xuấtn8 hiện. TiêuAoBqcT TiSMtZzEêu càAoBqcTng phSMtZzEát ngốcSMtZzE oiJqSBhơn nữa.oiJqSB oiJqSBKhông AoBqcTthể noiJqSBào, nguyêoiJqSBn lSMtZzEai làoiJqSB soiJqSBong sinoiJqSBh, SMtZzEcăn bản khAoBqcTông pn8hải làSMtZzE cAoBqcTái gSMtZzEì hAoBqcTai mặtSMtZzE a.

Hùng tin8ên n8sinh ônn8 hòaSMtZzE rn8ất nhaSMtZzEnh che chắnAoBqcT ởn8 oiJqSBtrước mAoBqcTặt TiêuoiJqSB AoBqcTTiêu, đốiAoBqcT oiJqSBvới Hùngn8 tiênAoBqcT sioiJqSBnh SMtZzEhung ácoiJqSB AoBqcTkêu ton8, “Đạin8 ca!”

Hùng hSMtZzEung ácAoBqcT nhìoiJqSBn nhìSMtZzEn hn8ắn n8lại nhoiJqSBìn nhìn oiJqSBTiêu Tiêu,n8 trSMtZzEong mắtSMtZzE n8bắt đầuAoBqcT SMtZzExuất hoiJqSBiện hoSMtZzEang maAoBqcTng, “ThoátoiJqSB y...”

Còn cởSMtZzEi nữan8 hả!!!!

“Đại tẩn8u đãSMtZzE SMtZzEchết rồi!n8 ĐạiAoBqcT cSMtZzEa! Huynh tỉnhSMtZzE lạSMtZzEi đi!”.

Cái SMtZzEgì. ĐạAoBqcTi tẩun8? ThoátoiJqSB n8y hn8óa roiJqSBa là đạoiJqSBi AoBqcTtẩu... ĐâyoiJqSB làSMtZzE SMtZzEcái SMtZzELogic gìoiJqSB?! Chậm đãSMtZzE... ChẳngAoBqcT oiJqSBlẽ làn8 n8nói, “ThoátAoBqcT Y”oiJqSB AoBqcTlà tn8ên ngườiSMtZzE? SMtZzEKhông thểoiJqSB nàSMtZzEo... TrêAoBqcTn đời n8 này cSMtZzEó ngườoiJqSBi n8tên noiJqSBhư vậAoBqcTy saoAoBqcT, cònn8 loiJqSBà moiJqSBột nữn8 nhânn8?! TioiJqSBêu TiêuSMtZzE bắtSMtZzE AoBqcTđầu lSMtZzEau mồoiJqSB hôi dữoiJqSB dội.

Hùng ônoiJqSB AoBqcThòa tiếoiJqSBp tụcAoBqcT kêuAoBqcT loiJqSBa, thẳAoBqcTng oiJqSBđến SMtZzEkhi HoiJqSBùng hoiJqSBung ácAoBqcT boiJqSBị kíchAoBqcT đSMtZzEộng đến ngn8ất đin8 mAoBqcTới dừngoiJqSB lại,n8 HoiJqSBắn n8ôm lấoiJqSBy TiêuSMtZzE TiêuoiJqSB, vẻn8 mSMtZzEặt tSMtZzEự trácAoBqcTh, dùngn8 ngữAoBqcT khíSMtZzE vôoiJqSB cùng cóoiJqSB SMtZzElỗi SMtZzEnói, “TaoiJqSB nAoBqcTghĩ boiJqSBệnh củan8 đn8ại cAoBqcTa đoiJqSBã oiJqSBtốt hơoiJqSBn, khôngSMtZzE ngSMtZzEhĩ tSMtZzEới... SaoiJqSBu này tn8a sẽn8 khSMtZzEông bỏn8 oiJqSBlại nàngn8 oiJqSBmột mìnn8h nữa.oiJqSB NSMtZzEàng n8… khônn8g coiJqSBần giậSMtZzEn ta.”AoBqcT Thấyn8 TSMtZzEiêu Tiêu gn8ật đSMtZzEầu, lúAoBqcTc nàySMtZzE Hn8ùng ônoiJqSB hòaAoBqcT oiJqSBmới oiJqSBđi rn8a cửa.

Aiz, oiJqSBthật n8sự làoiJqSB lAoBqcToạn thấtSMtZzE SMtZzEbát tAoBqcTao, n8tự nhin8ên xun8ất hiệnoiJqSB haSMtZzEi Hùnn8g tiênn8 sn8inh, còn cóAoBqcT oiJqSBnữ n8nhân đoiJqSBã coiJqSBhết têAoBqcTn loiJqSBà “ThoáSMtZzEt Y”oiJqSB nữaAoBqcT, AoBqcTđúng ln8à AoBqcTmột gin8a đoiJqSBình kìoiJqSB quái.

Hùng SMtZzEôn hAoBqcTòa vừSMtZzEa đSMtZzEi chắoiJqSBc sẽAoBqcT kSMtZzEhông oiJqSBtrở vềSMtZzE sớmn8, oiJqSBTiêu TiêoiJqSBu khSMtZzEẩn SMtZzEtrương hền8 hề đánn8h mộn8t goiJqSBiấc, thSMtZzEực sợoiJqSB vạnSMtZzE nhoiJqSBất hAoBqcTắn vn8ừa n8đi màoiJqSB đãAoBqcT qAoBqcTuay AoBqcTlại. ĐangSMtZzE AoBqcTnửa mSMtZzEê nửa n8tỉnh, độtn8 nhiAoBqcTên nàngSMtZzE AoBqcTnghe đượcAoBqcT cóoiJqSB ngn8ười oiJqSBnhẹ giọngn8 khioiJqSBêu cSMtZzEửa sổoiJqSB SMtZzEmà vàn8o. Aiz...n8Thật sự làoiJqSB đêmAoBqcT dn8ài lắmAoBqcT SMtZzEmộng mà.

Tiêu Tiên8u hípoiJqSB mắtn8 lSMtZzEại, tỉnhSMtZzE táooiJqSB ngAoBqcTắm nSMtZzEgắm n8người vừAoBqcTa đến,AoBqcT tSMtZzEối đen8n nSMtZzEhư mựcSMtZzE, thấy khoiJqSBông roiJqSBõ oiJqSB- AoBqcTđây lạioiJqSB AoBqcTlà AoBqcTai nữaAoBqcT vậy.

“Giả n8ngủ? VSMtZzEẫn oiJqSBchưa chịuSMtZzE dậy.”SMtZzE TAoBqcThanh SMtZzEâm giàSMtZzE nuAoBqcTa vann8g lên8n, loiJqSBạnh băngAoBqcT băng, ToiJqSBiêu TiêuAoBqcT bậtn8 noiJqSBgười ngAoBqcThe lSMtZzEời ngồioiJqSB dAoBqcTậy, hắnAoBqcT khôngSMtZzE SMtZzEphải cũngn8 lAoBqcTà ngườin8 tớin8 giếtAoBqcT nàng oiJqSBchứ. GầnSMtZzE n8đây sốSMtZzE nn8àng oiJqSBđúng AoBqcTlà sốn8 coSMtZzEn rện8p, lAoBqcTúc nàon8 cũngSMtZzE cóAoBqcT hắoiJqSBc SMtZzEy nAoBqcThân đuổAoBqcTi giết, bn8ất SMtZzEquá đâyoiJqSB làn8 lầAoBqcTn đầuAoBqcT tiênoiJqSB toiJqSBrực tin8ếp oiJqSBnhìn thấy.

“Chưa hoàn8n thànoiJqSBh AoBqcTnhiệm vụ,AoBqcT vìn8 saoiJqSBo lạioiJqSB trởSMtZzE về?”

Nhiệm vAoBqcTụ gìn8? NànAoBqcTg SMtZzEcũng kAoBqcThông phảiSMtZzE SMtZzEVũ Điệpn8 thựSMtZzEc sSMtZzEự, n8ai n8biết chứ.oiJqSB TiêuSMtZzE TSMtZzEiêu cúi đầAoBqcTu n8không n8lên tAoBqcTiếng, nAoBqcTói goiJqSBì n8cũng saoiJqSBi, tốtAoBqcT nhấoiJqSBt làSMtZzE oiJqSBkhông nói…

“Chủ nhoiJqSBân AoBqcTthực mấtoiJqSB oiJqSBhứng, nếoiJqSBu n8không phảioiJqSB oiJqSBta thn8ay nn8gươi chịun8 tráchSMtZzE nSMtZzEhiệm, ngươi cóoiJqSB tn8hể n8còn sốngAoBqcT tSMtZzErở vAoBqcTề sao!”

Vâng vâng,oiJqSB ngn8ươi lợioiJqSB hn8ại, ngn8ươi vĩSMtZzE đại,AoBqcT nhưSMtZzEng SMtZzEta tn8hật sựSMtZzE khônoiJqSBg bSMtZzEiết nhiệSMtZzEm vụ gn8ì, thiệtAoBqcT là,oiJqSB cSMtZzEũng khAoBqcTông lộSMtZzE AoBqcTra oiJqSBtí ẩnSMtZzE ýn8 gn8ì, tAoBqcTa cũAoBqcTng gấn8p n8a. TSMtZzEiêu TioiJqSBêu AoBqcTkhông dám nAoBqcThìn hắn,SMtZzE thẳngAoBqcT coiJqSBúi đầu,SMtZzE gAoBqcTiữ n8im lặng.

Hắc n8y nhânn8 tAoBqcThấy nàn8ng kSMtZzEhông dáSMtZzEm loiJqSBên tiếng,AoBqcT tioiJqSBếp tụcAoBqcT chấtSMtZzE vấn,AoBqcT “NgươiSMtZzE không phảioiJqSB AoBqcTlà đãAoBqcT yn8êu SMtZzEtên kSMtZzEia rSMtZzEồi chứ.”

Này... Tn8ên SMtZzEkia then8o AoBqcTlời n8hắn khôngn8 phảSMtZzEi AoBqcTlà coiJqSBhỉ HAoBqcTình ThAoBqcTất điSMtZzE? n8Vũ ĐSMtZzEiệp hình SMtZzEnhư n8chỉ nAoBqcTói chuyệAoBqcTn n8với mỗioiJqSB têSMtZzEn oiJqSBgian nhAoBqcTân nàn8y, hẳn8n đn8úng n8là hắnAoBqcT đi.

“Không có,n8 tAoBqcTa khoiJqSBông cn8ó yoiJqSBêu hắAoBqcTn!” TronoiJqSBg thiêSMtZzEn hạn8 toiJqSBo AoBqcTlớn nhườngSMtZzE oiJqSBnày, tAoBqcTên goiJqSBian nhân hn8ư SMtZzEhỏng chAoBqcTán ghn8ét nn8hư vậy,SMtZzE nn8àng sẽoiJqSB tAoBqcThích ư?oiJqSB HoiJqSBa! ĐầSMtZzEu óSMtZzEc nànoiJqSBg cũngn8 cAoBqcThưa có hỏngoiJqSB AoBqcTnha. BấtSMtZzE oiJqSBquá, hắoiJqSBn ln8o lắngAoBqcT chAoBqcTo nàngn8 nAoBqcThư vậy...SMtZzE aizz…

“Ta SMtZzEtin nSMtZzEgươi khônoiJqSBg dán8m. NgAoBqcTày SMtZzEmai trởn8 n8về HìnhSMtZzE phủ,SMtZzE ngưn8ơi phảiAoBqcT SMtZzEbiết, khôngAoBqcT hoàn tAoBqcThành oiJqSBnhiệm vụAoBqcT thìSMtZzE sSMtZzEẽ phản8i trảSMtZzE gSMtZzEiá. NAoBqcTghe chưa.”

Trả goiJqSBiá, oiJqSBkhông phảiSMtZzE SMtZzElà oiJqSBchết sAoBqcTao, troSMtZzEng phin8m ảnhn8 đSMtZzEều nSMtZzEhư vn8ậy dioiJqSBễn. ChíSMtZzEnh là khôn8ng n8phải oiJqSBchỉ mn8ột mìnAoBqcTh nàn8ng khôn8ng hAoBqcTạ toiJqSBhủ oiJqSBđược, dùAoBqcT saAoBqcTo nàngoiJqSB coiJqSBũng kn8hông cón8 liên qn8uan gìn8 oiJqSBtới chuyện8n noiJqSBày. Màn8 chỉoiJqSB AoBqcTsợ nAoBqcTgay cAoBqcTả VAoBqcTũ ĐiệpAoBqcT kn8ia cũSMtZzEng khônAoBqcTg hạAoBqcT tAoBqcThủ đượAoBqcTc đi, nàn8ng n8ta oiJqSBcòn đangoiJqSB yoiJqSBêu thn8ảm tn8ên n8gian nn8hân kSMtZzEia kìa.n8 ChSMtZzEắc hn8ẳn SMtZzEnàng AoBqcTta n8đã ôm SMtZzE quyết tâAoBqcTm thSMtZzEà choiJqSBết đển8 đượcn8 ởoiJqSB bênn8 cạnhAoBqcT hắnn8. ThoiJqSBật đánn8g thương.

Hắc SMtZzEy nhAoBqcTân thấySMtZzE noiJqSBàng n8lại khôn8ng lên8n tiếng,oiJqSB đưan8 AoBqcTtay bópoiJqSB chn8ặt coiJqSBổ củan8 noiJqSBàng, “Đừng quoiJqSBên bộoiJqSB dạn8ng củaSMtZzE n8kẻ phảnSMtZzE bộioiJqSB muốn8n chAoBqcTết khôAoBqcTng đượcAoBqcT moiJqSBà mn8uốn sn8ống cũnAoBqcTg khAoBqcTông xong. NgoiJqSBươi cSMtZzEũng muốnn8 trn8ở thànhoiJqSB mộSMtZzEt thn8ành viSMtZzEên toiJqSBrong bn8ọn chún8ng sao?!”

Mười n8đại khổAoBqcT hìnhSMtZzE tn8ra tấnn8 oiJqSBMãn Thn8anh oiJqSBlập tứcn8 oiJqSBthoáng hiệAoBqcTn lênn8 oiJqSBtrong đầu,AoBqcT TSMtZzEiêu Tiêu voiJqSBẫy tn8ay, đầoiJqSBu lắoiJqSBc AoBqcTnhư trốngoiJqSB bỏAoBqcTi, khôngAoBqcT cầSMtZzEn, nàSMtZzEng mớin8 khôngSMtZzE cầnoiJqSB tìmn8 tội chịn8u! Bun8ông n8tay! NànSMtZzEg khôngAoBqcT hôoiJqSB hấSMtZzEp đn8ược! ỨớcoiJqSB gAoBqcTì bân8y giờAoBqcT cón8 thển8 n8quay vềSMtZzE Hình phủ,oiJqSB ln8úc trướcoiJqSB nànn8g sAoBqcTẽ khônoiJqSBg nênn8 chạyn8 AoBqcTtrốn, SMtZzEnàng hoiJqSBối oiJqSBhận rồi.

Hắc n8y nhâoiJqSBn hừAoBqcT lạnhSMtZzE, lúoiJqSBc nàSMtZzEy mớoiJqSBi bn8uông nàoiJqSBng raAoBqcT, n8mắt soiJqSBắc lAoBqcTiếc nànSMtZzEg mộSMtZzEt chút, AoBqcT vèo mộtAoBqcT tiếAoBqcTng, lạioiJqSB AoBqcTbay SMtZzEqua cửaSMtZzE sổoiJqSB biếAoBqcTn mất.

Thật SMtZzElà đángoiJqSB sợn8, n8ra kn8hỏi Hn8ình phủ,n8 AoBqcTnàng SMtZzEnhư thến8 nàon8 oiJqSBở đân8u cũnAoBqcTg AoBqcTkhông được anoiJqSB thân.AoBqcT TrAoBqcTong chSMtZzEốc n8lát bịAoBqcT AoBqcTN tSMtZzEên hắcAoBqcT n8y oiJqSBnhân đuổioiJqSB gAoBqcTiết, n8trong chốcoiJqSB lAoBqcTát lAoBqcTại xuất hiệnSMtZzE tênAoBqcT hắoiJqSBc oiJqSBy nhSMtZzEân muốn8n giSMtZzEết SMtZzEnàng. NoiJqSBàng lầnoiJqSB noiJqSBày sốAoBqcTng lạioiJqSB cùAoBqcTng cáSMtZzEi chếtSMtZzE chỉ SMtZzEcách nhan8u trn8ong oiJqSBgang tấcn8! Thân8n pn8hận củaSMtZzE AoBqcTVũ ĐiệpAoBqcT noiJqSBày cũnAoBqcTg qoiJqSBuá rắcn8 rốiSMtZzE đi.

Aizz… nAoBqcTgày oiJqSBmai pSMtZzEhải AoBqcTtìm biệnn8 AoBqcTpháp quAoBqcTay vAoBqcTề HìnhAoBqcT phủSMtZzE mớioiJqSB được,SMtZzE hiệnoiJqSB tạiSMtZzE ngẫm lạiSMtZzE AoBqcTnơi đóoiJqSB quoiJqSBả thậtSMtZzE lSMtZzEà thAoBqcTiên oiJqSBđường a…