Tại sao lại là ngươi - Chương 11

Chương 11

“Ta nghyhjZĩ tQQUyK8tCa 7Myr64MElà 7Myr64MEngười, kQQUyK8tChông p7Myr64MEhải cẩu.”

“Phải. Nàng7Myr64ME nghĩQQUyK8tC khôQQUyK8tCng sai.”

“Vậy yhjZtại saQQUyK8tCo n7Myr64MEgươi t7Myr64MEhời thờiyhjZ khắc7Myr64ME khắcQQUyK8tC đềuyhjZ đem7Myr64ME yhjZta b7Myr64MEuộc tạQQUyK8tCi bQQUyK8tCên người?7Myr64ME QQUyK8tCTa muốn đ7Myr64MEi QQUyK8tCra ngoàiQQUyK8tC chơi.”

Tiêu Tiê7Myr64MEu vôQQUyK8tC QQUyK8tCcùng khôyhjZng hàiQQUyK8tC lòngyhjZ! VyhjZì cáyhjZi 7Myr64MEgì QQUyK8tCmà nà7Myr64MEng phảQQUyK8tCi bồ7Myr64MEi tênyhjZ giayhjZn nhân QQUyK8tC này ở7Myr64ME 7Myr64MEtrong haQQUyK8tCng ổQQUyK8tC yhjZthư pQQUyK8tChòng cảyhjZ ngQQUyK8tCày vậy,yhjZ QQUyK8tCngay cảyhjZ QQUyK8tCtự 7Myr64MEdo cũyhjZng khôngyhjZ có.

“Ta yhjZlà QQUyK8tCvì muốnyhjZ tốtyhjZ c7Myr64MEho nànQQUyK8tCg.” HìnyhjZh Th7Myr64MEất nQQUyK8tCgay cảQQUyK8tC đầuyhjZ c7Myr64MEũng k7Myr64MEhông QQUyK8tCngẩng yhjZđầu lên, tiếQQUyK8tCp tụcQQUyK8tC làQQUyK8tCm viQQUyK8tCệc yhjZcủa hắnQQUyK8tC. KhQQUyK8tCông syhjZợ nhyhjZất v7Myr64MEạn ch7Myr64MEỉ QQUyK8tCsợ QQUyK8tCvạn nhất,7Myr64ME yhjZvì QQUyK8tCcái mạyhjZng nhỏ yhjZcủa nQQUyK8tCàng, vẫ7Myr64MEn l7Myr64MEà phảiyhjZ cẩ7Myr64MEn thận.

Tức chế7Myr64MEt nyhjZgười đQQUyK8tCi được,QQUyK8tC 7Myr64MEở đây7Myr64ME yhjZso với7Myr64ME ở7Myr64ME QQUyK8tCPhú 7Myr64MEQuý QQUyK8tClâu thQQUyK8tCì cóQQUyK8tC kQQUyK8tChác g7Myr64MEì nhau! yhjZ Giống nhayhjZu đyhjZều QQUyK8tClà bị7Myr64ME g7Myr64MEiam lỏng!QQUyK8tC K7Myr64MEhi đóQQUyK8tC ítQQUyK8tC nhấ7Myr64MEt 7Myr64MEở tr7Myr64MEong phyhjZạm v7Myr64MEi nhất7Myr64ME địnhyhjZ nàng muốn7Myr64ME đi7Myr64ME thyhjZế yhjZnào thì7Myr64ME c7Myr64MEứ đyhjZi, muốQQUyK8tCn là7Myr64MEm cyhjZái yhjZgì yhjZthì làmyhjZ cáiyhjZ đó.QQUyK8tC NhưnQQUyK8tCg hiệQQUyK8tCn tại7Myr64ME lại yhjZ thảm 7Myr64MEhại QQUyK8tChơn rQQUyK8tCất nhiyhjZều, nàng7Myr64ME QQUyK8tCchỉ cóQQUyK8tC t7Myr64MEhể 7Myr64MEở bênyhjZ QQUyK8tCcạnh hắn!

“Hình ThấtyhjZ, 7Myr64MEta chyhjZán ghyhjZét ngươi.”

“Ừm, tQQUyK8tCa yhjZbiết.” 7Myr64MEHình ThấQQUyK8tCt QQUyK8tCvẫn l7Myr64MEà bộQQUyK8tC dạn7Myr64MEg hờyhjZi hợQQUyK8tCt, mặcQQUyK8tC kệ7Myr64ME nàyhjZng tự7Myr64ME nóiyhjZ tự nghe.

“Ngươi yhjZmỗi lầ7Myr64MEn đềuQQUyK8tC n7Myr64MEói tốtQQUyK8tC vớiQQUyK8tC tayhjZ, đến7Myr64ME QQUyK8tCkhi tQQUyK8tCa hỏiQQUyK8tC yhjZlý dyhjZo lạiQQUyK8tC khôngQQUyK8tC nói7Myr64ME!” HắyhjZn coi yhjZnàng lQQUyK8tCà c7Myr64MEái 7Myr64MEgì, SủngyhjZ yhjZvật?! 7Myr64MECon yhjZmắt đảo7Myr64ME qyhjZua mộtQQUyK8tC vònQQUyK8tCg, TiêuQQUyK8tC TiêuQQUyK8tC cò7Myr64MEn nóiQQUyK8tC thêm, yhjZ“Ta QQUyK8tCmuốn 7Myr64MEđi nhyhjZà cầu,QQUyK8tC khyhjZông phải,yhjZ nhàQQUyK8tC vệQQUyK8tC sinh.”

“Được. QQUyK8tCTa lậpyhjZ tứcyhjZ đyhjZi yhjZlà tốtQQUyK8tC rồi.”

Không phả7Myr64MEi chyhjZứ, chQQUyK8tCẳng lẽyhjZ QQUyK8tCnàng đQQUyK8tCi v7Myr64MEệ s7Myr64MEinh mà7Myr64ME hắnyhjZ cũQQUyK8tCng muốn7Myr64ME đ7Myr64MEi yhjZcùng?! Ngất…

“Ta tyhjZhấy ngyhjZươi yhjZkhông nQQUyK8tCên 7Myr64MEđi t7Myr64MEheo tayhjZ, như7Myr64ME v7Myr64MEậy tyhjZa s7Myr64MEẽ thẹnyhjZ thùnyhjZg, yhjZta 7Myr64MEcam đoan lậQQUyK8tCp 7Myr64MEtức 7Myr64MEsẽ trởQQUyK8tC lạiyhjZ, đượcyhjZ yhjZrồi đượcyhjZ 7Myr64MErồi, QQUyK8tCcứ nhưQQUyK8tC vậy.”yhjZ 7Myr64MEPhất phất7Myr64ME tyhjZay, cyhjZũng khQQUyK8tCông thèm nhìnQQUyK8tC hắnyhjZ, Tiêu7Myr64ME TiyhjZêu QQUyK8tCnhanh chóyhjZng myhjZở QQUyK8tCcửa b7Myr64MEỏ chạy.

Hình ThấtyhjZ đang7Myr64ME myhjZuốn đQQUyK8tCứng dậQQUyK8tCy đuyhjZổi QQUyK8tCtheo, yhjZnhưng 7Myr64MEtưởng tượngQQUyK8tC nàng7Myr64ME nóiQQUyK8tC QQUyK8tCsẽ thẹn7Myr64ME thùng, đànhQQUyK8tC yhjZbất độn7Myr64MEg ngồiQQUyK8tC đó.yhjZ 7Myr64METrong thờQQUyK8tCi giaQQUyK8tCn ngắnyhjZ nyhjZhư 7Myr64MEvậy, lạyhjZi ởQQUyK8tC trQQUyK8tCong phủ, chắcyhjZ lQQUyK8tCà sQQUyK8tCẽ kyhjZhông xả7Myr64MEy r7Myr64MEa sựyhjZ cQQUyK8tCố QQUyK8tCgì đâu.

Có 7Myr64MEđôi kQQUyK8tChi, QQUyK8tCsự cốQQUyK8tC thưyhjZờng độtyhjZ ngQQUyK8tCột xảyyhjZ 7Myr64MEra vQQUyK8tCào yhjZlúc tyhjZa kQQUyK8tChông nyhjZgờ nhất.QQUyK8tC GyhjZiống như hiệQQUyK8tCn tQQUyK8tCại, TiêuyhjZ 7Myr64METiêu đãyhjZ nQQUyK8tCghênh ngayhjZng đyhjZứng QQUyK8tCbên ng7Myr64MEoài cửyhjZa yhjZHình phQQUyK8tCủ. Hừ7Myr64ME, càng khôngQQUyK8tC QQUyK8tCcho QQUyK8tCphép yhjZnàng trố7Myr64MEn, QQUyK8tCnàng l7Myr64MEiền trốnyhjZ 7Myr64MEcho hắnQQUyK8tC xem!

Chà ch7Myr64MEà chà7Myr64ME, myhjZới QQUyK8tCđi QQUyK8tCđược chưa7Myr64ME 7Myr64MExa, bê7Myr64MEn ngườiyhjZ nàngQQUyK8tC 7Myr64MEđột nhiênQQUyK8tC tyhjZhoát QQUyK8tCra 7Myr64MEN tên hắcQQUyK8tC QQUyK8tCy nhân,yhjZ yhjZtay cQQUyK8tCầm lợQQUyK8tCi đaQQUyK8tCo, án7Myr64MEh đaQQUyK8tCo lóeyhjZ lên7Myr64ME chóyhjZi mắ7Myr64MEt. TiêyhjZu TiQQUyK8tCêu QQUyK8tCngây ngQQUyK8tCốc, nàng cùng7Myr64ME b7Myr64MEọn QQUyK8tChọ hẳQQUyK8tCn là7Myr64ME QQUyK8tCkhông yhjZthù đi.

Rút yhjZđao, muốyhjZn chém7Myr64ME xuốngQQUyK8tC ngQQUyK8tCười tyhjZrước mặt.7Myr64ME 7Myr64MEHắc 7Myr64MEy nyhjZhân 7Myr64MEvung tyhjZay lên…

Nhưng đồngQQUyK8tC thời,7Myr64ME yhjZmột thân7Myr64ME ảnhQQUyK8tC khácyhjZ đãyhjZ nyhjZhanh QQUyK8tCchóng b7Myr64MEay tới.yhjZ TQQUyK8tCiêu TiêuQQUyK8tC chỉ c7Myr64MEảm thấy7Myr64ME hoQQUyK8tCa mắtyhjZ, syhjZau đóQQUyK8tC ngườiQQUyK8tC đãyhjZ vữQQUyK8tCng vàyhjZng ởQQUyK8tC tyhjZrên nó7Myr64MEc nhàyhjZ. NàQQUyK8tCng ngẩ7Myr64MEng đầu7Myr64ME nhQQUyK8tCìn nhìn, diyhjZ? PQQUyK8tChẩm NguyyhjZệt. Người7Myr64ME nyhjZày yhjZlại QQUyK8tCtừ nơQQUyK8tCi n7Myr64MEào xuấyhjZt 7Myr64MEhiện thếyhjZ này?

Hắc QQUyK8tCy nhâQQUyK8tCn động7Myr64ME tácQQUyK8tC nhất7Myr64ME trí,QQUyK8tC cũngyhjZ nhảyQQUyK8tC lêyhjZn nyhjZóc n7Myr64MEhà. HQQUyK8tCai yhjZbên lập7Myr64ME QQUyK8tCtức động thủ.yhjZ TấtyhjZ nQQUyK8tChiên dưới7Myr64ME võQQUyK8tC cyhjZông bất7Myr64ME phàQQUyK8tCm củ7Myr64MEa PyhjZhẩm Nguyệt,yhjZ sa7Myr64MEu v7Myr64MEài yhjZchiêu b7Myr64MEọn hắ7Myr64MEc yQQUyK8tC nhân khônQQUyK8tCg QQUyK8tCchết th7Myr64MEì yhjZcũng bịyhjZ QQUyK8tCthương. ChQQUyK8tCờ hắcyhjZ QQUyK8tCy nhQQUyK8tCân vừayhjZ rú7Myr64MEt luiyhjZ, hắ7Myr64MEn lậpQQUyK8tC tức buôngQQUyK8tC yhjZTiêu yhjZTiêu ra7Myr64ME, phânyhjZ yhjZrõ gQQUyK8tCiới tuyến.

Tiêu TiyhjZêu t7Myr64MErầm tyhjZư sQQUyK8tCuy đoá7Myr64MEn, hắ7Myr64MEc yhjZy nhâyhjZn nàQQUyK8tCy đạyhjZi QQUyK8tCkhái l7Myr64MEà dQQUyK8tCo chủyhjZ nhyhjZân c7Myr64MEủa khối thâQQUyK8tCn 7Myr64MEthể yhjZnày rướcyhjZ lấyQQUyK8tC yhjZđây. CyhjZòn PhẩyhjZm 7Myr64MENguyệt, hẳn7Myr64ME lQQUyK8tCà v7Myr64MEẫn đangyhjZ 7Myr64MEchìm đắm7Myr64ME tQQUyK8tCrong trò chơQQUyK8tCi theyhjZo yhjZdõi gì7Myr64ME yhjZđó, xácQQUyK8tC địnQQUyK8tCh HQQUyK8tCình Thấ7Myr64MEt có7Myr64ME phả7Myr64MEi đệQQUyK8tC QQUyK8tCđệ củayhjZ hắn7Myr64ME hQQUyK8tCay không.

“Không muốQQUyK8tCn chếyhjZt, 7Myr64MEtốt nhất7Myr64ME quayhjZy vềQQUyK8tC HìyhjZnh phủ.”7Myr64ME yhjZPhẩm NgyhjZuyệt nóiyhjZ yhjZxong xoayhjZy người muốn7Myr64ME đi.

Tiêu 7Myr64METiêu thấQQUyK8tCy th7Myr64MEế lyhjZập tQQUyK8tCức đuổi7Myr64ME tQQUyK8tCheo giyhjZữ chQQUyK8tCặt taQQUyK8tCy 7Myr64MEhắn, yhjZ“ Đừng7Myr64ME đi7Myr64ME vQQUyK8tCội, ma7Myr64MEng ta theo.”

Đùa hảyhjZ, nàng7Myr64ME chính7Myr64ME là7Myr64ME khôQQUyK8tCng myhjZuốn yhjZsống troQQUyK8tCng HQQUyK8tCình 7Myr64MEphủ nữa7Myr64ME yhjZnên mớyhjZi chạyyhjZ 7Myr64MEra yhjZngoài. Trở yhjZvề? Như7Myr64ME QQUyK8tCvậy QQUyK8tCsao được!

Phẩm NgQQUyK8tCuyệt bởQQUyK8tCi 7Myr64MEvì cửQQUyK8tC độngyhjZ của7Myr64ME yhjZnàng QQUyK8tCmà chấnyhjZ độn7Myr64MEg, vQQUyK8tCội vànQQUyK8tCg QQUyK8tCbỏ t7Myr64MEay QQUyK8tCra, lông màyQQUyK8tC 7Myr64MEnhăn lại.QQUyK8tC “yhjZXin tựyhjZ trọng.”

Vâng vânyhjZg, QQUyK8tCTiêu Tiê7Myr64MEu QQUyK8tCgật đQQUyK8tCầu, “HuynQQUyK8tCh cũngQQUyK8tC khôn7Myr64MEg 7Myr64MEnên bQQUyK8tCỏ lạiQQUyK8tC tyhjZa a.”

Những lờiyhjZ nyhjZày lQQUyK8tCại khiếnyhjZ yhjZcho mặyhjZt hQQUyK8tCắn càQQUyK8tCng n7Myr64MEhăn nhó7Myr64ME hơQQUyK8tCn nữyhjZa, “XinyhjZ QQUyK8tC– 7Myr64METự – Trọng!”

Lại lyhjZà tựyhjZ trọng,7Myr64ME hQQUyK8tCắn QQUyK8tCkhông còQQUyK8tCn tyhjZừ kyhjZhác QQUyK8tChả?! yhjZ“Ta nóyhjZi rồyhjZi, t7Myr64MEa khônyhjZg thể7Myr64ME 7Myr64MEtrở về được.”

Không thể?yhjZ yhjZChính mìnhQQUyK8tC m7Myr64MEới vừayhjZ đếnQQUyK8tC nơyhjZi đyhjZây QQUyK8tCcòn khôyhjZng q7Myr64MEuá qu7Myr64MEen thQQUyK8tCuộc, 7Myr64MEnữ tử n7Myr64MEày lQQUyK8tCại khôngQQUyK8tC byhjZiết cóQQUyK8tC quayhjZn QQUyK8tChệ yhjZgì QQUyK8tCvới Hì7Myr64MEnh phủ,7Myr64ME 7Myr64ME“Cùng yhjZta khQQUyK8tCông qQQUyK8tCuan hệ.”

“Có quyhjZan hệ,yhjZ đưQQUyK8tCơng nQQUyK8tChiên c7Myr64MEó qua7Myr64MEn 7Myr64MEhệ. T7Myr64MEa vừayhjZ bịQQUyK8tC HìnhQQUyK8tC ph7Myr64MEủ đuổiyhjZ việc,QQUyK8tC 7Myr64MEmà yhjZhuynh mới rồiQQUyK8tC lại7Myr64ME yhjZcứu tQQUyK8tCa yhjZmột mạng7Myr64ME. T7Myr64MEa đâyhjZy tu7Myr64MEy rằyhjZng khônyhjZg đọcyhjZ quyhjZa s7Myr64MEách vở,7Myr64ME nhưngyhjZ cũng biếtQQUyK8tC 7Myr64MEtri âyhjZn đồyhjZ báo7Myr64ME. ChQQUyK8tCo nêQQUyK8tCn, âQQUyK8tCn cônyhjZg, hQQUyK8tCuynh hãy7Myr64ME QQUyK8tCcho 7Myr64MEta cyhjZơ hộQQUyK8tCi đượcQQUyK8tC pyhjZhục vụyhjZ bên cạ7Myr64MEnh huy7Myr64MEnh, hảQQUyK8tCo hảo7Myr64ME báoQQUyK8tC đáQQUyK8tCp hyhjZuynh đi.”7Myr64ME yhjZMặc kệ,7Myr64ME QQUyK8tCcó yhjZthể yhjZđi tQQUyK8tCheo thyhjZì 7Myr64MEphải cốQQUyK8tC gắngQQUyK8tC đến cùng.

“Bọn 7Myr64MEhọ v7Myr64MEì syhjZao phả7Myr64MEi giếtQQUyK8tC ngưyhjZơi?” M7Myr64MEột QQUyK8tCtỳ nữ7Myr64ME b7Myr64MEình QQUyK8tCthường tQQUyK8tCại sQQUyK8tCao lại7Myr64ME yhjZkéo đến nhiều7Myr64ME 7Myr64MEcao tyhjZhủ nhưyhjZ vậy,QQUyK8tC t7Myr64MEhân phQQUyK8tCận cQQUyK8tCủa 7Myr64MEnàng nhấtQQUyK8tC đyhjZịnh khôngQQUyK8tC đQQUyK8tCơn giản.

“Ta yhjZlàm s7Myr64MEao biết.7Myr64ME C7Myr64MEòn khyhjZông hiểu7Myr64ME ryhjZa sayhjZo cảQQUyK8tC t7Myr64MEhì bọnQQUyK8tC chQQUyK8tCúng đãyhjZ tQQUyK8tCới rồyhjZi, QQUyK8tCta hồn nhQQUyK8tCiên thiệnQQUyK8tC lương7Myr64ME ngâQQUyK8tCy QQUyK8tCthơ, dányhjZg vQQUyK8tCẻ khô7Myr64MEng giốngyhjZ ngưyhjZời kyhjZết t7Myr64MEhù kếtyhjZ oá7Myr64MEn bạyhjZi hoại, t7Myr64MEám pQQUyK8tChần l7Myr64MEà nhận7Myr64ME lầmyhjZ người.”7Myr64ME T7Myr64MEự thổi7Myr64ME phyhjZồng yhjZbản th7Myr64MEân mộtyhjZ pQQUyK8tChen, đemyhjZ vấn7Myr64ME đềQQUyK8tC thổi yhjZ sạch, hắnyhjZ cQQUyK8tChắc yhjZsẽ k7Myr64MEhông yhjZquan t7Myr64MEâm chuyệyhjZn củayhjZ nàQQUyK8tCng đâu.

Nghĩ QQUyK8tCnghĩ, PhQQUyK8tCẩm Nguyệt7Myr64ME lQQUyK8tCại nh7Myr64MEìn yhjZnàng yhjZchằm chằm7Myr64ME nyhjZửa nQQUyK8tCgày, QQUyK8tCtạm QQUyK8tCthời mặyhjZc kQQUyK8tCệ nàng lyhjZà aiyhjZ, 7Myr64MEđã 7Myr64MElà ngQQUyK8tCười củayhjZ HìyhjZnh phQQUyK8tCủ, đối7Myr64ME vớiyhjZ 7Myr64MEsự t7Myr64MEình bê7Myr64MEn tro7Myr64MEng yhjZchắc cũyhjZng biết 7Myr64MEít nhiyhjZều, cQQUyK8tCũng đỡQQUyK8tC mấtyhjZ cQQUyK8tCông hắyhjZn 7Myr64MEphải tựyhjZ tìm7Myr64ME h7Myr64MEiểu, “yhjZĐi thôi.”

Sao tyhjZự nhiênQQUyK8tC lại7Myr64ME 7Myr64MEdễ nQQUyK8tCói yhjZchuyện vậy?yhjZ LyhjZúc trướQQUyK8tCc bở7Myr64MEi QQUyK8tCvì 7Myr64METụ BảyhjZo QQUyK8tClà đệQQUyK8tC đệ7Myr64ME của7Myr64ME hắn, lầnyhjZ nàyhjZy l7Myr64MEại 7Myr64MElà bởi7Myr64ME 7Myr64MEvì yhjZsao? TiêQQUyK8tCu TiêyhjZu yhjZkỳ QQUyK8tCquái ngắ7Myr64MEm nQQUyK8tCgắm hắyhjZn, chắcyhjZ chắnQQUyK8tC là hắQQUyK8tCn yhjZcó mụQQUyK8tCc 7Myr64MEđích gì7Myr64ME đây.

Nhưng TiyhjZêu Tiêu7Myr64ME khôQQUyK8tCng biếtyhjZ rằyhjZng, b7Myr64MEởi QQUyK8tCvì chuyQQUyK8tCện nQQUyK8tCàng c7Myr64MEhạy trốnyhjZ màyhjZ giờQQUyK8tC phúyhjZt này Hìn7Myr64MEh p7Myr64MEhủ đang7Myr64ME QQUyK8tCgà ba7Myr64MEy 7Myr64MEchó QQUyK8tCchạy. H7Myr64MEình TyhjZhất lậtQQUyK8tC 7Myr64MEtung toànyhjZ QQUyK8tCbộ HìnhyhjZ phủ7Myr64ME màQQUyK8tC vẫn7Myr64ME không thấy7Myr64ME byhjZóng dán7Myr64MEg củayhjZ n7Myr64MEàng, trQQUyK8tCên myhjZặt đ7Myr64MEã xQQUyK8tCuất h7Myr64MEiện tuy7Myr64MEệt vọng7Myr64ME, đyhjZiều hắ7Myr64MEn lo yhjZ lắng 7Myr64MEđã xảyQQUyK8tC rayhjZ. TyhjZứ điệnQQUyK8tC hạ7Myr64ME 7Myr64MEvì đảmQQUyK8tC 7Myr64MEbảo quáQQUyK8tC QQUyK8tCkhứ củyhjZa hắnyhjZ kh7Myr64MEông bịyhjZ ngườiyhjZ khácyhjZ biếQQUyK8tCt được, rốtQQUyK8tC cụ7Myr64MEc 7Myr64MEđối vớ7Myr64MEi n7Myr64MEàng xuấQQUyK8tCt thủ.

Cho nQQUyK8tCên, 7Myr64MEN QQUyK8tCngày yhjZsau, bQQUyK8tCởi yhjZvì ch7Myr64MEạy trốn7Myr64ME thành7Myr64ME côngQQUyK8tC vố7Myr64MEn nênyhjZ v7Myr64MEui vuyhjZi vẻQQUyK8tC vyhjZẻ t7Myr64MEhì người 7Myr64MEnào đó7Myr64ME lạiyhjZ vẻyhjZ mặt7Myr64ME buồnyhjZ bựyhjZc, bắt7Myr64ME đầ7Myr64MEu hốQQUyK8tCi yhjZhận quyếtyhjZ định7Myr64ME củ7Myr64MEa QQUyK8tCchính mình. 7Myr64MEChắc hẳn7Myr64ME lQQUyK8tCúc n7Myr64MEày Hì7Myr64MEnh ThQQUyK8tCất yhjZđang yhjZlo yhjZlắng QQUyK8tCcho 7Myr64MEnàng, dyhjZù QQUyK8tCsao QQUyK8tCnàng cũn7Myr64MEg 7Myr64MElà lyhjZão bà cyhjZủa ngưyhjZời yhjZta, yhjZđương n7Myr64MEhiên khQQUyK8tCông thểQQUyK8tC k7Myr64MEhoái hoạt7Myr64ME QQUyK8tCnhư trước.

Không 7Myr64MEbiết mìn7Myr64MEh lúcQQUyK8tC ấyhjZy tạyhjZi s7Myr64MEao lại7Myr64ME cảm7Myr64ME thấy7Myr64ME đi7Myr64ME 7Myr64MEtheo Phẩ7Myr64MEm NguyệtyhjZ yhjZlà chuQQUyK8tCyện tốt cQQUyK8tChứ. NgườiyhjZ nàQQUyK8tCy t7Myr64MErừ byhjZỏ yhjZđứng yhjZở khách7Myr64ME yhjZđiếm yhjZthì 7Myr64MElà yhjZđi yhjZdo thQQUyK8tCám HìyhjZnh phủ,yhjZ QQUyK8tCcó mỗi hayhjZi 7Myr64MEđịa điểmQQUyK8tC 7Myr64MEấy 7Myr64MEbay 7Myr64MEqua 7Myr64MEbay l7Myr64MEại, chán7Myr64ME nảyhjZn tớiyhjZ cựcQQUyK8tC điểm.

Nhàm chQQUyK8tCán nQQUyK8tChất QQUyK8tCchính yhjZlà, 7Myr64MEcòn phải7Myr64ME k7Myr64MEể yhjZlại 7Myr64MEcho QQUyK8tChắn 7Myr64MEnghe thờ7Myr64MEi g7Myr64MEian QQUyK8tClàm việcyhjZ và nghỉQQUyK8tC 7Myr64MEngơi của7Myr64ME HìyhjZnh yhjZThất, thói7Myr64ME queQQUyK8tCn 7Myr64MEsinh h7Myr64MEoạt 7Myr64MEsinh hoạQQUyK8tCt thườ7Myr64MEng ngyhjZày cQQUyK8tCủa h7Myr64MEắn ra 7Myr64ME sao. ThâQQUyK8tCn ảQQUyK8tCnh tênyhjZ yhjZgian nhâ7Myr64MEn QQUyK8tCnày li7Myr64MEên tụyhjZc lắyhjZc lư7Myr64ME QQUyK8tCtrong đầQQUyK8tCu nàyhjZng, myhjZuốn quênQQUyK8tC QQUyK8tCtrong chốc QQUyK8tClát cũngyhjZ k7Myr64MEhông được.

Có điềuyhjZ yhjZan ủyhjZi yhjZduy nhQQUyK8tCất chQQUyK8tCính làQQUyK8tC hắc7Myr64ME 7Myr64MEy nhân7Myr64ME yhjZlại tới7Myr64ME h7Myr64MEai lầQQUyK8tCn nữa,yhjZ đòyhjZi giết đyhjZòi chémyhjZ vyhjZô cùnyhjZg ná7Myr64MEo nh7Myr64MEiệt, khiế7Myr64MEn kiyhjZếp số7Myr64MEng QQUyK8tCtỳ nữ7Myr64ME buQQUyK8tCồn yhjZtẻ của7Myr64ME nàQQUyK8tCng co7Myr64MEi yhjZnhư có thêmyhjZ niềmQQUyK8tC vui.

Hai ngà7Myr64MEy này7Myr64ME, ánQQUyK8tCh yhjZmắt PQQUyK8tChẩm QQUyK8tCNguyệt nhìn7Myr64ME nà7Myr64MEng cQQUyK8tCó 7Myr64MEđiểm khôyhjZng giốnQQUyK8tCg trước.yhjZ ChắcyhjZ hắn cũ7Myr64MEng b7Myr64MEiết n7Myr64MEàng yhjZlà lQQUyK8tCão bàyhjZ củayhjZ HyhjZình ThấtyhjZ QQUyK8tCrồi, nh7Myr64MEưng k7Myr64MEì quái7Myr64ME lyhjZà mộtyhjZ ngQQUyK8tCười đứng đắnQQUyK8tC nh7Myr64MEư hắnyhjZ 7Myr64MEtại syhjZao lạiQQUyK8tC khôn7Myr64MEg yhjZđem nànQQUyK8tCg 7Myr64MEđuổi vềQQUyK8tC HQQUyK8tCình phủ,yhjZ yhjZdù nóQQUyK8tCi yhjZthế yhjZnào yhjZnàng cũng là7Myr64ME e7Myr64MEm yhjZdâu củayhjZ hắnyhjZ nha.

“Này, giQQUyK8tCa, hyhjZuynh đừngyhjZ nhyhjZìn 7Myr64MEta nhưQQUyK8tC vậy,QQUyK8tC 7Myr64MEta s7Myr64MEợ a.”

Phẩm Nguyệt7Myr64ME QQUyK8tCdời á7Myr64MEnh mắt,yhjZ quaQQUyK8tCy vềQQUyK8tC phQQUyK8tCía yhjZbàn cơm.

Tiêu TyhjZiêu sờQQUyK8tC sờyhjZ hayhjZi máyhjZ, tQQUyK8tCrên mặtQQUyK8tC mìnhyhjZ hẳn7Myr64ME QQUyK8tClà 7Myr64MEkhông yhjZcó cáiQQUyK8tC g7Myr64MEì QQUyK8tCkì lạ7Myr64ME điQQUyK8tC. Cái tênQQUyK8tC PhẩyhjZm Ng7Myr64MEuyệt nàQQUyK8tCy cànQQUyK8tCg yhjZngày 7Myr64MEcàng quáiQQUyK8tC. NyhjZàng cầmQQUyK8tC lấyQQUyK8tC 7Myr64MEmột cá7Myr64MEi đùiQQUyK8tC gQQUyK8tCà, khô7Myr64MEng thèm đểyhjZ 7Myr64MEý hìnhyhjZ tượngyhjZ 7Myr64MEmà cắQQUyK8tCn 7Myr64MEloạn lênQQUyK8tC QQUyK8tClại đưayhjZ tớiyhjZ cáiQQUyK8tC nhìnQQUyK8tC k7Myr64MEhó hiểuQQUyK8tC củyhjZa hắn, QQUyK8tC thiệt 7Myr64MElà, l7Myr64MEàm QQUyK8tChại QQUyK8tCnàng chẳng7Myr64ME cảmQQUyK8tC thấyyhjZ QQUyK8tCngon miệ7Myr64MEng nữa.

“Gia, h7Myr64MEuynh ăn7Myr64ME đi,7Myr64ME đừnyhjZg c7Myr64MEó nhìyhjZn tyhjZa yhjZmãi thế.”7Myr64ME LyhjZàm nàn7Myr64MEg mQQUyK8tCuốn bỏyhjZ cyhjZủa myhjZà yhjZchạy lấy người.

“Tiểu ĐyhjZiệp!” 7Myr64MEBỗng nhiêyhjZn mộtQQUyK8tC đạiQQUyK8tC tQQUyK8tChanh QQUyK8tCâm yhjZvang lên.

Tiêu TiêQQUyK8tCu nhanQQUyK8tCh chón7Myr64MEg quaQQUyK8tCy 7Myr64MEđầu lạQQUyK8tCi QQUyK8tCthì n7Myr64MEhìn t7Myr64MEhấy m7Myr64MEột na7Myr64MEm nyhjZhân tQQUyK8tCo yhjZlớn t7Myr64MErông giống nhyhjZư mộtQQUyK8tC QQUyK8tCcon gấu7Myr64ME yhjZđang bướQQUyK8tCc nyhjZhanh điQQUyK8tC đến7Myr64ME trước7Myr64ME yhjZmặt nàQQUyK8tCng, nhyhjZân tQQUyK8tCiện ô7Myr64MEm chặt lấyQQUyK8tC yhjZnàng gàoQQUyK8tC lyhjZên, “Rốt7Myr64ME cuộ7Myr64MEc tyhjZa đãyhjZ yhjZtìm đượcyhjZ n7Myr64MEàng, vQQUyK8tCi p7Myr64MEhu rấyhjZt nh7Myr64MEớ QQUyK8tCnàng a.”

Vi p7Myr64MEhu? QQUyK8tCCái gìQQUyK8tC QQUyK8tCvi phyhjZu! “VịQQUyK8tC nàQQUyK8tCy, QQUyK8tCHùng tiyhjZên siQQUyK8tCnh, t7Myr64MEa QQUyK8tCnghĩ QQUyK8tCta khyhjZông biếtQQUyK8tC n7Myr64MEgươi, xin đừng7Myr64ME làQQUyK8tCm loạnyhjZ bámQQUyK8tC víQQUyK8tCu qua7Myr64MEn 7Myr64MEhệ a.”QQUyK8tC Thật7Myr64ME yhjZlà đ7Myr64MEáng sợ,QQUyK8tC không7Myr64ME nQQUyK8tCgờ VũQQUyK8tC ĐiệpQQUyK8tC này lQQUyK8tCại 7Myr64MEcó m7Myr64MEột lãyhjZo cônQQUyK8tCg nhưyhjZ vậyQQUyK8tC, QQUyK8tCkia HìnQQUyK8tCh Thấ7Myr64MEt th7Myr64MEì sao?.

Hùng tiQQUyK8tCên syhjZinh yhjZthả 7Myr64MElỏng hùyhjZng chưởnyhjZg, yhjZtrên mặtyhjZ vẻyhjZ xQQUyK8tCấu hổyhjZ, yhjZ“Là yhjZta k7Myr64MEhông tốt, nàngyhjZ đQQUyK8tCừng tứQQUyK8tCc gQQUyK8tCiận, cù7Myr64MEng tyhjZa 7Myr64MEvề nh7Myr64MEà đượcyhjZ khôngQQUyK8tC? 7Myr64METa 7Myr64MEsau nàyQQUyK8tC sẽQQUyK8tC k7Myr64MEhông b7Myr64MEao gyhjZiờ … pháyhjZt yhjZcáu lQQUyK8tCinh 7Myr64MEtinh nữa7Myr64ME, 7Myr64MEta n7Myr64MEhất 7Myr64MEđịnh sẽQQUyK8tC 7Myr64MEhảo hả7Myr64MEo đốiQQUyK8tC đãyhjZi vớiyhjZ nàng.”

“Ha ha..7Myr64ME. Này.QQUyK8tC.. chúnyhjZg 7Myr64MEta chQQUyK8tCậm 7Myr64MErãi thươngQQUyK8tC lư7Myr64MEợng điQQUyK8tC, QQUyK8tCngươi trước7Myr64ME tiQQUyK8tCên t7Myr64MEhả yhjZta xuống dướiyhjZ đượcyhjZ không,QQUyK8tC yhjZha hayhjZ...” TiêuyhjZ Ti7Myr64MEêu nhan7Myr64MEh ch7Myr64MEóng q7Myr64MEuay đầuQQUyK8tC lạQQUyK8tCi cầ7Myr64MEu yhjZcứu, cứu 7Myr64MEta a7Myr64ME, QQUyK8tCPhẩm Nguyệt...

Di? NgườiyhjZ đâu?7Myr64ME 7Myr64MEA …QQUyK8tCÔng trờiyhjZ đányhjZh yhjZchết QQUyK8tCnàng đi!QQUyK8tC VìQQUyK8tC QQUyK8tCcái g7Myr64MEì QQUyK8tCcứ đyhjZến thờ7Myr64MEi QQUyK8tCkhắc nguy hyhjZiểm cầnyhjZ 7Myr64MEhắn t7Myr64MEhì hắn7Myr64ME lại7Myr64ME biếnyhjZ mấyhjZt ch7Myr64MEứ! HQQUyK8tCắn cyhjZó phảiyhjZ l7Myr64MEà n7Myr64MEam nhQQUyK8tCân khôyhjZng a! QQUyK8tCThực quQQUyK8tCá đá7Myr64MEng, cứ7Myr64ME QQUyK8tCnhư v7Myr64MEậy đyhjZem yhjZnàng QQUyK8tCném cyhjZho 7Myr64MEmột cQQUyK8tCon gấ7Myr64MEu! TêyhjZn Phẩ7Myr64MEm Nguy7Myr64MEệt nà7Myr64MEy so vyhjZới H7Myr64MEình TQQUyK8tChất làQQUyK8tC mộ7Myr64MEt tQQUyK8tCên giaQQUyK8tCn nhânQQUyK8tC 7Myr64MEhơn nhiềuyhjZ! Nàn7Myr64MEg nhìQQUyK8tCn lầmQQUyK8tC hắnQQUyK8tC rồi!

Tiêu Ti7Myr64MEêu liề7Myr64MEu myhjZạng đQQUyK8tCạp c7Myr64MEhân lunyhjZg 7Myr64MEtung, “7Myr64METa khôn7Myr64MEg biếyhjZt ngư7Myr64MEơi, ngươ7Myr64MEi tránQQUyK8tCh ra. QQUyK8tCTa không7Myr64ME phải7Myr64ME QQUyK8tClà VQQUyK8tCũ ĐiệQQUyK8tCp, tyhjZa họyhjZ Tiêu.”

“Nàng đừngyhjZ n7Myr64MEóng giận,7Myr64ME QQUyK8tCta nhậnyhjZ lỗiQQUyK8tC rồi7Myr64ME QQUyK8tCcòn chyhjZưa đượQQUyK8tCc syhjZao, thQQUyK8tCa tQQUyK8tChứ 7Myr64MEcho yhjZvi pyhjZhu lần nàQQUyK8tCy QQUyK8tCđi.” LQQUyK8tCời 7Myr64MEnói cyhjZủa hắn7Myr64ME thực7Myr64ME cả7Myr64MEm động.

“Không yhjZkhông, tQQUyK8tCa thậtQQUyK8tC sựyhjZ 7Myr64MEkhông QQUyK8tCbiết ng7Myr64MEươi!” TyhjZhấy cQQUyK8tCó khôyhjZng ítQQUyK8tC ng7Myr64MEười 7Myr64MEvây xyhjZem, Tiêu TQQUyK8tCiêu lQQUyK8tCập tứyhjZc tìm7Myr64ME xyhjZin QQUyK8tCgiúp 7Myr64MEđỡ, “Cứu7Myr64ME mạ7Myr64MEng 7Myr64MEa, hắyhjZn QQUyK8tCcố c7Myr64MEhấp bắQQUyK8tCt nạQQUyK8tCt cyhjZon gQQUyK8tCái đàng hoàng!”

Vốn đaQQUyK8tCng hứn7Myr64MEg thyhjZú yhjZquan sá7Myr64MEt haQQUyK8tCi ngưQQUyK8tCời, ngQQUyK8tChe nà7Myr64MEng vQQUyK8tCừa nóQQUyK8tCi, moyhjZi ngườiQQUyK8tC lậQQUyK8tCp tức QQUyK8tC hành yhjZđộng QQUyK8tCnhất yhjZtrí qu7Myr64MEay đầ7Myr64MEu đQQUyK8tCi, bọyhjZn hắn7Myr64ME k7Myr64MEhông QQUyK8tCthấy được,QQUyK8tC yhjZcái g7Myr64MEì 7Myr64MEcũng khQQUyK8tCông thấy đượQQUyK8tCc. DQQUyK8tCùng QQUyK8tCcơm ăQQUyK8tCn cơmyhjZ, gọiyhjZ m7Myr64MEón ă7Myr64MEn yhjZgọi m7Myr64MEón ă7Myr64MEn. VừaQQUyK8tC rồiQQUyK8tC c7Myr64MEó phyhjZát si7Myr64MEnh c7Myr64MEái gìQQUyK8tC sao…?

A, kh7Myr64MEông 7Myr64MEphải đâu.yhjZ 7Myr64MENhững QQUyK8tCngười n7Myr64MEày syhjZao lạyhjZi nhưQQUyK8tC vậyhjZy chứ.7Myr64ME QQUyK8tCTiêu yhjZTiêu ngốc rQQUyK8tCụng, bị7Myr64ME Hùng7Myr64ME t7Myr64MEiên s7Myr64MEinh 7Myr64MExuất 7Myr64MEra khíQQUyK8tC lQQUyK8tCực kyhjZhiêng l7Myr64MEên vyhjZai gQQUyK8tCiống 7Myr64MEnhư túi7Myr64ME 7Myr64MEgạo rồi yhjZném vQQUyK8tCào yhjZtrong xQQUyK8tCe ngựa.

Dọc theQQUyK8tCo đường7Myr64ME đi,yhjZ Hùn7Myr64MEg yhjZtiên yhjZsinh QQUyK8tCdùng hết7Myr64ME khảyhjZ năQQUyK8tCng nóQQUyK8tCi tốt7Myr64ME l7Myr64MEấy lònQQUyK8tCg nàng, chính7Myr64ME làyhjZ hìnhQQUyK8tC tượngyhjZ cQQUyK8tCủa mộtQQUyK8tC têyhjZn QQUyK8tCnam yhjZtử syhjZi tìQQUyK8tCnh. N7Myr64MEgay cả7Myr64ME n7Myr64MEàng n7Myr64MEghe đượcQQUyK8tC cQQUyK8tCũng 7Myr64MEbị 7Myr64MEcảm động 7Myr64MEliên tục.yhjZ Nguy7Myr64MEên lyhjZai HùngyhjZ tiyhjZên sin7Myr64MEh 7Myr64MElà m7Myr64MEột nQQUyK8tCam nhyhjZân tốt7Myr64ME n7Myr64MEhư vậy.QQUyK8tC yhjZVũ Điệp nà7Myr64MEy 7Myr64MEcó cyhjZhồng tốyhjZt đếnQQUyK8tC thế,7Myr64ME QQUyK8tCnhư QQUyK8tCthế nàQQUyK8tCo lại7Myr64ME 7Myr64MEcòn yhjZhồng hạnQQUyK8tCh xuất7Myr64ME 7Myr64MEtường, cyhjZhạy tới7Myr64ME làm tiểuQQUyK8tC QQUyK8tCthiếp cQQUyK8tCủa HìnhyhjZ Thất7Myr64ME chyhjZứ! Thậ7Myr64MEt s7Myr64MEự lQQUyK8tCà thQQUyK8tCam 7Myr64MElam yhjZquá mà.

“Tiểu Điệ7Myr64MEp nàngQQUyK8tC xe7Myr64MEm, mỗiyhjZ ngyhjZày yhjZta đều7Myr64ME chQQUyK8tCo ng7Myr64MEười yhjZlau cyhjZhà byhjZảo yhjZbối c7Myr64MEủa nàng, thực7Myr64ME QQUyK8tCsạch syhjZẽ 7Myr64MEđi, cùngyhjZ vớiQQUyK8tC lúc7Myr64ME nàQQUyK8tCng tr7Myr64MEước khQQUyK8tCi đ7Myr64MEi khôyhjZng hềyhjZ kháyhjZc nhayhjZu đyhjZâu.” Hùn7Myr64MEg tiên QQUyK8tCsinh cầm7Myr64ME chặtyhjZ lQQUyK8tCấy t7Myr64MEay nànyhjZg, sắcyhjZ mQQUyK8tCặt vyhjZui mừn7Myr64MEg hỏiQQUyK8tC QQUyK8tChan, “HiyhjZện tạQQUyK8tCi nàyhjZng đã tryhjZở lQQUyK8tCại, yhjZcó cQQUyK8tCao hứyhjZng nh7Myr64MEìn qu7Myr64MEa một7Myr64ME chúQQUyK8tCt không?”

Không thể7Myr64ME nào…!!!!

Cả cQQUyK8tCăn phòQQUyK8tCng yhjZnày... đQQUyK8tCều lyhjZà 7Myr64MEHình Thất?!

Tuy rằnQQUyK8tCg xyhjZem 7Myr64MEra yhjZmặt QQUyK8tCvẫn còn7Myr64ME rấtyhjZ QQUyK8tCnon yhjZnớt, nhưQQUyK8tCng thậ7Myr64MEt làQQUyK8tC h7Myr64MEắn! yhjZNhìn nhìn7Myr64ME lạc khoảnQQUyK8tC dướiQQUyK8tC m7Myr64MEỗi bứQQUyK8tCc vẽ.QQUyK8tC yhjZTrời ạ!yhjZ NhiyhjZều bQQUyK8tCức họayhjZ 7Myr64MEnhư v7Myr64MEậy, lạiQQUyK8tC đyhjZều 7Myr64MElà 7Myr64MEdo VũyhjZ Điệ7Myr64MEp kia t7Myr64MEự vẽQQUyK8tC! ChỉyhjZ s7Myr64MEợ VyhjZũ yhjZĐiệp nyhjZày đãQQUyK8tC 7Myr64MEyêu t7Myr64MEha thiếtyhjZ tên7Myr64ME gia7Myr64MEn nQQUyK8tChân kiyhjZa rồi.QQUyK8tC “Này...”

“Ta biết7Myr64ME QQUyK8tCnàng lạiQQUyK8tC nghĩQQUyK8tC tyhjZới trướyhjZc kia,”QQUyK8tC HyhjZùng tiêyhjZn sinQQUyK8tCh sờyhjZ sờQQUyK8tC tócyhjZ yhjZcủa nàng, nyhjZói, “QQUyK8tCNhưng đ7Myr64MEừng 7Myr64MEtiếp tụcyhjZ thươngyhjZ tâm,7Myr64ME muộQQUyK8tCi muộiyhjZ nàQQUyK8tCng nếuQQUyK8tC biết7Myr64ME nQQUyK8tCàng lQQUyK8tCo lắyhjZng n7Myr64MEhư vậy, chắc7Myr64ME chắyhjZn sẽyhjZ 7Myr64MErất hạnhyhjZ phúc.”

Ách, QQUyK8tCcái yhjZgì m7Myr64MEuội muộyhjZi? Kh7Myr64MEóe mQQUyK8tCiệng TQQUyK8tCiêu Tiêu7Myr64ME cQQUyK8tCo rúm7Myr64ME. NhQQUyK8tCìn nh7Myr64MEìn Hùng 7Myr64ME tiên sinhQQUyK8tC, hyhjZắn khôQQUyK8tCng phyhjZải yhjZlà đemyhjZ HìQQUyK8tCnh ThấtyhjZ trở7Myr64ME thyhjZành mQQUyK8tCuội m7Myr64MEuội VyhjZũ ĐiệyhjZp chứ. NàngyhjZ lặngyhjZ lẽ7Myr64ME chả7Myr64MEy ryhjZa hayhjZi giọtyhjZ m7Myr64MEồ hôi.

Xin hQQUyK8tCắn… Tu7Myr64MEy rằn7Myr64MEg bộyhjZ dạn7Myr64MEg của7Myr64ME QQUyK8tCHình Thất yhjZso v7Myr64MEới nữyhjZ nQQUyK8tChân cònyhjZ xyhjZinh đẹp7Myr64ME hơn7Myr64ME, nyhjZhưng hắ7Myr64MEn là7Myr64ME nyhjZam nhân7Myr64ME yhjZchân c7Myr64MEhính QQUyK8tCa QQUyK8tC– Là yhjZ tình địQQUyK8tCch c7Myr64MEủa ngưyhjZơi 7Myr64MEđó! QQUyK8tCTiêu TQQUyK8tCiêu bắyhjZt đầuQQUyK8tC có7Myr64ME đyhjZiểm đ7Myr64MEồng tìQQUyK8tCnh vyhjZới coQQUyK8tCn 7Myr64MEgấu QQUyK8tCsi tình này,yhjZ nànQQUyK8tCg vỗQQUyK8tC vỗQQUyK8tC byhjZờ yhjZvai củaQQUyK8tC QQUyK8tChắn, “Khôn7Myr64MEg cyhjZó, ngươyhjZi y7Myr64MEên tâQQUyK8tCm, QQUyK8tCta khôyhjZng QQUyK8tCcó thương tâm.”

Hùng tiQQUyK8tCên sin7Myr64MEh lQQUyK8tCại làQQUyK8tC vyhjZẻ myhjZặt kích QQUyK8tCđộng, “Nà7Myr64MEng khônyhjZg cầnQQUyK8tC giảQQUyK8tC vờ7Myr64ME, nànyhjZg cảmQQUyK8tC thấyyhjZ đau7Myr64ME lòyhjZng tyhjZhì QQUyK8tCta cyhjZũng cQQUyK8tCảm thấyQQUyK8tC 7Myr64MEđau lòng, tyhjZa yhjZlo lQQUyK8tCắng QQUyK8tCcho nànyhjZg lQQUyK8tCà 7Myr64MEta ng7Myr64MEuyện ý.”yhjZ T7Myr64MEhật tốyhjZt quyhjZá, TiểQQUyK8tCu ĐiệQQUyK8tCp đQQUyK8tCã nghyhjZĩ tới yhjZcảm thụQQUyK8tC cyhjZủa h7Myr64MEắn rồyhjZi sao.

“Khụ!” VịyhjZ yhjZHùng yhjZtiên sin7Myr64MEh này7Myr64ME đang kích7Myr64ME đQQUyK8tCộng cáiyhjZ gì7Myr64ME thQQUyK8tCế, “yhjZNgươi yhjZđể cQQUyK8tCho tyhjZa ngh7Myr64MEỉ ng7Myr64MEơi mộtyhjZ yhjZlát, yhjZta m7Myr64MEới v7Myr64MEừa đếQQUyK8tCn nơi nQQUyK8tCày, mQQUyK8tCệt chQQUyK8tCết điQQUyK8tC được.”

“Hảo hả7Myr64MEo hảoyhjZ,” HùyhjZng tiê7Myr64MEn 7Myr64MEsinh đápyhjZ lời QQUyK8tCmang nàngQQUyK8tC v7Myr64MEào phòyhjZng n7Myr64MEgủ, yhjZvui vQQUyK8tCẻ ryhjZạo 7Myr64MErực tìQQUyK8tCm ngưyhjZời đyhjZi chuẩn7Myr64ME yhjZbị bữ7Myr64MEa tối,QQUyK8tC Tiểu ĐiệpyhjZ đã7Myr64ME QQUyK8tCtrở lại,7Myr64ME tro7Myr64MEng l7Myr64MEòng hắQQUyK8tCn QQUyK8tCthật sựQQUyK8tC QQUyK8tClà cQQUyK8tCao hQQUyK8tCứng a!

Nếm q7Myr64MEua cyhjZơm chiề7Myr64MEu, TQQUyK8tCiêu 7Myr64METiêu bắt đầ7Myr64MEu lQQUyK8tCo lắQQUyK8tCng, vịQQUyK8tC Hù7Myr64MEng tQQUyK8tCiên sin7Myr64MEh yhjZnày khôyhjZng pyhjZhải yhjZlà QQUyK8tCdạng giốngQQUyK8tC Hìn7Myr64MEh ThấtyhjZ chứQQUyK8tC, vừa bước7Myr64ME 7Myr64MEvào cửayhjZ đã7Myr64ME yhjZyêu cầuyhjZ yhjZthoát yQQUyK8tC, nếyhjZu nQQUyK8tChư vậyQQUyK8tC thìyhjZ QQUyK8tCthảm. Làm7Myr64ME QQUyK8tCsao bâ7Myr64MEy giờ?

Bỗng cửayhjZ QQUyK8tCcửa phòyhjZng bQQUyK8tCị đá7Myr64ME vă7Myr64MEng thô lỗ,7Myr64ME HùnQQUyK8tCg 7Myr64MEtiên sinyhjZh vẻyhjZ mặtQQUyK8tC đáQQUyK8tCng sợ,yhjZ 7Myr64MEngón tayhjZy yhjZrắc QQUyK8tCrắc runQQUyK8tCg đyhjZộng vàoyhjZ phòngyhjZ, cùng baQQUyK8tCn nyhjZgày qu7Myr64MEả thực7Myr64ME QQUyK8tClà giốnQQUyK8tCg 7Myr64MEnhư 7Myr64MEhai người7Myr64ME. QQUyK8tCTiêu Tiêu7Myr64ME yhjZkinh hoảng,QQUyK8tC hảyhjZo 7Myr64MEdọa người! yhjZChẳng lẽ.yhjZ.. chẳng7Myr64ME lẽyhjZ yhjZhắn yhjZlà h7Myr64MEai mặt?!

Vị yhjZHùng tiyhjZên sinQQUyK8tCh byhjZị chQQUyK8tCo lQQUyK8tCà hayhjZi mặt7Myr64ME này yhjZâm hiểmyhjZ nhyhjZìn nhìQQUyK8tCn nàyhjZng syhjZau đóyhjZ khóeyhjZ miệngQQUyK8tC liệQQUyK8tCt ryhjZa mộyhjZt nyhjZét cư7Myr64MEời hunyhjZg ác,7Myr64ME “Thoát y!”

Đúng l7Myr64MEà khôn7Myr64MEg QQUyK8tCcó QQUyK8tCý tưởyhjZng g7Myr64MEì mớiQQUyK8tC mẻ... XemQQUyK8tC rQQUyK8tCa nayhjZm nQQUyK8tChân TốnQQUyK8tCg TryhjZiều đềuQQUyK8tC chỉyhjZ bi7Myr64MEết 7Myr64MEnói h7Myr64MEai chữyhjZ “thoát7Myr64ME y”.7Myr64ME H7Myr64MEay là7Myr64ME nhóm ngườQQUyK8tCi muốnyhjZ lyhjZên gyhjZiường chQQUyK8tCỉ thích7Myr64ME nóiQQUyK8tC QQUyK8tChai chữQQUyK8tC nà7Myr64MEy đầuQQUyK8tC yhjZtiên? TiêuyhjZ 7Myr64METiêu yhjZnuốt nước miyhjZếng, 7Myr64MEcố gắnQQUyK8tCg đyhjZánh gyhjZiá H7Myr64MEùng 7Myr64MEtiên sin7Myr64MEh giốyhjZng nh7Myr64MEư hunQQUyK8tCg thần7Myr64ME QQUyK8tCác sát7Myr64ME trướcyhjZ mắt, thân7Myr64ME thể7Myr64ME bắ7Myr64MEt đầuyhjZ yhjZphát ru7Myr64MEn, nQQUyK8tCàng c7Myr64MEũng khôngyhjZ muốnQQUyK8tC yhjZcởi a.

Không yhjZchờ nàn7Myr64MEg pyhjZhải ph7Myr64MEản khá7Myr64MEng lâu,QQUyK8tC cửa pyhjZhòng lầnyhjZ thứyhjZ haQQUyK8tCi lại7Myr64ME 7Myr64MEbị yhjZmở ryhjZộng, lạ7Myr64MEi lQQUyK8tCà một7Myr64ME Hùn7Myr64MEg tiên7Myr64ME sQQUyK8tCinh nyhjZữa QQUyK8tCxuất hiện. TiyhjZêu TiQQUyK8tCêu cà7Myr64MEng phátQQUyK8tC nyhjZgốc hơn7Myr64ME nữa.7Myr64ME QQUyK8tCKhông tQQUyK8tChể nào,7Myr64ME nguyêyhjZn lQQUyK8tCai làyhjZ 7Myr64MEsong sin7Myr64MEh, căn bảQQUyK8tCn 7Myr64MEkhông phảiQQUyK8tC yhjZlà QQUyK8tCcái g7Myr64MEì haQQUyK8tCi yhjZmặt a.

Hùng tiêQQUyK8tCn syhjZinh ôn7Myr64ME h7Myr64MEòa rất7Myr64ME nyhjZhanh che 7Myr64ME chắn 7Myr64MEở trư7Myr64MEớc 7Myr64MEmặt TiêuQQUyK8tC Tiêu,7Myr64ME QQUyK8tCđối vyhjZới HùngQQUyK8tC tiêyhjZn sin7Myr64MEh huQQUyK8tCng yhjZác kêuyhjZ 7Myr64MEto, “ĐạiyhjZ ca!”

Hùng 7Myr64MEhung ácQQUyK8tC nyhjZhìn nhìn7Myr64ME hắyhjZn lQQUyK8tCại nhìnQQUyK8tC nhìn TiQQUyK8tCêu Tiêu,7Myr64ME yhjZtrong mQQUyK8tCắt bQQUyK8tCắt đầu7Myr64ME xuấyhjZt QQUyK8tChiện ho7Myr64MEang ma7Myr64MEng, “ThoátyhjZ y...”

Còn cQQUyK8tCởi yhjZnữa hả!!!!

“Đại tẩQQUyK8tCu yhjZđã chếtQQUyK8tC ryhjZồi! Đại7Myr64ME c7Myr64MEa! Huynh tỉnhyhjZ lạiQQUyK8tC đi!”.

Cái gì.7Myr64ME ĐyhjZại tẩu?yhjZ T7Myr64MEhoát yhjZy hóaQQUyK8tC r7Myr64MEa 7Myr64MElà đại tẩ7Myr64MEu... Đây7Myr64ME là7Myr64ME cáiyhjZ LQQUyK8tCogic gì?! Chậm7Myr64ME đyhjZã... ChẳnyhjZg yhjZlẽ làyhjZ nói,7Myr64ME “ThoátyhjZ yhjZY” lQQUyK8tCà tênQQUyK8tC người?7Myr64ME KhônQQUyK8tCg thQQUyK8tCể nào..QQUyK8tC. T7Myr64MErên đời này7Myr64ME c7Myr64MEó người7Myr64ME 7Myr64MEtên yhjZnhư vậyyhjZ QQUyK8tCsao, còn7Myr64ME l7Myr64MEà mộtQQUyK8tC nữQQUyK8tC nhân7Myr64ME?! 7Myr64METiêu TiêuyhjZ bắt7Myr64ME đầuQQUyK8tC l7Myr64MEau mồQQUyK8tC hôiyhjZ dữ dội.

Hùng ôQQUyK8tCn hòa7Myr64ME tyhjZiếp tụcyhjZ QQUyK8tCkêu yhjZla, thẳngyhjZ đQQUyK8tCến 7Myr64MEkhi HùnyhjZg QQUyK8tChung 7Myr64MEác yhjZbị kíyhjZch độyhjZng đến ngấtyhjZ QQUyK8tCđi QQUyK8tCmới dừ7Myr64MEng lạQQUyK8tCi, HắQQUyK8tCn QQUyK8tCôm lQQUyK8tCấy Tiêu7Myr64ME TiêuyhjZ, yhjZvẻ QQUyK8tCmặt 7Myr64MEtự tQQUyK8tCrách, dùngQQUyK8tC nQQUyK8tCgữ kQQUyK8tChí vQQUyK8tCô cùng cóQQUyK8tC lỗi7Myr64ME 7Myr64MEnói, “Ta7Myr64ME ngyhjZhĩ bệnhQQUyK8tC QQUyK8tCcủa đạQQUyK8tCi cQQUyK8tCa đãQQUyK8tC tốt7Myr64ME yhjZhơn, khôQQUyK8tCng nyhjZghĩ tới...QQUyK8tC SyhjZau 7Myr64MEnày ta sẽ7Myr64ME kQQUyK8tChông byhjZỏ lạ7Myr64MEi nàQQUyK8tCng mộtyhjZ 7Myr64MEmình nyhjZữa. NànyhjZg …yhjZ khôQQUyK8tCng yhjZcần gi7Myr64MEận tayhjZ.” ThấyQQUyK8tC TiêuyhjZ Tiêu g7Myr64MEật đầyhjZu, lúcyhjZ QQUyK8tCnày HùnyhjZg QQUyK8tCôn hòaQQUyK8tC mớQQUyK8tCi QQUyK8tCđi yhjZra cửa.

Aiz, thậtQQUyK8tC sự7Myr64ME lQQUyK8tCà QQUyK8tCloạn thấtyhjZ QQUyK8tCbát QQUyK8tCtao, tự7Myr64ME nhiQQUyK8tCên xu7Myr64MEất hiQQUyK8tCện ha7Myr64MEi HùngQQUyK8tC tiê7Myr64MEn sinh, c7Myr64MEòn QQUyK8tCcó nữ7Myr64ME nhân7Myr64ME đyhjZã chếtQQUyK8tC tênyhjZ là7Myr64ME “ThoQQUyK8tCát 7Myr64MEY” nQQUyK8tCữa, đQQUyK8tCúng là7Myr64ME mộtyhjZ gQQUyK8tCia đình7Myr64ME k7Myr64MEì quái.

Hùng ôn7Myr64ME yhjZhòa vừQQUyK8tCa đ7Myr64MEi QQUyK8tCchắc 7Myr64MEsẽ khôyhjZng trQQUyK8tCở vềyhjZ 7Myr64MEsớm, T7Myr64MEiêu T7Myr64MEiêu khẩnyhjZ trươnyhjZg QQUyK8tChề hề đánhyhjZ một7Myr64ME giấc7Myr64ME, thực7Myr64ME sợyhjZ vạnyhjZ nhấtQQUyK8tC hắQQUyK8tCn 7Myr64MEvừa 7Myr64MEđi mQQUyK8tCà yhjZđã qua7Myr64MEy lại.QQUyK8tC ĐangyhjZ nửayhjZ mQQUyK8tCê 7Myr64MEnửa tỉnh, độtyhjZ nh7Myr64MEiên nà7Myr64MEng 7Myr64MEnghe đượcQQUyK8tC cóQQUyK8tC ngườiyhjZ nhẹ7Myr64ME giọyhjZng 7Myr64MEkhiêu cửayhjZ sổyhjZ mQQUyK8tCà vào.7Myr64ME AyhjZiz...Thật sự lyhjZà đêyhjZm 7Myr64MEdài l7Myr64MEắm mộyhjZng mà.

Tiêu Tiê7Myr64MEu hQQUyK8tCíp 7Myr64MEmắt lại,QQUyK8tC yhjZtỉnh táo7Myr64ME ngắmQQUyK8tC ngắm7Myr64ME nyhjZgười vừ7Myr64MEa đến,7Myr64ME 7Myr64MEtối QQUyK8tCđen n7Myr64MEhư mực, thyhjZấy 7Myr64MEkhông rõQQUyK8tC yhjZ- đâyQQUyK8tC lạyhjZi lQQUyK8tCà a7Myr64MEi nữayhjZ vậy.

“Giả ngủ7Myr64ME? Vẫn7Myr64ME ch7Myr64MEưa QQUyK8tCchịu dậy.7Myr64ME” yhjZThanh âQQUyK8tCm giQQUyK8tCà nuQQUyK8tCa vanQQUyK8tCg lyhjZên, yhjZlạnh băQQUyK8tCng băQQUyK8tCng, Tiêu Tiêu7Myr64ME bQQUyK8tCật ngyhjZười ngyhjZhe lQQUyK8tCời ngyhjZồi dậy,QQUyK8tC hắn7Myr64ME 7Myr64MEkhông phảyhjZi cũnQQUyK8tCg lyhjZà ngQQUyK8tCười tớiyhjZ giế7Myr64MEt nàng c7Myr64MEhứ. QQUyK8tCGần đâQQUyK8tCy số7Myr64ME nyhjZàng đúnyhjZg lQQUyK8tCà 7Myr64MEsố co7Myr64MEn rệ7Myr64MEp, lúc7Myr64ME nàoQQUyK8tC 7Myr64MEcũng yhjZcó QQUyK8tChắc QQUyK8tCy nh7Myr64MEân đuổi giết,yhjZ bấQQUyK8tCt quáyhjZ đQQUyK8tCây lyhjZà QQUyK8tClần đyhjZầu tiêQQUyK8tCn yhjZtrực tiế7Myr64MEp QQUyK8tCnhìn thấy.

“Chưa h7Myr64MEoàn thàQQUyK8tCnh nhiệQQUyK8tCm vụ,7Myr64ME vyhjZì 7Myr64MEsao l7Myr64MEại trởQQUyK8tC về?”

Nhiệm vụQQUyK8tC gìyhjZ? yhjZNàng cũyhjZng khQQUyK8tCông phyhjZải VQQUyK8tCũ ĐiệpyhjZ thực7Myr64ME sựQQUyK8tC, a7Myr64MEi biế7Myr64MEt yhjZchứ. QQUyK8tCTiêu Tiêu cúyhjZi QQUyK8tCđầu khQQUyK8tCông QQUyK8tClên tiếQQUyK8tCng, yhjZnói yhjZgì cũnyhjZg sQQUyK8tCai, tốt7Myr64ME nh7Myr64MEất là7Myr64ME khôQQUyK8tCng nói…

“Chủ yhjZnhân t7Myr64MEhực yhjZmất h7Myr64MEứng, nQQUyK8tCếu khônQQUyK8tCg 7Myr64MEphải 7Myr64MEta thaQQUyK8tCy ngươiQQUyK8tC c7Myr64MEhịu 7Myr64MEtrách nhiQQUyK8tCệm, ngươi7Myr64ME có th7Myr64MEể còQQUyK8tCn sốngyhjZ trởyhjZ vềyhjZ sao!”

Vâng 7Myr64MEvâng, ngưyhjZơi lợQQUyK8tCi QQUyK8tChại, ngươi7Myr64ME vĩQQUyK8tC đại,7Myr64ME nhưnyhjZg 7Myr64MEta tyhjZhật sựyhjZ không7Myr64ME biQQUyK8tCết nhi7Myr64MEệm vụ g7Myr64MEì, QQUyK8tCthiệt QQUyK8tClà, cyhjZũng kQQUyK8tChông lyhjZộ r7Myr64MEa t7Myr64MEí ẩQQUyK8tCn ýyhjZ gì7Myr64ME, t7Myr64MEa cũngQQUyK8tC gấQQUyK8tCp ayhjZ. TiQQUyK8tCêu TiêuyhjZ không dám7Myr64ME n7Myr64MEhìn hắn,QQUyK8tC thẳngyhjZ c7Myr64MEúi đyhjZầu, giQQUyK8tCữ QQUyK8tCim lặng.

Hắc yhjZy nhâyhjZn QQUyK8tCthấy nàQQUyK8tCng khôngQQUyK8tC dQQUyK8tCám lên7Myr64ME yhjZtiếng, tQQUyK8tCiếp yhjZtục chấtyhjZ vấn,QQUyK8tC 7Myr64ME“Ngươi khôQQUyK8tCng phải làQQUyK8tC 7Myr64MEđã yQQUyK8tCêu tQQUyK8tCên QQUyK8tCkia 7Myr64MErồi chứ.”

Này... QQUyK8tCTên kyhjZia thyhjZeo lời7Myr64ME yhjZhắn không7Myr64ME phảyhjZi lQQUyK8tCà yhjZchỉ HyhjZình T7Myr64MEhất QQUyK8tCđi? VũQQUyK8tC 7Myr64MEĐiệp h7Myr64MEình như c7Myr64MEhỉ nóyhjZi 7Myr64MEchuyện vớiyhjZ myhjZỗi tê7Myr64MEn gia7Myr64MEn nQQUyK8tChân nàyQQUyK8tC, yhjZhẳn đú7Myr64MEng QQUyK8tClà hắn7Myr64ME đi.

“Không yhjZcó, 7Myr64MEta khôngQQUyK8tC cQQUyK8tCó yQQUyK8tCêu hắn!”7Myr64ME T7Myr64MErong thiênyhjZ hạyhjZ tyhjZo lyhjZớn nh7Myr64MEường nàyQQUyK8tC, têyhjZn gQQUyK8tCian nhân 7Myr64MEhư h7Myr64MEỏng ch7Myr64MEán ghétyhjZ như7Myr64ME vyhjZậy, nQQUyK8tCàng sẽ7Myr64ME thQQUyK8tCích QQUyK8tCư? QQUyK8tCHa! QQUyK8tCĐầu ócyhjZ 7Myr64MEnàng cũn7Myr64MEg chưyhjZa có h7Myr64MEỏng nhayhjZ. ByhjZất quá7Myr64ME, hắnyhjZ lQQUyK8tCo lắnyhjZg cyhjZho nyhjZàng nQQUyK8tChư QQUyK8tCvậy... aizz…

“Ta yhjZtin 7Myr64MEngươi yhjZkhông dáyhjZm. NgyhjZày maQQUyK8tCi trở7Myr64ME QQUyK8tCvề Hì7Myr64MEnh phủQQUyK8tC, ngư7Myr64MEơi ph7Myr64MEải yhjZbiết, không hoàQQUyK8tCn tyhjZhành nhiệmQQUyK8tC vụyhjZ thQQUyK8tCì sẽ7Myr64ME ph7Myr64MEải QQUyK8tCtrả giyhjZá. NgQQUyK8tChe chưa.”

Trả gi7Myr64MEá, khôn7Myr64MEg phải7Myr64ME 7Myr64MElà cQQUyK8tChết sayhjZo, tro7Myr64MEng phiQQUyK8tCm ảnQQUyK8tCh đề7Myr64MEu 7Myr64MEnhư QQUyK8tCvậy d7Myr64MEiễn. ChínhyhjZ lQQUyK8tCà không pyhjZhải chỉyhjZ mộtQQUyK8tC 7Myr64MEmình nà7Myr64MEng khô7Myr64MEng h7Myr64MEạ t7Myr64MEhủ được,QQUyK8tC d7Myr64MEù sQQUyK8tCao nyhjZàng QQUyK8tCcũng không7Myr64ME 7Myr64MEcó liên QQUyK8tCquan gìQQUyK8tC tớyhjZi chuyệnQQUyK8tC này.7Myr64ME MàQQUyK8tC ch7Myr64MEỉ sợyhjZ QQUyK8tCngay cyhjZả VũyhjZ Đi7Myr64MEệp kQQUyK8tCia cũnQQUyK8tCg khôyhjZng hạ7Myr64ME tQQUyK8tChủ được yhjZđi, 7Myr64MEnàng yhjZta cò7Myr64MEn đ7Myr64MEang yhjZyêu thảmQQUyK8tC tyhjZên 7Myr64MEgian nhânQQUyK8tC kQQUyK8tCia 7Myr64MEkìa. ChắcyhjZ hẳnQQUyK8tC nàng7Myr64ME t7Myr64MEa 7Myr64MEđã ôm quyQQUyK8tCết 7Myr64MEtâm thQQUyK8tCà yhjZchết đyhjZể đyhjZược ởQQUyK8tC QQUyK8tCbên QQUyK8tCcạnh 7Myr64MEhắn. Th7Myr64MEật đáng7Myr64ME thương.

Hắc QQUyK8tCy nhyhjZân thấyQQUyK8tC nànQQUyK8tCg lạiyhjZ khônQQUyK8tCg yhjZlên tQQUyK8tCiếng, đưaQQUyK8tC QQUyK8tCtay bóp7Myr64ME yhjZchặt cổ7Myr64ME yhjZcủa nànyhjZg, “Đừng yhjZquên bộQQUyK8tC dạnQQUyK8tCg 7Myr64MEcủa 7Myr64MEkẻ yhjZphản bộ7Myr64MEi muốyhjZn chế7Myr64MEt kyhjZhông được7Myr64ME QQUyK8tCmà QQUyK8tCmuốn sống7Myr64ME cũyhjZng không xong.QQUyK8tC NgươiQQUyK8tC QQUyK8tCcũng muốnQQUyK8tC trở7Myr64ME thyhjZành một7Myr64ME thành7Myr64ME viênQQUyK8tC tr7Myr64MEong byhjZọn cQQUyK8tChúng sao?!”

Mười đại7Myr64ME khổQQUyK8tC hQQUyK8tCình QQUyK8tCtra tấn7Myr64ME Mãn7Myr64ME ThyhjZanh lậ7Myr64MEp tức7Myr64ME thoángQQUyK8tC yhjZhiện lên7Myr64ME t7Myr64MErong đyhjZầu, TiQQUyK8tCêu Tiêu yhjZvẫy tay7Myr64ME, đ7Myr64MEầu lắQQUyK8tCc nhQQUyK8tCư trốnQQUyK8tCg bỏi,7Myr64ME 7Myr64MEkhông cầyhjZn, n7Myr64MEàng mớQQUyK8tCi k7Myr64MEhông cầQQUyK8tCn tìyhjZm tội yhjZ chịu! BQQUyK8tCuông ta7Myr64MEy! NàyhjZng k7Myr64MEhông yhjZhô hấyhjZp 7Myr64MEđược! Ứ7Myr64MEớc gQQUyK8tCì yhjZbây giờyhjZ 7Myr64MEcó yhjZthể quQQUyK8tCay vềyhjZ HìnyhjZh phủ, lyhjZúc trướcyhjZ nà7Myr64MEng yhjZsẽ khônQQUyK8tCg nênyhjZ chạy7Myr64ME QQUyK8tCtrốn, nàn7Myr64MEg hQQUyK8tCối hậnQQUyK8tC rồi.

Hắc yhjZy nhQQUyK8tCân hyhjZừ lạyhjZnh, lúyhjZc nàQQUyK8tCy mới7Myr64ME buôyhjZng nàng7Myr64ME ryhjZa, QQUyK8tCmắt sắc7Myr64ME liếcQQUyK8tC nà7Myr64MEng QQUyK8tCmột chút, vyhjZèo m7Myr64MEột yhjZtiếng, QQUyK8tClại byhjZay 7Myr64MEqua c7Myr64MEửa syhjZổ biến7Myr64ME mất.

Thật 7Myr64MElà 7Myr64MEđáng sợ,yhjZ QQUyK8tCra khyhjZỏi HìQQUyK8tCnh p7Myr64MEhủ, nQQUyK8tCàng nQQUyK8tChư thQQUyK8tCế nào7Myr64ME 7Myr64MEở đQQUyK8tCâu QQUyK8tCcũng khyhjZông được anQQUyK8tC yhjZthân. TronyhjZg chố7Myr64MEc 7Myr64MElát QQUyK8tCbị 7Myr64MEN tênyhjZ hắc7Myr64ME QQUyK8tCy nh7Myr64MEân đuổyhjZi yhjZgiết, t7Myr64MErong yhjZchốc yhjZlát l7Myr64MEại xuất hi7Myr64MEện 7Myr64MEtên hắ7Myr64MEc QQUyK8tCy nhâyhjZn muốnQQUyK8tC giếyhjZt nànyhjZg. 7Myr64MENàng lầnQQUyK8tC nàyyhjZ s7Myr64MEống QQUyK8tClại cùng7Myr64ME c7Myr64MEái chyhjZết chỉ QQUyK8tC cách yhjZnhau troQQUyK8tCng gQQUyK8tCang 7Myr64MEtấc! ThânyhjZ QQUyK8tCphận củ7Myr64MEa VũQQUyK8tC ĐiệpQQUyK8tC n7Myr64MEày cũQQUyK8tCng quQQUyK8tCá rắc7Myr64ME rối7Myr64ME đi.

Aizz… 7Myr64MEngày m7Myr64MEai phải7Myr64ME tìQQUyK8tCm biệyhjZn pháQQUyK8tCp qyhjZuay yhjZvề HìnhyhjZ pyhjZhủ mQQUyK8tCới yhjZđược, yhjZhiện tyhjZại ngẫm lạiyhjZ nơyhjZi 7Myr64MEđó quảyhjZ thQQUyK8tCật yhjZlà tyhjZhiên đườnQQUyK8tCg a…