Tại sao lại là ngươi - Chương 11

Chương 11

“Ta nGnSvghĩ tGnSva làGnSv người,pZsQnybm kGnSvhông phWyuusP7tải cẩu.”

“Phải. NànpZsQnybmg nWyuusP7tghĩ pZsQnybmkhông sai.”

“Vậy tGnSvại spZsQnybmao ngpZsQnybmươi thờGnSvi thờiGnSv khắcWyuusP7t khắcGnSv đềWyuusP7tu đempZsQnybm WyuusP7tta buWyuusP7tộc tạGnSvi bênpZsQnybm pZsQnybmngười? Ta mupZsQnybmốn GnSvđi rGnSva ngoàipZsQnybm chơi.”

Tiêu TiêuWyuusP7t vôGnSv cWyuusP7tùng khGnSvông hàGnSvi lònWyuusP7tg! VìGnSv cáipZsQnybm pZsQnybmgì pZsQnybmmà nàpZsQnybmng ppZsQnybmhải WyuusP7tbồi GnSvtên gipZsQnybman nhân nàyWyuusP7t ởGnSv trGnSvong hGnSvang ổpZsQnybm thpZsQnybmư phWyuusP7tòng pZsQnybmcả ngàypZsQnybm vậyGnSv, npZsQnybmgay WyuusP7tcả pZsQnybmtự pZsQnybmdo GnSvcũng kGnSvhông có.

“Ta lGnSvà vìGnSv muốpZsQnybmn tốtWyuusP7t WyuusP7tcho nàng.”WyuusP7t HìnhGnSv ThấtGnSv ngaWyuusP7ty cảpZsQnybm đầuGnSv cũngGnSv pZsQnybmkhông pZsQnybmngẩng đầu lên,pZsQnybm tiếppZsQnybm GnSvtục GnSvlàm việcGnSv pZsQnybmcủa hGnSvắn. KhôngpZsQnybm sGnSvợ nWyuusP7thất vpZsQnybmạn chGnSvỉ sợWyuusP7t vạnGnSv nhấGnSvt, WyuusP7tvì pZsQnybmcái mạng nhỏpZsQnybm củapZsQnybm nàngGnSv, vẫnGnSv làpZsQnybm phảiGnSv cẩpZsQnybmn thận.

Tức chếtGnSv ngườpZsQnybmi đipZsQnybm GnSvđược, ởGnSv đâypZsQnybm sGnSvo vớWyuusP7ti ởWyuusP7t PhWyuusP7tú QWyuusP7tuý lpZsQnybmâu tWyuusP7thì cpZsQnybmó kpZsQnybmhác GnSvgì nhau! GiốngGnSv nhaGnSvu đềupZsQnybm lWyuusP7tà bịpZsQnybm gWyuusP7tiam GnSvlỏng! KhGnSvi đWyuusP7tó íGnSvt GnSvnhất WyuusP7tở tWyuusP7trong phạWyuusP7tm vGnSvi nhGnSvất địWyuusP7tnh nàng mpZsQnybmuốn đpZsQnybmi thpZsQnybmế nGnSvào thWyuusP7tì cứWyuusP7t đpZsQnybmi, mpZsQnybmuốn làmpZsQnybm cáiGnSv gìpZsQnybm thpZsQnybmì làpZsQnybmm cáipZsQnybm WyuusP7tđó. NhWyuusP7tưng hiệGnSvn tạipZsQnybm pZsQnybmlại thảm GnSvhại hơGnSvn rpZsQnybmất nWyuusP7thiều, npZsQnybmàng chỉpZsQnybm WyuusP7tcó thWyuusP7tể ởpZsQnybm bênWyuusP7t cGnSvạnh hắn!

“Hình Thất,GnSv tWyuusP7ta chWyuusP7tán ghWyuusP7tét ngươi.”

“Ừm, tGnSva biếpZsQnybmt.” HìnWyuusP7th ThấGnSvt GnSvvẫn làGnSv pZsQnybmbộ dWyuusP7tạng hờiGnSv hợt,WyuusP7t mặpZsQnybmc kệWyuusP7t nànpZsQnybmg tựpZsQnybm nóWyuusP7ti tự nghe.

“Ngươi mỗipZsQnybm pZsQnybmlần đềGnSvu nóipZsQnybm tốtGnSv vớiWyuusP7t taGnSv, đếnGnSv kpZsQnybmhi tpZsQnybma hỏipZsQnybm WyuusP7tlý dGnSvo lạWyuusP7ti pZsQnybmkhông pZsQnybmnói!” HắpZsQnybmn coi nGnSvàng pZsQnybmlà cáiGnSv WyuusP7tgì, SủGnSvng vậtpZsQnybm?! CoGnSvn mắWyuusP7tt pZsQnybmđảo qupZsQnybma mộtWyuusP7t pZsQnybmvòng, TpZsQnybmiêu TpZsQnybmiêu cWyuusP7tòn nói thGnSvêm, “GnSvTa muốnpZsQnybm đpZsQnybmi nhGnSvà cầu,pZsQnybm GnSvkhông pWyuusP7thải, npZsQnybmhà vệpZsQnybm sinh.”

“Được. TWyuusP7ta lậpWyuusP7t tứcpZsQnybm điGnSv pZsQnybmlà tốGnSvt rồi.”

Không phảiGnSv chứGnSv, chẳngpZsQnybm lẽWyuusP7t GnSvnàng đipZsQnybm vệpZsQnybm siGnSvnh mWyuusP7tà GnSvhắn cũngGnSv muốWyuusP7tn đipZsQnybm cùnpZsQnybmg?! Ngất…

“Ta thpZsQnybmấy WyuusP7tngươi khôngGnSv GnSvnên đipZsQnybm tpZsQnybmheo taWyuusP7t, WyuusP7tnhư vậGnSvy GnSvta spZsQnybmẽ thẹnWyuusP7t tWyuusP7thùng, tpZsQnybma caWyuusP7tm đopZsQnybman lập tứpZsQnybmc sẽWyuusP7t GnSvtrở lpZsQnybmại, đượcWyuusP7t WyuusP7trồi đượcpZsQnybm WyuusP7trồi, WyuusP7tcứ nWyuusP7thư vậy.”WyuusP7t PhấtGnSv phấtGnSv tayWyuusP7t, cpZsQnybmũng không tGnSvhèm npZsQnybmhìn hWyuusP7tắn, TiêuWyuusP7t TiGnSvêu WyuusP7tnhanh chpZsQnybmóng mởWyuusP7t cửaGnSv bỏpZsQnybm chạy.

Hình ThấWyuusP7tt đaWyuusP7tng mpZsQnybmuốn đứpZsQnybmng dậyGnSv đpZsQnybmuổi theWyuusP7to, nhưpZsQnybmng WyuusP7ttưởng tượnWyuusP7tg nWyuusP7tàng WyuusP7tnói sẽGnSv tWyuusP7thẹn thùng, đànhGnSv bấpZsQnybmt độGnSvng ngồiWyuusP7t pZsQnybmđó. TronGnSvg thờipZsQnybm WyuusP7tgian ngắWyuusP7tn nhGnSvư pZsQnybmvậy, lWyuusP7tại ởpZsQnybm tronWyuusP7tg pZsQnybmphủ, chắc làGnSv sẽWyuusP7t pZsQnybmkhông xGnSvảy rWyuusP7ta sựGnSv WyuusP7tcố gìpZsQnybm đâu.

Có WyuusP7tđôi khiWyuusP7t, pZsQnybmsự cốpZsQnybm thưWyuusP7tờng độtpZsQnybm ngộtWyuusP7t xGnSvảy pZsQnybmra WyuusP7tvào lWyuusP7túc WyuusP7tta khôngGnSv pZsQnybmngờ nhấGnSvt. Giống WyuusP7t như hWyuusP7tiện tWyuusP7tại, TiGnSvêu TiêGnSvu đWyuusP7tã pZsQnybmnghênh nganWyuusP7tg đứngWyuusP7t bêpZsQnybmn ngoàpZsQnybmi cửGnSva HìWyuusP7tnh phủ.WyuusP7t Hừ,WyuusP7t càng pZsQnybmkhông GnSvcho phWyuusP7tép nGnSvàng trpZsQnybmốn, nànWyuusP7tg liGnSvền trốnWyuusP7t WyuusP7tcho hắnGnSv xem!

Chà chWyuusP7tà chà,pZsQnybm mớWyuusP7ti đWyuusP7ti pZsQnybmđược WyuusP7tchưa xpZsQnybma, bGnSvên ngườGnSvi nàngGnSv độtWyuusP7t nhpZsQnybmiên thpZsQnybmoát rGnSva WyuusP7tN tên WyuusP7thắc WyuusP7ty nhânWyuusP7t, tapZsQnybmy pZsQnybmcầm lợpZsQnybmi đaoGnSv, pZsQnybmánh đaoGnSv lóeGnSv lêWyuusP7tn cGnSvhói mắt.GnSv TpZsQnybmiêu TipZsQnybmêu ngâpZsQnybmy ngốc, nàWyuusP7tng cùWyuusP7tng WyuusP7tbọn họpZsQnybm hẳpZsQnybmn pZsQnybmlà kpZsQnybmhông pZsQnybmthù đi.

Rút GnSvđao, muốnWyuusP7t chpZsQnybmém xuốpZsQnybmng GnSvngười trưWyuusP7tớc mặt.pZsQnybm HắcWyuusP7t pZsQnybmy nhânGnSv vuWyuusP7tng tapZsQnybmy lên…

Nhưng đồngGnSv thpZsQnybmời, mWyuusP7tột pZsQnybmthân ảnpZsQnybmh khápZsQnybmc đpZsQnybmã nWyuusP7thanh GnSvchóng GnSvbay tới.GnSv TWyuusP7tiêu TiêupZsQnybm cWyuusP7thỉ cảm thấyGnSv hoWyuusP7ta mắt,pZsQnybm sapZsQnybmu đóGnSv ngpZsQnybmười đãpZsQnybm vpZsQnybmững vàWyuusP7tng ởWyuusP7t tGnSvrên npZsQnybmóc nhGnSvà. NàWyuusP7tng ngẩngWyuusP7t GnSvđầu nhìn GnSv nhìn, dpZsQnybmi? pZsQnybmPhẩm NgGnSvuyệt. NgườiWyuusP7t GnSvnày lạiWyuusP7t pZsQnybmtừ nơiGnSv nàpZsQnybmo xuấtGnSv pZsQnybmhiện thếWyuusP7t này?

Hắc WyuusP7ty GnSvnhân đWyuusP7tộng táWyuusP7tc nhấtWyuusP7t trípZsQnybm, cũWyuusP7tng nhảyWyuusP7t lWyuusP7tên nócWyuusP7t nhGnSvà. HpZsQnybmai bênpZsQnybm pZsQnybmlập tứGnSvc động thủpZsQnybm. TGnSvất nhiênWyuusP7t dWyuusP7tưới pZsQnybmvõ cGnSvông WyuusP7tbất pGnSvhàm WyuusP7tcủa GnSvPhẩm NGnSvguyệt, saWyuusP7tu vàiGnSv chiêGnSvu bọnpZsQnybm hắWyuusP7tc y GnSvnhân kWyuusP7thông cWyuusP7thết pZsQnybmthì cũpZsQnybmng WyuusP7tbị thương.pZsQnybm CGnSvhờ hắcWyuusP7t pZsQnybmy GnSvnhân vừapZsQnybm rWyuusP7tút luipZsQnybm, hắnWyuusP7t lậppZsQnybm tứGnSvc buông TiWyuusP7têu TWyuusP7tiêu raGnSv, phânGnSv rGnSvõ GnSvgiới tuyến.

Tiêu TiêGnSvu tWyuusP7trầm tưWyuusP7t WyuusP7tsuy đoáGnSvn, hắcWyuusP7t WyuusP7ty nhâGnSvn nàpZsQnybmy đạipZsQnybm khGnSvái làpZsQnybm dGnSvo pZsQnybmchủ nhpZsQnybmân pZsQnybmcủa pZsQnybmkhối thân thểGnSv nàpZsQnybmy rưpZsQnybmớc lấypZsQnybm đâyGnSv. CònWyuusP7t PhWyuusP7tẩm NgupZsQnybmyệt, hẳnGnSv GnSvlà GnSvvẫn đapZsQnybmng cGnSvhìm đpZsQnybmắm pZsQnybmtrong trò GnSvchơi pZsQnybmtheo dõiWyuusP7t gGnSvì đó,GnSv xáGnSvc địpZsQnybmnh HGnSvình TpZsQnybmhất cpZsQnybmó phảiWyuusP7t đWyuusP7tệ đệWyuusP7t cGnSvủa hắnWyuusP7t pZsQnybmhay không.

“Không mpZsQnybmuốn chếpZsQnybmt, tốtGnSv GnSvnhất quaWyuusP7ty vpZsQnybmề HìnGnSvh phủ.”GnSv WyuusP7tPhẩm NGnSvguyệt nóiWyuusP7t WyuusP7txong xoay ngườWyuusP7ti muốWyuusP7tn đi.

Tiêu TiêuWyuusP7t thấpZsQnybmy thếpZsQnybm lậGnSvp WyuusP7ttức đuGnSvổi GnSvtheo GnSvgiữ chặtpZsQnybm tGnSvay hắGnSvn, “WyuusP7t ĐGnSvừng điGnSv vộWyuusP7ti, manpZsQnybmg ta theo.”

Đùa pZsQnybmhả, nàpZsQnybmng GnSvchính làpZsQnybm kpZsQnybmhông WyuusP7tmuốn pZsQnybmsống GnSvtrong HGnSvình phWyuusP7tủ nữpZsQnybma GnSvnên GnSvmới chạyWyuusP7t pZsQnybmra ngoài. WyuusP7tTrở GnSvvề? NhpZsQnybmư vậyWyuusP7t spZsQnybmao được!

Phẩm NguyWyuusP7tệt bởWyuusP7ti vWyuusP7tì cGnSvử độGnSvng củGnSva WyuusP7tnàng màpZsQnybm chWyuusP7tấn độnGnSvg, vộpZsQnybmi vàGnSvng pZsQnybmbỏ GnSvtay rWyuusP7ta, lông màypZsQnybm nhănWyuusP7t lại.WyuusP7t “XinpZsQnybm tpZsQnybmự trọng.”

Vâng GnSvvâng, pZsQnybmTiêu TGnSviêu gGnSvật đWyuusP7tầu, “HuynhGnSv cũnWyuusP7tg khôGnSvng nêWyuusP7tn bỏpZsQnybm lạiWyuusP7t GnSvta a.”

Những lờiGnSv nGnSvày GnSvlại khiếnpZsQnybm chpZsQnybmo pZsQnybmmặt hắnWyuusP7t càngpZsQnybm GnSvnhăn nhóGnSv WyuusP7thơn nữGnSva, GnSv“Xin pZsQnybm– TWyuusP7tự – Trọng!”

Lại làpZsQnybm tpZsQnybmự trọng,WyuusP7t GnSvhắn khGnSvông cònWyuusP7t từGnSv GnSvkhác hả?!pZsQnybm “TaGnSv nóiGnSv rồWyuusP7ti, tWyuusP7ta khGnSvông thGnSvể tpZsQnybmrở về được.”

Không WyuusP7tthể? ChípZsQnybmnh mìnhGnSv mớiWyuusP7t vừGnSva WyuusP7tđến nơipZsQnybm đGnSvây GnSvcòn khônpZsQnybmg quápZsQnybm qWyuusP7tuen thuộGnSvc, nGnSvữ tử nàWyuusP7ty lGnSvại GnSvkhông biếtGnSv cWyuusP7tó qpZsQnybmuan hệpZsQnybm gWyuusP7tì vGnSvới WyuusP7tHình phủ,GnSv “CùngWyuusP7t tpZsQnybma WyuusP7tkhông WyuusP7tquan hệ.”

“Có qGnSvuan hệ,GnSv đươGnSvng nhipZsQnybmên cópZsQnybm qupZsQnybman hệpZsQnybm. GnSvTa vừaGnSv bịGnSv HìWyuusP7tnh phủpZsQnybm WyuusP7tđuổi việpZsQnybmc, màWyuusP7t huynh WyuusP7t mới rWyuusP7tồi GnSvlại cứGnSvu tpZsQnybma mộtWyuusP7t mạWyuusP7tng. TGnSva đWyuusP7tây tpZsQnybmuy rằpZsQnybmng khôGnSvng đọWyuusP7tc qGnSvua sácWyuusP7th vởpZsQnybm, nhưngGnSv cũng biếpZsQnybmt tpZsQnybmri ânWyuusP7t đồGnSv GnSvbáo. pZsQnybmCho nênWyuusP7t, ânpZsQnybm côngpZsQnybm, huWyuusP7tynh GnSvhãy chWyuusP7to tGnSva pZsQnybmcơ hộipZsQnybm đượcWyuusP7t WyuusP7tphục vụGnSv bêpZsQnybmn cạnh huyWyuusP7tnh, GnSvhảo hảGnSvo bpZsQnybmáo pZsQnybmđáp hWyuusP7tuynh điWyuusP7t.” WyuusP7tMặc GnSvkệ, pZsQnybmcó thểGnSv GnSvđi thWyuusP7teo thpZsQnybmì pGnSvhải cGnSvố WyuusP7tgắng đến cùng.

“Bọn họWyuusP7t GnSvvì sapZsQnybmo pZsQnybmphải giếWyuusP7tt ngươi?GnSv” MộtWyuusP7t tỳGnSv nữWyuusP7t bìnpZsQnybmh thườpZsQnybmng tạGnSvi sWyuusP7tao lạipZsQnybm kGnSvéo đến nhGnSviều GnSvcao thủpZsQnybm nhưGnSv vWyuusP7tậy, tGnSvhân ppZsQnybmhận cGnSvủa nàngpZsQnybm nhWyuusP7tất đGnSvịnh khôngWyuusP7t đơnWyuusP7t giản.

“Ta WyuusP7tlàm sWyuusP7tao bipZsQnybmết. CòGnSvn khônWyuusP7tg hiểuWyuusP7t GnSvra GnSvsao cảpZsQnybm thìpZsQnybm GnSvbọn cWyuusP7thúng đWyuusP7tã tớpZsQnybmi WyuusP7trồi, tWyuusP7ta hpZsQnybmồn nhiên thiệnWyuusP7t lWyuusP7tương GnSvngây GnSvthơ, dáWyuusP7tng vẻWyuusP7t khWyuusP7tông giốngpZsQnybm ngườpZsQnybmi GnSvkết thWyuusP7tù pZsQnybmkết oápZsQnybmn bạiWyuusP7t hoại, GnSvtám phầnWyuusP7t GnSvlà WyuusP7tnhận lầmpZsQnybm ngưWyuusP7tời.” TựpZsQnybm thổipZsQnybm phồnGnSvg bảpZsQnybmn thâWyuusP7tn mộtWyuusP7t phenpZsQnybm, đeWyuusP7tm vWyuusP7tấn GnSvđề thổGnSvi sạch, hWyuusP7tắn chắcWyuusP7t WyuusP7tsẽ khônWyuusP7tg quaWyuusP7tn tGnSvâm chuyệnpZsQnybm củapZsQnybm nWyuusP7tàng đâu.

Nghĩ nghpZsQnybmĩ, PhẩmWyuusP7t NWyuusP7tguyệt WyuusP7tlại nhìnpZsQnybm npZsQnybmàng chằmGnSv chằmWyuusP7t nGnSvửa nGnSvgày, pZsQnybmtạm thờGnSvi pZsQnybmmặc kệ nàngGnSv lpZsQnybmà pZsQnybmai, đpZsQnybmã làWyuusP7t ngườGnSvi WyuusP7tcủa pZsQnybmHình phủ,GnSv WyuusP7tđối vớipZsQnybm sGnSvự tWyuusP7tình GnSvbên tpZsQnybmrong pZsQnybmchắc cũngWyuusP7t bipZsQnybmết ít nhiềuWyuusP7t, WyuusP7tcũng WyuusP7tđỡ mpZsQnybmất pZsQnybmcông hắGnSvn pWyuusP7thải tựGnSv tìpZsQnybmm hiểu,GnSv “ĐiGnSv thôi.”

Sao tựGnSv nhiênGnSv GnSvlại dWyuusP7tễ nóiGnSv chuyệnGnSv vậpZsQnybmy? LWyuusP7túc tWyuusP7trước bởiWyuusP7t vpZsQnybmì pZsQnybmTụ BảoGnSv WyuusP7tlà đệGnSv đệWyuusP7t của hắn,WyuusP7t GnSvlần WyuusP7tnày lpZsQnybmại lpZsQnybmà GnSvbởi WyuusP7tvì sWyuusP7tao? pZsQnybmTiêu TiêuGnSv pZsQnybmkỳ quáipZsQnybm ngắmpZsQnybm ngắmWyuusP7t pZsQnybmhắn, chắcGnSv chắpZsQnybmn là hắnGnSv cpZsQnybmó mụcGnSv đíGnSvch gGnSvì đây.

Nhưng TpZsQnybmiêu WyuusP7tTiêu kpZsQnybmhông bWyuusP7tiết pZsQnybmrằng, bởiGnSv WyuusP7tvì chupZsQnybmyện nàWyuusP7tng GnSvchạy trGnSvốn màGnSv WyuusP7tgiờ phút nWyuusP7tày HpZsQnybmình pGnSvhủ đpZsQnybmang WyuusP7tgà bWyuusP7tay WyuusP7tchó chạWyuusP7ty. HìGnSvnh ThấtGnSv WyuusP7tlật tpZsQnybmung toGnSvàn pZsQnybmbộ HìpZsQnybmnh phủpZsQnybm màpZsQnybm vẫn khpZsQnybmông thấyGnSv bpZsQnybmóng dáGnSvng củWyuusP7ta npZsQnybmàng, WyuusP7ttrên mặtpZsQnybm đGnSvã xuấGnSvt GnSvhiện tupZsQnybmyệt GnSvvọng, điGnSvều pZsQnybmhắn lo lắnGnSvg WyuusP7tđã xảWyuusP7ty rpZsQnybma. TGnSvứ điệWyuusP7tn WyuusP7thạ GnSvvì đảmWyuusP7t bảopZsQnybm qGnSvuá GnSvkhứ củapZsQnybm hắpZsQnybmn khôngGnSv bGnSvị ngưWyuusP7tời kpZsQnybmhác biGnSvết được, WyuusP7trốt cụcWyuusP7t đốiGnSv pZsQnybmvới nàGnSvng xuấpZsQnybmt thủ.

Cho nên,GnSv pZsQnybmN ngGnSvày spZsQnybmau, pZsQnybmbởi vìWyuusP7t chạypZsQnybm trốnpZsQnybm tpZsQnybmhành côngpZsQnybm vốGnSvn nênWyuusP7t vGnSvui vpZsQnybmui vẻpZsQnybm vGnSvẻ thì ngườiWyuusP7t nàoWyuusP7t pZsQnybmđó lạpZsQnybmi vWyuusP7tẻ mặtWyuusP7t buồnWyuusP7t bựcpZsQnybm, bắtWyuusP7t đầpZsQnybmu hpZsQnybmối hậnGnSv qpZsQnybmuyết địnhGnSv cpZsQnybmủa chípZsQnybmnh mình. ChWyuusP7tắc hẳnGnSv lúpZsQnybmc pZsQnybmnày HìnGnSvh ThấWyuusP7tt đpZsQnybmang pZsQnybmlo lắngGnSv cpZsQnybmho pZsQnybmnàng, pZsQnybmdù sGnSvao GnSvnàng cGnSvũng GnSvlà GnSvlão bà củaGnSv GnSvngười GnSvta, đươnGnSvg GnSvnhiên khôngWyuusP7t GnSvthể khWyuusP7toái hoạtWyuusP7t nhưGnSv trước.

Không biếtpZsQnybm mìnhGnSv pZsQnybmlúc ấypZsQnybm tạiGnSv GnSvsao lạipZsQnybm cảGnSvm thấypZsQnybm đGnSvi WyuusP7ttheo PhpZsQnybmẩm NGnSvguyệt làpZsQnybm chuyện WyuusP7t tốt pZsQnybmchứ. NgườiGnSv GnSvnày trừGnSv GnSvbỏ đứngpZsQnybm ởWyuusP7t kpZsQnybmhách đpZsQnybmiếm tGnSvhì làWyuusP7t WyuusP7tđi dWyuusP7to tWyuusP7thám HìGnSvnh WyuusP7tphủ, GnSvcó mỗi pZsQnybm hai địaWyuusP7t điểmpZsQnybm ấWyuusP7ty bpZsQnybmay quGnSva pZsQnybmbay lại,GnSv chánGnSv nảpZsQnybmn pZsQnybmtới cựWyuusP7tc điểm.

Nhàm chánGnSv nhpZsQnybmất chíWyuusP7tnh là,GnSv cònGnSv pGnSvhải WyuusP7tkể lWyuusP7tại chWyuusP7to pZsQnybmhắn ngGnSvhe thờiWyuusP7t gipZsQnybman làGnSvm việpZsQnybmc và WyuusP7tnghỉ GnSvngơi củWyuusP7ta HìWyuusP7tnh ThấtpZsQnybm, GnSvthói pZsQnybmquen siWyuusP7tnh hoạpZsQnybmt sinGnSvh hWyuusP7toạt thườngpZsQnybm ngàyWyuusP7t cWyuusP7tủa hGnSvắn ra sWyuusP7tao. TGnSvhân ảnWyuusP7th tGnSvên pZsQnybmgian pZsQnybmnhân nàypZsQnybm liWyuusP7tên tụpZsQnybmc lắcWyuusP7t lưpZsQnybm troWyuusP7tng WyuusP7tđầu nàng,WyuusP7t pZsQnybmmuốn qGnSvuên trong chWyuusP7tốc lápZsQnybmt cGnSvũng pZsQnybmkhông được.

Có pZsQnybmđiều GnSvan ủGnSvi dGnSvuy nhấtpZsQnybm cWyuusP7thính GnSvlà WyuusP7thắc pZsQnybmy nhânWyuusP7t pZsQnybmlại tGnSvới haGnSvi GnSvlần nữa,pZsQnybm đGnSvòi giếGnSvt đòi chéWyuusP7tm vpZsQnybmô cùWyuusP7tng nGnSváo WyuusP7tnhiệt, khiếpZsQnybmn pZsQnybmkiếp sGnSvống tỳWyuusP7t pZsQnybmnữ buGnSvồn tẻWyuusP7t củaWyuusP7t nàpZsQnybmng GnSvcoi nhưGnSv có WyuusP7t thêm GnSvniềm vui.

Hai ngàWyuusP7ty nàGnSvy, pZsQnybmánh pZsQnybmmắt PWyuusP7thẩm NpZsQnybmguyệt nhìnpZsQnybm pZsQnybmnàng GnSvcó điểmGnSv khpZsQnybmông WyuusP7tgiống trước.GnSv Chắc hắWyuusP7tn cGnSvũng bGnSviết nGnSvàng làWyuusP7t lãoGnSv bpZsQnybmà cGnSvủa pZsQnybmHình pZsQnybmThất rồpZsQnybmi, pZsQnybmnhưng WyuusP7tkì pZsQnybmquái pZsQnybmlà GnSvmột ngưpZsQnybmời đứng WyuusP7tđắn GnSvnhư hGnSvắn tpZsQnybmại saGnSvo lpZsQnybmại khônWyuusP7tg đGnSvem nànGnSvg đuổiGnSv vềGnSv GnSvHình pZsQnybmphủ, pZsQnybmdù nóWyuusP7ti tpZsQnybmhế WyuusP7tnào nàng cũngWyuusP7t lpZsQnybmà epZsQnybmm GnSvdâu củGnSva hắGnSvn nha.

“Này, gipZsQnybma, hupZsQnybmynh đừngpZsQnybm nGnSvhìn pZsQnybmta nhưpZsQnybm vậGnSvy, tGnSva sợGnSv a.”

Phẩm NGnSvguyệt dWyuusP7tời GnSvánh mắt,pZsQnybm quaWyuusP7ty pZsQnybmvề pWyuusP7thía bGnSvàn cơm.

Tiêu TiêupZsQnybm pZsQnybmsờ WyuusP7tsờ hpZsQnybmai máGnSv, trênpZsQnybm mặGnSvt GnSvmình hẳnWyuusP7t lGnSvà kpZsQnybmhông pZsQnybmcó cáipZsQnybm gpZsQnybmì kGnSvì WyuusP7tlạ pZsQnybmđi. Cái pZsQnybmtên PhẩmpZsQnybm NgpZsQnybmuyệt nàypZsQnybm cànWyuusP7tg ngàyGnSv WyuusP7tcàng WyuusP7tquái. NWyuusP7tàng cầmpZsQnybm lấWyuusP7ty mGnSvột cáGnSvi đùWyuusP7ti gWyuusP7tà, không thèmGnSv đểWyuusP7t ýpZsQnybm hìnhGnSv tưWyuusP7tợng pZsQnybmmà cWyuusP7tắn loạpZsQnybmn lênGnSv lạiWyuusP7t đưapZsQnybm pZsQnybmtới cáiGnSv WyuusP7tnhìn kWyuusP7thó pZsQnybmhiểu củGnSva hắn, thiệtWyuusP7t WyuusP7tlà, WyuusP7tlàm WyuusP7thại nàpZsQnybmng chẳngGnSv cảmGnSv thấypZsQnybm nGnSvgon miWyuusP7tệng nữa.

“Gia, pZsQnybmhuynh pZsQnybmăn điWyuusP7t, đừngGnSv cópZsQnybm nhìWyuusP7tn tGnSva GnSvmãi thpZsQnybmế.” GnSvLàm nàpZsQnybmng muốnpZsQnybm bỏWyuusP7t cpZsQnybmủa GnSvmà chạypZsQnybm lấy người.

“Tiểu Điệp!”WyuusP7t BỗnWyuusP7tg nhiênpZsQnybm mWyuusP7tột đạpZsQnybmi GnSvthanh pZsQnybmâm vaWyuusP7tng lên.

Tiêu TGnSviêu GnSvnhanh GnSvchóng quaGnSvy đầpZsQnybmu lạiWyuusP7t thìpZsQnybm nhìnGnSv thấWyuusP7ty mWyuusP7tột nGnSvam nGnSvhân tWyuusP7to lớnGnSv trông gWyuusP7tiống nGnSvhư mộWyuusP7tt coWyuusP7tn gWyuusP7tấu đWyuusP7tang bướcpZsQnybm nWyuusP7thanh pZsQnybmđi đGnSvến trướWyuusP7tc mặpZsQnybmt nGnSvàng, pZsQnybmnhân pZsQnybmtiện ômWyuusP7t chặt lấpZsQnybmy nàpZsQnybmng gàpZsQnybmo lênGnSv, “RốtGnSv cuWyuusP7tộc GnSvta đãpZsQnybm tìmpZsQnybm WyuusP7tđược nànWyuusP7tg, vGnSvi GnSvphu rấtWyuusP7t nhớGnSv nàngWyuusP7t a.”

Vi WyuusP7tphu? CáGnSvi gìpZsQnybm vWyuusP7ti pZsQnybmphu! “VịpZsQnybm nàyWyuusP7t, HùWyuusP7tng tiêWyuusP7tn sinhpZsQnybm, WyuusP7tta pZsQnybmnghĩ GnSvta khôGnSvng biếtWyuusP7t ngươGnSvi, xin đGnSvừng lGnSvàm lGnSvoạn bWyuusP7tám víupZsQnybm quWyuusP7tan hệpZsQnybm pZsQnybma.” ThậGnSvt lWyuusP7tà đáGnSvng sợ,WyuusP7t khôWyuusP7tng npZsQnybmgờ WyuusP7tVũ WyuusP7tĐiệp này WyuusP7tlại GnSvcó mộWyuusP7tt WyuusP7tlão côGnSvng pZsQnybmnhư vậy,pZsQnybm kWyuusP7tia HpZsQnybmình WyuusP7tThất thìGnSv sao?.

Hùng WyuusP7ttiên sipZsQnybmnh thảGnSv lỏngGnSv hWyuusP7tùng chưởWyuusP7tng, GnSvtrên mpZsQnybmặt vGnSvẻ xấuWyuusP7t GnSvhổ, “LàWyuusP7t pZsQnybmta khônpZsQnybmg tốt, nWyuusP7tàng WyuusP7tđừng GnSvtức giận,GnSv cùnGnSvg tGnSva vpZsQnybmề nhWyuusP7tà GnSvđược khônWyuusP7tg? TWyuusP7ta saGnSvu nGnSvày sWyuusP7tẽ khônpZsQnybmg bpZsQnybmao giờWyuusP7t … phátGnSv cGnSváu linGnSvh tiWyuusP7tnh nữa,GnSv tWyuusP7ta nhGnSvất địpZsQnybmnh spZsQnybmẽ hảoWyuusP7t hảoGnSv pZsQnybmđối đGnSvãi vGnSvới nàng.”

“Ha pZsQnybmha... NàGnSvy... chúngGnSv tGnSva chậWyuusP7tm rWyuusP7tãi thưpZsQnybmơng lượngGnSv WyuusP7tđi, ngươiWyuusP7t trưWyuusP7tớc tiênpZsQnybm thGnSvả ta xGnSvuống dướiGnSv đượcGnSv không,pZsQnybm hGnSva ha...”WyuusP7t TiêWyuusP7tu pZsQnybmTiêu nhanWyuusP7th chGnSvóng qWyuusP7tuay đpZsQnybmầu GnSvlại cầuGnSv cứu, cứuWyuusP7t tWyuusP7ta WyuusP7ta, PhpZsQnybmẩm Nguyệt...

Di? NgpZsQnybmười đpZsQnybmâu? pZsQnybmA …ÔngGnSv trờGnSvi WyuusP7tđánh cWyuusP7thết WyuusP7tnàng WyuusP7tđi! VìpZsQnybm WyuusP7tcái pZsQnybmgì cứpZsQnybm đếnpZsQnybm thờGnSvi khGnSvắc nguy WyuusP7thiểm WyuusP7tcần hắGnSvn tpZsQnybmhì hWyuusP7tắn lạWyuusP7ti biếnWyuusP7t GnSvmất chứ!GnSv pZsQnybmHắn pZsQnybmcó pZsQnybmphải WyuusP7tlà GnSvnam nhWyuusP7tân khônWyuusP7tg a! ThựcGnSv WyuusP7tquá đánpZsQnybmg, cGnSvứ nhGnSvư vWyuusP7tậy đpZsQnybmem nànWyuusP7tg GnSvném cpZsQnybmho mộtWyuusP7t cpZsQnybmon GnSvgấu! TênWyuusP7t GnSvPhẩm NpZsQnybmguyệt nàpZsQnybmy so GnSv với HìGnSvnh ThấtpZsQnybm làpZsQnybm mộtpZsQnybm tWyuusP7tên giWyuusP7tan nGnSvhân hơnpZsQnybm nhipZsQnybmều! NWyuusP7tàng nhìnpZsQnybm pZsQnybmlầm hắnpZsQnybm rồi!

Tiêu WyuusP7tTiêu liWyuusP7tều mạGnSvng đạpZsQnybmp pZsQnybmchân lGnSvung tWyuusP7tung, “TGnSva GnSvkhông biếtGnSv ngươi,pZsQnybm npZsQnybmgươi tránh pZsQnybm ra. WyuusP7tTa kpZsQnybmhông phảiWyuusP7t làpZsQnybm VũpZsQnybm WyuusP7tĐiệp, pZsQnybmta họGnSv Tiêu.”

“Nàng đGnSvừng nWyuusP7tóng giậWyuusP7tn, pZsQnybmta nhpZsQnybmận lỗWyuusP7ti rpZsQnybmồi cònWyuusP7t chưpZsQnybma đượcWyuusP7t sGnSvao, thWyuusP7ta thứGnSv chWyuusP7to vpZsQnybmi pZsQnybmphu lần WyuusP7tnày đi.”WyuusP7t LờipZsQnybm nóipZsQnybm cWyuusP7tủa hắnWyuusP7t thWyuusP7tực pZsQnybmcảm động.

“Không khônGnSvg, pZsQnybmta thậtpZsQnybm sựWyuusP7t khôngpZsQnybm GnSvbiết ngươi!”pZsQnybm GnSvThấy cGnSvó khpZsQnybmông ítpZsQnybm ngườpZsQnybmi vâWyuusP7ty xem, pZsQnybmTiêu TiêuWyuusP7t WyuusP7tlập tứcWyuusP7t tìmpZsQnybm xipZsQnybmn giúpWyuusP7t đỡ,pZsQnybm “CứupZsQnybm WyuusP7tmạng aWyuusP7t, hWyuusP7tắn cốpZsQnybm chấpZsQnybmp bpZsQnybmắt nạtGnSv GnSvcon gái pZsQnybmđàng hoàng!”

Vốn đpZsQnybmang hứngpZsQnybm tWyuusP7thú qWyuusP7tuan pZsQnybmsát hGnSvai ngWyuusP7tười, pZsQnybmnghe nàngWyuusP7t vừaGnSv nóipZsQnybm, GnSvmoi ngườGnSvi lậpGnSv tức pZsQnybmhành đGnSvộng npZsQnybmhất tríWyuusP7t quWyuusP7tay GnSvđầu đWyuusP7ti, bọWyuusP7tn hắnGnSv khôngGnSv tWyuusP7thấy đượcGnSv, cáiWyuusP7t gìWyuusP7t cũWyuusP7tng kGnSvhông thấy được.WyuusP7t DùnpZsQnybmg cGnSvơm ănpZsQnybm GnSvcơm, gọiWyuusP7t WyuusP7tmón ănGnSv GnSvgọi móWyuusP7tn ăpZsQnybmn. VpZsQnybmừa rồiGnSv cpZsQnybmó phGnSvát pZsQnybmsinh GnSvcái WyuusP7tgì sao…?

A, khôGnSvng phảWyuusP7ti đâu.WyuusP7t GnSvNhững ngườiGnSv nàpZsQnybmy saWyuusP7to lạpZsQnybmi nhWyuusP7tư vWyuusP7tậy chứGnSv. TiêupZsQnybm TipZsQnybmêu ngốc WyuusP7trụng, GnSvbị GnSvHùng tiêGnSvn sWyuusP7tinh xWyuusP7tuất pZsQnybmra kGnSvhí lpZsQnybmực khGnSviêng lpZsQnybmên vWyuusP7tai giốnGnSvg nWyuusP7thư GnSvtúi gạWyuusP7to rồiWyuusP7t ném vWyuusP7tào tGnSvrong WyuusP7txe ngựa.

Dọc tpZsQnybmheo đườngWyuusP7t đpZsQnybmi, HùGnSvng tiGnSvên sGnSvinh dùngGnSv hWyuusP7tết khảGnSv năngGnSv nWyuusP7tói tốGnSvt GnSvlấy WyuusP7tlòng nàng, chípZsQnybmnh làpZsQnybm hìGnSvnh tượngGnSv cpZsQnybmủa mộGnSvt pZsQnybmtên nGnSvam tửGnSv WyuusP7tsi tìpZsQnybmnh. NGnSvgay cảGnSv nànGnSvg ngGnSvhe đWyuusP7tược cũngpZsQnybm bịWyuusP7t cpZsQnybmảm động lWyuusP7tiên tụcGnSv. WyuusP7tNguyên laWyuusP7ti HùWyuusP7tng tGnSviên GnSvsinh WyuusP7tlà mộGnSvt npZsQnybmam nhâWyuusP7tn GnSvtốt nhưpZsQnybm vậy.WyuusP7t VpZsQnybmũ Điệp nàyWyuusP7t cWyuusP7tó chWyuusP7tồng tốtpZsQnybm WyuusP7tđến thế,pZsQnybm nGnSvhư thếWyuusP7t nàWyuusP7to lpZsQnybmại cònGnSv hồnGnSvg hạnhWyuusP7t xuấtGnSv tường,pZsQnybm chạyGnSv tới làmWyuusP7t pZsQnybmtiểu pZsQnybmthiếp cpZsQnybmủa HìpZsQnybmnh TGnSvhất pZsQnybmchứ! TWyuusP7thật sựWyuusP7t làWyuusP7t thWyuusP7tam lWyuusP7tam quáWyuusP7t mà.

“Tiểu ĐiGnSvệp nànpZsQnybmg xeWyuusP7tm, mỗiGnSv ngàGnSvy tGnSva đềupZsQnybm pZsQnybmcho npZsQnybmgười lWyuusP7tau chpZsQnybmà WyuusP7tbảo bốiGnSv củapZsQnybm nànGnSvg, thực sạchWyuusP7t sẽpZsQnybm đi,pZsQnybm cùnWyuusP7tg vớiWyuusP7t lGnSvúc npZsQnybmàng trướcWyuusP7t pZsQnybmkhi đWyuusP7ti khôWyuusP7tng hềWyuusP7t khácWyuusP7t nGnSvhau đâu.”WyuusP7t Hùng tiWyuusP7tên WyuusP7tsinh cầmGnSv chặGnSvt lấWyuusP7ty GnSvtay nWyuusP7tàng, sắcpZsQnybm pZsQnybmmặt vWyuusP7tui mừngGnSv hỏiWyuusP7t haGnSvn, “HGnSviện tạipZsQnybm nàWyuusP7tng đã trởGnSv lại,GnSv cóWyuusP7t cpZsQnybmao GnSvhứng nhìnWyuusP7t qGnSvua mộtWyuusP7t chútpZsQnybm không?”

Không GnSvthể nào…!!!!

Cả pZsQnybmcăn phWyuusP7tòng này...GnSv đềuGnSv làpZsQnybm GnSvHình Thất?!

Tuy rằngpZsQnybm xeWyuusP7tm rWyuusP7ta mặtGnSv WyuusP7tvẫn cWyuusP7tòn rấpZsQnybmt noWyuusP7tn npZsQnybmớt, npZsQnybmhưng WyuusP7tthật làGnSv hWyuusP7tắn! NhìpZsQnybmn nhGnSvìn lWyuusP7tạc khoản dướiGnSv WyuusP7tmỗi GnSvbức vẽWyuusP7t. TrGnSvời ạ!GnSv NhiềuGnSv bpZsQnybmức họaWyuusP7t GnSvnhư pZsQnybmvậy, lạiWyuusP7t đềuGnSv làpZsQnybm dGnSvo VWyuusP7tũ ĐiệpWyuusP7t kGnSvia tự vWyuusP7tẽ! GnSvChỉ sGnSvợ VpZsQnybmũ ĐiệpGnSv nGnSvày đWyuusP7tã yêuWyuusP7t tGnSvha pZsQnybmthiết tGnSvên gpZsQnybmian nhGnSvân kpZsQnybmia rồGnSvi. “Này...”

“Ta biếtGnSv nGnSvàng lạGnSvi nghĩpZsQnybm GnSvtới trướcWyuusP7t kia,WyuusP7t” HùngWyuusP7t WyuusP7ttiên pZsQnybmsinh sờGnSv sờGnSv tóWyuusP7tc củapZsQnybm nàng, npZsQnybmói, WyuusP7t“Nhưng đừngWyuusP7t tiếWyuusP7tp tWyuusP7tục thươpZsQnybmng tWyuusP7tâm, muộipZsQnybm muộiWyuusP7t nàpZsQnybmng GnSvnếu bWyuusP7tiết npZsQnybmàng lpZsQnybmo lắnpZsQnybmg như pZsQnybm vậy, chWyuusP7tắc chắnWyuusP7t sẽWyuusP7t rấtGnSv hạnhWyuusP7t phúc.”

Ách, cpZsQnybmái pZsQnybmgì muGnSvội muộGnSvi? WyuusP7tKhóe miệpZsQnybmng GnSvTiêu TGnSviêu cpZsQnybmo rúm.WyuusP7t NWyuusP7thìn nhìpZsQnybmn Hùng tiênWyuusP7t sinGnSvh, hắWyuusP7tn khGnSvông phảiWyuusP7t làpZsQnybm đWyuusP7tem WyuusP7tHình ThấtWyuusP7t trởpZsQnybm thàGnSvnh muộiWyuusP7t GnSvmuội VũWyuusP7t ĐWyuusP7tiệp chứ. NpZsQnybmàng pZsQnybmlặng lẽWyuusP7t chảyWyuusP7t GnSvra hapZsQnybmi pZsQnybmgiọt mpZsQnybmồ hôi.

Xin hắn…pZsQnybm TuWyuusP7ty rằWyuusP7tng bpZsQnybmộ dạngWyuusP7t củaGnSv Hình ThpZsQnybmất pZsQnybmso WyuusP7tvới nữpZsQnybm nhânWyuusP7t còpZsQnybmn WyuusP7txinh đẹpZsQnybmp hơnGnSv, nhWyuusP7tưng pZsQnybmhắn làWyuusP7t napZsQnybmm nhâWyuusP7tn chWyuusP7tân chpZsQnybmính GnSva –GnSv LGnSvà tình pZsQnybmđịch cGnSvủa ngWyuusP7tươi GnSvđó! TiêGnSvu TiêpZsQnybmu bGnSvắt đầuGnSv pZsQnybmcó GnSvđiểm đồngWyuusP7t tìpZsQnybmnh vớipZsQnybm copZsQnybmn pZsQnybmgấu pZsQnybmsi tìnpZsQnybmh này, nàngGnSv vỗpZsQnybm vWyuusP7tỗ bờpZsQnybm vapZsQnybmi củapZsQnybm pZsQnybmhắn, “KhpZsQnybmông pZsQnybmcó, ngươWyuusP7ti ypZsQnybmên tâm,pZsQnybm pZsQnybmta khWyuusP7tông GnSvcó thương tâm.”

Hùng tiêpZsQnybmn sWyuusP7tinh lGnSvại làpZsQnybm vẻWyuusP7t mGnSvặt kích động,WyuusP7t “NàngpZsQnybm khGnSvông cầpZsQnybmn giGnSvả vờWyuusP7t, GnSvnàng cảWyuusP7tm tGnSvhấy đGnSvau WyuusP7tlòng tWyuusP7thì tpZsQnybma cũWyuusP7tng cảmGnSv thWyuusP7tấy đapZsQnybmu lòng, tWyuusP7ta pZsQnybmlo lắngGnSv pZsQnybmcho pZsQnybmnàng làWyuusP7t tpZsQnybma nGnSvguyện pZsQnybmý.” ThậWyuusP7tt tốpZsQnybmt quápZsQnybm, TiểuWyuusP7t ĐiệppZsQnybm pZsQnybmđã nGnSvghĩ tới cảmWyuusP7t thụWyuusP7t pZsQnybmcủa hắnpZsQnybm GnSvrồi sao.

“Khụ!” VịGnSv HùngGnSv tiênpZsQnybm WyuusP7tsinh nGnSvày đang kpZsQnybmích độngWyuusP7t cGnSvái gWyuusP7tì GnSvthế, “NGnSvgươi pZsQnybmđể cpZsQnybmho pZsQnybmta ngWyuusP7thỉ pZsQnybmngơi mpZsQnybmột pZsQnybmlát, WyuusP7tta mớWyuusP7ti pZsQnybmvừa đếnpZsQnybm nơi pZsQnybmnày, mệtGnSv chếpZsQnybmt đGnSvi được.”

“Hảo hảoGnSv WyuusP7thảo,” WyuusP7tHùng tiênWyuusP7t sinGnSvh đáp lờipZsQnybm manGnSvg GnSvnàng vGnSvào phWyuusP7tòng ngủ,pZsQnybm vWyuusP7tui WyuusP7tvẻ rạGnSvo rựpZsQnybmc tWyuusP7tìm ngườiWyuusP7t GnSvđi chuẩnGnSv bịGnSv bữaWyuusP7t tối,GnSv TiểuGnSv Điệp đãWyuusP7t trởpZsQnybm WyuusP7tlại, tWyuusP7trong WyuusP7tlòng WyuusP7thắn GnSvthật sWyuusP7tự WyuusP7tlà pZsQnybmcao hpZsQnybmứng a!

Nếm GnSvqua cơmGnSv cWyuusP7thiều, TiêWyuusP7tu TipZsQnybmêu bpZsQnybmắt đầu pZsQnybmlo lắngGnSv, vịGnSv GnSvHùng pZsQnybmtiên siWyuusP7tnh nàGnSvy khôngGnSv ppZsQnybmhải làWyuusP7t WyuusP7tdạng gipZsQnybmống pZsQnybmHình ThấtWyuusP7t chGnSvứ, vừa bướcGnSv WyuusP7tvào cửGnSva WyuusP7tđã yêupZsQnybm cầuWyuusP7t thoátpZsQnybm GnSvy, nếuWyuusP7t GnSvnhư pZsQnybmvậy tWyuusP7thì thảWyuusP7tm. LàWyuusP7tm saGnSvo bWyuusP7tây giờ?

Bỗng cửaWyuusP7t pZsQnybmcửa phpZsQnybmòng bịWyuusP7t đWyuusP7tá văngpZsQnybm thô lWyuusP7tỗ, WyuusP7tHùng pZsQnybmtiên spZsQnybminh vGnSvẻ mặGnSvt pZsQnybmđáng spZsQnybmợ, WyuusP7tngón taGnSvy GnSvrắc rắcWyuusP7t runWyuusP7tg độngpZsQnybm vàoGnSv phònWyuusP7tg, cùGnSvng ban npZsQnybmgày quảWyuusP7t thWyuusP7tực lpZsQnybmà gWyuusP7tiống WyuusP7tnhư hpZsQnybmai npZsQnybmgười. TiêupZsQnybm TiêuGnSv kiGnSvnh hoảGnSvng, WyuusP7thảo dọWyuusP7ta GnSvngười! Chẳng lẽpZsQnybm... cpZsQnybmhẳng lẽWyuusP7t hắpZsQnybmn lGnSvà hGnSvai mặt?!

Vị HùpZsQnybmng tiênWyuusP7t sGnSvinh bịpZsQnybm cWyuusP7tho làpZsQnybm GnSvhai mặt GnSv này âWyuusP7tm hiểGnSvm nhìGnSvn WyuusP7tnhìn nGnSvàng sapZsQnybmu đóWyuusP7t khóepZsQnybm miệGnSvng liệGnSvt rWyuusP7ta mộtWyuusP7t nétGnSv cưpZsQnybmời hunGnSvg ác, “ThoátWyuusP7t y!”

Đúng WyuusP7tlà kGnSvhông cWyuusP7tó GnSvý tpZsQnybmưởng gìGnSv mWyuusP7tới mẻ... XGnSvem WyuusP7tra napZsQnybmm nhâWyuusP7tn TốnGnSvg TriGnSvều đềupZsQnybm chỉGnSv biếtGnSv nóGnSvi hGnSvai cGnSvhữ “thoáWyuusP7tt y”.WyuusP7t pZsQnybmHay làGnSv nhWyuusP7tóm người mGnSvuốn lêpZsQnybmn giườpZsQnybmng chỉGnSv tGnSvhích GnSvnói haGnSvi chữpZsQnybm nàypZsQnybm đpZsQnybmầu tiên?GnSv TiêGnSvu GnSvTiêu pZsQnybmnuốt nước miếng,pZsQnybm cốpZsQnybm pZsQnybmgắng đáWyuusP7tnh gipZsQnybmá HùGnSvng GnSvtiên siGnSvnh giốnpZsQnybmg WyuusP7tnhư hWyuusP7tung thầnWyuusP7t WyuusP7tác pZsQnybmsát trướpZsQnybmc mắt, WyuusP7t thân thpZsQnybmể bắtWyuusP7t đpZsQnybmầu GnSvphát rWyuusP7tun, nànWyuusP7tg pZsQnybmcũng khôGnSvng muốGnSvn cGnSvởi a.

Không cpZsQnybmhờ nWyuusP7tàng phảWyuusP7ti phảnpZsQnybm khánpZsQnybmg lâu, cửpZsQnybma WyuusP7tphòng lầnWyuusP7t thứWyuusP7t pZsQnybmhai pZsQnybmlại bịpZsQnybm mpZsQnybmở GnSvrộng, WyuusP7tlại làpZsQnybm mộGnSvt HùnpZsQnybmg tWyuusP7tiên spZsQnybminh nữpZsQnybma xWyuusP7tuất hiện. GnSv Tiêu TiêupZsQnybm càpZsQnybmng WyuusP7tphát nGnSvgốc hơnWyuusP7t nGnSvữa. KhpZsQnybmông tpZsQnybmhể nàGnSvo, pZsQnybmnguyên WyuusP7tlai lWyuusP7tà spZsQnybmong siWyuusP7tnh, căn bảGnSvn khWyuusP7tông phảiGnSv làpZsQnybm cpZsQnybmái WyuusP7tgì hapZsQnybmi mpZsQnybmặt a.

Hùng tiGnSvên pZsQnybmsinh ônpZsQnybm hGnSvòa rấpZsQnybmt GnSvnhanh cWyuusP7the chắn ởGnSv trưGnSvớc mpZsQnybmặt TiêpZsQnybmu TipZsQnybmêu, đốWyuusP7ti vớipZsQnybm HùnpZsQnybmg pZsQnybmtiên sinpZsQnybmh hWyuusP7tung áGnSvc pZsQnybmkêu topZsQnybm, “ĐạipZsQnybm ca!”

Hùng hunWyuusP7tg ácpZsQnybm npZsQnybmhìn nhpZsQnybmìn hắGnSvn lGnSvại nhìn GnSv nhìn TiêupZsQnybm Tiêu,pZsQnybm trGnSvong mắGnSvt GnSvbắt đầupZsQnybm WyuusP7txuất hiệpZsQnybmn hoaWyuusP7tng maWyuusP7tng, “ThoáGnSvt y...”

Còn cởipZsQnybm nữaWyuusP7t hả!!!!

“Đại pZsQnybmtẩu đWyuusP7tã pZsQnybmchết rồi!pZsQnybm ĐạpZsQnybmi caGnSv! HuGnSvynh tỉnh lạiGnSv đi!”.

Cái GnSvgì. ĐạiGnSv tẩu?pZsQnybm WyuusP7tThoát GnSvy GnSvhóa rpZsQnybma là GnSv đại tWyuusP7tẩu... ĐpZsQnybmây làpZsQnybm cWyuusP7tái LpZsQnybmogic gì?WyuusP7t! Chậm đã...pZsQnybm ChẳpZsQnybmng pZsQnybmlẽ làGnSv nóGnSvi, “TWyuusP7thoát Y”WyuusP7t WyuusP7tlà tWyuusP7tên ngưWyuusP7tời? KGnSvhông thểpZsQnybm nào..pZsQnybm. TrêpZsQnybmn đời GnSv này cópZsQnybm pZsQnybmngười tpZsQnybmên npZsQnybmhư vậyGnSv pZsQnybmsao, GnSvcòn lWyuusP7tà mộpZsQnybmt nữGnSv nhânpZsQnybm?! TiWyuusP7têu TpZsQnybmiêu bắtGnSv đầWyuusP7tu lapZsQnybmu mồGnSv hôiGnSv dữ dội.

Hùng ônGnSv GnSvhòa tiếWyuusP7tp GnSvtục kGnSvêu GnSvla, thẳngpZsQnybm đếWyuusP7tn GnSvkhi WyuusP7tHùng pZsQnybmhung áWyuusP7tc bWyuusP7tị kícpZsQnybmh độpZsQnybmng đến ngấtWyuusP7t đipZsQnybm mpZsQnybmới dừnWyuusP7tg lại,GnSv GnSvHắn ôGnSvm GnSvlấy TpZsQnybmiêu TiêuWyuusP7t, vẻGnSv mWyuusP7tặt tGnSvự pZsQnybmtrách, dùnWyuusP7tg GnSvngữ khíGnSv vô cùngpZsQnybm WyuusP7tcó lỗpZsQnybmi nGnSvói, GnSv“Ta ngpZsQnybmhĩ bệnhGnSv cWyuusP7tủa đpZsQnybmại WyuusP7tca đãGnSv tGnSvốt hơn,pZsQnybm kpZsQnybmhông nghĩpZsQnybm tới...GnSv pZsQnybmSau nàGnSvy ta WyuusP7tsẽ khpZsQnybmông bGnSvỏ GnSvlại nànWyuusP7tg mộGnSvt mìnGnSvh nữWyuusP7ta. NàngGnSv …GnSv WyuusP7tkhông cầnGnSv giậGnSvn ta.”GnSv ThấypZsQnybm TipZsQnybmêu Tiêu GnSvgật đGnSvầu, lúcpZsQnybm nàyWyuusP7t HùngpZsQnybm ôWyuusP7tn GnSvhòa mGnSvới điWyuusP7t rGnSva cửa.

Aiz, tWyuusP7thật sựGnSv lWyuusP7tà loạnWyuusP7t thấpZsQnybmt bápZsQnybmt GnSvtao, tựGnSv nhiênGnSv xGnSvuất hiệnGnSv hpZsQnybmai HùnGnSvg WyuusP7ttiên sinGnSvh, còn WyuusP7tcó npZsQnybmữ nhGnSvân đãpZsQnybm chpZsQnybmết tGnSvên WyuusP7tlà “ThoápZsQnybmt WyuusP7tY” nữa,WyuusP7t đúGnSvng GnSvlà mộtpZsQnybm gGnSvia đìnGnSvh kìGnSv quái.

Hùng ôpZsQnybmn hòapZsQnybm WyuusP7tvừa WyuusP7tđi chắGnSvc sGnSvẽ pZsQnybmkhông WyuusP7ttrở vềpZsQnybm sớm,pZsQnybm TiêupZsQnybm GnSvTiêu kWyuusP7thẩn trươngGnSv hềWyuusP7t hề đánpZsQnybmh mộWyuusP7tt giWyuusP7tấc, WyuusP7tthực sợGnSv vpZsQnybmạn nhấtWyuusP7t hGnSvắn vừaGnSv điWyuusP7t GnSvmà đãpZsQnybm qupZsQnybmay lạipZsQnybm. ĐangpZsQnybm nửaWyuusP7t mpZsQnybmê nửGnSva tỉnh, độtpZsQnybm nhWyuusP7tiên GnSvnàng nghGnSve đpZsQnybmược cGnSvó nWyuusP7tgười nhpZsQnybmẹ WyuusP7tgiọng kGnSvhiêu cửGnSva WyuusP7tsổ GnSvmà GnSvvào. pZsQnybmAiz...Thật sự lGnSvà đêGnSvm dWyuusP7tài lắmWyuusP7t mGnSvộng mà.

Tiêu TiêGnSvu hípGnSv WyuusP7tmắt pZsQnybmlại, tỉnhpZsQnybm pZsQnybmtáo pZsQnybmngắm ngắmpZsQnybm ngườiGnSv vừaGnSv đến,WyuusP7t tốWyuusP7ti đGnSven nhưpZsQnybm mực,pZsQnybm thấy khôngGnSv GnSvrõ pZsQnybm- GnSvđây lạGnSvi WyuusP7tlà pZsQnybmai nữaGnSv vậy.

“Giả ngủWyuusP7t? VẫnWyuusP7t cGnSvhưa GnSvchịu dWyuusP7tậy.” ThapZsQnybmnh âpZsQnybmm gWyuusP7tià WyuusP7tnua GnSvvang lêpZsQnybmn, lạnhpZsQnybm pZsQnybmbăng băng, TpZsQnybmiêu TpZsQnybmiêu bGnSvật ngườiGnSv nGnSvghe lờiWyuusP7t ngồiGnSv dậy,WyuusP7t hắnWyuusP7t khônpZsQnybmg phảiGnSv cũpZsQnybmng làpZsQnybm ngưWyuusP7tời WyuusP7ttới giết nàGnSvng chứ.GnSv pZsQnybmGần đâyGnSv pZsQnybmsố nànGnSvg đúngWyuusP7t lGnSvà pZsQnybmsố GnSvcon rệpZsQnybmp, lúGnSvc nWyuusP7tào cũngGnSv cópZsQnybm hắWyuusP7tc WyuusP7ty nhGnSvân đuổi giếtWyuusP7t, bấtGnSv quWyuusP7tá đâWyuusP7ty GnSvlà lpZsQnybmần đWyuusP7tầu GnSvtiên trựcWyuusP7t tiếpZsQnybmp WyuusP7tnhìn thấy.

“Chưa pZsQnybmhoàn thàGnSvnh nhiệWyuusP7tm pZsQnybmvụ, vGnSvì sWyuusP7tao lạipZsQnybm trởpZsQnybm về?”

Nhiệm vụpZsQnybm GnSvgì? NWyuusP7tàng cũWyuusP7tng pZsQnybmkhông phảiWyuusP7t VpZsQnybmũ ĐWyuusP7tiệp GnSvthực sGnSvự, WyuusP7tai biếtGnSv cWyuusP7thứ. TGnSviêu Tiêu cúpZsQnybmi WyuusP7tđầu kpZsQnybmhông lWyuusP7tên tiếnGnSvg, nóiWyuusP7t GnSvgì cWyuusP7tũng saiWyuusP7t, tpZsQnybmốt nWyuusP7thất làGnSv khôngGnSv nói…

“Chủ nhâpZsQnybmn tGnSvhực pZsQnybmmất hpZsQnybmứng, nếWyuusP7tu khGnSvông GnSvphải tpZsQnybma thGnSvay ngươiGnSv chịGnSvu tGnSvrách nhiệm,WyuusP7t ngưGnSvơi có pZsQnybmthể còGnSvn sốGnSvng trởWyuusP7t pZsQnybmvề sao!”

Vâng vâng,WyuusP7t ngươpZsQnybmi lợGnSvi hpZsQnybmại, ngươGnSvi WyuusP7tvĩ đạiGnSv, nhưWyuusP7tng tWyuusP7ta GnSvthật spZsQnybmự GnSvkhông bWyuusP7tiết nhiệm vụpZsQnybm GnSvgì, pZsQnybmthiệt lWyuusP7tà, cGnSvũng khWyuusP7tông lpZsQnybmộ WyuusP7tra tíWyuusP7t ẩpZsQnybmn pZsQnybmý gì,WyuusP7t tpZsQnybma cũnpZsQnybmg GnSvgấp apZsQnybm. TiêuGnSv TiêuGnSv không dámWyuusP7t nhpZsQnybmìn hắGnSvn, thẳnWyuusP7tg cúiGnSv đGnSvầu, gWyuusP7tiữ iWyuusP7tm lặng.

Hắc GnSvy nhânWyuusP7t thấyWyuusP7t nànpZsQnybmg khpZsQnybmông pZsQnybmdám pZsQnybmlên tGnSviếng, tiGnSvếp GnSvtục chấtWyuusP7t vấGnSvn, “NgWyuusP7tươi không GnSv phải WyuusP7tlà đGnSvã pZsQnybmyêu têpZsQnybmn kipZsQnybma rpZsQnybmồi chứ.”

Này... TêWyuusP7tn kWyuusP7tia thGnSveo lờpZsQnybmi hắWyuusP7tn khônpZsQnybmg ppZsQnybmhải làWyuusP7t chỉWyuusP7t HpZsQnybmình ThấtWyuusP7t pZsQnybmđi? VũWyuusP7t ĐiWyuusP7tệp hình nhưGnSv chỉWyuusP7t pZsQnybmnói chuyệnGnSv vớiWyuusP7t mỗiWyuusP7t GnSvtên gipZsQnybman nhânWyuusP7t này,GnSv pZsQnybmhẳn đúngGnSv làGnSv hắnGnSv đi.

“Không cpZsQnybmó, pZsQnybmta khôngpZsQnybm cópZsQnybm yGnSvêu hắn!”pZsQnybm TGnSvrong thipZsQnybmên hạpZsQnybm tWyuusP7to lớnWyuusP7t nhGnSvường này,pZsQnybm têGnSvn WyuusP7tgian nhân hWyuusP7tư hỏngGnSv chánGnSv ghéWyuusP7tt nhưpZsQnybm vGnSvậy, nWyuusP7tàng sẽGnSv thícpZsQnybmh pZsQnybmư? HaGnSv! ĐầupZsQnybm óGnSvc npZsQnybmàng cũWyuusP7tng chưaGnSv có hỏngWyuusP7t nhGnSva. BWyuusP7tất pZsQnybmquá, hắWyuusP7tn GnSvlo lắngGnSv cWyuusP7tho nWyuusP7tàng nhpZsQnybmư vậWyuusP7ty... aizz…

“Ta pZsQnybmtin ngWyuusP7tươi kGnSvhông dám.pZsQnybm NgGnSvày mapZsQnybmi trpZsQnybmở vềWyuusP7t HìpZsQnybmnh phủ,WyuusP7t ngươiGnSv phảpZsQnybmi bGnSviết, không hoGnSvàn thànpZsQnybmh nhiGnSvệm GnSvvụ tWyuusP7thì sẽpZsQnybm phảpZsQnybmi WyuusP7ttrả gWyuusP7tiá. NgGnSvhe chưa.”

Trả pZsQnybmgiá, khôngpZsQnybm phảWyuusP7ti làpZsQnybm chếtGnSv saoWyuusP7t, tronGnSvg phiWyuusP7tm ảnhGnSv pZsQnybmđều nWyuusP7thư vậpZsQnybmy diễn.WyuusP7t ChpZsQnybmính pZsQnybmlà không phảipZsQnybm GnSvchỉ GnSvmột mìpZsQnybmnh nàngWyuusP7t GnSvkhông GnSvhạ thGnSvủ đưpZsQnybmợc, dùWyuusP7t pZsQnybmsao GnSvnàng cGnSvũng kGnSvhông cópZsQnybm liên quaGnSvn gpZsQnybmì tớiWyuusP7t chuyệnpZsQnybm nàyGnSv. MWyuusP7tà chỉGnSv sợpZsQnybm ngGnSvay cWyuusP7tả WyuusP7tVũ ĐiệppZsQnybm kGnSvia WyuusP7tcũng khôGnSvng hạWyuusP7t thủpZsQnybm được đWyuusP7ti, nàngWyuusP7t tWyuusP7ta pZsQnybmcòn GnSvđang yêuWyuusP7t thảmWyuusP7t tpZsQnybmên giaWyuusP7tn nhâWyuusP7tn kipZsQnybma kGnSvìa. ChắcpZsQnybm hẳnGnSv nàWyuusP7tng tpZsQnybma đãGnSv ôm WyuusP7tquyết tWyuusP7tâm thWyuusP7tà cGnSvhết đểpZsQnybm đpZsQnybmược pZsQnybmở bênpZsQnybm cạnWyuusP7th hGnSvắn. ThGnSvật pZsQnybmđáng thương.

Hắc WyuusP7ty nhâWyuusP7tn thấWyuusP7ty nàGnSvng lạiGnSv khGnSvông GnSvlên tiếpZsQnybmng, đưaWyuusP7t tpZsQnybmay bóppZsQnybm cWyuusP7thặt cổWyuusP7t cWyuusP7tủa nàng, “WyuusP7tĐừng qupZsQnybmên bộpZsQnybm dạngWyuusP7t củapZsQnybm kWyuusP7tẻ phảnGnSv bpZsQnybmội muốnGnSv cWyuusP7thết khWyuusP7tông đượcpZsQnybm màGnSv muốGnSvn sốGnSvng GnSvcũng khônWyuusP7tg xong. pZsQnybmNgươi cũnGnSvg muốnWyuusP7t pZsQnybmtrở thànhGnSv pZsQnybmmột GnSvthành viênpZsQnybm tpZsQnybmrong bọnpZsQnybm chGnSvúng sao?!”

Mười đạiGnSv khổWyuusP7t hìnhGnSv pZsQnybmtra tpZsQnybmấn MpZsQnybmãn ThanpZsQnybmh lậpGnSv tWyuusP7tức thoángWyuusP7t hiệnpZsQnybm GnSvlên tWyuusP7trong pZsQnybmđầu, Tiêu WyuusP7tTiêu WyuusP7tvẫy tGnSvay, đầupZsQnybm lắpZsQnybmc nGnSvhư tGnSvrống pZsQnybmbỏi, khôngWyuusP7t cpZsQnybmần, npZsQnybmàng mớpZsQnybmi kGnSvhông cầnGnSv tGnSvìm GnSvtội chịu! BupZsQnybmông tGnSvay! NàngWyuusP7t kpZsQnybmhông hWyuusP7tô GnSvhấp đượpZsQnybmc! ỨớcpZsQnybm gìpZsQnybm bpZsQnybmây gipZsQnybmờ GnSvcó thểpZsQnybm qupZsQnybmay WyuusP7tvề HìWyuusP7tnh phủ, lúGnSvc trưWyuusP7tớc WyuusP7tnàng sẽWyuusP7t kpZsQnybmhông WyuusP7tnên cpZsQnybmhạy trốn,pZsQnybm nàpZsQnybmng GnSvhối hpZsQnybmận rồi.

Hắc pZsQnybmy npZsQnybmhân hWyuusP7từ lạnh,WyuusP7t WyuusP7tlúc nWyuusP7tày mớiWyuusP7t bGnSvuông nàngWyuusP7t rapZsQnybm, pZsQnybmmắt sGnSvắc WyuusP7tliếc npZsQnybmàng mộWyuusP7tt chút, pZsQnybm vèo mộtGnSv tiếnpZsQnybmg, lạpZsQnybmi baWyuusP7ty qupZsQnybma GnSvcửa sổpZsQnybm biếWyuusP7tn mất.

Thật lWyuusP7tà đáGnSvng sợGnSv, rWyuusP7ta khGnSvỏi HìnhGnSv phWyuusP7tủ, nWyuusP7tàng nGnSvhư thếGnSv WyuusP7tnào ởGnSv đâuWyuusP7t cũWyuusP7tng khôpZsQnybmng được anpZsQnybm thâWyuusP7tn. TronpZsQnybmg WyuusP7tchốc láWyuusP7tt bWyuusP7tị GnSvN WyuusP7ttên WyuusP7thắc GnSvy nWyuusP7thân đuGnSvổi gpZsQnybmiết, GnSvtrong chốcGnSv látGnSv lạiWyuusP7t xGnSvuất hiện têpZsQnybmn hWyuusP7tắc WyuusP7ty nhânpZsQnybm muGnSvốn giếtGnSv nàpZsQnybmng. NàGnSvng lầGnSvn nGnSvày sWyuusP7tống lạGnSvi cWyuusP7tùng cápZsQnybmi GnSvchết chỉ cáchGnSv nhapZsQnybmu WyuusP7ttrong ganpZsQnybmg tấc!WyuusP7t WyuusP7tThân WyuusP7tphận củaWyuusP7t VpZsQnybmũ ĐiệGnSvp GnSvnày cũWyuusP7tng quGnSvá WyuusP7trắc rốipZsQnybm đi.

Aizz… GnSvngày mapZsQnybmi pZsQnybmphải tìpZsQnybmm WyuusP7tbiện phpZsQnybmáp quaWyuusP7ty vềGnSv pZsQnybmHình phủGnSv mớiGnSv đượcWyuusP7t, hiệpZsQnybmn GnSvtại ngẫm lpZsQnybmại nơiGnSv đóGnSv quảpZsQnybm thậtWyuusP7t pZsQnybmlà thiênWyuusP7t đưGnSvờng a…