Tại sao lại là ngươi - Chương 11

Chương 11

“Ta ngh8LBDtJĩ Tfta làTf người,GQFxJm khôngTf GQFxJmphải cẩu.”

“Phải. NàTfng ngTfhĩ khônGQFxJmg sai.”

“Vậy tạiTf sTfao nGQFxJmgươi thời8LBDtJ thời8LBDtJ kh8LBDtJắc khắco7Yd2D đGQFxJmều o7Yd2Dđem 8LBDtJta buộo7Yd2Dc tạ8LBDtJi bêo7Yd2Dn ngưo7Yd2Dời? Ta muốno7Yd2D đTfi o7Yd2Dra ngoào7Yd2Di chơi.”

Tiêu T8LBDtJiêu vôo7Yd2D cGQFxJmùng khônGQFxJmg hào7Yd2Di lòng8LBDtJ! o7Yd2DVì cTfái Tfgì mTfà nàngTf phảiTf GQFxJmbồi têno7Yd2D g8LBDtJian nhânTf này GQFxJmở 8LBDtJtrong haTfng ổGQFxJm thư8LBDtJ phòngo7Yd2D cảo7Yd2D ngàyTf GQFxJmvậy, ngo7Yd2Day c8LBDtJả tựGQFxJm d8LBDtJo cũGQFxJmng kTfhông có.

“Ta 8LBDtJlà o7Yd2Dvì Tfmuốn tốto7Yd2D Tfcho nàng.”o7Yd2D HìnhGQFxJm TTfhất GQFxJmngay c8LBDtJả đầ8LBDtJu cGQFxJmũng o7Yd2Dkhông 8LBDtJngẩng đầu lêGQFxJmn, tiế8LBDtJp tụcTf làmo7Yd2D việcTf Tfcủa hắn.8LBDtJ 8LBDtJKhông GQFxJmsợ nhấGQFxJmt vạnTf o7Yd2Dchỉ sợGQFxJm vạTfn nhấ8LBDtJt, vo7Yd2Dì o7Yd2Dcái mạng nhỏTf 8LBDtJcủa nàng,Tf vẫTfn làGQFxJm phảiTf cẩnTf thận.

Tức GQFxJmchết Tfngười đo7Yd2Di o7Yd2Dđược, ở8LBDtJ đâyTf 8LBDtJso vớio7Yd2D ở8LBDtJ 8LBDtJPhú QTfuý lTfâu thìo7Yd2D 8LBDtJcó o7Yd2Dkhác go7Yd2Dì nhau! 8LBDtJGiống Tfnhau đềuo7Yd2D o7Yd2Dlà bịo7Yd2D gia8LBDtJm lỏngTf! Kho7Yd2Di đóTf ítTf nhấtGQFxJm ởTf troTfng ph8LBDtJạm vTfi nhất8LBDtJ địnTfh nàng o7Yd2Dmuốn đi8LBDtJ GQFxJmthế nào7Yd2Do GQFxJmthì cứo7Yd2D điGQFxJm, GQFxJmmuốn lTfàm cáio7Yd2D gìGQFxJm thìGQFxJm Tflàm Tfcái đ8LBDtJó. NhưnTfg hiện8LBDtJ tạTfi lạo7Yd2Di thảm hạiGQFxJm hơTfn rấo7Yd2Dt nh8LBDtJiều, nà8LBDtJng chGQFxJmỉ cGQFxJmó thể8LBDtJ ởTf bTfên cạnhTf hắn!

“Hình Thất8LBDtJ, tGQFxJma o7Yd2Dchán gGQFxJmhét ngươi.”

“Ừm, GQFxJmta biết.”Tf HGQFxJmình Thất8LBDtJ vẫnGQFxJm GQFxJmlà bộTf dạng8LBDtJ hờGQFxJmi hợTft, mo7Yd2Dặc kệTf nànGQFxJmg tTfự n8LBDtJói tự nghe.

“Ngươi mTfỗi o7Yd2Dlần đềuo7Yd2D n8LBDtJói tốto7Yd2D o7Yd2Dvới to7Yd2Da, đếnGQFxJm kGQFxJmhi to7Yd2Da o7Yd2Dhỏi Tflý Tfdo 8LBDtJlại khôn8LBDtJg nTfói!” Hắn o7Yd2D coi nàngo7Yd2D lGQFxJmà cáiGQFxJm gìo7Yd2D, So7Yd2Dủng o7Yd2Dvật?! C8LBDtJon mắGQFxJmt đảo8LBDtJ qTfua mộ8LBDtJt vòng8LBDtJ, TGQFxJmiêu GQFxJmTiêu c8LBDtJòn nói thGQFxJmêm, “Tao7Yd2D muố8LBDtJn đo7Yd2Di nh8LBDtJà c8LBDtJầu, khôngTf phGQFxJmải, no7Yd2Dhà Tfvệ sinh.”

“Được. 8LBDtJTa lậTfp 8LBDtJtức GQFxJmđi 8LBDtJlà tốtTf rồi.”

Không phải8LBDtJ chứ,8LBDtJ GQFxJmchẳng lẽ8LBDtJ nàngo7Yd2D đTfi vệ8LBDtJ so7Yd2Dinh màGQFxJm hắnTf cũngGQFxJm muốno7Yd2D Tfđi cùGQFxJmng?! Ngất…

“Ta thấo7Yd2Dy GQFxJmngươi khôo7Yd2Dng 8LBDtJnên 8LBDtJđi tGQFxJmheo ta8LBDtJ, 8LBDtJnhư vậGQFxJmy tGQFxJma sẽ8LBDtJ 8LBDtJthẹn Tfthùng, tGQFxJma cao7Yd2Dm đoan lGQFxJmập tTfức sẽTf trởTf lạio7Yd2D, đượcTf rGQFxJmồi được8LBDtJ rồi,Tf cứ8LBDtJ nTfhư vậGQFxJmy.” PhấGQFxJmt pGQFxJmhất tayo7Yd2D, cũGQFxJmng khôn8LBDtJg thèm no7Yd2Dhìn hắno7Yd2D, o7Yd2DTiêu 8LBDtJTiêu GQFxJmnhanh chóng8LBDtJ Tfmở cửaTf bTfỏ chạy.

Hình ThấtTf đGQFxJmang m8LBDtJuốn đứngo7Yd2D dậyo7Yd2D đuổTfi theo8LBDtJ, GQFxJmnhưng tưởngo7Yd2D tượnTfg nàn8LBDtJg n8LBDtJói sGQFxJmẽ thẹn tTfhùng, đTfành bấto7Yd2D độngo7Yd2D ngo7Yd2Dồi đó.o7Yd2D GQFxJmTrong t8LBDtJhời go7Yd2Dian nGQFxJmgắn nhTfư vậyGQFxJm, lạiGQFxJm ởTf trono7Yd2Dg phủGQFxJm, chắc 8LBDtJlà sTfẽ khôGQFxJmng xảyo7Yd2D 8LBDtJra GQFxJmsự cố8LBDtJ o7Yd2Dgì đâu.

Có đôiGQFxJm khGQFxJmi, so7Yd2Dự cốo7Yd2D thườ8LBDtJng 8LBDtJđột ngộtGQFxJm Tfxảy rGQFxJma vào8LBDtJ lúcTf to7Yd2Da khTfông ngờGQFxJm nhấ8LBDtJt. Giống o7Yd2Dnhư o7Yd2Dhiện tại,GQFxJm TGQFxJmiêu TiTfêu 8LBDtJđã ngTfhênh nganGQFxJmg đứngTf bên8LBDtJ n8LBDtJgoài cửTfa HìnhTf phủ.GQFxJm HGQFxJmừ, cTfàng không co7Yd2Dho GQFxJmphép nànGQFxJmg trốno7Yd2D, n8LBDtJàng liề8LBDtJn trốGQFxJmn 8LBDtJcho ho7Yd2Dắn xem!

Chà 8LBDtJchà chàTf, mớ8LBDtJi điGQFxJm đượco7Yd2D chưao7Yd2D GQFxJmxa, bo7Yd2Dên ngườio7Yd2D nàGQFxJmng 8LBDtJđột Tfnhiên th8LBDtJoát GQFxJmra 8LBDtJN tên GQFxJmhắc GQFxJmy n8LBDtJhân, tao7Yd2Dy Tfcầm Tflợi đao,o7Yd2D áGQFxJmnh o7Yd2Dđao l8LBDtJóe lGQFxJmên c8LBDtJhói m8LBDtJắt. TGQFxJmiêu GQFxJmTiêu 8LBDtJngây ngốc, nàngo7Yd2D cùngo7Yd2D bọn8LBDtJ hTfọ hẳGQFxJmn làGQFxJm khôo7Yd2Dng thTfù đi.

Rút Tfđao, mu8LBDtJốn chTfém 8LBDtJxuống ngưGQFxJmời t8LBDtJrước mặt.o7Yd2D H8LBDtJắc o7Yd2Dy nhâno7Yd2D vuno7Yd2Dg taGQFxJmy lên…

Nhưng đồng8LBDtJ thời,GQFxJm một8LBDtJ Tfthân ản8LBDtJh khTfác đGQFxJmã nhTfanh chón8LBDtJg b8LBDtJay tới.8LBDtJ To7Yd2Diêu TiêuGQFxJm cTfhỉ cảm thấo7Yd2Dy o7Yd2Dhoa mắto7Yd2D, sGQFxJmau đó8LBDtJ ngo7Yd2Dười 8LBDtJđã vGQFxJmững 8LBDtJvàng Tfở tr8LBDtJên nGQFxJmóc nTfhà. Nào7Yd2Dng 8LBDtJngẩng đầu8LBDtJ nhìn nhGQFxJmìn, diGQFxJm? Pho7Yd2Dẩm Nguyệto7Yd2D. NgườiTf n8LBDtJày lại8LBDtJ Tftừ no7Yd2Dơi nàoTf xuấto7Yd2D Tfhiện 8LBDtJthế này?

Hắc o7Yd2Dy no7Yd2Dhân độngTf tGQFxJmác Tfnhất trTfí, cũngo7Yd2D nhảyGQFxJm lênGQFxJm Tfnóc nGQFxJmhà. o7Yd2DHai Tfbên lGQFxJmập tứcGQFxJm động thủ.Tf To7Yd2Dất nhiêno7Yd2D o7Yd2Ddưới vo7Yd2Dõ côngTf Tfbất Tfphàm cTfủa PhGQFxJmẩm Nguyệt,8LBDtJ sao7Yd2Du vào7Yd2Di Tfchiêu bTfọn hGQFxJmắc y nh8LBDtJân khô8LBDtJng chế8LBDtJt tho7Yd2Dì cũng8LBDtJ bịTf thươnTfg. ChờTf hắco7Yd2D Tfy nhâo7Yd2Dn GQFxJmvừa o7Yd2Drút lGQFxJmui, hắn8LBDtJ lập8LBDtJ tứcGQFxJm buông TTfiêu TfTiêu raTf, phâTfn rõo7Yd2D giới8LBDtJ tuyến.

Tiêu 8LBDtJTiêu trầmGQFxJm t8LBDtJư s8LBDtJuy GQFxJmđoán, hắc8LBDtJ 8LBDtJy 8LBDtJnhân nGQFxJmày đại8LBDtJ kTfhái lGQFxJmà do7Yd2Do cTfhủ no7Yd2Dhân củGQFxJma khối thâGQFxJmn thểGQFxJm o7Yd2Dnày o7Yd2Drước lấ8LBDtJy đây.GQFxJm CTfòn Phẩm8LBDtJ NguTfyệt, Tfhẳn là8LBDtJ 8LBDtJvẫn đanGQFxJmg cho7Yd2Dìm đắo7Yd2Dm tro7Yd2Dong trò o7Yd2D chơi tGQFxJmheo dGQFxJmõi gìTf GQFxJmđó, 8LBDtJxác địo7Yd2Dnh 8LBDtJHình ThấtGQFxJm c8LBDtJó phải8LBDtJ đệ8LBDtJ đệTf củao7Yd2D hắno7Yd2D hGQFxJmay không.

“Không mTfuốn chết,8LBDtJ t8LBDtJốt nhấGQFxJmt Tfquay vềGQFxJm Hìnho7Yd2D pTfhủ.” Ph8LBDtJẩm NguyGQFxJmệt o7Yd2Dnói xono7Yd2Dg 8LBDtJxoay người mTfuốn đi.

Tiêu Tiê8LBDtJu tho7Yd2Dấy thGQFxJmế lập8LBDtJ tứcGQFxJm o7Yd2Dđuổi o7Yd2Dtheo gio7Yd2Dữ c8LBDtJhặt 8LBDtJtay 8LBDtJhắn, o7Yd2D“ Đừngo7Yd2D 8LBDtJđi vội8LBDtJ, mangGQFxJm ta theo.”

Đùa o7Yd2Dhả, n8LBDtJàng cho7Yd2Dính GQFxJmlà khGQFxJmông m8LBDtJuốn sốTfng tron8LBDtJg HTfình phGQFxJmủ nữ8LBDtJa nêo7Yd2Dn mớTfi chạo7Yd2Dy o7Yd2Dra ngoài. 8LBDtJ Trở vTfề? 8LBDtJNhư GQFxJmvậy saGQFxJmo được!

Phẩm NguyệtGQFxJm GQFxJmbởi o7Yd2Dvì GQFxJmcử độngGQFxJm củaGQFxJm nàngGQFxJm 8LBDtJmà cTfhấn động,Tf GQFxJmvội vàGQFxJmng 8LBDtJbỏ o7Yd2Dtay Tfra, lông mTfày nTfhăn lGQFxJmại. “XinGQFxJm tự8LBDtJ trọng.”

Vâng vângGQFxJm, Tiêu8LBDtJ TiêGQFxJmu go7Yd2Dật đo7Yd2Dầu, “HuynhGQFxJm cGQFxJmũng khôn8LBDtJg Tfnên bỏo7Yd2D lạiGQFxJm o7Yd2Dta a.”

Những lGQFxJmời no7Yd2Dày lạiTf khiếnGQFxJm Tfcho Tfmặt hGQFxJmắn GQFxJmcàng nhTfăn nhóTf h8LBDtJơn nGQFxJmữa, “Xo7Yd2Din –GQFxJm TTfự – Trọng!”

Lại lTfà 8LBDtJtự trọng,Tf hắnTf khTfông còn8LBDtJ từo7Yd2D Tfkhác hả?8LBDtJ! “TaGQFxJm no7Yd2Dói rồi,8LBDtJ GQFxJmta khôo7Yd2Dng thểo7Yd2D trở vềo7Yd2D được.”

Không thể?o7Yd2D ChínTfh GQFxJmmình mớiGQFxJm vừ8LBDtJa GQFxJmđến nơo7Yd2Di đo7Yd2Dây cònGQFxJm kho7Yd2Dông qGQFxJmuá quTfen thuộcGQFxJm, nữGQFxJm tử Tf này lạo7Yd2Di khônGQFxJmg biếtTf có8LBDtJ qo7Yd2Duan GQFxJmhệ g8LBDtJì vớiTf HìnGQFxJmh po7Yd2Dhủ, “Cùn8LBDtJg GQFxJmta khôo7Yd2Dng quGQFxJman hệ.”

“Có quTfan hTfệ, đươngo7Yd2D nTfhiên cóo7Yd2D qo7Yd2Duan hGQFxJmệ. TTfa GQFxJmvừa bị8LBDtJ Hìno7Yd2Dh phủGQFxJm đuổiGQFxJm việo7Yd2Dc, mo7Yd2Dà huynh mTfới rồiTf lạiTf o7Yd2Dcứu tTfa mo7Yd2Dột GQFxJmmạng. 8LBDtJTa đGQFxJmây o7Yd2Dtuy r8LBDtJằng o7Yd2Dkhông Tfđọc 8LBDtJqua 8LBDtJsách vở,Tf như8LBDtJng cũng biết8LBDtJ tTfri ânGQFxJm đồTf bTfáo. C8LBDtJho nê8LBDtJn, 8LBDtJân côngGQFxJm, hTfuynh hGQFxJmãy ch8LBDtJo tTfa c8LBDtJơ hộio7Yd2D đưGQFxJmợc phụcTf vGQFxJmụ Tfbên cạnh huGQFxJmynh, hảoTf GQFxJmhảo báGQFxJmo đápGQFxJm huyo7Yd2Dnh đio7Yd2D.” Mặo7Yd2Dc kệ,GQFxJm GQFxJmcó thểTf đo7Yd2Di to7Yd2Dheo 8LBDtJthì phảo7Yd2Di cốTf gắng GQFxJmđến cùng.

“Bọn họ8LBDtJ vìGQFxJm sa8LBDtJo phả8LBDtJi giếTft ngươi?o7Yd2D” GQFxJmMột tGQFxJmỳ nữGQFxJm o7Yd2Dbình thườGQFxJmng t8LBDtJại saTfo lạiGQFxJm kéoo7Yd2D đến nhiều8LBDtJ cGQFxJmao thủGQFxJm 8LBDtJnhư 8LBDtJvậy, th8LBDtJân phậ8LBDtJn o7Yd2Dcủa nàngTf no7Yd2Dhất địnhTf kho7Yd2Dông đGQFxJmơn giản.

“Ta Tflàm saTfo 8LBDtJbiết. C8LBDtJòn GQFxJmkhông o7Yd2Dhiểu ro7Yd2Da saGQFxJmo cảGQFxJm Tfthì bo7Yd2Dọn chú8LBDtJng 8LBDtJđã tớ8LBDtJi rồi,Tf tTfa hồn nhiê8LBDtJn thiệnTf lGQFxJmương ngo7Yd2Dây thơ8LBDtJ, d8LBDtJáng vẻTf GQFxJmkhông gGQFxJmiống n8LBDtJgười kếTft 8LBDtJthù k8LBDtJết oo7Yd2Dán bạo7Yd2Di o7Yd2Dhoại, tám phầnTf làTf GQFxJmnhận Tflầm người.”GQFxJm T8LBDtJự t8LBDtJhổi 8LBDtJphồng bảnGQFxJm GQFxJmthân GQFxJmmột phenGQFxJm, o7Yd2Dđem vấn8LBDtJ đ8LBDtJề thổi sạcho7Yd2D, hắ8LBDtJn 8LBDtJchắc o7Yd2Dsẽ khôTfng quTfan tâTfm chu8LBDtJyện củGQFxJma nàn8LBDtJg đâu.

Nghĩ nghTfĩ, 8LBDtJPhẩm Ngo7Yd2Duyệt lạiTf nhìo7Yd2Dn nànGQFxJmg cGQFxJmhằm GQFxJmchằm nửao7Yd2D ngà8LBDtJy, o7Yd2Dtạm th8LBDtJời Tfmặc 8LBDtJkệ nàng Tflà aTfi, đã8LBDtJ lo7Yd2Dà ngườio7Yd2D GQFxJmcủa HTfình phủ,8LBDtJ Tfđối o7Yd2Dvới sự8LBDtJ tìTfnh bêno7Yd2D tro7Yd2Dong chắc8LBDtJ cũno7Yd2Dg biết o7Yd2D ít o7Yd2Dnhiều, cũnGQFxJmg đGQFxJmỡ mấtGQFxJm cônTfg 8LBDtJhắn phảGQFxJmi t8LBDtJự tGQFxJmìm hTfiểu, “Đo7Yd2Di thôi.”

Sao tựTf Tfnhiên lạTfi Tfdễ nóiGQFxJm c8LBDtJhuyện vậy?8LBDtJ GQFxJmLúc trướcTf bo7Yd2Dởi vTfì TTfụ Bả8LBDtJo lTfà đệ8LBDtJ đệ8LBDtJ của hắnTf, lầo7Yd2Dn nà8LBDtJy 8LBDtJlại làGQFxJm b8LBDtJởi vìGQFxJm 8LBDtJsao? GQFxJmTiêu Tiêu8LBDtJ ko7Yd2Dỳ quTfái ngắmTf ngắGQFxJmm hắn,GQFxJm chắcGQFxJm cGQFxJmhắn là Tfhắn có8LBDtJ mụTfc Tfđích gTfì đây.

Nhưng 8LBDtJTiêu TiêGQFxJmu khôngGQFxJm biếto7Yd2D rằng8LBDtJ, GQFxJmbởi v8LBDtJì chuyệo7Yd2Dn 8LBDtJnàng chạGQFxJmy trốno7Yd2D mTfà giờTf phút n8LBDtJày Hìno7Yd2Dh phTfủ đano7Yd2Dg 8LBDtJgà bo7Yd2Day chóo7Yd2D chạy.Tf HìnGQFxJmh ThấGQFxJmt lậ8LBDtJt tunTfg Tftoàn 8LBDtJbộ Hì8LBDtJnh phGQFxJmủ mo7Yd2Dà vẫn Tfkhông o7Yd2Dthấy GQFxJmbóng dán8LBDtJg củGQFxJma nàng,GQFxJm t8LBDtJrên mặTft đão7Yd2D xuTfất 8LBDtJhiện tuyệo7Yd2Dt o7Yd2Dvọng, điềuGQFxJm hắo7Yd2Dn lo lắTfng đã8LBDtJ xảyo7Yd2D ra8LBDtJ. TứGQFxJm điệnTf hạo7Yd2D vo7Yd2Dì đảmGQFxJm bGQFxJmảo GQFxJmquá khứ8LBDtJ củo7Yd2Da hắno7Yd2D khôo7Yd2Dng o7Yd2Dbị o7Yd2Dngười kháco7Yd2D biết Tf được, rốo7Yd2Dt c8LBDtJục đốiTf vớiGQFxJm Tfnàng xuấGQFxJmt thủ.

Cho n8LBDtJên, o7Yd2DN no7Yd2Dgày o7Yd2Dsau, b8LBDtJởi v8LBDtJì chạy8LBDtJ trốn8LBDtJ thào7Yd2Dnh côo7Yd2Dng v8LBDtJốn nêGQFxJmn v8LBDtJui vu8LBDtJi vGQFxJmẻ 8LBDtJvẻ Tfthì người nàGQFxJmo Tfđó lạiGQFxJm vẻo7Yd2D 8LBDtJmặt buồnTf bo7Yd2Dực, bắtTf đầGQFxJmu hốo7Yd2Di hậno7Yd2D quyếGQFxJmt địnhTf củaTf chí8LBDtJnh mình. Chắco7Yd2D Tfhẳn Tflúc nTfày HìnhGQFxJm Th8LBDtJất 8LBDtJđang lo7Yd2Do lắno7Yd2Dg co7Yd2Dho nào7Yd2Dng, Tfdù sTfao nàngo7Yd2D cũngGQFxJm là8LBDtJ lãTfo bà cTfủa ngườTfi taGQFxJm, o7Yd2Dđương o7Yd2Dnhiên khôngTf tGQFxJmhể Tfkhoái hoạGQFxJmt như8LBDtJ trước.

Không biGQFxJmết mìGQFxJmnh lGQFxJmúc ấyTf GQFxJmtại sa8LBDtJo lGQFxJmại co7Yd2Dảm thấyGQFxJm Tfđi thGQFxJmeo PhẩTfm Nguyệt8LBDtJ làGQFxJm ch8LBDtJuyện tốt chứ.8LBDtJ NgườiGQFxJm nàyo7Yd2D trừ8LBDtJ Tfbỏ Tfđứng ởGQFxJm Tfkhách điếTfm Tfthì lTfà o7Yd2Dđi dTfo thám8LBDtJ o7Yd2DHình pTfhủ, co7Yd2Dó mỗi GQFxJm hai đGQFxJmịa GQFxJmđiểm ấo7Yd2Dy Tfbay qo7Yd2Dua bTfay lại,Tf chGQFxJmán nản8LBDtJ tớ8LBDtJi cựGQFxJmc điểm.

Nhàm 8LBDtJchán nhGQFxJmất chíTfnh lTfà, c8LBDtJòn pGQFxJmhải kể8LBDtJ lạTfi cTfho Tfhắn ngTfhe thờiGQFxJm GQFxJmgian làm8LBDtJ GQFxJmviệc vo7Yd2Dà nghỉ ngơiGQFxJm củGQFxJma Hìo7Yd2Dnh ThTfất, thó8LBDtJi 8LBDtJquen s8LBDtJinh ho8LBDtJạt siGQFxJmnh hoạGQFxJmt thưGQFxJmờng ngà8LBDtJy của8LBDtJ hTfắn GQFxJmra sao. TfThân ảnh8LBDtJ tGQFxJmên giTfan GQFxJmnhân nàGQFxJmy liênTf GQFxJmtục lắ8LBDtJc lưo7Yd2D trono7Yd2Dg đầu8LBDtJ nàng8LBDtJ, mo7Yd2Duốn quo7Yd2Dên trong 8LBDtJ chốc GQFxJmlát cũ8LBDtJng khôno7Yd2Dg được.

Có điềTfu aTfn GQFxJmủi duo7Yd2Dy nhấtGQFxJm chín8LBDtJh l8LBDtJà hắco7Yd2D 8LBDtJy nhâGQFxJmn lạio7Yd2D tớiGQFxJm haTfi lầnGQFxJm nữaGQFxJm, đòTfi gio7Yd2Dết đòi chémGQFxJm vTfô cùGQFxJmng GQFxJmnáo Tfnhiệt, Tfkhiến kiếpGQFxJm sống8LBDtJ tỳGQFxJm nữ8LBDtJ buồn8LBDtJ tGQFxJmẻ củaTf nànGQFxJmg coTfi nTfhư có Tf thêm niềmTf vui.

Hai nTfgày nGQFxJmày, ánGQFxJmh m8LBDtJắt Phẩo7Yd2Dm NgGQFxJmuyệt nho7Yd2Dìn GQFxJmnàng cóGQFxJm điểm8LBDtJ kh8LBDtJông gGQFxJmiống trướ8LBDtJc. ChắcTf hắn cũo7Yd2Dng biếtTf o7Yd2Dnàng Tflà lGQFxJmão bo7Yd2Dà củTfa HìTfnh Thất8LBDtJ r8LBDtJồi, nhưngTf kGQFxJmì qu8LBDtJái lào7Yd2D o7Yd2Dmột người8LBDtJ đứng8LBDtJ đắn nGQFxJmhư hắn8LBDtJ to7Yd2Dại sa8LBDtJo GQFxJmlại kh8LBDtJông đGQFxJmem 8LBDtJnàng đuổio7Yd2D vềGQFxJm Hìo7Yd2Dnh phủ,GQFxJm o7Yd2Ddù nóo7Yd2Di thếTf nào7Yd2Do nànGQFxJmg cũng l8LBDtJà e8LBDtJm 8LBDtJdâu của8LBDtJ hGQFxJmắn nha.

“Này, 8LBDtJgia, huyno7Yd2Dh đừng8LBDtJ nho7Yd2Dìn tGQFxJma nTfhư vậo7Yd2Dy, to7Yd2Da sợ8LBDtJ a.”

Phẩm No7Yd2Dguyệt Tfdời án8LBDtJh mắTft, qGQFxJmuay vềTf phí8LBDtJa b8LBDtJàn cơm.

Tiêu TiêTfu o7Yd2Dsờ Tfsờ h8LBDtJai máTf, tr8LBDtJên mặtGQFxJm Tfmình hẳnGQFxJm làGQFxJm khôngo7Yd2D GQFxJmcó cá8LBDtJi o7Yd2Dgì 8LBDtJkì lạTf đio7Yd2D. Cái tên8LBDtJ PhẩmGQFxJm N8LBDtJguyệt Tfnày cTfàng n8LBDtJgày càngTf quáiTf. 8LBDtJNàng cầmGQFxJm GQFxJmlấy mộtGQFxJm cáGQFxJmi đùiGQFxJm GQFxJmgà, không o7Yd2D thèm GQFxJmđể ýGQFxJm Tfhình tGQFxJmượng màGQFxJm cắn8LBDtJ loTfạn l8LBDtJên lạGQFxJmi đưa8LBDtJ tớiTf cáiGQFxJm Tfnhìn khóGQFxJm hiGQFxJmểu củGQFxJma hắn, thiệto7Yd2D là,Tf làmTf hạ8LBDtJi nàGQFxJmng chTfẳng Tfcảm th8LBDtJấy o7Yd2Dngon mTfiệng nữa.

“Gia, GQFxJmhuynh o7Yd2Dăn o7Yd2Dđi, đừn8LBDtJg co7Yd2Dó nhìno7Yd2D Tfta o7Yd2Dmãi thế.”8LBDtJ Làmo7Yd2D nàngo7Yd2D o7Yd2Dmuốn bỏGQFxJm củao7Yd2D màTf Tfchạy lấy người.

“Tiểu ĐiGQFxJmệp!” BỗngGQFxJm nh8LBDtJiên mộtTf đạiTf Tfthanh âo7Yd2Dm GQFxJmvang lên.

Tiêu TiêTfu nha8LBDtJnh 8LBDtJchóng quo7Yd2Day đGQFxJmầu Tflại to7Yd2Dhì nhì8LBDtJn thấ8LBDtJy mộto7Yd2D Tfnam nhânTf tTfo lớnGQFxJm tr8LBDtJông giống nhưTf một8LBDtJ c8LBDtJon go7Yd2Dấu đanGQFxJmg bướTfc nTfhanh o7Yd2Dđi đế8LBDtJn trướcGQFxJm mặtTf n8LBDtJàng, nhâo7Yd2Dn tiệGQFxJmn ô8LBDtJm GQFxJmchặt lấy nà8LBDtJng gàoTf lo7Yd2Dên, “Rốto7Yd2D cuGQFxJmộc Tfta o7Yd2Dđã tìm8LBDtJ được8LBDtJ nàng,GQFxJm o7Yd2Dvi pho7Yd2Du rGQFxJmất nh8LBDtJớ GQFxJmnàng a.”

Vi phu8LBDtJ? 8LBDtJCái g8LBDtJì v8LBDtJi pho7Yd2Du! “Vị8LBDtJ o7Yd2Dnày, HùnTfg tiêGQFxJmn si8LBDtJnh, tTfa nghĩTf o7Yd2Dta k8LBDtJhông biếtGQFxJm ngươi, xin8LBDtJ o7Yd2Dđừng l8LBDtJàm loạnTf GQFxJmbám o7Yd2Dvíu o7Yd2Dquan Tfhệ a.”Tf T8LBDtJhật lo7Yd2Dà đán8LBDtJg sợ,8LBDtJ khôo7Yd2Dng GQFxJmngờ Vo7Yd2Dũ ĐiệpGQFxJm nàyGQFxJm lại o7Yd2Dcó o7Yd2Dmột lo7Yd2Dão GQFxJmcông nGQFxJmhư vGQFxJmậy, 8LBDtJkia HìnhTf ThấtGQFxJm t8LBDtJhì sao?.

Hùng tiênTf sio7Yd2Dnh to7Yd2Dhả lGQFxJmỏng hùn8LBDtJg chưởn8LBDtJg, trTfên mặtTf vẻTf xấGQFxJmu h8LBDtJổ, “LàGQFxJm GQFxJmta kTfhông tốt, nàn8LBDtJg đừn8LBDtJg tứGQFxJmc giận,Tf cùo7Yd2Dng o7Yd2Dta vềTf nhào7Yd2D được8LBDtJ 8LBDtJkhông? TGQFxJma saTfu GQFxJmnày GQFxJmsẽ không8LBDtJ b8LBDtJao Tfgiờ … 8LBDtJ phát o7Yd2Dcáu li8LBDtJnh 8LBDtJtinh nữa,8LBDtJ t8LBDtJa nhấto7Yd2D đTfịnh sẽTf hGQFxJmảo hảGQFxJmo đốiTf đãi8LBDtJ vGQFxJmới nàng.”

“Ha hGQFxJma... N8LBDtJày... 8LBDtJchúng t8LBDtJa cTfhậm rTfãi thưTfơng lượno7Yd2Dg đi,Tf GQFxJmngươi trướGQFxJmc tiêo7Yd2Dn thả8LBDtJ ta xuống8LBDtJ dGQFxJmưới được8LBDtJ khôno7Yd2Dg, 8LBDtJha ha..Tf.” TTfiêu Ti8LBDtJêu nhaTfnh chGQFxJmóng GQFxJmquay o7Yd2Dđầu lại8LBDtJ cầ8LBDtJu cứu, cứuo7Yd2D Tfta aGQFxJm, 8LBDtJPhẩm Nguyệt...

Di? NgườiTf đâuo7Yd2D? o7Yd2DA …ÔngTf trờiGQFxJm đán8LBDtJh co7Yd2Dhết GQFxJmnàng đo7Yd2Di! Vìo7Yd2D cáio7Yd2D gìTf cTfứ đếno7Yd2D tTfhời khắc nGQFxJmguy hiểGQFxJmm co7Yd2Dần hắo7Yd2Dn GQFxJmthì hắ8LBDtJn 8LBDtJlại biếo7Yd2Dn mo7Yd2Dất cTfhứ! o7Yd2DHắn Tfcó GQFxJmphải làTf no7Yd2Dam nhGQFxJmân ko7Yd2Dhông a! T8LBDtJhực qTfuá đángGQFxJm, co7Yd2Dứ nhưGQFxJm vậy8LBDtJ đeo7Yd2Dm nàTfng 8LBDtJném o7Yd2Dcho mộo7Yd2Dt cGQFxJmon gấu!o7Yd2D TGQFxJmên Phẩ8LBDtJm Nguyệo7Yd2Dt Tfnày Tfso với HGQFxJmình GQFxJmThất làTf mộtGQFxJm GQFxJmtên o7Yd2Dgian GQFxJmnhân h8LBDtJơn nhiềTfu! NàngGQFxJm GQFxJmnhìn lầm8LBDtJ hắn8LBDtJ rồi!

Tiêu Tiêo7Yd2Du liề8LBDtJu mạngTf Tfđạp Tfchân luno7Yd2Dg tTfung, “GQFxJmTa GQFxJmkhông biếtGQFxJm nGQFxJmgươi, ngo7Yd2Dươi tránh rGQFxJma. 8LBDtJTa GQFxJmkhông pTfhải lTfà VGQFxJmũ Điệp,8LBDtJ o7Yd2Dta họo7Yd2D Tiêu.”

“Nàng Tfđừng GQFxJmnóng go7Yd2Diận, to7Yd2Da nhậo7Yd2Dn lTfỗi o7Yd2Drồi c8LBDtJòn chưa8LBDtJ đượco7Yd2D so7Yd2Dao, Tftha thTfứ c8LBDtJho vo7Yd2Di phu lầnTf nàyo7Yd2D đio7Yd2D.” LGQFxJmời Tfnói c8LBDtJủa hắnGQFxJm thựco7Yd2D cảm8LBDtJ động.

“Không khôngTf, to7Yd2Da thậtTf GQFxJmsự khôn8LBDtJg 8LBDtJbiết ngươi!o7Yd2D” ThấGQFxJmy o7Yd2Dcó khôGQFxJmng 8LBDtJít n8LBDtJgười vo7Yd2Dây xem, TiêuTf TTfiêu lậTfp tứco7Yd2D 8LBDtJtìm o7Yd2Dxin Tfgiúp đỡ,o7Yd2D “CứGQFxJmu o7Yd2Dmạng ao7Yd2D, GQFxJmhắn cốGQFxJm 8LBDtJchấp GQFxJmbắt nạto7Yd2D o7Yd2Dcon gái đàngTf hoàng!”

Vốn 8LBDtJđang o7Yd2Dhứng o7Yd2Dthú GQFxJmquan sátTf hGQFxJmai 8LBDtJngười, nTfghe nànGQFxJmg GQFxJmvừa nói,o7Yd2D Tfmoi ngưTfời lập8LBDtJ tức hànhTf độnTfg nhGQFxJmất trí8LBDtJ quo7Yd2Day GQFxJmđầu đi,GQFxJm bọTfn hắnTf khôn8LBDtJg th8LBDtJấy GQFxJmđược, cáio7Yd2D GQFxJmgì cũngo7Yd2D không8LBDtJ GQFxJmthấy được. Dù8LBDtJng cơm8LBDtJ GQFxJmăn cơmGQFxJm, gọi8LBDtJ móGQFxJmn ă8LBDtJn go7Yd2Dọi m8LBDtJón ăn.GQFxJm Vừa8LBDtJ rồo7Yd2Di cóGQFxJm phTfát GQFxJmsinh c8LBDtJái o7Yd2Dgì sao…?

A, kGQFxJmhông phảTfi đâuo7Yd2D. NhữGQFxJmng ngưTfời này8LBDtJ GQFxJmsao lo7Yd2Dại nhưGQFxJm vậyGQFxJm chứTf. TiêTfu TiêTfu ngốc o7Yd2Drụng, bịGQFxJm TfHùng tiê8LBDtJn sinGQFxJmh xuấtGQFxJm rGQFxJma kGQFxJmhí 8LBDtJlực khiêngGQFxJm lêTfn vaGQFxJmi go7Yd2Diống Tfnhư Tftúi gạo8LBDtJ rồi ném8LBDtJ vàoTf tr8LBDtJong xGQFxJme ngựa.

Dọc the8LBDtJo đườngGQFxJm đi,o7Yd2D HùngTf tiêTfn sGQFxJminh dùnTfg hếtTf k8LBDtJhả nănGQFxJmg nó8LBDtJi tốtGQFxJm Tflấy l8LBDtJòng nàng, o7Yd2Dchính GQFxJmlà hìnTfh tượng8LBDtJ Tfcủa mộTft têTfn GQFxJmnam tử8LBDtJ Tfsi tìTfnh. No7Yd2Dgay co7Yd2Dả nà8LBDtJng Tfnghe đ8LBDtJược cũngo7Yd2D GQFxJmbị cảm độngo7Yd2D liênTf tục.GQFxJm Nguyê8LBDtJn Tflai TfHùng tiêo7Yd2Dn sino7Yd2Dh lào7Yd2D GQFxJmmột n8LBDtJam nhân8LBDtJ to7Yd2Dốt o7Yd2Dnhư vGQFxJmậy. Vo7Yd2Dũ Điệp 8LBDtJ này GQFxJmcó chồngTf o7Yd2Dtốt đếno7Yd2D thế,GQFxJm nTfhư thGQFxJmế 8LBDtJnào lại8LBDtJ 8LBDtJcòn 8LBDtJhồng hạnhGQFxJm xuấtTf tường,GQFxJm o7Yd2Dchạy tới làmo7Yd2D tiể8LBDtJu 8LBDtJthiếp củaTf HìnhTf TGQFxJmhất chứTf! Thậ8LBDtJt sGQFxJmự 8LBDtJlà GQFxJmtham Tflam quTfá mà.

“Tiểu ĐiệpGQFxJm n8LBDtJàng xeo7Yd2Dm, mỗio7Yd2D ngàyTf t8LBDtJa đều8LBDtJ co7Yd2Dho ngườiTf la8LBDtJu chGQFxJmà Tfbảo o7Yd2Dbối cGQFxJmủa nàng, thựcTf s8LBDtJạch 8LBDtJsẽ đ8LBDtJi, cùno7Yd2Dg vớiGQFxJm 8LBDtJlúc o7Yd2Dnàng trGQFxJmước GQFxJmkhi đo7Yd2Di khôngo7Yd2D hTfề GQFxJmkhác GQFxJmnhau đâu.”o7Yd2D HTfùng tiên siGQFxJmnh cầTfm o7Yd2Dchặt Tflấy tGQFxJmay nà8LBDtJng, s8LBDtJắc 8LBDtJmặt 8LBDtJvui mừnTfg hỏiTf han8LBDtJ, “HiTfện tạio7Yd2D o7Yd2Dnàng đ8LBDtJã trở lạ8LBDtJi, có8LBDtJ caTfo hứGQFxJmng nTfhìn 8LBDtJqua mộGQFxJmt 8LBDtJchút không?”

Không thể8LBDtJ nào…!!!!

Cả că8LBDtJn phònGQFxJmg nào7Yd2Dy... đềGQFxJmu GQFxJmlà HGQFxJmình Thất?!

Tuy Tfrằng 8LBDtJxem Tfra mặ8LBDtJt vTfẫn còGQFxJmn rấo7Yd2Dt no8LBDtJn nớt,8LBDtJ nhGQFxJmưng to7Yd2Dhật l8LBDtJà Tfhắn! NhìnGQFxJm no7Yd2Dhìn lạc khoảnGQFxJm Tfdưới GQFxJmmỗi bức8LBDtJ Tfvẽ. Trờ8LBDtJi ạo7Yd2D! NhiềuGQFxJm bức8LBDtJ họao7Yd2D nhưo7Yd2D 8LBDtJvậy, lạio7Yd2D đềuGQFxJm lTfà do7Yd2Do 8LBDtJVũ ĐiệpGQFxJm 8LBDtJkia tự o7Yd2Dvẽ! Chỉ8LBDtJ sợo7Yd2D VũTf ĐiGQFxJmệp nGQFxJmày đGQFxJmã yGQFxJmêu tho7Yd2Da thiếGQFxJmt têo7Yd2Dn gGQFxJmian n8LBDtJhân kiGQFxJma rồi.o7Yd2D “Này...”

“Ta biếto7Yd2D n8LBDtJàng lạio7Yd2D ngh8LBDtJĩ tớio7Yd2D trướcGQFxJm kiGQFxJma,” HùnTfg tiênGQFxJm sin8LBDtJh sờ8LBDtJ sờo7Yd2D tóco7Yd2D củaTf nàng8LBDtJ, nói, “NhưngGQFxJm đừngo7Yd2D tiếp8LBDtJ tụGQFxJmc GQFxJmthương tâo7Yd2Dm, muộiTf muộGQFxJmi nàGQFxJmng nếu8LBDtJ 8LBDtJbiết Tfnàng lTfo lắngGQFxJm như vậyo7Yd2D, chắc8LBDtJ ch8LBDtJắn sẽo7Yd2D ro7Yd2Dất hạnGQFxJmh phúc.”

Ách, cáo7Yd2Di go7Yd2Dì muộio7Yd2D muộGQFxJmi? KhGQFxJmóe miệng8LBDtJ Tiêuo7Yd2D T8LBDtJiêu co7Yd2Do rúm.8LBDtJ NTfhìn 8LBDtJnhìn Hùng tTfiên sinhTf, GQFxJmhắn k8LBDtJhông ph8LBDtJải làGQFxJm đe8LBDtJm Hìno7Yd2Dh Thất8LBDtJ trở8LBDtJ thàno7Yd2Dh m8LBDtJuội mo7Yd2Duội 8LBDtJVũ GQFxJmĐiệp ch8LBDtJứ. Nàng lo7Yd2Dặng lẽGQFxJm chTfảy Tfra ho7Yd2Dai go7Yd2Diọt mồo7Yd2D hôi.

Xin hắnGQFxJm… Tuo7Yd2Dy 8LBDtJrằng bGQFxJmộ 8LBDtJdạng củaGQFxJm HìTfnh Thất sGQFxJmo vớTfi no7Yd2Dữ nTfhân cònGQFxJm xinGQFxJmh đẹo7Yd2Dp hơno7Yd2D, no7Yd2Dhưng hắo7Yd2Dn 8LBDtJlà n8LBDtJam 8LBDtJnhân cTfhân chính8LBDtJ 8LBDtJa –o7Yd2D Là GQFxJmtình đị8LBDtJch cGQFxJmủa o7Yd2Dngươi đó!8LBDtJ TiGQFxJmêu Ti8LBDtJêu bắo7Yd2Dt đầuTf cGQFxJmó điể8LBDtJm Tfđồng tìo7Yd2Dnh vo7Yd2Dới co7Yd2Don go7Yd2Dấu s8LBDtJi tình nàTfy, nàngTf 8LBDtJvỗ vGQFxJmỗ Tfbờ 8LBDtJvai củao7Yd2D hắ8LBDtJn, “KhôTfng c8LBDtJó, ngươTfi yêTfn tâm,GQFxJm o7Yd2Dta kh8LBDtJông cóo7Yd2D thương tâm.”

Hùng ti8LBDtJên sin8LBDtJh lGQFxJmại GQFxJmlà GQFxJmvẻ mặto7Yd2D kíchGQFxJm động, “NàngTf ko7Yd2Dhông cTfần giảo7Yd2D vờ,8LBDtJ nàTfng cảmTf thấGQFxJmy o7Yd2Dđau Tflòng thìGQFxJm Tfta cũng8LBDtJ Tfcảm thấyGQFxJm đ8LBDtJau lòng, GQFxJmta l8LBDtJo l8LBDtJắng chTfo no7Yd2Dàng lào7Yd2D tGQFxJma nguyTfện ý.”8LBDtJ ThậtGQFxJm GQFxJmtốt qTfuá, Tiểu8LBDtJ Điệp8LBDtJ 8LBDtJđã GQFxJmnghĩ tTfới cảm thụGQFxJm c8LBDtJủa h8LBDtJắn rồio7Yd2D sao.

“Khụ!” Vị8LBDtJ Hùo7Yd2Dng tiêo7Yd2Dn sin8LBDtJh nàTfy đang kíchTf động8LBDtJ cáo7Yd2Di 8LBDtJgì thế,GQFxJm “Ngươio7Yd2D 8LBDtJđể cGQFxJmho 8LBDtJta Tfnghỉ ngơTfi mộo7Yd2Dt o7Yd2Dlát, Tfta mớiTf vừa8LBDtJ đếnGQFxJm nơGQFxJmi này, mệGQFxJmt chếtGQFxJm đi8LBDtJ được.”

“Hảo hảTfo hảoTf,” H8LBDtJùng tiGQFxJmên so7Yd2Dinh đáTfp lời mGQFxJmang nàng8LBDtJ GQFxJmvào phònTfg ngủ,8LBDtJ o7Yd2Dvui 8LBDtJvẻ rạo7Yd2Do GQFxJmrực tìm8LBDtJ no7Yd2Dgười đGQFxJmi chuẩo7Yd2Dn bịo7Yd2D bo7Yd2Dữa tối,8LBDtJ Tiểu 8LBDtJ Điệp đGQFxJmã o7Yd2Dtrở lo7Yd2Dại, tronGQFxJmg Tflòng hắnTf o7Yd2Dthật Tfsự làGQFxJm GQFxJmcao hứng8LBDtJ a!

Nếm q8LBDtJua cơmTf chiều8LBDtJ, Tiêo7Yd2Du o7Yd2DTiêu bắt đầo7Yd2Du Tflo lo7Yd2Dắng, GQFxJmvị o7Yd2DHùng o7Yd2Dtiên sGQFxJminh nàyo7Yd2D khôTfng phảGQFxJmi lo7Yd2Dà dạngGQFxJm 8LBDtJgiống Hình8LBDtJ Thấto7Yd2D chứ,GQFxJm vừa o7Yd2D bước 8LBDtJvào GQFxJmcửa đão7Yd2D yêo7Yd2Du Tfcầu tho7Yd2Doát Tfy, nếu8LBDtJ nGQFxJmhư vậyo7Yd2D thì8LBDtJ thảm.Tf L8LBDtJàm sao7Yd2Do bâyo7Yd2D giờ?

Bỗng cTfửa cửaGQFxJm ph8LBDtJòng bịTf đáTf văngo7Yd2D thô lỗ,Tf 8LBDtJHùng tiGQFxJmên o7Yd2Dsinh vẻo7Yd2D mặtGQFxJm đángGQFxJm sợ,8LBDtJ ngTfón taTfy rắc8LBDtJ ro7Yd2Dắc Tfrung độngTf vàTfo phòng,8LBDtJ cùng o7Yd2Dban no7Yd2Dgày quGQFxJmả o7Yd2Dthực lTfà giốo7Yd2Dng GQFxJmnhư ha8LBDtJi n8LBDtJgười. TiTfêu TTfiêu kinGQFxJmh hoảngTf, GQFxJmhảo dọao7Yd2D người! ChẳngGQFxJm o7Yd2Dlẽ... ch8LBDtJẳng l8LBDtJẽ hắnTf lo7Yd2Dà 8LBDtJhai mặt?!

Vị HùTfng t8LBDtJiên siTfnh bTfị cGQFxJmho GQFxJmlà GQFxJmhai mặt nàTfy â8LBDtJm hi8LBDtJểm nhì8LBDtJn o7Yd2Dnhìn nTfàng sa8LBDtJu đóo7Yd2D kGQFxJmhóe 8LBDtJmiệng liệtTf rGQFxJma mộto7Yd2D néo7Yd2Dt cườTfi ho7Yd2Dung ác, “ThoátTf y!”

Đúng lo7Yd2Dà khôGQFxJmng có8LBDtJ o7Yd2Dý tưởnGQFxJmg gìGQFxJm mớo7Yd2Di mẻ... 8LBDtJXem rGQFxJma n8LBDtJam nhâo7Yd2Dn TốngGQFxJm To7Yd2Driều đ8LBDtJều co7Yd2Dhỉ biếtTf no7Yd2Dói GQFxJmhai chữ8LBDtJ “thoGQFxJmát GQFxJmy”. Ha8LBDtJy lGQFxJmà n8LBDtJhóm người muốnGQFxJm GQFxJmlên giườnTfg chỉTf Tfthích nóGQFxJmi o7Yd2Dhai cGQFxJmhữ n8LBDtJày đầuGQFxJm to7Yd2Diên? TiêuGQFxJm Tiê8LBDtJu nuốto7Yd2D Tfnước miếng, cốTf gắTfng đo7Yd2Dánh giáo7Yd2D HùngTf GQFxJmtiên o7Yd2Dsinh giố8LBDtJng nhTfư hGQFxJmung t8LBDtJhần áo7Yd2Dc sáto7Yd2D trướcTf mắt, Tf thân thểo7Yd2D bắto7Yd2D o7Yd2Dđầu Tfphát o7Yd2Drun, nàno7Yd2Dg cTfũng khTfông muốTfn cởiTf a.

Không co7Yd2Dhờ nàTfng pGQFxJmhải o7Yd2Dphản kGQFxJmháng lâu, cửao7Yd2D phò8LBDtJng lTfần thứGQFxJm hTfai lGQFxJmại bị8LBDtJ mGQFxJmở rộngTf, lGQFxJmại là8LBDtJ mộo7Yd2Dt HùTfng tiê8LBDtJn sinTfh Tfnữa xuất8LBDtJ hiện.o7Yd2D Tiêu Tio7Yd2Dêu cào7Yd2Dng pháTft ngTfốc hơTfn nGQFxJmữa. Khô8LBDtJng thểGQFxJm no7Yd2Dào, nguyTfên lao7Yd2Di lTfà 8LBDtJsong sio7Yd2Dnh, căTfn bản k8LBDtJhông phải8LBDtJ là8LBDtJ cáGQFxJmi gGQFxJmì 8LBDtJhai mặ8LBDtJt a.

Hùng to7Yd2Diên GQFxJmsinh ô8LBDtJn hGQFxJmòa rất8LBDtJ o7Yd2Dnhanh ch8LBDtJe chắn 8LBDtJở trướGQFxJmc m8LBDtJặt o7Yd2DTiêu T8LBDtJiêu, đTfối vớiGQFxJm Hù8LBDtJng 8LBDtJtiên sino7Yd2Dh o7Yd2Dhung ácGQFxJm kê8LBDtJu 8LBDtJto, “ĐạiGQFxJm ca!”

Hùng hTfung o7Yd2Dác no7Yd2Dhìn nhGQFxJmìn hTfắn lại8LBDtJ nhìn nTfhìn Tiêuo7Yd2D TiêTfu, tronGQFxJmg o7Yd2Dmắt bắTft đầo7Yd2Du xu8LBDtJất hiệno7Yd2D hGQFxJmoang o7Yd2Dmang, “TGQFxJmhoát y...”

Còn cởTfi nữ8LBDtJa hả!!!!

“Đại tẩu8LBDtJ đGQFxJmã chếo7Yd2Dt rồio7Yd2D! ĐGQFxJmại co7Yd2Da! HuynTfh tỉnh Tflại đi!”.

Cái 8LBDtJgì. ĐạiTf tẩu?Tf TTfhoát 8LBDtJy GQFxJmhóa Tfra lo7Yd2Dà đại tẩGQFxJmu... ĐâTfy lo7Yd2Dà cáiTf LGQFxJmogic 8LBDtJgì?! Chậm đo7Yd2Dã... ChẳnGQFxJmg lẽo7Yd2D GQFxJmlà nói,GQFxJm “TTfhoát Y”GQFxJm lGQFxJmà 8LBDtJtên ngườ8LBDtJi? Khôngo7Yd2D t8LBDtJhể GQFxJmnào... TrGQFxJmên đời nàyGQFxJm Tfcó ngườTfi to7Yd2Dên 8LBDtJnhư vậTfy Tfsao, còno7Yd2D GQFxJmlà mộGQFxJmt nữTf nhân?!Tf GQFxJmTiêu To7Yd2Diêu bắtTf đầuGQFxJm Tflau mTfồ hôi dữ8LBDtJ dội.

Hùng ôn8LBDtJ 8LBDtJhòa tiếpo7Yd2D t8LBDtJục k8LBDtJêu la8LBDtJ, Tfthẳng đếnTf k8LBDtJhi HTfùng hunTfg ácGQFxJm Tfbị kGQFxJmích độngo7Yd2D đTfến ngất đio7Yd2D mGQFxJmới dừ8LBDtJng 8LBDtJlại, Ho7Yd2Dắn ôGQFxJmm lấyo7Yd2D 8LBDtJTiêu Tiêu,GQFxJm vẻ8LBDtJ mGQFxJmặt 8LBDtJtự tr8LBDtJách, o7Yd2Ddùng ngo7Yd2Dữ khíGQFxJm vô o7Yd2D cùng cóTf lỗiTf nóo7Yd2Di, o7Yd2D“Ta ngo7Yd2Dhĩ b8LBDtJệnh củao7Yd2D o7Yd2Dđại cGQFxJma đão7Yd2D tốtTf hơTfn, o7Yd2Dkhông Tfnghĩ tớiGQFxJm... GQFxJmSau nào7Yd2Dy ta Tfsẽ kGQFxJmhông bỏ8LBDtJ lạo7Yd2Di no7Yd2Dàng GQFxJmmột mTfình nữa.Tf Nàng8LBDtJ …GQFxJm khônTfg cầTfn giậno7Yd2D to7Yd2Da.” T8LBDtJhấy 8LBDtJTiêu TiêuGQFxJm gật đầu,o7Yd2D lúcGQFxJm no7Yd2Dày HùGQFxJmng ô8LBDtJn hGQFxJmòa mớiGQFxJm điGQFxJm r8LBDtJa cửa.

Aiz, thGQFxJmật so7Yd2Dự l8LBDtJà lTfoạn GQFxJmthất bGQFxJmát taGQFxJmo, tự8LBDtJ nhio7Yd2Dên xuấtTf hiệGQFxJmn haTfi HùnGQFxJmg t8LBDtJiên sinh, co7Yd2Dòn o7Yd2Dcó n8LBDtJữ nTfhân đ8LBDtJã chếGQFxJmt Tftên làTf “T8LBDtJhoát YTf” nữa,o7Yd2D đúngo7Yd2D lGQFxJmà GQFxJmmột giGQFxJma đình8LBDtJ o7Yd2Dkì quái.

Hùng ôn8LBDtJ hòao7Yd2D vừao7Yd2D đio7Yd2D chắTfc GQFxJmsẽ khôGQFxJmng o7Yd2Dtrở vTfề so7Yd2Dớm, TiêuTf Tio7Yd2Dêu GQFxJmkhẩn tro7Yd2Dương hề8LBDtJ hề 8LBDtJ đánh mộo7Yd2Dt giấc,o7Yd2D t8LBDtJhực s8LBDtJợ vạGQFxJmn o7Yd2Dnhất hắno7Yd2D o7Yd2Dvừa điGQFxJm Tfmà đTfã quaGQFxJmy lGQFxJmại. Đao7Yd2Dng nửaTf mêGQFxJm nửa tỉnh,8LBDtJ độo7Yd2Dt nh8LBDtJiên nànTfg Tfnghe o7Yd2Dđược GQFxJmcó no7Yd2Dgười nhẹGQFxJm giọngo7Yd2D kTfhiêu cửGQFxJma o7Yd2Dsổ mo7Yd2Dà vào.GQFxJm Aiz...T8LBDtJhật sự Tflà đêmGQFxJm d8LBDtJài l8LBDtJắm mộGQFxJmng mà.

Tiêu Ti8LBDtJêu híTfp mắtGQFxJm l8LBDtJại, tỉ8LBDtJnh táTfo 8LBDtJngắm ngắm8LBDtJ ngườiTf o7Yd2Dvừa đến,o7Yd2D GQFxJmtối đeGQFxJmn nhưo7Yd2D mực, thấyGQFxJm kh8LBDtJông o7Yd2Drõ 8LBDtJ- đâ8LBDtJy lo7Yd2Dại 8LBDtJlà aGQFxJmi nữTfa vậy.

“Giả ngủ?o7Yd2D Vẫno7Yd2D chGQFxJmưa c8LBDtJhịu dậy.”Tf TfThanh o7Yd2Dâm gGQFxJmià nGQFxJmua vaTfng lên,GQFxJm lạno7Yd2Dh bTfăng băng, Tiêuo7Yd2D TGQFxJmiêu GQFxJmbật ngườTfi no7Yd2Dghe lờ8LBDtJi ngồo7Yd2Di dậy8LBDtJ, 8LBDtJhắn khôGQFxJmng o7Yd2Dphải cũn8LBDtJg 8LBDtJlà ngườiTf tớio7Yd2D giết nàng8LBDtJ cho7Yd2Dứ. 8LBDtJGần đ8LBDtJây số8LBDtJ nàngo7Yd2D đúGQFxJmng Tflà GQFxJmsố cTfon rệp,8LBDtJ lúcGQFxJm no7Yd2Dào cũngGQFxJm 8LBDtJcó hắTfc Tfy nhânGQFxJm đuổi giếtGQFxJm, GQFxJmbất Tfquá đGQFxJmây l8LBDtJà l8LBDtJần đầuTf t8LBDtJiên trGQFxJmực tiếp8LBDtJ nhTfìn thấy.

“Chưa hoàn8LBDtJ thàGQFxJmnh nhTfiệm vụGQFxJm, vo7Yd2Dì sa8LBDtJo lTfại tr8LBDtJở về?”

Nhiệm vTfụ g8LBDtJì? Nào7Yd2Dng cũ8LBDtJng khôngTf phảiTf VũGQFxJm Điệp8LBDtJ thựco7Yd2D GQFxJmsự, 8LBDtJai biếtGQFxJm chứ.8LBDtJ o7Yd2DTiêu Tiêu8LBDtJ cúi đầu8LBDtJ kho7Yd2Dông lTfên tiTfếng, nóo7Yd2Di gì8LBDtJ cũngGQFxJm 8LBDtJsai, Tftốt nhấtGQFxJm lTfà khôngo7Yd2D nói…

“Chủ nh8LBDtJân thựcGQFxJm mấto7Yd2D hứng,8LBDtJ nếuGQFxJm khôo7Yd2Dng pTfhải tTfa 8LBDtJthay ngo7Yd2Dươi GQFxJmchịu trácGQFxJmh nh8LBDtJiệm, ngươi 8LBDtJcó th8LBDtJể cònTf s8LBDtJống tTfrở vềGQFxJm sao!”

Vâng vânGQFxJmg, ngươo7Yd2Di lợTfi GQFxJmhại, ngươiGQFxJm o7Yd2Dvĩ đạio7Yd2D, nho7Yd2Dưng Tfta thậto7Yd2D sựGQFxJm khôGQFxJmng Tfbiết nGQFxJmhiệm vụ gìTf, thiệto7Yd2D GQFxJmlà, cũ8LBDtJng k8LBDtJhông o7Yd2Dlộ ro7Yd2Da GQFxJmtí ẩ8LBDtJn ý8LBDtJ gGQFxJmì, tTfa cũnGQFxJmg gấTfp 8LBDtJa. TTfiêu TTfiêu kh8LBDtJông dám n8LBDtJhìn h8LBDtJắn, tGQFxJmhẳng cúio7Yd2D đầTfu, gi8LBDtJữ io7Yd2Dm lặng.

Hắc Tfy nho7Yd2Dân thấyo7Yd2D nànGQFxJmg khôngTf dámo7Yd2D lênGQFxJm o7Yd2Dtiếng, tiếpGQFxJm tụco7Yd2D cTfhất vấTfn, “NgươiTf không phảiGQFxJm lGQFxJmà đãTf yo7Yd2Dêu GQFxJmtên Tfkia rồio7Yd2D chứ.”

Này... Tê8LBDtJn GQFxJmkia theGQFxJmo lờ8LBDtJi hắno7Yd2D khônTfg o7Yd2Dphải lào7Yd2D chỉTf HìGQFxJmnh To7Yd2Dhất đ8LBDtJi? GQFxJmVũ Điệpo7Yd2D hì8LBDtJnh như Tfchỉ GQFxJmnói chTfuyện vớTfi mỗGQFxJmi GQFxJmtên go7Yd2Dian nho7Yd2Dân nGQFxJmày, 8LBDtJhẳn đúngGQFxJm lào7Yd2D hắnTf đi.

“Không cóTf, tTfa ko7Yd2Dhông cóGQFxJm yo7Yd2Dêu hắno7Yd2D!” TronTfg tho7Yd2Diên h8LBDtJạ 8LBDtJto lớnGQFxJm nTfhường nTfày, Tftên giTfan nhân hưTf hỏngTf cháo7Yd2Dn ghét8LBDtJ nGQFxJmhư vậyTf, nà8LBDtJng sẽTf thícTfh ưTf? Hao7Yd2D! ĐầTfu 8LBDtJóc nàngo7Yd2D cũno7Yd2Dg GQFxJmchưa có hỏngTf 8LBDtJnha. Bấto7Yd2D GQFxJmquá, hắnTf o7Yd2Dlo lắTfng cho7Yd2Do nàngGQFxJm 8LBDtJnhư vậy.8LBDtJ.. aizz…

“Ta t8LBDtJin no7Yd2Dgươi khônTfg dTfám. No7Yd2Dgày maGQFxJmi trởTf vềTf GQFxJmHình phủ,GQFxJm ngo7Yd2Dươi po7Yd2Dhải bo7Yd2Diết, không GQFxJm hoàn thào7Yd2Dnh nhiệmo7Yd2D vụo7Yd2D GQFxJmthì sẽGQFxJm pho7Yd2Dải trGQFxJmả giGQFxJmá. o7Yd2DNghe chưa.”

Trả GQFxJmgiá, khTfông phảTfi là8LBDtJ o7Yd2Dchết sao8LBDtJ, trGQFxJmong phGQFxJmim ảnGQFxJmh đề8LBDtJu nho7Yd2Dư o7Yd2Dvậy d8LBDtJiễn. Chí8LBDtJnh là không8LBDtJ phảio7Yd2D chỉGQFxJm mộtGQFxJm Tfmình o7Yd2Dnàng Tfkhông hạ8LBDtJ tGQFxJmhủ được,Tf dGQFxJmù sGQFxJmao nà8LBDtJng cũTfng kTfhông co7Yd2Dó liên GQFxJmquan GQFxJmgì tớo7Yd2Di chuyện8LBDtJ này.o7Yd2D MàTf chỉGQFxJm sợGQFxJm ng8LBDtJay o7Yd2Dcả Vũ8LBDtJ ĐiệGQFxJmp Tfkia cGQFxJmũng không8LBDtJ hạGQFxJm thủ8LBDtJ được đi,GQFxJm nànTfg 8LBDtJta cònTf đaTfng Tfyêu Tfthảm têGQFxJmn GQFxJmgian nhân8LBDtJ kio7Yd2Da kìo7Yd2Da. ChGQFxJmắc hẳno7Yd2D nànTfg t8LBDtJa đGQFxJmã ôm quGQFxJmyết tâmGQFxJm GQFxJmthà cGQFxJmhết đGQFxJmể đưTfợc ởGQFxJm b8LBDtJên cạnho7Yd2D hắno7Yd2D. Tho7Yd2Dật đáno7Yd2Dg thương.

Hắc o7Yd2Dy Tfnhân thấyGQFxJm GQFxJmnàng lạiTf khônTfg lo7Yd2Dên t8LBDtJiếng, đ8LBDtJưa to7Yd2Day bóp8LBDtJ chặ8LBDtJt cổo7Yd2D củaGQFxJm nàngGQFxJm, “Đừng quGQFxJmên bộ8LBDtJ 8LBDtJdạng củao7Yd2D kẻGQFxJm Tfphản bGQFxJmội muốn8LBDtJ o7Yd2Dchết GQFxJmkhông đưTfợc Tfmà muốo7Yd2Dn sốngGQFxJm co7Yd2Dũng không xongTf. Ngư8LBDtJơi c8LBDtJũng o7Yd2Dmuốn trởo7Yd2D thàTfnh mộtTf t8LBDtJhành viGQFxJmên tron8LBDtJg bọno7Yd2D chúTfng sao?!”

Mười o7Yd2Dđại khổo7Yd2D hìno7Yd2Dh 8LBDtJtra Tftấn GQFxJmMãn Tho7Yd2Danh lậo7Yd2Dp to7Yd2Dức o7Yd2Dthoáng hGQFxJmiện lênTf troTfng đầuGQFxJm, Tio7Yd2Dêu Tiêu vGQFxJmẫy to7Yd2Day, đo7Yd2Dầu lắ8LBDtJc nhGQFxJmư trốTfng bỏi,Tf GQFxJmkhông GQFxJmcần, nào7Yd2Dng mới8LBDtJ khô8LBDtJng cầGQFxJmn tìTfm tội chị8LBDtJu! TfBuông tayGQFxJm! GQFxJmNàng khGQFxJmông hôo7Yd2D hấpGQFxJm được!8LBDtJ ỨớTfc GQFxJmgì b8LBDtJây giờTf cGQFxJmó thTfể quo7Yd2Day vềo7Yd2D Hình phủ,Tf 8LBDtJlúc tro7Yd2Dước Tfnàng sẽo7Yd2D khôngGQFxJm n8LBDtJên Tfchạy trốnGQFxJm, nTfàng hốio7Yd2D hậnGQFxJm rồi.

Hắc GQFxJmy nTfhân ho7Yd2Dừ lo7Yd2Dạnh, o7Yd2Dlúc nàyGQFxJm mTfới bTfuông nàngo7Yd2D GQFxJmra, mắtGQFxJm GQFxJmsắc liếcGQFxJm n8LBDtJàng mo7Yd2Dột chút, vèo8LBDtJ mo7Yd2Dột tiếng8LBDtJ, lTfại baGQFxJmy 8LBDtJqua cửaGQFxJm sổo7Yd2D b8LBDtJiến mất.

Thật GQFxJmlà đángTf sợ,Tf 8LBDtJra kh8LBDtJỏi H8LBDtJình phủ,o7Yd2D nào7Yd2Dng no7Yd2Dhư thế8LBDtJ nào8LBDtJ o7Yd2Dở đTfâu cTfũng 8LBDtJkhông được GQFxJm an GQFxJmthân. TTfrong c8LBDtJhốc lá8LBDtJt bTfị o7Yd2DN tênTf hGQFxJmắc o7Yd2Dy nhânTf đuổio7Yd2D giết,o7Yd2D GQFxJmtrong o7Yd2Dchốc látGQFxJm lạTfi xuất hiện8LBDtJ têno7Yd2D hắ8LBDtJc Tfy nho7Yd2Dân muốnGQFxJm giếto7Yd2D nàngTf. N8LBDtJàng lầno7Yd2D nàyTf sTfống o7Yd2Dlại cùngo7Yd2D cáGQFxJmi chếtGQFxJm cTfhỉ cách n8LBDtJhau tro7Yd2Dong gTfang GQFxJmtấc! To7Yd2Dhân phậo7Yd2Dn củaTf Vũ8LBDtJ Điệp8LBDtJ no7Yd2Dày c8LBDtJũng qGQFxJmuá rắcTf rối8LBDtJ đi.

Aizz… nTfgày mTfai pho7Yd2Dải tìmTf o7Yd2Dbiện pGQFxJmháp Tfquay vo7Yd2Dề Hìno7Yd2Dh phủ8LBDtJ mớio7Yd2D được,o7Yd2D hiệno7Yd2D tạGQFxJmi ngẫm lạiGQFxJm GQFxJmnơi 8LBDtJđó q8LBDtJuả thậo7Yd2Dt l8LBDtJà tTfhiên GQFxJmđường a…