Tại sao lại là ngươi - Chương 11

Chương 11

“Ta nBnghĩ t2AqfyBa l2AqfyBà ngườnBi, khtQ3xEhông phảS82cDSi cẩu.”

“Phải. Nàng2AqfyB nghĩS82cDS khnBông sai.”

“Vậy tạitQ3xEh nBsao ngươiS82cDS S82cDSthời th2AqfyBời 2AqfyBkhắc S82cDSkhắc đều2AqfyB đemS82cDS tQ3xEhta buộc2AqfyB tạitQ3xEh bên2AqfyB nnBgười? Ta muốn2AqfyB đ2AqfyBi r2AqfyBa ngonBài chơi.”

Tiêu Tiêu2AqfyB vôtQ3xEh cS82cDSùng tQ3xEhkhông h2AqfyBài S82cDSlòng! VìtQ3xEh c2AqfyBái S82cDSgì S82cDSmà nàngtQ3xEh phải2AqfyB 2AqfyBbồi tS82cDSên gnBian nhân nàyS82cDS ởnB trnBong han2AqfyBg ổtQ3xEh 2AqfyBthư phnBòng cảnB ngàS82cDSy nBvậy, nBngay cS82cDSả tựtQ3xEh dS82cDSo cnBũng khôngtQ3xEh có.

“Ta 2AqfyBlà 2AqfyBvì muS82cDSốn nBtốt ctQ3xEhho nànnBg.” HtQ3xEhình ThấtnB ngnBay cả2AqfyB đầuS82cDS cũntQ3xEhg khôtQ3xEhng ngnBẩng đầtQ3xEhu lên, ttQ3xEhiếp tụctQ3xEh làmtQ3xEh vinBệc cnBủa h2AqfyBắn. Khôn2AqfyBg tQ3xEhsợ nhấ2AqfyBt vtQ3xEhạn cS82cDShỉ sợS82cDS vạnS82cDS nhấS82cDSt, vìnB cS82cDSái tQ3xEhmạng nhỏ củnBa nàng,nB vẫnS82cDS làS82cDS phảitQ3xEh cẩnS82cDS thận.

Tức chếttQ3xEh ngườiS82cDS điS82cDS đượtQ3xEhc, S82cDSở đnBây tQ3xEhso với2AqfyB ở2AqfyB PhúnB QunBý lâtQ3xEhu thìtQ3xEh cnBó khátQ3xEhc gì2AqfyB nhau! Gi2AqfyBống nhatQ3xEhu đềutQ3xEh lnBà bnBị giatQ3xEhm ltQ3xEhỏng! Kh2AqfyBi nBđó í2AqfyBt nhấttQ3xEh 2AqfyBở tro2AqfyBng phtQ3xEhạm tQ3xEhvi nBnhất địnhnB n2AqfyBàng muốn nBđi thế2AqfyB nà2AqfyBo thìnB cứnB điS82cDS, muốntQ3xEh làm2AqfyB cánBi tQ3xEhgì th2AqfyBì làm2AqfyB cáinB đónB. Nhưng2AqfyB hiệS82cDSn tạtQ3xEhi lại thảmS82cDS hại2AqfyB nBhơn rấtnB nhiều,2AqfyB 2AqfyBnàng 2AqfyBchỉ cóS82cDS thểtQ3xEh ở2AqfyB nBbên cạn2AqfyBh hắn!

“Hình Thất,2AqfyB tQ3xEhta chá2AqfyBn ghétQ3xEht ngươi.”

“Ừm, ttQ3xEha bnBiết.” nBHình ThấS82cDSt v2AqfyBẫn làtQ3xEh tQ3xEhbộ dạnS82cDSg hờitQ3xEh hợt,nB mtQ3xEhặc kS82cDSệ nàng2AqfyB t2AqfyBự S82cDSnói tự nghe.

“Ngươi nBmỗi lầS82cDSn đều2AqfyB tQ3xEhnói tốttQ3xEh 2AqfyBvới taS82cDS, tQ3xEhđến knBhi tS82cDSa hỏiS82cDS lS82cDSý 2AqfyBdo lại2AqfyB kS82cDShông nói!tQ3xEh” S82cDSHắn coi nànnBg là2AqfyB ctQ3xEhái tQ3xEhgì, nBSủng vậtS82cDS?! nBCon S82cDSmắt nBđảo q2AqfyBua 2AqfyBmột vnBòng, 2AqfyBTiêu TiêunB S82cDScòn nói thêm,2AqfyB “Ta2AqfyB muS82cDSốn 2AqfyBđi nS82cDShà cầnBu, kh2AqfyBông phải,tQ3xEh nhànB vtQ3xEhệ sinh.”

“Được. TtQ3xEha lậpnB tS82cDSức đS82cDSi là2AqfyB t2AqfyBốt rồi.”

Không pS82cDShải c2AqfyBhứ, ctQ3xEhhẳng 2AqfyBlẽ nà2AqfyBng đnBi vtQ3xEhệ stQ3xEhinh 2AqfyBmà hắn2AqfyB cũng2AqfyB muốS82cDSn điS82cDS cù2AqfyBng?! Ngất…

“Ta thấ2AqfyBy ngnBươi khô2AqfyBng nênBn đinB t2AqfyBheo tS82cDSa, nnBhư v2AqfyBậy 2AqfyBta sS82cDSẽ tS82cDShẹn thùn2AqfyBg, tQ3xEhta ca2AqfyBm tQ3xEhđoan lập ttQ3xEhức snBẽ trởnB lại,nB đượcS82cDS rtQ3xEhồi đnBược r2AqfyBồi, c2AqfyBứ 2AqfyBnhư vậy.”tQ3xEh PhấttQ3xEh S82cDSphất tanBy, cũngnB khS82cDSông thèm tQ3xEhnhìn hắn,nB T2AqfyBiêu TiêuS82cDS nhanS82cDSh cS82cDShóng mở2AqfyB cửtQ3xEha 2AqfyBbỏ chạy.

Hình 2AqfyBThất đangS82cDS muốnnB đứ2AqfyBng dậyS82cDS đunBổi ttQ3xEhheo, ntQ3xEhhưng tưở2AqfyBng tượngtQ3xEh nànBng nnBói sẽtQ3xEh thẹn tQ3xEhthùng, đành2AqfyB bấtnB đnBộng ngồiS82cDS đó.tQ3xEh TrotQ3xEhng thS82cDSời nBgian ngắntQ3xEh S82cDSnhư vậy,S82cDS ltQ3xEhại ởnB t2AqfyBrong ph2AqfyBủ, chắc làS82cDS nBsẽ khôngtQ3xEh xảynB tQ3xEhra S82cDSsự cố2AqfyB g2AqfyBì đâu.

Có đôS82cDSi khi2AqfyB, s2AqfyBự cố2AqfyB tQ3xEhthường độtQ3xEht 2AqfyBngột nBxảy rtQ3xEha vào2AqfyB lútQ3xEhc tS82cDSa khônBng nS82cDSgờ nhấnBt. Giống nhưnB hiện2AqfyB tạiS82cDS, TtQ3xEhiêu TiêutQ3xEh đãtQ3xEh nghênBnh ngan2AqfyBg đứng2AqfyB 2AqfyBbên n2AqfyBgoài cửanB Hìn2AqfyBh phủS82cDS. Hừ,S82cDS càng không2AqfyB nBcho p2AqfyBhép 2AqfyBnàng trốn,nB nàng2AqfyB l2AqfyBiền trS82cDSốn S82cDScho hắntQ3xEh xem!

Chà chS82cDSà chà,2AqfyB mớinB tQ3xEhđi đượcS82cDS chnBưa xtQ3xEha, bênnB nBngười nnBàng độtS82cDS nhiS82cDSên thoánBt S82cDSra tQ3xEhN tênnB hắc tQ3xEhy nhtQ3xEhân, 2AqfyBtay cầmnB lợiS82cDS đao,tQ3xEh ánnBh nBđao lóetQ3xEh lên2AqfyB chótQ3xEhi mắt.tQ3xEh TtQ3xEhiêu TitQ3xEhêu ngânBy ngS82cDSốc, nàng 2AqfyBcùng bS82cDSọn S82cDShọ nBhẳn lnBà S82cDSkhông thùS82cDS đi.

Rút đao,2AqfyB muốn2AqfyB ctQ3xEhhém S82cDSxuống ngườitQ3xEh trướtQ3xEhc mặt.S82cDS S82cDSHắc S82cDSy nhâ2AqfyBn vnBung tatQ3xEhy lên…

Nhưng đồngS82cDS th2AqfyBời, S82cDSmột thânS82cDS ảnh2AqfyB khácnB nBđã nBnhanh ch2AqfyBóng tQ3xEhbay tới.tQ3xEh TS82cDSiêu TinBêu chỉ cảm2AqfyB thấytQ3xEh tQ3xEhhoa mắtQ3xEht, 2AqfyBsau đónB ngườtQ3xEhi đãtQ3xEh v2AqfyBững vtQ3xEhàng ở2AqfyB trênnB nócnB tQ3xEhnhà. Nàng2AqfyB n2AqfyBgẩng đnBầu tQ3xEhnhìn nhìn, tQ3xEhdi? PhẩmS82cDS tQ3xEhNguyệt. N2AqfyBgười nànBy nBlại từtQ3xEh S82cDSnơi S82cDSnào S82cDSxuất hiệnS82cDS thnBế này?

Hắc 2AqfyBy nhnBân động2AqfyB nBtác nBnhất S82cDStrí, cS82cDSũng nhảynB nBlên nó2AqfyBc nnBhà. HatQ3xEhi bênnB lậ2AqfyBp nBtức động thủ2AqfyB. TấtS82cDS nhtQ3xEhiên dưới2AqfyB nBvõ côS82cDSng 2AqfyBbất pnBhàm củatQ3xEh PhẩmtQ3xEh NnBguyệt, S82cDSsau vnBài nBchiêu bọS82cDSn hắcS82cDS y nhâ2AqfyBn khS82cDSông chếttQ3xEh thìnB ctQ3xEhũng tQ3xEhbị tQ3xEhthương. 2AqfyBChờ hắcnB nBy nhânnB S82cDSvừa rútS82cDS tQ3xEhlui, hS82cDSắn lậpS82cDS tức buônS82cDSg T2AqfyBiêu TS82cDSiêu r2AqfyBa, ph2AqfyBân rõtQ3xEh giớinB tuyến.

Tiêu 2AqfyBTiêu trầmS82cDS t2AqfyBư su2AqfyBy đoán,2AqfyB hắcS82cDS S82cDSy 2AqfyBnhân nnBày đại2AqfyB khS82cDSái làS82cDS dtQ3xEho ch2AqfyBủ nhântQ3xEh củnBa ktQ3xEhhối thân thể2AqfyB nàynB rướ2AqfyBc lấytQ3xEh đây.2AqfyB CònBn PhnBẩm NguyệtS82cDS, hẳntQ3xEh l2AqfyBà vS82cDSẫn đangnB ch2AqfyBìm đS82cDSắm trotQ3xEhng trò2AqfyB chơi S82cDStheo d2AqfyBõi gìS82cDS đó,2AqfyB xáctQ3xEh địntQ3xEhh HìS82cDSnh ThấS82cDSt cnBó phảnBi đệtQ3xEh đệ2AqfyB nBcủa hắnBn nBhay không.

“Không mtQ3xEhuốn nBchết, tốtnB nhất2AqfyB q2AqfyBuay nBvề Hình2AqfyB ptQ3xEhhủ.” Phẩ2AqfyBm NgtQ3xEhuyệt ntQ3xEhói xonS82cDSg xoay ngườinB muốntQ3xEh đi.

Tiêu TiêS82cDSu tS82cDShấy thtQ3xEhế lậpS82cDS 2AqfyBtức đuổi2AqfyB S82cDStheo giữS82cDS chặnBt tS82cDSay hắnBn, “nB ĐS82cDSừng điS82cDS vnBội, mannBg ta theo.”

Đùa 2AqfyBhả, nàngtQ3xEh chính2AqfyB làS82cDS k2AqfyBhông muốntQ3xEh sốntQ3xEhg troS82cDSng S82cDSHình p2AqfyBhủ nBnữa nêtQ3xEhn tQ3xEhmới chtQ3xEhạy nBra ntQ3xEhgoài. Trở vềS82cDS? NhưtQ3xEh vậy2AqfyB snBao được!

Phẩm NtQ3xEhguyệt bnBởi vìnB nBcử đtQ3xEhộng củtQ3xEha nnBàng mtQ3xEhà chnBấn động2AqfyB, vội2AqfyB S82cDSvàng bỏnB ttQ3xEhay rS82cDSa, lôn2AqfyBg mày nh2AqfyBăn lạS82cDSi. “XitQ3xEhn tựnB trọng.”

Vâng vâng,tQ3xEh S82cDSTiêu T2AqfyBiêu gậ2AqfyBt đầu,S82cDS “HutQ3xEhynh cũn2AqfyBg khô2AqfyBng nS82cDSên bỏnB lS82cDSại t2AqfyBa a.”

Những lờiS82cDS nàytQ3xEh lạnBi ktQ3xEhhiến tQ3xEhcho mặ2AqfyBt nBhắn cnBàng 2AqfyBnhăn nBnhó nBhơn nữ2AqfyBa, tQ3xEh“Xin –tQ3xEh TựS82cDS – Trọng!”

Lại tQ3xEhlà tnBự trọng,nB hắnS82cDS knBhông cnBòn ttQ3xEhừ khác2AqfyB hnBả?! “T2AqfyBa nó2AqfyBi rồS82cDSi, tQ3xEhta khnBông thểnB S82cDStrở về được.”

Không ttQ3xEhhể? S82cDSChính nBmình tQ3xEhmới vừatQ3xEh đS82cDSến nơiS82cDS đâyS82cDS còntQ3xEh khôn2AqfyBg quáS82cDS quetQ3xEhn thuộS82cDSc, tQ3xEhnữ tQ3xEhtử này lạS82cDSi khôtQ3xEhng bnBiết tQ3xEhcó S82cDSquan hệtQ3xEh 2AqfyBgì vớiS82cDS Hìn2AqfyBh phủtQ3xEh, “C2AqfyBùng S82cDSta khôngnB S82cDSquan hệ.”

“Có qS82cDSuan hnBệ, đươnBng n2AqfyBhiên c2AqfyBó quanBn hệ2AqfyB. nBTa vnBừa nBbị Hì2AqfyBnh phnBủ đnBuổi việc,S82cDS màS82cDS hS82cDSuynh mới rtQ3xEhồi 2AqfyBlại ctQ3xEhứu nBta mộttQ3xEh mạng.tQ3xEh S82cDSTa đtQ3xEhây tQ3xEhtuy rằ2AqfyBng 2AqfyBkhông đọctQ3xEh qtQ3xEhua stQ3xEhách vởtQ3xEh, nhưn2AqfyBg cũng biếtnB tS82cDSri nBân nBđồ bnBáo. CtQ3xEhho nBnên, âtQ3xEhn cnBông, huynS82cDSh hãtQ3xEhy ctQ3xEhho tnBa cơS82cDS h2AqfyBội đượcS82cDS ptQ3xEhhục vtQ3xEhụ bêtQ3xEhn cạnh hutQ3xEhynh, hnBảo hảo2AqfyB bátQ3xEho đáp2AqfyB h2AqfyBuynh đi.”S82cDS tQ3xEhMặc kS82cDSệ, S82cDScó t2AqfyBhể điS82cDS thS82cDSeo thnBì ph2AqfyBải c2AqfyBố gnBắng đến cùng.

“Bọn họnB S82cDSvì S82cDSsao phảitQ3xEh giếtnB ngươiS82cDS?” MnBột tQ3xEhtỳ tQ3xEhnữ bìnhnB thườ2AqfyBng tạiS82cDS stQ3xEhao lạinB nBkéo đến nhiều2AqfyB cS82cDSao thủnB tQ3xEhnhư vnBậy, t2AqfyBhân tQ3xEhphận củaS82cDS nàng2AqfyB nhnBất địnnBh khôtQ3xEhng đơnS82cDS giản.

“Ta là2AqfyBm 2AqfyBsao binBết. S82cDSCòn khônnBg hiểunB nBra sa2AqfyBo cảnB tQ3xEhthì nBbọn chúngtQ3xEh đã2AqfyB t2AqfyBới rồi,S82cDS t2AqfyBa hồn nhinBên tS82cDShiện lươtQ3xEhng tQ3xEhngây tnBhơ, d2AqfyBáng vẻtQ3xEh k2AqfyBhông giS82cDSống ngườitQ3xEh nBkết thS82cDSù knBết oátQ3xEhn tQ3xEhbại hoại, támnB S82cDSphần là2AqfyB nhậnnB S82cDSlầm người.”tQ3xEh Tự2AqfyB thổinB pS82cDShồng bảnS82cDS tS82cDShân mộtS82cDS pS82cDShen, nBđem vấS82cDSn đtQ3xEhề thổi sạch,tQ3xEh hắ2AqfyBn S82cDSchắc sẽS82cDS k2AqfyBhông qunBan S82cDStâm chuyệtQ3xEhn c2AqfyBủa nà2AqfyBng đâu.

Nghĩ nghĩ,tQ3xEh PhẩmS82cDS NguynBệt S82cDSlại nhìntQ3xEh nnBàng chằmnB chằnBm S82cDSnửa ngày,tQ3xEh tạmtQ3xEh tnBhời mặcnB kệ nB nàng lnBà atQ3xEhi, tQ3xEhđã l2AqfyBà 2AqfyBngười củanB S82cDSHình phủ,nB tQ3xEhđối vớiS82cDS sự2AqfyB tìnS82cDSh nBbên nBtrong chắctQ3xEh cũntQ3xEhg biếtQ3xEht ít nhiều,tQ3xEh cũn2AqfyBg 2AqfyBđỡ mnBất côntQ3xEhg hắn2AqfyB phnBải tựS82cDS tQ3xEhtìm hiểu,nB “ĐiS82cDS thôi.”

Sao tự2AqfyB nhiên2AqfyB 2AqfyBlại tQ3xEhdễ S82cDSnói chuyện2AqfyB vậynB? LnBúc trướcS82cDS bởnBi vìnB Tụ2AqfyB nBBảo làS82cDS đệtQ3xEh 2AqfyBđệ S82cDScủa hắn, lS82cDSần nàytQ3xEh lạnBi ltQ3xEhà bởiS82cDS vS82cDSì S82cDSsao? T2AqfyBiêu TiêunB k2AqfyBỳ qutQ3xEhái ngắmtQ3xEh ngắ2AqfyBm hắn,2AqfyB nBchắc chắntQ3xEh là hắn2AqfyB có2AqfyB mụS82cDSc đíchS82cDS tQ3xEhgì đây.

Nhưng tQ3xEhTiêu TitQ3xEhêu khôngtQ3xEh bS82cDSiết rnBằng, bởinB tQ3xEhvì chnBuyện nàngtQ3xEh chạynB trốn2AqfyB m2AqfyBà gnBiờ phút nàS82cDSy HìnhS82cDS phS82cDSủ đnBang gS82cDSà bnBay c2AqfyBhó chạyS82cDS. HnBình Th2AqfyBất lậttQ3xEh tQ3xEhtung nBtoàn bộ2AqfyB HìS82cDSnh phtQ3xEhủ tQ3xEhmà vẫn nB không thấ2AqfyBy bónS82cDSg dángS82cDS củatQ3xEh nàng2AqfyB, trêS82cDSn mS82cDSặt đãnB xuấS82cDSt h2AqfyBiện S82cDStuyệt v2AqfyBọng, đi2AqfyBều hắn2AqfyB lS82cDSo lắng đã2AqfyB xảytQ3xEh ranB. TnBứ đS82cDSiện hnBạ vnBì tQ3xEhđảm bảo2AqfyB qS82cDSuá ktQ3xEhhứ c2AqfyBủa hắn2AqfyB knBhông btQ3xEhị ngườinB nBkhác biếnBt được, rốt2AqfyB cụcnB đốiS82cDS vớitQ3xEh nàngnB xuấnBt thủ.

Cho nênBn, 2AqfyBN nS82cDSgày sS82cDSau, bởi2AqfyB vìtQ3xEh chạynB tS82cDSrốn thànhtQ3xEh 2AqfyBcông nBvốn nS82cDSên vutQ3xEhi vnBui vnBẻ vẻ2AqfyB thì người2AqfyB nS82cDSào đónB l2AqfyBại vtQ3xEhẻ mặtS82cDS bnBuồn bS82cDSực, btQ3xEhắt đầutQ3xEh S82cDShối hậnBn quynBết định2AqfyB của2AqfyB chnBính nBmình. Chắc hẳn2AqfyB lúS82cDSc nBnày HìS82cDSnh T2AqfyBhất 2AqfyBđang ltQ3xEho lắngtQ3xEh chnBo nàtQ3xEhng, dùnB s2AqfyBao nàntQ3xEhg cS82cDSũng tQ3xEhlà lãonB 2AqfyBbà của ntQ3xEhgười t2AqfyBa, đưnBơng ntQ3xEhhiên khnBông thểS82cDS k2AqfyBhoái 2AqfyBhoạt nBnhư trước.

Không biếtQ3xEht mìnS82cDSh lúnBc ấ2AqfyBy ttQ3xEhại stQ3xEhao lạinB cảm2AqfyB tnBhấy đ2AqfyBi tnBheo PhẩS82cDSm nBNguyệt làS82cDS chuyện 2AqfyBtốt S82cDSchứ. nBNgười nnBày trừ2AqfyB bS82cDSỏ đứngS82cDS ởnB khácS82cDSh điếS82cDSm S82cDSthì là2AqfyB đitQ3xEh dnBo tQ3xEhthám 2AqfyBHình tQ3xEhphủ, cóS82cDS mS82cDSỗi hai địaS82cDS điểmtQ3xEh nBấy b2AqfyBay qutQ3xEha baS82cDSy lạS82cDSi, cS82cDShán nảnS82cDS tớS82cDSi 2AqfyBcực điểm.

Nhàm chtQ3xEhán 2AqfyBnhất chínBnh là,nB nBcòn phảinB kS82cDSể lại2AqfyB chtQ3xEho 2AqfyBhắn ngtQ3xEhhe thờinB gitQ3xEhan làmS82cDS việS82cDSc và ngS82cDShỉ n2AqfyBgơi củanB HìnnBh Thất2AqfyB, thó2AqfyBi qunBen siS82cDSnh hoạtQ3xEht s2AqfyBinh hoạtnB t2AqfyBhường ngànBy 2AqfyBcủa hắn2AqfyB ra tQ3xEhsao. ThânnB nBảnh tên2AqfyB gitQ3xEhan nhS82cDSân nBnày 2AqfyBliên 2AqfyBtục lắc2AqfyB lnBư trtQ3xEhong đầutQ3xEh n2AqfyBàng, muốnS82cDS qu2AqfyBên trong tQ3xEh chốc l2AqfyBát S82cDScũng kh2AqfyBông được.

Có điềunB a2AqfyBn ủinB nBduy nhấS82cDSt chnBính S82cDSlà hắ2AqfyBc 2AqfyBy ntQ3xEhhân lạinB tớitQ3xEh S82cDShai lầnS82cDS nữtQ3xEha, đòiS82cDS 2AqfyBgiết đòi chémnB vS82cDSô cùnS82cDSg nS82cDSáo tQ3xEhnhiệt, khtQ3xEhiến 2AqfyBkiếp tQ3xEhsống tỳnB 2AqfyBnữ S82cDSbuồn tẻS82cDS củtQ3xEha ntQ3xEhàng ctQ3xEhoi nhưtQ3xEh cótQ3xEh thêm niS82cDSềm vui.

Hai ng2AqfyBày n2AqfyBày, 2AqfyBánh S82cDSmắt PS82cDShẩm NguS82cDSyệt 2AqfyBnhìn nànS82cDSg có2AqfyB đtQ3xEhiểm không2AqfyB giốntQ3xEhg 2AqfyBtrước. Chắc hắtQ3xEhn S82cDScũng b2AqfyBiết nàn2AqfyBg nBlà S82cDSlão bàtQ3xEh ctQ3xEhủa HtQ3xEhình S82cDSThất rồinB, nhưngnB nBkì qunBái tQ3xEhlà mnBột ngườitQ3xEh đứng đắnS82cDS 2AqfyBnhư hắnS82cDS t2AqfyBại stQ3xEhao lạinB khôntQ3xEhg nBđem nànBng đuổitQ3xEh vềnB HS82cDSình phủ,tQ3xEh dS82cDSù tQ3xEhnói thS82cDSế ntQ3xEhào nàng cS82cDSũng lànB eS82cDSm d2AqfyBâu củaS82cDS S82cDShắn nha.

“Này, gia2AqfyB, huyntQ3xEhh đ2AqfyBừng ntQ3xEhhìn tS82cDSa nhưtQ3xEh S82cDSvậy, t2AqfyBa S82cDSsợ a.”

Phẩm 2AqfyBNguyệt nBdời ánnBh mắt,S82cDS qunBay 2AqfyBvề nBphía bS82cDSàn cơm.

Tiêu T2AqfyBiêu sờ2AqfyB sờtQ3xEh hnBai mánB, trêntQ3xEh mặS82cDSt m2AqfyBình hẳntQ3xEh tQ3xEhlà S82cDSkhông c2AqfyBó 2AqfyBcái S82cDSgì 2AqfyBkì 2AqfyBlạ đnBi. CáS82cDSi tên PnBhẩm nBNguyệt nànBy cS82cDSàng ngày2AqfyB cà2AqfyBng quái.nB S82cDSNàng 2AqfyBcầm lấytQ3xEh nBmột ctQ3xEhái đùi2AqfyB nBgà, không tS82cDShèm nBđể S82cDSý hìnhnB tS82cDSượng màS82cDS cắntQ3xEh loạn2AqfyB lnBên lạtQ3xEhi đưS82cDSa tới2AqfyB S82cDScái nhìnnB khónB hiểutQ3xEh S82cDScủa hắn, tQ3xEhthiệt tQ3xEhlà, tQ3xEhlàm hạnBi nàS82cDSng cS82cDShẳng cảm2AqfyB S82cDSthấy 2AqfyBngon mi2AqfyBệng nữa.

“Gia, 2AqfyBhuynh ănnB đnBi, đừngtQ3xEh S82cDScó n2AqfyBhìn 2AqfyBta mãitQ3xEh tQ3xEhthế.” LtQ3xEhàm nà2AqfyBng muốnS82cDS 2AqfyBbỏ S82cDScủa 2AqfyBmà chạy lấytQ3xEh người.

“Tiểu ĐnBiệp!” B2AqfyBỗng nhiS82cDSên mộtnB đạtQ3xEhi thnBanh âmtQ3xEh vS82cDSang lên.

Tiêu Tiê2AqfyBu nhS82cDSanh cS82cDShóng tQ3xEhquay đầutQ3xEh lạS82cDSi thìtQ3xEh nhS82cDSìn t2AqfyBhấy mộtnB na2AqfyBm nhtQ3xEhân nBto S82cDSlớn trôngtQ3xEh giống S82cDSnhư mộttQ3xEh S82cDScon gấutQ3xEh đa2AqfyBng bướnBc nhatQ3xEhnh đS82cDSi đế2AqfyBn trướcS82cDS mặnBt nàngnB, 2AqfyBnhân tiệntQ3xEh ômtQ3xEh chặt lấ2AqfyBy n2AqfyBàng tQ3xEhgào lênnB, “RốtS82cDS cutQ3xEhộc S82cDSta đã2AqfyB tS82cDSìm đS82cDSược n2AqfyBàng, nBvi ptQ3xEhhu rấttQ3xEh nhtQ3xEhớ nàngS82cDS a.”

Vi S82cDSphu? CáitQ3xEh gtQ3xEhì tQ3xEhvi ph2AqfyBu! “Vị2AqfyB nàytQ3xEh, HS82cDSùng titQ3xEhên snBinh, ttQ3xEha ngh2AqfyBĩ ttQ3xEha S82cDSkhông biếnBt ngươ2AqfyBi, xin đừngS82cDS 2AqfyBlàm loạS82cDSn bámS82cDS víu2AqfyB qua2AqfyBn S82cDShệ a.”2AqfyB ThnBật ltQ3xEhà đS82cDSáng sợ,nB khônBng S82cDSngờ VũtQ3xEh Điệp2AqfyB này nB lại cnBó tQ3xEhmột S82cDSlão nBcông nhS82cDSư vậy,S82cDS kitQ3xEha tQ3xEhHình ThấttQ3xEh th2AqfyBì sao?.

Hùng S82cDStiên siS82cDSnh ttQ3xEhhả lỏnS82cDSg nBhùng ctQ3xEhhưởng, trêntQ3xEh mặtnB vnBẻ xấunB hổ,2AqfyB nB“Là S82cDSta knBhông tốt, 2AqfyBnàng đừn2AqfyBg tứcS82cDS giận,nB cùtQ3xEhng 2AqfyBta vS82cDSề S82cDSnhà đượcnB knBhông? TnBa sa2AqfyBu nànBy snBẽ không2AqfyB btQ3xEhao gS82cDSiờ S82cDS… phát nBcáu tQ3xEhlinh S82cDStinh 2AqfyBnữa, S82cDSta nhấtnB địnhnB sẽ2AqfyB hảotQ3xEh 2AqfyBhảo đ2AqfyBối đS82cDSãi vnBới nàng.”

“Ha ha2AqfyB... Này...2AqfyB chúnnBg nBta ch2AqfyBậm tQ3xEhrãi t2AqfyBhương lượnnBg đtQ3xEhi, ngươS82cDSi trước2AqfyB tiêS82cDSn nBthả ta xuốntQ3xEhg dướiS82cDS đưtQ3xEhợc khônS82cDSg, htQ3xEha tQ3xEhha...” T2AqfyBiêu tQ3xEhTiêu S82cDSnhanh 2AqfyBchóng 2AqfyBquay nBđầu lạinB ctQ3xEhầu tQ3xEhcứu, cứu nBta aS82cDS, PhẩmnB Nguyệt...

Di? Ngườ2AqfyBi 2AqfyBđâu? tQ3xEhA …ÔngtQ3xEh trờiS82cDS đánhnB cS82cDShết nàtQ3xEhng đi2AqfyB! tQ3xEhVì ctQ3xEhái gì2AqfyB cứnB đếtQ3xEhn S82cDSthời khắcnB nguy hiểm2AqfyB cnBần hắntQ3xEh t2AqfyBhì htQ3xEhắn lạ2AqfyBi bnBiến mấtnB chứS82cDS! nBHắn cnBó phS82cDSải lànB nnBam nBnhân khônnBg a! S82cDSThực quS82cDSá đánBng, cứ2AqfyB tQ3xEhnhư 2AqfyBvậy đS82cDSem nnBàng tQ3xEhném ch2AqfyBo mtQ3xEhột cS82cDSon S82cDSgấu! S82cDSTên nBPhẩm Nguyệt2AqfyB này2AqfyB so vớiS82cDS Hì2AqfyBnh ThấtnB nBlà mtQ3xEhột 2AqfyBtên S82cDSgian S82cDSnhân hơtQ3xEhn nhtQ3xEhiều! NtQ3xEhàng nhtQ3xEhìn lầm2AqfyB h2AqfyBắn rồi!

Tiêu S82cDSTiêu lnBiều mnBạng đạpnB châ2AqfyBn lunS82cDSg tungnB, “TaS82cDS 2AqfyBkhông nBbiết tQ3xEhngươi, tQ3xEhngươi tránh ra.2AqfyB T2AqfyBa S82cDSkhông pS82cDShải 2AqfyBlà tQ3xEhVũ Điệ2AqfyBp, S82cDSta S82cDShọ Tiêu.”

“Nàng nBđừng nBnóng giận,tQ3xEh S82cDSta 2AqfyBnhận lỗS82cDSi rồi2AqfyB cònBn nBchưa đượctQ3xEh saoS82cDS, thnBa ttQ3xEhhứ c2AqfyBho tQ3xEhvi phu lần2AqfyB nnBày đtQ3xEhi.” LnBời ntQ3xEhói cS82cDSủa hắS82cDSn thựS82cDSc 2AqfyBcảm động.

“Không không,nB nBta S82cDSthật sựtQ3xEh khS82cDSông nBbiết ngươi!”nB TS82cDShấy có2AqfyB khS82cDSông nBít ngư2AqfyBời vâynB xem, TitQ3xEhêu nBTiêu S82cDSlập tứctQ3xEh nBtìm xnBin 2AqfyBgiúp S82cDSđỡ, “CứunB nBmạng anB, htQ3xEhắn 2AqfyBcố c2AqfyBhấp bS82cDSắt nạS82cDSt c2AqfyBon gái đàngnB hoàng!”

Vốn đangnB nBhứng thtQ3xEhú qunBan 2AqfyBsát ha2AqfyBi ngườS82cDSi, ntQ3xEhghe nàngnB vừaS82cDS nónBi, mnBoi S82cDSngười lập2AqfyB tức hànhnB độ2AqfyBng nhất2AqfyB tS82cDSrí quaS82cDSy S82cDSđầu đi,nB bọnS82cDS S82cDShắn khôS82cDSng S82cDSthấy 2AqfyBđược, 2AqfyBcái gS82cDSì cũntQ3xEhg khôntQ3xEhg thấyS82cDS được. DùngnB cơtQ3xEhm 2AqfyBăn cơS82cDSm, gọiS82cDS tQ3xEhmón ăS82cDSn gọS82cDSi 2AqfyBmón ătQ3xEhn. tQ3xEhVừa rồi2AqfyB c2AqfyBó phátS82cDS sinS82cDSh cnBái nBgì sao…?

A, ktQ3xEhhông phnBải đâuS82cDS. 2AqfyBNhững ngư2AqfyBời nàyS82cDS sS82cDSao lạinB nnBhư tQ3xEhvậy ch2AqfyBứ. TiêtQ3xEhu Tiêu2AqfyB ngốc rụnS82cDSg, bịnB nBHùng 2AqfyBtiên si2AqfyBnh xuấ2AqfyBt S82cDSra ktQ3xEhhí lnBực khinBêng lênBn vanBi gS82cDSiống nS82cDShư tútQ3xEhi gạotQ3xEh rồi tQ3xEh ném tQ3xEhvào tS82cDSrong xnBe ngựa.

Dọc the2AqfyBo đườngtQ3xEh đi,nB HùnS82cDSg tiêS82cDSn sintQ3xEhh 2AqfyBdùng htQ3xEhết khả2AqfyB nătQ3xEhng S82cDSnói tốttQ3xEh lấnBy lòngnB nBnàng, chính lànB hì2AqfyBnh tưtQ3xEhợng củS82cDSa mtQ3xEhột tS82cDSên natQ3xEhm tửnB s2AqfyBi tìnhtQ3xEh. 2AqfyBNgay cảnB S82cDSnàng nghS82cDSe đượcnB cũngnB bịtQ3xEh cảm S82cDS động liênBn tS82cDSục. NtQ3xEhguyên nBlai HùngS82cDS tiên2AqfyB sin2AqfyBh S82cDSlà m2AqfyBột na2AqfyBm nhânBn tố2AqfyBt nhtQ3xEhư vậytQ3xEh. VũnB Điệp n2AqfyBày cónB chồnnBg tnBốt đếnS82cDS nBthế, nhưnB thếnB nàonB lạnBi còS82cDSn hồnS82cDSg hạnhtQ3xEh xuấtQ3xEht tường,2AqfyB ctQ3xEhhạy tS82cDSới làm nBtiểu tQ3xEhthiếp củanB HìnBnh ThấttQ3xEh chứtQ3xEh! TtQ3xEhhật s2AqfyBự S82cDSlà thanBm nBlam 2AqfyBquá mà.

“Tiểu ĐnBiệp n2AqfyBàng tQ3xEhxem, mỗitQ3xEh n2AqfyBgày tnBa đềuS82cDS ch2AqfyBo ngưtQ3xEhời la2AqfyBu chàtQ3xEh bS82cDSảo bốS82cDSi của2AqfyB nàng, thựcS82cDS sạtQ3xEhch 2AqfyBsẽ đi,S82cDS cùngtQ3xEh vớS82cDSi S82cDSlúc 2AqfyBnàng tnBrước 2AqfyBkhi S82cDSđi knBhông hềtQ3xEh S82cDSkhác nhnBau đâu.”2AqfyB HS82cDSùng tiên sinS82cDSh cầm2AqfyB ch2AqfyBặt nBlấy taS82cDSy nBnàng, sắctQ3xEh mặtS82cDS vunBi mừS82cDSng hỏiS82cDS hanBn, “HS82cDSiện tạiS82cDS nànS82cDSg đã 2AqfyB trở lS82cDSại, 2AqfyBcó catQ3xEho hứ2AqfyBng nhtQ3xEhìn qtQ3xEhua mộttQ3xEh ch2AqfyBút không?”

Không tnBhể nào…!!!!

Cả cănS82cDS phòngtQ3xEh S82cDSnày... đềuS82cDS S82cDSlà 2AqfyBHình Thất?!

Tuy rằngtQ3xEh xS82cDSem rtQ3xEha mtQ3xEhặt vẫnnB còn2AqfyB r2AqfyBất nonBn nS82cDSớt, nhưnS82cDSg t2AqfyBhật ltQ3xEhà hắn!nB NhS82cDSìn tQ3xEhnhìn lạc khnBoản dướiS82cDS mỗi2AqfyB bứtQ3xEhc vẽ.tQ3xEh 2AqfyBTrời ạ!tQ3xEh NnBhiều tQ3xEhbức họanB nhS82cDSư vậynB, lạitQ3xEh đềuS82cDS nBlà dnBo VũtQ3xEh ĐiệpnB kia tựtQ3xEh nBvẽ! ChỉS82cDS snBợ V2AqfyBũ Điệp2AqfyB 2AqfyBnày đã2AqfyB yêuS82cDS ttQ3xEhha thtQ3xEhiết tê2AqfyBn gS82cDSian nhS82cDSân ktQ3xEhia rồi.tQ3xEh “Này...”

“Ta biếtnB nnBàng lại2AqfyB nghtQ3xEhĩ tS82cDSới tQ3xEhtrước kia,”2AqfyB 2AqfyBHùng tiê2AqfyBn sinS82cDSh 2AqfyBsờ sờtQ3xEh tóS82cDSc cS82cDSủa nàng, nS82cDSói, “Nhưn2AqfyBg nBđừng tiS82cDSếp tụnBc thưnBơng t2AqfyBâm, munBội m2AqfyBuội nàS82cDSng ntQ3xEhếu tQ3xEhbiết nàngnB l2AqfyBo nBlắng như vậy,2AqfyB ctQ3xEhhắc ctQ3xEhhắn s2AqfyBẽ rnBất hạnnBh phúc.”

Ách, cáinB gS82cDSì muội2AqfyB muội?tQ3xEh KhóS82cDSe miệngnB T2AqfyBiêu TiênBu nBco rúm.S82cDS NhnBìn nhì2AqfyBn HùnS82cDSg tiên s2AqfyBinh, hắnnB k2AqfyBhông phả2AqfyBi làtQ3xEh đ2AqfyBem HìnnBh ThấttQ3xEh trởS82cDS tQ3xEhthành muội2AqfyB 2AqfyBmuội Vũ2AqfyB ĐiệptQ3xEh chứ.nB Nàng lặn2AqfyBg ltQ3xEhẽ chảnBy S82cDSra hS82cDSai giọt2AqfyB mồtQ3xEh hôi.

Xin hắn…2AqfyB TutQ3xEhy rằnnBg bộtQ3xEh dạnBng S82cDScủa Hình 2AqfyBThất snBo vớiS82cDS nữS82cDS nhâS82cDSn cònnB xtQ3xEhinh đẹpS82cDS hơn,nB nh2AqfyBưng hS82cDSắn lànB 2AqfyBnam n2AqfyBhân chtQ3xEhân chínS82cDSh tQ3xEha –2AqfyB Là tìtQ3xEhnh địchtQ3xEh củanB S82cDSngươi S82cDSđó! S82cDSTiêu Tiê2AqfyBu bắtS82cDS đầu2AqfyB cónB S82cDSđiểm đồn2AqfyBg tìtQ3xEhnh với2AqfyB co2AqfyBn gtQ3xEhấu sS82cDSi tình nà2AqfyBy, nàngnB vỗS82cDS vỗnB 2AqfyBbờ vnBai củatQ3xEh h2AqfyBắn, “KtQ3xEhhông có,nB tQ3xEhngươi 2AqfyByên tâm,nB tQ3xEhta kS82cDShông cnBó thương tâm.”

Hùng tiêtQ3xEhn sintQ3xEhh lạ2AqfyBi l2AqfyBà vnBẻ mặS82cDSt kínBch động, “NàngtQ3xEh k2AqfyBhông cS82cDSần giảtQ3xEh vờ,nB nnBàng tQ3xEhcảm 2AqfyBthấy đnBau tQ3xEhlòng t2AqfyBhì t2AqfyBa cS82cDSũng cảnBm tnBhấy đau lònBng, nBta tQ3xEhlo lắngtQ3xEh chnBo nS82cDSàng làtQ3xEh tnBa nnBguyện ý.”tQ3xEh TS82cDShật tốtS82cDS quá,tQ3xEh TtQ3xEhiểu Đ2AqfyBiệp đnBã ngtQ3xEhhĩ tới cnBảm thụ2AqfyB cnBủa hắ2AqfyBn rồiS82cDS sao.

“Khụ!” tQ3xEhVị S82cDSHùng tnBiên si2AqfyBnh 2AqfyBnày đang kíS82cDSch độngS82cDS cáS82cDSi gnBì thế,nB “NtQ3xEhgươi đểS82cDS chS82cDSo ttQ3xEha nghỉ2AqfyB ngnBơi 2AqfyBmột tQ3xEhlát, t2AqfyBa mớinB 2AqfyBvừa đếnS82cDS nơi tQ3xEhnày, S82cDSmệt cnBhết 2AqfyBđi được.”

“Hảo hnBảo hảo,”S82cDS 2AqfyBHùng tinBên sS82cDSinh đáp lờitQ3xEh mannBg nàng2AqfyB và2AqfyBo phnBòng ntQ3xEhgủ, vu2AqfyBi vẻnB rạonB rựcnB tnBìm ngườiS82cDS nBđi chuẩn2AqfyB bịtQ3xEh bữ2AqfyBa tối,tQ3xEh Tiểu Điệ2AqfyBp đãtQ3xEh ttQ3xEhrở 2AqfyBlại, trnBong ltQ3xEhòng hắnS82cDS ttQ3xEhhật sựnB nBlà S82cDScao hứngnB a!

Nếm qu2AqfyBa ctQ3xEhơm chS82cDSiều, TiêS82cDSu Tiêu2AqfyB bắttQ3xEh đầu ltQ3xEho lắng,tQ3xEh S82cDSvị HùnnBg nBtiên S82cDSsinh nàytQ3xEh khôngnB ph2AqfyBải làS82cDS dS82cDSạng giố2AqfyBng HS82cDSình ThấS82cDSt chứ,nB vừa bư2AqfyBớc vtQ3xEhào cửatQ3xEh đ2AqfyBã 2AqfyByêu cầutQ3xEh thotQ3xEhát ytQ3xEh, S82cDSnếu nBnhư vtQ3xEhậy thìnB thảm.tQ3xEh Làm2AqfyB s2AqfyBao bâS82cDSy giờ?

Bỗng cnBửa ctQ3xEhửa pnBhòng bịtQ3xEh đ2AqfyBá vănnBg S82cDSthô lỗ, HS82cDSùng ttQ3xEhiên tQ3xEhsinh vẻS82cDS mnBặt đS82cDSáng sợnB, ngónS82cDS taS82cDSy rắcS82cDS rắS82cDSc tQ3xEhrung độntQ3xEhg vàoS82cDS pnBhòng, cùng2AqfyB ban 2AqfyBngày quảS82cDS t2AqfyBhực tQ3xEhlà giố2AqfyBng nhnBư h2AqfyBai người.tQ3xEh TiênBu TiS82cDSêu kin2AqfyBh hoảtQ3xEhng, hảotQ3xEh dọanB người!S82cDS Chẳng lẽ.2AqfyB.. chẳngtQ3xEh lẽS82cDS S82cDShắn l2AqfyBà hS82cDSai mặt?!

Vị HùS82cDSng tiêtQ3xEhn stQ3xEhinh nBbị cS82cDSho lnBà hS82cDSai mặS82cDSt này 2AqfyBâm h2AqfyBiểm S82cDSnhìn nBnhìn tQ3xEhnàng 2AqfyBsau đó2AqfyB khó2AqfyBe miệngtQ3xEh liệtS82cDS rS82cDSa nBmột tQ3xEhnét cười2AqfyB huS82cDSng ác, “ThoátnB y!”

Đúng làS82cDS khônBng nBcó ýtQ3xEh tnBưởng gìS82cDS mớtQ3xEhi mẻ... tQ3xEhXem r2AqfyBa ntQ3xEham nhâtQ3xEhn TnBống TriềuS82cDS đềtQ3xEhu S82cDSchỉ binBết nnBói hatQ3xEhi chữ2AqfyB “thoátnB y”2AqfyB. HanBy là2AqfyB nh2AqfyBóm người 2AqfyBmuốn nBlên giườngtQ3xEh chỉnB thS82cDSích 2AqfyBnói 2AqfyBhai ch2AqfyBữ nàtQ3xEhy đầuS82cDS tiên?2AqfyB tQ3xEhTiêu S82cDSTiêu nS82cDSuốt nước miếntQ3xEhg, cố2AqfyB gắngnB đánnBh S82cDSgiá Hù2AqfyBng nBtiên stQ3xEhinh ginBống nhưnB nBhung nBthần áS82cDSc 2AqfyBsát ttQ3xEhrước mắt, th2AqfyBân thểtQ3xEh bắ2AqfyBt đầS82cDSu ph2AqfyBát S82cDSrun, ntQ3xEhàng cũng2AqfyB khôntQ3xEhg mu2AqfyBốn ctQ3xEhởi a.

Không chtQ3xEhờ nàS82cDSng phả2AqfyBi phả2AqfyBn S82cDSkháng lâu, nB cửa phònBng lầnnB thứS82cDS hS82cDSai lạnBi btQ3xEhị mS82cDSở rộng,nB lạiS82cDS 2AqfyBlà mộnBt HùnBng tiS82cDSên si2AqfyBnh nS82cDSữa xuấnBt S82cDShiện. Tiêu TiênBu càtQ3xEhng nBphát tQ3xEhngốc h2AqfyBơn nữa.S82cDS Kh2AqfyBông 2AqfyBthể 2AqfyBnào, ngu2AqfyByên lnBai làS82cDS soS82cDSng sS82cDSinh, căn bảnS82cDS k2AqfyBhông pnBhải S82cDSlà cáS82cDSi gìnB hatQ3xEhi S82cDSmặt a.

Hùng S82cDStiên sintQ3xEhh ônS82cDS tQ3xEhhòa nBrất nh2AqfyBanh che chắn2AqfyB ởnB trướcS82cDS mặS82cDSt Tiêu2AqfyB TtQ3xEhiêu, đốiS82cDS vớtQ3xEhi Hù2AqfyBng ti2AqfyBên sitQ3xEhnh huntQ3xEhg ánBc kêu2AqfyB toS82cDS, “ĐạnBi ca!”

Hùng hunS82cDSg ánBc S82cDSnhìn nhìnnB hắnS82cDS ltQ3xEhại nhìnBn nhìn Tiêu2AqfyB TitQ3xEhêu, tS82cDSrong mắttQ3xEh bắttQ3xEh đtQ3xEhầu S82cDSxuất hiệtQ3xEhn hoantQ3xEhg matQ3xEhng, “T2AqfyBhoát y...”

Còn cởS82cDSi nữS82cDSa hả!!!!

“Đại tnBẩu đ2AqfyBã chếttQ3xEh rồS82cDSi! Đại2AqfyB 2AqfyBca! Huynh tỉnhnB S82cDSlại đi!”.

Cái gS82cDSì. ĐnBại tẩuS82cDS? ThS82cDSoát 2AqfyBy hóS82cDSa rS82cDSa lS82cDSà đại 2AqfyBtẩu... ĐâynB làtQ3xEh cái2AqfyB LogiS82cDSc gì?nB! Chậm S82cDSđã... CtQ3xEhhẳng l2AqfyBẽ nBlà nói2AqfyB, “S82cDSThoát YnB” S82cDSlà tQ3xEhtên ngưS82cDSời? KhôngtQ3xEh thểnB nàonB... Tr2AqfyBên 2AqfyBđời này cS82cDSó ngườinB ttQ3xEhên n2AqfyBhư vnBậy tQ3xEhsao, tQ3xEhcòn tQ3xEhlà mộttQ3xEh nữnB nhâ2AqfyBn?! T2AqfyBiêu TinBêu bắnBt đầtQ3xEhu lnBau mtQ3xEhồ hôi dữnB dội.

Hùng ônS82cDS hS82cDSòa tiếp2AqfyB tụS82cDSc 2AqfyBkêu l2AqfyBa, tQ3xEhthẳng đến2AqfyB khnBi tQ3xEhHùng hun2AqfyBg S82cDSác nBbị 2AqfyBkích đnBộng đến S82cDSngất đinB nBmới dừ2AqfyBng 2AqfyBlại, H2AqfyBắn tQ3xEhôm lấynB TiêunB TiêuS82cDS, 2AqfyBvẻ mặttQ3xEh tựnB nBtrách, dtQ3xEhùng ngữnB k2AqfyBhí vô ctQ3xEhùng cS82cDSó lỗi2AqfyB nóS82cDSi, 2AqfyB“Ta ngS82cDShĩ bệntQ3xEhh củatQ3xEh đạinB ctQ3xEha nBđã ttQ3xEhốt hơn2AqfyB, khôn2AqfyBg nS82cDSghĩ tớnBi... SnBau này ta2AqfyB sẽtQ3xEh khôn2AqfyBg tQ3xEhbỏ lại2AqfyB nàng2AqfyB tQ3xEhmột mnBình nữa.2AqfyB NànS82cDSg …tQ3xEh khô2AqfyBng nBcần giậntQ3xEh ta.”tQ3xEh TnBhấy nBTiêu TinBêu gật đầutQ3xEh, tQ3xEhlúc S82cDSnày HùnS82cDSg ôS82cDSn hòatQ3xEh mới2AqfyB đ2AqfyBi S82cDSra cửa.

Aiz, tS82cDShật S82cDSsự lnBà lo2AqfyBạn thất2AqfyB bnBát tnBao, t2AqfyBự ntQ3xEhhiên xuấS82cDSt hiS82cDSện tQ3xEhhai HùnBng nBtiên sinh, S82cDScòn cónB nnBữ nBnhân đã2AqfyB ch2AqfyBết nBtên ltQ3xEhà “Thoát2AqfyB S82cDSY” 2AqfyBnữa, đtQ3xEhúng làtQ3xEh mộtS82cDS gnBia đìnhS82cDS nBkì quái.

Hùng tQ3xEhôn hòaS82cDS 2AqfyBvừa đi2AqfyB nBchắc sẽ2AqfyB ktQ3xEhhông tS82cDSrở vềtQ3xEh sớm,nB Tiê2AqfyBu 2AqfyBTiêu khẩtQ3xEhn tr2AqfyBương htQ3xEhề hề đtQ3xEhánh mộttQ3xEh giấcnB, thựctQ3xEh sS82cDSợ nBvạn nhấtQ3xEht hnBắn vừnBa tQ3xEhđi mS82cDSà đãnB qutQ3xEhay lnBại. 2AqfyBĐang n2AqfyBửa nBmê nửa tỉnh,nB độtnB S82cDSnhiên nàngS82cDS ngh2AqfyBe đưS82cDSợc cnBó 2AqfyBngười nBnhẹ giọngnB khitQ3xEhêu cử2AqfyBa s2AqfyBổ m2AqfyBà 2AqfyBvào. Aiz...ThậtnB sự ltQ3xEhà đêmtQ3xEh d2AqfyBài lắtQ3xEhm mnBộng mà.

Tiêu Tiê2AqfyBu hínBp mắ2AqfyBt lạiS82cDS, tỉnhS82cDS táS82cDSo ngắmnB ngắS82cDSm ngư2AqfyBời vừaS82cDS đến,tQ3xEh t2AqfyBối đenBn S82cDSnhư mựctQ3xEh, thấy khôngnB 2AqfyBrõ 2AqfyB- đS82cDSây lạinB tQ3xEhlà S82cDSai n2AqfyBữa vậy.

“Giả nnBgủ? VS82cDSẫn chưaS82cDS chtQ3xEhịu dậy.”S82cDS nBThanh tQ3xEhâm gS82cDSià tQ3xEhnua vannBg nBlên, lS82cDSạnh băng2AqfyB băng, nB Tiêu TinBêu bậnBt ngườinB 2AqfyBnghe 2AqfyBlời ngồi2AqfyB dậy,S82cDS hắS82cDSn khnBông p2AqfyBhải cS82cDSũng làtQ3xEh nBngười tớnBi giết nB nàng chứ.S82cDS GầntQ3xEh đây2AqfyB sS82cDSố 2AqfyBnàng đúngS82cDS tQ3xEhlà nBsố c2AqfyBon rệp,nB S82cDSlúc nàonB cũnBng cóS82cDS hắctQ3xEh nBy nnBhân đuổitQ3xEh giết, bấnBt q2AqfyBuá đS82cDSây là2AqfyB lầnnB đầS82cDSu tS82cDSiên trựctQ3xEh nBtiếp n2AqfyBhìn thấy.

“Chưa hoàS82cDSn thàn2AqfyBh nhinBệm vụnB, vìnB S82cDSsao lạ2AqfyBi trởnB về?”

Nhiệm vụtQ3xEh gtQ3xEhì? 2AqfyBNàng cũtQ3xEhng khôntQ3xEhg phảinB tQ3xEhVũ ĐiệS82cDSp thựtQ3xEhc sự,S82cDS S82cDSai 2AqfyBbiết tQ3xEhchứ. Tiêu2AqfyB Tiêu cúi2AqfyB đầnBu khôngnB lS82cDSên tiếnnBg, nóS82cDSi gtQ3xEhì 2AqfyBcũng sai2AqfyB, tốttQ3xEh nhấttQ3xEh lnBà khôn2AqfyBg nói…

“Chủ nhânBn thựctQ3xEh mnBất nBhứng, nếuS82cDS khônBng S82cDSphải t2AqfyBa tS82cDShay ntQ3xEhgươi chịuS82cDS 2AqfyBtrách nhinBệm, nnBgươi có thểnB c2AqfyBòn sốnS82cDSg nBtrở S82cDSvề sao!”

Vâng vâng2AqfyB, tQ3xEhngươi lợitQ3xEh hại2AqfyB, ngươinB vĩS82cDS đại2AqfyB, n2AqfyBhưng 2AqfyBta thtQ3xEhật stQ3xEhự knBhông biếtnB nnBhiệm vụ gì,S82cDS 2AqfyBthiệt là,S82cDS 2AqfyBcũng kh2AqfyBông tQ3xEhlộ rS82cDSa tS82cDSí ẩn2AqfyB ýS82cDS S82cDSgì, 2AqfyBta cũ2AqfyBng gấtQ3xEhp a2AqfyB. TtQ3xEhiêu TiêuS82cDS 2AqfyBkhông dám nS82cDShìn hắ2AqfyBn, thẳng2AqfyB tQ3xEhcúi đầu,2AqfyB gitQ3xEhữ S82cDSim lặng.

Hắc tQ3xEhy nnBhân nBthấy nà2AqfyBng S82cDSkhông dtQ3xEhám lS82cDSên tiếntQ3xEhg, tiếpnB tụtQ3xEhc chấtQ3xEht vấn,2AqfyB “Ngươi2AqfyB khôntQ3xEhg phải là2AqfyB đãS82cDS nByêu tênS82cDS kitQ3xEha rồinB chứ.”

Này... TS82cDSên nBkia tnBheo lS82cDSời hắnnB khtQ3xEhông ptQ3xEhhải nBlà chỉtQ3xEh HìnBnh ThấtS82cDS đi?nB nBVũ nBĐiệp hìnhnB như chỉnB nBnói chuyệtQ3xEhn vớiS82cDS mỗtQ3xEhi tênS82cDS giS82cDSan nh2AqfyBân tQ3xEhnày, tQ3xEhhẳn nBđúng lS82cDSà hắn2AqfyB đi.

“Không nBcó, tQ3xEhta khônS82cDSg nBcó yêuS82cDS hắ2AqfyBn!” nBTrong thiênBn hạtQ3xEh ttQ3xEho nBlớn nhườngS82cDS nnBày, nBtên gian nhânnB hnBư hỏngnB c2AqfyBhán ghét2AqfyB nnBhư vậy2AqfyB, nà2AqfyBng sẽS82cDS thítQ3xEhch ư2AqfyB? HanB! Đầ2AqfyBu ócnB nàS82cDSng cũntQ3xEhg chưatQ3xEh có nBhỏng nBnha. BS82cDSất qnBuá, hắnS82cDS ltQ3xEho lắngS82cDS ctQ3xEhho nàtQ3xEhng nhưS82cDS tQ3xEhvậy... aizz…

“Ta tiS82cDSn nS82cDSgươi nBkhông dámS82cDS. NnBgày matQ3xEhi trởS82cDS vềS82cDS Hình2AqfyB p2AqfyBhủ, ngươinB phả2AqfyBi binBết, không hoàS82cDSn tnBhành nhinBệm vụnB nBthì sẽnB phảiS82cDS trảnB gi2AqfyBá. NghS82cDSe chưa.”

Trả giánB, khônBng phtQ3xEhải lànB S82cDSchết saonB, tS82cDSrong phinBm 2AqfyBảnh đềutQ3xEh nhtQ3xEhư 2AqfyBvậy dinBễn. ChnBính là ktQ3xEhhông phảiS82cDS tQ3xEhchỉ 2AqfyBmột mìnhnB nànBng khôngtQ3xEh hạS82cDS thủ2AqfyB nBđược, 2AqfyBdù nBsao S82cDSnàng cũtQ3xEhng nBkhông 2AqfyBcó S82cDSliên quan gìS82cDS tớnBi chuyện2AqfyB nàtQ3xEhy. M2AqfyBà chỉtQ3xEh sợtQ3xEh nganBy S82cDScả VtQ3xEhũ ĐiệptQ3xEh ktQ3xEhia cũng2AqfyB S82cDSkhông S82cDShạ tnBhủ được nB đi, nànS82cDSg tQ3xEhta cnBòn đangS82cDS 2AqfyByêu thảS82cDSm tnBên nBgian S82cDSnhân 2AqfyBkia kìS82cDSa. 2AqfyBChắc tQ3xEhhẳn nàngtQ3xEh S82cDSta đS82cDSã ôm 2AqfyBquyết tnBâm thS82cDSà chết2AqfyB để2AqfyB đượcS82cDS ởnB bêntQ3xEh cạnhnB hắn.tQ3xEh S82cDSThật S82cDSđáng thương.

Hắc nBy nhânBn nBthấy nàntQ3xEhg lạiS82cDS S82cDSkhông lS82cDSên tiếng,nB đưanB taS82cDSy bónBp chặ2AqfyBt cổ2AqfyB nBcủa nàng, “ĐừnS82cDSg quênS82cDS bộ2AqfyB dạngnB củ2AqfyBa kS82cDSẻ phản2AqfyB bộS82cDSi muốtQ3xEhn tQ3xEhchết knBhông đượcnB màS82cDS mu2AqfyBốn sống2AqfyB ctQ3xEhũng không xtQ3xEhong. Ngư2AqfyBơi cũngtQ3xEh muốtQ3xEhn nBtrở thànBnh mS82cDSột thànhS82cDS vinBên tr2AqfyBong bọnS82cDS ch2AqfyBúng sao?!”

Mười đnBại knBhổ hì2AqfyBnh tS82cDSra tấnnB Mã2AqfyBn TtQ3xEhhanh tQ3xEhlập 2AqfyBtức th2AqfyBoáng hiệtQ3xEhn lêS82cDSn tS82cDSrong đầu,S82cDS TS82cDSiêu Tiêu vẫytQ3xEh S82cDStay, đầ2AqfyBu lắc2AqfyB nhtQ3xEhư trốntQ3xEhg nBbỏi, khônS82cDSg cầnBn, nàn2AqfyBg mớtQ3xEhi khôngS82cDS ctQ3xEhần nBtìm tội cS82cDShịu! tQ3xEhBuông taS82cDSy! NànnBg khôtQ3xEhng hôtQ3xEh hấptQ3xEh được!nB Ứ2AqfyBớc 2AqfyBgì bâ2AqfyBy gnBiờ tQ3xEhcó tQ3xEhthể quS82cDSay S82cDSvề Hình S82cDS phủ, lúS82cDSc trS82cDSước nàngnB s2AqfyBẽ ktQ3xEhhông nênS82cDS cS82cDShạy trốntQ3xEh, nàngS82cDS S82cDShối S82cDShận rồi.

Hắc S82cDSy nnBhân h2AqfyBừ lạnh,nB lúctQ3xEh nàyS82cDS mớinB S82cDSbuông nàtQ3xEhng rtQ3xEha, m2AqfyBắt sắcS82cDS liếc2AqfyB nS82cDSàng mộttQ3xEh cnBhút, vèo mộttQ3xEh tiếng,S82cDS nBlại banBy qnBua cửanB sổnB S82cDSbiến mất.

Thật 2AqfyBlà đán2AqfyBg tQ3xEhsợ, rS82cDSa khỏiS82cDS HtQ3xEhình phtQ3xEhủ, nàS82cDSng nhưtQ3xEh tnBhế tQ3xEhnào ở2AqfyB 2AqfyBđâu cũ2AqfyBng khô2AqfyBng được annB ttQ3xEhhân. TtQ3xEhrong chốcS82cDS lá2AqfyBt nBbị 2AqfyBN tQ3xEhtên hắcnB S82cDSy nhânBn đutQ3xEhổi giếtQ3xEht, tronS82cDSg tQ3xEhchốc látnB lnBại xuấ2AqfyBt hiện tnBên hắcnB nBy nhâtQ3xEhn munBốn giếtS82cDS nàngtQ3xEh. NtQ3xEhàng l2AqfyBần nàynB nBsống lạiS82cDS c2AqfyBùng tQ3xEhcái chếtS82cDS S82cDSchỉ cách nBnhau tron2AqfyBg ga2AqfyBng S82cDStấc! ThânBn phtQ3xEhận c2AqfyBủa Vũ2AqfyB Điệ2AqfyBp n2AqfyBày cũtQ3xEhng qu2AqfyBá rắcnB 2AqfyBrối đi.

Aizz… ngàyS82cDS maS82cDSi phải2AqfyB tìm2AqfyB binBện pháS82cDSp quS82cDSay vnBề HìntQ3xEhh phS82cDSủ mớinB được,tQ3xEh 2AqfyBhiện tạiS82cDS ngẫS82cDSm lại nơS82cDSi tQ3xEhđó quS82cDSả S82cDSthật là2AqfyB tQ3xEhthiên đường2AqfyB a…