Tại sao lại là ngươi - Chương 11

Chương 11

“Ta ngh6TKiĩ ja47ta lK8hyà người,K8hy khônkLFzg phảkLFzi cẩu.”

“Phải. Nàn6TKig nqrthghĩ kh6TKiông sai.”

“Vậy qrthtại sakLFzo ngươikLFz thờ6TKii thqrthời khắc6TKi kLFzkhắc đềukLFz đemqrth tja47a buộK8hyc qrthtại bênja47 nqrthgười? Ta muốja47n 6TKiđi rqrtha ja47ngoài chơi.”

Tiêu Tja47iêu vja47ô cùnkLFzg khôja47ng hàkLFzi K8hylòng! V6TKiì cqrthái gkLFzì mK8hyà K8hynàng phả6TKii bja47ồi têqrthn gi6TKian nhân nàqrthy ởkLFz trokLFzng hakLFzng qrthổ thqrthư phònqrthg cảqrth K8hyngày vậK8hyy, ngaK8hyy K8hycả tkLFzự qrthdo cũ6TKing kLFzkhông có.

“Ta làK8hy vK8hyì muốnqrth tốt6TKi kLFzcho nàng.”qrth H6TKiình K8hyThất nK8hygay kLFzcả đkLFzầu cũnja47g khô6TKing ngẩngqrth đầu lên,6TKi tija47ếp t6TKiục lqrthàm việcqrth củakLFz hắ6TKin. Kja47hông sợkLFz nqrthhất vạnK8hy cqrthhỉ sợ6TKi vạnkLFz nhất,K8hy vK8hyì c6TKiái mạja47ng nhỏ củaK8hy nàng,ja47 vẫ6TKin là6TKi phảikLFz cẩnK8hy thận.

Tức chế6TKit ngườK8hyi đ6TKii được,qrth ởK8hy đâja47y qrthso K8hyvới ởkLFz Pja47hú QuýkLFz lkLFzâu K8hythì 6TKicó khá6TKic gkLFzì nhau! Giốngqrth nhakLFzu ja47đều l6TKià qrthbị giqrtham lja47ỏng! Kqrthhi 6TKiđó ít6TKi kLFznhất kLFzở trokLFzng pK8hyhạm ja47vi nhấtqrth địnhja47 nàng6TKi muốn 6TKiđi thếkLFz nàokLFz thqrthì kLFzcứ đqrthi, qrthmuốn làmkLFz cqrthái gkLFzì tja47hì làK8hym cáK8hyi đó.K8hy 6TKiNhưng hikLFzện tạiqrth lại thảm6TKi hạkLFzi hơnja47 rấkLFzt nhiều,K8hy nàja47ng chỉqrth cókLFz tkLFzhể 6TKiở bênK8hy cạkLFznh hắn!

“Hình K8hyThất, kLFzta cháqrthn ghK8hyét ngươi.”

“Ừm, tqrtha biết.”6TKi HìnkLFzh TK8hyhất vẫn6TKi ja47là bộqrth qrthdạng hqrthời qrthhợt, mặckLFz kja47ệ nàngja47 K8hytự nóija47 tự nghe.

“Ngươi 6TKimỗi lần6TKi đềuK8hy kLFznói tốt6TKi qrthvới ta6TKi, đja47ến K8hykhi tqrtha hỏK8hyi l6TKiý kLFzdo lạkLFzi khôngK8hy nói!”6TKi Hắnja47 coi nàngkLFz 6TKilà cqrthái gì,K8hy Sja47ủng vậtK8hy?! K8hyCon mắtqrth đảokLFz quqrtha m6TKiột vja47òng, Tqrthiêu TkLFziêu K8hycòn nói thêm,6TKi “Taqrth muốnkLFz ja47đi nhàK8hy cầkLFzu, khôngja47 phải6TKi, nhàkLFz vK8hyệ sinh.”

“Được. K8hyTa lậK8hyp t6TKiức điK8hy ja47là 6TKitốt rồi.”

Không phả6TKii K8hychứ, ckLFzhẳng 6TKilẽ nànja47g ja47đi v6TKiệ sikLFznh 6TKimà hắnK8hy cũkLFzng 6TKimuốn ja47đi cùkLFzng?! Ngất…

“Ta thK8hyấy nqrthgươi khkLFzông nêja47n đ6TKii thkLFzeo tja47a, 6TKinhư vậyja47 6TKita sẽ6TKi tqrthhẹn thkLFzùng, K8hyta kLFzcam đoan lậpK8hy tứcqrth sẽkLFz trqrthở lại,qrth đượcK8hy rkLFzồi đkLFzược r6TKiồi, kLFzcứ nhja47ư vậ6TKiy.” Phấtja47 p6TKihất kLFztay, cqrthũng không thqrthèm kLFznhìn hắja47n, TkLFziêu TiêkLFzu nha6TKinh chóqrthng m6TKiở cửaK8hy K8hybỏ chạy.

Hình K8hyThất đaqrthng mja47uốn đứngK8hy dậykLFz đuổja47i tja47heo, nhưng6TKi tưkLFzởng t6TKiượng nàn6TKig nóikLFz sẽkLFz th6TKiẹn thùng, đànhkLFz b6TKiất động6TKi ngồiqrth đója47. TrK8hyong thời6TKi gkLFzian ngắkLFzn 6TKinhư vậykLFz, lạikLFz 6TKiở trqrthong phja47ủ, chắc 6TKilà kLFzsẽ khôn6TKig xK8hyảy r6TKia sK8hyự ckLFzố gja47ì đâu.

Có đôqrthi khija47, K8hysự 6TKicố thườngkLFz độtkLFz ng6TKiột xảyK8hy rqrtha vàoK8hy lúcqrth 6TKita khôngK8hy nK8hygờ nhấtja47. GkLFziống như hiệnqrth 6TKitại, Tiêqrthu TiêuK8hy đja47ã nghênja47h ngaja47ng đK8hyứng bêqrthn ja47ngoài kLFzcửa Hìqrthnh phủ6TKi. HừkLFz, càng khja47ông cK8hyho phéK8hyp nàkLFzng trốnK8hy, nàng6TKi lK8hyiền trố6TKin ja47cho hắ6TKin xem!

Chà chàja47 ch6TKià, mớiqrth K8hyđi đượcja47 chưja47a kLFzxa, qrthbên ngườija47 nàK8hyng đkLFzột nhK8hyiên thoá6TKit qrthra qrthN tên hắcK8hy K8hyy nhja47ân, tK8hyay K8hycầm l6TKiợi đK8hyao, áK8hynh đaqrtho 6TKilóe lêK8hyn cqrthhói qrthmắt. TiêuK8hy ja47Tiêu ngqrthây ngkLFzốc, nàng cùja47ng bọnqrth hqrthọ hẳnK8hy qrthlà kLFzkhông tja47hù đi.

Rút đaja47o, muốqrthn c6TKihém kLFzxuống ngườiqrth trước6TKi mặt.kLFz Hắc6TKi K8hyy nhK8hyân vu6TKing taK8hyy lên…

Nhưng đồja47ng thờkLFzi, mộtqrth thânK8hy ảnhK8hy kh6TKiác đja47ã nkLFzhanh chón6TKig K8hybay tqrthới. T6TKiiêu Tiê6TKiu chỉ kLFzcảm thấqrthy ho6TKia mắt,kLFz ja47sau đkLFzó nqrthgười đãja47 qrthvững vàkLFzng ởqrth tK8hyrên nóK8hyc nh6TKià. Nqrthàng ngẩngja47 đầK8hyu nhìn nhìnkLFz, dK8hyi? Phẩja47m Ngu6TKiyệt. NgườiK8hy nàyja47 lqrthại từja47 nqrthơi nàoK8hy xuấK8hyt qrthhiện tkLFzhế này?

Hắc qrthy ja47nhân độn6TKig 6TKitác nhja47ất tr6TKií, cũK8hyng nhK8hyảy ja47lên nója47c nh6TKià. HakLFzi bêkLFzn lậpK8hy tứqrthc động thủ.6TKi T6TKiất nhija47ên dướija47 vkLFzõ ckLFzông 6TKibất phàK8hym củja47a Pqrthhẩm Nguy6TKiệt, kLFzsau K8hyvài chiê6TKiu qrthbọn 6TKihắc y nhânkLFz khôngK8hy cja47hết 6TKithì K8hycũng qrthbị thưja47ơng. Chờ6TKi hắqrthc 6TKiy nhân6TKi vqrthừa r6TKiút K8hylui, qrthhắn lậqrthp tức bukLFzông Tija47êu 6TKiTiêu rqrtha, pja47hân ja47rõ g6TKiiới tuyến.

Tiêu Tija47êu trầmK8hy t6TKiư 6TKisuy đoán,ja47 hắc6TKi ja47y K8hynhân nàyja47 đạikLFz k6TKihái 6TKilà dK8hyo chqrthủ n6TKihân 6TKicủa khối tqrthhân tqrthhể nàyK8hy ja47rước lja47ấy đâykLFz. Cja47òn PhẩmkLFz Ng6TKiuyệt, hẳnja47 là6TKi vẫja47n đaqrthng chìmja47 đắm6TKi trK8hyong trò chơija47 th6TKieo dja47õi gK8hyì đókLFz, xác6TKi định6TKi HkLFzình Thất6TKi cóK8hy phảiK8hy kLFzđệ đệqrth củaK8hy hắnK8hy 6TKihay không.

“Không m6TKiuốn chếtK8hy, tốkLFzt 6TKinhất quqrthay vềK8hy Hìnhqrth phủ.”ja47 Phẩmja47 ja47Nguyệt kLFznói xon6TKig xoay6TKi người muốkLFzn đi.

Tiêu Tja47iêu ja47thấy th6TKiế l6TKiập kLFztức đuổija47 t6TKiheo kLFzgiữ 6TKichặt ta6TKiy hắnqrth, “ja47 Đừja47ng đija47 vộikLFz, mang tqrtha theo.”

Đùa hả,qrth nànkLFzg chính6TKi qrthlà kkLFzhông muốja47n ja47sống qrthtrong Hìqrthnh qrthphủ 6TKinữa nênK8hy mớija47 ckLFzhạy rkLFza ngoàja47i. Trở v6TKiề? NhưkLFz vậyqrth kLFzsao được!

Phẩm Ng6TKiuyệt bởiK8hy v6TKiì cửkLFz độngja47 cqrthủa nàkLFzng mqrthà chấnja47 độja47ng, vộija47 vkLFzàng bỏkLFz tK8hyay rja47a, lông màja47y nhăja47n lkLFzại. “Xinja47 tựja47 trọng.”

Vâng vâ6TKing, Tiê6TKiu TkLFziêu qrthgật K8hyđầu, “Huynhqrth kLFzcũng khja47ông nê6TKin bqrthỏ lạiqrth tK8hya a.”

Những lờiqrth nàyK8hy lạiK8hy kkLFzhiến c6TKiho ja47mặt hqrthắn càngK8hy nhja47ăn nhja47ó qrthhơn nữja47a, ja47“Xin –ja47 TựK8hy – Trọng!”

Lại K8hylà tựqrth kLFztrọng, hắkLFzn khô6TKing cja47òn từja47 khácK8hy K8hyhả?! “ja47Ta K8hynói rồi,K8hy ja47ta kja47hông th6TKiể tr6TKiở về được.”

Không thja47ể? ChínhK8hy K8hymình mớiK8hy vừqrtha đqrthến nơqrthi đâyja47 còqrthn khja47ông qkLFzuá K8hyquen thuộc,kLFz nK8hyữ tửK8hy này lja47ại kkLFzhông bkLFziết có6TKi quakLFzn qrthhệ gja47ì vkLFzới Hìja47nh p6TKihủ, “Cùja47ng K8hyta kqrthhông quaK8hyn hệ.”

“Có quqrthan 6TKihệ, đươngK8hy n6TKihiên cóqrth quaja47n hệ6TKi. Tqrtha vừqrtha b6TKiị HìnhK8hy phủkLFz đu6TKiổi việc,ja47 màja47 huK8hyynh mới rồikLFz lạK8hyi cứu6TKi ja47ta qrthmột mạnK8hyg. kLFzTa đâja47y t6TKiuy rằnK8hyg khK8hyông đọc6TKi qK8hyua sákLFzch vja47ở, nhưng6TKi K8hycũng biết 6TKitri âK8hyn đồK8hy báo6TKi. Ch6TKio nK8hyên, â6TKin cô6TKing, h6TKiuynh hqrthãy chja47o tqrtha 6TKicơ hộiqrth được6TKi phụqrthc vụ6TKi bên cạqrthnh hK8hyuynh, kLFzhảo hK8hyảo báoja47 đkLFzáp huyja47nh qrthđi.” Mặc6TKi kệ,K8hy 6TKicó th6TKiể đikLFz thK8hyeo tkLFzhì ph6TKiải cja47ố gắngK8hy đến cùng.

“Bọn họK8hy vìja47 kLFzsao phải6TKi qrthgiết ngươi?”6TKi Mộtja47 tqrthỳ nữ6TKi bìnhja47 K8hythường kLFztại saK8hyo lqrthại ja47kéo đến nhiềuqrth ja47cao thủK8hy ja47như vqrthậy, thânqrth phận6TKi củaK8hy nàngK8hy nja47hất đkLFzịnh kkLFzhông đơn6TKi giản.

“Ta là6TKim 6TKisao biế6TKit. Cònja47 khôja47ng K8hyhiểu rkLFza sK8hyao cảja47 tK8hyhì kLFzbọn kLFzchúng kLFzđã tớikLFz rồkLFzi, kLFzta hồnkLFz nhiên 6TKithiện l6TKiương ngja47ây thơja47, qrthdáng 6TKivẻ khôja47ng gi6TKiống nK8hygười kqrthết thkLFzù kếkLFzt oá6TKin bạija47 h6TKioại, tám qrthphần làkLFz kLFznhận lầmja47 người.”qrth Tựqrth thổiK8hy phồnkLFzg bả6TKin thâja47n mộtK8hy K8hyphen, đemja47 vK8hyấn đK8hyề thổi sạK8hych, hắkLFzn chắcja47 sẽja47 khK8hyông qukLFzan tâja47m chuyệnkLFz củakLFz ja47nàng đâu.

Nghĩ qrthnghĩ, PkLFzhẩm Nguqrthyệt lạija47 nhìqrthn kLFznàng chằja47m chằkLFzm nqrthửa ngày,ja47 tạmja47 kLFzthời m6TKiặc kệ nàkLFzng ja47là kLFzai, đãkLFz lkLFzà ngườkLFzi củakLFz Hìqrthnh phủqrth, đốikLFz vớkLFzi sK8hyự tìnhqrth 6TKibên trK8hyong chắcqrth cũnqrthg biết íja47t nhK8hyiều, 6TKicũng đỡja47 mja47ất 6TKicông hắnja47 ja47phải tựja47 tìmkLFz 6TKihiểu, “Điqrth thôi.”

Sao tự6TKi nhija47ên kLFzlại dễja47 qrthnói cqrthhuyện vậy?6TKi LúckLFz trư6TKiớc kLFzbởi vkLFzì TụK8hy Bảo6TKi là6TKi đệkLFz K8hyđệ của ja47 hắn, lkLFzần này6TKi 6TKilại làkLFz 6TKibởi qrthvì K8hysao? TiêukLFz TiêuK8hy kỳja47 quáikLFz ngắ6TKim nkLFzgắm hkLFzắn, chắcK8hy qrthchắn là hắn6TKi cóqrth mục6TKi đíqrthch gìK8hy đây.

Nhưng ja47Tiêu qrthTiêu 6TKikhông biK8hyết rằng,K8hy bởikLFz vkLFzì chuyệK8hyn nàja47ng K8hychạy trốnqrth mja47à gK8hyiờ phút ja47này HìkLFznh K8hyphủ kLFzđang gqrthà qrthbay ch6TKió chạja47y. H6TKiình Thấtqrth lậK8hyt tuK8hyng K8hytoàn bộja47 H6TKiình 6TKiphủ mK8hyà vẫja47n không kLFzthấy bóngja47 dáqrthng củaqrth kLFznàng, trênK8hy ja47mặt đãK8hy xkLFzuất hkLFziện tuyệt6TKi vọng,qrth điềuqrth kLFzhắn lo lkLFzắng ja47đã xả6TKiy qrthra. qrthTứ đkLFziện hqrthạ vìkLFz đảmkLFz bảoqrth quqrthá kK8hyhứ kLFzcủa hắn6TKi khja47ông 6TKibị kLFzngười khája47c biết6TKi được, rốtkLFz cục6TKi đốikLFz vớiK8hy nànja47g xuấtja47 thủ.

Cho nênK8hy, qrthN ja47ngày saja47u, bởi6TKi v6TKiì chạyK8hy tK8hyrốn tK8hyhành cô6TKing vốnK8hy nênK8hy vuja47i vukLFzi vja47ẻ vẻqrth tja47hì người qrthnào đja47ó lạiqrth vẻkLFz K8hymặt buồnkLFz qrthbực, bắtK8hy đầuK8hy ja47hối hậnja47 qu6TKiyết ja47định củqrtha chínja47h mình. Chắ6TKic hẳnkLFz lúK8hyc nqrthày HìnhK8hy Thấtja47 đanja47g lkLFzo lắja47ng chK8hyo nàja47ng, ja47dù skLFzao nàqrthng ckLFzũng làqrth K8hylão bà ja47của 6TKingười ta6TKi, đưK8hyơng nhiqrthên khkLFzông thja47ể kLFzkhoái K8hyhoạt kLFznhư trước.

Không bija47ết mìn6TKih lúcqrth K8hyấy qrthtại ja47sao lạiqrth cảja47m thấy6TKi K8hyđi theja47o PhẩmkLFz Ngqrthuyệt lK8hyà chuyện tK8hyốt chứ.6TKi NK8hygười nàyqrth trja47ừ bỏja47 đứngja47 ja47ở khácja47h điếja47m th6TKiì kLFzlà đqrthi d6TKio qrththám Hja47ình phủqrth, có6TKi mỗi hK8hyai địaqrth đK8hyiểm ấyqrth qrthbay qu6TKia baK8hyy lạkLFzi, cja47hán nảnja47 tớikLFz cự6TKic điểm.

Nhàm c6TKihán nhấqrtht kLFzchính là,ja47 cònja47 phảiqrth K8hykể lkLFzại cqrthho kLFzhắn ngK8hyhe thờja47i kLFzgian l6TKiàm việ6TKic và ngh6TKiỉ ngơikLFz của6TKi Hìnja47h ThấK8hyt, thkLFzói quja47en sinja47h hoạtkLFz sin6TKih hoạK8hyt thưqrthờng nK8hygày củja47a h6TKiắn ra s6TKiao. ThânK8hy ả6TKinh t6TKiên giqrthan nhqrthân n6TKiày liêqrthn tụcK8hy lắja47c l6TKiư t6TKirong K8hyđầu nK8hyàng, mja47uốn qu6TKiên trong K8hychốc lá6TKit cqrthũng khôn6TKig được.

Có qrthđiều akLFzn ja47ủi d6TKiuy n6TKihất chíja47nh là6TKi hắ6TKic 6TKiy nhK8hyân lạqrthi tớqrthi hqrthai lầnja47 ja47nữa, đòqrthi giết đòiK8hy c6TKihém 6TKivô cùnkLFzg nákLFzo ja47nhiệt, kK8hyhiến kiếK8hyp sqrthống ja47tỳ K8hynữ buồnja47 tẻja47 cK8hyủa n6TKiàng cqrthoi n6TKihư có thêmK8hy niềmja47 vui.

Hai ngàyK8hy 6TKinày, kLFzánh mắja47t Phẩm6TKi Nguyệtja47 nhqrthìn nkLFzàng có6TKi điểmqrth khkLFzông giống6TKi trkLFzước. Chắc hắnqrth cũngja47 biết6TKi n6TKiàng làK8hy kLFzlão 6TKibà kLFzcủa Hìnja47h T6TKihất qrthrồi, nhưnqrthg qrthkì q6TKiuái K8hylà mqrthột ngườiqrth đứng đắnK8hy nhưqrth h6TKiắn tạiK8hy qrthsao lkLFzại k6TKihông K8hyđem nàngqrth đuổija47 ja47về HìnkLFzh phủ6TKi, dùja47 nóiK8hy thếja47 ja47nào nàng cũnkLFzg lK8hyà eja47m dqrthâu ja47của qrthhắn nha.

“Này, g6TKiia, 6TKihuynh đừnkLFzg nhkLFzìn tqrtha K8hynhư vậy,6TKi ja47ta sqrthợ a.”

Phẩm Nguqrthyệt dờqrthi ánkLFzh mắt,qrth q6TKiuay vềK8hy phíakLFz b6TKiàn cơm.

Tiêu ja47Tiêu ja47sờ sờ6TKi ha6TKii mja47á, trêK8hyn mkLFzặt mì6TKinh h6TKiẳn làqrth kja47hông ja47có cá6TKii K8hygì kLFzkì lạkLFz ja47đi. qrthCái tên Phẩ6TKim 6TKiNguyệt nà6TKiy c6TKiàng 6TKingày càngkLFz quái.ja47 Nàqrthng cầK8hym lấykLFz mộja47t cája47i kLFzđùi qrthgà, qrthkhông thèm đja47ể kLFzý hìja47nh 6TKitượng mqrthà cắnK8hy loja47ạn l6TKiên lại6TKi đưK8hya 6TKitới c6TKiái nhìkLFzn ja47khó hiểqrthu của6TKi hắn, thiệ6TKit kLFzlà, làqrthm kLFzhại nqrthàng chẳngja47 cảm6TKi thấK8hyy ngoqrthn miệng6TKi nữa.

“Gia, kLFzhuynh ănja47 đi6TKi, đừkLFzng cókLFz ja47nhìn qrthta mãi6TKi thqrthế.” K8hyLàm ja47nàng mja47uốn bỏ6TKi ja47của qrthmà chạy qrthlấy người.

“Tiểu ĐiệpkLFz!” Bỗngqrth qrthnhiên m6TKiột đạkLFzi thja47anh âK8hym v6TKiang lên.

Tiêu TiK8hyêu nja47hanh cja47hóng q6TKiuay đầuK8hy lạija47 thqrthì nhìqrthn thK8hyấy K8hymột nK8hyam nhqrthân tqrtho lớnkLFz trông qrthgiống qrthnhư mộtK8hy c6TKion g6TKiấu đang6TKi bướK8hyc nhakLFznh đK8hyi đqrthến trướcK8hy mặK8hyt nàng,6TKi nhâja47n tiệnkLFz ômK8hy chặt qrthlấy nàqrthng gqrthào lên,ja47 “6TKiRốt cuộja47c kLFzta đã6TKi tìkLFzm đượcK8hy nàngK8hy, ja47vi p6TKihu rkLFzất nkLFzhớ nàngja47 a.”

Vi pkLFzhu? Cáija47 g6TKiì ja47vi phqrthu! “V6TKiị nkLFzày, Hùng6TKi tija47ên siqrthnh, ja47ta nghK8hyĩ qrthta khôngja47 bija47ết ngươija47, xin kLFzđừng lK8hyàm 6TKiloạn 6TKibám víuK8hy quakLFzn hệja47 qrtha.” Thja47ật ja47là đqrtháng ja47sợ, kqrthhông ngK8hyờ Vũ6TKi ja47Điệp nàK8hyy lại kLFzcó mkLFzột kLFzlão công6TKi nhK8hyư vậyja47, kiqrtha Hqrthình ThấtK8hy 6TKithì sao?.

Hùng tkLFziên sin6TKih thảja47 lỏng6TKi hùqrthng chưởja47ng, tr6TKiên ja47mặt 6TKivẻ xấuja47 hổkLFz, “Lqrthà ja47ta qrthkhông tốtkLFz, nàng ja47đừng tứqrthc giậkLFzn, cùnkLFzg qrthta vja47ề nhà6TKi được6TKi khôn6TKig? TkLFza skLFzau n6TKiày s6TKiẽ khôK8hyng baja47o giờ6TKi … pkLFzhát cáu6TKi lija47nh t6TKiinh nữa,6TKi tja47a nhấtkLFz địnK8hyh kLFzsẽ hảoK8hy hảqrtho đố6TKii đãiqrth v6TKiới nàng.”

“Ha ha..qrth. Này...kLFz c6TKihúng 6TKita chậja47m rãK8hyi thưkLFzơng kLFzlượng đija47, ngươja47i trướckLFz tK8hyiên thja47ả ta K8hyxuống dướija47 đượK8hyc khôngkLFz, hqrtha hqrtha...” Tiêuja47 Tiêja47u qrthnhanh kLFzchóng qK8hyuay đầuqrth l6TKiại cầK8hyu cứu,6TKi cứu ja47ta qrtha, Phẩ6TKim Nguyệt...

Di? NgườikLFz K8hyđâu? kLFzA …ÔnK8hyg kLFztrời qrthđánh chqrthết n6TKiàng đikLFz! Vìqrth kLFzcái gK8hyì c6TKiứ đja47ến thờija47 khắc K8hynguy ja47hiểm ja47cần K8hyhắn qrththì hắnkLFz kLFzlại biK8hyến qrthmất chứ!qrth ja47Hắn cja47ó pja47hải lK8hyà nK8hyam nqrthhân khôngK8hy a! Thự6TKic 6TKiquá đánqrthg, cứkLFz nqrthhư vậ6TKiy đeja47m nàngkLFz néqrthm qrthcho mộtkLFz cokLFzn gấu!kLFz Tê6TKin Phja47ẩm Nguqrthyệt nàK8hyy so vớiqrth Hìnja47h Thqrthất là6TKi mộtkLFz tja47ên giqrthan nhânja47 ja47hơn nhiều!6TKi Nàngja47 ja47nhìn lầmK8hy hqrthắn rồi!

Tiêu Tiê6TKiu liềja47u mạngqrth đạkLFzp kLFzchân 6TKilung tuK8hyng, “Taqrth khôK8hyng biết6TKi nja47gươi, ngươiqrth trán6TKih ra. Tqrtha khqrthông pqrthhải làja47 Vũja47 Điệp,qrth t6TKia hqrthọ Tiêu.”

“Nàng đừng6TKi nónK8hyg kLFzgiận, 6TKita K8hynhận lỗi6TKi rồqrthi còK8hyn qrthchưa đượckLFz sK8hyao, qrththa t6TKihứ kLFzcho vK8hyi phuja47 lần n6TKiày đK8hyi.” LkLFzời nkLFzói của6TKi K8hyhắn 6TKithực cảmkLFz động.

“Không kLFzkhông, tkLFza thậtja47 sqrthự khK8hyông bkLFziết nja47gươi!” ThấyK8hy cqrthó không6TKi íkLFzt nkLFzgười vkLFzây xem, TK8hyiêu TK8hyiêu lậpkLFz tứckLFz tìmja47 xiqrthn giúpK8hy đỡ,qrth “Cứu6TKi mạngK8hy kLFza, hắnkLFz qrthcố chấpkLFz bqrthắt nạtqrth c6TKion gái đqrthàng hoàng!”

Vốn đK8hyang hứqrthng kLFzthú qqrthuan sátqrth K8hyhai người,6TKi kLFznghe ja47nàng vừakLFz nói,kLFz mqrthoi ngưkLFzời 6TKilập tứja47c hành K8hyđộng nK8hyhất trK8hyí qua6TKiy đầja47u K8hyđi, b6TKiọn hắkLFzn kja47hông 6TKithấy được,6TKi cK8hyái 6TKigì cũnkLFzg khôn6TKig ja47thấy được. DùkLFzng qrthcơm ă6TKin qrthcơm, gọiqrth mó6TKin qrthăn gkLFzọi mónK8hy ăja47n. Vja47ừa K8hyrồi c6TKió pháqrtht sinja47h cáikLFz 6TKigì sao…?

A, kja47hông phảikLFz đâu.K8hy NhK8hyững ngưK8hyời nàja47y sakLFzo 6TKilại K8hynhư vậyqrth chứ.qrth ja47Tiêu T6TKiiêu ngốc rqrthụng, K8hybị K8hyHùng 6TKitiên sin6TKih xuqrthất 6TKira kh6TKií lựkLFzc khja47iêng kLFzlên 6TKivai giốqrthng nhưja47 túiqrth gạkLFzo rK8hyồi ném vàoqrth tron6TKig ja47xe ngựa.

Dọc theK8hyo đườngkLFz đK8hyi, 6TKiHùng tiêK8hyn si6TKinh dùng6TKi hếtK8hy ja47khả 6TKinăng nóiK8hy tqrthốt qrthlấy 6TKilòng nàng, chínhkLFz là6TKi hìnK8hyh qrthtượng kLFzcủa ja47một têja47n naja47m tửK8hy ja47si tìqrthnh. NgkLFzay cảja47 nja47àng nghK8hye đượcja47 cũnK8hyg bịK8hy cảm độngK8hy liêqrthn tục.ja47 NguyêK8hyn lK8hyai qrthHùng kLFztiên siK8hynh lkLFzà mộtqrth na6TKim nhâja47n tK8hyốt n6TKihư vậy.6TKi V6TKiũ Điệp nqrthày cókLFz chồngja47 tốtkLFz qrthđến tkLFzhế, nqrthhư thếja47 nK8hyào lạikLFz cK8hyòn hồngK8hy hạnhkLFz xuấ6TKit tườ6TKing, chạy6TKi K8hytới làm tja47iểu kLFzthiếp củakLFz HkLFzình Thấja47t ckLFzhứ! ThK8hyật sựkLFz làqrth thaja47m lja47am qrthquá mà.

“Tiểu ĐiệpK8hy kLFznàng xqrthem, mỗija47 ngày6TKi t6TKia đkLFzều 6TKicho kLFzngười K8hylau chà6TKi bảoK8hy bốiK8hy cK8hyủa nàngkLFz, thực sạc6TKih sẽja47 đqrthi, cùngqrth với6TKi ja47lúc nànkLFzg 6TKitrước qrthkhi kLFzđi khôqrthng kLFzhề khá6TKic nha6TKiu đâukLFz.” H6TKiùng tiên 6TKisinh cầmK8hy chặtja47 lấja47y taja47y nànK8hyg, sắcK8hy mqrthặt vK8hyui mkLFzừng hỏikLFz hakLFzn, “HK8hyiện ja47tại nànkLFzg đã tr6TKiở lK8hyại, cqrthó 6TKicao hứng6TKi nhK8hyìn K8hyqua mộtja47 chja47út không?”

Không tja47hể nào…!!!!

Cả căn6TKi kLFzphòng nkLFzày... đềukLFz làK8hy HìnK8hyh Thất?!

Tuy rằ6TKing xeja47m qrthra mặtqrth vẫnkLFz ckLFzòn rấtK8hy noqrthn qrthnớt, nhưng6TKi 6TKithật kLFzlà hqrthắn! Nhìqrthn nhìK8hyn lạc khoqrthản dưK8hyới mỗiK8hy bứK8hyc vẽK8hy. Trời6TKi ạ!K8hy Nhja47iều bứK8hyc họaK8hy nqrthhư vậja47y, lK8hyại đềuqrth lK8hyà kLFzdo V6TKiũ ĐiệpK8hy kikLFza tự vẽ!ja47 Chỉja47 sợja47 qrthVũ Điệja47p nàK8hyy 6TKiđã yêK8hyu th6TKia tK8hyhiết tên6TKi kLFzgian ja47nhân 6TKikia K8hyrồi. “Này...”

“Ta bqrthiết nqrthàng lạiqrth nghĩqrth K8hytới trướcja47 kia,”qrth HùnK8hyg tiêkLFzn sja47inh sờkLFz sờqrth tója47c của6TKi nàng, 6TKi nói, “Nhja47ưng ja47đừng tiếp6TKi tụcja47 thươngja47 ja47tâm, muqrthội muộiqrth nàK8hyng nế6TKiu bK8hyiết ja47nàng ja47lo lắqrthng như vậ6TKiy, 6TKichắc chắqrthn sẽK8hy qrthrất h6TKiạnh phúc.”

Ách, cáikLFz gìkLFz muK8hyội muộ6TKii? qrthKhóe miệngqrth Ti6TKiêu Tiêu6TKi ckLFzo kLFzrúm. NkLFzhìn 6TKinhìn Hùngja47 tiên sikLFznh, hắnja47 khja47ông qrthphải K8hylà đeja47m Hìja47nh ThấtkLFz trởkLFz 6TKithành mja47uội mK8hyuội VũK8hy Điệpqrth chứ. qrthNàng lặng6TKi lja47ẽ chảyja47 ja47ra haja47i gK8hyiọt mja47ồ hôi.

Xin hqrthắn… qrthTuy rằkLFzng bộja47 dạngqrth 6TKicủa Hình Thấ6TKit kLFzso với6TKi K8hynữ nhâ6TKin qrthcòn xiqrthnh đẹp6TKi hơnqrth, nhưn6TKig h6TKiắn ja47là 6TKinam nhqrthân ja47chân 6TKichính kLFza K8hy– LkLFzà tình địch6TKi cqrthủa 6TKingươi 6TKiđó! Tiêu6TKi ja47Tiêu bắtK8hy đầuja47 ja47có điểmK8hy đồng6TKi t6TKiình vớija47 6TKicon gkLFzấu qrthsi K8hytình này, nqrthàng vỗK8hy K8hyvỗ bqrthờ qrthvai củja47a hắn,ja47 “KhK8hyông cqrthó, ngưK8hyơi yênkLFz tqrthâm, K8hyta kK8hyhông ckLFzó thương tâm.”

Hùng 6TKitiên sK8hyinh lK8hyại ja47là vẻkLFz mặtqrth kích động,K8hy “NàngK8hy qrthkhông cầja47n giảK8hy vờ,6TKi nàqrthng cja47ảm thấ6TKiy ja47đau lònK8hyg tqrthhì tkLFza cũngK8hy cảja47m thấyK8hy đaja47u lòng, tkLFza lK8hyo lắngkLFz 6TKicho ja47nàng K8hylà ja47ta ngK8hyuyện ý.qrth” ja47Thật tqrthốt qrthquá, Tiểja47u ĐiệpkLFz 6TKiđã qrthnghĩ tới ja47 cảm thụkLFz 6TKicủa hkLFzắn rồkLFzi sao.

“Khụ!” Vịqrth Hùng6TKi tikLFzên ja47sinh K8hynày đang kíqrthch độngkLFz cákLFzi gì6TKi thja47ế, ja47“Ngươi đểja47 K8hycho tkLFza nghỉkLFz ngK8hyơi mK8hyột lá6TKit, tK8hya mớja47i vừaqrth đếnK8hy nơi K8hy này, mệtqrth chkLFzết điK8hy được.”

“Hảo hảokLFz hả6TKio,” Hùn6TKig K8hytiên ja47sinh đáp lờikLFz kLFzmang ja47nàng vàoja47 phja47òng ngủ,kLFz kLFzvui vẻqrth rqrthạo rqrthực tìkLFzm ngưja47ời qrthđi chuẩkLFzn bịja47 bữaK8hy 6TKitối, Tiểu ĐiệpkLFz đãja47 trởqrth lạija47, t6TKirong lòng6TKi hắnkLFz kLFzthật sja47ự l6TKià cja47ao qrthhứng a!

Nếm quja47a cơm6TKi ch6TKiiều, TiêkLFzu kLFzTiêu qrthbắt đầu K8hylo lắng,ja47 vja47ị HùnkLFzg tiênja47 siK8hynh nqrthày k6TKihông phảikLFz làja47 ja47dạng giốnK8hyg HìkLFznh Thấtja47 chứja47, vừa bướcqrth vK8hyào cửaja47 K8hyđã yêuqrth cK8hyầu thja47oát yja47, nếja47u kLFznhư vậkLFzy qrththì thảm.ja47 LK8hyàm 6TKisao bqrthây giờ?

Bỗng ja47cửa cử6TKia pja47hòng bkLFzị đája47 văngqrth thôK8hy lỗ, Hùng6TKi tqrthiên ja47sinh vkLFzẻ mặtqrth đáng6TKi sợ,qrth ngón6TKi 6TKitay rắja47c rắc6TKi rkLFzung qrthđộng vào6TKi phqrthòng, cùngkLFz ban ja47ngày qukLFzả tja47hực l6TKià giốngkLFz nhưK8hy h6TKiai ngườja47i. Tiêuqrth Tija47êu kin6TKih hoảng,6TKi ja47hảo dọaK8hy người! ChẳngkLFz lẽ...6TKi chẳngkLFz kLFzlẽ ja47hắn 6TKilà haqrthi mặt?!

Vị HùkLFzng 6TKitiên 6TKisinh bịK8hy c6TKiho lK8hyà haja47i mặK8hyt này qrthâm hiểm6TKi 6TKinhìn kLFznhìn qrthnàng sakLFzu ja47đó khK8hyóe mK8hyiệng likLFzệt kLFzra mộtqrth kLFznét cườ6TKii hunja47g ác, “Thqrthoát y!”

Đúng làK8hy khôngqrth qrthcó K8hyý tưkLFzởng gìkLFz kLFzmới mẻ... XemkLFz rkLFza nK8hyam nhâkLFzn Tố6TKing Triqrthều đềuK8hy chỉK8hy bi6TKiết nóikLFz haqrthi chkLFzữ “tho6TKiát y”.kLFz ja47Hay làqrth nja47hóm người muK8hyốn qrthlên giườngK8hy chỉK8hy thí6TKich nóiK8hy kLFzhai cqrthhữ nàqrthy đkLFzầu tiê6TKin? kLFzTiêu qrthTiêu 6TKinuốt nướcqrth miếng, cốK8hy gắnja47g đánK8hyh K8hygiá Hùngja47 t6TKiiên ja47sinh K8hygiống như6TKi huqrthng kLFzthần ácqrth sqrthát trK8hyước mắt, thânK8hy thK8hyể kLFzbắt ja47đầu phákLFzt ja47run, K8hynàng cũkLFzng kK8hyhông muốn6TKi cởK8hyi a.

Không K8hychờ nàn6TKig phảqrthi phản6TKi khá6TKing lâu, qrth cửa pK8hyhòng lkLFzần tqrthhứ hK8hyai lạiK8hy qrthbị mởkLFz rộng,K8hy lqrthại kLFzlà mộtja47 HkLFzùng tiêkLFzn kLFzsinh ja47nữa xukLFzất hiện6TKi. Tiêu TiêK8hyu càngkLFz K8hyphát ngốckLFz hơja47n nữaK8hy. Kqrthhông thểkLFz nkLFzào, nguyênja47 laja47i là6TKi 6TKisong sinK8hyh, căn6TKi bản kh6TKiông phảkLFzi ja47là cái6TKi gìK8hy hja47ai mặtja47 a.

Hùng tiêK8hyn sinqrthh ôn6TKi hòja47a rấK8hyt nhja47anh che qrthchắn 6TKiở K8hytrước mặtK8hy Tiê6TKiu TK8hyiêu, đốiqrth K8hyvới Hùnqrthg kLFztiên siqrthnh hK8hyung ácqrth K8hykêu tja47o, “qrthĐại ca!”

Hùng hunkLFzg ác6TKi nhìnja47 nhja47ìn hắnja47 lK8hyại nhìn nhìkLFzn TiêuK8hy Tqrthiêu, tron6TKig kLFzmắt bắqrtht đầja47u xuấqrtht hija47ện qrthhoang qrthmang, 6TKi“Thoát y...”

Còn cởiK8hy nữkLFza hả!!!!

“Đại ja47tẩu đã6TKi ja47chết rồkLFzi! ĐạikLFz qrthca! Huynh 6TKitỉnh 6TKilại đi!”.

Cái gja47ì. Đại6TKi tẩuqrth? K8hyThoát qrthy h6TKióa rqrtha là K8hy đại tẩu...qrth Đâ6TKiy làja47 c6TKiái ja47Logic gì?! Chậmja47 đã.6TKi.. Chẳn6TKig lẽK8hy làkLFz nói6TKi, “Thoát6TKi Y”kLFz làkLFz tqrthên người?qrth KhkLFzông kLFzthể K8hynào... qrthTrên đ6TKiời này cóK8hy ngườikLFz têK8hyn nhưkLFz vậyja47 K8hysao, còqrthn làK8hy mộqrtht nữkLFz n6TKihân?! TiêkLFzu T6TKiiêu bắtkLFz 6TKiđầu 6TKilau mồqrth hôqrthi dữ dội.

Hùng ônkLFz hK8hyòa tiếpja47 tụcK8hy kêja47u qrthla, thẳngja47 đếqrthn kkLFzhi Hùja47ng kLFzhung kLFzác K8hybị ja47kích độnkLFzg đến ngấtkLFz đkLFzi mớiK8hy dừngK8hy ja47lại, Hqrthắn ômqrth lấyqrth kLFzTiêu TiK8hyêu, K8hyvẻ mặtkLFz tựqrth trác6TKih, dùngqrth nja47gữ k6TKihí vqrthô cùng cqrthó lỗK8hyi nói6TKi, “TakLFz nghĩkLFz bện6TKih của6TKi đạija47 ckLFza đãkLFz tốK8hyt hkLFzơn, khônK8hyg qrthnghĩ tớqrthi... ja47Sau nja47ày ta s6TKiẽ khô6TKing bK8hyỏ l6TKiại nà6TKing một6TKi mìkLFznh nữK8hya. Nàn6TKig …6TKi ja47không cầkLFzn giận6TKi taqrth.” Thấja47y Tiê6TKiu Tiêu kLFzgật đầu,6TKi lúc6TKi nàykLFz Hùnja47g kLFzôn K8hyhòa mớija47 đja47i rK8hya cửa.

Aiz, thkLFzật sựkLFz qrthlà lja47oạn thấtqrth bkLFzát tqrthao, qrthtự 6TKinhiên xuja47ất hiệja47n ja47hai Hja47ùng tija47ên sinhkLFz, còn ja47có nữ6TKi nhânK8hy kLFzđã cja47hết tja47ên ja47là “ThoátkLFz Y”6TKi nqrthữa, đún6TKig làja47 một6TKi gqrthia đìnja47h kja47ì quái.

Hùng ôqrthn hòK8hya vừja47a đija47 chắ6TKic sja47ẽ khôqrthng trởkLFz kLFzvề sớmja47, kLFzTiêu T6TKiiêu kja47hẩn 6TKitrương hK8hyề hề đánh6TKi mộkLFzt giấqrthc, qrththực sợja47 kLFzvạn nhja47ất hắkLFzn vừaK8hy đK8hyi ja47mà đãK8hy quqrthay ja47lại. ja47Đang ja47nửa mja47ê qrthnửa tỉnh, độtqrth ja47nhiên nàngkLFz kLFznghe đượcK8hy c6TKió ngườiqrth nqrthhẹ giọngkLFz khkLFziêu cja47ửa kLFzsổ kLFzmà 6TKivào. Aiz...Thật sựqrth làja47 đ6TKiêm dàqrthi lK8hyắm mộqrthng mà.

Tiêu 6TKiTiêu 6TKihíp K8hymắt lại,6TKi tỉnK8hyh t6TKiáo kLFzngắm nkLFzgắm ngườkLFzi K8hyvừa đế6TKin, tja47ối đenja47 nhưqrth mực,kLFz thấy kkLFzhông kLFzrõ kLFz- đâykLFz kLFzlại làK8hy ja47ai nữaK8hy vậy.

“Giả kLFzngủ? Vẫnqrth chưkLFza 6TKichịu dậy.”qrth Thaja47nh qrthâm giàK8hy qrthnua vanK8hyg lêK8hyn, lạnhja47 băngK8hy băqrthng, Tiêu T6TKiiêu bậtK8hy ngK8hyười ngqrthhe lờija47 ngồija47 dậy,ja47 hắ6TKin khônkLFzg phqrthải cũqrthng lqrthà ngườiK8hy tớiK8hy giết nàng6TKi chứkLFz. GầnkLFz đâyqrth sốkLFz ja47nàng qrthđúng 6TKilà sốja47 coja47n qrthrệp, lúja47c nkLFzào cũnqrthg cóK8hy hắja47c qrthy nhânkLFz đuổi K8hygiết, bấkLFzt quája47 đây6TKi làqrth lần6TKi đầuK8hy ti6TKiên trựqrthc tiế6TKip nhkLFzìn thấy.

“Chưa hoànqrth thànhK8hy nhiệkLFzm vụK8hy, vì6TKi kLFzsao qrthlại 6TKitrở về?”

Nhiệm vụqrth ja47gì? Nàng6TKi kLFzcũng khôngja47 phK8hyải V6TKiũ Điệpja47 thựcja47 ja47sự, ja47ai b6TKiiết chứK8hy. ja47Tiêu TiêukLFz cúi đầukLFz k6TKihông lênqrth tiếng,qrth nja47ói gì6TKi K8hycũng sai6TKi, 6TKitốt nhấtqrth l6TKià khôngja47 nói…

“Chủ nhâK8hyn t6TKihực mja47ất hqrthứng, nếukLFz không6TKi phảja47i 6TKita tja47hay ngươiK8hy cja47hịu trkLFzách nhiệqrthm, ngươiqrth có kLFzthể cònja47 sốngqrth trởqrth về6TKi sao!”

Vâng ja47vâng, nqrthgươi lợija47 hại,ja47 ngươqrthi vK8hyĩ đạija47, n6TKihưng t6TKia kLFzthật sựqrth khôja47ng biếtK8hy nhiệm vụK8hy gK8hyì, thK8hyiệt K8hylà, cũn6TKig kkLFzhông l6TKiộ 6TKira t6TKií ẩnja47 ýK8hy gì6TKi, tK8hya K8hycũng g6TKiấp aqrth. TikLFzêu Tiê6TKiu không dám6TKi nhK8hyìn hắn,ja47 thẳngqrth cúkLFzi kLFzđầu, K8hygiữ qrthim lặng.

Hắc ja47y nhânja47 tqrthhấy K8hynàng không6TKi dáK8hym lqrthên tikLFzếng, ja47tiếp tụcja47 chấK8hyt vấn,kLFz “Ngươi6TKi không qrthphải lja47à K8hyđã y6TKiêu K8hytên kLFzkia rồiqrth chứ.”

Này... TK8hyên kja47ia th6TKieo lờija47 hắnK8hy khqrthông kLFzphải lqrthà qrthchỉ K8hyHình Thấqrtht đi?6TKi Vũqrth Điệqrthp hình kLFz như 6TKichỉ nóiK8hy chuK8hyyện vkLFzới 6TKimỗi tênK8hy qrthgian nhâK8hyn ja47này, hẳqrthn đúkLFzng kLFzlà qrthhắn đi.

“Không cja47ó, 6TKita khôngqrth cója47 yêkLFzu hắ6TKin!” TrokLFzng thiêK8hyn hạ6TKi tK8hyo lK8hyớn nh6TKiường nàyja47, ja47tên gian nhânkLFz hưK8hy hỏngja47 ch6TKián ghétkLFz nhkLFzư vậy6TKi, nqrthàng s6TKiẽ thícqrthh ư?kLFz Hqrtha! Đầu6TKi kLFzóc nàkLFzng K8hycũng chja47ưa có hỏngK8hy nhkLFza. BkLFzất qu6TKiá, hắnqrth l6TKio lqrthắng chqrtho nja47àng 6TKinhư vậy...qrth aizz…

“Ta tiqrthn ngưqrthơi kK8hyhông dám6TKi. NK8hygày 6TKimai trởja47 kLFzvề Hì6TKinh phủK8hy, ngươi6TKi phả6TKii biết,6TKi không hqrthoàn thàja47nh nkLFzhiệm vụK8hy thqrthì qrthsẽ phảikLFz trảqrth gK8hyiá. NghK8hye chưa.”

Trả giá,kLFz khkLFzông phảiK8hy K8hylà chqrthết sqrthao, t6TKirong phkLFzim ảkLFznh đềuja47 nqrthhư vậykLFz diễK8hyn. Chja47ính qrthlà không 6TKiphải chja47ỉ mkLFzột K8hymình nànkLFzg khôn6TKig h6TKiạ thủqrth đưqrthợc, dkLFzù saja47o nja47àng ja47cũng kkLFzhông ckLFzó liên K8hyquan qrthgì tK8hyới chkLFzuyện này.qrth Mja47à qrthchỉ sợ6TKi 6TKingay cảK8hy ja47Vũ ĐK8hyiệp kkLFzia cja47ũng khôja47ng hạqrth tqrthhủ đưK8hyợc đi, nàK8hyng tK8hya còK8hyn ja47đang yja47êu thảK8hym têK8hyn giaja47n nkLFzhân 6TKikia kìK8hya. Chqrthắc hkLFzẳn nja47àng K8hyta 6TKiđã ôm quyết6TKi tK8hyâm tK8hyhà c6TKihết 6TKiđể đượja47c ởkLFz bja47ên cạnja47h hắnqrth. Tqrthhật K8hyđáng thương.

Hắc kLFzy 6TKinhân thấykLFz nànja47g lqrthại kja47hông lêK8hyn tiếja47ng, đư6TKia t6TKiay b6TKióp chặ6TKit cổkLFz của6TKi nàng6TKi, “Đừng qja47uên bK8hyộ dạnqrthg củakLFz kẻqrth ph6TKiản bội6TKi muốqrthn chết6TKi qrthkhông đượckLFz K8hymà mja47uốn sốnqrthg cũ6TKing 6TKikhông xong. NgươkLFzi cũqrthng mukLFzốn trqrthở th6TKiành qrthmột thànK8hyh vK8hyiên trkLFzong bọnkLFz chúja47ng sao?!”

Mười đạija47 khK8hyổ hình6TKi 6TKitra tấn6TKi MkLFzãn ja47Thanh lậpK8hy tứcqrth thja47oáng qrthhiện lkLFzên tr6TKiong đầukLFz, Tiqrthêu Tiêu vẫy6TKi taykLFz, đầja47u lja47ắc nhkLFzư trố6TKing bỏija47, khkLFzông qrthcần, nkLFzàng mớikLFz khqrthông cầnqrth tìmqrth tộiqrth chịu! BkLFzuông qrthtay! NànK8hyg khôn6TKig kLFzhô hja47ấp đ6TKiược! Ứja47ớc kLFzgì bâK8hyy giờK8hy cókLFz thểK8hy qja47uay vềK8hy Hình phủ,ja47 lúc6TKi trướckLFz nàK8hyng sK8hyẽ khôngK8hy qrthnên chK8hyạy trốnK8hy, nànK8hyg hốiK8hy ja47hận rồi.

Hắc ja47y 6TKinhân hja47ừ lạnkLFzh, lkLFzúc nkLFzày mớija47 buôngqrth nja47àng rkLFza, mắt6TKi sắcK8hy liK8hyếc nàngK8hy 6TKimột cja47hút, vèo mộtkLFz tiếngqrth, lạikLFz bK8hyay qja47ua cửakLFz sK8hyổ bja47iến mất.

Thật l6TKià qrthđáng sợ,6TKi rkLFza khK8hyỏi HìnkLFzh pja47hủ, 6TKinàng ja47như qrththế nàoK8hy ởK8hy kLFzđâu cũnja47g không6TKi đượkLFzc an thânkLFz. TK8hyrong c6TKihốc láK8hyt bkLFzị ja47N qrthtên hắckLFz ja47y nja47hân đja47uổi gkLFziết, 6TKitrong chốc6TKi látkLFz ja47lại xuất hiệK8hyn 6TKitên hắ6TKic 6TKiy nK8hyhân muốK8hyn gikLFzết nànkLFzg. 6TKiNàng kLFzlần nàkLFzy sốnja47g lK8hyại cùnqrthg cái6TKi chếtK8hy chỉ6TKi cách nja47hau tron6TKig gaqrthng tkLFzấc! Th6TKiân phậnqrth ja47của Vũqrth ja47Điệp nK8hyày cũja47ng qrthquá rắc6TKi rốija47 đi.

Aizz… nqrthgày mja47ai phảikLFz tìK8hym bi6TKiện pháp6TKi quK8hyay 6TKivề Hqrthình kLFzphủ mớiK8hy được,qrth hqrthiện tqrthại ngẫm lạiqrth nơikLFz đK8hyó kLFzquả thậtja47 làkLFz thi6TKiên đưkLFzờng a…