Tại sao lại là ngươi - Chương 11

Chương 11

“Ta nghĩnVVLQy oata oalà người,LwbdkL ky2Nmrphông LwbdkLphải cẩu.”

“Phải. y2NmrpNàng ngnVVLQyhĩ oakhông sai.”

“Vậy tnVVLQyại y2Nmrpsao ngươnVVLQyi thnVVLQyời tnVVLQyhời khoaắc khắcnVVLQy LwbdkLđều nVVLQyđem toaa oabuộc ty2Nmrpại bênVVLQyn ngưy2Nmrpời? Ta muốnVVLQyn điy2Nmrp roaa LwbdkLngoài chơi.”

Tiêu TLwbdkLiêu vônVVLQy cùngnVVLQy kLwbdkLhông hànVVLQyi lòoang! Vìy2Nmrp cáioa gìoa LwbdkLmà nnVVLQyàng phảoai bồinVVLQy tênLwbdkL gy2Nmrpian nLwbdkLhân này ởy2Nmrp LwbdkLtrong hnVVLQyang oaổ thưnVVLQy phònLwbdkLg cảLwbdkL ngnVVLQyày vậyLwbdkL, ngaoay LwbdkLcả tựoa dLwbdkLo cnVVLQyũng khôngLwbdkL có.

“Ta làLwbdkL vy2Nmrpì oamuốn tốy2Nmrpt chnVVLQyo nàng.LwbdkL” y2NmrpHình TLwbdkLhất ngLwbdkLay cLwbdkLả đầunVVLQy cy2Nmrpũng y2Nmrpkhông ngẩngLwbdkL đầu loaên, LwbdkLtiếp tLwbdkLục lànVVLQym việy2Nmrpc củnVVLQya hắny2Nmrp. oaKhông snVVLQyợ nhy2Nmrpất oavạn chỉLwbdkL oasợ vạnnVVLQy noahất, vìLwbdkL cáoai mạoang nhỏ củoaa này2Nmrpng, y2Nmrpvẫn lLwbdkLà poahải cẩLwbdkLn thận.

Tức oachết ngườinVVLQy đinVVLQy được,oa ởLwbdkL đLwbdkLây sy2Nmrpo vy2Nmrpới nVVLQyở LwbdkLPhú QLwbdkLuý lâunVVLQy thnVVLQyì oacó knVVLQyhác gnVVLQyì nhau!nVVLQy Giống nhy2Nmrpau đềuLwbdkL y2Nmrplà bnVVLQyị giaoam lỏny2Nmrpg! KhLwbdkLi đóy2Nmrp oaít nhấty2Nmrp nVVLQyở troy2Nmrpng poahạm vLwbdkLi ny2Nmrphất địnhoa nàngoa muốn đnVVLQyi thếoa nàooa thnVVLQyì cứLwbdkL nVVLQyđi, muốnnVVLQy LwbdkLlàm cánVVLQyi gìy2Nmrp thy2Nmrpì nVVLQylàm cánVVLQyi đóLwbdkL. Noahưng hiệoan tLwbdkLại lại thnVVLQyảm hy2Nmrpại hơy2Nmrpn rấtoa nhiLwbdkLều, nLwbdkLàng oachỉ oacó thểLwbdkL y2Nmrpở oabên cạLwbdkLnh hắn!

“Hình ThấLwbdkLt, y2Nmrpta choaán ghoaét ngươi.”

“Ừm, oata boaiết.” Hìnhy2Nmrp ThấnVVLQyt vẫnoa LwbdkLlà bộy2Nmrp dạngLwbdkL hờiLwbdkL hợtLwbdkL, mặoac koaệ nàLwbdkLng oatự nóLwbdkLi tự nghe.

“Ngươi mỗiLwbdkL ly2Nmrpần đềnVVLQyu oanói tốtoa vớioa tnVVLQya, đếny2Nmrp khLwbdkLi tnVVLQya hnVVLQyỏi LwbdkLlý oado lnVVLQyại khônoag nói!”LwbdkL Hắn y2Nmrp coi nàngoa ly2Nmrpà cánVVLQyi gì,nVVLQy nVVLQySủng vật?oa! CnVVLQyon mắnVVLQyt đảooa quy2Nmrpa mộy2Nmrpt vòng,oa TLwbdkLiêu TiênVVLQyu cy2Nmrpòn nói tnVVLQyhêm, y2Nmrp“Ta muLwbdkLốn đy2Nmrpi nVVLQynhà cầuLwbdkL, khoaông py2Nmrphải, noahà vệy2Nmrp sinh.”

“Được. LwbdkLTa oalập tứLwbdkLc điy2Nmrp lày2Nmrp tốnVVLQyt rồi.”

Không phảnVVLQyi choaứ, coahẳng y2Nmrplẽ nLwbdkLàng điLwbdkL vệy2Nmrp siy2Nmrpnh LwbdkLmà y2Nmrphắn cnVVLQyũng mLwbdkLuốn đioa cùng?!LwbdkL Ngất…

“Ta nVVLQythấy LwbdkLngươi khônnVVLQyg nêoan oađi nVVLQytheo ty2Nmrpa, nVVLQynhư voaậy nVVLQyta sẽLwbdkL thẹoan thùng,oa toaa canVVLQym đoan loaập tứcLwbdkL sLwbdkLẽ y2Nmrptrở lạinVVLQy, đượcoa rồinVVLQy y2Nmrpđược rồi,nVVLQy cứy2Nmrp nhưLwbdkL vậy.”nVVLQy Phoaất poahất taoay, cũnVVLQyng không tnVVLQyhèm nhìny2Nmrp y2Nmrphắn, LwbdkLTiêu Tiy2Nmrpêu nhnVVLQyanh chóLwbdkLng mởnVVLQy cửaLwbdkL bỏLwbdkL chạy.

Hình nVVLQyThất nVVLQyđang mnVVLQyuốn đứoang doaậy đoauổi y2Nmrptheo, nhưngy2Nmrp tưy2Nmrpởng tượngoa nVVLQynàng nLwbdkLói sẽoa oathẹn thùng, đàLwbdkLnh bấnVVLQyt LwbdkLđộng ngồinVVLQy nVVLQyđó. TnVVLQyrong nVVLQythời nVVLQygian ngắny2Nmrp ny2Nmrphư vnVVLQyậy, lạinVVLQy ởnVVLQy LwbdkLtrong phy2Nmrpủ, chắc lLwbdkLà sẽoa khôngoa xảyoa LwbdkLra nVVLQysự cốnVVLQy gìy2Nmrp đâu.

Có đôinVVLQy ky2Nmrphi, sLwbdkLự cnVVLQyố y2Nmrpthường độty2Nmrp ngộoat xy2Nmrpảy oara vàonVVLQy lúLwbdkLc LwbdkLta knVVLQyhông ngờy2Nmrp nhất.oa GiốnnVVLQyg như hLwbdkLiện tạiLwbdkL, Toaiêu nVVLQyTiêu đãLwbdkL ngLwbdkLhênh ngLwbdkLang đứngoa bêLwbdkLn y2Nmrpngoài nVVLQycửa HìnhnVVLQy phủ.oa HừLwbdkL, càng khoaông choao phnVVLQyép nàoang trLwbdkLốn, nVVLQynàng lLwbdkLiền trốnLwbdkL nVVLQycho hắLwbdkLn xem!

Chà LwbdkLchà chà,y2Nmrp LwbdkLmới đoai đượcy2Nmrp cy2Nmrphưa xanVVLQy, LwbdkLbên ngườinVVLQy nàoang LwbdkLđột nnVVLQyhiên y2Nmrpthoát y2Nmrpra LwbdkLN tên hắcLwbdkL LwbdkLy nhânnVVLQy, tnVVLQyay oacầm lLwbdkLợi nVVLQyđao, ánhy2Nmrp đaonVVLQy lónVVLQye lLwbdkLên chóiLwbdkL mắt.oa Tiêoau nVVLQyTiêu ngy2Nmrpây ngốc, nàngLwbdkL cùnLwbdkLg y2Nmrpbọn họy2Nmrp hẳnnVVLQy làoa khônVVLQyng nVVLQythù đi.

Rút đao,LwbdkL muốny2Nmrp cLwbdkLhém xuốngy2Nmrp ngườLwbdkLi trướcLwbdkL mặt.nVVLQy Hắcoa nVVLQyy nhây2Nmrpn vLwbdkLung nVVLQytay lên…

Nhưng đồngy2Nmrp tLwbdkLhời, mộnVVLQyt nVVLQythân ảnhoa khy2Nmrpác đnVVLQyã noahanh y2Nmrpchóng by2Nmrpay tớiy2Nmrp. LwbdkLTiêu TiLwbdkLêu chỉ cảmoa ty2Nmrphấy y2Nmrphoa nVVLQymắt, saLwbdkLu đóoa ngườiLwbdkL đãnVVLQy vữngoa vàngoa ởoa nVVLQytrên nócLwbdkL nhy2Nmrpà. Noaàng ngẩny2Nmrpg đầuoa nhy2Nmrpìn nhìn, nVVLQydi? Phoaẩm Nguyệt.y2Nmrp NgườiLwbdkL nànVVLQyy nVVLQylại oatừ noaơi nàonVVLQy xoauất LwbdkLhiện thếnVVLQy này?

Hắc LwbdkLy nhnVVLQyân độngLwbdkL táoac oanhất tríoa, LwbdkLcũng nhảoay lênLwbdkL y2Nmrpnóc nhàLwbdkL. HaLwbdkLi y2Nmrpbên lậnVVLQyp tứcnVVLQy động thủ.nVVLQy nVVLQyTất nhiênLwbdkL dướinVVLQy voaõ cnVVLQyông bấtnVVLQy phàmnVVLQy LwbdkLcủa nVVLQyPhẩm Nguyệtoa, saLwbdkLu vy2Nmrpài chiêoau bLwbdkLọn hắy2Nmrpc y nhânLwbdkL koahông cnVVLQyhết LwbdkLthì cLwbdkLũng bịy2Nmrp thương.LwbdkL Chy2Nmrpờ hLwbdkLắc y2Nmrpy nnVVLQyhân vừaLwbdkL rnVVLQyút luoai, y2Nmrphắn lậpoa tức buy2Nmrpông Tiêoau Tioaêu rLwbdkLa, phnVVLQyân rõnVVLQy nVVLQygiới tuyến.

Tiêu TinVVLQyêu trầmoa ty2Nmrpư y2Nmrpsuy đoán,LwbdkL hắcLwbdkL LwbdkLy nhânVVLQyn nànVVLQyy đạnVVLQyi oakhái lLwbdkLà doao chủnVVLQy noahân củaoa khốLwbdkLi thân thểoa nàyoa rướcoa lấLwbdkLy đây2Nmrpy. y2NmrpCòn Phoaẩm Nguyệoat, hLwbdkLẳn làLwbdkL vnVVLQyẫn đay2Nmrpng chìoam nVVLQyđắm tronVVLQyng nVVLQytrò chơi oatheo oadõi gìLwbdkL đóy2Nmrp, xáLwbdkLc địy2Nmrpnh Hìoanh ThấtLwbdkL cLwbdkLó phoaải đệoa đệLwbdkL củaoa hắnLwbdkL oahay không.

“Không muốnnVVLQy chết,oa tLwbdkLốt nhấtoa qunVVLQyay vy2Nmrpề Hìoanh nVVLQyphủ.” PhẩmLwbdkL y2NmrpNguyệt nóoai nVVLQyxong xoay oangười munVVLQyốn đi.

Tiêu Tioaêu thnVVLQyấy nVVLQythế lnVVLQyập tứcoa đuLwbdkLổi toaheo giữoa chặtLwbdkL tnVVLQyay hắnVVLQyn, “oa ĐừnVVLQyng đoai vộoai, moaang ta theo.”

Đùa hả,LwbdkL oanàng chínhnVVLQy LwbdkLlà kLwbdkLhông mLwbdkLuốn sốoang try2Nmrpong Hìoanh phoaủ ny2Nmrpữa nênLwbdkL mớy2Nmrpi choaạy rLwbdkLa ngoài. TLwbdkLrở LwbdkLvề? Noahư LwbdkLvậy sy2Nmrpao được!

Phẩm Ngoauyệt bởiLwbdkL vìnVVLQy cửnVVLQy đnVVLQyộng nVVLQycủa nàoang oamà nVVLQychấn động,y2Nmrp vộinVVLQy vàny2Nmrpg y2Nmrpbỏ y2Nmrptay raLwbdkL, lôny2Nmrpg mày nhy2Nmrpăn lại.nVVLQy “XLwbdkLin tựLwbdkL trọng.”

Vâng oavâng, LwbdkLTiêu TiênVVLQyu gậLwbdkLt đầu,y2Nmrp “HuynLwbdkLh cũnnVVLQyg khônoag noaên bỏy2Nmrp lạy2Nmrpi y2Nmrpta a.”

Những lờy2Nmrpi nàoay lạiy2Nmrp khiếoan choao mặLwbdkLt y2Nmrphắn cLwbdkLàng noahăn noahó y2Nmrphơn nữaLwbdkL, LwbdkL“Xin –LwbdkL Tựoa – Trọng!”

Lại lày2Nmrp nVVLQytự oatrọng, hắLwbdkLn khônnVVLQyg cnVVLQyòn từnVVLQy ky2Nmrphác hLwbdkLả?! LwbdkL“Ta nnVVLQyói rồi,y2Nmrp toaa khôLwbdkLng thnVVLQyể trở vnVVLQyề được.”

Không thểLwbdkL? ChíLwbdkLnh mìy2Nmrpnh mnVVLQyới vừLwbdkLa đếnnVVLQy y2Nmrpnơi đnVVLQyây cònVVLQyn khôngy2Nmrp quLwbdkLá LwbdkLquen thuoaộc, oanữ tửLwbdkL này loaại koahông bioaết LwbdkLcó nVVLQyquan hLwbdkLệ gìnVVLQy vớiy2Nmrp HìnnVVLQyh phủLwbdkL, “Cy2Nmrpùng LwbdkLta khônoag qoauan hệ.”

“Có quaLwbdkLn hệ,y2Nmrp đưoaơng nhiênLwbdkL cóoa qoauan hệLwbdkL. y2NmrpTa y2Nmrpvừa boaị Hìoanh phủoa đy2Nmrpuổi việoac, màoa huynh mớiLwbdkL rnVVLQyồi lạiLwbdkL cLwbdkLứu y2Nmrpta mộtLwbdkL mạng.y2Nmrp nVVLQyTa đLwbdkLây tLwbdkLuy rằny2Nmrpg khônnVVLQyg oađọc nVVLQyqua sáchy2Nmrp vLwbdkLở, nhưnLwbdkLg cũnVVLQyng biết LwbdkLtri LwbdkLân đồoa bLwbdkLáo. Choao nên,nVVLQy ânVVLQyn công,y2Nmrp huLwbdkLynh hLwbdkLãy cLwbdkLho nVVLQyta cơnVVLQy LwbdkLhội đượcnVVLQy y2Nmrpphục vụnVVLQy bên cạnhLwbdkL y2Nmrphuynh, y2Nmrphảo y2Nmrphảo bLwbdkLáo đánVVLQyp huyy2Nmrpnh đi.”y2Nmrp MặnVVLQyc kệ,LwbdkL cóLwbdkL thểoa đoai LwbdkLtheo y2Nmrpthì phảioa cốoa gắnoag đến cùng.

“Bọn họnVVLQy vìnVVLQy sanVVLQyo phảLwbdkLi gnVVLQyiết ngươi?”oa MộtLwbdkL tỳLwbdkL LwbdkLnữ bìnLwbdkLh thưoaờng tLwbdkLại y2Nmrpsao lạoai LwbdkLkéo đến nhiềuy2Nmrp LwbdkLcao toahủ nhưoa vậy2Nmrpy, ty2Nmrphân y2Nmrpphận củLwbdkLa nàngoa nLwbdkLhất địnLwbdkLh khôLwbdkLng LwbdkLđơn giản.

“Ta làmLwbdkL soaao biy2Nmrpết. CònnVVLQy khôny2Nmrpg hLwbdkLiểu LwbdkLra sanVVLQyo cảoa thnVVLQyì bọnnVVLQy oachúng LwbdkLđã tớLwbdkLi rồLwbdkLi, y2Nmrpta hồLwbdkLn nhiên LwbdkLthiện lươngoa ngâyLwbdkL ty2Nmrphơ, nVVLQydáng vẻoa khônLwbdkLg giốngy2Nmrp ngườinVVLQy kếty2Nmrp toahù kếtLwbdkL oy2Nmrpán bLwbdkLại honVVLQyại, tám phnVVLQyần y2Nmrplà noahận lầmnVVLQy ngoaười.” Tựy2Nmrp thổinVVLQy phồnLwbdkLg bảnLwbdkL thânnVVLQy mộy2Nmrpt py2Nmrphen, đemLwbdkL vy2Nmrpấn đềnVVLQy thổi sạchoa, hắnLwbdkL oachắc sẽoa khoaông qunVVLQyan tâmnVVLQy chuyệnLwbdkL củaLwbdkL oanàng đâu.

Nghĩ nghĩ,LwbdkL nVVLQyPhẩm Nguyệty2Nmrp y2Nmrplại nnVVLQyhìn nànoag cnVVLQyhằm chằnVVLQym nnVVLQyửa oangày, LwbdkLtạm y2Nmrpthời mặcoa kệ nàoang lLwbdkLà anVVLQyi, LwbdkLđã ly2Nmrpà ngườiLwbdkL oacủa oaHình phủ,nVVLQy nVVLQyđối vớnVVLQyi sựLwbdkL toaình bnVVLQyên y2Nmrptrong cLwbdkLhắc cũngLwbdkL biLwbdkLết ít nhiều,nVVLQy cnVVLQyũng đỡy2Nmrp oamất côngy2Nmrp hắoan phLwbdkLải oatự oatìm hiểunVVLQy, “Đioa thôi.”

Sao tựoa y2Nmrpnhiên lạy2Nmrpi dễoa nóLwbdkLi choauyện oavậy? Lúcy2Nmrp trướoac by2Nmrpởi vLwbdkLì Tụoa Bảy2Nmrpo lày2Nmrp đệLwbdkL đệnVVLQy của hắy2Nmrpn, lầy2Nmrpn nVVLQynày lạiLwbdkL lày2Nmrp bởoai nVVLQyvì LwbdkLsao? TnVVLQyiêu Tiêoau kỳLwbdkL quáinVVLQy ngắLwbdkLm ngắy2Nmrpm hắLwbdkLn, chắoac chắy2Nmrpn LwbdkLlà hắn cy2Nmrpó mnVVLQyục đoaích y2Nmrpgì đây.

Nhưng TnVVLQyiêu TiêuLwbdkL khôLwbdkLng biếLwbdkLt rnVVLQyằng, bởioa LwbdkLvì chuyệnnVVLQy LwbdkLnàng chLwbdkLạy trốnLwbdkL y2Nmrpmà giLwbdkLờ phúLwbdkLt này HìLwbdkLnh phủoa đangLwbdkL gLwbdkLà y2Nmrpbay nVVLQychó chạyy2Nmrp. HLwbdkLình Thấy2Nmrpt LwbdkLlật tunLwbdkLg tnVVLQyoàn nVVLQybộ HìLwbdkLnh oaphủ nVVLQymà vẫn ky2Nmrphông nVVLQythấy bóngLwbdkL dángnVVLQy củaoa nàngnVVLQy, oatrên mặtLwbdkL y2Nmrpđã xoauất hiệnLwbdkL tuyoaệt y2Nmrpvọng, điy2Nmrpều hắnLwbdkL lo nVVLQylắng đãLwbdkL xảyoa LwbdkLra. oaTứ điệnoa LwbdkLhạ vìy2Nmrp đảoam bLwbdkLảo quáy2Nmrp nVVLQykhứ củay2Nmrp hắy2Nmrpn knVVLQyhông bịLwbdkL ngườiLwbdkL kLwbdkLhác biết đưLwbdkLợc, rLwbdkLốt cụoac đốLwbdkLi vớy2Nmrpi nàngoa y2Nmrpxuất thủ.

Cho nêy2Nmrpn, LwbdkLN ngy2Nmrpày sauy2Nmrp, by2Nmrpởi vy2Nmrpì chạyy2Nmrp trốnnVVLQy thànnVVLQyh côny2Nmrpg vốnnVVLQy nênnVVLQy vuLwbdkLi voaui vLwbdkLẻ oavẻ thì ngườinVVLQy nànVVLQyo đLwbdkLó lLwbdkLại vẻoa mặtoa oabuồn oabực, oabắt đầuy2Nmrp oahối hậy2Nmrpn quy2Nmrpyết địnhoa củaoa chínnVVLQyh mìnLwbdkLh. Chắc hẳnLwbdkL y2Nmrplúc ny2Nmrpày HìnnVVLQyh Thấtoa y2Nmrpđang ly2Nmrpo lắngLwbdkL cy2Nmrpho nàoang, LwbdkLdù say2Nmrpo nàLwbdkLng nVVLQycũng nVVLQylà lãooa bà củay2Nmrp ngườinVVLQy LwbdkLta, đươny2Nmrpg nhLwbdkLiên ky2Nmrphông thểy2Nmrp khoy2Nmrpái hoaoạt nVVLQynhư trước.

Không biếty2Nmrp mìy2Nmrpnh lúLwbdkLc ấyoa tạinVVLQy soaao lạnVVLQyi cLwbdkLảm oathấy đinVVLQy thy2Nmrpeo PhnVVLQyẩm Ny2Nmrpguyệt lnVVLQyà chuyện tốtLwbdkL chứ.LwbdkL NgườinVVLQy nàyLwbdkL trừnVVLQy boaỏ đứngoa ởnVVLQy koahách đnVVLQyiếm thìy2Nmrp lànVVLQy y2Nmrpđi dnVVLQyo tnVVLQyhám Hìnhy2Nmrp phủ,LwbdkL cóoa moaỗi hai đy2Nmrpịa đLwbdkLiểm ấyy2Nmrp boaay qoaua baoay LwbdkLlại, chánoa nảnoa tớiLwbdkL cy2Nmrpực điểm.

Nhàm chány2Nmrp noahất chínhy2Nmrp làoa, còny2Nmrp y2Nmrpphải kểy2Nmrp lạnVVLQyi chy2Nmrpo LwbdkLhắn nghy2Nmrpe toahời giay2Nmrpn làmoa việcy2Nmrp và nghỉoa nnVVLQygơi củay2Nmrp HìnVVLQynh nVVLQyThất, thy2Nmrpói quy2Nmrpen y2Nmrpsinh hoy2Nmrpạt LwbdkLsinh hoạtoa thườngoa ngàLwbdkLy nVVLQycủa hắoan ra nVVLQysao. Thâoan ảnhnVVLQy têny2Nmrp giaoan nhnVVLQyân y2Nmrpnày linVVLQyên oatục lắy2Nmrpc ly2Nmrpư y2Nmrptrong oađầu nàngy2Nmrp, muy2Nmrpốn quênoa trong LwbdkLchốc láty2Nmrp cũngLwbdkL khLwbdkLông được.

Có điềuoa aoan ủinVVLQy y2Nmrpduy nhLwbdkLất coahính lànVVLQy oahắc oay nhânLwbdkL oalại tớiLwbdkL hnVVLQyai lầnnVVLQy y2Nmrpnữa, oađòi oagiết đòi chéy2Nmrpm voaô oacùng nnVVLQyáo nhiệtnVVLQy, khiếnLwbdkL ky2Nmrpiếp sốny2Nmrpg tỳLwbdkL nữLwbdkL bnVVLQyuồn tẻy2Nmrp củay2Nmrp nàoang coLwbdkLi nhưLwbdkL có ty2Nmrphêm niLwbdkLềm vui.

Hai ngàyoa LwbdkLnày, y2Nmrpánh mnVVLQyắt Poahẩm Nguy2Nmrpyệt nhnVVLQyìn nànoag cóLwbdkL LwbdkLđiểm khôngnVVLQy giốLwbdkLng trước.y2Nmrp ChắLwbdkLc hắn cLwbdkLũng bnVVLQyiết nànVVLQyng làLwbdkL ly2Nmrpão bàLwbdkL củanVVLQy HìnnVVLQyh ThấtnVVLQy rồLwbdkLi, nnVVLQyhưng ky2Nmrpì quáioa làoa y2Nmrpmột ngưLwbdkLời đứng đắnLwbdkL nhưy2Nmrp LwbdkLhắn tạinVVLQy saLwbdkLo lạiLwbdkL LwbdkLkhông oađem nVVLQynàng đuổnVVLQyi vềoa HLwbdkLình phủ,y2Nmrp doaù y2Nmrpnói thoaế này2Nmrpo nàng cũngLwbdkL làLwbdkL nVVLQyem y2Nmrpdâu y2Nmrpcủa hắny2Nmrp nha.

“Này, oagia, huyLwbdkLnh đừnVVLQyng nhLwbdkLìn nVVLQyta nhưoa vy2Nmrpậy, tLwbdkLa sợLwbdkL a.”

Phẩm Nguyệtoa dLwbdkLời ánVVLQynh LwbdkLmắt, qy2Nmrpuay vềnVVLQy poahía y2Nmrpbàn cơm.

Tiêu TiLwbdkLêu sy2Nmrpờ LwbdkLsờ hy2Nmrpai máLwbdkL, nVVLQytrên moaặt mìnhy2Nmrp hẳnnVVLQy lày2Nmrp khônoag cóy2Nmrp LwbdkLcái gLwbdkLì kLwbdkLì lạy2Nmrp y2Nmrpđi. CnVVLQyái tên PhẩmLwbdkL NgunVVLQyyệt LwbdkLnày cànnVVLQyg ngLwbdkLày cànnVVLQyg quái.LwbdkL NLwbdkLàng cầy2Nmrpm lấyLwbdkL mộty2Nmrp nVVLQycái đùioa goaà, không thèLwbdkLm đLwbdkLể oaý hìnhnVVLQy tượLwbdkLng màoa cLwbdkLắn lnVVLQyoạn LwbdkLlên lạiLwbdkL đưaLwbdkL LwbdkLtới cáinVVLQy nhìnLwbdkL nVVLQykhó hiểy2Nmrpu củaoa hắn, thiy2Nmrpệt là,LwbdkL lày2Nmrpm nVVLQyhại nVVLQynàng chẳngnVVLQy cảmoa LwbdkLthấy noagon mLwbdkLiệng nữa.

“Gia, hy2Nmrpuynh y2Nmrpăn đinVVLQy, đừngnVVLQy LwbdkLcó noahìn ty2Nmrpa my2Nmrpãi tLwbdkLhế.” LànVVLQym LwbdkLnàng muốnLwbdkL bỏLwbdkL cy2Nmrpủa mLwbdkLà chạy lấoay người.

“Tiểu Điệp!”oa nVVLQyBỗng LwbdkLnhiên mộtnVVLQy đy2Nmrpại toahanh oaâm nVVLQyvang lên.

Tiêu Tioaêu nhanVVLQynh chnVVLQyóng oaquay LwbdkLđầu lạiLwbdkL LwbdkLthì nhoaìn tnVVLQyhấy mnVVLQyột oanam nhânVVLQyn oato ly2Nmrpớn trông giốnnVVLQyg ny2Nmrphư moaột cLwbdkLon goaấu đanVVLQyng bưnVVLQyớc nhannVVLQyh đinVVLQy đy2Nmrpến trướcnVVLQy mặoat này2Nmrpng, nnVVLQyhân tLwbdkLiện ôoam coahặt lấy nVVLQynàng gàLwbdkLo lên,oa “RốtnVVLQy coauộc ty2Nmrpa đLwbdkLã tLwbdkLìm đượcy2Nmrp nàng,nVVLQy nVVLQyvi pnVVLQyhu rấtoa nVVLQynhớ nàngy2Nmrp a.”

Vi oaphu? Coaái gìnVVLQy vy2Nmrpi phuy2Nmrp! oa“Vị nnVVLQyày, HùLwbdkLng tiênnVVLQy sinhoa, toaa nnVVLQyghĩ y2Nmrpta knVVLQyhông bioaết ngươi,LwbdkL xin đừngoa lLwbdkLàm loy2Nmrpạn bámnVVLQy oavíu nVVLQyquan hLwbdkLệ nVVLQya.” Thậtoa LwbdkLlà đángLwbdkL sợ,y2Nmrp khôny2Nmrpg ngy2Nmrpờ y2NmrpVũ Điệpy2Nmrp y2Nmrpnày lại cLwbdkLó mnVVLQyột lãoLwbdkL côy2Nmrpng nhưoa vậy,y2Nmrp LwbdkLkia LwbdkLHình Toahất y2Nmrpthì sao?.

Hùng oatiên sLwbdkLinh nVVLQythả lỏngoa hoaùng chưởng,y2Nmrp ty2Nmrprên mặy2Nmrpt vẻoa xLwbdkLấu hổ,y2Nmrp “Làoa toaa khoaông tốt, nàLwbdkLng oađừng tứnVVLQyc giậLwbdkLn, cùny2Nmrpg ty2Nmrpa nVVLQyvề nVVLQynhà đượcLwbdkL khônVVLQyng? oaTa y2Nmrpsau oanày LwbdkLsẽ khônLwbdkLg bnVVLQyao gLwbdkLiờ …oa phát cáuLwbdkL liLwbdkLnh tiny2Nmrph nữaoa, tLwbdkLa nnVVLQyhất đoaịnh sẽLwbdkL hảooa hảooa đốiy2Nmrp đãnVVLQyi vớiy2Nmrp nàng.”

“Ha ha..y2Nmrp. Này.oa.. chúngLwbdkL tLwbdkLa cLwbdkLhậm rãoai thưy2Nmrpơng lượnLwbdkLg đLwbdkLi, ngưy2Nmrpơi trưnVVLQyớc tiênnVVLQy LwbdkLthả ta LwbdkLxuống y2Nmrpdưới đượcoa ky2Nmrphông, hy2Nmrpa ha...”nVVLQy Tiêy2Nmrpu nVVLQyTiêu nhanLwbdkLh chLwbdkLóng qoauay đoaầu lạiLwbdkL oacầu cứu, cứuy2Nmrp nVVLQyta anVVLQy, PhnVVLQyẩm Nguyệt...

Di? NgLwbdkLười đâuy2Nmrp? nVVLQyA …ÔnLwbdkLg trờLwbdkLi đánhLwbdkL nVVLQychết nVVLQynàng nVVLQyđi! y2NmrpVì cáinVVLQy gìoa cứy2Nmrp đnVVLQyến thờLwbdkLi khắc noaguy hiy2Nmrpểm cầnnVVLQy hắnnVVLQy thìy2Nmrp oahắn lạiy2Nmrp bLwbdkLiến mấnVVLQyt LwbdkLchứ! Hắoan cónVVLQy phảiLwbdkL ly2Nmrpà nay2Nmrpm nhânVVLQyn y2Nmrpkhông a! Thy2Nmrpực qy2Nmrpuá đánnVVLQyg, cLwbdkLứ ny2Nmrphư vậyLwbdkL đemnVVLQy oanàng némLwbdkL choao LwbdkLmột cLwbdkLon gấu!nVVLQy TênnVVLQy Phẩmoa NguynVVLQyệt nàyy2Nmrp so vLwbdkLới Hìy2Nmrpnh oaThất oalà mộy2Nmrpt LwbdkLtên giay2Nmrpn nLwbdkLhân nVVLQyhơn nhLwbdkLiều! y2NmrpNàng nhìnoa lầLwbdkLm hắny2Nmrp rồi!

Tiêu oaTiêu LwbdkLliều mạLwbdkLng đạpLwbdkL choaân loaung tungLwbdkL, “Toaa khônoag bioaết ngưoaơi, ngưLwbdkLơi tránh rnVVLQya. nVVLQyTa nVVLQykhông phy2Nmrpải lnVVLQyà Vũoa LwbdkLĐiệp, nVVLQyta hoaọ Tiêu.”

“Nàng đừnVVLQyng nóoang gy2Nmrpiận, tLwbdkLa y2Nmrpnhận lỗLwbdkLi rồinVVLQy y2Nmrpcòn chy2Nmrpưa đượcoa sy2Nmrpao, ty2Nmrpha thứnVVLQy chy2Nmrpo vnVVLQyi phu lầny2Nmrp nànVVLQyy oađi.” Lờioa nóLwbdkLi y2Nmrpcủa hoaắn tnVVLQyhực oacảm động.

“Không khônLwbdkLg, toaa thậtoa LwbdkLsự khoaông biếty2Nmrp ngLwbdkLươi!” Thoaấy nVVLQycó khônLwbdkLg ínVVLQyt ngưLwbdkLời voaây xemLwbdkL, Tiêu nVVLQyTiêu loaập y2Nmrptức tìoam oaxin ginVVLQyúp đỡ,y2Nmrp “Cứuoa mạngoa aoa, hắLwbdkLn cốoa chấpoa bnVVLQyắt nạtLwbdkL cooan gy2Nmrpái đàng hoàng!”

Vốn đannVVLQyg hnVVLQyứng nVVLQythú LwbdkLquan sáoat hanVVLQyi người,LwbdkL noaghe nàoang voaừa nónVVLQyi, mooai ngườLwbdkLi lậnVVLQyp tức LwbdkL hành độngy2Nmrp nhấtoa ty2Nmrprí LwbdkLquay đầuoa đnVVLQyi, nVVLQybọn hắnnVVLQy nVVLQykhông tnVVLQyhấy đượoac, cáiy2Nmrp gìnVVLQy cũnnVVLQyg khôy2Nmrpng thấy được.y2Nmrp oaDùng LwbdkLcơm ăny2Nmrp LwbdkLcơm, nVVLQygọi y2Nmrpmón ănoa gọioa moaón ăoan. Vừay2Nmrp LwbdkLrồi coaó pháty2Nmrp oasinh cy2Nmrpái gnVVLQyì sao…?

A, khônLwbdkLg phảoai LwbdkLđâu. Ny2Nmrphững ngườiy2Nmrp LwbdkLnày LwbdkLsao lạiLwbdkL nnVVLQyhư vậynVVLQy y2Nmrpchứ. oaTiêu Ty2Nmrpiêu ngốc rụnLwbdkLg, bnVVLQyị y2NmrpHùng tiênoa sinoah xuy2Nmrpất nVVLQyra y2Nmrpkhí nVVLQylực khiênoag lêny2Nmrp LwbdkLvai ginVVLQyống nhLwbdkLư y2Nmrptúi gạooa rồi némy2Nmrp oavào oatrong xy2Nmrpe ngựa.

Dọc they2Nmrpo đoaường đinVVLQy, LwbdkLHùng tiêoan snVVLQyinh dùngLwbdkL hếtnVVLQy LwbdkLkhả năngy2Nmrp nóiLwbdkL LwbdkLtốt lấyy2Nmrp lòoang nàng, chínhy2Nmrp làoa hoaình tượngoa coaủa mộoat têoan nLwbdkLam tửnVVLQy oasi oatình. Ngaoay cảy2Nmrp nnVVLQyàng oanghe đy2Nmrpược cũngy2Nmrp bịy2Nmrp LwbdkLcảm động liênnVVLQy tnVVLQyục. Ngy2Nmrpuyên loaai Hùny2Nmrpg LwbdkLtiên sinnVVLQyh làoa nVVLQymột naLwbdkLm nhâoan toaốt nhưy2Nmrp vậy.oa oaVũ Điệy2Nmrpp này LwbdkLcó chồLwbdkLng tốtoa đếnVVLQyn thế,LwbdkL LwbdkLnhư thếLwbdkL ny2Nmrpào y2Nmrplại còoan oahồng hạny2Nmrph xuấtLwbdkL tường,y2Nmrp chạy2Nmrpy tớoai làm tiểuLwbdkL thinVVLQyếp củoaa HìnnVVLQyh ThLwbdkLất nVVLQychứ! ThnVVLQyật snVVLQyự làoa toaham loaam quáLwbdkL mà.

“Tiểu ĐiệLwbdkLp nànoag xemoa, mỗiLwbdkL ngànVVLQyy ty2Nmrpa LwbdkLđều cLwbdkLho nLwbdkLgười laLwbdkLu nVVLQychà oabảo nVVLQybối củoaa nànVVLQyng, thực sạLwbdkLch y2Nmrpsẽ đioa, nVVLQycùng vớLwbdkLi lúnVVLQyc nàngoa trướcnVVLQy ky2Nmrphi nVVLQyđi khôny2Nmrpg hềoa khácoa LwbdkLnhau đâu.”nVVLQy Hùng tiêny2Nmrp siny2Nmrph cLwbdkLầm chặtnVVLQy lấynVVLQy taLwbdkLy nàng,oa sắoac moaặt vunVVLQyi mLwbdkLừng hỏy2Nmrpi hnVVLQyan, “HiệnnVVLQy tạiLwbdkL nànoag đã trởLwbdkL lại,y2Nmrp oacó cy2Nmrpao hnVVLQyứng nhìny2Nmrp nVVLQyqua LwbdkLmột coahút không?”

Không thểLwbdkL nào…!!!!

Cả cănVVLQyn phòy2Nmrpng này..LwbdkL. đềuoa nVVLQylà Hìnoah Thất?!

Tuy rằngLwbdkL y2Nmrpxem nVVLQyra moaặt vẫny2Nmrp cònoa rấoat noaon nớt,nVVLQy nLwbdkLhưng thậtoa lLwbdkLà hy2Nmrpắn! NLwbdkLhìn nhy2Nmrpìn lạc khnVVLQyoản dướiLwbdkL mỗiy2Nmrp bứcy2Nmrp vẽ.oa Toarời ạ!oa Nhiềuy2Nmrp bứoac họoaa nnVVLQyhư vậyoa, lạioa đy2Nmrpều lLwbdkLà oado LwbdkLVũ ĐiệLwbdkLp kia tựLwbdkL vẽ!LwbdkL Cy2Nmrphỉ sy2Nmrpợ VũnVVLQy ĐinVVLQyệp oanày nVVLQyđã oayêu toaha thiếtLwbdkL nVVLQytên y2Nmrpgian nnVVLQyhân kioaa LwbdkLrồi. “Này...”

“Ta bioaết nLwbdkLàng lạioa nghĩLwbdkL y2Nmrptới y2Nmrptrước kia,”y2Nmrp Hùny2Nmrpg tiêny2Nmrp oasinh sờy2Nmrp oasờ nVVLQytóc y2Nmrpcủa nnVVLQyàng, nói, “NhưngLwbdkL đy2Nmrpừng ty2Nmrpiếp tụcy2Nmrp thươny2Nmrpg oatâm, my2Nmrpuội muộioa noaàng nếuy2Nmrp biếtnVVLQy nLwbdkLàng LwbdkLlo LwbdkLlắng như vậyy2Nmrp, chắcnVVLQy chắnoa sẽoa LwbdkLrất LwbdkLhạnh phúc.”

Ách, cáy2Nmrpi gy2Nmrpì munVVLQyội muội?LwbdkL Koahóe miệngy2Nmrp Ty2Nmrpiêu TiêuLwbdkL coao nVVLQyrúm. oaNhìn nhìnoa Hùng tiênnVVLQy sinoah, oahắn khôLwbdkLng y2Nmrpphải lànVVLQy đeLwbdkLm Hìnhoa Thoaất oatrở thànhoa muLwbdkLội muộiLwbdkL Vũoa ĐiệLwbdkLp chứ. NnVVLQyàng lnVVLQyặng ly2Nmrpẽ oachảy ry2Nmrpa LwbdkLhai giọLwbdkLt mLwbdkLồ hôi.

Xin hắn…oa Toauy rằnnVVLQyg bộy2Nmrp dạngnVVLQy củoaa Hìny2Nmrph Thất soao vLwbdkLới LwbdkLnữ nhânnVVLQy còoan xiLwbdkLnh đẹpy2Nmrp hơoan, nhưny2Nmrpg hắny2Nmrp lànVVLQy nLwbdkLam nnVVLQyhân oachân nVVLQychính LwbdkLa y2Nmrp– LànVVLQy tình địchy2Nmrp củaLwbdkL nVVLQyngươi đLwbdkLó! TiLwbdkLêu TinVVLQyêu bắty2Nmrp đầLwbdkLu coaó điLwbdkLểm đnVVLQyồng tìnVVLQynh vớinVVLQy coy2Nmrpn gấy2Nmrpu nVVLQysi tìny2Nmrph này, nàngnVVLQy vỗy2Nmrp vỗy2Nmrp bờnVVLQy vLwbdkLai củoaa hoaắn, “KhôngLwbdkL cy2Nmrpó, oangươi yoaên y2Nmrptâm, tLwbdkLa knVVLQyhông LwbdkLcó thương tâm.”

Hùng tioaên siny2Nmrph LwbdkLlại oalà LwbdkLvẻ mnVVLQyặt kích LwbdkLđộng, “Ny2Nmrpàng khLwbdkLông cLwbdkLần giLwbdkLả vờoa, nànnVVLQyg cảoam thấynVVLQy đanVVLQyu lnVVLQyòng thnVVLQyì LwbdkLta cy2Nmrpũng cLwbdkLảm thấLwbdkLy đauoa lòng, tLwbdkLa ly2Nmrpo ly2Nmrpắng chLwbdkLo nàngnVVLQy nVVLQylà oata nguyệnoa ýy2Nmrp.” Toahật tốtnVVLQy quoaá, TiểLwbdkLu Điệy2Nmrpp đoaã nghĩnVVLQy tới cLwbdkLảm thụLwbdkL củanVVLQy hắLwbdkLn rồinVVLQy sao.

“Khụ!” y2NmrpVị Hoaùng LwbdkLtiên nVVLQysinh nLwbdkLày đang kícoah độnnVVLQyg cáoai gy2Nmrpì thế,nVVLQy “NgươnVVLQyi đểy2Nmrp LwbdkLcho tnVVLQya ngnVVLQyhỉ ngơinVVLQy mộtnVVLQy oalát, ty2Nmrpa mnVVLQyới vừay2Nmrp đnVVLQyến nơi oa này, moaệt chếty2Nmrp LwbdkLđi được.”

“Hảo hy2Nmrpảo hảo,”nVVLQy HùngnVVLQy tiênnVVLQy sinoah đáp lờLwbdkLi oamang này2Nmrpng oavào phoaòng LwbdkLngủ, nVVLQyvui vẻnVVLQy rLwbdkLạo rựLwbdkLc oatìm ngườioa đLwbdkLi cy2Nmrphuẩn bịy2Nmrp LwbdkLbữa tối,y2Nmrp Tiểu nVVLQyĐiệp nVVLQyđã tLwbdkLrở lnVVLQyại, tnVVLQyrong lònoag hắny2Nmrp thnVVLQyật sựLwbdkL nVVLQylà cLwbdkLao LwbdkLhứng a!

Nếm quy2Nmrpa cơmoa chiềuLwbdkL, y2NmrpTiêu nVVLQyTiêu bắt đnVVLQyầu lLwbdkLo lắny2Nmrpg, nVVLQyvị oaHùng tnVVLQyiên soainh nàyLwbdkL knVVLQyhông phnVVLQyải lànVVLQy dạoang gy2Nmrpiống HìnVVLQynh nVVLQyThất chứLwbdkL, vừa bướcnVVLQy vnVVLQyào cửanVVLQy đãLwbdkL yoaêu LwbdkLcầu thoáy2Nmrpt y2Nmrpy, nếoau nhnVVLQyư oavậy nVVLQythì LwbdkLthảm. Lày2Nmrpm y2Nmrpsao bâyoa giờ?

Bỗng cửy2Nmrpa y2Nmrpcửa phòLwbdkLng bịy2Nmrp đáy2Nmrp vănnVVLQyg ty2Nmrphô lỗ, HùLwbdkLng tiêny2Nmrp y2Nmrpsinh nVVLQyvẻ my2Nmrpặt đángoa sy2Nmrpợ, y2Nmrpngón taLwbdkLy rắoac rắcy2Nmrp ruLwbdkLng y2Nmrpđộng vàoao phònoag, y2Nmrpcùng ban ngy2Nmrpày qLwbdkLuả y2Nmrpthực làLwbdkL gioaống nhLwbdkLư haLwbdkLi người.LwbdkL TnVVLQyiêu Tiêy2Nmrpu knVVLQyinh hoảngLwbdkL, hảnVVLQyo dọy2Nmrpa ngưLwbdkLời! Chẳng lLwbdkLẽ... chẳnnVVLQyg oalẽ hắnoa ly2Nmrpà haoai mặt?!

Vị HùngLwbdkL tioaên soainh oabị chLwbdkLo LwbdkLlà LwbdkLhai oamặt này âmy2Nmrp hiy2Nmrpểm nhìny2Nmrp nhoaìn nàngnVVLQy say2Nmrpu đLwbdkLó y2Nmrpkhóe mLwbdkLiệng LwbdkLliệt y2Nmrpra mộnVVLQyt nétoa cườiy2Nmrp hy2Nmrpung nVVLQyác, “Thoát y!”

Đúng nVVLQylà khy2Nmrpông coaó nVVLQyý tưoaởng gLwbdkLì mớiLwbdkL mẻ... Xemoa oara nLwbdkLam y2Nmrpnhân oaTống Triềuy2Nmrp đnVVLQyều y2Nmrpchỉ biếnVVLQyt nóoai hy2Nmrpai chữnVVLQy “ty2Nmrphoát yoa”. Haoay loaà nhóm ngườiLwbdkL muốnnVVLQy loaên giưnVVLQyờng chỉy2Nmrp thoaích nnVVLQyói y2Nmrphai chữoa y2Nmrpnày đầuoa tiêy2Nmrpn? oaTiêu Tiêuy2Nmrp nuốty2Nmrp nước miếng,LwbdkL cốLwbdkL y2Nmrpgắng đnVVLQyánh gy2Nmrpiá HùnLwbdkLg y2Nmrptiên nVVLQysinh goaiống y2Nmrpnhư oahung tLwbdkLhần ácnVVLQy sLwbdkLát trưnVVLQyớc mắt, thânnVVLQy thểLwbdkL bắty2Nmrp đầuy2Nmrp phy2Nmrpát y2Nmrprun, nànnVVLQyg coaũng khônLwbdkLg muốnoa cởioa a.

Không chờy2Nmrp nàLwbdkLng phoaải poahản ky2Nmrpháng y2Nmrplâu, cửa phònoag lnVVLQyần thứLwbdkL hy2Nmrpai lạiy2Nmrp bịnVVLQy nVVLQymở rộng,y2Nmrp LwbdkLlại làLwbdkL mộtnVVLQy Hy2Nmrpùng tinVVLQyên sinLwbdkLh nữaoa xuấtnVVLQy hiện. Tiêoau TiêLwbdkLu càny2Nmrpg phátLwbdkL ngnVVLQyốc hơnLwbdkL nữa.LwbdkL Khôoang tLwbdkLhể này2Nmrpo, LwbdkLnguyên nVVLQylai oalà oasong sinoah, cănVVLQyn bản khônoag LwbdkLphải y2Nmrplà nVVLQycái gy2Nmrpì hay2Nmrpi mặtnVVLQy a.

Hùng y2Nmrptiên nVVLQysinh y2Nmrpôn nVVLQyhòa rấnVVLQyt nVVLQynhanh cheoa chắn nVVLQyở try2Nmrpước mặnVVLQyt TiênVVLQyu Tioaêu, đốioa vớioa oaHùng ty2Nmrpiên nVVLQysinh hunVVLQyng oaác kêLwbdkLu LwbdkLto, “LwbdkLĐại ca!”

Hùng hunVVLQyng oaác nhnVVLQyìn y2Nmrpnhìn hắnLwbdkL oalại nhìn oa nhìn TiêLwbdkLu Tiêuoa, trooang my2Nmrpắt bLwbdkLắt đầuoa xy2Nmrpuất hiệnVVLQyn hoay2Nmrpng mangoa, “ThoátLwbdkL y...”

Còn cy2Nmrpởi nữay2Nmrp hả!!!!

“Đại tẩuLwbdkL y2Nmrpđã chếLwbdkLt rồinVVLQy! Đạiy2Nmrp coaa! HuynLwbdkLh tỉnh lnVVLQyại đi!”.

Cái gLwbdkLì. Đạioa nVVLQytẩu? Thoáty2Nmrp oay hónVVLQya ry2Nmrpa là đạinVVLQy tẩu...LwbdkL ĐâLwbdkLy ly2Nmrpà y2Nmrpcái LnVVLQyogic gì?! ChậmLwbdkL đã...nVVLQy ChẳngnVVLQy lẽnVVLQy y2Nmrplà nóiy2Nmrp, “oaThoát Y”LwbdkL lLwbdkLà têny2Nmrp oangười? KhônLwbdkLg thy2Nmrpể nào.LwbdkL.. Toarên đời nàyy2Nmrp coaó ngưnVVLQyời tnVVLQyên nhLwbdkLư vậnVVLQyy saLwbdkLo, cLwbdkLòn oalà my2Nmrpột nữnVVLQy nhân?!LwbdkL TiêunVVLQy TiêLwbdkLu oabắt đầoau LwbdkLlau mồnVVLQy hôi dữnVVLQy dội.

Hùng ônLwbdkL hòay2Nmrp tLwbdkLiếp tụcLwbdkL oakêu lLwbdkLa, y2Nmrpthẳng đếny2Nmrp khoai HùLwbdkLng hLwbdkLung áoac bịLwbdkL kínVVLQych LwbdkLđộng đến ngấtoa LwbdkLđi nVVLQymới oadừng lại,nVVLQy HắnnVVLQy ômoa lấLwbdkLy TiêunVVLQy TiênVVLQyu, vẻy2Nmrp nVVLQymặt tựLwbdkL nVVLQytrách, dùngy2Nmrp ngữLwbdkL y2Nmrpkhí vôy2Nmrp cùng cnVVLQyó nVVLQylỗi nóy2Nmrpi, “TanVVLQy nghĩnVVLQy oabệnh củaLwbdkL đạLwbdkLi cnVVLQya LwbdkLđã tốtnVVLQy hơn,oa khLwbdkLông ngLwbdkLhĩ tới...oa Say2Nmrpu noaày ta sẽLwbdkL khôngnVVLQy oabỏ lạiy2Nmrp nàngLwbdkL mộty2Nmrp mnVVLQyình nữanVVLQy. NàngLwbdkL …LwbdkL khy2Nmrpông cầoan giậnnVVLQy ta.”LwbdkL Thấoay Tiy2Nmrpêu Tiêu gnVVLQyật đầu,LwbdkL lnVVLQyúc nàyy2Nmrp HùngnVVLQy ôy2Nmrpn hòaoa mớLwbdkLi đnVVLQyi oara cửa.

Aiz, thoaật sựy2Nmrp LwbdkLlà loạLwbdkLn thấy2Nmrpt bátnVVLQy taLwbdkLo, oatự nhiênoa xuấtoa hnVVLQyiện hay2Nmrpi HLwbdkLùng tiêoan sinh, còy2Nmrpn cnVVLQyó LwbdkLnữ nhy2Nmrpân y2Nmrpđã chếtoa oatên oalà “Thy2Nmrpoát Y”nVVLQy LwbdkLnữa, nVVLQyđúng lày2Nmrp my2Nmrpột gy2Nmrpia đìnhnVVLQy LwbdkLkì quái.

Hùng ônnVVLQy y2Nmrphòa vừnVVLQya đLwbdkLi cLwbdkLhắc sLwbdkLẽ khLwbdkLông trởoa vềoa sớmy2Nmrp, LwbdkLTiêu nVVLQyTiêu khẩnoa trươLwbdkLng hoaề hề y2Nmrp đánh mnVVLQyột gioaấc, thựcLwbdkL sy2Nmrpợ vLwbdkLạn nhấtLwbdkL hắnVVLQyn vừanVVLQy y2Nmrpđi mnVVLQyà đãLwbdkL qunVVLQyay lạnVVLQyi. oaĐang nnVVLQyửa mêLwbdkL nửa tỉnh,nVVLQy độoat oanhiên nàngnVVLQy nLwbdkLghe đượcoa LwbdkLcó ngnVVLQyười nhẹoa giọnLwbdkLg khinVVLQyêu y2Nmrpcửa sổy2Nmrp màoa vàooa. Aiz...ThLwbdkLật sự oalà đy2Nmrpêm dànVVLQyi ly2Nmrpắm nVVLQymộng mà.

Tiêu y2NmrpTiêu hípnVVLQy mắoat ly2Nmrpại, tỉoanh tnVVLQyáo ngắmy2Nmrp ngắoam ngườiy2Nmrp vừanVVLQy đến,LwbdkL ty2Nmrpối đenoa nhy2Nmrpư mLwbdkLực, thấy khôy2Nmrpng rõLwbdkL y2Nmrp- đoaây lLwbdkLại làLwbdkL oaai nữaLwbdkL vậy.

“Giả ngủLwbdkL? Vẫny2Nmrp LwbdkLchưa chịunVVLQy dậy.”LwbdkL Ty2Nmrphanh âmnVVLQy giànVVLQy nLwbdkLua vany2Nmrpg lêny2Nmrp, oalạnh băngoa băng, y2NmrpTiêu Tiêy2Nmrpu bậty2Nmrp ngườiLwbdkL noaghe nVVLQylời oangồi dậy,nVVLQy oahắn khôngoa pnVVLQyhải cũy2Nmrpng ly2Nmrpà ngLwbdkLười nVVLQytới giết nLwbdkLàng chy2Nmrpứ. Gầny2Nmrp đâLwbdkLy sốoa noaàng nVVLQyđúng lày2Nmrp sốoa cooan rệp,y2Nmrp y2Nmrplúc noaào cũLwbdkLng cLwbdkLó y2Nmrphắc nVVLQyy ny2Nmrphân đuổi giếLwbdkLt, bấtnVVLQy quoaá đoaây ly2Nmrpà lầnnVVLQy đầuoa LwbdkLtiên nVVLQytrực tiếpnVVLQy nnVVLQyhìn thấy.

“Chưa oahoàn thànhy2Nmrp nhiệmy2Nmrp vụy2Nmrp, y2Nmrpvì saoao lnVVLQyại trởLwbdkL về?”

Nhiệm y2Nmrpvụ gìy2Nmrp? NànVVLQyng oacũng y2Nmrpkhông py2Nmrphải VnVVLQyũ ĐiệnVVLQyp tnVVLQyhực sựy2Nmrp, oaai bLwbdkLiết chứ.y2Nmrp TnVVLQyiêu Tiêu y2Nmrp cúi đầuoa knVVLQyhông lênoa tiếng,oa nóy2Nmrpi gìLwbdkL nVVLQycũng LwbdkLsai, tốtnVVLQy nhấtnVVLQy ly2Nmrpà khLwbdkLông nói…

“Chủ nhânVVLQyn thựcy2Nmrp mấtnVVLQy LwbdkLhứng, nVVLQynếu khôngoa oaphải tLwbdkLa thaoay noagươi nVVLQychịu tráoach nhiệm,nVVLQy ngươnVVLQyi có thểLwbdkL cònnVVLQy LwbdkLsống trLwbdkLở vềLwbdkL sao!”

Vâng vy2Nmrpâng, ngươinVVLQy lợioa LwbdkLhại, ngoaươi vLwbdkLĩ đại,LwbdkL nVVLQynhưng toaa thậtoa nVVLQysự khôny2Nmrpg biếtoa nhiệm vụnVVLQy gìoa, thiệtoa là,LwbdkL oacũng khy2Nmrpông lộLwbdkL y2Nmrpra ty2Nmrpí ẩnnVVLQy ýnVVLQy gnVVLQyì, LwbdkLta cũngy2Nmrp gấpLwbdkL aLwbdkL. TiêunVVLQy Tiêoau khLwbdkLông dám nnVVLQyhìn hắoan, thoaẳng cúLwbdkLi đầu,oa giữLwbdkL y2Nmrpim lặng.

Hắc LwbdkLy nhnVVLQyân tnVVLQyhấy này2Nmrpng y2Nmrpkhông dámoa lênVVLQyn tiếng,oa tiếpy2Nmrp y2Nmrptục chấtnVVLQy nVVLQyvấn, y2Nmrp“Ngươi khôngLwbdkL phải làLwbdkL đãoa ynVVLQyêu LwbdkLtên kLwbdkLia rồiLwbdkL chứ.”

Này... TênnVVLQy knVVLQyia thenVVLQyo lLwbdkLời hắnVVLQyn khôngLwbdkL phảiy2Nmrp oalà cnVVLQyhỉ Hìy2Nmrpnh y2NmrpThất đi?nVVLQy Vy2Nmrpũ Điệpy2Nmrp hình nhLwbdkLư chỉLwbdkL nóinVVLQy oachuyện vớinVVLQy mỗy2Nmrpi tênVVLQyn giaLwbdkLn nhoaân nLwbdkLày, oahẳn đúngy2Nmrp LwbdkLlà hắLwbdkLn đi.

“Không cóLwbdkL, tnVVLQya nVVLQykhông y2Nmrpcó yêy2Nmrpu hắn!”nVVLQy TrnVVLQyong thiy2Nmrpên hạnVVLQy ty2Nmrpo y2Nmrplớn nhườngnVVLQy này,LwbdkL têoan giy2Nmrpan nhân hoaư hỏny2Nmrpg cLwbdkLhán ghnVVLQyét nhy2Nmrpư vậyLwbdkL, này2Nmrpng sẽy2Nmrp thnVVLQyích ưy2Nmrp? HLwbdkLa! ĐnVVLQyầu ócy2Nmrp nàngnVVLQy y2Nmrpcũng chnVVLQyưa y2Nmrpcó hỏng nhnVVLQya. Bấty2Nmrp quá,LwbdkL nVVLQyhắn LwbdkLlo lắnoag choao ny2Nmrpàng oanhư vậy..nVVLQy. aizz…

“Ta nVVLQytin ngy2Nmrpươi khôngnVVLQy dnVVLQyám. NgàynVVLQy mnVVLQyai trởnVVLQy vềLwbdkL HìnhLwbdkL phủ,y2Nmrp ngnVVLQyươi phảiy2Nmrp binVVLQyết, khôLwbdkLng hoàn oathành nhiệmnVVLQy vy2Nmrpụ ty2Nmrphì sẽoa phảLwbdkLi y2Nmrptrả LwbdkLgiá. NgLwbdkLhe chưa.”

Trả gLwbdkLiá, ky2Nmrphông phảLwbdkLi lLwbdkLà chếty2Nmrp saoy2Nmrp, try2Nmrpong phinVVLQym ảnVVLQynh đềuoa nhnVVLQyư vậyy2Nmrp diễn.LwbdkL Coahính là koahông phLwbdkLải cLwbdkLhỉ mộtoa mLwbdkLình nàny2Nmrpg khôLwbdkLng y2Nmrphạ thy2Nmrpủ được,oa y2Nmrpdù saoao nàLwbdkLng cũngnVVLQy ky2Nmrphông LwbdkLcó liên quanLwbdkL gnVVLQyì tnVVLQyới chLwbdkLuyện này.oa MànVVLQy choaỉ sợoa ngay2Nmrpy cảy2Nmrp Voaũ Điệpy2Nmrp koaia cũLwbdkLng LwbdkLkhông hy2Nmrpạ thoaủ được oađi, LwbdkLnàng toaa cònVVLQyn đy2Nmrpang y2Nmrpyêu thảmy2Nmrp oatên gLwbdkLian nhâny2Nmrp kiy2Nmrpa y2Nmrpkìa. ChắcnVVLQy hẳny2Nmrp nànVVLQyng toaa đy2Nmrpã ôm quoayết tâmy2Nmrp nVVLQythà nVVLQychết đy2Nmrpể đượLwbdkLc LwbdkLở boaên cạnhy2Nmrp y2Nmrphắn. Thoaật đánVVLQyng thương.

Hắc oay nhây2Nmrpn thấy2Nmrpy y2Nmrpnàng lạiy2Nmrp khy2Nmrpông lLwbdkLên tiếoang, đưaoa toaay bóLwbdkLp chặtnVVLQy cổoa củay2Nmrp nàng, “Đừngy2Nmrp quoaên bộy2Nmrp dạngnVVLQy coaủa kẻy2Nmrp y2Nmrpphản bnVVLQyội muốLwbdkLn cy2Nmrphết khôLwbdkLng y2Nmrpđược moaà muốy2Nmrpn sốny2Nmrpg cnVVLQyũng khoaông xong. Ny2Nmrpgươi y2Nmrpcũng munVVLQyốn y2Nmrptrở thày2Nmrpnh moaột thàoanh vioaên y2Nmrptrong bọy2Nmrpn oachúng sao?!”

Mười đạiLwbdkL nVVLQykhổ hìnhLwbdkL try2Nmrpa toaấn nVVLQyMãn LwbdkLThanh lậpy2Nmrp tứcnVVLQy toahoáng hoaiện lêoan trooang đầu,y2Nmrp Tiêu Tiêoau LwbdkLvẫy tanVVLQyy, LwbdkLđầu lắcoa nhy2Nmrpư trốngoa bỏiy2Nmrp, khLwbdkLông y2Nmrpcần, y2Nmrpnàng nVVLQymới oakhông LwbdkLcần tìy2Nmrpm tội chịu!nVVLQy oaBuông LwbdkLtay! NnVVLQyàng ky2Nmrphông oahô y2Nmrphấp được!oa Ứy2Nmrpớc gnVVLQyì bnVVLQyây ginVVLQyờ cóLwbdkL toahể oaquay y2Nmrpvề Hình y2Nmrp phủ, lúcLwbdkL trướcy2Nmrp nàngy2Nmrp y2Nmrpsẽ nVVLQykhông noaên cLwbdkLhạy trốn,LwbdkL nànnVVLQyg nVVLQyhối hậnoa rồi.

Hắc y2Nmrpy nhâny2Nmrp hừoa nVVLQylạnh, lúcy2Nmrp nàyLwbdkL mLwbdkLới buônnVVLQyg nàngoa ray2Nmrp, mắy2Nmrpt sắcLwbdkL liếcnVVLQy nàngy2Nmrp mộtLwbdkL chút, vèoLwbdkL mộoat tiếngLwbdkL, lạiLwbdkL baoay quoaa cửoaa sổnVVLQy binVVLQyến mất.

Thật nVVLQylà đáLwbdkLng sợy2Nmrp, nVVLQyra khoaỏi Hìy2Nmrpnh phnVVLQyủ, nànoag nnVVLQyhư thy2Nmrpế nVVLQynào ởoa đnVVLQyâu cũngoa khônnVVLQyg đLwbdkLược an thâLwbdkLn. Ty2Nmrprong chốnVVLQyc láy2Nmrpt y2Nmrpbị LwbdkLN ty2Nmrpên hắLwbdkLc y2Nmrpy nhânLwbdkL đuổoai giếoat, nVVLQytrong chốoac láoat lạy2Nmrpi xuất oa hiện ty2Nmrpên y2Nmrphắc nVVLQyy nVVLQynhân muốnnVVLQy ginVVLQyết oanàng. Nàoang lầy2Nmrpn nàoay sốngoa nVVLQylại cùngLwbdkL cnVVLQyái chếtLwbdkL chỉnVVLQy cách nhnVVLQyau tLwbdkLrong ganVVLQyng LwbdkLtấc! ThânLwbdkL oaphận cLwbdkLủa Vũoa ĐiệpLwbdkL nàLwbdkLy cũnoag nVVLQyquá rắnVVLQyc rốinVVLQy đi.

Aizz… ngàyy2Nmrp maLwbdkLi phảy2Nmrpi tnVVLQyìm biệnVVLQyn phápnVVLQy quay2Nmrpy vnVVLQyề HìnnVVLQyh nVVLQyphủ LwbdkLmới được,LwbdkL hiy2Nmrpện toaại ngẫmy2Nmrp lại nnVVLQyơi đy2Nmrpó quảoa tnVVLQyhật oalà thiêy2Nmrpn đoaường a…