Tại sao lại là ngươi - Chương 11

Chương 11

“Ta zJkpnghĩ tJDgBa WgDNlà JDgBngười, khzJkpông phảigPHv cẩu.”

“Phải. Nzdtkàng nzdtkghĩ khôngzJkp sai.”

“Vậy tWgDNại sazJkpo ngJDgBươi thzJkpời thgPHvời khgPHvắc khắJDgBc đềgPHvu đemWgDN zJkpta gPHvbuộc tzdtkại bênWgDN người?zdtk Ta mWgDNuốn zdtkđi zdtkra zdtkngoài chơi.”

Tiêu TJDgBiêu vôWgDN cùnggPHv JDgBkhông hàJDgBi lòngWgDN! zdtkVì cáigPHv zJkpgì zJkpmà nànzdtkg phảigPHv bồzJkpi tzdtkên gPHvgian nhân nàyJDgB ởWgDN zdtktrong hangPHvg WgDNổ thzJkpư phzdtkòng cảzJkp zJkpngày vgPHvậy, zJkpngay zJkpcả tWgDNự WgDNdo cũngPHvg JDgBkhông có.

“Ta làzdtk zdtkvì muốnzJkp zdtktốt chWgDNo gPHvnàng.” Hìnzdtkh ThWgDNất ngaWgDNy zJkpcả đầuzJkp czJkpũng khôngJDgB ngẩnJDgBg đầu lên,WgDN gPHvtiếp tụgPHvc gPHvlàm vigPHvệc cgPHvủa gPHvhắn. KhWgDNông zdtksợ nhấzJkpt vạWgDNn czJkphỉ sợJDgB vWgDNạn nhất,zdtk WgDNvì cázJkpi zJkpmạng nhỏ củgPHva nànzdtkg, vẫnzdtk WgDNlà JDgBphải cẩgPHvn thận.

Tức chzJkpết ngườzdtki đzdtki đJDgBược, ởgPHv gPHvđây zJkpso zdtkvới zJkpở WgDNPhú QWgDNuý lâzdtku tWgDNhì cóJDgB kgPHvhác gìWgDN nhaJDgBu! Giống nhazdtku đzdtkều lWgDNà bgPHvị WgDNgiam lỏnzJkpg! Kzdtkhi WgDNđó íJDgBt ngPHvhất ởWgDN trongPHvg pgPHvhạm zJkpvi WgDNnhất địnhzdtk nàng muzdtkốn đizdtk thếzJkp nWgDNào thìzdtk cứgPHv đi,zJkp muốngPHv làzJkpm cázJkpi gìJDgB tzJkphì làmzdtk czdtkái đózdtk. NhưnggPHv hiệnWgDN tJDgBại lại thảmJDgB hWgDNại hzJkpơn rấtgPHv nzdtkhiều, nànWgDNg gPHvchỉ cózdtk thểzJkp WgDNở bêngPHv cạnhJDgB hắn!

“Hình TJDgBhất, tzJkpa czJkphán ghzJkpét ngươi.”

“Ừm, tzdtka biết.”zJkp WgDNHình ThzJkpất vẫzdtkn làJDgB WgDNbộ dạzJkpng hờiJDgB hợt,zdtk mặcJDgB kzdtkệ gPHvnàng tựgPHv nJDgBói tự nghe.

“Ngươi mỗzdtki lzJkpần JDgBđều nógPHvi tốtgPHv vJDgBới taWgDN, đgPHvến khzJkpi tJDgBa hỏiJDgB gPHvlý zJkpdo lạgPHvi khôWgDNng nói!”zJkp Hắn czJkpoi WgDNnàng lzdtkà zJkpcái JDgBgì, Sủnzdtkg zdtkvật?! WgDNCon mắtzdtk đWgDNảo gPHvqua mộtWgDN vòJDgBng, TiêuzJkp TWgDNiêu zdtkcòn nói thêmgPHv, “TgPHva JDgBmuốn đgPHvi zJkpnhà zJkpcầu, khônggPHv phải,zdtk zJkpnhà vệJDgB sinh.”

“Được. JDgBTa zdtklập zdtktức đigPHv lzdtkà gPHvtốt rồi.”

Không pWgDNhải chứgPHv, czJkphẳng lẽgPHv nWgDNàng đgPHvi vệgPHv zJkpsinh WgDNmà hắWgDNn cJDgBũng muốgPHvn đJDgBi cùnzdtkg?! Ngất…

“Ta thấWgDNy WgDNngươi kWgDNhông JDgBnên điJDgB thzJkpeo zJkpta, zJkpnhư vgPHvậy WgDNta sẽJDgB thzJkpẹn zJkpthùng, gPHvta czdtkam đozJkpan lập tứgPHvc sẽWgDN zdtktrở lzdtkại, đượczJkp rồiWgDN zJkpđược rồi,gPHv czJkpứ nhưJDgB vậy.”gPHv PhấWgDNt phzJkpất zJkptay, cũnggPHv khJDgBông thèm nhìzJkpn hWgDNắn, JDgBTiêu TiêWgDNu nhJDgBanh chWgDNóng mởgPHv zJkpcửa bzdtkỏ chạy.

Hình ThzJkpất đzJkpang muốnWgDN WgDNđứng dậyzdtk zdtkđuổi thWgDNeo, WgDNnhưng tưởgPHvng tưzJkpợng nàngzdtk nógPHvi sgPHvẽ thẹn thùnJDgBg, đzJkpành bấWgDNt zdtkđộng ngồiWgDN đózdtk. TrgPHvong thờiJDgB ggPHvian ngPHvgắn WgDNnhư vậygPHv, lạiJDgB JDgBở troWgDNng phủ, chắJDgBc zdtklà sJDgBẽ khônJDgBg xJDgBảy zdtkra sWgDNự gPHvcố JDgBgì đâu.

Có đôiJDgB khiWgDN, sgPHvự zJkpcố thườnggPHv độtJDgB ngộtgPHv zJkpxảy JDgBra vàzdtko zJkplúc tgPHva khôngzdtk zJkpngờ nJDgBhất. Giống nzdtkhư JDgBhiện tạiJDgB, TiêuWgDN TiWgDNêu đãgPHv ngzdtkhênh nggPHvang đứngWgDN bênWgDN ngoàzJkpi cửagPHv HìWgDNnh pWgDNhủ. Hừ,JDgB cJDgBàng không cgPHvho zJkpphép nànzdtkg trốn,gPHv nànWgDNg lizJkpền trốzdtkn cWgDNho hắngPHv xem!

Chà cJDgBhà chzdtkà, mớizdtk đzdtki đượgPHvc chJDgBưa xazdtk, bênzdtk ngườigPHv nàngWgDN độtWgDN nhzJkpiên thoázJkpt zJkpra WgDNN tên hzdtkắc zdtky nhânzdtk, tagPHvy cầmgPHv lợiJDgB đaoWgDN, áJDgBnh đagPHvo lóeJDgB lênJDgB gPHvchói mắtzdtk. TWgDNiêu zdtkTiêu ngJDgBây ngốc, nàngWgDN cùWgDNng bọngPHv WgDNhọ hẳzdtkn gPHvlà khJDgBông thùzJkp đi.

Rút đaoWgDN, muốWgDNn cWgDNhém xuốngzdtk ngườgPHvi trướcJDgB mzJkpặt. zJkpHắc WgDNy nhâgPHvn vunWgDNg taJDgBy lên…

Nhưng đồngzJkp thời,zJkp mộWgDNt zJkpthân ảnWgDNh kházdtkc đWgDNã nhanzdtkh chóngJDgB bzJkpay tớiJDgB. gPHvTiêu zdtkTiêu chỉ czJkpảm thấyJDgB hgPHvoa mắJDgBt, zdtksau JDgBđó WgDNngười zdtkđã vữnJDgBg vànJDgBg JDgBở trênWgDN nóJDgBc nzdtkhà. NàngPHvg ngẩnggPHv đầJDgBu nhìn nhzJkpìn, dizJkp? PhẩzJkpm Nzdtkguyệt. NgưgPHvời nàJDgBy gPHvlại từWgDN nơgPHvi nWgDNào xuấtzdtk zJkphiện thếWgDN này?

Hắc WgDNy nhânzJkp đWgDNộng zJkptác nhấtzdtk zdtktrí, cũnJDgBg ngPHvhảy gPHvlên nózJkpc gPHvnhà. HgPHvai bêngPHv lzJkpập tứgPHvc động thủ.zJkp Tấtzdtk gPHvnhiên dướgPHvi gPHvvõ gPHvcông bzdtkất phàmWgDN czJkpủa Phẩmzdtk NgzJkpuyệt, WgDNsau vzJkpài zdtkchiêu JDgBbọn zJkphắc y nhzJkpân khôngWgDN cgPHvhết JDgBthì cũngPHvg bịzJkp thzdtkương. ChờJDgB hắcWgDN zJkpy nhânJDgB vừagPHv rúzdtkt WgDNlui, hzJkpắn lậpzdtk tứcWgDN buông TiêWgDNu Tiêuzdtk WgDNra, pzJkphân rõJDgB giớiWgDN tuyến.

Tiêu Tiêuzdtk trgPHvầm zJkptư suzdtky đoJDgBán, hắcJDgB zJkpy nhâzdtkn zJkpnày đạizdtk kháJDgBi làzdtk zJkpdo chủgPHv nhzdtkân củaJDgB khối thângPHv thểzdtk nWgDNày rướczdtk JDgBlấy đâgPHvy. CòzJkpn PhJDgBẩm zdtkNguyệt, hẳWgDNn lzJkpà vẫzdtkn JDgBđang WgDNchìm đắzdtkm gPHvtrong tzJkprò chơi JDgBtheo dõzdtki gzdtkì đóWgDN, xzdtkác địnhWgDN Hìzdtknh Thấzdtkt cgPHvó zJkpphải gPHvđệ đệzJkp củagPHv zJkphắn hgPHvay không.

“Không WgDNmuốn chết,zdtk tốtgPHv nhấtzJkp zJkpquay vềzdtk HìnhJDgB phủ.”JDgB PhgPHvẩm NguyệJDgBt nóWgDNi xongPHvg xoay ngườiWgDN muốzJkpn đi.

Tiêu TiêuzJkp thzJkpấy thếgPHv lậpgPHv tứWgDNc đuJDgBổi thegPHvo gWgDNiữ chặtzJkp zJkptay hắzdtkn, “zJkp ĐừngJDgB đWgDNi vzdtkội, mang zJkp ta theo.”

Đùa hả,zJkp JDgBnàng czdtkhính làWgDN khônzJkpg mJDgBuốn sốWgDNng tzJkprong HìnhJDgB pgPHvhủ nzdtkữa nzdtkên mWgDNới chạJDgBy rgPHva ngoài. JDgB Trở vWgDNề? NhưJDgB vậyzdtk sgPHvao được!

Phẩm NguyệtWgDN bởiJDgB gPHvvì cửzJkp độngzdtk củzdtka nànWgDNg màzJkp chJDgBấn động,zJkp vộigPHv vàzJkpng bỏJDgB taJDgBy zJkpra, lông màygPHv nhăWgDNn lại.zdtk gPHv“Xin WgDNtự trọng.”

Vâng JDgBvâng, Tiêzdtku TJDgBiêu gậtWgDN WgDNđầu, “Huynzdtkh cũngzJkp WgDNkhông nêWgDNn zdtkbỏ lạizJkp JDgBta a.”

Những lờizdtk nzdtkày JDgBlại khizJkpến zJkpcho mặtgPHv hắnzdtk càngzdtk nhWgDNăn nhógPHv hơnzdtk JDgBnữa, “XigPHvn –gPHv JDgBTự – Trọng!”

Lại làzJkp tzJkpự trọng,gPHv hắngPHv khWgDNông cJDgBòn từzJkp khzdtkác zdtkhả?! “TaWgDN nJDgBói rồiJDgB, zJkpta khôJDgBng thzdtkể gPHvtrở về được.”

Không thể?gPHv Chzdtkính mìnzJkph gPHvmới vừaWgDN đếnzdtk nơizJkp đâyzdtk JDgBcòn khôJDgBng zJkpquá quezJkpn tJDgBhuộc, nữWgDN tử WgDN này lạigPHv gPHvkhông zdtkbiết cgPHvó gPHvquan hệWgDN WgDNgì vớizdtk Hìzdtknh phzJkpủ, “JDgBCùng zJkpta khônJDgBg quJDgBan hệ.”

“Có zdtkquan zJkphệ, đgPHvương nhigPHvên zdtkcó quzJkpan hWgDNệ. TJDgBa vừJDgBa bzJkpị HWgDNình pJDgBhủ đJDgBuổi việzdtkc, zJkpmà huyngPHvh mới rồiJDgB lạgPHvi cứuzdtk tWgDNa mộtgPHv mạng.gPHv JDgBTa đâyJDgB tuzdtky rằngPHvg khônWgDNg đọczdtk gPHvqua sáchgPHv vgPHvở, nhưgPHvng cũng biếtzJkp tJDgBri ângPHv đzdtkồ bázJkpo. JDgBCho nêWgDNn, JDgBân côngJDgB, huyJDgBnh gPHvhãy cJDgBho tJDgBa cơzJkp hộigPHv đượWgDNc pzJkphục gPHvvụ bêJDgBn cạnh hWgDNuynh, hảgPHvo hzdtkảo gPHvbáo đWgDNáp huynzJkph đzJkpi.” MặWgDNc kệ,zJkp gPHvcó zdtkthể đWgDNi thzdtkeo thWgDNì pzdtkhải gPHvcố gắng đếnWgDN cùng.

“Bọn họzdtk vWgDNì szdtkao phảgPHvi WgDNgiết ngươiJDgB?” MộzJkpt tỳWgDN nWgDNữ bìnzJkph thgPHvường tạizdtk sazJkpo lạizJkp kJDgBéo đến nhiềuzJkp cJDgBao thủzdtk nJDgBhư JDgBvậy, WgDNthân phậnWgDN củaJDgB nàzJkpng zJkpnhất đJDgBịnh kzJkphông đơgPHvn giản.

“Ta gPHvlàm sWgDNao biết.gPHv CòngPHv khôngWgDN gPHvhiểu gPHvra sagPHvo cảWgDN WgDNthì JDgBbọn chúngPHvg đãzdtk tớizdtk rồi,gPHv zJkpta hồn nhWgDNiên thiệngPHv WgDNlương ngâzdtky thWgDNơ, dWgDNáng zJkpvẻ khôngzdtk giốngzdtk ngườzJkpi kếgPHvt tzJkphù kgPHvết oánzJkp bạzJkpi hoạizJkp, tám phầngPHv lWgDNà zJkpnhận lầmJDgB người.”zdtk zdtkTự zJkpthổi phồngzJkp JDgBbản JDgBthân mộtJDgB phzdtken, đemgPHv gPHvvấn đềJDgB thổi zJkpsạch, hắnzdtk chắcWgDN sẽWgDN kWgDNhông qugPHvan tâWgDNm chugPHvyện củaJDgB nànzdtkg đâu.

Nghĩ nghĩ,JDgB PhJDgBẩm NgugPHvyệt lạiWgDN nhìgPHvn zJkpnàng chzdtkằm chằmgPHv nửazdtk zdtkngày, tạWgDNm tzJkphời mặWgDNc kệ gPHvnàng zJkplà zJkpai, đãWgDN lzJkpà gPHvngười củaWgDN Hìzdtknh phủ,zdtk đốiWgDN gPHvvới sgPHvự tzdtkình bênWgDN tronJDgBg cgPHvhắc cũnJDgBg biếtzJkp ít nhiềzJkpu, cũnzdtkg WgDNđỡ zdtkmất côWgDNng hắnzJkp phgPHvải tựWgDN tìzJkpm hiểu,zJkp zdtk“Đi thôi.”

Sao tựzJkp nzdtkhiên lzdtkại dWgDNễ nóizdtk chuyệnWgDN vậy?zdtk LúzJkpc trướczdtk bởiJDgB zJkpvì Tụzdtk BảoJDgB WgDNlà đệzJkp đệzJkp cWgDNủa hắn, JDgBlần nàJDgBy WgDNlại lzJkpà bởgPHvi vìzdtk szdtkao? TiêuzJkp TzJkpiêu kzJkpỳ quáizJkp ngắzdtkm ngắmzJkp hắn,gPHv chzJkpắc JDgBchắn là zdtkhắn cóWgDN mụgPHvc đíczJkph gìWgDN đây.

Nhưng TiêuzJkp Tizdtkêu kWgDNhông biếtJDgB rằng,WgDN bởiJDgB vJDgBì chuyệJDgBn nàngzJkp chạzdtky trốzJkpn màJDgB giờJDgB phút nàygPHv HìJDgBnh phủJDgB đangPHvg gzdtkà gPHvbay czdtkhó zdtkchạy. HìWgDNnh ThgPHvất lgPHvật tzdtkung tzdtkoàn bộzJkp HWgDNình phzJkpủ màzJkp vẫn khôWgDNng thấgPHvy zdtkbóng gPHvdáng JDgBcủa ngPHvàng, trWgDNên mặtzdtk đãgPHv xgPHvuất JDgBhiện zJkptuyệt vọngJDgB, điềugPHv hắJDgBn lo zJkp lắng đzdtkã xảJDgBy raJDgB. Tứzdtk zdtkđiện JDgBhạ vzJkpì đảJDgBm bJDgBảo quágPHv zdtkkhứ củWgDNa hzJkpắn khôngzdtk bịgPHv zdtkngười JDgBkhác biết WgDNđược, rốtzJkp cụczJkp đốiWgDN vớJDgBi nàngzdtk xuấtzJkp thủ.

Cho nêzdtkn, JDgBN ngàzdtky szJkpau, gPHvbởi vìWgDN chạzJkpy trốWgDNn thzJkpành cJDgBông zJkpvốn nzdtkên vuzdtki vWgDNui vẻgPHv vẻgPHv thgPHvì người nàozdtk zJkpđó zJkplại vzJkpẻ mặtzdtk JDgBbuồn bựcJDgB, bắzdtkt đầuJDgB gPHvhối hậzdtkn quzdtkyết địnzJkph cgPHvủa chíJDgBnh mình. JDgBChắc hẳWgDNn lúJDgBc nàyzJkp HìnJDgBh ThấtWgDN JDgBđang JDgBlo lắzJkpng JDgBcho nàWgDNng, dzdtkù szdtkao zdtknàng cJDgBũng lWgDNà lãozdtk bà JDgBcủa ngưgPHvời tzJkpa, đươngWgDN nhiêzdtkn zdtkkhông tWgDNhể khoáiJDgB JDgBhoạt JDgBnhư trước.

Không bJDgBiết mgPHvình lJDgBúc ấyzdtk tWgDNại saWgDNo lgPHvại cảmzdtk thWgDNấy đzJkpi thWgDNeo zdtkPhẩm NgzJkpuyệt lJDgBà chuyệngPHv tốt chứ.WgDN NgườigPHv nàyJDgB trừWgDN bzJkpỏ đứnzJkpg ởzdtk kházdtkch điếmzdtk thJDgBì gPHvlà zJkpđi JDgBdo WgDNthám HìnhJDgB zdtkphủ, zdtkcó zJkpmỗi hai địzdtka điểmWgDN ấyJDgB baWgDNy JDgBqua bgPHvay lạzJkpi, cháJDgBn nảzdtkn tớWgDNi cựJDgBc điểm.

Nhàm cJDgBhán gPHvnhất chgPHvính lJDgBà, cWgDNòn pgPHvhải kểzJkp lạiJDgB chzJkpo JDgBhắn nJDgBghe thờzdtki giazJkpn làmgPHv việcJDgB và nghỉzdtk ngơizdtk cgPHvủa JDgBHình ThấtJDgB, tzdtkhói quezdtkn WgDNsinh hozdtkạt sigPHvnh hozJkpạt thườngzJkp JDgBngày zdtkcủa hắnzdtk raWgDN sao. ThângPHv ảnhzJkp tzdtkên giazJkpn nzJkphân nàygPHv liênzJkp tụcgPHv WgDNlắc lJDgBư troJDgBng đầuWgDN WgDNnàng, muốzdtkn quêzdtkn trong chJDgBốc gPHvlát cũnJDgBg kJDgBhông được.

Có điềuWgDN aJDgBn ủiJDgB dWgDNuy nhấtJDgB chJDgBính zJkplà hắcWgDN zdtky nhgPHvân lạizJkp JDgBtới hazJkpi lầnJDgB nữa,zJkp đòigPHv giết đòiJDgB chémWgDN gPHvvô cùzdtkng náozdtk nhizJkpệt, khiếngPHv kiếpJDgB szJkpống tỳzJkp nWgDNữ buồnzJkp tẻWgDN củWgDNa nànJDgBg coJDgBi WgDNnhư czJkpó thêm WgDNniềm vui.

Hai zJkpngày nàJDgBy, gPHvánh mắtzdtk PhẩmzJkp NguyệtJDgB ngPHvhìn nzdtkàng gPHvcó điểWgDNm khônggPHv gWgDNiống trước.gPHv Chắc zJkphắn cũJDgBng biếJDgBt nànzJkpg zdtklà lzdtkão bzJkpà củaWgDN HìnzJkph Thấtzdtk zJkprồi, JDgBnhưng kìzdtk quáizJkp làWgDN mzJkpột ngườizdtk đứng đắngPHv nJDgBhư hắJDgBn tzdtkại zdtksao gPHvlại khWgDNông đgPHvem nàJDgBng đuổWgDNi gPHvvề Hìnzdtkh phgPHvủ, dùzdtk nJDgBói thếzJkp nàozJkp nàng cgPHvũng lzdtkà WgDNem dâgPHvu zJkpcủa hắnJDgB nha.

“Này, giJDgBa, zdtkhuynh đgPHvừng nzdtkhìn zdtkta zdtknhư vậy,WgDN JDgBta sợzJkp a.”

Phẩm NguyJDgBệt dờzJkpi áWgDNnh mắt,zJkp zdtkquay zJkpvề phWgDNía bàJDgBn cơm.

Tiêu Tiêzdtku sờzJkp sờzdtk hazdtki má,JDgB trêgPHvn JDgBmặt mìJDgBnh zdtkhẳn lJDgBà khônJDgBg cWgDNó cWgDNái gìWgDN kgPHvì lzJkpạ zJkpđi. Czdtkái tên Phẩmzdtk Nguyệtzdtk nàWgDNy JDgBcàng nJDgBgày gPHvcàng quWgDNái. NànzJkpg zJkpcầm lấyJDgB mộtWgDN gPHvcái JDgBđùi ggPHvà, không JDgB thèm đJDgBể zJkpý hzdtkình tượnggPHv mzJkpà cắnWgDN lgPHvoạn lzJkpên lWgDNại gPHvđưa zdtktới cáigPHv zdtknhìn khJDgBó hzJkpiểu củaJDgB hắn, thigPHvệt làzdtk, lJDgBàm hzdtkại nàgPHvng chẳnzdtkg cảzJkpm thấyzdtk ngzJkpon mWgDNiệng nữa.

“Gia, huynzJkph zJkpăn WgDNđi, đừnggPHv cóJDgB nhìJDgBn tgPHva mãzJkpi thế.”zdtk gPHvLàm WgDNnàng mWgDNuốn bỏzJkp củJDgBa WgDNmà chạyzJkp lấy người.

“Tiểu Điệp!”gPHv Bzdtkỗng zdtknhiên zdtkmột đạzdtki thgPHvanh zJkpâm vzJkpang lên.

Tiêu JDgBTiêu nhzJkpanh WgDNchóng quazdtky đầugPHv lạzdtki thìWgDN nhìnWgDN gPHvthấy mộzJkpt JDgBnam JDgBnhân WgDNto lớnJDgB trông giốngPHvg nhWgDNư mộtzJkp coWgDNn gấuWgDN đanJDgBg bướczJkp nzdtkhanh đigPHv đếnzJkp trướzdtkc mWgDNặt nàngPHvg, nzdtkhân tiệnzJkp ôWgDNm chặzJkpt lấy nàzdtkng JDgBgào lênzdtk, gPHv“Rốt czJkpuộc tJDgBa đãJDgB tìmJDgB đượgPHvc nàWgDNng, zdtkvi gPHvphu rấtzJkp ngPHvhớ nànJDgBg a.”

Vi pgPHvhu? CWgDNái gìzJkp WgDNvi pWgDNhu! “Vịzdtk nWgDNày, HzJkpùng tzdtkiên sWgDNinh, tJDgBa ngJDgBhĩ tJDgBa khôzdtkng biếtgPHv ngươi,gPHv xin đừngzdtk làmgPHv loạngPHv gPHvbám víuzdtk qzJkpuan hệWgDN azdtk.” ThậJDgBt lzJkpà đángzJkp sợ,WgDN khgPHvông ngờzJkp VũzJkp ĐigPHvệp gPHvnày lại czJkpó mộJDgBt lJDgBão côWgDNng nhzJkpư vậzdtky, kizdtka HìgPHvnh JDgBThất tzdtkhì sao?.

Hùng tWgDNiên zdtksinh thảzdtk lỏnggPHv zJkphùng chưởngWgDN, gPHvtrên mJDgBặt vẻWgDN JDgBxấu hổ,JDgB “LJDgBà zJkpta khôngWgDN tốt, ngPHvàng đừnzdtkg tứcWgDN giậnzdtk, cùnWgDNg WgDNta vềzdtk nWgDNhà đWgDNược zdtkkhông? gPHvTa szdtkau nàzdtky sgPHvẽ gPHvkhông baWgDNo gigPHvờ … pJDgBhát zJkpcáu lWgDNinh tiWgDNnh nữgPHva, tzdtka zdtknhất địnzJkph sẽWgDN hgPHvảo hảzJkpo đzdtkối đgPHvãi vzJkpới nàng.”

“Ha ha..WgDN. NàygPHv... JDgBchúng JDgBta czJkphậm WgDNrãi thươzdtkng lượJDgBng đizdtk, ngươiJDgB trướzJkpc tiêzJkpn tzJkphả JDgBta xuống dướgPHvi đượcgPHv không,zJkp hzJkpa ha...zJkp” Tizdtkêu TWgDNiêu nhWgDNanh chózJkpng qzJkpuay đầuzJkp lạiJDgB cJDgBầu cứu, cJDgBứu tJDgBa zdtka, Phẩmzdtk Nguyệt...

Di? NgWgDNười zJkpđâu? WgDNA …gPHvÔng trờiJDgB đánhgPHv cJDgBhết nWgDNàng đigPHv! VìgPHv cázJkpi ggPHvì cứzJkp đếnzdtk JDgBthời khắc ngJDgBuy hWgDNiểm cầzdtkn hắWgDNn zJkpthì hzJkpắn lạJDgBi biếWgDNn mzJkpất chứ!zJkp HWgDNắn zdtkcó phảizJkp WgDNlà nagPHvm nJDgBhân khônJDgBg a!gPHv Thực quWgDNá WgDNđáng, cứgPHv nhưgPHv vậyJDgB gPHvđem nàzJkpng nzdtkém chWgDNo mộtWgDN cozJkpn gấWgDNu! TWgDNên PzJkphẩm NJDgBguyệt nWgDNày sJDgBo với HìzJkpnh ThấtgPHv lzdtkà mộtWgDN gPHvtên giWgDNan JDgBnhân hzJkpơn nzJkphiều! JDgBNàng nhìgPHvn zJkplầm hắgPHvn rồi!

Tiêu Tizdtkêu liềuWgDN mạJDgBng đạpgPHv châgPHvn JDgBlung tunggPHv, “TaWgDN khôngzdtk bgPHviết gPHvngươi, ngzJkpươi tránh ra.gPHv zJkpTa kzdtkhông phWgDNải làgPHv VzJkpũ Điệp,gPHv JDgBta họJDgB Tiêu.”

“Nàng JDgBđừng nóngzdtk gzdtkiận, tgPHva zdtknhận lỗiJDgB WgDNrồi cònJDgB chưazJkp đượgPHvc saogPHv, tgPHvha tJDgBhứ cWgDNho vgPHvi phuzJkp lần nàygPHv đi.”zdtk zdtkLời ngPHvói củazJkp hắnzdtk thựcWgDN cWgDNảm động.

“Không khônWgDNg, tJDgBa thậtJDgB sựgPHv khônggPHv zdtkbiết ngươi!JDgB” JDgBThấy czJkpó khWgDNông ítWgDN ngườiWgDN vâyWgDN xem,zdtk Tiêu TiWgDNêu lậzJkpp tứJDgBc tìJDgBm gPHvxin giúpzJkp đỡ,zdtk JDgB“Cứu mạzJkpng azJkp, gPHvhắn cốzJkp chấpWgDN bắtzdtk nạzJkpt cozdtkn gái đànggPHv hoàng!”

Vốn gPHvđang hứngWgDN thúzdtk WgDNquan zdtksát hazJkpi ngzJkpười, nzJkpghe nJDgBàng vzJkpừa nógPHvi, mogPHvi nggPHvười lzJkpập tức gPHv hành độJDgBng nhấgPHvt JDgBtrí gPHvquay đgPHvầu zJkpđi, bọJDgBn hWgDNắn khônJDgBg tzJkphấy được,zdtk cgPHvái WgDNgì cũngPHvg khônzJkpg thấy đượzJkpc. DùzJkpng cWgDNơm ănJDgB zJkpcơm, gọigPHv zJkpmón ăngPHv gọiJDgB mónzJkp ănJDgB. VừazJkp rồizdtk cóWgDN pJDgBhát sinzdtkh cágPHvi zJkpgì sao…?

A, zdtkkhông phảzJkpi đâu.gPHv Nhữzdtkng ngườgPHvi nJDgBày sagPHvo lạgPHvi nhưJDgB vWgDNậy chứzJkp. Tzdtkiêu TiêzJkpu ngốc rụng,gPHv bzJkpị HJDgBùng tiênzdtk sinWgDNh xgPHvuất rWgDNa khzdtkí gPHvlực WgDNkhiêng lêzdtkn zJkpvai giốzdtkng zdtknhư túizdtk gạoWgDN rồgPHvi ném vàWgDNo tronJDgBg xWgDNe ngựa.

Dọc zdtktheo đườngWgDN điJDgB, HùWgDNng tiêWgDNn siJDgBnh dùzdtkng hếzJkpt khảWgDN JDgBnăng nózdtki zdtktốt lWgDNấy lògPHvng nzJkpàng, chính zJkplà hìnhzdtk tượngJDgB củgPHva mzJkpột WgDNtên nWgDNam tửzJkp sgPHvi tìnhzdtk. NggPHvay cảWgDN nzJkpàng nWgDNghe đượJDgBc cũngJDgB bịWgDN cảm đJDgBộng zdtkliên tục.gPHv zdtkNguyên WgDNlai HùWgDNng tiêgPHvn sinJDgBh WgDNlà mộtzdtk nzJkpam WgDNnhân tốtWgDN WgDNnhư zdtkvậy. VWgDNũ ĐiệpJDgB này cgPHvó chồngWgDN zJkptốt đếWgDNn thế,zJkp WgDNnhư thếgPHv nWgDNào lWgDNại cònJDgB hồnWgDNg WgDNhạnh xugPHvất tườngzdtk, chạyzdtk tới JDgB làm tgPHviểu tgPHvhiếp cWgDNủa zJkpHình ThấtgPHv chứ!JDgB ThậgPHvt zdtksự zJkplà tWgDNham laJDgBm qgPHvuá mà.

“Tiểu Điệpzdtk WgDNnàng xemJDgB, zJkpmỗi ngàygPHv gPHvta đềuJDgB czdtkho ngườigPHv lJDgBau chWgDNà bWgDNảo bốiWgDN cJDgBủa nàWgDNng, thực sạchzdtk sẽzdtk điJDgB, cùWgDNng vớigPHv zJkplúc nànzJkpg trướzJkpc khJDgBi đzJkpi khôngzJkp hềzJkp khácJDgB nhagPHvu zJkpđâu.” Hùng tiênzdtk sinWgDNh cầmJDgB gPHvchặt WgDNlấy tazJkpy nànggPHv, JDgBsắc mzdtkặt vuWgDNi mWgDNừng hỏizJkp hanWgDN, “HiệWgDNn tạiJDgB nànzdtkg đã tWgDNrở lạigPHv, WgDNcó cgPHvao hứgPHvng ngPHvhìn qJDgBua mộtzJkp chWgDNút không?”

Không thểWgDN nào…!!!!

Cả cWgDNăn phòngPHvg nàgPHvy... đềugPHv làWgDN HgPHvình Thất?!

Tuy rằWgDNng xJDgBem gPHvra mặtzdtk vẫzJkpn gPHvcòn rấzdtkt zJkpnon nớtzJkp, nhưngzdtk thậtWgDN zJkplà hắn!zJkp Nzdtkhìn nhìJDgBn lạzJkpc khoản dưzdtkới mỗWgDNi zJkpbức vẽ.WgDN Tzdtkrời ạ!WgDN NhiềuzJkp bứcJDgB WgDNhọa nzdtkhư vậJDgBy, lạigPHv đềugPHv gPHvlà dgPHvo VzJkpũ Đzdtkiệp kia tựgPHv WgDNvẽ! gPHvChỉ sợzdtk JDgBVũ zJkpĐiệp nàygPHv đãgPHv gPHvyêu thzdtka thiJDgBết WgDNtên giazJkpn gPHvnhân gPHvkia rzJkpồi. “Này...”

“Ta biếJDgBt nànWgDNg lạigPHv ngzdtkhĩ tớiWgDN trướcWgDN kia,”WgDN zdtkHùng zdtktiên sinJDgBh szJkpờ sgPHvờ gPHvtóc củgPHva nàng, nzdtkói, “NgPHvhưng đừzJkpng tiếpzJkp tJDgBục zdtkthương zdtktâm, muộzJkpi muộiWgDN nàngzdtk nếzdtku bizdtkết nàngWgDN zJkplo WgDNlắng nhưWgDN vậy, chắJDgBc zdtkchắn sẽzdtk rấtzdtk hạzdtknh phúc.”

Ách, cáiJDgB gìJDgB muộWgDNi mJDgBuội? KhWgDNóe mizdtkệng TiêgPHvu Tiêzdtku WgDNco rúWgDNm. NhzJkpìn nJDgBhìn Hùng tiênzdtk sizdtknh, hắnzdtk khônJDgBg phảWgDNi zJkplà đegPHvm HìnzJkph ThấtzJkp JDgBtrở thWgDNành muWgDNội muzdtkội Vzdtkũ ĐiệpWgDN chứ. Nzdtkàng lặzJkpng lẽzJkp JDgBchảy rWgDNa WgDNhai giọtzdtk mồgPHv hôi.

Xin hắn…zdtk TzJkpuy rằWgDNng bộWgDN dạnzJkpg củazdtk HìJDgBnh Thất sWgDNo vớzdtki nữzJkp zdtknhân còWgDNn xizJkpnh đẹgPHvp hơn,JDgB nhưzdtkng hzJkpắn làWgDN naJDgBm ngPHvhân châzJkpn czdtkhính WgDNa –zJkp Là tìnJDgBh đzdtkịch củzdtka ngươzJkpi zJkpđó! Tzdtkiêu Tizdtkêu bắtWgDN đầuWgDN cWgDNó điWgDNểm đồngzJkp tìnzJkph gPHvvới coWgDNn gấWgDNu WgDNsi tình nWgDNày, nàngPHvg vỗWgDN vzdtkỗ bờzJkp vaJDgBi củaWgDN hgPHvắn, “KJDgBhông có,gPHv ngươWgDNi yWgDNên JDgBtâm, JDgBta kJDgBhông zdtkcó thương tâm.”

Hùng zdtktiên zdtksinh lạJDgBi làgPHv vẻJDgB mặtgPHv kízdtkch động, “NànJDgBg khôJDgBng cầnzJkp ggPHviả vờ,JDgB nànzJkpg zdtkcảm thấgPHvy đaWgDNu lWgDNòng thzdtkì gPHvta zdtkcũng cảmWgDN tzdtkhấy đau lònzdtkg, gPHvta gPHvlo lắzdtkng czJkpho nzJkpàng JDgBlà tWgDNa nguyệnJDgB ý.zJkp” Tzdtkhật tốtWgDN zdtkquá, Tiểzdtku Điệpzdtk đãJDgB nghgPHvĩ tới cảgPHvm thzdtkụ zdtkcủa JDgBhắn gPHvrồi sao.

“Khụ!” Vịzdtk Hùngzdtk tigPHvên sinzdtkh zdtknày đang JDgB kích độngzJkp cJDgBái gìgPHv WgDNthế, “NgươWgDNi đểzJkp czJkpho WgDNta ngzJkphỉ ngơiJDgB zdtkmột lJDgBát, gPHvta mgPHvới zdtkvừa đếnzJkp nơi này,zJkp mệzdtkt chWgDNết đzdtki được.”

“Hảo hJDgBảo zdtkhảo,” HùzJkpng tiêzdtkn JDgBsinh đáp gPHv lời mWgDNang nàngJDgB vàogPHv phòngzJkp WgDNngủ, zdtkvui vẻWgDN rạozJkp rgPHvực WgDNtìm ngườizJkp đzJkpi czJkphuẩn JDgBbị bữaJDgB tối,zdtk TiểJDgBu Điệp đgPHvã trởgPHv lạzdtki, tronJDgBg lònWgDNg hJDgBắn thậtJDgB sựzJkp JDgBlà WgDNcao hứngJDgB a!

Nếm quzdtka cơmJDgB chiJDgBều, TiWgDNêu zdtkTiêu bắt đầuzdtk gPHvlo lắnggPHv, vịJDgB zdtkHùng tiênzJkp szdtkinh WgDNnày khgPHvông phgPHvải làgPHv WgDNdạng giốnJDgBg zJkpHình TzJkphất zJkpchứ, JDgBvừa bước vWgDNào cửazJkp WgDNđã yêuzJkp cầugPHv thoátzdtk gPHvy, nJDgBếu nzJkphư vậyWgDN thgPHvì tWgDNhảm. LgPHvàm saWgDNo bzdtkây giờ?

Bỗng zdtkcửa cửWgDNa phònWgDNg bWgDNị đágPHv JDgBvăng tgPHvhô lỗ, HùnJDgBg tiêgPHvn sgPHvinh vẻzJkp mặzJkpt đángzJkp sWgDNợ, ngózdtkn taWgDNy rắcgPHv rắJDgBc runzdtkg đJDgBộng JDgBvào gPHvphòng, cùng zdtkban ngàgPHvy gPHvquả thzdtkực zdtklà giốngzJkp gPHvnhư haWgDNi nWgDNgười. Tizdtkêu zdtkTiêu kzJkpinh hoảng,JDgB hảozdtk WgDNdọa ngườWgDNi! Chẳng lẽ.zJkp.. chẳngJDgB lgPHvẽ hắJDgBn gPHvlà hagPHvi mặt?!

Vị HùWgDNng WgDNtiên sJDgBinh bịgPHv zdtkcho lzJkpà hzdtkai JDgBmặt này âgPHvm zJkphiểm nzdtkhìn nhìWgDNn nzJkpàng JDgBsau đzdtkó khóezdtk miệzdtkng liệtWgDN gPHvra WgDNmột JDgBnét cườiWgDN hzdtkung zJkpác, “Thoát y!”

Đúng zJkplà kJDgBhông zdtkcó gPHvý tưởnggPHv gìgPHv zdtkmới mẻWgDN... Xem rzdtka ngPHvam JDgBnhân gPHvTống zJkpTriều đềuJDgB chỉzdtk biếzJkpt WgDNnói hgPHvai chWgDNữ “thoáJDgBt y”.WgDN HzJkpay lzdtkà nhóm ngườiJDgB muốnzJkp lênzdtk giườngzJkp czdtkhỉ gPHvthích nzdtkói zdtkhai chữgPHv nàJDgBy đầuzJkp tgPHviên? TizJkpêu TiêugPHv nJDgBuốt nzdtkước miếng, cốzdtk WgDNgắng đánhzdtk giázJkp HùnWgDNg tizJkpên siWgDNnh giốngWgDN JDgBnhư WgDNhung thầnJDgB ácgPHv sázdtkt trướWgDNc mắt,WgDN thân thểgPHv bắzdtkt gPHvđầu pháWgDNt rJDgBun, nàzdtkng cũngPHvg khôJDgBng muốnWgDN gPHvcởi a.

Không czdtkhờ nàngPHvg pzJkphải pWgDNhản khángJDgB lâu,WgDN cửa phònzdtkg lầzdtkn gPHvthứ hWgDNai lạigPHv bịgPHv mởzJkp rộng,JDgB lạizJkp làzJkp gPHvmột HgPHvùng tiWgDNên JDgBsinh JDgBnữa zdtkxuất hiện.JDgB Tiêu TiêuJDgB cànJDgBg pJDgBhát ngốczdtk hơngPHv zdtknữa. KhônWgDNg JDgBthể nào,zJkp nguyêgPHvn lJDgBai làWgDN sonzdtkg zJkpsinh, căn bảnJDgB khôzdtkng gPHvphải JDgBlà cáizJkp WgDNgì gPHvhai mặtzdtk a.

Hùng WgDNtiên szdtkinh ôngPHv gPHvhòa rấtzdtk nhanJDgBh che chắnzJkp ởzdtk trướczJkp mặtWgDN TizJkpêu TJDgBiêu, JDgBđối vgPHvới Hùnzdtkg tWgDNiên siWgDNnh hugPHvng ácWgDN kêJDgBu toJDgB, “WgDNĐại ca!”

Hùng huWgDNng ágPHvc nhìngPHv gPHvnhìn hắgPHvn lạiJDgB nhìn nhzJkpìn TiêuJDgB Tiêu,gPHv tJDgBrong mắtzdtk bắtzdtk đầuJDgB xuJDgBất hiệnJDgB JDgBhoang mWgDNang, “ThoátzJkp y...”

Còn cởizdtk nữgPHva hả!!!!

“Đại gPHvtẩu đãWgDN czdtkhết rzJkpồi! JDgBĐại czdtka! Huynh gPHv tỉnh lạigPHv đi!”.

Cái gìzJkp. ĐạiWgDN tẩu?WgDN Tzdtkhoát zdtky gPHvhóa rJDgBa là đạizdtk tẩu..WgDN. Đâyzdtk lzdtkà JDgBcái LJDgBogic gì?! zdtk Chậm đã...gPHv WgDNChẳng lWgDNẽ zJkplà nóJDgBi, “zdtkThoát YzJkp” gPHvlà têzdtkn ngPHvgười? KhôWgDNng tzJkphể nàogPHv... Trzdtkên đời nàyzdtk cózdtk nzdtkgười têWgDNn nhzdtkư vậyzJkp szdtkao, cònzdtk zdtklà WgDNmột nữgPHv nJDgBhân?! TiêuJDgB TiJDgBêu bắtzdtk đầWgDNu lagPHvu mồzJkp hgPHvôi dữ dội.

Hùng ônWgDN JDgBhòa tiếpJDgB tụJDgBc JDgBkêu lgPHva, thJDgBẳng đếnJDgB khJDgBi HùnggPHv WgDNhung JDgBác bịzJkp kíchgPHv độzdtkng đến nzJkpgất điJDgB mớiJDgB dừngzJkp lại,zJkp HắnJDgB ôzJkpm lấyzJkp Tizdtkêu TiêuJDgB, zdtkvẻ mgPHvặt tzdtkự trágPHvch, zdtkdùng nWgDNgữ khízdtk vôWgDN cùng czJkpó lỗigPHv nJDgBói, “Tazdtk nghzdtkĩ zJkpbệnh củazdtk đạizdtk czJkpa zJkpđã tốtWgDN hzJkpơn, khôWgDNng nghĩJDgB tới.zJkp.. zdtkSau nzJkpày ta WgDNsẽ khôzJkpng bỏgPHv lạiWgDN nàWgDNng mộzJkpt mìgPHvnh nWgDNữa. NàzJkpng WgDN… khzdtkông czJkpần gizdtkận tWgDNa.” ThấyJDgB Tiêzdtku TJDgBiêu gật WgDNđầu, lúzJkpc nzJkpày Hùnzdtkg ôzJkpn JDgBhòa mớiJDgB đizJkp zJkpra cửa.

Aiz, WgDNthật sJDgBự lJDgBà lJDgBoạn zdtkthất bzJkpát tJDgBao, tựzJkp nhzJkpiên xzJkpuất JDgBhiện zJkphai zdtkHùng tiêzdtkn szJkpinh, còn zJkpcó nữgPHv nhgPHvân đãWgDN chếtzdtk têzJkpn zJkplà “Thoázdtkt zJkpY” JDgBnữa, zJkpđúng làgPHv zJkpmột zdtkgia JDgBđình kìzJkp quái.

Hùng ôJDgBn hzJkpòa vừagPHv điWgDN cJDgBhắc sẽgPHv khônJDgBg tzdtkrở vgPHvề sJDgBớm, TgPHviêu TiêuJDgB khzJkpẩn trJDgBương hềzJkp hề đzJkpánh mộtzdtk gWgDNiấc, zdtkthực sgPHvợ vạgPHvn nhấgPHvt hắnzdtk zJkpvừa JDgBđi màJDgB đãJDgB quazJkpy lại.gPHv ĐagPHvng nzdtkửa zJkpmê nửa tỉnh,JDgB độtzdtk nhgPHviên nzJkpàng ngzdtkhe đưgPHvợc cóJDgB ngưzdtkời nhẹzJkp giJDgBọng khigPHvêu cửgPHva szJkpổ mzdtkà vào.zdtk Aiz...Thật sựWgDN lWgDNà đêmWgDN zdtkdài lắmJDgB mộngzJkp mà.

Tiêu TiêuJDgB hgPHvíp mắgPHvt lạWgDNi, tỉnhzJkp JDgBtáo ngJDgBắm ngzdtkắm nJDgBgười vừazJkp đzJkpến, tốizdtk đenzdtk nhưWgDN mực, tWgDNhấy khônggPHv gPHvrõ WgDN- đâyzdtk lạJDgBi làJDgB agPHvi nữaJDgB vậy.

“Giả nzJkpgủ? VẫnzJkp czJkphưa cgPHvhịu gPHvdậy.” Tzdtkhanh WgDNâm gzdtkià WgDNnua WgDNvang lzdtkên, lạnWgDNh băJDgBng băgPHvng, Tiêu TiêuzJkp bậtzJkp nWgDNgười JDgBnghe lờiJDgB ngồizdtk dậy,zJkp hắnWgDN khônzJkpg phảzdtki cũnzdtkg lzdtkà ngườizJkp tớigPHv giết nànzdtkg chứJDgB. GầngPHv đâzJkpy WgDNsố nànzdtkg JDgBđúng lWgDNà sốgPHv cgPHvon rzJkpệp, lzdtkúc zdtknào cũngzdtk JDgBcó WgDNhắc JDgBy ngPHvhân đuổi giết,WgDN bấzdtkt qgPHvuá đâyJDgB làgPHv lJDgBần đầuWgDN tiênzdtk trựczJkp tiếpzdtk nhìnzdtk thấy.

“Chưa hoàzdtkn thWgDNành nhiệzdtkm vzdtkụ, zJkpvì sazdtko zJkplại WgDNtrở về?”

Nhiệm vụzJkp zdtkgì? NàWgDNng cũngPHvg khôJDgBng pJDgBhải VgPHvũ ĐzJkpiệp tWgDNhực sự,zdtk zdtkai biếtWgDN WgDNchứ. TizJkpêu Tiêu cúiWgDN đầuJDgB khôzdtkng lzJkpên tiếnzJkpg, nzJkpói gìWgDN cũzJkpng saiWgDN, zJkptốt nzdtkhất WgDNlà khônzJkpg nói…

“Chủ nzdtkhân thựczdtk mấtJDgB hứnzdtkg, zJkpnếu khônJDgBg pgPHvhải tWgDNa tgPHvhay nWgDNgươi chzJkpịu trJDgBách nhWgDNiệm, ngươJDgBi có tzJkphể còWgDNn gPHvsống trởzdtk vềzJkp sao!”

Vâng vângzdtk, ngJDgBươi lWgDNợi hại,zJkp nzdtkgươi vJDgBĩ đại,zdtk nhưnzJkpg zJkpta thậzdtkt sựzJkp khôngzJkp biếtzdtk nhiệmJDgB vụ gì,zJkp thiệWgDNt zdtklà, cgPHvũng khôzdtkng lzdtkộ rzdtka JDgBtí ẩnzdtk ýzJkp zJkpgì, tWgDNa zdtkcũng gấpzdtk azJkp. Tizdtkêu TzJkpiêu không gPHvdám nhìnzdtk hắn,JDgB thẳnggPHv cWgDNúi WgDNđầu, WgDNgiữ iWgDNm lặng.

Hắc WgDNy nhâzdtkn thzdtkấy nànzJkpg khôngJDgB dgPHvám lWgDNên tizJkpếng, gPHvtiếp tụczdtk chấtWgDN gPHvvấn, “NzJkpgươi không phảigPHv làJDgB đãWgDN WgDNyêu têJDgBn kigPHva rồiWgDN chứ.”

Này... Tênzdtk kigPHva thgPHveo lWgDNời hắngPHv khJDgBông phảiJDgB làzJkp chWgDNỉ HJDgBình gPHvThất gPHvđi? WgDNVũ ĐiệpWgDN WgDNhình như czdtkhỉ nógPHvi cgPHvhuyện vớiJDgB mỗigPHv têngPHv giaWgDNn nhâJDgBn nàygPHv, hzJkpẳn đúnggPHv lzdtkà hắnJDgB đi.

“Không cóWgDN, WgDNta khJDgBông czJkpó yêuWgDN hắJDgBn!” TzJkprong thiêzJkpn hJDgBạ tzJkpo JDgBlớn nhườgPHvng nàygPHv, têzJkpn gJDgBian nhân hWgDNư hWgDNỏng chJDgBán zdtkghét nhzdtkư vậy,zdtk nàzJkpng sẽzJkp tgPHvhích ư?zdtk Hzdtka! ĐầuzJkp zJkpóc nzdtkàng cJDgBũng chzdtkưa có WgDN hỏng nhWgDNa. WgDNBất quáWgDN, hắnJDgB lzJkpo lắnJDgBg WgDNcho nàngzdtk nhJDgBư vậy...gPHv aizz…

“Ta tzJkpin ngzdtkươi khôngWgDN dgPHvám. NgWgDNày zJkpmai tgPHvrở vềzJkp HìnhJDgB phủJDgB, ngươzJkpi zdtkphải biết,zdtk không hoàJDgBn thWgDNành nhiệmzdtk vụzJkp thWgDNì sẽzJkp gPHvphải trảzJkp gizdtká. gPHvNghe chưa.”

Trả zJkpgiá, khônWgDNg phảigPHv làWgDN cJDgBhết sazJkpo, tronzJkpg phWgDNim ảnhgPHv đềuWgDN nhưWgDN vậyzJkp gPHvdiễn. JDgBChính làgPHv không phảigPHv chJDgBỉ mộtzJkp mìnhWgDN nàngzJkp WgDNkhông zJkphạ thủzdtk được,WgDN dWgDNù sgPHvao nàzJkpng cJDgBũng kgPHvhông JDgBcó liên zdtkquan gìzJkp tzdtkới chgPHvuyện nàgPHvy. MWgDNà chỉWgDN sợWgDN ngJDgBay cảzdtk zdtkVũ ĐWgDNiệp kiJDgBa gPHvcũng khônggPHv hạJDgB WgDNthủ được đi,JDgB nàzdtkng tzJkpa zJkpcòn đanzJkpg yêgPHvu thảmgPHv têngPHv zJkpgian nJDgBhân kigPHva zdtkkìa. ChzJkpắc gPHvhẳn nàngPHvg tgPHva đãJDgB ômgPHv quyết tgPHvâm tzJkphà chzJkpết đểgPHv đưJDgBợc ởJDgB bêzJkpn gPHvcạnh hzJkpắn. TWgDNhật JDgBđáng thương.

Hắc WgDNy nhâzdtkn gPHvthấy nzJkpàng lạiWgDN khôzdtkng lênzdtk gPHvtiếng, đJDgBưa tazdtky gPHvbóp zJkpchặt cổgPHv czdtkủa gPHvnàng, “Đừng qzdtkuên zdtkbộ dạngzJkp czJkpủa kzdtkẻ phảnzdtk bộiWgDN muốnzdtk zJkpchết khzdtkông JDgBđược zJkpmà muzdtkốn sWgDNống cũnggPHv kzJkphông xong. NgzJkpươi zJkpcũng mgPHvuốn tJDgBrở tzJkphành mzJkpột thànhzJkp viênzdtk gPHvtrong bọngPHv chúnzJkpg sao?!”

Mười đzJkpại JDgBkhổ hìnhzdtk trzdtka zJkptấn zJkpMãn TJDgBhanh lậJDgBp WgDNtức thoánJDgBg hiệnWgDN lêWgDNn trWgDNong đầu,JDgB JDgBTiêu Tiêu vẫgPHvy taWgDNy, đầuWgDN lắWgDNc nhJDgBư trốngWgDN bỏi,gPHv kgPHvhông cần,gPHv WgDNnàng mớiWgDN kgPHvhông czdtkần gPHvtìm tội zJkp chịu! Buôngzdtk tWgDNay! NàgPHvng kzJkphông hôzdtk hấpzdtk được!gPHv Ứzdtkớc gìzJkp WgDNbây giờWgDN czJkpó thểzdtk quazdtky zJkpvề zJkpHình phủ, gPHvlúc trướcWgDN nàzdtkng sẽJDgB khônggPHv nJDgBên chạyWgDN trgPHvốn, nànggPHv WgDNhối JDgBhận rồi.

Hắc zJkpy nhJDgBân WgDNhừ lạnh,zJkp lúzdtkc ngPHvày mớzdtki buzJkpông nàzJkpng rzdtka, mắtzJkp sắczdtk liếWgDNc nWgDNàng mgPHvột chzJkpút, vèo mộWgDNt tiếngJDgB, lJDgBại bzdtkay zdtkqua czdtkửa sổWgDN biếngPHv mất.

Thật làJDgB đJDgBáng sợ,zdtk zJkpra khỏWgDNi HìnhzJkp pzJkphủ, JDgBnàng nhWgDNư zdtkthế JDgBnào ởJDgB đgPHvâu czJkpũng khônggPHv đượWgDNc an thân.JDgB TJDgBrong chốWgDNc lázJkpt bịJDgB WgDNN têgPHvn hgPHvắc gPHvy ngPHvhân đuổigPHv giết,zJkp trgPHvong gPHvchốc láJDgBt JDgBlại xuất hiệngPHv JDgBtên WgDNhắc WgDNy nzdtkhân muzdtkốn gWgDNiết ngPHvàng. JDgBNàng lầzdtkn nàJDgBy sốngzJkp lạizJkp cùJDgBng cWgDNái chếtJDgB zdtkchỉ cách nhagPHvu troWgDNng ganzdtkg tấcgPHv! ThâWgDNn zdtkphận củazJkp VJDgBũ zJkpĐiệp zJkpnày czdtkũng zdtkquá rJDgBắc rốzJkpi đi.

Aizz… ngàyWgDN zdtkmai phảizdtk tìWgDNm biệnzJkp JDgBpháp qugPHvay vềWgDN HìzJkpnh pJDgBhủ gPHvmới đượcJDgB, JDgBhiện tạgPHvi zJkpngẫm lại nơzdtki đóWgDN quảJDgB thậgPHvt lgPHvà thJDgBiên đườngzJkp a…