Tại sao lại là ngươi - Chương 11

Chương 11

“Ta nghcyokcAĩ tcyokcAa cyokcAlà người,EgASt8 EgASt8không phSyeq59ải cẩu.”

“Phải. Syeq59Nàng ngcyokcAhĩ kSyeq59hông sai.”

“Vậy tạiSo cyokcAsao nSyeq59gươi thờicyokcA tSohời khắccyokcA khắcyokcAc đềuEgASt8 đeSom Syeq59ta cyokcAbuộc tạiSyeq59 Sobên nSyeq59gười? TacyokcA muốn Sođi EgASt8ra ncyokcAgoài chơi.”

Tiêu TiêuEgASt8 vôEgASt8 Syeq59cùng khSyeq59ông EgASt8hài lònSyeq59g! SoVì cEgASt8ái EgASt8gì mcyokcAà Sonàng phảicyokcA bSoồi Syeq59tên cyokcAgian nhân nàySo ởSo Syeq59trong hcyokcAang cyokcAổ tSyeq59hư pSyeq59hòng cảSyeq59 ngàSoy vậycyokcA, Syeq59ngay EgASt8cả cyokcAtự EgASt8do cũnEgASt8g khôSyeq59ng có.

“Ta EgASt8là vEgASt8ì muốnSo tốtSo cEgASt8ho nàng.Syeq59” HìnEgASt8h cyokcAThất Syeq59ngay cảEgASt8 đầSyeq59u ccyokcAũng khôngEgASt8 ngẩnSyeq59g đầu EgASt8lên, tiSyeq59ếp tSoục làmEgASt8 việccyokcA cyokcAcủa hắnSyeq59. KhôngcyokcA sợEgASt8 nhấSot vạnEgASt8 EgASt8chỉ sợEgASt8 vạnSyeq59 nhấEgASt8t, Sovì cSyeq59ái mạng nSohỏ củcyokcAa cyokcAnàng, vẫnEgASt8 làSyeq59 phảiSyeq59 cẩnSyeq59 thận.

Tức chếtcyokcA ngườSyeq59i đSyeq59i được,cyokcA ởcyokcA cyokcAđây scyokcAo EgASt8với Soở PhúSyeq59 SoQuý EgASt8lâu thìSo cóSo khSyeq59ác gcyokcAì nhau! GiốngSo nhaSyeq59u đềSyeq59u cyokcAlà bịEgASt8 giSyeq59am lỏnSyeq59g! KcyokcAhi đcyokcAó Syeq59ít nhEgASt8ất ởcyokcA tronSyeq59g Syeq59phạm Syeq59vi nhấtEgASt8 địnSyeq59h nàng muSoốn Syeq59đi tEgASt8hế nàSoo thEgASt8ì ccyokcAứ điSo, muốnSyeq59 làEgASt8m cácyokcAi gSyeq59ì thìSyeq59 EgASt8làm EgASt8cái Syeq59đó. NhưnSyeq59g hiệSon tSoại lạSoi thảm hạiSo EgASt8hơn rSyeq59ất EgASt8nhiều, nSyeq59àng EgASt8chỉ Syeq59có thểEgASt8 EgASt8ở cyokcAbên EgASt8cạnh hắn!

“Hình Thất,So tcyokcAa cháEgASt8n gSohét ngươi.”

“Ừm, Sota biết.”EgASt8 HìnhEgASt8 ThấtSo EgASt8vẫn lcyokcAà bSyeq59ộ dạngEgASt8 hờiEgASt8 Syeq59hợt, mEgASt8ặc kệEgASt8 nàngcyokcA tựSo nSoói tự nghe.

“Ngươi mỗiSyeq59 lầnSyeq59 đềuSyeq59 nóSyeq59i tốtSo vớicyokcA EgASt8ta, đếnSo Syeq59khi tcyokcAa hcyokcAỏi lEgASt8ý Syeq59do lạEgASt8i kSohông EgASt8nói!” Hắn So coi nànEgASt8g lcyokcAà cácyokcAi Syeq59gì, SủnEgASt8g vật?Syeq59! SoCon EgASt8mắt đcyokcAảo qSoua mộSot vòEgASt8ng, TiêuSyeq59 TiêuEgASt8 còcyokcAn nói thêmcyokcA, “TacyokcA muốcyokcAn đSyeq59i nhàEgASt8 cầu,cyokcA khônSog phSoải, nhàSyeq59 vEgASt8ệ sinh.”

“Được. SoTa Syeq59lập tứcEgASt8 đSoi EgASt8là tốSot rồi.”

Không pEgASt8hải cSohứ, chSoẳng lEgASt8ẽ EgASt8nàng điSo vệEgASt8 sinSoh màcyokcA hắnEgASt8 cEgASt8ũng muốncyokcA EgASt8đi cEgASt8ùng?! Ngất…

“Ta tSyeq59hấy Syeq59ngươi khôncyokcAg nEgASt8ên Sođi tcyokcAheo taEgASt8, Sonhư EgASt8vậy tSoa sSyeq59ẽ thẹnSyeq59 thùnSyeq59g, tSyeq59a caEgASt8m đoan lậpEgASt8 tứcSo sẽSyeq59 tEgASt8rở lạicyokcA, đượcSo rồiSyeq59 Sođược rồEgASt8i, EgASt8cứ cyokcAnhư vậy.So” EgASt8Phất phấtEgASt8 taySyeq59, cSyeq59ũng không thèEgASt8m nhìSyeq59n hắn,EgASt8 TicyokcAêu TicyokcAêu ncyokcAhanh cyokcAchóng Syeq59mở cửacyokcA bỏSyeq59 chạy.

Hình ThấtEgASt8 đaSong mcyokcAuốn đứngEgASt8 dậyEgASt8 đuổiSyeq59 tSyeq59heo, nEgASt8hưng tưởnSog tượEgASt8ng nSoàng ncyokcAói Syeq59sẽ thẹn thùng,So đànhSyeq59 bấSyeq59t độngEgASt8 ngEgASt8ồi đócyokcA. cyokcATrong thờEgASt8i Sogian ngắcyokcAn EgASt8như Syeq59vậy, lcyokcAại ởSyeq59 troSyeq59ng phủ,Syeq59 chắc lcyokcAà sEgASt8ẽ khôngEgASt8 cyokcAxảy Syeq59ra sựEgASt8 cốcyokcA Sogì đâu.

Có đSoôi cyokcAkhi, cyokcAsự cốcyokcA thườncyokcAg cyokcAđột ngộtcyokcA cyokcAxảy rcyokcAa vSyeq59ào lSyeq59úc tcyokcAa kSyeq59hông ngờEgASt8 nhất.So EgASt8Giống như hiệnEgASt8 tạSoi, TicyokcAêu TEgASt8iêu đãcyokcA nghSyeq59ênh nganSyeq59g đứngSyeq59 bêncyokcA ngEgASt8oài cửacyokcA HìEgASt8nh phủ.EgASt8 HSyeq59ừ, ccyokcAàng không chSoo phcyokcAép nànEgASt8g trốnEgASt8, cyokcAnàng liềSyeq59n trốnSyeq59 Socho hSoắn xem!

Chà Syeq59chà EgASt8chà, mớiSyeq59 Sođi đượcSyeq59 chSoưa xacyokcA, bêncyokcA ngườiSyeq59 ncyokcAàng độtSyeq59 nhiêcyokcAn Syeq59thoát cyokcAra cyokcAN têSyeq59n hắc cyokcAy nhânEgASt8, EgASt8tay cầmSo lợcyokcAi đao,cyokcA ánhSyeq59 đaoSyeq59 lEgASt8óe EgASt8lên chóSoi mắtSo. TiSyeq59êu SoTiêu ngâycyokcA ngốc, nEgASt8àng cùncyokcAg Sobọn hEgASt8ọ hẳnSo lSyeq59à kcyokcAhông tEgASt8hù đi.

Rút đao,Syeq59 mSouốn chémSo xuốngcyokcA ngườicyokcA EgASt8trước mEgASt8ặt. HắSoc EgASt8y ncyokcAhân Syeq59vung tSyeq59ay lên…

Nhưng đồnSog tSohời, mSyeq59ột thâncyokcA ảEgASt8nh kEgASt8hác EgASt8đã nhSoanh cSyeq59hóng baSyeq59y tớicyokcA. TiSoêu TiêSyeq59u Syeq59chỉ cảm tcyokcAhấy hSyeq59oa mSyeq59ắt, sSyeq59au cyokcAđó ngườicyokcA đãEgASt8 vữnSog EgASt8vàng ởcyokcA trênSo cyokcAnóc ncyokcAhà. NSoàng cyokcAngẩng đầEgASt8u nhìn nhìSon, diEgASt8? PhcyokcAẩm NguyệtSyeq59. NgườiSyeq59 Syeq59này lạiSyeq59 tSoừ nơiEgASt8 nSoào xuấtcyokcA hEgASt8iện thếSyeq59 này?

Hắc Soy nhâncyokcA đSyeq59ộng EgASt8tác nhấSyeq59t trcyokcAí, ccyokcAũng nhảycyokcA Syeq59lên cyokcAnóc nhEgASt8à. HSoai bêncyokcA lậEgASt8p tứcyokcAc động thủcyokcA. TcyokcAất nhiêSyeq59n Sodưới vSyeq59õ côEgASt8ng Sobất phàSom Syeq59của PhẩEgASt8m EgASt8Nguyệt, Syeq59sau Sovài chiêuSyeq59 cyokcAbọn hắcSyeq59 y nhâEgASt8n Syeq59không chếtEgASt8 thcyokcAì cũngEgASt8 bịSo thương.cyokcA ChờSo cyokcAhắc EgASt8y nhcyokcAân vừaSyeq59 rSyeq59út cyokcAlui, EgASt8hắn EgASt8lập tứcEgASt8 buông TiêSou TcyokcAiêu rEgASt8a, phSoân cyokcArõ giSoới tuyến.

Tiêu TcyokcAiêu tcyokcArầm tSyeq59ư sucyokcAy đoEgASt8án, Syeq59hắc cyokcAy nhâcyokcAn nSoày đạiEgASt8 kháiEgASt8 lEgASt8à Sodo cyokcAchủ Syeq59nhân Syeq59của khối thâncyokcA thểSyeq59 Syeq59này cyokcArước lấycyokcA đây.EgASt8 CòSyeq59n PhẩEgASt8m NgucyokcAyệt, EgASt8hẳn Syeq59là vSyeq59ẫn đSyeq59ang chìcyokcAm Sođắm tronEgASt8g trSoò chơi thEgASt8eo dõSyeq59i gcyokcAì Syeq59đó, xáSyeq59c đEgASt8ịnh HìnSyeq59h ThSoất cóSyeq59 phEgASt8ải đSyeq59ệ đệEgASt8 Socủa hắnEgASt8 haEgASt8y không.

“Không cyokcAmuốn chSyeq59ết, Sotốt EgASt8nhất quSyeq59ay vềSyeq59 HìnhSyeq59 phEgASt8ủ.” PhEgASt8ẩm NguyệtSyeq59 EgASt8nói xSoong xoSyeq59ay người muốnEgASt8 đi.

Tiêu TiêcyokcAu Syeq59thấy thếcyokcA lậEgASt8p tứSyeq59c đuEgASt8ổi EgASt8theo giữEgASt8 chặEgASt8t EgASt8tay EgASt8hắn, “cyokcA ĐừEgASt8ng cyokcAđi vội,So mangcyokcA ta theo.”

Đùa hSyeq59ả, cyokcAnàng ccyokcAhính lSyeq59à Syeq59không muốnEgASt8 sốngcyokcA tcyokcArong HìcyokcAnh phcyokcAủ nữacyokcA nêSon mớSoi chEgASt8ạy rSoa ngoài. EgASt8Trở về?Syeq59 NSohư Sovậy sEgASt8ao được!

Phẩm NguyEgASt8ệt bcyokcAởi vSyeq59ì cửEgASt8 độngcyokcA củSyeq59a nàncyokcAg mcyokcAà cSohấn độngSo, vộiEgASt8 Syeq59vàng bỏSyeq59 tSoay rSoa, lông màyEgASt8 nhăncyokcA lạSyeq59i. “XincyokcA tựSo trọng.”

Vâng vâng,EgASt8 TiSyeq59êu TSoiêu gậtSyeq59 đầu,cyokcA “HuSoynh cũSyeq59ng khcyokcAông Sonên Syeq59bỏ lạiEgASt8 tSyeq59a a.”

Những lEgASt8ời EgASt8này lạSyeq59i khiếncyokcA chcyokcAo EgASt8mặt hEgASt8ắn càncyokcAg nhăEgASt8n EgASt8nhó hơSyeq59n nữaSo, “XSyeq59in –EgASt8 TựEgASt8 – Trọng!”

Lại làEgASt8 tSoự tSorọng, hắnEgASt8 khcyokcAông cSyeq59òn tSyeq59ừ kháEgASt8c hả?!cyokcA EgASt8“Ta nSoói rồi,EgASt8 tcyokcAa khônEgASt8g thcyokcAể trởEgASt8 về được.”

Không thểSyeq59? Syeq59Chính mìSyeq59nh mớiEgASt8 cyokcAvừa đếncyokcA cyokcAnơi đâEgASt8y còSyeq59n kEgASt8hông quSoá EgASt8quen thSyeq59uộc, nSyeq59ữ tSyeq59ử này lạiSyeq59 khSoông biSoết ccyokcAó quaSyeq59n hệSyeq59 Syeq59gì vớiSyeq59 HìcyokcAnh phSoủ, “CùSong tcyokcAa EgASt8không cyokcAquan hệ.”

“Có qucyokcAan Syeq59hệ, đươngcyokcA nhcyokcAiên cSoó qucyokcAan hệEgASt8. TSyeq59a vừaSyeq59 cyokcAbị cyokcAHình cyokcAphủ đuSoổi việc,cyokcA màSo huynh mớiSyeq59 rEgASt8ồi lcyokcAại cứSyeq59u tEgASt8a mộtcyokcA mạEgASt8ng. TcyokcAa đâycyokcA tuSoy rằngSo kSohông đọSyeq59c quEgASt8a Syeq59sách EgASt8vở, nhcyokcAưng cũnSyeq59g biết trSoi cyokcAân đồSo báo.EgASt8 cyokcACho nêSyeq59n, âncyokcA côcyokcAng, hSouynh Syeq59hãy cSoho tSyeq59a cơEgASt8 hộiEgASt8 đượcEgASt8 phụccyokcA vụEgASt8 bên cạnhSyeq59 huynhSyeq59, hảoSo hảocyokcA báSyeq59o đápEgASt8 EgASt8huynh đi.”cyokcA MặccyokcA kSoệ, Socó thểSo cyokcAđi theSoo thìSo phảiSyeq59 cốSyeq59 gắSyeq59ng đến cùng.

“Bọn họEgASt8 vìEgASt8 saSoo pSohải EgASt8giết nSogươi?” MộcyokcAt tỳSyeq59 nSyeq59ữ bìcyokcAnh tcyokcAhường Sotại Sosao lạSoi kéSyeq59o đến cyokcAnhiều cacyokcAo thSyeq59ủ Syeq59như vậEgASt8y, thâncyokcA cyokcAphận củaSo nàngEgASt8 nhấcyokcAt địnSyeq59h khônSyeq59g đơEgASt8n giản.

“Ta làEgASt8m sacyokcAo biếtcyokcA. CòcyokcAn khôEgASt8ng hiểuSyeq59 rEgASt8a saSyeq59o cảSo cyokcAthì bọnSo chúEgASt8ng đEgASt8ã tớiEgASt8 rồicyokcA, cyokcAta hồn nEgASt8hiên thiEgASt8ện lEgASt8ương ngSoây tcyokcAhơ, dáEgASt8ng vẻEgASt8 khôngEgASt8 giốngSo ngườSyeq59i kếtEgASt8 thùEgASt8 kSyeq59ết oSoán bcyokcAại hSyeq59oại, tám phSyeq59ần làSyeq59 nhậncyokcA lầEgASt8m người.”So TEgASt8ự EgASt8thổi phEgASt8ồng Sobản thâEgASt8n cyokcAmột pcyokcAhen, Syeq59đem cyokcAvấn cyokcAđề tSyeq59hổi sạch, hắnSo cSohắc sSyeq59ẽ khôngSo qucyokcAan Sotâm chucyokcAyện củaSyeq59 nSyeq59àng đâu.

Nghĩ nghĩcyokcA, EgASt8Phẩm NguyệEgASt8t lạiSo nhSoìn Syeq59nàng cEgASt8hằm chằSyeq59m nửaSo nSogày, tạmSo tSyeq59hời mặcSyeq59 Syeq59kệ nàng lcyokcAà EgASt8ai, đãcyokcA cyokcAlà ngưSoời Socủa HìcyokcAnh phủSo, đốiEgASt8 vớSyeq59i sựSyeq59 tìSyeq59nh bêSon trSyeq59ong chắcyokcAc cSoũng biết ítcyokcA nhiều,cyokcA cũnEgASt8g đỡEgASt8 mấtEgASt8 Syeq59công hSyeq59ắn phSoải tựSo tSoìm hiểuSo, “ĐcyokcAi thôi.”

Sao tựSo nhiêEgASt8n lEgASt8ại EgASt8dễ nEgASt8ói chuyEgASt8ện cyokcAvậy? LEgASt8úc trưcyokcAớc bởSoi Sovì TụSo BảoEgASt8 làcyokcA EgASt8đệ đệSyeq59 của hắn,Syeq59 lầncyokcA nàSoy lạEgASt8i làEgASt8 bEgASt8ởi vSyeq59ì EgASt8sao? Syeq59Tiêu TiêucyokcA kỳSyeq59 qcyokcAuái ngắmSo ngắmSo Syeq59hắn, chắEgASt8c cSyeq59hắn là So hắn cSoó mụcSyeq59 đíchcyokcA gcyokcAì đây.

Nhưng TiêuSyeq59 TiEgASt8êu khcyokcAông biEgASt8ết rằng,Syeq59 bởSyeq59i vcyokcAì chuySyeq59ện EgASt8nàng chạcyokcAy trốnSo cyokcAmà giờEgASt8 phút nàySyeq59 HìcyokcAnh phủSyeq59 cyokcAđang gSyeq59à bEgASt8ay chSyeq59ó chạyEgASt8. HEgASt8ình ThấSot lậtSo EgASt8tung Sotoàn cyokcAbộ SoHình phủEgASt8 EgASt8mà vẫn cyokcAkhông thấySyeq59 bóncyokcAg EgASt8dáng củSyeq59a nàngEgASt8, trênSo mSyeq59ặt đãSo xSouất hcyokcAiện tuyệcyokcAt vọng,So cyokcAđiều hắncyokcA lo lắcyokcAng đãcyokcA xảycyokcA raSo. TứEgASt8 điệnEgASt8 hSyeq59ạ Syeq59vì Sođảm bảcyokcAo quSoá khứcyokcA Syeq59của cyokcAhắn Sokhông bịSyeq59 ncyokcAgười EgASt8khác biết được,So EgASt8rốt Syeq59cục đốcyokcAi vSyeq59ới cyokcAnàng xuSyeq59ất thủ.

Cho nênEgASt8, Syeq59N ngSyeq59ày Syeq59sau, bởiEgASt8 vSyeq59ì chạySo trốnEgASt8 thànhSyeq59 côngSo vốnSo nêcyokcAn vSoui vuSyeq59i vcyokcAẻ EgASt8vẻ thì ngưSyeq59ời nàEgASt8o đSoó lạiEgASt8 cyokcAvẻ mặtSo bSyeq59uồn bực,EgASt8 bSoắt cyokcAđầu hốiSo hậncyokcA quyếtSyeq59 địnhEgASt8 Socủa cSyeq59hính mình. CSohắc hẳnSo lúcSyeq59 nàySo HìnhSyeq59 ThấtEgASt8 đSyeq59ang Syeq59lo lắnSyeq59g chcyokcAo nSyeq59àng, dEgASt8ù cyokcAsao EgASt8nàng ccyokcAũng làSo lSyeq59ão bà củaEgASt8 nSogười taEgASt8, đươSyeq59ng nhSyeq59iên khSyeq59ông tSohể kcyokcAhoái hSyeq59oạt nhưSo trước.

Không biếtEgASt8 mìSonh Solúc ấEgASt8y tạiSyeq59 saSyeq59o lạiEgASt8 cSyeq59ảm Sothấy cyokcAđi tSyeq59heo PSohẩm NguycyokcAệt Solà EgASt8chuyện tốt chứ.Syeq59 EgASt8Người nàcyokcAy Sotrừ bSoỏ đứnEgASt8g ởcyokcA kSyeq59hách điếmcyokcA tEgASt8hì làSo điEgASt8 dcyokcAo thSoám HSyeq59ình EgASt8phủ, EgASt8có mỗSoi hai địcyokcAa điểmSo cyokcAấy cyokcAbay qcyokcAua Syeq59bay lại,Syeq59 cháSyeq59n nảSyeq59n tớicyokcA cựcEgASt8 điểm.

Nhàm cEgASt8hán nhấtcyokcA EgASt8chính lcyokcAà, Socòn phảiSo kểSo lSoại Socho cyokcAhắn nSoghe thờiEgASt8 gcyokcAian làEgASt8m việSyeq59c và Songhỉ ngơEgASt8i Socủa HcyokcAình TcyokcAhất, tSohói qSouen sinSyeq59h hoạtSo sSoinh hSooạt thườngEgASt8 EgASt8ngày củSoa hEgASt8ắn ra So sao. ThânEgASt8 ảnhSo cyokcAtên gcyokcAian nhâSyeq59n nEgASt8ày liEgASt8ên tụcEgASt8 EgASt8lắc cyokcAlư Sotrong đầuEgASt8 nàng,EgASt8 cyokcAmuốn cyokcAquên tEgASt8rong chốc láEgASt8t Syeq59cũng khcyokcAông được.

Có điềuEgASt8 EgASt8an Syeq59ủi Soduy nhấtEgASt8 chínhSo lEgASt8à hắcEgASt8 Syeq59y cyokcAnhân cyokcAlại tớiEgASt8 hcyokcAai lcyokcAần Syeq59nữa, đòiSo giết đòiEgASt8 Sochém vôcyokcA cùnSyeq59g náSyeq59o nhiệtEgASt8, khiếncyokcA kSoiếp scyokcAống cyokcAtỳ nữSo buEgASt8ồn tSoẻ củcyokcAa nàSyeq59ng EgASt8coi nhcyokcAư ccyokcAó thêm niềmSo vui.

Hai cyokcAngày nàySo, ácyokcAnh mSyeq59ắt PhSyeq59ẩm Syeq59Nguyệt nhìSon nàncyokcAg cóEgASt8 cyokcAđiểm khSyeq59ông giốngSyeq59 trước.Syeq59 ChSoắc hắn Socũng biếtEgASt8 nSyeq59àng Solà cyokcAlão bSyeq59à củaSyeq59 HSyeq59ình ThSoất rồi,cyokcA EgASt8nhưng kìcyokcA quSyeq59ái cyokcAlà mcyokcAột ncyokcAgười đứng EgASt8 đắn nSyeq59hư hắnSyeq59 tạSoi saEgASt8o lạSoi khônSyeq59g đEgASt8em nàncyokcAg đuSoổi vEgASt8ề HSoình phủ,cyokcA Sodù nóicyokcA EgASt8thế nSyeq59ào nàng cũngEgASt8 cyokcAlà EgASt8em dcyokcAâu củaEgASt8 EgASt8hắn nha.

“Này, Sogia, huySyeq59nh đừngEgASt8 nhìSon tcyokcAa nEgASt8hư vEgASt8ậy, tcyokcAa Sosợ a.”

Phẩm NguyệtEgASt8 EgASt8dời áEgASt8nh Somắt, quSoay Sovề cyokcAphía bàSyeq59n cơm.

Tiêu TiêucyokcA sờcyokcA Syeq59sờ haSyeq59i má,So trcyokcAên mSoặt mcyokcAình hẳncyokcA lcyokcAà khôSyeq59ng ccyokcAó ccyokcAái cyokcAgì kìSo Syeq59lạ Sođi. cyokcACái tên PhẩSom NguyệtcyokcA nàySyeq59 cànEgASt8g nSogày càcyokcAng quEgASt8ái. NànEgASt8g cầEgASt8m lSoấy mộcyokcAt cEgASt8ái Syeq59đùi gà,cyokcA không Sothèm đểEgASt8 ýSyeq59 hìSyeq59nh tEgASt8ượng màSyeq59 cyokcAcắn loạnSyeq59 lSyeq59ên lạiEgASt8 đưSoa EgASt8tới cSyeq59ái ncyokcAhìn EgASt8khó hiểuSyeq59 Syeq59của hắn, thiệtSo cyokcAlà, lcyokcAàm hạcyokcAi nàngSyeq59 chẳngSo ccyokcAảm tSohấy nSogon miệngcyokcA nữa.

“Gia, huynEgASt8h ănEgASt8 điEgASt8, đcyokcAừng cóEgASt8 nhìnSyeq59 EgASt8ta mãiSyeq59 thế.cyokcA” LàmcyokcA Syeq59nàng mcyokcAuốn cyokcAbỏ ccyokcAủa EgASt8mà chạy lấyEgASt8 người.

“Tiểu ĐSoiệp!” BỗSyeq59ng nhiênSyeq59 Somột đạiSo thSoanh âmSyeq59 vcyokcAang lên.

Tiêu EgASt8Tiêu nhanEgASt8h chóngEgASt8 quSoay đầuSo lạSoi thìcyokcA Sonhìn cyokcAthấy mộtEgASt8 Syeq59nam Sonhân tSyeq59o lớnSyeq59 tEgASt8rông giống EgASt8như mSoột cyokcAcon Sogấu đSyeq59ang bướSyeq59c nhacyokcAnh điSo đếEgASt8n tEgASt8rước mcyokcAặt nàngcyokcA, cyokcAnhân tiệnSo ômSo cSohặt lấy nàngcyokcA gàoEgASt8 lênSo, “RốtEgASt8 cuộSyeq59c tEgASt8a đãSyeq59 tìmcyokcA đượcEgASt8 nEgASt8àng, vSoi pSyeq59hu rcyokcAất nhớEgASt8 Syeq59nàng a.”

Vi phuEgASt8? Syeq59Cái gSoì cyokcAvi phuSo! “VịSyeq59 Sonày, HEgASt8ùng EgASt8tiên scyokcAinh, Sota nSyeq59ghĩ tSyeq59a khôngEgASt8 biếtEgASt8 ngươi, xinSyeq59 đừEgASt8ng Syeq59làm loạnSyeq59 Sobám víEgASt8u qSouan hệSo a.”So ThậtEgASt8 lEgASt8à Sođáng sợ,Syeq59 khSoông ngờEgASt8 Syeq59Vũ ĐiệpcyokcA này lSoại cyokcAcó mộEgASt8t lEgASt8ão Socông EgASt8như vậySo, cyokcAkia cyokcAHình ThấtEgASt8 Syeq59thì sao?.

Hùng tiêSyeq59n scyokcAinh thảcyokcA Syeq59lỏng hùnSyeq59g chưởSong, EgASt8trên mặtcyokcA EgASt8vẻ cyokcAxấu Syeq59hổ, “EgASt8Là cyokcAta khôSong tốt, nSoàng đừncyokcAg tứSoc giận,cyokcA cSoùng tEgASt8a vcyokcAề nhàcyokcA đượSyeq59c khôngSyeq59? TSoa saSou nàEgASt8y Sosẽ khSyeq59ông baEgASt8o giEgASt8ờ … pSohát EgASt8cáu lcyokcAinh EgASt8tinh nữcyokcAa, tEgASt8a nhấtEgASt8 địnhSyeq59 sẽSo hảoSyeq59 hảocyokcA đốiSo EgASt8đãi vớSoi nàng.”

“Ha hSoa... Syeq59Này... chúngEgASt8 tEgASt8a cSohậm rSyeq59ãi thưEgASt8ơng lượngcyokcA Sođi, Syeq59ngươi trướSyeq59c tcyokcAiên Sothả EgASt8ta xuống cyokcAdưới cyokcAđược khEgASt8ông, EgASt8ha Soha...” TicyokcAêu TiêuSo cyokcAnhanh chóngSo quEgASt8ay đầuSyeq59 lạicyokcA cầSou cứu, cSyeq59ứu tSyeq59a aEgASt8, SoPhẩm Nguyệt...

Di? NgưcyokcAời đâu?cyokcA SoA …ÔEgASt8ng tcyokcArời cyokcAđánh chếEgASt8t ncyokcAàng Sođi! SoVì cSyeq59ái gìSo Syeq59cứ đếnSyeq59 thờiSyeq59 khắc EgASt8nguy hcyokcAiểm cầnSo EgASt8hắn cyokcAthì hắcyokcAn lạiEgASt8 biEgASt8ến mấcyokcAt Syeq59chứ! HcyokcAắn Socó pEgASt8hải làSo nacyokcAm nhâcyokcAn khônSog a! ThcyokcAực quáSo đánEgASt8g, cSoứ nEgASt8hư Syeq59vậy Syeq59đem EgASt8nàng cyokcAném cEgASt8ho mộSyeq59t EgASt8con gấuEgASt8! TêEgASt8n PhẩcyokcAm cyokcANguyệt nàSoy sEgASt8o với HìnhcyokcA TEgASt8hất lcyokcAà mộtSyeq59 tênEgASt8 giSoan nhâEgASt8n EgASt8hơn nhiều!Syeq59 cyokcANàng nhìSon lầcyokcAm Syeq59hắn rồi!

Tiêu TiêSou liSoều cyokcAmạng đcyokcAạp châSon luSyeq59ng tuSyeq59ng, “TaEgASt8 khcyokcAông biSyeq59ết ngưEgASt8ơi, nSyeq59gươi tránh So ra. EgASt8Ta kcyokcAhông phảiSo cyokcAlà VcyokcAũ Điệp,So tcyokcAa họEgASt8 Tiêu.”

“Nàng đừngcyokcA nónSyeq59g giậEgASt8n, Sota nhậncyokcA Solỗi Syeq59rồi còncyokcA chưEgASt8a đượccyokcA saoEgASt8, thSyeq59a tcyokcAhứ cSoho vcyokcAi phu lầnSyeq59 nàSyeq59y đEgASt8i.” LờicyokcA nóiSyeq59 củaSo hắSon thcyokcAực cEgASt8ảm động.

“Không khôEgASt8ng, tcyokcAa tcyokcAhật sựSyeq59 khôncyokcAg bicyokcAết ngươi!”cyokcA EgASt8Thấy cyokcAcó kSohông íEgASt8t ngcyokcAười vâySo cyokcAxem, Tiêu TcyokcAiêu lậSyeq59p tEgASt8ức Syeq59tìm xEgASt8in cyokcAgiúp đỡSyeq59, “CứuEgASt8 Somạng EgASt8a, cyokcAhắn cốSyeq59 chấcyokcAp bắtcyokcA Sonạt cocyokcAn gácyokcAi đàng hoàng!”

Vốn Syeq59đang hứnEgASt8g EgASt8thú cyokcAquan sáSyeq59t cyokcAhai người,EgASt8 Songhe nEgASt8àng vcyokcAừa nóiSo, mSyeq59oi ngưSoời lậcyokcAp tứcSo hành độngcyokcA nhcyokcAất trSyeq59í quSoay đầuEgASt8 đEgASt8i, bọEgASt8n Syeq59hắn khôngSyeq59 thấycyokcA được,Syeq59 cSyeq59ái Syeq59gì cSyeq59ũng Syeq59không thấy đSoược. DùngSo Syeq59cơm ăSon ccyokcAơm, gọiSyeq59 mSyeq59ón ănSyeq59 Syeq59gọi Somón Soăn. VừcyokcAa rồSyeq59i Socó pEgASt8hát sSoinh cáicyokcA gìEgASt8 sao…?

A, khôngEgASt8 phảiEgASt8 đâSou. NhữngSo ngSyeq59ười nSyeq59ày Syeq59sao lạcyokcAi nSohư vậySo chứSo. TiêEgASt8u TiêuEgASt8 ngốc rụng,So bịSyeq59 HùngSyeq59 tiêSyeq59n siEgASt8nh xuấSyeq59t rSoa cyokcAkhí lcyokcAực khiênSog lêncyokcA vaSyeq59i gcyokcAiống nSohư tcyokcAúi cyokcAgạo Syeq59rồi ném vàoSo cyokcAtrong xSoe ngựa.

Dọc thEgASt8eo đườncyokcAg đi,Syeq59 HùncyokcAg Syeq59tiên Sosinh dùnSog hếSot khSoả năngSo EgASt8nói tEgASt8ốt lấyEgASt8 Solòng nàng, cSyeq59hính làEgASt8 hìncyokcAh tượnSyeq59g củaEgASt8 EgASt8một têEgASt8n Syeq59nam Syeq59tử sSyeq59i tìncyokcAh. NgSyeq59ay cSoả nàngEgASt8 nghEgASt8e Syeq59được cũnSog bịcyokcA cyokcAcảm động Soliên tụEgASt8c. EgASt8Nguyên lEgASt8ai HùnSyeq59g tiêcyokcAn sEgASt8inh làSo mộtEgASt8 naSom nSyeq59hân tốtcyokcA nSyeq59hư EgASt8vậy. EgASt8Vũ ĐiệEgASt8p này Socó chEgASt8ồng tốtSo đSoến thEgASt8ế, Syeq59như tSyeq59hế nàEgASt8o lạicyokcA EgASt8còn Sohồng hạcyokcAnh xuấSyeq59t tườSyeq59ng, chạSyeq59y tới làmSyeq59 tiEgASt8ểu thiếpcyokcA củaEgASt8 cyokcAHình EgASt8Thất cyokcAchứ! ThậtSyeq59 sựSo Syeq59là thaEgASt8m lcyokcAam quEgASt8á mà.

“Tiểu ĐiệpSo nàngSyeq59 xeSyeq59m, mSoỗi ngàyEgASt8 Sota đSyeq59ều cyokcAcho ngườicyokcA laSou cyokcAchà bảcyokcAo bốiSyeq59 củSyeq59a nàng, thựcSo sạchSo sẽSyeq59 đicyokcA, cSoùng vcyokcAới lúcSo EgASt8nàng trSyeq59ước kEgASt8hi đicyokcA khôngEgASt8 hềcyokcA khSyeq59ác Sonhau đâSou.” Hùng tiEgASt8ên sinSyeq59h cầmcyokcA chặtEgASt8 lEgASt8ấy tEgASt8ay nàng,Syeq59 sắcyokcAc EgASt8mặt vEgASt8ui mừcyokcAng EgASt8hỏi hanSyeq59, “HiệnEgASt8 tEgASt8ại EgASt8nàng đã So trở lạiEgASt8, cSyeq59ó Syeq59cao hứngSyeq59 nhìnSyeq59 EgASt8qua EgASt8một cSyeq59hút không?”

Không tSyeq59hể nào…!!!!

Cả cyokcAcăn phòngEgASt8 này...Syeq59 cyokcAđều làEgASt8 HìEgASt8nh Thất?!

Tuy EgASt8rằng cyokcAxem rcyokcAa cyokcAmặt vẫnSo EgASt8còn EgASt8rất cyokcAnon nớt,cyokcA EgASt8nhưng thậtSo Solà hắn!cyokcA NSyeq59hìn nhSyeq59ìn lạc khoảncyokcA dướiEgASt8 mỗiSyeq59 bứSoc vẽ.Syeq59 TrờiEgASt8 ạ!So NSohiều EgASt8bức hcyokcAọa EgASt8như vcyokcAậy, lạiSo đềuEgASt8 lSoà dcyokcAo VSoũ ĐicyokcAệp kiaSo tự vcyokcAẽ! ChSoỉ sEgASt8ợ VũSyeq59 ĐiệpSo nàEgASt8y Sođã ycyokcAêu cyokcAtha tSyeq59hiết tSyeq59ên gicyokcAan EgASt8nhân cyokcAkia rồSyeq59i. “Này...”

“Ta bSyeq59iết nàngSo lạEgASt8i nghcyokcAĩ tớiSyeq59 trSyeq59ước kia,cyokcA” HùSong tiênSyeq59 EgASt8sinh sSyeq59ờ sờSo Sotóc củacyokcA nàncyokcAg, nói, Syeq59“Nhưng đừngSo tcyokcAiếp tEgASt8ục thươnEgASt8g tâmSo, muộcyokcAi muEgASt8ội nEgASt8àng nếuSyeq59 bSoiết nEgASt8àng lSyeq59o lắngSyeq59 như vậy,EgASt8 EgASt8chắc chắnSo EgASt8sẽ rEgASt8ất hSoạnh phúc.”

Ách, cSoái gìSo mEgASt8uội muội?Syeq59 KhSyeq59óe miSoệng TiSyeq59êu TiêucyokcA Soco rúm.EgASt8 SoNhìn nSohìn Hùng tiêncyokcA EgASt8sinh, hắEgASt8n khôngSo Sophải làcyokcA đemSyeq59 cyokcAHình TcyokcAhất Syeq59trở tEgASt8hành cyokcAmuội muộiSo VEgASt8ũ ĐiệpSo chứ. NàngSo lEgASt8ặng lẽSo cSohảy rcyokcAa hSyeq59ai giọtSyeq59 Somồ hôi.

Xin cyokcAhắn… TEgASt8uy rSyeq59ằng bEgASt8ộ cyokcAdạng Syeq59của Hình EgASt8 Thất scyokcAo Sovới nSoữ nhâSyeq59n cònSyeq59 xincyokcAh Sođẹp EgASt8hơn, nhưnEgASt8g hắnEgASt8 lSoà naSyeq59m Sonhân cyokcAchân chícyokcAnh EgASt8a –cyokcA EgASt8Là tình địSoch củaEgASt8 ngSoươi đócyokcA! TiêSyeq59u TiêcyokcAu bắtcyokcA đầuEgASt8 Syeq59có điểmcyokcA đồSong tìnSoh vEgASt8ới EgASt8con gấucyokcA Sosi tEgASt8ình này, cyokcAnàng vỗSyeq59 vỗSyeq59 bSyeq59ờ vaEgASt8i củaSyeq59 hEgASt8ắn, “EgASt8Không cSyeq59ó, ngươiEgASt8 yêcyokcAn tSyeq59âm, Sota khôngSyeq59 cóEgASt8 thương tâm.”

Hùng tiêSon siSyeq59nh lạicyokcA EgASt8là vẻEgASt8 Somặt kích động,cyokcA So“Nàng khôcyokcAng cầSyeq59n giEgASt8ả vờ,So nànEgASt8g cảSyeq59m thấycyokcA đaSyeq59u lcyokcAòng tSohì tSyeq59a Syeq59cũng cảmEgASt8 thấSyeq59y đau lòSyeq59ng, tEgASt8a EgASt8lo lắngSyeq59 Syeq59cho nSoàng làSo Syeq59ta ngEgASt8uyện ýSyeq59.” ThSyeq59ật tốEgASt8t qSyeq59uá, TiểuEgASt8 ĐiệpcyokcA đãcyokcA cyokcAnghĩ tới cảEgASt8m thcyokcAụ củaSyeq59 hắnEgASt8 rSyeq59ồi sao.

“Khụ!” SoVị HcyokcAùng tiênSyeq59 sincyokcAh nSyeq59ày đang Syeq59 kích đcyokcAộng cáSoi gìcyokcA thSoế, “NgươiSo đểcyokcA Syeq59cho tEgASt8a nghỉEgASt8 ngơiSo mộtEgASt8 Solát, tEgASt8a mEgASt8ới vừaSyeq59 đếnSo cyokcAnơi này, mệtSyeq59 chếtEgASt8 đcyokcAi được.”

“Hảo cyokcAhảo hảo,”cyokcA HùngSyeq59 tiSyeq59ên sicyokcAnh đáp Syeq59lời maSyeq59ng nàcyokcAng vàSoo phcyokcAòng ngủEgASt8, Syeq59vui vSoẻ rEgASt8ạo rựcSo tSoìm nEgASt8gười EgASt8đi chuẩSon bịcyokcA cyokcAbữa Syeq59tối, Tiểu ĐiệpSyeq59 Syeq59đã trSyeq59ở lại,EgASt8 trEgASt8ong lònSog hắnEgASt8 thậtSo sựcyokcA làEgASt8 cEgASt8ao hcyokcAứng a!

Nếm quEgASt8a cơEgASt8m chiSoều, TiêucyokcA TiSoêu EgASt8bắt đầu EgASt8lo lEgASt8ắng, Sovị HùngEgASt8 tiênSo Sosinh nEgASt8ày Sokhông pcyokcAhải EgASt8là dạSong gSoiống HìnEgASt8h ThEgASt8ất cyokcAchứ, vừacyokcA bước vàcyokcAo cửSyeq59a đcyokcAã yêucyokcA cEgASt8ầu tSyeq59hoát cyokcAy, nEgASt8ếu nhcyokcAư vEgASt8ậy tSyeq59hì EgASt8thảm. LàmcyokcA Sosao bâycyokcA giờ?

Bỗng ccyokcAửa cửaSo pcyokcAhòng EgASt8bị đácyokcA EgASt8văng thô lỗ,EgASt8 HcyokcAùng tiEgASt8ên sinSoh EgASt8vẻ mặEgASt8t cyokcAđáng sợ,cyokcA Syeq59ngón tacyokcAy Sorắc EgASt8rắc cyokcArung độSong vàoSyeq59 Syeq59phòng, cùng bacyokcAn ngàycyokcA quSoả tSyeq59hực làSyeq59 giốnEgASt8g cyokcAnhư hEgASt8ai người.cyokcA TiêSou SoTiêu cyokcAkinh hcyokcAoảng, hSoảo cyokcAdọa người! ChẳnSog lẽ...Syeq59 ccyokcAhẳng lcyokcAẽ hắncyokcA Syeq59là hEgASt8ai mặt?!

Vị HùngSo tSyeq59iên sEgASt8inh bịcyokcA chSyeq59o làEgASt8 EgASt8hai mEgASt8ặt này âSom cyokcAhiểm nhEgASt8ìn nhSoìn nàcyokcAng Syeq59sau đóSyeq59 khóSoe miệnEgASt8g liSoệt EgASt8ra mEgASt8ột néEgASt8t cưSoời cyokcAhung áSyeq59c, “Thoát y!”

Đúng EgASt8là khôngSo cSyeq59ó ýSo tưởngSo gSoì mớicyokcA mẻ... cyokcAXem EgASt8ra Syeq59nam Syeq59nhân TốngSo TriềEgASt8u đềuSo chỉSo biếEgASt8t cyokcAnói haSyeq59i Syeq59chữ “thoSoát y”EgASt8. HaEgASt8y lSyeq59à nhóm ngưSoời muốSon lêSon giườcyokcAng chỉEgASt8 thícSyeq59h nóicyokcA hSyeq59ai chSyeq59ữ cyokcAnày đEgASt8ầu tiên?So cyokcATiêu TiêuSo nuốcyokcAt nước mcyokcAiếng, EgASt8cố Syeq59gắng đánhSyeq59 Syeq59giá HùnSog Sotiên sSyeq59inh gSoiống ncyokcAhư Sohung thEgASt8ần ácyokcAc sácyokcAt trEgASt8ước mắt, thânSyeq59 thSoể bắtSyeq59 đầuSyeq59 pSohát Sorun, nàncyokcAg cũnEgASt8g EgASt8không muốnSyeq59 cEgASt8ởi a.

Không cSyeq59hờ Sonàng Syeq59phải phcyokcAản khángEgASt8 cyokcAlâu, cửa Sophòng lầnSo tEgASt8hứ hSyeq59ai cyokcAlại bịSo mEgASt8ở rộng,EgASt8 lạiEgASt8 EgASt8là mộtcyokcA SoHùng tcyokcAiên EgASt8sinh nữaEgASt8 xuSoất hiện. TiêucyokcA TiêcyokcAu càcyokcAng phátSyeq59 ngốSoc hơSon cyokcAnữa. KSohông thểcyokcA nào,cyokcA nguyênSo EgASt8lai lcyokcAà sEgASt8ong sinSyeq59h, căn bảnSyeq59 Syeq59không phảiSyeq59 làSo ccyokcAái gSoì hSyeq59ai mặSyeq59t a.

Hùng tiEgASt8ên cyokcAsinh ôEgASt8n hSoòa rSyeq59ất nSyeq59hanh che chắSon Soở trcyokcAước mEgASt8ặt EgASt8Tiêu Tiêu,Syeq59 đốiSyeq59 vớEgASt8i HSoùng tiSoên sinSyeq59h cyokcAhung áccyokcA Sokêu cyokcAto, “ĐạiSo ca!”

Hùng Sohung ácSyeq59 nEgASt8hìn nhìcyokcAn hSyeq59ắn lạiSo nhìncyokcA nhìn TiêuSyeq59 TSyeq59iêu, trEgASt8ong Syeq59mắt bắSot Syeq59đầu xuấtEgASt8 cyokcAhiện EgASt8hoang mSoang, “ThoátSyeq59 y...”

Còn cởicyokcA nữaEgASt8 hả!!!!

“Đại Sotẩu Syeq59đã EgASt8chết rcyokcAồi! ĐạiSyeq59 cSoa! HuynEgASt8h tỉnh lạicyokcA đi!”.

Cái gì.Syeq59 ĐạiSo Sotẩu? ThoátcyokcA Syeq59y hóaSyeq59 Syeq59ra là đạiEgASt8 tẩuSo... ĐâySyeq59 EgASt8là Syeq59cái LogSyeq59ic gì?! CEgASt8hậm đã...cyokcA ChẳSyeq59ng lẽEgASt8 EgASt8là nói,cyokcA “ThSyeq59oát Y”EgASt8 Solà tênSo ncyokcAgười? KhôngSo thểEgASt8 nào...EgASt8 TrêSyeq59n đời nàcyokcAy cócyokcA ngườcyokcAi tênSyeq59 nEgASt8hư vậcyokcAy sSoao, còncyokcA Solà mSoột nữcyokcA nSohân?! TiEgASt8êu TiêucyokcA bSyeq59ắt Sođầu laSou cyokcAmồ hôEgASt8i dữ dội.

Hùng Syeq59ôn hSyeq59òa Syeq59tiếp tSoục cyokcAkêu lacyokcA, thSoẳng đếnSyeq59 khcyokcAi HùnSyeq59g hunEgASt8g Soác bịEgASt8 kíchEgASt8 độngEgASt8 đếSyeq59n ngất đicyokcA Somới dSyeq59ừng lại,EgASt8 HắnSo ôcyokcAm lấycyokcA TiêucyokcA TiêuSyeq59, vẻcyokcA mặtEgASt8 tSyeq59ự trcyokcAách, dùnSog ngSoữ khcyokcAí vô Syeq59 cùng ccyokcAó lcyokcAỗi nóiEgASt8, cyokcA“Ta ngSohĩ bệnhcyokcA cyokcAcủa đạiEgASt8 cSyeq59a cyokcAđã Syeq59tốt hơSyeq59n, khEgASt8ông ngEgASt8hĩ tớiSo... SaSou nàEgASt8y ta EgASt8sẽ kcyokcAhông bSyeq59ỏ Solại nàngEgASt8 mộSot cyokcAmình nữcyokcAa. NàncyokcAg …EgASt8 cyokcAkhông cSyeq59ần giSyeq59ận taEgASt8.” ThấSoy SoTiêu Tiêu gậtcyokcA EgASt8đầu, EgASt8lúc EgASt8này HSyeq59ùng ôncyokcA hòacyokcA mớicyokcA điSyeq59 rSoa cửa.

Aiz, Sothật sựcyokcA lEgASt8à loạEgASt8n thấtSyeq59 bátSyeq59 EgASt8tao, tựEgASt8 Sonhiên xcyokcAuất hiEgASt8ện haEgASt8i HùSyeq59ng tiêEgASt8n sincyokcAh, còn cyokcAcó Syeq59nữ nhânSo đãSyeq59 Syeq59chết EgASt8tên cyokcAlà EgASt8“Thoát YEgASt8” nữa,Syeq59 đúcyokcAng làEgASt8 mộtEgASt8 gicyokcAa đìEgASt8nh kìSyeq59 quái.

Hùng ôSon hcyokcAòa vừaEgASt8 điSo chắcEgASt8 sẽEgASt8 khSoông Sotrở EgASt8về sớmcyokcA, TicyokcAêu TiêEgASt8u khẩcyokcAn trươEgASt8ng hEgASt8ề hề đánSoh EgASt8một gSoiấc, EgASt8thực sợSo cyokcAvạn nhấtSyeq59 hEgASt8ắn vừcyokcAa Sođi màSyeq59 cyokcAđã quaSoy lại.Syeq59 ĐancyokcAg nửacyokcA Somê nửa tcyokcAỉnh, độtSyeq59 nhicyokcAên nàSyeq59ng ngcyokcAhe đưSoợc cSoó nSyeq59gười nhẹSo gSoiọng kEgASt8hiêu cửaEgASt8 sổSyeq59 mcyokcAà vào.Syeq59 Aiz..cyokcA.Thật sự EgASt8là Syeq59đêm dcyokcAài lSoắm mộngSyeq59 mà.

Tiêu TiêuEgASt8 hSoíp mắtEgASt8 lại,So EgASt8tỉnh Sotáo ngSoắm ngSyeq59ắm ngcyokcAười vSyeq59ừa đến,cyokcA tốiSo đenSo nEgASt8hư mực, thấyEgASt8 khônSyeq59g EgASt8rõ So- đcyokcAây lạicyokcA làEgASt8 EgASt8ai nữaSyeq59 vậy.

“Giả ngủ?EgASt8 EgASt8Vẫn chưaEgASt8 chcyokcAịu dậy.”cyokcA TcyokcAhanh âEgASt8m gEgASt8ià nuSyeq59a vcyokcAang lêSyeq59n, lạnhSyeq59 băngSyeq59 băng, EgASt8Tiêu TicyokcAêu bậtcyokcA ngườiEgASt8 ncyokcAghe Solời ngồiEgASt8 dEgASt8ậy, hSyeq59ắn kSyeq59hông phảiEgASt8 ccyokcAũng lSoà ngườiEgASt8 tớSoi giết nàSong EgASt8chứ. GầEgASt8n đâEgASt8y Sosố nàcyokcAng đúngcyokcA lEgASt8à sốSyeq59 coSon rệSyeq59p, lúcSyeq59 nàocyokcA cũnSog cEgASt8ó hắcEgASt8 Soy nSyeq59hân Sođuổi giết, bấtEgASt8 quáEgASt8 đâSyeq59y lSoà lầcyokcAn đầucyokcA tSoiên trựcEgASt8 tiếSop nhcyokcAìn thấy.

“Chưa hoànSo tSyeq59hành nhiệmcyokcA vụ,cyokcA vìSyeq59 Syeq59sao lạiSo trởcyokcA về?”

Nhiệm vcyokcAụ gEgASt8ì? NànSog cSoũng khônEgASt8g cyokcAphải Syeq59Vũ ĐiệpSo thựEgASt8c sự,Syeq59 EgASt8ai biếtcyokcA chứ.So TiêuSo Tiêu cúiSyeq59 đcyokcAầu cyokcAkhông lSoên tiSyeq59ếng, nóEgASt8i gìSo cũSong saEgASt8i, tốtEgASt8 ncyokcAhất lSyeq59à khôncyokcAg nói…

“Chủ nhânSyeq59 tSohực mEgASt8ất hứnSyeq59g, nếcyokcAu Syeq59không pcyokcAhải Sota tEgASt8hay ngươiEgASt8 chịucyokcA tSorách nhiSyeq59ệm, ngưEgASt8ơi có tSohể cEgASt8òn sốnSyeq59g Sotrở vềSyeq59 sao!”

Vâng vâcyokcAng, cyokcAngươi lợicyokcA hại,cyokcA ncyokcAgươi EgASt8vĩ đạcyokcAi, nhưSyeq59ng EgASt8ta tcyokcAhật cyokcAsự khcyokcAông biếSot nSyeq59hiệm vụ gì,So cyokcAthiệt EgASt8là, cũnEgASt8g khSyeq59ông lSyeq59ộ rSoa tíEgASt8 cyokcAẩn ýEgASt8 gSoì, tcyokcAa cSoũng gấpSo aSo. TiSyeq59êu TiêuSyeq59 EgASt8không dám nhìSyeq59n hEgASt8ắn, tSohẳng cúiEgASt8 đầu,Syeq59 Syeq59giữ Soim lặng.

Hắc cyokcAy nhâncyokcA thấycyokcA nàSyeq59ng kcyokcAhông dáSom Syeq59lên tiếEgASt8ng, tiếEgASt8p tụcSo chEgASt8ất vấn,EgASt8 cyokcA“Ngươi không phảicyokcA Solà Sođã yEgASt8êu tcyokcAên kSyeq59ia Syeq59rồi chứ.”

Này... Syeq59Tên kEgASt8ia Sotheo lSoời EgASt8hắn khônSyeq59g Syeq59phải làEgASt8 chỉSyeq59 HìSonh ThấSyeq59t điEgASt8? VũEgASt8 ĐicyokcAệp hình nhcyokcAư Sochỉ nóicyokcA EgASt8chuyện vcyokcAới cyokcAmỗi tSoên giacyokcAn nSyeq59hân nàyEgASt8, hEgASt8ẳn đúngEgASt8 làSyeq59 Syeq59hắn đi.

“Không cócyokcA, tcyokcAa khônSog Syeq59có ycyokcAêu hắn!”Syeq59 TrSoong Sothiên hạEgASt8 Soto lớnEgASt8 cyokcAnhường Sonày, tSoên gian cyokcAnhân cyokcAhư hỏnEgASt8g chácyokcAn EgASt8ghét nhưcyokcA vậSoy, Sonàng sẽEgASt8 thíchcyokcA cyokcAư? EgASt8Ha! ĐầcyokcAu ócyokcAc nSyeq59àng cSoũng Syeq59chưa cSyeq59ó hỏng nhSoa. BấtSyeq59 quá,So cyokcAhắn lEgASt8o lSyeq59ắng EgASt8cho nàngcyokcA nEgASt8hư vậy..Syeq59. aizz…

“Ta tEgASt8in nSyeq59gươi khôncyokcAg dáSom. NgàySyeq59 mSyeq59ai trcyokcAở vcyokcAề HìcyokcAnh phủ,cyokcA ngưEgASt8ơi phảiSyeq59 Syeq59biết, khôcyokcAng hoàn thànSoh nEgASt8hiệm vụcyokcA thSoì sẽEgASt8 phảSoi trảEgASt8 gicyokcAá. NgSohe chưa.”

Trả giá,So khSyeq59ông pSohải lEgASt8à chếSyeq59t saoSo, tSyeq59rong phicyokcAm ảnhSyeq59 đềucyokcA nhSyeq59ư vậyEgASt8 diễcyokcAn. SoChính là khônSyeq59g phảiSyeq59 chỉEgASt8 mSoột Somình Syeq59nàng khôSong hạSo tcyokcAhủ đưEgASt8ợc, EgASt8dù sSyeq59ao nànEgASt8g cũnEgASt8g khôSong cyokcAcó liên Soquan gìEgASt8 EgASt8tới cEgASt8huyện EgASt8này. MàSo Syeq59chỉ sợcyokcA ngaSoy cEgASt8ả EgASt8Vũ ĐiệpSo cyokcAkia Socũng kEgASt8hông Sohạ EgASt8thủ EgASt8được đi, nEgASt8àng cyokcAta cEgASt8òn đcyokcAang yêSou thảmSyeq59 têcyokcAn giSyeq59an ncyokcAhân kSyeq59ia kìaSyeq59. CSohắc hẳncyokcA nànSyeq59g tSoa đãSo ôm quyếtEgASt8 tcyokcAâm tSyeq59hà chếtSo đểSo đượcEgASt8 EgASt8ở bênSyeq59 cạncyokcAh hEgASt8ắn. ThậtSyeq59 Syeq59đáng thương.

Hắc Soy nSyeq59hân thấEgASt8y nàSyeq59ng lSoại khôngSyeq59 lSoên tiếSong, đưaEgASt8 Sotay EgASt8bóp chặSyeq59t cổSyeq59 củaSyeq59 nàngEgASt8, “Đừng EgASt8quên bộSyeq59 dạngcyokcA củaEgASt8 Sokẻ Sophản bộcyokcAi muốnSo chSyeq59ết khôngSyeq59 đượcEgASt8 mEgASt8à muốnEgASt8 sốngSo cũnEgASt8g không xongSo. NgSoươi cEgASt8ũng mEgASt8uốn tEgASt8rở thànhEgASt8 mcyokcAột thànEgASt8h vEgASt8iên trocyokcAng bọncyokcA chúcyokcAng sao?!”

Mười đạiSyeq59 kcyokcAhổ hìEgASt8nh tcyokcAra tấnSo EgASt8Mãn ThancyokcAh EgASt8lập tứcEgASt8 thSooáng hiệEgASt8n lênSo Sotrong đầSou, TSoiêu Tiêu Syeq59vẫy tSyeq59ay, Sođầu lắSyeq59c ncyokcAhư trcyokcAống bỏEgASt8i, khônSyeq59g cầcyokcAn, nànSyeq59g mEgASt8ới khôncyokcAg Socần cyokcAtìm tội chịu!EgASt8 BSouông taySo! NàSong khôSong Sohô hSyeq59ấp đưSyeq59ợc! ỨớcEgASt8 EgASt8gì bSoây giờSo Syeq59có EgASt8thể quEgASt8ay vềcyokcA HìSonh phủ, lSoúc trướcSyeq59 nàncyokcAg sẽSo kSohông nêcyokcAn chạySyeq59 trốnSo, nànEgASt8g hốiSyeq59 hậnSo rồi.

Hắc Soy Sonhân hừSyeq59 lạEgASt8nh, lúSyeq59c nàyEgASt8 mSyeq59ới buSoông nànSyeq59g racyokcA, Syeq59mắt sắcSyeq59 liSyeq59ếc nàncyokcAg mSyeq59ột chúSyeq59t, vèo mộcyokcAt tiếngcyokcA, lạiSo bSyeq59ay qcyokcAua cửaSyeq59 EgASt8sổ biếSyeq59n mất.

Thật làcyokcA đángSo Sosợ, rcyokcAa khcyokcAỏi HìnhSyeq59 phủ,EgASt8 ncyokcAàng nSohư thếcyokcA nàoEgASt8 ởcyokcA đâSyeq59u cyokcAcũng khônSyeq59g đcyokcAược an tEgASt8hân. TEgASt8rong chốcSo láEgASt8t Syeq59bị SoN têEgASt8n hEgASt8ắc Soy nhEgASt8ân đuổicyokcA gicyokcAết, cyokcAtrong chốcSo Solát lcyokcAại xuất hiệnSyeq59 têSon hcyokcAắc cyokcAy nhânSo mSyeq59uốn cyokcAgiết nàngcyokcA. NEgASt8àng lEgASt8ần nàSyeq59y sốnSyeq59g cyokcAlại cùcyokcAng Syeq59cái chếtEgASt8 ccyokcAhỉ cách nhacyokcAu tronEgASt8g ganSog tấc!EgASt8 ThEgASt8ân phEgASt8ận cSyeq59ủa Syeq59Vũ ĐiệpSo ncyokcAày cũcyokcAng quSoá rắcSo rốSyeq59i đi.

Aizz… Syeq59ngày EgASt8mai Sophải Sotìm biệnEgASt8 phápEgASt8 cyokcAquay vcyokcAề Syeq59Hình EgASt8phủ mớcyokcAi đượcSo, hiệnEgASt8 tạiSyeq59 ncyokcAgẫm lại EgASt8nơi EgASt8đó EgASt8quả EgASt8thật Solà tEgASt8hiên đườngcyokcA a…