You are here

Tại sao lại là ngươi - Chương 11

Chương 11

“Ta ngTFp3hĩ TFp3ta lTJxkà ngưTJxkời, khcwA9ông pTFp3hải cẩu.”

“Phải. NàEoddng Eoddnghĩ khôngdwdt sai.”

“Vậy dwdttại saEoddo ngươcwA9i thEoddời thờcwA9i khắcTJxk kcwA9hắc đTJxkều đeTJxkm dwdtta buôdwdṭc tạidwdt bTFp3ên nTFp3gười? Ta muốncwA9 đdwdti cwA9ra nTJxkgoài chơi.”

Tiêu TFp3Tiêu vôTJxk cùnTJxkg khôcwA9ng hàidwdt lòngEodd! VìEodd cEoddái Eoddgì TJxkmà nànEoddg TFp3phải bTFp3ồi tEoddên giTJxkan nhân nàydwdt dwdtở trodwdtng haEoddng TFp3ổ dwdtthư phònTJxkg cwA9cả Eoddngày vậcwA9y, ngacwA9y ccwA9ả tựTJxk dcwA9o TFp3cũng khôncwA9g có.

“Ta dwdtlà vìdwdt muốnTJxk cwA9tốt Eoddcho nàng.”dwdt dwdtHình cwA9Thất nEoddgay Eoddcả đầTJxku ccwA9ũng khcwA9ông nEoddgẩng đầu ldwdtên, tidwdtếp tụcEodd làmdwdt dwdtviệc củacwA9 hTJxkắn. EoddKhông sợcwA9 nhdwdtất vạTJxkn cdwdthỉ sTFp3ợ TJxkvạn nhấtEodd, Eoddvì cTFp3ái Eoddmạng nhỏ củaTJxk ndwdtàng, vẫncwA9 dwdtlà phảiEodd cTJxkẩn thận.

Tức cTJxkhết ngườiTJxk đdwdti được,TJxk ởdwdt đEoddây TFp3so vớTFp3i ởTFp3 PhúTJxk cwA9Quý lâdwdtu tdwdthì cóEodd cwA9khác gìEodd nhau! GiốngTJxk Eoddnhau đềudwdt làcwA9 bịEodd gdwdtiam lỏng!TJxk KTJxkhi Eoddđó íEoddt nhcwA9ất dwdtở tronEoddg dwdtphạm cwA9vi nEoddhất địnhTFp3 nàng mEodduốn TFp3đi thcwA9ế nàoTJxk TFp3thì cTFp3ứ TJxkđi, muốnTFp3 TFp3làm cáEoddi TFp3gì thEoddì làdwdtm cdwdtái đcwA9ó. Ndwdthưng hiệTJxkn tdwdtại lại thảmcwA9 hạiTJxk hơEoddn rTJxkất nhiều,cwA9 dwdtnàng chỉdwdt dwdtcó tTJxkhể dwdtở bêTFp3n cạnhcwA9 hắn!

“Hình Thất,cwA9 tEodda cháEoddn gTFp3hét ngươi.”

“Ừm, cwA9ta bidwdtết.” HTFp3ình ThấcwA9t vẫnTJxk Eoddlà bộcwA9 dwdtdạng hờiEodd hợt,TJxk mặcTJxk kệTFp3 nàngTJxk tựTJxk nóicwA9 tự nghe.

“Ngươi Eoddmỗi Eoddlần Eoddđều nóiTJxk tốTFp3t vớTFp3i tacwA9, đếndwdt TJxkkhi dwdtta hcwA9ỏi lcwA9ý dTFp3o lạiTFp3 TJxkkhông nói!”Eodd Hắn coiTJxk nàcwA9ng Eoddlà cáTJxki gì,Eodd STFp3ủng vậdwdtt?! CEoddon mắTJxkt đdwdtảo qudwdta mộtEodd vòTJxkng, TiêuTFp3 TTFp3iêu còncwA9 nóiEodd thêm, TFp3“Ta muốdwdtn Eoddđi Eoddnhà cầu,TFp3 kTFp3hông phải,TJxk cwA9nhà vệdwdt sinh.”

“Được. TTJxka lTFp3ập tứcwA9c điTJxk làTJxk tốtcwA9 rồi.”

Không cwA9phải chTJxkứ, TJxkchẳng lẽEodd nàngdwdt đicwA9 vTFp3ệ sinTFp3h mTJxkà hTFp3ắn cTFp3ũng muốnTJxk đidwdt cùnTFp3g?! Ngất…

“Ta thấyTFp3 ngưdwdtơi khôdwdtng nTFp3ên đTFp3i theTFp3o tTFp3a, nhTJxkư vậyTFp3 TFp3ta TFp3sẽ TFp3thẹn thùng,cwA9 TJxkta TJxkcam đTJxkoan lập TFp3tức sẽTJxk trcwA9ở ldwdtại, đượcwA9c rồdwdti đượccwA9 rồiTFp3, cứTJxk TJxknhư cwA9vậy.” cwA9Phất Eoddphất taycwA9, dwdtcũng không thèmcwA9 nhTFp3ìn hắn,dwdt TicwA9êu TiêucwA9 nTFp3hanh chóndwdtg mEoddở cửdwdta bỏTFp3 chạy.

Hình ThấcwA9t đanTJxkg TJxkmuốn dwdtđứng dậycwA9 đuổidwdt tEoddheo, nhcwA9ưng tưcwA9ởng tưEoddợng TFp3nàng nóidwdt scwA9ẽ thdwdtẹn thùng, cwA9đành bTJxkất đdwdtộng ngEoddồi đó.TFp3 TTJxkrong thcwA9ời giTJxkan ngắcwA9n nhưdwdt cwA9vậy, lcwA9ại ởcwA9 tronEoddg phcwA9ủ, chắc Eoddlà sTFp3ẽ TFp3không xảTFp3y rEodda sựEodd cốEodd gTFp3ì đâu.

Có cwA9đôi khdwdti, sựTJxk cwA9cố thườngTJxk đTJxkột ngộtEodd xảycwA9 rEodda vàTJxko lúccwA9 TJxkta kcwA9hông Eoddngờ nhấTFp3t. Giống nhưTJxk hiệTFp3n tạiTFp3, TFp3Tiêu TiêcwA9u đTJxkã nghênEoddh TJxkngang đdwdtứng bêndwdt ngoTJxkài cửadwdt HìcwA9nh TFp3phủ. HTFp3ừ, cwA9càng không TFp3cho phTJxkép nàngTJxk tTFp3rốn, nànTFp3g liTFp3ền trốnTFp3 dwdtcho hắEoddn xem!

Chà chàcwA9 chà,TJxk TFp3mới đicwA9 cwA9được chưcwA9a dwdtxa, bêTJxkn ngườTFp3i nàTJxkng Eoddđột nTFp3hiên thoádwdtt cwA9ra TFp3N têTJxkn hắc Eoddy nhTFp3ân, tacwA9y cầmdwdt Eoddlợi đao,Eodd TFp3ánh TJxkđao TFp3lóe lcwA9ên chóTJxki mắtTFp3. TiêTJxku TiTJxkêu TJxkngây ngốc,TJxk nàng cùngdwdt TJxkbọn họTJxk hẳcwA9n TFp3là khcwA9ông thùTFp3 đi.

Rút đaodwdt, muốncwA9 TFp3chém xuốngTJxk TFp3người trưTFp3ớc TFp3mặt. HTFp3ắc cwA9y nEoddhân vunEoddg TFp3tay lên…

Nhưng đồcwA9ng thời,TJxk TJxkmột dwdtthân ảnhcwA9 TJxkkhác đãdwdt nhTJxkanh chdwdtóng TFp3bay tớTFp3i. TiêuTFp3 TiêEoddu chỉ cảmTFp3 thTJxkấy TJxkhoa mắt,dwdt sdwdtau đóTJxk ngườiEodd đãdwdt vữngTFp3 vànTFp3g cwA9ở tEoddrên nóTJxkc nhà.TFp3 TFp3Nàng ngẩndwdtg cwA9đầu nhìn nhcwA9ìn, diEodd? PhẩmTFp3 NgTFp3uyệt. NcwA9gười nàdwdty TJxklại tTJxkừ TFp3nơi nàoTFp3 xuấtTFp3 TJxkhiện thếEodd này?

Hắc TJxky Eoddnhân độngTJxk tTJxkác Eoddnhất TFp3trí, cũngEodd nhảTFp3y lTJxkên TJxknóc nEoddhà. EoddHai bêdwdtn lậpTJxk tứcTJxk động thủ.dwdt TcwA9ất ncwA9hiên dướiTJxk võdwdt dwdtcông bấdwdtt pcwA9hàm cTFp3ủa PhẩTFp3m NcwA9guyệt, saEoddu vTFp3ài ccwA9hiêu dwdtbọn hắccwA9 y nhândwdt kcwA9hông chếtcwA9 thìTFp3 dwdtcũng bịTFp3 thươngTJxk. ChcwA9ờ hcwA9ắc Eoddy Eoddnhân vừaTFp3 rúdwdtt ldwdtui, hắncwA9 dwdtlập tức buôngEodd TiêuTJxk Tdwdtiêu rEodda, phâdwdtn rõTFp3 giớEoddi tuyến.

Tiêu Tidwdtêu trcwA9ầm TFp3tư sdwdtuy đoán,cwA9 hắcEodd TJxky nhcwA9ân nàEoddy đạTFp3i TJxkkhái lTFp3à cwA9do chdwdtủ nhcwA9ân cwA9của khối thânTFp3 Eoddthể TFp3này rcwA9ước lấycwA9 đâdwdty. Còndwdt PhẩmEodd NgEodduyệt, hẳnTFp3 làcwA9 vẫncwA9 đTFp3ang chìmTJxk đắmcwA9 tronTFp3g trò cdwdthơi theTJxko dõdwdti gìEodd cwA9đó, dwdtxác dwdtđịnh EoddHình Tdwdthất cóEodd TJxkphải đEoddệ cwA9đệ TJxkcủa hdwdtắn TJxkhay không.

“Không muốncwA9 chEoddết, tốtcwA9 nhấcwA9t qTJxkuay vềEodd Hìndwdth phủ.”dwdt PhẩmEodd Ndwdtguyệt TFp3nói Eoddxong xoay ngưEoddời dwdtmuốn đi.

Tiêu EoddTiêu thấcwA9y tcwA9hế lậEoddp tcwA9ức đuTFp3ổi thcwA9eo giữEodd TFp3chặt dwdttay hắn,TFp3 “dwdt Đừngdwdt TJxkđi vEoddội, mangTFp3 ta theo.”

Đùa hảEodd, nàTJxkng cdwdthính TFp3là khôngEodd muốnTFp3 sốTJxkng tronTFp3g HEoddình pcwA9hủ nữacwA9 nênTJxk cwA9mới cEoddhạy dwdtra ngoài. Trdwdtở Eoddvề? NhưEodd dwdtvậy sacwA9o được!

Phẩm Ndwdtguyệt bởiTJxk vTFp3ì dwdtcử độngTFp3 củaTFp3 nàndwdtg dwdtmà TFp3chấn đTFp3ộng, vdwdtội vàEoddng Eoddbỏ taEoddy TJxkra, lôngEodd mày nhcwA9ăn lại.cwA9 “XicwA9n Eoddtự trọng.”

Vâng vângdwdt, TiêTFp3u Tiêdwdtu gTJxkật đầTFp3u, “TJxkHuynh cũTJxkng TJxkkhông nêndwdt bỏdwdt lạEoddi cwA9ta a.”

Những lcwA9ời dwdtnày lEoddại kdwdthiến cwA9cho mdwdtặt hắnTJxk cànEoddg dwdtnhăn nhóTFp3 hcwA9ơn Eoddnữa, “XincwA9 TFp3– TTFp3ự – Trọng!”

Lại ldwdtà tựTJxk trọng,dwdt hắncwA9 khôndwdtg cwA9còn từdwdt khácTFp3 hdwdtả?! “EoddTa nTJxkói rồTFp3i, Eoddta khônTFp3g thểEodd trở vềcwA9 được.”

Không TFp3thể? Chíndwdth mTJxkình mớicwA9 vừdwdta đếTFp3n nơiEodd đâyEodd Eoddcòn khôTFp3ng dwdtquá cwA9quen tdwdthuộc, nữdwdt tTFp3ử này cwA9lại dwdtkhông TFp3biết cdwdtó qucwA9an hệcwA9 gTJxkì vTFp3ới HìnhEodd phủ,TFp3 “CùngTJxk cwA9ta khôngTFp3 TFp3quan hệ.”

“Có qcwA9uan TFp3hệ, đưcwA9ơng nhEoddiên cdwdtó cwA9quan cwA9hệ. TFp3Ta vừaEodd TJxkbị HìnTJxkh TJxkphủ đuổTFp3i việc,TFp3 màdwdt hEodduynh mới rồicwA9 lạiEodd cEoddứu tdwdta TJxkmột mạng.cwA9 TcwA9a đâyTFp3 tTJxkuy rEoddằng khôEoddng đọccwA9 quTJxka sácTJxkh vởTJxk, TFp3nhưng cũng biếtdwdt trcwA9i Eoddân TFp3đồ dwdtbáo. Cdwdtho Eoddnên, âTJxkn TJxkcông, huynTJxkh dwdthãy chdwdto tTFp3a ccwA9ơ hTJxkội đượccwA9 phụcEodd vdwdtụ bên cạEoddnh huTJxkynh, hcwA9ảo hảTFp3o bdwdtáo đTFp3áp huycwA9nh đTJxki.” cwA9Mặc kệTJxk, ccwA9ó thểdwdt điTFp3 TFp3theo thìEodd phTFp3ải cốTJxk gắcwA9ng đến cùng.

“Bọn họTJxk vìcwA9 sadwdto phảiEodd dwdtgiết ngươi?”cwA9 TFp3Một tỳTJxk nTFp3ữ bìcwA9nh thườngTFp3 tạiTJxk sadwdto TJxklại kéoEodd đến nhiềuTFp3 TFp3cao thủdwdt nhTFp3ư vTFp3ậy, thcwA9ân phậnTFp3 củEodda dwdtnàng nhấtTFp3 dwdtđịnh TJxkkhông đơcwA9n giản.

“Ta làTJxkm saTFp3o TFp3biết. cwA9Còn kdwdthông hiểuTJxk cwA9ra TJxksao cdwdtả dwdtthì bEoddọn chúnEoddg đãdwdt cwA9tới rồiTFp3, Eoddta hồnTJxk nhiên thiệnEodd lưdwdtơng ngTFp3ây thơ,TFp3 cwA9dáng vẻTFp3 khôngdwdt gicwA9ống ngườiTJxk kếTFp3t thùEodd kdwdtết ocwA9án bạTFp3i hoại,TJxk tám Eoddphần TFp3là nTFp3hận lầmcwA9 người.”cwA9 TTFp3ự thEoddổi pdwdthồng bảdwdtn thdwdtân mộTFp3t pTJxkhen, đTJxkem vấndwdt cwA9đề thổi sạchEodd, hắTJxkn chắTJxkc TFp3sẽ khôndwdtg qucwA9an tcwA9âm chTJxkuyện củaTJxk nànTFp3g đâu.

Nghĩ nghcwA9ĩ, dwdtPhẩm NguyệtTFp3 lạTFp3i nhTJxkìn nàncwA9g chằmEodd chằmTFp3 nửacwA9 TJxkngày, TFp3tạm thờiTFp3 mặccwA9 kTFp3ệ nàng làTJxk Eoddai, đãcwA9 TFp3là ngườdwdti dwdtcủa Hìdwdtnh Eoddphủ, đcwA9ối vớicwA9 dwdtsự tìncwA9h bêTFp3n trcwA9ong chắTJxkc cũnEoddg biếtTJxk ít nhiềucwA9, cũndwdtg đỡEodd mấtdwdt Eoddcông hắnEodd phảcwA9i tTFp3ự TFp3tìm hiểdwdtu, “ĐicwA9 thôi.”

Sao tcwA9ự ncwA9hiên lạidwdt dcwA9ễ nócwA9i chEodduyện vậy?cwA9 LúTJxkc TJxktrước bởidwdt vìTFp3 EoddTụ cwA9Bảo làTFp3 Eoddđệ đệTFp3 của TJxk hắn, lầcwA9n nàdwdty lEoddại TFp3là bởdwdti vcwA9ì saTJxko? TiêTFp3u TiêTJxku TJxkkỳ cwA9quái ngắmdwdt ngắdwdtm cwA9hắn, chEoddắc chắndwdt là Eoddhắn cóTJxk mụccwA9 đcwA9ích dwdtgì đây.

Nhưng TJxkTiêu Tidwdtêu kEoddhông biếEoddt rằng,TJxk bTJxkởi vTJxkì chuyTFp3ện nàndwdtg chạyTFp3 trốnEodd màdwdt giờTFp3 phút nàycwA9 Hìndwdth dwdtphủ đanTFp3g gàdwdt baEoddy TJxkchó chạy.Eodd HìEoddnh dwdtThất lậtdwdt tunTJxkg tdwdtoàn Eoddbộ HìnhcwA9 phủdwdt TFp3mà vẫn khôngEodd tTFp3hấy bóngcwA9 dTJxkáng cEoddủa nàcwA9ng, trêTJxkn mặTJxkt đãEodd xuTJxkất hiệndwdt tuydwdtệt TFp3vọng, điềudwdt hcwA9ắn lo cwA9 lắng đTJxkã xảEoddy raTJxk. Tứdwdt Eoddđiện TJxkhạ vìTJxk đảTJxkm bảodwdt qdwdtuá khứdwdt củadwdt hdwdtắn khônTFp3g cwA9bị ngườTFp3i khácwA9c biết đượcTFp3, rốtTFp3 cụdwdtc đốiTJxk vớTJxki ndwdtàng xEodduất thủ.

Cho nên,TJxk TFp3N ngdwdtày sdwdtau, bởicwA9 vdwdtì cwA9chạy tdwdtrốn tdwdthành côdwdtng vdwdtốn nêncwA9 vEoddui vudwdti vcwA9ẻ cwA9vẻ thì ngườcwA9i nàEoddo cwA9đó ldwdtại TJxkvẻ mặtEodd buồncwA9 bcwA9ực, bắtTJxk Eoddđầu hốdwdti hcwA9ận qcwA9uyết địnhTJxk cwA9của chínTJxkh mìTFp3nh. Chắc Eoddhẳn lúEoddc dwdtnày dwdtHình dwdtThất TFp3đang ldwdto cwA9lắng TJxkcho nàng,TJxk dùcwA9 sadwdto nàngdwdt cũngTJxk lcwA9à TJxklão bà dwdt của ngườiTFp3 tacwA9, đươndwdtg nhiênTFp3 kdwdthông thEoddể khoáiTJxk TJxkhoạt ndwdthư trước.

Không biếtcwA9 mìnTJxkh lúcTFp3 ấTFp3y tạTFp3i dwdtsao lạcwA9i cảcwA9m tcwA9hấy đicwA9 thcwA9eo PhẩmcwA9 Nguydwdtệt làTFp3 chuyện tốEoddt chTJxkứ. NgưcwA9ời nEoddày trdwdtừ bỏcwA9 đứcwA9ng TJxkở kTFp3hách điếmTFp3 thTJxkì lEoddà điTFp3 TFp3do thTFp3ám HìnhcwA9 phủ,Eodd cóEodd mỗi cwA9 hai địadwdt điểmTFp3 Eoddấy bEodday TJxkqua badwdty lTFp3ại, chádwdtn nảnTJxk tEoddới dwdtcực điểm.

Nhàm chácwA9n nhấtTFp3 chTJxkính làdwdt, cònEodd phảiTJxk kểdwdt Eoddlại Eoddcho dwdthắn Eoddnghe thdwdtời cwA9gian làTFp3m viTJxkệc và cwA9 nghỉ ngơcwA9i củacwA9 HìnhEodd Thất,TJxk thTJxkói qEodduen siTFp3nh hoTJxkạt siTFp3nh hoạtdwdt thườngcwA9 ngàydwdt cTFp3ủa hTJxkắn rTJxka sao. Thândwdt ảnhTFp3 TJxktên giacwA9n nEoddhân nàyTJxk liêTFp3n tcwA9ục ldwdtắc ldwdtư troTFp3ng TFp3đầu nEoddàng, TJxkmuốn cwA9quên troncwA9g chốc cwA9lát cũncwA9g khôngTFp3 được.

Có đEoddiều acwA9n ủiTFp3 dcwA9uy nhấTJxkt Eoddchính làdwdt hắcTJxk dwdty TFp3nhân lạiEodd tớidwdt TJxkhai dwdtlần nữa,cwA9 đòcwA9i giEoddết đòi cwA9chém vôTFp3 cEoddùng nTFp3áo nhiệdwdtt, kEoddhiến kiếpTJxk dwdtsống TJxktỳ TJxknữ buồnEodd tTJxkẻ cEoddủa nàngTJxk cwA9coi Eoddnhư códwdt thêm niềmTFp3 vui.

Hai ncwA9gày này,dwdt Eoddánh TJxkmắt PhẩmcwA9 NguycwA9ệt nhìnTJxk nàngTFp3 Eoddcó điEoddểm khôcwA9ng dwdtgiống tcwA9rước. ChắTFp3c hắn cwA9cũng biếtEodd ndwdtàng Eoddlà cwA9lão cwA9bà cTJxkủa HcwA9ình TcwA9hất rồiEodd, ncwA9hưng kìdwdt dwdtquái làEodd cwA9một ngườicwA9 đứTJxkng đắn nTFp3hư hắnEodd tạidwdt sdwdtao TFp3lại khôEoddng đedwdtm nEoddàng đTFp3uổi vdwdtề HìTFp3nh phủ,Eodd dùdwdt nTFp3ói thếTFp3 ncwA9ào nàng cũngdwdt lTJxkà eTJxkm dâdwdtu cEoddủa dwdthắn nha.

“Này, gTFp3ia, TFp3huynh đừngTFp3 nhTFp3ìn tEodda nhTJxkư cwA9vậy, dwdtta sợTFp3 a.”

Phẩm TFp3Nguyệt dờTFp3i áEoddnh dwdtmắt, qEodduay vEoddề pTFp3hía bànTFp3 cơm.

Tiêu dwdtTiêu sờTJxk sTJxkờ hacwA9i mcwA9á, TJxktrên TJxkmặt cwA9mình TJxkhẳn lTFp3à khôngTJxk cEoddó TJxkcái gEoddì TFp3kì lạEodd TJxkđi. Cái tênTFp3 Phdwdtẩm Nguydwdtệt TJxknày càcwA9ng nTJxkgày cEoddàng qdwdtuái. NànEoddg cầmcwA9 lấTJxky mộtcwA9 cwA9cái đùcwA9i gdwdtà, không tTFp3hèm đcwA9ể dwdtý hìnhTFp3 tượnEoddg màTJxk cắndwdt lEoddoạn lêndwdt lạTFp3i dwdtđưa tcwA9ới TFp3cái TJxknhìn khTJxkó hiểEoddu dwdtcủa hắn, TFp3 thiệt là,Eodd Eoddlàm hạiTJxk TFp3nàng chẳngEodd cảmTJxk tEoddhấy nTFp3gon mTJxkiệng nữa.

“Gia, huEoddynh TJxkăn đi,dwdt đTFp3ừng TFp3có nTFp3hìn cwA9ta mãcwA9i thếEodd.” LàmTFp3 nàngTFp3 muốnTJxk cwA9bỏ củaTFp3 mcwA9à cdwdthạy lấy người.

“Tiểu ĐiệpEodd!” BỗnEoddg ndwdthiên mộtEodd đcwA9ại thaEoddnh TFp3âm vTJxkang lên.

Tiêu TiêcwA9u nTJxkhanh chóncwA9g qcwA9uay đEoddầu lạTJxki tTJxkhì nhìdwdtn cwA9thấy mcwA9ột nacwA9m nhEoddân cwA9to lớTFp3n trông gdwdtiống Eoddnhư TFp3một codwdtn gấuEodd đangdwdt bướEoddc nhdwdtanh đicwA9 đếndwdt trdwdtước Eoddmặt TJxknàng, nhEoddân tiệndwdt ômEodd chặt lấydwdt nàndwdtg gTJxkào lêncwA9, “RốtTFp3 cuộcTFp3 tEodda đdwdtã tìEoddm đượcTJxk ncwA9àng, Eoddvi pTFp3hu rấTFp3t nhEoddớ nàngEodd a.”

Vi TFp3phu? CTJxkái cwA9gì vEoddi phTJxku! “VịTFp3 Eoddnày, HTFp3ùng ticwA9ên sTJxkinh, Eoddta dwdtnghĩ tTFp3a kEoddhông biếtcwA9 ngươi, dwdtxin đừngdwdt làcwA9m loạnEodd bTFp3ám cwA9víu quacwA9n hEoddệ a.dwdt” Thdwdtật lTFp3à đTJxkáng scwA9ợ, TJxkkhông ndwdtgờ VũcwA9 ĐiệpTFp3 này lạiEodd cdwdtó mộtdwdt lTJxkão côngTFp3 nhưEodd vậy,Eodd cwA9kia Hdwdtình ThấTFp3t tcwA9hì sao?.

Hùng tiTFp3ên siTJxknh thTFp3ả lỏngcwA9 TJxkhùng chưởnTJxkg, trêEoddn mặtcwA9 TJxkvẻ xấudwdt hổ,Eodd “EoddLà TFp3ta cwA9không tốt, nàngTFp3 Eoddđừng TJxktức TFp3giận, cdwdtùng tTFp3a vềEodd TFp3nhà đượcdwdt khônTJxkg? EoddTa sTFp3au nàTJxky sẽdwdt kTJxkhông bacwA9o gcwA9iờ … Eoddphát cáuTFp3 licwA9nh tTFp3inh nữacwA9, tTJxka nhấEoddt địnEoddh sẽdwdt hảEoddo hảcwA9o cwA9đối Eoddđãi vớicwA9 nàng.”

“Ha hcwA9a... TJxkNày... chdwdtúng cwA9ta chậmTJxk rãEoddi thươngcwA9 Eoddlượng đTFp3i, ngươEoddi trướEoddc ticwA9ên tTJxkhả tTFp3a xuống dướicwA9 đượEoddc TFp3không, hTFp3a hacwA9...” TicwA9êu TiêcwA9u nhTFp3anh cTJxkhóng quaTJxky đTFp3ầu lạiTJxk cầuEodd cứu, cứucwA9 dwdtta dwdta, Phẩmdwdt Nguyệt...

Di? NcwA9gười đâcwA9u? TJxkA cwA9…Ông trờiTJxk đEoddánh cTFp3hết nàngdwdt cwA9đi! Vdwdtì cáicwA9 gTJxkì Eoddcứ đếnTFp3 tTFp3hời khắcTFp3 nguy hiểTJxkm cầcwA9n hTJxkắn tcwA9hì hTFp3ắn lạTFp3i TFp3biến mấcwA9t chứcwA9! TFp3Hắn TFp3có pEoddhải làdwdt nacwA9m nhEoddân khôcwA9ng a! ThựccwA9 qEodduá đáng,TJxk cứcwA9 cwA9như vậyEodd đeEoddm nàEoddng nTFp3ém chTFp3o cwA9một codwdtn TJxkgấu! TFp3Tên PhẩmTJxk Nguyệdwdtt nàydwdt sTJxko với HìTJxknh ThấtTJxk làTJxk mộtTFp3 Eoddtên giTFp3an nhânTFp3 dwdthơn nhiềudwdt! NàngTJxk nhdwdtìn lEoddầm hắndwdt rồi!

Tiêu TJxkTiêu liềuEodd mEoddạng cwA9đạp dwdtchân luncwA9g tudwdtng, “TEodda khEoddông biếtEodd ngTFp3ươi, ncwA9gươi trTJxkánh ra. TFp3Ta khôngTJxk pcwA9hải cwA9là VTJxkũ ĐiệpTFp3, tTJxka họTJxk Tiêu.”

“Nàng đừngcwA9 nócwA9ng gdwdtiận, cwA9ta nTJxkhận lỗTFp3i rồiTJxk dwdtcòn cwA9chưa đượcTFp3 dwdtsao, tTJxkha thcwA9ứ Eoddcho vdwdti phu lầnTFp3 nàyTFp3 đi.”cwA9 LcwA9ời TJxknói củaTJxk TJxkhắn thcwA9ực cảTFp3m động.

“Không kcwA9hông, tTFp3a TFp3thật TFp3sự khôTFp3ng biếtTFp3 ngưdwdtơi!” ThấycwA9 cTFp3ó kTJxkhông ítEodd ngưTFp3ời vâyTFp3 xeEoddm, Tiêu TiêTJxku lậpdwdt tứcTJxk tdwdtìm TFp3xin gdwdtiúp Eoddđỡ, “CEoddứu Eoddmạng aTFp3, hắnTJxk TFp3cố TFp3chấp cwA9bắt Eoddnạt cTJxkon gEoddái đàng hoàng!”

Vốn đacwA9ng dwdthứng thúEodd qEodduan sTFp3át hTJxkai người,TFp3 nghEodde dwdtnàng Eoddvừa nóEoddi, moTFp3i ngưTJxkời lậpdwdt tức cwA9 hành độdwdtng Eoddnhất trdwdtí quacwA9y đcwA9ầu điTJxk, bọnTFp3 hTJxkắn khônEoddg thấdwdty đượccwA9, Eoddcái gTJxkì TFp3cũng khôTFp3ng thấy đượdwdtc. DTFp3ùng ccwA9ơm ăcwA9n TJxkcơm, gTJxkọi mcwA9ón TJxkăn gọidwdt TFp3món ăn.TJxk VừcwA9a rồicwA9 cócwA9 pháEoddt sicwA9nh cdwdtái gìTJxk sao…?

A, khôngEodd phảicwA9 đâu.dwdt NhữngEodd ngườicwA9 dwdtnày sacwA9o lTJxkại nhdwdtư vậyTJxk chứ.TFp3 TiêTFp3u TiêucwA9 ngốc rụng,Eodd TFp3bị Hùngdwdt tiêTFp3n sinTJxkh xuấdwdtt TFp3ra khícwA9 lTJxkực kTJxkhiêng lêdwdtn vEoddai giốnTFp3g nhưEodd túidwdt gạTJxko TFp3rồi ném vdwdtào tcwA9rong xEodde ngựa.

Dọc thecwA9o đdwdtường đidwdt, dwdtHùng tiêEoddn siEoddnh dcwA9ùng hếdwdtt khTFp3ả TFp3năng TFp3nói tEoddốt lấyTFp3 Eoddlòng nàng, cTJxkhính lTFp3à hìnTJxkh tượEoddng củaTFp3 mEoddột têndwdt ncwA9am tửcwA9 sTFp3i tìncwA9h. Ngadwdty cảcwA9 TJxknàng ngEoddhe Eoddđược cũngTJxk bịTJxk cảm Eoddđộng cwA9liên tục.TFp3 NguTFp3yên cwA9lai HùnEoddg TFp3tiên sinTJxkh làTJxk mộTFp3t naTJxkm TJxknhân tốtcwA9 dwdtnhư vậy.dwdt VcwA9ũ ĐTJxkiệp này dwdtcó cTJxkhồng tTFp3ốt đếndwdt thế,dwdt nhTJxkư thếEodd nEoddào lạiEodd còndwdt hồngTJxk hạnhdwdt xuấtTJxk tường,Eodd chạydwdt tcwA9ới làm tiểEoddu thiếpdwdt củaTJxk HìnhTJxk ThấTFp3t cEoddhứ! ThậtTFp3 sEoddự làEodd TJxktham cwA9lam qudwdtá mà.

“Tiểu ĐiệpTFp3 nTJxkàng xTFp3em, mỗidwdt ngàdwdty tTFp3a đềTJxku cwA9cho nEoddgười ldwdtau chàdwdt bdwdtảo bTFp3ối củEodda nàng, tEoddhực sTFp3ạch sẽTFp3 đdwdti, cùngEodd vớiTJxk TJxklúc TFp3nàng trướEoddc kTJxkhi đidwdt khôTJxkng hềdwdt khcwA9ác ncwA9hau đâudwdt.” HùngTJxk tiên scwA9inh TJxkcầm cwA9chặt dwdtlấy tacwA9y nàngdwdt, sắcEodd Eoddmặt dwdtvui mừTJxkng hỏcwA9i hacwA9n, “cwA9Hiện tTJxkại TFp3nàng đãTFp3 trở lạiTFp3, TJxkcó cEoddao hứnEoddg nhEoddìn cwA9qua mộEoddt chTJxkút không?”

Không dwdtthể nào…!!!!

Cả cTJxkăn cwA9phòng này..Eodd. cwA9đều làcwA9 HìcwA9nh Thất?!

Tuy rằncwA9g xdwdtem rcwA9a Eoddmặt vTJxkẫn còEoddn rấtEodd nEoddon nớt,TJxk nEoddhưng thEoddật Eoddlà hắEoddn! NEoddhìn ndwdthìn lạc dwdtkhoản dwdtdưới mỗidwdt bứccwA9 vcwA9ẽ. Trờidwdt ạ!TFp3 NcwA9hiều bứccwA9 họacwA9 TFp3như vTFp3ậy, lạiTJxk đềucwA9 cwA9là Eodddo cwA9Vũ ĐcwA9iệp Eoddkia tự Eoddvẽ! ChTJxkỉ sdwdtợ TFp3Vũ cwA9Điệp nàcwA9y TJxkđã yTFp3êu Eoddtha tcwA9hiết tEoddên Eoddgian nhâEoddn kdwdtia rồTFp3i. “Này...”

“Ta TFp3biết nàngTFp3 lEoddại ngTFp3hĩ tớiTJxk trướEoddc kia,dwdt” cwA9Hùng tEoddiên sTFp3inh sTJxkờ sờTFp3 TFp3tóc củaTFp3 nàng,Eodd nói, “NhưngTFp3 đừngdwdt cwA9tiếp TJxktục thưdwdtơng tcwA9âm, mdwdtuội muộiEodd cwA9nàng nếTFp3u biếtdwdt TFp3nàng cwA9lo lắngTFp3 như vậEoddy, chắcTFp3 chắnTJxk scwA9ẽ rấtTFp3 hạncwA9h phúc.”

Ách, cdwdtái TFp3gì muộicwA9 muội?TJxk KEoddhóe mcwA9iệng TEoddiêu TiTJxkêu TFp3co rcwA9úm. NhìncwA9 nhìdwdtn Hùng tcwA9iên sinhEodd, hắTFp3n khdwdtông phTJxkải lcwA9à đemEodd HìnhcwA9 ThấcwA9t dwdttrở thTJxkành muộdwdti mdwdtuội VũEodd ĐiệpTFp3 cTFp3hứ. Nàng lặncwA9g lẽEodd chảEoddy dwdtra haTJxki TJxkgiọt mồdwdt hôi.

Xin hắn…TFp3 dwdtTuy rằTFp3ng bộcwA9 ddwdtạng củacwA9 Hìdwdtnh Thất sEoddo vớEoddi nEoddữ nhdwdtân còTJxkn xinTFp3h đdwdtẹp hEoddơn, nhưngcwA9 hắndwdt cwA9là TJxknam TFp3nhân châcwA9n chíndwdth TFp3a Eodd– Là tìnTFp3h địchEodd củcwA9a ngươiEodd đó!Eodd TcwA9iêu TicwA9êu bEoddắt Eoddđầu Eoddcó TFp3điểm đồngTJxk tìTJxknh vớTFp3i TJxkcon gấudwdt Eoddsi tTFp3ình này, nàcwA9ng vỗcwA9 vcwA9ỗ dwdtbờ TFp3vai Eoddcủa hắn,Eodd “KhônTJxkg có,TFp3 ngưEoddơi cwA9yên tâmEodd, tTFp3a dwdtkhông cócwA9 thương tâm.”

Hùng ticwA9ên sTFp3inh lTJxkại lTFp3à vTJxkẻ TFp3mặt kích động,TJxk “NàngTFp3 khôTJxkng cwA9cần Eoddgiả dwdtvờ, nàdwdtng cTFp3ảm thấycwA9 đauTFp3 lcwA9òng thìTFp3 tTFp3a cwA9cũng cwA9cảm thấycwA9 đau lòng,TJxk tTFp3a dwdtlo lắnTFp3g TJxkcho nàTJxkng làTJxk TFp3ta nguyệndwdt dwdtý.” Thậtdwdt tốTJxkt quTJxká, TiểuTJxk ĐiệpTFp3 đãdwdt TFp3nghĩ tới TFp3 cảm thdwdtụ TFp3của hắnTFp3 TFp3rồi sao.

“Khụ!” EoddVị Hùngdwdt tcwA9iên sinEoddh TFp3này đang kíchTFp3 TJxkđộng cwA9cái dwdtgì thế,Eodd “NgươEoddi đểdwdt TJxkcho tdwdta nTJxkghỉ nEoddgơi Eoddmột lTFp3át, Eoddta mớiEodd vừaTJxk đếndwdt nơi cwA9 này, mệtTFp3 chếtTJxk điTFp3 được.”

“Hảo hảoTFp3 hảo,cwA9” HcwA9ùng tiênTFp3 siEoddnh đáp lờiTJxk macwA9ng dwdtnàng vdwdtào pcwA9hòng ngủ,Eodd vucwA9i TJxkvẻ rạoEodd rEoddực tìmEodd ngườiEodd đdwdti chEodduẩn bdwdtị bữcwA9a tối,cwA9 Tiểudwdt Điệp TJxkđã trởTFp3 lạiTFp3, troTFp3ng lòndwdtg hEoddắn TJxkthật sựdwdt làEodd Eoddcao hứTFp3ng a!

Nếm qTJxkua ccwA9ơm chiều,cwA9 TEoddiêu TFp3Tiêu bắt đầucwA9 lTFp3o lắngTFp3, Eoddvị HEoddùng tiTFp3ên sincwA9h ndwdtày khôTFp3ng dwdtphải làTJxk dạngEodd giốngTJxk HìcwA9nh ThấtTJxk chứTJxk, vừa bướcTFp3 Eoddvào cửaEodd đãEodd ycwA9êu cầuEodd tcwA9hoát TJxky, nếEoddu nhEoddư vậyTFp3 thTJxkì cwA9thảm. LàmcwA9 saTFp3o bâTFp3y giờ?

Bỗng dwdtcửa cửacwA9 pEoddhòng bTJxkị đcwA9á văngTJxk tcwA9hô lỗ, HùTJxkng tEoddiên sinEoddh vẻTJxk mặtTJxk đángTJxk sợ,TFp3 nTFp3gón Eoddtay rắTJxkc rTJxkắc TJxkrung đTFp3ộng vàoEodd pdwdthòng, cùnTJxkg ban ngTJxkày quảTFp3 thựcTFp3 dwdtlà gidwdtống nhcwA9ư hdwdtai ngườEoddi. Tdwdtiêu TFp3Tiêu kiEoddnh hodwdtảng, hảocwA9 cwA9dọa người! ChẳngTFp3 lẽ...TFp3 TJxkchẳng lẽdwdt hdwdtắn làTFp3 haTFp3i mặt?!

Vị HùncwA9g tcwA9iên siTFp3nh TJxkbị TJxkcho làTFp3 hdwdtai mặt TFp3 này âmEodd hiểmTJxk nhìcwA9n nhTJxkìn TJxknàng sdwdtau đEoddó kdwdthóe miTFp3ệng dwdtliệt Eoddra mộtEodd nétTFp3 cườiEodd hcwA9ung ác, “ThoátEodd y!”

Đúng lTJxkà Eoddkhông cóTJxk ýTJxk tưởTFp3ng gTJxkì mớidwdt mẻ... XecwA9m dwdtra TFp3nam TJxknhân TốngcwA9 TTFp3riều đềTJxku chEoddỉ dwdtbiết Eoddnói dwdthai chữcwA9 “thoáEoddt y”Eodd. cwA9Hay dwdtlà nhóm TFp3 người muốnTFp3 lêndwdt gTJxkiường chỉTFp3 Eoddthích TFp3nói hEoddai chTJxkữ nTJxkày đầEoddu tiêncwA9? TicwA9êu TTJxkiêu nuEoddốt nước mTJxkiếng, cốcwA9 TJxkgắng Eoddđánh gcwA9iá HùnTFp3g tdwdtiên cwA9sinh TFp3giống nhTFp3ư cwA9hung thầndwdt Eoddác TJxksát trướcEodd TFp3mắt, thân dwdtthể bắEoddt đầuTJxk phdwdtát ruEoddn, ncwA9àng Eoddcũng cwA9không muốnTJxk cởcwA9i a.

Không chờEodd nàngEodd phảidwdt phảnTJxk khdwdtáng TFp3lâu, cửa phòTJxkng lầncwA9 tEoddhứ cwA9hai lạEoddi TFp3bị mởcwA9 rộnTFp3g, lạicwA9 ldwdtà mộTFp3t cwA9Hùng tidwdtên sinTJxkh nữadwdt xTFp3uất hiện. dwdt Tiêu TiTJxkêu TJxkcàng pháTFp3t dwdtngốc TJxkhơn TFp3nữa. Kdwdthông thểTJxk nào,cwA9 dwdtnguyên TFp3lai làdwdt sTFp3ong sinTFp3h, cwA9căn bản khTJxkông phảiTFp3 TJxklà Eoddcái gcwA9ì haTJxki mặtcwA9 a.

Hùng tiEoddên sinEoddh ôdwdtn hTFp3òa rấcwA9t nhdwdtanh che chcwA9ắn ởTJxk trưdwdtớc mEoddặt TTFp3iêu TFp3Tiêu, đốiTJxk vớiTJxk HEoddùng tiêndwdt siTJxknh cwA9hung áTFp3c kêcwA9u tcwA9o, “ĐạiEodd ca!”

Hùng hcwA9ung ácTJxk Eoddnhìn nhìnTFp3 hắncwA9 lạiTFp3 nhìn nhTJxkìn Tdwdtiêu Tiêu,cwA9 tronTJxkg mắtcwA9 bắtEodd đầuEodd xEodduất hicwA9ện hoTJxkang mTFp3ang, “ThEoddoát y...”

Còn cởiEodd nữaTFp3 hả!!!!

“Đại tẩTJxku cwA9đã chTFp3ết Eoddrồi! Đạidwdt TFp3ca! TJxkHuynh tỉnh lạiTJxk đi!”.

Cái cwA9gì. ĐạiTJxk tEoddẩu? TTFp3hoát TJxky hóaTJxk TJxkra là TFp3 đại tẩuTFp3... ĐâTJxky làTJxk TJxkcái LocwA9gic TFp3gì?! Chậm đã...TJxk CcwA9hẳng lẽcwA9 làdwdt nócwA9i, “ThoEoddát Y”TFp3 TJxklà Eoddtên nTFp3gười? KhônTJxkg tTJxkhể nàTFp3o... Trdwdtên đời nàTFp3y cTFp3ó nTFp3gười têcwA9n nhEoddư vậydwdt sTFp3ao, ccwA9òn làEodd mộtcwA9 nữdwdt nhânEodd?! TicwA9êu dwdtTiêu bắTFp3t đầucwA9 lacwA9u mồEodd hôi dEoddữ dội.

Hùng Eoddôn hòEodda tdwdtiếp tụcTFp3 kêuTJxk laTJxk, thẳngTFp3 đếnTFp3 khcwA9i Hùdwdtng hundwdtg áTJxkc TFp3bị kícTJxkh độngTFp3 đến ngấtdwdt điTFp3 dwdtmới ddwdtừng lạEoddi, HắnEodd ômTFp3 lấyTFp3 TiêuTFp3 TiêTFp3u, vTFp3ẻ mặdwdtt TFp3tự tcwA9rách, dwdtdùng ngdwdtữ khícwA9 vô dwdt cùng TJxkcó lỗiTFp3 nói,Eodd “Tadwdt nghĩTFp3 bTJxkệnh dwdtcủa đTFp3ại TFp3ca đTJxkã TJxktốt hơncwA9, khEoddông Eoddnghĩ tớTFp3i... EoddSau dwdtnày ta sẽcwA9 khTJxkông bỏcwA9 lcwA9ại nàngEodd cwA9một mìnhTFp3 nữa.Eodd NTJxkàng …cwA9 khôngEodd cdwdtần giậTFp3n taTJxk.” ThấyTFp3 Tiêdwdtu Tiêu cwA9gật đầu,Eodd ldwdtúc ncwA9ày HTFp3ùng cwA9ôn dwdthòa mEoddới đicwA9 TJxkra cửa.

Aiz, thTJxkật sựcwA9 cwA9là loạnEodd thấTFp3t Eoddbát taTJxko, tựdwdt nhiêcwA9n cwA9xuất hiệEoddn TJxkhai HTFp3ùng cwA9tiên sinh, TFp3còn cócwA9 TFp3nữ nEoddhân đãcwA9 chếEoddt têTJxkn lEoddà “ThocwA9át EoddY” Eoddnữa, đTJxkúng lTFp3à mộcwA9t giTFp3a đTJxkình kìcwA9 quái.

Hùng ôncwA9 hòcwA9a vcwA9ừa dwdtđi chTJxkắc sẽdwdt cwA9không trởcwA9 vcwA9ề sớTJxkm, TiêucwA9 EoddTiêu cwA9khẩn trươngEodd hềTJxk hề TFp3đánh mộtdwdt giấcEodd, TJxkthực Eoddsợ vạdwdtn nTFp3hất hắncwA9 vừaEodd cwA9đi màdwdt đcwA9ã qTFp3uay cwA9lại. ĐanTJxkg nửacwA9 TJxkmê ndwdtửa tỉnh, độtcwA9 nhicwA9ên nàcwA9ng nghTJxke đượcdwdt cóTFp3 ndwdtgười nhcwA9ẹ giọngdwdt kcwA9hiêu cEoddửa cwA9sổ màcwA9 vEoddào. Aiz...Thật Eoddsự TFp3là đêTJxkm dàdwdti lắmTFp3 mộnTFp3g mà.

Tiêu TEoddiêu TFp3híp TFp3mắt lại,cwA9 tỉdwdtnh TJxktáo nEoddgắm ngắmcwA9 ngdwdtười vcwA9ừa đếTFp3n, tốTJxki cwA9đen nhcwA9ư mực, thcwA9ấy khôndwdtg rTJxkõ TJxk- đcwA9ây lạiTJxk làdwdt cwA9ai ncwA9ữa vậy.

“Giả nTJxkgủ? TJxkVẫn chưEodda Eoddchịu Eodddậy.” TTJxkhanh âdwdtm giàcwA9 nuTFp3a vancwA9g cwA9lên, dwdtlạnh băngcwA9 băng, TiêEoddu cwA9Tiêu bEoddật ngườiEodd nghEodde lờicwA9 ngTJxkồi dậdwdty, hắTJxkn khônEoddg phảiTJxk cũndwdtg làdwdt dwdtngười tớidwdt giết nàngTFp3 cwA9chứ. GầEoddn đEoddây sốEodd nàEoddng đdwdtúng TJxklà sốTFp3 cTJxkon rệp,Eodd TFp3lúc dwdtnào cũEoddng cócwA9 TJxkhắc cwA9y nhâEoddn đuổi gicwA9ết, bấEoddt qdwdtuá đâTJxky làTFp3 lTJxkần TJxkđầu tdwdtiên TFp3trực tiEoddếp nhdwdtìn thấy.

“Chưa hoEoddàn TJxkthành dwdtnhiệm vụ,dwdt Eoddvì saTJxko lạEoddi trởcwA9 về?”

Nhiệm TFp3vụ gìTFp3? NTJxkàng TJxkcũng khônEoddg pcwA9hải Vũdwdt EoddĐiệp tEoddhực sự,Eodd TJxkai bEoddiết chứ.cwA9 TiêuTFp3 Tiêu TJxkcúi đầuTJxk kEoddhông TFp3lên Eoddtiếng, nTJxkói gTJxkì cũngEodd scwA9ai, tốTJxkt nhEoddất TFp3là Eoddkhông nói…

“Chủ nhândwdt thựdwdtc mấcwA9t hứcwA9ng, nếuTJxk khTJxkông pTFp3hải TFp3ta tTJxkhay Eoddngươi chịuTFp3 trTFp3ách nhdwdtiệm, ngươi cóEodd tdwdthể còcwA9n sốngcwA9 trởEodd TFp3về sao!”

Vâng vâdwdtng, dwdtngươi lợiEodd hạTJxki, ngươdwdti vTJxkĩ Eoddđại, nTFp3hưng tTFp3a thTJxkật sựTJxk khTFp3ông biếtEodd nhiệm vdwdtụ gìdwdt, thdwdtiệt là,Eodd cũngTFp3 khôEoddng lEoddộ dwdtra tíEodd Eoddẩn ýcwA9 gì,cwA9 tTJxka cũngcwA9 TJxkgấp dwdta. Tiêdwdtu TiêcwA9u không dámTFp3 ndwdthìn dwdthắn, TFp3thẳng cwA9cúi đầEoddu, giTFp3ữ Eoddim lặng.

Hắc Eoddy nEoddhân thấyEodd nàcwA9ng dwdtkhông dámTJxk lênTJxk tiếng,TJxk tcwA9iếp tụcEodd TJxkchất vấn,Eodd “NgươiEodd không Eoddphải làdwdt đãEodd dwdtyêu têcwA9n cwA9kia rEoddồi chứ.”

Này... TêncwA9 TJxkkia theTJxko lờcwA9i hắncwA9 khcwA9ông phảiEodd TJxklà chdwdtỉ EoddHình ThấtTFp3 đicwA9? VEoddũ ĐTJxkiệp hìnTFp3h như chỉcwA9 nódwdti chuyệnTFp3 vớiTFp3 mỗTJxki têdwdtn giTFp3an ndwdthân nTJxkày, hẳnEodd TJxkđúng làTJxk hắnEodd đi.

“Không có,dwdt tcwA9a khdwdtông cdwdtó yêuEodd hắnTJxk!” Trodwdtng tEoddhiên hạdwdt tcwA9o lớncwA9 nhườngTJxk ndwdtày, tEoddên gian cwA9nhân hTFp3ư hỏngTFp3 cháEoddn ghcwA9ét nEoddhư vậTJxky, nàngcwA9 sẽEodd thíTFp3ch TFp3ư? HcwA9a! ĐầuEodd ócdwdt ncwA9àng dwdtcũng TJxkchưa có cwA9 hỏng cwA9nha. BTJxkất TJxkquá, hắnTFp3 dwdtlo lắndwdtg cwA9cho nEoddàng nhdwdtư vậcwA9y... aizz…

“Ta dwdttin ngươiTFp3 cwA9không dcwA9ám. NgàTJxky dwdtmai trởTFp3 vềTJxk TFp3Hình pTFp3hủ, ngưdwdtơi phTFp3ải TJxkbiết, không hoàTJxkn thàncwA9h nhiệmdwdt TJxkvụ tcwA9hì sẽTJxk pTFp3hải trTFp3ả gcwA9iá. Nghdwdte chưa.”

Trả giá,cwA9 khcwA9ông phảdwdti dwdtlà chcwA9ết saoEodd, troTFp3ng pTFp3him ảnTFp3h đdwdtều nhdwdtư vậydwdt diễcwA9n. Cdwdthính lEoddà không phảicwA9 chcwA9ỉ mcwA9ột Eoddmình TFp3nàng khTJxkông hạcwA9 tcwA9hủ được,TJxk dTJxkù scwA9ao nànEoddg cũngcwA9 kcwA9hông cóTFp3 liên TJxk quan gdwdtì tớiTJxk chuyệndwdt này.dwdt MEoddà chỉcwA9 sdwdtợ dwdtngay cảTJxk VEoddũ ĐiệpEodd kTJxkia cũTJxkng khônTFp3g Eoddhạ TJxkthủ đcwA9ược đi, ncwA9àng tEodda cònEodd đaTJxkng ydwdtêu thảTFp3m tênEodd TFp3gian nhâdwdtn kicwA9a kìEodda. ChắcEodd hẳncwA9 nàdwdtng tTJxka đãcwA9 ôm quyếdwdtt tTJxkâm TJxkthà cTFp3hết đểdwdt đượcEodd ởcwA9 bêndwdt TFp3cạnh TJxkhắn. ThậtcwA9 TJxkđáng thương.

Hắc TJxky nhdwdtân tTFp3hấy nàngcwA9 lEoddại khôEoddng dwdtlên tiếng,TJxk đưaTJxk taEoddy bópTJxk ccwA9hặt cTFp3ổ củacwA9 nàng, “dwdtĐừng quênTJxk bEoddộ dạnTJxkg củaTFp3 kẻcwA9 phảnTFp3 bộTJxki muEoddốn chEoddết khôngEodd đượcdwdt dwdtmà muốnEodd sTJxkống cũTJxkng không xEoddong. NgcwA9ươi cũndwdtg muốnTFp3 tTJxkrở thàncwA9h Eoddmột thànhTFp3 vicwA9ên tronTFp3g bọTFp3n chTFp3úng sao?!”

Mười đTFp3ại khổTFp3 TFp3hình dwdttra tấnTFp3 MãnTJxk Thdwdtanh dwdtlập tứdwdtc thoángTJxk hdwdtiện TJxklên dwdttrong đTFp3ầu, Tiêu TJxk Tiêu TJxkvẫy cwA9tay, đEoddầu lắTFp3c Eoddnhư dwdttrống bỏi,TFp3 khôncwA9g cầEoddn, TFp3nàng mớiEodd kcwA9hông cầnEodd cwA9tìm tội chịu!TFp3 Buôndwdtg tTJxkay! NàngTFp3 TFp3không cwA9hô hấpcwA9 dwdtđược! Ứớcdwdt cwA9gì cwA9bây gicwA9ờ cdwdtó tTFp3hể Eoddquay vềcwA9 Hình phủ,TFp3 cwA9lúc tcwA9rước nànEoddg sẽTJxk kTFp3hông nênEodd cTFp3hạy tEoddrốn, nànTFp3g hốEoddi hậncwA9 rồi.

Hắc dwdty nhEoddân hcwA9ừ lạcwA9nh, lúEoddc nTJxkày mớdwdti buôngdwdt nàEoddng rEodda, mắTJxkt sắcTJxk TFp3liếc nTJxkàng mộtdwdt chút, TJxkvèo mộtcwA9 dwdttiếng, lTFp3ại dwdtbay quTFp3a cửaEodd sTFp3ổ dwdtbiến mất.

Thật làTFp3 đEoddáng cwA9sợ, cwA9ra khỏTFp3i HìncwA9h pTFp3hủ, nàngcwA9 nhdwdtư dwdtthế ncwA9ào ởEodd đâEoddu cũdwdtng khôngTJxk được anTJxk cwA9thân. EoddTrong cEoddhốc lTJxkát bịEodd dwdtN têdwdtn hắcEodd dwdty nEoddhân dwdtđuổi giếtTJxk, tcwA9rong chốEoddc láTFp3t dwdtlại xuất hcwA9iện TJxktên hắTJxkc cwA9y nhânTFp3 TJxkmuốn gicwA9ết nàng.Eodd NàngcwA9 lầncwA9 Eoddnày sốngTFp3 lEoddại cùncwA9g cáiTJxk chếtEodd chỉ cáchcwA9 Eoddnhau troTJxkng gTJxkang tEoddấc! TTFp3hân phEoddận củaEodd TFp3Vũ ĐiệTFp3p nàyEodd cũngcwA9 quTFp3á TFp3rắc rcwA9ối đi.

Aizz… ngàycwA9 dwdtmai pdwdthải tìTJxkm biệndwdt cwA9pháp qTFp3uay Eoddvề HìnhTFp3 phủEodd mớiTJxk được,TJxk hiệnEodd tdwdtại ngẫm lạiTFp3 TFp3nơi đóEodd qudwdtả tcwA9hật ldwdtà thiênTFp3 đườngEodd a…