Tại sao lại là ngươi - Chương 11

Chương 11

“Ta ngvVothĩ tN4wDa l4irnà n2au6gười, kGqdohông pN4wDhải cẩu.”

“Phải. NànN4wDg nghĩGqdo k4irnhông sai.”

“Vậy tvVotại sa2au6o vVotngươi thời2au6 thời4irn khắ2au6c k4irnhắc đềuGqdo đem2au6 Gqdota buộ2au6c tạiGqdo vVotbên người?Gqdo Ta 4irnmuốn N4wDđi Gqdora vVotngoài chơi.”

Tiêu TiGqdoêu vô2au6 2au6cùng khô2au6ng h2au6ài l2au6òng! V2au6ì 4irncái gì4irn Gqdomà nàN4wDng phảiGqdo bồiGqdo tê2au6n giaN4wDn nhân này2au6 ởN4wD trovVotng 2au6hang ổvVot th4irnư phòn2au6g cGqdoả ng2au6ày vậy,vVot vVotngay cGqdoả t4irnự d4irno cGqdoũng khôn2au6g có.

“Ta 2au6là vì4irn muốnGqdo tvVotốt c4irnho nàng.2au6” H4irnình N4wDThất 4irnngay 2au6cả đầuvVot cGqdoũng khô4irnng ngẩngGqdo N4wDđầu lên, t2au6iếp tục4irn lN4wDàm N4wDviệc cvVotủa hắn.Gqdo KhônGqdog sợGqdo nhấ4irnt N4wDvạn cN4wDhỉ sN4wDợ vạnGqdo nhất,vVot vìN4wD c4irnái m4irnạng nhỏ vVotcủa nàng,2au6 4irnvẫn làGqdo phảivVot cẩnN4wD thận.

Tức chvVotết ngườivVot đ2au6i N4wDđược, ởN4wD đâvVoty 2au6so vvVotới ởvVot PhvVotú QuývVot lâu4irn thN4wDì vVotcó 4irnkhác vVotgì nhau! 4irnGiống nhaGqdou đề4irnu l2au6à bịGqdo giaGqdom l4irnỏng! KN4wDhi đó4irn N4wDít nhấGqdot ở2au6 trGqdoong phạmN4wD v4irni nvVothất đị2au6nh nàngN4wD muốn Gqdođi thếGqdo nàoN4wD thì4irn cứ2au6 đivVot, muGqdoốn 4irnlàm cáiGqdo g2au6ì th2au6ì N4wDlàm c2au6ái N4wDđó. Như2au6ng hN4wDiện 4irntại lại thảmGqdo hạiN4wD hơnN4wD vVotrất nvVothiều, n2au6àng chỉ4irn 4irncó thGqdoể N4wDở bêvVotn vVotcạnh hắn!

“Hình TvVothất, tvVota c4irnhán ghé4irnt ngươi.”

“Ừm, tvVota biết.”Gqdo N4wDHình Th2au6ất vGqdoẫn lGqdoà bộN4wD dạngvVot hời4irn h4irnợt, mặc2au6 kệ4irn nàngvVot tự2au6 nó2au6i tự nghe.

“Ngươi mỗvVoti lần4irn đGqdoều nóiN4wD 2au6tốt vớN4wDi vVotta, đế4irnn Gqdokhi 2au6ta 4irnhỏi lN4wDý vVotdo lN4wDại khônN4wDg nói!”4irn HvVotắn coi nvVotàng l2au6à vVotcái gìvVot, SN4wDủng vật?!N4wD CoGqdon mắt4irn đN4wDảo Gqdoqua mộ2au6t vN4wDòng, Tiêu4irn TiN4wDêu N4wDcòn nói vVot thêm, N4wD“Ta muốn4irn đ2au6i nhN4wDà N4wDcầu, kGqdohông phảiGqdo, nhàGqdo vệ4irn sinh.”

“Được. T2au6a lậ4irnp 2au6tức N4wDđi 2au6là tvVotốt rồi.”

Không phảivVot cGqdohứ, chẳnvVotg 2au6lẽ n2au6àng vVotđi N4wDvệ si2au6nh m2au6à h2au6ắn cũnGqdog muN4wDốn N4wDđi cù2au6ng?! Ngất…

“Ta N4wDthấy ngươ4irni kGqdohông nênGqdo đ4irni N4wDtheo t4irna, vVotnhư vậyGqdo tvVota 4irnsẽ thẹnGqdo thùng,2au6 t4irna Gqdocam đoan4irn lập tứcGqdo Gqdosẽ trởGqdo lại,2au6 đượcGqdo rồi2au6 2au6được rồi,Gqdo N4wDcứ n4irnhư vậy.”2au6 PhấtN4wD phấvVott tayN4wD, cũ2au6ng không th4irnèm nGqdohìn 4irnhắn, TiêN4wDu TiN4wDêu nha2au6nh chóngN4wD mởGqdo cửaN4wD bỏ4irn chạy.

Hình Thất2au6 đN4wDang Gqdomuốn đGqdoứng dậyN4wD đ2au6uổi theovVot, Gqdonhưng tưởnGqdog tượngGqdo nà2au6ng nvVotói sẽGqdo thẹn vVotthùng, đànGqdoh bất2au6 đGqdoộng 2au6ngồi đó.vVot TvVotrong vVotthời gia4irnn 4irnngắn nhưN4wD vậy,vVot lạivVot ởGqdo N4wDtrong phủ, chắcvVot vVotlà sGqdoẽ khôngN4wD xảy4irn Gqdora s2au6ự cvVotố gì2au6 đâu.

Có đôiGqdo kvVothi, sự2au6 4irncố thườngGqdo Gqdođột ngột4irn xả4irny rGqdoa vàovVot lúGqdoc tN4wDa khônGqdog ngờ2au6 nhấGqdot. Giống 4irnnhư hiệnGqdo tại,2au6 TGqdoiêu Ti4irnêu đãN4wD vVotnghênh ngavVotng đứng2au6 bvVotên ngoài4irn cử2au6a Hìn2au6h phvVotủ. HừGqdo, càng 4irn không 4irncho phépGqdo nà2au6ng trốn,Gqdo nàN4wDng liềvVotn t2au6rốn Gqdocho hắvVotn xem!

Chà cvVothà chGqdoà, mới4irn 2au6đi đượcvVot 4irnchưa x2au6a, vVotbên nN4wDgười nàngGqdo đột2au6 nhi4irnên thoáGqdot Gqdora GqdoN tên2au6 hắc Gqdoy 2au6nhân, ta4irny cầvVotm lợiN4wD đa2au6o, ánhN4wD đao4irn lN4wDóe 4irnlên chóiN4wD N4wDmắt. TiêvVotu TivVotêu ngGqdoây ngốc, nGqdoàng cùnN4wDg bN4wDọn họN4wD hN4wDẳn lN4wDà không2au6 thN4wDù đi.

Rút đGqdoao, mvVotuốn 2au6chém x4irnuống ngườiGqdo trướcvVot m2au6ặt. HắGqdoc 4irny nhvVotân vun2au6g 4irntay lên…

Nhưng đồngN4wD thời,Gqdo một2au6 th2au6ân ảGqdonh khá2au6c Gqdođã nh4irnanh chón2au6g bGqdoay tớiGqdo. TiêGqdou 2au6Tiêu chỉ Gqdo cảm thấyN4wD N4wDhoa mGqdoắt, s4irnau 4irnđó ngưN4wDời đã4irn vững4irn vVotvàng Gqdoở trêN4wDn nóc2au6 nhàvVot. NN4wDàng ngẩngN4wD đầuvVot nhìGqdon nhìn, vVotdi? PhẩmN4wD NguyệtGqdo. Người4irn nàN4wDy lvVotại từvVot Gqdonơi Gqdonào xuấ4irnt 2au6hiện th2au6ế này?

Hắc 2au6y nhânN4wD động2au6 tá4irnc nhất2au6 trívVot, vVotcũng nhảN4wDy lGqdoên 2au6nóc n2au6hà. N4wDHai Gqdobên lập2au6 2au6tức động th4irnủ. TấtvVot nhiênvVot dướivVot vvVotõ côn2au6g Gqdobất phàmN4wD củ2au6a PhẩmN4wD Nguyệ4irnt, saN4wDu vài4irn chivVotêu bN4wDọn hắcGqdo y nh2au6ân khvVotông chết4irn 2au6thì cũnN4wDg bịGqdo thươnN4wDg. Chờ4irn hắc2au6 vVoty nhGqdoân v2au6ừa rútGqdo lu4irni, hắn2au6 lậpvVot tức bu2au6ông Tiêu2au6 TiGqdoêu ra2au6, phâvVotn 2au6rõ N4wDgiới tuyến.

Tiêu Ti4irnêu 2au6trầm tN4wDư 4irnsuy đoán,4irn hắcvVot N4wDy nhân2au6 vVotnày đại4irn khái4irn vVotlà N4wDdo N4wDchủ 4irnnhân củvVota khvVotối thân thểGqdo 4irnnày rước4irn lGqdoấy đây.vVot CòN4wDn PhẩmN4wD NvVotguyệt, hẳnGqdo làN4wD vẫ4irnn đaN4wDng chìvVotm đắm4irn tronGqdog trò chơN4wDi theGqdoo dõiN4wD 4irngì đó,Gqdo xá4irnc địnvVoth HìnhN4wD vVotThất cGqdoó p4irnhải đệN4wD đệN4wD vVotcủa hắn4irn hN4wDay không.

“Không muốn2au6 chếN4wDt, N4wDtốt nhấtN4wD q2au6uay vềGqdo HìnhN4wD phủ.”4irn P4irnhẩm Nguyệt2au6 nGqdoói 2au6xong xoay n4irngười muốnvVot đi.

Tiêu 2au6Tiêu Gqdothấy thếN4wD lậN4wDp t2au6ức đuổN4wDi thvVoteo giữvVot c2au6hặt tvVotay hắvVotn, “Gqdo ĐừGqdong Gqdođi vội,Gqdo ma4irnng ta theo.”

Đùa 2au6hả, nàngN4wD chínhvVot l2au6à khôn4irng muốn2au6 sốN4wDng tronN4wDg Hình2au6 2au6phủ nữaGqdo 4irnnên mới2au6 chạyN4wD 2au6ra ngoài. T2au6rở về?N4wD vVotNhư vVotvậy saGqdoo được!

Phẩm NguyN4wDệt b4irnởi v4irnì cử2au6 độGqdong của2au6 nànGqdog m2au6à c2au6hấn động,2au6 vộiN4wD và2au6ng bvVotỏ tavVoty N4wDra, lôngN4wD mày nN4wDhăn lại.N4wD “XinvVot tự4irn trọng.”

Vâng vN4wDâng, T4irniêu TiN4wDêu gậN4wDt 2au6đầu, N4wD“Huynh N4wDcũng không2au6 N4wDnên bỏ2au6 l2au6ại tN4wDa a.”

Những lờiN4wD nN4wDày l2au6ại khiếnvVot 4irncho mặvVott hắnGqdo cN4wDàng n2au6hăn nvVothó hơn2au6 nữa,4irn N4wD“Xin –2au6 TựvVot – Trọng!”

Lại Gqdolà vVottự trọn2au6g, hắn2au6 khôngGqdo cvVotòn t4irnừ khvVotác hả?!Gqdo “Ta2au6 Gqdonói rồi,4irn tN4wDa khônvVotg N4wDthể trở về4irn được.”

Không thể4irn? Chí2au6nh mìvVotnh mới2au6 v4irnừa đếnvVot 2au6nơi 4irnđây 4irncòn khô2au6ng quá2au6 qGqdouen 4irnthuộc, 4irnnữ tử này4irn lvVotại Gqdokhông biếtvVot c2au6ó quaN4wDn hN4wDệ vVotgì với2au6 Hìn4irnh ph2au6ủ, “Cù2au6ng tN4wDa vVotkhông qua2au6n hệ.”

“Có quvVotan h4irnệ, đươngvVot N4wDnhiên cóvVot quaN4wDn 2au6hệ. 2au6Ta vừavVot bị2au6 Hì4irnnh phủGqdo đu4irnổi việc,vVot màvVot huynh mớvVoti 4irnrồi lạ4irni cứuN4wD tvVota N4wDmột mạ2au6ng. TGqdoa đâyN4wD 2au6tuy Gqdorằng khN4wDông đọcGqdo quN4wDa svVotách v4irnở, 2au6nhưng cũvVotng biết tGqdori 2au6ân đvVotồ N4wDbáo. Ch4irno nênvVot, ânGqdo côngGqdo, huyn2au6h hãN4wDy vVotcho vVotta vVotcơ hộ2au6i đượcN4wD phục2au6 vụ4irn bên cạnGqdoh huN4wDynh, hảo4irn hảo2au6 báN4wDo đ2au6áp huy4irnnh đi.”2au6 MặcGqdo kệ,4irn 4irncó thGqdoể 2au6đi th4irneo th4irnì vVotphải vVotcố gắnGqdog đến cùng.

“Bọn họ4irn 2au6vì savVoto phả2au6i giế2au6t ngươi?”2au6 vVotMột tvVotỳ nữGqdo bGqdoình thGqdoường tạiGqdo Gqdosao lạ4irni kN4wDéo 4irnđến nhiều ca4irno tvVothủ nh4irnư vậy,4irn tN4wDhân phậvVotn cGqdoủa N4wDnàng nhất2au6 định4irn kvVothông 2au6đơn giản.

“Ta lvVotàm sN4wDao vVotbiết. CònGqdo khôn2au6g hiể2au6u vVotra sN4wDao 4irncả 2au6thì bọn2au6 N4wDchúng đãN4wD tớiGqdo rN4wDồi, vVotta hồGqdon nhiên th2au6iện lư2au6ơng n4irngây thN4wDơ, dáGqdong v4irnẻ khôvVotng Gqdogiống người4irn Gqdokết thùN4wD kếtvVot oáGqdon b4irnại hoại, vVot tám phầnGqdo là2au6 n4irnhận lN4wDầm người.”Gqdo Tự4irn thổi4irn phồGqdong bản2au6 4irnthân mN4wDột phenGqdo, đvVotem vấnvVot đề2au6 thổi sạch,2au6 N4wDhắn chắ2au6c sẽ4irn N4wDkhông quaN4wDn tâN4wDm chuyện2au6 củaGqdo nànN4wDg đâu.

Nghĩ Gqdonghĩ, PhGqdoẩm NguyệtN4wD lvVotại nGqdohìn nàng4irn c4irnhằm chằmGqdo nửN4wDa ngày,vVot tGqdoạm tGqdohời mặ4irnc kệ 2au6 nàng Gqdolà ai4irn, đãvVot làvVot n2au6gười vVotcủa GqdoHình phủvVot, vVotđối vvVotới 2au6sự 2au6tình 2au6bên tN4wDrong chN4wDắc cũngvVot biết Gqdo ít nhiều2au6, cũN4wDng đỡN4wD mấtGqdo 4irncông hắnN4wD phảGqdoi Gqdotự t2au6ìm hvVotiểu, “Đi2au6 thôi.”

Sao tựGqdo nhiên4irn lạiGqdo dễ4irn nóivVot chu2au6yện 2au6vậy? LúcGqdo t4irnrước 4irnbởi vìN4wD GqdoTụ BảvVoto Gqdolà đệGqdo vVotđệ của hắn,4irn lầnvVot vVotnày lạiGqdo là4irn Gqdobởi v4irnì saoN4wD? 4irnTiêu TiêGqdou kỳGqdo quái2au6 n4irngắm 4irnngắm 2au6hắn, chắc4irn chvVotắn là hvVotắn có2au6 mGqdoục đívVotch gìGqdo đây.

Nhưng TiN4wDêu TiN4wDêu không2au6 biếN4wDt vVotrằng, bởi2au6 v4irnì chuyN4wDện nà4irnng chạyGqdo trố2au6n vVotmà givVotờ phútGqdo này 4irnHình phủN4wD đangvVot gGqdoà baGqdoy cGqdohó chvVotạy. H4irnình ThấGqdot lật4irn tunvVotg toànN4wD bộ4irn 4irnHình phủvVot N4wDmà vẫn khôn4irng thN4wDấy bóN4wDng dá2au6ng củaGqdo n4irnàng, trvVotên 4irnmặt đGqdoã 2au6xuất hGqdoiện tuyệtGqdo vọng,4irn N4wDđiều hắn2au6 lo 2au6 lắng đN4wDã xảyN4wD rvVota. 2au6Tứ điệ2au6n hGqdoạ vìN4wD đảm4irn bả4irno qGqdouá khứ2au6 củaGqdo hGqdoắn khGqdoông Gqdobị nvVotgười khá2au6c biết 4irn được, rốtvVot cụ2au6c đốiGqdo v2au6ới nà2au6ng xu4irnất thủ.

Cho nN4wDên, 4irnN ngàyN4wD sau2au6, bởi2au6 Gqdovì c2au6hạy trGqdoốn thàN4wDnh 2au6công vVotvốn nêGqdon vGqdoui Gqdovui vVotvẻ 2au6vẻ thì Gqdo người n2au6ào đó2au6 lạ2au6i vẻN4wD Gqdomặt vVotbuồn bực,N4wD bN4wDắt vVotđầu hN4wDối hN4wDận quyvVotết địnvVoth vVotcủa chính2au6 mình. 2au6Chắc hẳn4irn lú4irnc n2au6ày HìnvVoth TN4wDhất Gqdođang vVotlo lắngvVot Gqdocho 2au6nàng, dN4wDù sa4irno nGqdoàng cũn4irng l2au6à lGqdoão bà Gqdo của Gqdongười Gqdota, đươ2au6ng nhivVotên k4irnhông Gqdothể kho4irnái hoạtN4wD nvVothư trước.

Không bi2au6ết mìnvVoth l2au6úc ấyN4wD tạ4irni sGqdoao lạiN4wD cảm4irn th4irnấy đ4irni theN4wDo GqdoPhẩm NguyN4wDệt làvVot chuy2au6ện tốt chứ.N4wD NgườivVot nGqdoày trừGqdo bỏvVot đứng2au6 ởGqdo khách2au6 điếmvVot t2au6hì l2au6à điN4wD vVotdo tGqdohám HìnhvVot pGqdohủ, Gqdocó mỗivVot hai địa2au6 điểN4wDm ấyvVot ba4irny qGqdoua b2au6ay lGqdoại, cháN4wDn N4wDnản tớ4irni N4wDcực điểm.

Nhàm 4irnchán n2au6hất vVotchính lvVotà, 2au6còn phảivVot kểvVot lạiN4wD c2au6ho hắ4irnn ngGqdohe thờivVot gi4irnan 4irnlàm 2au6việc và ngh4irnỉ ngGqdoơi củvVota HìGqdonh Thất,vVot vVotthói 4irnquen sin4irnh hoạtvVot s2au6inh hoạ2au6t tvVothường ngàGqdoy củN4wDa hắnN4wD vVotra sao. ThânvVot ản2au6h 4irntên gGqdoian nhvVotân nàN4wDy livVotên tục2au6 2au6lắc lN4wDư trGqdoong đ4irnầu nàngN4wD, muốnvVot qu4irnên trong chốc2au6 lávVott cũnN4wDg khGqdoông được.

Có điều4irn 4irnan ủiGqdo duvVoty Gqdonhất chínN4wDh l2au6à hắGqdoc 2au6y nh2au6ân lại4irn tN4wDới hGqdoai 4irnlần nữN4wDa, đòi4irn giết đòi2au6 cvVothém Gqdovô cùng2au6 náoN4wD nhiệt,2au6 khiếnvVot k2au6iếp sốngN4wD tỳvVot nữGqdo b4irnuồn tẻvVot 4irncủa 4irnnàng Gqdocoi nvVothư có N4wD thêm niề2au6m vui.

Hai ngày2au6 N4wDnày, ánh4irn mGqdoắt Ph4irnẩm Nguyệ4irnt nhìvVotn nàngGqdo cóvVot điGqdoểm khôvVotng Gqdogiống trưvVotớc. Chắc N4wD hắn Gqdocũng Gqdobiết n4irnàng là4irn Gqdolão bàN4wD N4wDcủa HìnN4wDh TvVothất rồi4irn, Gqdonhưng kìN4wD quGqdoái lN4wDà mộGqdot ngưN4wDời đứng đắnvVot nh2au6ư hắn2au6 tGqdoại s2au6ao lạvVoti không4irn 2au6đem nànN4wDg đuN4wDổi về2au6 HìGqdonh p4irnhủ, dùN4wD nói2au6 tGqdohế nào4irn nvVotàng cũng l2au6à N4wDem dâN4wDu N4wDcủa hắn2au6 nha.

“Này, giaN4wD, huyn2au6h đừvVotng nhN4wDìn N4wDta như2au6 vậN4wDy, tN4wDa sợ2au6 a.”

Phẩm NguyệtGqdo dời2au6 Gqdoánh mắt,Gqdo qu4irnay vN4wDề ph2au6ía b2au6àn cơm.

Tiêu TiN4wDêu sờ4irn s2au6ờ ha2au6i má4irn, trên4irn mặtN4wD mN4wDình hẳ4irnn làN4wD Gqdokhông cN4wDó Gqdocái gvVotì N4wDkì lạN4wD đN4wDi. Cái tênN4wD PhẩmvVot NguyệtvVot nàGqdoy càvVotng ngGqdoày c4irnàng quái.2au6 NànGqdog 4irncầm lấy2au6 4irnmột cái2au6 đùivVot 4irngà, khGqdoông thèm để4irn N4wDý hì4irnnh tượnGqdog m4irnà cắnGqdo lN4wDoạn Gqdolên lại2au6 vVotđưa tớ2au6i cá2au6i nhvVotìn khóN4wD hiể4irnu củ2au6a hGqdoắn, thiệt vVotlà, làmN4wD hạvVoti nàng2au6 ch4irnẳng 2au6cảm Gqdothấy ng2au6on miệ4irnng nữa.

“Gia, hu4irnynh ă4irnn đi2au6, đừng4irn 4irncó nh2au6ìn vVotta mãi4irn thvVotế.” Là2au6m nànGqdog mGqdouốn vVotbỏ củaGqdo m2au6à chạy lấy4irn người.

“Tiểu Điệp2au6!” GqdoBỗng nhiN4wDên Gqdomột đạivVot tGqdohanh 4irnâm vVotvang lên.

Tiêu TivVotêu nha2au6nh ch4irnóng qN4wDuay đầ4irnu lạ4irni t2au6hì Gqdonhìn thấy2au6 một2au6 naGqdom nGqdohân vVotto lớnN4wD trông giốGqdong 2au6như mộGqdot cGqdoon gấuGqdo đa2au6ng bướcGqdo n2au6hanh vVotđi Gqdođến trướcGqdo mvVotặt nàngN4wD, nh2au6ân 2au6tiện ômN4wD c4irnhặt lấy vVotnàng gàovVot lN4wDên, “RốGqdot cuộc2au6 t2au6a đãGqdo tìGqdom được2au6 nàng2au6, vN4wDi ph2au6u rấtGqdo nhGqdoớ nànN4wDg a.”

Vi phuN4wD? N4wDCái gN4wDì Gqdovi p2au6hu! “4irnVị nàyGqdo, 2au6Hùng tiêGqdon sinN4wDh, vVotta n4irnghĩ t4irna vVotkhông N4wDbiết nGqdogươi, xin đừng2au6 làGqdom loạnGqdo bám2au6 vGqdoíu qGqdouan hệvVot aN4wD.” ThGqdoật N4wDlà đávVotng sợ,2au6 khônN4wDg ngờN4wD VGqdoũ Điệp4irn nà4irny lại có4irn N4wDmột lãvVoto côn4irng nN4wDhư vậyN4wD, Gqdokia HìvVotnh ThấGqdot 2au6thì sao?.

Hùng tN4wDiên sinGqdoh th2au6ả lỏng4irn hùGqdong chvVotưởng, vVottrên N4wDmặt vẻGqdo xấuvVot hổ4irn, N4wD“Là N4wDta kN4wDhông tốt, n2au6àng đừngN4wD Gqdotức giậnN4wD, cvVotùng tN4wDa v4irnề vVotnhà đượ2au6c vVotkhông? N4wDTa saN4wDu này4irn sGqdoẽ khôN4wDng b2au6ao vVotgiờ 2au6… phát cN4wDáu linN4wDh N4wDtinh nvVotữa, t2au6a 2au6nhất địn4irnh sẽN4wD hảovVot hN4wDảo đốiN4wD đãi2au6 vớ2au6i nàng.”

“Ha haN4wD... Này...vVot 2au6chúng 4irnta chậm2au6 rã2au6i thươngvVot lượnGqdog đi4irn, 2au6ngươi trướcGqdo tiên4irn thảvVot ta xuống2au6 dưới2au6 được4irn vVotkhông, h4irna ha...”Gqdo GqdoTiêu GqdoTiêu 4irnnhanh chvVotóng 4irnquay đầu4irn l2au6ại 2au6cầu cứu,Gqdo cứu t4irna vVota, PhẩGqdom Nguyệt...

Di? NgườN4wDi đâ2au6u? 2au6A 4irn…Ông 2au6trời đánh4irn c2au6hết nàn2au6g đ2au6i! VN4wDì cáN4wDi Gqdogì cứGqdo N4wDđến tN4wDhời khắc nGqdoguy hi4irnểm 2au6cần h4irnắn tvVothì h2au6ắn lạiN4wD biến2au6 4irnmất chứ!N4wD Hắn2au6 cGqdoó pGqdohải làvVot n4irnam 2au6nhân N4wDkhông a!4irn Thực quávVot đá2au6ng, N4wDcứ nhN4wDư vậvVoty vVotđem nàN4wDng vVotném N4wDcho m2au6ột c4irnon gấu!2au6 TGqdoên Ph2au6ẩm NguyN4wDệt nvVotày soN4wD với Hình2au6 ThấvVott Gqdolà 4irnmột têvVotn giaN4wDn nhânN4wD h2au6ơn Gqdonhiều! NàGqdong N4wDnhìn lầmN4wD vVothắn rồi!

Tiêu TvVotiêu liềuN4wD mGqdoạng N4wDđạp c4irnhân lu2au6ng 2au6tung, “TaGqdo Gqdokhông biếvVott ngN4wDươi, ngN4wDươi tránh vVot ra. T2au6a kvVothông phảivVot N4wDlà 2au6Vũ Điệp2au6, tGqdoa hN4wDọ Tiêu.”

“Nàng đừvVotng nóng2au6 giậGqdon, 4irnta nhvVotận lỗiN4wD vVotrồi cN4wDòn chưavVot đưN4wDợc 2au6sao, tvVotha thGqdoứ chvVoto v2au6i ph4irnu lần này4irn đi2au6.” vVotLời nvVotói của4irn h4irnắn thựN4wDc cảmvVot động.

“Không k4irnhông, vVotta th2au6ật sự4irn kN4wDhông biế4irnt ngươi!”N4wD TN4wDhấy cóN4wD không4irn 2au6ít ngườ4irni vGqdoây xem,4irn Tiêu Ti2au6êu lậGqdop tứvVotc tGqdoìm xi4irnn giúp4irn đỡ,vVot “N4wDCứu mvVotạng 4irna, 2au6hắn 2au6cố chấN4wDp bắGqdot nạtGqdo co2au6n gvVotái đàng hoàng!”

Vốn vVotđang hứng2au6 tN4wDhú q2au6uan sát2au6 ha4irni người,4irn ng2au6he N4wDnàng vừ2au6a nói,4irn movVoti vVotngười l4irnập tức hàn2au6h độnN4wDg nhất2au6 2au6trí vVotquay đầu4irn đi,vVot N4wDbọn hắnN4wD khôngN4wD tvVothấy được,2au6 cáGqdoi gN4wDì cũGqdong khô4irnng thấ4irny được. Dùng4irn c4irnơm ăN4wDn cơm2au6, gọi2au6 mónN4wD vVotăn gọGqdoi N4wDmón ă4irnn. Vừa4irn vVotrồi cvVotó ph2au6át siN4wDnh cN4wDái gìGqdo sao…?

A, khôn2au6g ph2au6ải đâu4irn. Những2au6 ngườiN4wD này2au6 sa4irno 2au6lại Gqdonhư v2au6ậy chứGqdo. TiêGqdou TvVotiêu ngốc rụN4wDng, 2au6bị HùGqdong tiêGqdon s4irninh 4irnxuất rGqdoa khí2au6 lvVotực kh2au6iêng lênvVot 4irnvai giốngGqdo nhưvVot túi4irn 2au6gạo rồi ném4irn vào2au6 2au6trong 2au6xe ngựa.

Dọc th2au6eo đườ4irnng đ4irni, HvVotùng tiêN4wDn sinvVoth d4irnùng hế4irnt vVotkhả nănN4wDg nóN4wDi 2au6tốt lấyGqdo lòGqdong nàngN4wD, chính Gqdolà hìnhN4wD tượng2au6 của2au6 mộtvVot tênN4wD na2au6m tửvVot Gqdosi tình.4irn NgvVotay cảGqdo nànN4wDg ngh4irne được4irn cũngN4wD bịGqdo cảm Gqdođộng 4irnliên Gqdotục. Nguy4irnên lN4wDai HvVotùng N4wDtiên sGqdoinh là4irn mộvVott na4irnm N4wDnhân tN4wDốt như4irn vậGqdoy. VũN4wD Điệp nà4irny cóN4wD chồngvVot tốt2au6 đ4irnến thế,2au6 như4irn tN4wDhế N4wDnào 4irnlại còn2au6 hồng2au6 hạnhvVot xu2au6ất tườ2au6ng, chạy4irn tớiGqdo làm tiểu4irn thiN4wDếp củN4wDa Hình2au6 N4wDThất ch2au6ứ! ThvVotật vVotsự l4irnà th2au6am vVotlam quávVot mà.

“Tiểu Điệp2au6 nàngN4wD x2au6em, mỗi4irn ng4irnày t4irna đềuvVot cGqdoho nGqdogười vVotlau cvVothà Gqdobảo bốGqdoi cN4wDủa nàng,4irn thực s4irnạch s4irnẽ đi,vVot cùvVotng vớGqdoi lú2au6c nàngN4wD trước2au6 kGqdohi Gqdođi khôvVotng hN4wDề khN4wDác nN4wDhau đâuGqdo.” Hùng tiN4wDên Gqdosinh cầmGqdo ch2au6ặt lấ4irny 2au6tay n2au6àng, sắc4irn mặ2au6t N4wDvui mN4wDừng hvVotỏi hN4wDan, “N4wDHiện tvVotại nàn4irng đN4wDã trở 4irnlại, cvVotó 4irncao hứnN4wDg nGqdohìn qu4irna mộtvVot chGqdoút không?”

Không vVotthể nào…!!!!

Cả căvVotn Gqdophòng 4irnnày... đềuvVot là2au6 HìGqdonh Thất?!

Tuy rằngvVot xevVotm 4irnra mặvVott vẫnN4wD cN4wDòn rất2au6 4irnnon nớ2au6t, nhưnGqdog thậtN4wD làGqdo hắn!vVot NN4wDhìn nhìnGqdo lạc kGqdohoản dư2au6ới m2au6ỗi bứN4wDc vẽ.2au6 TrờvVoti ạ!2au6 Nhiều4irn bứ4irnc h2au6ọa Gqdonhư 4irnvậy, lạiGqdo đều4irn lvVotà d4irno 2au6Vũ ĐiN4wDệp kia tGqdoự vN4wDẽ! CGqdohỉ 4irnsợ GqdoVũ ĐN4wDiệp vVotnày đã2au6 yGqdoêu 2au6tha thiếtGqdo tvVotên g2au6ian nhN4wDân kiGqdoa rồvVoti. “Này...”

“Ta biếtN4wD n4irnàng lại2au6 nGqdoghĩ tvVotới trưvVotớc 2au6kia,” HùnvVotg 4irntiên sinGqdoh sờ4irn s2au6ờ tóGqdoc 2au6của nàng, nóivVot, “NhưngN4wD đ4irnừng tiếpGqdo tụ4irnc thươnN4wDg tâm4irn, mN4wDuội muGqdoội vVotnàng nếuGqdo biGqdoết Gqdonàng N4wDlo lắngvVot như vậy,vVot chắcN4wD c2au6hắn sẽGqdo 2au6rất Gqdohạnh phúc.”

Ách, cáiN4wD 2au6gì muộvVoti mN4wDuội? Khóe4irn miệnvVotg N4wDTiêu T2au6iêu 4irnco rúmvVot. NhN4wDìn N4wDnhìn Hùng tiênGqdo sin4irnh, hN4wDắn không2au6 phảGqdoi l4irnà đvVotem HìnvVoth ThấtvVot trởN4wD t4irnhành N4wDmuội mGqdouội N4wDVũ Điệp2au6 chứ. vVot Nàng l4irnặng lẽvVot chảyN4wD rvVota h4irnai giọ4irnt mồ2au6 hôi.

Xin hắn2au6… Tu2au6y rằngGqdo bộ4irn dạnN4wDg củaN4wD Hình vVotThất sGqdoo với4irn nữN4wD nhGqdoân c4irnòn Gqdoxinh N4wDđẹp hơn,N4wD vVotnhưng hắnN4wD làGqdo na2au6m nhân2au6 N4wDchân vVotchính Gqdoa –4irn Là tìnhvVot địchvVot c4irnủa ngưvVotơi đó!N4wD TGqdoiêu T2au6iêu b2au6ắt 4irnđầu N4wDcó đi4irnểm vVotđồng tình4irn Gqdovới covVotn Gqdogấu Gqdosi tình2au6 này, nàngGqdo vỗN4wD vỗGqdo bờGqdo Gqdovai 2au6của hắn,2au6 “Không2au6 c4irnó, ngươi2au6 Gqdoyên 4irntâm, t2au6a N4wDkhông 2au6có thương tâm.”

Hùng tiênGqdo sN4wDinh lạiGqdo là2au6 vẻGqdo mGqdoặt kí4irnch động, “N4irnàng khôN4wDng 2au6cần giả2au6 v4irnờ, nGqdoàng cả2au6m thvVotấy đau2au6 lò4irnng 4irnthì tN4wDa cũN4wDng cảmN4wD thấGqdoy đau lòng,Gqdo tvVota l4irno lắngN4wD c4irnho nànGqdog là4irn vVotta nguyệ4irnn ý.”4irn GqdoThật t4irnốt quáGqdo, Tiểu2au6 Điệp2au6 vVotđã n4irnghĩ tới cảmGqdo tN4wDhụ củN4wDa hắn2au6 rồN4wDi sao.

“Khụ!” VịGqdo H2au6ùng tiên4irn sGqdoinh nàyN4wD đang kíchvVot độngN4wD cái2au6 Gqdogì thế,2au6 N4wD“Ngươi đ2au6ể cGqdoho t2au6a nvVotghỉ N4wDngơi m2au6ột lát,4irn 2au6ta 2au6mới 4irnvừa đếnGqdo nơi nàvVoty, N4wDmệt ch4irnết vVotđi được.”

“Hảo hảovVot hảo,”2au6 HùN4wDng tiêN4wDn sN4wDinh đáp lN4wDời manvVotg nàng2au6 vàoGqdo phò4irnng ngủ,2au6 vuN4wDi vẻ4irn rạ2au6o N4wDrực tìm4irn nvVotgười đN4wDi chGqdouẩn bN4wDị bữaGqdo tN4wDối, Tiểu 4irnĐiệp đã2au6 vVottrở lạ4irni, tro2au6ng lòngvVot hắ2au6n thậtN4wD sựN4wD l4irnà Gqdocao hứngN4wD a!

Nếm qu4irna cN4wDơm vVotchiều, TvVotiêu Tiê2au6u bắt đầuGqdo l4irno vVotlắng, vGqdoị GqdoHùng tGqdoiên s2au6inh nà4irny kGqdohông 4irnphải lGqdoà dGqdoạng giốn2au6g HìGqdonh Thấ2au6t c2au6hứ, vừGqdoa bước v2au6ào cửGqdoa N4wDđã yêvVotu cầ2au6u tho2au6át Gqdoy, 2au6nếu N4wDnhư v2au6ậy thGqdoì thảGqdom. Làm4irn Gqdosao b2au6ây giờ?

Bỗng cửaGqdo cửvVota phòngN4wD vVotbị vVotđá văngGqdo thô lỗ,4irn Hùng4irn tiGqdoên sinN4wDh 2au6vẻ mặtvVot đvVotáng sợ,2au6 ng4irnón tavVoty 2au6rắc rắc4irn Gqdorung động2au6 vvVotào 2au6phòng, cùng 4irn ban nGqdogày quả4irn thực4irn lvVotà giốnvVotg như2au6 havVoti ngườN4wDi. TiêuN4wD TiêuN4wD kiGqdonh hoản2au6g, Gqdohảo dọa2au6 ngườ2au6i! Chẳng lẽvVot... c2au6hẳng lẽGqdo hGqdoắn lGqdoà hvVotai mặt?!

Vị HvVotùng tiênGqdo N4wDsinh bị4irn c2au6ho Gqdolà h4irnai mặt này2au6 â4irnm hiểGqdom nhGqdoìn 2au6nhìn nàng2au6 2au6sau đN4wDó khóN4wDe mvVotiệng livVotệt 4irnra mộN4wDt nvVotét cườGqdoi hu2au6ng ác, 2au6“Thoát y!”

Đúng lGqdoà 4irnkhông có4irn N4wDý tưởnvVotg Gqdogì Gqdomới mẻ...2au6 Xem Gqdora naN4wDm nhân2au6 Tố2au6ng TriềuGqdo đvVotều cvVothỉ biếtN4wD nóGqdoi havVoti chữ4irn “tvVothoát y”2au6. HvVotay Gqdolà nhóm ngườivVot muốnN4wD N4wDlên giườngvVot chỉGqdo th2au6ích nN4wDói ha4irni ch2au6ữ này4irn đầuGqdo t4irniên? TN4wDiêu TN4wDiêu vVotnuốt nước miế4irnng, 2au6cố gắng4irn N4wDđánh giGqdoá Hù4irnng Gqdotiên sinGqdoh giống2au6 nGqdohư h2au6ung thầnN4wD 4irnác N4wDsát trước2au6 mắ2au6t, thân th4irnể bắt2au6 đầN4wDu 4irnphát ruN4wDn, nGqdoàng cũ4irnng khôngvVot m2au6uốn cN4wDởi a.

Không ch4irnờ nN4wDàng N4wDphải phGqdoản khángvVot lâu,vVot cửa phòn4irng lần4irn thứN4wD vVothai lvVotại bGqdoị mở2au6 rộGqdong, lạN4wDi lGqdoà một4irn HùnGqdog tiê4irnn sinN4wDh nữa2au6 2au6xuất hiện.N4wD Tiêu Ti4irnêu càGqdong pháGqdot ng4irnốc hơGqdon n4irnữa. KhônN4wDg thểvVot nàovVot, ngu2au6yên l4irnai l2au6à soGqdong siN4wDnh, cănGqdo bản khôGqdong 4irnphải làN4wD cái4irn gìvVot 4irnhai mặGqdot a.

Hùng tiên2au6 svVotinh ônN4wD hòa4irn rất4irn nvVothanh cN4wDhe chắn vVotở trướN4wDc mN4wDặt Tiê4irnu TN4wDiêu, đ4irnối 2au6với N4wDHùng 4irntiên vVotsinh huGqdong vVotác kêuGqdo t2au6o, “ĐạiN4wD ca!”

Hùng hunN4wDg vVotác nhN4wDìn n2au6hìn hắnvVot lạiGqdo nhìn n4irnhìn TGqdoiêu Tiêu,2au6 tronGqdog mắt2au6 bắtGqdo đầuN4wD xuấtvVot hiệnvVot Gqdohoang 2au6mang, “ThoN4wDát y...”

Còn cởiN4wD nữaN4wD hả!!!!

“Đại tN4wDẩu đãGqdo chếtGqdo rồi!N4wD ĐạvVoti c4irna! Huynh tỉnh2au6 N4wDlại đi!”.

Cái 4irngì. ĐGqdoại tẩu2au6? ThoátN4wD 2au6y hN4wDóa 2au6ra là 2au6đại tẩu...4irn ĐN4wDây 4irnlà cvVotái Log4irnic gì?! ChN4wDậm đã.Gqdo.. ChvVotẳng lẽvVot lvVotà nói,2au6 “vVotThoát Y”vVot Gqdolà têvVotn ngN4wDười? KhônvVotg thGqdoể nào.Gqdo.. T2au6rên đời này4irn có2au6 người4irn tênN4wD nh2au6ư vvVotậy saovVot, vVotcòn là2au6 mN4wDột nữvVot nN4wDhân?! N4wDTiêu TiN4wDêu bắGqdot đầuvVot laN4wDu mồN4wD hôi dữN4wD dội.

Hùng ôN4wDn N4wDhòa tGqdoiếp vVottục kGqdoêu laN4wD, thẳnN4wDg đếGqdon vVotkhi HùGqdong 4irnhung á4irnc bịvVot kíchvVot Gqdođộng đếnvVot ngất đ2au6i mGqdoới d2au6ừng lN4wDại, H4irnắn ôGqdom lấyN4wD Tiê4irnu T2au6iêu, vẻvVot mvVotặt tự4irn trách,vVot dù4irnng nN4wDgữ khGqdoí Gqdovô cùng c2au6ó Gqdolỗi 2au6nói, “TavVot vVotnghĩ bGqdoệnh củavVot vVotđại cvVota đãvVot tốGqdot hơn,4irn không4irn nghvVotĩ Gqdotới... SN4wDau nvVotày ta sẽ2au6 khôngvVot bỏ4irn Gqdolại N4wDnàng m4irnột 2au6mình nữa.4irn Nàng2au6 …N4wD kGqdohông cần4irn giGqdoận ta.”Gqdo Thấ4irny Ti4irnêu Tiêu2au6 gật đầu,4irn lN4wDúc nàyvVot H2au6ùng ôvVotn hò2au6a mớvVoti đ2au6i Gqdora cửa.

Aiz, t4irnhật sựN4wD Gqdolà loạN4wDn Gqdothất bátvVot tvVotao, tựN4wD vVotnhiên xvVotuất hiệnGqdo haN4wDi 2au6Hùng N4wDtiên sinh, 2au6còn cGqdoó nữvVot nhN4wDân đ4irnã chvVotết 2au6tên vVotlà “ThoáN4wDt N4wDY” nvVotữa, đ2au6úng l4irnà mộtvVot gGqdoia đ4irnình kGqdoì quái.

Hùng Gqdoôn hN4wDòa vừaGqdo điGqdo chắGqdoc N4wDsẽ khGqdoông tN4wDrở vềN4wD Gqdosớm, TiêuvVot TiêuN4wD khẩn2au6 trươn2au6g h4irnề hvVotề đánh mộtvVot gvVotiấc, th4irnực sợGqdo N4wDvạn nhấ2au6t hắGqdon 4irnvừa đ4irni mà2au6 đãGqdo quavVoty lN4wDại. ĐangN4wD nửaGqdo vVotmê nửa tvVotỉnh, Gqdođột nhiN4wDên nàngvVot n2au6ghe đượcGqdo Gqdocó N4wDngười 4irnnhẹ N4wDgiọng khiêu4irn c4irnửa sổ4irn mà2au6 vào.Gqdo Aiz...Thật sựvVot lGqdoà đGqdoêm dà4irni lắGqdom mộnvVotg mà.

Tiêu TiêGqdou hN4wDíp mắvVott lại,N4wD tN4wDỉnh távVoto ngắmvVot ngắvVotm ngườivVot vvVotừa đến,Gqdo tố2au6i đen4irn n2au6hư mực, thấyGqdo khôngN4wD rõ2au6 2au6- đây2au6 4irnlại làN4wD aN4wDi 4irnnữa vậy.

“Giả Gqdongủ? VẫnvVot chN4wDưa c4irnhịu dậy.”4irn 2au6Thanh â4irnm g2au6ià nu4irna va4irnng lêvVotn, lạvVotnh bă2au6ng băn4irng, Tiêu TiêuvVot b4irnật ngGqdoười nGqdoghe lờN4wDi ngồivVot dậy,Gqdo hắn2au6 không2au6 phảN4wDi c4irnũng làGqdo ngườ2au6i t2au6ới giết nàN4wDng chN4wDứ. N4wDGần đâyvVot số4irn n4irnàng đúng2au6 lN4wDà vVotsố co4irnn rệp,2au6 lúc4irn nN4wDào 4irncũng cóvVot hvVotắc N4wDy n2au6hân đuổiGqdo giết, bấtGqdo 4irnquá đâyGqdo N4wDlà lầvVotn 2au6đầu tiêGqdon trựcvVot 4irntiếp 4irnnhìn thấy.

“Chưa Gqdohoàn thvVotành nhivVotệm Gqdovụ, vì2au6 savVoto Gqdolại trở4irn về?”

Nhiệm vụGqdo gì2au6? NàGqdong cũn4irng khôn2au6g phGqdoải VvVotũ ĐiệpN4wD thựvVotc 4irnsự, a4irni biếtN4wD chứN4wD. TN4wDiêu TiêuGqdo cúi đầu4irn khôngvVot l2au6ên tiế4irnng, n2au6ói gN4wDì N4wDcũng s4irnai, tGqdoốt nhvVotất làvVot khôN4wDng nói…

“Chủ n4irnhân thvVotực mấtN4wD hứnN4wDg, nếu2au6 k2au6hông phảN4wDi Gqdota thaN4wDy ngươ4irni chGqdoịu Gqdotrách nhiệm,vVot ngươN4wDi có thểGqdo c4irnòn N4wDsống trởGqdo về4irn sao!”

Vâng vânvVotg, ngưGqdoơi lợi4irn hại4irn, ngươivVot vĩN4wD đại2au6, nhưvVotng vVotta vVotthật 4irnsự khvVotông bN4wDiết nhiGqdoệm vụ gìGqdo, t4irnhiệt lN4wDà, 4irncũng khônvVotg N4wDlộ r4irna vVottí ẩGqdon vVotý g4irnì, vVotta vVotcũng gấp2au6 2au6a. TN4wDiêu vVotTiêu không dám2au6 Gqdonhìn hắGqdon, thvVotẳng cúvVoti đầu,Gqdo giữGqdo iGqdom lặng.

Hắc 2au6y vVotnhân thấy4irn N4wDnàng khô4irnng dámGqdo lênGqdo tiếN4wDng, tN4wDiếp tụcvVot ch4irnất 4irnvấn, “NgưN4wDơi không phải2au6 làGqdo đ4irnã 2au6yêu têN4wDn kN4wDia r4irnồi chứ.”

Này... Tên2au6 Gqdokia vVottheo lời2au6 2au6hắn khôngN4wD phGqdoải làGqdo chỉN4wD H2au6ình ThvVotất đivVot? Vũ2au6 ĐvVotiệp hình nhưN4wD chGqdoỉ nóiN4wD chuyện4irn vvVotới m2au6ỗi tê2au6n gia4irnn nN4wDhân này,Gqdo h4irnẳn đGqdoúng làN4wD hvVotắn đi.

“Không vVotcó, 4irnta kN4wDhông có4irn yN4wDêu vVothắn!” TvVotrong thiênGqdo hạGqdo tGqdoo lớGqdon nhườngGqdo 4irnnày, tênN4wD gian nhâ4irnn Gqdohư hỏn2au6g chánGqdo ghétGqdo như2au6 vậy4irn, nàngGqdo sN4wDẽ thíc4irnh ưN4wD? 4irnHa! ĐầuGqdo N4wDóc N4wDnàng cGqdoũng chưaN4wD có hỏngvVot nhaN4wD. BGqdoất qu2au6á, 4irnhắn Gqdolo lắngGqdo cN4wDho 4irnnàng n4irnhư vậ4irny... aizz…

“Ta 2au6tin ngươi4irn 4irnkhông 4irndám. NgàGqdoy mN4wDai trGqdoở về4irn HN4wDình pvVothủ, ngươ2au6i ph2au6ải biết,vVot không vVothoàn thàGqdonh nhiN4wDệm 2au6vụ thì2au6 sGqdoẽ ph4irnải trảGqdo giá2au6. Ngh2au6e chưa.”

Trả g4irniá, khôngN4wD phảN4wDi là4irn Gqdochết svVotao, tGqdorong pN4wDhim ảnhN4wD đềuvVot như2au6 v2au6ậy diGqdoễn. C4irnhính làGqdo không pN4wDhải 4irnchỉ mN4wDột mình4irn nànGqdog không4irn h4irnạ Gqdothủ được,N4wD dGqdoù vVotsao n2au6àng cũnN4wDg kGqdohông cvVotó liên quaGqdon Gqdogì vVottới chuyGqdoện này2au6. MàN4wD c4irnhỉ sợvVot ngaN4wDy 2au6cả V4irnũ ĐiệpN4wD kvVotia cGqdoũng kh4irnông h2au6ạ thủN4wD đượGqdoc đi, nGqdoàng tGqdoa vVotcòn đavVotng yê2au6u thảmvVot tên4irn giavVotn nvVothân N4wDkia kìa.vVot Chắ2au6c hẳn4irn nànvVotg tGqdoa đGqdoã ôm quyế2au6t tâmGqdo thà2au6 c2au6hết để2au6 đượcvVot vVotở vVotbên 2au6cạnh h4irnắn. ThậtGqdo đávVotng thương.

Hắc 4irny N4wDnhân thấyvVot nànN4wDg lạivVot khvVotông lênN4wD tiếng,vVot N4wDđưa 2au6tay 4irnbóp chặt2au6 c4irnổ c2au6ủa nàng, “ĐừngN4wD quênGqdo bộGqdo dạN4wDng c4irnủa k4irnẻ phảGqdon bộivVot muốN4wDn N4wDchết kh4irnông đượcN4wD mN4wDà muốnGqdo sống2au6 N4wDcũng 4irnkhông xong. NgươGqdoi cũng4irn muố2au6n t4irnrở thGqdoành một4irn tvVothành viê2au6n 4irntrong bọ4irnn chúnGqdog sao?!”

Mười đạiN4wD khổvVot hìnhGqdo tGqdora tấnGqdo MãnN4wD vVotThanh 2au6lập tứvVotc vVotthoáng hiệ2au6n lên2au6 tro4irnng đầu2au6, 2au6Tiêu Tiêu Gqdovẫy tayN4wD, đầGqdou lắN4wDc như2au6 trốngN4wD Gqdobỏi, k4irnhông N4wDcần, nà2au6ng 4irnmới khô4irnng cầ2au6n Gqdotìm tội ch4irnịu! BN4wDuông tay4irn! NvVotàng Gqdokhông Gqdohô hGqdoấp được2au6! ỨớcN4wD gGqdoì b4irnây gvVotiờ Gqdocó thểN4wD N4wDquay vềN4wD Hình phủ,Gqdo lGqdoúc trướcN4wD n4irnàng sẽvVot khôngN4wD nê2au6n 2au6chạy N4wDtrốn, nvVotàng hốivVot Gqdohận rồi.

Hắc N4wDy nhvVotân h2au6ừ l2au6ạnh, N4wDlúc 4irnnày mvVotới N4wDbuông nàngGqdo rvVota, mN4wDắt sắc2au6 l2au6iếc nàngGqdo mộtGqdo chút, vèo4irn mộvVott tiếngGqdo, lại4irn N4wDbay q2au6ua cửaGqdo sổGqdo biếnN4wD mất.

Thật là2au6 đ4irnáng sợ,4irn 4irnra kh4irnỏi 4irnHình Gqdophủ, nvVotàng n4irnhư t4irnhế vVotnào ởN4wD đâuvVot cũn2au6g khvVotông được an4irn thân4irn. TN4wDrong cvVothốc látN4wD bịGqdo N4wDN tên4irn h4irnắc vVoty n2au6hân đuổi4irn gN4wDiết, troGqdong chốc4irn lGqdoát l4irnại xvVotuất hiện têvVotn vVothắc Gqdoy nGqdohân muố4irnn Gqdogiết n2au6àng. NàvVotng lầnvVot nàGqdoy 4irnsống lạiGqdo c4irnùng cáivVot Gqdochết chỉ cáchGqdo n4irnhau tvVotrong ganvVotg tấvVotc! Thâ2au6n phGqdoận củaGqdo V2au6ũ ĐGqdoiệp 2au6này Gqdocũng 2au6quá rắc4irn rối4irn đi.

Aizz… N4wDngày mavVoti phải2au6 tìmN4wD biện2au6 pvVotháp quN4wDay v2au6ề HìN4wDnh phủGqdo mớ4irni N4wDđược, hiện2au6 tạiGqdo ngẫm N4wD lại vVotnơi đ4irnó 2au6quả t4irnhật 4irnlà t2au6hiên đường4irn a…