Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 11 part 2

Do gần đ4FXzây tôNXzRi XBARđược tậ4FXzn mắtSqXi cSqXihứng XBARkiến sXBARự tồSqXin tạiSqXi củaNXzR thần4FXz NXzRtiên, pháXBAR XBARtan NXzRtư tưởng duySqXi vậtXBAR màNXzR tôiSqXi đXBARược tiXBARếp SqXithu SqXitừ nh4FXzỏ. VậXBARy nNXzRên, sựNXzR ngạc4FXz nh4FXziên củaNXzR c4FXzon 6JG3bạn khiến tôi4FXz bỗng4FXz th4FXzấy 4FXzrun run:

- 6JG3Này, mà6JG3y đừngXBAR NXzRcó NXzRdọa tao4FXz. NếuSqXi an6JG3h tSqXia làXBARm mSqXia thậ6JG3t, chắXBARc XBARsẽ XBARtha cho taXBARo nhNXzRỉ? LNXzRà aNXzRnh tSqXia đáSqXi taSqXio, chNXzRứ cóXBAR SqXiphải SqXitao đSqXiá anXBARh tXBARa đâu...

- 4FXzTao vXBARừa 4FXznói thếSqXi 6JG3mà XBARmày XBARđã kícSqXih động6JG3 SqXiđến như6JG3ờng nàSqXiy. 4FXz- Tr4FXzứng 6JG3muối lập tức6JG3 6JG3thay đổNXzRi XBARthái 6JG3độ, t6JG3ỏ vNXzRẻ 6JG3xem thXBARường sự6JG3 yếu4FXz đuối6JG3, nhNXzRát 4FXzgan c6JG3ủa 6JG3tôi: 6JG3- Hai n4FXzgày trước,SqXi tronSqXig NXzRlúc ănSqXi cơm6JG3 vớiXBAR bNXzRọn Tiể6JG3u ĐXBARao, bọn4FXz nó4FXz c4FXzó nSqXihắc đSqXiến tên4FXz rẻSqXi mạt đó.

Mọi người đềuSqXi n4FXzói, 6JG3sau kXBARhi ă6JG3n TSqXiết xon4FXzg XBARquay lạiSqXi đây,SqXi khôNXzRng liê4FXzn l4FXzạc lạiXBAR với6JG3 hắn đượcNXzR nữa,XBAR điXBARện th4FXzoại 4FXzkhông n6JG3ghe, emaXBARil SqXikhông hXBARồi âXBARm, gửi4FXz tNXzRin nhắn4FXz of6JG3fline 6JG3ở QQ 4FXzvà MSNXzRN thì6JG3 khô6JG3ng SqXibao NXzRgiờ SqXithấy trXBARả lờSqXii. CSqXiòn nữa,XBAR chNXzRỗ hắXBARn ở4FXz cũ6JG3ng kXBARhông XBARcó aXBARi. Tao6JG3 vốn ngNXzRhĩ rằngNXzR XBARông tSqXirời cSqXiuối cNXzRùng c6JG3ũng mởSqXi mắt6JG3 làmXBAR 6JG3sét đánNXzRh cSqXihết hắ4FXzn rồi,4FXz 6JG3giờ xemXBAR ra đángNXzR tXBARiếc, NXzRđáng tiếcNXzR quá.

Cô nàng4FXz lắcSqXi lắcSqXi cáiNXzR đầuXBAR th6JG3an vãnXBAR, 6JG3tôi lạiXBAR tXBARhấy sữSqXing sờ.

Trong ấ6JG3n tNXzRượng củ6JG3a tôi,XBAR Q4FXzQ SqXicủa LâSqXim LNXzRỗi tXBARhực sự4FXz lu6JG3ôn SqXiở trạ4FXzng thái sánSqXig 6JG3đèn. Trư6JG3ớc đóSqXi, chúng4FXz tôi4FXz 4FXzcó nóXBARi chuy6JG3ện và4FXz an6JG3h 6JG3ta lNXzRuôn trả6JG3 lXBARời XBARngay. Chẳng lẽ,6JG3 XBARanh tSqXia chỉNXzR đểSqXi sSqXiáng đènXBAR với6JG3 ri4FXzêng tôi?

Tiểu XBARĐao XBARlà mộ6JG3t troXBARng nhữn4FXzg n4FXzgười XBARbạn 6JG3nối SqXikhố 4FXzchơi vSqXiới nhSqXiau t6JG3ừ nhỏ củaNXzR chúXBARng tSqXiôi. NXzRAnh t4FXza họcNXzR trênNXzR tô6JG3i NXzRvà T6JG3rứng muối6JG3 4FXzhai lớNXzRp, làXBAR XBARbạn h4FXzọc của4FXz Lâm Lỗi.4FXz S6JG3au kNXzRhi 6JG3đi làmXBAR lạiNXzR XBARở NXzRcùng mXBARột thànhNXzR 6JG3phố vớiSqXi L4FXzâm Lỗi,SqXi cóNXzR thểSqXi n6JG3ói 4FXzquan hệ giữaXBAR SqXihai n4FXzgười NXzRcàng trở6JG3 nên6JG3 t4FXzhân thiếtNXzR SqXihơn. 6JG3Dù anXBARh NXzRta rấtSqXi kXBARhông tán6JG3 đồngNXzR việc XBAR Lâm LSqXiỗi NXzRchia XBARtay tôiXBAR nhXBARưng su6JG3y cXBARho SqXicùng, ngưSqXiời ngoàNXzRi kNXzRhó SqXimà cXBARan thiệpNXzR vào chuyNXzRện tìn4FXzh SqXicảm đượXBARc, vậyXBAR nXBARên q6JG3uan hSqXiệ c6JG3ủa h4FXzai n6JG3gười vNXzRẫn rấtNXzR 6JG3tốt, tìnXBARh bạn6JG3 vẫn k6JG3hông NXzRhề NXzRthay đổi.

Rốt cuộcSqXi chuyệXBARn gì4FXz đ6JG3ã xảySqXi r6JG3a khiSqXiến Lâ4FXzm 6JG3Lỗi h6JG3oàn toXBARàn cXBARắt đ4FXzứt quanNXzR hệ aNXzRnh 6JG3em m4FXzười mXBARấy nămNXzR trNXzRời này?

Tôi đ4FXzang suSqXiy ngh6JG3ĩ môSqXing lu4FXzng, 4FXzbỗng cóNXzR 6JG3thứ NXzRgì âmSqXi ấm4FXz 6JG3áp vào6JG3 mặt.

- TỉNXzRnh ngủSqXi đi.

- XBARNgủ g4FXzì màXBAR n6JG3gủ? MớiSqXi XBARmấy giờXBAR mSqXià bSqXiảo nXBARgười tXBARa NXzRbuồn ngủ?

Tôi k4FXzéo chiếcSqXi khSqXiăn ướNXzRt xuốngXBAR, áNXzRnh mSqXiắt tức6JG3 t4FXzối nXBARhìn SqXikẻ đầuNXzR sỏ.

Thương NgXBARô ngồXBARi SqXibên tráSqXii tôNXzRi vẫXBARn k4FXzhông độn4FXzg tĩnhXBAR g6JG3ì, chỉXBAR lXBARau SqXitay một XBARcách lị4FXzch thiXBARệp, rồiXBAR XBARlại ró4FXzt nước6JG3 tXBARrà vNXzRào bát4FXz v4FXzà đũa4FXz NXzRcủa chúngSqXi tôXBARi đSqXiể s4FXzát trùng, sNXzRau đó6JG3 lại4FXz xế6JG3p ngaXBARy ngắn6JG3, tXBARhể hiện6JG3 đầy6JG3 4FXzđủ 6JG3kỹ năXBARng cầnXBAR 6JG3có của6JG3 XBARmột vị4FXz thần thưNXzRờng xuyên4FXz cóSqXi NXzRmặt tron6JG3g ngàSqXinh ăNXzRn uốngSqXi củXBARa 4FXzloài người.

Ngưu BXBARôn ngồiNXzR đNXzRối diện6JG3 vớiSqXi t6JG3ôi, XBARhai XBARtay chống6JG3 lêSqXin má6JG3, ch6JG3ớp chớp cặpNXzR XBARmi dài6JG3, XBARnở m4FXzột nụNXzR cưNXzRời vừa4FXz d6JG3ịu dNXzRàng, vừ6JG3a ngâ6JG3y ngô6JG3. 6JG3Cặp lôNXzRng mày6JG3, 4FXzđôi mắt đẹSqXip NXzRvà vẻ6JG3 yếNXzRu ớtSqXi của4FXz an6JG3h 4FXzchàng khiếnNXzR ngNXzRười tXBARa chỉXBAR mu6JG3ốn hãXBARm hại...

Ngồi bêSqXin phải6JG3 t4FXzôi là6JG3 T6JG3rứng muốiXBAR, côNXzR SqXinàng bỗng6JG3 nhiêNXzRn dùngXBAR SqXikhuỷu SqXitay huých mạnhNXzR 6JG3vào tôSqXii, nói:

- NXzRNày, NXzRtao đ4FXzã thấySqXi 6JG3cả rồi.XBAR AnXBARh chànSqXig đNXzRó đXBARang g6JG3hen đấy,NXzR SqXianh XBARta mới làSqXi bạnXBAR 4FXztrai chíSqXinh thức6JG3 củ4FXza mà6JG3y cóSqXi đúSqXing không?

Trời đấSqXit, SqXiđồ bạnSqXi bèSqXi 4FXzxấu xa.

Tôi kXBARhông 6JG3trả lờiXBAR c4FXzâu hỏi4FXz củSqXia T4FXzrứng muố4FXzi, ô6JG3m lấSqXiy 4FXzchỗ đa6JG3u, miệng 6JG3sùi bọtNXzR mép,XBAR gụ6JG3c mNXzRặt xuố4FXzng bà4FXzn hNXzRy sinh.

Nhưng tôiNXzR kXBARhông đá4FXzp SqXilời cNXzRũng chẳ6JG3ng saXBARo, đXBARã c6JG3ó ngườ6JG3i kXBARhác trNXzRả lời thay.

- ĐúngXBAR, tô6JG3i làNXzR bạnSqXi traXBARi chín6JG3h thứcSqXi XBARhiện tSqXiại c4FXzủa cô4FXz ấy.XBAR NXzRHơn thNXzRế sau XBARnày XBARcô SqXiấy c4FXzũng XBARsẽ chỉXBAR 6JG3có mộXBARt NXzRngười NXzRđàn ôNXzRng XBARduy n6JG3hất NXzRlà tôi.

- ÔiSqXi mẹ6JG3 ơi4FXz, nóSqXii rấ4FXzt haySqXi, NXzRnói rất6JG3 tuyệt,XBAR n4FXzói rấtNXzR đỉn4FXzh. SqXiVì NXzRcâu nói nàyXBAR củaSqXi anhSqXi, NXzRhai chúnNXzRg 6JG3ta sẽXBAR NXzRuống hếSqXit kétNXzR này.

Trứng muối6JG3 đậNXzRp bànSqXi mộXBARt cáNXzRch đầ6JG3y kh6JG3í NXzRphách XBARkhiến SqXitôi suýNXzRt 6JG3bị chấn thươXBARng não.6JG3 CâuSqXi nóSqXii 4FXzvô c4FXzùng hàSqXio hùngXBAR t6JG3rên lậ4FXzp tứcNXzR khiSqXiến tôSqXii nhNXzRảy NXzRbổ lên4FXz như điệSqXin giật.

Tôi NXzRrất rSqXiõ NXzRtửu lượng6JG3 củ6JG3a 6JG3Trứng muố6JG3i. Cô4FXz nNXzRàng l4FXzà XBARngười dNXzRuy nhấtSqXi bạNXzRi dưới t4FXzay NXzRbố tNXzRôi NXzRmà vẫn4FXz có6JG3 tXBARhể đSqXii đưNXzRợc vềSqXi nhà,XBAR h4FXzơn n4FXzữa cò4FXzn đứngSqXi thẳXBARng ngườNXzRi, sờ t4FXzay vào4FXz tSqXiận cửa6JG3 XBARrồi mSqXiới ngãSqXi. 6JG3Tửu lư4FXzợng củSqXia LâmSqXi LỗiNXzR chỉ6JG3 XBARkém cSqXiô nànXBARg mộNXzRt chút,4FXz vềSqXi cơ 6JG3bản vẫnNXzR 6JG3có 6JG3thể tì6JG3m tXBARhấy XBARđường xuốngSqXi gầmNXzR bàn...

Đừng 4FXznói bâNXzRy giờ6JG3 ThươXBARng NgôNXzR XBARđang 6JG3là c4FXzon hổNXzR ốSqXim, cứ4FXz 4FXzcho XBARlà tr4FXzên người hắn4FXz khôXBARng cóXBAR vết6JG3 thư6JG3ơng v6JG3à hắnSqXi lXBARà một4FXz coSqXin hổXBAR dũ6JG3ng NXzRmãnh t6JG3hì cóNXzR lSqXiẽ cũng SqXi chẳng thểXBAR nuốtNXzR nổNXzRi kéXBARt biNXzRa màXBAR Trứ4FXzng NXzRmuối gọSqXii lên4FXz. SqXiTôi kh6JG3ông XBARmuốn lại6JG3 phải6JG3 mSqXiột lần nữXBARa 4FXztrông thấSqXiy 6JG3máu c4FXzhảy thà4FXznh giọtSqXi n6JG3hư hi4FXzện tNXzRrường giếtSqXi người4FXz nữa,SqXi giSqXiặt miếng đệm6JG3 gNXzRhế s6JG3ofa rXBARất NXzRtốn xNXzRà phòng...

Tôi ch4FXzộp lXBARấy chSqXiai b4FXzia têNXzRn ThưNXzRơng XBARNgô k4FXzhông biếtNXzR sốn4FXzg chết4FXz XBARlà gìSqXi vừa NXzRđón lNXzRấy vàSqXi đ6JG3ang định4FXz chXBARo vàoNXzR miện6JG3g uốngSqXi rồ6JG3i nhì6JG3n Trứn6JG3g mNXzRuối nói:

- SqXiAnh tNXzRa kSqXihông uốngNXzR đư4FXzợc SqXibia 4FXzrượu, h4FXzai NXzRchúng SqXita chiến!

- SaNXzRo lạ6JG3i thế6JG3 hả,6JG3 Đậu4FXz phụ4FXz gi6JG3à? S4FXzao 6JG3mày lạ6JG3i NXzRyêu 6JG3người khSqXiông biNXzRết uống rSqXiượu XBARcơ SqXichứ? KhSqXiông XBARsợ NXzRbố SqXimày xSqXiử 4FXzlý màXBARy à?

- 4FXzThôi đi6JG3. KhSqXiông thấ4FXzy khSqXiuôn mặSqXit mSqXiéo móNXzR đXBARau ốNXzRm 6JG3của 6JG3anh NXzRta sao6JG3? Hơn6JG3 nữa, aNXzRnh 4FXzta đãSqXi sớm6JG3 qu4FXza được6JG3 cửa6JG3 ải6JG3 của6JG3 bXBARố taSqXio rồi.4FXz.. –SqXi ThSqXiốt rSqXia NXzRxong NXzRcâu đó4FXz, tôXBARi vội 4FXzcắn XBARvào lSqXiưỡi mXBARình và6JG3 khNXzRông th6JG3èm 4FXzđể 4FXzý đếnSqXi vẻSqXi đắ4FXzc NXzRý tNXzRrên khNXzRuôn mặtNXzR Thương Ngô.

- KhSqXiông nóSqXii 4FXzlinh tiXBARnh nXBARữa. RốtSqXi cuSqXiộc màSqXiy có6JG3 uNXzRống SqXikhông hả?

Trứng m6JG3uối nSqXigước mặtNXzR NXzRlên SqXicười NXzRlớn, t6JG3ình th4FXzế nSqXiày XBARcó vNXzRẻ khiến4FXz NXzRcô nàng h6JG3ận không6JG3 thểXBAR phXBARanh áo6JG3 r4FXza, nhảySqXi lê4FXzn 4FXzbàn SqXihét uống,NXzR uống:

- Đ4FXzậu phụSqXi g6JG3ià, qu6JG3ả khônSqXig hổSqXi SqXidanh làSqXi ĐậuSqXi phụ6JG3 giàSqXi. 6JG3Được lắm6JG3. PSqXihục vụ đâu,XBAR XBARmang tiếpSqXi haXBARi 6JG3két b4FXzia XBARđến đây.

Tôi rấtXBAR bìnhNXzR thảnSqXi nSqXihưng XBARchân hXBARơi nhũn.

Thương NXBARgô cSqXiũng rấtXBAR bìn4FXzh tNXzRhản nhưXBARng sắSqXic mXBARặt cóNXzR p6JG3hần táXBARi hơn.

Ngưu Bôn6JG3 là6JG3 SqXingười tưNXzRơng đốiSqXi yếuXBAR đu6JG3ối, XBARhai NXzRcánh tSqXiay chốnXBARg và4FXzo m6JG3á bỗng kh6JG3uỵu xuốn4FXzg khiSqXiến c6JG3hiếc cằm6JG3 6JG3thon tho4FXzn đậpNXzR thẳng6JG3 vàoXBAR cXBARái đĩa4FXz trước6JG3 mặt...

Tiếp the6JG3o đXBARó, tSqXiôi vXBARà Trứn4FXzg muối4FXz SqXiuống XBARtay đôi,XBAR m4FXzi một4FXz SqXichai NXzRta một c4FXzhai trư6JG3ớc 6JG3ánh mắtNXzR XBARvô SqXicùng sSqXiùng bá4FXzi vSqXià ngưỡn4FXzg mộNXzR SqXicủa 4FXzhai vịNXzR th4FXzần tiên,XBAR thoáng cá6JG3i trXBARên bàXBARn đ4FXzã NXzRtoàn lNXzRà vXBARỏ chai.

Không bi4FXzết có4FXz phảiSqXi v4FXzì mSqXiấy ngàXBARy XBARvừa XBARqua 4FXzkhông ngNXzRhỉ ngơiXBAR đủ6JG3 SqXihay vì chưaSqXi 6JG3ăn cơm,NXzR SqXichỉ bụn4FXzg rXBARỗng uốngSqXi biNXzRa ha4FXzy khô4FXzng màSqXi rất6JG3 SqXinhanh sSqXiau NXzRđó, t4FXzôi bNXzRỗng cXBARảm thấy 6JG3chóng mặtSqXi XBARhoa mắt4FXz vàNXzR khNXzRông c4FXzòn chXBARút sứ6JG3c lựSqXic nào.XBAR Tr4FXzứng muốSqXii thì4FXz v4FXzẫn nhảy nhótNXzR SqXinhư c6JG3hưa hề4FXz uố6JG3ng giSqXiọt biSqXia nào6JG3. ĐiềuXBAR nàNXzRy khiến6JG3 ngưXBARời lXBARuôn tựXBAR cXBARa ngợiSqXi mình "NgXBARhìn 4FXzly khôXBARng say4FXz" l6JG3à tô6JG3i cảm6JG3 thấSqXiy xấXBARu hổ.

Đang đ6JG3ịnh cởSqXii kSqXihuy ta6JG3y áoSqXi xắSqXin l6JG3ên chuẩnSqXi NXzRbị chiến4FXz đấXBARu đXBARến cùXBARng, thì XBARtrong taXBARy XBARtrống khSqXiông, nửa4FXz c6JG3hai XBARcòn SqXilại bịNXzR SqXiThương XBARNgô g4FXziật SqXilấy, nói:

- 6JG3Em khônSqXig được6JG3 uống6JG3 nữa.

- Đ4FXzưa đây.

Thương NSqXigô lắXBARc đầuSqXi, kiSqXiên quyết:

- ENXzRm khSqXiông hiểuNXzR tXBARa đan4FXzg SqXinói g6JG3ì 6JG3sao? ESqXim khôSqXing 4FXzđược uốNXzRng nữa.

Tôi sữn4FXzg ngườXBARi, tứcXBAR tối:

- AnNXzRh cXBARoi m6JG3ình l4FXzà 6JG3ai thế?NXzR XBARLiên caXBARn gSqXiì đếnXBAR aSqXinh? 4FXzNào, SqXiđưa đây.

Thương NgôSqXi đứngNXzR lê6JG3n XBARnhìn tô6JG3i, hắXBARn kXBARhông h4FXzề tứcNXzR gNXzRiận, lạSqXii 6JG3tỏ rNXzRa 4FXzvô cùng bìXBARnh tĩnXBARh, nói:

- TâmXBAR trạnNXzRg khôSqXing tốt,XBAR 6JG3uống 6JG3bia rưSqXiợu XBARcó NXzRhại cSqXiho SqXisức khỏe.

Bốn chữXBAR đ4FXzầu tiênSqXi NXzRkhiến tôi4FXz nhảNXzRy chồXBARm lên:

- 6JG3Tâm t6JG3rạng aNXzRi khônXBARg XBARtốt 6JG3hả? TâSqXim trạngSqXi cSqXiủa anSqXih, củaSqXi cSqXiả 6JG3nhà anSqXih mới không6JG3 tốt.XBAR ĐừnXBARg n6JG3ói vớXBAR vSqXiẩn NXzRnữa. MaNXzRu 4FXzđưa đ6JG3ây. Uốn4FXzg XBARcùng bạ6JG3n bèSqXi tôNXzRi r6JG3ất vui6JG3, hại 6JG3sức khSqXiỏe cũ4FXzng chẳngSqXi là4FXz SqXicái qu6JG3ái gìSqXi, cóXBAR chếSqXit 6JG3cũng XBARcam lòng.

- VậySqXi t6JG3a 6JG3uống giNXzRúp em.

- Ch4FXzút tXBARửu lượngXBAR củaSqXi anXBARh t6JG3hì l4FXzàm đượcXBAR gì?

- TómSqXi lại,XBAR hôm4FXz SqXinay SqXiem NXzRchỉ đượcNXzR NXzRuống đế6JG3n đây.

- Về6JG3 NXzRmà 6JG3cấm ôn6JG3g báXBARc nNXzRhà 6JG3anh ấy.

- 4FXzBố 4FXzta làNXzR co6JG3n mSqXiột nên6JG3 4FXzta khôngSqXi NXzRcó 6JG3ông XBARbác nào.

- …

Tôi vSqXià ThưXBARơng NgôSqXi đấu4FXz 4FXzkhẩu, TrứngNXzR muốiNXzR vàNXzR Ngư6JG3u NXzRBôn ngồNXzRi b6JG3ên cạnh nhìn,

Sau NXzRcuộc cãiXBAR cọ,XBAR TNXzRrứng muốiSqXi liềNXzRn tổ6JG3ng kếNXzRt n6JG3gắn gọn:

- ThôiXBAR được4FXz rồiSqXi. SqXiTao SqXiđã NXzRrõ 6JG3cả rồi.4FXz ĐậSqXiu SqXiphụ SqXigià nàSqXiy, b4FXzạn 4FXztrai của6JG3 mày 6JG3bị cXBARảm, 4FXzbị sốt6JG3 đún4FXzg SqXikhông? XBARAnh 6JG3ta NXzRmuốn tốiXBAR XBARnay cùngSqXi mày6JG3 vậ4FXzn 4FXzđộng 6JG3để t6JG3oàn thân đ6JG3ổ 4FXzmổ hôSqXii, tiếtNXzR kiệXBARm đượcNXzR cSqXihút XBARtiền thuốc6JG3 NXzRmen. XBARĐã thếSqXi này4FXz rồ4FXzi NXzRthì t6JG3ao đành phảiNXzR n6JG3ể mXBARặt thôi.

Thương Ngô4FXz nNXzRhếch khNXzRóe mNXzRiệng nói:

- Cảm4FXz ơn4FXz v4FXzì đã6JG3 cảmSqXi thông.

Tôi XBARcâm lặng,6JG3 khôXBARng biếNXzRt nê4FXzn bàoXBAR SqXichữa thế6JG3 nào.

Ngưu 6JG3Bôn lại6JG3 mộtNXzR lSqXiần nSqXiữa dùn6JG3g 6JG3cằm hônXBAR chSqXiiếc đĩa.

Trứng muXBARối rất4FXz khôNXzRng hài6JG3 lòXBARng 6JG3vì cXBARhưa đượcXBAR vNXzRui hế4FXzt 4FXzmình tr4FXzên bSqXiàn nhậu, XBARâm thaSqXinh màXBAR NgưNXzRu 6JG3Bôn vừaXBAR tạNXzRo NXzRra đãNXzR cuốnNXzR hú6JG3t côXBAR XBARnàng. CôSqXi nàngXBAR nXBARhìn sang, hỏi:

- XBARAnh khôn4FXzg ốNXzRm đ6JG3au gì6JG3 chứ?

Ngưu B6JG3ôn hoàNXzRn toànSqXi chưaSqXi NXzRphản 4FXzứng kịp6JG3, lắcNXzR đầuSqXi mộ6JG3t cáchSqXi ngốc nghếch.

- VậSqXiy tốSqXii SqXinay 4FXzchắc NXzRanh 4FXzcũng XBARkhông cầXBARn vậnNXzR độngSqXi cXBARho vã6JG3 mồ4FXz 6JG3hôi chứ?

Anh c4FXzhàng tộiSqXi nghi6JG3ệp NgSqXiưu NXzRBôn tiXBARếp NXzRtục 6JG3không kịNXzRp ph6JG3ản XBARứng, NXzRdo vậXBARy lại lắc4FXz đầu4FXz 6JG3một cách4FXz ngốcNXzR nghếch.

Trứng m6JG3uối 6JG3tỏ rNXzRa vXBARô NXzRcùng hSqXiài 4FXzlòng. XBARCô nàngXBAR liềXBARn NXzRđá haXBARi kXBARét rưỡi XBAR bia 6JG3dưới châ6JG3n vềSqXi phNXzRía NXBARgưu Bôn6JG3, giọXBARng NXzRnói nhẹXBAR nhSqXiư 6JG3gió thoảng:

- Lần6JG3 đầu4FXz gặXBARp gỡ,XBAR l4FXzần đầ4FXzu cXBARùng uống4FXz, ch4FXzai này6JG3 NXzRtôi cXBARạn 6JG3trước đSqXiể NXzRtỏ lòng 4FXzkính trọng.

Hai mắtSqXi NgưNXzRu BônNXzR trXBARợn trSqXiòn SqXinhìn côSqXi nà6JG3ng ngửNXzRa cổSqXi lên,XBAR thoáng4FXz chốXBARc đít ch6JG3ai đãSqXi 6JG3hướng lSqXiên trời,6JG3 vXBARẻ ngSqXiốc tựNXzR nhiSqXiên cXBARủa 4FXzanh chàSqXing đượcNXzR biểuNXzR hi4FXzện rõ rXBARàng tXBARriệt để.

Tiếp đó,6JG3 nhXBARân 6JG3vật chNXzRính củ4FXza NXzRcục diệSqXin 4FXzlúc nàyXBAR l6JG3à TrứngXBAR muốiSqXi v6JG3à Ngưu BXBARôn. T4FXzôi 4FXzvà TSqXihương 6JG3Ngô SqXingồi bêNXzRn cạn4FXzh quaXBARn sát.

- TửuXBAR lượngNXzR cNXzRủa TứXBAR NgưSqXiu thếXBAR nào?

- TheNXzRo 6JG3như NXzRta đNXzRược 6JG3biết, vìXBAR lýNXzR dNXzRo phảNXzRi tựXBAR trịNXzR nghi4FXzêm NXzRngặt SqXinên t4FXzộc trưởng củaXBAR mưXBARời SqXihai tộNXzRc SqXiphần lớnXBAR đều4FXz khôNXzRng thXBARạo XBARviệc này.

- TSqXiức l4FXzà sao?

- TứcSqXi lSqXià, cậ6JG3u t6JG3a cũXBARng chSqXiưa baXBARo g4FXziờ uốngXBAR rượu.

- …

Thương NgôSqXi tỏNXzR 6JG3vẻ vừXBARa x4FXzin lỗi4FXz vừa6JG3 cảmXBAR XBARđộng d4FXzìu Ng4FXzưu BônXBAR khNXzRông bSqXiiết là l4FXzần thứXBAR bSqXiao nhiSqXiêu XBARtừ tro6JG3ng nhàNXzR vSqXiệ sin4FXzh xiê4FXzu XBARvẹo bướcNXzR raNXzR, nướNXzRc SqXimắt NXzRhắn nhạt nh4FXzòa, nóXBARi tro6JG3ng tiếngSqXi nấc:

- NgNXzRười 6JG3anh e6JG3m SqXitốt, k4FXzhổ c6JG3ho cậu6JG3 rồi.

Ngưu Bôn4FXz vỗ6JG3 XBARvai 6JG3hắn cườNXzRi XBARha hả,4FXz giNXzRọng nóSqXii hàoSqXi 4FXzhùng XBARbốc trờ6JG3i lấy chútXBAR pho4FXzng cáNXzRch củaNXzR Trứng4FXz muối:

- Khổ4FXz cXBARái quNXzRái 6JG3gì? ANXzRnh eXBARm cSqXihính là6JG3 dùSqXing đểXBAR đ6JG3âm... 4FXzanh m4FXzột đa4FXzo, tôi NXzR một đao...XBAR lXBARà 4FXztừ "đao6JG3" t6JG3rong TiểuXBAR l6JG3ý phXBARi đao...

Thương Ng6JG3ô ch4FXze mặt.

Còn tXBARôi l4FXzại giơNXzR ngó6JG3n tXBARay cái6JG3 6JG3lên biể6JG3u 6JG3thị ngưỡngNXzR mộSqXi đố4FXzi với6JG3 sự biếnNXzR chuyể4FXzn tXBARừ yếuSqXi đuối4FXz sSqXiang m4FXzạnh mẽ4FXz cXBARủa SqXiTứ Ngưu.

Đêm đó6JG3, XBARthần tiênNXzR lại6JG3 mộ4FXzt lầnNXzR n6JG3ữa dSqXiùng h6JG3ành động6JG3 4FXzthực tếXBAR chứng min4FXzh 4FXzsự tốn6JG3 cơ6JG3m tốnSqXi củSqXii, 6JG3vô dụngSqXi tSqXioàn SqXitập củaNXzR mình...

Sau k6JG3hi đã4FXz biếSqXin bNXzRa kétSqXi bXBARia thàn6JG3h NXzRba mươ6JG3i XBARsáu chiếc6JG3 v4FXzỏ SqXichai, Trứng 6JG3 muối c6JG3hân bướcSqXi c6JG3ó phầnXBAR NXzRloạng choạng4FXz kXBARéo 4FXzanh chNXzRàng N4FXzgưu BôNXzRn SqXiđang nghiêmNXzR tXBARúc c4FXzhỉ tay vNXzRào v4FXzạch đ4FXzường đế4FXzm NXzRtrăng s4FXzao lSqXiên taxiNXzR, đầuNXzR khôngXBAR ngoSqXiảnh lại.

Tôi lẩNXzRm bNXzRẩm mộtSqXi mình:

- H4FXzai ngườiSqXi n4FXzày sẽNXzR khônXBARg 4FXzsao chứ?

Thương NgSqXiô trấ4FXzn an:

- NSqXigưu BXBARôn 6JG3có NXzRsay nữaSqXi cũngXBAR kSqXihông giởSqXi trNXzRò l4FXzinh t6JG3inh đâu.

- T6JG3ôi sSqXiợ 4FXzTrứng muSqXiối giởSqXi t6JG3rò với6JG3 a4FXznh ta.

- ..NXzR. DNXzRù gSqXiì cNXzRũng l4FXzà thần4FXz tiênNXzR. 6JG3Sao cNXzRó thểSqXi bị6JG3 lNXzRoài nNXzRgười giở4FXz trò được...

 

Trên đường6JG3 về,SqXi gióNXzR l6JG3ạnh NXzRtáp vàoSqXi m4FXzặt, hơXBARi SqXimen x4FXzâm ch6JG3iếm đại4FXz nã4FXzo của4FXz tôi khXBARông những6JG3 tSqXiước điXBAR XBARquyền ch6JG3ủ độn6JG3g màSqXi NXzRcòn khiếnNXzR t6JG3ôi cSqXihìm đắm4FXz ho6JG3àn toàn, chSqXioáng vXBARáng, quaXBARy cuXBARồng. ĐồngXBAR SqXithời, bNXzRụng cũngSqXi bắtSqXi đầuXBAR tNXzRhấy kNXzRhó chịu.

Tôi giơSqXi NXzRtay lêNXzRn tínhXBAR ngXBARày, qXBARuả NXzRnhiên đSqXiến ngà6JG3y k4FXzinh nguyệtXBAR ghé4FXz thăm rồi,6JG3 đúngXBAR là6JG3 "HọSqXia SqXivô NXzRđơn c4FXzhí, phúSqXic bất4FXz trùnXBARg laXBARi", đã6JG3 thXBARất t6JG3ình rồi4FXz lại gXBARặp pXBARhải XBARbà c4FXzô già...

Càng nghĩNXzR t4FXzôi càngSqXi thấySqXi mSqXiình đeXBARn đủi,6JG3 đ6JG3en đủSqXii nSqXihư SqXigặp phả6JG3i ông4FXz bánXBAR than SqXivậy. 4FXzTôi NXzRmuốn ruồngXBAR bNXzRỏ, muốnSqXi SqXitự đày4FXz ảiXBAR m6JG3ình nênSqXi tìm4FXz chNXzRỗ c6JG3hân tườnSqXig rồi nSqXigồi đNXzRó nhNXzRư chết.

Thương 6JG3Ngô đương6JG3 nhiênNXzR XBARkhông b4FXziết nhữngXBAR XBARcơn s4FXzóng lòng6JG3 diễn6JG3 ra tron4FXzg tôNXzRi, thấXBARy 4FXztôi bỗngSqXi nhiSqXiên XBARngồi XBARthụp xuốngXBAR 4FXznhư XBARngười khôngXBAR x6JG3ương nênXBAR không trSqXiánh khNXzRỏi vẻ4FXz ngạc6JG3 XBARnhiên. HSqXiắn vộiSqXi k4FXzhom ngườiSqXi xuống,SqXi lưngXBAR dựn4FXzg tNXzRhẳng, một6JG3 đầu gối4FXz chNXzRạm đấtSqXi, 6JG3một taXBARy đặSqXit tSqXirên đầXBARu g4FXzối 6JG3mình, t4FXzay kiNXzRa 6JG3sờ l6JG3ên trán6JG3 tôi...

Trời đất4FXz, 4FXzsinh vậ4FXzt gìNXzR NXzRkhông biếtNXzR, 4FXztư SqXithế ngẫuNXzR nhiê4FXzn thô6JG3i màNXzR cũng đẹpXBAR lạXBAR lùng.

Lại t4FXzrời đấSqXit nữaSqXi, lúcXBAR nNXzRày tôNXzRi mới6JG3 cóXBAR 4FXzthể quaXBARn sNXzRát 4FXzmột cách4FXz tNXzRỉ 6JG3mi, rõ ràng.

- Tiể6JG3u 4FXzTường, SqXiem sSqXiao thế?4FXz 6JG3Say h6JG3ay kh6JG3ó chSqXiịu 6JG3ở đâu?

Trước ánhNXzR mắt4FXz lNXzRờ đờ4FXz 4FXzsay, SqXiđôi 6JG3tai oXBARng onXBARg củaSqXi XBARtôi, NXzRdáng vSqXiẻ hắnSqXi càng 4FXz lôi cuốn,6JG3 giSqXiọng 4FXznói cXBARàng dễ6JG3 chịuSqXi hơn4FXz khiếnNXzR 4FXztrái t4FXzim tôSqXii SqXinhư lNXzRệch v4FXzề 4FXzphía gan, giọngXBAR t6JG3ôi nhỏNXzR 4FXznhẹ đầSqXiy t6JG3ủi hờn:

- ĐếXBARn tháng.

Thương NNXzRgô sững6JG3 ngư6JG3ời trXBARước 6JG3câu nói6JG3 khôn6JG3g đầ4FXzu kXBARhông đuôiNXzR củSqXia tôi:

- ĐếnNXzR gì?

- Đến6JG3 tháng.

- T4FXzháng... thánSqXig gì?

Tôi XBARôm SqXibụng tựNXzRa SqXivào tườn6JG3g, 6JG3cuộn mì4FXznh nh4FXzư một4FXz SqXicon tNXzRôm, l6JG3ông màyXBAR xịu xuốnXBARg, mặt6JG3 ca4FXzu lạ4FXzi diễn4FXz 4FXzvai mộ4FXzt SqXicô SqXibé tộSqXii nghi6JG3ệp muốSqXin 4FXznói NXzRmà kXBARhông th4FXzốt đ6JG3ược thành lời.

Dù 4FXzsao ThSqXiương NgôXBAR cũXBARng đãXBAR sống4FXz ởXBAR nh6JG3ân gia4FXzn nêNXzRn tươnSqXig đố4FXzi NXzRhiểu biết đốỉNXzR vớXBARi đặcSqXi t6JG3rưng 4FXzsinh SqXilý XBARcủa loàXBARi người.NXzR V6JG3ậy nên,XBAR NXzRsau phú4FXzt XBARbối rối6JG3 baSqXin đầu, hắnXBAR nhanSqXih chónXBARg ý4FXz XBARthức được,XBAR NXzRcộng t4FXzhêm ngônNXzR nSqXigữ cơSqXi t6JG3hể v6JG3ô cù6JG3ng cXBARó 6JG3tính bXBARiểu XBARcảm của 4FXztôi nênXBAR SqXihắn đXBARã SqXihiểu ra.

- XBAREm... NXzRta... chúng4FXz XBARta SqXimau vSqXiề 4FXznhà thôi...

- NhưngXBAR t6JG3rong 6JG3nhà k6JG3hông 6JG3còn b6JG3ăng vệSqXi sXBARinh nữa.

- VậNXzRy... NXzRphải làm4FXz sao?

- Kh4FXzông cònSqXi th6JG3ì đươnNXzRg nhNXzRiên phảiSqXi đi4FXz muXBARa rồi.

- XBARỒ... NXzRở đ6JG3âu SqXicó? NXzRTa 6JG3dìu XBARem đi.

- TNXzRôi đau6JG3 bNXzRụng, khônSqXig đứngXBAR dSqXiậy được,XBAR khSqXiông NXzRđi nổi.

Có lẽ6JG3 Thương6JG3 NgXBARô đã4FXz hiểXBARu SqXira NXzRý cXBARủa tôiNXzR, bỗNXzRng nhNXzRiên thSqXiấy XBARbối rốiSqXi. Do dự,SqXi đSqXiắn XBARđo mộtNXzR h4FXzồi, cu4FXzối cùngSqXi cũnXBARg 4FXzcắn 4FXzrăng, nói:

- TrNXzRong s4FXziêu 4FXzthị gầXBARn XBARđây chắc4FXz là4FXz cSqXió NXzRchứ? 6JG3Ta SqXisẽ XBARđi m4FXzua nNXzRgay, e6JG3m đợi 6JG3 ta ở4FXz đây.

Tôi 4FXzvội tóNXzRm SqXilấy hắn4FXz, tiế6JG3p tụcXBAR vẻ4FXz yếu6JG3 đ4FXzuối, cạnNXzR 6JG3sức, di6JG3ễn vẻXBAR đáng thư6JG3ơng đếNXzRn cùng:

- NXzRTrong s4FXziêu 6JG3thị khôNXzRng 6JG3có loại4FXz tSqXiôi cần,XBAR XBARchỉ ở4FXz cử4FXza h4FXzàng t6JG3rước mSqXiặt mới có.

Tuy điềNXzRu SqXinày NXzRrõ ràXBARng làXBAR vớXBAR vẩNXzRn, 4FXznhưng d4FXzùng nó6JG3 4FXzđể lSqXiừa vịSqXi thầ4FXzn chưa hềSqXi có6JG3 cXBARhút 6JG3kinh nghiSqXiệm gNXzRì vẫnXBAR rấ6JG3t hiệNXzRu 4FXzquả. DXBARo NXzRđó ThươngNXzR NXzRNgô SqXiliền gậ4FXzt đầ6JG3u cắNXzRn câu 6JG3và tỏ4FXz vẻ6JG3 ngưSqXiợng n4FXzgùng rõ4FXz ràng.

Cái gọXBARi làXBAR 4FXzcửa hàn4FXzg, cSqXihính l6JG3à tXBARiệm tSqXiạp hNXzRóa tSqXiương đốiXBAR truySqXiền thố4FXzng mà phươNXzRng thứcNXzR k6JG3inh doXBARanh hNXzRoàn 4FXztoàn kh6JG3ông giố4FXzng với4FXz siêu4FXz th6JG3ị tựSqXi chọn.6JG3 Khách hàNXzRng pXBARhải hiSqXiểu rõ6JG3, 4FXzphải tựSqXi 4FXznói XBARra yêNXzRu cầ6JG3u củXBARa 6JG3mình, NXzRsau đóSqXi cNXzRhủ 4FXzcửa XBARhàng sẽNXzR dẫn điNXzR lấyXBAR đồ6JG3 vSqXià t4FXzrả tiền4FXz nh6JG3ận 4FXzhàng nXBARgay tNXzRrước mặt.

Tôi hoà4FXzn t4FXzoàn ph6JG3ớt lờNXzR v4FXzẻ ngượng6JG3 ngSqXiùng c4FXzủa XBARThương Ng6JG3ô dùng6JG3 t6JG3hái độ vôNXzR XBARcùng nghi6JG3êm tú6JG3c 4FXznói vNXzRới hắn:

- XBARTôi muốnNXzR một4FXz gói6JG3 dùn6JG3g 4FXzban đSqXiêm XBARvà NXzRmột gSqXiói dùngNXzR baNXzRn ngà6JG3y, loại dùngSqXi XBARban đ6JG3êm pXBARhải làXBAR 4FXzloại d4FXzài 6JG3ba mươNXzRi 4FXzlăm centiXBARmet. Đ4FXzã nhớXBAR chưa?

Thương NNXzRgô cú4FXzi đầuNXzR khôn4FXzg nhì4FXzn t4FXzôi, 6JG3một hồiXBAR XBARsau mới6JG3 nhNXzRẹ nóiSqXi một tiếng.

- Ừm.

- A6JG3nh thửSqXi nNXzRhắc lạiNXzR mộtNXzR lầNXzRn 6JG3cho tôSqXii nghe.

Dưới 4FXzsự thúXBARc NXzRép c6JG3ủa tôi6JG3, hắn6JG3 cuốiNXzR cùng6JG3 tỏNXzR vẻXBAR quyếtSqXi tâSqXim, đứXBARng phắt NXzR dậy, c4FXzòn tNXzRiện taSqXiy gXBARõ v4FXzào đầ4FXzu tXBARôi, gXBARiọng hờXBARn trách:

- 6JG3Em chờ6JG3 đấy.

Tôi SqXixoa đ4FXzầu nhNXzRìn the4FXzo cái6JG3 bónXBARg vộiSqXi vã6JG3 củaXBAR hắXBARn, NXzRcười 6JG3ngặt nghẽo. BóSqXing hXBARắn dầnXBAR x6JG3a khuất.

Lớn bằngSqXi XBARtừng XBARnày rồi,XBAR hắSqXin XBARlà ngXBARười đà4FXzn 4FXzông 6JG3đầu ti6JG3ên m6JG3ua băng4FXz vệ 4FXz sinh ch4FXzo tôi.

Khoảng SqXimười ph6JG3út sauSqXi, ThSqXiương NgôSqXi xá4FXzch một4FXz túiNXzR nylonXBAR, l4FXzấm l4FXzét n4FXzhư trộm, 4FXzquay về.

- ENXzRm xe4FXzm 4FXzta m4FXzua 6JG3có đúnNXzRg không?

Tôi NXzRcầm SqXilấy túXBARi, nhNXzRìn và6JG3o, nói:

- Đún4FXzg. 4FXzTrí nhớ6JG3 của4FXz aSqXinh khXBARông tồi4FXz XBARmà. NàyXBAR, hộNXzRp nhỏSqXi nàySqXi 6JG3là gìSqXi vậy?

- Ôn6JG3g 6JG3chủ n6JG3ói, tXBARốt nhấXBARt 4FXznên dùngSqXi NXzRkết hợXBARp ha6JG3i lXBARoại này.

Không biết4FXz ThươngNXzR NgXBARô bịNXzR kícSqXih độngSqXi gì6JG3 XBARtrong cửSqXia hSqXiàng củ6JG3a SqXiông chú râuSqXi riNXzRa xồmXBAR xoàSqXim NXzRkia. SqXiTuy sắXBARc m6JG3ặt khôn6JG3g SqXicó biểXBARu lộXBAR gXBARì đặc6JG3 bi4FXzệt nhưng6JG3 cSqXiơ thịt xeNXzRm rNXzRa SqXikhông kiềm6JG3 ch6JG3ế đượSqXic nêXBARn SqXihơi cNXzRo giật:

- VNXzRì tr6JG3ong thờ6JG3i gXBARian 6JG3đến tSqXiháng của4FXz SqXingười c6JG3on gá6JG3i, ngườ4FXzi đàn4FXz ôn6JG3g sSqXiẽ tích lũy4FXz kNXzRhông 4FXzít đồ.4FXz 6JG3Đến khXBARi đợiXBAR hếtSqXi 4FXzđèn đNXzRỏ SqXichắc chắnSqXi sẽNXzR khôn6JG3g kiểm4FXz 4FXzsoát được mà6JG3 ph4FXzóng 6JG3ra. Lúc6JG3 đó4FXz nế6JG3u 6JG3không có6JG3 6JG3sự chuẩn6JG3 SqXibị 4FXzthì cSqXiâu cXBARhuyện tuy6JG3ệt XBARđỉnh trên giưNXzRờng SqXisẽ rất4FXz 6JG3dễ biếnNXzR thà4FXznh câuNXzR 4FXzchuyện b4FXzi t4FXzhảm tr6JG3ong kho4FXza sản...

Ôi trời4FXz NXzRđất XBARơi, ônSqXig cSqXihú kỳXBAR quặcSqXi kNXzRia 4FXzthật q4FXzuá d6JG3ung tục.

Nhưng, như6JG3 tXBARhế, SqXiý nXBARguyện củaXBAR mẹSqXi đã6JG3 được6JG3 6JG3thuận lợiNXzR đSqXiáp ứSqXing. T6JG3rong nhà phảNXzRi thXBARường xuyênXBAR dXBARự NXzRphòng ba6JG3o cNXzRao NXzRsu XBARDurex mà...

Nhìn dán4FXzg vSqXiẻ t6JG3hảm hNXzRại củaNXzR ThXBARương Ngô,4FXz chXBARút 6JG3lương 6JG3thiện vốXBARn chết6JG3 từ 6JG3lâu tro4FXzng tôi4FXz NXzRcuối cùng6JG3 cXBARũng phụcSqXi hồSqXii 4FXzsức sống.

Tôi nhé4FXzt ha6JG3i 4FXzthứ cXBARó cXBARhức nXBARăng g4FXziống nXBARhau là6JG3 cùng4FXz chốngSqXi cXBARhất lỏng chảy4FXz lun6JG3g t4FXzung XBARvào tronXBARg t4FXzúi XBARnylon rồi6JG3 6JG3đứng l6JG3ên. SqXiĐang l4FXzắc 6JG3lắc phủi4FXz phủi4FXz đSqXiịnh xuất phát4FXz, 6JG3thì Thương6JG3 NSqXigô bỗ4FXzng kNXzRéo taNXzRy tô4FXzi lại,4FXz nói:

- 4FXzEm thấyNXzR khSqXió chịu,NXzR vậySqXi đSqXiể XBARta cõNXzRng em.

Tôi nh6JG3ìn hắn,4FXz lắcXBAR đầu,NXzR nói:

- TôSqXii không6JG3 muốSqXin cSqXihơi t4FXzrò T6JG3rư BáXBARt Giớ6JG3i cõng4FXz vợ.

- ..6JG3. NXzRChúng tNXzRa đâuNXzR phSqXiải lợn..XBAR. 6JG3- ThươnXBARg Ng6JG3ô cSqXió XBARphần phâ6JG3n v6JG3ân về vấXBARn đềNXzR chủngNXzR tộcXBAR nhưngNXzR rấSqXit 4FXznhanh s4FXzau NXzRđó SqXiliền nởNXzR nga6JG3y mXBARột n4FXzụ cườSqXii: 4FXz- NhưnSqXig ta SqXikhông 6JG3ngại làm4FXz Trư6JG3 Bá4FXzt Giới.

Đầu 4FXzóc tă6JG3m tố4FXzi củaXBAR t4FXzôi pSqXihải phảnNXzR ứngNXzR m4FXzột lXBARúc mớ4FXzi hơiNXzR NXzRIm-u, tôi đáp:

- Tô4FXzi khôngXBAR muốnXBAR NXzRlàm tiNXzRểu t6JG3hư củSqXia SqXiCao L6JG3ão trang.

- XBAREm chỉSqXi cầnXBAR là6JG3m nữNXzR chủ4FXz nhânNXzR của4FXz TrNXzRúc ThanNXzRh các6JG3 6JG3là đượcNXzR rồi.4FXz - 6JG3 Thương SqXiNgô vSqXiừa XBARnói vừa4FXz cSqXiúi ngư6JG3ời xuống6JG3: NXzR- 6JG3Mau XBARlên đi.

- TrúXBARc T4FXzhanh c4FXzác l6JG3à cáiSqXi gì?

- L4FXzà 4FXznơi trướNXzRc 6JG3đây chSqXiúng SqXita ở.

- Ồ.

- E4FXzm SqXinhanh l6JG3ên một6JG3 chút.

Tôi khSqXiông t4FXzhèm đểSqXi ý4FXz đếnNXzR lờNXzRi giSqXiục củ4FXza hSqXiắn mSqXià NXzRtự mXBARình tNXzRiến vềSqXi phía trước:

- Không4FXz 6JG3cần đâu.

- Tiểu6JG3 Tường...

Tôi n6JG3goái XBARđầu l4FXzại thSqXieo phảXBARn xạXBAR, SqXiđúng lúNXzRc n4FXzhìn thấySqXi 6JG3Thương XBARNgô khom người,XBAR ha4FXzi tSqXiay chSqXiống vào6JG3 đầuXBAR gố6JG3i, khuôn4FXz mNXzRặt hơi6JG3 nNXzRgẩng lênNXzR, khSqXiẽ NXzRmỉm cười,NXzR nói:

- VếSqXit thươNXzRng của4FXz XBARta đãXBAR kh6JG3ỏi rồi.

Tôi SqXibị hắXBARn đoá4FXzn trúNXzRng SqXiý 4FXznên cNXzRũng khô6JG3ng nểNXzR tìnhNXzR 6JG3mà bóc4FXz m4FXzẽ hắn,4FXz 6JG3tôi nói to:

- 6JG3Anh SqXilừa SqXiai thế4FXz? SqXiKhông thểXBAR nào.

- D4FXzù c6JG3oi nNXzRhư chưXBARa khỏi4FXz ho4FXzàn toànSqXi thì4FXz chú4FXzt tr4FXzọng 6JG3lượng củNXzRa eXBARm cũng XBARchẳng thểXBAR 6JG3gây SqXiảnh hưởnNXzRg gì.

Tôi 6JG3bĩu môXBARi tXBARỏ vẻ6JG3 quyếtSqXi kNXzRhông tNXzRin lSqXiời hắn.

Nụ cười4FXz cSqXiủa hắnSqXi càngSqXi rõ4FXz XBARnét hơn:

- ESqXim 4FXzlo XBARlắng ch6JG3o 4FXzta phả4FXzi không?

- L4FXzà t6JG3ôi 4FXzlo 6JG3cho cái6JG3 SqXiđệm ghế4FXz so4FXzfa củaSqXi tôi.

- TiểuNXzR Tườ6JG3ng, NXzRtin XBARta đi.NXzR NXzRVì eSqXim, 4FXzta sẽ4FXz khôn4FXzg NXzRlấy mXBARình 6JG3ra đùa4FXz giỡn đâu.

Lời SqXinói củXBARa 4FXzhắn rấ6JG3t qu4FXzả quyế6JG3t, hSqXiơn nữaSqXi c6JG3òn c6JG3ó NXzRtính xXBARúi giụcNXzR 6JG3và mê hoặcXBAR, 4FXzdo đó,SqXi tôi4FXz thấ6JG3y dXBARao động.

Tôi 4FXzđến bNXzRên hắn6JG3, 4FXzbấm đầu4FXz NXzRngón NXzRtay và6JG3o lưng4FXz hắnSqXi, hỏi:

- CóSqXi đ4FXzau không?

Thương N6JG3gô bậtXBAR cười6JG3, dSqXiuỗi SqXicánh SqXitay đặt6JG3 vàNXzRo SqXieo 6JG3tôi đSqXiẩy rXBARa s6JG3au lưng, nhSqXiân lúcXBAR t6JG3ôi loạ6JG3ng choạXBARng, liSqXiền túSqXim vSqXiào đùXBARi XBARtôi, kXBARhi đứngSqXi lêXBARn t6JG3hì XBARtôi đ4FXzã ngồi ch6JG3ắc XBARchắn trêNXzRn l6JG3ưng hắ4FXzn rồi.

Cách lớpXBAR á6JG3o mùa4FXz đôXBARng dàyXBAR c4FXzộp, tôSqXii vẫnXBAR cảmXBAR NXzRthấy vaSqXii và4FXz lưngNXzR h6JG3ắn gầy gầy4FXz SqXinhưng NXzRrất rộng,4FXz khiNXzRến tôiNXzR cXBARó c6JG3ảm giácXBAR c4FXzực NXzRkỳ chXBARắc chắn.

Tôi XBARôm cổXBAR hắn,6JG3 bSqXiả NXzRvai hXBARắn làm6JG3 NXzRcằm tôiXBAR hơi6JG3 đau.

Trong 6JG3trí nhXBARớ củ4FXza mình,NXzR h6JG3ình nhSqXiư chNXzRưa có6JG3 a6JG3i từng4FXz cõn6JG3g SqXitôi. Ngày nXBARhỏ, NXzRbố XBARchỉ đặt6JG3 tXBARôi lSqXiên NXzRcổ hNXzRoặc lên4FXz vai.

Thế 6JG3nhưng cảXBARm gi6JG3ác l6JG3úc 4FXznày s6JG3ao thâXBARn qSqXiuen đếnSqXi vậy,6JG3 nhưXBAR thNXzRể đãNXzR từng diễnXBAR rSqXia XBARvô sốNXzR 6JG3lẩn. CóNXzR mộtXBAR ngXBARười c4FXzõng tSqXiôi, cứ4FXz đNXzRi, 6JG3đi rấtSqXi xaNXzR, SqXiđi rấtXBAR lâu...

- Tr4FXzước đXBARây, a6JG3nh cXBARó từngXBAR cXBARõng tNXzRôi SqXinhư t4FXzhế nàSqXiy không?

- Có.

- ThưSqXiờng XBARxuyên chứ?

- Ừ!

- K4FXzể từNXzR kNXzRhi chún4FXzg 4FXzta SqXiở bNXzRên nhaXBARu sao?

- KểXBAR 4FXztừ ngà6JG3y đầuXBAR 6JG3tiên tSqXia 4FXzquen em.

- TôiNXzR nhớ,NXzR 6JG3hình SqXinhư NXzRanh từngXBAR XBARnói vXBARì 6JG3tôi m6JG3à đXBARã lấy4FXz SqXichín t4FXzrăm chín 6JG3 mươi chí6JG3n giọtNXzR sương4FXz ma4FXzi. Như4FXzng n6JG3ay tôiNXzR mSqXiới mộtNXzR nghìnXBAR tuổi.6JG3 V6JG3ậy c6JG3hẳng 6JG3phải lNXzRà khi tô4FXzi vừaNXzR NXzRra đXBARời, a4FXznh đã4FXz 4FXzcõng tNXzRôi chạXBARy khắpNXzR nSqXiơi sao?

- Ừ.

- AnNXzRh 4FXzcòn nói,XBAR tXBARrước đây4FXz NXzRtôi k6JG3hông NXzRhề cSqXió b6JG3ố mẹNXzR, 4FXzvậy SqXiai XBARnuôi t6JG3ôi trưởng thành?

Thương Ng4FXzô thởSqXi dàiSqXi, ngoái4FXz đầuSqXi lại4FXz nXBARhìn NXzRtôi, nói:

- TiểuSqXi TXBARường, làSqXi tXBARa nuSqXiôi eNXzRm khô4FXzn lớn.

Ồ...

Hóa raNXzR, khôSqXing p6JG3hải lXBARà 6JG3tôi nuôiXBAR cXBARhồng, 6JG3mà tô4FXzi làSqXi 4FXzbà vSqXiợ được4FXz hắn SqXi nuôi nấng.

Cơn kíXBARch độnNXzRg nàXBARy kSqXihiến tSqXiôi khôngSqXi SqXithốt nê6JG3n lời4FXz trêNXzRn suốtSqXi đư4FXzờng về. ThSqXiương NgNXzRô cũn4FXzg XBARkhông NXzRnói gNXzRì nữa4FXz, cXBARhỉ chầXBARm chậmSqXi điNXzR từngSqXi bướSqXic, 6JG3từng bước.

Đêm mNXzRùa SqXiđông, SqXigió SqXirất mạnXBARh nhưngSqXi cóNXzR 6JG3lẽ NXzRvì h4FXzai chúXBARng tôNXzRi dựNXzRa s4FXzát vào 6JG3nhau NXzRnên khô6JG3ng SqXihề cảm6JG3 thNXzRấy lạn6JG3h. 6JG3Bàn ta6JG3y hắXBARn đan4FXzg NXzRđỡ lấySqXi tôiNXzR cXBARũng kNXzRhông cònNXzR lạnh 4FXzgiá nh6JG3ư baNXzRn chiềXBARu nữa.

Sau khXBARi tr4FXzở vNXzRề n4FXzhà tắmXBAR giặtSqXi xoSqXing, tôNXzRi 4FXzvốn địnNXzRh mSqXiở máy6JG3 tínNXzRh r6JG3a 6JG3xem Lâm Lỗ4FXzi cXBARó OnlinSqXie khôXBARng để6JG3 hNXzRỏi anSqXih NXzRta 6JG3rốt cuNXzRộc vìSqXi SqXisao XBARkhông SqXiliên lXBARạc với4FXz b6JG3ạn bè. XBARNhưng SqXivừa mSqXiới đăngNXzR 4FXznhập, XBARmáy tí6JG3nh lậSqXip tứcXBAR b6JG3ị gấpNXzR lại.

Thương N4FXzgô đứSqXing 6JG3sau lưnXBARg tôSqXii, tNXzRrên tNXzRay 6JG3cầm mộtXBAR cXBARốc sSqXiữa nón4FXzg, nói:

- UốNXzRng đi4FXz rồiSqXi ngủ.

Tôi ngXBARhĩ ngợSqXii mộtSqXi látNXzR rồiNXzR nXBARgoan ngoãnSqXi ngXBARhe lời.

Có NXzRlẽ 6JG3vì tháSqXii độ6JG3 ng6JG3oan ngoãnNXzR cSqXiủa SqXitôi quáSqXi khSqXiác NXzRso v6JG3ới lúcNXzR thường4FXz dẫn đ4FXzến 6JG3việc hắ6JG3n c6JG3ó NXzRchút cảnNXzRh giác,NXzR khôngXBAR XBARyên tâm4FXz nên6JG3 lại6JG3 nhấn4FXz mạnh4FXz thXBARêm một câu:

- PhảiSqXi 4FXzngủ NXzRngay đNXzRấy nhé.6JG3 6JG3Không được4FXz đợiSqXi 4FXzta đi4FXz r4FXza nSqXigoài rXBARồi lại4FXz lén bòXBAR dậySqXi chơiXBAR đâu.

- A4FXznh khôSqXing ngNXzRủ cùngNXzR tôiSqXi sao?

-... Hả?

Tôi chNXzRớp mắNXzRt lNXzRộ r6JG3õ vSqXiẻ SqXingây thơSqXi nhấ4FXzt, lanNXzRh lợSqXii nhấXBARt, nói:

- ÔnXBARg bốXBAR h4FXzổ ơi6JG3, buổXBARi tốiXBAR người6JG3 tXBARa sợXBAR ngủSqXi mộtSqXi mình.

Thương NXBARgô giậ6JG3t giậXBARt khóeXBAR mắt:

- BNXzRố... bố...

- XBARTôi luôSqXin thích6JG3 kiểuNXzR bố4FXz nuô6JG3i 6JG3con g4FXzái g6JG3ì gìXBAR đó,XBAR kNXzRhông n4FXzgờ tự6JG3 mình giờ4FXz cũng6JG3 NXzRcó thểXBAR được4FXz trảNXzRi nghiệm.6JG3 Ha4FXzy quá!

Khóe miệXBARng Thương4FXz NNXzRgô rần6JG3 rật,XBAR nói:

- Bố...4FXz coNXzRn gái...

Tôi 4FXzlao lXBARên NXzRphía trưócXBAR, ôNXzRm XBARchặt 4FXzeo hắSqXin, giọng4FXz nũnSqXig nịu,XBAR nói:

- Ng4FXzười 4FXzta khôngXBAR thèm4FXz qu6JG3an tâm,XBAR ngXBARươi t4FXza 6JG3chỉ mu6JG3ôn bNXzRố 4FXzngủ c4FXzùng mà, ngườiXBAR tNXzRa 4FXzmuốn ô6JG3m bố6JG3 cơ.

Giọng nóSqXii cXBARủa Thương6JG3 N6JG3gô bXBARắt đNXzRầu rSqXiun rẩy:

- Ôm.4FXz.. ôm...

Tôi tSqXihấy trêNXzRu nNXzRhư vậXBARy NXzRđã tươngNXzR đốiSqXi rồi,NXzR chXBARọc thê6JG3m n4FXzữa cóNXzR 4FXzkhả năng hắnNXzR sẽSqXi ph4FXzát hXBARỏa nSqXiên dừn4FXzg lại,NXzR rSqXiổi lăn6JG3 vSqXiào giường,SqXi vẫy6JG3 XBARvẫy tSqXiay vẻNXzR caSqXio 6JG3sang, nói:

- BNXzRản NXzRcung phảNXzRi XBARđi ngXBARhỉ rồi4FXz. HổSqXi XBARcông c4FXzông lu6JG3i 4FXzra đi.

- CôSqXing... công...

Có lẽXBAR NXzRtim gaXBARn và4FXz đạiXBAR nãXBARo củ4FXza TXBARhương Ngô4FXz đềuSqXi c4FXzó phần4FXz têSqXi XBARliệt bởi màNXzRn biểuNXzR diXBARễn biếnXBAR SqXimặt SqXisau khSqXii tra6JG3o giảXBARi ONXzRscar củaXBAR tNXzRôi. 6JG3Khuôn mXBARặt hắnNXzR khSqXiông chút cảmXBAR NXzRxúc, XBARhai mắ6JG3t nhìnSqXi thẳng,SqXi đ4FXzi r4FXza ngoài.

Do đó,6JG3 t4FXzôi cSqXihui vSqXiào chăn4FXz cười4FXz s4FXzặc sụa6JG3, mộtSqXi chú4FXzt gió6JG3 SqXilạnh ùaXBAR đến, 6JG3 nằm bên6JG3 c4FXzạnh tôSqXii lúcXBAR n6JG3ày l6JG3à 6JG3một 6JG3anh 4FXzchàng mặ4FXzc bộ6JG3 quầnNXzR áXBARo nNXzRgủ SqXimỏng manh.

Khuôn mặtXBAR hiềnXBAR lànhNXzR củaSqXi aXBARnh chàng6JG3 n4FXzhìn tôNXzRi, nói:

- ĐSqXiể ch4FXzứng mi4FXznh NXzRta khôSqXing phả4FXzi SqXilà côXBARng côngNXzR, SqXitối nay4FXz, NXzRta đặc6JG3 biệt cho6JG3 p6JG3hép coNXzRn 6JG3kiểm tSqXira tNXzRhoải mSqXiái. 4FXzTa thươ6JG3ng cXBARon l6JG3ắm đấyNXzR, NXzRcó cNXzRảm 6JG3động không?

- …

Được lắm,4FXz đồXBAR NXzRcon hổ6JG3 biếnXBAR thái!4FXz NgươXBARi thắngSqXi rồi!

Tôi đưa6JG3 NXzRtay đẩNXzRy hắn4FXz XBARra, nói:

- TNXzRôi đaNXzRng đếnNXzR thá6JG3ng, đSqXii r6JG3a đi.

Hắn NXzRnắm ch4FXzặt tXBARay XBARtôi, khônXBARg c4FXzòn vẻ4FXz đùNXzRa cợt,SqXi tr6JG3êu XBARchọc lúcSqXi trước, giọ6JG3ng 6JG3hắn chậmSqXi rãXBARi nXBARhưng kiênSqXi định:

- XBARTiểu Tường,4FXz 6JG3ta biếtSqXi NXzRlúc nXBARày 4FXzem rXBARất XBARbuồn. TrướcSqXi m4FXzặt 6JG3ta, eSqXim khô4FXzng cần phải6JG3 tỏ4FXz NXzRra mạnhNXzR mẽ,SqXi c4FXzàng kSqXihông cần6JG3 phả6JG3i gSqXiiả vờ.

Tôi nXBARhìn hắNXzRn, nói:

- NXzRSao anSqXih kXBARhông hỏiXBAR t6JG3ôi làSqXi đãSqXi NXzRxảy NXzRra chuySqXiện gì?

- NXzRDù cóSqXi xảy6JG3 XBARra chu4FXzyện gNXzRì t6JG3hì cNXzRũng qXBARua mSqXiau thNXzRôi, 6JG3vì NXzRcó tSqXia 6JG3luôn ở XBARbên cạnh6JG3 em.

- MãiSqXi mã6JG3i bêXBARn 6JG3tôi sao?

- MãNXzRi mãi.

Tôi chớ4FXzp 4FXzchớp mắt,SqXi vù6JG3i 4FXzđầu và6JG3o lò6JG3ng NXzRhắn, quệtNXzR nướcNXzR mắtNXzR NXzRlên ngực hắn,4FXz nói:

- ThưXBARơng XBARNgô, mSqXiay màSqXi cSqXió aXBARnh NXzRở đây.

- SqXiTa luônNXzR ởXBAR đây.

- ThếSqXi nêNXzRn, đNXzRàn NXzRông không4FXz ph6JG3ải NXzRlà tSqXihứ 6JG3gì tSqXiốt đẹp,SqXi trênXBAR t4FXzhế giớiXBAR này SqXi chỉ 6JG3có bSqXiố làNXzR SqXitốt thôi.

Tôi XBARquá mệtNXzR nSqXiên ngủSqXi rXBARất ngonSqXi, lấy4FXz cáSqXinh taSqXiy củaSqXi ThươngXBAR NXBARgô lSqXiàm gối, hítXBAR h4FXzà hươngNXzR rừngNXzR ba6JG3n SqXimai thoanSqXig thoản4FXzg mNXzRà hắn4FXz SqXimang đến.

Mãi mã4FXzi lNXzRà ba4FXzo lâXBARu? Đâ6JG3y 4FXzlà XBARcâu hXBARỏi rấXBARt th4FXzông tục6JG3 vSqXià 4FXzcũng SqXilà một câu6JG3 hỏNXzRi 4FXzkhông lời4FXz đáp.

Nhưng tôNXzRi 6JG3nghĩ, s6JG3o v4FXzới cNXzRuộc đời4FXz ngắn6JG3 ngủiSqXi mấ6JG3y mSqXiươi 6JG3năm củ4FXza loài ngườ4FXzi, mộSqXit nghì6JG3n năNXzRm khônSqXig hềNXzR 4FXzrời 6JG3xa c6JG3ó t6JG3hể được4FXz coXBARi XBARlà mãi6JG3 m6JG3ãi rồi.