Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 11 part 2

Do gần tLbqyMLnđây tjJccôi đượtLbqyMLnc tậnjJcc mắtLbqyMLnt chứngcGrUnhGD kiếncGrUnhGD sựcGrUnhGD tLbqyMLntồn tcGrUnhGDại củacGrUnhGD thầntLbqyMLn tiêcGrUnhGDn, ptLbqyMLnhá jJcctan tưtLbqyMLn tLbqyMLntưởng duy cGrUnhGDvật mjJccà tjJccôi đtLbqyMLnược titLbqyMLnếp ttLbqyMLnhu tcGrUnhGDừ jJccnhỏ. VậyjJcc njJccên, jJccsự ngcGrUnhGDạc cGrUnhGDnhiên ctLbqyMLnủa cocGrUnhGDn bjJccạn khiến tôijJcc bỗntLbqyMLng thấyjJcc tLbqyMLnrun run:

- Này,cGrUnhGD mtLbqyMLnày cGrUnhGDđừng tLbqyMLncó dcGrUnhGDọa taocGrUnhGD. cGrUnhGDNếu tLbqyMLnanh tcGrUnhGDa ljJccàm mcGrUnhGDa thậjJcct, chtLbqyMLnắc sẽtLbqyMLn tha ctLbqyMLnho tcGrUnhGDao nhỉ?jJcc LàjJcc jJccanh tcGrUnhGDa đjJccá cGrUnhGDtao, ctLbqyMLnhứ cótLbqyMLn phảitLbqyMLn tajJcco đácGrUnhGD atLbqyMLnnh cGrUnhGDta đâu...

- TtLbqyMLnao vừtLbqyMLna nóitLbqyMLn thếjJcc tLbqyMLnmà màtLbqyMLny đãtLbqyMLn kíchjJcc độntLbqyMLng tLbqyMLnđến nhườjJccng nàcGrUnhGDy. tLbqyMLn- TrứngtLbqyMLn muối tLbqyMLnlập tứtLbqyMLnc tjJcchay tLbqyMLnđổi tLbqyMLnthái độ,tLbqyMLn cGrUnhGDtỏ vjJccẻ xcGrUnhGDem thườngtLbqyMLn sựjJcc ytLbqyMLnếu đuối,jJcc nhtLbqyMLnát cGrUnhGDgan ccGrUnhGDủa tôcGrUnhGDi: jJcc- Hai jJccngày trước,jJcc tronjJccg tLbqyMLnlúc ăcGrUnhGDn jJcccơm vớijJcc bọncGrUnhGD TiểcGrUnhGDu ĐatLbqyMLno, btLbqyMLnọn ntLbqyMLnó ccGrUnhGDó nhắcjJcc đcGrUnhGDến tênjJcc rjJccẻ mạt đó.

Mọi người đềutLbqyMLn nóicGrUnhGD, stLbqyMLnau cGrUnhGDkhi ănjJcc TjJccết xjJccong qjJccuay lạicGrUnhGD tLbqyMLnđây, khôngcGrUnhGD liênjJcc lạtLbqyMLnc lạcGrUnhGDi vớijJcc hắncGrUnhGD được njJccữa, cGrUnhGDđiện thoạitLbqyMLn jJcckhông cGrUnhGDnghe, ematLbqyMLnil ktLbqyMLnhông htLbqyMLnồi âmtLbqyMLn, gửcGrUnhGDi ticGrUnhGDn ncGrUnhGDhắn offcGrUnhGDline ởcGrUnhGD QQ jJcc và MScGrUnhGDN thìtLbqyMLn kjJcchông cGrUnhGDbao giờtLbqyMLn thấycGrUnhGD trtLbqyMLnả lờjJcci. jJccCòn jJccnữa, cjJcchỗ cGrUnhGDhắn jJccở jJcccũng kcGrUnhGDhông cótLbqyMLn jJccai. TcGrUnhGDao vốn ngcGrUnhGDhĩ rằngtLbqyMLn ônjJccg trtLbqyMLnời cuốijJcc cùngjJcc cũngjJcc mởtLbqyMLn mắtjJcc làjJccm séjJcct đánhjJcc cjJcchết hắncGrUnhGD rồtLbqyMLni, giờjJcc xemjJcc ra tLbqyMLnđáng tiếcGrUnhGDc, đtLbqyMLnáng titLbqyMLnếc quá.

Cô ntLbqyMLnàng lắcjJcc lắjJccc cáitLbqyMLn đầucGrUnhGD cGrUnhGDthan vtLbqyMLnãn, tLbqyMLntôi lạicGrUnhGD thjJccấy sữtLbqyMLnng sờ.

Trong ấncGrUnhGD tjJccượng cGrUnhGDcủa tcGrUnhGDôi, cGrUnhGDQQ củacGrUnhGD LtLbqyMLnâm tLbqyMLnLỗi thcGrUnhGDực sựcGrUnhGD tLbqyMLnluôn ởtLbqyMLn trcGrUnhGDạng thái sájJccng đètLbqyMLnn. TrướcjJcc đó,tLbqyMLn chúngjJcc ttLbqyMLnôi jJcccó nótLbqyMLni chtLbqyMLnuyện cGrUnhGDvà ajJccnh tLbqyMLnta ltLbqyMLnuôn ttLbqyMLnrả ljJccời ngajJccy. Chẳng ltLbqyMLnẽ, cGrUnhGDanh tjJcca chjJccỉ đểjJcc sángjJcc đèncGrUnhGD vớitLbqyMLn ritLbqyMLnêng tôi?

Tiểu ĐjJccao làcGrUnhGD tLbqyMLnmột trcGrUnhGDong jJccnhững jJccngười bạnjJcc nốijJcc kjJcchố chjJccơi vớjJcci nhtLbqyMLnau từcGrUnhGD nhỏ củacGrUnhGD chútLbqyMLnng tôtLbqyMLni. tLbqyMLnAnh tLbqyMLnta hjJccọc trtLbqyMLnên tôcGrUnhGDi tLbqyMLnvà TrjJccứng muốicGrUnhGD hcGrUnhGDai lớtLbqyMLnp, ltLbqyMLnà btLbqyMLnạn họctLbqyMLn củtLbqyMLna Lâm jJcc Lỗi. cGrUnhGDSau jJcckhi đtLbqyMLni làtLbqyMLnm lạitLbqyMLn ởjJcc ctLbqyMLnùng mộtLbqyMLnt thàntLbqyMLnh phốtLbqyMLn vjJccới cGrUnhGDLâm jJccLỗi, cócGrUnhGD tLbqyMLnthể ncGrUnhGDói qucGrUnhGDan tLbqyMLnhệ giữa hcGrUnhGDai ngưtLbqyMLnời càntLbqyMLng trởtLbqyMLn ncGrUnhGDên thtLbqyMLnân thiếtLbqyMLnt jJcchơn. tLbqyMLnDù atLbqyMLnnh tLbqyMLnta rấtLbqyMLnt khjJccông tátLbqyMLnn đcGrUnhGDồng việcjJcc Lâm LjJccỗi tLbqyMLnchia tLbqyMLntay cGrUnhGDtôi nhưcGrUnhGDng stLbqyMLnuy chcGrUnhGDo cjJccùng, ngườijJcc ngoàjJcci cGrUnhGDkhó cGrUnhGDmà cGrUnhGDcan thiệcGrUnhGDp vàojJcc chuyện tcGrUnhGDình cảmcGrUnhGD đượjJccc, vậcGrUnhGDy tLbqyMLnnên cGrUnhGDquan hjJccệ jJcccủa hajJcci ngườcGrUnhGDi vẫncGrUnhGD rấtjJcc ttLbqyMLnốt, tìjJccnh bạjJccn vẫn khôngjJcc cGrUnhGDhề jJccthay đổi.

Rốt cucGrUnhGDộc chcGrUnhGDuyện gcGrUnhGDì tLbqyMLnđã xảcGrUnhGDy rtLbqyMLna khtLbqyMLniến LâtLbqyMLnm LỗicGrUnhGD tLbqyMLnhoàn tojJccàn cắtjJcc đứtcGrUnhGD quan jJcchệ jJccanh ecGrUnhGDm mjJccười jJccmấy ncGrUnhGDăm trờijJcc này?

Tôi đangcGrUnhGD sutLbqyMLny nghcGrUnhGDĩ môcGrUnhGDng cGrUnhGDlung, bỗngcGrUnhGD ccGrUnhGDó thjJccứ tLbqyMLngì âmtLbqyMLn ấmcGrUnhGD áptLbqyMLn tLbqyMLnvào mặt.

- TỉnhcGrUnhGD ngcGrUnhGDủ đi.

- NgtLbqyMLnủ cGrUnhGDgì mjJccà ngủ?jJcc MớitLbqyMLn mấtLbqyMLny giờjJcc màtLbqyMLn bảojJcc ngjJccười tLbqyMLnta tLbqyMLnbuồn ngủ?

Tôi tLbqyMLnkéo ctLbqyMLnhiếc khănjJcc ướtcGrUnhGD jJccxuống, ánhcGrUnhGD mắtjJcc tứcGrUnhGDc tốijJcc nhìcGrUnhGDn kẻcGrUnhGD đầujJcc sỏ.

Thương NgtLbqyMLnô ngjJccồi cGrUnhGDbên cGrUnhGDtrái tôitLbqyMLn vẫjJccn tLbqyMLnkhông đtLbqyMLnộng jJcctĩnh gìjJcc, chỉtLbqyMLn lcGrUnhGDau ttLbqyMLnay một tLbqyMLncách lịchjJcc thiệp,cGrUnhGD rồicGrUnhGD ltLbqyMLnại róttLbqyMLn nướjJccc trjJccà vàjJcco jJccbát vàtLbqyMLn đũajJcc cGrUnhGDcủa chúngcGrUnhGD tLbqyMLntôi đểtLbqyMLn scGrUnhGDát trùng, sajJccu jJccđó ltLbqyMLnại xếptLbqyMLn ngcGrUnhGDay tLbqyMLnngắn, tjJcchể cGrUnhGDhiện đầyjJcc đủcGrUnhGD kỹjJcc ncGrUnhGDăng cầcGrUnhGDn ctLbqyMLnó củjJcca mộtcGrUnhGD vịjJcc thần tLbqyMLnthường xtLbqyMLnuyên cjJccó mặtcGrUnhGD tjJccrong ntLbqyMLngành ătLbqyMLnn utLbqyMLnống củajJcc jJccloài người.

Ngưu BcGrUnhGDôn ntLbqyMLngồi đốijJcc diệncGrUnhGD vjJccới tôjJcci, hajJcci tLbqyMLntay chốncGrUnhGDg lêjJccn májJcc, tLbqyMLnchớp chớp cặpcGrUnhGD cGrUnhGDmi dcGrUnhGDài, njJccở mộtcGrUnhGD nụcGrUnhGD cườjJcci jJccvừa dịcGrUnhGDu dàntLbqyMLng, vcGrUnhGDừa ngjJccây ntLbqyMLngô. CặpjJcc jJcclông mày,jJcc tLbqyMLnđôi mắt đẹcGrUnhGDp vtLbqyMLnà cGrUnhGDvẻ yếutLbqyMLn ớttLbqyMLn củatLbqyMLn antLbqyMLnh chàcGrUnhGDng khijJccến jJccngười ttLbqyMLna tLbqyMLnchỉ tLbqyMLnmuốn hãmtLbqyMLn hại...

Ngồi tLbqyMLnbên phcGrUnhGDải tjJccôi làcGrUnhGD TrcGrUnhGDứng muốcGrUnhGDi, ctLbqyMLnô ncGrUnhGDàng bỗnjJccg nhiêntLbqyMLn dùntLbqyMLng tLbqyMLnkhuỷu taytLbqyMLn huých mạcGrUnhGDnh cGrUnhGDvào tôtLbqyMLni, nói:

- NàjJccy, tajJcco đãcGrUnhGD ttLbqyMLnhấy cảjJcc rồitLbqyMLn. tLbqyMLnAnh chànjJccg đójJcc đangcGrUnhGD ghjJccen đấy,tLbqyMLn tLbqyMLnanh ttLbqyMLna mới làtLbqyMLn bạtLbqyMLnn tLbqyMLntrai jJccchính thứccGrUnhGD ccGrUnhGDủa jJccmày cótLbqyMLn đúngcGrUnhGD không?

Trời đất,jJcc đjJccồ btLbqyMLnạn bètLbqyMLn jJccxấu xa.

Tôi khcGrUnhGDông tLbqyMLntrả lờicGrUnhGD cjJccâu hỏicGrUnhGD củacGrUnhGD TrứntLbqyMLng jJccmuối, jJccôm jJcclấy chỗjJcc đaujJcc, miệng stLbqyMLnùi bọtcGrUnhGD mtLbqyMLnép, gcGrUnhGDục mặttLbqyMLn xuốncGrUnhGDg bàntLbqyMLn jJcchy sinh.

Nhưng ttLbqyMLnôi ktLbqyMLnhông cGrUnhGDđáp lờitLbqyMLn cjJccũng cjJcchẳng saojJcc, đãcGrUnhGD jJcccó ngườicGrUnhGD tLbqyMLnkhác trảjJcc lời thay.

- ĐúnjJccg, cGrUnhGDtôi làcGrUnhGD tLbqyMLnbạn trcGrUnhGDai jJccchính thứctLbqyMLn tLbqyMLnhiện tạitLbqyMLn jJcccủa tLbqyMLncô ấcGrUnhGDy. HơntLbqyMLn thếjJcc saujJcc này côjJcc ấjJccy tLbqyMLncũng stLbqyMLnẽ tLbqyMLnchỉ ctLbqyMLnó mộttLbqyMLn ngjJccười đàtLbqyMLnn cGrUnhGDông cGrUnhGDduy nhấcGrUnhGDt làcGrUnhGD tôi.

- ÔcGrUnhGDi mjJccẹ ơtLbqyMLni, nójJcci jJccrất haycGrUnhGD, nóijJcc rấcGrUnhGDt tcGrUnhGDuyệt, nóicGrUnhGD rtLbqyMLnất đỉnh.cGrUnhGD VìjJcc tLbqyMLncâu jJccnói này củacGrUnhGD atLbqyMLnnh, hjJccai chtLbqyMLnúng cGrUnhGDta sẽtLbqyMLn jJccuống cGrUnhGDhết kcGrUnhGDét này.

Trứng tLbqyMLnmuối đậpcGrUnhGD bcGrUnhGDàn mộttLbqyMLn jJcccách đầytLbqyMLn khícGrUnhGD pháctLbqyMLnh khiếtLbqyMLnn tôitLbqyMLn scGrUnhGDuýt bịtLbqyMLn chấn thươcGrUnhGDng jJccnão. cGrUnhGDCâu tLbqyMLnnói vôtLbqyMLn cùtLbqyMLnng hàcGrUnhGDo hùjJccng trtLbqyMLnên lậpcGrUnhGD tứjJccc khiếtLbqyMLnn tôicGrUnhGD ntLbqyMLnhảy bổjJcc lêcGrUnhGDn như jJcc điện giật.

Tôi rấcGrUnhGDt jJccrõ tửutLbqyMLn lượngtLbqyMLn củcGrUnhGDa TrứngtLbqyMLn mtLbqyMLnuối. tLbqyMLnCô nàncGrUnhGDg làtLbqyMLn ngườijJcc dujJccy jJccnhất bại dướijJcc ttLbqyMLnay btLbqyMLnố tôjJcci màtLbqyMLn vẫncGrUnhGD ctLbqyMLnó thểtLbqyMLn đjJcci đượccGrUnhGD tLbqyMLnvề jJccnhà, hơjJccn nữacGrUnhGD cònjJcc đứcGrUnhGDng thẳnjJccg ngườtLbqyMLni, sờ taytLbqyMLn vàocGrUnhGD jJcctận cGrUnhGDcửa jJccrồi mớicGrUnhGD ngã.tLbqyMLn TửutLbqyMLn lượtLbqyMLnng tLbqyMLncủa jJccLâm LỗjJcci chỉjJcc kcGrUnhGDém cjJccô nàncGrUnhGDg mộtcGrUnhGD tLbqyMLnchút, vtLbqyMLnề cơ bảntLbqyMLn cGrUnhGDvẫn cójJcc thểcGrUnhGD tLbqyMLntìm thấytLbqyMLn đưjJccờng xuốngjJcc gầmjJcc bàn...

Đừng ntLbqyMLnói btLbqyMLnây giờjJcc ThươnjJccg NjJccgô đangcGrUnhGD làcGrUnhGD cotLbqyMLnn cGrUnhGDhổ jJccốm, ctLbqyMLnứ tLbqyMLncho tLbqyMLnlà trên ngườitLbqyMLn hắncGrUnhGD khôngcGrUnhGD cótLbqyMLn vếtcGrUnhGD tLbqyMLnthương vcGrUnhGDà cGrUnhGDhắn tLbqyMLnlà jJccmột tLbqyMLncon hổtLbqyMLn jJccdũng mtLbqyMLnãnh thìcGrUnhGD cjJccó lẽcGrUnhGD cũng cGrUnhGD chẳng thểtLbqyMLn nuốcGrUnhGDt nổicGrUnhGD kéttLbqyMLn jJccbia màtLbqyMLn TrứngjJcc tLbqyMLnmuối gjJccọi lêcGrUnhGDn. TôjJcci khôcGrUnhGDng mjJccuốn ljJccại pcGrUnhGDhải một tLbqyMLn lần nữajJcc trôcGrUnhGDng thấtLbqyMLny májJccu ccGrUnhGDhảy thànhtLbqyMLn gtLbqyMLniọt ncGrUnhGDhư hiệnjJcc trườngcGrUnhGD gicGrUnhGDết ngườijJcc nữtLbqyMLna, giặt miếcGrUnhGDng đệmtLbqyMLn ghếtLbqyMLn tLbqyMLnsofa rấtjJcc tốntLbqyMLn xjJccà phòng...

Tôi chộcGrUnhGDp jJcclấy chcGrUnhGDai btLbqyMLnia cGrUnhGDtên ThươncGrUnhGDg NgôcGrUnhGD khtLbqyMLnông biếtLbqyMLnt sốngtLbqyMLn jJccchết ltLbqyMLnà gì vừatLbqyMLn đóncGrUnhGD ltLbqyMLnấy vjJccà đancGrUnhGDg địnhtLbqyMLn chcGrUnhGDo vjJccào miệngtLbqyMLn uốnjJccg rồijJcc nhìntLbqyMLn TrứngjJcc mutLbqyMLnối nói:

- AjJccnh cGrUnhGDta jJcckhông cGrUnhGDuống đcGrUnhGDược bjJccia cGrUnhGDrượu, jJcchai chúncGrUnhGDg tcGrUnhGDa chiến!

- SacGrUnhGDo cGrUnhGDlại ttLbqyMLnhế hảtLbqyMLn, ĐậutLbqyMLn pcGrUnhGDhụ già?cGrUnhGD tLbqyMLnSao mtLbqyMLnày lạicGrUnhGD yêutLbqyMLn ngjJccười khcGrUnhGDông biết uốngtLbqyMLn rượucGrUnhGD ccGrUnhGDơ jJccchứ? KhôngtLbqyMLn sợcGrUnhGD bốjJcc màjJccy xcGrUnhGDử lcGrUnhGDý màjJccy à?

- ThôtLbqyMLni đcGrUnhGDi. KhjJccông thjJccấy tLbqyMLnkhuôn mặtjJcc méocGrUnhGD mjJccó cGrUnhGDđau tLbqyMLnốm jJcccủa ancGrUnhGDh ttLbqyMLna tLbqyMLnsao? Hơn nữajJcc, cGrUnhGDanh ttLbqyMLna đãtLbqyMLn cGrUnhGDsớm tLbqyMLnqua đượcjJcc cGrUnhGDcửa ảcGrUnhGDi ccGrUnhGDủa cGrUnhGDbố tatLbqyMLno rồcGrUnhGDi... –tLbqyMLn ThốtjJcc cGrUnhGDra xcGrUnhGDong câucGrUnhGD đó,jJcc tôi vộjJcci cjJccắn vàojJcc lưỡijJcc mtLbqyMLnình vjJccà khôngcGrUnhGD tcGrUnhGDhèm đểcGrUnhGD cGrUnhGDý đếnjJcc tLbqyMLnvẻ đắccGrUnhGD cGrUnhGDý tLbqyMLntrên kjJcchuôn mặtcGrUnhGD Thương Ngô.

- KhôcGrUnhGDng ncGrUnhGDói ljJccinh tijJccnh nữcGrUnhGDa. RốjJcct cuộctLbqyMLn mtLbqyMLnày ctLbqyMLnó cGrUnhGDuống cGrUnhGDkhông hả?

Trứng mcGrUnhGDuối cGrUnhGDngước mặtcGrUnhGD cGrUnhGDlên cườijJcc tLbqyMLnlớn, cGrUnhGDtình cGrUnhGDthế ncGrUnhGDày jJcccó vtLbqyMLnẻ khiếnjJcc ccGrUnhGDô nàng hậntLbqyMLn khôngjJcc thểtLbqyMLn phjJccanh átLbqyMLno jJccra, nhảytLbqyMLn ljJccên bcGrUnhGDàn hcGrUnhGDét ujJccống, uống:

- tLbqyMLnĐậu phụcGrUnhGD gcGrUnhGDià, tLbqyMLnquả jJcckhông hổjJcc dancGrUnhGDh tLbqyMLnlà ĐjJccậu phcGrUnhGDụ gitLbqyMLnà. ĐượjJccc jJcclắm. PhcGrUnhGDục vụ cGrUnhGDđâu, macGrUnhGDng tiếptLbqyMLn jJcchai kéttLbqyMLn jJccbia jJccđến đây.

Tôi rấtjJcc btLbqyMLnình cGrUnhGDthản nhưncGrUnhGDg chântLbqyMLn hơitLbqyMLn nhũn.

Thương jJccNgô cGrUnhGDcũng rấcGrUnhGDt tLbqyMLnbình jJccthản nhtLbqyMLnưng sắctLbqyMLn mtLbqyMLnặt tLbqyMLncó jJccphần tLbqyMLntái hơn.

Ngưu tLbqyMLnBôn ljJccà ngườicGrUnhGD cGrUnhGDtương đốitLbqyMLn yếujJcc đuối,tLbqyMLn hjJccai ccGrUnhGDánh tjJccay chốcGrUnhGDng vàojJcc má bỗntLbqyMLng jJcckhuỵu tLbqyMLnxuống khiếntLbqyMLn chicGrUnhGDếc cằmcGrUnhGD jJccthon jJccthon cGrUnhGDđập thẳnjJccg vàotLbqyMLn cátLbqyMLni đĩtLbqyMLna trướcjJcc mặt...

Tiếp thjJcceo đó,tLbqyMLn tôijJcc vàjJcc jJccTrứng muốicGrUnhGD uốjJccng tacGrUnhGDy đôi,jJcc jJccmi mộjJcct chcGrUnhGDai ttLbqyMLna một ctLbqyMLnhai trcGrUnhGDước ájJccnh mtLbqyMLnắt tLbqyMLnvô cùngtLbqyMLn sùngjJcc báijJcc vtLbqyMLnà ngưỡngcGrUnhGD mộcGrUnhGD củjJcca htLbqyMLnai vịtLbqyMLn thầcGrUnhGDn titLbqyMLnên, thoáng cájJcci trêtLbqyMLnn bàjJccn jJccđã toàntLbqyMLn làjJcc cGrUnhGDvỏ chai.

Không biếtcGrUnhGD cócGrUnhGD pcGrUnhGDhải jJccvì mcGrUnhGDấy ngàtLbqyMLny vừatLbqyMLn qtLbqyMLnua khcGrUnhGDông nghỉtLbqyMLn ngtLbqyMLnơi cGrUnhGDđủ hatLbqyMLny vì chcGrUnhGDưa ănjJcc jJcccơm, cjJcchỉ cGrUnhGDbụng rỗtLbqyMLnng jJccuống bijJcca hacGrUnhGDy kcGrUnhGDhông mjJccà rấttLbqyMLn nhantLbqyMLnh sjJccau đó,cGrUnhGD tôicGrUnhGD bỗngjJcc cảmtLbqyMLn thấy chcGrUnhGDóng cGrUnhGDmặt cGrUnhGDhoa mắttLbqyMLn cGrUnhGDvà tLbqyMLnkhông còntLbqyMLn chcGrUnhGDút tLbqyMLnsức lựjJccc nàjJcco. TrứngcGrUnhGD mjJccuối tLbqyMLnthì vẫtLbqyMLnn nhảjJccy nhót nhưcGrUnhGD chưjJcca hềcGrUnhGD jJccuống tLbqyMLngiọt bijJcca ncGrUnhGDào. ĐicGrUnhGDều nàjJccy ktLbqyMLnhiến ngườitLbqyMLn lujJccôn tựcGrUnhGD tLbqyMLnca ngợicGrUnhGD mìjJccnh "Nghìn ljJccy khôcGrUnhGDng cGrUnhGDsay" ltLbqyMLnà tôcGrUnhGDi cjJccảm thấycGrUnhGD xcGrUnhGDấu hổ.

Đang địcGrUnhGDnh cởtLbqyMLni khtLbqyMLnuy tLbqyMLntay áotLbqyMLn xắcGrUnhGDn lêcGrUnhGDn ccGrUnhGDhuẩn bjJccị chiếncGrUnhGD đấcGrUnhGDu đếnjJcc cùng,tLbqyMLn thì tronjJccg ttLbqyMLnay tjJccrống khôngjJcc, tLbqyMLnnửa chatLbqyMLni còjJccn ljJccại bjJccị ThươcGrUnhGDng NjJccgô gicGrUnhGDật lấjJccy, nói:

- EtLbqyMLnm khôjJccng đưcGrUnhGDợc uốnjJccg nữa.

- ĐưajJcc đây.

Thương NgôcGrUnhGD lắcjJcc đầu,cGrUnhGD kiêncGrUnhGD quyết:

- tLbqyMLnEm khcGrUnhGDông jJcchiểu cGrUnhGDta đangcGrUnhGD nóicGrUnhGD jJccgì sajJcco? EjJccm khtLbqyMLnông đượctLbqyMLn ujJccống nữa.

Tôi sữnjJccg ngườcGrUnhGDi, tứcGrUnhGDc tối:

- AnjJcch cotLbqyMLni mjJccình cGrUnhGDlà jJccai thế?tLbqyMLn LtLbqyMLniên jJcccan gìjJcc đếntLbqyMLn jJccanh? NàtLbqyMLno, đưtLbqyMLna đây.

Thương tLbqyMLnNgô đứcGrUnhGDng lêtLbqyMLnn nhtLbqyMLnìn tjJccôi, tLbqyMLnhắn kcGrUnhGDhông tLbqyMLnhề tứccGrUnhGD gijJccận, ltLbqyMLnại tỏtLbqyMLn rjJcca tLbqyMLnvô cùng bìnhcGrUnhGD tLbqyMLntĩnh, nói:

- TâcGrUnhGDm trạngtLbqyMLn khôtLbqyMLnng tjJccốt, uốngtLbqyMLn tLbqyMLnbia rượutLbqyMLn ctLbqyMLnó hạijJcc tLbqyMLncho jJccsức khỏe.

Bốn ccGrUnhGDhữ đầtLbqyMLnu ticGrUnhGDên khiếncGrUnhGD tôtLbqyMLni tLbqyMLnnhảy ccGrUnhGDhồm lên:

- TcGrUnhGDâm trcGrUnhGDạng acGrUnhGDi khôtLbqyMLnng tốttLbqyMLn hả?cGrUnhGD TâmjJcc trạnjJccg củjJcca ajJccnh, jJcccủa cjJccả nhjJccà cGrUnhGDanh mớcGrUnhGDi không tjJccốt. ĐừngcGrUnhGD jJccnói jJccvớ jJccvẩn nữa.cGrUnhGD McGrUnhGDau đưtLbqyMLna đâjJccy. jJccUống cùngtLbqyMLn bạntLbqyMLn cGrUnhGDbè cGrUnhGDtôi rấtcGrUnhGD vuitLbqyMLn, hjJccại sức khỏetLbqyMLn cũnjJccg jJccchẳng làjJcc ccGrUnhGDái qujJccái gìjJcc, cójJcc chếtjJcc cGrUnhGDcũng tLbqyMLncam lòng.

- tLbqyMLnVậy ttLbqyMLna uốnjJccg gjJcciúp em.

- ChútLbqyMLnt tửucGrUnhGD lượngjJcc jJcccủa ancGrUnhGDh tcGrUnhGDhì jJcclàm đưjJccợc gì?

- TótLbqyMLnm lạicGrUnhGD, hômcGrUnhGD najJccy ecGrUnhGDm cGrUnhGDchỉ đưtLbqyMLnợc ujJccống đtLbqyMLnến đây.

- VtLbqyMLnề cGrUnhGDmà cấmjJcc ôntLbqyMLng jJccbác cGrUnhGDnhà anjJcch ấy.

- BốcGrUnhGD jJccta tLbqyMLnlà ctLbqyMLnon mộtcGrUnhGD nêtLbqyMLnn tjJcca tLbqyMLnkhông cócGrUnhGD ôjJccng báctLbqyMLn nào.

- …

Tôi vàcGrUnhGD ThươjJccng NjJccgô đấucGrUnhGD khẩcGrUnhGDu, TrứngjJcc tLbqyMLnmuối jJccvà tLbqyMLnNgưu BcGrUnhGDôn ntLbqyMLngồi bcGrUnhGDên cạnh nhìn,

Sau cutLbqyMLnộc cãijJcc cọ,cGrUnhGD jJccTrứng cGrUnhGDmuối liềncGrUnhGD ttLbqyMLnổng kếtjJcc ngắnjJcc gọn:

- ThjJccôi đượcjJcc rồjJcci. TajJcco đãtLbqyMLn jJccrõ ccGrUnhGDả tLbqyMLnrồi. ĐtLbqyMLnậu phụtLbqyMLn giàjJcc này,cGrUnhGD btLbqyMLnạn trtLbqyMLnai của màycGrUnhGD bịcGrUnhGD jJcccảm, cGrUnhGDbị sốtjJcc đútLbqyMLnng cGrUnhGDkhông? cGrUnhGDAnh tLbqyMLnta muốcGrUnhGDn ttLbqyMLnối ntLbqyMLnay cGrUnhGDcùng mcGrUnhGDày vậntLbqyMLn độngcGrUnhGD đểcGrUnhGD toàn thânjJcc đtLbqyMLnổ mtLbqyMLnổ hôi,jJcc tijJccết kicGrUnhGDệm đưcGrUnhGDợc chújJcct tiềntLbqyMLn tcGrUnhGDhuốc tLbqyMLnmen. cGrUnhGDĐã thếcGrUnhGD nàtLbqyMLny tLbqyMLnrồi thìjJcc tatLbqyMLno đành phảitLbqyMLn njJccể mặtjJcc thôi.

Thương NgôcGrUnhGD nhtLbqyMLnếch khóetLbqyMLn mjJcciệng nói:

- cGrUnhGDCảm tLbqyMLnơn vcGrUnhGDì đãtLbqyMLn cảmtLbqyMLn thông.

Tôi ctLbqyMLnâm lặncGrUnhGDg, khôngtLbqyMLn biếjJcct njJccên bàcGrUnhGDo chữcGrUnhGDa thếjJcc nào.

Ngưu BônjJcc lạitLbqyMLn mộtLbqyMLnt ljJccần njJccữa djJccùng ctLbqyMLnằm jJcchôn ccGrUnhGDhiếc đĩa.

Trứng tLbqyMLnmuối rấtcGrUnhGD khôngcGrUnhGD hàjJcci lòngtLbqyMLn vjJccì tLbqyMLnchưa đượtLbqyMLnc tLbqyMLnvui jJcchết mìnhcGrUnhGD trêtLbqyMLnn bànjJcc nhậu, cGrUnhGDâm thcGrUnhGDanh màcGrUnhGD NgưjJccu BcGrUnhGDôn vjJccừa ttLbqyMLnạo cGrUnhGDra đãtLbqyMLn cuốntLbqyMLn tLbqyMLnhút ccGrUnhGDô nàngtLbqyMLn. CôcGrUnhGD nàtLbqyMLnng njJcchìn sang, hỏi:

- AjJccnh kcGrUnhGDhông ốmjJcc đjJccau gcGrUnhGDì chứ?

Ngưu BôjJccn hoàjJccn tocGrUnhGDàn chưtLbqyMLna phảnjJcc ứntLbqyMLng kịtLbqyMLnp, lắtLbqyMLnc đầujJcc mtLbqyMLnột cájJccch ngốc nghếch.

- jJccVậy tcGrUnhGDối njJccay chtLbqyMLnắc atLbqyMLnnh cũngtLbqyMLn khôncGrUnhGDg cầncGrUnhGD vậncGrUnhGD độngtLbqyMLn cjJccho vtLbqyMLnã tLbqyMLnmồ hôicGrUnhGD chứ?

Anh chcGrUnhGDàng tcGrUnhGDội ncGrUnhGDghiệp jJccNgưu BcGrUnhGDôn tiếpjJcc tụcjJcc khôngcGrUnhGD kcGrUnhGDịp jJccphản jJccứng, jJccdo vậy lạicGrUnhGD lắcjJcc đầujJcc mcGrUnhGDột cGrUnhGDcách ngốctLbqyMLn nghếch.

Trứng jJccmuối cGrUnhGDtỏ rtLbqyMLna cGrUnhGDvô tLbqyMLncùng hàitLbqyMLn lòngtLbqyMLn. jJccCô nàngcGrUnhGD liềcGrUnhGDn đátLbqyMLn hjJccai kétcGrUnhGD rưtLbqyMLnỡi bia tLbqyMLndưới chtLbqyMLnân cGrUnhGDvề phícGrUnhGDa NgưtLbqyMLnu Bôn,jJcc gjJcciọng jJccnói tLbqyMLnnhẹ nhưjJcc gitLbqyMLnó thoảng:

- LcGrUnhGDần đầujJcc gặcGrUnhGDp gjJccỡ, lầncGrUnhGD đầutLbqyMLn cùnjJccg uống,cGrUnhGD ccGrUnhGDhai nàcGrUnhGDy tjJccôi ccGrUnhGDạn trướctLbqyMLn đểcGrUnhGD tcGrUnhGDỏ lòng kínhcGrUnhGD trọng.

Hai cGrUnhGDmắt NcGrUnhGDgưu cGrUnhGDBôn tjJccrợn jJcctròn nhìnjJcc ccGrUnhGDô nàtLbqyMLnng ntLbqyMLngửa ccGrUnhGDổ lên,cGrUnhGD thoángjJcc chốc đítjJcc ctLbqyMLnhai tLbqyMLnđã hướntLbqyMLng lêjJccn trời,cGrUnhGD vjJccẻ ncGrUnhGDgốc tựtLbqyMLn nhicGrUnhGDên củatLbqyMLn ajJccnh cjJcchàng đượctLbqyMLn bicGrUnhGDểu hiệncGrUnhGD rõtLbqyMLn ràng trcGrUnhGDiệt để.

Tiếp đjJccó, nhâjJccn vậtcGrUnhGD chtLbqyMLnính cjJccủa cụctLbqyMLn diệntLbqyMLn lúcjJcc ntLbqyMLnày làcGrUnhGD TtLbqyMLnrứng muốicGrUnhGD vàcGrUnhGD jJccNgưu Bôn. TôcGrUnhGDi vjJccà ThjJccương NgtLbqyMLnô ngtLbqyMLnồi jJccbên cạnhtLbqyMLn quacGrUnhGDn sát.

- TjJccửu lưjJccợng tLbqyMLncủa TtLbqyMLnứ NjJccgưu thếjJcc nào?

- ThjJcceo nhưtLbqyMLn tLbqyMLnta jJccđược bjJcciết, vìcGrUnhGD lýtLbqyMLn cGrUnhGDdo tLbqyMLnphải cGrUnhGDtự cGrUnhGDtrị tLbqyMLnnghiêm ngặcGrUnhGDt njJccên tộc tLbqyMLntrưởng củajJcc cGrUnhGDmười cGrUnhGDhai tộctLbqyMLn tLbqyMLnphần lớnjJcc đềucGrUnhGD khôngjJcc jJccthạo vtLbqyMLniệc này.

- TtLbqyMLnức làtLbqyMLn sao?

- TtLbqyMLnức làcGrUnhGD, tLbqyMLncậu tjJcca cũngjJcc cjJcchưa tLbqyMLnbao tLbqyMLngiờ ujJccống rượu.

- …

Thương jJccNgô tjJccỏ vẻcGrUnhGD vừatLbqyMLn xitLbqyMLnn ljJccỗi vjJccừa cảmtLbqyMLn độtLbqyMLnng tLbqyMLndìu NgưjJccu BôntLbqyMLn khôntLbqyMLng biếtjJcc là ljJccần thứcGrUnhGD btLbqyMLnao nhcGrUnhGDiêu từtLbqyMLn trojJccng njJcchà vệjJcc sicGrUnhGDnh xiêtLbqyMLnu vẹjJcco tLbqyMLnbước ratLbqyMLn, nướcGrUnhGDc jJccmắt hcGrUnhGDắn nhạt nhòtLbqyMLna, nóitLbqyMLn ttLbqyMLnrong tiếngtLbqyMLn nấc:

- NgcGrUnhGDười ancGrUnhGDh cGrUnhGDem ttLbqyMLnốt, khổtLbqyMLn cGrUnhGDcho cậutLbqyMLn rồi.

Ngưu BôncGrUnhGD vtLbqyMLnỗ cGrUnhGDvai hcGrUnhGDắn cườijJcc hcGrUnhGDa jJcchả, giọngtLbqyMLn nóitLbqyMLn hàjJcco hùnjJccg btLbqyMLnốc tLbqyMLntrời tLbqyMLnlấy chút phojJccng cácGrUnhGDch cjJccủa TrứngcGrUnhGD muối:

- KtLbqyMLnhổ cáitLbqyMLn quáitLbqyMLn gìtLbqyMLn? cGrUnhGDAnh tLbqyMLnem chcGrUnhGDính làtLbqyMLn dùntLbqyMLng đjJccể đâmcGrUnhGD... tLbqyMLnanh cGrUnhGDmột đaocGrUnhGD, tôi cGrUnhGDmột đao...jJcc ljJccà từcGrUnhGD cGrUnhGD"đao" trtLbqyMLnong TiểujJcc tLbqyMLnlý ptLbqyMLnhi đao...

Thương NjJccgô jJccche mặt.

Còn tôjJcci jJcclại giơtLbqyMLn ncGrUnhGDgón tajJccy jJcccái lêcGrUnhGDn bitLbqyMLnểu cGrUnhGDthị ngưỡncGrUnhGDg mộtLbqyMLn đjJccối vớjJcci sự biếnjJcc chuyểtLbqyMLnn từtLbqyMLn yếucGrUnhGD cGrUnhGDđuối sancGrUnhGDg jJccmạnh tLbqyMLnmẽ củjJcca TứjJcc Ngưu.

Đêm jJccđó, thcGrUnhGDần ttLbqyMLniên lạicGrUnhGD mộtcGrUnhGD ljJccần njJccữa dùngtLbqyMLn hcGrUnhGDành độngcGrUnhGD tcGrUnhGDhực tếcGrUnhGD chứtLbqyMLnng minh sựjJcc tốncGrUnhGD cơjJccm tLbqyMLntốn củcGrUnhGDi, cGrUnhGDvô jJccdụng toàncGrUnhGD tậptLbqyMLn ccGrUnhGDủa mình...

Sau cGrUnhGDkhi jJccđã cGrUnhGDbiến bjJcca kétjJcc bicGrUnhGDa thcGrUnhGDành btLbqyMLna mưjJccơi jJccsáu chtLbqyMLniếc cGrUnhGDvỏ ctLbqyMLnhai, Trứng muốijJcc ctLbqyMLnhân bướcGrUnhGDc cójJcc phầjJccn ltLbqyMLnoạng choạntLbqyMLng kéocGrUnhGD atLbqyMLnnh cGrUnhGDchàng NcGrUnhGDgưu BcGrUnhGDôn đjJccang nghicGrUnhGDêm jJcctúc chỉ jJcctay vàojJcc cGrUnhGDvạch đườnjJccg jJccđếm trăngtLbqyMLn cGrUnhGDsao ljJccên taxijJcc, tLbqyMLnđầu kcGrUnhGDhông ngojJccảnh lại.

Tôi lẩmjJcc bcGrUnhGDẩm mcGrUnhGDột mình:

- HjJccai ngưcGrUnhGDời nàycGrUnhGD sẽtLbqyMLn khôjJccng cGrUnhGDsao chứ?

Thương tLbqyMLnNgô trấncGrUnhGD an:

- jJccNgưu BtLbqyMLnôn cócGrUnhGD scGrUnhGDay ntLbqyMLnữa cGrUnhGDcũng khôncGrUnhGDg tLbqyMLngiở cGrUnhGDtrò litLbqyMLnnh cGrUnhGDtinh đâu.

- TcGrUnhGDôi cGrUnhGDsợ TrứngtLbqyMLn muốijJcc gijJccở trjJccò vớicGrUnhGD acGrUnhGDnh ta.

- cGrUnhGD... DùtLbqyMLn cGrUnhGDgì cũcGrUnhGDng làjJcc thầncGrUnhGD tiênjJcc. SatLbqyMLno cjJccó thểcGrUnhGD cGrUnhGDbị ljJccoài ngtLbqyMLnười gitLbqyMLnở trò được...

 

Trên đườngjJcc về,jJcc gicGrUnhGDó lạnhjJcc cGrUnhGDtáp vjJccào tLbqyMLnmặt, hjJccơi tLbqyMLnmen xâmcGrUnhGD cGrUnhGDchiếm đạitLbqyMLn nãotLbqyMLn của tôitLbqyMLn kcGrUnhGDhông nhữnjJccg tướcGrUnhGDc đtLbqyMLni quyềncGrUnhGD jJccchủ độngcGrUnhGD màjJcc còtLbqyMLnn khiếcGrUnhGDn cGrUnhGDtôi tLbqyMLnchìm tLbqyMLnđắm hotLbqyMLnàn toàcGrUnhGDn, choáng vácGrUnhGDng, tLbqyMLnquay cuồcGrUnhGDng. ĐồnjJccg thời,cGrUnhGD bjJccụng ctLbqyMLnũng btLbqyMLnắt đầujJcc tcGrUnhGDhấy kcGrUnhGDhó chịu.

Tôi cGrUnhGDgiơ tatLbqyMLny ltLbqyMLnên tíjJccnh ngàyjJcc, qjJccuả nhiêncGrUnhGD đcGrUnhGDến ngtLbqyMLnày kinjJcch nguyệttLbqyMLn ghétLbqyMLn thăjJccm rồi, cGrUnhGDđúng cGrUnhGDlà "HọacGrUnhGD vôcGrUnhGD đơncGrUnhGD chí,tLbqyMLn cGrUnhGDphúc bấtcGrUnhGD tjJccrùng cGrUnhGDlai", đcGrUnhGDã thấttLbqyMLn tjJccình rồi tLbqyMLn lại cGrUnhGDgặp phảitLbqyMLn tLbqyMLnbà côjJcc già...

Càng ngcGrUnhGDhĩ tôtLbqyMLni cGrUnhGDcàng tLbqyMLnthấy tLbqyMLnmình đecGrUnhGDn jJccđủi, cGrUnhGDđen đjJccủi nhcGrUnhGDư gặtLbqyMLnp phảicGrUnhGD ônjJccg bán thjJccan vậy.cGrUnhGD TôicGrUnhGD cGrUnhGDmuốn ruồtLbqyMLnng bỏ,jJcc mujJccốn tựtLbqyMLn đjJccày ảitLbqyMLn mtLbqyMLnình jJccnên tìcGrUnhGDm chỗcGrUnhGD jJccchân tườjJccng rồi ncGrUnhGDgồi đtLbqyMLnó nhưtLbqyMLn chết.

Thương NgcGrUnhGDô đươcGrUnhGDng jJccnhiên khjJccông biếtcGrUnhGD nhữnjJccg cơnjJcc sóntLbqyMLng lòngcGrUnhGD diễjJccn jJccra trong tôcGrUnhGDi, thấjJccy tôijJcc bjJccỗng njJcchiên njJccgồi tcGrUnhGDhụp xuốnjJccg ncGrUnhGDhư ngjJccười ktLbqyMLnhông xươngtLbqyMLn njJccên không jJcctránh khcGrUnhGDỏi vẻjJcc tLbqyMLnngạc nhiên.tLbqyMLn HtLbqyMLnắn vộicGrUnhGD khotLbqyMLnm ngtLbqyMLnười xuốjJccng, jJcclưng dựcGrUnhGDng thẳngcGrUnhGD, mộtcGrUnhGD đầu gốijJcc ctLbqyMLnhạm đất,jJcc mộtcGrUnhGD tajJccy đặtcGrUnhGD trêntLbqyMLn đầujJcc gốijJcc mìnhjJcc, tatLbqyMLny kijJcca sờtLbqyMLn lcGrUnhGDên trájJccn tôi...

Trời cGrUnhGDđất, sincGrUnhGDh vậtjJcc cGrUnhGDgì kjJcchông btLbqyMLniết, ttLbqyMLnư tLbqyMLnthế ngẫujJcc nhiêjJccn thjJccôi màtLbqyMLn cũng đẹpjJcc ltLbqyMLnạ lùng.

Lại trtLbqyMLnời cGrUnhGDđất nữjJcca, lúctLbqyMLn nàjJccy tjJccôi mớijJcc cótLbqyMLn thểtLbqyMLn jJccquan sáttLbqyMLn mộcGrUnhGDt cáchcGrUnhGD tỉcGrUnhGD mi,tLbqyMLn rõ ràng.

- TiểujJcc jJccTường, ecGrUnhGDm sacGrUnhGDo thế?cGrUnhGD StLbqyMLnay htLbqyMLnay khócGrUnhGD chjJccịu ởcGrUnhGD đâu?

Trước áncGrUnhGDh mắttLbqyMLn lờcGrUnhGD đờcGrUnhGD tLbqyMLnsay, đôjJcci tacGrUnhGDi ocGrUnhGDng tLbqyMLnong củajJcc tôi,cGrUnhGD cGrUnhGDdáng vẻtLbqyMLn hắnjJcc càng lôcGrUnhGDi cuốcGrUnhGDn, giọngtLbqyMLn njJccói càtLbqyMLnng cGrUnhGDdễ jJccchịu htLbqyMLnơn khjJcciến trcGrUnhGDái cGrUnhGDtim tjJccôi nhưcGrUnhGD lệcGrUnhGDch vềtLbqyMLn phcGrUnhGDía gan, gijJccọng tôcGrUnhGDi tLbqyMLnnhỏ ncGrUnhGDhẹ cGrUnhGDđầy ttLbqyMLnủi hờn:

- cGrUnhGDĐến tháng.

Thương cGrUnhGDNgô sjJccững ngườicGrUnhGD tcGrUnhGDrước ctLbqyMLnâu nóijJcc khôcGrUnhGDng đầujJcc khôngcGrUnhGD đuôicGrUnhGD jJcccủa tôi:

- ĐếncGrUnhGD gì?

- ĐếnjJcc tháng.

- Tháng.jJcc.. jJcctháng gì?

Tôi tLbqyMLnôm bcGrUnhGDụng tLbqyMLntựa vàotLbqyMLn tường,cGrUnhGD cujJccộn jJccmình ntLbqyMLnhư mộttLbqyMLn cjJccon tôm,jJcc lôncGrUnhGDg cGrUnhGDmày xịu xujJccống, mcGrUnhGDặt cacGrUnhGDu lạitLbqyMLn dtLbqyMLniễn tLbqyMLnvai mjJccột cjJccô béjJcc tộjJcci nghiệcGrUnhGDp cGrUnhGDmuốn jJccnói tLbqyMLnmà khôtLbqyMLnng thtLbqyMLnốt jJccđược thành lời.

Dù sajJcco ThcGrUnhGDương NgôcGrUnhGD cũntLbqyMLng đãjJcc stLbqyMLnống ởjJcc nhântLbqyMLn giajJccn nêjJccn jJcctương đốitLbqyMLn hiểucGrUnhGD biết đtLbqyMLnốỉ vớcGrUnhGDi tLbqyMLnđặc trtLbqyMLnưng sintLbqyMLnh lýcGrUnhGD củcGrUnhGDa ljJccoài người.tLbqyMLn VậjJccy ncGrUnhGDên, sjJccau pcGrUnhGDhút bốitLbqyMLn rốicGrUnhGD bcGrUnhGDan đầu, hắntLbqyMLn nhanjJcch chcGrUnhGDóng tLbqyMLný thứctLbqyMLn được,tLbqyMLn cộntLbqyMLng thêmcGrUnhGD cGrUnhGDngôn ntLbqyMLngữ cơjJcc tLbqyMLnthể vjJccô ctLbqyMLnùng cjJccó tíncGrUnhGDh cGrUnhGDbiểu cảm cGrUnhGDcủa tôijJcc nêcGrUnhGDn hắntLbqyMLn đãcGrUnhGD hjJcciểu ra.

- Em..tLbqyMLn. tLbqyMLnta... chjJccúng tcGrUnhGDa cGrUnhGDmau vtLbqyMLnề nhtLbqyMLnà thôi...

- cGrUnhGDNhưng trtLbqyMLnong nhàjJcc khôjJccng còntLbqyMLn băjJccng vcGrUnhGDệ cGrUnhGDsinh nữa.

- VtLbqyMLnậy... phảitLbqyMLn ltLbqyMLnàm sao?

- KcGrUnhGDhông còntLbqyMLn thìcGrUnhGD đươncGrUnhGDg nhcGrUnhGDiên phảijJcc đijJcc mucGrUnhGDa rồi.

- Ồ..jJcc. ởtLbqyMLn đtLbqyMLnâu cócGrUnhGD? TjJcca dìcGrUnhGDu tLbqyMLnem đi.

- TôtLbqyMLni đcGrUnhGDau bụntLbqyMLng, khôngtLbqyMLn đứngcGrUnhGD dậycGrUnhGD đưcGrUnhGDợc, tLbqyMLnkhông jJccđi nổi.

Có lẽjJcc tLbqyMLnThương NgcGrUnhGDô đãtLbqyMLn hicGrUnhGDểu rcGrUnhGDa ýcGrUnhGD củatLbqyMLn tôi,tLbqyMLn bjJccỗng njJcchiên ttLbqyMLnhấy bcGrUnhGDối rốicGrUnhGD. Do dựcGrUnhGD, đcGrUnhGDắn tLbqyMLnđo mộttLbqyMLn hồi,cGrUnhGD ccGrUnhGDuối tLbqyMLncùng cũncGrUnhGDg cắcGrUnhGDn răncGrUnhGDg, nói:

- TronjJccg stLbqyMLniêu thịcGrUnhGD tLbqyMLngần jJccđây chjJccắc ljJccà cjJccó tLbqyMLnchứ? TjJcca sẽtLbqyMLn jJccđi tLbqyMLnmua ncGrUnhGDgay, ejJccm đợi tacGrUnhGD ởtLbqyMLn đây.

Tôi vộcGrUnhGDi tómjJcc lấtLbqyMLny hắjJccn, tiếpjJcc tụccGrUnhGD vẻjJcc yếtLbqyMLnu đuối,tLbqyMLn ctLbqyMLnạn tLbqyMLnsức, cGrUnhGDdiễn vẻjJcc đáng jJcc thương đtLbqyMLnến cùng:

- jJccTrong siêjJccu thtLbqyMLnị khôngtLbqyMLn jJcccó loạijJcc tcGrUnhGDôi cầnjJcc, chỉcGrUnhGD jJccở cửtLbqyMLna hcGrUnhGDàng trướctLbqyMLn mặt tLbqyMLn mới có.

Tuy điềucGrUnhGD jJccnày rjJccõ ràntLbqyMLng làjJcc tLbqyMLnvớ vẩnjJcc, jJccnhưng dùcGrUnhGDng nótLbqyMLn tLbqyMLnđể cGrUnhGDlừa vcGrUnhGDị tLbqyMLnthần chưa cGrUnhGD hề tLbqyMLncó chúttLbqyMLn cGrUnhGDkinh njJccghiệm gtLbqyMLnì vẫncGrUnhGD rcGrUnhGDất hitLbqyMLnệu qjJccuả. DtLbqyMLno đójJcc ThtLbqyMLnương NjJccgô licGrUnhGDền gậtjJcc đầujJcc cjJccắn câu cGrUnhGDvà cGrUnhGDtỏ vjJccẻ ngượjJccng njJccgùng cGrUnhGDrõ ràng.

Cái cGrUnhGDgọi ljJccà cửacGrUnhGD hàngtLbqyMLn, chítLbqyMLnnh làjJcc tiệcGrUnhGDm tạpcGrUnhGD hójJcca tjJccương đcGrUnhGDối trcGrUnhGDuyền thjJccống mà phươcGrUnhGDng thứjJccc kincGrUnhGDh docGrUnhGDanh hotLbqyMLnàn toàntLbqyMLn khcGrUnhGDông giốtLbqyMLnng vớtLbqyMLni siêtLbqyMLnu thịcGrUnhGD jJcctự ccGrUnhGDhọn. Khách cGrUnhGD hàng jJccphải hcGrUnhGDiểu jJccrõ, phtLbqyMLnải tựjJcc nótLbqyMLni cGrUnhGDra ycGrUnhGDêu jJcccầu củacGrUnhGD cGrUnhGDmình, sajJccu đójJcc chủjJcc ctLbqyMLnửa hàcGrUnhGDng sẽjJcc jJccdẫn đi lấycGrUnhGD đồtLbqyMLn vcGrUnhGDà tcGrUnhGDrả cGrUnhGDtiền tLbqyMLnnhận hàcGrUnhGDng ngcGrUnhGDay tLbqyMLntrước mặt.

Tôi hjJccoàn tLbqyMLntoàn phớtcGrUnhGD lcGrUnhGDờ vẻtLbqyMLn njJccgượng jJccngùng ctLbqyMLnủa TcGrUnhGDhương NgcGrUnhGDô jJccdùng tLbqyMLnthái độ vôcGrUnhGD cùngcGrUnhGD njJccghiêm túcGrUnhGDc nóijJcc vớicGrUnhGD hắn:

- tLbqyMLnTôi muốntLbqyMLn mtLbqyMLnột góicGrUnhGD tLbqyMLndùng btLbqyMLnan đêmtLbqyMLn vjJccà jJccmột jJccgói dùjJccng jJccban ngày,jJcc loạicGrUnhGD dùng batLbqyMLnn đjJccêm ptLbqyMLnhải cGrUnhGDlà ljJccoại dàitLbqyMLn bcGrUnhGDa mươjJcci lămtLbqyMLn centimjJccet. ĐãjJcc nhớtLbqyMLn chưa?

Thương NgjJccô cúicGrUnhGD đầutLbqyMLn kjJcchông nhcGrUnhGDìn tôicGrUnhGD, mộtjJcc jJcchồi stLbqyMLnau mcGrUnhGDới nhjJccẹ ntLbqyMLnói một tiếng.

- Ừm.

- AntLbqyMLnh jJccthử nhắccGrUnhGD cGrUnhGDlại mộtLbqyMLnt cGrUnhGDlần ctLbqyMLnho jJcctôi nghe.

Dưới sựjJcc thcGrUnhGDúc écGrUnhGDp ctLbqyMLnủa tôicGrUnhGD, hắtLbqyMLnn cujJccối cùtLbqyMLnng tỏcGrUnhGD jJccvẻ qcGrUnhGDuyết tjJccâm, đứncGrUnhGDg phắjJcct dậy, còcGrUnhGDn tiệncGrUnhGD cGrUnhGDtay gõjJcc tLbqyMLnvào đầujJcc tôitLbqyMLn, tLbqyMLngiọng cGrUnhGDhờn trách:

- jJccEm cGrUnhGDchờ đấy.

Tôi xotLbqyMLna đầujJcc cGrUnhGDnhìn ttLbqyMLnheo ctLbqyMLnái bóncGrUnhGDg vộjJcci vãtLbqyMLn củajJcc hắcGrUnhGDn, cườitLbqyMLn ngặjJcct ngjJcchẽo. Bóng hcGrUnhGDắn dầncGrUnhGD cGrUnhGDxa khuất.

Lớn bằntLbqyMLng từcGrUnhGDng nàjJccy rồi,tLbqyMLn hắncGrUnhGD ltLbqyMLnà ngườtLbqyMLni đtLbqyMLnàn jJccông đầtLbqyMLnu tiêtLbqyMLnn mujJcca băngtLbqyMLn vệ scGrUnhGDinh cjJccho tôi.

Khoảng tLbqyMLnmười cGrUnhGDphút saucGrUnhGD, TjJcchương NgjJccô xtLbqyMLnách jJccmột tcGrUnhGDúi jJccnylon, cGrUnhGDlấm léjJcct như trcGrUnhGDộm, quacGrUnhGDy về.

- EcGrUnhGDm tLbqyMLnxem tLbqyMLnta mtLbqyMLnua ctLbqyMLnó đúngcGrUnhGD không?

Tôi cầmjJcc lấtLbqyMLny túi,cGrUnhGD ncGrUnhGDhìn vào,tLbqyMLn nói:

- tLbqyMLnĐúng. TrjJccí nhớtLbqyMLn cjJccủa atLbqyMLnnh khcGrUnhGDông tcGrUnhGDồi màjJcc. Này,tLbqyMLn hộpjJcc nhỏjJcc nàtLbqyMLny cGrUnhGDlà gìcGrUnhGD vậy?

- ÔngjJcc chủjJcc nóitLbqyMLn, tốtjJcc nhấtLbqyMLnt nêtLbqyMLnn jJccdùng kếtcGrUnhGD hợpcGrUnhGD cGrUnhGDhai loạitLbqyMLn này.

Không biếcGrUnhGDt ThươngtLbqyMLn NgtLbqyMLnô bịcGrUnhGD kícGrUnhGDch đtLbqyMLnộng gjJccì trtLbqyMLnong cửatLbqyMLn tLbqyMLnhàng ctLbqyMLnủa tLbqyMLnông chú rjJccâu rijJcca xồcGrUnhGDm xoàtLbqyMLnm jJcckia. jJccTuy sắcjJcc mcGrUnhGDặt kcGrUnhGDhông cjJccó bitLbqyMLnểu lộjJcc gjJccì đjJccặc cGrUnhGDbiệt jJccnhưng jJcccơ thịt jJcc xem tLbqyMLnra khôncGrUnhGDg kiềmjJcc cjJcchế đượccGrUnhGD tLbqyMLnnên jJcchơi ccGrUnhGDo giật:

- cGrUnhGDVì tcGrUnhGDrong thcGrUnhGDời cGrUnhGDgian đếntLbqyMLn thtLbqyMLnáng jJcccủa ngườicGrUnhGD cGrUnhGDcon tLbqyMLngái, ngưcGrUnhGDời đàntLbqyMLn tLbqyMLnông sẽtLbqyMLn tích jJcclũy khôtLbqyMLnng íjJcct đồ.jJcc ĐếnjJcc kcGrUnhGDhi jJccđợi hếttLbqyMLn đèncGrUnhGD đỏjJcc ccGrUnhGDhắc jJccchắn sẽtLbqyMLn khôngjJcc ktLbqyMLniểm tLbqyMLnsoát được màcGrUnhGD phcGrUnhGDóng rjJcca. tLbqyMLnLúc đójJcc nếujJcc khôtLbqyMLnng cótLbqyMLn sựcGrUnhGD ctLbqyMLnhuẩn bịcGrUnhGD thìjJcc ccGrUnhGDâu chuyệnjJcc tuyệjJcct đỉnhcGrUnhGD trên gicGrUnhGDường tLbqyMLnsẽ rtLbqyMLnất dtLbqyMLnễ biếnjJcc thànhcGrUnhGD cjJccâu chuyệntLbqyMLn tLbqyMLnbi ttLbqyMLnhảm trjJccong khojJcca sản...

Ôi trờjJcci đấttLbqyMLn ơicGrUnhGD, ôngtLbqyMLn chútLbqyMLn ktLbqyMLnỳ qjJccuặc tLbqyMLnkia thậtLbqyMLnt qujJccá duncGrUnhGDg tục.

Nhưng, tLbqyMLnnhư thếtLbqyMLn, jJccý ngtLbqyMLnuyện củajJcc mẹcGrUnhGD cGrUnhGDđã đượctLbqyMLn thuậnjJcc ltLbqyMLnợi cGrUnhGDđáp ứng.cGrUnhGD Trong ncGrUnhGDhà phảcGrUnhGDi thườcGrUnhGDng xuyêncGrUnhGD dựcGrUnhGD phòncGrUnhGDg btLbqyMLnao catLbqyMLno scGrUnhGDu DurtLbqyMLnex mà...

Nhìn cGrUnhGDdáng vtLbqyMLnẻ thjJccảm hcGrUnhGDại ctLbqyMLnủa ThươngtLbqyMLn Ngô,cGrUnhGD chtLbqyMLnút lươngcGrUnhGD thiệncGrUnhGD cGrUnhGDvốn ccGrUnhGDhết từ lâujJcc trojJccng tôcGrUnhGDi cuốijJcc cGrUnhGDcùng cũncGrUnhGDg tLbqyMLnphục tLbqyMLnhồi sjJccức sống.

Tôi ntLbqyMLnhét hjJccai tcGrUnhGDhứ ctLbqyMLnó chứccGrUnhGD năntLbqyMLng cGrUnhGDgiống nhajJccu cGrUnhGDlà ctLbqyMLnùng ccGrUnhGDhống chjJccất lỏng chảycGrUnhGD lunjJccg tuntLbqyMLng vàotLbqyMLn ttLbqyMLnrong cGrUnhGDtúi nycGrUnhGDlon rồicGrUnhGD cGrUnhGDđứng lêtLbqyMLnn. ĐangcGrUnhGD tLbqyMLnlắc lắccGrUnhGD tLbqyMLnphủi phủicGrUnhGD địjJccnh xuất phát,tLbqyMLn thjJccì ThcGrUnhGDương NgôcGrUnhGD bỗngjJcc tLbqyMLnkéo tjJccay tôcGrUnhGDi lạtLbqyMLni, nói:

- EtLbqyMLnm thấjJccy kcGrUnhGDhó ccGrUnhGDhịu, vậyjJcc đểjJcc tjJcca cGrUnhGDcõng em.

Tôi nhìcGrUnhGDn hắn,cGrUnhGD lắccGrUnhGD đầutLbqyMLn, nói:

- TôijJcc cGrUnhGDkhông mucGrUnhGDốn chtLbqyMLnơi trtLbqyMLnò TrưtLbqyMLn BátLbqyMLnt GicGrUnhGDới cGrUnhGDcõng vợ.

- .jJcc.. ChcGrUnhGDúng tLbqyMLnta đâutLbqyMLn phảijJcc lợn..tLbqyMLn. cGrUnhGD- TtLbqyMLnhương NgôcGrUnhGD ccGrUnhGDó phầntLbqyMLn phjJccân tLbqyMLnvân về vấncGrUnhGD đềtLbqyMLn tLbqyMLnchủng tộccGrUnhGD nhưtLbqyMLnng rấcGrUnhGDt ntLbqyMLnhanh stLbqyMLnau đócGrUnhGD licGrUnhGDền ntLbqyMLnở jJccngay mộtLbqyMLnt nụtLbqyMLn cười:jJcc jJcc- NhưjJccng ta khôncGrUnhGDg jJccngại jJcclàm jJccTrư cGrUnhGDBát Giới.

Đầu óccGrUnhGD tcGrUnhGDăm tốijJcc tLbqyMLncủa cGrUnhGDtôi jJccphải phjJccản ứngtLbqyMLn mộttLbqyMLn lúccGrUnhGD jJccmới tLbqyMLnhơi Im-tLbqyMLnu, tôi đáp:

- TôijJcc khôngtLbqyMLn mjJccuốn làcGrUnhGDm ticGrUnhGDểu tcGrUnhGDhư củacGrUnhGD CatLbqyMLno LtLbqyMLnão trang.

- tLbqyMLnEm chjJccỉ cGrUnhGDcần làtLbqyMLnm njJccữ ctLbqyMLnhủ nhântLbqyMLn củajJcc TtLbqyMLnrúc ThatLbqyMLnnh cátLbqyMLnc làtLbqyMLn đượccGrUnhGD rồi.cGrUnhGD - ThươtLbqyMLnng NgôjJcc cGrUnhGDvừa nótLbqyMLni vừatLbqyMLn ccGrUnhGDúi ngườicGrUnhGD xuốjJccng: cGrUnhGD- MatLbqyMLnu lcGrUnhGDên đi.

- tLbqyMLnTrúc ThajJccnh ctLbqyMLnác ltLbqyMLnà cáitLbqyMLn gì?

- jJccLà nơitLbqyMLn tcGrUnhGDrước đtLbqyMLnây chúncGrUnhGDg tjJcca ở.

- Ồ.

- tLbqyMLnEm nhjJccanh ltLbqyMLnên mộtjJcc chút.

Tôi khônjJccg cGrUnhGDthèm đểcGrUnhGD ýtLbqyMLn đếcGrUnhGDn cGrUnhGDlời gijJccục củajJcc hắjJccn màtLbqyMLn tcGrUnhGDự mìnhcGrUnhGD tiếcGrUnhGDn tLbqyMLnvề phía trước:

- KhônjJccg cGrUnhGDcần đâu.

- TiểutLbqyMLn Tường...

Tôi ngoáicGrUnhGD đầcGrUnhGDu ljJccại tcGrUnhGDheo phjJccản xạtLbqyMLn, đújJccng cGrUnhGDlúc ncGrUnhGDhìn thấytLbqyMLn ThươngcGrUnhGD NgtLbqyMLnô khom ngưcGrUnhGDời, cGrUnhGDhai tajJccy chốngjJcc tLbqyMLnvào đầcGrUnhGDu gjJccối, cGrUnhGDkhuôn mặcGrUnhGDt hơijJcc ngẩnjJccg ljJccên, ktLbqyMLnhẽ mỉmtLbqyMLn cườicGrUnhGD, nói:

- VtLbqyMLnết thươngtLbqyMLn củajJcc cGrUnhGDta đãcGrUnhGD khỏitLbqyMLn rồi.

Tôi jJccbị hắntLbqyMLn đoátLbqyMLnn trúncGrUnhGDg tLbqyMLný tLbqyMLnnên cGrUnhGDcũng khtLbqyMLnông nểtLbqyMLn tìnjJcch jJccmà tLbqyMLnbóc mẽcGrUnhGD hắn,tLbqyMLn tôi nócGrUnhGDi to:

- AjJccnh lừtLbqyMLna atLbqyMLni thcGrUnhGDế? KhcGrUnhGDông thểjJcc nào.

- DùjJcc tLbqyMLncoi jJccnhư cjJcchưa khỏcGrUnhGDi hojJccàn toàtLbqyMLnn tLbqyMLnthì cjJcchút trọngjJcc lượngtLbqyMLn củacGrUnhGD tLbqyMLnem cjJccũng chẳng thểjJcc gâcGrUnhGDy ảnhjJcc hưởngtLbqyMLn gì.

Tôi btLbqyMLnĩu môijJcc tỏcGrUnhGD vẻtLbqyMLn quyjJccết khôjJccng ticGrUnhGDn lờitLbqyMLn hắn.

Nụ cườicGrUnhGD củatLbqyMLn hắnjJcc càngcGrUnhGD rõcGrUnhGD jJccnét hơn:

- tLbqyMLnEm lcGrUnhGDo lcGrUnhGDắng cjJccho cGrUnhGDta pcGrUnhGDhải không?

- jJccLà tjJccôi tLbqyMLnlo tLbqyMLncho cjJccái tLbqyMLnđệm ghếtLbqyMLn sofjJcca củajJcc tôi.

- TijJccểu tLbqyMLnTường, ttLbqyMLnin ttLbqyMLna jJccđi. VcGrUnhGDì ejJccm, jJccta sẽcGrUnhGD khôngjJcc lấytLbqyMLn mìnjJcch rcGrUnhGDa đùacGrUnhGD giỡn đâu.

Lời cGrUnhGDnói ccGrUnhGDủa hắtLbqyMLnn rấttLbqyMLn qujJccả qjJccuyết, hơnjJcc tLbqyMLnnữa ccGrUnhGDòn jJcccó jJcctính xújJcci gtLbqyMLniục vjJccà mê hoặc,cGrUnhGD jJccdo đó,cGrUnhGD tôcGrUnhGDi thấycGrUnhGD dcGrUnhGDao động.

Tôi đếcGrUnhGDn tLbqyMLnbên hắtLbqyMLnn, bấjJccm đầucGrUnhGD ngójJccn tcGrUnhGDay vàjJcco lưntLbqyMLng hắncGrUnhGD, hỏi:

- CójJcc đjJccau không?

Thương NjJccgô tLbqyMLnbật cườcGrUnhGDi, duỗjJcci cGrUnhGDcánh tacGrUnhGDy đặtcGrUnhGD vjJccào etLbqyMLno tôcGrUnhGDi đẩycGrUnhGD tLbqyMLnra sjJccau lưng, nhcGrUnhGDân lútLbqyMLnc tLbqyMLntôi tLbqyMLnloạng chcGrUnhGDoạng, liềnjJcc jJcctúm vtLbqyMLnào đcGrUnhGDùi tôcGrUnhGDi, cGrUnhGDkhi đứngjJcc lêntLbqyMLn tLbqyMLnthì tjJccôi đãtLbqyMLn ncGrUnhGDgồi chắc ctLbqyMLnhắn trêtLbqyMLnn ltLbqyMLnưng hắntLbqyMLn rồi.

Cách lớpjJcc áotLbqyMLn tLbqyMLnmùa đôncGrUnhGDg dàyjJcc cộp,cGrUnhGD tjJccôi vẫncGrUnhGD cảmtLbqyMLn tjJcchấy tLbqyMLnvai vcGrUnhGDà lưtLbqyMLnng hắnjJcc gầycGrUnhGD gầy nhưntLbqyMLng rcGrUnhGDất rộtLbqyMLnng, khiếnjJcc tôicGrUnhGD cójJcc tLbqyMLncảm giájJccc cựccGrUnhGD kỳjJcc chtLbqyMLnắc chắn.

Tôi jJccôm cổcGrUnhGD hcGrUnhGDắn, bcGrUnhGDả vatLbqyMLni hắtLbqyMLnn làmjJcc cằcGrUnhGDm tôitLbqyMLn cGrUnhGDhơi đau.

Trong tLbqyMLntrí nhớjJcc củacGrUnhGD mjJccình, hjJccình cGrUnhGDnhư chưjJcca jJcccó cGrUnhGDai từtLbqyMLnng cõnjJccg cGrUnhGDtôi. Ngày nhỏ,cGrUnhGD bốjJcc chỉtLbqyMLn đặjJcct ttLbqyMLnôi lêtLbqyMLnn cổjJcc jJcchoặc lêtLbqyMLnn vai.

Thế nhtLbqyMLnưng cảmcGrUnhGD jJccgiác cGrUnhGDlúc jJccnày stLbqyMLnao ttLbqyMLnhân quetLbqyMLnn cGrUnhGDđến vcGrUnhGDậy, ncGrUnhGDhư thểjJcc đãcGrUnhGD từng diễnjJcc tLbqyMLnra vôjJcc sốcGrUnhGD lẩncGrUnhGD. CjJccó cGrUnhGDmột ngưcGrUnhGDời cõngjJcc tôi,cGrUnhGD cứjJcc tLbqyMLnđi, đjJcci rấttLbqyMLn xcGrUnhGDa, đicGrUnhGD rtLbqyMLnất lâu...

- TrướctLbqyMLn tLbqyMLnđây, acGrUnhGDnh cótLbqyMLn ttLbqyMLnừng cõngjJcc tôjJcci nhcGrUnhGDư tcGrUnhGDhế ncGrUnhGDày không?

- Có.

- ThườngjJcc xcGrUnhGDuyên chứ?

- Ừ!

- jJccKể jJcctừ ktLbqyMLnhi chúngtLbqyMLn tLbqyMLnta ởjJcc bêcGrUnhGDn jJccnhau sao?

- KtLbqyMLnể từjJcc ngàytLbqyMLn đtLbqyMLnầu tiêcGrUnhGDn tcGrUnhGDa qtLbqyMLnuen em.

- TôicGrUnhGD jJccnhớ, hcGrUnhGDình ntLbqyMLnhư ancGrUnhGDh từtLbqyMLnng nótLbqyMLni vjJccì tLbqyMLntôi màjJcc đãjJcc tLbqyMLnlấy jJccchín trămjJcc chín cGrUnhGD mươi cGrUnhGDchín giọttLbqyMLn sưtLbqyMLnơng maicGrUnhGD. NhưcGrUnhGDng jJccnay tôjJcci mớicGrUnhGD mộttLbqyMLn ngcGrUnhGDhìn tuổi.cGrUnhGD VậjJccy chẳncGrUnhGDg phảicGrUnhGD là tLbqyMLn khi tôicGrUnhGD vừajJcc rjJcca cGrUnhGDđời, acGrUnhGDnh jJccđã cõjJccng tôcGrUnhGDi ctLbqyMLnhạy khắcGrUnhGDp nơitLbqyMLn sao?

- Ừ.

- AntLbqyMLnh ccGrUnhGDòn nóitLbqyMLn, ttLbqyMLnrước đâtLbqyMLny tôitLbqyMLn khôngcGrUnhGD jJcchề jJcccó bốtLbqyMLn mẹtLbqyMLn, tLbqyMLnvậy atLbqyMLni ntLbqyMLnuôi tôi trưởngtLbqyMLn thành?

Thương NjJccgô tjJcchở dàtLbqyMLni, ngoáijJcc đầcGrUnhGDu lạitLbqyMLn nhjJccìn tôi,jJcc nói:

- TiểutLbqyMLn TườntLbqyMLng, ltLbqyMLnà cGrUnhGDta jJccnuôi ecGrUnhGDm khôncGrUnhGD lớn.

Ồ...

Hóa rtLbqyMLna, khjJccông phảijJcc jJcclà tôcGrUnhGDi ncGrUnhGDuôi chồngjJcc, cGrUnhGDmà tôjJcci ltLbqyMLnà jJccbà tLbqyMLnvợ đưtLbqyMLnợc tLbqyMLnhắn nuôi nấng.

Cơn kícjJcch độntLbqyMLng jJccnày ktLbqyMLnhiến tôtLbqyMLni khôngtLbqyMLn thốtLbqyMLnt nêtLbqyMLnn lờijJcc trêcGrUnhGDn suốttLbqyMLn đườngjJcc về.jJcc Thương cGrUnhGDNgô tLbqyMLncũng khôjJccng tLbqyMLnnói tLbqyMLngì nữa,tLbqyMLn ccGrUnhGDhỉ chtLbqyMLnầm chậmjJcc jJccđi ttLbqyMLnừng bướcjJcc, từncGrUnhGDg bước.

Đêm tLbqyMLnmùa đcGrUnhGDông, giócGrUnhGD rấttLbqyMLn mạncGrUnhGDh nhưnjJccg cjJccó lẽcGrUnhGD tLbqyMLnvì cGrUnhGDhai cjJcchúng tôcGrUnhGDi dựajJcc sát tLbqyMLn vào nhtLbqyMLnau nêjJccn kjJcchông tLbqyMLnhề ctLbqyMLnảm tjJcchấy lạntLbqyMLnh. BàtLbqyMLnn tacGrUnhGDy hắtLbqyMLnn đancGrUnhGDg đỡjJcc lấtLbqyMLny ttLbqyMLnôi cũngjJcc khcGrUnhGDông còn lạnhtLbqyMLn jJccgiá tLbqyMLnnhư cGrUnhGDban chtLbqyMLniều nữa.

Sau kjJcchi ttLbqyMLnrở vềtLbqyMLn nhcGrUnhGDà ttLbqyMLnắm giặtjJcc xcGrUnhGDong, cGrUnhGDtôi vốjJccn đtLbqyMLnịnh mjJccở cGrUnhGDmáy tínhtLbqyMLn rtLbqyMLna xem LjJccâm LtLbqyMLnỗi cójJcc OjJccnline khôngjJcc tLbqyMLnđể jJcchỏi cGrUnhGDanh tLbqyMLnta rốtjJcc tLbqyMLncuộc vìtLbqyMLn tLbqyMLnsao khôntLbqyMLng lcGrUnhGDiên jJcclạc vcGrUnhGDới btLbqyMLnạn bè. NtLbqyMLnhưng vừatLbqyMLn jJccmới đcGrUnhGDăng nhập,cGrUnhGD máytLbqyMLn tíjJccnh cGrUnhGDlập tứcjJcc bịjJcc gấpcGrUnhGD lại.

Thương tLbqyMLnNgô đứngtLbqyMLn tLbqyMLnsau lưntLbqyMLng tôjJcci, trcGrUnhGDên jJcctay ctLbqyMLnầm tLbqyMLnmột cốcjJcc stLbqyMLnữa nóntLbqyMLng, nói:

- UốngcGrUnhGD jJccđi rtLbqyMLnồi ngủ.

Tôi ncGrUnhGDghĩ ntLbqyMLngợi mộtLbqyMLnt ltLbqyMLnát rồjJcci ntLbqyMLngoan ntLbqyMLngoãn nghcGrUnhGDe lời.

Có lẽjJcc vìtLbqyMLn thájJcci độtLbqyMLn ncGrUnhGDgoan ngocGrUnhGDãn jJcccủa ttLbqyMLnôi qjJccuá khjJccác sjJcco cGrUnhGDvới lúccGrUnhGD thường dtLbqyMLnẫn đếncGrUnhGD việtLbqyMLnc tLbqyMLnhắn cjJccó ctLbqyMLnhút cGrUnhGDcảnh giájJccc, khôngcGrUnhGD yêcGrUnhGDn tâmjJcc tLbqyMLnnên lạitLbqyMLn njJcchấn mạnjJcch ttLbqyMLnhêm một câu:

- jJccPhải ngcGrUnhGDủ jJccngay đấyjJcc nhétLbqyMLn. KhôngjJcc đượccGrUnhGD đợjJcci jJccta jJccđi rcGrUnhGDa ncGrUnhGDgoài rồcGrUnhGDi ltLbqyMLnại léncGrUnhGD bò dcGrUnhGDậy chjJccơi đâu.

- cGrUnhGDAnh khôntLbqyMLng ngtLbqyMLnủ ccGrUnhGDùng tôitLbqyMLn sao?

-... Hả?

Tôi chớpcGrUnhGD jJccmắt ltLbqyMLnộ rõtLbqyMLn vẻtLbqyMLn ngtLbqyMLnây thjJccơ ntLbqyMLnhất, lcGrUnhGDanh lợjJcci nhấcGrUnhGDt, nói:

- ÔntLbqyMLng bốjJcc htLbqyMLnổ ơcGrUnhGDi, btLbqyMLnuổi tốitLbqyMLn ntLbqyMLngười ttLbqyMLna tLbqyMLnsợ njJccgủ mjJccột mình.

Thương NgcGrUnhGDô giậtjJcc giậtcGrUnhGD khóecGrUnhGD mắt:

- tLbqyMLnBố... bố...

- TôjJcci ltLbqyMLnuôn thíccGrUnhGDh kitLbqyMLnểu bốtLbqyMLn njJccuôi jJcccon gáitLbqyMLn tLbqyMLngì gìtLbqyMLn đó,cGrUnhGD khônjJccg ngjJccờ ttLbqyMLnự mìtLbqyMLnnh giờ cũnjJccg jJcccó thểjJcc đượtLbqyMLnc trảitLbqyMLn nghitLbqyMLnệm. jJccHay quá!

Khóe mtLbqyMLniệng tLbqyMLnThương tLbqyMLnNgô rầtLbqyMLnn rậttLbqyMLn, nói:

- tLbqyMLnBố... cocGrUnhGDn gái...

Tôi tLbqyMLnlao lêjJccn phíjJcca trưóc,cGrUnhGD ôtLbqyMLnm chặtcGrUnhGD cGrUnhGDeo hắn,cGrUnhGD jJccgiọng nũtLbqyMLnng cGrUnhGDnịu, nói:

- cGrUnhGDNgười tcGrUnhGDa khônjJccg thècGrUnhGDm jJccquan tâjJccm, ngươitLbqyMLn tcGrUnhGDa chỉtLbqyMLn muônjJcc bốtLbqyMLn ncGrUnhGDgủ cùncGrUnhGDg mà, tLbqyMLn người tcGrUnhGDa muốncGrUnhGD ômcGrUnhGD bcGrUnhGDố cơ.

Giọng njJccói jJcccủa ThươngjJcc NgjJccô tLbqyMLnbắt đầjJccu rtLbqyMLnun rẩy:

- Ôm...jJcc ôm...

Tôi thtLbqyMLnấy trtLbqyMLnêu nhjJccư vtLbqyMLnậy tLbqyMLnđã tươntLbqyMLng đốijJcc rồi,cGrUnhGD chọcjJcc jJccthêm nữcGrUnhGDa ccGrUnhGDó khảjJcc năng tLbqyMLnhắn cGrUnhGDsẽ cGrUnhGDphát hỏcGrUnhGDa nêntLbqyMLn dtLbqyMLnừng cGrUnhGDlại, rjJccổi ltLbqyMLnăn vàtLbqyMLno giườncGrUnhGDg, cGrUnhGDvẫy vcGrUnhGDẫy jJcctay tLbqyMLnvẻ cajJcco tLbqyMLnsang, nói:

- tLbqyMLnBản cujJccng phảicGrUnhGD đijJcc nghjJccỉ rồjJcci. HổjJcc cGrUnhGDcông jJcccông lutLbqyMLni cGrUnhGDra đi.

- Công..jJcc. công...

Có ltLbqyMLnẽ titLbqyMLnm gajJccn jJccvà jJccđại nãjJcco củcGrUnhGDa ThươngjJcc tLbqyMLnNgô đềujJcc tLbqyMLncó ptLbqyMLnhần têtLbqyMLn ltLbqyMLniệt bởi màtLbqyMLnn biểujJcc djJcciễn bjJcciến mặcGrUnhGDt sajJccu kcGrUnhGDhi trjJccao giảicGrUnhGD OscatLbqyMLnr củajJcc tôi.jJcc KhuôntLbqyMLn mặtjJcc hắtLbqyMLnn tLbqyMLnkhông chút cảjJccm cGrUnhGDxúc, hacGrUnhGDi mắtLbqyMLnt nhìncGrUnhGD thẳng,tLbqyMLn đicGrUnhGD jJccra ngoài.

Do đó,jJcc tôicGrUnhGD chjJccui vcGrUnhGDào tLbqyMLnchăn ccGrUnhGDười sặctLbqyMLn sụa,tLbqyMLn mjJccột chújJcct gtLbqyMLnió ltLbqyMLnạnh ùtLbqyMLna đến, cGrUnhGD nằm bêcGrUnhGDn cạcGrUnhGDnh ttLbqyMLnôi ljJccúc cGrUnhGDnày ltLbqyMLnà mộtcGrUnhGD ancGrUnhGDh chàngcGrUnhGD mặctLbqyMLn bộtLbqyMLn quầnjJcc átLbqyMLno ngủtLbqyMLn mỏcGrUnhGDng manh.

Khuôn mặttLbqyMLn hiềntLbqyMLn làntLbqyMLnh cjJccủa cGrUnhGDanh chàcGrUnhGDng nhìcGrUnhGDn tcGrUnhGDôi, nói:

- tLbqyMLnĐể chứngjJcc cGrUnhGDminh tLbqyMLnta kcGrUnhGDhông phtLbqyMLnải ljJccà côntLbqyMLng côngcGrUnhGD, tcGrUnhGDối najJccy, jJccta jJccđặc biệt jJcc cho phjJccép cGrUnhGDcon kiểmtLbqyMLn ttLbqyMLnra thoảcGrUnhGDi mtLbqyMLnái. TcGrUnhGDa thcGrUnhGDương tLbqyMLncon lắmtLbqyMLn đấytLbqyMLn, ctLbqyMLnó cảmjJcc đjJccộng không?

- …

Được lắmjJcc, đồtLbqyMLn cjJccon hổcGrUnhGD tLbqyMLnbiến thájJcci! NgươjJcci thắngcGrUnhGD rồi!

Tôi đưtLbqyMLna jJcctay jJccđẩy hắncGrUnhGD ratLbqyMLn, nói:

- TôicGrUnhGD tLbqyMLnđang đjJccến thángjJcc, đitLbqyMLn rcGrUnhGDa đi.

Hắn nắmjJcc chặtcGrUnhGD tcGrUnhGDay ttLbqyMLnôi, kjJcchông ctLbqyMLnòn vẻcGrUnhGD đùacGrUnhGD cợt,jJcc trêjJccu jJccchọc lúccGrUnhGD trước, gjJcciọng hcGrUnhGDắn tLbqyMLnchậm jJccrãi nhưngjJcc cGrUnhGDkiên định:

- TiểcGrUnhGDu Tường,jJcc tLbqyMLnta jJccbiết ltLbqyMLnúc cGrUnhGDnày ejJccm rjJccất buồn.tLbqyMLn TrtLbqyMLnước cGrUnhGDmặt tatLbqyMLn, ejJccm không cầnjJcc phảitLbqyMLn tLbqyMLntỏ rjJcca jJccmạnh mẽ,tLbqyMLn càcGrUnhGDng kcGrUnhGDhông cầntLbqyMLn phảtLbqyMLni cGrUnhGDgiả vờ.

Tôi nhtLbqyMLnìn hắn,cGrUnhGD nói:

- SacGrUnhGDo ajJccnh kcGrUnhGDhông hỏjJcci tôjJcci tLbqyMLnlà đãcGrUnhGD xảycGrUnhGD rtLbqyMLna jJccchuyện gì?

- DùjJcc cGrUnhGDcó tLbqyMLnxảy rcGrUnhGDa chcGrUnhGDuyện gìtLbqyMLn thìcGrUnhGD tLbqyMLncũng qucGrUnhGDa cGrUnhGDmau ttLbqyMLnhôi, vìjJcc cójJcc tcGrUnhGDa cGrUnhGDluôn ở tLbqyMLn bên cạtLbqyMLnnh em.

- MãcGrUnhGDi mcGrUnhGDãi bêncGrUnhGD tôijJcc sao?

- MãijJcc mãi.

Tôi chjJccớp chớpcGrUnhGD mắtjJcc, vùijJcc đjJccầu vàtLbqyMLno lòtLbqyMLnng hắcGrUnhGDn, quệtjJcc nướctLbqyMLn mắttLbqyMLn lêntLbqyMLn ngực hjJccắn, nói:

- ThươngcGrUnhGD NgôjJcc, jJccmay màtLbqyMLn tLbqyMLncó tLbqyMLnanh cGrUnhGDở đây.

- jJccTa lucGrUnhGDôn jJccở đây.

- TjJcchế nênjJcc, cGrUnhGDđàn jJccông khôncGrUnhGDg phảcGrUnhGDi tLbqyMLnlà ttLbqyMLnhứ tLbqyMLngì tốcGrUnhGDt đẹjJccp, trêncGrUnhGD tjJcchế gjJcciới này ctLbqyMLnhỉ cójJcc cGrUnhGDbố làtLbqyMLn jJcctốt thôi.

Tôi jJccquá mệcGrUnhGDt nêcGrUnhGDn ngủjJcc rấttLbqyMLn ngoncGrUnhGD, lấycGrUnhGD cGrUnhGDcánh tacGrUnhGDy ctLbqyMLnủa ThjJccương NtLbqyMLngô làmcGrUnhGD gối, hcGrUnhGDít hjJccà hươjJccng rừntLbqyMLng btLbqyMLnan mtLbqyMLnai cGrUnhGDthoang thtLbqyMLnoảng màjJcc htLbqyMLnắn mtLbqyMLnang đến.

Mãi mãjJcci jJcclà bacGrUnhGDo cGrUnhGDlâu? ĐâycGrUnhGD cGrUnhGDlà cjJccâu hjJccỏi rấtjJcc cGrUnhGDthông tụctLbqyMLn vàtLbqyMLn cjJccũng cGrUnhGDlà một câucGrUnhGD hỏicGrUnhGD khjJccông ltLbqyMLnời đáp.

Nhưng tôcGrUnhGDi nghcGrUnhGDĩ, jJccso cGrUnhGDvới cuộcGrUnhGDc đờcGrUnhGDi ncGrUnhGDgắn ngủitLbqyMLn mấyjJcc mươjJcci năjJccm củcGrUnhGDa loài cGrUnhGDngười, mộtjJcc ngcGrUnhGDhìn nămjJcc khôncGrUnhGDg hjJccề rcGrUnhGDời jJccxa cGrUnhGDcó tcGrUnhGDhể tLbqyMLnđược cojJcci làcGrUnhGD mãicGrUnhGD mcGrUnhGDãi rồi.