Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 11 part 2

Do gần đâyZZxY JuyKAKketôi đượct3Qjiw8g tt3Qjiw8gận mZZxYắt JuyKAKkechứng kZZxYiến sựt3Qjiw8g tồnJuyKAKke tạit3Qjiw8g ct3Qjiw8gủa tJuyKAKkehần tiênt3Qjiw8g, phZZxYá tZZxYan tt3Qjiw8gư tưởng duyJuyKAKke vậJuyKAKket màZZxY tôt3Qjiw8gi đượcJuyKAKke tiếpt3Qjiw8g t3Qjiw8gthu tZZxYừ nhỏ.t3Qjiw8g t3Qjiw8gVậy t3Qjiw8gnên, sZZxYự nt3Qjiw8ggạc nhiêJuyKAKken t3Qjiw8gcủa coZZxYn bạnJuyKAKke khiếZZxYn tôi ZZxYbỗng thấyZZxY JuyKAKkerun run:

- Này,JuyKAKke màt3Qjiw8gy đừJuyKAKkeng JuyKAKkecó dọat3Qjiw8g tat3Qjiw8go. ZZxYNếu ZZxYanh tt3Qjiw8ga JuyKAKkelàm t3Qjiw8gma thậtJuyKAKke, chắcZZxY ZZxYsẽ tha cJuyKAKkeho ZZxYtao ZZxYnhỉ? LàJuyKAKke at3Qjiw8gnh tt3Qjiw8ga đJuyKAKkeá JuyKAKketao, cJuyKAKkehứ cZZxYó phảJuyKAKkei JuyKAKketao đáZZxY anZZxYh tt3Qjiw8ga đâu...

- TJuyKAKkeao vừZZxYa JuyKAKkenói tht3Qjiw8gế màt3Qjiw8g ZZxYmày JuyKAKkeđã t3Qjiw8gkích JuyKAKkeđộng đếnJuyKAKke nhưt3Qjiw8gờng JuyKAKkenày. ZZxY- TrứJuyKAKkeng muối lật3Qjiw8gp tứct3Qjiw8g that3Qjiw8gy đổit3Qjiw8g tháJuyKAKkei ZZxYđộ, tt3Qjiw8gỏ vJuyKAKkeẻ xeJuyKAKkem thườngZZxY JuyKAKkesự yếJuyKAKkeu đuốiJuyKAKke, t3Qjiw8gnhát gJuyKAKkean củat3Qjiw8g tôi:JuyKAKke ZZxY- Hai nt3Qjiw8ggày trước,JuyKAKke troZZxYng t3Qjiw8glúc JuyKAKkeăn cơt3Qjiw8gm vJuyKAKkeới bọnt3Qjiw8g TiểuJuyKAKke Đaot3Qjiw8g, bọnZZxY nJuyKAKkeó ct3Qjiw8gó nhắt3Qjiw8gc đếnZZxY tênJuyKAKke ZZxYrẻ mạt đó.

Mọi người đềuZZxY nóZZxYi, saZZxYu kJuyKAKkehi ănZZxY TếtZZxY JuyKAKkexong ZZxYquay lạit3Qjiw8g đâyJuyKAKke, kht3Qjiw8gông liêt3Qjiw8gn lJuyKAKkeạc lạit3Qjiw8g vớit3Qjiw8g hắn đượcJuyKAKke nữa,JuyKAKke điJuyKAKkeện tZZxYhoại khôngt3Qjiw8g ngJuyKAKkehe, emaJuyKAKkeil kZZxYhông ht3Qjiw8gồi ZZxYâm, gJuyKAKkeửi tit3Qjiw8gn nhắt3Qjiw8gn offJuyKAKkeline ởt3Qjiw8g QQ JuyKAKkevà MSJuyKAKkeN thìt3Qjiw8g khôngt3Qjiw8g baZZxYo JuyKAKkegiờ thZZxYấy JuyKAKketrả lời.JuyKAKke CòZZxYn nZZxYữa, cht3Qjiw8gỗ t3Qjiw8ghắn ởJuyKAKke cũnZZxYg khônt3Qjiw8gg cJuyKAKkeó at3Qjiw8gi. Tao JuyKAKkevốn nJuyKAKkeghĩ rJuyKAKkeằng JuyKAKkeông trt3Qjiw8gời ct3Qjiw8guối cùZZxYng cZZxYũng mởZZxY ZZxYmắt làmJuyKAKke sJuyKAKkeét đánt3Qjiw8gh chếZZxYt hắt3Qjiw8gn rt3Qjiw8gồi, giJuyKAKkeờ xem ZZxY ra ZZxYđáng tiJuyKAKkeếc, đángJuyKAKke tiếct3Qjiw8g quá.

Cô nàt3Qjiw8gng t3Qjiw8glắc lắct3Qjiw8g JuyKAKkecái đầuJuyKAKke that3Qjiw8gn vãJuyKAKken, t3Qjiw8gtôi lạiJuyKAKke tt3Qjiw8ghấy sữngZZxY sờ.

Trong t3Qjiw8gấn tượnJuyKAKkeg củt3Qjiw8ga t3Qjiw8gtôi, QJuyKAKkeQ cJuyKAKkeủa Lâmt3Qjiw8g LỗiZZxY thựJuyKAKkec sJuyKAKkeự luôt3Qjiw8gn ZZxYở tZZxYrạng tháit3Qjiw8g sáng t3Qjiw8gđèn. t3Qjiw8gTrước đJuyKAKkeó, chZZxYúng tôiJuyKAKke JuyKAKkecó nóiJuyKAKke cZZxYhuyện vZZxYà ant3Qjiw8gh t3Qjiw8gta luôt3Qjiw8gn tZZxYrả JuyKAKkelời ngJuyKAKkeay. Chẳng lẽJuyKAKke, anZZxYh tt3Qjiw8ga cht3Qjiw8gỉ đểJuyKAKke sát3Qjiw8gng đènJuyKAKke vớt3Qjiw8gi ZZxYriêng tôi?

Tiểu ZZxYĐao JuyKAKkelà mộtZZxY tront3Qjiw8gg nhữt3Qjiw8gng ngườt3Qjiw8gi bạt3Qjiw8gn nốiJuyKAKke t3Qjiw8gkhố chJuyKAKkeơi vJuyKAKkeới nhaZZxYu từZZxY nt3Qjiw8ghỏ của t3Qjiw8gchúng t3Qjiw8gtôi. t3Qjiw8gAnh tt3Qjiw8ga họcZZxY tJuyKAKkerên tôiZZxY vJuyKAKkeà t3Qjiw8gTrứng muốit3Qjiw8g ht3Qjiw8gai lớpJuyKAKke, làJuyKAKke bJuyKAKkeạn họJuyKAKkec củJuyKAKkea Lâm Lỗi.JuyKAKke SaZZxYu kJuyKAKkehi điJuyKAKke lt3Qjiw8gàm lạit3Qjiw8g ởt3Qjiw8g cùt3Qjiw8gng mt3Qjiw8gột tJuyKAKkehành phốZZxY JuyKAKkevới LJuyKAKkeâm Lỗi,ZZxY JuyKAKkecó thZZxYể nóit3Qjiw8g quJuyKAKkean hệ giữaJuyKAKke hat3Qjiw8gi ngườiJuyKAKke càJuyKAKkeng trt3Qjiw8gở nêZZxYn tZZxYhân thZZxYiết hơnJuyKAKke. Dt3Qjiw8gù t3Qjiw8ganh t3Qjiw8gta rấtJuyKAKke khônJuyKAKkeg tánJuyKAKke đồngJuyKAKke JuyKAKkeviệc Lâm LỗiZZxY chiJuyKAKkea tJuyKAKkeay tt3Qjiw8gôi nhZZxYưng ZZxYsuy cZZxYho ct3Qjiw8gùng, t3Qjiw8gngười nt3Qjiw8ggoài ZZxYkhó màt3Qjiw8g JuyKAKkecan thit3Qjiw8gệp vàJuyKAKkeo chuyện tìnt3Qjiw8gh cZZxYảm đượcJuyKAKke, vZZxYậy nêJuyKAKken quZZxYan ht3Qjiw8gệ củJuyKAKkea JuyKAKkehai ngườiJuyKAKke vẫnZZxY rJuyKAKkeất tốt,ZZxY JuyKAKketình bạnt3Qjiw8g JuyKAKkevẫn không ht3Qjiw8gề ZZxYthay đổi.

Rốt cuộcJuyKAKke chuyệJuyKAKken t3Qjiw8ggì đJuyKAKkeã xảZZxYy rJuyKAKkea khiJuyKAKkeến t3Qjiw8gLâm LỗJuyKAKkei hoànJuyKAKke ZZxYtoàn cắtt3Qjiw8g đZZxYứt quan JuyKAKke hệ ZZxYanh t3Qjiw8gem mt3Qjiw8gười mấyJuyKAKke nZZxYăm trờiZZxY này?

Tôi đangZZxY st3Qjiw8guy nJuyKAKkeghĩ môZZxYng lungJuyKAKke, t3Qjiw8gbỗng cZZxYó tJuyKAKkehứ gìZZxY ZZxYâm ấmJuyKAKke ápZZxY vàoJuyKAKke mặt.

- Tt3Qjiw8gỉnh ngZZxYủ đi.

- NgủJuyKAKke gt3Qjiw8gì màZZxY ngủ?t3Qjiw8g MớiZZxY mấyZZxY giờZZxY màt3Qjiw8g bảJuyKAKkeo ngườiZZxY tJuyKAKkea buJuyKAKkeồn ngủ?

Tôi kt3Qjiw8géo cJuyKAKkehiếc kZZxYhăn ướt3Qjiw8gt xt3Qjiw8guống, ánZZxYh mắtJuyKAKke JuyKAKketức ZZxYtối nht3Qjiw8gìn kẻt3Qjiw8g đJuyKAKkeầu sỏ.

Thương Ngôt3Qjiw8g JuyKAKkengồi bêJuyKAKken tráit3Qjiw8g tôit3Qjiw8g vẫt3Qjiw8gn khôngZZxY đột3Qjiw8gng tĩnhZZxY gì,ZZxY ct3Qjiw8ghỉ lJuyKAKkeau tay mộtt3Qjiw8g cácJuyKAKkeh lZZxYịch t3Qjiw8gthiệp, t3Qjiw8grồi lạZZxYi róJuyKAKket nướcJuyKAKke trJuyKAKkeà vàJuyKAKkeo bZZxYát vt3Qjiw8gà đũaJuyKAKke t3Qjiw8gcủa chúnZZxYg tôiJuyKAKke đểJuyKAKke sát ZZxY trùng, st3Qjiw8gau JuyKAKkeđó lạJuyKAKkei xết3Qjiw8gp ngaJuyKAKkey ngắnJuyKAKke, thểt3Qjiw8g hiệnt3Qjiw8g JuyKAKkeđầy đt3Qjiw8gủ kJuyKAKkeỹ năt3Qjiw8gng t3Qjiw8gcần cóZZxY củat3Qjiw8g mộtt3Qjiw8g vZZxYị thần thườngZZxY xt3Qjiw8guyên cót3Qjiw8g mặtJuyKAKke trJuyKAKkeong ngàJuyKAKkenh ăZZxYn uZZxYống củaJuyKAKke JuyKAKkeloài người.

Ngưu Bt3Qjiw8gôn ngồit3Qjiw8g JuyKAKkeđối dZZxYiện vớiJuyKAKke tôi,JuyKAKke ht3Qjiw8gai tt3Qjiw8gay cht3Qjiw8gống lênZZxY máJuyKAKke, chớt3Qjiw8gp chớZZxYp cặp mt3Qjiw8gi dZZxYài, nởZZxY t3Qjiw8gmột nụt3Qjiw8g cườit3Qjiw8g vJuyKAKkeừa dịut3Qjiw8g dàngZZxY, vJuyKAKkeừa nZZxYgây ngôt3Qjiw8g. CặpJuyKAKke lôt3Qjiw8gng màyZZxY, JuyKAKkeđôi mắt đẹpt3Qjiw8g vJuyKAKkeà vẻJuyKAKke yếuZZxY ớtJuyKAKke củat3Qjiw8g anJuyKAKkeh cJuyKAKkehàng khiZZxYến ZZxYngười ZZxYta chỉt3Qjiw8g mt3Qjiw8guốn hZZxYãm hại...

Ngồi bênJuyKAKke phZZxYải tôZZxYi ZZxYlà Trứt3Qjiw8gng muốJuyKAKkei, cJuyKAKkeô nàJuyKAKkeng bỗngZZxY JuyKAKkenhiên dùt3Qjiw8gng khZZxYuỷu tay huýcht3Qjiw8g t3Qjiw8gmạnh vJuyKAKkeào t3Qjiw8gtôi, nói:

- JuyKAKkeNày, ZZxYtao JuyKAKkeđã thấJuyKAKkey ct3Qjiw8gả rồi.ZZxY AJuyKAKkenh chJuyKAKkeàng đJuyKAKkeó ZZxYđang gheJuyKAKken đấy,ZZxY aZZxYnh tZZxYa mới ZZxYlà ZZxYbạn tt3Qjiw8grai chínJuyKAKkeh thứt3Qjiw8gc t3Qjiw8gcủa mt3Qjiw8gày ZZxYcó đúnJuyKAKkeg không?

Trời đấZZxYt, JuyKAKkeđồ bạnZZxY bèJuyKAKke xất3Qjiw8gu xa.

Tôi khJuyKAKkeông t3Qjiw8gtrả lJuyKAKkeời câuJuyKAKke hỏiJuyKAKke t3Qjiw8gcủa Trứngt3Qjiw8g mut3Qjiw8gối, JuyKAKkeôm ZZxYlấy chỗJuyKAKke đau,ZZxY miệng sùiJuyKAKke bọtZZxY t3Qjiw8gmép, JuyKAKkegục mặt3Qjiw8gt xuốnZZxYg bàJuyKAKken t3Qjiw8ghy sinh.

Nhưng tôiJuyKAKke khZZxYông đápZZxY lờiZZxY t3Qjiw8gcũng chẳngZZxY sZZxYao, đãJuyKAKke JuyKAKkecó nJuyKAKkegười khát3Qjiw8gc t3Qjiw8gtrả lời thay.

- ĐúnZZxYg, t3Qjiw8gtôi JuyKAKkelà bt3Qjiw8gạn traZZxYi chínhJuyKAKke thứZZxYc hiệZZxYn tạiJuyKAKke củaJuyKAKke JuyKAKkecô ấy.JuyKAKke Hơnt3Qjiw8g thếJuyKAKke saZZxYu này cZZxYô ấyZZxY cũngZZxY t3Qjiw8gsẽ t3Qjiw8gchỉ ZZxYcó mộtZZxY ngườit3Qjiw8g đàZZxYn ônt3Qjiw8gg ZZxYduy nht3Qjiw8gất JuyKAKkelà tôi.

- ZZxYÔi mẹJuyKAKke ơi,JuyKAKke JuyKAKkenói rt3Qjiw8gất JuyKAKkehay, nt3Qjiw8gói rấJuyKAKket tt3Qjiw8guyệt, t3Qjiw8gnói rấtJuyKAKke đỉnh.t3Qjiw8g Vìt3Qjiw8g t3Qjiw8gcâu t3Qjiw8gnói này củt3Qjiw8ga JuyKAKkeanh, ht3Qjiw8gai chúngJuyKAKke t3Qjiw8gta sẽJuyKAKke uốnt3Qjiw8gg hếtt3Qjiw8g kétt3Qjiw8g này.

Trứng muZZxYối t3Qjiw8gđập bàZZxYn mJuyKAKkeột JuyKAKkecách đầyt3Qjiw8g kht3Qjiw8gí ZZxYphách khiJuyKAKkeến tôiJuyKAKke st3Qjiw8guýt bịZZxY chấn thươngt3Qjiw8g nZZxYão. ZZxYCâu nóiJuyKAKke vôZZxY cùJuyKAKkeng hàoZZxY hùngZZxY tJuyKAKkerên ZZxYlập tứct3Qjiw8g khiếnt3Qjiw8g tôJuyKAKkei nhảZZxYy bổt3Qjiw8g lênZZxY t3Qjiw8gnhư điện giật.

Tôi rất3Qjiw8gt JuyKAKkerõ tửut3Qjiw8g lượt3Qjiw8gng củaJuyKAKke TrứngZZxY mut3Qjiw8gối. JuyKAKkeCô ZZxYnàng lZZxYà t3Qjiw8gngười dJuyKAKkeuy nJuyKAKkehất bại dướt3Qjiw8gi ZZxYtay bJuyKAKkeố tôiJuyKAKke JuyKAKkemà vẫJuyKAKken ct3Qjiw8gó thểJuyKAKke đit3Qjiw8g đượct3Qjiw8g vềZZxY nhà,t3Qjiw8g hơZZxYn nữt3Qjiw8ga còJuyKAKken đứnt3Qjiw8gg thẳngJuyKAKke người,t3Qjiw8g sờZZxY tay vt3Qjiw8gào ZZxYtận cửaZZxY JuyKAKkerồi ZZxYmới ngã.ZZxY JuyKAKkeTửu lượngZZxY củaJuyKAKke Lâmt3Qjiw8g LỗJuyKAKkei chỉt3Qjiw8g kéJuyKAKkem cJuyKAKkeô nàZZxYng ZZxYmột ct3Qjiw8ghút, về cơt3Qjiw8g ZZxYbản vẫnt3Qjiw8g cóJuyKAKke t3Qjiw8gthể tìmZZxY JuyKAKkethấy đZZxYường xuốZZxYng gầt3Qjiw8gm bàn...

Đừng nót3Qjiw8gi bâJuyKAKkey git3Qjiw8gờ ThZZxYương NgôJuyKAKke ZZxYđang lt3Qjiw8gà cot3Qjiw8gn hZZxYổ ốm,t3Qjiw8g cứJuyKAKke ZZxYcho t3Qjiw8glà trên ngườiJuyKAKke hắnt3Qjiw8g khônJuyKAKkeg t3Qjiw8gcó vếtZZxY tht3Qjiw8gương vJuyKAKkeà hắnJuyKAKke JuyKAKkelà một3Qjiw8gt cZZxYon hổt3Qjiw8g JuyKAKkedũng mãnt3Qjiw8gh tZZxYhì ct3Qjiw8gó lt3Qjiw8gẽ cũng ZZxY chẳng thểJuyKAKke nZZxYuốt nJuyKAKkeổi ZZxYkét biZZxYa t3Qjiw8gmà TrZZxYứng mZZxYuối gọZZxYi JuyKAKkelên. TôZZxYi khônt3Qjiw8gg muốt3Qjiw8gn lZZxYại phJuyKAKkeải một lầnt3Qjiw8g nt3Qjiw8gữa trôngJuyKAKke thất3Qjiw8gy mJuyKAKkeáu JuyKAKkechảy thànJuyKAKkeh giZZxYọt nZZxYhư hiệnJuyKAKke trườnJuyKAKkeg giJuyKAKkeết ngườt3Qjiw8gi nữZZxYa, giặt miếngZZxY đệZZxYm ZZxYghế sofZZxYa rJuyKAKkeất ZZxYtốn t3Qjiw8gxà phòng...

Tôi chZZxYộp lZZxYấy chZZxYai biJuyKAKkea t3Qjiw8gtên TJuyKAKkehương NgZZxYô khôt3Qjiw8gng biếJuyKAKket sốngZZxY cZZxYhết lt3Qjiw8gà gì vừaZZxY đónZZxY lấyZZxY ZZxYvà đaJuyKAKkeng địnht3Qjiw8g JuyKAKkecho vàot3Qjiw8g miệngZZxY uốngJuyKAKke rồiJuyKAKke nhìt3Qjiw8gn JuyKAKkeTrứng t3Qjiw8gmuối nói:

- AZZxYnh JuyKAKketa khônt3Qjiw8gg uốnt3Qjiw8gg đượcJuyKAKke t3Qjiw8gbia t3Qjiw8grượu, ht3Qjiw8gai chút3Qjiw8gng JuyKAKketa chiến!

- t3Qjiw8gSao lạiZZxY thếJuyKAKke hả,ZZxY Đt3Qjiw8gậu ZZxYphụ giàJuyKAKke? SJuyKAKkeao màt3Qjiw8gy lạit3Qjiw8g yêt3Qjiw8gu ngưZZxYời ZZxYkhông biết uốngJuyKAKke rượut3Qjiw8g t3Qjiw8gcơ chứZZxY? KhôngJuyKAKke sợZZxY ZZxYbố màyJuyKAKke xửJuyKAKke lýt3Qjiw8g JuyKAKkemày à?

- ZZxYThôi điZZxY. Khônt3Qjiw8gg thấZZxYy khuônJuyKAKke mặZZxYt méJuyKAKkeo móJuyKAKke đaZZxYu ốmt3Qjiw8g củat3Qjiw8g anJuyKAKkeh JuyKAKketa t3Qjiw8gsao? Hơn t3Qjiw8gnữa, aJuyKAKkenh tt3Qjiw8ga đJuyKAKkeã st3Qjiw8gớm qt3Qjiw8gua đượt3Qjiw8gc cửat3Qjiw8g ảiZZxY củt3Qjiw8ga bốt3Qjiw8g tJuyKAKkeao rt3Qjiw8gồi... –JuyKAKke ThốZZxYt rt3Qjiw8ga xonJuyKAKkeg câZZxYu đót3Qjiw8g, tôiZZxY vội ZZxYcắn vàoJuyKAKke ZZxYlưỡi mìnZZxYh vàt3Qjiw8g JuyKAKkekhông tJuyKAKkehèm đểJuyKAKke ýJuyKAKke t3Qjiw8gđến vZZxYẻ đt3Qjiw8gắc ZZxYý trênZZxY khuônt3Qjiw8g mặt3Qjiw8gt Thương Ngô.

- KJuyKAKkehông nót3Qjiw8gi t3Qjiw8glinh ZZxYtinh nt3Qjiw8gữa. RJuyKAKkeốt cuộct3Qjiw8g t3Qjiw8gmày cót3Qjiw8g uốt3Qjiw8gng khôngJuyKAKke hả?

Trứng mut3Qjiw8gối ngưJuyKAKkeớc mặtJuyKAKke lêt3Qjiw8gn cườZZxYi lớn,t3Qjiw8g tìnhZZxY tt3Qjiw8ghế nàyZZxY t3Qjiw8gcó ZZxYvẻ khit3Qjiw8gến côt3Qjiw8g nàng hậJuyKAKken khJuyKAKkeông tZZxYhể pZZxYhanh t3Qjiw8gáo ZZxYra, nhJuyKAKkeảy lt3Qjiw8gên bànJuyKAKke t3Qjiw8ghét uốnZZxYg, uống:

- ĐậuZZxY pt3Qjiw8ghụ giàZZxY, qZZxYuả khôngZZxY hổJuyKAKke ZZxYdanh JuyKAKkelà Đậut3Qjiw8g phụZZxY t3Qjiw8ggià. ĐượJuyKAKkec lt3Qjiw8gắm. t3Qjiw8gPhục vụ JuyKAKkeđâu, mt3Qjiw8gang tiJuyKAKkeếp t3Qjiw8ghai kJuyKAKkeét t3Qjiw8gbia đếZZxYn đây.

Tôi rấJuyKAKket bìZZxYnh t3Qjiw8gthản ZZxYnhưng chânt3Qjiw8g hơiJuyKAKke nhũn.

Thương Ngt3Qjiw8gô cũnJuyKAKkeg rất3Qjiw8gt ZZxYbình tJuyKAKkehản nJuyKAKkehưng sắcJuyKAKke ZZxYmặt cóJuyKAKke phJuyKAKkeần t3Qjiw8gtái hơn.

Ngưu t3Qjiw8gBôn t3Qjiw8glà t3Qjiw8gngười tt3Qjiw8gương đốiZZxY JuyKAKkeyếu đuốZZxYi, hZZxYai cáZZxYnh ZZxYtay cZZxYhống vJuyKAKkeào má bỗnt3Qjiw8gg t3Qjiw8gkhuỵu xuốt3Qjiw8gng kJuyKAKkehiến chiJuyKAKkeếc cằmJuyKAKke tht3Qjiw8gon tht3Qjiw8gon đậpZZxY thẳnJuyKAKkeg vàZZxYo ZZxYcái đĩaJuyKAKke trướcZZxY mặt...

Tiếp tt3Qjiw8gheo đt3Qjiw8gó, JuyKAKketôi ZZxYvà Trứnt3Qjiw8gg mut3Qjiw8gối uốngt3Qjiw8g tat3Qjiw8gy đJuyKAKkeôi, mt3Qjiw8gi mt3Qjiw8gột chZZxYai ZZxYta một chaiZZxY tJuyKAKkerước ánJuyKAKkeh mắtZZxY vZZxYô cZZxYùng sùnZZxYg ZZxYbái ZZxYvà nZZxYgưỡng JuyKAKkemộ củJuyKAKkea haZZxYi vịJuyKAKke thầnZZxY tZZxYiên, thoáng JuyKAKke cái tt3Qjiw8grên t3Qjiw8gbàn JuyKAKkeđã toànJuyKAKke lJuyKAKkeà vJuyKAKkeỏ chai.

Không biJuyKAKkeết JuyKAKkecó pht3Qjiw8gải ZZxYvì mấyZZxY ngàJuyKAKkey JuyKAKkevừa qJuyKAKkeua kZZxYhông nghỉJuyKAKke ZZxYngơi đủJuyKAKke hJuyKAKkeay vì chưaZZxY ănt3Qjiw8g cJuyKAKkeơm, chỉJuyKAKke t3Qjiw8gbụng rỗngt3Qjiw8g uZZxYống biZZxYa ZZxYhay khôJuyKAKkeng ZZxYmà rất3Qjiw8gt nZZxYhanh saZZxYu JuyKAKkeđó, tZZxYôi bỗt3Qjiw8gng cảmZZxY thấy chónt3Qjiw8gg mZZxYặt ht3Qjiw8goa mắtJuyKAKke vàZZxY khôt3Qjiw8gng còt3Qjiw8gn chúZZxYt sứct3Qjiw8g t3Qjiw8glực ZZxYnào. Trứngt3Qjiw8g mut3Qjiw8gối ZZxYthì vẫJuyKAKken nhảy nt3Qjiw8ghót nhZZxYư chưaZZxY hềZZxY uốZZxYng giọtZZxY biJuyKAKkea nào.JuyKAKke ĐiZZxYều nàyt3Qjiw8g khiếnZZxY ngJuyKAKkeười luônZZxY tựt3Qjiw8g ct3Qjiw8ga ngợt3Qjiw8gi mình t3Qjiw8g "Nghìn lJuyKAKkey khôngZZxY st3Qjiw8gay" lt3Qjiw8gà JuyKAKketôi ct3Qjiw8gảm thấyZZxY xấuZZxY hổ.

Đang địnhZZxY cởt3Qjiw8gi kJuyKAKkehuy t3Qjiw8gtay áJuyKAKkeo xắt3Qjiw8gn lênZZxY cZZxYhuẩn t3Qjiw8gbị chiếJuyKAKken đất3Qjiw8gu đếnJuyKAKke cùngZZxY, thì troZZxYng tZZxYay trốJuyKAKkeng khZZxYông, nửaZZxY cZZxYhai t3Qjiw8gcòn lạJuyKAKkei t3Qjiw8gbị ThJuyKAKkeương JuyKAKkeNgô giậJuyKAKket ZZxYlấy, nói:

- EJuyKAKkem khôJuyKAKkeng đượt3Qjiw8gc uốt3Qjiw8gng nữa.

- ZZxYĐưa đây.

Thương NgJuyKAKkeô lắcJuyKAKke đt3Qjiw8gầu, kt3Qjiw8giên quyết:

- ZZxYEm khônJuyKAKkeg hZZxYiểu t3Qjiw8gta đaJuyKAKkeng nóiJuyKAKke gZZxYì t3Qjiw8gsao? JuyKAKkeEm khZZxYông đượcJuyKAKke uốngt3Qjiw8g nữa.

Tôi sữngJuyKAKke ngườit3Qjiw8g, tứcZZxY tối:

- At3Qjiw8gnh cot3Qjiw8gi mìnt3Qjiw8gh ZZxYlà JuyKAKkeai thJuyKAKkeế? ZZxYLiên t3Qjiw8gcan ZZxYgì đếnJuyKAKke ant3Qjiw8gh? t3Qjiw8gNào, đt3Qjiw8gưa đây.

Thương NgôZZxY đJuyKAKkeứng lênZZxY nhìZZxYn tôi,JuyKAKke hắnt3Qjiw8g kJuyKAKkehông hềZZxY tứcZZxY giận,ZZxY lạiZZxY tỏJuyKAKke t3Qjiw8gra vô cùJuyKAKkeng bìZZxYnh tĩnJuyKAKkeh, nói:

- TâZZxYm trạngJuyKAKke khZZxYông tt3Qjiw8gốt, ut3Qjiw8gống bJuyKAKkeia rượt3Qjiw8gu ct3Qjiw8gó hạit3Qjiw8g JuyKAKkecho sứcZZxY khỏe.

Bốn JuyKAKkechữ ZZxYđầu tiênZZxY khiết3Qjiw8gn JuyKAKketôi t3Qjiw8gnhảy chồmJuyKAKke lên:

- Tâmt3Qjiw8g trạngt3Qjiw8g t3Qjiw8gai khônJuyKAKkeg tt3Qjiw8gốt hả?ZZxY t3Qjiw8gTâm trạnt3Qjiw8gg củaZZxY at3Qjiw8gnh, củt3Qjiw8ga cảt3Qjiw8g nhZZxYà aJuyKAKkenh mới khôngJuyKAKke ZZxYtốt. ĐừnZZxYg nóiJuyKAKke JuyKAKkevớ t3Qjiw8gvẩn nữat3Qjiw8g. JuyKAKkeMau ZZxYđưa đây.ZZxY Uốnt3Qjiw8gg cùngt3Qjiw8g bZZxYạn bZZxYè tôt3Qjiw8gi rJuyKAKkeất vJuyKAKkeui, ZZxYhại sức kZZxYhỏe cũJuyKAKkeng chJuyKAKkeẳng lZZxYà cáZZxYi quZZxYái gìt3Qjiw8g, cJuyKAKkeó cJuyKAKkehết cũnJuyKAKkeg t3Qjiw8gcam lòng.

- ZZxYVậy JuyKAKketa uJuyKAKkeống giúpt3Qjiw8g em.

- Cht3Qjiw8gút ZZxYtửu lượJuyKAKkeng củt3Qjiw8ga t3Qjiw8ganh thìZZxY làmJuyKAKke đượcJuyKAKke gì?

- t3Qjiw8gTóm JuyKAKkelại, hôt3Qjiw8gm naZZxYy ZZxYem t3Qjiw8gchỉ đưZZxYợc uốZZxYng JuyKAKkeđến đây.

- VềJuyKAKke t3Qjiw8gmà cấmt3Qjiw8g ôJuyKAKkeng t3Qjiw8gbác ZZxYnhà at3Qjiw8gnh ấy.

- JuyKAKkeBố tZZxYa làJuyKAKke cZZxYon mộJuyKAKket ZZxYnên tZZxYa khôJuyKAKkeng ct3Qjiw8gó JuyKAKkeông bZZxYác nào.

- …

Tôi vJuyKAKkeà ThưZZxYơng NgôJuyKAKke đấuJuyKAKke khẩu,ZZxY ZZxYTrứng muZZxYối vZZxYà NgưuZZxY Bt3Qjiw8gôn ngồZZxYi bênt3Qjiw8g cạnh nhìn,

Sau cuột3Qjiw8gc cZZxYãi cọZZxY, Trứt3Qjiw8gng muZZxYối liềnt3Qjiw8g tổnJuyKAKkeg kếJuyKAKket nJuyKAKkegắn gọn:

- ZZxYThôi đượJuyKAKkec rồiJuyKAKke. Tt3Qjiw8gao đãt3Qjiw8g rõJuyKAKke JuyKAKkecả rồiJuyKAKke. Đt3Qjiw8gậu pZZxYhụ gJuyKAKkeià nàyt3Qjiw8g, bạnt3Qjiw8g trJuyKAKkeai của mt3Qjiw8gày bịZZxY cảm,JuyKAKke bJuyKAKkeị sốtZZxY đúnJuyKAKkeg khôngJuyKAKke? AnZZxYh tJuyKAKkea muốt3Qjiw8gn tốZZxYi naZZxYy cùJuyKAKkeng t3Qjiw8gmày vậnZZxY độngJuyKAKke đểZZxY toJuyKAKkeàn thân JuyKAKkeđổ t3Qjiw8gmổ hJuyKAKkeôi, tit3Qjiw8gết t3Qjiw8gkiệm t3Qjiw8gđược chJuyKAKkeút tt3Qjiw8giền thut3Qjiw8gốc menZZxY. Đãt3Qjiw8g JuyKAKkethế nàyZZxY rồiJuyKAKke tt3Qjiw8ghì JuyKAKketao đành pht3Qjiw8gải nểZZxY mặtt3Qjiw8g thôi.

Thương t3Qjiw8gNgô nt3Qjiw8ghếch ZZxYkhóe miệngJuyKAKke nói:

- Cảmt3Qjiw8g ơZZxYn t3Qjiw8gvì đãt3Qjiw8g cảJuyKAKkem thông.

Tôi t3Qjiw8gcâm lJuyKAKkeặng, khJuyKAKkeông bZZxYiết nênZZxY bàoZZxY chữat3Qjiw8g thết3Qjiw8g nào.

Ngưu BZZxYôn lạit3Qjiw8g mJuyKAKkeột lầZZxYn nZZxYữa dùngt3Qjiw8g t3Qjiw8gcằm hônt3Qjiw8g chiếZZxYc đĩa.

Trứng muốiZZxY rất3Qjiw8gt khôngt3Qjiw8g hàiZZxY lòngZZxY ZZxYvì JuyKAKkechưa đượcZZxY vt3Qjiw8gui hết3Qjiw8gt mìnZZxYh JuyKAKketrên bt3Qjiw8gàn nhậu, âmZZxY tJuyKAKkehanh màt3Qjiw8g Ngt3Qjiw8gưu BJuyKAKkeôn vừt3Qjiw8ga tJuyKAKkeạo JuyKAKkera t3Qjiw8gđã cuốnZZxY JuyKAKkehút côJuyKAKke nàngJuyKAKke. CZZxYô JuyKAKkenàng nhìnt3Qjiw8g sang, hỏi:

- At3Qjiw8gnh khôJuyKAKkeng ốt3Qjiw8gm đaZZxYu gt3Qjiw8gì chứ?

Ngưu ZZxYBôn hot3Qjiw8gàn JuyKAKketoàn cZZxYhưa phJuyKAKkeản ứnJuyKAKkeg t3Qjiw8gkịp, lắcJuyKAKke đầut3Qjiw8g ZZxYmột cJuyKAKkeách ngốc nghếch.

- ZZxYVậy tốiJuyKAKke naJuyKAKkey ct3Qjiw8ghắc ant3Qjiw8gh cũngt3Qjiw8g kht3Qjiw8gông cầnZZxY JuyKAKkevận đJuyKAKkeộng cht3Qjiw8go vãZZxY mồZZxY hôit3Qjiw8g chứ?

Anh cht3Qjiw8gàng tộiJuyKAKke nghiệpZZxY JuyKAKkeNgưu Bt3Qjiw8gôn tiếpt3Qjiw8g tụZZxYc kZZxYhông kịpt3Qjiw8g phảnt3Qjiw8g ứngZZxY, dJuyKAKkeo vậJuyKAKkey lại t3Qjiw8glắc đZZxYầu ZZxYmột cáchZZxY nZZxYgốc nghếch.

Trứng muốt3Qjiw8gi tZZxYỏ t3Qjiw8gra ZZxYvô cùnJuyKAKkeg hàiZZxY lònJuyKAKkeg. Côt3Qjiw8g nàJuyKAKkeng liềZZxYn đáJuyKAKke hat3Qjiw8gi kZZxYét rưỡi biaJuyKAKke dướit3Qjiw8g JuyKAKkechân vJuyKAKkeề pZZxYhía NgJuyKAKkeưu Bônt3Qjiw8g, giọnJuyKAKkeg nóit3Qjiw8g ZZxYnhẹ nJuyKAKkehư t3Qjiw8ggió thoảng:

- Lt3Qjiw8gần đầut3Qjiw8g gt3Qjiw8gặp t3Qjiw8ggỡ, lầZZxYn đầJuyKAKkeu cZZxYùng JuyKAKkeuống, chJuyKAKkeai nàyt3Qjiw8g tôiZZxY cạnZZxY trướct3Qjiw8g đểJuyKAKke tỏ lòngZZxY kt3Qjiw8gính trọng.

Hai mắtZZxY t3Qjiw8gNgưu t3Qjiw8gBôn trợJuyKAKken trònZZxY nt3Qjiw8ghìn cJuyKAKkeô nàngt3Qjiw8g ngửaZZxY cJuyKAKkeổ lêt3Qjiw8gn, thJuyKAKkeoáng chốc ZZxY đít chat3Qjiw8gi đt3Qjiw8gã hưJuyKAKkeớng JuyKAKkelên trờit3Qjiw8g, vt3Qjiw8gẻ ngốcJuyKAKke t3Qjiw8gtự nhiêJuyKAKken củJuyKAKkea anJuyKAKkeh ct3Qjiw8ghàng đượcZZxY biJuyKAKkeểu hZZxYiện rt3Qjiw8gõ ràng JuyKAKketriệt để.

Tiếp đt3Qjiw8gó, JuyKAKkenhân vậtJuyKAKke chít3Qjiw8gnh củaJuyKAKke cụcZZxY diệt3Qjiw8gn lt3Qjiw8gúc nàyt3Qjiw8g lt3Qjiw8gà TJuyKAKkerứng muốiJuyKAKke vàt3Qjiw8g NgưuZZxY Bôn. JuyKAKkeTôi vJuyKAKkeà ThươnJuyKAKkeg NgôJuyKAKke nJuyKAKkegồi bêt3Qjiw8gn cạnht3Qjiw8g quaJuyKAKken sát.

- Tửt3Qjiw8gu lượngt3Qjiw8g củt3Qjiw8ga TJuyKAKkeứ NgưJuyKAKkeu JuyKAKkethế nào?

- ThJuyKAKkeeo nZZxYhư tt3Qjiw8ga đZZxYược biếtZZxY, ZZxYvì lJuyKAKkeý dJuyKAKkeo phảiZZxY tựt3Qjiw8g ZZxYtrị nghJuyKAKkeiêm ngặtZZxY ZZxYnên tộc t3Qjiw8g trưởng ZZxYcủa mườiJuyKAKke hZZxYai tộcZZxY phầt3Qjiw8gn lớnJuyKAKke t3Qjiw8gđều kZZxYhông thZZxYạo việJuyKAKkec này.

- ZZxYTức JuyKAKkelà sao?

- t3Qjiw8gTức làJuyKAKke, cậuZZxY tt3Qjiw8ga cũnJuyKAKkeg chưt3Qjiw8ga t3Qjiw8gbao giờZZxY uốnZZxYg rượu.

- …

Thương NJuyKAKkegô tỏJuyKAKke vẻt3Qjiw8g vừt3Qjiw8ga xiJuyKAKken lỗiZZxY vt3Qjiw8gừa ZZxYcảm độZZxYng dìt3Qjiw8gu NgưuJuyKAKke BJuyKAKkeôn khôZZxYng biết làJuyKAKke lầnJuyKAKke tZZxYhứ t3Qjiw8gbao nhiZZxYêu tt3Qjiw8gừ tronZZxYg nhZZxYà vệZZxY siZZxYnh xiêt3Qjiw8gu vẹoJuyKAKke ZZxYbước raJuyKAKke, nưJuyKAKkeớc mJuyKAKkeắt ZZxYhắn nhạt nhòa,JuyKAKke nóit3Qjiw8g trJuyKAKkeong tiếngZZxY nấc:

- NgưJuyKAKkeời ant3Qjiw8gh JuyKAKkeem t3Qjiw8gtốt, khZZxYổ t3Qjiw8gcho ct3Qjiw8gậu rồi.

Ngưu Bônt3Qjiw8g vỗJuyKAKke vt3Qjiw8gai hắnJuyKAKke cZZxYười ht3Qjiw8ga hả,t3Qjiw8g giọnJuyKAKkeg t3Qjiw8gnói ZZxYhào hJuyKAKkeùng bt3Qjiw8gốc trZZxYời lJuyKAKkeấy chút JuyKAKkephong cáct3Qjiw8gh củJuyKAKkea TrZZxYứng muối:

- Khổt3Qjiw8g cáZZxYi quáiJuyKAKke gì?JuyKAKke AnJuyKAKkeh ZZxYem chínJuyKAKkeh lt3Qjiw8gà dùngZZxY đt3Qjiw8gể đâm..JuyKAKke. anZZxYh mộtJuyKAKke đao,t3Qjiw8g t3Qjiw8gtôi một đZZxYao... lZZxYà từt3Qjiw8g "JuyKAKkeđao" tronZZxYg t3Qjiw8gTiểu lZZxYý pt3Qjiw8ghi đao...

Thương Ngôt3Qjiw8g t3Qjiw8gche mặt.

Còn tôZZxYi lạt3Qjiw8gi giJuyKAKkeơ ngónJuyKAKke taZZxYy cáZZxYi lêt3Qjiw8gn biểut3Qjiw8g tZZxYhị ngưỡt3Qjiw8gng mộJuyKAKke đJuyKAKkeối vớZZxYi sự biếnt3Qjiw8g chuyểnZZxY tJuyKAKkeừ yếuZZxY đuốiJuyKAKke sJuyKAKkeang mạnht3Qjiw8g mJuyKAKkeẽ t3Qjiw8gcủa TứZZxY Ngưu.

Đêm t3Qjiw8gđó, thầnJuyKAKke tJuyKAKkeiên lJuyKAKkeại JuyKAKkemột lZZxYần nữat3Qjiw8g dùnt3Qjiw8gg hànJuyKAKkeh JuyKAKkeđộng thựcJuyKAKke ZZxYtế chứng JuyKAKke minh sJuyKAKkeự tốnt3Qjiw8g cZZxYơm t3Qjiw8gtốn củJuyKAKkei, vôJuyKAKke dụngZZxY tt3Qjiw8goàn tật3Qjiw8gp củt3Qjiw8ga mình...

Sau t3Qjiw8gkhi đãJuyKAKke biếnJuyKAKke bZZxYa t3Qjiw8gkét bJuyKAKkeia thànht3Qjiw8g bt3Qjiw8ga mươiJuyKAKke sJuyKAKkeáu t3Qjiw8gchiếc t3Qjiw8gvỏ chait3Qjiw8g, TrứJuyKAKkeng muối chZZxYân bướcZZxY cót3Qjiw8g JuyKAKkephần loạnZZxYg choZZxYạng kZZxYéo t3Qjiw8ganh ZZxYchàng Ngt3Qjiw8gưu BZZxYôn đaJuyKAKkeng JuyKAKkenghiêm tt3Qjiw8gúc chỉ tayZZxY vàt3Qjiw8go vạt3Qjiw8gch đườngt3Qjiw8g đếmt3Qjiw8g trăngt3Qjiw8g t3Qjiw8gsao lênJuyKAKke tt3Qjiw8gaxi, đầuJuyKAKke khôngZZxY ngot3Qjiw8gảnh lại.

Tôi lẩmZZxY bẩmZZxY một3Qjiw8gt mình:

- Hat3Qjiw8gi ngườiJuyKAKke nàt3Qjiw8gy sẽJuyKAKke kht3Qjiw8gông st3Qjiw8gao chứ?

Thương NZZxYgô trấJuyKAKken an:

- ZZxYNgưu BôJuyKAKken JuyKAKkecó sZZxYay nữaJuyKAKke cũnJuyKAKkeg kt3Qjiw8ghông git3Qjiw8gở tt3Qjiw8grò liZZxYnh tiJuyKAKkenh đâu.

- TZZxYôi sợZZxY Tt3Qjiw8grứng muốZZxYi giJuyKAKkeở tròt3Qjiw8g ZZxYvới aZZxYnh ta.

- ..t3Qjiw8g. t3Qjiw8gDù gJuyKAKkeì cZZxYũng làJuyKAKke tJuyKAKkehần tiZZxYên. SaZZxYo cóJuyKAKke thZZxYể bịt3Qjiw8g loàit3Qjiw8g ngườiJuyKAKke ZZxYgiở trò được...

 

Trên đườngJuyKAKke về,JuyKAKke giZZxYó lạnt3Qjiw8gh tZZxYáp ZZxYvào mặtt3Qjiw8g, ht3Qjiw8gơi t3Qjiw8gmen xâmZZxY chiếmJuyKAKke đạiJuyKAKke nãZZxYo của t3Qjiw8gtôi khJuyKAKkeông t3Qjiw8gnhững tZZxYước đZZxYi quyZZxYền ZZxYchủ độngt3Qjiw8g màJuyKAKke ct3Qjiw8gòn khiếJuyKAKken tJuyKAKkeôi ct3Qjiw8ghìm đắmt3Qjiw8g hot3Qjiw8gàn toàn, choángZZxY vánt3Qjiw8gg, quJuyKAKkeay cuZZxYồng. ĐồJuyKAKkeng thời,ZZxY bụnZZxYg cũnJuyKAKkeg bắtJuyKAKke đt3Qjiw8gầu thấZZxYy khóZZxY chịu.

Tôi t3Qjiw8ggiơ ZZxYtay lJuyKAKkeên tt3Qjiw8gính ngàZZxYy, qut3Qjiw8gả nhZZxYiên đếnZZxY ngZZxYày kit3Qjiw8gnh ngut3Qjiw8gyệt ght3Qjiw8gé thăm rồiZZxY, đúnt3Qjiw8gg lJuyKAKkeà "ZZxYHọa vJuyKAKkeô đơnZZxY chí,t3Qjiw8g JuyKAKkephúc bấtZZxY trùt3Qjiw8gng laJuyKAKkei", đãZZxY tJuyKAKkehất tìnhJuyKAKke rồi lạiJuyKAKke gặpJuyKAKke phJuyKAKkeải bàt3Qjiw8g côt3Qjiw8g già...

Càng nghĩJuyKAKke tZZxYôi càJuyKAKkeng thấyZZxY mìnhJuyKAKke đJuyKAKkeen đủi,ZZxY đenJuyKAKke đủit3Qjiw8g JuyKAKkenhư gặpZZxY JuyKAKkephải ôJuyKAKkeng bt3Qjiw8gán than vậy.t3Qjiw8g TJuyKAKkeôi muốZZxYn rut3Qjiw8gồng bt3Qjiw8gỏ, muốnt3Qjiw8g tựt3Qjiw8g đàt3Qjiw8gy ảiJuyKAKke mìnJuyKAKkeh nêZZxYn JuyKAKketìm chỗJuyKAKke t3Qjiw8gchân tườngt3Qjiw8g rồi nJuyKAKkegồi đZZxYó ZZxYnhư chết.

Thương NgôJuyKAKke t3Qjiw8gđương nhiZZxYên kt3Qjiw8ghông ZZxYbiết nht3Qjiw8gững ct3Qjiw8gơn sónZZxYg lòngZZxY diZZxYễn rJuyKAKkea trong tôi,t3Qjiw8g thấyJuyKAKke tôiZZxY bt3Qjiw8gỗng nhiênt3Qjiw8g ngồt3Qjiw8gi t3Qjiw8gthụp xuốngt3Qjiw8g nt3Qjiw8ghư ZZxYngười JuyKAKkekhông xươngZZxY nZZxYên không trZZxYánh khỏZZxYi JuyKAKkevẻ ngạcZZxY nhiên.ZZxY Hắnt3Qjiw8g vộiZZxY kJuyKAKkehom ngườiJuyKAKke xuốnZZxYg, lưnZZxYg dựngZZxY thẳnZZxYg, JuyKAKkemột đầu gốiJuyKAKke cJuyKAKkehạm ZZxYđất, mt3Qjiw8gột t3Qjiw8gtay t3Qjiw8gđặt ZZxYtrên đZZxYầu gốiJuyKAKke JuyKAKkemình, taZZxYy JuyKAKkekia sờt3Qjiw8g lt3Qjiw8gên JuyKAKketrán tôi...

Trời đấtZZxY, sinJuyKAKkeh vZZxYật gJuyKAKkeì JuyKAKkekhông biết,t3Qjiw8g tZZxYư thếZZxY ngẫJuyKAKkeu nZZxYhiên t3Qjiw8gthôi mt3Qjiw8gà cũng đẹpZZxY lt3Qjiw8gạ lùng.

Lại trờiJuyKAKke đấJuyKAKket t3Qjiw8gnữa, JuyKAKkelúc JuyKAKkenày tôit3Qjiw8g mớiJuyKAKke JuyKAKkecó tt3Qjiw8ghể ZZxYquan sátJuyKAKke mộZZxYt cácZZxYh JuyKAKketỉ mi, rõJuyKAKke ràng.

- TiểZZxYu Tường,t3Qjiw8g ZZxYem t3Qjiw8gsao tt3Qjiw8ghế? Sat3Qjiw8gy hJuyKAKkeay khZZxYó ZZxYchịu t3Qjiw8gở đâu?

Trước ánt3Qjiw8gh mắtt3Qjiw8g lờJuyKAKke đt3Qjiw8gờ sayt3Qjiw8g, đôiJuyKAKke taJuyKAKkei ot3Qjiw8gng oZZxYng củZZxYa t3Qjiw8gtôi, dánJuyKAKkeg vẻJuyKAKke hZZxYắn càJuyKAKkeng lôi ZZxYcuốn, giọZZxYng nJuyKAKkeói cJuyKAKkeàng dễt3Qjiw8g chịt3Qjiw8gu hơJuyKAKken khiếnt3Qjiw8g tráit3Qjiw8g tiJuyKAKkem tôiZZxY nhJuyKAKkeư lệJuyKAKkech ZZxYvề pht3Qjiw8gía gaJuyKAKken, giọng tZZxYôi nhJuyKAKkeỏ nZZxYhẹ ZZxYđầy tủiJuyKAKke hờn:

- ĐJuyKAKkeến tháng.

Thương NZZxYgô sữnt3Qjiw8gg nt3Qjiw8ggười trướZZxYc JuyKAKkecâu nóJuyKAKkei khôngJuyKAKke đJuyKAKkeầu khôngJuyKAKke t3Qjiw8gđuôi JuyKAKkecủa tôi:

- ĐếnJuyKAKke gì?

- ĐếZZxYn tháng.

- Tht3Qjiw8gáng... thJuyKAKkeáng gì?

Tôi ômZZxY bụt3Qjiw8gng tựaJuyKAKke vàJuyKAKkeo tườngZZxY, cuộnt3Qjiw8g ZZxYmình nhưJuyKAKke mZZxYột coJuyKAKken tôm,ZZxY ZZxYlông mJuyKAKkeày xịu xJuyKAKkeuống, mặtZZxY JuyKAKkecau lạiJuyKAKke diễnJuyKAKke t3Qjiw8gvai mộtJuyKAKke côZZxY bét3Qjiw8g tộJuyKAKkei nghZZxYiệp mut3Qjiw8gốn nJuyKAKkeói JuyKAKkemà JuyKAKkekhông thốtJuyKAKke ZZxYđược thành lời.

Dù st3Qjiw8gao Tt3Qjiw8ghương NgZZxYô cũZZxYng đJuyKAKkeã sốt3Qjiw8gng t3Qjiw8gở nhZZxYân giaZZxYn nêt3Qjiw8gn tt3Qjiw8gương đốiJuyKAKke hiểZZxYu biết đốỉJuyKAKke vZZxYới đZZxYặc JuyKAKketrưng sinZZxYh lt3Qjiw8gý củZZxYa loàZZxYi ZZxYngười. JuyKAKkeVậy nên,t3Qjiw8g sJuyKAKkeau pJuyKAKkehút bốit3Qjiw8g rốit3Qjiw8g baZZxYn đầu, hắnt3Qjiw8g nhant3Qjiw8gh chóngZZxY ýJuyKAKke thứcZZxY được,t3Qjiw8g cộngZZxY ZZxYthêm ngôJuyKAKken nJuyKAKkegữ cJuyKAKkeơ ZZxYthể JuyKAKkevô cùnt3Qjiw8gg cóJuyKAKke JuyKAKketính biểZZxYu cảm củaJuyKAKke tôit3Qjiw8g JuyKAKkenên t3Qjiw8ghắn đãZZxY hiểut3Qjiw8g ra.

- Em.JuyKAKke.. taZZxY... chúngZZxY tZZxYa mZZxYau vềt3Qjiw8g JuyKAKkenhà thôi...

- Nhưngt3Qjiw8g JuyKAKketrong ZZxYnhà t3Qjiw8gkhông cònt3Qjiw8g bănt3Qjiw8gg JuyKAKkevệ sinZZxYh nữa.

- Vậy.JuyKAKke.. phZZxYải lt3Qjiw8gàm sao?

- Khônt3Qjiw8gg JuyKAKkecòn thìJuyKAKke đươngZZxY nhiênJuyKAKke t3Qjiw8gphải t3Qjiw8gđi mut3Qjiw8ga rồi.

- ỒZZxY... ởZZxY đâuJuyKAKke cZZxYó? Tt3Qjiw8ga ZZxYdìu eZZxYm đi.

- ZZxYTôi đat3Qjiw8gu bJuyKAKkeụng, khônZZxYg đứnZZxYg dậJuyKAKkey được,JuyKAKke khôngJuyKAKke đit3Qjiw8g nổi.

Có t3Qjiw8glẽ ZZxYThương NgJuyKAKkeô đãt3Qjiw8g hiểZZxYu JuyKAKkera ýt3Qjiw8g cJuyKAKkeủa tJuyKAKkeôi, bỗngt3Qjiw8g nhJuyKAKkeiên thấyZZxY JuyKAKkebối rốt3Qjiw8gi. Dt3Qjiw8go dự, đJuyKAKkeắn t3Qjiw8gđo mộZZxYt hồi,t3Qjiw8g cuốiJuyKAKke ZZxYcùng cũngZZxY t3Qjiw8gcắn JuyKAKkerăng, nói:

- Trot3Qjiw8gng sit3Qjiw8gêu tht3Qjiw8gị gầnJuyKAKke đâyt3Qjiw8g chắct3Qjiw8g ZZxYlà ct3Qjiw8gó ct3Qjiw8ghứ? t3Qjiw8gTa ZZxYsẽ đt3Qjiw8gi muJuyKAKkea ngayZZxY, eZZxYm đợt3Qjiw8gi ta ởZZxY đây.

Tôi vJuyKAKkeội t3Qjiw8gtóm ZZxYlấy hắZZxYn, JuyKAKketiếp tụcZZxY vẻt3Qjiw8g yếuZZxY đZZxYuối, cạnJuyKAKke ZZxYsức, diễnt3Qjiw8g vẻJuyKAKke ZZxYđáng thương đếnt3Qjiw8g cùng:

- Trt3Qjiw8gong siJuyKAKkeêu tZZxYhị khJuyKAKkeông cJuyKAKkeó lJuyKAKkeoại tt3Qjiw8gôi cầnt3Qjiw8g, ZZxYchỉ ZZxYở ct3Qjiw8gửa hàJuyKAKkeng trt3Qjiw8gước mặt mớit3Qjiw8g có.

Tuy điềuZZxY nJuyKAKkeày rõZZxY ràngt3Qjiw8g lJuyKAKkeà vớt3Qjiw8g ZZxYvẩn, nhưJuyKAKkeng dùngt3Qjiw8g nZZxYó đểJuyKAKke lừat3Qjiw8g vịJuyKAKke tht3Qjiw8gần chưa hJuyKAKkeề JuyKAKkecó JuyKAKkechút ZZxYkinh nght3Qjiw8giệm gìZZxY vẫJuyKAKken ZZxYrất hiJuyKAKkeệu JuyKAKkequả. DJuyKAKkeo đJuyKAKkeó Tt3Qjiw8ghương NZZxYgô liềnZZxY JuyKAKkegật đầt3Qjiw8gu cắn câuJuyKAKke vàt3Qjiw8g tJuyKAKkeỏ t3Qjiw8gvẻ ngZZxYượng ngùnt3Qjiw8gg rt3Qjiw8gõ ràng.

Cái gọiJuyKAKke lJuyKAKkeà ZZxYcửa hàngJuyKAKke, t3Qjiw8gchính ZZxYlà tJuyKAKkeiệm tJuyKAKkeạp hót3Qjiw8ga JuyKAKketương đJuyKAKkeối truyềnJuyKAKke thống t3Qjiw8gmà pJuyKAKkehương thJuyKAKkeức kit3Qjiw8gnh t3Qjiw8gdoanh hoàt3Qjiw8gn JuyKAKketoàn khôt3Qjiw8gng giốngZZxY t3Qjiw8gvới JuyKAKkesiêu thịZZxY tựZZxY chZZxYọn. KJuyKAKkehách hàng phZZxYải hiểJuyKAKkeu ZZxYrõ, ZZxYphải tt3Qjiw8gự ZZxYnói t3Qjiw8gra yZZxYêu cầt3Qjiw8gu củaJuyKAKke mZZxYình, saZZxYu đóJuyKAKke cht3Qjiw8gủ cửZZxYa hàZZxYng st3Qjiw8gẽ dẫnJuyKAKke đi JuyKAKkelấy đồt3Qjiw8g vJuyKAKkeà tt3Qjiw8grả tiềnZZxY nhậnt3Qjiw8g hàngZZxY ngat3Qjiw8gy trướcZZxY mặt.

Tôi JuyKAKkehoàn tZZxYoàn phớtZZxY lt3Qjiw8gờ vẻZZxY ngưZZxYợng ngJuyKAKkeùng cZZxYủa Thươngt3Qjiw8g Ngt3Qjiw8gô JuyKAKkedùng thát3Qjiw8gi độ vôZZxY cùnJuyKAKkeg JuyKAKkenghiêm tt3Qjiw8gúc nóiZZxY vớiJuyKAKke hắn:

- Tôt3Qjiw8gi muốnt3Qjiw8g t3Qjiw8gmột JuyKAKkegói dùnJuyKAKkeg bJuyKAKkean đêt3Qjiw8gm vJuyKAKkeà mộJuyKAKket gt3Qjiw8gói t3Qjiw8gdùng bat3Qjiw8gn ngàt3Qjiw8gy, loạiJuyKAKke dùng t3Qjiw8gban JuyKAKkeđêm pht3Qjiw8gải làJuyKAKke loZZxYại t3Qjiw8gdài JuyKAKkeba mươiJuyKAKke lăt3Qjiw8gm centimett3Qjiw8g. ĐãJuyKAKke ZZxYnhớ chưa?

Thương Ngt3Qjiw8gô JuyKAKkecúi đJuyKAKkeầu khôngJuyKAKke nht3Qjiw8gìn tôi,t3Qjiw8g ZZxYmột hồJuyKAKkei sJuyKAKkeau mớiJuyKAKke JuyKAKkenhẹ nóiZZxY một tiếng.

- Ừm.

- AnZZxYh thửJuyKAKke nhZZxYắc lt3Qjiw8gại mộtt3Qjiw8g lầt3Qjiw8gn chJuyKAKkeo tôt3Qjiw8gi nghe.

Dưới sJuyKAKkeự tJuyKAKkehúc ZZxYép ZZxYcủa tôZZxYi, ZZxYhắn cut3Qjiw8gối cùt3Qjiw8gng t3Qjiw8gtỏ vẻJuyKAKke qt3Qjiw8guyết tâmt3Qjiw8g, đứt3Qjiw8gng phắt t3Qjiw8g dậy, còt3Qjiw8gn tt3Qjiw8giện taJuyKAKkey gZZxYõ vZZxYào đầuZZxY tôiZZxY, giọt3Qjiw8gng ZZxYhờn trách:

- t3Qjiw8gEm t3Qjiw8gchờ đấy.

Tôi xot3Qjiw8ga JuyKAKkeđầu nhJuyKAKkeìn thZZxYeo ct3Qjiw8gái bóngZZxY vJuyKAKkeội t3Qjiw8gvã củaJuyKAKke hắn,t3Qjiw8g cườJuyKAKkei nt3Qjiw8ggặt nghẽo. Bt3Qjiw8góng hắnZZxY dt3Qjiw8gần t3Qjiw8gxa khuất.

Lớn bằt3Qjiw8gng từnZZxYg nàt3Qjiw8gy rồi,ZZxY hắZZxYn làZZxY ngZZxYười đànZZxY ônZZxYg đt3Qjiw8gầu tJuyKAKkeiên ZZxYmua băt3Qjiw8gng vệ sinhZZxY ZZxYcho tôi.

Khoảng mườiJuyKAKke phútJuyKAKke sJuyKAKkeau, Thươnt3Qjiw8gg Nt3Qjiw8ggô xácht3Qjiw8g mộtt3Qjiw8g ZZxYtúi JuyKAKkenylon, lất3Qjiw8gm léZZxYt như trJuyKAKkeộm, qut3Qjiw8gay về.

- EJuyKAKkem ZZxYxem t3Qjiw8gta t3Qjiw8gmua cZZxYó đúnt3Qjiw8gg không?

Tôi cầmZZxY lZZxYấy t3Qjiw8gtúi, nhìnt3Qjiw8g ZZxYvào, nói:

- ĐúngJuyKAKke. t3Qjiw8gTrí nZZxYhớ củaZZxY JuyKAKkeanh kt3Qjiw8ghông JuyKAKketồi JuyKAKkemà. NàyJuyKAKke, t3Qjiw8ghộp nhỏt3Qjiw8g t3Qjiw8gnày làt3Qjiw8g gZZxYì vậy?

- JuyKAKkeÔng chủZZxY t3Qjiw8gnói, tốtJuyKAKke nhấtJuyKAKke nZZxYên JuyKAKkedùng kếtt3Qjiw8g t3Qjiw8ghợp hZZxYai loạiZZxY này.

Không biếtJuyKAKke ThươngZZxY NgZZxYô ZZxYbị kít3Qjiw8gch độJuyKAKkeng gìJuyKAKke trZZxYong cửaJuyKAKke hàt3Qjiw8gng cJuyKAKkeủa ôngt3Qjiw8g chú rt3Qjiw8gâu rt3Qjiw8gia xồmt3Qjiw8g xoàmZZxY kiZZxYa. Tut3Qjiw8gy sắZZxYc ZZxYmặt JuyKAKkekhông cZZxYó biểuZZxY lộZZxY t3Qjiw8ggì JuyKAKkeđặc biệtt3Qjiw8g nhưnJuyKAKkeg t3Qjiw8gcơ thịt ZZxYxem JuyKAKkera khônZZxYg kJuyKAKkeiềm chếJuyKAKke đưZZxYợc nêJuyKAKken ZZxYhơi t3Qjiw8gco giật:

- Vìt3Qjiw8g tronZZxYg tht3Qjiw8gời gt3Qjiw8gian t3Qjiw8gđến thánt3Qjiw8gg JuyKAKkecủa nt3Qjiw8ggười coZZxYn gái,t3Qjiw8g ngưJuyKAKkeời đànZZxY ôt3Qjiw8gng ZZxYsẽ tích JuyKAKkelũy khônZZxYg íZZxYt đồ.t3Qjiw8g Đếnt3Qjiw8g ZZxYkhi đt3Qjiw8gợi hếtt3Qjiw8g đt3Qjiw8gèn đt3Qjiw8gỏ t3Qjiw8gchắc cJuyKAKkehắn sẽZZxY t3Qjiw8gkhông kt3Qjiw8giểm soátJuyKAKke được JuyKAKkemà pt3Qjiw8ghóng t3Qjiw8gra. t3Qjiw8gLúc đJuyKAKkeó nếuJuyKAKke khôZZxYng cóZZxY sựt3Qjiw8g cZZxYhuẩn JuyKAKkebị tZZxYhì cJuyKAKkeâu JuyKAKkechuyện tuyZZxYệt đỉnhZZxY trên git3Qjiw8gường ZZxYsẽ rt3Qjiw8gất dễJuyKAKke biếnZZxY t3Qjiw8gthành cZZxYâu ct3Qjiw8ghuyện bt3Qjiw8gi ZZxYthảm troJuyKAKkeng kht3Qjiw8goa sản...

Ôi trờiZZxY đấtt3Qjiw8g ơiJuyKAKke, t3Qjiw8gông cht3Qjiw8gú ZZxYkỳ quặt3Qjiw8gc kt3Qjiw8gia thậtJuyKAKke qt3Qjiw8guá JuyKAKkedung tục.

Nhưng, nhZZxYư thế,JuyKAKke ýJuyKAKke JuyKAKkenguyện củaZZxY t3Qjiw8gmẹ đãZZxY đượct3Qjiw8g tJuyKAKkehuận lợJuyKAKkei đZZxYáp ứnZZxYg. Tt3Qjiw8grong nhà pJuyKAKkehải thườt3Qjiw8gng ZZxYxuyên ZZxYdự phòZZxYng bZZxYao t3Qjiw8gcao JuyKAKkesu DuJuyKAKkerex mà...

Nhìn dt3Qjiw8gáng vẻJuyKAKke thảt3Qjiw8gm hạiZZxY củat3Qjiw8g Thươt3Qjiw8gng NgZZxYô, chúZZxYt ZZxYlương thiệnt3Qjiw8g vốnJuyKAKke chếtJuyKAKke từt3Qjiw8g lâu trZZxYong tôZZxYi cZZxYuối ZZxYcùng cJuyKAKkeũng phụct3Qjiw8g hồZZxYi sZZxYức sống.

Tôi nhétZZxY haJuyKAKkei thứZZxY cJuyKAKkeó chứct3Qjiw8g ZZxYnăng giốnJuyKAKkeg t3Qjiw8gnhau JuyKAKkelà JuyKAKkecùng cht3Qjiw8gống cJuyKAKkehất lỏng chảyt3Qjiw8g lut3Qjiw8gng tunZZxYg ZZxYvào troZZxYng tt3Qjiw8gúi nyZZxYlon rồiJuyKAKke ZZxYđứng lêZZxYn. ĐJuyKAKkeang lắcJuyKAKke ZZxYlắc phủiJuyKAKke t3Qjiw8gphủi đZZxYịnh xuất ZZxYphát, thìt3Qjiw8g Thươnt3Qjiw8gg Ngôt3Qjiw8g bỗngt3Qjiw8g kéJuyKAKkeo JuyKAKketay tôit3Qjiw8g lJuyKAKkeại, nói:

- EJuyKAKkem thấyZZxY ZZxYkhó chịut3Qjiw8g, vậZZxYy JuyKAKkeđể t3Qjiw8gta cJuyKAKkeõng em.

Tôi nZZxYhìn hắt3Qjiw8gn, JuyKAKkelắc đầZZxYu, nói:

- TôiJuyKAKke ZZxYkhông muốJuyKAKken JuyKAKkechơi t3Qjiw8gtrò t3Qjiw8gTrư BátZZxY GJuyKAKkeiới cõJuyKAKkeng vợ.

- ..ZZxY. Chúnt3Qjiw8gg t3Qjiw8gta đâuZZxY pt3Qjiw8ghải lJuyKAKkeợn... t3Qjiw8g- ThươngZZxY NgôJuyKAKke t3Qjiw8gcó phầnt3Qjiw8g t3Qjiw8gphân vt3Qjiw8gân về vấnZZxY đJuyKAKkeề ct3Qjiw8ghủng tZZxYộc nJuyKAKkehưng t3Qjiw8grất nht3Qjiw8ganh ZZxYsau đót3Qjiw8g liềnZZxY nởJuyKAKke nt3Qjiw8ggay một3Qjiw8gt nJuyKAKkeụ cườZZxYi: t3Qjiw8g- Nhưt3Qjiw8gng ta khZZxYông nZZxYgại làJuyKAKkem TrZZxYư Bátt3Qjiw8g Giới.

Đầu t3Qjiw8góc tăZZxYm tJuyKAKkeối củat3Qjiw8g tôit3Qjiw8g phJuyKAKkeải phZZxYản ZZxYứng mộtZZxY t3Qjiw8glúc mớiZZxY hơit3Qjiw8g Im-JuyKAKkeu, tôi đáp:

- Tôt3Qjiw8gi kJuyKAKkehông mt3Qjiw8guốn làZZxYm tZZxYiểu tt3Qjiw8ghư củat3Qjiw8g t3Qjiw8gCao LãJuyKAKkeo trang.

- ZZxYEm cZZxYhỉ cầnJuyKAKke làmJuyKAKke ZZxYnữ chZZxYủ nt3Qjiw8ghân JuyKAKkecủa Trt3Qjiw8gúc Thant3Qjiw8gh t3Qjiw8gcác làJuyKAKke đZZxYược rồiJuyKAKke. -JuyKAKke Thương Ngôt3Qjiw8g vJuyKAKkeừa nóiZZxY vừaZZxY ct3Qjiw8gúi ngườZZxYi xuống:ZZxY ZZxY- MJuyKAKkeau JuyKAKkelên đi.

- TrJuyKAKkeúc Tht3Qjiw8ganh cácZZxY JuyKAKkelà t3Qjiw8gcái gì?

- Làt3Qjiw8g nt3Qjiw8gơi trưJuyKAKkeớc đâyt3Qjiw8g ct3Qjiw8ghúng ZZxYta ở.

- Ồ.

- t3Qjiw8gEm nhZZxYanh t3Qjiw8glên mt3Qjiw8gột chút.

Tôi khJuyKAKkeông thèt3Qjiw8gm đểJuyKAKke ýt3Qjiw8g đếnt3Qjiw8g lJuyKAKkeời gZZxYiục củaZZxY JuyKAKkehắn màt3Qjiw8g tựt3Qjiw8g t3Qjiw8gmình tiJuyKAKkeến vềJuyKAKke phía trước:

- Khôt3Qjiw8gng cầnt3Qjiw8g đâu.

- TiểuJuyKAKke Tường...

Tôi ZZxYngoái đầut3Qjiw8g lạiZZxY t3Qjiw8gtheo pt3Qjiw8ghản xạ,ZZxY đúngZZxY lúZZxYc JuyKAKkenhìn tt3Qjiw8ghấy ThươZZxYng NgôJuyKAKke khoJuyKAKkem người, ht3Qjiw8gai tJuyKAKkeay chốZZxYng JuyKAKkevào đầuZZxY ZZxYgối, khuônJuyKAKke ZZxYmặt ht3Qjiw8gơi ngẩnZZxYg lên,ZZxY kht3Qjiw8gẽ t3Qjiw8gmỉm cười,ZZxY nói:

- Vết3Qjiw8gt tht3Qjiw8gương ZZxYcủa tZZxYa đãZZxY JuyKAKkekhỏi rồi.

Tôi bịt3Qjiw8g hZZxYắn đoáJuyKAKken trúZZxYng t3Qjiw8gý nênJuyKAKke t3Qjiw8gcũng khôt3Qjiw8gng nJuyKAKkeể ZZxYtình mJuyKAKkeà bócZZxY mJuyKAKkeẽ hắnZZxY, tôi JuyKAKkenói to:

- AJuyKAKkenh lừaJuyKAKke JuyKAKkeai thế?ZZxY KhJuyKAKkeông tt3Qjiw8ghể nào.

- Dùt3Qjiw8g cJuyKAKkeoi nJuyKAKkehư chưaJuyKAKke khJuyKAKkeỏi hoànJuyKAKke tt3Qjiw8goàn ZZxYthì JuyKAKkechút trọJuyKAKkeng lượngt3Qjiw8g t3Qjiw8gcủa et3Qjiw8gm cũt3Qjiw8gng chẳng tJuyKAKkehể t3Qjiw8ggây ảnhJuyKAKke hưởnt3Qjiw8gg gì.

Tôi bJuyKAKkeĩu môZZxYi JuyKAKketỏ JuyKAKkevẻ quyết3Qjiw8gt ZZxYkhông tJuyKAKkein JuyKAKkelời hắn.

Nụ cườit3Qjiw8g củaZZxY ZZxYhắn cànJuyKAKkeg rt3Qjiw8gõ nétt3Qjiw8g hơn:

- EJuyKAKkem ZZxYlo lắngZZxY cZZxYho ZZxYta pt3Qjiw8ghải không?

- LàJuyKAKke tôJuyKAKkei ZZxYlo chZZxYo ZZxYcái đệmt3Qjiw8g ghếJuyKAKke sot3Qjiw8gfa củJuyKAKkea tôi.

- t3Qjiw8gTiểu Tường,t3Qjiw8g ZZxYtin ZZxYta điJuyKAKke. Vt3Qjiw8gì et3Qjiw8gm, t3Qjiw8gta sẽJuyKAKke JuyKAKkekhông lất3Qjiw8gy t3Qjiw8gmình ZZxYra đùt3Qjiw8ga giỡn đâu.

Lời nóit3Qjiw8g củZZxYa JuyKAKkehắn rt3Qjiw8gất JuyKAKkequả quyết,ZZxY t3Qjiw8ghơn nữaJuyKAKke cJuyKAKkeòn cóZZxY tínht3Qjiw8g xJuyKAKkeúi gJuyKAKkeiục vJuyKAKkeà mê ht3Qjiw8goặc, dt3Qjiw8go t3Qjiw8gđó, tJuyKAKkeôi thấJuyKAKkey dZZxYao động.

Tôi JuyKAKkeđến bêt3Qjiw8gn hắnJuyKAKke, bấmt3Qjiw8g đầuZZxY ZZxYngón taJuyKAKkey t3Qjiw8gvào JuyKAKkelưng hắn,JuyKAKke hỏi:

- CóJuyKAKke đaut3Qjiw8g không?

Thương Ngt3Qjiw8gô bJuyKAKkeật cười,ZZxY JuyKAKkeduỗi cJuyKAKkeánh taZZxYy JuyKAKkeđặt ZZxYvào t3Qjiw8geo tt3Qjiw8gôi đẩJuyKAKkey JuyKAKkera t3Qjiw8gsau lưng, nhânt3Qjiw8g lúZZxYc t3Qjiw8gtôi loạngJuyKAKke choạnJuyKAKkeg, lZZxYiền JuyKAKketúm vZZxYào đùJuyKAKkei tJuyKAKkeôi, JuyKAKkekhi đứngJuyKAKke lêt3Qjiw8gn ZZxYthì tôJuyKAKkei đãJuyKAKke ngồi JuyKAKkechắc chJuyKAKkeắn trêt3Qjiw8gn lưngt3Qjiw8g hắnt3Qjiw8g rồi.

Cách lớpZZxY áot3Qjiw8g mùat3Qjiw8g đônt3Qjiw8gg dàyZZxY cộp,JuyKAKke tJuyKAKkeôi vJuyKAKkeẫn ZZxYcảm thấyt3Qjiw8g vJuyKAKkeai vZZxYà lưngt3Qjiw8g ZZxYhắn gầy ZZxYgầy nhưngJuyKAKke rấtJuyKAKke rộngZZxY, khiếnt3Qjiw8g tôiJuyKAKke ZZxYcó cảmJuyKAKke t3Qjiw8ggiác t3Qjiw8gcực t3Qjiw8gkỳ cZZxYhắc chắn.

Tôi ôJuyKAKkem cổJuyKAKke hắn,ZZxY t3Qjiw8gbả vaZZxYi hắZZxYn làt3Qjiw8gm cằt3Qjiw8gm tôJuyKAKkei hơiZZxY đau.

Trong JuyKAKketrí t3Qjiw8gnhớ củat3Qjiw8g mt3Qjiw8gình, hJuyKAKkeình nhưZZxY JuyKAKkechưa ZZxYcó t3Qjiw8gai từngJuyKAKke JuyKAKkecõng ZZxYtôi. Ngày nhỏ,JuyKAKke bốJuyKAKke ZZxYchỉ t3Qjiw8gđặt tt3Qjiw8gôi lt3Qjiw8gên cJuyKAKkeổ hoZZxYặc t3Qjiw8glên vai.

Thế nhưt3Qjiw8gng cảmJuyKAKke JuyKAKkegiác lúcZZxY nàZZxYy sZZxYao thât3Qjiw8gn qJuyKAKkeuen đếnJuyKAKke vậZZxYy, nhưZZxY thểt3Qjiw8g JuyKAKkeđã từng diễnJuyKAKke t3Qjiw8gra vôJuyKAKke ZZxYsố lt3Qjiw8gẩn. t3Qjiw8gCó mZZxYột ZZxYngười cõnJuyKAKkeg t3Qjiw8gtôi, ZZxYcứ điJuyKAKke, đJuyKAKkei rt3Qjiw8gất xaJuyKAKke, điJuyKAKke rấtZZxY lâu...

- TrướJuyKAKkec đâZZxYy, ZZxYanh JuyKAKkecó từngJuyKAKke ZZxYcõng ZZxYtôi nt3Qjiw8ghư thếZZxY nàyJuyKAKke không?

- Có.

- ThJuyKAKkeường xJuyKAKkeuyên chứ?

- Ừ!

- KểZZxY t3Qjiw8gtừ kZZxYhi t3Qjiw8gchúng tJuyKAKkea ZZxYở bt3Qjiw8gên nt3Qjiw8ghau sao?

- KểJuyKAKke từZZxY nt3Qjiw8ggày t3Qjiw8gđầu tiênt3Qjiw8g tt3Qjiw8ga qZZxYuen em.

- Tôit3Qjiw8g nhớ,ZZxY hJuyKAKkeình nhưJuyKAKke aJuyKAKkenh ZZxYtừng nJuyKAKkeói vìJuyKAKke tôJuyKAKkei JuyKAKkemà t3Qjiw8gđã lấyt3Qjiw8g chZZxYín tt3Qjiw8grăm chín mươiZZxY ZZxYchín giọtt3Qjiw8g sươngt3Qjiw8g maZZxYi. Nhưt3Qjiw8gng ZZxYnay tôiJuyKAKke ZZxYmới ZZxYmột nt3Qjiw8gghìn tJuyKAKkeuổi. VậZZxYy chẳngZZxY phảt3Qjiw8gi lJuyKAKkeà khi tôit3Qjiw8g vừJuyKAKkea JuyKAKkera đời,t3Qjiw8g t3Qjiw8ganh đt3Qjiw8gã cõngt3Qjiw8g tôt3Qjiw8gi chạyZZxY khắpt3Qjiw8g nơit3Qjiw8g sao?

- Ừ.

- At3Qjiw8gnh cònt3Qjiw8g nJuyKAKkeói, trưJuyKAKkeớc t3Qjiw8gđây tôZZxYi khôngt3Qjiw8g JuyKAKkehề t3Qjiw8gcó bốJuyKAKke mZZxYẹ, vậyZZxY aJuyKAKkei nuJuyKAKkeôi tôi trưởnJuyKAKkeg thành?

Thương Ngt3Qjiw8gô thởJuyKAKke dàit3Qjiw8g, t3Qjiw8gngoái đầt3Qjiw8gu lt3Qjiw8gại t3Qjiw8gnhìn t3Qjiw8gtôi, nói:

- TiểJuyKAKkeu TJuyKAKkeường, làJuyKAKke JuyKAKketa nZZxYuôi ZZxYem khZZxYôn lớn.

Ồ...

Hóa t3Qjiw8gra, khôngt3Qjiw8g phảiJuyKAKke ZZxYlà tôJuyKAKkei nZZxYuôi chồt3Qjiw8gng, JuyKAKkemà tZZxYôi làJuyKAKke ZZxYbà vợt3Qjiw8g đt3Qjiw8gược hắt3Qjiw8gn nuôi nấng.

Cơn ZZxYkích độngJuyKAKke nàyZZxY khiZZxYến tôJuyKAKkei khônt3Qjiw8gg thốtt3Qjiw8g JuyKAKkenên lờt3Qjiw8gi ZZxYtrên t3Qjiw8gsuốt đườJuyKAKkeng về. ThươngJuyKAKke Ngt3Qjiw8gô cũZZxYng kZZxYhông nót3Qjiw8gi JuyKAKkegì JuyKAKkenữa, cJuyKAKkehỉ t3Qjiw8gchầm chậmt3Qjiw8g ZZxYđi từnJuyKAKkeg bZZxYước, từJuyKAKkeng bước.

Đêm mùaZZxY đôngZZxY, JuyKAKkegió rấtZZxY t3Qjiw8gmạnh nhZZxYưng JuyKAKkecó JuyKAKkelẽ JuyKAKkevì t3Qjiw8ghai chúZZxYng ZZxYtôi dựaZZxY sátt3Qjiw8g vào nZZxYhau nt3Qjiw8gên khônt3Qjiw8gg hềZZxY cảZZxYm thấJuyKAKkey lạnh.t3Qjiw8g Bt3Qjiw8gàn tJuyKAKkeay hắJuyKAKken đangJuyKAKke đỡJuyKAKke lấZZxYy tt3Qjiw8gôi cũnJuyKAKkeg kht3Qjiw8gông còn ZZxYlạnh t3Qjiw8ggiá nhưt3Qjiw8g bat3Qjiw8gn chiềuJuyKAKke nữa.

Sau khJuyKAKkei trởt3Qjiw8g vềt3Qjiw8g nht3Qjiw8gà tắmJuyKAKke giặtJuyKAKke JuyKAKkexong, tôJuyKAKkei vốnt3Qjiw8g t3Qjiw8gđịnh JuyKAKkemở máyJuyKAKke tínZZxYh ZZxYra t3Qjiw8gxem Lâm LZZxYỗi cót3Qjiw8g JuyKAKkeOnline kZZxYhông đểt3Qjiw8g hỏJuyKAKkei anZZxYh t3Qjiw8gta ZZxYrốt cut3Qjiw8gộc JuyKAKkevì saZZxYo khôngJuyKAKke liêJuyKAKken lZZxYạc vớZZxYi bạn bt3Qjiw8gè. NhưnZZxYg vừat3Qjiw8g mớJuyKAKkei đZZxYăng nt3Qjiw8ghập, mát3Qjiw8gy tíZZxYnh lZZxYập t3Qjiw8gtức bZZxYị gJuyKAKkeấp lại.

Thương NgZZxYô đứngZZxY sJuyKAKkeau lưt3Qjiw8gng tôit3Qjiw8g, trênJuyKAKke tJuyKAKkeay cầmZZxY mt3Qjiw8gột cốct3Qjiw8g sữt3Qjiw8ga nóng,JuyKAKke nói:

- UZZxYống điJuyKAKke rồit3Qjiw8g ngủ.

Tôi JuyKAKkenghĩ ZZxYngợi mJuyKAKkeột ZZxYlát rồiZZxY ZZxYngoan ngJuyKAKkeoãn JuyKAKkenghe lời.

Có lJuyKAKkeẽ vt3Qjiw8gì tháZZxYi độJuyKAKke ngJuyKAKkeoan ngJuyKAKkeoãn ct3Qjiw8gủa tôJuyKAKkei quZZxYá kZZxYhác JuyKAKkeso vớit3Qjiw8g lZZxYúc thường dẫnZZxY đết3Qjiw8gn vZZxYiệc hắnJuyKAKke cót3Qjiw8g chJuyKAKkeút cảnht3Qjiw8g giác,t3Qjiw8g khôt3Qjiw8gng yt3Qjiw8gên tâZZxYm nênZZxY lạit3Qjiw8g nhJuyKAKkeấn mạZZxYnh thJuyKAKkeêm một câu:

- PhảZZxYi ngZZxYủ ngat3Qjiw8gy đấZZxYy nht3Qjiw8gé. t3Qjiw8gKhông t3Qjiw8gđược đợJuyKAKkei ZZxYta đit3Qjiw8g rJuyKAKkea ngoàiZZxY rồit3Qjiw8g lt3Qjiw8gại lZZxYén bò dậyZZxY chơt3Qjiw8gi đâu.

- AJuyKAKkenh kht3Qjiw8gông nZZxYgủ JuyKAKkecùng t3Qjiw8gtôi sao?

-... Hả?

Tôi chớJuyKAKkep mắtZZxY lJuyKAKkeộ rõt3Qjiw8g vZZxYẻ t3Qjiw8gngây JuyKAKkethơ nht3Qjiw8gất, t3Qjiw8glanh ZZxYlợi nJuyKAKkehất, nói:

- ÔnJuyKAKkeg bốZZxY hZZxYổ JuyKAKkeơi, buổiZZxY tZZxYối ngườiZZxY JuyKAKketa JuyKAKkesợ nt3Qjiw8ggủ mộtJuyKAKke mình.

Thương Ngt3Qjiw8gô giậtZZxY gZZxYiật khóJuyKAKkee mắt:

- Bố.t3Qjiw8g.. bố...

- Tôit3Qjiw8g JuyKAKkeluôn t3Qjiw8gthích ZZxYkiểu JuyKAKkebố nuôJuyKAKkei t3Qjiw8gcon t3Qjiw8ggái gìJuyKAKke gJuyKAKkeì ZZxYđó, khônZZxYg ngờZZxY tựt3Qjiw8g mìnt3Qjiw8gh giờ cũt3Qjiw8gng JuyKAKkecó thểt3Qjiw8g đượcZZxY tZZxYrải nZZxYghiệm. HJuyKAKkeay quá!

Khóe ZZxYmiệng ThươnZZxYg t3Qjiw8gNgô rt3Qjiw8gần t3Qjiw8grật, nói:

- Bố...ZZxY coJuyKAKken gái...

Tôi t3Qjiw8glao lêJuyKAKken phZZxYía t3Qjiw8gtrưóc, ZZxYôm chặtt3Qjiw8g et3Qjiw8go ht3Qjiw8gắn, giọt3Qjiw8gng nũngt3Qjiw8g t3Qjiw8gnịu, nói:

- NgJuyKAKkeười JuyKAKketa khôt3Qjiw8gng JuyKAKkethèm qut3Qjiw8gan tâmt3Qjiw8g, ngươit3Qjiw8g ZZxYta t3Qjiw8gchỉ muôt3Qjiw8gn bJuyKAKkeố JuyKAKkengủ cùnJuyKAKkeg mà, ngườiJuyKAKke tZZxYa muốZZxYn ôZZxYm bZZxYố cơ.

Giọng JuyKAKkenói cZZxYủa ThươngZZxY JuyKAKkeNgô t3Qjiw8gbắt đầt3Qjiw8gu t3Qjiw8grun rẩy:

- ÔJuyKAKkem... ôm...

Tôi thất3Qjiw8gy trêut3Qjiw8g nhưZZxY vậyJuyKAKke đãJuyKAKke tưt3Qjiw8gơng đZZxYối rồi,t3Qjiw8g cht3Qjiw8gọc t3Qjiw8gthêm nt3Qjiw8gữa cót3Qjiw8g kt3Qjiw8ghả năng JuyKAKke hắn sJuyKAKkeẽ phátt3Qjiw8g hỏaZZxY nZZxYên dừnt3Qjiw8gg t3Qjiw8glại, rổJuyKAKkei lJuyKAKkeăn vt3Qjiw8gào giường,ZZxY vẫZZxYy vẫyZZxY ZZxYtay t3Qjiw8gvẻ caJuyKAKkeo sanJuyKAKkeg, nói:

- JuyKAKkeBản cZZxYung phảZZxYi đit3Qjiw8g nghỉZZxY rồJuyKAKkei. HZZxYổ côngJuyKAKke côngZZxY JuyKAKkelui rt3Qjiw8ga đi.

- CZZxYông... công...

Có lẽt3Qjiw8g ZZxYtim gaZZxYn ZZxYvà đJuyKAKkeại nãoZZxY củJuyKAKkea ThươngJuyKAKke NJuyKAKkegô đềuJuyKAKke ZZxYcó pt3Qjiw8ghần tJuyKAKkeê lit3Qjiw8gệt bởi mànJuyKAKke JuyKAKkebiểu diễnt3Qjiw8g biJuyKAKkeến mặtJuyKAKke st3Qjiw8gau t3Qjiw8gkhi traZZxYo giảiZZxY t3Qjiw8gOscar cZZxYủa tôiJuyKAKke. KhZZxYuôn mặZZxYt hắZZxYn kht3Qjiw8gông chút cảmt3Qjiw8g xúc,JuyKAKke t3Qjiw8ghai t3Qjiw8gmắt nhìnJuyKAKke t3Qjiw8gthẳng, điZZxY rJuyKAKkea ngoài.

Do đó,ZZxY tôt3Qjiw8gi cht3Qjiw8gui vàZZxYo t3Qjiw8gchăn cườiJuyKAKke sặct3Qjiw8g sụa,JuyKAKke mJuyKAKkeột JuyKAKkechút giót3Qjiw8g lạnZZxYh ùaJuyKAKke đến, nằmJuyKAKke bêJuyKAKken cJuyKAKkeạnh tZZxYôi lút3Qjiw8gc t3Qjiw8gnày làt3Qjiw8g ZZxYmột ant3Qjiw8gh chàngJuyKAKke mặct3Qjiw8g ZZxYbộ quầnZZxY JuyKAKkeáo ngZZxYủ mỏngt3Qjiw8g manh.

Khuôn mặJuyKAKket hiềnZZxY JuyKAKkelành củJuyKAKkea aJuyKAKkenh chànJuyKAKkeg nhìZZxYn JuyKAKketôi, nói:

- t3Qjiw8gĐể chứngZZxY mZZxYinh tt3Qjiw8ga khônZZxYg phJuyKAKkeải làJuyKAKke cônt3Qjiw8gg công,JuyKAKke tốit3Qjiw8g nayJuyKAKke, tJuyKAKkea đặcJuyKAKke biệt chZZxYo pZZxYhép t3Qjiw8gcon t3Qjiw8gkiểm t3Qjiw8gtra ZZxYthoải mZZxYái. TZZxYa thJuyKAKkeương ZZxYcon lắmt3Qjiw8g đấyJuyKAKke, JuyKAKkecó cảmZZxY độngZZxY không?

- …

Được ZZxYlắm, đồJuyKAKke coZZxYn hổZZxY ZZxYbiến t3Qjiw8gthái! NgươJuyKAKkei t3Qjiw8gthắng rồi!

Tôi JuyKAKkeđưa tJuyKAKkeay đt3Qjiw8gẩy hắZZxYn raZZxY, nói:

- TZZxYôi đaJuyKAKkeng đếnJuyKAKke JuyKAKketháng, ZZxYđi ZZxYra đi.

Hắn nắJuyKAKkem chJuyKAKkeặt tt3Qjiw8gay tôi,JuyKAKke kht3Qjiw8gông cònt3Qjiw8g vt3Qjiw8gẻ đZZxYùa t3Qjiw8gcợt, trêJuyKAKkeu t3Qjiw8gchọc lúcZZxY trước, giọngZZxY hZZxYắn chậZZxYm rt3Qjiw8gãi ZZxYnhưng kiJuyKAKkeên định:

- JuyKAKkeTiểu TJuyKAKkeường, tt3Qjiw8ga biZZxYết lZZxYúc nàyJuyKAKke eJuyKAKkem rấtZZxY buồZZxYn. Trướct3Qjiw8g mặtt3Qjiw8g t3Qjiw8gta, eJuyKAKkem khônZZxYg cần phZZxYải tỏJuyKAKke ZZxYra mạnhZZxY mẽ,t3Qjiw8g cànt3Qjiw8gg JuyKAKkekhông cầt3Qjiw8gn JuyKAKkephải giảJuyKAKke vờ.

Tôi nZZxYhìn hắn,ZZxY nói:

- SaZZxYo JuyKAKkeanh khJuyKAKkeông hỏZZxYi tZZxYôi ZZxYlà đãt3Qjiw8g xảyJuyKAKke JuyKAKkera chuyệJuyKAKken gì?

- t3Qjiw8gDù ct3Qjiw8gó xảyJuyKAKke rt3Qjiw8ga cJuyKAKkehuyện gìZZxY tt3Qjiw8ghì cũZZxYng quZZxYa mat3Qjiw8gu thôi,ZZxY JuyKAKkevì ZZxYcó JuyKAKketa lZZxYuôn ởJuyKAKke bên cZZxYạnh em.

- Mãit3Qjiw8g JuyKAKkemãi JuyKAKkebên t3Qjiw8gtôi sao?

- MJuyKAKkeãi mãi.

Tôi cZZxYhớp chZZxYớp mắt,t3Qjiw8g ZZxYvùi t3Qjiw8gđầu vt3Qjiw8gào JuyKAKkelòng hắn,JuyKAKke quệt3Qjiw8gt nướcZZxY mắtZZxY lênt3Qjiw8g ngựZZxYc hắn, nói:

- ThưJuyKAKkeơng ZZxYNgô, t3Qjiw8gmay màJuyKAKke JuyKAKkecó at3Qjiw8gnh ZZxYở đây.

- ZZxYTa luônJuyKAKke ởZZxY đây.

- ThếZZxY nên,ZZxY đànJuyKAKke ônJuyKAKkeg khônZZxYg pht3Qjiw8gải JuyKAKkelà thứt3Qjiw8g gìJuyKAKke tốtZZxY đJuyKAKkeẹp, JuyKAKketrên JuyKAKkethế gt3Qjiw8giới nJuyKAKkeày chỉ cót3Qjiw8g bZZxYố làt3Qjiw8g tJuyKAKkeốt thôi.

Tôi quZZxYá mệt3Qjiw8gt ZZxYnên ngt3Qjiw8gủ t3Qjiw8grất ngoZZxYn, ZZxYlấy ct3Qjiw8gánh tJuyKAKkeay củaJuyKAKke Thưt3Qjiw8gơng t3Qjiw8gNgô JuyKAKkelàm gối, hítt3Qjiw8g hàt3Qjiw8g hươnt3Qjiw8gg rt3Qjiw8gừng bJuyKAKkean maZZxYi thot3Qjiw8gang tt3Qjiw8ghoảng t3Qjiw8gmà hJuyKAKkeắn maJuyKAKkeng đến.

Mãi mãiJuyKAKke JuyKAKkelà bJuyKAKkeao lâuJuyKAKke? ĐâyJuyKAKke lJuyKAKkeà câut3Qjiw8g hỏit3Qjiw8g rJuyKAKkeất thôt3Qjiw8gng tt3Qjiw8gục vJuyKAKkeà cJuyKAKkeũng làJuyKAKke JuyKAKkemột câu hZZxYỏi khônJuyKAKkeg lt3Qjiw8gời đáp.

Nhưng tôiZZxY nghĩ,ZZxY sJuyKAKkeo vớJuyKAKkei cuộJuyKAKkec đờiZZxY ngắnt3Qjiw8g nt3Qjiw8ggủi ZZxYmấy mươJuyKAKkei nJuyKAKkeăm củaJuyKAKke loài người,t3Qjiw8g mJuyKAKkeột nghJuyKAKkeìn nămJuyKAKke khôZZxYng ht3Qjiw8gề ZZxYrời xZZxYa t3Qjiw8gcó thểZZxY đưZZxYợc coJuyKAKkei lJuyKAKkeà mãiZZxY mãiZZxY rồi.