You are here

Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 11 part 2

Do gần fnGBđây tôfnGBi được5QgEjStX t5QgEjStXận mắtfnGB cN72U8zPYhứng k5QgEjStXiến N72U8zPYsự tồnfnGB tfnGBại của5QgEjStX t5QgEjStXhần tiênfnGB, pháfnGB 5QgEjStXtan tư5QgEjStX tN72U8zPYưởng duy 5QgEjStXvật m5QgEjStXà N72U8zPYtôi được5QgEjStX 5QgEjStXtiếp 5QgEjStXthu từfnGB 5QgEjStXnhỏ. VậyfnGB n5QgEjStXên, 5QgEjStXsự ngạcfnGB fnGBnhiên fnGBcủa 5QgEjStXcon b5QgEjStXạn khfnGBiến tôi bỗn5QgEjStXg thN72U8zPYấy rN72U8zPYun run:

- NàyfnGB, màyN72U8zPY đừngfnGB cN72U8zPYó dọafnGB tafnGBo. NếuN72U8zPY afnGBnh fnGBta làN72U8zPYm mfnGBa thật5QgEjStX, chắc5QgEjStX s5QgEjStXẽ tha fnGBcho ta5QgEjStXo nhỉN72U8zPY? L5QgEjStXà a5QgEjStXnh tN72U8zPYa đáN72U8zPY N72U8zPYtao, chứfnGB c5QgEjStXó ph5QgEjStXải taN72U8zPYo N72U8zPYđá afnGBnh fnGBta đâu...

- 5QgEjStXTao vừ5QgEjStXa nfnGBói thế5QgEjStX 5QgEjStXmà fnGBmày đfnGBã kíN72U8zPYch độ5QgEjStXng đếfnGBn nhườfnGBng này5QgEjStX. fnGB- TrứN72U8zPYng muối lậ5QgEjStXp tfnGBức fnGBthay đổiN72U8zPY tháiN72U8zPY độ,5QgEjStX tỏfnGB 5QgEjStXvẻ xeN72U8zPYm thường5QgEjStX sự5QgEjStX yếu5QgEjStX đuối,N72U8zPY nh5QgEjStXát gfnGBan của5QgEjStX tôi:5QgEjStX 5QgEjStX- fnGBHai ngày trước,fnGB N72U8zPYtrong lúcfnGB fnGBăn cơmfnGB vN72U8zPYới 5QgEjStXbọn TiểfnGBu ĐN72U8zPYao, bọfnGBn nófnGB cóN72U8zPY nhắcfnGB đếnfnGB tênfnGB rN72U8zPYẻ mạt đó.

Mọi người đềuN72U8zPY fnGBnói, N72U8zPYsau k5QgEjStXhi fnGBăn TếtN72U8zPY 5QgEjStXxong 5QgEjStXquay lạiN72U8zPY N72U8zPYđây, khfnGBông l5QgEjStXiên lạ5QgEjStXc lạiN72U8zPY 5QgEjStXvới fnGBhắn được nữa,5QgEjStX điệ5QgEjStXn tho5QgEjStXại kfnGBhông nghefnGB, 5QgEjStXemail không5QgEjStX hfnGBồi âm,N72U8zPY gửN72U8zPYi N72U8zPYtin nhắnfnGB offliN72U8zPYne fnGBở QQ và5QgEjStX MfnGBSN fnGBthì khôngfnGB 5QgEjStXbao gi5QgEjStXờ thấyN72U8zPY fnGBtrả lời.N72U8zPY CòfnGBn nữa,5QgEjStX cfnGBhỗ hắnfnGB ởN72U8zPY cũfnGBng kN72U8zPYhông cófnGB fnGBai. Tao vố5QgEjStXn nghfnGBĩ r5QgEjStXằng ông5QgEjStX trờifnGB cuốiN72U8zPY N72U8zPYcùng cũfnGBng mởN72U8zPY mắt5QgEjStX làN72U8zPYm sé5QgEjStXt fnGBđánh chếfnGBt hắnfnGB rồi,N72U8zPY N72U8zPYgiờ xN72U8zPYem ra đán5QgEjStXg tiế5QgEjStXc, đángN72U8zPY tiếc5QgEjStX quá.

Cô nàng5QgEjStX lắcN72U8zPY lắcfnGB cáiN72U8zPY đN72U8zPYầu thN72U8zPYan vãN72U8zPYn, t5QgEjStXôi l5QgEjStXại thấyN72U8zPY sữngfnGB sờ.

Trong ấnN72U8zPY N72U8zPYtượng củafnGB tôiN72U8zPY, QfnGBQ củafnGB fnGBLâm Lỗi5QgEjStX thfnGBực sự5QgEjStX l5QgEjStXuôn ởN72U8zPY trfnGBạng thái sán5QgEjStXg đèN72U8zPYn. 5QgEjStXTrước 5QgEjStXđó, chúfnGBng tôiN72U8zPY cfnGBó N72U8zPYnói chuyệ5QgEjStXn N72U8zPYvà fnGBanh fnGBta luônN72U8zPY trảN72U8zPY 5QgEjStXlời nfnGBgay. ChẳngfnGB lẽ, aN72U8zPYnh tN72U8zPYa chN72U8zPYỉ đN72U8zPYể sángfnGB đ5QgEjStXèn 5QgEjStXvới rN72U8zPYiêng tôi?

Tiểu ĐN72U8zPYao N72U8zPYlà mộ5QgEjStXt N72U8zPYtrong nhữn5QgEjStXg người5QgEjStX bạn5QgEjStX nốiN72U8zPY khfnGBố chơifnGB v5QgEjStXới nN72U8zPYhau từfnGB nhỏ 5QgEjStX của fnGBchúng tôN72U8zPYi. AN72U8zPYnh fnGBta học5QgEjStX tN72U8zPYrên tfnGBôi v5QgEjStXà Trứng5QgEjStX muốiN72U8zPY N72U8zPYhai lớN72U8zPYp, làfnGB bạnfnGB học5QgEjStX củafnGB Lâm Lỗi.5QgEjStX 5QgEjStXSau khN72U8zPYi N72U8zPYđi làN72U8zPYm fnGBlại fnGBở c5QgEjStXùng mộtfnGB thàn5QgEjStXh ph5QgEjStXố vớ5QgEjStXi 5QgEjStXLâm Lỗi,fnGB cfnGBó thểN72U8zPY nói5QgEjStX qufnGBan hệ gfnGBiữa h5QgEjStXai nN72U8zPYgười càngN72U8zPY 5QgEjStXtrở nên5QgEjStX N72U8zPYthân tN72U8zPYhiết hơn.fnGB DùfnGB anfnGBh tN72U8zPYa rấN72U8zPYt khônN72U8zPYg táN72U8zPYn 5QgEjStXđồng viN72U8zPYệc Lâm N72U8zPYLỗi chi5QgEjStXa ta5QgEjStXy tfnGBôi nN72U8zPYhưng sN72U8zPYuy ch5QgEjStXo cfnGBùng, n5QgEjStXgười ngoà5QgEjStXi kh5QgEjStXó mà5QgEjStX cN72U8zPYan thiệpfnGB vào cfnGBhuyện N72U8zPYtình cả5QgEjStXm được,N72U8zPY fnGBvậy N72U8zPYnên qN72U8zPYuan 5QgEjStXhệ của5QgEjStX 5QgEjStXhai ngưfnGBời fnGBvẫn fnGBrất tfnGBốt, t5QgEjStXình bạN72U8zPYn N72U8zPYvẫn không N72U8zPYhề thfnGBay đổi.

Rốt cuộcfnGB chuyệnfnGB g5QgEjStXì đãN72U8zPY xảN72U8zPYy rN72U8zPYa khi5QgEjStXến LN72U8zPYâm N72U8zPYLỗi hoN72U8zPYàn tN72U8zPYoàn cắfnGBt đN72U8zPYứt quaN72U8zPYn hệ an5QgEjStXh N72U8zPYem 5QgEjStXmười mấN72U8zPYy n5QgEjStXăm trờifnGB này?

Tôi đaN72U8zPYng 5QgEjStXsuy nghfnGBĩ môfnGBng 5QgEjStXlung, 5QgEjStXbỗng cN72U8zPYó fnGBthứ N72U8zPYgì âfnGBm ấfnGBm áN72U8zPYp vào5QgEjStX mặt.

- Tỉnh5QgEjStX nfnGBgủ đi.

- fnGBNgủ N72U8zPYgì màfnGB N72U8zPYngủ? Mới5QgEjStX mfnGBấy gi5QgEjStXờ mN72U8zPYà bảoN72U8zPY ngườiN72U8zPY 5QgEjStXta bfnGBuồn ngủ?

Tôi kéo5QgEjStX chiếcN72U8zPY khfnGBăn ướN72U8zPYt xuống,N72U8zPY ánhN72U8zPY mắfnGBt tức5QgEjStX N72U8zPYtối nhìnN72U8zPY k5QgEjStXẻ đN72U8zPYầu sỏ.

Thương Ng5QgEjStXô ngồifnGB bfnGBên tr5QgEjStXái N72U8zPYtôi vẫnN72U8zPY k5QgEjStXhông 5QgEjStXđộng tĩnh5QgEjStX gìN72U8zPY, N72U8zPYchỉ l5QgEjStXau tay mộtN72U8zPY cácN72U8zPYh lịchfnGB thiệpN72U8zPY, N72U8zPYrồi lN72U8zPYại rfnGBót nướN72U8zPYc N72U8zPYtrà vàoN72U8zPY bá5QgEjStXt vN72U8zPYà 5QgEjStXđũa của5QgEjStX chúng5QgEjStX tfnGBôi để5QgEjStX sáN72U8zPYt trùng, fnGBsau đó5QgEjStX l5QgEjStXại xếfnGBp nga5QgEjStXy 5QgEjStXngắn, t5QgEjStXhể hiệfnGBn đ5QgEjStXầy đN72U8zPYủ k5QgEjStXỹ nă5QgEjStXng cfnGBần fnGBcó của5QgEjStX mfnGBột 5QgEjStXvị tN72U8zPYhần thường xN72U8zPYuyên 5QgEjStXcó mặN72U8zPYt tfnGBrong ngfnGBành ănfnGB uống5QgEjStX N72U8zPYcủa N72U8zPYloài người.

Ngưu BôN72U8zPYn ngfnGBồi đN72U8zPYối dN72U8zPYiện vN72U8zPYới tôiN72U8zPY, hafnGBi ta5QgEjStXy N72U8zPYchống lê5QgEjStXn m5QgEjStXá, N72U8zPYchớp chớp cặp5QgEjStX mfnGBi dàfnGBi, n5QgEjStXở fnGBmột N72U8zPYnụ cư5QgEjStXời vừaN72U8zPY dịufnGB N72U8zPYdàng, vừa5QgEjStX ngâfnGBy ngôN72U8zPY. 5QgEjStXCặp lô5QgEjStXng mà5QgEjStXy, đfnGBôi fnGBmắt đẹp vN72U8zPYà vẻfnGB yế5QgEjStXu fnGBớt c5QgEjStXủa afnGBnh chànN72U8zPYg khiN72U8zPYến ngườ5QgEjStXi 5QgEjStXta chỉN72U8zPY m5QgEjStXuốn hãfnGBm hại...

Ngồi bfnGBên phảiN72U8zPY tôN72U8zPYi làN72U8zPY N72U8zPYTrứng muối5QgEjStX, fnGBcô fnGBnàng bỗngfnGB nN72U8zPYhiên dfnGBùng khuỷuN72U8zPY tN72U8zPYay huých mạnhN72U8zPY vN72U8zPYào fnGBtôi, nói:

- NfnGBày, fnGBtao đfnGBã thấN72U8zPYy c5QgEjStXả rồiN72U8zPY. fnGBAnh c5QgEjStXhàng đóN72U8zPY đafnGBng g5QgEjStXhen đấyN72U8zPY, aN72U8zPYnh 5QgEjStXta mới là5QgEjStX bạn5QgEjStX fnGBtrai cN72U8zPYhính thứcfnGB của5QgEjStX màyN72U8zPY có5QgEjStX 5QgEjStXđúng không?

Trời fnGBđất, đồN72U8zPY bạn5QgEjStX bè5QgEjStX xấu5QgEjStX xa.

Tôi khôfnGBng tN72U8zPYrả lời5QgEjStX câ5QgEjStXu hỏifnGB củN72U8zPYa TrứN72U8zPYng muối,N72U8zPY ômN72U8zPY lấfnGBy chỗfnGB đaN72U8zPYu, miện5QgEjStXg sùi bọ5QgEjStXt m5QgEjStXép, gfnGBục mặtfnGB xufnGBống bànfnGB hfnGBy sinh.

Nhưng tôN72U8zPYi kh5QgEjStXông đáp5QgEjStX lờiN72U8zPY cũn5QgEjStXg chN72U8zPYẳng 5QgEjStXsao, đãN72U8zPY 5QgEjStXcó ngưN72U8zPYời khfnGBác trN72U8zPYả lời thay.

- ĐúngfnGB, tN72U8zPYôi l5QgEjStXà N72U8zPYbạn trN72U8zPYai chíN72U8zPYnh thức5QgEjStX N72U8zPYhiện tạiN72U8zPY củafnGB cN72U8zPYô fnGBấy. HơnN72U8zPY tN72U8zPYhế saufnGB này côfnGB ấ5QgEjStXy cũ5QgEjStXng sN72U8zPYẽ ch5QgEjStXỉ 5QgEjStXcó mộtfnGB ngfnGBười fnGBđàn ôfnGBng dufnGBy nhấfnGBt làN72U8zPY tôi.

- Ô5QgEjStXi mẹfnGB ơi,N72U8zPY nó5QgEjStXi rất5QgEjStX h5QgEjStXay, nófnGBi rấfnGBt tuyệt,5QgEjStX n5QgEjStXói N72U8zPYrất N72U8zPYđỉnh. VfnGBì c5QgEjStXâu nói 5QgEjStXnày củfnGBa N72U8zPYanh, hfnGBai chúngN72U8zPY fnGBta sẽN72U8zPY uống5QgEjStX hN72U8zPYết két5QgEjStX này.

Trứng muố5QgEjStXi N72U8zPYđập bàn5QgEjStX 5QgEjStXmột N72U8zPYcách đầN72U8zPYy khfnGBí phfnGBách kh5QgEjStXiến tô5QgEjStXi sufnGBýt bị5QgEjStX chấnfnGB thương nN72U8zPYão. C5QgEjStXâu nófnGBi vN72U8zPYô cùN72U8zPYng hàoN72U8zPY hùnfnGBg trên5QgEjStX lậN72U8zPYp fnGBtức khN72U8zPYiến fnGBtôi nhảN72U8zPYy bổN72U8zPY lê5QgEjStXn như đfnGBiện giật.

Tôi rấfnGBt 5QgEjStXrõ tửufnGB lượng5QgEjStX N72U8zPYcủa TrứnfnGBg muốN72U8zPYi. CôfnGB 5QgEjStXnàng làN72U8zPY ngưfnGBời d5QgEjStXuy nhấ5QgEjStXt bại dướ5QgEjStXi 5QgEjStXtay fnGBbố tôiN72U8zPY màN72U8zPY N72U8zPYvẫn c5QgEjStXó 5QgEjStXthể N72U8zPYđi được5QgEjStX v5QgEjStXề 5QgEjStXnhà, hơN72U8zPYn 5QgEjStXnữa còfnGBn đ5QgEjStXứng thẳngN72U8zPY ng5QgEjStXười, 5QgEjStXsờ tay vàfnGBo tậnfnGB cN72U8zPYửa 5QgEjStXrồi mớ5QgEjStXi ngãN72U8zPY. T5QgEjStXửu lượN72U8zPYng củfnGBa N72U8zPYLâm N72U8zPYLỗi c5QgEjStXhỉ kém5QgEjStX c5QgEjStXô nàfnGBng mfnGBột chú5QgEjStXt, về cơfnGB bfnGBản fnGBvẫn fnGBcó tN72U8zPYhể tìmfnGB thấyN72U8zPY đường5QgEjStX fnGBxuống gầmN72U8zPY bàn...

Đừng nóiN72U8zPY bâN72U8zPYy giờ5QgEjStX ThfnGBương fnGBNgô đangfnGB l5QgEjStXà cN72U8zPYon fnGBhổ ốmN72U8zPY, N72U8zPYcứ 5QgEjStXcho là5QgEjStX trêfnGBn người hắnfnGB kfnGBhông cfnGBó v5QgEjStXết N72U8zPYthương 5QgEjStXvà h5QgEjStXắn làfnGB mN72U8zPYột cN72U8zPYon 5QgEjStXhổ 5QgEjStXdũng mã5QgEjStXnh tN72U8zPYhì cN72U8zPYó l5QgEjStXẽ cũng cfnGBhẳng thể5QgEjStX nuố5QgEjStXt fnGBnổi két5QgEjStX bi5QgEjStXa mN72U8zPYà TfnGBrứng fnGBmuối g5QgEjStXọi lên.5QgEjStX TN72U8zPYôi khôfnGBng muốnfnGB lạ5QgEjStXi fnGBphải một lầnfnGB nữaN72U8zPY t5QgEjStXrông tfnGBhấy m5QgEjStXáu cfnGBhảy thànN72U8zPYh gifnGBọt fnGBnhư fnGBhiện trườngN72U8zPY giN72U8zPYết ng5QgEjStXười nữfnGBa, giặt N72U8zPYmiếng đệm5QgEjStX ghfnGBế sofN72U8zPYa rất5QgEjStX tốn5QgEjStX fnGBxà phòng...

Tôi fnGBchộp N72U8zPYlấy ch5QgEjStXai N72U8zPYbia 5QgEjStXtên N72U8zPYThương NgôN72U8zPY khôn5QgEjStXg 5QgEjStXbiết sốngfnGB chế5QgEjStXt lN72U8zPYà gì vừaN72U8zPY đóN72U8zPYn lấyN72U8zPY fnGBvà đN72U8zPYang địfnGBnh chfnGBo vàfnGBo miệngN72U8zPY uốnfnGBg N72U8zPYrồi nhìn5QgEjStX TrứnfnGBg 5QgEjStXmuối nói:

- AnN72U8zPYh tfnGBa khôngfnGB ufnGBống đượN72U8zPYc bfnGBia fnGBrượu, hafnGBi chún5QgEjStXg tN72U8zPYa chiến!

- Sa5QgEjStXo lạfnGBi thếN72U8zPY N72U8zPYhả, 5QgEjStXĐậu ph5QgEjStXụ già5QgEjStX? SaN72U8zPYo 5QgEjStXmày lN72U8zPYại yêfnGBu ngfnGBười không5QgEjStX biết N72U8zPYuống r5QgEjStXượu 5QgEjStXcơ chN72U8zPYứ? Không5QgEjStX fnGBsợ b5QgEjStXố 5QgEjStXmày xfnGBử 5QgEjStXlý m5QgEjStXày à?

- TfnGBhôi đi.fnGB Khô5QgEjStXng thấN72U8zPYy k5QgEjStXhuôn mặtN72U8zPY 5QgEjStXméo mN72U8zPYó đauN72U8zPY ốmfnGB củ5QgEjStXa N72U8zPYanh 5QgEjStXta N72U8zPYsao? Hơn N72U8zPYnữa, aN72U8zPYnh N72U8zPYta đãfnGB sớ5QgEjStXm fnGBqua đ5QgEjStXược c5QgEjStXửa ảfnGBi của5QgEjStX bfnGBố fnGBtao rồi...5QgEjStX –5QgEjStX ThN72U8zPYốt rfnGBa N72U8zPYxong câN72U8zPYu đó,5QgEjStX tôiN72U8zPY vội cN72U8zPYắn N72U8zPYvào lưỡiN72U8zPY mìnN72U8zPYh fnGBvà khôN72U8zPYng tfnGBhèm đN72U8zPYể ýfnGB đếnN72U8zPY vN72U8zPYẻ đN72U8zPYắc ýfnGB N72U8zPYtrên khuôN72U8zPYn mặt5QgEjStX Thương Ngô.

- Không5QgEjStX nfnGBói l5QgEjStXinh N72U8zPYtinh nữa.fnGB R5QgEjStXốt cuộN72U8zPYc màN72U8zPYy c5QgEjStXó uốngfnGB khô5QgEjStXng hả?

Trứng muN72U8zPYối ngướcN72U8zPY fnGBmặt lê5QgEjStXn cườifnGB 5QgEjStXlớn, tìN72U8zPYnh tfnGBhế n5QgEjStXày cN72U8zPYó 5QgEjStXvẻ fnGBkhiến cô nàngN72U8zPY fnGBhận kfnGBhông thểN72U8zPY fnGBphanh áo5QgEjStX rfnGBa, n5QgEjStXhảy lN72U8zPYên bfnGBàn N72U8zPYhét uống5QgEjStX, uống:

- ĐậuN72U8zPY phụfnGB giàfnGB, quảN72U8zPY khfnGBông hN72U8zPYổ d5QgEjStXanh N72U8zPYlà 5QgEjStXĐậu phụN72U8zPY già.5QgEjStX ĐượcN72U8zPY lắmfnGB. PN72U8zPYhục vụ đfnGBâu, man5QgEjStXg tfnGBiếp hafnGBi kéN72U8zPYt bfnGBia fnGBđến đây.

Tôi rấN72U8zPYt fnGBbình t5QgEjStXhản nhưng5QgEjStX chfnGBân 5QgEjStXhơi nhũn.

Thương N72U8zPYNgô N72U8zPYcũng rN72U8zPYất bì5QgEjStXnh thfnGBản nhưn5QgEjStXg sắcN72U8zPY mặtN72U8zPY fnGBcó pfnGBhần tá5QgEjStXi hơn.

Ngưu BôfnGBn lN72U8zPYà ngườifnGB tươfnGBng đfnGBối yế5QgEjStXu đufnGBối, hafnGBi cánh5QgEjStX tN72U8zPYay chốnN72U8zPYg N72U8zPYvào má bỗngN72U8zPY khfnGBuỵu xfnGBuống kfnGBhiến chiếfnGBc cằN72U8zPYm th5QgEjStXon fnGBthon đậpfnGB 5QgEjStXthẳng vfnGBào cái5QgEjStX N72U8zPYđĩa trướcfnGB mặt...

Tiếp thefnGBo fnGBđó, tN72U8zPYôi vàN72U8zPY TrfnGBứng mufnGBối uốnfnGBg N72U8zPYtay đôi,N72U8zPY fnGBmi mN72U8zPYột chafnGBi fnGBta một chaiN72U8zPY tfnGBrước 5QgEjStXánh mắt5QgEjStX vô5QgEjStX cùN72U8zPYng sùnfnGBg b5QgEjStXái và5QgEjStX n5QgEjStXgưỡng mộ5QgEjStX củfnGBa hafnGBi fnGBvị thN72U8zPYần tiN72U8zPYên, thoáng cáN72U8zPYi tfnGBrên bà5QgEjStXn N72U8zPYđã toN72U8zPYàn 5QgEjStXlà vN72U8zPYỏ chai.

Không bi5QgEjStXết cN72U8zPYó ph5QgEjStXải vìfnGB mấyfnGB ngà5QgEjStXy vừ5QgEjStXa qfnGBua khôn5QgEjStXg ng5QgEjStXhỉ 5QgEjStXngơi đ5QgEjStXủ hfnGBay vì chưN72U8zPYa ăn5QgEjStX N72U8zPYcơm, chfnGBỉ fnGBbụng rỗngfnGB uốngfnGB bfnGBia ha5QgEjStXy khôngN72U8zPY màfnGB rất5QgEjStX nhafnGBnh 5QgEjStXsau đó,fnGB tôiN72U8zPY bfnGBỗng cảm thấyN72U8zPY cN72U8zPYhóng N72U8zPYmặt h5QgEjStXoa m5QgEjStXắt vàfnGB khôngfnGB cònfnGB fnGBchút sứcfnGB lựcN72U8zPY nào5QgEjStX. TrứN72U8zPYng muối5QgEjStX 5QgEjStXthì 5QgEjStXvẫn nhảy 5QgEjStX nhót nN72U8zPYhư chưfnGBa hềfnGB N72U8zPYuống giọt5QgEjStX fnGBbia N72U8zPYnào. ĐifnGBều 5QgEjStXnày fnGBkhiến ngN72U8zPYười l5QgEjStXuôn tựN72U8zPY fnGBca ngợN72U8zPYi mì5QgEjStXnh "Nghìn fnGBly khôngN72U8zPY sa5QgEjStXy" N72U8zPYlà 5QgEjStXtôi 5QgEjStXcảm thấN72U8zPYy xấufnGB hổ.

Đang định5QgEjStX cở5QgEjStXi khfnGBuy tN72U8zPYay N72U8zPYáo xfnGBắn N72U8zPYlên chuẩnN72U8zPY bfnGBị 5QgEjStXchiến đấu5QgEjStX đếnfnGB cfnGBùng, fnGBthì trong 5QgEjStXtay trố5QgEjStXng fnGBkhông, nửfnGBa chfnGBai fnGBcòn lạN72U8zPYi bịfnGB N72U8zPYThương N72U8zPYNgô 5QgEjStXgiật lấyfnGB, nói:

- 5QgEjStXEm khôN72U8zPYng đượcfnGB 5QgEjStXuống nữa.

- ĐưaN72U8zPY đây.

Thương NfnGBgô lắfnGBc đầu,5QgEjStX kifnGBên quyết:

- EfnGBm khN72U8zPYông hiểN72U8zPYu tfnGBa đang5QgEjStX nóiN72U8zPY gìfnGB saN72U8zPYo? 5QgEjStXEm kN72U8zPYhông đượ5QgEjStXc fnGBuống nữa.

Tôi sữngN72U8zPY ngưN72U8zPYời, tứcfnGB tối:

- N72U8zPYAnh coN72U8zPYi mN72U8zPYình 5QgEjStXlà fnGBai t5QgEjStXhế? Li5QgEjStXên cafnGBn gN72U8zPYì đfnGBến anhN72U8zPY? Nào,fnGB đfnGBưa đây.

Thương NgfnGBô 5QgEjStXđứng lêN72U8zPYn nhìnN72U8zPY tôi,5QgEjStX fnGBhắn kh5QgEjStXông hềN72U8zPY tN72U8zPYức giận5QgEjStX, l5QgEjStXại tỏN72U8zPY N72U8zPYra vô fnGB cùng bìN72U8zPYnh tĩn5QgEjStXh, nói:

- TfnGBâm tr5QgEjStXạng N72U8zPYkhông tốtfnGB, uốnN72U8zPYg bifnGBa rượufnGB c5QgEjStXó h5QgEjStXại cfnGBho s5QgEjStXức khỏe.

Bốn ch5QgEjStXữ đầufnGB 5QgEjStXtiên khfnGBiến tfnGBôi nhfnGBảy chồmN72U8zPY lên:

- N72U8zPYTâm trfnGBạng aN72U8zPYi khôfnGBng t5QgEjStXốt N72U8zPYhả? N72U8zPYTâm trN72U8zPYạng củafnGB anhN72U8zPY, củfnGBa cảfnGB nh5QgEjStXà an5QgEjStXh mN72U8zPYới không tố5QgEjStXt. ĐừngfnGB fnGBnói fnGBvớ vẩnN72U8zPY nữa.fnGB fnGBMau đưN72U8zPYa đâN72U8zPYy. U5QgEjStXống fnGBcùng bfnGBạn bèfnGB N72U8zPYtôi 5QgEjStXrất N72U8zPYvui, hại sfnGBức kN72U8zPYhỏe cũnN72U8zPYg cN72U8zPYhẳng là5QgEjStX c5QgEjStXái 5QgEjStXquái gN72U8zPYì, cfnGBó chếtN72U8zPY cũn5QgEjStXg cN72U8zPYam lòng.

- N72U8zPYVậy t5QgEjStXa uốngfnGB giN72U8zPYúp em.

- ChúfnGBt tửuN72U8zPY lư5QgEjStXợng 5QgEjStXcủa N72U8zPYanh N72U8zPYthì làfnGBm được5QgEjStX gì?

- TfnGBóm lại5QgEjStX, hômfnGB nfnGBay eN72U8zPYm chỉ5QgEjStX đưN72U8zPYợc uống5QgEjStX đN72U8zPYến đây.

- VềN72U8zPY màN72U8zPY cấm5QgEjStX 5QgEjStXông bfnGBác nhà5QgEjStX an5QgEjStXh ấy.

- N72U8zPYBố fnGBta lfnGBà cfnGBon mN72U8zPYột N72U8zPYnên tfnGBa khô5QgEjStXng c5QgEjStXó ôngN72U8zPY báfnGBc nào.

- …

Tôi vfnGBà ThươnfnGBg NgN72U8zPYô đN72U8zPYấu khẩu,5QgEjStX Trứng5QgEjStX 5QgEjStXmuối vàfnGB N5QgEjStXgưu N72U8zPYBôn ngồi5QgEjStX b5QgEjStXên cạnh nhìn,

Sau cufnGBộc c5QgEjStXãi c5QgEjStXọ, TrứngfnGB muốifnGB liềnN72U8zPY tfnGBổng fnGBkết nfnGBgắn gọn:

- 5QgEjStXThôi đư5QgEjStXợc N72U8zPYrồi. T5QgEjStXao đã5QgEjStX r5QgEjStXõ cfnGBả rN72U8zPYồi. N72U8zPYĐậu phụ5QgEjStX gN72U8zPYià nàyfnGB, fnGBbạn tra5QgEjStXi của mày5QgEjStX 5QgEjStXbị cảmN72U8zPY, N72U8zPYbị sốtN72U8zPY đúngfnGB khôn5QgEjStXg? fnGBAnh N72U8zPYta muố5QgEjStXn tối5QgEjStX 5QgEjStXnay cùngfnGB 5QgEjStXmày vận5QgEjStX độfnGBng đểN72U8zPY toàn thân5QgEjStX 5QgEjStXđổ mổ5QgEjStX hôiN72U8zPY, N72U8zPYtiết kiệm5QgEjStX đượfnGBc chú5QgEjStXt tiềnfnGB th5QgEjStXuốc men5QgEjStX. 5QgEjStXĐã tfnGBhế nN72U8zPYày rồifnGB fnGBthì ta5QgEjStXo N72U8zPYđành phải nfnGBể N72U8zPYmặt thôi.

Thương NfnGBgô nhếcfnGBh khN72U8zPYóe miệnN72U8zPYg nói:

- fnGBCảm ơ5QgEjStXn N72U8zPYvì đN72U8zPYã cảfnGBm thông.

Tôi 5QgEjStXcâm lặng5QgEjStX, N72U8zPYkhông biế5QgEjStXt nfnGBên N72U8zPYbào ch5QgEjStXữa t5QgEjStXhế nào.

Ngưu BônfnGB lạfnGBi mfnGBột lầnfnGB nữafnGB d5QgEjStXùng cfnGBằm hôn5QgEjStX N72U8zPYchiếc đĩa.

Trứng muố5QgEjStXi 5QgEjStXrất khN72U8zPYông N72U8zPYhài lòngN72U8zPY vì5QgEjStX chfnGBưa 5QgEjStXđược v5QgEjStXui hết5QgEjStX fnGBmình trênN72U8zPY bàn nhậu,5QgEjStX fnGBâm thN72U8zPYanh fnGBmà NgưN72U8zPYu 5QgEjStXBôn vừa5QgEjStX tạofnGB rN72U8zPYa đã5QgEjStX cfnGBuốn hN72U8zPYút 5QgEjStXcô nàng5QgEjStX. CôN72U8zPY nàngN72U8zPY nhì5QgEjStXn sang, hỏi:

- 5QgEjStXAnh khôN72U8zPYng N72U8zPYốm đau5QgEjStX gfnGBì chứ?

Ngưu B5QgEjStXôn hofnGBàn toà5QgEjStXn fnGBchưa N72U8zPYphản ứn5QgEjStXg kị5QgEjStXp, lắc5QgEjStX đầuN72U8zPY mộtN72U8zPY các5QgEjStXh ngốc nghếch.

- Vậy5QgEjStX tốifnGB nN72U8zPYay 5QgEjStXchắc aN72U8zPYnh cfnGBũng kfnGBhông N72U8zPYcần vận5QgEjStX động5QgEjStX c5QgEjStXho v5QgEjStXã m5QgEjStXồ hô5QgEjStXi chứ?

Anh chàN72U8zPYng tộ5QgEjStXi nghi5QgEjStXệp 5QgEjStXNgưu Bôn5QgEjStX t5QgEjStXiếp tụN72U8zPYc fnGBkhông kị5QgEjStXp pN72U8zPYhản ứngfnGB, d5QgEjStXo v5QgEjStXậy lại lắN72U8zPYc đ5QgEjStXầu mộtfnGB cá5QgEjStXch 5QgEjStXngốc nghếch.

Trứng mu5QgEjStXối t5QgEjStXỏ N72U8zPYra vfnGBô N72U8zPYcùng hàfnGBi lòngfnGB. N72U8zPYCô nàngfnGB liềfnGBn đá5QgEjStX h5QgEjStXai k5QgEjStXét fnGBrưỡi bia dướ5QgEjStXi fnGBchân vN72U8zPYề fnGBphía N72U8zPYNgưu Bôn5QgEjStX, giọngN72U8zPY nóiN72U8zPY n5QgEjStXhẹ như5QgEjStX gióN72U8zPY thoảng:

- LầnfnGB đầuN72U8zPY fnGBgặp gỡ,5QgEjStX lầnN72U8zPY đầfnGBu cfnGBùng uN72U8zPYống, ch5QgEjStXai nàyN72U8zPY tôN72U8zPYi cạnN72U8zPY trfnGBước để5QgEjStX tỏ lòngN72U8zPY kínfnGBh trọng.

Hai mắN72U8zPYt NN72U8zPYgưu 5QgEjStXBôn trợ5QgEjStXn trfnGBòn nhìnfnGB cô5QgEjStX N72U8zPYnàng ngfnGBửa cổ5QgEjStX lêN72U8zPYn, thofnGBáng chốc 5QgEjStXđít N72U8zPYchai đãfnGB hư5QgEjStXớng N72U8zPYlên trời,N72U8zPY vẻN72U8zPY ng5QgEjStXốc tN72U8zPYự 5QgEjStXnhiên củ5QgEjStXa an5QgEjStXh chàngN72U8zPY N72U8zPYđược bN72U8zPYiểu hfnGBiện rõ ràngN72U8zPY tN72U8zPYriệt để.

Tiếp N72U8zPYđó, nhân5QgEjStX N72U8zPYvật chínfnGBh 5QgEjStXcủa N72U8zPYcục diệ5QgEjStXn lú5QgEjStXc n5QgEjStXày 5QgEjStXlà Trứng5QgEjStX muối5QgEjStX và5QgEjStX Ngưu BônN72U8zPY. TfnGBôi N72U8zPYvà ThưfnGBơng NgôN72U8zPY ngồN72U8zPYi bN72U8zPYên cạnhN72U8zPY qua5QgEjStXn sát.

- TửuN72U8zPY l5QgEjStXượng của5QgEjStX TN72U8zPYứ N5QgEjStXgưu thế5QgEjStX nào?

- N72U8zPYTheo nhN72U8zPYư fnGBta đượcfnGB biếtfnGB, 5QgEjStXvì lfnGBý d5QgEjStXo phfnGBải t5QgEjStXự trN72U8zPYị 5QgEjStXnghiêm ngặtN72U8zPY nên5QgEjStX tộc tN72U8zPYrưởng cN72U8zPYủa fnGBmười haN72U8zPYi tộfnGBc p5QgEjStXhần lớnN72U8zPY đều5QgEjStX kN72U8zPYhông N72U8zPYthạo vN72U8zPYiệc này.

- TứcfnGB làfnGB sao?

- TứcfnGB lfnGBà, cậufnGB 5QgEjStXta cN72U8zPYũng chưa5QgEjStX baN72U8zPYo 5QgEjStXgiờ uốnfnGBg rượu.

- …

Thương Ng5QgEjStXô tỏfnGB vẻfnGB vừafnGB N72U8zPYxin lỗ5QgEjStXi vN72U8zPYừa cảmN72U8zPY đN72U8zPYộng dN72U8zPYìu NgưN72U8zPYu BônN72U8zPY khônfnGBg biết làfnGB lầnN72U8zPY thN72U8zPYứ ba5QgEjStXo nhN72U8zPYiêu 5QgEjStXtừ t5QgEjStXrong nhfnGBà vfnGBệ s5QgEjStXinh xiN72U8zPYêu vẹofnGB 5QgEjStXbước rfnGBa, nước5QgEjStX mắtfnGB hắnN72U8zPY nhạt 5QgEjStX nhòa, 5QgEjStXnói trN72U8zPYong tiếN72U8zPYng nấc:

- NgườifnGB an5QgEjStXh e5QgEjStXm tfnGBốt, N72U8zPYkhổ N72U8zPYcho cậN72U8zPYu rồi.

Ngưu BônfnGB vfnGBỗ va5QgEjStXi hắfnGBn cườifnGB fnGBha N72U8zPYhả, giN72U8zPYọng 5QgEjStXnói hfnGBào hùfnGBng bốcN72U8zPY trờifnGB lấy5QgEjStX chút phfnGBong cáN72U8zPYch củafnGB N72U8zPYTrứng muối:

- KhổN72U8zPY cN72U8zPYái quN72U8zPYái gN72U8zPYì? AnfnGBh fnGBem chínN72U8zPYh l5QgEjStXà dùN72U8zPYng đểN72U8zPY đ5QgEjStXâm... afnGBnh một5QgEjStX N72U8zPYđao, tôi một5QgEjStX đfnGBao... làN72U8zPY t5QgEjStXừ "đao"N72U8zPY tronfnGBg T5QgEjStXiểu l5QgEjStXý p5QgEjStXhi đao...

Thương N5QgEjStXgô ch5QgEjStXe mặt.

Còn tôfnGBi l5QgEjStXại gi5QgEjStXơ nfnGBgón ta5QgEjStXy cáifnGB lênfnGB bi5QgEjStXểu N72U8zPYthị ngưỡng5QgEjStX 5QgEjStXmộ fnGBđối vfnGBới fnGBsự biến chuyểnfnGB từN72U8zPY yếu5QgEjStX đuối5QgEjStX safnGBng mạnh5QgEjStX mẽfnGB cfnGBủa TứfnGB Ngưu.

Đêm fnGBđó, 5QgEjStXthần 5QgEjStXtiên l5QgEjStXại fnGBmột lần5QgEjStX nữfnGBa dùngN72U8zPY hN72U8zPYành độngfnGB thực5QgEjStX tếfnGB chứngN72U8zPY minh sựfnGB tốN72U8zPYn cN72U8zPYơm tốN72U8zPYn củi,N72U8zPY vô5QgEjStX dụnfnGBg toànN72U8zPY tậpN72U8zPY cN72U8zPYủa mình...

Sau khN72U8zPYi N72U8zPYđã bfnGBiến bfnGBa kfnGBét b5QgEjStXia thàn5QgEjStXh b5QgEjStXa mươi5QgEjStX sáN72U8zPYu chiếN72U8zPYc vỏ5QgEjStX N72U8zPYchai, Trứng mufnGBối chânfnGB bướN72U8zPYc N72U8zPYcó phầnN72U8zPY loN72U8zPYạng choạfnGBng k5QgEjStXéo 5QgEjStXanh N72U8zPYchàng fnGBNgưu BôfnGBn 5QgEjStXđang nfnGBghiêm tú5QgEjStXc ch5QgEjStXỉ tay 5QgEjStXvào N72U8zPYvạch đườngN72U8zPY đN72U8zPYếm trăngN72U8zPY N72U8zPYsao lN72U8zPYên taN72U8zPYxi, đầuN72U8zPY kfnGBhông ngfnGBoảnh lại.

Tôi lẩN72U8zPYm bfnGBẩm mfnGBột mình:

- HaN72U8zPYi người5QgEjStX nà5QgEjStXy sẽ5QgEjStX khfnGBông saN72U8zPYo chứ?

Thương NfnGBgô trấnfnGB an:

- N72U8zPYNgưu BôfnGBn fnGBcó s5QgEjStXay nữafnGB cũngfnGB khô5QgEjStXng giởN72U8zPY trN72U8zPYò li5QgEjStXnh ti5QgEjStXnh đâu.

- 5QgEjStXTôi fnGBsợ TrN72U8zPYứng muố5QgEjStXi gifnGBở tr5QgEjStXò vớfnGBi anfnGBh ta.

- 5QgEjStX... DùfnGB 5QgEjStXgì cũngfnGB làN72U8zPY thN72U8zPYần tiê5QgEjStXn. SfnGBao N72U8zPYcó thểN72U8zPY 5QgEjStXbị loàN72U8zPYi N72U8zPYngười giN72U8zPYở trò được...

 

Trên đư5QgEjStXờng vN72U8zPYề, gifnGBó lfnGBạnh t5QgEjStXáp và5QgEjStXo mặt,fnGB hN72U8zPYơi mefnGBn 5QgEjStXxâm chifnGBếm đạN72U8zPYi 5QgEjStXnão của tôi5QgEjStX khônN72U8zPYg nhữn5QgEjStXg tướcfnGB đ5QgEjStXi quyềnfnGB chủ5QgEjStX N72U8zPYđộng fnGBmà cfnGBòn kN72U8zPYhiến tôN72U8zPYi c5QgEjStXhìm fnGBđắm ho5QgEjStXàn toN72U8zPYàn, choáng váfnGBng, fnGBquay fnGBcuồng. ĐồngN72U8zPY N72U8zPYthời, bụ5QgEjStXng cũnN72U8zPYg bắfnGBt đầfnGBu thấyfnGB kN72U8zPYhó chịu.

Tôi N72U8zPYgiơ t5QgEjStXay lê5QgEjStXn tíN72U8zPYnh ngàfnGBy, quảfnGB nhiêfnGBn đếnN72U8zPY nN72U8zPYgày fnGBkinh nguyfnGBệt g5QgEjStXhé thăm rồi,fnGB đúngN72U8zPY l5QgEjStXà "HọafnGB vô5QgEjStX N72U8zPYđơn cN72U8zPYhí, fnGBphúc bN72U8zPYất trùn5QgEjStXg l5QgEjStXai", đãfnGB thấtfnGB tìN72U8zPYnh rồi lạifnGB gặN72U8zPYp phảiN72U8zPY N72U8zPYbà côfnGB già...

Càng N72U8zPYnghĩ 5QgEjStXtôi càngN72U8zPY thấy5QgEjStX mì5QgEjStXnh đe5QgEjStXn đủ5QgEjStXi, đe5QgEjStXn đủiN72U8zPY 5QgEjStXnhư gặpfnGB pN72U8zPYhải ôfnGBng bán thaN72U8zPYn vậN72U8zPYy. TN72U8zPYôi N72U8zPYmuốn ruồng5QgEjStX bỏ,N72U8zPY mN72U8zPYuốn tựfnGB đàyfnGB ải5QgEjStX mìnhfnGB nêfnGBn N72U8zPYtìm chỗ5QgEjStX châ5QgEjStXn tN72U8zPYường rồi ngN72U8zPYồi fnGBđó 5QgEjStXnhư chết.

Thương NfnGBgô đươ5QgEjStXng nhN72U8zPYiên khônfnGBg biếN72U8zPYt nhữngN72U8zPY cơnfnGB sN72U8zPYóng lòng5QgEjStX diễnN72U8zPY ra N72U8zPYtrong tôiN72U8zPY, t5QgEjStXhấy tN72U8zPYôi N72U8zPYbỗng nhiêN72U8zPYn ng5QgEjStXồi thụpfnGB xuốngN72U8zPY như5QgEjStX nfnGBgười khôn5QgEjStXg xươfnGBng nN72U8zPYên khN72U8zPYông tránh khỏiN72U8zPY fnGBvẻ n5QgEjStXgạc nhiên.N72U8zPY Hắn5QgEjStX N72U8zPYvội khN72U8zPYom ngưN72U8zPYời x5QgEjStXuống, 5QgEjStXlưng dự5QgEjStXng thẳng5QgEjStX, m5QgEjStXột fnGBđầu gối chạ5QgEjStXm đN72U8zPYất, một5QgEjStX 5QgEjStXtay đặ5QgEjStXt trên5QgEjStX đầfnGBu gố5QgEjStXi mfnGBình, tN72U8zPYay N72U8zPYkia sN72U8zPYờ lên5QgEjStX trá5QgEjStXn tôi...

Trời đấfnGBt, sinfnGBh 5QgEjStXvật gfnGBì kfnGBhông bfnGBiết, fnGBtư thếN72U8zPY ngẫuN72U8zPY nh5QgEjStXiên thfnGBôi mN72U8zPYà cũng fnGBđẹp 5QgEjStXlạ lùng.

Lại fnGBtrời đấN72U8zPYt nữaN72U8zPY, lfnGBúc nàfnGBy tôfnGBi mớifnGB cfnGBó thểN72U8zPY N72U8zPYquan sátfnGB mộN72U8zPYt cácfnGBh tỉ5QgEjStX mi, rõ5QgEjStX ràng.

- TifnGBểu fnGBTường, fnGBem sfnGBao thfnGBế? SafnGBy haN72U8zPYy khN72U8zPYó cN72U8zPYhịu ởN72U8zPY đâu?

Trước ánhfnGB N72U8zPYmắt lfnGBờ đờ5QgEjStX sayN72U8zPY, đ5QgEjStXôi N72U8zPYtai fnGBong N72U8zPYong củN72U8zPYa tô5QgEjStXi, dá5QgEjStXng vẻ5QgEjStX hắfnGBn càng lN72U8zPYôi cN72U8zPYuốn, g5QgEjStXiọng N72U8zPYnói càngN72U8zPY dễfnGB chịu5QgEjStX 5QgEjStXhơn khiế5QgEjStXn tráifnGB tiN72U8zPYm 5QgEjStXtôi nhưfnGB lN72U8zPYệch vềfnGB pN72U8zPYhía gN72U8zPYan, giọng N72U8zPYtôi nhỏ5QgEjStX nhẹfnGB đầyN72U8zPY tủiN72U8zPY hờn:

- ĐếnfnGB tháng.

Thương NgN72U8zPYô sữngN72U8zPY N72U8zPYngười trước5QgEjStX câfnGBu nói5QgEjStX kfnGBhông đầuN72U8zPY khfnGBông N72U8zPYđuôi c5QgEjStXủa tôi:

- Đến5QgEjStX gì?

- ĐếnN72U8zPY tháng.

- Tháng..N72U8zPY. thánN72U8zPYg gì?

Tôi ôN72U8zPYm bụng5QgEjStX tựa5QgEjStX vàofnGB tưfnGBờng, cuộ5QgEjStXn mìnfnGBh N72U8zPYnhư mN72U8zPYột N72U8zPYcon N72U8zPYtôm, lôfnGBng màN72U8zPYy xN72U8zPYịu xuống, fnGBmặt N72U8zPYcau l5QgEjStXại diễN72U8zPYn N72U8zPYvai mN72U8zPYột fnGBcô béfnGB tộifnGB ng5QgEjStXhiệp muN72U8zPYốn nóN72U8zPYi 5QgEjStXmà kfnGBhông thố5QgEjStXt đưN72U8zPYợc thành lời.

Dù N72U8zPYsao ThươngfnGB NN72U8zPYgô N72U8zPYcũng 5QgEjStXđã sốngN72U8zPY N72U8zPYở n5QgEjStXhân gN72U8zPYian fnGBnên tfnGBương N72U8zPYđối hiểu5QgEjStX biếtN72U8zPY đốỉ vớN72U8zPYi đfnGBặc 5QgEjStXtrưng siN72U8zPYnh lýN72U8zPY củafnGB loàifnGB ngư5QgEjStXời. fnGBVậy N72U8zPYnên, s5QgEjStXau fnGBphút 5QgEjStXbối 5QgEjStXrối bN72U8zPYan đầu, hắn5QgEjStX fnGBnhanh 5QgEjStXchóng ýN72U8zPY thfnGBức đN72U8zPYược, cộngfnGB 5QgEjStXthêm 5QgEjStXngôn ngữ5QgEjStX cơ5QgEjStX thfnGBể vôN72U8zPY c5QgEjStXùng cfnGBó tí5QgEjStXnh biểuN72U8zPY cả5QgEjStXm của tô5QgEjStXi nê5QgEjStXn hắnfnGB đN72U8zPYã hiểuN72U8zPY ra.

- Em.fnGB.. ta.fnGB.. chúngN72U8zPY tN72U8zPYa mfnGBau vềfnGB N72U8zPYnhà thôi...

- NhN72U8zPYưng tronN72U8zPYg 5QgEjStXnhà khfnGBông 5QgEjStXcòn 5QgEjStXbăng vệN72U8zPY sinN72U8zPYh nữa.

- N72U8zPYVậy... pfnGBhải l5QgEjStXàm sao?

- K5QgEjStXhông còfnGBn N72U8zPYthì đư5QgEjStXơng nhiênfnGB phảifnGB fnGBđi mufnGBa rồi.

- Ồ...5QgEjStX ởfnGB đfnGBâu c5QgEjStXó? N72U8zPYTa dìN72U8zPYu fnGBem đi.

- TôiN72U8zPY N72U8zPYđau N72U8zPYbụng, khônN72U8zPYg đứngfnGB dN72U8zPYậy đượcN72U8zPY, khN72U8zPYông đ5QgEjStXi nổi.

Có l5QgEjStXẽ N72U8zPYThương NgôN72U8zPY đã5QgEjStX hiểuN72U8zPY rfnGBa N72U8zPYý cN72U8zPYủa tôi,N72U8zPY bỗngfnGB nhiênN72U8zPY th5QgEjStXấy bốifnGB rối.5QgEjStX Do 5QgEjStX dự, đắfnGBn đN72U8zPYo mộN72U8zPYt hồi,5QgEjStX cuốifnGB cùN72U8zPYng cũnfnGBg 5QgEjStXcắn răfnGBng, nói:

- Tr5QgEjStXong siê5QgEjStXu thị5QgEjStX gầN72U8zPYn 5QgEjStXđây chắN72U8zPYc l5QgEjStXà 5QgEjStXcó chứN72U8zPY? TN72U8zPYa sẽ5QgEjStX N72U8zPYđi mufnGBa fnGBngay, eN72U8zPYm đợi ta5QgEjStX ởN72U8zPY đây.

Tôi vộN72U8zPYi t5QgEjStXóm lấyN72U8zPY hắN72U8zPYn, tiếpfnGB tụ5QgEjStXc 5QgEjStXvẻ yếuN72U8zPY đuốN72U8zPYi, cạnN72U8zPY sức,N72U8zPY di5QgEjStXễn 5QgEjStXvẻ đáng thươnfnGBg đếN72U8zPYn cùng:

- T5QgEjStXrong siêufnGB fnGBthị kN72U8zPYhông 5QgEjStXcó loN72U8zPYại tN72U8zPYôi cần,5QgEjStX chỉ5QgEjStX ởfnGB cửafnGB h5QgEjStXàng trướcN72U8zPY mặtN72U8zPY mới có.

Tuy đifnGBều fnGBnày rõfnGB ràfnGBng lfnGBà vfnGBớ vẩn,fnGB nhN72U8zPYưng d5QgEjStXùng n5QgEjStXó 5QgEjStXđể lừafnGB 5QgEjStXvị thầnfnGB chưa 5QgEjStXhề cfnGBó chútN72U8zPY kifnGBnh ngh5QgEjStXiệm gfnGBì vẫnfnGB rấtfnGB hiệu5QgEjStX qfnGBuả. fnGBDo 5QgEjStXđó Thương5QgEjStX 5QgEjStXNgô li5QgEjStXền gậtfnGB đN72U8zPYầu cắn câu5QgEjStX vàN72U8zPY N72U8zPYtỏ vẻN72U8zPY ngưN72U8zPYợng ngù5QgEjStXng r5QgEjStXõ ràng.

Cái N72U8zPYgọi 5QgEjStXlà c5QgEjStXửa hà5QgEjStXng, chN72U8zPYính fnGBlà tiệm5QgEjStX tạp5QgEjStX hófnGBa tưN72U8zPYơng đN72U8zPYối fnGBtruyền thống màN72U8zPY phươN72U8zPYng thfnGBức kiN72U8zPYnh dofnGBanh hoàfnGBn 5QgEjStXtoàn N72U8zPYkhông giốngN72U8zPY vN72U8zPYới siê5QgEjStXu thN72U8zPYị tựfnGB 5QgEjStXchọn. Kh5QgEjStXách hàng phải5QgEjStX hiN72U8zPYểu rõfnGB, phN72U8zPYải tfnGBự n5QgEjStXói rN72U8zPYa yfnGBêu 5QgEjStXcầu củN72U8zPYa mìn5QgEjStXh, s5QgEjStXau đó5QgEjStX N72U8zPYchủ 5QgEjStXcửa hàn5QgEjStXg s5QgEjStXẽ dẫn đ5QgEjStXi 5QgEjStXlấy đồN72U8zPY vàfnGB trfnGBả tfnGBiền nhận5QgEjStX hàng5QgEjStX ngN72U8zPYay tr5QgEjStXước mặt.

Tôi hoàfnGBn tfnGBoàn phớN72U8zPYt 5QgEjStXlờ vẻN72U8zPY ngư5QgEjStXợng ngùN72U8zPYng c5QgEjStXủa Thương5QgEjStX NgôN72U8zPY 5QgEjStXdùng tfnGBhái độ v5QgEjStXô cùng5QgEjStX nghiêm5QgEjStX fnGBtúc N72U8zPYnói vớN72U8zPYi hắn:

- TôiN72U8zPY muốnN72U8zPY 5QgEjStXmột góN72U8zPYi dùnfnGBg baN72U8zPYn đfnGBêm 5QgEjStXvà N72U8zPYmột N72U8zPYgói dùnfnGBg baN72U8zPYn fnGBngày, loại5QgEjStX dùng bfnGBan đêmN72U8zPY phN72U8zPYải làN72U8zPY loạN72U8zPYi 5QgEjStXdài fnGBba mươifnGB lăfnGBm centimetfnGB. ĐfnGBã nfnGBhớ chưa?

Thương Ngô5QgEjStX cúfnGBi fnGBđầu N72U8zPYkhông nhìnN72U8zPY tôi,5QgEjStX fnGBmột hồiN72U8zPY fnGBsau mớifnGB nhẹfnGB nN72U8zPYói một tiếng.

- Ừm.

- AN72U8zPYnh thfnGBử nhfnGBắc lạiN72U8zPY mộtN72U8zPY l5QgEjStXần c5QgEjStXho tôN72U8zPYi nghe.

Dưới sựN72U8zPY thúfnGBc éN72U8zPYp củfnGBa tôN72U8zPYi, hắ5QgEjStXn 5QgEjStXcuối cùngN72U8zPY tỏN72U8zPY vẻfnGB N72U8zPYquyết t5QgEjStXâm, N72U8zPYđứng pN72U8zPYhắt dậy, cònfnGB tiệnfnGB tN72U8zPYay gõfnGB vàoN72U8zPY đầu5QgEjStX tôi5QgEjStX, giọnfnGBg hN72U8zPYờn trách:

- fnGBEm chờfnGB đấy.

Tôi xo5QgEjStXa đầ5QgEjStXu N72U8zPYnhìn th5QgEjStXeo cáiN72U8zPY fnGBbóng vN72U8zPYội 5QgEjStXvã c5QgEjStXủa hắn5QgEjStX, cườ5QgEjStXi n5QgEjStXgặt N72U8zPYnghẽo. Bóng hắnN72U8zPY dN72U8zPYần 5QgEjStXxa khuất.

Lớn bằnfnGBg tN72U8zPYừng fnGBnày rồi,5QgEjStX hfnGBắn làfnGB ngư5QgEjStXời đànfnGB ôN72U8zPYng đầufnGB tiê5QgEjStXn mufnGBa bănN72U8zPYg v5QgEjStXệ sinh N72U8zPYcho tôi.

Khoảng mưfnGBời pN72U8zPYhút sN72U8zPYau, Th5QgEjStXương NgôfnGB fnGBxách mộN72U8zPYt túiN72U8zPY ny5QgEjStXlon, N72U8zPYlấm fnGBlét như tr5QgEjStXộm, quN72U8zPYay về.

- EfnGBm xfnGBem fnGBta mfnGBua fnGBcó đúfnGBng không?

Tôi 5QgEjStXcầm lấN72U8zPYy túi,5QgEjStX nhìnfnGB vàN72U8zPYo, nói:

- ĐfnGBúng. Trí5QgEjStX nhN72U8zPYớ củ5QgEjStXa an5QgEjStXh 5QgEjStXkhông tồiN72U8zPY N72U8zPYmà. NN72U8zPYày, hfnGBộp N72U8zPYnhỏ N72U8zPYnày làfnGB gfnGBì vậy?

- Ông5QgEjStX c5QgEjStXhủ nói5QgEjStX, t5QgEjStXốt nhfnGBất nê5QgEjStXn dùngfnGB kfnGBết hN72U8zPYợp fnGBhai loạiN72U8zPY này.

Không bifnGBết ThươngN72U8zPY fnGBNgô bN72U8zPYị kíc5QgEjStXh độngfnGB N72U8zPYgì tronN72U8zPYg cửaN72U8zPY h5QgEjStXàng củ5QgEjStXa fnGBông chú râu5QgEjStX 5QgEjStXria xồmfnGB xoN72U8zPYàm kiN72U8zPYa. TufnGBy sN72U8zPYắc mặfnGBt khô5QgEjStXng cófnGB biểfnGBu lN72U8zPYộ fnGBgì đặcfnGB biệtN72U8zPY nhưfnGBng cơfnGB thịt xemfnGB rN72U8zPYa kh5QgEjStXông kiềm5QgEjStX chế5QgEjStX được5QgEjStX n5QgEjStXên h5QgEjStXơi 5QgEjStXco giật:

- VìN72U8zPY t5QgEjStXrong th5QgEjStXời giaN72U8zPYn đến5QgEjStX N72U8zPYtháng fnGBcủa ngườN72U8zPYi fnGBcon gái5QgEjStX, ngN72U8zPYười đàfnGBn ôngfnGB sẽN72U8zPY tích lũyN72U8zPY khfnGBông fnGBít đồ.N72U8zPY ĐếnfnGB khN72U8zPYi 5QgEjStXđợi 5QgEjStXhết đènN72U8zPY đỏ5QgEjStX chắN72U8zPYc chắfnGBn 5QgEjStXsẽ khônfnGBg kiểmfnGB sfnGBoát được fnGB mà phóN72U8zPYng rN72U8zPYa. 5QgEjStXLúc fnGBđó nế5QgEjStXu khôngN72U8zPY cfnGBó 5QgEjStXsự cN72U8zPYhuẩn bfnGBị tN72U8zPYhì câ5QgEjStXu chuN72U8zPYyện fnGBtuyệt đN72U8zPYỉnh trên gfnGBiường sẽfnGB r5QgEjStXất dễN72U8zPY N72U8zPYbiến thànfnGBh câu5QgEjStX chuyệnfnGB 5QgEjStXbi thảN72U8zPYm tronfnGBg N72U8zPYkhoa sản...

Ôi N72U8zPYtrời 5QgEjStXđất ơN72U8zPYi, ônfnGBg N72U8zPYchú kỳN72U8zPY quặN72U8zPYc kiN72U8zPYa N72U8zPYthật qufnGBá duN72U8zPYng tục.

Nhưng, nhưfnGB thếN72U8zPY, N72U8zPYý nguN72U8zPYyện N72U8zPYcủa 5QgEjStXmẹ đN72U8zPYã được5QgEjStX thufnGBận lợ5QgEjStXi 5QgEjStXđáp ứng.fnGB Trong fnGBnhà phả5QgEjStXi thường5QgEjStX xuyêN72U8zPYn 5QgEjStXdự fnGBphòng baN72U8zPYo fnGBcao sN72U8zPYu 5QgEjStXDurex mà...

Nhìn N72U8zPYdáng vN72U8zPYẻ thfnGBảm hạiN72U8zPY củaN72U8zPY ThưN72U8zPYơng N5QgEjStXgô, chút5QgEjStX lưN72U8zPYơng thiệN72U8zPYn vốnfnGB cN72U8zPYhết tN72U8zPYừ lâu trfnGBong N72U8zPYtôi cN72U8zPYuối cN72U8zPYùng cũngN72U8zPY phfnGBục N72U8zPYhồi sN72U8zPYức sống.

Tôi fnGBnhét hfnGBai thứ5QgEjStX N72U8zPYcó chức5QgEjStX 5QgEjStXnăng giống5QgEjStX nh5QgEjStXau fnGBlà cùnN72U8zPYg cfnGBhống c5QgEjStXhất lỏng chN72U8zPYảy lunN72U8zPYg 5QgEjStXtung 5QgEjStXvào tronfnGBg túiN72U8zPY nylo5QgEjStXn N72U8zPYrồi đứ5QgEjStXng lên5QgEjStX. Đan5QgEjStXg lfnGBắc 5QgEjStXlắc phN72U8zPYủi fnGBphủi định xN72U8zPYuất phN72U8zPYát, tN72U8zPYhì ThươnN72U8zPYg NgN72U8zPYô bỗN72U8zPYng 5QgEjStXkéo t5QgEjStXay tôi5QgEjStX lạiN72U8zPY, nói:

- 5QgEjStXEm thấyN72U8zPY 5QgEjStXkhó chịN72U8zPYu, vN72U8zPYậy đfnGBể N72U8zPYta cN72U8zPYõng em.

Tôi fnGBnhìn N72U8zPYhắn, lắN72U8zPYc đầu,fnGB nói:

- TôN72U8zPYi N72U8zPYkhông muốnfnGB fnGBchơi trò5QgEjStX 5QgEjStXTrư fnGBBát GiớN72U8zPYi cfnGBõng vợ.

- .N72U8zPY.. ChúfnGBng N72U8zPYta đâu5QgEjStX 5QgEjStXphải lợn5QgEjStX... 5QgEjStX- Thương5QgEjStX NgôN72U8zPY cófnGB pN72U8zPYhần phânN72U8zPY vâ5QgEjStXn về5QgEjStX vấn đềN72U8zPY cfnGBhủng fnGBtộc như5QgEjStXng rN72U8zPYất 5QgEjStXnhanh sN72U8zPYau đN72U8zPYó liề5QgEjStXn nởN72U8zPY ngN72U8zPYay mfnGBột 5QgEjStXnụ cưfnGBời: N72U8zPY- fnGBNhưng 5QgEjStXta không ngại5QgEjStX làmN72U8zPY 5QgEjStXTrư Bát5QgEjStX Giới.

Đầu óN72U8zPYc tăfnGBm 5QgEjStXtối fnGBcủa tôfnGBi ph5QgEjStXải phảN72U8zPYn ứfnGBng mfnGBột lúN72U8zPYc mớiN72U8zPY hơiN72U8zPY ImfnGB-u, tôi đáp:

- TôiN72U8zPY khôngN72U8zPY muốnN72U8zPY làmN72U8zPY ti5QgEjStXểu thN72U8zPYư củaN72U8zPY 5QgEjStXCao LfnGBão trang.

- EfnGBm chỉ5QgEjStX cần5QgEjStX là5QgEjStXm nữN72U8zPY chủN72U8zPY N72U8zPYnhân 5QgEjStXcủa fnGBTrúc ThfnGBanh cfnGBác 5QgEjStXlà đưfnGBợc rồiN72U8zPY. -5QgEjStX Thương NfnGBgô vừa5QgEjStX nóiN72U8zPY vN72U8zPYừa cú5QgEjStXi ngườiN72U8zPY xuốn5QgEjStXg: N72U8zPY- fnGBMau lN72U8zPYên đi.

- TrúfnGBc ThfnGBanh cácfnGB là5QgEjStX cfnGBái gì?

- N72U8zPYLà nơi5QgEjStX trướcfnGB đây5QgEjStX cN72U8zPYhúng 5QgEjStXta ở.

- Ồ.

- EfnGBm nN72U8zPYhanh lN72U8zPYên mfnGBột chút.

Tôi 5QgEjStXkhông thN72U8zPYèm đểN72U8zPY N72U8zPYý đếnfnGB lờ5QgEjStXi gi5QgEjStXục c5QgEjStXủa fnGBhắn 5QgEjStXmà tN72U8zPYự mì5QgEjStXnh fnGBtiến vềN72U8zPY phía trước:

- KhfnGBông cN72U8zPYần đâu.

- TiểufnGB Tường...

Tôi N72U8zPYngoái đN72U8zPYầu lfnGBại tfnGBheo phảnfnGB 5QgEjStXxạ, 5QgEjStXđúng 5QgEjStXlúc nN72U8zPYhìn thấfnGBy ThfnGBương NgôfnGB kho5QgEjStXm người, haN72U8zPYi tN72U8zPYay chfnGBống N72U8zPYvào đầN72U8zPYu gốfnGBi, k5QgEjStXhuôn mặt5QgEjStX hfnGBơi nN72U8zPYgẩng N72U8zPYlên, khẽN72U8zPY mỉ5QgEjStXm cư5QgEjStXời, nói:

- N72U8zPYVết thfnGBương fnGBcủa N72U8zPYta đãN72U8zPY khỏi5QgEjStX rồi.

Tôi bị5QgEjStX fnGBhắn đofnGBán tfnGBrúng ýN72U8zPY nN72U8zPYên cũng5QgEjStX kN72U8zPYhông nN72U8zPYể tì5QgEjStXnh fnGBmà 5QgEjStXbóc mẽ5QgEjStX hắnN72U8zPY, tôi nN72U8zPYói to:

- AnN72U8zPYh lừafnGB 5QgEjStXai thếN72U8zPY? 5QgEjStXKhông N72U8zPYthể nào.

- Dù5QgEjStX cfnGBoi nfnGBhư chfnGBưa N72U8zPYkhỏi hoàn5QgEjStX toàfnGBn tN72U8zPYhì c5QgEjStXhút trọng5QgEjStX lượnN72U8zPYg của5QgEjStX eN72U8zPYm cũng chẳN72U8zPYng thểfnGB gâyN72U8zPY ảnhN72U8zPY h5QgEjStXưởng gì.

Tôi N72U8zPYbĩu 5QgEjStXmôi 5QgEjStXtỏ vfnGBẻ quyếtfnGB kh5QgEjStXông ti5QgEjStXn lN72U8zPYời hắn.

Nụ cười5QgEjStX củ5QgEjStXa hắn5QgEjStX càngN72U8zPY rõfnGB nétN72U8zPY hơn:

- 5QgEjStXEm lN72U8zPYo lắngfnGB chfnGBo t5QgEjStXa phảifnGB không?

- 5QgEjStXLà tôi5QgEjStX 5QgEjStXlo c5QgEjStXho cá5QgEjStXi đN72U8zPYệm g5QgEjStXhế sof5QgEjStXa củaN72U8zPY tôi.

- Tiểu5QgEjStX Tường,N72U8zPY tN72U8zPYin N72U8zPYta đN72U8zPYi. Vì5QgEjStX fnGBem, 5QgEjStXta fnGBsẽ khN72U8zPYông lấy5QgEjStX mìn5QgEjStXh fnGBra đ5QgEjStXùa giỡn đâu.

Lời 5QgEjStXnói củafnGB hắN72U8zPYn rấ5QgEjStXt quảfnGB quyế5QgEjStXt, h5QgEjStXơn nN72U8zPYữa fnGBcòn có5QgEjStX tín5QgEjStXh xúiN72U8zPY gN72U8zPYiục vàN72U8zPY mê ho5QgEjStXặc, dN72U8zPYo đóN72U8zPY, tfnGBôi fnGBthấy dafnGBo động.

Tôi đếnN72U8zPY bên5QgEjStX hắn,5QgEjStX bấmfnGB đầuN72U8zPY N72U8zPYngón tafnGBy 5QgEjStXvào lưfnGBng hắn,5QgEjStX hỏi:

- N72U8zPYCó đaN72U8zPYu không?

Thương 5QgEjStXNgô b5QgEjStXật 5QgEjStXcười, fnGBduỗi cánfnGBh taN72U8zPYy fnGBđặt v5QgEjStXào N72U8zPYeo tô5QgEjStXi đẩN72U8zPYy fnGBra s5QgEjStXau lưng, nhânN72U8zPY lúcN72U8zPY 5QgEjStXtôi loạnN72U8zPYg cN72U8zPYhoạng, liền5QgEjStX tN72U8zPYúm N72U8zPYvào đùi5QgEjStX 5QgEjStXtôi, N72U8zPYkhi đứngfnGB lêfnGBn t5QgEjStXhì tôifnGB fnGBđã ngồi c5QgEjStXhắc fnGBchắn fnGBtrên l5QgEjStXưng hfnGBắn rồi.

Cách lớfnGBp áN72U8zPYo N72U8zPYmùa đôngN72U8zPY dà5QgEjStXy cộp,5QgEjStX tôiN72U8zPY 5QgEjStXvẫn cả5QgEjStXm tfnGBhấy vafnGBi vàfnGB lưfnGBng hắnN72U8zPY gầ5QgEjStXy gầy nhưfnGBng rất5QgEjStX rộ5QgEjStXng, khi5QgEjStXến t5QgEjStXôi c5QgEjStXó c5QgEjStXảm giáN72U8zPYc cực5QgEjStX kỳfnGB 5QgEjStXchắc chắn.

Tôi ôfnGBm 5QgEjStXcổ hắn,fnGB bảfnGB va5QgEjStXi hắN72U8zPYn lfnGBàm cằmfnGB 5QgEjStXtôi N72U8zPYhơi đau.

Trong t5QgEjStXrí nhớ5QgEjStX củaN72U8zPY mì5QgEjStXnh, hN72U8zPYình nhfnGBư cN72U8zPYhưa có5QgEjStX N72U8zPYai 5QgEjStXtừng cõngN72U8zPY tô5QgEjStXi. Ngày 5QgEjStXnhỏ, N72U8zPYbố c5QgEjStXhỉ fnGBđặt tfnGBôi lên5QgEjStX cN72U8zPYổ hoặfnGBc lên5QgEjStX vai.

Thế nhưN72U8zPYng cảmN72U8zPY gi5QgEjStXác lúcN72U8zPY fnGBnày N72U8zPYsao N72U8zPYthân que5QgEjStXn đ5QgEjStXến vậN72U8zPYy, nhưfnGB thfnGBể đfnGBã tfnGBừng diễn r5QgEjStXa vô5QgEjStX sfnGBố lẩnfnGB. CóN72U8zPY mộfnGBt ngưN72U8zPYời cN72U8zPYõng 5QgEjStXtôi, cứN72U8zPY 5QgEjStXđi, đifnGB rN72U8zPYất xaN72U8zPY, fnGBđi rfnGBất lâu...

- TrướcN72U8zPY N72U8zPYđây, N72U8zPYanh fnGBcó tN72U8zPYừng cõfnGBng fnGBtôi N72U8zPYnhư thế5QgEjStX này5QgEjStX không?

- Có.

- ThưfnGBờng xuyênN72U8zPY chứ?

- Ừ!

- N72U8zPYKể N72U8zPYtừ kN72U8zPYhi cN72U8zPYhúng t5QgEjStXa ởfnGB bênfnGB nh5QgEjStXau sao?

- Kể5QgEjStX từfnGB ngà5QgEjStXy đN72U8zPYầu 5QgEjStXtiên tN72U8zPYa queN72U8zPYn em.

- 5QgEjStXTôi n5QgEjStXhớ, hìfnGBnh nhfnGBư N72U8zPYanh fnGBtừng n5QgEjStXói vìfnGB N72U8zPYtôi 5QgEjStXmà đfnGBã N72U8zPYlấy ch5QgEjStXín tră5QgEjStXm chín mươifnGB chífnGBn giọtfnGB N72U8zPYsương mafnGBi. NfnGBhưng nN72U8zPYay tôifnGB mớfnGBi mộtN72U8zPY nfnGBghìn tuổifnGB. VậfnGBy chfnGBẳng 5QgEjStXphải fnGBlà khi tôifnGB vừafnGB rfnGBa đN72U8zPYời, aN72U8zPYnh đfnGBã cõng5QgEjStX tôN72U8zPYi chạyN72U8zPY 5QgEjStXkhắp fnGBnơi sao?

- Ừ.

- N72U8zPYAnh còN72U8zPYn nóiN72U8zPY, trướcN72U8zPY đâN72U8zPYy t5QgEjStXôi kh5QgEjStXông N72U8zPYhề cfnGBó fnGBbố mẹ,fnGB N72U8zPYvậy 5QgEjStXai nuôiN72U8zPY tôi 5QgEjStXtrưởng thành?

Thương N72U8zPYNgô thởN72U8zPY dài,5QgEjStX nN72U8zPYgoái đầufnGB 5QgEjStXlại N72U8zPYnhìn t5QgEjStXôi, nói:

- TiểufnGB fnGBTường, làfnGB tfnGBa n5QgEjStXuôi e5QgEjStXm khô5QgEjStXn lớn.

Ồ...

Hóa rfnGBa, khô5QgEjStXng phN72U8zPYải lN72U8zPYà tôiN72U8zPY nufnGBôi chồngN72U8zPY, 5QgEjStXmà tôi5QgEjStX làfnGB N72U8zPYbà vợ5QgEjStX đượ5QgEjStXc hắn5QgEjStX nuôi nấng.

Cơn kífnGBch độfnGBng nàfnGBy khiến5QgEjStX t5QgEjStXôi khôn5QgEjStXg thố5QgEjStXt 5QgEjStXnên lời5QgEjStX tN72U8zPYrên su5QgEjStXốt đườngN72U8zPY về. ThươnN72U8zPYg Ng5QgEjStXô cũnfnGBg k5QgEjStXhông nóifnGB gìN72U8zPY nữafnGB, chỉ5QgEjStX 5QgEjStXchầm cN72U8zPYhậm đ5QgEjStXi từng5QgEjStX bước5QgEjStX, từngfnGB bước.

Đêm N72U8zPYmùa đôfnGBng, giófnGB N72U8zPYrất mạnh5QgEjStX nhưN72U8zPYng N72U8zPYcó fnGBlẽ fnGBvì ha5QgEjStXi fnGBchúng tôiN72U8zPY N72U8zPYdựa sát vN72U8zPYào nhN72U8zPYau nêfnGBn khônfnGBg hềN72U8zPY cảmfnGB thấyfnGB lN72U8zPYạnh. B5QgEjStXàn taN72U8zPYy hắnfnGB đN72U8zPYang N72U8zPYđỡ lấfnGBy tôiN72U8zPY cũN72U8zPYng k5QgEjStXhông còn lạnhfnGB N72U8zPYgiá như5QgEjStX fnGBban fnGBchiều nữa.

Sau k5QgEjStXhi tfnGBrở về5QgEjStX N72U8zPYnhà N72U8zPYtắm 5QgEjStXgiặt xongN72U8zPY, fnGBtôi vfnGBốn đN72U8zPYịnh mở5QgEjStX m5QgEjStXáy tín5QgEjStXh fnGBra xem Lâm5QgEjStX Lỗi5QgEjStX c5QgEjStXó Onlin5QgEjStXe k5QgEjStXhông đểN72U8zPY hỏifnGB anN72U8zPYh fnGBta rfnGBốt cuộN72U8zPYc vN72U8zPYì safnGBo khôn5QgEjStXg liênfnGB fnGBlạc vfnGBới bfnGBạn bè. Nhưn5QgEjStXg vừa5QgEjStX mN72U8zPYới đănfnGBg nhậ5QgEjStXp, mfnGBáy tfnGBính lậpfnGB tứ5QgEjStXc b5QgEjStXị gấp5QgEjStX lại.

Thương NfnGBgô N72U8zPYđứng sa5QgEjStXu fnGBlưng fnGBtôi, 5QgEjStXtrên ta5QgEjStXy cầmN72U8zPY m5QgEjStXột cốcfnGB sfnGBữa nónfnGBg, nói:

- UốngfnGB 5QgEjStXđi fnGBrồi ngủ.

Tôi nN72U8zPYghĩ ngợiN72U8zPY mộtN72U8zPY láfnGBt rồfnGBi ngoN72U8zPYan ngoãnN72U8zPY nghfnGBe lời.

Có lẽ5QgEjStX vìfnGB thá5QgEjStXi độ5QgEjStX N72U8zPYngoan n5QgEjStXgoãn của5QgEjStX 5QgEjStXtôi qufnGBá khN72U8zPYác 5QgEjStXso vfnGBới lúcfnGB thườnfnGBg dẫn đến5QgEjStX việN72U8zPYc hN72U8zPYắn 5QgEjStXcó chúfnGBt cfnGBảnh gN72U8zPYiác, khôngfnGB yênfnGB tâmN72U8zPY nêN72U8zPYn lại5QgEjStX nh5QgEjStXấn mạnhN72U8zPY 5QgEjStXthêm một câu:

- PN72U8zPYhải ngfnGBủ fnGBngay đ5QgEjStXấy nhéfnGB. fnGBKhông đượcN72U8zPY đợiN72U8zPY 5QgEjStXta 5QgEjStXđi rfnGBa ngoàN72U8zPYi 5QgEjStXrồi lạfnGBi lén N72U8zPYbò fnGBdậy N72U8zPYchơi đâu.

- A5QgEjStXnh kfnGBhông ngfnGBủ cùfnGBng tôi5QgEjStX sao?

-... Hả?

Tôi N72U8zPYchớp mắN72U8zPYt lộfnGB rõ5QgEjStX vẻN72U8zPY ngâfnGBy th5QgEjStXơ nhất,5QgEjStX lanfnGBh 5QgEjStXlợi nhấN72U8zPYt, nói:

- fnGBÔng fnGBbố hổfnGB ơN72U8zPYi, buổiN72U8zPY tốiN72U8zPY ngườiN72U8zPY fnGBta sợN72U8zPY fnGBngủ mfnGBột mình.

Thương Ngô5QgEjStX fnGBgiật g5QgEjStXiật khóefnGB mắt:

- Bố..5QgEjStX. bố...

- TôfnGBi luôn5QgEjStX thíc5QgEjStXh kiểuN72U8zPY bốfnGB fnGBnuôi cfnGBon g5QgEjStXái N72U8zPYgì gìN72U8zPY đófnGB, khôN72U8zPYng ngờfnGB tựN72U8zPY mình N72U8zPYgiờ cũn5QgEjStXg N72U8zPYcó tfnGBhể được5QgEjStX trảfnGBi nghiệm.fnGB H5QgEjStXay quá!

Khóe miệfnGBng ThưN72U8zPYơng NgN72U8zPYô rần5QgEjStX rN72U8zPYật, nói:

- Bố..5QgEjStX. cN72U8zPYon gái...

Tôi lfnGBao lêN72U8zPYn fnGBphía trưóc,N72U8zPY ômfnGB chặN72U8zPYt eN72U8zPYo h5QgEjStXắn, giọnN72U8zPYg 5QgEjStXnũng N72U8zPYnịu, nói:

- Ngườ5QgEjStXi tfnGBa khôN72U8zPYng thèm5QgEjStX quaN72U8zPYn N72U8zPYtâm, ngươi5QgEjStX tfnGBa chN72U8zPYỉ muô5QgEjStXn bố5QgEjStX ng5QgEjStXủ c5QgEjStXùng mà, ngườiN72U8zPY fnGBta fnGBmuốn fnGBôm bốN72U8zPY cơ.

Giọng nN72U8zPYói của5QgEjStX fnGBThương NgfnGBô bắt5QgEjStX đầuN72U8zPY ruN72U8zPYn rẩy:

- ÔmN72U8zPY... ôm...

Tôi thấy5QgEjStX trê5QgEjStXu nN72U8zPYhư vậyfnGB đfnGBã tươngN72U8zPY đốiN72U8zPY fnGBrồi, fnGBchọc 5QgEjStXthêm nữfnGBa 5QgEjStXcó fnGBkhả năng hfnGBắn s5QgEjStXẽ ph5QgEjStXát h5QgEjStXỏa nêN72U8zPYn dừng5QgEjStX lạ5QgEjStXi, 5QgEjStXrổi lfnGBăn vàN72U8zPYo giườngN72U8zPY, vfnGBẫy vẫyfnGB tafnGBy fnGBvẻ cN72U8zPYao san5QgEjStXg, nói:

- Bản5QgEjStX c5QgEjStXung phfnGBải đ5QgEjStXi nfnGBghỉ r5QgEjStXồi. fnGBHổ côngN72U8zPY cN72U8zPYông N72U8zPYlui fnGBra đi.

- C5QgEjStXông... công...

Có l5QgEjStXẽ ti5QgEjStXm gafnGBn fnGBvà đạiN72U8zPY nãN72U8zPYo củ5QgEjStXa ThươN72U8zPYng NfnGBgô đều5QgEjStX cfnGBó phầnfnGB t5QgEjStXê lfnGBiệt bởi mànN72U8zPY 5QgEjStXbiểu diễnfnGB biN72U8zPYến mặtN72U8zPY sN72U8zPYau kh5QgEjStXi N72U8zPYtrao giN72U8zPYải OscaN72U8zPYr củfnGBa tôi.5QgEjStX KhuôfnGBn mặt5QgEjStX hắn5QgEjStX kN72U8zPYhông chút cảm5QgEjStX xúc,N72U8zPY 5QgEjStXhai fnGBmắt nhìN72U8zPYn thẳN72U8zPYng, đN72U8zPYi fnGBra ngoài.

Do đfnGBó, tfnGBôi chuN72U8zPYi vàoN72U8zPY cN72U8zPYhăn cười5QgEjStX sặcfnGB sụa,N72U8zPY mộtN72U8zPY chú5QgEjStXt giófnGB lạnhN72U8zPY N72U8zPYùa đến,N72U8zPY nằm 5QgEjStXbên c5QgEjStXạnh tfnGBôi 5QgEjStXlúc fnGBnày lN72U8zPYà mộ5QgEjStXt a5QgEjStXnh 5QgEjStXchàng mặ5QgEjStXc bộ5QgEjStX qfnGBuần áo5QgEjStX n5QgEjStXgủ mỏngfnGB manh.

Khuôn mặfnGBt hiềnfnGB lành5QgEjStX củ5QgEjStXa fnGBanh chànfnGBg 5QgEjStXnhìn tN72U8zPYôi, nói:

- ĐN72U8zPYể chứngfnGB mN72U8zPYinh tfnGBa khfnGBông phảifnGB làN72U8zPY côN72U8zPYng côN72U8zPYng, tN72U8zPYối nafnGBy, 5QgEjStXta đặc5QgEjStX biệt chofnGB p5QgEjStXhép fnGBcon kiể5QgEjStXm tfnGBra thoảN72U8zPYi mái5QgEjStX. N72U8zPYTa thương5QgEjStX 5QgEjStXcon lắmN72U8zPY đấy,fnGB cóN72U8zPY cảm5QgEjStX độn5QgEjStXg không?

- …

Được lắN72U8zPYm, fnGBđồ c5QgEjStXon h5QgEjStXổ bfnGBiến fnGBthái! NgfnGBươi fnGBthắng rồi!

Tôi đưfnGBa taN72U8zPYy đN72U8zPYẩy hfnGBắn r5QgEjStXa, nói:

- T5QgEjStXôi đafnGBng đếnfnGB tN72U8zPYháng, đifnGB r5QgEjStXa đi.

Hắn nắm5QgEjStX fnGBchặt N72U8zPYtay tôi5QgEjStX, k5QgEjStXhông 5QgEjStXcòn vẻ5QgEjStX đùafnGB c5QgEjStXợt, N72U8zPYtrêu chN72U8zPYọc l5QgEjStXúc trước, gN72U8zPYiọng hắ5QgEjStXn chN72U8zPYậm r5QgEjStXãi nhưN72U8zPYng fnGBkiên định:

- fnGBTiểu Tường,5QgEjStX tfnGBa biN72U8zPYết 5QgEjStXlúc nN72U8zPYày N72U8zPYem fnGBrất buN72U8zPYồn. TrướcfnGB N72U8zPYmặt N72U8zPYta, eN72U8zPYm không cN72U8zPYần phảifnGB fnGBtỏ rfnGBa m5QgEjStXạnh mẽ,N72U8zPY càng5QgEjStX khôn5QgEjStXg cần5QgEjStX phảiN72U8zPY 5QgEjStXgiả vờ.

Tôi 5QgEjStXnhìn 5QgEjStXhắn, nói:

- S5QgEjStXao aN72U8zPYnh khôn5QgEjStXg hỏiN72U8zPY fnGBtôi lN72U8zPYà đãfnGB xảyfnGB fnGBra chuyện5QgEjStX gì?

- N72U8zPYDù c5QgEjStXó N72U8zPYxảy 5QgEjStXra chuyệN72U8zPYn g5QgEjStXì thfnGBì cũn5QgEjStXg N72U8zPYqua ma5QgEjStXu thN72U8zPYôi, vì5QgEjStX cN72U8zPYó fnGBta l5QgEjStXuôn ở5QgEjStX bên cạnN72U8zPYh em.

- MfnGBãi mN72U8zPYãi 5QgEjStXbên N72U8zPYtôi sao?

- MN72U8zPYãi mãi.

Tôi ch5QgEjStXớp chớpN72U8zPY mắtfnGB, vùfnGBi đầN72U8zPYu vfnGBào lòngN72U8zPY hắn,5QgEjStX qufnGBệt nước5QgEjStX mắfnGBt lênfnGB ngực h5QgEjStXắn, nói:

- ThươngN72U8zPY Ng5QgEjStXô, fnGBmay 5QgEjStXmà cfnGBó 5QgEjStXanh ởN72U8zPY đây.

- fnGBTa luN72U8zPYôn ở5QgEjStX đây.

- ThếfnGB 5QgEjStXnên, đànN72U8zPY fnGBông khôfnGBng phảiN72U8zPY lN72U8zPYà thN72U8zPYứ N72U8zPYgì tốtN72U8zPY đẹfnGBp, tr5QgEjStXên thfnGBế fnGBgiới này N72U8zPY chỉ 5QgEjStXcó 5QgEjStXbố l5QgEjStXà tốtfnGB thôi.

Tôi N72U8zPYquá mệfnGBt nênfnGB n5QgEjStXgủ rấN72U8zPYt ngon5QgEjStX, lấy5QgEjStX N72U8zPYcánh N72U8zPYtay củ5QgEjStXa ThươfnGBng NgN72U8zPYô làmfnGB gối, hítN72U8zPY fnGBhà h5QgEjStXương rN72U8zPYừng fnGBban mN72U8zPYai tfnGBhoang thoảng5QgEjStX fnGBmà hN72U8zPYắn mfnGBang đến.

Mãi mãifnGB làN72U8zPY bfnGBao N72U8zPYlâu? ĐâyfnGB fnGBlà câ5QgEjStXu fnGBhỏi rất5QgEjStX thônN72U8zPYg tục5QgEjStX vfnGBà N72U8zPYcũng làN72U8zPY một câu5QgEjStX fnGBhỏi không5QgEjStX lờN72U8zPYi đáp.

Nhưng tôiN72U8zPY nN72U8zPYghĩ, 5QgEjStXso v5QgEjStXới cuộ5QgEjStXc N72U8zPYđời ngắfnGBn ngủiN72U8zPY mấy5QgEjStX 5QgEjStXmươi năfnGBm củfnGBa loài người,fnGB mộtfnGB nghìn5QgEjStX nfnGBăm khôN72U8zPYng fnGBhề rờiN72U8zPY N72U8zPYxa có5QgEjStX thể5QgEjStX đN72U8zPYược co5QgEjStXi lfnGBà N72U8zPYmãi mãN72U8zPYi rồi.