You are here

Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 11 part 2

Do gần đâyTGZQuSmZ tôibzVi đ4VhWmamuược 4VhWmamutận m4VhWmamuắt cTGZQuSmZhứng kiếnbzVi sự4VhWmamu tồnbzVi TGZQuSmZtại 4VhWmamucủa bzVithần tiên,bzVi pbzVihá ta4VhWmamun tưbzVi tưởng duyTGZQuSmZ vậ4VhWmamut mTGZQuSmZà tbzViôi đượcTGZQuSmZ 4VhWmamutiếp tbzVihu tTGZQuSmZừ nhỏ.4VhWmamu VậybzVi nê4VhWmamun, sựTGZQuSmZ bzVingạc 4VhWmamunhiên cbzViủa co4VhWmamun bTGZQuSmZạn khbzViiến tôi bỗngTGZQuSmZ thấyTGZQuSmZ bzVirun run:

- NàybzVi, mày4VhWmamu đừTGZQuSmZng c4VhWmamuó dbzViọa tbzViao. NTGZQuSmZếu anTGZQuSmZh 4VhWmamuta TGZQuSmZlàm TGZQuSmZma thật,TGZQuSmZ chbzViắc 4VhWmamusẽ tTGZQuSmZha cho tabzVio nhbzViỉ? LàbzVi TGZQuSmZanh tTGZQuSmZa TGZQuSmZđá tTGZQuSmZao, chứTGZQuSmZ có4VhWmamu phả4VhWmamui tbzViao đá4VhWmamu 4VhWmamuanh tTGZQuSmZa đâu...

- 4VhWmamuTao vừa4VhWmamu 4VhWmamunói thế4VhWmamu màbzVi mbzViày đbzViã bzVikích đbzViộng đ4VhWmamuến nbzVihường bzVinày. bzVi- bzViTrứng muối lập4VhWmamu bzVitức tbzVihay đổiTGZQuSmZ tháiTGZQuSmZ độTGZQuSmZ, tbzViỏ vbzViẻ xTGZQuSmZem thườngbzVi sự4VhWmamu yếubzVi đuối,bzVi nh4VhWmamuát gTGZQuSmZan TGZQuSmZcủa tôi4VhWmamu: bzVi- Hai ngày4VhWmamu trbzViước, trobzVing l4VhWmamuúc ănbzVi TGZQuSmZcơm vớbzVii 4VhWmamubọn TiểubzVi ĐaoTGZQuSmZ, bọn4VhWmamu nóTGZQuSmZ có4VhWmamu nhắcTGZQuSmZ 4VhWmamuđến t4VhWmamuên rbzViẻ mạt đó.

Mọi người đềubzVi nóTGZQuSmZi, 4VhWmamusau k4VhWmamuhi ăbzVin TếtbzVi xonbzVig quaTGZQuSmZy lạTGZQuSmZi đây,TGZQuSmZ TGZQuSmZkhông l4VhWmamuiên lạcTGZQuSmZ 4VhWmamulại vớiTGZQuSmZ hắn đượcTGZQuSmZ nữTGZQuSmZa, điệnTGZQuSmZ thoạ4VhWmamui khôn4VhWmamug bzVinghe, emaibzVil khôbzVing hồ4VhWmamui â4VhWmamum, gửTGZQuSmZi tbzViin nhắTGZQuSmZn ofbzVifline ởbzVi QTGZQuSmZQ và MbzViSN thìTGZQuSmZ khTGZQuSmZông ba4VhWmamuo giờbzVi thấybzVi trảTGZQuSmZ lờ4VhWmamui. CòbzVin nữ4VhWmamua, c4VhWmamuhỗ hắnbzVi ở4VhWmamu cũn4VhWmamug bzVikhông cóTGZQuSmZ abzVii. bzViTao vốn nbzVighĩ bzVirằng ôn4VhWmamug trờ4VhWmamui cuố4VhWmamui cùn4VhWmamug cũng4VhWmamu 4VhWmamumở mbzViắt bzVilàm bzVisét 4VhWmamuđánh chếtbzVi hắn4VhWmamu rồibzVi, gbzViiờ xemTGZQuSmZ ra đáng4VhWmamu tiếTGZQuSmZc, đá4VhWmamung ti4VhWmamuếc quá.

Cô 4VhWmamunàng TGZQuSmZlắc l4VhWmamuắc cTGZQuSmZái đTGZQuSmZầu t4VhWmamuhan vãnbzVi, tTGZQuSmZôi lbzViại thTGZQuSmZấy sữngbzVi sờ.

Trong ấnTGZQuSmZ TGZQuSmZtượng củaTGZQuSmZ tô4VhWmamui, TGZQuSmZQQ củTGZQuSmZa bzViLâm LỗiTGZQuSmZ th4VhWmamuực sựTGZQuSmZ lubzViôn ởTGZQuSmZ trbzViạng thái bzVisáng đèTGZQuSmZn. TrướcTGZQuSmZ đó,bzVi chúngbzVi t4VhWmamuôi bzVicó nóiTGZQuSmZ chubzViyện v4VhWmamuà abzVinh 4VhWmamuta lbzViuôn trảbzVi lờ4VhWmamui nga4VhWmamuy. Chẳng lẽ,4VhWmamu abzVinh t4VhWmamua chTGZQuSmZỉ bzViđể sán4VhWmamug đèbzVin vớibzVi riê4VhWmamung tôi?

Tiểu ĐbzViao làbzVi m4VhWmamuột tr4VhWmamuong 4VhWmamunhững ngưbzViời TGZQuSmZbạn TGZQuSmZnối TGZQuSmZkhố chơiTGZQuSmZ 4VhWmamuvới nbzVihau bzVitừ nhỏ cbzViủa chúng4VhWmamu 4VhWmamutôi. bzViAnh TGZQuSmZta họcTGZQuSmZ trbzViên tôbzVii vàbzVi TrbzViứng muTGZQuSmZối hTGZQuSmZai TGZQuSmZlớp, lTGZQuSmZà bạTGZQuSmZn họ4VhWmamuc củTGZQuSmZa LâmTGZQuSmZ Lỗi. SaTGZQuSmZu bzVikhi đi4VhWmamu lTGZQuSmZàm l4VhWmamuại ở4VhWmamu cùngbzVi mộtTGZQuSmZ 4VhWmamuthành phố4VhWmamu với4VhWmamu LâTGZQuSmZm Lỗi4VhWmamu, c4VhWmamuó thbzViể nó4VhWmamui bzViquan hệ giữabzVi 4VhWmamuhai ngTGZQuSmZười cTGZQuSmZàng t4VhWmamurở n4VhWmamuên thTGZQuSmZân thi4VhWmamuết hơnTGZQuSmZ. D4VhWmamuù an4VhWmamuh 4VhWmamuta bzVirất khônbzVig tánbzVi đồngbzVi việc LâmbzVi Lỗi4VhWmamu 4VhWmamuchia taTGZQuSmZy t4VhWmamuôi nhưbzVing s4VhWmamuuy 4VhWmamucho cùnTGZQuSmZg, ngư4VhWmamuời ngoàbzVii kbzVihó m4VhWmamuà cTGZQuSmZan t4VhWmamuhiệp 4VhWmamuvào chuyện tìnhbzVi bzVicảm đbzViược, vTGZQuSmZậy bzVinên quTGZQuSmZan bzVihệ củaTGZQuSmZ h4VhWmamuai người4VhWmamu vẫn4VhWmamu TGZQuSmZrất tốtTGZQuSmZ, tìnhbzVi bạnbzVi vẫn khônTGZQuSmZg hềbzVi th4VhWmamuay đổi.

Rốt cuộcbzVi chuybzViện gì4VhWmamu đãbzVi xảyTGZQuSmZ TGZQuSmZra khiến4VhWmamu LâbzVim LỗTGZQuSmZi 4VhWmamuhoàn 4VhWmamutoàn cắtbzVi đứtTGZQuSmZ quan bzVi hệ a4VhWmamunh e4VhWmamum mườiTGZQuSmZ mTGZQuSmZấy năbzVim trờTGZQuSmZi này?

Tôi đabzVing su4VhWmamuy n4VhWmamughĩ môngbzVi lung4VhWmamu, bỗngbzVi bzVicó thứbzVi TGZQuSmZgì âmTGZQuSmZ ấTGZQuSmZm ápTGZQuSmZ vào4VhWmamu mặt.

- TGZQuSmZTỉnh TGZQuSmZngủ đi.

- NgủTGZQuSmZ gbzViì màbzVi TGZQuSmZngủ? MớibzVi mấyTGZQuSmZ giờbzVi bzVimà bảoTGZQuSmZ TGZQuSmZngười TGZQuSmZta buồnbzVi ngủ?

Tôi kéobzVi c4VhWmamuhiếc khTGZQuSmZăn ướtTGZQuSmZ 4VhWmamuxuống, bzViánh mắt4VhWmamu tTGZQuSmZức 4VhWmamutối bzVinhìn kẻ4VhWmamu đầuTGZQuSmZ sỏ.

Thương NgôTGZQuSmZ ngồibzVi bbzViên trái4VhWmamu tôi4VhWmamu v4VhWmamuẫn khbzViông độngTGZQuSmZ tĩnhbzVi gbzViì, chỉTGZQuSmZ bzVilau tay mTGZQuSmZột cáchTGZQuSmZ lịchTGZQuSmZ TGZQuSmZthiệp, 4VhWmamurồi l4VhWmamuại 4VhWmamurót nướbzVic bzVitrà bzVivào bábzVit TGZQuSmZvà đũaTGZQuSmZ cTGZQuSmZủa bzVichúng tbzViôi 4VhWmamuđể sát bzVi trùng, sTGZQuSmZau đbzVió lạTGZQuSmZi xếpTGZQuSmZ ngaTGZQuSmZy ngbzViắn, tTGZQuSmZhể hiệnbzVi đầbzViy đ4VhWmamuủ kbzViỹ nănTGZQuSmZg c4VhWmamuần cTGZQuSmZó củbzVia m4VhWmamuột TGZQuSmZvị thần thườngTGZQuSmZ bzVixuyên cóbzVi TGZQuSmZmặt tronTGZQuSmZg ngànhTGZQuSmZ TGZQuSmZăn uốnTGZQuSmZg củbzVia l4VhWmamuoài người.

Ngưu BôTGZQuSmZn nbzVigồi TGZQuSmZđối diệTGZQuSmZn vớibzVi tôi,TGZQuSmZ 4VhWmamuhai 4VhWmamutay chống4VhWmamu lêbzVin máTGZQuSmZ, chbzViớp chớp cặpbzVi TGZQuSmZmi dài,TGZQuSmZ nTGZQuSmZở TGZQuSmZmột n4VhWmamuụ c4VhWmamuười vừabzVi dịuTGZQuSmZ dà4VhWmamung, vừTGZQuSmZa nTGZQuSmZgây ngôbzVi. CTGZQuSmZặp lôTGZQuSmZng 4VhWmamumày, đôTGZQuSmZi mắt đẹp4VhWmamu 4VhWmamuvà vẻ4VhWmamu yếu4VhWmamu ớ4VhWmamut c4VhWmamuủa an4VhWmamuh chàTGZQuSmZng 4VhWmamukhiến ngườiTGZQuSmZ tbzVia cbzVihỉ bzVimuốn h4VhWmamuãm hại...

Ngồi bzVibên phảibzVi bzVitôi làbzVi TrứngTGZQuSmZ TGZQuSmZmuối, c4VhWmamuô nàTGZQuSmZng bỗ4VhWmamung nhiênTGZQuSmZ bzVidùng khuỷubzVi tay h4VhWmamuuých mạnbzVih vàobzVi tôi,bzVi nói:

- NàybzVi, tbzViao đãTGZQuSmZ thấyTGZQuSmZ cảbzVi rồi.TGZQuSmZ TGZQuSmZAnh TGZQuSmZchàng đ4VhWmamuó TGZQuSmZđang ghebzVin đấTGZQuSmZy, bzVianh bzVita mới là4VhWmamu bạnTGZQuSmZ tra4VhWmamui chTGZQuSmZính thứTGZQuSmZc củaTGZQuSmZ mbzViày TGZQuSmZcó đ4VhWmamuúng không?

Trời đTGZQuSmZất, 4VhWmamuđồ 4VhWmamubạn TGZQuSmZbè xấu4VhWmamu xa.

Tôi khbzViông trả4VhWmamu bzVilời câu4VhWmamu hỏi4VhWmamu củaTGZQuSmZ TrứnTGZQuSmZg bzVimuối, ô4VhWmamum lấbzViy cbzVihỗ đTGZQuSmZau, miệng sùiTGZQuSmZ bọt4VhWmamu 4VhWmamumép, TGZQuSmZgục m4VhWmamuặt xuốnTGZQuSmZg bànTGZQuSmZ hbzViy sinh.

Nhưng tô4VhWmamui kh4VhWmamuông đápTGZQuSmZ lTGZQuSmZời cũnbzVig bzVichẳng sTGZQuSmZao, đTGZQuSmZã có4VhWmamu ngưbzViời kTGZQuSmZhác tTGZQuSmZrả lời thay.

- Đúng,bzVi TGZQuSmZtôi lTGZQuSmZà b4VhWmamuạn trabzVii chbzViính tbzVihức bzVihiện tạ4VhWmamui củabzVi c4VhWmamuô ấTGZQuSmZy. bzViHơn tTGZQuSmZhế saubzVi này 4VhWmamucô ấy4VhWmamu cũn4VhWmamug sẽ4VhWmamu bzVichỉ cóTGZQuSmZ mộ4VhWmamut ngTGZQuSmZười đànbzVi ônTGZQuSmZg du4VhWmamuy nhất4VhWmamu l4VhWmamuà tôi.

- ÔibzVi mẹ4VhWmamu ơibzVi, n4VhWmamuói rất4VhWmamu hbzViay, nTGZQuSmZói rấ4VhWmamut tbzViuyệt, nTGZQuSmZói rấ4VhWmamut đỉ4VhWmamunh. Vì4VhWmamu cTGZQuSmZâu 4VhWmamunói này củabzVi 4VhWmamuanh, habzVii chúng4VhWmamu tbzVia sTGZQuSmZẽ uốnbzVig hết4VhWmamu két4VhWmamu này.

Trứng muối4VhWmamu đậpTGZQuSmZ bbzViàn mộ4VhWmamut cách4VhWmamu đầybzVi TGZQuSmZkhí phác4VhWmamuh khiếbzVin tôiTGZQuSmZ suýtbzVi bTGZQuSmZị ch4VhWmamuấn thương 4VhWmamunão. bzViCâu bzVinói bzVivô cTGZQuSmZùng hàobzVi hùnbzVig trênTGZQuSmZ lập4VhWmamu tứcTGZQuSmZ kTGZQuSmZhiến bzVitôi 4VhWmamunhảy bổTGZQuSmZ lêbzVin như điTGZQuSmZện giật.

Tôi TGZQuSmZrất r4VhWmamuõ tửbzViu bzVilượng cbzViủa TrứngbzVi muốibzVi. TGZQuSmZCô nàng4VhWmamu là4VhWmamu ngườ4VhWmamui bzViduy nbzVihất bạibzVi dưới tabzViy bốbzVi t4VhWmamuôi bzVimà vẫn4VhWmamu có4VhWmamu bzVithể bzViđi được4VhWmamu TGZQuSmZvề nhbzVià, hơn4VhWmamu bzVinữa còTGZQuSmZn đứngbzVi tTGZQuSmZhẳng người,bzVi sờ 4VhWmamutay vàoTGZQuSmZ bzVitận cửabzVi rồibzVi mớibzVi ngãTGZQuSmZ. TbzViửu bzVilượng củabzVi LâbzVim LỗiTGZQuSmZ TGZQuSmZchỉ k4VhWmamuém cô4VhWmamu nàngTGZQuSmZ mbzViột 4VhWmamuchút, về c4VhWmamuơ bTGZQuSmZản vẫnbzVi cbzVió tbzVihể t4VhWmamuìm th4VhWmamuấy 4VhWmamuđường xuốngTGZQuSmZ gầ4VhWmamum bàn...

Đừng nóibzVi bbzViây 4VhWmamugiờ ThưTGZQuSmZơng TGZQuSmZNgô đanbzVig lbzVià TGZQuSmZcon hổTGZQuSmZ ố4VhWmamum, cTGZQuSmZứ cbzViho làTGZQuSmZ trên ngườibzVi TGZQuSmZhắn khôn4VhWmamug c4VhWmamuó TGZQuSmZvết thTGZQuSmZương vàTGZQuSmZ hắnTGZQuSmZ TGZQuSmZlà mộTGZQuSmZt TGZQuSmZcon 4VhWmamuhổ dũTGZQuSmZng mãnhbzVi bzVithì bzVicó lTGZQuSmZẽ cũng4VhWmamu chẳng thTGZQuSmZể nTGZQuSmZuốt TGZQuSmZnổi kétbzVi bzVibia m4VhWmamuà Tr4VhWmamuứng muốTGZQuSmZi gTGZQuSmZọi lêbzVin. TôiTGZQuSmZ khôn4VhWmamug 4VhWmamumuốn lạiTGZQuSmZ ph4VhWmamuải một lầnbzVi nữabzVi t4VhWmamurông thấ4VhWmamuy máuTGZQuSmZ chảyTGZQuSmZ thành4VhWmamu giọTGZQuSmZt nhbzViư h4VhWmamuiện trường4VhWmamu giếtTGZQuSmZ nbzVigười nữa4VhWmamu, giặt 4VhWmamumiếng đệm4VhWmamu ghếTGZQuSmZ 4VhWmamusofa rấTGZQuSmZt tốTGZQuSmZn TGZQuSmZxà phòng...

Tôi chộp4VhWmamu lấyTGZQuSmZ chaTGZQuSmZi bbzViia tê4VhWmamun TGZQuSmZThương NgôTGZQuSmZ kTGZQuSmZhông biếTGZQuSmZt sốn4VhWmamug chếtTGZQuSmZ lbzVià gì vừa4VhWmamu đóTGZQuSmZn lấbzViy vàTGZQuSmZ bzViđang bzViđịnh TGZQuSmZcho vàbzVio miệngbzVi uTGZQuSmZống rTGZQuSmZồi bzVinhìn bzViTrứng muốibzVi nói:

- ATGZQuSmZnh tTGZQuSmZa khô4VhWmamung uống4VhWmamu bzViđược bi4VhWmamua rượbzViu, haTGZQuSmZi chTGZQuSmZúng 4VhWmamuta chiến!

- STGZQuSmZao lạiTGZQuSmZ 4VhWmamuthế hả4VhWmamu, ĐậuTGZQuSmZ 4VhWmamuphụ già?bzVi STGZQuSmZao màyTGZQuSmZ lại4VhWmamu TGZQuSmZyêu TGZQuSmZngười khbzViông bibzViết uống rưTGZQuSmZợu cơbzVi cbzVihứ? KhTGZQuSmZông sợbzVi bốTGZQuSmZ bzVimày xử4VhWmamu lTGZQuSmZý màTGZQuSmZy à?

- ThôiTGZQuSmZ đ4VhWmamui. KhôngTGZQuSmZ thấyTGZQuSmZ khbzViuôn bzVimặt mébzVio mbzVió đabzViu TGZQuSmZốm củabzVi anbzVih tbzVia sao4VhWmamu? HTGZQuSmZơn nữa, a4VhWmamunh t4VhWmamua bzViđã sớbzVim bzViqua được4VhWmamu cửa4VhWmamu 4VhWmamuải củabzVi bố4VhWmamu tTGZQuSmZao 4VhWmamurồi... TGZQuSmZ– Thốt4VhWmamu r4VhWmamua x4VhWmamuong 4VhWmamucâu 4VhWmamuđó, tbzViôi vội 4VhWmamucắn vàbzVio lưỡ4VhWmamui mìnhbzVi bzVivà khôn4VhWmamug 4VhWmamuthèm để4VhWmamu 4VhWmamuý đến4VhWmamu TGZQuSmZvẻ đắTGZQuSmZc ýTGZQuSmZ trênbzVi khuônbzVi mặbzVit Thương Ngô.

- K4VhWmamuhông nóbzVii lTGZQuSmZinh tTGZQuSmZinh nữa4VhWmamu. RốtTGZQuSmZ cTGZQuSmZuộc màTGZQuSmZy cTGZQuSmZó uốngbzVi khôn4VhWmamug hả?

Trứng m4VhWmamuuối ngước4VhWmamu mặtbzVi TGZQuSmZlên cười4VhWmamu lớTGZQuSmZn, tìnhbzVi TGZQuSmZthế nTGZQuSmZày c4VhWmamuó bzVivẻ khiếnbzVi cô TGZQuSmZ nàng h4VhWmamuận bzVikhông tTGZQuSmZhể p4VhWmamuhanh á4VhWmamuo raTGZQuSmZ, nhảybzVi lên4VhWmamu bzVibàn hét4VhWmamu u4VhWmamuống, uống:

- ĐậubzVi phbzViụ gi4VhWmamuà, quảbzVi khôn4VhWmamug bzVihổ TGZQuSmZdanh 4VhWmamulà ĐậubzVi phTGZQuSmZụ g4VhWmamuià. Đư4VhWmamuợc lắTGZQuSmZm. PhụcTGZQuSmZ vụ đâu,bzVi maTGZQuSmZng tiếp4VhWmamu h4VhWmamuai kéTGZQuSmZt 4VhWmamubia đế4VhWmamun đây.

Tôi TGZQuSmZrất bì4VhWmamunh thản4VhWmamu TGZQuSmZnhưng châ4VhWmamun hơ4VhWmamui nhũn.

Thương N4VhWmamugô cũn4VhWmamug rấTGZQuSmZt 4VhWmamubình bzVithản nhTGZQuSmZưng sắc4VhWmamu 4VhWmamumặt TGZQuSmZcó TGZQuSmZphần TGZQuSmZtái hơn.

Ngưu BôbzVin làbzVi ngTGZQuSmZười bzVitương đốiTGZQuSmZ yếu4VhWmamu đuốTGZQuSmZi, haTGZQuSmZi cánbzVih 4VhWmamutay ch4VhWmamuống TGZQuSmZvào mTGZQuSmZá bỗng khuỵu4VhWmamu xuống4VhWmamu khiếnTGZQuSmZ chiếcbzVi c4VhWmamuằm 4VhWmamuthon bzVithon đậpbzVi tbzVihẳng vbzViào c4VhWmamuái đĩaTGZQuSmZ 4VhWmamutrước mặt...

Tiếp th4VhWmamueo đóbzVi, tTGZQuSmZôi 4VhWmamuvà TrứbzVing muốiTGZQuSmZ uốnbzVig tbzViay TGZQuSmZđôi, mTGZQuSmZi mộbzVit chbzViai t4VhWmamua một chaiTGZQuSmZ trước4VhWmamu áTGZQuSmZnh bzVimắt TGZQuSmZvô c4VhWmamuùng sùngbzVi TGZQuSmZbái bzVivà ngưbzViỡng mộTGZQuSmZ cTGZQuSmZủa bzVihai bzVivị thầnbzVi tiên,bzVi thoTGZQuSmZáng cái trênbzVi bàn4VhWmamu đã4VhWmamu toàbzVin lTGZQuSmZà vỏTGZQuSmZ chai.

Không bzVibiết cTGZQuSmZó phải4VhWmamu 4VhWmamuvì mấ4VhWmamuy ngàyTGZQuSmZ bzVivừa q4VhWmamuua khônbzVig nghỉbzVi ngbzViơi đủ4VhWmamu haTGZQuSmZy 4VhWmamuvì chưa bzViăn cơm,4VhWmamu chỉTGZQuSmZ bụng4VhWmamu rỗbzVing uốbzVing 4VhWmamubia h4VhWmamuay 4VhWmamukhông bzVimà bzVirất nhTGZQuSmZanh sTGZQuSmZau đó,TGZQuSmZ tôibzVi bỗngbzVi cảm TGZQuSmZthấy c4VhWmamuhóng bzVimặt hTGZQuSmZoa mắtbzVi vbzVià bzVikhông 4VhWmamucòn TGZQuSmZchút 4VhWmamusức lựTGZQuSmZc nào4VhWmamu. TrứngTGZQuSmZ muốbzVii TGZQuSmZthì vẫnTGZQuSmZ bzVinhảy nhót nh4VhWmamuư chưa4VhWmamu hềbzVi uốngbzVi giọbzVit bibzVia 4VhWmamunào. Đi4VhWmamuều bzVinày khiếnbzVi ngườibzVi lTGZQuSmZuôn tTGZQuSmZự 4VhWmamuca ngợi4VhWmamu mìTGZQuSmZnh "Nghìn 4VhWmamuly khônbzVig sayTGZQuSmZ" làTGZQuSmZ tbzViôi cTGZQuSmZảm thấyTGZQuSmZ xấ4VhWmamuu hổ.

Đang địn4VhWmamuh cởiTGZQuSmZ khuTGZQuSmZy TGZQuSmZtay áo4VhWmamu xắnbzVi lbzViên chTGZQuSmZuẩn bị4VhWmamu chbzViiến đấu4VhWmamu 4VhWmamuđến cùngTGZQuSmZ, thì TGZQuSmZ trong bzVitay trốTGZQuSmZng kTGZQuSmZhông, nửa4VhWmamu cha4VhWmamui cònTGZQuSmZ lTGZQuSmZại bTGZQuSmZị ThưbzViơng 4VhWmamuNgô giậtTGZQuSmZ TGZQuSmZlấy, nói:

- E4VhWmamum khô4VhWmamung được4VhWmamu uốngTGZQuSmZ nữa.

- 4VhWmamuĐưa đây.

Thương Ngô4VhWmamu lắcbzVi đầuTGZQuSmZ, 4VhWmamukiên quyết:

- TGZQuSmZEm khônTGZQuSmZg hiểu4VhWmamu 4VhWmamuta đa4VhWmamung nóTGZQuSmZi gì4VhWmamu saTGZQuSmZo? E4VhWmamum khTGZQuSmZông đượcTGZQuSmZ uốnbzVig nữa.

Tôi sữngTGZQuSmZ người4VhWmamu, tứcbzVi tối:

- A4VhWmamunh TGZQuSmZcoi mì4VhWmamunh lbzVià 4VhWmamuai bzVithế? LiêbzVin TGZQuSmZcan gbzViì đếnbzVi 4VhWmamuanh? bzViNào, đưabzVi đây.

Thương TGZQuSmZNgô đbzViứng lbzViên TGZQuSmZnhìn tTGZQuSmZôi, hắbzVin khôbzVing bzVihề tứcbzVi giậnbzVi, 4VhWmamulại tỏTGZQuSmZ rbzVia vô cùngbzVi bìbzVinh tĩnh,TGZQuSmZ nói:

- T4VhWmamuâm trạTGZQuSmZng khôngTGZQuSmZ 4VhWmamutốt, uTGZQuSmZống bzVibia r4VhWmamuượu cbzVió hại4VhWmamu ch4VhWmamuo TGZQuSmZsức khỏe.

Bốn chữbzVi TGZQuSmZđầu tiênTGZQuSmZ khbzViiến bzVitôi nhảybzVi chbzViồm lên:

- TTGZQuSmZâm tTGZQuSmZrạng 4VhWmamuai k4VhWmamuhông tốbzVit TGZQuSmZhả? TâmbzVi trạnbzVig cTGZQuSmZủa anTGZQuSmZh, TGZQuSmZcủa TGZQuSmZcả n4VhWmamuhà 4VhWmamuanh mbzViới không TGZQuSmZtốt. Đ4VhWmamuừng 4VhWmamunói vớTGZQuSmZ vẩ4VhWmamun TGZQuSmZnữa. MbzViau đư4VhWmamua đây.bzVi UốnTGZQuSmZg cbzViùng bạnTGZQuSmZ 4VhWmamubè tô4VhWmamui rbzViất TGZQuSmZvui, hạ4VhWmamui sức khỏ4VhWmamue cũ4VhWmamung chẳbzVing TGZQuSmZlà cbzViái qubzViái 4VhWmamugì, cóbzVi chbzViết cũTGZQuSmZng TGZQuSmZcam lòng.

- VậybzVi tbzVia uốnbzVig gbzViiúp em.

- bzViChút TGZQuSmZtửu TGZQuSmZlượng củ4VhWmamua bzVianh thìTGZQuSmZ làm4VhWmamu đượcTGZQuSmZ gì?

- Tóm4VhWmamu lại4VhWmamu, hôbzVim na4VhWmamuy eTGZQuSmZm TGZQuSmZchỉ đượcTGZQuSmZ uTGZQuSmZống đếTGZQuSmZn đây.

- TGZQuSmZVề màbzVi cấm4VhWmamu ônbzVig bácTGZQuSmZ nhàTGZQuSmZ TGZQuSmZanh ấy.

- BốbzVi tTGZQuSmZa lbzVià cTGZQuSmZon mbzViột nênbzVi 4VhWmamuta khbzViông cTGZQuSmZó ôTGZQuSmZng b4VhWmamuác nào.

- …

Tôi vàbzVi ThươngTGZQuSmZ NgTGZQuSmZô đbzViấu kbzVihẩu, Trứ4VhWmamung mu4VhWmamuối vàbzVi Ngư4VhWmamuu BôTGZQuSmZn ngồi4VhWmamu bên4VhWmamu cạnh nhìn,

Sau cuộcTGZQuSmZ cãi4VhWmamu 4VhWmamucọ, TbzVirứng mbzViuối libzViền tổnbzVig kếbzVit ngắ4VhWmamun gọn:

- Thô4VhWmamui đưTGZQuSmZợc rồi.bzVi TTGZQuSmZao đãTGZQuSmZ rõTGZQuSmZ cảTGZQuSmZ rồi.TGZQuSmZ ĐậubzVi phụbzVi gi4VhWmamuà này4VhWmamu, 4VhWmamubạn traTGZQuSmZi của màyTGZQuSmZ bịbzVi cảbzVim, TGZQuSmZbị sốtbzVi TGZQuSmZđúng bzVikhông? AnbzVih TGZQuSmZta mubzViốn tTGZQuSmZối na4VhWmamuy cùnTGZQuSmZg bzVimày vậnbzVi độbzVing đểbzVi toàn bzVi thân đổbzVi mbzViổ hôTGZQuSmZi, tTGZQuSmZiết kbzViiệm đưTGZQuSmZợc chbzViút tibzViền t4VhWmamuhuốc menbzVi. Đã4VhWmamu thếTGZQuSmZ nàybzVi TGZQuSmZrồi thìTGZQuSmZ bzVitao đànhTGZQuSmZ phải nểbzVi bzVimặt thôi.

Thương N4VhWmamugô nhếcTGZQuSmZh khó4VhWmamue mi4VhWmamuệng nói:

- CảmTGZQuSmZ bzViơn vbzViì đã4VhWmamu cbzViảm thông.

Tôi TGZQuSmZcâm lbzViặng, TGZQuSmZkhông biếTGZQuSmZt 4VhWmamunên 4VhWmamubào chữaTGZQuSmZ thTGZQuSmZế nào.

Ngưu TGZQuSmZBôn lạTGZQuSmZi mộTGZQuSmZt bzVilần nTGZQuSmZữa dùn4VhWmamug cằmbzVi hônbzVi ch4VhWmamuiếc đĩa.

Trứng muốTGZQuSmZi rất4VhWmamu khôngbzVi h4VhWmamuài lòng4VhWmamu vTGZQuSmZì chưbzVia được4VhWmamu TGZQuSmZvui hết4VhWmamu 4VhWmamumình trênbzVi bànTGZQuSmZ nhậu, âm4VhWmamu t4VhWmamuhanh mbzVià NgưbzViu TGZQuSmZBôn vừaTGZQuSmZ tạobzVi rTGZQuSmZa TGZQuSmZđã 4VhWmamucuốn hút4VhWmamu cTGZQuSmZô nànTGZQuSmZg. CôTGZQuSmZ n4VhWmamuàng nhìn4VhWmamu sang, hỏi:

- 4VhWmamuAnh kTGZQuSmZhông bzViốm đaTGZQuSmZu g4VhWmamuì chứ?

Ngưu BônTGZQuSmZ hoànbzVi toàn4VhWmamu c4VhWmamuhưa p4VhWmamuhản ứTGZQuSmZng kịp,bzVi lTGZQuSmZắc đầTGZQuSmZu một4VhWmamu cácbzVih ngốc nghếch.

- Vậy4VhWmamu tốbzVii 4VhWmamunay cTGZQuSmZhắc a4VhWmamunh TGZQuSmZcũng khôngbzVi cầ4VhWmamun bzVivận độTGZQuSmZng c4VhWmamuho vTGZQuSmZã mồbzVi TGZQuSmZhôi chứ?

Anh bzVichàng tbzViội nghiệpbzVi NgbzViưu BônbzVi tiếTGZQuSmZp tụcbzVi khônbzVig kịp4VhWmamu bzViphản TGZQuSmZứng, TGZQuSmZdo vậy lạiTGZQuSmZ TGZQuSmZlắc đ4VhWmamuầu mộtTGZQuSmZ 4VhWmamucách 4VhWmamungốc nghếch.

Trứng TGZQuSmZmuối 4VhWmamutỏ bzVira v4VhWmamuô c4VhWmamuùng 4VhWmamuhài lò4VhWmamung. CôTGZQuSmZ nàng4VhWmamu liềnTGZQuSmZ đábzVi bzVihai 4VhWmamukét rưỡi4VhWmamu bia dưTGZQuSmZới TGZQuSmZchân 4VhWmamuvề phTGZQuSmZía NgưubzVi Bô4VhWmamun, TGZQuSmZgiọng nTGZQuSmZói nhẹ4VhWmamu nhưbzVi gTGZQuSmZió thoảng:

- L4VhWmamuần đầTGZQuSmZu gặpTGZQuSmZ gỡTGZQuSmZ, lầbzVin đầubzVi cùbzVing uống,bzVi cbzVihai nàybzVi bzVitôi cạTGZQuSmZn trTGZQuSmZước để4VhWmamu t4VhWmamuỏ lòng kínTGZQuSmZh trọng.

Hai 4VhWmamumắt Ngưu4VhWmamu BôTGZQuSmZn trợ4VhWmamun trTGZQuSmZòn nhìnbzVi cbzViô nàngbzVi ngửaTGZQuSmZ cổbzVi lê4VhWmamun, thbzVioáng chốc đ4VhWmamuít chabzVii đTGZQuSmZã hTGZQuSmZướng lê4VhWmamun trời,4VhWmamu vẻTGZQuSmZ n4VhWmamugốc tự4VhWmamu 4VhWmamunhiên củabzVi anTGZQuSmZh chàTGZQuSmZng đượ4VhWmamuc biểbzViu hiện4VhWmamu rbzViõ ràng triệtTGZQuSmZ để.

Tiếp đbzVió, n4VhWmamuhân 4VhWmamuvật cbzVihính củTGZQuSmZa cục4VhWmamu diệbzVin lTGZQuSmZúc này4VhWmamu 4VhWmamulà TrứnTGZQuSmZg mu4VhWmamuối v4VhWmamuà NgưbzViu Bôn. Tôi4VhWmamu 4VhWmamuvà TGZQuSmZThương N4VhWmamugô ngồTGZQuSmZi bênbzVi bzVicạnh bzViquan sát.

- TửuTGZQuSmZ lưbzViợng củaTGZQuSmZ TGZQuSmZTứ NTGZQuSmZgưu thếbzVi nào?

- ThbzVieo nTGZQuSmZhư tbzVia đượcbzVi 4VhWmamubiết, TGZQuSmZvì lý4VhWmamu dbzVio bzViphải tựbzVi tbzVirị nghi4VhWmamuêm ngbzViặt nbzViên tộ4VhWmamuc trưởng củbzVia mườibzVi hbzViai tộ4VhWmamuc phầnbzVi lớ4VhWmamun đ4VhWmamuều bzVikhông 4VhWmamuthạo việTGZQuSmZc này.

- TbzViức lbzVià sao?

- Tức4VhWmamu làTGZQuSmZ, cậubzVi 4VhWmamuta cũTGZQuSmZng bzVichưa TGZQuSmZbao 4VhWmamugiờ uốTGZQuSmZng rượu.

- …

Thương TGZQuSmZNgô tỏTGZQuSmZ vẻbzVi vừ4VhWmamua xbzViin lỗi4VhWmamu vừabzVi 4VhWmamucảm đbzViộng bzVidìu NTGZQuSmZgưu 4VhWmamuBôn khTGZQuSmZông biết làTGZQuSmZ lần4VhWmamu bzVithứ babzVio nTGZQuSmZhiêu từbzVi troTGZQuSmZng nhTGZQuSmZà v4VhWmamuệ sbzViinh xiTGZQuSmZêu vẹoTGZQuSmZ bưbzViớc TGZQuSmZra, nbzViước mắt4VhWmamu hTGZQuSmZắn nhạt nTGZQuSmZhòa, nTGZQuSmZói tTGZQuSmZrong 4VhWmamutiếng nấc:

- NbzVigười abzVinh 4VhWmamuem bzVitốt, khổTGZQuSmZ TGZQuSmZcho TGZQuSmZcậu rồi.

Ngưu BTGZQuSmZôn TGZQuSmZvỗ bzVivai hắnTGZQuSmZ cư4VhWmamuời hbzVia hả,4VhWmamu gbzViiọng nTGZQuSmZói hbzViào bzVihùng bốc4VhWmamu trTGZQuSmZời lấy chúbzVit bzViphong c4VhWmamuách cTGZQuSmZủa TrứngTGZQuSmZ muối:

- KTGZQuSmZhổ cáTGZQuSmZi quáTGZQuSmZi g4VhWmamuì? ATGZQuSmZnh bzViem chínhTGZQuSmZ là4VhWmamu TGZQuSmZdùng đTGZQuSmZể đbzViâm... 4VhWmamuanh mộtTGZQuSmZ đa4VhWmamuo, tôi một4VhWmamu đao4VhWmamu... l4VhWmamuà từ4VhWmamu "đao4VhWmamu" trTGZQuSmZong TiểTGZQuSmZu TGZQuSmZlý bzViphi đao...

Thương Ng4VhWmamuô cbzVihe mặt.

Còn tôibzVi lại4VhWmamu giơTGZQuSmZ ngTGZQuSmZón taTGZQuSmZy cá4VhWmamui lêTGZQuSmZn biểTGZQuSmZu thị4VhWmamu ngưỡn4VhWmamug mộ4VhWmamu đốibzVi vớibzVi sự biếnTGZQuSmZ c4VhWmamuhuyển bzVitừ bzViyếu đuối4VhWmamu sTGZQuSmZang mạbzVinh mẽ4VhWmamu TGZQuSmZcủa TứbzVi Ngưu.

Đêm 4VhWmamuđó, bzVithần tTGZQuSmZiên 4VhWmamulại mộbzVit 4VhWmamulần n4VhWmamuữa dùTGZQuSmZng TGZQuSmZhành 4VhWmamuđộng thựTGZQuSmZc tế4VhWmamu chứngTGZQuSmZ minh sTGZQuSmZự bzVitốn c4VhWmamuơm tốn4VhWmamu TGZQuSmZcủi, vô4VhWmamu dụnTGZQuSmZg TGZQuSmZtoàn tậpTGZQuSmZ của4VhWmamu mình...

Sau khbzVii đãbzVi TGZQuSmZbiến TGZQuSmZba kéTGZQuSmZt bzVibia t4VhWmamuhành bTGZQuSmZa mươTGZQuSmZi sáubzVi chiếcbzVi vỏTGZQuSmZ c4VhWmamuhai, TrbzViứng muối c4VhWmamuhân b4VhWmamuước 4VhWmamucó phần4VhWmamu loạ4VhWmamung choạ4VhWmamung kéTGZQuSmZo anbzVih chàngTGZQuSmZ NgTGZQuSmZưu Bôn4VhWmamu bzViđang nghiêm4VhWmamu t4VhWmamuúc TGZQuSmZchỉ tay TGZQuSmZvào vạc4VhWmamuh đườTGZQuSmZng đế4VhWmamum trănbzVig s4VhWmamuao lên4VhWmamu taxibzVi, đầubzVi TGZQuSmZkhông nbzVigoảnh lại.

Tôi lẩTGZQuSmZm bẩmTGZQuSmZ m4VhWmamuột mình:

- HaTGZQuSmZi ngườibzVi nàyTGZQuSmZ 4VhWmamusẽ TGZQuSmZkhông sbzViao chứ?

Thương NbzVigô trấn4VhWmamu an:

- NgưubzVi BônbzVi cbzVió bzVisay nữabzVi cbzViũng kTGZQuSmZhông giởbzVi bzVitrò linbzVih bzVitinh đâu.

- 4VhWmamuTôi sbzViợ TrứngTGZQuSmZ muốbzVii giởTGZQuSmZ tròTGZQuSmZ vớTGZQuSmZi aTGZQuSmZnh ta.

- 4VhWmamu... DTGZQuSmZù gìbzVi bzVicũng l4VhWmamuà thầTGZQuSmZn bzVitiên. 4VhWmamuSao cóTGZQuSmZ thểbzVi TGZQuSmZbị loàibzVi nbzVigười gTGZQuSmZiở trò được...

 

Trên đbzViường vTGZQuSmZề, gióTGZQuSmZ bzVilạnh t4VhWmamuáp vàbzVio m4VhWmamuặt, hTGZQuSmZơi mebzVin xâbzVim cTGZQuSmZhiếm đạiTGZQuSmZ TGZQuSmZnão cTGZQuSmZủa tôi kTGZQuSmZhông nhữngTGZQuSmZ t4VhWmamuước đi4VhWmamu quyềnbzVi chủ4VhWmamu TGZQuSmZđộng TGZQuSmZmà cTGZQuSmZòn khiế4VhWmamun 4VhWmamutôi 4VhWmamuchìm đắmbzVi hoà4VhWmamun toàbzVin, choáng vánTGZQuSmZg, qTGZQuSmZuay cuồng.TGZQuSmZ ĐồngbzVi thờiTGZQuSmZ, bụngTGZQuSmZ cũnbzVig bắtbzVi đTGZQuSmZầu tbzVihấy kh4VhWmamuó chịu.

Tôi TGZQuSmZgiơ t4VhWmamuay l4VhWmamuên tTGZQuSmZính nbzVigày, TGZQuSmZquả nhi4VhWmamuên TGZQuSmZđến ngàybzVi bzVikinh ngbzViuyệt gh4VhWmamué thăm rbzViồi, đúnbzVig l4VhWmamuà bzVi"Họa vôbzVi 4VhWmamuđơn TGZQuSmZchí, phúc4VhWmamu b4VhWmamuất trùnbzVig bzVilai", đ4VhWmamuã thấTGZQuSmZt tìnhbzVi rTGZQuSmZồi lại gặpbzVi pTGZQuSmZhải bbzVià côTGZQuSmZ già...

Càng nghĩTGZQuSmZ tbzViôi càn4VhWmamug tTGZQuSmZhấy mìTGZQuSmZnh đe4VhWmamun đủi,bzVi bzViđen đủiTGZQuSmZ nbzVihư gặTGZQuSmZp phTGZQuSmZải bzViông bán thanbzVi vậy.TGZQuSmZ TGZQuSmZTôi mTGZQuSmZuốn ru4VhWmamuồng bỏ,TGZQuSmZ muốnTGZQuSmZ tTGZQuSmZự đàbzViy TGZQuSmZải mìn4VhWmamuh n4VhWmamuên bzVitìm chTGZQuSmZỗ bzVichân 4VhWmamutường rồi bzVingồi đóbzVi nbzVihư chết.

Thương bzViNgô đương4VhWmamu nTGZQuSmZhiên khTGZQuSmZông biếtbzVi nhữ4VhWmamung cơ4VhWmamun sbzVióng lTGZQuSmZòng diễbzVin ra trbzViong tôibzVi, thấy4VhWmamu tôTGZQuSmZi bỗngbzVi nh4VhWmamuiên ngồi4VhWmamu bzVithụp xuốngTGZQuSmZ nhbzViư ng4VhWmamuười bzVikhông xTGZQuSmZương nênTGZQuSmZ không tránTGZQuSmZh khTGZQuSmZỏi 4VhWmamuvẻ ngbzViạc n4VhWmamuhiên. H4VhWmamuắn bzVivội bzVikhom 4VhWmamungười xuống,4VhWmamu lưTGZQuSmZng dựngbzVi thẳ4VhWmamung, mộtTGZQuSmZ đầu gốbzVii cTGZQuSmZhạm TGZQuSmZđất, một4VhWmamu taTGZQuSmZy bzViđặt trTGZQuSmZên đầuTGZQuSmZ gbzViối mì4VhWmamunh, 4VhWmamutay TGZQuSmZkia sờ4VhWmamu l4VhWmamuên t4VhWmamurán tôi...

Trời đất,bzVi sinbzVih vbzViật g4VhWmamuì k4VhWmamuhông biếtTGZQuSmZ, 4VhWmamutư thế4VhWmamu ngẫu4VhWmamu 4VhWmamunhiên t4VhWmamuhôi mTGZQuSmZà cũng đ4VhWmamuẹp lạbzVi lùng.

Lại 4VhWmamutrời bzViđất bzVinữa, lúTGZQuSmZc này4VhWmamu tô4VhWmamui m4VhWmamuới cTGZQuSmZó t4VhWmamuhể q4VhWmamuuan sTGZQuSmZát mTGZQuSmZột cábzVich 4VhWmamutỉ mi, r4VhWmamuõ ràng.

- TiểubzVi T4VhWmamuường, e4VhWmamum TGZQuSmZsao thế?bzVi S4VhWmamuay bzVihay kTGZQuSmZhó TGZQuSmZchịu ởTGZQuSmZ đâu?

Trước án4VhWmamuh mắtbzVi lờ4VhWmamu đờbzVi sTGZQuSmZay, đôiTGZQuSmZ t4VhWmamuai o4VhWmamung oTGZQuSmZng củ4VhWmamua tôbzVii, dTGZQuSmZáng vẻTGZQuSmZ bzVihắn càbzVing lôi cbzViuốn, 4VhWmamugiọng nóbzVii c4VhWmamuàng dễbzVi chịTGZQuSmZu bzVihơn khbzViiến bzVitrái TGZQuSmZtim tôibzVi n4VhWmamuhư lệ4VhWmamuch vềTGZQuSmZ phíabzVi gan, 4VhWmamugiọng tôTGZQuSmZi TGZQuSmZnhỏ TGZQuSmZnhẹ đầybzVi t4VhWmamuủi hờn:

- TGZQuSmZĐến tháng.

Thương TGZQuSmZNgô s4VhWmamuững nTGZQuSmZgười trướcbzVi 4VhWmamucâu nóiTGZQuSmZ khôTGZQuSmZng đTGZQuSmZầu khbzViông đuô4VhWmamui cbzViủa tôi:

- ĐếnTGZQuSmZ gì?

- Đ4VhWmamuến tháng.

- bzViTháng... thá4VhWmamung gì?

Tôi bzViôm bụnTGZQuSmZg bzVitựa vàobzVi tường,4VhWmamu cbzViuộn mìnbzVih nbzVihư bzVimột cbzVion bzVitôm, lôbzVing mbzViày TGZQuSmZxịu xuống, mặTGZQuSmZt cTGZQuSmZau l4VhWmamuại TGZQuSmZdiễn vabzVii mbzViột côTGZQuSmZ bTGZQuSmZé tbzViội nghiTGZQuSmZệp muốn4VhWmamu bzVinói TGZQuSmZmà khônTGZQuSmZg tbzVihốt đượcbzVi thành lời.

Dù 4VhWmamusao ThbzViương NTGZQuSmZgô 4VhWmamucũng TGZQuSmZđã sống4VhWmamu ởTGZQuSmZ nhân4VhWmamu gTGZQuSmZian nê4VhWmamun tươnbzVig đbzViối hbzViiểu bTGZQuSmZiết đốỉ vớibzVi đbzViặc TGZQuSmZtrưng siTGZQuSmZnh bzVilý của4VhWmamu TGZQuSmZloài ngườ4VhWmamui. 4VhWmamuVậy nTGZQuSmZên, sabzViu phúTGZQuSmZt bốbzVii bzVirối ba4VhWmamun đầu, TGZQuSmZ hắn bzVinhanh ch4VhWmamuóng 4VhWmamuý thTGZQuSmZức được,4VhWmamu cộn4VhWmamug thê4VhWmamum bzVingôn nTGZQuSmZgữ 4VhWmamucơ tbzVihể vbzViô cùngTGZQuSmZ cóTGZQuSmZ tín4VhWmamuh bzVibiểu cảm củaTGZQuSmZ tôi4VhWmamu nêTGZQuSmZn hắTGZQuSmZn đã4VhWmamu hiể4VhWmamuu ra.

- EbzVim... TGZQuSmZta... c4VhWmamuhúng tTGZQuSmZa 4VhWmamumau về4VhWmamu nh4VhWmamuà thôi...

- Như4VhWmamung trbzViong 4VhWmamunhà k4VhWmamuhông còbzVin bă4VhWmamung v4VhWmamuệ 4VhWmamusinh nữa.

- VậTGZQuSmZy... phảiTGZQuSmZ 4VhWmamulàm sao?

- KhôbzVing còbzVin thì4VhWmamu đươngTGZQuSmZ nhTGZQuSmZiên phảibzVi bzViđi TGZQuSmZmua rồi.

- Ồ...bzVi ởTGZQuSmZ đâubzVi cbzVió? TbzVia dTGZQuSmZìu TGZQuSmZem đi.

- TôTGZQuSmZi 4VhWmamuđau bụnbzVig, khTGZQuSmZông đứbzVing dậybzVi được,4VhWmamu khônbzVig đbzVii nổi.

Có lẽ4VhWmamu TGZQuSmZThương NgôTGZQuSmZ đbzViã bzVihiểu 4VhWmamura bzViý củaTGZQuSmZ 4VhWmamutôi, bTGZQuSmZỗng nhiTGZQuSmZên tTGZQuSmZhấy bốbzVii rốiTGZQuSmZ. Do dự,4VhWmamu TGZQuSmZđắn 4VhWmamuđo một4VhWmamu hồi4VhWmamu, cuốibzVi cùng4VhWmamu cũng4VhWmamu bzVicắn ră4VhWmamung, nói:

- TronbzVig siêuTGZQuSmZ t4VhWmamuhị bzVigần bzViđây cbzVihắc TGZQuSmZlà cTGZQuSmZó chứ4VhWmamu? T4VhWmamua sTGZQuSmZẽ đi4VhWmamu mbzViua nTGZQuSmZgay, ebzVim đợi taTGZQuSmZ ởbzVi đây.

Tôi bzVivội 4VhWmamutóm lấy4VhWmamu hắn,bzVi bzVitiếp tTGZQuSmZục vbzViẻ yếubzVi 4VhWmamuđuối, 4VhWmamucạn sứbzVic, bzVidiễn vTGZQuSmZẻ đáng thTGZQuSmZương 4VhWmamuđến cùng:

- 4VhWmamuTrong siê4VhWmamuu tTGZQuSmZhị kh4VhWmamuông TGZQuSmZcó TGZQuSmZloại TGZQuSmZtôi cầ4VhWmamun, cTGZQuSmZhỉ TGZQuSmZở cửabzVi bzVihàng trướTGZQuSmZc mặt4VhWmamu mới có.

Tuy điềuTGZQuSmZ bzVinày rbzViõ bzViràng TGZQuSmZlà vớTGZQuSmZ v4VhWmamuẩn, TGZQuSmZnhưng dùTGZQuSmZng nTGZQuSmZó đTGZQuSmZể bzVilừa v4VhWmamuị thầnbzVi chưa bzVi hề 4VhWmamucó c4VhWmamuhút bzVikinh TGZQuSmZnghiệm g4VhWmamuì vẫnTGZQuSmZ rất4VhWmamu hibzViệu qubzViả. DbzVio đbzVió ThưTGZQuSmZơng NgôbzVi liềTGZQuSmZn gật4VhWmamu đầbzViu cắnbzVi câu TGZQuSmZvà tỏ4VhWmamu vẻ4VhWmamu ngượbzVing ngTGZQuSmZùng rõbzVi ràng.

Cái gọTGZQuSmZi là4VhWmamu 4VhWmamucửa hàng,bzVi chínbzVih lTGZQuSmZà tTGZQuSmZiệm tạbzVip hbzVióa tươTGZQuSmZng đố4VhWmamui truyề4VhWmamun 4VhWmamuthống mà TGZQuSmZphương thứbzVic k4VhWmamuinh d4VhWmamuoanh TGZQuSmZhoàn tbzVioàn k4VhWmamuhông giốnbzVig vớbzVii bzVisiêu thTGZQuSmZị tự4VhWmamu chọn.4VhWmamu TGZQuSmZKhách hàng ph4VhWmamuải hiểuTGZQuSmZ rõTGZQuSmZ, ph4VhWmamuải tbzViự TGZQuSmZnói TGZQuSmZra yêTGZQuSmZu cầ4VhWmamuu bzVicủa m4VhWmamuình, sabzViu đóTGZQuSmZ chủTGZQuSmZ cửabzVi 4VhWmamuhàng bzVisẽ dẫn bzVi đi bzVilấy đồTGZQuSmZ vbzVià tTGZQuSmZrả tibzViền nhậnbzVi 4VhWmamuhàng nga4VhWmamuy tbzVirước mặt.

Tôi bzVihoàn tbzVioàn pbzVihớt lờ4VhWmamu vẻbzVi TGZQuSmZngượng ngù4VhWmamung cTGZQuSmZủa ThươngbzVi N4VhWmamugô dbzViùng tháiTGZQuSmZ độ vô4VhWmamu cTGZQuSmZùng nTGZQuSmZghiêm t4VhWmamuúc nTGZQuSmZói bzVivới hắn:

- TbzViôi muốnTGZQuSmZ mộtbzVi góTGZQuSmZi dbzViùng ba4VhWmamun đêm4VhWmamu bzVivà một4VhWmamu gbzViói dbzViùng bTGZQuSmZan ngbzViày, loại dùngbzVi 4VhWmamuban đêbzVim phảiTGZQuSmZ bzVilà lobzViại TGZQuSmZdài bbzVia mươi4VhWmamu lăm4VhWmamu cebzVintimet. TGZQuSmZĐã nhớTGZQuSmZ chưa?

Thương N4VhWmamugô cúibzVi đầubzVi khô4VhWmamung nhìbzVin tôibzVi, mbzViột hồbzVii sTGZQuSmZau m4VhWmamuới nh4VhWmamuẹ nóTGZQuSmZi một tiếng.

- Ừm.

- bzViAnh thTGZQuSmZử nh4VhWmamuắc lạibzVi bzVimột lầnbzVi c4VhWmamuho tôiTGZQuSmZ nghe.

Dưới TGZQuSmZsự TGZQuSmZthúc bzViép bzVicủa tTGZQuSmZôi, hắnbzVi cuốiTGZQuSmZ cbzViùng bzVitỏ vbzViẻ quyết4VhWmamu tâbzVim, đứng4VhWmamu phắt dậyTGZQuSmZ, cTGZQuSmZòn tiệnTGZQuSmZ bzVitay gõ4VhWmamu vàbzVio bzViđầu tôbzVii, giọng4VhWmamu h4VhWmamuờn trách:

- TGZQuSmZEm chờTGZQuSmZ đấy.

Tôi TGZQuSmZxoa đầubzVi nhTGZQuSmZìn the4VhWmamuo 4VhWmamucái bónbzVig vộibzVi vãTGZQuSmZ củaTGZQuSmZ hắ4VhWmamun, cưbzViời ngặt4VhWmamu ng4VhWmamuhẽo. Bóng hTGZQuSmZắn dần4VhWmamu x4VhWmamua khuất.

Lớn bằngTGZQuSmZ từng4VhWmamu bzVinày r4VhWmamuồi, bzVihắn làbzVi ngườibzVi TGZQuSmZđàn ôTGZQuSmZng đầubzVi tiTGZQuSmZên muTGZQuSmZa băng4VhWmamu bzVivệ sinh cbzViho tôi.

Khoảng mười4VhWmamu phbzViút sTGZQuSmZau, ThươTGZQuSmZng NgbzViô xácTGZQuSmZh một4VhWmamu tbzViúi nylonbzVi, lTGZQuSmZấm lbzViét nh4VhWmamuư trộm, q4VhWmamuuay về.

- TGZQuSmZEm xebzVim TGZQuSmZta mubzVia 4VhWmamucó đúbzVing không?

Tôi cầm4VhWmamu lấTGZQuSmZy túi4VhWmamu, nhì4VhWmamun vào,TGZQuSmZ nói:

- Đúng.4VhWmamu 4VhWmamuTrí 4VhWmamunhớ cTGZQuSmZủa bzVianh không4VhWmamu tồ4VhWmamui mTGZQuSmZà. Này,TGZQuSmZ hộpTGZQuSmZ nTGZQuSmZhỏ nbzViày là4VhWmamu TGZQuSmZgì vậy?

- 4VhWmamuÔng bzVichủ n4VhWmamuói, TGZQuSmZtốt nhấTGZQuSmZt nênbzVi dbzViùng kếtbzVi hợpTGZQuSmZ bzVihai bzViloại này.

Không bTGZQuSmZiết ThưTGZQuSmZơng N4VhWmamugô bịTGZQuSmZ kícbzVih độnbzVig gìbzVi bzVitrong bzVicửa h4VhWmamuàng củaTGZQuSmZ ônbzVig chTGZQuSmZú râu TGZQuSmZria xồ4VhWmamum xoTGZQuSmZàm kbzViia. bzViTuy sbzViắc 4VhWmamumặt khôTGZQuSmZng cóTGZQuSmZ bi4VhWmamuểu TGZQuSmZlộ gì4VhWmamu đặcTGZQuSmZ biệt4VhWmamu n4VhWmamuhưng cơTGZQuSmZ thịt x4VhWmamuem r4VhWmamua khônbzVig k4VhWmamuiềm chếTGZQuSmZ đượcbzVi nêTGZQuSmZn hTGZQuSmZơi cbzVio giật:

- V4VhWmamuì tTGZQuSmZrong thbzViời 4VhWmamugian TGZQuSmZđến tbzViháng củabzVi ngườiTGZQuSmZ bzVicon gTGZQuSmZái, người4VhWmamu đànbzVi ôngTGZQuSmZ sẽ TGZQuSmZ tích lũy4VhWmamu TGZQuSmZkhông TGZQuSmZít đồ.TGZQuSmZ ĐbzViến k4VhWmamuhi đợbzVii 4VhWmamuhết đèn4VhWmamu đỏbzVi chắc4VhWmamu cTGZQuSmZhắn 4VhWmamusẽ kh4VhWmamuông kiTGZQuSmZểm s4VhWmamuoát được màTGZQuSmZ phóbzVing raTGZQuSmZ. Lú4VhWmamuc đ4VhWmamuó nbzViếu khôngTGZQuSmZ TGZQuSmZcó sbzViự chu4VhWmamuẩn bịbzVi thìbzVi câu4VhWmamu chuyện4VhWmamu tuyệt4VhWmamu đỉnbzVih trên giườn4VhWmamug sẽTGZQuSmZ rất4VhWmamu dễ4VhWmamu bi4VhWmamuến thành4VhWmamu cbzViâu chuyệnbzVi bTGZQuSmZi 4VhWmamuthảm t4VhWmamurong 4VhWmamukhoa sản...

Ôi tbzVirời đ4VhWmamuất ơi,bzVi ôngbzVi TGZQuSmZchú kbzViỳ quặcbzVi ki4VhWmamua TGZQuSmZthật qTGZQuSmZuá duTGZQuSmZng tục.

Nhưng, n4VhWmamuhư thế,TGZQuSmZ 4VhWmamuý nguyTGZQuSmZện bzVicủa TGZQuSmZmẹ 4VhWmamuđã đượ4VhWmamuc thuậnTGZQuSmZ lợi4VhWmamu TGZQuSmZđáp bzViứng. Trong n4VhWmamuhà phả4VhWmamui thườn4VhWmamug xuyê4VhWmamun dbzViự phòTGZQuSmZng ba4VhWmamuo ca4VhWmamuo 4VhWmamusu DuTGZQuSmZrex mà...

Nhìn dbzViáng v4VhWmamuẻ th4VhWmamuảm hTGZQuSmZại củaTGZQuSmZ ThưTGZQuSmZơng Ng4VhWmamuô, chú4VhWmamut lTGZQuSmZương tTGZQuSmZhiện bzVivốn bzVichết 4VhWmamutừ lâu tron4VhWmamug TGZQuSmZtôi cuốTGZQuSmZi cbzViùng cũnbzVig bzViphục bzVihồi sTGZQuSmZức sống.

Tôi nbzVihét ha4VhWmamui bzVithứ c4VhWmamuó chTGZQuSmZức TGZQuSmZnăng giố4VhWmamung nhTGZQuSmZau bzVilà cùngbzVi chố4VhWmamung chất4VhWmamu lỏng chảy4VhWmamu 4VhWmamulung tunTGZQuSmZg và4VhWmamuo trTGZQuSmZong TGZQuSmZtúi nyTGZQuSmZlon rồibzVi đTGZQuSmZứng lêTGZQuSmZn. Đan4VhWmamug bzVilắc bzVilắc phủiTGZQuSmZ pbzVihủi định xuất4VhWmamu phátbzVi, TGZQuSmZthì ThưbzViơng NgbzViô bỗbzVing bzVikéo tbzViay tôTGZQuSmZi lạ4VhWmamui, nói:

- 4VhWmamuEm t4VhWmamuhấy 4VhWmamukhó chbzViịu, vậyTGZQuSmZ đểTGZQuSmZ tTGZQuSmZa cbzViõng em.

Tôi nhìnbzVi hắn,TGZQuSmZ lắ4VhWmamuc đầbzViu, nói:

- TôibzVi khbzViông mubzViốn chơiTGZQuSmZ trò4VhWmamu Trư4VhWmamu B4VhWmamuát Giới4VhWmamu cõnTGZQuSmZg vợ.

- .TGZQuSmZ.. ChúngbzVi bzVita đâu4VhWmamu phả4VhWmamui lbzViợn... 4VhWmamu- Thương4VhWmamu Ngô4VhWmamu bzVicó phần4VhWmamu phânbzVi 4VhWmamuvân về vấn4VhWmamu đbzViề chủng4VhWmamu bzVitộc nhưngTGZQuSmZ rấtTGZQuSmZ nh4VhWmamuanh saTGZQuSmZu TGZQuSmZđó liềnbzVi nởbzVi 4VhWmamungay mộbzVit TGZQuSmZnụ cườiTGZQuSmZ: TGZQuSmZ- NhưbzVing taTGZQuSmZ không ngạiTGZQuSmZ bzVilàm TrưbzVi Bá4VhWmamut Giới.

Đầu TGZQuSmZóc tăm4VhWmamu tốibzVi bzVicủa tô4VhWmamui phải4VhWmamu phảnbzVi ứTGZQuSmZng mbzViột lúcbzVi mới4VhWmamu hbzViơi ImTGZQuSmZ-u, tôi đáp:

- TôiTGZQuSmZ kTGZQuSmZhông muố4VhWmamun làTGZQuSmZm tiTGZQuSmZểu TGZQuSmZthư củTGZQuSmZa C4VhWmamuao LãTGZQuSmZo trang.

- bzViEm TGZQuSmZchỉ cần4VhWmamu làbzVim bzVinữ chbzViủ nhTGZQuSmZân bzVicủa TrúbzVic TGZQuSmZThanh TGZQuSmZcác 4VhWmamulà đượcTGZQuSmZ rồi.TGZQuSmZ - ThươnTGZQuSmZg 4VhWmamuNgô v4VhWmamuừa nó4VhWmamui 4VhWmamuvừa cúiTGZQuSmZ nTGZQuSmZgười xTGZQuSmZuống: 4VhWmamu- TGZQuSmZMau 4VhWmamulên đi.

- 4VhWmamuTrúc Tha4VhWmamunh bzVicác làbzVi cTGZQuSmZái gì?

- LTGZQuSmZà nơbzVii trư4VhWmamuớc đâyTGZQuSmZ chbzViúng tTGZQuSmZa ở.

- Ồ.

- E4VhWmamum nTGZQuSmZhanh lTGZQuSmZên TGZQuSmZmột chút.

Tôi không4VhWmamu thbzVièm đbzViể bzViý đếnbzVi lờ4VhWmamui 4VhWmamugiục củaTGZQuSmZ hbzViắn bzVimà tự4VhWmamu mTGZQuSmZình tTGZQuSmZiến vềTGZQuSmZ phía trước:

- KbzVihông 4VhWmamucần đâu.

- TiểuTGZQuSmZ Tường...

Tôi ngoá4VhWmamui đầ4VhWmamuu 4VhWmamulại thebzVio ph4VhWmamuản xạ,4VhWmamu đún4VhWmamug bzVilúc nhìbzVin thấy4VhWmamu Th4VhWmamuương Ngô4VhWmamu khom người4VhWmamu, habzVii bzVitay chốbzVing bzVivào 4VhWmamuđầu 4VhWmamugối, TGZQuSmZkhuôn bzVimặt hơbzVii ngẩngbzVi lêTGZQuSmZn, khẽTGZQuSmZ mỉm4VhWmamu cườTGZQuSmZi, nói:

- 4VhWmamuVết thươ4VhWmamung bzVicủa tTGZQuSmZa đã4VhWmamu khbzViỏi rồi.

Tôi bTGZQuSmZị hắnTGZQuSmZ 4VhWmamuđoán tbzVirúng ý4VhWmamu nêTGZQuSmZn cũ4VhWmamung khôn4VhWmamug n4VhWmamuể tìnhTGZQuSmZ mTGZQuSmZà bóTGZQuSmZc TGZQuSmZmẽ hắn,bzVi tôi nTGZQuSmZói to:

- A4VhWmamunh TGZQuSmZlừa 4VhWmamuai thếTGZQuSmZ? KhônTGZQuSmZg thểTGZQuSmZ nào.

- Dù4VhWmamu cTGZQuSmZoi nhbzViư chưTGZQuSmZa k4VhWmamuhỏi hoànbzVi to4VhWmamuàn tTGZQuSmZhì chútbzVi trọngTGZQuSmZ lượngbzVi củaTGZQuSmZ eTGZQuSmZm bzVicũng chẳng thểbzVi bzVigây ảnhbzVi hTGZQuSmZưởng gì.

Tôi bĩbzViu môibzVi tỏbzVi vẻ4VhWmamu quyếtbzVi khôbzVing tiTGZQuSmZn bzVilời hắn.

Nụ cư4VhWmamuời 4VhWmamucủa hắn4VhWmamu càngTGZQuSmZ rõ4VhWmamu nbzViét hơn:

- ETGZQuSmZm 4VhWmamulo lắ4VhWmamung 4VhWmamucho tbzVia phảbzVii không?

- Là4VhWmamu tTGZQuSmZôi lTGZQuSmZo bzVicho cáTGZQuSmZi 4VhWmamuđệm gh4VhWmamuế sof4VhWmamua 4VhWmamucủa tôi.

- bzViTiểu Tường,4VhWmamu 4VhWmamutin 4VhWmamuta đTGZQuSmZi. bzViVì bzViem, TGZQuSmZta bzVisẽ kTGZQuSmZhông lấybzVi mìnhbzVi 4VhWmamura đùa4VhWmamu giỡn đâu.

Lời nó4VhWmamui cTGZQuSmZủa hắn4VhWmamu rất4VhWmamu q4VhWmamuuả quyTGZQuSmZết, hơTGZQuSmZn nữbzVia TGZQuSmZcòn cTGZQuSmZó tTGZQuSmZính xúi4VhWmamu gibzViục vàTGZQuSmZ bzVimê hoặc, dbzVio đó,bzVi tbzViôi thấy4VhWmamu da4VhWmamuo động.

Tôi đếnTGZQuSmZ bên4VhWmamu hắn,4VhWmamu bấm4VhWmamu đầu4VhWmamu ngTGZQuSmZón taTGZQuSmZy v4VhWmamuào 4VhWmamulưng hắn,4VhWmamu hỏi:

- CóTGZQuSmZ đaubzVi không?

Thương NTGZQuSmZgô bậTGZQuSmZt cườiTGZQuSmZ, duỗ4VhWmamui cánh4VhWmamu bzVitay đặt4VhWmamu vàoTGZQuSmZ TGZQuSmZeo tôi4VhWmamu đẩy4VhWmamu rbzVia sTGZQuSmZau lưnTGZQuSmZg, nhân lúc4VhWmamu TGZQuSmZtôi loạbzVing choạng4VhWmamu, l4VhWmamuiền t4VhWmamuúm vàTGZQuSmZo đùi4VhWmamu tôibzVi, kh4VhWmamui bzViđứng lbzViên 4VhWmamuthì tôiTGZQuSmZ đã4VhWmamu nTGZQuSmZgồi chắc c4VhWmamuhắn trênbzVi bzVilưng hắnTGZQuSmZ rồi.

Cách lớp4VhWmamu áTGZQuSmZo mùaTGZQuSmZ đôngTGZQuSmZ bzVidày cộp4VhWmamu, t4VhWmamuôi TGZQuSmZvẫn bzVicảm tTGZQuSmZhấy va4VhWmamui 4VhWmamuvà lưn4VhWmamug hắnbzVi gầy gầybzVi nTGZQuSmZhưng rbzViất r4VhWmamuộng, k4VhWmamuhiến tô4VhWmamui có4VhWmamu cả4VhWmamum gTGZQuSmZiác cựcTGZQuSmZ k4VhWmamuỳ chắc4VhWmamu chắn.

Tôi ô4VhWmamum c4VhWmamuổ TGZQuSmZhắn, bảbzVi v4VhWmamuai hắTGZQuSmZn làbzVim cằmbzVi tôi4VhWmamu TGZQuSmZhơi đau.

Trong tTGZQuSmZrí nhớTGZQuSmZ TGZQuSmZcủa mình,TGZQuSmZ hìnbzVih như4VhWmamu chưa4VhWmamu 4VhWmamucó abzVii từng4VhWmamu 4VhWmamucõng tôibzVi. TGZQuSmZNgày nhỏ, bốbzVi chbzViỉ đbzViặt t4VhWmamuôi lTGZQuSmZên cổTGZQuSmZ h4VhWmamuoặc l4VhWmamuên vai.

Thế nTGZQuSmZhưng cTGZQuSmZảm gibzViác l4VhWmamuúc TGZQuSmZnày sbzViao TGZQuSmZthân bzViquen đếbzVin vậybzVi, nh4VhWmamuư thể4VhWmamu đã4VhWmamu từng bzVidiễn rbzVia vôbzVi 4VhWmamusố lTGZQuSmZẩn. bzViCó một4VhWmamu nTGZQuSmZgười 4VhWmamucõng t4VhWmamuôi, bzVicứ đi,bzVi đTGZQuSmZi rất4VhWmamu xTGZQuSmZa, đ4VhWmamui rấbzVit lâu...

- TrướcTGZQuSmZ đây,4VhWmamu a4VhWmamunh cóbzVi từngbzVi bzVicõng t4VhWmamuôi TGZQuSmZnhư th4VhWmamuế nTGZQuSmZày không?

- Có.

- ThườngbzVi bzVixuyên chứ?

- Ừ!

- KểbzVi 4VhWmamutừ khTGZQuSmZi cbzVihúng bzVita ởTGZQuSmZ bzVibên nbzVihau sao?

- KTGZQuSmZể từbzVi ngàybzVi đầTGZQuSmZu bzVitiên 4VhWmamuta qu4VhWmamuen em.

- TôiTGZQuSmZ nhớ,4VhWmamu hìnTGZQuSmZh nhưbzVi abzVinh từng4VhWmamu nbzViói bzVivì tôTGZQuSmZi mTGZQuSmZà đTGZQuSmZã lbzViấy chínTGZQuSmZ tră4VhWmamum chín 4VhWmamumươi TGZQuSmZchín giọtbzVi sươTGZQuSmZng ma4VhWmamui. NbzVihưng na4VhWmamuy TGZQuSmZtôi m4VhWmamuới mbzViột nghìbzVin tu4VhWmamuổi. VTGZQuSmZậy chẳngTGZQuSmZ phảiTGZQuSmZ là TGZQuSmZ khi tôiTGZQuSmZ vừaTGZQuSmZ 4VhWmamura đời,bzVi a4VhWmamunh đãTGZQuSmZ cõbzVing tôibzVi 4VhWmamuchạy khắpbzVi nơi4VhWmamu sao?

- Ừ.

- AnTGZQuSmZh còbzVin nóibzVi, trướ4VhWmamuc TGZQuSmZđây tôbzVii 4VhWmamukhông 4VhWmamuhề TGZQuSmZcó bbzViố mẹ,bzVi vậybzVi a4VhWmamui nuôiTGZQuSmZ tôi trưởngbzVi thành?

Thương NgbzViô 4VhWmamuthở dàibzVi, ngoái4VhWmamu đầu4VhWmamu lạiTGZQuSmZ nhìnbzVi tôi4VhWmamu, nói:

- TiểubzVi Tường,4VhWmamu lTGZQuSmZà TGZQuSmZta nbzViuôi 4VhWmamuem k4VhWmamuhôn lớn.

Ồ...

Hóa rabzVi, 4VhWmamukhông phảibzVi làbzVi tôibzVi nuôiTGZQuSmZ chồbzVing, 4VhWmamumà tôi4VhWmamu làTGZQuSmZ TGZQuSmZbà v4VhWmamuợ đượcbzVi hTGZQuSmZắn nuôi nấng.

Cơn kíchTGZQuSmZ độngbzVi bzVinày khiến4VhWmamu tbzViôi TGZQuSmZkhông thốbzVit nên4VhWmamu lời4VhWmamu tTGZQuSmZrên s4VhWmamuuốt đưTGZQuSmZờng về. ThươTGZQuSmZng NgôTGZQuSmZ c4VhWmamuũng không4VhWmamu nTGZQuSmZói gìTGZQuSmZ nbzViữa, chỉbzVi chầbzVim 4VhWmamuchậm đ4VhWmamui tTGZQuSmZừng bưTGZQuSmZớc, từngTGZQuSmZ bước.

Đêm mù4VhWmamua 4VhWmamuđông, gió4VhWmamu rất4VhWmamu TGZQuSmZmạnh nTGZQuSmZhưng 4VhWmamucó TGZQuSmZlẽ bzVivì bzVihai chú4VhWmamung tôi4VhWmamu 4VhWmamudựa sát TGZQuSmZ vào nhaTGZQuSmZu nênTGZQuSmZ khôn4VhWmamug hềTGZQuSmZ TGZQuSmZcảm thấy4VhWmamu 4VhWmamulạnh. Bà4VhWmamun tTGZQuSmZay hắnTGZQuSmZ đTGZQuSmZang đbzViỡ lấy4VhWmamu bzVitôi cTGZQuSmZũng k4VhWmamuhông còn lạnh4VhWmamu gibzViá 4VhWmamunhư b4VhWmamuan chiề4VhWmamuu nữa.

Sau kbzVihi tbzVirở vềbzVi nTGZQuSmZhà bzVitắm gTGZQuSmZiặt xon4VhWmamug, tôbzVii vốnbzVi đ4VhWmamuịnh 4VhWmamumở TGZQuSmZmáy tính4VhWmamu r4VhWmamua xem TGZQuSmZ Lâm LỗbzVii bzVicó Onli4VhWmamune khô4VhWmamung đểbzVi 4VhWmamuhỏi bzVianh TGZQuSmZta rốtbzVi cuộbzVic vìTGZQuSmZ 4VhWmamusao 4VhWmamukhông lbzViiên lbzViạc vbzViới bạn bèTGZQuSmZ. NhưnTGZQuSmZg vừa4VhWmamu mớiTGZQuSmZ đăngbzVi nhậbzVip, máTGZQuSmZy tíTGZQuSmZnh l4VhWmamuập t4VhWmamuức bị4VhWmamu gbzViấp lại.

Thương NTGZQuSmZgô đứngbzVi sbzViau lư4VhWmamung t4VhWmamuôi, tr4VhWmamuên t4VhWmamuay cầ4VhWmamum bzVimột cbzViốc sbzViữa nbzVióng, nói:

- UốngTGZQuSmZ điTGZQuSmZ rồi4VhWmamu ngủ.

Tôi 4VhWmamunghĩ ngợibzVi một4VhWmamu láTGZQuSmZt 4VhWmamurồi ngoTGZQuSmZan 4VhWmamungoãn nghTGZQuSmZe lời.

Có l4VhWmamuẽ vTGZQuSmZì bzVithái độ4VhWmamu ng4VhWmamuoan ngoãTGZQuSmZn củaTGZQuSmZ tôbzVii quáTGZQuSmZ kháTGZQuSmZc 4VhWmamuso TGZQuSmZvới lbzViúc thTGZQuSmZường dẫn đến4VhWmamu TGZQuSmZviệc hTGZQuSmZắn 4VhWmamucó cTGZQuSmZhút cảnbzVih giác4VhWmamu, khôTGZQuSmZng yên4VhWmamu tTGZQuSmZâm nêbzVin l4VhWmamuại nTGZQuSmZhấn mạnTGZQuSmZh tbzVihêm một câu:

- 4VhWmamuPhải ngủ4VhWmamu ng4VhWmamuay đấyTGZQuSmZ nhbzVié. KhôngbzVi đượcTGZQuSmZ đTGZQuSmZợi 4VhWmamuta đTGZQuSmZi r4VhWmamua ng4VhWmamuoài rTGZQuSmZồi lạ4VhWmamui lébzVin bò dậyTGZQuSmZ chơibzVi đâu.

- ATGZQuSmZnh khôngbzVi ngủTGZQuSmZ cùngbzVi tbzViôi sao?

-... Hả?

Tôi chớTGZQuSmZp TGZQuSmZmắt lộbzVi TGZQuSmZrõ TGZQuSmZvẻ ngTGZQuSmZây 4VhWmamuthơ nhấTGZQuSmZt, la4VhWmamunh lợiTGZQuSmZ 4VhWmamunhất, nói:

- Ông4VhWmamu bzVibố h4VhWmamuổ ơibzVi, buổi4VhWmamu tbzViối người4VhWmamu tbzVia sợbzVi n4VhWmamugủ mTGZQuSmZột mình.

Thương bzViNgô giậtbzVi TGZQuSmZgiật kh4VhWmamuóe mắt:

- Bố.TGZQuSmZ.. bố...

- TTGZQuSmZôi lbzViuôn thí4VhWmamuch kiểTGZQuSmZu bbzViố nu4VhWmamuôi 4VhWmamucon TGZQuSmZgái TGZQuSmZgì gìTGZQuSmZ đó,bzVi TGZQuSmZkhông ngờ4VhWmamu tự4VhWmamu mìnhTGZQuSmZ giờ cũTGZQuSmZng bzVicó tbzVihể đượcbzVi tbzVirải nghiệm.TGZQuSmZ bzViHay quá!

Khóe miệng4VhWmamu ThươbzVing N4VhWmamugô 4VhWmamurần rật,4VhWmamu nói:

- Bố..TGZQuSmZ. cTGZQuSmZon gái...

Tôi lbzViao 4VhWmamulên ph4VhWmamuía trưóc,bzVi ômTGZQuSmZ chặt4VhWmamu TGZQuSmZeo hắn,TGZQuSmZ giọTGZQuSmZng nũn4VhWmamug n4VhWmamuịu, nói:

- NTGZQuSmZgười 4VhWmamuta khônbzVig thèm4VhWmamu quTGZQuSmZan bzVitâm, ngưTGZQuSmZơi t4VhWmamua cbzVihỉ muôbzVin bố4VhWmamu ngTGZQuSmZủ cùnbzVig TGZQuSmZmà, người TGZQuSmZta mu4VhWmamuốn ômbzVi bTGZQuSmZố cơ.

Giọng nói4VhWmamu củaTGZQuSmZ ThươnbzVig 4VhWmamuNgô bắbzVit đầubzVi ruTGZQuSmZn rẩy:

- Ôm.bzVi.. ôm...

Tôi thấ4VhWmamuy tTGZQuSmZrêu TGZQuSmZnhư vậy4VhWmamu đã4VhWmamu tưTGZQuSmZơng đốibzVi rbzViồi, chọc4VhWmamu bzVithêm nữa4VhWmamu TGZQuSmZcó TGZQuSmZkhả bzVinăng hắn bzVisẽ phTGZQuSmZát hỏabzVi nênbzVi dbzViừng bzVilại, rổiTGZQuSmZ lăbzVin bzVivào giườn4VhWmamug, vẫybzVi vẫybzVi tabzViy 4VhWmamuvẻ c4VhWmamuao sangTGZQuSmZ, nói:

- BảnTGZQuSmZ bzVicung ph4VhWmamuải điTGZQuSmZ nghỉbzVi rồibzVi. H4VhWmamuổ cônTGZQuSmZg côn4VhWmamug luTGZQuSmZi rTGZQuSmZa đi.

- CôbzVing... công...

Có lẽTGZQuSmZ ti4VhWmamum gabzVin vàTGZQuSmZ đbzViại nTGZQuSmZão 4VhWmamucủa T4VhWmamuhương TGZQuSmZNgô đềuTGZQuSmZ cTGZQuSmZó phầnTGZQuSmZ têTGZQuSmZ liệtbzVi bởi4VhWmamu màn biểubzVi diễTGZQuSmZn 4VhWmamubiến mbzViặt saTGZQuSmZu khTGZQuSmZi bzVitrao giả4VhWmamui TGZQuSmZOscar củabzVi TGZQuSmZtôi. KhbzViuôn mặtTGZQuSmZ hắbzVin khbzViông chút bzVicảm xúc,TGZQuSmZ hbzViai mắtbzVi nhìbzVin tTGZQuSmZhẳng, 4VhWmamuđi bzVira ngoài.

Do đóTGZQuSmZ, tTGZQuSmZôi cTGZQuSmZhui vàobzVi chbzViăn bzVicười sặc4VhWmamu sụa,TGZQuSmZ bzVimột cTGZQuSmZhút gi4VhWmamuó lTGZQuSmZạnh TGZQuSmZùa đến, nằm4VhWmamu bê4VhWmamun 4VhWmamucạnh tôTGZQuSmZi lúbzVic nàyTGZQuSmZ làTGZQuSmZ bzVimột abzVinh c4VhWmamuhàng mặ4VhWmamuc bzVibộ quầnbzVi áo4VhWmamu bzVingủ mỏbzVing manh.

Khuôn m4VhWmamuặt 4VhWmamuhiền bzVilành củabzVi anbzVih TGZQuSmZchàng 4VhWmamunhìn tôTGZQuSmZi, nói:

- TGZQuSmZĐể chứngTGZQuSmZ minbzVih bzVita khô4VhWmamung phảibzVi 4VhWmamulà côn4VhWmamug cbzViông, tốiTGZQuSmZ naTGZQuSmZy, TGZQuSmZta đ4VhWmamuặc biệt choTGZQuSmZ p4VhWmamuhép coTGZQuSmZn kiểmbzVi bzVitra thoải4VhWmamu mái4VhWmamu. TGZQuSmZTa TGZQuSmZthương cTGZQuSmZon lắmbzVi đấTGZQuSmZy, bzVicó cảm4VhWmamu độ4VhWmamung không?

- …

Được l4VhWmamuắm, đồTGZQuSmZ cTGZQuSmZon hổTGZQuSmZ bibzViến th4VhWmamuái! NbzVigươi thbzViắng rồi!

Tôi đTGZQuSmZưa bzVitay 4VhWmamuđẩy hắnTGZQuSmZ rabzVi, nói:

- TbzViôi đanbzVig bzViđến TGZQuSmZtháng, đTGZQuSmZi TGZQuSmZra đi.

Hắn TGZQuSmZnắm chTGZQuSmZặt tTGZQuSmZay t4VhWmamuôi, khbzViông cbzViòn vẻTGZQuSmZ đùa4VhWmamu cợt,bzVi trêuTGZQuSmZ chọbzVic TGZQuSmZlúc trước, giọn4VhWmamug h4VhWmamuắn chậmTGZQuSmZ rãbzVii nhưngbzVi kiTGZQuSmZên định:

- TiểbzViu TườnbzVig, tbzVia biết4VhWmamu lTGZQuSmZúc nàTGZQuSmZy TGZQuSmZem rất4VhWmamu b4VhWmamuuồn. TrướcbzVi mặbzVit TGZQuSmZta, TGZQuSmZem khôn4VhWmamug cần phảbzVii tỏ4VhWmamu rTGZQuSmZa m4VhWmamuạnh mbzViẽ, cbzViàng khôbzVing cbzViần ph4VhWmamuải TGZQuSmZgiả vờ.

Tôi nbzVihìn hắbzVin, nói:

- STGZQuSmZao bzVianh kTGZQuSmZhông bzVihỏi bzVitôi làbzVi đ4VhWmamuã xảyTGZQuSmZ r4VhWmamua chuTGZQuSmZyện gì?

- bzViDù cTGZQuSmZó xảyTGZQuSmZ 4VhWmamura cTGZQuSmZhuyện gìbzVi 4VhWmamuthì cũn4VhWmamug qbzViua bzVimau thôi,bzVi v4VhWmamuì TGZQuSmZcó t4VhWmamua luôTGZQuSmZn ở bbzViên cbzViạnh em.

- M4VhWmamuãi mTGZQuSmZãi bTGZQuSmZên 4VhWmamutôi sao?

- M4VhWmamuãi mãi.

Tôi ch4VhWmamuớp chbzViớp TGZQuSmZmắt, vùbzVii đ4VhWmamuầu TGZQuSmZvào lò4VhWmamung hắ4VhWmamun, quệbzVit nbzViước mắtTGZQuSmZ lên4VhWmamu 4VhWmamungực hắn, nói:

- Thương4VhWmamu Ng4VhWmamuô, bzVimay mTGZQuSmZà cTGZQuSmZó an4VhWmamuh ở4VhWmamu đây.

- TGZQuSmZTa lubzViôn ởbzVi đây.

- Thế4VhWmamu nên,4VhWmamu đànbzVi ônTGZQuSmZg bzVikhông phảibzVi là4VhWmamu tbzVihứ gìTGZQuSmZ tốTGZQuSmZt đẹp,4VhWmamu trê4VhWmamun thbzViế giớibzVi này chTGZQuSmZỉ cóTGZQuSmZ bốbzVi làTGZQuSmZ tốTGZQuSmZt thôi.

Tôi TGZQuSmZquá 4VhWmamumệt nêbzVin nbzVigủ rất4VhWmamu n4VhWmamugon, lấy4VhWmamu cáTGZQuSmZnh tbzViay củTGZQuSmZa Thương4VhWmamu NgôbzVi làmTGZQuSmZ gối, híTGZQuSmZt 4VhWmamuhà hươngTGZQuSmZ rừng4VhWmamu bTGZQuSmZan mabzVii tbzVihoang thoảngTGZQuSmZ màTGZQuSmZ hắnTGZQuSmZ TGZQuSmZmang đến.

Mãi mTGZQuSmZãi làTGZQuSmZ babzVio lTGZQuSmZâu? ĐâbzViy làbzVi bzVicâu 4VhWmamuhỏi rấtTGZQuSmZ thbzViông tbzViục v4VhWmamuà cTGZQuSmZũng là4VhWmamu mbzViột câu hỏiTGZQuSmZ khTGZQuSmZông 4VhWmamulời đáp.

Nhưng t4VhWmamuôi nghbzViĩ, TGZQuSmZso vớiTGZQuSmZ cubzViộc đờTGZQuSmZi ngbzViắn nbzVigủi mấybzVi mươibzVi nTGZQuSmZăm TGZQuSmZcủa loài nbzVigười, bzVimột n4VhWmamughìn bzVinăm khbzViông hềbzVi rTGZQuSmZời bzVixa TGZQuSmZcó TGZQuSmZthể đượcTGZQuSmZ 4VhWmamucoi 4VhWmamulà bzVimãi mãi4VhWmamu rồi.