You are here

Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 11 part 2

Do gần đâeFy tS8LrSkôi đượcS8LrSk wGdnuDtận mqhCgb5ắt chứnS8LrSkg kiếnwGdnuD qhCgb5sự tồnwGdnuD S8LrSktại củaS8LrSk thầnqhCgb5 qhCgb5tiên, pháwGdnuD eFtan tưS8LrSk tưởng wGdnuDduy vqhCgb5ật wGdnuDmà tôwGdnuDi đượwGdnuDc tiếpwGdnuD thqhCgb5u twGdnuDừ nhS8LrSkỏ. VậywGdnuD neFên, swGdnuDự wGdnuDngạc nhiêqhCgb5n S8LrSkcủa coS8LrSkn qhCgb5bạn khiến tôiqhCgb5 bỗnS8LrSkg thqhCgb5ấy wGdnuDrun run:

- NeFày, meFày đeFừng cqhCgb5ó S8LrSkdọa taoS8LrSk. NếueF aneFh eFta leFàm mS8LrSka S8LrSkthật, chắcS8LrSk sqhCgb5ẽ tha wGdnuDcho teFao nqhCgb5hỉ? LàwGdnuD anqhCgb5h tqhCgb5a đáwGdnuD taoS8LrSk, chS8LrSkứ cwGdnuDó phảeFi twGdnuDao đáwGdnuD wGdnuDanh wGdnuDta đâu...

- TeFao vừaqhCgb5 nóeFi twGdnuDhế mwGdnuDà màeFy đwGdnuDã kwGdnuDích eFđộng đếnS8LrSk nhS8LrSkường nàS8LrSky. qhCgb5- TeFrứng muối wGdnuDlập tqhCgb5ức qhCgb5thay đổeFi S8LrSkthái đwGdnuDộ, tỏeF vwGdnuDẻ eFxem thườngwGdnuD sựS8LrSk yếueF đwGdnuDuối, nhqhCgb5át gS8LrSkan qhCgb5của tôi:wGdnuD eF- Hai S8LrSkngày trước,S8LrSk qhCgb5trong qhCgb5lúc ănwGdnuD cơqhCgb5m vqhCgb5ới beFọn TiểuqhCgb5 ĐaoqhCgb5, bọwGdnuDn qhCgb5nó wGdnuDcó eFnhắc đếnwGdnuD tênwGdnuD rẻS8LrSk mạt đó.

Mọi người eFđều nóiqhCgb5, S8LrSksau kS8LrSkhi ănS8LrSk TếtqhCgb5 xoeFng wGdnuDquay lạiS8LrSk đâyqhCgb5, khônS8LrSkg liêeFn lạcS8LrSk S8LrSklại eFvới hắn qhCgb5được nữa,qhCgb5 đeFiện thoạS8LrSki khôwGdnuDng ngS8LrSkhe, emeFail kS8LrSkhông hqhCgb5ồi âeFm, gqhCgb5ửi tqhCgb5in nhắnqhCgb5 offleFine ởS8LrSk QQ vqhCgb5à MSS8LrSkN tqhCgb5hì khôneFg bawGdnuDo gqhCgb5iờ thấyeF qhCgb5trả lờwGdnuDi. CS8LrSkòn nữS8LrSka, chỗqhCgb5 hắnwGdnuD wGdnuDở cqhCgb5ũng qhCgb5không qhCgb5có aiS8LrSk. TS8LrSkao vốn ngeFhĩ rằngeF eFông trờiwGdnuD qhCgb5cuối cùnwGdnuDg cũnqhCgb5g wGdnuDmở meFắt làmwGdnuD sqhCgb5ét đánwGdnuDh cheFết hắqhCgb5n rồS8LrSki, giờeF xemeF ra đángS8LrSk tiếcS8LrSk, đángS8LrSk tiếS8LrSkc quá.

Cô wGdnuDnàng lắcwGdnuD lắcqhCgb5 wGdnuDcái đầuS8LrSk thqhCgb5an eFvãn, tôiwGdnuD wGdnuDlại eFthấy sS8LrSkững sờ.

Trong ấnqhCgb5 wGdnuDtượng củaeF tôi,wGdnuD qhCgb5QQ củaqhCgb5 LwGdnuDâm LS8LrSkỗi thựceF wGdnuDsự luônqhCgb5 eFở trạwGdnuDng thS8LrSkái sáng đwGdnuDèn. eFTrước đó,qhCgb5 cS8LrSkhúng qhCgb5tôi cówGdnuD eFnói chuyệwGdnuDn qhCgb5và anqhCgb5h tqhCgb5a lS8LrSkuôn S8LrSktrả lờS8LrSki ngayS8LrSk. ChẳqhCgb5ng lẽ, wGdnuDanh eFta chwGdnuDỉ đS8LrSkể swGdnuDáng S8LrSkđèn eFvới riêngwGdnuD tôi?

Tiểu ĐaoeF S8LrSklà mộtS8LrSk eFtrong nS8LrSkhững ngườqhCgb5i beFạn nwGdnuDối wGdnuDkhố S8LrSkchơi vớwGdnuDi eFnhau từqhCgb5 nhỏ eFcủa wGdnuDchúng eFtôi. wGdnuDAnh qhCgb5ta wGdnuDhọc wGdnuDtrên S8LrSktôi vwGdnuDà TrứS8LrSkng muốS8LrSki haeFi lớwGdnuDp, S8LrSklà beFạn họcS8LrSk củaeF LeFâm Lỗi. SwGdnuDau keFhi đwGdnuDi lwGdnuDàm lạiS8LrSk eFở cùngS8LrSk mộwGdnuDt twGdnuDhành pS8LrSkhố vớiwGdnuD LqhCgb5âm LỗqhCgb5i, cóqhCgb5 eFthể S8LrSknói S8LrSkquan hệ giữS8LrSka haqhCgb5i ngườiS8LrSk cànqhCgb5g trwGdnuDở nêqhCgb5n thâneF thqhCgb5iết hơnqhCgb5. DeFù eFanh eFta rqhCgb5ất khônwGdnuDg táneF đồngwGdnuD việc eF Lâm LỗwGdnuDi cqhCgb5hia teFay tôeFi nhưngS8LrSk suwGdnuDy chwGdnuDo cùnqhCgb5g, ngưS8LrSkời nS8LrSkgoài khwGdnuDó mwGdnuDà caS8LrSkn thS8LrSkiệp eFvào chuyện tìS8LrSknh ceFảm được,S8LrSk vậywGdnuD nêeFn S8LrSkquan S8LrSkhệ S8LrSkcủa hawGdnuDi ngưqhCgb5ời vẫneF rấS8LrSkt tốwGdnuDt, eFtình qhCgb5bạn vẫn khS8LrSkông hềeF thS8LrSkay đổi.

Rốt cuS8LrSkộc qhCgb5chuyện gqhCgb5ì đãS8LrSk xảyS8LrSk S8LrSkra S8LrSkkhiến LâmqhCgb5 LỗiwGdnuD hoàqhCgb5n toàeFn cắteF đứtwGdnuD quanS8LrSk hệ qhCgb5anh S8LrSkem mườiwGdnuD mấyeF nwGdnuDăm trờqhCgb5i này?

Tôi eFđang suwGdnuDy ngS8LrSkhĩ mqhCgb5ông lungqhCgb5, S8LrSkbỗng cóeF theFứ eFgì âS8LrSkm ấmeF S8LrSkáp qhCgb5vào mặt.

- TỉnwGdnuDh ngủqhCgb5 đi.

- NgeFủ gìwGdnuD qhCgb5mà ngủ?wGdnuD MeFới mấwGdnuDy giờwGdnuD qhCgb5mà S8LrSkbảo eFngười qhCgb5ta buồwGdnuDn ngủ?

Tôi kéeFo chiếqhCgb5c kwGdnuDhăn ưeFớt eFxuống, qhCgb5ánh mqhCgb5ắt tứwGdnuDc teFối nhìneF kqhCgb5ẻ wGdnuDđầu sỏ.

Thương NgqhCgb5ô neFgồi eFbên tS8LrSkrái tôeFi vẫneF qhCgb5không độngqhCgb5 eFtĩnh gwGdnuDì, ceFhỉ lawGdnuDu tay mộS8LrSkt cqhCgb5ách lịchwGdnuD thiệwGdnuDp, reFồi S8LrSklại rówGdnuDt nwGdnuDước qhCgb5trà qhCgb5vào beFát wGdnuDvà đũaS8LrSk củaqhCgb5 chwGdnuDúng tôqhCgb5i eFđể sát S8LrSk trùng, eFsau đóS8LrSk lạiqhCgb5 wGdnuDxếp nwGdnuDgay ngắnwGdnuD, theFể hiệeFn đầyeF eFđủ kS8LrSkỹ năngeF wGdnuDcần qhCgb5có cwGdnuDủa mộtS8LrSk veFị tqhCgb5hần thường xuyêqhCgb5n cqhCgb5ó mặqhCgb5t trqhCgb5ong ngànheF ănS8LrSk uốngeF củwGdnuDa loàwGdnuDi người.

Ngưu BeFôn ngồiwGdnuD đốiwGdnuD diệneF vớiwGdnuD tôieF, hwGdnuDai eFtay chốS8LrSkng lêneF máeF, chớpS8LrSk chớp eFcặp eFmi qhCgb5dài, nwGdnuDở wGdnuDmột nụeF cườieF vừawGdnuD wGdnuDdịu dS8LrSkàng, vừawGdnuD nwGdnuDgây qhCgb5ngô. CS8LrSkặp lôngwGdnuD mwGdnuDày, đeFôi mắt wGdnuDđẹp vàeF vẻeF S8LrSkyếu ớtS8LrSk củS8LrSka S8LrSkanh wGdnuDchàng eFkhiến ngườiwGdnuD eFta chS8LrSkỉ muS8LrSkốn eFhãm hại...

Ngồi bênwGdnuD phảwGdnuDi tôS8LrSki wGdnuDlà TrứwGdnuDng mwGdnuDuối, S8LrSkcô qhCgb5nàng bwGdnuDỗng nhiwGdnuDên dwGdnuDùng khuỷS8LrSku wGdnuDtay huých mS8LrSkạnh vàowGdnuD tS8LrSkôi, nói:

- NàyeF, wGdnuDtao đwGdnuDã thấyeF cảqhCgb5 rS8LrSkồi. AwGdnuDnh chàngeF đówGdnuD eFđang gheFen đấS8LrSky, S8LrSkanh eFta mwGdnuDới là bạeFn tS8LrSkrai cS8LrSkhính qhCgb5thức củS8LrSka S8LrSkmày ceFó đúngwGdnuD không?

Trời đất,S8LrSk đồeF bwGdnuDạn bS8LrSkè S8LrSkxấu xa.

Tôi khqhCgb5ông trS8LrSkả lờiqhCgb5 ceFâu hỏiS8LrSk củaeF TrứngqhCgb5 muốeFi, ôeFm lấyS8LrSk cwGdnuDhỗ eFđau, mwGdnuDiệng sùi bS8LrSkọt qhCgb5mép, gụS8LrSkc mặqhCgb5t qhCgb5xuống wGdnuDbàn qhCgb5hy sinh.

Nhưng tôiS8LrSk khôngS8LrSk đápS8LrSk lờwGdnuDi cũqhCgb5ng chẳngS8LrSk saqhCgb5o, đãS8LrSk ceFó ngS8LrSkười kháceF wGdnuDtrả lời thay.

- Đúng,qhCgb5 tôeFi lS8LrSkà S8LrSkbạn tqhCgb5rai cqhCgb5hính thứeFc hiqhCgb5ện wGdnuDtại củaS8LrSk cqhCgb5ô ấeFy. S8LrSkHơn thqhCgb5ế sauS8LrSk này cqhCgb5ô ấyeF wGdnuDcũng sẽqhCgb5 chỉeF qhCgb5có mộteF ngườiwGdnuD đàneF ônS8LrSkg dqhCgb5uy nhấteF làeF tôi.

- ÔS8LrSki mẹeF qhCgb5ơi, nóieF eFrất eFhay, qhCgb5nói rấtwGdnuD S8LrSktuyệt, eFnói rấtqhCgb5 đỉnh.S8LrSk VwGdnuDì câwGdnuDu nóS8LrSki này S8LrSkcủa eFanh, hwGdnuDai wGdnuDchúng qhCgb5ta swGdnuDẽ uốngwGdnuD hếS8LrSkt kétS8LrSk này.

Trứng qhCgb5muối đậqhCgb5p wGdnuDbàn mộS8LrSkt cáchqhCgb5 đầyqhCgb5 khíeF phácqhCgb5h khiếqhCgb5n teFôi suwGdnuDýt bịS8LrSk chấn thươngeF wGdnuDnão. CâqhCgb5u nóiS8LrSk wGdnuDvô cùnqhCgb5g hàwGdnuDo hùnwGdnuDg trS8LrSkên lậwGdnuDp tqhCgb5ức khqhCgb5iến tS8LrSkôi nhảyeF eFbổ lêqhCgb5n như điệnS8LrSk giật.

Tôi rwGdnuDất rõqhCgb5 eFtửu lượS8LrSkng củaeF S8LrSkTrứng muS8LrSkối. eFCô nàngS8LrSk wGdnuDlà ngườiS8LrSk S8LrSkduy nhwGdnuDất bại eF dưới tqhCgb5ay bốS8LrSk twGdnuDôi màwGdnuD vqhCgb5ẫn wGdnuDcó tqhCgb5hể điS8LrSk đượcqhCgb5 vềeF nhàS8LrSk, wGdnuDhơn nwGdnuDữa cònS8LrSk đứngqhCgb5 thẳqhCgb5ng ngqhCgb5ười, sờ taS8LrSky vàS8LrSko eFtận cửawGdnuD qhCgb5rồi mớqhCgb5i ngãwGdnuD. TqhCgb5ửu eFlượng củawGdnuD qhCgb5Lâm LỗiqhCgb5 chỉwGdnuD qhCgb5kém wGdnuDcô neFàng eFmột chúwGdnuDt, về cơwGdnuD bảeFn veFẫn cóqhCgb5 tqhCgb5hể twGdnuDìm qhCgb5thấy đườnwGdnuDg xqhCgb5uống geFầm bàn...

Đừng nS8LrSkói S8LrSkbây wGdnuDgiờ ThươnqhCgb5g qhCgb5Ngô đaeFng leFà coeFn hổS8LrSk qhCgb5ốm, cứwGdnuD ceFho leFà trêS8LrSkn người S8LrSkhắn khôwGdnuDng S8LrSkcó qhCgb5vết thươngeF vqhCgb5à eFhắn làS8LrSk mộtS8LrSk cS8LrSkon S8LrSkhổ dũnqhCgb5g mãnhqhCgb5 thìwGdnuD qhCgb5có qhCgb5lẽ cũng chẳneFg thểeF nueFốt wGdnuDnổi kéwGdnuDt bS8LrSkia wGdnuDmà TreFứng muốiqhCgb5 gọieF lênwGdnuD. TôiS8LrSk khôeFng eFmuốn wGdnuDlại eFphải S8LrSkmột lần nữawGdnuD trôeFng thấywGdnuD mwGdnuDáu S8LrSkchảy thàwGdnuDnh giọwGdnuDt nqhCgb5hư hqhCgb5iện trườnqhCgb5g giếtqhCgb5 neFgười nữa,wGdnuD gieFặt miếng wGdnuDđệm ghếeF sofwGdnuDa rấtS8LrSk tốqhCgb5n xàS8LrSk phòng...

Tôi chộwGdnuDp lấyqhCgb5 chwGdnuDai eFbia teFên TqhCgb5hương NgôwGdnuD eFkhông biếwGdnuDt sốngS8LrSk chếS8LrSkt lwGdnuDà gì vừawGdnuD đónwGdnuD leFấy eFvà qhCgb5đang địnheF cqhCgb5ho vàoeF miệngqhCgb5 eFuống rồqhCgb5i nhìqhCgb5n TrứS8LrSkng muốiqhCgb5 nói:

- wGdnuDAnh qhCgb5ta khônwGdnuDg uốnqhCgb5g đeFược biwGdnuDa rượu,eF qhCgb5hai eFchúng eFta chiến!

- SaqhCgb5o lạiwGdnuD thwGdnuDế hảeF, qhCgb5Đậu wGdnuDphụ giàwGdnuD? SwGdnuDao màyqhCgb5 lạeFi yêuwGdnuD ngS8LrSkười khwGdnuDông biết uốngwGdnuD rưeFợu wGdnuDcơ ceFhứ? KhônS8LrSkg sqhCgb5ợ bốwGdnuD mS8LrSkày xửqhCgb5 qhCgb5lý màeFy à?

- qhCgb5Thôi đi.eF KhôqhCgb5ng thấeFy khS8LrSkuôn meFặt méS8LrSko S8LrSkmó đaeFu ốeFm eFcủa S8LrSkanh eFta saowGdnuD? Hơn nữa,wGdnuD qhCgb5anh qhCgb5ta eFđã S8LrSksớm quS8LrSka đqhCgb5ược cửS8LrSka ảiS8LrSk củwGdnuDa bốeF S8LrSktao rồi.wGdnuD.. –qhCgb5 TqhCgb5hốt qhCgb5ra xS8LrSkong S8LrSkcâu đó,qhCgb5 tôi veFội cắnwGdnuD vqhCgb5ào lưỡeFi mìnhqhCgb5 vwGdnuDà khôeFng S8LrSkthèm đểS8LrSk qhCgb5ý đếnwGdnuD qhCgb5vẻ đắcS8LrSk ýS8LrSk tS8LrSkrên khuôneF mặeFt Thương Ngô.

- KeFhông nóiS8LrSk lieFnh tinqhCgb5h wGdnuDnữa. qhCgb5Rốt eFcuộc màqhCgb5y cówGdnuD uốqhCgb5ng khôqhCgb5ng hả?

Trứng muốiwGdnuD ngướceF mặteF lênqhCgb5 cườieF S8LrSklớn, tìeFnh thwGdnuDế wGdnuDnày cóqhCgb5 vẻS8LrSk wGdnuDkhiến cô nàngeF hậnwGdnuD qhCgb5không teFhể phqhCgb5anh áowGdnuD raS8LrSk, nhảS8LrSky lêS8LrSkn qhCgb5bàn héS8LrSkt uốnS8LrSkg, uống:

- qhCgb5Đậu phụS8LrSk già,eF quảeF khônS8LrSkg eFhổ danS8LrSkh làwGdnuD ĐậuwGdnuD phụS8LrSk già.wGdnuD ĐưwGdnuDợc wGdnuDlắm. PhụS8LrSkc vqhCgb5ụ đâu, qhCgb5mang teFiếp hawGdnuDi kétS8LrSk S8LrSkbia đếwGdnuDn đây.

Tôi rấwGdnuDt bìnhqhCgb5 thảS8LrSkn nhưwGdnuDng cS8LrSkhân hơiS8LrSk nhũn.

Thương eFNgô S8LrSkcũng rấqhCgb5t bìnS8LrSkh theFản nhưqhCgb5ng wGdnuDsắc mặtwGdnuD cóqhCgb5 phầwGdnuDn twGdnuDái hơn.

Ngưu BôqhCgb5n làwGdnuD ngườwGdnuDi tươngwGdnuD đốieF eFyếu đuốS8LrSki, qhCgb5hai wGdnuDcánh taS8LrSky chốnqhCgb5g vàowGdnuD má beFỗng khuỵqhCgb5u xuqhCgb5ống khiqhCgb5ến cwGdnuDhiếc cằeFm thwGdnuDon S8LrSkthon đqhCgb5ập thẳS8LrSkng vàS8LrSko cáeFi S8LrSkđĩa trướeFc mặt...

Tiếp thewGdnuDo wGdnuDđó, teFôi veFà TrứngeF muốiqhCgb5 uwGdnuDống taeFy đôi,qhCgb5 meFi mqhCgb5ột chqhCgb5ai twGdnuDa một chaieF wGdnuDtrước áneFh mắteF wGdnuDvô cùnS8LrSkg S8LrSksùng bqhCgb5ái vàS8LrSk ngưỡneFg mộwGdnuD củaqhCgb5 hwGdnuDai vqhCgb5ị thqhCgb5ần tiqhCgb5ên, wGdnuDthoáng cái trêS8LrSkn bS8LrSkàn đãS8LrSk toànwGdnuD lqhCgb5à eFvỏ chai.

Không bqhCgb5iết ceFó phảiqhCgb5 eFvì mấS8LrSky S8LrSkngày vừaS8LrSk quqhCgb5a khôneFg nghwGdnuDỉ ngơeFi wGdnuDđủ haeFy vì chqhCgb5ưa eFăn wGdnuDcơm, chỉS8LrSk bS8LrSkụng rỗngwGdnuD uốnwGdnuDg eFbia S8LrSkhay kheFông màqhCgb5 rấtwGdnuD nhwGdnuDanh S8LrSksau đóeF, tôqhCgb5i S8LrSkbỗng qhCgb5cảm thấy chóngeF mặtqhCgb5 hS8LrSkoa mắqhCgb5t vàS8LrSk khôngeF cwGdnuDòn chúqhCgb5t sứwGdnuDc lựeFc nàoS8LrSk. TrứnwGdnuDg muốqhCgb5i thS8LrSkì vẫnS8LrSk nhảy nhóS8LrSkt nwGdnuDhư chưeFa hềwGdnuD uốngS8LrSk giọteF bwGdnuDia nwGdnuDào. ĐiềS8LrSku nàeFy khiếwGdnuDn ngườqhCgb5i luqhCgb5ôn tqhCgb5ự ceFa ngợS8LrSki mình "eFNghìn lwGdnuDy khôneFg saeFy" lS8LrSkà tôqhCgb5i cảmeF thwGdnuDấy xấuqhCgb5 hổ.

Đang địwGdnuDnh ceFởi kheFuy eFtay eFáo xắnS8LrSk lwGdnuDên chuẩwGdnuDn bịwGdnuD chqhCgb5iến đeFấu đếneF S8LrSkcùng, thì trongwGdnuD taS8LrSky trốwGdnuDng không,eF nwGdnuDửa chawGdnuDi ceFòn lqhCgb5ại bịeF ThươnqhCgb5g wGdnuDNgô giậwGdnuDt lấyeF, nói:

- wGdnuDEm khônwGdnuDg đượceF uốngeF nữa.

- ĐưS8LrSka đây.

Thương wGdnuDNgô lắwGdnuDc đầu,wGdnuD kiênqhCgb5 quyết:

- qhCgb5Em kheFông hiểueF qhCgb5ta đeFang nóeFi geFì wGdnuDsao? qhCgb5Em kwGdnuDhông S8LrSkđược uốngqhCgb5 nữa.

Tôi sữngwGdnuD người,eF tứcwGdnuD tối:

- AneFh cqhCgb5oi mìnhS8LrSk qhCgb5là aS8LrSki thế?wGdnuD LiwGdnuDên S8LrSkcan gìS8LrSk đếnqhCgb5 S8LrSkanh? NàoqhCgb5, đưaS8LrSk đây.

Thương NS8LrSkgô đứnqhCgb5g wGdnuDlên S8LrSknhìn tôieF, heFắn khôngeF hS8LrSkề eFtức wGdnuDgiận, lạeFi qhCgb5tỏ qhCgb5ra vô cùngeF beFình tĩS8LrSknh, nói:

- TeFâm trạngS8LrSk kheFông tqhCgb5ốt, uốngS8LrSk biS8LrSka rượwGdnuDu cS8LrSkó S8LrSkhại wGdnuDcho sứqhCgb5c khỏe.

Bốn chữS8LrSk đầwGdnuDu tS8LrSkiên khS8LrSkiến tS8LrSkôi nhảyqhCgb5 cqhCgb5hồm lên:

- TâmS8LrSk S8LrSktrạng qhCgb5ai kS8LrSkhông tS8LrSkốt hwGdnuDả? TwGdnuDâm trạngS8LrSk củwGdnuDa qhCgb5anh, củaS8LrSk cảwGdnuD neFhà eFanh wGdnuDmới không eFtốt. ĐừngqhCgb5 nqhCgb5ói S8LrSkvớ vẩnwGdnuD nữqhCgb5a. MaS8LrSku đưS8LrSka đâqhCgb5y. S8LrSkUống qhCgb5cùng beFạn bS8LrSkè tôiwGdnuD rấeFt vuiS8LrSk, hại sứS8LrSkc khỏeqhCgb5 cũngeF chẳngS8LrSk lwGdnuDà cáqhCgb5i qhCgb5quái gì,wGdnuD qhCgb5có cwGdnuDhết wGdnuDcũng S8LrSkcam lòng.

- VậyeF wGdnuDta uốngeF giúpwGdnuD em.

- ChS8LrSkút tửwGdnuDu lượngwGdnuD củaqhCgb5 aS8LrSknh tS8LrSkhì làqhCgb5m eFđược gì?

- wGdnuDTóm lwGdnuDại, hôwGdnuDm naS8LrSky eFem qhCgb5chỉ đượcqhCgb5 uốqhCgb5ng đếneF đây.

- VềS8LrSk wGdnuDmà cấS8LrSkm eFông S8LrSkbác nhàqhCgb5 anqhCgb5h ấy.

- BqhCgb5ố qhCgb5ta lwGdnuDà coS8LrSkn mqhCgb5ột nêneF qhCgb5ta qhCgb5không cóS8LrSk ôneFg qhCgb5bác nào.

- …

Tôi vqhCgb5à eFThương NgôqhCgb5 đấuS8LrSk kwGdnuDhẩu, TrứnS8LrSkg muốiqhCgb5 S8LrSkvà NgưqhCgb5u BôS8LrSkn eFngồi bêqhCgb5n cạnh nhìn,

Sau cuộcS8LrSk cãiS8LrSk cọeF, TrứngqhCgb5 eFmuối liềneF tổngeF kếqhCgb5t ngqhCgb5ắn gọn:

- ThôiqhCgb5 eFđược rồi.eF wGdnuDTao đqhCgb5ã rqhCgb5õ cwGdnuDả rồiwGdnuD. ĐậuqhCgb5 pS8LrSkhụ gwGdnuDià nàywGdnuD, bS8LrSkạn teFrai của màS8LrSky bịS8LrSk cảm,qhCgb5 bS8LrSkị sốtwGdnuD đúngwGdnuD khônwGdnuDg? qhCgb5Anh teFa muS8LrSkốn S8LrSktối S8LrSknay eFcùng màywGdnuD vậqhCgb5n độqhCgb5ng đểwGdnuD toàn thâS8LrSkn đqhCgb5ổ mwGdnuDổ hôqhCgb5i, tiếqhCgb5t kiệeFm đqhCgb5ược chútS8LrSk tiềneF tqhCgb5huốc mwGdnuDen. wGdnuDĐã thếS8LrSk nàqhCgb5y rồiwGdnuD tS8LrSkhì S8LrSktao đành phwGdnuDải nểqhCgb5 mặtS8LrSk thôi.

Thương NqhCgb5gô nhếwGdnuDch kwGdnuDhóe qhCgb5miệng nói:

- CqhCgb5ảm S8LrSkơn vwGdnuDì qhCgb5đã cảmS8LrSk thông.

Tôi S8LrSkcâm lặng,S8LrSk qhCgb5không bS8LrSkiết nwGdnuDên bàoqhCgb5 chữaqhCgb5 twGdnuDhế nào.

Ngưu BôS8LrSkn lạiS8LrSk mộteF lầneF nữwGdnuDa dS8LrSkùng cằqhCgb5m S8LrSkhôn chiqhCgb5ếc đĩa.

Trứng mS8LrSkuối rS8LrSkất kS8LrSkhông hàiqhCgb5 lòngeF vqhCgb5ì qhCgb5chưa đượcS8LrSk vuwGdnuDi hếS8LrSkt mqhCgb5ình trênS8LrSk bàn nhậwGdnuDu, âeFm qhCgb5thanh màwGdnuD NgưqhCgb5u qhCgb5Bôn vừaeF tS8LrSkạo rS8LrSka đãeF cuốwGdnuDn húwGdnuDt côqhCgb5 nàngqhCgb5. S8LrSkCô nàngS8LrSk wGdnuDnhìn sang, hỏi:

- AqhCgb5nh khôwGdnuDng ốwGdnuDm đawGdnuDu gwGdnuDì chứ?

Ngưu BS8LrSkôn qhCgb5hoàn S8LrSktoàn chưaS8LrSk wGdnuDphản ứngeF kịeFp, S8LrSklắc đầeFu mwGdnuDột ceFách ngốc nghếch.

- VậeFy tqhCgb5ối S8LrSknay chS8LrSkắc eFanh cqhCgb5ũng khôngwGdnuD cầneF eFvận độqhCgb5ng cheFo vãqhCgb5 mwGdnuDồ S8LrSkhôi chứ?

Anh chànwGdnuDg tộwGdnuDi ngS8LrSkhiệp NS8LrSkgưu BeFôn tS8LrSkiếp tụcS8LrSk khôS8LrSkng S8LrSkkịp phảqhCgb5n ứneFg, wGdnuDdo vậy lạiqhCgb5 lắqhCgb5c đầuwGdnuD mộtwGdnuD cáchwGdnuD ngốcqhCgb5 nghếch.

Trứng muốiqhCgb5 tỏwGdnuD rqhCgb5a vôS8LrSk cùnS8LrSkg heFài qhCgb5lòng. CôS8LrSk wGdnuDnàng S8LrSkliền đwGdnuDá haqhCgb5i kétS8LrSk rưỡiS8LrSk bia dướiqhCgb5 châneF S8LrSkvề pqhCgb5hía NgưuwGdnuD BônS8LrSk, giọngqhCgb5 nqhCgb5ói nwGdnuDhẹ nhwGdnuDư giS8LrSkó thoảng:

- eFLần đeFầu gặpqhCgb5 gỡwGdnuD, lầnwGdnuD đầS8LrSku cwGdnuDùng uốS8LrSkng, chqhCgb5ai nàywGdnuD tôS8LrSki cạqhCgb5n trướceF đS8LrSkể tỏeF lòng kwGdnuDính trọng.

Hai mắtwGdnuD NS8LrSkgưu BôS8LrSkn wGdnuDtrợn wGdnuDtròn wGdnuDnhìn côwGdnuD nàngwGdnuD ngửS8LrSka cổwGdnuD lwGdnuDên, thqhCgb5oáng chS8LrSkốc đít chwGdnuDai đeFã hướngqhCgb5 leFên trời,eF vẻeF neFgốc tqhCgb5ự qhCgb5nhiên củaeF anqhCgb5h chàwGdnuDng đượeFc biểuS8LrSk eFhiện rõ eF ràng trS8LrSkiệt để.

Tiếp đó,qhCgb5 nhânqhCgb5 S8LrSkvật eFchính củawGdnuD cụceF diệS8LrSkn qhCgb5lúc nàeFy wGdnuDlà TreFứng muqhCgb5ối vS8LrSkà eFNgưu Bôn. TwGdnuDôi vqhCgb5à ThươwGdnuDng S8LrSkNgô wGdnuDngồi bS8LrSkên cạnqhCgb5h quqhCgb5an sát.

- TửueF lưwGdnuDợng củaS8LrSk TứqhCgb5 NqhCgb5gưu eFthế nào?

- ThqhCgb5eo nhqhCgb5ư tqhCgb5a đqhCgb5ược biwGdnuDết, vìwGdnuD lqhCgb5ý qhCgb5do peFhải teFự trịS8LrSk nghwGdnuDiêm nwGdnuDgặt nêS8LrSkn tộc trưS8LrSkởng củwGdnuDa mườiqhCgb5 S8LrSkhai twGdnuDộc phầnS8LrSk lớnS8LrSk wGdnuDđều khônqhCgb5g thạoeF việcqhCgb5 này.

- TứcS8LrSk làwGdnuD sao?

- qhCgb5Tức là,S8LrSk cậuwGdnuD qhCgb5ta cũnwGdnuDg cheFưa baS8LrSko giS8LrSkờ uqhCgb5ống rượu.

- …

Thương wGdnuDNgô tỏqhCgb5 vẻwGdnuD vừawGdnuD xeFin qhCgb5lỗi vừqhCgb5a qhCgb5cảm độngeF dìqhCgb5u qhCgb5Ngưu BS8LrSkôn wGdnuDkhông biS8LrSkết là S8LrSklần thứwGdnuD bawGdnuDo nwGdnuDhiêu từwGdnuD tronwGdnuDg nqhCgb5hà vS8LrSkệ S8LrSksinh xiêueF vẹS8LrSko S8LrSkbước raS8LrSk, neFước mắtwGdnuD hắeFn nhạt nhòa,wGdnuD eFnói troS8LrSkng tS8LrSkiếng nấc:

- NgườiqhCgb5 anqhCgb5h wGdnuDem tốt,wGdnuD khổS8LrSk cwGdnuDho cS8LrSkậu rồi.

Ngưu BôneF qhCgb5vỗ vaeFi hắwGdnuDn cườiwGdnuD hqhCgb5a hwGdnuDả, giọnS8LrSkg nóiwGdnuD hàoS8LrSk hùqhCgb5ng bốcwGdnuD trờeFi eFlấy chút pwGdnuDhong cáqhCgb5ch cwGdnuDủa TrqhCgb5ứng muối:

- KeFhổ cqhCgb5ái qeFuái gS8LrSkì? eFAnh eFem ceFhính làeF dùngS8LrSk wGdnuDđể đâm.qhCgb5.. aeFnh mộeFt S8LrSkđao, tôiwGdnuD một đao.S8LrSk.. qhCgb5là từS8LrSk "đao"wGdnuD tqhCgb5rong TwGdnuDiểu wGdnuDlý S8LrSkphi đao...

Thương NqhCgb5gô cwGdnuDhe mặt.

Còn tôeFi lạqhCgb5i giqhCgb5ơ ngónS8LrSk tqhCgb5ay wGdnuDcái lênwGdnuD bieFểu qhCgb5thị nwGdnuDgưỡng mwGdnuDộ đốiwGdnuD vớiqhCgb5 sự biếnqhCgb5 chwGdnuDuyển từeF yqhCgb5ếu đuốieF eFsang mạnheF eFmẽ qhCgb5của S8LrSkTứ Ngưu.

Đêm đó,wGdnuD thầnqhCgb5 tiêqhCgb5n lạwGdnuDi mwGdnuDột lầqhCgb5n nữeFa dùeFng hànheF đeFộng thựcwGdnuD tếwGdnuD ceFhứng minh sqhCgb5ự tốnwGdnuD cơS8LrSkm tốnwGdnuD củi,S8LrSk vqhCgb5ô eFdụng toS8LrSkàn eFtập củS8LrSka mình...

Sau khqhCgb5i đqhCgb5ã wGdnuDbiến S8LrSkba kéwGdnuDt bqhCgb5ia thànqhCgb5h bwGdnuDa mươiwGdnuD sáuS8LrSk chiếcwGdnuD vỏeF cwGdnuDhai, Trứng wGdnuD muối eFchân bướcqhCgb5 wGdnuDcó qhCgb5phần loạnwGdnuDg choạngwGdnuD kéowGdnuD aS8LrSknh chàeFng wGdnuDNgưu eFBôn qhCgb5đang ngeFhiêm S8LrSktúc cwGdnuDhỉ tay vàowGdnuD vạeFch đườwGdnuDng S8LrSkđếm trăeFng wGdnuDsao eFlên taxS8LrSki, đầuwGdnuD khS8LrSkông ngoảnS8LrSkh lại.

Tôi lẩS8LrSkm bẩmeF mộteF mình:

- HeFai ngwGdnuDười S8LrSknày S8LrSksẽ wGdnuDkhông S8LrSksao chứ?

Thương qhCgb5Ngô tqhCgb5rấn an:

- eFNgưu BônS8LrSk qhCgb5có eFsay nữaS8LrSk cũnS8LrSkg khôwGdnuDng gqhCgb5iở S8LrSktrò lqhCgb5inh S8LrSktinh đâu.

- TôiwGdnuD eFsợ qhCgb5Trứng qhCgb5muối giqhCgb5ở qhCgb5trò vớiwGdnuD aeFnh ta.

- .qhCgb5.. DqhCgb5ù gìeF cũqhCgb5ng làS8LrSk thầnwGdnuD tiêneF. S8LrSkSao qhCgb5có thwGdnuDể bS8LrSkị loeFài ngườiS8LrSk S8LrSkgiở trò được...

 

Trên đưwGdnuDờng vềS8LrSk, gieFó lạnhwGdnuD tápwGdnuD veFào mặt,qhCgb5 heFơi wGdnuDmen xwGdnuDâm chiếqhCgb5m đạiqhCgb5 nãoqhCgb5 của tôiS8LrSk khôneFg nqhCgb5hững tưS8LrSkớc đieF quyềS8LrSkn wGdnuDchủ S8LrSkđộng qhCgb5mà còS8LrSkn khiếnS8LrSk tôiwGdnuD chìmS8LrSk đwGdnuDắm hoàqhCgb5n toàn, S8LrSkchoáng vángwGdnuD, queFay cuồeFng. ĐồngqhCgb5 thời,wGdnuD bụngqhCgb5 cũneFg bắteF đầuwGdnuD thấS8LrSky khóS8LrSk chịu.

Tôi giơeF qhCgb5tay leFên teFính ngàqhCgb5y, qhCgb5quả nhiênS8LrSk đS8LrSkến ngàqhCgb5y kinwGdnuDh nS8LrSkguyệt S8LrSkghé thăm rqhCgb5ồi, đúngqhCgb5 làeF "HọaS8LrSk vôeF đơneF chí,qhCgb5 phúwGdnuDc eFbất trùqhCgb5ng laeFi", đãqhCgb5 thấtS8LrSk tìqhCgb5nh rồeFi lại gặpeF phảieF bàS8LrSk côS8LrSk già...

Càng wGdnuDnghĩ tôeFi càwGdnuDng thấyqhCgb5 mìnhqhCgb5 S8LrSkđen S8LrSkđủi, đS8LrSken đủiwGdnuD nwGdnuDhư gwGdnuDặp qhCgb5phải ôeFng bán thanqhCgb5 vậS8LrSky. TôiS8LrSk wGdnuDmuốn ruồwGdnuDng bỏ,wGdnuD muốnS8LrSk teFự wGdnuDđày ảS8LrSki qhCgb5mình nênwGdnuD tqhCgb5ìm chỗS8LrSk cqhCgb5hân tườwGdnuDng rồi eF ngồi đóqhCgb5 nhqhCgb5ư chết.

Thương NgeFô đươnwGdnuDg nhqhCgb5iên S8LrSkkhông qhCgb5biết nS8LrSkhững cơwGdnuDn sónS8LrSkg lònqhCgb5g diễnS8LrSk ra trqhCgb5ong tôiqhCgb5, thqhCgb5ấy wGdnuDtôi bS8LrSkỗng neFhiên ngồeFi tqhCgb5hụp wGdnuDxuống nhưqhCgb5 ngưeFời khônqhCgb5g xwGdnuDương nêeFn không twGdnuDránh khỏwGdnuDi vẻwGdnuD ngeFạc nhiS8LrSkên. HeFắn vS8LrSkội kheFom ngưeFời xuống,S8LrSk S8LrSklưng dựnS8LrSkg thẳnwGdnuDg, mộteF đầu gốiwGdnuD chạmwGdnuD đất,wGdnuD mộtS8LrSk taqhCgb5y đặtqhCgb5 trêeFn đầueF gS8LrSkối mìnheF, tS8LrSkay S8LrSkkia seFờ eFlên teFrán tôi...

Trời đất,qhCgb5 swGdnuDinh vậwGdnuDt gìqhCgb5 khôngwGdnuD bwGdnuDiết, teFư S8LrSkthế ngẫuS8LrSk S8LrSknhiên tS8LrSkhôi mS8LrSkà cS8LrSkũng đẹp lạwGdnuD lùng.

Lại trờqhCgb5i wGdnuDđất nS8LrSkữa, lúS8LrSkc nàywGdnuD tôieF mớiqhCgb5 wGdnuDcó wGdnuDthể eFquan qhCgb5sát mộtwGdnuD cácqhCgb5h eFtỉ mi, eFrõ ràng.

- wGdnuDTiểu Tường,qhCgb5 eqhCgb5m sawGdnuDo thế?S8LrSk SaS8LrSky hS8LrSkay kheFó eFchịu qhCgb5ở đâu?

Trước ánhqhCgb5 mwGdnuDắt lờeF đờeF saqhCgb5y, đôiS8LrSk tS8LrSkai onqhCgb5g oS8LrSkng cwGdnuDủa tqhCgb5ôi, eFdáng vẻeF hắS8LrSkn càng S8LrSklôi cuốn,wGdnuD giọngqhCgb5 nóS8LrSki càngqhCgb5 dS8LrSkễ ceFhịu S8LrSkhơn khiqhCgb5ến tráqhCgb5i tiqhCgb5m teFôi S8LrSknhư lệcheF vwGdnuDề pheFía wGdnuDgan, giọng eFtôi nheFỏ nhwGdnuDẹ eFđầy tủiwGdnuD hờn:

- ĐếnqhCgb5 tháng.

Thương wGdnuDNgô seFững ngưeFời trướceF câuqhCgb5 nS8LrSkói khôngeF đầuwGdnuD khôeFng đuôieF củawGdnuD tôi:

- ĐếnS8LrSk gì?

- ĐếneF tháng.

- ThánS8LrSkg... twGdnuDháng gì?

Tôi ômqhCgb5 bụngqhCgb5 wGdnuDtựa eFvào teFường, S8LrSkcuộn mìneFh nS8LrSkhư mqhCgb5ột cqhCgb5on tôm,S8LrSk lôS8LrSkng wGdnuDmày xịu xuốS8LrSkng, mặtS8LrSk caeFu lạieF diễnqhCgb5 eFvai mộtwGdnuD côeF béS8LrSk tộiwGdnuD nqhCgb5ghiệp mueFốn nwGdnuDói meFà wGdnuDkhông tS8LrSkhốt qhCgb5được thành lời.

Dù qhCgb5sao wGdnuDThương NgôeF ceFũng đãqhCgb5 S8LrSksống qhCgb5ở nqhCgb5hân gwGdnuDian neFên tS8LrSkương đS8LrSkối hiểuwGdnuD eFbiết đốỉ vớiqhCgb5 đqhCgb5ặc qhCgb5trưng seFinh S8LrSklý củaeF loàieF ngườiqhCgb5. eFVậy nS8LrSkên, swGdnuDau phS8LrSkút S8LrSkbối eFrối qhCgb5ban đầu, hắneF neFhanh wGdnuDchóng wGdnuDý twGdnuDhức đqhCgb5ược, cqhCgb5ộng eFthêm nqhCgb5gôn ngữS8LrSk cơqhCgb5 qhCgb5thể vôqhCgb5 cùngeF cóeF S8LrSktính biểuwGdnuD cảm củaeF tôeFi neFên S8LrSkhắn đãwGdnuD hiểuqhCgb5 ra.

- EqhCgb5m... tqhCgb5a... chúeFng S8LrSkta eFmau vềqhCgb5 nhS8LrSkà thôi...

- S8LrSkNhưng treFong qhCgb5nhà khônS8LrSkg cònqhCgb5 băqhCgb5ng vệwGdnuD siwGdnuDnh nữa.

- VậyeF... pS8LrSkhải làmeF sao?

- KhôqhCgb5ng ceFòn thìqhCgb5 đươngS8LrSk nhiêeFn phqhCgb5ải điwGdnuD wGdnuDmua rồi.

- Ồ...qhCgb5 ởwGdnuD đqhCgb5âu có?eF wGdnuDTa dìS8LrSku S8LrSkem đi.

- TS8LrSkôi đaeFu bụnwGdnuDg, khôngwGdnuD S8LrSkđứng wGdnuDdậy được,eF khôngqhCgb5 eFđi nổi.

Có leFẽ ThS8LrSkương NgôqhCgb5 đãqhCgb5 hiểwGdnuDu rS8LrSka ýwGdnuD củwGdnuDa eFtôi, bỗngqhCgb5 neFhiên thấywGdnuD bốS8LrSki rwGdnuDối. Do dự,S8LrSk qhCgb5đắn đwGdnuDo mộtwGdnuD hồiwGdnuD, cuốqhCgb5i cùnwGdnuDg cũngwGdnuD cắnwGdnuD răng,eF nói:

- TS8LrSkrong siêuS8LrSk thịS8LrSk gầnqhCgb5 đqhCgb5ây chqhCgb5ắc làS8LrSk qhCgb5có chứ?qhCgb5 TS8LrSka sẽqhCgb5 điwGdnuD meFua ngayqhCgb5, S8LrSkem đợi tawGdnuD ởeF đây.

Tôi vộiqhCgb5 teFóm lS8LrSkấy S8LrSkhắn, tiếpeF tqhCgb5ục qhCgb5vẻ yS8LrSkếu đuối,eF cạnS8LrSk qhCgb5sức, dieFễn S8LrSkvẻ đáng thưqhCgb5ơng đếnqhCgb5 cùng:

- TroneFg qhCgb5siêu thịwGdnuD khôngeF cóS8LrSk loạiqhCgb5 tôeFi cầeFn, chqhCgb5ỉ ởqhCgb5 cửaeF hqhCgb5àng trướcwGdnuD mặt mớiwGdnuD có.

Tuy điềS8LrSku nwGdnuDày rS8LrSkõ ràwGdnuDng làwGdnuD vS8LrSkớ qhCgb5vẩn, nhưngeF qhCgb5dùng nóS8LrSk đS8LrSkể lừaqhCgb5 veFị thwGdnuDần chưaqhCgb5 hề cóeF chútqhCgb5 S8LrSkkinh nghiệmeF S8LrSkgì wGdnuDvẫn rwGdnuDất hiệqhCgb5u S8LrSkquả. eFDo eFđó ThưeFơng eFNgô liềnS8LrSk gqhCgb5ật đầueF ceFắn câu wGdnuDvà tqhCgb5ỏ S8LrSkvẻ ngượnwGdnuDg ngùngeF rS8LrSkõ ràng.

Cái gS8LrSkọi S8LrSklà cửqhCgb5a hànqhCgb5g, S8LrSkchính làeF qhCgb5tiệm eFtạp qhCgb5hóa tươnwGdnuDg đốiqhCgb5 trueFyền thống qhCgb5mà S8LrSkphương S8LrSkthức wGdnuDkinh dqhCgb5oanh hoàneF towGdnuDàn khôngwGdnuD eFgiống vqhCgb5ới siêuwGdnuD qhCgb5thị tựeF chọqhCgb5n. Khách hàngeF phảiS8LrSk hiểueF eFrõ, phảqhCgb5i eFtự nqhCgb5ói reFa yêS8LrSku cS8LrSkầu củS8LrSka mình,wGdnuD saqhCgb5u đówGdnuD chủqhCgb5 cửeFa hàngwGdnuD sS8LrSkẽ dẫnS8LrSk đi lấyeF đồeF vàqhCgb5 trảS8LrSk wGdnuDtiền nhwGdnuDận eFhàng qhCgb5ngay trqhCgb5ước mặt.

Tôi eFhoàn toqhCgb5àn phớtqhCgb5 lờeF vẻwGdnuD ngượeFng ngùngqhCgb5 củaS8LrSk ThươngS8LrSk NgôS8LrSk deFùng S8LrSkthái độ qhCgb5 vô cùnwGdnuDg neFghiêm twGdnuDúc nóieF vớeFi hắn:

- wGdnuDTôi muốS8LrSkn mộtqhCgb5 gS8LrSkói dwGdnuDùng qhCgb5ban eFđêm vàwGdnuD mộtqhCgb5 qhCgb5gói deFùng bS8LrSkan ngàyqhCgb5, loại dùngS8LrSk bawGdnuDn đêqhCgb5m phảiqhCgb5 lwGdnuDà loqhCgb5ại dàiS8LrSk eFba mươiwGdnuD lămS8LrSk centimeS8LrSkt. ĐãqhCgb5 nhớqhCgb5 chưa?

Thương NgôwGdnuD cúS8LrSki đS8LrSkầu khwGdnuDông nhìneF tS8LrSkôi, eFmột wGdnuDhồi saeFu qhCgb5mới nhẹeF nóS8LrSki một tiếng.

- Ừm.

- AS8LrSknh twGdnuDhử nhắqhCgb5c lạwGdnuDi mwGdnuDột S8LrSklần chS8LrSko eFtôi nghe.

Dưới swGdnuDự thúS8LrSkc S8LrSkép qhCgb5của tôqhCgb5i, hwGdnuDắn eFcuối S8LrSkcùng tỏwGdnuD qhCgb5vẻ quyS8LrSkết tâmeF, đứngeF phắt dậeFy, cS8LrSkòn tiệneF tawGdnuDy gqhCgb5õ wGdnuDvào đS8LrSkầu tôS8LrSki, S8LrSkgiọng hờqhCgb5n trách:

- qhCgb5Em chờwGdnuD đấy.

Tôi qhCgb5xoa eFđầu qhCgb5nhìn thS8LrSkeo cáiqhCgb5 bS8LrSkóng vộiqhCgb5 wGdnuDvã cqhCgb5ủa hắn,S8LrSk cườiwGdnuD neFgặt eFnghẽo. Bóng qhCgb5hắn dầneF xqhCgb5a khuất.

Lớn bằngS8LrSk từngeF nàS8LrSky rồiS8LrSk, hắeFn wGdnuDlà wGdnuDngười đànwGdnuD ônS8LrSkg wGdnuDđầu qhCgb5tiên mqhCgb5ua S8LrSkbăng vệeF sinh ceFho tôi.

Khoảng wGdnuDmười phqhCgb5út sqhCgb5au, ThươeFng NgqhCgb5ô xáceFh mộteF wGdnuDtúi neFylon, wGdnuDlấm lqhCgb5ét như teFrộm, S8LrSkquay về.

- wGdnuDEm xeFem S8LrSkta eFmua cwGdnuDó đúngqhCgb5 không?

Tôi cS8LrSkầm lqhCgb5ấy túqhCgb5i, nhìnS8LrSk vàqhCgb5o, nói:

- ĐúnwGdnuDg. TeFrí nheFớ củaS8LrSk aqhCgb5nh eFkhông tồiwGdnuD meFà. NqhCgb5ày, hqhCgb5ộp nS8LrSkhỏ nàyS8LrSk lqhCgb5à gwGdnuDì vậy?

- ÔngqhCgb5 chwGdnuDủ nóeFi, qhCgb5tốt nhấteF nênqhCgb5 dùngeF S8LrSkkết hợwGdnuDp hS8LrSkai loeFại này.

Không biếtS8LrSk ThưS8LrSkơng NqhCgb5gô bịeF kíS8LrSkch độngqhCgb5 gìS8LrSk qhCgb5trong cửaeF hàngS8LrSk S8LrSkcủa ôqhCgb5ng cheFú râu reFia xồmeF xoàS8LrSkm kiqhCgb5a. eFTuy qhCgb5sắc mặtS8LrSk khôneFg cóS8LrSk beFiểu lộeF gìS8LrSk đặS8LrSkc eFbiệt nhưnwGdnuDg cơqhCgb5 thS8LrSkịt xem eFra kS8LrSkhông kiềmwGdnuD chqhCgb5ế đượcqhCgb5 nênwGdnuD hơiS8LrSk wGdnuDco giật:

- VeFì tqhCgb5rong teFhời giawGdnuDn đếnS8LrSk thángS8LrSk củaqhCgb5 nS8LrSkgười wGdnuDcon gqhCgb5ái, ngườiS8LrSk S8LrSkđàn ôngeF sẽ tícheF lũeFy keFhông ítwGdnuD qhCgb5đồ. ĐeFến keFhi đợiwGdnuD hếqhCgb5t đèeFn đỏS8LrSk cqhCgb5hắc chắqhCgb5n sẽeF khôeFng kiểmwGdnuD soáwGdnuDt được eF mà pqhCgb5hóng rwGdnuDa. S8LrSkLúc đeFó nếeFu kqhCgb5hông cóeF sựeF chqhCgb5uẩn eFbị qhCgb5thì câS8LrSku chuyệnwGdnuD tS8LrSkuyệt đỉnhS8LrSk trên gieFường sẽeF rqhCgb5ất dS8LrSkễ biếneF thqhCgb5ành wGdnuDcâu chuyệneF qhCgb5bi thảmwGdnuD qhCgb5trong keFhoa sản...

Ôi trờiwGdnuD đqhCgb5ất ơi,eF ônwGdnuDg chúwGdnuD kqhCgb5ỳ quặeFc kiwGdnuDa thậtqhCgb5 qeFuá dwGdnuDung tục.

Nhưng, nhưS8LrSk thS8LrSkế, S8LrSký nguyệnwGdnuD cS8LrSkủa mẹS8LrSk đãS8LrSk đượcwGdnuD thuậnwGdnuD lợiqhCgb5 đápwGdnuD wGdnuDứng. Trong nheFà phảwGdnuDi thườngeF xuywGdnuDên dựeF pS8LrSkhòng bqhCgb5ao eFcao seFu DwGdnuDurex mà...

Nhìn deFáng vẻqhCgb5 thS8LrSkảm hạqhCgb5i S8LrSkcủa ThưeFơng NqhCgb5gô, qhCgb5chút lươngS8LrSk thiS8LrSkện vốnS8LrSk chqhCgb5ết từ lâwGdnuDu tronwGdnuDg wGdnuDtôi cuốiS8LrSk cwGdnuDùng cũnS8LrSkg qhCgb5phục hồiqhCgb5 sứcqhCgb5 sống.

Tôi nhétqhCgb5 qhCgb5hai qhCgb5thứ cóS8LrSk chứcS8LrSk qhCgb5năng giốneFg nhS8LrSkau eFlà cùngeF chqhCgb5ống cqhCgb5hất lỏng chảwGdnuDy lwGdnuDung tqhCgb5ung vwGdnuDào twGdnuDrong twGdnuDúi nywGdnuDlon rồiwGdnuD đứngeF lêS8LrSkn. ĐanqhCgb5g leFắc lắcqhCgb5 phủqhCgb5i peFhủi định eF xuất eFphát, S8LrSkthì ThươngS8LrSk NgôqhCgb5 wGdnuDbỗng kS8LrSkéo taqhCgb5y tôiS8LrSk lwGdnuDại, nói:

- eFEm thwGdnuDấy khwGdnuDó chịwGdnuDu, vậeFy eFđể tqhCgb5a cõneFg em.

Tôi nhìS8LrSkn hắnS8LrSk, lắcS8LrSk đầu,qhCgb5 nói:

- TS8LrSkôi khwGdnuDông mS8LrSkuốn chơS8LrSki tqhCgb5rò TrưqhCgb5 BwGdnuDát GieFới cS8LrSkõng vợ.

- ..eF. ChúnwGdnuDg twGdnuDa wGdnuDđâu eFphải lqhCgb5ợn... S8LrSk- ThươnwGdnuDg NgôqhCgb5 cóS8LrSk phầwGdnuDn phânwGdnuD vâwGdnuDn về vấneF đqhCgb5ề chủqhCgb5ng qhCgb5tộc nhqhCgb5ưng rấtS8LrSk nhS8LrSkanh S8LrSksau đóqhCgb5 lwGdnuDiền nởwGdnuD nwGdnuDgay mộteF nụeF cườwGdnuDi: wGdnuD- NhwGdnuDưng ta keFhông ngS8LrSkại eFlàm TrưeF BwGdnuDát Giới.

Đầu óS8LrSkc qhCgb5tăm tốiwGdnuD củawGdnuD tôqhCgb5i phảiS8LrSk S8LrSkphản ứnwGdnuDg mộtS8LrSk lúcwGdnuD wGdnuDmới S8LrSkhơi wGdnuDIm-u, tôi đáp:

- TeFôi eFkhông muS8LrSkốn làwGdnuDm tiểuwGdnuD thưwGdnuD củawGdnuD CS8LrSkao S8LrSkLão trang.

- S8LrSkEm chỉwGdnuD ceFần làwGdnuDm neFữ wGdnuDchủ nwGdnuDhân củwGdnuDa TeFrúc ThaneFh eFcác lqhCgb5à đqhCgb5ược rồiS8LrSk. - ThươngS8LrSk NqhCgb5gô vqhCgb5ừa nS8LrSkói qhCgb5vừa wGdnuDcúi qhCgb5người xuống:wGdnuD qhCgb5- MeFau lênS8LrSk đi.

- TrúcqhCgb5 TqhCgb5hanh S8LrSkcác lS8LrSkà cqhCgb5ái gì?

- LS8LrSkà nS8LrSkơi trướceF đeFây wGdnuDchúng qhCgb5ta ở.

- Ồ.

- EqhCgb5m nqhCgb5hanh leFên wGdnuDmột chút.

Tôi kheFông theFèm S8LrSkđể ýS8LrSk đếeFn lờiS8LrSk giụqhCgb5c cwGdnuDủa S8LrSkhắn mqhCgb5à S8LrSktự eFmình tiếnwGdnuD qhCgb5về phía trước:

- KqhCgb5hông cS8LrSkần đâu.

- eFTiểu Tường...

Tôi ngowGdnuDái đầqhCgb5u lạieF S8LrSktheo phS8LrSkản xạ,eF S8LrSkđúng lúS8LrSkc nhìeFn teFhấy ThươqhCgb5ng S8LrSkNgô khwGdnuDom người, haS8LrSki eFtay chS8LrSkống eFvào đầueF gốieF, khqhCgb5uôn mặqhCgb5t hơiS8LrSk ngẩngwGdnuD S8LrSklên, kwGdnuDhẽ mỉeFm cườS8LrSki, nói:

- VS8LrSkết tqhCgb5hương wGdnuDcủa S8LrSkta đãqhCgb5 kheFỏi rồi.

Tôi eFbị hắnwGdnuD đoánqhCgb5 trúeFng ýwGdnuD nS8LrSkên S8LrSkcũng khôngS8LrSk nwGdnuDể teFình S8LrSkmà bócqhCgb5 mẽeF hắn,eF qhCgb5tôi nói to:

- AqhCgb5nh wGdnuDlừa aqhCgb5i thqhCgb5ế? KhôngqhCgb5 thqhCgb5ể nào.

- DùS8LrSk coS8LrSki nqhCgb5hư eFchưa khỏiqhCgb5 heFoàn tqhCgb5oàn thqhCgb5ì chútS8LrSk tS8LrSkrọng lượngqhCgb5 củaqhCgb5 qhCgb5em cũngqhCgb5 chẳng teFhể eFgây ảnheF hưởnqhCgb5g gì.

Tôi S8LrSkbĩu môieF tỏqhCgb5 vẻqhCgb5 qwGdnuDuyết kqhCgb5hông wGdnuDtin lờieF hắn.

Nụ cườwGdnuDi củaS8LrSk hắnwGdnuD càneFg qhCgb5rõ néeFt hơn:

- wGdnuDEm lqhCgb5o S8LrSklắng eFcho teFa eFphải không?

- wGdnuDLà wGdnuDtôi lS8LrSko wGdnuDcho eFcái eFđệm geFhế sowGdnuDfa củawGdnuD tôi.

- TeFiểu Tường,eF tieFn teFa điqhCgb5. VìeF qhCgb5em, qhCgb5ta seFẽ khôngwGdnuD leFấy mwGdnuDình rS8LrSka wGdnuDđùa giỡn đâu.

Lời eFnói củawGdnuD hắwGdnuDn rwGdnuDất eFquả quyeFết, wGdnuDhơn nữaqhCgb5 ceFòn cS8LrSkó tínhqhCgb5 qhCgb5xúi gwGdnuDiục veFà wGdnuDmê hoặc, qhCgb5do đeFó, teFôi S8LrSkthấy qhCgb5dao động.

Tôi đếeFn S8LrSkbên S8LrSkhắn, bấmS8LrSk đầuqhCgb5 nS8LrSkgón wGdnuDtay vàwGdnuDo lưnqhCgb5g hắS8LrSkn, hỏi:

- CS8LrSkó đaueF không?

Thương NqhCgb5gô bậtS8LrSk cười,eF duỗiqhCgb5 cánheF taeFy đặtwGdnuD vwGdnuDào eS8LrSko tôieF S8LrSkđẩy S8LrSkra saeFu lưng,wGdnuD nhân lqhCgb5úc eFtôi loS8LrSkạng choạqhCgb5ng, liềnwGdnuD tS8LrSkúm vqhCgb5ào đùeFi tôeFi, qhCgb5khi đứngqhCgb5 S8LrSklên thS8LrSkì twGdnuDôi đeFã ngồi chắceF eFchắn trêS8LrSkn lưqhCgb5ng hắnwGdnuD rồi.

Cách lớeFp áoS8LrSk wGdnuDmùa đônS8LrSkg deFày cộp,qhCgb5 eFtôi vẫneF cảqhCgb5m teFhấy qhCgb5vai vwGdnuDà lưngqhCgb5 hắnwGdnuD gầy wGdnuD gầy nhưneFg rấS8LrSkt rộngwGdnuD, khiếnqhCgb5 qhCgb5tôi eFcó cqhCgb5ảm giáceF cựcwGdnuD qhCgb5kỳ cwGdnuDhắc chắn.

Tôi eFôm cổqhCgb5 wGdnuDhắn, bwGdnuDả vaqhCgb5i hqhCgb5ắn làmeF cằmeF eFtôi qhCgb5hơi đau.

Trong trwGdnuDí nS8LrSkhớ cwGdnuDủa wGdnuDmình, hìwGdnuDnh nhS8LrSkư wGdnuDchưa cóqhCgb5 aqhCgb5i từwGdnuDng cõS8LrSkng tôiwGdnuD. Ngày wGdnuDnhỏ, S8LrSkbố qhCgb5chỉ đặteF tqhCgb5ôi lS8LrSkên cS8LrSkổ eFhoặc lênS8LrSk vai.

Thế nheFưng qhCgb5cảm giácS8LrSk lwGdnuDúc eFnày saeFo wGdnuDthân qhCgb5quen đếnqhCgb5 vS8LrSkậy, nhưS8LrSk thểwGdnuD qhCgb5đã từng diễnqhCgb5 reFa vôqhCgb5 sốeF lẩS8LrSkn. CS8LrSkó mộtS8LrSk ngườeFi cõS8LrSkng tS8LrSkôi, cứwGdnuD đieF, điS8LrSk rấS8LrSkt S8LrSkxa, điqhCgb5 rấtwGdnuD lâu...

- TrướcS8LrSk đây,S8LrSk aqhCgb5nh eFcó từngqhCgb5 cõnwGdnuDg tôiqhCgb5 nhưqhCgb5 thếS8LrSk nàS8LrSky không?

- Có.

- ThườS8LrSkng xeFuyên chứ?

- Ừ!

- wGdnuDKể teFừ kqhCgb5hi chwGdnuDúng tqhCgb5a qhCgb5ở qhCgb5bên eFnhau sao?

- S8LrSkKể qhCgb5từ ngàyqhCgb5 đS8LrSkầu tiêeFn qhCgb5ta qwGdnuDuen em.

- TôiS8LrSk nhớ,wGdnuD hìwGdnuDnh nheFư anqhCgb5h từngeF nqhCgb5ói wGdnuDvì tôiwGdnuD qhCgb5mà đeFã eFlấy chíS8LrSkn trăeFm chín mươiqhCgb5 ceFhín giọqhCgb5t sqhCgb5ương maeFi. wGdnuDNhưng naeFy tqhCgb5ôi mớiwGdnuD mộeFt nghìnS8LrSk tuổi.wGdnuD VậqhCgb5y cqhCgb5hẳng phảieF là khiS8LrSk tôiwGdnuD vừS8LrSka S8LrSkra đời,eF aS8LrSknh đwGdnuDã cõnS8LrSkg tôS8LrSki qhCgb5chạy khắeFp nơS8LrSki sao?

- Ừ.

- qhCgb5Anh còwGdnuDn nwGdnuDói, trqhCgb5ước qhCgb5đây twGdnuDôi khôneFg wGdnuDhề cóS8LrSk qhCgb5bố mẹ,eF vậyS8LrSk eFai nuôqhCgb5i tôi trưởngwGdnuD thành?

Thương NgqhCgb5ô thqhCgb5ở dàiS8LrSk, ngoqhCgb5ái đầuS8LrSk wGdnuDlại eFnhìn twGdnuDôi, nói:

- TqhCgb5iểu Tường,wGdnuD S8LrSklà qhCgb5ta neFuôi eFem khôneF lớn.

Ồ...

Hóa wGdnuDra, kS8LrSkhông phảeFi qhCgb5là tôiqhCgb5 nuôiqhCgb5 chồqhCgb5ng, S8LrSkmà twGdnuDôi làqhCgb5 bàqhCgb5 vợqhCgb5 đeFược hắn nuôiwGdnuD nấng.

Cơn kícheF đqhCgb5ộng wGdnuDnày khiếS8LrSkn teFôi khôngwGdnuD thốtS8LrSk nêwGdnuDn lờiS8LrSk trênqhCgb5 S8LrSksuốt eFđường về. ThươngeF eFNgô cũngqhCgb5 kS8LrSkhông nóiwGdnuD gìqhCgb5 nữa,wGdnuD chỉwGdnuD ceFhầm chậmqhCgb5 đwGdnuDi từnqhCgb5g bước,S8LrSk tqhCgb5ừng bước.

Đêm wGdnuDmùa đông,qhCgb5 qhCgb5gió rấtqhCgb5 mqhCgb5ạnh nhưnqhCgb5g cóS8LrSk lS8LrSkẽ vìqhCgb5 haqhCgb5i S8LrSkchúng tS8LrSkôi eFdựa sát vàqhCgb5o neFhau S8LrSknên khqhCgb5ông hềS8LrSk S8LrSkcảm thấywGdnuD lạnh.S8LrSk BàS8LrSkn eFtay qhCgb5hắn qhCgb5đang đqhCgb5ỡ lấyS8LrSk tôeFi cũnwGdnuDg khôngqhCgb5 còn qhCgb5 lạnh giáS8LrSk wGdnuDnhư qhCgb5ban qhCgb5chiều nữa.

Sau kqhCgb5hi trqhCgb5ở vềS8LrSk nhàeF tắmqhCgb5 giặteF xeFong, tôeFi vốnqhCgb5 địeFnh eFmở máyeF tíeFnh eFra S8LrSkxem Lâm LỗiS8LrSk cwGdnuDó OnliqhCgb5ne S8LrSkkhông đểS8LrSk hỏieF aqhCgb5nh tqhCgb5a S8LrSkrốt cS8LrSkuộc vwGdnuDì sqhCgb5ao kheFông eFliên lạcqhCgb5 vớS8LrSki bạn bè.qhCgb5 S8LrSkNhưng vqhCgb5ừa mqhCgb5ới đăngqhCgb5 wGdnuDnhập, meFáy tíwGdnuDnh leFập S8LrSktức bwGdnuDị gấpS8LrSk lại.

Thương NeFgô đứngqhCgb5 qhCgb5sau lưngqhCgb5 teFôi, trêS8LrSkn eFtay cầmqhCgb5 S8LrSkmột cốwGdnuDc sữqhCgb5a nóng,eF nói:

- UốngeF đqhCgb5i rwGdnuDồi ngủ.

Tôi nghS8LrSkĩ nwGdnuDgợi mộtwGdnuD láwGdnuDt rồeFi ngqhCgb5oan ngS8LrSkoãn qhCgb5nghe lời.

Có lẽqhCgb5 vìwGdnuD tháwGdnuDi đS8LrSkộ qhCgb5ngoan ngS8LrSkoãn S8LrSkcủa tôieF qhCgb5quá kheFác qhCgb5so veFới lúceF wGdnuDthường dẫn đếnqhCgb5 viwGdnuDệc hwGdnuDắn cqhCgb5ó cheFút cảnS8LrSkh eFgiác, kwGdnuDhông yêeFn teFâm S8LrSknên lạiwGdnuD nhấnqhCgb5 mạeFnh wGdnuDthêm một câu:

- S8LrSkPhải ngS8LrSkủ ngaeFy đấyS8LrSk nhé.wGdnuD KhôwGdnuDng đS8LrSkược đợwGdnuDi tqhCgb5a qhCgb5đi rwGdnuDa ngoàeFi rồiS8LrSk lạiqhCgb5 lénqhCgb5 bò dậS8LrSky chơqhCgb5i đâu.

- S8LrSkAnh qhCgb5không neFgủ cùS8LrSkng tS8LrSkôi sao?

-... Hả?

Tôi ceFhớp mắtqhCgb5 lộwGdnuD eFrõ vẻeF ngâwGdnuDy thS8LrSkơ nhấteF, laqhCgb5nh lwGdnuDợi nhS8LrSkất, nói:

- ÔngwGdnuD bốqhCgb5 hqhCgb5ổ ơi,eF buổiqhCgb5 tốiS8LrSk ngS8LrSkười twGdnuDa swGdnuDợ nqhCgb5gủ mộteF mình.

Thương NgwGdnuDô giậtqhCgb5 giậqhCgb5t kheFóe mắt:

- Bố..wGdnuD. bố...

- TqhCgb5ôi lueFôn twGdnuDhích kiểeFu bốqhCgb5 nueFôi cowGdnuDn gqhCgb5ái gìS8LrSk eFgì đóeF, kqhCgb5hông eFngờ tS8LrSkự mình giờeF cũngwGdnuD S8LrSkcó wGdnuDthể đượcS8LrSk tS8LrSkrải nghiệm.eF HS8LrSkay quá!

Khóe mS8LrSkiệng ThươngqhCgb5 NqhCgb5gô rầneF qhCgb5rật, nói:

- qhCgb5Bố... wGdnuDcon gái...

Tôi leFao lS8LrSkên pwGdnuDhía wGdnuDtrưóc, ômeF chặtqhCgb5 eeFo hắn,eF giqhCgb5ọng nũnwGdnuDg nqhCgb5ịu, nói:

- NgưqhCgb5ời twGdnuDa keFhông thwGdnuDèm qqhCgb5uan tS8LrSkâm, ngươS8LrSki S8LrSkta chỉeF muôeFn bốwGdnuD ngeFủ ceFùng meFà, người wGdnuDta muốnS8LrSk ôS8LrSkm eFbố cơ.

Giọng nóS8LrSki ceFủa ThươnS8LrSkg NgwGdnuDô S8LrSkbắt qhCgb5đầu reFun rẩy:

- Ôm...wGdnuD ôm...

Tôi wGdnuDthấy trqhCgb5êu nS8LrSkhư S8LrSkvậy đãeF tưwGdnuDơng đốiwGdnuD rwGdnuDồi, chọcwGdnuD tS8LrSkhêm eFnữa qhCgb5có khqhCgb5ả nănqhCgb5g hắn sẽqhCgb5 pheFát hỏaeF eFnên dừqhCgb5ng lạiwGdnuD, reFổi lăeFn veFào giưwGdnuDờng, vS8LrSkẫy wGdnuDvẫy tqhCgb5ay vẻqhCgb5 eFcao sqhCgb5ang, nói:

- eFBản cunS8LrSkg phảiqhCgb5 điwGdnuD nwGdnuDghỉ rồi.wGdnuD HwGdnuDổ côS8LrSkng ceFông S8LrSklui qhCgb5ra đi.

- qhCgb5Công... công...

Có S8LrSklẽ twGdnuDim gS8LrSkan vS8LrSkà đạiwGdnuD nwGdnuDão cqhCgb5ủa ThươnS8LrSkg NwGdnuDgô S8LrSkđều cóS8LrSk pqhCgb5hần wGdnuDtê liệteF bởi eF màn biểuS8LrSk diễwGdnuDn biếnqhCgb5 mặtwGdnuD sawGdnuDu kqhCgb5hi traqhCgb5o gS8LrSkiải OscS8LrSkar S8LrSkcủa teFôi. KS8LrSkhuôn mặtwGdnuD hắneF khôwGdnuDng chút cảmqhCgb5 xúc,wGdnuD heFai mắwGdnuDt wGdnuDnhìn thẳng,eF đeFi reFa ngoài.

Do đwGdnuDó, tôwGdnuDi eFchui wGdnuDvào chqhCgb5ăn cườiwGdnuD qhCgb5sặc sụa,eF mS8LrSkột eFchút giS8LrSkó lS8LrSkạnh qhCgb5ùa đến, nS8LrSkằm bênwGdnuD cạnqhCgb5h tôiqhCgb5 lúeFc nàyeF lwGdnuDà wGdnuDmột anqhCgb5h chS8LrSkàng mặceF eFbộ quầS8LrSkn áS8LrSko nS8LrSkgủ mỏngeF manh.

Khuôn mS8LrSkặt heFiền lànhqhCgb5 củawGdnuD eFanh cwGdnuDhàng nqhCgb5hìn tôiqhCgb5, nói:

- ĐqhCgb5ể chứnqhCgb5g mineFh tS8LrSka khS8LrSkông peFhải qhCgb5là cônwGdnuDg côneFg, wGdnuDtối qhCgb5nay, tqhCgb5a đặceF biệt wGdnuD cho qhCgb5phép cwGdnuDon kiqhCgb5ểm twGdnuDra thoảiwGdnuD mái.wGdnuD TqhCgb5a qhCgb5thương eFcon leFắm đấy,S8LrSk eFcó cảqhCgb5m độngS8LrSk không?

- …

Được wGdnuDlắm, đồwGdnuD cqhCgb5on hổeF bqhCgb5iến thqhCgb5ái! NgươwGdnuDi tS8LrSkhắng rồi!

Tôi đưwGdnuDa teFay eFđẩy hắneF reFa, nói:

- TôqhCgb5i wGdnuDđang đếnqhCgb5 thángwGdnuD, đwGdnuDi rqhCgb5a đi.

Hắn neFắm cS8LrSkhặt taeFy qhCgb5tôi, khS8LrSkông cqhCgb5òn vwGdnuDẻ eFđùa cợS8LrSkt, trêueF chọeFc lqhCgb5úc trước, giọngqhCgb5 hắwGdnuDn chqhCgb5ậm rS8LrSkãi nhưngS8LrSk kiS8LrSkên định:

- TiểwGdnuDu Tường,eF qhCgb5ta biếtwGdnuD lúeFc neFày ewGdnuDm rấtqhCgb5 qhCgb5buồn. TrqhCgb5ước meFặt teFa, eeFm không eFcần phảeFi tỏqhCgb5 qhCgb5ra S8LrSkmạnh mqhCgb5ẽ, càngeF khôngwGdnuD cầnS8LrSk phảwGdnuDi giảS8LrSk vờ.

Tôi nhìeFn hắn,qhCgb5 nói:

- SawGdnuDo anS8LrSkh kwGdnuDhông hỏeFi tqhCgb5ôi làeF eFđã xảwGdnuDy rwGdnuDa ceFhuyện gì?

- DùeF cwGdnuDó xqhCgb5ảy qhCgb5ra chuyệnqhCgb5 S8LrSkgì tqhCgb5hì cwGdnuDũng qeFua eFmau thôi,qhCgb5 vìqhCgb5 wGdnuDcó tqhCgb5a luôneF ở bênS8LrSk cạnhwGdnuD em.

- qhCgb5Mãi mãwGdnuDi wGdnuDbên tqhCgb5ôi sao?

- S8LrSkMãi mãi.

Tôi cwGdnuDhớp cS8LrSkhớp mwGdnuDắt, vùqhCgb5i đầuS8LrSk vS8LrSkào lòngeF hắnS8LrSk, quệtS8LrSk nưwGdnuDớc wGdnuDmắt lS8LrSkên ngực hắn,S8LrSk nói:

- qhCgb5Thương NgôqhCgb5, maeFy mqhCgb5à ceFó aqhCgb5nh qhCgb5ở đây.

- TwGdnuDa luôS8LrSkn ởwGdnuD đây.

- TqhCgb5hế nên,S8LrSk đàeFn qhCgb5ông khôeFng phảS8LrSki qhCgb5là thứeF wGdnuDgì tốtS8LrSk đwGdnuDẹp, trênqhCgb5 tS8LrSkhế giớqhCgb5i nàyeF chỉ eFcó wGdnuDbố lS8LrSkà tS8LrSkốt thôi.

Tôi queFá mệtqhCgb5 neFên ngqhCgb5ủ rấtwGdnuD nS8LrSkgon, S8LrSklấy eFcánh tawGdnuDy củawGdnuD ThưqhCgb5ơng NeFgô làmwGdnuD wGdnuDgối, hít wGdnuDhà hươngeF S8LrSkrừng S8LrSkban mwGdnuDai thoqhCgb5ang thoảngeF màeF hắS8LrSkn manwGdnuDg đến.

Mãi S8LrSkmãi làS8LrSk bqhCgb5ao lwGdnuDâu? ĐâwGdnuDy lS8LrSkà câS8LrSku hỏeFi S8LrSkrất thS8LrSkông tụceF veFà cũngwGdnuD làwGdnuD một câueF hỏiqhCgb5 khwGdnuDông lờiqhCgb5 đáp.

Nhưng tôqhCgb5i ngqhCgb5hĩ, sqhCgb5o vớiqhCgb5 cuộcwGdnuD eFđời ngắnwGdnuD ngeFủi mấeFy mươiwGdnuD S8LrSknăm củaqhCgb5 loài S8LrSkngười, meFột qhCgb5nghìn nămS8LrSk kwGdnuDhông hềS8LrSk rờwGdnuDi xqhCgb5a cóeF wGdnuDthể đượwGdnuDc eFcoi leFà S8LrSkmãi mãqhCgb5i rồi.