You are here

Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 11 part 2

Do gần đâyDXqUkXCj tôiJ7n5v8bD đượDXqUkXCjc DXqUkXCjtận mắtk8rg cJ7n5v8bDhứng kiDXqUkXCjến sựk8rg tồnJ7n5v8bD tDXqUkXCjại DXqUkXCjcủa thầJ7n5v8bDn tiên,DXqUkXCj phk8rgá tak8rgn tDXqUkXCjư tưởngDXqUkXCj duy vậk8rgt màk8rg tk8rgôi đượcDXqUkXCj J7n5v8bDtiếp k8rgthu từk8rg nhỏ.J7n5v8bD Vk8rgậy nêk8rgn, sựDXqUkXCj ngDXqUkXCjạc nJ7n5v8bDhiên ck8rgủa cok8rgn bạJ7n5v8bDn khiến tDXqUkXCjôi bỗngJ7n5v8bD thDXqUkXCjấy rDXqUkXCjun run:

- NàyDXqUkXCj, DXqUkXCjmày đừnk8rgg ck8rgó dọJ7n5v8bDa taDXqUkXCjo. NếuJ7n5v8bD anJ7n5v8bDh J7n5v8bDta J7n5v8bDlàm mDXqUkXCja thDXqUkXCjật, J7n5v8bDchắc sẽDXqUkXCj tha cJ7n5v8bDho taDXqUkXCjo nhỉk8rg? LàJ7n5v8bD anDXqUkXCjh J7n5v8bDta đák8rg taDXqUkXCjo, chứDXqUkXCj cJ7n5v8bDó phảiDXqUkXCj DXqUkXCjtao DXqUkXCjđá J7n5v8bDanh tk8rga đâu...

- TDXqUkXCjao vừaJ7n5v8bD nóiDXqUkXCj tk8rghế màk8rg mk8rgày J7n5v8bDđã kík8rgch độngJ7n5v8bD đJ7n5v8bDến nhưJ7n5v8bDờng nàyDXqUkXCj. k8rg- k8rgTrứng muối lậpk8rg tứcDXqUkXCj tDXqUkXCjhay đổiDXqUkXCj k8rgthái đk8rgộ, tỏDXqUkXCj vẻJ7n5v8bD xek8rgm thườngJ7n5v8bD J7n5v8bDsự yk8rgếu đk8rguối, nk8rghát gaDXqUkXCjn củaDXqUkXCj tDXqUkXCjôi: k8rg- DXqUkXCjHai ngày J7n5v8bDtrước, trJ7n5v8bDong lúcJ7n5v8bD ănDXqUkXCj cDXqUkXCjơm vớJ7n5v8bDi bọnk8rg TJ7n5v8bDiểu ĐDXqUkXCjao, bk8rgọn nk8rgó J7n5v8bDcó nhDXqUkXCjắc đếnDXqUkXCj DXqUkXCjtên rẻJ7n5v8bD mạt đó.

Mọi người đềuJ7n5v8bD nók8rgi, sDXqUkXCjau k8rgkhi k8rgăn k8rgTết xJ7n5v8bDong qk8rguay lạiDXqUkXCj đâJ7n5v8bDy, khôDXqUkXCjng J7n5v8bDliên k8rglạc lạJ7n5v8bDi vJ7n5v8bDới hắn đượJ7n5v8bDc nữaJ7n5v8bD, điệnJ7n5v8bD thoJ7n5v8bDại DXqUkXCjkhông nghJ7n5v8bDe, emJ7n5v8bDail khk8rgông hồiJ7n5v8bD âJ7n5v8bDm, gk8rgửi tiDXqUkXCjn J7n5v8bDnhắn oDXqUkXCjffline ởDXqUkXCj QQ vk8rgà MJ7n5v8bDSN DXqUkXCjthì khDXqUkXCjông bDXqUkXCjao J7n5v8bDgiờ thấDXqUkXCjy tk8rgrả lJ7n5v8bDời. DXqUkXCjCòn nữaJ7n5v8bD, chDXqUkXCjỗ hắnDXqUkXCj ởk8rg k8rgcũng khk8rgông cók8rg k8rgai. Tao DXqUkXCj vốn ngk8rghĩ DXqUkXCjrằng k8rgông DXqUkXCjtrời cuốiJ7n5v8bD cùnk8rgg cũngJ7n5v8bD DXqUkXCjmở mắtk8rg J7n5v8bDlàm séJ7n5v8bDt k8rgđánh chếtJ7n5v8bD hắnJ7n5v8bD rồi,DXqUkXCj giờDXqUkXCj xek8rgm ra đángDXqUkXCj tiếk8rgc, J7n5v8bDđáng tk8rgiếc quá.

Cô J7n5v8bDnàng J7n5v8bDlắc lắck8rg cáik8rg đầuDXqUkXCj J7n5v8bDthan vJ7n5v8bDãn, J7n5v8bDtôi J7n5v8bDlại thấk8rgy sữJ7n5v8bDng sờ.

Trong ấnJ7n5v8bD tượnJ7n5v8bDg k8rgcủa tDXqUkXCjôi, DXqUkXCjQQ củDXqUkXCja LJ7n5v8bDâm LDXqUkXCjỗi J7n5v8bDthực sựJ7n5v8bD lJ7n5v8bDuôn DXqUkXCjở trạJ7n5v8bDng thái J7n5v8bDsáng đèn.k8rg DXqUkXCjTrước k8rgđó, chúJ7n5v8bDng tk8rgôi ck8rgó nJ7n5v8bDói chuk8rgyện vk8rgà DXqUkXCjanh tk8rga luJ7n5v8bDôn k8rgtrả lờiDXqUkXCj ngayJ7n5v8bD. Chẳng lẽk8rg, k8rganh DXqUkXCjta chJ7n5v8bDỉ đểk8rg J7n5v8bDsáng đènDXqUkXCj vJ7n5v8bDới rik8rgêng tôi?

Tiểu ĐaoDXqUkXCj k8rglà mộk8rgt DXqUkXCjtrong nhữk8rgng nDXqUkXCjgười k8rgbạn nDXqUkXCjối khốk8rg chơJ7n5v8bDi vớiDXqUkXCj J7n5v8bDnhau từk8rg nhỏ củJ7n5v8bDa chúngk8rg tôiDXqUkXCj. Ak8rgnh J7n5v8bDta họcDXqUkXCj trêJ7n5v8bDn k8rgtôi vDXqUkXCjà Trứngk8rg muốiDXqUkXCj haDXqUkXCji lớp,DXqUkXCj làk8rg bạnDXqUkXCj họcDXqUkXCj củDXqUkXCja LâmJ7n5v8bD Lỗi. k8rgSau DXqUkXCjkhi đik8rg làmDXqUkXCj lạiJ7n5v8bD ởDXqUkXCj cùJ7n5v8bDng mJ7n5v8bDột thànk8rgh phốDXqUkXCj vớiDXqUkXCj LDXqUkXCjâm Lỗi,k8rg cóDXqUkXCj thJ7n5v8bDể nóDXqUkXCji quak8rgn hk8rgệ giữa haJ7n5v8bDi nDXqUkXCjgười DXqUkXCjcàng k8rgtrở nêDXqUkXCjn thânDXqUkXCj thiDXqUkXCjết hơn.J7n5v8bD J7n5v8bDDù ak8rgnh J7n5v8bDta rk8rgất khJ7n5v8bDông tJ7n5v8bDán đồngDXqUkXCj DXqUkXCjviệc Lâm LỗJ7n5v8bDi DXqUkXCjchia taJ7n5v8bDy tDXqUkXCjôi nhưnJ7n5v8bDg suJ7n5v8bDy chk8rgo ck8rgùng, ngườik8rg ngoàiJ7n5v8bD J7n5v8bDkhó màDXqUkXCj J7n5v8bDcan thiệpJ7n5v8bD vào chuyệk8rgn tìnJ7n5v8bDh cảmk8rg được,DXqUkXCj J7n5v8bDvậy k8rgnên qk8rguan J7n5v8bDhệ củJ7n5v8bDa DXqUkXCjhai k8rgngười vẫnJ7n5v8bD DXqUkXCjrất tốtDXqUkXCj, tìnhDXqUkXCj bạk8rgn vẫnJ7n5v8bD không hềJ7n5v8bD thak8rgy đổi.

Rốt cuộcJ7n5v8bD chuyệnk8rg gìDXqUkXCj đãk8rg xảyJ7n5v8bD k8rgra khiDXqUkXCjến LâJ7n5v8bDm Lỗk8rgi hoànJ7n5v8bD tk8rgoàn cắk8rgt đứk8rgt DXqUkXCjquan hệ J7n5v8bDanh k8rgem J7n5v8bDmười mấyJ7n5v8bD năDXqUkXCjm J7n5v8bDtrời này?

Tôi đanJ7n5v8bDg suJ7n5v8bDy nghDXqUkXCjĩ mJ7n5v8bDông luJ7n5v8bDng, bk8rgỗng cók8rg thứDXqUkXCj gìk8rg âmk8rg ấmk8rg ák8rgp vàoDXqUkXCj mặt.

- TỉnhDXqUkXCj ngủk8rg đi.

- NgủDXqUkXCj DXqUkXCjgì màk8rg J7n5v8bDngủ? MớiDXqUkXCj mJ7n5v8bDấy giJ7n5v8bDờ J7n5v8bDmà bảok8rg ngườiDXqUkXCj k8rgta bJ7n5v8bDuồn ngủ?

Tôi kéJ7n5v8bDo chiếDXqUkXCjc khăDXqUkXCjn ướJ7n5v8bDt xDXqUkXCjuống, ánhk8rg mắk8rgt DXqUkXCjtức tốDXqUkXCji nhìk8rgn kẻk8rg J7n5v8bDđầu sỏ.

Thương Ngk8rgô ngồJ7n5v8bDi bêk8rgn tJ7n5v8bDrái k8rgtôi vẫnk8rg khôJ7n5v8bDng k8rgđộng tĩnhk8rg gìDXqUkXCj, chỉk8rg laDXqUkXCju taDXqUkXCjy một ck8rgách lịDXqUkXCjch tJ7n5v8bDhiệp, rk8rgồi lJ7n5v8bDại rótDXqUkXCj nưk8rgớc tJ7n5v8bDrà vàk8rgo bk8rgát vJ7n5v8bDà đũaJ7n5v8bD củDXqUkXCja DXqUkXCjchúng tôiJ7n5v8bD J7n5v8bDđể sáDXqUkXCjt trùng, sDXqUkXCjau đók8rg lk8rgại xếpJ7n5v8bD nJ7n5v8bDgay ngắn,k8rg tDXqUkXCjhể hiệDXqUkXCjn đJ7n5v8bDầy đủk8rg kỹDXqUkXCj nDXqUkXCjăng cầnJ7n5v8bD cók8rg cJ7n5v8bDủa mk8rgột vịk8rg thần thườngk8rg xuyênk8rg J7n5v8bDcó mặtJ7n5v8bD tronJ7n5v8bDg ngànDXqUkXCjh ănk8rg uốngk8rg củaJ7n5v8bD J7n5v8bDloài người.

Ngưu Bônk8rg ngồk8rgi đốik8rg diệnJ7n5v8bD vớiDXqUkXCj tôi,DXqUkXCj hk8rgai DXqUkXCjtay J7n5v8bDchống lêk8rgn mDXqUkXCjá, chớDXqUkXCjp chớpJ7n5v8bD cặp J7n5v8bDmi dàiJ7n5v8bD, nởDXqUkXCj J7n5v8bDmột nk8rgụ J7n5v8bDcười vừak8rg dịuk8rg dàJ7n5v8bDng, vừDXqUkXCja ngâyDXqUkXCj ngôDXqUkXCj. CặJ7n5v8bDp lôngJ7n5v8bD màyJ7n5v8bD, đk8rgôi mắt đẹk8rgp vàJ7n5v8bD vJ7n5v8bDẻ yk8rgếu ớtJ7n5v8bD củaDXqUkXCj k8rganh cDXqUkXCjhàng khiếnk8rg k8rgngười k8rgta ck8rghỉ J7n5v8bDmuốn k8rghãm hại...

Ngồi bDXqUkXCjên phảJ7n5v8bDi tDXqUkXCjôi k8rglà TrứnDXqUkXCjg muốiDXqUkXCj, côDXqUkXCj nàngk8rg bJ7n5v8bDỗng nJ7n5v8bDhiên DXqUkXCjdùng khuỷuDXqUkXCj taJ7n5v8bDy huých mạDXqUkXCjnh vDXqUkXCjào k8rgtôi, nói:

- Này,DXqUkXCj taJ7n5v8bDo k8rgđã tk8rghấy ck8rgả J7n5v8bDrồi. AJ7n5v8bDnh chàngk8rg J7n5v8bDđó đangJ7n5v8bD ghk8rgen đấy,k8rg J7n5v8bDanh DXqUkXCjta mới J7n5v8bDlà DXqUkXCjbạn trak8rgi chínk8rgh thứck8rg củaDXqUkXCj màyk8rg cJ7n5v8bDó đúngDXqUkXCj không?

Trời đất,J7n5v8bD đồk8rg bJ7n5v8bDạn bèk8rg xấuk8rg xa.

Tôi khôngk8rg DXqUkXCjtrả J7n5v8bDlời câuk8rg hDXqUkXCjỏi củaJ7n5v8bD TrứDXqUkXCjng muốiDXqUkXCj, ôJ7n5v8bDm lấJ7n5v8bDy chDXqUkXCjỗ đJ7n5v8bDau, miệng DXqUkXCj sùi bJ7n5v8bDọt méJ7n5v8bDp, DXqUkXCjgục J7n5v8bDmặt xuốngJ7n5v8bD bàk8rgn k8rghy sinh.

Nhưng tJ7n5v8bDôi k8rgkhông đápk8rg lJ7n5v8bDời cũngk8rg chJ7n5v8bDẳng sDXqUkXCjao, đk8rgã k8rgcó ngDXqUkXCjười khácDXqUkXCj k8rgtrả lời thay.

- Đúng,k8rg tDXqUkXCjôi lDXqUkXCjà bk8rgạn trDXqUkXCjai chínhDXqUkXCj tJ7n5v8bDhức hiệJ7n5v8bDn J7n5v8bDtại cDXqUkXCjủa côk8rg ấyk8rg. Hơk8rgn thDXqUkXCjế sDXqUkXCjau này ck8rgô ấk8rgy cJ7n5v8bDũng DXqUkXCjsẽ k8rgchỉ k8rgcó mJ7n5v8bDột J7n5v8bDngười đJ7n5v8bDàn k8rgông dk8rguy nhấk8rgt lJ7n5v8bDà tôi.

- ÔJ7n5v8bDi mk8rgẹ ơik8rg, nóJ7n5v8bDi rấk8rgt k8rghay, nóJ7n5v8bDi rấtk8rg J7n5v8bDtuyệt, nóiJ7n5v8bD DXqUkXCjrất J7n5v8bDđỉnh. DXqUkXCjVì câuDXqUkXCj nói DXqUkXCjnày củaJ7n5v8bD anhJ7n5v8bD, haDXqUkXCji DXqUkXCjchúng tDXqUkXCja sẽDXqUkXCj uJ7n5v8bDống hếtk8rg kétk8rg này.

Trứng muốik8rg đậpJ7n5v8bD k8rgbàn J7n5v8bDmột cáJ7n5v8bDch đầyJ7n5v8bD khDXqUkXCjí pDXqUkXCjhách khiếnJ7n5v8bD tôik8rg suýDXqUkXCjt bJ7n5v8bDị chDXqUkXCjấn thương nk8rgão. CâJ7n5v8bDu nóDXqUkXCji vôDXqUkXCj cùJ7n5v8bDng hk8rgào hùk8rgng trênJ7n5v8bD DXqUkXCjlập tứcJ7n5v8bD k8rgkhiến tk8rgôi nhJ7n5v8bDảy bk8rgổ lDXqUkXCjên như đDXqUkXCjiện giật.

Tôi rấJ7n5v8bDt rõJ7n5v8bD tửk8rgu lượngJ7n5v8bD củaJ7n5v8bD TrứngDXqUkXCj mDXqUkXCjuối. CJ7n5v8bDô DXqUkXCjnàng lJ7n5v8bDà nk8rggười k8rgduy nhấtDXqUkXCj bại dưJ7n5v8bDới J7n5v8bDtay bốk8rg DXqUkXCjtôi DXqUkXCjmà vk8rgẫn cJ7n5v8bDó DXqUkXCjthể đJ7n5v8bDi đượcJ7n5v8bD vJ7n5v8bDề nhàk8rg, hk8rgơn nữaDXqUkXCj còDXqUkXCjn J7n5v8bDđứng thẳnJ7n5v8bDg nDXqUkXCjgười, J7n5v8bDsờ tay vàoJ7n5v8bD tậnJ7n5v8bD cửaDXqUkXCj rồJ7n5v8bDi mớiJ7n5v8bD nk8rggã. Tk8rgửu lượngJ7n5v8bD củJ7n5v8bDa J7n5v8bDLâm Lỗk8rgi chỉDXqUkXCj kémDXqUkXCj côJ7n5v8bD nàngk8rg mk8rgột J7n5v8bDchút, J7n5v8bDvề cơ bảDXqUkXCjn J7n5v8bDvẫn cDXqUkXCjó thểJ7n5v8bD k8rgtìm k8rgthấy đườngJ7n5v8bD xuốngDXqUkXCj gầmk8rg bàn...

Đừng nóik8rg bk8rgây giờJ7n5v8bD ThươnJ7n5v8bDg Ngôk8rg đk8rgang làk8rg cJ7n5v8bDon J7n5v8bDhổ ốmJ7n5v8bD, DXqUkXCjcứ chJ7n5v8bDo k8rglà trên ngJ7n5v8bDười DXqUkXCjhắn J7n5v8bDkhông cJ7n5v8bDó vếtDXqUkXCj thưk8rgơng vJ7n5v8bDà hắk8rgn DXqUkXCjlà mộtDXqUkXCj ck8rgon hổJ7n5v8bD dũngk8rg mãk8rgnh k8rgthì ck8rgó DXqUkXCjlẽ cũJ7n5v8bDng chẳng thểDXqUkXCj nuk8rgốt nổik8rg kDXqUkXCjét J7n5v8bDbia mDXqUkXCjà TrứDXqUkXCjng J7n5v8bDmuối gk8rgọi J7n5v8bDlên. Tôk8rgi khôngk8rg muốDXqUkXCjn lạDXqUkXCji k8rgphải một lầk8rgn nJ7n5v8bDữa trôJ7n5v8bDng thấyJ7n5v8bD máuJ7n5v8bD DXqUkXCjchảy thàk8rgnh DXqUkXCjgiọt nhưJ7n5v8bD hik8rgện trườJ7n5v8bDng giếDXqUkXCjt ngườiJ7n5v8bD nữa,DXqUkXCj giặt miếngk8rg đDXqUkXCjệm ghếDXqUkXCj sDXqUkXCjofa rấtDXqUkXCj tốk8rgn xDXqUkXCjà phòng...

Tôi chk8rgộp lDXqUkXCjấy chJ7n5v8bDai bik8rga DXqUkXCjtên k8rgThương NgôJ7n5v8bD khôngk8rg biếk8rgt sốngk8rg DXqUkXCjchết lDXqUkXCjà gì vừaDXqUkXCj đónDXqUkXCj lDXqUkXCjấy k8rgvà đaDXqUkXCjng đJ7n5v8bDịnh chk8rgo k8rgvào miJ7n5v8bDệng uốnJ7n5v8bDg DXqUkXCjrồi nhìnk8rg TrDXqUkXCjứng muốDXqUkXCji nói:

- J7n5v8bDAnh J7n5v8bDta khJ7n5v8bDông uốnDXqUkXCjg đượk8rgc bk8rgia rDXqUkXCjượu, hak8rgi chúk8rgng tk8rga chiến!

- J7n5v8bDSao J7n5v8bDlại thếJ7n5v8bD hả,J7n5v8bD ĐậuDXqUkXCj phụk8rg gik8rgà? k8rgSao màyDXqUkXCj lạJ7n5v8bDi yk8rgêu nDXqUkXCjgười khôJ7n5v8bDng biếJ7n5v8bDt uống k8rgrượu cơJ7n5v8bD cJ7n5v8bDhứ? KJ7n5v8bDhông J7n5v8bDsợ bk8rgố màJ7n5v8bDy xửJ7n5v8bD k8rglý k8rgmày à?

- Tk8rghôi DXqUkXCjđi. KhônDXqUkXCjg thấyJ7n5v8bD khuJ7n5v8bDôn mDXqUkXCjặt DXqUkXCjméo mDXqUkXCjó đk8rgau ốmDXqUkXCj J7n5v8bDcủa k8rganh k8rgta DXqUkXCjsao? Hơn nữJ7n5v8bDa, ak8rgnh tDXqUkXCja đk8rgã sớmDXqUkXCj quDXqUkXCja đượcDXqUkXCj k8rgcửa ảiDXqUkXCj cJ7n5v8bDủa bJ7n5v8bDố tDXqUkXCjao rk8rgồi... DXqUkXCj– ThốtJ7n5v8bD rDXqUkXCja xJ7n5v8bDong cDXqUkXCjâu đó,k8rg tôk8rgi vội cJ7n5v8bDắn vJ7n5v8bDào lưỡJ7n5v8bDi mìnhJ7n5v8bD vàDXqUkXCj kJ7n5v8bDhông tk8rghèm đểDXqUkXCj ýJ7n5v8bD đếnk8rg vk8rgẻ đắk8rgc k8rgý J7n5v8bDtrên khuônDXqUkXCj mặtJ7n5v8bD Thương Ngô.

- KhôJ7n5v8bDng nJ7n5v8bDói lJ7n5v8bDinh tJ7n5v8bDinh nữaDXqUkXCj. Rốk8rgt cuộDXqUkXCjc mDXqUkXCjày cDXqUkXCjó uốDXqUkXCjng khk8rgông hả?

Trứng mDXqUkXCjuối ngướcDXqUkXCj mặDXqUkXCjt lênDXqUkXCj cườiDXqUkXCj lớJ7n5v8bDn, tìk8rgnh thk8rgế nàyJ7n5v8bD cDXqUkXCjó J7n5v8bDvẻ khiếnDXqUkXCj cô nJ7n5v8bDàng hậnk8rg khônDXqUkXCjg thểJ7n5v8bD phanDXqUkXCjh áDXqUkXCjo DXqUkXCjra, nhảyk8rg lênJ7n5v8bD bànDXqUkXCj DXqUkXCjhét uốk8rgng, uống:

- Đậk8rgu pDXqUkXCjhụ già,J7n5v8bD quảDXqUkXCj kk8rghông hJ7n5v8bDổ dk8rganh J7n5v8bDlà Đậk8rgu phụDXqUkXCj gDXqUkXCjià. ĐJ7n5v8bDược lắm.J7n5v8bD Phụck8rg vụ đâJ7n5v8bDu, mank8rgg tiếpJ7n5v8bD hk8rgai kDXqUkXCjét k8rgbia đJ7n5v8bDến đây.

Tôi rấtDXqUkXCj bk8rgình thảnDXqUkXCj nhưnDXqUkXCjg J7n5v8bDchân J7n5v8bDhơi nhũn.

Thương NJ7n5v8bDgô cũJ7n5v8bDng rấtJ7n5v8bD k8rgbình J7n5v8bDthản DXqUkXCjnhưng sắcDXqUkXCj mặtk8rg J7n5v8bDcó J7n5v8bDphần táDXqUkXCji hơn.

Ngưu J7n5v8bDBôn k8rglà ngườiJ7n5v8bD tươngk8rg đốJ7n5v8bDi yếuk8rg đuk8rgối, haDXqUkXCji cánJ7n5v8bDh tk8rgay chốJ7n5v8bDng J7n5v8bDvào mDXqUkXCjá bỗng khJ7n5v8bDuỵu xuốk8rgng khiếDXqUkXCjn k8rgchiếc cằk8rgm thoJ7n5v8bDn thJ7n5v8bDon đậpDXqUkXCj tk8rghẳng vJ7n5v8bDào cJ7n5v8bDái đk8rgĩa trướck8rg mặt...

Tiếp tJ7n5v8bDheo đó,DXqUkXCj tJ7n5v8bDôi vJ7n5v8bDà J7n5v8bDTrứng muốJ7n5v8bDi J7n5v8bDuống k8rgtay đôk8rgi, k8rgmi mDXqUkXCjột chaDXqUkXCji tJ7n5v8bDa một ck8rghai tDXqUkXCjrước ánDXqUkXCjh mắDXqUkXCjt vôk8rg cùnDXqUkXCjg sùngk8rg báDXqUkXCji k8rgvà ngưỡnJ7n5v8bDg mộk8rg củak8rg haJ7n5v8bDi k8rgvị thầnk8rg DXqUkXCjtiên, thoáng J7n5v8bD cái trênJ7n5v8bD bàJ7n5v8bDn đãDXqUkXCj DXqUkXCjtoàn làJ7n5v8bD vDXqUkXCjỏ chai.

Không biếtDXqUkXCj J7n5v8bDcó phảik8rg k8rgvì mấyJ7n5v8bD ngàyk8rg k8rgvừa qJ7n5v8bDua kJ7n5v8bDhông nJ7n5v8bDghỉ nk8rggơi đủk8rg DXqUkXCjhay vìJ7n5v8bD chưa ănDXqUkXCj cơmDXqUkXCj, chỉJ7n5v8bD bụngDXqUkXCj rỗngk8rg uDXqUkXCjống J7n5v8bDbia hJ7n5v8bDay J7n5v8bDkhông DXqUkXCjmà rDXqUkXCjất nhDXqUkXCjanh k8rgsau đDXqUkXCjó, tôDXqUkXCji bỗnDXqUkXCjg cJ7n5v8bDảm thấy chónJ7n5v8bDg mDXqUkXCjặt hoJ7n5v8bDa mắJ7n5v8bDt vàk8rg kJ7n5v8bDhông cònDXqUkXCj cJ7n5v8bDhút sứcDXqUkXCj lựJ7n5v8bDc k8rgnào. TDXqUkXCjrứng mk8rguối k8rgthì J7n5v8bDvẫn nhảk8rgy nhót nDXqUkXCjhư cJ7n5v8bDhưa hềk8rg k8rguống giọDXqUkXCjt biDXqUkXCja nàoDXqUkXCj. ĐiềuDXqUkXCj nàyJ7n5v8bD khiếJ7n5v8bDn ngườik8rg luôJ7n5v8bDn tựk8rg k8rgca DXqUkXCjngợi mình "DXqUkXCjNghìn k8rgly khôk8rgng sayk8rg" lDXqUkXCjà DXqUkXCjtôi cảmk8rg thấyDXqUkXCj xk8rgấu hổ.

Đang địnJ7n5v8bDh cởiDXqUkXCj khuDXqUkXCjy taDXqUkXCjy áJ7n5v8bDo DXqUkXCjxắn lêk8rgn chuẩnDXqUkXCj bịDXqUkXCj chiDXqUkXCjến đJ7n5v8bDấu đếnJ7n5v8bD cùnDXqUkXCjg, thDXqUkXCjì trong taDXqUkXCjy trDXqUkXCjống khônJ7n5v8bDg, nửaDXqUkXCj chak8rgi cònJ7n5v8bD lạik8rg bịJ7n5v8bD Thươnk8rgg NgôJ7n5v8bD gDXqUkXCjiật lấyDXqUkXCj, nói:

- DXqUkXCjEm khôngJ7n5v8bD đượcJ7n5v8bD uốnk8rgg nữa.

- Đưak8rg đây.

Thương J7n5v8bDNgô lJ7n5v8bDắc đầu,J7n5v8bD kiênDXqUkXCj quyết:

- DXqUkXCjEm khJ7n5v8bDông hiểuJ7n5v8bD DXqUkXCjta đDXqUkXCjang nóik8rg gìDXqUkXCj sk8rgao? J7n5v8bDEm khôngk8rg đượcDXqUkXCj uốngJ7n5v8bD nữa.

Tôi sữngJ7n5v8bD DXqUkXCjngười, k8rgtức tối:

- AnDXqUkXCjh cDXqUkXCjoi mìnhJ7n5v8bD lk8rgà ak8rgi thk8rgế? LiêJ7n5v8bDn k8rgcan DXqUkXCjgì k8rgđến ank8rgh? NàDXqUkXCjo, đưaDXqUkXCj đây.

Thương Nk8rggô đứngDXqUkXCj lênk8rg nJ7n5v8bDhìn J7n5v8bDtôi, hắDXqUkXCjn kDXqUkXCjhông hDXqUkXCjề tk8rgức giận,DXqUkXCj lạik8rg k8rgtỏ rk8rga vô cùDXqUkXCjng DXqUkXCjbình tĩnhDXqUkXCj, nói:

- TâDXqUkXCjm tDXqUkXCjrạng kDXqUkXCjhông tốt,DXqUkXCj uốngJ7n5v8bD bik8rga rượuJ7n5v8bD cJ7n5v8bDó J7n5v8bDhại ck8rgho sk8rgức khỏe.

Bốn chữJ7n5v8bD đầuDXqUkXCj tik8rgên khiếnDXqUkXCj tDXqUkXCjôi nhảyDXqUkXCj chồmJ7n5v8bD lên:

- DXqUkXCjTâm trạk8rgng aDXqUkXCji khôngk8rg tốDXqUkXCjt hả?DXqUkXCj TâDXqUkXCjm trk8rgạng J7n5v8bDcủa k8rganh, cDXqUkXCjủa cJ7n5v8bDả nhàDXqUkXCj ank8rgh mớDXqUkXCji không J7n5v8bDtốt. ĐừDXqUkXCjng J7n5v8bDnói k8rgvớ vẩnDXqUkXCj nk8rgữa. J7n5v8bDMau DXqUkXCjđưa đây.DXqUkXCj Uốk8rgng k8rgcùng bạDXqUkXCjn DXqUkXCjbè k8rgtôi rấDXqUkXCjt vuDXqUkXCji, hại sứk8rgc kk8rghỏe J7n5v8bDcũng chẳnJ7n5v8bDg làk8rg cáiJ7n5v8bD quáiJ7n5v8bD gìk8rg, cJ7n5v8bDó chếtDXqUkXCj cũngDXqUkXCj J7n5v8bDcam lòng.

- J7n5v8bDVậy tDXqUkXCja uốnDXqUkXCjg J7n5v8bDgiúp em.

- CDXqUkXCjhút tửuDXqUkXCj lượngk8rg củDXqUkXCja anDXqUkXCjh thk8rgì làJ7n5v8bDm đượcJ7n5v8bD gì?

- TDXqUkXCjóm lạiJ7n5v8bD, hômk8rg J7n5v8bDnay J7n5v8bDem chỉk8rg đượck8rg k8rguống đJ7n5v8bDến đây.

- Vk8rgề màk8rg cấDXqUkXCjm ôJ7n5v8bDng k8rgbác nhk8rgà ank8rgh ấy.

- DXqUkXCjBố tJ7n5v8bDa J7n5v8bDlà DXqUkXCjcon mk8rgột k8rgnên tJ7n5v8bDa khôk8rgng k8rgcó ônk8rgg báJ7n5v8bDc nào.

- …

Tôi J7n5v8bDvà ThươJ7n5v8bDng NgôJ7n5v8bD đấuDXqUkXCj khẩu,J7n5v8bD k8rgTrứng mDXqUkXCjuối vàDXqUkXCj NgưJ7n5v8bDu Bk8rgôn ngồik8rg bênDXqUkXCj cạnh nhìn,

Sau cuộcJ7n5v8bD cDXqUkXCjãi cọ,J7n5v8bD TrứnJ7n5v8bDg mJ7n5v8bDuối liJ7n5v8bDền tJ7n5v8bDổng kếtJ7n5v8bD ngk8rgắn gọn:

- Thôik8rg đk8rgược rk8rgồi. DXqUkXCjTao đãJ7n5v8bD rDXqUkXCjõ cảJ7n5v8bD rồiJ7n5v8bD. ĐậuDXqUkXCj pDXqUkXCjhụ giDXqUkXCjà nàk8rgy, bạk8rgn J7n5v8bDtrai của màyk8rg bịk8rg cảJ7n5v8bDm, bịk8rg sốtk8rg đDXqUkXCjúng không?k8rg DXqUkXCjAnh k8rgta muốk8rgn k8rgtối nDXqUkXCjay ck8rgùng màk8rgy vậnk8rg k8rgđộng đểJ7n5v8bD toàn thk8rgân DXqUkXCjđổ mổJ7n5v8bD hôk8rgi, tiếtDXqUkXCj kiệmk8rg đượcJ7n5v8bD chDXqUkXCjút k8rgtiền tDXqUkXCjhuốc mDXqUkXCjen. Đk8rgã thJ7n5v8bDế nàDXqUkXCjy J7n5v8bDrồi thk8rgì k8rgtao đànhDXqUkXCj phải nểk8rg mặk8rgt thôi.

Thương J7n5v8bDNgô nhếcJ7n5v8bDh kJ7n5v8bDhóe miDXqUkXCjệng nói:

- CảmDXqUkXCj ơnJ7n5v8bD J7n5v8bDvì k8rgđã cảk8rgm thông.

Tôi DXqUkXCjcâm lặng,k8rg kJ7n5v8bDhông biếDXqUkXCjt nêDXqUkXCjn bJ7n5v8bDào cDXqUkXCjhữa thk8rgế nào.

Ngưu Bk8rgôn k8rglại J7n5v8bDmột lầk8rgn nk8rgữa DXqUkXCjdùng cằDXqUkXCjm hDXqUkXCjôn DXqUkXCjchiếc đĩa.

Trứng muJ7n5v8bDối rấJ7n5v8bDt khônJ7n5v8bDg hàJ7n5v8bDi k8rglòng vDXqUkXCjì chưak8rg đưk8rgợc vuDXqUkXCji DXqUkXCjhết mìDXqUkXCjnh k8rgtrên DXqUkXCjbàn nhậu, DXqUkXCjâm J7n5v8bDthanh màDXqUkXCj NgDXqUkXCjưu BôJ7n5v8bDn vừJ7n5v8bDa tk8rgạo k8rgra đJ7n5v8bDã cuốnDXqUkXCj k8rghút J7n5v8bDcô DXqUkXCjnàng. CJ7n5v8bDô nDXqUkXCjàng nhìDXqUkXCjn sang, hỏi:

- k8rgAnh khôngJ7n5v8bD ốmDXqUkXCj đaJ7n5v8bDu gJ7n5v8bDì chứ?

Ngưu Bôk8rgn hoàk8rgn toànJ7n5v8bD chưak8rg phảk8rgn ứnk8rgg kịp,DXqUkXCj lắDXqUkXCjc đầuk8rg DXqUkXCjmột cJ7n5v8bDách ngốc nghếch.

- VậJ7n5v8bDy tJ7n5v8bDối nk8rgay chJ7n5v8bDắc ank8rgh DXqUkXCjcũng khônJ7n5v8bDg cầDXqUkXCjn vậnJ7n5v8bD độnJ7n5v8bDg DXqUkXCjcho vDXqUkXCjã mồDXqUkXCj J7n5v8bDhôi chứ?

Anh chàngDXqUkXCj tDXqUkXCjội nghiệDXqUkXCjp NgJ7n5v8bDưu k8rgBôn tiếJ7n5v8bDp tụck8rg khôDXqUkXCjng kịpJ7n5v8bD pDXqUkXCjhản ứnk8rgg, dDXqUkXCjo vậy J7n5v8bD lại lắcJ7n5v8bD đầJ7n5v8bDu mDXqUkXCjột cácDXqUkXCjh ngốcDXqUkXCj nghếch.

Trứng J7n5v8bDmuối tỏJ7n5v8bD J7n5v8bDra k8rgvô cùngk8rg hàDXqUkXCji k8rglòng. DXqUkXCjCô nànDXqUkXCjg J7n5v8bDliền đáJ7n5v8bD hJ7n5v8bDai k8rgkét rưỡi k8rgbia dưDXqUkXCjới cDXqUkXCjhân vềJ7n5v8bD phk8rgía Nk8rggưu BônJ7n5v8bD, giọngJ7n5v8bD nóik8rg J7n5v8bDnhẹ nk8rghư giDXqUkXCjó thoảng:

- J7n5v8bDLần đầuDXqUkXCj gk8rgặp gk8rgỡ, lầnDXqUkXCj đJ7n5v8bDầu cùngk8rg DXqUkXCjuống, chDXqUkXCjai nJ7n5v8bDày tôiJ7n5v8bD cạk8rgn trướcDXqUkXCj đểDXqUkXCj tỏ lJ7n5v8bDòng kínhDXqUkXCj trọng.

Hai mắDXqUkXCjt k8rgNgưu J7n5v8bDBôn trợnk8rg tròJ7n5v8bDn nhìnk8rg k8rgcô DXqUkXCjnàng ngDXqUkXCjửa cổJ7n5v8bD lêDXqUkXCjn, thoángDXqUkXCj chốc đítk8rg chaDXqUkXCji đãDXqUkXCj DXqUkXCjhướng J7n5v8bDlên trDXqUkXCjời, vJ7n5v8bDẻ nJ7n5v8bDgốc tJ7n5v8bDự nhiêDXqUkXCjn k8rgcủa DXqUkXCjanh chJ7n5v8bDàng đượck8rg bik8rgểu hDXqUkXCjiện rõ J7n5v8bD ràng triệtDXqUkXCj để.

Tiếp đó,k8rg nhânk8rg J7n5v8bDvật cDXqUkXCjhính củDXqUkXCja cụJ7n5v8bDc diệJ7n5v8bDn lúDXqUkXCjc k8rgnày DXqUkXCjlà Trứngk8rg muốJ7n5v8bDi vk8rgà Ngưu k8rg Bôn. TôiDXqUkXCj vk8rgà ThJ7n5v8bDương NgDXqUkXCjô ngk8rgồi bênJ7n5v8bD cạDXqUkXCjnh k8rgquan sát.

- TửuDXqUkXCj lượnk8rgg ck8rgủa TứJ7n5v8bD NgưJ7n5v8bDu J7n5v8bDthế nào?

- TheDXqUkXCjo nk8rghư tDXqUkXCja đượcDXqUkXCj biết,DXqUkXCj vìJ7n5v8bD DXqUkXCjlý DXqUkXCjdo DXqUkXCjphải tựk8rg J7n5v8bDtrị nghiJ7n5v8bDêm ngặtJ7n5v8bD nDXqUkXCjên tộcDXqUkXCj trưởng củaJ7n5v8bD J7n5v8bDmười J7n5v8bDhai tộck8rg phk8rgần lớJ7n5v8bDn đềuk8rg khôngDXqUkXCj thk8rgạo việck8rg này.

- Tứk8rgc J7n5v8bDlà sao?

- k8rgTức lDXqUkXCjà, cậDXqUkXCju tDXqUkXCja cũnk8rgg chưk8rga baDXqUkXCjo giờJ7n5v8bD DXqUkXCjuống rượu.

- …

Thương NJ7n5v8bDgô J7n5v8bDtỏ vDXqUkXCjẻ J7n5v8bDvừa xDXqUkXCjin DXqUkXCjlỗi vừaJ7n5v8bD cảk8rgm độnJ7n5v8bDg dìJ7n5v8bDu NgJ7n5v8bDưu J7n5v8bDBôn kk8rghông biết lJ7n5v8bDà k8rglần thứDXqUkXCj bak8rgo nhiDXqUkXCjêu DXqUkXCjtừ troDXqUkXCjng k8rgnhà k8rgvệ sinDXqUkXCjh xiêuJ7n5v8bD vẹoDXqUkXCj bướJ7n5v8bDc raDXqUkXCj, nưk8rgớc mắk8rgt hDXqUkXCjắn nhạt nhòak8rg, nóik8rg trDXqUkXCjong k8rgtiếng nấc:

- Ngườik8rg aJ7n5v8bDnh eDXqUkXCjm tDXqUkXCjốt, J7n5v8bDkhổ chk8rgo cậuJ7n5v8bD rồi.

Ngưu BônDXqUkXCj vỗJ7n5v8bD vJ7n5v8bDai DXqUkXCjhắn cườik8rg DXqUkXCjha hảJ7n5v8bD, giọngk8rg nóik8rg hJ7n5v8bDào hùngk8rg bốcJ7n5v8bD trk8rgời lấy J7n5v8bD chút pJ7n5v8bDhong cJ7n5v8bDách cJ7n5v8bDủa Trứk8rgng muối:

- KDXqUkXCjhổ ck8rgái quk8rgái gJ7n5v8bDì? AnJ7n5v8bDh ek8rgm chínJ7n5v8bDh làk8rg dDXqUkXCjùng DXqUkXCjđể DXqUkXCjđâm... aDXqUkXCjnh mk8rgột đaok8rg, tôi mộtJ7n5v8bD đao.J7n5v8bD.. làk8rg J7n5v8bDtừ "đao"DXqUkXCj tk8rgrong TiểJ7n5v8bDu lDXqUkXCjý pJ7n5v8bDhi đao...

Thương k8rgNgô cJ7n5v8bDhe mặt.

Còn tk8rgôi lạiJ7n5v8bD J7n5v8bDgiơ ngónk8rg tak8rgy cáiDXqUkXCj lk8rgên biDXqUkXCjểu thịJ7n5v8bD ngưỡngDXqUkXCj mộDXqUkXCj đốiJ7n5v8bD vớiJ7n5v8bD sự biJ7n5v8bDến chuyểnJ7n5v8bD tJ7n5v8bDừ yếuJ7n5v8bD đuk8rgối DXqUkXCjsang mạnhk8rg mk8rgẽ cDXqUkXCjủa Tk8rgứ Ngưu.

Đêm DXqUkXCjđó, thầnJ7n5v8bD tiênk8rg lạDXqUkXCji DXqUkXCjmột lầDXqUkXCjn nữaDXqUkXCj dùnJ7n5v8bDg hànDXqUkXCjh đJ7n5v8bDộng thJ7n5v8bDực tJ7n5v8bDế chk8rgứng minh sựDXqUkXCj tốJ7n5v8bDn DXqUkXCjcơm tốnJ7n5v8bD củiDXqUkXCj, vôJ7n5v8bD dụngk8rg toàDXqUkXCjn tậpDXqUkXCj củaDXqUkXCj mình...

Sau kDXqUkXCjhi đãDXqUkXCj biếnDXqUkXCj bJ7n5v8bDa kéJ7n5v8bDt DXqUkXCjbia thàDXqUkXCjnh bk8rga DXqUkXCjmươi sáDXqUkXCju DXqUkXCjchiếc vỏJ7n5v8bD chDXqUkXCjai, Trứng mJ7n5v8bDuối chânDXqUkXCj bướcJ7n5v8bD DXqUkXCjcó phầnk8rg loạngk8rg choạngDXqUkXCj kéok8rg DXqUkXCjanh chk8rgàng DXqUkXCjNgưu Bk8rgôn DXqUkXCjđang ngk8rghiêm túk8rgc chỉJ7n5v8bD tay J7n5v8bDvào vạchk8rg đườk8rgng đDXqUkXCjếm trăJ7n5v8bDng DXqUkXCjsao lênJ7n5v8bD tak8rgxi, đầuJ7n5v8bD khônDXqUkXCjg ngoảJ7n5v8bDnh lại.

Tôi lDXqUkXCjẩm bẩmk8rg mộDXqUkXCjt mình:

- Hak8rgi ngườik8rg DXqUkXCjnày sẽDXqUkXCj khk8rgông saJ7n5v8bDo chứ?

Thương J7n5v8bDNgô trấJ7n5v8bDn an:

- J7n5v8bDNgưu Bônk8rg k8rgcó k8rgsay DXqUkXCjnữa ck8rgũng khk8rgông giJ7n5v8bDở tròDXqUkXCj link8rgh DXqUkXCjtinh đâu.

- TDXqUkXCjôi sJ7n5v8bDợ TrứDXqUkXCjng mJ7n5v8bDuối giởDXqUkXCj tDXqUkXCjrò DXqUkXCjvới aJ7n5v8bDnh ta.

- DXqUkXCj... DùDXqUkXCj gDXqUkXCjì cũk8rgng lJ7n5v8bDà tDXqUkXCjhần J7n5v8bDtiên. SaJ7n5v8bDo cóDXqUkXCj thJ7n5v8bDể DXqUkXCjbị lk8rgoài ngườik8rg gk8rgiở trò được...

 

Trên đưk8rgờng vDXqUkXCjề, J7n5v8bDgió DXqUkXCjlạnh táDXqUkXCjp vk8rgào mặt,k8rg hk8rgơi meJ7n5v8bDn DXqUkXCjxâm chiếDXqUkXCjm đạik8rg J7n5v8bDnão của J7n5v8bD tôi khôngk8rg J7n5v8bDnhững tướcDXqUkXCj đik8rg quyk8rgền chJ7n5v8bDủ độnk8rgg J7n5v8bDmà còDXqUkXCjn kDXqUkXCjhiến tôDXqUkXCji J7n5v8bDchìm đắmk8rg hoànJ7n5v8bD toàDXqUkXCjn, choáng váJ7n5v8bDng, DXqUkXCjquay cuồk8rgng. ĐồngJ7n5v8bD thờiDXqUkXCj, J7n5v8bDbụng cũDXqUkXCjng DXqUkXCjbắt đầuDXqUkXCj thấyJ7n5v8bD DXqUkXCjkhó chịu.

Tôi giJ7n5v8bDơ taDXqUkXCjy lk8rgên tínDXqUkXCjh J7n5v8bDngày, quảDXqUkXCj nhiJ7n5v8bDên đDXqUkXCjến ngk8rgày kinDXqUkXCjh DXqUkXCjnguyệt J7n5v8bDghé J7n5v8bDthăm rồi, đúngk8rg k8rglà "Hk8rgọa J7n5v8bDvô đDXqUkXCjơn chíJ7n5v8bD, phúck8rg DXqUkXCjbất tk8rgrùng lai"DXqUkXCj, đJ7n5v8bDã thDXqUkXCjất tìnhDXqUkXCj rồi lạiJ7n5v8bD gặk8rgp J7n5v8bDphải bàDXqUkXCj J7n5v8bDcô già...

Càng DXqUkXCjnghĩ DXqUkXCjtôi cànk8rgg thấDXqUkXCjy mìnhk8rg đJ7n5v8bDen đủiJ7n5v8bD, đek8rgn đủk8rgi J7n5v8bDnhư gặJ7n5v8bDp pJ7n5v8bDhải ôngDXqUkXCj bánk8rg than vậy.DXqUkXCj Tôik8rg muốnk8rg ruDXqUkXCjồng bỏ,k8rg mk8rguốn tựDXqUkXCj đàyJ7n5v8bD ảiDXqUkXCj mìnhJ7n5v8bD nJ7n5v8bDên tk8rgìm ck8rghỗ chânJ7n5v8bD tJ7n5v8bDường rồi ngồik8rg đók8rg nhưk8rg chết.

Thương NgJ7n5v8bDô đưDXqUkXCjơng nhiênDXqUkXCj kDXqUkXCjhông bJ7n5v8bDiết nhữJ7n5v8bDng cơDXqUkXCjn sk8rgóng lònk8rgg diễnk8rg ra k8rg trong DXqUkXCjtôi, J7n5v8bDthấy tk8rgôi bỗngJ7n5v8bD nhiDXqUkXCjên ngk8rgồi thụpJ7n5v8bD xuốnJ7n5v8bDg nhk8rgư ngJ7n5v8bDười khôngk8rg xươnJ7n5v8bDg nênJ7n5v8bD không tránk8rgh kJ7n5v8bDhỏi vDXqUkXCjẻ ngạcDXqUkXCj nhiDXqUkXCjên. HắDXqUkXCjn vộiJ7n5v8bD khok8rgm k8rgngười xDXqUkXCjuống, lưngk8rg dựnJ7n5v8bDg DXqUkXCjthẳng, mộtk8rg đầu gốik8rg DXqUkXCjchạm đấDXqUkXCjt, mộtk8rg taDXqUkXCjy đặDXqUkXCjt trênk8rg đầuDXqUkXCj gốiDXqUkXCj mìnk8rgh, k8rgtay kJ7n5v8bDia sờJ7n5v8bD k8rglên trJ7n5v8bDán tôi...

Trời đấtJ7n5v8bD, sinDXqUkXCjh vậJ7n5v8bDt J7n5v8bDgì k8rgkhông biết,DXqUkXCj k8rgtư tk8rghế nJ7n5v8bDgẫu nhk8rgiên thôiDXqUkXCj mJ7n5v8bDà cũng đẹpJ7n5v8bD lk8rgạ lùng.

Lại trờik8rg đấtDXqUkXCj k8rgnữa, DXqUkXCjlúc nàyJ7n5v8bD tôiJ7n5v8bD mớik8rg cJ7n5v8bDó thk8rgể k8rgquan sátDXqUkXCj mộtk8rg cJ7n5v8bDách tỉk8rg mi,DXqUkXCj rõ ràng.

- TiểuDXqUkXCj Tưk8rgờng, eJ7n5v8bDm sJ7n5v8bDao thế?DXqUkXCj k8rgSay hJ7n5v8bDay khJ7n5v8bDó chịJ7n5v8bDu ởDXqUkXCj đâu?

Trước k8rgánh mk8rgắt lDXqUkXCjờ DXqUkXCjđờ sDXqUkXCjay, đôiJ7n5v8bD k8rgtai J7n5v8bDong DXqUkXCjong J7n5v8bDcủa DXqUkXCjtôi, DXqUkXCjdáng vẻk8rg hắnJ7n5v8bD càng lôiDXqUkXCj cuốn,J7n5v8bD gJ7n5v8bDiọng nóiDXqUkXCj cànJ7n5v8bDg dễJ7n5v8bD chịuk8rg hk8rgơn khiếDXqUkXCjn trák8rgi tik8rgm J7n5v8bDtôi nJ7n5v8bDhư lệcJ7n5v8bDh vềDXqUkXCj phk8rgía gan, giọngDXqUkXCj tôiJ7n5v8bD nhỏk8rg nhẹDXqUkXCj k8rgđầy tủk8rgi hờn:

- Đếk8rgn tháng.

Thương NgJ7n5v8bDô sJ7n5v8bDững J7n5v8bDngười tJ7n5v8bDrước ck8rgâu nk8rgói khôngJ7n5v8bD đầDXqUkXCju J7n5v8bDkhông J7n5v8bDđuôi củk8rga tôi:

- J7n5v8bDĐến gì?

- J7n5v8bDĐến tháng.

- DXqUkXCjTháng... thángDXqUkXCj gì?

Tôi ôDXqUkXCjm bụngk8rg tựak8rg k8rgvào tường,DXqUkXCj cuộJ7n5v8bDn mìDXqUkXCjnh nk8rghư DXqUkXCjmột J7n5v8bDcon tômDXqUkXCj, lôngk8rg màyJ7n5v8bD xịu xuống,J7n5v8bD mặtk8rg cJ7n5v8bDau J7n5v8bDlại diễnk8rg J7n5v8bDvai mộtk8rg cDXqUkXCjô k8rgbé DXqUkXCjtội nghiệJ7n5v8bDp k8rgmuốn nk8rgói mDXqUkXCjà khJ7n5v8bDông thJ7n5v8bDốt đưJ7n5v8bDợc thành lời.

Dù sak8rgo ThJ7n5v8bDương J7n5v8bDNgô J7n5v8bDcũng đk8rgã k8rgsống ởJ7n5v8bD nhâDXqUkXCjn giaDXqUkXCjn nêk8rgn J7n5v8bDtương đốiDXqUkXCj hiểJ7n5v8bDu biết đốỉJ7n5v8bD vớJ7n5v8bDi đDXqUkXCjặc trưngDXqUkXCj siJ7n5v8bDnh lýDXqUkXCj cJ7n5v8bDủa loDXqUkXCjài người.k8rg VậyDXqUkXCj nDXqUkXCjên, saJ7n5v8bDu phk8rgút bJ7n5v8bDối rốk8rgi bJ7n5v8bDan đầu, hắnk8rg nJ7n5v8bDhanh cJ7n5v8bDhóng ýk8rg tDXqUkXCjhức đượcDXqUkXCj, cộk8rgng thêmJ7n5v8bD ngôDXqUkXCjn ngữJ7n5v8bD DXqUkXCjcơ DXqUkXCjthể vJ7n5v8bDô cùnJ7n5v8bDg J7n5v8bDcó tk8rgính k8rgbiểu cảm củaDXqUkXCj tôiDXqUkXCj nJ7n5v8bDên hắnk8rg đãJ7n5v8bD hiểk8rgu ra.

- EmJ7n5v8bD... tJ7n5v8bDa... cJ7n5v8bDhúng tDXqUkXCja maDXqUkXCju vềDXqUkXCj nhk8rgà thôi...

- Nhưnk8rgg trok8rgng nhDXqUkXCjà kDXqUkXCjhông DXqUkXCjcòn băngJ7n5v8bD k8rgvệ sk8rginh nữa.

- Vậk8rgy... DXqUkXCjphải DXqUkXCjlàm sao?

- KhônJ7n5v8bDg cònDXqUkXCj thDXqUkXCjì J7n5v8bDđương k8rgnhiên phảik8rg đDXqUkXCji k8rgmua rồi.

- ỒDXqUkXCj... J7n5v8bDở đâDXqUkXCju có?k8rg J7n5v8bDTa dìuDXqUkXCj ek8rgm đi.

- TôiDXqUkXCj DXqUkXCjđau DXqUkXCjbụng, J7n5v8bDkhông đứngJ7n5v8bD dậyDXqUkXCj được,DXqUkXCj kJ7n5v8bDhông đDXqUkXCji nổi.

Có lẽk8rg ThươJ7n5v8bDng DXqUkXCjNgô DXqUkXCjđã hik8rgểu rJ7n5v8bDa ýDXqUkXCj củak8rg k8rgtôi, bỗnJ7n5v8bDg nhiênJ7n5v8bD tk8rghấy bốiJ7n5v8bD rốik8rg. DoJ7n5v8bD dự, đắk8rgn đok8rg k8rgmột hJ7n5v8bDồi, ck8rguối cJ7n5v8bDùng cũngJ7n5v8bD cắnDXqUkXCj k8rgrăng, nói:

- TrDXqUkXCjong siêuDXqUkXCj thịJ7n5v8bD gDXqUkXCjần đk8rgây chDXqUkXCjắc làk8rg cDXqUkXCjó chứ?DXqUkXCj TJ7n5v8bDa sẽk8rg J7n5v8bDđi muk8rga nDXqUkXCjgay, eDXqUkXCjm đợiJ7n5v8bD ta J7n5v8bDở đây.

Tôi vộk8rgi tk8rgóm lDXqUkXCjấy hắnk8rg, DXqUkXCjtiếp tụcDXqUkXCj DXqUkXCjvẻ yk8rgếu đuối,J7n5v8bD cạnk8rg sk8rgức, diễnDXqUkXCj vDXqUkXCjẻ k8rgđáng thương đếnJ7n5v8bD cùng:

- TronJ7n5v8bDg siêuJ7n5v8bD thịJ7n5v8bD khônDXqUkXCjg k8rgcó k8rgloại tJ7n5v8bDôi cDXqUkXCjần, J7n5v8bDchỉ ởk8rg cửaJ7n5v8bD hàk8rgng trướck8rg mặt k8rg mới có.

Tuy điềuk8rg nàyDXqUkXCj rõk8rg rànk8rgg DXqUkXCjlà J7n5v8bDvớ vJ7n5v8bDẩn, nhưnk8rgg dùJ7n5v8bDng nDXqUkXCjó J7n5v8bDđể lừJ7n5v8bDa vJ7n5v8bDị thầnJ7n5v8bD DXqUkXCjchưa hề cóDXqUkXCj ck8rghút J7n5v8bDkinh nghik8rgệm gìDXqUkXCj vJ7n5v8bDẫn rấDXqUkXCjt hiJ7n5v8bDệu quk8rgả. k8rgDo đóDXqUkXCj ThươngJ7n5v8bD NgJ7n5v8bDô DXqUkXCjliền gậJ7n5v8bDt đầuJ7n5v8bD cắn câJ7n5v8bDu k8rgvà tDXqUkXCjỏ vẻDXqUkXCj nJ7n5v8bDgượng ngùk8rgng rJ7n5v8bDõ ràng.

Cái J7n5v8bDgọi làDXqUkXCj cửaDXqUkXCj hàng,k8rg chíDXqUkXCjnh DXqUkXCjlà DXqUkXCjtiệm tạpk8rg hóaDXqUkXCj tk8rgương đốk8rgi truyJ7n5v8bDền tk8rghống mà k8rgphương thứk8rgc kink8rgh doak8rgnh DXqUkXCjhoàn tk8rgoàn kk8rghông giDXqUkXCjống vớiDXqUkXCj siêuDXqUkXCj tk8rghị tựDXqUkXCj chọn.J7n5v8bD KháDXqUkXCjch hàng pDXqUkXCjhải J7n5v8bDhiểu rk8rgõ, J7n5v8bDphải tk8rgự nóiDXqUkXCj DXqUkXCjra yDXqUkXCjêu ck8rgầu k8rgcủa J7n5v8bDmình, sDXqUkXCjau đóJ7n5v8bD DXqUkXCjchủ cJ7n5v8bDửa hàngDXqUkXCj sẽJ7n5v8bD dẫn đik8rg lấyk8rg J7n5v8bDđồ vàJ7n5v8bD trảk8rg tiJ7n5v8bDền nhậk8rgn hàngDXqUkXCj ngak8rgy trướcJ7n5v8bD mặt.

Tôi hDXqUkXCjoàn tDXqUkXCjoàn k8rgphớt lờk8rg vDXqUkXCjẻ J7n5v8bDngượng ngk8rgùng cDXqUkXCjủa Tk8rghương Ngk8rgô dùngJ7n5v8bD DXqUkXCjthái độ vôk8rg k8rgcùng nghiêk8rgm túcJ7n5v8bD J7n5v8bDnói vớiJ7n5v8bD hắn:

- J7n5v8bDTôi DXqUkXCjmuốn mộtJ7n5v8bD góJ7n5v8bDi k8rgdùng baJ7n5v8bDn đêmDXqUkXCj k8rgvà mộtJ7n5v8bD DXqUkXCjgói J7n5v8bDdùng bk8rgan DXqUkXCjngày, lJ7n5v8bDoại dùng bk8rgan đêk8rgm DXqUkXCjphải k8rglà loạik8rg k8rgdài bk8rga DXqUkXCjmươi lJ7n5v8bDăm cenk8rgtimet. ĐDXqUkXCjã nhJ7n5v8bDớ chưa?

Thương Ngôk8rg k8rgcúi đJ7n5v8bDầu k8rgkhông nhìnDXqUkXCj tôJ7n5v8bDi, DXqUkXCjmột hồik8rg sk8rgau mớiJ7n5v8bD nhẹk8rg nóik8rg một tiếng.

- Ừm.

- AnJ7n5v8bDh thửJ7n5v8bD nhắJ7n5v8bDc lạDXqUkXCji DXqUkXCjmột lầJ7n5v8bDn chDXqUkXCjo k8rgtôi nghe.

Dưới DXqUkXCjsự thúcJ7n5v8bD k8rgép DXqUkXCjcủa tôik8rg, hắnJ7n5v8bD cuDXqUkXCjối cJ7n5v8bDùng tỏJ7n5v8bD vJ7n5v8bDẻ qk8rguyết tâmDXqUkXCj, đứJ7n5v8bDng phắt dậJ7n5v8bDy, còk8rgn tk8rgiện tJ7n5v8bDay gõDXqUkXCj vàok8rg đDXqUkXCjầu tôik8rg, giọngk8rg hờJ7n5v8bDn trách:

- J7n5v8bDEm DXqUkXCjchờ đấy.

Tôi DXqUkXCjxoa đJ7n5v8bDầu nhìDXqUkXCjn tDXqUkXCjheo cáiJ7n5v8bD J7n5v8bDbóng vộiDXqUkXCj vk8rgã J7n5v8bDcủa hắnJ7n5v8bD, cườiJ7n5v8bD nk8rggặt ngDXqUkXCjhẽo. Bóng hắnDXqUkXCj dầnk8rg xJ7n5v8bDa khuất.

Lớn bJ7n5v8bDằng J7n5v8bDtừng nàDXqUkXCjy rồk8rgi, hắDXqUkXCjn làJ7n5v8bD J7n5v8bDngười đànJ7n5v8bD ôDXqUkXCjng đầJ7n5v8bDu tiêDXqUkXCjn muk8rga bk8rgăng vệk8rg sinh chJ7n5v8bDo tôi.

Khoảng mườiJ7n5v8bD pJ7n5v8bDhút k8rgsau, ThưDXqUkXCjơng Ngk8rgô xDXqUkXCjách J7n5v8bDmột túik8rg nyJ7n5v8bDlon, lấk8rgm léJ7n5v8bDt như tDXqUkXCjrộm, k8rgquay về.

- DXqUkXCjEm xeJ7n5v8bDm tk8rga k8rgmua cóJ7n5v8bD đúngJ7n5v8bD không?

Tôi cầmDXqUkXCj J7n5v8bDlấy túi,J7n5v8bD nk8rghìn vào,k8rg nói:

- DXqUkXCjĐúng. TrDXqUkXCjí nhJ7n5v8bDớ cDXqUkXCjủa anDXqUkXCjh khôngDXqUkXCj tồiDXqUkXCj mk8rgà. NJ7n5v8bDày, hk8rgộp nJ7n5v8bDhỏ nJ7n5v8bDày DXqUkXCjlà DXqUkXCjgì vậy?

- J7n5v8bDÔng chJ7n5v8bDủ nóiJ7n5v8bD, tốtJ7n5v8bD nJ7n5v8bDhất nênJ7n5v8bD dùnk8rgg kếtDXqUkXCj hJ7n5v8bDợp hDXqUkXCjai DXqUkXCjloại này.

Không biếDXqUkXCjt ThươngJ7n5v8bD Ngk8rgô bk8rgị kíDXqUkXCjch đk8rgộng gk8rgì DXqUkXCjtrong DXqUkXCjcửa hàk8rgng củJ7n5v8bDa ôngDXqUkXCj chú râuJ7n5v8bD rJ7n5v8bDia xồmDXqUkXCj xoàmDXqUkXCj kiaDXqUkXCj. TDXqUkXCjuy sắck8rg mặJ7n5v8bDt kDXqUkXCjhông k8rgcó biểJ7n5v8bDu lk8rgộ gJ7n5v8bDì đặcJ7n5v8bD bDXqUkXCjiệt nhJ7n5v8bDưng ck8rgơ thịDXqUkXCjt xem rJ7n5v8bDa khônDXqUkXCjg kiềmJ7n5v8bD DXqUkXCjchế DXqUkXCjđược nêDXqUkXCjn k8rghơi k8rgco giật:

- Vìk8rg trDXqUkXCjong thờiJ7n5v8bD giJ7n5v8bDan đếnk8rg J7n5v8bDtháng củaDXqUkXCj ngườiDXqUkXCj coDXqUkXCjn gái,DXqUkXCj ngườik8rg k8rgđàn ônDXqUkXCjg sk8rgẽ tích lDXqUkXCjũy khôJ7n5v8bDng k8rgít đồ.k8rg J7n5v8bDĐến khDXqUkXCji đJ7n5v8bDợi hếtJ7n5v8bD đèDXqUkXCjn đỏJ7n5v8bD chắcDXqUkXCj chắnDXqUkXCj sk8rgẽ khk8rgông kiểDXqUkXCjm soák8rgt được màJ7n5v8bD pJ7n5v8bDhóng J7n5v8bDra. LúcJ7n5v8bD đk8rgó nếuDXqUkXCj khôngDXqUkXCj cDXqUkXCjó sựJ7n5v8bD chuẩnk8rg bDXqUkXCjị tk8rghì ck8rgâu chuyệk8rgn tuDXqUkXCjyệt đỉnhJ7n5v8bD trên giưJ7n5v8bDờng k8rgsẽ J7n5v8bDrất dễDXqUkXCj biếnk8rg thànhk8rg cDXqUkXCjâu chuJ7n5v8bDyện bJ7n5v8bDi tJ7n5v8bDhảm troDXqUkXCjng khoJ7n5v8bDa sản...

Ôi trDXqUkXCjời đk8rgất J7n5v8bDơi, ôngDXqUkXCj J7n5v8bDchú kDXqUkXCjỳ qDXqUkXCjuặc kiJ7n5v8bDa k8rgthật DXqUkXCjquá dDXqUkXCjung tục.

Nhưng, nhk8rgư thế,k8rg DXqUkXCjý nguJ7n5v8bDyện củak8rg mẹk8rg đãk8rg DXqUkXCjđược thJ7n5v8bDuận lợik8rg đápJ7n5v8bD DXqUkXCjứng. TrJ7n5v8bDong nhà J7n5v8bDphải thườnDXqUkXCjg xuyêJ7n5v8bDn dDXqUkXCjự DXqUkXCjphòng DXqUkXCjbao ck8rgao sJ7n5v8bDu DurJ7n5v8bDex mà...

Nhìn dángk8rg vẻDXqUkXCj k8rgthảm k8rghại củaJ7n5v8bD Tk8rghương NgJ7n5v8bDô, cJ7n5v8bDhút lươngk8rg thiJ7n5v8bDện vốDXqUkXCjn chếtDXqUkXCj tDXqUkXCjừ lâu tk8rgrong tôJ7n5v8bDi DXqUkXCjcuối cùngk8rg cũngk8rg phụcJ7n5v8bD hồiDXqUkXCj sứk8rgc sống.

Tôi nJ7n5v8bDhét DXqUkXCjhai k8rgthứ cDXqUkXCjó cJ7n5v8bDhức nJ7n5v8bDăng giốnDXqUkXCjg nk8rghau J7n5v8bDlà cùngJ7n5v8bD chốngDXqUkXCj ck8rghất lỏng chk8rgảy lunJ7n5v8bDg tDXqUkXCjung k8rgvào tJ7n5v8bDrong tDXqUkXCjúi k8rgnylon rJ7n5v8bDồi đứngDXqUkXCj lDXqUkXCjên. Đangk8rg lJ7n5v8bDắc J7n5v8bDlắc pk8rghủi phủiDXqUkXCj định xuDXqUkXCjất pDXqUkXCjhát, thDXqUkXCjì Thươngk8rg NJ7n5v8bDgô bỗngk8rg kéoJ7n5v8bD tJ7n5v8bDay tDXqUkXCjôi lạk8rgi, nói:

- DXqUkXCjEm thấDXqUkXCjy kDXqUkXCjhó chịu,k8rg vậDXqUkXCjy J7n5v8bDđể DXqUkXCjta cõk8rgng em.

Tôi DXqUkXCjnhìn hắnDXqUkXCj, lắDXqUkXCjc DXqUkXCjđầu, nói:

- Tôk8rgi khk8rgông mk8rguốn chDXqUkXCjơi J7n5v8bDtrò TrưDXqUkXCj Bátk8rg GJ7n5v8bDiới cDXqUkXCjõng vợ.

- DXqUkXCj... Chúnk8rgg k8rgta k8rgđâu pk8rghải lợDXqUkXCjn... k8rg- DXqUkXCjThương NgDXqUkXCjô cJ7n5v8bDó phầnDXqUkXCj phk8rgân vJ7n5v8bDân về vDXqUkXCjấn đềk8rg k8rgchủng tộk8rgc nhưk8rgng rấtDXqUkXCj nhk8rganh sk8rgau đDXqUkXCjó liềnDXqUkXCj DXqUkXCjnở ngaDXqUkXCjy mộtDXqUkXCj DXqUkXCjnụ cưDXqUkXCjời: k8rg- J7n5v8bDNhưng ta khôJ7n5v8bDng ngạiJ7n5v8bD J7n5v8bDlàm Trưk8rg BátDXqUkXCj Giới.

Đầu ócDXqUkXCj tJ7n5v8bDăm tốiJ7n5v8bD củJ7n5v8bDa tôiJ7n5v8bD phảk8rgi phảnk8rg J7n5v8bDứng mk8rgột DXqUkXCjlúc mớik8rg hơDXqUkXCji Im-uDXqUkXCj, tôi đáp:

- Tôik8rg khk8rgông mJ7n5v8bDuốn k8rglàm tik8rgểu thưk8rg k8rgcủa DXqUkXCjCao LãJ7n5v8bDo trang.

- DXqUkXCjEm cDXqUkXCjhỉ cJ7n5v8bDần làmJ7n5v8bD DXqUkXCjnữ chk8rgủ nhânJ7n5v8bD củaDXqUkXCj TrúcJ7n5v8bD ThaJ7n5v8bDnh cák8rgc k8rglà đượcJ7n5v8bD rồk8rgi. - ThưJ7n5v8bDơng k8rgNgô vừaJ7n5v8bD nk8rgói vừJ7n5v8bDa DXqUkXCjcúi ngườDXqUkXCji xuốDXqUkXCjng: J7n5v8bD- Mak8rgu lDXqUkXCjên đi.

- TrúcJ7n5v8bD Thk8rganh cáJ7n5v8bDc làJ7n5v8bD cDXqUkXCjái gì?

- J7n5v8bDLà nk8rgơi trưk8rgớc đâyk8rg k8rgchúng DXqUkXCjta ở.

- Ồ.

- k8rgEm J7n5v8bDnhanh J7n5v8bDlên DXqUkXCjmột chút.

Tôi khôk8rgng thJ7n5v8bDèm đểJ7n5v8bD DXqUkXCjý đếDXqUkXCjn k8rglời giụcDXqUkXCj củaDXqUkXCj hắDXqUkXCjn DXqUkXCjmà tựDXqUkXCj k8rgmình tiJ7n5v8bDến DXqUkXCjvề phía trước:

- KJ7n5v8bDhông cầnk8rg đâu.

- DXqUkXCjTiểu Tường...

Tôi ngoák8rgi đầuJ7n5v8bD lạk8rgi thDXqUkXCjeo phảnDXqUkXCj xDXqUkXCjạ, đúngk8rg lúcJ7n5v8bD DXqUkXCjnhìn thấyJ7n5v8bD ThưDXqUkXCjơng NDXqUkXCjgô khom người,DXqUkXCj hak8rgi k8rgtay chJ7n5v8bDống vàok8rg đJ7n5v8bDầu gối,k8rg khuônDXqUkXCj mặJ7n5v8bDt hơiDXqUkXCj ngẩngk8rg lênJ7n5v8bD, kDXqUkXCjhẽ mk8rgỉm k8rgcười, nói:

- Vk8rgết thJ7n5v8bDương củaDXqUkXCj J7n5v8bDta đãJ7n5v8bD J7n5v8bDkhỏi rồi.

Tôi bk8rgị J7n5v8bDhắn đoDXqUkXCján trúDXqUkXCjng DXqUkXCjý k8rgnên cũnDXqUkXCjg khJ7n5v8bDông DXqUkXCjnể tìnhDXqUkXCj mJ7n5v8bDà bócJ7n5v8bD mẽJ7n5v8bD hắnDXqUkXCj, tDXqUkXCjôi nói to:

- ADXqUkXCjnh lừDXqUkXCja aJ7n5v8bDi tJ7n5v8bDhế? KhJ7n5v8bDông thểDXqUkXCj nào.

- DXqUkXCjDù DXqUkXCjcoi nJ7n5v8bDhư J7n5v8bDchưa khỏiDXqUkXCj hk8rgoàn toànJ7n5v8bD thìDXqUkXCj chúk8rgt trọngDXqUkXCj lưDXqUkXCjợng J7n5v8bDcủa J7n5v8bDem cũngk8rg chẳng thJ7n5v8bDể gk8rgây ảnDXqUkXCjh hưk8rgởng gì.

Tôi bĩuDXqUkXCj k8rgmôi tỏDXqUkXCj vẻk8rg quyếtDXqUkXCj DXqUkXCjkhông J7n5v8bDtin lờiDXqUkXCj hắn.

Nụ cườiJ7n5v8bD củaJ7n5v8bD hJ7n5v8bDắn càngk8rg DXqUkXCjrõ néDXqUkXCjt hơn:

- Ek8rgm k8rglo lDXqUkXCjắng chJ7n5v8bDo J7n5v8bDta phảik8rg không?

- LàJ7n5v8bD tk8rgôi DXqUkXCjlo ck8rgho cJ7n5v8bDái đệmk8rg gk8rghế soDXqUkXCjfa cJ7n5v8bDủa tôi.

- TiểuJ7n5v8bD Tường,DXqUkXCj J7n5v8bDtin k8rgta J7n5v8bDđi. J7n5v8bDVì k8rgem, DXqUkXCjta sẽDXqUkXCj khôngDXqUkXCj DXqUkXCjlấy mìnJ7n5v8bDh J7n5v8bDra đùaDXqUkXCj giỡn đâu.

Lời nóJ7n5v8bDi củDXqUkXCja hắDXqUkXCjn DXqUkXCjrất quJ7n5v8bDả quyDXqUkXCjết, hDXqUkXCjơn nữaJ7n5v8bD còk8rgn cóDXqUkXCj k8rgtính xúiJ7n5v8bD DXqUkXCjgiục J7n5v8bDvà mê hoặcJ7n5v8bD, dJ7n5v8bDo đDXqUkXCjó, tôik8rg thấyk8rg dJ7n5v8bDao động.

Tôi k8rgđến bênJ7n5v8bD hắnDXqUkXCj, bấJ7n5v8bDm đDXqUkXCjầu nDXqUkXCjgón J7n5v8bDtay vàDXqUkXCjo lưnk8rgg hắnDXqUkXCj, hỏi:

- DXqUkXCjCó đauDXqUkXCj không?

Thương Ngôk8rg DXqUkXCjbật cười,DXqUkXCj duỗik8rg ck8rgánh tak8rgy DXqUkXCjđặt vàoDXqUkXCj J7n5v8bDeo tôJ7n5v8bDi đẩJ7n5v8bDy rJ7n5v8bDa J7n5v8bDsau lưng, nhJ7n5v8bDân lúDXqUkXCjc tôDXqUkXCji lok8rgạng J7n5v8bDchoạng, lk8rgiền túDXqUkXCjm vàk8rgo đùk8rgi tDXqUkXCjôi, J7n5v8bDkhi đứngk8rg lêJ7n5v8bDn J7n5v8bDthì tJ7n5v8bDôi đJ7n5v8bDã ngồi J7n5v8bDchắc chắnJ7n5v8bD trêJ7n5v8bDn lưnk8rgg J7n5v8bDhắn rồi.

Cách lớpk8rg áoJ7n5v8bD mùJ7n5v8bDa k8rgđông dàyJ7n5v8bD cDXqUkXCjộp, tôik8rg vẫnJ7n5v8bD cảmJ7n5v8bD tDXqUkXCjhấy vk8rgai vJ7n5v8bDà lưnJ7n5v8bDg hDXqUkXCjắn DXqUkXCjgầy gầy nhưDXqUkXCjng rấDXqUkXCjt rộng,J7n5v8bD khiếk8rgn tôiDXqUkXCj J7n5v8bDcó cảmk8rg giáck8rg k8rgcực kỳDXqUkXCj chDXqUkXCjắc chắn.

Tôi k8rgôm cổk8rg hJ7n5v8bDắn, bJ7n5v8bDả vJ7n5v8bDai hắnJ7n5v8bD lk8rgàm J7n5v8bDcằm tôiJ7n5v8bD hơk8rgi đau.

Trong DXqUkXCjtrí nhớJ7n5v8bD ck8rgủa mình,J7n5v8bD J7n5v8bDhình nhJ7n5v8bDư cDXqUkXCjhưa DXqUkXCjcó DXqUkXCjai từngJ7n5v8bD cõnk8rgg J7n5v8bDtôi. Ngày nJ7n5v8bDhỏ, bDXqUkXCjố ck8rghỉ đDXqUkXCjặt tJ7n5v8bDôi lDXqUkXCjên cổJ7n5v8bD hoặcJ7n5v8bD lêDXqUkXCjn vai.

Thế nhk8rgưng cảmDXqUkXCj gJ7n5v8bDiác J7n5v8bDlúc nk8rgày saDXqUkXCjo thânDXqUkXCj queJ7n5v8bDn đếnJ7n5v8bD J7n5v8bDvậy, nhDXqUkXCjư k8rgthể k8rgđã từnk8rgg diễn k8rgra vDXqUkXCjô sốJ7n5v8bD lẩn.k8rg CJ7n5v8bDó k8rgmột ngườik8rg cõk8rgng tJ7n5v8bDôi, J7n5v8bDcứ đJ7n5v8bDi, k8rgđi rấtJ7n5v8bD xak8rg, J7n5v8bDđi rấJ7n5v8bDt lâu...

- Trướck8rg đâyDXqUkXCj, DXqUkXCjanh cDXqUkXCjó từnDXqUkXCjg cõDXqUkXCjng tk8rgôi nDXqUkXCjhư DXqUkXCjthế nàDXqUkXCjy không?

- Có.

- Thườngk8rg xDXqUkXCjuyên chứ?

- Ừ!

- KểJ7n5v8bD k8rgtừ k8rgkhi J7n5v8bDchúng tDXqUkXCja ởDXqUkXCj J7n5v8bDbên k8rgnhau sao?

- KểDXqUkXCj tJ7n5v8bDừ ngk8rgày đầuDXqUkXCj tDXqUkXCjiên tJ7n5v8bDa qJ7n5v8bDuen em.

- TôJ7n5v8bDi nk8rghớ, J7n5v8bDhình nJ7n5v8bDhư aJ7n5v8bDnh từngJ7n5v8bD nóJ7n5v8bDi k8rgvì tôik8rg mJ7n5v8bDà k8rgđã lấyk8rg cJ7n5v8bDhín tJ7n5v8bDrăm chín DXqUkXCjmươi cJ7n5v8bDhín giọtDXqUkXCj sươngk8rg maiDXqUkXCj. J7n5v8bDNhưng nk8rgay tJ7n5v8bDôi mớiDXqUkXCj mộtk8rg nghDXqUkXCjìn tuổi.DXqUkXCj Vk8rgậy chẳDXqUkXCjng k8rgphải là khDXqUkXCji tJ7n5v8bDôi vừaJ7n5v8bD rDXqUkXCja đời,DXqUkXCj J7n5v8bDanh đãDXqUkXCj cõngJ7n5v8bD tôk8rgi chạDXqUkXCjy khắpJ7n5v8bD nơiDXqUkXCj sao?

- Ừ.

- AnJ7n5v8bDh cJ7n5v8bDòn nóiDXqUkXCj, trướcDXqUkXCj J7n5v8bDđây tôk8rgi khJ7n5v8bDông hJ7n5v8bDề cóDXqUkXCj bDXqUkXCjố mẹ,J7n5v8bD vậDXqUkXCjy J7n5v8bDai nuôik8rg tôi k8rg trưởng thành?

Thương NgJ7n5v8bDô thởJ7n5v8bD dDXqUkXCjài, ngoDXqUkXCjái DXqUkXCjđầu lạik8rg nhk8rgìn k8rgtôi, nói:

- Tk8rgiểu TưDXqUkXCjờng, J7n5v8bDlà tk8rga nuôJ7n5v8bDi eDXqUkXCjm J7n5v8bDkhôn lớn.

Ồ...

Hóa rDXqUkXCja, kDXqUkXCjhông phảiDXqUkXCj làJ7n5v8bD J7n5v8bDtôi nuôiDXqUkXCj chồng,J7n5v8bD mk8rgà k8rgtôi làDXqUkXCj bk8rgà vợDXqUkXCj đượcDXqUkXCj hắn DXqUkXCjnuôi nấng.

Cơn kíchDXqUkXCj độngDXqUkXCj k8rgnày khiếnk8rg tôk8rgi DXqUkXCjkhông thốtk8rg nk8rgên k8rglời trJ7n5v8bDên suốtJ7n5v8bD đườngDXqUkXCj vềJ7n5v8bD. Thương Ngôk8rg cũnJ7n5v8bDg kDXqUkXCjhông nóik8rg k8rggì nữa,k8rg chỉDXqUkXCj chầk8rgm cDXqUkXCjhậm điDXqUkXCj k8rgtừng bướck8rg, DXqUkXCjtừng bước.

Đêm mùak8rg đông,J7n5v8bD DXqUkXCjgió rấtk8rg mạnhJ7n5v8bD nhDXqUkXCjưng DXqUkXCjcó lẽJ7n5v8bD vDXqUkXCjì haJ7n5v8bDi ck8rghúng tJ7n5v8bDôi dựDXqUkXCja sát vàoJ7n5v8bD nJ7n5v8bDhau nêJ7n5v8bDn khôngDXqUkXCj k8rghề J7n5v8bDcảm thấyJ7n5v8bD lJ7n5v8bDạnh. BàDXqUkXCjn taJ7n5v8bDy hắJ7n5v8bDn đaJ7n5v8bDng k8rgđỡ DXqUkXCjlấy tôiDXqUkXCj k8rgcũng khônDXqUkXCjg còn lạnhDXqUkXCj gik8rgá nhưk8rg baJ7n5v8bDn chiềuDXqUkXCj nữa.

Sau J7n5v8bDkhi trởDXqUkXCj vềDXqUkXCj nhàJ7n5v8bD tắmDXqUkXCj k8rggiặt xJ7n5v8bDong, tJ7n5v8bDôi vốnDXqUkXCj DXqUkXCjđịnh k8rgmở máyDXqUkXCj tínk8rgh DXqUkXCjra xem LDXqUkXCjâm Lỗik8rg cDXqUkXCjó OnJ7n5v8bDline J7n5v8bDkhông DXqUkXCjđể hỏiJ7n5v8bD ak8rgnh k8rgta J7n5v8bDrốt cuJ7n5v8bDộc vìDXqUkXCj sak8rgo khôngDXqUkXCj liDXqUkXCjên lạcJ7n5v8bD vớik8rg bạn bè.DXqUkXCj NhDXqUkXCjưng vừDXqUkXCja mớk8rgi đăngJ7n5v8bD nhập,DXqUkXCj DXqUkXCjmáy J7n5v8bDtính lậpDXqUkXCj DXqUkXCjtức bịJ7n5v8bD k8rggấp lại.

Thương NgDXqUkXCjô đDXqUkXCjứng saJ7n5v8bDu lưk8rgng tôk8rgi, J7n5v8bDtrên k8rgtay cầmJ7n5v8bD mộtk8rg cốk8rgc k8rgsữa k8rgnóng, nói:

- UJ7n5v8bDống J7n5v8bDđi rDXqUkXCjồi ngủ.

Tôi k8rgnghĩ J7n5v8bDngợi mộk8rgt lk8rgát rồik8rg ngok8rgan ngoãnk8rg ngk8rghe lời.

Có DXqUkXCjlẽ vDXqUkXCjì tDXqUkXCjhái đDXqUkXCjộ nDXqUkXCjgoan ngoDXqUkXCjãn củak8rg k8rgtôi quJ7n5v8bDá J7n5v8bDkhác DXqUkXCjso k8rgvới lk8rgúc thường J7n5v8bDdẫn đếnJ7n5v8bD k8rgviệc hắDXqUkXCjn k8rgcó chútDXqUkXCj cJ7n5v8bDảnh gk8rgiác, khônJ7n5v8bDg yêk8rgn tâmJ7n5v8bD nênk8rg lk8rgại nhDXqUkXCjấn mạnk8rgh J7n5v8bDthêm một câu:

- k8rgPhải J7n5v8bDngủ nDXqUkXCjgay đấyDXqUkXCj nhDXqUkXCjé. Kk8rghông đượcDXqUkXCj đợiDXqUkXCj tJ7n5v8bDa DXqUkXCjđi J7n5v8bDra nk8rggoài DXqUkXCjrồi DXqUkXCjlại lénJ7n5v8bD bò dậyDXqUkXCj chơik8rg đâu.

- AJ7n5v8bDnh khJ7n5v8bDông ngủk8rg cùJ7n5v8bDng tôJ7n5v8bDi sao?

-... Hả?

Tôi chớpJ7n5v8bD mắDXqUkXCjt lk8rgộ rõk8rg vẻJ7n5v8bD ngk8rgây thk8rgơ nhấJ7n5v8bDt, lanJ7n5v8bDh lợk8rgi J7n5v8bDnhất, nói:

- DXqUkXCjÔng J7n5v8bDbố hDXqUkXCjổ ơk8rgi, buổiJ7n5v8bD DXqUkXCjtối ngườDXqUkXCji DXqUkXCjta J7n5v8bDsợ ngk8rgủ J7n5v8bDmột mình.

Thương Ngk8rgô gDXqUkXCjiật giậtk8rg khJ7n5v8bDóe mắt:

- k8rgBố... bố...

- TôJ7n5v8bDi luônk8rg thícJ7n5v8bDh kiểuDXqUkXCj bk8rgố k8rgnuôi cJ7n5v8bDon gDXqUkXCjái gk8rgì gDXqUkXCjì đó,J7n5v8bD khJ7n5v8bDông ngờDXqUkXCj J7n5v8bDtự mìnhJ7n5v8bD giờ cũnk8rgg cDXqUkXCjó thểJ7n5v8bD đượcDXqUkXCj trảiJ7n5v8bD nghiệk8rgm. J7n5v8bDHay quá!

Khóe mDXqUkXCjiệng Thươnk8rgg NJ7n5v8bDgô rJ7n5v8bDần rk8rgật, nói:

- Bố.k8rg.. k8rgcon gái...

Tôi laDXqUkXCjo lênk8rg pJ7n5v8bDhía trJ7n5v8bDưóc, ôJ7n5v8bDm chặtJ7n5v8bD DXqUkXCjeo DXqUkXCjhắn, giọJ7n5v8bDng J7n5v8bDnũng nịu,DXqUkXCj nói:

- NgưJ7n5v8bDời tDXqUkXCja khôngJ7n5v8bD thk8rgèm quaDXqUkXCjn tk8rgâm, k8rgngươi tDXqUkXCja chỉJ7n5v8bD muk8rgôn bk8rgố DXqUkXCjngủ cDXqUkXCjùng mà, ngườiDXqUkXCj tDXqUkXCja muốnJ7n5v8bD ômDXqUkXCj bốk8rg cơ.

Giọng nóiJ7n5v8bD củaDXqUkXCj ThươnJ7n5v8bDg Nk8rggô bắtJ7n5v8bD đDXqUkXCjầu rk8rgun rẩy:

- ÔJ7n5v8bDm... ôm...

Tôi thấDXqUkXCjy trJ7n5v8bDêu J7n5v8bDnhư vậk8rgy đãDXqUkXCj tươngk8rg k8rgđối rồk8rgi, J7n5v8bDchọc thk8rgêm nk8rgữa cóJ7n5v8bD k8rgkhả năng hắk8rgn sẽk8rg pháDXqUkXCjt hỏJ7n5v8bDa nDXqUkXCjên dừk8rgng lJ7n5v8bDại, rJ7n5v8bDổi lănJ7n5v8bD vàoDXqUkXCj J7n5v8bDgiường, vẫyDXqUkXCj vẫyk8rg DXqUkXCjtay vẻDXqUkXCj cDXqUkXCjao J7n5v8bDsang, nói:

- Bảk8rgn cuk8rgng phảik8rg đDXqUkXCji nghỉDXqUkXCj rồiJ7n5v8bD. HổDXqUkXCj ck8rgông DXqUkXCjcông luDXqUkXCji rk8rga đi.

- CôngJ7n5v8bD... công...

Có lDXqUkXCjẽ tk8rgim k8rggan DXqUkXCjvà đạik8rg nãDXqUkXCjo củak8rg ThươngDXqUkXCj NgDXqUkXCjô đềuDXqUkXCj k8rgcó pJ7n5v8bDhần J7n5v8bDtê liệtJ7n5v8bD bởi mànDXqUkXCj biJ7n5v8bDểu diễnJ7n5v8bD biếnk8rg mặtJ7n5v8bD sDXqUkXCjau khk8rgi traDXqUkXCjo giảik8rg DXqUkXCjOscar cDXqUkXCjủa DXqUkXCjtôi. KhuDXqUkXCjôn mặtk8rg hắDXqUkXCjn J7n5v8bDkhông chút cảmDXqUkXCj xúk8rgc, hDXqUkXCjai mắDXqUkXCjt nhk8rgìn thẳng,J7n5v8bD đik8rg rk8rga ngoài.

Do đók8rg, tk8rgôi cDXqUkXCjhui vJ7n5v8bDào chănJ7n5v8bD cườiJ7n5v8bD sặck8rg sụaDXqUkXCj, mộJ7n5v8bDt cJ7n5v8bDhút gk8rgió lạnk8rgh ùDXqUkXCja đếnDXqUkXCj, nằm J7n5v8bDbên ck8rgạnh tôiDXqUkXCj lúDXqUkXCjc J7n5v8bDnày lk8rgà J7n5v8bDmột k8rganh ck8rghàng mk8rgặc bộDXqUkXCj quầnDXqUkXCj áJ7n5v8bDo nk8rggủ mỏnDXqUkXCjg manh.

Khuôn mặk8rgt hiềDXqUkXCjn lDXqUkXCjành cJ7n5v8bDủa anDXqUkXCjh DXqUkXCjchàng nJ7n5v8bDhìn tôiDXqUkXCj, nói:

- k8rgĐể chDXqUkXCjứng miJ7n5v8bDnh J7n5v8bDta khônDXqUkXCjg phảJ7n5v8bDi lJ7n5v8bDà côk8rgng công,J7n5v8bD tốJ7n5v8bDi nak8rgy, k8rgta DXqUkXCjđặc DXqUkXCjbiệt cho phéDXqUkXCjp cok8rgn kiểJ7n5v8bDm J7n5v8bDtra thoảJ7n5v8bDi máJ7n5v8bDi. Tk8rga thJ7n5v8bDương k8rgcon lắmJ7n5v8bD DXqUkXCjđấy, ck8rgó k8rgcảm độnJ7n5v8bDg không?

- …

Được DXqUkXCjlắm, đồk8rg DXqUkXCjcon hk8rgổ biếnDXqUkXCj tháiDXqUkXCj! NgươiJ7n5v8bD thắnDXqUkXCjg rồi!

Tôi k8rgđưa tDXqUkXCjay đẩyDXqUkXCj hắJ7n5v8bDn rak8rg, nói:

- Tôik8rg đanDXqUkXCjg k8rgđến tháng,k8rg đJ7n5v8bDi k8rgra đi.

Hắn nắmJ7n5v8bD chDXqUkXCjặt tJ7n5v8bDay tôiJ7n5v8bD, khôk8rgng k8rgcòn vk8rgẻ đk8rgùa cợt,J7n5v8bD trêk8rgu chọcDXqUkXCj J7n5v8bDlúc trJ7n5v8bDước, giọng hắnDXqUkXCj cJ7n5v8bDhậm rãJ7n5v8bDi J7n5v8bDnhưng kiêDXqUkXCjn định:

- TDXqUkXCjiểu Tườnk8rgg, tDXqUkXCja biếtk8rg lJ7n5v8bDúc nàDXqUkXCjy DXqUkXCjem rJ7n5v8bDất buồn.DXqUkXCj Tk8rgrước mặtk8rg tk8rga, J7n5v8bDem kJ7n5v8bDhông cần pk8rghải tỏDXqUkXCj J7n5v8bDra k8rgmạnh mẽk8rg, càngJ7n5v8bD khôngDXqUkXCj cầk8rgn k8rgphải k8rggiả vờ.

Tôi J7n5v8bDnhìn hắn,k8rg nói:

- DXqUkXCjSao anJ7n5v8bDh khôk8rgng hk8rgỏi tôk8rgi J7n5v8bDlà đãJ7n5v8bD DXqUkXCjxảy J7n5v8bDra chuJ7n5v8bDyện gì?

- Dk8rgù DXqUkXCjcó xảyJ7n5v8bD k8rgra cJ7n5v8bDhuyện gJ7n5v8bDì thJ7n5v8bDì cũJ7n5v8bDng k8rgqua k8rgmau thJ7n5v8bDôi, J7n5v8bDvì cJ7n5v8bDó tk8rga lJ7n5v8bDuôn ở bênk8rg k8rgcạnh em.

- Mk8rgãi mãik8rg bêJ7n5v8bDn J7n5v8bDtôi sao?

- Mk8rgãi mãi.

Tôi chk8rgớp DXqUkXCjchớp mắtJ7n5v8bD, vùk8rgi đk8rgầu vk8rgào lòngk8rg hắJ7n5v8bDn, J7n5v8bDquệt nJ7n5v8bDước DXqUkXCjmắt lênk8rg ngực hắDXqUkXCjn, nói:

- Thươngk8rg NgôDXqUkXCj, mJ7n5v8bDay DXqUkXCjmà cók8rg aJ7n5v8bDnh ởk8rg đây.

- TJ7n5v8bDa luk8rgôn J7n5v8bDở đây.

- J7n5v8bDThế nJ7n5v8bDên, đJ7n5v8bDàn ôngDXqUkXCj kDXqUkXCjhông phảiJ7n5v8bD lDXqUkXCjà thứk8rg gk8rgì tốJ7n5v8bDt đẹp,J7n5v8bD trDXqUkXCjên thếDXqUkXCj giDXqUkXCjới này DXqUkXCj chỉ cDXqUkXCjó bốk8rg làk8rg k8rgtốt thôi.

Tôi qJ7n5v8bDuá mệJ7n5v8bDt nêk8rgn ngủJ7n5v8bD rấtJ7n5v8bD ngonJ7n5v8bD, lấDXqUkXCjy cJ7n5v8bDánh J7n5v8bDtay củaDXqUkXCj ThươnJ7n5v8bDg J7n5v8bDNgô làDXqUkXCjm gối, hítDXqUkXCj hJ7n5v8bDà hk8rgương rừDXqUkXCjng k8rgban mk8rgai J7n5v8bDthoang tJ7n5v8bDhoảng k8rgmà hắnDXqUkXCj mank8rgg đến.

Mãi mãDXqUkXCji DXqUkXCjlà bJ7n5v8bDao lâJ7n5v8bDu? ĐâyDXqUkXCj lDXqUkXCjà câk8rgu hỏJ7n5v8bDi rDXqUkXCjất thôngk8rg tụk8rgc vàDXqUkXCj cũngJ7n5v8bD lDXqUkXCjà một câuJ7n5v8bD hDXqUkXCjỏi khônDXqUkXCjg lờiDXqUkXCj đáp.

Nhưng tôiDXqUkXCj ngDXqUkXCjhĩ, sk8rgo DXqUkXCjvới cuộDXqUkXCjc đờiJ7n5v8bD DXqUkXCjngắn ngủiDXqUkXCj mấk8rgy DXqUkXCjmươi DXqUkXCjnăm k8rgcủa loài người,DXqUkXCj mDXqUkXCjột nghìnJ7n5v8bD nămk8rg khDXqUkXCjông hDXqUkXCjề rDXqUkXCjời J7n5v8bDxa cók8rg J7n5v8bDthể đưk8rgợc ck8rgoi làk8rg mk8rgãi DXqUkXCjmãi rồi.