Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 11 part 2

Do gần đây88jYQgQQ tAQDFôi đượcAQDF tAQDFận mắt88jYQgQQ chứnghLyPGYxb kiếAQDFn sựhLyPGYxb tồAQDFn AQDFtại củaAQDF thLyPGYxbhần tiên,AQDF ph88jYQgQQá ta88jYQgQQn 88jYQgQQtư tưởng duy88jYQgQQ v88jYQgQQật m88jYQgQQà thLyPGYxbôi đượchLyPGYxb t88jYQgQQiếp thhLyPGYxbu từhLyPGYxb nhỏ.AQDF 88jYQgQQVậy nên88jYQgQQ, sự88jYQgQQ 88jYQgQQngạc AQDFnhiên của88jYQgQQ cAQDFon AQDFbạn khiến88jYQgQQ tôi bỗAQDFng thấ88jYQgQQy ruAQDFn run:

- Này,88jYQgQQ mày88jYQgQQ đừng88jYQgQQ hLyPGYxbcó dAQDFọa tAQDFao. Nế88jYQgQQu a88jYQgQQnh thLyPGYxba hLyPGYxblàm mhLyPGYxba thật,88jYQgQQ chắ88jYQgQQc hLyPGYxbsẽ tha cAQDFho taAQDFo nhỉAQDF? 88jYQgQQLà 88jYQgQQanh t88jYQgQQa đAQDFá tAQDFao, chAQDFứ cAQDFó 88jYQgQQphải hLyPGYxbtao đáAQDF ahLyPGYxbnh 88jYQgQQta đâu...

- hLyPGYxbTao vừaAQDF nóihLyPGYxb thếhLyPGYxb màAQDF mà88jYQgQQy đAQDFã kAQDFích độngAQDF đếnhLyPGYxb nhườngAQDF nàyAQDF. hLyPGYxb- Trứng88jYQgQQ muốhLyPGYxbi lập tức88jYQgQQ 88jYQgQQthay đổhLyPGYxbi tháiAQDF đAQDFộ, tỏAQDF hLyPGYxbvẻ x88jYQgQQem thường88jYQgQQ 88jYQgQQsự yếhLyPGYxbu đuốhLyPGYxbi, nhát88jYQgQQ g88jYQgQQan của88jYQgQQ tôiAQDF: AQDF- Ha88jYQgQQi ngày hLyPGYxbtrước, thLyPGYxbrong lúchLyPGYxb ănAQDF c88jYQgQQơm vhLyPGYxbới bọn88jYQgQQ Tiểu88jYQgQQ ĐaohLyPGYxb, bọ88jYQgQQn nóAQDF 88jYQgQQcó nhắAQDFc 88jYQgQQđến têhLyPGYxbn rẻ88jYQgQQ mạt đó.

Mọi người đềhLyPGYxbu nói,hLyPGYxb sAQDFau AQDFkhi 88jYQgQQăn TếthLyPGYxb AQDFxong qu88jYQgQQay hLyPGYxblại AQDFđây, khônghLyPGYxb l88jYQgQQiên lạchLyPGYxb 88jYQgQQlại vớihLyPGYxb hắhLyPGYxbn được nữhLyPGYxba, đAQDFiện thoại88jYQgQQ khôhLyPGYxbng nghe88jYQgQQ, eAQDFmail khAQDFông hồ88jYQgQQi âm,AQDF gAQDFửi ti88jYQgQQn nAQDFhắn offlin88jYQgQQe 88jYQgQQở QQ88jYQgQQ và MAQDFSN tAQDFhì khôhLyPGYxbng hLyPGYxbbao ghLyPGYxbiờ thấ88jYQgQQy AQDFtrả lờAQDFi. Cò88jYQgQQn nữAQDFa, chLyPGYxbhỗ hắ88jYQgQQn ở88jYQgQQ cũnghLyPGYxb khônghLyPGYxb c88jYQgQQó aiAQDF. Tao88jYQgQQ vốn nghĩ88jYQgQQ rằnhLyPGYxbg ônhLyPGYxbg trờiAQDF chLyPGYxbuối cùAQDFng cũnAQDFg mởAQDF hLyPGYxbmắt lhLyPGYxbàm shLyPGYxbét 88jYQgQQđánh ch88jYQgQQết hắn88jYQgQQ rồhLyPGYxbi, 88jYQgQQgiờ xem 88jYQgQQ ra đáng88jYQgQQ tiếc,88jYQgQQ đhLyPGYxbáng tiếcAQDF quá.

Cô nàng88jYQgQQ lắ88jYQgQQc lắ88jYQgQQc cAQDFái đầuAQDF AQDFthan v88jYQgQQãn, thLyPGYxbôi AQDFlại thLyPGYxbhấy sAQDFững sờ.

Trong ấnAQDF tượ88jYQgQQng củ88jYQgQQa tôi88jYQgQQ, 88jYQgQQQQ củaAQDF Lâm88jYQgQQ Lỗ88jYQgQQi thLyPGYxbhực shLyPGYxbự luôn88jYQgQQ ởhLyPGYxb trạngAQDF thLyPGYxbhái sáng 88jYQgQQđèn. AQDFTrước đ88jYQgQQó, chAQDFúng hLyPGYxbtôi 88jYQgQQcó nóhLyPGYxbi c88jYQgQQhuyện v88jYQgQQà anAQDFh thLyPGYxba 88jYQgQQluôn trảhLyPGYxb lờiAQDF AQDFngay. Chẳng lẽ,hLyPGYxb AQDFanh t88jYQgQQa chLyPGYxbhỉ để88jYQgQQ sáAQDFng đènhLyPGYxb AQDFvới riê88jYQgQQng tôi?

Tiểu Đa88jYQgQQo lhLyPGYxbà mộtAQDF tro88jYQgQQng những88jYQgQQ nAQDFgười bạAQDFn nốiAQDF khốAQDF chLyPGYxbhơi vAQDFới nhAQDFau từ88jYQgQQ nhỏ củaAQDF chhLyPGYxbúng thLyPGYxbôi. AnAQDFh 88jYQgQQta họhLyPGYxbc trên88jYQgQQ tôhLyPGYxbi hLyPGYxbvà hLyPGYxbTrứng muốiAQDF hLyPGYxbhai l88jYQgQQớp, AQDFlà AQDFbạn hAQDFọc củAQDFa AQDFLâm Lỗi. SaAQDFu khhLyPGYxbi 88jYQgQQđi lhLyPGYxbàm lạiAQDF hLyPGYxbở 88jYQgQQcùng mAQDFột th88jYQgQQành p88jYQgQQhố với88jYQgQQ LAQDFâm LAQDFỗi, cAQDFó th88jYQgQQể nói88jYQgQQ 88jYQgQQquan hệ giữ88jYQgQQa AQDFhai ngưAQDFời càng88jYQgQQ trởAQDF hLyPGYxbnên thân88jYQgQQ thiếhLyPGYxbt hơn.hLyPGYxb DhLyPGYxbù 88jYQgQQanh 88jYQgQQta rấ88jYQgQQt khônghLyPGYxb hLyPGYxbtán đồngAQDF việc AQDF Lâm LỗiAQDF chi88jYQgQQa tAQDFay t88jYQgQQôi hLyPGYxbnhưng suAQDFy AQDFcho 88jYQgQQcùng, nhLyPGYxbgười nhLyPGYxbgoài kAQDFhó mà88jYQgQQ caAQDFn thiAQDFệp vào chuyAQDFện tìnhLyPGYxbh cảm88jYQgQQ được,88jYQgQQ vậhLyPGYxby nên88jYQgQQ AQDFquan h88jYQgQQệ củahLyPGYxb haAQDFi nghLyPGYxbười AQDFvẫn rấtAQDF AQDFtốt, tình88jYQgQQ bạn88jYQgQQ vẫn k88jYQgQQhông hềhLyPGYxb 88jYQgQQthay đổi.

Rốt cuộ88jYQgQQc chuy88jYQgQQện AQDFgì đ88jYQgQQã hLyPGYxbxảy rhLyPGYxba khiếnAQDF LAQDFâm Lỗi88jYQgQQ hoànAQDF tAQDFoàn cắAQDFt đAQDFứt quanhLyPGYxb hệ 88jYQgQQanh eAQDFm hLyPGYxbmười mấhLyPGYxby AQDFnăm trờhLyPGYxbi này?

Tôi hLyPGYxbđang shLyPGYxbuy nAQDFghĩ môngAQDF AQDFlung, bỗng88jYQgQQ chLyPGYxbó thAQDFứ AQDFgì âmhLyPGYxb ấ88jYQgQQm 88jYQgQQáp và88jYQgQQo mặt.

- Tỉnh88jYQgQQ ng88jYQgQQủ đi.

- Ngủ88jYQgQQ ghLyPGYxbì mAQDFà 88jYQgQQngủ? MớihLyPGYxb m88jYQgQQấy giờAQDF màhLyPGYxb bảAQDFo hLyPGYxbngười 88jYQgQQta buồn88jYQgQQ ngủ?

Tôi kéohLyPGYxb 88jYQgQQchiếc khăn88jYQgQQ ướtAQDF x88jYQgQQuống, AQDFánh mắhLyPGYxbt thLyPGYxbức tối88jYQgQQ nhìn88jYQgQQ kAQDFẻ đầuhLyPGYxb sỏ.

Thương Ngô88jYQgQQ nghLyPGYxbồi bênhLyPGYxb tráAQDFi tAQDFôi vẫhLyPGYxbn k88jYQgQQhông 88jYQgQQđộng tĩnhhLyPGYxb 88jYQgQQgì, ch88jYQgQQỉ lahLyPGYxbu AQDFtay một cá88jYQgQQch lịcAQDFh thiệ88jYQgQQp, rồAQDFi lạ88jYQgQQi róthLyPGYxb nhLyPGYxbước trà88jYQgQQ vhLyPGYxbào 88jYQgQQbát vAQDFà đũaAQDF chLyPGYxbủa hLyPGYxbchúng hLyPGYxbtôi để88jYQgQQ sát trùn88jYQgQQg, shLyPGYxbau đóAQDF l88jYQgQQại xhLyPGYxbếp ng88jYQgQQay ng88jYQgQQắn, AQDFthể hiệhLyPGYxbn đhLyPGYxbầy AQDFđủ kỹ88jYQgQQ nănghLyPGYxb cầAQDFn hLyPGYxbcó củAQDFa mộtAQDF 88jYQgQQvị thần thường88jYQgQQ xuyênhLyPGYxb c88jYQgQQó mặtAQDF tronAQDFg ngàn88jYQgQQh ănAQDF uốnhLyPGYxbg của88jYQgQQ lo88jYQgQQài người.

Ngưu BôhLyPGYxbn ngồAQDFi đốhLyPGYxbi diệnhLyPGYxb vớiAQDF tôiAQDF, h88jYQgQQai taAQDFy chống88jYQgQQ lênAQDF 88jYQgQQmá, chLyPGYxbhớp chớp AQDFcặp hLyPGYxbmi dàAQDFi, nởAQDF một88jYQgQQ nụ88jYQgQQ cười88jYQgQQ vừ88jYQgQQa dịhLyPGYxbu dAQDFàng, vừaAQDF ngâ88jYQgQQy n88jYQgQQgô. C88jYQgQQặp 88jYQgQQlông mà88jYQgQQy, đôAQDFi mắt đẹpAQDF vAQDFà vẻ88jYQgQQ yAQDFếu ớtAQDF c88jYQgQQủa 88jYQgQQanh chàn88jYQgQQg kh88jYQgQQiến ngưhLyPGYxbời tAQDFa chỉhLyPGYxb m88jYQgQQuốn hãmAQDF hại...

Ngồi 88jYQgQQbên phảAQDFi thLyPGYxbôi lhLyPGYxbà TrứngAQDF muối,AQDF chLyPGYxbô nAQDFàng bỗngAQDF nhhLyPGYxbiên dAQDFùng khhLyPGYxbuỷu tay huAQDFých mạnAQDFh và88jYQgQQo tôiAQDF, nói:

- Này,88jYQgQQ thLyPGYxbao đãhLyPGYxb th88jYQgQQấy 88jYQgQQcả 88jYQgQQrồi. A88jYQgQQnh ch88jYQgQQàng đAQDFó đaAQDFng ghAQDFen 88jYQgQQđấy, anAQDFh hLyPGYxbta mớhLyPGYxbi là hLyPGYxbbạn t88jYQgQQrai chhLyPGYxbính thứcAQDF củAQDFa m88jYQgQQày cAQDFó hLyPGYxbđúng không?

Trời đ88jYQgQQất, đồAQDF 88jYQgQQbạn bhLyPGYxbè 88jYQgQQxấu xa.

Tôi không88jYQgQQ trảhLyPGYxb lờAQDFi cAQDFâu h88jYQgQQỏi củahLyPGYxb Trứ88jYQgQQng AQDFmuối, AQDFôm lấyhLyPGYxb chỗAQDF đa88jYQgQQu, miệng AQDFsùi bhLyPGYxbọt mép,hLyPGYxb gụAQDFc mặthLyPGYxb hLyPGYxbxuống bàn88jYQgQQ hLyPGYxbhy sinh.

Nhưng tôihLyPGYxb kh88jYQgQQông đá88jYQgQQp lAQDFời cAQDFũng chẳngAQDF sa88jYQgQQo, đãhLyPGYxb AQDFcó ngưhLyPGYxbời hLyPGYxbkhác AQDFtrả lời thay.

- ĐhLyPGYxbúng, hLyPGYxbtôi lhLyPGYxbà b88jYQgQQạn AQDFtrai chínhAQDF thhLyPGYxbức hiAQDFện hLyPGYxbtại củaAQDF côhLyPGYxb AQDFấy. 88jYQgQQHơn 88jYQgQQthế sau hLyPGYxbnày AQDFcô ấhLyPGYxby AQDFcũng s88jYQgQQẽ chAQDFỉ 88jYQgQQcó mộAQDFt ngườiAQDF đàAQDFn hLyPGYxbông dAQDFuy nhấAQDFt làAQDF tôi.

- ÔAQDFi hLyPGYxbmẹ hLyPGYxbơi, nói88jYQgQQ rấtAQDF hahLyPGYxby, nAQDFói rất88jYQgQQ tuhLyPGYxbyệt, nhLyPGYxbói AQDFrất đỉnh.hLyPGYxb Vì88jYQgQQ 88jYQgQQcâu nóhLyPGYxbi này AQDFcủa anhhLyPGYxb, hahLyPGYxbi chúAQDFng thLyPGYxba sẽhLyPGYxb uhLyPGYxbống hhLyPGYxbết két88jYQgQQ này.

Trứng mhLyPGYxbuối đập88jYQgQQ bàn88jYQgQQ mộtAQDF cáchAQDF đầhLyPGYxby khí88jYQgQQ pháchAQDF khiếnAQDF 88jYQgQQtôi suýAQDFt bị88jYQgQQ cAQDFhấn thương nãohLyPGYxb. Câu88jYQgQQ nóihLyPGYxb v88jYQgQQô cùn88jYQgQQg hào88jYQgQQ hùAQDFng trAQDFên 88jYQgQQlập tứhLyPGYxbc khhLyPGYxbiến tôi88jYQgQQ nhảy88jYQgQQ bhLyPGYxbổ 88jYQgQQlên nAQDFhư điện giật.

Tôi rấthLyPGYxb 88jYQgQQrõ tAQDFửu lượnghLyPGYxb cAQDFủa TrứAQDFng muối.AQDF CôAQDF nàhLyPGYxbng AQDFlà ngườAQDFi hLyPGYxbduy nhấ88jYQgQQt bại dư88jYQgQQới ta88jYQgQQy b88jYQgQQố tô88jYQgQQi AQDFmà vAQDFẫn cóAQDF thể88jYQgQQ đAQDFi đượ88jYQgQQc vềAQDF nhàAQDF, hơhLyPGYxbn nữaAQDF chLyPGYxbòn đứAQDFng thẳnhLyPGYxbg ngườiAQDF, sờ tahLyPGYxby vAQDFào AQDFtận cửahLyPGYxb rồAQDFi mớAQDFi nghLyPGYxbã. ThLyPGYxbửu lượngAQDF của88jYQgQQ 88jYQgQQLâm Lỗ88jYQgQQi chAQDFỉ kéhLyPGYxbm hLyPGYxbcô nAQDFàng m88jYQgQQột chút88jYQgQQ, về 88jYQgQQ cơ bảAQDFn hLyPGYxbvẫn có88jYQgQQ hLyPGYxbthể tìhLyPGYxbm thấy88jYQgQQ đườnghLyPGYxb xuốnghLyPGYxb gầmhLyPGYxb bàn...

Đừng nóihLyPGYxb bAQDFây gAQDFiờ Thương88jYQgQQ N88jYQgQQgô đangAQDF là88jYQgQQ chLyPGYxbon hhLyPGYxbổ ốm,88jYQgQQ c88jYQgQQứ c88jYQgQQho làhLyPGYxb trên 88jYQgQQngười hLyPGYxbhắn khônAQDFg hLyPGYxbcó vết88jYQgQQ thươngAQDF vàhLyPGYxb hAQDFắn hLyPGYxblà 88jYQgQQmột c88jYQgQQon hổhLyPGYxb dũnghLyPGYxb mã88jYQgQQnh thhLyPGYxbì chLyPGYxbó lẽ88jYQgQQ 88jYQgQQcũng chẳng thhLyPGYxbể nuố88jYQgQQt nổi88jYQgQQ 88jYQgQQkét bi88jYQgQQa AQDFmà Trứng88jYQgQQ muốhLyPGYxbi gọi88jYQgQQ lêAQDFn. TôAQDFi k88jYQgQQhông mAQDFuốn lAQDFại ph88jYQgQQải mộtAQDF lần nữaAQDF thLyPGYxbrông thấ88jYQgQQy máu88jYQgQQ chảyhLyPGYxb thAQDFành giAQDFọt hLyPGYxbnhư hi88jYQgQQện thLyPGYxbrường gi88jYQgQQết ngư88jYQgQQời nAQDFữa, giặt m88jYQgQQiếng đAQDFệm ghAQDFế sofAQDFa rhLyPGYxbất thLyPGYxbốn xàhLyPGYxb phòng...

Tôi hLyPGYxbchộp lấy88jYQgQQ hLyPGYxbchai bi88jYQgQQa têhLyPGYxbn ThươhLyPGYxbng NghLyPGYxbô khônAQDFg biếthLyPGYxb sốhLyPGYxbng AQDFchết AQDFlà gì vừa88jYQgQQ AQDFđón lấAQDFy 88jYQgQQvà hLyPGYxbđang đhLyPGYxbịnh hLyPGYxbcho và88jYQgQQo mhLyPGYxbiệng uốnAQDFg rhLyPGYxbồi nhìhLyPGYxbn TrứhLyPGYxbng mu88jYQgQQối nói:

- AQDFAnh AQDFta 88jYQgQQkhông uốngAQDF đAQDFược hLyPGYxbbia rượu,88jYQgQQ hAQDFai chúnAQDFg AQDFta chiến!

- hLyPGYxbSao lại88jYQgQQ thLyPGYxbhế hả,AQDF ĐậhLyPGYxbu 88jYQgQQphụ già?88jYQgQQ AQDFSao màyAQDF lạihLyPGYxb yêAQDFu ng88jYQgQQười khô88jYQgQQng biết hLyPGYxb uống rượuAQDF AQDFcơ chứ?AQDF hLyPGYxbKhông AQDFsợ bố88jYQgQQ màyhLyPGYxb xửAQDF lhLyPGYxbý màhLyPGYxby à?

- Thôi88jYQgQQ đ88jYQgQQi. K88jYQgQQhông AQDFthấy k88jYQgQQhuôn AQDFmặt mhLyPGYxbéo mhLyPGYxbó đauAQDF ốhLyPGYxbm củhLyPGYxba a88jYQgQQnh 88jYQgQQta AQDFsao? Hơn nAQDFữa, 88jYQgQQanh 88jYQgQQta 88jYQgQQđã hLyPGYxbsớm 88jYQgQQqua đượchLyPGYxb chLyPGYxbửa ảAQDFi c88jYQgQQủa bAQDFố tAQDFao hLyPGYxbrồi... –88jYQgQQ Thố88jYQgQQt hLyPGYxbra x88jYQgQQong c88jYQgQQâu đó,88jYQgQQ hLyPGYxbtôi vội cắnhLyPGYxb v88jYQgQQào lưỡiAQDF mìhLyPGYxbnh vAQDFà khAQDFông thAQDFèm để88jYQgQQ ý88jYQgQQ đến88jYQgQQ vẻhLyPGYxb đắhLyPGYxbc ýAQDF trên88jYQgQQ khuAQDFôn mặhLyPGYxbt Thương Ngô.

- hLyPGYxbKhông nóAQDFi lihLyPGYxbnh tihLyPGYxbnh nữa.hLyPGYxb hLyPGYxbRốt cuộchLyPGYxb màAQDFy c88jYQgQQó uốhLyPGYxbng khôAQDFng hả?

Trứng muốhLyPGYxbi ngước88jYQgQQ mặt88jYQgQQ hLyPGYxblên cườhLyPGYxbi lhLyPGYxbớn, tìnhhLyPGYxb t88jYQgQQhế AQDFnày cóhLyPGYxb AQDFvẻ khAQDFiến cô nAQDFàng hậAQDFn khônghLyPGYxb thể88jYQgQQ p88jYQgQQhanh áoAQDF rahLyPGYxb, n88jYQgQQhảy l88jYQgQQên bàhLyPGYxbn héAQDFt uống,AQDF uống:

- Đậu88jYQgQQ hLyPGYxbphụ g88jYQgQQià, AQDFquả 88jYQgQQkhông hổhLyPGYxb da88jYQgQQnh lAQDFà Đ88jYQgQQậu phụhLyPGYxb giAQDFà. ĐượcAQDF lắ88jYQgQQm. PAQDFhục vụ đhLyPGYxbâu, ma88jYQgQQng tiếpAQDF hAQDFai 88jYQgQQkét bihLyPGYxba đếnAQDF đây.

Tôi r88jYQgQQất bAQDFình t88jYQgQQhản nhAQDFưng châAQDFn hơi88jYQgQQ nhũn.

Thương NgôhLyPGYxb hLyPGYxbcũng 88jYQgQQrất bAQDFình thảnAQDF như88jYQgQQng sắc88jYQgQQ mặtAQDF cóAQDF phhLyPGYxbần tAQDFái hơn.

Ngưu Bôn88jYQgQQ hLyPGYxblà nghLyPGYxbười thLyPGYxbương đốihLyPGYxb y88jYQgQQếu đu88jYQgQQối, 88jYQgQQhai chLyPGYxbánh tAQDFay chốhLyPGYxbng và88jYQgQQo 88jYQgQQmá bỗng k88jYQgQQhuỵu xuố88jYQgQQng k88jYQgQQhiến chiếc88jYQgQQ cằmhLyPGYxb tAQDFhon tAQDFhon AQDFđập thẳn88jYQgQQg AQDFvào cái88jYQgQQ đĩa88jYQgQQ trưhLyPGYxbớc mặt...

Tiếp thAQDFeo đó,AQDF tAQDFôi AQDFvà T88jYQgQQrứng hLyPGYxbmuối uốngAQDF thLyPGYxbay đôi,AQDF AQDFmi mộAQDFt cAQDFhai thLyPGYxba mộ88jYQgQQt chai trước88jYQgQQ ánhLyPGYxbh mắ88jYQgQQt AQDFvô chLyPGYxbùng sù88jYQgQQng bá88jYQgQQi v88jYQgQQà ngAQDFưỡng mộhLyPGYxb củaAQDF hahLyPGYxbi vịhLyPGYxb thầnhLyPGYxb tiêhLyPGYxbn, thoánghLyPGYxb cái trêhLyPGYxbn bhLyPGYxbàn đã88jYQgQQ AQDFtoàn là88jYQgQQ hLyPGYxbvỏ chai.

Không AQDFbiết có88jYQgQQ phảihLyPGYxb v88jYQgQQì 88jYQgQQmấy ng88jYQgQQày vừa88jYQgQQ q88jYQgQQua khôhLyPGYxbng ngh88jYQgQQỉ nhLyPGYxbgơi đủAQDF hAQDFay vì chưhLyPGYxba ăhLyPGYxbn cơ88jYQgQQm, chỉhLyPGYxb 88jYQgQQbụng rỗn88jYQgQQg uống88jYQgQQ 88jYQgQQbia AQDFhay AQDFkhông 88jYQgQQmà rấtAQDF nhanhLyPGYxbh sa88jYQgQQu hLyPGYxbđó, tAQDFôi bỗnAQDFg cảm thấyhLyPGYxb cAQDFhóng mhLyPGYxbặt AQDFhoa mắthLyPGYxb vAQDFà không88jYQgQQ còAQDFn AQDFchút sứhLyPGYxbc lự88jYQgQQc nhLyPGYxbào. 88jYQgQQTrứng muố88jYQgQQi thLyPGYxbhì vhLyPGYxbẫn n88jYQgQQhảy nhót 88jYQgQQnhư chưa88jYQgQQ AQDFhề uống88jYQgQQ giọt88jYQgQQ 88jYQgQQbia nàhLyPGYxbo. ĐAQDFiều AQDFnày khi88jYQgQQến 88jYQgQQngười luô88jYQgQQn hLyPGYxbtự c88jYQgQQa ngAQDFợi m88jYQgQQình "Nghìn hLyPGYxbly không88jYQgQQ say88jYQgQQ" là88jYQgQQ hLyPGYxbtôi 88jYQgQQcảm t88jYQgQQhấy xấ88jYQgQQu hổ.

Đang đAQDFịnh cởihLyPGYxb k88jYQgQQhuy ta88jYQgQQy á88jYQgQQo hLyPGYxbxắn lhLyPGYxbên chu88jYQgQQẩn b88jYQgQQị chiếnhLyPGYxb đấuAQDF đếnhLyPGYxb cùng,AQDF thì thLyPGYxbrong thLyPGYxbay trố88jYQgQQng không,hLyPGYxb nửa88jYQgQQ chaAQDFi còn88jYQgQQ lhLyPGYxbại bịAQDF ThLyPGYxbhương 88jYQgQQNgô gihLyPGYxbật lấy,88jYQgQQ nói:

- 88jYQgQQEm khhLyPGYxbông đượchLyPGYxb uAQDFống nữa.

- AQDFĐưa đây.

Thương NhLyPGYxbgô lắchLyPGYxb đầAQDFu, 88jYQgQQkiên quyết:

- 88jYQgQQEm khAQDFông AQDFhiểu t88jYQgQQa 88jYQgQQđang nóAQDFi gìAQDF sahLyPGYxbo? EhLyPGYxbm kAQDFhông 88jYQgQQđược uống88jYQgQQ nữa.

Tôi sữ88jYQgQQng người,AQDF tứAQDFc tối:

- AQDFAnh c88jYQgQQoi mì88jYQgQQnh 88jYQgQQlà 88jYQgQQai thế?88jYQgQQ Li88jYQgQQên AQDFcan gìhLyPGYxb hLyPGYxbđến anhhLyPGYxb? Nà88jYQgQQo, đưaAQDF đây.

Thương N88jYQgQQgô đứngAQDF lêAQDFn nhhLyPGYxbìn tôAQDFi, hắnAQDF khAQDFông hhLyPGYxbề tAQDFức giận88jYQgQQ, lại88jYQgQQ tỏAQDF r88jYQgQQa hLyPGYxbvô cùng bAQDFình t88jYQgQQĩnh, nói:

- TâAQDFm trhLyPGYxbạng khôngAQDF t88jYQgQQốt, uốnghLyPGYxb bhLyPGYxbia rượuAQDF hLyPGYxbcó hạAQDFi chLyPGYxbho sứhLyPGYxbc khỏe.

Bốn hLyPGYxbchữ đầuhLyPGYxb tihLyPGYxbên AQDFkhiến tô88jYQgQQi nhảyAQDF chồm88jYQgQQ lên:

- TâhLyPGYxbm 88jYQgQQtrạng 88jYQgQQai khôAQDFng AQDFtốt hả?88jYQgQQ Tâm88jYQgQQ trạng88jYQgQQ củahLyPGYxb an88jYQgQQh, chLyPGYxbủa cả88jYQgQQ nhàhLyPGYxb 88jYQgQQanh mớAQDFi không AQDFtốt. hLyPGYxbĐừng nhLyPGYxbói vớAQDF AQDFvẩn nữa.hLyPGYxb M88jYQgQQau đưa88jYQgQQ 88jYQgQQđây. Uố88jYQgQQng AQDFcùng bạnAQDF 88jYQgQQbè tôi88jYQgQQ hLyPGYxbrất vhLyPGYxbui, hại sức88jYQgQQ khhLyPGYxbỏe cũnhLyPGYxbg AQDFchẳng làAQDF hLyPGYxbcái quAQDFái gì88jYQgQQ, hLyPGYxbcó hLyPGYxbchết cũngAQDF cahLyPGYxbm lòng.

- VậAQDFy t88jYQgQQa AQDFuống giúphLyPGYxb em.

- ChLyPGYxbhút thLyPGYxbửu lư88jYQgQQợng củahLyPGYxb AQDFanh th88jYQgQQì làhLyPGYxbm AQDFđược gì?

- ThLyPGYxbóm lại,hLyPGYxb AQDFhôm n88jYQgQQay eAQDFm cAQDFhỉ đượchLyPGYxb hLyPGYxbuống đếhLyPGYxbn đây.

- AQDFVề màAQDF AQDFcấm ông88jYQgQQ b88jYQgQQác nh88jYQgQQà hLyPGYxbanh ấy.

- BốhLyPGYxb AQDFta 88jYQgQQlà AQDFcon mộ88jYQgQQt nênhLyPGYxb tAQDFa hLyPGYxbkhông hLyPGYxbcó ôngAQDF AQDFbác nào.

- …

Tôi vàAQDF Thư88jYQgQQơng NhLyPGYxbgô đấu88jYQgQQ 88jYQgQQkhẩu, Trứng88jYQgQQ muAQDFối và88jYQgQQ Ngưu88jYQgQQ AQDFBôn ngồAQDFi bênAQDF cạnh nhìn,

Sau cuộchLyPGYxb cãiAQDF AQDFcọ, TrứnhLyPGYxbg muốiAQDF li88jYQgQQền hLyPGYxbtổng hLyPGYxbkết ngắnAQDF gọn:

- ThhLyPGYxbôi được88jYQgQQ rồi.AQDF TahLyPGYxbo đã88jYQgQQ rõAQDF AQDFcả rồi.AQDF ĐậuhLyPGYxb phụhLyPGYxb AQDFgià 88jYQgQQnày, bhLyPGYxbạn trahLyPGYxbi của AQDF mày AQDFbị cảm,hLyPGYxb bAQDFị sốt88jYQgQQ đúngAQDF khôngAQDF? AAQDFnh t88jYQgQQa muốnhLyPGYxb tố88jYQgQQi 88jYQgQQnay c88jYQgQQùng 88jYQgQQmày vậAQDFn độngAQDF đểhLyPGYxb toàn thân88jYQgQQ đ88jYQgQQổ hLyPGYxbmổ hôi,hLyPGYxb 88jYQgQQtiết kiệm88jYQgQQ đư88jYQgQQợc chúthLyPGYxb tiền88jYQgQQ thuốAQDFc menAQDF. ĐAQDFã thếAQDF nà88jYQgQQy rồihLyPGYxb thìAQDF thLyPGYxbao đành AQDF phải nhLyPGYxbể mặt88jYQgQQ thôi.

Thương NgôAQDF hLyPGYxbnhếch kAQDFhóe mAQDFiệng nói:

- CAQDFảm ơnhLyPGYxb vìhLyPGYxb 88jYQgQQđã cAQDFảm thông.

Tôi câmhLyPGYxb lặng,AQDF 88jYQgQQkhông biết88jYQgQQ hLyPGYxbnên bàAQDFo chữa88jYQgQQ thếAQDF nào.

Ngưu BôAQDFn lạiAQDF mộthLyPGYxb lầAQDFn nhLyPGYxbữa dhLyPGYxbùng cằm88jYQgQQ 88jYQgQQhôn chiếAQDFc đĩa.

Trứng mAQDFuối rhLyPGYxbất k88jYQgQQhông hAQDFài lòAQDFng vhLyPGYxbì chưhLyPGYxba 88jYQgQQđược vuhLyPGYxbi hết88jYQgQQ mìnhAQDF trêhLyPGYxbn bànhLyPGYxb nhậu, âmhLyPGYxb tha88jYQgQQnh AQDFmà 88jYQgQQNgưu 88jYQgQQBôn vừahLyPGYxb tạhLyPGYxbo AQDFra đhLyPGYxbã cuốn88jYQgQQ húAQDFt c88jYQgQQô n88jYQgQQàng. AQDFCô nàn88jYQgQQg 88jYQgQQnhìn sang, hỏi:

- AnAQDFh khônAQDFg ốmhLyPGYxb đAQDFau ghLyPGYxbì chứ?

Ngưu AQDFBôn hoà88jYQgQQn toàhLyPGYxbn chAQDFưa phảhLyPGYxbn ứnhLyPGYxbg kịpAQDF, lắcAQDF đầu88jYQgQQ m88jYQgQQột cáchLyPGYxbh ngốc nghếch.

- Vậ88jYQgQQy hLyPGYxbtối n88jYQgQQay hLyPGYxbchắc anhLyPGYxbh 88jYQgQQcũng khônAQDFg cầhLyPGYxbn vậhLyPGYxbn độnhLyPGYxbg hLyPGYxbcho vãAQDF mồ88jYQgQQ 88jYQgQQhôi chứ?

Anh AQDFchàng tộ88jYQgQQi nghi88jYQgQQệp NgưuhLyPGYxb AQDFBôn thLyPGYxbiếp thLyPGYxbục khôhLyPGYxbng hLyPGYxbkịp pAQDFhản ứAQDFng, d88jYQgQQo AQDFvậy lại hLyPGYxblắc đhLyPGYxbầu m88jYQgQQột cAQDFách ngốcAQDF nghếch.

Trứng muốAQDFi tỏAQDF rhLyPGYxba vôhLyPGYxb cù88jYQgQQng AQDFhài lòn88jYQgQQg. CAQDFô nhLyPGYxbàng hLyPGYxbliền đáhLyPGYxb hLyPGYxbhai ké88jYQgQQt rưỡi AQDF bia dướ88jYQgQQi chhLyPGYxbân 88jYQgQQvề phíaAQDF NgưAQDFu hLyPGYxbBôn, gihLyPGYxbọng nóiAQDF nhhLyPGYxbẹ nhAQDFư gAQDFió thoảng:

- hLyPGYxbLần đầu88jYQgQQ gặ88jYQgQQp gỡ,AQDF l88jYQgQQần đAQDFầu cùn88jYQgQQg 88jYQgQQuống, cAQDFhai n88jYQgQQày AQDFtôi cạhLyPGYxbn trướhLyPGYxbc đhLyPGYxbể tỏ lòngAQDF kínhAQDF trọng.

Hai AQDFmắt N88jYQgQQgưu BhLyPGYxbôn trAQDFợn tròn88jYQgQQ nh88jYQgQQìn 88jYQgQQcô 88jYQgQQnàng ng88jYQgQQửa cổ88jYQgQQ l88jYQgQQên, thoAQDFáng chốc đAQDFít 88jYQgQQchai đãhLyPGYxb hưAQDFớng 88jYQgQQlên tr88jYQgQQời, vẻAQDF ng88jYQgQQốc tAQDFự 88jYQgQQnhiên chLyPGYxbủa anAQDFh chànAQDFg đhLyPGYxbược biAQDFểu hLyPGYxbhiện rõ ràhLyPGYxbng trihLyPGYxbệt để.

Tiếp đAQDFó, 88jYQgQQnhân vậ88jYQgQQt chLyPGYxbhính 88jYQgQQcủa cục88jYQgQQ dAQDFiện lúc88jYQgQQ AQDFnày lhLyPGYxbà Trứng88jYQgQQ 88jYQgQQmuối vhLyPGYxbà Ngưu hLyPGYxb Bôn. TAQDFôi AQDFvà Thương88jYQgQQ NhLyPGYxbgô ngồi88jYQgQQ bAQDFên hLyPGYxbcạnh hLyPGYxbquan sát.

- hLyPGYxbTửu lượng88jYQgQQ 88jYQgQQcủa TAQDFứ Ngưu88jYQgQQ thLyPGYxbhế nào?

- TheAQDFo nhLyPGYxbhư t88jYQgQQa được88jYQgQQ biết,hLyPGYxb vAQDFì lýhLyPGYxb AQDFdo pAQDFhải 88jYQgQQtự trịhLyPGYxb nghiêmAQDF nghLyPGYxbặt nên88jYQgQQ tộc trưởnghLyPGYxb của88jYQgQQ mườihLyPGYxb ha88jYQgQQi tộcAQDF phần88jYQgQQ 88jYQgQQlớn đềAQDFu khôAQDFng thạAQDFo việAQDFc này.

- Tứ88jYQgQQc làhLyPGYxb sao?

- ThLyPGYxbức làhLyPGYxb, cậu88jYQgQQ 88jYQgQQta cũnghLyPGYxb cAQDFhưa bhLyPGYxbao gi88jYQgQQờ uống88jYQgQQ rượu.

- …

Thương hLyPGYxbNgô tAQDFỏ vẻAQDF vừa88jYQgQQ xihLyPGYxbn lỗi88jYQgQQ vừhLyPGYxba cảmhLyPGYxb đ88jYQgQQộng d88jYQgQQìu 88jYQgQQNgưu B88jYQgQQôn kAQDFhông biết AQDF là lầhLyPGYxbn t88jYQgQQhứ 88jYQgQQbao nhLyPGYxbhiêu tAQDFừ trhLyPGYxbong nhà88jYQgQQ vệ88jYQgQQ siAQDFnh xiAQDFêu vAQDFẹo bư88jYQgQQớc rAQDFa, nước88jYQgQQ mắthLyPGYxb hhLyPGYxbắn nhạt 88jYQgQQ nhòa, nó88jYQgQQi AQDFtrong tiến88jYQgQQg nấc:

- NgườihLyPGYxb anAQDFh e88jYQgQQm hLyPGYxbtốt, k88jYQgQQhổ chAQDFo cậhLyPGYxbu rồi.

Ngưu AQDFBôn AQDFvỗ vAQDFai AQDFhắn cười88jYQgQQ 88jYQgQQha 88jYQgQQhả, giAQDFọng nóihLyPGYxb hào88jYQgQQ hùn88jYQgQQg bAQDFốc tr88jYQgQQời lấy 88jYQgQQchút AQDFphong cáchLyPGYxbh của88jYQgQQ 88jYQgQQTrứng muối:

- KhLyPGYxbhổ hLyPGYxbcái quái88jYQgQQ gì?AQDF AnhLyPGYxbh eAQDFm ch88jYQgQQính lhLyPGYxbà dùngAQDF để88jYQgQQ đ88jYQgQQâm... an88jYQgQQh m88jYQgQQột đaohLyPGYxb, tAQDFôi một đao88jYQgQQ... AQDFlà từAQDF "AQDFđao" tronhLyPGYxbg 88jYQgQQTiểu 88jYQgQQlý 88jYQgQQphi đao...

Thương NhLyPGYxbgô 88jYQgQQche mặt.

Còn tô88jYQgQQi lại88jYQgQQ giơhLyPGYxb ngón88jYQgQQ hLyPGYxbtay cAQDFái lê88jYQgQQn bi88jYQgQQểu tAQDFhị nhLyPGYxbgưỡng mộhLyPGYxb đốiAQDF vớiAQDF sự bhLyPGYxbiến chuyểnAQDF thLyPGYxbừ hLyPGYxbyếu đuốihLyPGYxb s88jYQgQQang mạn88jYQgQQh mẽAQDF chLyPGYxbủa TAQDFứ Ngưu.

Đêm đó,88jYQgQQ thAQDFần tiêhLyPGYxbn 88jYQgQQlại mAQDFột AQDFlần nữaAQDF dù88jYQgQQng 88jYQgQQhành độngAQDF thựcAQDF thLyPGYxbế chứng hLyPGYxb minh AQDFsự t88jYQgQQốn cơhLyPGYxbm hLyPGYxbtốn AQDFcủi, vhLyPGYxbô d88jYQgQQụng toànhLyPGYxb tAQDFập AQDFcủa mình...

Sau hLyPGYxbkhi đAQDFã AQDFbiến b88jYQgQQa khLyPGYxbét b88jYQgQQia AQDFthành 88jYQgQQba mươihLyPGYxb sáAQDFu cAQDFhiếc 88jYQgQQvỏ chhLyPGYxbai, Trứng muốiAQDF chânAQDF bướhLyPGYxbc AQDFcó phầnhLyPGYxb loạng88jYQgQQ choạnhLyPGYxbg kéohLyPGYxb aAQDFnh AQDFchàng NgAQDFưu BônhLyPGYxb đanghLyPGYxb nAQDFghiêm túAQDFc chỉ tayhLyPGYxb vàAQDFo vhLyPGYxbạch đường88jYQgQQ AQDFđếm trăAQDFng shLyPGYxbao hLyPGYxblên ta88jYQgQQxi, đ88jYQgQQầu kAQDFhông ngohLyPGYxbảnh lại.

Tôi hLyPGYxblẩm bhLyPGYxbẩm AQDFmột mình:

- hLyPGYxbHai ngAQDFười này88jYQgQQ sẽAQDF khônghLyPGYxb s88jYQgQQao chứ?

Thương NgôhLyPGYxb trấnhLyPGYxb an:

- NhLyPGYxbgưu Bô88jYQgQQn cóhLyPGYxb shLyPGYxbay n88jYQgQQữa c88jYQgQQũng khôn88jYQgQQg giAQDFở trAQDFò li88jYQgQQnh t88jYQgQQinh đâu.

- ThLyPGYxbôi sợAQDF Trứn88jYQgQQg muối88jYQgQQ giởhLyPGYxb trhLyPGYxbò với88jYQgQQ hLyPGYxbanh ta.

- .88jYQgQQ.. DAQDFù hLyPGYxbgì cũAQDFng hLyPGYxblà thầnAQDF tiêhLyPGYxbn. AQDFSao AQDFcó thểAQDF bAQDFị lhLyPGYxboài ngườihLyPGYxb gi88jYQgQQở trò được...

 

Trên đườAQDFng về,AQDF g88jYQgQQió lạnh88jYQgQQ tá88jYQgQQp vAQDFào mặthLyPGYxb, hơhLyPGYxbi AQDFmen xâm88jYQgQQ chiế88jYQgQQm đhLyPGYxbại n88jYQgQQão củhLyPGYxba tôi khô88jYQgQQng nhữnghLyPGYxb tưAQDFớc AQDFđi AQDFquyền cAQDFhủ độ88jYQgQQng mAQDFà còhLyPGYxbn khiếnAQDF AQDFtôi cAQDFhìm đắm88jYQgQQ hoànAQDF thLyPGYxboàn, choáng AQDFváng, quahLyPGYxby cuồng.hLyPGYxb ĐồngAQDF thời,AQDF bụnghLyPGYxb cũhLyPGYxbng bắthLyPGYxb 88jYQgQQđầu thhLyPGYxbấy k88jYQgQQhó chịu.

Tôi AQDFgiơ 88jYQgQQtay hLyPGYxblên tíhLyPGYxbnh 88jYQgQQngày, AQDFquả nhiAQDFên đ88jYQgQQến ngàhLyPGYxby 88jYQgQQkinh nAQDFguyệt ghhLyPGYxbé thăm rồi,AQDF đúnhLyPGYxbg làhLyPGYxb "HọAQDFa vôAQDF đơAQDFn chíAQDF, pAQDFhúc bấhLyPGYxbt trùnghLyPGYxb hLyPGYxblai", đãAQDF AQDFthất 88jYQgQQtình rồi AQDFlại g88jYQgQQặp phhLyPGYxbải bhLyPGYxbà hLyPGYxbcô già...

Càng AQDFnghĩ tôi88jYQgQQ cànAQDFg thAQDFấy mìAQDFnh 88jYQgQQđen hLyPGYxbđủi, đ88jYQgQQen đủi88jYQgQQ nhLyPGYxbhư gặpAQDF phải88jYQgQQ hLyPGYxbông bánAQDF than vậy88jYQgQQ. Tôi88jYQgQQ mAQDFuốn rAQDFuồng bỏ88jYQgQQ, muốnhLyPGYxb tựhLyPGYxb đày88jYQgQQ ảhLyPGYxbi mhLyPGYxbình nê88jYQgQQn t88jYQgQQìm chLyPGYxbhỗ chân88jYQgQQ tườhLyPGYxbng rồiAQDF ngồi đóhLyPGYxb nhAQDFư chết.

Thương AQDFNgô đương88jYQgQQ nhAQDFiên khônAQDFg biết88jYQgQQ nhữhLyPGYxbng cơAQDFn shLyPGYxbóng lAQDFòng diễnAQDF AQDFra trong t88jYQgQQôi, t88jYQgQQhấy tAQDFôi bỗnghLyPGYxb nhiênAQDF ngồiAQDF thhLyPGYxbụp xuốhLyPGYxbng hLyPGYxbnhư người88jYQgQQ khhLyPGYxbông xAQDFương nê88jYQgQQn không 88jYQgQQtránh kh88jYQgQQỏi vAQDFẻ 88jYQgQQngạc n88jYQgQQhiên. HắAQDFn vộ88jYQgQQi kh88jYQgQQom nghLyPGYxbười xuốnAQDFg, l88jYQgQQưng hLyPGYxbdựng t88jYQgQQhẳng, m88jYQgQQột đầuAQDF gối AQDFchạm đ88jYQgQQất, m88jYQgQQột 88jYQgQQtay 88jYQgQQđặt trên88jYQgQQ đ88jYQgQQầu gốiAQDF mìnhhLyPGYxb, ta88jYQgQQy hLyPGYxbkia hLyPGYxbsờ lhLyPGYxbên trán88jYQgQQ tôi...

Trời đất,hLyPGYxb s88jYQgQQinh vật88jYQgQQ hLyPGYxbgì hLyPGYxbkhông biếthLyPGYxb, t88jYQgQQư thếAQDF ngẫuAQDF nhiê88jYQgQQn thôiAQDF hLyPGYxbmà cũng đẹphLyPGYxb lhLyPGYxbạ lùng.

Lại thLyPGYxbrời đấtAQDF nhLyPGYxbữa, lhLyPGYxbúc nà88jYQgQQy tAQDFôi mớihLyPGYxb có88jYQgQQ th88jYQgQQể hLyPGYxbquan sAQDFát một88jYQgQQ cácAQDFh t88jYQgQQỉ AQDFmi, rõ ràng.

- TiểuhLyPGYxb Tường,88jYQgQQ ehLyPGYxbm s88jYQgQQao thLyPGYxbhế? Sa88jYQgQQy AQDFhay khhLyPGYxbó hLyPGYxbchịu ởhLyPGYxb đâu?

Trước áhLyPGYxbnh mhLyPGYxbắt lAQDFờ đAQDFờ s88jYQgQQay, đôhLyPGYxbi thLyPGYxbai on88jYQgQQg o88jYQgQQng của88jYQgQQ tôi,AQDF AQDFdáng vAQDFẻ hắn88jYQgQQ càng lôiAQDF cuốn,hLyPGYxb giọnghLyPGYxb nóhLyPGYxbi càngAQDF dễ88jYQgQQ c88jYQgQQhịu hơAQDFn khiến88jYQgQQ thLyPGYxbrái tihLyPGYxbm tôAQDFi nhưAQDF lệc88jYQgQQh về88jYQgQQ phía88jYQgQQ ganAQDF, giọng tôhLyPGYxbi nhỏhLyPGYxb AQDFnhẹ hLyPGYxbđầy hLyPGYxbtủi hờn:

- ĐếnAQDF tháng.

Thương Ngô88jYQgQQ hLyPGYxbsững ngườhLyPGYxbi trưhLyPGYxbớc câu88jYQgQQ 88jYQgQQnói khônAQDFg đầuAQDF khLyPGYxbhông đuAQDFôi chLyPGYxbủa tôi:

- 88jYQgQQĐến gì?

- ĐếnhLyPGYxb tháng.

- ThánghLyPGYxb... thLyPGYxbháng gì?

Tôi ômhLyPGYxb bụnAQDFg tựhLyPGYxba vàoAQDF tườngAQDF, cAQDFuộn hLyPGYxbmình nhhLyPGYxbư mộtAQDF chLyPGYxbon tôm88jYQgQQ, lôAQDFng mày88jYQgQQ xịu xuống,88jYQgQQ mặhLyPGYxbt cahLyPGYxbu lạ88jYQgQQi dhLyPGYxbiễn vhLyPGYxbai mộthLyPGYxb côhLyPGYxb béhLyPGYxb t88jYQgQQội nhLyPGYxbghiệp mu88jYQgQQốn nhLyPGYxbói AQDFmà hLyPGYxbkhông thAQDFốt đượchLyPGYxb thành lời.

Dù 88jYQgQQsao ThAQDFương Ng88jYQgQQô cũng88jYQgQQ đãAQDF sốnAQDFg 88jYQgQQở nhân88jYQgQQ hLyPGYxbgian nê88jYQgQQn tươnAQDFg đốiAQDF hiểuAQDF biết đốỉ88jYQgQQ với88jYQgQQ đặhLyPGYxbc trưnAQDFg sin88jYQgQQh lAQDFý củahLyPGYxb lo88jYQgQQài 88jYQgQQngười. AQDFVậy nên,hLyPGYxb sa88jYQgQQu phút88jYQgQQ b88jYQgQQối rhLyPGYxbối bhLyPGYxban đầu, hắnhLyPGYxb nhahLyPGYxbnh c88jYQgQQhóng ýhLyPGYxb thứchLyPGYxb được,AQDF cộ88jYQgQQng t88jYQgQQhêm ngôn88jYQgQQ nAQDFgữ c88jYQgQQơ t88jYQgQQhể vô88jYQgQQ 88jYQgQQcùng có88jYQgQQ tí88jYQgQQnh biểuhLyPGYxb cảm củAQDFa tô88jYQgQQi 88jYQgQQnên hắnAQDF đhLyPGYxbã hAQDFiểu ra.

- Em.hLyPGYxb.. hLyPGYxbta... AQDFchúng hLyPGYxbta 88jYQgQQmau vềhLyPGYxb nhAQDFà thôi...

- NhưnhLyPGYxbg tr88jYQgQQong nhLyPGYxbhà khhLyPGYxbông cò88jYQgQQn bănhLyPGYxbg vhLyPGYxbệ sAQDFinh nữa.

- Vậy...hLyPGYxb phảihLyPGYxb AQDFlàm sao?

- Không88jYQgQQ hLyPGYxbcòn thìhLyPGYxb đươ88jYQgQQng hLyPGYxbnhiên phải88jYQgQQ đ88jYQgQQi mAQDFua rồi.

- Ồ..hLyPGYxb. ởhLyPGYxb đAQDFâu cAQDFó? T88jYQgQQa dìu88jYQgQQ eAQDFm đi.

- T88jYQgQQôi đAQDFau bụng88jYQgQQ, khôngAQDF AQDFđứng AQDFdậy đượ88jYQgQQc, khAQDFông đAQDFi nổi.

Có hLyPGYxblẽ T88jYQgQQhương NgôAQDF 88jYQgQQđã AQDFhiểu 88jYQgQQra ý88jYQgQQ 88jYQgQQcủa tAQDFôi, bỗnghLyPGYxb nhiAQDFên AQDFthấy bối88jYQgQQ rốhLyPGYxbi. Do AQDFdự, đắn88jYQgQQ hLyPGYxbđo mộtAQDF hồi,AQDF cuAQDFối cùng88jYQgQQ cũnAQDFg AQDFcắn r88jYQgQQăng, nói:

- TrAQDFong siêhLyPGYxbu thịAQDF gần88jYQgQQ đhLyPGYxbây chAQDFắc 88jYQgQQlà hLyPGYxbcó chứhLyPGYxb? 88jYQgQQTa 88jYQgQQsẽ đAQDFi hLyPGYxbmua ngahLyPGYxby, eAQDFm đợi thLyPGYxba ởhLyPGYxb đây.

Tôi v88jYQgQQội hLyPGYxbtóm lấy88jYQgQQ hắhLyPGYxbn, AQDFtiếp tụ88jYQgQQc vẻhLyPGYxb yếhLyPGYxbu đuối,88jYQgQQ cạnhLyPGYxb sứAQDFc, dhLyPGYxbiễn hLyPGYxbvẻ đáng thươngAQDF đế88jYQgQQn cùng:

- AQDFTrong hLyPGYxbsiêu thịAQDF kh88jYQgQQông 88jYQgQQcó 88jYQgQQloại hLyPGYxbtôi cần,88jYQgQQ 88jYQgQQchỉ ởAQDF cử88jYQgQQa hànAQDFg trư88jYQgQQớc mặt mớihLyPGYxb có.

Tuy đihLyPGYxbều này88jYQgQQ rõhLyPGYxb ràAQDFng làAQDF vAQDFớ vẩn88jYQgQQ, như88jYQgQQng dùnhLyPGYxbg AQDFnó đểhLyPGYxb lừhLyPGYxba vhLyPGYxbị AQDFthần chưa hềAQDF hLyPGYxbcó AQDFchút khLyPGYxbinh nghiệmAQDF AQDFgì vẫn88jYQgQQ rất88jYQgQQ hiệuhLyPGYxb quả.88jYQgQQ DAQDFo đ88jYQgQQó ThươngAQDF Ng88jYQgQQô AQDFliền AQDFgật đầuhLyPGYxb cắn câuAQDF 88jYQgQQvà tỏhLyPGYxb vAQDFẻ ngượnghLyPGYxb nAQDFgùng rhLyPGYxbõ ràng.

Cái 88jYQgQQgọi làAQDF chLyPGYxbửa h88jYQgQQàng, chínhAQDF làAQDF tiệmAQDF tạp88jYQgQQ hóaAQDF thLyPGYxbương đhLyPGYxbối t88jYQgQQruyền thống màhLyPGYxb phươnghLyPGYxb thứchLyPGYxb khLyPGYxbinh doahLyPGYxbnh hoànhLyPGYxb tAQDFoàn khhLyPGYxbông giốnghLyPGYxb 88jYQgQQvới siêuAQDF thịAQDF tựhLyPGYxb AQDFchọn. KhLyPGYxbhách hàng phhLyPGYxbải hihLyPGYxbểu 88jYQgQQrõ, phAQDFải thLyPGYxbự nóihLyPGYxb hLyPGYxbra AQDFyêu cầhLyPGYxbu của88jYQgQQ mìnAQDFh, s88jYQgQQau đóhLyPGYxb chAQDFủ 88jYQgQQcửa hàng88jYQgQQ sẽ88jYQgQQ dẫn điAQDF lấyhLyPGYxb đồhLyPGYxb v88jYQgQQà t88jYQgQQrả tiền88jYQgQQ nhLyPGYxbhận hàhLyPGYxbng ngahLyPGYxby trướchLyPGYxb mặt.

Tôi ho88jYQgQQàn toAQDFàn ph88jYQgQQớt lhLyPGYxbờ hLyPGYxbvẻ ngượnAQDFg ngùng88jYQgQQ 88jYQgQQcủa Thư88jYQgQQơng NgôAQDF 88jYQgQQdùng hLyPGYxbthái độ vô88jYQgQQ cù88jYQgQQng nghi88jYQgQQêm túchLyPGYxb nói88jYQgQQ vớihLyPGYxb hắn:

- 88jYQgQQTôi muốhLyPGYxbn mộhLyPGYxbt hLyPGYxbgói dùnhLyPGYxbg bhLyPGYxban đê88jYQgQQm và88jYQgQQ mộtAQDF góiAQDF dùhLyPGYxbng AQDFban ngàhLyPGYxby, 88jYQgQQloại dùng bAQDFan đêm88jYQgQQ p88jYQgQQhải lAQDFà loạiAQDF dài88jYQgQQ b88jYQgQQa mưhLyPGYxbơi lămhLyPGYxb centimAQDFet. 88jYQgQQĐã nhớ88jYQgQQ chưa?

Thương NgôAQDF c88jYQgQQúi 88jYQgQQđầu 88jYQgQQkhông nhLyPGYxbhìn 88jYQgQQtôi, mộAQDFt h88jYQgQQồi shLyPGYxbau mớihLyPGYxb nhẹhLyPGYxb nAQDFói một tiếng.

- Ừm.

- AhLyPGYxbnh thử88jYQgQQ nhắc88jYQgQQ lạiAQDF mộhLyPGYxbt l88jYQgQQần c88jYQgQQho AQDFtôi nghe.

Dưới shLyPGYxbự thúhLyPGYxbc épAQDF củhLyPGYxba thLyPGYxbôi, hhLyPGYxbắn cuAQDFối cùngAQDF tỏAQDF vAQDFẻ qhLyPGYxbuyết tâAQDFm, đứAQDFng phAQDFắt dậy, hLyPGYxbcòn tiện88jYQgQQ 88jYQgQQtay gõhLyPGYxb vàhLyPGYxbo đầAQDFu tAQDFôi, AQDFgiọng hờhLyPGYxbn trách:

- E88jYQgQQm chờAQDF đấy.

Tôi hLyPGYxbxoa đầu88jYQgQQ nhìnhLyPGYxb hLyPGYxbtheo 88jYQgQQcái bhLyPGYxbóng vội88jYQgQQ vã88jYQgQQ của88jYQgQQ hắn,hLyPGYxb cưhLyPGYxbời ngặt88jYQgQQ nghẽo. Bón88jYQgQQg hắhLyPGYxbn dầnhLyPGYxb hLyPGYxbxa khuất.

Lớn bằhLyPGYxbng từnhLyPGYxbg nAQDFày rồ88jYQgQQi, 88jYQgQQhắn làhLyPGYxb ng88jYQgQQười đànhLyPGYxb 88jYQgQQông 88jYQgQQđầu tihLyPGYxbên muhLyPGYxba bă88jYQgQQng vệ si88jYQgQQnh chAQDFo tôi.

Khoảng mưhLyPGYxbời phútAQDF shLyPGYxbau, ThươnAQDFg NgAQDFô xá88jYQgQQch mộtAQDF AQDFtúi nylohLyPGYxbn, lAQDFấm léAQDFt như trộm,88jYQgQQ 88jYQgQQquay về.

- AQDFEm xeAQDFm thLyPGYxba mu88jYQgQQa 88jYQgQQcó đúnAQDFg không?

Tôi chLyPGYxbầm lấyAQDF túiAQDF, nhAQDFìn vàhLyPGYxbo, nói:

- Đ88jYQgQQúng. AQDFTrí nhhLyPGYxbớ củ88jYQgQQa a88jYQgQQnh k88jYQgQQhông tAQDFồi màhLyPGYxb. NAQDFày, hộpAQDF nhỏAQDF 88jYQgQQnày làAQDF hLyPGYxbgì vậy?

- Ông88jYQgQQ chAQDFủ AQDFnói, tốt88jYQgQQ nhất88jYQgQQ 88jYQgQQnên dùng88jYQgQQ hLyPGYxbkết hAQDFợp h88jYQgQQai loạAQDFi này.

Không bihLyPGYxbết Thương88jYQgQQ Ng88jYQgQQô bAQDFị kíchhLyPGYxb đ88jYQgQQộng 88jYQgQQgì hLyPGYxbtrong cửahLyPGYxb hhLyPGYxbàng củahLyPGYxb ônAQDFg chú AQDF râu rAQDFia xồAQDFm xoàAQDFm 88jYQgQQkia. TAQDFuy sAQDFắc mhLyPGYxbặt 88jYQgQQkhông chLyPGYxbó biểu88jYQgQQ lAQDFộ gìAQDF đặc88jYQgQQ biệt88jYQgQQ 88jYQgQQnhưng 88jYQgQQcơ tAQDFhịt xem AQDFra khô88jYQgQQng kiềAQDFm cAQDFhế được88jYQgQQ nênAQDF 88jYQgQQhơi AQDFco giật:

- 88jYQgQQVì troAQDFng t88jYQgQQhời hLyPGYxbgian 88jYQgQQđến tháhLyPGYxbng củaAQDF người88jYQgQQ co88jYQgQQn gái,88jYQgQQ ngườhLyPGYxbi đ88jYQgQQàn ônhLyPGYxbg sẽAQDF tích lũ88jYQgQQy khônAQDFg 88jYQgQQít đồ.hLyPGYxb ĐAQDFến khLyPGYxbhi hLyPGYxbđợi hếtAQDF đèn88jYQgQQ đAQDFỏ hLyPGYxbchắc 88jYQgQQchắn shLyPGYxbẽ khônghLyPGYxb kihLyPGYxbểm soáthLyPGYxb được mà88jYQgQQ phóngAQDF 88jYQgQQra. 88jYQgQQLúc 88jYQgQQđó nếuhLyPGYxb khôn88jYQgQQg 88jYQgQQcó sự88jYQgQQ chhLyPGYxbuẩn bị88jYQgQQ thhLyPGYxbì câ88jYQgQQu hLyPGYxbchuyện tuyệtAQDF đỉ88jYQgQQnh trên gihLyPGYxbường AQDFsẽ rấhLyPGYxbt AQDFdễ biếnAQDF thành88jYQgQQ chLyPGYxbâu hLyPGYxbchuyện b88jYQgQQi thLyPGYxbhảm troAQDFng 88jYQgQQkhoa sản...

Ôi trhLyPGYxbời đấthLyPGYxb AQDFơi, ôngAQDF AQDFchú k88jYQgQQỳ q88jYQgQQuặc kAQDFia thậhLyPGYxbt qAQDFuá d88jYQgQQung tục.

Nhưng, AQDFnhư thế,88jYQgQQ 88jYQgQQý ng88jYQgQQuyện AQDFcủa mẹ88jYQgQQ AQDFđã đượcAQDF thuAQDFận lợiAQDF đhLyPGYxbáp ứngAQDF. hLyPGYxbTrong nhà phải88jYQgQQ hLyPGYxbthường xuyênhLyPGYxb AQDFdự phòhLyPGYxbng bAQDFao c88jYQgQQao shLyPGYxbu AQDFDurex mà...

Nhìn AQDFdáng vẻ88jYQgQQ th88jYQgQQảm hạAQDFi củhLyPGYxba Thư88jYQgQQơng N88jYQgQQgô, chúthLyPGYxb lươnAQDFg thAQDFiện vốnAQDF chếthLyPGYxb từ lâ88jYQgQQu trhLyPGYxbong tôAQDFi cuốiAQDF c88jYQgQQùng cAQDFũng phụcAQDF hồhLyPGYxbi sứcAQDF sống.

Tôi nhéhLyPGYxbt AQDFhai tAQDFhứ cAQDFó chứhLyPGYxbc nă88jYQgQQng giốhLyPGYxbng hLyPGYxbnhau lAQDFà cùn88jYQgQQg chốnhLyPGYxbg AQDFchất lỏng chảyAQDF luhLyPGYxbng 88jYQgQQtung AQDFvào tr88jYQgQQong túAQDFi nyhLyPGYxblon rồhLyPGYxbi đứnghLyPGYxb lênhLyPGYxb. ĐAQDFang AQDFlắc lắcAQDF phLyPGYxbhủi phủihLyPGYxb đị88jYQgQQnh xuất pAQDFhát, thì88jYQgQQ ThhLyPGYxbương NAQDFgô bỗnhLyPGYxbg kéohLyPGYxb t88jYQgQQay hLyPGYxbtôi lạAQDFi, nói:

- AQDFEm thấhLyPGYxby khhLyPGYxbó AQDFchịu, vậyAQDF AQDFđể 88jYQgQQta cõn88jYQgQQg em.

Tôi nhìAQDFn hắhLyPGYxbn, lắchLyPGYxb đAQDFầu, nói:

- 88jYQgQQTôi hLyPGYxbkhông muố88jYQgQQn chơiAQDF 88jYQgQQtrò AQDFTrư BáthLyPGYxb Giớ88jYQgQQi cõngAQDF vợ.

- 88jYQgQQ... AQDFChúng tAQDFa đâuhLyPGYxb phảiAQDF lhLyPGYxbợn... hLyPGYxb- Thươn88jYQgQQg N88jYQgQQgô hLyPGYxbcó hLyPGYxbphần phâhLyPGYxbn 88jYQgQQvân vAQDFề vấn hLyPGYxbđề chủ88jYQgQQng tộAQDFc nhLyPGYxbhưng rấhLyPGYxbt n88jYQgQQhanh 88jYQgQQsau đó88jYQgQQ liền88jYQgQQ hLyPGYxbnở nghLyPGYxbay mAQDFột nhLyPGYxbụ cười:88jYQgQQ hLyPGYxb- NAQDFhưng taAQDF không n88jYQgQQgại là88jYQgQQm TrhLyPGYxbư BátAQDF Giới.

Đầu ócAQDF t88jYQgQQăm tốhLyPGYxbi của88jYQgQQ 88jYQgQQtôi phải88jYQgQQ phLyPGYxbhản ứnghLyPGYxb một88jYQgQQ lhLyPGYxbúc m88jYQgQQới hơi88jYQgQQ 88jYQgQQIm-u, tôi đáp:

- TAQDFôi khônhLyPGYxbg muốn88jYQgQQ hLyPGYxblàm tiểu88jYQgQQ t88jYQgQQhư AQDFcủa CaAQDFo LhLyPGYxbão trang.

- EhLyPGYxbm chAQDFỉ cầAQDFn làmAQDF nAQDFữ ch88jYQgQQủ nAQDFhân củhLyPGYxba Trúc88jYQgQQ TAQDFhanh cáhLyPGYxbc lhLyPGYxbà được88jYQgQQ rồi.88jYQgQQ - hLyPGYxb Thương NghLyPGYxbô hLyPGYxbvừa nóiAQDF vừaAQDF cú88jYQgQQi ngườhLyPGYxbi AQDFxuống: 88jYQgQQ- MahLyPGYxbu lênhLyPGYxb đi.

- Trúc88jYQgQQ Th88jYQgQQanh cáchLyPGYxb là88jYQgQQ cáhLyPGYxbi gì?

- LàhLyPGYxb AQDFnơi trhLyPGYxbước đâyhLyPGYxb chúnghLyPGYxb t88jYQgQQa ở.

- Ồ.

- AQDFEm n88jYQgQQhanh hLyPGYxblên mộhLyPGYxbt chút.

Tôi khô88jYQgQQng thèhLyPGYxbm để88jYQgQQ AQDFý đ88jYQgQQến lờihLyPGYxb giụcAQDF hLyPGYxbcủa AQDFhắn mAQDFà tựhLyPGYxb mì88jYQgQQnh tiếnAQDF hLyPGYxbvề phía trước:

- 88jYQgQQKhông cAQDFần đâu.

- hLyPGYxbTiểu Tường...

Tôi ngoáhLyPGYxbi đầuAQDF lạiAQDF t88jYQgQQheo phảnhLyPGYxb xạhLyPGYxb, đú88jYQgQQng lúAQDFc nhìAQDFn hLyPGYxbthấy TAQDFhương NgôhLyPGYxb AQDFkhom người, ha88jYQgQQi thLyPGYxbay chố88jYQgQQng hLyPGYxbvào đAQDFầu AQDFgối, khuhLyPGYxbôn mặthLyPGYxb 88jYQgQQhơi ngẩngAQDF 88jYQgQQlên, khhLyPGYxbẽ mAQDFỉm hLyPGYxbcười, nói:

- hLyPGYxbVết tAQDFhương củAQDFa thLyPGYxba đhLyPGYxbã k88jYQgQQhỏi rồi.

Tôi hLyPGYxbbị h88jYQgQQắn đo88jYQgQQán trún88jYQgQQg ý88jYQgQQ nAQDFên cũnAQDFg hLyPGYxbkhông nểhLyPGYxb t88jYQgQQình m88jYQgQQà bAQDFóc m88jYQgQQẽ hắn,AQDF tôi hLyPGYxbnói to:

- 88jYQgQQAnh l88jYQgQQừa AQDFai thế?AQDF AQDFKhông t88jYQgQQhể nào.

- DAQDFù AQDFcoi AQDFnhư chưa88jYQgQQ khLyPGYxbhỏi AQDFhoàn 88jYQgQQtoàn hLyPGYxbthì AQDFchút t88jYQgQQrọng lư88jYQgQQợng của88jYQgQQ AQDFem cũng88jYQgQQ chẳng thể88jYQgQQ gâyhLyPGYxb ảnhLyPGYxbh hưởng88jYQgQQ gì.

Tôi bĩuAQDF hLyPGYxbmôi hLyPGYxbtỏ vẻhLyPGYxb quyhLyPGYxbết k88jYQgQQhông ti88jYQgQQn lờihLyPGYxb hắn.

Nụ cườiAQDF củahLyPGYxb hắnhLyPGYxb càn88jYQgQQg r88jYQgQQõ néhLyPGYxbt hơn:

- 88jYQgQQEm lhLyPGYxbo lắAQDFng c88jYQgQQho t88jYQgQQa phải88jYQgQQ không?

- LhLyPGYxbà 88jYQgQQtôi lhLyPGYxbo c88jYQgQQho hLyPGYxbcái đệmAQDF g88jYQgQQhế soAQDFfa củahLyPGYxb tôi.

- hLyPGYxbTiểu Tường,AQDF t88jYQgQQin tAQDFa đi.88jYQgQQ AQDFVì AQDFem, thLyPGYxba 88jYQgQQsẽ khAQDFông lấy88jYQgQQ AQDFmình hLyPGYxbra AQDFđùa giỡn đâu.

Lời AQDFnói chLyPGYxbủa hLyPGYxbhắn rất88jYQgQQ qu88jYQgQQả quyế88jYQgQQt, AQDFhơn nhLyPGYxbữa còhLyPGYxbn cAQDFó tíAQDFnh xú88jYQgQQi gi88jYQgQQục AQDFvà mê hoặc,hLyPGYxb dhLyPGYxbo đó,hLyPGYxb thLyPGYxbôi t88jYQgQQhấy daAQDFo động.

Tôi đến88jYQgQQ hLyPGYxbbên h88jYQgQQắn, bấhLyPGYxbm đầuAQDF ngónhLyPGYxb ta88jYQgQQy vàhLyPGYxbo 88jYQgQQlưng hLyPGYxbhắn, hỏi:

- CóAQDF AQDFđau không?

Thương Ngô88jYQgQQ bậthLyPGYxb cười,88jYQgQQ duỗiAQDF cánhhLyPGYxb tahLyPGYxby đặt88jYQgQQ vhLyPGYxbào hLyPGYxbeo thLyPGYxbôi đẩyAQDF rAQDFa s88jYQgQQau lưng, nhhLyPGYxbân lúAQDFc 88jYQgQQtôi loAQDFạng choạng,hLyPGYxb liềAQDFn túm88jYQgQQ vàoAQDF đùi88jYQgQQ tAQDFôi, kh88jYQgQQi hLyPGYxbđứng lênAQDF hLyPGYxbthì tô88jYQgQQi đãhLyPGYxb ngồi chắc88jYQgQQ cAQDFhắn 88jYQgQQtrên lưngAQDF hắn88jYQgQQ rồi.

Cách lớpAQDF áo88jYQgQQ mù88jYQgQQa đAQDFông dàhLyPGYxby cộAQDFp, thLyPGYxbôi vẫ88jYQgQQn cảhLyPGYxbm 88jYQgQQthấy AQDFvai 88jYQgQQvà lưnhLyPGYxbg 88jYQgQQhắn gầAQDFy gầy AQDFnhưng rấAQDFt rộnhLyPGYxbg, khiAQDFến hLyPGYxbtôi 88jYQgQQcó cảm88jYQgQQ giá88jYQgQQc cựchLyPGYxb khLyPGYxbỳ chắcAQDF chắn.

Tôi ômAQDF cAQDFổ hhLyPGYxbắn, b88jYQgQQả 88jYQgQQvai hAQDFắn lAQDFàm cằmAQDF tôAQDFi AQDFhơi đau.

Trong tAQDFrí nhLyPGYxbhớ chLyPGYxbủa mAQDFình, hLyPGYxbhình nhhLyPGYxbư AQDFchưa cóhLyPGYxb hLyPGYxbai từng88jYQgQQ cõhLyPGYxbng AQDFtôi. Ngày nhỏ,AQDF bốAQDF chỉAQDF đặhLyPGYxbt tô88jYQgQQi hLyPGYxblên cổ88jYQgQQ hoặcAQDF lê88jYQgQQn vai.

Thế 88jYQgQQnhưng cảAQDFm giácAQDF 88jYQgQQlúc 88jYQgQQnày sahLyPGYxbo thAQDFân hLyPGYxbquen đếAQDFn vậy,AQDF nhưAQDF thhLyPGYxbể đãhLyPGYxb từng diAQDFễn hLyPGYxbra v88jYQgQQô sốAQDF lAQDFẩn. C88jYQgQQó mộAQDFt ngườihLyPGYxb cõng88jYQgQQ tôi,AQDF cứhLyPGYxb đi88jYQgQQ, AQDFđi r88jYQgQQất xahLyPGYxb, đi88jYQgQQ rấthLyPGYxb lâu...

- Trướ88jYQgQQc đây88jYQgQQ, aAQDFnh hLyPGYxbcó AQDFtừng cõnhLyPGYxbg tôi88jYQgQQ nh88jYQgQQư thhLyPGYxbế nàyhLyPGYxb không?

- Có.

- ThườngAQDF xuyênhLyPGYxb chứ?

- Ừ!

- KAQDFể hLyPGYxbtừ hLyPGYxbkhi chAQDFúng tAQDFa AQDFở bên88jYQgQQ AQDFnhau sao?

- AQDFKể AQDFtừ ng88jYQgQQày đầuAQDF tiê88jYQgQQn 88jYQgQQta qhLyPGYxbuen em.

- TAQDFôi 88jYQgQQnhớ, hLyPGYxbhình như88jYQgQQ an88jYQgQQh từhLyPGYxbng nhLyPGYxbói vì88jYQgQQ AQDFtôi hLyPGYxbmà đã88jYQgQQ lấy88jYQgQQ chí88jYQgQQn trăAQDFm chín mươhLyPGYxbi hLyPGYxbchín giọthLyPGYxb sươnghLyPGYxb m88jYQgQQai. NhhLyPGYxbưng AQDFnay t88jYQgQQôi hLyPGYxbmới mộthLyPGYxb nghìnhLyPGYxb tuổAQDFi. VậyhLyPGYxb 88jYQgQQchẳng phảAQDFi là88jYQgQQ khi tôi88jYQgQQ vừAQDFa hLyPGYxbra đời,AQDF an88jYQgQQh AQDFđã c88jYQgQQõng tô88jYQgQQi chạ88jYQgQQy khắp88jYQgQQ nơhLyPGYxbi sao?

- Ừ.

- 88jYQgQQAnh chLyPGYxbòn hLyPGYxbnói, 88jYQgQQtrước đAQDFây tôiAQDF khônhLyPGYxbg AQDFhề cóhLyPGYxb AQDFbố 88jYQgQQmẹ, vậ88jYQgQQy ahLyPGYxbi 88jYQgQQnuôi tôi trưAQDFởng thành?

Thương NgAQDFô thLyPGYxbhở dài,88jYQgQQ AQDFngoái đầu88jYQgQQ lại88jYQgQQ nAQDFhìn tôi88jYQgQQ, nói:

- TiAQDFểu Tường88jYQgQQ, là88jYQgQQ thLyPGYxba nAQDFuôi hLyPGYxbem kAQDFhôn lớn.

Ồ...

Hóa AQDFra, khô88jYQgQQng 88jYQgQQphải làhLyPGYxb tô88jYQgQQi nuô88jYQgQQi hLyPGYxbchồng, AQDFmà tô88jYQgQQi lhLyPGYxbà hLyPGYxbbà vợhLyPGYxb đượhLyPGYxbc hắn nuôiAQDF nấng.

Cơn kíhLyPGYxbch độn88jYQgQQg hLyPGYxbnày khiếnhLyPGYxb tô88jYQgQQi khhLyPGYxbông hLyPGYxbthốt nêhLyPGYxbn lờAQDFi trênhLyPGYxb su88jYQgQQốt đườn88jYQgQQg về. Thươn88jYQgQQg NghLyPGYxbô cũn88jYQgQQg khônghLyPGYxb nó88jYQgQQi g88jYQgQQì nữ88jYQgQQa, chỉhLyPGYxb hLyPGYxbchầm chLyPGYxbhậm đAQDFi tAQDFừng bướchLyPGYxb, từngAQDF bước.

Đêm mù88jYQgQQa đônhLyPGYxbg, gióhLyPGYxb rấ88jYQgQQt mạnhLyPGYxbh nhưhLyPGYxbng cóhLyPGYxb lẽhLyPGYxb vìhLyPGYxb AQDFhai ch88jYQgQQúng tôiAQDF dhLyPGYxbựa sát vàAQDFo AQDFnhau nêAQDFn khLyPGYxbhông hLyPGYxbhề 88jYQgQQcảm thấ88jYQgQQy lạnh.hLyPGYxb Bà88jYQgQQn thLyPGYxbay hắnhLyPGYxb đaAQDFng đỡAQDF lAQDFấy tôi88jYQgQQ cũn88jYQgQQg kAQDFhông còn AQDF lạnh gi88jYQgQQá nhưAQDF bAQDFan chLyPGYxbhiều nữa.

Sau kAQDFhi thLyPGYxbrở vAQDFề nhLyPGYxbhà tắmAQDF giặtAQDF xonghLyPGYxb, tAQDFôi vốnhLyPGYxb địAQDFnh AQDFmở máAQDFy thLyPGYxbính rAQDFa xAQDFem Lâm AQDFLỗi có88jYQgQQ OnlinhLyPGYxbe khhLyPGYxbông đhLyPGYxbể hLyPGYxbhỏi AQDFanh 88jYQgQQta rốAQDFt cuộcAQDF vìAQDF sahLyPGYxbo khônghLyPGYxb liê88jYQgQQn lạcAQDF vhLyPGYxbới bạn bhLyPGYxbè. Như88jYQgQQng vừAQDFa mớAQDFi đ88jYQgQQăng nhập,88jYQgQQ m88jYQgQQáy tínhhLyPGYxb lAQDFập tứchLyPGYxb bị88jYQgQQ g88jYQgQQấp lại.

Thương NgAQDFô 88jYQgQQđứng sa88jYQgQQu lưn88jYQgQQg tô88jYQgQQi, trêhLyPGYxbn 88jYQgQQtay cầm88jYQgQQ AQDFmột cốc88jYQgQQ AQDFsữa nó88jYQgQQng, nói:

- Uống88jYQgQQ đ88jYQgQQi rồiAQDF ngủ.

Tôi 88jYQgQQnghĩ ngợihLyPGYxb AQDFmột láAQDFt hLyPGYxbrồi AQDFngoan 88jYQgQQngoãn nAQDFghe lời.

Có hLyPGYxblẽ vìhLyPGYxb tháAQDFi hLyPGYxbđộ nAQDFgoan ngoAQDFãn c88jYQgQQủa tôi88jYQgQQ AQDFquá kh88jYQgQQác shLyPGYxbo AQDFvới l88jYQgQQúc thường d88jYQgQQẫn đếnAQDF viAQDFệc hhLyPGYxbắn AQDFcó hLyPGYxbchút c88jYQgQQảnh giác,AQDF khhLyPGYxbông yhLyPGYxbên tâAQDFm hLyPGYxbnên 88jYQgQQlại nhLyPGYxbhấn mạ88jYQgQQnh thAQDFêm một câu:

- 88jYQgQQPhải ngủ88jYQgQQ nhLyPGYxbgay đấy88jYQgQQ AQDFnhé. KhônhLyPGYxbg đAQDFược 88jYQgQQđợi t88jYQgQQa đi88jYQgQQ AQDFra ngoàhLyPGYxbi rồAQDFi lạAQDFi lén hLyPGYxbbò dậy88jYQgQQ chAQDFơi đâu.

- hLyPGYxbAnh khônAQDFg ngAQDFủ chLyPGYxbùng 88jYQgQQtôi sao?

-... Hả?

Tôi chớphLyPGYxb AQDFmắt lộAQDF rhLyPGYxbõ vẻhLyPGYxb n88jYQgQQgây AQDFthơ n88jYQgQQhất, lanhLyPGYxbh l88jYQgQQợi nhất,hLyPGYxb nói:

- Ôn88jYQgQQg hLyPGYxbbố h88jYQgQQổ ơhLyPGYxbi, buổi88jYQgQQ tốAQDFi nhLyPGYxbgười t88jYQgQQa s88jYQgQQợ ngủ88jYQgQQ mộtAQDF mình.

Thương NghLyPGYxbô gi88jYQgQQật gAQDFiật hLyPGYxbkhóe mắt:

- Bố...88jYQgQQ bố...

- TôAQDFi luôAQDFn thhLyPGYxbích khLyPGYxbiểu bố88jYQgQQ AQDFnuôi coAQDFn ghLyPGYxbái ghLyPGYxbì gì88jYQgQQ đó,hLyPGYxb khôhLyPGYxbng ngờAQDF AQDFtự mình giờAQDF cũ88jYQgQQng cóhLyPGYxb th88jYQgQQể đượ88jYQgQQc trảAQDFi ngAQDFhiệm. HahLyPGYxby quá!

Khóe miệnhLyPGYxbg ThLyPGYxbhương AQDFNgô rầnhLyPGYxb rhLyPGYxbật, nói:

- BốhLyPGYxb... 88jYQgQQcon gái...

Tôi lahLyPGYxbo l88jYQgQQên phí88jYQgQQa trưóc,hLyPGYxb ômhLyPGYxb chặt88jYQgQQ hLyPGYxbeo AQDFhắn, gAQDFiọng nũng88jYQgQQ hLyPGYxbnịu, nói:

- NgAQDFười 88jYQgQQta không88jYQgQQ thhLyPGYxbèm 88jYQgQQquan 88jYQgQQtâm, AQDFngươi tAQDFa 88jYQgQQchỉ AQDFmuôn bốhLyPGYxb ngủhLyPGYxb hLyPGYxbcùng mà, ngườiAQDF tAQDFa AQDFmuốn ôhLyPGYxbm b88jYQgQQố cơ.

Giọng nóiAQDF củAQDFa Thư88jYQgQQơng N88jYQgQQgô bắhLyPGYxbt đầ88jYQgQQu ru88jYQgQQn rẩy:

- ÔmAQDF... ôm...

Tôi thấy88jYQgQQ trêAQDFu nh88jYQgQQư vậyhLyPGYxb đãhLyPGYxb tươnghLyPGYxb đhLyPGYxbối rồihLyPGYxb, chLyPGYxbhọc 88jYQgQQthêm nữa88jYQgQQ 88jYQgQQcó khảAQDF năng hắn88jYQgQQ shLyPGYxbẽ hLyPGYxbphát hỏaAQDF hLyPGYxbnên dừnAQDFg lạhLyPGYxbi, rổihLyPGYxb lhLyPGYxbăn vàAQDFo giườAQDFng, 88jYQgQQvẫy vAQDFẫy 88jYQgQQtay AQDFvẻ chLyPGYxbao 88jYQgQQsang, nói:

- BhLyPGYxbản cunhLyPGYxbg AQDFphải 88jYQgQQđi nghỉAQDF rồi.AQDF AQDFHổ công88jYQgQQ công88jYQgQQ AQDFlui rAQDFa đi.

- Công...hLyPGYxb công...

Có lhLyPGYxbẽ tiAQDFm AQDFgan v88jYQgQQà hLyPGYxbđại nãhLyPGYxbo củahLyPGYxb ThươngAQDF Ng88jYQgQQô đềAQDFu chLyPGYxbó p88jYQgQQhần tê88jYQgQQ li88jYQgQQệt bở88jYQgQQi màn biể88jYQgQQu di88jYQgQQễn bAQDFiến m88jYQgQQặt s88jYQgQQau khhLyPGYxbi trAQDFao 88jYQgQQgiải OsAQDFcar AQDFcủa tôAQDFi. KAQDFhuôn mAQDFặt hAQDFắn không 88jYQgQQ chút hLyPGYxbcảm 88jYQgQQxúc, h88jYQgQQai mAQDFắt 88jYQgQQnhìn tAQDFhẳng, đAQDFi r88jYQgQQa ngoài.

Do đhLyPGYxbó, t88jYQgQQôi AQDFchui hLyPGYxbvào ch88jYQgQQăn AQDFcười 88jYQgQQsặc sụhLyPGYxba, một88jYQgQQ chúhLyPGYxbt AQDFgió hLyPGYxblạnh ùhLyPGYxba đếhLyPGYxbn, nằm AQDFbên cạnh88jYQgQQ hLyPGYxbtôi lúchLyPGYxb nàyhLyPGYxb 88jYQgQQlà mộ88jYQgQQt aAQDFnh chàngAQDF mặcAQDF b88jYQgQQộ quần88jYQgQQ áhLyPGYxbo ngủhLyPGYxb mhLyPGYxbỏng manh.

Khuôn mhLyPGYxbặt hiềnAQDF lànAQDFh 88jYQgQQcủa hLyPGYxbanh chà88jYQgQQng nhhLyPGYxbìn tôiAQDF, nói:

- ĐểAQDF chứngAQDF mhLyPGYxbinh 88jYQgQQta khôngAQDF phAQDFải AQDFlà cônhLyPGYxbg 88jYQgQQcông, tAQDFối na88jYQgQQy, 88jYQgQQta đặAQDFc biệt chohLyPGYxb phép88jYQgQQ coAQDFn kiAQDFểm tAQDFra AQDFthoải mAQDFái. TAQDFa thươnAQDFg c88jYQgQQon 88jYQgQQlắm đấy,88jYQgQQ 88jYQgQQcó cảm88jYQgQQ 88jYQgQQđộng không?

- …

Được lAQDFắm, đồhLyPGYxb c88jYQgQQon AQDFhổ 88jYQgQQbiến tháhLyPGYxbi! NgưAQDFơi hLyPGYxbthắng rồi!

Tôi đưAQDFa AQDFtay hLyPGYxbđẩy hhLyPGYxbắn ra88jYQgQQ, nói:

- TôAQDFi đang88jYQgQQ hLyPGYxbđến thá88jYQgQQng, đAQDFi r88jYQgQQa đi.

Hắn nắmhLyPGYxb chLyPGYxbhặt AQDFtay hLyPGYxbtôi, không88jYQgQQ hLyPGYxbcòn vhLyPGYxbẻ đAQDFùa cợhLyPGYxbt, AQDFtrêu chọchLyPGYxb lúAQDFc trướAQDFc, giọng hAQDFắn chậmhLyPGYxb r88jYQgQQãi nAQDFhưng kiên88jYQgQQ định:

- TiAQDFểu Tường,88jYQgQQ tAQDFa biAQDFết AQDFlúc nà88jYQgQQy eAQDFm rấAQDFt buồn.AQDF TrướhLyPGYxbc mặtAQDF taAQDF, 88jYQgQQem không 88jYQgQQ cần 88jYQgQQphải tỏ88jYQgQQ AQDFra AQDFmạnh mẽ,88jYQgQQ càngAQDF kh88jYQgQQông chLyPGYxbần phAQDFải giảhLyPGYxb vờ.

Tôi nhì88jYQgQQn hắAQDFn, nói:

- S88jYQgQQao a88jYQgQQnh khônhLyPGYxbg AQDFhỏi thLyPGYxbôi lAQDFà đã88jYQgQQ xảy88jYQgQQ AQDFra chu88jYQgQQyện gì?

- AQDFDù cAQDFó xả88jYQgQQy hLyPGYxbra chuyện88jYQgQQ gì88jYQgQQ thì88jYQgQQ cũngAQDF qAQDFua maAQDFu thôi,hLyPGYxb vìAQDF có88jYQgQQ AQDFta lAQDFuôn ở88jYQgQQ bên cạAQDFnh em.

- MAQDFãi m88jYQgQQãi 88jYQgQQbên tôihLyPGYxb sao?

- MãAQDFi mãi.

Tôi chớ88jYQgQQp chớhLyPGYxbp mắthLyPGYxb, 88jYQgQQvùi đầuAQDF vhLyPGYxbào lò88jYQgQQng AQDFhắn, qhLyPGYxbuệt nAQDFước 88jYQgQQmắt lên88jYQgQQ ngực hắn,hLyPGYxb nói:

- ThươngAQDF 88jYQgQQNgô, mAQDFay hLyPGYxbmà 88jYQgQQcó ahLyPGYxbnh hLyPGYxbở đây.

- 88jYQgQQTa l88jYQgQQuôn ở88jYQgQQ đây.

- ThLyPGYxbhế nê88jYQgQQn, 88jYQgQQđàn ôngAQDF AQDFkhông phảiAQDF lAQDFà thLyPGYxbhứ gì88jYQgQQ tốAQDFt đẹp,hLyPGYxb trênhLyPGYxb hLyPGYxbthế gi88jYQgQQới này c88jYQgQQhỉ cóAQDF bố88jYQgQQ AQDFlà hLyPGYxbtốt thôi.

Tôi qhLyPGYxbuá mệthLyPGYxb nên88jYQgQQ nhLyPGYxbgủ rấhLyPGYxbt nghLyPGYxbon, lấy88jYQgQQ AQDFcánh thLyPGYxbay củahLyPGYxb Thương88jYQgQQ NgAQDFô lhLyPGYxbàm gố88jYQgQQi, hít hàhLyPGYxb hươnhLyPGYxbg rừ88jYQgQQng bhLyPGYxban maAQDFi tho88jYQgQQang thoảnghLyPGYxb mAQDFà hắn88jYQgQQ mahLyPGYxbng đến.

Mãi mãi88jYQgQQ lAQDFà AQDFbao l88jYQgQQâu? 88jYQgQQĐây làAQDF câu88jYQgQQ hLyPGYxbhỏi AQDFrất thôhLyPGYxbng tụchLyPGYxb v88jYQgQQà hLyPGYxbcũng lAQDFà một câhLyPGYxbu 88jYQgQQhỏi khôn88jYQgQQg lAQDFời đáp.

Nhưng t88jYQgQQôi nghLyPGYxbhĩ, 88jYQgQQso hLyPGYxbvới cuộc88jYQgQQ đhLyPGYxbời nAQDFgắn AQDFngủi mấy88jYQgQQ mưhLyPGYxbơi năAQDFm củahLyPGYxb AQDFloài người, mộtAQDF nghLyPGYxbhìn nămAQDF khônhLyPGYxbg AQDFhề rờhLyPGYxbi x88jYQgQQa chLyPGYxbó thểAQDF 88jYQgQQđược chLyPGYxboi hLyPGYxblà AQDFmãi mãihLyPGYxb rồi.