Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 11 part 2

Do gần đcPrdây tXH6aôi đưXH6aợc tZLymận mắtcPrd chứngXH6a kiếrZven sựZLym tồnZLym tạXH6ai củXH6aa thZLymần tiXH6aên, prZvehá ZLymtan ZLymtư tưởng duZLymy vậXH6at mrZveà tôcPrdi ZLymđược tiếrZvep ZLymthu tMCn2ừ nhỏ.rZve VậyZLym nênZLym, XH6asự ngZLymạc nhiênZLym MCn2của coMCn2n bZLymạn khiến tôiMCn2 bcPrdỗng tcPrdhấy ruMCn2n run:

- Này,MCn2 cPrdmày đừngXH6a cóZLym dọarZve taoMCn2. NếuZLym arZvenh tZLyma làMCn2m XH6ama thXH6aật, rZvechắc scPrdẽ tha chcPrdo MCn2tao cPrdnhỉ? rZveLà aXH6anh cPrdta đácPrd ZLymtao, chứrZve rZvecó MCn2phải tcPrdao XH6ađá aXH6anh tMCn2a đâu...

- TrZveao vZLymừa nócPrdi thếrZve ZLymmà màyZLym đãZLym kícXH6ah độngZLym đếnXH6a nhrZveường MCn2này. XH6a- ZLymTrứng muốrZvei lập tứrZvec trZvehay đMCn2ổi cPrdthái độ,cPrd tỏcPrd vẻrZve xeZLymm thườngrZve ZLymsự yếuZLym đMCn2uối, nhcPrdát ZLymgan củacPrd cPrdtôi: cPrd- cPrdHai ngày tcPrdrước, trorZveng lúZLymc cPrdăn rZvecơm vớiMCn2 bọMCn2n TicPrdểu ĐaZLymo, bMCn2ọn nócPrd rZvecó nhắcZLym đếnMCn2 tênMCn2 XH6arẻ mạt đó.

Mọi người đMCn2ều nóirZve, srZveau ZLymkhi ăMCn2n TếXH6at xonMCn2g qcPrduay lạrZvei cPrdđây, cPrdkhông liênrZve lạcMCn2 lạrZvei vớiMCn2 hắn đượcXH6a nữa,cPrd điệnXH6a tMCn2hoại khôrZveng nghcPrde, emaZLymil kXH6ahông hồirZve âm,MCn2 rZvegửi XH6atin nhắXH6an offlinXH6ae ởMCn2 QQ vàcPrd MSZLymN thrZveì khôMCn2ng bcPrdao gicPrdờ thấcPrdy trảrZve lờirZve. CcPrdòn nữaZLym, MCn2chỗ hắnZLym ởZLym cũnrZveg khrZveông cócPrd rZveai. MCn2Tao vốn ngrZvehĩ rXH6aằng rZveông trờMCn2i cuXH6aối cùMCn2ng cXH6aũng mZLymở mắtXH6a MCn2làm sérZvet đáMCn2nh chZLymết hZLymắn cPrdrồi, girZveờ xem rrZvea đángMCn2 ticPrdếc, đángMCn2 tiZLymếc quá.

Cô nànrZveg lắXH6ac ZLymlắc cXH6aái đMCn2ầu tharZven vãn,XH6a XH6atôi lạicPrd thXH6aấy sữngcPrd sờ.

Trong ấnrZve tưcPrdợng XH6acủa ZLymtôi, QMCn2Q XH6acủa XH6aLâm LỗcPrdi tMCn2hực XH6asự luôXH6an MCn2ở tMCn2rạng thZLymái sáng cPrdđèn. TrướcXH6a cPrdđó, cXH6ahúng tcPrdôi cMCn2ó rZvenói cPrdchuyện vàZLym aXH6anh rZveta lXH6auôn trảZLym lờiMCn2 nXH6agay. Chẳng ZLymlẽ, aZLymnh tcPrda chỉMCn2 đểXH6a sXH6aáng ZLymđèn vớiXH6a riênZLymg tôi?

Tiểu ĐacPrdo làXH6a MCn2một MCn2trong nhXH6aững ngườirZve ZLymbạn nZLymối khốMCn2 chơirZve vớiZLym nhMCn2au trZveừ nhỏXH6a của chúngXH6a tôiZLym. cPrdAnh tcPrda hrZveọc tZLymrên tôXH6ai MCn2và TrứZLymng mucPrdối hcPrdai XH6alớp, làrZve bạnXH6a họcPrdc ccPrdủa LâmMCn2 Lỗi. SaZLymu cPrdkhi điZLym làmXH6a ZLymlại cPrdở cùrZveng mộtrZve cPrdthành XH6aphố vớMCn2i LâmZLym cPrdLỗi, cócPrd thểXH6a nZLymói quZLyman hệ giữaZLym rZvehai ngườiXH6a cMCn2àng trrZveở nêZLymn thMCn2ân thiếtZLym ZLymhơn. DMCn2ù anZLymh rZveta rấtMCn2 khôMCn2ng tcPrdán đồnMCn2g việc LâmrZve LỗiZLym chiMCn2a tcPrday tôXH6ai nhưngMCn2 suMCn2y cMCn2ho cMCn2ùng, ngườiXH6a nXH6agoài khóXH6a màZLym caXH6an thiệZLymp vàZLymo chuyện MCn2tình cảmMCn2 được,cPrd vcPrdậy nêXH6an ZLymquan rZvehệ củcPrda hcPrdai ngườMCn2i vẫcPrdn rấtcPrd tốt,MCn2 tìZLymnh bạrZven vẫn khôngZLym hềMCn2 thcPrday đổi.

Rốt crZveuộc chuyrZveện gìrZve MCn2đã xảrZvey XH6ara rZvekhiến LâmZLym MCn2Lỗi hoànMCn2 toàncPrd ccPrdắt XH6ađứt quan hệrZve ZLymanh ecPrdm mZLymười mấyXH6a XH6anăm ZLymtrời này?

Tôi đancPrdg sMCn2uy ZLymnghĩ mcPrdông luXH6ang, cPrdbỗng cZLymó thứZLym grZveì rZveâm XH6aấm ápcPrd vàMCn2o mặt.

- TỉrZvenh ngủZLym đi.

- NrZvegủ gìMCn2 mMCn2à ngrZveủ? MCn2Mới mấycPrd gcPrdiờ màMCn2 bảocPrd ngườXH6ai rZveta bMCn2uồn ngủ?

Tôi kéoMCn2 chiếccPrd khărZven ướtMCn2 xuZLymống, ánhMCn2 mcPrdắt tứcZLym tZLymối nhìnZLym kẻrZve đầurZve sỏ.

Thương XH6aNgô ngồiXH6a bêXH6an tráirZve rZvetôi vẫnrZve khZLymông độngrZve tĩnhZLym gìcPrd, chỉcPrd laMCn2u tay mộrZvet cárZvech lXH6aịch thcPrdiệp, XH6arồi lMCn2ại rcPrdót nướcPrdc cPrdtrà vàoZLym bátZLym rZvevà đũarZve củarZve chúngMCn2 tôrZvei đểcPrd sát MCn2 trùng, rZvesau cPrdđó lạiZLym XH6axếp ngarZvey ngắMCn2n, thểZLym hrZveiện đầyZLym đMCn2ủ cPrdkỹ nănXH6ag cPrdcần córZve củacPrd mộMCn2t vịrZve thầMCn2n thường cPrdxuyên cóXH6a mặtZLym tronMCn2g ngànhXH6a ăMCn2n uốnMCn2g củarZve lZLymoài người.

Ngưu BônZLym ngồirZve ZLymđối ZLymdiện vXH6aới tZLymôi, haZLymi taMCn2y chMCn2ống lcPrdên má,XH6a chcPrdớp chớp cặpXH6a rZvemi dài,ZLym rZvenở mộtXH6a nMCn2ụ cườiZLym vừMCn2a dịMCn2u dàZLymng, vZLymừa nrZvegây nZLymgô. CặpXH6a lônZLymg màrZvey, đôrZvei mắt cPrdđẹp rZvevà XH6avẻ yếuZLym cPrdớt rZvecủa ZLymanh chàrZveng khiếnrZve ncPrdgười ZLymta chỉcPrd muốZLymn hãXH6am hại...

Ngồi cPrdbên phảiZLym tôXH6ai ZLymlà TrMCn2ứng ZLymmuối, XH6acô ZLymnàng bỗnrZveg nZLymhiên dùZLymng khuỷuMCn2 tay huýchZLym ZLymmạnh MCn2vào tôiXH6a, nói:

- rZveNày, tZLymao đãrZve XH6athấy cảXH6a rồirZve. rZveAnh rZvechàng đcPrdó đMCn2ang gheXH6an đấy,rZve anMCn2h rZveta mới làXH6a bạnrZve trcPrdai chZLymính ZLymthức củaZLym màcPrdy rZvecó ZLymđúng không?

Trời đấtrZve, đồMCn2 bạZLymn bècPrd xrZveấu xa.

Tôi kZLymhông tMCn2rả lờiXH6a câcPrdu hỏXH6ai củaZLym TrứrZveng mXH6auối, ômZLym lấyXH6a chỗcPrd đaurZve, micPrdệng sùi bXH6aọt mépZLym, gụcMCn2 XH6amặt xuốngMCn2 ZLymbàn rZvehy sinh.

Nhưng tôXH6ai kcPrdhông đápZLym lrZveời cũngcPrd chẳngrZve sarZveo, đrZveã córZve ngườiZLym krZvehác trZLymả lời thay.

- ĐúngcPrd, tMCn2ôi làZLym bạZLymn trMCn2ai chínZLymh tXH6ahức hXH6aiện tXH6aại củaMCn2 côcPrd ấy.rZve ZLymHơn ZLymthế srZveau này MCn2cô ấycPrd cũngrZve sẽZLym rZvechỉ MCn2có ZLymmột ngườicPrd đàXH6an ôZLymng XH6aduy nhấtrZve lMCn2à tôi.

- rZveÔi mZLymẹ ơcPrdi, ncPrdói rấtXH6a hayrZve, nóXH6ai rMCn2ất tuyệt,cPrd nrZveói rấtMCn2 đỉnh.MCn2 VMCn2ì XH6acâu nói rZvenày củaMCn2 acPrdnh, MCn2hai chúrZveng cPrdta sẽXH6a uốngZLym hcPrdết kXH6aét này.

Trứng muốrZvei đậpcPrd bàMCn2n mMCn2ột cáchcPrd ZLymđầy khíXH6a pcPrdhách khZLymiến MCn2tôi scPrduýt XH6abị chấn XH6athương nãrZveo. CMCn2âu nóiMCn2 vMCn2ô cXH6aùng hàZLymo ZLymhùng trênXH6a lậprZve cPrdtức ZLymkhiến tôiXH6a nMCn2hảy bZLymổ MCn2lên như điZLymện giật.

Tôi rấMCn2t rcPrdõ tửuMCn2 lcPrdượng củaMCn2 TrứngMCn2 muốZLymi. ZLymCô nXH6aàng lcPrdà ngườcPrdi dMCn2uy nhMCn2ất bại cPrd dưới taMCn2y bốcPrd tôicPrd mrZveà rZvevẫn cóXH6a thểrZve XH6ađi đưXH6aợc vềZLym XH6anhà, hơnrZve nữcPrda còMCn2n đMCn2ứng tMCn2hẳng người,cPrd sờZLym tay vàMCn2o trZveận cửacPrd rồicPrd MCn2mới ngcPrdã. TửuXH6a lượngXH6a rZvecủa LârZvem cPrdLỗi chcPrdỉ MCn2kém MCn2cô ZLymnàng mrZveột chrZveút, về XH6a cơ cPrdbản vXH6aẫn MCn2có tMCn2hể tìmXH6a thấyMCn2 đườngrZve xuốnMCn2g gầmcPrd bàn...

Đừng XH6anói ZLymbây giờXH6a ThươngcPrd NgcPrdô đangXH6a MCn2là rZvecon cPrdhổ ốmcPrd, cPrdcứ ccPrdho cPrdlà trên ngườiMCn2 MCn2hắn cPrdkhông cóXH6a vếtrZve trZvehương MCn2và MCn2hắn làcPrd mộtXH6a MCn2con hZLymổ drZveũng mãnrZveh thìXH6a MCn2có lẽXH6a cũng chẳXH6ang thZLymể cPrdnuốt ncPrdổi kétcPrd XH6abia XH6amà TrcPrdứng mZLymuối grZveọi lên.ZLym TrZveôi kcPrdhông muốncPrd rZvelại phrZveải một lầXH6an nrZveữa tZLymrông cPrdthấy máucPrd cXH6ahảy thrZveành giZLymọt rZvenhư hXH6aiện tZLymrường giếtZLym ngườiZLym nữa,MCn2 XH6agiặt miếng đệrZvem rZveghế sZLymofa rZLymất tốnXH6a xàXH6a phòng...

Tôi XH6achộp lấyZLym chMCn2ai MCn2bia têncPrd ThươrZveng NgcPrdô cPrdkhông XH6abiết sốnrZveg chếtrZve cPrdlà gìZLym vừa đónXH6a lấZLymy rZvevà đanMCn2g đZLymịnh chcPrdo vMCn2ào miệnMCn2g uốngcPrd rMCn2ồi nhìcPrdn cPrdTrứng MCn2muối nói:

- cPrdAnh cPrdta khôngMCn2 uốZLymng đượZLymc XH6abia rượucPrd, hZLymai chúnMCn2g cPrdta chiến!

- SaXH6ao lạiXH6a thếcPrd hảMCn2, ĐậuZLym phụZLym già?MCn2 SarZveo màycPrd ZLymlại yêucPrd ngườcPrdi khôXH6ang biết uốngcPrd rXH6aượu cXH6aơ ccPrdhứ? KXH6ahông sợrZve XH6abố mMCn2ày xửcPrd lýrZve MCn2mày à?

- ThôiXH6a đrZvei. KhMCn2ông thấyXH6a rZvekhuôn mặcPrdt méoXH6a XH6amó đZLymau MCn2ốm ccPrdủa rZveanh MCn2ta saoXH6a? Hơn MCn2nữa, cPrdanh cPrdta đãZLym sMCn2ớm qcPrdua đượXH6ac cửacPrd ảMCn2i crZveủa bZLymố trZveao rồi...rZve –XH6a ThốcPrdt MCn2ra cPrdxong cXH6aâu đó,XH6a tôi vộMCn2i cPrdcắn vZLymào lưỡMCn2i mìnrZveh vàXH6a khcPrdông thMCn2èm đểcPrd ýcPrd đếXH6an vrZveẻ rZveđắc ýZLym trêZLymn khuZLymôn mặrZvet Thương Ngô.

- KhôngrZve cPrdnói liMCn2nh cPrdtinh nữa.ZLym RốcPrdt cuộZLymc màcPrdy cóXH6a uốcPrdng khônZLymg hả?

Trứng muốirZve ngướcrZve ZLymmặt rZvelên cXH6aười lcPrdớn, tìMCn2nh ZLymthế MCn2này rZvecó vrZveẻ kXH6ahiến cô nàngMCn2 cPrdhận MCn2không thểMCn2 phMCn2anh árZveo rrZvea, nhrZveảy lênrZve bànXH6a héXH6at uống,rZve uống:

- ĐậuMCn2 phcPrdụ girZveà, qZLymuả khônZLymg hổMCn2 drZveanh làMCn2 ĐậuZLym phXH6aụ gMCn2ià. ĐượcMCn2 lắmrZve. PcPrdhục vụ đâuMCn2, rZvemang tiếpZLym haZLymi kcPrdét biXH6aa đếnrZve đây.

Tôi rấtXH6a bìrZvenh thảnXH6a nZLymhưng ccPrdhân hMCn2ơi nhũn.

Thương NXH6agô cũnZLymg rcPrdất bìcPrdnh thảncPrd nhưngrZve sắcXH6a mặtrZve rZvecó phXH6aần táMCn2i hơn.

Ngưu BônZLym làMCn2 XH6angười tưZLymơng rZveđối yếrZveu đMCn2uối, rZvehai MCn2cánh MCn2tay chốngrZve rZvevào má cPrdbỗng khrZveuỵu xuMCn2ống khiếXH6an chirZveếc ZLymcằm thoZLymn MCn2thon đZLymập thẳngZLym vMCn2ào ZLymcái đĩacPrd trưZLymớc mặt...

Tiếp theZLymo ZLymđó, tôiZLym XH6avà TrứMCn2ng muXH6aối uốZLymng tcPrday rZveđôi, cPrdmi MCn2một chaZLymi tMCn2a ZLymmột chai tZLymrước ánhXH6a mắtXH6a vrZveô cùnrZveg sùngXH6a bácPrdi XH6avà ngưỡngrZve MCn2mộ cZLymủa ZLymhai vMCn2ị XH6athần tiênXH6a, thoáng MCn2 cái trêZLymn ZLymbàn đãrZve tcPrdoàn lXH6aà vXH6aỏ chai.

Không bZLymiết XH6acó phcPrdải vìrZve mấyXH6a nXH6agày vừaZLym rZvequa khôrZveng nghỉcPrd MCn2ngơi đủrZve hXH6aay XH6avì chưa ZLymăn ZLymcơm, chỉXH6a bụncPrdg rZLymỗng XH6auống bZLymia cPrdhay khôngXH6a ZLymmà rấtrZve nhaMCn2nh sZLymau đó,XH6a tôrZvei brZveỗng cPrdcảm thấy cXH6ahóng mrZveặt hrZveoa ZLymmắt vrZveà khôngrZve rZvecòn chúXH6at sZLymức lựcXH6a nZLymào. TrứnMCn2g muốiXH6a thMCn2ì vẫnrZve nXH6ahảy nhót nhZLymư chưXH6aa MCn2hề uốrZveng giọcPrdt ZLymbia XH6anào. ĐiềucPrd nàZLymy khMCn2iến MCn2người luônrZve ZLymtự cMCn2a MCn2ngợi MCn2mình "Nghìn MCn2ly khôngcPrd sacPrdy" làcPrd tôXH6ai cảmrZve tZLymhấy rZvexấu hổ.

Đang địnhZLym cởiXH6a kZLymhuy taZLymy ZLymáo xắcPrdn lZLymên ZLymchuẩn bMCn2ị chiếnXH6a đrZveấu đếMCn2n cùngcPrd, thì trXH6aong taMCn2y trốngrZve khZLymông, nửarZve ZLymchai cXH6aòn MCn2lại bcPrdị ThưZLymơng NgôrZve grZveiật lấy,ZLym nói:

- cPrdEm khXH6aông đượXH6ac uXH6aống nữa.

- ĐưaXH6a đây.

Thương NgôcPrd lắZLymc ZLymđầu, cPrdkiên quyết:

- EcPrdm XH6akhông hiểZLymu tZLyma đMCn2ang cPrdnói ZLymgì srZveao? EMCn2m khônMCn2g đrZveược uốngXH6a nữa.

Tôi ZLymsững ngườiXH6a, rZvetức tối:

- AMCn2nh coZLymi mìnhZLym ZLymlà cPrdai tcPrdhế? LiZLymên caXH6an rZvegì XH6ađến ancPrdh? Nào,rZve đMCn2ưa đây.

Thương MCn2Ngô đứngXH6a lêcPrdn nhìnZLym tôi,MCn2 MCn2hắn khcPrdông hrZveề tứcMCn2 gZLymiận, lạiZLym MCn2tỏ rMCn2a vcPrdô cùng bìZLymnh trZveĩnh, nói:

- cPrdTâm trạngMCn2 khôrZveng tốZLymt, uốngZLym bXH6aia rượurZve ccPrdó hạMCn2i chZLymo sXH6aức khỏe.

Bốn chMCn2ữ đầurZve tZLymiên ZLymkhiến cPrdtôi nhảyrZve cPrdchồm lên:

- TâZLymm trạngcPrd aXH6ai krZvehông tốtMCn2 hả?cPrd TâmMCn2 trạngXH6a củaXH6a MCn2anh, củacPrd MCn2cả nhàcPrd ZLymanh cPrdmới không tốt.rZve ĐừngZLym nóirZve vớXH6a vcPrdẩn cPrdnữa. MMCn2au cPrdđưa MCn2đây. UốXH6ang cùngcPrd bXH6aạn XH6abè tcPrdôi rấtcPrd vuZLymi, hại sứcZLym rZvekhỏe rZvecũng chẳngZLym XH6alà cáirZve quáiMCn2 MCn2gì, cóZLym rZvechết cũngZLym caXH6am lòng.

- VậMCn2y cPrdta uXH6aống giúpXH6a em.

- ChMCn2út tửurZve lượnMCn2g rZvecủa anMCn2h trZvehì làmZLym đượcrZve gì?

- TómMCn2 lMCn2ại, hXH6aôm naMCn2y cPrdem cPrdchỉ đưMCn2ợc uốMCn2ng đếncPrd đây.

- VZLymề ZLymmà MCn2cấm ôrZveng báXH6ac ZLymnhà anXH6ah ấy.

- BXH6aố tZLyma rZvelà cXH6aon mộtZLym ncPrdên tMCn2a cPrdkhông ZLymcó ôngZLym XH6abác nào.

- …

Tôi vZLymà ThươnXH6ag NgrZveô đấucPrd khẩu,MCn2 TrứrZveng muốrZvei vMCn2à NgưuZLym BôcPrdn ngồiXH6a rZvebên cạnh nhìn,

Sau cuZLymộc ccPrdãi cọ,cPrd TrcPrdứng muốiXH6a liZLymền tổngXH6a kếtZLym cPrdngắn gọn:

- TrZvehôi đượcrZve rồirZve. cPrdTao đãrZve XH6arõ cảrZve rồiMCn2. ZLymĐậu pZLymhụ giXH6aà nàXH6ay, bạcPrdn tcPrdrai của màyZLym bịcPrd ZLymcảm, bịrZve sXH6aốt đúngcPrd khôngcPrd? AcPrdnh XH6ata mXH6auốn tốZLymi nXH6aay cùncPrdg mcPrdày vậnrZve độnZLymg XH6ađể toàn thâXH6an đổrZve mổMCn2 hôirZve, tZLymiết rZvekiệm đượcXH6a chúXH6at tXH6aiền thuốcMCn2 mcPrden. rZveĐã thrZveế nXH6aày rcPrdồi tXH6ahì tMCn2ao đành phảicPrd nểZLym cPrdmặt thôi.

Thương XH6aNgô nhếchMCn2 krZvehóe ZLymmiệng nói:

- CảmMCn2 ơcPrdn ZLymvì đãMCn2 ccPrdảm thông.

Tôi câmrZve lặng,cPrd khôncPrdg brZveiết nêXH6an rZvebào chcPrdữa thếcPrd nào.

Ngưu XH6aBôn cPrdlại mộtMCn2 lXH6aần nZLymữa dùncPrdg cXH6aằm hôXH6an chiếcPrdc đĩa.

Trứng muZLymối rấZLymt XH6akhông hàcPrdi lònXH6ag vrZveì chMCn2ưa đượcrZve ZLymvui hếtZLym mìnMCn2h trêncPrd bXH6aàn nhậu, ârZvem tXH6ahanh màZLym NgưZLymu rZveBôn vừMCn2a cPrdtạo rZvera đãZLym cuốrZven hrZveút cMCn2ô nXH6aàng. CôXH6a nMCn2àng rZvenhìn sang, hỏi:

- AcPrdnh khôngZLym ốmZLym XH6ađau ZLymgì chứ?

Ngưu BôncPrd hoànMCn2 rZvetoàn chZLymưa phảMCn2n ứMCn2ng kịp,ZLym lắcZLym đầucPrd mộrZvet XH6acách ngốc nghếch.

- XH6aVậy tốiMCn2 nrZveay chắcMCn2 MCn2anh XH6acũng khôngXH6a cầnZLym vậnZLym độXH6ang cXH6aho vZLymã mồcPrd hôXH6ai chứ?

Anh chàngMCn2 tMCn2ội nghiệpXH6a NgưuZLym BônMCn2 tXH6aiếp tụccPrd krZvehông kịcPrdp pcPrdhản ứng,ZLym cPrddo vậy lạMCn2i lắccPrd cPrdđầu mộXH6at crZveách ngốcXH6a nghếch.

Trứng muốiMCn2 tZLymỏ rrZvea vôZLym MCn2cùng ZLymhài lZLymòng. CôMCn2 nàngXH6a lrZveiền MCn2đá haXH6ai kZLymét rưỡZLymi bia dcPrdưới chMCn2ân XH6avề phrZveía NgưXH6au BrZveôn, ZLymgiọng ncPrdói nhẹXH6a nMCn2hư ZLymgió thoảng:

- LầXH6an đầZLymu grZveặp gỡ,rZve MCn2lần đầurZve cùngMCn2 uống,ZLym chZLymai nàMCn2y trZveôi cZLymạn cPrdtrước đểcPrd rZvetỏ lòng kínhZLym trọng.

Hai mắtXH6a NgưucPrd BônrZve trợnMCn2 tròMCn2n nhrZveìn côcPrd ZLymnàng ngửarZve cổXH6a lêMCn2n, thoáZLymng ccPrdhốc đít chacPrdi rZveđã hướngXH6a lênrZve trZLymời, vẻZLym ngcPrdốc tXH6aự nhiênXH6a cMCn2ủa anXH6ah chàncPrdg đXH6aược MCn2biểu hiệcPrdn rcPrdõ ràng triXH6aệt để.

Tiếp đó,cPrd nrZvehân rZvevật chZLymính MCn2của cụcZLym diệnrZve lúXH6ac nàcPrdy cPrdlà TrứcPrdng murZveối XH6avà cPrdNgưu Bôn. TZLymôi vcPrdà ThươngrZve MCn2Ngô ngZLymồi bZLymên cạcPrdnh cPrdquan sát.

- TửuZLym lưrZveợng củaZLym TứZLym NgưuZLym XH6athế nào?

- TXH6aheo nMCn2hư tXH6aa đrZveược biết,cPrd vcPrdì lýMCn2 dcPrdo MCn2phải tXH6aự trrZveị nghicPrdêm ngrZveặt nêncPrd tMCn2ộc trưởng củZLyma XH6amười hMCn2ai ZLymtộc phMCn2ần lớnMCn2 rZveđều khôngMCn2 XH6athạo việcZLym này.

- cPrdTức rZvelà sao?

- TứcrZve lZLymà, cậuZLym ZLymta cũngZLym chưcPrda brZveao giờMCn2 uốnrZveg rượu.

- …

Thương NgôrZve tỏrZve vẻZLym vừacPrd xiMCn2n lỗicPrd vừcPrda cảmMCn2 độngMCn2 dXH6aìu NgcPrdưu BôXH6an khôMCn2ng biết lcPrdà lầnXH6a rZvethứ baZLymo nhcPrdiêu XH6atừ troXH6ang nhàcPrd vZLymệ sicPrdnh xiXH6aêu rZvevẹo bZLymước rarZve, nướZLymc mắtcPrd hắnZLym nhạt MCn2 nhòa, cPrdnói trZLymong tiếrZveng nấc:

- NgườicPrd anrZveh eXH6am tXH6aốt, krZvehổ cPrdcho cZLymậu rồi.

Ngưu BôncPrd vZLymỗ vaMCn2i hắnZLym cưXH6aời ZLymha hMCn2ả, MCn2giọng nórZvei cPrdhào hrZveùng brZveốc trờirZve lấXH6ay chút ZLymphong cáMCn2ch củaMCn2 TrZLymứng muối:

- KhổXH6a cPrdcái qrZveuái gì?ZLym ArZvenh XH6aem chírZvenh lMCn2à dMCn2ùng đểXH6a đâm.rZve.. rZveanh mrZveột đaXH6ao, tôi mộXH6at đao..ZLym. MCn2là từcPrd "đaZLymo" tronXH6ag TcPrdiểu rZvelý phMCn2i đao...

Thương NgcPrdô chXH6ae mặt.

Còn tcPrdôi lạiZLym giơXH6a nZLymgón XH6atay cXH6aái lêrZven biểucPrd thịZLym ngưỡnMCn2g mộMCn2 đMCn2ối vớiXH6a sự biếncPrd chuZLymyển tMCn2ừ yếucPrd đuốZLymi sMCn2ang mạnhrZve mẽZLym củaZLym ZLymTứ Ngưu.

Đêm đó,MCn2 thầncPrd tiênZLym XH6alại mộrZvet lXH6aần rZvenữa dùcPrdng hànXH6ah độngXH6a thựcMCn2 tếrZve chứng MCn2 minh XH6asự tXH6aốn cơXH6am rZvetốn cMCn2ủi, ZLymvô ZLymdụng tcPrdoàn tậpcPrd cPrdcủa mình...

Sau khrZvei đcPrdã biếnXH6a MCn2ba kétrZve biMCn2a thànhXH6a ZLymba mcPrdươi ZLymsáu ccPrdhiếc cPrdvỏ chaicPrd, Trứng murZveối chârZven bướccPrd ccPrdó phầcPrdn loạMCn2ng ccPrdhoạng kéMCn2o ZLymanh cPrdchàng cPrdNgưu BôcPrdn đanMCn2g nghiMCn2êm ZLymtúc crZvehỉ tay rZvevào vạXH6ach đMCn2ường đếrZvem tMCn2răng scPrdao lcPrdên trZveaxi, đầuZLym MCn2không ngoảnrZveh lại.

Tôi lZLymẩm bẩMCn2m mZLymột mình:

- HZLymai nrZvegười rZvenày sẽcPrd khcPrdông rZvesao chứ?

Thương rZveNgô trấnZLym an:

- cPrdNgưu MCn2Bôn cóXH6a sacPrdy nữaXH6a cũngXH6a khôngXH6a giởcPrd trMCn2ò linMCn2h tirZvenh đâu.

- MCn2Tôi sợcPrd TrứnXH6ag mZLymuối giởcPrd tròMCn2 ZLymvới anMCn2h ta.

- ..rZve. DùMCn2 gìMCn2 cũngZLym rZvelà thXH6aần tiXH6aên. SarZveo cóMCn2 ZLymthể cPrdbị rZveloài ngườXH6ai girZveở trò được...

 

Trên đườngZLym vềZLym, gZLymió lXH6aạnh tcPrdáp vàZLymo mặt,cPrd hơZLymi ZLymmen cPrdxâm chcPrdiếm đạiZLym nãMCn2o củXH6aa tôi MCn2không nhữngZLym tưcPrdớc rZveđi quyềncPrd chủXH6a độngZLym mZLymà còcPrdn MCn2khiến tôXH6ai XH6achìm đắMCn2m hoMCn2àn toàn, choángrZve MCn2váng, qurZveay cuồMCn2ng. ĐZLymồng thờXH6ai, bụngcPrd rZvecũng bắtMCn2 đZLymầu XH6athấy krZvehó chịu.

Tôi grZveiơ tarZvey lêZLymn tínZLymh nrZvegày, qrZveuả nhiMCn2ên đếnrZve ngcPrdày kicPrdnh nguyMCn2ệt ghéZLym thăm rồiXH6a, đúngrZve lZLymà "HọrZvea ZLymvô đơZLymn chí,XH6a XH6aphúc bấtZLym trùngcPrd lrZveai", rZveđã thấtrZve ZLymtình rồi lạXH6ai gặpcPrd pMCn2hải ZLymbà rZvecô già...

Càng cPrdnghĩ rZvetôi càngMCn2 thấyMCn2 ZLymmình đMCn2en đủi,ZLym đeMCn2n đZLymủi nhcPrdư gặpcPrd phMCn2ải ônZLymg bán thrZvean MCn2vậy. TcPrdôi mcPrduốn ruồngXH6a bZLymỏ, muốncPrd cPrdtự đXH6aày ảiMCn2 mìnhXH6a nrZveên tcPrdìm chỗrZve ZLymchân tMCn2ường rcPrdồi ngồi đóZLym nXH6ahư chết.

Thương NgôcPrd đXH6aương nhiêXH6an khMCn2ông birZveết nhữngcPrd cơMCn2n sXH6aóng lòrZveng diZLymễn ra ZLym trong tôi,rZve thXH6aấy tôicPrd bỗncPrdg nhcPrdiên ngồZLymi thZLymụp xuốnMCn2g nXH6ahư ngườicPrd kcPrdhông xZLymương nrZveên khônrZveg tránh krZvehỏi vXH6aẻ ngrZveạc ncPrdhiên. HắnrZve vộicPrd cPrdkhom ngườiZLym xuống,ZLym lXH6aưng dựnMCn2g thẳnrZveg, mrZveột đầu rZvegối chạrZvem đấtrZve, mMCn2ột tarZvey đặtXH6a trênZLym đầuZLym gốiMCn2 mình,ZLym rZvetay ZLymkia sờZLym lcPrdên tMCn2rán tôi...

Trời rZveđất, siZLymnh vậXH6at MCn2gì khôngXH6a biếcPrdt, ZLymtư thếMCn2 rZvengẫu nhiêMCn2n tXH6ahôi mcPrdà cũng cPrdđẹp lạXH6a lùng.

Lại trờXH6ai đấtrZve nữa,ZLym lcPrdúc nZLymày cPrdtôi mớiZLym cóMCn2 ZLymthể quaXH6an ZLymsát ZLymmột cárZvech tỉXH6a ZLymmi, rõ ràng.

- rZveTiểu TườnMCn2g, cPrdem rZvesao thếrZve? ZLymSay MCn2hay MCn2khó chịXH6au ởZLym đâu?

Trước árZvenh mắtZLym ZLymlờ đrZveờ sacPrdy, rZveđôi rZvetai oZLymng onMCn2g cZLymủa tôiZLym, MCn2dáng vXH6aẻ hắnMCn2 cànXH6ag lôi curZveốn, giọngcPrd MCn2nói càngZLym dễZLym chịurZve MCn2hơn khrZveiến trcPrdái trZveim tôicPrd MCn2như ZLymlệch vềMCn2 phcPrdía gan, giọngMCn2 tôirZve nXH6ahỏ nhẹcPrd đầycPrd tủiZLym hờn:

- MCn2Đến tháng.

Thương NZLymgô sữnMCn2g ngườiXH6a trướrZvec crZveâu nZLymói kcPrdhông đầrZveu khôcPrdng đuôZLymi MCn2của tôi:

- ĐếnMCn2 gì?

- ĐcPrdến tháng.

- TMCn2háng... thánXH6ag gì?

Tôi ômXH6a bụncPrdg tựaZLym vZLymào MCn2tường, ZLymcuộn mìcPrdnh nhưMCn2 ZLymmột rZvecon tôm,ZLym lônZLymg mMCn2ày xịu xuống,ZLym mặtZLym crZveau lạicPrd diễnZLym vaZLymi mộtMCn2 cXH6aô MCn2bé tXH6aội nghiệpcPrd muốXH6an ZLymnói mMCn2à MCn2không thốtMCn2 đưZLymợc thành lời.

Dù sMCn2ao TXH6ahương NXH6agô cũXH6ang đãZLym sốngXH6a ởXH6a nhânMCn2 grZveian MCn2nên tươngcPrd đốZLymi ZLymhiểu biết đMCn2ốỉ vớMCn2i đặMCn2c trưnrZveg sinXH6ah lýZLym ZLymcủa loàiMCn2 ngườZLymi. cPrdVậy nZLymên, ZLymsau phXH6aút bốiMCn2 rốXH6ai bXH6aan đầu, hắnMCn2 nhancPrdh chónrZveg rZveý thứcMCn2 đMCn2ược, cXH6aộng thêmrZve ngMCn2ôn MCn2ngữ ccPrdơ thMCn2ể vcPrdô cùnMCn2g cXH6aó tínhcPrd biểuMCn2 cảm củrZvea trZveôi ncPrdên hắZLymn rZveđã hiểMCn2u ra.

- EmXH6a... ta..ZLym. cPrdchúng tZLyma cPrdmau vềMCn2 XH6anhà thôi...

- NhưngXH6a trMCn2ong nhàXH6a khôZLymng còrZven bănXH6ag rZvevệ sinMCn2h nữa.

- Vậy.cPrd.. phảicPrd làmXH6a sao?

- KhôMCn2ng còrZven cPrdthì đươnXH6ag nhiZLymên pMCn2hải cPrdđi MCn2mua rồi.

- Ồ..rZve. ởcPrd đâuMCn2 có?rZve TZLyma rZvedìu eMCn2m đi.

- TôcPrdi đaucPrd MCn2bụng, khôZLymng XH6ađứng dậycPrd cPrdđược, khôXH6ang XH6ađi nổi.

Có lẽrZve ThưZLymơng NgcPrdô đcPrdã hiểucPrd rZLyma ZLymý củaXH6a tôi,MCn2 bỗngcPrd nhMCn2iên thZLymấy bZLymối rối.MCn2 Do MCn2dự, XH6ađắn đZLymo mộtXH6a hồi,XH6a crZveuối cXH6aùng rZvecũng cắnXH6a răng,ZLym nói:

- MCn2Trong siêuZLym thịcPrd gầnXH6a đâyrZve chắccPrd lMCn2à cXH6aó chcPrdứ? cPrdTa scPrdẽ đirZve mXH6aua ncPrdgay, XH6aem đợi taXH6a rZveở đây.

Tôi vộMCn2i ZLymtóm lấyMCn2 hMCn2ắn, trZveiếp tụcrZve vẻXH6a MCn2yếu đucPrdối, cXH6aạn sức,MCn2 cPrddiễn cPrdvẻ đáng thMCn2ương đếZLymn cùng:

- TrMCn2ong sZLymiêu thcPrdị khrZveông rZvecó lorZveại tcPrdôi cần,ZLym cPrdchỉ ởZLym cửMCn2a hZLymàng tcPrdrước mặt mớirZve có.

Tuy XH6ađiều nZLymày ZLymrõ ZLymràng làrZve vMCn2ớ vẩrZven, nhưMCn2ng dùngZLym nXH6aó đểcPrd lừacPrd MCn2vị thầncPrd chrZveưa hề cPrdcó chútcPrd kinMCn2h nghiệmXH6a grZveì vẫnrZve rấXH6at hiệXH6au quả.ZLym DcPrdo đóZLym ThươcPrdng NgôZLym lZLymiền gậtZLym đMCn2ầu cắn câXH6au rZvevà tỏXH6a vẻZLym ngượngcPrd ncPrdgùng rrZveõ ràng.

Cái gọcPrdi XH6alà cửXH6aa hàngXH6a, chZLymính lZLymà ZLymtiệm cPrdtạp hrZveóa tưZLymơng đốcPrdi truyXH6aền thống cPrdmà phMCn2ương thứrZvec kiMCn2nh MCn2doanh ZLymhoàn toànMCn2 khôcPrdng gicPrdống vớiZLym siêMCn2u thịXH6a tựXH6a chọnXH6a. KhácPrdch hàng MCn2phải hiểZLymu rõ,XH6a pZLymhải cPrdtự ncPrdói rcPrda cPrdyêu cầuZLym củZLyma cPrdmình, sMCn2au đXH6aó chủXH6a cXH6aửa hàcPrdng sẽXH6a dẫn đirZve lXH6aấy ZLymđồ ZLymvà trảXH6a tiềnMCn2 nhZLymận hàXH6ang ZLymngay trZLymước mặt.

Tôi hMCn2oàn toàXH6an phớtMCn2 lZLymờ vcPrdẻ ngượcPrdng rZvengùng ccPrdủa TrZvehương NgôMCn2 dùnrZveg tháiXH6a đcPrdộ vô ccPrdùng nghiêmZLym túcPrdc nZLymói vớcPrdi hắn:

- TrZveôi muốnMCn2 mộtcPrd XH6agói cPrddùng cPrdban đêmXH6a rZvevà mộtXH6a góiMCn2 dùXH6ang cPrdban ngàMCn2y, loại dXH6aùng bXH6aan đMCn2êm phảiXH6a lrZveà lorZveại dàiZLym XH6aba mươiXH6a MCn2lăm centimeMCn2t. rZveĐã nhớZLym chưa?

Thương NgMCn2ô cúicPrd đầuZLym kXH6ahông nhrZveìn tôi,cPrd mộtZLym hồiXH6a rZvesau mớcPrdi nhẹcPrd nMCn2ói một tiếng.

- Ừm.

- cPrdAnh thửcPrd nhắcZLym lạiZLym mZLymột lầnMCn2 XH6acho tôiZLym nghe.

Dưới sựMCn2 thúZLymc rZveép củaZLym tcPrdôi, hắnXH6a cuốcPrdi rZvecùng tỏrZve ZLymvẻ qrZveuyết ZLymtâm, đứMCn2ng phắt cPrd dậy, cPrdcòn tiệnrZve ZLymtay ZLymgõ MCn2vào ZLymđầu MCn2tôi, giọngrZve hrZveờn trách:

- XH6aEm chZLymờ đấy.

Tôi xrZveoa đZLymầu rZvenhìn tZLymheo ZLymcái bóngMCn2 vMCn2ội vZLymã củrZvea hắnZLym, crZveười ngặMCn2t nghẽo.MCn2 Bóng hắnMCn2 dầncPrd ZLymxa khuất.

Lớn bằngrZve từngXH6a nZLymày rồcPrdi, hắncPrd cPrdlà ngrZveười đànrZve ôZLymng đZLymầu rZvetiên mZLymua băncPrdg vệ ZLymsinh crZveho tôi.

Khoảng mườiZLym phMCn2út saMCn2u, ThưMCn2ơng ZLymNgô xZLymách mộtZLym ZLymtúi nZLymylon, ZLymlấm XH6alét như rZve trộm, quMCn2ay về.

- EXH6am xZLymem tZLyma cPrdmua crZveó đMCn2úng không?

Tôi cầmcPrd lMCn2ấy túi,XH6a nhMCn2ìn vàrZveo, nói:

- ĐúnrZveg. ZLymTrí nhớZLym ZLymcủa aXH6anh khXH6aông tồicPrd màMCn2. NàyXH6a, hộMCn2p nhỏcPrd nXH6aày XH6alà rZvegì vậy?

- rZveÔng cZLymhủ nZLymói, XH6atốt cPrdnhất nêrZven dXH6aùng kếtXH6a hcPrdợp haXH6ai loZLymại này.

Không biếtcPrd ThươngcPrd NMCn2gô brZveị kícPrdch độMCn2ng gìrZve tMCn2rong cửaZLym cPrdhàng cZLymủa ôXH6ang chú rZverâu rZLymia xồmMCn2 rZvexoàm MCn2kia. TuZLymy sắccPrd cPrdmặt khôZLymng ZLymcó bZLymiểu lXH6aộ rZvegì đặcPrdc MCn2biệt nrZvehưng crZveơ thịZLymt xem rZLyma rZvekhông kXH6aiềm MCn2chế đưcPrdợc MCn2nên hơcPrdi MCn2co giật:

- VìMCn2 MCn2trong thờZLymi MCn2gian đếcPrdn tháXH6ang MCn2của ngưrZveời rZvecon gZLymái, ngườicPrd đàXH6an ônrZveg cPrdsẽ tích ZLymlũy kMCn2hông ícPrdt đồ.XH6a ĐếnMCn2 khcPrdi đZLymợi hcPrdết đrZveèn đỏrZve chXH6aắc cXH6ahắn sẽrZve kXH6ahông kicPrdểm soZLymát được màrZve phcPrdóng cPrdra. LMCn2úc cPrdđó ncPrdếu khôngZLym cócPrd srZveự chuẩnrZve bịXH6a thìcPrd câuXH6a chucPrdyện tuMCn2yệt đỉnhXH6a trên giườcPrdng srZveẽ rấMCn2t dễrZve bMCn2iến XH6athành crZveâu chrZveuyện cPrdbi thcPrdảm tcPrdrong khXH6aoa sản...

Ôi trXH6aời đấMCn2t cPrdơi, rZveông chZLymú kXH6aỳ qXH6auặc kZLymia thậtrZve qucPrdá dMCn2ung tục.

Nhưng, nhưMCn2 cPrdthế, cPrdý nguyệrZven củXH6aa mẹMCn2 MCn2đã đXH6aược thuậrZven lợXH6ai đápMCn2 cPrdứng. TronMCn2g nhà phảiMCn2 tcPrdhường xuyênXH6a MCn2dự phcPrdòng XH6abao caMCn2o MCn2su DurcPrdex mà...

Nhìn dánMCn2g vZLymẻ thảMCn2m hạXH6ai củaZLym ThươXH6ang NgZLymô, ZLymchút lươngMCn2 thiệXH6an vốnXH6a ccPrdhết từcPrd lâu ZLymtrong MCn2tôi cuốiMCn2 cùncPrdg ccPrdũng prZvehục hồXH6ai sMCn2ức sống.

Tôi nrZvehét hZLymai tcPrdhứ cMCn2ó ccPrdhức năngZLym giốXH6ang nharZveu lMCn2à cùZLymng chốngcPrd chấtXH6a lỏng ccPrdhảy lunXH6ag tXH6aung vàorZve troZLymng XH6atúi nylZLymon rồiXH6a đứngrZve lêncPrd. ĐanZLymg lắcZLym lZLymắc phủiXH6a phủMCn2i địXH6anh xuất pMCn2hát, ZLymthì XH6aThương NMCn2gô bỗncPrdg kéocPrd tarZvey trZveôi lạXH6ai, nói:

- EcPrdm thMCn2ấy khrZveó crZvehịu, vậyMCn2 đểMCn2 rZveta cõngcPrd em.

Tôi nXH6ahìn hắZLymn, lắcXH6a đầu,MCn2 nói:

- TrZveôi khôMCn2ng mXH6auốn chơicPrd cPrdtrò MCn2Trư BátcPrd GirZveới cXH6aõng vợ.

- ..ZLym. ChúnrZveg tXH6aa đâucPrd phảrZvei lợZLymn... MCn2- TXH6ahương NgZLymô ZLymcó phầnZLym phârZven vrZveân vMCn2ề vấn đềZLym chủngcPrd tộcZLym nhưngrZve rấrZvet nhanXH6ah scPrdau đóXH6a rZveliền rZvenở ZLymngay mMCn2ột nụMCn2 cười:cPrd rZve- XH6aNhưng taMCn2 không ngXH6aại lcPrdàm TrưMCn2 rZveBát Giới.

Đầu ZLymóc rZvetăm tốcPrdi crZveủa ZLymtôi cPrdphải phMCn2ản ứXH6ang MCn2một lúccPrd XH6amới ZLymhơi IZLymm-u, tôi đáp:

- TôiXH6a khôMCn2ng muốnrZve lMCn2àm trZveiểu rZvethư củXH6aa ZLymCao LrZveão trang.

- ErZvem chỉrZve cầnrZve làmrZve nữXH6a cMCn2hủ nhXH6aân củaXH6a TrúcrZve ThacPrdnh cáMCn2c rZvelà đượcZLym rồi.MCn2 cPrd- Thương NgrZveô ZLymvừa nrZveói cPrdvừa cúMCn2i ngưMCn2ời xuống:MCn2 rZve- MCn2Mau lrZveên đi.

- XH6aTrúc ThacPrdnh cácZLym làrZve crZveái gì?

- XH6aLà nXH6aơi trướrZvec đâyrZve ZLymchúng tZLyma ở.

- Ồ.

- cPrdEm ncPrdhanh cPrdlên ZLymmột chút.

Tôi cPrdkhông thrZveèm đểcPrd cPrdý ZLymđến XH6alời giụcPrdc ccPrdủa cPrdhắn màXH6a tựZLym mìXH6anh tiếnMCn2 vMCn2ề phía trước:

- KZLymhông ccPrdần đâu.

- TiểurZve Tường...

Tôi ngoáiZLym XH6ađầu lạiXH6a thrZveeo pcPrdhản ZLymxạ, đúnXH6ag lúcZLym rZvenhìn rZvethấy ThươnMCn2g NMCn2gô khom ngưrZveời, hMCn2ai tacPrdy chốnMCn2g vàrZveo cPrdđầu gối,rZve MCn2khuôn XH6amặt hơrZvei nZLymgẩng ZLymlên, XH6akhẽ rZvemỉm cười,ZLym nói:

- VếtZLym thcPrdương củXH6aa tXH6aa cPrdđã khỏXH6ai rồi.

Tôi bịcPrd hắnrZve đoMCn2án trúngMCn2 ýXH6a nrZveên cũZLymng khôngrZve MCn2nể MCn2tình mZLymà MCn2bóc mẽrZve hắn,rZve ZLymtôi nói to:

- AnrZveh lừarZve cPrdai thếcPrd? KXH6ahông trZvehể nào.

- DùMCn2 rZvecoi nhcPrdư chrZveưa kXH6ahỏi ZLymhoàn toànMCn2 rZvethì chXH6aút tcPrdrọng lượngXH6a củacPrd ZLymem cũng crZvehẳng thểMCn2 gZLymây ảnhcPrd hưcPrdởng gì.

Tôi bĩMCn2u MCn2môi tỏcPrd vrZveẻ ZLymquyết khrZveông trZvein lờiZLym hắn.

Nụ cườiMCn2 củaZLym hắXH6an XH6acàng ZLymrõ néMCn2t hơn:

- EXH6am ZLymlo lắngZLym rZvecho tZLyma phrZveải không?

- MCn2Là trZveôi lcPrdo rZvecho rZvecái rZveđệm ghếXH6a sofXH6aa củrZvea tôi.

- cPrdTiểu TườngcPrd, tiZLymn tXH6aa ZLymđi. VrZveì rZveem, trZvea scPrdẽ khôngcPrd lấyXH6a MCn2mình rXH6aa rZveđùa giỡn đâu.

Lời rZvenói cXH6aủa XH6ahắn rấMCn2t qucPrdả quyết,rZve hơrZven nữMCn2a cXH6aòn cZLymó tcPrdính xúicPrd giụXH6ac cPrdvà mcPrdê hoặc, cPrddo ZLymđó, tcPrdôi thấMCn2y XH6adao động.

Tôi XH6ađến bênrZve hắn,cPrd bấXH6am đXH6aầu ngZLymón tZLymay vàoMCn2 lưnMCn2g hrZveắn, hỏi:

- CZLymó ZLymđau không?

Thương ZLymNgô bậtZLym cườMCn2i, duỗrZvei ZLymcánh tMCn2ay đặtMCn2 vàoMCn2 ZLymeo tZLymôi đẩyXH6a ZLymra rZvesau lưngZLym, nhân ZLymlúc tôiXH6a rZveloạng choạnZLymg, liềcPrdn rZvetúm vàZLymo đùcPrdi tôcPrdi, ZLymkhi đứngZLym lênrZve thcPrdì trZveôi đãrZve ngMCn2ồi chắc XH6achắn XH6atrên lưnrZveg hắcPrdn rồi.

Cách rZvelớp áorZve mZLymùa MCn2đông dàycPrd cộZLymp, tôicPrd ZLymvẫn cảmZLym tZLymhấy ZLymvai vXH6aà lưnrZveg hcPrdắn gầy MCn2 gầy nhưnZLymg rấrZvet rMCn2ộng, kcPrdhiến tôMCn2i cXH6aó cảZLymm girZveác XH6acực cPrdkỳ chắXH6ac chắn.

Tôi ômcPrd cZLymổ hắn,ZLym bảcPrd vZLymai hắnXH6a lMCn2àm cằmZLym ZLymtôi hMCn2ơi đau.

Trong trMCn2í nXH6ahớ củcPrda ZLymmình, hìnrZveh nhZLymư chưaXH6a cóMCn2 aMCn2i XH6atừng cõrZveng rZvetôi. Ngày nhMCn2ỏ, MCn2bố chZLymỉ đặtXH6a tXH6aôi MCn2lên ccPrdổ hoXH6aặc XH6alên vai.

Thế nhưXH6ang crZveảm giácMCn2 lMCn2úc MCn2này sXH6aao thcPrdân rZvequen đrZveến vMCn2ậy, nhưrZve thểMCn2 đãcPrd từXH6ang diễn cPrdra MCn2vô ZLymsố lẩnXH6a. CMCn2ó mộtZLym ngườirZve cõcPrdng tôi,rZve cứXH6a cPrdđi, điXH6a rấtMCn2 xaZLym, XH6ađi rấZLymt lâu...

- TrrZveước đârZvey, MCn2anh cóZLym từngrZve cõngrZve tZLymôi nhưXH6a MCn2thế ncPrdày không?

- Có.

- ThcPrdường xuXH6ayên chứ?

- Ừ!

- cPrdKể từcPrd kXH6ahi chúnrZveg tXH6aa ởMCn2 XH6abên nMCn2hau sao?

- KểcPrd từMCn2 ngàyZLym MCn2đầu tiZLymên rZveta quZLymen em.

- TôiMCn2 nhớ,ZLym cPrdhình nhMCn2ư cPrdanh từngZLym nMCn2ói vrZveì tôiXH6a ZLymmà MCn2đã lấycPrd chíZLymn trăXH6am chíZLymn mươi chcPrdín gZLymiọt sươngZLym macPrdi. NrZvehưng nacPrdy MCn2tôi mrZveới mộtXH6a nghìrZven tuổMCn2i. VậZLymy ccPrdhẳng phảiXH6a làcPrd khi tMCn2ôi vừrZvea XH6ara đXH6aời, aZLymnh đãcPrd cõnMCn2g MCn2tôi chạMCn2y cPrdkhắp nơZLymi sao?

- Ừ.

- AXH6anh cònrZve nóMCn2i, trướrZvec XH6ađây tôZLymi khôngXH6a hềXH6a cPrdcó bốMCn2 mẹcPrd, vậyrZve cPrdai nuôcPrdi tôi trưởngcPrd thành?

Thương NgôXH6a tMCn2hở dàiMCn2, ngoácPrdi đầurZve lạcPrdi ncPrdhìn tMCn2ôi, nói:

- TcPrdiểu TMCn2ường, rZvelà XH6ata nZLymuôi MCn2em khônXH6a lớn.

Ồ...

Hóa MCn2ra, krZvehông phảXH6ai lcPrdà tXH6aôi rZvenuôi chZLymồng, ZLymmà tcPrdôi làZLym cPrdbà ZLymvợ đưrZveợc rZvehắn nuôi nấng.

Cơn kíMCn2ch độngMCn2 nàycPrd khZLymiến MCn2tôi khônrZveg thốtMCn2 nXH6aên lờZLymi trêMCn2n suốtrZve đườnXH6ag rZvevề. Thương NgcPrdô crZveũng MCn2không nóMCn2i gìZLym nXH6aữa, chỉZLym rZvechầm MCn2chậm điZLym XH6atừng bước,MCn2 rZvetừng bước.

Đêm mùZLyma đông,rZve cPrdgió rấtZLym mạnhXH6a nhZLymưng cóXH6a XH6alẽ MCn2vì hcPrdai chúrZveng cPrdtôi cPrddựa sát MCn2vào ZLymnhau nêrZven khôngcPrd hXH6aề cảmZLym thấrZvey lạMCn2nh. cPrdBàn tacPrdy hắXH6an XH6ađang đMCn2ỡ lấyZLym rZvetôi cũnrZveg khônMCn2g còcPrdn lạnh gicPrdá nhXH6aư cPrdban chiMCn2ều nữa.

Sau MCn2khi trởcPrd vrZveề nhMCn2à tắmrZve giặtcPrd xonrZveg, tôiMCn2 vốZLymn địncPrdh mrZveở máXH6ay cPrdtính cPrdra xem rZveLâm LrZveỗi cXH6aó MCn2Online khônZLymg đểrZve hMCn2ỏi MCn2anh tMCn2a rốtXH6a cucPrdộc MCn2vì MCn2sao XH6akhông cPrdliên lạrZvec vớirZve bạn ZLymbè. NhưZLymng vừZLyma cPrdmới ZLymđăng nXH6ahập, mrZveáy tínhcPrd lậpZLym tứMCn2c brZveị gấpcPrd lại.

Thương NgMCn2ô đứnXH6ag saZLymu lưnXH6ag ZLymtôi, trêZLymn taMCn2y cầmXH6a mXH6aột rZvecốc sữaXH6a nóng,ZLym nói:

- UốnZLymg đMCn2i cPrdrồi ngủ.

Tôi nrZveghĩ MCn2ngợi mộtMCn2 lrZveát rồicPrd rZvengoan ngoãnXH6a ngrZvehe lời.

Có MCn2lẽ vìXH6a thZLymái đZLymộ ngoaMCn2n ngoãncPrd củaMCn2 tôXH6ai qurZveá khácZLym XH6aso vZLymới lcPrdúc thcPrdường dẫn đếrZven ZLymviệc hắMCn2n cXH6aó cMCn2hút cảcPrdnh giáccPrd, khôZLymng yXH6aên tâMCn2m nêZLymn lạXH6ai nhấrZven mạnMCn2h rZvethêm một câu:

- PZLymhải ncPrdgủ MCn2ngay đrZveấy nhé.ZLym KhôcPrdng đượcZLym đợicPrd MCn2ta đrZvei rXH6aa ZLymngoài rrZveồi lrZveại lén bcPrdò dậMCn2y chơiMCn2 đâu.

- XH6aAnh khônZLymg ngủrZve cùngcPrd tôirZve sao?

-... Hả?

Tôi chớprZve MCn2mắt lộZLym rZLymõ vẻrZve MCn2ngây tcPrdhơ nhấtXH6a, laXH6anh ZLymlợi cPrdnhất, nói:

- ÔnrZveg bốcPrd hrZveổ ơicPrd, buổZLymi tốirZve ngưZLymời XH6ata rZvesợ ngủXH6a mộtXH6a mình.

Thương NcPrdgô MCn2giật giXH6aật khZLymóe mắt:

- Bố.XH6a.. bố...

- cPrdTôi lZLymuôn XH6athích kiểurZve bốMCn2 nXH6auôi cZLymon ZLymgái rZvegì gìMCn2 đó,XH6a XH6akhông ngờZLym ZLymtự mình giờrZve cũXH6ang cóMCn2 thểMCn2 đượcrZve trảZLymi nghiMCn2ệm. HMCn2ay quá!

Khóe mirZveệng ThươZLymng NcPrdgô rầcPrdn rậZLymt, nói:

- BcPrdố... ZLymcon gái...

Tôi laMCn2o cPrdlên phíaMCn2 trrZveưóc, ômcPrd cZLymhặt eMCn2o hắcPrdn, giọngMCn2 nũngcPrd nịcPrdu, nói:

- NgườiMCn2 tXH6aa khrZveông thZLymèm cPrdquan tcPrdâm, ngươcPrdi MCn2ta chỉXH6a cPrdmuôn bốMCn2 cPrdngủ MCn2cùng mMCn2à, người ZLymta mXH6auốn ôrZvem rZvebố cơ.

Giọng nZLymói rZvecủa ThươnZLymg NgôcPrd bắtXH6a đrZveầu cPrdrun rẩy:

- XH6aÔm... ôm...

Tôi tcPrdhấy tcPrdrêu ZLymnhư vZLymậy đãZLym tươcPrdng đZLymối rZverồi, cPrdchọc thrZveêm nữacPrd rZvecó khcPrdả năngrZve hắn sẽZLym phátMCn2 hỏacPrd MCn2nên dừngZLym lạrZvei, rổiMCn2 XH6alăn vXH6aào giường,ZLym vẫcPrdy cPrdvẫy tcPrday vẻXH6a ccPrdao sangcPrd, nói:

- BảnrZve ZLymcung phảicPrd đrZvei nghỉrZve rồZLymi. HổcPrd cônMCn2g côZLymng lMCn2ui rrZvea đi.

- CôZLymng... công...

Có lẽXH6a tcPrdim gcPrdan vcPrdà rZveđại nãXH6ao củaXH6a ThươngrZve NgXH6aô đcPrdều cMCn2ó pXH6ahần trZveê cPrdliệt bởicPrd màn biểuXH6a diễcPrdn biếMCn2n mặtcPrd rZvesau khMCn2i traMCn2o giảirZve OsrZvecar củarZve tôi.cPrd KhucPrdôn mXH6aặt hắnZLym không cPrd chút cảmcPrd xúcPrdc, hXH6aai mcPrdắt nZLymhìn XH6athẳng, MCn2đi XH6ara ngoài.

Do đóZLym, tôicPrd crZvehui vàMCn2o chănMCn2 MCn2cười srZveặc sXH6aụa, rZvemột crZvehút giórZve lạnhXH6a XH6aùa đếcPrdn, nằm bêncPrd cạcPrdnh tôicPrd lúXH6ac XH6anày MCn2là mộtcPrd ancPrdh chàngXH6a mMCn2ặc bộrZve quầrZven áZLymo ngủcPrd mỏnMCn2g manh.

Khuôn mặtZLym XH6ahiền lànMCn2h củcPrda ZLymanh chcPrdàng nhZLymìn tôcPrdi, nói:

- ĐểZLym chứXH6ang mcPrdinh tXH6aa khôngcPrd phảrZvei lcPrdà côcPrdng côngZLym, tZLymối narZvey, trZvea đcPrdặc rZvebiệt cho phérZvep cPrdcon ZLymkiểm trZvera thoảicPrd máiMCn2. TcPrda thươXH6ang cMCn2on lcPrdắm đấyrZve, cóXH6a cảZLymm độngrZve không?

- …

Được lắm,MCn2 đồZLym cZLymon hổrZve cPrdbiến tMCn2hái! NgươiMCn2 thắngcPrd rồi!

Tôi đcPrdưa tMCn2ay đrZveẩy MCn2hắn rMCn2a, nói:

- TôiXH6a đaMCn2ng đếncPrd tháncPrdg, điXH6a rrZvea đi.

Hắn nắmMCn2 XH6achặt tarZvey tôi,ZLym khôngXH6a còncPrd vẻXH6a XH6ađùa rZvecợt, trêuXH6a chọccPrd lúcZLym trước, giọZLymng hắnZLym chậmrZve ZLymrãi nhXH6aưng kiXH6aên định:

- TiểuZLym Tường,rZve tZLyma brZveiết lúccPrd nàrZvey erZvem rấtrZve rZvebuồn. TrZverước XH6amặt MCn2ta, eXH6am khôngcPrd cần pMCn2hải tXH6aỏ XH6ara mạnhMCn2 mẽ,XH6a càZLymng khcPrdông ccPrdần XH6aphải giảXH6a vờ.

Tôi nhìXH6an hắn,MCn2 nói:

- MCn2Sao anMCn2h kXH6ahông ZLymhỏi ZLymtôi lcPrdà đãZLym xZLymảy MCn2ra chuyệnMCn2 gì?

- XH6aDù cPrdcó xXH6aảy MCn2ra ccPrdhuyện gìcPrd ZLymthì cZLymũng qZLymua marZveu ZLymthôi, rZvevì cócPrd cPrdta lXH6auôn ởrZve bên ccPrdạnh em.

- MãiZLym cPrdmãi bêZLymn tôcPrdi sao?

- MãiMCn2 mãi.

Tôi chớpXH6a ccPrdhớp mắt,XH6a vùirZve đầuMCn2 vàZLymo lrZveòng hắn,rZve quệtMCn2 nưXH6aớc cPrdmắt lêcPrdn ngực hắncPrd, nói:

- ThươngcPrd NgrZveô, cPrdmay màZLym cóZLym arZvenh cPrdở đây.

- TrZvea luôXH6an ởZLym đây.

- ThếZLym nêcPrdn, đàrZven ôncPrdg cPrdkhông phảMCn2i lXH6aà thrZveứ gcPrdì XH6atốt đẹp,rZve trêMCn2n thếcPrd giớirZve này cPrd chỉ XH6acó bốrZve lcPrdà tMCn2ốt thôi.

Tôi qucPrdá mXH6aệt rZvenên rZvengủ rấZLymt ngonZLym, lấrZvey ccPrdánh tXH6aay củcPrda ThươngMCn2 NgXH6aô cPrdlàm gối, hítZLym hXH6aà hươncPrdg rừMCn2ng rZveban mZLymai thXH6aoang cPrdthoảng mZLymà hắnMCn2 manZLymg đến.

Mãi cPrdmãi làMCn2 bZLymao lâu?ZLym ĐâyrZve cPrdlà câurZve hỏcPrdi rấMCn2t XH6athông tZLymục cPrdvà cũnMCn2g làZLym một cârZveu hỏirZve rZvekhông lờZLymi đáp.

Nhưng ZLymtôi MCn2nghĩ, cPrdso vXH6aới MCn2cuộc đờiZLym ngắnZLym ngủiXH6a MCn2mấy mươrZvei nămZLym ZLymcủa loàiXH6a người, ZLymmột nghìrZven nămMCn2 kXH6ahông hềrZve rXH6aời xcPrda cócPrd thểrZve đượcrZve coMCn2i lZLymà mãZLymi rZvemãi rồi.