Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 11 part 2

Do gần đD73SU5MUây UcKXtôi đưD73SU5MUợc tậUcKXn mPDXCR3uXắt chUcKXứng kiếnPDXCR3uX PDXCR3uXsự tồnUcKX tạiUcKX củaD73SU5MU thầnUcKX tiêD73SU5MUn, D73SU5MUphá D73SU5MUtan tưPDXCR3uX tưởUcKXng duy vậPDXCR3uXt UcKXmà tPDXCR3uXôi đượUcKXc tiD73SU5MUếp PDXCR3uXthu từUcKX nPDXCR3uXhỏ. VậyUcKX nên,PDXCR3uX sựPDXCR3uX ngạcUcKX nhiêUcKXn củaPDXCR3uX cD73SU5MUon bạUcKXn khiến tôiUcKX bỗngD73SU5MU tPDXCR3uXhấy PDXCR3uXrun run:

- NàD73SU5MUy, PDXCR3uXmày D73SU5MUđừng cóUcKX UcKXdọa tUcKXao. ND73SU5MUếu anD73SU5MUh PDXCR3uXta làPDXCR3uXm mD73SU5MUa thậUcKXt, chắcPDXCR3uX D73SU5MUsẽ tha D73SU5MUcho taPDXCR3uXo nUcKXhỉ? LàD73SU5MU UcKXanh D73SU5MUta đáPDXCR3uX taoUcKX, chứUcKX UcKXcó pUcKXhải tD73SU5MUao đáUcKX anUcKXh UcKXta đâu...

- TaD73SU5MUo PDXCR3uXvừa nD73SU5MUói tD73SU5MUhế mPDXCR3uXà màyUcKX đãPDXCR3uX kPDXCR3uXích độD73SU5MUng đPDXCR3uXến nhườngPDXCR3uX PDXCR3uXnày. UcKX- TrPDXCR3uXứng muối lậpUcKX tứPDXCR3uXc thaPDXCR3uXy đPDXCR3uXổi tháPDXCR3uXi độ,PDXCR3uX PDXCR3uXtỏ PDXCR3uXvẻ xePDXCR3uXm tD73SU5MUhường sPDXCR3uXự yếPDXCR3uXu UcKXđuối, nhátUcKX gD73SU5MUan cPDXCR3uXủa UcKXtôi: UcKX- HaD73SU5MUi ngày trưD73SU5MUớc, tronUcKXg lUcKXúc PDXCR3uXăn cơD73SU5MUm vớiUcKX bPDXCR3uXọn TUcKXiểu Đao,D73SU5MU bọPDXCR3uXn nóD73SU5MU cóD73SU5MU nhắUcKXc đếnPDXCR3uX tênD73SU5MU rẻD73SU5MU mạt đó.

Mọi người đPDXCR3uXều UcKXnói, sPDXCR3uXau D73SU5MUkhi ăD73SU5MUn TếtUcKX xUcKXong quD73SU5MUay D73SU5MUlại đây,UcKX khUcKXông D73SU5MUliên lạcD73SU5MU lạiUcKX vPDXCR3uXới hắn đượcPDXCR3uX nữa,D73SU5MU đPDXCR3uXiện thoPDXCR3uXại khôD73SU5MUng ngD73SU5MUhe, emaiD73SU5MUl kPDXCR3uXhông hD73SU5MUồi âm,D73SU5MU gPDXCR3uXửi tiPDXCR3uXn nhUcKXắn ofD73SU5MUfline ởUcKX QQ PDXCR3uX và PDXCR3uXMSN thPDXCR3uXì khôngD73SU5MU PDXCR3uXbao gPDXCR3uXiờ thấyD73SU5MU trảUcKX lời.UcKX PDXCR3uXCòn PDXCR3uXnữa, D73SU5MUchỗ hắnPDXCR3uX ởD73SU5MU cũD73SU5MUng khônUcKXg cóD73SU5MU aPDXCR3uXi. Tao vD73SU5MUốn ngUcKXhĩ rằngUcKX ôPDXCR3uXng trờiUcKX cPDXCR3uXuối cùnPDXCR3uXg UcKXcũng mởD73SU5MU mắtPDXCR3uX làPDXCR3uXm séD73SU5MUt đánhPDXCR3uX cUcKXhết hắPDXCR3uXn D73SU5MUrồi, giờPDXCR3uX xem PDXCR3uXra đD73SU5MUáng D73SU5MUtiếc, PDXCR3uXđáng tiếUcKXc quá.

Cô nàngUcKX lắcPDXCR3uX lắcPDXCR3uX PDXCR3uXcái đUcKXầu thD73SU5MUan UcKXvãn, tôiPDXCR3uX lạD73SU5MUi thấyPDXCR3uX sữnPDXCR3uXg sờ.

Trong UcKXấn tượngD73SU5MU củaUcKX tôPDXCR3uXi, QPDXCR3uXQ cPDXCR3uXủa D73SU5MULâm LỗiD73SU5MU thựD73SU5MUc sựD73SU5MU lUcKXuôn D73SU5MUở trạPDXCR3uXng thD73SU5MUái sáng đèn.UcKX TrướcUcKX đó,PDXCR3uX UcKXchúng tPDXCR3uXôi UcKXcó nóiPDXCR3uX chD73SU5MUuyện vD73SU5MUà D73SU5MUanh D73SU5MUta lPDXCR3uXuôn PDXCR3uXtrả lờiUcKX ngayD73SU5MU. Chẳng lẽ,UcKX anPDXCR3uXh tPDXCR3uXa UcKXchỉ đPDXCR3uXể sPDXCR3uXáng đD73SU5MUèn vớiPDXCR3uX rPDXCR3uXiêng tôi?

Tiểu ĐaoPDXCR3uX lD73SU5MUà mộUcKXt troUcKXng nPDXCR3uXhững ngưD73SU5MUời bạnD73SU5MU PDXCR3uXnối khốUcKX D73SU5MUchơi vớPDXCR3uXi nhUcKXau từUcKX nhỏ củaUcKX chD73SU5MUúng tD73SU5MUôi. AUcKXnh D73SU5MUta họD73SU5MUc trênUcKX tôPDXCR3uXi vàD73SU5MU TrứnUcKXg muốiUcKX haUcKXi lớp,D73SU5MU lD73SU5MUà bạnD73SU5MU UcKXhọc PDXCR3uXcủa Lâm Lỗi.PDXCR3uX SaPDXCR3uXu D73SU5MUkhi điUcKX lUcKXàm lạD73SU5MUi PDXCR3uXở cUcKXùng mộD73SU5MUt thD73SU5MUành D73SU5MUphố vPDXCR3uXới LâD73SU5MUm Lỗi,UcKX UcKXcó tD73SU5MUhể nD73SU5MUói quPDXCR3uXan hệ PDXCR3uXgiữa UcKXhai PDXCR3uXngười càngD73SU5MU trởD73SU5MU nênPDXCR3uX thPDXCR3uXân thiếPDXCR3uXt hơnUcKX. D73SU5MUDù UcKXanh tD73SU5MUa rấtD73SU5MU kD73SU5MUhông tUcKXán đồnUcKXg việPDXCR3uXc Lâm LỗPDXCR3uXi PDXCR3uXchia tD73SU5MUay tôPDXCR3uXi nhưD73SU5MUng suD73SU5MUy cPDXCR3uXho UcKXcùng, ngườiD73SU5MU ngUcKXoài kD73SU5MUhó UcKXmà PDXCR3uXcan thiệUcKXp vàUcKXo chuyện tUcKXình PDXCR3uXcảm đUcKXược, vậUcKXy nD73SU5MUên quaD73SU5MUn PDXCR3uXhệ củaD73SU5MU UcKXhai ngưUcKXời vẫUcKXn rấtPDXCR3uX tốtD73SU5MU, tìnhD73SU5MU bạnD73SU5MU D73SU5MUvẫn không hềD73SU5MU thUcKXay đổi.

Rốt cuộcD73SU5MU chuyệD73SU5MUn PDXCR3uXgì đD73SU5MUã D73SU5MUxảy rPDXCR3uXa khiếnUcKX PDXCR3uXLâm LỗiD73SU5MU hoànPDXCR3uX tUcKXoàn cắtD73SU5MU đứtUcKX quanUcKX hệ D73SU5MUanh eD73SU5MUm PDXCR3uXmười mD73SU5MUấy nămUcKX trờD73SU5MUi này?

Tôi đangD73SU5MU sUcKXuy UcKXnghĩ mD73SU5MUông lungPDXCR3uX, bỗnD73SU5MUg D73SU5MUcó thD73SU5MUứ UcKXgì âmD73SU5MU ấmPDXCR3uX D73SU5MUáp PDXCR3uXvào mặt.

- TỉD73SU5MUnh D73SU5MUngủ đi.

- D73SU5MUNgủ UcKXgì màPDXCR3uX ngủPDXCR3uX? MớPDXCR3uXi mấyUcKX giờUcKX PDXCR3uXmà D73SU5MUbảo ngD73SU5MUười D73SU5MUta buồnPDXCR3uX ngủ?

Tôi kUcKXéo chiếcUcKX khănUcKX ướtD73SU5MU D73SU5MUxuống, ánhUcKX mắPDXCR3uXt tUcKXức tốiUcKX nhìnUcKX kẻD73SU5MU D73SU5MUđầu sỏ.

Thương NPDXCR3uXgô nUcKXgồi bêD73SU5MUn D73SU5MUtrái tôiUcKX vẫnUcKX khôngUcKX độngUcKX PDXCR3uXtĩnh gì,PDXCR3uX chỉD73SU5MU lUcKXau taPDXCR3uXy một cácD73SU5MUh lịUcKXch tUcKXhiệp, PDXCR3uXrồi lạUcKXi rPDXCR3uXót nướcD73SU5MU trUcKXà vàoPDXCR3uX bátUcKX vUcKXà đD73SU5MUũa củD73SU5MUa chD73SU5MUúng PDXCR3uXtôi đểUcKX sát trùngUcKX, sUcKXau đóPDXCR3uX lD73SU5MUại xếUcKXp ngaPDXCR3uXy PDXCR3uXngắn, thD73SU5MUể hiệnPDXCR3uX đầyD73SU5MU đủUcKX kUcKXỹ UcKXnăng D73SU5MUcần cPDXCR3uXó củaD73SU5MU mộPDXCR3uXt vD73SU5MUị UcKXthần thường xuPDXCR3uXyên cD73SU5MUó PDXCR3uXmặt troPDXCR3uXng ngànPDXCR3uXh ănPDXCR3uX uốngPDXCR3uX củD73SU5MUa loPDXCR3uXài người.

Ngưu PDXCR3uXBôn ngồiPDXCR3uX UcKXđối diệnPDXCR3uX D73SU5MUvới tôiD73SU5MU, haD73SU5MUi taPDXCR3uXy chốUcKXng lênD73SU5MU mUcKXá, chớpD73SU5MU chPDXCR3uXớp cặp mUcKXi dàiD73SU5MU, nUcKXở mộD73SU5MUt nPDXCR3uXụ cườiD73SU5MU D73SU5MUvừa dUcKXịu D73SU5MUdàng, UcKXvừa ngPDXCR3uXây ngPDXCR3uXô. CặpUcKX lPDXCR3uXông PDXCR3uXmày, UcKXđôi mắUcKXt đẹp vàPDXCR3uX vPDXCR3uXẻ yếuPDXCR3uX PDXCR3uXớt củaD73SU5MU aD73SU5MUnh UcKXchàng khD73SU5MUiến ngưUcKXời tD73SU5MUa chPDXCR3uXỉ muốnUcKX UcKXhãm hại...

Ngồi bD73SU5MUên phảPDXCR3uXi tôPDXCR3uXi làD73SU5MU TrứngPDXCR3uX muối,UcKX PDXCR3uXcô UcKXnàng bỗngD73SU5MU nhD73SU5MUiên UcKXdùng UcKXkhuỷu tay huýcPDXCR3uXh mUcKXạnh vD73SU5MUào tôUcKXi, nói:

- ND73SU5MUày, D73SU5MUtao đãUcKX tPDXCR3uXhấy cảD73SU5MU rồUcKXi. APDXCR3uXnh chPDXCR3uXàng đóUcKX đaUcKXng ghPDXCR3uXen đấy,PDXCR3uX UcKXanh UcKXta mớUcKXi là bPDXCR3uXạn PDXCR3uXtrai chínPDXCR3uXh thUcKXức D73SU5MUcủa màyPDXCR3uX cóPDXCR3uX D73SU5MUđúng không?

Trời UcKXđất, đồPDXCR3uX bạPDXCR3uXn D73SU5MUbè PDXCR3uXxấu xa.

Tôi PDXCR3uXkhông PDXCR3uXtrả lPDXCR3uXời câuD73SU5MU hỏiUcKX củaPDXCR3uX TrứnD73SU5MUg muPDXCR3uXối, ômD73SU5MU lUcKXấy cD73SU5MUhỗ đaD73SU5MUu, miệng sùiD73SU5MU bọtUcKX UcKXmép, gụD73SU5MUc mPDXCR3uXặt xuốnPDXCR3uXg PDXCR3uXbàn hD73SU5MUy sinh.

Nhưng tUcKXôi khUcKXông đápUcKX lờPDXCR3uXi cũngUcKX cD73SU5MUhẳng saoUcKX, UcKXđã cóUcKX ngườiD73SU5MU kháD73SU5MUc tD73SU5MUrả lời thay.

- Đúng,D73SU5MU tôUcKXi lPDXCR3uXà bạnUcKX D73SU5MUtrai chínUcKXh D73SU5MUthức hUcKXiện PDXCR3uXtại củaD73SU5MU D73SU5MUcô ấy.D73SU5MU HơnPDXCR3uX tUcKXhế sau nUcKXày côPDXCR3uX ấyD73SU5MU cD73SU5MUũng sẽD73SU5MU UcKXchỉ cUcKXó mộPDXCR3uXt ngPDXCR3uXười đàPDXCR3uXn D73SU5MUông dPDXCR3uXuy nhD73SU5MUất làD73SU5MU tôi.

- ÔiUcKX mẹPDXCR3uX ơiUcKX, nóiPDXCR3uX rấtD73SU5MU haPDXCR3uXy, nUcKXói rD73SU5MUất tuyệt,UcKX nóD73SU5MUi rấUcKXt đỉnPDXCR3uXh. UcKXVì UcKXcâu UcKXnói này củaUcKX anUcKXh, PDXCR3uXhai chúUcKXng tPDXCR3uXa PDXCR3uXsẽ uUcKXống PDXCR3uXhết kéUcKXt này.

Trứng mD73SU5MUuối UcKXđập PDXCR3uXbàn mPDXCR3uXột cáD73SU5MUch đPDXCR3uXầy D73SU5MUkhí pUcKXhách kPDXCR3uXhiến UcKXtôi suUcKXýt bPDXCR3uXị chPDXCR3uXấn thương nD73SU5MUão. D73SU5MUCâu nPDXCR3uXói PDXCR3uXvô cPDXCR3uXùng hàoPDXCR3uX PDXCR3uXhùng trênD73SU5MU UcKXlập tứPDXCR3uXc khiPDXCR3uXến tôiPDXCR3uX nhD73SU5MUảy bUcKXổ lênPDXCR3uX như D73SU5MUđiện giật.

Tôi rấtPDXCR3uX D73SU5MUrõ PDXCR3uXtửu lượngD73SU5MU PDXCR3uXcủa TrứngD73SU5MU PDXCR3uXmuối. CD73SU5MUô nàUcKXng lUcKXà ngưD73SU5MUời dUcKXuy nhấD73SU5MUt bại dướPDXCR3uXi tD73SU5MUay bốPDXCR3uX tôUcKXi màUcKX vẫPDXCR3uXn PDXCR3uXcó thểUcKX đD73SU5MUi đượUcKXc UcKXvề nhàUcKX, hơnD73SU5MU nữaPDXCR3uX cònPDXCR3uX đứngPDXCR3uX thẳngD73SU5MU người,PDXCR3uX sờ taPDXCR3uXy vPDXCR3uXào UcKXtận cửaD73SU5MU rUcKXồi UcKXmới ngã.PDXCR3uX TửuD73SU5MU lượPDXCR3uXng củaPDXCR3uX LâmUcKX LỗiUcKX cPDXCR3uXhỉ kD73SU5MUém côD73SU5MU nànPDXCR3uXg mD73SU5MUột chút,PDXCR3uX về cơPDXCR3uX bảnD73SU5MU vẫUcKXn PDXCR3uXcó tUcKXhể tUcKXìm thấD73SU5MUy D73SU5MUđường D73SU5MUxuống PDXCR3uXgầm bàn...

Đừng nPDXCR3uXói bâD73SU5MUy giD73SU5MUờ ThươUcKXng NPDXCR3uXgô đD73SU5MUang D73SU5MUlà cPDXCR3uXon hổPDXCR3uX ốm,D73SU5MU cứPDXCR3uX chD73SU5MUo lUcKXà trên nUcKXgười hắnPDXCR3uX PDXCR3uXkhông cóPDXCR3uX vếPDXCR3uXt thươngD73SU5MU D73SU5MUvà hắPDXCR3uXn lPDXCR3uXà mộUcKXt D73SU5MUcon hổD73SU5MU dD73SU5MUũng mãD73SU5MUnh tD73SU5MUhì cóUcKX lẽUcKX cũng UcKX chẳng PDXCR3uXthể nuUcKXốt nổiPDXCR3uX kétUcKX bPDXCR3uXia mD73SU5MUà TrứngD73SU5MU D73SU5MUmuối gọUcKXi lUcKXên. TôiUcKX khônD73SU5MUg muốnUcKX PDXCR3uXlại phảPDXCR3uXi mộtUcKX lần nữaUcKX trUcKXông D73SU5MUthấy máUcKXu chảD73SU5MUy thànPDXCR3uXh gUcKXiọt nhưUcKX hiD73SU5MUện trườPDXCR3uXng giếtD73SU5MU ngườiPDXCR3uX UcKXnữa, giặt miếngPDXCR3uX đệmD73SU5MU gPDXCR3uXhế sofUcKXa D73SU5MUrất UcKXtốn xàPDXCR3uX phòng...

Tôi PDXCR3uXchộp lPDXCR3uXấy cD73SU5MUhai UcKXbia PDXCR3uXtên ThUcKXương NgôD73SU5MU kUcKXhông D73SU5MUbiết sốPDXCR3uXng chUcKXết PDXCR3uXlà gì vD73SU5MUừa đóPDXCR3uXn PDXCR3uXlấy D73SU5MUvà PDXCR3uXđang địnhPDXCR3uX cUcKXho vPDXCR3uXào miUcKXệng uốD73SU5MUng rồiUcKX UcKXnhìn TrứngPDXCR3uX muD73SU5MUối nói:

- PDXCR3uXAnh tUcKXa khônD73SU5MUg uUcKXống đượcPDXCR3uX biPDXCR3uXa rượu,PDXCR3uX PDXCR3uXhai cPDXCR3uXhúng PDXCR3uXta chiến!

- PDXCR3uXSao lạiD73SU5MU UcKXthế hả,UcKX PDXCR3uXĐậu pPDXCR3uXhụ già?UcKX PDXCR3uXSao PDXCR3uXmày lPDXCR3uXại yêuD73SU5MU nUcKXgười khônD73SU5MUg biếD73SU5MUt uống rượuD73SU5MU cUcKXơ chứ?D73SU5MU KhôngUcKX sợUcKX bốD73SU5MU mD73SU5MUày xD73SU5MUử PDXCR3uXlý màyD73SU5MU à?

- ThôiD73SU5MU điUcKX. KhôUcKXng thấPDXCR3uXy UcKXkhuôn mặPDXCR3uXt D73SU5MUméo mUcKXó đPDXCR3uXau ốmD73SU5MU cUcKXủa PDXCR3uXanh UcKXta saoD73SU5MU? HơnUcKX nữa, D73SU5MUanh UcKXta đãUcKX sớmPDXCR3uX UcKXqua đưPDXCR3uXợc cửPDXCR3uXa ảiUcKX củUcKXa bPDXCR3uXố PDXCR3uXtao rPDXCR3uXồi... D73SU5MU– TD73SU5MUhốt PDXCR3uXra xonPDXCR3uXg câD73SU5MUu đóPDXCR3uX, tôi vộiPDXCR3uX D73SU5MUcắn PDXCR3uXvào lưỡiPDXCR3uX mìnhPDXCR3uX vPDXCR3uXà kUcKXhông thèPDXCR3uXm đUcKXể ýPDXCR3uX đD73SU5MUến vẻUcKX đắcPDXCR3uX D73SU5MUý trêUcKXn khuônPDXCR3uX mD73SU5MUặt Thương Ngô.

- KhôPDXCR3uXng nóD73SU5MUi linPDXCR3uXh tiPDXCR3uXnh nữa.UcKX UcKXRốt cuPDXCR3uXộc màD73SU5MUy cóUcKX uPDXCR3uXống khôUcKXng hả?

Trứng UcKXmuối nUcKXgước mặtD73SU5MU D73SU5MUlên UcKXcười lớUcKXn, tìnhPDXCR3uX tPDXCR3uXhế nàyD73SU5MU cD73SU5MUó vẻUcKX khiPDXCR3uXến PDXCR3uXcô nàng hậPDXCR3uXn D73SU5MUkhông tD73SU5MUhể PDXCR3uXphanh áoUcKX rD73SU5MUa, nhảyPDXCR3uX lênD73SU5MU bUcKXàn héPDXCR3uXt uốPDXCR3uXng, uống:

- ĐậuUcKX phPDXCR3uXụ giD73SU5MUà, PDXCR3uXquả khUcKXông hổPDXCR3uX danD73SU5MUh lUcKXà ĐậuPDXCR3uX phụD73SU5MU giPDXCR3uXà. ĐượcPDXCR3uX lắm.UcKX PDXCR3uXPhục vụ PDXCR3uXđâu, D73SU5MUmang tPDXCR3uXiếp hUcKXai kéUcKXt bD73SU5MUia đếPDXCR3uXn đây.

Tôi rấtD73SU5MU bìD73SU5MUnh D73SU5MUthản nhưnUcKXg D73SU5MUchân hUcKXơi nhũn.

Thương NgPDXCR3uXô cũUcKXng rấtUcKX bD73SU5MUình thảnPDXCR3uX nhưnPDXCR3uXg PDXCR3uXsắc mặPDXCR3uXt cUcKXó phầnD73SU5MU PDXCR3uXtái hơn.

Ngưu BPDXCR3uXôn lD73SU5MUà ngUcKXười tươUcKXng đốiD73SU5MU D73SU5MUyếu đuối,D73SU5MU haD73SU5MUi UcKXcánh tUcKXay chốUcKXng vUcKXào má UcKX bỗng khuỵuD73SU5MU xuốngD73SU5MU khiếPDXCR3uXn chiPDXCR3uXếc cằUcKXm D73SU5MUthon thPDXCR3uXon đUcKXập thẳnD73SU5MUg vàoPDXCR3uX cD73SU5MUái đĩUcKXa trướcD73SU5MU mặt...

Tiếp thD73SU5MUeo UcKXđó, UcKXtôi D73SU5MUvà TUcKXrứng muUcKXối uUcKXống tPDXCR3uXay D73SU5MUđôi, D73SU5MUmi mộtUcKX cPDXCR3uXhai UcKXta một chUcKXai trướcPDXCR3uX PDXCR3uXánh mắtD73SU5MU vUcKXô PDXCR3uXcùng sùngD73SU5MU báPDXCR3uXi vàUcKX ngPDXCR3uXưỡng PDXCR3uXmộ củaD73SU5MU hPDXCR3uXai vịD73SU5MU D73SU5MUthần tiên,UcKX thoPDXCR3uXáng cái trPDXCR3uXên bànPDXCR3uX đPDXCR3uXã tPDXCR3uXoàn D73SU5MUlà vỏPDXCR3uX chai.

Không biếUcKXt cUcKXó phPDXCR3uXải D73SU5MUvì mấyUcKX ngPDXCR3uXày vừaUcKX quPDXCR3uXa khD73SU5MUông nUcKXghỉ ngD73SU5MUơi đD73SU5MUủ hPDXCR3uXay vì chưUcKXa ănPDXCR3uX cD73SU5MUơm, chPDXCR3uXỉ UcKXbụng D73SU5MUrỗng UcKXuống PDXCR3uXbia hUcKXay kPDXCR3uXhông mUcKXà rấtUcKX nhaD73SU5MUnh saD73SU5MUu đPDXCR3uXó, tôD73SU5MUi bD73SU5MUỗng cảm thấPDXCR3uXy chóD73SU5MUng PDXCR3uXmặt D73SU5MUhoa mắtD73SU5MU vàUcKX khôngPDXCR3uX còD73SU5MUn chútD73SU5MU sứcPDXCR3uX lựcUcKX nàoUcKX. TrứngUcKX muD73SU5MUối UcKXthì vẫnUcKX nhảD73SU5MUy nhót nhưPDXCR3uX chưaD73SU5MU hềUcKX uốPDXCR3uXng giọPDXCR3uXt biD73SU5MUa nàUcKXo. ĐiềPDXCR3uXu PDXCR3uXnày kUcKXhiến ngUcKXười luônUcKX UcKXtự cUcKXa ngợUcKXi mPDXCR3uXình "Nghìn UcKXly khônUcKXg saD73SU5MUy" D73SU5MUlà tD73SU5MUôi cảD73SU5MUm thấyD73SU5MU xấD73SU5MUu hổ.

Đang địnUcKXh UcKXcởi khD73SU5MUuy taUcKXy áoD73SU5MU xắnPDXCR3uX UcKXlên D73SU5MUchuẩn bịUcKX D73SU5MUchiến đấuD73SU5MU đếD73SU5MUn cùUcKXng, thìPDXCR3uX trong taUcKXy trốnPDXCR3uXg khôUcKXng, nD73SU5MUửa chUcKXai cònPDXCR3uX lPDXCR3uXại PDXCR3uXbị ThD73SU5MUương NgUcKXô giậtUcKX lPDXCR3uXấy, nói:

- EUcKXm khôngPDXCR3uX đượcD73SU5MU uốngUcKX nữa.

- PDXCR3uXĐưa đây.

Thương PDXCR3uXNgô PDXCR3uXlắc đầu,UcKX kiPDXCR3uXên quyết:

- UcKXEm PDXCR3uXkhông D73SU5MUhiểu tUcKXa đPDXCR3uXang nóPDXCR3uXi PDXCR3uXgì D73SU5MUsao? EUcKXm kPDXCR3uXhông đượcPDXCR3uX UcKXuống nữa.

Tôi sữngD73SU5MU nPDXCR3uXgười, tứcPDXCR3uX tối:

- AnD73SU5MUh cUcKXoi mìnPDXCR3uXh PDXCR3uXlà PDXCR3uXai thế?UcKX UcKXLiên D73SU5MUcan gìD73SU5MU D73SU5MUđến anUcKXh? NàUcKXo, đưPDXCR3uXa đây.

Thương NgôPDXCR3uX đứngUcKX lUcKXên nhìnPDXCR3uX tôiUcKX, UcKXhắn PDXCR3uXkhông hUcKXề PDXCR3uXtức giận,PDXCR3uX lạiUcKX tỏUcKX D73SU5MUra vô cùPDXCR3uXng bìnhD73SU5MU UcKXtĩnh, nói:

- TâD73SU5MUm trạUcKXng khôngPDXCR3uX tốtPDXCR3uX, UcKXuống bD73SU5MUia D73SU5MUrượu D73SU5MUcó hạiUcKX cPDXCR3uXho sứcD73SU5MU khỏe.

Bốn cUcKXhữ đUcKXầu tiD73SU5MUên khiếnPDXCR3uX PDXCR3uXtôi nhảPDXCR3uXy chồPDXCR3uXm lên:

- TâmD73SU5MU D73SU5MUtrạng aPDXCR3uXi kUcKXhông tốtD73SU5MU PDXCR3uXhả? TPDXCR3uXâm trạngD73SU5MU củaUcKX anhD73SU5MU, củaPDXCR3uX cUcKXả nhàPDXCR3uX aPDXCR3uXnh mới khôngUcKX tốt.UcKX UcKXĐừng nóiUcKX vớD73SU5MU vẩnD73SU5MU nữUcKXa. MaUcKXu đưPDXCR3uXa đây.D73SU5MU UốUcKXng cD73SU5MUùng UcKXbạn UcKXbè PDXCR3uXtôi rD73SU5MUất vD73SU5MUui, hại sứcPDXCR3uX UcKXkhỏe cũUcKXng chẳngD73SU5MU PDXCR3uXlà UcKXcái PDXCR3uXquái UcKXgì, cóUcKX chếD73SU5MUt PDXCR3uXcũng caD73SU5MUm lòng.

- VậUcKXy tUcKXa D73SU5MUuống D73SU5MUgiúp em.

- ChD73SU5MUút tửuD73SU5MU UcKXlượng cD73SU5MUủa PDXCR3uXanh thìPDXCR3uX D73SU5MUlàm đượUcKXc gì?

- TóUcKXm UcKXlại, hôUcKXm naD73SU5MUy ePDXCR3uXm UcKXchỉ đượD73SU5MUc D73SU5MUuống đếnUcKX đây.

- PDXCR3uXVề màPDXCR3uX cấmD73SU5MU ôngPDXCR3uX báUcKXc nUcKXhà anD73SU5MUh ấy.

- BốUcKX tPDXCR3uXa làUcKX coUcKXn UcKXmột nênPDXCR3uX UcKXta khôUcKXng cóUcKX ôPDXCR3uXng D73SU5MUbác nào.

- …

Tôi vUcKXà ThưD73SU5MUơng NgôUcKX UcKXđấu D73SU5MUkhẩu, TrứngUcKX muốiPDXCR3uX vPDXCR3uXà NgUcKXưu D73SU5MUBôn ngD73SU5MUồi bênUcKX cạnh nhìn,

Sau PDXCR3uXcuộc cãPDXCR3uXi UcKXcọ, TrUcKXứng muốiUcKX liềnUcKX tổngD73SU5MU kếUcKXt nD73SU5MUgắn gọn:

- ThôUcKXi đượcPDXCR3uX rD73SU5MUồi. PDXCR3uXTao đPDXCR3uXã rõPDXCR3uX cảUcKX D73SU5MUrồi. D73SU5MUĐậu PDXCR3uXphụ giàUcKX nUcKXày, bạD73SU5MUn traD73SU5MUi của màyD73SU5MU bPDXCR3uXị D73SU5MUcảm, bịD73SU5MU sD73SU5MUốt đúngUcKX khôngPDXCR3uX? D73SU5MUAnh D73SU5MUta muPDXCR3uXốn tốPDXCR3uXi naPDXCR3uXy cD73SU5MUùng UcKXmày vD73SU5MUận độngD73SU5MU đD73SU5MUể toàn thPDXCR3uXân PDXCR3uXđổ mổPDXCR3uX hôi,PDXCR3uX tiPDXCR3uXết PDXCR3uXkiệm đượcPDXCR3uX chútD73SU5MU tiềnD73SU5MU thuốcUcKX meD73SU5MUn. UcKXĐã thếD73SU5MU UcKXnày rPDXCR3uXồi thìD73SU5MU taD73SU5MUo đành phảiPDXCR3uX nểPDXCR3uX UcKXmặt thôi.

Thương D73SU5MUNgô nhếUcKXch khóPDXCR3uXe mPDXCR3uXiệng nói:

- CảmD73SU5MU D73SU5MUơn D73SU5MUvì D73SU5MUđã cảD73SU5MUm thông.

Tôi câmUcKX lặngPDXCR3uX, PDXCR3uXkhông biếUcKXt D73SU5MUnên bD73SU5MUào cPDXCR3uXhữa thUcKXế nào.

Ngưu BD73SU5MUôn PDXCR3uXlại mộtUcKX lầUcKXn nữaUcKX dD73SU5MUùng cằmUcKX PDXCR3uXhôn chiếcUcKX đĩa.

Trứng UcKXmuối rUcKXất khônPDXCR3uXg hàiD73SU5MU lònD73SU5MUg vD73SU5MUì chưaUcKX đượUcKXc vD73SU5MUui hếtD73SU5MU PDXCR3uXmình trêPDXCR3uXn bàn nhPDXCR3uXậu, UcKXâm D73SU5MUthanh mD73SU5MUà NgưuUcKX PDXCR3uXBôn D73SU5MUvừa tạoUcKX D73SU5MUra đãD73SU5MU PDXCR3uXcuốn hútPDXCR3uX cPDXCR3uXô nàPDXCR3uXng. D73SU5MUCô nàngUcKX nhìD73SU5MUn sang, hỏi:

- AUcKXnh kUcKXhông ốmD73SU5MU đaD73SU5MUu gìPDXCR3uX chứ?

Ngưu PDXCR3uXBôn hD73SU5MUoàn toàPDXCR3uXn cUcKXhưa phảnD73SU5MU ứD73SU5MUng kịp,UcKX lắcUcKX đầuUcKX mộtPDXCR3uX cáchD73SU5MU ngốc nghếch.

- VD73SU5MUậy PDXCR3uXtối PDXCR3uXnay chUcKXắc PDXCR3uXanh cũPDXCR3uXng khôD73SU5MUng cầnUcKX UcKXvận D73SU5MUđộng chUcKXo UcKXvã mồUcKX hPDXCR3uXôi chứ?

Anh chàD73SU5MUng tộiUcKX ngPDXCR3uXhiệp NPDXCR3uXgưu UcKXBôn tiếPDXCR3uXp D73SU5MUtục UcKXkhông kD73SU5MUịp phảD73SU5MUn ứng,PDXCR3uX dPDXCR3uXo vậy PDXCR3uX lại lD73SU5MUắc đầuUcKX mộtD73SU5MU cáchD73SU5MU nD73SU5MUgốc nghếch.

Trứng muốiPDXCR3uX tỏD73SU5MU D73SU5MUra vPDXCR3uXô cUcKXùng PDXCR3uXhài lòngUcKX. CôPDXCR3uX nPDXCR3uXàng PDXCR3uXliền PDXCR3uXđá haUcKXi PDXCR3uXkét D73SU5MUrưỡi bia dướiD73SU5MU chPDXCR3uXân vềD73SU5MU phíD73SU5MUa NgPDXCR3uXưu BôUcKXn, UcKXgiọng nUcKXói nhPDXCR3uXẹ nUcKXhư gióPDXCR3uX thoảng:

- LD73SU5MUần đầuD73SU5MU gặpUcKX gỡ,D73SU5MU PDXCR3uXlần đPDXCR3uXầu UcKXcùng uống,UcKX D73SU5MUchai PDXCR3uXnày D73SU5MUtôi cUcKXạn trướcUcKX D73SU5MUđể tỏ D73SU5MUlòng kínUcKXh trọng.

Hai mPDXCR3uXắt NgưuD73SU5MU BPDXCR3uXôn tPDXCR3uXrợn trònPDXCR3uX UcKXnhìn cUcKXô nànPDXCR3uXg nUcKXgửa PDXCR3uXcổ PDXCR3uXlên, D73SU5MUthoáng D73SU5MUchốc đít cPDXCR3uXhai UcKXđã hPDXCR3uXướng lD73SU5MUên trờiUcKX, vẻUcKX ngPDXCR3uXốc PDXCR3uXtự nhPDXCR3uXiên củD73SU5MUa PDXCR3uXanh chàngD73SU5MU UcKXđược biểD73SU5MUu PDXCR3uXhiện rD73SU5MUõ ràng PDXCR3uXtriệt để.

Tiếp đD73SU5MUó, nhâUcKXn vậPDXCR3uXt chíD73SU5MUnh D73SU5MUcủa cụPDXCR3uXc diệnUcKX D73SU5MUlúc D73SU5MUnày làUcKX TrUcKXứng muốiUcKX vàD73SU5MU NgưuD73SU5MU Bôn. TPDXCR3uXôi vPDXCR3uXà ThươngD73SU5MU ND73SU5MUgô ngồD73SU5MUi bUcKXên UcKXcạnh UcKXquan sát.

- TửuD73SU5MU lUcKXượng cD73SU5MUủa TứPDXCR3uX NgưuUcKX thUcKXế nào?

- TheUcKXo D73SU5MUnhư PDXCR3uXta đượcD73SU5MU biết,D73SU5MU vD73SU5MUì UcKXlý dD73SU5MUo phảD73SU5MUi PDXCR3uXtự tPDXCR3uXrị ngPDXCR3uXhiêm ngD73SU5MUặt PDXCR3uXnên PDXCR3uXtộc trưởng cUcKXủa mưD73SU5MUời UcKXhai tộcUcKX phầnPDXCR3uX D73SU5MUlớn đềuD73SU5MU khôngUcKX thạPDXCR3uXo việcUcKX này.

- TứcD73SU5MU D73SU5MUlà sao?

- TứcPDXCR3uX lUcKXà, cậuPDXCR3uX D73SU5MUta cUcKXũng chPDXCR3uXưa bPDXCR3uXao gD73SU5MUiờ uốngPDXCR3uX rượu.

- …

Thương NgUcKXô tỏPDXCR3uX vẻPDXCR3uX vừaPDXCR3uX UcKXxin lỗiPDXCR3uX PDXCR3uXvừa PDXCR3uXcảm đD73SU5MUộng dìuPDXCR3uX ND73SU5MUgưu BUcKXôn khônUcKXg biD73SU5MUết là D73SU5MUlần thPDXCR3uXứ PDXCR3uXbao nhiêuPDXCR3uX từUcKX UcKXtrong nhàUcKX vUcKXệ PDXCR3uXsinh xiPDXCR3uXêu vẹPDXCR3uXo bướcUcKX rD73SU5MUa, nướcD73SU5MU mắtUcKX hUcKXắn nhUcKXạt nhòa, nD73SU5MUói tPDXCR3uXrong tiếngD73SU5MU nấc:

- NgưUcKXời D73SU5MUanh ePDXCR3uXm tUcKXốt, PDXCR3uXkhổ PDXCR3uXcho D73SU5MUcậu rồi.

Ngưu BôPDXCR3uXn vD73SU5MUỗ vaD73SU5MUi hD73SU5MUắn cPDXCR3uXười UcKXha hả,PDXCR3uX gPDXCR3uXiọng nóPDXCR3uXi hUcKXào hùngD73SU5MU bD73SU5MUốc PDXCR3uXtrời lấy chúPDXCR3uXt UcKXphong cáPDXCR3uXch cUcKXủa TrứngD73SU5MU muối:

- KD73SU5MUhổ cáPDXCR3uXi quUcKXái D73SU5MUgì? APDXCR3uXnh eD73SU5MUm chínhUcKX làUcKX D73SU5MUdùng đểD73SU5MU đâm...PDXCR3uX aUcKXnh D73SU5MUmột đaPDXCR3uXo, tD73SU5MUôi một đao.PDXCR3uX.. D73SU5MUlà từUcKX "đao"D73SU5MU tronPDXCR3uXg TiPDXCR3uXểu lPDXCR3uXý PDXCR3uXphi đao...

Thương PDXCR3uXNgô chUcKXe mặt.

Còn tôPDXCR3uXi lD73SU5MUại gPDXCR3uXiơ nUcKXgón taPDXCR3uXy PDXCR3uXcái lênPDXCR3uX biUcKXểu PDXCR3uXthị ngưỡngUcKX mộD73SU5MU đốPDXCR3uXi vớiPDXCR3uX UcKXsự biến UcKXchuyển từPDXCR3uX yếUcKXu đuốiD73SU5MU D73SU5MUsang UcKXmạnh mẽD73SU5MU cPDXCR3uXủa TứUcKX Ngưu.

Đêm UcKXđó, tD73SU5MUhần tiêD73SU5MUn lD73SU5MUại mộUcKXt lầnPDXCR3uX nữaUcKX dùD73SU5MUng hD73SU5MUành D73SU5MUđộng D73SU5MUthực D73SU5MUtế chứUcKXng minh sPDXCR3uXự UcKXtốn cD73SU5MUơm tốnPDXCR3uX cPDXCR3uXủi, vôPDXCR3uX dụnD73SU5MUg toD73SU5MUàn tậpD73SU5MU củaD73SU5MU mình...

Sau kD73SU5MUhi đPDXCR3uXã biPDXCR3uXến bPDXCR3uXa kéD73SU5MUt UcKXbia thàPDXCR3uXnh bD73SU5MUa mươiPDXCR3uX sáD73SU5MUu chiếcPDXCR3uX vỏPDXCR3uX chaD73SU5MUi, Trứng muốPDXCR3uXi cUcKXhân bướcUcKX D73SU5MUcó phPDXCR3uXần loạngD73SU5MU choạngPDXCR3uX D73SU5MUkéo UcKXanh chàD73SU5MUng NgưuD73SU5MU BôPDXCR3uXn đPDXCR3uXang nUcKXghiêm túcUcKX cUcKXhỉ tay vàPDXCR3uXo vạPDXCR3uXch đườPDXCR3uXng đếmUcKX trănPDXCR3uXg saUcKXo lênD73SU5MU taxiD73SU5MU, đầuPDXCR3uX kUcKXhông ngoảnhUcKX lại.

Tôi lẩD73SU5MUm bUcKXẩm mD73SU5MUột mình:

- HPDXCR3uXai D73SU5MUngười PDXCR3uXnày sẽPDXCR3uX khônPDXCR3uXg PDXCR3uXsao chứ?

Thương NgôD73SU5MU trUcKXấn an:

- PDXCR3uXNgưu D73SU5MUBôn cóD73SU5MU UcKXsay nPDXCR3uXữa PDXCR3uXcũng kPDXCR3uXhông giởUcKX tròUcKX UcKXlinh tPDXCR3uXinh đâu.

- TD73SU5MUôi PDXCR3uXsợ TrứngUcKX muốD73SU5MUi giởUcKX trUcKXò vớiPDXCR3uX UcKXanh ta.

- .D73SU5MU.. DPDXCR3uXù gìUcKX cũngUcKX làUcKX thầnUcKX tiênD73SU5MU. UcKXSao D73SU5MUcó thD73SU5MUể D73SU5MUbị lUcKXoài ngườiUcKX giởUcKX trò được...

 

Trên đườUcKXng về,UcKX PDXCR3uXgió lạUcKXnh PDXCR3uXtáp vàUcKXo mPDXCR3uXặt, hơUcKXi mUcKXen xâmUcKX cPDXCR3uXhiếm đạiPDXCR3uX nD73SU5MUão củaPDXCR3uX tôi khôngUcKX nD73SU5MUhững tướcD73SU5MU UcKXđi quyPDXCR3uXền chủPDXCR3uX PDXCR3uXđộng mD73SU5MUà cònD73SU5MU kPDXCR3uXhiến tôiD73SU5MU D73SU5MUchìm đắmUcKX hUcKXoàn toàn, choángUcKX váUcKXng, quPDXCR3uXay cD73SU5MUuồng. ĐồngD73SU5MU D73SU5MUthời, bụngUcKX cũnD73SU5MUg D73SU5MUbắt đầD73SU5MUu tPDXCR3uXhấy kD73SU5MUhó chịu.

Tôi giơPDXCR3uX D73SU5MUtay lêPDXCR3uXn tPDXCR3uXính nPDXCR3uXgày, qUcKXuả nPDXCR3uXhiên đUcKXến ngàPDXCR3uXy kinUcKXh PDXCR3uXnguyệt ghéD73SU5MU thăm rồi,D73SU5MU đúD73SU5MUng làUcKX "PDXCR3uXHọa vPDXCR3uXô đơnD73SU5MU D73SU5MUchí, phPDXCR3uXúc bấtUcKX trUcKXùng PDXCR3uXlai", đãUcKX thấtPDXCR3uX tìD73SU5MUnh rD73SU5MUồi lại gUcKXặp phUcKXải D73SU5MUbà cD73SU5MUô già...

Càng nghD73SU5MUĩ tôiPDXCR3uX UcKXcàng thấyPDXCR3uX mPDXCR3uXình đUcKXen đủiPDXCR3uX, đD73SU5MUen đPDXCR3uXủi nhUcKXư gặUcKXp phảiUcKX ôngPDXCR3uX bán tUcKXhan vậyD73SU5MU. PDXCR3uXTôi muD73SU5MUốn PDXCR3uXruồng bỏ,UcKX mPDXCR3uXuốn tPDXCR3uXự UcKXđày ảiPDXCR3uX mìnhD73SU5MU nênPDXCR3uX tìmD73SU5MU chUcKXỗ D73SU5MUchân UcKXtường rồUcKXi ngồi đóPDXCR3uX PDXCR3uXnhư chết.

Thương ND73SU5MUgô đươngPDXCR3uX nhiênD73SU5MU khônD73SU5MUg biếUcKXt nhữngPDXCR3uX cUcKXơn sónD73SU5MUg lPDXCR3uXòng diUcKXễn raPDXCR3uX trong PDXCR3uXtôi, D73SU5MUthấy D73SU5MUtôi bỗnD73SU5MUg nhD73SU5MUiên PDXCR3uXngồi thUcKXụp xuốD73SU5MUng D73SU5MUnhư ngườiD73SU5MU khônD73SU5MUg xươngPDXCR3uX nD73SU5MUên không tránhUcKX khỏiD73SU5MU D73SU5MUvẻ ngạD73SU5MUc nhUcKXiên. HD73SU5MUắn vộiUcKX UcKXkhom PDXCR3uXngười xuống,PDXCR3uX lưD73SU5MUng dựnPDXCR3uXg PDXCR3uXthẳng, mộUcKXt đầu gốiUcKX UcKXchạm đấtUcKX, PDXCR3uXmột UcKXtay đặtPDXCR3uX trD73SU5MUên đầPDXCR3uXu gốiPDXCR3uX mìUcKXnh, D73SU5MUtay kPDXCR3uXia sD73SU5MUờ lênPDXCR3uX trPDXCR3uXán tôi...

Trời đấD73SU5MUt, sPDXCR3uXinh UcKXvật gD73SU5MUì khôPDXCR3uXng PDXCR3uXbiết, tưPDXCR3uX thPDXCR3uXế ngẫuD73SU5MU nhiênD73SU5MU UcKXthôi mPDXCR3uXà cũng UcKXđẹp lạPDXCR3uX lùng.

Lại trờUcKXi đấtUcKX nD73SU5MUữa, lPDXCR3uXúc UcKXnày tôPDXCR3uXi mUcKXới cóD73SU5MU tPDXCR3uXhể quD73SU5MUan sátPDXCR3uX mộUcKXt cáD73SU5MUch tD73SU5MUỉ UcKXmi, rõ ràng.

- TiPDXCR3uXểu Tường,D73SU5MU eD73SU5MUm sUcKXao thPDXCR3uXế? SaD73SU5MUy UcKXhay khóUcKX D73SU5MUchịu ởUcKX đâu?

Trước áD73SU5MUnh mUcKXắt UcKXlờ PDXCR3uXđờ sayD73SU5MU, đôD73SU5MUi taPDXCR3uXi oD73SU5MUng oD73SU5MUng cD73SU5MUủa tôUcKXi, PDXCR3uXdáng vẻUcKX hắnD73SU5MU D73SU5MUcàng lôi cuốn,PDXCR3uX gD73SU5MUiọng PDXCR3uXnói càngD73SU5MU UcKXdễ chPDXCR3uXịu hơnD73SU5MU PDXCR3uXkhiến trPDXCR3uXái tUcKXim tôD73SU5MUi nhUcKXư lệchPDXCR3uX vềD73SU5MU phíPDXCR3uXa gan,PDXCR3uX giọng tôiPDXCR3uX nhỏD73SU5MU PDXCR3uXnhẹ đầD73SU5MUy tủUcKXi hờn:

- ĐếnPDXCR3uX tháng.

Thương NgôPDXCR3uX sữngD73SU5MU nPDXCR3uXgười trướcUcKX cPDXCR3uXâu nD73SU5MUói kD73SU5MUhông đầUcKXu khôUcKXng đuôPDXCR3uXi củD73SU5MUa tôi:

- ĐếnPDXCR3uX gì?

- ĐếnD73SU5MU tháng.

- ThángPDXCR3uX... thángD73SU5MU gì?

Tôi ômUcKX bụngPDXCR3uX D73SU5MUtựa D73SU5MUvào tường,PDXCR3uX cuộnPDXCR3uX mìnUcKXh nD73SU5MUhư mộtD73SU5MU coPDXCR3uXn tômPDXCR3uX, lônPDXCR3uXg màyPDXCR3uX xịu xuốnPDXCR3uXg, PDXCR3uXmặt caUcKXu lạUcKXi diPDXCR3uXễn vaPDXCR3uXi mộtUcKX côPDXCR3uX PDXCR3uXbé tPDXCR3uXội nghiD73SU5MUệp muốPDXCR3uXn nóD73SU5MUi màD73SU5MU khônUcKXg thốtD73SU5MU đưUcKXợc thành lời.

Dù saD73SU5MUo ThươnPDXCR3uXg NgD73SU5MUô cũngPDXCR3uX đPDXCR3uXã sD73SU5MUống ởD73SU5MU nhâD73SU5MUn giD73SU5MUan nD73SU5MUên tươngUcKX đốPDXCR3uXi D73SU5MUhiểu biết D73SU5MUđốỉ vớUcKXi đặcPDXCR3uX trưnUcKXg sinPDXCR3uXh lýUcKX củaD73SU5MU loD73SU5MUài ngườPDXCR3uXi. VậD73SU5MUy nênD73SU5MU, sUcKXau pD73SU5MUhút bốiUcKX rốiUcKX baD73SU5MUn đầu, hắnPDXCR3uX UcKXnhanh chóngUcKX ýUcKX tPDXCR3uXhức đượcD73SU5MU, cộnUcKXg thD73SU5MUêm nUcKXgôn nUcKXgữ UcKXcơ thểPDXCR3uX PDXCR3uXvô cD73SU5MUùng cD73SU5MUó tPDXCR3uXính biểuPDXCR3uX cảm cPDXCR3uXủa D73SU5MUtôi PDXCR3uXnên hắUcKXn đãD73SU5MU hiểD73SU5MUu ra.

- UcKXEm... ta..PDXCR3uX. chúnUcKXg PDXCR3uXta PDXCR3uXmau PDXCR3uXvề nhUcKXà thôi...

- NhưnUcKXg tPDXCR3uXrong nUcKXhà PDXCR3uXkhông D73SU5MUcòn băngPDXCR3uX PDXCR3uXvệ sinPDXCR3uXh nữa.

- VậyUcKX... phPDXCR3uXải lD73SU5MUàm sao?

- KUcKXhông cònPDXCR3uX D73SU5MUthì đPDXCR3uXương nhiêUcKXn phảD73SU5MUi đUcKXi PDXCR3uXmua rồi.

- ỒD73SU5MU... ởD73SU5MU đâuUcKX cóPDXCR3uX? D73SU5MUTa dUcKXìu UcKXem đi.

- UcKXTôi đaUcKXu bUcKXụng, khôngPDXCR3uX đứUcKXng dUcKXậy được,UcKX khônUcKXg D73SU5MUđi nổi.

Có D73SU5MUlẽ TUcKXhương UcKXNgô PDXCR3uXđã hiểuPDXCR3uX D73SU5MUra ýPDXCR3uX D73SU5MUcủa tôD73SU5MUi, bỗngPDXCR3uX nhiD73SU5MUên UcKXthấy D73SU5MUbối rối.UcKX D73SU5MUDo dự, đắnD73SU5MU D73SU5MUđo mộtD73SU5MU hồi,D73SU5MU cuốUcKXi cùnUcKXg D73SU5MUcũng cắD73SU5MUn rUcKXăng, nói:

- TrD73SU5MUong sD73SU5MUiêu tPDXCR3uXhị D73SU5MUgần đâUcKXy PDXCR3uXchắc làD73SU5MU cUcKXó cD73SU5MUhứ? D73SU5MUTa sUcKXẽ D73SU5MUđi muD73SU5MUa nD73SU5MUgay, PDXCR3uXem đUcKXợi ta ởPDXCR3uX đây.

Tôi vộiUcKX tómD73SU5MU lD73SU5MUấy hắn,PDXCR3uX tiếpPDXCR3uX tụD73SU5MUc vPDXCR3uXẻ yếuPDXCR3uX đuối,UcKX cUcKXạn sức,UcKX diễnD73SU5MU PDXCR3uXvẻ đáng thươngD73SU5MU đPDXCR3uXến cùng:

- TroD73SU5MUng sPDXCR3uXiêu tPDXCR3uXhị khônD73SU5MUg cóPDXCR3uX loạD73SU5MUi tôiUcKX cần,PDXCR3uX chPDXCR3uXỉ ởUcKX cPDXCR3uXửa hànD73SU5MUg trướUcKXc mặt mớiPDXCR3uX có.

Tuy đD73SU5MUiều nàyUcKX rD73SU5MUõ rUcKXàng lD73SU5MUà vớPDXCR3uX vẩn,PDXCR3uX nhưPDXCR3uXng dPDXCR3uXùng nóUcKX đểPDXCR3uX lừD73SU5MUa vịPDXCR3uX thầPDXCR3uXn chPDXCR3uXưa hề cóPDXCR3uX chPDXCR3uXút kUcKXinh nghiUcKXệm gD73SU5MUì vẫnPDXCR3uX rPDXCR3uXất hiệuUcKX D73SU5MUquả. D73SU5MUDo đóD73SU5MU ThưPDXCR3uXơng NgD73SU5MUô liềnD73SU5MU gậD73SU5MUt đầD73SU5MUu cắn UcKXcâu vàUcKX tỏD73SU5MU vẻPDXCR3uX ngPDXCR3uXượng ngùnPDXCR3uXg rõPDXCR3uX ràng.

Cái gọD73SU5MUi lUcKXà cPDXCR3uXửa UcKXhàng, chínPDXCR3uXh làPDXCR3uX tiệmPDXCR3uX tạD73SU5MUp hóD73SU5MUa PDXCR3uXtương đốiUcKX truyềnPDXCR3uX thốD73SU5MUng mà phươngD73SU5MU thứcUcKX kiD73SU5MUnh doanD73SU5MUh D73SU5MUhoàn tD73SU5MUoàn khônD73SU5MUg giốngPDXCR3uX vớiPDXCR3uX D73SU5MUsiêu thịUcKX tUcKXự chD73SU5MUọn. Khách hàngD73SU5MU phảD73SU5MUi D73SU5MUhiểu rUcKXõ, UcKXphải UcKXtự nóiPDXCR3uX PDXCR3uXra yêUcKXu cầPDXCR3uXu củD73SU5MUa mPDXCR3uXình, sD73SU5MUau đUcKXó UcKXchủ cửaUcKX hàngPDXCR3uX D73SU5MUsẽ dẫn đPDXCR3uXi lấyUcKX đồD73SU5MU vàPDXCR3uX trUcKXả tiềnD73SU5MU nhậnPDXCR3uX hànD73SU5MUg ngUcKXay trướcD73SU5MU mặt.

Tôi hoànPDXCR3uX toàUcKXn pPDXCR3uXhớt lờD73SU5MU vẻD73SU5MU ngPDXCR3uXượng ngùD73SU5MUng cD73SU5MUủa ThưD73SU5MUơng NgUcKXô dùngPDXCR3uX tháiPDXCR3uX độ vôPDXCR3uX cùngD73SU5MU ngUcKXhiêm tD73SU5MUúc D73SU5MUnói D73SU5MUvới hắn:

- TôUcKXi muPDXCR3uXốn UcKXmột UcKXgói dùngPDXCR3uX baD73SU5MUn đêPDXCR3uXm PDXCR3uXvà mộtD73SU5MU PDXCR3uXgói dùnUcKXg baD73SU5MUn ngàD73SU5MUy, loạiUcKX dùng PDXCR3uXban đêmUcKX phPDXCR3uXải PDXCR3uXlà D73SU5MUloại D73SU5MUdài bD73SU5MUa mD73SU5MUươi lPDXCR3uXăm centimD73SU5MUet. ĐãUcKX nhớD73SU5MU chưa?

Thương NgPDXCR3uXô cPDXCR3uXúi đầuUcKX UcKXkhông nD73SU5MUhìn tôUcKXi, mộUcKXt hPDXCR3uXồi PDXCR3uXsau mớUcKXi nhẹUcKX nóiD73SU5MU một tiếng.

- Ừm.

- PDXCR3uXAnh tUcKXhử nhD73SU5MUắc lD73SU5MUại mộtUcKX lầPDXCR3uXn cPDXCR3uXho tUcKXôi nghe.

Dưới sựUcKX thúUcKXc épUcKX củUcKXa tôD73SU5MUi, hắD73SU5MUn cuốiPDXCR3uX cD73SU5MUùng tỏPDXCR3uX PDXCR3uXvẻ quyếtPDXCR3uX tâPDXCR3uXm, UcKXđứng pPDXCR3uXhắt dậy, cPDXCR3uXòn tiUcKXện tD73SU5MUay gõD73SU5MU vàoPDXCR3uX đầuPDXCR3uX tôD73SU5MUi, giọnPDXCR3uXg hờnUcKX trách:

- EPDXCR3uXm chUcKXờ đấy.

Tôi PDXCR3uXxoa PDXCR3uXđầu nhìnD73SU5MU tD73SU5MUheo cáUcKXi bóUcKXng vộiUcKX vãPDXCR3uX UcKXcủa hắn,UcKX cưPDXCR3uXời nD73SU5MUgặt nghẽo. BónUcKXg PDXCR3uXhắn dầPDXCR3uXn PDXCR3uXxa khuất.

Lớn bằngD73SU5MU từngUcKX D73SU5MUnày rồi,UcKX PDXCR3uXhắn lPDXCR3uXà ngưPDXCR3uXời PDXCR3uXđàn ôD73SU5MUng đầUcKXu tiPDXCR3uXên muD73SU5MUa băD73SU5MUng vệ siUcKXnh cPDXCR3uXho tôi.

Khoảng mưPDXCR3uXời phúD73SU5MUt sUcKXau, ThươD73SU5MUng NgPDXCR3uXô xácD73SU5MUh D73SU5MUmột túPDXCR3uXi nyloD73SU5MUn, lấD73SU5MUm UcKXlét như trộm,D73SU5MU PDXCR3uXquay về.

- UcKXEm PDXCR3uXxem tPDXCR3uXa D73SU5MUmua cóPDXCR3uX PDXCR3uXđúng không?

Tôi cầmPDXCR3uX lấyPDXCR3uX túi,D73SU5MU nhPDXCR3uXìn vàD73SU5MUo, nói:

- ĐúngUcKX. TUcKXrí nhớD73SU5MU củaD73SU5MU aUcKXnh UcKXkhông tồPDXCR3uXi mPDXCR3uXà. Này,D73SU5MU UcKXhộp nhỏUcKX nàPDXCR3uXy PDXCR3uXlà gPDXCR3uXì vậy?

- ÔngD73SU5MU chủPDXCR3uX nói,D73SU5MU tốUcKXt nhD73SU5MUất D73SU5MUnên D73SU5MUdùng kếtUcKX hợpPDXCR3uX hPDXCR3uXai loạPDXCR3uXi này.

Không biD73SU5MUết TD73SU5MUhương NgD73SU5MUô bD73SU5MUị kícPDXCR3uXh độPDXCR3uXng D73SU5MUgì troPDXCR3uXng cD73SU5MUửa hànD73SU5MUg cUcKXủa ôPDXCR3uXng chú rD73SU5MUâu riUcKXa xồPDXCR3uXm xoUcKXàm kiPDXCR3uXa. TuPDXCR3uXy sắcPDXCR3uX mặtUcKX khôngD73SU5MU UcKXcó biD73SU5MUểu lPDXCR3uXộ D73SU5MUgì đặcPDXCR3uX biệtD73SU5MU nhưngPDXCR3uX UcKXcơ thịt UcKX xem UcKXra khônUcKXg kiềPDXCR3uXm PDXCR3uXchế UcKXđược UcKXnên hơiPDXCR3uX cPDXCR3uXo giật:

- VD73SU5MUì UcKXtrong tUcKXhời gD73SU5MUian D73SU5MUđến thánPDXCR3uXg D73SU5MUcủa nD73SU5MUgười UcKXcon gái,UcKX ngườD73SU5MUi đPDXCR3uXàn ôngPDXCR3uX sẽ tíUcKXch lũyPDXCR3uX kPDXCR3uXhông íD73SU5MUt UcKXđồ. ĐPDXCR3uXến khPDXCR3uXi đợiUcKX hếtUcKX đènUcKX đỏD73SU5MU chắcUcKX D73SU5MUchắn sẽPDXCR3uX khôngUcKX kiểmPDXCR3uX soáUcKXt được màUcKX phPDXCR3uXóng PDXCR3uXra. LPDXCR3uXúc PDXCR3uXđó nếuUcKX PDXCR3uXkhông cUcKXó sựPDXCR3uX cPDXCR3uXhuẩn bD73SU5MUị thD73SU5MUì câPDXCR3uXu chuyệnPDXCR3uX PDXCR3uXtuyệt đỉnhUcKX trên gD73SU5MUiường sPDXCR3uXẽ rấUcKXt PDXCR3uXdễ UcKXbiến thD73SU5MUành câD73SU5MUu cD73SU5MUhuyện bD73SU5MUi thUcKXảm trD73SU5MUong D73SU5MUkhoa sản...

Ôi trờD73SU5MUi đấtPDXCR3uX ơiPDXCR3uX, ônD73SU5MUg cUcKXhú kỳD73SU5MU quặcUcKX kUcKXia thậtD73SU5MU D73SU5MUquá D73SU5MUdung tục.

Nhưng, nUcKXhư thếUcKX, ýD73SU5MU nguyệnUcKX cPDXCR3uXủa mẹD73SU5MU PDXCR3uXđã đượcUcKX thuD73SU5MUận lợiD73SU5MU PDXCR3uXđáp ứng.PDXCR3uX TronUcKXg nhà phảPDXCR3uXi thườngUcKX xuyêD73SU5MUn dD73SU5MUự D73SU5MUphòng bUcKXao caUcKXo UcKXsu DurePDXCR3uXx mà...

Nhìn dPDXCR3uXáng vUcKXẻ thảUcKXm PDXCR3uXhại củD73SU5MUa ThUcKXương NgôUcKX, cUcKXhút lươnD73SU5MUg D73SU5MUthiện vD73SU5MUốn cUcKXhết tD73SU5MUừ lâu trPDXCR3uXong PDXCR3uXtôi cPDXCR3uXuối cùngPDXCR3uX cPDXCR3uXũng phụPDXCR3uXc hUcKXồi sứPDXCR3uXc sống.

Tôi nhéD73SU5MUt hD73SU5MUai thứD73SU5MU UcKXcó cPDXCR3uXhức PDXCR3uXnăng gD73SU5MUiống nhUcKXau làUcKX D73SU5MUcùng chD73SU5MUống chấUcKXt lỏng chảD73SU5MUy UcKXlung PDXCR3uXtung vUcKXào troUcKXng túiUcKX nyloD73SU5MUn rồiD73SU5MU đứnUcKXg lênUcKX. ĐangPDXCR3uX lUcKXắc lPDXCR3uXắc phủiUcKX phủPDXCR3uXi định D73SU5MUxuất phátPDXCR3uX, UcKXthì TUcKXhương NgUcKXô bỗnUcKXg kéPDXCR3uXo taD73SU5MUy tôPDXCR3uXi lại,PDXCR3uX nói:

- UcKXEm thấyPDXCR3uX khD73SU5MUó chịu,PDXCR3uX PDXCR3uXvậy đPDXCR3uXể tUcKXa D73SU5MUcõng em.

Tôi nhìD73SU5MUn hắn,PDXCR3uX PDXCR3uXlắc đUcKXầu, nói:

- TôiD73SU5MU PDXCR3uXkhông muUcKXốn PDXCR3uXchơi tròD73SU5MU TrưPDXCR3uX BUcKXát GPDXCR3uXiới cPDXCR3uXõng vợ.

- ..D73SU5MU. ChUcKXúng D73SU5MUta D73SU5MUđâu phảD73SU5MUi lợn.UcKX.. PDXCR3uX- ThươngD73SU5MU NgôD73SU5MU D73SU5MUcó phầUcKXn PDXCR3uXphân vâPDXCR3uXn vềUcKX vấn đềPDXCR3uX cUcKXhủng tộcPDXCR3uX nhưnD73SU5MUg rấtUcKX nPDXCR3uXhanh UcKXsau D73SU5MUđó lD73SU5MUiền nD73SU5MUở nPDXCR3uXgay mUcKXột nPDXCR3uXụ cườUcKXi: UcKX- NhưnUcKXg ta UcKX không ngạD73SU5MUi làD73SU5MUm TD73SU5MUrư PDXCR3uXBát Giới.

Đầu ócPDXCR3uX tăUcKXm tốiUcKX củaD73SU5MU tôiD73SU5MU phD73SU5MUải pUcKXhản ứngUcKX mộtPDXCR3uX lúPDXCR3uXc mớUcKXi hD73SU5MUơi UcKXIm-u, tôi đáp:

- TPDXCR3uXôi kPDXCR3uXhông muốnUcKX làmPDXCR3uX tiểuPDXCR3uX tUcKXhư củD73SU5MUa UcKXCao LãPDXCR3uXo trang.

- ED73SU5MUm cPDXCR3uXhỉ cầnUcKX PDXCR3uXlàm nữPDXCR3uX chUcKXủ nUcKXhân PDXCR3uXcủa TD73SU5MUrúc ThD73SU5MUanh cáD73SU5MUc lUcKXà D73SU5MUđược D73SU5MUrồi. - ThươngPDXCR3uX NgUcKXô vừaUcKX nUcKXói vừaPDXCR3uX PDXCR3uXcúi ngườiPDXCR3uX D73SU5MUxuống: D73SU5MU- MPDXCR3uXau lD73SU5MUên đi.

- TrUcKXúc TD73SU5MUhanh cáD73SU5MUc UcKXlà cUcKXái gì?

- LUcKXà nơiD73SU5MU trướcD73SU5MU PDXCR3uXđây chúD73SU5MUng tPDXCR3uXa ở.

- Ồ.

- EUcKXm nhD73SU5MUanh D73SU5MUlên mộD73SU5MUt chút.

Tôi UcKXkhông PDXCR3uXthèm UcKXđể ýD73SU5MU đếnD73SU5MU D73SU5MUlời UcKXgiục cUcKXủa hắnPDXCR3uX PDXCR3uXmà tựUcKX mìnhPDXCR3uX tiếnD73SU5MU vUcKXề phía trước:

- KhUcKXông PDXCR3uXcần đâu.

- TiểuD73SU5MU Tường...

Tôi ngoáiUcKX đPDXCR3uXầu lạiUcKX thUcKXeo PDXCR3uXphản xạ,PDXCR3uX đúUcKXng lúcPDXCR3uX nPDXCR3uXhìn thD73SU5MUấy ThươnD73SU5MUg ND73SU5MUgô UcKXkhom người, haD73SU5MUi UcKXtay chốD73SU5MUng vàPDXCR3uXo đầuPDXCR3uX gốiD73SU5MU, khuPDXCR3uXôn mặtD73SU5MU hơiD73SU5MU UcKXngẩng lênD73SU5MU, D73SU5MUkhẽ mUcKXỉm cưUcKXời, nói:

- VếtD73SU5MU thươUcKXng củUcKXa tUcKXa PDXCR3uXđã khỏUcKXi rồi.

Tôi bịD73SU5MU hắnPDXCR3uX đoáUcKXn trúnPDXCR3uXg ýUcKX PDXCR3uXnên D73SU5MUcũng khôPDXCR3uXng UcKXnể tD73SU5MUình UcKXmà bócUcKX mẽPDXCR3uX hắnUcKX, tôi nóiD73SU5MU to:

- AUcKXnh lPDXCR3uXừa UcKXai thD73SU5MUế? KD73SU5MUhông thểPDXCR3uX nào.

- DùUcKX coPDXCR3uXi nUcKXhư cPDXCR3uXhưa khỏiPDXCR3uX hoUcKXàn tD73SU5MUoàn tUcKXhì D73SU5MUchút UcKXtrọng lD73SU5MUượng cPDXCR3uXủa UcKXem cũng chẳPDXCR3uXng thểPDXCR3uX gâyUcKX ảnPDXCR3uXh hUcKXưởng gì.

Tôi bĩPDXCR3uXu môPDXCR3uXi D73SU5MUtỏ PDXCR3uXvẻ quPDXCR3uXyết kPDXCR3uXhông tiPDXCR3uXn UcKXlời hắn.

Nụ cườiPDXCR3uX cUcKXủa UcKXhắn UcKXcàng rUcKXõ néD73SU5MUt hơn:

- EUcKXm D73SU5MUlo lUcKXắng cPDXCR3uXho tUcKXa phảiD73SU5MU không?

- D73SU5MULà tUcKXôi PDXCR3uXlo cD73SU5MUho cáiUcKX đệmUcKX ghếUcKX sofPDXCR3uXa củaPDXCR3uX tôi.

- TiểPDXCR3uXu TườnUcKXg, tiUcKXn D73SU5MUta D73SU5MUđi. VìUcKX D73SU5MUem, PDXCR3uXta sẽPDXCR3uX PDXCR3uXkhông lấUcKXy mìD73SU5MUnh rPDXCR3uXa UcKXđùa giỡn đâu.

Lời nóiD73SU5MU củPDXCR3uXa hắUcKXn D73SU5MUrất quảPDXCR3uX quyếD73SU5MUt, hơPDXCR3uXn UcKXnữa còD73SU5MUn cPDXCR3uXó tíPDXCR3uXnh UcKXxúi giPDXCR3uXục D73SU5MUvà mPDXCR3uXê hoặc, UcKXdo đóPDXCR3uX, tôD73SU5MUi thấUcKXy dPDXCR3uXao động.

Tôi đUcKXến bUcKXên hắPDXCR3uXn, bấmD73SU5MU đầD73SU5MUu ngóUcKXn tUcKXay vàoUcKX lưD73SU5MUng hPDXCR3uXắn, hỏi:

- CPDXCR3uXó đaD73SU5MUu không?

Thương NgôD73SU5MU PDXCR3uXbật cười,PDXCR3uX duỗiD73SU5MU cD73SU5MUánh taUcKXy đặtUcKX vàoD73SU5MU eUcKXo D73SU5MUtôi đẩyUcKX D73SU5MUra PDXCR3uXsau lưng, nhâUcKXn lúcPDXCR3uX tôUcKXi loạnUcKXg choPDXCR3uXạng, lD73SU5MUiền túPDXCR3uXm vàPDXCR3uXo đD73SU5MUùi tD73SU5MUôi, UcKXkhi đứngD73SU5MU lPDXCR3uXên PDXCR3uXthì tôD73SU5MUi PDXCR3uXđã ngồi chắcD73SU5MU UcKXchắn trênPDXCR3uX lưPDXCR3uXng UcKXhắn rồi.

Cách lớpPDXCR3uX D73SU5MUáo PDXCR3uXmùa đPDXCR3uXông dàyPDXCR3uX cUcKXộp, tôiPDXCR3uX vẫUcKXn cD73SU5MUảm tPDXCR3uXhấy vaD73SU5MUi vUcKXà lưngPDXCR3uX hD73SU5MUắn gầy gầyPDXCR3uX PDXCR3uXnhưng rấtD73SU5MU rộngD73SU5MU, khiếnUcKX tUcKXôi cUcKXó cảD73SU5MUm giUcKXác PDXCR3uXcực PDXCR3uXkỳ UcKXchắc chắn.

Tôi ôPDXCR3uXm cD73SU5MUổ hắn,PDXCR3uX bảUcKX PDXCR3uXvai hD73SU5MUắn làmD73SU5MU UcKXcằm tôiPDXCR3uX hPDXCR3uXơi đau.

Trong tUcKXrí nhớUcKX củaUcKX mìUcKXnh, PDXCR3uXhình nhPDXCR3uXư UcKXchưa cóD73SU5MU aPDXCR3uXi từngPDXCR3uX cD73SU5MUõng tôD73SU5MUi. NgUcKXày nhỏ, bốD73SU5MU cD73SU5MUhỉ đặtPDXCR3uX D73SU5MUtôi lUcKXên cổUcKX hoặD73SU5MUc lD73SU5MUên vai.

Thế nhưnPDXCR3uXg PDXCR3uXcảm gPDXCR3uXiác D73SU5MUlúc PDXCR3uXnày sPDXCR3uXao thPDXCR3uXân qPDXCR3uXuen đếnPDXCR3uX vậyPDXCR3uX, PDXCR3uXnhư thPDXCR3uXể đPDXCR3uXã từng D73SU5MU diễn rUcKXa D73SU5MUvô D73SU5MUsố lẩn.PDXCR3uX CóD73SU5MU mộtUcKX ngưD73SU5MUời cõUcKXng tôiUcKX, cPDXCR3uXứ đUcKXi, điPDXCR3uX rấPDXCR3uXt UcKXxa, điPDXCR3uX rấtPDXCR3uX lâu...

- TUcKXrước đây,D73SU5MU PDXCR3uXanh cóUcKX từnPDXCR3uXg cõnD73SU5MUg tD73SU5MUôi D73SU5MUnhư thếPDXCR3uX nàD73SU5MUy không?

- Có.

- TPDXCR3uXhường xuyêPDXCR3uXn chứ?

- Ừ!

- KểUcKX tPDXCR3uXừ D73SU5MUkhi PDXCR3uXchúng UcKXta ởPDXCR3uX bPDXCR3uXên D73SU5MUnhau sao?

- KểUcKX PDXCR3uXtừ ngàyD73SU5MU đầuUcKX tiD73SU5MUên UcKXta quUcKXen em.

- TPDXCR3uXôi nhớUcKX, UcKXhình D73SU5MUnhư D73SU5MUanh D73SU5MUtừng nóPDXCR3uXi vUcKXì tôPDXCR3uXi màPDXCR3uX đãUcKX lấyPDXCR3uX chPDXCR3uXín trăPDXCR3uXm chD73SU5MUín mươi cPDXCR3uXhín giọUcKXt sươUcKXng maPDXCR3uXi. NhưngUcKX naUcKXy tôiPDXCR3uX mớPDXCR3uXi mUcKXột D73SU5MUnghìn tuổiUcKX. VậyPDXCR3uX chẳPDXCR3uXng phảiD73SU5MU là khiD73SU5MU tD73SU5MUôi vừaD73SU5MU D73SU5MUra đời,PDXCR3uX anPDXCR3uXh đãPDXCR3uX cõPDXCR3uXng tôiD73SU5MU chạyD73SU5MU khắpD73SU5MU nPDXCR3uXơi sao?

- Ừ.

- D73SU5MUAnh cònPDXCR3uX nóiUcKX, trướPDXCR3uXc UcKXđây tôiUcKX khôngUcKX hềPDXCR3uX cPDXCR3uXó bD73SU5MUố UcKXmẹ, vậD73SU5MUy aPDXCR3uXi nUcKXuôi tôi trưUcKXởng thành?

Thương NPDXCR3uXgô thởPDXCR3uX PDXCR3uXdài, nPDXCR3uXgoái D73SU5MUđầu lạUcKXi PDXCR3uXnhìn tôiD73SU5MU, nói:

- D73SU5MUTiểu Tường,PDXCR3uX UcKXlà UcKXta nuôiD73SU5MU D73SU5MUem khônUcKX lớn.

Ồ...

Hóa raD73SU5MU, khUcKXông phảiPDXCR3uX lUcKXà PDXCR3uXtôi nPDXCR3uXuôi chD73SU5MUồng, màD73SU5MU tD73SU5MUôi D73SU5MUlà bPDXCR3uXà vợPDXCR3uX đUcKXược hắn nuôiPDXCR3uX nấng.

Cơn kíchUcKX đUcKXộng PDXCR3uXnày khiUcKXến tôiUcKX khônUcKXg tUcKXhốt nêPDXCR3uXn lPDXCR3uXời trêPDXCR3uXn suốUcKXt đườngUcKX về. PDXCR3uX Thương NgPDXCR3uXô PDXCR3uXcũng khôngD73SU5MU D73SU5MUnói gìD73SU5MU nữa,D73SU5MU UcKXchỉ cUcKXhầm chậmPDXCR3uX điD73SU5MU D73SU5MUtừng bước,UcKX từngPDXCR3uX bước.

Đêm mùPDXCR3uXa đôUcKXng, gióUcKX rD73SU5MUất mạPDXCR3uXnh PDXCR3uXnhưng cUcKXó lẽPDXCR3uX UcKXvì PDXCR3uXhai chúnUcKXg tôiPDXCR3uX dUcKXựa sát D73SU5MUvào nhD73SU5MUau nêD73SU5MUn khônUcKXg hềPDXCR3uX cảmD73SU5MU thấyD73SU5MU lạnh.UcKX BàD73SU5MUn taPDXCR3uXy hắnUcKX đaUcKXng đD73SU5MUỡ lấyD73SU5MU tôD73SU5MUi cũngD73SU5MU kPDXCR3uXhông còn lUcKXạnh giD73SU5MUá nhPDXCR3uXư baPDXCR3uXn chiềuPDXCR3uX nữa.

Sau kPDXCR3uXhi tPDXCR3uXrở vềD73SU5MU nhàPDXCR3uX tắmPDXCR3uX giặD73SU5MUt xonPDXCR3uXg, D73SU5MUtôi vốD73SU5MUn địnUcKXh mởD73SU5MU máD73SU5MUy tD73SU5MUính rD73SU5MUa xem LâPDXCR3uXm LỗiPDXCR3uX UcKXcó OnliD73SU5MUne UcKXkhông đểUcKX hD73SU5MUỏi UcKXanh tD73SU5MUa rD73SU5MUốt cuUcKXộc D73SU5MUvì saUcKXo khD73SU5MUông D73SU5MUliên lUcKXạc vớiD73SU5MU bạnD73SU5MU bè. D73SU5MUNhưng vD73SU5MUừa mớiD73SU5MU D73SU5MUđăng nhD73SU5MUập, UcKXmáy tíD73SU5MUnh lUcKXập PDXCR3uXtức D73SU5MUbị PDXCR3uXgấp lại.

Thương D73SU5MUNgô đứngPDXCR3uX UcKXsau lưnPDXCR3uXg tôi,UcKX trêD73SU5MUn taPDXCR3uXy cUcKXầm mộtPDXCR3uX cốcUcKX sữPDXCR3uXa nUcKXóng, nói:

- UPDXCR3uXống PDXCR3uXđi rD73SU5MUồi ngủ.

Tôi nghĩPDXCR3uX ngợUcKXi mUcKXột lUcKXát rD73SU5MUồi ngoD73SU5MUan ngPDXCR3uXoãn ngPDXCR3uXhe lời.

Có PDXCR3uXlẽ D73SU5MUvì thPDXCR3uXái độUcKX nUcKXgoan PDXCR3uXngoãn PDXCR3uXcủa tôD73SU5MUi D73SU5MUquá khácD73SU5MU sD73SU5MUo vD73SU5MUới lúUcKXc thườD73SU5MUng dẫn đUcKXến việcPDXCR3uX hắUcKXn cóUcKX chD73SU5MUút cảnUcKXh UcKXgiác, khD73SU5MUông D73SU5MUyên tD73SU5MUâm D73SU5MUnên lạD73SU5MUi nhUcKXấn mạD73SU5MUnh thUcKXêm một câu:

- PUcKXhải ngủUcKX nD73SU5MUgay đấyD73SU5MU nhé.PDXCR3uX KPDXCR3uXhông đưD73SU5MUợc đUcKXợi PDXCR3uXta điUcKX rUcKXa ngoàiD73SU5MU PDXCR3uXrồi lạiPDXCR3uX lén PDXCR3uXbò dUcKXậy cUcKXhơi đâu.

- APDXCR3uXnh khôngPDXCR3uX ngủUcKX cùngUcKX tD73SU5MUôi sao?

-... Hả?

Tôi UcKXchớp mắtPDXCR3uX PDXCR3uXlộ rUcKXõ vẻPDXCR3uX ngâUcKXy thơPDXCR3uX nPDXCR3uXhất, lanPDXCR3uXh D73SU5MUlợi nUcKXhất, nói:

- ÔnD73SU5MUg D73SU5MUbố D73SU5MUhổ PDXCR3uXơi, bPDXCR3uXuổi tD73SU5MUối ngườiPDXCR3uX tD73SU5MUa PDXCR3uXsợ ngủUcKX PDXCR3uXmột mình.

Thương NgD73SU5MUô giậtPDXCR3uX giậtUcKX khUcKXóe mắt:

- Bố..D73SU5MU. bố...

- UcKXTôi luD73SU5MUôn thíchUcKX kiểuD73SU5MU D73SU5MUbố nD73SU5MUuôi cD73SU5MUon gUcKXái gD73SU5MUì gPDXCR3uXì đóD73SU5MU, khôngD73SU5MU ngờPDXCR3uX D73SU5MUtự mình UcKX giờ cũPDXCR3uXng cD73SU5MUó thểPDXCR3uX đượcPDXCR3uX trảD73SU5MUi nghiUcKXệm. D73SU5MUHay quá!

Khóe miệngPDXCR3uX ThươnPDXCR3uXg NgPDXCR3uXô D73SU5MUrần rậtUcKX, nói:

- Bố.D73SU5MU.. cPDXCR3uXon gái...

Tôi lUcKXao lUcKXên phD73SU5MUía D73SU5MUtrưóc, ôUcKXm chặD73SU5MUt eD73SU5MUo D73SU5MUhắn, gD73SU5MUiọng nũUcKXng nịuD73SU5MU, nói:

- NgPDXCR3uXười UcKXta khUcKXông UcKXthèm qPDXCR3uXuan tâmUcKX, ngươD73SU5MUi PDXCR3uXta cPDXCR3uXhỉ muUcKXôn bốPDXCR3uX UcKXngủ cùPDXCR3uXng mà, ngườiD73SU5MU PDXCR3uXta mPDXCR3uXuốn ômPDXCR3uX bPDXCR3uXố cơ.

Giọng nPDXCR3uXói cUcKXủa TUcKXhương NgUcKXô UcKXbắt đầPDXCR3uXu UcKXrun rẩy:

- ÔD73SU5MUm... ôm...

Tôi thPDXCR3uXấy trêuUcKX nhưUcKX vậyD73SU5MU đD73SU5MUã tươnPDXCR3uXg đốiD73SU5MU rồi,D73SU5MU chọcUcKX thêmUcKX nữaUcKX cóUcKX khD73SU5MUả nănUcKXg hắn PDXCR3uXsẽ phátPDXCR3uX UcKXhỏa nUcKXên dừngPDXCR3uX lại,D73SU5MU rổiPDXCR3uX lăPDXCR3uXn vàPDXCR3uXo giường,PDXCR3uX vUcKXẫy vD73SU5MUẫy tD73SU5MUay UcKXvẻ PDXCR3uXcao saPDXCR3uXng, nói:

- BảnPDXCR3uX cunUcKXg pPDXCR3uXhải điD73SU5MU nghỉPDXCR3uX rPDXCR3uXồi. UcKXHổ UcKXcông UcKXcông PDXCR3uXlui D73SU5MUra đi.

- Công.UcKX.. công...

Có lUcKXẽ tiUcKXm D73SU5MUgan D73SU5MUvà đạiD73SU5MU D73SU5MUnão củUcKXa D73SU5MUThương NgD73SU5MUô đềuPDXCR3uX UcKXcó pD73SU5MUhần tD73SU5MUê liệtD73SU5MU bởi mPDXCR3uXàn biểuD73SU5MU dUcKXiễn biếnPDXCR3uX mặtUcKX saUcKXu UcKXkhi trPDXCR3uXao giảiUcKX OscaPDXCR3uXr UcKXcủa tôi.D73SU5MU KhuD73SU5MUôn mặD73SU5MUt hắD73SU5MUn kD73SU5MUhông chút cảmD73SU5MU D73SU5MUxúc, haUcKXi mắtUcKX nhìPDXCR3uXn thẳUcKXng, D73SU5MUđi D73SU5MUra ngoài.

Do PDXCR3uXđó, tD73SU5MUôi PDXCR3uXchui vUcKXào chUcKXăn cườiUcKX sD73SU5MUặc D73SU5MUsụa, D73SU5MUmột UcKXchút gióUcKX lạnUcKXh D73SU5MUùa đến, nPDXCR3uXằm bD73SU5MUên cạD73SU5MUnh tUcKXôi lPDXCR3uXúc nUcKXày lUcKXà mộtD73SU5MU anD73SU5MUh cUcKXhàng D73SU5MUmặc D73SU5MUbộ qUcKXuần áoUcKX ngủD73SU5MU mỏngD73SU5MU manh.

Khuôn mD73SU5MUặt hUcKXiền làUcKXnh củaD73SU5MU aD73SU5MUnh chàngUcKX UcKXnhìn tôi,UcKX nói:

- ĐểD73SU5MU chứngD73SU5MU mUcKXinh PDXCR3uXta khôngPDXCR3uX phPDXCR3uXải lPDXCR3uXà cônUcKXg cônD73SU5MUg, tốD73SU5MUi nayPDXCR3uX, D73SU5MUta đặcD73SU5MU biệt choPDXCR3uX phépUcKX cUcKXon kiểmD73SU5MU D73SU5MUtra tPDXCR3uXhoải mái.D73SU5MU TPDXCR3uXa thươPDXCR3uXng coD73SU5MUn D73SU5MUlắm đấUcKXy, cD73SU5MUó PDXCR3uXcảm đPDXCR3uXộng không?

- …

Được lắm,UcKX UcKXđồ coPDXCR3uXn hổPDXCR3uX biếnUcKX thái!D73SU5MU NgUcKXươi D73SU5MUthắng rồi!

Tôi PDXCR3uXđưa tUcKXay đẩyUcKX hD73SU5MUắn rUcKXa, nói:

- PDXCR3uXTôi đPDXCR3uXang D73SU5MUđến thD73SU5MUáng, điD73SU5MU rPDXCR3uXa đi.

Hắn nắmUcKX cPDXCR3uXhặt PDXCR3uXtay tD73SU5MUôi, khôngPDXCR3uX cònPDXCR3uX vUcKXẻ UcKXđùa cợt,PDXCR3uX trD73SU5MUêu UcKXchọc lúD73SU5MUc trước, giọngUcKX hắUcKXn chậmPDXCR3uX PDXCR3uXrãi nhPDXCR3uXưng PDXCR3uXkiên định:

- TiểuPDXCR3uX TườngUcKX, PDXCR3uXta bPDXCR3uXiết PDXCR3uXlúc nUcKXày UcKXem D73SU5MUrất buồnPDXCR3uX. TrưPDXCR3uXớc mặD73SU5MUt PDXCR3uXta, ePDXCR3uXm UcKXkhông cần phảiD73SU5MU tUcKXỏ rUcKXa mạnUcKXh mUcKXẽ, càPDXCR3uXng kUcKXhông cD73SU5MUần phảiD73SU5MU giPDXCR3uXả vờ.

Tôi nhìnUcKX hắn,PDXCR3uX nói:

- SaD73SU5MUo anPDXCR3uXh khônUcKXg hỏPDXCR3uXi UcKXtôi lUcKXà đãUcKX xảyD73SU5MU rD73SU5MUa chuyD73SU5MUện gì?

- UcKXDù cUcKXó UcKXxảy D73SU5MUra chuyệnD73SU5MU gUcKXì tD73SU5MUhì cD73SU5MUũng UcKXqua maD73SU5MUu thôiD73SU5MU, vìPDXCR3uX UcKXcó tUcKXa luônPDXCR3uX ở bênD73SU5MU cPDXCR3uXạnh em.

- PDXCR3uXMãi mD73SU5MUãi bêD73SU5MUn tôUcKXi sao?

- UcKXMãi mãi.

Tôi cPDXCR3uXhớp D73SU5MUchớp mUcKXắt, vD73SU5MUùi đầuPDXCR3uX vàD73SU5MUo PDXCR3uXlòng hắn,D73SU5MU quệtUcKX nD73SU5MUước mD73SU5MUắt lPDXCR3uXên ngực hUcKXắn, nói:

- ThươngD73SU5MU Ngô,UcKX D73SU5MUmay D73SU5MUmà cPDXCR3uXó anUcKXh ởUcKX đây.

- D73SU5MUTa D73SU5MUluôn ởUcKX đây.

- TPDXCR3uXhế nên,PDXCR3uX đàD73SU5MUn ônUcKXg khôngD73SU5MU phảiUcKX UcKXlà thứD73SU5MU gìUcKX tốPDXCR3uXt đẹpPDXCR3uX, tUcKXrên tPDXCR3uXhế PDXCR3uXgiới này cUcKXhỉ cUcKXó D73SU5MUbố lPDXCR3uXà tốD73SU5MUt thôi.

Tôi qPDXCR3uXuá mPDXCR3uXệt PDXCR3uXnên UcKXngủ rấtD73SU5MU ngoPDXCR3uXn, lấD73SU5MUy cánUcKXh D73SU5MUtay D73SU5MUcủa ThưUcKXơng UcKXNgô làD73SU5MUm D73SU5MUgối, hít hàPDXCR3uX D73SU5MUhương PDXCR3uXrừng bPDXCR3uXan UcKXmai tUcKXhoang thoảngUcKX PDXCR3uXmà D73SU5MUhắn D73SU5MUmang đến.

Mãi D73SU5MUmãi lPDXCR3uXà baPDXCR3uXo lPDXCR3uXâu? ĐâyPDXCR3uX làPDXCR3uX UcKXcâu hỏiD73SU5MU rD73SU5MUất thôD73SU5MUng tụcUcKX PDXCR3uXvà cũnPDXCR3uXg UcKXlà một câD73SU5MUu UcKXhỏi kUcKXhông lD73SU5MUời đáp.

Nhưng tPDXCR3uXôi nghĩ,D73SU5MU PDXCR3uXso vớD73SU5MUi cuD73SU5MUộc đUcKXời nUcKXgắn D73SU5MUngủi mấPDXCR3uXy mươD73SU5MUi PDXCR3uXnăm cUcKXủa loài người,PDXCR3uX mộD73SU5MUt UcKXnghìn nPDXCR3uXăm khôPDXCR3uXng hPDXCR3uXề UcKXrời xPDXCR3uXa cóUcKX tD73SU5MUhể đượD73SU5MUc D73SU5MUcoi làUcKX mUcKXãi mPDXCR3uXãi rồi.