Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 11 part 2

Do gần đâyEBRC tEBRCôi svzrđược ZQ6xtận mắtsvzr chứx6bjng kiB3y7ến sựx6bj tồB3y7n tạix6bj củx6bja thầnB3y7 tiênEBRC, phZQ6xá tEBRCan tB3y7ư tưởngEBRC duy x6bjvật màB3y7 tôx6bji đZQ6xược x6bjtiếp svzrthu EBRCtừ svzrnhỏ. VEBRCậy nêB3y7n, sựB3y7 x6bjngạc nhx6bjiên cEBRCủa coEBRCn bạsvzrn khiếB3y7n tôi bsvzrỗng thấyx6bj EBRCrun run:

- B3y7Này, màZQ6xy đEBRCừng x6bjcó dEBRCọa taB3y7o. EBRCNếu anx6bjh ZQ6xta ZQ6xlàm mEBRCa ZQ6xthật, B3y7chắc svzrsẽ tha ZQ6xcho tEBRCao nhB3y7ỉ? LàEBRC anZQ6xh ZQ6xta đásvzr tsvzrao, chZQ6xứ csvzró x6bjphải tasvzro đsvzrá x6bjanh ZQ6xta đâu...

- ZQ6xTao svzrvừa nóiEBRC EBRCthế ZQ6xmà màyx6bj svzrđã kx6bjích độngsvzr đếnZQ6x nhườngsvzr nàyx6bj. svzr- TrứnEBRCg muối svzr lập tứcEBRC thasvzry đổiEBRC thEBRCái độsvzr, tỏB3y7 vZQ6xẻ x6bjxem thườnsvzrg sB3y7ự ZQ6xyếu đEBRCuối, nhásvzrt gaB3y7n củaZQ6x EBRCtôi: ZQ6x- Hai B3y7ngày trước,ZQ6x B3y7trong svzrlúc ăB3y7n cơmsvzr vớix6bj bọnB3y7 Tiểusvzr ĐaZQ6xo, bọZQ6xn B3y7nó csvzró nEBRChắc đếZQ6xn têZQ6xn rx6bjẻ mạt đó.

Mọi người đx6bjều nóiB3y7, sB3y7au kx6bjhi x6bjăn svzrTết xonsvzrg quB3y7ay ZQ6xlại đâZQ6xy, khsvzrông EBRCliên lạx6bjc lạiZQ6x vớiZQ6x hắn đượsvzrc nữa,B3y7 B3y7điện thoEBRCại khônx6bjg EBRCnghe, emsvzrail khôZQ6xng EBRChồi âx6bjm, gửiEBRC tZQ6xin nhsvzrắn offlZQ6xine B3y7ở QQEBRC và ZQ6xMSN thìB3y7 kB3y7hông svzrbao giờZQ6x thấyx6bj B3y7trả lờiB3y7. svzrCòn nữa,ZQ6x chB3y7ỗ svzrhắn EBRCở B3y7cũng x6bjkhông cóZQ6x asvzri. Tao svzr vốn nx6bjghĩ rằngZQ6x ônEBRCg trờEBRCi cuốiZQ6x ZQ6xcùng cũngsvzr x6bjmở B3y7mắt làB3y7m sétEBRC đánsvzrh cx6bjhết svzrhắn rồx6bji, giờx6bj EBRCxem ra đángEBRC tiB3y7ếc, đáB3y7ng tix6bjếc quá.

Cô nx6bjàng lx6bjắc lắcx6bj cáx6bji đầuEBRC B3y7than vãx6bjn, tôiEBRC lB3y7ại tZQ6xhấy sữngB3y7 sờ.

Trong ấnx6bj ZQ6xtượng củax6bj tB3y7ôi, EBRCQQ củax6bj Lsvzrâm Lỗisvzr thx6bjực sựx6bj luônZQ6x svzrở trạngB3y7 ZQ6xthái sáng đèsvzrn. TrưB3y7ớc đóx6bj, cB3y7húng EBRCtôi cóB3y7 nx6bjói chuyEBRCện vx6bjà anEBRCh B3y7ta lsvzruôn trB3y7ả lờiB3y7 ngasvzry. ChẳnZQ6xg lẽ, anEBRCh ZQ6xta cx6bjhỉ đểx6bj sB3y7áng đènEBRC vớiB3y7 riB3y7êng tôi?

Tiểu ĐaZQ6xo làEBRC mộB3y7t trosvzrng nhữx6bjng ZQ6xngười bx6bjạn nZQ6xối kx6bjhố cx6bjhơi svzrvới nhaB3y7u EBRCtừ nsvzrhỏ của chúngx6bj EBRCtôi. AnZQ6xh B3y7ta hB3y7ọc svzrtrên tôiB3y7 vàZQ6x TrứnZQ6xg msvzruối hx6bjai lớEBRCp, lx6bjà x6bjbạn ZQ6xhọc cZQ6xủa Lâm Lỗix6bj. Sax6bju khZQ6xi đisvzr lsvzràm lạiZQ6x svzrở cEBRCùng x6bjmột thàEBRCnh ZQ6xphố vx6bjới Lx6bjâm Lỗi,x6bj cB3y7ó thB3y7ể nóiB3y7 quax6bjn hệ x6bjgiữa hEBRCai ngB3y7ười càngB3y7 ZQ6xtrở ZQ6xnên thâEBRCn thiếtsvzr hơnB3y7. ZQ6xDù aB3y7nh tZQ6xa rấZQ6xt khx6bjông tB3y7án EBRCđồng việc Lâmx6bj LZQ6xỗi chiZQ6xa tZQ6xay tEBRCôi nZQ6xhưng ZQ6xsuy chsvzro cùZQ6xng, ngườisvzr ngx6bjoài svzrkhó mEBRCà csvzran thiệpx6bj vào chEBRCuyện tìnhsvzr cảmsvzr B3y7được, B3y7vậy nênB3y7 qB3y7uan hB3y7ệ EBRCcủa hZQ6xai ngườisvzr vẫnsvzr rấtB3y7 tốB3y7t, tB3y7ình bạnEBRC vEBRCẫn không hềsvzr thEBRCay đổi.

Rốt cux6bjộc B3y7chuyện gìx6bj đãB3y7 xảyEBRC rZQ6xa khiếnEBRC Lâmx6bj LỗEBRCi hoànZQ6x toànZQ6x cắx6bjt đứtx6bj qB3y7uan hệ aEBRCnh svzrem mưZQ6xời ZQ6xmấy nEBRCăm trZQ6xời này?

Tôi đaB3y7ng B3y7suy svzrnghĩ môngx6bj lunEBRCg, bỗnx6bjg cóZQ6x x6bjthứ gZQ6xì âmZQ6x ấmsvzr ápB3y7 ZQ6xvào mặt.

- Tỉx6bjnh ngủEBRC đi.

- NgủB3y7 EBRCgì màZQ6x ngủ?EBRC MớiB3y7 mx6bjấy giờZQ6x msvzrà bảoZQ6x EBRCngười ZQ6xta buồZQ6xn ngủ?

Tôi kEBRCéo cEBRChiếc ksvzrhăn ướsvzrt xux6bjống, ánZQ6xh mắtx6bj tứcx6bj tốisvzr nhìnEBRC x6bjkẻ đầuEBRC sỏ.

Thương NgEBRCô ngEBRCồi bêZQ6xn tráisvzr tôZQ6xi vẫsvzrn ZQ6xkhông độngB3y7 tĩnB3y7h gB3y7ì, chỉsvzr lax6bju tay mộtsvzr cZQ6xách lịsvzrch thiệp,ZQ6x rồB3y7i lạiZQ6x EBRCrót svzrnước trEBRCà vàoEBRC báx6bjt B3y7và đũaB3y7 củaEBRC cEBRChúng tB3y7ôi đểx6bj sátZQ6x trùng, sZQ6xau svzrđó lsvzrại x6bjxếp ngZQ6xay ngắB3y7n, thểB3y7 hiệnx6bj đầyZQ6x đủEBRC kx6bjỹ nEBRCăng x6bjcần cóEBRC ZQ6xcủa mộtx6bj EBRCvị thần tx6bjhường xuyx6bjên ZQ6xcó mặtx6bj tx6bjrong ngànB3y7h EBRCăn uốsvzrng cEBRCủa lEBRCoài người.

Ngưu Bx6bjôn nB3y7gồi B3y7đối disvzrện vớiEBRC tôB3y7i, ZQ6xhai taB3y7y cx6bjhống lênEBRC má,EBRC chớpZQ6x chB3y7ớp cặp mx6bji B3y7dài, B3y7nở mộtB3y7 nụsvzr cườiZQ6x vừax6bj dịuB3y7 dàngsvzr, vừx6bja EBRCngây ngô.svzr Csvzrặp lôB3y7ng mày,EBRC đôsvzri mắtx6bj đẹp B3y7và vẻsvzr yếux6bj ớtB3y7 củax6bj anB3y7h chànEBRCg khZQ6xiến nx6bjgười tB3y7a cZQ6xhỉ msvzruốn hZQ6xãm hại...

Ngồi bêEBRCn svzrphải tZQ6xôi B3y7là svzrTrứng muối,svzr x6bjcô nZQ6xàng bỗngsvzr nhiêZQ6xn ZQ6xdùng khuỷsvzru taysvzr huých mạnhx6bj vàoB3y7 tôix6bj, nói:

- EBRCNày, B3y7tao đãx6bj thấsvzry cB3y7ả rồi.EBRC Ansvzrh chànEBRCg đóEBRC đangZQ6x ghB3y7en đấy,svzr svzranh ZQ6xta mZQ6xới là bạZQ6xn trsvzrai chíx6bjnh thZQ6xức csvzrủa mZQ6xày cB3y7ó đúngB3y7 không?

Trời đất,svzr đồEBRC bạnx6bj svzrbè xấx6bju xa.

Tôi khônZQ6xg trảsvzr B3y7lời EBRCcâu EBRChỏi cx6bjủa TrứngEBRC muB3y7ối, ômsvzr lấEBRCy x6bjchỗ đausvzr, miEBRCệng sùi bọB3y7t méZQ6xp, gụcB3y7 x6bjmặt xuB3y7ống bàx6bjn hEBRCy sinh.

Nhưng B3y7tôi ksvzrhông x6bjđáp EBRClời cx6bjũng chẳx6bjng saoB3y7, đZQ6xã cóZQ6x ngưB3y7ời B3y7khác trảB3y7 lời thay.

- Đúngsvzr, tôB3y7i lx6bjà bạnx6bj traZQ6xi chsvzrính thứcB3y7 hiệZQ6xn tạiZQ6x củsvzra cZQ6xô B3y7ấy. x6bjHơn thếB3y7 sau nB3y7ày cB3y7ô ấB3y7y cũnEBRCg sẽEBRC cEBRChỉ cóx6bj mộx6bjt ngườiB3y7 đànsvzr ôB3y7ng dusvzry nsvzrhất B3y7là tôi.

- ÔEBRCi mẹZQ6x ơi,B3y7 nB3y7ói rấZQ6xt B3y7hay, nóB3y7i rấtx6bj tuyệt,x6bj EBRCnói rấtEBRC đỉnh.B3y7 x6bjVì B3y7câu nóiZQ6x này củaEBRC anx6bjh, haEBRCi chúnB3y7g tB3y7a ssvzrẽ uốnZQ6xg x6bjhết késvzrt này.

Trứng svzrmuối đậpsvzr bàB3y7n EBRCmột cáchZQ6x ZQ6xđầy svzrkhí phácsvzrh kEBRChiến tôsvzri suýtx6bj B3y7bị chấn EBRCthương nãx6bjo. CZQ6xâu nóB3y7i B3y7vô cEBRCùng hàB3y7o hx6bjùng trB3y7ên lậpEBRC tx6bjức khix6bjến svzrtôi nhZQ6xảy bEBRCổ lsvzrên như svzrđiện giật.

Tôi rấEBRCt rõZQ6x svzrtửu lưB3y7ợng củaZQ6x Trứngsvzr muốiB3y7. CB3y7ô nàngx6bj làB3y7 ZQ6xngười x6bjduy EBRCnhất bạB3y7i dưới tEBRCay ZQ6xbố tZQ6xôi x6bjmà x6bjvẫn cósvzr thx6bjể điZQ6x đượcZQ6x vEBRCề nhàB3y7, hơnEBRC nB3y7ữa B3y7còn x6bjđứng thẳngEBRC svzrngười, sờ tayx6bj svzrvào tậnB3y7 cEBRCửa svzrrồi msvzrới ZQ6xngã. x6bjTửu lượngEBRC củaEBRC LZQ6xâm EBRCLỗi chZQ6xỉ B3y7kém côZQ6x nEBRCàng mộx6bjt chútx6bj, về cơZQ6x ZQ6xbản vẫnx6bj cósvzr thsvzrể tB3y7ìm thấZQ6xy ZQ6xđường xuZQ6xống gầmsvzr bàn...

Đừng nsvzrói B3y7bây giờx6bj Thươngx6bj NgôEBRC EBRCđang làZQ6x coEBRCn hổEBRC ốm,B3y7 cứZQ6x cB3y7ho x6bjlà trên x6bjngười hắnZQ6x khZQ6xông cóx6bj vsvzrết B3y7thương vsvzrà hắnx6bj làEBRC mộtx6bj cB3y7on hZQ6xổ dũsvzrng ZQ6xmãnh tx6bjhì cEBRCó B3y7lẽ cũng chẳngx6bj thsvzrể EBRCnuốt nổiZQ6x B3y7két ZQ6xbia màEBRC TrứngEBRC mZQ6xuối gọix6bj lx6bjên. TôB3y7i khôsvzrng muốnB3y7 lạisvzr phảEBRCi mộtZQ6x lần nữB3y7a trôngB3y7 thsvzrấy máux6bj chảyEBRC EBRCthành gx6bjiọt nhB3y7ư hiệnsvzr trườngx6bj gB3y7iết ngZQ6xười nữaZQ6x, giặt miếngB3y7 đệmB3y7 gZQ6xhế soZQ6xfa rấZQ6xt B3y7tốn xsvzrà phòng...

Tôi chộpx6bj lấB3y7y chaB3y7i bsvzria B3y7tên Thưx6bjơng NgEBRCô khônZQ6xg biếtEBRC sốx6bjng chếtEBRC làEBRC gì vừaB3y7 đónsvzr lấyZQ6x vàEBRC đanB3y7g địnhEBRC chB3y7o vàsvzro miệsvzrng uốZQ6xng rồiZQ6x nEBRChìn Trứngx6bj svzrmuối nói:

- svzrAnh ZQ6xta ZQ6xkhông EBRCuống đsvzrược bsvzria rưB3y7ợu, hsvzrai chúZQ6xng tZQ6xa chiến!

- B3y7Sao svzrlại thB3y7ế hảB3y7, ĐậuEBRC pB3y7hụ giEBRCà? Sx6bjao màyx6bj lsvzrại yEBRCêu ngườiEBRC khôngB3y7 biết uốnB3y7g rượx6bju cx6bjơ chứ?x6bj Khx6bjông sợsvzr bốsvzr màZQ6xy svzrxử lýx6bj màx6bjy à?

- ThôiEBRC đB3y7i. KhB3y7ông B3y7thấy khuôEBRCn mặtB3y7 mZQ6xéo móB3y7 đaB3y7u ốmx6bj cx6bjủa aEBRCnh tx6bja saB3y7o? B3y7Hơn nữa, ansvzrh B3y7ta đx6bjã sớmB3y7 quB3y7a đB3y7ược cửax6bj ảx6bji củaZQ6x bốB3y7 tsvzrao rồi...svzr –x6bj ThốB3y7t rx6bja xox6bjng cEBRCâu đó,svzr B3y7tôi vội cEBRCắn vàB3y7o B3y7lưỡi mìnhx6bj vàx6bj khx6bjông thèmZQ6x đEBRCể ZQ6xý x6bjđến vsvzrẻ ZQ6xđắc x6bjý trêZQ6xn khEBRCuôn mặEBRCt Thương Ngô.

- KhZQ6xông x6bjnói lsvzrinh B3y7tinh nữx6bja. RốtB3y7 cuộZQ6xc màyEBRC ZQ6xcó ux6bjống khôngB3y7 hả?

Trứng muốB3y7i ngướcB3y7 mB3y7ặt lênEBRC cườiB3y7 lớn,svzr tìnhx6bj thếsvzr nàZQ6xy cx6bjó vsvzrẻ khiB3y7ến cô nEBRCàng hậEBRCn kB3y7hông svzrthể phaZQ6xnh ZQ6xáo rZQ6xa, nhảyB3y7 lEBRCên bB3y7àn ZQ6xhét svzruống, uống:

- Đx6bjậu pEBRChụ giEBRCà, quảZQ6x khôx6bjng hổsvzr dansvzrh làx6bj Đậusvzr phB3y7ụ già.B3y7 ĐượcB3y7 lắm.svzr PhụZQ6xc EBRCvụ đâu, manB3y7g tZQ6xiếp EBRChai kétZQ6x bx6bjia đếx6bjn đây.

Tôi rB3y7ất bZQ6xình thảnB3y7 nhưngZQ6x chsvzrân hZQ6xơi nhũn.

Thương NB3y7gô cũngsvzr rsvzrất bìnB3y7h thsvzrản nhx6bjưng sắB3y7c mặB3y7t cósvzr phầsvzrn svzrtái hơn.

Ngưu svzrBôn svzrlà ngườiEBRC tươngB3y7 đốiB3y7 yếuEBRC đsvzruối, hsvzrai csvzránh taEBRCy chx6bjống vàosvzr má bỗnx6bjg khuỵuB3y7 xuốsvzrng khx6bjiến chiếcx6bj cằEBRCm x6bjthon svzrthon đậpEBRC thẳnZQ6xg vàZQ6xo cáisvzr svzrđĩa trướx6bjc mặt...

Tiếp tB3y7heo đsvzró, tôiZQ6x x6bjvà x6bjTrứng svzrmuối x6bjuống tB3y7ay EBRCđôi, svzrmi msvzrột chaZQ6xi svzrta một chaiZQ6x trướcx6bj ánsvzrh mắtZQ6x vôsvzr ZQ6xcùng sZQ6xùng báB3y7i vàEBRC ngưỡngx6bj mộsvzr ZQ6xcủa hx6bjai vịx6bj thsvzrần tx6bjiên, tsvzrhoáng cái trênsvzr bànEBRC đãEBRC tosvzràn lsvzrà B3y7vỏ chai.

Không ZQ6xbiết cósvzr phảEBRCi vìEBRC mấyB3y7 nsvzrgày vừaEBRC quZQ6xa svzrkhông ZQ6xnghỉ ngơsvzri đủEBRC hB3y7ay vì cZQ6xhưa EBRCăn cB3y7ơm, chỉZQ6x x6bjbụng rỗngsvzr uEBRCống x6bjbia hZQ6xay kx6bjhông B3y7mà rấZQ6xt nhZQ6xanh saZQ6xu đó,B3y7 tB3y7ôi bỗx6bjng EBRCcảm thấy chónsvzrg mặtsvzr EBRChoa mắtx6bj vZQ6xà khôngZQ6x ZQ6xcòn chB3y7út sứsvzrc lựsvzrc x6bjnào. svzrTrứng muốix6bj tB3y7hì B3y7vẫn nhảy nhótsvzr EBRCnhư chưax6bj hx6bjề uốngEBRC giọEBRCt biEBRCa nào.B3y7 ĐiềuB3y7 x6bjnày kB3y7hiến ngườiB3y7 lEBRCuôn tựx6bj cZQ6xa ngợisvzr mình "NghìnZQ6x lEBRCy khôsvzrng sB3y7ay" lsvzrà x6bjtôi cảmsvzr thấyEBRC xsvzrấu hổ.

Đang x6bjđịnh csvzrởi khuEBRCy tEBRCay x6bjáo xắnZQ6x lEBRCên cEBRChuẩn bEBRCị chiếEBRCn B3y7đấu đếnB3y7 cùngB3y7, tx6bjhì trong tax6bjy trốsvzrng không,EBRC nửasvzr cB3y7hai còEBRCn lạix6bj bịZQ6x ZQ6xThương Ngôx6bj giậtx6bj lZQ6xấy, nói:

- EZQ6xm kEBRChông đượx6bjc B3y7uống nữa.

- Đưax6bj đây.

Thương Nsvzrgô lB3y7ắc đầu,EBRC kiêB3y7n quyết:

- x6bjEm khônB3y7g hisvzrểu B3y7ta đB3y7ang nóiEBRC gEBRCì saEBRCo? ZQ6xEm x6bjkhông đượcsvzr svzruống nữa.

Tôi sữngB3y7 nx6bjgười, svzrtức tối:

- AnEBRCh x6bjcoi mìnhEBRC B3y7là EBRCai thếsvzr? Lsvzriên caZQ6xn gZQ6xì đEBRCến anEBRCh? NàEBRCo, đưaB3y7 đây.

Thương svzrNgô đứngZQ6x lêx6bjn nhìnsvzr EBRCtôi, hắnB3y7 khôngsvzr hềx6bj tứcZQ6x giậx6bjn, lZQ6xại tỏx6bj rB3y7a vB3y7ô cùng bìnhsvzr tĩnhsvzr, nói:

- Tâmx6bj x6bjtrạng svzrkhông tốZQ6xt, uốnB3y7g x6bjbia B3y7rượu svzrcó hạEBRCi cEBRCho sứcZQ6x khỏe.

Bốn B3y7chữ đầB3y7u tiêB3y7n kB3y7hiến svzrtôi nhảyZQ6x chsvzrồm lên:

- svzrTâm trạngEBRC B3y7ai kB3y7hông tốB3y7t svzrhả? TâmEBRC trạx6bjng củaEBRC anhB3y7, củaEBRC cảZQ6x EBRCnhà svzranh mới khôngx6bj tốt.svzr ĐừEBRCng nóx6bji vớEBRC vẩnx6bj svzrnữa. MZQ6xau đưasvzr đâyx6bj. Uốnx6bjg cùnx6bjg bB3y7ạn bB3y7è tôix6bj svzrrất svzrvui, hại sứcB3y7 khỏx6bje cũngx6bj cEBRChẳng B3y7là cáx6bji qB3y7uái gsvzrì, cósvzr chx6bjết cũEBRCng casvzrm lòng.

- VậyEBRC tZQ6xa uốnx6bjg giúpx6bj em.

- Chútx6bj tửuEBRC lượngZQ6x củZQ6xa aZQ6xnh tEBRChì EBRClàm đượcsvzr gì?

- TóZQ6xm lZQ6xại, hômZQ6x EBRCnay eEBRCm chỉB3y7 đx6bjược uốngZQ6x đếnEBRC đây.

- Vềsvzr màB3y7 cấmB3y7 ôB3y7ng bácx6bj x6bjnhà asvzrnh ấy.

- BốEBRC tx6bja làZQ6x x6bjcon mộtEBRC nênsvzr svzrta khôngB3y7 csvzró ôB3y7ng B3y7bác nào.

- …

Tôi vx6bjà Thươnx6bjg EBRCNgô x6bjđấu khẩusvzr, Trx6bjứng mZQ6xuối vB3y7à NgưB3y7u EBRCBôn x6bjngồi bZQ6xên cạnh nhìn,

Sau cuộcsvzr cãisvzr cZQ6xọ, Tsvzrrứng muốsvzri liEBRCền tổnEBRCg kB3y7ết ngx6bjắn gọn:

- ThôEBRCi đượcB3y7 B3y7rồi. TZQ6xao EBRCđã rx6bjõ cảB3y7 rồix6bj. Đsvzrậu phụB3y7 giàB3y7 B3y7này, bạnEBRC traZQ6xi của màyB3y7 bịEBRC B3y7cảm, ZQ6xbị sốtEBRC đEBRCúng khEBRCông? ZQ6xAnh tEBRCa muốnZQ6x tốB3y7i nB3y7ay cùEBRCng màB3y7y vx6bjận độnB3y7g đểZQ6x svzrtoàn thân đZQ6xổ svzrmổ hôi,B3y7 tiếB3y7t EBRCkiệm đưZQ6xợc csvzrhút tsvzriền thEBRCuốc svzrmen. ĐEBRCã tEBRChế nEBRCày B3y7rồi thZQ6xì ZQ6xtao đànhB3y7 phải nểZQ6x mặx6bjt thôi.

Thương NEBRCgô nEBRChếch khóx6bje miệnsvzrg nói:

- Cảsvzrm ơx6bjn vìZQ6x đZQ6xã cảmEBRC thông.

Tôi câsvzrm lặng,x6bj kZQ6xhông bix6bjết nx6bjên bàsvzro chữaZQ6x thếZQ6x nào.

Ngưu BônB3y7 lạix6bj mZQ6xột lầsvzrn nữaB3y7 ZQ6xdùng csvzrằm hônZQ6x chiếcEBRC đĩa.

Trứng muZQ6xối rấtsvzr khôZQ6xng hB3y7ài B3y7lòng vEBRCì cB3y7hưa đZQ6xược vux6bji B3y7hết msvzrình trêx6bjn bàn nhậu,ZQ6x EBRCâm ZQ6xthanh mx6bjà ZQ6xNgưu BôEBRCn vsvzrừa x6bjtạo x6bjra đx6bjã cuốnx6bj húx6bjt côEBRC nàng.B3y7 Côx6bj nànEBRCg nhsvzrìn sang, hỏi:

- AEBRCnh svzrkhông ốB3y7m EBRCđau x6bjgì chứ?

Ngưu BôZQ6xn hoànEBRC toàZQ6xn cB3y7hưa phảsvzrn ứngx6bj kịpsvzr, lắcB3y7 đầB3y7u mộtsvzr cB3y7ách ngốc nghếch.

- Vậyx6bj tsvzrối naB3y7y chắcEBRC anB3y7h cũngEBRC x6bjkhông cầnB3y7 vậnB3y7 EBRCđộng chEBRCo vx6bjã mồsvzr hôisvzr chứ?

Anh chàngB3y7 tx6bjội nghiệx6bjp NB3y7gưu BônZQ6x x6bjtiếp tsvzrục kB3y7hông ksvzrịp phảZQ6xn ứnEBRCg, dB3y7o vậy x6bj lại lắcB3y7 đEBRCầu mZQ6xột x6bjcách ngốEBRCc nghếch.

Trứng ZQ6xmuối svzrtỏ B3y7ra vx6bjô EBRCcùng hàix6bj lònx6bjg. Côsvzr x6bjnàng lx6bjiền đásvzr haB3y7i kétZQ6x rưỡisvzr bia dướiZQ6x chEBRCân EBRCvề phZQ6xía NgưuZQ6x BôZQ6xn, giọnB3y7g nóB3y7i nhẹB3y7 nsvzrhư gióx6bj thoảng:

- Lầsvzrn đầB3y7u ZQ6xgặp gỡx6bj, lầnZQ6x đầux6bj cùnx6bjg uB3y7ống, chB3y7ai nZQ6xày tZQ6xôi cạsvzrn trB3y7ước đx6bjể tỏ ZQ6x lòng svzrkính trọng.

Hai mắtx6bj NZQ6xgưu BôEBRCn trợx6bjn tròZQ6xn x6bjnhìn cB3y7ô nànB3y7g ngửZQ6xa csvzrổ ZQ6xlên, thoánB3y7g chốc ZQ6x đít chaEBRCi svzrđã hướnZQ6xg lsvzrên tsvzrrời, vẻsvzr ngB3y7ốc tựx6bj nhiêx6bjn củaB3y7 anx6bjh chB3y7àng đượx6bjc bB3y7iểu hiệnEBRC rõ EBRC ràng triEBRCệt để.

Tiếp đó,ZQ6x nhânZQ6x vậtZQ6x x6bjchính củax6bj cụcsvzr B3y7diện lZQ6xúc nàyZQ6x lZQ6xà Trứsvzrng muốEBRCi B3y7và Ngưu EBRCBôn. svzrTôi svzrvà ZQ6xThương NgôZQ6x svzrngồi bZQ6xên cạZQ6xnh quax6bjn sát.

- TửB3y7u lượB3y7ng củZQ6xa Tsvzrứ ZQ6xNgưu thếB3y7 nào?

- TB3y7heo nhưx6bj ZQ6xta đưB3y7ợc bB3y7iết, x6bjvì EBRClý x6bjdo phảiB3y7 tựx6bj trx6bjị nghiêmsvzr ngB3y7ặt nênx6bj tộc tx6bjrưởng củasvzr mườiEBRC hsvzrai tộcEBRC pZQ6xhần x6bjlớn đềuZQ6x khZQ6xông thạoB3y7 viEBRCệc này.

- Tứcsvzr EBRClà sao?

- TứcEBRC svzrlà, x6bjcậu svzrta cũZQ6xng chsvzrưa x6bjbao gix6bjờ uốnx6bjg rượu.

- …

Thương ZQ6xNgô tỏB3y7 x6bjvẻ vừaEBRC EBRCxin lỗZQ6xi vừx6bja cảmx6bj độsvzrng svzrdìu NgưuEBRC x6bjBôn khZQ6xông biết làZQ6x lầnx6bj thứEBRC baB3y7o svzrnhiêu từEBRC trsvzrong nZQ6xhà EBRCvệ sisvzrnh xZQ6xiêu vẹox6bj bướcEBRC svzrra, x6bjnước svzrmắt hắEBRCn nhạt nB3y7hòa, nB3y7ói trB3y7ong tB3y7iếng nấc:

- EBRCNgười B3y7anh eZQ6xm x6bjtốt, khổx6bj chEBRCo cậux6bj rồi.

Ngưu BZQ6xôn vB3y7ỗ vax6bji hB3y7ắn csvzrười x6bjha ZQ6xhả, giọngB3y7 nsvzrói x6bjhào ZQ6xhùng bốcB3y7 trờx6bji lấy chútB3y7 psvzrhong cáchx6bj củaB3y7 TrứngEBRC muối:

- KhổB3y7 cáiZQ6x x6bjquái gìZQ6x? AB3y7nh esvzrm x6bjchính lB3y7à dùsvzrng đểB3y7 đâm.x6bj.. asvzrnh mB3y7ột đB3y7ao, tôi mộB3y7t đao...x6bj lsvzrà từx6bj "ZQ6xđao" troEBRCng TiB3y7ểu lx6bjý phsvzri đao...

Thương Ngôx6bj chEBRCe mặt.

Còn tôx6bji ZQ6xlại x6bjgiơ ngx6bjón taZQ6xy cáiEBRC lêB3y7n biểB3y7u thịEBRC ngưEBRCỡng msvzrộ ZQ6xđối vớsvzri sự biếnB3y7 chusvzryển từZQ6x yZQ6xếu đx6bjuối saEBRCng B3y7mạnh mẽsvzr EBRCcủa Tx6bjứ Ngưu.

Đêm đó,B3y7 tB3y7hần EBRCtiên ZQ6xlại mộtx6bj lầnEBRC nữaB3y7 dùnsvzrg hàsvzrnh EBRCđộng thx6bjực tx6bjế chứng minhB3y7 ssvzrự EBRCtốn csvzrơm tốnsvzr csvzrủi, vx6bjô x6bjdụng ZQ6xtoàn tsvzrập củsvzra mình...

Sau khsvzri đãsvzr biếZQ6xn svzrba kx6bjét svzrbia thB3y7ành bsvzra mx6bjươi sáx6bju chiB3y7ếc vỏx6bj chaZQ6xi, Trứng msvzruối chânsvzr bướcsvzr cóx6bj phầnx6bj loạB3y7ng chsvzroạng kéEBRCo anZQ6xh B3y7chàng NgưuB3y7 Bônx6bj đangB3y7 nghiêsvzrm túcx6bj chỉ tayB3y7 vsvzrào vạZQ6xch đườngB3y7 đếmx6bj trăZQ6xng sZQ6xao B3y7lên taxsvzri, đEBRCầu kB3y7hông ZQ6xngoảnh lại.

Tôi lẩmsvzr bẩEBRCm mộtB3y7 mình:

- EBRCHai ngườiEBRC nZQ6xày sẽZQ6x kB3y7hông ssvzrao chứ?

Thương NB3y7gô trấnx6bj an:

- Ngx6bjưu BEBRCôn EBRCcó saB3y7y nữaEBRC cB3y7ũng khZQ6xông giởEBRC trB3y7ò ZQ6xlinh svzrtinh đâu.

- Tx6bjôi ssvzrợ TrEBRCứng B3y7muối gEBRCiở tròEBRC vớZQ6xi ax6bjnh ta.

- .x6bj.. EBRCDù gìEBRC cũngx6bj x6bjlà thầx6bjn tiênsvzr. SZQ6xao csvzró thểEBRC bịZQ6x loàisvzr ngườisvzr giởB3y7 trò được...

 

Trên đườngB3y7 về,x6bj gisvzró lx6bjạnh táZQ6xp vàoEBRC mặtx6bj, hB3y7ơi mEBRCen xsvzrâm chiếB3y7m đạiB3y7 nx6bjão củZQ6xa tôi khsvzrông nhB3y7ững tsvzrước đisvzr quyềnZQ6x cB3y7hủ B3y7động EBRCmà cònx6bj khiếnB3y7 ZQ6xtôi svzrchìm đắEBRCm EBRChoàn toàB3y7n, choáng váng,x6bj ZQ6xquay cuồng.x6bj EBRCĐồng thsvzrời, bụngEBRC csvzrũng bắtx6bj đầsvzru thấyB3y7 ZQ6xkhó chịu.

Tôi gB3y7iơ tasvzry svzrlên tíB3y7nh nB3y7gày, quảx6bj nhiEBRCên đếnEBRC ngZQ6xày kiB3y7nh nguyệtsvzr svzrghé thăx6bjm rồi, đúngZQ6x làsvzr B3y7"Họa svzrvô ZQ6xđơn chí,EBRC phZQ6xúc B3y7bất trùx6bjng lai"B3y7, x6bjđã thấEBRCt tìnB3y7h rồi lạEBRCi svzrgặp psvzrhải bàZQ6x côZQ6x già...

Càng nsvzrghĩ tôix6bj EBRCcàng x6bjthấy mìnhZQ6x đenB3y7 đủi,EBRC đesvzrn đZQ6xủi nhưsvzr gặx6bjp phảEBRCi ôsvzrng bán B3y7than vậy.B3y7 B3y7Tôi ZQ6xmuốn ruồngB3y7 bỏ,svzr muốnEBRC x6bjtự svzrđày ảEBRCi mìnx6bjh nênx6bj tx6bjìm chỗZQ6x B3y7chân tườngEBRC rồi svzrngồi đóEBRC ZQ6xnhư chết.

Thương Ngôsvzr đưEBRCơng nhiêZQ6xn khsvzrông biếtx6bj nhữnZQ6xg x6bjcơn sónZQ6xg ZQ6xlòng diễsvzrn rEBRCa trong tZQ6xôi, tEBRChấy B3y7tôi bỗB3y7ng nZQ6xhiên nx6bjgồi thụpZQ6x xuốnB3y7g nhưB3y7 ngườix6bj khZQ6xông svzrxương ZQ6xnên EBRCkhông tránh B3y7khỏi vB3y7ẻ ngEBRCạc nhiên.x6bj HắnB3y7 vộiZQ6x khZQ6xom ngườix6bj B3y7xuống, lưngsvzr dựngEBRC thẳnZQ6xg, mộtx6bj svzrđầu gối chạZQ6xm đấtEBRC, msvzrột taEBRCy đặtsvzr tx6bjrên đB3y7ầu gốiEBRC mx6bjình, B3y7tay kiZQ6xa sx6bjờ lêEBRCn tráx6bjn tôi...

Trời đấEBRCt, ssvzrinh vậtsvzr gìZQ6x khônEBRCg biết,x6bj tB3y7ư svzrthế ngEBRCẫu nhiEBRCên svzrthôi màZQ6x cũng đẹpB3y7 lạx6bj lùng.

Lại B3y7trời B3y7đất nữa,B3y7 lx6bjúc ZQ6xnày tôZQ6xi mớix6bj cB3y7ó thểx6bj ZQ6xquan sEBRCát mộtx6bj cáEBRCch tỉB3y7 mi, rõZQ6x ràng.

- Tiểusvzr Tưsvzrờng, ZQ6xem EBRCsao thế?x6bj SaB3y7y hx6bjay khóZQ6x chịx6bju ởEBRC đâu?

Trước ásvzrnh mZQ6xắt lEBRCờ đờsvzr EBRCsay, svzrđôi taB3y7i onZQ6xg oZQ6xng củaB3y7 tôix6bj, dánZQ6xg vẻB3y7 hx6bjắn càng lôisvzr cuB3y7ốn, giọngEBRC nB3y7ói cB3y7àng B3y7dễ B3y7chịu hsvzrơn khiếZQ6xn tráiB3y7 EBRCtim tsvzrôi nZQ6xhư B3y7lệch vB3y7ề phíaB3y7 ganZQ6x, giọng tôZQ6xi nhỏZQ6x nhZQ6xẹ đầEBRCy tủx6bji hờn:

- ĐếnEBRC tháng.

Thương Nx6bjgô sữngx6bj ngườiZQ6x tB3y7rước x6bjcâu nZQ6xói khônsvzrg đầx6bju EBRCkhông đuôiEBRC củax6bj tôi:

- ĐếnZQ6x gì?

- ĐếnB3y7 tháng.

- Tháng..ZQ6x. thángEBRC gì?

Tôi ômx6bj bEBRCụng tựaZQ6x vàoZQ6x tưZQ6xờng, cuộEBRCn B3y7mình nx6bjhư mộtEBRC EBRCcon tZQ6xôm, B3y7lông x6bjmày xịu xuốZQ6xng, mặtx6bj cax6bju lạiZQ6x EBRCdiễn ZQ6xvai mộtB3y7 x6bjcô béB3y7 tộiB3y7 nghiệpEBRC muốnZQ6x nB3y7ói B3y7mà khôB3y7ng thốtZQ6x đưx6bjợc thành lời.

Dù saZQ6xo Thươngx6bj ZQ6xNgô cZQ6xũng đZQ6xã sốnB3y7g ởx6bj nhâB3y7n giax6bjn svzrnên tươB3y7ng đx6bjối hiểuEBRC biết đốỉEBRC vớiZQ6x đEBRCặc tB3y7rưng B3y7sinh lx6bjý củEBRCa loàZQ6xi x6bjngười. VậEBRCy nên,B3y7 svzrsau EBRCphút bB3y7ối rZQ6xối ZQ6xban đầu, hắnZQ6x nZQ6xhanh chónx6bjg svzrý thứcEBRC đượcB3y7, cộB3y7ng tx6bjhêm ngôEBRCn nx6bjgữ x6bjcơ thZQ6xể EBRCvô cB3y7ùng cóB3y7 tíx6bjnh biEBRCểu cảm củaZQ6x ZQ6xtôi nênsvzr hắnx6bj đB3y7ã hiểux6bj ra.

- Em..x6bj. tZQ6xa... B3y7chúng tx6bja mEBRCau svzrvề svzrnhà thôi...

- NEBRChưng trEBRCong nB3y7hà khônx6bjg cEBRCòn băZQ6xng EBRCvệ ssvzrinh nữa.

- VậB3y7y... phEBRCải lx6bjàm sao?

- svzrKhông cònEBRC thZQ6xì đươsvzrng nEBRChiên phEBRCải đEBRCi ZQ6xmua rồi.

- ỒB3y7... ởEBRC đâsvzru csvzró? Tsvzra dB3y7ìu eEBRCm đi.

- TôiEBRC đasvzru bx6bjụng, EBRCkhông đB3y7ứng dậEBRCy EBRCđược, khZQ6xông điEBRC nổi.

Có lx6bjẽ Thưsvzrơng Nsvzrgô đãB3y7 hiểuB3y7 rx6bja ýx6bj EBRCcủa tôB3y7i, x6bjbỗng B3y7nhiên thấyx6bj svzrbối rốx6bji. Do dự,ZQ6x đắB3y7n đosvzr mZQ6xột hồi,B3y7 cuEBRCối cùZQ6xng x6bjcũng cắnZQ6x ZQ6xrăng, nói:

- TrB3y7ong siêEBRCu thịB3y7 gEBRCần đx6bjây chZQ6xắc làEBRC cB3y7ó chứEBRC? B3y7Ta sẽsvzr điB3y7 muZQ6xa ngaEBRCy, svzrem đợi tEBRCa B3y7ở đây.

Tôi vộsvzri tóEBRCm lấsvzry svzrhắn, svzrtiếp tụcx6bj ZQ6xvẻ EBRCyếu đuốsvzri, cạx6bjn sx6bjức, diZQ6xễn EBRCvẻ đáng thươngsvzr đếZQ6xn cùng:

- svzrTrong siêusvzr thx6bjị khônEBRCg cEBRCó loạsvzri EBRCtôi B3y7cần, chx6bjỉ svzrở cửax6bj hàx6bjng trướEBRCc mặx6bjt mới có.

Tuy điềEBRCu nàEBRCy rx6bjõ ràZQ6xng làB3y7 vớB3y7 B3y7vẩn, nB3y7hưng dùngB3y7 nB3y7ó đểsvzr lsvzrừa vsvzrị thsvzrần chưa x6bjhề cZQ6xó csvzrhút kinsvzrh nghB3y7iệm gìB3y7 vẫx6bjn rấEBRCt hiệusvzr quả.EBRC x6bjDo ZQ6xđó ThưB3y7ơng NgôEBRC lB3y7iền gậtEBRC đầuZQ6x cắn câuZQ6x EBRCvà tỏx6bj vẻsvzr ngượngx6bj ngx6bjùng ZQ6xrõ ràng.

Cái gZQ6xọi làx6bj cửasvzr hàZQ6xng, cB3y7hính làx6bj tiệx6bjm tx6bjạp hóZQ6xa tươEBRCng đốix6bj tEBRCruyền thốZQ6xng mà EBRCphương thứB3y7c kinsvzrh doEBRCanh hZQ6xoàn toEBRCàn kEBRChông ZQ6xgiống vx6bjới siêx6bju thịB3y7 tựx6bj chọn.B3y7 Khách hàngZQ6x phảiB3y7 hZQ6xiểu rõ,svzr phEBRCải tựsvzr nsvzrói rsvzra yêB3y7u cầuEBRC csvzrủa msvzrình, sB3y7au ZQ6xđó chủZQ6x cEBRCửa B3y7hàng sẽx6bj dẫnsvzr đi lEBRCấy đồsvzr vsvzrà trảx6bj tiềnx6bj nhậnB3y7 hZQ6xàng x6bjngay trướcEBRC mặt.

Tôi hoàZQ6xn toàx6bjn pZQ6xhớt lB3y7ờ vB3y7ẻ ngượngEBRC ZQ6xngùng củx6bja ZQ6xThương Nsvzrgô dùZQ6xng thB3y7ái độ EBRC vô cEBRCùng nB3y7ghiêm tsvzrúc nsvzrói vớEBRCi hắn:

- TôiEBRC B3y7muốn mộtsvzr ZQ6xgói dùngx6bj bsvzran đêsvzrm vàZQ6x B3y7một gx6bjói dùngEBRC ZQ6xban B3y7ngày, lEBRCoại dùng x6bjban đB3y7êm pB3y7hải lB3y7à x6bjloại dZQ6xài svzrba mươiEBRC lămEBRC centimsvzret. ĐãZQ6x nsvzrhớ chưa?

Thương Ngôx6bj ZQ6xcúi đầuB3y7 khônZQ6xg nhìnsvzr tB3y7ôi, msvzrột hồB3y7i sEBRCau mx6bjới nhẹB3y7 x6bjnói một tiếng.

- Ừm.

- Ansvzrh tsvzrhử nhắcEBRC lạisvzr ZQ6xmột lầnsvzr cEBRCho tôiB3y7 nghe.

Dưới sựB3y7 thsvzrúc svzrép cB3y7ủa tôiEBRC, hắnB3y7 cuốisvzr cùnsvzrg tỏZQ6x vẻEBRC quyếtEBRC tâmsvzr, đứngx6bj phắt dậy,ZQ6x svzrcòn tiEBRCện svzrtay gZQ6xõ vàosvzr đầx6bju tôB3y7i, giọnB3y7g hx6bjờn trách:

- ZQ6xEm chZQ6xờ đấy.

Tôi xoB3y7a đầux6bj nEBRChìn B3y7theo cáiB3y7 B3y7bóng ZQ6xvội EBRCvã svzrcủa hắx6bjn, cưsvzrời ngặtZQ6x nghZQ6xẽo. Bóng hắx6bjn dsvzrần xB3y7a khuất.

Lớn bx6bjằng từngx6bj svzrnày rồi,ZQ6x hsvzrắn B3y7là ngườix6bj đànZQ6x ôB3y7ng đầuEBRC tx6bjiên mux6bja bănZQ6xg ZQ6xvệ sinh EBRCcho tôi.

Khoảng mB3y7ười svzrphút sauB3y7, ThươngEBRC NZQ6xgô xáx6bjch mx6bjột B3y7túi nylx6bjon, lấmZQ6x svzrlét như trộsvzrm, qB3y7uay về.

- x6bjEm ZQ6xxem x6bjta mZQ6xua cx6bjó đúB3y7ng không?

Tôi EBRCcầm lấEBRCy tEBRCúi, B3y7nhìn vào,EBRC nói:

- Đúng.x6bj Trísvzr nhB3y7ớ củasvzr ansvzrh ksvzrhông B3y7tồi màx6bj. Nàsvzry, hộpsvzr nZQ6xhỏ nàEBRCy làEBRC gsvzrì vậy?

- x6bjÔng chsvzrủ B3y7nói, tốtx6bj nhấEBRCt nB3y7ên dùnEBRCg kEBRCết svzrhợp EBRChai loạiB3y7 này.

Không biếZQ6xt ThZQ6xương NgôZQ6x bịx6bj kíchZQ6x độngx6bj gìZQ6x tronEBRCg cửax6bj hàZQ6xng củaZQ6x ôngZQ6x chú râuZQ6x riZQ6xa xồmEBRC xox6bjàm kiaEBRC. Tsvzruy sắcx6bj mEBRCặt khôB3y7ng x6bjcó biZQ6xểu ZQ6xlộ gEBRCì đB3y7ặc biệtZQ6x nhEBRCưng x6bjcơ thịt xemZQ6x x6bjra khB3y7ông ZQ6xkiềm svzrchế đượcx6bj nêZQ6xn hơiZQ6x B3y7co giật:

- EBRCVì trEBRCong thEBRCời B3y7gian đếnx6bj ZQ6xtháng svzrcủa nB3y7gười cEBRCon gáx6bji, ngườiEBRC đàB3y7n B3y7ông sẽZQ6x tích lEBRCũy khx6bjông ísvzrt EBRCđồ. ĐếnB3y7 khx6bji đợisvzr hếEBRCt đènEBRC B3y7đỏ cx6bjhắc chắnsvzr B3y7sẽ kB3y7hông kiểx6bjm ssvzroát đưsvzrợc mà pEBRChóng rx6bja. LB3y7úc đóB3y7 nếuB3y7 khZQ6xông B3y7có sựB3y7 chuẩZQ6xn bịx6bj svzrthì câuB3y7 chx6bjuyện tuyệtEBRC đỉnZQ6xh trên giEBRCường sẽZQ6x ZQ6xrất dsvzrễ bisvzrến tsvzrhành B3y7câu csvzrhuyện bsvzri x6bjthảm trZQ6xong kx6bjhoa sản...

Ôi trEBRCời B3y7đất ơx6bji, ôsvzrng svzrchú x6bjkỳ quặcx6bj x6bjkia thx6bjật qx6bjuá dunx6bjg tục.

Nhưng, nx6bjhư thx6bjế, ýsvzr nguyệB3y7n cZQ6xủa mẹB3y7 đB3y7ã đượcEBRC tZQ6xhuận lợB3y7i đáx6bjp ứng.EBRC B3y7Trong nhà B3y7phải thườngsvzr xuyêB3y7n dZQ6xự phònB3y7g bax6bjo cZQ6xao sB3y7u Dusvzrrex mà...

Nhìn dánB3y7g vẻsvzr thZQ6xảm hsvzrại củaZQ6x ThươEBRCng NEBRCgô, chútZQ6x lươnEBRCg thZQ6xiện vốnZQ6x cEBRChết từ lâEBRCu tronB3y7g B3y7tôi EBRCcuối cùnEBRCg cũnZQ6xg phụcZQ6x x6bjhồi EBRCsức sống.

Tôi nx6bjhét hZQ6xai thZQ6xứ cósvzr EBRCchức B3y7năng giEBRCống nhaB3y7u làZQ6x cùnZQ6xg chốngB3y7 chấtx6bj lỏng EBRCchảy lux6bjng EBRCtung x6bjvào x6bjtrong túEBRCi nyx6bjlon rồEBRCi đEBRCứng lên.x6bj Đasvzrng lắcB3y7 lắcB3y7 phEBRCủi phủiB3y7 địnhZQ6x xuất svzrphát, thB3y7ì Thươnsvzrg Ngsvzrô bỗB3y7ng kéZQ6xo taZQ6xy tôsvzri lại,x6bj nói:

- ZQ6xEm thB3y7ấy khB3y7ó chịZQ6xu, B3y7vậy đx6bjể B3y7ta cZQ6xõng em.

Tôi nhZQ6xìn ZQ6xhắn, lắcx6bj đầux6bj, nói:

- TôB3y7i khôZQ6xng mB3y7uốn chơEBRCi tB3y7rò Trưsvzr Báx6bjt GiớiEBRC cõnB3y7g vợ.

- ZQ6x... Chúx6bjng ZQ6xta đâux6bj px6bjhải lợn...EBRC x6bj- x6bjThương NgB3y7ô cóx6bj phầnZQ6x phâEBRCn B3y7vân vềsvzr vấn đềZQ6x cZQ6xhủng EBRCtộc nhưnx6bjg rấtB3y7 nhanB3y7h sasvzru đósvzr lisvzrền nZQ6xở ZQ6xngay mộZQ6xt B3y7nụ cười:ZQ6x ZQ6x- x6bjNhưng tB3y7a không ngạB3y7i B3y7làm Trưsvzr Básvzrt Giới.

Đầu x6bjóc tămZQ6x tB3y7ối EBRCcủa tB3y7ôi phảisvzr phsvzrản B3y7ứng x6bjmột lB3y7úc x6bjmới hơEBRCi Im-ux6bj, tôi đáp:

- EBRCTôi khEBRCông muốnx6bj lx6bjàm tiểEBRCu thEBRCư củZQ6xa CaB3y7o LãoB3y7 trang.

- svzrEm chB3y7ỉ cầsvzrn làEBRCm nB3y7ữ cB3y7hủ nhâx6bjn ZQ6xcủa TEBRCrúc Thax6bjnh cB3y7ác svzrlà x6bjđược ZQ6xrồi. - Thươnsvzrg NZQ6xgô vừasvzr nB3y7ói vừaZQ6x cúiB3y7 ngB3y7ười xuốnZQ6xg: EBRC- svzrMau lsvzrên đi.

- TrEBRCúc TEBRChanh cáB3y7c EBRClà cZQ6xái gì?

- LEBRCà x6bjnơi trướx6bjc đâyB3y7 chEBRCúng tEBRCa ở.

- Ồ.

- EZQ6xm nhaEBRCnh lêsvzrn mộtZQ6x chút.

Tôi khôngZQ6x thèmB3y7 đểx6bj ýsvzr đsvzrến lờisvzr giụZQ6xc cZQ6xủa hắZQ6xn msvzrà tựZQ6x mìnEBRCh x6bjtiến vEBRCề phía trước:

- KhZQ6xông cầnB3y7 đâu.

- EBRCTiểu Tường...

Tôi ngosvzrái đầZQ6xu lạiEBRC svzrtheo phảEBRCn xạ,svzr đúngB3y7 lúcB3y7 nEBRChìn thsvzrấy ThB3y7ương NEBRCgô khsvzrom người, haZQ6xi svzrtay chốngEBRC vàoZQ6x đầuEBRC gối,svzr khux6bjôn mặx6bjt hB3y7ơi ngẩngB3y7 lênZQ6x, khẽsvzr B3y7mỉm cườx6bji, nói:

- x6bjVết thsvzrương củx6bja tx6bja EBRCđã khỏsvzri rồi.

Tôi bx6bjị hắnsvzr đoánZQ6x tZQ6xrúng ZQ6xý nZQ6xên B3y7cũng ZQ6xkhông nểx6bj tìx6bjnh svzrmà bEBRCóc mZQ6xẽ B3y7hắn, tôi nóEBRCi to:

- ZQ6xAnh svzrlừa asvzri B3y7thế? x6bjKhông tx6bjhể nào.

- Dùx6bj cosvzri nhB3y7ư chZQ6xưa khỏix6bj ZQ6xhoàn B3y7toàn B3y7thì chúsvzrt trọngsvzr svzrlượng củasvzr esvzrm cũsvzrng chẳng tx6bjhể gZQ6xây ảnhZQ6x hưởngx6bj gì.

Tôi bB3y7ĩu môZQ6xi tỏEBRC ZQ6xvẻ x6bjquyết khEBRCông tB3y7in lờx6bji hắn.

Nụ cB3y7ười củZQ6xa EBRChắn x6bjcàng x6bjrõ nZQ6xét hơn:

- Ex6bjm lsvzro lắngB3y7 EBRCcho B3y7ta phảiZQ6x không?

- LàZQ6x tôiZQ6x B3y7lo cEBRCho cásvzri đệmEBRC ghsvzrế EBRCsofa củx6bja tôi.

- TiểuZQ6x Tường,x6bj svzrtin tZQ6xa điZQ6x. B3y7Vì ZQ6xem, tZQ6xa svzrsẽ khEBRCông lấsvzry mìB3y7nh rZQ6xa đx6bjùa giỡn đâu.

Lời nóiEBRC EBRCcủa hắnZQ6x rEBRCất quảB3y7 quyết,x6bj ZQ6xhơn nữax6bj B3y7còn cZQ6xó tsvzrính xúisvzr giụcB3y7 x6bjvà mê hoB3y7ặc, x6bjdo đó,ZQ6x EBRCtôi tx6bjhấy dZQ6xao động.

Tôi đếnZQ6x bêsvzrn hx6bjắn, bấB3y7m đầusvzr ngZQ6xón taB3y7y vàoEBRC lưnZQ6xg B3y7hắn, hỏi:

- CZQ6xó đaB3y7u không?

Thương Nsvzrgô x6bjbật cườx6bji, duỗiB3y7 cáB3y7nh svzrtay đặtEBRC EBRCvào esvzro tôix6bj đsvzrẩy svzrra saZQ6xu lưnB3y7g, nhân lZQ6xúc tôx6bji loạngEBRC x6bjchoạng, EBRCliền túEBRCm svzrvào đùisvzr tôsvzri, khZQ6xi đứngx6bj lêsvzrn tx6bjhì tôiB3y7 đãZQ6x ngồi ZQ6xchắc ZQ6xchắn trêZQ6xn lưngEBRC hắZQ6xn rồi.

Cách lớB3y7p áox6bj x6bjmùa đônEBRCg dB3y7ày cộp,svzr tôB3y7i vẫnZQ6x cảmEBRC tEBRChấy vaEBRCi vàsvzr lưngB3y7 hắnsvzr x6bjgầy gầy nhưngx6bj rấtEBRC svzrrộng, kEBRChiến tôx6bji cóx6bj cx6bjảm giáB3y7c cựcEBRC kỳsvzr chx6bjắc chắn.

Tôi ômZQ6x cEBRCổ hắB3y7n, bảx6bj vax6bji x6bjhắn B3y7làm cằB3y7m tôiZQ6x hơiEBRC đau.

Trong trZQ6xí nB3y7hớ csvzrủa mình,ZQ6x hìnhB3y7 nhưEBRC chZQ6xưa csvzró svzrai từB3y7ng cõx6bjng tôiEBRC. Ngày nhỏ,ZQ6x bốEBRC cEBRChỉ đEBRCặt tôix6bj B3y7lên cổZQ6x hox6bjặc lZQ6xên vai.

Thế svzrnhưng cx6bjảm giásvzrc lúZQ6xc svzrnày saEBRCo thx6bjân quex6bjn B3y7đến vx6bjậy, ZQ6xnhư ZQ6xthể đx6bjã tsvzrừng diễn x6bjra vôZQ6x sB3y7ố lẩn.svzr ZQ6xCó ZQ6xmột nsvzrgười cõngEBRC tôsvzri, cx6bjứ x6bjđi, ZQ6xđi rấtZQ6x ZQ6xxa, điB3y7 rấtEBRC lâu...

- Trướcsvzr đây,ZQ6x x6bjanh x6bjcó từngB3y7 cõsvzrng x6bjtôi nhx6bjư thZQ6xế EBRCnày không?

- Có.

- ThườnB3y7g xuyênB3y7 chứ?

- Ừ!

- KZQ6xể tZQ6xừ kB3y7hi chúnB3y7g EBRCta ởx6bj bx6bjên nhaZQ6xu sao?

- Kểx6bj svzrtừ EBRCngày đầx6bju tiêx6bjn B3y7ta queZQ6xn em.

- TôZQ6xi nZQ6xhớ, hEBRCình nZQ6xhư anx6bjh từngB3y7 ZQ6xnói vìsvzr B3y7tôi mB3y7à B3y7đã lấyEBRC chínEBRC ZQ6xtrăm ZQ6xchín mươi EBRCchín gB3y7iọt sươngx6bj ZQ6xmai. Nhsvzrưng naB3y7y EBRCtôi mớsvzri mộEBRCt nsvzrghìn tuổi.x6bj Vsvzrậy ZQ6xchẳng phảB3y7i làEBRC khi tx6bjôi vx6bjừa rZQ6xa đời,svzr B3y7anh đãsvzr cõnsvzrg tôZQ6xi chạyZQ6x khắpsvzr x6bjnơi sao?

- Ừ.

- AB3y7nh cx6bjòn nóZQ6xi, trướcEBRC đâyZQ6x ZQ6xtôi khôZQ6xng B3y7hề cóB3y7 bốEBRC mB3y7ẹ, vậsvzry B3y7ai ZQ6xnuôi tôiZQ6x trưởng thành?

Thương NgEBRCô thZQ6xở dZQ6xài, ZQ6xngoái đầuEBRC ZQ6xlại nhìx6bjn svzrtôi, nói:

- TiểuZQ6x TưEBRCờng, lEBRCà ZQ6xta nux6bjôi x6bjem khEBRCôn lớn.

Ồ...

Hóa raZQ6x, khB3y7ông pEBRChải B3y7là tôZQ6xi EBRCnuôi csvzrhồng, B3y7mà tôiB3y7 ZQ6xlà bàsvzr vợsvzr B3y7được hắn x6bj nuôi nấng.

Cơn kíchsvzr x6bjđộng x6bjnày khiếnB3y7 ZQ6xtôi khôEBRCng tEBRChốt nB3y7ên lờEBRCi trêx6bjn suốtsvzr đườngsvzr về. ThươngB3y7 Ngôsvzr cũnZQ6xg khx6bjông x6bjnói ZQ6xgì nữa,EBRC cZQ6xhỉ chầmsvzr chậmZQ6x đZQ6xi từZQ6xng bước,ZQ6x từnsvzrg bước.

Đêm mùaB3y7 đông,svzr giEBRCó rấtB3y7 mạnhZQ6x nhưnEBRCg cEBRCó lẽx6bj vZQ6xì hB3y7ai B3y7chúng tEBRCôi dựsvzra sát vàox6bj nhax6bju nsvzrên khônZQ6xg hềB3y7 cảmx6bj thấx6bjy lạnhB3y7. ZQ6xBàn ZQ6xtay hắnx6bj B3y7đang đỡB3y7 lấB3y7y tôiZQ6x cEBRCũng khZQ6xông cònEBRC lạnh giásvzr nhưEBRC x6bjban csvzrhiều nữa.

Sau EBRCkhi B3y7trở vềZQ6x nEBRChà tắmx6bj giặtEBRC xonx6bjg, EBRCtôi vốB3y7n địnsvzrh mEBRCở máyB3y7 tínEBRCh svzrra xeB3y7m Lâm LỗiB3y7 cósvzr Onlsvzrine svzrkhông đểsvzr hB3y7ỏi aZQ6xnh tx6bja rốtB3y7 cuộcB3y7 B3y7vì saZQ6xo khôEBRCng liêx6bjn lạcsvzr vớix6bj bạEBRCn bè. Nhsvzrưng vừax6bj mớiZQ6x đăZQ6xng nhậpsvzr, B3y7máy tíZQ6xnh lậpx6bj tZQ6xức bịB3y7 B3y7gấp lại.

Thương Ngôsvzr đứngx6bj saEBRCu lưngZQ6x tx6bjôi, trênZQ6x taEBRCy cx6bjầm mộtsvzr cốZQ6xc ssvzrữa svzrnóng, nói:

- UốB3y7ng điZQ6x rồiZQ6x ngủ.

Tôi nx6bjghĩ ngợiZQ6x svzrmột láZQ6xt rồiZQ6x ngsvzroan nx6bjgoãn ngx6bjhe lời.

Có lẽB3y7 B3y7vì tx6bjhái đx6bjộ nEBRCgoan ngoãB3y7n củax6bj tZQ6xôi B3y7quá kZQ6xhác ZQ6xso vZQ6xới svzrlúc tB3y7hường dẫn đếEBRCn việcB3y7 svzrhắn cóB3y7 cZQ6xhút cảnhEBRC giác,EBRC EBRCkhông x6bjyên tâmZQ6x nênB3y7 lZQ6xại nEBRChấn mx6bjạnh thx6bjêm một câu:

- Phảisvzr x6bjngủ nZQ6xgay đấZQ6xy nhsvzré. KB3y7hông đượcZQ6x đợiEBRC tZQ6xa svzrđi ZQ6xra x6bjngoài B3y7rồi x6bjlại lén bEBRCò dậyx6bj chơZQ6xi đâu.

- svzrAnh kx6bjhông EBRCngủ cB3y7ùng svzrtôi sao?

-... Hả?

Tôi cZQ6xhớp mắZQ6xt EBRClộ rõB3y7 vẻZQ6x ngâysvzr tZQ6xhơ nhZQ6xất, lanB3y7h lợiB3y7 nEBRChất, nói:

- Ôx6bjng B3y7bố B3y7hổ ơiB3y7, bsvzruổi tốEBRCi ngườiEBRC svzrta B3y7sợ ngủsvzr B3y7một mình.

Thương x6bjNgô gisvzrật giậZQ6xt svzrkhóe mắt:

- Bố...x6bj bố...

- Tsvzrôi luônx6bj tB3y7hích kiểux6bj B3y7bố nZQ6xuôi coEBRCn svzrgái gìZQ6x gìZQ6x đsvzró, khôEBRCng ngờZQ6x tựsvzr x6bjmình giờ cũB3y7ng cB3y7ó thểEBRC đượcx6bj svzrtrải nghiệmx6bj. HaEBRCy quá!

Khóe mZQ6xiệng ThươZQ6xng x6bjNgô rx6bjần rậEBRCt, nói:

- BZQ6xố... cosvzrn gái...

Tôi svzrlao lx6bjên psvzrhía trưóc,ZQ6x ôx6bjm chặx6bjt B3y7eo hắn,B3y7 giọngZQ6x nx6bjũng nx6bjịu, nói:

- Ngườix6bj tB3y7a ksvzrhông thB3y7èm quax6bjn x6bjtâm, x6bjngươi svzrta chEBRCỉ musvzrôn bEBRCố B3y7ngủ cùngZQ6x mà, nB3y7gười tsvzra muốnB3y7 ôx6bjm bốEBRC cơ.

Giọng nóZQ6xi củax6bj ThươnZQ6xg NgôEBRC bắZQ6xt đầusvzr ruZQ6xn rẩy:

- Ôm...B3y7 ôm...

Tôi thấyZQ6x trEBRCêu ZQ6xnhư EBRCvậy đãsvzr B3y7tương đốEBRCi rồi,svzr chọcsvzr tx6bjhêm B3y7nữa x6bjcó khsvzrả năng x6bjhắn sẽx6bj pháEBRCt hỏB3y7a nEBRCên dừx6bjng lạB3y7i, rx6bjổi lăEBRCn x6bjvào giườnsvzrg, vẫsvzry vẫx6bjy EBRCtay EBRCvẻ cx6bjao sB3y7ang, nói:

- svzrBản x6bjcung px6bjhải EBRCđi nghỉEBRC rồi.B3y7 x6bjHổ côngB3y7 x6bjcông x6bjlui EBRCra đi.

- EBRCCông... công...

Có lZQ6xẽ tEBRCim gasvzrn EBRCvà đạiZQ6x ZQ6xnão củx6bja ThươngB3y7 EBRCNgô đềuZQ6x x6bjcó phx6bjần x6bjtê liệtx6bj bởZQ6xi màn bx6bjiểu dsvzriễn svzrbiến mặtZQ6x sx6bjau svzrkhi trEBRCao giB3y7ải x6bjOscar EBRCcủa tôB3y7i. Ksvzrhuôn mặtB3y7 hắEBRCn không chEBRCút cảmsvzr ZQ6xxúc, haB3y7i mắtx6bj nhEBRCìn thẳng,EBRC đB3y7i svzrra ngoài.

Do đó,B3y7 tEBRCôi chusvzri ZQ6xvào chăEBRCn cườB3y7i sặZQ6xc sụa,x6bj svzrmột chsvzrút x6bjgió lạEBRCnh ZQ6xùa đếnx6bj, nằm bêx6bjn cạZQ6xnh tôiEBRC lúcEBRC nsvzrày làB3y7 mộx6bjt aZQ6xnh chàB3y7ng mặEBRCc bZQ6xộ quầnx6bj áZQ6xo x6bjngủ mB3y7ỏng manh.

Khuôn EBRCmặt hiềnx6bj lànhx6bj EBRCcủa aEBRCnh chàB3y7ng nhìnZQ6x tôiB3y7, nói:

- ĐB3y7ể chứnsvzrg svzrminh tEBRCa khB3y7ông phảix6bj làZQ6x cônsvzrg côngx6bj, tốEBRCi x6bjnay, x6bjta svzrđặc biệt choZQ6x x6bjphép B3y7con kiểmsvzr ZQ6xtra thoảiZQ6x máiB3y7. x6bjTa thươnB3y7g cx6bjon lx6bjắm EBRCđấy, ZQ6xcó EBRCcảm độngB3y7 không?

- …

Được lắmx6bj, đEBRCồ EBRCcon hổZQ6x biếZQ6xn x6bjthái! Nsvzrgươi thắnx6bjg rồi!

Tôi đưB3y7a taZQ6xy đẩysvzr hắEBRCn rEBRCa, nói:

- TôiEBRC đax6bjng ZQ6xđến B3y7tháng, điZQ6x EBRCra đi.

Hắn EBRCnắm chặtB3y7 ZQ6xtay EBRCtôi, khôx6bjng B3y7còn vẻsvzr đZQ6xùa cợtsvzr, trêux6bj chọcB3y7 EBRClúc trước, B3y7 giọng ZQ6xhắn chZQ6xậm rãix6bj nhưnEBRCg kiêsvzrn định:

- TiểuEBRC TườngB3y7, EBRCta biếsvzrt lsvzrúc nàyZQ6x esvzrm rấtEBRC bsvzruồn. TrưEBRCớc x6bjmặt tax6bj, eEBRCm không cầnx6bj phEBRCải tZQ6xỏ svzrra mEBRCạnh mẽsvzr, càZQ6xng khônx6bjg EBRCcần phEBRCải gEBRCiả vờ.

Tôi nhìEBRCn hắEBRCn, nói:

- B3y7Sao ZQ6xanh svzrkhông hỏix6bj tôZQ6xi lZQ6xà EBRCđã xảyEBRC rx6bja chuyệx6bjn gì?

- EBRCDù x6bjcó xảx6bjy ZQ6xra chEBRCuyện gìx6bj thìsvzr cũnsvzrg quB3y7a mx6bjau tsvzrhôi, vìB3y7 cEBRCó tB3y7a x6bjluôn ở bênB3y7 cZQ6xạnh em.

- Mãsvzri mãsvzri bênsvzr tôEBRCi sao?

- Mãx6bji mãi.

Tôi chớZQ6xp chớx6bjp mắsvzrt, vùiEBRC đầuEBRC vàox6bj lEBRCòng hắn,x6bj qEBRCuệt nướcEBRC mắtB3y7 lx6bjên ngựcx6bj hắn, nói:

- Thsvzrương Nsvzrgô, msvzray ZQ6xmà x6bjcó anB3y7h EBRCở đây.

- Tsvzra B3y7luôn ởsvzr đây.

- ThếZQ6x nênB3y7, đànB3y7 ônZQ6xg khônsvzrg phảZQ6xi làEBRC B3y7thứ gZQ6xì tốsvzrt đẹpB3y7, x6bjtrên ZQ6xthế giB3y7ới nàyZQ6x chỉ svzrcó svzrbố svzrlà tsvzrốt thôi.

Tôi quáZQ6x mệtx6bj EBRCnên nB3y7gủ svzrrất nx6bjgon, lấysvzr cánhsvzr tsvzray svzrcủa TB3y7hương x6bjNgô lB3y7àm gốix6bj, hít x6bjhà hưZQ6xơng rừnB3y7g bEBRCan masvzri thoanZQ6xg thoảnB3y7g mx6bjà B3y7hắn mx6bjang đến.

Mãi mx6bjãi lx6bjà bax6bjo ZQ6xlâu? Đâyx6bj làsvzr câuZQ6x x6bjhỏi rEBRCất tB3y7hông tụB3y7c vB3y7à cũsvzrng làEBRC mộtB3y7 câu hEBRCỏi khônEBRCg lx6bjời đáp.

Nhưng tB3y7ôi nghĩZQ6x, sB3y7o vớiEBRC cusvzrộc đsvzrời ngắx6bjn nB3y7gủi mấyx6bj mươB3y7i nB3y7ăm EBRCcủa loài ngưx6bjời, mộB3y7t nEBRCghìn nămx6bj khôngx6bj hềEBRC rờix6bj x6bjxa cEBRCó tZQ6xhể đx6bjược csvzroi svzrlà x6bjmãi B3y7mãi rồi.