You are here

Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 11 part 2

Do gần đâRZy tôiFd3Dy6 đượcY9fwdq tậnFd3Dy6 potPb6mắt chứngY9fwdq kiRZến sựpotPb6 tồnRZ tạY9fwdqi củapotPb6 tFd3Dy6hần tiRZên, phRZá tY9fwdqan tRZư tưởng Fd3Dy6duy Y9fwdqvật màRZ tôFd3Dy6i Y9fwdqđược tiếpotPb6p tY9fwdqhu từpotPb6 nhFd3Dy6ỏ. potPb6Vậy nêpotPb6n, sRZự nFd3Dy6gạc nhiênY9fwdq củapotPb6 copotPb6n bạY9fwdqn khiến tôipotPb6 bỗY9fwdqng thY9fwdqấy Fd3Dy6run run:

- RZNày, màRZy đFd3Dy6ừng potPb6có dọY9fwdqa taRZo. NếRZu anpotPb6h tY9fwdqa làpotPb6m Fd3Dy6ma RZthật, chắY9fwdqc sFd3Dy6ẽ tY9fwdqha cho Fd3Dy6tao nhY9fwdqỉ? LàY9fwdq anFd3Dy6h Fd3Dy6ta đáY9fwdq potPb6tao, chứFd3Dy6 cópotPb6 phảipotPb6 taY9fwdqo đáRZ anpotPb6h tFd3Dy6a đâu...

- TY9fwdqao vừapotPb6 nóipotPb6 RZthế RZmà màyFd3Dy6 Y9fwdqđã kícFd3Dy6h độngpotPb6 Y9fwdqđến nhườngRZ Y9fwdqnày. Y9fwdq- TrứFd3Dy6ng muối lậpFd3Dy6 tpotPb6ức thaFd3Dy6y đổiY9fwdq thRZái độ,Y9fwdq tỏpotPb6 vẻRZ potPb6xem thườngRZ sựFd3Dy6 yếRZu đuối,Y9fwdq nhpotPb6át RZgan củFd3Dy6a RZtôi: RZ- Fd3Dy6Hai ngày trướY9fwdqc, Fd3Dy6trong RZlúc ăRZn cơY9fwdqm vpotPb6ới bọnFd3Dy6 TiFd3Dy6ểu Đao,potPb6 bọnpotPb6 nRZó Fd3Dy6có potPb6nhắc đếnY9fwdq Fd3Dy6tên rẻRZ mạt đó.

Mọi người đềuRZ nói,RZ spotPb6au kFd3Dy6hi RZăn TếtY9fwdq xonFd3Dy6g quaRZy lY9fwdqại RZđây, khôpotPb6ng Y9fwdqliên lạcFd3Dy6 lFd3Dy6ại Fd3Dy6với hắn đượcY9fwdq nữa,Y9fwdq điệpotPb6n Fd3Dy6thoại khôFd3Dy6ng nghFd3Dy6e, emaY9fwdqil kpotPb6hông hồY9fwdqi âm,Y9fwdq gửipotPb6 tiY9fwdqn nY9fwdqhắn offlipotPb6ne ởRZ QQ Y9fwdq và MpotPb6SN RZthì khônFd3Dy6g potPb6bao gRZiờ thRZấy trY9fwdqả lRZời. CpotPb6òn nữRZa, chỗpotPb6 hắnRZ ởpotPb6 cũY9fwdqng RZkhông Y9fwdqcó potPb6ai. Tao vFd3Dy6ốn nghY9fwdqĩ rằRZng ôRZng trờiRZ cuFd3Dy6ối cùnRZg cFd3Dy6ũng mởFd3Dy6 mắpotPb6t potPb6làm séY9fwdqt RZđánh chpotPb6ết hắRZn rồi,Fd3Dy6 giờpotPb6 xem Fd3Dy6ra đFd3Dy6áng tiếc,Fd3Dy6 potPb6đáng RZtiếc quá.

Cô npotPb6àng lắcFd3Dy6 lắpotPb6c cY9fwdqái đầuFd3Dy6 RZthan vãn,Y9fwdq tpotPb6ôi lạFd3Dy6i thấFd3Dy6y sữnpotPb6g sờ.

Trong ấRZn tượnpotPb6g củaY9fwdq tôi,Fd3Dy6 Fd3Dy6QQ củpotPb6a Fd3Dy6Lâm LỗiY9fwdq thựcY9fwdq sựFd3Dy6 luôY9fwdqn ởFd3Dy6 tFd3Dy6rạng tháRZi sáng đRZèn. TY9fwdqrước đó,RZ RZchúng tFd3Dy6ôi cóRZ potPb6nói chupotPb6yện vFd3Dy6à potPb6anh tRZa luY9fwdqôn trFd3Dy6ả lờiY9fwdq RZngay. Chẳng potPb6 lẽ, anY9fwdqh Y9fwdqta chpotPb6ỉ đểRZ spotPb6áng đènY9fwdq vớiFd3Dy6 riêngpotPb6 tôi?

Tiểu ĐFd3Dy6ao làpotPb6 mộtFd3Dy6 tronFd3Dy6g nY9fwdqhững ngườipotPb6 bạpotPb6n nốiFd3Dy6 Y9fwdqkhố chơipotPb6 vớipotPb6 npotPb6hau từFd3Dy6 nhỏ củapotPb6 chRZúng tôRZi. AnpotPb6h Y9fwdqta họFd3Dy6c trêY9fwdqn tôY9fwdqi vàFd3Dy6 potPb6Trứng mFd3Dy6uối Fd3Dy6hai lớFd3Dy6p, RZlà bạRZn potPb6học Y9fwdqcủa RZLâm Lỗi. SRZau Y9fwdqkhi đpotPb6i làmFd3Dy6 potPb6lại ởRZ cRZùng mY9fwdqột thànhY9fwdq phốpotPb6 vớiFd3Dy6 LFd3Dy6âm Lỗi,potPb6 cFd3Dy6ó thểY9fwdq nóipotPb6 qRZuan hệ giữaRZ hY9fwdqai potPb6người RZcàng tpotPb6rở nênY9fwdq RZthân RZthiết hRZơn. DùY9fwdq Y9fwdqanh tY9fwdqa rấtRZ Y9fwdqkhông Y9fwdqtán đồnFd3Dy6g việcRZ Lâm LỗipotPb6 RZchia potPb6tay tFd3Dy6ôi potPb6nhưng suFd3Dy6y Fd3Dy6cho Fd3Dy6cùng, ngườFd3Dy6i ngoàpotPb6i khY9fwdqó Y9fwdqmà potPb6can tY9fwdqhiệp vào Y9fwdq chuyện tFd3Dy6ình Y9fwdqcảm được,potPb6 potPb6vậy nFd3Dy6ên qupotPb6an hRZệ cpotPb6ủa haRZi ngRZười vẫRZn rY9fwdqất tốtpotPb6, tìnhRZ bạnpotPb6 vẫn kpotPb6hông hY9fwdqề thapotPb6y đổi.

Rốt cuộcRZ chuypotPb6ện potPb6gì đãpotPb6 xRZảy rFd3Dy6a khiếnFd3Dy6 LâmpotPb6 LỗipotPb6 Y9fwdqhoàn toàFd3Dy6n cắY9fwdqt đứFd3Dy6t quan hệRZ aRZnh potPb6em mườiRZ mấyRZ potPb6năm tpotPb6rời này?

Tôi đRZang spotPb6uy nghĩY9fwdq mônRZg lungRZ, bỗpotPb6ng cóRZ potPb6thứ gìFd3Dy6 Y9fwdqâm ấmpotPb6 Y9fwdqáp RZvào mặt.

- TỉnFd3Dy6h Y9fwdqngủ đi.

- NgY9fwdqủ gFd3Dy6ì màpotPb6 ngủY9fwdq? MpotPb6ới mY9fwdqấy giờFd3Dy6 mRZà bảY9fwdqo potPb6người RZta buồnpotPb6 ngủ?

Tôi kéRZo Fd3Dy6chiếc khănpotPb6 ướtpotPb6 xuống,Y9fwdq áY9fwdqnh mắtRZ Fd3Dy6tức tpotPb6ối nhìnFd3Dy6 kẻpotPb6 đRZầu sỏ.

Thương NgôFd3Dy6 ngFd3Dy6ồi Fd3Dy6bên trRZái tôiY9fwdq RZvẫn khônFd3Dy6g độY9fwdqng tĩRZnh Y9fwdqgì, chỉFd3Dy6 laFd3Dy6u tay Y9fwdqmột cFd3Dy6ách lịchpotPb6 RZthiệp, rồipotPb6 RZlại róY9fwdqt nướcY9fwdq RZtrà vàRZo bátRZ vpotPb6à đũaY9fwdq củapotPb6 chúnY9fwdqg tpotPb6ôi đY9fwdqể sát tpotPb6rùng, Y9fwdqsau RZđó lạipotPb6 xếpY9fwdq ngapotPb6y nFd3Dy6gắn, tRZhể Fd3Dy6hiện đầypotPb6 đủpotPb6 Y9fwdqkỹ năngRZ cpotPb6ần Y9fwdqcó củaY9fwdq mộtFd3Dy6 Fd3Dy6vị thần thườngFd3Dy6 xuY9fwdqyên cópotPb6 mFd3Dy6ặt trY9fwdqong ngànhY9fwdq ănRZ potPb6uống Fd3Dy6của loàiFd3Dy6 người.

Ngưu BônpotPb6 nFd3Dy6gồi đốipotPb6 diệnY9fwdq vFd3Dy6ới tôipotPb6, Fd3Dy6hai Fd3Dy6tay chốnpotPb6g lFd3Dy6ên má,potPb6 chớpY9fwdq RZchớp cặp mFd3Dy6i dài,RZ RZnở Y9fwdqmột nụRZ cườiRZ vừFd3Dy6a dịupotPb6 dànFd3Dy6g, vừY9fwdqa Fd3Dy6ngây ngô.potPb6 CặY9fwdqp lônpotPb6g mY9fwdqày, Fd3Dy6đôi mắt đẹpFd3Dy6 vàFd3Dy6 vẻRZ yếuRZ ớtpotPb6 củapotPb6 apotPb6nh chànFd3Dy6g khiFd3Dy6ến ngườiY9fwdq Y9fwdqta RZchỉ mRZuốn potPb6hãm hại...

Ngồi bêpotPb6n phảY9fwdqi tpotPb6ôi làpotPb6 TpotPb6rứng muFd3Dy6ối, côRZ npotPb6àng bỗFd3Dy6ng nhFd3Dy6iên dFd3Dy6ùng khuỷuRZ tay huRZých mạnhRZ vàoRZ tôpotPb6i, nói:

- NRZày, RZtao đY9fwdqã tY9fwdqhấy Y9fwdqcả rồiRZ. AFd3Dy6nh cRZhàng Y9fwdqđó potPb6đang ghRZen potPb6đấy, anRZh Y9fwdqta mới làY9fwdq Fd3Dy6bạn trFd3Dy6ai chínhRZ thứcFd3Dy6 củRZa màFd3Dy6y cóFd3Dy6 đRZúng không?

Trời đpotPb6ất, đồFd3Dy6 bạnFd3Dy6 bèY9fwdq xấY9fwdqu xa.

Tôi khôRZng tpotPb6rả lờpotPb6i cFd3Dy6âu hỏipotPb6 potPb6của TrứnY9fwdqg mupotPb6ối, ômRZ lấFd3Dy6y chỗRZ đapotPb6u, miệng sùiFd3Dy6 bọRZt mép,Fd3Dy6 gụcpotPb6 mặtFd3Dy6 xuốngpotPb6 bàpotPb6n Fd3Dy6hy sinh.

Nhưng tôpotPb6i khôpotPb6ng RZđáp lờiFd3Dy6 cũngpotPb6 chY9fwdqẳng RZsao, Fd3Dy6đã cóY9fwdq RZngười khY9fwdqác tpotPb6rả lời thay.

- Đúng,Fd3Dy6 tôpotPb6i lFd3Dy6à bạFd3Dy6n trRZai chRZính thứcFd3Dy6 hiệnY9fwdq tạFd3Dy6i cY9fwdqủa potPb6cô ấy.RZ HơnY9fwdq thếpotPb6 sauFd3Dy6 này côFd3Dy6 Y9fwdqấy cũY9fwdqng sẽRZ chỉpotPb6 cóFd3Dy6 mY9fwdqột ngFd3Dy6ười đRZàn ôY9fwdqng dpotPb6uy Fd3Dy6nhất lRZà tôi.

- ÔiFd3Dy6 mpotPb6ẹ ơpotPb6i, nópotPb6i rấtRZ hayY9fwdq, nóiY9fwdq Y9fwdqrất tuyệtpotPb6, nRZói rấY9fwdqt đỉnh.RZ potPb6Vì potPb6câu nói Y9fwdq này cpotPb6ủa anY9fwdqh, haRZi potPb6chúng Fd3Dy6ta spotPb6ẽ uốngFd3Dy6 hếtRZ kétY9fwdq này.

Trứng mFd3Dy6uối đậpY9fwdq bànpotPb6 mộFd3Dy6t cácY9fwdqh đầyFd3Dy6 RZkhí pháRZch khipotPb6ến tôY9fwdqi suFd3Dy6ýt bịRZ chấn thpotPb6ương potPb6não. RZCâu potPb6nói Y9fwdqvô RZcùng potPb6hào RZhùng trênY9fwdq lậpFd3Dy6 tứpotPb6c khiếnFd3Dy6 tôiY9fwdq nhảypotPb6 bổpotPb6 potPb6lên như điệpotPb6n giật.

Tôi rấtRZ RZrõ tFd3Dy6ửu lượnpotPb6g cY9fwdqủa TrứngpotPb6 muốRZi. potPb6Cô nàngY9fwdq làY9fwdq ngườiY9fwdq potPb6duy Fd3Dy6nhất bại dướipotPb6 potPb6tay bốFd3Dy6 tY9fwdqôi màY9fwdq vẫnY9fwdq Fd3Dy6có tRZhể đRZi đượcY9fwdq vpotPb6ề npotPb6hà, Fd3Dy6hơn nữapotPb6 còFd3Dy6n đứnpotPb6g thRZẳng người,RZ sờ tayFd3Dy6 vRZào tậnpotPb6 cửRZa rồRZi mớiFd3Dy6 ngãpotPb6. TửuFd3Dy6 lượngFd3Dy6 cRZủa LpotPb6âm LRZỗi cRZhỉ Y9fwdqkém côFd3Dy6 nàY9fwdqng mRZột chútFd3Dy6, về Fd3Dy6 cơ bảnRZ Y9fwdqvẫn cóRZ thểY9fwdq tìmY9fwdq thấypotPb6 đườFd3Dy6ng xuốnY9fwdqg gầmFd3Dy6 bàn...

Đừng nóFd3Dy6i bâypotPb6 potPb6giờ potPb6Thương NRZgô đY9fwdqang làpotPb6 cFd3Dy6on hổpotPb6 ốm,Y9fwdq RZcứ RZcho Y9fwdqlà trên ngườiRZ hY9fwdqắn khôngRZ cóY9fwdq vRZết thươngpotPb6 Fd3Dy6và hY9fwdqắn làFd3Dy6 mộtpotPb6 RZcon hổFd3Dy6 dũY9fwdqng mãnhRZ tFd3Dy6hì cpotPb6ó lẽRZ cũng chẳngRZ thểY9fwdq nuốFd3Dy6t nổpotPb6i kéY9fwdqt biRZa Y9fwdqmà Fd3Dy6Trứng muốipotPb6 gọipotPb6 lêpotPb6n. potPb6Tôi kY9fwdqhông muốY9fwdqn lạipotPb6 phảRZi mộpotPb6t lần nữY9fwdqa trôFd3Dy6ng tFd3Dy6hấy máRZu Fd3Dy6chảy thFd3Dy6ành gpotPb6iọt nFd3Dy6hư hiệnRZ trườngRZ giRZết ngườiRZ nữa,Y9fwdq giặtFd3Dy6 miếng đệY9fwdqm ghRZế sFd3Dy6ofa rấtY9fwdq tY9fwdqốn xpotPb6à phòng...

Tôi chộpRZ lấRZy RZchai RZbia tênRZ ThươngpotPb6 NgôY9fwdq kY9fwdqhông Y9fwdqbiết sốngY9fwdq potPb6chết lpotPb6à gì potPb6 vừa đónY9fwdq potPb6lấy vàRZ đFd3Dy6ang địnhpotPb6 RZcho vFd3Dy6ào miệngpotPb6 uY9fwdqống rồiY9fwdq nFd3Dy6hìn RZTrứng muốpotPb6i nói:

- Fd3Dy6Anh tY9fwdqa khY9fwdqông Y9fwdquống đượcRZ Fd3Dy6bia rFd3Dy6ượu, hpotPb6ai chúngRZ RZta chiến!

- Y9fwdqSao lạFd3Dy6i tY9fwdqhế potPb6hả, ĐậuRZ phụRZ già?potPb6 SpotPb6ao màyY9fwdq lạiY9fwdq yêFd3Dy6u ngườiRZ potPb6không biFd3Dy6ết uống rpotPb6ượu cơpotPb6 potPb6chứ? KhpotPb6ông Y9fwdqsợ bốY9fwdq mpotPb6ày xửFd3Dy6 lFd3Dy6ý màpotPb6y à?

- ThôipotPb6 Y9fwdqđi. KhRZông thY9fwdqấy kY9fwdqhuôn mặtY9fwdq potPb6méo móFd3Dy6 đaupotPb6 ốmRZ potPb6của apotPb6nh tpotPb6a sapotPb6o? Hơn potPb6nữa, anpotPb6h tRZa đãFd3Dy6 sớmpotPb6 qFd3Dy6ua đượcFd3Dy6 cửaRZ ảiY9fwdq Y9fwdqcủa Y9fwdqbố tFd3Dy6ao rồi...RZ –Y9fwdq TpotPb6hốt rY9fwdqa xoY9fwdqng Fd3Dy6câu đóFd3Dy6, tpotPb6ôi vội cRZắn vàFd3Dy6o lưỡipotPb6 mìnhY9fwdq vàRZ kFd3Dy6hông thY9fwdqèm potPb6để ýY9fwdq RZđến vẻRZ đắcpotPb6 Y9fwdqý trêRZn khuRZôn mRZặt Thương Ngô.

- KhôRZng Y9fwdqnói Fd3Dy6linh tFd3Dy6inh potPb6nữa. Y9fwdqRốt Fd3Dy6cuộc Y9fwdqmày cóFd3Dy6 uốRZng khôngFd3Dy6 hả?

Trứng mpotPb6uối ngướcRZ potPb6mặt lêpotPb6n cpotPb6ười Fd3Dy6lớn, tìnhFd3Dy6 tFd3Dy6hế potPb6này cFd3Dy6ó vẻY9fwdq khRZiến cô Fd3Dy6 nàng RZhận RZkhông thểpotPb6 ppotPb6hanh potPb6áo raFd3Dy6, nhảyRZ lRZên Fd3Dy6bàn potPb6hét uốpotPb6ng, uống:

- ĐậuRZ phY9fwdqụ giàRZ, quFd3Dy6ả Y9fwdqkhông hổFd3Dy6 dY9fwdqanh lY9fwdqà Y9fwdqĐậu Y9fwdqphụ giàRZ. ĐượcFd3Dy6 lắm.RZ PRZhục vụY9fwdq đâu, RZmang tiếY9fwdqp hpotPb6ai kéFd3Dy6t Y9fwdqbia đếnFd3Dy6 đây.

Tôi rấtFd3Dy6 bìnFd3Dy6h thảnY9fwdq nhưnRZg chpotPb6ân hơFd3Dy6i nhũn.

Thương NY9fwdqgô cũngY9fwdq rấFd3Dy6t bY9fwdqình RZthản nhY9fwdqưng RZsắc mặpotPb6t cFd3Dy6ó phpotPb6ần Fd3Dy6tái hơn.

Ngưu BRZôn làFd3Dy6 ngườipotPb6 tưpotPb6ơng đốiRZ potPb6yếu đuốpotPb6i, hY9fwdqai Y9fwdqcánh tY9fwdqay Y9fwdqchống vàY9fwdqo má bỗngFd3Dy6 khuỵpotPb6u xuốRZng khiếRZn chiếcpotPb6 cằmpotPb6 thoFd3Dy6n thopotPb6n RZđập thẳngpotPb6 vpotPb6ào Y9fwdqcái đĩaY9fwdq tRZrước mặt...

Tiếp tRZheo đóFd3Dy6, tôiFd3Dy6 vàpotPb6 potPb6Trứng mRZuối uốngFd3Dy6 Y9fwdqtay đFd3Dy6ôi, potPb6mi RZmột chaY9fwdqi RZta mộFd3Dy6t chai trướpotPb6c RZánh Y9fwdqmắt Fd3Dy6vô cùngRZ sùRZng RZbái vàRZ ngưỡngFd3Dy6 mFd3Dy6ộ cpotPb6ủa hpotPb6ai vFd3Dy6ị potPb6thần potPb6tiên, thoáng Y9fwdq cái trêY9fwdqn bàRZn Y9fwdqđã RZtoàn lY9fwdqà vỏpotPb6 chai.

Không biY9fwdqết Fd3Dy6có phảY9fwdqi vRZì RZmấy npotPb6gày potPb6vừa quFd3Dy6a khônpotPb6g nghỉpotPb6 ngơiY9fwdq đFd3Dy6ủ potPb6hay Y9fwdqvì chưa ănRZ Fd3Dy6cơm, chpotPb6ỉ bụFd3Dy6ng rỗngRZ uốngFd3Dy6 bpotPb6ia hY9fwdqay khônpotPb6g màpotPb6 rấtRZ nhanY9fwdqh Fd3Dy6sau đó,potPb6 tôRZi potPb6bỗng cảm thấyFd3Dy6 chónpotPb6g mFd3Dy6ặt hFd3Dy6oa mắtY9fwdq potPb6và khôngRZ Y9fwdqcòn RZchút RZsức lựcRZ nàFd3Dy6o. TpotPb6rứng muRZối tpotPb6hì vpotPb6ẫn nhảy RZnhót nhưRZ potPb6chưa hềRZ uốngpotPb6 giRZọt Y9fwdqbia nàFd3Dy6o. ĐiềY9fwdqu nàyFd3Dy6 khiY9fwdqến nRZgười Y9fwdqluôn tựY9fwdq RZca ngợiY9fwdq mình "NghY9fwdqìn RZly potPb6không sayFd3Dy6" lFd3Dy6à tôiY9fwdq cảmpotPb6 thấypotPb6 xấuY9fwdq hổ.

Đang địnpotPb6h cY9fwdqởi potPb6khuy Y9fwdqtay áopotPb6 xắY9fwdqn lênFd3Dy6 chuFd3Dy6ẩn bịY9fwdq chiRZến đấuFd3Dy6 potPb6đến cùngRZ, thì tpotPb6rong potPb6tay tY9fwdqrống khôngY9fwdq, nRZửa chapotPb6i cRZòn lạiRZ bRZị RZThương Fd3Dy6Ngô giY9fwdqật lấy,RZ nói:

- ERZm kpotPb6hông đượcRZ uốngRZ nữa.

- ĐFd3Dy6ưa đây.

Thương NFd3Dy6gô lắcY9fwdq đầu,Y9fwdq potPb6kiên quyết:

- RZEm kRZhông hiểupotPb6 tY9fwdqa đFd3Dy6ang nFd3Dy6ói Fd3Dy6gì saopotPb6? Y9fwdqEm kpotPb6hông đượY9fwdqc uốnRZg nữa.

Tôi sữnpotPb6g ngpotPb6ười, tứcpotPb6 tối:

- AnFd3Dy6h RZcoi mìnhRZ Y9fwdqlà apotPb6i thế?Fd3Dy6 LiêRZn Y9fwdqcan Y9fwdqgì đY9fwdqến anhY9fwdq? Y9fwdqNào, đưY9fwdqa đây.

Thương NgôRZ Y9fwdqđứng RZlên nhìpotPb6n tôiRZ, hắRZn khFd3Dy6ông hpotPb6ề Fd3Dy6tức gpotPb6iận, lạiY9fwdq tỏRZ RZra vô cùFd3Dy6ng bFd3Dy6ình tĩnh,Fd3Dy6 nói:

- TâmFd3Dy6 trạngFd3Dy6 khôngY9fwdq tốY9fwdqt, uRZống bY9fwdqia Fd3Dy6rượu Fd3Dy6có hpotPb6ại cRZho sứcpotPb6 khỏe.

Bốn chữRZ potPb6đầu potPb6tiên khiRZến tôpotPb6i potPb6nhảy chRZồm lên:

- TâmRZ trạFd3Dy6ng aFd3Dy6i khôngRZ tFd3Dy6ốt Y9fwdqhả? TpotPb6âm trạFd3Dy6ng củapotPb6 RZanh, củaFd3Dy6 cpotPb6ả Fd3Dy6nhà anFd3Dy6h mới Fd3Dy6không tốt.potPb6 ĐY9fwdqừng nóRZi vớpotPb6 vẩnFd3Dy6 nữRZa. MaRZu đFd3Dy6ưa đây.Fd3Dy6 UốRZng cùngFd3Dy6 bạnpotPb6 bFd3Dy6è tpotPb6ôi RZrất vuFd3Dy6i, Y9fwdqhại sức khỏeY9fwdq cũnpotPb6g potPb6chẳng lY9fwdqà potPb6cái qpotPb6uái gFd3Dy6ì, cRZó potPb6chết Fd3Dy6cũng caY9fwdqm lòng.

- Fd3Dy6Vậy tFd3Dy6a uốngpotPb6 gRZiúp em.

- Fd3Dy6Chút tửRZu lượnY9fwdqg Fd3Dy6của potPb6anh tpotPb6hì làRZm đượcFd3Dy6 gì?

- TóY9fwdqm lạiRZ, hôpotPb6m nRZay Y9fwdqem potPb6chỉ đượcpotPb6 uFd3Dy6ống đếnRZ đây.

- VềFd3Dy6 mFd3Dy6à Y9fwdqcấm ôY9fwdqng Fd3Dy6bác nY9fwdqhà Fd3Dy6anh ấy.

- BRZố tFd3Dy6a Y9fwdqlà coY9fwdqn RZmột Fd3Dy6nên potPb6ta kRZhông Fd3Dy6có ôngpotPb6 Fd3Dy6bác nào.

- …

Tôi Y9fwdqvà ThươFd3Dy6ng NgRZô đấuFd3Dy6 Fd3Dy6khẩu, TrứngRZ mFd3Dy6uối vFd3Dy6à NgưuY9fwdq BônRZ ngồpotPb6i Y9fwdqbên cạnh nhìn,

Sau potPb6cuộc cãiRZ cọ,RZ TrứngRZ muốpotPb6i liềnpotPb6 tổY9fwdqng kpotPb6ết ngắnpotPb6 gọn:

- ThFd3Dy6ôi đượRZc potPb6rồi. TFd3Dy6ao đRZã Y9fwdqrõ cảpotPb6 rồi.potPb6 ĐY9fwdqậu phFd3Dy6ụ giFd3Dy6à nàyY9fwdq, bFd3Dy6ạn tY9fwdqrai của Fd3Dy6mày bịRZ cpotPb6ảm, bịpotPb6 sốtpotPb6 đFd3Dy6úng kY9fwdqhông? AnRZh tY9fwdqa mupotPb6ốn tRZối nRZay cùngFd3Dy6 mFd3Dy6ày vRZận độngRZ đểY9fwdq toàn thânFd3Dy6 RZđổ mRZổ Y9fwdqhôi, tiếtpotPb6 kY9fwdqiệm đFd3Dy6ược cY9fwdqhút tiềY9fwdqn thFd3Dy6uốc mFd3Dy6en. ĐRZã tY9fwdqhế nàFd3Dy6y rồY9fwdqi thpotPb6ì taRZo đàFd3Dy6nh phải nểpotPb6 mặtY9fwdq thôi.

Thương NgFd3Dy6ô nRZhếch kpotPb6hóe miRZệng nói:

- RZCảm ơnpotPb6 Fd3Dy6vì đpotPb6ã cảmFd3Dy6 thông.

Tôi cpotPb6âm lặng,Fd3Dy6 khônpotPb6g biếtRZ nêpotPb6n potPb6bào RZchữa tpotPb6hế nào.

Ngưu BôY9fwdqn lạiFd3Dy6 mRZột lầnFd3Dy6 nRZữa dY9fwdqùng cRZằm hônY9fwdq chY9fwdqiếc đĩa.

Trứng muốiFd3Dy6 rấtY9fwdq Y9fwdqkhông potPb6hài lòngFd3Dy6 Fd3Dy6vì chY9fwdqưa đượcpotPb6 vuFd3Dy6i Y9fwdqhết mpotPb6ình trpotPb6ên bàY9fwdqn nhậu, âRZm tY9fwdqhanh mFd3Dy6à NgưupotPb6 BôRZn vừaY9fwdq RZtạo rpotPb6a đãpotPb6 Y9fwdqcuốn hútRZ côRZ nàRZng. CRZô nY9fwdqàng nhRZìn sang, hỏi:

- ARZnh khôFd3Dy6ng ốmpotPb6 đY9fwdqau potPb6gì chứ?

Ngưu BpotPb6ôn hFd3Dy6oàn toàFd3Dy6n chưY9fwdqa phảnpotPb6 ứnpotPb6g kRZịp, lRZắc đầuY9fwdq mFd3Dy6ột cáRZch ngốc nghếch.

- Fd3Dy6Vậy tốiFd3Dy6 npotPb6ay chắY9fwdqc anRZh Fd3Dy6cũng RZkhông cY9fwdqần vậFd3Dy6n RZđộng cpotPb6ho vãRZ Y9fwdqmồ hpotPb6ôi chứ?

Anh chànRZg tRZội nghiệppotPb6 NgưupotPb6 BônpotPb6 tiếpY9fwdq tFd3Dy6ục khônpotPb6g kịpFd3Dy6 phảnpotPb6 RZứng, Y9fwdqdo vậy Fd3Dy6 lại lpotPb6ắc đầuRZ mộtpotPb6 cáchpotPb6 RZngốc nghếch.

Trứng muốFd3Dy6i potPb6tỏ Fd3Dy6ra Y9fwdqvô cRZùng hàiRZ lòng.RZ Fd3Dy6Cô nàngY9fwdq liềFd3Dy6n đáRZ haFd3Dy6i kétY9fwdq rưỡi Y9fwdq bia dướiY9fwdq chY9fwdqân vềY9fwdq phíaFd3Dy6 NgưFd3Dy6u BônRZ, giọngY9fwdq nóiRZ nhpotPb6ẹ nhưpotPb6 gióY9fwdq thoảng:

- LầnpotPb6 đầupotPb6 gặpotPb6p gỡ,RZ lầnRZ đầupotPb6 cFd3Dy6ùng potPb6uống, RZchai nRZày tôiFd3Dy6 cạRZn Fd3Dy6trước Fd3Dy6để tỏ lRZòng kínFd3Dy6h trọng.

Hai Fd3Dy6mắt NgY9fwdqưu BôpotPb6n trợY9fwdqn tFd3Dy6ròn Y9fwdqnhìn Fd3Dy6cô nàngpotPb6 ngửaFd3Dy6 cRZổ lRZên, thoápotPb6ng chốc đítY9fwdq chpotPb6ai đãFd3Dy6 hướngY9fwdq lFd3Dy6ên trFd3Dy6ời, vẻRZ ngốRZc Y9fwdqtự nhipotPb6ên củapotPb6 anY9fwdqh chàFd3Dy6ng đượRZc Fd3Dy6biểu hiFd3Dy6ện rõ ràRZng triFd3Dy6ệt để.

Tiếp Fd3Dy6đó, nhânY9fwdq vậFd3Dy6t chínFd3Dy6h cpotPb6ủa potPb6cục Y9fwdqdiện lúcRZ Y9fwdqnày lY9fwdqà TrứngRZ muốRZi vàRZ Y9fwdqNgưu Bôn. TôiY9fwdq vàFd3Dy6 ThươngY9fwdq NgpotPb6ô ngồipotPb6 bFd3Dy6ên cạnpotPb6h quY9fwdqan sát.

- potPb6Tửu lượFd3Dy6ng củaRZ TứRZ NgưuFd3Dy6 thếRZ nào?

- RZTheo nRZhư potPb6ta đượcpotPb6 biết,Y9fwdq vRZì lýRZ Y9fwdqdo phY9fwdqải potPb6tự trịY9fwdq nghRZiêm ngặFd3Dy6t nênpotPb6 tộc tY9fwdqrưởng cY9fwdqủa mườY9fwdqi hRZai Y9fwdqtộc pFd3Dy6hần Y9fwdqlớn đềuRZ khôFd3Dy6ng thRZạo việcY9fwdq này.

- TY9fwdqức RZlà sao?

- TứRZc potPb6là, potPb6cậu potPb6ta cũngY9fwdq potPb6chưa bFd3Dy6ao giờY9fwdq uFd3Dy6ống rượu.

- …

Thương NFd3Dy6gô Fd3Dy6tỏ Y9fwdqvẻ RZvừa potPb6xin lỗpotPb6i vFd3Dy6ừa cpotPb6ảm độnpotPb6g dìpotPb6u NgưuY9fwdq Fd3Dy6Bôn kpotPb6hông biFd3Dy6ết là potPb6lần tY9fwdqhứ bpotPb6ao nhiY9fwdqêu từY9fwdq trFd3Dy6ong Fd3Dy6nhà vpotPb6ệ Y9fwdqsinh xiY9fwdqêu potPb6vẹo RZbước Fd3Dy6ra, nướcFd3Dy6 mắtFd3Dy6 hắRZn nhạt nhY9fwdqòa, nFd3Dy6ói tronRZg tiếngRZ nấc:

- NgườipotPb6 anY9fwdqh epotPb6m tốt,Y9fwdq Y9fwdqkhổ cFd3Dy6ho cậuY9fwdq rồi.

Ngưu RZBôn vỗFd3Dy6 potPb6vai hY9fwdqắn RZcười potPb6ha hả,Fd3Dy6 giọRZng Fd3Dy6nói hFd3Dy6ào hùnRZg bốY9fwdqc trờpotPb6i lấyFd3Dy6 chút phoFd3Dy6ng cáRZch Fd3Dy6của TrứngFd3Dy6 muối:

- KhFd3Dy6ổ cáiY9fwdq quáiFd3Dy6 gì?RZ potPb6Anh epotPb6m chFd3Dy6ính lFd3Dy6à RZdùng đểY9fwdq đâFd3Dy6m... anRZh mpotPb6ột đaopotPb6, tôi Y9fwdqmột đao.RZ.. làpotPb6 tY9fwdqừ "đapotPb6o" troRZng TiểuY9fwdq potPb6lý phY9fwdqi đao...

Thương NgY9fwdqô cpotPb6he mặt.

Còn tY9fwdqôi lạiFd3Dy6 giRZơ ngpotPb6ón tRZay cáiFd3Dy6 lênY9fwdq biểpotPb6u tFd3Dy6hị ngưỡngRZ mộY9fwdq đốFd3Dy6i vớiFd3Dy6 sự biếnpotPb6 chuyểnFd3Dy6 từpotPb6 yếupotPb6 đupotPb6ối sRZang mạnRZh mẽpotPb6 củaY9fwdq TứpotPb6 Ngưu.

Đêm đó,Fd3Dy6 thpotPb6ần Fd3Dy6tiên lạipotPb6 mRZột lầRZn potPb6nữa RZdùng hànRZh độFd3Dy6ng Y9fwdqthực tếY9fwdq chứng Y9fwdq minh potPb6sự Fd3Dy6tốn cơRZm tRZốn củpotPb6i, potPb6vô dụngY9fwdq potPb6toàn tậFd3Dy6p củaY9fwdq mình...

Sau potPb6khi đpotPb6ã bipotPb6ến potPb6ba kétY9fwdq biFd3Dy6a thànhRZ potPb6ba mươipotPb6 sFd3Dy6áu chiếY9fwdqc vỏpotPb6 Y9fwdqchai, Trứng muốiY9fwdq chânY9fwdq bFd3Dy6ước potPb6có phpotPb6ần loạngY9fwdq choạnRZg kY9fwdqéo anFd3Dy6h chàRZng NgưpotPb6u Fd3Dy6Bôn đaRZng nghiFd3Dy6êm tRZúc chỉ taFd3Dy6y vY9fwdqào vạchY9fwdq đườngY9fwdq đếmFd3Dy6 tRZrăng saRZo lêFd3Dy6n tapotPb6xi, đFd3Dy6ầu RZkhông ngopotPb6ảnh lại.

Tôi RZlẩm Y9fwdqbẩm potPb6một mình:

- HY9fwdqai ngưRZời nFd3Dy6ày sRZẽ khôngpotPb6 saFd3Dy6o chứ?

Thương Y9fwdqNgô Y9fwdqtrấn an:

- NgưuY9fwdq BônFd3Dy6 cFd3Dy6ó RZsay nFd3Dy6ữa cũngpotPb6 khônRZg giởpotPb6 trpotPb6ò Fd3Dy6linh tiY9fwdqnh đâu.

- TôiY9fwdq sợRZ TrứnRZg muốRZi gipotPb6ở tpotPb6rò vớRZi aY9fwdqnh ta.

- ..RZ. DY9fwdqù potPb6gì cũnFd3Dy6g làpotPb6 thRZần tiRZên. SpotPb6ao cFd3Dy6ó tFd3Dy6hể RZbị loàiY9fwdq ngpotPb6ười RZgiở trò được...

 

Trên Y9fwdqđường vềRZ, gFd3Dy6ió lạnRZh táFd3Dy6p vàopotPb6 mặtpotPb6, RZhơi Y9fwdqmen RZxâm chiếmpotPb6 Fd3Dy6đại nFd3Dy6ão của tôY9fwdqi kRZhông nhữpotPb6ng tưRZớc RZđi RZquyền chY9fwdqủ potPb6động màY9fwdq cònFd3Dy6 khiFd3Dy6ến tôiY9fwdq chìmY9fwdq Fd3Dy6đắm hoàpotPb6n tpotPb6oàn, choáng váng,potPb6 potPb6quay cuồng.Y9fwdq ĐồFd3Dy6ng thY9fwdqời, bụngRZ RZcũng bắFd3Dy6t đầFd3Dy6u tRZhấy kFd3Dy6hó chịu.

Tôi gipotPb6ơ taY9fwdqy lY9fwdqên tínhpotPb6 ngày,RZ quảFd3Dy6 nY9fwdqhiên đếnY9fwdq ngàRZy kpotPb6inh nguyệtpotPb6 gFd3Dy6hé thăm rRZồi, đúRZng làRZ potPb6"Họa RZvô đơnY9fwdq cRZhí, Fd3Dy6phúc bấtRZ tFd3Dy6rùng laRZi", đãFd3Dy6 thấFd3Dy6t tìnpotPb6h rồi RZ lại gặRZp phảiRZ bàpotPb6 côRZ già...

Càng nghRZĩ tôY9fwdqi cFd3Dy6àng thpotPb6ấy mFd3Dy6ình đY9fwdqen đRZủi, đRZen RZđủi nhưY9fwdq gpotPb6ặp phảRZi ôpotPb6ng bán thaFd3Dy6n vậy.Y9fwdq TôiY9fwdq muY9fwdqốn ruY9fwdqồng bỏ,RZ RZmuốn tựY9fwdq đàFd3Dy6y ảRZi potPb6mình nênFd3Dy6 tìmFd3Dy6 cY9fwdqhỗ Y9fwdqchân tườngRZ rồi ngồiRZ đY9fwdqó nY9fwdqhư chết.

Thương NRZgô đươFd3Dy6ng nhiY9fwdqên Y9fwdqkhông Y9fwdqbiết nhữngpotPb6 cRZơn sóngpotPb6 lòngRZ diFd3Dy6ễn ra Y9fwdq trong tôipotPb6, thY9fwdqấy RZtôi bY9fwdqỗng nhY9fwdqiên ngRZồi thụpFd3Dy6 xuốRZng nhY9fwdqư ngpotPb6ười RZkhông xRZương Fd3Dy6nên không tránY9fwdqh kFd3Dy6hỏi RZvẻ ngạY9fwdqc nhiRZên. HRZắn vộRZi kRZhom ngườiFd3Dy6 potPb6xuống, lưngRZ dựngpotPb6 tFd3Dy6hẳng, potPb6một Fd3Dy6đầu gối chRZạm đất,Y9fwdq RZmột tY9fwdqay đặFd3Dy6t trY9fwdqên đầuRZ gốpotPb6i mình,Fd3Dy6 tFd3Dy6ay kY9fwdqia sờpotPb6 lênFd3Dy6 trRZán tôi...

Trời đấtpotPb6, RZsinh vRZật gpotPb6ì khônFd3Dy6g Fd3Dy6biết, tY9fwdqư thếpotPb6 ngẫFd3Dy6u nhiêY9fwdqn potPb6thôi mY9fwdqà cũng đẹpY9fwdq lạRZ lùng.

Lại trờpotPb6i đấtFd3Dy6 nữa,RZ Fd3Dy6lúc nàY9fwdqy tôpotPb6i mớiY9fwdq potPb6có tRZhể quRZan potPb6sát mộFd3Dy6t cácFd3Dy6h tỉY9fwdq mi, Y9fwdqrõ ràng.

- TipotPb6ểu Fd3Dy6Tường, RZem saY9fwdqo Y9fwdqthế? Y9fwdqSay haFd3Dy6y kFd3Dy6hó chY9fwdqịu Fd3Dy6ở đâu?

Trước ánFd3Dy6h mắFd3Dy6t lFd3Dy6ờ đFd3Dy6ờ sayFd3Dy6, đôipotPb6 tRZai oRZng onY9fwdqg cRZủa Y9fwdqtôi, dáFd3Dy6ng vẻRZ hFd3Dy6ắn càng potPb6lôi cFd3Dy6uốn, giọnY9fwdqg nFd3Dy6ói càngY9fwdq Y9fwdqdễ chịuRZ Fd3Dy6hơn khiếnY9fwdq tráiY9fwdq potPb6tim tpotPb6ôi nhưRZ lệcY9fwdqh vềRZ phíapotPb6 ganFd3Dy6, giọng tôRZi nhỏFd3Dy6 nhẹY9fwdq đầyFd3Dy6 tY9fwdqủi hờn:

- potPb6Đến tháng.

Thương NgRZô Y9fwdqsững ngườpotPb6i trướcFd3Dy6 câuRZ potPb6nói khRZông Fd3Dy6đầu kpotPb6hông đRZuôi cFd3Dy6ủa tôi:

- ĐếnFd3Dy6 gì?

- ĐếnY9fwdq tháng.

- TFd3Dy6háng... Fd3Dy6tháng gì?

Tôi ôRZm Y9fwdqbụng tY9fwdqựa vàopotPb6 tường,Y9fwdq RZcuộn mìnhpotPb6 nhFd3Dy6ư mộtRZ RZcon tômY9fwdq, Y9fwdqlông màRZy xịRZu xuống, mặtpotPb6 potPb6cau Fd3Dy6lại diễnpotPb6 vaRZi mộtY9fwdq cRZô bY9fwdqé tFd3Dy6ội nghiRZệp muốnRZ nóiY9fwdq mFd3Dy6à kFd3Dy6hông thốtpotPb6 đượcY9fwdq thành lời.

Dù sFd3Dy6ao Y9fwdqThương NRZgô potPb6cũng đãRZ potPb6sống ởY9fwdq RZnhân giY9fwdqan nênY9fwdq tươRZng đRZối hiểupotPb6 biết đốỉY9fwdq vớiRZ đpotPb6ặc trưngpotPb6 potPb6sinh Fd3Dy6lý củFd3Dy6a loàiY9fwdq người.Y9fwdq Y9fwdqVậy nêRZn, potPb6sau phRZút RZbối rốiRZ Y9fwdqban đầu, hFd3Dy6ắn nhRZanh chópotPb6ng Y9fwdqý thứcpotPb6 được,potPb6 cộnY9fwdqg thêmFd3Dy6 nFd3Dy6gôn ngữRZ cơpotPb6 tpotPb6hể Y9fwdqvô cY9fwdqùng cY9fwdqó tFd3Dy6ính biểuY9fwdq cảm củaFd3Dy6 RZtôi nênFd3Dy6 hY9fwdqắn đRZã hpotPb6iểu ra.

- Y9fwdqEm... tFd3Dy6a... chúpotPb6ng RZta mpotPb6au vRZề nhàRZ thôi...

- NhFd3Dy6ưng tronFd3Dy6g nhàRZ khFd3Dy6ông cònFd3Dy6 bFd3Dy6ăng vệY9fwdq sinFd3Dy6h nữa.

- Vậy...Fd3Dy6 phảiFd3Dy6 potPb6làm sao?

- KhpotPb6ông Fd3Dy6còn thìY9fwdq RZđương nhipotPb6ên Y9fwdqphải đRZi mFd3Dy6ua rồi.

- ỒFd3Dy6... potPb6ở đFd3Dy6âu có?Fd3Dy6 RZTa RZdìu epotPb6m đi.

- TpotPb6ôi đauY9fwdq bụnY9fwdqg, kY9fwdqhông đứnRZg potPb6dậy đượY9fwdqc, khRZông điY9fwdq nổi.

Có lẽFd3Dy6 Fd3Dy6Thương RZNgô đpotPb6ã hiểuY9fwdq Y9fwdqra Y9fwdqý RZcủa Y9fwdqtôi, bỗpotPb6ng nRZhiên potPb6thấy bốY9fwdqi rối.RZ Do Y9fwdq dự, đắnpotPb6 đoY9fwdq mộRZt hồFd3Dy6i, Fd3Dy6cuối cùnpotPb6g cũngY9fwdq Fd3Dy6cắn rănFd3Dy6g, nói:

- TroFd3Dy6ng siRZêu Y9fwdqthị gpotPb6ần Fd3Dy6đây cpotPb6hắc làRZ cóY9fwdq chpotPb6ứ? RZTa spotPb6ẽ Fd3Dy6đi muRZa ngaRZy, potPb6em Y9fwdqđợi ta ởY9fwdq đây.

Tôi vộipotPb6 RZtóm lấyFd3Dy6 Fd3Dy6hắn, tiếRZp tụcpotPb6 vẻpotPb6 yếuRZ Fd3Dy6đuối, cFd3Dy6ạn spotPb6ức, Fd3Dy6diễn vFd3Dy6ẻ đáng potPb6thương đếnRZ cùng:

- TronY9fwdqg sRZiêu thFd3Dy6ị Y9fwdqkhông RZcó loạFd3Dy6i Fd3Dy6tôi cầFd3Dy6n, potPb6chỉ potPb6ở cửY9fwdqa hànY9fwdqg trướcRZ mặt mớiFd3Dy6 có.

Tuy điY9fwdqều nàyFd3Dy6 Fd3Dy6rõ Y9fwdqràng Fd3Dy6là potPb6vớ vẩn,RZ nhFd3Dy6ưng dùngRZ RZnó đY9fwdqể lRZừa vFd3Dy6ị thFd3Dy6ần Fd3Dy6chưa hề potPb6có chúFd3Dy6t kiRZnh ngY9fwdqhiệm gpotPb6ì vẫnY9fwdq rấtRZ hFd3Dy6iệu potPb6quả. potPb6Do potPb6đó ThươngY9fwdq Fd3Dy6Ngô liềY9fwdqn gY9fwdqật đầupotPb6 potPb6cắn câu vY9fwdqà RZtỏ Y9fwdqvẻ ngRZượng Fd3Dy6ngùng rõpotPb6 ràng.

Cái gọRZi làpotPb6 RZcửa hàngFd3Dy6, chíRZnh Fd3Dy6là tY9fwdqiệm tạpFd3Dy6 hóaRZ tươpotPb6ng đốRZi trY9fwdquyền thốnY9fwdqg mà phươpotPb6ng thứcpotPb6 kinFd3Dy6h Y9fwdqdoanh hoàFd3Dy6n toàpotPb6n kFd3Dy6hông potPb6giống vpotPb6ới siêuFd3Dy6 thRZị Fd3Dy6tự chY9fwdqọn. Khách hànY9fwdqg Fd3Dy6phải hiY9fwdqểu rõFd3Dy6, phảiY9fwdq tRZự RZnói RZra yFd3Dy6êu cầupotPb6 củapotPb6 mìnhY9fwdq, spotPb6au đóY9fwdq cRZhủ cFd3Dy6ửa hànpotPb6g Fd3Dy6sẽ dRZẫn đi Fd3Dy6lấy đồY9fwdq vàY9fwdq trFd3Dy6ả tiY9fwdqền npotPb6hận RZhàng ngaRZy trướpotPb6c mặt.

Tôi hFd3Dy6oàn Y9fwdqtoàn ppotPb6hớt lờRZ vẻRZ ngượngFd3Dy6 ngùnFd3Dy6g Fd3Dy6của ThươFd3Dy6ng NgôFd3Dy6 potPb6dùng thápotPb6i độ vôRZ cY9fwdqùng nghiêFd3Dy6m túcFd3Dy6 Fd3Dy6nói vớipotPb6 hắn:

- TôpotPb6i mY9fwdquốn mFd3Dy6ột góFd3Dy6i dRZùng RZban đêmFd3Dy6 vàFd3Dy6 mY9fwdqột góFd3Dy6i dùRZng bpotPb6an ngày,Y9fwdq loạiFd3Dy6 dùng bFd3Dy6an đêFd3Dy6m phY9fwdqải làY9fwdq loạipotPb6 dàFd3Dy6i RZba mươiFd3Dy6 lămY9fwdq cpotPb6entimet. ĐY9fwdqã nRZhớ chưa?

Thương NgRZô potPb6cúi đầpotPb6u khôRZng nhFd3Dy6ìn RZtôi, mộtRZ hồY9fwdqi sFd3Dy6au mớiY9fwdq Y9fwdqnhẹ nóFd3Dy6i một tiếng.

- Ừm.

- AY9fwdqnh tY9fwdqhử nhY9fwdqắc lạRZi mộY9fwdqt lRZần RZcho tôpotPb6i nghe.

Dưới sựRZ tY9fwdqhúc épRZ củFd3Dy6a tôi,Fd3Dy6 hắnFd3Dy6 cuốipotPb6 Fd3Dy6cùng potPb6tỏ vẻpotPb6 quyếtpotPb6 tpotPb6âm, đứngRZ pRZhắt dậy, còRZn tiY9fwdqện taRZy gY9fwdqõ vàRZo đầuY9fwdq tôi,Y9fwdq giọnRZg hờnY9fwdq trách:

- RZEm chờFd3Dy6 đấy.

Tôi xRZoa đầRZu potPb6nhìn thFd3Dy6eo cFd3Dy6ái bóngRZ vộiY9fwdq vFd3Dy6ã cFd3Dy6ủa hắn,Fd3Dy6 cườiRZ ngặpotPb6t nghẽo. BónpotPb6g hắnRZ dRZần xRZa khuất.

Lớn bằnpotPb6g từnY9fwdqg nàFd3Dy6y rồi,RZ hRZắn lFd3Dy6à ngườiFd3Dy6 đRZàn ôpotPb6ng Fd3Dy6đầu tY9fwdqiên mFd3Dy6ua potPb6băng vệ sinhpotPb6 Y9fwdqcho tôi.

Khoảng mRZười phútY9fwdq saY9fwdqu, ThươngpotPb6 NFd3Dy6gô xFd3Dy6ách mRZột tY9fwdqúi nylonY9fwdq, lấmRZ léFd3Dy6t như trFd3Dy6ộm, Y9fwdqquay về.

- RZEm Y9fwdqxem tpotPb6a Y9fwdqmua RZcó RZđúng không?

Tôi cY9fwdqầm lấyY9fwdq túiFd3Dy6, nhìFd3Dy6n vàoY9fwdq, nói:

- ĐúngpotPb6. TrpotPb6í nhFd3Dy6ớ củY9fwdqa anRZh khôRZng tFd3Dy6ồi Y9fwdqmà. NàyFd3Dy6, hộRZp nhỏRZ nRZày lFd3Dy6à gìFd3Dy6 vậy?

- Y9fwdqÔng chủY9fwdq Fd3Dy6nói, Y9fwdqtốt nhY9fwdqất Fd3Dy6nên dùY9fwdqng kếtRZ hợpFd3Dy6 hY9fwdqai lFd3Dy6oại này.

Không bFd3Dy6iết ThươngY9fwdq potPb6Ngô bịFd3Dy6 kíY9fwdqch độngFd3Dy6 gRZì trY9fwdqong cửRZa Y9fwdqhàng củaY9fwdq ôRZng chú potPb6râu Fd3Dy6ria xồmpotPb6 xFd3Dy6oàm kiFd3Dy6a. TuY9fwdqy sắpotPb6c mặtFd3Dy6 kpotPb6hông Y9fwdqcó Y9fwdqbiểu Y9fwdqlộ gpotPb6ì đpotPb6ặc Y9fwdqbiệt nY9fwdqhưng cơpotPb6 thịt xeY9fwdqm rFd3Dy6a khônFd3Dy6g kY9fwdqiềm chếRZ đượcpotPb6 nênFd3Dy6 hơiFd3Dy6 cRZo giật:

- VìFd3Dy6 trFd3Dy6ong thY9fwdqời gipotPb6an đRZến Fd3Dy6tháng RZcủa ngườiRZ coY9fwdqn Fd3Dy6gái, RZngười Fd3Dy6đàn ôRZng sẽFd3Dy6 tích lũyFd3Dy6 khôngY9fwdq potPb6ít đồ.potPb6 potPb6Đến khpotPb6i Fd3Dy6đợi hếFd3Dy6t đènFd3Dy6 RZđỏ chắcFd3Dy6 RZchắn sẽFd3Dy6 khônFd3Dy6g Fd3Dy6kiểm RZsoát Fd3Dy6được mà phóFd3Dy6ng rpotPb6a. LY9fwdqúc đópotPb6 nếuY9fwdq khpotPb6ông cópotPb6 sựRZ cpotPb6huẩn bịpotPb6 RZthì câRZu chuyệnY9fwdq tuyệtFd3Dy6 đỉnRZh trFd3Dy6ên giường sẽY9fwdq rấpotPb6t dFd3Dy6ễ biếnpotPb6 thànFd3Dy6h câY9fwdqu chFd3Dy6uyện bY9fwdqi thY9fwdqảm tronY9fwdqg kpotPb6hoa sản...

Ôi trpotPb6ời đấtpotPb6 ơpotPb6i, Y9fwdqông chFd3Dy6ú kRZỳ quY9fwdqặc Fd3Dy6kia thậtRZ potPb6quá duY9fwdqng tục.

Nhưng, nhFd3Dy6ư Fd3Dy6thế, ýRZ nguyệpotPb6n cFd3Dy6ủa mẹpotPb6 đFd3Dy6ã đượcY9fwdq thuậpotPb6n lợiRZ đFd3Dy6áp ứnpotPb6g. TropotPb6ng nhà pY9fwdqhải thườngRZ potPb6xuyên Fd3Dy6dự phòRZng potPb6bao potPb6cao RZsu DureRZx mà...

Nhìn dángY9fwdq vY9fwdqẻ Fd3Dy6thảm hạpotPb6i củRZa ThươnRZg RZNgô, cRZhút lươngpotPb6 tY9fwdqhiện vốRZn chếY9fwdqt tRZừ lâu Y9fwdqtrong tôRZi cuY9fwdqối cùnRZg cY9fwdqũng Y9fwdqphục hồiY9fwdq sứY9fwdqc sống.

Tôi nY9fwdqhét haY9fwdqi thứpotPb6 RZcó Y9fwdqchức nănRZg giRZống nhpotPb6au lpotPb6à cRZùng RZchống chấtpotPb6 lỏng chRZảy lunY9fwdqg tY9fwdqung vRZào tFd3Dy6rong tRZúi nyY9fwdqlon rồiY9fwdq đY9fwdqứng lY9fwdqên. ĐRZang lắcRZ lpotPb6ắc phủpotPb6i phpotPb6ủi định xuRZất pY9fwdqhát, thY9fwdqì RZThương NpotPb6gô bỗngRZ kpotPb6éo tFd3Dy6ay tôiY9fwdq lạipotPb6, nói:

- RZEm tFd3Dy6hấy khóY9fwdq chịpotPb6u, vậyRZ đểpotPb6 tFd3Dy6a potPb6cõng em.

Tôi nhìFd3Dy6n hắFd3Dy6n, lắpotPb6c đầu,RZ nói:

- TôpotPb6i khôngY9fwdq muốnpotPb6 chơiFd3Dy6 tFd3Dy6rò TFd3Dy6rư BáRZt GiớiY9fwdq cõngpotPb6 vợ.

- ..Y9fwdq. ChRZúng Fd3Dy6ta potPb6đâu Y9fwdqphải lợn..Fd3Dy6. potPb6- ThpotPb6ương potPb6Ngô cóRZ phầFd3Dy6n RZphân vRZân về vấnFd3Dy6 đềY9fwdq chủnpotPb6g tộFd3Dy6c nhY9fwdqưng rY9fwdqất nhanpotPb6h Y9fwdqsau đY9fwdqó RZliền nởFd3Dy6 Y9fwdqngay Y9fwdqmột nụFd3Dy6 cườipotPb6: potPb6- NhưpotPb6ng tFd3Dy6a không ngạiY9fwdq lpotPb6àm potPb6Trư BátFd3Dy6 Giới.

Đầu ócRZ tămpotPb6 tốRZi potPb6của Fd3Dy6tôi Fd3Dy6phải phảnFd3Dy6 ứpotPb6ng mộpotPb6t lúcRZ mớiFd3Dy6 RZhơi Im-potPb6u, tôi đáp:

- RZTôi khônRZg muốnY9fwdq làmY9fwdq potPb6tiểu tFd3Dy6hư củapotPb6 CFd3Dy6ao LãpotPb6o trang.

- RZEm chỉpotPb6 cầY9fwdqn lpotPb6àm nữY9fwdq cpotPb6hủ nhânpotPb6 cY9fwdqủa TFd3Dy6rúc ThFd3Dy6anh cápotPb6c lFd3Dy6à đượcY9fwdq rồiFd3Dy6. - ThưFd3Dy6ơng NY9fwdqgô Fd3Dy6vừa Y9fwdqnói vừaY9fwdq cúiY9fwdq Fd3Dy6người xRZuống: potPb6- MRZau lêRZn đi.

- Fd3Dy6Trúc ThRZanh cFd3Dy6ác RZlà cRZái gì?

- Y9fwdqLà nơFd3Dy6i trướcY9fwdq đâyRZ cRZhúng tFd3Dy6a ở.

- Ồ.

- Y9fwdqEm Y9fwdqnhanh Y9fwdqlên mộY9fwdqt chút.

Tôi khôY9fwdqng thèmFd3Dy6 đFd3Dy6ể Y9fwdqý potPb6đến lờFd3Dy6i Fd3Dy6giục cFd3Dy6ủa hắnFd3Dy6 màRZ tựpotPb6 RZmình tpotPb6iến vềpotPb6 phía trước:

- KhôngRZ cầnY9fwdq đâu.

- TiểRZu Tường...

Tôi ngoRZái đầuRZ lạRZi tFd3Dy6heo potPb6phản potPb6xạ, đúnRZg lY9fwdqúc nhìpotPb6n RZthấy ThFd3Dy6ương RZNgô khom nFd3Dy6gười, hapotPb6i tpotPb6ay chFd3Dy6ống vFd3Dy6ào RZđầu potPb6gối, khuônFd3Dy6 mặtRZ hơpotPb6i ngẩngFd3Dy6 lên,potPb6 khRZẽ mRZỉm cpotPb6ười, nói:

- VếtY9fwdq thpotPb6ương RZcủa tpotPb6a Fd3Dy6đã khỏiFd3Dy6 rồi.

Tôi RZbị hắnRZ Y9fwdqđoán trúngY9fwdq ýY9fwdq nêRZn Fd3Dy6cũng khôngpotPb6 nểFd3Dy6 tìnpotPb6h màRZ bócRZ mẽRZ hắRZn, tôi nóiFd3Dy6 to:

- RZAnh lừaRZ aFd3Dy6i tRZhế? KhôFd3Dy6ng thFd3Dy6ể nào.

- Y9fwdqDù Fd3Dy6coi nhưFd3Dy6 Y9fwdqchưa khỏRZi hoY9fwdqàn toànpotPb6 tpotPb6hì cpotPb6hút trọpotPb6ng lưpotPb6ợng cFd3Dy6ủa potPb6em Fd3Dy6cũng chẳng thểY9fwdq gRZây Y9fwdqảnh hưởngFd3Dy6 gì.

Tôi bĩFd3Dy6u môFd3Dy6i tỏpotPb6 vẻRZ quyếFd3Dy6t RZkhông Y9fwdqtin lờY9fwdqi hắn.

Nụ cườiY9fwdq củapotPb6 RZhắn càRZng rRZõ néY9fwdqt hơn:

- Y9fwdqEm lFd3Dy6o lắnpotPb6g potPb6cho tRZa ppotPb6hải không?

- LàpotPb6 potPb6tôi lY9fwdqo chRZo RZcái đpotPb6ệm ghếRZ RZsofa củaY9fwdq tôi.

- TiRZểu TFd3Dy6ường, Y9fwdqtin Fd3Dy6ta Fd3Dy6đi. potPb6Vì eFd3Dy6m, tY9fwdqa sẽY9fwdq kpotPb6hông lpotPb6ấy mY9fwdqình rRZa đùRZa giỡn đâu.

Lời nóiFd3Dy6 củpotPb6a Y9fwdqhắn rấFd3Dy6t quRZả quY9fwdqyết, hơnY9fwdq nữapotPb6 còY9fwdqn cóFd3Dy6 tFd3Dy6ính xúY9fwdqi giụRZc potPb6và mê hoặc,Y9fwdq Y9fwdqdo đó,RZ tôiRZ thấpotPb6y daFd3Dy6o động.

Tôi đpotPb6ến bêFd3Dy6n hắn,Y9fwdq bấY9fwdqm đầpotPb6u ngónY9fwdq tY9fwdqay potPb6vào lưpotPb6ng hắn,Fd3Dy6 hỏi:

- Fd3Dy6Có đauRZ không?

Thương NgôY9fwdq bậtY9fwdq cười,RZ duỗiFd3Dy6 potPb6cánh Fd3Dy6tay đặtRZ vàpotPb6o potPb6eo tôiRZ đẩyFd3Dy6 potPb6ra sRZau lưng, Y9fwdqnhân potPb6lúc tôFd3Dy6i loạngpotPb6 choạnRZg, lipotPb6ền Y9fwdqtúm vàpotPb6o đùY9fwdqi tFd3Dy6ôi, khY9fwdqi đứngRZ lY9fwdqên thìY9fwdq potPb6tôi đãY9fwdq nY9fwdqgồi chắc chắnY9fwdq trêRZn lpotPb6ưng hắnY9fwdq rồi.

Cách lớpRZ potPb6áo mY9fwdqùa Y9fwdqđông dàyFd3Dy6 cY9fwdqộp, tôiY9fwdq RZvẫn cFd3Dy6ảm thFd3Dy6ấy vaY9fwdqi vàY9fwdq lpotPb6ưng hắpotPb6n gầy gầypotPb6 Y9fwdqnhưng rFd3Dy6ất rộng,RZ khiếnRZ tY9fwdqôi cóY9fwdq RZcảm gipotPb6ác cựcRZ kFd3Dy6ỳ chắcFd3Dy6 chắn.

Tôi ôY9fwdqm cổRZ hắn,potPb6 bRZả vapotPb6i hpotPb6ắn làFd3Dy6m potPb6cằm Y9fwdqtôi hơiRZ đau.

Trong tFd3Dy6rí nhớY9fwdq củY9fwdqa mìRZnh, hìnpotPb6h potPb6như chưFd3Dy6a Y9fwdqcó aY9fwdqi từnpotPb6g RZcõng tôiY9fwdq. RZNgày nhỏ, bốFd3Dy6 chRZỉ RZđặt tôiRZ lpotPb6ên cRZổ hFd3Dy6oặc potPb6lên vai.

Thế nhưRZng cảRZm giáFd3Dy6c lúFd3Dy6c nàY9fwdqy potPb6sao tFd3Dy6hân qFd3Dy6uen Y9fwdqđến Fd3Dy6vậy, nhFd3Dy6ư RZthể đY9fwdqã từng diễnY9fwdq rFd3Dy6a potPb6vô sốY9fwdq lY9fwdqẩn. CóY9fwdq mộtpotPb6 ngưRZời cõnY9fwdqg RZtôi, cứFd3Dy6 điRZ, đFd3Dy6i Y9fwdqrất potPb6xa, RZđi RZrất lâu...

- potPb6Trước đFd3Dy6ây, anpotPb6h cóY9fwdq Y9fwdqtừng cõngY9fwdq tôY9fwdqi Y9fwdqnhư thFd3Dy6ế nàyFd3Dy6 không?

- Có.

- TpotPb6hường xuFd3Dy6yên chứ?

- Ừ!

- KểpotPb6 từFd3Dy6 kY9fwdqhi chúngpotPb6 tFd3Dy6a ởRZ bêFd3Dy6n nhRZau sao?

- KểY9fwdq tpotPb6ừ Y9fwdqngày đY9fwdqầu tiêFd3Dy6n tRZa qpotPb6uen em.

- TôipotPb6 nhớ,Y9fwdq hìFd3Dy6nh potPb6như anFd3Dy6h từnFd3Dy6g nóiFd3Dy6 vY9fwdqì Fd3Dy6tôi potPb6mà đãpotPb6 lấyRZ chínY9fwdq trămRZ chín potPb6mươi cpotPb6hín giọtFd3Dy6 sươngFd3Dy6 mFd3Dy6ai. NhưRZng Fd3Dy6nay Fd3Dy6tôi mpotPb6ới mộtpotPb6 nghìY9fwdqn tuổipotPb6. VậyY9fwdq cRZhẳng pFd3Dy6hải là khiRZ tFd3Dy6ôi vFd3Dy6ừa Fd3Dy6ra đờpotPb6i, aRZnh đY9fwdqã Y9fwdqcõng tôpotPb6i chạypotPb6 khắpY9fwdq potPb6nơi sao?

- Ừ.

- AnFd3Dy6h Fd3Dy6còn potPb6nói, trFd3Dy6ước Y9fwdqđây potPb6tôi khôngpotPb6 hềpotPb6 cóRZ bFd3Dy6ố mẹpotPb6, vậyFd3Dy6 aY9fwdqi nuôpotPb6i tôi Y9fwdq trưởng thành?

Thương NgôpotPb6 thởRZ dàRZi, Y9fwdqngoái potPb6đầu lạFd3Dy6i nhìpotPb6n tôpotPb6i, nói:

- TiểupotPb6 TưFd3Dy6ờng, lRZà Fd3Dy6ta nuôiFd3Dy6 eY9fwdqm khFd3Dy6ôn lớn.

Ồ...

Hóa Fd3Dy6ra, khFd3Dy6ông RZphải Fd3Dy6là tôFd3Dy6i nuFd3Dy6ôi chFd3Dy6ồng, mRZà tpotPb6ôi Y9fwdqlà bY9fwdqà vFd3Dy6ợ đượcpotPb6 hY9fwdqắn nuôi nấng.

Cơn Y9fwdqkích độngpotPb6 nàyFd3Dy6 khiRZến tôiY9fwdq Y9fwdqkhông thốtpotPb6 nênFd3Dy6 lờipotPb6 Fd3Dy6trên suốtpotPb6 đườngpotPb6 Fd3Dy6về. Thương NgRZô cũnY9fwdqg khY9fwdqông nFd3Dy6ói gìFd3Dy6 potPb6nữa, chỉFd3Dy6 RZchầm chậmRZ đY9fwdqi Fd3Dy6từng bước,potPb6 RZtừng bước.

Đêm mùRZa đY9fwdqông, RZgió rấY9fwdqt mạRZnh nhY9fwdqưng cópotPb6 lẽFd3Dy6 vìY9fwdq RZhai chúRZng tôiRZ dựRZa sát vàopotPb6 nFd3Dy6hau RZnên khôngpotPb6 hềFd3Dy6 cFd3Dy6ảm thấyY9fwdq lạnh.Fd3Dy6 BRZàn tFd3Dy6ay hắnFd3Dy6 đanFd3Dy6g potPb6đỡ RZlấy tY9fwdqôi cũngpotPb6 khôngFd3Dy6 còn Fd3Dy6 lạnh potPb6giá nhY9fwdqư Y9fwdqban chiRZều nữa.

Sau kpotPb6hi Y9fwdqtrở vpotPb6ề nhFd3Dy6à tắpotPb6m gY9fwdqiặt xonpotPb6g, tRZôi vốnpotPb6 đY9fwdqịnh mY9fwdqở máypotPb6 tínhpotPb6 rFd3Dy6a Y9fwdqxem Lâm potPb6Lỗi cóFd3Dy6 Fd3Dy6Online khôY9fwdqng đFd3Dy6ể Y9fwdqhỏi anRZh Fd3Dy6ta rốtRZ cuFd3Dy6ộc vRZì spotPb6ao kpotPb6hông liêpotPb6n lạRZc vớiY9fwdq bạY9fwdqn bè. NhưngFd3Dy6 vừapotPb6 mớipotPb6 đănFd3Dy6g nhập,potPb6 máyFd3Dy6 tRZính lậpRZ tứcpotPb6 bịpotPb6 gấpRZ lại.

Thương NgôY9fwdq đY9fwdqứng sRZau lY9fwdqưng tôiFd3Dy6, trênY9fwdq tRZay cầmFd3Dy6 RZmột cốFd3Dy6c sữaRZ nóng,RZ nói:

- UốnY9fwdqg potPb6đi Fd3Dy6rồi ngủ.

Tôi nFd3Dy6ghĩ ngợiY9fwdq mộtpotPb6 lRZát rồiFd3Dy6 RZngoan ngoãY9fwdqn ngY9fwdqhe lời.

Có lẽRZ vFd3Dy6ì tháY9fwdqi Y9fwdqđộ nY9fwdqgoan ngY9fwdqoãn củaY9fwdq tôFd3Dy6i quY9fwdqá khápotPb6c sFd3Dy6o Y9fwdqvới lFd3Dy6úc thường dFd3Dy6ẫn đếnpotPb6 việcY9fwdq Y9fwdqhắn cóRZ RZchút cảnpotPb6h giRZác, potPb6không yRZên tâFd3Dy6m npotPb6ên lFd3Dy6ại nhấpotPb6n mạnhRZ thY9fwdqêm một câu:

- PpotPb6hải ngủFd3Dy6 ngaRZy đấyY9fwdq nhéRZ. KhpotPb6ông đưRZợc đpotPb6ợi Y9fwdqta RZđi rY9fwdqa nRZgoài rồiRZ lY9fwdqại lén bòRZ RZdậy cRZhơi đâu.

- Fd3Dy6Anh khônY9fwdqg ngủY9fwdq cùpotPb6ng tôiRZ sao?

-... Hả?

Tôi cFd3Dy6hớp Y9fwdqmắt lộpotPb6 rpotPb6õ vẻY9fwdq potPb6ngây tpotPb6hơ Fd3Dy6nhất, lFd3Dy6anh Y9fwdqlợi Fd3Dy6nhất, nói:

- ÔnRZg bốY9fwdq hổY9fwdq ơi,potPb6 bFd3Dy6uổi tốpotPb6i ngườiFd3Dy6 tFd3Dy6a sY9fwdqợ ngủY9fwdq mộtFd3Dy6 mình.

Thương Fd3Dy6Ngô gipotPb6ật gY9fwdqiật khóepotPb6 mắt:

- Bố...Y9fwdq bố...

- RZTôi Y9fwdqluôn tFd3Dy6hích kY9fwdqiểu bRZố Fd3Dy6nuôi RZcon Y9fwdqgái RZgì potPb6gì Fd3Dy6đó, kpotPb6hông ngpotPb6ờ tựpotPb6 mình giY9fwdqờ cũngRZ cFd3Dy6ó thểRZ RZđược trpotPb6ải nghiệmpotPb6. HY9fwdqay quá!

Khóe mY9fwdqiệng TY9fwdqhương NgpotPb6ô rầnY9fwdq rậFd3Dy6t, nói:

- RZBố... cRZon gái...

Tôi potPb6lao lêRZn pFd3Dy6hía trưóc,RZ ômFd3Dy6 chặtpotPb6 epotPb6o hắn,Fd3Dy6 gFd3Dy6iọng nũnpotPb6g nịuFd3Dy6, nói:

- NgườpotPb6i tFd3Dy6a khRZông thèmRZ quFd3Dy6an tpotPb6âm, ngươipotPb6 tRZa cY9fwdqhỉ Fd3Dy6muôn bốY9fwdq ngủRZ cùnRZg mà, ngườipotPb6 Y9fwdqta muRZốn ômFd3Dy6 bốpotPb6 cơ.

Giọng nóiY9fwdq cY9fwdqủa ThươnY9fwdqg Y9fwdqNgô Y9fwdqbắt đầuY9fwdq Y9fwdqrun rẩy:

- Ôm..potPb6. ôm...

Tôi thpotPb6ấy RZtrêu Fd3Dy6như vpotPb6ậy đãY9fwdq potPb6tương đốiRZ rồi,Y9fwdq chọFd3Dy6c tpotPb6hêm nữapotPb6 cóRZ Y9fwdqkhả năng potPb6hắn sFd3Dy6ẽ pháY9fwdqt hỏaRZ nêRZn dừngRZ lpotPb6ại, rổpotPb6i lănFd3Dy6 RZvào giường,RZ vẫyFd3Dy6 RZvẫy tRZay vẻY9fwdq cpotPb6ao RZsang, nói:

- BảRZn cFd3Dy6ung phảiFd3Dy6 Y9fwdqđi nghỉpotPb6 potPb6rồi. HổFd3Dy6 côRZng côngpotPb6 lRZui rY9fwdqa đi.

- CôngpotPb6... công...

Có lpotPb6ẽ tiRZm gaFd3Dy6n vàpotPb6 đạiFd3Dy6 nãY9fwdqo cY9fwdqủa ThFd3Dy6ương NgôpotPb6 đềpotPb6u cRZó pFd3Dy6hần tY9fwdqê liệtFd3Dy6 bởY9fwdqi màn bY9fwdqiểu diễnpotPb6 biếY9fwdqn mặpotPb6t potPb6sau kY9fwdqhi RZtrao potPb6giải OscaRZr củapotPb6 tôFd3Dy6i. KY9fwdqhuôn mY9fwdqặt hpotPb6ắn không chY9fwdqút cảmFd3Dy6 xRZúc, hRZai mắtRZ nY9fwdqhìn tRZhẳng, Fd3Dy6đi rpotPb6a ngoài.

Do đóRZ, tpotPb6ôi RZchui vpotPb6ào cRZhăn cY9fwdqười RZsặc sFd3Dy6ụa, mộtpotPb6 chútpotPb6 gY9fwdqió Y9fwdqlạnh potPb6ùa đến, Y9fwdqnằm bpotPb6ên cạnhFd3Dy6 potPb6tôi lpotPb6úc RZnày làpotPb6 mộRZt Y9fwdqanh chàngpotPb6 mặcRZ bộY9fwdq RZquần Fd3Dy6áo ngY9fwdqủ mRZỏng manh.

Khuôn RZmặt hRZiền lànhpotPb6 Fd3Dy6của anFd3Dy6h chàngY9fwdq nhìY9fwdqn tôiY9fwdq, nói:

- potPb6Để chứngRZ Y9fwdqminh Fd3Dy6ta khôY9fwdqng pFd3Dy6hải Y9fwdqlà Fd3Dy6công côpotPb6ng, potPb6tối naypotPb6, tY9fwdqa đặcY9fwdq bFd3Dy6iệt cho RZphép coFd3Dy6n kRZiểm potPb6tra thopotPb6ải máiFd3Dy6. Fd3Dy6Ta Fd3Dy6thương cFd3Dy6on lFd3Dy6ắm đấpotPb6y, cFd3Dy6ó cảmRZ độngFd3Dy6 không?

- …

Được lắRZm, đY9fwdqồ cFd3Dy6on hổRZ RZbiến thY9fwdqái! NFd3Dy6gươi thắFd3Dy6ng rồi!

Tôi Y9fwdqđưa tY9fwdqay đẩyY9fwdq hắnFd3Dy6 Fd3Dy6ra, nói:

- RZTôi RZđang Y9fwdqđến thángpotPb6, potPb6đi rRZa đi.

Hắn nY9fwdqắm chặtY9fwdq RZtay tôiRZ, Y9fwdqkhông cpotPb6òn vFd3Dy6ẻ Fd3Dy6đùa Fd3Dy6cợt, tpotPb6rêu chọcpotPb6 RZlúc trước, giọngRZ hRZắn chFd3Dy6ậm rãiY9fwdq nhưnY9fwdqg kRZiên định:

- TiRZểu Tường,potPb6 tFd3Dy6a biếtRZ RZlúc Fd3Dy6này potPb6em rấFd3Dy6t buồY9fwdqn. potPb6Trước mặpotPb6t tRZa, Fd3Dy6em không Fd3Dy6cần phảiRZ Fd3Dy6tỏ rRZa mạnpotPb6h mẽ,Y9fwdq cFd3Dy6àng khpotPb6ông Y9fwdqcần phảY9fwdqi giảFd3Dy6 vờ.

Tôi Y9fwdqnhìn hắnY9fwdq, nói:

- RZSao aY9fwdqnh kpotPb6hông hỏiRZ RZtôi RZlà đãRZ xY9fwdqảy Y9fwdqra chuyệRZn gì?

- DùRZ cY9fwdqó xFd3Dy6ảy rY9fwdqa chuyệnpotPb6 RZgì tRZhì cũY9fwdqng Fd3Dy6qua mFd3Dy6au RZthôi, RZvì cpotPb6ó RZta luônFd3Dy6 ở bênRZ cạnhFd3Dy6 em.

- MãpotPb6i potPb6mãi bênFd3Dy6 tôiRZ sao?

- MãipotPb6 mãi.

Tôi chớppotPb6 RZchớp mắt,Y9fwdq Y9fwdqvùi đầpotPb6u vàFd3Dy6o lònRZg hắn,Y9fwdq Y9fwdqquệt nướcRZ mắtpotPb6 lRZên ngực hắn,Fd3Dy6 nói:

- Y9fwdqThương RZNgô, RZmay mFd3Dy6à cóFd3Dy6 anFd3Dy6h ởpotPb6 đây.

- potPb6Ta lFd3Dy6uôn potPb6ở đây.

- ThếpotPb6 nên,potPb6 đY9fwdqàn ônY9fwdqg khôpotPb6ng phảY9fwdqi Y9fwdqlà thứFd3Dy6 gFd3Dy6ì tpotPb6ốt đFd3Dy6ẹp, tFd3Dy6rên thY9fwdqế giớRZi này chRZỉ potPb6có Fd3Dy6bố làY9fwdq tốtpotPb6 thôi.

Tôi Y9fwdqquá mệtRZ Y9fwdqnên ngRZủ rấtRZ potPb6ngon, lpotPb6ấy cáY9fwdqnh tFd3Dy6ay củRZa Fd3Dy6Thương NgôpotPb6 làFd3Dy6m gối, potPb6hít hpotPb6à hươnRZg rừngpotPb6 bFd3Dy6an Fd3Dy6mai RZthoang Fd3Dy6thoảng potPb6mà hRZắn RZmang đến.

Mãi mãipotPb6 làRZ bY9fwdqao lFd3Dy6âu? ĐâyRZ lpotPb6à Fd3Dy6câu Fd3Dy6hỏi rấY9fwdqt Y9fwdqthông tụcFd3Dy6 vY9fwdqà cRZũng Y9fwdqlà một cFd3Dy6âu hỏpotPb6i khôpotPb6ng lFd3Dy6ời đáp.

Nhưng tôiY9fwdq ngY9fwdqhĩ, RZso vớiY9fwdq Fd3Dy6cuộc đờipotPb6 ngắnY9fwdq ngủipotPb6 mấypotPb6 Fd3Dy6mươi nFd3Dy6ăm củaRZ loàipotPb6 người, mRZột nghY9fwdqìn Y9fwdqnăm khY9fwdqông hY9fwdqề rờpotPb6i potPb6xa cRZó thểFd3Dy6 đượcRZ cpotPb6oi lY9fwdqà mãY9fwdqi mãipotPb6 rồi.