You are here

Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 11 part 2

Do gần đQswkbqây tôoyVs5ui đượZrrc3tc tậnoyVs5u mQswkbqắt sYchứng kioyVs5uến Zrrc3tsự tồnsY tạiZrrc3t củaoyVs5u tQswkbqhần tiêoyVs5un, phZrrc3tá Zrrc3ttan oyVs5utư tưởng duysY vậtQswkbq Zrrc3tmà tôZrrc3ti đượcZrrc3t tiQswkbqếp oyVs5uthu từQswkbq nhZrrc3tỏ. VậQswkbqy nên,sY soyVs5uự nsYgạc oyVs5unhiên coyVs5uủa coQswkbqn Zrrc3tbạn khiếoyVs5un tôi bsYỗng Qswkbqthấy royVs5uun run:

- NZrrc3tày, màyoyVs5u đừngoyVs5u cóQswkbq dsYọa Zrrc3ttao. NoyVs5uếu aoyVs5unh tsYa làoyVs5um mZrrc3ta oyVs5uthật, oyVs5uchắc sQswkbqẽ tha sY cho tsYao nhoyVs5uỉ? QswkbqLà ansYh Qswkbqta đáZrrc3t taoQswkbq, chứoyVs5u cZrrc3tó Qswkbqphải taQswkbqo đáQswkbq asYnh tZrrc3ta đâu...

- QswkbqTao vừZrrc3ta nóisY Qswkbqthế sYmà Zrrc3tmày sYđã sYkích độngQswkbq đQswkbqến nhườoyVs5ung oyVs5unày. sY- TrứZrrc3tng muối lậpQswkbq tsYức sYthay đổiQswkbq thásYi sYđộ, tỏQswkbq vsYẻ xeZrrc3tm thườngZrrc3t sựQswkbq yếuQswkbq đuốisY, nhásYt gaQswkbqn củasY tQswkbqôi: oyVs5u- Hai ngàoyVs5uy trưZrrc3tớc, oyVs5utrong lsYúc ăsYn cơoyVs5um vớiZrrc3t bọnoyVs5u TiểuZrrc3t ĐaQswkbqo, bọQswkbqn oyVs5unó Zrrc3tcó noyVs5uhắc đếnQswkbq tênZrrc3t royVs5uẻ mạt đó.

Mọi người oyVs5uđều nóiZrrc3t, oyVs5usau ksYhi ăQswkbqn TếZrrc3tt xQswkbqong sYquay lZrrc3tại đây,oyVs5u kQswkbqhông oyVs5uliên lạsYc lạoyVs5ui vớsYi hắn đượcZrrc3t noyVs5uữa, đZrrc3tiện thoạisY khoyVs5uông nghesY, emaioyVs5ul Qswkbqkhông hoyVs5uồi âm,Qswkbq gửiQswkbq sYtin nhắsYn offlinQswkbqe oyVs5uở QQ vQswkbqà MSQswkbqN thQswkbqì khôoyVs5ung baQswkbqo giờsY Zrrc3tthấy tQswkbqrả lờiZrrc3t. CòoyVs5un nữa,oyVs5u csYhỗ hsYắn ởQswkbq cũngQswkbq khsYông oyVs5ucó aisY. Tao Zrrc3t vốn oyVs5unghĩ rằnsYg Zrrc3tông troyVs5uời cuốiQswkbq oyVs5ucùng cũZrrc3tng mởsY mắtsY làZrrc3tm Zrrc3tsét đánhZrrc3t chQswkbqết hắnoyVs5u rồi,oyVs5u giờQswkbq xem oyVs5u ra đángsY toyVs5uiếc, đáQswkbqng tioyVs5uếc quá.

Cô nsYàng Qswkbqlắc lắcsY cáioyVs5u đầQswkbqu Qswkbqthan vãnZrrc3t, Zrrc3ttôi lạiQswkbq thấyZrrc3t sZrrc3tững sờ.

Trong Qswkbqấn tượnoyVs5ug củsYa tQswkbqôi, Zrrc3tQQ củaoyVs5u LâZrrc3tm Zrrc3tLỗi Zrrc3tthực sựQswkbq luôZrrc3tn ởsY oyVs5utrạng tQswkbqhái sáng oyVs5uđèn. TrướcQswkbq đóoyVs5u, chúQswkbqng tsYôi Zrrc3tcó nósYi chuyệnQswkbq vQswkbqà anZrrc3th tsYa luônoyVs5u tZrrc3trả loyVs5uời oyVs5ungay. Chẳng Qswkbqlẽ, anoyVs5uh oyVs5uta chỉsY đểsY sánoyVs5ug đèQswkbqn vớoyVs5ui riQswkbqêng tôi?

Tiểu ĐoyVs5uao làQswkbq mZrrc3tột trZrrc3tong nsYhững oyVs5ungười bZrrc3tạn nốQswkbqi khốsY cZrrc3thơi vớisY noyVs5uhau tsYừ nhỏ củaZrrc3t cQswkbqhúng tôisY. AoyVs5unh tsYa Qswkbqhọc troyVs5uên Zrrc3ttôi vQswkbqà QswkbqTrứng msYuối haZrrc3ti lớZrrc3tp, lsYà Zrrc3tbạn họcsY củQswkbqa Lâm Lỗi.Qswkbq SaZrrc3tu khZrrc3ti đsYi làmQswkbq sYlại ởZrrc3t cZrrc3tùng mộtoyVs5u thàZrrc3tnh Qswkbqphố vZrrc3tới LâmoyVs5u LZrrc3tỗi, Zrrc3tcó thểQswkbq nóiZrrc3t quZrrc3tan hệ Qswkbqgiữa hoyVs5uai nZrrc3tgười csYàng toyVs5urở nsYên thânQswkbq thiếQswkbqt sYhơn. DùQswkbq Qswkbqanh toyVs5ua rấtZrrc3t ksYhông tsYán đồZrrc3tng vsYiệc Lâm LỗioyVs5u coyVs5uhia Zrrc3ttay tôiZrrc3t nhưnsYg suoyVs5uy chsYo Zrrc3tcùng, ngườioyVs5u ngoàZrrc3ti khZrrc3tó sYmà oyVs5ucan thiệpZrrc3t vsYào chuyện tìQswkbqnh csYảm đượoyVs5uc, vậyQswkbq oyVs5unên quasYn hệsY củaZrrc3t hZrrc3tai Qswkbqngười vZrrc3tẫn rấtZrrc3t tốQswkbqt, Qswkbqtình bạnQswkbq vẫoyVs5un không hZrrc3tề Zrrc3tthay đổi.

Rốt sYcuộc chuyệnQswkbq sYgì sYđã xảysY rQswkbqa khiZrrc3tến LsYâm QswkbqLỗi hZrrc3toàn toyVs5uoàn cắtQswkbq đứtsY qusYan hệ aZrrc3tnh eZrrc3tm mườZrrc3ti mấyZrrc3t nZrrc3tăm trờQswkbqi này?

Tôi đaQswkbqng sYsuy nghsYĩ mônsYg lungQswkbq, bỗoyVs5ung coyVs5uó tsYhứ Zrrc3tgì âmsY Zrrc3tấm áZrrc3tp Qswkbqvào mặt.

- ToyVs5uỉnh ngủZrrc3t đi.

- NgoyVs5uủ gìsY Zrrc3tmà ngủsY? MớZrrc3ti mấysY giờoyVs5u Qswkbqmà bZrrc3tảo ngườiQswkbq sYta buồnZrrc3t ngủ?

Tôi kZrrc3téo chiếcoyVs5u oyVs5ukhăn ưZrrc3tớt xuốngsY, ánsYh mắQswkbqt tứcQswkbq tốiZrrc3t nhìnZrrc3t oyVs5ukẻ đầuoyVs5u sỏ.

Thương NgôZrrc3t ngQswkbqồi bQswkbqên tráiZrrc3t tôiZrrc3t Qswkbqvẫn oyVs5ukhông độngsY toyVs5uĩnh gì,sY chZrrc3tỉ laoyVs5uu taysY một oyVs5ucách sYlịch thiệpsY, rồQswkbqi sYlại sYrót nướQswkbqc tZrrc3trà Zrrc3tvào bátsY vQswkbqà đQswkbqũa củasY chúnsYg Qswkbqtôi đểoyVs5u sát Zrrc3ttrùng, Qswkbqsau đóZrrc3t Zrrc3tlại xếoyVs5up ngsYay ngắQswkbqn, thZrrc3tể hiệoyVs5un đầysY đsYủ oyVs5ukỹ nănsYg sYcần cóZrrc3t oyVs5ucủa moyVs5uột vsYị oyVs5uthần thường xuyZrrc3tên cóQswkbq mặoyVs5ut tsYrong ngànhsY oyVs5uăn uốngZrrc3t csYủa loàisY người.

Ngưu BônsY ngồisY đốisY sYdiện voyVs5uới tôi,oyVs5u haZrrc3ti taZrrc3ty chốnoyVs5ug sYlên msYá, chớpZrrc3t chớp Zrrc3t cặp Zrrc3tmi dàioyVs5u, nởZrrc3t moyVs5uột nsYụ cưoyVs5uời vừasY dịusY dZrrc3tàng, vQswkbqừa ngQswkbqây ngôoyVs5u. QswkbqCặp lôsYng màysY, đôQswkbqi mắt đQswkbqẹp Qswkbqvà vẻZrrc3t yếQswkbqu ớsYt củoyVs5ua anQswkbqh csYhàng khiếnZrrc3t oyVs5ungười tZrrc3ta chỉZrrc3t muốnQswkbq hoyVs5uãm hại...

Ngồi Qswkbqbên phảZrrc3ti tsYôi lQswkbqà TrQswkbqứng sYmuối, Zrrc3tcô nsYàng bỗngoyVs5u nhiênZrrc3t dùngsY khuỷuZrrc3t tay huZrrc3tých oyVs5umạnh vàoZrrc3t tôi,sY nói:

- NàyoyVs5u, tsYao đQswkbqã thấyZrrc3t cQswkbqả rồioyVs5u. AZrrc3tnh choyVs5uàng Qswkbqđó đangQswkbq sYghen đấysY, aZrrc3tnh Zrrc3tta mớQswkbqi là bạsYn trsYai chínsYh Zrrc3tthức củaoyVs5u màyQswkbq cóoyVs5u đúngQswkbq không?

Trời đất,sY đZrrc3tồ bạnoyVs5u boyVs5uè xQswkbqấu xa.

Tôi Zrrc3tkhông trảoyVs5u lờiQswkbq cZrrc3tâu Qswkbqhỏi củQswkbqa TrứngQswkbq muốZrrc3ti, oyVs5uôm lấyQswkbq cZrrc3thỗ Zrrc3tđau, miQswkbqệng sùi Zrrc3tbọt méoyVs5up, gụcZrrc3t Zrrc3tmặt sYxuống bànoyVs5u hQswkbqy sinh.

Nhưng tôQswkbqi koyVs5uhông đsYáp Zrrc3tlời sYcũng chẳngoyVs5u sasYo, Zrrc3tđã cóoyVs5u ngưoyVs5uời khácoyVs5u trảsY lời thay.

- Đúng,Qswkbq tôisY loyVs5uà bạnsY trQswkbqai csYhính thứcoyVs5u hiQswkbqện tQswkbqại củsYa côZrrc3t ấysY. QswkbqHơn sYthế sauQswkbq này côoyVs5u Zrrc3tấy cZrrc3tũng Qswkbqsẽ chZrrc3tỉ sYcó moyVs5uột Zrrc3tngười đoyVs5uàn ôngsY sYduy nhấsYt làZrrc3t tôi.

- ÔisY mQswkbqẹ Qswkbqơi, nQswkbqói rấtZrrc3t haysY, nóioyVs5u rấQswkbqt sYtuyệt, nQswkbqói rấtsY đỉnhZrrc3t. VsYì cQswkbqâu nói nQswkbqày củaoyVs5u anhQswkbq, hsYai chQswkbqúng oyVs5uta sẽQswkbq uốZrrc3tng hsYết kétoyVs5u này.

Trứng muốioyVs5u đậpZrrc3t oyVs5ubàn Zrrc3tmột Zrrc3tcách đầyZrrc3t khZrrc3tí Zrrc3tphách khiếnZrrc3t toyVs5uôi suýZrrc3tt bịoyVs5u chấn thươnQswkbqg não.Qswkbq sYCâu nQswkbqói Qswkbqvô cùnQswkbqg hsYào hùngoyVs5u tsYrên sYlập tứQswkbqc khiZrrc3tến tôisY nhảyoyVs5u bổsY lênoyVs5u như điệnsY giật.

Tôi rQswkbqất rsYõ Zrrc3ttửu lượngsY củaoyVs5u TrứnsYg muối.sY CsYô nàngQswkbq oyVs5ulà ngườiQswkbq sYduy nhsYất bại dưoyVs5uới Zrrc3ttay Zrrc3tbố tôsYi msYà vẫoyVs5un coyVs5uó thểQswkbq Zrrc3tđi sYđược vsYề Zrrc3tnhà, hsYơn nữaZrrc3t còQswkbqn đứnQswkbqg thẳZrrc3tng người,Zrrc3t sờ oyVs5u tay vsYào tsYận csYửa rQswkbqồi oyVs5umới ngãoyVs5u. QswkbqTửu loyVs5uượng củaoyVs5u oyVs5uLâm LỗiZrrc3t choyVs5uỉ kémsY Zrrc3tcô nàZrrc3tng mộtsY chQswkbqút, về cơsY sYbản vẫnoyVs5u cZrrc3tó thZrrc3tể tìsYm thấyoyVs5u đưsYờng xuốngQswkbq gầmQswkbq bàn...

Đừng nóZrrc3ti sYbây Zrrc3tgiờ ThQswkbqương NgZrrc3tô đoyVs5uang loyVs5uà oyVs5ucon hổZrrc3t oyVs5uốm, Zrrc3tcứ Qswkbqcho oyVs5ulà trên ngườisY hắZrrc3tn Qswkbqkhông Qswkbqcó vếtQswkbq thươngQswkbq oyVs5uvà hắnZrrc3t loyVs5uà sYmột cosYn hổsY Zrrc3tdũng mãnQswkbqh thsYì cZrrc3tó lẽsY cũngsY chẳng oyVs5uthể nuốtQswkbq nổZrrc3ti sYkét biQswkbqa mZrrc3tà TrứnoyVs5ug muZrrc3tối gsYọi lêoyVs5un. TôQswkbqi khoyVs5uông sYmuốn sYlại phảioyVs5u một lsYần nữaoyVs5u trôngoyVs5u Qswkbqthấy mQswkbqáu chZrrc3tảy thànsYh Qswkbqgiọt nhoyVs5uư Qswkbqhiện trườnsYg gQswkbqiết ngoyVs5uười oyVs5unữa, gisYặt miếng đệmZrrc3t ghếsY sYsofa oyVs5urất tốnoyVs5u xoyVs5uà phòng...

Tôi Qswkbqchộp lQswkbqấy csYhai boyVs5uia tênQswkbq ThQswkbqương NZrrc3tgô khoyVs5uông Zrrc3tbiết ssYống cQswkbqhết làoyVs5u gì vừasY đónZrrc3t lQswkbqấy oyVs5uvà đQswkbqang địnhZrrc3t Qswkbqcho sYvào mioyVs5uệng uốngZrrc3t rồioyVs5u Qswkbqnhìn TrứngoyVs5u Qswkbqmuối nói:

- sYAnh tQswkbqa khôoyVs5ung uốngsY đượcsY bQswkbqia Qswkbqrượu, haQswkbqi csYhúng tZrrc3ta chiến!

- sYSao lQswkbqại oyVs5uthế hsYả, ĐậuoyVs5u pQswkbqhụ sYgià? Zrrc3tSao msYày lạiQswkbq yêuQswkbq sYngười sYkhông Qswkbqbiết uống rượusY cơsY chứ?Qswkbq sYKhông soyVs5uợ bốQswkbq màsYy Zrrc3txử lýoyVs5u Qswkbqmày à?

- TsYhôi Qswkbqđi. KhôngoyVs5u sYthấy kQswkbqhuôn sYmặt sYméo móZrrc3t sYđau ốoyVs5um oyVs5ucủa anZrrc3th sYta Qswkbqsao? HơnoyVs5u nữa, Zrrc3tanh Zrrc3tta đãQswkbq sớmsY Qswkbqqua Qswkbqđược Qswkbqcửa sYải củaQswkbq bốQswkbq tZrrc3tao rồioyVs5u... Zrrc3t– oyVs5uThốt royVs5ua xonQswkbqg Qswkbqcâu đó,sY tZrrc3tôi vội cắnQswkbq vàoZrrc3t lưsYỡi mìnoyVs5uh voyVs5uà khôQswkbqng thèQswkbqm đểQswkbq Qswkbqý đếnZrrc3t vẻZrrc3t đắcoyVs5u ýsY tZrrc3trên khuôoyVs5un moyVs5uặt Thương Ngô.

- KhôsYng sYnói linsYh toyVs5uinh nữsYa. RốQswkbqt cuộcoyVs5u oyVs5umày cQswkbqó uốngsY khônZrrc3tg hả?

Trứng mZrrc3tuối ngướcZrrc3t moyVs5uặt oyVs5ulên cườiZrrc3t lớsYn, tìQswkbqnh thếsY nQswkbqày csYó vZrrc3tẻ khoyVs5uiến cô nàngZrrc3t hậZrrc3tn khônoyVs5ug thQswkbqể phanQswkbqh áQswkbqo rZrrc3ta, nhảoyVs5uy lsYên sYbàn Qswkbqhét uống,Zrrc3t uống:

- ĐậoyVs5uu phZrrc3tụ sYgià, sYquả khôZrrc3tng hổoyVs5u dansYh lsYà QswkbqĐậu phụoyVs5u giàZrrc3t. ĐượcQswkbq lắsYm. Zrrc3tPhục vsYụ đâu, oyVs5umang tsYiếp oyVs5uhai kéQswkbqt oyVs5ubia đếnZrrc3t đây.

Tôi rấtZrrc3t bìnQswkbqh thZrrc3tản noyVs5uhưng sYchân hơisY nhũn.

Thương oyVs5uNgô cũngQswkbq rấtQswkbq Qswkbqbình thoyVs5uản nhưngZrrc3t sắZrrc3tc mặtZrrc3t oyVs5ucó phZrrc3tần táiQswkbq hơn.

Ngưu BônoyVs5u làQswkbq ngườisY Zrrc3ttương đốiQswkbq yếusY đusYối, haoyVs5ui oyVs5ucánh taQswkbqy chốngoyVs5u vàoyVs5uo má bỗngZrrc3t khuỵuoyVs5u xuốsYng khioyVs5uến Qswkbqchiếc csYằm oyVs5uthon tQswkbqhon đậpoyVs5u thẳngsY vZrrc3tào coyVs5uái đĩasY trưsYớc mặt...

Tiếp Qswkbqtheo đQswkbqó, tôiQswkbq voyVs5uà TrứngQswkbq muốQswkbqi usYống taoyVs5uy đôQswkbqi, msYi mộtoyVs5u chasYi Qswkbqta mộtQswkbq chai Zrrc3ttrước ánhoyVs5u mắtQswkbq vZrrc3tô csYùng sùngQswkbq Zrrc3tbái oyVs5uvà ngưỡsYng mộsY coyVs5uủa hasYi vịoyVs5u thầnsY tiêQswkbqn, Zrrc3tthoáng cái trêsYn bànZrrc3t oyVs5uđã toyVs5uoàn Qswkbqlà voyVs5uỏ chai.

Không biếtZrrc3t cQswkbqó phảoyVs5ui vìsY mấZrrc3ty ngoyVs5uày oyVs5uvừa Zrrc3tqua kQswkbqhông nQswkbqghỉ Qswkbqngơi đủQswkbq sYhay vì Zrrc3tchưa sYăn cơm,sY coyVs5uhỉ bụngsY rỗnsYg uốnQswkbqg bQswkbqia hZrrc3tay khôsYng sYmà oyVs5urất nhanQswkbqh soyVs5uau đZrrc3tó, tZrrc3tôi boyVs5uỗng cảm thQswkbqấy csYhóng mặQswkbqt hoQswkbqa oyVs5umắt Zrrc3tvà khônsYg cQswkbqòn chúoyVs5ut Zrrc3tsức lựcsY nào.oyVs5u TrQswkbqứng muốisY thìQswkbq voyVs5uẫn nhảoyVs5uy nhót nZrrc3thư chưQswkbqa hềsY uốngQswkbq gioyVs5uọt Zrrc3tbia nàoZrrc3t. ĐZrrc3tiều nQswkbqày khiếoyVs5un ngQswkbqười luoyVs5uôn tựZrrc3t cQswkbqa sYngợi mình "oyVs5uNghìn loyVs5uy khôoyVs5ung oyVs5usay" lZrrc3tà tôZrrc3ti coyVs5uảm toyVs5uhấy xấusY hổ.

Đang địnZrrc3th sYcởi khZrrc3tuy oyVs5utay Zrrc3táo xắoyVs5un lQswkbqên chuẩQswkbqn boyVs5uị choyVs5uiến đấusY đếnoyVs5u cùnQswkbqg, thì tsYrong tZrrc3tay trốnsYg ksYhông, nửasY chsYai csYòn lạsYi sYbị ThươngsY QswkbqNgô oyVs5ugiật lấyZrrc3t, nói:

- Zrrc3tEm sYkhông đượcZrrc3t uốngQswkbq nữa.

- ĐoyVs5uưa đây.

Thương Zrrc3tNgô lsYắc đầsYu, kiZrrc3tên quyết:

- EQswkbqm khôsYng oyVs5uhiểu tQswkbqa đansYg nóoyVs5ui gsYì saoZrrc3t? EoyVs5um kZrrc3thông đượcZrrc3t uZrrc3tống nữa.

Tôi Zrrc3tsững ngưoyVs5uời, tứsYc tối:

- oyVs5uAnh Zrrc3tcoi Qswkbqmình sYlà sYai thế?Zrrc3t oyVs5uLiên csYan gìoyVs5u đếQswkbqn Qswkbqanh? NàooyVs5u, đưaZrrc3t đây.

Thương NgôQswkbq đoyVs5uứng oyVs5ulên nhQswkbqìn Zrrc3ttôi, hQswkbqắn khôoyVs5ung hềoyVs5u sYtức giậnZrrc3t, lạiZrrc3t oyVs5utỏ rQswkbqa vô oyVs5u cùng bìQswkbqnh oyVs5utĩnh, nói:

- oyVs5uTâm trạnoyVs5ug khôQswkbqng tốZrrc3tt, uốngZrrc3t biZrrc3ta Zrrc3trượu cóQswkbq hạiZrrc3t chZrrc3to Zrrc3tsức khỏe.

Bốn chữsY đầuoyVs5u toyVs5uiên khoyVs5uiến tôZrrc3ti nhảQswkbqy chồmQswkbq lên:

- ToyVs5uâm trạngoyVs5u Zrrc3tai khônQswkbqg tZrrc3tốt sYhả? TsYâm trạnZrrc3tg củZrrc3ta aoyVs5unh, củaZrrc3t cảoyVs5u nhàoyVs5u anoyVs5uh mới khôsYng tốt.Qswkbq Zrrc3tĐừng nQswkbqói vQswkbqớ Zrrc3tvẩn nữa.oyVs5u MQswkbqau Qswkbqđưa đây.Zrrc3t UốngQswkbq Zrrc3tcùng bạnsY bèZrrc3t tZrrc3tôi sYrất vsYui, Zrrc3thại sức khoyVs5uỏe cũnZrrc3tg chẳsYng oyVs5ulà sYcái quQswkbqái oyVs5ugì, cóZrrc3t chếsYt coyVs5uũng caQswkbqm lòng.

- VậysY tQswkbqa uốngQswkbq sYgiúp em.

- ChúZrrc3tt toyVs5uửu lZrrc3tượng Zrrc3tcủa Qswkbqanh tZrrc3thì loyVs5uàm Qswkbqđược gì?

- Zrrc3tTóm lại,oyVs5u hômZrrc3t nsYay eQswkbqm Zrrc3tchỉ đQswkbqược uốsYng đếnZrrc3t đây.

- sYVề mQswkbqà coyVs5uấm ôsYng Zrrc3tbác Qswkbqnhà anoyVs5uh ấy.

- BốZrrc3t toyVs5ua Qswkbqlà sYcon oyVs5umột nQswkbqên sYta sYkhông cQswkbqó ônsYg bsYác nào.

- …

Tôi Zrrc3tvà ThươnoyVs5ug sYNgô đấsYu khsYẩu, TrứnQswkbqg musYối Zrrc3tvà NgưuQswkbq BônoyVs5u ngoyVs5uồi oyVs5ubên cạnh nhìn,

Sau Zrrc3tcuộc cãsYi cọ,sY TrứngsY muốZrrc3ti lsYiền tổZrrc3tng kếtsY ngoyVs5uắn gọn:

- ThôsYi đượsYc rồoyVs5ui. oyVs5uTao đãoyVs5u rõsY cảsY rồioyVs5u. ĐậuoyVs5u poyVs5uhụ sYgià oyVs5unày, bạnZrrc3t traoyVs5ui củaoyVs5u mày bịQswkbq Qswkbqcảm, bịZrrc3t sốsYt oyVs5uđúng khsYông? oyVs5uAnh tsYa muốnoyVs5u Qswkbqtối naoyVs5uy sYcùng màsYy vZrrc3tận đZrrc3tộng đểQswkbq toàn thâsYn đZrrc3tổ mổsY hôiZrrc3t, tQswkbqiết kioyVs5uệm đượQswkbqc cQswkbqhút tiềoyVs5un thoyVs5uuốc meZrrc3tn. ĐoyVs5uã tsYhế nàyZrrc3t rồZrrc3ti thQswkbqì tQswkbqao đành phảiQswkbq Zrrc3tnể mặtQswkbq thôi.

Thương NgôoyVs5u nhếcQswkbqh khsYóe miệQswkbqng nói:

- sYCảm ơsYn vsYì Zrrc3tđã cảmsY thông.

Tôi cQswkbqâm lặnQswkbqg, khQswkbqông oyVs5ubiết nQswkbqên bàooyVs5u chsYữa thếsY nào.

Ngưu QswkbqBôn lạioyVs5u msYột lsYần nữasY dùngsY cằZrrc3tm hôsYn chiếcQswkbq đĩa.

Trứng muốiQswkbq rsYất khZrrc3tông oyVs5uhài lòngoyVs5u Zrrc3tvì coyVs5uhưa đượcQswkbq vuQswkbqi Qswkbqhết Zrrc3tmình trênQswkbq bàn noyVs5uhậu, âmQswkbq oyVs5uthanh Qswkbqmà NgưZrrc3tu BônQswkbq Qswkbqvừa tạsYo sYra đsYã Qswkbqcuốn hútsY csYô oyVs5unàng. CQswkbqô nàQswkbqng nhQswkbqìn sang, hỏi:

- Zrrc3tAnh khônZrrc3tg ốmoyVs5u Zrrc3tđau gQswkbqì chứ?

Ngưu BôQswkbqn Qswkbqhoàn toànZrrc3t chưaQswkbq phảnZrrc3t ứngQswkbq kịpQswkbq, lắcQswkbq Qswkbqđầu mZrrc3tột cZrrc3tách ngốc nghếch.

- QswkbqVậy sYtối nQswkbqay chsYắc sYanh cũngoyVs5u khôngZrrc3t cầnsY vậnZrrc3t độnZrrc3tg chQswkbqo vãoyVs5u msYồ hZrrc3tôi chứ?

Anh chsYàng Zrrc3ttội nghiệpQswkbq NgQswkbqưu BsYôn tiếpoyVs5u tụcsY khônZrrc3tg kịZrrc3tp phQswkbqản sYứng, dsYo vậy lạiZrrc3t lQswkbqắc đầuZrrc3t mộtQswkbq cásYch ngốcoyVs5u nghếch.

Trứng Qswkbqmuối toyVs5uỏ royVs5ua vôZrrc3t cZrrc3tùng sYhài Zrrc3tlòng. QswkbqCô nàsYng Zrrc3tliền đáoyVs5u haoyVs5ui kétZrrc3t rưỡioyVs5u bia dướQswkbqi châZrrc3tn Qswkbqvề sYphía NgưsYu BôsYn, giọsYng nóiZrrc3t nhsYẹ nhsYư giósY thoảng:

- LầZrrc3tn Qswkbqđầu gặpQswkbq gỡ,Qswkbq lầnoyVs5u đoyVs5uầu cùngoyVs5u uốngQswkbq, coyVs5uhai nàysY oyVs5utôi cạnQswkbq trướcQswkbq đểZrrc3t Zrrc3ttỏ lòng kíZrrc3tnh trọng.

Hai mZrrc3tắt NgưQswkbqu BônZrrc3t toyVs5urợn trònoyVs5u nhìsYn côoyVs5u nàngQswkbq ngửsYa cổsY lZrrc3tên, thoángQswkbq chốc đsYít chaZrrc3ti đoyVs5uã hZrrc3tướng lênsY trời,Zrrc3t vQswkbqẻ oyVs5ungốc tựsY noyVs5uhiên oyVs5ucủa asYnh coyVs5uhàng đượcoyVs5u Zrrc3tbiểu hiệZrrc3tn rõ oyVs5u ràng tsYriệt để.

Tiếp đó,oyVs5u nhZrrc3tân voyVs5uật csYhính củoyVs5ua Qswkbqcục oyVs5udiện lúoyVs5uc nàyQswkbq sYlà TrứZrrc3tng muZrrc3tối sYvà NgưZrrc3tu Bôn. TZrrc3tôi vQswkbqà ThươngsY NgoyVs5uô nsYgồi Zrrc3tbên oyVs5ucạnh quaQswkbqn sát.

- TửuoyVs5u lượZrrc3tng cZrrc3tủa TsYứ NsYgưu thoyVs5uế nào?

- ThesYo Qswkbqnhư oyVs5uta đoyVs5uược bsYiết, voyVs5uì lZrrc3tý Zrrc3tdo sYphải tựsY toyVs5urị ngZrrc3thiêm ngặtsY nêQswkbqn tộc trưởnQswkbqg củoyVs5ua mườiZrrc3t hoyVs5uai sYtộc phầoyVs5un lớoyVs5un đềuQswkbq sYkhông thạoQswkbq việcZrrc3t này.

- TứcQswkbq làQswkbq sao?

- TứcZrrc3t là,Qswkbq cậuZrrc3t oyVs5uta Qswkbqcũng chưaZrrc3t bsYao giQswkbqờ uQswkbqống rượu.

- …

Thương NgsYô tZrrc3tỏ vẻQswkbq vừaZrrc3t xoyVs5uin lỗioyVs5u vừaoyVs5u Zrrc3tcảm độngsY sYdìu oyVs5uNgưu QswkbqBôn Zrrc3tkhông Zrrc3tbiết là lầnQswkbq thứoyVs5u sYbao nhiêusY từZrrc3t trZrrc3tong Qswkbqnhà Zrrc3tvệ siQswkbqnh xQswkbqiêu Zrrc3tvẹo bQswkbqước raoyVs5u, nưsYớc oyVs5umắt hsYắn nhạt nQswkbqhòa, nZrrc3tói oyVs5utrong tiếQswkbqng nấc:

- NgườiQswkbq asYnh Zrrc3tem tốtsY, khổsY sYcho cậQswkbqu rồi.

Ngưu BônoyVs5u vỗoyVs5u Zrrc3tvai hắnoyVs5u cườiQswkbq sYha hả,Zrrc3t gioyVs5uọng nóQswkbqi hQswkbqào Zrrc3thùng bốcsY troyVs5uời lấy chútoyVs5u pQswkbqhong cáoyVs5uch củQswkbqa TrứZrrc3tng muối:

- KhổQswkbq oyVs5ucái qoyVs5uuái gQswkbqì? Zrrc3tAnh Zrrc3tem chínhsY làQswkbq doyVs5uùng đểZrrc3t đâm...Zrrc3t Qswkbqanh mộtZrrc3t đaoyVs5uo, tôi mộtsY Zrrc3tđao... Qswkbqlà oyVs5utừ "đaZrrc3to" trZrrc3tong TsYiểu Qswkbqlý phsYi đao...

Thương NQswkbqgô Qswkbqche mặt.

Còn tôiQswkbq lạisY gsYiơ ngósYn Zrrc3ttay cáoyVs5ui sYlên boyVs5uiểu tsYhị ngưỡngsY mQswkbqộ đốioyVs5u vZrrc3tới sZrrc3tự biến chuyểnoyVs5u từZrrc3t yếsYu đuốiZrrc3t saoyVs5ung mạnsYh mẽQswkbq Qswkbqcủa oyVs5uTứ Ngưu.

Đêm đoyVs5uó, tQswkbqhần toyVs5uiên lạQswkbqi mộtsY lầnQswkbq nữZrrc3ta doyVs5uùng hsYành đsYộng thựsYc tQswkbqế chứng minQswkbqh ssYự toyVs5uốn cZrrc3tơm tốnZrrc3t củi,Qswkbq oyVs5uvô sYdụng sYtoàn tậpZrrc3t cQswkbqủa mình...

Sau khZrrc3ti đãQswkbq biZrrc3tến Zrrc3tba késYt bisYa thànhQswkbq Qswkbqba mươQswkbqi sáuoyVs5u sYchiếc vỏQswkbq chasYi, Trứng muốiZrrc3t coyVs5uhân bướcoyVs5u cósY phQswkbqần loZrrc3tạng choạngsY kéZrrc3to anoyVs5uh chànsYg NgưoyVs5uu BônoyVs5u đansYg nZrrc3tghiêm sYtúc chQswkbqỉ tay vZrrc3tào vạQswkbqch đườngQswkbq đếmoyVs5u troyVs5uăng saoyVs5uo oyVs5ulên taxisY, đầuZrrc3t khônoyVs5ug Zrrc3tngoảnh lại.

Tôi lẩmsY bẩmQswkbq msYột mình:

- HaZrrc3ti ngườioyVs5u Qswkbqnày sẽsY koyVs5uhông Zrrc3tsao chứ?

Thương NgôQswkbq trấnsY an:

- NgsYưu BônoyVs5u cZrrc3tó saZrrc3ty nZrrc3tữa cũsYng khônsYg giởZrrc3t toyVs5urò linoyVs5uh tioyVs5unh đâu.

- TsYôi sợZrrc3t TrứnZrrc3tg muốiZrrc3t gioyVs5uở troyVs5uò vớiQswkbq anZrrc3th ta.

- ..Qswkbq. oyVs5uDù gìsY Zrrc3tcũng loyVs5uà oyVs5uthần tiên.Zrrc3t SaoyVs5uo cZrrc3tó thểQswkbq bZrrc3tị loàisY oyVs5ungười gsYiở trò được...

 

Trên đườnQswkbqg voyVs5uề, Zrrc3tgió lạnQswkbqh tZrrc3táp vàsYo Zrrc3tmặt, hsYơi mQswkbqen sYxâm chiếQswkbqm sYđại nãosY của tôisY kQswkbqhông nhữnsYg tQswkbqước oyVs5uđi quyềsYn chQswkbqủ độnQswkbqg oyVs5umà cònoyVs5u khoyVs5uiến toyVs5uôi cQswkbqhìm đắmoyVs5u hoànoyVs5u toàn,sY choáng Zrrc3tváng, quasYy cuồnQswkbqg. ĐồngZrrc3t thờZrrc3ti, bụnQswkbqg cũnsYg bZrrc3tắt đầQswkbqu sYthấy koyVs5uhó chịu.

Tôi gZrrc3tiơ tsYay oyVs5ulên oyVs5utính noyVs5ugày, Qswkbqquả Zrrc3tnhiên sYđến nZrrc3tgày ksYinh nguyệQswkbqt ghésY thăm rồi,oyVs5u sYđúng Zrrc3tlà "Zrrc3tHọa Zrrc3tvô đơoyVs5un Zrrc3tchí, phúcoyVs5u bấtQswkbq trsYùng laiZrrc3t", đãQswkbq Qswkbqthất tìnhsY rồisY lại gặpQswkbq pZrrc3thải bàoyVs5u Qswkbqcô già...

Càng nghĩoyVs5u tôioyVs5u cànsYg thấyZrrc3t mZrrc3tình đeZrrc3tn đủi,oyVs5u oyVs5uđen đủoyVs5ui nhoyVs5uư sYgặp pZrrc3thải ôngoyVs5u bánsY than vậy.oyVs5u TôisY muốnsY rZrrc3tuồng bỏ,Qswkbq mQswkbquốn tựsY đàyoyVs5u ảsYi mìnZrrc3th oyVs5unên oyVs5utìm oyVs5uchỗ chânQswkbq tườngQswkbq rồi ngồiZrrc3t đósY nZrrc3thư chết.

Thương NgZrrc3tô đoyVs5uương nhiZrrc3tên khoyVs5uông biQswkbqết nhữngZrrc3t Zrrc3tcơn soyVs5uóng lòngoyVs5u diễQswkbqn ra troyVs5uong oyVs5utôi, thấyQswkbq oyVs5utôi bỗngoyVs5u nhiênoyVs5u ngồiQswkbq thụpZrrc3t xuốngQswkbq nhưQswkbq ngsYười khôngoyVs5u xưoyVs5uơng nêQswkbqn không tráoyVs5unh koyVs5uhỏi vẻoyVs5u ngạcoyVs5u nhisYên. HắnQswkbq vsYội khoyVs5uom noyVs5ugười xuống,sY lưsYng sYdựng thẳnsYg, msYột đầusY gối Qswkbqchạm đấoyVs5ut, mộQswkbqt taoyVs5uy đặtQswkbq toyVs5urên đầZrrc3tu gQswkbqối mìnhZrrc3t, tZrrc3tay ksYia soyVs5uờ lêsYn trsYán tôi...

Trời đất,Zrrc3t sinsYh vậtQswkbq Qswkbqgì ksYhông biếsYt, sYtư tZrrc3thế nZrrc3tgẫu nhiêQswkbqn Qswkbqthôi màZrrc3t cũng đẹpQswkbq Zrrc3tlạ lùng.

Lại toyVs5urời đấQswkbqt noyVs5uữa, lúcsY nQswkbqày Zrrc3ttôi Zrrc3tmới coyVs5uó thZrrc3tể sYquan ssYát mộtZrrc3t cáchZrrc3t sYtỉ mi, rõQswkbq ràng.

- TiQswkbqểu TườnsYg, Zrrc3tem Qswkbqsao thế?oyVs5u SsYay oyVs5uhay kZrrc3thó chịusY sYở đâu?

Trước ánZrrc3th mắtZrrc3t Zrrc3tlờ đQswkbqờ soyVs5uay, đZrrc3tôi tsYai osYng ooyVs5ung củaQswkbq tôi,oyVs5u Qswkbqdáng vẻZrrc3t hắnZrrc3t càng sY lôi cuốQswkbqn, giọQswkbqng nóiZrrc3t cànoyVs5ug dễsY chịQswkbqu hơQswkbqn Qswkbqkhiến tráiZrrc3t tsYim tôioyVs5u sYnhư lệQswkbqch vQswkbqề phísYa gan, giọngQswkbq Zrrc3ttôi nQswkbqhỏ nsYhẹ đầQswkbqy tủisY hờn:

- ĐếZrrc3tn tháng.

Thương oyVs5uNgô sữnQswkbqg ngườiQswkbq trướcZrrc3t câQswkbqu nóQswkbqi sYkhông sYđầu khônQswkbqg đuôisY củaoyVs5u tôi:

- ĐếnsY gì?

- ĐoyVs5uến tháng.

- QswkbqTháng... toyVs5uháng gì?

Tôi ômoyVs5u bụngoyVs5u tựsYa voyVs5uào tườngQswkbq, cuộQswkbqn Zrrc3tmình Qswkbqnhư mộsYt oyVs5ucon tômsY, lônZrrc3tg màQswkbqy sYxịu xuống, moyVs5uặt Qswkbqcau lạiQswkbq diQswkbqễn sYvai mộtZrrc3t côQswkbq bésY tộisY nghiệpoyVs5u muốQswkbqn nóioyVs5u màZrrc3t Zrrc3tkhông thốQswkbqt đượcsY thành lời.

Dù ssYao ThươngQswkbq oyVs5uNgô cQswkbqũng Qswkbqđã sốngQswkbq oyVs5uở nhânQswkbq sYgian nsYên Qswkbqtương đQswkbqối hiểuoyVs5u biết đốỉoyVs5u voyVs5uới đsYặc Qswkbqtrưng sinQswkbqh loyVs5uý sYcủa lsYoài người.Zrrc3t VsYậy nênoyVs5u, saQswkbqu psYhút oyVs5ubối rốisY baZrrc3tn đầuQswkbq, hắn Zrrc3tnhanh chóngQswkbq ýsY toyVs5uhức đoyVs5uược, Zrrc3tcộng Qswkbqthêm oyVs5ungôn ngữsY cơZrrc3t thểQswkbq vsYô cùZrrc3tng cóoyVs5u tQswkbqính bioyVs5uểu cảm củoyVs5ua toyVs5uôi Zrrc3tnên hắnoyVs5u đãsY Qswkbqhiểu ra.

- Em..Qswkbq. tZrrc3ta... chúngQswkbq sYta sYmau vềsY nZrrc3thà thôi...

- sYNhưng troZrrc3tng Qswkbqnhà khôngoyVs5u còQswkbqn oyVs5ubăng vệsY Zrrc3tsinh nữa.

- Vậy...Qswkbq phảioyVs5u làmsY sao?

- KhôQswkbqng còsYn oyVs5uthì đươnZrrc3tg nhiênZrrc3t phZrrc3tải oyVs5uđi muQswkbqa rồi.

- Ồ...oyVs5u sYở đâusY có?sY sYTa Qswkbqdìu sYem đi.

- TôiZrrc3t Zrrc3tđau bụnQswkbqg, khônQswkbqg đứngZrrc3t dậyoyVs5u đưsYợc, khônQswkbqg sYđi nổi.

Có loyVs5uẽ ThươngQswkbq Zrrc3tNgô Zrrc3tđã hiQswkbqểu rZrrc3ta ýsY cQswkbqủa tZrrc3tôi, bQswkbqỗng nhiêQswkbqn thấyoyVs5u bốQswkbqi rốoyVs5ui. Zrrc3tDo dự, Zrrc3tđắn đosY mộtQswkbq hồsYi, cuốisY cùngZrrc3t cũsYng cZrrc3tắn răng,Zrrc3t nói:

- TrQswkbqong siêQswkbqu tZrrc3thị gầsYn đâysY Zrrc3tchắc lQswkbqà oyVs5ucó chứ?Qswkbq oyVs5uTa sẽQswkbq sYđi musYa ngaQswkbqy, Zrrc3tem đợi tasY ởoyVs5u đây.

Tôi Qswkbqvội Zrrc3ttóm lấyZrrc3t hắnsY, tiQswkbqếp tụcZrrc3t vsYẻ yếusY đuZrrc3tối, Zrrc3tcạn sứsYc, diQswkbqễn vẻsY đáng thươnZrrc3tg đếnZrrc3t cùng:

- Zrrc3tTrong siêQswkbqu toyVs5uhị khônsYg cQswkbqó oyVs5uloại tôioyVs5u cZrrc3tần, chZrrc3tỉ oyVs5uở oyVs5ucửa hZrrc3tàng trướQswkbqc mặt oyVs5u mới có.

Tuy điềuQswkbq nàysY rõoyVs5u ràngQswkbq làZrrc3t oyVs5uvớ vẩn,Qswkbq nhưnZrrc3tg dùnsYg Qswkbqnó đểoyVs5u lừZrrc3ta vịsY toyVs5uhần chưa hềZrrc3t cóZrrc3t chútZrrc3t kZrrc3tinh oyVs5unghiệm gìQswkbq Qswkbqvẫn rQswkbqất hQswkbqiệu quả.Qswkbq QswkbqDo Zrrc3tđó ThưZrrc3tơng NoyVs5ugô liềZrrc3tn gậtZrrc3t đoyVs5uầu cắQswkbqn câu Zrrc3tvà tỏQswkbq sYvẻ nQswkbqgượng ngùngZrrc3t Qswkbqrõ ràng.

Cái gọisY Zrrc3tlà oyVs5ucửa hoyVs5uàng, Zrrc3tchính làZrrc3t oyVs5utiệm oyVs5utạp hóaoyVs5u tươsYng oyVs5uđối truyềnQswkbq Qswkbqthống mà phsYương thứZrrc3tc oyVs5ukinh dooyVs5uanh hoànoyVs5u toàQswkbqn khôngsY giốnZrrc3tg vớsYi siêuZrrc3t sYthị tựZrrc3t chọnsY. Khách hànZrrc3tg phảisY hiểQswkbqu rõ,Qswkbq phảisY tựQswkbq noyVs5uói rQswkbqa yêZrrc3tu cầuoyVs5u coyVs5uủa Qswkbqmình, saQswkbqu đóZrrc3t chủZrrc3t cửZrrc3ta oyVs5uhàng sZrrc3tẽ dẫn đQswkbqi lấyoyVs5u oyVs5uđồ voyVs5uà trảoyVs5u tioyVs5uền nhậnQswkbq hàngQswkbq nsYgay trQswkbqước mặt.

Tôi oyVs5uhoàn toànsY phớtoyVs5u lsYờ vẻsY ngượnoyVs5ug Zrrc3tngùng củaQswkbq ThươngZrrc3t NZrrc3tgô dùngZrrc3t tZrrc3thái độ vôQswkbq cùngoyVs5u nghiêmQswkbq túQswkbqc nZrrc3tói oyVs5uvới hắn:

- TôiZrrc3t muZrrc3tốn msYột oyVs5ugói dùQswkbqng boyVs5uan đêsYm oyVs5uvà mộoyVs5ut Zrrc3tgói dùsYng baoyVs5un nZrrc3tgày, loại dZrrc3tùng Zrrc3tban sYđêm oyVs5uphải lZrrc3tà losYại dàisY boyVs5ua moyVs5uươi oyVs5ulăm centimesYt. ĐãsY nQswkbqhớ chưa?

Thương NgôQswkbq cQswkbqúi đầuQswkbq khôngZrrc3t nhìsYn tôiZrrc3t, moyVs5uột hZrrc3tồi Qswkbqsau mớQswkbqi nhZrrc3tẹ nZrrc3tói một tiếng.

- Ừm.

- oyVs5uAnh thZrrc3tử nhZrrc3tắc lạioyVs5u mộtQswkbq lầZrrc3tn oyVs5ucho tsYôi nghe.

Dưới Qswkbqsự thZrrc3túc sYép oyVs5ucủa tôi,Zrrc3t hắZrrc3tn cusYối coyVs5uùng tZrrc3tỏ Zrrc3tvẻ qusYyết tâm,oyVs5u oyVs5uđứng phắt dậy,oyVs5u cònQswkbq tQswkbqiện Zrrc3ttay goyVs5uõ vàZrrc3to đầuZrrc3t tôoyVs5ui, sYgiọng hờoyVs5un trách:

- sYEm chờoyVs5u đấy.

Tôi xoyVs5uoa đoyVs5uầu nhoyVs5uìn theoyVs5uo cáZrrc3ti bósYng vộiZrrc3t voyVs5uã cQswkbqủa Qswkbqhắn, cườioyVs5u ngặZrrc3tt nghQswkbqẽo. Bóng hắnoyVs5u dầnsY xoyVs5ua khuất.

Lớn bQswkbqằng từngsY nZrrc3tày rsYồi, hsYắn làsY ngườoyVs5ui đsYàn ôoyVs5ung đầuQswkbq tiêZrrc3tn musYa bănZrrc3tg vệ Zrrc3tsinh cQswkbqho tôi.

Khoảng mườiZrrc3t pZrrc3thút sZrrc3tau, Zrrc3tThương NgoyVs5uô xáQswkbqch msYột túZrrc3ti nylosYn, lấmZrrc3t létZrrc3t như Zrrc3t trộm, quQswkbqay về.

- sYEm xsYem Zrrc3tta moyVs5uua Qswkbqcó Qswkbqđúng không?

Tôi cầmZrrc3t lấQswkbqy túi,sY noyVs5uhìn vàsYo, nói:

- ĐoyVs5uúng. TrQswkbqí Qswkbqnhớ củaZrrc3t oyVs5uanh khôsYng tsYồi msYà. NoyVs5uày, hộpoyVs5u nhsYỏ nàyQswkbq làZrrc3t Qswkbqgì vậy?

- Zrrc3tÔng oyVs5uchủ nói,sY tốsYt nhấtZrrc3t nêQswkbqn dùngQswkbq kếtQswkbq Qswkbqhợp oyVs5uhai loQswkbqại này.

Không biếtQswkbq ThươngZrrc3t sYNgô bQswkbqị kíchoyVs5u độngQswkbq gìZrrc3t oyVs5utrong cửasY hàngQswkbq sYcủa ôsYng oyVs5uchú râu Qswkbqria xồmZrrc3t Zrrc3txoàm kisYa. Zrrc3tTuy sắcZrrc3t mặtZrrc3t oyVs5ukhông cósY sYbiểu lZrrc3tộ gìoyVs5u đặcQswkbq boyVs5uiệt nhưngQswkbq cơsY thịZrrc3tt xem oyVs5ura Qswkbqkhông kioyVs5uềm chếQswkbq đượcZrrc3t nênsY sYhơi cQswkbqo giật:

- VìQswkbq tronsYg thsYời giaZrrc3tn Zrrc3tđến thánsYg củaQswkbq ngưQswkbqời cZrrc3ton sYgái, ngườisY Zrrc3tđàn ôQswkbqng sẽ tíZrrc3tch lũyoyVs5u khôZrrc3tng íZrrc3tt đồsY. ĐQswkbqến oyVs5ukhi đợiQswkbq hZrrc3tết sYđèn đỏZrrc3t chsYắc chắQswkbqn sẽZrrc3t khôngQswkbq kiểmoyVs5u soáZrrc3tt được màoyVs5u phQswkbqóng rasY. LúcQswkbq Qswkbqđó nếuQswkbq ksYhông coyVs5uó sựoyVs5u chuẩnQswkbq Zrrc3tbị tsYhì cQswkbqâu cQswkbqhuyện tuysYệt đỉnhoyVs5u trênQswkbq giường sQswkbqẽ oyVs5urất dQswkbqễ bisYến tZrrc3thành câusY chuyệnZrrc3t sYbi thảmoyVs5u trsYong ksYhoa sản...

Ôi Zrrc3ttrời đấtZrrc3t ơZrrc3ti, ôngZrrc3t chúQswkbq kỳsY quặQswkbqc sYkia oyVs5uthật quQswkbqá Zrrc3tdung tục.

Nhưng, nhoyVs5uư thếoyVs5u, ýsY nQswkbqguyện củaoyVs5u mẹZrrc3t đãQswkbq đsYược thuậnQswkbq lợiZrrc3t đápoyVs5u ứng.sY TronsYg nhà pQswkbqhải thườngoyVs5u xuyZrrc3tên dựQswkbq phòngZrrc3t Qswkbqbao casYo oyVs5usu DuoyVs5urex mà...

Nhìn dáZrrc3tng oyVs5uvẻ thảmQswkbq hạiZrrc3t củasY ThươQswkbqng NgôsY, sYchút lưsYơng thQswkbqiện vốnQswkbq chếtQswkbq từ Zrrc3t lâu sYtrong tôiZrrc3t coyVs5uuối coyVs5uùng cũnQswkbqg phZrrc3tục hồiQswkbq sứoyVs5uc sống.

Tôi Qswkbqnhét oyVs5uhai thứoyVs5u oyVs5ucó chứQswkbqc năoyVs5ung gisYống nhaoyVs5uu làsY cùngQswkbq cQswkbqhống chsYất lỏnsYg chảy lusYng Qswkbqtung Qswkbqvào toyVs5urong túQswkbqi nylZrrc3ton rồoyVs5ui đứngQswkbq lênQswkbq. oyVs5uĐang lắsYc Zrrc3tlắc phủioyVs5u phủioyVs5u định Qswkbq xuất psYhát, thìoyVs5u ThươngQswkbq NgQswkbqô bỗnQswkbqg koyVs5uéo tasYy tôZrrc3ti lại,Qswkbq nói:

- EQswkbqm thấyoyVs5u khósY chịu,sY vZrrc3tậy đZrrc3tể toyVs5ua cõsYng em.

Tôi nhìoyVs5un hắn,oyVs5u lắcZrrc3t đầsYu, nói:

- TôiQswkbq khôngZrrc3t muốnsY chơsYi tròoyVs5u sYTrư BQswkbqát GiớiZrrc3t cõngsY vợ.

- Zrrc3t... ChZrrc3túng Qswkbqta oyVs5uđâu phsYải lợn...sY sY- Zrrc3tThương NsYgô cQswkbqó phầnoyVs5u phsYân sYvân vsYề vấn đềQswkbq chủnZrrc3tg tộcQswkbq nhQswkbqưng rZrrc3tất nhZrrc3tanh soyVs5uau đóQswkbq lZrrc3tiền nởZrrc3t ngQswkbqay mộtoyVs5u nụoyVs5u cZrrc3tười: oyVs5u- NhZrrc3tưng ta Qswkbq không ngQswkbqại sYlàm oyVs5uTrư BZrrc3tát Giới.

Đầu Zrrc3tóc Zrrc3ttăm tốioyVs5u cZrrc3tủa tôisY phảisY oyVs5uphản oyVs5uứng oyVs5umột lúZrrc3tc Qswkbqmới hơZrrc3ti sYIm-u, tôi đáp:

- TQswkbqôi kZrrc3thông muốnoyVs5u lsYàm tiểuQswkbq Qswkbqthư củaQswkbq CaZrrc3to QswkbqLão trang.

- EQswkbqm cQswkbqhỉ cầnsY làsYm nữQswkbq cQswkbqhủ Zrrc3tnhân coyVs5uủa TQswkbqrúc ThaZrrc3tnh Zrrc3tcác làoyVs5u đượcZrrc3t rồisY. - Zrrc3t Thương NgôQswkbq vừaQswkbq noyVs5uói sYvừa Qswkbqcúi Zrrc3tngười xQswkbquống: Zrrc3t- MZrrc3tau lênQswkbq đi.

- TsYrúc ThanQswkbqh cZrrc3tác làsY cáQswkbqi gì?

- LoyVs5uà noyVs5uơi trướcZrrc3t đâysY chsYúng toyVs5ua ở.

- Ồ.

- QswkbqEm nhZrrc3tanh lêsYn oyVs5umột chút.

Tôi khôngoyVs5u tsYhèm đểZrrc3t ýoyVs5u đếQswkbqn lsYời giụZrrc3tc coyVs5uủa sYhắn Zrrc3tmà tựsY mìnhsY tiếnoyVs5u vềZrrc3t phía trước:

- KZrrc3thông Qswkbqcần đâu.

- oyVs5uTiểu Tường...

Tôi sYngoái đầuZrrc3t oyVs5ulại thZrrc3teo phoyVs5uản Zrrc3txạ, đúnoyVs5ug lZrrc3túc nhìnQswkbq thấsYy Zrrc3tThương Zrrc3tNgô khoyVs5uom người, Qswkbqhai toyVs5uay chốZrrc3tng oyVs5uvào đoyVs5uầu gối,Qswkbq khuônQswkbq mQswkbqặt hơQswkbqi ngQswkbqẩng lênoyVs5u, oyVs5ukhẽ Qswkbqmỉm cười,oyVs5u nói:

- VếtsY thươnQswkbqg oyVs5ucủa tZrrc3ta đãZrrc3t oyVs5ukhỏi rồi.

Tôi sYbị hsYắn Zrrc3tđoán trúngZrrc3t ýoyVs5u nênoyVs5u cũnQswkbqg khôZrrc3tng oyVs5unể tìnhsY mZrrc3tà Zrrc3tbóc mẽZrrc3t hsYắn, tôoyVs5ui nói to:

- oyVs5uAnh oyVs5ulừa Qswkbqai Qswkbqthế? KhôngsY tsYhể nào.

- sYDù coZrrc3ti nhQswkbqư Zrrc3tchưa oyVs5ukhỏi hQswkbqoàn Qswkbqtoàn thoyVs5uì sYchút trọQswkbqng lZrrc3tượng củaoyVs5u esYm cũngsY chẳng thZrrc3tể gâZrrc3ty ảnhZrrc3t hưoyVs5uởng gì.

Tôi bĩoyVs5uu môiZrrc3t tỏQswkbq vẻsY quoyVs5uyết koyVs5uhông Zrrc3ttin lờioyVs5u hắn.

Nụ cườoyVs5ui củoyVs5ua sYhắn cZrrc3tàng rQswkbqõ noyVs5uét hơn:

- EZrrc3tm lQswkbqo lắngZrrc3t chsYo toyVs5ua phảiQswkbq không?

- LsYà tôsYi lQswkbqo Qswkbqcho cáZrrc3ti đệmZrrc3t ghsYế sQswkbqofa củaZrrc3t tôi.

- TioyVs5uểu TQswkbqường, tQswkbqin toyVs5ua đi.Zrrc3t VìsY emoyVs5u, tZrrc3ta oyVs5usẽ khônQswkbqg lấoyVs5uy mìnhQswkbq royVs5ua oyVs5uđùa giỡn đâu.

Lời nósYi củaQswkbq hắQswkbqn rQswkbqất Qswkbqquả quyQswkbqết, hơnQswkbq nữasY cZrrc3tòn Zrrc3tcó Qswkbqtính xúiZrrc3t gisYục vàoyVs5u mêsY hoặc, dsYo đó,Zrrc3t tôiQswkbq thấQswkbqy sYdao động.

Tôi Zrrc3tđến bênsY hắn,sY bấmQswkbq đầuQswkbq ngónZrrc3t sYtay Zrrc3tvào lưsYng Zrrc3thắn, hỏi:

- CósY đaoyVs5uu không?

Thương NoyVs5ugô bậtQswkbq cườsYi, duỗiZrrc3t cáZrrc3tnh tQswkbqay đặtQswkbq vQswkbqào oyVs5ueo tôoyVs5ui sYđẩy rZrrc3ta sasYu lưng,Zrrc3t nhân lúcsY Qswkbqtôi lZrrc3toạng cZrrc3thoạng, liềsYn Qswkbqtúm vàZrrc3to đoyVs5uùi tôi,Zrrc3t kQswkbqhi Qswkbqđứng lêQswkbqn Zrrc3tthì tôiQswkbq đãoyVs5u ngồi chắoyVs5uc cZrrc3thắn troyVs5uên lZrrc3tưng sYhắn rồi.

Cách lớpoyVs5u áooyVs5u Qswkbqmùa đônQswkbqg dàyQswkbq cộsYp, tQswkbqôi Zrrc3tvẫn cảmsY thấQswkbqy oyVs5uvai voyVs5uà Qswkbqlưng hắnoyVs5u gầy gầyQswkbq noyVs5uhưng rấQswkbqt rộngZrrc3t, khoyVs5uiến tôiQswkbq cQswkbqó sYcảm Qswkbqgiác cựsYc Qswkbqkỳ Qswkbqchắc chắn.

Tôi Zrrc3tôm cổoyVs5u hắn,Zrrc3t bảoyVs5u vQswkbqai hắnQswkbq lZrrc3tàm cằmZrrc3t tôiZrrc3t hơioyVs5u đau.

Trong trQswkbqí nsYhớ cZrrc3tủa mìnhoyVs5u, hìnZrrc3th nhQswkbqư cQswkbqhưa cQswkbqó aQswkbqi từnoyVs5ug oyVs5ucõng toyVs5uôi. Ngày nhỏ,Qswkbq sYbố chQswkbqỉ đQswkbqặt Zrrc3ttôi oyVs5ulên csYổ hoặQswkbqc lêQswkbqn vai.

Thế sYnhưng cZrrc3tảm giácsY lúoyVs5uc sYnày saoyVs5uo tZrrc3thân quoyVs5uen đếQswkbqn vậZrrc3ty, Zrrc3tnhư toyVs5uhể đãoyVs5u toyVs5uừng diễn rZrrc3ta vZrrc3tô sZrrc3tố loyVs5uẩn. CsYó mộtsY ngườiZrrc3t cQswkbqõng tsYôi, cứsY đi,Qswkbq đQswkbqi rấtZrrc3t xoyVs5ua, Zrrc3tđi rấtZrrc3t lâu...

- ToyVs5urước đâZrrc3ty, Zrrc3tanh Zrrc3tcó từnsYg cõoyVs5ung tsYôi nZrrc3thư thếQswkbq nàoyVs5uy không?

- Có.

- sYThường xuyZrrc3tên chứ?

- Ừ!

- KểQswkbq sYtừ kQswkbqhi chúsYng sYta ởoyVs5u bêoyVs5un Qswkbqnhau sao?

- KZrrc3tể tsYừ nsYgày đầuQswkbq tiênQswkbq tQswkbqa queQswkbqn em.

- TôiZrrc3t sYnhớ, hZrrc3tình nhưsY aQswkbqnh từngsY nóoyVs5ui vZrrc3tì tZrrc3tôi sYmà đZrrc3tã lấysY chísYn trămQswkbq chín mươisY cZrrc3thín gioyVs5uọt sươsYng oyVs5umai. NhưnZrrc3tg nZrrc3tay tôoyVs5ui mớisY mộtoyVs5u nghQswkbqìn tusYổi. VậyQswkbq chẳngoyVs5u sYphải là sYkhi tôsYi vừQswkbqa sYra Zrrc3tđời, asYnh Qswkbqđã cõsYng tZrrc3tôi chạyQswkbq oyVs5ukhắp noyVs5uơi sao?

- Ừ.

- QswkbqAnh còQswkbqn nóZrrc3ti, Qswkbqtrước đâsYy sYtôi oyVs5ukhông hềQswkbq cóQswkbq Qswkbqbố Zrrc3tmẹ, oyVs5uvậy sYai nuôQswkbqi Qswkbqtôi trưởng thành?

Thương NgoyVs5uô oyVs5uthở dàZrrc3ti, ngoáiZrrc3t đầuoyVs5u lsYại noyVs5uhìn tQswkbqôi, nói:

- TioyVs5uểu TưZrrc3tờng, lZrrc3tà Zrrc3tta oyVs5unuôi Zrrc3tem khôoyVs5un lớn.

Ồ...

Hóa raoyVs5u, khônsYg phảQswkbqi làoyVs5u tôZrrc3ti nuôiQswkbq chồnQswkbqg, msYà tsYôi Zrrc3tlà bZrrc3tà Zrrc3tvợ đưQswkbqợc hắn nuôiZrrc3t nấng.

Cơn kíchZrrc3t độngZrrc3t nàyZrrc3t khiếoyVs5un tôioyVs5u khôngZrrc3t thốtsY nêoyVs5un sYlời toyVs5urên suốtZrrc3t Qswkbqđường về. oyVs5u Thương NgZrrc3tô cũZrrc3tng koyVs5uhông Qswkbqnói Qswkbqgì nữa,sY chZrrc3tỉ coyVs5uhầm cQswkbqhậm sYđi từnoyVs5ug bước,sY từnZrrc3tg bước.

Đêm msYùa đôngsY, oyVs5ugió rZrrc3tất mạnhZrrc3t Qswkbqnhưng cóoyVs5u oyVs5ulẽ Zrrc3tvì oyVs5uhai Qswkbqchúng toyVs5uôi sYdựa sát vsYào nhaoyVs5uu noyVs5uên sYkhông Qswkbqhề coyVs5uảm thấyQswkbq lạnh.sY BZrrc3tàn Zrrc3ttay Qswkbqhắn đQswkbqang đỡoyVs5u lsYấy tôioyVs5u cũngoyVs5u kZrrc3thông còn lạnZrrc3th giásY nhQswkbqư basYn chZrrc3tiều nữa.

Sau oyVs5ukhi troyVs5uở vềZrrc3t nhàQswkbq tắmQswkbq goyVs5uiặt xoZrrc3tng, toyVs5uôi vốnQswkbq địnhQswkbq mởoyVs5u máysY toyVs5uính rQswkbqa xeQswkbqm Lâm LỗioyVs5u coyVs5uó OnlZrrc3tine Zrrc3tkhông đểQswkbq hỏisY aQswkbqnh Zrrc3tta rốoyVs5ut cuộcoyVs5u vsYì saoyVs5uo khôQswkbqng liênoyVs5u lQswkbqạc vớiQswkbq bạn oyVs5u bè. NhưnQswkbqg vừasY mớoyVs5ui đăngoyVs5u nhQswkbqập, mZrrc3táy tínhQswkbq sYlập tZrrc3tức bịQswkbq oyVs5ugấp lại.

Thương QswkbqNgô đứngoyVs5u oyVs5usau lưnZrrc3tg tôioyVs5u, trZrrc3tên Qswkbqtay Qswkbqcầm mộoyVs5ut csYốc oyVs5usữa nóng,Qswkbq nói:

- UoyVs5uống đisY rsYồi ngủ.

Tôi oyVs5unghĩ sYngợi mộtQswkbq loyVs5uát rồiQswkbq ngoaoyVs5un ngosYãn nZrrc3tghe lời.

Có sYlẽ oyVs5uvì tháiQswkbq độsY nZrrc3tgoan Qswkbqngoãn củoyVs5ua Zrrc3ttôi quáQswkbq kháZrrc3tc Qswkbqso Qswkbqvới sYlúc thườsYng dẫn đếnZrrc3t visYệc hắnZrrc3t oyVs5ucó chútZrrc3t cQswkbqảnh gioyVs5uác, khsYông yêZrrc3tn tâoyVs5um nêoyVs5un lạiQswkbq nsYhấn oyVs5umạnh thêmoyVs5u một câu:

- PZrrc3thải Zrrc3tngủ ngsYay đZrrc3tấy nQswkbqhé. KoyVs5uhông đưZrrc3tợc đợiZrrc3t toyVs5ua Qswkbqđi rsYa ngoZrrc3tài rồisY lạiQswkbq léoyVs5un bò dậoyVs5uy Zrrc3tchơi đâu.

- Zrrc3tAnh khôoyVs5ung nsYgủ cùZrrc3tng sYtôi sao?

-... Hả?

Tôi sYchớp mắZrrc3tt lZrrc3tộ rõsY voyVs5uẻ ngâoyVs5uy oyVs5uthơ nhấoyVs5ut, laQswkbqnh lợisY nhất,Qswkbq nói:

- ÔoyVs5ung bZrrc3tố sYhổ ơoyVs5ui, buổioyVs5u tQswkbqối nZrrc3tgười tQswkbqa sợoyVs5u ngQswkbqủ mộtZrrc3t mình.

Thương NQswkbqgô Qswkbqgiật gQswkbqiật khóeQswkbq mắt:

- BoyVs5uố... bố...

- TZrrc3tôi oyVs5uluôn thíoyVs5uch kiểoyVs5uu bốsY nuôQswkbqi coyVs5uon sYgái gìZrrc3t oyVs5ugì Zrrc3tđó, khôoyVs5ung ngờsY tZrrc3tự mình giờZrrc3t Qswkbqcũng Qswkbqcó thsYể đượcQswkbq tZrrc3trải sYnghiệm. HZrrc3tay quá!

Khóe mZrrc3tiệng ThươsYng Zrrc3tNgô royVs5uần rsYật, nói:

- Bố..sY. coQswkbqn gái...

Tôi lZrrc3tao lêZrrc3tn phísYa trưóc,Qswkbq ôoyVs5um chsYặt oyVs5ueo hắn,Zrrc3t sYgiọng nZrrc3tũng nịu,Zrrc3t nói:

- NgQswkbqười tZrrc3ta Zrrc3tkhông thZrrc3tèm qusYan toyVs5uâm, ngưsYơi oyVs5uta sYchỉ muôoyVs5un bốsY ngủoyVs5u cùsYng mà, sY người Qswkbqta muZrrc3tốn ôoyVs5um boyVs5uố cơ.

Giọng nóiZrrc3t Zrrc3tcủa ThươoyVs5ung NgôQswkbq bQswkbqắt đầoyVs5uu ruQswkbqn rẩy:

- Ôm...Zrrc3t ôm...

Tôi sYthấy trêuoyVs5u nhQswkbqư vQswkbqậy đZrrc3tã tươngsY Qswkbqđối rsYồi, chọcoyVs5u thoyVs5uêm nữaoyVs5u cQswkbqó khsYả năng oyVs5u hắn oyVs5usẽ phátQswkbq sYhỏa nêsYn sYdừng lại,oyVs5u rổisY Zrrc3tlăn vàooyVs5u giườngZrrc3t, vẫyQswkbq oyVs5uvẫy tZrrc3tay vQswkbqẻ csYao saZrrc3tng, nói:

- BZrrc3tản cunZrrc3tg phoyVs5uải oyVs5uđi ngQswkbqhỉ rồi.Qswkbq QswkbqHổ côngsY coyVs5uông lQswkbqui rZrrc3ta đi.

- CônQswkbqg... công...

Có lsYẽ sYtim gasYn voyVs5uà đạoyVs5ui nãosY củaQswkbq TQswkbqhương NQswkbqgô đềoyVs5uu Qswkbqcó phoyVs5uần tsYê liQswkbqệt bởi màsYn bisYểu diễnsY biếnsY mặtoyVs5u Qswkbqsau khsYi traoyVs5uo Qswkbqgiải OscoyVs5uar cQswkbqủa tôi.oyVs5u KQswkbqhuôn mặtsY Qswkbqhắn khsYông chút Zrrc3tcảm xúcsY, hZrrc3tai mắtQswkbq nhìnsY tZrrc3thẳng, điQswkbq sYra ngoài.

Do đsYó, oyVs5utôi chuQswkbqi vàoQswkbq cZrrc3thăn oyVs5ucười sặcoyVs5u ssYụa, mộtsY chútoyVs5u giZrrc3tó loyVs5uạnh ùoyVs5ua Qswkbqđến, nằm bêQswkbqn Zrrc3tcạnh tôioyVs5u sYlúc nsYày làZrrc3t mộQswkbqt oyVs5uanh chQswkbqàng oyVs5umặc sYbộ quầZrrc3tn ásYo Qswkbqngủ mỏQswkbqng manh.

Khuôn msYặt hoyVs5uiền làQswkbqnh củasY anQswkbqh chànsYg nhìoyVs5un tôi,Zrrc3t nói:

- ĐểoyVs5u chứngZrrc3t miQswkbqnh tQswkbqa khôngoyVs5u phảiQswkbq loyVs5uà cZrrc3tông coyVs5uông, sYtối naZrrc3ty, tZrrc3ta đặcoyVs5u biệoyVs5ut cho phéQswkbqp Qswkbqcon kiểQswkbqm trQswkbqa tZrrc3thoải Qswkbqmái. TQswkbqa oyVs5uthương coyVs5uon Zrrc3tlắm đấy,Qswkbq coyVs5uó cảmQswkbq độngZrrc3t không?

- …

Được lắmoyVs5u, Qswkbqđồ coyVs5uon hQswkbqổ bioyVs5uến Zrrc3tthái! NgươiQswkbq thắnsYg rồi!

Tôi đZrrc3tưa sYtay đẩyoyVs5u hắsYn rQswkbqa, nói:

- oyVs5uTôi đQswkbqang sYđến tháQswkbqng, điQswkbq oyVs5ura đi.

Hắn sYnắm chặtQswkbq tZrrc3tay tQswkbqôi, khôZrrc3tng cònsY vẻsY đQswkbqùa cợtsY, sYtrêu coyVs5uhọc lúcoyVs5u troyVs5uước, giọng hắQswkbqn chsYậm royVs5uãi nhưngQswkbq kiêoyVs5un định:

- TiểuQswkbq TườnoyVs5ug, toyVs5ua bioyVs5uết Zrrc3tlúc nsYày eZrrc3tm rấsYt buồn.oyVs5u QswkbqTrước mặtZrrc3t oyVs5uta, eZrrc3tm không cầoyVs5un phảioyVs5u tỏZrrc3t oyVs5ura Qswkbqmạnh mẽ,oyVs5u csYàng ksYhông cầsYn phQswkbqải giảoyVs5u vờ.

Tôi nhZrrc3tìn hắoyVs5un, nói:

- SZrrc3tao ansYh khZrrc3tông hQswkbqỏi tôiQswkbq làoyVs5u đsYã xQswkbqảy sYra chuyệnZrrc3t gì?

- DoyVs5uù sYcó xảsYy Qswkbqra chuyệZrrc3tn gsYì toyVs5uhì cũngsY quQswkbqa Zrrc3tmau thsYôi, vìsY cóoyVs5u tQswkbqa Zrrc3tluôn ở bêZrrc3tn sYcạnh em.

- MãZrrc3ti mãisY bêoyVs5un tôQswkbqi sao?

- MQswkbqãi mãi.

Tôi choyVs5uớp chớpQswkbq mắtQswkbq, vùisY đầusY vàoZrrc3t Zrrc3tlòng hắn,oyVs5u qoyVs5uuệt nướcoyVs5u moyVs5uắt lênQswkbq ngựcoyVs5u hắn, nói:

- ThươsYng NgQswkbqô, masYy msYà sYcó anQswkbqh ởsY đây.

- TZrrc3ta luQswkbqôn oyVs5uở đây.

- ThZrrc3tế nênoyVs5u, đànsY ôngsY Qswkbqkhông pZrrc3thải sYlà thứsY gìQswkbq tốtsY Zrrc3tđẹp, sYtrên thQswkbqế giớQswkbqi nàsYy chỉ cZrrc3tó bQswkbqố oyVs5ulà Qswkbqtốt thôi.

Tôi Qswkbqquá moyVs5uệt nênoyVs5u noyVs5ugủ rQswkbqất ngQswkbqon, Zrrc3tlấy cánhQswkbq toyVs5uay cQswkbqủa ThưoyVs5uơng NgôsY oyVs5ulàm gối, hítoyVs5u hàsY hưQswkbqơng oyVs5urừng bsYan masYi tQswkbqhoang thoảngsY sYmà hQswkbqắn Zrrc3tmang đến.

Mãi mQswkbqãi làsY baZrrc3to lâusY? Zrrc3tĐây sYlà câoyVs5uu hỏiZrrc3t rấtoyVs5u thZrrc3tông tZrrc3tục vàQswkbq cũsYng làZrrc3t một câusY hỏoyVs5ui Qswkbqkhông lsYời đáp.

Nhưng tôiQswkbq nghQswkbqĩ, ssYo vớioyVs5u csYuộc đờiQswkbq noyVs5ugắn ngủioyVs5u mấyZrrc3t mưoyVs5uơi năoyVs5um Zrrc3tcủa loài Zrrc3t người, mộtoyVs5u nghìoyVs5un nZrrc3tăm khôsYng hềoyVs5u rờiZrrc3t xsYa csYó Zrrc3tthể đQswkbqược coQswkbqi loyVs5uà mãQswkbqi mãiZrrc3t rồi.