Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 11 part 2

Do gần TPCX5VRuđây CtwAtôi đượcxSh6E2hc CtwAtận mắcxSh6E2ht cxSh6E2hchứng kicxSh6E2hến sựTPCX5VRu TPCX5VRutồn tạiCtwA củaCtwA thầnCtwA tcxSh6E2hiên, TPCX5VRuphá tCtwAan cxSh6E2htư tưởTPCX5VRung duy cxSh6E2hvật màTPCX5VRu tTPCX5VRuôi đượccxSh6E2h tiếpTPCX5VRu cxSh6E2hthu tcxSh6E2hừ nhTPCX5VRuỏ. VTPCX5VRuậy CtwAnên, cxSh6E2hsự ngạTPCX5VRuc nhiCtwAên cxSh6E2hcủa cTPCX5VRuon bạncxSh6E2h khiến tôicxSh6E2h bỗngcxSh6E2h thấyCtwA cxSh6E2hrun run:

- Này,TPCX5VRu màyTPCX5VRu đừngcxSh6E2h cCtwAó dọaCtwA taoCtwA. NcxSh6E2hếu anCtwAh CtwAta lCtwAàm TPCX5VRuma tTPCX5VRuhật, chắcTPCX5VRu sẽcxSh6E2h tha cCtwAho CtwAtao nhỉ?TPCX5VRu cxSh6E2hLà acxSh6E2hnh tTPCX5VRua đcxSh6E2há taocxSh6E2h, chứCtwA cTPCX5VRuó phảiCtwA taTPCX5VRuo TPCX5VRuđá TPCX5VRuanh CtwAta đâu...

- TCtwAao vừCtwAa nócxSh6E2hi thếCtwA TPCX5VRumà mCtwAày đCtwAã cxSh6E2hkích đTPCX5VRuộng đếCtwAn nhTPCX5VRuường nàyTPCX5VRu. CtwA- TrcxSh6E2hứng muối lậpcxSh6E2h tcxSh6E2hức tCtwAhay đTPCX5VRuổi thTPCX5VRuái độ,CtwA tTPCX5VRuỏ vCtwAẻ xecxSh6E2hm thưTPCX5VRuờng sựCtwA yếuCtwA đuối,cxSh6E2h TPCX5VRunhát cxSh6E2hgan củaTPCX5VRu tôi:CtwA TPCX5VRu- Hai ngàyCtwA trưcxSh6E2hớc, tronTPCX5VRug TPCX5VRulúc ăcxSh6E2hn TPCX5VRucơm cxSh6E2hvới bCtwAọn TTPCX5VRuiểu ĐaoTPCX5VRu, bọCtwAn nCtwAó CtwAcó nhắcTPCX5VRu đếncxSh6E2h tCtwAên CtwArẻ mạt đó.

Mọi người đềTPCX5VRuu nói,cxSh6E2h sTPCX5VRuau cxSh6E2hkhi ăTPCX5VRun TCtwAết cxSh6E2hxong quaCtwAy lạicxSh6E2h đâyTPCX5VRu, khCtwAông TPCX5VRuliên lạcCtwA lạiTPCX5VRu vớiCtwA hắn đượcTPCX5VRu CtwAnữa, điệncxSh6E2h thoạiCtwA kcxSh6E2hhông ncxSh6E2hghe, ecxSh6E2hmail khôngTPCX5VRu hcxSh6E2hồi âmCtwA, gửiCtwA tcxSh6E2hin ncxSh6E2hhắn offlCtwAine ởcxSh6E2h QQ vàcxSh6E2h MSCtwAN cxSh6E2hthì khôTPCX5VRung bCtwAao giCtwAờ CtwAthấy tTPCX5VRurả lời.cxSh6E2h CòcxSh6E2hn nTPCX5VRuữa, chCtwAỗ hắnCtwA ởcxSh6E2h cũnTPCX5VRug cxSh6E2hkhông cCtwAó acxSh6E2hi. Tao TPCX5VRu vốn nghCtwAĩ rằngTPCX5VRu ôngCtwA trờiTPCX5VRu CtwAcuối cùCtwAng cCtwAũng CtwAmở mắtTPCX5VRu làTPCX5VRum séTPCX5VRut đCtwAánh chếtCtwA hắTPCX5VRun rCtwAồi, gCtwAiờ xem rTPCX5VRua CtwAđáng TPCX5VRutiếc, đángTPCX5VRu tiếccxSh6E2h quá.

Cô nàngTPCX5VRu lCtwAắc TPCX5VRulắc cáiCtwA đầcxSh6E2hu thaCtwAn vcxSh6E2hãn, tCtwAôi lạicxSh6E2h thấyTPCX5VRu sữcxSh6E2hng sờ.

Trong ấcxSh6E2hn tượcxSh6E2hng củTPCX5VRua tôcxSh6E2hi, QcxSh6E2hQ củaCtwA LCtwAâm TPCX5VRuLỗi thựccxSh6E2h sựcxSh6E2h CtwAluôn cxSh6E2hở trạnTPCX5VRug tcxSh6E2hhái sáng đcxSh6E2hèn. cxSh6E2hTrước cxSh6E2hđó, chúngCtwA tôcxSh6E2hi TPCX5VRucó TPCX5VRunói ccxSh6E2hhuyện TPCX5VRuvà aCtwAnh tcxSh6E2ha lCtwAuôn tcxSh6E2hrả lờTPCX5VRui ngcxSh6E2hay. ChẳngCtwA lẽ, cxSh6E2hanh TPCX5VRuta chỉTPCX5VRu đểcxSh6E2h sángTPCX5VRu đènCtwA CtwAvới rTPCX5VRuiêng tôi?

Tiểu CtwAĐao làCtwA TPCX5VRumột troncxSh6E2hg nhữnTPCX5VRug ngưTPCX5VRuời bạnCtwA nốiCtwA kTPCX5VRuhố cTPCX5VRuhơi vớTPCX5VRui nhcxSh6E2hau TPCX5VRutừ nhcxSh6E2hỏ của cxSh6E2hchúng tôTPCX5VRui. cxSh6E2hAnh TPCX5VRuta họCtwAc trêTPCX5VRun tTPCX5VRuôi TPCX5VRuvà TPCX5VRuTrứng cxSh6E2hmuối hcxSh6E2hai lớpCtwA, lTPCX5VRuà bCtwAạn hcxSh6E2học TPCX5VRucủa Lâm Lỗi.cxSh6E2h STPCX5VRuau cxSh6E2hkhi đcxSh6E2hi làTPCX5VRum lạiCtwA ởCtwA cxSh6E2hcùng TPCX5VRumột cxSh6E2hthành phcxSh6E2hố vớCtwAi LâCtwAm LỗiCtwA, cCtwAó cxSh6E2hthể nCtwAói quTPCX5VRuan hệ TPCX5VRu giữa haCtwAi ngưcxSh6E2hời cànTPCX5VRug tCtwArở nêcxSh6E2hn thânCtwA cxSh6E2hthiết hcxSh6E2hơn. DCtwAù aCtwAnh tCtwAa rấtTPCX5VRu khCtwAông táCtwAn đTPCX5VRuồng vTPCX5VRuiệc Lâm LỗicxSh6E2h chcxSh6E2hia tCtwAay tTPCX5VRuôi nhcxSh6E2hưng cxSh6E2hsuy chcxSh6E2ho TPCX5VRucùng, ngcxSh6E2hười TPCX5VRungoài kCtwAhó CtwAmà caCtwAn thiệpTPCX5VRu vào chuyệnCtwA CtwAtình cảcxSh6E2hm đượcTPCX5VRu, vậyCtwA nTPCX5VRuên qcxSh6E2huan hệTPCX5VRu củacxSh6E2h TPCX5VRuhai ncxSh6E2hgười vcxSh6E2hẫn rcxSh6E2hất tCtwAốt, tìTPCX5VRunh bạnTPCX5VRu vẫn khôngTPCX5VRu cxSh6E2hhề thcxSh6E2hay đổi.

Rốt cuộTPCX5VRuc chuyTPCX5VRuện gCtwAì đCtwAã xảyTPCX5VRu rTPCX5VRua khCtwAiến LâcxSh6E2hm LCtwAỗi cxSh6E2hhoàn toàncxSh6E2h cắtCtwA đứtcxSh6E2h quan hệTPCX5VRu cxSh6E2hanh eCtwAm mườiTPCX5VRu mấycxSh6E2h TPCX5VRunăm tTPCX5VRurời này?

Tôi đaCtwAng CtwAsuy nghCtwAĩ môCtwAng lunCtwAg, bỗncxSh6E2hg TPCX5VRucó thTPCX5VRuứ gìcxSh6E2h CtwAâm CtwAấm áTPCX5VRup vàocxSh6E2h mặt.

- TỉTPCX5VRunh ngủCtwA đi.

- TPCX5VRuNgủ gTPCX5VRuì TPCX5VRumà ncxSh6E2hgủ? CtwAMới mCtwAấy giờcxSh6E2h màTPCX5VRu bảoCtwA ngườCtwAi tcxSh6E2ha buồTPCX5VRun ngủ?

Tôi kécxSh6E2ho chiếTPCX5VRuc khTPCX5VRuăn ướtcxSh6E2h xuốcxSh6E2hng, ánhcxSh6E2h mắtTPCX5VRu TPCX5VRutức tốicxSh6E2h nhìcxSh6E2hn kẻcxSh6E2h đầucxSh6E2h sỏ.

Thương TPCX5VRuNgô ngCtwAồi bênCtwA cxSh6E2htrái tôCtwAi vẫnTPCX5VRu khôngCtwA độngcxSh6E2h tcxSh6E2hĩnh gì,TPCX5VRu chCtwAỉ cxSh6E2hlau tayCtwA một TPCX5VRucách lịCtwAch thiệp,CtwA TPCX5VRurồi lạTPCX5VRui rcxSh6E2hót nướcCtwA cxSh6E2htrà vàoTPCX5VRu cxSh6E2hbát vcxSh6E2hà cxSh6E2hđũa củacxSh6E2h chCtwAúng CtwAtôi đểTPCX5VRu sTPCX5VRuát trùng, saCtwAu đóTPCX5VRu lcxSh6E2hại cxSh6E2hxếp ngaCtwAy ngTPCX5VRuắn, TPCX5VRuthể hTPCX5VRuiện đầyCtwA đủCtwA kcxSh6E2hỹ năCtwAng ccxSh6E2hần cóTPCX5VRu củaCtwA mcxSh6E2hột vịTPCX5VRu thần thườnTPCX5VRug xuyCtwAên cócxSh6E2h mặTPCX5VRut trocxSh6E2hng nTPCX5VRugành ănTPCX5VRu uốngcxSh6E2h củacxSh6E2h cxSh6E2hloài người.

Ngưu BTPCX5VRuôn ngồiTPCX5VRu đốcxSh6E2hi CtwAdiện vCtwAới tôi,CtwA cxSh6E2hhai tCtwAay cTPCX5VRuhống lênCtwA máTPCX5VRu, chớpcxSh6E2h cCtwAhớp cặp TPCX5VRumi dTPCX5VRuài, ncxSh6E2hở mTPCX5VRuột nụCtwA cườiCtwA vừTPCX5VRua dịucxSh6E2h dàng,CtwA cxSh6E2hvừa ngTPCX5VRuây ngôcxSh6E2h. CcxSh6E2hặp lôTPCX5VRung màycxSh6E2h, CtwAđôi mắt đẹpTPCX5VRu vàTPCX5VRu vẻTPCX5VRu yếcxSh6E2hu ớtTPCX5VRu ccxSh6E2hủa aCtwAnh chàngcxSh6E2h khiếnCtwA TPCX5VRungười CtwAta chỉcxSh6E2h TPCX5VRumuốn hãCtwAm hại...

Ngồi bêncxSh6E2h phảcxSh6E2hi tôicxSh6E2h lCtwAà TrứnCtwAg mucxSh6E2hối, cxSh6E2hcô nàngcxSh6E2h bỗncxSh6E2hg TPCX5VRunhiên dùnTPCX5VRug khuỷCtwAu tay huýcTPCX5VRuh mạCtwAnh vTPCX5VRuào tôi,TPCX5VRu nói:

- NàycxSh6E2h, tacxSh6E2ho đãTPCX5VRu tcxSh6E2hhấy cxSh6E2hcả cxSh6E2hrồi. CtwAAnh CtwAchàng đTPCX5VRuó TPCX5VRuđang gCtwAhen đấy,TPCX5VRu cxSh6E2hanh cxSh6E2hta mớiCtwA là bạnTPCX5VRu tcxSh6E2hrai chícxSh6E2hnh thứCtwAc CtwAcủa màTPCX5VRuy CtwAcó đúngcxSh6E2h không?

Trời đất,cxSh6E2h đồCtwA bạCtwAn bcxSh6E2hè xấucxSh6E2h xa.

Tôi khônTPCX5VRug trảTPCX5VRu cxSh6E2hlời cxSh6E2hcâu CtwAhỏi củaCtwA TrứCtwAng muốTPCX5VRui, ômCtwA lấyCtwA ccxSh6E2hhỗ CtwAđau, mcxSh6E2hiệng sùi bọtcxSh6E2h mép,CtwA CtwAgục mặtCtwA xuốngCtwA bàCtwAn CtwAhy sinh.

Nhưng tôTPCX5VRui khTPCX5VRuông đCtwAáp lTPCX5VRuời cũnTPCX5VRug CtwAchẳng sTPCX5VRuao, đãcxSh6E2h cócxSh6E2h nCtwAgười TPCX5VRukhác trảCtwA lời thay.

- ĐcxSh6E2húng, tôCtwAi lTPCX5VRuà bạTPCX5VRun tCtwArai CtwAchính thứccxSh6E2h hiệncxSh6E2h tTPCX5VRuại củCtwAa cTPCX5VRuô ấTPCX5VRuy. HơcxSh6E2hn tCtwAhế sau nCtwAày cCtwAô ấcxSh6E2hy cũnCtwAg sẽTPCX5VRu chỉCtwA CtwAcó mộtCtwA ngcxSh6E2hười đàcxSh6E2hn ônCtwAg dTPCX5VRuuy CtwAnhất CtwAlà tôi.

- ÔcxSh6E2hi mẹTPCX5VRu ơTPCX5VRui, CtwAnói rấCtwAt hTPCX5VRuay, TPCX5VRunói TPCX5VRurất cxSh6E2htuyệt, nTPCX5VRuói rCtwAất đỉnh.CtwA VìcxSh6E2h câuCtwA nóiTPCX5VRu này củCtwAa anTPCX5VRuh, haTPCX5VRui cCtwAhúng tCtwAa sẽTPCX5VRu uốngCtwA hCtwAết cxSh6E2hkét này.

Trứng muốcxSh6E2hi đậpCtwA CtwAbàn mộtCtwA cxSh6E2hcách đầycxSh6E2h khcxSh6E2hí TPCX5VRuphách khiCtwAến tCtwAôi suýTPCX5VRut bịcxSh6E2h chấcxSh6E2hn thương ncxSh6E2hão. CâTPCX5VRuu nóiTPCX5VRu vôCtwA cùngCtwA hCtwAào hùngcxSh6E2h CtwAtrên CtwAlập tTPCX5VRuức CtwAkhiến cxSh6E2htôi nhảCtwAy bTPCX5VRuổ lcxSh6E2hên như điệncxSh6E2h giật.

Tôi TPCX5VRurất rõTPCX5VRu tửcxSh6E2hu lượngcxSh6E2h củaTPCX5VRu cxSh6E2hTrứng muối.TPCX5VRu CCtwAô cxSh6E2hnàng TPCX5VRulà ngTPCX5VRuười dCtwAuy TPCX5VRunhất bại dướicxSh6E2h tacxSh6E2hy CtwAbố tôiTPCX5VRu cxSh6E2hmà vẫnCtwA cóTPCX5VRu CtwAthể điCtwA đTPCX5VRuược vềTPCX5VRu nhà,cxSh6E2h hTPCX5VRuơn nữaTPCX5VRu cònCtwA đCtwAứng thẳCtwAng ngườcxSh6E2hi, sờ tacxSh6E2hy vàCtwAo tậncxSh6E2h cửacxSh6E2h rồicxSh6E2h mcxSh6E2hới ngcxSh6E2hã. TửuTPCX5VRu lượngcxSh6E2h củaTPCX5VRu LâcxSh6E2hm LcxSh6E2hỗi chcxSh6E2hỉ kTPCX5VRuém cCtwAô nànTPCX5VRug mcxSh6E2hột chút,CtwA về cơcxSh6E2h bảcxSh6E2hn vCtwAẫn cóCtwA tCtwAhể tìmTPCX5VRu tcxSh6E2hhấy đườCtwAng xCtwAuống gầCtwAm bàn...

Đừng CtwAnói bâycxSh6E2h giờcxSh6E2h ThươnTPCX5VRug NgôCtwA đangCtwA cxSh6E2hlà cxSh6E2hcon TPCX5VRuhổ ốcxSh6E2hm, cứTPCX5VRu cCtwAho lCtwAà trên ngườiCtwA hắncxSh6E2h khCtwAông cTPCX5VRuó vếTPCX5VRut thươngTPCX5VRu CtwAvà hắnTPCX5VRu lTPCX5VRuà mộcxSh6E2ht cCtwAon hổCtwA dcxSh6E2hũng mãnCtwAh tcxSh6E2hhì cóTPCX5VRu cxSh6E2hlẽ cũng chẳncxSh6E2hg thTPCX5VRuể nuốtCtwA nCtwAổi cxSh6E2hkét bCtwAia màTPCX5VRu TrứngTPCX5VRu muốicxSh6E2h cxSh6E2hgọi cxSh6E2hlên. TôiCtwA khTPCX5VRuông mTPCX5VRuuốn lạcxSh6E2hi phảiTPCX5VRu một lầncxSh6E2h nữCtwAa tCtwArông thấyTPCX5VRu mcxSh6E2háu TPCX5VRuchảy thàCtwAnh gicxSh6E2họt ncxSh6E2hhư hiệncxSh6E2h trườngcxSh6E2h gTPCX5VRuiết ngườicxSh6E2h nữaTPCX5VRu, giặt miếngcxSh6E2h đệmCtwA ghếTPCX5VRu soCtwAfa rấtcxSh6E2h TPCX5VRutốn xàTPCX5VRu phòng...

Tôi cTPCX5VRuhộp cxSh6E2hlấy chTPCX5VRuai cxSh6E2hbia têCtwAn CtwAThương CtwANgô khCtwAông bTPCX5VRuiết CtwAsống CtwAchết làCtwA gì vừacxSh6E2h đCtwAón lấyTPCX5VRu CtwAvà đTPCX5VRuang địnCtwAh ccxSh6E2hho vTPCX5VRuào miệcxSh6E2hng ucxSh6E2hống rồCtwAi ncxSh6E2hhìn cxSh6E2hTrứng muTPCX5VRuối nói:

- TPCX5VRuAnh CtwAta khônTPCX5VRug uốngcxSh6E2h đưTPCX5VRuợc bcxSh6E2hia rưCtwAợu, hCtwAai chTPCX5VRuúng CtwAta chiến!

- ScxSh6E2hao lạTPCX5VRui CtwAthế hả,TPCX5VRu TPCX5VRuĐậu pcxSh6E2hhụ gTPCX5VRuià? TPCX5VRuSao màTPCX5VRuy lạCtwAi yCtwAêu ngườCtwAi khônTPCX5VRug biết uốnTPCX5VRug rưCtwAợu CtwAcơ ccxSh6E2hhứ? KhôngcxSh6E2h scxSh6E2hợ bcxSh6E2hố màCtwAy xửTPCX5VRu TPCX5VRulý CtwAmày à?

- TCtwAhôi điCtwA. KhôTPCX5VRung thấcxSh6E2hy khTPCX5VRuuôn mặtcxSh6E2h méoCtwA mTPCX5VRuó cxSh6E2hđau ốmcxSh6E2h cTPCX5VRuủa anCtwAh tCtwAa CtwAsao? Hơn nữa,TPCX5VRu aTPCX5VRunh tTPCX5VRua cxSh6E2hđã scxSh6E2hớm quCtwAa đượccxSh6E2h cCtwAửa CtwAải củacxSh6E2h bcxSh6E2hố taCtwAo rồi.CtwA.. –cxSh6E2h ThốCtwAt cxSh6E2hra xonTPCX5VRug câucxSh6E2h đCtwAó, cxSh6E2htôi vội cCtwAắn vTPCX5VRuào lưỡcxSh6E2hi mìnhcxSh6E2h vCtwAà khôngCtwA tCtwAhèm đểCtwA ýcxSh6E2h đcxSh6E2hến CtwAvẻ đắcCtwA ýCtwA trêCtwAn khuCtwAôn mặCtwAt Thương Ngô.

- KhônCtwAg TPCX5VRunói lCtwAinh tiCtwAnh nữaCtwA. RốtCtwA cuộcxSh6E2hc màcxSh6E2hy CtwAcó uốngTPCX5VRu khôCtwAng hả?

Trứng cxSh6E2hmuối ngướCtwAc mTPCX5VRuặt lCtwAên cTPCX5VRuười lớn,TPCX5VRu tTPCX5VRuình CtwAthế CtwAnày cTPCX5VRuó vẻTPCX5VRu khiếcxSh6E2hn cô nàCtwAng hcxSh6E2hận khônCtwAg tCtwAhể pCtwAhanh áocxSh6E2h TPCX5VRura, nhảcxSh6E2hy lTPCX5VRuên bàcxSh6E2hn héCtwAt uốncxSh6E2hg, uống:

- ĐậuTPCX5VRu phụcxSh6E2h giTPCX5VRuà, quảTPCX5VRu TPCX5VRukhông hổCtwA TPCX5VRudanh làcxSh6E2h ĐậucxSh6E2h TPCX5VRuphụ giàcxSh6E2h. ĐượCtwAc lắm.TPCX5VRu PhcxSh6E2hục vụ đâu,CtwA cxSh6E2hmang CtwAtiếp cxSh6E2hhai CtwAkét biTPCX5VRua đếncxSh6E2h đây.

Tôi rấtTPCX5VRu bìCtwAnh thảcxSh6E2hn nCtwAhưng chCtwAân hTPCX5VRuơi nhũn.

Thương NgôTPCX5VRu TPCX5VRucũng rấtTPCX5VRu bCtwAình thảncxSh6E2h nhưnCtwAg CtwAsắc mặtCtwA cócxSh6E2h CtwAphần táicxSh6E2h hơn.

Ngưu BôTPCX5VRun làCtwA cxSh6E2hngười tươncxSh6E2hg đốcxSh6E2hi yếucxSh6E2h đuối,cxSh6E2h haCtwAi ccxSh6E2hánh tTPCX5VRuay chốcxSh6E2hng vàoTPCX5VRu mCtwAá bỗng khuỵuTPCX5VRu xuốngcxSh6E2h khiếcxSh6E2hn chiếccxSh6E2h cCtwAằm thoCtwAn cxSh6E2hthon đCtwAập CtwAthẳng vCtwAào cáiCtwA đĩTPCX5VRua trướcTPCX5VRu mặt...

Tiếp thCtwAeo CtwAđó, tôCtwAi vàcxSh6E2h TrứcxSh6E2hng muốiTPCX5VRu TPCX5VRuuống TPCX5VRutay cxSh6E2hđôi, mcxSh6E2hi mcxSh6E2hột ccxSh6E2hhai tTPCX5VRua mộtTPCX5VRu chai trướTPCX5VRuc TPCX5VRuánh mắtTPCX5VRu CtwAvô CtwAcùng cxSh6E2hsùng báTPCX5VRui vàCtwA ngTPCX5VRuưỡng mộcxSh6E2h củcxSh6E2ha haCtwAi CtwAvị thầCtwAn tCtwAiên, thoáng cáCtwAi CtwAtrên TPCX5VRubàn TPCX5VRuđã toàcxSh6E2hn CtwAlà vỏCtwA chai.

Không CtwAbiết ccxSh6E2hó cxSh6E2hphải vìCtwA mấycxSh6E2h ngàTPCX5VRuy vừTPCX5VRua qucxSh6E2ha cxSh6E2hkhông ngTPCX5VRuhỉ ngcxSh6E2hơi đCtwAủ haCtwAy vCtwAì chưa ănTPCX5VRu cơTPCX5VRum, TPCX5VRuchỉ bụTPCX5VRung rỗTPCX5VRung uốngTPCX5VRu bcxSh6E2hia hTPCX5VRuay khôTPCX5VRung mcxSh6E2hà rấtTPCX5VRu nhaTPCX5VRunh saTPCX5VRuu đó,cxSh6E2h tôiTPCX5VRu CtwAbỗng ccxSh6E2hảm thấy TPCX5VRuchóng mặtcxSh6E2h hTPCX5VRuoa mắtTPCX5VRu vTPCX5VRuà khônCtwAg cTPCX5VRuòn chútCtwA sứccxSh6E2h CtwAlực nàoCtwA. TrứngcxSh6E2h CtwAmuối thTPCX5VRuì vẫnCtwA nhảy nhótCtwA cxSh6E2hnhư ccxSh6E2hhưa hềCtwA uốnTPCX5VRug gTPCX5VRuiọt bicxSh6E2ha nàcxSh6E2ho. ĐiềucxSh6E2h CtwAnày kCtwAhiến ngườTPCX5VRui luCtwAôn tựTPCX5VRu ccxSh6E2ha CtwAngợi mìTPCX5VRunh "Nghìn lcxSh6E2hy khTPCX5VRuông sTPCX5VRuay" CtwAlà tTPCX5VRuôi cCtwAảm thấyCtwA xấCtwAu hổ.

Đang địnhCtwA cởiTPCX5VRu khTPCX5VRuuy tacxSh6E2hy áCtwAo xắncxSh6E2h lêTPCX5VRun chuTPCX5VRuẩn bịCtwA chiCtwAến đấuCtwA đếnTPCX5VRu cùng,TPCX5VRu tCtwAhì trong tacxSh6E2hy trốngcxSh6E2h khcxSh6E2hông, nửaTPCX5VRu chacxSh6E2hi ccxSh6E2hòn lạcxSh6E2hi bịTPCX5VRu ThưcxSh6E2hơng NCtwAgô gCtwAiật lấy,TPCX5VRu nói:

- EcxSh6E2hm khôCtwAng đượcCtwA uốncxSh6E2hg nữa.

- ĐTPCX5VRuưa đây.

Thương NcxSh6E2hgô lắcTPCX5VRu đầu,CtwA kiêTPCX5VRun quyết:

- TPCX5VRuEm khTPCX5VRuông hCtwAiểu tcxSh6E2ha đanCtwAg nóCtwAi TPCX5VRugì scxSh6E2hao? CtwAEm khcxSh6E2hông đượccxSh6E2h uốngCtwA nữa.

Tôi sCtwAững người,CtwA tứcxSh6E2hc tối:

- AnCtwAh coTPCX5VRui mìnhCtwA cxSh6E2hlà aCtwAi tTPCX5VRuhế? LiêcxSh6E2hn cCtwAan cxSh6E2hgì đếncxSh6E2h cxSh6E2hanh? Nào,CtwA đưTPCX5VRua đây.

Thương NgcxSh6E2hô TPCX5VRuđứng CtwAlên CtwAnhìn CtwAtôi, hắnTPCX5VRu khTPCX5VRuông cxSh6E2hhề tứCtwAc giận,TPCX5VRu lạiCtwA tỏcxSh6E2h CtwAra vTPCX5VRuô cùng bìncxSh6E2hh tĩcxSh6E2hnh, nói:

- cxSh6E2hTâm trạnTPCX5VRug khCtwAông tốt,cxSh6E2h uốngcxSh6E2h biTPCX5VRua rượuTPCX5VRu cócxSh6E2h hạiCtwA ccxSh6E2hho sứcTPCX5VRu khỏe.

Bốn cTPCX5VRuhữ đầucxSh6E2h tcxSh6E2hiên CtwAkhiến tôiTPCX5VRu ncxSh6E2hhảy cCtwAhồm lên:

- TTPCX5VRuâm tTPCX5VRurạng aTPCX5VRui kcxSh6E2hhông tCtwAốt hả?TPCX5VRu TâcxSh6E2hm trạngTPCX5VRu củTPCX5VRua aTPCX5VRunh, củcxSh6E2ha cảcxSh6E2h ncxSh6E2hhà anCtwAh CtwAmới không tốcxSh6E2ht. CtwAĐừng nCtwAói vớcxSh6E2h vẩTPCX5VRun nữacxSh6E2h. TPCX5VRuMau đưaCtwA đâTPCX5VRuy. CtwAUống ccxSh6E2hùng bCtwAạn bèCtwA tCtwAôi rấcxSh6E2ht vuCtwAi, hại sứcCtwA khỏcxSh6E2he cũncxSh6E2hg TPCX5VRuchẳng lcxSh6E2hà cCtwAái quáTPCX5VRui gì,TPCX5VRu CtwAcó chếtcxSh6E2h cTPCX5VRuũng ccxSh6E2ham lòng.

- VậyCtwA cxSh6E2hta uốCtwAng gcxSh6E2hiúp em.

- ChCtwAút tửuTPCX5VRu lượCtwAng TPCX5VRucủa cxSh6E2hanh CtwAthì làCtwAm CtwAđược gì?

- TómCtwA lạiTPCX5VRu, TPCX5VRuhôm nCtwAay cxSh6E2hem ccxSh6E2hhỉ đưcxSh6E2hợc uốngCtwA đếcxSh6E2hn đây.

- VềCtwA CtwAmà cxSh6E2hcấm ôTPCX5VRung báTPCX5VRuc cxSh6E2hnhà anCtwAh ấy.

- BốcxSh6E2h CtwAta làcxSh6E2h coCtwAn TPCX5VRumột ncxSh6E2hên tcxSh6E2ha TPCX5VRukhông TPCX5VRucó cxSh6E2hông bácTPCX5VRu nào.

- …

Tôi vàcxSh6E2h TcxSh6E2hhương NTPCX5VRugô cxSh6E2hđấu CtwAkhẩu, TPCX5VRuTrứng muCtwAối vàTPCX5VRu NgCtwAưu TPCX5VRuBôn ncxSh6E2hgồi bcxSh6E2hên cạnh nhìn,

Sau cuộccxSh6E2h cCtwAãi cọ,TPCX5VRu TrứngCtwA muốiTPCX5VRu TPCX5VRuliền tTPCX5VRuổng kếcxSh6E2ht ngắncxSh6E2h gọn:

- ThTPCX5VRuôi đưTPCX5VRuợc rồCtwAi. cxSh6E2hTao đãTPCX5VRu TPCX5VRurõ cảCtwA rồi.CtwA ĐậucxSh6E2h pcxSh6E2hhụ gCtwAià nàcxSh6E2hy, CtwAbạn trcxSh6E2hai củcxSh6E2ha mày CtwAbị cảm,cxSh6E2h bịTPCX5VRu sốCtwAt đúcxSh6E2hng kcxSh6E2hhông? AnCtwAh cxSh6E2hta muốCtwAn CtwAtối TPCX5VRunay cùnCtwAg màCtwAy vậnTPCX5VRu độnCtwAg đểCtwA toàn tcxSh6E2hhân đcxSh6E2hổ mổCtwA hôiCtwA, CtwAtiết kiệCtwAm đượcCtwA cTPCX5VRuhút tiềnTPCX5VRu TPCX5VRuthuốc meCtwAn. ĐãTPCX5VRu thếcxSh6E2h nTPCX5VRuày rTPCX5VRuồi thìCtwA tTPCX5VRuao đành pTPCX5VRuhải nểTPCX5VRu TPCX5VRumặt thôi.

Thương NgôCtwA nhếchcxSh6E2h khTPCX5VRuóe miệncxSh6E2hg nói:

- CCtwAảm ơCtwAn vTPCX5VRuì TPCX5VRuđã cảmcxSh6E2h thông.

Tôi cTPCX5VRuâm lặng,TPCX5VRu cxSh6E2hkhông bicxSh6E2hết nTPCX5VRuên bàcxSh6E2ho cCtwAhữa tTPCX5VRuhế nào.

Ngưu CtwABôn lCtwAại cxSh6E2hmột lầcxSh6E2hn nữTPCX5VRua dùngcxSh6E2h CtwAcằm cxSh6E2hhôn chiếcCtwA đĩa.

Trứng muốCtwAi rCtwAất khCtwAông TPCX5VRuhài lcxSh6E2hòng vìcxSh6E2h chưTPCX5VRua đượCtwAc vucxSh6E2hi hcxSh6E2hết mCtwAình trTPCX5VRuên bàn cxSh6E2h nhậu, âmcxSh6E2h CtwAthanh cxSh6E2hmà NgcxSh6E2hưu BTPCX5VRuôn cxSh6E2hvừa tcxSh6E2hạo rTPCX5VRua cxSh6E2hđã ccxSh6E2huốn hTPCX5VRuút côCtwA nàngTPCX5VRu. CTPCX5VRuô nCtwAàng nhìnTPCX5VRu sang, hỏi:

- ACtwAnh khôngCtwA ốmcxSh6E2h đCtwAau gcxSh6E2hì chứ?

Ngưu BCtwAôn hoàncxSh6E2h CtwAtoàn TPCX5VRuchưa phcxSh6E2hản ứncxSh6E2hg kịTPCX5VRup, lắCtwAc đầuCtwA mộtcxSh6E2h cxSh6E2hcách ngốc nghếch.

- VậTPCX5VRuy TPCX5VRutối ncxSh6E2hay TPCX5VRuchắc ancxSh6E2hh cũngCtwA khôngCtwA cầnTPCX5VRu TPCX5VRuvận độnCtwAg cCtwAho TPCX5VRuvã mồCtwA CtwAhôi chứ?

Anh cTPCX5VRuhàng tCtwAội ngcxSh6E2hhiệp NgưuCtwA BônCtwA tiếpCtwA tCtwAục khônTPCX5VRug kịpcxSh6E2h phCtwAản ứng,CtwA dcxSh6E2ho vậy lạiCtwA lắcCtwA đầCtwAu mộCtwAt cCtwAách ngcxSh6E2hốc nghếch.

Trứng mcxSh6E2huối tTPCX5VRuỏ TPCX5VRura cxSh6E2hvô CtwAcùng hàiCtwA lòTPCX5VRung. CôTPCX5VRu cxSh6E2hnàng liềnCtwA CtwAđá hacxSh6E2hi kéTPCX5VRut rưỡCtwAi bia CtwAdưới chcxSh6E2hân CtwAvề phcxSh6E2hía NcxSh6E2hgưu Bôn,cxSh6E2h giCtwAọng nCtwAói TPCX5VRunhẹ TPCX5VRunhư gTPCX5VRuió thoảng:

- LcxSh6E2hần đầuCtwA cxSh6E2hgặp cxSh6E2hgỡ, lTPCX5VRuần CtwAđầu cùnTPCX5VRug uống,TPCX5VRu chTPCX5VRuai nàycxSh6E2h tTPCX5VRuôi cạCtwAn trướccxSh6E2h đểTPCX5VRu tỏ lòngTPCX5VRu TPCX5VRukính trọng.

Hai mắtCtwA CtwANgưu cxSh6E2hBôn cxSh6E2htrợn tròTPCX5VRun nTPCX5VRuhìn cTPCX5VRuô nàTPCX5VRung TPCX5VRungửa cổcxSh6E2h lTPCX5VRuên, thcxSh6E2hoáng chốc đítCtwA cCtwAhai cxSh6E2hđã CtwAhướng lTPCX5VRuên trờcxSh6E2hi, vẻCtwA TPCX5VRungốc tựcxSh6E2h nhcxSh6E2hiên củCtwAa ancxSh6E2hh cxSh6E2hchàng đcxSh6E2hược biểucxSh6E2h hiệnCtwA rõ cxSh6E2hràng triệtcxSh6E2h để.

Tiếp đó,CtwA nTPCX5VRuhân CtwAvật chínhCtwA củCtwAa cxSh6E2hcục dcxSh6E2hiện CtwAlúc nCtwAày cxSh6E2hlà TrcxSh6E2hứng muốiTPCX5VRu vàCtwA NcxSh6E2hgưu Bôn. CtwATôi vàTPCX5VRu ThươngTPCX5VRu NTPCX5VRugô TPCX5VRungồi bêncxSh6E2h CtwAcạnh TPCX5VRuquan sát.

- TTPCX5VRuửu lượngcxSh6E2h củaTPCX5VRu TPCX5VRuTứ NgưCtwAu thcxSh6E2hế nào?

- TheCtwAo nhưCtwA tCtwAa đượccxSh6E2h biết,TPCX5VRu vTPCX5VRuì lTPCX5VRuý dcxSh6E2ho CtwAphải tựcxSh6E2h trịCtwA CtwAnghiêm ngặtTPCX5VRu cxSh6E2hnên tCtwAộc trưởng CtwAcủa mưTPCX5VRuời haTPCX5VRui tộccxSh6E2h phCtwAần lớnCtwA đềuTPCX5VRu cxSh6E2hkhông thạTPCX5VRuo vcxSh6E2hiệc này.

- TứcTPCX5VRu CtwAlà sao?

- TPCX5VRuTức là,TPCX5VRu cậuCtwA tCtwAa cũnTPCX5VRug chưacxSh6E2h bcxSh6E2hao CtwAgiờ uốCtwAng rượu.

- …

Thương NgTPCX5VRuô CtwAtỏ vẻCtwA CtwAvừa CtwAxin TPCX5VRulỗi vTPCX5VRuừa cTPCX5VRuảm độCtwAng TPCX5VRudìu NgưCtwAu BôcxSh6E2hn kCtwAhông TPCX5VRubiết là lầncxSh6E2h cxSh6E2hthứ baTPCX5VRuo ncxSh6E2hhiêu cxSh6E2htừ trTPCX5VRuong cxSh6E2hnhà vcxSh6E2hệ sincxSh6E2hh xiêTPCX5VRuu vẹcxSh6E2ho bướTPCX5VRuc rTPCX5VRua, nướcCtwA CtwAmắt CtwAhắn nhTPCX5VRuạt nhòa, nCtwAói trcxSh6E2hong ticxSh6E2hếng nấc:

- NgườiCtwA aTPCX5VRunh CtwAem tốTPCX5VRut, khTPCX5VRuổ CtwAcho cậuCtwA rồi.

Ngưu TPCX5VRuBôn vỗCtwA vaCtwAi hCtwAắn cườicxSh6E2h TPCX5VRuha hảCtwA, giọnCtwAg CtwAnói hCtwAào hùnCtwAg bốcTPCX5VRu trờicxSh6E2h lấy TPCX5VRu chút pTPCX5VRuhong cáccxSh6E2hh ccxSh6E2hủa TTPCX5VRurứng muối:

- KhcxSh6E2hổ TPCX5VRucái cxSh6E2hquái cxSh6E2hgì? CtwAAnh TPCX5VRuem chíCtwAnh cxSh6E2hlà dùCtwAng đểcxSh6E2h đâCtwAm... aCtwAnh TPCX5VRumột cxSh6E2hđao, tôi mộtcxSh6E2h đao.TPCX5VRu.. làCtwA tCtwAừ "cxSh6E2hđao" trcxSh6E2hong TiểCtwAu lTPCX5VRuý pCtwAhi đao...

Thương NgCtwAô cTPCX5VRuhe mặt.

Còn CtwAtôi lcxSh6E2hại gicxSh6E2hơ ngónCtwA tacxSh6E2hy cxSh6E2hcái lênCtwA biTPCX5VRuểu thịcxSh6E2h ngưỡngcxSh6E2h mộTPCX5VRu cxSh6E2hđối vớcxSh6E2hi sựTPCX5VRu biến chCtwAuyển tcxSh6E2hừ yếucxSh6E2h đTPCX5VRuuối sanTPCX5VRug CtwAmạnh mẽTPCX5VRu cxSh6E2hcủa cxSh6E2hTứ Ngưu.

Đêm đóTPCX5VRu, tTPCX5VRuhần tiTPCX5VRuên lạcxSh6E2hi mộtCtwA lầnCtwA nữaTPCX5VRu dùnTPCX5VRug hànhcxSh6E2h độngCtwA thựcCtwA CtwAtế chứng cxSh6E2h minh sựcxSh6E2h TPCX5VRutốn cxSh6E2hcơm cxSh6E2htốn củi,cxSh6E2h vTPCX5VRuô dụngTPCX5VRu CtwAtoàn CtwAtập cCtwAủa mình...

Sau TPCX5VRukhi đTPCX5VRuã TPCX5VRubiến bTPCX5VRua kétTPCX5VRu biCtwAa thànhCtwA bTPCX5VRua mCtwAươi sCtwAáu chCtwAiếc vỏcxSh6E2h CtwAchai, TrứngcxSh6E2h muối châncxSh6E2h bưTPCX5VRuớc cCtwAó CtwAphần loạngCtwA choạnCtwAg cxSh6E2hkéo anTPCX5VRuh CtwAchàng TPCX5VRuNgưu BôcxSh6E2hn TPCX5VRuđang nghTPCX5VRuiêm túCtwAc cCtwAhỉ tay TPCX5VRuvào vạcxSh6E2hch đTPCX5VRuường đcxSh6E2hếm trănTPCX5VRug cxSh6E2hsao cxSh6E2hlên taxiCtwA, đầuTPCX5VRu khôncxSh6E2hg ngcxSh6E2hoảnh lại.

Tôi lcxSh6E2hẩm bẩmCtwA mộtTPCX5VRu mình:

- HCtwAai cxSh6E2hngười nàycxSh6E2h sẽTPCX5VRu khôTPCX5VRung sTPCX5VRuao chứ?

Thương CtwANgô trấnTPCX5VRu an:

- CtwANgưu cxSh6E2hBôn cóTPCX5VRu TPCX5VRusay nữcxSh6E2ha cũnTPCX5VRug kTPCX5VRuhông gcxSh6E2hiở TPCX5VRutrò CtwAlinh tiCtwAnh đâu.

- TPCX5VRuTôi sợcxSh6E2h TrứTPCX5VRung cxSh6E2hmuối gTPCX5VRuiở cxSh6E2htrò vớiCtwA aTPCX5VRunh ta.

- TPCX5VRu... DùCtwA CtwAgì cxSh6E2hcũng lTPCX5VRuà thầncxSh6E2h cxSh6E2htiên. STPCX5VRuao ccxSh6E2hó thTPCX5VRuể bcxSh6E2hị loCtwAài ngườicxSh6E2h giCtwAở trò được...

 

Trên đườnTPCX5VRug về,cxSh6E2h cxSh6E2hgió lTPCX5VRuạnh tácxSh6E2hp vàoTPCX5VRu mặtcxSh6E2h, hơCtwAi meTPCX5VRun xâmcxSh6E2h chcxSh6E2hiếm đạiCtwA TPCX5VRunão của tôCtwAi khônTPCX5VRug nhữngTPCX5VRu CtwAtước điTPCX5VRu quTPCX5VRuyền chCtwAủ độngcxSh6E2h màTPCX5VRu còncxSh6E2h khiếnCtwA tCtwAôi cCtwAhìm đCtwAắm hoàcxSh6E2hn tTPCX5VRuoàn, choáng vCtwAáng, qTPCX5VRuuay ccxSh6E2huồng. ĐồngTPCX5VRu thờiTPCX5VRu, bTPCX5VRuụng cũngCtwA bắCtwAt cxSh6E2hđầu CtwAthấy cxSh6E2hkhó chịu.

Tôi gicxSh6E2hơ CtwAtay lCtwAên tcxSh6E2hính ncxSh6E2hgày, qcxSh6E2huả nhiêcxSh6E2hn cxSh6E2hđến ngCtwAày kCtwAinh nguyệtTPCX5VRu ghécxSh6E2h thăm rồi,CtwA đúngTPCX5VRu làTPCX5VRu "HọcxSh6E2ha vCtwAô đơCtwAn chíCtwA, TPCX5VRuphúc bấcxSh6E2ht trùnTPCX5VRug lai"CtwA, đãcxSh6E2h thấTPCX5VRut tcxSh6E2hình rồiTPCX5VRu lại TPCX5VRugặp TPCX5VRuphải TPCX5VRubà CtwAcô già...

Càng nghcxSh6E2hĩ tôTPCX5VRui cxSh6E2hcàng TPCX5VRuthấy mìcxSh6E2hnh đeTPCX5VRun đủi,cxSh6E2h TPCX5VRuđen đủicxSh6E2h ncxSh6E2hhư cxSh6E2hgặp phảTPCX5VRui ôngcxSh6E2h báTPCX5VRun than vậy.TPCX5VRu TPCX5VRuTôi muốnCtwA ruồCtwAng bcxSh6E2hỏ, mCtwAuốn CtwAtự đCtwAày ảTPCX5VRui TPCX5VRumình nêncxSh6E2h tìCtwAm TPCX5VRuchỗ TPCX5VRuchân tườngcxSh6E2h rồi cxSh6E2h ngồi đócxSh6E2h nhưcxSh6E2h chết.

Thương NcxSh6E2hgô đưCtwAơng nhiêncxSh6E2h khônTPCX5VRug bCtwAiết nhữngcxSh6E2h TPCX5VRucơn sóngTPCX5VRu lòcxSh6E2hng diễncxSh6E2h ra trTPCX5VRuong tôicxSh6E2h, thTPCX5VRuấy TPCX5VRutôi bỗnTPCX5VRug nhTPCX5VRuiên ngCtwAồi thụpTPCX5VRu xcxSh6E2huống ncxSh6E2hhư ngưTPCX5VRuời cxSh6E2hkhông xưCtwAơng nêCtwAn không cxSh6E2h tránh khTPCX5VRuỏi vẻTPCX5VRu ngạcTPCX5VRu nhTPCX5VRuiên. HCtwAắn CtwAvội khocxSh6E2hm ngưCtwAời xuống,cxSh6E2h lTPCX5VRuưng CtwAdựng thẳTPCX5VRung, mộCtwAt TPCX5VRuđầu gối chạcxSh6E2hm đất,TPCX5VRu mộtcxSh6E2h cxSh6E2htay đặtcxSh6E2h trêCtwAn đầCtwAu gốicxSh6E2h mìTPCX5VRunh, TPCX5VRutay kicxSh6E2ha sờCtwA lTPCX5VRuên tránCtwA tôi...

Trời đất,CtwA sincxSh6E2hh vcxSh6E2hật gTPCX5VRuì cxSh6E2hkhông biết,CtwA cxSh6E2htư thếcxSh6E2h ngTPCX5VRuẫu nhiênCtwA thTPCX5VRuôi TPCX5VRumà cũng đCtwAẹp CtwAlạ lùng.

Lại trờiCtwA đấtcxSh6E2h nữa,cxSh6E2h lúcTPCX5VRu nàycxSh6E2h tCtwAôi mớiTPCX5VRu cóTPCX5VRu thểcxSh6E2h quTPCX5VRuan sácxSh6E2ht mộtTPCX5VRu cáCtwAch tTPCX5VRuỉ mi, TPCX5VRurõ ràng.

- TiểucxSh6E2h TưcxSh6E2hờng, eTPCX5VRum saCtwAo tCtwAhế? cxSh6E2hSay hTPCX5VRuay khóTPCX5VRu cxSh6E2hchịu ởCtwA đâu?

Trước áTPCX5VRunh TPCX5VRumắt lcxSh6E2hờ đCtwAờ saCtwAy, cxSh6E2hđôi cxSh6E2htai onTPCX5VRug oCtwAng củaCtwA tôTPCX5VRui, dáTPCX5VRung TPCX5VRuvẻ hTPCX5VRuắn càng TPCX5VRulôi CtwAcuốn, giTPCX5VRuọng CtwAnói càngcxSh6E2h dễcxSh6E2h cCtwAhịu cxSh6E2hhơn TPCX5VRukhiến trcxSh6E2hái ticxSh6E2hm TPCX5VRutôi ncxSh6E2hhư lệcxSh6E2hch vềCtwA phíacxSh6E2h gan, giọnCtwAg tTPCX5VRuôi CtwAnhỏ nhẹCtwA cxSh6E2hđầy tủcxSh6E2hi hờn:

- ĐcxSh6E2hến tháng.

Thương NgôTPCX5VRu sữncxSh6E2hg ngườicxSh6E2h trướcCtwA câucxSh6E2h nóTPCX5VRui cxSh6E2hkhông đầuTPCX5VRu khôncxSh6E2hg đuôiTPCX5VRu củaTPCX5VRu tôi:

- ĐếnCtwA gì?

- TPCX5VRuĐến tháng.

- ThcxSh6E2háng... thcxSh6E2háng gì?

Tôi cxSh6E2hôm bụngCtwA tựacxSh6E2h CtwAvào tườTPCX5VRung, cCtwAuộn cxSh6E2hmình nTPCX5VRuhư mTPCX5VRuột cocxSh6E2hn tcxSh6E2hôm, lôTPCX5VRung mcxSh6E2hày xịcxSh6E2hu xuống, mặtcxSh6E2h TPCX5VRucau lạiCtwA diễnCtwA vCtwAai mộtCtwA côCtwA béTPCX5VRu tCtwAội ncxSh6E2hghiệp CtwAmuốn nóiTPCX5VRu mcxSh6E2hà khCtwAông cxSh6E2hthốt đượTPCX5VRuc thành lời.

Dù cxSh6E2hsao TPCX5VRuThương NgCtwAô cũngTPCX5VRu đãcxSh6E2h sốngCtwA ởcxSh6E2h nhânCtwA giTPCX5VRuan ncxSh6E2hên cxSh6E2htương đốicxSh6E2h hiểuTPCX5VRu biết CtwA đốỉ vớiCtwA đặcTPCX5VRu trCtwAưng TPCX5VRusinh lTPCX5VRuý TPCX5VRucủa loàTPCX5VRui người.TPCX5VRu VậCtwAy nên,TPCX5VRu saTPCX5VRuu phúCtwAt bốicxSh6E2h rốcxSh6E2hi baCtwAn đầu,cxSh6E2h hắn nhTPCX5VRuanh chóTPCX5VRung CtwAý cxSh6E2hthức được,TPCX5VRu cộngcxSh6E2h tCtwAhêm ngônCtwA ngữCtwA cxSh6E2hcơ CtwAthể vCtwAô cCtwAùng CtwAcó tíncxSh6E2hh biểTPCX5VRuu cảm củaTPCX5VRu tCtwAôi nêncxSh6E2h hCtwAắn đãTPCX5VRu hiCtwAểu ra.

- TPCX5VRuEm... ta..CtwA. CtwAchúng TPCX5VRuta mCtwAau CtwAvề nhcxSh6E2hà thôi...

- NhưnTPCX5VRug tronTPCX5VRug nCtwAhà khCtwAông cTPCX5VRuòn CtwAbăng CtwAvệ cxSh6E2hsinh nữa.

- Vậy..TPCX5VRu. phảcxSh6E2hi cxSh6E2hlàm sao?

- KcxSh6E2hhông cònCtwA CtwAthì đươncxSh6E2hg nTPCX5VRuhiên phảiTPCX5VRu đTPCX5VRui muTPCX5VRua rồi.

- cxSh6E2hỒ... TPCX5VRuở đcxSh6E2hâu có?cxSh6E2h TcxSh6E2ha dìcxSh6E2hu eCtwAm đi.

- TPCX5VRuTôi CtwAđau bụng,TPCX5VRu khôngcxSh6E2h đứngTPCX5VRu dậyCtwA đưcxSh6E2hợc, khôngTPCX5VRu đCtwAi nổi.

Có lẽCtwA CtwAThương CtwANgô đCtwAã hCtwAiểu TPCX5VRura ýcxSh6E2h cCtwAủa tTPCX5VRuôi, bỗngTPCX5VRu nhiêCtwAn tcxSh6E2hhấy bcxSh6E2hối rối.TPCX5VRu Do dựTPCX5VRu, đTPCX5VRuắn đocxSh6E2h TPCX5VRumột hcxSh6E2hồi, cxSh6E2hcuối cTPCX5VRuùng cũnCtwAg cắnTPCX5VRu răngTPCX5VRu, nói:

- TcxSh6E2hrong sTPCX5VRuiêu tcxSh6E2hhị gầncxSh6E2h cxSh6E2hđây chắcCtwA làTPCX5VRu CtwAcó chứcxSh6E2h? CtwATa sẽTPCX5VRu đTPCX5VRui mTPCX5VRuua TPCX5VRungay, CtwAem đcxSh6E2hợi ta ởcxSh6E2h đây.

Tôi vộicxSh6E2h cxSh6E2htóm lTPCX5VRuấy TPCX5VRuhắn, tTPCX5VRuiếp tcxSh6E2hục vẻCtwA yếuCtwA đuối,cxSh6E2h cạnTPCX5VRu sức,TPCX5VRu dCtwAiễn vcxSh6E2hẻ đáng thươncxSh6E2hg đTPCX5VRuến cùng:

- TPCX5VRuTrong siêTPCX5VRuu thCtwAị khcxSh6E2hông CtwAcó loạcxSh6E2hi cxSh6E2htôi cầCtwAn, chTPCX5VRuỉ ởcxSh6E2h ccxSh6E2hửa hàncxSh6E2hg trTPCX5VRuước mặTPCX5VRut mới có.

Tuy điềucxSh6E2h cxSh6E2hnày rCtwAõ ràngCtwA làTPCX5VRu vớTPCX5VRu TPCX5VRuvẩn, nhưTPCX5VRung dùngCtwA TPCX5VRunó CtwAđể lừacxSh6E2h cxSh6E2hvị thầncxSh6E2h chưa TPCX5VRu hề cTPCX5VRuó chúCtwAt kinTPCX5VRuh nghiệcxSh6E2hm CtwAgì vẫncxSh6E2h rấtTPCX5VRu hiệuTPCX5VRu qCtwAuả. cxSh6E2hDo đóTPCX5VRu TCtwAhương NgTPCX5VRuô lcxSh6E2hiền gậtCtwA đầuTPCX5VRu cắn câuTPCX5VRu vàCtwA tCtwAỏ vcxSh6E2hẻ ngưTPCX5VRuợng TPCX5VRungùng CtwArõ ràng.

Cái gọcxSh6E2hi lcxSh6E2hà cửacxSh6E2h hàng,CtwA chcxSh6E2hính cxSh6E2hlà TPCX5VRutiệm tCtwAạp hTPCX5VRuóa TPCX5VRutương đốicxSh6E2h truyềnTPCX5VRu thống màTPCX5VRu phươTPCX5VRung thCtwAức kinCtwAh dcxSh6E2hoanh hoTPCX5VRuàn cxSh6E2htoàn cxSh6E2hkhông cxSh6E2hgiống TPCX5VRuvới scxSh6E2hiêu thịCtwA tựCtwA chọn.CtwA KháchCtwA hàng phảicxSh6E2h hcxSh6E2hiểu rCtwAõ, phcxSh6E2hải tựCtwA nóiTPCX5VRu rTPCX5VRua yêTPCX5VRuu cầuCtwA củCtwAa mìnhCtwA, cxSh6E2hsau đóTPCX5VRu chcxSh6E2hủ cửaTPCX5VRu hcxSh6E2hàng scxSh6E2hẽ dCtwAẫn đi lcxSh6E2hấy CtwAđồ TPCX5VRuvà TPCX5VRutrả tCtwAiền nCtwAhận hàCtwAng ngcxSh6E2hay trướCtwAc mặt.

Tôi hoànTPCX5VRu toàncxSh6E2h phCtwAớt lờCtwA vCtwAẻ ngượcxSh6E2hng ngùngCtwA TPCX5VRucủa ThươncxSh6E2hg CtwANgô dùncxSh6E2hg tháCtwAi độTPCX5VRu vô cùCtwAng nghiTPCX5VRuêm túccxSh6E2h CtwAnói cxSh6E2hvới hắn:

- TôCtwAi muCtwAốn mộtCtwA gcxSh6E2hói dùncxSh6E2hg bcxSh6E2han CtwAđêm cxSh6E2hvà TPCX5VRumột gcxSh6E2hói dCtwAùng TPCX5VRuban ngày,TPCX5VRu loại dùTPCX5VRung CtwAban đêcxSh6E2hm phảCtwAi lTPCX5VRuà loạiTPCX5VRu dàicxSh6E2h bcxSh6E2ha mươiCtwA CtwAlăm ceTPCX5VRuntimet. CtwAĐã nhcxSh6E2hớ chưa?

Thương NgCtwAô cCtwAúi đầuTPCX5VRu khônTPCX5VRug nhìnTPCX5VRu tôicxSh6E2h, TPCX5VRumột hồiCtwA scxSh6E2hau mTPCX5VRuới nhẹCtwA nóiTPCX5VRu một tiếng.

- Ừm.

- AnTPCX5VRuh tCtwAhử nhắcCtwA lcxSh6E2hại mộtCtwA lCtwAần chTPCX5VRuo tôiCtwA nghe.

Dưới scxSh6E2hự cxSh6E2hthúc épCtwA củTPCX5VRua tôcxSh6E2hi, hcxSh6E2hắn cuốTPCX5VRui cùcxSh6E2hng CtwAtỏ vTPCX5VRuẻ quyếtCtwA tâmcxSh6E2h, đứTPCX5VRung phắTPCX5VRut dậy, CtwAcòn tiệncxSh6E2h tTPCX5VRuay TPCX5VRugõ vàocxSh6E2h đầcxSh6E2hu cxSh6E2htôi, giọngCtwA hờncxSh6E2h trách:

- CtwAEm ccxSh6E2hhờ đấy.

Tôi xoTPCX5VRua đầCtwAu nhìCtwAn theCtwAo cáiTPCX5VRu bóngCtwA vộiTPCX5VRu vãCtwA củCtwAa hắCtwAn, ccxSh6E2hười ngTPCX5VRuặt nghẽTPCX5VRuo. Bóng hắcxSh6E2hn dầnCtwA CtwAxa khuất.

Lớn bằngcxSh6E2h từnCtwAg ncxSh6E2hày rồiTPCX5VRu, hắcxSh6E2hn làTPCX5VRu ngườiCtwA TPCX5VRuđàn ôncxSh6E2hg CtwAđầu tiêncxSh6E2h muTPCX5VRua bănTPCX5VRug vệ sinhcxSh6E2h TPCX5VRucho tôi.

Khoảng mưTPCX5VRuời phCtwAút sauCtwA, ThưcxSh6E2hơng NgôCtwA xáchCtwA mcxSh6E2hột túiTPCX5VRu nyloncxSh6E2h, lấmTPCX5VRu CtwAlét như trộTPCX5VRum, TPCX5VRuquay về.

- CtwAEm xecxSh6E2hm tTPCX5VRua mcxSh6E2hua cxSh6E2hcó đcxSh6E2húng không?

Tôi cầmTPCX5VRu lấcxSh6E2hy tCtwAúi, nTPCX5VRuhìn TPCX5VRuvào, nói:

- ĐúnCtwAg. TCtwArí nhCtwAớ củacxSh6E2h TPCX5VRuanh khCtwAông tồiTPCX5VRu TPCX5VRumà. NàyTPCX5VRu, hộpCtwA nhỏcxSh6E2h cxSh6E2hnày cxSh6E2hlà cxSh6E2hgì vậy?

- ÔTPCX5VRung chủCtwA CtwAnói, tốcxSh6E2ht nhấtTPCX5VRu CtwAnên dùcxSh6E2hng kếtTPCX5VRu hợpCtwA cxSh6E2hhai lCtwAoại này.

Không biTPCX5VRuết ThưcxSh6E2hơng NcxSh6E2hgô bịCtwA TPCX5VRukích độngCtwA TPCX5VRugì troCtwAng cửacxSh6E2h CtwAhàng củcxSh6E2ha ôcxSh6E2hng chú TPCX5VRu râu CtwAria xồmcxSh6E2h xoàTPCX5VRum kiTPCX5VRua. TuTPCX5VRuy sắcCtwA mặtcxSh6E2h CtwAkhông cTPCX5VRuó biểuCtwA lộcxSh6E2h gCtwAì đCtwAặc bicxSh6E2hệt nCtwAhưng cơcxSh6E2h thịtcxSh6E2h xem TPCX5VRura khôngCtwA CtwAkiềm chếCtwA đượcxSh6E2hc ncxSh6E2hên hCtwAơi cTPCX5VRuo giật:

- VìCtwA trTPCX5VRuong thờCtwAi TPCX5VRugian đếTPCX5VRun thánTPCX5VRug củaTPCX5VRu ngườiCtwA CtwAcon gácxSh6E2hi, ngườcxSh6E2hi đCtwAàn ôngcxSh6E2h sẽ tTPCX5VRuích lTPCX5VRuũy khTPCX5VRuông CtwAít đồCtwA. ĐếncxSh6E2h khTPCX5VRui đợicxSh6E2h hếcxSh6E2ht đèncxSh6E2h đTPCX5VRuỏ cCtwAhắc chCtwAắn scxSh6E2hẽ khônTPCX5VRug kTPCX5VRuiểm soCtwAát được mCtwAà phóngcxSh6E2h raTPCX5VRu. LcxSh6E2húc đóTPCX5VRu nếucxSh6E2h khôcxSh6E2hng cóTPCX5VRu sựTPCX5VRu cTPCX5VRuhuẩn CtwAbị thìcxSh6E2h cCtwAâu chuycxSh6E2hện tuyệtTPCX5VRu đcxSh6E2hỉnh trên giườngTPCX5VRu CtwAsẽ rcxSh6E2hất dTPCX5VRuễ biếTPCX5VRun thTPCX5VRuành câTPCX5VRuu chcxSh6E2huyện cxSh6E2hbi thảmcxSh6E2h tcxSh6E2hrong khocxSh6E2ha sản...

Ôi trcxSh6E2hời cxSh6E2hđất ơicxSh6E2h, ôngcxSh6E2h chTPCX5VRuú kCtwAỳ quặccxSh6E2h cxSh6E2hkia thậtcxSh6E2h qcxSh6E2huá duCtwAng tục.

Nhưng, TPCX5VRunhư thCtwAế, ýcxSh6E2h nguycxSh6E2hện cCtwAủa cxSh6E2hmẹ đCtwAã đượcTPCX5VRu thcxSh6E2huận lợcxSh6E2hi đTPCX5VRuáp ứcxSh6E2hng. TrongTPCX5VRu nhà phảiCtwA thườngcxSh6E2h xuyêCtwAn dTPCX5VRuự phònTPCX5VRug bacxSh6E2ho caCtwAo TPCX5VRusu DcxSh6E2hurex mà...

Nhìn dángTPCX5VRu vẻTPCX5VRu thTPCX5VRuảm hạiCtwA cCtwAủa TCtwAhương CtwANgô, chúCtwAt lưcxSh6E2hơng thiệCtwAn vốncxSh6E2h chếtcxSh6E2h từ lâuCtwA trTPCX5VRuong tôCtwAi cuốicxSh6E2h cùngcxSh6E2h cũncxSh6E2hg phụccxSh6E2h TPCX5VRuhồi scxSh6E2hức sống.

Tôi nhétcxSh6E2h CtwAhai tcxSh6E2hhứ CtwAcó chCtwAức năcxSh6E2hng gicxSh6E2hống CtwAnhau lCtwAà cùTPCX5VRung chcxSh6E2hống chấTPCX5VRut lỏng chảycxSh6E2h luCtwAng tCtwAung vTPCX5VRuào trcxSh6E2hong túiCtwA nTPCX5VRuylon rồicxSh6E2h TPCX5VRuđứng cxSh6E2hlên. ĐaTPCX5VRung TPCX5VRulắc lắccxSh6E2h pcxSh6E2hhủi CtwAphủi định xCtwAuất pTPCX5VRuhát, thcxSh6E2hì ThươngCtwA NgôcxSh6E2h bỗnCtwAg CtwAkéo taCtwAy tCtwAôi lại,cxSh6E2h nói:

- cxSh6E2hEm thấcxSh6E2hy khcxSh6E2hó CtwAchịu, vậyTPCX5VRu đểcxSh6E2h tCtwAa cõcxSh6E2hng em.

Tôi ncxSh6E2hhìn hắnTPCX5VRu, lắcTPCX5VRu đầu,CtwA nói:

- CtwATôi khôcxSh6E2hng muốncxSh6E2h chơiTPCX5VRu cxSh6E2htrò TrcxSh6E2hư CtwABát GiTPCX5VRuới cõngCtwA vợ.

- .CtwA.. ChúnCtwAg TPCX5VRuta đâTPCX5VRuu pTPCX5VRuhải lTPCX5VRuợn... TPCX5VRu- TCtwAhương NgôCtwA CtwAcó TPCX5VRuphần pCtwAhân vâncxSh6E2h về TPCX5VRuvấn đềTPCX5VRu cTPCX5VRuhủng CtwAtộc cxSh6E2hnhưng cxSh6E2hrất nhcxSh6E2hanh saCtwAu đóCtwA liềnCtwA nCtwAở ngaCtwAy mộCtwAt CtwAnụ cười:TPCX5VRu TPCX5VRu- NCtwAhưng ta cxSh6E2h không ngạicxSh6E2h lTPCX5VRuàm TrưcxSh6E2h BáTPCX5VRut Giới.

Đầu óccxSh6E2h tămcxSh6E2h CtwAtối ccxSh6E2hủa tôTPCX5VRui phCtwAải cxSh6E2hphản ứngCtwA mộCtwAt lúcCtwA mớiTPCX5VRu CtwAhơi Im-CtwAu, tôi đáp:

- TôicxSh6E2h kcxSh6E2hhông muốnTPCX5VRu làCtwAm tiểuCtwA thưTPCX5VRu củcxSh6E2ha CtwACao LTPCX5VRuão trang.

- TPCX5VRuEm chỉCtwA cầnCtwA lCtwAàm CtwAnữ chCtwAủ nhTPCX5VRuân ccxSh6E2hủa TrTPCX5VRuúc ThaTPCX5VRunh cáccxSh6E2h CtwAlà đượcxSh6E2hc cxSh6E2hrồi. - TcxSh6E2hhương NgôCtwA vừCtwAa ncxSh6E2hói vừCtwAa cxSh6E2hcúi ngườicxSh6E2h xuTPCX5VRuống: cxSh6E2h- MacxSh6E2hu lêcxSh6E2hn đi.

- TrúCtwAc CtwAThanh ccxSh6E2hác cxSh6E2hlà CtwAcái gì?

- LàCtwA nơTPCX5VRui trướcCtwA đâyTPCX5VRu chúngCtwA tCtwAa ở.

- Ồ.

- ETPCX5VRum nhancxSh6E2hh lêcxSh6E2hn mộtTPCX5VRu chút.

Tôi kcxSh6E2hhông thèmTPCX5VRu cxSh6E2hđể ýcxSh6E2h đếnCtwA CtwAlời giụCtwAc TPCX5VRucủa hắnCtwA mcxSh6E2hà tựTPCX5VRu mTPCX5VRuình tTPCX5VRuiến vềCtwA phía trước:

- KhônTPCX5VRug TPCX5VRucần đâu.

- TiểCtwAu Tường...

Tôi nCtwAgoái đCtwAầu TPCX5VRulại thTPCX5VRueo phảnTPCX5VRu xạ,CtwA đúnCtwAg lúTPCX5VRuc nTPCX5VRuhìn tCtwAhấy ThươcxSh6E2hng NgôTPCX5VRu khomCtwA người, hTPCX5VRuai taCtwAy chCtwAống vàcxSh6E2ho đầuCtwA gối,cxSh6E2h cxSh6E2hkhuôn mặtTPCX5VRu hcxSh6E2hơi ngẩngTPCX5VRu lêTPCX5VRun, kCtwAhẽ mỉmCtwA cCtwAười, nói:

- VếtcxSh6E2h thưTPCX5VRuơng củaTPCX5VRu TPCX5VRuta CtwAđã khỏiTPCX5VRu rồi.

Tôi bịcxSh6E2h hắcxSh6E2hn cxSh6E2hđoán trúcxSh6E2hng ýcxSh6E2h nêcxSh6E2hn cũCtwAng TPCX5VRukhông nểTPCX5VRu cxSh6E2htình màcxSh6E2h bócxSh6E2hc mẽCtwA hắn,CtwA tôi cxSh6E2hnói to:

- AnTPCX5VRuh lừacxSh6E2h aTPCX5VRui thế?cxSh6E2h KhônCtwAg thểTPCX5VRu nào.

- TPCX5VRuDù TPCX5VRucoi nhCtwAư chcxSh6E2hưa kTPCX5VRuhỏi CtwAhoàn toàcxSh6E2hn thcxSh6E2hì cTPCX5VRuhút trọngTPCX5VRu lượCtwAng củTPCX5VRua TPCX5VRuem cũng CtwAchẳng thểTPCX5VRu gâyTPCX5VRu ảnTPCX5VRuh hTPCX5VRuưởng gì.

Tôi bĩucxSh6E2h môiTPCX5VRu tỏCtwA vẻcxSh6E2h qucxSh6E2hyết CtwAkhông tiTPCX5VRun lờiTPCX5VRu hắn.

Nụ TPCX5VRucười cTPCX5VRuủa hắCtwAn càngcxSh6E2h CtwArõ nécxSh6E2ht hơn:

- ECtwAm lCtwAo lcxSh6E2hắng chTPCX5VRuo cxSh6E2hta phảiCtwA không?

- CtwALà tTPCX5VRuôi lTPCX5VRuo CtwAcho cácxSh6E2hi TPCX5VRuđệm gCtwAhế socxSh6E2hfa củaTPCX5VRu tôi.

- TiểuCtwA Tường,CtwA tTPCX5VRuin TPCX5VRuta đcxSh6E2hi. VìTPCX5VRu CtwAem, tcxSh6E2ha sẽCtwA khôngTPCX5VRu lấycxSh6E2h mìnhCtwA rTPCX5VRua đùcxSh6E2ha giỡn đâu.

Lời nóTPCX5VRui củacxSh6E2h hắncxSh6E2h rcxSh6E2hất quảcxSh6E2h quyếTPCX5VRut, TPCX5VRuhơn TPCX5VRunữa CtwAcòn cóTPCX5VRu tínCtwAh xcxSh6E2húi giTPCX5VRuục TPCX5VRuvà mê hcxSh6E2hoặc, dTPCX5VRuo đó,TPCX5VRu tôCtwAi thấyCtwA CtwAdao động.

Tôi đếCtwAn bêncxSh6E2h hắn,CtwA bấmTPCX5VRu đầuCtwA ncxSh6E2hgón tCtwAay vàoTPCX5VRu CtwAlưng hcxSh6E2hắn, hỏi:

- CCtwAó đacxSh6E2hu không?

Thương TPCX5VRuNgô bTPCX5VRuật ccxSh6E2hười, duỗicxSh6E2h CtwAcánh TPCX5VRutay đặtCtwA vcxSh6E2hào eCtwAo TPCX5VRutôi đẩyTPCX5VRu cxSh6E2hra cxSh6E2hsau lưcxSh6E2hng, nhân lCtwAúc tôicxSh6E2h TPCX5VRuloạng choạnTPCX5VRug, liềcxSh6E2hn túmCtwA CtwAvào đùiCtwA tôi,TPCX5VRu kcxSh6E2hhi đứngcxSh6E2h lêTPCX5VRun thCtwAì tôicxSh6E2h đTPCX5VRuã ngCtwAồi chắc chắnTPCX5VRu tCtwArên lCtwAưng CtwAhắn rồi.

Cách lớCtwAp ácxSh6E2ho mùcxSh6E2ha đôcxSh6E2hng dàCtwAy cộp,cxSh6E2h tcxSh6E2hôi vẫnTPCX5VRu cảcxSh6E2hm thấyCtwA vCtwAai vcxSh6E2hà CtwAlưng hắcxSh6E2hn gầy gầycxSh6E2h nTPCX5VRuhưng rCtwAất rộng,TPCX5VRu khTPCX5VRuiến tôCtwAi cxSh6E2hcó cxSh6E2hcảm gCtwAiác cựCtwAc kTPCX5VRuỳ chắTPCX5VRuc chắn.

Tôi TPCX5VRuôm cổTPCX5VRu CtwAhắn, bCtwAả vCtwAai hắnCtwA làcxSh6E2hm cằmCtwA tôicxSh6E2h hơCtwAi đau.

Trong CtwAtrí nhcxSh6E2hớ củaCtwA TPCX5VRumình, CtwAhình TPCX5VRunhư chưaCtwA cCtwAó aCtwAi từngTPCX5VRu cõncxSh6E2hg TPCX5VRutôi. NgàCtwAy nhỏ, TPCX5VRubố chCtwAỉ CtwAđặt tôicxSh6E2h cxSh6E2hlên cTPCX5VRuổ hoặcxSh6E2hc lênCtwA vai.

Thế nhưngCtwA cảTPCX5VRum giácTPCX5VRu cxSh6E2hlúc nCtwAày cxSh6E2hsao thâncxSh6E2h qTPCX5VRuuen đếnCtwA vậy,cxSh6E2h nhcxSh6E2hư thểcxSh6E2h TPCX5VRuđã từng diễnCtwA rCtwAa vCtwAô sốTPCX5VRu cxSh6E2hlẩn. TPCX5VRuCó cxSh6E2hmột ngườicxSh6E2h CtwAcõng tôiTPCX5VRu, TPCX5VRucứ CtwAđi, điCtwA rấtCtwA xCtwAa, TPCX5VRuđi rấtCtwA lâu...

- TPCX5VRuTrước đây,CtwA aCtwAnh cCtwAó từngcxSh6E2h cõCtwAng tôicxSh6E2h nhưCtwA thếCtwA nàyCtwA không?

- Có.

- ThườngCtwA xuycxSh6E2hên chứ?

- Ừ!

- KCtwAể tcxSh6E2hừ CtwAkhi chTPCX5VRuúng TPCX5VRuta CtwAở bêncxSh6E2h nCtwAhau sao?

- CtwAKể từTPCX5VRu ngcxSh6E2hày đầuTPCX5VRu tiCtwAên cxSh6E2hta qucxSh6E2hen em.

- TôiTPCX5VRu nhớTPCX5VRu, hìCtwAnh TPCX5VRunhư cxSh6E2hanh tTPCX5VRuừng TPCX5VRunói vìcxSh6E2h tôiCtwA mcxSh6E2hà đãCtwA CtwAlấy cxSh6E2hchín trTPCX5VRuăm CtwAchín mươi chínCtwA cxSh6E2hgiọt cxSh6E2hsương TPCX5VRumai. NhưTPCX5VRung nCtwAay tcxSh6E2hôi mớiTPCX5VRu CtwAmột nghìncxSh6E2h tCtwAuổi. VậcxSh6E2hy chẳcxSh6E2hng CtwAphải là khTPCX5VRui tôicxSh6E2h vừaCtwA TPCX5VRura đờiTPCX5VRu, TPCX5VRuanh đCtwAã cõngCtwA tCtwAôi chạycxSh6E2h khắCtwAp CtwAnơi sao?

- Ừ.

- AcxSh6E2hnh cTPCX5VRuòn nTPCX5VRuói, TPCX5VRutrước đTPCX5VRuây tôTPCX5VRui khôngCtwA hcxSh6E2hề cócxSh6E2h bốcxSh6E2h mcxSh6E2hẹ, CtwAvậy TPCX5VRuai nCtwAuôi tôi trưởngcxSh6E2h thành?

Thương NgôcxSh6E2h TPCX5VRuthở dàiTPCX5VRu, nCtwAgoái đầcxSh6E2hu lạiCtwA nhìCtwAn tôiTPCX5VRu, nói:

- cxSh6E2hTiểu TườngcxSh6E2h, làCtwA TPCX5VRuta nuôcxSh6E2hi CtwAem kTPCX5VRuhôn lớn.

Ồ...

Hóa rTPCX5VRua, khôcxSh6E2hng TPCX5VRuphải làcxSh6E2h TPCX5VRutôi nuôiCtwA CtwAchồng, mCtwAà tôCtwAi TPCX5VRulà bTPCX5VRuà cxSh6E2hvợ đCtwAược hắn nuôicxSh6E2h nấng.

Cơn kícTPCX5VRuh độTPCX5VRung nCtwAày khiếcxSh6E2hn cxSh6E2htôi khôngTPCX5VRu thCtwAốt cxSh6E2hnên lờCtwAi tTPCX5VRurên sucxSh6E2hốt đườnCtwAg về. ThươnCtwAg NCtwAgô cũTPCX5VRung kTPCX5VRuhông nócxSh6E2hi gCtwAì nữaCtwA, cCtwAhỉ cTPCX5VRuhầm CtwAchậm TPCX5VRuđi tcxSh6E2hừng bước,cxSh6E2h từngTPCX5VRu bước.

Đêm TPCX5VRumùa CtwAđông, giócxSh6E2h rấtcxSh6E2h mạnCtwAh nhưnTPCX5VRug cTPCX5VRuó lẽTPCX5VRu cxSh6E2hvì hacxSh6E2hi chúCtwAng cxSh6E2htôi cxSh6E2hdựa sCtwAát vào CtwAnhau TPCX5VRunên TPCX5VRukhông TPCX5VRuhề cảCtwAm thTPCX5VRuấy lạnhTPCX5VRu. BTPCX5VRuàn tTPCX5VRuay cxSh6E2hhắn đanCtwAg đỡTPCX5VRu lấyTPCX5VRu tôiCtwA cũnCtwAg khônCtwAg còn lạnhCtwA CtwAgiá TPCX5VRunhư cxSh6E2hban chiềucxSh6E2h nữa.

Sau khTPCX5VRui trởTPCX5VRu vTPCX5VRuề ncxSh6E2hhà tắmTPCX5VRu giặcxSh6E2ht xcxSh6E2hong, tôiTPCX5VRu vcxSh6E2hốn CtwAđịnh mCtwAở máycxSh6E2h tínhCtwA CtwAra xem TPCX5VRuLâm LỗcxSh6E2hi cTPCX5VRuó OnCtwAline khCtwAông đểCtwA hỏiTPCX5VRu aTPCX5VRunh cxSh6E2hta rcxSh6E2hốt cuộccxSh6E2h vTPCX5VRuì scxSh6E2hao khôTPCX5VRung lCtwAiên lCtwAạc CtwAvới bạncxSh6E2h bè. NhưngCtwA vừTPCX5VRua mớiCtwA đcxSh6E2hăng nhập,CtwA máyTPCX5VRu TPCX5VRutính lậpTPCX5VRu tứcxSh6E2hc CtwAbị gấpCtwA lại.

Thương TPCX5VRuNgô đứngcxSh6E2h CtwAsau cxSh6E2hlưng tTPCX5VRuôi, CtwAtrên tCtwAay cầmCtwA mCtwAột cốTPCX5VRuc sữaCtwA nCtwAóng, nói:

- UốngCtwA đCtwAi rồTPCX5VRui ngủ.

Tôi nghCtwAĩ ngợTPCX5VRui cxSh6E2hmột TPCX5VRulát rồicxSh6E2h ngTPCX5VRuoan nCtwAgoãn nghTPCX5VRue lời.

Có lẽcxSh6E2h vìTPCX5VRu thCtwAái độCtwA ngocxSh6E2han ngTPCX5VRuoãn củCtwAa tTPCX5VRuôi quCtwAá khCtwAác cxSh6E2hso cxSh6E2hvới lúccxSh6E2h thường dẫTPCX5VRun đếcxSh6E2hn vTPCX5VRuiệc hắnTPCX5VRu cxSh6E2hcó chúTPCX5VRut cxSh6E2hcảnh giácxSh6E2hc, khTPCX5VRuông yCtwAên TPCX5VRutâm nêcxSh6E2hn lạiTPCX5VRu CtwAnhấn mạnhTPCX5VRu thTPCX5VRuêm một câu:

- PCtwAhải ngủcxSh6E2h ngaCtwAy đấyTPCX5VRu ncxSh6E2hhé. KTPCX5VRuhông đượcCtwA đợiTPCX5VRu tTPCX5VRua TPCX5VRuđi CtwAra ngoàCtwAi rồiCtwA lạiCtwA lén bòcxSh6E2h dậyTPCX5VRu cCtwAhơi đâu.

- AnTPCX5VRuh khôncxSh6E2hg ngCtwAủ cùncxSh6E2hg tcxSh6E2hôi sao?

-... Hả?

Tôi chTPCX5VRuớp mắtTPCX5VRu CtwAlộ rcxSh6E2hõ vẻTPCX5VRu nCtwAgây thơTPCX5VRu nhấcxSh6E2ht, lacxSh6E2hnh lợiTPCX5VRu nhcxSh6E2hất, nói:

- ÔTPCX5VRung bốCtwA hổcxSh6E2h ơiTPCX5VRu, CtwAbuổi tCtwAối ngcxSh6E2hười tcxSh6E2ha sợCtwA ngủTPCX5VRu mộcxSh6E2ht mình.

Thương NgCtwAô TPCX5VRugiật gCtwAiật kcxSh6E2hhóe mắt:

- BốCtwA... bố...

- TôTPCX5VRui luôcxSh6E2hn thícTPCX5VRuh kiểuCtwA TPCX5VRubố nuôcxSh6E2hi ccxSh6E2hon cxSh6E2hgái gCtwAì gìCtwA cxSh6E2hđó, khônTPCX5VRug ngờTPCX5VRu TPCX5VRutự mình gcxSh6E2hiờ cũngTPCX5VRu ccxSh6E2hó thểTPCX5VRu đượccxSh6E2h CtwAtrải nghiệCtwAm. TPCX5VRuHay quá!

Khóe miệTPCX5VRung ThươnCtwAg NgôcxSh6E2h rầnTPCX5VRu rật,TPCX5VRu nói:

- BốcxSh6E2h... cxSh6E2hcon gái...

Tôi lCtwAao lênTPCX5VRu pcxSh6E2hhía trưóc,TPCX5VRu ôcxSh6E2hm chặCtwAt TPCX5VRueo hắncxSh6E2h, giọTPCX5VRung nũnTPCX5VRug nịu,cxSh6E2h nói:

- NgườcxSh6E2hi tTPCX5VRua khônCtwAg thèTPCX5VRum qTPCX5VRuuan tâm,TPCX5VRu ngươTPCX5VRui tcxSh6E2ha cTPCX5VRuhỉ muôCtwAn bốCtwA cxSh6E2hngủ ccxSh6E2hùng mà, ngCtwAười tcxSh6E2ha muốTPCX5VRun ômTPCX5VRu bốcxSh6E2h cơ.

Giọng cxSh6E2hnói củcxSh6E2ha ThươncxSh6E2hg NgcxSh6E2hô bắtTPCX5VRu đầuCtwA rcxSh6E2hun rẩy:

- Ôm..cxSh6E2h. ôm...

Tôi thấCtwAy trêuCtwA nhcxSh6E2hư vậycxSh6E2h đãcxSh6E2h tươncxSh6E2hg đốicxSh6E2h CtwArồi, chọccxSh6E2h tcxSh6E2hhêm CtwAnữa cóCtwA cxSh6E2hkhả năng hắncxSh6E2h CtwAsẽ cxSh6E2hphát hỏaCtwA nTPCX5VRuên dừTPCX5VRung lại,TPCX5VRu rổicxSh6E2h lăTPCX5VRun vàCtwAo giường,cxSh6E2h vTPCX5VRuẫy cxSh6E2hvẫy CtwAtay vTPCX5VRuẻ cTPCX5VRuao sangcxSh6E2h, nói:

- CtwABản cCtwAung phảiCtwA TPCX5VRuđi CtwAnghỉ rồCtwAi. TPCX5VRuHổ CtwAcông côngTPCX5VRu lTPCX5VRuui cxSh6E2hra đi.

- Công.TPCX5VRu.. công...

Có lTPCX5VRuẽ tCtwAim gcxSh6E2han vcxSh6E2hà đạCtwAi cxSh6E2hnão củTPCX5VRua ThươncxSh6E2hg NgôTPCX5VRu đềTPCX5VRuu cxSh6E2hcó phầnTPCX5VRu tcxSh6E2hê lcxSh6E2hiệt bởi mànCtwA biểuTPCX5VRu cxSh6E2hdiễn cxSh6E2hbiến mặtcxSh6E2h sacxSh6E2hu kTPCX5VRuhi trCtwAao gicxSh6E2hải OscxSh6E2hcar củCtwAa tôCtwAi. KcxSh6E2hhuôn mặtcxSh6E2h hắnTPCX5VRu khcxSh6E2hông chút TPCX5VRucảm xúcTPCX5VRu, hCtwAai mắtcxSh6E2h nCtwAhìn thẳng,CtwA đicxSh6E2h rTPCX5VRua ngoài.

Do TPCX5VRuđó, tôicxSh6E2h TPCX5VRuchui TPCX5VRuvào chăTPCX5VRun cườicxSh6E2h TPCX5VRusặc sTPCX5VRuụa, TPCX5VRumột chCtwAút gióTPCX5VRu lTPCX5VRuạnh ùaTPCX5VRu đến, nằmcxSh6E2h bêncxSh6E2h cạnhCtwA tôiCtwA lCtwAúc cxSh6E2hnày CtwAlà mộtCtwA aCtwAnh CtwAchàng TPCX5VRumặc bộcxSh6E2h quầncxSh6E2h áoTPCX5VRu ngủcxSh6E2h mỏCtwAng manh.

Khuôn TPCX5VRumặt hiTPCX5VRuền TPCX5VRulành củacxSh6E2h CtwAanh cTPCX5VRuhàng nhìnCtwA cxSh6E2htôi, nói:

- ĐểTPCX5VRu TPCX5VRuchứng mCtwAinh tTPCX5VRua khcxSh6E2hông phảTPCX5VRui làCtwA côngTPCX5VRu cTPCX5VRuông, tcxSh6E2hối naTPCX5VRuy, cxSh6E2hta TPCX5VRuđặc biệt chTPCX5VRuo pCtwAhép cTPCX5VRuon cxSh6E2hkiểm cxSh6E2htra tCtwAhoải mái.cxSh6E2h cxSh6E2hTa thươnTPCX5VRug ccxSh6E2hon lcxSh6E2hắm đấy,cxSh6E2h cxSh6E2hcó cảmTPCX5VRu CtwAđộng không?

- …

Được lCtwAắm, đồcxSh6E2h coTPCX5VRun hổCtwA biếCtwAn thCtwAái! NgươcxSh6E2hi thCtwAắng rồi!

Tôi đưaCtwA TPCX5VRutay đẩyTPCX5VRu hắncxSh6E2h raCtwA, nói:

- TôiTPCX5VRu đangTPCX5VRu TPCX5VRuđến tháng,CtwA điCtwA cxSh6E2hra đi.

Hắn nắmcxSh6E2h cTPCX5VRuhặt CtwAtay tôcxSh6E2hi, khôngTPCX5VRu còCtwAn vTPCX5VRuẻ TPCX5VRuđùa cợt,CtwA trêucxSh6E2h cCtwAhọc lúTPCX5VRuc trước, giọngcxSh6E2h cxSh6E2hhắn cTPCX5VRuhậm CtwArãi nhưncxSh6E2hg TPCX5VRukiên định:

- TcxSh6E2hiểu Tường,TPCX5VRu tcxSh6E2ha bTPCX5VRuiết lúcxSh6E2hc nTPCX5VRuày TPCX5VRuem rấtcxSh6E2h buồn.cxSh6E2h TrướcCtwA CtwAmặt tTPCX5VRua, cxSh6E2hem kCtwAhông cần phảiTPCX5VRu tỏTPCX5VRu rCtwAa mạnCtwAh CtwAmẽ, càngcxSh6E2h TPCX5VRukhông cầnTPCX5VRu phảCtwAi giảcxSh6E2h vờ.

Tôi ncxSh6E2hhìn hắTPCX5VRun, nói:

- SCtwAao aCtwAnh khôcxSh6E2hng hỏicxSh6E2h tôicxSh6E2h làcxSh6E2h đcxSh6E2hã xcxSh6E2hảy TPCX5VRura chuyệnTPCX5VRu gì?

- DCtwAù cTPCX5VRuó xảTPCX5VRuy rCtwAa chuyệnTPCX5VRu TPCX5VRugì cxSh6E2hthì CtwAcũng cxSh6E2hqua CtwAmau tTPCX5VRuhôi, vcxSh6E2hì cCtwAó tcxSh6E2ha CtwAluôn ở bCtwAên cạnhCtwA em.

- cxSh6E2hMãi CtwAmãi CtwAbên tôiTPCX5VRu sao?

- TPCX5VRuMãi mãi.

Tôi chớpTPCX5VRu chớpCtwA mắt,TPCX5VRu vùTPCX5VRui TPCX5VRuđầu vàcxSh6E2ho cxSh6E2hlòng cxSh6E2hhắn, quệcxSh6E2ht ncxSh6E2hước mắTPCX5VRut lêncxSh6E2h ngực hắn,CtwA nói:

- ThưCtwAơng NcxSh6E2hgô, maTPCX5VRuy màcxSh6E2h cócxSh6E2h acxSh6E2hnh ởCtwA đây.

- TcxSh6E2ha lTPCX5VRuuôn ởcxSh6E2h đây.

- ThcxSh6E2hế nên,cxSh6E2h đàncxSh6E2h ôngCtwA khôngCtwA phảicxSh6E2h lCtwAà cxSh6E2hthứ gìCtwA CtwAtốt đẹpCtwA, trTPCX5VRuên thcxSh6E2hế giớCtwAi này cxSh6E2h chỉ CtwAcó TPCX5VRubố lTPCX5VRuà tốTPCX5VRut thôi.

Tôi quácxSh6E2h mệtcxSh6E2h nêncxSh6E2h ngCtwAủ rấtcxSh6E2h ngonCtwA, lTPCX5VRuấy cáCtwAnh tCtwAay CtwAcủa ThươngcxSh6E2h NCtwAgô lcxSh6E2hàm CtwAgối, hít hcxSh6E2hà hươngTPCX5VRu CtwArừng baCtwAn TPCX5VRumai thoanTPCX5VRug thoảnCtwAg màTPCX5VRu TPCX5VRuhắn mancxSh6E2hg đến.

Mãi mTPCX5VRuãi lTPCX5VRuà bCtwAao CtwAlâu? ĐTPCX5VRuây làCtwA câCtwAu CtwAhỏi rấCtwAt thônCtwAg CtwAtục vàCtwA cũcxSh6E2hng làcxSh6E2h một câuCtwA hỏiTPCX5VRu khôncxSh6E2hg lcxSh6E2hời đáp.

Nhưng TPCX5VRutôi ngcxSh6E2hhĩ, TPCX5VRuso TPCX5VRuvới cuộcTPCX5VRu đờicxSh6E2h CtwAngắn TPCX5VRungủi mấCtwAy mươiCtwA nCtwAăm củcxSh6E2ha loài ngưcxSh6E2hời, mộcxSh6E2ht nghìCtwAn năCtwAm TPCX5VRukhông hcxSh6E2hề cxSh6E2hrời xCtwAa cócxSh6E2h tCtwAhể cxSh6E2hđược cocxSh6E2hi CtwAlà mCtwAãi mãCtwAi rồi.