Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 11 part 1

 CHƯƠNG vUgi11 d5sR- TNqbuôi thất tình

 

Ngưu BônuW6L nóNqbui, vUgihết men rưvUgiợu rồvUgii Thươngd5sR NgôG2Zu tỉnhG2Zu vUgidậy sẽNqbu khG2Zuông saoG2Zu, thếuW6L nhưngd5sR đếnd5sR tậG2Zun uW6Ltối d5sRngày G2Zuhôm sG2Zuau Nqbuhắn vẫn ngủuW6L G2Zuli bìvUgi. TuNqbuy nhiênvUgi, sG2Zuắc mặtvUgi hắuW6Ln kNqbuhông cònG2Zu d5sRđáng sợvUgi uW6Lnhư G2Zuban đầud5sR nữa.

Tôi vUgivề nhàvUgi G2Zuthay giặd5sRt qvUgiuần áo vNqbuà lấyvUgi íNqbut uW6Lđồ dùngd5sR cầd5sRn td5sRhiết đNqbuể đivUgi Nqbulàm. Ld5sRúc rNqbua khuW6Lỏi uW6Lcửa, tôivUgi tvUgihấy tấmvUgi thiệvUgip mời đanguW6L đG2Zuược đặtNqbu trêd5sRn bàd5sRn uốnG2Zug nướG2Zuc, uW6Ltiếp đóuW6L livUgiếc thấyNqbu đG2Zuôi mắtNqbu gấuNqbu trúcG2Zu tG2Zuo đùuW6Lng và Nqbu mái td5sRóc rốid5sR vUgibù củaG2Zu G2Zumình trod5sRng gương.

Từ nhd5sRỏ đếvUgin lớnG2Zu, tôi luônvUgi buW6Liến mìnd5sRh nhNqbuư couW6Ln td5sRrai. ThG2Zuế nhd5sRưng, chỉNqbu vG2Zuì NqbuLâm LuW6Lỗi vuW6Lô tìnhuW6L nNqbuói ld5sRà thíchuW6L G2Zucon gái Nqbuđể uW6Ltóc dàNqbui uW6Lnên tvUgirong d5sRnăm nămG2Zu yêd5sRu đưd5sRơng, tôiuW6L uW6Lchưa từngvUgi cNqbuắt tóvUgic. MNqbuãi đếnNqbu d5sRtận sau Nqbukhi chvUgiia tauW6Ly, tôG2Zui Nqbumới cG2Zuắt mộG2Zut nhátNqbu luW6Làm vUgihai đoNqbuạn máiuW6L tócvUgi duW6Lài đãNqbu quáuW6L hông.

 Thất Nqbutình lG2Zuần trưuW6Lớc có Nqbu thể cG2Zuắt nuW6Lgắn td5sRóc, lG2Zuần Nqbunày Nqbuthì sao?

Có uW6Lthể vd5sRì kG2Zuhông nghỉ ngơiuW6L đuW6Lủ tronvUgig hd5sRai ngàyuW6L vUginên tNqbuôi loạngG2Zu chovUgiạng lênG2Zu uW6Lchiếc d5sRxe bNqbuuýt G2Zungược hướnvUgig, sau vUgi đó G2Zulại uW6Llờ G2Zuđờ d5sRđi dọvUgic uW6Lcon đườngvUgi đếnd5sR trưvUgiớc mộtNqbu vUgikhu nhà.

Trời đãNqbu nhG2Zuá d5sRnhem tối nhưngG2Zu chuW6Lỗ nG2Zuào cũngNqbu rd5sRực ánuW6Lh đèuW6Ln khiếnd5sR vUgimọi tNqbuhứ trvUgiở G2Zunên rG2Zuõ ràng.

Tôi nvUgigồi xNqbuổm nd5sRhư muW6Lột con Nqbukhỉ bêd5sRn d5sRlề đG2Zuường tronNqbug mườiNqbu phútuW6L, sad5sRu đNqbuó nhvUgiìn d5sRthấy mộtvUgi cvUgihiếc taxG2Zui duW6Lừng ngay trvUgiước cửvUgia kG2Zuhu nNqbuhà, hd5sRai nd5sRgười từuW6L tronNqbug vUgixe G2Zubước rad5sR, mộtG2Zu nauW6Lm, mộtvUgi nữvUgi, d5sRmột queG2Zun, một d5sRlạ. NgG2Zuười cG2Zuon trauW6Li caG2Zuo lớn,uW6L tuW6Lrông vUginho nhuW6Lã, cvUgiòn vẻuW6L Nqbuđẹp cNqbuủa ngườiNqbu covUgin d5sRgái cNqbuó chút xand5sRh G2Zuxao, yếud5sR ớG2Zut, từNqbu ngoạd5sRi hìnvUgih đếnd5sR kNqbuhí Nqbuchất, vUgicả G2Zuhai đềuG2Zu G2Zuxứng đôi.

Trước đây,Nqbu G2Zukhi xem vUgiphim, tvUgiôi luuW6Lôn Nqbutỏ vG2Zuẻ giễd5sRu cợtNqbu đvUgiối vUgivới nhữngd5sR tìnuW6Lh tiếtvUgi mauW6Lng Nqbutính tìvUginh cd5sRờ. ThếG2Zu giớivUgi này rộnNqbug lớnuW6L d5sRnhư d5sRvậy, savUgio cG2Zuó thểvUgi chạmvUgi G2Zumặt nhG2Zuau đượcuW6L d5sRcơ Nqbuchứ? uW6LNếu Nqbuquả G2Zuthực uW6Llà may vUgimắn Nqbunhư tG2Zuhế thìG2Zu mNqbuua xổvUgi sốd5sR cònNqbu hơnG2Zu, kuW6Lhông chừngNqbu lạd5sRi cNqbuó thNqbuể tG2Zurúng đưG2Zuợc vàivUgi trăd5sRm nghìn tệ.

Nhưng d5sRgiờ đây,Nqbu tôuW6Li đã thựcNqbu sựG2Zu thừaG2Zu nhd5sRận sựvUgi nônd5sRg cuW6Lạn, hẹpuW6L huW6Lòi củuW6La mìnhvUgi, d5sRtôi thấd5sRy Nqbuhối hận.

Nghệ thuậG2Zut vNqbuốn bvUgiắt ngd5sRuồn từ cuộcNqbu sốNqbung, cuộcuW6L sốngd5sR luônNqbu đầyNqbu ắvUgip sd5sRự tàNqbun khốc.

Tôi vUgichỉ muốvUgin đếnvUgi d5sRchỗ Trương ThầnvUgi uW6Lở thvUgiôi, thG2Zuật khônvUgig ngờNqbu cG2Zuòn cód5sR vUgithể nhvUgiìn thvUgiấy anNqbuh, càvUging khônd5sRg ngờuW6L còvUgin "thấy Nqbumột tNqbuặng một",G2Zu Nqbukèm G2Zutheo Nqbumột ngd5sRười nữa.

Thấy châNqbun hd5sRơi têG2Zu, tôiNqbu bám vuW6Lào cộtd5sR điệnNqbu đứngvUgi dậy,d5sR chờd5sR mạNqbuch máuNqbu uW6Llưu thông.

Phía bd5sRên kG2Zuia đd5sRường, Trương NqbuThần uW6Ldìu nNqbugười Nqbucon gd5sRái bêvUgin cạnG2Zuh đNqbui vềvUgi phd5sRía cổngNqbu kG2Zuhu nhuW6Là, ánhuW6L mắtuW6L thậtG2Zu dịu d5sR dàng, cửNqbu chỉuW6L uW6Lthật quaG2Zun tâm.

Khi đếNqbun chuW6Lỗ rẽd5sR tNqburong cuW6Lổng, họ G2Zubỗng nhiêNqbun dừnG2Zug lạvUgii. TiếvUgip đó,uW6L TrNqbuương ThầuW6Ln cG2Zuhầm chậmvUgi qvUgiuay đầu,uW6L uW6Lnhìn vềvUgi phíauW6L tôi đNqbuang đứng.

Sự td5sRê liệtvUgi nhavUginh chóngvUgi lan từvUgi tuW6Lhần kinG2Zuh châd5sRn tớG2Zui truW6Lung vUgitâm đạid5sR Nqbunão, tôNqbui dườnuW6Lg nhưvUgi G2Zuhoàn touW6Làn uW6Lmất Nqbuđi khảvUgi năng md5sRiêu d5sRtả cNqbuảnh tượngG2Zu luW6Lúc đó.

Tóm lại,d5sR uW6Ltất cảG2Zu đềvUgiu vô cùvUging kịG2Zuch hóa.

Nếu uW6Lkhông phảd5sRi tậnG2Zu mắt chứnd5sRg kd5sRiến, tvUgiự Nqbumình trảid5sR vUgiqua, chắcd5sR chd5sRắn d5sRtôi sẽNqbu kNqbuhông hềG2Zu d5sRdo dựuW6L Nqbutỏ vẻuW6L xG2Zuem thường sâuuW6L d5sRsắc đốuW6Li Nqbuvới d5sRnhững trNqbuò kG2Zuhuôn sd5sRáo G2Zuác ýd5sR này.

Trong khG2Zuông d5sRkhí tựvUgia như kd5sRịch trd5sRường, nhând5sR uW6Lvật Nqbunam độivUgi trênuW6L đầuG2Zu vG2Zuòng áuW6Lnh sángNqbu lvUgià Trươnd5sRg uW6LThần G2Zunói vG2Zuài câu gNqbuì đóG2Zu vớiuW6L nhuW6Lân vNqbuật vUginữ cG2Zuũng độiG2Zu vòd5sRng ánvUgih sángvUgi, rồNqbui G2Zusau đvUgió mG2Zuột uW6Lmình uW6Lđi vềuW6L phía tôvUgii, từngd5sR bướcuW6L td5sRừng bướcd5sR, đếnd5sR trvUgiước md5sRặt tôi.

Trong phúuW6Lt chốcuW6L, nhữngd5sR tia sG2Zuáng từvUgi vònd5sRg vUgisáng kiuW6La lấpNqbu lánhvUgi ld5sRàm cd5sRhói md5sRắt tôi.

Chân G2Zutôi vẫvUgin tê,d5sR càNqbung lúc càngG2Zu td5sRê. MvUgiay md5sRà bNqbuên cạnd5sRh vUgicó cộtd5sR điệvUgin nuW6Lên tNqbuôi vẫnvUgi vUgicó thểuW6L ưỡd5sRn ngvUgiực thẳnguW6L lưng vUgi như uW6Lmột cNqbuây bd5sRút chìG2Zu. CvUgiảm ơnG2Zu Đảng,vUgi cảuW6Lm ơnNqbu nuW6Lhân dân,d5sR cảmvUgi vUgiơn cộuW6Lt điện!

- d5sRTiểu Đậu...

- vUgiCó G2Zuphải anNqbuh muốnvUgi hỏiuW6L, sao evUgim lạivUgi đếvUgin đvUgiây? TrờiNqbu đNqbuất nhâd5sRn từ,uW6L cvUgihỉ tìnhNqbu cd5sRờ ngaNqbung quNqbua thôi.

Trương ThầnNqbu đẩyvUgi gọngNqbu kính thd5sReo thóid5sR qd5sRuen, guW6Liọng nóNqbui trNqbuầm ấmd5sR, nuW6Lụ cưd5sRời nuW6Lhàn nhạt:

- d5sRAnh vuW6Lốn địnvUgih vUgilát nữa sG2Zuẽ tớid5sR gặpG2Zu em.

Tôi uW6Lcũng gượngvUgi cười:

- ĐúngG2Zu rồi.vUgi vUgiAnh đvUgiã huW6Lứa, sẽ lậNqbup tứcNqbu đuW6Li td5sRìm G2Zuem, mộuW6Lt gvUgiiây cũnguW6L d5sRkhông chậmd5sR trễG2Zu. CòvUgin G2Zumay, giờNqbu uW6Lvẫn cNqbuhưa muuW6Lộn, em G2Zuvẫn chưaNqbu ngủvUgi vUginhư vUgimột chd5sRú heo.

Nụ cưG2Zuời cd5sRủa anG2Zuh dầnNqbu buW6Liến mất, uW6Lchỉ cvUgiòn lạiG2Zu vẻuW6L mệd5sRt mỏi.

Điều nàNqbuy khiNqbuến tôG2Zui bỗng cảmuW6L vUgithấy hơivUgi d5sRmệt, khôuW6Lng phải,Nqbu d5sRlà rNqbuất mệt.

Tôi hítG2Zu mộtNqbu hG2Zuơi thậuW6Lt sâu rồiuW6L vvUgiào thd5sRẳng vấnd5sR đề:

- d5sRBạn củuW6La aNqbunh uW6Lhọ Hạ, uW6L tên G2ZuAn Khiết,G2Zu đuW6Lúng không?

Anh hd5sRơi sG2Zuững người,Nqbu nhắm mắtNqbu vd5sRào rồiuW6L lG2Zuại mởNqbu raNqbu. Dưd5sRới vUginhững Nqbutia sNqbuáng pvUgihản cNqbuhiếu G2Zucủa ánvUgih đèvUgin xunvUgig quanh, đôiNqbu mắG2Zut uW6Lsau cặvUgip kd5sRính củaNqbu aG2Zunh càngNqbu vUgiđen vUgihơn, sávUging hơn.

Không đợiG2Zu vUgiđể Nqbuanh phảuW6Ln ứng, tôiNqbu nvUgiói tiếp:

- G2ZuAnh Nqbuđi gặpvUgi eNqbum làd5sR muốuW6Ln chia tNqbuay G2Zuvới emG2Zu, Nqbucó pd5sRhải không?

Anh nhìnvUgi tôiNqbu, cNqbuặp G2Zumày nhíu lạivUgi nuW6Lhưng ánhd5sR Nqbumắt khônd5sRg hềuW6L vUgilảng trd5sRánh. Giọngd5sR and5sRh nhẹd5sR G2Zunhàng nhG2Zuưng G2Zukiên định:

- ĐvUgiúng vậy.

- uW6LVì aNqbunh vàvUgi cd5sRô tvUgia qvUgiuay lại vd5sRới nhG2Zuau sao?

- KhG2Zuông. And5sRh vNqbuà G2Zucô ấG2Zuy mãi mãvUgii khG2Zuông thểG2Zu bênd5sR nNqbuhau đưd5sRợc. Chỉd5sR lG2Zuà, aG2Zunh khônguW6L tvUgihể khôd5sRng qvUgiuan tâG2Zum uW6Lđến cG2Zuô ấy.

Mấy uW6Lphút suW6Lau, tôd5sRi đãd5sR hiểu rd5sRa vUgimột Nqbuvài chuyện.

Thực Nqbura d5sRrất đơvUgin givUgiản, một G2Zuđôi yd5sRêu nNqbuhau tronuW6Lg md5sRười năm,Nqbu sắpG2Zu kếtuW6L hôNqbun uW6Lrồi nhưngvUgi vuW6Lào đêmvUgi Nqbutrước hôvUgim cưới,vUgi nd5sRgười con gG2Zuái bịvUgi mộuW6Lt ônNqbug chNqbuủ d5sRlớn ởuW6L đâuNqbu xuấtNqbu hiệnuW6L tG2Zuheo đuNqbuổi d5sRmãnh liệt.uW6L Cd5sRuối cùng,G2Zu cô G2Zuta vUgilựa chọNqbun tiềnd5sR uW6Lbạc Nqbuvà địauW6L vị,Nqbu vứG2Zut buW6Lỏ tìG2Zunh yG2Zuêu vàvUgi lờd5sRi hứNqbua. Tiếcd5sR G2Zuthay, chỉ G2Zu trong td5sRhời givUgian nửauW6L nămG2Zu ngắnuW6L vUgingủi, ônNqbug d5sRchủ G2Zukia lạid5sR d5sRthích mNqbuột ngườd5sRi kháG2Zuc. CôuW6L gáid5sR vốn uW6Lkiêu ngạd5sRo khôngvUgi cóG2Zu uW6Lcách G2Zunào đốvUgii diệnG2Zu vớiNqbu hiệnuW6L thựcd5sR tvUgiàn d5sRkhốc nênuW6L d5sRđã d5sRmắc phNqbuải chứng pd5sRhiền muộnuW6L nghiêmd5sR trọnguW6L, bắtd5sR đG2Zuầu nghĩd5sR cG2Zuách kếtd5sR thúcvUgi cuW6Luộc đời.

Vào gid5sRây phútNqbu cuốiuW6L cùng, cNqbuô tG2Zua nhNqbuớ đếnNqbu ngườvUgii Nqbucon tNqburai đvUgiã cùG2Zung mìnhNqbu điG2Zu hếtd5sR tuổivUgi tG2Zuhanh xuânNqbu nêNqbun vUgigửi một Nqbuemail, nóG2Zui lờivUgi vUgixin lỗi.

May thayNqbu, côd5sR tvUgia đượcG2Zu bệnh việnG2Zu cuW6Lấp cứud5sR uW6Lkịp thời,d5sR càNqbung mNqbuay hơG2Zun vUgilà ngưd5sRời cNqbuon tNqburai lạid5sR quG2Zuay vềvUgi bvUgiên G2Zucô G2Zuta. Chỉ cóNqbu điều,Nqbu lvUgiý uW6Ldo khônG2Zug phuW6Lải uW6Lvì G2Zutình yêu.

Tôi đNqbuã vUginói rồiG2Zu, Trương Thầnd5sR d5sRlà ngưd5sRời rấtG2Zu lươngG2Zu Nqbuthiện, tNqburong lúvUgic kNqbuể lạiuW6L quW6Luá khứNqbu đãd5sR từngG2Zu mvUgiang đếvUgin cho Nqbu mình niuW6Lềm đavUgiu khổvUgi vôG2Zu tậnd5sR Nqbuvà tG2Zuhậm chívUgi cảvUgi sNqbuự sỉuW6L nhụNqbuc, giọnuW6Lg and5sRh Nqbuvẫn điềmNqbu nhiênvUgi, không hềd5sR cNqbuó chútNqbu căd5sRm hận,uW6L đếnuW6L Nqbungay vUgicả oánuW6L gNqbuiận huW6Lay qNqbuuở vUgitrách cũngG2Zu đềuvUgi khôngNqbu có.

- TG2Zuiểu Đậu,d5sR Nqbuanh khôuW6Lng thể bd5sRỏ mặcvUgi côd5sR ấy.G2Zu uW6LDù Nqbugì, anNqbuh vàuW6L côG2Zu ấyG2Zu đãG2Zu d5sRcó bd5sRấy nvUgihiêu năNqbum tuW6Lình cảm,d5sR đNqbuã uW6Lcó bavUgio nhiêu nămNqbu bêG2Zun nhauG2Zu. ĐốiuW6L vvUgiới anvUgih, côG2Zu ấyvUgi làuW6L mộNqbut ngưuW6Lời thd5sRân, anG2Zuh khôd5sRng thểuW6L tG2Zurơ mắt d5sR nhìn cvUgiô ấyd5sR d5sRtự hG2Zuủy divUgiệt mìuW6Lnh, avUginh thậtd5sR sựd5sR khôngvUgi luW6Làm được...

Khi uW6Lnói nhữnguW6L lờivUgi này, vUgi trong giọG2Zung nvUgiói củaNqbu ad5sRnh uW6Lnhư cNqbuó cơnd5sR sónG2Zug Nqbulớn, khônd5sRg cònd5sR ấmuW6L uW6Láp, rõuW6L rd5sRàng nG2Zuữa mà khànG2Zu khàn,G2Zu vUgiram rápNqbu Nqbunhư thểd5sR bịG2Zu daG2Zuo cNqbuứa vàvUgio tim:

- BáNqbuc G2Zusĩ nuW6Lói, bệnhNqbu uW6Lcủa cô ấd5sRy phụvUgic hồiuW6L rấtG2Zu chuW6Lậm, vUgicần nhiềuG2Zu Nqbuthời gNqbuian, d5sRcần nhiềuG2Zu sựuW6L nhẫuW6Ln nại.vUgi TừuW6L buW6Lé, côuW6L ấG2Zuy đã mấtG2Zu mvUgiẹ, sNqbuau kNqbuhi tG2Zuốt nG2Zughiệp, cvUgiũng gầnd5sR nhưvUgi cắtNqbu G2Zuđứt mọiG2Zu qd5sRuan hvUgiệ vớiG2Zu giG2Zua đình.vUgi Giờ d5sRđây trênG2Zu thd5sRế giG2Zuới nàyG2Zu, côvUgi ấyuW6L chNqbuỉ cG2Zuó d5sRmình anh.

Nói thG2Zuẳng G2Zulà tìnhd5sR huốngG2Zu lúc nàyG2Zu uW6Lnằm ngoàuW6Li svUgiuy đoánuW6L G2Zucủa tôuW6Li, nóvUgi khôngNqbu giốngvUgi vuW6Lới hNqbuàng trăvUgim kNqbuhả năG2Zung màvUgi tôi ngvUgihĩ vUgiđến Nqbutrong nhữnd5sRg lG2Zuúc thẫnuW6L thờ.G2Zu G2ZuĐặc buW6Liệt lạiNqbu khôngd5sR Nqbuđủ nhẫNqbun tâm,uW6L kvUgihông đG2Zuủ ác ýd5sR uW6Lnên khiếG2Zun tôiuW6L khôG2Zung kịpvUgi phuW6Lản ứng.G2Zu NgẩnuW6L ngG2Zuười vUgimãi Nqbutôi mớid5sR sựd5sRc nhG2Zuớ rad5sR, hỏi:

- PhảiuW6L mấtNqbu buW6Lao lâd5sRu mới hvUgioàn tod5sRàn hNqbuồi phục?

- And5sRh khd5sRông biết..Nqbu. - TG2Zurương ThầnvUgi khẽNqbu nvUgihếch md5sRôi, nvUgiói tiếp:vUgi Nqbu- vUgi... nhưG2Zung điềud5sR đód5sR khôNqbung uW6Lquan trọnG2Zug. Dù uW6L là bvUgiao Nqbulâu anNqbuh cũnvUgig khd5sRông thvUgiể đvUgiể eNqbum cùnvUgig vUgianh gáuW6Lnh chd5sRịu tNqbuất uW6Lcả. BNqbuởi vì,G2Zu nhưuW6L thG2Zuế không côuW6Lng bằnguW6L Nqbuvới Nqbuem. VàuW6L vìvUgi đd5sRây làG2Zu d5sRchuyện riênvUgig củaG2Zu uW6Lanh d5sRvà cd5sRô G2Zuấy. TiểuNqbu Đậu, eG2Zum cG2Zuó Nqbuthể uW6Lhiểu không?

Tôi nghd5sRĩ, mG2Zuình d5sRcó thể hiểu.

Hai ngưd5sRời vUgiở buW6Lên G2Zunhau đã quvUgiá lâu,vUgi uW6Ldù sad5sRu nNqbuày khônuW6Lg cuW6Lòn yvUgiêu nhauW6Lu thd5sRắm thiếtNqbu, td5sRhậm chNqbuí ld5sRà Nqbulàm tổnuW6L thương nG2Zuhau, uW6Lnhưng vẫd5sRn khôngd5sR thểG2Zu nàouW6L xóvUgia Nqbubỏ hNqbuình ảnhuW6L uW6Lcủa G2Zuđối phNqbuương troNqbung cuộcNqbu đời mình.

Có thG2Zuể Nqbuvì thuW6Lói quNqbuen, có thểd5sR G2Zuvì uW6Ltrách nhiệm,vUgi cũd5sRng cód5sR uW6Lthể vUgivì tìNqbunh bạn,vUgi G2Zuvà cũngNqbu cd5sRó thểuW6L vìNqbu tG2Zuình thâNqbun, nhưngG2Zu không livUgiên quauW6Ln guW6Lì Nqbuđến tìnvUgih yêu.

Lấy vívUgi dụNqbu đơnG2Zu giNqbuản, nG2Zuếu Lâm Lỗd5sRi cNqbuó xảuW6Ly d5sRra chuG2Zuyện gì,uW6L G2Zutôi cũnNqbug vậyuW6L, vUgikhông uW6Lthể bỏG2Zu mặvUgic auW6Lnh ta.

"Không thểNqbu bvUgiỏ mặc", uW6Lbốn chữd5sR này,d5sR vUgitôi hiểu.

Theo môuW6L uW6Ltuýp pháuW6Lt triểnvUgi trong phiNqbum, TrưuW6Lơng Thầd5sRn cd5sRó ld5sRẽ sẽd5sR vvUgiì mud5sRốn td5sRôi d5sRquên avUginh, hậd5sRn Nqbuanh nênd5sR givUgiả vvUgiờ quay lạiG2Zu Nqbuvới côG2Zu Thd5sRiên thầnvUgi Nqbumùa hạ,Nqbu sd5sRau đóG2Zu bd5sRị G2Zutôi Nqbuchửi rd5sRủa rồG2Zui táG2Zut, cuốivUgi cùd5sRng trái tvUgiim anvUgih tG2Zuan náG2Zut vUginhìn Nqbutheo bóuW6Lng tG2Zuôi vUgikhuất d5sRxa dần.

Hoặc làG2Zu vUgisau kG2Zuhi biếtvUgi vUgisự thật, tuW6Lôi sẽd5sR d5sRngân ngấnG2Zu nướcG2Zu d5sRmắt kG2Zuiên G2Zuquyết cd5sRùng uW6Lanh cuW6Lhăm sóNqbuc uW6Lcô TuW6Lhiên tvUgihần mùaNqbu hạ d5sRkia. Cuốd5sRi cvUgiùng, sad5sRu d5sRkhi Nqbutrải qd5sRua d5sRhàng ld5sRoạt nhữngNqbu đảNqbu kíchd5sR ld5sRẫn Nqbuhiểu lầNqbum, ánh sángNqbu củNqbua ThánG2Zuh mẫuG2Zu tôuW6Li cuốiG2Zu cvUgiùng cũngvUgi cảd5sRm hvUgióa đượcNqbu trờiNqbu đấtd5sR, tìnG2Zuh bạd5sRn Nqbucủa ba ngườNqbui vàNqbu tG2Zuình uW6Lyêu củuW6La hauW6Li ngG2Zuười G2Zucùng tồnG2Zu vUgitại G2Zuvà chúnG2Zug tôNqbui svUgiẽ cùvUging sốnvUgig tronNqbug những ngàyd5sR d5sRvui uW6Lvẻ, uW6Lhạnh phúc...

Thế nhưnNqbug, duW6Lù cd5sRuộc sống vUgi có đầG2Zuy vUginhững tìG2Zunh huốnG2Zug cẩuvUgi G2Zuhuyết thd5sRì cNqbuũng kNqbuhông phảvUgii lG2Zuà d5sRđang tNqburên kịchNqbu trường.

Trương ThầnNqbu lựad5sR cG2Zuhọn sự tG2Zuhẳng thắd5sRn, thNqbuành thNqbuật, d5sRtôi lựavUgi chọG2Zun rờid5sR vUgixa anhd5sR. Hd5sRai chúNqbung tôivUgi, mỗivUgi ngưvUgiời uW6Lmột lựa chọn,Nqbu bìnhvUgi vUgitĩnh màd5sR quyNqbuết đoán.

Không cuW6Ló nvUgiước mắvUgit, không cd5sRó sd5sRự đd5sRau khuW6Lổ Nqbuxé G2Zugan xvUgié ruộtNqbu, khôngG2Zu hỏid5sR G2Zutrời, Nqbuhỏi G2Zuđất, hỏvUgii G2Zubiển, tấtG2Zu cảd5sR đều theod5sR vUgilẽ vUgitự nhiên.

Tôi giậmvUgi vUgigiậm chân, hìuW6Lnh nhưG2Zu khôG2Zung còNqbun tuW6Lê nữa.

Buông Nqbutay khỏNqbui câyG2Zu cộtNqbu điện, td5sRôi cườd5sRi Nqbuhì hvUgiì nói:

- Mad5sRy md5sRà ngưvUgiời trong vănvUgi Nqbuphòng G2Zuđều Nqbukhông biếtd5sR chuyệnvUgi củauW6L hauW6Li cvUgihúng uW6Lta, đvUgiỡ phG2Zuải tốNqbun cônd5sRg giảd5sRi thích.

Trương ThNqbuần gậNqbut đầu,Nqbu cuốuW6Li cùng uW6Ltrên d5sRkhóe mG2Zuôi and5sRh cũnd5sRg lG2Zuộ G2Zura Nqbumột đườNqbung cond5sRg nNqbuho nhỏ:

- d5sRỪ, G2Zucũng may.

- MuW6Lay uW6Llà chúngvUgi td5sRa chưad5sR nói tớivUgi kNqbuế hoạG2Zuch hNqbuay lvUgiời G2Zuhứa gì.

- Ừ,d5sR may.

- MaNqbuy md5sRà eNqbum vẫnd5sR chd5sRưa rất rấtNqbu rấG2Zut thíuW6Lch anNqbuh, d5sRthích đếnNqbu nỗivUgi d5sRkhắc cốtd5sR ghNqbui tâm.

- NqbuỪ, may.

- G2ZuMay màG2Zu, avUginh cũnuW6Lg đối G2Zu với G2Zuem nd5sRhư vậy.

Lần nàd5sRy TrưG2Zuơng NqbuThần lại G2Zu không nóiNqbu gì.

Để khônNqbug khG2Zuí uW6Lbớt d5sRtẻ ngắt, tG2Zuôi đànhd5sR Nqbuphải nóiNqbu tiếp:

- NqbuTình Nqbuyêu củuW6La chúuW6Lng ta thG2Zuật "cuW6Lhớp nhod5sRáng". Td5sRừ lúd5sRc xácG2Zu d5sRđịnh quaG2Zun hệG2Zu yêuuW6L đưG2Zuơng đếNqbun G2Zukhi Nqbukết thúc, trưG2Zuớc sd5sRau guW6Lộp G2Zulại hìnhNqbu nhưG2Zu nhiềG2Zuu nhG2Zuất chỉvUgi mườNqbui ngày.

Trương vUgiThần gNqbuiơ taG2Zuy ra xed5sRm đồd5sRng hồ,G2Zu nói:

- Chíd5sRn ngàyuW6L hauW6Li mươi uW6L hai givUgiờ bốvUgin uW6Lmươi bG2Zua pNqbuhút, vUgitừ lúNqbuc anNqbuh G2Zunói vớiNqbu evUgim "PNqbuhải" đếvUgin cvUgiâu nuW6Lói ban G2Zunãy "G2ZuĐúng vậy".

- CóvUgi phảiuW6L anuW6Lh thd5sRích em không?

- Ad5sRnh muốd5sRn chuW6Lia tavUgiy emG2Zu có đúnG2Zug không?

- Đd5sRúng vậy.

Tôi hítNqbu md5sRạnh mũNqbui, chớp mắtG2Zu thuW6Lật mạnh,d5sR hétuW6L to:

- vUgiAnh Nqbuđừng nG2Zuhư thd5sRế này. NqbuNếu auW6Lnh nd5sRhư thếNqbu G2Zunày Nqbuthì eNqbum G2Zusẽ vUgicảm thấd5sRy aNqbunh Nqbuthích ed5sRm nhiềuvUgi hơnNqbu Nqbuem uW6Lthích anh.

Trương ThvUgiần d5sRbật cười, giọngvUgi nód5sRi khàNqbun khG2Zuàn nG2Zuhưng uW6Lrõ ràng,Nqbu cuW6Lhín chắn:

- TiểuvUgi ĐuW6Lậu, ad5sRnh td5sRhực sự mvUgiuốn luônuW6L ởd5sR bênG2Zu G2Zuem, muốnuW6L vUgiquý trọnvUgig G2Zuem, kuW6Lhông Nqbumuốn ed5sRm phảid5sR buồn,vUgi d5sRkhông muNqbuốn em pvUgihải khvUgióc. AvUginh nhữngG2Zu tưởngG2Zu rằnguW6L, mìnhvUgi uW6Lcó thểNqbu làmd5sR được...

Anh uW6Lnắm uW6Lchắc uW6Lvai tôvUgii, xoay G2Zutôi nửaG2Zu vUgivòng tròn,Nqbu suW6Lau vUgiđó khG2Zuẽ đẩvUgiy tôiG2Zu vG2Zuề vUgiphía trước,vUgi guW6Liọng vUgianh vanNqbug lên uW6Lsau Nqbulưng tôi:

- Trướcd5sR đâyG2Zu, đềd5sRu lNqbuà em uW6Lnhìn uW6Lanh d5sRrời đNqbui. LầnG2Zu nàG2Zuy đổiuW6L lạid5sR, vUgianh sẽuW6L nG2Zuhìn td5sRheo bónuW6Lg em.

- Phải.

- Được.

Tôi sảid5sR d5sRnhững bướcNqbu lớn, khôngd5sR qd5sRuay đuW6Lầu lại.

Tôi thd5sRất tìvUginh rồi,Nqbu tôvUgii rất buồn.

Dù cuộNqbuc tìnd5sRh nd5sRày từuW6L Nqbuđầu chí cuốiG2Zu tổnuW6Lg cộngNqbu khG2Zuông đếuW6Ln mườiG2Zu ngàyd5sR, nhưnvUgig tNqbuôi vẫnNqbu rấtvUgi buồn.

Vốn G2Zuđịnh lấNqbuy đồ,vUgi rồG2Zui đi đếnvUgi chNqbuỗ vUgiNgưu BônNqbu nhưngvUgi Nqbudo trond5sRg lònG2Zug bud5sRồn d5sRbã nêd5sRn tôuW6Li muốnd5sR qNqbuuay vuW6Lề vUginhà G2Zuở một mình.

Có câd5sRu nói:Nqbu "Không G2Zucó cácd5sRh nG2Zuào gd5sRiải sNqbuầu nNqbugoài việcuW6L giảvUgi vờNqbu vui...".

Tôi mvUgiua cổG2Zu d5sRvịt ThanvUgih Võ loạG2Zui cG2Zuay vUginhất, pG2Zuha G2Zuly cNqbuà phêG2Zu d5sRđen uW6Lđặc hơnG2Zu uW6Lcả tNqbuương d5sRrồi nvUgihìn vUgihai thứuW6L nàyd5sR bầuW6Ln thầuW6Ln hồi lâuG2Zu, cuốd5sRi cvUgiùng lạivUgi khuW6Lông nvUgihét vàoNqbu miệng.

Tôi uW6Lnhư covUgin vUginhặng không đầuvUgi lượvUgin Nqbuquanh phG2Zuòng mườG2Zui bảyvUgi, mưd5sRời tNqbuám vòd5sRng, chónguW6L d5sRmặt, uW6Lhoa mắtNqbu, chánNqbu nản,uW6L cuối cùngNqbu cvUgihỉ cóvUgi thểvUgi vUgimở máyG2Zu tínvUgih, rồiuW6L lạivUgi G2Zutiện vUgitay đăngvUgi Nqbunhập QQ.

Vào giờuW6L Nqbuăn tốiuW6L củad5sR ngG2Zuày Chủ nhậd5sRt, G2Zusố ngd5sRười OuW6Lnline cuW6Lhỉ đếmd5sR tuW6Lrên đầuvUgi G2Zungón tad5sRy, vUgido d5sRđó avatd5sRar G2Zunào svUgiáng càng uW6L trở Nqbunên rNqbuõ ràG2Zung hơn.

Trong đuW6Ló cód5sR mộtuW6L avatar, hìnG2Zuh nuW6Lhư luW6Lúc Nqbunào vUgicũng sángG2Zu, rG2Zuỏ lG2Zuẽ anuW6Lh td5sRa nghd5sRiện gauW6Lme trênd5sR QNqbuQ G2Zunên Onld5sRine hai uW6L mươi bốnuW6L tiếnd5sRg đồG2Zung hd5sRồ mộG2Zut ngày.

Có mộtuW6L thuW6Lời giad5sRn dài, tôivUgi G2Zuđều cuW6Lhọn sựd5sR phuW6Lớt lờd5sR đốivUgi vớiG2Zu Nqbungười này.vUgi Nd5sRhưng lầG2Zun nàyvUgi nhvUgiư Nqbubị trd5sRúng tà,Nqbu tay rvUgiun rNqbuun, tuW6Lôi ấd5sRn vàovUgi auW6Lvatar vUgiđó ruW6Lồi gửiNqbu d5sRmột d5sRbiểu tượnuW6Lg mặG2Zut cười.

Vừa guW6Lửi xongvUgi, tG2Zuôi liền uW6Lmuốn cuW6Lhặt phănG2Zug cáiG2Zu đầuvUgi mìuW6Lnh điG2Zu, đanvUgig đuW6Lịnh thNqbuoát rauW6L, vUgicon chuộNqbut Nqbudừng lạiNqbu núvUgit "X" tNqburên đuW6Lỉnh d5sRgóc bêuW6Ln pvUgihải, tôiG2Zu Nqbulại vUgikhông nhNqbuấn vào.

Cát bụivUgi (******) 18:45:34

A PhuW6Lúc, d5sRem tNqbuìm avUginh ?

Tốc độuW6L đánhvUgi cuW6Lhữ cNqbuủa Lâm LỗiuW6L vẫvUgin vUginhanh d5sRnhư trướcd5sR đâvUgiy, côd5sRng luW6Lao uW6Lnày thuộcNqbu vNqbuề mốiNqbu tìNqbunh mỗiuW6L ngưuW6Lời mvUgiột nơiuW6L của chúd5sRng tôi.

Khi G2Zuấy ruW6Lất nghèG2Zuo, cưd5sRớc gọi điệnG2Zu G2Zuthoại đườnguW6L dd5sRài rấd5sRt đắtd5sR, tôd5sRi vàd5sR vUgianh tuW6La ld5sRiền vUgitận dụngvUgi tNqbuất cảNqbu cơG2Zu G2Zuhội để G2Zucó thểG2Zu lêvUgin mạngd5sR nNqbuói chuvUgiyện. KNqbuý túd5sRc xuW6Lá, qNqbuuán d5sRnet, phònNqbug máyNqbu, đềuvUgi d5sRlà Nqbunhững nơi chúnuW6Lg tNqbuôi td5sRừng chiếNqbun đấu.

Số Qd5sRQ củavUgi hG2Zuai chuW6Lúng tôi G2Zu là cùG2Zung đăngd5sR Nqbuký mộtvUgi lúc,uW6L suW6Láu nd5sRăm rồi,G2Zu chuW6Lưa từngvUgi thay.

Trên thựNqbuc tNqbuế, cG2Zuó rd5sRất nhiều thứG2Zu vẫnvUgi khNqbuông hG2Zuề d5sRthay đổiuW6L savUgiu khvUgii chNqbuúng tôiuW6L chG2Zuia d5sRtay. NqbuVí dụG2Zu Nqbunhư sốuW6L điệNqbun thoại G2Zudi Nqbudộng, sd5sRố tàvUgii khoảnNqbu MSG2ZuN, địauW6L cG2Zuhỉ emailuW6L, bd5sRiệt danNqbuh trNqbuên mG2Zuạng, cáchd5sR gọi thâvUgin mậuW6Lt tronG2Zug đờid5sR thực,d5sR thG2Zuậm chuW6Lí đếvUgin nguW6Lay cảNqbu mậtd5sR mNqbuã thẻd5sR ngânuW6L hànuW6Lg cũngNqbu kvUgihông đổi. d5sR Đó uW6Lchính G2Zulà Nqbungày siNqbunh nd5sRhật củad5sR anG2Zuh ta.

Có dNqbuuy nhấtd5sR Nqbumột thứd5sR thay đd5sRổi làd5sR tìd5sRnh cảuW6Lm nNqbuhững tưởngvUgi suW6Lẽ bềnuW6L lâd5sRu nhưvUgi G2Zutrời đất.

Trời G2Zuđất! uW6LXem rd5sRa tôi d5sRđang tG2Zuhật d5sRsự rấtG2Zu buNqbuồn. TôiNqbu nhíuG2Zu mắt,vUgi cNqbuau d5sRmày vẻuW6L đaG2Zuu đớn.

A TG2Zuu uW6LLa (******) 18:47:51

Gửi nhầm.

Tôi chd5sRỉ d5sRmuốn nhvUgianh chóng kếtNqbu thG2Zuúc cG2Zuuộc đuW6Lối thd5sRoại vd5sRô thưởvUging vNqbuô phd5sRạt nàuW6Ly nhưnvUgig lạd5sRi d5sRmột d5sRlần vUginữa đangd5sR định thoáG2Zut thìuW6L phảuW6Li dừnguW6L lại.

Cát Nqbubụi (******) 18:48:34

A Phúc,G2Zu cóNqbu pvUgihải đãG2Zu xNqbuảy ra G2Zuchuyện gd5sRì không?

Tôi cóG2Zu td5sRhể Nqbunói uW6Lmột cácuW6Lh không hềG2Zu phôG2Zu trươuW6Lng rằNqbung, từd5sR uW6Lcửa suW6Lổ chaNqbut, tG2Zurong fuW6Lont chữd5sR "Lệ"uW6L, uW6Lcỡ chữ nvUgiăm, màuW6Lu Nqbuchữ xauW6Lnh vUgida trời,G2Zu tôvUgii cóG2Zu vUgithể tưởnG2Zug tượnguW6L d5sRra dángvUgi vNqbuẻ cNqbuủa aG2Zunh td5sRa lúc này.

Mắt nhG2Zuìn chằmd5sR chd5sRằm vàovUgi màn hìnhd5sR, ngóG2Zun tauW6Ly đặtNqbu trêuW6Ln bd5sRàn phím,vUgi kvUgihẽ mímNqbu chặtvUgi mvUgiôi, thuW6Loáng chútd5sR Nqbulo lNqbuắng. Ồ đúngd5sR rồvUgii, bênvUgi cG2Zuạnh cònuW6L cvUgió nửaNqbu bvUgiao thuốcvUgi lá,Nqbu mộtd5sR chiếcd5sR gạtG2Zu d5sRtàn, vUgimột cuW6Lái bậuW6Lt lửa.

Nếu nvUgihư, nhNqbuững d5sRthói quen nG2Zuày cvUgiủa uW6Lanh td5sRa cvUgiũng khôuW6Lng hvUgiề thaNqbuy đổi.

Tôi d5sRthừa nhậvUgin, cuW6Ló nhuW6Lững lúc tôiNqbu d5sRlà ngườid5sR rvUgiất khônG2Zug quyuW6Lết đoáuW6Ln. VậyG2Zu nNqbuên, lúG2Zuc nàyNqbu uW6Ltôi G2Zudo duW6Lự, chầNqbun chừ, khôNqbung dứtG2Zu khouW6Lát ấnuW6L G2Zuvào núNqbut "X".

A Td5sRu NqbuLa (******) 18:52:43

Nếu euW6Lm vUgixảy ruW6La chuyện, uW6L anh sẽd5sR làd5sRm gì?

Trong vàivUgi phG2Zuút tôNqbui vUgido dựvUgi, Lâm LvUgiỗi vẫnuW6L lặngNqbu lẽvUgi Nqbuchờ d5sRđợi. SaG2Zuu khNqbui dòuW6Lng chd5sRữ vừaNqbu rNqbuồi uW6Lđược gửiNqbu đvUgii, anG2Zuh G2Zuta khôngvUgi lập tvUgiức trvUgiả lờiG2Zu Nqbumà lvUgiặng uW6Llẽ Nqbumất khoảngd5sR mộtvUgi phuW6Lút rưỡi.

Cát bNqbuụi (******) 18:54:22

Anh sNqbuẽ ởvUgi d5sRbên G2Zuem, nếvUgiu em muốn.uW6L ChG2Zuỉ cầuW6Ln uW6Lem vUgiđồng ý.

 

A Td5sRu LG2Zua (******) 18:54:55

Tại G2Zusao? ChẳngG2Zu phảid5sR givUgiữa hai chúnuW6Lg tuW6La G2Zuđã khôNqbung cònNqbu qNqbuuan hd5sRệ Nqbugì rồivUgi sao?

 

Cát bụiG2Zu (******) 18:56:32

A PhuW6Lúc ngG2Zuốc, cvUgiho dNqbuù là G2Zu lúc nàod5sR, cvUgiho Nqbudù làG2Zu uW6Ltình hNqbuuống gNqbuì, aG2Zunh Nqbucũng d5sRkhông Nqbuthể bỏNqbu mNqbuặc emG2Zu. DùvUgi chNqbuúng ta uW6L không cònNqbu lG2Zuà nNqbugười yêNqbuu uW6Lthì vẫnG2Zu luW6Là Nqbubạn vUgibè. uW6LDù eNqbum khG2Zuông vUgicoi anG2Zuh làvUgi bạNqbun thd5sRì uW6Lít ra uW6L em vG2Zuà anvUgih cvUgiũng vNqbuẫn làvUgi đồnguW6L hG2Zuương lớNqbun lG2Zuên cùnvUgig nhau.

Tôi kNqbuhông trG2Zuả vUgilời màvUgi nhvUgiấn thẳng Nqbuvào nútuW6L "XvUgi" d5sRrồi tắtuW6L mG2Zuáy tính.

Vì tôiNqbu khóvUgic, dùuW6L không cóG2Zu sd5sRự tG2Zurợ lựcvUgi G2Zucủa vịd5sR cayuW6L, vịuW6L đắngNqbu nd5sRhưng nướvUgic uW6Lmắt tôid5sR vNqbuẫn tvUgiuôn nhvUgiư trút.

Con người,uW6L lod5sRài sivUginh vật Nqbunày vUgikhông cầnd5sR bNqbuiết đaud5sR buồnvUgi Nqbuhay tuyvUgiệt vNqbuọng đNqbuến G2Zuđâu, chỉG2Zu cầnG2Zu tNqbuìm thấyd5sR mộtvUgi chỗ phuW6Lát tiếvUgit đượcG2Zu làuW6L liềnG2Zu d5sRcó G2Zuthể gvUgiào kG2Zuhóc thoảivUgi mG2Zuái mộtNqbu trvUgiận, cơvUgi bG2Zuản sẽuW6L chd5sRăng cảmvUgi thấy vấnd5sR đuW6Lề tNqbuo tátuW6L Nqbunữa. NhvUgiững kvUgihả nănG2Zug cònG2Zu vUgilại nhưuW6L nhvUgiảy lầud5sR, đd5sRâm Nqbuvào tườd5sRng hay G2Zugì Nqbugì uW6Lđó lvUgià rấG2Zut hiếm.

Giống nhG2Zuư tôivUgi trướuW6Lc đây, tứcvUgi uW6Lnghẹn Nqbuở tuW6Lrong ngựcNqbu, khóG2Zu vUgichịu đếnuW6L nỗiuW6L hd5sRận khôngG2Zu tvUgihể ld5sRấy vUgidao cvUgiứa vUgimột nhát vàd5sRo bụng.

Sau uW6Lkhi khóNqbuc đãvUgi G2Zumột vUgitrận, liền uW6Llập uW6Ltức suvUgiy uW6Lxét mộtNqbu cvUgiách thvUgiực tếuW6L rằngNqbu, vUginếu nhNqbuư cvUgiứa mộtd5sR vếd5sRt dàiNqbu ởuW6L trNqbuên bụng thìvUgi sẽuW6L đuW6Lau đớNqbun uW6Lđến thếG2Zu nào...

Nghĩ tớiNqbu vuW6Lết cứauW6L rỉ vUgimáu, vUgitôi sNqbuực nhvUgiớ uW6Lđến Nqbuvết thd5sRương trênd5sR d5sRlưng củaNqbu Thươnd5sRg NgNqbuô, dvUgio uW6Lvậy suW6Lức tậpG2Zu tuW6Lrung liền Nqbubị phNqbuân táNqbun phuW6Lần G2Zunào, uW6Ltốc độd5sR G2Zulăn củaG2Zu nướcd5sR mNqbuắt tvUgiheo đG2Zuó d5sRcũng givUgiảm Nqbuđi đôi chút.

Đương nhiêNqbun, Nqbucòn Nqbucó thểd5sR vì vUgidù sad5sRo đâd5sRy cũngd5sR khônG2Zug puW6Lhải G2Zulà Nqbulần thvUgiất tìnuW6Lh đầG2Zuu td5sRiên, vUgithất tìnd5sRh, thấtuW6L tìuW6Lnh thành qd5sRuen rồi.

Nếu G2Zudùng puW6Lhương pháp khoauW6L họvUgic quG2Zuy uW6Lđổi Nqbusố lG2Zuượng tNqbuhì lầG2Zun trướcNqbu vUgiyêu nhuW6Lau uW6Ltrong nămvUgi uW6Lnăm, vUgitôi khód5sRc md5sRất năm tuW6Lháng, lầnvUgi nàyuW6L yêuuW6L nhd5sRau trd5sRong mườivUgi ngàyuW6L, dvUgio đó,G2Zu Nqbucó Nqbulẽ td5sRôi sẽd5sR cuW6Lhỉ khNqbuóc... thôi rồi,uW6L họcG2Zu dốtNqbu môNqbun toánvUgi, giNqbuờ khôd5sRng tíd5sRnh rd5sRa nổi...

Tóm lại,uW6L dướiG2Zu td5sRác dụng củad5sR d5sRnhững sud5sRy nghG2Zuĩ Nqbuvớ vẩG2Zun, d5sRtôi G2Zuđã ngG2Zuừng khóc.

Tôi uW6Lvào phòngG2Zu tắmNqbu rửaG2Zu mặt, Nqbu bỗng nhG2Zuiên nNqbughe thấyNqbu tiếnG2Zug cửa.vUgi NG2Zugó rG2Zua tuW6Lhì trônG2Zug thấd5sRy mG2Zuột hổ,vUgi mộuW6Lt trâvUgiu vd5sRai sánh vd5sRai đứngd5sR trướNqbuc cửad5sR vUgithay giày.

Nghe thấNqbuy vUgiđộng tĩnNqbuh, Thương d5sRNgô nG2Zugẩng G2Zuđầu ld5sRên nhìn.uW6L DướiNqbu Nqbuánh đènG2Zu tườnNqbug màud5sR vàngG2Zu d5sRcam G2Zu50W, hìd5sRnh G2Zuảnh hắn cd5sRó chúuW6Lt khônG2Zug rvUgiõ ràng.

- TiểuvUgi G2ZuTường, quảd5sR nhG2Zuiên em cóuW6L G2Zuở nhà.

Giọng hắnuW6L vd5sRừa nhẹvUgi vừa khàn,Nqbu nd5sRghe d5sRcó G2Zuvẻ d5sRkỳ lạNqbu, kNqbuhiến tivUgim uW6Ltôi nNqbuhói lêd5sRn, sG2Zuống mũid5sR cvUgiay cNqbuay, svUgiau đód5sR phád5sRt hiện dNqbuáng vẻvUgi hắvUgin càngG2Zu mờuW6L uW6Lnhạt hơn.

Hóa ravUgi, hivUgiệu quG2Zuả thị giácvUgi nhưNqbu thd5sRế vUgikhông phuW6Lải vG2Zuì ánhG2Zu G2Zuđèn, màG2Zu uW6Llà truW6Long giâNqbuy phútNqbu nhìd5sRn thấyvUgi hắn,uW6L mắt tNqbuôi bỗd5sRng tràvUgio d5sRra tG2Zuhứ chấtvUgi luW6Lỏng mằnvUgi mặn.

- Sd5sRao d5sRanh lạiG2Zu về?

- TỉG2Zunh rvUgiồi thìd5sR vG2Zuề thôi.

Thương d5sRNgô lvUgiẳng lặd5sRng đáp lời,Nqbu d5sRsau uW6Lđó tiNqbuến lại,vUgi nghiênvUgig đầuW6Lu nvUgihìn tôiG2Zu, d5sRcười uW6Lmà Nqbunhư khônvUgig cườd5sRi hỏi:

- EG2Zum vUgithuộc td5sRộc HNqbuổ chúng ta,uW6L G2Zulàm uW6Lgì phảiNqbu họcd5sR loàiG2Zu thỏ?

Tôi đưauW6L cặpuW6L mắtuW6L thỏ G2Zunhìn d5sRhắn: G2Zu- AnG2Zuh d5sRmới làNqbu thỏuW6L, lNqbuà cNqbuon thvUgiỏ đực.

Ngưu NqbuBôn dựd5sRa Nqbungười vào cửaG2Zu nhuW6Lìn chúuW6Lng tôiG2Zu, khẽvUgi cưG2Zuời, nói:

- vUgiNếu anuW6Lh ấyvUgi làvUgi thỏvUgi thật thìvUgi chd5sRị dâd5sRu G2Zutính sao?

Tôi nghd5sRiến răuW6Lng, đáp:

- Thìd5sR xéG2Zu xáG2Zuc anuW6Lh d5sRta ra luôn.

Ngưu Bd5sRôn vUgicứng họng.

Thương NG2Zugô lạid5sR Nqburất điềm tNqbuĩnh, givUgiơ tG2Zuay rd5sRa vuốtNqbu tócG2Zu tôG2Zui, nói:

- Yd5sRên tâvUgim. uW6LCó Nqbuem vUgiở đây, tvUgia vUgikhông sd5sRao đâu.

Không hiểuuW6L cNqbuó pd5sRhải d5sRdo mớG2Zui từ bêd5sRn ngd5sRoài vàouW6L nvUgihà vUgihay vUgikhông màd5sR tNqbuay hắG2Zun rấtuW6L lạnh,G2Zu khôngNqbu d5sRấm ád5sRp nuW6Lhư bìnhuW6L thường.

Lẽ nào,Nqbu G2Zuhắn tvUgihật sựvUgi chịu ảnd5sRh hưởngNqbu cvUgiủa G2Zuthời uW6Ltiết bêuW6Ln ngoG2Zuài sG2Zuao? Vậyd5sR nên,d5sR thựcuW6L rG2Zua huW6Lắn cũNqbung cNqbuảm thấyuW6L lạnh...

Điều nàG2Zuy khuW6Liên tôiNqbu bỗng nuW6Lhớ đếvUgin cáid5sR vUgichăn lôngG2Zu G2Zuvũ mớid5sR tiG2Zunh bỏd5sR quêNqbun bêuW6Ln đườngNqbu nênNqbu vUgikhông trd5sRánh khỏiuW6L tiếc nuối.

Lại vUginghĩ tuW6Lối hvUgiôm vUgiđó cNqbuhỉ cách uW6Lhiện tạiG2Zu khônNqbug quvUgiá havUgii tuW6Lrăm bốnd5sR mưuW6Lơi giG2Zuờ, d5sRcảnh vậtd5sR vd5sRẫn nguyênG2Zu vẹvUgin nhưng ngườiNqbu đãuW6L khvUgiông còn.d5sR.. TôivUgi khôuW6Lng chỉuW6L tiếcNqbu nuốid5sR mvUgià cònNqbu xG2Zuấu hổG2Zu, khônNqbug cd5sRhỉ xấuvUgi hổ màNqbu d5sRcòn đauuW6L đG2Zuớn. G2ZuCứ đauW6Lu đớnNqbu Nqbulà chứG2Zuc nănNqbug td5sRuyến G2Zulệ củauW6L d5sRtôi G2Zulại khG2Zuởi động.

Đang G2Zusuy nghĩ,d5sR tôd5sRi bỗng cảmG2Zu thấyNqbu bàNqbun tauW6Ly vốnvUgi đặtG2Zu trênG2Zu máid5sR tNqbuóc tôiNqbu khẽuW6L dvUgiừng lại,vUgi saNqbuu đNqbuó dd5sRi cG2Zuhuyển xuống tG2Zurán Nqburồi cd5sRhe kínd5sR cặpG2Zu mắtNqbu củad5sR tôi.

Lòng Nqbubàn tuW6Lay rấG2Zut vUgilạnh nhưng uW6Ltôi lạiNqbu cG2Zuảm thấyNqbu rvUgiất nvUgióng, saG2Zuu nNqbuày tôid5sR G2Zumới hiểuW6Lu sứcG2Zu nóNqbung đuW6Ló Nqbucó đưvUgiợc tvUgiừ những giọtG2Zu nướcG2Zu md5sRắt Nqbuđang tuG2Zuôn uW6Lra nd5sRhư trútNqbu củaNqbu tôi.

Lần nNqbuày, G2Zutôi khôngNqbu gào khód5sRc d5sRnhư trướNqbuc đNqbuây, d5sRchỉ tvUgiiến lvUgiên nửaG2Zu uW6Lbước rồNqbui vùiNqbu mặtNqbu vàovUgi d5sRlồng ngựcd5sR hắn.

Tôi khônG2Zug hiG2Zuểu sauW6Lo muW6Lình lại nvUgihư G2Zuthế nàvUgiy, vìvUgi d5sRcứ G2Zucoi nd5sRhư tvUgirước mặtd5sR bốuW6L mNqbuẹ, uW6Lđã vUgirất nhiềuW6Lu nG2Zuăm rồiG2Zu tôiuW6L chNqbuưa từngNqbu khóc, cứNqbu cd5sRoi uW6Lnhư vUgilà ngd5sRười buW6Lạn thânNqbu nuW6Lhất, cNqbuứ cd5sRoi nG2Zuhư làd5sR TrưG2Zuơng uW6LThần, lvUgià LvUgiâm Lỗi, thìG2Zu nhiuW6Lều lắmG2Zu uW6Ltôi cũngNqbu chỉG2Zu uW6Lvừa khócNqbu, vừd5sRa cườiG2Zu rồiNqbu hétd5sR uW6Lvài G2Zutiếng vUgicho xong.

Nhưng giờd5sR đây,Nqbu tôiG2Zu lạd5sRi giống nhd5sRư mộtvUgi đứaG2Zu tNqburẻ chG2Zuẳng hiểuW6Lu bivUgiết gd5sRì, khôG2Zung cóNqbu d5sRáp lực,vUgi cuW6Lũng chẳnd5sRg phảuW6Li ched5sR giấu, nhưuW6L tG2Zuhế nàNqbuo td5sRhì uW6Lcứ làNqbu vậy.

Khóc tvUgihoải máuW6Li G2Zurồi, tôi vUgi còn rvUgia sứd5sRc vUgiquệt nG2Zuước Nqbumắt, nướcd5sR mũuW6Li vàvUgio áuW6Lo cG2Zuủa ThươngvUgi Nd5sRgô, trouW6Lng lòngG2Zu thấNqbuy Nqbuthoải mái hơNqbun nhiều.

Lúc nàuW6Ly, NgưuuW6L BôuW6Ln vvUgiẫn đứng yênuW6L tG2Zuại G2Zuvị trvUgií cNqbuũ, nhG2Zuìn tôivUgi, vẫyG2Zu taNqbuy nói:

- uW6LXem raG2Zu, chNqbuỗ nàvUgiy khônd5sRg có vG2Zuiệc d5sRgì cNqbuho tôiG2Zu rvUgiồi. G2ZuChị dâuG2Zu àNqbu, anvUgih uW6Lấy cód5sR sốG2Zu điệnvUgi tNqbuhoại củG2Zua tôG2Zui đuW6Ló. Nếud5sR có vG2Zuiệc gìG2Zu uW6Lthì cuW6Lứ gọid5sR thẳG2Zung cG2Zuho tôi.

Anh chàd5sRng vừavUgi nóiG2Zu vừd5sRa mởd5sR cửa, trouW6Lng lúcd5sR kéouW6L vUgicửa ruW6La, liềnG2Zu bịNqbu mộtG2Zu vậd5sRt tuW6Lhể khônG2Zug Nqburõ uW6Ldanh tNqbuính Nqbutừ bêG2Zun ngoG2Zuài tông thẳngd5sR vd5sRào nguW6Lực. NgưuvUgi BôuW6Ln loạngvUgi choạvUging mG2Zuột d5sRlúc mớd5sRi đứnG2Zug G2Zuyên đưd5sRợc, cuW6Lhưa kịp phảnNqbu ứnG2Zug lạiuW6L, đãuW6L lậpG2Zu Nqbutức bịuW6L hànvUgig d5sRloạt vUgicâu Nqbuhỏi lG2Zuàm cNqbuhoáng váng:

- NàNqbuy, anG2Zuh lNqbuà uW6Lai? SuW6Lao lại ởd5sR đây?uW6L AnuW6Lh cG2Zuó quavUgin hệuW6L guW6Lì vNqbuới ĐậG2Zuu G2Zuphụ G2Zugià? uW6LĐậu pNqbuhụ gNqbuià đâG2Zuu? AvUginh đãd5sR uW6Llàm gìG2Zu nuW6Ló rồi...

Tôi rấtvUgi thônvUgig uW6Lcảm nhìn đồnNqbug chuW6Lí uW6LTứ NgvUgiưu đanG2Zug vôd5sR cd5sRùng hoảngG2Zu hốuW6Lt, thNqbuan vãn:

- TrứnG2Zug d5sRmuối, mắuW6Lt mày vUgichỉ G2Zuđể tuW6Lrưng G2Zubày thôvUgii sao?

Vật thểvUgi lạvUgi nàyvUgi chvUgiính là đvUgiồng chíuW6L NqbuTrứng muuW6Lối, nNqbugười trướcG2Zu đâNqbuy đãG2Zu d5sRđập gạvUgich vàovUgi LâNqbum LỗvUgii khiếnvUgi ad5sRnh td5sRa phải Nqbunằm viện,G2Zu côvUgi nàd5sRng cạvUgi cứngd5sR củaG2Zu tôi.

Nghe thấyuW6L tiếngd5sR G2Zutôi, TrứngG2Zu muối uW6Llập tứcuW6L bNqbuuông uW6Lcổ áNqbuo NNqbugưu vUgiBôn rG2Zua rvUgiồi nhảyd5sR vuW6Lề phíad5sR tôNqbui nG2Zuhư mG2Zuột cvUgion bọNqbu cG2Zuhó, vUgihết nhìn tôG2Zui lạiuW6L d5sRnhìn uW6LThương Ngô:

- KhônNqbug nuW6Lgờ còG2Zun cNqbuó một anhvUgi chàngd5sR vUginữa. ĐậuG2Zu phụNqbu uW6Lgià, d5sRmày đưuW6Lợc lắm!vUgi ĐanuW6Lg chuW6Lơi tròvUgi "d5sRyêu uW6Ltập thể" à?

- YêG2Zuu tG2Zuập vUgithể cáid5sR đầu G2Zumày ấy!

Có sd5sRo uW6Lsánh mớivUgi thấyvUgi sựG2Zu khác biệuW6Lt. Tạd5sRi savUgio td5sRôi lNqbuại xácd5sR đd5sRịnh mộtvUgi cáNqbuch kuW6Liên đd5sRịnh khôngvUgi đổiuW6L vàuW6L kd5sRhẳng định buW6Lản thând5sR mìnhG2Zu ld5sRà mộtuW6L phụG2Zu nữuW6L truyềnG2Zu Nqbuthống TvUgirung HNqbuoa vớvUgii đầyvUgi đG2Zuủ Nqbucác phẩG2Zum chG2Zuất như dịuvUgi dàvUging, lươvUging d5sRthiện, d5sRlịch thiệp,d5sR tiếtuW6L kiuW6Lệm uW6Lvà nhưG2Zuờng vUginhịn? NqbuVì chỉvUgi Nqbucần vUgicó uW6Lsự tồn tạNqbui cd5sRủa TrứngNqbu uW6Lmuối tuW6Lhì đếnd5sR ngaNqbuy d5sRcả HNqbuồng HưngvUgi thậpuW6L taG2Zum muG2Zuội1 Nqbucũng vUgicó thG2Zuể coG2Zui là côG2Zu uW6Lgái ngG2Zuoan hiền,Nqbu G2Zue thẹn,uW6L dụtd5sR dG2Zuè, cvUgion nhd5sRà lành...

1 Hồngd5sR HưnguW6L thậd5sRp d5sRtam muội: NhânuW6L vậtG2Zu chíuW6Lnh trd5sRong bộNqbu phvUgiim HNqbuồng Hd5sRưng thuW6Lập tauW6Lm Nqbumuội, uW6Llà ed5sRm gáid5sR d5sRthứ uW6Lmười uW6Lba của baG2Zung HồngvUgi HưngvUgi. TrovUging thếuW6L giớid5sR vUgingầm thốnguW6L uW6Ltrị bd5sRởi đànuW6L G2Zuông, nhânvUgi vậtuW6L G2Zunày đãuW6L kiên Nqbu cường vd5sRượt quuW6La nhữG2Zung thửvUgi tháuW6Lch vNqbuà nhữngNqbu d5sRcơ cựcd5sR đểG2Zu vươnuW6L vUgilên trởvUgi G2Zuthành Nqbubang chvUgiủ khu phốd5sR Portland.

Tôi đd5sRang đaud5sR lNqbuòng hG2Zuồi tưởng lạiuW6L md5sRột vàiuW6L cuW6Lhiến tícuW6Lh hG2Zuuy hoNqbuàng Nqbucủa vUgiTrứng muốivUgi thNqbuì truW6Long nhávUgiy d5sRmắt, cô nànd5sRg đãG2Zu d5sRnhảy thẳnguW6L d5sRvào phònuW6Lg vUgikhách. TrôNqbung thấyG2Zu vếtuW6L máuuW6L ThNqbuương NuW6Lgô đểd5sR lNqbuại td5sRrên ghế sofuW6La màG2Zu Nqbutôi chưvUgia lvUgiau G2Zusạch, côG2Zu Nqbunàng bỗd5sRng thốvUgit lênuW6L lờivUgi thavUgin kd5sRinh thiênNqbu G2Zuđộng địa:

- ĐậuG2Zu phG2Zuụ gvUgiià, cuối cùnguW6L chỗuW6L đóvUgi cũnG2Zug ráchd5sR rồiNqbu sG2Zuao? TvUgirời d5sRđất, đúngNqbu G2Zulà vUgichâm mộG2Zut uW6Lnhát vUgikim vUgithấy máu!

Châm mG2Zuột uW6Lnhát uW6Lkim thấy máu...

Nhát kim…

Kim...

Mắt tôd5sRi Nqbuhết nhNqbuìn nửa G2Zu người dướiNqbu củaNqbu Thươngd5sR Nd5sRgô rồG2Zui lạiNqbu nhuW6Lìn nửaG2Zu nd5sRgười dướvUgii Nqbucủa NuW6Lgưu BôvUgin. Trd5sRước câu nóiG2Zu manG2Zug G2Zutính kd5sRích thíchNqbu vUgicủa G2ZuTrứng muối,G2Zu ýG2Zu nguW6Lhĩ dâmuW6L đuW6Lãng, dNqbuung tụcuW6L ẩnd5sR giấu trongG2Zu đầuG2Zu tuW6Lôi bỗnNqbug àovUgi uW6Lào bậtvUgi rvUgia khôngvUgi vUgisao G2Zuthu Nqbulại được.

Luôn cNqbuó nhiềuvUgi ngườuW6Li choNqbu rằng tôd5sRi tuW6Lhuộc loạiG2Zu "G2Zunho Nqbunhã cặG2Zun bã"d5sR. G2ZuTôi thd5sRấy điềuNqbu nàyd5sR khôngNqbu đánguW6L để mìnhvUgi phảid5sR quavUgin d5sRtâm d5sRvà tôiNqbu cũnd5sRg vUgichẳng hiểu.

Vì nhữnguW6L ngd5sRười đG2Zuó chNqbuưa từng d5sRgặp TrứnuW6Lg muối,vUgi nếuG2Zu họNqbu gặpNqbu rồiuW6L thuW6Lì chắcNqbu chG2Zuắn họNqbu sẽNqbu d5sRbỏ đG2Zui haG2Zui uW6Lchữ "nho nhãG2Zu" chG2Zuo tôi.

Trứng G2Zumuối bG2Zuằng tud5sRổi tôi nuW6Lhưng vìuW6L cóuW6L khd5sRuôn mặd5sRt trNqbuẻ cG2Zuon nêuW6Ln trvUgiông cóNqbu vNqbuẻ givUgiống vUginhư mộtNqbu d5sRcô nàNqbung LoNqbulita nhỏ buW6Lé, luuW6Lôn uW6Ltươi trẻNqbu vvUgiới muW6Lái tuW6Lóc dd5sRài ngG2Zuang vaG2Zui, kẹpG2Zu G2Zutóc vUgimai gọnG2Zu gàngd5sR, cd5sRặp G2Zulông mày cond5sRg conuW6Lg, đôid5sR md5sRắt G2Zuto tròn.vUgi KhvUgii côvUgi G2Zunàng vUgikhông nóvUgii, khôNqbung vUgicười, khônvUgig cửG2Zu Nqbuđộng, trông hệtG2Zu nNqbuhư mẫuG2Zu ngườG2Zui đNqbuầu uW6Lgỗ vôd5sR cuW6Lảm xúc,vUgi vUgikhi đóuW6L côG2Zu G2Zunàng G2Zulà cd5sRô vUgibé đángNqbu yêu,Nqbu nộNqbui tâm, Nqbunho vUginhã đếuW6Ln tG2Zuội nghiệp.

Không thểd5sR khôngd5sR thừNqbua nhận rằngNqbu d5sRkhí cvUgihất nhG2Zuo nuW6Lhã củauW6L TrứuW6Lng muG2Zuối tG2Zuoát vUgira từG2Zu tvUgiâm hồd5sRn. CvUgió uW6Lcâu nóid5sR là "d5sRPhúc G2Zuhữu tuW6Lhi, tG2Zuhư khívUgi tựvUgi hd5sRoa"1, tronNqbug bụnd5sRg côNqbu nàngvUgi chắcvUgi chvUgiẳng nhiều nhNqbuặn Nqbuthơ từG2Zu thuW6Li d5sRca gìG2Zu nhưnG2Zug vUgilại côvUgi đọuW6Lng mộtd5sR G2Zulượng tuW6Lư Nqbuliệu vUgitinh túuW6Ly tươngG2Zu đốG2Zui khả quan.

1 Bụd5sRng cuW6Ló cvUgihứa thuW6Lơ, khí hàoG2Zu hoa.

Trứng muG2Zuối làG2Zu ngườiG2Zu có họcG2Zu vấNqbun thựNqbuc sự,uW6L việcNqbu họcuW6L hd5sRành củG2Zua uW6Lcô nàNqbung thd5sRuận lợvUgii nhưuW6L G2Zucá gặpG2Zu nưNqbuớc tuW6Lại một trườngd5sR cG2Zuó tiếngvUgi G2Zutrong nNqbuước, họcG2Zu d5sRhết cG2Zuao họuW6Lc lạiuW6L G2Zuđến tiếnd5sR svUgiĩ chuyêG2Zun ngànd5sRh VậtG2Zu lýd5sR hạt nhân.

Theo sd5sRự sG2Zuuy xétG2Zu Nqbucủa tôivUgi, rất cuW6Ló d5sRkhả nănguW6L uW6Lvì giữG2Zu d5sRthái uW6Lđộ nghiêuW6Lm Nqbuchỉnh cavUgio độd5sR trvUgiong họcvUgi thuậtG2Zu nênvUgi Nqbucô nàd5sRng đã gâd5sRy G2Zura G2Zuvô sd5sRố nhữnG2Zug Nqbuchấn độngvUgi vUgitrong cuộG2Zuc sốd5sRng. d5sRNếu chuW6Lỉ dùngNqbu uW6Lhai từNqbu đểNqbu tổnuW6Lg kếtNqbu hiện tượnG2Zug củavUgi uW6Lcô nànguW6L uW6Lthì uW6Lđó lNqbuà "BiếnG2Zu tháNqbui", nếuNqbu dùnguW6L bG2Zuốn tvUgiừ tuW6Lhì làG2Zu "Hoàn touW6Làn bivUgiến thái"...

Theo G2Zulời uW6Lcủa cvUgiô nàng, dG2Zuo Nqbulần d5sRnày G2Zuphải đG2Zui đvUgiến mộNqbut uW6Lnơi hẻoNqbu lánuW6Lh d5sRlàm đềNqbu d5sRtài tvUgirong nửauW6L năuW6Lm nêuW6Ln vuW6Lội tranh thủvUgi chạNqbuy uW6Lnhảy khắpG2Zu cuW6Lác thd5sRành phd5sRố G2Zulớn uW6Lmột lượt.

Trạm dvUgiừng chânNqbu lầnuW6L trướcNqbu là Bắcd5sR Kd5sRinh, cũngvUgi lNqbuà nơNqbui LNqbuâm uW6LLỗi đaG2Zung sind5sRh sống.

Chúng tôd5sRi mộtuW6L d5sRhàng bốn d5sR người, trod5sRng đód5sR cG2Zuó uW6Lhai vịd5sR d5sRthần tiêG2Zun, mộtd5sR vuW6Lị thầnuW6L tiuW6Lên dựvUgi bịG2Zu d5sRvà mộtvUgi vUgicon ngườiuW6L hùng huW6Lổ phNqbui thẳngNqbu xuốuW6Lng quád5sRn lẩvUgiu duW6Lưới td5sRầng mộtG2Zu Nqbuđể tiếpd5sR d5sRđãi G2ZuTrứng muối.

Sau kd5sRhi G2Zuđã vUgigọi móG2Zun và đangvUgi đvUgiợi uW6Lmang đồG2Zu G2Zuăn lênNqbu, TrứngvUgi muW6Luối buộtvUgi miệnguW6L nuW6Lói mộtG2Zu câu:

- uW6LĐậu pd5sRhụ gd5sRià, tad5sRo nghd5sRi là tNqbuên rẻuW6L mvUgiạt đóuW6L đãNqbu cd5sRhết rồi.

Chính vd5sRì kvUgiiểu G2Zutư tưởnuW6Lg và hvUgiành vG2Zui "huW6Loàn toàvUgin d5sRbiến tNqbuhái" củad5sR TruW6Lứng muuW6Lối, nênd5sR đếd5sRn uW6Ltận hNqbuôm naNqbuy vẫn Nqbuchưa hvUgiề cód5sR vUgibất G2Zukỳ ngườd5sRi kháG2Zuc giớvUgii nàouW6L pvUgihúc lớnd5sR đượvUgic thưNqbuởng tG2Zuhức Nqbumỹ vUgisắc của côNqbu nànuW6Lg. NhưNqbung G2Zucô nG2Zuàng lạiuW6L khôNqbung hNqbuề qNqbuuan tâvUgim đếnd5sR điềud5sR ấy,uW6L bởiuW6L tuW6Lrong vUgimắt cô G2Zu nàng, uW6Lngay vUgicả aNqbunh Nqbuchàng trưNqbuớc mặtG2Zu vUgicó đG2Zuẹp truW6Lai đếnd5sR mứcNqbu G2Zuquốc sắvUgic thNqbuiên hương, uW6Lcũng G2Zukhông sánvUgih nổivUgi vớiuW6L mộtvUgi cáG2Zui đinhNqbu củad5sR nhvUgiững d5sRbộ mád5sRy tẻG2Zu ngắtd5sR vUgitrong phòNqbung thí nghiệm...

Vì G2Zuthế, nuW6Lgười d5sRkhiến cuW6Lô nàng uW6Lgọi G2Zulà "td5sRên rNqbuẻ mNqbuạt", trướcvUgi mắtNqbu chNqbuỉ vUgicó Lâd5sRm LỗvUgii, ngườiNqbu uW6Lđã ld5sRàm Nqbuchuyện có vUgilỗi vớd5sRi bạnd5sR vUgithân củvUgia côvUgi nànNqbug làd5sR G2Zutôi, cuW6Ló đượcuW6L Nqbuvinh pvUgihúc này.

- VG2Zuớ vẩNqbun, Nqbutao vừaG2Zu mới nG2Zuói chuyệnG2Zu OnlinvUgie G2Zuvới aG2Zunh td5sRa, chẳngNqbu lẽvUgi G2Zulà Nqbuhiện tưNqbuợng siêG2Zuu nvUgihiên Nqbutrên mạnguW6L à?

- VvUgiừa mớid5sR? NqbuMày cd5sRhắc chắn chứ?

Trứng mG2Zuuối trợnNqbu trònuW6L uW6Lmắt, há vUgito miệnvUgig nhưuW6L thểNqbu tôd5sRi vừaG2Zu gặNqbup phảuW6Li chuyệnd5sR kinuW6Lh khủd5sRng gì.