Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 11 part 1

 CHƯƠNG 15TR6cF1 5TR6cF- gvTôi thất tình

 

Ngưu BôMN8wZun nói,NDmQi2 hết5TR6cF 5TR6cFmen rượu rồ5TR6cFi ThưMN8wZuơng Nggvô t5TR6cFỉnh dậy5TR6cF MN8wZusẽ 5TR6cFkhông saogv, thếMN8wZu nhưngNDmQi2 đến5TR6cF tMN8wZuận tố5TR6cFi ngày5TR6cF hgvôm gvsau hgvắn vẫn nggvủ lMN8wZui MN8wZubì. Tu5TR6cFy nh5TR6cFiên, sNDmQi2ắc mặtgv hắnMN8wZu kgvhông còMN8wZun đáNDmQi2ng sợNDmQi2 n5TR6cFhư MN8wZuban đầu5TR6cF nữa.

Tôi vNDmQi2ề 5TR6cFnhà 5TR6cFthay giặt5TR6cF quầ5TR6cFn áo MN8wZuvà lấgvy íMN8wZut đồgv dNDmQi2ùng cgvần thiế5TR6cFt 5TR6cFđể 5TR6cFđi làm.5TR6cF LNDmQi2úc rNDmQi2a khỏgvi cửaNDmQi2, tôigv thấ5TR6cFy tấ5TR6cFm thiệpgv mời đMN8wZuang đượcgv gvđặt trêMN8wZun MN8wZubàn uống5TR6cF nước,MN8wZu tiNDmQi2ếp đógv liếcMN8wZu thấyNDmQi2 đôiMN8wZu NDmQi2mắt gấuMN8wZu trMN8wZuúc 5TR6cFto đ5TR6cFùng NDmQi2và mái MN8wZutóc rối5TR6cF bgvù cNDmQi2ủa mìMN8wZunh trNDmQi2ong gương.

Từ nhỏNDmQi2 đếnNDmQi2 lớngv, tMN8wZuôi luôn bgviến MN8wZumình nhMN8wZuư cogvn tragvi. gvThế như5TR6cFng, chỉgv vì5TR6cF LNDmQi2âm Lỗigv vôMN8wZu MN8wZutình nóiMN8wZu l5TR6cFà thMN8wZuích MN8wZucon gái đMN8wZuể 5TR6cFtóc dgvài MN8wZunên troMN8wZung năMN8wZum năNDmQi2m yêugv đương,MN8wZu tôiNDmQi2 cgvhưa 5TR6cFtừng cắtNDmQi2 tgvóc. NDmQi2Mãi đếnNDmQi2 MN8wZutận sau khNDmQi2i chMN8wZuia tayNDmQi2, tMN8wZuôi mớigv MN8wZucắt mộtgv nMN8wZuhát lMN8wZuàm hNDmQi2ai đoạn5TR6cF mái5TR6cF gvtóc dàMN8wZui đMN8wZuã q5TR6cFuá hông.

 Thất gvtình lần5TR6cF t5TR6cFrước có thể5TR6cF gvcắt ngắn5TR6cF tóc5TR6cF, lần5TR6cF nà5TR6cFy tNDmQi2hì sao?

Có tNDmQi2hể vìNDmQi2 kNDmQi2hông ngMN8wZuhỉ ngơi đủMN8wZu tron5TR6cFg hMN8wZuai nMN8wZugày nêngv tôi5TR6cF loạngNDmQi2 MN8wZuchoạng lêMN8wZun chiế5TR6cFc x5TR6cFe buý5TR6cFt ngưNDmQi2ợc hướng,MN8wZu sau gvđó lạMN8wZui lNDmQi2ờ đờgv đigv dọgvc coNDmQi2n đườngMN8wZu đếngv tNDmQi2rước mộgvt kNDmQi2hu nhà.

Trời đã5TR6cF nhNDmQi2á nNDmQi2hem t5TR6cFối nhưng cMN8wZuhỗ nàMN8wZuo cũngNDmQi2 rựgvc á5TR6cFnh đèNDmQi2n khNDmQi2iến mọi5TR6cF t5TR6cFhứ trgvở nêngv rgvõ ràng.

Tôi 5TR6cFngồi MN8wZuxổm nNDmQi2hư một cMN8wZuon khỉNDmQi2 bMN8wZuên lềgv đườ5TR6cFng tron5TR6cFg mườ5TR6cFi phNDmQi2út, sgvau đógv nhìNDmQi2n thấy5TR6cF mgvột NDmQi2chiếc tMN8wZuaxi dừng5TR6cF ngMN8wZuay trước cửMN8wZua NDmQi2khu nMN8wZuhà, h5TR6cFai người5TR6cF t5TR6cFừ trgvong x5TR6cFe bướcMN8wZu rNDmQi2a, mộtgv nMN8wZuam, mgvột n5TR6cFữ, mộtNDmQi2 queNDmQi2n, một lạ.gv NgườiNDmQi2 cMN8wZuon t5TR6cFrai cgvao l5TR6cFớn, trô5TR6cFng 5TR6cFnho nhãgv, cò5TR6cFn vẻgv đẹpgv của5TR6cF MN8wZungười cMN8wZuon MN8wZugái c5TR6cFó chút xan5TR6cFh xa5TR6cFo, 5TR6cFyếu NDmQi2ớt, tMN8wZuừ ngoMN8wZuại hìn5TR6cFh đếNDmQi2n k5TR6cFhí c5TR6cFhất, gvcả h5TR6cFai đều5TR6cF xứnggv đôi.

Trước đâyNDmQi2, khNDmQi2i xem NDmQi2phim, tôMN8wZui luôMN8wZun 5TR6cFtỏ vMN8wZuẻ giễu5TR6cF cợt5TR6cF đốgvi vMN8wZuới nNDmQi2hững tìMN8wZunh ti5TR6cFết maNDmQi2ng 5TR6cFtính tìnhgv cờ.NDmQi2 ThNDmQi2ế g5TR6cFiới này 5TR6cFrộng lNDmQi2ớn nhưgv vNDmQi2ậy, MN8wZusao c5TR6cFó tMN8wZuhể chạgvm mgvặt gvnhau đư5TR6cFợc cơ5TR6cF MN8wZuchứ? NếMN8wZuu quảMN8wZu thựcgv làgv mMN8wZuay mắn nhưNDmQi2 gvthế MN8wZuthì NDmQi2mua xMN8wZuổ NDmQi2số cò5TR6cFn h5TR6cFơn, k5TR6cFhông cNDmQi2hừng lạiMN8wZu cóMN8wZu tMN8wZuhể tr5TR6cFúng đượcMN8wZu vàiNDmQi2 t5TR6cFrăm nghìn tệ.

Nhưng g5TR6cFiờ đây,NDmQi2 tôgvi MN8wZuđã thực sMN8wZuự thừaMN8wZu nhận5TR6cF sựgv nôMN8wZung cạnNDmQi2, 5TR6cFhẹp hòiMN8wZu cNDmQi2ủa m5TR6cFình, tôiNDmQi2 t5TR6cFhấy hốgvi hận.

Nghệ thu5TR6cFật vốnMN8wZu bắtNDmQi2 ngugvồn từ gvcuộc sống,gv cuộcNDmQi2 sốNDmQi2ng luôMN8wZun đầMN8wZuy ắMN8wZup sựMN8wZu tàngv khốc.

Tôi chỉ5TR6cF muốnNDmQi2 đNDmQi2ến chỗ Tr5TR6cFương ThầnNDmQi2 ở5TR6cF MN8wZuthôi, t5TR6cFhật kh5TR6cFông ngvgờ cò5TR6cFn c5TR6cFó thgvể nhìMN8wZun thMN8wZuấy aNDmQi2nh, càngNDmQi2 khô5TR6cFng ngờ5TR6cF còMN8wZun "thấy mộMN8wZut tặngMN8wZu mgvột", kèMN8wZum the5TR6cFo mộtMN8wZu 5TR6cFngười nữa.

Thấy chMN8wZuân NDmQi2hơi tMN8wZuê, MN8wZutôi bám vàogv cộtNDmQi2 điệnMN8wZu đứng5TR6cF 5TR6cFdậy, chờgv mạch5TR6cF máuMN8wZu lưgvu thông.

Phía bêNDmQi2n kgvia đường, Trưgvơng ThMN8wZuần dgvìu nNDmQi2gười cgvon NDmQi2gái b5TR6cFên cạnh5TR6cF 5TR6cFđi vgvề phía5TR6cF cổngMN8wZu khMN8wZuu nhNDmQi2à, gvánh mMN8wZuắt thậtMN8wZu dịu5TR6cF dàng, cNDmQi2ử chgvỉ thMN8wZuật qgvuan tâm.

Khi đến5TR6cF chỗgv 5TR6cFrẽ tron5TR6cFg cổng,gv họ bỗng5TR6cF nhiNDmQi2ên dừnMN8wZug lgvại. 5TR6cFTiếp đóNDmQi2, Tgvrương ThầnMN8wZu chầm5TR6cF c5TR6cFhậm gvquay đầ5TR6cFu, nhìnNDmQi2 gvvề phía MN8wZutôi đanNDmQi2g đứng.

Sự tê5TR6cF liệNDmQi2t nhagvnh gvchóng lan từMN8wZu th5TR6cFần k5TR6cFinh châNDmQi2n tgvới trNDmQi2ung tâmgv đạMN8wZui nMN8wZuão, tgvôi dư5TR6cFờng 5TR6cFnhư hgvoàn to5TR6cFàn mấtMN8wZu MN8wZuđi kNDmQi2hả năng miêMN8wZuu tảNDmQi2 cảnhgv tưNDmQi2ợng l5TR6cFúc đó.

Tóm lgvại, tấtMN8wZu cảNDmQi2 đề5TR6cFu vô MN8wZu cùng kMN8wZuịch hóa.

Nếu khMN8wZuông phải5TR6cF gvtận mắt chứngNDmQi2 kiNDmQi2ến, tựgv mìnhgv trải5TR6cF q5TR6cFua, cMN8wZuhắc 5TR6cFchắn tgvôi sgvẽ khôngMN8wZu h5TR6cFề gvdo dựNDmQi2 gvtỏ gvvẻ NDmQi2xem thườ5TR6cFng sâu s5TR6cFắc đối5TR6cF vNDmQi2ới nhNDmQi2ững tròMN8wZu khuNDmQi2ôn sgváo NDmQi2ác ýNDmQi2 này.

Trong k5TR6cFhông kgvhí tNDmQi2ựa như kịchNDmQi2 trưgvờng, nhânMN8wZu NDmQi2vật na5TR6cFm độgvi tgvrên đầNDmQi2u vògvng ángvh sánMN8wZug NDmQi2là TNDmQi2rương TMN8wZuhần nMN8wZuói 5TR6cFvài NDmQi2câu gì gvđó với5TR6cF nMN8wZuhân MN8wZuvật nữNDmQi2 cũ5TR6cFng độigv vòngNDmQi2 ánhMN8wZu gvsáng, 5TR6cFrồi sNDmQi2au đóMN8wZu mộtgv mình5TR6cF gvđi về5TR6cF p5TR6cFhía tôi, từngNDmQi2 bướcNDmQi2 từngNDmQi2 bướMN8wZuc, đếNDmQi2n trướcNDmQi2 5TR6cFmặt tôi.

Trong p5TR6cFhút cMN8wZuhốc, những5TR6cF tia sáNDmQi2ng từNDmQi2 vgvòng sNDmQi2áng NDmQi2kia lấgvp lánNDmQi2h lMN8wZuàm chóiMN8wZu NDmQi2mắt tôi.

Chân 5TR6cFtôi vẫn5TR6cF gvtê, càNDmQi2ng lúc cànMN8wZug t5TR6cFê. NDmQi2May mNDmQi2à bgvên cạnhNDmQi2 NDmQi2có c5TR6cFột điệnMN8wZu nêgvn tMN8wZuôi NDmQi2vẫn cógv th5TR6cFể ưỡngv ngựNDmQi2c thẳ5TR6cFng lưng MN8wZunhư m5TR6cFột câyMN8wZu bútMN8wZu chì.5TR6cF 5TR6cFCảm gvơn Đảng,MN8wZu cảm5TR6cF ơgvn nhNDmQi2ân dân5TR6cF, cNDmQi2ảm gvơn cộtNDmQi2 điện!

- TiểuNDmQi2 Đậu...

- NDmQi2Có phgvải anNDmQi2h muốgvn hỏiMN8wZu, sao NDmQi2em lạigv NDmQi2đến MN8wZuđây? TMN8wZurời đấtgv nhânNDmQi2 tgvừ, c5TR6cFhỉ t5TR6cFình cờNDmQi2 ng5TR6cFang NDmQi2qua thôi.

Trương Thgvần đẩMN8wZuy gọng kíMN8wZunh NDmQi2theo thNDmQi2ói queMN8wZun, giọnggv gvnói trầm5TR6cF 5TR6cFấm, nụNDmQi2 cNDmQi2ười nhMN8wZuàn nhạt:

- An5TR6cFh vốngv địn5TR6cFh látgv nữa sẽMN8wZu tớ5TR6cFi gặpgv em.

Tôi cũMN8wZung gượNDmQi2ng cười:

- ĐúnMN8wZug NDmQi2rồi. An5TR6cFh đMN8wZuã hứa, NDmQi2 sẽ lậpgv MN8wZutức gvđi tìMN8wZum MN8wZuem, mộ5TR6cFt gvgiây 5TR6cFcũng khônMN8wZug chậ5TR6cFm trễ.5TR6cF Còngv mMN8wZuay, MN8wZugiờ MN8wZuvẫn 5TR6cFchưa muộn, NDmQi2 em vẫnMN8wZu cNDmQi2hưa nNDmQi2gủ MN8wZunhư mộ5TR6cFt chMN8wZuú heo.

Nụ cNDmQi2ười gvcủa a5TR6cFnh dần5TR6cF biến mất,NDmQi2 chỉ5TR6cF gvcòn lại5TR6cF NDmQi2vẻ mệgvt mỏi.

Điều nàygv khi5TR6cFến NDmQi2tôi bỗng cảmgv thấNDmQi2y hgvơi mệt,MN8wZu khô5TR6cFng phảiMN8wZu, MN8wZulà rất5TR6cF mệt.

Tôi hígvt mộtNDmQi2 5TR6cFhơi thật sMN8wZuâu MN8wZurồi vNDmQi2ào thẳngMN8wZu vấnMN8wZu đề:

- BMN8wZuạn MN8wZucủa aMN8wZunh hgvọ Hạ, têngv A5TR6cFn KhiNDmQi2ết, 5TR6cFđúng không?

Anh h5TR6cFơi sữNDmQi2ng 5TR6cFngười, nhắm mắt5TR6cF vàNDmQi2o rồiNDmQi2 lạiMN8wZu 5TR6cFmở 5TR6cFra. DướiMN8wZu những5TR6cF tiMN8wZua 5TR6cFsáng phảnMN8wZu chigvếu củgva ánhgv gvđèn 5TR6cFxung qMN8wZuuanh, đôi mgvắt 5TR6cFsau c5TR6cFặp kMN8wZuính cNDmQi2ủa a5TR6cFnh cà5TR6cFng đenMN8wZu MN8wZuhơn, MN8wZusáng hơn.

Không đợMN8wZui để5TR6cF aMN8wZunh pMN8wZuhản ứng, tôiNDmQi2 n5TR6cFói tiếp:

- NDmQi2Anh NDmQi2đi gặpMN8wZu 5TR6cFem làNDmQi2 muốNDmQi2n chia t5TR6cFay MN8wZuvới e5TR6cFm, cgvó phảigv không?

Anh NDmQi2nhìn tôiNDmQi2, NDmQi2cặp mày nhíNDmQi2u lạigv nhưnggv áMN8wZunh mắNDmQi2t khônMN8wZug hềgv lảngNDmQi2 5TR6cFtránh. MN8wZuGiọng MN8wZuanh nhẹ5TR6cF nhàgvng nh5TR6cFưng kMN8wZuiên định:

- Đúnggv vậy.

- VìNDmQi2 angvh 5TR6cFvà cgvô t5TR6cFa quaMN8wZuy lại NDmQi2với 5TR6cFnhau sao?

- Kh5TR6cFông. AnMN8wZuh vàNDmQi2 c5TR6cFô ấ5TR6cFy mãi mNDmQi2ãi khô5TR6cFng tMN8wZuhể b5TR6cFên nMN8wZuhau đượgvc. Ch5TR6cFỉ là,gv agvnh kMN8wZuhông thểMN8wZu khônMN8wZug NDmQi2quan gvtâm đếnNDmQi2 cô5TR6cF ấy.

Mấy phúNDmQi2t 5TR6cFsau, MN8wZutôi đNDmQi2ã hiểuMN8wZu ra gvmột và5TR6cFi chuyện.

Thực rNDmQi2a rất5TR6cF đơngv giản,MN8wZu một đôgvi MN8wZuyêu nhagvu tronMN8wZug mườiMN8wZu 5TR6cFnăm, sắp5TR6cF kết5TR6cF hô5TR6cFn rồiMN8wZu MN8wZunhưng và5TR6cFo đêmMN8wZu tgvrước hô5TR6cFm cưới5TR6cF, MN8wZungười con gáigv bMN8wZuị mộ5TR6cFt ôMN8wZung c5TR6cFhủ lớngv 5TR6cFở 5TR6cFđâu xuấtNDmQi2 hiệMN8wZun tNDmQi2heo đMN8wZuuổi gvmãnh liệtMN8wZu. CuốiMN8wZu cMN8wZuùng, cô MN8wZu ta lgvựa chọngv ti5TR6cFền bạc5TR6cF 5TR6cFvà đNDmQi2ịa 5TR6cFvị, vứtMN8wZu bỏ5TR6cF 5TR6cFtình yê5TR6cFu vàNDmQi2 lờiMN8wZu 5TR6cFhứa. TMN8wZuiếc thayMN8wZu, chỉ gv trong thgvời NDmQi2gian nửaNDmQi2 n5TR6cFăm ngắnMN8wZu nNDmQi2gủi, ôgvng chNDmQi2ủ ki5TR6cFa lạMN8wZui thíNDmQi2ch mMN8wZuột ngườiMN8wZu MN8wZukhác. NDmQi2Cô gái vNDmQi2ốn kMN8wZuiêu ngạo5TR6cF 5TR6cFkhông gvcó cáchNDmQi2 n5TR6cFào đgvối diNDmQi2ện 5TR6cFvới hiệnMN8wZu thựNDmQi2c 5TR6cFtàn khốc5TR6cF nêngv đãNDmQi2 mgvắc ph5TR6cFải chứng NDmQi2phiền mNDmQi2uộn n5TR6cFghiêm trọngMN8wZu, b5TR6cFắt đầMN8wZuu nNDmQi2ghĩ các5TR6cFh NDmQi2kết th5TR6cFúc cuộNDmQi2c đời.

Vào giNDmQi2ây 5TR6cFphút cuối cùng,MN8wZu gvcô tNDmQi2a ngvhớ đếnNDmQi2 NDmQi2người co5TR6cFn t5TR6cFrai đãMN8wZu cùnMN8wZug mìnhgv NDmQi2đi hếtMN8wZu tuổNDmQi2i thangvh xuâMN8wZun ngvên gửi mộtgv gvemail, nóigv lgvời 5TR6cFxin lỗi.

May NDmQi2thay, 5TR6cFcô gvta đượcgv bệnh việngv cgvấp cgvứu kNDmQi2ịp thờigv, 5TR6cFcàng maMN8wZuy gvhơn lgvà ngườigv coMN8wZun tra5TR6cFi 5TR6cFlại 5TR6cFquay gvvề gvbên côNDmQi2 ta5TR6cF. Chgvỉ có điềgvu, lýNDmQi2 dMN8wZuo 5TR6cFkhông phảMN8wZui vì5TR6cF tìgvnh yêu.

Tôi đãNDmQi2 nói5TR6cF rồigv, Trươgvng Thần làNDmQi2 ngườiMN8wZu rấtNDmQi2 lươnggv th5TR6cFiện, tron5TR6cFg lúgvc kểgv lạiNDmQi2 qgvuá khứgv đãMN8wZu tNDmQi2ừng mangvg đế5TR6cFn cho mNDmQi2ình niNDmQi2ềm đau5TR6cF khổMN8wZu vô5TR6cF tậngv vMN8wZuà thậNDmQi2m cNDmQi2hí cảgv NDmQi2sự sỉgv 5TR6cFnhục, ggviọng anMN8wZuh vẫnMN8wZu điềm5TR6cF MN8wZunhiên, không gvhề c5TR6cFó NDmQi2chút cămNDmQi2 hận,MN8wZu đếnNDmQi2 ngaNDmQi2y 5TR6cFcả oángv giậngv gvhay quởgv trNDmQi2ách cũn5TR6cFg đềuMN8wZu khônggv có.

- TiểNDmQi2u MN8wZuĐậu, angvh MN8wZukhông thể bỏgv NDmQi2mặc 5TR6cFcô ấy5TR6cF. NDmQi2Dù gì,5TR6cF MN8wZuanh gvvà côMN8wZu ấyMN8wZu đgvã cgvó bMN8wZuấy nhgviêu năNDmQi2m tì5TR6cFnh cMN8wZuảm, đMN8wZuã cógv bao ngvhiêu nMN8wZuăm MN8wZubên 5TR6cFnhau. Đ5TR6cFối vớiNDmQi2 anNDmQi2h, NDmQi2cô NDmQi2ấy làMN8wZu mNDmQi2ột ngvgười thNDmQi2ân, agvnh khôngNDmQi2 thểMN8wZu 5TR6cFtrơ mNDmQi2ắt nhìn cô5TR6cF ấy5TR6cF tNDmQi2ự h5TR6cFủy diệtNDmQi2 m5TR6cFình, an5TR6cFh thật5TR6cF sựgv 5TR6cFkhông lMN8wZuàm được...

Khi 5TR6cFnói nhữnggv lời5TR6cF ngvày, trong giọgvng 5TR6cFnói củaNDmQi2 a5TR6cFnh nNDmQi2hư cMN8wZuó cNDmQi2ơn sóng5TR6cF lớnNDmQi2, khônggv c5TR6cFòn ấNDmQi2m áNDmQi2p, r5TR6cFõ rànNDmQi2g nữa5TR6cF mà gv khàn k5TR6cFhàn, gvram MN8wZuráp gvnhư tMN8wZuhể b5TR6cFị dgvao cứaMN8wZu và5TR6cFo tim:

- Bá5TR6cFc s5TR6cFĩ nóigv, NDmQi2bệnh của5TR6cF cô ấMN8wZuy phụcgv hồi5TR6cF rất5TR6cF chậm,gv cần5TR6cF n5TR6cFhiều thgvời 5TR6cFgian, cgvần 5TR6cFnhiều sựMN8wZu MN8wZunhẫn nại5TR6cF. Từgv bNDmQi2é, c5TR6cFô ấNDmQi2y đã mMN8wZuất mẹ5TR6cF, sNDmQi2au kgvhi tốgvt nghiệMN8wZup, cũng5TR6cF g5TR6cFần NDmQi2như cắtNDmQi2 đứtNDmQi2 mọMN8wZui qgvuan gvhệ với5TR6cF gNDmQi2ia đình. Giờgv đâyNDmQi2 t5TR6cFrên gvthế giớigv ngvày, côMN8wZu ấy5TR6cF chỉMN8wZu gvcó mìnhgv anh.

Nói thẳ5TR6cFng lNDmQi2à MN8wZutình huống lNDmQi2úc nàyMN8wZu nMN8wZuằm ngoàiMN8wZu s5TR6cFuy đoNDmQi2án củagv tgvôi, n5TR6cFó khôngNDmQi2 giống5TR6cF MN8wZuvới hàngMN8wZu trăNDmQi2m gvkhả MN8wZunăng mgvà tôi nNDmQi2ghĩ đế5TR6cFn 5TR6cFtrong nhMN8wZuững lúNDmQi2c tgvhẫn MN8wZuthờ. gvĐặc gvbiệt 5TR6cFlại kh5TR6cFông đủ5TR6cF nhẫMN8wZun tâm,MN8wZu kh5TR6cFông đủ MN8wZuác ýgv nênMN8wZu 5TR6cFkhiến MN8wZutôi khMN8wZuông kịMN8wZup pMN8wZuhản ứng5TR6cF. NgMN8wZuẩn nggvười mãi5TR6cF tôiNDmQi2 mớigv sực5TR6cF nhớNDmQi2 rMN8wZua, hỏi:

- PNDmQi2hải NDmQi2mất bNDmQi2ao lâugv mới hoànNDmQi2 to5TR6cFàn hồi5TR6cF phục?

- ANDmQi2nh khônMN8wZug bMN8wZuiết... - Trươn5TR6cFg ThầnNDmQi2 khẽMN8wZu nhếgvch 5TR6cFmôi, nNDmQi2ói tiếMN8wZup: 5TR6cF- ..MN8wZu. gvnhưng MN8wZuđiều 5TR6cFđó khônNDmQi2g qMN8wZuuan NDmQi2trọng. Dgvù là b5TR6cFao lNDmQi2âu angvh cMN8wZuũng khôngMN8wZu NDmQi2thể đgvể e5TR6cFm cMN8wZuùng NDmQi2anh g5TR6cFánh ch5TR6cFịu tấgvt cả.MN8wZu Bgvởi vìMN8wZu, nhưgv thMN8wZuế không cônNDmQi2g bằMN8wZung MN8wZuvới NDmQi2em. MN8wZuVà vMN8wZuì đgvây MN8wZulà chuyệnMN8wZu riêngMN8wZu cMN8wZuủa NDmQi2anh vgvà NDmQi2cô ấy.NDmQi2 NDmQi2Tiểu Đậu, emMN8wZu cógv gvthể hiNDmQi2ểu không?

Tôi ngh5TR6cFĩ, gvmình có5TR6cF thể hiểu.

Hai ngườigv ởMN8wZu bgvên MN8wZunhau đã MN8wZu quá lMN8wZuâu, gvdù saNDmQi2u nMN8wZuày không5TR6cF cògvn 5TR6cFyêu nMN8wZuhau tNDmQi2hắm thiế5TR6cFt, thNDmQi2ậm chí5TR6cF làNDmQi2 làmgv tổnNDmQi2 thương n5TR6cFhau, nhưngvg MN8wZuvẫn NDmQi2không t5TR6cFhể nà5TR6cFo MN8wZuxóa NDmQi2bỏ hNDmQi2ình ảnhgv củ5TR6cFa đNDmQi2ối p5TR6cFhương tro5TR6cFng NDmQi2cuộc đời mình.

Có tMN8wZuhể vì5TR6cF thgvói quenMN8wZu, có 5TR6cF thể vgvì tMN8wZurách nhiệNDmQi2m, cũnggv cóMN8wZu thểNDmQi2 vìgv tìn5TR6cFh bạn,NDmQi2 5TR6cFvà cũnMN8wZug cóNDmQi2 thể5TR6cF vMN8wZuì tìnMN8wZuh thânNDmQi2, nhưng 5TR6cFkhông 5TR6cFliên q5TR6cFuan gìNDmQi2 đếnMN8wZu tìnMN8wZuh yêu.

Lấy v5TR6cFí dụMN8wZu đơgvn giảNDmQi2n, nếu5TR6cF Lâm Lỗi5TR6cF c5TR6cFó xảy5TR6cF rNDmQi2a chuyệNDmQi2n gMN8wZuì, tgvôi cũnNDmQi2g vNDmQi2ậy, khônggv NDmQi2thể MN8wZubỏ mặcMN8wZu aNDmQi2nh ta.

"Không thểgv bỏMN8wZu mặc", bốn5TR6cF chNDmQi2ữ nNDmQi2ày, tôigv hiểu.

Theo m5TR6cFô tuýgvp NDmQi2phát tri5TR6cFển trong phi5TR6cFm, gvTrương Thầ5TR6cFn cNDmQi2ó lẽgv sẽNDmQi2 vMN8wZuì muốnNDmQi2 tôiNDmQi2 quên5TR6cF anhMN8wZu, NDmQi2hận anMN8wZuh ngvên MN8wZugiả gvvờ quay l5TR6cFại vớ5TR6cFi gvcô Thiêgvn thầnMN8wZu NDmQi2mùa h5TR6cFạ, sagvu đóMN8wZu NDmQi2bị 5TR6cFtôi chửigv rủa5TR6cF rồiMN8wZu tátgv, cuốMN8wZui cùng5TR6cF trái t5TR6cFim NDmQi2anh gvtan nát5TR6cF 5TR6cFnhìn tgvheo bgvóng tôNDmQi2i kMN8wZuhuất 5TR6cFxa dần.

Hoặc là5TR6cF MN8wZusau khgvi biNDmQi2ết sự thNDmQi2ật, t5TR6cFôi sẽNDmQi2 ngâMN8wZun nMN8wZugấn nướcMN8wZu mắt5TR6cF ki5TR6cFên quyếtgv c5TR6cFùng anMN8wZuh cNDmQi2hăm sócNDmQi2 côMN8wZu ThNDmQi2iên thầngv mùa hạNDmQi2 NDmQi2kia. Cuốigv cùng,5TR6cF sMN8wZuau khNDmQi2i trải5TR6cF qgvua hgvàng gvloạt nhữNDmQi2ng đảNDmQi2 kícNDmQi2h lẫnNDmQi2 hiểugv lNDmQi2ầm, ánh NDmQi2 sáng củaNDmQi2 Tgvhánh mẫgvu tôNDmQi2i cNDmQi2uối cùMN8wZung MN8wZucũng cả5TR6cFm hógva được5TR6cF tNDmQi2rời đất5TR6cF, tìn5TR6cFh gvbạn củaMN8wZu ba MN8wZu người vàMN8wZu tNDmQi2ình ygvêu củaMN8wZu 5TR6cFhai ngNDmQi2ười cùngMN8wZu tồnMN8wZu tại5TR6cF vàgv chúNDmQi2ng 5TR6cFtôi sNDmQi2ẽ cùng5TR6cF sốngNDmQi2 trogvng những ngày5TR6cF NDmQi2vui vẻ,gv hạnh5TR6cF phúc...

Thế n5TR6cFhưng, d5TR6cFù cuộc5TR6cF sống cóMN8wZu đầMN8wZuy nhữngvg tìnhgv NDmQi2huống 5TR6cFcẩu huyế5TR6cFt tNDmQi2hì cũng5TR6cF kh5TR6cFông phảNDmQi2i làNDmQi2 đa5TR6cFng trê5TR6cFn kMN8wZuịch trường.

Trương Th5TR6cFần lgvựa chọngv sự thẳngMN8wZu thắnMN8wZu, gvthành thật,MN8wZu tôi5TR6cF lựaMN8wZu cNDmQi2họn rờiMN8wZu xMN8wZua NDmQi2anh. Hagvi chú5TR6cFng tôgvi, gvmỗi ngườigv mộtNDmQi2 lựa cNDmQi2họn, MN8wZubình tgvĩnh 5TR6cFmà quyết5TR6cF đoán.

Không có5TR6cF nướcMN8wZu mắt, khôngNDmQi2 5TR6cFcó sự5TR6cF đauNDmQi2 MN8wZukhổ 5TR6cFxé ggvan xé5TR6cF ruNDmQi2ột, khôNDmQi2ng gvhỏi tr5TR6cFời, hỏiNDmQi2 đấgvt, hỏgvi biNDmQi2ển, tMN8wZuất c5TR6cFả đều theNDmQi2o lMN8wZuẽ tựMN8wZu nhiên.

Tôi giậmNDmQi2 giậgvm chân, gv hình n5TR6cFhư khNDmQi2ông gvcòn tgvê nữa.

Buông gvtay khỏiMN8wZu cây5TR6cF NDmQi2cột điện, tôiNDmQi2 cườMN8wZui hìgv MN8wZuhì nói:

- M5TR6cFay 5TR6cFmà ngườiMN8wZu t5TR6cFrong văn phònMN8wZug đềMN8wZuu khgvông biếtMN8wZu chuyệnMN8wZu cMN8wZuủa haNDmQi2i chúngMN8wZu taNDmQi2, NDmQi2đỡ pNDmQi2hải tgvốn cNDmQi2ông NDmQi2giải thích.

Trương ThầnNDmQi2 gậMN8wZut đầu,gv cuối NDmQi2 cùng trên5TR6cF khóeMN8wZu mô5TR6cFi NDmQi2anh cũNDmQi2ng 5TR6cFlộ r5TR6cFa một5TR6cF đườgvng congvg 5TR6cFnho nhỏ:

- 5TR6cFỪ, cũMN8wZung may.

- MaNDmQi2y lNDmQi2à chúnNDmQi2g gvta chưa nói5TR6cF tới5TR6cF kếNDmQi2 hoạMN8wZuch h5TR6cFay lờiNDmQi2 h5TR6cFứa gì.

- 5TR6cFỪ, may.

- NDmQi2May 5TR6cFmà egvm vẫnNDmQi2 5TR6cFchưa rất rấtgv rấ5TR6cFt thícNDmQi2h aMN8wZunh, thí5TR6cFch đ5TR6cFến nỗigv kMN8wZuhắc NDmQi2cốt gh5TR6cFi tâm.

- Ừ,gv may.

- Mgvay 5TR6cFmà, agvnh cũgvng đối vớiNDmQi2 eNDmQi2m nhMN8wZuư vậy.

Lần nàygv TrNDmQi2ương NDmQi2Thần lại MN8wZukhông nMN8wZuói gì.

Để kNDmQi2hông 5TR6cFkhí bớtMN8wZu tẻ5TR6cF ngắt, gvtôi đà5TR6cFnh phảgvi MN8wZunói tiếp:

- Tgvình gvyêu củgva chúnMN8wZug tagv thật "MN8wZuchớp nhoáMN8wZung". Tgvừ lúcNDmQi2 xácMN8wZu MN8wZuđịnh quMN8wZuan h5TR6cFệ yêu5TR6cF gvđương đếnNDmQi2 khMN8wZui kế5TR6cFt thúc, trướgvc sagvu gộp5TR6cF lạNDmQi2i hìnMN8wZuh MN8wZunhư gvnhiều 5TR6cFnhất chgvỉ mườigv ngày.

Trương ThầnMN8wZu gvgiơ tMN8wZuay raNDmQi2 xem đồMN8wZung hồgv, nói:

- ChMN8wZuín ngà5TR6cFy ha5TR6cFi mươi NDmQi2 hai giờMN8wZu bốn5TR6cF mư5TR6cFơi gvba phút,gv từgv lgvúc angvh nó5TR6cFi vgvới egvm "Phải"5TR6cF đếMN8wZun c5TR6cFâu nói bagvn ngvãy "ĐNDmQi2úng vậy".

- Cógv phgvải anNDmQi2h thícMN8wZuh em không?

- 5TR6cFAnh muốgvn 5TR6cFchia NDmQi2tay eMN8wZum có đ5TR6cFúng không?

- ĐúngMN8wZu vậy.

Tôi hít5TR6cF mạnhMN8wZu mũi5TR6cF, chớp 5TR6cFmắt thậNDmQi2t mạnh,5TR6cF hMN8wZuét to:

- A5TR6cFnh đừMN8wZung ngvhư thNDmQi2ế nMN8wZuày. Nếu anNDmQi2h n5TR6cFhư th5TR6cFế nàyNDmQi2 NDmQi2thì egvm sẽNDmQi2 NDmQi2cảm thấygv a5TR6cFnh thígvch gvem nhiềNDmQi2u hơ5TR6cFn egvm thícMN8wZuh anh.

Trương T5TR6cFhần bậtMN8wZu cườNDmQi2i, giọng nóiNDmQi2 khàngv MN8wZukhàn n5TR6cFhưng 5TR6cFrõ NDmQi2ràng, MN8wZuchín chắn:

- Ti5TR6cFểu Đậ5TR6cFu, a5TR6cFnh t5TR6cFhực 5TR6cFsự muốn luô5TR6cFn NDmQi2ở bênNDmQi2 emgv, muốngv qugvý trọngvg MN8wZuem, 5TR6cFkhông 5TR6cFmuốn eNDmQi2m p5TR6cFhải buồMN8wZun, khgvông muốnNDmQi2 em phảiMN8wZu khó5TR6cFc. NDmQi2Anh nh5TR6cFững tư5TR6cFởng rằng,5TR6cF mìnhMN8wZu 5TR6cFcó 5TR6cFthể 5TR6cFlàm được...

Anh gvnắm chắcNDmQi2 5TR6cFvai tôi, xoayMN8wZu tôiMN8wZu nửagv vNDmQi2òng trònNDmQi2, sa5TR6cFu đNDmQi2ó kNDmQi2hẽ đNDmQi2ẩy tôiNDmQi2 vgvề pNDmQi2hía tNDmQi2rước, giọgvng anMN8wZuh MN8wZuvang l5TR6cFên sau lư5TR6cFng tôi:

- Trướcgv đâMN8wZuy, NDmQi2đều làNDmQi2 em nh5TR6cFìn an5TR6cFh rờMN8wZui đMN8wZui. LầMN8wZun MN8wZunày MN8wZuđổi lạgvi, MN8wZuanh sẽNDmQi2 nh5TR6cFìn tNDmQi2heo bónggv em.

- Phải.

- Được.

Tôi gvsải ngvhững bư5TR6cFớc 5TR6cFlớn, không NDmQi2quay đầuNDmQi2 lại.

Tôi 5TR6cFthất tìnhNDmQi2 rồi,5TR6cF tôi rấtNDmQi2 buồn.

Dù 5TR6cFcuộc tìnhgv nNDmQi2ày từMN8wZu đầu chígv cuốgvi tổnggv cộng5TR6cF khônggv đgvến mgvười nNDmQi2gày, n5TR6cFhưng tô5TR6cFi vMN8wZuẫn rNDmQi2ất buồn.

Vốn định5TR6cF 5TR6cFlấy đồ,5TR6cF rồiMN8wZu đi đếnNDmQi2 chMN8wZuỗ N5TR6cFgưu Bô5TR6cFn nhưng5TR6cF d5TR6cFo 5TR6cFtrong lò5TR6cFng b5TR6cFuồn MN8wZubã nêMN8wZun tôi5TR6cF muốn5TR6cF qNDmQi2uay 5TR6cFvề 5TR6cFnhà ởNDmQi2 một mình.

Có câMN8wZuu nóiNDmQi2: "Không MN8wZucó cMN8wZuách nàNDmQi2o giải5TR6cF sầgvu nMN8wZugoài việgvc MN8wZugiả gvvờ vui...".

Tôi muNDmQi2a cgvổ vịNDmQi2t Thangvh Võ loạiNDmQi2 cNDmQi2ay nhất,5TR6cF ph5TR6cFa lMN8wZuy cNDmQi2à phêgv đ5TR6cFen đặgvc hơnMN8wZu cảgv tươn5TR6cFg r5TR6cFồi MN8wZunhìn hgvai th5TR6cFứ ngvày bần5TR6cF MN8wZuthần hồi gvlâu, cMN8wZuuối c5TR6cFùng lMN8wZuại gvkhông nhgvét và5TR6cFo miệng.

Tôi như5TR6cF 5TR6cFcon nNDmQi2hặng không đầMN8wZuu lư5TR6cFợn quaMN8wZunh NDmQi2phòng mười5TR6cF 5TR6cFbảy, mườiNDmQi2 tá5TR6cFm vògvng, chónNDmQi2g mặt,NDmQi2 hNDmQi2oa mắ5TR6cFt, chMN8wZuán nMN8wZuản, cuối cùnggv NDmQi2chỉ gvcó thể5TR6cF gvmở m5TR6cFáy tínhNDmQi2, rồNDmQi2i lạgvi t5TR6cFiện tgvay đănMN8wZug ngvhập QQ.

Vào giờMN8wZu ă5TR6cFn NDmQi2tối của5TR6cF ngày Chủ5TR6cF MN8wZunhật, NDmQi2số ngưNDmQi2ời OnlNDmQi2ine chỉ5TR6cF đếm5TR6cF gvtrên đầNDmQi2u ngógvn gvtay, dgvo đNDmQi2ó MN8wZuavatar nàogv sángMN8wZu gvcàng trở 5TR6cFnên MN8wZurõ ràngvg hơn.

Trong đóNDmQi2 cóMN8wZu mộtgv avatgvar, hình ngvhư lúcNDmQi2 nàoMN8wZu cNDmQi2ũng sángNDmQi2, rỏMN8wZu lMN8wZuẽ NDmQi2anh tNDmQi2a nghiệgvn gamNDmQi2e trêgvn QMN8wZuQ nêNDmQi2n Onlgvine hai gv mươi bốn5TR6cF tiMN8wZuếng đồngMN8wZu hồMN8wZu gvmột ngày.

Có MN8wZumột th5TR6cFời gia5TR6cFn dài, MN8wZu tôi đềuNDmQi2 chọnMN8wZu sgvự gvphớt MN8wZulờ đốiMN8wZu vớMN8wZui ngườigv nMN8wZuày. Nh5TR6cFưng MN8wZulần này5TR6cF NDmQi2như b5TR6cFị trgvúng tà,NDmQi2 tagvy run rungv, tôgvi ấngv vàMN8wZuo avgvatar 5TR6cFđó rồiNDmQi2 gửiNDmQi2 mộgvt biểuNDmQi2 5TR6cFtượng mặtNDmQi2 cười.

Vừa gNDmQi2ửi x5TR6cFong, tôMN8wZui liền muốnMN8wZu chNDmQi2ặt ph5TR6cFăng 5TR6cFcái đầuMN8wZu MN8wZumình đi,gv MN8wZuđang MN8wZuđịnh thogvát MN8wZura, gvcon NDmQi2chuột dừNDmQi2ng l5TR6cFại 5TR6cFnút "X" trêNDmQi2n đỉnh5TR6cF gógvc 5TR6cFbên phả5TR6cFi, tôiNDmQi2 lạigv 5TR6cFkhông nhấMN8wZun vào.

Cát bụiMN8wZu (******) 18:45:34

A Phgvúc, eMN8wZum tgvìm anMN8wZuh ?

Tốc 5TR6cFđộ đánhMN8wZu chNDmQi2ữ của5TR6cF Lâmgv Lỗi vgvẫn 5TR6cFnhanh n5TR6cFhư NDmQi2trước MN8wZuđây, c5TR6cFông MN8wZulao gvnày NDmQi2thuộc về5TR6cF mốigv gvtình mỗiMN8wZu nNDmQi2gười mộtMN8wZu ngvơi của cMN8wZuhúng tôi.

Khi gvấy rất5TR6cF nggvhèo, cước gọiMN8wZu điện5TR6cF tgvhoại đườngNDmQi2 gvdài rấ5TR6cFt đắt,MN8wZu tôiNDmQi2 5TR6cFvà angvh tNDmQi2a liền5TR6cF tận5TR6cF MN8wZudụng tNDmQi2ất cgvả NDmQi2cơ 5TR6cFhội đểgv có thNDmQi2ể lêgvn mạnNDmQi2g nóMN8wZui chuyệngv. KýMN8wZu túcNDmQi2 xá,MN8wZu quágvn negvt, phgvòng mgváy, đềuNDmQi2 gvlà nhữMN8wZung nơi chúng5TR6cF tôiMN8wZu MN8wZutừng MN8wZuchiến đấu.

Số gvQQ cgvủa h5TR6cFai cNDmQi2húng tôi lgvà MN8wZucùng đănMN8wZug kgvý mộNDmQi2t gvlúc, sMN8wZuáu nNDmQi2ăm rồiNDmQi2, chưaMN8wZu từng5TR6cF thay.

Trên t5TR6cFhực tế,MN8wZu có5TR6cF rất nhigvều thNDmQi2ứ vẫnMN8wZu khôngNDmQi2 NDmQi2hề tgvhay đổiNDmQi2 sNDmQi2au gvkhi chúMN8wZung tMN8wZuôi c5TR6cFhia taMN8wZuy. NDmQi2Ví gvdụ nhMN8wZuư số5TR6cF điện thoạigv dgvi d5TR6cFộng, MN8wZusố tàigv khoảnNDmQi2 5TR6cFMSN, địgva chỉMN8wZu em5TR6cFail, biệt5TR6cF da5TR6cFnh trêMN8wZun mạng,NDmQi2 cgvách gọi t5TR6cFhân mậtNDmQi2 tron5TR6cFg đờ5TR6cFi thựcNDmQi2, tMN8wZuhậm chíNDmQi2 đếnNDmQi2 nNDmQi2gay cảgv mgvật mãgv thẻMN8wZu nggvân hàngMN8wZu cũnNDmQi2g khônNDmQi2g đổi. Đógv chNDmQi2ính là5TR6cF ngà5TR6cFy siNDmQi2nh nhậ5TR6cFt củagv aMN8wZunh ta.

Có dgvuy nhMN8wZuất mộtNDmQi2 t5TR6cFhứ thay 5TR6cFđổi làgv tìMN8wZunh cNDmQi2ảm nhgvững tưởnNDmQi2g sẽ5TR6cF bềMN8wZun lâ5TR6cFu nhưNDmQi2 trờiNDmQi2 đất.

Trời đất!NDmQi2 NDmQi2Xem gvra tôi đan5TR6cFg thậtgv MN8wZusự rấtMN8wZu b5TR6cFuồn. TôiMN8wZu MN8wZunhíu mắt,gv caNDmQi2u màNDmQi2y vNDmQi2ẻ đa5TR6cFu đớn.

A TMN8wZuu Lgva (******) 18:47:51

Gửi nhầm.

Tôi MN8wZuchỉ muốgvn nhanh chóNDmQi2ng kếtgv MN8wZuthúc cuộNDmQi2c đốiMN8wZu thoạigv MN8wZuvô thưởnggv vôNDmQi2 5TR6cFphạt nàMN8wZuy nhNDmQi2ưng 5TR6cFlại 5TR6cFmột lầnMN8wZu nữaMN8wZu đgvang định tho5TR6cFát t5TR6cFhì phả5TR6cFi dừngNDmQi2 lại.

Cát bụigv (******) 18:48:34

A Phúc,MN8wZu cógv MN8wZuphải MN8wZuđã xảMN8wZuy ra chuyệnNDmQi2 g5TR6cFì không?

Tôi cNDmQi2ó thểMN8wZu nóigv mộNDmQi2t gvcách không hềMN8wZu phôNDmQi2 trươnggv rằgvng, từ5TR6cF cửaMN8wZu sổMN8wZu c5TR6cFhat, t5TR6cFrong fogvnt 5TR6cFchữ gv"Lệ", cỡgv chữ năm5TR6cF, mgvàu 5TR6cFchữ xgvanh NDmQi2da trời,gv NDmQi2tôi cóMN8wZu thểMN8wZu tưở5TR6cFng tượngMN8wZu 5TR6cFra dNDmQi2áng vNDmQi2ẻ cNDmQi2ủa a5TR6cFnh gvta lúc này.

Mắt nhìnMN8wZu chằmNDmQi2 chNDmQi2ằm vào m5TR6cFàn hMN8wZuình, ng5TR6cFón tNDmQi2ay đặtMN8wZu trNDmQi2ên bgvàn phímMN8wZu, k5TR6cFhẽ gvmím chMN8wZuặt môi,gv thoágvng cMN8wZuhút gvlo lắng.gv 5TR6cFỒ đúng rồMN8wZui, bgvên gvcạnh còMN8wZun cgvó nử5TR6cFa bagvo tgvhuốc láMN8wZu, mộtMN8wZu chi5TR6cFếc gạgvt tànMN8wZu, mộtMN8wZu cáMN8wZui bật5TR6cF lửa.

Nếu n5TR6cFhư, những5TR6cF NDmQi2thói quen nàyMN8wZu cNDmQi2ủa a5TR6cFnh gvta cũnggv khMN8wZuông hềgv tha5TR6cFy đổi.

Tôi thừaMN8wZu nhận,NDmQi2 NDmQi2có n5TR6cFhững lúc tNDmQi2ôi 5TR6cFlà ngườ5TR6cFi rấtNDmQi2 khôn5TR6cFg quyếtNDmQi2 5TR6cFđoán. gvVậy MN8wZunên, lúMN8wZuc nàNDmQi2y tôNDmQi2i dNDmQi2o dự,5TR6cF chầngv ch5TR6cFừ, không dNDmQi2ứt khgvoát ấn5TR6cF v5TR6cFào 5TR6cFnút "X".

A T5TR6cFu MN8wZuLa (******) 18:52:43

Nếu NDmQi2em xMN8wZuảy rMN8wZua MN8wZuchuyện, anh gvsẽ gvlàm gì?

Trong gvvài phúNDmQi2t tôigv dNDmQi2o dự, Lâm5TR6cF L5TR6cFỗi vNDmQi2ẫn lgvặng lẽNDmQi2 chMN8wZuờ đợi.MN8wZu SMN8wZuau kNDmQi2hi dMN8wZuòng chNDmQi2ữ vMN8wZuừa 5TR6cFrồi được5TR6cF gửiNDmQi2 đgvi, agvnh tgva kh5TR6cFông lập tứcgv trảNDmQi2 lờNDmQi2i gvmà MN8wZulặng lNDmQi2ẽ gvmất khoảNDmQi2ng mMN8wZuột p5TR6cFhút rưỡi.

Cát bụiNDmQi2 (******) 18:54:22

Anh sẽ5TR6cF NDmQi2ở bêngv 5TR6cFem, 5TR6cFnếu em muốn.gv CNDmQi2hỉ cNDmQi2ần NDmQi2em đồngMN8wZu ý.

 

A T5TR6cFu 5TR6cFLa (******) 18:54:55

Tại sMN8wZuao? Chẳnggv phảiMN8wZu gMN8wZuiữa hai chú5TR6cFng tMN8wZua 5TR6cFđã khôNDmQi2ng NDmQi2còn MN8wZuquan hệNDmQi2 gì5TR6cF rồigv sao?

 

Cát bụiNDmQi2 (******) 18:56:32

A 5TR6cFPhúc ngốcNDmQi2, chMN8wZuo MN8wZudù lNDmQi2à lúc ngvào, ch5TR6cFo dgvù gvlà tNDmQi2ình huMN8wZuống gì,5TR6cF angvh cMN8wZuũng không5TR6cF gvthể bgvỏ m5TR6cFặc eMN8wZum. DùMN8wZu 5TR6cFchúng ta MN8wZukhông cgvòn làNDmQi2 ngườigv yêu5TR6cF tMN8wZuhì vNDmQi2ẫn lMN8wZuà NDmQi2bạn bè.NDmQi2 5TR6cFDù MN8wZuem kMN8wZuhông 5TR6cFcoi NDmQi2anh MN8wZulà MN8wZubạn tgvhì ítgv ra gvem 5TR6cFvà aNDmQi2nh cũn5TR6cFg vẫngv lMN8wZuà MN8wZuđồng hương5TR6cF lgvớn lêMN8wZun gvcùng nhau.

Tôi không5TR6cF t5TR6cFrả lờiMN8wZu màMN8wZu nhấn thẳMN8wZung vàMN8wZuo nút5TR6cF NDmQi2"X" gvrồi MN8wZutắt má5TR6cFy tính.

Vì tNDmQi2ôi khMN8wZuóc, d5TR6cFù khôNDmQi2ng có sự5TR6cF trợ5TR6cF lNDmQi2ực của5TR6cF MN8wZuvị caMN8wZuy, NDmQi2vị đắng5TR6cF nhưnMN8wZug ngvước mgvắt MN8wZutôi vMN8wZuẫn tMN8wZuuôn nhMN8wZuư trút.

Con MN8wZungười, loàMN8wZui sin5TR6cFh gvvật này k5TR6cFhông cgvần biếtNDmQi2 NDmQi2đau buồ5TR6cFn gvhay tuyệtNDmQi2 vọn5TR6cFg đếngv đâu,5TR6cF chNDmQi2ỉ cầnMN8wZu NDmQi2tìm thgvấy mộNDmQi2t chỗ pháMN8wZut tigvết được5TR6cF lgvà liề5TR6cFn cóMN8wZu thểgv NDmQi2gào khócgv thMN8wZuoải gvmái mgvột trậnNDmQi2, cgvơ bgvản sgvẽ chăgvng cảm thấy5TR6cF NDmQi2vấn đềMN8wZu MN8wZuto NDmQi2tát nữNDmQi2a. NhữnNDmQi2g k5TR6cFhả NDmQi2năng NDmQi2còn lMN8wZuại nhMN8wZuư nhảgvy lầu5TR6cF, đâm5TR6cF vàogv tgvường h5TR6cFay gì gMN8wZuì đógv là5TR6cF MN8wZurất hiếm.

Giống nhNDmQi2ư tôMN8wZui trước đâyMN8wZu, tứcgv ngMN8wZuhẹn ở5TR6cF tr5TR6cFong NDmQi2ngực, gvkhó NDmQi2chịu đếnNDmQi2 nNDmQi2ỗi hận5TR6cF MN8wZukhông 5TR6cFthể lMN8wZuấy dgvao c5TR6cFứa một nh5TR6cFát 5TR6cFvào bụng.

Sau khMN8wZui 5TR6cFkhóc đã5TR6cF mộgvt trMN8wZuận, liền l5TR6cFập tứcMN8wZu sMN8wZuuy xéMN8wZut mộgvt cácMN8wZuh thự5TR6cFc tếgv rằNDmQi2ng, NDmQi2nếu ngvhư MN8wZucứa gvmột vếtMN8wZu dàigv 5TR6cFở trên5TR6cF bụng thNDmQi2ì sẽNDmQi2 đau5TR6cF đớMN8wZun đến5TR6cF thếMN8wZu nào...

Nghĩ tới5TR6cF vết5TR6cF cứNDmQi2a MN8wZurỉ máu, tôi5TR6cF sựMN8wZuc nhớNDmQi2 đếgvn vNDmQi2ết thương5TR6cF trêMN8wZun lưMN8wZung củagv Thgvương Ngô,5TR6cF gvdo vậNDmQi2y sức5TR6cF tập5TR6cF trung lNDmQi2iền 5TR6cFbị gvphân tMN8wZuán phầnMN8wZu nào,gv tốcMN8wZu độNDmQi2 lMN8wZuăn cMN8wZuủa nưNDmQi2ớc mắtMN8wZu NDmQi2theo đó5TR6cF cMN8wZuũng gvgiảm NDmQi2đi đôi chút.

Đương 5TR6cFnhiên, cMN8wZuòn có5TR6cF thgvể vì gvdù sgvao đgvây cMN8wZuũng khôMN8wZung phảiNDmQi2 5TR6cFlà lầnNDmQi2 t5TR6cFhất tìnhNDmQi2 5TR6cFđầu tiên5TR6cF, tgvhất tình5TR6cF, tgvhất tình thànNDmQi2h queNDmQi2n rồi.

Nếu NDmQi2dùng NDmQi2phương pháp khoMN8wZua họcgv NDmQi2quy đổiMN8wZu số5TR6cF lượngMN8wZu thgvì lần5TR6cF gvtrước gvyêu nhaNDmQi2u trogvng năMN8wZum MN8wZunăm, tôi5TR6cF gvkhóc mất năm5TR6cF thágvng, lNDmQi2ần nà5TR6cFy yêNDmQi2u nh5TR6cFau tNDmQi2rong mNDmQi2ười nNDmQi2gày, 5TR6cFdo đó,gv cóNDmQi2 l5TR6cFẽ NDmQi2tôi s5TR6cFẽ 5TR6cFchỉ khMN8wZuóc... thôi rồi,MN8wZu NDmQi2học dốMN8wZut môn5TR6cF toán5TR6cF, gigvờ khMN8wZuông tíNDmQi2nh r5TR6cFa nổi...

Tóm lgvại, dướiMN8wZu tácgv dụng của5TR6cF nhữnggv 5TR6cFsuy ng5TR6cFhĩ vớMN8wZu vẩn5TR6cF, NDmQi2tôi đgvã nggvừng khóc.

Tôi vàoMN8wZu ph5TR6cFòng NDmQi2tắm rửNDmQi2a mặ5TR6cFt, bỗng 5TR6cFnhiên nghgve tMN8wZuhấy tiếngMN8wZu cửa.NDmQi2 NgNDmQi2ó r5TR6cFa th5TR6cFì trô5TR6cFng thấygv mộtMN8wZu hổ,NDmQi2 mộtgv trâNDmQi2u gvvai sánNDmQi2h vai đứng5TR6cF tr5TR6cFước cửa5TR6cF thMN8wZuay giày.

Nghe thấyNDmQi2 đMN8wZuộng tĩnh, Thgvương Ng5TR6cFô ngẩngMN8wZu MN8wZuđầu lMN8wZuên 5TR6cFnhìn. DướMN8wZui ánMN8wZuh đègvn NDmQi2tường NDmQi2màu vgvàng c5TR6cFam 50NDmQi2W, hìgvnh ảnh5TR6cF hắn cóMN8wZu MN8wZuchút k5TR6cFhông rMN8wZuõ ràng.

- TiểuNDmQi2 Tường,NDmQi2 NDmQi2quả MN8wZunhiên em 5TR6cFcó ở5TR6cF nhà.

Giọng hắ5TR6cFn v5TR6cFừa ngvhẹ vừa MN8wZukhàn, nghNDmQi2e cóMN8wZu vẻgv kNDmQi2ỳ MN8wZulạ, khiếngv MN8wZutim NDmQi2tôi NDmQi2nhói lên,5TR6cF sốMN8wZung mgvũi caMN8wZuy 5TR6cFcay, sNDmQi2au đóNDmQi2 phát hiệMN8wZun MN8wZudáng vẻNDmQi2 MN8wZuhắn gvcàng mNDmQi2ờ nhạtMN8wZu hơn.

Hóa raMN8wZu, hiệuMN8wZu quảNDmQi2 thịNDmQi2 giác nNDmQi2hư NDmQi2thế khôMN8wZung phảiNDmQi2 NDmQi2vì 5TR6cFánh đMN8wZuèn, m5TR6cFà MN8wZulà tgvrong gvgiây phMN8wZuút nhìNDmQi2n thMN8wZuấy hắn,MN8wZu 5TR6cFmắt tôi bỗng5TR6cF trNDmQi2ào r5TR6cFa thứ5TR6cF chấ5TR6cFt lỏgvng mằn5TR6cF mặn.

- 5TR6cFSao an5TR6cFh lạigv về?

- NDmQi2Tỉnh rồgvi thìgv vMN8wZuề thôi.

Thương NgNDmQi2ô lẳngMN8wZu lặng đáp5TR6cF MN8wZulời, sgvau đógv NDmQi2tiến lại,gv nggvhiêng 5TR6cFđầu gvnhìn tôi,5TR6cF cưMN8wZuời mà5TR6cF nNDmQi2hư khôn5TR6cFg cườiMN8wZu hỏi:

- ENDmQi2m thuộcMN8wZu NDmQi2tộc Hổ5TR6cF chMN8wZuúng ta, lgvàm gMN8wZuì phảiMN8wZu họcgv loàMN8wZui thỏ?

Tôi đưagv gvcặp MN8wZumắt gvthỏ nhìn hắngv: 5TR6cF- NDmQi2Anh mớiNDmQi2 làNDmQi2 th5TR6cFỏ, làgv coMN8wZun thgvỏ đực.

Ngưu 5TR6cFBôn dựgva ngườiNDmQi2 vào cửa5TR6cF ngvhìn chúnNDmQi2g tôi,NDmQi2 MN8wZukhẽ cườiNDmQi2, nói:

- NDmQi2Nếu angvh ấyNDmQi2 làMN8wZu tgvhỏ thMN8wZuật thì chNDmQi2ị dâu5TR6cF tMN8wZuính sao?

Tôi nghi5TR6cFến rănggv, đáp:

- NDmQi2Thì 5TR6cFxé xáNDmQi2c aNDmQi2nh tMN8wZua ra luôn.

Ngưu BôMN8wZun cứNDmQi2ng họng.

Thương 5TR6cFNgô lạiNDmQi2 rất5TR6cF điềm tĩnh,NDmQi2 gigvơ tgvay 5TR6cFra v5TR6cFuốt tócNDmQi2 tô5TR6cFi, nói:

- Y5TR6cFên t5TR6cFâm. C5TR6cFó e5TR6cFm ở5TR6cF đâygv, ta khNDmQi2ông NDmQi2sao đâu.

Không hiể5TR6cFu có5TR6cF phảiNDmQi2 NDmQi2do mới NDmQi2từ bêNDmQi2n ngo5TR6cFài v5TR6cFào nMN8wZuhà gvhay khôngvg MN8wZumà NDmQi2tay hắMN8wZun rấtMN8wZu lạnh,NDmQi2 khôngMN8wZu ấgvm MN8wZuáp nMN8wZuhư bình5TR6cF thường.

Lẽ nào,NDmQi2 hNDmQi2ắn thậMN8wZut sựgv chịu ảgvnh hưởngMN8wZu củ5TR6cFa gvthời tiếgvt bêNDmQi2n MN8wZungoài MN8wZusao? Vậ5TR6cFy gvnên, thựgvc rMN8wZua h5TR6cFắn cũnggv cảmgv thấyNDmQi2 lạnh...

Điều nàMN8wZuy khiên5TR6cF tô5TR6cFi bỗng nhớ5TR6cF đếnMN8wZu cágvi MN8wZuchăn lôMN8wZung vũMN8wZu mớNDmQi2i tNDmQi2inh gvbỏ qugvên bêNDmQi2n đườngMN8wZu nêNDmQi2n MN8wZukhông tgvránh khỏiNDmQi2 tiếc nuối.

Lại nghĩMN8wZu tốiMN8wZu hô5TR6cFm 5TR6cFđó chỉ cácgvh hiệ5TR6cFn tạ5TR6cFi khônNDmQi2g quáNDmQi2 MN8wZuhai trăgvm NDmQi2bốn mNDmQi2ươi giờ,MN8wZu MN8wZucảnh vật5TR6cF MN8wZuvẫn nguMN8wZuyên vẹnMN8wZu nhưng ngườiNDmQi2 đãNDmQi2 khô5TR6cFng cònNDmQi2... TôNDmQi2i khôgvng NDmQi2chỉ tiếc5TR6cF nuố5TR6cFi mMN8wZuà cònMN8wZu MN8wZuxấu hổNDmQi2, k5TR6cFhông gvchỉ xấugv hổMN8wZu mà gvcòn đauMN8wZu đớNDmQi2n. gvCứ đ5TR6cFau đNDmQi2ớn lgvà chứgvc nNDmQi2ăng tuNDmQi2yến lệgv của5TR6cF MN8wZutôi gvlại khởNDmQi2i động.

Đang sMN8wZuuy ngNDmQi2hĩ, tMN8wZuôi bỗng cảmMN8wZu thấ5TR6cFy bàgvn t5TR6cFay vố5TR6cFn đặtgv trNDmQi2ên mNDmQi2ái gvtóc tôNDmQi2i khẽMN8wZu dNDmQi2ừng gvlại, NDmQi2sau NDmQi2đó gvdi MN8wZuchuyển xuống trángv rMN8wZuồi chgve kígvn cặp5TR6cF 5TR6cFmắt củNDmQi2a tôi.

Lòng 5TR6cFbàn tgvay rấtgv gvlạnh nhưng tô5TR6cFi MN8wZulại cả5TR6cFm thấMN8wZuy rấtMN8wZu nó5TR6cFng, NDmQi2sau gvnày gvtôi mới5TR6cF hiểuMN8wZu sgvức nóngvg đóNDmQi2 cóMN8wZu đNDmQi2ược từNDmQi2 nhữNDmQi2ng giọt nướMN8wZuc mắtNDmQi2 đNDmQi2ang tuNDmQi2ôn rMN8wZua MN8wZunhư tr5TR6cFút củaNDmQi2 tôi.

Lần nà5TR6cFy, t5TR6cFôi 5TR6cFkhông gào khgvóc nhưgv trMN8wZuước đMN8wZuây, chỉgv tgviến MN8wZulên MN8wZunửa bướcMN8wZu rgvồi vgvùi mặtgv vNDmQi2ào lồngMN8wZu ngựgvc hắn.

Tôi khônNDmQi2g hiểuMN8wZu 5TR6cFsao mNDmQi2ình lại nh5TR6cFư 5TR6cFthế này,NDmQi2 v5TR6cFì NDmQi2cứ coNDmQi2i 5TR6cFnhư tr5TR6cFước mặtMN8wZu bgvố m5TR6cFẹ, đã5TR6cF rấMN8wZut nhiềMN8wZuu nămMN8wZu MN8wZurồi tôi5TR6cF chgvưa từng kh5TR6cFóc, cứMN8wZu cMN8wZuoi MN8wZunhư làNDmQi2 ngườiMN8wZu bạn5TR6cF thâ5TR6cFn nhMN8wZuất, gvcứ gvcoi n5TR6cFhư lNDmQi2à TrươNDmQi2ng Thần5TR6cF, 5TR6cFlà gvLâm Lỗi, thìMN8wZu nhiềgvu NDmQi2lắm gvtôi 5TR6cFcũng chỉMN8wZu vNDmQi2ừa kMN8wZuhóc, NDmQi2vừa cưNDmQi2ời rgvồi hétgv vMN8wZuài NDmQi2tiếng ch5TR6cFo xong.

Nhưng giMN8wZuờ đây,5TR6cF tgvôi lại gMN8wZuiống nhNDmQi2ư mộtMN8wZu 5TR6cFđứa trẻNDmQi2 chẳnggv hiểNDmQi2u bi5TR6cFết g5TR6cFì, khôngMN8wZu cógv NDmQi2áp MN8wZulực, gvcũng chẳnMN8wZug phải5TR6cF cheMN8wZu giấu, nh5TR6cFư tMN8wZuhế n5TR6cFào thìNDmQi2 MN8wZucứ lMN8wZuà vậy.

Khóc thoảgvi máMN8wZui rồNDmQi2i, tôi NDmQi2còn rMN8wZua sứcgv quệMN8wZut nướNDmQi2c mắt,gv NDmQi2nước mũiNDmQi2 vàoNDmQi2 ágvo củaMN8wZu Thươ5TR6cFng 5TR6cFNgô, trongvg lòngNDmQi2 tNDmQi2hấy thoải mái5TR6cF gvhơn nhiều.

Lúc nMN8wZuày, Nggvưu 5TR6cFBôn vẫ5TR6cFn đứngMN8wZu yên tạNDmQi2i vị5TR6cF tMN8wZurí cũgv, nhìMN8wZun MN8wZutôi, vẫgvy tagvy nói:

- gvXem NDmQi2ra, chNDmQi2ỗ gvnày NDmQi2không có MN8wZuviệc gNDmQi2ì 5TR6cFcho tôi5TR6cF 5TR6cFrồi. ChMN8wZuị dâu5TR6cF àgv, an5TR6cFh ấygv có5TR6cF số5TR6cF điện5TR6cF thgvoại NDmQi2của NDmQi2tôi MN8wZuđó. Nếu5TR6cF có việcMN8wZu gvgì thgvì cứMN8wZu 5TR6cFgọi thẳgvng NDmQi2cho tôi.

Anh chàngvg vừaNDmQi2 nóiNDmQi2 vừNDmQi2a mởMN8wZu cửa, troNDmQi2ng lúcgv MN8wZukéo gvcửa NDmQi2ra, liềgvn 5TR6cFbị mNDmQi2ột vgvật tNDmQi2hể kh5TR6cFông 5TR6cFrõ d5TR6cFanh tígvnh từMN8wZu bêNDmQi2n ngoài tôngMN8wZu tgvhẳng 5TR6cFvào ngựcNDmQi2. NgNDmQi2ưu gvBôn loạnMN8wZug gvchoạng mộNDmQi2t gvlúc mớNDmQi2i đứnggv yêNDmQi2n được,5TR6cF chưaNDmQi2 kịp pMN8wZuhản ứngMN8wZu lại5TR6cF, đãNDmQi2 lậNDmQi2p tứcMN8wZu NDmQi2bị hNDmQi2àng MN8wZuloạt câ5TR6cFu hỏ5TR6cFi làNDmQi2m 5TR6cFchoáng váng:

- Nàygv, aMN8wZunh gvlà 5TR6cFai? Sgvao lạiNDmQi2 ở đgvây? Agvnh cgvó qMN8wZuuan NDmQi2hệ ggvì vớigv 5TR6cFĐậu p5TR6cFhụ gi5TR6cFà? Đậugv phụNDmQi2 gigvà đâ5TR6cFu? Angvh đ5TR6cFã làgvm 5TR6cFgì nóNDmQi2 rồi...

Tôi rấtgv thôn5TR6cFg cảmNDmQi2 nhgvìn đồng chMN8wZuí Tứ5TR6cF Ngưgvu đangNDmQi2 MN8wZuvô MN8wZucùng hoản5TR6cFg hốgvt, gvthan vãn:

- TrứngNDmQi2 muối,MN8wZu mắtMN8wZu mày NDmQi2chỉ đểNDmQi2 trưng5TR6cF MN8wZubày thgvôi sao?

Vật thể5TR6cF lạMN8wZu ngvày MN8wZuchính là MN8wZu đồng chMN8wZuí Trứngvg muốNDmQi2i, nMN8wZugười gvtrước đMN8wZuây đ5TR6cFã đậpNDmQi2 ggvạch vàogv LâmMN8wZu LỗiMN8wZu NDmQi2khiến 5TR6cFanh MN8wZuta phải nằmgv vMN8wZuiện, côgv nàng5TR6cF cgvạ cứngMN8wZu củNDmQi2a tôi.

Nghe thấyNDmQi2 tiếnggv tôMN8wZui, Trứng muốNDmQi2i MN8wZulập tứcNDmQi2 5TR6cFbuông cổNDmQi2 áoMN8wZu 5TR6cFNgưu gvBôn rgva rồi5TR6cF nhảygv vềMN8wZu pNDmQi2hía 5TR6cFtôi nNDmQi2hư một5TR6cF cogvn bọMN8wZu gvchó, hết nhìMN8wZun NDmQi2tôi lNDmQi2ại nh5TR6cFìn ThưNDmQi2ơng Ngô:

- KNDmQi2hông ng5TR6cFờ c5TR6cFòn cóMN8wZu một aMN8wZunh chàngvg NDmQi2nữa. gvĐậu pgvhụ gNDmQi2ià, mà5TR6cFy gvđược lắNDmQi2m! Đgvang chMN8wZuơi MN8wZutrò MN8wZu"yêu tậpNDmQi2 thể" à?

- YêuMN8wZu NDmQi2tập tMN8wZuhể cMN8wZuái đNDmQi2ầu mày ấy!

Có NDmQi2so MN8wZusánh mớigv thấygv sự khá5TR6cFc gvbiệt. MN8wZuTại sNDmQi2ao tMN8wZuôi lại5TR6cF xácMN8wZu định5TR6cF 5TR6cFmột cácNDmQi2h kiêgvn định5TR6cF k5TR6cFhông đổigv vàNDmQi2 khẳnMN8wZug định bảMN8wZun thMN8wZuân m5TR6cFình MN8wZulà một5TR6cF phụgv nữMN8wZu truyềngv thốngMN8wZu TMN8wZurung HNDmQi2oa vớiMN8wZu đầNDmQi2y đủNDmQi2 cácNDmQi2 phẩmNDmQi2 chấtNDmQi2 5TR6cFnhư dịu dàn5TR6cFg, lươngNDmQi2 tNDmQi2hiện, lgvịch 5TR6cFthiệp, tiếtgv kiệm5TR6cF v5TR6cFà nhườ5TR6cFng nhịn?gv VNDmQi2ì c5TR6cFhỉ cần5TR6cF cMN8wZuó sựMN8wZu tồn tại5TR6cF củaMN8wZu Trứngvg gvmuối th5TR6cFì đếnMN8wZu MN8wZungay cảMN8wZu HồngNDmQi2 HưnMN8wZug t5TR6cFhập NDmQi2tam mgvuội1 cũMN8wZung c5TR6cFó MN8wZuthể gvcoi lgvà cô gáNDmQi2i ngoaNDmQi2n hiềngv, gve thMN8wZuẹn, d5TR6cFụt dè,gv co5TR6cFn nhàgv lành...

1 Hồn5TR6cFg Hưng5TR6cF thậpMN8wZu gvtam mNDmQi2uội: Nhân vậtNDmQi2 chNDmQi2ính tro5TR6cFng bộNDmQi2 MN8wZuphim NDmQi2Hồng HNDmQi2ưng thậNDmQi2p tNDmQi2am muNDmQi2ội, lgvà NDmQi2em 5TR6cFgái thứNDmQi2 mườigv bMN8wZua củ5TR6cFa bang gvHồng Hưgvng. TNDmQi2rong thNDmQi2ế giớiMN8wZu ngầmNDmQi2 thốngNDmQi2 trịNDmQi2 bởNDmQi2i đàgvn ôngNDmQi2, MN8wZunhân vật5TR6cF nàNDmQi2y đãgv kiên cườgvng vượt5TR6cF qu5TR6cFa nhữ5TR6cFng thửNDmQi2 tháchMN8wZu vàgv nhữnggv NDmQi2cơ cMN8wZuực đgvể NDmQi2vươn lêgvn tr5TR6cFở thNDmQi2ành ban5TR6cFg chMN8wZuủ khu gvphố Portland.

Tôi đangMN8wZu MN8wZuđau lònggv hgvồi tưởng lạigv mộ5TR6cFt vgvài chiếnMN8wZu tícgvh NDmQi2huy hoànMN8wZug củ5TR6cFa TrứngNDmQi2 m5TR6cFuối NDmQi2thì gvtrong nháy5TR6cF mắgvt, cMN8wZuô nàng đãgv nh5TR6cFảy gvthẳng vàogv phòMN8wZung khácMN8wZuh. TrôngNDmQi2 thNDmQi2ấy vếNDmQi2t mágvu Thươgvng MN8wZuNgô đểgv lại5TR6cF trên gh5TR6cFế sofNDmQi2a mà5TR6cF t5TR6cFôi NDmQi2chưa laMN8wZuu sạch,NDmQi2 gvcô nàngMN8wZu bỗNDmQi2ng thốt5TR6cF NDmQi2lên lờiNDmQi2 MN8wZuthan gvkinh thiêngv độngMN8wZu địa:

- Đgvậu phụMN8wZu già,gv cuối cùnggv chgvỗ MN8wZuđó cũng5TR6cF 5TR6cFrách rồ5TR6cFi sMN8wZuao? Tr5TR6cFời đất,NDmQi2 đúng5TR6cF lMN8wZuà NDmQi2châm mNDmQi2ột n5TR6cFhát NDmQi2kim 5TR6cFthấy máu!

Châm NDmQi2một nhát5TR6cF gvkim thấy máu...

Nhát kim…

Kim...

Mắt 5TR6cFtôi MN8wZuhết nNDmQi2hìn nửa MN8wZu người dướiNDmQi2 NDmQi2của ThưMN8wZuơng MN8wZuNgô rồiNDmQi2 5TR6cFlại nh5TR6cFìn nửMN8wZua nMN8wZugười d5TR6cFưới củaNDmQi2 gvNgưu Bô5TR6cFn. Trướcgv câu gvnói m5TR6cFang tMN8wZuính kíMN8wZuch MN8wZuthích củgva MN8wZuTrứng MN8wZumuối, ýMN8wZu ngvghĩ NDmQi2dâm gvđãng, du5TR6cFng tục5TR6cF ẩNDmQi2n giấu tronggv đầNDmQi2u tôiMN8wZu bỗngNDmQi2 àgvo gvào bật5TR6cF gvra khôn5TR6cFg sgvao thMN8wZuu l5TR6cFại được.

Luôn cgvó nNDmQi2hiều nMN8wZugười cho rằng5TR6cF tNDmQi2ôi thNDmQi2uộc loạiNDmQi2 "nhNDmQi2o gvnhã gvcặn MN8wZubã". TôiMN8wZu thấNDmQi2y điềuNDmQi2 nàygv khôNDmQi2ng đánggv để mình5TR6cF phMN8wZuải gvquan tâmMN8wZu gvvà tôi5TR6cF c5TR6cFũng cNDmQi2hẳng hiểu.

Vì 5TR6cFnhững ngườigv đóNDmQi2 chưMN8wZua từng gặp5TR6cF TrứnMN8wZug muốiMN8wZu, nếNDmQi2u họgv gvgặp rồi5TR6cF th5TR6cFì chắcMN8wZu ch5TR6cFắn họMN8wZu sẽMN8wZu bỏNDmQi2 đMN8wZui hagvi cgvhữ "gvnho nhã" cgvho tôi.

Trứng mugvối b5TR6cFằng tuổi tôNDmQi2i MN8wZunhưng vMN8wZuì cóNDmQi2 k5TR6cFhuôn mặgvt trẻgv cNDmQi2on n5TR6cFên NDmQi2trông NDmQi2có 5TR6cFvẻ giMN8wZuống gvnhư mNDmQi2ột cô5TR6cF nàng5TR6cF Lolita NDmQi2nhỏ béNDmQi2, lugvôn tư5TR6cFơi trẻ5TR6cF vớiNDmQi2 mNDmQi2ái tNDmQi2óc dàNDmQi2i nganMN8wZug va5TR6cFi, kMN8wZuẹp tócMN8wZu gvmai gọngv gàng,NDmQi2 MN8wZucặp lông mMN8wZuày co5TR6cFng conNDmQi2g, MN8wZuđôi mắtNDmQi2 t5TR6cFo tròn.NDmQi2 Kgvhi 5TR6cFcô nàngNDmQi2 khôngvg nói,gv khônMN8wZug cườigv, khôngMN8wZu cMN8wZuử động,5TR6cF trông hệt5TR6cF nMN8wZuhư mẫu5TR6cF nMN8wZugười đ5TR6cFầu MN8wZugỗ vôNDmQi2 cảmgv xúcMN8wZu, khMN8wZui đMN8wZuó gvcô n5TR6cFàng lgvà côgv béNDmQi2 NDmQi2đáng MN8wZuyêu, nội 5TR6cFtâm, MN8wZunho nNDmQi2hã đ5TR6cFến tội5TR6cF nghiệp.

Không thểNDmQi2 khônMN8wZug thừa5TR6cF nhậ5TR6cFn rằng MN8wZukhí cMN8wZuhất ngvho nhNDmQi2ã cMN8wZuủa TrứnNDmQi2g mu5TR6cFối toMN8wZuát rMN8wZua từgv tâmMN8wZu gvhồn. Cógv cgvâu nóiMN8wZu là "Phúcgv h5TR6cFữu thMN8wZui, 5TR6cFthư khíNDmQi2 tựMN8wZu hoa5TR6cF"1, trogvng bụngNDmQi2 côgv nMN8wZuàng chNDmQi2ắc chNDmQi2ẳng nhigvều nhặn 5TR6cFthơ từ5TR6cF thgvi NDmQi2ca gNDmQi2ì nhưNDmQi2ng lạNDmQi2i 5TR6cFcô đọngMN8wZu NDmQi2một gvlượng NDmQi2tư lMN8wZuiệu tinMN8wZuh túygv tư5TR6cFơng gvđối khả quan.

1 Bgvụng cNDmQi2ó c5TR6cFhứa thơgv, khí h5TR6cFào hoa.

Trứng mMN8wZuuối gvlà ngNDmQi2ười cNDmQi2ó học NDmQi2vấn thựNDmQi2c sự,NDmQi2 việcgv hNDmQi2ọc NDmQi2hành 5TR6cFcủa MN8wZucô nàMN8wZung thuận5TR6cF lợMN8wZui nMN8wZuhư MN8wZucá gặNDmQi2p nướcMN8wZu tại5TR6cF NDmQi2một trường cgvó tiếngNDmQi2 tron5TR6cFg nướcgv, họMN8wZuc gvhết cMN8wZuao họNDmQi2c lạigv đến5TR6cF tiếgvn sĩ5TR6cF chgvuyên ngàn5TR6cFh VậtMN8wZu lý h5TR6cFạt nhân.

Theo sựNDmQi2 sMN8wZuuy xé5TR6cFt củ5TR6cFa tôi, rấMN8wZut 5TR6cFcó kMN8wZuhả nă5TR6cFng v5TR6cFì ggviữ 5TR6cFthái độMN8wZu nghiêmMN8wZu chỉnhMN8wZu cNDmQi2ao độ5TR6cF troNDmQi2ng họcNDmQi2 thu5TR6cFật nê5TR6cFn côMN8wZu nàngvg đã MN8wZugây MN8wZura vôNDmQi2 s5TR6cFố nhữNDmQi2ng chấnNDmQi2 MN8wZuđộng tNDmQi2rong cuộc5TR6cF sốnMN8wZug. Nếu5TR6cF 5TR6cFchỉ dMN8wZuùng 5TR6cFhai MN8wZutừ NDmQi2để tổ5TR6cFng kết hiệnNDmQi2 tượnNDmQi2g củ5TR6cFa côNDmQi2 nàgvng thìgv đgvó làgv "BiếMN8wZun MN8wZuthái", nếuNDmQi2 d5TR6cFùng bốNDmQi2n từNDmQi2 thì5TR6cF là "HMN8wZuoàn to5TR6cFàn biếngv thái"...

Theo lMN8wZuời cgvủa c5TR6cFô nàng, MN8wZu do MN8wZulần nMN8wZuày pMN8wZuhải đgvi đếnMN8wZu NDmQi2một MN8wZunơi hẻogv lánhNDmQi2 lNDmQi2àm đềNDmQi2 tgvài tronMN8wZug nửa5TR6cF nămNDmQi2 nêngv vộiNDmQi2 tranh NDmQi2 thủ chạygv nMN8wZuhảy khắNDmQi2p cácMN8wZu MN8wZuthành phốgv 5TR6cFlớn MN8wZumột lượt.

Trạm dừNDmQi2ng c5TR6cFhân lầngv trướcgv là BNDmQi2ắc Kin5TR6cFh, cũnNDmQi2g lMN8wZuà MN8wZunơi gvLâm 5TR6cFLỗi đa5TR6cFng sin5TR6cFh sống.

Chúng tôigv m5TR6cFột hàMN8wZung bốn nMN8wZugười, troNDmQi2ng đó5TR6cF gvcó hgvai vị5TR6cF NDmQi2thần tiêNDmQi2n, mgvột NDmQi2vị thầnMN8wZu tgviên dự5TR6cF bị5TR6cF 5TR6cFvà mộtMN8wZu coMN8wZun NDmQi2người hùng hổNDmQi2 5TR6cFphi 5TR6cFthẳng xNDmQi2uống quáMN8wZun lẩugv dướgvi tMN8wZuầng mộNDmQi2t đNDmQi2ể tiếp5TR6cF đãigv TrNDmQi2ứng muối.

Sau k5TR6cFhi đãMN8wZu gọiMN8wZu móngv và đa5TR6cFng gvđợi mgvang đồ5TR6cF ăn5TR6cF lên,gv TrứnNDmQi2g mugvối buột5TR6cF MN8wZumiệng NDmQi2nói mộtgv câu:

- ĐậuMN8wZu ph5TR6cFụ gNDmQi2ià, gvtao nghiNDmQi2 là têngv NDmQi2rẻ mạtgv đgvó đãgv cNDmQi2hết rồi.

Chính vì5TR6cF kiể5TR6cFu tưMN8wZu tưởng MN8wZu và hà5TR6cFnh gvvi "MN8wZuhoàn tNDmQi2oàn biếgvn tháiNDmQi2" củagv Trứngvg muối,5TR6cF nêMN8wZun gvđến 5TR6cFtận hômMN8wZu MN8wZunay vẫn cMN8wZuhưa gvhề cMN8wZuó bấtgv 5TR6cFkỳ ngưMN8wZuời 5TR6cFkhác gvgiới nàoMN8wZu phgvúc lớn5TR6cF đượgvc thưởngMN8wZu thứcgv 5TR6cFmỹ sắNDmQi2c của cgvô n5TR6cFàng. Ngvhưng NDmQi2cô MN8wZunàng 5TR6cFlại khôn5TR6cFg hềMN8wZu quaNDmQi2n tMN8wZuâm đếngv điềuMN8wZu ấyMN8wZu, bởMN8wZui tro5TR6cFng NDmQi2mắt cô nàngNDmQi2, ng5TR6cFay MN8wZucả aNDmQi2nh cMN8wZuhàng trgvước mặt5TR6cF cgvó đẹp5TR6cF trNDmQi2ai đến5TR6cF mứcNDmQi2 quốcNDmQi2 NDmQi2sắc th5TR6cFiên hương, cũ5TR6cFng kh5TR6cFông sMN8wZuánh nổigv 5TR6cFvới mộNDmQi2t NDmQi2cái đinMN8wZuh cNDmQi2ủa nhữngvg bộMN8wZu máyNDmQi2 gvtẻ ngắt5TR6cF 5TR6cFtrong phgvòng thí nghiệm...

Vì thgvế, MN8wZungười khiếgvn cô nMN8wZuàng 5TR6cFgọi là5TR6cF "têMN8wZun rẻgv mạt",NDmQi2 trướcMN8wZu mắtMN8wZu gvchỉ cgvó MN8wZuLâm MN8wZuLỗi, ngưNDmQi2ời đMN8wZuã gvlàm chuyệnMN8wZu có lỗiMN8wZu vớiMN8wZu bạNDmQi2n t5TR6cFhân c5TR6cFủa cgvô nànNDmQi2g lMN8wZuà tgvôi, cNDmQi2ó đượcMN8wZu gvvinh NDmQi2phúc này.

- Vớ5TR6cF vẩgvn, ta5TR6cFo vừMN8wZua mới n5TR6cFói cgvhuyện ONDmQi2nline vớigv aMN8wZunh 5TR6cFta, chMN8wZuẳng lẽgv MN8wZulà hiệ5TR6cFn tượMN8wZung si5TR6cFêu nhiêngv trêngv mạngNDmQi2 à?

- VừNDmQi2a mớigv? Mgvày cNDmQi2hắc chắn chứ?

Trứng muốiMN8wZu trợngv tròNDmQi2n mắt, MN8wZu há MN8wZuto gvmiệng nhMN8wZuư thể5TR6cF tôMN8wZui vừaMN8wZu gặMN8wZup 5TR6cFphải cMN8wZuhuyện kinNDmQi2h khủ5TR6cFng gì.