Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 11 part 1

 CHƯƠNG Nt8we411 2sQ7gb- T2sQ7gbôi thất tình

 

Ngưu BNt8we4ôn nóNt8we4i, hếtNt8we4 men rượuNt8we4 rồi2sQ7gb ThươnTEcvYpg NNt8we4gô tTEcvYpỉnh TEcvYpdậy basẽ khônTEcvYpg saNt8we4o, thếba n2sQ7gbhưng đếnNt8we4 TEcvYptận Nt8we4tối ngàyba Nt8we4hôm sbaau hắn vẫn2sQ7gb 2sQ7gbngủ lTEcvYpi bìNt8we4. Tubay nhiTEcvYpên, sTEcvYpắc 2sQ7gbmặt TEcvYphắn k2sQ7gbhông cònTEcvYp đábang TEcvYpsợ như2sQ7gb 2sQ7gbban bađầu nữa.

Tôi 2sQ7gbvề nhàba thNt8we4ay giTEcvYpặt quầban áo vàNt8we4 lbaấy íTEcvYpt bađồ dùbang cbaần thiếtTEcvYp Nt8we4để đ2sQ7gbi làmNt8we4. baLúc rbaa khỏTEcvYpi cửa2sQ7gb, tôbai thấyTEcvYp t2sQ7gbấm t2sQ7gbhiệp mời đTEcvYpang được2sQ7gb đ2sQ7gbặt trên2sQ7gb b2sQ7gbàn uốngba nưNt8we4ớc, tiTEcvYpếp đ2sQ7gbó li2sQ7gbếc thbaấy 2sQ7gbđôi mắt2sQ7gb gấ2sQ7gbu Nt8we4trúc Nt8we4to 2sQ7gbđùng và máTEcvYpi Nt8we4tóc rốNt8we4i bùTEcvYp củ2sQ7gba mìnhba trTEcvYpong gương.

Từ nhỏba đếTEcvYpn lớn,Nt8we4 tôiTEcvYp luôn biếban mìnbah nhbaư cNt8we4on traiTEcvYp. 2sQ7gbThế nhưng,Nt8we4 chỉNt8we4 2sQ7gbvì Lâm2sQ7gb Lỗi2sQ7gb vNt8we4ô batình banói lTEcvYpà t2sQ7gbhích cbaon gái đểNt8we4 tócTEcvYp dNt8we4ài nêTEcvYpn troNt8we4ng nămTEcvYp nbaăm y2sQ7gbêu đương,2sQ7gb tTEcvYpôi chưaTEcvYp từbang cbaắt tNt8we4óc. MãiTEcvYp đếban t2sQ7gbận sau TEcvYpkhi chibaa tayNt8we4, tôbai mớiba cắtTEcvYp bamột nhTEcvYpát TEcvYplàm haNt8we4i đo2sQ7gbạn mNt8we4ái tóTEcvYpc 2sQ7gbdài TEcvYpđã qTEcvYpuá hông.

 Thất tình2sQ7gb lầNt8we4n trước2sQ7gb có tNt8we4hể TEcvYpcắt ngắn2sQ7gb tTEcvYpóc, lầTEcvYpn nàyTEcvYp TEcvYpthì sao?

Có tTEcvYphể vìba khôn2sQ7gbg banghỉ ngơi đủTEcvYp trTEcvYpong hbaai nTEcvYpgày nênba batôi l2sQ7gboạng choạngTEcvYp lTEcvYpên chiếcTEcvYp xbae bu2sQ7gbýt ngNt8we4ược 2sQ7gbhướng, sau đ2sQ7gbó TEcvYplại lTEcvYpờ đờba đ2sQ7gbi d2sQ7gbọc coTEcvYpn đ2sQ7gbường đế2sQ7gbn trưbaớc mộ2sQ7gbt TEcvYpkhu nhà.

Trời bađã nTEcvYphá nTEcvYphem tối n2sQ7gbhưng cNt8we4hỗ nbaào 2sQ7gbcũng rựcTEcvYp á2sQ7gbnh đèn2sQ7gb khibaến bamọi thứNt8we4 trởTEcvYp nên2sQ7gb rõba ràng.

Tôi ngồi2sQ7gb x2sQ7gbổm nbahư mbaột con kNt8we4hỉ bêTEcvYpn lềTEcvYp đường2sQ7gb trTEcvYpong mưbaời TEcvYpphút, sa2sQ7gbu Nt8we4đó nhbaìn thấy2sQ7gb mộtNt8we4 ch2sQ7gbiếc taNt8we4xi badừng ngay TEcvYptrước c2sQ7gbửa kh2sQ7gbu nTEcvYphà, bahai ngườiNt8we4 từba Nt8we4trong 2sQ7gbxe bưNt8we4ớc 2sQ7gbra, một2sQ7gb na2sQ7gbm, m2sQ7gbột nữ,2sQ7gb TEcvYpmột quTEcvYpen, mộtTEcvYp lạ. NgườNt8we4i coban tNt8we4rai c2sQ7gbao lớnNt8we4, trônNt8we4g nh2sQ7gbo banhã, cbaòn vẻba đẹp2sQ7gb cNt8we4ủa ngư2sQ7gbời coban gá2sQ7gbi 2sQ7gbcó chút xan2sQ7gbh TEcvYpxao, yếuNt8we4 ớt2sQ7gb, TEcvYptừ ngoạiba hìbanh đếnba khNt8we4í chất,Nt8we4 cả2sQ7gb hTEcvYpai đTEcvYpều xbaứng đôi.

Trước đâyNt8we4, TEcvYpkhi xem p2sQ7gbhim, tôTEcvYpi luô2sQ7gbn tỏba vTEcvYpẻ giễuba cNt8we4ợt đối2sQ7gb vTEcvYpới nhữn2sQ7gbg tì2sQ7gbnh tiNt8we4ết mNt8we4ang tínbah tNt8we4ình cbaờ. Thếba giTEcvYpới này barộng TEcvYplớn banhư vNt8we4ậy, sbaao cNt8we4ó t2sQ7gbhể chạmba m2sQ7gbặt nhNt8we4au được2sQ7gb c2sQ7gbơ chứ?ba NếuNt8we4 quả2sQ7gb thựcba 2sQ7gblà ma2sQ7gby mắn nhưNt8we4 thế2sQ7gb tTEcvYphì mubaa xổNt8we4 sốba cò2sQ7gbn hơTEcvYpn, k2sQ7gbhông chừbang lạiTEcvYp cNt8we4ó thểTEcvYp trNt8we4úng đượbac vàiTEcvYp trămNt8we4 nghìn tệ.

Nhưng gibaờ đây,TEcvYp tôTEcvYpi đã thực2sQ7gb sTEcvYpự tNt8we4hừa nhậnTEcvYp sựNt8we4 nôNt8we4ng bacạn, hNt8we4ẹp hNt8we4òi cbaủa mìTEcvYpnh, batôi thấyNt8we4 hốiba hận.

Nghệ thuật2sQ7gb vNt8we4ốn bNt8we4ắt ngNt8we4uồn từ c2sQ7gbuộc 2sQ7gbsống, cuộTEcvYpc sốnNt8we4g lbauôn đNt8we4ầy ắpNt8we4 sự2sQ7gb tànNt8we4 khốc.

Tôi chỉba mTEcvYpuốn đến2sQ7gb chỗ Trươ2sQ7gbng Thầnba ởba thôbai, Nt8we4thật khôngNt8we4 ngờNt8we4 cTEcvYpòn cNt8we4ó bathể nNt8we4hìn thấyTEcvYp abanh, cTEcvYpàng kbahông ngbaờ TEcvYpcòn "thấy mộtNt8we4 tTEcvYpặng một"TEcvYp, kèmNt8we4 batheo TEcvYpmột ngNt8we4ười nữa.

Thấy TEcvYpchân hơTEcvYpi TEcvYptê, tôi báTEcvYpm vbaào cộtNt8we4 điệnTEcvYp đứng2sQ7gb dậy,Nt8we4 chờba TEcvYpmạch mbaáu lưuTEcvYp thông.

Phía bênba ki2sQ7gba đường, Trbaương Thầ2sQ7gbn dNt8we4ìu ngườ2sQ7gbi coban Nt8we4gái bê2sQ7gbn 2sQ7gbcạnh bađi vềba phíNt8we4a 2sQ7gbcổng khbau nhNt8we4à, ánhTEcvYp mắtTEcvYp tTEcvYphật dịu dàNt8we4ng, 2sQ7gbcử chỉba thậtba quNt8we4an tâm.

Khi Nt8we4đến chỗ2sQ7gb rTEcvYpẽ tron2sQ7gbg c2sQ7gbổng, họ bbaỗng banhiên dừ2sQ7gbng lTEcvYpại. TiNt8we4ếp đó,2sQ7gb Tbarương baThần chầm2sQ7gb chậmTEcvYp qubaay đTEcvYpầu, Nt8we4nhìn về2sQ7gb phía tôiba 2sQ7gbđang đứng.

Sự tê2sQ7gb 2sQ7gbliệt nTEcvYphanh chóngNt8we4 lan từ2sQ7gb thầnba bakinh chânba batới tNt8we4rung tâNt8we4m đạiba nNt8we4ão, tôi2sQ7gb dườn2sQ7gbg n2sQ7gbhư hNt8we4oàn tNt8we4oàn mấtba đNt8we4i 2sQ7gbkhả năng miê2sQ7gbu Nt8we4tả cảnh2sQ7gb tượTEcvYpng lú2sQ7gbc đó.

Tóm lại,Nt8we4 tất2sQ7gb cbaả đbaều Nt8we4vô cùng TEcvYpkịch hóa.

Nếu kTEcvYphông 2sQ7gbphải tTEcvYpận mắt chứnTEcvYpg kiếTEcvYpn, tNt8we4ự mìnhTEcvYp trả2sQ7gbi quaTEcvYp, chNt8we4ắc TEcvYpchắn tôiTEcvYp 2sQ7gbsẽ k2sQ7gbhông hềTEcvYp dbao dựNt8we4 tỏba vẻNt8we4 Nt8we4xem thường sâuba Nt8we4sắc đNt8we4ối vớiba TEcvYpnhững tr2sQ7gbò khuTEcvYpôn sábao ábac 2sQ7gbý này.

Trong Nt8we4không khíba tbaựa như kịchTEcvYp trườ2sQ7gbng, nhâTEcvYpn vậtba na2sQ7gbm độiba Nt8we4trên đNt8we4ầu vòngba TEcvYpánh sángTEcvYp balà TrươTEcvYpng ThầNt8we4n banói vbaài bacâu gì bađó bavới nhâ2sQ7gbn vật2sQ7gb 2sQ7gbnữ cũngTEcvYp độiba vbaòng á2sQ7gbnh sNt8we4áng, rồiba Nt8we4sau đ2sQ7gbó mNt8we4ột TEcvYpmình đTEcvYpi Nt8we4về pbahía tôi, từn2sQ7gbg Nt8we4bước tbaừng bước,ba đếnTEcvYp trước2sQ7gb mbaặt tôi.

Trong phúTEcvYpt chốc,Nt8we4 những tia2sQ7gb sáng2sQ7gb từ2sQ7gb vòTEcvYpng sáNt8we4ng kiNt8we4a lấNt8we4p lánNt8we4h balàm ch2sQ7gbói mắtTEcvYp tôi.

Chân tNt8we4ôi vẫban tê2sQ7gb, cTEcvYpàng lúc càng2sQ7gb tbaê. 2sQ7gbMay Nt8we4mà bêNt8we4n cạTEcvYpnh bacó cộtba điệ2sQ7gbn nên2sQ7gb Nt8we4tôi vNt8we4ẫn bacó thNt8we4ể Nt8we4ưỡn 2sQ7gbngực thẳnTEcvYpg Nt8we4lưng như một2sQ7gb c2sQ7gbây búbat chbaì. CảmNt8we4 ơ2sQ7gbn ĐảngTEcvYp, bacảm Nt8we4ơn nhTEcvYpân dâban, Nt8we4cảm ơ2sQ7gbn cột2sQ7gb điện!

- TiNt8we4ểu Đậu...

- Có2sQ7gb phải2sQ7gb Nt8we4anh bamuốn hỏi,Nt8we4 sao 2sQ7gbem lạiba đến2sQ7gb đây?Nt8we4 TrờiTEcvYp đất2sQ7gb banhân từ,Nt8we4 chỉTEcvYp tìnTEcvYph Nt8we4cờ nga2sQ7gbng qubaa thôi.

Trương Thầnba đẩy2sQ7gb gọng 2sQ7gbkính TEcvYptheo Nt8we4thói qubaen, gi2sQ7gbọng TEcvYpnói trTEcvYpầm 2sQ7gbấm, 2sQ7gbnụ cườNt8we4i nhàNt8we4n nhạt:

- TEcvYpAnh vốnba đTEcvYpịnh lá2sQ7gbt nữa s2sQ7gbẽ tbaới gặpTEcvYp em.

Tôi cũ2sQ7gbng gượbang cười:

- ĐúNt8we4ng barồi. TEcvYpAnh đã2sQ7gb hứa, TEcvYpsẽ lập2sQ7gb batức đbai tìmba Nt8we4em, mộtba giây2sQ7gb cũNt8we4ng khô2sQ7gbng chậm2sQ7gb trễ.2sQ7gb Còn2sQ7gb mayba, gbaiờ vẫnba Nt8we4chưa 2sQ7gbmuộn, em vẫNt8we4n chưaNt8we4 ng2sQ7gbủ TEcvYpnhư một2sQ7gb cTEcvYphú heo.

Nụ cườ2sQ7gbi củTEcvYpa TEcvYpanh dầban biến TEcvYpmất, chỉba Nt8we4còn lại2sQ7gb Nt8we4vẻ mbaệt mỏi.

Điều nTEcvYpày khbaiến tôTEcvYpi TEcvYpbỗng cảm thấNt8we4y hơi2sQ7gb mệt,Nt8we4 khbaông phải,ba làTEcvYp Nt8we4rất mệt.

Tôi 2sQ7gbhít mbaột hTEcvYpơi thật basâu rbaồi Nt8we4vào thẳnbag Nt8we4vấn đề:

- BNt8we4ạn cTEcvYpủa anbah họ2sQ7gb Hạ, tênNt8we4 ANt8we4n 2sQ7gbKhiết, đ2sQ7gbúng không?

Anh hTEcvYpơi Nt8we4sững người,Nt8we4 nhắm mắ2sQ7gbt vbaào rồi2sQ7gb lạiba mởba r2sQ7gba. DTEcvYpưới nhữngba tbaia sánTEcvYpg phNt8we4ản chNt8we4iếu củaNt8we4 baánh đ2sQ7gbèn xubang qubaanh, đôi mắt2sQ7gb TEcvYpsau cặpba kNt8we4ính củaTEcvYp anbah cà2sQ7gbng đe2sQ7gbn hơ2sQ7gbn, sánbag hơn.

Không đợiNt8we4 đểba aNt8we4nh phản2sQ7gb ứng, tô2sQ7gbi TEcvYpnói tiếp:

- 2sQ7gbAnh đi2sQ7gb gặpTEcvYp ebam làTEcvYp muốn ch2sQ7gbia taTEcvYpy v2sQ7gbới ebam, 2sQ7gbcó phảTEcvYpi không?

Anh TEcvYpnhìn batôi, cbaặp TEcvYpmày nhíu l2sQ7gbại như2sQ7gbng Nt8we4ánh mắbat kh2sQ7gbông 2sQ7gbhề lảbang trNt8we4ánh. baGiọng a2sQ7gbnh nhẹ2sQ7gb nhà2sQ7gbng nhNt8we4ưng kiênba định:

- Đún2sQ7gbg vậy.

- Vbaì baanh TEcvYpvà cNt8we4ô bata quay lạTEcvYpi với2sQ7gb nTEcvYphau sao?

- KhôngTEcvYp. TEcvYpAnh v2sQ7gbà c2sQ7gbô ấ2sQ7gby mãi mãi2sQ7gb khôngTEcvYp 2sQ7gbthể TEcvYpbên 2sQ7gbnhau được.Nt8we4 ChỉNt8we4 làTEcvYp, TEcvYpanh khônTEcvYpg thểTEcvYp khôngba quaTEcvYpn tâmTEcvYp đến2sQ7gb cTEcvYpô ấy.

Mấy TEcvYpphút saTEcvYpu, tôNt8we4i đãba hiểu r2sQ7gba mộTEcvYpt vàiba chuyện.

Thực r2sQ7gba rấNt8we4t đơ2sQ7gbn TEcvYpgiản, một đôiba yêbau n2sQ7gbhau tronbag mườ2sQ7gbi n2sQ7gbăm, sắbap kếtba hôTEcvYpn 2sQ7gbrồi nhưngba bavào đêmNt8we4 trưTEcvYpớc hôNt8we4m cưới,Nt8we4 người TEcvYpcon gábai bịTEcvYp một2sQ7gb ôn2sQ7gbg 2sQ7gbchủ balớn ởba đ2sQ7gbâu xuất2sQ7gb 2sQ7gbhiện the2sQ7gbo đuổiTEcvYp mãTEcvYpnh liệt.2sQ7gb Nt8we4Cuối cùnNt8we4g, cô TEcvYp ta TEcvYplựa chNt8we4ọn tiNt8we4ền bạcNt8we4 vNt8we4à đNt8we4ịa vị,2sQ7gb vứtba bbaỏ tình2sQ7gb TEcvYpyêu v2sQ7gbà lờNt8we4i hứa.2sQ7gb T2sQ7gbiếc thTEcvYpay, chỉ batrong thờiba giNt8we4an nử2sQ7gba nNt8we4ăm ngắn2sQ7gb ngủi,Nt8we4 ôngTEcvYp cbahủ kNt8we4ia balại thícNt8we4h mộTEcvYpt ngườiNt8we4 kháTEcvYpc. Côba gábai vốn kiêuba ngạTEcvYpo khôn2sQ7gbg Nt8we4có c2sQ7gbách 2sQ7gbnào đốNt8we4i badiện TEcvYpvới hiệnba thực2sQ7gb batàn khốcNt8we4 banên đãTEcvYp mắcNt8we4 phTEcvYpải chứng phiềnba muộ2sQ7gbn nghibaêm tbarọng, bắtNt8we4 đ2sQ7gbầu ngTEcvYphĩ c2sQ7gbách TEcvYpkết thTEcvYpúc cTEcvYpuộc đời.

Vào giâyTEcvYp pNt8we4hút cuối cùng2sQ7gb, bacô 2sQ7gbta nhớ2sQ7gb đNt8we4ến ngườiTEcvYp bacon Nt8we4trai đãNt8we4 cùng2sQ7gb mình2sQ7gb đTEcvYpi hếbat tuổiTEcvYp bathanh baxuân nênTEcvYp gửi mộtTEcvYp embaail, nNt8we4ói l2sQ7gbời Nt8we4xin lỗi.

May TEcvYpthay, bacô 2sQ7gbta bađược bệnNt8we4h viện cNt8we4ấp cứbau kNt8we4ịp thời,TEcvYp càbang mTEcvYpay h2sQ7gbơn Nt8we4là ngườiTEcvYp co2sQ7gbn trabai lạbai quaTEcvYpy bavề bTEcvYpên cNt8we4ô 2sQ7gbta. Chỉ có2sQ7gb điềuNt8we4, l2sQ7gbý 2sQ7gbdo kNt8we4hông pTEcvYphải v2sQ7gbì tìTEcvYpnh yêu.

Tôi TEcvYpđã nNt8we4ói rTEcvYpồi, TEcvYpTrương Thần TEcvYplà ngườbai Nt8we4rất lươngba thiện,Nt8we4 trTEcvYpong lúbac kbaể lạiNt8we4 2sQ7gbquá khứNt8we4 đãNt8we4 2sQ7gbtừng mTEcvYpang đếTEcvYpn cho Nt8we4mình niềm2sQ7gb đabau khổTEcvYp vôNt8we4 2sQ7gbtận vàNt8we4 TEcvYpthậm cbahí cảNt8we4 sựNt8we4 Nt8we4sỉ nh2sQ7gbục, giọnNt8we4g abanh vẫn2sQ7gb điềmNt8we4 nh2sQ7gbiên, không hbaề có2sQ7gb cNt8we4hút c2sQ7gbăm hTEcvYpận, đếnNt8we4 nNt8we4gay TEcvYpcả TEcvYpoán giậnNt8we4 hTEcvYpay q2sQ7gbuở tr2sQ7gbách 2sQ7gbcũng đều2sQ7gb k2sQ7gbhông có.

- baTiểu ĐậTEcvYpu, abanh không thbaể TEcvYpbỏ mặcNt8we4 côba ấy.2sQ7gb Nt8we4Dù gìba, baanh vàNt8we4 bacô ấyba bađã 2sQ7gbcó bấyTEcvYp nhiTEcvYpêu TEcvYpnăm tTEcvYpình cảmba, đãTEcvYp cóNt8we4 bao n2sQ7gbhiêu n2sQ7gbăm bênTEcvYp Nt8we4nhau. Đối2sQ7gb vớNt8we4i Nt8we4anh, c2sQ7gbô ấy2sQ7gb lTEcvYpà mộNt8we4t ngườiba TEcvYpthân, an2sQ7gbh khônNt8we4g thểTEcvYp tr2sQ7gbơ mắt nTEcvYphìn cNt8we4ô TEcvYpấy tựNt8we4 hủyba d2sQ7gbiệt mình,ba TEcvYpanh tbahật basự khô2sQ7gbng lTEcvYpàm được...

Khi 2sQ7gbnói nhữngba lờTEcvYpi này, trongba giọngTEcvYp nó2sQ7gbi củaNt8we4 anNt8we4h nbahư cóTEcvYp cơn2sQ7gb són2sQ7gbg lớn,Nt8we4 kTEcvYphông cònTEcvYp ấm2sQ7gb ápTEcvYp, rõba ràngba nữaNt8we4 màNt8we4 khàn khà2sQ7gbn, TEcvYpram ráTEcvYpp nTEcvYphư thể2sQ7gb bTEcvYpị dTEcvYpao Nt8we4cứa vàbao tim:

- TEcvYpBác sĩNt8we4 nóiba, bệnNt8we4h của côTEcvYp 2sQ7gbấy baphục 2sQ7gbhồi rNt8we4ất chậNt8we4m, 2sQ7gbcần nhiềuNt8we4 th2sQ7gbời gianNt8we4, cầnNt8we4 nhibaều sựTEcvYp nhẫNt8we4n n2sQ7gbại. 2sQ7gbTừ béTEcvYp, bacô ấyTEcvYp đã mấtTEcvYp TEcvYpmẹ, sa2sQ7gbu kNt8we4hi tốtba nghiệp,Nt8we4 cũbang gbaần như2sQ7gb cTEcvYpắt đứtNt8we4 mọiba quaTEcvYpn h2sQ7gbệ Nt8we4với gbaia TEcvYpđình. Giờ đ2sQ7gbây trbaên thếTEcvYp giớiNt8we4 này,TEcvYp c2sQ7gbô ấ2sQ7gby cNt8we4hỉ cbaó mTEcvYpình anh.

Nói thẳng2sQ7gb là2sQ7gb tbaình huống lúcNt8we4 nàyba nằm2sQ7gb ngoàiTEcvYp suNt8we4y đoánNt8we4 cNt8we4ủa tôi,Nt8we4 nó2sQ7gb khôngba giốngNt8we4 với2sQ7gb hàngba trNt8we4ăm Nt8we4khả năbang mà2sQ7gb tôi ngh2sQ7gbĩ đếNt8we4n troTEcvYpng nTEcvYphững lúcNt8we4 thẫnba tNt8we4hờ. Đ2sQ7gbặc biệt2sQ7gb lạiNt8we4 kNt8we4hông đủNt8we4 nNt8we4hẫn tâNt8we4m, khôNt8we4ng đủ ácTEcvYp ý2sQ7gb Nt8we4nên khiTEcvYpến tôiTEcvYp khôngba kị2sQ7gbp phảNt8we4n ứTEcvYpng. Ngẩn2sQ7gb bangười mãiNt8we4 tô2sQ7gbi m2sQ7gbới sực2sQ7gb nhớNt8we4 rNt8we4a, hỏi:

- PhảiNt8we4 TEcvYpmất ba2sQ7gbo lâbau mới hoàn2sQ7gb toànNt8we4 hồi2sQ7gb phục?

- AnTEcvYph kbahông biế2sQ7gbt... - Trư2sQ7gbơng baThần kbahẽ nhếch2sQ7gb mTEcvYpôi, nó2sQ7gbi batiếp: 2sQ7gb- ..2sQ7gb. nhưngNt8we4 đbaiều 2sQ7gbđó 2sQ7gbkhông qTEcvYpuan trọng.ba Dù Nt8we4 là Nt8we4bao lTEcvYpâu TEcvYpanh cNt8we4ũng không2sQ7gb thể2sQ7gb đểba Nt8we4em bacùng TEcvYpanh gánTEcvYph cbahịu tấbat TEcvYpcả. BởiNt8we4 vì,ba TEcvYpnhư tTEcvYphế không côngTEcvYp bằngba vớNt8we4i emTEcvYp. Vbaà vìNt8we4 đâyTEcvYp làNt8we4 chuyện2sQ7gb riTEcvYpêng củaTEcvYp anNt8we4h bavà c2sQ7gbô ấTEcvYpy. Ti2sQ7gbểu Đậu, emTEcvYp cóTEcvYp bathể hiểuNt8we4 không?

Tôi nghĩ,ba mNt8we4ình 2sQ7gbcó thể hiểu.

Hai ngbaười ởNt8we4 TEcvYpbên banhau đã quáTEcvYp lâuTEcvYp, dbaù sabau Nt8we4này k2sQ7gbhông TEcvYpcòn yêuba Nt8we4nhau thắTEcvYpm thiNt8we4ết, thậbam chbaí lNt8we4à balàm tổn2sQ7gb TEcvYpthương nhau, nhTEcvYpưng v2sQ7gbẫn kTEcvYphông thểNt8we4 nbaào 2sQ7gbxóa bỏ2sQ7gb hìnhTEcvYp ảnTEcvYph của2sQ7gb đNt8we4ối phươngba 2sQ7gbtrong cuộbac đời mình.

Có tNt8we4hể Nt8we4vì TEcvYpthói queTEcvYpn, có thNt8we4ể 2sQ7gbvì tr2sQ7gbách nh2sQ7gbiệm, 2sQ7gbcũng cNt8we4ó thểTEcvYp vìba tìnhNt8we4 bạn,2sQ7gb vàTEcvYp cũng2sQ7gb có2sQ7gb thể2sQ7gb vNt8we4ì tì2sQ7gbnh tTEcvYphân, nhNt8we4ưng không liTEcvYpên quaNt8we4n gTEcvYpì đếTEcvYpn tìn2sQ7gbh yêu.

Lấy Nt8we4ví dụba đơnba bagiản, nếu Lâm2sQ7gb Lỗiba TEcvYpcó xảNt8we4y bara Nt8we4chuyện gNt8we4ì, 2sQ7gbtôi cNt8we4ũng vậNt8we4y, 2sQ7gbkhông thể2sQ7gb bỏNt8we4 Nt8we4mặc a2sQ7gbnh ta.

"Không thTEcvYpể bTEcvYpỏ mặc"TEcvYp, bốn chữba này,2sQ7gb tô2sQ7gbi hiểu.

Theo mô2sQ7gb tuNt8we4ýp pbahát triển Nt8we4 trong phTEcvYpim, TrươngTEcvYp Thầban Nt8we4có lẽNt8we4 sẽ2sQ7gb 2sQ7gbvì muTEcvYpốn tô2sQ7gbi qTEcvYpuên baanh, hậban an2sQ7gbh nê2sQ7gbn giảba vờNt8we4 quayba lại với2sQ7gb côba ThiêTEcvYpn thầNt8we4n mNt8we4ùa hạ,ba sa2sQ7gbu đó2sQ7gb bị2sQ7gb TEcvYptôi chửiba rTEcvYpủa TEcvYprồi t2sQ7gbát, cuốiba cùngba trái timNt8we4 anNt8we4h ta2sQ7gbn TEcvYpnát nhìban Nt8we4theo babóng tôiba khuấtba baxa dần.

Hoặc làNt8we4 2sQ7gbsau khNt8we4i babiết sự th2sQ7gbật, tôTEcvYpi sẽTEcvYp Nt8we4ngân ngấ2sQ7gbn nướcTEcvYp bamắt kiênTEcvYp quyếtba cbaùng anTEcvYph chăNt8we4m sócba cbaô ThiNt8we4ên thầban mùa hạ2sQ7gb kTEcvYpia. CuTEcvYpối cùng,ba sbaau bakhi trả2sQ7gbi TEcvYpqua hàngTEcvYp lNt8we4oạt nhữngba đNt8we4ả kícbah lẫTEcvYpn hiể2sQ7gbu lTEcvYpầm, áNt8we4nh sáng củaTEcvYp ThánhNt8we4 mTEcvYpẫu tTEcvYpôi c2sQ7gbuối cùTEcvYpng cũTEcvYpng cảmNt8we4 TEcvYphóa đượcTEcvYp tTEcvYprời đNt8we4ất, tìnbah bạnba bacủa ba nbagười TEcvYpvà tìNt8we4nh yêuba của2sQ7gb haTEcvYpi ngườTEcvYpi cùng2sQ7gb 2sQ7gbtồn tạiNt8we4 vbaà Nt8we4chúng tôbai sTEcvYpẽ cùnTEcvYpg 2sQ7gbsống tTEcvYprong những nNt8we4gày vuTEcvYpi vẻba, hạn2sQ7gbh phúc...

Thế nh2sQ7gbưng, d2sQ7gbù cuNt8we4ộc số2sQ7gbng có Nt8we4đầy những2sQ7gb Nt8we4tình huốngNt8we4 cẩuNt8we4 huyếtba thì2sQ7gb cTEcvYpũng khôn2sQ7gbg phải2sQ7gb Nt8we4là đTEcvYpang trêban kịc2sQ7gbh trường.

Trương Thbaần Nt8we4lựa ch2sQ7gbọn sự thẳngNt8we4 thắnNt8we4, tNt8we4hành th2sQ7gbật, tô2sQ7gbi lbaựa chọ2sQ7gbn Nt8we4rời 2sQ7gbxa Nt8we4anh. HNt8we4ai ch2sQ7gbúng tôiba, mỗiba ngưTEcvYpời một2sQ7gb lựa chọn,Nt8we4 bình2sQ7gb TEcvYptĩnh Nt8we4mà quyNt8we4ết đoán.

Không c2sQ7gbó nướcTEcvYp mắt, khônbag cbaó sbaự đbaau khổ2sQ7gb xéNt8we4 ga2sQ7gbn baxé rubaột, kh2sQ7gbông Nt8we4hỏi trờTEcvYpi, 2sQ7gbhỏi đất,Nt8we4 hTEcvYpỏi biển,2sQ7gb tTEcvYpất cảNt8we4 đều 2sQ7gb theo lẽ2sQ7gb tTEcvYpự nhiên.

Tôi giậmTEcvYp giậ2sQ7gbm chbaân, hình Nt8we4như 2sQ7gbkhông Nt8we4còn t2sQ7gbê nữa.

Buông taTEcvYpy khỏi2sQ7gb câyNt8we4 2sQ7gbcột điện, batôi cườiTEcvYp TEcvYphì hìTEcvYp nói:

- MaNt8we4y mà2sQ7gb ngườiba tbarong văn phò2sQ7gbng đềuNt8we4 khôngTEcvYp biếtNt8we4 chuyệnNt8we4 củaNt8we4 Nt8we4hai chúTEcvYpng tTEcvYpa, đỡNt8we4 phảiNt8we4 TEcvYptốn cbaông giả2sQ7gbi thích.

Trương Thầnba gậtNt8we4 đầu,ba cubaối cùng t2sQ7gbrên kh2sQ7gbóe mô2sQ7gbi anbah cũngTEcvYp lTEcvYpộ rTEcvYpa TEcvYpmột 2sQ7gbđường conTEcvYpg Nt8we4nho nhỏ:

- Ừ,2sQ7gb cNt8we4ũng may.

- MaTEcvYpy lbaà bachúng tNt8we4a chưa nóiNt8we4 tớiNt8we4 kếNt8we4 2sQ7gbhoạch habay lờ2sQ7gbi hTEcvYpứa gì.

- Ừ2sQ7gb, may.

- MaTEcvYpy màTEcvYp e2sQ7gbm vẫnTEcvYp cTEcvYphưa rấTEcvYpt rất 2sQ7gbrất thích2sQ7gb anhNt8we4, thícTEcvYph đbaến nỗ2sQ7gbi khắbac cbaốt Nt8we4ghi tâm.

- 2sQ7gbỪ, may.

- baMay mNt8we4à, TEcvYpanh cũngTEcvYp đối với2sQ7gb eNt8we4m Nt8we4như vậy.

Lần nàbay TrưTEcvYpơng ThNt8we4ần lạbai không nóiba gì.

Để khô2sQ7gbng khíba bớbat tẻNt8we4 ngắt, tôiTEcvYp bađành phải2sQ7gb TEcvYpnói tiếp:

- baTình TEcvYpyêu củaba ch2sQ7gbúng tbaa thật "chớpTEcvYp nhoánTEcvYpg". 2sQ7gbTừ lbaúc 2sQ7gbxác địnhba quNt8we4an hNt8we4ệ yê2sQ7gbu đươngba đếban khTEcvYpi kết Nt8we4 thúc, tbarước saTEcvYpu gộTEcvYpp lại2sQ7gb hìnhba nTEcvYphư nhiềTEcvYpu nhNt8we4ất cbahỉ mNt8we4ười ngày.

Trương Thầban giơTEcvYp ta2sQ7gby raNt8we4 xem đồnbag Nt8we4hồ, nói:

- Chbaín 2sQ7gbngày Nt8we4hai mư2sQ7gbơi hai giNt8we4ờ bố2sQ7gbn mươiba bTEcvYpa phút,ba Nt8we4từ lúcba Nt8we4anh nóiTEcvYp TEcvYpvới 2sQ7gbem "Nt8we4Phải" TEcvYpđến câuTEcvYp 2sQ7gbnói ban nãNt8we4y "Đún2sQ7gbg vậy".

- CóNt8we4 pNt8we4hải an2sQ7gbh th2sQ7gbích em không?

- AnTEcvYph muốnNt8we4 chiNt8we4a batay eTEcvYpm có TEcvYpđúng không?

- Đúng2sQ7gb vậy.

Tôi híbat mạnNt8we4h mũi,2sQ7gb chớNt8we4p mắt t2sQ7gbhật mNt8we4ạnh, hé2sQ7gbt to:

- A2sQ7gbnh TEcvYpđừng nbahư 2sQ7gbthế này. Nế2sQ7gbu anbah nbahư tTEcvYphế 2sQ7gbnày Nt8we4thì ebam sẽ2sQ7gb cả2sQ7gbm tNt8we4hấy anbah thícTEcvYph ebam nhiề2sQ7gbu hơnNt8we4 Nt8we4em thícbah anh.

Trương Th2sQ7gbần bậtba cười, gi2sQ7gbọng nóiNt8we4 khàNt8we4n khàNt8we4n nhưn2sQ7gbg rõba ràngTEcvYp, chíTEcvYpn chắn:

- TiểuNt8we4 ĐậTEcvYpu, a2sQ7gbnh Nt8we4thực sự muốban luô2sQ7gbn Nt8we4ở bênNt8we4 eNt8we4m, mTEcvYpuốn qbauý 2sQ7gbtrọng emba, Nt8we4không mbauốn baem phTEcvYpải bubaồn, khTEcvYpông muố2sQ7gbn emTEcvYp phải kTEcvYphóc. An2sQ7gbh nhữngNt8we4 tưởng2sQ7gb rằng,2sQ7gb bamình cbaó thểTEcvYp làbam được...

Anh nNt8we4ắm chắcNt8we4 vaTEcvYpi tôi, xTEcvYpoay tôiTEcvYp nửa2sQ7gb vòbang trTEcvYpòn, saTEcvYpu đóba khbaẽ đẩyNt8we4 tôiTEcvYp vềNt8we4 phí2sQ7gba trước2sQ7gb, giọngNt8we4 anbah vanTEcvYpg lêNt8we4n sau lưnbag tôi:

- TrướcTEcvYp đây,TEcvYp đềuba lNt8we4à em n2sQ7gbhìn aNt8we4nh rời2sQ7gb đi.TEcvYp LầnNt8we4 nàTEcvYpy đổiTEcvYp lại,Nt8we4 baanh TEcvYpsẽ nhìban tTEcvYpheo 2sQ7gbbóng em.

- Phải.

- Được.

Tôi sảiba nhữngTEcvYp bưTEcvYpớc lớn, kNt8we4hông TEcvYpquay đầuba lại.

Tôi thấtba tìTEcvYpnh TEcvYprồi, tôi rấ2sQ7gbt buồn.

Dù cuộcba batình nNt8we4ày từNt8we4 đbaầu chí cuốiba tổngNt8we4 2sQ7gbcộng Nt8we4không đến2sQ7gb mườiNt8we4 Nt8we4ngày, nhNt8we4ưng tôiNt8we4 vẫnNt8we4 rấtNt8we4 buồn.

Vốn địnNt8we4h lấyba đồNt8we4, rồNt8we4i đi đTEcvYpến c2sQ7gbhỗ NgưuTEcvYp 2sQ7gbBôn banhưng 2sQ7gbdo tro2sQ7gbng lòn2sQ7gbg buồnNt8we4 bãNt8we4 nNt8we4ên tbaôi m2sQ7gbuốn quNt8we4ay về2sQ7gb 2sQ7gbnhà ởTEcvYp một mình.

Có cTEcvYpâu nói:Nt8we4 "Khô2sQ7gbng có cácNt8we4h TEcvYpnào giảiba sầNt8we4u ngo2sQ7gbài vbaiệc giảNt8we4 vờba vui...".

Tôi muTEcvYpa cổTEcvYp vịtba Th2sQ7gbanh Võ ba loại c2sQ7gbay nhấtba, TEcvYppha TEcvYply cTEcvYpà p2sQ7gbhê đenba đ2sQ7gbặc hơn2sQ7gb cảNt8we4 Nt8we4tương Nt8we4rồi nhìnNt8we4 hNt8we4ai thứba nà2sQ7gby bần2sQ7gb thần hồiTEcvYp lâTEcvYpu, cuốiba cù2sQ7gbng TEcvYplại TEcvYpkhông nhébat vNt8we4ào miệng.

Tôi nhTEcvYpư bacon 2sQ7gbnhặng không Nt8we4đầu lượnTEcvYp qTEcvYpuanh phTEcvYpòng mưTEcvYpời bảyba, mườiTEcvYp tám2sQ7gb vòbang, chóTEcvYpng TEcvYpmặt, Nt8we4hoa mắt,ba chán2sQ7gb nản,2sQ7gb cu2sQ7gbối cùng chbaỉ cbaó tbahể Nt8we4mở Nt8we4máy tíNt8we4nh, TEcvYprồi lạiTEcvYp TEcvYptiện taTEcvYpy đăng2sQ7gb nhậpNt8we4 QQ.

Vào Nt8we4giờ ănba tốiba củaTEcvYp ngày ChủTEcvYp n2sQ7gbhật, sTEcvYpố ngườiTEcvYp 2sQ7gbOnline 2sQ7gbchỉ đế2sQ7gbm trNt8we4ên đầTEcvYpu ngón2sQ7gb tNt8we4ay, dTEcvYpo đNt8we4ó a2sQ7gbvatar nà2sQ7gbo sTEcvYpáng càng tNt8we4rở nbaên rõ2sQ7gb r2sQ7gbàng hơn.

Trong đNt8we4ó Nt8we4có mộNt8we4t avbaatar, hình như2sQ7gb TEcvYplúc nà2sQ7gbo cũngba sáng2sQ7gb, TEcvYprỏ lTEcvYpẽ abanh 2sQ7gbta nghiệnba 2sQ7gbgame trênTEcvYp Q2sQ7gbQ TEcvYpnên OnliTEcvYpne haiNt8we4 mươi bNt8we4ốn tiếngba đồngba hồTEcvYp mộtba ngày.

Có một2sQ7gb thTEcvYpời TEcvYpgian dài,ba tôi đNt8we4ều cTEcvYphọn sựba ph2sQ7gbớt l2sQ7gbờ đốNt8we4i vớiNt8we4 Nt8we4người nàyNt8we4. NhNt8we4ưng 2sQ7gblần nàbay nbahư TEcvYpbị tTEcvYprúng tNt8we4à, tay ruNt8we4n runba, tô2sQ7gbi baấn vTEcvYpào avbaatar TEcvYpđó rồNt8we4i bagửi mTEcvYpột babiểu Nt8we4tượng mặt2sQ7gb cười.

Vừa bagửi xoTEcvYpng, tôNt8we4i lTEcvYpiền muốn chặbat phăNt8we4ng cábai đầu2sQ7gb mìnhba điTEcvYp, đanNt8we4g địbanh thoátTEcvYp ra2sQ7gb, coTEcvYpn bachuột dNt8we4ừng lạbai núNt8we4t "X" tbarên đỉbanh gbaóc bênTEcvYp Nt8we4phải, tNt8we4ôi balại kTEcvYphông nhấnTEcvYp vào.

Cát bụiNt8we4 (******) 18:45:34

A Pbahúc, eTEcvYpm tìTEcvYpm 2sQ7gbanh ?

Tốc TEcvYpđộ đánhTEcvYp c2sQ7gbhữ cNt8we4ủa TEcvYpLâm Lỗi 2sQ7gbvẫn nhanTEcvYph nh2sQ7gbư trbaước đâ2sQ7gby, c2sQ7gbông laNt8we4o nàyNt8we4 Nt8we4thuộc về2sQ7gb mối2sQ7gb tìnNt8we4h mỗ2sQ7gbi ngườiba mộtNt8we4 banơi của chúng2sQ7gb tôi.

Khi TEcvYpấy TEcvYprất nghNt8we4èo, cước gNt8we4ọi điệnTEcvYp thNt8we4oại đườngTEcvYp dbaài rấTEcvYpt đắt,2sQ7gb TEcvYptôi Nt8we4và a2sQ7gbnh Nt8we4ta liền2sQ7gb tậnba dụngba t2sQ7gbất cbaả cơ2sQ7gb 2sQ7gbhội để có2sQ7gb thTEcvYpể 2sQ7gblên mạngba nNt8we4ói chuNt8we4yện. Kbaý túbac xTEcvYpá, baquán nNt8we4et, phònbag máy,2sQ7gb đềuNt8we4 balà những2sQ7gb TEcvYpnơi chúng t2sQ7gbôi từ2sQ7gbng bachiến đấu.

Số QTEcvYpQ cTEcvYpủa bahai cNt8we4húng tôTEcvYpi là cùNt8we4ng TEcvYpđăng kbaý mộ2sQ7gbt lúcNt8we4, Nt8we4sáu năm2sQ7gb TEcvYprồi, cNt8we4hưa từ2sQ7gbng thay.

Trên tTEcvYphực tế,Nt8we4 cóba rất nh2sQ7gbiều thbaứ vbaẫn khôTEcvYpng h2sQ7gbề tNt8we4hay đ2sQ7gbổi sTEcvYpau k2sQ7gbhi chúNt8we4ng tNt8we4ôi bachia tayNt8we4. VNt8we4í 2sQ7gbdụ nhNt8we4ư basố điện thNt8we4oại d2sQ7gbi 2sQ7gbdộng, TEcvYpsố tàiTEcvYp khoTEcvYpản MS2sQ7gbN, đị2sQ7gba chỉba email2sQ7gb, biệtba daTEcvYpnh trbaên mạn2sQ7gbg, cábach gọi thânba mậbat TEcvYptrong 2sQ7gbđời thực,ba thTEcvYpậm c2sQ7gbhí đếnba nTEcvYpgay cả2sQ7gb mậNt8we4t 2sQ7gbmã Nt8we4thẻ ngâNt8we4n hà2sQ7gbng cNt8we4ũng kbahông đổi. TEcvYp Đó cTEcvYphính l2sQ7gbà ngbaày siNt8we4nh 2sQ7gbnhật củTEcvYpa a2sQ7gbnh ta.

Có dbauy nhấtNt8we4 mộtba thNt8we4ứ thay đổiba làba t2sQ7gbình cảmNt8we4 nhữbang tbaưởng Nt8we4sẽ bềnNt8we4 lbaâu nhưba trTEcvYpời đất.

Trời đbaất! 2sQ7gbXem r2sQ7gba batôi đang thậtNt8we4 sựba rấ2sQ7gbt 2sQ7gbbuồn. TôiNt8we4 n2sQ7gbhíu mắtTEcvYp, caTEcvYpu 2sQ7gbmày vbaẻ bađau đớn.

A TEcvYpTu LTEcvYpa (******) 18:47:51

Gửi nhầm.

Tôi chTEcvYpỉ muốNt8we4n nhanNt8we4h chóng 2sQ7gbkết thNt8we4úc Nt8we4cuộc đốiba 2sQ7gbthoại vôNt8we4 thưởNt8we4ng Nt8we4vô phạtNt8we4 nà2sQ7gby nhNt8we4ưng lạ2sQ7gbi bamột lầban nữbaa đang Nt8we4 định thoátba 2sQ7gbthì p2sQ7gbhải dừngTEcvYp lại.

Cát bbaụi (******) 18:48:34

A Nt8we4Phúc, c2sQ7gbó phTEcvYpải đãba xảy 2sQ7gb ra chuybaện bagì không?

Tôi cóNt8we4 thểTEcvYp nóbai mộtNt8we4 cách khôn2sQ7gbg hề2sQ7gb pTEcvYphô trưTEcvYpơng rằNt8we4ng, batừ cửaNt8we4 sTEcvYpổ chNt8we4at, t2sQ7gbrong foTEcvYpnt chữTEcvYp TEcvYp"Lệ", cỡNt8we4 chữ Nt8we4năm, 2sQ7gbmàu chữNt8we4 x2sQ7gbanh bada trờNt8we4i, tbaôi cbaó tNt8we4hể tưbaởng tưNt8we4ợng r2sQ7gba Nt8we4dáng v2sQ7gbẻ 2sQ7gbcủa anNt8we4h t2sQ7gba lúc này.

Mắt nhìNt8we4n chằm2sQ7gb chằ2sQ7gbm vào màn2sQ7gb hìn2sQ7gbh, ngónba TEcvYptay đặtTEcvYp batrên babàn phím,2sQ7gb khẽTEcvYp mNt8we4ím chặ2sQ7gbt mNt8we4ôi, t2sQ7gbhoáng 2sQ7gbchút balo lbaắng. Nt8we4Ồ đúng barồi, bê2sQ7gbn cTEcvYpạnh còTEcvYpn Nt8we4có n2sQ7gbửa babao thuốbac láTEcvYp, bamột chiếcTEcvYp 2sQ7gbgạt tà2sQ7gbn, mộtNt8we4 bacái bậ2sQ7gbt lửa.

Nếu như,2sQ7gb nh2sQ7gbững thói2sQ7gb quen nNt8we4ày củaba anTEcvYph tNt8we4a cTEcvYpũng khôngTEcvYp hNt8we4ề thaTEcvYpy đổi.

Tôi thừaTEcvYp nhậNt8we4n, Nt8we4có nhữngNt8we4 lúc tôiTEcvYp lTEcvYpà ngư2sQ7gbời rbaất khônbag quyếNt8we4t đTEcvYpoán. VTEcvYpậy nên,2sQ7gb lúc2sQ7gb nàyba tôNt8we4i 2sQ7gbdo d2sQ7gbự, chầNt8we4n chừ, khônNt8we4g dứtTEcvYp khoáTEcvYpt ấn2sQ7gb vTEcvYpào banút "X".

A 2sQ7gbTu TEcvYpLa (******) 18:52:43

Nếu e2sQ7gbm xảNt8we4y TEcvYpra chuyệban, anh Nt8we4sẽ làmTEcvYp gì?

Trong vàiNt8we4 Nt8we4phút 2sQ7gbtôi dbao dự, TEcvYp Lâm LỗiNt8we4 vẫnba lặngba 2sQ7gblẽ cbahờ đợbai. Sbaau bakhi dònTEcvYpg chNt8we4ữ vừa2sQ7gb rbaồi đượcTEcvYp gửiNt8we4 TEcvYpđi, 2sQ7gbanh bata khbaông lập tứcTEcvYp batrả lTEcvYpời màba l2sQ7gbặng lẽba mấ2sQ7gbt khoTEcvYpảng mộNt8we4t 2sQ7gbphút rưỡi.

Cát bụi2sQ7gb (******) 18:54:22

Anh sẽ2sQ7gb ởba bNt8we4ên emNt8we4, nếNt8we4u em muốn.Nt8we4 Ch2sQ7gbỉ cần2sQ7gb 2sQ7gbem đbaồng ý.

 

A Tbau TEcvYpLa (******) 18:54:55

Tại Nt8we4sao? CTEcvYphẳng phải2sQ7gb giữaNt8we4 hai chbaúng tbaa đTEcvYpã kbahông TEcvYpcòn qNt8we4uan hệTEcvYp gìNt8we4 rồ2sQ7gbi sao?

 

Cát bụTEcvYpi (******) 18:56:32

A PhúcTEcvYp ngốc,ba 2sQ7gbcho badù làNt8we4 lúc nàNt8we4o, c2sQ7gbho dbaù lNt8we4à tìnhNt8we4 huốngTEcvYp Nt8we4gì, anbah 2sQ7gbcũng khôngNt8we4 thểba bỏNt8we4 mặc2sQ7gb emba. Dù2sQ7gb cTEcvYphúng ta khNt8we4ông c2sQ7gbòn l2sQ7gbà ngườiTEcvYp yêbau thbaì vTEcvYpẫn làTEcvYp bạnba bè.TEcvYp Dùba TEcvYpem khôngba Nt8we4coi TEcvYpanh làba TEcvYpbạn thìNt8we4 íNt8we4t r2sQ7gba em vbaà Nt8we4anh cbaũng 2sQ7gbvẫn làba đồngNt8we4 hươngNt8we4 lớnNt8we4 lê2sQ7gbn cbaùng nhau.

Tôi khôTEcvYpng trNt8we4ả lờiTEcvYp m2sQ7gbà nhấn thẳngNt8we4 vTEcvYpào núTEcvYpt "Xba" rồbai TEcvYptắt máyNt8we4 tính.

Vì tôiNt8we4 khbaóc, 2sQ7gbdù không cóTEcvYp sựTEcvYp trợTEcvYp TEcvYplực củaNt8we4 vịNt8we4 bacay, bavị đắ2sQ7gbng nhưnbag nướcba bamắt t2sQ7gbôi vẫban tuônNt8we4 nhưNt8we4 trút.

Con nNt8we4gười, baloài 2sQ7gbsinh vật ba này khônbag cần2sQ7gb biếtNt8we4 đauTEcvYp buồnNt8we4 Nt8we4hay tuTEcvYpyệt vọnbag đếban đâu2sQ7gb, chTEcvYpỉ cầnNt8we4 batìm thấTEcvYpy 2sQ7gbmột chbaỗ phát tiếtba đượcba lbaà l2sQ7gbiền Nt8we4có thểNt8we4 gàoTEcvYp khTEcvYpóc thbaoải mábai mTEcvYpột trậnTEcvYp, cTEcvYpơ bảnNt8we4 s2sQ7gbẽ chTEcvYpăng cảm thấyTEcvYp vTEcvYpấn đNt8we4ề tNt8we4o TEcvYptát nbaữa. NhữngNt8we4 k2sQ7gbhả năbang cònba lNt8we4ại nNt8we4hư nhảy2sQ7gb 2sQ7gblầu, Nt8we4đâm v2sQ7gbào Nt8we4tường haTEcvYpy gì bagì đó2sQ7gb balà barất hiếm.

Giống nhTEcvYpư 2sQ7gbtôi trướbac đây, tứcNt8we4 nghTEcvYpẹn TEcvYpở trTEcvYpong ngựNt8we4c, khóba chịuba đế2sQ7gbn nNt8we4ỗi hận2sQ7gb khôn2sQ7gbg bathể lNt8we4ấy d2sQ7gbao cứaNt8we4 mộNt8we4t nhát Nt8we4vào bụng.

Sau TEcvYpkhi Nt8we4khóc đãNt8we4 mNt8we4ột trận,2sQ7gb liền lậpNt8we4 batức 2sQ7gbsuy xét2sQ7gb mbaột cáchNt8we4 thTEcvYpực tế2sQ7gb 2sQ7gbrằng, nếuTEcvYp nhbaư cứaba mTEcvYpột vNt8we4ết Nt8we4dài ởNt8we4 tNt8we4rên bụng Nt8we4thì sẽTEcvYp đa2sQ7gbu đNt8we4ớn đếnba Nt8we4thế nào...

Nghĩ tới2sQ7gb vếNt8we4t cứTEcvYpa rỉ 2sQ7gbmáu, Nt8we4tôi sựcTEcvYp nNt8we4hớ đếnba vTEcvYpết thươbang trênTEcvYp lNt8we4ưng củNt8we4a Th2sQ7gbương NTEcvYpgô, d2sQ7gbo vậTEcvYpy sứcba tậ2sQ7gbp trNt8we4ung liền bịba phân2sQ7gb tában baphần Nt8we4nào, tốcba 2sQ7gbđộ lăNt8we4n củaba nướcba Nt8we4mắt Nt8we4theo đó2sQ7gb cũTEcvYpng gNt8we4iảm 2sQ7gbđi đôi chút.

Đương nhibaên, c2sQ7gbòn cóNt8we4 thể vìba Nt8we4dù saTEcvYpo đâyTEcvYp cũngTEcvYp Nt8we4không ph2sQ7gbải Nt8we4là lần2sQ7gb thấTEcvYpt tìbanh Nt8we4đầu tiên,Nt8we4 thấTEcvYpt tìnTEcvYph, thấtNt8we4 t2sQ7gbình thành qbauen rồi.

Nếu dù2sQ7gbng pTEcvYphương pháp 2sQ7gb khoa bahọc qTEcvYpuy đổTEcvYpi s2sQ7gbố lượnbag thìNt8we4 lầban 2sQ7gbtrước yNt8we4êu n2sQ7gbhau Nt8we4trong nTEcvYpăm nbaăm, tNt8we4ôi kbahóc mất nămTEcvYp tháng2sQ7gb, lầTEcvYpn nbaày y2sQ7gbêu nhaTEcvYpu trTEcvYpong mNt8we4ười ngàTEcvYpy, 2sQ7gbdo đó,TEcvYp c2sQ7gbó lẽ2sQ7gb tôiTEcvYp sẽ2sQ7gb cTEcvYphỉ khóc...2sQ7gb thôi rồbai, họbac dốtba mônNt8we4 tNt8we4oán, TEcvYpgiờ kbahông tínNt8we4h rTEcvYpa nổi...

Tóm TEcvYplại, dướbai tTEcvYpác dụngba của nhữngNt8we4 2sQ7gbsuy nghĩNt8we4 TEcvYpvớ vẩn,2sQ7gb tNt8we4ôi đãTEcvYp nbagừng khóc.

Tôi vàTEcvYpo phònTEcvYpg Nt8we4tắm rửa2sQ7gb TEcvYpmặt, bỗng Nt8we4nhiên nghTEcvYpe thấNt8we4y batiếng cửa.ba Ng2sQ7gbó 2sQ7gbra Nt8we4thì trôngba thấy2sQ7gb mộtNt8we4 hổNt8we4, mNt8we4ột 2sQ7gbtrâu v2sQ7gbai sánh Nt8we4 vai đứngTEcvYp TEcvYptrước 2sQ7gbcửa bathay giày.

Nghe Nt8we4thấy độngTEcvYp tĩnh, Thươbang NgôNt8we4 ngẩngba đầuNt8we4 lê2sQ7gbn nbahìn. DướiTEcvYp TEcvYpánh đènNt8we4 tườngTEcvYp 2sQ7gbmàu vàn2sQ7gbg Nt8we4cam 50WTEcvYp, hbaình ảnh2sQ7gb hắn cóNt8we4 chNt8we4út khô2sQ7gbng TEcvYprõ ràng.

- TNt8we4iểu Tưbaờng, TEcvYpquả nhbaiên em có2sQ7gb 2sQ7gbở nhà.

Giọng hbaắn TEcvYpvừa nhẹ2sQ7gb vừa khànba, nghTEcvYpe cóNt8we4 Nt8we4vẻ bakỳ lạ,Nt8we4 kbahiến TEcvYptim tôi2sQ7gb nhói2sQ7gb lên,ba số2sQ7gbng mũiNt8we4 2sQ7gbcay Nt8we4cay, basau đóba phátNt8we4 hiện dánNt8we4g bavẻ hbaắn cNt8we4àng mờTEcvYp nhạtNt8we4 hơn.

Hóa raba, hiệuNt8we4 quảTEcvYp thị giácNt8we4 nhưba th2sQ7gbế khôNt8we4ng phải2sQ7gb v2sQ7gbì ánh2sQ7gb đèn,ba 2sQ7gbmà lTEcvYpà troTEcvYpng giâyNt8we4 Nt8we4phút nh2sQ7gbìn t2sQ7gbhấy hắban, mắt tôiTEcvYp bỗngTEcvYp tTEcvYprào rTEcvYpa thNt8we4ứ chấTEcvYpt lỏngTEcvYp mbaằn mặn.

- Sbaao a2sQ7gbnh lTEcvYpại về?

- TỉnhTEcvYp rồi2sQ7gb t2sQ7gbhì vbaề thôi.

Thương 2sQ7gbNgô lbaẳng lặngNt8we4 đáp lTEcvYpời, sabau đóTEcvYp batiến lại,TEcvYp nghiên2sQ7gbg đ2sQ7gbầu TEcvYpnhìn tôbai, cườiTEcvYp màTEcvYp nhTEcvYpư kNt8we4hông cưTEcvYpời hỏi:

- ENt8we4m bathuộc batộc Hổba chúbang ta, làm2sQ7gb Nt8we4gì TEcvYpphải họcTEcvYp loàTEcvYpi thỏ?

Tôi Nt8we4đưa cặp2sQ7gb mắtTEcvYp thỏ 2sQ7gbnhìn bahắn: Nt8we4- ANt8we4nh mớNt8we4i lTEcvYpà thbaỏ, TEcvYplà coTEcvYpn thỏ2sQ7gb đực.

Ngưu BôNt8we4n dTEcvYpựa ngườiNt8we4 Nt8we4vào cửa nhì2sQ7gbn chúng2sQ7gb tbaôi, khẽba cười,TEcvYp nói:

- N2sQ7gbếu anbah ấyTEcvYp làNt8we4 thỏNt8we4 thật thìNt8we4 chNt8we4ị dbaâu tính2sQ7gb sao?

Tôi ngh2sQ7gbiến răng,2sQ7gb đáp:

- baThì TEcvYpxé xác2sQ7gb TEcvYpanh tTEcvYpa ra luôn.

Ngưu BôNt8we4n cứTEcvYpng họng.

Thương Ngô2sQ7gb lạiNt8we4 rấbat điềm2sQ7gb tĩnh, gNt8we4iơ TEcvYptay rTEcvYpa vuNt8we4ốt tóTEcvYpc tôbai, nói:

- YêTEcvYpn batâm. CóNt8we4 Nt8we4em Nt8we4ở đây, t2sQ7gba khôNt8we4ng sa2sQ7gbo đâu.

Không hiểbau cbaó phảTEcvYpi TEcvYpdo mới từNt8we4 Nt8we4bên Nt8we4ngoài vbaào nhàTEcvYp haNt8we4y khôngba 2sQ7gbmà tbaay TEcvYphắn rấtba lạn2sQ7gbh, khônbag TEcvYpấm áTEcvYpp nhTEcvYpư Nt8we4bình thường.

Lẽ nào,2sQ7gb h2sQ7gbắn 2sQ7gbthật sựba chịu ảnhTEcvYp hưởngba củTEcvYpa thờiNt8we4 tiếtNt8we4 bTEcvYpên ngoà2sQ7gbi basao? VậNt8we4y n2sQ7gbên, thựcTEcvYp rNt8we4a hắ2sQ7gbn cũngNt8we4 TEcvYpcảm thấbay lạnh...

Điều nàyTEcvYp khiênTEcvYp tôiba Nt8we4bỗng nhớ đếTEcvYpn cái2sQ7gb chă2sQ7gbn lông2sQ7gb v2sQ7gbũ mTEcvYpới t2sQ7gbinh 2sQ7gbbỏ 2sQ7gbquên bê2sQ7gbn đườ2sQ7gbng TEcvYpnên khôbang tránTEcvYph khỏiNt8we4 tiếc nuối.

Lại nghĩ2sQ7gb batối bahôm đó2sQ7gb chỉ cáchNt8we4 h2sQ7gbiện batại k2sQ7gbhông quáTEcvYp TEcvYphai trNt8we4ăm bốNt8we4n mươi2sQ7gb giNt8we4ờ, cản2sQ7gbh vTEcvYpật Nt8we4vẫn ngTEcvYpuyên v2sQ7gbẹn nhưng TEcvYp người đãNt8we4 khbaông cònNt8we4... Tôi2sQ7gb 2sQ7gbkhông chỉTEcvYp tiếc2sQ7gb banuối mTEcvYpà còban xấbau hNt8we4ổ, khNt8we4ông Nt8we4chỉ xấuTEcvYp Nt8we4hổ mà Nt8we4còn đNt8we4au đTEcvYpớn. Cứ2sQ7gb đaTEcvYpu đớnNt8we4 lNt8we4à chbaức nbaăng tuyếnba lệ2sQ7gb củ2sQ7gba tôNt8we4i lạiNt8we4 khởiba động.

Đang 2sQ7gbsuy ngTEcvYphĩ, tôNt8we4i bỗng cảmTEcvYp thấyTEcvYp bànNt8we4 taTEcvYpy vTEcvYpốn đNt8we4ặt t2sQ7gbrên m2sQ7gbái batóc batôi kh2sQ7gbẽ dTEcvYpừng TEcvYplại, sTEcvYpau đó2sQ7gb Nt8we4di chuybaển xTEcvYpuống trán rồ2sQ7gbi cbahe kbaín cặNt8we4p mắtba của2sQ7gb tôi.

Lòng bàban ta2sQ7gby 2sQ7gbrất lạnh n2sQ7gbhưng tô2sQ7gbi lạTEcvYpi cNt8we4ảm bathấy rấ2sQ7gbt 2sQ7gbnóng, basau nàyNt8we4 tôTEcvYpi Nt8we4mới bahiểu sứcNt8we4 nónTEcvYpg đóNt8we4 cTEcvYpó được2sQ7gb t2sQ7gbừ những gNt8we4iọt nướcNt8we4 mắTEcvYpt đanNt8we4g tubaôn TEcvYpra n2sQ7gbhư trúNt8we4t củaba tôi.

Lần nàTEcvYpy, tô2sQ7gbi khônTEcvYpg gào khócTEcvYp nhNt8we4ư trư2sQ7gbớc đây,2sQ7gb chỉba tiế2sQ7gbn TEcvYplên nửaNt8we4 bư2sQ7gbớc rồiNt8we4 Nt8we4vùi mNt8we4ặt vbaào lồngba Nt8we4ngực hắn.

Tôi kbahông hiểuba saTEcvYpo mình lạiNt8we4 nNt8we4hư th2sQ7gbế nàyNt8we4, vNt8we4ì Nt8we4cứ cbaoi nNt8we4hư trướbac mbaặt bố2sQ7gb mẹ,Nt8we4 đãba rấtba nhiềuTEcvYp nNt8we4ăm barồi tNt8we4ôi chưa2sQ7gb tTEcvYpừng khóc, cứ2sQ7gb co2sQ7gbi TEcvYpnhư làNt8we4 ng2sQ7gbười bạ2sQ7gbn tTEcvYphân nhất,2sQ7gb TEcvYpcứ co2sQ7gbi như2sQ7gb là2sQ7gb Trương2sQ7gb ThầNt8we4n, Nt8we4là baLâm Lỗi, thì2sQ7gb nhiềuba lắbam tôbai cũng2sQ7gb chỉ2sQ7gb vừNt8we4a Nt8we4khóc, 2sQ7gbvừa cườiba TEcvYprồi 2sQ7gbhét vNt8we4ài tiếngNt8we4 bacho xong.

Nhưng gibaờ đây,TEcvYp tôiTEcvYp lạiNt8we4 giống 2sQ7gbnhư mộtba đ2sQ7gbứa trTEcvYpẻ chẳngTEcvYp hNt8we4iểu biNt8we4ết TEcvYpgì, khôNt8we4ng cóTEcvYp 2sQ7gbáp lựNt8we4c, 2sQ7gbcũng c2sQ7gbhẳng phảTEcvYpi che gNt8we4iấu, nTEcvYphư thNt8we4ế nbaào thìTEcvYp cTEcvYpứ balà vậy.

Khóc thoải2sQ7gb mTEcvYpái rồi,2sQ7gb tôi cònba TEcvYpra sứcNt8we4 qubaệt nước2sQ7gb m2sQ7gbắt, nướcNt8we4 m2sQ7gbũi vbaào TEcvYpáo Nt8we4của Thươn2sQ7gbg NgNt8we4ô, tNt8we4rong lòng2sQ7gb thấyba TEcvYpthoải mái Nt8we4hơn nhiều.

Lúc này,Nt8we4 NgTEcvYpưu Bôban vẫTEcvYpn đứng ybaên tạbai vịNt8we4 tbarí c2sQ7gbũ, banhìn tôTEcvYpi, vẫTEcvYpy tTEcvYpay nói:

- XNt8we4em raTEcvYp, cNt8we4hỗ banày không cóNt8we4 việNt8we4c gì2sQ7gb cTEcvYpho TEcvYptôi TEcvYprồi. CTEcvYphị dâNt8we4u 2sQ7gbà, Nt8we4anh ấyNt8we4 bacó basố điTEcvYpện thTEcvYpoại cTEcvYpủa batôi đó.ba TEcvYpNếu có 2sQ7gbviệc gìNt8we4 thTEcvYpì 2sQ7gbcứ gọiTEcvYp tbahẳng chbao tôi.

Anh ch2sQ7gbàng vừaNt8we4 nói2sQ7gb 2sQ7gbvừa mở TEcvYpcửa, trTEcvYpong TEcvYplúc k2sQ7gbéo cửaba rNt8we4a, li2sQ7gbền bịTEcvYp mbaột vậtNt8we4 thểNt8we4 kh2sQ7gbông rõ2sQ7gb danNt8we4h batính từNt8we4 2sQ7gbbên ngoài tông2sQ7gb thẳnTEcvYpg vTEcvYpào nbagực. Nt8we4Ngưu 2sQ7gbBôn TEcvYploạng choạngba mộtNt8we4 lúTEcvYpc mớiTEcvYp đứnNt8we4g yênNt8we4 đượcNt8we4, cNt8we4hưa kịp phản2sQ7gb ứngNt8we4 lạiTEcvYp, bađã 2sQ7gblập tứ2sQ7gbc bNt8we4ị hàTEcvYpng loNt8we4ạt câuba hỏiNt8we4 lNt8we4àm ch2sQ7gboáng váng:

- Nbaày, anNt8we4h lbaà ai2sQ7gb? STEcvYpao lại Nt8we4 ở đNt8we4ây? AnNt8we4h cóba TEcvYpquan hTEcvYpệ gì2sQ7gb vbaới ĐậuNt8we4 pTEcvYphụ già?Nt8we4 baĐậu TEcvYpphụ gibaà đâu2sQ7gb? 2sQ7gbAnh đãTEcvYp làTEcvYpm TEcvYpgì n2sQ7gbó rồi...

Tôi rấtNt8we4 thônNt8we4g cảm2sQ7gb nhìn Nt8we4 đồng chNt8we4í TứNt8we4 N2sQ7gbgưu đTEcvYpang v2sQ7gbô c2sQ7gbùng hoNt8we4ảng h2sQ7gbốt, thaban vãn:

- Trứ2sQ7gbng mbauối, mbaắt mày bachỉ đểTEcvYp trưngba bàyNt8we4 thbaôi sao?

Vật bathể Nt8we4lạ nNt8we4ày chíNt8we4nh là đồnbag bachí Trứng2sQ7gb muốiTEcvYp, nbagười tTEcvYprước đâyNt8we4 đ2sQ7gbã đậpTEcvYp bagạch vàoNt8we4 Lâm2sQ7gb Lỗbai khibaến a2sQ7gbnh 2sQ7gbta Nt8we4phải nằm viện,2sQ7gb côNt8we4 nà2sQ7gbng cạNt8we4 cứnTEcvYpg cbaủa tôi.

Nghe thấTEcvYpy tNt8we4iếng t2sQ7gbôi, TrTEcvYpứng muối lNt8we4ập tbaức buNt8we4ông cổba áoba Ngưbau BônNt8we4 rTEcvYpa rồi2sQ7gb Nt8we4nhảy vTEcvYpề ph2sQ7gbía tôiba nh2sQ7gbư mộtba c2sQ7gbon bNt8we4ọ chó,ba hết ba nhìn tôi2sQ7gb lạiNt8we4 banhìn ThNt8we4ương Ngô:

- K2sQ7gbhông ngờTEcvYp cò2sQ7gbn có2sQ7gb mTEcvYpột anh bachàng nữaba. Đậu2sQ7gb 2sQ7gbphụ già2sQ7gb, 2sQ7gbmày đượcba lNt8we4ắm! ĐanTEcvYpg chbaơi tròNt8we4 Nt8we4"yêu tậpba thể" à?

- YêNt8we4u batập 2sQ7gbthể cáNt8we4i đ2sQ7gbầu mày ấy!

Có sTEcvYpo sTEcvYpánh mTEcvYpới thTEcvYpấy sựNt8we4 khác biệt.ba TạiTEcvYp sabao 2sQ7gbtôi lạ2sQ7gbi 2sQ7gbxác định2sQ7gb mộtba cTEcvYpách kiêTEcvYpn địnhTEcvYp khônbag đổi2sQ7gb 2sQ7gbvà kTEcvYphẳng định bảnTEcvYp tbahân mìnTEcvYph lbaà mộ2sQ7gbt TEcvYpphụ 2sQ7gbnữ truy2sQ7gbền thốngba TruNt8we4ng TEcvYpHoa bavới đbaầy TEcvYpđủ cácTEcvYp phẩmba chấ2sQ7gbt như dTEcvYpịu dàTEcvYpng, lbaương thiTEcvYpện, lNt8we4ịch thibaệp, tiếtTEcvYp kiệTEcvYpm bavà nhường2sQ7gb nhịn?ba Vìba cbahỉ c2sQ7gbần cóNt8we4 TEcvYpsự Nt8we4tồn tại củaTEcvYp Tr2sQ7gbứng muốNt8we4i th2sQ7gbì đếTEcvYpn n2sQ7gbgay cảNt8we4 HồngNt8we4 Hưnbag thậpNt8we4 ta2sQ7gbm muộiba1 TEcvYpcũng có2sQ7gb thểNt8we4 coNt8we4i là cô2sQ7gb gáNt8we4i ngoTEcvYpan hiền2sQ7gb, 2sQ7gbe Nt8we4thẹn, dụtba dTEcvYpè, co2sQ7gbn nhàNt8we4 lành...

1 HNt8we4ồng HưTEcvYpng 2sQ7gbthập tbaam muội: Nhân2sQ7gb vbaật chbaính tr2sQ7gbong 2sQ7gbbộ 2sQ7gbphim H2sQ7gbồng Hưnbag thập2sQ7gb batam mu2sQ7gbội, lNt8we4à ebam gáiba TEcvYpthứ mười2sQ7gb b2sQ7gba của bangba HồngTEcvYp Hưng.2sQ7gb Trobang tbahế giới2sQ7gb ngầmba t2sQ7gbhống trịNt8we4 b2sQ7gbởi đ2sQ7gbàn ông,2sQ7gb nhân2sQ7gb vậTEcvYpt 2sQ7gbnày đ2sQ7gbã TEcvYpkiên cường vượtba quTEcvYpa nhữngba tbahử thách2sQ7gb và2sQ7gb nhNt8we4ững cơNt8we4 cực2sQ7gb đểNt8we4 vTEcvYpươn lêban trởba thànhTEcvYp ban2sQ7gbg chủ khuTEcvYp phốNt8we4 Portland.

Tôi đanbag đa2sQ7gbu lònTEcvYpg hồiNt8we4 tưởng lạiNt8we4 Nt8we4một bavài chiếban tí2sQ7gbch 2sQ7gbhuy hoàng2sQ7gb bacủa Trứbang muốiTEcvYp tbahì tronTEcvYpg nháTEcvYpy mTEcvYpắt, cô nàngNt8we4 Nt8we4đã TEcvYpnhảy t2sQ7gbhẳng bavào phòngNt8we4 khách.2sQ7gb TrôngNt8we4 thbaấy vếbat máuTEcvYp ThTEcvYpương 2sQ7gbNgô đểba lại2sQ7gb trên Nt8we4 ghế soNt8we4fa Nt8we4mà tôiNt8we4 chưbaa lNt8we4au sạchTEcvYp, côNt8we4 TEcvYpnàng bỗnNt8we4g Nt8we4thốt lênTEcvYp lời2sQ7gb thNt8we4an TEcvYpkinh thiêNt8we4n độngTEcvYp địa:

- 2sQ7gbĐậu phụba giàNt8we4, cuối cùng2sQ7gb cNt8we4hỗ đTEcvYpó TEcvYpcũng ráNt8we4ch Nt8we4rồi 2sQ7gbsao? 2sQ7gbTrời đNt8we4ất, đúngTEcvYp làNt8we4 châmba một2sQ7gb banhát kibam thbaấy máu!

Châm mộtba nTEcvYphát TEcvYpkim thấy máu...

Nhát kim…

Kim...

Mắt tôiNt8we4 bahết n2sQ7gbhìn nửa ngườiTEcvYp dưbaới 2sQ7gbcủa Th2sQ7gbương NgôTEcvYp rồiNt8we4 lbaại nhTEcvYpìn nửaba Nt8we4người dướiTEcvYp củaba NgưuNt8we4 Bôban. Trưbaớc cTEcvYpâu nói mNt8we4ang tTEcvYpính kícNt8we4h thTEcvYpích của2sQ7gb T2sQ7gbrứng Nt8we4muối, baý ngNt8we4hĩ dTEcvYpâm TEcvYpđãng, badung Nt8we4tục ẩnNt8we4 giấu 2sQ7gbtrong đầuba tô2sQ7gbi 2sQ7gbbỗng àoNt8we4 àoNt8we4 bậtba rbaa khôTEcvYpng sa2sQ7gbo th2sQ7gbu lạ2sQ7gbi được.

Luôn cNt8we4ó nhiềuNt8we4 nbagười choNt8we4 rằng tôi2sQ7gb thuTEcvYpộc loNt8we4ại "n2sQ7gbho TEcvYpnhã cặnba babã". TôiNt8we4 tTEcvYphấy điều2sQ7gb nàTEcvYpy k2sQ7gbhông đáng2sQ7gb để mình2sQ7gb phải2sQ7gb quaNt8we4n tTEcvYpâm Nt8we4và Nt8we4tôi cũnTEcvYpg chẳngNt8we4 hiểu.

Vì n2sQ7gbhững ngư2sQ7gbời đóNt8we4 chưa Nt8we4từng gặp2sQ7gb Trứngba mubaối, 2sQ7gbnếu bahọ g2sQ7gbặp rồiNt8we4 thNt8we4ì cNt8we4hắc c2sQ7gbhắn 2sQ7gbhọ sẽTEcvYp 2sQ7gbbỏ bađi hbaai chTEcvYpữ "nho nhã"Nt8we4 TEcvYpcho tôi.

Trứng muTEcvYpối bằNt8we4ng tuổNt8we4i tôi nhưnbag 2sQ7gbvì cNt8we4ó khuônba mặbat 2sQ7gbtrẻ 2sQ7gbcon nTEcvYpên batrông cNt8we4ó vTEcvYpẻ gNt8we4iống nhNt8we4ư một2sQ7gb 2sQ7gbcô nàngba Lo2sQ7gblita nhỏ babé, luô2sQ7gbn tươiTEcvYp batrẻ vớ2sQ7gbi bamái tó2sQ7gbc dà2sQ7gbi ngabang vbaai, kẹ2sQ7gbp tóTEcvYpc bamai gọnba gàngba, bacặp lông mNt8we4ày Nt8we4cong cong2sQ7gb, đTEcvYpôi mTEcvYpắt 2sQ7gbto trbaòn. 2sQ7gbKhi côNt8we4 nàng2sQ7gb khôTEcvYpng nóiNt8we4, kTEcvYphông cười2sQ7gb, Nt8we4không cửba độn2sQ7gbg, trông h2sQ7gbệt Nt8we4như mẫNt8we4u Nt8we4người đầuTEcvYp gỗba vTEcvYpô cNt8we4ảm xúbac, 2sQ7gbkhi đTEcvYpó cbaô nTEcvYpàng lTEcvYpà cNt8we4ô Nt8we4bé đángNt8we4 yTEcvYpêu, TEcvYpnội tâm, Nt8we4nho nhãNt8we4 đếTEcvYpn tộiNt8we4 nghiệp.

Không thểTEcvYp khôbang thbaừa nbahận rằng khíTEcvYp cTEcvYphất nNt8we4ho banhã cbaủa TrứNt8we4ng Nt8we4muối 2sQ7gbtoát bara từNt8we4 Nt8we4tâm hồ2sQ7gbn. baCó câuTEcvYp nóiba làNt8we4 "Phúc hTEcvYpữu bathi, 2sQ7gbthư khíTEcvYp tựTEcvYp 2sQ7gbhoa"1, 2sQ7gbtrong bTEcvYpụng cô2sQ7gb nàng2sQ7gb chắcTEcvYp cNt8we4hẳng nhiề2sQ7gbu nhặn 2sQ7gbthơ TEcvYptừ thTEcvYpi cbaa gbaì TEcvYpnhưng balại cô2sQ7gb đọngba m2sQ7gbột 2sQ7gblượng 2sQ7gbtư li2sQ7gbệu tNt8we4inh túyba tươnbag đốiNt8we4 khả quan.

1 Bbaụng 2sQ7gbcó chứaTEcvYp thơ,ba khí hào2sQ7gb hoa.

Trứng muốiNt8we4 Nt8we4là ngưTEcvYpời có họcNt8we4 vấn2sQ7gb thực2sQ7gb s2sQ7gbự, việc2sQ7gb họcTEcvYp hànhba TEcvYpcủa cTEcvYpô nTEcvYpàng thuậnTEcvYp Nt8we4lợi nbahư Nt8we4cá gặpNt8we4 Nt8we4nước tNt8we4ại một trường2sQ7gb có2sQ7gb tTEcvYpiếng 2sQ7gbtrong nước,2sQ7gb 2sQ7gbhọc hbaết Nt8we4cao 2sQ7gbhọc TEcvYplại đếnTEcvYp tbaiến basĩ chuy2sQ7gbên ngbaành Vật2sQ7gb Nt8we4lý hạt nhân.

Theo sTEcvYpự TEcvYpsuy xé2sQ7gbt củNt8we4a batôi, rất cTEcvYpó khNt8we4ả nNt8we4ăng vìba giữ2sQ7gb thái2sQ7gb TEcvYpđộ nNt8we4ghiêm ch2sQ7gbỉnh caTEcvYpo độ2sQ7gb trobang họTEcvYpc thuậtba banên cNt8we4ô nà2sQ7gbng đã Nt8we4gây r2sQ7gba vNt8we4ô sTEcvYpố nhữngTEcvYp chấnba động2sQ7gb tronNt8we4g cuộNt8we4c sống.TEcvYp Nếu2sQ7gb chỉNt8we4 badùng hNt8we4ai tNt8we4ừ đểTEcvYp tTEcvYpổng kết hibaện tbaượng bacủa cbaô nànTEcvYpg bathì đóNt8we4 lNt8we4à "Biến2sQ7gb thái"Nt8we4, nếuba dù2sQ7gbng bốnba từTEcvYp t2sQ7gbhì là "Hoànba 2sQ7gbtoàn biến2sQ7gb thái"...

Theo lời2sQ7gb bacủa c2sQ7gbô nàng,TEcvYp do lần2sQ7gb banày baphải đNt8we4i đếnba mộtTEcvYp nơNt8we4i hẻo2sQ7gb lánhba làmba bađề 2sQ7gbtài tronTEcvYpg nửaTEcvYp nTEcvYpăm nênTEcvYp vbaội tTEcvYpranh thủ chạyNt8we4 nNt8we4hảy khắ2sQ7gbp TEcvYpcác thànbah pNt8we4hố lớn2sQ7gb mộbat lượt.

Trạm Nt8we4dừng chânba lầnNt8we4 trướcTEcvYp là Bắc2sQ7gb KinTEcvYph, Nt8we4cũng làba nbaơi Lbaâm LỗiTEcvYp Nt8we4đang sTEcvYpinh sống.

Chúng t2sQ7gbôi mộtba Nt8we4hàng bốn 2sQ7gbngười, tro2sQ7gbng đó2sQ7gb cNt8we4ó 2sQ7gbhai vịTEcvYp thầnNt8we4 2sQ7gbtiên, mộtNt8we4 Nt8we4vị thần2sQ7gb tTEcvYpiên dựNt8we4 bị2sQ7gb Nt8we4và mộtNt8we4 coTEcvYpn người hùngTEcvYp hTEcvYpổ Nt8we4phi thẳn2sQ7gbg Nt8we4xuống quá2sQ7gbn lẩuTEcvYp dướiba tầngNt8we4 2sQ7gbmột đểNt8we4 tiếpTEcvYp đãi2sQ7gb TEcvYpTrứng muối.

Sau khNt8we4i đãNt8we4 2sQ7gbgọi 2sQ7gbmón và đangba đbaợi m2sQ7gbang 2sQ7gbđồ ăban TEcvYplên, Tr2sQ7gbứng muốTEcvYpi buộTEcvYpt miệngTEcvYp nbaói mộtTEcvYp câu:

- ĐậuNt8we4 phụNt8we4 già,2sQ7gb tabao nghi là2sQ7gb têTEcvYpn barẻ mạNt8we4t đóNt8we4 2sQ7gbđã chếtNt8we4 rồi.

Chính vTEcvYpì 2sQ7gbkiểu tưTEcvYp tưởng vàTEcvYp hànTEcvYph Nt8we4vi ba"hoàn toàban biếnNt8we4 TEcvYpthái" củaTEcvYp TrTEcvYpứng bamuối, 2sQ7gbnên đếnNt8we4 tậnTEcvYp bahôm nayba vẫn cTEcvYphưa 2sQ7gbhề cTEcvYpó bấtNt8we4 kTEcvYpỳ người2sQ7gb bakhác gi2sQ7gbới banào phúTEcvYpc lớnNt8we4 đượNt8we4c thư2sQ7gbởng thứcNt8we4 mỹTEcvYp s2sQ7gbắc của cNt8we4ô nTEcvYpàng. Nhưnbag cô2sQ7gb nNt8we4àng Nt8we4lại khNt8we4ông hềNt8we4 qTEcvYpuan tâm2sQ7gb TEcvYpđến điềuNt8we4 ấyNt8we4, TEcvYpbởi TEcvYptrong mắNt8we4t cô nàng,ba ngaNt8we4y cảba an2sQ7gbh chbaàng trướbac mặTEcvYpt cbaó đẹpTEcvYp trabai đếnNt8we4 mứTEcvYpc qTEcvYpuốc sắc2sQ7gb thiêTEcvYpn hương, cũngNt8we4 Nt8we4không sNt8we4ánh nổ2sQ7gbi vớiba mộtTEcvYp cáiTEcvYp đinTEcvYph cNt8we4ủa những2sQ7gb bTEcvYpộ mábay tẻba nTEcvYpgắt 2sQ7gbtrong phònbag thí nghiệm...

Vì thế,ba người2sQ7gb khi2sQ7gbến côTEcvYp nàng 2sQ7gbgọi làba "têTEcvYpn barẻ mạt",ba TEcvYptrước mNt8we4ắt 2sQ7gbchỉ cTEcvYpó LâNt8we4m LỗiTEcvYp, ngườiTEcvYp TEcvYpđã làbam chuyệnba có Nt8we4lỗi vớiNt8we4 bạNt8we4n Nt8we4thân củ2sQ7gba cNt8we4ô nbaàng TEcvYplà batôi, cóba đượTEcvYpc 2sQ7gbvinh phúTEcvYpc này.

- VTEcvYpớ bavẩn, 2sQ7gbtao vừ2sQ7gba mới nóiba chuy2sQ7gbện Onl2sQ7gbine 2sQ7gbvới aTEcvYpnh bata, chẳngTEcvYp lẽNt8we4 2sQ7gblà hiệnTEcvYp tNt8we4ượng siêNt8we4u banhiên trê2sQ7gbn mạng2sQ7gb à?

- baVừa Nt8we4mới? Màyba chắcba chắn chứ?

Trứng muốiTEcvYp tr2sQ7gbợn 2sQ7gbtròn mắt, Nt8we4 há tNt8we4o miệngba như2sQ7gb thTEcvYpể tôNt8we4i vTEcvYpừa gặp2sQ7gb phNt8we4ải Nt8we4chuyện kbainh kh2sQ7gbủng gì.