Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 11 part 1

 CHƯƠNG 1zFcDRC1 zFcDRC- TzFcDRCôi thất tình

 

Ngưu BônzFcDRC nói,CeLMf3 hếtsa 6Cgbjrmen rượu rồi6Cgbjr TCeLMf3hương NCeLMf3gô tỉnh6Cgbjr dậysa sẽ6Cgbjr khôzFcDRCng szFcDRCao, thếCeLMf3 zFcDRCnhưng đếnzFcDRC zFcDRCtận satối ngàyzFcDRC hômsa zFcDRCsau hắ6Cgbjrn vẫn ngủzFcDRC zFcDRCli bì.CeLMf3 TzFcDRCuy nhiêsan, CeLMf3sắc mặCeLMf3t hzFcDRCắn khôCeLMf3ng zFcDRCcòn đángCeLMf3 sợzFcDRC nhưzFcDRC bsaan đsaầu nữa.

Tôi savề n6Cgbjrhà thCeLMf3ay giặtCeLMf3 quần áo6Cgbjr vàsa lấ6Cgbjry ítzFcDRC 6Cgbjrđồ dùnCeLMf3g 6Cgbjrcần tsahiết sađể đsai làm.zFcDRC LúCeLMf3c rsaa khỏCeLMf3i CeLMf3cửa, satôi thấCeLMf3y tấmsa thizFcDRCệp mời đazFcDRCng được6Cgbjr đặtCeLMf3 trêsan sabàn uống6Cgbjr nước,zFcDRC 6Cgbjrtiếp đózFcDRC l6Cgbjriếc thấy6Cgbjr đôsai mCeLMf3ắt gấusa zFcDRCtrúc tzFcDRCo 6Cgbjrđùng zFcDRCvà mái tósac rốzFcDRCi bù6Cgbjr 6Cgbjrcủa CeLMf3mình trosang gương.

Từ nhỏsa đ6Cgbjrến lsaớn, tôizFcDRC luôn biến6Cgbjr mìsanh nhưCeLMf3 cosan trzFcDRCai. ThCeLMf3ế nhưCeLMf3ng, chỉCeLMf3 vCeLMf3ì LâzFcDRCm CeLMf3Lỗi vsaô zFcDRCtình n6Cgbjrói lzFcDRCà thích6Cgbjr con gáizFcDRC đsaể tóCeLMf3c dàCeLMf3i nêCeLMf3n trCeLMf3ong n6Cgbjrăm nsaăm ysaêu đươnzFcDRCg, satôi chCeLMf3ưa từngsa cắCeLMf3t tózFcDRCc. MãzFcDRCi sađến tậzFcDRCn sau sakhi chisaa 6Cgbjrtay, 6Cgbjrtôi mới6Cgbjr cCeLMf3ắt mzFcDRCột nh6Cgbjrát làCeLMf3m h6Cgbjrai đoạnCeLMf3 má6Cgbjri tóCeLMf3c dàisa CeLMf3đã quCeLMf3á hông.

 Thất zFcDRCtình lầnCeLMf3 trướcsa có thzFcDRCể csaắt ngắzFcDRCn tóCeLMf3c, CeLMf3lần nzFcDRCày thCeLMf3ì sao?

Có thểCeLMf3 vzFcDRCì kzFcDRChông nghỉ 6Cgbjr ngơi đủCeLMf3 trsaong h6Cgbjrai zFcDRCngày nzFcDRCên zFcDRCtôi loạsang choCeLMf3ạng lên6Cgbjr chCeLMf3iếc saxe bsauýt sangược hướnCeLMf3g, sau sa đó lạ6Cgbjri lờsa zFcDRCđờ CeLMf3đi zFcDRCdọc coCeLMf3n đườzFcDRCng đếnsa trướcsa mCeLMf3ột 6Cgbjrkhu nhà.

Trời đãzFcDRC nsahá nzFcDRChem tsaối nhưng chỗzFcDRC zFcDRCnào cũ6Cgbjrng sarực ánCeLMf3h đèzFcDRCn kCeLMf3hiến CeLMf3mọi thứsa CeLMf3trở nênCeLMf3 rzFcDRCõ ràng.

Tôi ngồisa xổmCeLMf3 nhsaư mCeLMf3ột con kh6Cgbjrỉ bêsan lềsa đường6Cgbjr tron6Cgbjrg mườiCeLMf3 phCeLMf3út, 6Cgbjrsau đóCeLMf3 nhzFcDRCìn thsaấy mCeLMf3ột chiếcsa 6Cgbjrtaxi dừng6Cgbjr ngay CeLMf3 trước cửaCeLMf3 6Cgbjrkhu nhà,sa hazFcDRCi ngzFcDRCười từzFcDRC trosang x6Cgbjre b6Cgbjrước razFcDRC, mCeLMf3ột naCeLMf3m, zFcDRCmột nsaữ, mộtzFcDRC quenzFcDRC, một lạ.CeLMf3 NgườizFcDRC cozFcDRCn tCeLMf3rai 6Cgbjrcao lớn,sa tsarông 6Cgbjrnho n6Cgbjrhã, zFcDRCcòn vzFcDRCẻ đẹpzFcDRC csaủa ngưCeLMf3ời co6Cgbjrn gáizFcDRC csaó chú6Cgbjrt xanh xsaao, yếzFcDRCu 6Cgbjrớt, từ6Cgbjr nsagoại hình6Cgbjr sađến zFcDRCkhí chzFcDRCất, czFcDRCả hzFcDRCai đều6Cgbjr zFcDRCxứng đôi.

Trước đây,zFcDRC kCeLMf3hi xem phimCeLMf3, tôi6Cgbjr luôCeLMf3n tỏ6Cgbjr vCeLMf3ẻ CeLMf3giễu cợ6Cgbjrt zFcDRCđối với6Cgbjr nhCeLMf3ững CeLMf3tình tiếtsa mCeLMf3ang tín6Cgbjrh tìnCeLMf3h cờzFcDRC. T6Cgbjrhế gsaiới này rộsang lsaớn 6Cgbjrnhư zFcDRCvậy, saCeLMf3o zFcDRCcó thzFcDRCể chạm6Cgbjr mặtzFcDRC nCeLMf3hau đượcCeLMf3 6Cgbjrcơ chzFcDRCứ? zFcDRCNếu CeLMf3quả thựzFcDRCc zFcDRClà mayCeLMf3 mắn 6Cgbjrnhư thếsa tCeLMf3hì msaua xổCeLMf3 s6Cgbjrố cònzFcDRC hơ6Cgbjrn, khônzFcDRCg chừngCeLMf3 lạsai cózFcDRC CeLMf3thể CeLMf3trúng đượczFcDRC CeLMf3vài trăm nghìnsa tệ.

Nhưng giờ6Cgbjr 6Cgbjrđây, zFcDRCtôi đã 6Cgbjrthực CeLMf3sự 6Cgbjrthừa nhậnsa zFcDRCsự zFcDRCnông cạsan, hzFcDRCẹp 6Cgbjrhòi củCeLMf3a mình,sa satôi thấyCeLMf3 zFcDRChối hận.

Nghệ t6Cgbjrhuật vốzFcDRCn bắtzFcDRC nguồn từsa zFcDRCcuộc sống,CeLMf3 CeLMf3cuộc sốngzFcDRC luônCeLMf3 sađầy ắpzFcDRC sự6Cgbjr tàsan khốc.

Tôi c6Cgbjrhỉ muốn6Cgbjr 6Cgbjrđến chỗ Trương6Cgbjr ThầnzFcDRC ởsa thôCeLMf3i, thzFcDRCật kzFcDRChông ngCeLMf3ờ 6Cgbjrcòn 6Cgbjrcó tsahể CeLMf3nhìn tzFcDRChấy 6Cgbjranh, càngCeLMf3 khôngsa nsagờ còn 6Cgbjr "thấy mộ6Cgbjrt CeLMf3tặng mộzFcDRCt", kèzFcDRCm CeLMf3theo một6Cgbjr ngườCeLMf3i nữa.

Thấy châsan hơizFcDRC satê, tôiCeLMf3 bám vCeLMf3ào c6Cgbjrột zFcDRCđiện đ6Cgbjrứng dậy,zFcDRC chờCeLMf3 mạcCeLMf3h máCeLMf3u lưsau thông.

Phía b6Cgbjrên sakia đường, Tsarương ThầnCeLMf3 dìsau nsagười cozFcDRCn CeLMf3gái CeLMf3bên cạnh6Cgbjr đsai về6Cgbjr phíazFcDRC cổzFcDRCng khCeLMf3u nhCeLMf3à, ánzFcDRCh samắt tsahật dịsau dàng, cử6Cgbjr chỉzFcDRC zFcDRCthật qu6Cgbjran tâm.

Khi đếnzFcDRC chzFcDRCỗ rzFcDRCẽ tron6Cgbjrg 6Cgbjrcổng, họ bỗngsa nh6Cgbjriên dừngsa lại.sa TiếpCeLMf3 đó,CeLMf3 Trương6Cgbjr ThzFcDRCần chầmzFcDRC czFcDRChậm qua6Cgbjry đ6Cgbjrầu, nhìzFcDRCn vềzFcDRC phía tôiCeLMf3 đangsa đứng.

Sự tê6Cgbjr lsaiệt CeLMf3nhanh chóng lsaan zFcDRCtừ CeLMf3thần kin6Cgbjrh châsan CeLMf3tới trsaung tsaâm đạCeLMf3i n6Cgbjrão, tôi6Cgbjr dườzFcDRCng 6Cgbjrnhư 6Cgbjrhoàn CeLMf3toàn mấsat zFcDRCđi khả CeLMf3 năng miêu6Cgbjr tảzFcDRC csaảnh tượngzFcDRC lúsac đó.

Tóm lạiCeLMf3, satất cảsa đCeLMf3ều vô c6Cgbjrùng kịzFcDRCch hóa.

Nếu khôn6Cgbjrg phải6Cgbjr tsaận mắt chứngzFcDRC sakiến, tựzFcDRC mìCeLMf3nh trCeLMf3ải quaCeLMf3, 6Cgbjrchắc chCeLMf3ắn satôi 6Cgbjrsẽ khôngzFcDRC hề6Cgbjr zFcDRCdo dựsa tỏsa vẻsa xsaem thường sâuzFcDRC sắ6Cgbjrc đốisa vzFcDRCới 6Cgbjrnhững trò6Cgbjr khuCeLMf3ôn szFcDRCáo á6Cgbjrc 6Cgbjrý này.

Trong khô6Cgbjrng 6Cgbjrkhí CeLMf3tựa như sa kịch satrường, nhâsan vậCeLMf3t CeLMf3nam zFcDRCđội trêCeLMf3n đầuzFcDRC vò6Cgbjrng ánsah sángCeLMf3 CeLMf3là Trươsang ThzFcDRCần zFcDRCnói vàizFcDRC câusa gì đóCeLMf3 vớiCeLMf3 nsahân 6Cgbjrvật nsaữ cũ6Cgbjrng độCeLMf3i vòngsa saánh 6Cgbjrsáng, rồisa 6Cgbjrsau đ6Cgbjró một6Cgbjr mìnhCeLMf3 zFcDRCđi vsaề phía zFcDRCtôi, từngsa 6Cgbjrbước từnzFcDRCg bước,sa đếnzFcDRC trướczFcDRC mCeLMf3ặt tôi.

Trong 6Cgbjrphút chốc,CeLMf3 những 6Cgbjr tia sá6Cgbjrng từzFcDRC vòsang sasáng kizFcDRCa lấzFcDRCp lzFcDRCánh salàm csahói mắtsa tôi.

Chân tôsai vẫnsa zFcDRCtê, càsang lúc càngsa 6Cgbjrtê. saMay màzFcDRC bêsan cạn6Cgbjrh cCeLMf3ó sacột điện6Cgbjr nênsa satôi vẫnsa cózFcDRC thểsa ưsaỡn ngựcCeLMf3 thẳnsag lưng sa như một6Cgbjr c6Cgbjrây bsaút chìsa. saCảm ơnsa Đsaảng, cảm6Cgbjr ơnzFcDRC nzFcDRChân dsaân, cả6Cgbjrm ơnCeLMf3 cộzFcDRCt điện!

- saTiểu Đậu...

- zFcDRCCó phzFcDRCải zFcDRCanh muốnsa hỏi, ssaao ezFcDRCm lạisa đế6Cgbjrn đâCeLMf3y? zFcDRCTrời đất6Cgbjr nhCeLMf3ân từ,6Cgbjr c6Cgbjrhỉ tình6Cgbjr c6Cgbjrờ nganzFcDRCg CeLMf3qua thôi.

Trương Thsaần đẩyCeLMf3 gọng kzFcDRCính thCeLMf3eo thsaói quesan, sagiọng nsaói satrầm ấm,sa nCeLMf3ụ c6Cgbjrười nh6Cgbjràn nhạt:

- An6Cgbjrh zFcDRCvốn địn6Cgbjrh l6Cgbjrát nữa CeLMf3sẽ tớiCeLMf3 gCeLMf3ặp em.

Tôi sacũng CeLMf3gượng cười:

- Đúng6Cgbjr rồi.sa Asanh đãsa sahứa, sẽ lzFcDRCập tứsac đizFcDRC tì6Cgbjrm emCeLMf3, một6Cgbjr g6Cgbjriây cũzFcDRCng khôzFcDRCng chậzFcDRCm trễ6Cgbjr. zFcDRCCòn zFcDRCmay, gCeLMf3iờ vẫ6Cgbjrn zFcDRCchưa muộn, em6Cgbjr vẫnsa chưa6Cgbjr nsagủ nCeLMf3hư mzFcDRCột csahú heo.

Nụ cCeLMf3ười czFcDRCủa ansah dầnsa biến CeLMf3mất, chsaỉ CeLMf3còn l6Cgbjrại vẻ6Cgbjr mệt6Cgbjr mỏi.

Điều zFcDRCnày khiếzFcDRCn tôCeLMf3i bỗng cảsam thấCeLMf3y hơisa m6Cgbjrệt, khsaông p6Cgbjrhải, làsa rấtzFcDRC mệt.

Tôi hísat mộsat CeLMf3hơi thậsat sâu rồzFcDRCi vCeLMf3ào CeLMf3thẳng zFcDRCvấn đề:

- saBạn củasa asanh CeLMf3họ Hạ, tên6Cgbjr saAn KCeLMf3hiết, đúsang không?

Anh hơisa sữngCeLMf3 nCeLMf3gười, nhắm mắtsa và6Cgbjro rồizFcDRC lạCeLMf3i mzFcDRCở CeLMf3ra. DướzFcDRCi nsahững tiCeLMf3a sCeLMf3áng 6Cgbjrphản czFcDRChiếu c6Cgbjrủa ánCeLMf3h đèzFcDRCn x6Cgbjrung quanh, sa đôi mắtzFcDRC s6Cgbjrau cặpsa kínhzFcDRC 6Cgbjrcủa 6Cgbjranh sacàng đe6Cgbjrn zFcDRChơn, sáng6Cgbjr hơn.

Không đ6Cgbjrợi đểsa aCeLMf3nh phảzFcDRCn ứng, CeLMf3 tôi nó6Cgbjri tiếp:

- ACeLMf3nh đ6Cgbjri 6Cgbjrgặp 6Cgbjrem là6Cgbjr muốn chCeLMf3ia t6Cgbjray vớ6Cgbjri em6Cgbjr, cóCeLMf3 phảizFcDRC không?

Anh nhìnCeLMf3 tôi6Cgbjr, cặpCeLMf3 mày 6Cgbjrnhíu lạCeLMf3i nhưCeLMf3ng ázFcDRCnh mắ6Cgbjrt 6Cgbjrkhông hềsa lảnCeLMf3g CeLMf3tránh. Giọnsag azFcDRCnh CeLMf3nhẹ nCeLMf3hàng nhCeLMf3ưng kiêCeLMf3n định:

- ĐCeLMf3úng vậy.

- VìzFcDRC 6Cgbjranh vàzFcDRC 6Cgbjrcô CeLMf3ta quay lạiCeLMf3 với6Cgbjr sanhau sao?

- Khôsang. Ansah vCeLMf3à zFcDRCcô ấyzFcDRC mãi mãsai khônsag thểzFcDRC bê6Cgbjrn nha6Cgbjru được.sa ChỉCeLMf3 zFcDRClà, saanh 6Cgbjrkhông thểzFcDRC kzFcDRChông qzFcDRCuan tâzFcDRCm đsaến sacô ấy.

Mấy phúCeLMf3t sauzFcDRC, tôzFcDRCi đã6Cgbjr sahiểu ra msaột 6Cgbjrvài chuyện.

Thực r6Cgbjra rzFcDRCất đơnCeLMf3 gsaiản, một đôizFcDRC y6Cgbjrêu nzFcDRChau trzFcDRCong mườiCeLMf3 nă6Cgbjrm, sắpCeLMf3 sakết hôCeLMf3n rồisa nhưngsa zFcDRCvào đzFcDRCêm tsarước hô6Cgbjrm cưới6Cgbjr, CeLMf3người con gái6Cgbjr bịCeLMf3 một6Cgbjr ôzFcDRCng chủ6Cgbjr lớnsa CeLMf3ở đâuCeLMf3 saxuất hiện6Cgbjr tCeLMf3heo đuổizFcDRC 6Cgbjrmãnh liệt.zFcDRC CuốiCeLMf3 cùnzFcDRCg, cô6Cgbjr ta lựa6Cgbjr chọCeLMf3n tiền6Cgbjr bạ6Cgbjrc zFcDRCvà địasa vị,zFcDRC vứtzFcDRC CeLMf3bỏ tìnhsa yêsau zFcDRCvà lờsai hứa.CeLMf3 TiếCeLMf3c th6Cgbjray, chỉ CeLMf3trong thờ6Cgbjri gCeLMf3ian nửa6Cgbjr năm6Cgbjr nzFcDRCgắn CeLMf3ngủi, ôCeLMf3ng 6Cgbjrchủ kisaa CeLMf3lại thzFcDRCích CeLMf3một ngườizFcDRC k6Cgbjrhác. CôzFcDRC gái zFcDRC vốn kiêuzFcDRC ngạzFcDRCo zFcDRCkhông 6Cgbjrcó CeLMf3cách nzFcDRCào đzFcDRCối diệnCeLMf3 vớsai hsaiện thực6Cgbjr zFcDRCtàn khốc6Cgbjr sanên đã6Cgbjr mắsac phCeLMf3ải chứng phiề6Cgbjrn muộzFcDRCn nghiêsam trọng6Cgbjr, bsaắt đầuCeLMf3 CeLMf3nghĩ 6Cgbjrcách sakết thCeLMf3úc cuộzFcDRCc đời.

Vào gizFcDRCây ph6Cgbjrút sacuối cùng, cCeLMf3ô sata nhzFcDRCớ đến6Cgbjr ngườ6Cgbjri csaon 6Cgbjrtrai 6Cgbjrđã cùnCeLMf3g mìsanh điCeLMf3 hết6Cgbjr tuổ6Cgbjri CeLMf3thanh xuânCeLMf3 CeLMf3nên gửCeLMf3i một saemail, nóizFcDRC 6Cgbjrlời xizFcDRCn lỗi.

May tCeLMf3hay, cô6Cgbjr zFcDRCta đượCeLMf3c bệnh 6Cgbjr viện 6Cgbjrcấp cứusa kịpsa thời,6Cgbjr càngsa mCeLMf3ay zFcDRChơn làsa ngưsaời 6Cgbjrcon trzFcDRCai lạizFcDRC quaCeLMf3y 6Cgbjrvề zFcDRCbên cô6Cgbjr tazFcDRC. zFcDRCChỉ có điềusa, 6Cgbjrlý dzFcDRCo khôsang phzFcDRCải vìsa tìsanh yêu.

Tôi đCeLMf3ã nósai rồizFcDRC, saTrương Thần làCeLMf3 ngzFcDRCười rấ6Cgbjrt l6Cgbjrương thiện,sa trsaong lCeLMf3úc kểsa CeLMf3lại qzFcDRCuá sakhứ đã6Cgbjr từng6Cgbjr zFcDRCmang đếnCeLMf3 chozFcDRC mình nizFcDRCềm đsaau khổzFcDRC savô tậzFcDRCn vàzFcDRC thậm6Cgbjr chsaí cảsa sựzFcDRC sỉ6Cgbjr nhục,sa giọngCeLMf3 azFcDRCnh vsaẫn đizFcDRCềm nhiên, zFcDRCkhông hềzFcDRC sacó czFcDRChút căCeLMf3m hậzFcDRCn, đếnsa nCeLMf3gay cảCeLMf3 oánsa giậnzFcDRC ha6Cgbjry quởCeLMf3 CeLMf3trách 6Cgbjrcũng đềuzFcDRC 6Cgbjrkhông có.

- 6CgbjrTiểu Đậ6Cgbjru, saanh không t6Cgbjrhể b6Cgbjrỏ mặsac c6Cgbjrô 6Cgbjrấy. saDù CeLMf3gì, saanh 6Cgbjrvà 6Cgbjrcô ấyCeLMf3 đãsa cCeLMf3ó bsaấy nhi6Cgbjrêu năCeLMf3m tìnhCeLMf3 cả6Cgbjrm, đãsa cCeLMf3ó basao nhiêu nămCeLMf3 bênCeLMf3 CeLMf3nhau. Đố6Cgbjri vớCeLMf3i a6Cgbjrnh, côsa ấCeLMf3y lCeLMf3à mộ6Cgbjrt n6Cgbjrgười tzFcDRChân, a6Cgbjrnh khô6Cgbjrng tsahể CeLMf3trơ CeLMf3mắt nhìn CeLMf3cô ấzFcDRCy tsaự hủyzFcDRC dsaiệt mìnsah, CeLMf3anh thậtzFcDRC sCeLMf3ự khôngzFcDRC làzFcDRCm được...

Khi nói6Cgbjr những6Cgbjr CeLMf3lời này, CeLMf3trong gsaiọng zFcDRCnói củazFcDRC a6Cgbjrnh nzFcDRChư sacó cơ6Cgbjrn 6Cgbjrsóng lớn,6Cgbjr khsaông CeLMf3còn ấCeLMf3m á6Cgbjrp, r6Cgbjrõ ràsang nữzFcDRCa mà khànzFcDRC k6Cgbjrhàn, zFcDRCram rápzFcDRC n6Cgbjrhư thểsa bịzFcDRC zFcDRCdao zFcDRCcứa vCeLMf3ào tim:

- Bácsa CeLMf3sĩ nzFcDRCói, bệnsah của CeLMf3 cô ấy6Cgbjr phụcsa hồiCeLMf3 rấsat chậm,sa 6Cgbjrcần nhiềuzFcDRC CeLMf3thời CeLMf3gian, cầnzFcDRC nsahiều s6Cgbjrự nhẫnzFcDRC nại.zFcDRC Từ6Cgbjr béCeLMf3, cô6Cgbjr ấy đã6Cgbjr m6Cgbjrất mCeLMf3ẹ, s6Cgbjrau k6Cgbjrhi tốtzFcDRC nghiệCeLMf3p, cũnzFcDRCg gầnsa nCeLMf3hư c6Cgbjrắt đứtCeLMf3 mọi6Cgbjr qu6Cgbjran hCeLMf3ệ vớiCeLMf3 giCeLMf3a đình. Gsaiờ đsaây tzFcDRCrên tCeLMf3hế gsaiới nsaày, csaô ấysa chỉCeLMf3 zFcDRCcó msaình anh.

Nói sathẳng 6Cgbjrlà CeLMf3tình huống sa lúc CeLMf3này nằm6Cgbjr sangoài 6Cgbjrsuy đ6Cgbjroán c6Cgbjrủa tôsai, n6Cgbjró khô6Cgbjrng giốzFcDRCng savới hàCeLMf3ng trăzFcDRCm khzFcDRCả nănsag mà sa tôi CeLMf3nghĩ đCeLMf3ến 6Cgbjrtrong nhữ6Cgbjrng lúcsa thẫnCeLMf3 thờCeLMf3. ĐặcCeLMf3 biCeLMf3ệt lạizFcDRC khônCeLMf3g đủ6Cgbjr nhẫnCeLMf3 zFcDRCtâm, zFcDRCkhông đủ ácCeLMf3 ýsa nsaên khsaiến CeLMf3tôi khônsag kị6Cgbjrp saphản ứngzFcDRC. 6CgbjrNgẩn nsagười msaãi t6Cgbjrôi 6Cgbjrmới CeLMf3sực zFcDRCnhớ zFcDRCra, hỏi:

- Phả6Cgbjri mấtsa sabao CeLMf3lâu mới hoàzFcDRCn tsaoàn hồsai phục?

- AzFcDRCnh kzFcDRChông biếzFcDRCt... - TzFcDRCrương 6CgbjrThần CeLMf3khẽ nhếCeLMf3ch môi,sa nói6Cgbjr t6Cgbjriếp: zFcDRC- zFcDRC... nhưsang sađiều đózFcDRC khôngCeLMf3 CeLMf3quan trọngzFcDRC. Dù làCeLMf3 sabao lâ6Cgbjru CeLMf3anh cũsang không6Cgbjr tCeLMf3hể đểsa eCeLMf3m c6Cgbjrùng 6Cgbjranh gsaánh CeLMf3chịu CeLMf3tất csaả. BởiCeLMf3 CeLMf3vì, zFcDRCnhư thế CeLMf3không cônsag zFcDRCbằng v6Cgbjrới emCeLMf3. zFcDRCVà 6Cgbjrvì đây6Cgbjr làCeLMf3 chsauyện r6Cgbjriêng zFcDRCcủa saanh vàCeLMf3 côsa ấy.6Cgbjr TiểuzFcDRC Đậusa, em czFcDRCó t6Cgbjrhể hiểu6Cgbjr không?

Tôi nghĩ,CeLMf3 mìnhsa csaó thể hiểu.

Hai ngườisa ởCeLMf3 bsaên nhazFcDRCu đã quázFcDRC lâusa, dzFcDRCù 6Cgbjrsau zFcDRCnày kzFcDRChông zFcDRCcòn yêusa zFcDRCnhau CeLMf3thắm thizFcDRCết, thậm6Cgbjr chzFcDRCí lsaà l6Cgbjràm tổCeLMf3n thương nhau,CeLMf3 nhưng6Cgbjr vẫnCeLMf3 khôCeLMf3ng thểsa nàsao x6Cgbjróa bỏ6Cgbjr sahình ảnzFcDRCh của6Cgbjr đối6Cgbjr phươngzFcDRC tCeLMf3rong cuộcsa đời mình.

Có tsahể vì6Cgbjr zFcDRCthói quzFcDRCen, có thểCeLMf3 v6Cgbjrì tráchsa nhiệm,zFcDRC csaũng cózFcDRC thể6Cgbjr vìzFcDRC tìnsah bCeLMf3ạn, CeLMf3và cũng6Cgbjr cósa thểCeLMf3 vCeLMf3ì tìn6Cgbjrh tCeLMf3hân, nhưng khCeLMf3ông liênzFcDRC quaCeLMf3n gzFcDRCì đếnCeLMf3 tìnhsa yêu.

Lấy vísa dụsa đơnzFcDRC zFcDRCgiản, nếu LâmCeLMf3 LỗzFcDRCi CeLMf3có xảysa rsaa chuyệnCeLMf3 gì,sa tôsai 6Cgbjrcũng vậsay, kh6Cgbjrông thCeLMf3ể CeLMf3bỏ samặc anCeLMf3h ta.

"Không thểzFcDRC 6Cgbjrbỏ mặc"CeLMf3, bốn chCeLMf3ữ sanày, tôiCeLMf3 hiểu.

Theo samô tuýpsa phásat triCeLMf3ển trong phizFcDRCm, Trư6Cgbjrơng ThầnzFcDRC csaó l6Cgbjrẽ CeLMf3sẽ CeLMf3vì mu6Cgbjrốn tsaôi qzFcDRCuên anhCeLMf3, hậCeLMf3n zFcDRCanh sanên gi6Cgbjrả vờCeLMf3 quay lạiCeLMf3 vớsai côCeLMf3 ThiêCeLMf3n thsaần m6Cgbjrùa hạ,sa sa6Cgbjru đóCeLMf3 bịsa tzFcDRCôi chửi6Cgbjr CeLMf3rủa rzFcDRCồi tCeLMf3át, cuối6Cgbjr c6Cgbjrùng CeLMf3trái tim azFcDRCnh satan názFcDRCt nh6Cgbjrìn thCeLMf3eo bóng6Cgbjr tsaôi kzFcDRChuất CeLMf3xa dần.

Hoặc zFcDRClà 6Cgbjrsau 6Cgbjrkhi biCeLMf3ết sự thậtzFcDRC, tzFcDRCôi sẽCeLMf3 ngsaân sangấn nướ6Cgbjrc mắCeLMf3t ki6Cgbjrên quysaết czFcDRCùng asanh chăzFcDRCm ssaóc côzFcDRC TCeLMf3hiên thầsan mùa hạCeLMf3 ki6Cgbjra. CeLMf3Cuối cCeLMf3ùng, sasau kzFcDRChi trảiCeLMf3 qu6Cgbjra hàngCeLMf3 loạt6Cgbjr zFcDRCnhững đả6Cgbjr kzFcDRCích zFcDRClẫn hiểuzFcDRC lầmzFcDRC, ánh sánCeLMf3g củasa T6Cgbjrhánh 6Cgbjrmẫu zFcDRCtôi cuốisa cùngsa sacũng sacảm hCeLMf3óa đượcCeLMf3 trờsai đất,zFcDRC tìsanh bCeLMf3ạn cCeLMf3ủa ba 6Cgbjr người zFcDRCvà tìnCeLMf3h yêuzFcDRC củasa hzFcDRCai ngườizFcDRC czFcDRCùng tồnzFcDRC tạiCeLMf3 và6Cgbjr sachúng zFcDRCtôi sẽ6Cgbjr cùnsag sốsang t6Cgbjrrong những sa ngày v6Cgbjrui vẻ,6Cgbjr hCeLMf3ạnh phúc...

Thế nhưng,sa dùCeLMf3 cuộ6Cgbjrc sống có6Cgbjr đầyzFcDRC nhữngzFcDRC tìsanh hsauống sacẩu huyếtzFcDRC thìCeLMf3 6Cgbjrcũng kzFcDRChông phảisa làsa zFcDRCđang trênsa kịch6Cgbjr trường.

Trương Thsaần lựasa chsaọn sự thẳnsag thắnsa, thànhsa thật,sa tzFcDRCôi 6Cgbjrlựa CeLMf3chọn sarời saxa anhCeLMf3. HazFcDRCi zFcDRCchúng 6Cgbjrtôi, mỗCeLMf3i ngưsaời mộtCeLMf3 lựa chọn,zFcDRC bìnhsa tsaĩnh msaà quyzFcDRCết đoán.

Không zFcDRCcó nước6Cgbjr mắt, sakhông 6Cgbjrcó sasự đauCeLMf3 khCeLMf3ổ xCeLMf3é sagan CeLMf3xé saruột, khôsang hỏisa trời,CeLMf3 hỏi6Cgbjr đất,CeLMf3 hỏizFcDRC bi6Cgbjrển, tấzFcDRCt cả6Cgbjr đều thzFcDRCeo lẽCeLMf3 tựCeLMf3 nhiên.

Tôi gsaiậm CeLMf3giậm chân, hìnhCeLMf3 6Cgbjrnhư sakhông csaòn têCeLMf3 nữa.

Buông zFcDRCtay kCeLMf3hỏi zFcDRCcây cột điệnzFcDRC, t6Cgbjrôi CeLMf3cười hìzFcDRC zFcDRChì nói:

- Ma6Cgbjry msaà người6Cgbjr satrong văn phònCeLMf3g đều6Cgbjr zFcDRCkhông biế6Cgbjrt csahuyện củ6Cgbjra hCeLMf3ai chúngsa tsaa, đỡ6Cgbjr phảCeLMf3i tốn6Cgbjr côn6Cgbjrg gi6Cgbjrải thích.

Trương Thầ6Cgbjrn 6Cgbjrgật đầu,zFcDRC cuối cùngzFcDRC 6Cgbjrtrên 6Cgbjrkhóe 6Cgbjrmôi azFcDRCnh cũzFcDRCng lộsa rzFcDRCa mCeLMf3ột đườngCeLMf3 co6Cgbjrng nCeLMf3ho nhỏ:

- Ừ,CeLMf3 cũnsag may.

- M6Cgbjray l6Cgbjrà zFcDRCchúng tCeLMf3a chưa nóisa tớzFcDRCi kếCeLMf3 hCeLMf3oạch zFcDRChay lời6Cgbjr hứazFcDRC gì.

- ỪzFcDRC, may.

- saMay màsa 6Cgbjrem vẫnzFcDRC chưCeLMf3a rzFcDRCất rất rấtsa thíczFcDRCh anCeLMf3h, CeLMf3thích đCeLMf3ến nỗ6Cgbjri khắc6Cgbjr cốsat saghi tâm.

- Ừ,CeLMf3 may.

- Ma6Cgbjry CeLMf3mà, anzFcDRCh cũn6Cgbjrg đối vớisa 6Cgbjrem nhsaư vậy.

Lần này6Cgbjr saTrương Thầ6Cgbjrn lCeLMf3ại không nóCeLMf3i gì.

Để khCeLMf3ông khízFcDRC zFcDRCbớt tẻCeLMf3 ngắt, tôizFcDRC sađành phsaải nCeLMf3ói tiếp:

- Tìn6Cgbjrh y6Cgbjrêu cCeLMf3ủa chún6Cgbjrg t6Cgbjra thật "chớ6Cgbjrp nhoánCeLMf3g". TCeLMf3ừ l6Cgbjrúc xá6Cgbjrc định6Cgbjr qusaan zFcDRChệ yê6Cgbjru đưsaơng đếsan ksahi kết zFcDRCthúc, CeLMf3trước CeLMf3sau gộpzFcDRC lạ6Cgbjri hìnhsa n6Cgbjrhư sanhiều nhấtsa c6Cgbjrhỉ mười6Cgbjr ngày.

Trương ThầnzFcDRC giCeLMf3ơ tCeLMf3ay rsaa xem đồngzFcDRC hồsa, nói:

- ChízFcDRCn 6Cgbjrngày zFcDRChai mươi haCeLMf3i giCeLMf3ờ bố6Cgbjrn 6Cgbjrmươi 6Cgbjrba phú6Cgbjrt, từ6Cgbjr lúc6Cgbjr aCeLMf3nh nzFcDRCói 6Cgbjrvới zFcDRCem "PCeLMf3hải" zFcDRCđến câ6Cgbjru n6Cgbjrói ban nãzFcDRCy "ĐúCeLMf3ng vậy".

- zFcDRCCó phzFcDRCải saanh thícsah em không?

- AzFcDRCnh msauốn chizFcDRCa tasay CeLMf3em có đú6Cgbjrng không?

- zFcDRCĐúng vậy.

Tôi hítzFcDRC mạnhCeLMf3 mũi,6Cgbjr chớp mắ6Cgbjrt thzFcDRCật mạnh,sa CeLMf3hét to:

- AnCeLMf3h đừngCeLMf3 nhsaư 6Cgbjrthế này. Nsaếu azFcDRCnh nhưsa sathế nsaày thCeLMf3ì e6Cgbjrm sẽzFcDRC cảmCeLMf3 thsaấy anzFcDRCh thíchsa ezFcDRCm nhiều6Cgbjr hơCeLMf3n e6Cgbjrm CeLMf3thích anh.

Trương Thầnsa CeLMf3bật cười, giọng6Cgbjr nói6Cgbjr khsaàn khànCeLMf3 nhưzFcDRCng sarõ rànCeLMf3g, ch6Cgbjrín chắn:

- TiểuCeLMf3 saĐậu, asanh 6Cgbjrthực sCeLMf3ự muốn luôCeLMf3n ởzFcDRC sabên CeLMf3em, mzFcDRCuốn CeLMf3quý trọngzFcDRC emCeLMf3, khô6Cgbjrng mCeLMf3uốn eCeLMf3m phsaải sabuồn, khônCeLMf3g musaốn eCeLMf3m phải khóc.CeLMf3 AnCeLMf3h nhữngsa satưởng rằCeLMf3ng, CeLMf3mình cósa t6Cgbjrhể l6Cgbjràm được...

Anh nắCeLMf3m chắcsa savai tôi, xoaysa tôi6Cgbjr nửasa vzFcDRCòng CeLMf3tròn, ssaau đózFcDRC khẽCeLMf3 đẩysa tzFcDRCôi vềzFcDRC CeLMf3phía tzFcDRCrước, gsaiọng a6Cgbjrnh vazFcDRCng l6Cgbjrên sau lưngsa tôi:

- Trư6Cgbjrớc đâ6Cgbjry, đsaều CeLMf3là em nsahìn 6Cgbjranh rờizFcDRC zFcDRCđi. LCeLMf3ần nàzFcDRCy đổiCeLMf3 lạ6Cgbjri, asanh sẽzFcDRC nsahìn tzFcDRCheo sabóng em.

- Phải.

- Được.

Tôi 6Cgbjrsải những6Cgbjr bướ6Cgbjrc lớn,sa không quaCeLMf3y đầuCeLMf3 lại.

Tôi thấtsa tzFcDRCình rồCeLMf3i, tôi rsaất buồn.

Dù cusaộc tìn6Cgbjrh nàCeLMf3y tCeLMf3ừ đầu chí6Cgbjr cuốisa tổngzFcDRC c6Cgbjrộng zFcDRCkhông đCeLMf3ến mườisa 6Cgbjrngày, nhưn6Cgbjrg CeLMf3tôi vzFcDRCẫn sarất buồn.

Vốn địnzFcDRCh lCeLMf3ấy đồ,6Cgbjr rzFcDRCồi đi đếnCeLMf3 chsaỗ NgưuzFcDRC CeLMf3Bôn n6Cgbjrhưng sado tCeLMf3rong lòCeLMf3ng buzFcDRCồn sabã 6Cgbjrnên tôzFcDRCi samuốn quasay vCeLMf3ề nCeLMf3hà saở một mình.

Có câuCeLMf3 nóCeLMf3i: "Khsaông có cá6Cgbjrch nàosa giả6Cgbjri sầuCeLMf3 ngoàCeLMf3i việcsa gizFcDRCả vờ6Cgbjr vui...".

Tôi m6Cgbjrua zFcDRCcổ vịzFcDRCt Thansah Võ saloại casay nhất,6Cgbjr ph6Cgbjra lzFcDRCy 6Cgbjrcà phêCeLMf3 đzFcDRCen đ6Cgbjrặc hơzFcDRCn cảCeLMf3 CeLMf3tương rồ6Cgbjri nhìnsa hazFcDRCi thứ6Cgbjr nàzFcDRCy bzFcDRCần sathần hồi zFcDRClâu, cuố6Cgbjri 6Cgbjrcùng l6Cgbjrại zFcDRCkhông nhézFcDRCt zFcDRCvào miệng.

Tôi nh6Cgbjrư coCeLMf3n nhặnzFcDRCg k6Cgbjrhông đầu lưsaợn quasanh phòsang mườzFcDRCi bảy,6Cgbjr mưzFcDRCời tám6Cgbjr vòng,CeLMf3 chónsag mặt,zFcDRC hCeLMf3oa mCeLMf3ắt, cCeLMf3hán nảsan, cuối cùng6Cgbjr cCeLMf3hỉ CeLMf3có sathể zFcDRCmở mCeLMf3áy satính, rồsai zFcDRClại satiện tsaay đănCeLMf3g nhậpsa QQ.

Vào gCeLMf3iờ ănzFcDRC satối 6Cgbjrcủa ngày Chủ6Cgbjr nhCeLMf3ật, 6Cgbjrsố ngườizFcDRC Onsaline csahỉ đếmzFcDRC trsaên đầusa ngóCeLMf3n 6Cgbjrtay, d6Cgbjro đósa avatazFcDRCr nàCeLMf3o sángzFcDRC càng6Cgbjr trở nênzFcDRC rõ6Cgbjr CeLMf3ràng hơn.

Trong đzFcDRCó sacó zFcDRCmột avatar, hzFcDRCình nh6Cgbjrư lúzFcDRCc nàozFcDRC 6Cgbjrcũng sánCeLMf3g, 6Cgbjrrỏ CeLMf3lẽ 6Cgbjranh sata nghiệnCeLMf3 gsaame trzFcDRCên QzFcDRCQ nêzFcDRCn O6Cgbjrnline hCeLMf3ai mươi bốnsa tiếng6Cgbjr đồnsag hồCeLMf3 mộtCeLMf3 ngày.

Có mộsat t6Cgbjrhời zFcDRCgian dàCeLMf3i, tôi đềuzFcDRC 6Cgbjrchọn zFcDRCsự phớtzFcDRC CeLMf3lờ đối6Cgbjr vzFcDRCới sangười zFcDRCnày. NhưnCeLMf3g lầnzFcDRC CeLMf3này n6Cgbjrhư bịzFcDRC satrúng tàsa, taysa run r6Cgbjrun, tCeLMf3ôi 6Cgbjrấn vCeLMf3ào avatzFcDRCar đósa rồizFcDRC gử6Cgbjri mộtCeLMf3 sabiểu tưzFcDRCợng msaặt cười.

Vừa g6Cgbjrửi xonsag, CeLMf3tôi liền muốzFcDRCn chặCeLMf3t phănzFcDRCg cáCeLMf3i đầu6Cgbjr mình6Cgbjr 6Cgbjrđi, đangzFcDRC địnhzFcDRC thoásat rCeLMf3a, czFcDRCon chuộtsa dừngzFcDRC lạiCeLMf3 nút "6CgbjrX" trê6Cgbjrn đỉn6Cgbjrh sagóc bêsan p6Cgbjrhải, 6Cgbjrtôi lạiCeLMf3 sakhông nhấnsa vào.

Cát bụi6Cgbjr (******) 18:45:34

A Phúc,6Cgbjr saem CeLMf3tìm asanh ?

Tốc đCeLMf3ộ CeLMf3đánh chzFcDRCữ củ6Cgbjra Lâm CeLMf3Lỗi vsaẫn nh6Cgbjranh 6Cgbjrnhư trưCeLMf3ớc đ6Cgbjrây, CeLMf3công lCeLMf3ao nzFcDRCày thuộc6Cgbjr về6Cgbjr samối tì6Cgbjrnh mỗisa người6Cgbjr m6Cgbjrột nzFcDRCơi củaCeLMf3 chúng tôi.

Khi ấy6Cgbjr rấ6Cgbjrt nghèzFcDRCo, cước gọizFcDRC điện6Cgbjr thoạiCeLMf3 đườngzFcDRC d6Cgbjrài rấtzFcDRC đắ6Cgbjrt, tôiCeLMf3 savà a6Cgbjrnh CeLMf3ta zFcDRCliền satận dụngzFcDRC tzFcDRCất CeLMf3cả csaơ hCeLMf3ội để cóCeLMf3 thể6Cgbjr lêzFcDRCn CeLMf3mạng nóisa csahuyện. Kýsa tCeLMf3úc xá,6Cgbjr quásan nzFcDRCet, phzFcDRCòng mzFcDRCáy, đềuzFcDRC lCeLMf3à nhữngzFcDRC nơi6Cgbjr chúng tôisa satừng chiếnsa đấu.

Số QCeLMf3Q củazFcDRC ha6Cgbjri chúnzFcDRCg tôi l6Cgbjrà cùCeLMf3ng sađăng ký6Cgbjr mộzFcDRCt CeLMf3lúc, sásau năCeLMf3m rzFcDRCồi, chưa6Cgbjr từsang thay.

Trên t6Cgbjrhực CeLMf3tế, sacó rất sa nhiều thứCeLMf3 v6Cgbjrẫn k6Cgbjrhông hCeLMf3ề thasay đổisa sa6Cgbjru k6Cgbjrhi chsaúng tôi6Cgbjr 6Cgbjrchia t6Cgbjray. Ví6Cgbjr dsaụ nsahư sốCeLMf3 điện thoạiCeLMf3 CeLMf3di dộngzFcDRC, 6Cgbjrsố tàsai kh6Cgbjroản MsaSN, địasa chỉsa eCeLMf3mail, bizFcDRCệt daCeLMf3nh trênsa 6Cgbjrmạng, cácsah gọi zFcDRCthân samật trsaong đờizFcDRC tCeLMf3hực, thậzFcDRCm chsaí đếnzFcDRC nga6Cgbjry cảCeLMf3 mậsat mãCeLMf3 zFcDRCthẻ 6Cgbjrngân sahàng czFcDRCũng kh6Cgbjrông đổi. sa Đó CeLMf3chính là6Cgbjr n6Cgbjrgày sinsah n6Cgbjrhật củCeLMf3a anCeLMf3h ta.

Có 6Cgbjrduy sanhất mộ6Cgbjrt thứ tzFcDRChay đổizFcDRC lsaà tsaình zFcDRCcảm những6Cgbjr tưởngzFcDRC sẽCeLMf3 bềnzFcDRC lâusa zFcDRCnhư satrời đất.

Trời đất!CeLMf3 Xsaem CeLMf3ra zFcDRCtôi đang thậtzFcDRC sCeLMf3ự rấzFcDRCt zFcDRCbuồn. Tsaôi nhíuCeLMf3 mắzFcDRCt, CeLMf3cau CeLMf3mày CeLMf3vẻ đaCeLMf3u đớn.

A 6CgbjrTu zFcDRCLa (******) 18:47:51

Gửi nhầm.

Tôi zFcDRCchỉ muố6Cgbjrn nh6Cgbjranh chóng kếtzFcDRC th6Cgbjrúc czFcDRCuộc đốizFcDRC thsaoại vsaô thưzFcDRCởng 6Cgbjrvô phạ6Cgbjrt nà6Cgbjry nhưsang lạisa mộsat lầCeLMf3n zFcDRCnữa đangCeLMf3 định tsahoát tzFcDRChì ph6Cgbjrải sadừng lại.

Cát zFcDRCbụi (******) 18:48:34

A Phú6Cgbjrc, zFcDRCcó phảizFcDRC zFcDRCđã zFcDRCxảy ra chuzFcDRCyện gsaì không?

Tôi cCeLMf3ó thểzFcDRC nó6Cgbjri mộsat csaách không hề6Cgbjr pzFcDRChô t6Cgbjrrương sarằng, từCeLMf3 cửsaa sổzFcDRC chsaat, satrong fozFcDRCnt chữCeLMf3 "Lệ"sa, cỡ6Cgbjr CeLMf3chữ năm, mCeLMf3àu sachữ xa6Cgbjrnh sada trời,6Cgbjr tôsai cCeLMf3ó thểzFcDRC tưởng6Cgbjr tượnsag CeLMf3ra dCeLMf3áng CeLMf3vẻ củasa aCeLMf3nh zFcDRCta lúc này.

Mắt CeLMf3nhìn chằsam chằmsa vào zFcDRCmàn hìCeLMf3nh, ngCeLMf3ón 6Cgbjrtay đặtsa trê6Cgbjrn bàsan phCeLMf3ím, zFcDRCkhẽ CeLMf3mím chzFcDRCặt 6Cgbjrmôi, t6Cgbjrhoáng chsaút CeLMf3lo lắng.zFcDRC Ồ đúngCeLMf3 rồi,6Cgbjr sabên cạnsah còn6Cgbjr zFcDRCcó zFcDRCnửa ba6Cgbjro tsahuốc lzFcDRCá, m6Cgbjrột chiếczFcDRC gạtzFcDRC tsaàn, mộtCeLMf3 czFcDRCái bCeLMf3ật lửa.

Nếu như,6Cgbjr zFcDRCnhững thósai quen nàyzFcDRC củCeLMf3a CeLMf3anh 6Cgbjrta zFcDRCcũng không6Cgbjr sahề thasay đổi.

Tôi tCeLMf3hừa nhận,CeLMf3 CeLMf3có những l6Cgbjrúc zFcDRCtôi làCeLMf3 n6Cgbjrgười CeLMf3rất khônzFcDRCg saquyết đoán.6Cgbjr VCeLMf3ậy CeLMf3nên, l6Cgbjrúc này6Cgbjr CeLMf3tôi dsao dsaự, sachần chừ,CeLMf3 không dứCeLMf3t khzFcDRCoát ấnzFcDRC và6Cgbjro nzFcDRCút "X".

A CeLMf3Tu zFcDRCLa (******) 18:52:43

Nếu CeLMf3em xảzFcDRCy r6Cgbjra chuyện, anhsa sẽ6Cgbjr làsam gì?

Trong savài phúzFcDRCt tôiCeLMf3 d6Cgbjro dự, Lâm6Cgbjr LỗizFcDRC vẫnCeLMf3 lsaặng l6Cgbjrẽ chzFcDRCờ đợi.CeLMf3 SCeLMf3au k6Cgbjrhi dòngCeLMf3 chữzFcDRC vừasa rzFcDRCồi đượ6Cgbjrc gửiCeLMf3 đizFcDRC, azFcDRCnh CeLMf3ta không lập6Cgbjr 6Cgbjrtức trảzFcDRC 6Cgbjrlời m6Cgbjrà lặCeLMf3ng lẽ6Cgbjr m6Cgbjrất khoảngCeLMf3 mCeLMf3ột phúzFcDRCt rưỡi.

Cát bụzFcDRCi (******) 18:54:22

Anh sẽCeLMf3 6Cgbjrở bênCeLMf3 ezFcDRCm, nếzFcDRCu CeLMf3em muốn. CeLMf3Chỉ cầzFcDRCn esam đồng6Cgbjr ý.

 

A CeLMf3Tu LCeLMf3a (******) 18:54:55

Tại sCeLMf3ao? CCeLMf3hẳng phảisa giữa hsaai chúngsa sata zFcDRCđã khzFcDRCông zFcDRCcòn qua6Cgbjrn hệ6Cgbjr 6Cgbjrgì rsaồi sao?

 

Cát bụizFcDRC (******) 18:56:32

A zFcDRCPhúc ngốc6Cgbjr, chsao dzFcDRCù là l6Cgbjrúc nàzFcDRCo, zFcDRCcho dCeLMf3ù salà tìn6Cgbjrh hu6Cgbjrống gìCeLMf3, anzFcDRCh cũCeLMf3ng khôCeLMf3ng thzFcDRCể bỏCeLMf3 zFcDRCmặc zFcDRCem. zFcDRCDù chúngzFcDRC tasa không zFcDRCcòn 6Cgbjrlà ngưzFcDRCời yêusa zFcDRCthì vẫnsa 6Cgbjrlà bạnsa bè6Cgbjr. D6Cgbjrù ezFcDRCm khôngzFcDRC CeLMf3coi saanh làzFcDRC bạnsa sathì ízFcDRCt ra CeLMf3 em vzFcDRCà an6Cgbjrh cCeLMf3ũng vẫnCeLMf3 làCeLMf3 đồn6Cgbjrg hươCeLMf3ng lớn6Cgbjr lêsan cùsang nhau.

Tôi không6Cgbjr trsaả lsaời màzFcDRC nhấn t6Cgbjrhẳng vàosa nútzFcDRC "6CgbjrX" rồiCeLMf3 tắzFcDRCt CeLMf3máy tính.

Vì tôisa kzFcDRChóc, sadù không sacó sựzFcDRC 6Cgbjrtrợ lự6Cgbjrc CeLMf3của zFcDRCvị casay, vị6Cgbjr đắngsa nhưn6Cgbjrg nước6Cgbjr mắtCeLMf3 tzFcDRCôi vẫnzFcDRC tuCeLMf3ôn nCeLMf3hư trút.

Con CeLMf3người, loà6Cgbjri siCeLMf3nh vật nàzFcDRCy khsaông csaần biếtsa đ6Cgbjrau buồnCeLMf3 hasay tuyzFcDRCệt savọng đsaến đâzFcDRCu, csahỉ cần6Cgbjr zFcDRCtìm thấzFcDRCy mộtCeLMf3 chỗ CeLMf3 phát zFcDRCtiết đượcsa l6Cgbjrà lzFcDRCiền csaó tsahể g6Cgbjrào khózFcDRCc thCeLMf3oải m6Cgbjrái một6Cgbjr trận,sa cơ6Cgbjr bảnzFcDRC sẽCeLMf3 chăzFcDRCng cảm thấyzFcDRC v6Cgbjrấn đềzFcDRC t6Cgbjro tCeLMf3át nsaữa. Nhữsang khảsa CeLMf3năng csaòn lCeLMf3ại nhưCeLMf3 nhzFcDRCảy lầu,sa đâ6Cgbjrm và6Cgbjro satường hay sagì gzFcDRCì đsaó làzFcDRC rất6Cgbjr hiếm.

Giống nh6Cgbjrư zFcDRCtôi trước zFcDRCđây, tứsac nghẹzFcDRCn CeLMf3ở satrong zFcDRCngực, kzFcDRChó chịu6Cgbjr đếnzFcDRC nCeLMf3ỗi hzFcDRCận khôngCeLMf3 tzFcDRChể lsaấy zFcDRCdao cứzFcDRCa CeLMf3một nhát vzFcDRCào bụng.

Sau kzFcDRChi khózFcDRCc đãsa msaột trận, CeLMf3 liền lsaập tứczFcDRC suCeLMf3y saxét 6Cgbjrmột các6Cgbjrh tsahực tếzFcDRC rằsang, nếusa nhCeLMf3ư cứ6Cgbjra mộtsa vCeLMf3ết dàizFcDRC CeLMf3ở trêCeLMf3n bụng tzFcDRChì sasẽ đCeLMf3au đCeLMf3ớn đếzFcDRCn thế6Cgbjr nào...

Nghĩ CeLMf3tới vsaết sacứa rỉ máu,zFcDRC tzFcDRCôi sựzFcDRCc nhớ6Cgbjr đsaến vếsat thươngCeLMf3 trsaên lưngCeLMf3 6Cgbjrcủa T6Cgbjrhương Ngô,sa dsao vsaậy sức6Cgbjr tậpzFcDRC trung liềnCeLMf3 b6Cgbjrị phâCeLMf3n tánCeLMf3 p6Cgbjrhần CeLMf3nào, tốzFcDRCc 6Cgbjrđộ lăCeLMf3n củasa nướ6Cgbjrc mắtCeLMf3 tCeLMf3heo CeLMf3đó csaũng giảm6Cgbjr 6Cgbjrđi đôi chút.

Đương nhiênsa, còzFcDRCn sacó CeLMf3thể vì dù6Cgbjr saCeLMf3o đây6Cgbjr czFcDRCũng ksahông CeLMf3phải zFcDRClà CeLMf3lần thất6Cgbjr zFcDRCtình đầu6Cgbjr zFcDRCtiên, tzFcDRChất t6Cgbjrình, th6Cgbjrất tình6Cgbjr thành queCeLMf3n rồi.

Nếu dùzFcDRCng phưsaơng pházFcDRCp khoa học6Cgbjr quzFcDRCy đổisa sốzFcDRC lượCeLMf3ng CeLMf3thì lầ6Cgbjrn trướczFcDRC yêuCeLMf3 nha6Cgbjru tr6Cgbjrong năm6Cgbjr nă6Cgbjrm, satôi 6Cgbjrkhóc mất năzFcDRCm tháng6Cgbjr, lầzFcDRCn n6Cgbjrày sayêu n6Cgbjrhau satrong mườisa ngàzFcDRCy, zFcDRCdo zFcDRCđó, cósa 6Cgbjrlẽ 6Cgbjrtôi s6Cgbjrẽ chỉsa khóc... thôi6Cgbjr rồ6Cgbjri, sahọc dốtCeLMf3 môCeLMf3n toásan, 6Cgbjrgiờ khônsag tínhsa sara nổi...

Tóm lại6Cgbjr, dướizFcDRC tácsa dụng củaCeLMf3 nzFcDRChững CeLMf3suy 6Cgbjrnghĩ vớCeLMf3 v6Cgbjrẩn, tsaôi đãsa ngừngsa khóc.

Tôi v6Cgbjrào phòCeLMf3ng tCeLMf3ắm sarửa mặt, bsaỗng nhi6Cgbjrên nghzFcDRCe thsaấy t6Cgbjriếng c6Cgbjrửa. Ngósa rCeLMf3a sathì tzFcDRCrông thấysa mộCeLMf3t hCeLMf3ổ, mzFcDRCột 6Cgbjrtrâu vzFcDRCai sáCeLMf3nh vai CeLMf3đứng trướ6Cgbjrc sacửa tha6Cgbjry giày.

Nghe tsahấy zFcDRCđộng CeLMf3tĩnh, Thương NgCeLMf3ô ngẩngzFcDRC 6Cgbjrđầu lên6Cgbjr nhCeLMf3ìn. zFcDRCDưới ánzFcDRCh đsaèn tườn6Cgbjrg CeLMf3màu vàngCeLMf3 zFcDRCcam 5CeLMf30W, hì6Cgbjrnh ảnhzFcDRC hắn czFcDRCó chúzFcDRCt ksahông rõCeLMf3 ràng.

- T6Cgbjriểu Tư6Cgbjrờng, saquả nhiên 6Cgbjrem có6Cgbjr ởsa nhà.

Giọng hắsan zFcDRCvừa nhzFcDRCẹ vừa khànCeLMf3, nghzFcDRCe czFcDRCó 6Cgbjrvẻ 6Cgbjrkỳ CeLMf3lạ, khi6Cgbjrến tsaim tôzFcDRCi nhó6Cgbjri zFcDRClên, sốnCeLMf3g mũCeLMf3i cazFcDRCy cay6Cgbjr, zFcDRCsau đCeLMf3ó phsaát hiện dáng6Cgbjr savẻ hắnCeLMf3 6Cgbjrcàng mzFcDRCờ nsahạt hơn.

Hóa sara, h6Cgbjriệu quảsa thịCeLMf3 giác CeLMf3như thếsa khCeLMf3ông pzFcDRChải v6Cgbjrì ánCeLMf3h đèn,zFcDRC samà làCeLMf3 6Cgbjrtrong giây6Cgbjr CeLMf3phút n6Cgbjrhìn tCeLMf3hấy hzFcDRCắn, mắ6Cgbjrt tôi bỗngCeLMf3 CeLMf3trào zFcDRCra thứzFcDRC 6Cgbjrchất lỏngsa samằn mặn.

- Sasao saanh CeLMf3lại về?

- T6Cgbjrỉnh zFcDRCrồi th6Cgbjrì vềCeLMf3 thôi.

Thương Ngôsa lẳzFcDRCng lzFcDRCặng đáp lời,6Cgbjr zFcDRCsau CeLMf3đó tiếnsa lại,sa nghiêngzFcDRC đầuCeLMf3 nhsaìn satôi, CeLMf3cười msaà nCeLMf3hư không6Cgbjr cườiCeLMf3 hỏi:

- saEm thuộcsa tộsac HzFcDRCổ chúng taCeLMf3, lsaàm gì6Cgbjr phảzFcDRCi họCeLMf3c lozFcDRCài thỏ?

Tôi đưazFcDRC cặpCeLMf3 mắCeLMf3t th6Cgbjrỏ nhìn hắn:CeLMf3 zFcDRC- CeLMf3Anh mớzFcDRCi salà sathỏ, làzFcDRC cosan thỏ6Cgbjr đực.

Ngưu Bô6Cgbjrn dựCeLMf3a CeLMf3người vào cửsaa nhCeLMf3ìn zFcDRCchúng tzFcDRCôi, khẽsa cườsai, nói:

- saNếu aCeLMf3nh ấyzFcDRC salà sathỏ thật thCeLMf3ì 6Cgbjrchị dzFcDRCâu tí6Cgbjrnh sao?

Tôi nghiếnCeLMf3 rCeLMf3ăng, đáp:

- CeLMf3Thì xézFcDRC xáczFcDRC a6Cgbjrnh t6Cgbjra ra luôn.

Ngưu BCeLMf3ôn cứnCeLMf3g họng.

Thương NgzFcDRCô lạizFcDRC rzFcDRCất điềm tĩnh6Cgbjr, CeLMf3giơ 6Cgbjrtay rsaa vuốzFcDRCt satóc tôi,sa nói:

- Ysaên tâsam. CeLMf3Có zFcDRCem saở đây, tsaa khzFcDRCông szFcDRCao đâu.

Không hi6Cgbjrểu 6Cgbjrcó ph6Cgbjrải dsao 6Cgbjrmới từ bêCeLMf3n nzFcDRCgoài zFcDRCvào nhzFcDRCà hsaay khônsag msaà taCeLMf3y hắnCeLMf3 rất6Cgbjr lạnh,CeLMf3 khôsang ấmsa 6Cgbjráp như6Cgbjr bìnhzFcDRC thường.

Lẽ nàCeLMf3o, h6Cgbjrắn thậtsa sự6Cgbjr chịu ảzFcDRCnh hưsaởng củsaa 6Cgbjrthời satiết bêsan CeLMf3ngoài saozFcDRC? Vsaậy nên,CeLMf3 tsahực rzFcDRCa hắnCeLMf3 zFcDRCcũng cảmCeLMf3 6Cgbjrthấy lạnh...

Điều này6Cgbjr k6Cgbjrhiên t6Cgbjrôi bỗng nh6Cgbjrớ đ6Cgbjrến CeLMf3cái chsaăn lônzFcDRCg vũzFcDRC mớiCeLMf3 tzFcDRCinh bỏ6Cgbjr quêCeLMf3n 6Cgbjrbên CeLMf3đường nêsan khsaông tzFcDRCránh ksahỏi tiếc nuối.

Lại 6Cgbjrnghĩ CeLMf3tối hôzFcDRCm 6Cgbjrđó chỉCeLMf3 cách hCeLMf3iện tzFcDRCại khônCeLMf3g quá6Cgbjr sahai trăCeLMf3m zFcDRCbốn 6Cgbjrmươi giờCeLMf3, csaảnh 6Cgbjrvật vCeLMf3ẫn ngusayên vẹnzFcDRC nhưng sa người đãzFcDRC sakhông csaòn... Tôi6Cgbjr CeLMf3không csahỉ t6Cgbjriếc nu6Cgbjrối màsa còCeLMf3n xấuzFcDRC hCeLMf3ổ, khônzFcDRCg chỉ6Cgbjr x6Cgbjrấu hổ sa mà còn6Cgbjr đa6Cgbjru đớzFcDRCn. Cứ6Cgbjr đasau đớsan salà sachức năngzFcDRC tuyếnzFcDRC CeLMf3lệ củsaa tôizFcDRC l6Cgbjrại khởizFcDRC động.

Đang sasuy nsaghĩ, 6Cgbjrtôi bỗng czFcDRCảm thấyCeLMf3 bà6Cgbjrn zFcDRCtay CeLMf3vốn đặtsa trênzFcDRC máCeLMf3i tócCeLMf3 tôizFcDRC khẽCeLMf3 zFcDRCdừng lại,6Cgbjr sCeLMf3au đsaó dsai chuy6Cgbjrển xCeLMf3uống trán rồiCeLMf3 cCeLMf3he kCeLMf3ín cặp6Cgbjr mắtzFcDRC c6Cgbjrủa tôi.

Lòng bàCeLMf3n 6Cgbjrtay r6Cgbjrất 6Cgbjrlạnh nhưng tôzFcDRCi lsaại cảsam thấyCeLMf3 rsaất CeLMf3nóng, zFcDRCsau 6Cgbjrnày tôiCeLMf3 mớizFcDRC hiểuCeLMf3 6Cgbjrsức n6Cgbjróng đózFcDRC cósa được6Cgbjr từCeLMf3 nCeLMf3hững giọt nsaước zFcDRCmắt đanCeLMf3g tuôzFcDRCn rsaa sanhư tsarút củsaa tôi.

Lần này,zFcDRC tCeLMf3ôi 6Cgbjrkhông gào khózFcDRCc zFcDRCnhư trướcsa đây,CeLMf3 chỉCeLMf3 tiếnsa lêzFcDRCn 6Cgbjrnửa bưsaớc rzFcDRCồi vùizFcDRC mặCeLMf3t và6Cgbjro lồngCeLMf3 ngựsac hắn.

Tôi k6Cgbjrhông hiểzFcDRCu sazFcDRCo mìnhsa lại nh6Cgbjrư thếzFcDRC n6Cgbjrày, 6Cgbjrvì cứzFcDRC csaoi CeLMf3như trướzFcDRCc mCeLMf3ặt bốCeLMf3 6Cgbjrmẹ, 6Cgbjrđã rấtzFcDRC nhiềuzFcDRC 6Cgbjrnăm rồsai tôCeLMf3i csahưa từng khzFcDRCóc, c6Cgbjrứ zFcDRCcoi CeLMf3như làsa ngườiCeLMf3 bạnzFcDRC tsahân 6Cgbjrnhất, csaứ coCeLMf3i nCeLMf3hư lsaà TrươngCeLMf3 TCeLMf3hần, salà Lâm6Cgbjr saLỗi, thì nhiềuCeLMf3 lắmzFcDRC zFcDRCtôi cũnsag csahỉ vừa6Cgbjr kCeLMf3hóc, vCeLMf3ừa czFcDRCười rsaồi hé6Cgbjrt savài tiếCeLMf3ng c6Cgbjrho xong.

Nhưng gizFcDRCờ 6Cgbjrđây, tôiCeLMf3 salại giống nhưsa mộtCeLMf3 đứa6Cgbjr trCeLMf3ẻ chzFcDRCẳng hzFcDRCiểu bizFcDRCết gCeLMf3ì, không6Cgbjr có6Cgbjr á6Cgbjrp lực,sa cũngsa chsaẳng phải6Cgbjr che gizFcDRCấu, 6Cgbjrnhư thếsa nàCeLMf3o thìCeLMf3 cứCeLMf3 làCeLMf3 vậy.

Khóc thoảiCeLMf3 samái rồisa, tôCeLMf3i còn sara 6Cgbjrsức quệtzFcDRC zFcDRCnước mắt,zFcDRC nCeLMf3ước mũisa zFcDRCvào áoCeLMf3 củazFcDRC Th6Cgbjrương NgôCeLMf3, trosang 6Cgbjrlòng thấy6Cgbjr thoảiCeLMf3 mái zFcDRChơn nhiều.

Lúc nàsay, zFcDRCNgưu BCeLMf3ôn vzFcDRCẫn đứngCeLMf3 yên t6Cgbjrại vị6Cgbjr trzFcDRCí cũ,sa sanhìn zFcDRCtôi, vẫyCeLMf3 ta6Cgbjry nói:

- X6Cgbjrem rzFcDRCa, CeLMf3chỗ nCeLMf3ày không sacó visaệc gzFcDRCì sacho satôi zFcDRCrồi. ChCeLMf3ị dâ6Cgbjru à,zFcDRC zFcDRCanh ấysa CeLMf3có szFcDRCố điện6Cgbjr thoạiCeLMf3 củ6Cgbjra tôisa đ6Cgbjró. Nếu6Cgbjr csaó việc CeLMf3gì tzFcDRChì csaứ CeLMf3gọi thẳCeLMf3ng chCeLMf3o tôi.

Anh sachàng v6Cgbjrừa nósai vừa6Cgbjr mở cửa,6Cgbjr trosang lCeLMf3úc CeLMf3kéo cửCeLMf3a razFcDRC, li6Cgbjrền sabị mCeLMf3ột savật tsahể không6Cgbjr r6Cgbjrõ danCeLMf3h zFcDRCtính tCeLMf3ừ CeLMf3bên ngoài tông6Cgbjr thCeLMf3ẳng vzFcDRCào ng6Cgbjrực. Nsagưu BôzFcDRCn loạsang choạnzFcDRCg mộCeLMf3t lzFcDRCúc msaới đứngCeLMf3 sayên được,6Cgbjr sachưa kịp phảnsa ứCeLMf3ng salại, đã6Cgbjr CeLMf3lập zFcDRCtức bịzFcDRC hà6Cgbjrng lCeLMf3oạt czFcDRCâu hỏzFcDRCi là6Cgbjrm choángzFcDRC váng:

- Nsaày, 6Cgbjranh làsa CeLMf3ai? Sa6Cgbjro lại ởzFcDRC đây?CeLMf3 Asanh cóCeLMf3 qCeLMf3uan hệzFcDRC sagì vsaới Đậusa zFcDRCphụ gi6Cgbjrà? ĐậzFcDRCu phụCeLMf3 gisaà 6Cgbjrđâu? saAnh sađã làmzFcDRC gìzFcDRC nóCeLMf3 rồi...

Tôi rất6Cgbjr thôngCeLMf3 c6Cgbjrảm nhìn đồngsa csahí Tsaứ saNgưu đasang vôCeLMf3 cùnsag hoảnsag hốt,zFcDRC thasan vãn:

- TzFcDRCrứng muốCeLMf3i, mắt6Cgbjr mày sachỉ đsaể CeLMf3trưng bà6Cgbjry CeLMf3thôi sao?

Vật tCeLMf3hể lạsa nàyzFcDRC chínhzFcDRC là đzFcDRCồng ch6Cgbjrí T6Cgbjrrứng 6Cgbjrmuối, zFcDRCngười trướsac đâyCeLMf3 đãCeLMf3 đậpsa g6Cgbjrạch 6Cgbjrvào L6Cgbjrâm Lỗ6Cgbjri kzFcDRChiến anCeLMf3h 6Cgbjrta phải nằmsa việnsa, czFcDRCô nà6Cgbjrng cCeLMf3ạ cứCeLMf3ng cCeLMf3ủa tôi.

Nghe thCeLMf3ấy tiếngzFcDRC tôCeLMf3i, CeLMf3Trứng muối lậzFcDRCp tsaức CeLMf3buông 6Cgbjrcổ ásao CeLMf3Ngưu Bôn6Cgbjr r6Cgbjra rồiCeLMf3 nh6Cgbjrảy vzFcDRCề pzFcDRChía tôi6Cgbjr n6Cgbjrhư mộ6Cgbjrt cCeLMf3on bọsa chó,sa CeLMf3hết nhìn zFcDRCtôi lại6Cgbjr nhìsan ThươngzFcDRC Ngô:

- Ksahông ngờzFcDRC CeLMf3còn 6Cgbjrcó một aCeLMf3nh chànCeLMf3g nữCeLMf3a. Đậsau p6Cgbjrhụ giàCeLMf3, samày đ6Cgbjrược lắCeLMf3m! ĐanCeLMf3g chơizFcDRC trCeLMf3ò "6Cgbjryêu tập6Cgbjr thể" à?

- YCeLMf3êu tậpsa zFcDRCthể zFcDRCcái đầu mày6Cgbjr ấy!

Có sCeLMf3o sán6Cgbjrh msaới tzFcDRChấy sự zFcDRC khác biệtCeLMf3. TạizFcDRC sa6Cgbjro tôCeLMf3i lạ6Cgbjri xásac định6Cgbjr mộtsa sacách kiCeLMf3ên địCeLMf3nh kCeLMf3hông đổizFcDRC vàsa kCeLMf3hẳng định sa bản tCeLMf3hân mìCeLMf3nh lCeLMf3à samột phụzFcDRC nữ6Cgbjr tzFcDRCruyền 6Cgbjrthống TruzFcDRCng Hsaoa vớizFcDRC đầyCeLMf3 đsaủ cáczFcDRC 6Cgbjrphẩm ch6Cgbjrất như sadịu dàsang, lzFcDRCương thiện,sa lzFcDRCịch t6Cgbjrhiệp, tiCeLMf3ết kiệmCeLMf3 vàCeLMf3 nhường6Cgbjr nhịn?sa VCeLMf3ì chỉzFcDRC cầnsa cóCeLMf3 szFcDRCự satồn tại củCeLMf3a TrứCeLMf3ng samuối thì6Cgbjr đ6Cgbjrến nsagay cCeLMf3ả 6CgbjrHồng Hưnsag tCeLMf3hập CeLMf3tam muội1sa cũngsa có6Cgbjr tCeLMf3hể zFcDRCcoi lzFcDRCà cô gái6Cgbjr ngsaoan hiềnzFcDRC, CeLMf3e thẹn6Cgbjr, dzFcDRCụt dèsa, csaon zFcDRCnhà lành...

1 Hồngsa Hưsang thậ6Cgbjrp satam muội: 6Cgbjr Nhân vậtzFcDRC czFcDRChính zFcDRCtrong bzFcDRCộ pzFcDRChim Hồngsa HưngCeLMf3 thậzFcDRCp ta6Cgbjrm muộiCeLMf3, làzFcDRC e6Cgbjrm gázFcDRCi thứsa mườ6Cgbjri CeLMf3ba zFcDRCcủa bang HồnCeLMf3g Hsaưng. TrozFcDRCng th6Cgbjrế gi6Cgbjrới ngCeLMf3ầm t6Cgbjrhống tsarị bở6Cgbjri đà6Cgbjrn ông,sa nhânzFcDRC vật6Cgbjr nàyCeLMf3 đãsa kiên cườCeLMf3ng savượt zFcDRCqua nhzFcDRCững sathử zFcDRCthách và6Cgbjr những6Cgbjr 6Cgbjrcơ cựczFcDRC để6Cgbjr vưzFcDRCơn 6Cgbjrlên CeLMf3trở thzFcDRCành CeLMf3bang chủ khCeLMf3u phốsa Portland.

Tôi đang6Cgbjr đaCeLMf3u zFcDRClòng hồi tưởsang 6Cgbjrlại mCeLMf3ột vàisa chiếzFcDRCn tCeLMf3ích zFcDRChuy ho6Cgbjràng củasa Trứngsa muốisa thìsa trosang 6Cgbjrnháy mắt,CeLMf3 6Cgbjrcô nàng CeLMf3đã nhảy6Cgbjr tzFcDRChẳng vsaào psahòng zFcDRCkhách. TrzFcDRCông thấyCeLMf3 vếsat máu6Cgbjr ThươnzFcDRCg N6Cgbjrgô để6Cgbjr lại6Cgbjr trên gsahế sosafa màzFcDRC tCeLMf3ôi czFcDRChưa zFcDRClau sạc6Cgbjrh, sacô nàngCeLMf3 bỗngCeLMf3 thốtzFcDRC lêzFcDRCn lsaời sathan ksainh tsahiên độngsa địa:

- ĐậuzFcDRC phCeLMf3ụ già,sa cuối cùngCeLMf3 c6Cgbjrhỗ đzFcDRCó cCeLMf3ũng rácCeLMf3h rồzFcDRCi saoCeLMf3? TCeLMf3rời đất,6Cgbjr 6Cgbjrđúng 6Cgbjrlà cCeLMf3hâm mCeLMf3ột nhásat zFcDRCkim thấCeLMf3y máu!

Châm mộtsa nCeLMf3hát kzFcDRCim thấy máu...

Nhát kim…

Kim...

Mắt tCeLMf3ôi hếtsa nhì6Cgbjrn nửa ngườiCeLMf3 dướisa củzFcDRCa Tsahương NgôzFcDRC rồiCeLMf3 lạizFcDRC nhìnsa nửzFcDRCa ngườiCeLMf3 dướ6Cgbjri củCeLMf3a Ngưusa BzFcDRCôn. Trướcsa zFcDRCcâu nói zFcDRCmang tízFcDRCnh kzFcDRCích thCeLMf3ích c6Cgbjrủa Trứsang 6Cgbjrmuối, ý6Cgbjr sanghĩ dâzFcDRCm CeLMf3đãng, dusang tụcsa ẩnzFcDRC giấu tronzFcDRCg sađầu zFcDRCtôi bỗ6Cgbjrng saào à6Cgbjro CeLMf3bật CeLMf3ra khôCeLMf3ng szFcDRCao thCeLMf3u salại được.

Luôn zFcDRCcó nhiềuCeLMf3 ngư6Cgbjrời cho rằnCeLMf3g tôisa CeLMf3thuộc lo6Cgbjrại "zFcDRCnho nCeLMf3hã cặn6Cgbjr CeLMf3bã". TôzFcDRCi thCeLMf3ấy đCeLMf3iều nCeLMf3ày zFcDRCkhông đángCeLMf3 để mình6Cgbjr phzFcDRCải qu6Cgbjran tâzFcDRCm vCeLMf3à satôi cũn6Cgbjrg zFcDRCchẳng hiểu.

Vì nhữngCeLMf3 người6Cgbjr đóCeLMf3 chưa tsaừng gặsap zFcDRCTrứng muốisa, nếzFcDRCu hsaọ sagặp rsaồi tsahì chắc6Cgbjr chắn6Cgbjr họsa zFcDRCsẽ bỏCeLMf3 sađi zFcDRChai chữzFcDRC "nho nsahã" 6Cgbjrcho tôi.

Trứng muốizFcDRC bằngCeLMf3 tuổi tsaôi nhưngCeLMf3 vì6Cgbjr cózFcDRC khuôzFcDRCn zFcDRCmặt trCeLMf3ẻ 6Cgbjrcon CeLMf3nên t6Cgbjrrông cósa zFcDRCvẻ giốnCeLMf3g như6Cgbjr mộtzFcDRC czFcDRCô nà6Cgbjrng Lolita6Cgbjr nhỏ bé6Cgbjr, luôn6Cgbjr CeLMf3tươi trẻzFcDRC vCeLMf3ới máizFcDRC CeLMf3tóc CeLMf3dài CeLMf3ngang vazFcDRCi, k6Cgbjrẹp CeLMf3tóc zFcDRCmai gọnzFcDRC CeLMf3gàng, zFcDRCcặp lông CeLMf3mày zFcDRCcong sacong, 6Cgbjrđôi mắtCeLMf3 CeLMf3to tCeLMf3ròn. 6CgbjrKhi sacô nàng6Cgbjr khCeLMf3ông nói6Cgbjr, khôn6Cgbjrg csaười, khôCeLMf3ng cCeLMf3ử độ6Cgbjrng, trông hệt6Cgbjr nCeLMf3hư mẫuCeLMf3 nzFcDRCgười đầ6Cgbjru gỗzFcDRC vôsa cảmzFcDRC xCeLMf3úc, khsai đózFcDRC czFcDRCô nsaàng làzFcDRC sacô CeLMf3bé đ6Cgbjráng sayêu, nội tâm6Cgbjr, nCeLMf3ho nhã6Cgbjr đếnzFcDRC t6Cgbjrội nghiệp.

Không tzFcDRChể khôsang thừCeLMf3a nhận sarằng khísa chấtzFcDRC nCeLMf3ho nhzFcDRCã csaủa 6CgbjrTrứng muốisa toát6Cgbjr rzFcDRCa từzFcDRC CeLMf3tâm 6Cgbjrhồn. CózFcDRC c6Cgbjrâu nósai làzFcDRC "Phúc hữuCeLMf3 CeLMf3thi, tzFcDRChư khzFcDRCí tsaự hoa"1CeLMf3, trsaong bụn6Cgbjrg c6Cgbjrô zFcDRCnàng chắ6Cgbjrc CeLMf3chẳng nhiều nhặn6Cgbjr tzFcDRChơ tzFcDRCừ sathi c6Cgbjra CeLMf3gì nhưngsa lại6Cgbjr czFcDRCô đọngCeLMf3 mộ6Cgbjrt lượsang tưzFcDRC liệ6Cgbjru tinzFcDRCh tzFcDRCúy tsaương đốzFcDRCi khả quan.

1 BụnzFcDRCg c6Cgbjró chứazFcDRC tsahơ, khísa hào hoa.

Trứng msauối lsaà ngườiCeLMf3 có6Cgbjr học vấnCeLMf3 thựczFcDRC szFcDRCự, vsaiệc họ6Cgbjrc hànsah củaCeLMf3 c6Cgbjrô nà6Cgbjrng thuậnsa 6Cgbjrlợi như6Cgbjr zFcDRCcá gCeLMf3ặp nướczFcDRC tzFcDRCại một trườngCeLMf3 CeLMf3có tiếng6Cgbjr tron6Cgbjrg nước,zFcDRC hsaọc hếtzFcDRC 6Cgbjrcao họcCeLMf3 lCeLMf3ại đến6Cgbjr tiếzFcDRCn sĩsa chuyzFcDRCên ngàCeLMf3nh 6CgbjrVật lý6Cgbjr hạt nhân.

Theo sCeLMf3ự su6Cgbjry xé6Cgbjrt củasa tôsai, rất c6Cgbjró k6Cgbjrhả nănzFcDRCg vCeLMf3ì giữCeLMf3 thásai 6Cgbjrđộ ngzFcDRChiêm chỉzFcDRCnh sacao độzFcDRC tron6Cgbjrg họczFcDRC thuậtsa nCeLMf3ên côsa nàng sađã CeLMf3gây rsaa 6Cgbjrvô sốCeLMf3 nhCeLMf3ững chấzFcDRCn độngCeLMf3 tsarong cuộcCeLMf3 sốsang. Nế6Cgbjru c6Cgbjrhỉ dzFcDRCùng hsaai từCeLMf3 đểsa tổ6Cgbjrng kết hisaện tượngzFcDRC củaCeLMf3 c6Cgbjrô nàng6Cgbjr tCeLMf3hì CeLMf3đó zFcDRClà "BiếnzFcDRC thái"6Cgbjr, CeLMf3nếu dùngzFcDRC zFcDRCbốn từsa t6Cgbjrhì làsa "Hoàn CeLMf3toàn biCeLMf3ến thái"...

Theo lsaời cCeLMf3ủa zFcDRCcô nà6Cgbjrng, do lần6Cgbjr nàysa zFcDRCphải CeLMf3đi đếnCeLMf3 mộtzFcDRC nơsai hẻsao lsaánh làm6Cgbjr đềCeLMf3 tCeLMf3ài satrong 6Cgbjrnửa nă6Cgbjrm nê6Cgbjrn vội6Cgbjr trasanh thủ chạy6Cgbjr zFcDRCnhảy khắCeLMf3p cCeLMf3ác thànhsa CeLMf3phố lớnsa mộtzFcDRC lượt.

Trạm dCeLMf3ừng châ6Cgbjrn lầnsa trước 6Cgbjrlà BCeLMf3ắc KinhCeLMf3, cũCeLMf3ng zFcDRClà nơCeLMf3i CeLMf3Lâm LzFcDRCỗi đaCeLMf3ng sizFcDRCnh sống.

Chúng t6Cgbjrôi mộsat hàngzFcDRC bzFcDRCốn người, satrong đzFcDRCó czFcDRCó ha6Cgbjri vị6Cgbjr thầzFcDRCn tiên,6Cgbjr mộtCeLMf3 vCeLMf3ị thầnsa t6Cgbjriên dzFcDRCự bịsa vzFcDRCà mộtzFcDRC zFcDRCcon người hùn6Cgbjrg hCeLMf3ổ phCeLMf3i thẳzFcDRCng xuốCeLMf3ng q6Cgbjruán lẩ6Cgbjru dướsai tầCeLMf3ng mộtzFcDRC đểCeLMf3 tiCeLMf3ếp sađãi Trứnsag muối.

Sau khzFcDRCi đ6Cgbjrã zFcDRCgọi móCeLMf3n và đanCeLMf3g đợiCeLMf3 CeLMf3mang đồzFcDRC ăsan lêzFcDRCn, CeLMf3Trứng muzFcDRCối busaột miệnzFcDRCg nóiCeLMf3 mộ6Cgbjrt câu:

- Đậusa phụsa gi6Cgbjrà, ta6Cgbjro nghizFcDRC là têzFcDRCn rẻCeLMf3 CeLMf3mạt zFcDRCđó đãCeLMf3 chết6Cgbjr rồi.

Chính vì6Cgbjr 6Cgbjrkiểu tưsa tưởng 6Cgbjrvà h6Cgbjrành CeLMf3vi "sahoàn toàCeLMf3n CeLMf3biến thái"zFcDRC củazFcDRC Trứngsa muối,sa nzFcDRCên đ6Cgbjrến tậnCeLMf3 hôsam nay zFcDRC vẫn chưCeLMf3a hềCeLMf3 cCeLMf3ó bzFcDRCất kỳsa ngườisa khácsa giớzFcDRCi nàzFcDRCo ph6Cgbjrúc lớsan đượczFcDRC thzFcDRCưởng thứcsa mCeLMf3ỹ sắCeLMf3c c6Cgbjrủa cô zFcDRCnàng. Nh6Cgbjrưng CeLMf3cô 6Cgbjrnàng CeLMf3lại kzFcDRChông hềzFcDRC CeLMf3quan tâmzFcDRC zFcDRCđến đi6Cgbjrều ấCeLMf3y, bsaởi satrong mắt6Cgbjr CeLMf3cô nàng, nga6Cgbjry cCeLMf3ả azFcDRCnh chzFcDRCàng trướczFcDRC m6Cgbjrặt zFcDRCcó đẹpCeLMf3 zFcDRCtrai đếnzFcDRC 6Cgbjrmức quố6Cgbjrc sasắc tCeLMf3hiên h6Cgbjrương, cũng sakhông sánzFcDRCh 6Cgbjrnổi zFcDRCvới mộtsa CeLMf3cái đ6Cgbjrinh củasa nhữnsag bộzFcDRC mzFcDRCáy tẻCeLMf3 CeLMf3ngắt tron6Cgbjrg saphòng thí nghiệm...

Vì thế,6Cgbjr người6Cgbjr khiếnsa cô nàngCeLMf3 gọzFcDRCi zFcDRClà "tên6Cgbjr rẻzFcDRC mzFcDRCạt", trướsac mCeLMf3ắt chCeLMf3ỉ zFcDRCcó CeLMf3Lâm 6CgbjrLỗi, sangười đãsa lzFcDRCàm chuyện cóCeLMf3 lỗi6Cgbjr vớisa zFcDRCbạn CeLMf3thân c6Cgbjrủa csaô sanàng là6Cgbjr CeLMf3tôi, 6Cgbjrcó đCeLMf3ược viCeLMf3nh phúc6Cgbjr này.

- CeLMf3Vớ CeLMf3vẩn, satao vừsaa mới nzFcDRCói chuyệzFcDRCn OnlCeLMf3ine vớiCeLMf3 ansah sata, chCeLMf3ẳng 6Cgbjrlẽ l6Cgbjrà hiệCeLMf3n tượ6Cgbjrng sizFcDRCêu nhzFcDRCiên trêzFcDRCn mCeLMf3ạng à?

- Vừasa mới?6Cgbjr Mà6Cgbjry c6Cgbjrhắc chắn chứ?

Trứng muố6Cgbjri trzFcDRCợn tzFcDRCròn mắt, há6Cgbjr CeLMf3to miệnzFcDRCg nCeLMf3hư sathể tôizFcDRC v6Cgbjrừa zFcDRCgặp phảisa chu6Cgbjryện sakinh khủng6Cgbjr gì.