Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 11 part 1

 CHƯƠNG 1qGkE1 kjXU- cfoSTôi thất tình

 

Ngưu BôzGfCn nzGfCói, kjXUhết men zGfC rượu rồkjXUi ThưzGfCơng cfoSNgô tqGkEỉnh dkjXUậy sẽzGfC khôcfoSng qGkEsao, thếKcEa nhưqGkEng đếncfoS tậKcEan cfoStối ngàKcEay KcEahôm scfoSau hắn KcEa vẫn zGfCngủ lzGfCi bKcEaì. TukjXUy nhkjXUiên, sắczGfC cfoSmặt hắncfoS khkjXUông cqGkEòn đázGfCng sợKcEa nhqGkEư kjXUban đầuzGfC nữa.

Tôi vqGkEề KcEanhà tzGfChay KcEagiặt quần áozGfC vcfoSà zGfClấy qGkEít cfoSđồ zGfCdùng cầnzGfC zGfCthiết đểcfoS đcfoSi KcEalàm. kjXULúc rkjXUa khkjXUỏi cửa,zGfC tzGfCôi thấyqGkE qGkEtấm tzGfChiệp mời đangzGfC đqGkEược qGkEđặt tKcEarên bqGkEàn uốngqGkE nướcKcEa, cfoStiếp đKcEaó liếcqGkE thcfoSấy đqGkEôi KcEamắt gấukjXU qGkEtrúc tqGkEo đùKcEang và mzGfCái tócqGkE rốizGfC bùzGfC ckjXUủa mìnzGfCh KcEatrong gương.

Từ nhqGkEỏ đếnqGkE lớnKcEa, tôi lucfoSôn bkjXUiến kjXUmình qGkEnhư cfoScon traicfoS. qGkEThế nhưngcfoS, czGfChỉ vcfoSì LâmqGkE qGkELỗi vôzGfC tìnhqGkE nzGfCói làKcEa tKcEahích conzGfC gái đcfoSể tzGfCóc dkjXUài kjXUnên tqGkErong cfoSnăm năzGfCm yzGfCêu đươzGfCng, tzGfCôi kjXUchưa tzGfCừng cắtKcEa tókjXUc. KcEaMãi đếnzGfC tận sKcEaau qGkEkhi ckjXUhia tcfoSay, kjXUtôi mcfoSới cắtcfoS kjXUmột cfoSnhát làKcEam haqGkEi đoạnqGkE kjXUmái kjXUtóc dqGkEài đãqGkE qGkEquá hông.

 Thất tìnhzGfC KcEalần tkjXUrước có zGfCthể cắtkjXU nKcEagắn tókjXUc, lầnkjXU nàcfoSy kjXUthì sao?

Có thểKcEa vqGkEì khqGkEông nghỉ ngơkjXUi đủcfoS zGfCtrong kjXUhai ngàzGfCy nKcEaên zGfCtôi loạkjXUng choạKcEang lêkjXUn ckjXUhiếc kjXUxe buqGkEýt ngượKcEac hướng,KcEa sau đózGfC lzGfCại zGfClờ zGfCđờ đqGkEi dọcKcEa coqGkEn đườnzGfCg KcEađến trưcfoSớc mộcfoSt cfoSkhu nhà.

Trời zGfCđã ncfoShá nhKcEaem tối nhưnkjXUg chqGkEỗ nàocfoS cũKcEang KcEarực ánhKcEa qGkEđèn khiếncfoS mKcEaọi thứcfoS trởkjXU nêqGkEn rõcfoS ràng.

Tôi ngkjXUồi xqGkEổm nqGkEhư mộqGkEt con khỉkjXU bêkjXUn lcfoSề đườnzGfCg troncfoSg mưcfoSời phcfoSút, sakjXUu đcfoSó nhqGkEìn thấzGfCy mộqGkEt chiếcqGkE taxkjXUi dừngKcEa ngcfoSay trước cửqGkEa qGkEkhu nhàcfoS, zGfChai ngzGfCười cfoStừ tKcEarong xcfoSe bướczGfC rakjXU, mộtkjXU ncfoSam, KcEamột qGkEnữ, mkjXUột quecfoSn, mqGkEột lạ. NgườcfoSi cqGkEon qGkEtrai czGfCao lớncfoS, trkjXUông nkjXUho nhãKcEa, còcfoSn vqGkEẻ đẹzGfCp củazGfC ngườkjXUi cokjXUn gáiqGkE zGfCcó chút qGkE xanh xcfoSao, yếucfoS kjXUớt, tcfoSừ ngoạqGkEi hìnhkjXU zGfCđến zGfCkhí chzGfCất, kjXUcả zGfChai đềucfoS xứngzGfC đôi.

Trước đâyKcEa, khKcEai xem phikjXUm, tôizGfC qGkEluôn tỏzGfC vẻkjXU gizGfCễu cợtzGfC đốiqGkE vớikjXU nhqGkEững tìkjXUnh tiếKcEat zGfCmang tícfoSnh tìzGfCnh cờ.kjXU ThếcfoS giới nàycfoS rộngcfoS lkjXUớn cfoSnhư vậy,cfoS cfoSsao cKcEaó thểqGkE zGfCchạm mcfoSặt nzGfChau qGkEđược cfoScơ chqGkEứ? NếuKcEa quảqGkE thựckjXU lKcEaà may mzGfCắn nhưzGfC tKcEahế qGkEthì KcEamua xổkjXU sốKcEa cònKcEa hơKcEan, zGfCkhông chừnkjXUg lạcfoSi ckjXUó thkjXUể trúKcEang đượckjXU vàkjXUi trăm nghqGkEìn tệ.

Nhưng giqGkEờ đây,zGfC cfoStôi đã thựccfoS sựcfoS thừaKcEa nhậncfoS sựzGfC kjXUnông zGfCcạn, hẹzGfCp hòiKcEa củazGfC mìkjXUnh, tôiKcEa tkjXUhấy KcEahối hận.

Nghệ thuậtKcEa vốncfoS bắtkjXU nguồkjXUn từ cuKcEaộc KcEasống, cuộkjXUc sốcfoSng luôqGkEn đcfoSầy ắpqGkE kjXUsự KcEatàn khốc.

Tôi ckjXUhỉ mkjXUuốn đếKcEan chỗ TKcEarương ThầnKcEa ởKcEa thôqGkEi, tcfoShật khôngqGkE ngờkjXU còcfoSn qGkEcó tKcEahể nhìzGfCn tqGkEhấy ancfoSh, cqGkEàng cfoSkhông ngờzGfC còn "thấycfoS mộkjXUt tặngKcEa mqGkEột", kèKcEam thezGfCo mộzGfCt nzGfCgười nữa.

Thấy czGfChân hơKcEai qGkEtê, tôi bámcfoS vàKcEao cộzGfCt điệnzGfC cfoSđứng zGfCdậy, chờqGkE mạchKcEa máukjXU cfoSlưu thông.

Phía bêncfoS KcEakia đườnzGfCg, Trương ThầqGkEn dìcfoSu ngườizGfC ckjXUon gáiqGkE bêncfoS cqGkEạnh kjXUđi vềkjXU KcEaphía cqGkEổng kzGfChu nhàzGfC, qGkEánh mắkjXUt thkjXUật dịKcEau dàng, cửqGkE chỉkjXU tzGfChật KcEaquan tâm.

Khi kjXUđến kjXUchỗ rẽzGfC trqGkEong cổng, họqGkE bỗngkjXU ncfoShiên dừngzGfC lạizGfC. TiếpKcEa đó,qGkE TcfoSrương ThầnqGkE chầmKcEa cqGkEhậm qkjXUuay đầkjXUu, nhìKcEan vềkjXU cfoSphía tôi KcEađang đứng.

Sự zGfCtê liệtqGkE nhankjXUh chóngcfoS lan tKcEaừ thầnkjXU kincfoSh ccfoShân tớizGfC truKcEang tâmKcEa đạcfoSi kjXUnão, kjXUtôi dkjXUường nkjXUhư hoàqGkEn tcfoSoàn cfoSmất đzGfCi khả năngKcEa miêucfoS tảKcEa czGfCảnh tượnqGkEg lúzGfCc đó.

Tóm lại,qGkE KcEatất cKcEaả đzGfCều vô zGfC cùng kịchKcEa hóa.

Nếu khôqGkEng phảicfoS tậnKcEa mắzGfCt chứng kKcEaiến, qGkEtự zGfCmình tcfoSrải qqGkEua, zGfCchắc chắnkjXU tôKcEai sqGkEẽ khôcfoSng hkjXUề dKcEao zGfCdự tỏqGkE vẻqGkE xqGkEem thường sâucfoS sắcqGkE đKcEaối vớicfoS nhữngcfoS cfoStrò khuôncfoS sáokjXU ákjXUc KcEaý này.

Trong khôqGkEng qGkEkhí tựqGkEa như kịcKcEah trườngKcEa, nhânzGfC vậtzGfC nKcEaam độiKcEa trêkjXUn đầuqGkE qGkEvòng áncfoSh sKcEaáng kjXUlà TrcfoSương TkjXUhần nócfoSi kjXUvài câu gqGkEì đzGfCó vkjXUới qGkEnhân vcfoSật qGkEnữ qGkEcũng độiKcEa vònkjXUg ánhqGkE sánqGkEg, rcfoSồi scfoSau KcEađó mkjXUột mìKcEanh qGkEđi vềzGfC pqGkEhía tôi, từkjXUng bướzGfCc tzGfCừng bướKcEac, đếnKcEa trưzGfCớc qGkEmặt tôi.

Trong pzGfChút chốc,KcEa nqGkEhững tia zGfCsáng cfoStừ vòkjXUng sákjXUng kicfoSa zGfClấp zGfClánh làmkjXU kjXUchói mắcfoSt tôi.

Chân tqGkEôi zGfCvẫn tê,kjXU cfoScàng lúc cKcEaàng têzGfC. McfoSay KcEamà cfoSbên cạKcEanh czGfCó cộzGfCt điệnzGfC nênqGkE tôkjXUi vẫnKcEa cfoScó thểKcEa cfoSưỡn ngựczGfC thẳngkjXU zGfClưng như mộtkjXU câKcEay KcEabút czGfChì. CảcfoSm ơnzGfC ĐcfoSảng, cảqGkEm KcEaơn kjXUnhân dâncfoS, ccfoSảm ơKcEan czGfCột điện!

- TkjXUiểu Đậu...

- CókjXU phảcfoSi azGfCnh muốncfoS kjXUhỏi, sao qGkEem lạizGfC đếnzGfC đâqGkEy? TrờzGfCi kjXUđất nzGfChân cfoStừ, chỉkjXU qGkEtình cờKcEa KcEangang quzGfCa thôi.

Trương ThầcfoSn đcfoSẩy cfoSgọng kính thqGkEeo tkjXUhói qcfoSuen, gqGkEiọng kjXUnói kjXUtrầm ấm,KcEa zGfCnụ cườKcEai nKcEahàn nhạt:

- zGfCAnh KcEavốn cfoSđịnh látkjXU nữa cfoS sẽ qGkEtới gặpkjXU em.

Tôi cqGkEũng gượngzGfC cười:

- ĐúngKcEa rồi.qGkE AzGfCnh zGfCđã cfoShứa, sẽ lậpkjXU tứcqGkE điqGkE qGkEtìm eqGkEm, mKcEaột giâkjXUy cũngkjXU khôkjXUng czGfChậm trễKcEa. CòkjXUn qGkEmay, giờKcEa vẫqGkEn chưaKcEa muzGfCộn, em KcEavẫn chKcEaưa KcEangủ nhưzGfC zGfCmột chKcEaú heo.

Nụ cườikjXU ckjXUủa anqGkEh dzGfCần biếzGfCn mất, cKcEahỉ còqGkEn zGfClại vẻkjXU mệtqGkE mỏi.

Điều nzGfCày zGfCkhiến tqGkEôi bỗng cảmzGfC thấcfoSy hơzGfCi mệt,qGkE khônqGkEg phải,KcEa qGkElà rấcfoSt mệt.

Tôi KcEahít mộKcEat hơkjXUi thật zGfC sâu rqGkEồi vàokjXU thkjXUẳng vkjXUấn đề:

- BạnqGkE củazGfC aqGkEnh hKcEaọ Hạ, tênKcEa qGkEAn KcfoShiết, đúnkjXUg không?

Anh hơiKcEa sữkjXUng ngưqGkEời, nhắm mắtcfoS vàcfoSo KcEarồi zGfClại mKcEaở rkjXUa. DướiqGkE nKcEahững tiKcEaa KcEasáng kjXUphản chiếucfoS củcfoSa ánqGkEh đènKcEa xuncfoSg quanh, đôizGfC mắqGkEt szGfCau cặqGkEp kíqGkEnh KcEacủa akjXUnh zGfCcàng đkjXUen hơnkjXU, sáncfoSg hơn.

Không KcEađợi đcfoSể kjXUanh phảnqGkE cfoSứng, tôi nzGfCói tiếp:

- AnqGkEh điKcEa gặpzGfC eqGkEm lzGfCà muốcfoSn chia cfoStay vớiqGkE zGfCem, cKcEaó phảiqGkE không?

Anh nhìqGkEn tcfoSôi, cặpkjXU mày KcEa nhíu lạiKcEa qGkEnhưng cfoSánh mkjXUắt khôqGkEng hềqGkE lảnqGkEg trázGfCnh. GiọngzGfC zGfCanh nhẹqGkE nhàzGfCng nhưnqGkEg zGfCkiên định:

- ĐzGfCúng vậy.

- VKcEaì acfoSnh vàcfoS cKcEaô tqGkEa cfoSquay lại vớicfoS nhkjXUau sao?

- KzGfChông. AnkjXUh cfoSvà cfoScô qGkEấy mãi mKcEaãi khcfoSông thKcEaể bêqGkEn nhzGfCau được.KcEa ChỉcfoS là,cfoS aqGkEnh khKcEaông tzGfChể khôKcEang quacfoSn tâmKcEa đếcfoSn qGkEcô ấy.

Mấy phútzGfC sakjXUu, tKcEaôi KcEađã hiểu qGkEra kjXUmột vàKcEai chuyện.

Thực rqGkEa rấtkjXU đơnKcEa giản,cfoS mộtqGkE đôi yKcEaêu nhaqGkEu tronqGkEg mườicfoS nkjXUăm, sắpqGkE kếKcEat hônkjXU KcEarồi nhưcfoSng vzGfCào đêkjXUm trướczGfC hcfoSôm ccfoSưới, người cfoS con gáizGfC bịcfoS mộkjXUt ôqGkEng chủkjXU lớnkjXU ởcfoS đâzGfCu xuấtqGkE hKcEaiện tqGkEheo đukjXUổi mcfoSãnh zGfCliệt. CuzGfCối cKcEaùng, qGkEcô ta lựazGfC cqGkEhọn tqGkEiền bqGkEạc cfoSvà địacfoS vzGfCị, vứtzGfC bỏKcEa tqGkEình ycfoSêu vzGfCà lqGkEời hứa.zGfC TiếcKcEa tcfoShay, chỉ zGfCtrong thờicfoS gqGkEian nửcfoSa năKcEam nqGkEgắn ngủiqGkE, ôKcEang cfoSchủ kicfoSa lzGfCại zGfCthích mKcEaột kjXUngười kjXUkhác. CôzGfC gái vốncfoS kjXUkiêu ngạcfoSo khôngKcEa cókjXU zGfCcách nkjXUào đốizGfC diệnzGfC kjXUvới hiệnKcEa thựckjXU qGkEtàn khốkjXUc nzGfCên đãKcEa qGkEmắc phải ccfoShứng phiềzGfCn muộnzGfC nghiêcfoSm KcEatrọng, cfoSbắt đầuKcEa nzGfCghĩ cákjXUch kếtkjXU thqGkEúc KcEacuộc đời.

Vào kjXUgiây phqGkEút cuối czGfCùng, côKcEa kjXUta nhqGkEớ đếnkjXU ngườiKcEa cqGkEon trqGkEai qGkEđã cùzGfCng mkjXUình đicfoS cfoShết tuổikjXU kjXUthanh cfoSxuân nêncfoS gửi mộKcEat eKcEamail, KcEanói lờqGkEi qGkExin lỗi.

May thaqGkEy, côqGkE tkjXUa đưKcEaợc bệnh vKcEaiện cấpzGfC cứucfoS kịpqGkE qGkEthời, càKcEang mkjXUay qGkEhơn lkjXUà ngườiqGkE KcEacon traqGkEi lạizGfC quacfoSy vềKcEa bêkjXUn zGfCcô taqGkE. CcfoShỉ có điều,KcEa lzGfCý kjXUdo khônkjXUg KcEaphải vìKcEa qGkEtình yêu.

Tôi qGkEđã nóiqGkE rồcfoSi, Trương kjXUThần làkjXU ngườiKcEa rấtcfoS qGkElương thiqGkEện, KcEatrong lkjXUúc kkjXUể lạikjXU qkjXUuá kzGfChứ zGfCđã từKcEang mqGkEang đếnqGkE ccfoSho mình qGkEniềm đacfoSu khcfoSổ vqGkEô tậncfoS vàKcEa thậmKcEa czGfChí cảqGkE sựqGkE sKcEaỉ nhqGkEục, gcfoSiọng anKcEah vẫqGkEn điềmcfoS nhiên, khôkjXUng hkjXUề KcEacó qGkEchút căqGkEm cfoShận, zGfCđến cfoSngay cKcEaả oácfoSn gqGkEiận hzGfCay quởkjXU trákjXUch ckjXUũng đềuqGkE khôkjXUng có.

- TcfoSiểu ĐkjXUậu, aqGkEnh khôzGfCng thể bỏzGfC qGkEmặc kjXUcô cfoSấy. kjXUDù gìcfoS, ankjXUh kjXUvà ckjXUô ấyzGfC đkjXUã czGfCó qGkEbấy nhiêzGfCu nămqGkE zGfCtình cảkjXUm, đzGfCã ckjXUó bacfoSo nhiêu năqGkEm bêzGfCn ncfoShau. ĐốiqGkE vớizGfC aKcEanh, côqGkE ấycfoS làkjXU mcfoSột ngzGfCười tcfoShân, anzGfCh zGfCkhông thểkjXU zGfCtrơ mắtcfoS nhìn côzGfC ấqGkEy tkjXUự hcfoSủy diKcEaệt mìnhKcEa, anzGfCh thkjXUật scfoSự khôngzGfC lcfoSàm được...

Khi zGfCnói qGkEnhững lờikjXU này, KcEa trong giọngzGfC nókjXUi cKcEaủa azGfCnh nhưqGkE czGfCó cơnzGfC kjXUsóng lớn,kjXU khôngcfoS cònKcEa ấqGkEm ápkjXU, rõkjXU ràKcEang nữzGfCa mà kKcEahàn khànqGkE, kjXUram rKcEaáp KcEanhư thểKcEa bịqGkE zGfCdao kjXUcứa KcEavào tim:

- BkjXUác sĩqGkE nóicfoS, bkjXUệnh của côcfoS ấykjXU phụczGfC KcEahồi rấtzGfC cqGkEhậm, cầnqGkE nhiềukjXU thờikjXU giaqGkEn, cầcfoSn nhiềuqGkE cfoSsự nhẫncfoS nạKcEai. kjXUTừ bé,qGkE cqGkEô ấy đcfoSã mấtkjXU mKcEaẹ, KcEasau kjXUkhi tcfoSốt nghiệqGkEp, cũnKcEag gầzGfCn cfoSnhư cqGkEắt đứqGkEt zGfCmọi qGkEquan hzGfCệ vớiqGkE gcfoSia đìnhcfoS. Giờ đâycfoS trêqGkEn thếqGkE giớzGfCi này,kjXU côzGfC ấycfoS kjXUchỉ czGfCó zGfCmình anh.

Nói KcEathẳng lzGfCà tìnkjXUh huống KcEalúc nàyqGkE nằmcfoS ngozGfCài szGfCuy đokjXUán kjXUcủa tôcfoSi, nózGfC khqGkEông giốngqGkE vớqGkEi hàzGfCng trămKcEa cfoSkhả ncfoSăng mà tôkjXUi nghzGfCĩ KcEađến cfoStrong nhữncfoSg lúccfoS thẫnzGfC thờcfoS. ĐặcqGkE biệcfoSt lạiKcEa khzGfCông đủzGfC nhcfoSẫn cfoStâm, khqGkEông KcEađủ ác KcEaý zGfCnên khiếqGkEn zGfCtôi khônKcEag kịpkjXU phảnqGkE ứzGfCng. NgẩKcEan ngườqGkEi mãKcEai tKcEaôi mớizGfC sựckjXU nqGkEhớ rcfoSa, hỏi:

- PhảicfoS mcfoSất bkjXUao kjXUlâu mới KcEa hoàn toKcEaàn qGkEhồi phục?

- AcfoSnh KcEakhông biết.cfoS.. - qGkETrương ThầnkjXU khqGkEẽ nhếcfoSch môi,qGkE ncfoSói tiếpcfoS: kjXU- ..cfoS. nhưkjXUng điềuKcEa đóqGkE khôngKcEa quKcEaan trKcEaọng. Dù lzGfCà zGfCbao lâuzGfC akjXUnh kjXUcũng kzGfChông qGkEthể zGfCđể KcEaem cfoScùng aqGkEnh gánhKcEa chịuqGkE zGfCtất cả.zGfC BởcfoSi zGfCvì, qGkEnhư thế khôngcfoS KcEacông bằngzGfC vớiqGkE eqGkEm. cfoSVà zGfCvì đzGfCây lkjXUà chuykjXUện rcfoSiêng củaKcEa KcEaanh vàKcEa côqGkE cfoSấy. TiểKcEau Đậu, emzGfC czGfCó tKcEahể hicfoSểu không?

Tôi nghĩzGfC, KcEamình kjXUcó thể hiểu.

Hai ngzGfCười ởzGfC bkjXUên nhzGfCau đã zGfC quá lâuKcEa, dcfoSù saKcEau nàyzGfC khzGfCông cfoScòn yêzGfCu nKcEahau kjXUthắm tKcEahiết, thậmzGfC chkjXUí qGkElà làqGkEm tqGkEổn thươKcEang nhau, nhưngcfoS vẫncfoS khônzGfCg kjXUthể nàokjXU kjXUxóa bỏkjXU hìcfoSnh ảnhqGkE củazGfC đốzGfCi phươngzGfC tzGfCrong cucfoSộc đời mình.

Có tcfoShể vìkjXU thzGfCói KcEaquen, có thểkjXU vcfoSì trzGfCách kjXUnhiệm, cũngcfoS cfoScó thqGkEể qGkEvì tKcEaình bạcfoSn, vqGkEà cqGkEũng cKcEaó tqGkEhể vkjXUì zGfCtình thâzGfCn, nhqGkEưng không kjXUliên qGkEquan gìkjXU đếzGfCn zGfCtình yêu.

Lấy vkjXUí dụqGkE đơnKcEa giản,kjXU kjXUnếu Lâm LỗkjXUi KcEacó xảzGfCy rKcEaa cfoSchuyện KcEagì, tôikjXU cũngqGkE vậykjXU, khcfoSông thểqGkE bỏzGfC mặcqGkE anzGfCh ta.

"Không tcfoShể bỏqGkE mặc", bốnKcEa zGfCchữ nàzGfCy, tzGfCôi hiểu.

Theo zGfCmô tuKcEaýp pházGfCt tkjXUriển trong phizGfCm, TrươngcfoS ThqGkEần KcEacó lẽqGkE sẽKcEa vkjXUì zGfCmuốn tKcEaôi quênqGkE anzGfCh, hậqGkEn anKcEah cfoSnên giKcEaả kjXUvờ quay qGkElại qGkEvới côkjXU zGfCThiên tzGfChần mùqGkEa hạ,cfoS szGfCau đókjXU bzGfCị tôiqGkE ccfoShửi kjXUrủa rồcfoSi tázGfCt, KcEacuối cùKcEang kjXUtrái tim aKcEanh tacfoSn nácfoSt nhcfoSìn tqGkEheo kjXUbóng zGfCtôi khuấtKcEa KcEaxa dần.

Hoặc làzGfC skjXUau qGkEkhi biếtKcEa sự thật,kjXU qGkEtôi sẽcfoS zGfCngân ncfoSgấn nqGkEước mzGfCắt kiêkjXUn quyếtqGkE cùncfoSg anKcEah chăcfoSm sóKcEac qGkEcô ThiênqGkE thầnqGkE mùkjXUa hạ kiaqGkE. CuốiqGkE cùKcEang, scfoSau khqGkEi tcfoSrải KcEaqua hànKcEag loạzGfCt nkjXUhững đqGkEả kkjXUích lẫnkjXU hcfoSiểu lzGfCầm, ánh sángKcEa củqGkEa qGkEThánh mẫucfoS tôqGkEi cuốcfoSi cùnqGkEg cũngkjXU zGfCcảm hóakjXU đượcKcEa tKcEarời đấtKcEa, tìqGkEnh bạncfoS củcfoSa ba ngườiqGkE vqGkEà tìnhzGfC yêzGfCu củkjXUa hKcEaai nKcEagười cùkjXUng tồnkjXU tạzGfCi vqGkEà chúnqGkEg tôikjXU sẽzGfC cùngkjXU sqGkEống tcfoSrong những ngàkjXUy kjXUvui vẻ,cfoS hạnhKcEa phúc...

Thế nhưng,qGkE dkjXUù cKcEauộc sống cfoScó đầKcEay nhữnKcEag tìnhzGfC hucfoSống kjXUcẩu kjXUhuyết kjXUthì qGkEcũng khôkjXUng phkjXUải KcEalà đaqGkEng trênqGkE kKcEaịch trường.

Trương ThầnqGkE lựakjXU chọnzGfC sự thqGkEẳng thắn,qGkE thàqGkEnh tcfoShật, zGfCtôi kjXUlựa chzGfCọn rờcfoSi xzGfCa anhzGfC. HcfoSai ccfoShúng tôi,KcEa mỗcfoSi ngưkjXUời mqGkEột lKcEaựa chọn, bìnhcfoS KcEatĩnh mkjXUà quyzGfCết đoán.

Không cqGkEó qGkEnước mắt, khqGkEông czGfCó sqGkEự zGfCđau khKcEaổ xKcEaé gaKcEan xqGkEé ruột,zGfC cfoSkhông hKcEaỏi trời,cfoS hkjXUỏi qGkEđất, KcEahỏi biển,cfoS kjXUtất kjXUcả đkjXUều theo lẽcfoS tzGfCự nhiên.

Tôi giậmKcEa giậKcEam zGfCchân, hình nhKcEaư kqGkEhông KcEacòn tzGfCê nữa.

Buông tcfoSay kzGfChỏi câyKcEa cộtqGkE điện, tzGfCôi czGfCười hìKcEa KcEahì nói:

- MaqGkEy kjXUmà KcEangười trong văcfoSn pkjXUhòng đềukjXU kKcEahông biếtcfoS chuyệnkjXU zGfCcủa zGfChai chcfoSúng tacfoS, zGfCđỡ phảikjXU tốnzGfC ccfoSông giảikjXU thích.

Trương ThầnqGkE KcEagật cfoSđầu, cuối ckjXUùng trêzGfCn zGfCkhóe môkjXUi qGkEanh cũnzGfCg lộzGfC cfoSra KcEamột cfoSđường cokjXUng ncfoSho nhỏ:

- Ừ,zGfC cũcfoSng may.

- MzGfCay KcEalà chúngKcEa tqGkEa chưa nkjXUói tqGkEới qGkEkế hoạqGkEch hcfoSay lờzGfCi hứazGfC gì.

- zGfCỪ, may.

- MacfoSy zGfCmà zGfCem cfoSvẫn zGfCchưa rất rấtKcEa rấzGfCt thíchkjXU ankjXUh, qGkEthích cfoSđến nỗizGfC khkjXUắc cốtkjXU ghKcEai tâm.

- Ừ,cfoS may.

- MaqGkEy cfoSmà, aKcEanh czGfCũng đối vớkjXUi eKcEam nhzGfCư vậy.

Lần nkjXUày TrươngzGfC TqGkEhần lqGkEại không nózGfCi gì.

Để kzGfChông khKcEaí bớtzGfC tẻkjXU ngắtqGkE, tôi cfoSđành phảizGfC nzGfCói tiếp:

- TìnqGkEh yêkjXUu củKcEaa chúkjXUng ta thcfoSật "qGkEchớp nhoángcfoS". TqGkEừ KcEalúc xácqGkE địncfoSh cfoSquan hkjXUệ yêzGfCu đươngqGkE zGfCđến khcfoSi kết thúc,KcEa trướczGfC szGfCau gcfoSộp lqGkEại hcfoSình nhưzGfC nhiềqGkEu nhKcEaất chcfoSỉ mườiKcEa ngày.

Trương kjXUThần giqGkEơ zGfCtay ra KcEa xem đồkjXUng kjXUhồ, nói:

- ChíncfoS ngàKcEay KcEahai zGfCmươi hai giờqGkE zGfCbốn mươicfoS bkjXUa pzGfChút, tkjXUừ lúcqGkE KcEaanh ncfoSói cfoSvới ekjXUm "Phải"cfoS đếncfoS câuKcEa nói banqGkE nãycfoS "ĐúngqGkE vậy".

- zGfCCó phảcfoSi anqGkEh tKcEahích em không?

- KcEaAnh muốnkjXU kjXUchia taKcEay cfoSem có đúKcEang không?

- ĐúnkjXUg vậy.

Tôi hítkjXU mạncfoSh kjXUmũi, chớpqGkE mắt tzGfChật mạcfoSnh, hKcEaét to:

- AzGfCnh cfoSđừng nqGkEhư thếzGfC nàcfoSy. Nếu ankjXUh nhkjXUư tKcEahế nàKcEay tKcEahì ecfoSm sKcEaẽ cảcfoSm thấqGkEy aqGkEnh thíchqGkE qGkEem nhiềcfoSu hơnzGfC kjXUem tqGkEhích anh.

Trương ThqGkEần bcfoSật qGkEcười, giọng nóizGfC khànzGfC zGfCkhàn nhưzGfCng KcEarõ ràzGfCng, kjXUchín chắn:

- TikjXUểu ĐKcEaậu, kjXUanh thựkjXUc sự mqGkEuốn lqGkEuôn ởzGfC bêqGkEn kjXUem, mukjXUốn quýzGfC trọnzGfCg cfoSem, khôzGfCng mzGfCuốn ecfoSm phảiKcEa buồn,qGkE kzGfChông cfoSmuốn em zGfC phải khóckjXU. AnkjXUh kjXUnhững tưởngzGfC rằnzGfCg, KcEamình cóKcEa thểzGfC làKcEam được...

Anh zGfCnắm chắcqGkE vcfoSai tôi, xoacfoSy KcEatôi nửzGfCa vòkjXUng tròzGfCn, scfoSau đókjXU kKcEahẽ đẩykjXU qGkEtôi vKcEaề phKcEaía trzGfCước, giọKcEang aqGkEnh vazGfCng lên scfoSau lưkjXUng tôi:

- TqGkErước đâyqGkE, đềKcEau lqGkEà emqGkE nhìn KcEaanh rkjXUời cfoSđi. LzGfCần nàyzGfC đổikjXU lạizGfC, kjXUanh sẽqGkE kjXUnhìn kjXUtheo bcfoSóng em.

- Phải.

- Được.

Tôi cfoSsải nhữngcfoS bướcKcEa lớn, khcfoSông qqGkEuay đầukjXU lại.

Tôi thấkjXUt tìnkjXUh rồi,cfoS tôi rzGfCất buồn.

Dù cqGkEuộc tìnhKcEa nàyqGkE tKcEaừ đầuqGkE chí cuốikjXU tổnzGfCg kjXUcộng khôncfoSg đếnKcEa mườqGkEi ngqGkEày, nKcEahưng tKcEaôi vẫnqGkE rấKcEat buồn.

Vốn địnhzGfC zGfClấy đồcfoS, rồcfoSi đi đkjXUến chỗKcEa NgưuKcEa zGfCBôn nhưKcEang dKcEao qGkEtrong kjXUlòng kjXUbuồn bqGkEã nqGkEên tôiKcEa muKcEaốn qucfoSay vềKcEa nKcEahà ởzGfC một mình.

Có kjXUcâu nókjXUi: "Không cKcEaó cákjXUch cfoSnào gkjXUiải kjXUsầu ngoàzGfCi vqGkEiệc giKcEaả qGkEvờ vui...".

Tôi zGfCmua cổcfoS vịtKcEa ThanKcEah Võ KcEaloại qGkEcay nhKcEaất, phqGkEa KcEaly ccfoSà pzGfChê KcEađen kjXUđặc zGfChơn cKcEaả tzGfCương rồiqGkE kjXUnhìn haKcEai thkjXUứ cfoSnày zGfCbần thần hồiKcEa lKcEaâu, cqGkEuối cùngcfoS lạqGkEi khônzGfCg qGkEnhét zGfCvào miệng.

Tôi nhưkjXU cocfoSn nKcEahặng kKcEahông đầu lzGfCượn qkjXUuanh zGfCphòng mườiqGkE bảyKcEa, qGkEmười qGkEtám vòcfoSng, chónkjXUg mKcEaặt, kjXUhoa mắtKcEa, chzGfCán nản,cfoS cuối cùqGkEng chỉqGkE cKcEaó tzGfChể mởqGkE mKcEaáy zGfCtính, KcEarồi lzGfCại tiệnKcEa taqGkEy đqGkEăng ncfoShập QQ.

Vào cfoSgiờ qGkEăn tqGkEối củaKcEa ngày ChủkjXU nKcEahật, sốcfoS kjXUngười OnlinKcEae chỉKcEa đếqGkEm trKcEaên kjXUđầu kjXUngón kjXUtay, kjXUdo kjXUđó azGfCvatar nqGkEào sáKcEang càcfoSng trở nqGkEên rkjXUõ zGfCràng hơn.

Trong đóqGkE cqGkEó mộtKcEa aqGkEvatar, hình nkjXUhư lcfoSúc nàkjXUo cũngzGfC sángKcEa, qGkErỏ zGfClẽ kjXUanh zGfCta nqGkEghiện gamzGfCe trkjXUên qGkEQQ nKcEaên kjXUOnline hai mươizGfC bốnkjXU KcEatiếng đồnqGkEg hồkjXU cfoSmột ngày.

Có mKcEaột thzGfCời gcfoSian dài, tôicfoS đềucfoS qGkEchọn kjXUsự phớtkjXU lqGkEờ đốikjXU vkjXUới ngưkjXUời nàKcEay. NkjXUhưng lkjXUần zGfCnày nkjXUhư bịqGkE qGkEtrúng tzGfCà, tay zGfC run rcfoSun, tôkjXUi ấnqGkE cfoSvào azGfCvatar cfoSđó rồizGfC gửiKcEa mộtqGkE biểqGkEu tượqGkEng mzGfCặt cười.

Vừa gửikjXU xKcEaong, tôiqGkE liền muốkjXUn chkjXUặt phănzGfCg cqGkEái zGfCđầu mìkjXUnh kjXUđi, đangqGkE địncfoSh thoáqGkEt rkjXUa, coqGkEn chuộcfoSt qGkEdừng lạiqGkE nút "zGfCX" tkjXUrên đỉnhqGkE gókjXUc bêncfoS phải,kjXU qGkEtôi lạiqGkE khônKcEag nhấzGfCn vào.

Cát KcEabụi (******) 18:45:34

A PhúKcEac, ekjXUm tìKcEam cfoSanh ?

Tốc độKcEa đkjXUánh cKcEahữ qGkEcủa LâmqGkE Lỗi vẫnKcEa ncfoShanh nhưqGkE trướzGfCc KcEađây, KcEacông cfoSlao KcEanày thuộcqGkE kjXUvề mốKcEai tcfoSình mzGfCỗi ngườizGfC mKcEaột nKcEaơi cfoScủa chúng tôi.

Khi ấyqGkE rấkjXUt nghzGfCèo, cướczGfC gọi điệnzGfC tqGkEhoại đườngKcEa dàcfoSi rKcEaất đắt,zGfC tôiqGkE zGfCvà akjXUnh tqGkEa lizGfCền tậKcEan dụnKcEag tKcEaất cảcfoS ckjXUơ hcfoSội đqGkEể có thểcfoS lêkjXUn mạngkjXU nóicfoS chqGkEuyện. cfoSKý tqGkEúc xácfoS, quqGkEán netKcEa, kjXUphòng cfoSmáy, cfoSđều kjXUlà nhKcEaững nơkjXUi chúng tôicfoS từnqGkEg zGfCchiến đấu.

Số QkjXUQ củqGkEa qGkEhai chúngzGfC tôi lkjXUà cùzGfCng đcfoSăng kýkjXU mqGkEột lúc,kjXU kjXUsáu nkjXUăm rồi,zGfC kjXUchưa tKcEaừng thay.

Trên thựcqGkE tếzGfC, cózGfC rất ncfoShiều KcEathứ cfoSvẫn khônkjXUg hcfoSề thcfoSay đổcfoSi sacfoSu zGfCkhi cfoSchúng tôiKcEa KcEachia tqGkEay. cfoSVí dqGkEụ nqGkEhư sốzGfC đcfoSiện thoại qGkEdi zGfCdộng, scfoSố qGkEtài khKcEaoản MSkjXUN, địacfoS zGfCchỉ emaiKcEal, biệqGkEt cfoSdanh trêzGfCn mạngKcEa, cákjXUch gọi tcfoShân mậtcfoS trqGkEong đqGkEời thựckjXU, thậmKcEa czGfChí đếKcEan zGfCngay cảcfoS mậKcEat mãcfoS thẻzGfC zGfCngân hàncfoSg cũnKcEag kcfoShông đổi. ĐócfoS chíKcEanh lkjXUà ngzGfCày sqGkEinh nhậtcfoS qGkEcủa zGfCanh ta.

Có ducfoSy nhấtzGfC mộcfoSt tcfoShứ thay cfoSđổi qGkElà tìnhcfoS cảcfoSm nhkjXUững tưởngKcEa sẽKcEa bềqGkEn kjXUlâu nhKcEaư trqGkEời đất.

Trời đất!KcEa XkjXUem rKcEaa tôi đangcfoS thậKcEat sqGkEự rấtkjXU buồnzGfC. qGkETôi nhícfoSu mắt,KcEa cazGfCu qGkEmày vẻcfoS đauKcEa đớn.

A TcfoSu kjXULa (******) 18:47:51

Gửi nhầm.

Tôi chỉKcEa mqGkEuốn nhanh chóqGkEng kếtkjXU thúcqGkE cuộzGfCc đcfoSối thoqGkEại vzGfCô tkjXUhưởng vôkjXU pcfoShạt nàyKcEa nhưngzGfC lạiKcEa mộtcfoS lKcEaần nữaKcEa đcfoSang định thKcEaoát thqGkEì phảqGkEi dừnKcEag lại.

Cát bụiKcEa (******) 18:48:34

A PhqGkEúc, kjXUcó pzGfChải đãKcEa xảy rqGkEa chuyệzGfCn zGfCgì không?

Tôi kjXUcó thqGkEể ncfoSói mộtcfoS cách khôKcEang hềkjXU kjXUphô tqGkErương rcfoSằng, từzGfC cửaKcEa qGkEsổ ccfoShat, troqGkEng cfoSfont czGfChữ "Lệ",qGkE ckjXUỡ chữ năKcEam, màukjXU czGfChữ xakjXUnh dqGkEa tqGkErời, tKcEaôi czGfCó tzGfChể tưzGfCởng tKcEaượng zGfCra dángcfoS vẻqGkE củakjXU kjXUanh qGkEta lúc này.

Mắt nhìcfoSn chkjXUằm KcEachằm kjXUvào màn hình,zGfC ngzGfCón tacfoSy đặtkjXU tKcEarên bcfoSàn phíkjXUm, khzGfCẽ kjXUmím chặtKcEa môkjXUi, kjXUthoáng chútzGfC qGkElo lắnzGfCg. Ồ zGfCđúng cfoSrồi, bênqGkE cạncfoSh cqGkEòn cócfoS nửzGfCa qGkEbao thuốcKcEa cfoSlá, mcfoSột chiếckjXU gạtqGkE tànkjXU, mộtkjXU cáiKcEa bậtqGkE lửa.

Nếu như,zGfC nhữngzGfC thókjXUi quen nkjXUày củacfoS aqGkEnh tzGfCa qGkEcũng kkjXUhông hềKcEa thzGfCay đổi.

Tôi zGfCthừa nhận,qGkE cóqGkE nhkjXUững lúc tôiKcEa làcfoS ngườkjXUi rấtqGkE khcfoSông quyếKcEat đoán.zGfC VậyqGkE nqGkEên, qGkElúc qGkEnày tKcEaôi zGfCdo KcEadự, ckjXUhần chừ, KcEa không dứkjXUt khoáKcEat ấnzGfC vàoqGkE ncfoSút "X".

A KcEaTu cfoSLa (******) 18:52:43

Nếu ekjXUm xảKcEay zGfCra chuyện, anhqGkE sẽkjXU lcfoSàm gì?

Trong vzGfCài cfoSphút tôzGfCi dkjXUo dự, zGfCLâm LỗizGfC vẫKcEan zGfClặng KcEalẽ KcEachờ đợi.zGfC qGkESau KcEakhi dòncfoSg cqGkEhữ vừcfoSa rồcfoSi đưKcEaợc KcEagửi đcfoSi, akjXUnh KcEata khônkjXUg lập tứzGfCc trcfoSả lờqGkEi cfoSmà lặngkjXU lẽcfoS KcEamất khoảcfoSng mộtKcEa pqGkEhút rưỡi.

Cát bkjXUụi (******) 18:54:22

Anh cfoSsẽ cfoSở bênKcEa emkjXU, nkjXUếu em muốncfoS. ChỉkjXU cầnKcEa ecfoSm đồncfoSg ý.

 

A zGfCTu LqGkEa (******) 18:54:55

Tại skjXUao? zGfCChẳng pkjXUhải giữa haikjXU qGkEchúng KcEata qGkEđã kzGfChông cKcEaòn kjXUquan hqGkEệ gkjXUì rồiqGkE sao?

 

Cát bụiqGkE (******) 18:56:32

A PhcfoSúc ngốc,cfoS qGkEcho kjXUdù lKcEaà lúc nàokjXU, cfoScho KcEadù làcfoS tìnqGkEh huốnqGkEg KcEagì, anzGfCh czGfCũng khkjXUông tqGkEhể bỏKcEa mặcqGkE emqGkE. KcEaDù qGkEchúng ta kjXU không còcfoSn lkjXUà ngKcEaười yqGkEêu thìzGfC vẫncfoS kjXUlà bzGfCạn bèzGfC. DzGfCù eKcEam khzGfCông cfoScoi akjXUnh lqGkEà bạkjXUn thqGkEì ícfoSt ra eqGkEm vàqGkE cfoSanh cũnkjXUg qGkEvẫn làcfoS đồzGfCng hKcEaương lớcfoSn lêcfoSn cKcEaùng nhau.

Tôi khôngqGkE trảzGfC zGfClời mcfoSà nhkjXUấn thẳng vàqGkEo qGkEnút "qGkEX" rcfoSồi tắtKcEa mKcEaáy tính.

Vì tôzGfCi KcEakhóc, cfoSdù không cókjXU sựqGkE tcfoSrợ lzGfCực cfoScủa kjXUvị cfoScay, kjXUvị đắncfoSg cfoSnhưng nưqGkEớc mắtcfoS tôizGfC KcEavẫn tuKcEaôn nhzGfCư trút.

Con ngườzGfCi, lqGkEoài zGfCsinh vậKcEat này kkjXUhông ckjXUần zGfCbiết đzGfCau bcfoSuồn cfoShay tuyKcEaệt vzGfCọng đếkjXUn đâuKcEa, chkjXUỉ cầqGkEn tìcfoSm thấycfoS mKcEaột chỗ phátzGfC tiKcEaết đượczGfC lkjXUà qGkEliền cókjXU thkjXUể gcfoSào khóqGkEc tkjXUhoải máicfoS mộkjXUt trậnkjXU, zGfCcơ bảnkjXU sẽcfoS chăngqGkE cảm thấycfoS vấzGfCn đềzGfC cfoSto tácfoSt KcEanữa. NhữqGkEng khảcfoS cfoSnăng ccfoSòn KcEalại nhưkjXU nhqGkEảy lầuqGkE, đâkjXUm vàozGfC tườngkjXU hay gìqGkE gìKcEa đózGfC làcfoS rấzGfCt hiếm.

Giống nzGfChư tzGfCôi trướcfoSc đây, tzGfCức nghẹKcEan ởKcEa tronKcEag zGfCngực, khqGkEó chịuzGfC đcfoSến nỗKcEai hậnqGkE khôqGkEng thểkjXU lấKcEay dacfoSo cứaqGkE mộtqGkE nhát vqGkEào bụng.

Sau khKcEai khóccfoS KcEađã cfoSmột trận, liềnKcEa lkjXUập tứccfoS scfoSuy xéKcEat mộkjXUt cqGkEách thqGkEực tếqGkE rằng,qGkE nếukjXU nhưcfoS ccfoSứa mộzGfCt vếtzGfC dcfoSài ởcfoS kjXUtrên bụng zGfC thì sẽKcEa đzGfCau đớncfoS đếqGkEn thKcEaế nào...

Nghĩ tớizGfC vếtcfoS cứaqGkE rỉ KcEa máu, tôcfoSi sựczGfC nqGkEhớ đqGkEến vếtkjXU thKcEaương trêkjXUn lKcEaưng củaqGkE ThươngkjXU NgôkjXU, cfoSdo vậykjXU szGfCức cfoStập trung cfoSliền bkjXUị cfoSphân kjXUtán phầnqGkE nàoKcEa, kjXUtốc đkjXUộ lKcEaăn ckjXUủa nưqGkEớc mắtqGkE thzGfCeo qGkEđó cũngkjXU giảzGfCm qGkEđi đôi chút.

Đương nhiênkjXU, còqGkEn cózGfC thể vìkjXU dqGkEù saqGkEo đkjXUây cũngzGfC khkjXUông phKcEaải KcEalà lầkjXUn thấtzGfC tìnzGfCh qGkEđầu tiqGkEên, tKcEahất tình,KcEa thấcfoSt tình KcEa thành quKcEaen rồi.

Nếu dùngqGkE phqGkEương pháqGkEp khoa hcfoSọc qukjXUy đổizGfC sốcfoS zGfClượng KcEathì lầzGfCn cfoStrước yêqGkEu nhkjXUau troKcEang nkjXUăm nkjXUăm, cfoStôi zGfCkhóc mất kjXUnăm tzGfCháng, lầnKcEa nàyzGfC yêKcEau cfoSnhau zGfCtrong mkjXUười nqGkEgày, qGkEdo đqGkEó, cócfoS kjXUlẽ zGfCtôi sẽKcEa chỉkjXU khóc... kjXU thôi rồi,kjXU hqGkEọc dốtqGkE mônqGkE toáKcEan, giqGkEờ kzGfChông tínhzGfC KcEara nổi...

Tóm lạzGfCi, dướizGfC táqGkEc dụng củacfoS qGkEnhững zGfCsuy nqGkEghĩ vớzGfC vẩn,cfoS tzGfCôi đãqGkE ngừKcEang khóc.

Tôi vàocfoS phòncfoSg tkjXUắm rửazGfC mặt, bỗncfoSg zGfCnhiên ngKcEahe cfoSthấy KcEatiếng ckjXUửa. NgóKcEa rcfoSa thìKcEa tcfoSrông cfoSthấy mộtKcEa hổzGfC, mộtcfoS trâcfoSu kjXUvai sánh zGfC vai đứngKcEa trướqGkEc cửacfoS thaqGkEy giày.

Nghe qGkEthấy qGkEđộng tĩnh, ThưqGkEơng NgôqGkE ngẩKcEang đầukjXU KcEalên nhìnqGkE. DướizGfC ánKcEah đènKcEa tườncfoSg mKcEaàu vàKcEang cazGfCm qGkE50W, hìKcEanh ảnhKcEa cfoShắn có chútzGfC khônzGfCg rõqGkE ràng.

- TicfoSểu Tường,KcEa kjXUquả nhqGkEiên em ccfoSó ởqGkE nhà.

Giọng hắnqGkE vừaqGkE nhqGkEẹ vừa khànqGkE, zGfCnghe KcEacó qGkEvẻ kỳqGkE lzGfCạ, khiếncfoS zGfCtim tôikjXU nhóiKcEa zGfClên, sốngzGfC mqGkEũi ckjXUay caKcEay, zGfCsau đókjXU KcEaphát hiện dákjXUng vẻKcEa hkjXUắn cànKcEag qGkEmờ nhạKcEat hơn.

Hóa zGfCra, hKcEaiệu quảkjXU thị gikjXUác kjXUnhư thqGkEế kqGkEhông phkjXUải zGfCvì zGfCánh đèn,kjXU màKcEa lkjXUà cfoStrong cfoSgiây phútKcEa nkjXUhìn tkjXUhấy hắnqGkE, mắt tcfoSôi KcEabỗng tràkjXUo rKcEaa thKcEaứ chấqGkEt lỏngzGfC zGfCmằn mặn.

- ScfoSao ancfoSh lạqGkEi về?

- TỉkjXUnh cfoSrồi thkjXUì vềKcEa thôi.

Thương NzGfCgô lẳngzGfC lặng đázGfCp lời,cfoS szGfCau đókjXU tzGfCiến lại,kjXU nghiênKcEag cfoSđầu nhìzGfCn tôKcEai, cườicfoS màkjXU cfoSnhư khkjXUông ckjXUười hỏi:

- EqGkEm thuộccfoS tộzGfCc KcEaHổ chúng zGfCta, làzGfCm gìzGfC phảqGkEi zGfChọc lcfoSoài thỏ?

Tôi đưKcEaa ckjXUặp mắkjXUt tqGkEhỏ nhìn hắnkjXU: zGfC- qGkEAnh zGfCmới lkjXUà thỏ,KcEa làkjXU czGfCon thỏKcEa đực.

Ngưu BqGkEôn dựzGfCa ngưKcEaời vào ccfoSửa nhKcEaìn chúngcfoS zGfCtôi, khẽKcEa KcEacười, nói:

- KcEaNếu azGfCnh ấkjXUy lKcEaà thỏKcEa thật zGfC thì ccfoShị dqGkEâu tqGkEính sao?

Tôi qGkEnghiến răncfoSg, đáp:

- ThìzGfC qGkExé kjXUxác KcEaanh kjXUta ra luôn.

Ngưu BqGkEôn cứngcfoS họng.

Thương NzGfCgô lạiqGkE rấkjXUt điềm qGkEtĩnh, giơcfoS takjXUy rqGkEa KcEavuốt tóKcEac tôiqGkE, nói:

- qGkEYên kjXUtâm. kjXUCó ekjXUm zGfCở đây, tazGfC khôngcfoS szGfCao đâu.

Không hiểuqGkE cqGkEó phảiKcEa kjXUdo kjXUmới từ bêcfoSn ngkjXUoài vzGfCào zGfCnhà haKcEay khôngzGfC mKcEaà tazGfCy hắncfoS KcEarất lqGkEạnh, cfoSkhông ấmcfoS ápqGkE qGkEnhư cfoSbình thường.

Lẽ nàzGfCo, hắnqGkE thậtKcEa scfoSự chkjXUịu ảnh hcfoSưởng củKcEaa KcEathời tiếtKcEa KcEabên kjXUngoài saqGkEo? VậyzGfC nênKcEa, thựqGkEc rKcEaa hzGfCắn kjXUcũng cảmzGfC qGkEthấy lạnh...

Điều nàykjXU khikjXUên cfoStôi bỗngKcEa nhớ đếnzGfC qGkEcái chăqGkEn lôncfoSg vzGfCũ mớiqGkE tkjXUinh cfoSbỏ quênKcEa zGfCbên đườngKcEa nzGfCên khqGkEông tránzGfCh khỏKcEai tiếc nuối.

Lại nghkjXUĩ tốicfoS kjXUhôm đóqGkE KcEachỉ cách hicfoSện qGkEtại KcEakhông quqGkEá cfoShai trqGkEăm bốnqGkE mKcEaươi giờ,KcEa cảnhzGfC kjXUvật vẫnqGkE qGkEnguyên cfoSvẹn nhưng ngườikjXU đãkjXU khôngqGkE qGkEcòn... TôicfoS khôngKcEa czGfChỉ tiếcKcEa nukjXUối kjXUmà cqGkEòn xấuzGfC hkjXUổ, khkjXUông czGfChỉ KcEaxấu hổ màqGkE ccfoSòn đazGfCu đớn.cfoS cfoSCứ đauzGfC cfoSđớn lzGfCà cfoSchức nănzGfCg tuykjXUến lệcfoS củakjXU KcEatôi lạikjXU cfoSkhởi động.

Đang zGfCsuy ngqGkEhĩ, KcEatôi bỗng kjXUcảm thấkjXUy bàcfoSn KcEatay KcEavốn đặtcfoS trkjXUên zGfCmái cfoStóc tôikjXU khẽqGkE dừnqGkEg lạicfoS, sqGkEau đózGfC dKcEai chuyểncfoS xuốngzGfC trán rzGfCồi czGfChe kíkjXUn cKcEaặp mắtkjXU củacfoS tôi.

Lòng cfoSbàn taqGkEy rấzGfCt lạnh nhưngKcEa kjXUtôi cfoSlại cảmKcEa thấycfoS rấtKcEa qGkEnóng, scfoSau nKcEaày tôicfoS mzGfCới KcEahiểu skjXUức nónkjXUg kjXUđó cKcEaó đượcfoSc tzGfCừ nhữngkjXU giọt nướKcEac KcEamắt KcEađang cfoStuôn rzGfCa nhưqGkE tkjXUrút củzGfCa tôi.

Lần ncfoSày, tôKcEai khôngqGkE gàozGfC khóc nhưcfoS trkjXUước đcfoSây, chỉcfoS tiếncfoS lênqGkE nửaqGkE bướccfoS rồzGfCi vcfoSùi mặtqGkE KcEavào lồnqGkEg zGfCngực hắn.

Tôi khôngzGfC qGkEhiểu kjXUsao mìnkjXUh lại qGkEnhư qGkEthế nàycfoS, vìzGfC cứzGfC KcEacoi zGfCnhư trướcqGkE mặKcEat bốKcEa qGkEmẹ, đqGkEã rzGfCất nhiềuzGfC nămKcEa rồiqGkE tôiqGkE chưacfoS từng khóccfoS, kjXUcứ kjXUcoi nzGfChư làkjXU nkjXUgười bKcEaạn tkjXUhân cfoSnhất, kjXUcứ KcEacoi nhưKcEa qGkElà TKcEarương Thần,KcEa làzGfC LâmcfoS Lỗi, thìKcEa kjXUnhiều lắqGkEm tôcfoSi qGkEcũng chỉzGfC vqGkEừa kzGfChóc, vzGfCừa cườKcEai rồicfoS cfoShét vàqGkEi tiếngkjXU ccfoSho xong.

Nhưng kjXUgiờ đây,KcEa tôkjXUi kjXUlại giống kjXUnhư mqGkEột đứazGfC trẻqGkE KcEachẳng hicfoSểu bKcEaiết kjXUgì, khôngqGkE cfoScó cfoSáp lựkjXUc, cũngKcEa chẳcfoSng phảcfoSi cfoSche giấu, nhưzGfC thzGfCế zGfCnào tKcEahì cứqGkE làqGkE vậy.

Khóc thoảiqGkE cfoSmái rồi,kjXU tôiKcEa còn rcfoSa sứqGkEc quệtqGkE nướczGfC mắtcfoS, zGfCnước cfoSmũi vàoKcEa kjXUáo ccfoSủa TqGkEhương NgKcEaô, troncfoSg lònqGkEg KcEathấy thoải máiKcEa hơnkjXU nhiều.

Lúc cfoSnày, NcfoSgưu qGkEBôn vẫKcEan đứngzGfC yên tạikjXU vịqGkE trKcEaí cqGkEũ, nhìnqGkE tôi,qGkE vẫycfoS tacfoSy nói:

- XecfoSm racfoS, chỗqGkE nkjXUày khôngzGfC có vqGkEiệc gcfoSì czGfCho kjXUtôi rcfoSồi. CcfoShị dâkjXUu à,zGfC kjXUanh ấqGkEy KcEacó sốqGkE điệncfoS thoạKcEai củaKcEa tkjXUôi KcEađó. NếucfoS có viqGkEệc gìqGkE thKcEaì cứkjXU gọkjXUi thẳngcfoS cKcEaho tôi.

Anh chàcfoSng vkjXUừa nqGkEói vừaKcEa mở cửa,qGkE tzGfCrong kjXUlúc kéKcEao cửaKcEa qGkEra, liềncfoS zGfCbị mộtzGfC vậtqGkE zGfCthể qGkEkhông kjXUrõ cfoSdanh KcEatính từKcEa bênKcEa ngoài KcEa tông thKcEaẳng kjXUvào nKcEagực. NKcEagưu BônkjXU loạngcfoS choạngcfoS mộqGkEt cfoSlúc mớikjXU đứngqGkE yênKcEa được,cfoS qGkEchưa kịp phảnzGfC ứngkjXU lạiKcEa, đãqGkE qGkElập tứcqGkE cfoSbị hànKcEag lokjXUạt câuzGfC hỏiqGkE làmcfoS choánqGkEg váng:

- NàycfoS, aqGkEnh lzGfCà azGfCi? SKcEaao lại kjXU ở đây?cfoS qGkEAnh ckjXUó qukjXUan hqGkEệ gkjXUì vớkjXUi kjXUĐậu qGkEphụ qGkEgià? ĐậucfoS phụKcEa kjXUgià đâucfoS? KcEaAnh kjXUđã làKcEam kjXUgì ncfoSó rồi...

Tôi rấcfoSt thôqGkEng KcEacảm nhìKcEan đồng ckjXUhí kjXUTứ NzGfCgưu KcEađang vKcEaô ckjXUùng hoảngzGfC hqGkEốt, thaqGkEn vãn:

- qGkETrứng zGfCmuối, mắtzGfC mkjXUày chỉ đểKcEa tcfoSrưng bzGfCày kjXUthôi sao?

Vật thểkjXU lạqGkE nzGfCày zGfCchính là đồngqGkE KcEachí TrứngqGkE muối,qGkE ngườiKcEa trkjXUước đâzGfCy đãqGkE đậpqGkE gạcqGkEh vcfoSào LkjXUâm LỗiKcEa khKcEaiến ankjXUh tzGfCa phảcfoSi nằm việKcEan, czGfCô nàngkjXU cKcEaạ cứngqGkE củkjXUa tôi.

Nghe thấyKcEa tzGfCiếng cfoStôi, TrkjXUứng muối KcEalập tứzGfCc bkjXUuông cổqGkE áoKcEa NgưKcEau kjXUBôn rKcEaa rồiKcEa nzGfChảy qGkEvề phíqGkEa KcEatôi nKcEahư mộtcfoS cqGkEon bọqGkE cKcEahó, hKcEaết nhìn qGkEtôi cfoSlại kjXUnhìn cfoSThương Ngô:

- KhcfoSông ngờcfoS cfoScòn cKcEaó một ancfoSh kjXUchàng nữa.qGkE ĐậuKcEa phụcfoS KcEagià, màkjXUy đcfoSược zGfClắm! ĐakjXUng chơcfoSi tròKcEa "ycfoSêu tậpcfoS thể" à?

- YzGfCêu tậpKcEa qGkEthể cqGkEái đầu màykjXU ấy!

Có szGfCo sánhKcEa mớicfoS thqGkEấy sự kzGfChác bKcEaiệt. TạiKcEa sacfoSo kjXUtôi lKcEaại xáccfoS địnhcfoS mộtcfoS cákjXUch kiKcEaên địnzGfCh khôzGfCng đổikjXU KcEavà kcfoShẳng định bảnzGfC thâzGfCn mìzGfCnh cfoSlà mộtzGfC phụzGfC nzGfCữ tkjXUruyền tcfoShống TrqGkEung HoqGkEa vzGfCới đầKcEay đủzGfC qGkEcác pcfoShẩm chqGkEất nhqGkEư dịu dzGfCàng, lươnqGkEg thiện,zGfC lịkjXUch cfoSthiệp, tikjXUết kiqGkEệm kjXUvà nhườngzGfC nhịn?kjXU VzGfCì chỉcfoS cầKcEan cKcEaó sựcfoS tồn tạiKcEa zGfCcủa KcEaTrứng zGfCmuối tKcEahì đqGkEến nzGfCgay cảzGfC HồngqGkE HưngzGfC tzGfChập KcEatam cfoSmuội1 czGfCũng cóKcEa tcfoShể kjXUcoi lkjXUà cô gkjXUái ngoaqGkEn hiKcEaền, qGkEe thẹncfoS, dzGfCụt dèkjXU, cocfoSn nhàKcEa lành...

1 HồngqGkE HưnKcEag thzGfCập cfoStam muzGfCội: Nhân kjXUvật chínhzGfC trocfoSng bKcEaộ phikjXUm HồngzGfC HưngkjXU thậpzGfC tqGkEam mzGfCuội, làqGkE cfoSem qGkEgái KcEathứ mườikjXU bcfoSa của bazGfCng kjXUHồng HzGfCưng. TrKcEaong thếkjXU giớcfoSi ngầkjXUm tKcEahống kjXUtrị bởKcEai đKcEaàn ôngkjXU, nhânqGkE vậzGfCt nkjXUày KcEađã kiên cườngkjXU vưKcEaợt qucfoSa nzGfChững cfoSthử tcfoShách zGfCvà nhữngkjXU cơkjXU ckjXUực đKcEaể vươkjXUn kjXUlên trởzGfC thqGkEành bkjXUang cqGkEhủ khu pqGkEhố Portland.

Tôi đanzGfCg đacfoSu lqGkEòng hồi kjXU tưởng lKcEaại mộtkjXU vKcEaài chiqGkEến tKcEaích kjXUhuy hqGkEoàng củacfoS TrứngkjXU qGkEmuối kjXUthì troncfoSg nházGfCy mắKcEat, cô cfoS nàng đcfoSã nhảyqGkE thẳngkjXU zGfCvào kjXUphòng khákjXUch. TrôqGkEng kjXUthấy vếtqGkE mácfoSu ThươngcfoS NgôcfoS đcfoSể lcfoSại trên ghếzGfC sKcEaofa KcEamà KcEatôi chKcEaưa lzGfCau sạKcEach, côqGkE nàngqGkE bzGfCỗng thốtcfoS qGkElên lkjXUời thcfoSan kinqGkEh tcfoShiên độcfoSng địa:

- ĐậuzGfC phụqGkE gikjXUà, KcEacuối cùng chỗkjXU cfoSđó cKcEaũng ráczGfCh rồizGfC qGkEsao? TrzGfCời qGkEđất, KcEađúng làzGfC châmKcEa cfoSmột nhcfoSát kKcEaim thấycfoS máu!

Châm mcfoSột zGfCnhát kkjXUim thấy máu...

Nhát kim…

Kim...

Mắt tôqGkEi hếtKcEa nhqGkEìn qGkEnửa người dướKcEai củacfoS TzGfChương KcEaNgô rồiKcEa lạiKcEa nhìnzGfC nqGkEửa ncfoSgười dướikjXU KcEacủa NgưzGfCu zGfCBôn. TrướczGfC câu cfoS nói mqGkEang tínhkjXU kíKcEach thíchcfoS czGfCủa TrứnKcEag muốizGfC, KcEaý ncfoSghĩ dâqGkEm đãng,cfoS duncfoSg tqGkEục qGkEẩn giấu zGfCtrong đầuqGkE tcfoSôi bKcEaỗng àoKcEa àKcEao bậtkjXU kjXUra khôncfoSg sKcEaao tKcEahu kjXUlại được.

Luôn cóKcEa nhiềuKcEa KcEangười zGfCcho rằng tôqGkEi thuKcEaộc loạcfoSi zGfC"nho nhãcfoS cặnzGfC qGkEbã". TôiqGkE thấkjXUy qGkEđiều nKcEaày kKcEahông đKcEaáng đểkjXU mình pkjXUhải quaqGkEn zGfCtâm vàcfoS qGkEtôi KcEacũng chẳngcfoS hiểu.

Vì nhữnqGkEg ngườzGfCi đóKcEa chưa từngcfoS KcEagặp TrứngkjXU muKcEaối, nếzGfCu hcfoSọ gặpkjXU rồqGkEi thìkjXU chắKcEac chcfoSắn KcEahọ scfoSẽ bỏqGkE cfoSđi KcEahai chKcEaữ "nhkjXUo nhã" cfoScho tôi.

Trứng muốcfoSi bKcEaằng tuổi qGkE tôi nhqGkEưng vìkjXU czGfCó kcfoShuôn kjXUmặt trẻzGfC cfoScon nkjXUên trzGfCông cqGkEó vcfoSẻ gcfoSiống ncfoShư mộzGfCt côqGkE nàKcEang Lolita nhỏzGfC bkjXUé, luôncfoS tươiKcEa trẻcfoS vớKcEai máqGkEi tqGkEóc dqGkEài ngancfoSg vaKcEai, kẹKcEap tócqGkE mazGfCi gọnkjXU gàngcfoS, cặpKcEa lông màycfoS conqGkEg concfoSg, đôiKcEa mắtkjXU kjXUto tkjXUròn. KKcEahi KcEacô zGfCnàng kqGkEhông nóqGkEi, khôkjXUng kjXUcười, qGkEkhông cửKcEa động, kjXUtrông hệtKcEa cfoSnhư mqGkEẫu ngườikjXU đầKcEau gỗcfoS cfoSvô cảmkjXU xqGkEúc, cfoSkhi đóqGkE qGkEcô KcEanàng làcfoS kjXUcô békjXU đáKcEang yêu,cfoS nqGkEội tâm, zGfCnho nhãcfoS đKcEaến tộqGkEi nghiệp.

Không thcfoSể khôngcfoS thqGkEừa nhận rằzGfCng khícfoS chấtcfoS nKcEaho nhãzGfC ckjXUủa TrứkjXUng muốicfoS qGkEtoát KcEara từkjXU KcEatâm hcfoSồn. CóKcEa czGfCâu KcEanói qGkElà "Phúc hữucfoS tkjXUhi, thưkjXU khíKcEa tựkjXU hozGfCa"1, troncfoSg bụnKcEag côkjXU nqGkEàng chcfoSắc chẳnzGfCg nhiều nhặnKcEa thơqGkE qGkEtừ tqGkEhi cKcEaa zGfCgì nhqGkEưng lạiKcEa KcEacô đọngkjXU mộtKcEa lưzGfCợng tcfoSư liqGkEệu tqGkEinh tKcEaúy KcEatương đốiKcEa khả quan.

1 BụngzGfC cfoScó chứakjXU KcEathơ, khcfoSí hào hoa.

Trứng zGfCmuối làcfoS ngườicfoS có họcKcEa kjXUvấn thựczGfC skjXUự, việzGfCc hzGfCọc hànkjXUh củacfoS côcfoS nzGfCàng thuậnkjXU lợiKcEa qGkEnhư cáKcEa gặpzGfC nướczGfC tạiqGkE một trườngcfoS cKcEaó tiếngKcEa troKcEang nướckjXU, họkjXUc hếtzGfC caKcEao qGkEhọc lạcfoSi cfoSđến tiếcfoSn skjXUĩ chkjXUuyên ngànKcEah VcfoSật lý hạcfoSt nhân.

Theo sựzGfC sukjXUy xékjXUt củkjXUa tôi, zGfCrất czGfCó khảcfoS nKcEaăng vkjXUì giữqGkE kjXUthái zGfCđộ nghiêqGkEm chỉKcEanh ckjXUao độKcEa trozGfCng họzGfCc thuậtKcEa nêkjXUn ckjXUô nàng đãKcEa KcEagây zGfCra vqGkEô szGfCố nhzGfCững chấnKcEa độnzGfCg qGkEtrong cuộcqGkE szGfCống. NếcfoSu chỉkjXU dùncfoSg hakjXUi zGfCtừ đKcEaể tổngzGfC kết hiKcEaện tượnqGkEg củaqGkE czGfCô KcEanàng kjXUthì đócfoS KcEalà "cfoSBiến thái"KcEa, zGfCnếu dùngqGkE bốnqGkE tKcEaừ KcEathì là "HcfoSoàn tKcEaoàn biếqGkEn thái"...

Theo KcEalời củKcEaa zGfCcô nàKcEang, do lzGfCần nzGfCày pKcEahải đikjXU đếzGfCn KcEamột nơcfoSi zGfChẻo lánhcfoS lKcEaàm đềqGkE tàiKcEa zGfCtrong kjXUnửa nămkjXU nkjXUên vộicfoS tranh tKcEahủ chạyzGfC nkjXUhảy khắpzGfC czGfCác zGfCthành qGkEphố lkjXUớn kjXUmột lượt.

Trạm dKcEaừng ckjXUhân lầzGfCn trước làzGfC BắckjXU KincfoSh, cũngkjXU lcfoSà nơiqGkE cfoSLâm LỗzGfCi đzGfCang kjXUsinh sống.

Chúng tôkjXUi mộtcfoS hànqGkEg bốn người,KcEa tKcEarong đKcEaó ckjXUó kjXUhai vịkjXU thầnzGfC tiên,zGfC mộqGkEt qGkEvị thzGfCần tizGfCên dựqGkE bịzGfC vzGfCà mkjXUột ccfoSon người KcEahùng hổKcEa pqGkEhi thkjXUẳng KcEaxuống quánKcEa lẩkjXUu qGkEdưới tzGfCầng mcfoSột đểKcEa tiếpcfoS đãkjXUi TcfoSrứng muối.

Sau kqGkEhi đKcEaã gọiqGkE kjXUmón và đangcfoS đợiqGkE mazGfCng kjXUđồ ănKcEa KcEalên, TrứkjXUng muốikjXU bukjXUột qGkEmiệng nókjXUi mộtkjXU câu:

- KcEaĐậu phKcEaụ già,cfoS tqGkEao ngKcEahi là tênqGkE rẻqGkE mzGfCạt đókjXU đzGfCã chếtkjXU rồi.

Chính vìKcEa kiểqGkEu kjXUtư tưcfoSởng và hàkjXUnh vKcEai "hcfoSoàn toàcfoSn biếqGkEn thái"kjXU củazGfC TkjXUrứng muối,KcEa nêkjXUn đếkjXUn tậkjXUn hKcEaôm nzGfCay vẫn chkjXUưa KcEahề cóqGkE KcEabất kỳcfoS ngườiKcEa khácfoSc gizGfCới cfoSnào phúKcEac lớnkjXU đưkjXUợc thưởnqGkEg thứKcEac cfoSmỹ sắczGfC qGkEcủa cô nàcfoSng. NhưngzGfC côzGfC cfoSnàng lạicfoS khKcEaông hzGfCề quaKcEan tzGfCâm đếqGkEn điềuKcEa ấy,kjXU cfoSbởi tronqGkEg KcEamắt cô nàng,zGfC ngacfoSy zGfCcả kjXUanh cqGkEhàng trướczGfC kjXUmặt cóqGkE đẹzGfCp tcfoSrai đKcEaến mứcqGkE quqGkEốc sắczGfC thiêncfoS hương,cfoS cũng kkjXUhông sákjXUnh nổicfoS vớqGkEi mộzGfCt ccfoSái đinhzGfC củKcEaa nhữngqGkE bộKcEa cfoSmáy zGfCtẻ ngắtcfoS cfoStrong phòzGfCng thí nghiệm...

Vì thqGkEế, ngườiqGkE kzGfChiến cô ncfoSàng gKcEaọi qGkElà "têKcEan rkjXUẻ mKcEaạt", tKcEarước mkjXUắt chỉzGfC cócfoS LqGkEâm LcfoSỗi, ngưcfoSời đãKcEa làqGkEm chuyện KcEa có lỗqGkEi cfoSvới bạnqGkE thânKcEa cKcEaủa zGfCcô nzGfCàng làkjXU qGkEtôi, cókjXU đượckjXU kjXUvinh phúccfoS này.

- VzGfCớ vẩnqGkE, tKcEaao vừacfoS mới nóicfoS chuycfoSện OnliqGkEne vớiqGkE KcEaanh tKcEaa, chzGfCẳng kjXUlẽ làqGkE hiqGkEện tkjXUượng sizGfCêu nhiêKcEan trkjXUên zGfCmạng à?

- VừaqGkE mzGfCới? MàqGkEy ckjXUhắc chắn chứ?

Trứng muốicfoS trkjXUợn tròncfoS mắt, háqGkE tzGfCo miệnkjXUg nqGkEhư thểqGkE tcfoSôi vừaqGkE gặpKcEa phqGkEải chuyệnzGfC kzGfCinh khủcfoSng gì.