You are here

Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 11 part 1

 CHƯƠNG 1LA5QBz1 2U- TLuA7STôi thất tình

 

Ngưu Bôn2U 2Unói, hếtLuA7ST men 2U rượu rồLA5QBzi ThưLuA7STơng NgLA5QBzô LA5QBztỉnh dậLA5QBzy sẽ2U khôngwPnQUe wPnQUesao, wPnQUethế nhưnwPnQUeg đếnLA5QBz tậnLuA7ST tối2U n2Ugày hwPnQUeôm sa2Uu hắn vẫnLuA7ST LuA7STngủ LuA7STli b2Uì. TLA5QBzuy nhiênLuA7ST, sắcLA5QBz mặt2U hắn2U khôLuA7STng cònwPnQUe đáng2U sLA5QBzợ như2U ba2Un đầuwPnQUe nữa.

Tôi 2Uvề wPnQUenhà wPnQUethay giặwPnQUet quần áLuA7STo LuA7STvà lấLA5QBzy íLA5QBzt đồLA5QBz dù2Ung cầLuA7STn thiếtLA5QBz đểwPnQUe điLuA7ST làwPnQUem. wPnQUeLúc rLA5QBza kwPnQUehỏi cửa,2U tLuA7STôi twPnQUehấy tấmwPnQUe thiệLuA7STp mời đangLuA7ST đưLuA7STợc đặ2Ut trêLA5QBzn bànLuA7ST uống2U nước,LuA7ST ti2Uếp LA5QBzđó liếcLuA7ST thấywPnQUe LA5QBzđôi mắtLuA7ST gấu2U trúcLuA7ST wPnQUeto đùngwPnQUe vLA5QBzà mái t2Uóc rLuA7STối LA5QBzbù c2Uủa mì2Unh trowPnQUeng gương.

Từ nhỏwPnQUe đếnwPnQUe l2Uớn, tôi luôLA5QBzn bwPnQUeiến mìnhLA5QBz nhưLA5QBz co2Un traLA5QBzi. ThếLA5QBz LuA7STnhưng, chỉLuA7ST v2Uì LA5QBzLâm Lỗi2U vLuA7STô tìLuA7STnh wPnQUenói l2Uà thícwPnQUeh con2U gái đểLuA7ST tócwPnQUe wPnQUedài nêLA5QBzn tronwPnQUeg nwPnQUeăm năm2U yLA5QBzêu đương,LA5QBz wPnQUetôi chưLuA7STa từngwPnQUe LuA7STcắt tó2Uc. Mãi2U đếnwPnQUe tậwPnQUen sau LuA7STkhi c2Uhia tLuA7STay, twPnQUeôi mớiLuA7ST cắtLuA7ST mộwPnQUet nhLuA7STát LA5QBzlàm haLA5QBzi đoạnLA5QBz mLuA7STái LA5QBztóc d2Uài đãwPnQUe qu2Uá hông.

 Thất 2Utình lầLuA7STn trLA5QBzước cLA5QBzó thể c2Uắt ng2Uắn t2Uóc, lLuA7STần LuA7STnày t2Uhì sao?

Có twPnQUehể LuA7STvì khônwPnQUeg ngwPnQUehỉ ngơi đwPnQUeủ tLuA7STrong h2Uai ngà2Uy nên2U LuA7STtôi loạnwPnQUeg c2Uhoạng lêLuA7STn chwPnQUeiếc xwPnQUee buLA5QBzýt ng2Uược hướnLA5QBzg, sau wPnQUeđó lại2U l2Uờ đLA5QBzờ đi2U dọc2U coLA5QBzn wPnQUeđường đếnLA5QBz trưLA5QBzớc mộtwPnQUe khLuA7STu nhà.

Trời đLuA7STã n2Uhá 2Unhem tối nhưng2U chwPnQUeỗ nà2Uo cũn2Ug wPnQUerực ánhLA5QBz đ2Uèn LuA7STkhiến mwPnQUeọi thứwPnQUe trởLuA7ST nwPnQUeên r2Uõ ràng.

Tôi ngồiLA5QBz xổLA5QBzm nhưwPnQUe một conLuA7ST LuA7STkhỉ b2Uên lwPnQUeề đưLuA7STờng trwPnQUeong wPnQUemười phút,LuA7ST swPnQUeau đóLA5QBz nhìnLuA7ST thấwPnQUey mwPnQUeột chiế2Uc tawPnQUexi dừLuA7STng nwPnQUegay trước cửawPnQUe LA5QBzkhu wPnQUenhà, hwPnQUeai nLuA7STgười tLA5QBzừ trowPnQUeng xwPnQUee bướcwPnQUe LuA7STra, mLuA7STột namLA5QBz, mLuA7STột nữ,wPnQUe mộtwPnQUe wPnQUequen, mộtLuA7ST lạ. NgườiLuA7ST coLuA7STn LA5QBztrai caLuA7STo lwPnQUeớn, trông2U wPnQUenho nhãLuA7ST, LA5QBzcòn vẻLA5QBz 2Uđẹp củwPnQUea ngườLuA7STi cwPnQUeon 2Ugái có2U c2Uhút xanh LA5QBzxao, yếuLA5QBz ớtLA5QBz, từwPnQUe 2Ungoại hwPnQUeình đLuA7STến khíLA5QBz chấ2Ut, cảLA5QBz hwPnQUeai đềLA5QBzu LuA7STxứng đôi.

Trước đây,LA5QBz kLA5QBzhi xem phimwPnQUe, t2Uôi lu2Uôn tỏLA5QBz vLA5QBzẻ giễuwPnQUe cợtLA5QBz wPnQUeđối wPnQUevới nhLA5QBzững tìLA5QBznh tiếtLA5QBz 2Umang tíLA5QBznh tình2U 2Ucờ. ThLuA7STế giới nàLA5QBzy rwPnQUeộng wPnQUelớn nhLA5QBzư vLuA7STậy, LA5QBzsao cóLuA7ST thểLuA7ST chạLuA7STm mặLuA7STt nwPnQUehau 2Uđược c2Uơ chứ?wPnQUe NếuLA5QBz wPnQUequả tLuA7SThực LuA7STlà may mắnLA5QBz nhLA5QBzư th2Uế wPnQUethì 2Umua xổ2U sLuA7STố cwPnQUeòn hơn,LuA7ST khLuA7STông chLA5QBzừng lLA5QBzại LuA7STcó thểLuA7ST trúLA5QBzng đượcwPnQUe LuA7STvài trăm nwPnQUeghìn tệ.

Nhưng 2Ugiờ đLuA7STây, tôiLA5QBz đã tLA5QBzhực swPnQUeự thừLuA7STa LA5QBznhận sựwPnQUe LA5QBznông cạn,LuA7ST hwPnQUeẹp hòiLA5QBz của2U mìn2Uh, LA5QBztôi thấyLuA7ST hối2U hận.

Nghệ thuậtwPnQUe LuA7STvốn bắtwPnQUe LuA7STnguồn từ cuộcLA5QBz sốwPnQUeng, cuộwPnQUec sốngLuA7ST LA5QBzluôn đầyLA5QBz wPnQUeắp sựwPnQUe tà2Un khốc.

Tôi chỉLuA7ST mwPnQUeuốn đLA5QBzến chỗ LuA7ST Trương ThLA5QBzần ởLuA7ST thwPnQUeôi, thậwPnQUet khLuA7STông nLA5QBzgờ còLuA7STn cwPnQUeó twPnQUehể nhLA5QBzìn tLA5QBzhấy 2Uanh, càLuA7STng khôwPnQUeng ngờ2U LA5QBzcòn "thấy một2U tặnLuA7STg một"LA5QBz, LA5QBzkèm tLuA7STheo mLA5QBzột ngườiwPnQUe nữa.

Thấy chânLA5QBz LuA7SThơi tLuA7STê, tôiLuA7ST bám v2Uào cột2U điệnwPnQUe đứngwPnQUe dậy2U, chLA5QBzờ LA5QBzmạch mLA5QBzáu wPnQUelưu thông.

Phía bLuA7STên kiLA5QBza đường, TrươngwPnQUe ThLA5QBzần dìuwPnQUe ngưLuA7STời 2Ucon LA5QBzgái bêwPnQUen cạnwPnQUeh đLuA7STi v2Uề pwPnQUehía wPnQUecổng khLuA7STu nLA5QBzhà, ánLA5QBzh mắwPnQUet thật2U dịu dàng2U, cửLA5QBz wPnQUechỉ thậtLA5QBz quawPnQUen tâm.

Khi đếnLuA7ST cLuA7SThỗ rẽ2U tLA5QBzrong cổng,LuA7ST họ bỗngLA5QBz nhiLA5QBzên dừLuA7STng l2Uại. TiếpLA5QBz đó,wPnQUe TrươngLA5QBz Thần2U chầm2U cwPnQUehậm qLA5QBzuay 2Uđầu, nh2Uìn về2U phía tôiLA5QBz wPnQUeđang đứng.

Sự 2Utê liệtwPnQUe LA5QBznhanh chónLA5QBzg lan LA5QBztừ thầnLA5QBz kwPnQUeinh LA5QBzchân tLA5QBzới trun2Ug t2Uâm đại2U nãoLA5QBz, tôwPnQUei dwPnQUeường nLuA7SThư hoLA5QBzàn toànwPnQUe LuA7STmất điLA5QBz khả LuA7ST năng mwPnQUeiêu LuA7STtả cảnhLuA7ST tượnwPnQUeg 2Ulúc đó.

Tóm lại,2U tấtLuA7ST cảLuA7ST LA5QBzđều vô cùngLuA7ST kịcwPnQUeh hóa.

Nếu khLuA7STông LuA7STphải tận2U mắt chứnLA5QBzg ki2Uến, tựLuA7ST mwPnQUeình trải2U q2Uua, chắLA5QBzc chắLuA7STn twPnQUeôi sẽwPnQUe khônwPnQUeg LuA7SThề LuA7STdo dựLA5QBz tỏLuA7ST wPnQUevẻ LuA7STxem thường LA5QBzsâu sắc2U đốiwPnQUe với2U nhLuA7STững tròLA5QBz khuLuA7STôn sáLA5QBzo LuA7STác ýLA5QBz này.

Trong khô2Ung kLuA7SThí LuA7STtựa như kịLA5QBzch trường,2U nhâwPnQUen vậtwPnQUe wPnQUenam 2Uđội trwPnQUeên đLuA7STầu vò2Ung ánhLA5QBz 2Usáng l2Uà TrươngLuA7ST ThầnLuA7ST nó2Ui vàLA5QBzi wPnQUecâu gì 2Uđó LA5QBzvới nLuA7SThân vậLuA7STt n2Uữ cũngwPnQUe đwPnQUeội vòLA5QBzng ánhLuA7ST sángLuA7ST, rwPnQUeồi saLA5QBzu đóLuA7ST mộtLuA7ST mì2Unh wPnQUeđi vềLuA7ST phía t2Uôi, từngLA5QBz bướLA5QBzc LuA7STtừng bước,LuA7ST LA5QBzđến tr2Uước mặtLA5QBz tôi.

Trong pLA5QBzhút chốcLA5QBz, wPnQUenhững tia sá2Ung LA5QBztừ vònLA5QBzg sánLuA7STg kLuA7STia lấLA5QBzp lá2Unh lwPnQUeàm cLA5QBzhói mắtLuA7ST tôi.

Chân tLA5QBzôi LA5QBzvẫn tLuA7STê, LA5QBzcàng lúc càLA5QBzng têLA5QBz. MawPnQUey 2Umà bê2Un cLA5QBzạnh wPnQUecó cwPnQUeột điệwPnQUen 2Unên tôLA5QBzi 2Uvẫn LuA7STcó thểwPnQUe ưỡn2U ngựLuA7STc LA5QBzthẳng lưngLA5QBz như mộtLuA7ST câywPnQUe b2Uút chìLuA7ST. Cảm2U ơnLA5QBz ĐảnLA5QBzg, cảmLA5QBz LA5QBzơn LuA7STnhân d2Uân, cảmLA5QBz ơnwPnQUe c2Uột điện!

- Tiểu2U Đậu...

- CówPnQUe p2Uhải wPnQUeanh muốn2U hỏi, saoLuA7ST e2Um lạLA5QBzi đếnLuA7ST đLA5QBzây? TrLuA7STời đấwPnQUet nLuA7SThân từ,LA5QBz LA5QBzchỉ 2Utình cờLA5QBz ngLA5QBzang quwPnQUea thôi.

Trương ThầnwPnQUe đwPnQUeẩy gọng kính2U tLuA7STheo LuA7STthói queLuA7STn, giọLA5QBzng nó2Ui trầm2U ấwPnQUem, LuA7STnụ cườiLA5QBz n2Uhàn nhạt:

- wPnQUeAnh LA5QBzvốn đ2Uịnh látwPnQUe nữa wPnQUe sẽ tớ2Ui wPnQUegặp em.

Tôi c2Uũng 2Ugượng cười:

- ĐúngwPnQUe rồi.2U ALA5QBznh đãwPnQUe hứa, LuA7STsẽ lập2U LA5QBztức đLA5QBzi 2Utìm 2Uem, mộLuA7STt giâLA5QBzy c2Uũng khônwPnQUeg chậwPnQUem trwPnQUeễ. CLA5QBzòn m2Uay, g2Uiờ vẫ2Un cLuA7SThưa muộn, wPnQUeem vLuA7STẫn chưLuA7STa wPnQUengủ nwPnQUehư LA5QBzmột chLuA7STú heo.

Nụ cườiLA5QBz LuA7STcủa anwPnQUeh LuA7STdần biến mấtLuA7ST, cLA5QBzhỉ c2Uòn lạiwPnQUe wPnQUevẻ mLuA7STệt mỏi.

Điều này2U khiếnLA5QBz tôLuA7STi bỗng c2Uảm thLA5QBzấy hLuA7STơi mLuA7STệt, khônLuA7STg phải,2U làwPnQUe rLA5QBzất mệt.

Tôi hí2Ut mộtwPnQUe hLA5QBzơi thậwPnQUet sâu rồLA5QBzi vàLuA7STo tLuA7SThẳng vấn2U đề:

- BLuA7STạn củawPnQUe anLA5QBzh wPnQUehọ Hạ, LA5QBztên LA5QBzAn Khiết2U, đLuA7STúng không?

Anh hơLA5QBzi LA5QBzsững nLuA7STgười, nhắm mắtwPnQUe vàLuA7STo rwPnQUeồi lạiLA5QBz mởLA5QBz rLuA7STa. DướiLuA7ST nhữnwPnQUeg tiLA5QBza sánLuA7STg phLuA7STản wPnQUechiếu củawPnQUe án2Uh đèn2U LuA7STxung quanh, wPnQUe đôi mắt2U swPnQUeau cặpLA5QBz kínLuA7STh củLuA7STa anLA5QBzh wPnQUecàng đ2Uen hơn,wPnQUe s2Uáng hơn.

Không đLA5QBzợi để2U LA5QBzanh phảnLuA7ST ứng, LuA7ST tôi LA5QBznói tiếp:

- wPnQUeAnh điLA5QBz gặLuA7STp eLA5QBzm làLuA7ST mu2Uốn chia wPnQUetay vớ2Ui 2Uem, cóLuA7ST LA5QBzphải không?

Anh nLA5QBzhìn tLA5QBzôi, cặ2Up mày nLuA7SThíu lại2U nhưng2U wPnQUeánh 2Umắt khô2Ung h2Uề lảngLuA7ST trLuA7STánh. GwPnQUeiọng 2Uanh nhẹLA5QBz nLuA7SThàng nwPnQUehưng kiwPnQUeên định:

- ĐúLA5QBzng vậy.

- LuA7STVì LA5QBzanh LA5QBzvà cLuA7STô LA5QBzta quLuA7STay lại với2U nhLuA7STau sao?

- K2Uhông. AnLuA7STh và2U cLA5QBzô ấ2Uy mãi mãi2U khLA5QBzông thểwPnQUe b2Uên nhwPnQUeau đLuA7STược. ChỉLA5QBz làLA5QBz, awPnQUenh khôngLuA7ST thểLA5QBz kwPnQUehông qLA5QBzuan t2Uâm đếwPnQUen côLA5QBz ấy.

Mấy phLA5QBzút sLuA7STau, tôiwPnQUe đwPnQUeã hiểLuA7STu ra mộtLA5QBz vàLuA7STi chuyện.

Thực LA5QBzra LA5QBzrất đơ2Un giwPnQUeản, một đôwPnQUei yêuLA5QBz nhLuA7STau troLuA7STng mườLA5QBzi nă2Um, sắLA5QBzp kế2Ut hô2Un rồwPnQUei nhưngLA5QBz LA5QBzvào đLA5QBzêm trư2Uớc wPnQUehôm cưới2U, ngườiLuA7ST con gáiLA5QBz bịwPnQUe mLA5QBzột ông2U wPnQUechủ wPnQUelớn ở2U đ2Uâu xuLuA7STất hiệnwPnQUe thLuA7STeo đuổi2U 2Umãnh liệtwPnQUe. CuốLA5QBzi wPnQUecùng, 2Ucô ta lLuA7STựa LA5QBzchọn tLA5QBziền bạcLuA7ST vàLA5QBz LA5QBzđịa LuA7STvị, vLA5QBzứt bỏ2U tìwPnQUenh yêuwPnQUe vwPnQUeà lLA5QBzời hứa.LuA7ST Tiếc2U t2Uhay, chỉLuA7ST trong twPnQUehời gi2Uan nửaLA5QBz 2Unăm nLuA7STgắn nwPnQUegủi, ôLA5QBzng ch2Uủ kiwPnQUea lLA5QBzại wPnQUethích m2Uột ngườiLA5QBz kháLA5QBzc. 2UCô gái LuA7STvốn kiLA5QBzêu nLA5QBzgạo kLuA7SThông cóLuA7ST cácLA5QBzh LA5QBznào đwPnQUeối diện2U vLuA7STới LuA7SThiện thựcLuA7ST 2Utàn khố2Uc nênwPnQUe đãLuA7ST mắcLA5QBz phải LA5QBzchứng phwPnQUeiền muộLuA7STn LuA7STnghiêm trọLA5QBzng, bắwPnQUet đầuLuA7ST ngh2Uĩ các2Uh kwPnQUeết twPnQUehúc c2Uuộc đời.

Vào gLA5QBziây pLA5QBzhút cuối cùLA5QBzng, LA5QBzcô wPnQUeta nhớ2U đếnwPnQUe nLuA7STgười cowPnQUen wPnQUetrai đãwPnQUe cùnwPnQUeg mì2Unh wPnQUeđi hếwPnQUet tu2Uổi tha2Unh xuânLuA7ST nênLA5QBz gửi LA5QBz một emailLA5QBz, 2Unói lờiLA5QBz wPnQUexin lỗi.

May thaLA5QBzy, 2Ucô t2Ua đượLuA7STc bệnh việnwPnQUe cấpLuA7ST cLuA7STứu 2Ukịp tLA5QBzhời, cLA5QBzàng mwPnQUeay hLA5QBzơn làLuA7ST wPnQUengười cLA5QBzon LuA7STtrai lLuA7STại LA5QBzquay wPnQUevề bêLA5QBzn LuA7STcô tLuA7STa. Chỉ cówPnQUe điềLA5QBzu, lwPnQUeý LA5QBzdo khLuA7STông pLA5QBzhải vìLuA7ST tìnLuA7STh yêu.

Tôi đ2Uã nói2U r2Uồi, TLuA7STrương Thần lwPnQUeà ngưwPnQUeời 2Urất l2Uương thwPnQUeiện, tron2Ug lLA5QBzúc wPnQUekể lạLuA7STi quáLuA7ST khwPnQUeứ đãLA5QBz từwPnQUeng manwPnQUeg đến2U LA5QBzcho mình niềwPnQUem đauwPnQUe kLA5QBzhổ vwPnQUeô tậnLuA7ST v2Uà thwPnQUeậm ch2Uí cảLuA7ST swPnQUeự sỉLA5QBz nhụLuA7STc, giọngLuA7ST anwPnQUeh vẫ2Un điềmLA5QBz nhiên,wPnQUe không hềwPnQUe cLA5QBzó chLuA7STút căLA5QBzm hLA5QBzận, đếnwPnQUe wPnQUengay LuA7STcả LA5QBzoán giậ2Un hLuA7STay qLA5QBzuở wPnQUetrách wPnQUecũng đềuwPnQUe kLuA7SThông có.

- Ti2Uểu Đậu,wPnQUe LuA7STanh không thểLuA7ST bwPnQUeỏ mLuA7STặc LuA7STcô ấy.wPnQUe DLuA7STù gwPnQUeì, anwPnQUeh và2U LA5QBzcô ấy2U đã2U cLA5QBzó bấyLA5QBz nhiêLA5QBzu nwPnQUeăm tìnwPnQUeh c2Uảm, wPnQUeđã 2Ucó wPnQUebao nhiêu LuA7STnăm b2Uên nhauLuA7ST. ĐốiLA5QBz vớLA5QBzi LA5QBzanh, wPnQUecô ấ2Uy lLA5QBzà 2Umột ngườiwPnQUe thân2U, awPnQUenh khôwPnQUeng thwPnQUeể twPnQUerơ mắt nhìnwPnQUe c2Uô ấyLA5QBz LuA7STtự hLA5QBzủy diệLuA7STt mình2U, LuA7STanh thậtLA5QBz swPnQUeự khôngLA5QBz làLuA7STm được...

Khi nóiLA5QBz LuA7STnhững lờiLuA7ST này, trongwPnQUe giọngLuA7ST n2Uói củwPnQUea 2Uanh nhwPnQUeư LuA7STcó cơLuA7STn sóngLuA7ST lớnLA5QBz, LuA7STkhông 2Ucòn ấm2U áp,2U wPnQUerõ LA5QBzràng n2Uữa mà kh2Uàn khànLA5QBz, r2Uam LA5QBzráp nhLA5QBzư thLA5QBzể bịLuA7ST dLA5QBzao cứ2Ua vàwPnQUeo tim:

- BáLuA7STc swPnQUeĩ n2Uói, bLuA7STệnh cwPnQUeủa cô ấ2Uy phụLA5QBzc hồi2U LA5QBzrất chậm,wPnQUe cLuA7STần nhiều2U thờiLuA7ST gianLA5QBz, cwPnQUeần nhiều2U wPnQUesự nhẫLuA7STn nạ2Ui. TừwPnQUe béLA5QBz, cLA5QBzô ấyLuA7ST đã LuA7STmất mẹ2U, wPnQUesau k2Uhi tốLA5QBzt nghLuA7STiệp, cũwPnQUeng LuA7STgần nhLA5QBzư cắtLA5QBz đứLA5QBzt mọiLA5QBz quaLuA7STn hLA5QBzệ vớwPnQUei gwPnQUeia đình. Giờ2U đâ2Uy trêLA5QBzn thếLA5QBz gLA5QBziới nàwPnQUey, côwPnQUe ấyLuA7ST chỉ2U cLA5QBzó wPnQUemình anh.

Nói th2Uẳng làwPnQUe wPnQUetình huwPnQUeống lúc LA5QBznày nằwPnQUem ngoàiLA5QBz suwPnQUey đLA5QBzoán của2U tôi2U, nwPnQUeó kLA5QBzhông giố2Ung vớwPnQUei h2Uàng tLuA7STrăm khLuA7STả năngwPnQUe mà tôiLA5QBz nghLuA7STĩ đếnwPnQUe trwPnQUeong nhữ2Ung lúLuA7STc thẫLuA7STn t2Uhờ. wPnQUeĐặc LuA7STbiệt lwPnQUeại khôngwPnQUe đủLuA7ST 2Unhẫn tâm2U, khônwPnQUeg đủ ácwPnQUe 2Uý wPnQUenên khwPnQUeiến t2Uôi 2Ukhông kLuA7STịp phảnLuA7ST ứng.2U NgẩnLA5QBz ngườ2Ui mãiLA5QBz 2Utôi 2Umới sựcwPnQUe nh2Uớ LuA7STra, hỏi:

- PhảLuA7STi LA5QBzmất LuA7STbao lâuLA5QBz mớiLuA7ST hoàn toLA5QBzàn hồLuA7STi phục?

- LuA7STAnh khôwPnQUeng bLuA7STiết... - TrươLA5QBzng ThwPnQUeần LuA7STkhẽ nhwPnQUeếch wPnQUemôi, nói2U LA5QBztiếp: LuA7ST- .wPnQUe.. nh2Uưng LA5QBzđiều đówPnQUe khLA5QBzông qua2Un trọngLA5QBz. Dù LuA7ST là 2Ubao LuA7STlâu LuA7STanh cũngLA5QBz 2Ukhông thểLuA7ST đểwPnQUe eLuA7STm cùLA5QBzng aLuA7STnh LuA7STgánh LuA7STchịu tấ2Ut cLA5QBzả. 2UBởi vìLuA7ST, nhwPnQUeư thế khônwPnQUeg wPnQUecông bằngLuA7ST vớwPnQUei eLuA7STm. LA5QBzVà vìwPnQUe LuA7STđây LA5QBzlà chuyệLA5QBzn riêLA5QBzng 2Ucủa LA5QBzanh vàwPnQUe cLA5QBzô ấLA5QBzy. TiểuLuA7ST Đậu, emLuA7ST cóLuA7ST LA5QBzthể hiểuLuA7ST không?

Tôi n2Ughĩ, LuA7STmình LA5QBzcó thể hiểu.

Hai ngưwPnQUeời 2Uở bênLuA7ST nha2Uu đã wPnQUequá lâu2U, dùLA5QBz wPnQUesau n2Uày LA5QBzkhông LA5QBzcòn y2Uêu nhwPnQUeau thắmwPnQUe 2Uthiết, thậmLuA7ST cLA5QBzhí lLA5QBzà lLuA7STàm 2Utổn thương nhau,2U nhưngwPnQUe vẫn2U kLuA7SThông thểLuA7ST nà2Uo xóLA5QBza bỏLA5QBz hìnwPnQUeh ảnhwPnQUe cwPnQUeủa đ2Uối phươnwPnQUeg LA5QBztrong cuộcLA5QBz đời mình.

Có 2Uthể LA5QBzvì th2Uói quen2U, có wPnQUethể LA5QBzvì tráwPnQUech LuA7STnhiệm, cũngwPnQUe wPnQUecó thLuA7STể wPnQUevì 2Utình bLA5QBzạn, LA5QBzvà cLuA7STũng cóLuA7ST thwPnQUeể vLuA7STì t2Uình wPnQUethân, nhưng khôngwPnQUe l2Uiên LA5QBzquan gLA5QBzì đếnLA5QBz tìLA5QBznh yêu.

Lấy víwPnQUe 2Udụ đơnLA5QBz LA5QBzgiản, nếu LLA5QBzâm LỗLA5QBzi cLA5QBzó x2Uảy rLuA7STa chuwPnQUeyện gì,wPnQUe tôLA5QBzi cũngLuA7ST wPnQUevậy, khwPnQUeông thểLA5QBz wPnQUebỏ 2Umặc anLA5QBzh ta.

"Không thểwPnQUe bLuA7STỏ mặc", 2Ubốn ch2Uữ này,LuA7ST LuA7STtôi hiểu.

Theo LA5QBzmô tuýpwPnQUe 2Uphát triển trongLuA7ST phLA5QBzim, TrươngLA5QBz T2Uhần cóLuA7ST lẽ2U sẽLuA7ST 2Uvì muốn2U tôiLuA7ST quêwPnQUen an2Uh, hậnwPnQUe 2Uanh nLuA7STên giảLA5QBz vờLA5QBz quayLuA7ST lại vwPnQUeới LA5QBzcô 2UThiên thầnwPnQUe mLuA7STùa hạ,LA5QBz LuA7STsau đ2Uó bịLA5QBz tôi2U chửiLA5QBz rủaLA5QBz rLuA7STồi t2Uát, cuốwPnQUei c2Uùng tráwPnQUei tim anwPnQUeh 2Utan wPnQUenát 2Unhìn thLuA7STeo bLA5QBzóng LA5QBztôi kLA5QBzhuất LA5QBzxa dần.

Hoặc 2Ulà wPnQUesau LuA7STkhi biếwPnQUet sự thật,2U tôLuA7STi sLuA7STẽ ngâwPnQUen ngLA5QBzấn nwPnQUeước mắt2U kiênLA5QBz LA5QBzquyết cLuA7STùng LuA7STanh cLuA7SThăm LuA7STsóc côLuA7ST ThiêLuA7STn wPnQUethần mùwPnQUea hạ kiawPnQUe. wPnQUeCuối cLuA7STùng, sawPnQUeu khwPnQUei tr2Uải quwPnQUea hàngLA5QBz loạtLA5QBz nhữLuA7STng đwPnQUeả kícLuA7STh LuA7STlẫn hiểuLuA7ST LA5QBzlầm, ánh sángLA5QBz củaLA5QBz ThánLA5QBzh mẫLuA7STu tôLuA7STi 2Ucuối c2Uùng cũLA5QBzng cảmLuA7ST hLuA7STóa đượcwPnQUe LuA7STtrời đất,LuA7ST tìnwPnQUeh bạ2Un củaLuA7ST ba ngườiLuA7ST vwPnQUeà t2Uình 2Uyêu củLA5QBza hawPnQUei ngườiLuA7ST cùng2U tồnLA5QBz tLuA7STại vàLuA7ST chún2Ug tôwPnQUei sLuA7STẽ cùLA5QBzng sốngLuA7ST trLA5QBzong những ngày2U LA5QBzvui vẻ,wPnQUe hLuA7STạnh phúc...

Thế nhLA5QBzưng, dùLuA7ST wPnQUecuộc sống LuA7ST có đầyLuA7ST nhữngwPnQUe LuA7STtình hwPnQUeuống cẩuwPnQUe huyếLuA7STt LA5QBzthì cũn2Ug khôn2Ug LuA7STphải lLuA7STà đang2U tr2Uên kwPnQUeịch trường.

Trương ThwPnQUeần LuA7STlựa wPnQUechọn sLA5QBzự thẳng LuA7STthắn, thà2Unh LuA7STthật, LA5QBztôi l2Uựa LA5QBzchọn rờiLA5QBz LuA7STxa aLuA7STnh. 2UHai LuA7STchúng tôiwPnQUe, wPnQUemỗi ngườiLA5QBz m2Uột lựa LuA7ST chọn, b2Uình tLuA7STĩnh wPnQUemà quwPnQUeyết đoán.

Không cLuA7STó nướcLA5QBz mắt, kLA5QBzhông c2Uó swPnQUeự đauwPnQUe khổwPnQUe LA5QBzxé 2Ugan wPnQUexé ruột,wPnQUe LA5QBzkhông hỏLuA7STi trờiwPnQUe, hỏiLA5QBz đLA5QBzất, hỏ2Ui biLA5QBzển, tấtwPnQUe LuA7STcả đều2U theo lẽLuA7ST tự2U nhiên.

Tôi gwPnQUeiậm giậmwPnQUe chwPnQUeân, hình LA5QBznhư khôngwPnQUe còwPnQUen LuA7STtê nữa.

Buông twPnQUeay khỏLA5QBzi c2Uây cộtLuA7ST điện, tôLuA7STi cườ2Ui LuA7SThì 2Uhì nói:

- LuA7STMay mLA5QBzà ngườiwPnQUe trong vLA5QBzăn phòngwPnQUe đềuLuA7ST k2Uhông biết2U chuyLuA7STện 2Ucủa LuA7SThai cwPnQUehúng t2Ua, đỡ2U wPnQUephải tốnLuA7ST LA5QBzcông giLA5QBzải thích.

Trương ThầnLA5QBz 2Ugật đầu,2U cuốLA5QBzi cùng trênLA5QBz LuA7STkhóe mLuA7STôi awPnQUenh cũnwPnQUeg lLuA7STộ 2Ura mLuA7STột đường2U conwPnQUeg LA5QBznho nhỏ:

- Ừ,LA5QBz cLA5QBzũng may.

- MaLA5QBzy làLA5QBz cwPnQUehúng LuA7STta cwPnQUehưa nói tớiLuA7ST LuA7STkế LuA7SThoạch hLuA7STay l2Uời hứa2U gì.

- Ừ,wPnQUe may.

- M2Uay mLuA7STà e2Um v2Uẫn chưaLA5QBz rất rấtLuA7ST rấtLA5QBz thícLA5QBzh anLuA7STh, thíwPnQUech đếnwPnQUe nỗiLuA7ST khắcLA5QBz cwPnQUeốt LA5QBzghi tâm.

- wPnQUeỪ, may.

- 2UMay mà,LA5QBz anLA5QBzh cũngwPnQUe đối v2Uới eLuA7STm nhưwPnQUe vậy.

Lần nàLuA7STy TrươngLA5QBz ThầnwPnQUe lại kh2Uông LuA7STnói gì.

Để LuA7STkhông LA5QBzkhí bớLuA7STt tẻwPnQUe nLuA7STgắt, tôi đành2U phảiwPnQUe nLA5QBzói tiếp:

- TLuA7STình yêLA5QBzu LA5QBzcủa chLA5QBzúng tLuA7STa thật "chớpwPnQUe nh2Uoáng". LuA7STTừ LuA7STlúc xwPnQUeác địnhLA5QBz 2Uquan h2Uệ yêLA5QBzu đươnLA5QBzg đế2Un k2Uhi kwPnQUeết thúc, wPnQUetrước sLA5QBzau gộpLuA7ST lạiLA5QBz LA5QBzhình nhLuA7STư nhiLA5QBzều nhấtLuA7ST LA5QBzchỉ wPnQUemười ngày.

Trương wPnQUeThần giwPnQUeơ taLA5QBzy ra LuA7ST xem wPnQUeđồng LA5QBzhồ, nói:

- wPnQUeChín nLA5QBzgày LuA7SThai mươiLuA7ST hai gi2Uờ bố2Un mươiwPnQUe LA5QBzba phúLuA7STt, từwPnQUe LuA7STlúc a2Unh n2Uói vớLuA7STi LuA7STem "PhảwPnQUei" đ2Uến câuLuA7ST nLA5QBzói ban nãwPnQUey "LA5QBzĐúng vậy".

- CLA5QBzó phả2Ui LuA7STanh wPnQUethích em không?

- LA5QBzAnh muốnLuA7ST LuA7STchia wPnQUetay em c2Uó LuA7STđúng không?

- ĐúLuA7STng vậy.

Tôi LA5QBzhít mạnLuA7STh mũLA5QBzi, chớp mắtwPnQUe tLuA7SThật mạnh2U, 2Uhét to:

- LuA7STAnh đừnLuA7STg nhLuA7STư thếwPnQUe này. Nế2Uu LuA7STanh nhLA5QBzư thếLA5QBz n2Uày tLA5QBzhì 2Uem LuA7STsẽ cảLuA7STm thấyLA5QBz a2Unh thíchwPnQUe LuA7STem nhiều2U hơnwPnQUe eLuA7STm thíwPnQUech anh.

Trương ThầnLuA7ST bậtwPnQUe cười, giLuA7STọng nó2Ui khLA5QBzàn khàwPnQUen nLA5QBzhưng LA5QBzrõ rwPnQUeàng, LA5QBzchín chắn:

- TLuA7STiểu ĐậuLuA7ST, LuA7STanh thựcwPnQUe sự muốnwPnQUe lu2Uôn ởLuA7ST bêLuA7STn emLA5QBz, muLuA7STốn qLA5QBzuý wPnQUetrọng eLA5QBzm, khôwPnQUeng muốnwPnQUe eLA5QBzm LuA7STphải buLuA7STồn, khônLuA7STg wPnQUemuốn em phảiLuA7ST kh2Uóc. An2Uh nwPnQUehững twPnQUeưởng LuA7STrằng, mìnhLA5QBz cóLuA7ST twPnQUehể LA5QBzlàm được...

Anh n2Uắm cLuA7SThắc vwPnQUeai tôi, LA5QBzxoay tôiwPnQUe nửawPnQUe LA5QBzvòng tr2Uòn, wPnQUesau đóLuA7ST kwPnQUehẽ đẩyLA5QBz tôiwPnQUe vềLA5QBz pwPnQUehía trwPnQUeước, giwPnQUeọng an2Uh LuA7STvang lên sau2U 2Ulưng tôi:

- TrướLA5QBzc LA5QBzđây, đềuLA5QBz làwPnQUe em LA5QBznhìn LuA7STanh rLA5QBzời 2Uđi. LLuA7STần nwPnQUeày đổiwPnQUe 2Ulại, aLA5QBznh swPnQUeẽ LuA7STnhìn twPnQUeheo bLuA7STóng em.

- Phải.

- Được.

Tôi sảiLuA7ST nhữLuA7STng bướcLA5QBz lớn, LA5QBz không qwPnQUeuay đầLuA7STu lại.

Tôi thwPnQUeất tìn2Uh 2Urồi, tôi LA5QBzrất buồn.

Dù cuộcLA5QBz tLA5QBzình nàLuA7STy t2Uừ đwPnQUeầu chí 2Ucuối wPnQUetổng 2Ucộng khônwPnQUeg đLA5QBzến mwPnQUeười ngàwPnQUey, nLuA7SThưng tôLuA7STi LA5QBzvẫn rấ2Ut buồn.

Vốn 2Uđịnh lấywPnQUe đồLA5QBz, rồLuA7STi đi đếnwPnQUe c2Uhỗ NLuA7STgưu BônLA5QBz nhưngLA5QBz LA5QBzdo tro2Ung lòng2U LuA7STbuồn LA5QBzbã n2Uên wPnQUetôi muốn2U LA5QBzquay vềwPnQUe nh2Uà wPnQUeở một mình.

Có câuwPnQUe wPnQUenói: "Không cLA5QBzó cách2U wPnQUenào giảiLA5QBz sầ2Uu ng2Uoài 2Uviệc giảLA5QBz vLuA7STờ vui...".

Tôi muwPnQUea c2Uổ vLA5QBzịt ThawPnQUenh Võ loạiLuA7ST 2Ucay nLA5QBzhất, ph2Ua lLA5QBzy cwPnQUeà LA5QBzphê đewPnQUen đặcwPnQUe hơLuA7STn cảLA5QBz tươngwPnQUe rồiLuA7ST nhì2Un LuA7SThai thLA5QBzứ này2U bầnLA5QBz thần hồi2U 2Ulâu, cuốiwPnQUe cùLA5QBzng lạiLA5QBz khôngLuA7ST nhétLuA7ST vàowPnQUe miệng.

Tôi nwPnQUehư cLA5QBzon nhặngLA5QBz khLA5QBzông đầu lưwPnQUeợn qLuA7STuanh phòLuA7STng mưLuA7STời LuA7STbảy, mưLA5QBzời tám2U vòwPnQUeng, LA5QBzchóng mặt,2U hwPnQUeoa mắtLA5QBz, c2Uhán nLA5QBzản, cuối cùngLuA7ST cLuA7SThỉ wPnQUecó thểwPnQUe mở2U 2Umáy twPnQUeính, LuA7STrồi lạLuA7STi tiệnwPnQUe t2Uay đănLA5QBzg nhậLA5QBzp QQ.

Vào g2Uiờ wPnQUeăn tốiLA5QBz củaLA5QBz ngày LA5QBz Chủ nhậtLA5QBz, sốLuA7ST 2Ungười OnLuA7STline chwPnQUeỉ đếm2U trênLuA7ST đầuwPnQUe nLA5QBzgón taywPnQUe, LA5QBzdo đóLuA7ST avaLuA7STtar nwPnQUeào sá2Ung càng tLuA7STrở nênLuA7ST rõ2U ràLA5QBzng hơn.

Trong đ2Uó c2Uó mộtwPnQUe avataLuA7STr, hình wPnQUenhư lú2Uc n2Uào 2Ucũng swPnQUeáng, rwPnQUeỏ l2Uẽ a2Unh wPnQUeta ngh2Uiện g2Uame trên2U QwPnQUeQ nêwPnQUen OLA5QBznline hLuA7STai mươi bốnwPnQUe ti2Uếng đồngLuA7ST hồ2U mLA5QBzột ngày.

Có mộwPnQUet thờiLA5QBz g2Uian dài, t2Uôi đềuLA5QBz chọnwPnQUe sựLuA7ST pwPnQUehớt LuA7STlờ đốiLA5QBz vớiLA5QBz ngườiLA5QBz wPnQUenày. Như2Ung lầ2Un này2U n2Uhư 2Ubị trúnwPnQUeg tà,wPnQUe tay rLuA7STun 2Urun, tôiLuA7ST ấ2Un vào2U awPnQUevatar LA5QBzđó rồiLuA7ST gửiLuA7ST mLA5QBzột bLA5QBziểu wPnQUetượng LA5QBzmặt cười.

Vừa gử2Ui xongLuA7ST, t2Uôi liền muốnwPnQUe chặwPnQUet phăng2U cáwPnQUei đầu2U m2Uình LA5QBzđi, đ2Uang địnLuA7STh thoátwPnQUe raLA5QBz, c2Uon cLA5QBzhuột dừngLA5QBz lLA5QBzại nút "X"LA5QBz trêLuA7STn đỉnhwPnQUe gwPnQUeóc bLA5QBzên phwPnQUeải, LuA7STtôi lạiLA5QBz kLA5QBzhông nhấnLA5QBz vào.

Cát bụiLuA7ST (******) 18:45:34

A PLuA7SThúc, wPnQUeem t2Uìm anwPnQUeh ?

Tốc độwPnQUe đánhwPnQUe wPnQUechữ wPnQUecủa LLuA7STâm Lỗi vẫnwPnQUe wPnQUenhanh như2U trướcLA5QBz đây,wPnQUe c2Uông wPnQUelao LA5QBznày tLuA7SThuộc về2U mối2U tìnwPnQUeh mỗ2Ui ngwPnQUeười mộLuA7STt LA5QBznơi của chúngLA5QBz tôi.

Khi ấy2U rất2U 2Unghèo, cước LuA7STgọi điệnLuA7ST wPnQUethoại đườngLuA7ST dàiwPnQUe r2Uất đắtLA5QBz, t2Uôi và2U aLuA7STnh wPnQUeta liLA5QBzền tậnLuA7ST wPnQUedụng LA5QBztất cảwPnQUe cLA5QBzơ wPnQUehội để cówPnQUe wPnQUethể lLuA7STên mạ2Ung n2Uói chuyệnLuA7ST. KýLA5QBz túLA5QBzc xáLA5QBz, qLuA7STuán nLuA7STet, wPnQUephòng máwPnQUey, LA5QBzđều làLA5QBz nhữngLuA7ST nơi chún2Ug LA5QBztôi twPnQUeừng chiếnwPnQUe đấu.

Số QLuA7STQ củaLuA7ST hwPnQUeai chLuA7STúng tôi làwPnQUe cùngLuA7ST đăng2U kýLuA7ST mộLA5QBzt lúLA5QBzc, LuA7STsáu nă2Um r2Uồi, wPnQUechưa từ2Ung thay.

Trên tLA5QBzhực tLA5QBzế, c2Uó rất nhiều2U twPnQUehứ vẫLA5QBzn khôngLuA7ST 2Uhề thawPnQUey đổiLuA7ST sa2Uu khwPnQUei chúngLA5QBz t2Uôi ch2Uia tay2U. VíLA5QBz LuA7STdụ 2Unhư wPnQUesố điện thowPnQUeại dwPnQUei 2Udộng, s2Uố tLA5QBzài khLA5QBzoản LA5QBzMSN, địaLA5QBz cLA5QBzhỉ LA5QBzemail, 2Ubiệt danLA5QBzh LA5QBztrên mạLA5QBzng, wPnQUecách gọi thâwPnQUen mLuA7STật LA5QBztrong đLuA7STời wPnQUethực, thậLuA7STm chí2U đếnwPnQUe nga2Uy cả2U 2Umật mã2U thẻ2U LuA7STngân LA5QBzhàng 2Ucũng khônLuA7STg đổi.2U Đó chwPnQUeính lwPnQUeà LA5QBzngày LA5QBzsinh nhậtwPnQUe củawPnQUe awPnQUenh ta.

Có duwPnQUey nhấwPnQUet mộtwPnQUe thứ wPnQUethay đổiwPnQUe là2U tìwPnQUenh c2Uảm nhữwPnQUeng tưở2Ung swPnQUeẽ bềnLuA7ST lâ2Uu LuA7STnhư trờwPnQUei đất.

Trời LA5QBzđất! XwPnQUeem rLA5QBza tLuA7STôi đang thậtLA5QBz wPnQUesự wPnQUerất bLuA7STuồn. T2Uôi 2Unhíu mắt,LuA7ST cwPnQUeau màyLA5QBz vẻ2U đLA5QBzau đớn.

A TwPnQUeu LA5QBzLa (******) 18:47:51

Gửi nhầm.

Tôi LA5QBzchỉ mLuA7STuốn nhanh2U chóng kếLuA7STt thúwPnQUec cuộc2U đốiLuA7ST thoạ2Ui LuA7STvô thưởwPnQUeng LuA7STvô phạtwPnQUe nLA5QBzày nhưLA5QBzng lại2U 2Umột lầnLuA7ST LuA7STnữa đangLuA7ST định thoát2U 2Uthì phải2U dwPnQUeừng lại.

Cát bụiLuA7ST (******) 18:48:34

A Phúc,LuA7ST 2Ucó phải2U đ2Uã LA5QBzxảy ra chuyện2U LA5QBzgì không?

Tôi c2Uó thwPnQUeể n2Uói LA5QBzmột cách khônLA5QBzg wPnQUehề LuA7STphô t2Urương rằng,LA5QBz t2Uừ 2Ucửa sổwPnQUe chat2U, tro2Ung fowPnQUent LuA7STchữ "Lệ"wPnQUe, cỡLA5QBz chữ LA5QBz năm, mLA5QBzàu cLuA7SThữ xanLuA7STh d2Ua trLuA7STời, wPnQUetôi cLA5QBzó thểLA5QBz tưởnwPnQUeg tượngLA5QBz rwPnQUea dánwPnQUeg vẻLuA7ST c2Uủa awPnQUenh twPnQUea lúc này.

Mắt nhìLuA7STn wPnQUechằm chằwPnQUem vào LA5QBzmàn wPnQUehình, ngóLuA7STn tLuA7STay đặtLA5QBz wPnQUetrên bwPnQUeàn LA5QBzphím, kLA5QBzhẽ míwPnQUem chặt2U m2Uôi, thoáLA5QBzng wPnQUechút lwPnQUeo lắLA5QBzng. Ồ đúngLuA7ST rồiLuA7ST, bênLuA7ST cạnhLuA7ST c2Uòn 2Ucó nửLA5QBza ba2Uo LuA7STthuốc l2Uá, mộwPnQUet chiếcLA5QBz gạt2U tànLA5QBz, mộLA5QBzt cLA5QBzái bậ2Ut lửa.

Nếu nhwPnQUeư, nLA5QBzhững thói quenwPnQUe nàyLA5QBz củLuA7STa LuA7STanh LuA7STta cũngLuA7ST kLuA7SThông 2Uhề twPnQUehay đổi.

Tôi thừaLA5QBz nhận,LA5QBz LA5QBzcó nh2Uững lúc wPnQUetôi LuA7STlà ngườiLuA7ST rấtwPnQUe kLuA7SThông LuA7STquyết đoán.LA5QBz VậywPnQUe nê2Un, lúcwPnQUe nàyLA5QBz wPnQUetôi LA5QBzdo dự,LuA7ST LA5QBzchần chừLuA7ST, không dứtwPnQUe khoLuA7STát ấnwPnQUe LA5QBzvào nútLA5QBz "X".

A T2Uu LA5QBzLa (******) 18:52:43

Nếu 2Uem LuA7STxảy LA5QBzra chuyệnwPnQUe, anh sẽwPnQUe làwPnQUem gì?

Trong wPnQUevài phúLuA7STt tôiLuA7ST dwPnQUeo dự, LâwPnQUem 2ULỗi vẫnLA5QBz lặngLuA7ST lẽLA5QBz chLA5QBzờ đợi.wPnQUe SLuA7STau kh2Ui dònwPnQUeg chữLuA7ST v2Uừa 2Urồi đưLA5QBzợc LuA7STgửi đi2U, wPnQUeanh t2Ua không lậLuA7STp twPnQUeức trả2U lờiwPnQUe mLuA7STà lặngLuA7ST lwPnQUeẽ LA5QBzmất LuA7STkhoảng mộtLA5QBz LuA7STphút rưỡi.

Cát LA5QBzbụi (******) 18:54:22

Anh sẽwPnQUe ởwPnQUe bwPnQUeên eLA5QBzm, 2Unếu em muốnwPnQUe. ChỉwPnQUe cLA5QBzần eLA5QBzm đồngLA5QBz ý.

 

A TwPnQUeu 2ULa (******) 18:54:55

Tại saoLA5QBz? Chẳng2U ph2Uải gLA5QBziữa hai chúnLA5QBzg tLA5QBza đãLuA7ST kwPnQUehông cLA5QBzòn qLA5QBzuan hệwPnQUe LuA7STgì rồi2U sao?

 

Cát bụLuA7STi (******) 18:56:32

A PhwPnQUeúc nLuA7STgốc, chLA5QBzo dLuA7STù wPnQUelà lúc nà2Uo, chLuA7STo dùLuA7ST làLA5QBz LA5QBztình hLuA7STuống 2Ugì, anLuA7STh wPnQUecũng kh2Uông 2Uthể bLuA7STỏ mLuA7STặc ewPnQUem. DùLuA7ST chLA5QBzúng taLA5QBz không cLA5QBzòn lLA5QBzà ngưLuA7STời ywPnQUeêu thìwPnQUe vẫwPnQUen làwPnQUe LuA7STbạn bLA5QBzè. 2UDù wPnQUeem k2Uhông 2Ucoi wPnQUeanh làwPnQUe bạnLuA7ST thLA5QBzì íLA5QBzt ra 2U em vàLuA7ST aLA5QBznh cũngLuA7ST vẫnLA5QBz làLA5QBz đồLA5QBzng hương2U lớnLA5QBz lê2Un cùngLA5QBz nhau.

Tôi khô2Ung trảLuA7ST lLuA7STời m2Uà nhấn 2Uthẳng vàoLA5QBz nLuA7STút LuA7ST"X" rồiLA5QBz tắwPnQUet 2Umáy tính.

Vì tôLA5QBzi khócLA5QBz, LuA7STdù kLA5QBzhông có sựwPnQUe tLA5QBzrợ lựcwPnQUe củLuA7STa vị2U cLuA7STay, wPnQUevị đắngLuA7ST nhưngwPnQUe nướLuA7STc wPnQUemắt 2Utôi vẫn2U 2Utuôn nLA5QBzhư trút.

Con n2Ugười, loàiLuA7ST sin2Uh vật nàyLuA7ST kwPnQUehông cwPnQUeần wPnQUebiết 2Uđau buồnLA5QBz hLuA7STay tuywPnQUeệt wPnQUevọng đế2Un đâuLuA7ST, chỉ2U cầnLA5QBz tìmLuA7ST th2Uấy mLuA7STột chLuA7STỗ phát wPnQUetiết đượcLA5QBz LA5QBzlà liềnLA5QBz LuA7STcó thwPnQUeể wPnQUegào kLuA7SThóc thoả2Ui máiwPnQUe mộtLuA7ST trậnwPnQUe, cơLA5QBz bLuA7STản sẽwPnQUe chănwPnQUeg cảmwPnQUe thấy vấnLuA7ST đềwPnQUe 2Uto tát2U nữa2U. Nhữn2Ug khLuA7STả năngLuA7ST cònwPnQUe lạiLuA7ST n2Uhư nhảwPnQUey LA5QBzlầu, đwPnQUeâm vàwPnQUeo tườLuA7STng hay gìLA5QBz gìLuA7ST 2Uđó 2Ulà rấtLA5QBz hiếm.

Giống nhưLuA7ST twPnQUeôi trước đâLA5QBzy, tLuA7STức nghẹwPnQUen LA5QBzở tLA5QBzrong ngwPnQUeực, khó2U LuA7STchịu đ2Uến nỗLA5QBzi h2Uận wPnQUekhông thểLA5QBz lấwPnQUey 2Udao 2Ucứa LuA7STmột nhát vwPnQUeào bụng.

Sau LuA7STkhi khócLA5QBz đãLA5QBz mộtwPnQUe trậ2Un, liền lậpwPnQUe tứcLuA7ST su2Uy x2Uét mộ2Ut cách2U thLuA7STực tếwPnQUe r2Uằng, wPnQUenếu nhLA5QBzư cứawPnQUe mwPnQUeột vếtLA5QBz 2Udài ở2U trwPnQUeên bụng LuA7ST thì swPnQUeẽ 2Uđau đớnLA5QBz đếnLA5QBz thwPnQUeế nào...

Nghĩ tớiwPnQUe vế2Ut LA5QBzcứa rỉ máu,LA5QBz tôLuA7STi sựcLuA7ST nhwPnQUeớ đLA5QBzến vết2U thươngLA5QBz LA5QBztrên lưngLuA7ST củawPnQUe ThưwPnQUeơng Ngô,2U wPnQUedo vậwPnQUey sứwPnQUec tậpLuA7ST trung lLuA7STiền bịLuA7ST phLA5QBzân 2Után ph2Uần nàoLA5QBz, tốcwPnQUe đ2Uộ lănLuA7ST củLuA7STa LuA7STnước mLuA7STắt thewPnQUeo LuA7STđó c2Uũng giảm2U wPnQUeđi đôi chút.

Đương nhwPnQUeiên, cònLuA7ST cLuA7STó tLA5QBzhể vì dLA5QBzù sa2Uo 2Uđây cwPnQUeũng kLuA7SThông LuA7STphải làLA5QBz 2Ulần thấLuA7STt tìnLuA7STh đầ2Uu twPnQUeiên, thLA5QBzất tình,2U thấLA5QBzt LA5QBztình thành q2Uuen rồi.

Nếu LuA7STdùng phươnLuA7STg 2Upháp khoa họcLA5QBz wPnQUequy LuA7STđổi sốwPnQUe lượngLuA7ST LA5QBzthì LuA7STlần trướcwPnQUe ywPnQUeêu n2Uhau tronwPnQUeg LA5QBznăm nLA5QBzăm, tôLA5QBzi khwPnQUeóc mất nămLuA7ST thánLA5QBzg, wPnQUelần nà2Uy yLuA7STêu LuA7STnhau tLuA7STrong mườiLA5QBz ngày,LA5QBz dLuA7STo wPnQUeđó, cóLA5QBz lẽLuA7ST tLA5QBzôi s2Uẽ chỉLA5QBz khóc.LuA7ST.. thôi rồwPnQUei, học2U dLuA7STốt LuA7STmôn toáwPnQUen, giờLuA7ST khôwPnQUeng tLuA7STính LuA7STra nổi...

Tóm lại,LA5QBz dướiwPnQUe tLA5QBzác dụng củawPnQUe nhữngwPnQUe suLuA7STy nghĩLA5QBz vớ2U LA5QBzvẩn, LA5QBztôi đã2U ngừngLuA7ST khóc.

Tôi LuA7STvào wPnQUephòng tắmLuA7ST rửawPnQUe mặt,wPnQUe bỗng nwPnQUehiên ngLA5QBzhe twPnQUehấy tiếngLA5QBz wPnQUecửa. N2Ugó rLuA7STa 2Uthì trô2Ung thấyLuA7ST m2Uột hổ,LuA7ST mLuA7STột trâLuA7STu va2Ui sánh vaiLA5QBz đứngwPnQUe trư2Uớc cLA5QBzửa thaLuA7STy giày.

Nghe thấyLA5QBz độLuA7STng tĩnh, TwPnQUehương NLA5QBzgô ng2Uẩng đầwPnQUeu lênLA5QBz nhìn.LA5QBz DưwPnQUeới áLuA7STnh đèLuA7STn tườnLA5QBzg màu2U LuA7STvàng 2Ucam 502UW, LA5QBzhình ảwPnQUenh hắn cwPnQUeó chútLA5QBz khônLA5QBzg rLuA7STõ ràng.

- TwPnQUeiểu TườngwPnQUe, 2Uquả nhiên e2Um LuA7STcó ởLA5QBz nhà.

Giọng h2Uắn vừLuA7STa nhẹLuA7ST vừa LA5QBz khàn, n2Ughe có2U vwPnQUeẻ kỳLA5QBz lạ,wPnQUe khiếLA5QBzn LuA7STtim tôLuA7STi nwPnQUehói LuA7STlên, sốngLA5QBz mũLuA7STi LuA7STcay cay2U, sLA5QBzau 2Uđó phát hiện2U dángLuA7ST vẻ2U hắLuA7STn càLuA7STng mwPnQUeờ nhạLA5QBzt hơn.

Hóa rawPnQUe, hiệLA5QBzu wPnQUequả th2Uị giác nhưLA5QBz wPnQUethế wPnQUekhông phảiLA5QBz v2Uì LuA7STánh đwPnQUeèn, 2Umà làwPnQUe LuA7STtrong gwPnQUeiây phLuA7STút nLA5QBzhìn thLuA7STấy hắnwPnQUe, mắt wPnQUe tôi bỗngwPnQUe 2Utrào 2Ura wPnQUethứ chấtLA5QBz 2Ulỏng mằnLuA7ST mặn.

- Sa2Uo wPnQUeanh lLuA7STại về?

- TwPnQUeỉnh rồwPnQUei thì2U vềLuA7ST thôi.

Thương NgLuA7STô LuA7STlẳng lặng đápLA5QBz lLA5QBzời, LuA7STsau đó2U tiế2Un lại,LuA7ST nwPnQUeghiêng LA5QBzđầu nLuA7SThìn tôwPnQUei, LA5QBzcười 2Umà LA5QBznhư khwPnQUeông cưLuA7STời hỏi:

- ELA5QBzm thuộLA5QBzc t2Uộc HổLA5QBz chúng tLA5QBza, làmwPnQUe gLA5QBzì pwPnQUehải họLuA7STc 2Uloài thỏ?

Tôi đưaLA5QBz 2Ucặp LA5QBzmắt thỏ nhìnLuA7ST hắn:LuA7ST wPnQUe- ALuA7STnh mới2U LuA7STlà thỏ,LA5QBz l2Uà co2Un 2Uthỏ đực.

Ngưu BôwPnQUen dwPnQUeựa ngườLA5QBzi vào cửawPnQUe n2Uhìn chúnLA5QBzg tLuA7STôi, khLA5QBzẽ LA5QBzcười, nói:

- Nế2Uu an2Uh ấ2Uy làwPnQUe thỏwPnQUe thật thLA5QBzì chLuA7STị dâwPnQUeu tínhLA5QBz sao?

Tôi nghiếnwPnQUe răngLA5QBz, đáp:

- ThLuA7STì xwPnQUeé xác2U an2Uh LuA7STta ra luôn.

Ngưu BônLA5QBz LA5QBzcứng họng.

Thương LA5QBzNgô lại2U rấtwPnQUe LA5QBzđiềm tĩnh, giơwPnQUe ta2Uy r2Ua vuốtwPnQUe tócLA5QBz LuA7STtôi, nói:

- YênLA5QBz twPnQUeâm. LuA7STCó e2Um LA5QBzở LuA7STđây, ta 2Ukhông 2Usao đâu.

Không hiểLuA7STu cóLuA7ST wPnQUephải 2Udo mới LA5QBztừ bêLuA7STn n2Ugoài vàoLA5QBz nhàLA5QBz ha2Uy kwPnQUehông màwPnQUe ta2Uy hắn2U rấtLA5QBz lạnh,LuA7ST khôwPnQUeng ấmwPnQUe áLA5QBzp n2Uhư bLA5QBzình thường.

Lẽ nwPnQUeào, hắnLA5QBz thậtwPnQUe wPnQUesự chịu LuA7ST ảnh hưLA5QBzởng LA5QBzcủa thời2U wPnQUetiết 2Ubên ngoàiwPnQUe sa2Uo? V2Uậy nên,wPnQUe thựLuA7STc r2Ua hắnwPnQUe cũngwPnQUe LA5QBzcảm twPnQUehấy lạnh...

Điều nLuA7STày khiêLuA7STn tô2Ui bỗng wPnQUe nhớ đếwPnQUen cáLuA7STi cLA5QBzhăn lwPnQUeông vũLA5QBz mwPnQUeới tLA5QBzinh bỏLuA7ST quwPnQUeên wPnQUebên đườngLA5QBz LA5QBznên khôn2Ug tráLuA7STnh khỏi2U tiếc nuối.

Lại LA5QBznghĩ tốwPnQUei hô2Um đó2U chỉ cwPnQUeách 2Uhiện twPnQUeại không2U LuA7STquá hLA5QBzai 2Utrăm bLuA7STốn 2Umươi gwPnQUeiờ, cLA5QBzảnh vậLuA7STt vLA5QBzẫn nguyên2U wPnQUevẹn nhưng ngườiwPnQUe đLA5QBzã khwPnQUeông còn..LuA7ST. Tô2Ui khôn2Ug chỉ2U tiếcLA5QBz 2Unuối màLuA7ST còLA5QBzn xấ2Uu hổwPnQUe, LuA7STkhông chỉLA5QBz wPnQUexấu hổ mLuA7STà còLA5QBzn LuA7STđau đớnwPnQUe. LA5QBzCứ đa2Uu wPnQUeđớn làLA5QBz ch2Uức nănLA5QBzg tuyếnLA5QBz lệLuA7ST củaLA5QBz tôiLuA7ST 2Ulại 2Ukhởi động.

Đang wPnQUesuy nghĩ,LA5QBz LuA7STtôi bỗng cảmLA5QBz thấLuA7STy wPnQUebàn taLA5QBzy vốnLuA7ST đặtwPnQUe tr2Uên máLuA7STi twPnQUeóc tLA5QBzôi khẽwPnQUe dừngLA5QBz lạ2Ui, saLuA7STu 2Uđó d2Ui chuyểnLuA7ST xuốngLA5QBz trán rồiLuA7ST 2Uche kín2U cặLA5QBzp mắtLA5QBz củaLA5QBz tôi.

Lòng bàLA5QBzn wPnQUetay rất2U lạnh nhưnLA5QBzg tôiLuA7ST lạLA5QBzi cLuA7STảm LA5QBzthấy rấtLuA7ST nwPnQUeóng, saLuA7STu nàwPnQUey tLA5QBzôi mớiLA5QBz hLuA7STiểu 2Usức nóLuA7STng đóLuA7ST LuA7STcó đượLA5QBzc từLA5QBz 2Unhững giọt nưLA5QBzớc 2Umắt đaLuA7STng tuLA5QBzôn rLA5QBza nhưLA5QBz wPnQUetrút cLuA7STủa tôi.

Lần này,LuA7ST tLuA7STôi khôn2Ug gào kh2Uóc nLA5QBzhư trướcLA5QBz đ2Uây, wPnQUechỉ LA5QBztiến lêwPnQUen nửaLA5QBz bướcLuA7ST rwPnQUeồi vùLuA7STi 2Umặt và2Uo l2Uồng ngLA5QBzực hắn.

Tôi khôngLA5QBz hiểuLA5QBz 2Usao mLuA7STình lại nhưLA5QBz thế2U nwPnQUeày, vLA5QBzì cứLA5QBz c2Uoi nhLA5QBzư twPnQUerước 2Umặt bốLuA7ST mẹ,LA5QBz đwPnQUeã LA5QBzrất nhiềuLuA7ST 2Unăm rồi2U wPnQUetôi chưwPnQUea từLA5QBzng khóc, cứ2U LA5QBzcoi nh2Uư wPnQUelà ngườLuA7STi bạLuA7STn thâLuA7STn nh2Uất, LuA7STcứ 2Ucoi nhLA5QBzư làLuA7ST LA5QBzTrương Thần,wPnQUe lLA5QBzà LâmLA5QBz Lỗi, thì2U nLuA7SThiều lắmwPnQUe LuA7STtôi cũng2U chỉLuA7ST LA5QBzvừa khLuA7STóc, vừwPnQUea cLA5QBzười rồiLA5QBz h2Uét LuA7STvài tiếwPnQUeng cLuA7STho xong.

Nhưng giờLuA7ST đ2Uây, tôi2U lại gi2Uống nLuA7SThư mộtLA5QBz đứa2U LA5QBztrẻ cLuA7SThẳng hiểuLuA7ST biếLuA7STt g2Uì, kwPnQUehông 2Ucó wPnQUeáp 2Ulực, LA5QBzcũng chẳng2U pLuA7SThải che giấuwPnQUe, nhwPnQUeư thwPnQUeế nwPnQUeào thwPnQUeì LuA7STcứ wPnQUelà vậy.

Khóc thoảiwPnQUe mLA5QBzái rwPnQUeồi, tôi cònLuA7ST 2Ura sLuA7STức LA5QBzquệt LuA7STnước mắ2Ut, nướcLA5QBz mLuA7STũi và2Uo áoLuA7ST của2U Thương2U NgwPnQUeô, tr2Uong lònwPnQUeg thwPnQUeấy 2Uthoải mái hơLA5QBzn nhiều.

Lúc wPnQUenày, NLuA7STgưu Bôn2U 2Uvẫn đứng yênwPnQUe wPnQUetại vịLA5QBz LA5QBztrí cũ,2U LuA7STnhìn tôwPnQUei, LA5QBzvẫy wPnQUetay nói:

- XeLA5QBzm rLuA7STa, chwPnQUeỗ 2Unày không c2Uó việ2Uc gìwPnQUe c2Uho tLA5QBzôi rồi.LuA7ST C2Uhị LuA7STdâu wPnQUeà, anLA5QBzh ấyLA5QBz cówPnQUe sLA5QBzố wPnQUeđiện thoạiLA5QBz củwPnQUea LA5QBztôi đó2U. NếuLA5QBz có việ2Uc LuA7STgì tLuA7SThì LuA7STcứ gọiLuA7ST wPnQUethẳng c2Uho tôi.

Anh chàLuA7STng vừa2U nówPnQUei vừLuA7STa mở cửa,LA5QBz tron2Ug LuA7STlúc ké2Uo cửLA5QBza rawPnQUe, liềnLA5QBz 2Ubị mộwPnQUet vwPnQUeật t2Uhể khô2Ung LuA7STrõ da2Unh LA5QBztính t2Uừ LA5QBzbên ngoài tLA5QBzông thẳnLA5QBzg vàoLA5QBz ngựwPnQUec. NgưuLA5QBz Bô2Un lLuA7SToạng choạwPnQUeng mộtwPnQUe lwPnQUeúc mớwPnQUei đứngLA5QBz yê2Un đ2Uược, chưLA5QBza LuA7STkịp phản ứnwPnQUeg lạiLuA7ST, đãLA5QBz wPnQUelập t2Uức bịwPnQUe LA5QBzhàng LA5QBzloạt câuLuA7ST hỏiLuA7ST wPnQUelàm chwPnQUeoáng váng:

- NàwPnQUey, LA5QBzanh làLuA7ST aLA5QBzi? LA5QBzSao lại 2Uở đwPnQUeây? AnwPnQUeh cLuA7STó wPnQUequan hLA5QBzệ gLuA7STì vớLA5QBzi ĐậuwPnQUe phụLA5QBz LA5QBzgià? ĐậuLuA7ST pLuA7SThụ gi2Uà đâwPnQUeu? LA5QBzAnh đãLuA7ST làLuA7STm gìLA5QBz n2Uó rồi...

Tôi rất2U LA5QBzthông cwPnQUeảm nhìn 2Uđồng LA5QBzchí TứLA5QBz NLuA7STgưu đawPnQUeng vôLA5QBz cùLA5QBzng hoảngwPnQUe hwPnQUeốt, 2Uthan vãn:

- Trứng2U muối,LuA7ST mắtwPnQUe mày 2U chỉ đểwPnQUe trLuA7STưng bwPnQUeày thLuA7STôi sao?

Vật thểwPnQUe lạLA5QBz nwPnQUeày c2Uhính là đồngLA5QBz ch2Uí TrứnwPnQUeg muối,wPnQUe ngườiwPnQUe trướcwPnQUe đLuA7STây đLA5QBzã đập2U gạLuA7STch v2Uào LâmLA5QBz LỗwPnQUei k2Uhiến LuA7STanh t2Ua phải nwPnQUeằm viện,LA5QBz cwPnQUeô nànLA5QBzg cwPnQUeạ cứnwPnQUeg 2Ucủa tôi.

Nghe thấyLA5QBz tiếngLuA7ST tôLuA7STi, TrLuA7STứng muối l2Uập tứcwPnQUe buônLA5QBzg cổwPnQUe áowPnQUe NwPnQUegưu Bôn2U wPnQUera rồiwPnQUe nLuA7SThảy vLuA7STề pLuA7SThía tLA5QBzôi nh2Uư mộ2Ut 2Ucon bọ2U cLuA7SThó, hết nhìnLuA7ST 2Utôi lạiwPnQUe nhwPnQUeìn Th2Uương Ngô:

- LA5QBzKhông ngờLuA7ST cLA5QBzòn cówPnQUe một2U anh chànLA5QBzg nữa.LA5QBz Đậu2U wPnQUephụ già,LuA7ST mày2U đượcLA5QBz lắmwPnQUe! ĐaLA5QBzng c2Uhơi LuA7STtrò "yêu2U tậpLA5QBz thể" à?

- YêuLuA7ST tậpLuA7ST thwPnQUeể cLuA7STái đầu màyLA5QBz ấy!

Có 2Uso sán2Uh mwPnQUeới thấyLA5QBz sự khLuA7STác biệtLA5QBz. Tạ2Ui sawPnQUeo t2Uôi lạLA5QBzi xácLuA7ST địnhwPnQUe mộtLA5QBz cLA5QBzách k2Uiên đLuA7STịnh khôn2Ug đổLA5QBzi vLA5QBzà LA5QBzkhẳng định 2Ubản tLA5QBzhân mìnLuA7STh là2U LuA7STmột LA5QBzphụ nữwPnQUe truyềLuA7STn thống2U TrLA5QBzung HowPnQUea vớwPnQUei đầy2U đủLA5QBz 2Ucác pLuA7SThẩm chấwPnQUet như LA5QBzdịu dàng,LuA7ST l2Uương thiệLuA7STn, lịchLuA7ST thiệp,wPnQUe tiếtwPnQUe kiệLA5QBzm vàLuA7ST nhườngLuA7ST LuA7STnhịn? wPnQUeVì chLuA7STỉ cầ2Un cóLA5QBz sLuA7STự tồLuA7STn tại củLuA7STa TLA5QBzrứng muốiLA5QBz thwPnQUeì đếnLuA7ST nLuA7STgay cảLA5QBz HồngLuA7ST Hư2Ung thập2U twPnQUeam m2Uuội1 cLA5QBzũng có2U tLA5QBzhể 2Ucoi là LuA7STcô LuA7STgái ngwPnQUeoan hiền,LA5QBz LuA7STe thẹwPnQUen, dụLuA7STt LA5QBzdè, 2Ucon LuA7STnhà lành...

1 HồnLuA7STg Hư2Ung tLuA7SThập tawPnQUem muội: NwPnQUehân vậLA5QBzt wPnQUechính trLuA7STong bLuA7STộ phLuA7STim HồngLA5QBz HưngLuA7ST thLA5QBzập tLuA7STam LuA7STmuội, làwPnQUe eLuA7STm gLA5QBzái thứLA5QBz mườiLuA7ST bLA5QBza của b2Uang HồngLA5QBz HLuA7STưng. Tr2Uong thếLuA7ST gwPnQUeiới ngầwPnQUem thốngLA5QBz 2Utrị bởLA5QBzi đLA5QBzàn ô2Ung, nLA5QBzhân vật2U nwPnQUeày LA5QBzđã kiên cưLA5QBzờng v2Uượt q2Uua nhữngLA5QBz LA5QBzthử tháchwPnQUe vàwPnQUe những2U cLuA7STơ cực2U đểLA5QBz vươ2Un lLuA7STên trở2U 2Uthành banwPnQUeg chủ khuLA5QBz phốLuA7ST Portland.

Tôi đangwPnQUe đ2Uau lònLuA7STg hồi tưởngLuA7ST LuA7STlại mLuA7STột vàLA5QBzi cLA5QBzhiến twPnQUeích wPnQUehuy wPnQUehoàng cLuA7STủa TrứLuA7STng muốiLuA7ST twPnQUehì troLA5QBzng LuA7STnháy mwPnQUeắt, cô nà2Ung wPnQUeđã nLuA7SThảy LA5QBzthẳng vLuA7STào pwPnQUehòng LuA7STkhách. TLA5QBzrông thấywPnQUe vếwPnQUet máuLuA7ST ThươngLuA7ST wPnQUeNgô đểLA5QBz wPnQUelại trên ghếwPnQUe soLA5QBzfa 2Umà tLuA7STôi chưawPnQUe laLuA7STu sạ2Uch, cwPnQUeô nàngwPnQUe bLuA7STỗng LA5QBzthốt lênLA5QBz lờ2Ui thLA5QBzan wPnQUekinh thiê2Un độLuA7STng địa:

- ĐậuwPnQUe pLA5QBzhụ LA5QBzgià, cuối cùng2U chLuA7STỗ đóLA5QBz wPnQUecũng rácLuA7STh rồiwPnQUe sa2Uo? TrờiLA5QBz đất,LuA7ST wPnQUeđúng 2Ulà châwPnQUem wPnQUemột nLuA7SThát kiLuA7STm thấywPnQUe máu!

Châm LA5QBzmột wPnQUenhát LA5QBzkim thấy máu...

Nhát kim…

Kim...

Mắt 2Utôi hếLA5QBzt nh2Uìn LA5QBznửa người dướiwPnQUe củaLA5QBz Thư2Uơng NgôLA5QBz rLA5QBzồi lạiwPnQUe nhLuA7STìn nửaLA5QBz LA5QBzngười dưLA5QBzới củawPnQUe N2Ugưu BôwPnQUen. TLA5QBzrước câu nLA5QBzói mwPnQUeang tínhLA5QBz kícLuA7STh thíchwPnQUe củLA5QBza TrứnLA5QBzg muối,LA5QBz ý2U ngwPnQUehĩ dâm2U đãng,wPnQUe duLA5QBzng tụLA5QBzc ẩn2U giwPnQUeấu trong đầuwPnQUe t2Uôi bỗn2Ug LuA7STào à2Uo bậtLA5QBz wPnQUera khwPnQUeông 2Usao LA5QBzthu lạiLA5QBz được.

Luôn cóLA5QBz nhLuA7STiều ngLuA7STười cLuA7STho rằng tôiLA5QBz LuA7STthuộc loạiwPnQUe LA5QBz"nho 2Unhã 2Ucặn LA5QBzbã". TLuA7STôi thấwPnQUey đi2Uều nàyLA5QBz wPnQUekhông đwPnQUeáng để mìnhwPnQUe phảiLA5QBz 2Uquan LA5QBztâm LA5QBzvà tôLuA7STi c2Uũng cLuA7SThẳng hiểu.

Vì nhữnLuA7STg ngư2Uời đóLA5QBz chưa LA5QBztừng LuA7STgặp TLA5QBzrứng muối,wPnQUe nếu2U wPnQUehọ gặpLA5QBz rồLA5QBzi twPnQUehì cLA5QBzhắc wPnQUechắn họLuA7ST sẽLuA7ST bỏLuA7ST LuA7STđi h2Uai chữwPnQUe "2Unho nhã" ch2Uo tôi.

Trứng muLuA7STối bằngwPnQUe 2Utuổi tôi nhưnwPnQUeg vì2U LA5QBzcó khuônLuA7ST mặt2U trẻ2U LuA7STcon wPnQUenên trông2U cwPnQUeó vLuA7STẻ giốLA5QBzng n2Uhư mộLuA7STt cwPnQUeô LA5QBznàng L2Uolita nhỏ LuA7STbé, LA5QBzluôn tươi2U trẻwPnQUe vớiLA5QBz 2Umái tóc2U dàLA5QBzi ng2Uang vaLA5QBzi, LA5QBzkẹp tócwPnQUe mLuA7STai LuA7STgọn gànLuA7STg, cwPnQUeặp lông mLuA7STày cowPnQUeng cwPnQUeong, 2Uđôi mắtLA5QBz tLuA7STo tLuA7STròn. K2Uhi cLA5QBzô nàngLuA7ST k2Uhông nói,wPnQUe kLA5QBzhông wPnQUecười, khLuA7STông cLA5QBzử động, trông2U hệtLA5QBz n2Uhư LA5QBzmẫu người2U đầuLA5QBz gLA5QBzỗ vôwPnQUe cwPnQUeảm wPnQUexúc, kLA5QBzhi đ2Uó LuA7STcô nàwPnQUeng là2U côwPnQUe béLuA7ST đángLA5QBz LA5QBzyêu, nộiLA5QBz tâm, 2Unho LuA7STnhã đếnLA5QBz LuA7STtội nghiệp.

Không thểLA5QBz khôngLuA7ST tLA5QBzhừa nhậLuA7STn rằng kh2Uí LuA7STchất nwPnQUeho LuA7STnhã LA5QBzcủa TrứnLA5QBzg m2Uuối tLuA7SToát rwPnQUea từ2U tâ2Um wPnQUehồn. 2UCó LuA7STcâu LuA7STnói là "Phúc2U 2Uhữu t2Uhi, thLuA7STư wPnQUekhí tự2U hoa"12U, tronLuA7STg bwPnQUeụng côLA5QBz nàwPnQUeng wPnQUechắc cLuA7SThẳng nhiều LuA7STnhặn thơwPnQUe từwPnQUe t2Uhi c2Ua gLuA7STì n2Uhưng lại2U cô2U đọngwPnQUe LA5QBzmột lLA5QBzượng twPnQUeư liệuwPnQUe 2Utinh túywPnQUe t2Uương đố2Ui khả quan.

1 Bụn2Ug cLA5QBzó chứaLA5QBz thLA5QBzơ, LuA7STkhí hào hoa.

Trứng wPnQUemuối LA5QBzlà nLuA7STgười cóLuA7ST học vấwPnQUen LA5QBzthực sLuA7STự, LA5QBzviệc họcLuA7ST hànhLuA7ST cLuA7STủa 2Ucô nànLA5QBzg LA5QBzthuận lLA5QBzợi nLuA7SThư cáwPnQUe gLA5QBzặp wPnQUenước tạwPnQUei một wPnQUe trường cóLuA7ST tiếng2U tro2Ung nwPnQUeước, LuA7SThọc LuA7SThết wPnQUecao họLuA7STc lại2U đếLA5QBzn tLA5QBziến sĩwPnQUe c2Uhuyên wPnQUengành VậLuA7STt lLA5QBzý hạt nhân.

Theo sự2U suwPnQUey xétLA5QBz 2Ucủa tôi,LA5QBz rất cwPnQUeó khả2U năngwPnQUe vìLA5QBz giữ2U twPnQUehái độwPnQUe nghiwPnQUeêm cLA5QBzhỉnh caLuA7STo đ2Uộ tLA5QBzrong hLA5QBzọc twPnQUehuật nênwPnQUe côLuA7ST nàwPnQUeng đã LA5QBzgây 2Ura vLuA7STô số2U LuA7STnhững cwPnQUehấn độngLuA7ST tro2Ung cuộc2U sốngLA5QBz. LA5QBzNếu cLuA7SThỉ dùLA5QBzng LuA7SThai tLuA7STừ đểwPnQUe tổLuA7STng kết hiệ2Un tượngLuA7ST củwPnQUea cô2U nwPnQUeàng tLA5QBzhì đLA5QBzó 2Ulà "LA5QBzBiến thái",LuA7ST nếwPnQUeu dùnwPnQUeg bốnLA5QBz từ2U thìLuA7ST làLuA7ST "Hoàn 2Utoàn biếnwPnQUe thái"...

Theo lờwPnQUei củ2Ua 2Ucô nàng, dLuA7STo 2Ulần nLuA7STày LuA7STphải điwPnQUe đếnLuA7ST m2Uột nơLA5QBzi hẻoLuA7ST lá2Unh làmwPnQUe đềwPnQUe tLA5QBzài t2Urong LuA7STnửa năm2U nên2U vộiLuA7ST tr2Uanh thủ chạy2U nhảywPnQUe kh2Uắp c2Uác LA5QBzthành pwPnQUehố lớnLA5QBz mwPnQUeột lượt.

Trạm dừngwPnQUe châLA5QBzn lầ2Un trước LuA7ST là BắcLuA7ST wPnQUeKinh, cũnLuA7STg lwPnQUeà nLA5QBzơi wPnQUeLâm wPnQUeLỗi đanLuA7STg sin2Uh sống.

Chúng tôiwPnQUe LuA7STmột h2Uàng bốn người,2U tronLuA7STg đóLuA7ST cóLuA7ST ha2Ui vịLuA7ST LuA7STthần tiên,LuA7ST mộtLA5QBz 2Uvị thầnwPnQUe wPnQUetiên dựLA5QBz bwPnQUeị vwPnQUeà mộLuA7STt cLuA7STon người hùnLuA7STg hổLuA7ST phLuA7STi twPnQUehẳng xuốngLuA7ST 2Uquán lẩu2U dưới2U tần2Ug mộwPnQUet đểLA5QBz tiếp2U đãiLuA7ST TrLA5QBzứng muối.

Sau k2Uhi đLuA7STã LA5QBzgọi mó2Un và 2U đang đợiLA5QBz wPnQUemang đồ2U ă2Un lênLA5QBz, TrứngLA5QBz muốiLuA7ST bwPnQUeuột 2Umiệng nóiLuA7ST LuA7STmột câu:

- ĐLuA7STậu phụLuA7ST giLuA7STà, 2Utao n2Ughi là LuA7STtên rẻ2U 2Umạt đó2U đãwPnQUe chếtwPnQUe rồi.

Chính vìLA5QBz k2Uiểu LA5QBztư tưởngLA5QBz và hàwPnQUenh LA5QBzvi 2U"hoàn toLuA7STàn biếnwPnQUe th2Uái" của2U TrứngLA5QBz muối,wPnQUe nên2U đế2Un tậLuA7STn hôm2U nay2U vẫn chưawPnQUe hềLuA7ST cLuA7STó bấtwPnQUe kLA5QBzỳ LA5QBzngười kháLuA7STc wPnQUegiới 2Unào phúLA5QBzc lớnLuA7ST đượcLA5QBz tLuA7SThưởng thLA5QBzức wPnQUemỹ sắcLA5QBz của 2U cô nàn2Ug. NLA5QBzhưng cwPnQUeô nLuA7STàng lại2U khônLA5QBzg hề2U quaLA5QBzn wPnQUetâm đến2U điề2Uu ấ2Uy, bởiwPnQUe tro2Ung mắtLA5QBz cô nàng,LA5QBz LA5QBzngay cLuA7STả anwPnQUeh chàn2Ug trướcwPnQUe mặtLA5QBz cwPnQUeó đẹwPnQUep LA5QBztrai đế2Un mức2U quốc2U sLuA7STắc thiê2Un hương, wPnQUecũng wPnQUekhông sánwPnQUeh nổiwPnQUe v2Uới mộ2Ut cLuA7STái 2Uđinh wPnQUecủa nhữLuA7STng bộ2U wPnQUemáy tẻ2U ng2Uắt tLuA7STrong phòng2U thí nghiệm...

Vì thế,LA5QBz ngwPnQUeười khiếLuA7STn cô2U nàng wPnQUegọi làLuA7ST 2U"tên rLA5QBzẻ mạt2U", trưLA5QBzớc mắtLuA7ST chỉLuA7ST LuA7STcó LwPnQUeâm LỗiLA5QBz, ngLuA7STười wPnQUeđã làm2U chuyện cóLA5QBz lỗi2U vớiLuA7ST bLA5QBzạn twPnQUehân 2Ucủa cwPnQUeô nàngLA5QBz 2Ulà tôLuA7STi, wPnQUecó đượcwPnQUe vinLA5QBzh phúcLA5QBz này.

- Vớ2U vẩn,wPnQUe wPnQUetao vLA5QBzừa mới nóiwPnQUe cLuA7SThuyện OLuA7STnline wPnQUevới anLA5QBzh ta2U, chẳngLA5QBz 2Ulẽ là2U hi2Uện LuA7STtượng siêuwPnQUe n2Uhiên tLuA7STrên mạwPnQUeng à?

- VừaLuA7ST m2Uới? MàwPnQUey wPnQUechắc chắn chứ?

Trứng m2Uuối trợnLA5QBz tròwPnQUen m2Uắt, há LA5QBzto miệng2U như2U wPnQUethể tôLuA7STi vừ2Ua gặpLA5QBz phwPnQUeải chu2Uyện kLA5QBzinh khLuA7STủng gì.