Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 11 part 1

 CHƯƠNG 1Kyub1 Kyub- KyubTôi thất tình

 

Ngưu BôKyubn nKyubói, hế7CNTTJWWt men rượu7CNTTJWW rồiKyub ThươngKyub fgdgue5VNgô tỉfgdgue5Vnh Kyubdậy sẽKyub khôKyubng 7CNTTJWWsao, thếKyub n7CNTTJWWhưng đến7CNTTJWW 7CNTTJWWtận tfgdgue5Vối ngKyubày hômfgdgue5V 7CNTTJWWsau hắfgdgue5Vn vẫn n7CNTTJWWgủ Kyubli bì7CNTTJWW. T7CNTTJWWuy nhKyubiên, s7CNTTJWWắc mặtfgdgue5V hKyubắn khôfgdgue5Vng c7CNTTJWWòn đángKyub sợfgdgue5V nhKyubư bKyuban đầKyubu nữa.

Tôi vềKyub fgdgue5Vnhà tKyubhay giặtKyub qufgdgue5Vần áo và7CNTTJWW lấy7CNTTJWW ítfgdgue5V đồfgdgue5V dKyubùng cầnfgdgue5V thiếKyubt đểfgdgue5V đfgdgue5Vi làm.Kyub LúcKyub rfgdgue5Va kfgdgue5Vhỏi cửa,fgdgue5V fgdgue5Vtôi thKyubấy tấfgdgue5Vm thifgdgue5Vệp mời Kyub đang đượcKyub đặt7CNTTJWW trên7CNTTJWW b7CNTTJWWàn uốngKyub nướKyubc, tiếp7CNTTJWW đó7CNTTJWW lifgdgue5Vếc thấfgdgue5Vy Kyubđôi m7CNTTJWWắt gấuKyub trúcfgdgue5V fgdgue5Vto Kyubđùng và máifgdgue5V Kyubtóc rối7CNTTJWW 7CNTTJWWbù c7CNTTJWWủa mKyubình fgdgue5Vtrong gương.

Từ n7CNTTJWWhỏ Kyubđến lớn,7CNTTJWW tôi lufgdgue5Vôn biếnfgdgue5V Kyubmình nfgdgue5Vhư co7CNTTJWWn traiKyub. Thếfgdgue5V nhưn7CNTTJWWg, chKyubỉ vìKyub Lfgdgue5Vâm Lỗi7CNTTJWW vfgdgue5Vô 7CNTTJWWtình Kyubnói làKyub tKyubhích fgdgue5Vcon gái để7CNTTJWW t7CNTTJWWóc 7CNTTJWWdài nêKyubn trfgdgue5Vong Kyubnăm nămfgdgue5V yê7CNTTJWWu đươfgdgue5Vng, Kyubtôi cfgdgue5Vhưa từfgdgue5Vng 7CNTTJWWcắt tóc.fgdgue5V MKyubãi đếnfgdgue5V tận Kyub sau kh7CNTTJWWi cfgdgue5Vhia tKyubay, t7CNTTJWWôi mới7CNTTJWW cắfgdgue5Vt mộtKyub nhKyubát làm7CNTTJWW fgdgue5Vhai đoạnfgdgue5V máKyubi tKyubóc dàiKyub đãfgdgue5V quáKyub hông.

 Thất tìnhfgdgue5V lầnfgdgue5V fgdgue5Vtrước có thKyubể cắtfgdgue5V ngắn7CNTTJWW 7CNTTJWWtóc, lầKyubn 7CNTTJWWnày Kyubthì sao?

Có thKyubể vìKyub khôn7CNTTJWWg nghỉ ngơiKyub đủKyub trKyubong fgdgue5Vhai ngàyfgdgue5V nê7CNTTJWWn tôifgdgue5V loạnKyubg choạnKyubg lfgdgue5Vên chiếfgdgue5Vc xKyube bfgdgue5Vuýt ngưfgdgue5Vợc fgdgue5Vhướng, sau đKyubó lại7CNTTJWW lờ7CNTTJWW đKyubờ đfgdgue5Vi fgdgue5Vdọc cfgdgue5Von đườfgdgue5Vng fgdgue5Vđến trước7CNTTJWW m7CNTTJWWột khKyubu nhà.

Trời Kyubđã 7CNTTJWWnhá fgdgue5Vnhem tối nhưngKyub Kyubchỗ nKyubào 7CNTTJWWcũng rựcKyub ánfgdgue5Vh đènfgdgue5V k7CNTTJWWhiến mọfgdgue5Vi th7CNTTJWWứ trởKyub nênfgdgue5V rõfgdgue5V ràng.

Tôi nKyubgồi xổmfgdgue5V như7CNTTJWW một confgdgue5V kfgdgue5Vhỉ bên7CNTTJWW lềKyub đ7CNTTJWWường tronfgdgue5Vg mườifgdgue5V phfgdgue5Vút, fgdgue5Vsau đóKyub nhìn7CNTTJWW tKyubhấy mộ7CNTTJWWt chifgdgue5Vếc ta7CNTTJWWxi dừng7CNTTJWW ngay fgdgue5V trước cửa7CNTTJWW k7CNTTJWWhu nKyubhà, hafgdgue5Vi người7CNTTJWW fgdgue5Vtừ tro7CNTTJWWng fgdgue5Vxe bưfgdgue5Vớc ra7CNTTJWW, fgdgue5Vmột 7CNTTJWWnam, mộKyubt nữ,fgdgue5V mộfgdgue5Vt qufgdgue5Ven, một lạKyub. NgườiKyub coKyubn tra7CNTTJWWi cfgdgue5Vao lớn,fgdgue5V trôfgdgue5Vng nfgdgue5Vho nhfgdgue5Vã, cò7CNTTJWWn vKyubẻ đẹpKyub củKyuba Kyubngười 7CNTTJWWcon Kyubgái cfgdgue5Vó chút xfgdgue5Vanh xa7CNTTJWWo, yếufgdgue5V ớt,7CNTTJWW 7CNTTJWWtừ ngoạ7CNTTJWWi hìfgdgue5Vnh đếnfgdgue5V khKyubí chất,7CNTTJWW cả7CNTTJWW hKyubai đều7CNTTJWW xKyubứng đôi.

Trước đâKyuby, khfgdgue5Vi xem phim7CNTTJWW, tôiKyub luô7CNTTJWWn Kyubtỏ vẻKyub gi7CNTTJWWễu cợtfgdgue5V đốifgdgue5V 7CNTTJWWvới nhữngKyub fgdgue5Vtình tiế7CNTTJWWt maKyubng tfgdgue5Vính tìnfgdgue5Vh Kyubcờ. ThếKyub giớifgdgue5V này rộ7CNTTJWWng 7CNTTJWWlớn n7CNTTJWWhư vậy,fgdgue5V sa7CNTTJWWo Kyubcó fgdgue5Vthể chạfgdgue5Vm mfgdgue5Vặt nhaKyubu đfgdgue5Vược cơKyub chfgdgue5Vứ? Nếufgdgue5V fgdgue5Vquả t7CNTTJWWhực là7CNTTJWW Kyubmay mắn nhưKyub thế7CNTTJWW tfgdgue5Vhì m7CNTTJWWua xfgdgue5Vổ số7CNTTJWW cKyubòn hơ7CNTTJWWn, 7CNTTJWWkhông chừ7CNTTJWWng lạifgdgue5V cKyubó tKyubhể trfgdgue5Vúng 7CNTTJWWđược Kyubvài trămKyub nghìn tệ.

Nhưng giKyubờ đKyubây, tKyubôi đã thựcfgdgue5V sfgdgue5Vự Kyubthừa nhậnfgdgue5V sựfgdgue5V nôfgdgue5Vng cạnKyub, Kyubhẹp hò7CNTTJWWi của7CNTTJWW mìnhfgdgue5V, tôfgdgue5Vi thấyfgdgue5V hốifgdgue5V hận.

Nghệ thuật7CNTTJWW Kyubvốn bắt7CNTTJWW nKyubguồn từ cuKyubộc sống,Kyub cfgdgue5Vuộc sKyubống fgdgue5Vluôn đầy7CNTTJWW ắpKyub 7CNTTJWWsự tàKyubn khốc.

Tôi chỉKyub muốn7CNTTJWW đếnKyub fgdgue5Vchỗ Trương ThầnKyub ởKyub thKyubôi, thậtfgdgue5V khônKyubg ngKyubờ cò7CNTTJWWn fgdgue5Vcó tKyubhể nhìn7CNTTJWW thấKyuby afgdgue5Vnh, cfgdgue5Vàng không7CNTTJWW ngờfgdgue5V còn 7CNTTJWW "thấy mộtKyub tặfgdgue5Vng một"fgdgue5V, k7CNTTJWWèm fgdgue5Vtheo m7CNTTJWWột người7CNTTJWW nữa.

Thấy chânKyub hơKyubi tfgdgue5Vê, tôi Kyubbám vKyubào cột7CNTTJWW điKyubện đứKyubng dậyfgdgue5V, chfgdgue5Vờ mạfgdgue5Vch Kyubmáu lfgdgue5Vưu thông.

Phía bênKyub ki7CNTTJWWa đường,Kyub Trương ThKyubần dìKyubu ngườifgdgue5V co7CNTTJWWn Kyubgái bên7CNTTJWW cạnfgdgue5Vh fgdgue5Vđi vKyubề pKyubhía cổng7CNTTJWW kfgdgue5Vhu nhà7CNTTJWW, ánh7CNTTJWW mắtfgdgue5V t7CNTTJWWhật dKyubịu dàng, cfgdgue5Vử Kyubchỉ thậ7CNTTJWWt qu7CNTTJWWan tâm.

Khi đếnfgdgue5V chỗfgdgue5V rẽfgdgue5V tronKyubg cổng, họ7CNTTJWW b7CNTTJWWỗng nhiêKyubn dừngKyub lKyubại. 7CNTTJWWTiếp fgdgue5Vđó, Trư7CNTTJWWơng T7CNTTJWWhần cKyubhầm fgdgue5Vchậm Kyubquay đầKyubu, Kyubnhìn vềKyub phía 7CNTTJWWtôi đaKyubng đứng.

Sự fgdgue5Vtê liệtKyub fgdgue5Vnhanh chóng fgdgue5V lan từKyub tfgdgue5Vhần 7CNTTJWWkinh châ7CNTTJWWn t7CNTTJWWới t7CNTTJWWrung tâ7CNTTJWWm đKyubại nãfgdgue5Vo, tôfgdgue5Vi dườngfgdgue5V nhưKyub h7CNTTJWWoàn to7CNTTJWWàn mấtfgdgue5V đfgdgue5Vi khả năng7CNTTJWW mKyubiêu Kyubtả c7CNTTJWWảnh tượn7CNTTJWWg lúcfgdgue5V đó.

Tóm lfgdgue5Vại, tấtKyub c7CNTTJWWả đềuKyub vô cKyubùng kịchKyub hóa.

Nếu khfgdgue5Vông pfgdgue5Vhải tậ7CNTTJWWn mắt 7CNTTJWW chứng k7CNTTJWWiến, fgdgue5Vtự mì7CNTTJWWnh trảifgdgue5V qua7CNTTJWW, chfgdgue5Vắc chắnfgdgue5V tôiKyub sẽ7CNTTJWW không7CNTTJWW h7CNTTJWWề Kyubdo dự7CNTTJWW tỏ7CNTTJWW fgdgue5Vvẻ xe7CNTTJWWm thường sâfgdgue5Vu sắcfgdgue5V đốfgdgue5Vi v7CNTTJWWới nhữngKyub tr7CNTTJWWò 7CNTTJWWkhuôn sKyubáo 7CNTTJWWác 7CNTTJWWý này.

Trong 7CNTTJWWkhông fgdgue5Vkhí tựaKyub như fgdgue5Vkịch trường,fgdgue5V n7CNTTJWWhân vfgdgue5Vật naKyubm độfgdgue5Vi fgdgue5Vtrên Kyubđầu vònfgdgue5Vg fgdgue5Vánh sángfgdgue5V lKyubà TrưKyubơng Th7CNTTJWWần nófgdgue5Vi vfgdgue5Vài câu7CNTTJWW gì đKyubó Kyubvới nhâKyubn vậtfgdgue5V Kyubnữ cfgdgue5Vũng độifgdgue5V v7CNTTJWWòng áfgdgue5Vnh sángKyub, fgdgue5Vrồi s7CNTTJWWau đófgdgue5V mộtfgdgue5V mìfgdgue5Vnh đKyubi vềKyub phía tôi7CNTTJWW, từn7CNTTJWWg bướcKyub tfgdgue5Vừng Kyubbước, fgdgue5Vđến tr7CNTTJWWước mfgdgue5Vặt tôi.

Trong p7CNTTJWWhút cKyubhốc, những tiafgdgue5V 7CNTTJWWsáng 7CNTTJWWtừ vònKyubg sán7CNTTJWWg k7CNTTJWWia lfgdgue5Vấp lánhKyub fgdgue5Vlàm fgdgue5Vchói mắtfgdgue5V tôi.

Chân tfgdgue5Vôi vẫKyubn tKyubê, càn7CNTTJWWg lúc cànfgdgue5Vg têKyub. MaKyuby m7CNTTJWWà bêfgdgue5Vn cfgdgue5Vạnh c7CNTTJWWó cộ7CNTTJWWt điệ7CNTTJWWn nê7CNTTJWWn tô7CNTTJWWi vẫnfgdgue5V cfgdgue5Vó Kyubthể ưỡn7CNTTJWW ng7CNTTJWWực thẳnKyubg lưng7CNTTJWW như mộtKyub fgdgue5Vcây bút7CNTTJWW ch7CNTTJWWì. KyubCảm ơn7CNTTJWW Đả7CNTTJWWng, fgdgue5Vcảm ơnKyub 7CNTTJWWnhân dân,fgdgue5V cKyubảm ơKyubn cfgdgue5Vột điện!

- TiểKyubu Đậu...

- Cófgdgue5V phảKyubi a7CNTTJWWnh mufgdgue5Vốn hỏi, sao7CNTTJWW eKyubm lại7CNTTJWW đfgdgue5Vến đâKyuby? Trời7CNTTJWW đ7CNTTJWWất nhâ7CNTTJWWn t7CNTTJWWừ, cKyubhỉ tìnKyubh c7CNTTJWWờ nKyubgang Kyubqua thôi.

Trương Th7CNTTJWWần đẩy7CNTTJWW Kyubgọng kính Kyubtheo t7CNTTJWWhói quen7CNTTJWW, gKyubiọng 7CNTTJWWnói trfgdgue5Vầm Kyubấm, n7CNTTJWWụ cưfgdgue5Vời nKyubhàn nhạt:

- A7CNTTJWWnh vốn7CNTTJWW địfgdgue5Vnh lfgdgue5Vát nữa fgdgue5Vsẽ 7CNTTJWWtới g7CNTTJWWặp em.

Tôi cũngfgdgue5V fgdgue5Vgượng cười:

- Đúng7CNTTJWW rồi.fgdgue5V AKyubnh đãKyub hứa,7CNTTJWW sẽ lậpKyub fgdgue5Vtức Kyubđi tìm7CNTTJWW fgdgue5Vem, một7CNTTJWW giKyubây Kyubcũng khfgdgue5Vông chậm7CNTTJWW trKyubễ. Cònfgdgue5V fgdgue5Vmay, fgdgue5Vgiờ vẫn7CNTTJWW chKyubưa mu7CNTTJWWộn, em vẫn7CNTTJWW chKyubưa ngủ7CNTTJWW như7CNTTJWW 7CNTTJWWmột chfgdgue5Vú heo.

Nụ Kyubcười cKyubủa aKyubnh dầnfgdgue5V biến mất,Kyub chKyubỉ cò7CNTTJWWn lạfgdgue5Vi vKyubẻ mệtfgdgue5V mỏi.

Điều fgdgue5Vnày khiếnKyub tôiKyub bỗng Kyubcảm tfgdgue5Vhấy fgdgue5Vhơi 7CNTTJWWmệt, 7CNTTJWWkhông pKyubhải, làfgdgue5V rấfgdgue5Vt mệt.

Tôi fgdgue5Vhít một7CNTTJWW hfgdgue5Vơi thfgdgue5Vật sâu rfgdgue5Vồi vàfgdgue5Vo t7CNTTJWWhẳng Kyubvấn đề:

- Bạ7CNTTJWWn của7CNTTJWW aKyubnh Kyubhọ Hạfgdgue5V, tên Afgdgue5Vn Khifgdgue5Vết, đ7CNTTJWWúng không?

Anh hfgdgue5Vơi sữngKyub fgdgue5Vngười, nfgdgue5Vhắm mắt vKyubào rồ7CNTTJWWi 7CNTTJWWlại m7CNTTJWWở rafgdgue5V. D7CNTTJWWưới nhữngfgdgue5V fgdgue5Vtia sánKyubg pKyubhản chiếu7CNTTJWW c7CNTTJWWủa ánfgdgue5Vh đ7CNTTJWWèn x7CNTTJWWung quanh, đôiKyub 7CNTTJWWmắt sfgdgue5Vau cặpKyub kínhKyub củafgdgue5V aKyubnh c7CNTTJWWàng Kyubđen hơ7CNTTJWWn, sáng7CNTTJWW hơn.

Không fgdgue5Vđợi để7CNTTJWW afgdgue5Vnh pfgdgue5Vhản ứng, fgdgue5Vtôi nóiKyub tiếp:

- A7CNTTJWWnh đifgdgue5V gKyubặp fgdgue5Vem là7CNTTJWW muốfgdgue5Vn chia 7CNTTJWWtay 7CNTTJWWvới emKyub, cóKyub pKyubhải không?

Anh nhKyubìn tôi,Kyub cặp7CNTTJWW mày nhíuKyub fgdgue5Vlại nhfgdgue5Vưng án7CNTTJWWh mắtKyub khôngKyub fgdgue5Vhề lảngfgdgue5V tránKyubh. Giọng7CNTTJWW anKyubh nhẹfgdgue5V nhànfgdgue5Vg nhưng7CNTTJWW kiênKyub định:

- KyubĐúng vậy.

- Vfgdgue5Vì anKyubh v7CNTTJWWà cfgdgue5Vô 7CNTTJWWta q7CNTTJWWuay lại vớiKyub nha7CNTTJWWu sao?

- Không.7CNTTJWW KyubAnh vKyubà côfgdgue5V ấy mãiKyub mãiKyub khKyubông thfgdgue5Vể b7CNTTJWWên 7CNTTJWWnhau 7CNTTJWWđược. Chỉ7CNTTJWW fgdgue5Vlà, anfgdgue5Vh 7CNTTJWWkhông thKyubể kKyubhông quKyuban t7CNTTJWWâm 7CNTTJWWđến Kyubcô ấy.

Mấy pKyubhút sauKyub, tôifgdgue5V đKyubã hiểu r7CNTTJWWa mộKyubt vàiKyub chuyện.

Thực r7CNTTJWWa rấtKyub đfgdgue5Vơn giản,7CNTTJWW một đôi7CNTTJWW y7CNTTJWWêu 7CNTTJWWnhau tron7CNTTJWWg mfgdgue5Vười fgdgue5Vnăm, sắpfgdgue5V kfgdgue5Vết hônfgdgue5V rồ7CNTTJWWi nhưnfgdgue5Vg v7CNTTJWWào đêmfgdgue5V trưfgdgue5Vớc hfgdgue5Vôm cưới,7CNTTJWW người conKyub gáiKyub b7CNTTJWWị mộ7CNTTJWWt ôn7CNTTJWWg chủ7CNTTJWW lớnfgdgue5V ở7CNTTJWW fgdgue5Vđâu Kyubxuất hfgdgue5Viện thfgdgue5Veo đuKyubổi mKyubãnh lKyubiệt. fgdgue5VCuối cùng,Kyub fgdgue5Vcô ta lự7CNTTJWWa chọnfgdgue5V 7CNTTJWWtiền bạc7CNTTJWW và7CNTTJWW đKyubịa vịfgdgue5V, vứtKyub bỏfgdgue5V tìnhKyub fgdgue5Vyêu v7CNTTJWWà Kyublời hứaKyub. Tiếc7CNTTJWW tfgdgue5Vhay, chỉ trongfgdgue5V thờfgdgue5Vi gifgdgue5Van nửa7CNTTJWW năKyubm nfgdgue5Vgắn fgdgue5Vngủi, ôn7CNTTJWWg c7CNTTJWWhủ k7CNTTJWWia lạifgdgue5V Kyubthích một7CNTTJWW người7CNTTJWW fgdgue5Vkhác. Côfgdgue5V g7CNTTJWWái vốn Kyubkiêu ngạoKyub k7CNTTJWWhông c7CNTTJWWó cáKyubch nàfgdgue5Vo đốfgdgue5Vi diệnKyub với7CNTTJWW hKyubiện thfgdgue5Vực tfgdgue5Vàn khốc7CNTTJWW nKyubên đã7CNTTJWW mKyubắc phảiKyub chứng phi7CNTTJWWền mufgdgue5Vộn nKyubghiêm trọng,Kyub bắt7CNTTJWW đầuKyub n7CNTTJWWghĩ c7CNTTJWWách kKyubết thú7CNTTJWWc 7CNTTJWWcuộc đời.

Vào giây7CNTTJWW ph7CNTTJWWút cuối cùng,7CNTTJWW fgdgue5Vcô tKyuba nhớKyub Kyubđến ngườiKyub co7CNTTJWWn t7CNTTJWWrai đ7CNTTJWWã 7CNTTJWWcùng 7CNTTJWWmình đKyubi hết7CNTTJWW tuổKyubi thaKyubnh xu7CNTTJWWân nêKyubn gửi mộfgdgue5Vt emafgdgue5Vil, 7CNTTJWWnói Kyublời xKyubin lỗi.

May thaKyuby, cKyubô Kyubta được7CNTTJWW bệfgdgue5Vnh viện cấfgdgue5Vp cứfgdgue5Vu fgdgue5Vkịp 7CNTTJWWthời, càn7CNTTJWWg 7CNTTJWWmay hơnKyub làfgdgue5V ngườKyubi fgdgue5Vcon tra7CNTTJWWi 7CNTTJWWlại qu7CNTTJWWay fgdgue5Vvề fgdgue5Vbên Kyubcô tKyuba. Chỉ có7CNTTJWW điều,Kyub lý7CNTTJWW fgdgue5Vdo 7CNTTJWWkhông pKyubhải vKyubì tìn7CNTTJWWh yêu.

Tôi 7CNTTJWWđã fgdgue5Vnói rồi,Kyub Trương fgdgue5VThần 7CNTTJWWlà ngưfgdgue5Vời rKyubất lươngfgdgue5V thKyubiện, tron7CNTTJWWg l7CNTTJWWúc kể7CNTTJWW lạiKyub qfgdgue5Vuá khứfgdgue5V đãKyub từnKyubg man7CNTTJWWg đến7CNTTJWW cho mKyubình fgdgue5Vniềm đau7CNTTJWW Kyubkhổ v7CNTTJWWô tận7CNTTJWW vàfgdgue5V thậm7CNTTJWW chKyubí cKyubả fgdgue5Vsự sỉKyub nhục,7CNTTJWW giọngKyub 7CNTTJWWanh vKyubẫn đfgdgue5Viềm nhiên, khônfgdgue5Vg hềKyub cófgdgue5V c7CNTTJWWhút căfgdgue5Vm hận,Kyub đến7CNTTJWW ngKyubay c7CNTTJWWả fgdgue5Voán giậfgdgue5Vn hafgdgue5Vy quởKyub trácfgdgue5Vh cũKyubng đều7CNTTJWW fgdgue5Vkhông có.

- Tfgdgue5Viểu Đậu7CNTTJWW, anfgdgue5Vh không thể7CNTTJWW bỏ7CNTTJWW mặc7CNTTJWW cfgdgue5Vô 7CNTTJWWấy. D7CNTTJWWù gìfgdgue5V, an7CNTTJWWh Kyubvà cô7CNTTJWW ấyfgdgue5V đãKyub cfgdgue5Vó bấyKyub nhiê7CNTTJWWu 7CNTTJWWnăm tìnhfgdgue5V cảm,Kyub đãfgdgue5V 7CNTTJWWcó bao nhi7CNTTJWWêu 7CNTTJWWnăm bênfgdgue5V nhauKyub. ĐốiKyub v7CNTTJWWới anhfgdgue5V, 7CNTTJWWcô ấfgdgue5Vy lfgdgue5Và mộ7CNTTJWWt người7CNTTJWW thân7CNTTJWW, fgdgue5Vanh không7CNTTJWW thể7CNTTJWW trơfgdgue5V mắt nhìnKyub Kyubcô ấKyuby tựKyub hủ7CNTTJWWy diệtKyub fgdgue5Vmình, an7CNTTJWWh thfgdgue5Vật fgdgue5Vsự khônKyubg làfgdgue5Vm được...

Khi 7CNTTJWWnói nhữKyubng l7CNTTJWWời này, trongfgdgue5V fgdgue5Vgiọng 7CNTTJWWnói Kyubcủa 7CNTTJWWanh nfgdgue5Vhư 7CNTTJWWcó cơKyubn sóngKyub lfgdgue5Vớn, Kyubkhông Kyubcòn fgdgue5Vấm á7CNTTJWWp, 7CNTTJWWrõ ràngfgdgue5V nữaKyub màKyub khàn khfgdgue5Vàn, rKyubam rápKyub nhưfgdgue5V 7CNTTJWWthể fgdgue5Vbị dfgdgue5Vao c7CNTTJWWứa fgdgue5Vvào tim:

- Bfgdgue5Vác sKyubĩ nói,7CNTTJWW bKyubệnh của fgdgue5Vcô ấyKyub phụcfgdgue5V 7CNTTJWWhồi rấtKyub cKyubhậm, 7CNTTJWWcần nhfgdgue5Viều thờKyubi gKyubian, cầ7CNTTJWWn Kyubnhiều sự7CNTTJWW nhẫKyubn nại.Kyub T7CNTTJWWừ bé,fgdgue5V Kyubcô ấy7CNTTJWW đã fgdgue5Vmất mẹfgdgue5V, sa7CNTTJWWu khfgdgue5Vi tốfgdgue5Vt Kyubnghiệp, 7CNTTJWWcũng gầfgdgue5Vn n7CNTTJWWhư cắKyubt fgdgue5Vđứt mọi7CNTTJWW qua7CNTTJWWn hệfgdgue5V vKyubới g7CNTTJWWia Kyubđình. Giờ đâyKyub tr7CNTTJWWên fgdgue5Vthế giớifgdgue5V này,Kyub cô7CNTTJWW ấyfgdgue5V chỉ7CNTTJWW Kyubcó mìnKyubh anh.

Nói thẳ7CNTTJWWng lfgdgue5Và tìKyubnh hfgdgue5Vuống lúc nfgdgue5Vày fgdgue5Vnằm 7CNTTJWWngoài su7CNTTJWWy đoá7CNTTJWWn của7CNTTJWW t7CNTTJWWôi, nófgdgue5V khônKyubg giốnKyubg vớifgdgue5V hànfgdgue5Vg trăfgdgue5Vm kfgdgue5Vhả 7CNTTJWWnăng mà 7CNTTJWW tôi ng7CNTTJWWhĩ đếnKyub tron7CNTTJWWg 7CNTTJWWnhững lúc7CNTTJWW fgdgue5Vthẫn fgdgue5Vthờ. ĐặKyubc biệtfgdgue5V lạ7CNTTJWWi khfgdgue5Vông đủfgdgue5V nhẫKyubn tâKyubm, kKyubhông đủKyub ác Kyubý n7CNTTJWWên k7CNTTJWWhiến tôifgdgue5V fgdgue5Vkhông kfgdgue5Vịp pKyubhản fgdgue5Vứng. Ngẩn7CNTTJWW ngườ7CNTTJWWi mãifgdgue5V tô7CNTTJWWi fgdgue5Vmới sfgdgue5Vực n7CNTTJWWhớ 7CNTTJWWra, hỏi:

- Ph7CNTTJWWải 7CNTTJWWmất fgdgue5Vbao lâfgdgue5Vu mKyubới hoàn t7CNTTJWWoàn hồi7CNTTJWW phục?

- A7CNTTJWWnh Kyubkhông Kyubbiết... - Kyub Trương Thfgdgue5Vần 7CNTTJWWkhẽ nhếcfgdgue5Vh Kyubmôi, nói7CNTTJWW tKyubiếp: fgdgue5V- Kyub... nhfgdgue5Vưng điềuKyub đ7CNTTJWWó kKyubhông fgdgue5Vquan trọng.fgdgue5V Dfgdgue5Vù là ba7CNTTJWWo lKyubâu Kyubanh 7CNTTJWWcũng khôfgdgue5Vng thểKyub đểKyub Kyubem cùn7CNTTJWWg fgdgue5Vanh gá7CNTTJWWnh chịuKyub tấKyubt cả.7CNTTJWW Bởifgdgue5V vìKyub, nhưKyub thế khfgdgue5Vông công7CNTTJWW bằ7CNTTJWWng vớifgdgue5V e7CNTTJWWm. 7CNTTJWWVà vKyubì đKyubây Kyublà chuKyubyện riêKyubng củ7CNTTJWWa a7CNTTJWWnh vàKyub 7CNTTJWWcô ấy.Kyub Tiể7CNTTJWWu Đậu,fgdgue5V em fgdgue5Vcó t7CNTTJWWhể hiểu7CNTTJWW không?

Tôi n7CNTTJWWghĩ, m7CNTTJWWình 7CNTTJWWcó thể hiểu.

Hai ng7CNTTJWWười Kyubở bêKyubn nKyubhau đã Kyub quá lâu,7CNTTJWW d7CNTTJWWù fgdgue5Vsau n7CNTTJWWày 7CNTTJWWkhông cò7CNTTJWWn 7CNTTJWWyêu nhafgdgue5Vu thắmfgdgue5V thiết,Kyub thậmfgdgue5V cKyubhí làKyub làmfgdgue5V tổnfgdgue5V thươ7CNTTJWWng nhau, nhưnKyubg vKyubẫn không7CNTTJWW thểKyub 7CNTTJWWnào xfgdgue5Vóa bỏ7CNTTJWW hì7CNTTJWWnh ảnhfgdgue5V củfgdgue5Va đốKyubi ph7CNTTJWWương tronfgdgue5Vg cuộcKyub đời mình.

Có tKyubhể vfgdgue5Vì thó7CNTTJWWi 7CNTTJWWquen, cKyubó thể vfgdgue5Vì Kyubtrách nhKyubiệm, c7CNTTJWWũng cKyubó thểfgdgue5V 7CNTTJWWvì tình7CNTTJWW bạn,Kyub và7CNTTJWW cũfgdgue5Vng cKyubó fgdgue5Vthể vfgdgue5Vì tìnKyubh fgdgue5Vthân, nhưng khôngfgdgue5V fgdgue5Vliên 7CNTTJWWquan gì7CNTTJWW đKyubến tìn7CNTTJWWh yêu.

Lấy 7CNTTJWWví Kyubdụ đơKyubn gifgdgue5Vản, nếu Lâm7CNTTJWW Lỗifgdgue5V có7CNTTJWW x7CNTTJWWảy 7CNTTJWWra chuyfgdgue5Vện g7CNTTJWWì, t7CNTTJWWôi fgdgue5Vcũng v7CNTTJWWậy, khôngKyub thểKyub bKyubỏ mặcKyub anfgdgue5Vh ta.

"Không thể7CNTTJWW bỏKyub mặc", b7CNTTJWWốn cKyubhữ này,7CNTTJWW t7CNTTJWWôi hiểu.

Theo mKyubô Kyubtuýp pfgdgue5Vhát triển trong7CNTTJWW phKyubim, Trfgdgue5Vương ThầnKyub Kyubcó lẽKyub sẽ7CNTTJWW v7CNTTJWWì mufgdgue5Vốn Kyubtôi Kyubquên afgdgue5Vnh, hKyubận fgdgue5Vanh nên7CNTTJWW gKyubiả vờKyub quay fgdgue5Vlại 7CNTTJWWvới cô7CNTTJWW 7CNTTJWWThiên thKyubần Kyubmùa hạKyub, sa7CNTTJWWu đfgdgue5Vó bịKyub tKyubôi chửifgdgue5V r7CNTTJWWủa rồi7CNTTJWW t7CNTTJWWát, cuKyubối cùn7CNTTJWWg trá7CNTTJWWi tim an7CNTTJWWh fgdgue5Vtan n7CNTTJWWát Kyubnhìn fgdgue5Vtheo bó7CNTTJWWng fgdgue5Vtôi kh7CNTTJWWuất xfgdgue5Va dần.

Hoặc lfgdgue5Và sfgdgue5Vau khKyubi biếtfgdgue5V sự thậtfgdgue5V, tôKyubi sẽ7CNTTJWW ngfgdgue5Vân ngấKyubn nướKyubc mắt7CNTTJWW kiêfgdgue5Vn qKyubuyết 7CNTTJWWcùng fgdgue5Vanh chăKyubm sfgdgue5Vóc fgdgue5Vcô KyubThiên thKyubần Kyubmùa hạ kiKyuba. Cufgdgue5Vối fgdgue5Vcùng, sa7CNTTJWWu kh7CNTTJWWi 7CNTTJWWtrải qfgdgue5Vua hàKyubng loạt7CNTTJWW những7CNTTJWW đả7CNTTJWW kíc7CNTTJWWh lẫKyubn hKyubiểu lầfgdgue5Vm, ánh sángfgdgue5V 7CNTTJWWcủa Tfgdgue5Vhánh mẫfgdgue5Vu tôfgdgue5Vi cuốiKyub cùngfgdgue5V 7CNTTJWWcũng fgdgue5Vcảm fgdgue5Vhóa được7CNTTJWW trờfgdgue5Vi đất,fgdgue5V fgdgue5Vtình 7CNTTJWWbạn củKyuba ba ngườ7CNTTJWWi fgdgue5Vvà tìnhKyub y7CNTTJWWêu Kyubcủa hKyubai ng7CNTTJWWười c7CNTTJWWùng tồ7CNTTJWWn tạifgdgue5V vàfgdgue5V cKyubhúng fgdgue5Vtôi sẽfgdgue5V cùng7CNTTJWW s7CNTTJWWống tron7CNTTJWWg những ngKyubày Kyubvui v7CNTTJWWẻ, hạnh7CNTTJWW phúc...

Thế nhfgdgue5Vưng, Kyubdù cuộc7CNTTJWW 7CNTTJWWsống có đầyKyub nhữKyubng tìnKyubh h7CNTTJWWuống fgdgue5Vcẩu fgdgue5Vhuyết thKyubì cũn7CNTTJWWg khônfgdgue5Vg phfgdgue5Vải lfgdgue5Và đanKyubg trKyubên kịfgdgue5Vch trường.

Trương Th7CNTTJWWần lựafgdgue5V chfgdgue5Vọn fgdgue5Vsự thẳng thắn,fgdgue5V thànKyubh thKyubật, fgdgue5Vtôi lựaKyub ch7CNTTJWWọn rờiKyub xfgdgue5Va fgdgue5Vanh. KyubHai 7CNTTJWWchúng tôi,7CNTTJWW mỗiKyub người7CNTTJWW mộtKyub lựa cKyubhọn, fgdgue5Vbình tĩn7CNTTJWWh màKyub quy7CNTTJWWết đoán.

Không cóKyub 7CNTTJWWnước mắt, khôn7CNTTJWWg cóKyub sựKyub đafgdgue5Vu k7CNTTJWWhổ xéfgdgue5V 7CNTTJWWgan xfgdgue5Vé rfgdgue5Vuột, khôngfgdgue5V h7CNTTJWWỏi trờifgdgue5V, hỏfgdgue5Vi đất,fgdgue5V Kyubhỏi biểnKyub, tấ7CNTTJWWt cả7CNTTJWW đềufgdgue5V theo l7CNTTJWWẽ tựfgdgue5V nhiên.

Tôi giậmKyub gi7CNTTJWWậm chân, hìnhKyub nhKyubư khôngKyub c7CNTTJWWòn Kyubtê nữa.

Buông taKyuby khỏiKyub câ7CNTTJWWy cột điện,fgdgue5V tôi7CNTTJWW cườfgdgue5Vi hKyubì hìfgdgue5V nói:

- MaKyuby 7CNTTJWWmà nfgdgue5Vgười tKyubrong văn phònfgdgue5Vg đềufgdgue5V khônKyubg biết7CNTTJWW chuy7CNTTJWWện cfgdgue5Vủa fgdgue5Vhai cfgdgue5Vhúng tKyuba, đỡfgdgue5V phả7CNTTJWWi tố7CNTTJWWn 7CNTTJWWcông giải7CNTTJWW thích.

Trương Thầfgdgue5Vn 7CNTTJWWgật đKyubầu, cuối cKyubùng tr7CNTTJWWên kfgdgue5Vhóe 7CNTTJWWmôi fgdgue5Vanh cũn7CNTTJWWg lfgdgue5Vộ Kyubra mKyubột đưKyubờng c7CNTTJWWong nfgdgue5Vho nhỏ:

- Ừ,fgdgue5V cũKyubng may.

- M7CNTTJWWay làfgdgue5V ch7CNTTJWWúng tKyuba chưa Kyub nói tớKyubi fgdgue5Vkế h7CNTTJWWoạch h7CNTTJWWay lKyubời h7CNTTJWWứa gì.

- Ừ,Kyub may.

- KyubMay Kyubmà e7CNTTJWWm vẫn7CNTTJWW Kyubchưa rất rấ7CNTTJWWt fgdgue5Vrất th7CNTTJWWích anhKyub, thKyubích đếnKyub nfgdgue5Vỗi kKyubhắc cốt7CNTTJWW g7CNTTJWWhi tâm.

- Ừ7CNTTJWW, may.

- Mfgdgue5Vay mfgdgue5Và, anfgdgue5Vh cũnKyubg đối với7CNTTJWW fgdgue5Vem nhKyubư vậy.

Lần nà7CNTTJWWy Trươfgdgue5Vng Th7CNTTJWWần lại khôngKyub nófgdgue5Vi gì.

Để khô7CNTTJWWng khKyubí Kyubbớt t7CNTTJWWẻ ngKyubắt, tôi đànhKyub 7CNTTJWWphải nóiKyub tiếp:

- Tìnfgdgue5Vh fgdgue5Vyêu Kyubcủa chún7CNTTJWWg ta thậtfgdgue5V Kyub"chớp nhoáng".Kyub Từ7CNTTJWW lfgdgue5Vúc x7CNTTJWWác đKyubịnh qua7CNTTJWWn hệ7CNTTJWW y7CNTTJWWêu fgdgue5Vđương đếnKyub k7CNTTJWWhi k7CNTTJWWết thúc, trKyubước fgdgue5Vsau fgdgue5Vgộp lạiKyub hình7CNTTJWW nfgdgue5Vhư nhiềuKyub nhấtfgdgue5V ch7CNTTJWWỉ mườfgdgue5Vi ngày.

Trương KyubThần gifgdgue5Vơ tafgdgue5Vy ra xe7CNTTJWWm đồngfgdgue5V hồ,fgdgue5V nói:

- Chínfgdgue5V nfgdgue5Vgày fgdgue5Vhai fgdgue5Vmươi hai gi7CNTTJWWờ bố7CNTTJWWn mfgdgue5Vươi Kyubba phútKyub, từKyub lúKyubc anKyubh nóiKyub Kyubvới efgdgue5Vm "Phải"Kyub fgdgue5Vđến 7CNTTJWWcâu fgdgue5Vnói ban nã7CNTTJWWy "Đúnfgdgue5Vg vậy".

- KyubCó p7CNTTJWWhải anKyubh thKyubích em không?

- Anfgdgue5Vh muKyubốn chifgdgue5Va tKyubay em có7CNTTJWW đúngKyub không?

- Đúnfgdgue5Vg vậy.

Tôi hít7CNTTJWW mạnKyubh mũifgdgue5V, chớp fgdgue5V mắt th7CNTTJWWật m7CNTTJWWạnh, Kyubhét to:

- A7CNTTJWWnh đừng7CNTTJWW nhfgdgue5Vư 7CNTTJWWthế này7CNTTJWW. Nếu afgdgue5Vnh 7CNTTJWWnhư Kyubthế nàKyuby fgdgue5Vthì eKyubm sfgdgue5Vẽ cKyubảm thấ7CNTTJWWy a7CNTTJWWnh tKyubhích Kyubem nhKyubiều hơn7CNTTJWW fgdgue5Vem thíchKyub anh.

Trương Thầfgdgue5Vn bKyubật cười, giọngKyub nófgdgue5Vi khànfgdgue5V khànfgdgue5V nhfgdgue5Vưng fgdgue5Vrõ ràn7CNTTJWWg, chíKyubn chắn:

- TiKyubểu Đậu,Kyub anKyubh fgdgue5Vthực fgdgue5Vsự muốn luôn7CNTTJWW fgdgue5Vở bKyubên Kyubem, muốnKyub Kyubquý tr7CNTTJWWọng 7CNTTJWWem, khô7CNTTJWWng muốnfgdgue5V fgdgue5Vem pfgdgue5Vhải buồn,Kyub fgdgue5Vkhông muốnfgdgue5V eKyubm phải khócfgdgue5V. fgdgue5VAnh nfgdgue5Vhững fgdgue5Vtưởng fgdgue5Vrằng, mìnhfgdgue5V cófgdgue5V thểfgdgue5V là7CNTTJWWm được...

Anh nắmKyub chắcKyub Kyubvai tôi, xfgdgue5Voay tôiKyub nKyubửa vòfgdgue5Vng t7CNTTJWWròn, 7CNTTJWWsau đófgdgue5V kh7CNTTJWWẽ đẩ7CNTTJWWy tôifgdgue5V về7CNTTJWW phfgdgue5Vía fgdgue5Vtrước, Kyubgiọng anfgdgue5Vh v7CNTTJWWang lên fgdgue5V sau lKyubưng tôi:

- TKyubrước 7CNTTJWWđây, đề7CNTTJWWu làfgdgue5V em nhfgdgue5Vìn anfgdgue5Vh rờiKyub đfgdgue5Vi. LKyubần n7CNTTJWWày đổi7CNTTJWW lKyubại, anKyubh sfgdgue5Vẽ Kyubnhìn fgdgue5Vtheo bónfgdgue5Vg em.

- Phải.

- Được.

Tôi sảfgdgue5Vi nhữnfgdgue5Vg b7CNTTJWWước lớn, khKyubông qu7CNTTJWWay đầuKyub lại.

Tôi thấtfgdgue5V tìnfgdgue5Vh rồ7CNTTJWWi, tôi Kyub rất buồn.

Dù cufgdgue5Vộc tìKyubnh n7CNTTJWWày từ7CNTTJWW đầu chfgdgue5Ví cuốifgdgue5V tổ7CNTTJWWng cộn7CNTTJWWg khôngfgdgue5V đến7CNTTJWW mườfgdgue5Vi nfgdgue5Vgày, nfgdgue5Vhưng Kyubtôi vẫn7CNTTJWW rấfgdgue5Vt buồn.

Vốn địnhKyub lấyfgdgue5V đồ7CNTTJWW, rồfgdgue5Vi đi đếnfgdgue5V cfgdgue5Vhỗ NgưKyubu Bôn7CNTTJWW nhưng7CNTTJWW d7CNTTJWWo trofgdgue5Vng lònfgdgue5Vg buKyubồn bãfgdgue5V nfgdgue5Vên fgdgue5Vtôi mfgdgue5Vuốn q7CNTTJWWuay vềKyub nh7CNTTJWWà Kyubở một mình.

Có câuKyub nóiKyub: "Khôn7CNTTJWWg có c7CNTTJWWách nàofgdgue5V giải7CNTTJWW fgdgue5Vsầu ngKyuboài Kyubviệc fgdgue5Vgiả 7CNTTJWWvờ vui...".

Tôi m7CNTTJWWua cổfgdgue5V v7CNTTJWWịt Tha7CNTTJWWnh Võ lKyuboại cfgdgue5Vay nhấKyubt, pKyubha 7CNTTJWWly càfgdgue5V fgdgue5Vphê 7CNTTJWWđen đặc7CNTTJWW fgdgue5Vhơn cảfgdgue5V tưKyubơng rồifgdgue5V Kyubnhìn haKyubi th7CNTTJWWứ nKyubày bầfgdgue5Vn thần hồfgdgue5Vi lâu,Kyub cuốKyubi 7CNTTJWWcùng lạifgdgue5V khôngKyub nhfgdgue5Vét vàofgdgue5V miệng.

Tôi nfgdgue5Vhư fgdgue5Vcon nhặfgdgue5Vng k7CNTTJWWhông đầu lượn7CNTTJWW qua7CNTTJWWnh pfgdgue5Vhòng mưKyubời bfgdgue5Vảy, mườiKyub Kyubtám vòfgdgue5Vng, 7CNTTJWWchóng mặt,Kyub h7CNTTJWWoa mắt,Kyub cháfgdgue5Vn fgdgue5Vnản, cufgdgue5Vối cùng chỉfgdgue5V có7CNTTJWW thfgdgue5Vể mởKyub máyKyub Kyubtính, rồi7CNTTJWW lạifgdgue5V tiKyubện tafgdgue5Vy đănfgdgue5Vg nhập7CNTTJWW QQ.

Vào g7CNTTJWWiờ ă7CNTTJWWn tối7CNTTJWW củ7CNTTJWWa ngày Chủ7CNTTJWW nhật,fgdgue5V s7CNTTJWWố 7CNTTJWWngười Onfgdgue5Vline cfgdgue5Vhỉ đếmKyub trKyubên đầufgdgue5V fgdgue5Vngón tfgdgue5Vay, dKyubo đófgdgue5V 7CNTTJWWavatar nào7CNTTJWW sáng7CNTTJWW 7CNTTJWWcàng trở nên7CNTTJWW Kyubrõ ràn7CNTTJWWg hơn.

Trong đóKyub c7CNTTJWWó mộtfgdgue5V avatar7CNTTJWW, hình n7CNTTJWWhư lúcKyub nà7CNTTJWWo cũfgdgue5Vng sán7CNTTJWWg, rỏ7CNTTJWW l7CNTTJWWẽ fgdgue5Vanh Kyubta nghiệfgdgue5Vn ga7CNTTJWWme tr7CNTTJWWên fgdgue5VQQ fgdgue5Vnên On7CNTTJWWline hai mươiKyub Kyubbốn tiếKyubng đfgdgue5Vồng hồKyub mộtKyub ngày.

Có mKyubột t7CNTTJWWhời fgdgue5Vgian dKyubài, tôi đềKyubu chfgdgue5Vọn Kyubsự pfgdgue5Vhớt 7CNTTJWWlờ đốifgdgue5V vKyubới ngườiKyub nàfgdgue5Vy. Nhưng7CNTTJWW 7CNTTJWWlần 7CNTTJWWnày nhfgdgue5Vư bịKyub trúKyubng tàfgdgue5V, tay fgdgue5V run Kyubrun, tôifgdgue5V ấnfgdgue5V vào7CNTTJWW fgdgue5Vavatar đKyubó Kyubrồi Kyubgửi fgdgue5Vmột biểfgdgue5Vu tượfgdgue5Vng mặfgdgue5Vt cười.

Vừa fgdgue5Vgửi Kyubxong, 7CNTTJWWtôi liền muốnfgdgue5V chKyubặt phăfgdgue5Vng cái7CNTTJWW đầufgdgue5V mìfgdgue5Vnh 7CNTTJWWđi, fgdgue5Vđang địnhfgdgue5V tfgdgue5Vhoát rKyuba, cKyubon chuột7CNTTJWW Kyubdừng lfgdgue5Vại nút fgdgue5V"X" trKyubên fgdgue5Vđỉnh gKyubóc bfgdgue5Vên phải,Kyub tfgdgue5Vôi lạ7CNTTJWWi fgdgue5Vkhông nhấ7CNTTJWWn vào.

Cát bfgdgue5Vụi (******) 18:45:34

A KyubPhúc, Kyubem tfgdgue5Vìm anKyubh ?

Tốc độ7CNTTJWW đánhfgdgue5V chKyubữ Kyubcủa Lâm Lỗi7CNTTJWW Kyubvẫn nh7CNTTJWWanh nhưKyub trướcfgdgue5V 7CNTTJWWđây, cô7CNTTJWWng la7CNTTJWWo nKyubày thuKyubộc về7CNTTJWW m7CNTTJWWối fgdgue5Vtình mỗ7CNTTJWWi ng7CNTTJWWười mfgdgue5Vột nơi7CNTTJWW c7CNTTJWWủa chúng tôi.

Khi ấyfgdgue5V rKyubất n7CNTTJWWghèo, cước Kyub gọi điệnfgdgue5V th7CNTTJWWoại đườngKyub Kyubdài r7CNTTJWWất đắ7CNTTJWWt, tôiKyub vàfgdgue5V fgdgue5Vanh fgdgue5Vta liề7CNTTJWWn tận7CNTTJWW dụfgdgue5Vng tKyubất cảKyub c7CNTTJWWơ hộiKyub để có7CNTTJWW thKyubể lKyubên mạKyubng nfgdgue5Vói chuyfgdgue5Vện. KyubKý tú7CNTTJWWc fgdgue5Vxá, quánKyub ne7CNTTJWWt, Kyubphòng 7CNTTJWWmáy, đều7CNTTJWW fgdgue5Vlà nfgdgue5Vhững nơi chúngKyub fgdgue5Vtôi từng7CNTTJWW fgdgue5Vchiến đấu.

Số Q7CNTTJWWQ cfgdgue5Vủa hKyubai chú7CNTTJWWng tôi là7CNTTJWW cù7CNTTJWWng đăng7CNTTJWW kKyubý Kyubmột lúfgdgue5Vc, sKyubáu nfgdgue5Văm rồiKyub, chfgdgue5Vưa t7CNTTJWWừng thay.

Trên tfgdgue5Vhực 7CNTTJWWtế, 7CNTTJWWcó rấtKyub nhiều fgdgue5Vthứ 7CNTTJWWvẫn khôKyubng hềfgdgue5V thaKyuby 7CNTTJWWđổi fgdgue5Vsau Kyubkhi chúKyubng tfgdgue5Vôi 7CNTTJWWchia ta7CNTTJWWy. VíKyub dụKyub nfgdgue5Vhư số7CNTTJWW điệnKyub thoại dKyubi dộng7CNTTJWW, số7CNTTJWW tàKyubi khoảnKyub Mfgdgue5VSN, địKyuba chỉKyub emailKyub, bi7CNTTJWWệt dfgdgue5Vanh trfgdgue5Vên Kyubmạng, c7CNTTJWWách g7CNTTJWWọi thân mKyubật trKyubong đờ7CNTTJWWi thựKyubc, th7CNTTJWWậm chKyubí đếnfgdgue5V ng7CNTTJWWay cả7CNTTJWW mậfgdgue5Vt Kyubmã th7CNTTJWWẻ 7CNTTJWWngân h7CNTTJWWàng 7CNTTJWWcũng 7CNTTJWWkhông đổi.7CNTTJWW Đó chKyubính fgdgue5Vlà ngày7CNTTJWW si7CNTTJWWnh nfgdgue5Vhật củaKyub an7CNTTJWWh ta.

Có 7CNTTJWWduy nhấtfgdgue5V mfgdgue5Vột thứ th7CNTTJWWay đổifgdgue5V làfgdgue5V tìfgdgue5Vnh cảKyubm nhữnKyubg tưởnKyubg sẽ7CNTTJWW b7CNTTJWWền lâu7CNTTJWW nh7CNTTJWWư 7CNTTJWWtrời đất.

Trời fgdgue5Vđất! XeKyubm fgdgue5Vra tfgdgue5Vôi đang thậtKyub 7CNTTJWWsự rất7CNTTJWW buồn7CNTTJWW. T7CNTTJWWôi nhfgdgue5Víu 7CNTTJWWmắt, c7CNTTJWWau mày7CNTTJWW vẻ7CNTTJWW đauKyub đớn.

A fgdgue5VTu fgdgue5VLa (******) 18:47:51

Gửi nhầm.

Tôi chỉ7CNTTJWW mufgdgue5Vốn nhanh chfgdgue5Vóng Kyubkết thúKyubc cuộ7CNTTJWWc đốKyubi thoạiKyub vôKyub th7CNTTJWWưởng vfgdgue5Vô phạtfgdgue5V nàyKyub Kyubnhưng lạifgdgue5V Kyubmột lần7CNTTJWW nữa7CNTTJWW đang Kyubđịnh thfgdgue5Voát thìKyub phảfgdgue5Vi dừng7CNTTJWW lại.

Cát Kyubbụi (******) 18:48:34

A P7CNTTJWWhúc, 7CNTTJWWcó phảfgdgue5Vi đãfgdgue5V Kyubxảy ra cKyubhuyện fgdgue5Vgì không?

Tôi cófgdgue5V thể7CNTTJWW nóifgdgue5V mộfgdgue5Vt cách7CNTTJWW không Kyubhề phfgdgue5Vô tKyubrương 7CNTTJWWrằng, t7CNTTJWWừ Kyubcửa sổKyub 7CNTTJWWchat, tron7CNTTJWWg fofgdgue5Vnt chữfgdgue5V "Lfgdgue5Vệ", cỡfgdgue5V chữ 7CNTTJWWnăm, mKyubàu chữ7CNTTJWW xaKyubnh dKyuba trờiKyub, tKyubôi 7CNTTJWWcó thểKyub tưởnKyubg tư7CNTTJWWợng Kyubra dánKyubg fgdgue5Vvẻ cfgdgue5Vủa Kyubanh t7CNTTJWWa lúc này.

Mắt nh7CNTTJWWìn cfgdgue5Vhằm cfgdgue5Vhằm Kyubvào màn hình,7CNTTJWW ngófgdgue5Vn 7CNTTJWWtay đặtKyub tfgdgue5Vrên b7CNTTJWWàn fgdgue5Vphím, khfgdgue5Vẽ Kyubmím ch7CNTTJWWặt môfgdgue5Vi, Kyubthoáng chúfgdgue5Vt fgdgue5Vlo lắfgdgue5Vng. Ồ đúngfgdgue5V rồi,Kyub bKyubên cfgdgue5Vạnh cò7CNTTJWWn cKyubó 7CNTTJWWnửa ba7CNTTJWWo thuốfgdgue5Vc lfgdgue5Vá, mKyubột c7CNTTJWWhiếc gạtKyub tànKyub, fgdgue5Vmột fgdgue5Vcái bKyubật lửa.

Nếu như7CNTTJWW, nhữnKyubg thói qufgdgue5Ven nàfgdgue5Vy Kyubcủa aKyubnh fgdgue5Vta cũngKyub khfgdgue5Vông hề7CNTTJWW th7CNTTJWWay đổi.

Tôi thừ7CNTTJWWa nh7CNTTJWWận, c7CNTTJWWó những lKyubúc 7CNTTJWWtôi lKyubà ngưfgdgue5Vời Kyubrất khfgdgue5Vông quyếfgdgue5Vt đoán.Kyub VKyubậy nênKyub, fgdgue5Vlúc nKyubày tôfgdgue5Vi Kyubdo dự,Kyub ch7CNTTJWWần chừ, khôn7CNTTJWWg dứtfgdgue5V khfgdgue5Voát ấ7CNTTJWWn Kyubvào nKyubút "X".

A T7CNTTJWWu Lfgdgue5Va (******) 18:52:43

Nếu 7CNTTJWWem xảy7CNTTJWW r7CNTTJWWa chuyện, 7CNTTJWW anh sfgdgue5Vẽ lfgdgue5Vàm gì?

Trong 7CNTTJWWvài phKyubút fgdgue5Vtôi d7CNTTJWWo dự, 7CNTTJWW Lâm Lỗi7CNTTJWW v7CNTTJWWẫn lfgdgue5Vặng lẽfgdgue5V c7CNTTJWWhờ đợifgdgue5V. Safgdgue5Vu kh7CNTTJWWi dòfgdgue5Vng chữKyub vKyubừa rồKyubi đượcKyub 7CNTTJWWgửi đ7CNTTJWWi, anfgdgue5Vh fgdgue5Vta không lậ7CNTTJWWp tKyubức tr7CNTTJWWả Kyublời màfgdgue5V l7CNTTJWWặng lẽKyub mất7CNTTJWW khoảnfgdgue5Vg fgdgue5Vmột phút7CNTTJWW rưỡi.

Cát bụiKyub (******) 18:54:22

Anh fgdgue5Vsẽ ởKyub bê7CNTTJWWn 7CNTTJWWem, nếu7CNTTJWW fgdgue5Vem muốn. Chỉfgdgue5V Kyubcần 7CNTTJWWem đồKyubng ý.

 

A fgdgue5VTu KyubLa (******) 18:54:55

Tại fgdgue5Vsao? ChẳngKyub phảiKyub giữa haKyubi cfgdgue5Vhúng tKyuba đãKyub kfgdgue5Vhông fgdgue5Vcòn qufgdgue5Van hKyubệ gì7CNTTJWW fgdgue5Vrồi sao?

 

Cát fgdgue5Vbụi (******) 18:56:32

A Pfgdgue5Vhúc ngốc,7CNTTJWW cKyubho fgdgue5Vdù là lúcfgdgue5V Kyubnào, Kyubcho dù7CNTTJWW làKyub tìnhKyub h7CNTTJWWuống 7CNTTJWWgì, fgdgue5Vanh cũngfgdgue5V kfgdgue5Vhông th7CNTTJWWể b7CNTTJWWỏ mặcKyub fgdgue5Vem. fgdgue5VDù 7CNTTJWWchúng fgdgue5Vta không cKyubòn làfgdgue5V ngườiKyub yêufgdgue5V tfgdgue5Vhì vẫn7CNTTJWW 7CNTTJWWlà bạn7CNTTJWW bè.7CNTTJWW Dùfgdgue5V eKyubm kfgdgue5Vhông co7CNTTJWWi fgdgue5Vanh làfgdgue5V bfgdgue5Vạn thìfgdgue5V Kyubít fgdgue5Vra em và7CNTTJWW 7CNTTJWWanh c7CNTTJWWũng fgdgue5Vvẫn làKyub đồng7CNTTJWW 7CNTTJWWhương l7CNTTJWWớn lfgdgue5Vên cùng7CNTTJWW nhau.

Tôi khKyubông trảKyub lời7CNTTJWW màfgdgue5V nhấn fgdgue5V thẳng vfgdgue5Vào nú7CNTTJWWt "KyubX" rồiKyub 7CNTTJWWtắt má7CNTTJWWy tính.

Vì 7CNTTJWWtôi 7CNTTJWWkhóc, dù7CNTTJWW không cóKyub fgdgue5Vsự trợKyub lực7CNTTJWW cKyubủa vị7CNTTJWW cayfgdgue5V, vịKyub đắng7CNTTJWW như7CNTTJWWng n7CNTTJWWước Kyubmắt tfgdgue5Vôi v7CNTTJWWẫn tuônfgdgue5V nhưKyub trút.

Con nKyubgười, Kyubloài siKyubnh vật Kyubnày khônfgdgue5Vg cầKyubn bi7CNTTJWWết đfgdgue5Vau buồnfgdgue5V hfgdgue5Vay tuyệt7CNTTJWW vọngfgdgue5V đếnKyub đâKyubu, cfgdgue5Vhỉ cầ7CNTTJWWn t7CNTTJWWìm tKyubhấy mộKyubt chỗ phát7CNTTJWW tiết7CNTTJWW đ7CNTTJWWược là7CNTTJWW li7CNTTJWWền cóKyub thể7CNTTJWW gà7CNTTJWWo kh7CNTTJWWóc thKyuboải m7CNTTJWWái mKyubột trận,7CNTTJWW cfgdgue5Vơ bảKyubn sẽfgdgue5V chKyubăng cảm thấ7CNTTJWWy 7CNTTJWWvấn 7CNTTJWWđề Kyubto tKyubát nữKyuba. NKyubhững kh7CNTTJWWả năngKyub fgdgue5Vcòn lạifgdgue5V nhfgdgue5Vư nfgdgue5Vhảy lfgdgue5Vầu, đ7CNTTJWWâm vàoKyub fgdgue5Vtường hayfgdgue5V gì g7CNTTJWWì fgdgue5Vđó 7CNTTJWWlà 7CNTTJWWrất hiếm.

Giống n7CNTTJWWhư tôifgdgue5V trước fgdgue5V đây, tfgdgue5Vức nKyubghẹn 7CNTTJWWở tron7CNTTJWWg ngực,fgdgue5V khóKyub cKyubhịu đến7CNTTJWW 7CNTTJWWnỗi fgdgue5Vhận khôfgdgue5Vng thểKyub lấyKyub d7CNTTJWWao Kyubcứa một nháfgdgue5Vt vàofgdgue5V bụng.

Sau fgdgue5Vkhi khófgdgue5Vc đã7CNTTJWW m7CNTTJWWột t7CNTTJWWrận, liền lậKyubp 7CNTTJWWtức sfgdgue5Vuy xétfgdgue5V mộ7CNTTJWWt cáchfgdgue5V thựfgdgue5Vc tế7CNTTJWW rằng,7CNTTJWW nếuKyub nfgdgue5Vhư cứafgdgue5V m7CNTTJWWột vế7CNTTJWWt 7CNTTJWWdài 7CNTTJWWở trfgdgue5Vên bKyubụng thì sfgdgue5Vẽ Kyubđau đớnKyub đếnfgdgue5V tKyubhế nào...

Nghĩ tớifgdgue5V Kyubvết cứa7CNTTJWW rỉ máu,Kyub tôfgdgue5Vi sựfgdgue5Vc nh7CNTTJWWớ đến7CNTTJWW vếtfgdgue5V thươngfgdgue5V fgdgue5Vtrên fgdgue5Vlưng củaKyub ThKyubương Ngô7CNTTJWW, d7CNTTJWWo vậyKyub 7CNTTJWWsức tậfgdgue5Vp trung fgdgue5Vliền Kyubbị p7CNTTJWWhân tKyubán 7CNTTJWWphần Kyubnào, tốfgdgue5Vc Kyubđộ lfgdgue5Văn củKyuba nướcfgdgue5V m7CNTTJWWắt thKyubeo đKyubó cũKyubng giảmfgdgue5V điKyub đôi chút.

Đương fgdgue5Vnhiên, c7CNTTJWWòn 7CNTTJWWcó thể vìfgdgue5V d7CNTTJWWù 7CNTTJWWsao Kyubđây cũn7CNTTJWWg khô7CNTTJWWng phảiKyub 7CNTTJWWlà lầnKyub thfgdgue5Vất tìn7CNTTJWWh đầ7CNTTJWWu t7CNTTJWWiên, thấtKyub tình,Kyub thKyubất tình thànhKyub qfgdgue5Vuen rồi.

Nếu dù7CNTTJWWng phươngfgdgue5V p7CNTTJWWháp khoa họcKyub fgdgue5Vquy đổKyubi sốKyub l7CNTTJWWượng 7CNTTJWWthì lần7CNTTJWW trướcKyub Kyubyêu n7CNTTJWWhau trofgdgue5Vng năfgdgue5Vm năfgdgue5Vm, tôfgdgue5Vi kKyubhóc mất năKyubm thángKyub, fgdgue5Vlần nàyKyub fgdgue5Vyêu fgdgue5Vnhau trfgdgue5Vong mười7CNTTJWW ngàyKyub, fgdgue5Vdo đófgdgue5V, cfgdgue5Vó lKyubẽ tfgdgue5Vôi 7CNTTJWWsẽ chỉKyub khóc...Kyub thôi rồi,7CNTTJWW họcKyub dKyubốt mô7CNTTJWWn fgdgue5Vtoán, gKyubiờ khônfgdgue5Vg tínfgdgue5Vh fgdgue5Vra nổi...

Tóm lạKyubi, dưKyubới tá7CNTTJWWc dụng củaKyub Kyubnhững su7CNTTJWWy ng7CNTTJWWhĩ fgdgue5Vvớ fgdgue5Vvẩn, Kyubtôi đãfgdgue5V fgdgue5Vngừng khóc.

Tôi Kyubvào 7CNTTJWWphòng 7CNTTJWWtắm rửa7CNTTJWW mfgdgue5Vặt, bỗng nKyubhiên nghfgdgue5Ve thKyubấy tiếngfgdgue5V cửafgdgue5V. Ng7CNTTJWWó rKyuba thìKyub trôn7CNTTJWWg Kyubthấy mộtfgdgue5V hổ,Kyub mộtKyub Kyubtrâu fgdgue5Vvai sánh vai7CNTTJWW Kyubđứng trư7CNTTJWWớc cửafgdgue5V th7CNTTJWWay giày.

Nghe thấfgdgue5Vy độngfgdgue5V tKyubĩnh, Thương KyubNgô ngẩfgdgue5Vng đầufgdgue5V lfgdgue5Vên nhìn.fgdgue5V Dướifgdgue5V ánhfgdgue5V đKyubèn tườn7CNTTJWWg màfgdgue5Vu vàng7CNTTJWW 7CNTTJWWcam 50WKyub, hìnKyubh ảKyubnh hắn c7CNTTJWWó chúfgdgue5Vt khôfgdgue5Vng Kyubrõ ràng.

- Tifgdgue5Vểu T7CNTTJWWường, fgdgue5Vquả nhiên7CNTTJWW em cófgdgue5V ở7CNTTJWW nhà.

Giọng Kyubhắn vừa7CNTTJWW nKyubhẹ vừa fgdgue5Vkhàn, n7CNTTJWWghe cófgdgue5V vẻ7CNTTJWW 7CNTTJWWkỳ lạ,7CNTTJWW khifgdgue5Vến tKyubim tô7CNTTJWWi nhóifgdgue5V Kyublên, sKyubống m7CNTTJWWũi cafgdgue5Vy cayKyub, fgdgue5Vsau đó7CNTTJWW phát hiệnKyub dánKyubg vKyubẻ hfgdgue5Vắn cKyubàng mKyubờ nhạfgdgue5Vt hơn.

Hóa 7CNTTJWWra, h7CNTTJWWiệu 7CNTTJWWquả thị 7CNTTJWW giác nhưfgdgue5V thếKyub khôngKyub phảiKyub vKyubì ánhKyub đènfgdgue5V, màKyub lfgdgue5Và tronKyubg giây7CNTTJWW phútfgdgue5V nhìnfgdgue5V thấfgdgue5Vy hắn,Kyub mắt 7CNTTJWW tôi fgdgue5Vbỗng trfgdgue5Vào r7CNTTJWWa thứfgdgue5V cKyubhất lKyubỏng mằnfgdgue5V mặn.

- Safgdgue5Vo Kyubanh fgdgue5Vlại về?

- KyubTỉnh rKyubồi Kyubthì Kyubvề thôi.

Thương Ngô7CNTTJWW lẳKyubng lặng đáKyubp lời,7CNTTJWW Kyubsau đó7CNTTJWW tiếfgdgue5Vn l7CNTTJWWại, nghfgdgue5Viêng đầuKyub nhìnKyub tôiKyub, cườifgdgue5V màKyub nhưKyub khôn7CNTTJWWg cưfgdgue5Vời hỏi:

- fgdgue5VEm 7CNTTJWWthuộc tộcfgdgue5V HKyubổ chúng tKyuba, làmfgdgue5V g7CNTTJWWì pfgdgue5Vhải fgdgue5Vhọc Kyubloài thỏ?

Tôi fgdgue5Vđưa cặpKyub mắtKyub thỏ nhìn7CNTTJWW h7CNTTJWWắn: Kyub- AKyubnh fgdgue5Vmới 7CNTTJWWlà thỏ,Kyub Kyublà Kyubcon 7CNTTJWWthỏ đực.

Ngưu fgdgue5VBôn dựfgdgue5Va n7CNTTJWWgười vàKyubo cửa nhfgdgue5Vìn chún7CNTTJWWg tôi,Kyub khẽ7CNTTJWW cười,fgdgue5V nói:

- NếKyubu aKyubnh fgdgue5Vấy l7CNTTJWWà Kyubthỏ tfgdgue5Vhật thì fgdgue5Vchị dâ7CNTTJWWu tí7CNTTJWWnh sao?

Tôi nghiến7CNTTJWW răn7CNTTJWWg, đáp:

- Thìfgdgue5V xéKyub x7CNTTJWWác Kyubanh tKyuba ra luôn.

Ngưu Bôfgdgue5Vn cứnKyubg họng.

Thương Ngfgdgue5Vô l7CNTTJWWại rất7CNTTJWW điềm tĩnh,Kyub gi7CNTTJWWơ tKyubay 7CNTTJWWra vuố7CNTTJWWt tóc7CNTTJWW tôi,7CNTTJWW nói:

- fgdgue5VYên t7CNTTJWWâm. fgdgue5VCó Kyubem ởKyub đây, tKyuba fgdgue5Vkhông sKyubao đâu.

Không hifgdgue5Vểu cófgdgue5V phảifgdgue5V dKyubo mới từ7CNTTJWW b7CNTTJWWên fgdgue5Vngoài fgdgue5Vvào nh7CNTTJWWà hKyubay khKyubông màKyub ta7CNTTJWWy hắnKyub rấfgdgue5Vt lạnh,Kyub khô7CNTTJWWng ấmfgdgue5V ápKyub nhưKyub bìfgdgue5Vnh thường.

Lẽ 7CNTTJWWnào, hắfgdgue5Vn thậtfgdgue5V sự7CNTTJWW chịu ảnhfgdgue5V hư7CNTTJWWởng củafgdgue5V thờiKyub tiết7CNTTJWW bênKyub ng7CNTTJWWoài s7CNTTJWWao? Vậy7CNTTJWW n7CNTTJWWên, Kyubthực rfgdgue5Va h7CNTTJWWắn cũfgdgue5Vng cảfgdgue5Vm th7CNTTJWWấy lạnh...

Điều nKyubày khiênfgdgue5V tôiKyub Kyubbỗng nhớ đKyubến cáKyubi chKyubăn fgdgue5Vlông fgdgue5Vvũ mớifgdgue5V Kyubtinh b7CNTTJWWỏ fgdgue5Vquên bê7CNTTJWWn đưKyubờng nên7CNTTJWW khônKyubg tránh7CNTTJWW khỏiKyub tiếc nuối.

Lại ngfgdgue5Vhĩ tốifgdgue5V hômfgdgue5V đóKyub chỉ fgdgue5Vcách hfgdgue5Viện tạfgdgue5Vi khôngKyub quKyubá hafgdgue5Vi trăfgdgue5Vm b7CNTTJWWốn mươiKyub giờKyub, cảnfgdgue5Vh vậtfgdgue5V v7CNTTJWWẫn fgdgue5Vnguyên vẹnKyub nhưng ngườifgdgue5V fgdgue5Vđã kh7CNTTJWWông cònfgdgue5V... Tfgdgue5Vôi k7CNTTJWWhông chKyubỉ tiếcKyub nuố7CNTTJWWi màfgdgue5V fgdgue5Vcòn xKyubấu h7CNTTJWWổ, k7CNTTJWWhông chỉfgdgue5V xấKyubu hổ7CNTTJWW mà còn7CNTTJWW 7CNTTJWWđau đớn.7CNTTJWW Cứfgdgue5V fgdgue5Vđau Kyubđớn là7CNTTJWW c7CNTTJWWhức năn7CNTTJWWg tuyếnfgdgue5V lfgdgue5Vệ của7CNTTJWW tôi7CNTTJWW lạifgdgue5V Kyubkhởi động.

Đang sufgdgue5Vy ngKyubhĩ, tô7CNTTJWWi bỗng cfgdgue5Vảm thấKyuby bKyubàn t7CNTTJWWay vKyubốn fgdgue5Vđặt tKyubrên 7CNTTJWWmái Kyubtóc Kyubtôi Kyubkhẽ dfgdgue5Vừng lạiKyub, sfgdgue5Vau đóKyub d7CNTTJWWi cfgdgue5Vhuyển xuKyubống trán rồi7CNTTJWW fgdgue5Vche kfgdgue5Vín 7CNTTJWWcặp fgdgue5Vmắt fgdgue5Vcủa tôi.

Lòng bànfgdgue5V Kyubtay 7CNTTJWWrất lạnKyubh nhưng t7CNTTJWWôi lạifgdgue5V cả7CNTTJWWm thấyKyub rấKyubt nófgdgue5Vng, s7CNTTJWWau nKyubày tô7CNTTJWWi mớ7CNTTJWWi hiểuKyub sức7CNTTJWW Kyubnóng đófgdgue5V cKyubó đượcKyub tKyubừ những giọtKyub nưKyubớc mắtKyub đafgdgue5Vng fgdgue5Vtuôn r7CNTTJWWa nhưfgdgue5V 7CNTTJWWtrút củaKyub tôi.

Lần n7CNTTJWWày, tô7CNTTJWWi khfgdgue5Vông gào kKyubhóc như7CNTTJWW trướ7CNTTJWWc đâ7CNTTJWWy, cKyubhỉ tfgdgue5Viến lêKyubn 7CNTTJWWnửa bước7CNTTJWW Kyubrồi vùfgdgue5Vi mfgdgue5Vặt 7CNTTJWWvào lồng7CNTTJWW ngựcfgdgue5V hắn.

Tôi khôn7CNTTJWWg hiểuKyub 7CNTTJWWsao m7CNTTJWWình lại như7CNTTJWW tfgdgue5Vhế nàKyuby, vì7CNTTJWW c7CNTTJWWứ 7CNTTJWWcoi Kyubnhư trước7CNTTJWW mKyubặt bốfgdgue5V mẹKyub, fgdgue5Vđã rấKyubt 7CNTTJWWnhiều nfgdgue5Văm fgdgue5Vrồi tôfgdgue5Vi cfgdgue5Vhưa từfgdgue5Vng khóc, cứ7CNTTJWW cfgdgue5Voi nKyubhư làfgdgue5V nfgdgue5Vgười fgdgue5Vbạn tKyubhân 7CNTTJWWnhất, 7CNTTJWWcứ cfgdgue5Voi nhưKyub Kyublà TrươngKyub Thfgdgue5Vần, là7CNTTJWW LKyubâm LKyubỗi, thì nhiều7CNTTJWW lắKyubm tôKyubi 7CNTTJWWcũng chỉ7CNTTJWW vfgdgue5Vừa khóc7CNTTJWW, vừfgdgue5Va cư7CNTTJWWời rồi7CNTTJWW hKyubét vKyubài 7CNTTJWWtiếng 7CNTTJWWcho xong.

Nhưng 7CNTTJWWgiờ đKyubây, tôKyubi lại giốngfgdgue5V nhKyubư một7CNTTJWW fgdgue5Vđứa trKyubẻ chẳnfgdgue5Vg Kyubhiểu biKyubết gìKyub, khônKyubg cKyubó áKyubp l7CNTTJWWực, 7CNTTJWWcũng chẳKyubng pfgdgue5Vhải cKyubhe giấu, nhưfgdgue5V thfgdgue5Vế Kyubnào Kyubthì cứfgdgue5V là7CNTTJWW vậy.

Khóc thoải7CNTTJWW Kyubmái rồKyubi, tôi Kyubcòn rKyuba sKyubức qKyubuệt nước7CNTTJWW mắt,Kyub nưKyubớc mũKyubi vàoKyub áofgdgue5V củaKyub 7CNTTJWWThương fgdgue5VNgô, 7CNTTJWWtrong lòn7CNTTJWWg tfgdgue5Vhấy tKyubhoải mái 7CNTTJWWhơn nhiều.

Lúc nàfgdgue5Vy, fgdgue5VNgưu BôKyubn vẫnfgdgue5V đứng yênKyub tạiKyub vị7CNTTJWW trí7CNTTJWW Kyubcũ, 7CNTTJWWnhìn tôi,fgdgue5V vẫy7CNTTJWW taKyuby nói:

- XeKyubm raKyub, c7CNTTJWWhỗ fgdgue5Vnày không Kyubcó v7CNTTJWWiệc gìfgdgue5V 7CNTTJWWcho tôifgdgue5V 7CNTTJWWrồi. Chfgdgue5Vị dKyubâu à7CNTTJWW, 7CNTTJWWanh ấyKyub cKyubó sốfgdgue5V điệnKyub thoạKyubi fgdgue5Vcủa tôfgdgue5Vi đó.7CNTTJWW Nfgdgue5Vếu có việcfgdgue5V fgdgue5Vgì thKyubì cfgdgue5Vứ gọKyubi th7CNTTJWWẳng c7CNTTJWWho tôi.

Anh cKyubhàng vKyubừa fgdgue5Vnói vừKyuba mở cửa,7CNTTJWW 7CNTTJWWtrong lúcKyub fgdgue5Vkéo fgdgue5Vcửa 7CNTTJWWra, 7CNTTJWWliền 7CNTTJWWbị mộtKyub vfgdgue5Vật tKyubhể kh7CNTTJWWông rKyubõ d7CNTTJWWanh tínhKyub tKyubừ b7CNTTJWWên ngoàifgdgue5V tông th7CNTTJWWẳng 7CNTTJWWvào ngựfgdgue5Vc. Ngưu7CNTTJWW Bônfgdgue5V loạng7CNTTJWW choạngfgdgue5V mộfgdgue5Vt fgdgue5Vlúc mới7CNTTJWW đứngfgdgue5V Kyubyên được,7CNTTJWW chfgdgue5Vưa kịp phảnKyub ứfgdgue5Vng lạfgdgue5Vi, đãfgdgue5V l7CNTTJWWập tứcfgdgue5V bị7CNTTJWW hàn7CNTTJWWg loạtfgdgue5V câuKyub h7CNTTJWWỏi lfgdgue5Vàm cho7CNTTJWWáng váng:

- Này,fgdgue5V 7CNTTJWWanh lfgdgue5Và a7CNTTJWWi? SKyubao lại ởfgdgue5V đây?fgdgue5V An7CNTTJWWh c7CNTTJWWó fgdgue5Vquan fgdgue5Vhệ gKyubì vớiKyub Đ7CNTTJWWậu phụKyub Kyubgià? 7CNTTJWWĐậu 7CNTTJWWphụ g7CNTTJWWià đKyubâu? Afgdgue5Vnh đãfgdgue5V là7CNTTJWWm gìfgdgue5V fgdgue5Vnó rồi...

Tôi fgdgue5Vrất 7CNTTJWWthông cảmfgdgue5V nhìfgdgue5Vn đồng chfgdgue5Ví KyubTứ Ngưufgdgue5V fgdgue5Vđang vô7CNTTJWW cùnfgdgue5Vg hofgdgue5Vảng hốfgdgue5Vt, tfgdgue5Vhan vãn:

- Trứngfgdgue5V Kyubmuối, mfgdgue5Vắt 7CNTTJWWmày chỉ đểfgdgue5V trfgdgue5Vưng bKyubày 7CNTTJWWthôi sao?

Vật thểfgdgue5V lạKyub Kyubnày cKyubhính 7CNTTJWWlà đồng chí7CNTTJWW Trứngfgdgue5V muố7CNTTJWWi, ngườ7CNTTJWWi trướKyubc đây7CNTTJWW 7CNTTJWWđã đập7CNTTJWW gạcfgdgue5Vh vàKyubo Lâfgdgue5Vm Lỗi7CNTTJWW fgdgue5Vkhiến afgdgue5Vnh t7CNTTJWWa phải nằmKyub viện,Kyub cô7CNTTJWW n7CNTTJWWàng cạKyub cKyubứng củ7CNTTJWWa tôi.

Nghe tfgdgue5Vhấy tiếngKyub t7CNTTJWWôi, Trứng mufgdgue5Vối lập7CNTTJWW tứKyubc buôKyubng 7CNTTJWWcổ áKyubo fgdgue5VNgưu Bôfgdgue5Vn rKyuba rồ7CNTTJWWi nhảyKyub 7CNTTJWWvề 7CNTTJWWphía tôfgdgue5Vi nKyubhư mộKyubt cofgdgue5Vn bọ7CNTTJWW fgdgue5Vchó, hết fgdgue5Vnhìn tKyubôi 7CNTTJWWlại Kyubnhìn Thư7CNTTJWWơng Ngô:

- KhôKyubng 7CNTTJWWngờ còn7CNTTJWW cóKyub một anh7CNTTJWW chàngfgdgue5V nữ7CNTTJWWa. Đ7CNTTJWWậu phụKyub già,Kyub mày7CNTTJWW đượcfgdgue5V lKyubắm! Đa7CNTTJWWng chơfgdgue5Vi tròfgdgue5V fgdgue5V"yêu tậpKyub thể" à?

- YêKyubu tập7CNTTJWW Kyubthể cá7CNTTJWWi đầKyubu mày ấy!

Có sfgdgue5Vo sáKyubnh mới7CNTTJWW thKyubấy sự k7CNTTJWWhác biệt.fgdgue5V Tại7CNTTJWW Kyubsao tôifgdgue5V 7CNTTJWWlại xácKyub đKyubịnh m7CNTTJWWột cáKyubch kiên7CNTTJWW địnhKyub khôn7CNTTJWWg đổi7CNTTJWW vàfgdgue5V khfgdgue5Vẳng định bảnfgdgue5V tKyubhân mìn7CNTTJWWh là7CNTTJWW mộtfgdgue5V 7CNTTJWWphụ nữfgdgue5V trfgdgue5Vuyền thốnKyubg Trun7CNTTJWWg HKyuboa vớfgdgue5Vi 7CNTTJWWđầy đủKyub cáfgdgue5Vc 7CNTTJWWphẩm c7CNTTJWWhất như Kyubdịu dàng7CNTTJWW, lư7CNTTJWWơng thi7CNTTJWWện, fgdgue5Vlịch thiệp7CNTTJWW, tfgdgue5Viết fgdgue5Vkiệm và7CNTTJWW nhường7CNTTJWW nhịnfgdgue5V? Vìfgdgue5V chỉ7CNTTJWW cKyubần 7CNTTJWWcó sKyubự tồn fgdgue5Vtại Kyubcủa Trứ7CNTTJWWng m7CNTTJWWuối thKyubì đếnKyub fgdgue5Vngay fgdgue5Vcả HồnKyubg Hưfgdgue5Vng thập7CNTTJWW tKyubam Kyubmuội1 cũnfgdgue5Vg fgdgue5Vcó thểKyub Kyubcoi là 7CNTTJWWcô gKyubái Kyubngoan hiềKyubn, 7CNTTJWWe Kyubthẹn, dụt7CNTTJWW dè,fgdgue5V coKyubn nhfgdgue5Và lành...

1 Hồn7CNTTJWWg Hưng7CNTTJWW thậpfgdgue5V t7CNTTJWWam muội: Nhâ7CNTTJWWn vậfgdgue5Vt Kyubchính tronfgdgue5Vg bộ7CNTTJWW 7CNTTJWWphim fgdgue5VHồng HưKyubng thậpfgdgue5V ta7CNTTJWWm muội,7CNTTJWW là7CNTTJWW 7CNTTJWWem gáiKyub thứ7CNTTJWW mườ7CNTTJWWi bKyuba của baKyubng HồngKyub 7CNTTJWWHưng. fgdgue5VTrong t7CNTTJWWhế giKyubới nfgdgue5Vgầm thốngfgdgue5V trịKyub bởi7CNTTJWW đàKyubn ông,7CNTTJWW nh7CNTTJWWân vậtfgdgue5V này7CNTTJWW đãKyub kiên cưKyubờng vư7CNTTJWWợt q7CNTTJWWua nhữngKyub thửfgdgue5V thfgdgue5Vách vfgdgue5Và nfgdgue5Vhững Kyubcơ cựKyubc để7CNTTJWW fgdgue5Vvươn Kyublên fgdgue5Vtrở thàfgdgue5Vnh bafgdgue5Vng chủ khufgdgue5V phố7CNTTJWW Portland.

Tôi đanKyubg 7CNTTJWWđau lòng7CNTTJWW hồi tưởn7CNTTJWWg lạiKyub mộfgdgue5Vt vàifgdgue5V chiến7CNTTJWW tíKyubch h7CNTTJWWuy hoàngKyub củ7CNTTJWWa Trứngfgdgue5V muốKyubi t7CNTTJWWhì tKyubrong 7CNTTJWWnháy mắfgdgue5Vt, fgdgue5Vcô nàng đãfgdgue5V fgdgue5Vnhảy Kyubthẳng Kyubvào Kyubphòng khách.Kyub TKyubrông thKyubấy vfgdgue5Vết máuKyub fgdgue5VThương N7CNTTJWWgô đ7CNTTJWWể lạiKyub trên Kyubghế soffgdgue5Va màKyub fgdgue5Vtôi chư7CNTTJWWa Kyublau Kyubsạch, cfgdgue5Vô nànKyubg bỗngKyub Kyubthốt lêfgdgue5Vn lKyubời th7CNTTJWWan k7CNTTJWWinh Kyubthiên đKyubộng địa:

- fgdgue5VĐậu phụfgdgue5V g7CNTTJWWià, cuối cùfgdgue5Vng cKyubhỗ Kyubđó Kyubcũng rácfgdgue5Vh rồiKyub sao7CNTTJWW? Trờifgdgue5V đ7CNTTJWWất, đún7CNTTJWWg làKyub chfgdgue5Vâm một7CNTTJWW n7CNTTJWWhát ki7CNTTJWWm 7CNTTJWWthấy máu!

Châm một7CNTTJWW nKyubhát 7CNTTJWWkim thấy máu...

Nhát kim…

Kim...

Mắt tôiKyub h7CNTTJWWết nhì7CNTTJWWn nửa ngườiKyub dướfgdgue5Vi cfgdgue5Vủa Thươnfgdgue5Vg Ngôfgdgue5V rKyubồi lại7CNTTJWW nKyubhìn fgdgue5Vnửa ngKyubười dưới7CNTTJWW củaKyub NgưuKyub Bônfgdgue5V. T7CNTTJWWrước câu nKyubói fgdgue5Vmang fgdgue5Vtính kKyubích thfgdgue5Vích 7CNTTJWWcủa TrứngKyub mfgdgue5Vuối, ýfgdgue5V ngfgdgue5Vhĩ fgdgue5Vdâm đãngfgdgue5V, 7CNTTJWWdung tụcKyub ẩnfgdgue5V giấ7CNTTJWWu trong 7CNTTJWWđầu tôifgdgue5V bỗngfgdgue5V àofgdgue5V àKyubo bật7CNTTJWW rKyuba khôn7CNTTJWWg fgdgue5Vsao tfgdgue5Vhu lạfgdgue5Vi được.

Luôn cKyubó nhiềufgdgue5V ngườKyubi choKyub rằng t7CNTTJWWôi thfgdgue5Vuộc lofgdgue5Vại "fgdgue5Vnho Kyubnhã cKyubặn bfgdgue5Vã". Tôifgdgue5V thấKyuby đifgdgue5Vều Kyubnày khKyubông đánfgdgue5Vg để mìnhfgdgue5V phảifgdgue5V 7CNTTJWWquan tâ7CNTTJWWm vfgdgue5Và tKyubôi cũ7CNTTJWWng chẳn7CNTTJWWg hiểu.

Vì nhữfgdgue5Vng ngườifgdgue5V 7CNTTJWWđó c7CNTTJWWhưa từng gặ7CNTTJWWp TrKyubứng fgdgue5Vmuối, Kyubnếu hfgdgue5Vọ g7CNTTJWWặp rồKyubi thìKyub fgdgue5Vchắc chắn7CNTTJWW họ7CNTTJWW fgdgue5Vsẽ bỏKyub đ7CNTTJWWi 7CNTTJWWhai Kyubchữ "nho nhã7CNTTJWW" cKyubho tôi.

Trứng muốKyubi bằngKyub tuổi tôifgdgue5V n7CNTTJWWhưng fgdgue5Vvì cfgdgue5Vó kfgdgue5Vhuôn mặtfgdgue5V trẻKyub fgdgue5Vcon nê7CNTTJWWn trôngKyub fgdgue5Vcó vẻfgdgue5V giốnfgdgue5Vg nhưfgdgue5V mộtKyub Kyubcô nàng7CNTTJWW Lofgdgue5Vlita nhỏ bé7CNTTJWW, lKyubuôn tươiKyub trẻ7CNTTJWW vớifgdgue5V máifgdgue5V tóKyubc Kyubdài ngan7CNTTJWWg vai7CNTTJWW, kẹpKyub tóc7CNTTJWW maKyubi gọ7CNTTJWWn gàKyubng, cặpKyub lôfgdgue5Vng mày cofgdgue5Vng cong7CNTTJWW, đô7CNTTJWWi mắfgdgue5Vt tfgdgue5Vo Kyubtròn. KyubKhi cfgdgue5Vô nàfgdgue5Vng khôngfgdgue5V nói,7CNTTJWW k7CNTTJWWhông cư7CNTTJWWời, fgdgue5Vkhông c7CNTTJWWử fgdgue5Vđộng, trông hKyubệt nKyubhư mẫKyubu n7CNTTJWWgười fgdgue5Vđầu gfgdgue5Vỗ fgdgue5Vvô cKyubảm xfgdgue5Vúc, khfgdgue5Vi đófgdgue5V côfgdgue5V nànKyubg fgdgue5Vlà fgdgue5Vcô 7CNTTJWWbé 7CNTTJWWđáng yê7CNTTJWWu, nội t7CNTTJWWâm, Kyubnho nhã7CNTTJWW đếnfgdgue5V tộifgdgue5V nghiệp.

Không thểKyub kKyubhông tfgdgue5Vhừa Kyubnhận rằng Kyubkhí chấtfgdgue5V nhKyubo nKyubhã củ7CNTTJWWa TrứKyubng fgdgue5Vmuối tofgdgue5Vát r7CNTTJWWa từ7CNTTJWW tâ7CNTTJWWm hồn.7CNTTJWW Cfgdgue5Vó Kyubcâu fgdgue5Vnói là "P7CNTTJWWhúc hữu7CNTTJWW thKyubi, tKyubhư khKyubí tfgdgue5Vự hoa"7CNTTJWW1, tfgdgue5Vrong bụngfgdgue5V côKyub nànfgdgue5Vg c7CNTTJWWhắc chẳnKyubg nhiều nhặKyubn thKyubơ fgdgue5Vtừ Kyubthi Kyubca gìKyub nhưn7CNTTJWWg lạfgdgue5Vi côfgdgue5V đọngfgdgue5V mộKyubt lfgdgue5Vượng tKyubư liKyubệu tifgdgue5Vnh túyfgdgue5V tươngfgdgue5V Kyubđối khả quan.

1 Bụfgdgue5Vng cóKyub 7CNTTJWWchứa thơKyub, fgdgue5Vkhí hào hoa.

Trứng mKyubuối lfgdgue5Và ngườifgdgue5V fgdgue5Vcó học v7CNTTJWWấn thựcKyub sự,7CNTTJWW việc7CNTTJWW họcKyub hànKyubh củafgdgue5V 7CNTTJWWcô nàngfgdgue5V 7CNTTJWWthuận lfgdgue5Vợi như7CNTTJWW cá7CNTTJWW gặpKyub nưKyubớc tạiKyub một Kyubtrường cKyubó ti7CNTTJWWếng tfgdgue5Vrong fgdgue5Vnước, họcKyub fgdgue5Vhết fgdgue5Vcao h7CNTTJWWọc lại7CNTTJWW đến7CNTTJWW 7CNTTJWWtiến sĩKyub ch7CNTTJWWuyên ngàfgdgue5Vnh KyubVật 7CNTTJWWlý hạt nhân.

Theo sự7CNTTJWW sufgdgue5Vy xéKyubt c7CNTTJWWủa tôi, rấ7CNTTJWWt cKyubó khảKyub n7CNTTJWWăng vfgdgue5Vì Kyubgiữ thfgdgue5Vái độKyub nghfgdgue5Viêm c7CNTTJWWhỉnh cafgdgue5Vo Kyubđộ troKyubng họcfgdgue5V thuậtfgdgue5V nê7CNTTJWWn côfgdgue5V nàng 7CNTTJWW đã Kyubgây rKyuba vôfgdgue5V s7CNTTJWWố nKyubhững ch7CNTTJWWấn Kyubđộng Kyubtrong cuộcfgdgue5V sống.7CNTTJWW KyubNếu chỉKyub 7CNTTJWWdùng hKyubai từKyub đKyubể tổngfgdgue5V kết hiKyubện tfgdgue5Vượng 7CNTTJWWcủa 7CNTTJWWcô nàngfgdgue5V tfgdgue5Vhì fgdgue5Vđó lKyubà "Biến7CNTTJWW tháKyubi", nế7CNTTJWWu Kyubdùng bKyubốn từ7CNTTJWW thKyubì là "Hoàfgdgue5Vn tfgdgue5Voàn b7CNTTJWWiến thái"...

Theo lfgdgue5Vời c7CNTTJWWủa 7CNTTJWWcô nàng,7CNTTJWW do lầnKyub Kyubnày ph7CNTTJWWải đKyubi đ7CNTTJWWến một7CNTTJWW n7CNTTJWWơi hKyubẻo lfgdgue5Vánh Kyublàm fgdgue5Vđề t7CNTTJWWài tr7CNTTJWWong nửaKyub fgdgue5Vnăm Kyubnên v7CNTTJWWội tranh t7CNTTJWWhủ fgdgue5Vchạy nhfgdgue5Vảy khắfgdgue5Vp cácKyub thànhKyub phốfgdgue5V Kyublớn mộtfgdgue5V lượt.

Trạm dfgdgue5Vừng chKyubân lầnfgdgue5V trước lKyubà BắKyubc KinKyubh, c7CNTTJWWũng lfgdgue5Và nKyubơi Lfgdgue5Vâm fgdgue5VLỗi Kyubđang Kyubsinh sống.

Chúng fgdgue5Vtôi mộtKyub hfgdgue5Vàng bốn người,Kyub 7CNTTJWWtrong đóKyub 7CNTTJWWcó hKyubai Kyubvị t7CNTTJWWhần Kyubtiên, mộ7CNTTJWWt vị7CNTTJWW thầnKyub tKyubiên dự7CNTTJWW Kyubbị 7CNTTJWWvà fgdgue5Vmột fgdgue5Vcon người hùnfgdgue5Vg hổKyub p7CNTTJWWhi thẳngKyub xfgdgue5Vuống qufgdgue5Ván Kyublẩu dướiKyub tKyubầng một7CNTTJWW đểKyub Kyubtiếp đãifgdgue5V Tr7CNTTJWWứng muối.

Sau k7CNTTJWWhi đãfgdgue5V gọi7CNTTJWW fgdgue5Vmón và đanKyubg Kyubđợi 7CNTTJWWmang đfgdgue5Vồ ăfgdgue5Vn Kyublên, TrứngKyub mu7CNTTJWWối buột7CNTTJWW miệ7CNTTJWWng nóKyubi mộtfgdgue5V câu:

- Đ7CNTTJWWậu Kyubphụ fgdgue5Vgià, Kyubtao fgdgue5Vnghi là tênfgdgue5V rẻfgdgue5V m7CNTTJWWạt đ7CNTTJWWó fgdgue5Vđã ch7CNTTJWWết rồi.

Chính vìfgdgue5V fgdgue5Vkiểu tKyubư 7CNTTJWWtưởng và hànhfgdgue5V Kyubvi "fgdgue5Vhoàn 7CNTTJWWtoàn biếnfgdgue5V tháiKyub" củ7CNTTJWWa TrứngKyub fgdgue5Vmuối, fgdgue5Vnên đến7CNTTJWW tận7CNTTJWW hôKyubm nay vẫfgdgue5Vn chKyubưa hềfgdgue5V 7CNTTJWWcó bfgdgue5Vất kỳ7CNTTJWW ngườiKyub khá7CNTTJWWc giớfgdgue5Vi nào7CNTTJWW phúcKyub lớnfgdgue5V 7CNTTJWWđược thưởngKyub thức7CNTTJWW mỹ7CNTTJWW sắcfgdgue5V củafgdgue5V cô nà7CNTTJWWng. Nhưng7CNTTJWW cô7CNTTJWW 7CNTTJWWnàng lKyubại khônKyubg hềKyub q7CNTTJWWuan tâfgdgue5Vm đếnKyub điề7CNTTJWWu ấyfgdgue5V, bởifgdgue5V tron7CNTTJWWg mfgdgue5Vắt cô nànKyubg, ng7CNTTJWWay c7CNTTJWWả 7CNTTJWWanh chàn7CNTTJWWg 7CNTTJWWtrước mặKyubt Kyubcó đẹKyubp trafgdgue5Vi đến7CNTTJWW mứcfgdgue5V quố7CNTTJWWc s7CNTTJWWắc thiên7CNTTJWW hương, 7CNTTJWWcũng kfgdgue5Vhông s7CNTTJWWánh nổ7CNTTJWWi vớifgdgue5V fgdgue5Vmột cá7CNTTJWWi đinhKyub c7CNTTJWWủa nhữfgdgue5Vng bộfgdgue5V máfgdgue5Vy fgdgue5Vtẻ ngắt7CNTTJWW troKyubng phòngfgdgue5V thí nghiệm...

Vì thfgdgue5Vế, ngư7CNTTJWWời khiếnKyub Kyubcô nàng gfgdgue5Vọi làKyub "tKyubên rẻKyub fgdgue5Vmạt", tKyubrước mKyubắt 7CNTTJWWchỉ cóKyub Lâm7CNTTJWW Lỗi,Kyub ngườifgdgue5V fgdgue5Vđã làmKyub chuKyubyện có lỗi7CNTTJWW với7CNTTJWW b7CNTTJWWạn fgdgue5Vthân củfgdgue5Va 7CNTTJWWcô 7CNTTJWWnàng lfgdgue5Và 7CNTTJWWtôi, cóKyub Kyubđược vinKyubh phúfgdgue5Vc này.

- 7CNTTJWWVớ vẩn,7CNTTJWW t7CNTTJWWao vừa7CNTTJWW fgdgue5Vmới nói chuyệnfgdgue5V O7CNTTJWWnline vớ7CNTTJWWi 7CNTTJWWanh 7CNTTJWWta, chẳfgdgue5Vng lẽ7CNTTJWW Kyublà hfgdgue5Viện tượngfgdgue5V Kyubsiêu nhifgdgue5Vên fgdgue5Vtrên mạnfgdgue5Vg à?

- Vừ7CNTTJWWa 7CNTTJWWmới? Mày7CNTTJWW chắcfgdgue5V chắn chứ?

Trứng muốiKyub trợnKyub fgdgue5Vtròn mKyubắt, há tfgdgue5Vo miệngfgdgue5V n7CNTTJWWhư 7CNTTJWWthể tKyubôi vừ7CNTTJWWa gặpfgdgue5V phfgdgue5Vải chuyện7CNTTJWW k7CNTTJWWinh khủngfgdgue5V gì.