You are here

Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 11 part 1

 CHƯƠNG 163bG1 Q9cm- FhmJTôi thất tình

 

Ngưu BônFZVG Q9cmnói, hếtFhmJ men FhmJ rượu 63bGrồi FhmJThương tpB4Ngô tỉnhFhmJ dậFhmJy FhmJsẽ khFhmJông saoFZVG, Q9cmthế nhtpB4ưng FZVGđến tậnFhmJ tốitpB4 ntpB4gày hôtpB4m stpB4au hắn vẫntpB4 ngủFhmJ FZVGli bì.FhmJ TFhmJuy nhiêntpB4, sắctpB4 FhmJmặt hFZVGắn khônFZVGg còFZVGn Q9cmđáng Q9cmsợ tpB4như tpB4ban đầuFhmJ nữa.

Tôi v63bGề nhtpB4à thQ9cmay giặFhmJt quầQ9cmn áo và63bG tpB4lấy FZVGít FhmJđồ dùnFhmJg tpB4cần tFZVGhiết FZVGđể FZVGđi tpB4làm. Q9cmLúc rtpB4a khQ9cmỏi c63bGửa, ttpB4ôi th63bGấy tấmQ9cm thiệpFhmJ mời đangFhmJ đượcQ9cm đặtFhmJ tFhmJrên Q9cmbàn uốQ9cmng nước,Q9cm tpB4tiếp 63bGđó liếQ9cmc thấFhmJy đô63bGi mắFhmJt FZVGgấu trFhmJúc Q9cmto đùngtpB4 và máitpB4 tó63bGc rốiFhmJ b63bGù cFZVGủa mìQ9cmnh tpB4trong gương.

Từ nhtpB4ỏ 63bGđến lớnQ9cm, t63bGôi luôn biếFZVGn m63bGình nFZVGhư c63bGon Q9cmtrai. ThếFhmJ nhưnQ9cmg, chỉFZVG v63bGì LâFhmJm LỗtpB4i v63bGô ttpB4ình FhmJnói FZVGlà thíchFhmJ con 63bG gái đểFhmJ tóQ9cmc dàitpB4 nênFhmJ trQ9cmong nFZVGăm nămtpB4 yFZVGêu đương,tpB4 tôiFZVG chưaFZVG FhmJtừng FZVGcắt 63bGtóc. tpB4Mãi đ63bGến tận tpB4 sau kQ9cmhi cFZVGhia tFhmJay, tôiQ9cm tpB4mới cQ9cmắt một63bG nFhmJhát l63bGàm Q9cmhai đoạnQ9cm mái63bG tFhmJóc dàitpB4 đãFZVG qQ9cmuá hông.

 Thất tìnhtpB4 lần63bG trướQ9cmc có thểtpB4 63bGcắt 63bGngắn FZVGtóc, Q9cmlần nFZVGày FZVGthì sao?

Có thểFhmJ v63bGì khônFZVGg nghỉ ngơitpB4 đủ63bG Q9cmtrong haFhmJi ngFZVGày nFZVGên tpB4tôi lo63bGạng choạnQ9cmg lêtpB4n FhmJchiếc 63bGxe btpB4uýt ngượcFhmJ hướng,tpB4 satpB4u đó lạFhmJi lờtpB4 đtpB4ờ đFhmJi 63bGdọc 63bGcon đườngQ9cm đQ9cmến tpB4trước 63bGmột khFZVGu nhà.

Trời 63bGđã 63bGnhá nheFhmJm tối nhưng63bG chỗFZVG tpB4nào Q9cmcũng rtpB4ực áQ9cmnh đèntpB4 khiQ9cmến tpB4mọi thứFZVG tr63bGở nFZVGên Q9cmrõ ràng.

Tôi nFZVGgồi xổFZVGm nFZVGhư một 63bG con khỉQ9cm bêFhmJn lề63bG đườngFZVG trFZVGong mười63bG phút,63bG satpB4u đFZVGó nhìtpB4n thấ63bGy FhmJmột chQ9cmiếc tpB4taxi dừngtpB4 ngay trưtpB4ớc Q9cmcửa k63bGhu nhFZVGà, h63bGai ngườFZVGi Q9cmtừ trFhmJong FhmJxe bưFhmJớc rFhmJa, Q9cmmột namFZVG, FhmJmột 63bGnữ, mộtpB4t quentpB4, mQ9cmột lạ. NgườitpB4 coFZVGn traFZVGi cFhmJao lớn,63bG trônFhmJg nh63bGo nhãQ9cm, còntpB4 vẻtpB4 63bGđẹp của63bG nFZVGgười co63bGn 63bGgái cFhmJó chút xa63bGnh Q9cmxao, yếtpB4u ớ63bGt, từFZVG ngoạitpB4 htpB4ình FZVGđến k63bGhí Q9cmchất, FhmJcả haFZVGi đtpB4ều xFZVGứng đôi.

Trước đây,tpB4 Q9cmkhi xem phimQ9cm, FZVGtôi Q9cmluôn tFhmJỏ vẻFZVG giễFhmJu tpB4cợt đốQ9cmi vớiQ9cm FhmJnhững tFhmJình ttpB4iết maQ9cmng FZVGtính tFZVGình cờ.63bG ThếFhmJ giới FhmJnày rFhmJộng lớnFhmJ nFZVGhư vậy,Q9cm FZVGsao cóFhmJ thểFhmJ chạm63bG mặtFhmJ nhaQ9cmu đượFhmJc cơtpB4 ctpB4hứ? Nếu63bG quFZVGả tpB4thực tpB4là may mắtpB4n tpB4như 63bGthế thìFhmJ tpB4mua xổtpB4 sốFhmJ còtpB4n h63bGơn, khôn63bGg chừn63bGg lạiQ9cm 63bGcó thể63bG trúng63bG đượctpB4 và63bGi trămFhmJ nghìn tệ.

Nhưng gFZVGiờ đây,FZVG tpB4tôi 63bGđã thực sựtpB4 thừaFhmJ nhậnQ9cm sựQ9cm nônQ9cmg cạn,tpB4 hẹptpB4 hòiQ9cm củaFhmJ Q9cmmình, tôiQ9cm tFZVGhấy hối63bG hận.

Nghệ thuậFhmJt vốntpB4 bắtQ9cm nguồntpB4 từ cFZVGuộc sFZVGống, cuộctpB4 sốngtpB4 luFZVGôn đQ9cmầy ắp63bG s63bGự tàFZVGn khốc.

Tôi chFhmJỉ muố63bGn đếnFZVG chỗ TrươngtpB4 ThầnFhmJ FZVGở thQ9cmôi, thậtpB4t khônFZVGg nQ9cmgờ cònFhmJ có63bG thtpB4ể ntpB4hìn thấytpB4 FZVGanh, cànFhmJg khQ9cmông FZVGngờ còn 63bG "thấy Q9cmmột tặtpB4ng FhmJmột", FhmJkèm tpB4theo m63bGột ngườFZVGi nữa.

Thấy cFhmJhân hơiQ9cm têtpB4, tôFhmJi bám vàoFhmJ cộtFZVG điệFhmJn đứngtpB4 dậy,FhmJ cFZVGhờ mạcQ9cmh tpB4máu lFZVGưu thông.

Phía btpB4ên kFhmJia đường, TrươngtpB4 ThầnFhmJ dQ9cmìu ngườQ9cmi cQ9cmon g63bGái bêFhmJn cạnhQ9cm điFhmJ v63bGề FhmJphía cổn63bGg kFhmJhu nhFhmJà, á63bGnh mắtFZVG thậtQ9cm d63bGịu dàng, tpB4cử chỉQ9cm FZVGthật quFhmJan tâm.

Khi đtpB4ến cFhmJhỗ rẽQ9cm tronQ9cmg cổngQ9cm, họ bỗngFhmJ nFZVGhiên dừngtpB4 lạQ9cmi. FZVGTiếp FZVGđó, TrươFZVGng ThầnFZVG chầmFhmJ chậQ9cmm quatpB4y đ63bGầu, nhìtpB4n vềtpB4 phíaFhmJ tôi 63bGđang đứng.

Sự têQ9cm liệtpB4t FhmJnhanh chFZVGóng lan tFZVGừ thFhmJần kiFZVGnh FZVGchân ttpB4ới trun63bGg t63bGâm FhmJđại não,tpB4 tôFZVGi dườntpB4g nQ9cmhư FhmJhoàn FZVGtoàn mấtFZVG đ63bGi khả năn63bGg miêuFZVG t63bGả cảnhtpB4 tượngQ9cm lú63bGc đó.

Tóm lạiFhmJ, Q9cmtất ctpB4ả đều63bG vô 63bG cùng kịcQ9cmh hóa.

Nếu tpB4không phảiFhmJ Q9cmtận mtpB4ắt chứng kiến63bG, 63bGtự tpB4mình trảiFhmJ qQ9cmua, chắcFhmJ chFhmJắn tFhmJôi sFZVGẽ khôngFhmJ hQ9cmề Q9cmdo FZVGdự t63bGỏ vẻQ9cm xeQ9cmm thường 63bGsâu sắctpB4 đốiQ9cm vớ63bGi Q9cmnhững Q9cmtrò kQ9cmhuôn stpB4áo ácFZVG ý63bG này.

Trong khôn63bGg khFhmJí tFhmJựa nFZVGhư kịch trườ63bGng, nhân63bG Q9cmvật naFhmJm FZVGđội FZVGtrên đầu63bG vòn63bGg ánh63bG sángQ9cm lQ9cmà Trươn63bGg ThFZVGần tpB4nói FZVGvài tpB4câu gì đFhmJó vớiQ9cm nhQ9cmân vQ9cmật nữQ9cm cũngQ9cm độiQ9cm vònQ9cmg ánQ9cmh sáng,63bG rồitpB4 FZVGsau đóQ9cm 63bGmột mìn63bGh điFhmJ Q9cmvề phía Q9cm tôi, từngFhmJ tpB4bước tFhmJừng bưFhmJớc, đếFhmJn trư63bGớc mQ9cmặt tôi.

Trong pFZVGhút Q9cmchốc, những 63bG tia tpB4sáng ttpB4ừ vòng63bG sánFhmJg k63bGia lấQ9cmp lánhQ9cm 63bGlàm chQ9cmói FhmJmắt tôi.

Chân tQ9cmôi tpB4vẫn FZVGtê, càng lúc63bG càngQ9cm FhmJtê. Q9cmMay m63bGà bêFZVGn cạnhFZVG cQ9cmó cộtFZVG FhmJđiện nQ9cmên ttpB4ôi vẫFhmJn Q9cmcó thFZVGể ưỡnQ9cm ngtpB4ực Q9cmthẳng lưng nh63bGư FZVGmột tpB4cây búFZVGt chì.63bG CảmtpB4 tpB4ơn Đảng,tpB4 c63bGảm ơtpB4n tpB4nhân Q9cmdân, cảmFhmJ FZVGơn cột63bG điện!

- TiểuQ9cm Đậu...

- FhmJCó phảiQ9cm aQ9cmnh muốnQ9cm hỏi, Q9cmsao FhmJem FhmJlại đếnFZVG đây?63bG TrờiFhmJ đất63bG nhQ9cmân tpB4từ, chỉFhmJ tìnQ9cmh c63bGờ ngFZVGang q63bGua thôi.

Trương ThầnQ9cm đẩyFZVG gọng kínhtpB4 tFhmJheo thFhmJói qQ9cmuen, FZVGgiọng ntpB4ói trFhmJầm ấQ9cmm, nụ63bG cưFZVGời nhtpB4àn nhạt:

- A63bGnh vốn63bG đtpB4ịnh látpB4t nQ9cmữa sẽ tớQ9cmi gặ63bGp em.

Tôi ctpB4ũng gượnQ9cmg cười:

- FhmJĐúng FZVGrồi. AnFZVGh đãQ9cm hứaFZVG, sẽ lậpFhmJ tứcQ9cm FhmJđi tì63bGm e63bGm, mộtFhmJ giâQ9cmy c63bGũng khôtpB4ng chậm63bG FhmJtrễ. 63bGCòn FhmJmay, gi63bGờ vẫtpB4n cFZVGhưa muộn, 63bGem vẫntpB4 FZVGchưa ngủtpB4 nhFhmJư mộ63bGt cFhmJhú heo.

Nụ cFhmJười củ63bGa anQ9cmh dần63bG biến mất63bG, chỉ63bG Q9cmcòn lạiFZVG vẻtpB4 mệQ9cmt mỏi.

Điều ntpB4ày khiếnFZVG tQ9cmôi bFhmJỗng cảm thấQ9cmy hơitpB4 mệFZVGt, khônFZVGg phải,Q9cm lQ9cmà rấtFZVG mệt.

Tôi hítpB4t mộttpB4 Q9cmhơi thậtpB4t sâu tpB4rồi v63bGào thẳngFhmJ vấ63bGn đề:

- BạnFhmJ củQ9cma anFhmJh họQ9cm HạtpB4, tên tpB4An tpB4Khiết, đúngtpB4 không?

Anh htpB4ơi sữQ9cmng ngtpB4ười, nhắFZVGm mắt vtpB4ào rFZVGồi lạFhmJi mFZVGở raFhmJ. DướiQ9cm nhữngtpB4 ti63bGa sFhmJáng phảnFZVG chiếtpB4u 63bGcủa áQ9cmnh đètpB4n FhmJxung Q9cmquanh, đôi mắQ9cmt sa63bGu c63bGặp k63bGính 63bGcủa aFhmJnh cànQ9cmg FhmJđen hFhmJơn, s63bGáng hơn.

Không đợiQ9cm FhmJđể antpB4h phả63bGn ứng, tpB4tôi nó63bGi tiếp:

- FZVGAnh Q9cmđi gặQ9cmp Q9cmem lFhmJà muốn FZVGchia tpB4tay vtpB4ới etpB4m, có63bG tpB4phải không?

Anh FhmJnhìn ttpB4ôi, FhmJcặp mày Q9cm nhíu lạiQ9cm nhưng63bG ánhFZVG mắtFZVG khônFZVGg FZVGhề lảnQ9cmg tránh.FhmJ GQ9cmiọng aFhmJnh nhtpB4ẹ nhàQ9cmng nhưnFhmJg ktpB4iên định:

- ĐúngtpB4 vậy.

- FhmJVì 63bGanh và63bG ctpB4ô 63bGta quay lạitpB4 vớQ9cmi Q9cmnhau sao?

- KhôFZVGng. An63bGh Q9cmvà côFhmJ ấy mãiQ9cm mãiFZVG ktpB4hông thểQ9cm bêFhmJn nhQ9cmau FhmJđược. FZVGChỉ 63bGlà, Q9cmanh khô63bGng 63bGthể khôFhmJng qtpB4uan t63bGâm đếnFZVG côQ9cm ấy.

Mấy ph63bGút Q9cmsau, tôtpB4i đ63bGã hiFZVGểu ra FZVGmột vài63bG chuyện.

Thực FhmJra rất63bG đơntpB4 Q9cmgiản, một đôQ9cmi yFhmJêu nhFhmJau tFZVGrong mưFhmJời năQ9cmm, s63bGắp tpB4kết FZVGhôn 63bGrồi nhưnFhmJg 63bGvào đêmFhmJ ttpB4rước hôFZVGm cFZVGưới, người coQ9cmn FZVGgái bQ9cmị mộtFhmJ ô63bGng ctpB4hủ lQ9cmớn FZVGở đâuFZVG xuQ9cmất tpB4hiện thFhmJeo đuổiFhmJ mãFZVGnh ltpB4iệt. CuFhmJối Q9cmcùng, côQ9cm ta 63bGlựa chFZVGọn ttpB4iền bạcQ9cm FZVGvà địaFhmJ vị,FZVG vứtpB4t bỏ63bG tìQ9cmnh FhmJyêu vàFZVG lờiFZVG htpB4ứa. TiếctpB4 tFhmJhay, chỉ troQ9cmng tFhmJhời FZVGgian nửFZVGa n63bGăm n63bGgắn ngủtpB4i, ôngFZVG chủQ9cm kiFhmJa lạtpB4i t63bGhích Q9cmmột ngườiFhmJ FhmJkhác. CôFhmJ gái FhmJvốn kiêtpB4u 63bGngạo tpB4không c63bGó cácFhmJh nàoQ9cm đtpB4ối diện63bG vớFZVGi hiệntpB4 th63bGực t63bGàn khốcQ9cm tpB4nên Q9cmđã mắ63bGc phảtpB4i chứng pFZVGhiền muQ9cmộn ng63bGhiêm trFZVGọng, bắQ9cmt đầuQ9cm nghQ9cmĩ cáchtpB4 FZVGkết thúQ9cmc ctpB4uộc đời.

Vào giâyFZVG p63bGhút cuối cùng,tpB4 63bGcô FZVGta nFhmJhớ đếntpB4 người63bG coQ9cmn trFhmJai đãQ9cm cFhmJùng Q9cmmình FhmJđi hếtQ9cm tuổtpB4i thatpB4nh xuâQ9cmn nêFhmJn gửi mộ63bGt FhmJemail, nóiFhmJ lờitpB4 Q9cmxin lỗi.

May tFhmJhay, cFZVGô tpB4ta Q9cmđược bệFZVGnh viện c63bGấp cứuFhmJ kịpQ9cm thời,Q9cm FZVGcàng mtpB4ay hQ9cmơn lFZVGà ngư63bGời Q9cmcon trFZVGai l63bGại qutpB4ay vềtpB4 63bGbên côQ9cm Q9cmta. Chỉ FhmJ có FZVGđiều, l63bGý dtpB4o khônFhmJg pFZVGhải tpB4vì tìQ9cmnh yêu.

Tôi đ63bGã nóitpB4 rFZVGồi, Trươn63bGg Thần Q9cmlà nFhmJgười rấtFZVG lươQ9cmng Q9cmthiện, troFZVGng lúFZVGc FZVGkể lFZVGại quQ9cmá FhmJkhứ Q9cmđã FhmJtừng FZVGmang đQ9cmến cho FZVGmình niềmtpB4 FhmJđau khổtpB4 63bGvô tFhmJận vFhmJà tQ9cmhậm Q9cmchí cảtpB4 63bGsự sỉ63bG nhụFhmJc, giọngQ9cm 63bGanh tpB4vẫn điFhmJềm nhiên, Q9cm không hềQ9cm 63bGcó chQ9cmút FhmJcăm hậFZVGn, đếQ9cmn ngaFZVGy cFhmJả o63bGán FhmJgiận ha63bGy qu63bGở tQ9cmrách cũngQ9cm đềFZVGu không63bG có.

- Tiểu63bG ĐFZVGậu, aFZVGnh kFhmJhông thể bỏQ9cm mặFZVGc côFhmJ ấFZVGy. DùFZVG tpB4gì, aQ9cmnh vàQ9cm côQ9cm FZVGấy đã63bG ctpB4ó btpB4ấy nhiêFhmJu nămFhmJ tìnhFZVG cảFZVGm, đãFZVG FhmJcó bao FhmJ nhiêu nQ9cmăm bêtpB4n Q9cmnhau. Đố63bGi Q9cmvới aFhmJnh, cFhmJô ấFhmJy lFZVGà mộtFZVG nQ9cmgười thâQ9cmn, anFZVGh khônFhmJg tFZVGhể trơtpB4 mắt nhìnQ9cm cFhmJô tpB4ấy tự63bG hFZVGủy diệtFhmJ FZVGmình, aQ9cmnh thậFZVGt sựFhmJ khôngQ9cm ltpB4àm được...

Khi nó63bGi nhữnFhmJg lờQ9cmi này, FZVGtrong gFhmJiọng 63bGnói củaFhmJ FhmJanh 63bGnhư cóFZVG cQ9cmơn sóng63bG lớn,tpB4 khôngtpB4 FZVGcòn ấtpB4m áFhmJp, rõFhmJ ràFZVGng tpB4nữa m63bGà khàn khàn,FhmJ 63bGram ráp63bG tpB4như thtpB4ể FZVGbị da63bGo cứatpB4 vàFhmJo tim:

- Bác63bG sĩQ9cm FZVGnói, bệQ9cmnh của cQ9cmô ấFhmJy phụ63bGc hồitpB4 rtpB4ất chậm,Q9cm cầFZVGn ntpB4hiều thờFhmJi giaQ9cmn, cầnFZVG nhiQ9cmều s63bGự nhẫnFZVG nạiFZVG. Từ63bG bé,FZVG côFZVG ấy tpB4đã tpB4mất mFhmJẹ, tpB4sau Q9cmkhi ttpB4ốt ngh63bGiệp, FhmJcũng gtpB4ần nhtpB4ư cắtQ9cm FZVGđứt mọiFhmJ qQ9cmuan FZVGhệ vớitpB4 FhmJgia đìnhQ9cm. Giờ đâyQ9cm FhmJtrên thếQ9cm giớFZVGi nàtpB4y, FhmJcô ấFhmJy ch63bGỉ tpB4có mì63bGnh anh.

Nói thẳFhmJng ltpB4à tpB4tình huốn63bGg lúc nàtpB4y nằQ9cmm ntpB4goài s63bGuy đoFhmJán củFhmJa tôiFhmJ, nó63bG khôQ9cmng gFhmJiống tpB4với hàngtpB4 trtpB4ăm kQ9cmhả ntpB4ăng mà tôiFhmJ ngFZVGhĩ đtpB4ến Q9cmtrong nhữngQ9cm lúFZVGc thFZVGẫn FZVGthờ. ĐặtpB4c biệtQ9cm lạiFhmJ kQ9cmhông đủtpB4 nFhmJhẫn tQ9cmâm, khô63bGng đủ63bG ác Q9cmý nêQ9cmn Q9cmkhiến tpB4tôi khôngtpB4 kịp63bG FZVGphản ứng.FhmJ NgẩnFZVG người63bG mãiFZVG tôFZVGi mFhmJới sựcFhmJ nhớFhmJ raFZVG, hỏi:

- PhtpB4ải mấtQ9cm 63bGbao 63bGlâu mới hoàn63bG tpB4toàn hFhmJồi phục?

- A63bGnh kFZVGhông bFZVGiết... - TrươFhmJng ThFhmJần khẽ63bG nhếchtpB4 tpB4môi, Q9cmnói ti63bGếp: Q9cm- FZVG... như63bGng đitpB4ều đótpB4 khôFZVGng quatpB4n trọng63bG. Dù làQ9cm baFZVGo ltpB4âu a63bGnh cũQ9cmng khôntpB4g thể63bG để63bG e63bGm cFZVGùng tpB4anh gánhtpB4 chQ9cmịu FZVGtất FhmJcả. B63bGởi vFZVGì, nhtpB4ư thế khôngFhmJ cônQ9cmg bằQ9cmng FZVGvới eFhmJm. VFZVGà vìtpB4 đâFhmJy FZVGlà chuytpB4ện riêngtpB4 của63bG anFZVGh 63bGvà ctpB4ô ấy.Q9cm TiểFZVGu FhmJĐậu, em có63bG tQ9cmhể hiểutpB4 không?

Tôi nghtpB4ĩ, m63bGình ctpB4ó thể hiểu.

Hai ngườ63bGi FZVGở bênFZVG ntpB4hau đã quQ9cmá lâuFZVG, FZVGdù saFhmJu nàyFhmJ khôntpB4g 63bGcòn FhmJyêu nhatpB4u thắ63bGm thiết,FZVG thậmFZVG c63bGhí làQ9cm l63bGàm FhmJtổn thương nhaFhmJu, nFhmJhưng v63bGẫn khônFhmJg thểtpB4 nàFhmJo xótpB4a bỏQ9cm hQ9cmình ảnhFZVG củaFZVG đốiFZVG phQ9cmương trotpB4ng cuộtpB4c đời mình.

Có thFZVGể vFhmJì ttpB4hói quen63bG, có thểFhmJ vìQ9cm tráchQ9cm tpB4nhiệm, cũngQ9cm cQ9cmó thể63bG vìFZVG t63bGình bạn,63bG vàQ9cm cũnQ9cmg cóFZVG t63bGhể 63bGvì FhmJtình FhmJthân, nhưFhmJng không lFZVGiên quFZVGan gì63bG đếnQ9cm tpB4tình yêu.

Lấy víQ9cm dụtpB4 đơtpB4n FZVGgiản, nFhmJếu Lâm LỗQ9cmi cótpB4 xả63bGy rQ9cma tpB4chuyện gFZVGì, 63bGtôi cũnFhmJg Q9cmvậy, khFZVGông tQ9cmhể bỏFZVG FZVGmặc FZVGanh ta.

"Không thFZVGể 63bGbỏ mặc", bố63bGn chữFZVG nFZVGày, tôiFZVG hiểu.

Theo FZVGmô tuý63bGp pFZVGhát tQ9cmriển trong phimQ9cm, Trương63bG ThầnQ9cm c63bGó lẽQ9cm sFZVGẽ vìQ9cm muQ9cmốn tô63bGi quêFhmJn aQ9cmnh, Q9cmhận antpB4h nê63bGn tpB4giả vờFhmJ quFZVGay lại FZVGvới côQ9cm ThtpB4iên tpB4thần tpB4mùa hQ9cmạ, 63bGsau đóFhmJ bị63bG t63bGôi chửFhmJi rủa63bG FhmJrồi tátQ9cm, cuối63bG cùngtpB4 trtpB4ái tim tpB4anh tFZVGan nQ9cmát tpB4nhìn theFZVGo bóntpB4g tpB4tôi khuấtQ9cm xFZVGa dần.

Hoặc lQ9cmà sQ9cmau kFZVGhi 63bGbiết sự FhmJ thật, tôiQ9cm sẽFZVG 63bGngân ngấQ9cmn nướtpB4c mQ9cmắt FhmJkiên FZVGquyết cùnFhmJg anFZVGh cFZVGhăm sóctpB4 côFZVG ThiênFhmJ thầ63bGn mùa hạQ9cm kiFZVGa. CuốitpB4 cFZVGùng, tpB4sau Q9cmkhi t63bGrải qFZVGua h63bGàng l63bGoạt nhữQ9cmng đQ9cmả k63bGích lẫn63bG hiểuFZVG lầQ9cmm, ánh sáng63bG củaQ9cm ThánFZVGh mẫu63bG FhmJtôi cuốFZVGi cùng63bG cũFZVGng FhmJcảm htpB4óa đượQ9cmc tpB4trời đất,FhmJ tìnhQ9cm FZVGbạn 63bGcủa ba63bG người v63bGà tQ9cmình FZVGyêu củQ9cma hQ9cmai ngườ63bGi cùntpB4g FhmJtồn tQ9cmại vQ9cmà FZVGchúng tFhmJôi sẽQ9cm FhmJcùng sốFZVGng tron63bGg nhữn63bGg ngày vFZVGui vẻ63bG, hạnh63bG phúc...

Thế nhưQ9cmng, 63bGdù FZVGcuộc sQ9cmống có đầytpB4 nhữngtpB4 tình63bG huốntpB4g cẩtpB4u huy63bGết Q9cmthì FZVGcũng khôtpB4ng phải63bG ltpB4à đ63bGang Q9cmtrên k63bGịch trường.

Trương ThầnFZVG lựaQ9cm chọnQ9cm sựFhmJ thẳng thắnFhmJ, thàFZVGnh thật63bG, ttpB4ôi lựQ9cma 63bGchọn tpB4rời tpB4xa aQ9cmnh. HaFZVGi chúngFhmJ tôtpB4i, mFZVGỗi FZVGngười mộtFZVG lựQ9cma chọn, btpB4ình tĩnFhmJh mà63bG quyFZVGết đoán.

Không cQ9cmó nướQ9cmc mắttpB4, không Q9cmcó FhmJsự đau63bG khổQ9cm xéFZVG gaFhmJn xQ9cmé rtpB4uột, khôngQ9cm hỏtpB4i trFZVGời, hỏitpB4 đất,FZVG h63bGỏi biển,Q9cm tấtFhmJ 63bGcả đều theo63bG FhmJlẽ tựFhmJ nhiên.

Tôi Q9cmgiậm giậmtpB4 FhmJchân, hình n63bGhư khFhmJông còtpB4n Q9cmtê nữa.

Buông t63bGay khỏiFhmJ FZVGcây cột 63bGđiện, tQ9cmôi cFZVGười hQ9cmì FZVGhì nói:

- MFZVGay mà63bG ngườiFhmJ Q9cmtrong văn phònQ9cmg đềQ9cmu ktpB4hông biếttpB4 chuyệntpB4 củ63bGa FhmJhai cFZVGhúng tQ9cma, đỡ63bG phảitpB4 tFZVGốn 63bGcông gi63bGải thích.

Trương ThầnQ9cm gậFhmJt đầu,FhmJ cuối63bG cùng trêFZVGn khóeQ9cm môiQ9cm a63bGnh ctpB4ũng ltpB4ộ 63bGra một63bG đường63bG cFhmJong tpB4nho nhỏ:

- FZVGỪ, Q9cmcũng may.

- 63bGMay lQ9cmà c63bGhúng t63bGa chưa tpB4nói tớ63bGi kếFhmJ hoạchFZVG h63bGay lờFZVGi FZVGhứa gì.

- ỪQ9cm, may.

- tpB4May FZVGmà FZVGem vẫn63bG cFZVGhưa rất rấQ9cmt rấQ9cmt thí63bGch 63bGanh, t63bGhích đến63bG nQ9cmỗi tpB4khắc cốt63bG 63bGghi tâm.

- Ừ,FZVG may.

- MatpB4y màFhmJ, anQ9cmh FZVGcũng đối vớiFhmJ eFZVGm Q9cmnhư vậy.

Lần nQ9cmày TrươtpB4ng ThQ9cmần lại khôntpB4g nóitpB4 gì.

Để khôtpB4ng khíQ9cm bớttpB4 tẻtpB4 ngắtQ9cm, tôi đànhFZVG FhmJphải nó63bGi tiếp:

- TìnQ9cmh yFhmJêu củaFhmJ chFZVGúng ta ttpB4hật "chớpFZVG nhoántpB4g". 63bGTừ l63bGúc xáFZVGc địnhtpB4 qua63bGn tpB4hệ yFZVGêu đươn63bGg đếFZVGn ktpB4hi kếFZVGt thúc, trướcQ9cm s63bGau gQ9cmộp lạFhmJi hQ9cmình tpB4như nhiềtpB4u nhấtFZVG cFhmJhỉ mưtpB4ời ngày.

Trương ThầntpB4 giơFZVG taFZVGy ra FZVG xem tpB4đồng hồtpB4, nói:

- C63bGhín ngàyQ9cm hFZVGai mươi FhmJ hai giờQ9cm bốntpB4 mtpB4ươi btpB4a phúFZVGt, FZVGtừ FZVGlúc aFhmJnh nó63bGi tpB4với eQ9cmm "P63bGhải" đếnFZVG câFZVGu nói 63bGban ntpB4ãy "ĐúnFhmJg vậy".

- FhmJCó phảFZVGi aFZVGnh thítpB4ch em không?

- AQ9cmnh muốn63bG cQ9cmhia Q9cmtay FZVGem có đúngQ9cm không?

- ĐútpB4ng vậy.

Tôi hí63bGt mạnhFZVG FZVGmũi, chớp mắtFhmJ t63bGhật mạnhtpB4, h63bGét to:

- FhmJAnh đừngQ9cm nhFhmJư thếFhmJ này63bG. Nếu aQ9cmnh nFZVGhư thếtpB4 nàyQ9cm thFhmJì eFhmJm tpB4sẽ cảmFZVG thấyFZVG FZVGanh thí63bGch Q9cmem nhiềtpB4u hFZVGơn eQ9cmm th63bGích anh.

Trương ThầntpB4 btpB4ật cười,FZVG giọng nFhmJói 63bGkhàn khànFZVG nhưngQ9cm rtpB4õ ràngQ9cm, FZVGchín chắn:

- TiểFZVGu Đậu,FZVG FhmJanh thựtpB4c sự mu63bGốn luôQ9cmn ởFhmJ b63bGên tpB4em, muốnFZVG qutpB4ý trọtpB4ng 63bGem, kh63bGông muốQ9cmn 63bGem phải63bG buFhmJồn, 63bGkhông muốQ9cmn FZVGem phải tpB4khóc. Q9cmAnh nhữngQ9cm tpB4tưởng rằng,tpB4 mìFZVGnh ctpB4ó ttpB4hể làFhmJm được...

Anh n63bGắm 63bGchắc Q9cmvai tôi, xoay63bG tôQ9cmi nửatpB4 vònFhmJg trFhmJòn, 63bGsau đFZVGó khẽ63bG FZVGđẩy tQ9cmôi vềtpB4 tpB4phía trướcQ9cm, giọntpB4g atpB4nh vQ9cmang lên sauFhmJ lưngtpB4 tôi:

- TrướQ9cmc đâyFhmJ, đềFhmJu tpB4là eFhmJm nhìn a63bGnh FhmJrời đi63bG. LầntpB4 nàFZVGy đFZVGổi tpB4lại, Q9cmanh 63bGsẽ nh63bGìn th63bGeo bónFZVGg em.

- Phải.

- Được.

Tôi sải63bG 63bGnhững bướcFZVG lớn, khôngFZVG qFhmJuay đFhmJầu lại.

Tôi FhmJthất tìntpB4h rFhmJồi, Q9cmtôi rất buồn.

Dù cuộc63bG tìnhFhmJ FZVGnày FhmJtừ đầutpB4 chí cFZVGuối tổnFZVGg cFZVGộng khô63bGng đếnFhmJ mFhmJười ngày,63bG nhưngtpB4 tôi63bG vẫnFhmJ rấtQ9cm buồn.

Vốn Q9cmđịnh lFZVGấy đồ,FZVG r63bGồi đi đếnQ9cm ctpB4hỗ NgưtpB4u BônFZVG nhưnQ9cmg FhmJdo tr63bGong FZVGlòng buồnFhmJ bQ9cmã nên63bG tôi63bG muốFZVGn qQ9cmuay vềQ9cm nhQ9cmà ởFhmJ một mình.

Có tpB4câu nó63bGi: "Không cóFZVG các63bGh FZVGnào gFZVGiải sầuFhmJ nFZVGgoài vi63bGệc gQ9cmiả 63bGvờ vui...".

Tôi mQ9cmua cFZVGổ vịt63bG ThanFhmJh Võ loại63bG cFZVGay nFZVGhất, pFhmJha tpB4ly Q9cmcà phêtpB4 đ63bGen đặcFhmJ hFZVGơn cQ9cmả tư63bGơng rồiFhmJ nFhmJhìn ha63bGi thứtpB4 63bGnày FZVGbần thầntpB4 hồi ltpB4âu, cuFZVGối FZVGcùng tpB4lại kh63bGông nhéFhmJt v63bGào miệng.

Tôi ntpB4hư FZVGcon nhặnQ9cmg khQ9cmông đầu lượFhmJn qtpB4uanh phòngQ9cm FZVGmười FZVGbảy, Q9cmmười táFZVGm vòngFhmJ, chóngFZVG mặt,Q9cm FZVGhoa mắtQ9cm, tpB4chán nản,tpB4 cuFhmJối cùng ctpB4hỉ cótpB4 thtpB4ể Q9cmmở FZVGmáy tính,63bG rồiQ9cm lFZVGại tiFZVGện tFZVGay đăngtpB4 nhQ9cmập QQ.

Vào Q9cmgiờ tpB4ăn tFZVGối củatpB4 nFZVGgày Chủ nhtpB4ật, sốQ9cm nFhmJgười Onli63bGne FZVGchỉ đếmFZVG trêFhmJn đầFZVGu nFZVGgón tpB4tay, d63bGo FhmJđó avataQ9cmr Q9cmnào sFZVGáng càng trởQ9cm nêntpB4 63bGrõ rànFhmJg hơn.

Trong tpB4đó tpB4có 63bGmột avatar, hQ9cmình nFhmJhư lúcQ9cm nàQ9cmo cũFhmJng sáFZVGng, rQ9cmỏ lẽtpB4 anQ9cmh FhmJta ngFZVGhiện 63bGgame tFZVGrên QQ9cmQ nêntpB4 OntpB4line haFhmJi mươi bốn63bG tFZVGiếng đồntpB4g FhmJhồ tpB4một ngày.

Có mộFhmJt tQ9cmhời giQ9cman dài,FhmJ tôi đềuQ9cm chọn63bG sựQ9cm phớtpB4t l63bGờ đốtpB4i với63bG người63bG n63bGày. NhưngQ9cm 63bGlần Q9cmnày nhưQ9cm Q9cmbị FZVGtrúng tFhmJà, tay r63bGun runQ9cm, tôiQ9cm 63bGấn vàQ9cmo avatFZVGar đFZVGó rồFhmJi gửFZVGi mtpB4ột biQ9cmểu tFZVGượng FZVGmặt cười.

Vừa gửi63bG xon63bGg, Q9cmtôi liề63bGn muốn chặt63bG phăFhmJng 63bGcái đầFhmJu mìFhmJnh FhmJđi, đantpB4g đị63bGnh thtpB4oát rQ9cma, tpB4con chuộtFhmJ dừngQ9cm lạiFhmJ nút "X"63bG trênFhmJ đQ9cmỉnh gócFZVG bê63bGn 63bGphải, tôiFZVG tpB4lại Q9cmkhông nhấFZVGn vào.

Cát FZVGbụi (******) 18:45:34

A Phúc,FZVG tpB4em FhmJtìm FhmJanh ?

Tốc độ63bG đtpB4ánh chữFZVG ctpB4ủa Lâm LỗFhmJi vẫnFhmJ tpB4nhanh 63bGnhư trư63bGớc đây63bG, côtpB4ng lQ9cmao nàyQ9cm tFhmJhuộc vFZVGề mối63bG tì63bGnh mỗiFZVG ngườFZVGi FZVGmột FhmJnơi c63bGủa chúng tôi.

Khi ấyFZVG rFhmJất ngtpB4hèo, FhmJcước gọi điệFZVGn thFZVGoại đườngQ9cm d63bGài rấtFZVG đFZVGắt, t63bGôi vàFhmJ atpB4nh Q9cmta liề63bGn tận63bG dụ63bGng tpB4tất cả63bG cơFZVG hộ63bGi để cóFZVG thFhmJể lQ9cmên tpB4mạng nóQ9cmi chuyện.Q9cm KFZVGý Q9cmtúc xá,tpB4 quátpB4n net63bG, phònFhmJg máy,Q9cm đềuQ9cm làQ9cm nhữnQ9cmg nơi chún63bGg tFZVGôi từntpB4g chiếnFZVG đấu.

Số tpB4QQ củaQ9cm tpB4hai chúngFhmJ tôiQ9cm là cùn63bGg đănFZVGg Q9cmký một63bG FhmJlúc, sáQ9cmu nFZVGăm rồi,FhmJ chưFZVGa từQ9cmng thay.

Trên thựQ9cmc tFZVGế, Q9cmcó FhmJrất nhiều tQ9cmhứ vẫ63bGn khôFZVGng htpB4ề thFZVGay đổitpB4 FZVGsau tpB4khi chú63bGng tFZVGôi cFhmJhia tayFhmJ. V63bGí Q9cmdụ n63bGhư sốFhmJ điện th63bGoại d63bGi dộFZVGng, số63bG tàiQ9cm khoản63bG MSN63bG, địaQ9cm 63bGchỉ emaQ9cmil, Q9cmbiệt Q9cmdanh trFZVGên FhmJmạng, cQ9cmách gọi thânFhmJ mậttpB4 FhmJtrong FhmJđời FhmJthực, thậFhmJm chíFZVG đếnQ9cm ng63bGay cảFZVG mậtpB4t mãtpB4 FZVGthẻ 63bGngân hQ9cmàng cũn63bGg khFZVGông đổi. ĐóQ9cm ch63bGính lFZVGà ngàyFhmJ FhmJsinh n63bGhật cFhmJủa 63bGanh ta.

Có dtpB4uy nhất63bG mộFhmJt thứ Q9cm thay đổitpB4 làtpB4 tìnFZVGh tpB4cảm nhữngQ9cm tưởng63bG sẽQ9cm 63bGbền lFZVGâu FhmJnhư tQ9cmrời đất.

Trời đất!Q9cm Q9cmXem rtpB4a tôi63bG đang tFZVGhật sự63bG Q9cmrất buồ63bGn. FZVGTôi nhtpB4íu mắFZVGt, Q9cmcau mtpB4ày vẻQ9cm đFhmJau đớn.

A TFZVGu 63bGLa (******) 18:47:51

Gửi nhầm.

Tôi chỉ63bG muốn63bG nhFhmJanh chóng kếFhmJt thúcQ9cm cuQ9cmộc đốiFZVG thoạ63bGi 63bGvô thFZVGưởng vtpB4ô phạt63bG FZVGnày nhưngFhmJ lạiQ9cm Q9cmmột lầntpB4 nữaFhmJ đang đị63bGnh thoáQ9cmt th63bGì FZVGphải dừtpB4ng lại.

Cát bQ9cmụi (******) 18:48:34

A PhúcQ9cm, có63bG ptpB4hải FZVGđã 63bGxảy ra chtpB4uyện gFZVGì không?

Tôi FZVGcó FhmJthể tpB4nói FhmJmột cáctpB4h không hềFZVG phôQ9cm trương63bG rằng,tpB4 từtpB4 cửaFhmJ sFhmJổ cFZVGhat, Q9cmtrong fontpB4t chữ63bG "Lệ",FhmJ 63bGcỡ chữ nă63bGm, màuFhmJ chữFhmJ tpB4xanh 63bGda trời,63bG tôQ9cmi cóFZVG th63bGể ttpB4ưởng tưFZVGợng FZVGra dángFZVG vFhmJẻ cQ9cmủa anFhmJh tFhmJa lúc này.

Mắt nhìnFZVG chằmFhmJ chằm63bG tpB4vào màn htpB4ình, n63bGgón tpB4tay FZVGđặt trQ9cmên bàFhmJn phímtpB4, 63bGkhẽ míFZVGm chặQ9cmt m63bGôi, th63bGoáng c63bGhút FZVGlo 63bGlắng. Ồ đúngFZVG rồi,63bG 63bGbên cạnhFZVG cFZVGòn có63bG nQ9cmửa baFZVGo thuFZVGốc lá63bG, mộtFhmJ c63bGhiếc gạttpB4 FhmJtàn, một63bG cáiFhmJ bậFhmJt lửa.

Nếu tpB4như, nhữngFhmJ thói quenFZVG ntpB4ày cQ9cmủa 63bGanh ttpB4a cQ9cmũng không63bG h63bGề 63bGthay đổi.

Tôi thừaFZVG tpB4nhận, c63bGó những lFhmJúc tôitpB4 ltpB4à ngườiQ9cm rất63bG kFZVGhông quyếQ9cmt đQ9cmoán. VQ9cmậy nên,63bG lúFZVGc ntpB4ày t63bGôi Q9cmdo dự,Q9cm chầQ9cmn chừ, Q9cmkhông FhmJdứt FhmJkhoát ấn63bG vàoFhmJ nQ9cmút "X".

A tpB4Tu LQ9cma (******) 18:52:43

Nếu FhmJem xảyFhmJ FhmJra chuyện, tpB4 anh tpB4sẽ FhmJlàm gì?

Trong tpB4vài ptpB4hút Q9cmtôi d63bGo dự,63bG Lâm LFZVGỗi Q9cmvẫn lặngFZVG tpB4lẽ chờFZVG đợi.Q9cm FhmJSau kFhmJhi dòQ9cmng chtpB4ữ vtpB4ừa rtpB4ồi đượQ9cmc 63bGgửi điQ9cm, FhmJanh tFZVGa khôngQ9cm lập tứtpB4c FZVGtrả FhmJlời màFZVG lặngFZVG FZVGlẽ mấtQ9cm khoảngFhmJ mFZVGột phútpB4t rưỡi.

Cát bụitpB4 (******) 18:54:22

Anh sẽQ9cm FhmJở bFhmJên tpB4em, ntpB4ếu em Q9cmmuốn. Q9cmChỉ c63bGần e63bGm đồtpB4ng ý.

 

A FhmJTu FZVGLa (******) 18:54:55

Tại saoFZVG? ChẳntpB4g Q9cmphải giữatpB4 hai chúngtpB4 t63bGa đãFhmJ khôngFhmJ còFZVGn qtpB4uan hệtpB4 gìFZVG rồi63bG sao?

 

Cát bụi63bG (******) 18:56:32

A 63bGPhúc ng63bGốc, c63bGho dQ9cmù là 63bGlúc FZVGnào, chFhmJo dFZVGù làQ9cm tFZVGình huốngtpB4 Q9cmgì, aFhmJnh cũng63bG khôngFhmJ t63bGhể bỏtpB4 Q9cmmặc emtpB4. Dù63bG chún63bGg ta kQ9cmhông còn63bG làQ9cm ngườFhmJi yêuFZVG thFhmJì vẫnFhmJ làtpB4 tpB4bạn bèQ9cm. DùQ9cm tpB4em FhmJkhông cFhmJoi 63bGanh làQ9cm bạFhmJn thFZVGì í63bGt r63bGa em vtpB4à FZVGanh cũnFhmJg FhmJvẫn ltpB4à đồFZVGng hưQ9cmơng lớnFZVG lFZVGên cFZVGùng nhau.

Tôi khô63bGng trả63bG lờitpB4 mFZVGà nhấn thẳngQ9cm vàFZVGo ntpB4út "X63bG" rồFhmJi tắt63bG máFZVGy tính.

Vì FhmJtôi khóc,FZVG FZVGdù không Q9cm có sự63bG trợQ9cm ltpB4ực tpB4của 63bGvị Q9cmcay, vQ9cmị đ63bGắng nhưtpB4ng nướcQ9cm mắtQ9cm tôiFhmJ vẫFhmJn tpB4tuôn tpB4như trút.

Con ntpB4gười, loàiFhmJ s63bGinh vật Q9cmnày khônQ9cmg cầ63bGn FhmJbiết đaFZVGu buồn63bG haFhmJy tuyệtpB4t vọtpB4ng đếnFhmJ đâtpB4u, chQ9cmỉ cầFhmJn tFZVGìm thấyQ9cm mộFZVGt FZVGchỗ phát tiếtQ9cm đFhmJược ltpB4à lFZVGiền cóFZVG Q9cmthể gàoQ9cm kQ9cmhóc thtpB4oải 63bGmái mtpB4ột trận,Q9cm cơQ9cm FZVGbản sẽ63bG chăQ9cmng cảm thấtpB4y vấ63bGn đềtpB4 FZVGto tátQ9cm nữa.FhmJ FZVGNhững kQ9cmhả năngQ9cm cFZVGòn FZVGlại như63bG nhảyFhmJ lầQ9cmu, FhmJđâm FhmJvào tườngQ9cm hay g63bGì 63bGgì đó63bG lQ9cmà tpB4rất hiếm.

Giống nhFZVGư tpB4tôi trước đây,Q9cm tức63bG nghẹtpB4n Q9cmở troQ9cmng ngực,FhmJ kFhmJhó chị63bGu đếQ9cmn ntpB4ỗi hậntpB4 khôngFZVG tFhmJhể lấyFhmJ d63bGao cứFZVGa một nQ9cmhát vFZVGào bụng.

Sau Q9cmkhi khóFhmJc Q9cmđã mộtQ9cm trận, lQ9cmiền lập63bG tứcFhmJ sutpB4y xétpB4t mộttpB4 cácFhmJh thực63bG tếFZVG rằQ9cmng, nếutpB4 nhFhmJư cFZVGứa mộtFZVG vếtQ9cm dàiQ9cm FZVGở trFhmJên bụFZVGng thì sẽtpB4 Q9cmđau đớntpB4 đếFZVGn thếFZVG nào...

Nghĩ tớ63bGi vếtFZVG cứaQ9cm r63bGỉ máu, tôiFhmJ stpB4ực nh63bGớ đQ9cmến vếtpB4t thươtpB4ng 63bGtrên lư63bGng củ63bGa ThươngFhmJ NtpB4gô, FhmJdo vậy63bG Q9cmsức tậpFZVG trung lQ9cmiền FhmJbị ptpB4hân Q9cmtán phQ9cmần nFhmJào, FZVGtốc độQ9cm lQ9cmăn củFZVGa nướFhmJc mắtFhmJ thtpB4eo tpB4đó ctpB4ũng giảmFhmJ 63bGđi đôi chút.

Đương nhiên,Q9cm cònFhmJ cóFZVG thểFZVG vì Q9cmdù s63bGao đây63bG cũnQ9cmg kh63bGông pFZVGhải FhmJlà 63bGlần thấtQ9cm tìntpB4h đầFhmJu tiênFZVG, thtpB4ất tFZVGình, tpB4thất tình tFZVGhành 63bGquen rồi.

Nếu d63bGùng p63bGhương pháp tpB4khoa hFhmJọc quFZVGy đổi63bG sQ9cmố lượnFhmJg FhmJthì lầnFhmJ trFZVGước yêQ9cmu nhtpB4au tFZVGrong nămFZVG năFZVGm, ttpB4ôi khFhmJóc mấtpB4t năm thángFZVG, lầntpB4 n63bGày FhmJyêu FZVGnhau tron63bGg m63bGười ngFhmJày, d63bGo đó,FhmJ Q9cmcó ltpB4ẽ tôitpB4 sFZVGẽ chỉQ9cm Q9cmkhóc... thôi rồi,FhmJ 63bGhọc FZVGdốt mônFZVG toátpB4n, gFhmJiờ khôngtpB4 tíntpB4h rFZVGa nổi...

Tóm lại,FhmJ dưới63bG táFhmJc dụng củaFhmJ nFZVGhững sFZVGuy nghĩ63bG 63bGvớ v63bGẩn, t63bGôi đFhmJã ngừngtpB4 khóc.

Tôi vàFhmJo pQ9cmhòng tắFhmJm rửa63bG mặt, bỗngtpB4 nFZVGhiên nFhmJghe tpB4thấy tiQ9cmếng cửa.63bG Ng63bGó tpB4ra Q9cmthì trôngQ9cm thtpB4ấy m63bGột hổQ9cm, mộ63bGt tFZVGrâu 63bGvai sánh vaQ9cmi đứFZVGng trQ9cmước tpB4cửa FhmJthay giày.

Nghe thấytpB4 động63bG tĩnh, 63bG Thương NgFZVGô ngẩnFhmJg FhmJđầu tpB4lên nhtpB4ìn. DướitpB4 ánhFhmJ đènFhmJ tườFZVGng tpB4màu vànFZVGg ctpB4am 63bG50W, hFhmJình tpB4ảnh tpB4hắn có tpB4chút khônFZVGg rFhmJõ ràng.

- Tiểu63bG TườntpB4g, quảQ9cm nhiênQ9cm em c63bGó ởtpB4 nhà.

Giọng hắnQ9cm vừa63bG nFhmJhẹ vừtpB4a khàn, nghFZVGe c63bGó tpB4vẻ kỳtpB4 lạ,Q9cm khitpB4ến t63bGim t63bGôi nhFhmJói lênFhmJ, sốngtpB4 mũtpB4i Q9cmcay caQ9cmy, sFhmJau FZVGđó phátpB4t hiện dFZVGáng v63bGẻ 63bGhắn càQ9cmng mờ63bG nhạ63bGt hơn.

Hóa 63bGra, FhmJhiệu FhmJquả thị gitpB4ác nhtpB4ư FZVGthế kQ9cmhông pQ9cmhải vìQ9cm 63bGánh đèn,Q9cm FhmJmà lFhmJà trQ9cmong giây63bG ph63bGút tpB4nhìn FZVGthấy hắntpB4, mắt tôiFZVG bỗFhmJng tràtpB4o FhmJra 63bGthứ chFZVGất FZVGlỏng mằnQ9cm mặn.

- FZVGSao tpB4anh lại63bG về?

- TỉnFZVGh tpB4rồi thì63bG Q9cmvề thôi.

Thương NgôFhmJ lẳng63bG lặng đápQ9cm lời,63bG FhmJsau tpB4đó FZVGtiến tpB4lại, nghiFZVGêng FhmJđầu nhìntpB4 tpB4tôi, cười63bG mFhmJà nFZVGhư kh63bGông c63bGười hỏi:

- FhmJEm thuộ63bGc FhmJtộc 63bGHổ chúng 63bGta, lFhmJàm gìFhmJ 63bGphải học63bG loàtpB4i thỏ?

Tôi đưatpB4 cặp63bG mắFZVGt thỏ nFhmJhìn hắtpB4n: FhmJ- AntpB4h tpB4mới l63bGà thỏ,FZVG 63bGlà FZVGcon thỏFZVG đực.

Ngưu BtpB4ôn dựFhmJa ngư63bGời vào cửFZVGa nFZVGhìn chúntpB4g 63bGtôi, khFZVGẽ cười,FZVG nói:

- NếuFhmJ Q9cmanh FhmJấy làFZVG thỏ63bG thật ttpB4hì chFhmJị dFhmJâu tínhFhmJ sao?

Tôi Q9cmnghiến rFZVGăng, đáp:

- ThìFhmJ FhmJxé tpB4xác 63bGanh t63bGa ra luôn.

Ngưu FhmJBôn cứnFZVGg họng.

Thương NgôQ9cm lạtpB4i rấtFZVG điềm 63bGtĩnh, FhmJgiơ 63bGtay r63bGa vuố63bGt tóFZVGc tpB4tôi, nói:

- YFZVGên tâQ9cmm. CFZVGó Q9cmem ở63bG đây, t63bGa khôFZVGng sa63bGo đâu.

Không hiểFZVGu tpB4có FZVGphải dFhmJo mới FZVGtừ 63bGbên ngoàFZVGi và63bGo nh63bGà h63bGay khôFhmJng mFhmJà taFZVGy Q9cmhắn rấtFhmJ lạnhFZVG, FhmJkhông FZVGấm tpB4áp ntpB4hư Q9cmbình thường.

Lẽ nàoFhmJ, hắnFZVG thậtFZVG sựFZVG chịu63bG ảnh hFhmJưởng của63bG tFhmJhời ti63bGết bênFhmJ ngFhmJoài saoQ9cm? V63bGậy nQ9cmên, thựcFZVG rFZVGa htpB4ắn cũn63bGg cảmFZVG thFZVGấy lạnh...

Điều nQ9cmày kFZVGhiên tôtpB4i bỗFhmJng nhớ đến63bG cái63bG tpB4chăn lôFZVGng vũtpB4 mớiQ9cm tpB4tinh bỏFZVG qutpB4ên bQ9cmên đườngtpB4 nênFZVG k63bGhông trtpB4ánh khỏitpB4 tiếc nuối.

Lại nghFZVGĩ tốitpB4 hFhmJôm đFhmJó cFZVGhỉ cách hiệFhmJn tạitpB4 khôntpB4g quá63bG FZVGhai trFZVGăm bốnFZVG mư63bGơi giFhmJờ, cảnh63bG vậtQ9cm vẫQ9cmn nFhmJguyên vQ9cmẹn nhưng ngườiFZVG đãFZVG kQ9cmhông còn...63bG FhmJTôi kQ9cmhông FhmJchỉ tiếc63bG nFZVGuối tpB4mà 63bGcòn xấutpB4 hổFZVG, ktpB4hông cQ9cmhỉ x63bGấu hổ mà63bG c63bGòn đaQ9cmu FhmJđớn. CFZVGứ đQ9cmau đ63bGớn lFZVGà cQ9cmhức Q9cmnăng tuyếFhmJn FZVGlệ cQ9cmủa tôiQ9cm lạiFZVG khởQ9cmi động.

Đang s63bGuy nghĩ63bG, tôFhmJi bỗng cảmFhmJ tFZVGhấy bFZVGàn FhmJtay vốntpB4 đặtpB4t 63bGtrên máFZVGi tFhmJóc tôFZVGi khQ9cmẽ dừn63bGg FhmJlại, FhmJsau đótpB4 dFhmJi chuyểnFhmJ 63bGxuống trán rFZVGồi FhmJche Q9cmkín cặp63bG mắFZVGt củtpB4a tôi.

Lòng bFZVGàn tpB4tay rấtQ9cm lạnh nhưFhmJng tFhmJôi lạiQ9cm cảmQ9cm tQ9cmhấy rFZVGất nónQ9cmg, satpB4u nàtpB4y FZVGtôi mớitpB4 hiểFZVGu sứFhmJc nóQ9cmng đóFZVG cóFZVG đQ9cmược 63bGtừ những giọtFhmJ nướ63bGc mFhmJắt đFhmJang tu63bGôn FhmJra nhưQ9cm ttpB4rút FhmJcủa tôi.

Lần này,Q9cm tôiQ9cm FZVGkhông gào khFhmJóc nhFhmJư trưFhmJớc đây,FZVG chỉQ9cm tiFhmJến ltpB4ên nửatpB4 bước63bG rồiQ9cm vùFhmJi FhmJmặt vào63bG lồQ9cmng ngựQ9cmc hắn.

Tôi khôngFZVG hiQ9cmểu FhmJsao mình63bG lại FhmJnhư thếQ9cm này,FhmJ Q9cmvì cứFhmJ cFZVGoi nFZVGhư tpB4trước FhmJmặt bốQ9cm mẹFZVG, đãFZVG rấQ9cmt nhiềutpB4 nFZVGăm rồiQ9cm tQ9cmôi chưa63bG từng 63bG khóc, cứFhmJ FZVGcoi Q9cmnhư lFZVGà ntpB4gười FhmJbạn ttpB4hân nFZVGhất, cứtpB4 coFhmJi nFhmJhư FZVGlà TrưtpB4ơng ThầnFZVG, là63bG LQ9cmâm Q9cmLỗi, thì nhiều63bG FZVGlắm tFZVGôi tpB4cũng FZVGchỉ vFZVGừa khóFZVGc, FZVGvừa cFZVGười rQ9cmồi hétpB4t FZVGvài FhmJtiếng cQ9cmho xong.

Nhưng giFZVGờ FZVGđây, tô63bGi lại giốn63bGg ntpB4hư mộttpB4 63bGđứa tpB4trẻ c63bGhẳng hiểuQ9cm biFZVGết gì,63bG không63bG cFhmJó tpB4áp lựcQ9cm, Q9cmcũng chẳngtpB4 phảiQ9cm che giấuFZVG, Q9cmnhư thếFZVG nàFhmJo thìFhmJ cứFhmJ Q9cmlà vậy.

Khóc FZVGthoải mFhmJái rFhmJồi, tôi cònFZVG rQ9cma sứctpB4 tpB4quệt nướFhmJc FZVGmắt, 63bGnước mũi63bG vFZVGào áoFZVG FhmJcủa TFZVGhương NFZVGgô, trFhmJong lFhmJòng thấyFZVG thoFZVGải mái hơ63bGn nhiều.

Lúc này,tpB4 NgưQ9cmu BôFhmJn vẫntpB4 đứng yênQ9cm tạiFZVG vịtpB4 trtpB4í cũFhmJ, FhmJnhìn tpB4tôi, vẫyFZVG tQ9cmay nói:

- XFhmJem raFZVG, tpB4chỗ nàyFhmJ kQ9cmhông có việFhmJc tpB4gì FhmJcho tôiFhmJ rồitpB4. Chị63bG dFhmJâu Q9cmà, aFhmJnh ấyFZVG cQ9cmó 63bGsố điệnFZVG thoạitpB4 63bGcủa ttpB4ôi đó.Q9cm N63bGếu có vFZVGiệc 63bGgì thìFhmJ cQ9cmứ gọiQ9cm thẳngQ9cm cFhmJho tôi.

Anh chàntpB4g vFhmJừa nói63bG vFhmJừa mở cửa,FZVG tron63bGg lúcFhmJ kéFZVGo cửa63bG r63bGa, Q9cmliền Q9cmbị mộtFhmJ vậtFhmJ t63bGhể khôn63bGg rõFZVG FhmJdanh tFZVGính từ63bG bêQ9cmn nQ9cmgoài tông thtpB4ẳng vàoFZVG ngực.FZVG NgFhmJưu BônQ9cm ltpB4oạng cho63bGạng mộttpB4 lQ9cmúc mớiFZVG đứngFhmJ FhmJyên đtpB4ược, tpB4chưa kịp FZVG phản tpB4ứng lại,FhmJ tpB4đã ltpB4ập tứFZVGc tpB4bị Q9cmhàng loạttpB4 c63bGâu 63bGhỏi lFhmJàm FZVGchoáng váng:

- Này,63bG FhmJanh làQ9cm 63bGai? 63bGSao FZVGlại ở đâyQ9cm? An63bGh c63bGó quatpB4n hệQ9cm g63bGì vớiQ9cm ĐFhmJậu phFZVGụ gFZVGià? ĐậQ9cmu pFZVGhụ giàFZVG đFZVGâu? AFZVGnh đã63bG làmQ9cm Q9cmgì nó63bG rồi...

Tôi Q9cmrất thôQ9cmng cảFZVGm tpB4nhìn đồng Q9cmchí TứQ9cm NgưFZVGu đangFhmJ vFhmJô cFhmJùng FhmJhoảng htpB4ốt, tha63bGn vãn:

- T63bGrứng muốFhmJi, Q9cmmắt màytpB4 chỉ FhmJđể trưng63bG b63bGày thFZVGôi sao?

Vật thFZVGể lạQ9cm FZVGnày chtpB4ính là Q9cmđồng ctpB4hí FZVGTrứng muối,FZVG ngư63bGời trQ9cmước đâytpB4 đFhmJã đậpFZVG gạchFhmJ vFZVGào LFhmJâm Lỗi63bG khFhmJiến atpB4nh FhmJta pFhmJhải nằm việFZVGn, FZVGcô nàntpB4g cFhmJạ cFZVGứng củaQ9cm tôi.

Nghe 63bGthấy tiếngFhmJ 63bGtôi, TrứQ9cmng muối FhmJlập tứcFZVG buôn63bGg 63bGcổ 63bGáo NgưuQ9cm B63bGôn r63bGa rồiFZVG 63bGnhảy vềtpB4 phíQ9cma tôiQ9cm n63bGhư mộttpB4 ctpB4on bọFZVG 63bGchó, hết 63bGnhìn tQ9cmôi lFZVGại tpB4nhìn ThFhmJương Ngô:

- Khôn63bGg nFhmJgờ cFhmJòn cFhmJó mộtQ9cm anh chtpB4àng nữa63bG. ĐậFZVGu phụFhmJ giFhmJà, FhmJmày FZVGđược lắFZVGm! ĐatpB4ng FhmJchơi trFhmJò FhmJ"yêu tậpQ9cm thể" à?

- YêFZVGu t63bGập thểFhmJ cáiFZVG đầu màyFZVG ấy!

Có stpB4o s63bGánh mớiFZVG thấytpB4 sự kháQ9cmc FZVGbiệt. 63bGTại tpB4sao FZVGtôi lạtpB4i xácFZVG địnhFZVG mtpB4ột 63bGcách 63bGkiên địtpB4nh khônQ9cmg đổiQ9cm vàtpB4 kQ9cmhẳng đFZVGịnh bản thân63bG mì63bGnh làQ9cm mộFZVGt pFZVGhụ nữ63bG truytpB4ền thốngQ9cm TrunFhmJg HFZVGoa vớiFZVG đầyFZVG đủtpB4 các63bG pFhmJhẩm c63bGhất ntpB4hư dịu FhmJdàng, lQ9cmương tQ9cmhiện, lịchtpB4 thiệpFZVG, tiếtpB4t kiệmQ9cm vQ9cmà nhườngFZVG nhịn?Q9cm VtpB4ì FZVGchỉ cầnFZVG FhmJcó sQ9cmự tồn tạiQ9cm cFhmJủa Q9cmTrứng muFhmJối t63bGhì đếFhmJn ngaFZVGy cFZVGả HồngFhmJ HưtpB4ng th63bGập tQ9cmam mu63bGội1 cũngtpB4 cóFZVG tpB4thể coFZVGi là cFhmJô gái63bG ngoaFZVGn hiFZVGền, 63bGe thẹFZVGn, dụQ9cmt dFhmJè, tpB4con Q9cmnhà lành...

1 HFZVGồng Hư63bGng Q9cmthập 63bGtam m63bGuội: Nhân vậFhmJt chínhQ9cm trontpB4g bộFZVG tpB4phim HồQ9cmng tpB4Hưng thậpFZVG ta63bGm muội,tpB4 lFZVGà 63bGem gFZVGái thQ9cmứ mưQ9cmời bFhmJa của Q9cm bang HFZVGồng HưFhmJng. TroFZVGng thFhmJế giớiQ9cm ngầmFhmJ thốngQ9cm FhmJtrị btpB4ởi Q9cmđàn ôngFZVG, nhâ63bGn vậtFhmJ nàQ9cmy đã63bG ki63bGên cường vượQ9cmt 63bGqua nhữngtpB4 FhmJthử ttpB4hách và63bG nFhmJhững cơQ9cm cựFhmJc để63bG vQ9cmươn FZVGlên trFhmJở thànhQ9cm ban63bGg chủ Q9cmkhu phtpB4ố Portland.

Tôi đaQ9cmng tpB4đau lQ9cmòng hồi t63bGưởng lạtpB4i mộtQ9cm FZVGvài ch63bGiến ttpB4ích huQ9cmy hoàngFZVG ctpB4ủa TrứngFZVG muốiFZVG thFZVGì tronFZVGg nhá63bGy mắt,63bG cô nFZVGàng 63bGđã nhảyFhmJ thẳ63bGng FhmJvào pQ9cmhòng kháFhmJch. TrôngQ9cm tFZVGhấy vFhmJết m63bGáu Th63bGương NFZVGgô đểFZVG lFZVGại trêFhmJn ghế soFZVGfa màQ9cm tQ9cmôi chQ9cmưa FhmJlau sạch,FhmJ côFhmJ nà63bGng tpB4bỗng Q9cmthốt lênFZVG lờiFZVG th63bGan kiFhmJnh thtpB4iên động63bG địa:

- FhmJĐậu phQ9cmụ g63bGià, cuối cùngQ9cm chỗtpB4 đtpB4ó cũFhmJng ráchtpB4 rồFhmJi Q9cmsao? TFhmJrời đất,FhmJ 63bGđúng làQ9cm châmtpB4 mộ63bGt nh63bGát ktpB4im FZVGthấy máu!

Châm m63bGột tpB4nhát kitpB4m thấy máu...

Nhát kim…

Kim...

Mắt tôtpB4i hFZVGết nhìFZVGn nửa ngườFhmJi dFZVGưới củaFZVG ThươQ9cmng NgôQ9cm rFZVGồi lạtpB4i n63bGhìn nQ9cmửa ngưtpB4ời dướQ9cmi củFZVGa 63bGNgưu Q9cmBôn. TrưtpB4ớc câu nói63bG ma63bGng tFZVGính kíFhmJch thíchFZVG c63bGủa TrứFhmJng muối,FhmJ 63bGý nQ9cmghĩ dâmFhmJ FZVGđãng, dFZVGung tụFZVGc ẩnFhmJ giấu trongQ9cm đầuQ9cm tôFZVGi bỗng63bG tpB4ào Q9cmào bậttpB4 tpB4ra khôQ9cmng sa63bGo thtpB4u lạiFhmJ được.

Luôn 63bGcó tpB4nhiều ngưtpB4ời cho rQ9cmằng tQ9cmôi thuộcFhmJ loạitpB4 "nhFhmJo nh63bGã cFZVGặn bã".tpB4 tpB4Tôi FhmJthấy điềuFhmJ nàQ9cmy khôngtpB4 đánFhmJg để 63bGmình phảiFhmJ qu63bGan tQ9cmâm và63bG FhmJtôi tpB4cũng FZVGchẳng hiểu.

Vì n63bGhững 63bGngười đó63bG FZVGchưa từng tpB4gặp Trứng63bG muFZVGối, nếutpB4 htpB4ọ gặp63bG rồi63bG ttpB4hì ctpB4hắc chắFZVGn hQ9cmọ sẽQ9cm bỏFhmJ điFZVG FhmJhai chFZVGữ "nho 63bG nhã" FhmJcho tôi.

Trứng muốFZVGi bằn63bGg tuổi tôiFZVG tpB4nhưng vQ9cmì FhmJcó ktpB4huôn mtpB4ặt t63bGrẻ FhmJcon nênFhmJ FhmJtrông cóQ9cm FZVGvẻ giốngQ9cm FZVGnhư mộtFhmJ Q9cmcô nFZVGàng LotpB4lita nhỏ bé,Q9cm lu63bGôn tFhmJươi trẻtpB4 vớiFhmJ mátpB4i tóctpB4 dàtpB4i nFhmJgang vai63bG, k63bGẹp tFhmJóc tpB4mai gọFZVGn tpB4gàng, cặpFhmJ lQ9cmông mày conQ9cmg ctpB4ong, 63bGđôi mắtpB4t tFZVGo trQ9cmòn. KhtpB4i cFhmJô nànQ9cmg 63bGkhông nó63bGi, khônFhmJg cườtpB4i, khôQ9cmng cửtpB4 động, trôngtpB4 hFZVGệt FZVGnhư mẫtpB4u ngườiFZVG đầuFZVG gỗFhmJ FZVGvô cảmtpB4 xúc,63bG khFZVGi đQ9cmó tpB4cô nFhmJàng FhmJlà cô63bG bFhmJé đátpB4ng yFhmJêu, nội FZVGtâm, Q9cmnho nhFZVGã đếtpB4n tộFZVGi nghiệp.

Không thFZVGể khFZVGông thừatpB4 nhận rằng63bG k63bGhí chấtQ9cm tpB4nho nhtpB4ã của63bG TrFhmJứng muốiFhmJ FZVGtoát FhmJra ttpB4ừ tâFhmJm 63bGhồn. Q9cmCó cFhmJâu 63bGnói là "PhúctpB4 hFhmJữu Q9cmthi, thtpB4ư 63bGkhí tựQ9cm tpB4hoa"1, tFZVGrong bụngtpB4 FZVGcô ntpB4àng cFZVGhắc chẳngQ9cm nhiều nhặn63bG t63bGhơ tQ9cmừ thQ9cmi FhmJca gìFhmJ như63bGng FZVGlại c63bGô đọngFhmJ mộtpB4t lượQ9cmng tpB4tư l63bGiệu FhmJtinh tú63bGy 63bGtương đFZVGối khả quan.

1 BụFhmJng cóFhmJ chứaFhmJ thơFZVG, khí hàoFhmJ hoa.

Trứng muốQ9cmi làQ9cm ngFZVGười cótpB4 học vấnFZVG thự63bGc sựtpB4, 63bGviệc học63bG FhmJhành ctpB4ủa côFZVG nàtpB4ng FZVGthuận lợi63bG Q9cmnhư c63bGá tpB4gặp nưFZVGớc tạFZVGi một trư63bGờng cFhmJó tiếngQ9cm Q9cmtrong nướcFZVG, họFhmJc hếtQ9cm Q9cmcao FZVGhọc lại63bG đtpB4ến tiếtpB4n sĩtpB4 chu63bGyên ngành63bG VậQ9cmt FhmJlý hạt nhân.

Theo sFhmJự sQ9cmuy xFhmJét củaFhmJ tôi, rấttpB4 63bGcó FZVGkhả nFhmJăng vtpB4ì giFhmJữ thFZVGái độFhmJ nghQ9cmiêm chỉnhFhmJ 63bGcao độQ9cm tronFZVGg FZVGhọc thFhmJuật FZVGnên cFZVGô nàFhmJng đã gâQ9cmy r63bGa 63bGvô tpB4số nhữtpB4ng chấFhmJn độQ9cmng tronQ9cmg cuộFhmJc sống.Q9cm 63bGNếu chỉQ9cm tpB4dùng hatpB4i FhmJtừ đểFhmJ tổn63bGg kết hiệntpB4 tưFhmJợng củtpB4a côFhmJ nàn63bGg thQ9cmì đFZVGó lQ9cmà "BiếnQ9cm tháQ9cmi", Q9cmnếu dFhmJùng bFZVGốn từtpB4 FZVGthì là "Hoà63bGn 63bGtoàn Q9cmbiến thái"...

Theo lờiFhmJ củFZVGa cô63bG nàng, doFZVG lFZVGần này63bG phảiFZVG đFhmJi đếnFhmJ một63bG Q9cmnơi hẻoQ9cm lánhQ9cm là63bGm đềtpB4 tàFZVGi tr63bGong nửaFZVG tpB4năm nêQ9cmn vộiQ9cm tranh tpB4thủ chạyFZVG nhảytpB4 Q9cmkhắp cácFZVG thànhQ9cm phốtpB4 FZVGlớn mộttpB4 lượt.

Trạm dừngFZVG Q9cmchân lFhmJần trước làQ9cm BắQ9cmc Q9cmKinh, cũngtpB4 FhmJlà nơiFhmJ Lâ63bGm LFZVGỗi đaFZVGng sinFZVGh sống.

Chúng FhmJtôi mộFhmJt hànQ9cmg bốntpB4 người, trontpB4g đótpB4 63bGcó FZVGhai vị63bG FhmJthần tiên,63bG mộtQ9cm FZVGvị thầnQ9cm titpB4ên dựtpB4 bịFZVG vFZVGà mộttpB4 cotpB4n ngườiQ9cm hùng hQ9cmổ phQ9cmi thẳngFZVG xuốnFhmJg qtpB4uán lẩu63bG d63bGưới tầFhmJng mộtFhmJ đểQ9cm tiếFZVGp đãi63bG TrtpB4ứng muối.

Sau khFZVGi đ63bGã gọitpB4 mótpB4n và Q9cm đang đợi63bG mFZVGang đồFZVG ăFhmJn lêtpB4n, Trứng63bG muốQ9cmi buộ63bGt miệngFZVG 63bGnói FhmJmột câu:

- ĐậuQ9cm Q9cmphụ FhmJgià, Q9cmtao ngh63bGi là têtpB4n rFZVGẻ tpB4mạt đQ9cmó đ63bGã chết63bG rồi.

Chính vìFZVG Q9cmkiểu tưFZVG tưởng vtpB4à hFZVGành Q9cmvi "hoàFZVGn tFhmJoàn biếnQ9cm Q9cmthái" cQ9cmủa TrứngQ9cm 63bGmuối, Q9cmnên đtpB4ến tậ63bGn tpB4hôm nay tpB4vẫn FZVGchưa hềFZVG ctpB4ó bấtFZVG kỳ63bG nFhmJgười kh63bGác gFhmJiới nà63bGo ptpB4húc lQ9cmớn đưQ9cmợc thFhmJưởng thứFZVGc mỹ63bG Q9cmsắc củatpB4 cô nàng.tpB4 NtpB4hưng FZVGcô nàn63bGg FZVGlại kFZVGhông FhmJhề quQ9cman tâtpB4m FhmJđến điFZVGều ấy,FhmJ bởiQ9cm FhmJtrong Q9cmmắt cô nFhmJàng, tpB4ngay cảFZVG FZVGanh ch63bGàng trướtpB4c mặFhmJt cFhmJó đẹFZVGp trQ9cmai đ63bGến mức63bG Q9cmquốc sắ63bGc tQ9cmhiên hương, tpB4cũng khôtpB4ng sá63bGnh nổiQ9cm vớFZVGi một63bG 63bGcái đinhtpB4 FZVGcủa nhữngtpB4 bộFZVG máyQ9cm tFhmJẻ ngắt63bG 63bGtrong phòQ9cmng thí nghiệm...

Vì thế,63bG ngQ9cmười kFZVGhiến tpB4cô nàng gọtpB4i làQ9cm "têtpB4n tpB4rẻ FZVGmạt", trưFhmJớc mắFZVGt cFhmJhỉ FZVGcó LâmFZVG LỗQ9cmi, ngườiFZVG đã63bG làmFhmJ chuFhmJyện có lỗiFhmJ vớQ9cmi bạFZVGn ttpB4hân củaQ9cm côQ9cm nQ9cmàng làtpB4 t63bGôi, cóFZVG đQ9cmược vinFhmJh phúcFZVG này.

- tpB4Vớ vFZVGẩn, tFhmJao 63bGvừa mới tpB4nói chFhmJuyện OFZVGnline vFZVGới anQ9cmh ttpB4a, cFhmJhẳng lẽFZVG FhmJlà hiệFhmJn tượngQ9cm sFhmJiêu ntpB4hiên tpB4trên mạnFZVGg à?

- Vừa63bG mới?63bG MàyFZVG chắ63bGc chắn chứ?

Trứng muFZVGối trợn63bG 63bGtròn mtpB4ắt, há FZVGto miệnFhmJg nQ9cmhư ttpB4hể tQ9cmôi vQ9cmừa gFhmJặp phải63bG tpB4chuyện kFhmJinh FhmJkhủng gì.