Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 11 part 1

 CHƯƠNG 1DXL61 j4U8- Tô3abUi thất tình

 

Ngưu Bôn3abU t8ebnói, hế3abUt mqVvPen rượu rồit8eb DXL6Thương N3abUgô tqVvPỉnh dậyt8eb sDXL6ẽ khôDXL6ng sao3abU, qVvPthế nhưngj4U8 đếnt8eb tật8ebn tốj4U8i n3abUgày hôj4U8m j4U8sau hqVvPắn vẫn ngủj4U8 3abUli bì.t8eb TDXL6uy nhiên,qVvP st8ebắc j4U8mặt DXL6hắn không3abU còqVvPn đánDXL6g sợ3abU j4U8như qVvPban đầuj4U8 nữa.

Tôi vềj4U8 nhàt8eb tt8ebhay giDXL6ặt quần áoqVvP DXL6và qVvPlấy íDXL6t đj4U8ồ DXL6dùng cầnj4U8 t8ebthiết đDXL6ể t8ebđi làqVvPm. DXL6Lúc r3abUa khỏiqVvP cửDXL6a, tqVvPôi thj4U8ấy tj4U8ấm thiệp3abU mời đanqVvPg đưt8ebợc đDXL6ặt tqVvPrên bànt8eb uốnDXL6g nư3abUớc, tiqVvPếp đóqVvP lt8ebiếc thấyt8eb đôiDXL6 mắtqVvP gấuqVvP trúj4U8c j4U8to đùngqVvP vDXL6à mái tj4U8óc rốqVvPi 3abUbù củj4U8a mìnhDXL6 tron3abUg gương.

Từ nDXL6hỏ đếnDXL6 lớn,j4U8 t3abUôi luôn biếnt8eb j4U8mình nqVvPhư coDXL6n traDXL6i. DXL6Thế nhưt8ebng, cht8ebỉ v3abUì j4U8Lâm LỗiDXL6 vqVvPô DXL6tình nDXL6ói lj4U8à thíchDXL6 con3abU gái đểt8eb j4U8tóc dài3abU nêDXL6n tronDXL6g năqVvPm nămqVvP y3abUêu đương,qVvP DXL6tôi chưDXL6a tDXL6ừng t8ebcắt tócDXL6. MãiDXL6 j4U8đến tận saqVvPu khj4U8i j4U8chia taDXL6y, tôqVvPi mớj4U8i cắ3abUt mộqVvPt j4U8nhát lt8ebàm hat8ebi đoạn3abU mqVvPái tócDXL6 d3abUài đãDXL6 j4U8quá hông.

 Thất tìnqVvPh qVvPlần trư3abUớc có t3abUhể cDXL6ắt ngắn3abU t3abUóc, lt8ebần nàDXL6y tqVvPhì sao?

Có thểt8eb vìt8eb khôngDXL6 nghỉ ngơj4U8i đ3abUủ 3abUtrong qVvPhai t8ebngày t8ebnên tôj4U8i loạngqVvP chDXL6oạng t8eblên chiếc3abU xqVvPe j4U8buýt ngược3abU hướ3abUng, DXL6sau đó lạqVvPi lờt8eb DXL6đờ điqVvP dọcDXL6 qVvPcon đường3abU đến3abU trước3abU một8ebt khDXL6u nhà.

Trời đã3abU nh3abUá nheDXL6m tối nhưng3abU qVvPchỗ DXL6nào cũngqVvP r3abUực ánDXL6h đènt8eb khj4U8iến mọDXL6i thj4U8ứ trở3abU t8ebnên DXL6rõ ràng.

Tôi ngồ3abUi j4U8xổm như3abU mộtDXL6 con kj4U8hỉ bDXL6ên lềj4U8 j4U8đường troDXL6ng m3abUười phú3abUt, 3abUsau đDXL6ó nhìnj4U8 thấyDXL6 mộtqVvP chiếc3abU tax3abUi dừngDXL6 ngay trước3abU cửaqVvP j4U8khu nhà,DXL6 j4U8hai qVvPngười tt8ebừ j4U8trong xj4U8e bướt8ebc raDXL6, mộtt8eb nj4U8am, mộqVvPt nqVvPữ, mộqVvPt qDXL6uen, một lqVvPạ. NgườqVvPi cj4U8on trj4U8ai caDXL6o l3abUớn, trô3abUng nDXL6ho nhqVvPã, DXL6còn t8ebvẻ đẹpj4U8 của3abU ngườiqVvP DXL6con gt8ebái c3abUó 3abUchút xanh xa3abUo, yj4U8ếu ớt,j4U8 tj4U8ừ ngot8ebại hì3abUnh t8ebđến DXL6khí cht8ebất, cảqVvP ht8ebai đều3abU xứngDXL6 đôi.

Trước đâyDXL6, t8ebkhi xem phimj4U8, tqVvPôi qVvPluôn tỏqVvP vẻqVvP j4U8giễu cqVvPợt đj4U8ối vớj4U8i qVvPnhững tìnht8eb tiếtj4U8 mat8ebng tíDXL6nh tìnht8eb cờ.t8eb TqVvPhế gqVvPiới này rộn3abUg lớnj4U8 nt8ebhư t8ebvậy, qVvPsao j4U8có thểqVvP chạmt8eb mặtt8eb j4U8nhau đượt8ebc cơqVvP cht8ebứ? Nếuj4U8 quảDXL6 thựcj4U8 qVvPlà mj4U8ay mắn DXL6như qVvPthế tDXL6hì muDXL6a xj4U8ổ sốqVvP c3abUòn hơn,t8eb khônt8ebg chừngDXL6 l3abUại cqVvPó thểqVvP trúnDXL6g được3abU v3abUài tj4U8răm nghìn tệ.

Nhưng j4U8giờ đây3abU, tô3abUi đã j4U8thực st8ebự thqVvPừa nhDXL6ận sựqVvP qVvPnông t8ebcạn, hẹDXL6p qVvPhòi 3abUcủa mj4U8ình, tôij4U8 3abUthấy hốit8eb hận.

Nghệ thuậtj4U8 vốnDXL6 bắt3abU nguồn từqVvP cDXL6uộc sốDXL6ng, cuj4U8ộc sốj4U8ng DXL6luôn đầqVvPy ắj4U8p t8ebsự 3abUtàn khốc.

Tôi DXL6chỉ muốnDXL6 đếnj4U8 chỗ Trưj4U8ơng Thầj4U8n ởqVvP thôit8eb, thậDXL6t không3abU ngqVvPờ ct8ebòn c3abUó thểt8eb nhDXL6ìn thj4U8ấy anht8eb, cànj4U8g khônj4U8g qVvPngờ t8ebcòn "thấy mộtj4U8 j4U8tặng mj4U8ột", kèDXL6m tqVvPheo một8ebt người3abU nữa.

Thấy châ3abUn hơDXL6i tê,DXL6 tôi t8ebbám vàqVvPo cqVvPột điệnqVvP đứng3abU dậy,j4U8 ch3abUờ t8ebmạch mt8ebáu lưu3abU thông.

Phía qVvPbên kiDXL6a đườnqVvPg, Trương Thần3abU d3abUìu người3abU cj4U8on 3abUgái bênDXL6 ct8ebạnh điDXL6 j4U8về DXL6phía cj4U8ổng khDXL6u nhDXL6à, áDXL6nh t8ebmắt thDXL6ật dịu d3abUàng, cửqVvP chỉj4U8 thậtDXL6 q3abUuan tâm.

Khi j4U8đến chDXL6ỗ rẽj4U8 trj4U8ong cổng, họt8eb t8ebbỗng nhiênj4U8 dừngqVvP lại.3abU DXL6Tiếp đó,j4U8 3abUTrương Thầnt8eb c3abUhầm chậmj4U8 qu3abUay đầu,qVvP nhìnj4U8 vềj4U8 pj4U8hía tôi đqVvPang đứng.

Sự tDXL6ê liệtDXL6 nhj4U8anh cj4U8hóng lan từDXL6 t8ebthần kinDXL6h chqVvPân tớiqVvP trut8ebng t8ebtâm đạiDXL6 nt8ebão, tôj4U8i dư3abUờng nht8ebư hoànqVvP toànj4U8 mất3abU j4U8đi kDXL6hả năng mDXL6iêu tt8ebả cảqVvPnh DXL6tượng lúcqVvP đó.

Tóm lại,3abU tqVvPất cảDXL6 đều3abU vô cùngqVvP kịc3abUh hóa.

Nếu khôqVvPng phj4U8ải tqVvPận mắt chứngj4U8 kiếDXL6n, tự3abU mình3abU 3abUtrải DXL6qua, c3abUhắc chắnj4U8 j4U8tôi sẽt8eb khj4U8ông hề3abU j4U8do t8ebdự j4U8tỏ 3abUvẻ xet8ebm thj4U8ường sâu sắDXL6c đốj4U8i qVvPvới nhữnqVvPg tj4U8rò khuônj4U8 j4U8sáo j4U8ác ýqVvP này.

Trong khqVvPông khíj4U8 3abUtựa nDXL6hư kịch trường,DXL6 nhânDXL6 vậqVvPt 3abUnam độiDXL6 tqVvPrên đầj4U8u vòngqVvP 3abUánh sángqVvP l3abUà Trươt8ebng TqVvPhần nqVvPói qVvPvài câuDXL6 gì đqVvPó DXL6với nhqVvPân vậtqVvP nqVvPữ cũn3abUg độit8eb v3abUòng ánDXL6h s3abUáng, rồit8eb sDXL6au 3abUđó mqVvPột m3abUình đt8ebi j4U8về phía tt8ebôi, từngj4U8 bướcDXL6 từngt8eb j4U8bước, đqVvPến trưt8ebớc mt8ebặt tôi.

Trong phúqVvPt chqVvPốc, nhữngj4U8 tia 3abUsáng từqVvP vònqVvPg sángt8eb kit8eba lj4U8ấp qVvPlánh là3abUm chóit8eb mắqVvPt tôi.

Chân 3abUtôi j4U8vẫn têt8eb, càng l3abUúc càngDXL6 tDXL6ê. MaqVvPy mt8ebà bêqVvPn cạqVvPnh cót8eb cộtDXL6 t8ebđiện DXL6nên tt8ebôi vj4U8ẫn cj4U8ó thểqVvP ưj4U8ỡn nDXL6gực thẳngt8eb lưt8ebng như mộtt8eb cj4U8ây t8ebbút chì.DXL6 Cảt8ebm t8ebơn ĐảnqVvPg, cảm3abU DXL6ơn nt8ebhân dâDXL6n, cảmt8eb ơnDXL6 cộtj4U8 điện!

- TiểDXL6u Đậu...

- j4U8Có phảij4U8 3abUanh m3abUuốn hỏi, sao3abU eDXL6m lạDXL6i đếqVvPn đây?j4U8 TrqVvPời 3abUđất nh3abUân từ,DXL6 chỉj4U8 tìnt8ebh cờ3abU j4U8ngang qDXL6ua thôi.

Trương Tt8ebhần qVvPđẩy gọng kt8ebính tDXL6heo thót8ebi qt8ebuen, gt8ebiọng nóiqVvP trầqVvPm qVvPấm, nDXL6ụ cườiDXL6 nhàj4U8n nhạt:

- An3abUh vốnqVvP đDXL6ịnh DXL6lát nữa t8eb sẽ tớit8eb gặpj4U8 em.

Tôi cũDXL6ng gt8ebượng cười:

- ĐúngDXL6 rồi.qVvP A3abUnh đã3abU hqVvPứa, sẽ 3abUlập tứcDXL6 đit8eb t3abUìm emj4U8, qVvPmột DXL6giây cũngt8eb khôqVvPng chậmt8eb trễ.j4U8 Còn3abU mayqVvP, giờj4U8 v3abUẫn chưaj4U8 muộn, et8ebm vẫj4U8n c3abUhưa ngDXL6ủ nt8ebhư mqVvPột chúqVvP heo.

Nụ cqVvPười của3abU t8ebanh dầDXL6n biến j4U8mất, chqVvPỉ t8ebcòn DXL6lại 3abUvẻ mệtt8eb mỏi.

Điều n3abUày khiDXL6ến 3abUtôi bỗng cảmj4U8 tj4U8hấy hơqVvPi mệt,qVvP khDXL6ông 3abUphải, j4U8là rấj4U8t mệt.

Tôi hítj4U8 m3abUột hơj4U8i thật sâuqVvP qVvPrồi t8ebvào thqVvPẳng vấqVvPn đề:

- Bạnt8eb củaj4U8 ant8ebh họqVvP Hạ, tên3abU 3abUAn Khit8ebết, đDXL6úng không?

Anh hj4U8ơi 3abUsững người,3abU nDXL6hắm mắt vqVvPào rồit8eb lạDXL6i mởqVvP rat8eb. Dướit8eb nhữj4U8ng qVvPtia sqVvPáng t8ebphản qVvPchiếu củaqVvP ánhDXL6 đ3abUèn qVvPxung quanh, đôiqVvP mắj4U8t DXL6sau cặpDXL6 kíj4U8nh củaDXL6 qVvPanh cànqVvPg đeDXL6n hơnt8eb, sáng3abU hơn.

Không 3abUđợi đ3abUể anj4U8h phản3abU ứng, tôt8ebi nqVvPói tiếp:

- j4U8Anh đ3abUi gặ3abUp qVvPem t8eblà muốn cht8ebia qVvPtay với3abU t8ebem, cóqVvP phả3abUi không?

Anh j4U8nhìn t3abUôi, cặDXL6p mày nht8ebíu l3abUại n3abUhưng ánht8eb mắtj4U8 không3abU t8ebhề lảnqVvPg j4U8tránh. qVvPGiọng t8ebanh nh3abUẹ nhànt8ebg nh3abUưng kiê3abUn định:

- qVvPĐúng vậy.

- VqVvPì t8ebanh DXL6và c3abUô tqVvPa quay lạt8ebi j4U8với qVvPnhau sao?

- Không.qVvP ADXL6nh 3abUvà t8ebcô ấy mj4U8ãi mãDXL6i kt8ebhông tht8ebể t8ebbên nhDXL6au được.3abU j4U8Chỉ l3abUà, qVvPanh kqVvPhông thqVvPể khôDXL6ng qj4U8uan tâmj4U8 đj4U8ến cô3abU ấy.

Mấy phúDXL6t saDXL6u, tôij4U8 đãqVvP hiểu rt8eba m3abUột j4U8vài chuyện.

Thực rqVvPa rấtDXL6 đơnj4U8 gqVvPiản, một đôt8ebi yêuj4U8 DXL6nhau 3abUtrong t8ebmười t8ebnăm, sắp3abU kt8ebết hDXL6ôn rt8ebồi nhưngj4U8 t8ebvào đêmDXL6 trướcj4U8 hô3abUm cưới,qVvP người ct8ebon gáit8eb bị3abU mộtDXL6 ônt8ebg chủj4U8 lớnDXL6 DXL6ở j4U8đâu xuấDXL6t hiện3abU thet8ebo đuổij4U8 mj4U8ãnh liệDXL6t. CuốiDXL6 cùng,j4U8 cô t3abUa lựj4U8a chọnDXL6 tt8ebiền bạcDXL6 và3abU 3abUđịa vt8ebị, vứtqVvP bỏt8eb tìnhj4U8 qVvPyêu t8ebvà l3abUời hứa.qVvP Tij4U8ếc 3abUthay, DXL6chỉ trong qVvPthời git8eban nửqVvPa nj4U8ăm t8ebngắn nDXL6gủi, t8ebông chủ3abU 3abUkia lqVvPại thj4U8ích mDXL6ột ngườit8eb kháDXL6c. Ct8ebô t8ebgái vốn t8ebkiêu ngj4U8ạo 3abUkhông cóqVvP cácDXL6h nt8ebào đối3abU diệqVvPn vớit8eb hiệqVvPn th3abUực tqVvPàn khốDXL6c nDXL6ên đãqVvP mắct8eb pqVvPhải chứng pDXL6hiền DXL6muộn nght8ebiêm trt8ebọng, bqVvPắt đầu3abU ngj4U8hĩ cácDXL6h kếtDXL6 thúcDXL6 cuj4U8ộc đời.

Vào t8ebgiây phú3abUt j4U8cuối cùng, cDXL6ô t3abUa n3abUhớ đếnt8eb ngườiqVvP cDXL6on trqVvPai đãDXL6 cùnt8ebg j4U8mình điDXL6 hếtqVvP tuổ3abUi thanqVvPh xuâDXL6n nênqVvP gt8ebửi một j4U8email, nóDXL6i lqVvPời xt8ebin lỗi.

May t3abUhay, côDXL6 tt8eba đượcDXL6 bệnt8ebh viện 3abUcấp cứut8eb kịp3abU thời,qVvP càng3abU maDXL6y h3abUơn lDXL6à ngườit8eb qVvPcon trj4U8ai j4U8lại quDXL6ay vj4U8ề j4U8bên qVvPcô tDXL6a. Chỉ cóDXL6 3abUđiều, lDXL6ý dDXL6o qVvPkhông phảit8eb 3abUvì tìj4U8nh yêu.

Tôi 3abUđã nóiqVvP rồj4U8i, Trươt8ebng Thần làqVvP ngDXL6ười rất8ebt lj4U8ương thiệnqVvP, trDXL6ong lqVvPúc j4U8kể lạDXL6i t8ebquá khứj4U8 DXL6đã từ3abUng m3abUang đj4U8ến cho mDXL6ình niềm3abU đqVvPau khj4U8ổ vôqVvP tậnqVvP vqVvPà thật8ebm ch3abUí cảt8eb sựt8eb j4U8sỉ nhục,t8eb giọDXL6ng at8ebnh vẫDXL6n điềmj4U8 nqVvPhiên, không hềt8eb cót8eb chútt8eb qVvPcăm j4U8hận, t8ebđến ng3abUay cảDXL6 oá3abUn giậqVvPn hDXL6ay q3abUuở trác3abUh t8ebcũng đqVvPều khôngDXL6 có.

- t8ebTiểu Đậu,DXL6 a3abUnh khôngj4U8 thể bj4U8ỏ m3abUặc 3abUcô t8ebấy. Dùt8eb DXL6gì, anj4U8h t8ebvà cqVvPô ất8eby đãqVvP cót8eb t8ebbấy nhiêj4U8u nDXL6ăm 3abUtình cảmqVvP, đãt8eb 3abUcó bao n3abUhiêu năt8ebm j4U8bên qVvPnhau. j4U8Đối vớij4U8 qVvPanh, cô3abU 3abUấy lt8ebà mDXL6ột ngườiqVvP thân,j4U8 at8ebnh k3abUhông thểt8eb trơqVvP mắt 3abUnhìn côj4U8 3abUấy 3abUtự hDXL6ủy dDXL6iệt qVvPmình, ant8ebh qVvPthật sự3abU khôj4U8ng lqVvPàm được...

Khi nt8ebói DXL6những lờ3abUi này,3abU trong giọngDXL6 nDXL6ói j4U8của anj4U8h nhqVvPư ct8ebó cơj4U8n sój4U8ng lớn,DXL6 khôj4U8ng cò3abUn ấmDXL6 á3abUp, 3abUrõ rànj4U8g nữaj4U8 mà khDXL6àn khànt8eb, rt8ebam qVvPráp nhưt8eb qVvPthể bj4U8ị daDXL6o cứj4U8a vàqVvPo tim:

- BqVvPác 3abUsĩ qVvPnói, bệnh3abU của côj4U8 ấqVvPy phụcDXL6 qVvPhồi rấtDXL6 chậmt8eb, cầnt8eb qVvPnhiều DXL6thời gj4U8ian, cầ3abUn nhiều3abU DXL6sự nhẫqVvPn nạqVvPi. DXL6Từ bé,j4U8 ct8ebô ấy đãt8eb j4U8mất mẹ,t8eb t8ebsau DXL6khi tốtqVvP nqVvPghiệp, cũngt8eb gt8ebần nj4U8hư cắtDXL6 đứtDXL6 mọ3abUi qj4U8uan h3abUệ DXL6với gDXL6ia đình. j4U8 Giờ đâyj4U8 3abUtrên thếDXL6 g3abUiới nàDXL6y, ct8ebô ấy3abU cj4U8hỉ DXL6có mìnj4U8h anh.

Nói thẳngDXL6 làqVvP 3abUtình huống t8eb lúc này3abU t8ebnằm ngqVvPoài sDXL6uy đo3abUán 3abUcủa tôi,j4U8 nt8ebó kh3abUông gj4U8iống với3abU hàng3abU t8ebtrăm kDXL6hả nănt8ebg mà tôt8ebi nght8ebĩ đếDXL6n tron3abUg nqVvPhững lúqVvPc t8ebthẫn thờ.t8eb ĐặDXL6c bit8ebệt lạqVvPi khôj4U8ng t8ebđủ nqVvPhẫn tâm3abU, j4U8không đủ áct8eb DXL6ý nêqVvPn khiến3abU tt8ebôi kj4U8hông kDXL6ịp pt8ebhản ứt8ebng. Nt8ebgẩn người3abU mDXL6ãi tôj4U8i mớj4U8i sựj4U8c nhớDXL6 qVvPra, hỏi:

- t8ebPhải mấDXL6t ba3abUo lâDXL6u mới DXL6hoàn t8ebtoàn hồiqVvP phục?

- ADXL6nh j4U8không biết...qVvP - Trt8ebương Thần3abU qVvPkhẽ nhDXL6ếch môj4U8i, j4U8nói tt8ebiếp: DXL6- .qVvP.. DXL6nhưng điDXL6ều đóDXL6 kqVvPhông qVvPquan trọnDXL6g. Dù DXL6là baqVvPo t8eblâu aj4U8nh cũnDXL6g không3abU thểqVvP đểqVvP qVvPem cùqVvPng 3abUanh gDXL6ánh t8ebchịu tDXL6ất 3abUcả. t8ebBởi 3abUvì, DXL6như thế kht8ebông cônqVvPg bằngt8eb vj4U8ới em3abU. VàDXL6 qVvPvì đâj4U8y 3abUlà chuyqVvPện riêt8ebng ct8ebủa aj4U8nh vt8ebà j4U8cô ấy.3abU j4U8Tiểu Đ3abUậu, em j4U8có t3abUhể hiDXL6ểu không?

Tôi t8ebnghĩ, mj4U8ình j4U8có thể hiểu.

Hai ngưj4U8ời ởDXL6 bDXL6ên nh3abUau đã quDXL6á lâu3abU, dj4U8ù sat8ebu này3abU khô3abUng cDXL6òn yêu3abU 3abUnhau thắj4U8m thit8ebết, thậm3abU t8ebchí làj4U8 làmt8eb tổj4U8n thương nhaqVvPu, nhqVvPưng vẫnDXL6 khôngj4U8 j4U8thể nj4U8ào xóDXL6a bt8ebỏ hìnhDXL6 qVvPảnh củaDXL6 đ3abUối phươngqVvP tt8ebrong cuộc3abU đời mình.

Có t8ebthể j4U8vì thóit8eb qu3abUen, cót8eb thể vj4U8ì tDXL6rách nhiệmt8eb, cũnt8ebg có3abU thểqVvP vìqVvP t8ebtình bạnj4U8, j4U8và cũqVvPng t8ebcó thểDXL6 vqVvPì t8ebtình thân,t8eb nhưDXL6ng không liê3abUn quaj4U8n gj4U8ì đj4U8ến tìnhDXL6 yêu.

Lấy víDXL6 dụqVvP đơn3abU giản,DXL6 nế3abUu Lâm Lỗi3abU DXL6có xqVvPảy rDXL6a chuyệnDXL6 gj4U8ì, tôiqVvP cũngj4U8 vậy,qVvP khôngt8eb tt8ebhể bỏDXL6 mặcj4U8 t8ebanh ta.

"Không thqVvPể bỏqVvP mặc"3abU, bốn chj4U8ữ qVvPnày, tô3abUi hiểu.

Theo mDXL6ô tuqVvPýp pqVvPhát triển tronDXL6g phit8ebm, TrươngDXL6 Tht8ebần j4U8có qVvPlẽ t8ebsẽ v3abUì 3abUmuốn tôt8ebi qut8ebên DXL6anh, hậj4U8n 3abUanh nênj4U8 gt8ebiả vờDXL6 quay t8eb lại 3abUvới cDXL6ô Thj4U8iên thj4U8ần 3abUmùa hqVvPạ, saDXL6u đóqVvP bịDXL6 tqVvPôi chửt8ebi rj4U8ủa rt8ebồi 3abUtát, cuốit8eb cùnt8ebg trái 3abU tim an3abUh tqVvPan nt8ebát nt8ebhìn DXL6theo bónDXL6g tj4U8ôi 3abUkhuất xt8eba dần.

Hoặc l3abUà t8ebsau kDXL6hi biếqVvPt sự thật,qVvP qVvPtôi 3abUsẽ nt8ebgân nt8ebgấn nưj4U8ớc mqVvPắt kiêDXL6n quyDXL6ết cùj4U8ng anqVvPh qVvPchăm DXL6sóc cô3abU Tj4U8hiên tDXL6hần mùa hạqVvP k3abUia. Ct8ebuối cùnj4U8g, s3abUau t8ebkhi trt8ebải qut8eba hànqVvPg lt8eboạt nhữj4U8ng đảt8eb kí3abUch lẫ3abUn hi3abUểu qVvPlầm, j4U8ánh sáng cqVvPủa T3abUhánh mẫuj4U8 tôi3abU cDXL6uối cù3abUng cũngqVvP cqVvPảm hóat8eb được3abU trqVvPời đất,DXL6 qVvPtình bạnDXL6 củ3abUa ba ngt8ebười t8ebvà tìn3abUh yj4U8êu củaj4U8 hqVvPai ngườt8ebi cùt8ebng tồnj4U8 tạj4U8i 3abUvà chúnDXL6g tôi3abU st8ebẽ cùng3abU sốnj4U8g trt8ebong nhữnqVvPg ngày vut8ebi vẻ,j4U8 hqVvPạnh phúc...

Thế nhưngt8eb, qVvPdù cu3abUộc sống có3abU đầy3abU nhữngqVvP t8ebtình hqVvPuống cẩDXL6u DXL6huyết tht8ebì cũnDXL6g khôngj4U8 phảit8eb 3abUlà 3abUđang trêDXL6n kDXL6ịch trường.

Trương 3abUThần j4U8lựa chọn3abU sự thẳng3abU thắnDXL6, tDXL6hành tqVvPhật, 3abUtôi 3abUlựa chọn3abU rờt8ebi xj4U8a ant8ebh. HqVvPai chúngt8eb t3abUôi, mỗj4U8i ngưj4U8ời mqVvPột lựa cDXL6họn, bt8ebình t8ebtĩnh qVvPmà quyDXL6ết đoán.

Không j4U8có t8ebnước mắt8ebt, không t8ebcó sựj4U8 đauqVvP qVvPkhổ t8ebxé gat8ebn DXL6xé t8ebruột, kj4U8hông hqVvPỏi qVvPtrời, hỏij4U8 đấtt8eb, j4U8hỏi biqVvPển, tj4U8ất cả3abU đ3abUều theo qVvPlẽ tj4U8ự nhiên.

Tôi giậmDXL6 gDXL6iậm châqVvPn, hình nhưj4U8 khônDXL6g cònt8eb tj4U8ê nữa.

Buông t3abUay kj4U8hỏi cj4U8ây cột điện3abU, t8ebtôi cườiqVvP h3abUì h3abUì nói:

- Mj4U8ay màt8eb ngườDXL6i trong vănqVvP phòt8ebng đềj4U8u khô3abUng biết3abU chuyệnDXL6 cj4U8ủa h3abUai c3abUhúng t3abUa, DXL6đỡ phảij4U8 tốnDXL6 công3abU giảij4U8 thích.

Trương 3abUThần gậtt8eb đầuqVvP, cuDXL6ối cùng tDXL6rên khóeDXL6 DXL6môi a3abUnh 3abUcũng lộj4U8 rt8eba mộtqVvP đt8ebường coDXL6ng nqVvPho nhỏ:

- Ừ,t8eb j4U8cũng may.

- Mt8ebay làt8eb chúngDXL6 tt8eba chư3abUa nói tới3abU kếDXL6 hoạcj4U8h hqVvPay qVvPlời hứaqVvP gì.

- Ừ,qVvP may.

- Mj4U8ay màDXL6 3abUem vẫ3abUn chưqVvPa rất rj4U8ất rấqVvPt t3abUhích aqVvPnh, thícDXL6h đj4U8ến nỗ3abUi khắcj4U8 cj4U8ốt ghDXL6i tâm.

- Ừ,qVvP may.

- Maj4U8y mDXL6à, at8ebnh cũngDXL6 đốqVvPi với et8ebm nh3abUư vậy.

Lần nDXL6ày DXL6Trương qVvPThần lại khj4U8ông nqVvPói gì.

Để j4U8không khí3abU bớtt8eb j4U8tẻ ngắqVvPt, tôi đànt8ebh pj4U8hải nóiqVvP tiếp:

- TìnhqVvP j4U8yêu cj4U8ủa chúqVvPng ta tht8ebật "chớDXL6p nhDXL6oáng". TừqVvP lúj4U8c xqVvPác đj4U8ịnh quaj4U8n hệqVvP 3abUyêu đương3abU đết8ebn qVvPkhi kếj4U8t thúc, trướct8eb saj4U8u gộj4U8p lạit8eb hìDXL6nh 3abUnhư nhiềqVvPu nt8ebhất chỉ3abU mj4U8ười ngày.

Trương TqVvPhần giDXL6ơ 3abUtay ra xqVvPem đ3abUồng hồ,DXL6 nói:

- Chíj4U8n ngDXL6ày haDXL6i mươi haiqVvP g3abUiờ bt8ebốn mj4U8ươi b3abUa phút8ebt, t3abUừ lúc3abU anDXL6h nót8ebi v3abUới eDXL6m "Phải"qVvP đếnqVvP câj4U8u nóiqVvP ban nãt8eby "ĐDXL6úng vậy".

- Cj4U8ó phả3abUi aqVvPnh thít8ebch em không?

- j4U8Anh muốDXL6n chqVvPia ta3abUy emj4U8 có qVvPđúng không?

- Đúngj4U8 vậy.

Tôi híqVvPt mạnhDXL6 mũit8eb, chớp mắ3abUt thậtDXL6 mạnj4U8h, 3abUhét to:

- At8ebnh đừnt8ebg nDXL6hư thế3abU này. t8ebNếu an3abUh t8ebnhư 3abUthế nt8ebày qVvPthì e3abUm sẽj4U8 cảmt8eb thấqVvPy t8ebanh t8ebthích t8ebem nhit8ebều hơnqVvP j4U8em thíchqVvP anh.

Trương TDXL6hần bậtqVvP cười, giọngqVvP DXL6nói kh3abUàn khànj4U8 n3abUhưng 3abUrõ rDXL6àng, chqVvPín chắn:

- Tiểut8eb Đậu,j4U8 a3abUnh thực3abU sựt8eb muốn j4U8luôn ởDXL6 bênt8eb 3abUem, muốnt8eb qu3abUý t3abUrọng emqVvP, khôn3abUg muốqVvPn j4U8em DXL6phải buồn,j4U8 khôngj4U8 mDXL6uốn em qVvP phải khóDXL6c. j4U8Anh nhữngj4U8 tưt8ebởng rằDXL6ng, mìnj4U8h qVvPcó thể3abU j4U8làm được...

Anh qVvPnắm chắcDXL6 vt8ebai tôi, j4U8xoay t3abUôi nửat8eb qVvPvòng trònj4U8, sat8ebu DXL6đó kj4U8hẽ 3abUđẩy qVvPtôi v3abUề j4U8phía trưqVvPớc, giọngDXL6 aj4U8nh van3abUg lên sauDXL6 lưnj4U8g tôi:

- Trước3abU đây,j4U8 đj4U8ều qVvPlà em nj4U8hìn ant8ebh rờt8ebi đi.3abU LầnDXL6 n3abUày đqVvPổi lt8ebại, anDXL6h sẽt8eb nqVvPhìn DXL6theo DXL6bóng em.

- Phải.

- Được.

Tôi sảij4U8 nhữ3abUng bướcDXL6 lớn, j4U8 không qua3abUy đ3abUầu lại.

Tôi thất3abU tìnhqVvP rồi,qVvP tôi rDXL6ất buồn.

Dù cuộcqVvP j4U8tình nàyj4U8 từDXL6 đầu c3abUhí cDXL6uối tổt8ebng DXL6cộng khôngj4U8 đếnt8eb mư3abUời ngàqVvPy, nhưnj4U8g tôj4U8i vẫnDXL6 rấtj4U8 buồn.

Vốn địt8ebnh qVvPlấy đ3abUồ, rồt8ebi đi đếnt8eb chỗDXL6 Ng3abUưu BqVvPôn n3abUhưng t8ebdo troj4U8ng j4U8lòng j4U8buồn t8ebbã nêt8ebn t3abUôi muqVvPốn qt8ebuay 3abUvề n3abUhà ởqVvP một mình.

Có 3abUcâu qVvPnói: "Khj4U8ông có cqVvPách DXL6nào giảiqVvP sầ3abUu ngoàj4U8i việqVvPc g3abUiả vt8ebờ vui...".

Tôi t8ebmua cqVvPổ vị3abUt T3abUhanh qVvPVõ loại caDXL6y nhấtqVvP, p3abUha l3abUy càj4U8 j4U8phê đ3abUen DXL6đặc qVvPhơn cảj4U8 DXL6tương rj4U8ồi nht8ebìn 3abUhai thứqVvP t8ebnày bầ3abUn thần hồiDXL6 lâu,j4U8 cuối3abU 3abUcùng lj4U8ại khônqVvPg nh3abUét vàj4U8o miệng.

Tôi nj4U8hư ct8ebon qVvPnhặng khônqVvPg đầu DXL6lượn quqVvPanh phònDXL6g mưt8ebời DXL6bảy, mDXL6ười DXL6tám vòng,qVvP chót8ebng mặtDXL6, hqVvPoa mắtDXL6, chánDXL6 nản,3abU cuốiDXL6 cùng j4U8chỉ t8ebcó thể3abU mởDXL6 m3abUáy tt8ebính, rồiqVvP lại3abU tiệnj4U8 tqVvPay đănDXL6g nhậDXL6p QQ.

Vào gj4U8iờ DXL6ăn tj4U8ối cj4U8ủa ngày ChủqVvP n3abUhật, DXL6số ngườit8eb OnlinqVvPe c3abUhỉ đếmDXL6 trênqVvP đầuj4U8 ngóDXL6n taqVvPy, 3abUdo đóqVvP avataDXL6r nàoqVvP sá3abUng càng tt8ebrở nê3abUn rõj4U8 rà3abUng hơn.

Trong đó3abU cóqVvP mộtt8eb avatar, j4U8 hình qVvPnhư lút8ebc nàt8ebo cũqVvPng sáng,j4U8 rt8ebỏ lẽ3abU aj4U8nh tqVvPa ngj4U8hiện gam3abUe tj4U8rên QDXL6Q nênj4U8 Onlij4U8ne t8ebhai mươi bốnj4U8 tiqVvPếng đ3abUồng hồDXL6 mộ3abUt ngày.

Có mộtqVvP thờij4U8 gij4U8an dài, tô3abUi đềuj4U8 chọnDXL6 qVvPsự p3abUhớt lờ3abU đối3abU vớiqVvP ngư3abUời nàyt8eb. Nhưnj4U8g lầnqVvP nt8ebày nqVvPhư DXL6bị trún3abUg tà,t8eb tayt8eb run runj4U8, DXL6tôi ấn3abU vàoDXL6 avatj4U8ar đqVvPó rồDXL6i gửiqVvP mộj4U8t biểDXL6u tưDXL6ợng mj4U8ặt cười.

Vừa g3abUửi xoqVvPng, tô3abUi liền muốnqVvP ch3abUặt phDXL6ăng cáiqVvP j4U8đầu mìnhj4U8 đij4U8, đanj4U8g địnhqVvP qVvPthoát j4U8ra, cj4U8on chuộtt8eb dừnqVvPg lạiDXL6 nt8ebút "X" trt8ebên đỉnh3abU gój4U8c 3abUbên phải,DXL6 tt8ebôi lạDXL6i kqVvPhông nhj4U8ấn vào.

Cát bụit8eb (******) 18:45:34

A Phúc,DXL6 t8ebem tì3abUm anj4U8h ?

Tốc độDXL6 đj4U8ánh chữ3abU cj4U8ủa Lâm j4U8 Lỗi vẫqVvPn nha3abUnh DXL6như qVvPtrước đâj4U8y, cônDXL6g j4U8lao t8ebnày th3abUuộc vềqVvP mốj4U8i tìt8ebnh mỗiqVvP ngườiqVvP mộtDXL6 nơiqVvP của j4U8chúng tôi.

Khi j4U8ấy rấqVvPt nghèoDXL6, cước gọij4U8 3abUđiện DXL6thoại đườngqVvP DXL6dài rấtj4U8 đắt,DXL6 j4U8tôi v3abUà anqVvPh tj4U8a liềnqVvP tận3abU dụngj4U8 j4U8tất cảt8eb t8ebcơ hộiDXL6 để cóqVvP th3abUể lDXL6ên m3abUạng nj4U8ói chuyt8ebện. qVvPKý qVvPtúc xá,3abU qu3abUán neqVvPt, ph3abUòng máy,3abU đềuDXL6 lqVvPà nj4U8hững nơi cht8ebúng t3abUôi từngj4U8 chiếnqVvP đấu.

Số QqVvPQ DXL6của hDXL6ai chj4U8úng tôi là3abU ct8ebùng đăt8ebng kqVvPý mộtDXL6 lqVvPúc, sj4U8áu năDXL6m r3abUồi, DXL6chưa từ3abUng thay.

Trên thj4U8ực tqVvPế, c3abUó rất nhDXL6iều thj4U8ứ t8ebvẫn kqVvPhông ht8ebề thDXL6ay đổiDXL6 qVvPsau k3abUhi ch3abUúng tôij4U8 chij4U8a tqVvPay. Ví3abU dụj4U8 nhqVvPư sDXL6ố điện thoạij4U8 d3abUi dộng,qVvP sốj4U8 tj4U8ài khoảj4U8n MSNqVvP, địaj4U8 j4U8chỉ emailDXL6, biệtj4U8 dt8ebanh tDXL6rên mDXL6ạng, cát8ebch gọDXL6i thân DXL6mật 3abUtrong đt8ebời thựj4U8c, thDXL6ậm qVvPchí đt8ebến ngaj4U8y ct8ebả mậqVvPt 3abUmã thẻj4U8 DXL6ngân hàj4U8ng cũngt8eb khôn3abUg đổi. Đó3abU chín3abUh lqVvPà ng3abUày st8ebinh nj4U8hật củDXL6a t8ebanh ta.

Có duj4U8y nhấtDXL6 mộ3abUt thứ j4U8thay DXL6đổi 3abUlà tìn3abUh cảmqVvP nhữnt8ebg tưqVvPởng sẽ3abU bDXL6ền lâj4U8u nhDXL6ư trờit8eb đất.

Trời đất!j4U8 t8ebXem rt8eba tôi đDXL6ang tt8ebhật j4U8sự rất3abU bj4U8uồn. 3abUTôi j4U8nhíu m3abUắt, cj4U8au màyDXL6 t8ebvẻ t8ebđau đớn.

A 3abUTu t8ebLa (******) 18:47:51

Gửi nhầm.

Tôi chỉ3abU muqVvPốn t8ebnhanh chóng kếtqVvP j4U8thúc qVvPcuộc đốiqVvP t3abUhoại vôj4U8 thưởngqVvP vô3abU ph3abUạt nàt8eby nhưn3abUg lạDXL6i mộtqVvP lần3abU nữDXL6a đang địqVvPnh tt8ebhoát thìqVvP phải3abU dừnDXL6g lại.

Cát bụij4U8 (******) 18:48:34

A Phút8ebc, cój4U8 phqVvPải đDXL6ã xảy raDXL6 chuyệnj4U8 t8ebgì không?

Tôi cóqVvP thDXL6ể nDXL6ói mộj4U8t cách khônj4U8g hềt8eb pj4U8hô trươngDXL6 rằng,qVvP từt8eb cửaqVvP sổDXL6 ct8ebhat, tqVvProng ft8ebont chữ3abU "Lệ",j4U8 qVvPcỡ chữ năj4U8m, màuj4U8 chữt8eb qVvPxanh 3abUda tr3abUời, qVvPtôi c3abUó thj4U8ể 3abUtưởng tưj4U8ợng j4U8ra 3abUdáng vẻ3abU củj4U8a DXL6anh 3abUta lúc này.

Mắt nhDXL6ìn chằt8ebm cht8ebằm vào m3abUàn hìn3abUh, qVvPngón taj4U8y đặt3abU trDXL6ên bj4U8àn phíj4U8m, khDXL6ẽ m3abUím chặtt8eb 3abUmôi, thot8ebáng chútDXL6 j4U8lo lắng.DXL6 Ồ j4U8 đúng rồi,qVvP bê3abUn cạnhj4U8 cònqVvP cqVvPó nửaDXL6 baqVvPo tqVvPhuốc l3abUá, mộtqVvP chiếcqVvP t8ebgạt tàj4U8n, j4U8một cáqVvPi bậtj4U8 lửa.

Nếu nhưt8eb, nhữj4U8ng tqVvPhói quen nàyj4U8 củt8eba anqVvPh t3abUa cũqVvPng khônqVvPg hềj4U8 that8eby đổi.

Tôi tqVvPhừa nj4U8hận, có3abU những lúct8eb tj4U8ôi 3abUlà j4U8người 3abUrất khôngt8eb quyết8ebt t8ebđoán. Vậj4U8y nên,qVvP lúcj4U8 nàyt8eb tqVvPôi j4U8do dự,t8eb chj4U8ần chừ, t8ebkhông t8ebdứt khoqVvPát t8ebấn DXL6vào n3abUút "X".

A TqVvPu qVvPLa (******) 18:52:43

Nếu eqVvPm xảy3abU rt8eba chuyện,qVvP anh sẽj4U8 làmt8eb gì?

Trong vqVvPài pt8ebhút qVvPtôi t8ebdo dự, Lât8ebm L3abUỗi vẫnt8eb lặngj4U8 qVvPlẽ chờ3abU đợi.t8eb Saj4U8u qVvPkhi dòngqVvP chữt8eb vừaDXL6 rồiDXL6 được3abU gửqVvPi điDXL6, 3abUanh tt8eba không t8eb lập tj4U8ức trảDXL6 lờj4U8i màqVvP DXL6lặng lẽ3abU mj4U8ất khoảDXL6ng mộtj4U8 t8ebphút rưỡi.

Cát bụj4U8i (******) 18:54:22

Anh 3abUsẽ ởDXL6 bênt8eb emqVvP, nDXL6ếu em muốn.qVvP qVvPChỉ cần3abU e3abUm qVvPđồng ý.

 

A TqVvPu LqVvPa (******) 18:54:55

Tại sj4U8ao? Chẳnt8ebg DXL6phải giDXL6ữa hai 3abUchúng 3abUta đã3abU k3abUhông cònDXL6 qDXL6uan hDXL6ệ DXL6gì rồiDXL6 sao?

 

Cát bt8ebụi (******) 18:56:32

A PhDXL6úc ngốc,3abU ct8ebho dt8ebù là lúc3abU nào,3abU chDXL6o dùqVvP là3abU t3abUình huốngt8eb qVvPgì, anDXL6h cũt8ebng kt8ebhông tht8ebể bỏj4U8 mặcj4U8 qVvPem. 3abUDù cqVvPhúng ta khô3abUng cj4U8òn lqVvPà ngưt8ebời j4U8yêu tDXL6hì vẫnDXL6 qVvPlà bạnj4U8 qVvPbè. 3abUDù e3abUm kh3abUông t8ebcoi anqVvPh làj4U8 bqVvPạn t8ebthì íj4U8t rat8eb em và3abU ant8ebh cũngDXL6 vẫnt8eb l3abUà t8ebđồng hươngt8eb lớqVvPn lêt8ebn qVvPcùng nhau.

Tôi DXL6không trảqVvP l3abUời t8ebmà nhấn j4U8thẳng vqVvPào nDXL6út qVvP"X" 3abUrồi tắtt8eb máy3abU tính.

Vì tt8ebôi khóct8eb, qVvPdù khônDXL6g có sựj4U8 t8ebtrợ lựcj4U8 củ3abUa 3abUvị caj4U8y, v3abUị đắngqVvP n3abUhưng nDXL6ước mắDXL6t t8ebtôi vẫn3abU tu3abUôn 3abUnhư trút.

Con 3abUngười, lqVvPoài sqVvPinh vật nàyDXL6 k3abUhông t8ebcần biqVvPết đaDXL6u buồ3abUn ha3abUy qVvPtuyệt DXL6vọng 3abUđến đâu,j4U8 chỉDXL6 c3abUần t8ebtìm tj4U8hấy một3abU chỗ pDXL6hát tiếtj4U8 đượcqVvP làt8eb liềj4U8n cj4U8ó tj4U8hể gàoqVvP khó3abUc tt8ebhoải mDXL6ái mộtt8eb 3abUtrận, cqVvPơ bj4U8ản 3abUsẽ chănDXL6g cảm t8ebthấy vấqVvPn đDXL6ề t3abUo táDXL6t nj4U8ữa. Nhữ3abUng kt8ebhả năt8ebng cònqVvP lạ3abUi DXL6như j4U8nhảy lầuqVvP, đâqVvPm v3abUào 3abUtường hqVvPay gì gì3abU j4U8đó j4U8là rấtj4U8 hiếm.

Giống nqVvPhư DXL6tôi t3abUrước đây, tứt8ebc nghẹnj4U8 ở3abU qVvPtrong nj4U8gực, kht8ebó cht8ebịu đếnj4U8 j4U8nỗi hậDXL6n j4U8không thểDXL6 lấyDXL6 dDXL6ao j4U8cứa mj4U8ột nhát 3abUvào bụng.

Sau 3abUkhi khóqVvPc đ3abUã mộtDXL6 trận, lDXL6iền lậpDXL6 tức3abU suDXL6y t8ebxét mộtt8eb cáchj4U8 thựcqVvP tếDXL6 rằng,3abU nếDXL6u nht8ebư j4U8cứa qVvPmột vết8ebt dDXL6ài ởqVvP tt8ebrên b3abUụng thì sẽDXL6 đaqVvPu đớnj4U8 đếnt8eb thết8eb nào...

Nghĩ tớit8eb vếqVvPt cứaDXL6 rt8ebỉ máu, tôDXL6i qVvPsực nhớt8eb đ3abUến vếtj4U8 thưDXL6ơng trqVvPên lDXL6ưng củDXL6a Thươngj4U8 Ngô,t8eb t8ebdo vj4U8ậy DXL6sức tậpqVvP trung liqVvPền b3abUị phqVvPân t3abUán qVvPphần nt8ebào, t3abUốc đột8eb qVvPlăn củat8eb nướct8eb m3abUắt tt8ebheo đj4U8ó cũnDXL6g giảmj4U8 đqVvPi đôi chút.

Đương n3abUhiên, còt8ebn cót8eb DXL6thể vì j4U8dù DXL6sao DXL6đây cũ3abUng khôngqVvP phảqVvPi DXL6là lầnt8eb thấtt8eb tìnj4U8h 3abUđầu tiênqVvP, thấtqVvP t8ebtình, thấtDXL6 tình thànqVvPh qu3abUen rồi.

Nếu dùt8ebng phương3abU pháp t8eb khoa hDXL6ọc j4U8quy đ3abUổi 3abUsố lượnt8ebg tt8ebhì lầnDXL6 trướct8eb y3abUêu nqVvPhau qVvPtrong năt8ebm 3abUnăm, DXL6tôi khóct8eb mất nămDXL6 tháng3abU, lần3abU này3abU yêuqVvP nhDXL6au j4U8trong m3abUười j4U8ngày, dj4U8o đó,DXL6 cóqVvP lẽ3abU t3abUôi sẽDXL6 cht8ebỉ khócqVvP... thôi rồDXL6i, hqVvPọc dốtDXL6 môt8ebn tt8eboán, j4U8giờ khôqVvPng t8ebtính rDXL6a nổi...

Tóm lại,j4U8 dưqVvPới tt8ebác dụDXL6ng của nhữngt8eb suDXL6y qVvPnghĩ j4U8vớ vẩn3abU, tôDXL6i đã3abU ngừngt8eb khóc.

Tôi vj4U8ào phòngt8eb t8ebtắm rửa3abU mặ3abUt, bỗng nj4U8hiên ngj4U8he thấyqVvP tj4U8iếng cqVvPửa. NgóqVvP rqVvPa tqVvPhì tr3abUông tqVvPhấy một8ebt hổ,j4U8 m3abUột 3abUtrâu vaqVvPi sánh va3abUi đứngj4U8 trj4U8ước cửaj4U8 DXL6thay giày.

Nghe thấy3abU độnt8ebg tĩ3abUnh, Thương t8ebNgô ngẩngqVvP đầuqVvP t8eblên nhìnqVvP. Dướ3abUi áqVvPnh đDXL6èn tDXL6ường màj4U8u vàqVvPng caj4U8m 53abU0W, h3abUình ảnj4U8h hắn ct8ebó qVvPchút không3abU rõDXL6 ràng.

- Tiểj4U8u TườDXL6ng, qut8ebả nhit8ebên em cój4U8 ởj4U8 nhà.

Giọng hắnqVvP vừa3abU nhẹDXL6 vừa khàn,DXL6 j4U8nghe ct8ebó t8ebvẻ DXL6kỳ lạ,3abU qVvPkhiến tj4U8im t3abUôi t8ebnhói lêDXL6n, sqVvPống mũqVvPi cqVvPay cqVvPay, sDXL6au đj4U8ó phát hi3abUện dt8ebáng vẻqVvP hắnqVvP 3abUcàng mj4U8ờ nh3abUạt hơn.

Hóa rj4U8a, hiệ3abUu quả3abU thDXL6ị giác nt8ebhư thj4U8ế không3abU phảiqVvP vqVvPì t8ebánh 3abUđèn, 3abUmà qVvPlà troj4U8ng giâyDXL6 pqVvPhút nhì3abUn qVvPthấy hắn,j4U8 mắt DXL6tôi 3abUbỗng tràDXL6o rj4U8a thj4U8ứ chấtt8eb l3abUỏng mằqVvPn mặn.

- Saj4U8o aj4U8nh j4U8lại về?

- TỉnhqVvP rồij4U8 tt8ebhì vềqVvP thôi.

Thương qVvPNgô lẳqVvPng lặngDXL6 đáp lờqVvPi, sa3abUu đój4U8 tiến3abU lạqVvPi, ngDXL6hiêng đầu3abU nhì3abUn tj4U8ôi, c3abUười màj4U8 nht8ebư khôn3abUg qVvPcười hỏi:

- qVvPEm thut8ebộc tộcDXL6 HổqVvP chúng qVvPta, lDXL6àm gt8ebì pj4U8hải họ3abUc l3abUoài thỏ?

Tôi đj4U8ưa cặpqVvP j4U8mắt thỏ nhìn3abU h3abUắn: j4U8- j4U8Anh 3abUmới là3abU tqVvPhỏ, j4U8là c3abUon t8ebthỏ đực.

Ngưu Bt8ebôn dựaj4U8 ngưDXL6ời qVvPvào cửa nDXL6hìn chúDXL6ng tôi,3abU khẽDXL6 cườDXL6i, nói:

- Nếut8eb anqVvPh ấDXL6y làt8eb thỏDXL6 thật 3abUthì chịt8eb dj4U8âu t3abUính sao?

Tôi nghiqVvPến t8ebrăng, đáp:

- Tt8ebhì xéqVvP xá3abUc DXL6anh 3abUta ra luôn.

Ngưu BôDXL6n cDXL6ứng họng.

Thương DXL6Ngô lại3abU rj4U8ất điềm tĩnh,DXL6 qVvPgiơ taj4U8y qVvPra vuốtqVvP DXL6tóc 3abUtôi, nói:

- Yt8ebên tâm.t8eb Có3abU et8ebm ở3abU đây, taDXL6 t8ebkhông qVvPsao đâu.

Không 3abUhiểu cqVvPó DXL6phải dDXL6o mới j4U8 từ bêj4U8n ngoàj4U8i vDXL6ào nDXL6hà haqVvPy j4U8không mà3abU tt8ebay j4U8hắn rấDXL6t lạnh,j4U8 khôngj4U8 ấmDXL6 át8ebp 3abUnhư bt8ebình thường.

Lẽ nà3abUo, ht8ebắn t8ebthật sự3abU 3abUchịu ảnh hư3abUởng của3abU thời3abU tiDXL6ết qVvPbên ngoàDXL6i sat8ebo? qVvPVậy nqVvPên, tj4U8hực t8ebra hqVvPắn cũqVvPng qVvPcảm tDXL6hấy lạnh...

Điều j4U8này DXL6khiên tt8ebôi bỗng nhớt8eb đếnDXL6 j4U8cái t8ebchăn DXL6lông j4U8vũ mớqVvPi tinj4U8h qVvPbỏ quênj4U8 bê3abUn đường3abU DXL6nên kDXL6hông tt8ebránh khỏiDXL6 tiếc nuối.

Lại nt8ebghĩ qVvPtối DXL6hôm qVvPđó chỉ DXL6 cách hiện3abU tạt8ebi kt8ebhông quáqVvP j4U8hai DXL6trăm bqVvPốn mt8ebươi gij4U8ờ, cDXL6ảnh vật8ebt vẫnt8eb 3abUnguyên vẹnDXL6 nhưnqVvPg người đDXL6ã 3abUkhông còn.qVvP.. Tôj4U8i khô3abUng t8ebchỉ j4U8tiếc nuốij4U8 qVvPmà cònj4U8 xấj4U8u qVvPhổ, kDXL6hông DXL6chỉ xj4U8ấu hổt8eb mà cqVvPòn đaDXL6u đớn.qVvP CứqVvP đ3abUau qVvPđớn DXL6là chứcj4U8 nt8ebăng tuyến3abU 3abUlệ j4U8của DXL6tôi lạj4U8i khở3abUi động.

Đang DXL6suy n3abUghĩ, 3abUtôi bỗn3abUg cảm tj4U8hấy bàqVvPn taDXL6y vt8ebốn đặt8ebt trqVvPên mt8ebái tj4U8óc j4U8tôi khẽj4U8 qVvPdừng lạqVvPi, t8ebsau đqVvPó dj4U8i cht8ebuyển xu3abUống trán DXL6rồi qVvPche kínj4U8 qVvPcặp mắtj4U8 DXL6của tôi.

Lòng DXL6bàn tt8ebay rấtt8eb lạnh nhưngDXL6 tôiqVvP lạiqVvP cảqVvPm thấy3abU 3abUrất nóngDXL6, 3abUsau nàDXL6y tt8ebôi mDXL6ới hj4U8iểu sqVvPức nó3abUng qVvPđó cDXL6ó đưj4U8ợc DXL6từ những giọtt8eb nưt8ebớc mắtj4U8 đanj4U8g tut8ebôn DXL6ra nhưj4U8 trúDXL6t của3abU tôi.

Lần nà3abUy, DXL6tôi khônqVvPg gàoqVvP khóc nt8ebhư trướcj4U8 đây,t8eb cDXL6hỉ t3abUiến lê3abUn nDXL6ửa bướcj4U8 j4U8rồi 3abUvùi mặt8ebt vàoDXL6 lồnDXL6g nj4U8gực hắn.

Tôi kj4U8hông hiểuj4U8 j4U8sao 3abUmình lại qVvPnhư j4U8thế nj4U8ày, vj4U8ì cứDXL6 3abUcoi nhqVvPư trướcqVvP t8ebmặt bt8ebố mẹ,t8eb 3abUđã r3abUất nhij4U8ều nt8ebăm rồt8ebi tôij4U8 qVvPchưa tt8ebừng khóc, cứt8eb co3abUi nhj4U8ư qVvPlà ngườiqVvP bạnDXL6 thânt8eb nhất,3abU cứDXL6 coDXL6i nDXL6hư là3abU Trươngt8eb Thầ3abUn, làj4U8 Lât8ebm Lỗij4U8, thì nhiề3abUu 3abUlắm t3abUôi qVvPcũng 3abUchỉ vừa3abU khóc,j4U8 vừat8eb cườqVvPi rồiqVvP ht8ebét t8ebvài tiếng3abU j4U8cho xong.

Nhưng giờt8eb đây,qVvP tô3abUi l3abUại giống nhưDXL6 3abUmột 3abUđứa trẻ3abU chj4U8ẳng hiể3abUu biếtj4U8 DXL6gì, kDXL6hông cóDXL6 qVvPáp lựt8ebc, cũngqVvP j4U8chẳng phDXL6ải chDXL6e giấu, qVvPnhư DXL6thế t8ebnào j4U8thì t8ebcứ lDXL6à vậy.

Khóc thj4U8oải t8ebmái rồi,DXL6 tôi c3abUòn DXL6ra sứcDXL6 qut8ebệt nướ3abUc mắt,t8eb nước3abU DXL6mũi qVvPvào áqVvPo của3abU DXL6Thương Ngô,qVvP troDXL6ng lòngj4U8 t8ebthấy thoảqVvPi mái hơDXL6n nhiều.

Lúc nàDXL6y, Ngư3abUu Bônj4U8 vẫn3abU đứng t8eb yên tạij4U8 vịt8eb trít8eb c3abUũ, nhìnqVvP t8ebtôi, vDXL6ẫy j4U8tay nói:

- Xej4U8m raj4U8, chqVvPỗ nàDXL6y kt8ebhông có việ3abUc gDXL6ì cj4U8ho tôj4U8i rqVvPồi. Ct8ebhị qVvPdâu qVvPà, anqVvPh ấy3abU cóqVvP st8ebố điện3abU thoạij4U8 DXL6của t8ebtôi đó.t8eb Nếuj4U8 cóqVvP việc j4U8gì thj4U8ì t8ebcứ gọiDXL6 tj4U8hẳng ct8ebho tôi.

Anh chàqVvPng vừa3abU nóit8eb vừa3abU mDXL6ở cửa, tronDXL6g lúct8eb kéot8eb cDXL6ửa raj4U8, lij4U8ền bịj4U8 mj4U8ột vậtj4U8 qVvPthể t8ebkhông rDXL6õ daj4U8nh tínt8ebh t3abUừ bêqVvPn j4U8ngoài tông 3abUthẳng qVvPvào ngực.DXL6 NgưqVvPu Bôt8ebn loạng3abU chj4U8oạng mj4U8ột lúj4U8c qVvPmới đứn3abUg yênqVvP đượcDXL6, DXL6chưa kịp DXL6phản ứngj4U8 3abUlại, đã3abU t8eblập t8ebtức b3abUị hàj4U8ng lo3abUạt DXL6câu hỏDXL6i l3abUàm choángqVvP váng:

- Nj4U8ày, aj4U8nh l3abUà aqVvPi? t8ebSao lạiDXL6 ở đâj4U8y? Anj4U8h DXL6có qut8eban hệ3abU gt8ebì DXL6với Đậuj4U8 t8ebphụ già?qVvP qVvPĐậu phụt8eb j4U8già qVvPđâu? j4U8Anh đj4U8ã làmDXL6 DXL6gì t8ebnó rồi...

Tôi rấtt8eb thôqVvPng ct8ebảm nhìn đDXL6ồng ct8ebhí TứDXL6 3abUNgưu đ3abUang vôqVvP c3abUùng hoảnqVvPg hốDXL6t, thaqVvPn vãn:

- TDXL6rứng muqVvPối, mắtDXL6 mày chỉqVvP đểqVvP trưng3abU bqVvPày thôDXL6i sao?

Vật tht8ebể t8eblạ nt8ebày t8ebchính là đồn3abUg 3abUchí TrứngDXL6 mDXL6uối, j4U8người trưt8ebớc đâyj4U8 DXL6đã đậpDXL6 DXL6gạch vt8ebào Lt8ebâm LqVvPỗi khi3abUến j4U8anh tt8eba phảit8eb nằm việnqVvP, cô3abU nà3abUng c3abUạ cứngDXL6 ct8ebủa tôi.

Nghe tDXL6hấy tiếngj4U8 DXL6tôi, TrứqVvPng muối lậpt8eb tứcqVvP bu3abUông cổDXL6 áDXL6o NgưuDXL6 Bt8ebôn 3abUra rồij4U8 nhảyj4U8 về3abU pDXL6hía DXL6tôi nDXL6hư t8ebmột c3abUon bDXL6ọ 3abUchó, hết nhìn3abU tôij4U8 3abUlại nhìj4U8n Thươt8ebng Ngô:

- KhqVvPông nDXL6gờ cònDXL6 DXL6có DXL6một anh j4U8chàng nqVvPữa. Đt8ebậu t8ebphụ già,qVvP m3abUày đqVvPược lqVvPắm! ĐDXL6ang chơ3abUi tròDXL6 qVvP"yêu t3abUập thể" à?

- YqVvPêu qVvPtập thDXL6ể cáit8eb đầu qVvP mày ấy!

Có j4U8so sánhqVvP mớiqVvP 3abUthấy sự kháqVvPc b3abUiệt. Tạ3abUi saqVvPo 3abUtôi lạqVvPi xáct8eb địnht8eb DXL6một cáchDXL6 kiênqVvP địqVvPnh khôngDXL6 đổt8ebi vj4U8à khẳnDXL6g định bảnt8eb qVvPthân mìnt8ebh lt8ebà mộ3abUt qVvPphụ nữt8eb 3abUtruyền thống3abU Trunt8ebg qVvPHoa vớiDXL6 đầqVvPy đủ3abU cáqVvPc j4U8phẩm cDXL6hất như dịu3abU dàng,qVvP lươnqVvPg tht8ebiện, lịcDXL6h tht8ebiệp, tiếtDXL6 kiệm3abU và3abU nj4U8hường j4U8nhịn? Vì3abU chj4U8ỉ ct8ebần j4U8có sự3abU tồnt8eb tại c3abUủa t8ebTrứng muốt8ebi th3abUì đết8ebn ngaDXL6y cảj4U8 t8ebHồng DXL6Hưng t3abUhập tat8ebm muqVvPội1 cũj4U8ng cqVvPó th3abUể cot8ebi là cô3abU gqVvPái ngoqVvPan hDXL6iền, DXL6e tqVvPhẹn, dụtqVvP t8ebdè, cqVvPon nhqVvPà lành...

1 3abUHồng Hưj4U8ng thDXL6ập ta3abUm mt8ebuội: Nhân vật3abU chínDXL6h tqVvProng bj4U8ộ phqVvPim Hồngt8eb Hưj4U8ng j4U8thập j4U8tam muội,3abU là3abU eqVvPm gqVvPái thDXL6ứ mt8ebười b3abUa của bj4U8ang 3abUHồng Hưng.qVvP Trj4U8ong thqVvPế gDXL6iới ngầDXL6m thống3abU trịj4U8 bởiqVvP đàj4U8n ôngt8eb, nhâqVvPn vật3abU nàyt8eb đãj4U8 kiênt8eb cường vượqVvPt DXL6qua nhữnt8ebg t3abUhử thách3abU j4U8và nhữngt8eb j4U8cơ j4U8cực đểt8eb vt8ebươn lênqVvP tr3abUở qVvPthành bqVvPang c3abUhủ khu phqVvPố Portland.

Tôi đangDXL6 đauqVvP lòng3abU hồ3abUi tưởng lạ3abUi mộtj4U8 vt8ebài qVvPchiến tj4U8ích huqVvPy hoàqVvPng ct8ebủa Trứnt8ebg muối3abU thj4U8ì j4U8trong nháDXL6y mắt,j4U8 cô nàng3abU đãqVvP nhảyDXL6 thẳngDXL6 vào3abU phDXL6òng khqVvPách. Tr3abUông thất8eby vếtqVvP mt8ebáu T3abUhương qVvPNgô đểt8eb lDXL6ại trêDXL6n ghế 3abUsofa m3abUà qVvPtôi chưat8eb qVvPlau sạch,j4U8 cqVvPô nàDXL6ng qVvPbỗng thqVvPốt lênj4U8 l3abUời that8ebn kiDXL6nh thiên3abU độ3abUng địa:

- Đậu3abU phụt8eb t8ebgià, cuối j4U8cùng qVvPchỗ j4U8đó cũnj4U8g ráct8ebh rồiDXL6 t8ebsao? Trờij4U8 đấtj4U8, DXL6đúng làDXL6 châm3abU mộtt8eb nhátt8eb k3abUim th3abUấy máu!

Châm mộqVvPt nj4U8hát ki3abUm thấy máu...

Nhát kim…

Kim...

Mắt j4U8tôi hết3abU nhì3abUn nửa ngj4U8ười dư3abUới j4U8của t8ebThương NDXL6gô rồij4U8 lạij4U8 DXL6nhìn nửj4U8a người3abU dướiDXL6 củt8eba j4U8Ngưu B3abUôn. TrDXL6ước câu nó3abUi maDXL6ng tínhj4U8 kí3abUch tDXL6hích của3abU Trứt8ebng muốj4U8i, ý3abU j4U8nghĩ dâm3abU đãng,qVvP du3abUng tục3abU ẩnDXL6 j4U8giấu trong đầuj4U8 tt8ebôi DXL6bỗng àoqVvP t8ebào bj4U8ật t8ebra DXL6không sDXL6ao tj4U8hu qVvPlại được.

Luôn cót8eb nj4U8hiều người3abU cho rt8ebằng tj4U8ôi tt8ebhuộc lqVvPoại "nhDXL6o nhãt8eb cặnDXL6 bDXL6ã". TôiqVvP j4U8thấy điềt8ebu nàyj4U8 t8ebkhông đqVvPáng để 3abU mình 3abUphải quqVvPan t3abUâm t8ebvà 3abUtôi cũng3abU chẳnj4U8g hiểu.

Vì 3abUnhững ngườ3abUi đt8ebó chưat8eb từng gqVvPặp Tj4U8rứng j4U8muối, nếuqVvP h3abUọ gt8ebặp t8ebrồi thqVvPì ch3abUắc cqVvPhắn họ3abU sẽ3abU bỏqVvP đDXL6i 3abUhai chữqVvP "nhDXL6o nhã" chqVvPo tôi.

Trứng muốj4U8i bằng3abU tuổiDXL6 tôi nhưt8ebng vìqVvP cóqVvP DXL6khuôn mặt8ebt trẻqVvP ct8ebon nêqVvPn trônt8ebg t8ebcó j4U8vẻ giống3abU nhưqVvP một8ebt 3abUcô nànt8ebg Lolitaj4U8 nhỏ j4U8bé, luôDXL6n tươDXL6i trẻj4U8 vớj4U8i DXL6mái tó3abUc dà3abUi ngat8ebng vj4U8ai, kẹpqVvP tócDXL6 DXL6mai 3abUgọn gàngj4U8, c3abUặp lông mày3abU conj4U8g t8ebcong, đôit8eb DXL6mắt tt8ebo qVvPtròn. Kht8ebi DXL6cô nt8ebàng khôDXL6ng nói,t8eb 3abUkhông cườ3abUi, kht8ebông cửj4U8 động, trônj4U8g hệt3abU t8ebnhư mẫqVvPu ngườiqVvP 3abUđầu gỗt8eb vt8ebô cảm3abU xúqVvPc, khj4U8i DXL6đó cj4U8ô nàng3abU t8eblà 3abUcô DXL6bé đángj4U8 yêu,j4U8 nội tâm,t8eb n3abUho nhqVvPã đếnDXL6 tộij4U8 nghiệp.

Không j4U8thể không3abU thừa3abU qVvPnhận rằng k3abUhí j4U8chất nqVvPho nh3abUã cj4U8ủa TqVvPrứng muốiDXL6 toátj4U8 rj4U8a từj4U8 tâj4U8m hồn.t8eb t8ebCó câ3abUu nót8ebi 3abUlà "Phúc hữuDXL6 tqVvPhi, tDXL6hư t8ebkhí tqVvPự hoa"1qVvP, t3abUrong bụnqVvPg qVvPcô nàn3abUg chắct8eb chẳn3abUg nhiều qVvP nhặn thDXL6ơ t8ebtừ tht8ebi cj4U8a gìqVvP nhDXL6ưng lại3abU c3abUô t8ebđọng mộtt8eb lượng3abU t8ebtư liệu3abU tj4U8inh tú3abUy tươngqVvP đối3abU khả quan.

1 3abUBụng c3abUó chj4U8ứa t3abUhơ, khí DXL6hào hoa.

Trứng muối3abU 3abUlà ngườt8ebi có họj4U8c vấnt8eb tj4U8hực sựt8eb, qVvPviệc họ3abUc hàj4U8nh củat8eb cqVvPô nàn3abUg thuậ3abUn lợiqVvP j4U8như DXL6cá gặt8ebp nướcDXL6 tj4U8ại một trườngj4U8 qVvPcó tDXL6iếng tr3abUong nước,DXL6 họj4U8c hết3abU caj4U8o họcj4U8 lạj4U8i đếnj4U8 tiếnt8eb sj4U8ĩ chj4U8uyên ngàt8ebnh VậtqVvP lDXL6ý hạt nhân.

Theo sựj4U8 DXL6suy x3abUét ct8ebủa tôi, DXL6rất cqVvPó khảqVvP nănqVvPg vìj4U8 giữt8eb j4U8thái đj4U8ộ nghiêmt8eb c3abUhỉnh caj4U8o độj4U8 tronDXL6g họcqVvP DXL6thuật nênj4U8 j4U8cô nàng đã3abU gâyt8eb t8ebra 3abUvô sqVvPố nht8ebững chấnqVvP độDXL6ng tqVvProng cuDXL6ộc sống.qVvP Nt8ebếu chqVvPỉ dùnj4U8g ha3abUi j4U8từ để3abU t3abUổng kết hiqVvPện tượngDXL6 củqVvPa côqVvP nànDXL6g t3abUhì đ3abUó qVvPlà "qVvPBiến thái",t8eb nết8ebu qVvPdùng bốqVvPn từqVvP DXL6thì làt8eb "Hoàn tDXL6oàn biến3abU thái"...

Theo lờj4U8i qVvPcủa cj4U8ô n3abUàng, do lqVvPần j4U8này phảiDXL6 qVvPđi đếnj4U8 mộtDXL6 nơj4U8i hẻt8ebo lánt8ebh lDXL6àm đềqVvP tàiqVvP troDXL6ng nửaDXL6 năt8ebm nênDXL6 DXL6vội tranh 3abUthủ 3abUchạy 3abUnhảy kt8ebhắp các3abU tj4U8hành phố3abU DXL6lớn 3abUmột lượt.

Trạm dừDXL6ng cDXL6hân l3abUần tr3abUước là BắcDXL6 3abUKinh, ct8ebũng làqVvP nơ3abUi 3abULâm LỗqVvPi đang3abU sij4U8nh sống.

Chúng tôit8eb một3abU hànDXL6g bốn người,DXL6 DXL6trong qVvPđó 3abUcó hqVvPai vịt8eb t8ebthần t8ebtiên, mộqVvPt vị3abU thầj4U8n tiênqVvP t8ebdự t8ebbị v3abUà mộtj4U8 co3abUn người hùDXL6ng h3abUổ 3abUphi 3abUthẳng xuốDXL6ng qut8ebán lẩu3abU j4U8dưới tầngt8eb t8ebmột đểDXL6 ti3abUếp đãi3abU Trứngt8eb muối.

Sau kt8ebhi đãDXL6 gọi3abU món3abU và đan3abUg đợiqVvP j4U8mang đồ3abU ă3abUn lêqVvPn, Trứnj4U8g j4U8muối buộj4U8t miqVvPệng nDXL6ói một3abU câu:

- Đậut8eb phụt8eb git8ebà, tqVvPao nghi j4U8là tê3abUn rẻj4U8 mạtqVvP đqVvPó đãDXL6 chết3abU rồi.

Chính vDXL6ì ki3abUểu t3abUư j4U8tưởng và hàn3abUh t8ebvi "hot8ebàn toDXL6àn biếnqVvP tháj4U8i" j4U8của 3abUTrứng muối,j4U8 j4U8nên đến3abU tDXL6ận t8ebhôm j4U8nay vẫn chDXL6ưa qVvPhề cóDXL6 bấtqVvP kỳqVvP ngưt8ebời khDXL6ác gt8ebiới nàqVvPo phj4U8úc lớnt8eb đượcqVvP thưởDXL6ng thj4U8ức mỹj4U8 qVvPsắc của DXL6 cô nàqVvPng. NqVvPhưng cô3abU nànDXL6g lạiqVvP k3abUhông hề3abU qqVvPuan tDXL6âm đếnDXL6 đij4U8ều ấ3abUy, bởiDXL6 t3abUrong m3abUắt cô nàng,3abU DXL6ngay 3abUcả 3abUanh 3abUchàng tj4U8rước mặt3abU DXL6có đẹt8ebp qVvPtrai đếnj4U8 mứcDXL6 qut8ebốc 3abUsắc thij4U8ên hương, cũnj4U8g k3abUhông sánj4U8h nổit8eb vDXL6ới mộtj4U8 cj4U8ái đit8ebnh củt8eba nht8ebững DXL6bộ 3abUmáy t8ebtẻ ngắqVvPt trDXL6ong phònqVvPg thí nghiệm...

Vì thế,3abU nqVvPgười khDXL6iến ct8ebô nàng 3abUgọi t8eblà "j4U8tên rt8ebẻ mạt8ebt", trưqVvPớc mắtt8eb cDXL6hỉ 3abUcó Lt8ebâm Lỗi,DXL6 t8ebngười đãqVvP qVvPlàm chuyệqVvPn có lỗij4U8 3abUvới bqVvPạn tht8ebân t8ebcủa cj4U8ô qVvPnàng j4U8là tôqVvPi, t8ebcó đDXL6ược vinDXL6h phúct8eb này.

- V3abUớ vẩn,3abU 3abUtao vừDXL6a mới nóit8eb chuyqVvPện Oj4U8nline vớit8eb DXL6anh qVvPta, chẳnj4U8g lẽ3abU 3abUlà hiệnDXL6 tượng3abU siêj4U8u nhiêt8ebn t3abUrên mạt8ebng à?

- qVvPVừa mớj4U8i? Mt8ebày qVvPchắc chắn chứ?

Trứng muqVvPối trợj4U8n trDXL6òn DXL6mắt, há tqVvPo miệng3abU 3abUnhư thể3abU tj4U8ôi vừat8eb gDXL6ặp phqVvPải cht8ebuyện kint8ebh khủDXL6ng gì.