You are here

Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 11 part 1

 CHƯƠNG ku11 iM5sR9- ucuVPkTôi thất tình

 

Ngưu Bôkun nó6yeVq9i, h6yeVq9ết mkuen rượu ucuVPkrồi Thưkuơng NgôiM5sR9 6yeVq9tỉnh dậkuy skuẽ 6yeVq9không sakuo, thế6yeVq9 như6yeVq9ng đếkun tận6yeVq9 tốiiM5sR9 kungày h6yeVq9ôm saiM5sR9u hắn vẫniM5sR9 nkugủ liM5sR9i bì.iM5sR9 6yeVq9Tuy 6yeVq9nhiên, skuắc 6yeVq9mặt hắnucuVPk kiM5sR9hông c6yeVq9òn đ6yeVq9áng siM5sR9ợ ucuVPknhư bkuan đầuiM5sR9 nữa.

Tôi 6yeVq9về kunhà th6yeVq9ay gucuVPkiặt quiM5sR9ần áo vàucuVPk kulấy íkut đồku kudùng cầniM5sR9 iM5sR9thiết để6yeVq9 điiM5sR9 kulàm. LúciM5sR9 r6yeVq9a kiM5sR9hỏi ciM5sR9ửa, iM5sR9tôi thấy6yeVq9 kutấm thiệpucuVPk mời đaiM5sR9ng đượkuc đặiM5sR9t tucuVPkrên bà6yeVq9n uốngucuVPk nước,ku tucuVPkiếp iM5sR9đó liếciM5sR9 thấyku đôiku mắucuVPkt gấuiM5sR9 tkurúc kuto đùucuVPkng và mákui tóc6yeVq9 rốucuVPki 6yeVq9bù kucủa iM5sR9mình tiM5sR9rong gương.

Từ nhỏ6yeVq9 đếniM5sR9 ucuVPklớn, tôiM5sR9i luôn 6yeVq9biến mìnhiM5sR9 như6yeVq9 ciM5sR9on tr6yeVq9ai. iM5sR9Thế nucuVPkhưng, chỉiM5sR9 vìku kuLâm LiM5sR9ỗi kuvô tìkunh niM5sR9ói liM5sR9à thíchiM5sR9 con kugái đểucuVPk tóciM5sR9 dàiiM5sR9 nkuên tronucuVPkg năkum nămiM5sR9 yêkuu đưkuơng, tiM5sR9ôi chưaku t6yeVq9ừng cucuVPkắt tóciM5sR9. 6yeVq9Mãi kuđến tận sa6yeVq9u ucuVPkkhi ckuhia taiM5sR9y, t6yeVq9ôi iM5sR9mới cắucuVPkt mucuVPkột nháucuVPkt ucuVPklàm hiM5sR9ai đoạnku máiiM5sR9 6yeVq9tóc dà6yeVq9i đãiM5sR9 iM5sR9quá hông.

 Thất tìnhucuVPk ucuVPklần trướciM5sR9 có th6yeVq9ể cắt6yeVq9 ngắnku tócucuVPk, lầkun 6yeVq9này kuthì sao?

Có thể6yeVq9 kuvì kukhông nghỉ ngơi6yeVq9 đ6yeVq9ủ tiM5sR9rong haiM5sR9i ngàyku nêniM5sR9 tôiucuVPk loạucuVPkng choạiM5sR9ng 6yeVq9lên ciM5sR9hiếc iM5sR9xe bkuuýt ngưucuVPkợc hướngucuVPk, sau ucuVPk đó lạkui lờku kuđờ đkui dọciM5sR9 cucuVPkon đườngku điM5sR9ến tiM5sR9rước mộiM5sR9t khucuVPku nhà.

Trời đã6yeVq9 n6yeVq9há nh6yeVq9em tối nhưn6yeVq9g chỗiM5sR9 nàoucuVPk c6yeVq9ũng rkuực ánhku iM5sR9đèn khikuến kumọi tiM5sR9hứ tucuVPkrở nên6yeVq9 ucuVPkrõ ràng.

Tôi ucuVPkngồi xổmku nhucuVPkư một coniM5sR9 kukhỉ bêniM5sR9 lề6yeVq9 đkuường 6yeVq9trong ucuVPkmười 6yeVq9phút, siM5sR9au đóucuVPk iM5sR9nhìn thấyiM5sR9 kumột chiếc6yeVq9 taucuVPkxi dừngiM5sR9 ngay trướcku cucuVPkửa 6yeVq9khu nhà,iM5sR9 hakui ngườiku từucuVPk tkurong kuxe bước6yeVq9 iM5sR9ra, mucuVPkột iM5sR9nam, mộtucuVPk nữ,iM5sR9 mucuVPkột qucuVPkuen, một ucuVPk lạ. NgườiiM5sR9 coucuVPkn tucuVPkrai cakuo lớkun, trôngiM5sR9 nhiM5sR9o nh6yeVq9ã, còkun vẻku đ6yeVq9ẹp củ6yeVq9a ngườkui ckuon g6yeVq9ái c6yeVq9ó chúiM5sR9t xanh xaucuVPko, yếuiM5sR9 ớtiM5sR9, tiM5sR9ừ ngoại6yeVq9 hìniM5sR9h iM5sR9đến kucuVPkhí chucuVPkất, cảku hiM5sR9ai đều6yeVq9 xkuứng đôi.

Trước đucuVPkây, khucuVPki xem phimucuVPk, kutôi ucuVPkluôn iM5sR9tỏ vẻku gucuVPkiễu ciM5sR9ợt ucuVPkđối vớiiM5sR9 nucuVPkhững tucuVPkình kutiết maniM5sR9g tín6yeVq9h tìnhucuVPk cờ.ku Tkuhế giới niM5sR9ày rkuộng lớn6yeVq9 nhưku vậy,6yeVq9 kusao cóiM5sR9 tkuhể ucuVPkchạm mặt6yeVq9 nucuVPkhau đượ6yeVq9c cơiM5sR9 chứ?ucuVPk iM5sR9Nếu qucuVPkuả thựucuVPkc liM5sR9à may mắiM5sR9n nucuVPkhư thucuVPkế th6yeVq9ì mukua kuxổ skuố cònku hơniM5sR9, iM5sR9không chừn6yeVq9g lạiucuVPk c6yeVq9ó t6yeVq9hể trúngku đưucuVPkợc ucuVPkvài trăucuVPkm nghìn tệ.

Nhưng kugiờ đây,ku tôkui đã thực6yeVq9 sựku thừaucuVPk 6yeVq9nhận ucuVPksự kunông cạucuVPkn, hucuVPkẹp hò6yeVq9i ckuủa mìnhiM5sR9, tkuôi thấyucuVPk hốiucuVPk hận.

Nghệ thuậiM5sR9t vốniM5sR9 bucuVPkắt n6yeVq9guồn từ 6yeVq9cuộc số6yeVq9ng, cuộciM5sR9 iM5sR9sống luôniM5sR9 đầyucuVPk ắiM5sR9p s6yeVq9ự tànku khốc.

Tôi kuchỉ muốkun đế6yeVq9n ch6yeVq9ỗ Trương ThiM5sR9ần ởucuVPk thôiku, thật6yeVq9 khôngku ng6yeVq9ờ iM5sR9còn c6yeVq9ó thể6yeVq9 niM5sR9hìn t6yeVq9hấy aiM5sR9nh, càngku kiM5sR9hông ngờiM5sR9 còn "iM5sR9thấy một6yeVq9 tặngucuVPk kumột", kè6yeVq9m th6yeVq9eo mkuột ngườkui nữa.

Thấy châucuVPkn hơi6yeVq9 tê,ku tôiiM5sR9 bám v6yeVq9ào ucuVPkcột điện6yeVq9 đứng6yeVq9 dậucuVPky, ciM5sR9hờ miM5sR9ạch mkuáu lkuưu thông.

Phía bênucuVPk kiucuVPka đường, TiM5sR9rương 6yeVq9Thần dì6yeVq9u nkugười ucuVPkcon iM5sR9gái kubên cạkunh điku về6yeVq9 phkuía cổnucuVPkg kh6yeVq9u nhàku, ánhiM5sR9 miM5sR9ắt thậtiM5sR9 dịu dàiM5sR9ng, cucuVPkử chucuVPkỉ tucuVPkhật iM5sR9quan tâm.

Khi đếucuVPkn iM5sR9chỗ rẽku trkuong cổng, h6yeVq9ọ bỗngiM5sR9 niM5sR9hiên d6yeVq9ừng lạiucuVPk. TiiM5sR9ếp 6yeVq9đó, TrươngiM5sR9 ThầniM5sR9 kuchầm iM5sR9chậm qiM5sR9uay đầu,iM5sR9 nhìiM5sR9n 6yeVq9về phía ku tôi đ6yeVq9ang đứng.

Sự ucuVPktê liucuVPkệt nha6yeVq9nh chiM5sR9óng lan từ6yeVq9 tucuVPkhần kikunh chânucuVPk tớiku truniM5sR9g tkuâm đại6yeVq9 nkuão, kutôi dườngucuVPk như6yeVq9 hiM5sR9oàn toà6yeVq9n mấkut 6yeVq9đi ucuVPkkhả năng miêucuVPku tảucuVPk cảucuVPknh tượngiM5sR9 lúc6yeVq9 đó.

Tóm liM5sR9ại, ucuVPktất ciM5sR9ả đề6yeVq9u vô cùngiM5sR9 6yeVq9kịch hóa.

Nếu khôngku iM5sR9phải tậniM5sR9 mắt chứucuVPkng kiến,iM5sR9 tiM5sR9ự ucuVPkmình trảiucuVPk ucuVPkqua, chắciM5sR9 ckuhắn tôiucuVPk siM5sR9ẽ khôiM5sR9ng hềku ucuVPkdo dựucuVPk tỏ6yeVq9 vẻucuVPk xekum thường sâu6yeVq9 skuắc đốiiM5sR9 vớiku iM5sR9những 6yeVq9trò khkuuôn sáoku iM5sR9ác 6yeVq9ý này.

Trong kiM5sR9hông khkuí ucuVPktựa 6yeVq9như kịch kutrường, nhânku iM5sR9vật nakum độiiM5sR9 trêucuVPkn đầuku vòniM5sR9g ánhucuVPk 6yeVq9sáng là6yeVq9 6yeVq9Trương ThầucuVPkn ucuVPknói 6yeVq9vài câu iM5sR9gì đóucuVPk v6yeVq9ới nhân6yeVq9 vậtiM5sR9 nucuVPkữ iM5sR9cũng đkuội vòn6yeVq9g áucuVPknh iM5sR9sáng, rồi6yeVq9 siM5sR9au đóucuVPk 6yeVq9một mìnucuVPkh đucuVPki vucuVPkề phía tô6yeVq9i, từngucuVPk bước6yeVq9 ucuVPktừng bướiM5sR9c, đến6yeVq9 trưkuớc mặtucuVPk tôi.

Trong pucuVPkhút chốc,ku những tiaku sánkug từiM5sR9 vòniM5sR9g kusáng ucuVPkkia kulấp lucuVPkánh làmiM5sR9 chiM5sR9ói mắt6yeVq9 tôi.

Chân tô6yeVq9i vẫniM5sR9 têiM5sR9, càng lúcucuVPk ckuàng tkuê. Ma6yeVq9y ucuVPkmà bêiM5sR9n cạucuVPknh ucuVPkcó cộiM5sR9t điM5sR9iện nênucuVPk tôiiM5sR9 vẫnucuVPk cucuVPkó thểiM5sR9 kuưỡn ngựciM5sR9 thẳng6yeVq9 lưngucuVPk như mkuột kucây ucuVPkbút chiM5sR9ì. 6yeVq9Cảm ơiM5sR9n ĐảngiM5sR9, ucuVPkcảm ơnku ucuVPknhân dâkun, cảmucuVPk ơnucuVPk ucuVPkcột điện!

- TiểuucuVPk Đậu...

- 6yeVq9Có piM5sR9hải iM5sR9anh muốnucuVPk hỏi, skuao eiM5sR9m liM5sR9ại đếniM5sR9 đây?ucuVPk Tkurời đkuất nhân6yeVq9 từucuVPk, chỉucuVPk tkuình iM5sR9cờ nganucuVPkg qukua thôi.

Trương ThầnucuVPk đẩyucuVPk gọng kiM5sR9ính kutheo thókui quucuVPken, giọnucuVPkg nókui trầucuVPkm 6yeVq9ấm, n6yeVq9ụ cườiiM5sR9 nhàkun nhạt:

- AnucuVPkh vốucuVPkn địnhiM5sR9 iM5sR9lát nkuữa sẽ tới6yeVq9 gặpucuVPk em.

Tôi 6yeVq9cũng gkuượng cười:

- Đúngku rồi.iM5sR9 Akunh đucuVPkã hứa, sẽ6yeVq9 ucuVPklập 6yeVq9tức iM5sR9đi tìkum emku, mkuột giâ6yeVq9y ciM5sR9ũng khôiM5sR9ng chậucuVPkm tiM5sR9rễ. Còkun mayku, giờiM5sR9 vẫucuVPkn chucuVPkưa muucuVPkộn, em vẫnucuVPk iM5sR9chưa ngkuủ kunhư mộtku chú6yeVq9 heo.

Nụ cucuVPkười củkua ucuVPkanh dkuần biến mất6yeVq9, chỉiM5sR9 còiM5sR9n 6yeVq9lại vẻiM5sR9 mệtucuVPk mỏi.

Điều nàyucuVPk iM5sR9khiến tôiM5sR9i bỗng ucuVPk cảm iM5sR9thấy hơiM5sR9i mệt,6yeVq9 6yeVq9không phải,iM5sR9 làucuVPk rấucuVPkt mệt.

Tôi hít6yeVq9 một6yeVq9 kuhơi thậtku sâu rồiM5sR9i vucuVPkào thẳng6yeVq9 vấn6yeVq9 đề:

- Bạnku củiM5sR9a iM5sR9anh họiM5sR9 Hạ, iM5sR9 tên AiM5sR9n Khiết,iM5sR9 đúngku không?

Anh hucuVPkơi iM5sR9sững ngườiiM5sR9, nhắ6yeVq9m mắt vàucuVPko rồiiM5sR9 lạiucuVPk mởucuVPk ra6yeVq9. Dướiku nhữiM5sR9ng tkuia sáng6yeVq9 pkuhản chi6yeVq9ếu củaku ánhku điM5sR9èn ucuVPkxung quanh, ku đôi miM5sR9ắt 6yeVq9sau kucặp kínkuh ucuVPkcủa anucuVPkh càng6yeVq9 đeucuVPkn hơucuVPkn, sákung hơn.

Không đợiiM5sR9 đểiM5sR9 6yeVq9anh phản6yeVq9 ứng, tiM5sR9ôi kunói tiếp:

- AniM5sR9h kuđi gucuVPkặp eiM5sR9m ucuVPklà 6yeVq9muốn chia taucuVPky với6yeVq9 iM5sR9em, kucó phảiku không?

Anh nhkuìn tôi,iM5sR9 iM5sR9cặp mày nhí6yeVq9u lucuVPkại nhưiM5sR9ng ánkuh iM5sR9mắt khiM5sR9ông hềiM5sR9 lảnucuVPkg tránh.iM5sR9 Giọng6yeVq9 ankuh ucuVPknhẹ nhàucuVPkng nhiM5sR9ưng kiênucuVPk định:

- ĐúngucuVPk vậy.

- Vì6yeVq9 6yeVq9anh vkuà ucuVPkcô ucuVPkta quay lạiku vớiiM5sR9 nhkuau sao?

- Không6yeVq9. ucuVPkAnh vàiM5sR9 ucuVPkcô ấy mãiku mãiku kucuVPkhông thểku bênku iM5sR9nhau được.iM5sR9 Chỉku là,ucuVPk ankuh iM5sR9không thểku khôkung quucuVPkan 6yeVq9tâm đ6yeVq9ến cô6yeVq9 ấy.

Mấy 6yeVq9phút sauucuVPk, ucuVPktôi đãiM5sR9 hiểu raiM5sR9 mộtucuVPk vucuVPkài chuyện.

Thực iM5sR9ra rấucuVPkt đơn6yeVq9 giảiM5sR9n, 6yeVq9một đôi 6yeVq9yêu n6yeVq9hau t6yeVq9rong miM5sR9ười 6yeVq9năm, 6yeVq9sắp kếtucuVPk hucuVPkôn 6yeVq9rồi nucuVPkhưng vàucuVPko đêm6yeVq9 tucuVPkrước hucuVPkôm cưới,iM5sR9 người conku gá6yeVq9i kubị miM5sR9ột ôiM5sR9ng chucuVPkủ lớ6yeVq9n 6yeVq9ở đâiM5sR9u ucuVPkxuất hiệnku tucuVPkheo ucuVPkđuổi iM5sR9mãnh li6yeVq9ệt. CuốiiM5sR9 cùng,iM5sR9 cô ku ta lkuựa ckuhọn tucuVPkiền bucuVPkạc vàiM5sR9 địaiM5sR9 vị,ku ucuVPkvứt bỏiM5sR9 tkuình yêuiM5sR9 iM5sR9và lờkui hứaiM5sR9. Ti6yeVq9ếc tucuVPkhay, chỉ trongucuVPk th6yeVq9ời gkuian nửa6yeVq9 ucuVPknăm ng6yeVq9ắn ngủiM5sR9i, ôn6yeVq9g chủku kukia liM5sR9ại kuthích mucuVPkột ucuVPkngười khác.iM5sR9 kuCô gái vốnku kiêu6yeVq9 ngạucuVPko kkuhông ucuVPkcó cáchucuVPk ucuVPknào đối6yeVq9 dikuện vớiku h6yeVq9iện thựucuVPkc tànucuVPk ucuVPkkhốc nêniM5sR9 đkuã miM5sR9ắc kuphải chứng phiềniM5sR9 muộ6yeVq9n iM5sR9nghiêm trọng,6yeVq9 bắtucuVPk điM5sR9ầu ngh6yeVq9ĩ kucách kucuVPkết th6yeVq9úc cucuVPkuộc đời.

Vào giây6yeVq9 iM5sR9phút ciM5sR9uối cùng, cô6yeVq9 ucuVPkta nhucuVPkớ đếniM5sR9 kungười ckuon tkurai đ6yeVq9ã iM5sR9cùng ucuVPkmình iM5sR9đi hếtiM5sR9 ucuVPktuổi tha6yeVq9nh kuxuân nkuên gửi mộtiM5sR9 emaiM5sR9il, ucuVPknói lời6yeVq9 iM5sR9xin lỗi.

May kuthay, ciM5sR9ô tiM5sR9a đượcku bệnh việnku cấucuVPkp ciM5sR9ứu kị6yeVq9p thờucuVPki, cànkug mucuVPkay hkuơn iM5sR9là ngườkui ckuon tiM5sR9rai lạucuVPki quucuVPkay iM5sR9về bê6yeVq9n kucô taucuVPk. ChỉiM5sR9 có điềuku, lýiM5sR9 diM5sR9o 6yeVq9không p6yeVq9hải kuvì tìnhucuVPk yêu.

Tôi đã6yeVq9 6yeVq9nói rồi,ucuVPk Trương Thầkun 6yeVq9là ngườiiM5sR9 ucuVPkrất ucuVPklương thiện,ucuVPk trkuong 6yeVq9lúc 6yeVq9kể liM5sR9ại ucuVPkquá kukhứ ucuVPkđã iM5sR9từng mankug iM5sR9đến cho 6yeVq9mình niềmiM5sR9 đakuu ucuVPkkhổ v6yeVq9ô tkuận vàiM5sR9 kuthậm ciM5sR9hí iM5sR9cả sự6yeVq9 s6yeVq9ỉ nhục,iM5sR9 giucuVPkọng iM5sR9anh kuvẫn điềkum nhi6yeVq9ên, không hềiM5sR9 có6yeVq9 c6yeVq9hút căm6yeVq9 hậkun, đếnucuVPk 6yeVq9ngay 6yeVq9cả oucuVPkán 6yeVq9giận ucuVPkhay quởiM5sR9 trách6yeVq9 iM5sR9cũng đềuiM5sR9 khôucuVPkng có.

- TiểiM5sR9u Đậu,ku aucuVPknh kukhông thể bỏ6yeVq9 mặkuc ucuVPkcô ấy.iM5sR9 Dkuù gìiM5sR9, aucuVPknh vàiM5sR9 c6yeVq9ô ấyucuVPk điM5sR9ã 6yeVq9có bấyku 6yeVq9nhiêu n6yeVq9ăm tìnhku iM5sR9cảm, đã6yeVq9 ucuVPkcó bao nhucuVPkiêu niM5sR9ăm bênku nhauku. ĐucuVPkối với6yeVq9 iM5sR9anh, c6yeVq9ô ấ6yeVq9y iM5sR9là miM5sR9ột ngư6yeVq9ời thucuVPkân, a6yeVq9nh khônkug thểiM5sR9 t6yeVq9rơ mắt nhìniM5sR9 kucô iM5sR9ấy t6yeVq9ự hiM5sR9ủy dkuiệt mìnhucuVPk, anucuVPkh thật6yeVq9 iM5sR9sự kucuVPkhông làmku được...

Khi nóiucuVPk nhữngucuVPk 6yeVq9lời này, t6yeVq9rong giọucuVPkng nóiucuVPk iM5sR9của aniM5sR9h như6yeVq9 iM5sR9có cơ6yeVq9n sucuVPkóng liM5sR9ớn, ucuVPkkhông 6yeVq9còn ấkum áp6yeVq9, rkuõ r6yeVq9àng nữaku mà khànku khkuàn, 6yeVq9ram r6yeVq9áp nucuVPkhư thkuể bịku dkuao cucuVPkứa viM5sR9ào tim:

- Bákuc iM5sR9sĩ ucuVPknói, biM5sR9ệnh của côiM5sR9 ấucuVPky pkuhục hồucuVPki kurất chậmiM5sR9, cầ6yeVq9n niM5sR9hiều thờiku g6yeVq9ian, cầnku nhiM5sR9iều sựucuVPk nhẫnku n6yeVq9ại. T6yeVq9ừ bucuVPké, cucuVPkô ấy đ6yeVq9ã ucuVPkmất kumẹ, saucuVPku kh6yeVq9i tốtku nghiệp,6yeVq9 cũngucuVPk iM5sR9gần nhưku ucuVPkcắt đứtiM5sR9 mọi6yeVq9 q6yeVq9uan hệ6yeVq9 vớiiM5sR9 kugia đình. Giờ6yeVq9 đâyucuVPk trênucuVPk thếku giớkui này,iM5sR9 c6yeVq9ô ấyiM5sR9 chỉku cóiM5sR9 mucuVPkình anh.

Nói thẳnucuVPkg làiM5sR9 tìnucuVPkh huống lúkuc nàucuVPky iM5sR9nằm ngkuoài 6yeVq9suy đoánucuVPk ucuVPkcủa iM5sR9tôi, nóku khônucuVPkg giốngku 6yeVq9với hàucuVPkng trăiM5sR9m iM5sR9khả năngucuVPk mà ucuVPk tôi niM5sR9ghĩ đếnucuVPk trkuong những6yeVq9 lúkuc thẫnucuVPk tucuVPkhờ. Đặc6yeVq9 bucuVPkiệt lạiiM5sR9 khôniM5sR9g iM5sR9đủ nhẫn6yeVq9 tâm,ucuVPk khôniM5sR9g đ6yeVq9ủ ác ý6yeVq9 nêniM5sR9 ucuVPkkhiến tucuVPkôi khiM5sR9ông kkuịp p6yeVq9hản ứng.ucuVPk Ngẩnku ngườiiM5sR9 kumãi tôiku mớiku sựucuVPkc ucuVPknhớ raku, hỏi:

- PhảiM5sR9i mucuVPkất ucuVPkbao ucuVPklâu mớucuVPki hoàn tiM5sR9oàn hồiiM5sR9 phục?

- AniM5sR9h kukhông biết...6yeVq9 - TrươucuVPkng ucuVPkThần khiM5sR9ẽ nucuVPkhếch môi,ku nóucuVPki tikuếp: iM5sR9- ..iM5sR9. kunhưng điềuiM5sR9 đucuVPkó khôn6yeVq9g quakun trọng.ucuVPk ucuVPkDù là b6yeVq9ao kulâu aiM5sR9nh cũnucuVPkg iM5sR9không ucuVPkthể đểiM5sR9 e6yeVq9m cùnkug ucuVPkanh gáiM5sR9nh 6yeVq9chịu tấ6yeVq9t iM5sR9cả. Bởi6yeVq9 vì,6yeVq9 6yeVq9như thkuế không ckuông bằiM5sR9ng vucuVPkới ucuVPkem. Vàku vìiM5sR9 đâyku làiM5sR9 c6yeVq9huyện riêucuVPkng ucuVPkcủa kuanh và6yeVq9 kucô iM5sR9ấy. TiểuiM5sR9 Đ6yeVq9ậu, em cóiM5sR9 thểku hiM5sR9iểu không?

Tôi nghĩ,6yeVq9 mìnkuh cóku thể hiểu.

Hai ng6yeVq9ười ởku bên6yeVq9 nkuhau đã quá6yeVq9 lâu,6yeVq9 kudù kusau niM5sR9ày khôngiM5sR9 cònucuVPk y6yeVq9êu nhaiM5sR9u ucuVPkthắm t6yeVq9hiết, thiM5sR9ậm iM5sR9chí lkuà lkuàm tổniM5sR9 ucuVPkthương nhau, n6yeVq9hưng vẫnucuVPk không6yeVq9 kuthể nàkuo xkuóa iM5sR9bỏ 6yeVq9hình iM5sR9ảnh cucuVPkủa đốiiM5sR9 phương6yeVq9 t6yeVq9rong 6yeVq9cuộc đời mình.

Có th6yeVq9ể vìucuVPk ucuVPkthói q6yeVq9uen, có thiM5sR9ể vì6yeVq9 tiM5sR9rách iM5sR9nhiệm, cũn6yeVq9g ckuó thucuVPkể iM5sR9vì 6yeVq9tình bạniM5sR9, vucuVPkà cũnkug cóucuVPk thkuể kuvì tìnhku tkuhân, nhưng khôngucuVPk l6yeVq9iên quakun iM5sR9gì đếnku tình6yeVq9 yêu.

Lấy 6yeVq9ví dkuụ đơucuVPkn giả6yeVq9n, nếu 6yeVq9Lâm Lỗi6yeVq9 cóucuVPk xảyku riM5sR9a chuyệnucuVPk gì,6yeVq9 tôucuVPki cũngku vậy,ucuVPk khônkug thể6yeVq9 bỏ6yeVq9 mặciM5sR9 aniM5sR9h ta.

"Không thể6yeVq9 bỏiM5sR9 mặciM5sR9", bốn chữiM5sR9 nucuVPkày, tô6yeVq9i hiểu.

Theo iM5sR9mô ucuVPktuýp 6yeVq9phát triển kutrong phimiM5sR9, TrươngucuVPk Tkuhần c6yeVq9ó l6yeVq9ẽ sẽ6yeVq9 v6yeVq9ì mucuVPkuốn tô6yeVq9i quênku aniM5sR9h, kuhận aniM5sR9h nkuên gikuả vờiM5sR9 qkuuay lại vớiiM5sR9 côiM5sR9 Thiê6yeVq9n thầiM5sR9n 6yeVq9mùa hiM5sR9ạ, sakuu đóucuVPk bịiM5sR9 6yeVq9tôi kuchửi rủiM5sR9a rồiku tucuVPkát, cucuVPkuối c6yeVq9ùng kutrái tim aucuVPknh 6yeVq9tan 6yeVq9nát iM5sR9nhìn tkuheo b6yeVq9óng tiM5sR9ôi khiM5sR9uất iM5sR9xa dần.

Hoặc lkuà sa6yeVq9u khiM5sR9i biế6yeVq9t sự thật,ku kutôi sẽucuVPk ngkuân ngấiM5sR9n ucuVPknước mắtucuVPk kiiM5sR9ên quyếkut cùn6yeVq9g 6yeVq9anh chucuVPkăm iM5sR9sóc côku ThiêiM5sR9n iM5sR9thần m6yeVq9ùa hạ 6yeVq9kia. CuốiucuVPk cùng,iM5sR9 6yeVq9sau kh6yeVq9i trảiM5sR9i qiM5sR9ua kuhàng liM5sR9oạt ucuVPknhững 6yeVq9đả kukích kulẫn 6yeVq9hiểu l6yeVq9ầm, ánhiM5sR9 sáng c6yeVq9ủa TiM5sR9hánh miM5sR9ẫu t6yeVq9ôi cuố6yeVq9i cùkung cucuVPkũng cảmucuVPk kuhóa đưiM5sR9ợc iM5sR9trời iM5sR9đất, t6yeVq9ình bạiM5sR9n củkua ba ngườiucuVPk và6yeVq9 6yeVq9tình yêiM5sR9u c6yeVq9ủa hkuai ucuVPkngười cùkung tucuVPkồn tạiucuVPk 6yeVq9và 6yeVq9chúng tiM5sR9ôi kusẽ cùngucuVPk sốnkug tiM5sR9rong những ngàyiM5sR9 ucuVPkvui vẻ,ucuVPk hạn6yeVq9h phúc...

Thế nhucuVPkưng, dùku cuộ6yeVq9c sống iM5sR9 có đầyucuVPk nhữkung tìkunh hkuuống cẩu6yeVq9 huy6yeVq9ết thìku ckuũng ucuVPkkhông pkuhải kulà ucuVPkđang trê6yeVq9n k6yeVq9ịch trường.

Trương Tkuhần lựa6yeVq9 c6yeVq9họn skuự thẳng iM5sR9thắn, thànucuVPkh th6yeVq9ật, tôi6yeVq9 6yeVq9lựa chọn6yeVq9 rời6yeVq9 6yeVq9xa 6yeVq9anh. Hkuai ckuhúng ucuVPktôi, mỗiku người6yeVq9 mộtku lựa chọn,6yeVq9 ucuVPkbình tĩnucuVPkh màucuVPk quyếkut đoán.

Không cóucuVPk ucuVPknước mắt, không6yeVq9 cóku siM5sR9ự đauucuVPk kkuhổ 6yeVq9xé g6yeVq9an ucuVPkxé ruột,6yeVq9 khôn6yeVq9g hỏiiM5sR9 trờiucuVPk, hỏiiM5sR9 đấtku, hỏiucuVPk biểkun, tấtiM5sR9 cả6yeVq9 đều theucuVPko lẽ6yeVq9 t6yeVq9ự nhiên.

Tôi 6yeVq9giậm g6yeVq9iậm chân, hì6yeVq9nh iM5sR9như khkuông còn6yeVq9 tkuê nữa.

Buông t6yeVq9ay khỏiM5sR9i cây6yeVq9 cucuVPkột điện, tkuôi cười6yeVq9 hkuì kuhì nói:

- Ma6yeVq9y iM5sR9mà ngkuười trongucuVPk văn kuphòng đềuku khôn6yeVq9g biết6yeVq9 chiM5sR9uyện củ6yeVq9a ucuVPkhai chúnucuVPkg tucuVPka, đỡ6yeVq9 phkuải iM5sR9tốn công6yeVq9 giảiM5sR9i thích.

Trương Thần6yeVq9 gật6yeVq9 đầu,iM5sR9 cuối cùngucuVPk trêucuVPkn khóeku môiiM5sR9 iM5sR9anh cũngku lộucuVPk ucuVPkra mộucuVPkt đườucuVPkng iM5sR9cong nhucuVPko nhỏ:

- Ừ,ucuVPk cũniM5sR9g may.

- MucuVPkay làucuVPk cucuVPkhúng 6yeVq9ta chưa 6yeVq9 nói tớucuVPki kiM5sR9ế hoiM5sR9ạch hakuy lờiiM5sR9 hứ6yeVq9a gì.

- ucuVPkỪ, may.

- MucuVPkay 6yeVq9mà kuem vẫkun chiM5sR9ưa rấtucuVPk rất rấtiM5sR9 thíciM5sR9h an6yeVq9h, thíchku đếiM5sR9n iM5sR9nỗi kukhắc cốtucuVPk kughi tâm.

- kuỪ, may.

- MiM5sR9ay mà,ucuVPk iM5sR9anh cũucuVPkng đối vớiku kuem kunhư vậy.

Lần nucuVPkày iM5sR9Trương ThầiM5sR9n lại khucuVPkông nóiucuVPk gì.

Để khônucuVPkg kkuhí bớiM5sR9t tẻku ngắt, tôucuVPki đànkuh 6yeVq9phải nókui tiếp:

- Tìnhku yêu6yeVq9 của6yeVq9 chúnucuVPkg ta iM5sR9thật "6yeVq9chớp n6yeVq9hoáng". Từku lú6yeVq9c xác6yeVq9 địnucuVPkh 6yeVq9quan ucuVPkhệ 6yeVq9yêu đươngucuVPk ucuVPkđến kkuhi kết thúc6yeVq9, tucuVPkrước saucuVPku 6yeVq9gộp lại6yeVq9 ucuVPkhình ucuVPknhư nhiềkuu nhất6yeVq9 chkuỉ mưucuVPkời ngày.

Trương ThầucuVPkn giiM5sR9ơ kutay ra xekum đồngku hồ,ku nói:

- Ckuhín ngàiM5sR9y haiM5sR9i mươi 6yeVq9hai giờucuVPk bốnucuVPk mươucuVPki bkua phú6yeVq9t, t6yeVq9ừ lú6yeVq9c akunh nóiiM5sR9 vớiucuVPk ucuVPkem "PhảiM5sR9i" đế6yeVq9n câuiM5sR9 nói iM5sR9ban nucuVPkãy 6yeVq9"Đúng vậy".

- ucuVPkCó phảiku aiM5sR9nh kuthích em không?

- AucuVPknh kumuốn ckuhia 6yeVq9tay em iM5sR9 có đúng6yeVq9 không?

- Đúng6yeVq9 vậy.

Tôi hucuVPkít mạnkuh 6yeVq9mũi, chớp m6yeVq9ắt tucuVPkhật mạnh6yeVq9, hé6yeVq9t to:

- AucuVPknh đừngucuVPk nkuhư thkuế này. NếuucuVPk aniM5sR9h ucuVPknhư thkuế nàyku thiM5sR9ì eucuVPkm siM5sR9ẽ cảmucuVPk 6yeVq9thấy akunh tkuhích 6yeVq9em nhiềkuu 6yeVq9hơn e6yeVq9m thíchiM5sR9 anh.

Trương Thkuần kubật cười, giọngku nóiiM5sR9 ucuVPkkhàn khàniM5sR9 iM5sR9nhưng rõ6yeVq9 ràngucuVPk, chínku chắn:

- TiiM5sR9ểu Đ6yeVq9ậu, iM5sR9anh tucuVPkhực sự mu6yeVq9ốn 6yeVq9luôn 6yeVq9ở kubên kuem, 6yeVq9muốn qu6yeVq9ý trọnucuVPkg eucuVPkm, khôn6yeVq9g ucuVPkmuốn ucuVPkem iM5sR9phải buồn6yeVq9, khôngku muốniM5sR9 e6yeVq9m phải khó6yeVq9c. ucuVPkAnh iM5sR9những tưở6yeVq9ng rằkung, 6yeVq9mình cucuVPkó thể6yeVq9 làmku được...

Anh nắm6yeVq9 chkuắc v6yeVq9ai ucuVPktôi, xoay kutôi 6yeVq9nửa vòngucuVPk tiM5sR9ròn, iM5sR9sau đóiM5sR9 khkuẽ đẩucuVPky tôiku vucuVPkề iM5sR9phía tr6yeVq9ước, giucuVPkọng an6yeVq9h vakung lên ucuVPk sau lưngucuVPk tôi:

- Trướcku 6yeVq9đây, 6yeVq9đều lucuVPkà em nkuhìn akunh rờucuVPki đi.ku 6yeVq9Lần iM5sR9này ucuVPkđổi lại,6yeVq9 aucuVPknh 6yeVq9sẽ nhkuìn th6yeVq9eo bóngku em.

- Phải.

- Được.

Tôi skuải nhữngku bướcucuVPk lớn, khôn6yeVq9g qiM5sR9uay đầuiM5sR9 lại.

Tôi tkuhất tìucuVPknh rucuVPkồi, t6yeVq9ôi rất buồn.

Dù cuộcucuVPk tìnhucuVPk nàyiM5sR9 từucuVPk đầu ciM5sR9hí cukuối tổiM5sR9ng cộng6yeVq9 khôngiM5sR9 điM5sR9ến mười6yeVq9 ngày6yeVq9, nhưngiM5sR9 tô6yeVq9i vẫnucuVPk rucuVPkất buồn.

Vốn địn6yeVq9h liM5sR9ấy đồku, kurồi đi ucuVPk đến chỗucuVPk NgưuiM5sR9 Bôkun nhưng6yeVq9 ucuVPkdo 6yeVq9trong lòngku buiM5sR9ồn bãiM5sR9 6yeVq9nên tôiucuVPk m6yeVq9uốn ucuVPkquay 6yeVq9về nhiM5sR9à ởiM5sR9 một mình.

Có ucuVPkcâu nóiku: "KhôucuVPkng có cáchucuVPk nkuào giải6yeVq9 sầu6yeVq9 ngoucuVPkài viucuVPkệc giảiM5sR9 v6yeVq9ờ vui...".

Tôi miM5sR9ua cổucuVPk vịiM5sR9t Than6yeVq9h Võ loạ6yeVq9i ciM5sR9ay nhất,ku ucuVPkpha liM5sR9y c6yeVq9à piM5sR9hê đ6yeVq9en ucuVPkđặc hơnku cả6yeVq9 tiM5sR9ương rồiku nhìn6yeVq9 hkuai t6yeVq9hứ nàyku bkuần thần hồiiM5sR9 lâiM5sR9u, cuối6yeVq9 cù6yeVq9ng lkuại kiM5sR9hông nh6yeVq9ét viM5sR9ào miệng.

Tôi nucuVPkhư cokun nhặkung kkuhông đầu lượniM5sR9 quanucuVPkh piM5sR9hòng mưkuời bảy,ku miM5sR9ười támku vòniM5sR9g, chókung mặt,6yeVq9 ho6yeVq9a mắ6yeVq9t, chá6yeVq9n niM5sR9ản, cuối cùngiM5sR9 ucuVPkchỉ c6yeVq9ó tkuhể mucuVPkở má6yeVq9y tínkuh, rồiM5sR9i lại6yeVq9 tiệniM5sR9 taiM5sR9y đăkung nhậkup QQ.

Vào 6yeVq9giờ ăniM5sR9 tốkui củaucuVPk ngày 6yeVq9Chủ nhật,ucuVPk số6yeVq9 ngucuVPkười Okunline chỉku điM5sR9ếm trênku đầuku n6yeVq9gón tayku, d6yeVq9o kuđó avucuVPkatar nào6yeVq9 iM5sR9sáng cànkug trở iM5sR9nên iM5sR9rõ ràngiM5sR9 hơn.

Trong ucuVPkđó iM5sR9có 6yeVq9một avatarku, hình kunhư 6yeVq9lúc nàkuo ucuVPkcũng sángucuVPk, rucuVPkỏ lẽiM5sR9 ankuh kuta nucuVPkghiện 6yeVq9game trêniM5sR9 Q6yeVq9Q nên6yeVq9 OniM5sR9line hai mươiucuVPk kubốn tiếnkug đồngku hồucuVPk mkuột ngày.

Có m6yeVq9ột t6yeVq9hời giaucuVPkn dài, tôi6yeVq9 6yeVq9đều ch6yeVq9ọn sự6yeVq9 piM5sR9hớt lkuờ đối6yeVq9 vkuới 6yeVq9người này6yeVq9. NhưniM5sR9g lần6yeVq9 6yeVq9này iM5sR9như 6yeVq9bị 6yeVq9trúng t6yeVq9à, taucuVPky run rkuun, tôiucuVPk ấ6yeVq9n v6yeVq9ào aucuVPkvatar iM5sR9đó rồiku gửucuVPki 6yeVq9một biểu6yeVq9 tkuượng mặiM5sR9t cười.

Vừa ucuVPkgửi xoiM5sR9ng, tôiucuVPk 6yeVq9liền muốn chặkut phăn6yeVq9g 6yeVq9cái điM5sR9ầu mìnhiM5sR9 điucuVPk, 6yeVq9đang đ6yeVq9ịnh tkuhoát riM5sR9a, co6yeVq9n chuộtku dừn6yeVq9g liM5sR9ại nút "X"iM5sR9 trucuVPkên điM5sR9ỉnh gó6yeVq9c bkuên phả6yeVq9i, iM5sR9tôi lại6yeVq9 khkuông nhucuVPkấn vào.

Cát bụiku (******) 18:45:34

A ucuVPkPhúc, ekum tìucuVPkm kuanh ?

Tốc kuđộ đucuVPkánh chiM5sR9ữ của6yeVq9 Lâm LỗiM5sR9i vẫn6yeVq9 nhkuanh niM5sR9hư tkurước đucuVPkây, côn6yeVq9g lkuao nàyucuVPk thuộiM5sR9c ucuVPkvề m6yeVq9ối tìnucuVPkh mỗi6yeVq9 ucuVPkngười mucuVPkột nơi6yeVq9 của chúngiM5sR9 tôi.

Khi iM5sR9ấy rấtiM5sR9 ngkuhèo, ckuước gọi ucuVPkđiện thoạiku đưiM5sR9ờng iM5sR9dài ucuVPkrất đắt,ku iM5sR9tôi và6yeVq9 iM5sR9anh t6yeVq9a liềkun tậucuVPkn d6yeVq9ụng ucuVPktất iM5sR9cả c6yeVq9ơ hộiiM5sR9 để cóiM5sR9 thể6yeVq9 lênku mạnucuVPkg nókui chuyện.ucuVPk 6yeVq9Ký túcku iM5sR9xá, quáucuVPkn kunet, phòn6yeVq9g mákuy, đề6yeVq9u làiM5sR9 nucuVPkhững nơi chúnkug tôucuVPki từngiM5sR9 6yeVq9chiến đấu.

Số 6yeVq9QQ của6yeVq9 ucuVPkhai iM5sR9chúng tôi làucuVPk kucùng đăngku 6yeVq9ký mộtucuVPk ucuVPklúc, iM5sR9sáu kunăm rồkui, c6yeVq9hưa tiM5sR9ừng thay.

Trên tiM5sR9hực tếku, ckuó rất nhucuVPkiều tiM5sR9hứ viM5sR9ẫn kh6yeVq9ông ucuVPkhề kuthay iM5sR9đổi s6yeVq9au khucuVPki 6yeVq9chúng tôiM5sR9i kuchia tayiM5sR9. iM5sR9Ví dkuụ kunhư siM5sR9ố điện kuthoại dkui dộng,ku skuố tàucuVPki kh6yeVq9oản MS6yeVq9N, địaucuVPk ciM5sR9hỉ iM5sR9email, bkuiệt danucuVPkh t6yeVq9rên mạniM5sR9g, kucách gọi thânucuVPk mậtiM5sR9 tiM5sR9rong đucuVPkời thựkuc, tkuhậm 6yeVq9chí đếnku ng6yeVq9ay kucả mậiM5sR9t mã6yeVq9 6yeVq9thẻ niM5sR9gân hàiM5sR9ng ciM5sR9ũng 6yeVq9không đổi. ĐóiM5sR9 chí6yeVq9nh kulà ngàyiM5sR9 sin6yeVq9h nhucuVPkật của6yeVq9 an6yeVq9h ta.

Có 6yeVq9duy nhấkut mộucuVPkt thứ thayku ucuVPkđổi ucuVPklà tìnhiM5sR9 cảucuVPkm nhữn6yeVq9g tưởngku ucuVPksẽ kubền lâuucuVPk nhucuVPkư trờiiM5sR9 đất.

Trời đất!ku XiM5sR9em rkua tôi đangucuVPk thật6yeVq9 kusự rấ6yeVq9t b6yeVq9uồn. Tôiku nucuVPkhíu mắtiM5sR9, ckuau 6yeVq9mày vucuVPkẻ đa6yeVq9u đớn.

A iM5sR9Tu LucuVPka (******) 18:47:51

Gửi nhầm.

Tôi chỉucuVPk muucuVPkốn nh6yeVq9anh chóng kếtiM5sR9 iM5sR9thúc cuộiM5sR9c đốiM5sR9i thucuVPkoại vôku iM5sR9thưởng vô6yeVq9 ph6yeVq9ạt này6yeVq9 nh6yeVq9ưng lạiM5sR9i mộiM5sR9t lần6yeVq9 6yeVq9nữa đangku định thoiM5sR9át 6yeVq9thì phảiucuVPk dừ6yeVq9ng lại.

Cát biM5sR9ụi (******) 18:48:34

A iM5sR9Phúc, cóku phả6yeVq9i ucuVPkđã xảiM5sR9y ra chuykuện gì6yeVq9 không?

Tôi kucó tiM5sR9hể nóiucuVPk ucuVPkmột 6yeVq9cách không hềku ph6yeVq9ô 6yeVq9trương rằng6yeVq9, tiM5sR9ừ 6yeVq9cửa sổ6yeVq9 chakut, triM5sR9ong foniM5sR9t ch6yeVq9ữ ku"Lệ", c6yeVq9ỡ chữ iM5sR9 năm, màiM5sR9u chiM5sR9ữ x6yeVq9anh diM5sR9a tiM5sR9rời, tôucuVPki cucuVPkó thể6yeVq9 tưởngucuVPk iM5sR9tượng rkua dániM5sR9g vẻku 6yeVq9của aniM5sR9h ucuVPkta lúc này.

Mắt nhìnku 6yeVq9chằm chằmucuVPk vào m6yeVq9àn hình,6yeVq9 ngónucuVPk takuy đặtucuVPk tkurên bàn6yeVq9 phímucuVPk, khucuVPkẽ mucuVPkím chặiM5sR9t 6yeVq9môi, thoángku chútku kulo lắngku. ỒucuVPk đúng rồi,6yeVq9 bkuên cạnh6yeVq9 c6yeVq9òn iM5sR9có nucuVPkửa baucuVPko tiM5sR9huốc lkuá, mộtiM5sR9 chiếcucuVPk gkuạt tàiM5sR9n, một6yeVq9 kucái bật6yeVq9 lửa.

Nếu như,6yeVq9 nhữngucuVPk thóiM5sR9i quen nàyiM5sR9 của6yeVq9 ucuVPkanh tiM5sR9a 6yeVq9cũng kucuVPkhông h6yeVq9ề ucuVPkthay đổi.

Tôi ucuVPkthừa nhận,ku có6yeVq9 những kulúc iM5sR9tôi 6yeVq9là niM5sR9gười rấkut khôn6yeVq9g ucuVPkquyết đoán.ku kuVậy nên,iM5sR9 lúiM5sR9c nàkuy tôiucuVPk dkuo dựucuVPk, 6yeVq9chần chừ, iM5sR9 không dứiM5sR9t khucuVPkoát ấnku vàiM5sR9o ucuVPknút "X".

A 6yeVq9Tu L6yeVq9a (******) 18:52:43

Nếu eucuVPkm xảucuVPky r6yeVq9a chuyệkun, anh sẽku làm6yeVq9 gì?

Trong vkuài pkuhút ucuVPktôi ucuVPkdo dự,6yeVq9 Lâm Lỗkui vẫucuVPkn lặngucuVPk lẽiM5sR9 chờucuVPk đợi.iM5sR9 kuSau kiM5sR9hi dòngiM5sR9 chucuVPkữ vừkua rồiucuVPk đượcku g6yeVq9ửi đucuVPki, kuanh tucuVPka khôniM5sR9g lập tkuức trảiM5sR9 lucuVPkời màiM5sR9 lặiM5sR9ng lẽiM5sR9 mấiM5sR9t 6yeVq9khoảng mucuVPkột phú6yeVq9t rưỡi.

Cát bụ6yeVq9i (******) 18:54:22

Anh kusẽ ởiM5sR9 bêiM5sR9n emku, nếiM5sR9u em muốn.6yeVq9 Chỉ6yeVq9 cầniM5sR9 eiM5sR9m đồngucuVPk ý.

 

A T6yeVq9u ucuVPkLa (******) 18:54:55

Tại siM5sR9ao? Chkuẳng phảkui giữa haiucuVPk chúucuVPkng t6yeVq9a đãku kucuVPkhông 6yeVq9còn qukuan hucuVPkệ 6yeVq9gì rồiku sao?

 

Cát bụiiM5sR9 (******) 18:56:32

A kuPhúc ngốc,iM5sR9 iM5sR9cho kudù 6yeVq9là lúc nàoucuVPk, chucuVPko dùku l6yeVq9à tucuVPkình h6yeVq9uống gìiM5sR9, aucuVPknh cũiM5sR9ng khô6yeVq9ng thểucuVPk ucuVPkbỏ mặciM5sR9 emiM5sR9. 6yeVq9Dù chúkung ta khôiM5sR9ng cucuVPkòn kulà ngườiiM5sR9 yêkuu t6yeVq9hì vẫkun làku biM5sR9ạn kubè. 6yeVq9Dù 6yeVq9em khôiM5sR9ng kucoi akunh là6yeVq9 6yeVq9bạn thìiM5sR9 ucuVPkít ra kuem v6yeVq9à 6yeVq9anh ckuũng vẫniM5sR9 6yeVq9là đồiM5sR9ng hưkuơng lkuớn ucuVPklên cùnucuVPkg nhau.

Tôi khucuVPkông trảucuVPk lờiiM5sR9 màku ucuVPknhấn thẳng vàoucuVPk nútku "6yeVq9X" rồiucuVPk tắkut mákuy tính.

Vì kutôi khócucuVPk, dùku ucuVPkkhông có siM5sR9ự 6yeVq9trợ kulực củaku vịucuVPk caucuVPky, viM5sR9ị đắkung như6yeVq9ng nư6yeVq9ớc 6yeVq9mắt tôi6yeVq9 vẫnucuVPk tuôkun nhkuư trút.

Con ngư6yeVq9ời, lucuVPkoài siM5sR9inh vật ku này k6yeVq9hông cầnucuVPk biếtku 6yeVq9đau buồnku 6yeVq9hay tuyệt6yeVq9 vkuọng đế6yeVq9n đâu6yeVq9, 6yeVq9chỉ iM5sR9cần iM5sR9tìm iM5sR9thấy mộtiM5sR9 chỗku phát tiếkut đượciM5sR9 làku liềkun ckuó iM5sR9thể iM5sR9gào kiM5sR9hóc thokuải máucuVPki mộtku kutrận, 6yeVq9cơ bkuản sẽucuVPk chă6yeVq9ng cảm t6yeVq9hấy vấiM5sR9n 6yeVq9đề ucuVPkto tát6yeVq9 kunữa. NhữiM5sR9ng kh6yeVq9ả 6yeVq9năng còkun lạiucuVPk như6yeVq9 nhảy6yeVq9 lầu,iM5sR9 đâucuVPkm vkuào tường6yeVq9 hayku gì ucuVPkgì đ6yeVq9ó làiM5sR9 iM5sR9rất hiếm.

Giống nhucuVPkư tucuVPkôi trước đây,6yeVq9 tứcucuVPk nghẹniM5sR9 ởucuVPk tucuVPkrong ngực,ku kiM5sR9hó chịu6yeVq9 đếiM5sR9n nỗiucuVPk hận6yeVq9 khônucuVPkg thểku lấyiM5sR9 diM5sR9ao 6yeVq9cứa mộtucuVPk nhát vào6yeVq9 bụng.

Sau ucuVPkkhi khiM5sR9óc điM5sR9ã mucuVPkột trận, liềiM5sR9n lập6yeVq9 tứucuVPkc siM5sR9uy xétiM5sR9 mộtucuVPk ckuách thựcucuVPk kutế rằng,ucuVPk nếucuVPku nhucuVPkư c6yeVq9ứa kumột vếtiM5sR9 dàiM5sR9i ởiM5sR9 t6yeVq9rên 6yeVq9bụng thì sẽku đucuVPkau đớnucuVPk đếiM5sR9n tucuVPkhế nào...

Nghĩ t6yeVq9ới kuvết cứaucuVPk rỉ m6yeVq9áu, tôiucuVPk sựciM5sR9 nhớiM5sR9 đếnucuVPk vết6yeVq9 thươngku iM5sR9trên lưnucuVPkg củaiM5sR9 TiM5sR9hương NgôiM5sR9, kudo vậ6yeVq9y sức6yeVq9 tập6yeVq9 truucuVPkng liền bị6yeVq9 kuphân tákun phiM5sR9ần iM5sR9nào, tiM5sR9ốc độ6yeVq9 lănku củkua n6yeVq9ước m6yeVq9ắt kutheo đkuó cũng6yeVq9 6yeVq9giảm điku đôi chút.

Đương nhkuiên, còkun có6yeVq9 thể ku vì dkuù 6yeVq9sao đây6yeVq9 cũngiM5sR9 6yeVq9không phảiM5sR9i ucuVPklà ucuVPklần th6yeVq9ất tìnucuVPkh điM5sR9ầu tiucuVPkên, thkuất tìn6yeVq9h, thất6yeVq9 tiM5sR9ình thành queiM5sR9n rồi.

Nếu dùkung phưiM5sR9ơng pháiM5sR9p khoa họkuc qukuy đổi6yeVq9 skuố l6yeVq9ượng tiM5sR9hì lầkun trướcku yêucuVPku nhaucuVPku tro6yeVq9ng nămucuVPk niM5sR9ăm, tkuôi khókuc mất6yeVq9 năm thán6yeVq9g, lần6yeVq9 niM5sR9ày iM5sR9yêu nucuVPkhau tronkug mườkui ngà6yeVq9y, ucuVPkdo đó,6yeVq9 ckuó lẽku kutôi sẽku chỉ6yeVq9 kiM5sR9hóc... thôi r6yeVq9ồi, họcucuVPk dkuốt ucuVPkmôn tokuán, gikuờ khônkug 6yeVq9tính r6yeVq9a nổi...

Tóm 6yeVq9lại, dướiucuVPk 6yeVq9tác dụng củkua iM5sR9những su6yeVq9y nghĩiM5sR9 iM5sR9vớ vẩn,ucuVPk tkuôi ucuVPkđã ngừnucuVPkg khóc.

Tôi vàiM5sR9o phòkung tắ6yeVq9m rửaucuVPk mặucuVPkt, bỗng nhiM5sR9iên ng6yeVq9he ucuVPkthấy tiế6yeVq9ng cửa.iM5sR9 Nkugó r6yeVq9a th6yeVq9ì ucuVPktrông thấyucuVPk miM5sR9ột kuhổ, ucuVPkmột trâuku v6yeVq9ai sánh ku vai đứ6yeVq9ng trướciM5sR9 cửaiM5sR9 thucuVPkay giày.

Nghe thấy6yeVq9 độngucuVPk tĩn6yeVq9h, Thương NgiM5sR9ô ngẩngiM5sR9 6yeVq9đầu lên6yeVq9 nhìn.6yeVq9 DướiucuVPk iM5sR9ánh đènucuVPk t6yeVq9ường màu6yeVq9 vàkung c6yeVq9am 5iM5sR90W, 6yeVq9hình ảnhiM5sR9 hắnucuVPk có chúiM5sR9t ucuVPkkhông r6yeVq9õ ràng.

- TiểuiM5sR9 TucuVPkường, quả6yeVq9 nhiên emku có6yeVq9 ởucuVPk nhà.

Giọng hiM5sR9ắn vừkua nhkuẹ vucuVPkừa khàn, 6yeVq9nghe cóucuVPk vẻucuVPk kỳucuVPk 6yeVq9lạ, khiếkun tkuim tôiM5sR9i ucuVPknhói kulên, sốngku mũkui kucay caucuVPky, sakuu 6yeVq9đó phát hiện6yeVq9 dániM5sR9g vẻiM5sR9 ucuVPkhắn càkung mờku nhạt6yeVq9 hơn.

Hóa ucuVPkra, hiệuiM5sR9 quiM5sR9ả thị 6yeVq9 giác nucuVPkhư 6yeVq9thế k6yeVq9hông phảiucuVPk kuvì ánucuVPkh điM5sR9èn, iM5sR9mà ucuVPklà tucuVPkrong gi6yeVq9ây phútku nhìucuVPkn tiM5sR9hấy hắn,ucuVPk mắtiM5sR9 tôi biM5sR9ỗng trucuVPkào iM5sR9ra ucuVPkthứ cucuVPkhất liM5sR9ỏng mằniM5sR9 mặn.

- Sakuo 6yeVq9anh lạiucuVPk về?

- iM5sR9Tỉnh rồkui thìku kuvề thôi.

Thương NiM5sR9gô lucuVPkẳng lặng đápucuVPk iM5sR9lời, sa6yeVq9u đó6yeVq9 tiếniM5sR9 lạiku, nghiêiM5sR9ng đầuku nhiM5sR9ìn tôucuVPki, cườiku mucuVPkà nhucuVPkư khô6yeVq9ng cucuVPkười hỏi:

- E6yeVq9m thkuuộc tộiM5sR9c iM5sR9Hổ chúngku ta, là6yeVq9m giM5sR9ì phiM5sR9ải h6yeVq9ọc loàucuVPki thỏ?

Tôi đưaiM5sR9 cặpiM5sR9 iM5sR9mắt ucuVPkthỏ nhìn hắn6yeVq9: iM5sR9- AucuVPknh kumới 6yeVq9là thiM5sR9ỏ, 6yeVq9là cucuVPkon th6yeVq9ỏ đực.

Ngưu kuBôn ucuVPkdựa ngườkui và6yeVq9o cửa iM5sR9nhìn chú6yeVq9ng 6yeVq9tôi, kiM5sR9hẽ cườiucuVPk, nói:

- ucuVPkNếu a6yeVq9nh ấyku lkuà 6yeVq9thỏ thật ucuVPkthì ucuVPkchị diM5sR9âu t6yeVq9ính sao?

Tôi iM5sR9nghiến r6yeVq9ăng, đáp:

- Thìku xkué ucuVPkxác ucuVPkanh iM5sR9ta ra luôn.

Ngưu B6yeVq9ôn cứn6yeVq9g họng.

Thương 6yeVq9Ngô 6yeVq9lại rucuVPkất điềm tĩnh,ucuVPk iM5sR9giơ taiM5sR9y kura vuốtucuVPk ucuVPktóc tôiM5sR9i, nói:

- YêucuVPkn tkuâm. ucuVPkCó ucuVPkem ởku đây, kuta ucuVPkkhông iM5sR9sao đâu.

Không hkuiểu iM5sR9có phkuải ducuVPko mới từucuVPk bkuên ngkuoài vkuào nucuVPkhà haucuVPky k6yeVq9hông 6yeVq9mà kutay hắn6yeVq9 rấ6yeVq9t lạnhku, ucuVPkkhông iM5sR9ấm ákup iM5sR9như bìiM5sR9nh thường.

Lẽ nkuào, hucuVPkắn thậtku ucuVPksự chịu ảiM5sR9nh hưởngku củkua thờiiM5sR9 6yeVq9tiết bêucuVPkn ucuVPkngoài s6yeVq9ao? kuVậy nên,6yeVq9 tucuVPkhực rucuVPka hắ6yeVq9n iM5sR9cũng cảmiM5sR9 iM5sR9thấy lạnh...

Điều nàyku kiM5sR9hiên tôiku bỗng nhớku điM5sR9ến cá6yeVq9i 6yeVq9chăn l6yeVq9ông iM5sR9vũ mớiM5sR9i tin6yeVq9h bỏiM5sR9 6yeVq9quên bê6yeVq9n đườucuVPkng nê6yeVq9n khôkung tráiM5sR9nh khỏiiM5sR9 tiếc nuối.

Lại n6yeVq9ghĩ tối6yeVq9 6yeVq9hôm ucuVPkđó chỉ6yeVq9 cách hiệnucuVPk tạucuVPki khôngiM5sR9 quá6yeVq9 iM5sR9hai ucuVPktrăm ucuVPkbốn mươiucuVPk giờucuVPk, cảnhiM5sR9 iM5sR9vật vkuẫn ngucuVPkuyên ucuVPkvẹn niM5sR9hưng người đãku 6yeVq9không còn.ku.. TucuVPkôi khôngucuVPk chỉ6yeVq9 t6yeVq9iếc nuốiiM5sR9 miM5sR9à cònucuVPk xấuku hổ,6yeVq9 khôngiM5sR9 chkuỉ xấuucuVPk hổucuVPk mà cò6yeVq9n đa6yeVq9u kuđớn. Cứ6yeVq9 đucuVPkau kuđớn lkuà iM5sR9chức kunăng tuyếnku lệku củaucuVPk tiM5sR9ôi lại6yeVq9 khởiku động.

Đang suucuVPky 6yeVq9nghĩ, tô6yeVq9i biM5sR9ỗng cảm tucuVPkhấy bàniM5sR9 tucuVPkay iM5sR9vốn đặtiM5sR9 trkuên 6yeVq9mái tókuc tôiku ucuVPkkhẽ 6yeVq9dừng lạkui, siM5sR9au đóiM5sR9 d6yeVq9i chuyểkun xuống tráucuVPkn 6yeVq9rồi iM5sR9che kí6yeVq9n cặ6yeVq9p mắtucuVPk cucuVPkủa tôi.

Lòng b6yeVq9àn tucuVPkay rấtucuVPk lạnh nh6yeVq9ưng tiM5sR9ôi lạiM5sR9i cảm6yeVq9 thiM5sR9ấy 6yeVq9rất nóng,6yeVq9 s6yeVq9au n6yeVq9ày 6yeVq9tôi 6yeVq9mới hiểiM5sR9u sứcku nón6yeVq9g điM5sR9ó có6yeVq9 được6yeVq9 t6yeVq9ừ những 6yeVq9 giọt nkuước miM5sR9ắt 6yeVq9đang tuucuVPkôn kura nhiM5sR9ư trútucuVPk củucuVPka tôi.

Lần 6yeVq9này, tôucuVPki k6yeVq9hông g6yeVq9ào khóc ucuVPknhư tucuVPkrước đây,ucuVPk chỉ6yeVq9 tiếkun lucuVPkên kunửa biM5sR9ước rồiucuVPk vùiku m6yeVq9ặt viM5sR9ào lồkung ucuVPkngực hắn.

Tôi không6yeVq9 hiểu6yeVq9 sakuo mình lạiucuVPk niM5sR9hư thkuế nkuày, viM5sR9ì cứku coucuVPki nucuVPkhư trucuVPkước mặtucuVPk 6yeVq9bố mẹ6yeVq9, đãucuVPk rucuVPkất nhiề6yeVq9u niM5sR9ăm rồkui tôi6yeVq9 chư6yeVq9a iM5sR9từng khóc, cứucuVPk iM5sR9coi nucuVPkhư làucuVPk ngucuVPkười iM5sR9bạn thâucuVPkn nhấucuVPkt, ucuVPkcứ kucoi nhiM5sR9ư iM5sR9là T6yeVq9rương Thkuần, iM5sR9là Lkuâm LỗiM5sR9i, thì iM5sR9nhiều kulắm tôiiM5sR9 cũ6yeVq9ng chỉiM5sR9 vừa6yeVq9 khóc6yeVq9, vừaku ucuVPkcười riM5sR9ồi hétucuVPk v6yeVq9ài tiếucuVPkng ckuho xong.

Nhưng gkuiờ đâiM5sR9y, iM5sR9tôi lại 6yeVq9 giống nhkuư miM5sR9ột iM5sR9đứa trkuẻ chiM5sR9ẳng hiểuiM5sR9 biết6yeVq9 gìucuVPk, khôn6yeVq9g cóiM5sR9 ápiM5sR9 6yeVq9lực, cucuVPkũng chẳucuVPkng phảiku che giấuucuVPk, nh6yeVq9ư thếku niM5sR9ào thkuì cứucuVPk iM5sR9là vậy.

Khóc thoảiku ucuVPkmái rồi,ku tôi còucuVPkn kura sứcucuVPk qu6yeVq9ệt niM5sR9ước mắt,ku nướcucuVPk kumũi vucuVPkào 6yeVq9áo củkua ThươucuVPkng NiM5sR9gô, triM5sR9ong lòngucuVPk ucuVPkthấy thiM5sR9oải mái hơkun nhiều.

Lúc 6yeVq9này, NgưuiM5sR9 Bôkun viM5sR9ẫn đứng iM5sR9 yên tucuVPkại ucuVPkvị tríucuVPk ciM5sR9ũ, ucuVPknhìn tôiucuVPk, vẫyucuVPk kutay nói:

- XiM5sR9em r6yeVq9a, cucuVPkhỗ 6yeVq9này không cóucuVPk iM5sR9việc iM5sR9gì chiM5sR9o kutôi kurồi. ChiM5sR9ị ducuVPkâu à,6yeVq9 kuanh ấyiM5sR9 có6yeVq9 số6yeVq9 đ6yeVq9iện thoạiiM5sR9 ckuủa iM5sR9tôi iM5sR9đó. Nếu6yeVq9 có việcku gìku thìiM5sR9 6yeVq9cứ gọi6yeVq9 th6yeVq9ẳng ch6yeVq9o tôi.

Anh chàucuVPkng viM5sR9ừa nóiiM5sR9 vừkua mở cửa,ku tro6yeVq9ng kulúc kkuéo cửa6yeVq9 raku, liềnku 6yeVq9bị kumột viM5sR9ật 6yeVq9thể khôucuVPkng rõku kudanh tucuVPkính từ6yeVq9 biM5sR9ên nucuVPkgoài tông iM5sR9thẳng vàkuo ngựcucuVPk. NgưucuVPku Bkuôn loạngucuVPk choạng6yeVq9 kumột lucuVPkúc mới6yeVq9 đứucuVPkng ucuVPkyên đượucuVPkc, chưkua kịp phảnku ứn6yeVq9g lạ6yeVq9i, kuđã lậpku tứ6yeVq9c bịiM5sR9 hàniM5sR9g loucuVPkạt cucuVPkâu h6yeVq9ỏi làmucuVPk choánkug váng:

- N6yeVq9ày, a6yeVq9nh iM5sR9là aiucuVPk? SiM5sR9ao lại ởucuVPk điM5sR9ây? Akunh c6yeVq9ó iM5sR9quan hệiM5sR9 kugì iM5sR9với Đậu6yeVq9 ucuVPkphụ già?iM5sR9 ĐậuiM5sR9 pkuhụ giàiM5sR9 đâ6yeVq9u? AiM5sR9nh đãku làm6yeVq9 giM5sR9ì ucuVPknó rồi...

Tôi rấtucuVPk kuthông cảiM5sR9m nhìniM5sR9 đồng ciM5sR9hí 6yeVq9Tứ Ngưkuu đa6yeVq9ng vôiM5sR9 ciM5sR9ùng hoảkung hốtiM5sR9, thiM5sR9an vãn:

- Tr6yeVq9ứng muối,ucuVPk mắtucuVPk mà6yeVq9y chỉ đểku tkurưng bucuVPkày tiM5sR9hôi sao?

Vật thể6yeVq9 liM5sR9ạ 6yeVq9này chíucuVPknh là đồ6yeVq9ng c6yeVq9hí Tr6yeVq9ứng muốkui, ng6yeVq9ười tr6yeVq9ước đâyucuVPk iM5sR9đã đậucuVPkp ucuVPkgạch iM5sR9vào kuLâm LỗiM5sR9i kucuVPkhiến ankuh 6yeVq9ta phải nằmucuVPk viiM5sR9ện, côku 6yeVq9nàng cạiM5sR9 ckuứng củaiM5sR9 tôi.

Nghe iM5sR9thấy 6yeVq9tiếng tôi,6yeVq9 Trứng m6yeVq9uối 6yeVq9lập tứiM5sR9c buô6yeVq9ng ucuVPkcổ á6yeVq9o NucuVPkgưu Bkuôn iM5sR9ra rồiiM5sR9 nhảy6yeVq9 ucuVPkvề phí6yeVq9a ucuVPktôi nkuhư một6yeVq9 6yeVq9con ucuVPkbọ chucuVPkó, hết nhìucuVPkn t6yeVq9ôi lạiiM5sR9 nhìniM5sR9 Thư6yeVq9ơng Ngô:

- KhôniM5sR9g ngờucuVPk còkun iM5sR9có iM5sR9một anh ucuVPkchàng nkuữa. ĐậuiM5sR9 ucuVPkphụ già,ucuVPk ucuVPkmày đưiM5sR9ợc lắm!6yeVq9 ĐangucuVPk chiM5sR9ơi tr6yeVq9ò "yêiM5sR9u tậpiM5sR9 thể" à?

- 6yeVq9Yêu tậpiM5sR9 thucuVPkể cáiku đầu màyiM5sR9 ấy!

Có kuso sánhku mkuới thấucuVPky sự 6yeVq9 khác biệt6yeVq9. Tại6yeVq9 siM5sR9ao t6yeVq9ôi lại6yeVq9 x6yeVq9ác đkuịnh mộucuVPkt cáciM5sR9h kiiM5sR9ên địnhucuVPk ucuVPkkhông đổiiM5sR9 v6yeVq9à ucuVPkkhẳng địnhucuVPk bản thân6yeVq9 mình6yeVq9 l6yeVq9à miM5sR9ột pucuVPkhụ nữucuVPk truykuền t6yeVq9hống TucuVPkrung Hkuoa vkuới đầkuy đkuủ cáciM5sR9 phẩ6yeVq9m chấtiM5sR9 nhkuư dịu dàngucuVPk, lươngku iM5sR9thiện, lịucuVPkch thiệp,ku tiế6yeVq9t kkuiệm vàku nhường6yeVq9 nhịiM5sR9n? kuVì ckuhỉ kucần 6yeVq9có siM5sR9ự tồn tại6yeVq9 kucủa Trứng6yeVq9 iM5sR9muối thìku đếiM5sR9n ucuVPkngay ckuả HồiM5sR9ng kuHưng thập6yeVq9 takum muội1ku cũng6yeVq9 có6yeVq9 tucuVPkhể iM5sR9coi là 6yeVq9 cô gáiM5sR9i ngiM5sR9oan hikuền, iM5sR9e thiM5sR9ẹn, dkuụt dèiM5sR9, coiM5sR9n niM5sR9hà lành...

1 HiM5sR9ồng H6yeVq9ưng th6yeVq9ập ucuVPktam muội: NhiM5sR9ân 6yeVq9vật chíkunh trokung b6yeVq9ộ phi6yeVq9m Hồ6yeVq9ng HưnucuVPkg thậpiM5sR9 taucuVPkm muộiiM5sR9, 6yeVq9là eucuVPkm kugái thiM5sR9ứ mườiiM5sR9 bkua của iM5sR9 bang Hồnkug Hưkung. Tron6yeVq9g iM5sR9thế gikuới iM5sR9ngầm 6yeVq9thống kutrị biM5sR9ởi đànku ông,ku nhâiM5sR9n vậiM5sR9t nàiM5sR9y 6yeVq9đã kiên cườngku vượt6yeVq9 qukua nkuhững tucuVPkhử tháiM5sR9ch vàucuVPk nh6yeVq9ững cucuVPkơ ciM5sR9ực để6yeVq9 vưiM5sR9ơn lêkun trở6yeVq9 kuthành kubang chủ k6yeVq9hu phốiM5sR9 Portland.

Tôi 6yeVq9đang điM5sR9au lòngku hồi tưởngucuVPk lạiiM5sR9 một6yeVq9 6yeVq9vài chiếucuVPkn kutích huucuVPky hoànucuVPkg củaku Trứ6yeVq9ng muối6yeVq9 ucuVPkthì triM5sR9ong nháyku mắt,ucuVPk cô nàngku đucuVPkã 6yeVq9nhảy thẳng6yeVq9 iM5sR9vào phòniM5sR9g khucuVPkách. 6yeVq9Trông kuthấy vếtucuVPk ucuVPkmáu ThươniM5sR9g iM5sR9Ngô để6yeVq9 ucuVPklại trên ghếku s6yeVq9ofa miM5sR9à tiM5sR9ôi chucuVPkưa laiM5sR9u sạch,6yeVq9 cô6yeVq9 6yeVq9nàng kubỗng thố6yeVq9t liM5sR9ên lờucuVPki th6yeVq9an kiucuVPknh thiêiM5sR9n động6yeVq9 địa:

- ĐậuiM5sR9 ph6yeVq9ụ già6yeVq9, cuối cùiM5sR9ng chucuVPkỗ điM5sR9ó cũniM5sR9g rkuách rkuồi kusao? TucuVPkrời đấkut, đúng6yeVq9 liM5sR9à châiM5sR9m mộtiM5sR9 nhá6yeVq9t k6yeVq9im th6yeVq9ấy máu!

Châm mộkut nhákut iM5sR9kim thấy máu...

Nhát kim…

Kim...

Mắt tiM5sR9ôi hucuVPkết nhiM5sR9ìn nửa ngucuVPkười dướiku củucuVPka 6yeVq9Thương ucuVPkNgô rồkui lại6yeVq9 nhìniM5sR9 niM5sR9ửa ngkuười d6yeVq9ưới củaiM5sR9 NgiM5sR9ưu Bôn.ku iM5sR9Trước cucuVPkâu nói man6yeVq9g tíucuVPknh kíciM5sR9h thíckuh 6yeVq9của Trứn6yeVq9g muucuVPkối, ucuVPký ucuVPknghĩ dâiM5sR9m đãngucuVPk, du6yeVq9ng tụcucuVPk ẩn6yeVq9 giấu trong6yeVq9 đầuku 6yeVq9tôi bỗkung à6yeVq9o àoucuVPk biM5sR9ật rucuVPka khôngku skuao t6yeVq9hu liM5sR9ại được.

Luôn cóku nhucuVPkiều ngưiM5sR9ời cho rằniM5sR9g tiM5sR9ôi tiM5sR9huộc loucuVPkại "6yeVq9nho nhã6yeVq9 cặn6yeVq9 biM5sR9ã". TôiM5sR9i t6yeVq9hấy đikuều ucuVPknày kukhông đáiM5sR9ng để mìkunh phảiiM5sR9 q6yeVq9uan tâucuVPkm v6yeVq9à kutôi kucũng kuchẳng hiểu.

Vì iM5sR9những kungười đóiM5sR9 chưa từng6yeVq9 6yeVq9gặp Trứn6yeVq9g 6yeVq9muối, nếuucuVPk ucuVPkhọ gặpiM5sR9 rồiucuVPk iM5sR9thì chắc6yeVq9 ckuhắn iM5sR9họ sẽiM5sR9 bỏku iM5sR9đi 6yeVq9hai chiM5sR9ữ "n6yeVq9ho nhã" c6yeVq9ho tôi.

Trứng miM5sR9uối bằngiM5sR9 tuổi tôiucuVPk nhưniM5sR9g ucuVPkvì cóku khuôn6yeVq9 mặt6yeVq9 trucuVPkẻ c6yeVq9on nucuVPkên trôiM5sR9ng có6yeVq9 vẻku giM5sR9iống iM5sR9như mộtku côiM5sR9 nàiM5sR9ng Lolita nhỏucuVPk ucuVPkbé, luô6yeVq9n tươiiM5sR9 t6yeVq9rẻ vớiku miM5sR9ái tkuóc dài6yeVq9 ucuVPkngang vaiiM5sR9, kẹpku tócucuVPk maucuVPki gọniM5sR9 kugàng, cặpiM5sR9 lông ucuVPk mày c6yeVq9ong ucuVPkcong, đô6yeVq9i mắkut kuto tròn6yeVq9. kuKhi côku nucuVPkàng khôngiM5sR9 kunói, không6yeVq9 6yeVq9cười, không6yeVq9 ciM5sR9ử động, trôkung hệkut nhkuư mẫu6yeVq9 người6yeVq9 ucuVPkđầu g6yeVq9ỗ v6yeVq9ô kucảm xúcku, kukhi đó6yeVq9 kucô kunàng làucuVPk ucuVPkcô bucuVPké đkuáng yêu6yeVq9, iM5sR9nội tâm, 6yeVq9nho nhãucuVPk iM5sR9đến tội6yeVq9 nghiệp.

Không ucuVPkthể 6yeVq9không thkuừa nhiM5sR9ận rằng khiM5sR9í chiM5sR9ất nhucuVPko nhã6yeVq9 c6yeVq9ủa kuTrứng m6yeVq9uối tiM5sR9oát 6yeVq9ra iM5sR9từ tkuâm hồiM5sR9n. CiM5sR9ó câkuu nkuói là ku "Phúc ucuVPkhữu kuthi, 6yeVq9thư iM5sR9khí 6yeVq9tự hiM5sR9oa"1, tiM5sR9rong bụngiM5sR9 ckuô nànkug chắc6yeVq9 ch6yeVq9ẳng nhiều nh6yeVq9ặn thơku từiM5sR9 th6yeVq9i kuca 6yeVq9gì nhưngiM5sR9 lại6yeVq9 ckuô đọngku mucuVPkột lưkuợng t6yeVq9ư liệuiM5sR9 6yeVq9tinh tkuúy tiM5sR9ương đối6yeVq9 khả quan.

1 BụngiM5sR9 ckuó cucuVPkhứa thơ,6yeVq9 khí hàoucuVPk hoa.

Trứng muiM5sR9ối l6yeVq9à kungười có hiM5sR9ọc vấn6yeVq9 thiM5sR9ực sucuVPkự, việucuVPkc họkuc 6yeVq9hành kucủa ciM5sR9ô nànucuVPkg thuậnucuVPk lợiku niM5sR9hư ucuVPkcá gặ6yeVq9p nướ6yeVq9c tạ6yeVq9i kumột trường ciM5sR9ó tiến6yeVq9g kutrong 6yeVq9nước, 6yeVq9học ucuVPkhết ckuao hiM5sR9ọc lạ6yeVq9i đucuVPkến tiế6yeVq9n s6yeVq9ĩ chkuuyên kungành 6yeVq9Vật lý hạtku nhân.

Theo sucuVPkự suucuVPky xékut củaucuVPk kutôi, rất ucuVPkcó khảiM5sR9 năng6yeVq9 v6yeVq9ì giữ6yeVq9 t6yeVq9hái kuđộ 6yeVq9nghiêm chỉniM5sR9h ucuVPkcao ucuVPkđộ 6yeVq9trong hucuVPkọc kuthuật 6yeVq9nên côiM5sR9 nàng ucuVPkđã gâucuVPky riM5sR9a vôiM5sR9 s6yeVq9ố nhữucuVPkng chấnucuVPk độngucuVPk tronkug ckuuộc sốngiM5sR9. Nếuku chỉ6yeVq9 dùng6yeVq9 ucuVPkhai từucuVPk đ6yeVq9ể tkuổng kết hkuiện tkuượng ucuVPkcủa ckuô 6yeVq9nàng t6yeVq9hì đóucuVPk làucuVPk "Biếnku thkuái", nếu6yeVq9 6yeVq9dùng bốnucuVPk từ6yeVq9 thìku là "Hoàn6yeVq9 toàn6yeVq9 kubiến thái"...

Theo lờiiM5sR9 củaku c6yeVq9ô nàng, doucuVPk lầnku iM5sR9này phảiucuVPk kuđi đếniM5sR9 mộtucuVPk nơiiM5sR9 hẻoucuVPk láucuVPknh làmiM5sR9 đềku iM5sR9tài tkurong nkuửa 6yeVq9năm nêucuVPkn ucuVPkvội tkuranh thủ ciM5sR9hạy nhảkuy khắpiM5sR9 cáucuVPkc thànhiM5sR9 iM5sR9phố lớnku mộtucuVPk lượt.

Trạm dừngku 6yeVq9chân lầniM5sR9 tkurước là BắucuVPkc KiiM5sR9nh, cucuVPkũng iM5sR9là kunơi Lkuâm Lkuỗi đ6yeVq9ang siM5sR9inh sống.

Chúng t6yeVq9ôi m6yeVq9ột hàng6yeVq9 kubốn người, tkurong iM5sR9đó cóucuVPk iM5sR9hai iM5sR9vị iM5sR9thần tiên,6yeVq9 miM5sR9ột iM5sR9vị tiM5sR9hần tiucuVPkên dự6yeVq9 bịiM5sR9 ucuVPkvà mộ6yeVq9t ckuon kungười hùng hkuổ piM5sR9hi tiM5sR9hẳng xuốngiM5sR9 quánku lẩ6yeVq9u ucuVPkdưới tầiM5sR9ng 6yeVq9một để6yeVq9 ucuVPktiếp điM5sR9ãi TrucuVPkứng muối.

Sau kkuhi đãiM5sR9 gọiku m6yeVq9ón vàucuVPk đang đợi6yeVq9 maniM5sR9g đồiM5sR9 ăkun lên,ku T6yeVq9rứng 6yeVq9muối 6yeVq9buột miệngiM5sR9 niM5sR9ói kumột câu:

- ĐucuVPkậu p6yeVq9hụ giucuVPkà, ucuVPktao nkughi là têkun rucuVPkẻ mkuạt điM5sR9ó đãucuVPk chkuết rồi.

Chính vìucuVPk kiểuku tưiM5sR9 t6yeVq9ưởng và hiM5sR9ành vucuVPki "hoiM5sR9àn tkuoàn biếniM5sR9 tháiucuVPk" c6yeVq9ủa TucuVPkrứng muối,ucuVPk nênucuVPk đếiM5sR9n tiM5sR9ận hôm6yeVq9 nucuVPkay vẫn chiM5sR9ưa hềku cóucuVPk biM5sR9ất kỳucuVPk kungười khácku giớiM5sR9i nàoku phúcucuVPk lớkun 6yeVq9được tiM5sR9hưởng thkuức mỹucuVPk sắc6yeVq9 của côucuVPk nàng.ucuVPk NiM5sR9hưng cô6yeVq9 nàng6yeVq9 kulại khônucuVPkg hucuVPkề qu6yeVq9an 6yeVq9tâm 6yeVq9đến 6yeVq9điều ấyucuVPk, 6yeVq9bởi kutrong m6yeVq9ắt cô iM5sR9 nàng, ngucuVPkay cảucuVPk aucuVPknh chànucuVPkg trướucuVPkc mkuặt kucó 6yeVq9đẹp tra6yeVq9i đế6yeVq9n m6yeVq9ức quốiM5sR9c ucuVPksắc ucuVPkthiên hương, cũniM5sR9g khôniM5sR9g sánhiM5sR9 ucuVPknổi kuvới mucuVPkột cucuVPkái điiM5sR9nh ciM5sR9ủa nhữn6yeVq9g bộ6yeVq9 mucuVPkáy kutẻ iM5sR9ngắt tr6yeVq9ong phòngiM5sR9 thí nghiệm...

Vì thếucuVPk, ngườiucuVPk kukhiến cô6yeVq9 nàng gọiiM5sR9 là6yeVq9 iM5sR9"tên rẻiM5sR9 mạt",iM5sR9 trướciM5sR9 mắkut chỉucuVPk có6yeVq9 LâmiM5sR9 Lkuỗi, ngườiku điM5sR9ã lucuVPkàm chuucuVPkyện có lỗi6yeVq9 ucuVPkvới 6yeVq9bạn thânku củucuVPka 6yeVq9cô nàngucuVPk kulà kutôi, có6yeVq9 đư6yeVq9ợc vinkuh phúciM5sR9 này.

- ViM5sR9ớ vẩn,ucuVPk ucuVPktao vừiM5sR9a mucuVPkới nói chukuyện On6yeVq9line vớucuVPki iM5sR9anh ucuVPkta, chiM5sR9ẳng l6yeVq9ẽ lkuà hiiM5sR9ện tượngiM5sR9 siêkuu nhiêucuVPkn trkuên m6yeVq9ạng à?

- iM5sR9Vừa mới?ucuVPk MiM5sR9ày chắcku chắn chứ?

Trứng muối6yeVq9 tr6yeVq9ợn trucuVPkòn mắt,6yeVq9 há tkuo miệng6yeVq9 iM5sR9như thkuể tiM5sR9ôi vừ6yeVq9a gucuVPkặp piM5sR9hải 6yeVq9chuyện iM5sR9kinh khkuủng gì.