Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 11 part 1

 CHƯƠNG NYnv11 NYnv- TNYnvôi thất tình

 

Ngưu NYnvBôn nói,Luf2ngwE hakZaYjAbết men rượuLuf2ngwE rồiLuf2ngwE ThươLuf2ngwEng NgNYnvô NYnvtỉnh dakZaYjAbậy NYnvsẽ khônNYnvg saoNYnv, thếNYnv nhưLuf2ngwEng đếnNYnv akZaYjAbtận tốiakZaYjAb ngàakZaYjAby Luf2ngwEhôm sakZaYjAbau hakZaYjAbắn vẫn ngLuf2ngwEủ Luf2ngwEli bìLuf2ngwE. TNYnvuy nakZaYjAbhiên, sắakZaYjAbc akZaYjAbmặt NYnvhắn khôNYnvng còNYnvn NYnvđáng sợNYnv nhưakZaYjAb Luf2ngwEban đakZaYjAbầu nữa.

Tôi vềLuf2ngwE nhàNYnv Luf2ngwEthay gLuf2ngwEiặt quLuf2ngwEần áo vàNYnv lấakZaYjAby NYnvít đồNYnv dùnLuf2ngwEg cầNYnvn tLuf2ngwEhiết đểakZaYjAb điLuf2ngwE làNYnvm. LúcakZaYjAb rNYnva NYnvkhỏi cửLuf2ngwEa, tLuf2ngwEôi thấyakZaYjAb tấLuf2ngwEm tLuf2ngwEhiệp makZaYjAbời đang đNYnvược đặtNYnv trêNYnvn akZaYjAbbàn uốngNYnv nước,akZaYjAb tiếpLuf2ngwE đóLuf2ngwE liNYnvếc tNYnvhấy Luf2ngwEđôi mắNYnvt gấuNYnv tNYnvrúc Luf2ngwEto đùngLuf2ngwE và Luf2ngwE mái tNYnvóc Luf2ngwErối NYnvbù củNYnva akZaYjAbmình tNYnvrong gương.

Từ nhỏNYnv đếnNYnv lớnLuf2ngwE, tôi NYnv luôn biếakZaYjAbn mìnhNYnv akZaYjAbnhư cakZaYjAbon traiNYnv. ThakZaYjAbế nhưnNYnvg, chỉNYnv vakZaYjAbì LNYnvâm LNYnvỗi vakZaYjAbô tìNYnvnh akZaYjAbnói lLuf2ngwEà akZaYjAbthích con gNYnvái NYnvđể Luf2ngwEtóc dàiakZaYjAb Luf2ngwEnên tNYnvrong NYnvnăm năLuf2ngwEm yêuNYnv đưakZaYjAbơng, tôiNYnv chakZaYjAbưa từngLuf2ngwE cLuf2ngwEắt Luf2ngwEtóc. MãNYnvi đếNYnvn tận Luf2ngwEsau Luf2ngwEkhi chakZaYjAbia taNYnvy, NYnvtôi mớiLuf2ngwE cNYnvắt mộNYnvt Luf2ngwEnhát làLuf2ngwEm hakZaYjAbai đoạnakZaYjAb máakZaYjAbi tóakZaYjAbc dàiNYnv đãakZaYjAb qakZaYjAbuá hông.

 Thất tìnakZaYjAbh lLuf2ngwEần Luf2ngwEtrước cNYnvó thể Luf2ngwEcắt ngNYnvắn tLuf2ngwEóc, NYnvlần nàyNYnv NYnvthì sao?

Có thểNYnv akZaYjAbvì khôngNYnv nNYnvghỉ ngơi Luf2ngwEđủ NYnvtrong haLuf2ngwEi NYnvngày nênakZaYjAb tôNYnvi loạngakZaYjAb choạnNYnvg lNYnvên chiếcLuf2ngwE NYnvxe buakZaYjAbýt ngưLuf2ngwEợc hưLuf2ngwEớng, sLuf2ngwEau đó lakZaYjAbại akZaYjAblờ đờNYnv điNYnv dọLuf2ngwEc akZaYjAbcon đườngNYnv akZaYjAbđến trướcLuf2ngwE mộtLuf2ngwE akZaYjAbkhu nhà.

Trời đLuf2ngwEã nNYnvhá nheNYnvm tốakZaYjAbi nhưng Luf2ngwEchỗ nakZaYjAbào cũnakZaYjAbg rựcLuf2ngwE Luf2ngwEánh Luf2ngwEđèn khiLuf2ngwEến mLuf2ngwEọi thứakZaYjAb NYnvtrở nênakZaYjAb akZaYjAbrõ ràng.

Tôi ngồLuf2ngwEi xổmLuf2ngwE nakZaYjAbhư một Luf2ngwEcon khNYnvỉ bêakZaYjAbn Luf2ngwElề đườngakZaYjAb tronNYnvg mườiakZaYjAb phNYnvút, saLuf2ngwEu akZaYjAbđó nNYnvhìn tLuf2ngwEhấy NYnvmột NYnvchiếc tLuf2ngwEaxi dừngNYnv ngay trướLuf2ngwEc cửaakZaYjAb khNYnvu nhàLuf2ngwE, Luf2ngwEhai ngưNYnvời từNYnv troNYnvng NYnvxe bướcLuf2ngwE raakZaYjAb, mộtNYnv NYnvnam, mộtLuf2ngwE nNYnvữ, mộakZaYjAbt qakZaYjAbuen, một akZaYjAblạ. NakZaYjAbgười cakZaYjAbon trNYnvai caLuf2ngwEo lớn,NYnv takZaYjAbrông nakZaYjAbho nhakZaYjAbã, cLuf2ngwEòn Luf2ngwEvẻ đẹpNYnv củaNYnv ngườLuf2ngwEi coNYnvn gáLuf2ngwEi cóNYnv chút Luf2ngwExanh xaoakZaYjAb, yNYnvếu ớt,akZaYjAb từNYnv ngakZaYjAboại NYnvhình đếnLuf2ngwE kLuf2ngwEhí chấtNYnv, cảLuf2ngwE haakZaYjAbi đềuNYnv xứngLuf2ngwE đôi.

Trước đNYnvây, kNYnvhi Luf2ngwExem phim, tôiLuf2ngwE lLuf2ngwEuôn tỏNYnv vẻNYnv Luf2ngwEgiễu cợtLuf2ngwE đốiakZaYjAb vLuf2ngwEới nNYnvhững takZaYjAbình tiếtakZaYjAb manNYnvg tínakZaYjAbh tìakZaYjAbnh cờ.Luf2ngwE ThNYnvế NYnvgiới này rộNYnvng lớnNYnv nhNYnvư vậyLuf2ngwE, sLuf2ngwEao cóNYnv akZaYjAbthể chạLuf2ngwEm mLuf2ngwEặt nhakZaYjAbau đượakZaYjAbc NYnvcơ cNYnvhứ? NếNYnvu quảLuf2ngwE thakZaYjAbực akZaYjAblà may mắnNYnv Luf2ngwEnhư thLuf2ngwEế thìLuf2ngwE akZaYjAbmua xổNYnv sNYnvố còNYnvn hơn,NYnv kNYnvhông chừngLuf2ngwE lạiakZaYjAb Luf2ngwEcó thểNYnv trakZaYjAbúng đượcLuf2ngwE vàiNYnv trăm nghìnLuf2ngwE tệ.

Nhưng giNYnvờ đây,NYnv tôiLuf2ngwE đã thựcakZaYjAb sakZaYjAbự takZaYjAbhừa nLuf2ngwEhận akZaYjAbsự nôngNYnv cạakZaYjAbn, hakZaYjAbẹp hòiNYnv NYnvcủa makZaYjAbình, tôakZaYjAbi thấakZaYjAby hốiLuf2ngwE hận.

Nghệ thuậtNYnv vốnLuf2ngwE akZaYjAbbắt nguồn từakZaYjAb cakZaYjAbuộc sống,Luf2ngwE cLuf2ngwEuộc sốLuf2ngwEng luôNYnvn đầyLuf2ngwE ắpNYnv NYnvsự tànNYnv khốc.

Tôi Luf2ngwEchỉ muốnNYnv đếnNYnv chỗ TrươngNYnv ThNYnvần ởakZaYjAb takZaYjAbhôi, thNYnvật khônLuf2ngwEg ngakZaYjAbờ akZaYjAbcòn cóNYnv thểLuf2ngwE nhìNYnvn tLuf2ngwEhấy anhLuf2ngwE, NYnvcàng khakZaYjAbông ngờakZaYjAb còn "thấyNYnv NYnvmột takZaYjAbặng NYnvmột", NYnvkèm tNYnvheo mộtLuf2ngwE Luf2ngwEngười nữa.

Thấy cNYnvhân hơiNYnv tê,akZaYjAb tôi Luf2ngwEbám vàNYnvo cộNYnvt điệnakZaYjAb Luf2ngwEđứng akZaYjAbdậy, cLuf2ngwEhờ mạakZaYjAbch Luf2ngwEmáu lưuLuf2ngwE thông.

Phía bNYnvên kiLuf2ngwEa đườnNYnvg, Trương TakZaYjAbhần dìuakZaYjAb ngLuf2ngwEười cNYnvon akZaYjAbgái bênNYnv cNYnvạnh đakZaYjAbi vềNYnv phíLuf2ngwEa cổngLuf2ngwE khNYnvu nhà,Luf2ngwE ánNYnvh mắtNYnv thậtakZaYjAb Luf2ngwEdịu dàng, Luf2ngwEcử NYnvchỉ takZaYjAbhật quaakZaYjAbn tâm.

Khi đakZaYjAbến chỗNYnv rNYnvẽ tNYnvrong cổnLuf2ngwEg, họ bỗnakZaYjAbg nLuf2ngwEhiên dừnNYnvg lLuf2ngwEại. TiếpakZaYjAb đóNYnv, TrươnLuf2ngwEg TNYnvhần cLuf2ngwEhầm akZaYjAbchậm quLuf2ngwEay đLuf2ngwEầu, Luf2ngwEnhìn vLuf2ngwEề phíNYnva tôi đangNYnv đứng.

Sự têakZaYjAb liệLuf2ngwEt NYnvnhanh NYnvchóng lan từLuf2ngwE thầnLuf2ngwE NYnvkinh chLuf2ngwEân tớLuf2ngwEi trakZaYjAbung tâmLuf2ngwE đạiakZaYjAb akZaYjAbnão, tôLuf2ngwEi dườngLuf2ngwE nNYnvhư hoNYnvàn tLuf2ngwEoàn mấtakZaYjAb đLuf2ngwEi khả năngakZaYjAb mNYnviêu Luf2ngwEtả cLuf2ngwEảnh tNYnvượng lúakZaYjAbc đó.

Tóm lakZaYjAbại, takZaYjAbất NYnvcả đềuNYnv vakZaYjAbô cùng kịchLuf2ngwE hóa.

Nếu khôngNYnv Luf2ngwEphải tLuf2ngwEận mắakZaYjAbt chứng kiến,Luf2ngwE NYnvtự akZaYjAbmình trakZaYjAbải akZaYjAbqua, chakZaYjAbắc cNYnvhắn tôLuf2ngwEi sẽLuf2ngwE khNYnvông hakZaYjAbề akZaYjAbdo Luf2ngwEdự tỏLuf2ngwE NYnvvẻ xNYnvem thườnLuf2ngwEg sâu sắcLuf2ngwE đốiakZaYjAb vớiNYnv nakZaYjAbhững tLuf2ngwErò khuôNYnvn sáoLuf2ngwE Luf2ngwEác Luf2ngwEý này.

Trong khôLuf2ngwEng khíLuf2ngwE tựaNYnv NYnvnhư kịch trường,Luf2ngwE nhâakZaYjAbn Luf2ngwEvật nakZaYjAbam độiakZaYjAb NYnvtrên đakZaYjAbầu vakZaYjAbòng áakZaYjAbnh sLuf2ngwEáng làLuf2ngwE TakZaYjAbrương ThầnakZaYjAb nóiNYnv vàiNYnv câu Luf2ngwEgì đakZaYjAbó vớiLuf2ngwE nhâakZaYjAbn vậakZaYjAbt nLuf2ngwEữ Luf2ngwEcũng độiakZaYjAb vòakZaYjAbng ánNYnvh sángakZaYjAb, rồNYnvi sakZaYjAbau akZaYjAbđó mộtNYnv Luf2ngwEmình đLuf2ngwEi vềLuf2ngwE Luf2ngwEphía tôi, từnLuf2ngwEg bướcNYnv tNYnvừng bướakZaYjAbc, đếnakZaYjAb trưLuf2ngwEớc akZaYjAbmặt tôi.

Trong phúLuf2ngwEt cakZaYjAbhốc, những takZaYjAbia sáLuf2ngwEng tLuf2ngwEừ NYnvvòng NYnvsáng akZaYjAbkia lNYnvấp lánakZaYjAbh làmNYnv chóakZaYjAbi NYnvmắt tôi.

Chân tLuf2ngwEôi vakZaYjAbẫn têNYnv, càng lúNYnvc Luf2ngwEcàng Luf2ngwEtê. Luf2ngwEMay akZaYjAbmà bakZaYjAbên NYnvcạnh Luf2ngwEcó cộtNYnv điLuf2ngwEện nêakZaYjAbn tôLuf2ngwEi vẫnakZaYjAb akZaYjAbcó tNYnvhể ưỡnakZaYjAb ngựcakZaYjAb thẳnNYnvg lưng nLuf2ngwEhư mộNYnvt câyNYnv bútNYnv chìakZaYjAb. CakZaYjAbảm ơnNYnv Đảng,Luf2ngwE cảmLuf2ngwE Luf2ngwEơn nhakZaYjAbân dânNYnv, Luf2ngwEcảm NYnvơn cộtNYnv điện!

- TiểuLuf2ngwE Đậu...

- CakZaYjAbó pakZaYjAbhải akZaYjAbanh NYnvmuốn hỏLuf2ngwEi, sao akZaYjAbem akZaYjAblại đếNYnvn đâyLuf2ngwE? TrờakZaYjAbi đấtakZaYjAb NYnvnhân từ,akZaYjAb chỉNYnv tìnhLuf2ngwE akZaYjAbcờ ngaLuf2ngwEng qakZaYjAbua thôi.

Trương ThầnLuf2ngwE đẩyNYnv gọng kínakZaYjAbh NYnvtheo tLuf2ngwEhói queNYnvn, giọngakZaYjAb nóiLuf2ngwE trNYnvầm ấmakZaYjAb, akZaYjAbnụ NYnvcười nhakZaYjAbàn nhạt:

- akZaYjAbAnh vốnLuf2ngwE địLuf2ngwEnh látakZaYjAb nữaLuf2ngwE sẽ tớakZaYjAbi gNYnvặp em.

Tôi cũnakZaYjAbg gượnNYnvg cười:

- ĐLuf2ngwEúng rồNYnvi. ANYnvnh Luf2ngwEđã hứa, sẽakZaYjAb lLuf2ngwEập tLuf2ngwEức đNYnvi tìmNYnv Luf2ngwEem, mLuf2ngwEột NYnvgiây cũngLuf2ngwE khNYnvông chậakZaYjAbm trNYnvễ. CNYnvòn maNYnvy, giờNYnv vLuf2ngwEẫn chưaLuf2ngwE muộn, emakZaYjAb Luf2ngwEvẫn cNYnvhưa ngLuf2ngwEủ nNYnvhư mLuf2ngwEột cakZaYjAbhú heo.

Nụ cNYnvười củaNYnv anLuf2ngwEh dầnLuf2ngwE biếLuf2ngwEn mất, cNYnvhỉ cLuf2ngwEòn lạLuf2ngwEi akZaYjAbvẻ mệtakZaYjAb mỏi.

Điều nàyNYnv akZaYjAbkhiến tLuf2ngwEôi bỗng cảmNYnv Luf2ngwEthấy hơiakZaYjAb mNYnvệt, akZaYjAbkhông pNYnvhải, lLuf2ngwEà rNYnvất mệt.

Tôi hLuf2ngwEít mộNYnvt hơiLuf2ngwE tLuf2ngwEhật sâu rồiNYnv vNYnvào tNYnvhẳng vakZaYjAbấn đề:

- BạnLuf2ngwE củaLuf2ngwE anNYnvh hNYnvọ HLuf2ngwEạ, tên ANYnvn KNYnvhiết, đúngLuf2ngwE không?

Anh hakZaYjAbơi sữLuf2ngwEng người,Luf2ngwE nhắm mắtNYnv vLuf2ngwEào rồiLuf2ngwE lakZaYjAbại mởakZaYjAb rLuf2ngwEa. DướiakZaYjAb nhakZaYjAbững tiLuf2ngwEa sánLuf2ngwEg pNYnvhản cNYnvhiếu cLuf2ngwEủa Luf2ngwEánh NYnvđèn NYnvxung quanh, Luf2ngwE đôi makZaYjAbắt saNYnvu NYnvcặp kínhNYnv Luf2ngwEcủa anLuf2ngwEh càNYnvng đenakZaYjAb hakZaYjAbơn, sángLuf2ngwE hơn.

Không đợiakZaYjAb đNYnvể anakZaYjAbh phảnNYnv ứnLuf2ngwEg, tôi nLuf2ngwEói tiếp:

- AakZaYjAbnh đNYnvi akZaYjAbgặp akZaYjAbem lakZaYjAbà muốn akZaYjAbchia Luf2ngwEtay Luf2ngwEvới eakZaYjAbm, Luf2ngwEcó pLuf2ngwEhải không?

Anh nNYnvhìn tôiakZaYjAb, cặpNYnv mày akZaYjAbnhíu lạakZaYjAbi nhNYnvưng ánLuf2ngwEh akZaYjAbmắt khôNYnvng hakZaYjAbề lảngLuf2ngwE tránakZaYjAbh. GiọngakZaYjAb akZaYjAbanh nhakZaYjAbẹ nhNYnvàng nakZaYjAbhưng kiênakZaYjAb định:

- Luf2ngwEĐúng vậy.

- Luf2ngwEVì aNYnvnh vakZaYjAbà NYnvcô NYnvta quay Luf2ngwE lại akZaYjAbvới nhaNYnvu sao?

- KhNYnvông. AnLuf2ngwEh akZaYjAbvà côLuf2ngwE ấy mãiNYnv mãNYnvi NYnvkhông tLuf2ngwEhể bNYnvên akZaYjAbnhau được.Luf2ngwE ChỉakZaYjAb lakZaYjAbà, aLuf2ngwEnh khôLuf2ngwEng NYnvthể khôNYnvng qLuf2ngwEuan akZaYjAbtâm NYnvđến NYnvcô ấy.

Mấy phútakZaYjAb saakZaYjAbu, tôakZaYjAbi đãNYnv hLuf2ngwEiểu ra NYnvmột vàLuf2ngwEi chuyện.

Thực akZaYjAbra rấtLuf2ngwE đơnNYnv giảnLuf2ngwE, một đôakZaYjAbi yêuLuf2ngwE NYnvnhau trakZaYjAbong mườiLuf2ngwE năakZaYjAbm, sắakZaYjAbp kếakZaYjAbt hônLuf2ngwE rồiNYnv nhLuf2ngwEưng vLuf2ngwEào đêmakZaYjAb tNYnvrước hômNYnv Luf2ngwEcưới, người conNYnv NYnvgái bịNYnv mNYnvột NYnvông Luf2ngwEchủ lớnLuf2ngwE ởNYnv đâuNYnv xuấLuf2ngwEt hiNYnvện theakZaYjAbo đuổiakZaYjAb NYnvmãnh akZaYjAbliệt. CNYnvuối akZaYjAbcùng, cô takZaYjAba lựaakZaYjAb chọnakZaYjAb tiềnNYnv bạcNYnv Luf2ngwEvà địakZaYjAba vNYnvị, vứtLuf2ngwE bỏNYnv tìnhNYnv yêuNYnv vNYnvà NYnvlời hứa.akZaYjAb TiếcLuf2ngwE tNYnvhay, chỉ troakZaYjAbng Luf2ngwEthời giaNYnvn nakZaYjAbửa Luf2ngwEnăm ngắLuf2ngwEn ngủakZaYjAbi, ôngLuf2ngwE NYnvchủ NYnvkia lạiLuf2ngwE thíchNYnv mNYnvột akZaYjAbngười khLuf2ngwEác. akZaYjAbCô gái akZaYjAb vốn kiêLuf2ngwEu ngạoNYnv khônakZaYjAbg cakZaYjAbó cáakZaYjAbch nàLuf2ngwEo đốLuf2ngwEi dLuf2ngwEiện vớakZaYjAbi Luf2ngwEhiện thựcLuf2ngwE takZaYjAbàn khốNYnvc nNYnvên đãNYnv mNYnvắc phảakZaYjAbi chứng phiềNYnvn makZaYjAbuộn NYnvnghiêm trNYnvọng, NYnvbắt đLuf2ngwEầu nNYnvghĩ cáLuf2ngwEch kếLuf2ngwEt thúcNYnv cuLuf2ngwEộc đời.

Vào giNYnvây pLuf2ngwEhút cuối cùLuf2ngwEng, NYnvcô tNYnva nhớakZaYjAb đếnNYnv ngườiakZaYjAb cNYnvon NYnvtrai đakZaYjAbã cùnNYnvg mìnakZaYjAbh Luf2ngwEđi hếtLuf2ngwE Luf2ngwEtuổi thLuf2ngwEanh xuânakZaYjAb nênakZaYjAb gửi mộtNYnv emaiLuf2ngwEl, nóiNYnv lờLuf2ngwEi NYnvxin lỗi.

May thakZaYjAbay, côNYnv Luf2ngwEta đượcakZaYjAb bệnh việNYnvn cấpLuf2ngwE cứuNYnv akZaYjAbkịp tNYnvhời, akZaYjAbcàng NYnvmay hơnNYnv lLuf2ngwEà ngườiNYnv NYnvcon traNYnvi lạiLuf2ngwE quakZaYjAbay Luf2ngwEvề bêNYnvn akZaYjAbcô tNYnva. Luf2ngwEChỉ có điều,akZaYjAb lakZaYjAbý Luf2ngwEdo khôngakZaYjAb pLuf2ngwEhải vìNYnv takZaYjAbình yêu.

Tôi đãakZaYjAb nóiLuf2ngwE rồi,Luf2ngwE Trương ThầnNYnv làakZaYjAb ngườiakZaYjAb rấakZaYjAbt Luf2ngwElương thiNYnvện, tronNYnvg akZaYjAblúc NYnvkể lạLuf2ngwEi qLuf2ngwEuá kNYnvhứ đãNYnv Luf2ngwEtừng mNYnvang đếnakZaYjAb cho mìnNYnvh nLuf2ngwEiềm đauNYnv khổNYnv vakZaYjAbô tậnLuf2ngwE vàNYnv thậakZaYjAbm chíakZaYjAb cảLuf2ngwE sNYnvự akZaYjAbsỉ nhụcakZaYjAb, giNYnvọng Luf2ngwEanh vẫnNYnv akZaYjAbđiềm nhiên,akZaYjAb không akZaYjAbhề Luf2ngwEcó akZaYjAbchút cămakZaYjAb Luf2ngwEhận, đNYnvến ngNYnvay cakZaYjAbả oáLuf2ngwEn gakZaYjAbiận haLuf2ngwEy NYnvquở tráchakZaYjAb cũnakZaYjAbg đềakZaYjAbu kLuf2ngwEhông có.

- akZaYjAbTiểu ĐakZaYjAbậu, akZaYjAbanh khôngLuf2ngwE thể bỏNYnv mLuf2ngwEặc cNYnvô ấy.NYnv NYnvDù NYnvgì, aakZaYjAbnh vLuf2ngwEà akZaYjAbcô ấLuf2ngwEy đLuf2ngwEã Luf2ngwEcó bấyakZaYjAb nhiêakZaYjAbu nakZaYjAbăm tìakZaYjAbnh cảm,NYnv đãLuf2ngwE cLuf2ngwEó baoNYnv nhiêu Luf2ngwEnăm bêNYnvn nhaakZaYjAbu. NYnvĐối vớLuf2ngwEi anNYnvh, Luf2ngwEcô ấakZaYjAby làakZaYjAb mLuf2ngwEột ngườNYnvi thânLuf2ngwE, anLuf2ngwEh khôngakZaYjAb thểakZaYjAb trơakZaYjAb mắt nhìLuf2ngwEn côLuf2ngwE ấyNYnv tLuf2ngwEự hNYnvủy diLuf2ngwEệt mìNYnvnh, aLuf2ngwEnh tNYnvhật sựNYnv khôLuf2ngwEng lakZaYjAbàm được...

Khi nóiakZaYjAb nhữLuf2ngwEng lờLuf2ngwEi này, takZaYjAbrong akZaYjAbgiọng nakZaYjAbói NYnvcủa aakZaYjAbnh nhNYnvư cóNYnv cơnakZaYjAb sakZaYjAbóng akZaYjAblớn, khôngNYnv cakZaYjAbòn akZaYjAbấm áLuf2ngwEp, rõNYnv Luf2ngwEràng nữaakZaYjAb mà khànLuf2ngwE kNYnvhàn, NYnvram NYnvráp nhakZaYjAbư thểLuf2ngwE bNYnvị dLuf2ngwEao cứaLuf2ngwE Luf2ngwEvào tim:

- BácakZaYjAb sĩakZaYjAb nóiLuf2ngwE, NYnvbệnh cakZaYjAbủa cô akZaYjAbấy phLuf2ngwEục hồiLuf2ngwE akZaYjAbrất chNYnvậm, NYnvcần nLuf2ngwEhiều thờiNYnv gianNYnv, cầakZaYjAbn nLuf2ngwEhiều sNYnvự nhẫnakZaYjAb nạiNYnv. TừNYnv bé,akZaYjAb côLuf2ngwE ấy Luf2ngwEđã Luf2ngwEmất mẹ,Luf2ngwE NYnvsau kLuf2ngwEhi tốakZaYjAbt nghiLuf2ngwEệp, NYnvcũng gầLuf2ngwEn nNYnvhư cakZaYjAbắt đứtNYnv mọiNYnv quNYnvan hệakZaYjAb Luf2ngwEvới giakZaYjAba đình. GiờLuf2ngwE đâakZaYjAby trêNYnvn thếakZaYjAb akZaYjAbgiới nàakZaYjAby, akZaYjAbcô ấyLuf2ngwE NYnvchỉ cNYnvó mìakZaYjAbnh anh.

Nói thẳngakZaYjAb NYnvlà takZaYjAbình hakZaYjAbuống lúc nNYnvày nằmNYnv Luf2ngwEngoài sNYnvuy đoáLuf2ngwEn củaakZaYjAb tôi,NYnv akZaYjAbnó kLuf2ngwEhông Luf2ngwEgiống vNYnvới hàngakZaYjAb trăNYnvm khảakZaYjAb akZaYjAbnăng màLuf2ngwE tôi nghĩakZaYjAb đakZaYjAbến trNYnvong nhữngNYnv lLuf2ngwEúc akZaYjAbthẫn thLuf2ngwEờ. ĐặcLuf2ngwE biệtNYnv lakZaYjAbại khakZaYjAbông đakZaYjAbủ akZaYjAbnhẫn takZaYjAbâm, kLuf2ngwEhông đủ ácakZaYjAb ýNYnv NYnvnên khiếNYnvn tôiakZaYjAb khôNYnvng kNYnvịp phNYnvản ứnakZaYjAbg. NgẩLuf2ngwEn nNYnvgười mãiLuf2ngwE NYnvtôi mớLuf2ngwEi sNYnvực nhớNYnv raLuf2ngwE, hỏi:

- PhảiakZaYjAb mLuf2ngwEất akZaYjAbbao lâNYnvu mớiNYnv hoàn toàLuf2ngwEn hồiakZaYjAb phục?

- AnakZaYjAbh khônNYnvg bLuf2ngwEiết... - akZaYjAbTrương ThầNYnvn khẽNYnv nhếchLuf2ngwE môi,NYnv nóiLuf2ngwE tiếp:Luf2ngwE akZaYjAb- .Luf2ngwE.. nhưngNYnv điềLuf2ngwEu đóakZaYjAb khôakZaYjAbng qakZaYjAbuan tLuf2ngwErọng. Dù làLuf2ngwE baakZaYjAbo lâLuf2ngwEu akZaYjAbanh NYnvcũng khôngakZaYjAb thểNYnv đểNYnv eakZaYjAbm cNYnvùng NYnvanh gLuf2ngwEánh chịuNYnv tấtakZaYjAb akZaYjAbcả. BởiNYnv vìNYnv, nakZaYjAbhư thếLuf2ngwE không côLuf2ngwEng bằLuf2ngwEng vớNYnvi NYnvem. VàakZaYjAb akZaYjAbvì akZaYjAbđây làLuf2ngwE chuyNYnvện riLuf2ngwEêng Luf2ngwEcủa anNYnvh vLuf2ngwEà cNYnvô ấy.NYnv TakZaYjAbiểu ĐLuf2ngwEậu, em cLuf2ngwEó thểNYnv hiLuf2ngwEểu không?

Tôi nghĩ,Luf2ngwE mìakZaYjAbnh cakZaYjAbó thể hiểu.

Hai ngườakZaYjAbi NYnvở bêakZaYjAbn nhLuf2ngwEau đã quáakZaYjAb lâuLuf2ngwE, dùLuf2ngwE akZaYjAbsau nakZaYjAbày khônNYnvg cònLuf2ngwE yêLuf2ngwEu nhLuf2ngwEau thắmakZaYjAb thiLuf2ngwEết, thakZaYjAbậm chLuf2ngwEí làakZaYjAb lLuf2ngwEàm tổnakZaYjAb thương Luf2ngwE nhau, nhưnLuf2ngwEg vẫnNYnv khakZaYjAbông akZaYjAbthể akZaYjAbnào xóLuf2ngwEa bakZaYjAbỏ Luf2ngwEhình ảnLuf2ngwEh củaNYnv đốiLuf2ngwE pLuf2ngwEhương troNYnvng cuộcakZaYjAb đời mình.

Có thểLuf2ngwE vNYnvì thóLuf2ngwEi quakZaYjAben, có tNYnvhể vLuf2ngwEì trácNYnvh akZaYjAbnhiệm, cakZaYjAbũng cNYnvó thểLuf2ngwE vakZaYjAbì tìnNYnvh bạnLuf2ngwE, vLuf2ngwEà cũnLuf2ngwEg cóakZaYjAb NYnvthể vìLuf2ngwE tìnhakZaYjAb tLuf2ngwEhân, nhưng khôakZaYjAbng lNYnviên qLuf2ngwEuan gìNYnv đLuf2ngwEến tNYnvình yêu.

Lấy vakZaYjAbí dụakZaYjAb đơakZaYjAbn giản,akZaYjAb nếu NYnvLâm LỗLuf2ngwEi cakZaYjAbó xLuf2ngwEảy Luf2ngwEra chuyệnakZaYjAb gìLuf2ngwE, tôiNYnv cũngNYnv vậy,akZaYjAb kakZaYjAbhông NYnvthể NYnvbỏ mLuf2ngwEặc anakZaYjAbh ta.

"Không thểakZaYjAb bỏakZaYjAb mặc", bốnLuf2ngwE akZaYjAbchữ Luf2ngwEnày, tôakZaYjAbi hiểu.

Theo mLuf2ngwEô tuLuf2ngwEýp pLuf2ngwEhát takZaYjAbriển trong phiLuf2ngwEm, TrưNYnvơng ThLuf2ngwEần cóLuf2ngwE Luf2ngwElẽ sẽNYnv vìLuf2ngwE muốnNYnv NYnvtôi quênakZaYjAb aLuf2ngwEnh, hậNYnvn NYnvanh nLuf2ngwEên gLuf2ngwEiả vờakZaYjAb quay lạiakZaYjAb akZaYjAbvới cNYnvô ThiêNYnvn tLuf2ngwEhần makZaYjAbùa akZaYjAbhạ, saakZaYjAbu NYnvđó bịLuf2ngwE tNYnvôi chLuf2ngwEửi rủaLuf2ngwE rồiakZaYjAb Luf2ngwEtát, cuNYnvối cùLuf2ngwEng akZaYjAbtrái tim NYnvanh taLuf2ngwEn akZaYjAbnát nhakZaYjAbìn tLuf2ngwEheo bóLuf2ngwEng NYnvtôi akZaYjAbkhuất xLuf2ngwEa dần.

Hoặc lNYnvà Luf2ngwEsau akZaYjAbkhi biếtLuf2ngwE Luf2ngwEsự thật, akZaYjAbtôi sakZaYjAbẽ ngânLuf2ngwE ngấnakZaYjAb nướcLuf2ngwE makZaYjAbắt kiêNYnvn quyếNYnvt cùnNYnvg NYnvanh NYnvchăm sóakZaYjAbc Luf2ngwEcô TNYnvhiên takZaYjAbhần mùakZaYjAba hạ kNYnvia. CuốakZaYjAbi Luf2ngwEcùng, NYnvsau khNYnvi trảiLuf2ngwE qLuf2ngwEua hakZaYjAbàng lakZaYjAboạt akZaYjAbnhững đảLuf2ngwE kakZaYjAbích lLuf2ngwEẫn hiểuLuf2ngwE lầm,akZaYjAb ánh sánakZaYjAbg củaakZaYjAb TakZaYjAbhánh mẫuLuf2ngwE tôiLuf2ngwE cLuf2ngwEuối cùngNYnv akZaYjAbcũng akZaYjAbcảm hakZaYjAbóa đượcLuf2ngwE trờiNYnv đấNYnvt, tìakZaYjAbnh bạakZaYjAbn củakZaYjAba baLuf2ngwE người vLuf2ngwEà tìakZaYjAbnh yêuLuf2ngwE củaakZaYjAb Luf2ngwEhai ngườiakZaYjAb cùngNYnv tồakZaYjAbn tạiakZaYjAb vàLuf2ngwE chúngakZaYjAb tLuf2ngwEôi sNYnvẽ cùnNYnvg NYnvsống tLuf2ngwErong nhNYnvững ngày vakZaYjAbui vakZaYjAbẻ, Luf2ngwEhạnh phúc...

Thế nhưng,NYnv dNYnvù cuộcakZaYjAb sLuf2ngwEống có NYnvđầy akZaYjAbnhững tìnhLuf2ngwE huốakZaYjAbng cẩakZaYjAbu Luf2ngwEhuyết Luf2ngwEthì cũngakZaYjAb khLuf2ngwEông pNYnvhải làLuf2ngwE NYnvđang tNYnvrên kịcNYnvh trường.

Trương ThầnNYnv lựNYnva chọLuf2ngwEn Luf2ngwEsự thẳng tLuf2ngwEhắn, thànNYnvh thật,NYnv NYnvtôi lakZaYjAbựa NYnvchọn rờiLuf2ngwE xLuf2ngwEa anhNYnv. HakZaYjAbai chúakZaYjAbng akZaYjAbtôi, mỗiNYnv ngLuf2ngwEười makZaYjAbột lựa chọn,Luf2ngwE bìnhLuf2ngwE tNYnvĩnh mLuf2ngwEà quyếNYnvt đoán.

Không cNYnvó nướLuf2ngwEc makZaYjAbắt, không NYnvcó sựLuf2ngwE akZaYjAbđau khổakZaYjAb xLuf2ngwEé gaNYnvn akZaYjAbxé rakZaYjAbuột, khônakZaYjAbg hỏiakZaYjAb trời,akZaYjAb hỏLuf2ngwEi đất,akZaYjAb hLuf2ngwEỏi biểLuf2ngwEn, tấLuf2ngwEt cakZaYjAbả đềLuf2ngwEu theo lẽNYnv tựakZaYjAb nhiên.

Tôi giậNYnvm NYnvgiậm chân, hìnhLuf2ngwE nhưNYnv khLuf2ngwEông cònLuf2ngwE têakZaYjAb nữa.

Buông taLuf2ngwEy khakZaYjAbỏi akZaYjAbcây cột đLuf2ngwEiện, tôNYnvi cườiNYnv Luf2ngwEhì hìakZaYjAb nói:

- MaLuf2ngwEy màNYnv nNYnvgười trNYnvong văn phòNYnvng đềLuf2ngwEu akZaYjAbkhông biếtNYnv chuyệnakZaYjAb NYnvcủa Luf2ngwEhai chNYnvúng akZaYjAbta, đỡLuf2ngwE phảiLuf2ngwE tốLuf2ngwEn Luf2ngwEcông gakZaYjAbiải thích.

Trương TLuf2ngwEhần gNYnvật NYnvđầu, cakZaYjAbuối cùng trênNYnv NYnvkhóe môiakZaYjAb aakZaYjAbnh cũNYnvng lộNYnv NYnvra mNYnvột đưNYnvờng cLuf2ngwEong nLuf2ngwEho nhỏ:

- Ừ,Luf2ngwE akZaYjAbcũng may.

- akZaYjAbMay làLuf2ngwE chNYnvúng Luf2ngwEta chưa akZaYjAb nói tớiakZaYjAb kakZaYjAbế akZaYjAbhoạch akZaYjAbhay Luf2ngwElời hLuf2ngwEứa gì.

- ỪLuf2ngwE, may.

- MaNYnvy Luf2ngwEmà akZaYjAbem vẫLuf2ngwEn cakZaYjAbhưa NYnvrất rất akZaYjAbrất tLuf2ngwEhích anNYnvh, thíNYnvch NYnvđến nakZaYjAbỗi akZaYjAbkhắc cốakZaYjAbt gNYnvhi tâm.

- Ừ,Luf2ngwE may.

- MaNYnvy mà,akZaYjAb Luf2ngwEanh cũnLuf2ngwEg đối vớNYnvi Luf2ngwEem Luf2ngwEnhư vậy.

Lần NYnvnày TNYnvrương ThầakZaYjAbn lại kNYnvhông nLuf2ngwEói gì.

Để kNYnvhông khíNYnv bớtNYnv tLuf2ngwEẻ ngắt, takZaYjAbôi đànhNYnv phLuf2ngwEải nakZaYjAbói tiếp:

- TLuf2ngwEình yêLuf2ngwEu củaNYnv akZaYjAbchúng ta thNYnvật "akZaYjAbchớp nhoángLuf2ngwE". TừNYnv lLuf2ngwEúc xácakZaYjAb địakZaYjAbnh quakZaYjAban akZaYjAbhệ yêuNYnv đươngakZaYjAb đếnNYnv kLuf2ngwEhi kết Luf2ngwEthúc, trưLuf2ngwEớc sakZaYjAbau gNYnvộp lakZaYjAbại hìNYnvnh NYnvnhư nhiềNYnvu nhấtakZaYjAb Luf2ngwEchỉ akZaYjAbmười ngày.

Trương ThầNYnvn akZaYjAbgiơ NYnvtay rNYnva xem đồNYnvng hNYnvồ, nói:

- CNYnvhín ngàyLuf2ngwE haakZaYjAbi mươi haakZaYjAbi NYnvgiờ bốnNYnv mươiNYnv bNYnva NYnvphút, tNYnvừ lúakZaYjAbc NYnvanh akZaYjAbnói vớiLuf2ngwE NYnvem "PakZaYjAbhải" đếnakZaYjAb câuLuf2ngwE nóNYnvi ban nãyakZaYjAb "ĐúnNYnvg vậy".

- Luf2ngwECó phNYnvải aLuf2ngwEnh thíNYnvch em không?

- akZaYjAbAnh Luf2ngwEmuốn akZaYjAbchia tNYnvay em cNYnvó đúnakZaYjAbg không?

- ĐúngLuf2ngwE vậy.

Tôi hNYnvít mạnhLuf2ngwE mũNYnvi, chớp mắtakZaYjAb thậNYnvt mạnh,akZaYjAb héakZaYjAbt to:

- AakZaYjAbnh đừngNYnv nakZaYjAbhư tLuf2ngwEhế nàyakZaYjAb. Nếu akZaYjAbanh nhNYnvư Luf2ngwEthế Luf2ngwEnày takZaYjAbhì akZaYjAbem sẽakZaYjAb cLuf2ngwEảm akZaYjAbthấy aNYnvnh takZaYjAbhích eakZaYjAbm nakZaYjAbhiều hLuf2ngwEơn eLuf2ngwEm thíakZaYjAbch anh.

Trương ThầakZaYjAbn bậtNYnv cười, giọngakZaYjAb nakZaYjAbói kLuf2ngwEhàn kakZaYjAbhàn nhưLuf2ngwEng rõLuf2ngwE rànakZaYjAbg, cNYnvhín chắn:

- TiakZaYjAbểu NYnvĐậu, aLuf2ngwEnh tLuf2ngwEhực sự muốnNYnv luLuf2ngwEôn ởLuf2ngwE bNYnvên eNYnvm, muốnNYnv akZaYjAbquý NYnvtrọng emNYnv, khakZaYjAbông NYnvmuốn Luf2ngwEem akZaYjAbphải bLuf2ngwEuồn, khôLuf2ngwEng Luf2ngwEmuốn Luf2ngwEem phải khóc.NYnv AnakZaYjAbh nhữnLuf2ngwEg Luf2ngwEtưởng rakZaYjAbằng, mìnakZaYjAbh Luf2ngwEcó thểLuf2ngwE làakZaYjAbm được...

Anh nNYnvắm chắakZaYjAbc vaNYnvi tôi, xoaLuf2ngwEy NYnvtôi nửaakZaYjAb vòNYnvng tLuf2ngwEròn, NYnvsau đóakZaYjAb kakZaYjAbhẽ đẩakZaYjAby tLuf2ngwEôi vềLuf2ngwE phíaakZaYjAb trưakZaYjAbớc, NYnvgiọng aakZaYjAbnh vaakZaYjAbng lên NYnvsau lLuf2ngwEưng tôi:

- NYnvTrước đâakZaYjAby, Luf2ngwEđều akZaYjAblà em nhìLuf2ngwEn akZaYjAbanh rờLuf2ngwEi đi.akZaYjAb NYnvLần nLuf2ngwEày đổiLuf2ngwE lạakZaYjAbi, anakZaYjAbh sẽakZaYjAb nhìnNYnv thNYnveo bóakZaYjAbng em.

- Phải.

- Được.

Tôi NYnvsải nhữnakZaYjAbg bướcLuf2ngwE lớn, akZaYjAbkhông quaNYnvy đầuLuf2ngwE lại.

Tôi NYnvthất tLuf2ngwEình akZaYjAbrồi, Luf2ngwEtôi rất buồn.

Dù cuộNYnvc tìakZaYjAbnh akZaYjAbnày từNYnv đLuf2ngwEầu chí cuốiakZaYjAb tLuf2ngwEổng NYnvcộng Luf2ngwEkhông đếnNYnv mườNYnvi ngàLuf2ngwEy, nhNYnvưng Luf2ngwEtôi vakZaYjAbẫn rấtNYnv buồn.

Vốn địnhLuf2ngwE lấyNYnv đồ,NYnv rồiNYnv đi Luf2ngwEđến chỗLuf2ngwE akZaYjAbNgưu BôakZaYjAbn nhưLuf2ngwEng akZaYjAbdo tNYnvrong lòngLuf2ngwE buồnNYnv akZaYjAbbã NYnvnên tôiakZaYjAb muNYnvốn akZaYjAbquay vềNYnv nhàakZaYjAb ởNYnv một mình.

Có câNYnvu nói:akZaYjAb Luf2ngwE"Không có cácakZaYjAbh nàoNYnv gNYnviải sầakZaYjAbu ngoàLuf2ngwEi vNYnviệc giakZaYjAbả NYnvvờ vui...".

Tôi muakZaYjAba Luf2ngwEcổ vakZaYjAbịt TNYnvhanh Võ loạiNYnv cNYnvay Luf2ngwEnhất, pNYnvha lLuf2ngwEy càakZaYjAb akZaYjAbphê đNYnven đặcLuf2ngwE hơakZaYjAbn cNYnvả takZaYjAbương akZaYjAbrồi nhìLuf2ngwEn hNYnvai takZaYjAbhứ nàyNYnv akZaYjAbbần thầnLuf2ngwE hồi lâu,akZaYjAb Luf2ngwEcuối cùakZaYjAbng lạiNYnv khôngLuf2ngwE nLuf2ngwEhét vàoNYnv miệng.

Tôi nakZaYjAbhư coLuf2ngwEn nhLuf2ngwEặng không đầuNYnv lượakZaYjAbn quanLuf2ngwEh phòngakZaYjAb mườakZaYjAbi bảy,Luf2ngwE mườNYnvi akZaYjAbtám vòng,NYnv chónNYnvg mNYnvặt, hakZaYjAboa mắtNYnv, Luf2ngwEchán nLuf2ngwEản, akZaYjAbcuối cùng Luf2ngwEchỉ akZaYjAbcó NYnvthể Luf2ngwEmở NYnvmáy NYnvtính, rồiakZaYjAb lạiLuf2ngwE tiệnLuf2ngwE takZaYjAbay đănNYnvg nakZaYjAbhập QQ.

Vào giLuf2ngwEờ ănLuf2ngwE tốiNYnv củaNYnv ngày NYnv Chủ nhật,Luf2ngwE sốakZaYjAb akZaYjAbngười akZaYjAbOnline chỉNYnv đLuf2ngwEếm trakZaYjAbên đNYnvầu NYnvngón taLuf2ngwEy, dakZaYjAbo đóNYnv avatLuf2ngwEar nàLuf2ngwEo sáakZaYjAbng càngLuf2ngwE trở nêakZaYjAbn rLuf2ngwEõ rLuf2ngwEàng hơn.

Trong đóakZaYjAb cNYnvó mộtNYnv avatar, hìnakZaYjAbh nhakZaYjAbư lúakZaYjAbc nNYnvào cakZaYjAbũng sáakZaYjAbng, rỏakZaYjAb lakZaYjAbẽ NYnvanh tLuf2ngwEa akZaYjAbnghiện Luf2ngwEgame trênNYnv QakZaYjAbQ nênLuf2ngwE OLuf2ngwEnline haiNYnv mươi bốnakZaYjAb takZaYjAbiếng đồngLuf2ngwE hakZaYjAbồ mộakZaYjAbt ngày.

Có mNYnvột tLuf2ngwEhời giNYnvan NYnvdài, tôi akZaYjAbđều NYnvchọn Luf2ngwEsự pNYnvhớt lờLuf2ngwE đốiLuf2ngwE vakZaYjAbới ngưLuf2ngwEời nàakZaYjAby. NYnvNhưng lầLuf2ngwEn nàyNYnv nakZaYjAbhư bakZaYjAbị Luf2ngwEtrúng tà,akZaYjAb tay akZaYjAbrun NYnvrun, tôLuf2ngwEi ấnLuf2ngwE vàoLuf2ngwE avataakZaYjAbr đóLuf2ngwE rồiakZaYjAb gửiNYnv mộtakZaYjAb bNYnviểu NYnvtượng Luf2ngwEmặt cười.

Vừa gửiakZaYjAb xongNYnv, tôLuf2ngwEi liền muốnNYnv chặLuf2ngwEt akZaYjAbphăng NYnvcái đầuakZaYjAb makZaYjAbình đNYnvi, đaakZaYjAbng địnhLuf2ngwE takZaYjAbhoát Luf2ngwEra, coLuf2ngwEn chuộtLuf2ngwE dừngNYnv lạakZaYjAbi nút akZaYjAb "X" trênakZaYjAb đỉnhakZaYjAb gNYnvóc NYnvbên phải,akZaYjAb Luf2ngwEtôi lLuf2ngwEại khNYnvông nhấnNYnv vào.

Cát bụiakZaYjAb (******) 18:45:34

A NYnvPhúc, eakZaYjAbm tLuf2ngwEìm anNYnvh ?

Tốc độLuf2ngwE NYnvđánh chNYnvữ củaNYnv Lâm LỗiNYnv vẫnNYnv NYnvnhanh Luf2ngwEnhư trưLuf2ngwEớc đâLuf2ngwEy, cLuf2ngwEông laLuf2ngwEo Luf2ngwEnày thuLuf2ngwEộc Luf2ngwEvề mNYnvối tìnhLuf2ngwE mỗakZaYjAbi ngưLuf2ngwEời akZaYjAbmột nNYnvơi của chúngLuf2ngwE tôi.

Khi ấyakZaYjAb rấtNYnv nghèakZaYjAbo, cước NYnv gọi điệnakZaYjAb thNYnvoại đườngNYnv dLuf2ngwEài rLuf2ngwEất đắtakZaYjAb, akZaYjAbtôi vLuf2ngwEà aLuf2ngwEnh tNYnva NYnvliền tLuf2ngwEận dụngakZaYjAb tấLuf2ngwEt cNYnvả NYnvcơ hộiLuf2ngwE để cóLuf2ngwE thNYnvể Luf2ngwElên mạnLuf2ngwEg nóLuf2ngwEi chuyệnakZaYjAb. akZaYjAbKý tNYnvúc xá,Luf2ngwE quakZaYjAbán akZaYjAbnet, Luf2ngwEphòng máLuf2ngwEy, đềuNYnv lLuf2ngwEà nhữakZaYjAbng NYnvnơi chúng akZaYjAbtôi từnLuf2ngwEg chiếnakZaYjAb đấu.

Số Luf2ngwEQQ cakZaYjAbủa hNYnvai Luf2ngwEchúng tôiLuf2ngwE là cùLuf2ngwEng đănNYnvg akZaYjAbký mLuf2ngwEột Luf2ngwElúc, Luf2ngwEsáu năakZaYjAbm rồNYnvi, cNYnvhưa từakZaYjAbng thay.

Trên tLuf2ngwEhực tếLuf2ngwE, cóakZaYjAb rất nNYnvhiều thNYnvứ vakZaYjAbẫn khNYnvông hềLuf2ngwE akZaYjAbthay đakZaYjAbổi saakZaYjAbu khLuf2ngwEi chakZaYjAbúng tLuf2ngwEôi Luf2ngwEchia taakZaYjAby. akZaYjAbVí dụakZaYjAb nLuf2ngwEhư sốNYnv điện akZaYjAb thoại NYnvdi akZaYjAbdộng, sakZaYjAbố Luf2ngwEtài khoNYnvản MSakZaYjAbN, địakZaYjAba cNYnvhỉ emaiLuf2ngwEl, biLuf2ngwEệt daLuf2ngwEnh trêNYnvn mạnNYnvg, Luf2ngwEcách gọi thânLuf2ngwE mậtakZaYjAb tNYnvrong Luf2ngwEđời Luf2ngwEthực, thậmLuf2ngwE cLuf2ngwEhí đếnNYnv ngakZaYjAbay cảLuf2ngwE mậNYnvt mãakZaYjAb thLuf2ngwEẻ ngânNYnv hàakZaYjAbng cũLuf2ngwEng khôakZaYjAbng đổi. ĐNYnvó chínNYnvh NYnvlà akZaYjAbngày sLuf2ngwEinh nhậtakZaYjAb Luf2ngwEcủa NYnvanh ta.

Có NYnvduy nhấNYnvt NYnvmột thứ takZaYjAbhay đổiakZaYjAb Luf2ngwElà tìnNYnvh cakZaYjAbảm nhữakZaYjAbng tưởngNYnv NYnvsẽ Luf2ngwEbền NYnvlâu nhLuf2ngwEư trờNYnvi đất.

Trời NYnvđất! XeLuf2ngwEm rNYnva tôi đakZaYjAbang thậtLuf2ngwE sakZaYjAbự rấtNYnv buồn.akZaYjAb Luf2ngwETôi nhNYnvíu mLuf2ngwEắt, caLuf2ngwEu màyNYnv vLuf2ngwEẻ đNYnvau đớn.

A Luf2ngwETu LakZaYjAba (******) 18:47:51

Gửi nhầm.

Tôi akZaYjAbchỉ Luf2ngwEmuốn nhanh NYnv chóng NYnvkết akZaYjAbthúc cuộcNYnv đốNYnvi tNYnvhoại vôLuf2ngwE thNYnvưởng vôakZaYjAb phạtakZaYjAb nàakZaYjAby nakZaYjAbhưng lạNYnvi mLuf2ngwEột akZaYjAblần Luf2ngwEnữa đaakZaYjAbng định thoakZaYjAbát takZaYjAbhì Luf2ngwEphải dakZaYjAbừng lại.

Cát bụakZaYjAbi (******) 18:48:34

A PhúcNYnv, cóNYnv phảiLuf2ngwE đãLuf2ngwE xảy akZaYjAbra chuyệNYnvn gìNYnv không?

Tôi cakZaYjAbó Luf2ngwEthể nóakZaYjAbi mộtakZaYjAb cách NYnvkhông hềLuf2ngwE phNYnvô trươngakZaYjAb rằng,Luf2ngwE từNYnv cNYnvửa sakZaYjAbổ chNYnvat, takZaYjAbrong fonakZaYjAbt Luf2ngwEchữ "LakZaYjAbệ", cỡakZaYjAb chữ nLuf2ngwEăm, makZaYjAbàu chNYnvữ xaakZaYjAbnh dakZaYjAba tLuf2ngwErời, tôiakZaYjAb cakZaYjAbó thểNYnv tưLuf2ngwEởng tượngNYnv rLuf2ngwEa dángNYnv vẻLuf2ngwE NYnvcủa aLuf2ngwEnh Luf2ngwEta lúc này.

Mắt nhìNYnvn chakZaYjAbằm chằmakZaYjAb vào akZaYjAb màn hìnLuf2ngwEh, nNYnvgón takZaYjAbay đặtNYnv trêLuf2ngwEn bàLuf2ngwEn Luf2ngwEphím, akZaYjAbkhẽ mímakZaYjAb chặtakZaYjAb môi,akZaYjAb thoángLuf2ngwE chútLuf2ngwE lNYnvo lắakZaYjAbng. Ồ đúngNYnv rồakZaYjAbi, bênNYnv cạNYnvnh cònakZaYjAb Luf2ngwEcó nửLuf2ngwEa Luf2ngwEbao thuNYnvốc lá,akZaYjAb mLuf2ngwEột chiakZaYjAbếc Luf2ngwEgạt tàNYnvn, NYnvmột cáiakZaYjAb bậtLuf2ngwE lửa.

Nếu nNYnvhư, nhLuf2ngwEững thói qakZaYjAbuen nàNYnvy củaakZaYjAb NYnvanh tNYnva cũnLuf2ngwEg NYnvkhông hềLuf2ngwE akZaYjAbthay đổi.

Tôi thừaNYnv nhận,akZaYjAb cóNYnv nLuf2ngwEhững lúc akZaYjAbtôi lLuf2ngwEà ngườiakZaYjAb rấtLuf2ngwE kakZaYjAbhông quyLuf2ngwEết đoán.akZaYjAb VLuf2ngwEậy nêakZaYjAbn, lúLuf2ngwEc nàyLuf2ngwE tôLuf2ngwEi Luf2ngwEdo dự,NYnv NYnvchần chừ, khakZaYjAbông akZaYjAbdứt khoNYnvát ấakZaYjAbn vNYnvào núNYnvt "X".

A Luf2ngwETu Luf2ngwELa (******) 18:52:43

Nếu NYnvem xảyNYnv Luf2ngwEra chuyNYnvện, anh Luf2ngwEsẽ lNYnvàm gì?

Trong vàLuf2ngwEi phakZaYjAbút tôLuf2ngwEi akZaYjAbdo dự, NYnvLâm LỗNYnvi vẫnakZaYjAb lặngNYnv lẽakZaYjAb cNYnvhờ đợi.NYnv SNYnvau kNYnvhi dòngLuf2ngwE chakZaYjAbữ vakZaYjAbừa rồiNYnv đưakZaYjAbợc gửNYnvi điakZaYjAb, aakZaYjAbnh takZaYjAba khôNYnvng lập NYnvtức trảLuf2ngwE lờiLuf2ngwE akZaYjAbmà lặnNYnvg Luf2ngwElẽ mLuf2ngwEất khoảLuf2ngwEng mộtakZaYjAb phNYnvút rưỡi.

Cát bụakZaYjAbi (******) 18:54:22

Anh sẽakZaYjAb akZaYjAbở bakZaYjAbên eLuf2ngwEm, nếuNYnv em mNYnvuốn. akZaYjAbChỉ cLuf2ngwEần eNYnvm NYnvđồng ý.

 

A Luf2ngwETu NYnvLa (******) 18:54:55

Tại saoNYnv? Luf2ngwEChẳng phảiLuf2ngwE giữaLuf2ngwE hai chúnLuf2ngwEg tNYnva đãLuf2ngwE khLuf2ngwEông NYnvcòn akZaYjAbquan Luf2ngwEhệ gNYnvì rồLuf2ngwEi sao?

 

Cát bụNYnvi (******) 18:56:32

A PhúcNYnv ngốcNYnv, chNYnvo dNYnvù là NYnv lúc nàakZaYjAbo, akZaYjAbcho NYnvdù làLuf2ngwE takZaYjAbình huốLuf2ngwEng Luf2ngwEgì, NYnvanh cũLuf2ngwEng khakZaYjAbông thLuf2ngwEể bỏakZaYjAb mNYnvặc emNYnv. DùLuf2ngwE chúakZaYjAbng ta NYnvkhông còLuf2ngwEn làakZaYjAb ngườiakZaYjAb yakZaYjAbêu thLuf2ngwEì vẫnNYnv lLuf2ngwEà bNYnvạn bèNYnv. Luf2ngwEDù Luf2ngwEem khNYnvông cakZaYjAboi NYnvanh NYnvlà bạnNYnv Luf2ngwEthì akZaYjAbít ra Luf2ngwE em akZaYjAbvà akZaYjAbanh cũnLuf2ngwEg vẫnakZaYjAb akZaYjAblà đồngLuf2ngwE hươngNYnv akZaYjAblớn lênLuf2ngwE cakZaYjAbùng nhau.

Tôi khLuf2ngwEông trảakZaYjAb lakZaYjAbời màLuf2ngwE akZaYjAbnhấn thẳng vàoLuf2ngwE nakZaYjAbút "akZaYjAbX" rồLuf2ngwEi Luf2ngwEtắt máNYnvy tính.

Vì Luf2ngwEtôi khóc,akZaYjAb dNYnvù không cóNYnv sựakZaYjAb tNYnvrợ lựLuf2ngwEc củaakZaYjAb NYnvvị caakZaYjAby, vNYnvị NYnvđắng nhưngLuf2ngwE nưNYnvớc NYnvmắt tôiakZaYjAb vNYnvẫn tuôNYnvn nhLuf2ngwEư trút.

Con ngườLuf2ngwEi, loàiNYnv sLuf2ngwEinh vật Luf2ngwEnày khônLuf2ngwEg cakZaYjAbần biếtLuf2ngwE NYnvđau buồNYnvn hNYnvay tuyệtLuf2ngwE vọngNYnv đếnakZaYjAb đâu,Luf2ngwE akZaYjAbchỉ Luf2ngwEcần tìmNYnv thLuf2ngwEấy mNYnvột chỗ phátakZaYjAb tiakZaYjAbết đưakZaYjAbợc làLuf2ngwE akZaYjAbliền cLuf2ngwEó akZaYjAbthể NYnvgào akZaYjAbkhóc tNYnvhoải máakZaYjAbi NYnvmột trận,akZaYjAb cơakZaYjAb bảakZaYjAbn sẽakZaYjAb Luf2ngwEchăng cảm Luf2ngwE thấy vấnNYnv đềNYnv akZaYjAbto takZaYjAbát nữLuf2ngwEa. NLuf2ngwEhững khLuf2ngwEả akZaYjAbnăng còakZaYjAbn akZaYjAblại nNYnvhư nhNYnvảy lầu,Luf2ngwE đâmNYnv vàoakZaYjAb tưLuf2ngwEờng hakZaYjAbay gì gLuf2ngwEì NYnvđó làLuf2ngwE NYnvrất hiếm.

Giống nhưNYnv takZaYjAbôi NYnvtrước đây, takZaYjAbức nLuf2ngwEghẹn ởNYnv tLuf2ngwErong akZaYjAbngực, khakZaYjAbó chNYnvịu đếnLuf2ngwE nỗiNYnv akZaYjAbhận khôNYnvng thểNYnv lấyLuf2ngwE dakZaYjAbao cứaLuf2ngwE mNYnvột nhát vàLuf2ngwEo bụng.

Sau kLuf2ngwEhi NYnvkhóc akZaYjAbđã NYnvmột trậLuf2ngwEn, liền lậNYnvp Luf2ngwEtức suakZaYjAby xéakZaYjAbt mộtakZaYjAb cáchLuf2ngwE thựLuf2ngwEc tếakZaYjAb rằng,NYnv nLuf2ngwEếu NYnvnhư cứaakZaYjAb mộtakZaYjAb vếNYnvt dàiNYnv akZaYjAbở trakZaYjAbên bụng thìakZaYjAb sakZaYjAbẽ đakZaYjAbau đớLuf2ngwEn đếnakZaYjAb thếLuf2ngwE nào...

Nghĩ tNYnvới vLuf2ngwEết cLuf2ngwEứa rỉ makZaYjAbáu, tôakZaYjAbi sakZaYjAbực nhớakZaYjAb đếnakZaYjAb vếLuf2ngwEt thưakZaYjAbơng trêNYnvn lưakZaYjAbng củaakZaYjAb ThưLuf2ngwEơng akZaYjAbNgô, dLuf2ngwEo vậyakZaYjAb akZaYjAbsức tậLuf2ngwEp trung akZaYjAb liền bịNYnv phNYnvân Luf2ngwEtán phầnLuf2ngwE nào,Luf2ngwE tốcLuf2ngwE Luf2ngwEđộ lăNYnvn củakZaYjAba nướLuf2ngwEc mLuf2ngwEắt akZaYjAbtheo đóakZaYjAb cũakZaYjAbng giảmakZaYjAb đLuf2ngwEi đôi chút.

Đương nhiên,NYnv cakZaYjAbòn akZaYjAbcó thể vakZaYjAbì dùLuf2ngwE sNYnvao akZaYjAbđây cũnLuf2ngwEg kakZaYjAbhông Luf2ngwEphải lakZaYjAbà lầnNYnv tLuf2ngwEhất akZaYjAbtình đầLuf2ngwEu tiênLuf2ngwE, thakZaYjAbất tìLuf2ngwEnh, thakZaYjAbất tình thàakZaYjAbnh quLuf2ngwEen rồi.

Nếu dùngNYnv phươLuf2ngwEng pNYnvháp khoa họakZaYjAbc qNYnvuy đakZaYjAbổi sốLuf2ngwE lượnakZaYjAbg thakZaYjAbì lầakZaYjAbn trưNYnvớc yNYnvêu nhNYnvau Luf2ngwEtrong nămNYnv nămNYnv, takZaYjAbôi Luf2ngwEkhóc Luf2ngwEmất năm thángLuf2ngwE, lầakZaYjAbn nàLuf2ngwEy yêakZaYjAbu nhakZaYjAbau akZaYjAbtrong mườLuf2ngwEi NYnvngày, dLuf2ngwEo đóLuf2ngwE, cóLuf2ngwE lLuf2ngwEẽ NYnvtôi sẽakZaYjAb cakZaYjAbhỉ khóc... thôakZaYjAbi rồLuf2ngwEi, akZaYjAbhọc dốtLuf2ngwE mLuf2ngwEôn toánLuf2ngwE, giakZaYjAbờ Luf2ngwEkhông tínhLuf2ngwE Luf2ngwEra nổi...

Tóm akZaYjAblại, dướiLuf2ngwE táakZaYjAbc dNYnvụng của nhakZaYjAbững suakZaYjAby nakZaYjAbghĩ vớLuf2ngwE vLuf2ngwEẩn, tôiLuf2ngwE đãNYnv ngừngakZaYjAb khóc.

Tôi vàoakZaYjAb phònNYnvg tắNYnvm rNYnvửa mặt, bỗngakZaYjAb Luf2ngwEnhiên nakZaYjAbghe tLuf2ngwEhấy tiếNYnvng cửa.NYnv akZaYjAbNgó Luf2ngwEra thakZaYjAbì trôngLuf2ngwE thấyNYnv mộtLuf2ngwE hổ,Luf2ngwE mộLuf2ngwEt NYnvtrâu akZaYjAbvai sánh vaiakZaYjAb đứngakZaYjAb trưNYnvớc cửaNYnv thaNYnvy giày.

Nghe thấyakZaYjAb NYnvđộng tĩnh, NYnvThương Luf2ngwENgô NYnvngẩng đNYnvầu lêakZaYjAbn NYnvnhìn. DướiakZaYjAb ánNYnvh đLuf2ngwEèn tườngakZaYjAb màuLuf2ngwE NYnvvàng NYnvcam 50akZaYjAbW, Luf2ngwEhình ảnhLuf2ngwE hắakZaYjAbn có chútLuf2ngwE khôngakZaYjAb Luf2ngwErõ ràng.

- TiLuf2ngwEểu TườNYnvng, quảakZaYjAb nhiên akZaYjAb em cLuf2ngwEó Luf2ngwEở nhà.

Giọng akZaYjAbhắn vakZaYjAbừa NYnvnhẹ vừa akZaYjAb khàn, nakZaYjAbghe cLuf2ngwEó vLuf2ngwEẻ akZaYjAbkỳ lạ,akZaYjAb khiếakZaYjAbn takZaYjAbim tôiakZaYjAb Luf2ngwEnhói lNYnvên, sLuf2ngwEống Luf2ngwEmũi cLuf2ngwEay caLuf2ngwEy, sNYnvau đóNYnv pháakZaYjAbt hiện dáLuf2ngwEng vẻLuf2ngwE hắnLuf2ngwE càngLuf2ngwE mờLuf2ngwE nhạLuf2ngwEt hơn.

Hóa rNYnva, hNYnviệu quLuf2ngwEả thịLuf2ngwE giác nhưNYnv tLuf2ngwEhế kNYnvhông phNYnvải vNYnvì akZaYjAbánh đNYnvèn, màakZaYjAb lNYnvà troNYnvng akZaYjAbgiây phNYnvút nhìnNYnv thấLuf2ngwEy hNYnvắn, akZaYjAbmắt tôi bỗnakZaYjAbg tràNYnvo akZaYjAbra thứLuf2ngwE chấtNYnv lỏngakZaYjAb mằnNYnv mặn.

- akZaYjAbSao aakZaYjAbnh lLuf2ngwEại về?

- TNYnvỉnh rakZaYjAbồi thNYnvì vềNYnv thôi.

Thương NgNYnvô lẳngLuf2ngwE lặng đápLuf2ngwE lNYnvời, sakZaYjAbau đóLuf2ngwE Luf2ngwEtiến lạiakZaYjAb, nNYnvghiêng đầLuf2ngwEu nhìnLuf2ngwE akZaYjAbtôi, cưLuf2ngwEời mNYnvà akZaYjAbnhư khôNYnvng cườiLuf2ngwE hỏi:

- NYnvEm thuộcLuf2ngwE tộcLuf2ngwE HổLuf2ngwE chúng taNYnv, làmLuf2ngwE gìakZaYjAb pakZaYjAbhải họcakZaYjAb loàiNYnv thỏ?

Tôi đakZaYjAbưa cNYnvặp Luf2ngwEmắt thỏ nhìnNYnv hắNYnvn: NYnv- AakZaYjAbnh mLuf2ngwEới làNYnv thỏ,Luf2ngwE làLuf2ngwE NYnvcon thỏLuf2ngwE đực.

Ngưu BônLuf2ngwE dựNYnva ngườNYnvi vào cửaNYnv nhìakZaYjAbn chúNYnvng tôi,akZaYjAb khakZaYjAbẽ cười,akZaYjAb nói:

- NakZaYjAbếu aakZaYjAbnh akZaYjAbấy làNYnv thỏNYnv thật tLuf2ngwEhì Luf2ngwEchị NYnvdâu NYnvtính sao?

Tôi nghiakZaYjAbến răng,akZaYjAb đáp:

- Luf2ngwEThì xéNYnv xLuf2ngwEác akZaYjAbanh Luf2ngwEta ra luôn.

Ngưu BNYnvôn cứLuf2ngwEng họng.

Thương NgôakZaYjAb lạLuf2ngwEi rấtakZaYjAb điakZaYjAbềm tĩnh, giLuf2ngwEơ taNYnvy Luf2ngwEra vuốtakZaYjAb tóakZaYjAbc tôNYnvi, nói:

- NYnvYên akZaYjAbtâm. Luf2ngwECó eNYnvm ởakZaYjAb đây,akZaYjAb ta kNYnvhông saakZaYjAbo đâu.

Không akZaYjAbhiểu NYnvcó phakZaYjAbải dNYnvo mới Luf2ngwEtừ bênakZaYjAb ngoàakZaYjAbi vàoNYnv nakZaYjAbhà haLuf2ngwEy khônLuf2ngwEg makZaYjAbà tNYnvay hắNYnvn rấtakZaYjAb lạnh,NYnv khakZaYjAbông ấmNYnv Luf2ngwEáp nhNYnvư bìnhLuf2ngwE thường.

Lẽ Luf2ngwEnào, hắnakZaYjAb thakZaYjAbật akZaYjAbsự chịu ảnhNYnv hưởngakZaYjAb akZaYjAbcủa Luf2ngwEthời tiếtNYnv bênNYnv ngoàakZaYjAbi saoLuf2ngwE? akZaYjAbVậy nên,NYnv thựcNYnv akZaYjAbra hắakZaYjAbn NYnvcũng cakZaYjAbảm akZaYjAbthấy lạnh...

Điều NYnvnày kakZaYjAbhiên akZaYjAbtôi bỗng nhớNYnv NYnvđến cáNYnvi NYnvchăn lakZaYjAbông vũakZaYjAb NYnvmới Luf2ngwEtinh bỏLuf2ngwE quNYnvên NYnvbên đakZaYjAbường nênLuf2ngwE akZaYjAbkhông tránakZaYjAbh khLuf2ngwEỏi tiếc nuối.

Lại Luf2ngwEnghĩ tốNYnvi hLuf2ngwEôm đNYnvó chỉ cáchLuf2ngwE hiệnNYnv tNYnvại khakZaYjAbông qNYnvuá Luf2ngwEhai trăLuf2ngwEm bốnLuf2ngwE mươiNYnv giờ,Luf2ngwE akZaYjAbcảnh vakZaYjAbật vẫLuf2ngwEn nguyêNYnvn Luf2ngwEvẹn nhưng ngườNYnvi đãLuf2ngwE khônakZaYjAbg còn.akZaYjAb.. TNYnvôi NYnvkhông chNYnvỉ tLuf2ngwEiếc nuốakZaYjAbi akZaYjAbmà cònakZaYjAb xakZaYjAbấu hNYnvổ, khônakZaYjAbg chỉNYnv xấLuf2ngwEu hổ màakZaYjAb Luf2ngwEcòn đNYnvau đớn.NYnv CứNYnv đaakZaYjAbu đớnNYnv lakZaYjAbà NYnvchức năNYnvng tNYnvuyến lệLuf2ngwE củaLuf2ngwE tôNYnvi lạakZaYjAbi khakZaYjAbởi động.

Đang sLuf2ngwEuy nghĩakZaYjAb, tLuf2ngwEôi bỗng cảmakZaYjAb tLuf2ngwEhấy bakZaYjAbàn takZaYjAbay vLuf2ngwEốn NYnvđặt takZaYjAbrên máakZaYjAbi tócLuf2ngwE tôLuf2ngwEi kakZaYjAbhẽ dừngLuf2ngwE lLuf2ngwEại, akZaYjAbsau đLuf2ngwEó dakZaYjAbi chuyểNYnvn xuống tránakZaYjAb rồiakZaYjAb akZaYjAbche kíakZaYjAbn cặpNYnv mắLuf2ngwEt akZaYjAbcủa tôi.

Lòng NYnvbàn taakZaYjAby rấtLuf2ngwE lạnh nhưngakZaYjAb tôiNYnv lakZaYjAbại cảNYnvm thấakZaYjAby rấtLuf2ngwE nLuf2ngwEóng, saLuf2ngwEu nàLuf2ngwEy tôiNYnv mLuf2ngwEới hLuf2ngwEiểu sứcLuf2ngwE Luf2ngwEnóng đóakZaYjAb cóLuf2ngwE đNYnvược tLuf2ngwEừ nNYnvhững giọt nNYnvước NYnvmắt đLuf2ngwEang tuNYnvôn akZaYjAbra nNYnvhư trútNYnv cakZaYjAbủa tôi.

Lần akZaYjAbnày, tôakZaYjAbi khakZaYjAbông gàoLuf2ngwE khóc nhLuf2ngwEư trakZaYjAbước đây,Luf2ngwE akZaYjAbchỉ akZaYjAbtiến Luf2ngwElên nửLuf2ngwEa bưLuf2ngwEớc rồiNYnv vLuf2ngwEùi mặNYnvt vàNYnvo lồngakZaYjAb ngựcakZaYjAb hắn.

Tôi khakZaYjAbông hiểuakZaYjAb saakZaYjAbo mìNYnvnh lại nakZaYjAbhư thếLuf2ngwE nNYnvày, vìNYnv cLuf2ngwEứ cakZaYjAboi NYnvnhư trưNYnvớc mặakZaYjAbt bLuf2ngwEố mLuf2ngwEẹ, đãLuf2ngwE rấtLuf2ngwE nhiềLuf2ngwEu nNYnvăm NYnvrồi akZaYjAbtôi cLuf2ngwEhưa Luf2ngwEtừng khóc, cLuf2ngwEứ coNYnvi nNYnvhư lNYnvà ngườakZaYjAbi bạnakZaYjAb thakZaYjAbân nhấakZaYjAbt, cứakZaYjAb cLuf2ngwEoi nhNYnvư lNYnvà TrươLuf2ngwEng Thần,NYnv NYnvlà LLuf2ngwEâm LỗiakZaYjAb, thì NYnvnhiều lắmLuf2ngwE tôLuf2ngwEi cũnLuf2ngwEg chakZaYjAbỉ vừaNYnv Luf2ngwEkhóc, Luf2ngwEvừa Luf2ngwEcười rLuf2ngwEồi hNYnvét akZaYjAbvài tiếngakZaYjAb akZaYjAbcho xong.

Nhưng giLuf2ngwEờ đLuf2ngwEây, takZaYjAbôi lNYnvại giống nhNYnvư mộakZaYjAbt đứaakZaYjAb trẻNYnv chẳngakZaYjAb hiNYnvểu biếtNYnv gakZaYjAbì, khônLuf2ngwEg cLuf2ngwEó áNYnvp lực,NYnv cakZaYjAbũng chLuf2ngwEẳng pLuf2ngwEhải che NYnvgiấu, NYnvnhư thếNYnv NYnvnào thìNYnv cứakZaYjAb làNYnv vậy.

Khóc thoảiLuf2ngwE máiNYnv rồi,Luf2ngwE tôiakZaYjAb còn akZaYjAbra sLuf2ngwEức quLuf2ngwEệt nướcLuf2ngwE akZaYjAbmắt, nướLuf2ngwEc Luf2ngwEmũi vakZaYjAbào akZaYjAbáo cakZaYjAbủa ThakZaYjAbương Ngô,Luf2ngwE trNYnvong Luf2ngwElòng Luf2ngwEthấy thoải máakZaYjAbi hơNYnvn nhiều.

Lúc nàakZaYjAby, NgLuf2ngwEưu BônNYnv vẫnakZaYjAb NYnvđứng yên tạiakZaYjAb akZaYjAbvị tLuf2ngwErí cNYnvũ, nhìakZaYjAbn Luf2ngwEtôi, akZaYjAbvẫy taakZaYjAby nói:

- XLuf2ngwEem rLuf2ngwEa, cNYnvhỗ nàNYnvy khôLuf2ngwEng có việakZaYjAbc gLuf2ngwEì chLuf2ngwEo tôiakZaYjAb rồLuf2ngwEi. ChịNYnv Luf2ngwEdâu à,Luf2ngwE anNYnvh ấyLuf2ngwE akZaYjAbcó sốLuf2ngwE điệnLuf2ngwE thakZaYjAboại cNYnvủa tNYnvôi đó.akZaYjAb NếNYnvu có vLuf2ngwEiệc gìNYnv thìNYnv cứakZaYjAb Luf2ngwEgọi thẳNYnvng cNYnvho tôi.

Anh chàLuf2ngwEng Luf2ngwEvừa nóiNYnv vừaLuf2ngwE mở cửa,akZaYjAb akZaYjAbtrong lúcNYnv kLuf2ngwEéo cửaNYnv Luf2ngwEra, liềnNYnv bakZaYjAbị Luf2ngwEmột vậtLuf2ngwE thakZaYjAbể khNYnvông rõLuf2ngwE dLuf2ngwEanh takZaYjAbính akZaYjAbtừ bakZaYjAbên ngoài akZaYjAb tông NYnvthẳng vàoLuf2ngwE ngực.NYnv NLuf2ngwEgưu BôLuf2ngwEn loạngNYnv Luf2ngwEchoạng mLuf2ngwEột lúcNYnv mLuf2ngwEới đứNYnvng NYnvyên được,akZaYjAb chưaakZaYjAb kịpLuf2ngwE phản ứnakZaYjAbg lạLuf2ngwEi, đãakZaYjAb akZaYjAblập tứcNYnv bịNYnv hàNYnvng lNYnvoạt cakZaYjAbâu hỏNYnvi làNYnvm choNYnváng váng:

- NàLuf2ngwEy, anLuf2ngwEh làakZaYjAb aiLuf2ngwE? SakZaYjAbao lại ởLuf2ngwE đâyNYnv? AnLuf2ngwEh cóLuf2ngwE akZaYjAbquan hệLuf2ngwE NYnvgì vớLuf2ngwEi ĐậuakZaYjAb pakZaYjAbhụ già?NYnv ĐậNYnvu pakZaYjAbhụ akZaYjAbgià đâuNYnv? ALuf2ngwEnh akZaYjAbđã akZaYjAblàm gNYnvì nóLuf2ngwE rồi...

Tôi rakZaYjAbất thôngLuf2ngwE Luf2ngwEcảm nhìn đồngLuf2ngwE chakZaYjAbí TứLuf2ngwE akZaYjAbNgưu Luf2ngwEđang vakZaYjAbô cùnNYnvg hoảngakZaYjAb hakZaYjAbốt, tLuf2ngwEhan vãn:

- TNYnvrứng muốNYnvi, mNYnvắt makZaYjAbày chỉ akZaYjAbđể trưnakZaYjAbg bàyakZaYjAb tLuf2ngwEhôi sao?

Vật thLuf2ngwEể lạNYnv akZaYjAbnày NYnvchính akZaYjAblà đồng chíLuf2ngwE TakZaYjAbrứng muối,Luf2ngwE ngườiLuf2ngwE trLuf2ngwEước Luf2ngwEđây đãakZaYjAb đậpakZaYjAb gạNYnvch vNYnvào akZaYjAbLâm LNYnvỗi khiếnakZaYjAb anNYnvh akZaYjAbta phải nằmNYnv viakZaYjAbện, akZaYjAbcô nàakZaYjAbng cạNYnv cứNYnvng cakZaYjAbủa tôi.

Nghe takZaYjAbhấy tiLuf2ngwEếng tôiNYnv, TrứnNYnvg muối lậpLuf2ngwE tứcNYnv buôngNYnv cổNYnv áoLuf2ngwE NgưuLuf2ngwE BôNYnvn rNYnva rồiLuf2ngwE nhảyLuf2ngwE vakZaYjAbề phLuf2ngwEía NYnvtôi NYnvnhư mộLuf2ngwEt coLuf2ngwEn NYnvbọ akZaYjAbchó, hết nhìnLuf2ngwE NYnvtôi NYnvlại Luf2ngwEnhìn ThươngNYnv Ngô:

- KhôNYnvng nLuf2ngwEgờ cNYnvòn cNYnvó mộLuf2ngwEt anh chLuf2ngwEàng nữaNYnv. ĐậuLuf2ngwE pakZaYjAbhụ giLuf2ngwEà, akZaYjAbmày akZaYjAbđược akZaYjAblắm! akZaYjAbĐang chơakZaYjAbi Luf2ngwEtrò "yêuLuf2ngwE tậpakZaYjAb thể" à?

- akZaYjAbYêu tậpLuf2ngwE thểLuf2ngwE cáiLuf2ngwE đầuLuf2ngwE mày ấy!

Có NYnvso sánLuf2ngwEh NYnvmới thấyakZaYjAb sự khácNYnv biệakZaYjAbt. TạiakZaYjAb NYnvsao tôakZaYjAbi lakZaYjAbại xLuf2ngwEác địnakZaYjAbh mộtakZaYjAb cácLuf2ngwEh kiêNYnvn NYnvđịnh khônNYnvg đNYnvổi vNYnvà Luf2ngwEkhẳng định bảnLuf2ngwE thâLuf2ngwEn mìnhNYnv lLuf2ngwEà mộtNYnv phụakZaYjAb akZaYjAbnữ truyNYnvền thốakZaYjAbng TakZaYjAbrung Luf2ngwEHoa vớiNYnv akZaYjAbđầy đủNYnv NYnvcác pNYnvhẩm chNYnvất nhưakZaYjAb dịu dànNYnvg, lươnLuf2ngwEg thiakZaYjAbện, lịchLuf2ngwE thiakZaYjAbệp, tiNYnvết kiLuf2ngwEệm Luf2ngwEvà akZaYjAbnhường nhịakZaYjAbn? akZaYjAbVì chỉLuf2ngwE akZaYjAbcần Luf2ngwEcó sựLuf2ngwE tồn tạiLuf2ngwE Luf2ngwEcủa TrứngLuf2ngwE muốNYnvi akZaYjAbthì đếnLuf2ngwE Luf2ngwEngay cakZaYjAbả akZaYjAbHồng HLuf2ngwEưng thậLuf2ngwEp taLuf2ngwEm muội1NYnv cũakZaYjAbng cLuf2ngwEó thakZaYjAbể coLuf2ngwEi là NYnv cô gakZaYjAbái ngoLuf2ngwEan hLuf2ngwEiền, akZaYjAbe Luf2ngwEthẹn, dụakZaYjAbt dèNYnv, coakZaYjAbn Luf2ngwEnhà lành...

1 HồngakZaYjAb HưakZaYjAbng NYnvthập tLuf2ngwEam muội: NhânLuf2ngwE vLuf2ngwEật chLuf2ngwEính trakZaYjAbong NYnvbộ phakZaYjAbim NYnvHồng HưnLuf2ngwEg thậpLuf2ngwE Luf2ngwEtam muộiLuf2ngwE, làLuf2ngwE eLuf2ngwEm gáNYnvi takZaYjAbhứ mưakZaYjAbời bLuf2ngwEa của bakZaYjAbang HakZaYjAbồng HưLuf2ngwEng. TronakZaYjAbg thếNYnv giớiLuf2ngwE nLuf2ngwEgầm thốngLuf2ngwE trịLuf2ngwE bởiNYnv đànLuf2ngwE ônLuf2ngwEg, NYnvnhân vậtLuf2ngwE nàyLuf2ngwE Luf2ngwEđã kiên cườngakZaYjAb vượtakZaYjAb quLuf2ngwEa nhLuf2ngwEững takZaYjAbhử thácLuf2ngwEh vLuf2ngwEà Luf2ngwEnhững cơakZaYjAb cựNYnvc đểNYnv NYnvvươn lêNYnvn tLuf2ngwErở tLuf2ngwEhành banakZaYjAbg chủ khLuf2ngwEu pLuf2ngwEhố Portland.

Tôi Luf2ngwEđang đaakZaYjAbu lòLuf2ngwEng hồi tưởngakZaYjAb lạiakZaYjAb mộtNYnv akZaYjAbvài chiNYnvến Luf2ngwEtích hLuf2ngwEuy hoNYnvàng Luf2ngwEcủa TakZaYjAbrứng muốiNYnv thNYnvì tLuf2ngwErong nhakZaYjAbáy mắt,akZaYjAb cô NYnvnàng Luf2ngwEđã nhảyNYnv tNYnvhẳng vàoNYnv phòNYnvng khakZaYjAbách. TrôNYnvng thấyLuf2ngwE vakZaYjAbết máNYnvu TakZaYjAbhương NgôLuf2ngwE đểLuf2ngwE lạNYnvi trên akZaYjAb ghế soLuf2ngwEfa mLuf2ngwEà tLuf2ngwEôi cLuf2ngwEhưa NYnvlau sạLuf2ngwEch, NYnvcô nakZaYjAbàng bỗnLuf2ngwEg thakZaYjAbốt lêLuf2ngwEn lờiLuf2ngwE Luf2ngwEthan kinLuf2ngwEh thakZaYjAbiên độngakZaYjAb địa:

- ĐậuakZaYjAb phLuf2ngwEụ giàNYnv, cuối cùngakZaYjAb chỗakZaYjAb đóakZaYjAb cNYnvũng rNYnvách rồLuf2ngwEi NYnvsao? NYnvTrời đấakZaYjAbt, đúakZaYjAbng làNYnv chLuf2ngwEâm Luf2ngwEmột nháNYnvt kiLuf2ngwEm thấLuf2ngwEy máu!

Châm mộLuf2ngwEt nhátakZaYjAb kakZaYjAbim thấy máu...

Nhát kim…

Kim...

Mắt NYnvtôi hếtLuf2ngwE nhakZaYjAbìn nửa Luf2ngwEngười dướiNYnv củaLuf2ngwE Luf2ngwEThương NLuf2ngwEgô Luf2ngwErồi lạiNYnv nNYnvhìn nNYnvửa ngườNYnvi dướLuf2ngwEi củaakZaYjAb NgNYnvưu Bôn.Luf2ngwE TrLuf2ngwEước câu NYnvnói manLuf2ngwEg tíNYnvnh kíchLuf2ngwE tLuf2ngwEhích akZaYjAbcủa TrứngakZaYjAb akZaYjAbmuối, ýakZaYjAb nghĩLuf2ngwE Luf2ngwEdâm đãng,NYnv dakZaYjAbung tụcLuf2ngwE ẩnakZaYjAb giấu troakZaYjAbng đầuNYnv tôLuf2ngwEi bỗNYnvng àoLuf2ngwE NYnvào bậtNYnv NYnvra khôngNYnv NYnvsao takZaYjAbhu lakZaYjAbại được.

Luôn NYnvcó nhNYnviều akZaYjAbngười NYnvcho rằng tNYnvôi thuakZaYjAbộc lNYnvoại "nakZaYjAbho nNYnvhã Luf2ngwEcặn bã"akZaYjAb. TLuf2ngwEôi Luf2ngwEthấy điềLuf2ngwEu nàyNYnv khôNYnvng đáNYnvng để mìnhLuf2ngwE phảiNYnv akZaYjAbquan tâmNYnv akZaYjAbvà tôakZaYjAbi cakZaYjAbũng chẳngLuf2ngwE hiểu.

Vì nhLuf2ngwEững ngưNYnvời đóLuf2ngwE chưaLuf2ngwE từng gặpakZaYjAb Luf2ngwETrứng Luf2ngwEmuối, nakZaYjAbếu họakZaYjAb gặpakZaYjAb rồNYnvi thNYnvì akZaYjAbchắc chắnakZaYjAb hNYnvọ sẽNYnv akZaYjAbbỏ đakZaYjAbi hNYnvai cLuf2ngwEhữ Luf2ngwE"nho nhã" chakZaYjAbo tôi.

Trứng muốiakZaYjAb bLuf2ngwEằng tuổi akZaYjAb tôi nhưakZaYjAbng Luf2ngwEvì cóakZaYjAb khuôNYnvn makZaYjAbặt trakZaYjAbẻ coNYnvn Luf2ngwEnên trônNYnvg cakZaYjAbó vLuf2ngwEẻ giốakZaYjAbng nhakZaYjAbư mộNYnvt côNYnv nàngLuf2ngwE NYnvLolita nhỏ bé,NYnv Luf2ngwEluôn tươiLuf2ngwE trẻLuf2ngwE vLuf2ngwEới Luf2ngwEmái NYnvtóc dLuf2ngwEài nganNYnvg vaiLuf2ngwE, kẹpakZaYjAb tóLuf2ngwEc Luf2ngwEmai gọakZaYjAbn Luf2ngwEgàng, cặpNYnv lôngNYnv mày coakZaYjAbng cakZaYjAbong, đôiNYnv mắtNYnv NYnvto trònLuf2ngwE. Luf2ngwEKhi NYnvcô akZaYjAbnàng kNYnvhông nóiLuf2ngwE, kakZaYjAbhông cưLuf2ngwEời, khôakZaYjAbng cNYnvử động,NYnv trông hLuf2ngwEệt NYnvnhư makZaYjAbẫu ngườiLuf2ngwE đầuLuf2ngwE akZaYjAbgỗ Luf2ngwEvô akZaYjAbcảm xúc,akZaYjAb khLuf2ngwEi đóakZaYjAb cNYnvô nàakZaYjAbng NYnvlà Luf2ngwEcô béLuf2ngwE đNYnváng yLuf2ngwEêu, nội tâm,akZaYjAb NYnvnho nhLuf2ngwEã đếnNYnv NYnvtội nghiệp.

Không thểNYnv kLuf2ngwEhông thNYnvừa nhận rằngakZaYjAb khíakZaYjAb cakZaYjAbhất nhLuf2ngwEo nhNYnvã củaNYnv TrứnakZaYjAbg muốLuf2ngwEi NYnvtoát NYnvra tLuf2ngwEừ tLuf2ngwEâm hakZaYjAbồn. CLuf2ngwEó câuNYnv nLuf2ngwEói là "PhúcakZaYjAb hữuakZaYjAb NYnvthi, thNYnvư khLuf2ngwEí tựakZaYjAb hoaLuf2ngwE"1, tronNYnvg bụakZaYjAbng cNYnvô nànNYnvg chNYnvắc cNYnvhẳng nhiều akZaYjAbnhặn thNYnvơ từLuf2ngwE thLuf2ngwEi cakZaYjAba gLuf2ngwEì NYnvnhưng lạiNYnv Luf2ngwEcô đọNYnvng mNYnvột lNYnvượng tNYnvư liệakZaYjAbu tinNYnvh túyLuf2ngwE tươngLuf2ngwE đLuf2ngwEối khả quan.

1 akZaYjAbBụng NYnvcó cLuf2ngwEhứa takZaYjAbhơ, khíakZaYjAb hào hoa.

Trứng Luf2ngwEmuối lLuf2ngwEà ngNYnvười cóLuf2ngwE học vấNYnvn thakZaYjAbực sự,akZaYjAb việcNYnv họcNYnv hNYnvành cakZaYjAbủa côakZaYjAb akZaYjAbnàng thuậnLuf2ngwE lakZaYjAbợi nLuf2ngwEhư cakZaYjAbá gặpNYnv nướcakZaYjAb tạakZaYjAbi mộNYnvt trường cakZaYjAbó takZaYjAbiếng tronNYnvg nước,akZaYjAb họcakZaYjAb hếLuf2ngwEt cLuf2ngwEao họcakZaYjAb lạiakZaYjAb đếLuf2ngwEn tiếNYnvn sLuf2ngwEĩ chuyêLuf2ngwEn ngànakZaYjAbh VậtNYnv lakZaYjAbý hạt nhân.

Theo Luf2ngwEsự sakZaYjAbuy Luf2ngwExét cNYnvủa tôi, rNYnvất cakZaYjAbó kakZaYjAbhả năLuf2ngwEng vNYnvì giữNYnv tháLuf2ngwEi độLuf2ngwE nghiêakZaYjAbm chỉnhLuf2ngwE NYnvcao độLuf2ngwE tNYnvrong hLuf2ngwEọc thLuf2ngwEuật nakZaYjAbên NYnvcô nNYnvàng đã Luf2ngwEgây Luf2ngwEra vNYnvô sốakZaYjAb nhakZaYjAbững chấakZaYjAbn độLuf2ngwEng trNYnvong cakZaYjAbuộc Luf2ngwEsống. Luf2ngwENếu Luf2ngwEchỉ dùngLuf2ngwE hakZaYjAbai tLuf2ngwEừ đểLuf2ngwE tNYnvổng kết hiệnLuf2ngwE tượngLuf2ngwE củaakZaYjAb cLuf2ngwEô nakZaYjAbàng thìNYnv đóakZaYjAb làNYnv "BiếakZaYjAbn NYnvthái", nếNYnvu akZaYjAbdùng Luf2ngwEbốn từakZaYjAb thìNYnv NYnvlà "Hoàn toNYnvàn biakZaYjAbến thái"...

Theo akZaYjAblời củaLuf2ngwE Luf2ngwEcô nànNYnvg, do lầakZaYjAbn nakZaYjAbày pLuf2ngwEhải điNYnv đếakZaYjAbn mộtLuf2ngwE nơLuf2ngwEi hẻoLuf2ngwE lNYnvánh lNYnvàm đềNYnv NYnvtài tronNYnvg nNYnvửa Luf2ngwEnăm nêLuf2ngwEn vộiakZaYjAb tranh thakZaYjAbủ chạNYnvy NYnvnhảy khắpNYnv cáLuf2ngwEc thakZaYjAbành NYnvphố lớnLuf2ngwE mộtLuf2ngwE lượt.

Trạm dừNYnvng cakZaYjAbhân lầnLuf2ngwE trướNYnvc là akZaYjAbBắc KiakZaYjAbnh, akZaYjAbcũng NYnvlà Luf2ngwEnơi LâNYnvm LakZaYjAbỗi đLuf2ngwEang siLuf2ngwEnh sống.

Chúng tLuf2ngwEôi mộtakZaYjAb hàngakZaYjAb akZaYjAbbốn người, trNYnvong đóNYnv cNYnvó haNYnvi akZaYjAbvị takZaYjAbhần tiên,akZaYjAb mộtLuf2ngwE NYnvvị thầnLuf2ngwE tiêLuf2ngwEn dựakZaYjAb bịNYnv NYnvvà akZaYjAbmột coLuf2ngwEn người hùngLuf2ngwE hổLuf2ngwE pLuf2ngwEhi thLuf2ngwEẳng xuốLuf2ngwEng quánLuf2ngwE lẩuLuf2ngwE NYnvdưới tầnNYnvg mộakZaYjAbt đLuf2ngwEể takZaYjAbiếp Luf2ngwEđãi TrứngakZaYjAb muối.

Sau khLuf2ngwEi đãLuf2ngwE gakZaYjAbọi NYnvmón và đanLuf2ngwEg đợLuf2ngwEi Luf2ngwEmang đồNYnv ănNYnv lên,Luf2ngwE TrứnLuf2ngwEg muốiNYnv buộtNYnv NYnvmiệng nNYnvói akZaYjAbmột câu:

- ĐậNYnvu phụNYnv NYnvgià, tNYnvao ngNYnvhi là Luf2ngwEtên rNYnvẻ makZaYjAbạt đóakZaYjAb đãLuf2ngwE chLuf2ngwEết rồi.

Chính akZaYjAbvì kiLuf2ngwEểu NYnvtư tưakZaYjAbởng và hànhLuf2ngwE vLuf2ngwEi "NYnvhoàn tNYnvoàn biếnLuf2ngwE tháiakZaYjAb" củaakZaYjAb akZaYjAbTrứng muNYnvối, nakZaYjAbên NYnvđến tậLuf2ngwEn NYnvhôm nay vẫakZaYjAbn chưNYnva Luf2ngwEhề cakZaYjAbó NYnvbất Luf2ngwEkỳ ngườNYnvi khácLuf2ngwE giớiNYnv nakZaYjAbào NYnvphúc lớnLuf2ngwE đượcNYnv thưakZaYjAbởng tLuf2ngwEhức NYnvmỹ sắNYnvc của côNYnv nàakZaYjAbng. NhưnLuf2ngwEg NYnvcô nànNYnvg lạiNYnv NYnvkhông hềLuf2ngwE quNYnvan Luf2ngwEtâm đakZaYjAbến điLuf2ngwEều ấLuf2ngwEy, Luf2ngwEbởi tLuf2ngwErong mắakZaYjAbt cô NYnv nàng, nakZaYjAbgay cLuf2ngwEả anakZaYjAbh NYnvchàng trướcakZaYjAb mặLuf2ngwEt cóakZaYjAb đNYnvẹp trLuf2ngwEai đếnNYnv akZaYjAbmức quakZaYjAbốc sắcNYnv thiêLuf2ngwEn hương, cũngakZaYjAb kLuf2ngwEhông Luf2ngwEsánh nổiakZaYjAb vớiakZaYjAb mộtLuf2ngwE cakZaYjAbái đinhakZaYjAb củakZaYjAba nhữngakZaYjAb bộNYnv NYnvmáy Luf2ngwEtẻ nNYnvgắt tNYnvrong pakZaYjAbhòng thí nghiệm...

Vì thế,Luf2ngwE ngườiakZaYjAb Luf2ngwEkhiến côNYnv nàng gọiakZaYjAb NYnvlà "akZaYjAbtên rẻNYnv mạtNYnv", trướcakZaYjAb mắtNYnv cNYnvhỉ Luf2ngwEcó LâmLuf2ngwE LỗakZaYjAbi, ngườiLuf2ngwE đãLuf2ngwE làNYnvm NYnvchuyện có lỗiNYnv vớiNYnv bạnakZaYjAb NYnvthân củaLuf2ngwE cLuf2ngwEô nàngLuf2ngwE akZaYjAblà tLuf2ngwEôi, cóakZaYjAb akZaYjAbđược vNYnvinh phakZaYjAbúc này.

- akZaYjAbVớ akZaYjAbvẩn, taLuf2ngwEo NYnvvừa mới nNYnvói chuyệnNYnv OnLuf2ngwEline vakZaYjAbới akZaYjAbanh takZaYjAba, chẳLuf2ngwEng lẽakZaYjAb làNYnv hiakZaYjAbện tượngNYnv NYnvsiêu akZaYjAbnhiên tNYnvrên mạngakZaYjAb à?

- VừLuf2ngwEa akZaYjAbmới? Luf2ngwEMày chắcLuf2ngwE chắn chứ?

Trứng muNYnvối trợnNYnv akZaYjAbtròn mắt,akZaYjAb há takZaYjAbo miệngNYnv Luf2ngwEnhư thểakZaYjAb tNYnvôi vừLuf2ngwEa gặpakZaYjAb phảiakZaYjAb chuyệNYnvn kiNYnvnh khLuf2ngwEủng gì.