You are here

Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 11 part 1

 CHƯƠNG 1q9fg1 dm38- Tôq9fgi thất tình

 

Ngưu q9fgBôn ndm38ói, hếtq9fg men q9fgrượu rồfk9si Thưfk9sơng Ngfk9sô tỉnfk9sh ddm38ậy dm38sẽ khôq9fgng sfk9sao, fk9sthế nhZQ7Gưng đếnZQ7G tậnq9fg fk9stối ngàydm38 hfk9sôm sZQ7Gau hắn vẫnq9fg fk9sngủ CM2Dli bìCM2D. Tdm38uy nq9fghiên, sắcCM2D mZQ7Gặt hắndm38 khônZQ7Gg còdm38n đángCM2D sợZQ7G fk9snhư dm38ban đZQ7Gầu nữa.

Tôi vềfk9s q9fgnhà thadm38y giặtfk9s quần q9fg áo fk9svà lấCM2Dy CM2Dít ZQ7Gđồ ddm38ùng cầnfk9s tdm38hiết fk9sđể đifk9s q9fglàm. ZQ7GLúc fk9sra fk9skhỏi ZQ7Gcửa, tdm38ôi thấydm38 tấmCM2D tq9fghiệp mời đangfk9s fk9sđược đặtdm38 trq9fgên bdm38àn ufk9sống fk9snước, tifk9sếp ZQ7Gđó liếfk9sc dm38thấy dm38đôi mắq9fgt gfk9sấu trCM2Dúc tfk9so đùngdm38 và mdm38ái tq9fgóc rốidm38 bùZQ7G ZQ7Gcủa mCM2Dình CM2Dtrong gương.

Từ ndm38hỏ đếnCM2D lớZQ7Gn, tôZQ7Gi luôn biếnCM2D CM2Dmình dm38như codm38n tCM2Drai. Tdm38hế nhưnq9fgg, chCM2Dỉ vìCM2D Lfk9sâm fk9sLỗi vôCM2D tìnhCM2D nóifk9s lq9fgà tCM2Dhích con gfk9sái dm38để ZQ7Gtóc dàCM2Di nZQ7Gên tZQ7Grong nămdm38 nZQ7Găm ydm38êu fk9sđương, tôidm38 chưZQ7Ga từdm38ng cZQ7Gắt tóc.CM2D MCM2Dãi đếnCM2D tậq9fgn sau dm38khi chdm38ia taZQ7Gy, tôCM2Di mớiq9fg cZQ7Gắt mộtfk9s ndm38hát q9fglàm hCM2Dai đoạnZQ7G mCM2Dái tZQ7Góc fk9sdài đfk9sã qdm38uá hông.

 Thất ZQ7Gtình ldm38ần trướcZQ7G cfk9só thể cắtCM2D ndm38gắn tóc,CM2D lZQ7Gần nàq9fgy tfk9shì sao?

Có ZQ7Gthể vìCM2D khônZQ7Gg nghỉ ngơiq9fg fk9sđủ troq9fgng q9fghai ngàZQ7Gy ZQ7Gnên tq9fgôi lodm38ạng choạnfk9sg q9fglên cZQ7Ghiếc dm38xe q9fgbuýt ngượZQ7Gc hướngfk9s, sau đóCM2D lạZQ7Gi lờfk9s q9fgđờ ZQ7Gđi dọcfk9s cofk9sn đườfk9sng đếnq9fg trưfk9sớc dm38một fk9skhu nhà.

Trời đq9fgã nZQ7Ghá ZQ7Gnhem tốiZQ7G nhưng chdm38ỗ nàofk9s cũngZQ7G rfk9sực ánhfk9s đèndm38 khiếq9fgn mọiCM2D fk9sthứ trởfk9s ZQ7Gnên rCM2Dõ ràng.

Tôi ngồiZQ7G xZQ7Gổm nhưCM2D một conCM2D kdm38hỉ bêq9fgn lềq9fg đườfk9sng tq9fgrong mườiZQ7G ZQ7Gphút, sq9fgau đfk9só nhfk9sìn ZQ7Gthấy mộtq9fg chiếcq9fg taxZQ7Gi dừngZQ7G ngaZQ7Gy trước cửZQ7Ga ZQ7Gkhu nhà,CM2D fk9shai ngườfk9si CM2Dtừ CM2Dtrong xCM2De bướcq9fg raZQ7G, CM2Dmột namZQ7G, mộtZQ7G nữ,fk9s mộtq9fg qq9fguen, CM2Dmột lạ. NgườiZQ7G fk9scon dm38trai cfk9sao ldm38ớn, trôngZQ7G dm38nho nhã,ZQ7G còq9fgn vfk9sẻ q9fgđẹp cZQ7Gủa ngưZQ7Gời coZQ7Gn gáiZQ7G cZQ7Gó chút xanCM2Dh q9fgxao, dm38yếu ớtfk9s, tfk9sừ fk9sngoại hìnhq9fg đCM2Dến CM2Dkhí chất,fk9s cảq9fg q9fghai đềuZQ7G xứngZQ7G đôi.

Trước đây,fk9s khdm38i xem phq9fgim, tôidm38 luôfk9sn tỏq9fg vq9fgẻ giCM2Dễu cCM2Dợt đốiCM2D dm38với nhữnZQ7Gg tìnhdm38 tiếtdm38 maZQ7Gng tínCM2Dh tdm38ình ZQ7Gcờ. ThếZQ7G giới nàCM2Dy dm38rộng lớdm38n nhưZQ7G ZQ7Gvậy, sZQ7Gao cdm38ó thểq9fg chạCM2Dm mặtCM2D nfk9shau đượcq9fg cơdm38 chứZQ7G? Nếufk9s quảCM2D thựcq9fg fk9slà may mắZQ7Gn nZQ7Ghư thếZQ7G thìfk9s mCM2Dua xq9fgổ q9fgsố còfk9sn hơfk9sn, khfk9sông chừngq9fg ldm38ại cfk9só fk9sthể tfk9srúng đượcq9fg ZQ7Gvài trăm nghìnZQ7G tệ.

Nhưng giờdm38 đfk9sây, tCM2Dôi đã tfk9shực sựq9fg thừaq9fg nhq9fgận sfk9sự dm38nông dm38cạn, hẹpq9fg hòiq9fg cCM2Dủa mCM2Dình, tq9fgôi thfk9sấy hốidm38 hận.

Nghệ thuq9fgật q9fgvốn bắdm38t ngq9fguồn từ cuộcCM2D sq9fgống, cuộcCM2D sốngZQ7G CM2Dluôn ZQ7Gđầy ắpCM2D sZQ7Gự tànZQ7G khốc.

Tôi chỉfk9s dm38muốn đếndm38 chỗ Trươngq9fg Thầnfk9s ởZQ7G thCM2Dôi, thdm38ật khônfk9sg CM2Dngờ cfk9sòn cóCM2D dm38thể nhìnCM2D thấZQ7Gy aCM2Dnh, cCM2Dàng khfk9sông fk9sngờ còn ZQ7G"thấy mộfk9st tặngZQ7G một",q9fg kèCM2Dm thdm38eo ZQ7Gmột ngườiq9fg nữa.

Thấy cq9fghân hơfk9si têfk9s, tôq9fgi bám vàoCM2D cộtfk9s điệndm38 đứnfk9sg dậyq9fg, chfk9sờ mạchCM2D máCM2Du q9fglưu thông.

Phía q9fgbên kifk9sa đfk9sường, Trương Thdm38ần dìq9fgu dm38người ZQ7Gcon gZQ7Gái bfk9sên cạndm38h đfk9si vềq9fg phídm38a cổnq9fgg dm38khu nCM2Dhà, ánfk9sh mắtdm38 thậq9fgt dịu dq9fgàng, dm38cử chỉfk9s thậq9fgt ZQ7Gquan tâm.

Khi đếdm38n chỗZQ7G rẽCM2D CM2Dtrong cổdm38ng, họ bỗngCM2D nZQ7Ghiên dừngZQ7G lCM2Dại. Tiếpdm38 đó,fk9s Trươngdm38 ThầnCM2D chầmCM2D chậmZQ7G qq9fguay đầu,ZQ7G nhìnCM2D vZQ7Gề CM2Dphía tôi đadm38ng đứng.

Sự têZQ7G liệtZQ7G nhaZQ7Gnh chóngCM2D lan từq9fg thầnfk9s kindm38h chândm38 dm38tới trufk9sng tâfk9sm đCM2Dại não,dm38 tZQ7Gôi dưq9fgờng nhfk9sư hoànfk9s dm38toàn mdm38ất ZQ7Gđi khả nănZQ7Gg mCM2Diêu tảfk9s cCM2Dảnh tượngZQ7G lúcCM2D đó.

Tóm lq9fgại, q9fgtất cảCM2D q9fgđều vô cdm38ùng kịCM2Dch hóa.

Nếu CM2Dkhông fk9sphải fk9stận mắZQ7Gt chứng kCM2Diến, tdm38ự mìndm38h trCM2Dải qufk9sa, chắcZQ7G chq9fgắn fk9stôi sẽq9fg khq9fgông hềZQ7G dZQ7Go ddm38ự CM2Dtỏ fk9svẻ xfk9sem thường sâuZQ7G CM2Dsắc đốiCM2D vớifk9s nhữnZQ7Gg q9fgtrò khuônfk9s sCM2Dáo ZQ7Gác ýq9fg này.

Trong khônfk9sg khíq9fg tựaq9fg như kịcq9fgh trưq9fgờng, nq9fghân CM2Dvật ndm38am độiCM2D trênCM2D đầq9fgu vònfk9sg áq9fgnh sángCM2D CM2Dlà Trươndm38g Thầdm38n nóidm38 vàdm38i câu q9fggì đóZQ7G ZQ7Gvới nZQ7Ghân vậtfk9s nCM2Dữ cũndm38g độiCM2D ZQ7Gvòng ánZQ7Gh sáCM2Dng, rq9fgồi sZQ7Gau đófk9s mộfk9st fk9smình đZQ7Gi CM2Dvề phía tôiCM2D, từCM2Dng bướcdm38 từngCM2D bướcCM2D, dm38đến trdm38ước mặdm38t tôi.

Trong pZQ7Ghút chốc,dm38 những tiaCM2D sángCM2D từZQ7G vònfk9sg sánZQ7Gg kiCM2Da lấfk9sp fk9slánh làmZQ7G chóiCM2D mắZQ7Gt tôi.

Chân dm38tôi vẫdm38n tdm38ê, càng lfk9súc cdm38àng têfk9s. CM2DMay ZQ7Gmà bênq9fg cạnhdm38 cq9fgó cộtdm38 điệZQ7Gn nêfk9sn tZQ7Gôi vdm38ẫn cóZQ7G tq9fghể ưỡnq9fg nq9fggực thẳnq9fgg lưnZQ7Gg như mộtCM2D câCM2Dy búfk9st fk9schì. CảZQ7Gm ơnq9fg Đảng,CM2D cảfk9sm ơdm38n nhânq9fg dânfk9s, cfk9sảm ơCM2Dn cq9fgột điện!

- TiểCM2Du Đậu...

- Cófk9s CM2Dphải adm38nh muốndm38 hỏi, saofk9s eZQ7Gm lạCM2Di đếZQ7Gn đây?dm38 TrờZQ7Gi đấtq9fg q9fgnhân từCM2D, chỉdm38 tìnfk9sh CM2Dcờ ngfk9sang q9fgqua thôi.

Trương ZQ7GThần đẩyq9fg gọnCM2Dg kính dm38theo fk9sthói quq9fgen, gq9fgiọng nóiq9fg tZQ7Grầm ấdm38m, nZQ7Gụ cưq9fgời ndm38hàn nhạt:

- AZQ7Gnh vốndm38 q9fgđịnh láZQ7Gt nữZQ7Ga sẽ tớfk9si gặdm38p em.

Tôi cũq9fgng gượngdm38 cười:

- CM2DĐúng rồi.CM2D Aq9fgnh q9fgđã CM2Dhứa, sẽ fk9slập dm38tức q9fgđi tfk9sìm ZQ7Gem, fk9smột giâydm38 cũfk9sng khq9fgông chq9fgậm trễ.CM2D Còdm38n mayq9fg, giờq9fg vdm38ẫn chfk9sưa CM2Dmuộn, em fk9svẫn chCM2Dưa ngdm38ủ nhdm38ư fk9smột cdm38hú heo.

Nụ cườidm38 củaq9fg andm38h dầnCM2D biếndm38 mất, chỉq9fg cònZQ7G lạifk9s dm38vẻ mệtfk9s mỏi.

Điều nàyfk9s khiếnCM2D fk9stôi bq9fgỗng cảm thấyCM2D hơCM2Di CM2Dmệt, khôZQ7Gng fk9sphải, lfk9sà rấtZQ7G mệt.

Tôi hdm38ít mộtq9fg hơiq9fg thật sâudm38 rZQ7Gồi q9fgvào thq9fgẳng vấfk9sn đề:

- Bfk9sạn củaZQ7G anZQ7Gh hfk9sọ Hạ, tênfk9s fk9sAn KhiếtCM2D, đq9fgúng không?

Anh q9fghơi q9fgsững ZQ7Gngười, nhắm mắtCM2D vàoZQ7G rồq9fgi q9fglại mfk9sở rfk9sa. Dq9fgưới nhCM2Dững fk9stia sángZQ7G phdm38ản cdm38hiếu củafk9s ánhZQ7G đèZQ7Gn xunfk9sg quanhCM2D, đôi mq9fgắt sCM2Dau q9fgcặp kínhCM2D củq9fga adm38nh cànZQ7Gg đendm38 hơnCM2D, sZQ7Gáng hơn.

Không đq9fgợi đq9fgể anZQ7Gh dm38phản ứnCM2Dg, tôi CM2Dnói tiếp:

- Adm38nh điCM2D gặpdm38 fk9sem làdm38 CM2Dmuốn chia taZQ7Gy CM2Dvới eCM2Dm, cdm38ó phZQ7Gải không?

Anh nhìfk9sn tôidm38, cặpZQ7G màq9fgy nhíu ldm38ại nhưngfk9s ádm38nh fk9smắt ZQ7Gkhông q9fghề lảnZQ7Gg tdm38ránh. GiCM2Dọng dm38anh ndm38hẹ nhàZQ7Gng nhưngfk9s kiêZQ7Gn định:

- ZQ7GĐúng vậy.

- VìCM2D aZQ7Gnh vàZQ7G cZQ7Gô dm38ta quay lạCM2Di vớifk9s nq9fghau sao?

- Không.dm38 Aq9fgnh vZQ7Gà côq9fg ấy mãidm38 mCM2Dãi khôCM2Dng thCM2Dể bênq9fg nCM2Dhau được.q9fg Cq9fghỉ là,q9fg adm38nh khZQ7Gông thểfk9s khfk9sông qZQ7Guan tfk9sâm đếnq9fg côfk9s ấy.

Mấy phúCM2Dt saq9fgu, CM2Dtôi CM2Dđã hq9fgiểu ra mộCM2Dt fk9svài chuyện.

Thực rdm38a rấtq9fg đơdm38n giq9fgản, mZQ7Gột đôi CM2Dyêu q9fgnhau trq9fgong mưfk9sời nămq9fg, sZQ7Gắp kếtCM2D hdm38ôn rồiZQ7G nZQ7Ghưng vZQ7Gào đêmfk9s trướcfk9s fk9shôm cưq9fgới, ngưfk9sời con gáCM2Di bq9fgị mộdm38t ôfk9sng chủdm38 fk9slớn CM2Dở ZQ7Gđâu xuấCM2Dt hiệnZQ7G tfk9sheo fk9sđuổi mãq9fgnh liệtZQ7G. CZQ7Guối ZQ7Gcùng, cô CM2D ta lựaq9fg cfk9shọn tZQ7Giền bạcCM2D vq9fgà CM2Dđịa vị,CM2D vứtdm38 bfk9sỏ CM2Dtình yêCM2Du vfk9sà lờZQ7Gi hCM2Dứa. Tiếcdm38 dm38thay, chỉ trfk9song thờiZQ7G dm38gian nửCM2Da nămCM2D ZQ7Gngắn ZQ7Gngủi, ônfk9sg cdm38hủ kidm38a lCM2Dại dm38thích mfk9sột nq9fggười khác.fk9s CôCM2D gái CM2Dvốn kidm38êu nZQ7Ggạo kq9fghông cfk9só CM2Dcách ndm38ào đốiCM2D ddm38iện vCM2Dới hfk9siện tCM2Dhực tàfk9sn khốfk9sc nêfk9sn đãq9fg mắcfk9s phải chứngfk9s pq9fghiền mudm38ộn ngCM2Dhiêm dm38trọng, bZQ7Gắt CM2Dđầu ngCM2Dhĩ dm38cách kếtfk9s tfk9shúc cuộZQ7Gc đời.

Vào gifk9sây pCM2Dhút cuối fk9scùng, côfk9s tq9fga nq9fghớ đếndm38 ngườidm38 ZQ7Gcon trfk9sai đq9fgã cùnCM2Dg mìnCM2Dh điq9fg hếtCM2D tuổifk9s thafk9snh xuâfk9sn nêCM2Dn gửi q9fgmột emadm38il, fk9snói lZQ7Gời xiCM2Dn lỗi.

May thaCM2Dy, côfk9s dm38ta đượcfk9s bệCM2Dnh viện cZQ7Gấp q9fgcứu kdm38ịp thờq9fgi, càngq9fg mCM2Day q9fghơn fk9slà ngCM2Dười fk9scon q9fgtrai lạiZQ7G qq9fguay vềq9fg bZQ7Gên cdm38ô tadm38. Chỉ cóZQ7G điềfk9su, lýCM2D CM2Ddo khôngCM2D phảiq9fg vìq9fg tìq9fgnh yêu.

Tôi đdm38ã q9fgnói rồiCM2D, Trfk9sương Thần lCM2Dà q9fgngười rZQ7Gất lươnq9fgg thiện,q9fg trdm38ong ldm38úc kfk9sể lq9fgại qq9fguá ZQ7Gkhứ CM2Dđã từfk9sng maq9fgng đếndm38 chq9fgo mình nfk9siềm CM2Dđau dm38khổ vôZQ7G tậnq9fg vàfk9s thậmq9fg cq9fghí dm38cả fk9ssự sỉfk9s nhục,q9fg giọnfk9sg fk9sanh fk9svẫn điềfk9sm nhiên, kdm38hông hềdm38 cCM2Dó chúfk9st căfk9sm hậCM2Dn, đếZQ7Gn ngCM2Day cảZQ7G oánfk9s gdm38iận ZQ7Ghay quởfk9s tZQ7Grách cũdm38ng đq9fgều khq9fgông có.

- TiểuZQ7G Đậu,CM2D CM2Danh không thểCM2D bỏfk9s mặdm38c côq9fg ấydm38. Ddm38ù dm38gì, aq9fgnh vàdm38 CM2Dcô ấCM2Dy đãZQ7G cdm38ó bấyCM2D ndm38hiêu nămq9fg ZQ7Gtình cảCM2Dm, đfk9sã cóq9fg bao nhiêq9fgu nămq9fg bênfk9s ndm38hau. CM2DĐối vdm38ới anhq9fg, cCM2Dô ấyq9fg làZQ7G mộtZQ7G ZQ7Gngười thâCM2Dn, aq9fgnh khôfk9sng CM2Dthể tZQ7Grơ mắt nq9fghìn ZQ7Gcô ấyCM2D tfk9sự fk9shủy diCM2Dệt mìnhq9fg, aZQ7Gnh CM2Dthật sựq9fg khfk9sông lq9fgàm được...

Khi nq9fgói nhdm38ững lờdm38i này, q9fgtrong giọngZQ7G nóiZQ7G cq9fgủa fk9sanh nCM2Dhư cófk9s cơCM2Dn dm38sóng dm38lớn, khôCM2Dng cònq9fg ấmCM2D ZQ7Gáp, dm38rõ rànCM2Dg nữaCM2D mà dm38khàn kdm38hàn, raCM2Dm fk9sráp ZQ7Gnhư thdm38ể bCM2Dị CM2Ddao ZQ7Gcứa vàoq9fg tim:

- CM2DBác sq9fgĩ nCM2Dói, bệnhZQ7G cCM2Dủa cô ấdm38y pdm38hục hZQ7Gồi rfk9sất cfk9shậm, cdm38ần nhiềudm38 tfk9shời fk9sgian, cq9fgần nhifk9sều sq9fgự nhZQ7Gẫn nại.fk9s TừZQ7G bé,fk9s cZQ7Gô ấZQ7Gy đã mấtfk9s fk9smẹ, saCM2Du khdm38i q9fgtốt nghiệp,fk9s cũq9fgng gq9fgần ndm38hư ZQ7Gcắt đứtZQ7G CM2Dmọi quZQ7Gan hệfk9s vớiZQ7G ZQ7Ggia đìnfk9sh. Giờ ZQ7Gđây trêq9fgn thZQ7Gế CM2Dgiới CM2Dnày, cfk9sô ấyZQ7G chỉdm38 cóCM2D mìZQ7Gnh anh.

Nói thẳngfk9s làdm38 tìZQ7Gnh huống CM2Dlúc nàydm38 nằmZQ7G ngoCM2Dài q9fgsuy đoq9fgán củaCM2D tôiq9fg, nófk9s dm38không ZQ7Ggiống vdm38ới hàngfk9s trămZQ7G khảCM2D nănCM2Dg dm38mà tôi nZQ7Gghĩ đếnZQ7G trdm38ong nZQ7Ghững lúcZQ7G thCM2Dẫn q9fgthờ. Đặcq9fg biệtZQ7G q9fglại khq9fgông đủfk9s nhẫnCM2D tâm,dm38 khôngZQ7G đủ fk9s ác ýZQ7G nfk9sên khiếCM2Dn fk9stôi kCM2Dhông kịpfk9s phảdm38n ứnCM2Dg. Ngẩdm38n ngườq9fgi mãq9fgi tdm38ôi mớfk9si sựCM2Dc ZQ7Gnhớ raZQ7G, hỏi:

- Phảiq9fg fk9smất bq9fgao lâZQ7Gu mới hCM2Doàn q9fgtoàn hCM2Dồi phục?

- Adm38nh kq9fghông biết...ZQ7G - fk9s Trương Thầdm38n khq9fgẽ nCM2Dhếch môi,ZQ7G ndm38ói fk9stiếp: CM2D- .dm38.. nhq9fgưng đCM2Diều CM2Dđó dm38không fk9squan trọng.q9fg Dq9fgù là ZQ7Gbao lâudm38 anZQ7Gh cdm38ũng khôngdm38 tZQ7Ghể fk9sđể CM2Dem ZQ7Gcùng afk9snh gádm38nh chịuCM2D tZQ7Gất cả.fk9s Bởiq9fg vfk9sì, nhưq9fg thế khôngZQ7G fk9scông bằnZQ7Gg vớiq9fg emZQ7G. Vq9fgà vCM2Dì ZQ7Gđây làCM2D chuyfk9sện ZQ7Griêng cZQ7Gủa fk9sanh CM2Dvà cZQ7Gô ấyCM2D. Tiểudm38 Đậu, emCM2D cdm38ó thfk9sể hiểuZQ7G không?

Tôi ngq9fghĩ, mCM2Dình q9fgcó thể hiểu.

Hai ngườiCM2D ởZQ7G bdm38ên nhadm38u đã quáZQ7G CM2Dlâu, dùdm38 sadm38u ndm38ày kZQ7Ghông cdm38òn q9fgyêu nhaCM2Du tq9fghắm fk9sthiết, tZQ7Ghậm chídm38 làfk9s ldm38àm tổnfk9s thương nq9fghau, nhưnCM2Dg vẫndm38 kq9fghông tCM2Dhể nàodm38 xZQ7Góa bỏq9fg hìZQ7Gnh CM2Dảnh cfk9sủa đốiq9fg CM2Dphương tCM2Drong cfk9suộc đời mình.

Có thểZQ7G vdm38ì tq9fghói qCM2Duen, cdm38ó thể q9fgvì tfk9srách q9fgnhiệm, cCM2Dũng CM2Dcó fk9sthể vìdm38 tZQ7Gình dm38bạn, vfk9sà fk9scũng CM2Dcó thểdm38 vfk9sì tdm38ình thân,fk9s nhưng khôq9fgng liêdm38n qZQ7Guan fk9sgì đếCM2Dn tìfk9snh yêu.

Lấy ZQ7Gví dfk9sụ đơnZQ7G giảndm38, nZQ7Gếu Lâm Lq9fgỗi cZQ7Gó xdm38ảy fk9sra fk9schuyện gdm38ì, tôidm38 cũnfk9sg fk9svậy, khôndm38g thdm38ể bỏZQ7G mặcfk9s anCM2Dh ta.

"Không ZQ7Gthể bfk9sỏ ZQ7Gmặc", bốn CM2Dchữ nàydm38, tôZQ7Gi hiểu.

Theo môq9fg tuZQ7Gýp phátfk9s tZQ7Griển trong phdm38im, Trươnq9fgg Thầfk9sn cóCM2D lẽdm38 dm38sẽ vìCM2D dm38muốn tfk9sôi q9fgquên anhZQ7G, hậndm38 CM2Danh nêZQ7Gn giảdm38 vờq9fg quay dm38lại vq9fgới côq9fg ThiCM2Dên thầnCM2D dm38mùa hạ,fk9s sfk9sau đCM2Dó bfk9sị tfk9sôi fk9schửi rủadm38 rCM2Dồi táfk9st, cuốq9fgi dm38cùng ZQ7Gtrái tim andm38h tZQ7Gan CM2Dnát nhq9fgìn theZQ7Go bóq9fgng tZQ7Gôi khudm38ất CM2Dxa dần.

Hoặc q9fglà CM2Dsau kdm38hi biếtZQ7G sự thật,dm38 tôiZQ7G sẽdm38 ngq9fgân ngấdm38n nướcq9fg mắtfk9s CM2Dkiên quyfk9sết cùq9fgng dm38anh chăq9fgm sóZQ7Gc cq9fgô Thiêfk9sn CM2Dthần mZQ7Gùa hạ kZQ7Gia. CuốZQ7Gi cùng,fk9s sCM2Dau kCM2Dhi trảiCM2D qufk9sa hàngfk9s loZQ7Gạt nhữngq9fg dm38đả kíchCM2D lẫndm38 hiểuZQ7G ZQ7Glầm, ánh sáCM2Dng củafk9s Thdm38ánh mẫZQ7Gu ZQ7Gtôi cuq9fgối cfk9sùng cq9fgũng cảZQ7Gm CM2Dhóa đượcq9fg tZQ7Grời đất,q9fg tìCM2Dnh bạndm38 củCM2Da ba fk9s người vàdm38 tìnhfk9s yêq9fgu cZQ7Gủa CM2Dhai nCM2Dgười cùndm38g tdm38ồn tfk9sại vàdm38 cCM2Dhúng tôdm38i sẽCM2D cùCM2Dng ZQ7Gsống tronZQ7Gg nhữngdm38 ngày vZQ7Gui vẻ,dm38 hạnhq9fg phúc...

Thế nq9fghưng, dZQ7Gù cuộcZQ7G sống cófk9s đCM2Dầy nhữngCM2D CM2Dtình hq9fguống cẩudm38 huyq9fgết thfk9sì cũngZQ7G fk9skhông phảiq9fg làdm38 fk9sđang trêndm38 kdm38ịch trường.

Trương ThầnZQ7G lựaZQ7G chọdm38n sự CM2Dthẳng tCM2Dhắn, thàq9fgnh tq9fghật, dm38tôi lựq9fga chọnCM2D rờdm38i xCM2Da adm38nh. Hafk9si chZQ7Gúng tôi,q9fg mỗiZQ7G fk9sngười mộtfk9s lựa chọn,ZQ7G bìnhCM2D tĩnhq9fg mq9fgà quyếtZQ7G đoán.

Không dm38có nướdm38c mắt,q9fg không dm38có sựZQ7G đaufk9s khổZQ7G xCM2Dé gaCM2Dn xéfk9s ruột,dm38 kdm38hông q9fghỏi trời,dm38 hZQ7Gỏi đất,CM2D hỏfk9si dm38biển, tấfk9st cfk9sả CM2Dđều theo lẽdm38 tq9fgự nhiên.

Tôi giq9fgậm giậq9fgm chân,CM2D hình nhưdm38 q9fgkhông cònq9fg têq9fg nữa.

Buông taCM2Dy khỏfk9si câydm38 cfk9sột điện, tôidm38 cườiq9fg fk9shì hìfk9s nói:

- Mq9fgay mq9fgà ngZQ7Gười trongfk9s văn phòdm38ng đềCM2Du khônfk9sg biếCM2Dt chuyệnq9fg củadm38 haq9fgi dm38chúng tdm38a, đỡdm38 CM2Dphải dm38tốn cônCM2Dg giảiZQ7G thích.

Trương Thfk9sần gZQ7Gật đầu,dm38 cuốdm38i cùng trênZQ7G kdm38hóe môifk9s adm38nh cfk9sũng lZQ7Gộ ZQ7Gra mộtfk9s đườdm38ng conq9fgg dm38nho nhỏ:

- CM2DỪ, cũngfk9s may.

- MZQ7Gay làdm38 chúndm38g q9fgta chưfk9sa nói tdm38ới kếdm38 fk9shoạch hfk9say q9fglời hứCM2Da gì.

- Ừ,CM2D may.

- MaZQ7Gy dm38mà q9fgem vẫndm38 ZQ7Gchưa rất dm38 rất rấZQ7Gt thícZQ7Gh q9fganh, thíq9fgch đếndm38 nfk9sỗi khắcCM2D cốfk9st fk9sghi tâm.

- Ừ,dm38 may.

- ZQ7GMay mdm38à, anfk9sh cZQ7Gũng đốdm38i với edm38m nhfk9sư vậy.

Lần nàdm38y Trưfk9sơng Thầnq9fg lại khôngq9fg ndm38ói gì.

Để khôZQ7Gng dm38khí dm38bớt tfk9sẻ ngắt, dm38tôi CM2Dđành pfk9shải nfk9sói tiếp:

- ZQ7GTình dm38yêu cZQ7Gủa chdm38úng fk9sta thật "chớpZQ7G nhofk9sáng". Từq9fg dm38lúc xáfk9sc địq9fgnh quZQ7Gan hệdm38 yZQ7Gêu dm38đương đếfk9sn kCM2Dhi kết thúc,ZQ7G trưfk9sớc saCM2Du gộpdm38 lq9fgại hìnhZQ7G q9fgnhư nhiềZQ7Gu nhấq9fgt chỉfk9s dm38mười ngày.

Trương ThầnCM2D giq9fgơ q9fgtay rZQ7Ga xem đồngq9fg hồ,q9fg nói:

- ChCM2Dín ngfk9sày dm38hai mươq9fgi hai giờCM2D bfk9sốn mdm38ươi q9fgba phút,fk9s từZQ7G lúcCM2D anZQ7Gh nófk9si vớifk9s CM2Dem "ZQ7GPhải" đếndm38 q9fgcâu nóiCM2D ban q9fgnãy fk9s"Đúng vậy".

- Cfk9só dm38phải aq9fgnh fk9sthích em không?

- AnZQ7Gh muốnZQ7G chCM2Dia CM2Dtay em cdm38ó đúngZQ7G không?

- ĐúngZQ7G vậy.

Tôi híZQ7Gt q9fgmạnh mũq9fgi, cCM2Dhớp mắt thậCM2Dt mạnh,dm38 hfk9sét to:

- Anfk9sh đừngdm38 CM2Dnhư thếZQ7G này. NếuZQ7G adm38nh nhfk9sư thếfk9s nfk9sày fk9sthì dm38em sẽCM2D q9fgcảm thấyZQ7G afk9snh fk9sthích edm38m nhiềudm38 dm38hơn eq9fgm thíq9fgch anh.

Trương Thầnq9fg bCM2Dật cười, dm38giọng nóidm38 q9fgkhàn kCM2Dhàn nhfk9sưng rfk9sõ rfk9sàng, chífk9sn chắn:

- Tiểq9fgu CM2DĐậu, anfk9sh CM2Dthực sự mudm38ốn lufk9sôn ởZQ7G bênfk9s edm38m, muốndm38 quq9fgý trq9fgọng eZQ7Gm, khôdm38ng mq9fguốn dm38em pq9fghải bq9fguồn, khôfk9sng muốq9fgn q9fgem phải khZQ7Góc. fk9sAnh dm38những tưởngZQ7G rằdm38ng, mìnhdm38 cóCM2D thfk9sể dm38làm được...

Anh nắfk9sm chdm38ắc vdm38ai tôi, xoayZQ7G CM2Dtôi q9fgnửa vònCM2Dg tròn,dm38 saq9fgu đdm38ó khẽdm38 đẩZQ7Gy tfk9sôi vdm38ề phíCM2Da trướq9fgc, giọngZQ7G anfk9sh vaZQ7Gng lêdm38n sau lưfk9sng tôi:

- Trướcq9fg đây,dm38 đềuCM2D làq9fg edm38m nhìn anCM2Dh rờq9fgi đi.ZQ7G LầnCM2D nàfk9sy đổifk9s lCM2Dại, aZQ7Gnh sZQ7Gẽ nhdm38ìn q9fgtheo bóngZQ7G em.

- Phải.

- Được.

Tôi sảidm38 nCM2Dhững bướcCM2D ldm38ớn, không quadm38y đầudm38 lại.

Tôi thấdm38t tq9fgình ZQ7Grồi, tôi fk9srất buồn.

Dù cuq9fgộc dm38tình CM2Dnày từfk9s đầu chfk9sí CM2Dcuối fk9stổng cộngZQ7G khônq9fgg đếndm38 mườifk9s ngfk9sày, dm38nhưng tôq9fgi vẫnq9fg rq9fgất buồn.

Vốn đfk9sịnh lấyfk9s đồ,fk9s rồCM2Di đi đếnCM2D chỗdm38 NgưuZQ7G Bôdm38n nhưngfk9s dm38do troZQ7Gng lòngdm38 buồCM2Dn bãfk9s nêq9fgn dm38tôi muZQ7Gốn fk9squay vCM2Dề nhàZQ7G dm38ở một mình.

Có câq9fgu nófk9si: "Không CM2Dcó cácq9fgh fk9snào giảiq9fg CM2Dsầu ngoZQ7Gài việcq9fg giảZQ7G vờfk9s vui...".

Tôi muZQ7Ga cổfk9s vịfk9st dm38Thanh Vdm38õ loại cdm38ay fk9snhất, dm38pha fk9sly q9fgcà pq9fghê đeZQ7Gn đặcfk9s dm38hơn cq9fgả fk9stương rồidm38 nhCM2Dìn CM2Dhai q9fgthứ ndm38ày bầnfk9s q9fgthần hồi fk9slâu, cuq9fgối cùdm38ng fk9slại khônZQ7Gg nhZQ7Gét vàZQ7Go miệng.

Tôi nhưdm38 dm38con nhdm38ặng khôfk9sng đầu lfk9sượn quCM2Danh phòngfk9s mườiZQ7G bảZQ7Gy, mưZQ7Gời támZQ7G vònq9fgg, fk9schóng dm38mặt, dm38hoa mắtZQ7G, chdm38án nản,ZQ7G cuốiZQ7G cùng cCM2Dhỉ dm38có q9fgthể ZQ7Gmở CM2Dmáy tính,CM2D rồZQ7Gi lZQ7Gại tiệnfk9s ZQ7Gtay fk9sđăng nhậpdm38 QQ.

Vào gfk9siờ ăZQ7Gn dm38tối củaCM2D ngàq9fgy Chủ nCM2Dhật, fk9ssố ngưfk9sời Onlinfk9se chỉfk9s đq9fgếm tq9fgrên đầudm38 dm38ngón taydm38, fk9sdo CM2Dđó q9fgavatar nq9fgào sáCM2Dng cdm38àng trở fk9snên CM2Drõ rànq9fgg hơn.

Trong đódm38 cZQ7Gó mộtZQ7G avatar, hìnhfk9s nq9fghư lúcfk9s nàoq9fg cũndm38g sángdm38, rỏZQ7G lẽCM2D aZQ7Gnh CM2Dta ngCM2Dhiện gamq9fge trêdm38n Qq9fgQ nêCM2Dn Onlindm38e hai mươCM2Di bốndm38 tiếngCM2D đồngCM2D dm38hồ q9fgmột ngày.

Có mộtq9fg thờiq9fg giaq9fgn dài, tôfk9si đềudm38 cfk9shọn sZQ7Gự phq9fgớt lfk9sờ đốifk9s vớifk9s ngườidm38 nàyZQ7G. ZQ7GNhưng lầfk9sn fk9snày nZQ7Ghư bfk9sị q9fgtrúng tdm38à, tay rudm38n runfk9s, tôfk9si ấq9fgn vàq9fgo avCM2Datar đfk9só fk9srồi gq9fgửi mZQ7Gột biCM2Dểu dm38tượng mCM2Dặt cười.

Vừa gửiCM2D xonfk9sg, CM2Dtôi lZQ7Giền muốn chặtZQ7G pfk9shăng q9fgcái đầfk9su mìZQ7Gnh đi,dm38 q9fgđang địnhfk9s thoátfk9s raq9fg, q9fgcon chuZQ7Gột dừnfk9sg lCM2Dại nút "CM2DX" trdm38ên đỉZQ7Gnh gócfk9s bênfk9s phảiCM2D, CM2Dtôi fk9slại khôZQ7Gng nhấCM2Dn vào.

Cát bfk9sụi (******) 18:45:34

A Phúfk9sc, q9fgem ZQ7Gtìm aCM2Dnh ?

Tốc độq9fg đánhq9fg chữfk9s dm38của Lâm LZQ7Gỗi vẫnfk9s nq9fghanh nhưCM2D tfk9srước đâdm38y, côngCM2D CM2Dlao nàyCM2D thuộZQ7Gc vZQ7Gề mốZQ7Gi CM2Dtình ZQ7Gmỗi ngườiq9fg mộfk9st nơifk9s của chúfk9sng tôi.

Khi ấCM2Dy rấtCM2D nghèoq9fg, cướcdm38 gọi điệnfk9s CM2Dthoại đườngdm38 dàfk9si rấtq9fg dm38đắt, tq9fgôi vfk9sà ZQ7Ganh tq9fga lfk9siền tậCM2Dn dụngfk9s CM2Dtất cCM2Dả q9fgcơ hộifk9s để cdm38ó thểq9fg lênCM2D ZQ7Gmạng CM2Dnói dm38chuyện. Kýfk9s túfk9sc xZQ7Gá, quáZQ7Gn nefk9st, dm38phòng máy,fk9s ZQ7Gđều lZQ7Gà nZQ7Ghững nơi chq9fgúng tôiCM2D từnq9fgg chidm38ến đấu.

Số Qdm38Q củfk9sa haq9fgi chúnfk9sg fk9stôi là CM2Dcùng đăngq9fg CM2Dký mộfk9st lúZQ7Gc, sdm38áu năq9fgm rồi,dm38 chfk9sưa từngq9fg thay.

Trên fk9sthực tế,dm38 cdm38ó rất nhiềufk9s thứZQ7G vẫnq9fg khCM2Dông dm38hề thaCM2Dy CM2Dđổi sfk9sau q9fgkhi chZQ7Gúng tôiZQ7G cCM2Dhia CM2Dtay. VíZQ7G CM2Ddụ nhZQ7Gư sốCM2D điện thoạiCM2D q9fgdi dộng,dm38 sốZQ7G ZQ7Gtài khCM2Doản MCM2DSN, địadm38 chCM2Dỉ emaiZQ7Gl, dm38biệt dZQ7Ganh trêCM2Dn mạfk9sng, cáfk9sch gọi thâfk9sn mậtfk9s trdm38ong đờifk9s thựZQ7Gc, ZQ7Gthậm chfk9sí đếfk9sn ZQ7Gngay cảdm38 mậtZQ7G mq9fgã thẻfk9s ngâfk9sn hàq9fgng cũq9fgng kq9fghông đổi.dm38 Đó chínq9fgh làfk9s q9fgngày dm38sinh nhCM2Dật củaCM2D adm38nh ta.

Có q9fgduy nhấZQ7Gt mfk9sột ZQ7Gthứ thay đổiCM2D làq9fg tìnfk9sh q9fgcảm nhữngZQ7G tZQ7Gưởng fk9ssẽ bềnfk9s CM2Dlâu nhưZQ7G trờifk9s đất.

Trời đất!fk9s Xq9fgem CM2Dra tôi đq9fgang thq9fgật sựCM2D CM2Drất buồnfk9s. Tdm38ôi ndm38híu mắtCM2D, CM2Dcau màyq9fg vẻdm38 ZQ7Gđau đớn.

A Tdm38u fk9sLa (******) 18:47:51

Gửi nhầm.

Tôi chỉfk9s muốnCM2D nhanhfk9s chóng kếq9fgt thúdm38c cuộfk9sc q9fgđối CM2Dthoại vôCM2D thưởngZQ7G ZQ7Gvô phạtZQ7G nZQ7Gày nhưngfk9s lạiZQ7G mộtCM2D lCM2Dần nữadm38 đang địnhCM2D thoáCM2Dt tCM2Dhì phảiCM2D dừnZQ7Gg lại.

Cát bụifk9s (******) 18:48:34

A PhZQ7Gúc, CM2Dcó phảiq9fg đq9fgã fk9sxảy ra chuydm38ện q9fggì không?

Tôi CM2Dcó thểq9fg fk9snói mộtZQ7G cách khônZQ7Gg hCM2Dề pZQ7Ghô trưfk9sơng rZQ7Gằng, fk9stừ cZQ7Gửa sdm38ổ CM2Dchat, tronCM2Dg ffk9sont chữCM2D "Lệ"CM2D, cỡdm38 chữ năm,fk9s màCM2Du cq9fghữ dm38xanh dCM2Da q9fgtrời, tfk9sôi cCM2Dó dm38thể tưq9fgởng tưfk9sợng rdm38a dáCM2Dng q9fgvẻ củaZQ7G andm38h CM2Dta lúc này.

Mắt CM2Dnhìn chằfk9sm cCM2Dhằm vào mànfk9s hìq9fgnh, ngdm38ón taCM2Dy đặtq9fg trZQ7Gên fk9sbàn phídm38m, khẽdm38 míCM2Dm chCM2Dặt CM2Dmôi, fk9sthoáng dm38chút lfk9so fk9slắng. Ồ đCM2Dúng rồiZQ7G, bfk9sên cZQ7Gạnh cZQ7Gòn cóCM2D fk9snửa dm38bao thuốcZQ7G CM2Dlá, mộfk9st dm38chiếc gạq9fgt tq9fgàn, mCM2Dột cdm38ái ZQ7Gbật lửa.

Nếu nhCM2Dư, ndm38hững thóiCM2D quen nàfk9sy dm38của afk9snh dm38ta cdm38ũng dm38không hềq9fg tCM2Dhay đổi.

Tôi dm38thừa nhậnfk9s, q9fgcó những lúcfk9s tôiCM2D làfk9s nq9fggười rấtdm38 khZQ7Gông quyZQ7Gết đZQ7Goán. VậCM2Dy nêdm38n, lCM2Dúc nàdm38y tôidm38 CM2Ddo dm38dự, chầq9fgn chừ, khôngdm38 dứCM2Dt khoátdm38 ấndm38 vZQ7Gào núZQ7Gt "X".

A TZQ7Gu LCM2Da (******) 18:52:43

Nếu fk9sem dm38xảy rZQ7Ga chuyệdm38n, anh sẽZQ7G ZQ7Glàm gì?

Trong vZQ7Gài phútfk9s tfk9sôi dfk9so CM2Ddự, Lâm LỗiCM2D vẫCM2Dn lặCM2Dng lq9fgẽ dm38chờ đợfk9si. SZQ7Gau ZQ7Gkhi dònZQ7Gg chữZQ7G vừaq9fg rồiCM2D đượq9fgc gửifk9s đZQ7Gi, anfk9sh fk9sta không lậpdm38 tứcfk9s trảZQ7G q9fglời CM2Dmà q9fglặng ldm38ẽ mấtZQ7G khoảCM2Dng mộtfk9s fk9sphút rưỡi.

Cát bụZQ7Gi (******) 18:54:22

Anh sẽZQ7G ởCM2D fk9sbên emq9fg, dm38nếu em ZQ7G muốn. Chfk9sỉ CM2Dcần eq9fgm đồngZQ7G ý.

 

A Tdm38u LCM2Da (******) 18:54:55

Tại sZQ7Gao? Chẳngfk9s pfk9shải giữZQ7Ga hai fk9schúng fk9sta đãCM2D kCM2Dhông CM2Dcòn qdm38uan hệCM2D CM2Dgì rồZQ7Gi sao?

 

Cát bụCM2Di (******) 18:56:32

A PhúCM2Dc ngốc,ZQ7G ZQ7Gcho CM2Ddù CM2Dlà lúc nàq9fgo, chZQ7Go dfk9sù dm38là tìnhCM2D fk9shuống ZQ7Ggì, anfk9sh cũfk9sng khq9fgông thểZQ7G bdm38ỏ mặcdm38 eq9fgm. CM2DDù chúndm38g ta khCM2Dông còq9fgn làZQ7G ngườdm38i ydm38êu thìCM2D vẫndm38 làq9fg bạnq9fg CM2Dbè. dm38Dù q9fgem khdm38ông CM2Dcoi ZQ7Ganh ZQ7Glà bdm38ạn thìfk9s íCM2Dt ra eZQ7Gm ZQ7Gvà aZQ7Gnh cũfk9sng CM2Dvẫn lfk9sà đồngCM2D q9fghương lớnfk9s lênZQ7G cùngZQ7G nhau.

Tôi khônq9fgg trảq9fg lờidm38 CM2Dmà nhfk9sấn thẳng vCM2Dào dm38nút "dm38X" rồiCM2D tCM2Dắt máyq9fg tính.

Vì ZQ7Gtôi kdm38hóc, q9fgdù khôngq9fg có q9fgsự tZQ7Grợ lq9fgực củCM2Da vịdm38 cayZQ7G, q9fgvị đắngCM2D nhưndm38g q9fgnước ZQ7Gmắt q9fgtôi vẫnCM2D tuôZQ7Gn nhq9fgư trút.

Con dm38người, lfk9soài siCM2Dnh vật q9fgnày q9fgkhông cầnZQ7G biếtq9fg CM2Dđau buồnZQ7G dm38hay tuyệtfk9s vọnq9fgg đfk9sến đâuZQ7G, fk9schỉ fk9scần CM2Dtìm thấdm38y q9fgmột chỗ phátq9fg dm38tiết đq9fgược làq9fg liềCM2Dn dm38có tZQ7Ghể gàodm38 fk9skhóc thoảidm38 q9fgmái CM2Dmột trq9fgận, cơZQ7G bảnZQ7G CM2Dsẽ cfk9shăng cảfk9sm thấy vq9fgấn đềZQ7G tCM2Do táZQ7Gt nữdm38a. NhữnCM2Dg khảdm38 nfk9săng cònfk9s lạiq9fg nCM2Dhư ZQ7Gnhảy lầufk9s, đâdm38m vàdm38o ZQ7Gtường hay CM2Dgì gìfk9s dm38đó dm38là rZQ7Gất hiếm.

Giống fk9snhư tôfk9si trước đfk9sây, tứcq9fg nghZQ7Gẹn ởdm38 tronq9fgg ngực,fk9s khóCM2D chịuZQ7G đếdm38n nỗfk9si CM2Dhận khôngfk9s fk9sthể lfk9sấy dZQ7Gao cứaq9fg một fk9s nhát vZQ7Gào bụng.

Sau ZQ7Gkhi khfk9sóc fk9sđã mộq9fgt trận, liềnCM2D lậpfk9s tfk9sức sfk9suy xétCM2D mộtq9fg cáchq9fg tCM2Dhực ZQ7Gtế rằngfk9s, nZQ7Gếu CM2Dnhư cứadm38 mộtq9fg fk9svết ZQ7Gdài ởq9fg q9fgtrên bụngdm38 thì sẽfk9s đfk9sau đq9fgớn đCM2Dến thếfk9s nào...

Nghĩ tớfk9si vếtdm38 cZQ7Gứa rỉ fk9s máu, tôq9fgi sựdm38c nhdm38ớ đếnCM2D vếtdm38 thươnq9fgg trfk9sên ldm38ưng củCM2Da ThươngZQ7G CM2DNgô, dm38do vậyZQ7G sq9fgức tậpdm38 trungfk9s liền bịZQ7G phânCM2D tCM2Dán phầnq9fg dm38nào, tdm38ốc độCM2D lfk9săn fk9scủa nfk9sước mắtfk9s thedm38o fk9sđó cũngZQ7G giảmfk9s ZQ7Gđi đôi chút.

Đương q9fgnhiên, cCM2Dòn cfk9só thể vìdm38 dùZQ7G dm38sao đâdm38y dm38cũng khôngfk9s phảidm38 ldm38à ldm38ần fk9sthất tìq9fgnh đầdm38u tiên,CM2D thấtfk9s q9fgtình, thấZQ7Gt tình thànCM2Dh queq9fgn rồi.

Nếu fk9sdùng phươnfk9sg pháp khoaCM2D họZQ7Gc q9fgquy đổidm38 sốdm38 lượngfk9s thìfk9s lầndm38 trướcdm38 yêuZQ7G nhaCM2Du trondm38g nămdm38 nămq9fg, tôifk9s kZQ7Ghóc mất nămZQ7G thángq9fg, lầnfk9s nàydm38 dm38yêu nhaZQ7Gu tronZQ7Gg mườdm38i ngàCM2Dy, dfk9so đó,CM2D cóZQ7G dm38lẽ q9fgtôi sẽCM2D chỉdm38 khóc.dm38.. thôi rồi,fk9s dm38học q9fgdốt mZQ7Gôn fk9stoán, giờCM2D CM2Dkhông dm38tính rq9fga nổi...

Tóm lạZQ7Gi, dướiCM2D tq9fgác dụng củCM2Da nhữCM2Dng ZQ7Gsuy nq9fgghĩ fk9svớ vẩn,q9fg tôZQ7Gi dm38đã nq9fggừng khóc.

Tôi fk9svào phòfk9sng tắmCM2D rfk9sửa mặtfk9s, bỗng nhiêndm38 nCM2Dghe tdm38hấy fk9stiếng cửafk9s. Ndm38gó rq9fga thìfk9s q9fgtrông thấyfk9s mq9fgột hổdm38, mCM2Dột tdm38râu vaCM2Di sánh vadm38i đq9fgứng tCM2Drước cửafk9s thaCM2Dy giày.

Nghe thấfk9sy đfk9sộng tĩnh, q9fg Thương NgCM2Dô ngdm38ẩng đầuCM2D lêfk9sn nq9fghìn. DướiCM2D ánCM2Dh đènCM2D tfk9sường màfk9su vàndm38g cCM2Dam q9fg50W, hìnCM2Dh ảnq9fgh hắn cq9fgó chúZQ7Gt khônfk9sg rCM2Dõ ràng.

- Tiểdm38u Tườnfk9sg, qq9fguả nhiên q9fgem cóZQ7G ởCM2D nhà.

Giọng q9fghắn dm38vừa nhẹfk9s vừa khàn,CM2D ngfk9she cfk9só vẻfk9s kfk9sỳ lạ,dm38 khiếnfk9s tfk9sim tôdm38i nhfk9sói lên,fk9s fk9ssống mũfk9si cdm38ay ZQ7Gcay, saZQ7Gu đdm38ó phq9fgát hiện dángdm38 q9fgvẻ ZQ7Ghắn càngZQ7G fk9smờ ndm38hạt hơn.

Hóa dm38ra, hiệuZQ7G q9fgquả tdm38hị giác nCM2Dhư thfk9sế khfk9sông pZQ7Ghải CM2Dvì ánhZQ7G q9fgđèn, fk9smà q9fglà q9fgtrong gfk9siây phúfk9st dm38nhìn tq9fghấy hắn,fk9s mắt tôiq9fg bỗngfk9s tfk9srào rdm38a tdm38hứ q9fgchất lỏnq9fgg mdm38ằn mặn.

- Sfk9sao anCM2Dh lạq9fgi về?

- Tỉnhq9fg rồZQ7Gi thìdm38 CM2Dvề thôi.

Thương ZQ7GNgô lẳZQ7Gng lZQ7Gặng đáp ldm38ời, sCM2Dau đCM2Dó tiếnZQ7G lại,ZQ7G nghiq9fgêng đfk9sầu nhdm38ìn tôfk9si, cườiZQ7G dm38mà nhưfk9s ZQ7Gkhông cCM2Dười hỏi:

- Efk9sm thuq9fgộc tộcZQ7G Hổfk9s chúngCM2D ta, fk9slàm gdm38ì phdm38ải ZQ7Ghọc lCM2Doài thỏ?

Tôi đq9fgưa cặCM2Dp mắtfk9s thỏ nhìnZQ7G q9fghắn: q9fg- ZQ7GAnh mfk9sới làZQ7G thỏCM2D, ldm38à codm38n thq9fgỏ đực.

Ngưu BCM2Dôn dựadm38 q9fgngười vào cửadm38 nhìCM2Dn chúngCM2D tôq9fgi, khZQ7Gẽ ZQ7Gcười, nói:

- Nếufk9s dm38anh ấdm38y dm38là thZQ7Gỏ thậtq9fg thì chịZQ7G dâZQ7Gu tídm38nh sao?

Tôi fk9snghiến rădm38ng, đáp:

- Thìfk9s fk9sxé ZQ7Gxác fk9sanh tZQ7Ga ra luôn.

Ngưu BôZQ7Gn cứnZQ7Gg họng.

Thương NgZQ7Gô lạq9fgi rấtZQ7G dm38điềm tĩnh, gidm38ơ tfk9say CM2Dra vuốdm38t tCM2Dóc tôi,dm38 nói:

- Yênq9fg tâZQ7Gm. Cfk9só eq9fgm CM2Dở đây, tadm38 khCM2Dông sq9fgao đâu.

Không hidm38ểu cóq9fg phfk9sải dm38do mới từZQ7G bq9fgên nfk9sgoài vàoq9fg nhCM2Dà haZQ7Gy khôZQ7Gng dm38mà tZQ7Gay hZQ7Gắn rq9fgất lạnh,dm38 khôndm38g ấmq9fg ápq9fg nhưdm38 bìnhfk9s thường.

Lẽ nào,q9fg hắdm38n tq9fghật q9fgsự dm38chịu ảnh q9fghưởng củCM2Da ZQ7Gthời tCM2Diết bênfk9s CM2Dngoài saoZQ7G? Vậydm38 CM2Dnên, thZQ7Gực rq9fga fk9shắn cũngfk9s cZQ7Gảm thfk9sấy lạnh...

Điều nàCM2Dy khfk9siên tôiCM2D bfk9sỗng nhớ đếnZQ7G cq9fgái chfk9săn fk9slông q9fgvũ mớifk9s tinfk9sh bỏZQ7G quêCM2Dn ZQ7Gbên đườdm38ng nq9fgên dm38không trZQ7Gánh CM2Dkhỏi tiếc nuối.

Lại nq9fgghĩ tốdm38i q9fghôm đóq9fg chỉq9fg cách ZQ7Ghiện tq9fgại khZQ7Gông q9fgquá hfk9sai trămdm38 bốnfk9s mươiZQ7G giờ,fk9s cảnhq9fg vậtq9fg q9fgvẫn nguyêfk9sn dm38vẹn nhưngCM2D người đãCM2D khq9fgông cònZQ7G... CM2DTôi khônCM2Dg chỉdm38 tdm38iếc nuốiq9fg mZQ7Gà cCM2Dòn xấuZQ7G hổZQ7G, fk9skhông fk9schỉ CM2Dxấu hổ màZQ7G cònq9fg CM2Dđau đớn.fk9s ZQ7GCứ đaZQ7Gu đớnZQ7G lCM2Dà q9fgchức năfk9sng tuyfk9sến lq9fgệ cCM2Dủa tCM2Dôi lạiCM2D khởiCM2D động.

Đang sZQ7Guy nghCM2Dĩ, tdm38ôi bỗng cảmCM2D thCM2Dấy bq9fgàn tZQ7Gay vốnCM2D đặtq9fg trênCM2D mq9fgái tódm38c tôq9fgi fk9skhẽ dừnq9fgg lại,q9fg CM2Dsau đóCM2D CM2Ddi dm38chuyển xuống tránCM2D rồifk9s cfk9she kínfk9s cặdm38p mắtZQ7G củafk9s tôi.

Lòng bfk9sàn tdm38ay rấtZQ7G lạnh nhưCM2Dng tôidm38 lạiCM2D cq9fgảm thấyfk9s rấtZQ7G nóngCM2D, q9fgsau nàyq9fg tq9fgôi mớifk9s dm38hiểu sứCM2Dc nóngZQ7G dm38đó cóZQ7G đZQ7Gược từfk9s nhữngZQ7G giọt nưfk9sớc mq9fgắt đq9fgang tuCM2Dôn fk9sra nhdm38ư trCM2Dút củaCM2D tôi.

Lần CM2Dnày, tôiq9fg khq9fgông gào khófk9sc nhưZQ7G CM2Dtrước CM2Dđây, cCM2Dhỉ tiếndm38 lêq9fgn nửaq9fg bướcZQ7G rfk9sồi vùZQ7Gi mặtCM2D vZQ7Gào fk9slồng ngựcCM2D hắn.

Tôi khdm38ông hiểufk9s sZQ7Gao mình lạidm38 nfk9shư tq9fghế này,ZQ7G dm38vì cứZQ7G cfk9soi q9fgnhư tq9fgrước mặtdm38 bốdm38 mẹ,dm38 CM2Dđã rấZQ7Gt nhiềuq9fg nădm38m rồiq9fg q9fgtôi cZQ7Ghưa CM2Dtừng khóc, cứZQ7G cq9fgoi ndm38hư lCM2Dà ngườiq9fg bCM2Dạn thâq9fgn nhZQ7Gất, cứdm38 coCM2Di nhưCM2D dm38là Trươfk9sng Thần,ZQ7G dm38là LZQ7Gâm Lỗi, thìdm38 q9fgnhiều lfk9sắm tôZQ7Gi cZQ7Gũng chq9fgỉ dm38vừa dm38khóc, vừZQ7Ga cfk9sười rồCM2Di q9fghét vàZQ7Gi tiếngZQ7G cfk9sho xong.

Nhưng giờfk9s đây,dm38 tôfk9si lfk9sại giống CM2Dnhư dm38một đứafk9s trdm38ẻ ZQ7Gchẳng hiểufk9s bq9fgiết gì,fk9s kCM2Dhông fk9scó ádm38p lựfk9sc, fk9scũng dm38chẳng phảq9fgi che giấu,ZQ7G nhq9fgư thfk9sế nZQ7Gào CM2Dthì cứZQ7G làfk9s vậy.

Khóc dm38thoải máfk9si rdm38ồi, tôi dm38còn rZQ7Ga sứcdm38 qZQ7Guệt nướZQ7Gc CM2Dmắt, nướcdm38 mũq9fgi q9fgvào fk9sáo củZQ7Ga CM2DThương q9fgNgô, dm38trong lòfk9sng thZQ7Gấy thoải máiq9fg hơndm38 nhiều.

Lúc nàyfk9s, Ngưq9fgu dm38Bôn vẫZQ7Gn đứng q9fg yên CM2Dtại q9fgvị trídm38 ZQ7Gcũ, fk9snhìn fk9stôi, CM2Dvẫy tCM2Day nói:

- XCM2Dem rCM2Da, cfk9shỗ nàZQ7Gy khôngZQ7G có việq9fgc gìq9fg dm38cho tôCM2Di rồi.CM2D q9fgChị dfk9sâu àCM2D, anCM2Dh fk9sấy CM2Dcó sốdm38 ZQ7Gđiện dm38thoại củaCM2D tôCM2Di đó.fk9s NếuZQ7G fk9scó việc gZQ7Gì thdm38ì cứq9fg gọifk9s thẳdm38ng chCM2Do tôi.

Anh chàngZQ7G dm38vừa nóq9fgi vừadm38 mở cửa,CM2D tfk9srong ZQ7Glúc kédm38o cửadm38 rafk9s, liềdm38n bịCM2D mộtZQ7G vậtfk9s thểZQ7G khôngCM2D rõq9fg fk9sdanh ZQ7Gtính ZQ7Gtừ bfk9sên ngoàCM2Di tông tZQ7Ghẳng vfk9sào ngựcfk9s. Ngfk9sưu BônCM2D loạngdm38 choạdm38ng fk9smột lúZQ7Gc mớifk9s đứngq9fg yêq9fgn được,dm38 fk9schưa CM2Dkịp phản ứngfk9s lạfk9si, đZQ7Gã lậq9fgp tCM2Dức bịZQ7G fk9shàng loạtq9fg câfk9su fk9shỏi làq9fgm chq9fgoáng váng:

- fk9sNày, anfk9sh làZQ7G adm38i? q9fgSao lại ởdm38 fk9sđây? Anfk9sh cóCM2D ZQ7Gquan hệZQ7G fk9sgì q9fgvới Đậudm38 ZQ7Gphụ già?fk9s ĐZQ7Gậu phq9fgụ gifk9sà đâu?ZQ7G CM2DAnh đãfk9s làmfk9s gCM2Dì nódm38 rồi...

Tôi rCM2Dất thôfk9sng cảmZQ7G nhìn đfk9sồng chdm38í TCM2Dứ dm38Ngưu đdm38ang vôZQ7G cùngfk9s hoảngq9fg hốt,CM2D tdm38han vãn:

- TrứnZQ7Gg mCM2Duối, mắtCM2D mày chỉfk9s đểdm38 CM2Dtrưng bàydm38 tfk9shôi sao?

Vật fk9sthể lạfk9s nàyCM2D cdm38hính là đồngq9fg chídm38 Trứfk9sng muốfk9si, ndm38gười trướcZQ7G đdm38ây fk9sđã đậfk9sp gạchfk9s vàoZQ7G LâZQ7Gm LCM2Dỗi khq9fgiến dm38anh tq9fga phải nằmdm38 viện,fk9s côfk9s nànq9fgg cạCM2D fk9scứng q9fgcủa tôi.

Nghe thCM2Dấy tifk9sếng tôi,fk9s TrCM2Dứng muối lfk9sập dm38tức buq9fgông cfk9sổ q9fgáo Ngưuq9fg BôZQ7Gn q9fgra fk9srồi nhảq9fgy vdm38ề pZQ7Ghía tdm38ôi q9fgnhư mộtfk9s cfk9son bọdm38 chó,q9fg hết nhìnq9fg tq9fgôi lCM2Dại ZQ7Gnhìn Thfk9sương Ngô:

- CM2DKhông ngờdm38 còq9fgn cZQ7Gó dm38một anh chàq9fgng nữa.CM2D ĐậCM2Du phụq9fg gdm38ià, q9fgmày đượcCM2D q9fglắm! Đangq9fg chơifk9s trZQ7Gò "yêuq9fg tậpCM2D thể" à?

- q9fgYêu tfk9sập thểZQ7G cdm38ái đầu dm38 mày ấy!

Có q9fgso sánCM2Dh mớiZQ7G thấCM2Dy sự kdm38hác biệt.CM2D Tạidm38 safk9so tôdm38i lạfk9si dm38xác địnCM2Dh mộtfk9s cfk9sách kiêndm38 q9fgđịnh khôngZQ7G đổidm38 vàq9fg kfk9shẳng định bảnZQ7G thâCM2Dn mìndm38h làfk9s mfk9sột phụCM2D q9fgnữ truyềnZQ7G thfk9sống Tfk9srung Hofk9sa vớZQ7Gi q9fgđầy đủZQ7G dm38các ZQ7Gphẩm chấtZQ7G như fk9sdịu dànCM2Dg, lươnZQ7Gg thiện,fk9s ldm38ịch thiệq9fgp, tiếtZQ7G kiZQ7Gệm fk9svà nhdm38ường nfk9shịn? Vìdm38 q9fgchỉ cầfk9sn q9fgcó sCM2Dự tồn ZQ7Gtại q9fgcủa Trứndm38g muốZQ7Gi thq9fgì fk9sđến ngaCM2Dy cq9fgả HồngCM2D HưngZQ7G thậpdm38 tq9fgam muội1q9fg cZQ7Gũng dm38có thCM2Dể cCM2Doi là cq9fgô fk9sgái ngoadm38n hq9fgiền, fk9se thfk9sẹn, dq9fgụt dè,fk9s dm38con dm38nhà lành...

1 HồnZQ7Gg HưnZQ7Gg thậpZQ7G tq9fgam muội: q9fgNhân vậfk9st dm38chính trq9fgong bộdm38 CM2Dphim HồngCM2D Hưngfk9s thậdm38p tdm38am mdm38uội, lZQ7Gà efk9sm gáifk9s CM2Dthứ mưdm38ời ZQ7Gba của bangCM2D HồngCM2D Hưnfk9sg. Tdm38rong thếq9fg gCM2Diới ngầZQ7Gm tq9fghống trCM2Dị bởiq9fg đCM2Dàn ôq9fgng, nhâfk9sn vậtq9fg q9fgnày đãq9fg kiên cườndm38g vượfk9st qudm38a dm38những thửfk9s tCM2Dhách CM2Dvà nhữndm38g cơCM2D cựcq9fg đểZQ7G vưdm38ơn lq9fgên trởCM2D dm38thành bZQ7Gang chủZQ7G khu pfk9shố Portland.

Tôi đanfk9sg đauCM2D lònfk9sg hồi tưởngZQ7G lạiCM2D mộtCM2D CM2Dvài chiếnZQ7G tq9fgích hdm38uy fk9shoàng cfk9sủa Trứngdm38 fk9smuối thCM2Dì trfk9song nháyCM2D mắt,CM2D cô nàndm38g đfk9sã nq9fghảy thẳngfk9s vàdm38o pZQ7Ghòng kháchZQ7G. TrônZQ7Gg ZQ7Gthấy ZQ7Gvết máfk9su Thfk9sương NgôZQ7G đểCM2D lfk9sại tq9fgrên ghế dm38sofa mfk9sà tôiCM2D chfk9sưa dm38lau sZQ7Gạch, cZQ7Gô nàngCM2D bỗngq9fg thốCM2Dt lZQ7Gên lờiq9fg thq9fgan kinq9fgh thZQ7Giên đCM2Dộng địa:

- Đậudm38 phụfk9s gq9fgià, cuối cfk9sùng chỗZQ7G đfk9só cũnq9fgg ráchdm38 CM2Drồi dm38sao? Tdm38rời đất,q9fg đúngCM2D CM2Dlà chfk9sâm mộtZQ7G dm38nhát fk9skim thấyZQ7G máu!

Châm mộdm38t nháZQ7Gt CM2Dkim thấy máu...

Nhát kim…

Kim...

Mắt q9fgtôi fk9shết nhq9fgìn nửa ngườiZQ7G dướidm38 củaZQ7G TZQ7Ghương Ndm38gô fk9srồi lạifk9s ZQ7Gnhìn nửZQ7Ga ngườiq9fg dướiCM2D củadm38 NgưuZQ7G BônZQ7G. Tfk9srước cq9fgâu nói q9fgmang tínZQ7Gh kíchdm38 thícfk9sh củZQ7Ga Trứnq9fgg dm38muối, ýCM2D ngdm38hĩ dâq9fgm CM2Dđãng, dunZQ7Gg tụCM2Dc ẩndm38 giấu troZQ7Gng đầudm38 fk9stôi bỗnq9fgg fk9sào àCM2Do q9fgbật rfk9sa khônCM2Dg safk9so CM2Dthu lạfk9si được.

Luôn cófk9s nCM2Dhiều ngườiq9fg chCM2Do rằng tôiq9fg thZQ7Guộc loZQ7Gại CM2D"nho fk9snhã fk9scặn bãdm38". Tôfk9si tfk9shấy điềfk9su nàyq9fg khôdm38ng đdm38áng đểq9fg mình phảiCM2D quadm38n tq9fgâm vàZQ7G dm38tôi cũfk9sng CM2Dchẳng hiểu.

Vì nhữCM2Dng nq9fggười đóCM2D chưa fk9s từng gặpq9fg TrCM2Dứng muối,dm38 nq9fgếu họq9fg gặpdm38 rồiq9fg thìCM2D chắcZQ7G cfk9shắn CM2Dhọ sẽCM2D q9fgbỏ đZQ7Gi hq9fgai CM2Dchữ "nCM2Dho nhã" chq9fgo tôi.

Trứng mq9fguối bq9fgằng tuZQ7Gổi tôi nhưnZQ7Gg vìCM2D cZQ7Gó khdm38uôn mCM2Dặt fk9strẻ coq9fgn nCM2Dên trôngZQ7G cq9fgó vZQ7Gẻ giốnfk9sg nhưZQ7G mộq9fgt dm38cô ZQ7Gnàng Lolita ZQ7G nhỏ bq9fgé, luônZQ7G tươiq9fg tZQ7Grẻ vfk9sới dm38mái tócq9fg dàCM2Di nq9fggang vZQ7Gai, kq9fgẹp tócdm38 mZQ7Gai gọfk9sn gàngZQ7G, cq9fgặp q9fglông mày ZQ7Gcong cfk9song, đôidm38 mắZQ7Gt tfk9so q9fgtròn. Khfk9si ZQ7Gcô nCM2Dàng q9fgkhông nCM2Dói, dm38không cười,ZQ7G khônq9fgg dm38cử độngq9fg, trông hệtdm38 nCM2Dhư mdm38ẫu ngZQ7Gười đầufk9s dm38gỗ vôfk9s cảZQ7Gm xúc,dm38 fk9skhi q9fgđó ZQ7Gcô nàngZQ7G ZQ7Glà cfk9sô fk9sbé fk9sđáng yêuCM2D, ZQ7Gnội tâm, q9fgnho nCM2Dhã đếnq9fg tộifk9s nghiệp.

Không dm38thể khôngq9fg q9fgthừa nhậq9fgn rằng fk9skhí chấtq9fg CM2Dnho nhfk9sã củaCM2D TrứCM2Dng muốidm38 tofk9sát rdm38a từfk9s tâmCM2D hồnZQ7G. CM2DCó fk9scâu nófk9si là dm38 "Phúc hữfk9su thidm38, thưfk9s khíCM2D tựCM2D hoa"1ZQ7G, fk9strong bdm38ụng ZQ7Gcô nàngq9fg chCM2Dắc chẳngdm38 nhiều nhặnq9fg thơCM2D tq9fgừ dm38thi ZQ7Gca gq9fgì nfk9shưng lạiq9fg côdm38 đọngZQ7G q9fgmột lượnfk9sg CM2Dtư lCM2Diệu fk9stinh q9fgtúy tưZQ7Gơng đốiCM2D khả quan.

1 dm38Bụng cCM2Dó chứdm38a thơdm38, kCM2Dhí hào hoa.

Trứng muốiZQ7G dm38là ngườifk9s có họcfk9s vấZQ7Gn thựcdm38 sZQ7Gự, CM2Dviệc họcfk9s hCM2Dành củaCM2D fk9scô nàngdm38 dm38thuận lợfk9si fk9snhư q9fgcá ZQ7Ggặp nưZQ7Gớc tZQ7Gại một trườngq9fg cq9fgó dm38tiếng trZQ7Gong ZQ7Gnước, họq9fgc hCM2Dết fk9scao hfk9sọc lạiZQ7G đếnZQ7G tdm38iến fk9ssĩ chuyCM2Dên nZQ7Ggành Vq9fgật ZQ7Glý hạt nhân.

Theo sq9fgự sZQ7Guy xétdm38 củafk9s tôi, rấq9fgt cóq9fg khfk9sả nCM2Dăng ZQ7Gvì giq9fgữ tháCM2Di độfk9s dm38nghiêm cfk9shỉnh caq9fgo đq9fgộ tZQ7Grong họcq9fg thuậdm38t nêfk9sn côCM2D nànCM2Dg đã gâdm38y rdm38a vfk9sô sốfk9s nhữngfk9s chấZQ7Gn dm38động tZQ7Grong cuộcCM2D sống.q9fg NZQ7Gếu cZQ7Ghỉ dùZQ7Gng CM2Dhai tCM2Dừ đểZQ7G dm38tổng kết hiệdm38n tCM2Dượng củaq9fg côCM2D nàngq9fg q9fgthì đóq9fg lZQ7Gà ZQ7G"Biến thái"fk9s, nếufk9s dq9fgùng bốnCM2D tdm38ừ thdm38ì là q9fg"Hoàn tCM2Doàn biếnfk9s thái"...

Theo lờidm38 củaCM2D côZQ7G nàng, dm38do lầnfk9s nàZQ7Gy pCM2Dhải đq9fgi đếndm38 CM2Dmột dm38nơi dm38hẻo lCM2Dánh làmdm38 CM2Dđề tàidm38 tdm38rong nq9fgửa năq9fgm nênfk9s vộCM2Di tranZQ7Gh thủ chạydm38 dm38nhảy khfk9sắp CM2Dcác thànhfk9s q9fgphố lớnZQ7G mộtq9fg lượt.

Trạm dừndm38g chânZQ7G lfk9sần ZQ7Gtrước là BắZQ7Gc KZQ7Ginh, cũdm38ng làCM2D nZQ7Gơi dm38Lâm fk9sLỗi ZQ7Gđang sifk9snh sống.

Chúng dm38tôi mZQ7Gột hàndm38g bốn người,dm38 troq9fgng đódm38 fk9scó hfk9sai ZQ7Gvị thầnq9fg tifk9sên, mộtCM2D vịZQ7G thầnq9fg tiêndm38 dq9fgự bCM2Dị q9fgvà mdm38ột coZQ7Gn người hùngCM2D hổZQ7G phq9fgi tq9fghẳng q9fgxuống CM2Dquán lẩq9fgu dướifk9s ZQ7Gtầng mộZQ7Gt đểZQ7G tiếpZQ7G đãZQ7Gi Trứngdm38 muối.

Sau khCM2Di đãdm38 fk9sgọi móq9fgn vàZQ7G đang đfk9sợi fk9smang đồCM2D ădm38n lên,CM2D Trứfk9sng muq9fgối fk9sbuột miệngCM2D ndm38ói mq9fgột câu:

- Đậq9fgu phụCM2D gCM2Dià, tCM2Dao ngZQ7Ghi là tênfk9s CM2Drẻ mạtdm38 đCM2Dó ZQ7Gđã chếtCM2D rồi.

Chính vìZQ7G kiểuZQ7G tq9fgư tưởng vZQ7Gà q9fghành vZQ7Gi "hofk9sàn tq9fgoàn biếnCM2D thái"dm38 củaq9fg TCM2Drứng muối,CM2D ZQ7Gnên đếZQ7Gn tfk9sận hômq9fg naCM2Dy vẫn ZQ7Gchưa hfk9sề cófk9s bCM2Dất kCM2Dỳ ngườifk9s dm38khác giớiq9fg nàoq9fg phúCM2Dc lớndm38 đượq9fgc thưởngZQ7G thCM2Dức mỹdm38 sắcq9fg của fk9scô nàCM2Dng. Nhưdm38ng côq9fg nCM2Dàng lfk9sại kfk9shông hZQ7Gề quq9fgan tâfk9sm đếnZQ7G điCM2Dều ấy,ZQ7G dm38bởi trq9fgong mắtq9fg cô q9fgnàng, ngZQ7Gay cảCM2D ZQ7Ganh CM2Dchàng trfk9sước mặtdm38 fk9scó đẹpdm38 trdm38ai đếnZQ7G CM2Dmức quốcq9fg fk9ssắc tZQ7Ghiên hươngCM2D, cũng khôngZQ7G sádm38nh ndm38ổi vớiCM2D q9fgmột cáZQ7Gi đinhZQ7G dm38của nhữndm38g bfk9sộ máCM2Dy tẻfk9s ngắtZQ7G trZQ7Gong phònZQ7Gg thí nghiệm...

Vì thdm38ế, ngườiq9fg khiq9fgến cô nàfk9sng gọZQ7Gi lfk9sà "têfk9sn ZQ7Grẻ ZQ7Gmạt", trưCM2Dớc mq9fgắt ZQ7Gchỉ ZQ7Gcó LâmZQ7G Lỗi,CM2D ngườiq9fg CM2Dđã dm38làm chuyện ZQ7G có lỗiq9fg vớifk9s bạCM2Dn thâdm38n cZQ7Gủa cdm38ô nàZQ7Gng làCM2D tôiq9fg, CM2Dcó đượcq9fg dm38vinh pfk9shúc này.

- CM2DVớ ZQ7Gvẩn, tZQ7Gao vừaq9fg mớiCM2D nói chuyq9fgện OZQ7Gnline vớiZQ7G afk9snh tfk9sa, chẳngfk9s lẽfk9s làCM2D hq9fgiện tCM2Dượng sCM2Diêu nhiênfk9s tfk9srên mạfk9sng à?

- Vừdm38a mới?q9fg MàyZQ7G chắcdm38 chắn chứ?

Trứng muốiCM2D fk9strợn trònZQ7G mắt, háCM2D dm38to miệngCM2D nhưq9fg thểfk9s tôdm38i vừZQ7Ga ZQ7Ggặp dm38phải chuyệdm38n kiCM2Dnh khủndm38g gì.