Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 11 part 1

 CHƯƠNG 1JjSD1 8CZyM5G5- TôiJjSD thất tình

 

Ngưu BônMfAiDiUH JjSDnói, hếJjSDt JjSDmen rượu rồiMfAiDiUH Thương8CZyM5G5 JjSDNgô tỉnhJjSD dậy8CZyM5G5 sẽMfAiDiUH kJjSDhông sao8CZyM5G5, thếJjSD nhưng8CZyM5G5 JjSDđến JjSDtận 8CZyM5G5tối ngàMfAiDiUHy JjSDhôm s8CZyM5G5au hắMfAiDiUHn vẫn nMfAiDiUHgủ 8CZyM5G5li b8CZyM5G5ì. 8CZyM5G5Tuy nhiêMfAiDiUHn, sắcMfAiDiUH mặtJjSD hắMfAiDiUHn MfAiDiUHkhông c8CZyM5G5òn đMfAiDiUHáng 8CZyM5G5sợ nhưMfAiDiUH baMfAiDiUHn đầ8CZyM5G5u nữa.

Tôi vềMfAiDiUH n8CZyM5G5hà thaJjSDy gi8CZyM5G5ặt quần áo8CZyM5G5 vàJjSD lấMfAiDiUHy í8CZyM5G5t MfAiDiUHđồ dùMfAiDiUHng cầJjSDn thiếtJjSD đểJjSD JjSDđi lMfAiDiUHàm. Lúc8CZyM5G5 8CZyM5G5ra kh8CZyM5G5ỏi cửa,JjSD JjSDtôi thấyJjSD tấMfAiDiUHm t8CZyM5G5hiệp mời 8CZyM5G5đang được8CZyM5G5 đặt8CZyM5G5 trênMfAiDiUH bànJjSD 8CZyM5G5uống nướMfAiDiUHc, tiếp8CZyM5G5 đó8CZyM5G5 li8CZyM5G5ếc 8CZyM5G5thấy đôi8CZyM5G5 JjSDmắt gấuMfAiDiUH t8CZyM5G5rúc tJjSDo đù8CZyM5G5ng và máJjSDi tMfAiDiUHóc r8CZyM5G5ối MfAiDiUHbù cJjSDủa mình8CZyM5G5 MfAiDiUHtrong gương.

Từ MfAiDiUHnhỏ đến8CZyM5G5 lớn,MfAiDiUH tôi JjSD luôn b8CZyM5G5iến mMfAiDiUHình nJjSDhư JjSDcon JjSDtrai. ThếMfAiDiUH nh8CZyM5G5ưng, chỉJjSD v8CZyM5G5ì LâMfAiDiUHm LMfAiDiUHỗi MfAiDiUHvô MfAiDiUHtình nóJjSDi 8CZyM5G5là thíc8CZyM5G5h con8CZyM5G5 gái đểJjSD JjSDtóc dàMfAiDiUHi nêMfAiDiUHn tron8CZyM5G5g năMfAiDiUHm năm8CZyM5G5 yêuMfAiDiUH đương,8CZyM5G5 tôiJjSD ch8CZyM5G5ưa từn8CZyM5G5g MfAiDiUHcắt JjSDtóc. MãiMfAiDiUH đếnMfAiDiUH tận8CZyM5G5 sau k8CZyM5G5hi c8CZyM5G5hia t8CZyM5G5ay, 8CZyM5G5tôi mớiJjSD cắMfAiDiUHt m8CZyM5G5ột nhá8CZyM5G5t 8CZyM5G5làm hJjSDai đoMfAiDiUHạn mMfAiDiUHái 8CZyM5G5tóc 8CZyM5G5dài đãMfAiDiUH q8CZyM5G5uá hông.

 Thất tìJjSDnh lJjSDần trướcMfAiDiUH JjSDcó thể cắMfAiDiUHt ngắJjSDn tóc8CZyM5G5, JjSDlần nMfAiDiUHày thJjSDì sao?

Có thể8CZyM5G5 vJjSDì khMfAiDiUHông n8CZyM5G5ghỉ ngơi đủMfAiDiUH trMfAiDiUHong JjSDhai n8CZyM5G5gày nMfAiDiUHên tôiJjSD loạngMfAiDiUH choạnMfAiDiUHg lêJjSDn chi8CZyM5G5ếc 8CZyM5G5xe JjSDbuýt ngưMfAiDiUHợc hướng,JjSD sau đóJjSD JjSDlại lMfAiDiUHờ đ8CZyM5G5ờ đMfAiDiUHi dJjSDọc co8CZyM5G5n đườngJjSD đến8CZyM5G5 trMfAiDiUHước mộtJjSD k8CZyM5G5hu nhà.

Trời MfAiDiUHđã nháMfAiDiUH JjSDnhem tố8CZyM5G5i nhưng chỗ8CZyM5G5 nào8CZyM5G5 cũn8CZyM5G5g r8CZyM5G5ực ánJjSDh đènMfAiDiUH khiếnMfAiDiUH mMfAiDiUHọi thứMfAiDiUH MfAiDiUHtrở nJjSDên rõMfAiDiUH ràng.

Tôi ngJjSDồi xổmMfAiDiUH nh8CZyM5G5ư một 8CZyM5G5con kMfAiDiUHhỉ b8CZyM5G5ên lềMfAiDiUH đMfAiDiUHường t8CZyM5G5rong 8CZyM5G5mười phúMfAiDiUHt, sa8CZyM5G5u đóJjSD nhìnMfAiDiUH thấMfAiDiUHy một8CZyM5G5 chMfAiDiUHiếc tJjSDaxi dừng8CZyM5G5 nJjSDgay trước cửMfAiDiUHa 8CZyM5G5khu 8CZyM5G5nhà, h8CZyM5G5ai nMfAiDiUHgười từJjSD tronMfAiDiUHg xJjSDe bưJjSDớc 8CZyM5G5ra, mộ8CZyM5G5t JjSDnam, mộtMfAiDiUH nữ,MfAiDiUH mộJjSDt qu8CZyM5G5en, mộMfAiDiUHt lạ. Ng8CZyM5G5ười cJjSDon trJjSDai c8CZyM5G5ao lớn,MfAiDiUH trôMfAiDiUHng nJjSDho nhJjSDã, còn8CZyM5G5 vẻJjSD đẹpMfAiDiUH củMfAiDiUHa ngườiJjSD c8CZyM5G5on JjSDgái cóMfAiDiUH chút xanhMfAiDiUH xMfAiDiUHao, yJjSDếu ớt,JjSD từ8CZyM5G5 ngoạJjSDi 8CZyM5G5hình đếnJjSD kMfAiDiUHhí chất,8CZyM5G5 cả8CZyM5G5 haJjSDi đ8CZyM5G5ều 8CZyM5G5xứng đôi.

Trước JjSDđây, khJjSDi xe8CZyM5G5m phim, tôMfAiDiUHi 8CZyM5G5luôn tMfAiDiUHỏ v8CZyM5G5ẻ giễMfAiDiUHu c8CZyM5G5ợt đMfAiDiUHối với8CZyM5G5 nhữngMfAiDiUH tMfAiDiUHình tiMfAiDiUHết manMfAiDiUHg tínJjSDh tMfAiDiUHình cờ.MfAiDiUH ThếMfAiDiUH giới nàyJjSD rộngMfAiDiUH l8CZyM5G5ớn nh8CZyM5G5ư vậJjSDy, sJjSDao c8CZyM5G5ó thể8CZyM5G5 chạmJjSD mặt8CZyM5G5 nJjSDhau được8CZyM5G5 cơJjSD chứJjSD? Nế8CZyM5G5u qMfAiDiUHuả thựcJjSD là8CZyM5G5 may mắnMfAiDiUH nMfAiDiUHhư tMfAiDiUHhế JjSDthì muJjSDa MfAiDiUHxổ số8CZyM5G5 cò8CZyM5G5n hơn,MfAiDiUH JjSDkhông chMfAiDiUHừng lạJjSDi cóJjSD MfAiDiUHthể trún8CZyM5G5g đượcJjSD v8CZyM5G5ài tJjSDrăm nghìn tệ.

Nhưng giờ8CZyM5G5 đây,MfAiDiUH tôiJjSD đMfAiDiUHã thực sựJjSD thừJjSDa nJjSDhận sựMfAiDiUH nô8CZyM5G5ng c8CZyM5G5ạn, hẹpMfAiDiUH hòiJjSD củJjSDa mì8CZyM5G5nh, tôiMfAiDiUH thấyJjSD hốiMfAiDiUH hận.

Nghệ tMfAiDiUHhuật vốMfAiDiUHn MfAiDiUHbắt ngJjSDuồn từ cMfAiDiUHuộc sốnJjSDg, cuộcJjSD sống8CZyM5G5 JjSDluôn đầyJjSD ắp8CZyM5G5 sự8CZyM5G5 tMfAiDiUHàn khốc.

Tôi chỉ8CZyM5G5 mMfAiDiUHuốn đếnMfAiDiUH chỗ Trương8CZyM5G5 Thần8CZyM5G5 ở8CZyM5G5 thôi,JjSD thậMfAiDiUHt khôMfAiDiUHng nMfAiDiUHgờ cònMfAiDiUH cMfAiDiUHó th8CZyM5G5ể nhìn8CZyM5G5 th8CZyM5G5ấy anh8CZyM5G5, cà8CZyM5G5ng khô8CZyM5G5ng ngờMfAiDiUH còn MfAiDiUH "thấy mộtJjSD tặnMfAiDiUHg một"8CZyM5G5, kèm8CZyM5G5 thMfAiDiUHeo mộtMfAiDiUH người8CZyM5G5 nữa.

Thấy MfAiDiUHchân hơJjSDi têJjSD, tMfAiDiUHôi bám MfAiDiUHvào cộMfAiDiUHt điện8CZyM5G5 8CZyM5G5đứng dậyJjSD, 8CZyM5G5chờ mJjSDạch m8CZyM5G5áu lưuJjSD thông.

Phía bêMfAiDiUHn kMfAiDiUHia đường, TrươngMfAiDiUH ThầnMfAiDiUH dMfAiDiUHìu ngưMfAiDiUHời coMfAiDiUHn 8CZyM5G5gái JjSDbên c8CZyM5G5ạnh điJjSD JjSDvề phíaMfAiDiUH cổn8CZyM5G5g kMfAiDiUHhu 8CZyM5G5nhà, MfAiDiUHánh mắt8CZyM5G5 thậtMfAiDiUH dịu d8CZyM5G5àng, cửJjSD chỉMfAiDiUH thMfAiDiUHật quaJjSDn tâm.

Khi đếJjSDn chỗ8CZyM5G5 rẽ8CZyM5G5 MfAiDiUHtrong cổng,JjSD họ bỗngJjSD JjSDnhiên 8CZyM5G5dừng lJjSDại. T8CZyM5G5iếp đJjSDó, Trư8CZyM5G5ơng Thần8CZyM5G5 chầm8CZyM5G5 chậmMfAiDiUH qua8CZyM5G5y đầuJjSD, n8CZyM5G5hìn vềMfAiDiUH phía tôMfAiDiUHi MfAiDiUHđang đứng.

Sự 8CZyM5G5tê liMfAiDiUHệt nhJjSDanh chJjSDóng lan từMfAiDiUH th8CZyM5G5ần ki8CZyM5G5nh cMfAiDiUHhân t8CZyM5G5ới trun8CZyM5G5g MfAiDiUHtâm MfAiDiUHđại não8CZyM5G5, tôiMfAiDiUH dườJjSDng JjSDnhư MfAiDiUHhoàn MfAiDiUHtoàn MfAiDiUHmất JjSDđi khả năngJjSD mMfAiDiUHiêu tảMfAiDiUH cảnh8CZyM5G5 tượngJjSD lúJjSDc đó.

Tóm lMfAiDiUHại, JjSDtất cảJjSD đề8CZyM5G5u vô cùnMfAiDiUHg kịchJjSD hóa.

Nếu khôngJjSD phJjSDải tJjSDận mắt chứng8CZyM5G5 kiế8CZyM5G5n, tựMfAiDiUH mìnhMfAiDiUH trảMfAiDiUHi 8CZyM5G5qua, c8CZyM5G5hắc chắnMfAiDiUH tMfAiDiUHôi sJjSDẽ kh8CZyM5G5ông h8CZyM5G5ề 8CZyM5G5do dựMfAiDiUH 8CZyM5G5tỏ 8CZyM5G5vẻ MfAiDiUHxem thườnJjSDg sâu sắc8CZyM5G5 đMfAiDiUHối với8CZyM5G5 nhữn8CZyM5G5g trMfAiDiUHò khuJjSDôn sáoJjSD á8CZyM5G5c JjSDý này.

Trong k8CZyM5G5hông 8CZyM5G5khí tựa8CZyM5G5 như JjSD kịch trưJjSDờng, nhJjSDân vậMfAiDiUHt naJjSDm JjSDđội JjSDtrên đầuMfAiDiUH MfAiDiUHvòng ánJjSDh s8CZyM5G5áng MfAiDiUHlà T8CZyM5G5rương Thầ8CZyM5G5n nó8CZyM5G5i vJjSDài cJjSDâu gì đóMfAiDiUH vớ8CZyM5G5i MfAiDiUHnhân vật8CZyM5G5 8CZyM5G5nữ cũngJjSD đội8CZyM5G5 v8CZyM5G5òng MfAiDiUHánh sá8CZyM5G5ng, MfAiDiUHrồi sJjSDau đóJjSD một8CZyM5G5 mình8CZyM5G5 MfAiDiUHđi vềMfAiDiUH phía tôiJjSD, từngJjSD 8CZyM5G5bước từng8CZyM5G5 MfAiDiUHbước, 8CZyM5G5đến trước8CZyM5G5 mặt8CZyM5G5 tôi.

Trong p8CZyM5G5hút chốMfAiDiUHc, những t8CZyM5G5ia sáMfAiDiUHng tMfAiDiUHừ vònMfAiDiUHg MfAiDiUHsáng JjSDkia lấ8CZyM5G5p lánMfAiDiUHh MfAiDiUHlàm chó8CZyM5G5i mắtJjSD tôi.

Chân tMfAiDiUHôi vẫnMfAiDiUH tê8CZyM5G5, càng8CZyM5G5 lúc càn8CZyM5G5g t8CZyM5G5ê. MaJjSDy màMfAiDiUH bJjSDên MfAiDiUHcạnh cóMfAiDiUH cộMfAiDiUHt đMfAiDiUHiện nênJjSD tôJjSDi vẫ8CZyM5G5n cMfAiDiUHó thJjSDể ưỡJjSDn 8CZyM5G5ngực thẳngMfAiDiUH lưnJjSDg như m8CZyM5G5ột JjSDcây bút8CZyM5G5 cMfAiDiUHhì. CảmJjSD ơnJjSD ĐảnJjSDg, cảm8CZyM5G5 ơ8CZyM5G5n nJjSDhân dânJjSD, cảm8CZyM5G5 ơnJjSD cJjSDột điện!

- TiMfAiDiUHểu Đậu...

- CJjSDó phảJjSDi aMfAiDiUHnh muốnJjSD hJjSDỏi, sao e8CZyM5G5m lại8CZyM5G5 đếnMfAiDiUH đMfAiDiUHây? TrờiMfAiDiUH đấMfAiDiUHt nhMfAiDiUHân từ,MfAiDiUH cJjSDhỉ JjSDtình cJjSDờ nga8CZyM5G5ng q8CZyM5G5ua thôi.

Trương ThầMfAiDiUHn đJjSDẩy gJjSDọng kính theJjSDo JjSDthói qMfAiDiUHuen, giọ8CZyM5G5ng nóiJjSD trầmMfAiDiUH ấMfAiDiUHm, nụJjSD c8CZyM5G5ười nhJjSDàn nhạt:

- An8CZyM5G5h vốn8CZyM5G5 địnMfAiDiUHh láJjSDt nữMfAiDiUHa sẽ tới8CZyM5G5 gặJjSDp em.

Tôi JjSDcũng MfAiDiUHgượng cười:

- 8CZyM5G5Đúng rồJjSDi. AJjSDnh MfAiDiUHđã hứa, MfAiDiUHsẽ lậ8CZyM5G5p 8CZyM5G5tức JjSDđi tJjSDìm eJjSDm, mộMfAiDiUHt gi8CZyM5G5ây cũnJjSDg khônJjSDg chậmJjSD tJjSDrễ. CònJjSD maMfAiDiUHy, giJjSDờ vẫn8CZyM5G5 c8CZyM5G5hưa MfAiDiUHmuộn, em vẫMfAiDiUHn chJjSDưa JjSDngủ nhưMfAiDiUH mMfAiDiUHột ch8CZyM5G5ú heo.

Nụ cưMfAiDiUHời của8CZyM5G5 8CZyM5G5anh JjSDdần biến mất,MfAiDiUH c8CZyM5G5hỉ cò8CZyM5G5n lJjSDại vMfAiDiUHẻ mJjSDệt mỏi.

Điều nàyJjSD khiếnJjSD tôMfAiDiUHi bỗng JjSD cảm thấy8CZyM5G5 8CZyM5G5hơi mệJjSDt, khMfAiDiUHông phải,MfAiDiUH lJjSDà JjSDrất mệt.

Tôi MfAiDiUHhít mộtMfAiDiUH h8CZyM5G5ơi thật sâuJjSD JjSDrồi vàJjSDo thẳn8CZyM5G5g vấ8CZyM5G5n đề:

- BMfAiDiUHạn MfAiDiUHcủa anMfAiDiUHh 8CZyM5G5họ H8CZyM5G5ạ, tên AJjSDn Khiết,JjSD đúnJjSDg không?

Anh hơMfAiDiUHi sữ8CZyM5G5ng người,8CZyM5G5 nhắm mắtJjSD vàoMfAiDiUH rồiMfAiDiUH lại8CZyM5G5 mở8CZyM5G5 raMfAiDiUH. DướMfAiDiUHi nJjSDhững tiMfAiDiUHa sánMfAiDiUHg MfAiDiUHphản chiMfAiDiUHếu củJjSDa JjSDánh đènJjSD JjSDxung quanh, 8CZyM5G5 đôi mắ8CZyM5G5t s8CZyM5G5au cặJjSDp kí8CZyM5G5nh củJjSDa anJjSDh cànJjSDg MfAiDiUHđen h8CZyM5G5ơn, JjSDsáng hơn.

Không đợiMfAiDiUH đểJjSD aJjSDnh phảMfAiDiUHn ứng, t8CZyM5G5ôi nó8CZyM5G5i tiếp:

- A8CZyM5G5nh JjSDđi gặpJjSD MfAiDiUHem là8CZyM5G5 muốn8CZyM5G5 chia taMfAiDiUHy với8CZyM5G5 emJjSD, cóMfAiDiUH phJjSDải không?

Anh nJjSDhìn tôJjSDi, c8CZyM5G5ặp mJjSDày nhíu MfAiDiUHlại nhưngMfAiDiUH áJjSDnh mJjSDắt khJjSDông hềJjSD lMfAiDiUHảng t8CZyM5G5ránh. GiọnJjSDg anMfAiDiUHh nh8CZyM5G5ẹ nJjSDhàng nhưngMfAiDiUH kiê8CZyM5G5n định:

- ĐúngJjSD vậy.

- JjSDVì aJjSDnh vJjSDà côMfAiDiUH t8CZyM5G5a quay MfAiDiUH lại vớiJjSD nha8CZyM5G5u sao?

- KhôngMfAiDiUH. MfAiDiUHAnh MfAiDiUHvà cô8CZyM5G5 ấyMfAiDiUH mãi mãi8CZyM5G5 khôngJjSD thểJjSD bê8CZyM5G5n nhaJjSDu đMfAiDiUHược. ChJjSDỉ là8CZyM5G5, MfAiDiUHanh không8CZyM5G5 thểJjSD khôJjSDng qMfAiDiUHuan t8CZyM5G5âm đếnJjSD cJjSDô ấy.

Mấy phúMfAiDiUHt saMfAiDiUHu, t8CZyM5G5ôi đã8CZyM5G5 8CZyM5G5hiểu ra mộtMfAiDiUH vàiMfAiDiUH chuyện.

Thực r8CZyM5G5a MfAiDiUHrất JjSDđơn gJjSDiản, một đôiMfAiDiUH y8CZyM5G5êu nMfAiDiUHhau tron8CZyM5G5g mMfAiDiUHười nămJjSD, 8CZyM5G5sắp kết8CZyM5G5 8CZyM5G5hôn JjSDrồi như8CZyM5G5ng v8CZyM5G5ào 8CZyM5G5đêm trướcMfAiDiUH JjSDhôm cJjSDưới, ngườMfAiDiUHi con gáiJjSD JjSDbị một8CZyM5G5 ôMfAiDiUHng MfAiDiUHchủ lớn8CZyM5G5 ởJjSD JjSDđâu xuấtJjSD hiệnJjSD theJjSDo đMfAiDiUHuổi m8CZyM5G5ãnh liệMfAiDiUHt. JjSDCuối cùng,8CZyM5G5 cô 8CZyM5G5ta lựaMfAiDiUH cMfAiDiUHhọn MfAiDiUHtiền bạcJjSD vMfAiDiUHà địaMfAiDiUH 8CZyM5G5vị, vJjSDứt 8CZyM5G5bỏ tìnMfAiDiUHh yêu8CZyM5G5 và8CZyM5G5 lJjSDời MfAiDiUHhứa. TiếcMfAiDiUH thJjSDay, chJjSDỉ trong t8CZyM5G5hời 8CZyM5G5gian JjSDnửa năMfAiDiUHm nJjSDgắn ngủi,MfAiDiUH ông8CZyM5G5 chủMfAiDiUH kMfAiDiUHia lạMfAiDiUHi thícJjSDh mJjSDột ng8CZyM5G5ười khJjSDác. MfAiDiUHCô gái MfAiDiUH vốn kiêuMfAiDiUH ngạoJjSD kMfAiDiUHhông cMfAiDiUHó cMfAiDiUHách 8CZyM5G5nào đốiJjSD diệ8CZyM5G5n 8CZyM5G5với hiệJjSDn JjSDthực tàMfAiDiUHn JjSDkhốc 8CZyM5G5nên đMfAiDiUHã mắc8CZyM5G5 pMfAiDiUHhải chứng pMfAiDiUHhiền muộnJjSD nghiêm8CZyM5G5 trọJjSDng, 8CZyM5G5bắt đầuJjSD nJjSDghĩ cáchJjSD kếtJjSD thú8CZyM5G5c cuJjSDộc đời.

Vào MfAiDiUHgiây phútMfAiDiUH cuối cùng,MfAiDiUH cô8CZyM5G5 t8CZyM5G5a nhJjSDớ MfAiDiUHđến ngườiMfAiDiUH JjSDcon trJjSDai đãJjSD cùnMfAiDiUHg mìnMfAiDiUHh đMfAiDiUHi hếtJjSD JjSDtuổi tJjSDhanh x8CZyM5G5uân nê8CZyM5G5n gửi MfAiDiUH một emaJjSDil, MfAiDiUHnói 8CZyM5G5lời MfAiDiUHxin lỗi.

May thayJjSD, cMfAiDiUHô t8CZyM5G5a 8CZyM5G5được bệnh MfAiDiUHviện cấp8CZyM5G5 cứJjSDu kịpJjSD thời,8CZyM5G5 8CZyM5G5càng mMfAiDiUHay hơn8CZyM5G5 8CZyM5G5là ngườiMfAiDiUH JjSDcon traJjSDi lạ8CZyM5G5i qu8CZyM5G5ay vMfAiDiUHề bJjSDên 8CZyM5G5cô taMfAiDiUH. Chỉ cóJjSD điềJjSDu, MfAiDiUHlý MfAiDiUHdo khôngJjSD phải8CZyM5G5 vìMfAiDiUH tìnJjSDh yêu.

Tôi MfAiDiUHđã nóiJjSD rồi,MfAiDiUH Trương ThầnMfAiDiUH làMfAiDiUH n8CZyM5G5gười rất8CZyM5G5 lươngMfAiDiUH 8CZyM5G5thiện, t8CZyM5G5rong lúMfAiDiUHc kểMfAiDiUH lMfAiDiUHại qu8CZyM5G5á khứMfAiDiUH đã8CZyM5G5 JjSDtừng manJjSDg JjSDđến ch8CZyM5G5o mình nMfAiDiUHiềm JjSDđau khổ8CZyM5G5 vJjSDô tJjSDận vàJjSD thMfAiDiUHậm cMfAiDiUHhí cả8CZyM5G5 sựMfAiDiUH sỉJjSD nhụcJjSD, giọMfAiDiUHng aMfAiDiUHnh vJjSDẫn điềmMfAiDiUH nhiên,JjSD không hề8CZyM5G5 có8CZyM5G5 chút8CZyM5G5 MfAiDiUHcăm MfAiDiUHhận, MfAiDiUHđến nJjSDgay cả8CZyM5G5 oáMfAiDiUHn giận8CZyM5G5 8CZyM5G5hay quởJjSD trác8CZyM5G5h cũnMfAiDiUHg đều8CZyM5G5 k8CZyM5G5hông có.

- T8CZyM5G5iểu Đậu8CZyM5G5, MfAiDiUHanh không thMfAiDiUHể JjSDbỏ mặcMfAiDiUH côJjSD ấy8CZyM5G5. 8CZyM5G5Dù g8CZyM5G5ì, a8CZyM5G5nh 8CZyM5G5và JjSDcô ấyJjSD đãJjSD 8CZyM5G5có bấyMfAiDiUH nh8CZyM5G5iêu 8CZyM5G5năm tìMfAiDiUHnh 8CZyM5G5cảm, đãJjSD MfAiDiUHcó 8CZyM5G5bao nhiêu năMfAiDiUHm b8CZyM5G5ên nhMfAiDiUHau. ĐJjSDối vJjSDới a8CZyM5G5nh, cMfAiDiUHô ấy8CZyM5G5 làJjSD mJjSDột nJjSDgười th8CZyM5G5ân, 8CZyM5G5anh không8CZyM5G5 th8CZyM5G5ể t8CZyM5G5rơ mắt JjSDnhìn 8CZyM5G5cô MfAiDiUHấy tựMfAiDiUH 8CZyM5G5hủy diệtMfAiDiUH mìnMfAiDiUHh, anMfAiDiUHh t8CZyM5G5hật sMfAiDiUHự khôngJjSD làJjSDm được...

Khi nóiJjSD MfAiDiUHnhững lời8CZyM5G5 này, tro8CZyM5G5ng 8CZyM5G5giọng n8CZyM5G5ói củJjSDa anJjSDh MfAiDiUHnhư JjSDcó cơn8CZyM5G5 8CZyM5G5sóng lMfAiDiUHớn, khôn8CZyM5G5g cMfAiDiUHòn MfAiDiUHấm 8CZyM5G5áp, rõ8CZyM5G5 rànJjSDg nMfAiDiUHữa mà khànMfAiDiUH khàn,MfAiDiUH rJjSDam MfAiDiUHráp nMfAiDiUHhư t8CZyM5G5hể bịMfAiDiUH dJjSDao 8CZyM5G5cứa MfAiDiUHvào tim:

- BácMfAiDiUH sĩ8CZyM5G5 nóiJjSD, 8CZyM5G5bệnh của 8CZyM5G5cô ấyMfAiDiUH phụcJjSD hồi8CZyM5G5 rấJjSDt chậm,JjSD c8CZyM5G5ần JjSDnhiều thờiMfAiDiUH giaJjSDn, cầnJjSD nhiMfAiDiUHều MfAiDiUHsự nhẫJjSDn MfAiDiUHnại. MfAiDiUHTừ bé,8CZyM5G5 côJjSD ấy đãJjSD mất8CZyM5G5 mẹJjSD, JjSDsau 8CZyM5G5khi tố8CZyM5G5t nghiệp8CZyM5G5, MfAiDiUHcũng MfAiDiUHgần 8CZyM5G5như cắtMfAiDiUH 8CZyM5G5đứt m8CZyM5G5ọi qu8CZyM5G5an JjSDhệ với8CZyM5G5 gJjSDia đìnhJjSD. Giờ đâyMfAiDiUH trê8CZyM5G5n thế8CZyM5G5 g8CZyM5G5iới nà8CZyM5G5y, côMfAiDiUH ấyJjSD chỉJjSD cJjSDó mìnhJjSD anh.

Nói tJjSDhẳng làMfAiDiUH tìJjSDnh huốnJjSDg lúc nàJjSDy nằmMfAiDiUH nMfAiDiUHgoài sJjSDuy đoánMfAiDiUH MfAiDiUHcủa tôi,JjSD JjSDnó khônJjSDg giốn8CZyM5G5g vớiMfAiDiUH hàng8CZyM5G5 tJjSDrăm khJjSDả nănJjSDg mà t8CZyM5G5ôi ngMfAiDiUHhĩ đếnJjSD 8CZyM5G5trong nhữJjSDng lúMfAiDiUHc thMfAiDiUHẫn thờMfAiDiUH. Đ8CZyM5G5ặc biJjSDệt lạ8CZyM5G5i khôMfAiDiUHng đJjSDủ nhMfAiDiUHẫn tâ8CZyM5G5m, kh8CZyM5G5ông đủ JjSD ác ýJjSD nêJjSDn khiến8CZyM5G5 tôMfAiDiUHi khôn8CZyM5G5g 8CZyM5G5kịp ph8CZyM5G5ản ứngJjSD. 8CZyM5G5Ngẩn ngườiMfAiDiUH mã8CZyM5G5i tJjSDôi mới8CZyM5G5 8CZyM5G5sực 8CZyM5G5nhớ JjSDra, hỏi:

- PJjSDhải mấ8CZyM5G5t 8CZyM5G5bao lâuJjSD mJjSDới hoàn MfAiDiUHtoàn JjSDhồi phục?

- 8CZyM5G5Anh khôn8CZyM5G5g biết...MfAiDiUH - TrMfAiDiUHương ThMfAiDiUHần khMfAiDiUHẽ nhếcMfAiDiUHh môiJjSD, nJjSDói tiếp:JjSD JjSD- JjSD... nhưn8CZyM5G5g điềuJjSD đóJjSD khôn8CZyM5G5g MfAiDiUHquan tr8CZyM5G5ọng. Dù làJjSD b8CZyM5G5ao JjSDlâu aJjSDnh cũ8CZyM5G5ng khôngJjSD JjSDthể để8CZyM5G5 eJjSDm cMfAiDiUHùng 8CZyM5G5anh gánJjSDh 8CZyM5G5chịu tất8CZyM5G5 cả.8CZyM5G5 BJjSDởi JjSDvì, nhưMfAiDiUH thế khôngMfAiDiUH cMfAiDiUHông bằn8CZyM5G5g vJjSDới 8CZyM5G5em. JjSDVà MfAiDiUHvì đâ8CZyM5G5y l8CZyM5G5à cMfAiDiUHhuyện riê8CZyM5G5ng củaMfAiDiUH a8CZyM5G5nh MfAiDiUHvà JjSDcô ấy.JjSD Ti8CZyM5G5ểu Đậu8CZyM5G5, em cJjSDó thểMfAiDiUH hiểuJjSD không?

Tôi ng8CZyM5G5hĩ, m8CZyM5G5ình cJjSDó thể hiểu.

Hai ngJjSDười JjSDở bên8CZyM5G5 8CZyM5G5nhau đã8CZyM5G5 quá lâuMfAiDiUH, MfAiDiUHdù MfAiDiUHsau nàyMfAiDiUH khô8CZyM5G5ng cMfAiDiUHòn yêu8CZyM5G5 n8CZyM5G5hau thJjSDắm thiJjSDết, thậJjSDm chJjSDí lMfAiDiUHà làmJjSD tổ8CZyM5G5n t8CZyM5G5hương nhau, như8CZyM5G5ng vẫnJjSD khôngJjSD thMfAiDiUHể JjSDnào JjSDxóa bỏMfAiDiUH hMfAiDiUHình ảMfAiDiUHnh cJjSDủa đốJjSDi phươnJjSDg tMfAiDiUHrong cuộcJjSD đời mình.

Có thểJjSD MfAiDiUHvì 8CZyM5G5thói qJjSDuen, có thểJjSD vJjSDì trMfAiDiUHách nhiệm,MfAiDiUH cũng8CZyM5G5 có8CZyM5G5 thể8CZyM5G5 vì8CZyM5G5 tìnhMfAiDiUH 8CZyM5G5bạn, JjSDvà cũng8CZyM5G5 có8CZyM5G5 thJjSDể JjSDvì tìn8CZyM5G5h th8CZyM5G5ân, JjSDnhưng không liêJjSDn qJjSDuan gì8CZyM5G5 đếnMfAiDiUH JjSDtình yêu.

Lấy v8CZyM5G5í dMfAiDiUHụ MfAiDiUHđơn gi8CZyM5G5ản, nếu L8CZyM5G5âm L8CZyM5G5ỗi cóMfAiDiUH xảyJjSD r8CZyM5G5a chuyệnJjSD JjSDgì, tôMfAiDiUHi cMfAiDiUHũng vậy8CZyM5G5, khôngJjSD thểMfAiDiUH bỏ8CZyM5G5 JjSDmặc anMfAiDiUHh ta.

"Không 8CZyM5G5thể bỏMfAiDiUH mặc"MfAiDiUH, bốn chữ8CZyM5G5 MfAiDiUHnày, t8CZyM5G5ôi hiểu.

Theo MfAiDiUHmô tuýJjSDp phát8CZyM5G5 trMfAiDiUHiển trong p8CZyM5G5him, T8CZyM5G5rương ThầJjSDn cJjSDó lẽ8CZyM5G5 JjSDsẽ vJjSDì mJjSDuốn t8CZyM5G5ôi quênMfAiDiUH an8CZyM5G5h, hậnJjSD anMfAiDiUHh nêJjSDn giJjSDả vJjSDờ quay lạiMfAiDiUH MfAiDiUHvới cMfAiDiUHô T8CZyM5G5hiên thầnMfAiDiUH 8CZyM5G5mùa hạMfAiDiUH, JjSDsau đóJjSD b8CZyM5G5ị JjSDtôi c8CZyM5G5hửi rJjSDủa rồiJjSD tát,8CZyM5G5 cuốiJjSD cùn8CZyM5G5g tráiJjSD tim aJjSDnh MfAiDiUHtan n8CZyM5G5át nhJjSDìn thMfAiDiUHeo bó8CZyM5G5ng tôJjSDi khuJjSDất xJjSDa dần.

Hoặc là8CZyM5G5 saJjSDu MfAiDiUHkhi biếtJjSD sự tMfAiDiUHhật, tôiJjSD sMfAiDiUHẽ ngMfAiDiUHân ngấnJjSD nướcMfAiDiUH mắMfAiDiUHt JjSDkiên quyếMfAiDiUHt cùn8CZyM5G5g MfAiDiUHanh chă8CZyM5G5m sóMfAiDiUHc côMfAiDiUH MfAiDiUHThiên thầMfAiDiUHn MfAiDiUHmùa hạ kMfAiDiUHia. JjSDCuối JjSDcùng, saJjSDu k8CZyM5G5hi tMfAiDiUHrải JjSDqua JjSDhàng loạt8CZyM5G5 nhJjSDững đảJjSD 8CZyM5G5kích lẫ8CZyM5G5n hiểu8CZyM5G5 lầm,JjSD ánh s8CZyM5G5áng củMfAiDiUHa ThánhMfAiDiUH mẫuMfAiDiUH t8CZyM5G5ôi cuốiMfAiDiUH cùJjSDng cũMfAiDiUHng cảmMfAiDiUH hóa8CZyM5G5 8CZyM5G5được 8CZyM5G5trời đấtMfAiDiUH, tìMfAiDiUHnh bạ8CZyM5G5n củ8CZyM5G5a baJjSD người và8CZyM5G5 tìMfAiDiUHnh yêJjSDu củMfAiDiUHa hJjSDai ngJjSDười cù8CZyM5G5ng tMfAiDiUHồn MfAiDiUHtại v8CZyM5G5à chú8CZyM5G5ng tô8CZyM5G5i sẽ8CZyM5G5 c8CZyM5G5ùng sốMfAiDiUHng tron8CZyM5G5g những ngMfAiDiUHày v8CZyM5G5ui v8CZyM5G5ẻ, hạnJjSDh phúc...

Thế nhưng,JjSD dMfAiDiUHù cuộcJjSD sống có8CZyM5G5 đầMfAiDiUHy nJjSDhững tìnJjSDh 8CZyM5G5huống MfAiDiUHcẩu huMfAiDiUHyết thìMfAiDiUH cũnMfAiDiUHg khônMfAiDiUHg phảiJjSD lMfAiDiUHà đanMfAiDiUHg tr8CZyM5G5ên kịchMfAiDiUH trường.

Trương TMfAiDiUHhần lựMfAiDiUHa JjSDchọn sự thẳJjSDng thắnMfAiDiUH, JjSDthành thật,MfAiDiUH tJjSDôi lựa8CZyM5G5 chMfAiDiUHọn rờMfAiDiUHi xJjSDa anh8CZyM5G5. 8CZyM5G5Hai chú8CZyM5G5ng tôiJjSD, mỗi8CZyM5G5 ngJjSDười mộtJjSD lựa chọMfAiDiUHn, bìMfAiDiUHnh tMfAiDiUHĩnh JjSDmà quJjSDyết đoán.

Không cóJjSD nướMfAiDiUHc mắt,8CZyM5G5 không 8CZyM5G5có sMfAiDiUHự đJjSDau khổ8CZyM5G5 xéMfAiDiUH 8CZyM5G5gan 8CZyM5G5xé ruột,JjSD khôMfAiDiUHng hỏJjSDi trời,MfAiDiUH hỏMfAiDiUHi đấtMfAiDiUH, h8CZyM5G5ỏi biển,MfAiDiUH 8CZyM5G5tất cảMfAiDiUH đều the8CZyM5G5o lMfAiDiUHẽ t8CZyM5G5ự nhiên.

Tôi giậmMfAiDiUH 8CZyM5G5giậm chân, 8CZyM5G5hình như8CZyM5G5 kh8CZyM5G5ông cònMfAiDiUH têMfAiDiUH nữa.

Buông taMfAiDiUHy khỏiJjSD cJjSDây cột điMfAiDiUHện, tôi8CZyM5G5 JjSDcười hMfAiDiUHì JjSDhì nói:

- MJjSDay JjSDmà ngườiJjSD trong vJjSDăn phòng8CZyM5G5 JjSDđều khô8CZyM5G5ng biMfAiDiUHết chuMfAiDiUHyện cJjSDủa JjSDhai ch8CZyM5G5úng MfAiDiUHta, đỡMfAiDiUH 8CZyM5G5phải tJjSDốn côngMfAiDiUH giJjSDải thích.

Trương T8CZyM5G5hần gật8CZyM5G5 đầuJjSD, cuố8CZyM5G5i cùng trênJjSD kh8CZyM5G5óe JjSDmôi MfAiDiUHanh cũnMfAiDiUHg lộJjSD MfAiDiUHra m8CZyM5G5ột đườnMfAiDiUHg conMfAiDiUHg 8CZyM5G5nho nhỏ:

- ỪMfAiDiUH, cũ8CZyM5G5ng may.

- Ma8CZyM5G5y JjSDlà cJjSDhúng tJjSDa chJjSDưa nói tớiMfAiDiUH MfAiDiUHkế hoạchJjSD 8CZyM5G5hay MfAiDiUHlời JjSDhứa gì.

- 8CZyM5G5Ừ, may.

- 8CZyM5G5May MfAiDiUHmà eJjSDm vẫnMfAiDiUH JjSDchưa rấtMfAiDiUH rất rấtJjSD tJjSDhích anJjSDh, tJjSDhích đế8CZyM5G5n nỗJjSDi khJjSDắc cốMfAiDiUHt gMfAiDiUHhi tâm.

- Ừ,MfAiDiUH may.

- MaJjSDy MfAiDiUHmà, anJjSDh JjSDcũng đối v8CZyM5G5ới 8CZyM5G5em nMfAiDiUHhư vậy.

Lần JjSDnày TrưMfAiDiUHơng ThầnJjSD lại khôMfAiDiUHng nó8CZyM5G5i gì.

Để 8CZyM5G5không khMfAiDiUHí bớt8CZyM5G5 JjSDtẻ n8CZyM5G5gắt, tôi đàJjSDnh phảiMfAiDiUH nóiMfAiDiUH tiếp:

- Tìn8CZyM5G5h yJjSDêu củMfAiDiUHa chúng8CZyM5G5 ta thậtJjSD "chớpMfAiDiUH nMfAiDiUHhoáng". TừMfAiDiUH lúc8CZyM5G5 xácMfAiDiUH địJjSDnh MfAiDiUHquan MfAiDiUHhệ yJjSDêu đương8CZyM5G5 đMfAiDiUHến JjSDkhi kết thJjSDúc, trMfAiDiUHước sa8CZyM5G5u gMfAiDiUHộp lạiMfAiDiUH hMfAiDiUHình như8CZyM5G5 nhiềJjSDu nhấJjSDt chỉJjSD mưJjSDời ngày.

Trương ThJjSDần gi8CZyM5G5ơ taJjSDy ra xe8CZyM5G5m đồngMfAiDiUH hồ,JjSD nói:

- ChínMfAiDiUH 8CZyM5G5ngày JjSDhai mươi haMfAiDiUHi MfAiDiUHgiờ bốJjSDn m8CZyM5G5ươi bJjSDa phút,8CZyM5G5 từ8CZyM5G5 lúc8CZyM5G5 aJjSDnh MfAiDiUHnói vớiMfAiDiUH eMfAiDiUHm "PhJjSDải" MfAiDiUHđến 8CZyM5G5câu nóJjSDi ban nãMfAiDiUHy "Đú8CZyM5G5ng vậy".

- JjSDCó phJjSDải anMfAiDiUHh thíc8CZyM5G5h em không?

- AnMfAiDiUHh muố8CZyM5G5n cMfAiDiUHhia ta8CZyM5G5y eJjSDm có đúngJjSD không?

- ĐúnJjSDg vậy.

Tôi JjSDhít MfAiDiUHmạnh mũJjSDi, chớp mắt8CZyM5G5 JjSDthật mạnh,MfAiDiUH héMfAiDiUHt to:

- AnMfAiDiUHh đừngMfAiDiUH 8CZyM5G5như thếMfAiDiUH này. NếuJjSD a8CZyM5G5nh n8CZyM5G5hư thế8CZyM5G5 8CZyM5G5này thMfAiDiUHì e8CZyM5G5m sMfAiDiUHẽ cMfAiDiUHảm th8CZyM5G5ấy an8CZyM5G5h thíJjSDch 8CZyM5G5em nhMfAiDiUHiều hơ8CZyM5G5n eMfAiDiUHm MfAiDiUHthích anh.

Trương ThầMfAiDiUHn bậtMfAiDiUH cười, JjSDgiọng nó8CZyM5G5i k8CZyM5G5hàn khMfAiDiUHàn nhưnJjSDg rõ8CZyM5G5 JjSDràng, cMfAiDiUHhín chắn:

- TiểJjSDu Đậu,8CZyM5G5 MfAiDiUHanh th8CZyM5G5ực sự muốnMfAiDiUH luMfAiDiUHôn ở8CZyM5G5 MfAiDiUHbên JjSDem, muố8CZyM5G5n quý8CZyM5G5 trọngJjSD emJjSD, khôngJjSD muố8CZyM5G5n e8CZyM5G5m MfAiDiUHphải bu8CZyM5G5ồn, khôngJjSD muJjSDốn eJjSDm phải khó8CZyM5G5c. MfAiDiUHAnh nh8CZyM5G5ững tưJjSDởng rằ8CZyM5G5ng, 8CZyM5G5mình 8CZyM5G5có thể8CZyM5G5 MfAiDiUHlàm được...

Anh nMfAiDiUHắm chắc8CZyM5G5 JjSDvai tôi, 8CZyM5G5xoay tôJjSDi nửaJjSD vòngMfAiDiUH tròn,JjSD 8CZyM5G5sau MfAiDiUHđó MfAiDiUHkhẽ đẩy8CZyM5G5 tôJjSDi MfAiDiUHvề phía8CZyM5G5 trước,8CZyM5G5 giọngMfAiDiUH aJjSDnh vaJjSDng lên sau8CZyM5G5 lưngJjSD tôi:

- TJjSDrước đâ8CZyM5G5y, đềuMfAiDiUH JjSDlà MfAiDiUHem nhìn JjSDanh rờiJjSD đi.JjSD LMfAiDiUHần 8CZyM5G5này đổi8CZyM5G5 lại,8CZyM5G5 MfAiDiUHanh JjSDsẽ nhìn8CZyM5G5 the8CZyM5G5o bóngMfAiDiUH em.

- Phải.

- Được.

Tôi MfAiDiUHsải MfAiDiUHnhững bư8CZyM5G5ớc lớn, khôngMfAiDiUH MfAiDiUHquay đJjSDầu lại.

Tôi thấMfAiDiUHt tìJjSDnh rồi,8CZyM5G5 tôi rấtMfAiDiUH buồn.

Dù cuJjSDộc MfAiDiUHtình này8CZyM5G5 từJjSD MfAiDiUHđầu chí c8CZyM5G5uối 8CZyM5G5tổng cộnMfAiDiUHg khMfAiDiUHông đếnMfAiDiUH 8CZyM5G5mười ngMfAiDiUHày, nhưJjSDng tMfAiDiUHôi 8CZyM5G5vẫn MfAiDiUHrất buồn.

Vốn đ8CZyM5G5ịnh lấy8CZyM5G5 đMfAiDiUHồ, rồi8CZyM5G5 8CZyM5G5đi đến ch8CZyM5G5ỗ NJjSDgưu BôJjSDn nhMfAiDiUHưng MfAiDiUHdo trMfAiDiUHong 8CZyM5G5lòng buMfAiDiUHồn bMfAiDiUHã nênJjSD tôi8CZyM5G5 muốnJjSD 8CZyM5G5quay vềJjSD nMfAiDiUHhà JjSDở một mình.

Có câMfAiDiUHu nói:8CZyM5G5 "K8CZyM5G5hông có cácMfAiDiUHh nà8CZyM5G5o JjSDgiải sầMfAiDiUHu ng8CZyM5G5oài 8CZyM5G5việc giả8CZyM5G5 vJjSDờ vui...".

Tôi muMfAiDiUHa cổMfAiDiUH vị8CZyM5G5t MfAiDiUHThanh VõJjSD loại ca8CZyM5G5y nhất,8CZyM5G5 MfAiDiUHpha lJjSDy càJjSD phMfAiDiUHê đ8CZyM5G5en đặcMfAiDiUH hMfAiDiUHơn cMfAiDiUHả t8CZyM5G5ương 8CZyM5G5rồi nhìMfAiDiUHn hJjSDai thứJjSD nJjSDày bầnMfAiDiUH thần hồiJjSD lâu,MfAiDiUH cuốiJjSD MfAiDiUHcùng lMfAiDiUHại khônJjSDg nhét8CZyM5G5 v8CZyM5G5ào miệng.

Tôi nhMfAiDiUHư cMfAiDiUHon nhặng8CZyM5G5 k8CZyM5G5hông đầu 8CZyM5G5lượn quanMfAiDiUHh phòngMfAiDiUH mườiJjSD bảJjSDy, mMfAiDiUHười táMfAiDiUHm vòng,JjSD chóngMfAiDiUH mặt,JjSD ho8CZyM5G5a mắt,8CZyM5G5 cháMfAiDiUHn nản,MfAiDiUH cuối cù8CZyM5G5ng chỉJjSD MfAiDiUHcó tJjSDhể 8CZyM5G5mở máMfAiDiUHy tính,JjSD rồiMfAiDiUH lJjSDại tiệ8CZyM5G5n tMfAiDiUHay đăng8CZyM5G5 nhậJjSDp QQ.

Vào giờMfAiDiUH MfAiDiUHăn tốiJjSD củaMfAiDiUH ngày JjSDChủ nJjSDhật, sốMfAiDiUH ngườiMfAiDiUH JjSDOnline ch8CZyM5G5ỉ đếJjSDm trênJjSD đầuMfAiDiUH ngJjSDón tay8CZyM5G5, MfAiDiUHdo đMfAiDiUHó MfAiDiUHavatar nJjSDào sángJjSD càng t8CZyM5G5rở nêMfAiDiUHn rMfAiDiUHõ ràngMfAiDiUH hơn.

Trong đMfAiDiUHó cMfAiDiUHó mMfAiDiUHột avatar, 8CZyM5G5 hình 8CZyM5G5như lúc8CZyM5G5 MfAiDiUHnào cũMfAiDiUHng JjSDsáng, rỏMfAiDiUH lJjSDẽ a8CZyM5G5nh 8CZyM5G5ta nghMfAiDiUHiện gaMfAiDiUHme JjSDtrên QMfAiDiUHQ n8CZyM5G5ên O8CZyM5G5nline ha8CZyM5G5i mươi 8CZyM5G5bốn ti8CZyM5G5ếng đồngJjSD hồJjSD mộtMfAiDiUH ngày.

Có 8CZyM5G5một thMfAiDiUHời MfAiDiUHgian dài, MfAiDiUHtôi 8CZyM5G5đều 8CZyM5G5chọn JjSDsự phớtMfAiDiUH lờJjSD đối8CZyM5G5 vJjSDới ngưMfAiDiUHời này.8CZyM5G5 NhưMfAiDiUHng lần8CZyM5G5 JjSDnày nMfAiDiUHhư bMfAiDiUHị JjSDtrúng 8CZyM5G5tà, t8CZyM5G5ay run 8CZyM5G5run, tôiJjSD ấnJjSD vàoMfAiDiUH 8CZyM5G5avatar MfAiDiUHđó rồi8CZyM5G5 gửMfAiDiUHi mộ8CZyM5G5t biểJjSDu tJjSDượng mMfAiDiUHặt cười.

Vừa gMfAiDiUHửi xoMfAiDiUHng, tôJjSDi liền JjSDmuốn MfAiDiUHchặt phănJjSDg cMfAiDiUHái đMfAiDiUHầu mìnhMfAiDiUH đi,JjSD đaMfAiDiUHng đ8CZyM5G5ịnh thoátJjSD raJjSD, co8CZyM5G5n chu8CZyM5G5ột dừng8CZyM5G5 lạ8CZyM5G5i nút "8CZyM5G5X" trênJjSD đỉnMfAiDiUHh góJjSDc bJjSDên ph8CZyM5G5ải, t8CZyM5G5ôi lạiJjSD khôngJjSD JjSDnhấn vào.

Cát bụiJjSD (******) 18:45:34

A PhúcMfAiDiUH, 8CZyM5G5em tìJjSDm 8CZyM5G5anh ?

Tốc JjSDđộ đ8CZyM5G5ánh chữJjSD của8CZyM5G5 Lâm JjSDLỗi vJjSDẫn MfAiDiUHnhanh JjSDnhư trướ8CZyM5G5c đây,MfAiDiUH cônMfAiDiUHg lMfAiDiUHao MfAiDiUHnày thuộJjSDc vJjSDề mốiMfAiDiUH tình8CZyM5G5 mỗiMfAiDiUH người8CZyM5G5 mộtMfAiDiUH n8CZyM5G5ơi củMfAiDiUHa chúng tôi.

Khi ấyMfAiDiUH 8CZyM5G5rất nghJjSDèo, cước gọi8CZyM5G5 điệ8CZyM5G5n thoạMfAiDiUHi đường8CZyM5G5 d8CZyM5G5ài MfAiDiUHrất đắt,JjSD tôMfAiDiUHi vMfAiDiUHà an8CZyM5G5h t8CZyM5G5a lJjSDiền tJjSDận dụMfAiDiUHng JjSDtất cảJjSD 8CZyM5G5cơ hộiMfAiDiUH để cóMfAiDiUH thể8CZyM5G5 lên8CZyM5G5 mạJjSDng JjSDnói MfAiDiUHchuyện. JjSDKý túJjSDc xá,8CZyM5G5 quán8CZyM5G5 net8CZyM5G5, phòngJjSD MfAiDiUHmáy, đều8CZyM5G5 lMfAiDiUHà nhữngJjSD nơiMfAiDiUH chúng 8CZyM5G5tôi từngMfAiDiUH chiếnJjSD đấu.

Số JjSDQQ MfAiDiUHcủa haJjSDi cJjSDhúng tôi là8CZyM5G5 cùngJjSD đănJjSDg kýMfAiDiUH MfAiDiUHmột lúcMfAiDiUH, MfAiDiUHsáu năMfAiDiUHm MfAiDiUHrồi, chưJjSDa từngMfAiDiUH thay.

Trên th8CZyM5G5ực tếJjSD, c8CZyM5G5ó rất nhiJjSDều thứMfAiDiUH vẫnJjSD khMfAiDiUHông hề8CZyM5G5 JjSDthay đổiJjSD s8CZyM5G5au JjSDkhi chú8CZyM5G5ng t8CZyM5G5ôi chi8CZyM5G5a taMfAiDiUHy. 8CZyM5G5Ví JjSDdụ nMfAiDiUHhư sốMfAiDiUH điMfAiDiUHện thoại MfAiDiUHdi dộng,JjSD số8CZyM5G5 tàiMfAiDiUH khoản8CZyM5G5 MSJjSDN, 8CZyM5G5địa MfAiDiUHchỉ emJjSDail, biệt8CZyM5G5 d8CZyM5G5anh trMfAiDiUHên mạng,JjSD MfAiDiUHcách gọ8CZyM5G5i thân mậtMfAiDiUH troJjSDng đờMfAiDiUHi thực,8CZyM5G5 tMfAiDiUHhậm cJjSDhí đếMfAiDiUHn MfAiDiUHngay MfAiDiUHcả mJjSDật mãJjSD thẻ8CZyM5G5 JjSDngân 8CZyM5G5hàng 8CZyM5G5cũng kJjSDhông đổi. Đó8CZyM5G5 chín8CZyM5G5h lMfAiDiUHà ngJjSDày JjSDsinh nhậtJjSD củJjSDa MfAiDiUHanh ta.

Có dMfAiDiUHuy nhMfAiDiUHất m8CZyM5G5ột thứ th8CZyM5G5ay JjSDđổi l8CZyM5G5à JjSDtình cJjSDảm những8CZyM5G5 8CZyM5G5tưởng sẽMfAiDiUH JjSDbền lJjSDâu nhJjSDư trờJjSDi đất.

Trời đấ8CZyM5G5t! JjSDXem rMfAiDiUHa 8CZyM5G5tôi đang thật8CZyM5G5 sự8CZyM5G5 rấ8CZyM5G5t buồn.MfAiDiUH TôiMfAiDiUH nhíJjSDu mắt,8CZyM5G5 cJjSDau JjSDmày vẻMfAiDiUH đaMfAiDiUHu đớn.

A JjSDTu LMfAiDiUHa (******) 18:47:51

Gửi nhầm.

Tôi chỉ8CZyM5G5 JjSDmuốn nhaJjSDnh chóng kết8CZyM5G5 thúc8CZyM5G5 cJjSDuộc đối8CZyM5G5 thoMfAiDiUHại MfAiDiUHvô thưởngMfAiDiUH vJjSDô p8CZyM5G5hạt nàJjSDy nhưJjSDng lại8CZyM5G5 mMfAiDiUHột MfAiDiUHlần nữMfAiDiUHa đ8CZyM5G5ang định tho8CZyM5G5át thJjSDì phảiMfAiDiUH dừngMfAiDiUH lại.

Cát JjSDbụi (******) 18:48:34

A PhúcJjSD, c8CZyM5G5ó phảiJjSD đ8CZyM5G5ã xảy rJjSDa JjSDchuyện gìMfAiDiUH không?

Tôi cJjSDó thểJjSD nJjSDói JjSDmột MfAiDiUHcách không hề8CZyM5G5 MfAiDiUHphô trư8CZyM5G5ơng rằn8CZyM5G5g, JjSDtừ cửJjSDa sổJjSD MfAiDiUHchat, tr8CZyM5G5ong MfAiDiUHfont chữMfAiDiUH "MfAiDiUHLệ", cMfAiDiUHỡ chữ 8CZyM5G5 năm, mMfAiDiUHàu chữJjSD x8CZyM5G5anh JjSDda trJjSDời, MfAiDiUHtôi cóMfAiDiUH tJjSDhể tưMfAiDiUHởng tJjSDượng rMfAiDiUHa dMfAiDiUHáng vẻMfAiDiUH của8CZyM5G5 8CZyM5G5anh tMfAiDiUHa lúc này.

Mắt nhMfAiDiUHìn chJjSDằm chằJjSDm vào màJjSDn hìnhJjSD, nMfAiDiUHgón tMfAiDiUHay đJjSDặt MfAiDiUHtrên bàJjSDn phím,JjSD kJjSDhẽ m8CZyM5G5ím MfAiDiUHchặt môMfAiDiUHi, thoáng8CZyM5G5 chút8CZyM5G5 lMfAiDiUHo JjSDlắng. Ồ đJjSDúng rồi,MfAiDiUH b8CZyM5G5ên cMfAiDiUHạnh MfAiDiUHcòn JjSDcó n8CZyM5G5ửa baMfAiDiUHo thuốc8CZyM5G5 lá,JjSD một8CZyM5G5 chiJjSDếc gMfAiDiUHạt tàn,8CZyM5G5 8CZyM5G5một MfAiDiUHcái bậtJjSD lửa.

Nếu 8CZyM5G5như, 8CZyM5G5những thói qu8CZyM5G5en nàJjSDy củaJjSD anJjSDh tJjSDa 8CZyM5G5cũng khônJjSDg hề8CZyM5G5 thJjSDay đổi.

Tôi thừaMfAiDiUH nJjSDhận, c8CZyM5G5ó nh8CZyM5G5ững lúc tôi8CZyM5G5 JjSDlà ngườ8CZyM5G5i 8CZyM5G5rất không8CZyM5G5 JjSDquyết đoán.MfAiDiUH VậyJjSD nên,MfAiDiUH lúMfAiDiUHc này8CZyM5G5 tJjSDôi dMfAiDiUHo dự8CZyM5G5, chầnJjSD chừ, JjSDkhông dứtJjSD khoátMfAiDiUH ấnJjSD vàJjSDo nútJjSD "X".

A TJjSDu MfAiDiUHLa (******) 18:52:43

Nếu eMfAiDiUHm MfAiDiUHxảy rJjSDa chuyện,MfAiDiUH anh sẽ8CZyM5G5 8CZyM5G5làm gì?

Trong vàJjSDi phút8CZyM5G5 tôJjSDi dMfAiDiUHo dJjSDự, Lâm LỗJjSDi vẫMfAiDiUHn lặn8CZyM5G5g lJjSDẽ chờJjSD đợJjSDi. 8CZyM5G5Sau kJjSDhi dòn8CZyM5G5g cJjSDhữ vJjSDừa rồi8CZyM5G5 được8CZyM5G5 gửiJjSD đi,8CZyM5G5 aMfAiDiUHnh t8CZyM5G5a không lậpMfAiDiUH t8CZyM5G5ức tr8CZyM5G5ả JjSDlời màMfAiDiUH MfAiDiUHlặng lJjSDẽ mấtMfAiDiUH khoả8CZyM5G5ng m8CZyM5G5ột p8CZyM5G5hút rưỡi.

Cát bụ8CZyM5G5i (******) 18:54:22

Anh sẽ8CZyM5G5 8CZyM5G5ở bêJjSDn eMfAiDiUHm, nếMfAiDiUHu em muốJjSDn. ChỉJjSD cầMfAiDiUHn JjSDem MfAiDiUHđồng ý.

 

A JjSDTu 8CZyM5G5La (******) 18:54:55

Tại saoMfAiDiUH? JjSDChẳng phảiMfAiDiUH MfAiDiUHgiữa hai chúng8CZyM5G5 tMfAiDiUHa 8CZyM5G5đã MfAiDiUHkhông cònJjSD qMfAiDiUHuan hệJjSD 8CZyM5G5gì rồi8CZyM5G5 sao?

 

Cát bụi8CZyM5G5 (******) 18:56:32

A PhúJjSDc MfAiDiUHngốc, c8CZyM5G5ho d8CZyM5G5ù là lúcMfAiDiUH nàoJjSD, chMfAiDiUHo dJjSDù lMfAiDiUHà tìMfAiDiUHnh huốJjSDng gì,8CZyM5G5 an8CZyM5G5h MfAiDiUHcũng JjSDkhông thểJjSD bỏJjSD mặ8CZyM5G5c JjSDem. DJjSDù chú8CZyM5G5ng ta kh8CZyM5G5ông c8CZyM5G5òn 8CZyM5G5là ngườiJjSD yê8CZyM5G5u thMfAiDiUHì vMfAiDiUHẫn lMfAiDiUHà bạnJjSD bMfAiDiUHè. D8CZyM5G5ù 8CZyM5G5em k8CZyM5G5hông MfAiDiUHcoi MfAiDiUHanh lJjSDà bạn8CZyM5G5 thì8CZyM5G5 MfAiDiUHít ra JjSDem vMfAiDiUHà JjSDanh cũngJjSD vJjSDẫn lMfAiDiUHà đồ8CZyM5G5ng hươnMfAiDiUHg lJjSDớn lên8CZyM5G5 cù8CZyM5G5ng nhau.

Tôi khôn8CZyM5G5g JjSDtrả JjSDlời mà8CZyM5G5 nhấn thMfAiDiUHẳng 8CZyM5G5vào MfAiDiUHnút JjSD"X" rMfAiDiUHồi tắtJjSD máyJjSD tính.

Vì tôiMfAiDiUH khó8CZyM5G5c, dMfAiDiUHù khôJjSDng có sự8CZyM5G5 trợJjSD lực8CZyM5G5 củaMfAiDiUH vMfAiDiUHị MfAiDiUHcay, vị8CZyM5G5 đắngMfAiDiUH 8CZyM5G5nhưng JjSDnước mắtJjSD tôJjSDi vẫn8CZyM5G5 tuôn8CZyM5G5 như8CZyM5G5 trút.

Con JjSDngười, lo8CZyM5G5ài si8CZyM5G5nh vMfAiDiUHật này khôngMfAiDiUH cần8CZyM5G5 MfAiDiUHbiết đJjSDau buồnMfAiDiUH JjSDhay tJjSDuyệt vọngJjSD đếnMfAiDiUH đMfAiDiUHâu, chỉ8CZyM5G5 cầnJjSD tìm8CZyM5G5 thấyMfAiDiUH mộtJjSD MfAiDiUHchỗ phát tiJjSDết đượcMfAiDiUH 8CZyM5G5là liề8CZyM5G5n cMfAiDiUHó JjSDthể g8CZyM5G5ào khóc8CZyM5G5 thoả8CZyM5G5i máMfAiDiUHi mMfAiDiUHột 8CZyM5G5trận, cơJjSD bảnMfAiDiUH sẽJjSD chăng8CZyM5G5 cảm thấJjSDy vấnJjSD đề8CZyM5G5 tMfAiDiUHo tá8CZyM5G5t nữ8CZyM5G5a. N8CZyM5G5hững JjSDkhả nJjSDăng MfAiDiUHcòn l8CZyM5G5ại như8CZyM5G5 JjSDnhảy lầu,MfAiDiUH đâJjSDm và8CZyM5G5o tườ8CZyM5G5ng 8CZyM5G5hay gì g8CZyM5G5ì đó8CZyM5G5 8CZyM5G5là MfAiDiUHrất hiếm.

Giống nMfAiDiUHhư tMfAiDiUHôi trMfAiDiUHước đây, tMfAiDiUHức nghẹn8CZyM5G5 ởJjSD tronMfAiDiUHg ngMfAiDiUHực, 8CZyM5G5khó chịMfAiDiUHu đếJjSDn nỗiJjSD hậnMfAiDiUH JjSDkhông th8CZyM5G5ể lJjSDấy dMfAiDiUHao cứJjSDa một nhátJjSD vJjSDào bụng.

Sau kh8CZyM5G5i khJjSDóc đãJjSD JjSDmột tJjSDrận, liền lMfAiDiUHập tứ8CZyM5G5c s8CZyM5G5uy xéMfAiDiUHt 8CZyM5G5một cácMfAiDiUHh 8CZyM5G5thực tếMfAiDiUH rằng,JjSD n8CZyM5G5ếu nh8CZyM5G5ư c8CZyM5G5ứa JjSDmột v8CZyM5G5ết dà8CZyM5G5i JjSDở trênMfAiDiUH b8CZyM5G5ụng thì sẽJjSD đa8CZyM5G5u đớnMfAiDiUH đế8CZyM5G5n thếMfAiDiUH nào...

Nghĩ tớMfAiDiUHi vJjSDết cứa8CZyM5G5 rỉ8CZyM5G5 máu, t8CZyM5G5ôi MfAiDiUHsực nhJjSDớ đếnMfAiDiUH vếtJjSD JjSDthương trênJjSD lưJjSDng củaMfAiDiUH MfAiDiUHThương NJjSDgô, dJjSDo v8CZyM5G5ậy sức8CZyM5G5 t8CZyM5G5ập truMfAiDiUHng liền b8CZyM5G5ị JjSDphân tán8CZyM5G5 pMfAiDiUHhần nào8CZyM5G5, tốJjSDc JjSDđộ l8CZyM5G5ăn cMfAiDiUHủa nưJjSDớc m8CZyM5G5ắt thMfAiDiUHeo đMfAiDiUHó cũMfAiDiUHng giảmJjSD 8CZyM5G5đi đôi chút.

Đương n8CZyM5G5hiên, 8CZyM5G5còn MfAiDiUHcó thể vì8CZyM5G5 dù8CZyM5G5 saJjSDo 8CZyM5G5đây cũngMfAiDiUH khôn8CZyM5G5g 8CZyM5G5phải lJjSDà lầJjSDn t8CZyM5G5hất t8CZyM5G5ình đầuMfAiDiUH t8CZyM5G5iên, thấ8CZyM5G5t tJjSDình, thấ8CZyM5G5t tình thành8CZyM5G5 qMfAiDiUHuen rồi.

Nếu MfAiDiUHdùng phương8CZyM5G5 pháp khJjSDoa hJjSDọc quJjSDy đổi8CZyM5G5 sốJjSD lượJjSDng thìMfAiDiUH 8CZyM5G5lần trướJjSDc yêJjSDu nh8CZyM5G5au tronMfAiDiUHg n8CZyM5G5ăm MfAiDiUHnăm, tô8CZyM5G5i khóMfAiDiUHc mất năJjSDm tMfAiDiUHháng, lầnJjSD nà8CZyM5G5y yê8CZyM5G5u MfAiDiUHnhau tr8CZyM5G5ong mười8CZyM5G5 MfAiDiUHngày, dMfAiDiUHo đóJjSD, JjSDcó lẽ8CZyM5G5 tôMfAiDiUHi 8CZyM5G5sẽ chỉJjSD kh8CZyM5G5óc... thôi rồJjSDi, học8CZyM5G5 dMfAiDiUHốt 8CZyM5G5môn tMfAiDiUHoán, giờ8CZyM5G5 khônMfAiDiUHg tíMfAiDiUHnh JjSDra nổi...

Tóm lMfAiDiUHại, dưới8CZyM5G5 táMfAiDiUHc dụng cJjSDủa nhữnMfAiDiUHg suJjSDy ng8CZyM5G5hĩ vớMfAiDiUH JjSDvẩn, 8CZyM5G5tôi 8CZyM5G5đã ngừngJjSD khóc.

Tôi vMfAiDiUHào phJjSDòng JjSDtắm rửaMfAiDiUH mặJjSDt, bỗng nhJjSDiên n8CZyM5G5ghe thấJjSDy tiếMfAiDiUHng cửa.8CZyM5G5 NMfAiDiUHgó rMfAiDiUHa tMfAiDiUHhì trôngMfAiDiUH thấyJjSD m8CZyM5G5ột hổJjSD, JjSDmột trâJjSDu JjSDvai sánh vMfAiDiUHai đứng8CZyM5G5 trước8CZyM5G5 cửa8CZyM5G5 thJjSDay giày.

Nghe tJjSDhấy JjSDđộng tĩnh, ThMfAiDiUHương NMfAiDiUHgô ngẩng8CZyM5G5 đầ8CZyM5G5u l8CZyM5G5ên nMfAiDiUHhìn. DướiJjSD ánJjSDh đèn8CZyM5G5 tườn8CZyM5G5g m8CZyM5G5àu vàMfAiDiUHng cJjSDam JjSD50W, hình8CZyM5G5 ảnMfAiDiUHh hắn JjSDcó MfAiDiUHchút MfAiDiUHkhông rõMfAiDiUH ràng.

- Tiể8CZyM5G5u 8CZyM5G5Tường, quảMfAiDiUH nMfAiDiUHhiên em cóJjSD ở8CZyM5G5 nhà.

Giọng hắnMfAiDiUH vừaMfAiDiUH nJjSDhẹ v8CZyM5G5ừa khàn, nghMfAiDiUHe cóMfAiDiUH vJjSDẻ kỳMfAiDiUH lạJjSD, JjSDkhiến ti8CZyM5G5m JjSDtôi nhóMfAiDiUHi lêJjSDn, MfAiDiUHsống JjSDmũi caJjSDy c8CZyM5G5ay, sMfAiDiUHau đMfAiDiUHó pMfAiDiUHhát hiện dángMfAiDiUH vJjSDẻ JjSDhắn càn8CZyM5G5g mờMfAiDiUH nhJjSDạt hơn.

Hóa r8CZyM5G5a, hJjSDiệu quả8CZyM5G5 thịJjSD giác n8CZyM5G5hư thếMfAiDiUH k8CZyM5G5hông JjSDphải v8CZyM5G5ì MfAiDiUHánh đèn,MfAiDiUH JjSDmà 8CZyM5G5là JjSDtrong giMfAiDiUHây phú8CZyM5G5t nhìJjSDn thấyMfAiDiUH h8CZyM5G5ắn, mắt tMfAiDiUHôi b8CZyM5G5ỗng MfAiDiUHtrào r8CZyM5G5a t8CZyM5G5hứ chMfAiDiUHất lỏn8CZyM5G5g mằnJjSD mặn.

- Sa8CZyM5G5o an8CZyM5G5h MfAiDiUHlại về?

- TỉJjSDnh rồ8CZyM5G5i thìMfAiDiUH về8CZyM5G5 thôi.

Thương Ng8CZyM5G5ô lẳnJjSDg lặng đáJjSDp lời8CZyM5G5, saJjSDu 8CZyM5G5đó tiJjSDến lMfAiDiUHại, nghiê8CZyM5G5ng đầMfAiDiUHu nMfAiDiUHhìn tôi,JjSD cMfAiDiUHười màJjSD nhưMfAiDiUH MfAiDiUHkhông cườiMfAiDiUH hỏi:

- MfAiDiUHEm t8CZyM5G5huộc tộc8CZyM5G5 HổJjSD chúMfAiDiUHng ta, làMfAiDiUHm gìMfAiDiUH phải8CZyM5G5 học8CZyM5G5 loàJjSDi thỏ?

Tôi đưaJjSD cMfAiDiUHặp mắt8CZyM5G5 thỏJjSD nhìn hắn:8CZyM5G5 8CZyM5G5- AnMfAiDiUHh mMfAiDiUHới là8CZyM5G5 th8CZyM5G5ỏ, l8CZyM5G5à cMfAiDiUHon thỏMfAiDiUH đực.

Ngưu BôMfAiDiUHn dự8CZyM5G5a ngư8CZyM5G5ời JjSDvào cửa nhìnJjSD 8CZyM5G5chúng tôi,JjSD kh8CZyM5G5ẽ c8CZyM5G5ười, nói:

- NếuMfAiDiUH anMfAiDiUHh ấy8CZyM5G5 lMfAiDiUHà th8CZyM5G5ỏ thật thì8CZyM5G5 chịMfAiDiUH dâ8CZyM5G5u tí8CZyM5G5nh sao?

Tôi nghiMfAiDiUHến răng,MfAiDiUH đáp:

- Th8CZyM5G5ì xéMfAiDiUH 8CZyM5G5xác a8CZyM5G5nh MfAiDiUHta ra luôn.

Ngưu Bôn8CZyM5G5 JjSDcứng họng.

Thương NgJjSDô l8CZyM5G5ại 8CZyM5G5rất điềJjSDm tĩnh, gJjSDiơ 8CZyM5G5tay JjSDra vuốt8CZyM5G5 8CZyM5G5tóc JjSDtôi, nói:

- Yê8CZyM5G5n 8CZyM5G5tâm. CMfAiDiUHó eMfAiDiUHm ởJjSD đâ8CZyM5G5y, ta khôMfAiDiUHng sJjSDao đâu.

Không hiểMfAiDiUHu c8CZyM5G5ó phMfAiDiUHải MfAiDiUHdo mớiJjSD từ bêMfAiDiUHn JjSDngoài vJjSDào MfAiDiUHnhà haMfAiDiUHy khôngMfAiDiUH JjSDmà tMfAiDiUHay 8CZyM5G5hắn rấtMfAiDiUH lạnh,MfAiDiUH không8CZyM5G5 ấmMfAiDiUH ápJjSD 8CZyM5G5như bìnJjSDh thường.

Lẽ nàoJjSD, hắ8CZyM5G5n thMfAiDiUHật sựMfAiDiUH chMfAiDiUHịu ảnh hưởngMfAiDiUH cMfAiDiUHủa thời8CZyM5G5 tiếMfAiDiUHt bê8CZyM5G5n JjSDngoài saJjSDo? MfAiDiUHVậy nê8CZyM5G5n, thực8CZyM5G5 rMfAiDiUHa hắnMfAiDiUH cũMfAiDiUHng cảm8CZyM5G5 thấy8CZyM5G5 lạnh...

Điều nàMfAiDiUHy khJjSDiên 8CZyM5G5tôi bMfAiDiUHỗng nhớ đếnJjSD cáiJjSD chMfAiDiUHăn lônMfAiDiUHg vũ8CZyM5G5 mớiJjSD tJjSDinh 8CZyM5G5bỏ JjSDquên bê8CZyM5G5n đường8CZyM5G5 MfAiDiUHnên khôngMfAiDiUH t8CZyM5G5ránh khỏiMfAiDiUH tiếc nuối.

Lại nghMfAiDiUHĩ MfAiDiUHtối hôJjSDm đó8CZyM5G5 chỉ JjSD cách hi8CZyM5G5ện tạJjSDi khôngJjSD 8CZyM5G5quá hJjSDai t8CZyM5G5răm bốnMfAiDiUH mươJjSDi JjSDgiờ, JjSDcảnh JjSDvật vẫMfAiDiUHn nJjSDguyên 8CZyM5G5vẹn nMfAiDiUHhưng người đãMfAiDiUH khôMfAiDiUHng cMfAiDiUHòn... 8CZyM5G5Tôi khônMfAiDiUHg chỉJjSD tiếcJjSD nMfAiDiUHuối mà8CZyM5G5 JjSDcòn MfAiDiUHxấu hổMfAiDiUH, khônJjSDg chJjSDỉ xấuMfAiDiUH hổJjSD mà cònJjSD đ8CZyM5G5au đớnMfAiDiUH. C8CZyM5G5ứ đ8CZyM5G5au 8CZyM5G5đớn MfAiDiUHlà chJjSDức năngJjSD tuyếnJjSD 8CZyM5G5lệ củJjSDa JjSDtôi lạiJjSD khởJjSDi động.

Đang suMfAiDiUHy nghĩ8CZyM5G5, tô8CZyM5G5i bỗng cảmJjSD th8CZyM5G5ấy MfAiDiUHbàn 8CZyM5G5tay MfAiDiUHvốn JjSDđặt tJjSDrên mái8CZyM5G5 MfAiDiUHtóc 8CZyM5G5tôi kJjSDhẽ dừngJjSD lại,MfAiDiUH sJjSDau đó8CZyM5G5 dMfAiDiUHi MfAiDiUHchuyển xuống 8CZyM5G5trán MfAiDiUHrồi 8CZyM5G5che 8CZyM5G5kín MfAiDiUHcặp JjSDmắt của8CZyM5G5 tôi.

Lòng bJjSDàn JjSDtay rất8CZyM5G5 lạnh nhưJjSDng tô8CZyM5G5i lMfAiDiUHại 8CZyM5G5cảm thấy8CZyM5G5 rấtMfAiDiUH nJjSDóng, MfAiDiUHsau này8CZyM5G5 tôiJjSD mớiJjSD hiểuMfAiDiUH sức8CZyM5G5 n8CZyM5G5óng đó8CZyM5G5 MfAiDiUHcó đượcJjSD từ8CZyM5G5 nhữnJjSDg giọt nướ8CZyM5G5c 8CZyM5G5mắt đan8CZyM5G5g JjSDtuôn rJjSDa JjSDnhư trútJjSD củJjSDa tôi.

Lần nMfAiDiUHày, MfAiDiUHtôi khônJjSDg gào khóJjSDc nhMfAiDiUHư trước8CZyM5G5 đây,8CZyM5G5 8CZyM5G5chỉ t8CZyM5G5iến lê8CZyM5G5n nửMfAiDiUHa bướcMfAiDiUH rồ8CZyM5G5i MfAiDiUHvùi mặtMfAiDiUH 8CZyM5G5vào 8CZyM5G5lồng ngựcJjSD hắn.

Tôi MfAiDiUHkhông hiểuJjSD MfAiDiUHsao mJjSDình lại n8CZyM5G5hư tJjSDhế nàJjSDy, vìJjSD cJjSDứ cJjSDoi nhưMfAiDiUH tJjSDrước mặt8CZyM5G5 bố8CZyM5G5 mẹJjSD, đãMfAiDiUH rMfAiDiUHất nhMfAiDiUHiều MfAiDiUHnăm rồMfAiDiUHi tôJjSDi 8CZyM5G5chưa từng khóJjSDc, 8CZyM5G5cứ coMfAiDiUHi nhưMfAiDiUH là8CZyM5G5 nJjSDgười bạ8CZyM5G5n JjSDthân nhất,8CZyM5G5 c8CZyM5G5ứ cJjSDoi nhưJjSD 8CZyM5G5là T8CZyM5G5rương TMfAiDiUHhần, JjSDlà LMfAiDiUHâm Lỗi, thì8CZyM5G5 JjSDnhiều lắJjSDm tôiMfAiDiUH cũngMfAiDiUH chỉ8CZyM5G5 vMfAiDiUHừa JjSDkhóc, vừaJjSD cườiMfAiDiUH rJjSDồi hétMfAiDiUH vàiJjSD tiếng8CZyM5G5 ch8CZyM5G5o xong.

Nhưng giờJjSD đJjSDây, tôJjSDi lại giốngMfAiDiUH nJjSDhư mộtJjSD đứa8CZyM5G5 trJjSDẻ chẳng8CZyM5G5 hiMfAiDiUHểu biếJjSDt g8CZyM5G5ì, kh8CZyM5G5ông 8CZyM5G5có á8CZyM5G5p lực8CZyM5G5, cũnJjSDg chẳng8CZyM5G5 phảMfAiDiUHi che giấJjSDu, nMfAiDiUHhư thếJjSD nà8CZyM5G5o thMfAiDiUHì c8CZyM5G5ứ làJjSD vậy.

Khóc thoải8CZyM5G5 m8CZyM5G5ái rMfAiDiUHồi, tôi JjSD còn r8CZyM5G5a sức8CZyM5G5 quệtJjSD nướMfAiDiUHc mắ8CZyM5G5t, nưJjSDớc mũi8CZyM5G5 vàoMfAiDiUH áMfAiDiUHo củaJjSD ThươJjSDng NgôMfAiDiUH, tro8CZyM5G5ng lò8CZyM5G5ng thấ8CZyM5G5y thoải mái8CZyM5G5 JjSDhơn nhiều.

Lúc nàJjSDy, NgưJjSDu B8CZyM5G5ôn vJjSDẫn đứng yên8CZyM5G5 tạiJjSD vị8CZyM5G5 MfAiDiUHtrí JjSDcũ, JjSDnhìn JjSDtôi, vẫyMfAiDiUH MfAiDiUHtay nói:

- XeJjSDm rJjSDa, chỗJjSD nàMfAiDiUHy không có8CZyM5G5 việc8CZyM5G5 gìMfAiDiUH MfAiDiUHcho tJjSDôi rồi.MfAiDiUH CJjSDhị dMfAiDiUHâu à,MfAiDiUH aMfAiDiUHnh MfAiDiUHấy cóJjSD sMfAiDiUHố điện8CZyM5G5 tMfAiDiUHhoại của8CZyM5G5 tô8CZyM5G5i đ8CZyM5G5ó. NếuMfAiDiUH có việcMfAiDiUH JjSDgì MfAiDiUHthì cứMfAiDiUH gọiMfAiDiUH thẳngMfAiDiUH JjSDcho tôi.

Anh chàn8CZyM5G5g vừa8CZyM5G5 nMfAiDiUHói vJjSDừa mở cửa,JjSD tronMfAiDiUHg l8CZyM5G5úc ké8CZyM5G5o cửJjSDa raMfAiDiUH, liềJjSDn MfAiDiUHbị 8CZyM5G5một vật8CZyM5G5 th8CZyM5G5ể 8CZyM5G5không JjSDrõ dMfAiDiUHanh tJjSDính t8CZyM5G5ừ bên8CZyM5G5 ngoài 8CZyM5G5tông 8CZyM5G5thẳng vMfAiDiUHào ngực.8CZyM5G5 NMfAiDiUHgưu BônMfAiDiUH loạng8CZyM5G5 choạJjSDng JjSDmột 8CZyM5G5lúc m8CZyM5G5ới đứngJjSD yên8CZyM5G5 được,8CZyM5G5 chMfAiDiUHưa kịp8CZyM5G5 phản ứnMfAiDiUHg lJjSDại, đã8CZyM5G5 8CZyM5G5lập tứcJjSD bịJjSD hàng8CZyM5G5 loạt8CZyM5G5 JjSDcâu 8CZyM5G5hỏi làm8CZyM5G5 JjSDchoáng váng:

- NMfAiDiUHày, anJjSDh 8CZyM5G5là aiMfAiDiUH? S8CZyM5G5ao lại MfAiDiUHở đMfAiDiUHây? An8CZyM5G5h cMfAiDiUHó quaMfAiDiUHn hMfAiDiUHệ gMfAiDiUHì vJjSDới ĐậuMfAiDiUH phụJjSD JjSDgià? Đậ8CZyM5G5u phụMfAiDiUH gMfAiDiUHià 8CZyM5G5đâu? AMfAiDiUHnh đãJjSD lMfAiDiUHàm gìJjSD nóJjSD rồi...

Tôi rấ8CZyM5G5t t8CZyM5G5hông cảmJjSD nhìn đồngMfAiDiUH MfAiDiUHchí T8CZyM5G5ứ NJjSDgưu đJjSDang vJjSDô cMfAiDiUHùng hoảngJjSD MfAiDiUHhốt, tMfAiDiUHhan vãn:

- 8CZyM5G5Trứng muJjSDối, JjSDmắt mMfAiDiUHày chỉ đểJjSD MfAiDiUHtrưng b8CZyM5G5ày JjSDthôi sao?

Vật tMfAiDiUHhể lạMfAiDiUH nJjSDày cJjSDhính là đ8CZyM5G5ồng chMfAiDiUHí TrứnJjSDg JjSDmuối, ngMfAiDiUHười trướ8CZyM5G5c đJjSDây đã8CZyM5G5 đậpJjSD gạchJjSD vàoJjSD Lâ8CZyM5G5m 8CZyM5G5Lỗi khiếMfAiDiUHn JjSDanh MfAiDiUHta JjSDphải nằm JjSDviện, cô8CZyM5G5 nà8CZyM5G5ng cạJjSD cứJjSDng của8CZyM5G5 tôi.

Nghe thấy8CZyM5G5 tiếngMfAiDiUH MfAiDiUHtôi, TrứnJjSDg muối lậMfAiDiUHp tức8CZyM5G5 buông8CZyM5G5 8CZyM5G5cổ á8CZyM5G5o NgưuJjSD BônJjSD r8CZyM5G5a rồiMfAiDiUH n8CZyM5G5hảy JjSDvề 8CZyM5G5phía JjSDtôi nh8CZyM5G5ư mộJjSDt co8CZyM5G5n bJjSDọ c8CZyM5G5hó, hết nhìnMfAiDiUH tMfAiDiUHôi lạ8CZyM5G5i MfAiDiUHnhìn Thương8CZyM5G5 Ngô:

- KhôJjSDng ngJjSDờ cònJjSD có8CZyM5G5 một anhJjSD MfAiDiUHchàng MfAiDiUHnữa. Đậ8CZyM5G5u phụJjSD JjSDgià, màyJjSD đưMfAiDiUHợc lắJjSDm! ĐanMfAiDiUHg MfAiDiUHchơi trJjSDò "8CZyM5G5yêu tập8CZyM5G5 thể" à?

- YêuMfAiDiUH tMfAiDiUHập t8CZyM5G5hể MfAiDiUHcái đầu màyMfAiDiUH ấy!

Có sMfAiDiUHo sMfAiDiUHánh mớ8CZyM5G5i thJjSDấy sự kJjSDhác biệt8CZyM5G5. TạJjSDi sa8CZyM5G5o tô8CZyM5G5i 8CZyM5G5lại x8CZyM5G5ác địnhMfAiDiUH một8CZyM5G5 cácJjSDh kiMfAiDiUHên đị8CZyM5G5nh khôngMfAiDiUH đổiMfAiDiUH v8CZyM5G5à 8CZyM5G5khẳng JjSDđịnh bản tMfAiDiUHhân mì8CZyM5G5nh l8CZyM5G5à mJjSDột pMfAiDiUHhụ nữ8CZyM5G5 MfAiDiUHtruyền tJjSDhống TMfAiDiUHrung MfAiDiUHHoa với8CZyM5G5 MfAiDiUHđầy đủJjSD cMfAiDiUHác phẩmMfAiDiUH c8CZyM5G5hất JjSDnhư dịu dMfAiDiUHàng, lươngMfAiDiUH thMfAiDiUHiện, lịch8CZyM5G5 thiJjSDệp, tiếMfAiDiUHt kiệmJjSD JjSDvà nhJjSDường MfAiDiUHnhịn? MfAiDiUHVì JjSDchỉ JjSDcần MfAiDiUHcó 8CZyM5G5sự tồn8CZyM5G5 tại của8CZyM5G5 Trứn8CZyM5G5g muốMfAiDiUHi t8CZyM5G5hì đếnJjSD ng8CZyM5G5ay cảJjSD 8CZyM5G5Hồng Hưn8CZyM5G5g th8CZyM5G5ập tMfAiDiUHam muội1JjSD c8CZyM5G5ũng 8CZyM5G5có thMfAiDiUHể cMfAiDiUHoi là c8CZyM5G5ô gá8CZyM5G5i ngoJjSDan h8CZyM5G5iền, JjSDe thẹMfAiDiUHn, dụtMfAiDiUH dèMfAiDiUH, coJjSDn nhMfAiDiUHà lành...

1 HMfAiDiUHồng MfAiDiUHHưng thậ8CZyM5G5p taJjSDm muội: Nhâ8CZyM5G5n vMfAiDiUHật cJjSDhính trJjSDong bộJjSD pJjSDhim HồnJjSDg H8CZyM5G5ưng thJjSDập t8CZyM5G5am muội,8CZyM5G5 là8CZyM5G5 eJjSDm gá8CZyM5G5i t8CZyM5G5hứ JjSDmười MfAiDiUHba của MfAiDiUH bang HồJjSDng Hưn8CZyM5G5g. TroJjSDng 8CZyM5G5thế giớiMfAiDiUH ngầ8CZyM5G5m thố8CZyM5G5ng tr8CZyM5G5ị b8CZyM5G5ởi đJjSDàn ôJjSDng, nhânMfAiDiUH JjSDvật nMfAiDiUHày đJjSDã kMfAiDiUHiên cường vượtJjSD quMfAiDiUHa nhữn8CZyM5G5g thửMfAiDiUH tháMfAiDiUHch vàJjSD nhữ8CZyM5G5ng JjSDcơ cựMfAiDiUHc đểJjSD vươJjSDn JjSDlên trởMfAiDiUH t8CZyM5G5hành b8CZyM5G5ang chủ k8CZyM5G5hu MfAiDiUHphố Portland.

Tôi đanJjSDg đaMfAiDiUHu 8CZyM5G5lòng hồi tưởngJjSD lMfAiDiUHại MfAiDiUHmột vMfAiDiUHài 8CZyM5G5chiến tJjSDích MfAiDiUHhuy hoJjSDàng MfAiDiUHcủa TrứngMfAiDiUH muốiMfAiDiUH thìJjSD MfAiDiUHtrong nháJjSDy JjSDmắt, JjSDcô nàng đã8CZyM5G5 nhJjSDảy thẳngJjSD vJjSDào JjSDphòng khác8CZyM5G5h. TJjSDrông thấyMfAiDiUH vếJjSDt máu8CZyM5G5 TJjSDhương 8CZyM5G5Ngô đJjSDể 8CZyM5G5lại trên gh8CZyM5G5ế MfAiDiUHsofa mMfAiDiUHà t8CZyM5G5ôi chJjSDưa MfAiDiUHlau sạcJjSDh, côJjSD nànMfAiDiUHg 8CZyM5G5bỗng th8CZyM5G5ốt lMfAiDiUHên lờiMfAiDiUH tha8CZyM5G5n k8CZyM5G5inh t8CZyM5G5hiên đMfAiDiUHộng địa:

- ĐậuMfAiDiUH JjSDphụ già,MfAiDiUH cuối cùJjSDng 8CZyM5G5chỗ đóJjSD cũng8CZyM5G5 rá8CZyM5G5ch rJjSDồi JjSDsao? TrJjSDời đấ8CZyM5G5t, JjSDđúng 8CZyM5G5là châmMfAiDiUH mộtMfAiDiUH JjSDnhát k8CZyM5G5im th8CZyM5G5ấy máu!

Châm MfAiDiUHmột nJjSDhát 8CZyM5G5kim thấy máu...

Nhát kim…

Kim...

Mắt MfAiDiUHtôi MfAiDiUHhết n8CZyM5G5hìn nửJjSDa người dMfAiDiUHưới 8CZyM5G5của TMfAiDiUHhương Ng8CZyM5G5ô rồiMfAiDiUH lại8CZyM5G5 n8CZyM5G5hìn JjSDnửa ng8CZyM5G5ười MfAiDiUHdưới củaMfAiDiUH NgưJjSDu Bôn.JjSD TrưMfAiDiUHớc MfAiDiUHcâu nói 8CZyM5G5mang 8CZyM5G5tính kíMfAiDiUHch thí8CZyM5G5ch củMfAiDiUHa Trứn8CZyM5G5g muốiJjSD, JjSDý ngJjSDhĩ dâmJjSD đãJjSDng, 8CZyM5G5dung tục8CZyM5G5 ẩn8CZyM5G5 giấu JjSD trong đầuMfAiDiUH 8CZyM5G5tôi bỗngMfAiDiUH à8CZyM5G5o àoJjSD bậtMfAiDiUH MfAiDiUHra kMfAiDiUHhông JjSDsao t8CZyM5G5hu lạJjSDi được.

Luôn cóMfAiDiUH nhiềuJjSD ngườMfAiDiUHi cJjSDho rằng t8CZyM5G5ôi thuMfAiDiUHộc 8CZyM5G5loại MfAiDiUH"nho nhJjSDã cMfAiDiUHặn bMfAiDiUHã". TôMfAiDiUHi JjSDthấy điMfAiDiUHều nàyJjSD kJjSDhông đá8CZyM5G5ng để mìnJjSDh phảJjSDi qua8CZyM5G5n tâMfAiDiUHm vJjSDà tôJjSDi c8CZyM5G5ũng chẳnMfAiDiUHg hiểu.

Vì nhữJjSDng người8CZyM5G5 đóJjSD cJjSDhưa từng gJjSDặp TrứngMfAiDiUH muối,8CZyM5G5 nếMfAiDiUHu 8CZyM5G5họ 8CZyM5G5gặp rJjSDồi tJjSDhì chắ8CZyM5G5c chắJjSDn h8CZyM5G5ọ sJjSDẽ 8CZyM5G5bỏ JjSDđi 8CZyM5G5hai chữMfAiDiUH "nMfAiDiUHho nhã" ch8CZyM5G5o tôi.

Trứng muốiMfAiDiUH bằJjSDng tuổi tôiMfAiDiUH nhưn8CZyM5G5g 8CZyM5G5vì cóJjSD kMfAiDiUHhuôn mặtMfAiDiUH trẻJjSD cJjSDon MfAiDiUHnên trô8CZyM5G5ng có8CZyM5G5 vẻ8CZyM5G5 giốngMfAiDiUH MfAiDiUHnhư MfAiDiUHmột JjSDcô nàng8CZyM5G5 8CZyM5G5Lolita nhỏ bJjSDé, luônMfAiDiUH tưMfAiDiUHơi t8CZyM5G5rẻ vMfAiDiUHới máiMfAiDiUH 8CZyM5G5tóc dàJjSDi ngMfAiDiUHang vai8CZyM5G5, 8CZyM5G5kẹp tóc8CZyM5G5 m8CZyM5G5ai 8CZyM5G5gọn 8CZyM5G5gàng, cMfAiDiUHặp lô8CZyM5G5ng mày MfAiDiUHcong co8CZyM5G5ng, đôiJjSD mắtMfAiDiUH 8CZyM5G5to tròn8CZyM5G5. 8CZyM5G5Khi c8CZyM5G5ô nànMfAiDiUHg MfAiDiUHkhông nóiMfAiDiUH, khJjSDông cười,MfAiDiUH kJjSDhông cửMfAiDiUH 8CZyM5G5động, trông MfAiDiUHhệt nJjSDhư mẫ8CZyM5G5u nJjSDgười đầJjSDu MfAiDiUHgỗ JjSDvô cảJjSDm xJjSDúc, 8CZyM5G5khi MfAiDiUHđó JjSDcô 8CZyM5G5nàng là8CZyM5G5 côJjSD JjSDbé đáMfAiDiUHng yêJjSDu, nội tâm,JjSD nh8CZyM5G5o nh8CZyM5G5ã đến8CZyM5G5 tội8CZyM5G5 nghiệp.

Không thể8CZyM5G5 không8CZyM5G5 t8CZyM5G5hừa nhận rằng8CZyM5G5 JjSDkhí chấJjSDt nh8CZyM5G5o nh8CZyM5G5ã 8CZyM5G5của TrứnMfAiDiUHg MfAiDiUHmuối t8CZyM5G5oát 8CZyM5G5ra 8CZyM5G5từ 8CZyM5G5tâm hồ8CZyM5G5n. 8CZyM5G5Có MfAiDiUHcâu nJjSDói là "PhMfAiDiUHúc hữu8CZyM5G5 tJjSDhi, tJjSDhư khíMfAiDiUH MfAiDiUHtự h8CZyM5G5oa"1, tronMfAiDiUHg bụMfAiDiUHng côMfAiDiUH nàJjSDng chắJjSDc chẳngJjSD nh8CZyM5G5iều nhặn MfAiDiUHthơ JjSDtừ thJjSDi 8CZyM5G5ca gìMfAiDiUH nMfAiDiUHhưng lMfAiDiUHại MfAiDiUHcô đọngJjSD 8CZyM5G5một lưJjSDợng tưJjSD liệ8CZyM5G5u tiMfAiDiUHnh JjSDtúy tươnMfAiDiUHg đMfAiDiUHối khả quan.

1 B8CZyM5G5ụng cMfAiDiUHó chứ8CZyM5G5a JjSDthơ, khí hào8CZyM5G5 hoa.

Trứng mJjSDuối làJjSD ngườiJjSD 8CZyM5G5có học vấJjSDn thực8CZyM5G5 MfAiDiUHsự, việ8CZyM5G5c h8CZyM5G5ọc hàMfAiDiUHnh củaJjSD côMfAiDiUH nMfAiDiUHàng thuậMfAiDiUHn lMfAiDiUHợi nhMfAiDiUHư cMfAiDiUHá gặ8CZyM5G5p MfAiDiUHnước tạMfAiDiUHi một MfAiDiUH trường có8CZyM5G5 8CZyM5G5tiếng tr8CZyM5G5ong nướJjSDc, học8CZyM5G5 hếtJjSD ca8CZyM5G5o h8CZyM5G5ọc lạJjSDi đến8CZyM5G5 t8CZyM5G5iến sJjSDĩ chuMfAiDiUHyên ngJjSDành VJjSDật lý JjSD hạt nhân.

Theo MfAiDiUHsự MfAiDiUHsuy xéMfAiDiUHt củMfAiDiUHa tôi, rất8CZyM5G5 cMfAiDiUHó kJjSDhả năngJjSD vMfAiDiUHì giữJjSD tháMfAiDiUHi độ8CZyM5G5 nghiêm8CZyM5G5 c8CZyM5G5hỉnh MfAiDiUHcao 8CZyM5G5độ tron8CZyM5G5g họcMfAiDiUH thuật8CZyM5G5 JjSDnên cJjSDô nàJjSDng đã gâ8CZyM5G5y r8CZyM5G5a vôMfAiDiUH sốMfAiDiUH nhữngJjSD chấnJjSD động8CZyM5G5 8CZyM5G5trong cuộ8CZyM5G5c sMfAiDiUHống. NJjSDếu 8CZyM5G5chỉ dMfAiDiUHùng haJjSDi 8CZyM5G5từ đểMfAiDiUH tMfAiDiUHổng kết hiệJjSDn tưMfAiDiUHợng củ8CZyM5G5a MfAiDiUHcô 8CZyM5G5nàng t8CZyM5G5hì đ8CZyM5G5ó lMfAiDiUHà "BiJjSDến tháJjSDi", nếuJjSD JjSDdùng bố8CZyM5G5n từMfAiDiUH thJjSDì MfAiDiUHlà "Hoàn toànMfAiDiUH biếnMfAiDiUH thái"...

Theo lờ8CZyM5G5i củaJjSD cMfAiDiUHô JjSDnàng, do lầMfAiDiUHn 8CZyM5G5này pJjSDhải đi8CZyM5G5 đếJjSDn mộtJjSD nơiMfAiDiUH hMfAiDiUHẻo láMfAiDiUHnh MfAiDiUHlàm đề8CZyM5G5 MfAiDiUHtài tJjSDrong JjSDnửa n8CZyM5G5ăm nêJjSDn vộiJjSD tranh thủJjSD chMfAiDiUHạy JjSDnhảy kJjSDhắp các8CZyM5G5 th8CZyM5G5ành phốJjSD lớJjSDn m8CZyM5G5ột lượt.

Trạm dừngMfAiDiUH châ8CZyM5G5n lJjSDần JjSDtrước là BắcMfAiDiUH KiMfAiDiUHnh, cMfAiDiUHũng lJjSDà nơiMfAiDiUH Lâ8CZyM5G5m LMfAiDiUHỗi đaJjSDng siMfAiDiUHnh sống.

Chúng tô8CZyM5G5i m8CZyM5G5ột h8CZyM5G5àng bốn n8CZyM5G5gười, trJjSDong đóMfAiDiUH cJjSDó 8CZyM5G5hai vMfAiDiUHị thầJjSDn tMfAiDiUHiên, mộJjSDt vịJjSD tMfAiDiUHhần tiJjSDên dự8CZyM5G5 bị8CZyM5G5 8CZyM5G5và mộJjSDt 8CZyM5G5con người 8CZyM5G5 hùng hổJjSD phMfAiDiUHi MfAiDiUHthẳng JjSDxuống quMfAiDiUHán lJjSDẩu d8CZyM5G5ưới tầngMfAiDiUH mộMfAiDiUHt đ8CZyM5G5ể tiế8CZyM5G5p đãJjSDi TrJjSDứng muối.

Sau kMfAiDiUHhi đã8CZyM5G5 gọiMfAiDiUH JjSDmón 8CZyM5G5và đang đ8CZyM5G5ợi manMfAiDiUHg đồ8CZyM5G5 ăJjSDn lMfAiDiUHên, TJjSDrứng muốiMfAiDiUH buộtMfAiDiUH miệnMfAiDiUHg JjSDnói mJjSDột câu:

- Đậu8CZyM5G5 phụ8CZyM5G5 giJjSDà, taJjSDo nghi l8CZyM5G5à tênJjSD rẻMfAiDiUH mạt8CZyM5G5 8CZyM5G5đó đãMfAiDiUH chếtMfAiDiUH rồi.

Chính vìJjSD kiểuMfAiDiUH JjSDtư tưởngMfAiDiUH và hànJjSDh vMfAiDiUHi "8CZyM5G5hoàn t8CZyM5G5oàn biến8CZyM5G5 tJjSDhái" của8CZyM5G5 MfAiDiUHTrứng mu8CZyM5G5ối, nê8CZyM5G5n đếnMfAiDiUH tậMfAiDiUHn 8CZyM5G5hôm 8CZyM5G5nay vẫn cMfAiDiUHhưa hề8CZyM5G5 c8CZyM5G5ó bấMfAiDiUHt JjSDkỳ ngườiJjSD khác8CZyM5G5 giớiMfAiDiUH JjSDnào pMfAiDiUHhúc JjSDlớn đượcJjSD thư8CZyM5G5ởng tMfAiDiUHhức m8CZyM5G5ỹ sắcJjSD của c8CZyM5G5ô nàng.8CZyM5G5 N8CZyM5G5hưng côMfAiDiUH MfAiDiUHnàng lạJjSDi khôn8CZyM5G5g hJjSDề quaJjSDn tâJjSDm đến8CZyM5G5 điều8CZyM5G5 ấJjSDy, bởJjSDi 8CZyM5G5trong mắtJjSD cô MfAiDiUHnàng, ngaJjSDy cảJjSD JjSDanh chMfAiDiUHàng trước8CZyM5G5 mặt8CZyM5G5 MfAiDiUHcó đẹpMfAiDiUH trJjSDai đến8CZyM5G5 mức8CZyM5G5 qMfAiDiUHuốc sắcMfAiDiUH thiêMfAiDiUHn hươ8CZyM5G5ng, cũng 8CZyM5G5không sánJjSDh nổiJjSD với8CZyM5G5 mộMfAiDiUHt c8CZyM5G5ái đinMfAiDiUHh củaMfAiDiUH nhữngMfAiDiUH bMfAiDiUHộ má8CZyM5G5y tẻJjSD ngắtMfAiDiUH tMfAiDiUHrong MfAiDiUHphòng thí nghiệm...

Vì th8CZyM5G5ế, người8CZyM5G5 khiếnMfAiDiUH MfAiDiUHcô nàng gọiMfAiDiUH 8CZyM5G5là "têMfAiDiUHn rẻMfAiDiUH mMfAiDiUHạt", trướcMfAiDiUH MfAiDiUHmắt chỉJjSD MfAiDiUHcó LMfAiDiUHâm Lỗi,MfAiDiUH người8CZyM5G5 đãMfAiDiUH lMfAiDiUHàm cMfAiDiUHhuyện có lJjSDỗi MfAiDiUHvới MfAiDiUHbạn thânMfAiDiUH của8CZyM5G5 MfAiDiUHcô nàng8CZyM5G5 MfAiDiUHlà tôi,8CZyM5G5 MfAiDiUHcó đượcJjSD vinJjSDh pMfAiDiUHhúc này.

- VJjSDớ vMfAiDiUHẩn, MfAiDiUHtao vừ8CZyM5G5a mới nóiMfAiDiUH chuyệnJjSD JjSDOnline 8CZyM5G5với a8CZyM5G5nh MfAiDiUHta, chẳn8CZyM5G5g lẽJjSD làMfAiDiUH hiệnMfAiDiUH tư8CZyM5G5ợng sMfAiDiUHiêu nhiêMfAiDiUHn 8CZyM5G5trên mMfAiDiUHạng à?

- V8CZyM5G5ừa 8CZyM5G5mới? 8CZyM5G5Mày chắcMfAiDiUH chắn chứ?

Trứng mMfAiDiUHuối trMfAiDiUHợn tròn8CZyM5G5 mắt, háMfAiDiUH tMfAiDiUHo JjSDmiệng MfAiDiUHnhư thểMfAiDiUH MfAiDiUHtôi 8CZyM5G5vừa gặp8CZyM5G5 phảiJjSD chuyJjSDện kinJjSDh JjSDkhủng gì.