You are here

Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 10

CHƯƠNG 1qmdz0 6svgNqDa- Tìnqmdzh trạngr8vHWw7x vết thương

 

Sau kr8vHWw7xhi r8vHWw7xbố m6svgNqDaẹ qmdzđi ch6svgNqDaơi 6svgNqDamột vòng r8vHWw7xthỏa r8vHWw7xthê vềr8vHWw7x nr8vHWw7xước, r8vHWw7xgiữa qmdzchuyến 6svgNqDađi phải6svgNqDa chuyểnr8vHWw7x sa6svgNqDang qmdzđi tàur8vHWw7x hỏa6svgNqDa r8vHWw7xnên t6svgNqDaranh thủ mr8vHWw7xang chqmdzo tôiqmdz đ6svgNqDaồ r8vHWw7xăn, đồ6svgNqDa qmdzchơi lqmdzẫn 6svgNqDađồ dùnqmdzg, nhqmdzân tir8vHWw7xện cr8vHWw7xũng gr8vHWw7xhé thăqmdzm luô6svgNqDan, kr8vHWw7xhông n6svgNqDagờ còn r8vHWw7xnhân ti6svgNqDaện ngắm6svgNqDa đượcqmdz qmdzcả thân6svgNqDa r8vHWw7xthể đẹpr8vHWw7x t6svgNqDaươi nhưr8vHWw7x h6svgNqDaoa của6svgNqDa 6svgNqDamột têr8vHWw7xn cqmdzon trqmdzai 6svgNqDalạ mặt...

Về qmdzvấn r8vHWw7xđề yê6svgNqDau đương,r8vHWw7x tôi r8vHWw7xtương qmdzđối 6svgNqDatự doqmdz. Ngr8vHWw7xay tr8vHWw7xừ nhỏr8vHWw7x tô6svgNqDai đã6svgNqDa luônr8vHWw7x 6svgNqDatâm ni6svgNqDaệm "Làr8vHWw7x cor8vHWw7xn gái6svgNqDa, pqmdzhải yêu người6svgNqDa đàqmdzn ôr8vHWw7xng tửqmdz qmdztế". Tqmdzrên qmdzcon 6svgNqDađường yqmdzêu, t6svgNqDaôi qmdzchạy hqmdzùng hụ6svgNqDac, ch6svgNqDaết cũr8vHWw7xng không ngoáqmdzi đầur8vHWw7x lại.

Bố mẹ6svgNqDa luôn6svgNqDa ápqmdz dụ6svgNqDang phương phár8vHWw7xp gqmdziáo dụr8vHWw7xc rấtqmdz phónqmdzg khoán6svgNqDag với6svgNqDa 6svgNqDatôi, c6svgNqDahỉ có6svgNqDa r8vHWw7xduy nhr8vHWw7xất hr8vHWw7xai yêur8vHWw7x cầ6svgNqDau, một l6svgNqDaà "Phqmdzải họcqmdz tốqmdzt", haqmdzi lqmdzà 6svgNqDa"Không được6svgNqDa ch6svgNqDaịu thiệt".

Về y6svgNqDaêu cr8vHWw7xầu thqmdzứ qmdzhai, cụqmdz thể đr8vHWw7xối vớiqmdz vấnr8vHWw7x đềqmdz qqmdzuan hệ6svgNqDa na6svgNqDam nữ,qmdz mqmdzẹ qmdztôi gr8vHWw7xiải thích:r8vHWw7x Trướcr8vHWw7x kqmdzhi r8vHWw7xcó đượcr8vHWw7x tqmdzờ đăn6svgNqDag ký 6svgNqDakết hônr8vHWw7x, 6svgNqDanhất địnhqmdz phr8vHWw7xải giữqmdz chi6svgNqDaến lũqmdzy củr8vHWw7xa mình.

Vì t6svgNqDahế, cảnhr8vHWw7x t6svgNqDaượng ngqmdzày hôm nar8vHWw7xy hoà6svgNqDan toqmdzàn 6svgNqDanói 6svgNqDarõ rằngqmdz, 6svgNqDachiến lũ6svgNqDay của6svgNqDa r8vHWw7xtôi đãr8vHWw7x qmdzthất thủ...

Tôi nghĩ6svgNqDa mìqmdznh nqmdzên lắc6svgNqDa lắr8vHWw7xc cái qmdzđầu n6svgNqDahư vừar8vHWw7x cr8vHWw7xắn thuốr8vHWw7xc, để6svgNqDa nhữr8vHWw7xng qmdzdòng nướcqmdz mqmdzắt đa6svgNqDau 6svgNqDakhổ r8vHWw7xbay tứ6svgNqDa tu6svgNqDang, đồngr8vHWw7x thời khóc6svgNqDa nấcqmdz lên6svgNqDa, nr8vHWw7xói nhữn6svgNqDag c6svgNqDaâu thr8vHWw7xừa thãir8vHWw7x nh6svgNqDaư: "K6svgNqDahông phr8vHWw7xải vậqmdzy, khônr8vHWw7xg phải6svgNqDa vậy, r8vHWw7xkhông phải6svgNqDa nhqmdzư r8vHWw7xbố mẹr8vHWw7x trônr8vHWw7xg thấ6svgNqDay, bố6svgNqDa mẹqmdz h6svgNqDaãy nghqmdze cr8vHWw7xon gqmdziải thích..."

Nhưng 6svgNqDatôi lqmdzại khqmdzông nhẫn6svgNqDa tâm 6svgNqDanhìn thấy6svgNqDa bqmdzố mẹ6svgNqDa ở6svgNqDa tu6svgNqDaổi n6svgNqDaày rồiqmdz mqmdzà vẫ6svgNqDan pqmdzhải r8vHWw7xnhảy bổr8vHWw7x l6svgNqDaên, qmdzbịt t6svgNqDaai, quá6svgNqDat mắng:6svgNqDa "Con 6svgNqDanói đr8vHWw7xi, cqmdzon nóiqmdz qmdzxem chuqmdzyện nàqmdzy làqmdz thế6svgNqDa r8vHWw7xnào, mr8vHWw7xẹ khôr8vHWw7xng qmdznghe, mẹqmdz khô6svgNqDang nghe, r8vHWw7xmẹ khr8vHWw7xông qmdzmuốn nqmdzghe gr8vHWw7xì hết...".

Nghĩ vậy6svgNqDa, t6svgNqDaôi r8vHWw7xchuẩn bị nhảyqmdz qmdzra qmdzôm chqmdzân hr8vHWw7xọ, gàoqmdz kh6svgNqDaóc: r8vHWw7x"Bố mẹr8vHWw7x ơi,r8vHWw7x r8vHWw7xcon xqmdzin lỗiqmdz 6svgNqDabố mẹ,6svgNqDa cqmdzon làqmdz đứa6svgNqDa bất hiếu6svgNqDa, qmdzbố mẹqmdz cứ6svgNqDa coqmdzi nhr8vHWw7xư khqmdzông qmdzcó r8vHWw7xđứa coqmdzn gáqmdzi này...".

Kết qr8vHWw7xuả làqmdz cqmdzảm xúcqmdz của tôir8vHWw7x qmdzvẫn chqmdzưa bộcr8vHWw7x qmdzlộ tqmdzhì bqmdzố mr8vHWw7xẹ đr8vHWw7xã nhẹ6svgNqDa nhr8vHWw7xàng rờir8vHWw7x khỏiqmdz ph6svgNqDaòng ng6svgNqDaủ, r8vHWw7xcòn tâm6svgNqDa r8vHWw7xlý đó6svgNqDang cửa lại6svgNqDa chqmdzo chúng6svgNqDa tôi.

Gene dr8vHWw7xi truy6svgNqDaền củar8vHWw7x loài6svgNqDa người vô6svgNqDa cùngqmdz mạnh,r8vHWw7x r8vHWw7xcó thể6svgNqDa sir8vHWw7xnh 6svgNqDara mộtr8vHWw7x qmdzđứa coqmdzn cqmdzó r8vHWw7xhệ tr8vHWw7xhống thầ6svgNqDan qmdzkinh vữ6svgNqDang r8vHWw7xhơn cả tòaqmdz nhàqmdz đr8vHWw7xô qmdzthị, r8vHWw7xthì 6svgNqDacấu 6svgNqDatạo bộ6svgNqDa r8vHWw7xphận của6svgNqDa bên6svgNqDa cấpr8vHWw7x 6svgNqDatinh trr8vHWw7xùng r8vHWw7xvà bênqmdz nqmdzoãn tửr8vHWw7x tuyệqmdzt đối khôr8vHWw7xng đượr8vHWw7xc phér8vHWw7xp xeqmdzm thường.

Do đó,qmdz tr8vHWw7xôi 6svgNqDacó l6svgNqDaý dr8vHWw7xo t6svgNqDain tưởng r6svgNqDaằng, đối6svgNqDa qmdzvới bốqmdz mẹ6svgNqDa tôi,6svgNqDa việc6svgNqDa tậnr8vHWw7x mắtr8vHWw7x nr8vHWw7xhìn thấr8vHWw7xy coqmdzn gáir8vHWw7x chưr8vHWw7xa qmdzkết hôn6svgNqDa r8vHWw7xđã sống 6svgNqDa chung v6svgNqDaới mộtqmdz ngưqmdzời đ6svgNqDaàn 6svgNqDaông, thựqmdzc rqmdza ch6svgNqDaỉ lr8vHWw7xà chuyện6svgNqDa tqmdzo hơn6svgNqDa hạtr8vHWw7x vừr8vHWw7xng, hạtqmdz đỗr8vHWw7x r8vHWw7xmột chút r8vHWw7xmà thôi.

Đương nhir8vHWw7xên, tôr8vHWw7xi càng 6svgNqDa có l6svgNqDaý 6svgNqDado tr8vHWw7xin rằnr8vHWw7xg, tấtr8vHWw7x r8vHWw7xcả thqmdzực qmdzchất 6svgNqDalà sựqmdz yr8vHWw7xên lặnqmdzg trước6svgNqDa cr8vHWw7xơn bão...

Tôi khôqmdzng biết6svgNqDa qmdzhoạt r8vHWw7xđộng tâm lr8vHWw7xý của6svgNqDa Thươngqmdz Ngr8vHWw7xô cqmdzó qmdzphong phúqmdz đar8vHWw7x dr8vHWw7xạng 6svgNqDanhư tr8vHWw7xôi không6svgNqDa, cr8vHWw7xhỉ r8vHWw7xthấy b6svgNqDaàn taqmdzy bị tôqmdzi r8vHWw7xnắm lấyqmdz củar8vHWw7x hắn6svgNqDa qmdzlúc lạnh,6svgNqDa 6svgNqDalúc nór8vHWw7xng 6svgNqDavà còn6svgNqDa 6svgNqDakèm th6svgNqDaeo triệ6svgNqDau cr8vHWw7xhứng qmdzcủa bệnh P6svgNqDaarkinson1 nữa.

1 Bệ6svgNqDanh Parkinsor8vHWw7xn (hayr8vHWw7x còn gọqmdzi r8vHWw7xlà PDr8vHWw7x) l6svgNqDaà mộtqmdz lqmdzoại rốir8vHWw7x loạnr8vHWw7x thr8vHWw7xoái hóqmdza r8vHWw7xcủa hệr8vHWw7x thầ6svgNqDan kir8vHWw7xnh tru6svgNqDang ư6svgNqDaơng, làm sur8vHWw7xy yếr8vHWw7xu 6svgNqDakhả năngqmdz vận6svgNqDa độngr8vHWw7x, lờir8vHWw7x nói,6svgNqDa r8vHWw7xvà các6svgNqDa chứcr8vHWw7x năngr8vHWw7x khác.Trir8vHWw7xệu c6svgNqDahứng vậnr8vHWw7x động r8vHWw7xcủa bệnh6svgNqDa qmdzlà 6svgNqDarun, cứng,qmdz chr8vHWw7xậm c6svgNqDahạp, tư6svgNqDa qmdzthế bấqmdzt r8vHWw7xổn định.

Tôi hắnqmdzg 6svgNqDagiọng 6svgNqDaan ủi:

- Đ6svgNqDaó lqmdzà bốr8vHWw7x qmdzmẹ tô6svgNqDai. 6svgNqDaAnh yên tâmr8vHWw7x đi6svgNqDa. Họr8vHWw7x đr8vHWw7xều lqmdzà nhữnr8vHWw7xg c6svgNqDaông dâr8vHWw7xn tqmdzốt luôqmdzn 6svgNqDatuân thủqmdz phápqmdz luật,r8vHWw7x sẽqmdz khôqmdzng làm6svgNqDa gì bạoqmdz lực6svgNqDa đâu.

Thương Ng6svgNqDaô lặng6svgNqDa lẽ6svgNqDa kéo6svgNqDa chăn lêqmdzn 6svgNqDarồi t6svgNqDahu mìr8vHWw7xnh 6svgNqDavào qmdzđó, tô6svgNqDai đành6svgNqDa phải6svgNqDa tqmdzhay 6svgNqDađổi cáchr8vHWw7x nói:

- qmdzMẹ tôiqmdz 6svgNqDalà giảngr8vHWw7x viên dạy6svgNqDa Mỹr8vHWw7x th6svgNqDauật tror8vHWw7xng trườqmdzng đạ6svgNqDai học.6svgNqDa Tqmdzrong cuqmdzộc đờir8vHWw7x nàyr8vHWw7x, qmdzviệc bqmdzà nhìr8vHWw7xn thấyqmdz đqmdzàn ông khônqmdzg 6svgNqDamặc qmdzquần ár8vHWw7xo còqmdzn nhir8vHWw7xều qmdzhơn cr8vHWw7xả viqmdzệc an6svgNqDah trôqmdzng tqmdzhấy hổ6svgNqDa cqmdzái khỏar8vHWw7x thr8vHWw7xân chạy. r8vHWw7x Bố tr8vHWw7xôi lqmdzại qmdzcàng khônqmdzg vấqmdzn đềqmdz. qmdzCái an6svgNqDah r8vHWw7xcó r8vHWw7xthì ôqmdzng ấqmdzy cũ6svgNqDang cqmdzó, chẳqmdzng viqmdzệc gqmdzì phải mấtqmdz mặt.

Thương Ngôr8vHWw7x lặ6svgNqDang qmdzlẽ tr8vHWw7xrùm chăn lên6svgNqDa mặt.

Dù th6svgNqDaế nàr8vHWw7xo, cqmdzon dqmdzâu xấu đếnqmdz 6svgNqDamấy cũnqmdzg 6svgNqDaphải gặpqmdz r8vHWw7xbố mqmdzẹ chồng,qmdz 6svgNqDacon th6svgNqDaú đẹr8vHWw7xp cqmdzũng vậr8vHWw7xy, khqmdzông thqmdzoát khỏi6svgNqDa số6svgNqDa mện6svgNqDah bị kér8vHWw7xo r8vHWw7xra r8vHWw7xngoài triểnr8vHWw7x lãm.

May r8vHWw7xmà 6svgNqDatủ quầnqmdz á6svgNqDao qmdzở trong pr8vHWw7xhòng tqmdzôi. Sqmdzau k6svgNqDahi ănqmdz m6svgNqDaặc qmdzchỉnh tề,r8vHWw7x tqmdzôi 6svgNqDavà Th6svgNqDaương Ngôr8vHWw7x đànr8vHWw7xg h6svgNqDaoàng, nghiêm chỉn6svgNqDah từ6svgNqDa tro6svgNqDang phòn6svgNqDag bước6svgNqDa ra.

Bố tqmdzôi r8vHWw7xđang gác6svgNqDa chân lr8vHWw7xên xe6svgNqDam tqmdzivi r8vHWw7xở qmdzphòng r8vHWw7xkhách, cr8vHWw7xòn mẹ6svgNqDa thr8vHWw7xì br8vHWw7xận là6svgNqDam bữar8vHWw7x 6svgNqDasáng 6svgNqDatrong bếp.6svgNqDa K6svgNqDahông khí g6svgNqDaia đ6svgNqDaình rấtr8vHWw7x hòqmdza nhqmdzã, vqmdzui vẻ.

Trông 6svgNqDathấy cqmdzhúng tôir8vHWw7x, bố 6svgNqDacười, gậqmdzt đầur8vHWw7x chào,r8vHWw7x nói:

- Dậyr8vHWw7x rồi6svgNqDa đấyr8vHWw7x à?

Mẹ 6svgNqDatôi lạqmdzi tiện6svgNqDa miện6svgNqDag hỏi:

- Co6svgNqDan 6svgNqDayêu, 6svgNqDacon muqmdza bánh 6svgNqDabao cha6svgNqDay r8vHWw7xnày ở6svgNqDa r8vHWw7xđâu thếqmdz? Bốr8vHWw7x r8vHWw7xvà mẹqmdz tr8vHWw7xìm mãiqmdz mqmdzà r8vHWw7xkhông mu6svgNqDaa được.

Tôi lắcqmdz đầu:

- r8vHWw7xCon không6svgNqDa biết...

Mẹ tô6svgNqDai ngạr8vHWw7xc nhiên:

- qmdzKhông qmdzphải cor8vHWw7xn mua sao?

Thương 6svgNqDaNgô 6svgNqDanhỏ nhẹr8vHWw7x đáp:

- Báqmdznh b6svgNqDaao cr8vHWw7xhay đó6svgNqDa mur8vHWw7xa qmdzở tiệm 6svgNqDabánh baqmdzo r8vHWw7xTiểu Dươ6svgNqDang, cár8vHWw7xch đây6svgNqDa 6svgNqDakhoảng 6svgNqDahơn qmdzba câr8vHWw7xy số6svgNqDa ạ.

Mẹ tô6svgNqDai qur8vHWw7xan sr8vHWw7xát hr8vHWw7xắn một r8vHWw7x lúc, gậr8vHWw7xt gr8vHWw7xật đầuqmdz nhưr8vHWw7xng r8vHWw7xnét mặ6svgNqDat càqmdzng lr8vHWw7xộ vẻqmdz ngạc6svgNqDa qmdznhiên hơn.

Là cqmdzon gqmdzái rr8vHWw7xuột cqmdzủa mẹ, tôiqmdz 6svgNqDanghĩ m6svgNqDaình có6svgNqDa t6svgNqDahể hiqmdzểu qmdzvì sr8vHWw7xao 6svgNqDacó s6svgNqDaự ngr8vHWw7xạc nhiênqmdz này.

Hiển n6svgNqDahiên việr8vHWw7xc điqmdz xaqmdz như vậy6svgNqDa 6svgNqDachỉ đ6svgNqDaể qmdzmua r8vHWw7xmấy cá6svgNqDai b6svgNqDaánh bar8vHWw7xo c6svgNqDahay hoànqmdz toqmdzàn khônqmdzg r8vHWw7xthể giqmdzải tqmdzhích được6svgNqDa qmdztại sao r8vHWw7xsau khr8vHWw7xi 6svgNqDamua về,r8vHWw7x Th6svgNqDaương Ngô6svgNqDa không6svgNqDa qmdzgọi qmdztôi dậyqmdz ăqmdzn 6svgNqDangay chr8vHWw7xo nóngr8vHWw7x mqmdzà lạqmdzi cr8vHWw7xởi sr8vHWw7xạch đồ 6svgNqDara qmdzquấn lqmdzấy tôi...

Tuy nhiên6svgNqDa, qmdznhận 6svgNqDathấy sự tìqmdznh 6svgNqDanguyện h6svgNqDaao c6svgNqDaông tốn6svgNqDa sức6svgNqDa 6svgNqDachuẩn bịr8vHWw7x bữaqmdz sán6svgNqDag qmdzcho tôir8vHWw7x củar8vHWw7x hắn,qmdz nêqmdzn sắc6svgNqDa mặqmdzt mẹ 6svgNqDa tôi r8vHWw7xcũng qmdzcó chút6svgNqDa nhânqmdz từ.

Tôi cqmdzhộp lqmdzấy thờiqmdz cơqmdz giới thiệu:

- Bố,qmdz r8vHWw7xmẹ, đqmdzây qmdzlà Thương Ngô.6svgNqDa.. 6svgNqDa- 6svgNqDaNghĩ m6svgNqDaột lát,r8vHWw7x tôiqmdz vộqmdzi vànqmdzg nóqmdzi thê6svgNqDam cảr8vHWw7x qmdzhọ: 6svgNqDa- r8vHWw7xPhó 6svgNqDaThương Ngô.

Lúc nqmdzày, 6svgNqDaanh c6svgNqDahàng Thương Ngr8vHWw7xô ár8vHWw7xo quầnr8vHWw7x chr8vHWw7xỉnh 6svgNqDatề, r8vHWw7xcử qmdzchỉ than6svgNqDah thqmdzoát bướcr8vHWw7x qmdzlên 6svgNqDanửa r8vHWw7xbước, r8vHWw7xhơi cú6svgNqDai người. Né6svgNqDat mặ6svgNqDat vàr8vHWw7x giọ6svgNqDang nóir8vHWw7x lqmdzễ pr8vHWw7xhép, từ6svgNqDa tố6svgNqDan 6svgNqDađến nỗi6svgNqDa qmdzkhông nhậ6svgNqDan qmdzthấy vẻqmdz căng6svgNqDa r8vHWw7xthẳng nào:

- Ch6svgNqDaáu chàoqmdz r8vHWw7xhai bác.

Tôi hếqmdzt sứqmdzc nr8vHWw7xgạc nhiên.

Vì trướcqmdz đ6svgNqDaó 6svgNqDatôi th6svgNqDaực ra cqmdzó chqmdzút l6svgNqDao lắng,r8vHWw7x khqmdzông qmdzbiết nên6svgNqDa để6svgNqDa Thươn6svgNqDag Ngô6svgNqDa 6svgNqDagọi bốqmdz 6svgNqDamẹ 6svgNqDamình r8vHWw7xnhư thqmdzế nà6svgNqDao. Vị6svgNqDa thqmdzần tiên har8vHWw7xi nghqmdzìn tur8vHWw7xổi và6svgNqDa ngườir8vHWw7x pr8vHWw7xhàm trầnr8vHWw7x mấyr8vHWw7x chqmdzục tuổr8vHWw7xi, r8vHWw7xcho dùqmdz ởr8vHWw7x phươngr8vHWw7x diệ6svgNqDan tr8vHWw7xuổi tác har8vHWw7xy cấ6svgNqDap r8vHWw7xbậc đqmdzều qmdzkhông d6svgNqDaễ 6svgNqDaphân vr8vHWw7xai qmdzvế. Khôngr8vHWw7x ngqmdzờ qmdzhắn l6svgNqDaại gqmdzọi r8vHWw7xtrơn tqmdzru, kqmdzhông chút d6svgNqDao d6svgNqDaự đếnr8vHWw7x thế.

Bố tôi6svgNqDa đứng6svgNqDa l6svgNqDaên, bắt r8vHWw7xtay thânr8vHWw7x mậtr8vHWw7x v6svgNqDaới Thqmdzương qmdzNgô, nói:

- Tô6svgNqDai 6svgNqDagọi 6svgNqDacháu 6svgNqDalà Tiểur8vHWw7x Phó k6svgNqDahông v6svgNqDaấn đềqmdz qmdzgì chứ?

- Dạ.qmdz Khqmdzông v6svgNqDaấn đr8vHWw7xề qmdzgì ạ.

Bố tr8vHWw7xôi nqmdzở nụr8vHWw7x r8vHWw7xcười hiền hò6svgNqDaa, thâ6svgNqDan mậtqmdz nói:

- 6svgNqDaĐi qmdznào. Chúngr8vHWw7x tqmdza raqmdz ngoài hútr8vHWw7x đ6svgNqDaiếu thuốc.

Thương r8vHWw7xNgô sữngr8vHWw7x người.

- Cháu6svgNqDa kr8vHWw7xhông hútr8vHWw7x thuốc sao?

Thương r8vHWw7xNgô vộiqmdz gậr8vHWw7xt đầu, nói:

- Đươngqmdz nhiêqmdzn lqmdzà qmdzcó ạ. Chỉr8vHWw7x cór8vHWw7x điều,6svgNqDa cháu..qmdz. đúnqmdzg lr8vHWw7xúc r8vHWw7xcháu hútqmdz 6svgNqDahết tqmdzhuốc rồi.

- Khônqmdzg sr8vHWw7xao, h6svgNqDaút thuốqmdzc của bác.

Bố tôir8vHWw7x hàoqmdz qmdzphóng rqmdzút từ tron6svgNqDag túi6svgNqDa r6svgNqDaa baqmdzo thuốcr8vHWw7x vàqmdz chiếqmdzc bậtr8vHWw7x lửa6svgNqDa rồi6svgNqDa c6svgNqDahậm 6svgNqDarãi đi6svgNqDa rqmdza trước,6svgNqDa rr8vHWw7xa đr8vHWw7xến cửa6svgNqDa lại nór8vHWw7xi thêm:

- Trờir8vHWw7x r8vHWw7xlạnh tqmdzhế này, 6svgNqDanhân 6svgNqDatiện 6svgNqData r8vHWw7xra nr8vHWw7xgoài uốngqmdz lr8vHWw7xy rượur8vHWw7x chr8vHWw7xo ấm6svgNqDa người.

Sắc mặtqmdz r8vHWw7xThương Nqmdzgô br8vHWw7xỗng trở nêr8vHWw7xn t6svgNqDarắng bệc6svgNqDah, hr8vHWw7xắn kqmdzhẽ r8vHWw7xrít mqmdzột câqmdzu 6svgNqDaqua k6svgNqDaẽ răng:

- Nh6svgNqDaà r8vHWw7xem đúng6svgNqDa 6svgNqDalà c6svgNqDaó thói quqmdzen sánqmdzg sớm6svgNqDa 6svgNqDađã uốngr8vHWw7x rượu...

Tôi thấyqmdz tình6svgNqDa hình khr8vHWw7xông qmdzổn, vội6svgNqDa 6svgNqDakéo t6svgNqDaay hắnr8vHWw7x lạqmdzi, thầr8vHWw7xm thì:

- Đ6svgNqDaừng 6svgNqDacó nói6svgNqDa vqmdzới 6svgNqDatôi là aqmdznh k6svgNqDahông qmdzbiết hút6svgNqDa thuốc,r8vHWw7x uqmdzống rượuqmdz r8vHWw7xđấy nhé.

Hắn r8vHWw7xkhông trảr8vHWw7x qmdzlời, ánh mắtr8vHWw7x r8vHWw7xtỏ vr8vHWw7xẻ khôr8vHWw7xng hềqmdz sqmdzợ cr8vHWw7xhết, giống6svgNqDa nr8vHWw7xhư vịqmdz ar8vHWw7xnh hùr8vHWw7xng r8vHWw7xhy qmdzsinh 6svgNqDavì nghqmdzĩa lớr8vHWw7xn, ngẩng qmdz cao đầu6svgNqDa bưr8vHWw7xớc đi.

Tôi qmdzvà m6svgNqDaẹ t6svgNqDahong tqmdzhả ăn xoqmdzng bữ6svgNqDaa s6svgNqDaáng, har8vHWw7xi ngườqmdzi qmdzvẫn chưaqmdz về.

- Thr8vHWw7xeo m6svgNqDaẹ, b6svgNqDaố sr8vHWw7xẽ làmr8vHWw7x gì Tr8vHWw7xhương Ngô?

Mẹ tôqmdzi vừa6svgNqDa qur8vHWw7xét dọn phòngqmdz vừa6svgNqDa lạnhr8vHWw7x lùr8vHWw7xng đáp:

- Vr8vHWw7xiệc c6svgNqDaủa đ6svgNqDaàn ôngr8vHWw7x, phụ qmdz nữ khôngqmdz cầnqmdz biết.

Sau 6svgNqDakhi đqmdzã dọnqmdz dẹp6svgNqDa xonqmdzg xuôi, qmdzgiọng mẹ6svgNqDa vr8vHWw7xẫn lạnqmdzh lùng:

- 6svgNqDaSao khôngr8vHWw7x tr8vHWw7xhấy dụngr8vHWw7x cụ phòqmdzng t6svgNqDaránh củar8vHWw7x cqmdzác 6svgNqDacon đâu?

Tôi nhất6svgNqDa th6svgNqDaời khônr8vHWw7xg pqmdzhản ứng gìr8vHWw7x, 6svgNqDamẹ 6svgNqDanói tiếp:

- 6svgNqDaCon vàr8vHWw7x bốqmdz r8vHWw7xcon đều khôr8vHWw7xng phảir8vHWw7x là6svgNqDa nh6svgNqDaững ng6svgNqDaười qmdzbảo th6svgNqDaủ, r8vHWw7xluôn cóqmdz quaqmdzn 6svgNqDaniệm h6svgNqDaiện đạ6svgNqDai. Nhưn6svgNqDag coqmdzn à6svgNqDa, dr8vHWw7xù cho rằn6svgNqDag sốqmdzng qmdzchung t6svgNqDarước hr8vHWw7xôn nr8vHWw7xhân 6svgNqDakhông thi6svgNqDaệt r8vHWw7xthòi r8vHWw7xgì, nhưnr8vHWw7xg cr8vHWw7xhưa cưới6svgNqDa đ6svgNqDaã mangr8vHWw7x bầu th6svgNqDaì ngườ6svgNqDai qmdzchịu thiệt6svgNqDa r8vHWw7xchắc chắnr8vHWw7x qmdzlà cr8vHWw7xon đấy.

Tôi hiểur8vHWw7x r6svgNqDaa rồi,qmdz ý6svgNqDa củr8vHWw7xa mẹ lr8vHWw7xà troqmdzng r8vHWw7xnhà lúcqmdz n6svgNqDaào cũr8vHWw7xng pr8vHWw7xhải có6svgNqDa baqmdzo 6svgNqDacao qmdzsu Dure6svgNqDax qmdzdự phòng...

- qmdzMẹ, co6svgNqDan 6svgNqDavà anqmdzh 6svgNqData t6svgNqDahật sự khôngr8vHWw7x phải...

- r8vHWw7xThôi r8vHWw7xđược, thôiqmdz được, chuyqmdzện củar8vHWw7x 6svgNqDacon, bố6svgNqDa mr8vHWw7xẹ khônr8vHWw7xg quản.

Mẹ gr8vHWw7xạt phănr8vHWw7xg lờiqmdz gi6svgNqDaải thích củar8vHWw7x tqmdzôi, thẳngr8vHWw7x t6svgNqDahừng đến6svgNqDa nỗir8vHWw7x khiếnqmdz tôi6svgNqDa phảir8vHWw7x r8vHWw7xrơi qmdzlệ. Tiếpr8vHWw7x đóqmdz, mẹr8vHWw7x lạqmdzi vỗ6svgNqDa má qmdz tôi 6svgNqDaan ủi:

- 6svgNqDaAnh ch6svgNqDaàng đr8vHWw7xó đượ6svgNqDac r8vHWw7xđấy. Quả nhqmdziên khôngr8vHWw7x h6svgNqDaổ l6svgNqDaà c6svgNqDaon cái6svgNqDa mẹr8vHWw7x, r6svgNqDaất biếr8vHWw7xt cr8vHWw7xhọn người.

Tôi cườir8vHWw7x gượng,r8vHWw7x nói:

- M6svgNqDaẹ thấyqmdz vqmdzóc dqmdzáng của người6svgNqDa 6svgNqData đẹqmdzp à...

- qmdzCon 6svgNqDathì br8vHWw7xiết cr8vHWw7xái gì? Khi6svgNqDa 6svgNqDakhông có6svgNqDa qur8vHWw7xần áqmdzo c6svgNqDahe đậyqmdz chính6svgNqDa làr8vHWw7x l6svgNqDaúc dễqmdz qmdznhận r6svgNqDaa qmdzbản chấtr8vHWw7x cqmdzon ngườr8vHWw7xi nhất.

Tôi ti6svgNqDan rằng6svgNqDa, đây6svgNqDa 6svgNqDalà nh6svgNqDaững lời 6svgNqDatâm hqmdzuyết từqmdz r8vHWw7xkinh nghi6svgNqDaệm c6svgNqDaủa mẹ.

Nhớ nr8vHWw7xăm 6svgNqDađó, vìr8vHWw7x mẹr8vHWw7x vào nhầmqmdz phònr8vHWw7xg tắmr8vHWw7x n6svgNqDaam sinqmdzh 6svgNqDatrong trường,r8vHWw7x qmdzgiữa 6svgNqDatiếng r8vHWw7xhò hér8vHWw7xt của6svgNqDa đámqmdz qmdznam s6svgNqDainh, 6svgNqDamẹ ngắm trúngqmdz mộtqmdz ngườr8vHWw7xi r8vHWw7xdù k6svgNqDahông mả6svgNqDanh vảir8vHWw7x chr8vHWw7xe thân6svgNqDa nr8vHWw7xhưng lạqmdzi hùr8vHWw7xng dũng,qmdz 6svgNqDathản 6svgNqDanhiên đứng tr6svgNqDaước mr8vHWw7xặt mẹ.qmdz Người6svgNqDa 6svgNqDađó r8vHWw7xsau nàqmdzy r8vHWw7xlà bố6svgNqDa tôi.

Dù sqmdzau n6svgNqDaày bốqmdz tôr8vHWw7xi cqmdzó chủ độngr8vHWw7x thừa6svgNqDa nhậ6svgNqDan, lúr8vHWw7xc r8vHWw7xđó d6svgNqDao bốqmdz vừa6svgNqDa uốngqmdz một6svgNqDa r8vHWw7xlít r8vHWw7xrượu Nhịqmdz 6svgNqDaCô Đqmdzầu cùng6svgNqDa vqmdzới bqmdzạn, dẫqmdzn đến ch6svgNqDaóng mặtqmdz, hr8vHWw7xoa mắt,6svgNqDa dâr8vHWw7xy tr8vHWw7xhần ki6svgNqDanh tạmqmdz thờr8vHWw7xi tqmdzê liệtqmdz nêqmdzn hoànqmdz toàn6svgNqDa khô6svgNqDang biqmdzết chuyện gqmdzì đangqmdz r8vHWw7xxảy ra...

Vừa nghĩqmdz 6svgNqDađến đqmdzây, t6svgNqDaôi bỗng nqmdzgửi thấyqmdz mùqmdzi rượu,6svgNqDa tronr8vHWw7xg lòngqmdz chưr8vHWw7xa kịpqmdz th6svgNqDaan thầmr8vHWw7x qmdzmột 6svgNqDacâu "Hỏn6svgNqDag rồqmdzi", thì r8vHWw7xđã r8vHWw7xnghe th6svgNqDaấy tiế6svgNqDang r8vHWw7xbước cqmdzhân nặng6svgNqDa nề,qmdz saqmdzu đór8vHWw7x r8vHWw7xtrông 6svgNqDathấy 6svgNqDabố qmdztôi dr8vHWw7xìu Thươnr8vHWw7xg Ngô lảoqmdz đảor8vHWw7x r8vHWw7xtiến vào.

Tửu lượ6svgNqDang củaqmdz qmdzbố qmdztôi rất kqmdzhá, ôn6svgNqDag gqmdzần nhr8vHWw7xư khôngqmdz c6svgNqDaó đốiqmdz thủ6svgNqDa. Đr8vHWw7xôi 6svgNqDalúc 6svgNqDatôi cònr8vHWw7x nqmdzghi nr8vHWw7xgờ rằn6svgNqDag c6svgNqDaó 6svgNqDakhi br8vHWw7xố từng làqmdz ngườiqmdz làr8vHWw7xm 6svgNqDarượu tr8vHWw7xrên thqmdziên đr8vHWw7xình, 6svgNqDavì uốnqmdzg trộmqmdz rượuqmdz n6svgNqDaên 6svgNqDabị r8vHWw7xđày xr8vHWw7xuống trần gian.

Nhưng dù6svgNqDa cqmdzó 6svgNqDagặp phả6svgNqDai tiên tửr8vHWw7xu thật,qmdz Th6svgNqDaương Nr8vHWw7xgô cqmdzhắc c6svgNqDaũng khônqmdzg 6svgNqDasay đếnr8vHWw7x t6svgNqDahất thểur8vHWw7x thếr8vHWw7x này6svgNqDa, vqmdzì theqmdzo tính khíqmdz cqmdzủa hắnqmdz, cùnqmdzg 6svgNqDalắm làr8vHWw7x kr8vHWw7xhông uống.

Có t6svgNqDahể vì6svgNqDa trướ6svgNqDac m6svgNqDaặt bố tôiqmdz, nênr8vHWw7x r8vHWw7xhắn t6svgNqDahực 6svgNqDasự r8vHWw7xvô cùnr8vHWw7xg r8vHWw7xnể nang...

Tôi nh6svgNqDaìn dá6svgNqDang vqmdzẻ đứng khôngqmdz r8vHWw7xvững củar8vHWw7x Thương6svgNqDa Ngô,r8vHWw7x qmdzthở than:

- Bố6svgNqDa qmdzvà a6svgNqDanh r8vHWw7xta uốnqmdzg nhiều không?

- r8vHWw7xKhông nhr8vHWw7xiều. Bốqmdz uống nửa6svgNqDa lítr8vHWw7x, cậuqmdz qmdzta uố6svgNqDang một6svgNqDa lí6svgNqDat. K6svgNqDahông r8vHWw7xphải r8vHWw7xlà bố6svgNqDa 6svgNqDacố 6svgNqDaý épr8vHWw7x uổng,r8vHWw7x mqmdzà cậu6svgNqDa qmdzta tựr8vHWw7x nó6svgNqDai bố lr8vHWw7xà bqmdzề trqmdzên, cr8vHWw7xậu r8vHWw7xta rqmdzất tôr8vHWw7xn qmdztrọng, nêqmdzn cr8vHWw7xạn chr8vHWw7xén trước.

Như rr8vHWw7xảnh rỗir8vHWw7x kr8vHWw7xhông qmdzcó việc gìr8vHWw7x 6svgNqDalàm, bốr8vHWw7x đặtqmdz Tqmdzhương Nr8vHWw7xgô lê6svgNqDan ghếqmdz sofr8vHWw7xa rồi6svgNqDa cười6svgNqDa như6svgNqDa Dr8vHWw7xi Lặqmdzc nói:

- qmdzBố tưởnqmdzg cqmdzậu qmdzchàng này tqmdzửu lượngr8vHWw7x cao6svgNqDa, aqmdzi r8vHWw7xdè mớ6svgNqDai uống6svgNqDa qmdzhai h6svgNqDaớp đã6svgNqDa đổr8vHWw7x rồi,qmdz r8vHWw7xnhưng cậur8vHWw7x qmdzta rấr8vHWw7xt pho6svgNqDang độ, kiênr8vHWw7x quyqmdzết uqmdzống cqmdzạn har8vHWw7xi chai.

Lúc này,6svgNqDa 6svgNqDamặt Th6svgNqDaương Ngô qmdz phừng phừn6svgNqDag nhqmdzư qur8vHWw7xả qmdztáo qmdzđỏ, qmdznghe thấyqmdz gir8vHWw7xọng nór8vHWw7xi qmdznên gượqmdzng dr8vHWw7xậy, r8vHWw7xkhông ngờr8vHWw7x hắqmdzn vẫn6svgNqDa có 6svgNqDathể thốtqmdz 6svgNqDara nhr8vHWw7xững ngônr8vHWw7x qmdztừ rr8vHWw7xõ rqmdzàng, lr8vHWw7xịch thiệp:

- Phậnr8vHWw7x c6svgNqDaon cháur8vHWw7x tửr8vHWw7xu lượng không6svgNqDa tốt6svgNqDa, r8vHWw7xmong b6svgNqDaác lưqmdzợng tqmdzhứ. 6svgNqDaLần r8vHWw7xsau, chár8vHWw7xu nhất6svgNqDa địn6svgNqDah s6svgNqDaẽ chuyệqmdzn tqmdzrò qmdzvui v6svgNqDaẻ qmdzsay sưa c6svgNqDaùng bác.

Trước nhr8vHWw7xững lqmdzời nr8vHWw7xói văn r8vHWw7x hoa trqmdzôi chảyr8vHWw7x cqmdzủa hắqmdzn, bốqmdz r8vHWw7xtôi cườr8vHWw7xi pr8vHWw7xhá lr8vHWw7xên. Ônr8vHWw7xg đậqmdzp tqmdzay vqmdzào bqmdzả vqmdzai h6svgNqDaắn, khiế6svgNqDan hắn qmdz đang ngồiqmdz xiqmdzêu vẹr8vHWw7xo liqmdzền đổqmdz nhr8vHWw7xào xu6svgNqDaống. Tiếpr8vHWw7x đr8vHWw7xó, bqmdzố qqmdzuay sqmdzang tôi,qmdz cườir8vHWw7x khàr8vHWw7x khà nói:

- Chqmdzàng qmdztrai nàr8vHWw7xy không qmdztồi. Qur8vHWw7xả nhi6svgNqDaên khôngqmdz hqmdzổ dar8vHWw7xnh 6svgNqDacon gr8vHWw7xái bố,qmdz rấqmdzt biếr8vHWw7xt cr8vHWw7xhọn người!

May màqmdz T6svgNqDahương Ngr8vHWw7xô không kh6svgNqDaáng cự6svgNqDa được6svgNqDa mr8vHWw7xen rqmdzượu nqmdzên đãr8vHWw7x lơqmdz qmdzmơ ngủr8vHWw7x rồi6svgNqDa, qmdzkhông thqmdzì chẳqmdzng biết6svgNqDa hắr8vHWw7xn s6svgNqDaẽ vênh6svgNqDa váo 6svgNqDa đến mứcr8vHWw7x nào.

Tôi 6svgNqDakhông kqmdzìm được6svgNqDa cơn tqmdzức r8vHWw7xgiận, gr8vHWw7xằn giọng:

- Bốr8vHWw7x vr8vHWw7xà mqmdzẹ t6svgNqDahật qmdzkhông hổ mộtr8vHWw7x cặp,r8vHWw7x đến6svgNqDa lờir8vHWw7x nó6svgNqDai cũ6svgNqDang giốn6svgNqDag h6svgNqDaệt nhaur8vHWw7x. Chẳn6svgNqDag 6svgNqDaphải trướcr8vHWw7x đâyqmdz bốqmdz qmdzluôn hqmdzô hà6svgNqDao là phảqmdzi tr8vHWw7xìm 6svgNqDacho bqmdzố m6svgNqDaột r8vHWw7xanh ch6svgNqDaàng 6svgNqDanghìn 6svgNqDaly kh6svgNqDaông sa6svgNqDay 6svgNqDasao? Hơn6svgNqDa nữa,r8vHWw7x c6svgNqDaòn phảiqmdz 6svgNqDacùng bố nr8vHWw7xuốt mqmdzây nr8vHWw7xhả khói16svgNqDa r8vHWw7xmới đượ6svgNqDac. Aqmdznh qmdzta 6svgNqDađâu có6svgNqDa đqmdzáp ứn6svgNqDag đưqmdzợc yqmdzêu cầur8vHWw7x đó.

1 qmdzÝ làr8vHWw7x húqmdzt thuốcr8vHWw7x lá.

- 6svgNqDaCon qmdzthì hr8vHWw7xiểu cár8vHWw7xi gì?r8vHWw7x - Mộr8vHWw7xt lầnqmdz n6svgNqDaữa, r8vHWw7xvề mặtr8vHWw7x ngr8vHWw7xôn ngữ,qmdz bốr8vHWw7x 6svgNqDavà mqmdzẹ lạiqmdz qmdzgiống h6svgNqDaệt nhqmdzau: 6svgNqDa- Lú6svgNqDac uố6svgNqDang rưqmdzợu, hút th6svgNqDauốc ch6svgNqDaính lqmdzà kh6svgNqDai cr8vHWw7xó thểqmdz nh6svgNqDaìn thấyr8vHWw7x rõqmdz nh6svgNqDaất phẩmqmdz cqmdzhất củaqmdz r8vHWw7xmột người6svgNqDa 6svgNqDađàn ông.r8vHWw7x Cậu chàqmdzng nr8vHWw7xày k6svgNqDahông rànhqmdz cảr8vHWw7x r8vHWw7xhút thuốc6svgNqDa 6svgNqDalẫn u6svgNqDaống rr8vHWw7xượu, nhưn6svgNqDag qmdzdù h6svgNqDao đếnqmdz n6svgNqDaỗi nqmdzước mắqmdzt nước mr8vHWw7xũi giàn6svgNqDa gir8vHWw7xụa, sr8vHWw7xay r8vHWw7xđến nỗ6svgNqDai điqmdz lqmdzại l6svgNqDaiêu r8vHWw7xxiêu, cũngr8vHWw7x khqmdzông cqmdzó r8vHWw7xchút nà6svgNqDao ăqmdzn nói hà6svgNqDam hồ.

Bố 6svgNqDavừa nóir8vHWw7x vừqmdza 6svgNqDađưa qmdztay ra vỗr8vHWw7x vỗ6svgNqDa mqmdzá tô6svgNqDai, vqmdzề qmdzmặt độn6svgNqDag t6svgNqDaác cũnqmdzg 6svgNqDakhông 6svgNqDakhác gqmdzì mẹ:

- Coqmdzn gáqmdzi r8vHWw7xngốc nghếch qmdz ơi, 6svgNqDangười tr8vHWw7xa làm6svgNqDa nhưr8vHWw7x qmdzvậy r8vHWw7xlà r8vHWw7xvì cáqmdzi gqmdzì? r8vHWw7xHơn nữa,r8vHWw7x r8vHWw7xđàn ôqmdzng kr8vHWw7xhông hqmdzút thr8vHWw7xuốc, 6svgNqDakhông uống rượu6svgNqDa thqmdzì cqmdzó gìr8vHWw7x lqmdzà 6svgNqDakhông tốt?r8vHWw7x Rốtqmdz cuộcr8vHWw7x ch6svgNqDaỉ qmdzthỉnh thoảngr8vHWw7x mớ6svgNqDai qmdzlàm bạn6svgNqDa rqmdzượu, bạn qmdz thuốc củqmdza 6svgNqData tqmdzhôi. 6svgNqDaCó thể6svgNqDa khỏer8vHWw7x r8vHWw7xmạnh r8vHWw7xđi cùnr8vHWw7xg cr8vHWw7xon trê6svgNqDan suốt6svgNqDa quãngr8vHWw7x đư6svgNqDaờng đr8vHWw7xời mới làqmdz 6svgNqDaquan tr8vHWw7xrọng nhất.

Thoáng r8vHWw7xcái đãqmdz nânr8vHWw7xg cấp thàqmdznh qmdzchuyện mqmdzột đqmdzời rồi.

Tôi 6svgNqDahoàn qmdztoàn 6svgNqDabất lực, nói:

- B6svgNqDaố qmdznghĩ x6svgNqDaa qu6svgNqDaá rồqmdzi. Bố chr8vHWw7xưa h6svgNqDaỏi x6svgNqDaem an6svgNqDah tqmdza làm6svgNqDa gì6svgNqDa. qmdzBố 6svgNqDakhông sợ6svgNqDa a6svgNqDanh r8vHWw7xta là6svgNqDa ăr8vHWw7xn màqmdzy, kẻ6svgNqDa trqmdzộm hqmdzay kẻ6svgNqDa cắp sao?

Lúc này,qmdz qmdzmẹ tôiqmdz kéo vali6svgNqDa lại6svgNqDa, pr8vHWw7xhát r8vHWw7xvào gáqmdzy r8vHWw7xtôi qmdzmột cr8vHWw7xái, nói:

- Bốqmdz mqmdzẹ khônqmdzg qur8vHWw7xan tâm cậur8vHWw7x 6svgNqData l6svgNqDaàm gì,6svgNqDa cr8vHWw7xhỉ cr8vHWw7xần cậur8vHWw7x r8vHWw7xta tr8vHWw7xhật l6svgNqDaòng r8vHWw7xvới coqmdzn 6svgNqDalà được.6svgNqDa Hơnr8vHWw7x nữaqmdz, ngôn6svgNqDa 6svgNqDatừ, cử6svgNqDa chỉ củr8vHWw7xa têqmdzn r8vHWw7xnhóc nàr8vHWw7xy, nqmdzhìn qur8vHWw7xa làqmdz biếtqmdz được6svgNqDa giáo6svgNqDa dqmdzục tửqmdz tế.r8vHWw7x Vềqmdz phương6svgNqDa r8vHWw7xdiện khí chấr8vHWw7xt cqmdzũng kqmdzhông tr8vHWw7xồi, nqmdzhư thếr8vHWw7x cònqmdz 6svgNqDakém 6svgNqDacỏi gr8vHWw7xì nữa?

Bố tôi6svgNqDa đqmdzỡ lấ6svgNqDay valr8vHWw7xi nói:

- Nqmdzếu như6svgNqDa kh6svgNqDaông lọtqmdz được vào6svgNqDa 6svgNqDamắt 6svgNqDacủa bốqmdz mẹ,qmdz 6svgNqDacon tưởngqmdz cậqmdzu tqmdza sa6svgNqDau khr8vHWw7xi đ6svgNqDai vớr8vHWw7xi bqmdzố rồ6svgNqDai c6svgNqDaó tqmdzhể chr8vHWw7xân ta6svgNqDay đầqmdzy đủ trởr8vHWw7x qmdzvề sao?

Tôi cr8vHWw7xhẳng còqmdzn r8vHWw7xbiết nói gì.

Sau 6svgNqDakhi qmdzở cr8vHWw7xhỗ tr8vHWw7xôi hai qmdztiếng bốn6svgNqDa mươi6svgNqDa phút,6svgNqDa bốqmdz m6svgNqDaẹ vội6svgNqDa đqmdzi qmdzcho kịqmdzp chuyếnr8vHWw7x tàu.

Trong kqmdzhoảng thờ6svgNqDai giaqmdzn ngắn ngủi6svgNqDa đ6svgNqDaó, Thương6svgNqDa Nqmdzgô r8vHWw7xđã uqmdzống hr8vHWw7xai cha6svgNqDai rượur8vHWw7x tqmdzrắng, r8vHWw7xhút mộtqmdz qmdzbao thuốc,qmdz cqmdzhinh phục đượ6svgNqDac qmdzông bqmdzố luônqmdz co6svgNqDai tqmdzrọng nộir8vHWw7x tâqmdzm củar8vHWw7x 6svgNqDatôi. Cr8vHWw7xòn nữa,6svgNqDa nqmdzgay 6svgNqDalần gặp6svgNqDa 6svgNqDađầu ti6svgNqDaên, mẹqmdz tôi đã6svgNqDa nhìqmdzn thqmdzấy hết6svgNqDa ho6svgNqDaàn r8vHWw7xtoàn co6svgNqDan người6svgNqDa hắn,r8vHWw7x qmdzsau đ6svgNqDaó c6svgNqDaộng t6svgNqDahêm sqmdzự gqmdziả vờ6svgNqDa rất thích6svgNqDa 6svgNqDahợp, hqmdzắn đãqmdz r8vHWw7xchinh pqmdzhục bàqmdz mẹr8vHWw7x vqmdzốn chỉqmdz nhìnqmdz nhận6svgNqDa r8vHWw7xbiểu r8vHWw7xhiện qmdzbên ngoàqmdzi. r8vHWw7xThật không p6svgNqDahục khqmdzông được.

 

Sau khr8vHWw7xi ti6svgNqDaễn r8vHWw7xbố qmdzmẹ r8vHWw7xvề, tôi thấr8vHWw7xy Thưr8vHWw7xơng N6svgNqDagô đangr8vHWw7x nằm6svgNqDa ngủqmdz ngor8vHWw7xn lànqmdzh qmdztrên r8vHWw7xghế sof6svgNqDaa. Khuô6svgNqDan mqmdzặt đỏr8vHWw7x hồnr8vHWw7xg củ6svgNqDaa hắn tr8vHWw7xrông thậtr8vHWw7x đángqmdz yêu.

Tôi r8vHWw7xrón rén6svgNqDa đếr8vHWw7xn bê6svgNqDan cạnh,r8vHWw7x ngồi r8vHWw7xxổm qmdzxuống qqmdzuan qmdzsát thậtr8vHWw7x kr8vHWw7xỹ. r8vHWw7xTôi lẩm6svgNqDa bẩmr8vHWw7x mộtqmdz mình:

- A6svgNqDanh đừn6svgNqDag qmdzcó giốngqmdz n6svgNqDahư Bạch nươ6svgNqDang tửr8vHWw7x đqmdzấy, h6svgNqDaễ uốn6svgNqDag saqmdzy lqmdzà h6svgNqDaiện n6svgNqDaguyên hình6svgNqDa. 6svgNqDaTàng tr8vHWw7xrữ đr8vHWw7xộng vậqmdzt br8vHWw7xảo qmdzvệ cấp mộtr8vHWw7x củ6svgNqDaa quqmdzốc g6svgNqDaia là6svgNqDa phảir8vHWw7x n6svgNqDagồi tù...

Chưa dứr8vHWw7xt 6svgNqDalời đã6svgNqDa thấqmdzy hai mắtr8vHWw7x lu6svgNqDaôn nhqmdzắm nghiềnr8vHWw7x củaqmdz 6svgNqDahắn r8vHWw7xmở tor8vHWw7x, nhqmdzìn thẳng,r8vHWw7x t6svgNqDaôi giqmdzật nảr8vHWw7xy mình.

- 6svgNqDaCon yêu...

-... Khônr8vHWw7xg đr8vHWw7xược gọiqmdz tôi nhưr8vHWw7x vậy!

- Cqmdzon yêu,6svgNqDa cqmdzon yêr8vHWw7xu, con yêu...

Thương Nr8vHWw7xgô 6svgNqDadùng cqmdzái giọngr8vHWw7x lè nhèqmdz nr8vHWw7xói đr8vHWw7xi nó6svgNqDai lạiqmdz cáchqmdz bốqmdz m6svgNqDaẹ gọ6svgNqDai t6svgNqDaôi qmdzhồi bér8vHWw7x rqmdzồi cườr8vHWw7xi phqmdzá lên.

Tôi qmdznhìn trừngr8vHWw7x tr6svgNqDaừng vào qmdzmắt hắ6svgNqDan qua6svgNqDan sát6svgNqDa thật6svgNqDa kỹr8vHWw7x, qmdzdù đô6svgNqDai mắt6svgNqDa có6svgNqDa chútr8vHWw7x mqmdzơ mqmdzàng nh6svgNqDaưng tr8vHWw7xrông vẫ6svgNqDan rấqmdzt tỉnh:

- 6svgNqDaAnh 6svgNqDagiả vờ6svgNqDa say!

- qmdzTa đâr8vHWw7xu có...qmdz qmdz- qmdzHắn hiền lành6svgNqDa r8vHWw7xngồi dậy:r8vHWw7x 6svgNqDa- Tr8vHWw7xa chư6svgNqDaa từng6svgNqDa uống6svgNqDa rư6svgNqDaợu nqmdzên đr8vHWw7xã saqmdzy tqmdzhật, chỉ6svgNqDa cqmdzó điều6svgNqDa vẫn6svgNqDa cốr8vHWw7x gắng gqmdziữ ch6svgNqDao tr8vHWw7xinh th6svgNqDaần tỉnr8vHWw7xh qmdztáo mr8vHWw7xà thôi.

- Vậyqmdz qmdznhững lờir8vHWw7x bốr8vHWw7x mẹ tô6svgNqDai nr8vHWw7xói v6svgNqDaới tô6svgNqDai lúc6svgNqDa trước...

Hắn qmdzcàng tỏr8vHWw7x qmdzra vqmdzô tội hơn:

- Đqmdzể khônqmdzg r8vHWw7xlàm phiềr8vHWw7xn đến 6svgNqDacuộc nóqmdzi chuyệnr8vHWw7x 6svgNqDacủa mọir8vHWw7x ngưr8vHWw7xời, tr8vHWw7xa chỉr8vHWw7x r8vHWw7xcó thể6svgNqDa gr8vHWw7xiả r8vHWw7xvờ qmdzbất tỉr8vHWw7xnh nh6svgNqDaân sựqmdz thôi.

Từ xr8vHWw7xấu hổ6svgNqDa chuyểnqmdz thàqmdznh tức gr8vHWw7xiận, nhqmdzưng 6svgNqDatôi c6svgNqDahẳng biết6svgNqDa l6svgNqDaàm cácr8vHWw7xh nào,qmdz đ6svgNqDaành pqmdzhải đ6svgNqDai xửqmdz lr8vHWw7xý túir8vHWw7x 6svgNqDaquà r8vHWw7xmà bốr8vHWw7x mqmdzẹ mang đến.

Thương Ngôr8vHWw7x chốngqmdz tay 6svgNqDalên trán6svgNqDa nhìqmdzn 6svgNqDatôi r8vHWw7xlục bới,r8vHWw7x nói:

- Br8vHWw7xố qmdzmẹ e6svgNqDam rqmdzất tr8vHWw7xhú vị!

- Đư6svgNqDaơng nhiênr8vHWw7x rồi.

- Họqmdz đốiqmdz xửr8vHWw7x r8vHWw7xvới eqmdzm thật tốt.

- qmdzNói thừa.

Thương 6svgNqDaNgô qmdzkhẽ mỉmr8vHWw7x cưqmdzời rồi tqmdzhở than:

- Bâyr8vHWw7x giờ6svgNqDa t6svgNqDaa đqmdzã hiể6svgNqDau vì sar8vHWw7xo r8vHWw7xem vấn6svgNqDa vươngr8vHWw7x tqmdzhân 6svgNqDaphận 6svgNqDalàm qmdzngười đến6svgNqDa thế.qmdz r8vHWw7xEm khôqmdzng muốnr8vHWw7x rời6svgNqDa r8vHWw7xxa h6svgNqDaọ đúng không?

Tôi bĩur8vHWw7x môir8vHWw7x, biểur8vHWw7x 6svgNqDathị câu h6svgNqDaỏi nr8vHWw7xgớ nr8vHWw7xgẩn đqmdzó khô6svgNqDang đángqmdz để6svgNqDa trr8vHWw7xả lời.

- Thếr8vHWw7x nhưn6svgNqDag 6svgNqDamột ngày qmdz nào đó6svgNqDa họ6svgNqDa cũr8vHWw7xng sqmdzẽ chếr8vHWw7xt đi.

Tôi bựqmdzc dọc:

- Thầnqmdz tiêr8vHWw7xn cũngr8vHWw7x phảr8vHWw7xi chết đúngqmdz không?

Thương r8vHWw7xNgô cqmdzhỉ cười, đápr8vHWw7x lại6svgNqDa mr8vHWw7xột cqmdzâu chảqmdz lqmdziên quan:

- Tiểqmdzu Tườn6svgNqDag, nếur8vHWw7x er8vHWw7xm mqmdzuốn làm r8vHWw7xngười tqmdzhì r8vHWw7xta r8vHWw7xsẽ qmdzở lại6svgNqDa 6svgNqDanơi nr8vHWw7xày với6svgNqDa em.

Tôi 6svgNqDacó nghqmdze tr8vHWw7xhấy câu nó6svgNqDai r8vHWw7xcủa hắn,6svgNqDa nqmdzhưng khr8vHWw7xông sứr8vHWw7xc đâuqmdz 6svgNqDamà suqmdzy qmdznghĩ r8vHWw7xnhiều, qmdzvì tr6svgNqDaong r8vHWw7xlúc vớir8vHWw7x r8vHWw7xtay lên ng6svgNqDaăn r8vHWw7xkéo, r8vHWw7xtôi r8vHWw7xthấy cóqmdz mqmdzột tấ6svgNqDam thiệ6svgNqDap qmdzmời rơi6svgNqDa 6svgNqDara qmdztừ cr8vHWw7xuốn t6svgNqDaạp chír8vHWw7x cũ.

Trên đór8vHWw7x c6svgNqDaó ghr8vHWw7xi t6svgNqDaên cô6svgNqDa dâu vàr8vHWw7x chú6svgNqDa rể:r8vHWw7x Trưqmdzơng Thr8vHWw7xần qmdz- Hạ6svgNqDa Aqmdzn Kiệt.

Tôi thẫnqmdz r8vHWw7xthờ cqmdzầm tấmqmdz thiệp 6svgNqDatrên tr8vHWw7xay, tr8vHWw7xheo s6svgNqDauy r8vHWw7xđoán, đâqmdzy qmdzcó lẽr8vHWw7x lqmdzà qmdzsau qmdzkhi biếtqmdz Trươnqmdzg Thầ6svgNqDan hủyqmdz bỏqmdz hôn lễ,6svgNqDa t6svgNqDaôi đãqmdz tiqmdzện tqmdzay kẹr8vHWw7xp tấm6svgNqDa t6svgNqDahiệp r8vHWw7xvào cr8vHWw7xuốn tqmdzạp c6svgNqDahí nàoqmdz r8vHWw7xđó. Sqmdzau đr8vHWw7xó lạir8vHWw7x tiệnr8vHWw7x tay r8vHWw7xmang n6svgNqDaó vqmdzề nhà6svgNqDa, rqmdzồi tiệr8vHWw7xn tqmdzay vứtqmdz n6svgNqDaó vàr8vHWw7xo gócqmdz nàor8vHWw7x đór8vHWw7x, rr8vHWw7xồi 6svgNqDaban nãyr8vHWw7x lại6svgNqDa tiệ6svgNqDan r8vHWw7xtay gir8vHWw7xở nó ra...

Thế nqmdzhưng nhữngr8vHWw7x điều nqmdzày k6svgNqDahông phải6svgNqDa lqmdzà trọngr8vHWw7x điểm6svgNqDa, quaqmdzn trọ6svgNqDang làr8vHWw7x cr8vHWw7xô Hạ6svgNqDa A6svgNqDan Kiệqmdzt vqmdzà Angr8vHWw7xle Hạ6svgNqDa cqmdzó liên r8vHWw7xquan đến6svgNqDa nr8vHWw7xhau không?

An Kiệtqmdz qmdz- Angle...

Nếu nh6svgNqDaư đúngr8vHWw7x làr8vHWw7x r8vHWw7xmột người thqmdzì thế6svgNqDa nà6svgNqDao nhỉ?

Đang 6svgNqDasuy nghĩr8vHWw7x đếnr8vHWw7x nỗi 6svgNqDamuốn tr6svgNqDaeo c6svgNqDaổ, đâm6svgNqDa đầur8vHWw7x vàor8vHWw7x tường,r8vHWw7x thìqmdz bỗng6svgNqDa nr8vHWw7xghe thấyqmdz giọng6svgNqDa T6svgNqDahương Ng6svgNqDaô kh6svgNqDae khẽ:

- Ti6svgNqDaểu Tư6svgNqDaờng, r8vHWw7xta n6svgNqDagủ một lá6svgNqDat, đếnr8vHWw7x trqmdzưa r8vHWw7xgọi 6svgNqData dậy,qmdz chúnr8vHWw7xg tr8vHWw7xa rqmdza ngoà6svgNqDai ănr8vHWw7x nhé.

- Ừ!

Sau kr8vHWw7xhi Thươqmdzng Ngqmdzô ngủ qmdz rồi, tqmdzôi 6svgNqDaliền chr8vHWw7xạy vàor8vHWw7x r8vHWw7xphòng ngủqmdz r8vHWw7xmở mqmdzáy 6svgNqDatính rqmdza, vr8vHWw7xừa qmdzlướt r8vHWw7xweb, vừqmdza thẫqmdzn thờ.

Trong tìnqmdzh trạngqmdz 6svgNqDađầu óc qmdz trống rỗng,r8vHWw7x thr8vHWw7xời r8vHWw7xgian chạyr8vHWw7x n6svgNqDahanh nqmdzhư chóqmdz dạiqmdz, đếnr8vHWw7x lú6svgNqDac m6svgNqDaắt 6svgNqDacay qmdzcay tô6svgNqDai qmdzmới liếc nhìn6svgNqDa đồr8vHWw7xng hồr8vHWw7x hiểnr8vHWw7x 6svgNqDathị giờr8vHWw7x r8vHWw7xbên dưqmdzới gqmdzóc pqmdzhải qmdzmàn 6svgNqDahình. Lú6svgNqDac r8vHWw7xnày 6svgNqDađã l6svgNqDaà mưqmdzời táqmdzm giờr8vHWw7x bốn mươr8vHWw7xi bảy6svgNqDa phút.

Tôi đứngqmdz dậy6svgNqDa vậ6svgNqDan độqmdzng tay r8vHWw7xchân đã6svgNqDa t6svgNqDaê cứnr8vHWw7xg, điqmdz r6svgNqDaa phòng6svgNqDa kháchr8vHWw7x, 6svgNqDathấy Thươngr8vHWw7x Ngr8vHWw7xô vẫnr8vHWw7x đar8vHWw7xng sqmdzay giấcqmdz, tư thếqmdz k6svgNqDahông qmdzhề tr8vHWw7xhay đổ6svgNqDai, 6svgNqDaxem 6svgNqDara h6svgNqDaắn thự6svgNqDac r8vHWw7xsự ngủqmdz rqmdzất r8vHWw7xsay. Đừqmdzng nó6svgNqDai l6svgNqDaà bữaqmdz trqmdzưa, đến ngqmdzay cảqmdz qmdzbữa 6svgNqDatối r8vHWw7xcũng kqmdzhông cầnr8vHWw7x ăn.

Có lr8vHWw7xẽ r8vHWw7xvì c6svgNqDaả nr8vHWw7xgày qmdzkhông vận độngqmdz nênr8vHWw7x lúr8vHWw7xc nà6svgNqDay t6svgNqDaôi 6svgNqDacũng 6svgNqDakhông th6svgNqDaấy đóiqmdz, hoặc6svgNqDa 6svgNqDahễ tâm6svgNqDa trạngr8vHWw7x kh6svgNqDaông r8vHWw7xvui lại khôngqmdz qmdzmuốn ăn.

Đang đr8vHWw7xịnh qmdzchuẩn bịr8vHWw7x quay vềqmdz phòqmdzng su6svgNqDay nghĩr8vHWw7x tiếpqmdz thìqmdz qmdznhờ ánh6svgNqDa sr8vHWw7xáng 6svgNqDalờ mờqmdz chiếuqmdz qu6svgNqDaa qmdzô cửa6svgNqDa sr8vHWw7xổ, tôiqmdz thqmdzoáng r8vHWw7xthấy sắc mặqmdzt Thr8vHWw7xương Ngr8vHWw7xô cr8vHWw7xó gr8vHWw7xì đór8vHWw7x khônqmdzg bìqmdznh thường.

Bật đè6svgNqDan lênqmdz, r8vHWw7xhình ảr8vHWw7xnh trước 6svgNqDamắt kr8vHWw7xhiến 6svgNqDatôi sợr8vHWw7x hãi.

Thương 6svgNqDaNgô đangqmdz nằm6svgNqDa thẳn6svgNqDag đơ trên6svgNqDa ghếqmdz r8vHWw7xsofa, mr8vHWw7xồ hô6svgNqDai túqmdza rr8vHWw7xa qmdzkhắp mặtr8vHWw7x qmdzvà đầu,6svgNqDa qmdzhai 6svgNqDavai cqmdzo lạiqmdz, r8vHWw7xmôi tqmdzrắng b6svgNqDaệch như r8vHWw7xthể đanqmdzg phả6svgNqDai chị6svgNqDau đựngqmdz sựr8vHWw7x 6svgNqDađày đqmdzọa r8vHWw7xđau đớn.r8vHWw7x Th6svgNqDaeo k6svgNqDainh nghiệmr8vHWw7x của6svgNqDa tqmdzôi, tìnhr8vHWw7x trạng 6svgNqDanày cqmdzhắc chqmdzắn không6svgNqDa phqmdzải dr8vHWw7xo sa6svgNqDay rượu.

Chẳng lqmdzẽ lqmdzà b6svgNqDaị sốt?

Tôi qmdzlay lqmdzay nh6svgNqDaưng hr8vHWw7xắn không cór8vHWw7x qmdzphản ứnr8vHWw7xg gìqmdz. r8vHWw7xTôi đr8vHWw7xưa 6svgNqDatay 6svgNqDara r8vHWw7xsờ tránqmdz tr8vHWw7xhì thấy6svgNqDa lr8vHWw7xạnh nr8vHWw7xhư băr8vHWw7xng. 6svgNqDaTôi hét6svgNqDa lớr8vHWw7xn vào tqmdzai hắqmdzn nhqmdzưng cqmdzũng nhưr8vHWw7x đáqmdz chìqmdzm xuốn6svgNqDag biển.

Hãy r8vHWw7xnói c6svgNqDaho r8vHWw7xtôi biết, thếr8vHWw7x 6svgNqDanày là6svgNqDa tqmdzhế nào?

Tôi hoảqmdzng hốt.

120, 1106svgNqDa, 11r8vHWw7x9, 911... h6svgNqDaàng r8vHWw7xloạt sqmdzố điệ6svgNqDan tho6svgNqDaại hr8vHWw7xiện rr8vHWw7xa tronqmdzg đqmdzầu nh6svgNqDaưng cuối6svgNqDa c6svgNqDaùng qmdztôi 6svgNqDavẫn bấmqmdz số 62r8vHWw7x580000 gọir8vHWw7x 6svgNqDamột chir8vHWw7xếc taxi.

Bác s6svgNqDaĩ củar8vHWw7x loàr8vHWw7xi nr8vHWw7xgười chắc khô6svgNqDang qmdzlo việqmdzc qmdzthần tiên6svgNqDa bịqmdz r8vHWw7xốm. Đươnr8vHWw7xg nhiên,r8vHWw7x mqmdzuốn lqmdzo cũqmdzng chẳng6svgNqDa đượcr8vHWw7x. Thôi thìr8vHWw7x cứr8vHWw7x tìm6svgNqDa s6svgNqDaự giúpr8vHWw7x qmdzđỡ từqmdz phíqmdza 6svgNqDathần giqmdzới lqmdzà tương6svgNqDa đốr8vHWw7xi 6svgNqDaan toàr8vHWw7xn. Đánr8vHWw7xg r8vHWw7xbuồn qmdzlà tôi r8vHWw7xkhông 6svgNqDacó số6svgNqDa r8vHWw7xđiện thoạiqmdz cqmdzủa Tứqmdz Ngưur8vHWw7x nêqmdzn đànhqmdz qmdzphải qmdzgọi mqmdzột chr8vHWw7xiếc r8vHWw7xtaxi đr8vHWw7xưa cor8vHWw7xn hổ bịqmdz ốmqmdz nqmdzày đếnqmdz đó.

Lúc đỡr8vHWw7x Thươqmdzng 6svgNqDaNgô dậy, qmdz tôi r8vHWw7xmới phá6svgNqDat hiqmdzện chiếcqmdz á6svgNqDao qmdzlen mỏngqmdz r8vHWw7xmà hắn6svgNqDa đaqmdzng mặc6svgNqDa trêr8vHWw7xn người6svgNqDa đqmdzã ướqmdzt sũng. Trôr8vHWw7xng hr8vHWw7xắn giốnqmdzg nr8vHWw7xhư ngưqmdzời vừar8vHWw7x đượcr8vHWw7x vớqmdzt dưới6svgNqDa nướcr8vHWw7x lên.

Nhưng đqmdziều nàyqmdz cũng r8vHWw7x không qmdzlà gr8vHWw7xì sr8vHWw7xo vớiqmdz vũnr8vHWw7xg má6svgNqDau 6svgNqDalớn trênqmdz ghếr8vHWw7x sofa...

Có 6svgNqDanhững l6svgNqDaúc tr8vHWw7xôi thựr8vHWw7xc s6svgNqDaự cảm tr8vHWw7xhấy khâmr8vHWw7x phr8vHWw7xục mìnhqmdz. Vír8vHWw7x dụr8vHWw7x r8vHWw7xnhư lúc6svgNqDa này,qmdz đốir8vHWw7x m6svgNqDaặt vớiqmdz 6svgNqDamột r8vHWw7xhoàn cản6svgNqDah nhưqmdz hiện trườngqmdz g6svgNqDaiết ngư6svgNqDaời 6svgNqDamà tô6svgNqDai vẫnqmdz giữqmdz r8vHWw7xđược bì6svgNqDanh qmdztĩnh. qmdzĐúng l6svgNqDaà phr8vHWw7xi thường.

Sau khr8vHWw7xi kiểmqmdz tr8vHWw7xra mộtr8vHWw7x lượt, tô6svgNqDai nhaqmdznh chór8vHWw7xng phánr8vHWw7x đr8vHWw7xoán r8vHWw7xra r8vHWw7xrằng v6svgNqDaết r8vHWw7xmáu qmdznày là6svgNqDa r8vHWw7xcủa Thươqmdzng Nqmdzgô, 6svgNqDavì lưn6svgNqDag hr8vHWw7xắn có vệtqmdz đỏr8vHWw7x t6svgNqDaía r8vHWw7xvà đar8vHWw7xng qmdzchảy r6svgNqDaa tqmdzhứ chất6svgNqDa lỏng6svgNqDa nor8vHWw7xng nóng.

Tôi tìmqmdz mộ6svgNqDat 6svgNqDachiếc áo r8vHWw7x khoác bô6svgNqDang d6svgNqDaày mặcqmdz c6svgNqDaho hắqmdzn, sr8vHWw7xau đó6svgNqDa hổn6svgNqDa hểnqmdz r8vHWw7xlôi hắnqmdz qmdzxuống dướir8vHWw7x qmdznhà, tốn6svgNqDag vào qmdz trong xqmdze. 6svgNqDaTôi thấyr8vHWw7x 6svgNqDacảm ơr8vHWw7xn mù6svgNqDaa nà6svgNqDay vr8vHWw7xì aqmdzi aqmdzi cũ6svgNqDang mặ6svgNqDac nhir8vHWw7xều n6svgNqDahư chiếcqmdz bánh6svgNqDa chưng v6svgNqDaậy. Nếr8vHWw7xu làr8vHWw7x m6svgNqDaùa 6svgNqDahè, chqmdzúng tqmdzôi 6svgNqDachắc chắ6svgNqDan vì6svgNqDa kr8vHWw7xhông cqmdzó cáchqmdz nàr8vHWw7xo cqmdzhe vết6svgNqDa máu6svgNqDa mr8vHWw7xà bị dẫnqmdz thẳn6svgNqDag đến6svgNqDa đồn6svgNqDa cảnhqmdz sr8vHWw7xát rồi...

Thương 6svgNqDaNgô vẫn6svgNqDa ch6svgNqDaưa tỉnh. Tôir8vHWw7x nghqmdzĩ chuyện6svgNqDa lầqmdzn 6svgNqDanày r8vHWw7xkhiến hắnqmdz hr8vHWw7xôn 6svgNqDamê sâqmdzu, chr8vHWw7xắc chắnqmdz qmdztrong ngườiqmdz hắnr8vHWw7x rấtqmdz khó chịu.r8vHWw7x Vậyqmdz mà6svgNqDa hắnqmdz vqmdzẫn ngh6svgNqDaiến răngqmdz chịqmdzu 6svgNqDađựng, từr8vHWw7x đầur8vHWw7x đqmdzến 6svgNqDacuối khôn6svgNqDag kêur8vHWw7x qmdzmột tiqmdzếng, thật gqmdzan lì.

Đến quár8vHWw7xn thịt6svgNqDa nướ6svgNqDang Mãnh N6svgNqDagưu, qmdztrông thấy6svgNqDa Ngưur8vHWw7x Bônqmdz, tôi6svgNqDa liề6svgNqDan nr8vHWw7xói 6svgNqDaqua tình6svgNqDa hình.6svgNqDa Anr8vHWw7xh qmdzta lậpqmdz tức6svgNqDa đư6svgNqDaa chúng 6svgNqDatôi đến6svgNqDa kqmdzhu nh6svgNqDaà gầqmdzn đ6svgNqDaó, bảor8vHWw7x tôqmdzi đợir8vHWw7x r8vHWw7xở sảnh6svgNqDa, r8vHWw7xcòn qmdzanh tqmdza qmdzdìu Thương6svgNqDa qmdzNgô vào r8vHWw7x phòng khách.

Trong lú6svgNqDac này6svgNqDa, tôi6svgNqDa vẫnr8vHWw7x vô cùnqmdzg điềr8vHWw7xm tĩqmdznh, đ6svgNqDaiềm r8vHWw7xtĩnh đến6svgNqDa l6svgNqDaạ lùng.

Còn nửar8vHWw7x tiếngqmdz nữaqmdz l6svgNqDaà mười 6svgNqDa hai 6svgNqDagiờ đêqmdzm tqmdzhì N6svgNqDagưu Bônqmdz đ6svgNqDai rqmdza, tr8vHWw7xrên qmdztay cầmr8vHWw7x r8vHWw7xchiếc áoqmdz br8vHWw7xị má6svgNqDau thấ6svgNqDam ưqmdzớt mqmdzột nửqmdza của Thqmdzương Ngô,6svgNqDa trônr8vHWw7xg thr8vHWw7xần sqmdzắc anr8vHWw7xh chàr8vHWw7xng r8vHWw7xcó 6svgNqDavẻ mr8vHWw7xệt mỏi:

- Chị6svgNqDa dâr8vHWw7xu yqmdzên tqmdzâm, không vấnqmdz đề6svgNqDa g6svgNqDaì lớr8vHWw7xn đâuqmdz, nghỉqmdz ngqmdzơi và6svgNqDai nr8vHWw7xgày lr8vHWw7xà khỏi.

Nghe thế,6svgNqDa r8vHWw7xtôi r8vHWw7xlại không bìnhr8vHWw7x tĩ6svgNqDanh đ6svgNqDaược nữa,r8vHWw7x bưr8vHWw7xớc nhaqmdznh đếnr8vHWw7x túr8vHWw7xm c6svgNqDaổ qmdzáo Nr8vHWw7xgưu Bôqmdzn, nói6svgNqDa mộtqmdz tràng:

- Rốt6svgNqDa cuộqmdzc a6svgNqDanh tqmdza có r8vHWw7x chuyện gr8vHWw7xì? Chẳng6svgNqDa phr8vHWw7xải cá6svgNqDac qmdzngười 6svgNqDalà thầnr8vHWw7x tir8vHWw7xên sar8vHWw7xo? Sar8vHWw7xo tr8vHWw7xhần tiêqmdzn r8vHWw7xlại bịqmdz chả6svgNqDay máu? Sr8vHWw7xao còr8vHWw7xn bị6svgNqDa hônr8vHWw7x qmdzmê? Sr8vHWw7xao 6svgNqDalại r8vHWw7xnhư thểqmdz sắpr8vHWw7x c6svgNqDahết đến6svgNqDa nơi6svgNqDa vậy?

Ngưu Bqmdzôn thấyqmdz tôir8vHWw7x kíchqmdz động như6svgNqDa vậy,qmdz a6svgNqDanh tqmdza chqmdzỉ r8vHWw7xlặng lqmdzẽ n6svgNqDahìn, nói:

- r8vHWw7xChị sợqmdz rồir8vHWw7x, đúng không?

Tôi ngẩn6svgNqDa ngqmdzười trong g6svgNqDaiây l6svgNqDaát rồi6svgNqDa qmdzbỗng nhưr8vHWw7x quảr8vHWw7x bó6svgNqDang r8vHWw7xbị châmr8vHWw7x k6svgNqDaim, nhanr8vHWw7xh chónr8vHWw7xg xẹ6svgNqDap lép.r8vHWw7x T6svgNqDaôi b6svgNqDauông Ngưu r8vHWw7x Bôn r8vHWw7xra, ngồ6svgNqDai thr8vHWw7xụp xuống6svgNqDa ghế,r8vHWw7x c6svgNqDaó r8vHWw7xlẽ vìr8vHWw7x chr8vHWw7xưa ăn6svgNqDa cơm6svgNqDa nqmdzên toàqmdzn qmdzthân mềmr8vHWw7x nhqmdzũn, k6svgNqDahông còn chútr8vHWw7x sứqmdzc lựcr8vHWw7x n6svgNqDaào, lòn6svgNqDag br8vHWw7xàn taqmdzy vàr8vHWw7x qmdztrán đềur8vHWw7x vr8vHWw7xã r8vHWw7xmồ hôi.

Được rồqmdzi. qmdzTôi thừ6svgNqDaa r8vHWw7xnhận, không phảir8vHWw7x v6svgNqDaì qmdzđói, mqmdzà qmdzvì qmdzsợ hãi.

Tôi thực6svgNqDa sqmdzự thấy6svgNqDa sr8vHWw7xợ, cứ nghĩr8vHWw7x 6svgNqDađến d6svgNqDaáng 6svgNqDavẻ Thươ6svgNqDang Ng6svgNqDaô lúc6svgNqDa trướqmdzc, cáiqmdz dánqmdzg nhqmdzư sắpr8vHWw7x 6svgNqDachết 6svgNqDatới nơi...

Nhưng tr8vHWw7xhần tiê6svgNqDan cũngqmdz có 6svgNqDathể qmdzchết sao?

Tôi cr8vHWw7xố épqmdz mìnhqmdz r8vHWw7xđiều chỉnh nhữ6svgNqDang r8vHWw7xsuy nghĩqmdz lr8vHWw7xinh r8vHWw7xtinh tror8vHWw7xng đầu,qmdz miễnr8vHWw7x qmdzcưỡng hr8vHWw7xổi phụcr8vHWw7x l6svgNqDaại 6svgNqDavẻ đqmdziềm đạmr8vHWw7x tr8vHWw7xrên mặt, nói:

- Thưr8vHWw7xơng r8vHWw7xNgô vr8vHWw7xốn r8vHWw7xđã bqmdzị thương đúngqmdz khôngr8vHWw7x? qmdzSao lr8vHWw7xại n6svgNqDahư vậy?

Ngưu Bônqmdz iqmdzm lặng.

- Bịqmdz thươngqmdz 6svgNqDatừ r8vHWw7xkhi nào?

Ngưu Bô6svgNqDan qmdzvẫn khôn6svgNqDag trả lời.

Tôi đqmdzành tự6svgNqDa mìnr8vHWw7xh nhớqmdz lại, nói:

- Cqmdzó phqmdzải 6svgNqDacó liqmdzên qur8vHWw7xan đến cá6svgNqDai qmdztà 6svgNqDakhí gqmdzì đór8vHWw7x mr8vHWw7xà aqmdznh r8vHWw7xta đãqmdz từngr8vHWw7x nhắcr8vHWw7x đế6svgNqDan không?

Ngưu Bqmdzôn lắqmdzc đầu,qmdz ti6svgNqDaếp tục i6svgNqDam lặng.

Thái qmdzđộ "đár8vHWw7xnh chết c6svgNqDaũng không6svgNqDa khr8vHWw7xai" nàyqmdz khiếnr8vHWw7x tôiqmdz r8vHWw7xmuốn r8vHWw7xphát điên6svgNqDa nh6svgNqDaưng tqmdzrước 6svgNqDamặt qmdzmột a6svgNqDanh chàng k6svgNqDahôi ngô6svgNqDa, tr8vHWw7xrầm tqmdzính, yếu6svgNqDa đuối,r8vHWw7x tôr8vHWw7xi tqmdzhực r8vHWw7xsự kqmdzhông thểr8vHWw7x pqmdzhát tiế6svgNqDat đqmdzược, qmdznên đành nínqmdz nhịn.

- Vậyr8vHWw7x thì6svgNqDa 6svgNqDaanh cũng6svgNqDa phảqmdzi cho tôqmdzi bqmdziết tạir8vHWw7x sqmdzao 6svgNqDaanh tr8vHWw7xa đang6svgNqDa khỏeqmdz mạnhqmdz nhqmdzư vậy,r8vHWw7x độtqmdz nhiqmdzên hômr8vHWw7x na6svgNqDay r8vHWw7xlại rr8vHWw7xa nông nỗqmdzi này?

Ngưu Bôqmdzn d6svgNqDao dự6svgNqDa mộtqmdz hồi, r8vHWw7xcuối cùnr8vHWw7xg cũr8vHWw7xng m6svgNqDaở miệng:

- Thựcqmdz r6svgNqDaa vếtqmdz thương trêr8vHWw7xn qmdzngười an6svgNqDah ấr8vHWw7xy chưa6svgNqDa r8vHWw7xkhi 6svgNqDanào lành.qmdz Thờir8vHWw7x r8vHWw7xgian nàqmdzy hoàn6svgNqDa qmdztoàn dựaqmdz r8vHWw7xvào sựqmdz qmdztu dưỡng bấyqmdz lâu6svgNqDa mớqmdzi qmdzcó th6svgNqDaể miễnr8vHWw7x cưỡngqmdz khống6svgNqDa chr8vHWw7xế được.r8vHWw7x Thqmdzế r8vHWw7xnhưng sa6svgNqDau r8vHWw7xkhi u6svgNqDaống rượ6svgNqDau, r8vHWw7xý thr8vHWw7xức dần yr8vHWw7xếu qmdzđi nê6svgNqDan mr8vHWw7xới dẫnqmdz đến6svgNqDa vir8vHWw7xệc vếtqmdz thqmdzương độ6svgNqDat r8vHWw7xnhiên tái6svgNqDa phát.

Tôi sữ6svgNqDang người.

Thì r8vHWw7xra tar8vHWw7xi họaqmdz này6svgNqDa hoàn toàr8vHWw7xn 6svgNqDado ha6svgNqDai char8vHWw7xi rưr8vHWw7xợu 6svgNqDatrắng gr8vHWw7xây rar8vHWw7x. Ngqmdzhĩ lại,r8vHWw7x mr8vHWw7xột ngườir8vHWw7x chư6svgNqDaa r8vHWw7xbao gqmdziờ uốn6svgNqDag rượu qmdz là Tr8vHWw7xhương Ng6svgNqDaô chắc6svgNqDa cũ6svgNqDang qmdzkhông ngqmdzờ hậ6svgNqDau quảr8vHWw7x lạ6svgNqDai nghiêm6svgNqDa trọnr8vHWw7xg đếr8vHWw7xn vậy...

Nhưng r8vHWw7xnếu khôqmdzng cóqmdz tai qmdz họa n6svgNqDaày, r8vHWw7xtôi qmdzmãi m6svgNqDaãi chẳnqmdzg 6svgNqDabao giờqmdz biếr8vHWw7xt được,r8vHWw7x trr8vHWw7xên qmdzngười 6svgNqDahắn cqmdzó 6svgNqDamột vếtr8vHWw7x thương.

- 6svgNqDaThần ti6svgNqDaên vqmdzô cùngqmdz lợi hại,r8vHWw7x sức6svgNqDa mạnr8vHWw7xh vô6svgNqDa songqmdz, sar8vHWw7xo qmdzcó r8vHWw7xthể r8vHWw7xbị 6svgNqDathương chứ?

- Làqmdz thầqmdzn tiê6svgNqDan 6svgNqDakhông qmdzcó nghĩa cáiqmdz gr8vHWw7xì cũng6svgNqDa bqmdziết, kh6svgNqDaông sợ6svgNqDa bấ6svgNqDat r8vHWw7xkỳ điề6svgNqDau r8vHWw7xgì vqmdzà c6svgNqDaũng khô6svgNqDang mr8vHWw7xạnh 6svgNqDamẽ nh6svgNqDaư chị6svgNqDa nghĩ. 6svgNqDa- Nqmdzgưu r8vHWw7xBôn qmdzkhẽ thởr8vHWw7x dài,qmdz r8vHWw7xnói: 6svgNqDa- Chịr8vHWw7x dâu6svgNqDa à6svgNqDa, r8vHWw7xcó mộtr8vHWw7x sốr8vHWw7x chuyệ6svgNqDan ar8vHWw7xnh ấqmdzy khônr8vHWw7xg muốn t6svgNqDaôi n6svgNqDaói với6svgNqDa chị.qmdz Tíqmdznh khír8vHWw7x cqmdzủa anqmdzh 6svgNqDaấy, c6svgNqDahị đã6svgNqDa số6svgNqDang c6svgNqDaùng mộqmdzt thờiqmdz 6svgNqDagian, chr8vHWw7xắc chị c6svgNqDaũng hiểu.

Tôi cười,6svgNqDa đáp:

- Ương6svgNqDa nqmdzgạnh, khór8vHWw7x chịu.

Ngưu Bôr8vHWw7xn cười.

Suy qmdznghĩ mộr8vHWw7xt lát,6svgNqDa tôr8vHWw7xi lại hỏi:

- Nqmdzếu nqmdzhư thầ6svgNqDan tiêqmdzn bị qmdzthương, r8vHWw7xcó phải6svgNqDa cũngqmdz gi6svgNqDaống như6svgNqDa nhữr8vHWw7xng đạir8vHWw7x hi6svgNqDaệp r8vHWw7xtrong pqmdzhim, cácr8vHWw7xh tốt6svgNqDa nhấr8vHWw7xt l6svgNqDaà dùqmdzng nội lr8vHWw7xực t6svgNqDarị thươ6svgNqDang qmdzđúng không?

- qmdzĐiều r8vHWw7xđó lqmdzà đương nhiên.

- Vqmdzậy r8vHWw7xviệc r8vHWw7xđi 6svgNqDavề qmdzgiữa chỗ r8vHWw7xnày r8vHWw7xvà núir8vHWw7x H6svgNqDaổ Gầm,r8vHWw7x dr8vHWw7xùng nộir8vHWw7x tứqmdzc kr8vHWw7xết thqmdzành mqmdzột viêr8vHWw7xn qmdzđơn dược6svgNqDa cóqmdz 6svgNqDathể gi6svgNqDaúp tôi khônr8vHWw7xg sợ6svgNqDa lạnr8vHWw7xh, khônqmdzg r8vHWw7xsợ r8vHWw7xnóng, cr8vHWw7xó qmdzphải r8vHWw7xcũng cầnqmdz đếnqmdz phár8vHWw7xp lựcr8vHWw7x mớqmdzi làm6svgNqDa được?

Ngưu r8vHWw7xBôn chqmdzậm rãqmdzi gr8vHWw7xật đầu, ngừ6svgNqDang lạiqmdz giâ6svgNqDay qmdzlát, 6svgNqDaanh qmdzta nóiqmdz tiếp:

- Cảr8vHWw7x vếtr8vHWw7x t6svgNqDaích k6svgNqDaia nữa.

Tôi qmdzsờ tr8vHWw7xay l6svgNqDaên cổ.

Cứ cqmdzoi l6svgNqDaà r8vHWw7xtôi đầnqmdz độn thìqmdz đến6svgNqDa qmdzgiờ 6svgNqDaphút nàr8vHWw7xy cũn6svgNqDag đqmdzoán đượqmdzc rar8vHWw7x, vếr8vHWw7xt tqmdzích đór8vHWw7x cr8vHWw7xơ bảnr8vHWw7x r8vHWw7xkhông pqmdzhải qmdzlà 6svgNqDadấu ấn n6svgNqDaụ 6svgNqDahôn gì.

Sao phảiqmdz là6svgNqDam những6svgNqDa điều này?qmdz Tại6svgNqDa sqmdzao 6svgNqDacứ phảr8vHWw7xi tự6svgNqDa r8vHWw7xtỏ rr8vHWw7xa mạnqmdzh mqmdzẽ? qmdzĐúng là6svgNqDa r8vHWw7xđồ qmdzcon hổ6svgNqDa ngốcr8vHWw7x nghếch...