Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 10

CHƯƠNG 9LP610 ca8k- TXi2gình ca8ktrạng vết thương

 

Sau khNxvsi bốNxvs mca8kẹ đca8ki cca8khơi mộ9LP6t vòng th9LP6ỏa Nxvsthê vềXi2g nướcXi2g, giữCuEma Xi2gchuyến CuEmđi CuEmphải cca8khuyển sca8kang điXi2g tàca8ku CuEmhỏa CuEmnên tCuEmranh tXi2ghủ mang chCuEmo t9LP6ôi Xi2gđồ ăn9LP6, 9LP6đồ chơCuEmi lẫnXi2g đồca8k dùng,Xi2g n9LP6hân tiệnca8k cũnXi2gg gXi2ghé t9LP6hăm lCuEmuôn, khôca8kng ngờ c9LP6òn nhân9LP6 tiệNxvsn ng9LP6ắm ca8kđược ca8kcả thânNxvs tXi2ghể đẹ9LP6p tươica8k nhNxvsư Xi2ghoa cCuEmủa mộtNxvs têca8kn cca8kon traNxvsi lạ9LP6 mặt...

Về vấnCuEm đềXi2g yNxvsêu đNxvsương, tôi tươngCuEm đốCuEmi tựca8k dNxvso. Ng9LP6ay từXi2g nhỏCuEm tNxvsôi đXi2gã luôNxvsn tNxvsâm CuEmniệm "LàNxvs CuEmcon gái,CuEm phải yêuXi2g ngườCuEmi đNxvsàn ôXi2gng Xi2gtử tế9LP6". TrêCuEmn coca8kn đườngCuEm yêu,Nxvs tôiCuEm Xi2gchạy hùXi2gng hụ9LP6c, cCuEmhết cũng khôngca8k nNxvsgoái đầNxvsu lại.

Bố 9LP6mẹ lCuEmuôn á9LP6p CuEmdụng phương phápca8k g9LP6iáo dụCuEmc rCuEmất phNxvsóng Xi2gkhoáng vớNxvsi tôi9LP6, chỉ9LP6 cóXi2g ca8kduy nhCuEmất haNxvsi yêNxvsu c9LP6ầu, một làca8k "PhảXi2gi họcca8k tCuEmốt", h9LP6ai lNxvsà "Khôca8kng đượcCuEm chịu9LP6 thiệt".

Về yêu9LP6 cầca8ku thứXi2g h9LP6ai, cụ tca8khể 9LP6đối vớiXi2g vấnNxvs đề9LP6 quca8kan hệXi2g na9LP6m nCuEmữ, mẹCuEm tôNxvsi giảiNxvs Nxvsthích: TrướcXi2g kca8khi cóXi2g đXi2gược tờca8k đăng kCuEmý kếNxvst ca8khôn, nhấca8kt CuEmđịnh phảiNxvs giNxvsữ chiếnCuEm lũy9LP6 củaca8k mình.

Vì Nxvsthế, Nxvscảnh tượng9LP6 ngàyXi2g hôm nXi2gay hoànCuEm tNxvsoàn nóNxvsi rCuEmõ rằn9LP6g, chiCuEmến ca8klũy của9LP6 9LP6tôi đca8kã thấtNxvs thủ...

Tôi ng9LP6hĩ ca8kmình nNxvsên ca8klắc lắc Xi2g cái đ9LP6ầu nca8khư Xi2gvừa c9LP6ắn thuố9LP6c, để9LP6 những9LP6 dòca8kng nưXi2gớc ca8kmắt đ9LP6au khổNxvs baCuEmy tứXi2g tCuEmung, đồngNxvs tca8khời khóc nấCuEmc lên,Xi2g nóiNxvs nhữnXi2gg Nxvscâu thừNxvsa thãXi2gi n9LP6hư: "Không9LP6 ph9LP6ải vca8kậy, khôngCuEm phảica8k vậy, kh9LP6ông phải9LP6 nhưCuEm bố9LP6 Xi2gmẹ tXi2grông thấy,CuEm bCuEmố mẹXi2g CuEmhãy ngca8khe ca8kcon giảiCuEm thích..."

Nhưng Nxvstôi lạca8ki khônca8kg nhẫn tâmNxvs nhìn9LP6 thấy9LP6 bXi2gố mẹNxvs ởCuEm tuổiXi2g nàXi2gy rồiXi2g Nxvsmà CuEmvẫn phả9LP6i nhảXi2gy bCuEmổ ca8klên, bịXi2gt tCuEmai, quca8kát mắng: "ConXi2g nói9LP6 đNxvsi, coCuEmn nó9LP6i Nxvsxem chuyệNxvsn 9LP6này là9LP6 tNxvshế nà9LP6o, mẹNxvs khônca8kg ngca8khe, mXi2gẹ khôCuEmng nghe, mẹca8k khôngca8k muốnXi2g ngCuEmhe gXi2gì hết...".

Nghĩ vậy,CuEm t9LP6ôi chuẩnca8k bị CuEmnhảy rXi2ga ômCuEm c9LP6hân họ9LP6, gào9LP6 khócca8k: Nxvs"Bố mca8kẹ ơica8k, coCuEmn 9LP6xin ca8klỗi bốNxvs mẹ,9LP6 cca8kon CuEmlà đứaXi2g bất hiCuEmếu, bốXi2g Nxvsmẹ cứ9LP6 cXi2goi Xi2gnhư không9LP6 cóXi2g đứaCuEm cca8kon gCuEmái này...".

Kết quca8kả ca8klà ca8kcảm xXi2gúc cXi2gủa tôi 9LP6vẫn chưaca8k b9LP6ộc lộ9LP6 thca8kì bốNxvs mẹ9LP6 đ9LP6ã nhẹca8k nhànca8kg rCuEmời kNxvshỏi phCuEmòng ngủ,9LP6 Xi2gcòn tâCuEmm l9LP6ý đóng c9LP6ửa lNxvsại cXi2gho chCuEmúng tôi.

Gene dCuEmi truyềnXi2g của9LP6 loài người9LP6 vôCuEm cùngca8k mạnh,Nxvs cNxvsó Nxvsthể sXi2ginh rXi2ga mộNxvst đứaXi2g CuEmcon cóNxvs hNxvsệ thốngCuEm th9LP6ần CuEmkinh vữXi2gng hơCuEmn 9LP6cả tòa nhàNxvs Xi2gđô thị,9LP6 thìXi2g cấNxvsu tạCuEmo bNxvsộ phậCuEmn củaca8k bên9LP6 cca8kấp tCuEminh trù9LP6ng CuEmvà CuEmbên noãnXi2g tửca8k tuyệt đối9LP6 khôn9LP6g đượcCuEm pca8khép xe9LP6m thường.

Do đóca8k, Nxvstôi Xi2gcó Nxvslý 9LP6do tin tưởngNxvs rằca8kng, đốiNxvs vớXi2gi bCuEmố CuEmmẹ Xi2gtôi, 9LP6việc tCuEmận mắtXi2g nhìnCuEm ca8kthấy coCuEmn gáiCuEm chưXi2ga kết9LP6 hCuEmôn đãCuEm sống chungNxvs CuEmvới mộtca8k ngườ9LP6i đàn9LP6 ônca8kg, thựcca8k Xi2gra chca8kỉ làNxvs chuXi2gyện tCuEmo hơ9LP6n hạtca8k vừng,9LP6 hạXi2gt Nxvsđỗ mXi2gột chút mà9LP6 thôi.

Đương nhiê9LP6n, tca8kôi càng cóCuEm Xi2glý 9LP6do CuEmtin rNxvsằng, Xi2gtất cả9LP6 thựNxvsc chấtNxvs CuEmlà sCuEmự yênNxvs lNxvsặng Xi2gtrước Nxvscơn bão...

Tôi khôngXi2g biếtca8k hoạtca8k động tâmXi2g ca8klý cCuEmủa Xi2gThương NxvsNgô cXi2gó 9LP6phong CuEmphú Xi2gđa dạngCuEm nXi2ghư Nxvstôi khca8kông, chca8kỉ tCuEmhấy ca8kbàn Nxvstay Nxvsbị tôi nắmca8k lấXi2gy củaXi2g hắn9LP6 lúXi2gc 9LP6lạnh, lúcXi2g CuEmnóng vàCuEm cònCuEm kNxvsèm tNxvsheo triệuNxvs chứca8kng Nxvscủa bệnh ParkXi2ginson1 nữa.

1 Bệnca8kh ParkinCuEmson (hay cònNxvs Nxvsgọi ca8klà ca8kPD) CuEmlà mộXi2gt loCuEmại 9LP6rối loạnNxvs t9LP6hoái 9LP6hóa củaca8k CuEmhệ Xi2gthần k9LP6inh CuEmtrung ca8kương, làm suyNxvs yca8kếu khCuEmả nca8kăng v9LP6ận độnNxvsg, lờCuEmi nói,9LP6 vàca8k c9LP6ác cNxvshức CuEmnăng khác.NxvsTriệu chứngNxvs vậnca8k động củ9LP6a bệnXi2gh làca8k CuEmrun, cNxvsứng, 9LP6chậm chạp,Nxvs tưXi2g tXi2ghế bấtNxvs ổnca8k định.

Tôi 9LP6hắng giNxvsọng CuEman ủi:

- ca8kĐó l9LP6à bốXi2g m9LP6ẹ 9LP6tôi. Anh yênCuEm Xi2gtâm đi.ca8k HọXi2g đều9LP6 là9LP6 nhCuEmững côngNxvs dânCuEm tốtca8k luôXi2gn ca8ktuân thXi2gủ ca8kpháp luậtCuEm, sẽ9LP6 khôXi2gng làm Nxvsgì bạoca8k lXi2gực đâu.

Thương Ngôca8k lặnCuEmg lNxvsẽ kéo chCuEmăn lên9LP6 r9LP6ồi tNxvshu mìnhCuEm vXi2gào đca8kó, tca8kôi đànhXi2g phảiCuEm tXi2ghay đổ9LP6i cácCuEmh nói:

- MẹCuEm tôca8ki làCuEm gXi2giảng viên dạyNxvs MỹNxvs thuậtCuEm troCuEmng trưXi2gờng đạ9LP6i ca8khọc. TrXi2gong cXi2guộc đời9LP6 nà9LP6y, CuEmviệc 9LP6bà nXi2ghìn thấy9LP6 đàn ôngXi2g kNxvshông mca8kặc quầnXi2g áca8ko cònXi2g nhiềca8ku hơnca8k ca8kcả việcXi2g anNxvsh trôca8kng thấy9LP6 hổCuEm cá9LP6i khỏaNxvs thâca8kn chạy. BốXi2g t9LP6ôi lại9LP6 cànXi2gg khôNxvsng vấnNxvs đề.Xi2g Cá9LP6i anNxvsh Nxvscó thca8kì Nxvsông 9LP6ấy cca8kũng Xi2gcó, cca8khẳng việcNxvs gì9LP6 phNxvsải mất mặt.

Thương NgXi2gô Nxvslặng l9LP6ẽ trùm Xi2gchăn lNxvsên mặt.

Dù thNxvsế nào,ca8k cca8kon dâ9LP6u xấu đếnca8k mấyXi2g cũngca8k Xi2gphải gặXi2gp bố9LP6 mẹCuEm chồnNxvsg, coXi2gn CuEmthú đẹpNxvs cũnca8kg 9LP6vậy, khNxvsông thoca8kát kNxvshỏi ca8ksố mệnhca8k bị Nxvskéo r9LP6a ngNxvsoài triXi2gển lãm.

May màca8k t9LP6ủ quần9LP6 áoNxvs ở 9LP6 trong phònCuEmg tca8kôi. Saca8ku ca8kkhi ăCuEmn mXi2gặc chNxvsỉnh tCuEmề, 9LP6tôi và9LP6 Thươn9LP6g Ngca8kô đàNxvsng hoàng,CuEm nghiêm chỉnhca8k 9LP6từ trNxvsong phònCuEmg bướcXi2g ra.

Bố tca8kôi 9LP6đang gácNxvs CuEmchân lên xeCuEmm tivXi2gi ở9LP6 phòNxvsng kháchXi2g, còn9LP6 mXi2gẹ thìNxvs bậnNxvs CuEmlàm bữaNxvs sca8káng troNxvsng bếp.Nxvs 9LP6Không khí gXi2gia đình9LP6 rấtXi2g hCuEmòa nca8khã, ca8kvui vẻ.

Trông thấy9LP6 Xi2gchúng 9LP6tôi, bố ca8k cười, Xi2ggật đầuCuEm CuEmchào, nói:

- Dậy9LP6 rồiXi2g đấyNxvs à?

Mẹ tôiNxvs 9LP6lại tiNxvsện 9LP6miệng hỏi:

- CNxvson yêu,Nxvs Xi2gcon mCuEmua bánh 9LP6 bao cNxvshay nàca8ky ở9LP6 đâXi2gu thCuEmế? BốXi2g và9LP6 mXi2gẹ tì9LP6m mNxvsãi mXi2gà CuEmkhông mca8kua được.

Tôi Xi2glắc đầu:

- C9LP6on kh9LP6ông biết...

Mẹ ca8ktôi ngạcCuEm nhiên:

- KhôCuEmng Xi2gphải cXi2gon mua sao?

Thương NgôCuEm nhỏCuEm nca8khẹ đáp:

- 9LP6Bánh baNxvso ch9LP6ay đóca8k muXi2ga ở tiệmCuEm báCuEmnh ba9LP6o TiXi2gểu Dương,ca8k cca8kách Xi2gđây khoảngXi2g Nxvshơn Nxvsba câyCuEm Nxvssố ạ.

Mẹ tôi9LP6 q9LP6uan sátCuEm hắ9LP6n một Xi2glúc, Nxvsgật gậtNxvs đ9LP6ầu nhưNxvsng né9LP6t mNxvsặt cànNxvsg Xi2glộ Xi2gvẻ nCuEmgạc nhca8kiên hơn.

Là Xi2gcon gáiXi2g CuEmruột củNxvsa m9LP6ẹ, tôi nghĩXi2g mCuEmình cXi2gó thểca8k hiểca8ku vCuEmì s9LP6ao 9LP6có sựNxvs ca8kngạc nhiêca8kn này.

Hiển nhiênNxvs việcXi2g điNxvs xa Xi2g như CuEmvậy chỉNxvs đểca8k mCuEmua Xi2gmấy c9LP6ái bca8kánh bNxvsao chaca8ky Xi2ghoàn 9LP6toàn khôngca8k t9LP6hể giảiXi2g CuEmthích đượcCuEm tại saNxvso saCuEmu kca8khi muXi2ga CuEmvề, ThươCuEmng Nca8kgô khôngca8k Xi2ggọi CuEmtôi dậyXi2g ca8kăn ngca8kay Xi2gcho nóXi2gng CuEmmà lXi2gại cởiXi2g sạch đồNxvs rXi2ga quấNxvsn lXi2gấy tôi...

Tuy nhiCuEmên, nNxvshận tCuEmhấy sự tìnhXi2g ngca8kuyện haXi2go cXi2gông tốn9LP6 sứcca8k ca8kchuẩn bịXi2g Xi2gbữa sXi2gáng chXi2go tCuEmôi củaXi2g hắca8kn, nNxvsên sCuEmắc mặNxvst mẹ Nxvs tôi cũNxvsng cNxvsó cCuEmhút nhNxvsân từ.

Tôi chNxvsộp l9LP6ấy thNxvsời cCuEmơ giới thiệu:

- Bốca8k, mẹCuEm, đâyXi2g lCuEmà Thương N9LP6gô... ca8k- NXi2gghĩ mộtXi2g láca8kt, tXi2gôi vộXi2gi vXi2gàng n9LP6ói thXi2gêm CuEmcả 9LP6họ: 9LP6- Phóca8k ThươCuEmng Ngô.

Lúc nàca8ky, ca8kanh chànCuEmg Thương Xi2gNgô 9LP6áo Nxvsquần chỉnNxvsh tềXi2g, cXi2gử chXi2gỉ tha9LP6nh tXi2ghoát bưNxvsớc lCuEmên nửca8ka bước,ca8k h9LP6ơi cNxvsúi nNxvsgười. Nét mCuEmặt Nxvsvà giọng9LP6 nóiNxvs lễCuEm pca8khép, tXi2gừ tốnNxvs đếnCuEm nỗiCuEm khôNxvsng nhCuEmận thấ9LP6y vẻXi2g ca8kcăng thNxvsẳng nào:

- ChNxvsáu chàoCuEm Xi2ghai bác.

Tôi hết9LP6 ca8ksức ngạcNxvs nhiên.

Vì Xi2gtrước đóXi2g Xi2gtôi 9LP6thực raNxvs có chútca8k 9LP6lo lắng,CuEm khônCuEmg biếtCuEm nê9LP6n để9LP6 ThưNxvsơng NNxvsgô gọCuEmi bố9LP6 Xi2gmẹ mìCuEmnh nh9LP6ư thếca8k 9LP6nào. ca8kVị thần ca8ktiên hCuEmai nca8kghìn tuổXi2gi vàca8k ngườCuEmi phca8kàm trầnca8k m9LP6ấy chụNxvsc tuổica8k, chCuEmo dùNxvs ởXi2g ph9LP6ương 9LP6diện tuổi tNxvsác Xi2ghay cấNxvsp bậcCuEm đềuCuEm khôCuEmng dCuEmễ p9LP6hân Xi2gvai v9LP6ế. Xi2gKhông Xi2gngờ hắ9LP6n lạiXi2g gXi2gọi trXi2gơn t9LP6ru, không chXi2gút Nxvsdo Xi2gdự đến9LP6 thế.

Bố CuEmtôi CuEmđứng ca8klên, bắtCuEm tay thânNxvs mca8kật vXi2gới Thươnca8kg NgôXi2g, nói:

- TôiCuEm gọiCuEm cháu9LP6 ca8klà TiCuEmểu Phó khôngca8k Xi2gvấn đca8kề gNxvsì chứ?

- D9LP6ạ. KhônCuEmg ca8kvấn đềCuEm gìca8k ạ.

Bố tNxvsôi CuEmnở nụca8k cười9LP6 hiền hò9LP6a, thâXi2gn Nxvsmật nói:

- Đica8k nàCuEmo. CXi2ghúng t9LP6a ra nNxvsgoài 9LP6hút điếNxvsu thuốc.

Thương CuEmNgô sữnNxvsg người.

- Cháu9LP6 khôn9LP6g húNxvst thuốc sao?

Thương NCuEmgô Xi2gvội ca8kgật đầu, nói:

- Đươnca8kg nhca8kiên l9LP6à ca8kcó ạ. 9LP6 Chỉ cCuEmó đica8kều, cháu..CuEm. đúCuEmng lúcCuEm cháu9LP6 hút9LP6 CuEmhết ca8kthuốc rồi.

- KCuEmhông sXi2gao, h9LP6út thuốc của9LP6 bác.

Bố tXi2gôi hào9LP6 phóCuEmng Xi2grút từ 9LP6 trong 9LP6túi Xi2gra ca8kbao thuXi2gốc vàNxvs chXi2giếc bật9LP6 ca8klửa rồNxvsi chậmNxvs ca8krãi đca8ki rXi2ga trưXi2gớc, r9LP6a đếnXi2g cử9LP6a lại nóiNxvs thêm:

- TrờiNxvs lạn9LP6h Xi2gthế này, 9LP6nhân ti9LP6ện tXi2ga 9LP6ra nCuEmgoài uống9LP6 Nxvsly rượuXi2g cNxvsho ấmca8k người.

Sắc mặca8kt ThươngNxvs Ng9LP6ô bỗng trởca8k nXi2gên trắngXi2g bệchNxvs, hắNxvsn k9LP6hẽ 9LP6rít Xi2gmột cNxvsâu qca8kua kXi2gẽ răng:

- Nhca8kà eca8km đXi2gúng lXi2gà có thCuEmói ca8kquen sca8káng Xi2gsớm đ9LP6ã uố9LP6ng rượu...

Tôi thNxvsấy tìNxvsnh hìn9LP6h không ổn,9LP6 vộiCuEm kéNxvso tNxvsay hắNxvsn lạca8ki, thca8kầm thì:

- ĐừnNxvsg 9LP6có nca8kói vớiXi2g tôi làca8k anca8kh khca8kông biế9LP6t hútNxvs thu9LP6ốc, uốngXi2g rCuEmượu đấ9LP6y nhé.

Hắn khôngXi2g trảCuEm lời,ca8k ánh mắtca8k tỏCuEm Nxvsvẻ kXi2ghông hềXi2g ca8ksợ 9LP6chết, giốngXi2g nca8khư vịCuEm Xi2ganh hùnNxvsg hNxvsy sNxvsinh vìCuEm nghNxvsĩa lNxvsớn, ngẩng caNxvso Xi2gđầu bư9LP6ớc đi.

Tôi vàNxvs mẹXi2g tNxvshong thảNxvs ăn x9LP6ong bữa9LP6 sángNxvs, CuEmhai người9LP6 vẫn9LP6 chưaNxvs về.

- TCuEmheo mẹ,ca8k bốca8k ca8ksẽ làca8km gì ThưCuEmơng Ngô?

Mẹ tôiXi2g vừaXi2g qNxvsuét dọn phòCuEmng vCuEmừa lạnhNxvs lùn9LP6g đáp:

- VNxvsiệc củca8ka đàn9LP6 ôXi2gng, phụ nữXi2g khôngca8k cần9LP6 biết.

Sau Nxvskhi ca8kđã dXi2gọn dẹp9LP6 xongNxvs xuôi, Nxvsgiọng mẹ9LP6 Nxvsvẫn lạCuEmnh lùng:

- Xi2gSao khXi2gông thấy9LP6 dụng9LP6 cụ phònXi2gg trán9LP6h củ9LP6a Nxvscác coNxvsn đâu?

Tôi nh9LP6ất thXi2gời kCuEmhông phản ca8k ứng Nxvsgì, mẹNxvs nói9LP6 tiếp:

- CCuEmon vca8kà bốNxvs co9LP6n đều Nxvs không ph9LP6ải 9LP6là nhca8kững n9LP6gười bảoNxvs thủca8k, luônXi2g ca8kcó qca8kuan niệCuEmm hiệnca8k đạiCuEm. NxvsNhưng coXi2gn CuEmà, dù Nxvs cho 9LP6rằng sCuEmống chunNxvsg 9LP6trước 9LP6hôn nhâXi2gn khôca8kng thiệtca8k Nxvsthòi g9LP6ì, nhưXi2gng 9LP6chưa cướca8ki đã9LP6 manca8kg bầu CuEmthì ngườiNxvs chị9LP6u thiệt9LP6 cXi2ghắc chca8kắn làca8k Xi2gcon đấy.

Tôi hca8kiểu 9LP6ra rồi,Xi2g ýca8k của mẹca8k CuEmlà troNxvsng nhXi2gà lúcCuEm nNxvsào CuEmcũng pCuEmhải 9LP6có bca8kao caNxvso Xi2gsu DurNxvsex dự9LP6 phòng...

- Mẹca8k, coca8kn ca8kvà aXi2gnh tca8ka thật sựNxvs khCuEmông phải...

- ThôiNxvs được,ca8k thôiXi2g được, chuyệnCuEm củaCuEm conca8k, bNxvsố mẹXi2g kca8không quản.

Mẹ CuEmgạt pCuEmhăng lXi2gời giảca8ki thích củaCuEm tôCuEmi, thẳNxvsng thừngca8k đến9LP6 nỗiCuEm Xi2gkhiến tôXi2gi Xi2gphải rơNxvsi lệ.Xi2g TiếXi2gp Xi2gđó, Nxvsmẹ lạiCuEm vỗNxvs má tca8kôi aca8kn ủi:

- AXi2gnh cca8khàng đóCuEm đượ9LP6c đấca8ky. Quả nhica8kên ca8kkhông hổXi2g làCuEm cca8kon 9LP6cái mẹXi2g, ca8krất bi9LP6ết CuEmchọn người.

Tôi cười9LP6 gXi2gượng, nói:

- Mẹ9LP6 tca8khấy vCuEmóc dca8káng của ngưCuEmời CuEmta ca8kđẹp à...

- CoXi2gn Xi2gthì biế9LP6t cái9LP6 gì? Khca8ki kXi2ghông cca8kó quầ9LP6n CuEmáo cCuEmhe đậXi2gy chí9LP6nh làca8k ca8klúc dễCuEm nca8khận Nxvsra Nxvsbản cXi2ghất ca8kcon Nxvsngười nhất.

Tôi tiNxvsn rằngNxvs, đ9LP6ây là9LP6 những lờiCuEm tâ9LP6m huyết9LP6 từca8k kinCuEmh nca8kghiệm củCuEma mẹ.

Nhớ năNxvsm đó,ca8k vca8kì Nxvsmẹ vào nca8khầm phòngca8k tắCuEmm naCuEmm Xi2gsinh tr9LP6ong trườnNxvsg, giCuEmữa tiếCuEmng hòXi2g hCuEmét CuEmcủa đámXi2g CuEmnam sinhCuEm, mẹNxvs ngắm9LP6 trúng một9LP6 ngườiNxvs Xi2gdù khNxvsông mảnca8kh ca8kvải c9LP6he tca8khân nh9LP6ưng lNxvsại hùngca8k dũCuEmng, thCuEmản nhica8kên đứng trước9LP6 mặtNxvs mẹNxvs. Người9LP6 đNxvsó ca8ksau nCuEmày Xi2glà CuEmbố tôi.

Dù Nxvssau CuEmnày ca8kbố tôNxvsi cXi2gó chủ độngXi2g 9LP6thừa nhận9LP6, CuEmlúc ca8kđó d9LP6o bốca8k vừaca8k uố9LP6ng mộtNxvs Xi2glít rượuCuEm Nca8khị CXi2gô ĐầuXi2g cùngCuEm vớiXi2g bạn,Nxvs dẫn đca8kến chón9LP6g 9LP6mặt, hNxvsoa mắt,ca8k dâca8ky thầnNxvs kica8knh tạNxvsm th9LP6ời tXi2gê liệca8kt nênNxvs ho9LP6àn tNxvsoàn k9LP6hông biết cXi2ghuyện gNxvsì đa9LP6ng CuEmxảy ra...

Vừa ngh9LP6ĩ đến9LP6 đca8kây, tô9LP6i bỗng ngửca8ki thCuEmấy mùica8k rượXi2gu, trXi2gong lò9LP6ng c9LP6hưa k9LP6ịp th9LP6an tca8khầm mộCuEmt cCuEmâu ca8k"Hỏng rồi", thìCuEm Nxvsđã nghXi2ge thấCuEmy Nxvstiếng bưNxvsớc cXi2ghân nặXi2gng nề9LP6, sXi2gau đca8kó trônNxvsg tCuEmhấy bố9LP6 tô9LP6i dìNxvsu Xi2gThương Ngô lảoXi2g đảoNxvs tXi2giến vào.

Tửu 9LP6lượng cCuEmủa bố9LP6 ca8ktôi rất 9LP6 khá, 9LP6ông gầnXi2g Xi2gnhư Xi2gkhông c9LP6ó đốiCuEm 9LP6thủ. Đca8kôi lúXi2gc tôca8ki cònNxvs ngCuEmhi ngờCuEm ca8krằng cCuEmó kNxvshi CuEmbố từngca8k là nNxvsgười Xi2glàm rXi2gượu tCuEmrên thiNxvsên đìCuEmnh, vXi2gì uốCuEmng trca8kộm rượuCuEm n9LP6ên Xi2gbị Xi2gđày xuốca8kng trần gian.

Nhưng Xi2gdù Nxvscó gặCuEmp phải9LP6 tiên Nxvstửu thật,9LP6 CuEmThương 9LP6Ngô Nxvschắc Nxvscũng khô9LP6ng saXi2gy đXi2gến thấtCuEm thểuCuEm tXi2ghế nNxvsày, v9LP6ì theo tính9LP6 kca8khí cNxvsủa hắn,CuEm cùnXi2gg lắmXi2g lXi2gà kXi2ghông uống.

Có thểXi2g vìXi2g trước9LP6 m9LP6ặt b9LP6ố tôi, nêNxvsn hXi2gắn tca8khực sự9LP6 Xi2gvô ca8kcùng Xi2gnể nang...

Tôi nhìnca8k dánCuEmg ca8kvẻ đứn9LP6g không vữngca8k củaXi2g Thươngca8k NgXi2gô, thởca8k than:

- BXi2gố Nxvsvà 9LP6anh CuEmta uốNxvsng nhiều không?

- KhNxvsông nhNxvsiều. BốXi2g uống nửaXi2g ca8klít, cậuXi2g Nxvsta uốngca8k mộCuEmt ca8klít. KhôCuEmng Nxvsphải làCuEm CuEmbố cốNxvs ýca8k Xi2gép uổnXi2gg, màCuEm cậuXi2g Nxvsta tựNxvs nói9LP6 bố lNxvsà Nxvsbề trê9LP6n, cậu9LP6 Xi2gta rấtCuEm Nxvstôn trọng,9LP6 nêca8kn cạnca8k Nxvschén trước.

Như rảXi2gnh rỗ9LP6i khNxvsông cóCuEm việc Xi2ggì làmCuEm, bCuEmố Nxvsđặt CuEmThương Nca8kgô lêNxvsn ghế9LP6 CuEmsofa rồiXi2g cưXi2gời nh9LP6ư Dca8ki LặCuEmc nói:

- B9LP6ố tưởng9LP6 cậNxvsu Xi2gchàng này tửuca8k lượXi2gng c9LP6ao, aXi2gi Nxvsdè mớNxvsi uốngCuEm hca8kai Xi2ghớp đãca8k đổca8k rNxvsồi, nhưnXi2gg CuEmcậu ca8kta rca8kất 9LP6phong độ, kiênNxvs quyXi2gết uố9LP6ng cXi2gạn ca8khai chai.

Lúc n9LP6ày, Nxvsmặt ThươXi2gng Ngô Nxvsphừng 9LP6phừng nhưXi2g quca8kả tXi2gáo 9LP6đỏ, CuEmnghe thXi2gấy giọngXi2g nóica8k nêCuEmn Xi2ggượng dậCuEmy, khôNxvsng ngờca8k hắca8kn vẫn cNxvsó thể9LP6 thNxvsốt r9LP6a nhXi2gững nCuEmgôn 9LP6từ rXi2gõ rànCuEmg, lCuEmịch thiệp:

- PhậCuEmn Xi2gcon cháXi2gu tửNxvsu lượng khôngXi2g tốt9LP6, moNxvsng bXi2gác lượngca8k thứCuEm. LầnXi2g saca8ku, chca8káu ca8knhất địCuEmnh sXi2gẽ chuy9LP6ện tròca8k vCuEmui vẻNxvs saca8ky sưa Xi2gcùng bác.

Trước nhữnNxvsg lờiNxvs nóCuEmi văn hoNxvsa tNxvsrôi chXi2gảy củaNxvs hắn,Xi2g bốNxvs tôiCuEm Nxvscười pNxvshá lên.Xi2g Ôngca8k ca8kđập ta9LP6y và9LP6o bca8kả ca8kvai hắnCuEm, khiếca8kn hắCuEmn đang ngồCuEmi xCuEmiêu vẹoca8k li9LP6ền đổXi2g Nxvsnhào xuốngca8k. TiếpXi2g đ9LP6ó, bốXi2g q9LP6uay Nxvssang tôi,9LP6 cười9LP6 khca8kà khà nói:

- Chàngca8k tCuEmrai nca8kày khôXi2gng tồi. QuảXi2g nhiXi2gên khCuEmông ca8khổ CuEmdanh co9LP6n gCuEmái bốCuEm, rấtNxvs biết9LP6 Nxvschọn người!

May màca8k ThươngCuEm ca8kNgô khôngNxvs kháng ca8kcự đượ9LP6c meXi2gn ca8krượu nênCuEm đ9LP6ã lơ9LP6 mơNxvs 9LP6ngủ rồi,Xi2g khôXi2gng thNxvsì chẳngCuEm biếtca8k hắCuEmn sẽNxvs vca8kênh váCuEmo đến mứcCuEm nào.

Tôi khXi2gông kì9LP6m đượcNxvs cơn Nxvstức Nxvsgiận, gXi2gằn giọng:

- Bố9LP6 vàca8k mXi2gẹ thca8kật Xi2gkhông hổ 9LP6 một cặ9LP6p, đến9LP6 lời9LP6 nóiCuEm cũNxvsng gca8kiống 9LP6hệt nhaca8ku. CXi2ghẳng 9LP6phải trướcXi2g đâyXi2g bốca8k 9LP6luôn CuEmhô hào Nxvs là CuEmphải ca8ktìm ca8kcho bNxvsố mộNxvst an9LP6h cCuEmhàng nghìCuEmn 9LP6ly Xi2gkhông sa9LP6y saoNxvs? HơnXi2g nXi2gữa, 9LP6còn phảCuEmi c9LP6ùng bố nca8kuốt mâ9LP6y nhảCuEm kNxvshói1 mớiNxvs được.9LP6 AnXi2gh tXi2ga đâuCuEm cNxvsó đápNxvs ứca8kng được9LP6 yêuca8k cầuXi2g đó.

1 Ýca8k Nxvslà hútXi2g thuốcca8k lá.

- Xi2gCon thca8kì hiểNxvsu cáica8k gì9LP6? - MXi2gột lca8kần nữa9LP6, ca8kvề mXi2gặt nCuEmgôn ngữ,Xi2g bXi2gố vCuEmà mẹCuEm lạXi2gi ca8kgiống Nxvshệt nhXi2gau: Xi2g- Lúca8kc uốngca8k rNxvsượu, hút thuốcca8k chíca8knh 9LP6là Xi2gkhi có9LP6 thểca8k nhìnNxvs thCuEmấy rNxvsõ nhNxvsất phẩmXi2g ch9LP6ất củaca8k một9LP6 nXi2ggười Xi2gđàn 9LP6ông. Cậu chàngca8k nca8kày ca8kkhông rành9LP6 9LP6cả h9LP6út 9LP6thuốc Nxvslẫn uca8kống rượ9LP6u, nhưnca8kg dùNxvs hca8ko đXi2gến nỗiCuEm nướXi2gc mắt nXi2gước Nxvsmũi Xi2ggiàn giCuEmụa, sNxvsay đến9LP6 nXi2gỗi 9LP6đi lạiNxvs l9LP6iêu xiêuCuEm, 9LP6cũng kCuEmhông cCuEmó chúca8kt ca8knào CuEmăn nói hca8kàm hồ.

Bố vXi2gừa nXi2gói vừCuEma đưXi2ga ta9LP6y ra vỗCuEm Xi2gvỗ máXi2g Xi2gtôi, vềNxvs mca8kặt độngXi2g ca8ktác CuEmcũng kh9LP6ông khNxvsác gìXi2g mẹ:

- CCuEmon gXi2gái nNxvsgốc nghếch ơXi2gi, ngườiXi2g t9LP6a làmXi2g nhNxvsư vậXi2gy lCuEmà vì9LP6 cXi2gái 9LP6gì? HơNxvsn nNxvsữa, đ9LP6àn ông9LP6 khônca8kg CuEmhút thuốc,ca8k khô9LP6ng uống rượuca8k thCuEmì cca8kó ca8kgì lXi2gà khôngXi2g tốt?Xi2g RốNxvst cuXi2gộc Xi2gchỉ thỉnXi2gh thoCuEmảng 9LP6mới làXi2gm bạnca8k rượu,CuEm bạNxvsn thuốc của9LP6 t9LP6a thôi.ca8k C9LP6ó thểNxvs khỏeNxvs ca8kmạnh đca8ki cùngca8k coCuEmn tXi2grên ca8ksuốt quãng9LP6 9LP6đường CuEmđời 9LP6mới là qua9LP6n trọXi2gng nhất.

Thoáng cáca8ki đã9LP6 nâCuEmng cNxvsấp thành chuNxvsyện mộtCuEm đờiNxvs rồi.

Tôi hoàXi2gn toXi2gàn bấtNxvs lực, nói:

- Bốca8k 9LP6nghĩ ca8kxa qCuEmuá rồi.Xi2g CuEmBố chưa hỏiNxvs xeNxvsm anca8kh CuEmta là9LP6m gìCuEm. BNxvsố Xi2gkhông sca8kợ Xi2ganh CuEmta lCuEmà Xi2găn màXi2gy, kẻ9LP6 trXi2gộm CuEmhay kca8kẻ cắp sao?

Lúc nàNxvsy, mca8kẹ tca8kôi kéoNxvs vali lạNxvsi, p9LP6hát vàNxvso gá9LP6y tôica8k ca8kmột cái,9LP6 nói:

- Xi2gBố Nxvsmẹ khônNxvsg quaca8kn tâm CuEmcậu tXi2ga làXi2gm gì,Xi2g chCuEmỉ cXi2gần cậuXi2g Nxvsta thậCuEmt lòNxvsng vớNxvsi 9LP6con lCuEmà đca8kược. Hơnca8k CuEmnữa, n9LP6gôn Xi2gtừ, cử chXi2gỉ củaca8k ca8ktên nhócca8k này,CuEm nhNxvsìn qca8kua Xi2glà biếCuEmt đượcca8k giá9LP6o Nxvsdục tửca8k tế.ca8k Về9LP6 phươngNxvs diệ9LP6n khí c9LP6hất cũnCuEmg không9LP6 tồiNxvs, ca8knhư thCuEmế ca8kcòn kNxvsém cca8kỏi CuEmgì nữa?

Bố tXi2gôi đỡca8k lấyCuEm val9LP6i nói:

- NếuNxvs nNxvshư kca8không lọtca8k được vàoCuEm mắXi2gt củca8ka Nxvsbố m9LP6ẹ, Nxvscon tưởngCuEm cậuca8k ca8kta Xi2gsau kca8khi điNxvs vớica8k bốXi2g 9LP6rồi Xi2gcó Nxvsthể chânNxvs tca8kay 9LP6đầy đủ trởca8k Nxvsvề sao?

Tôi chXi2gẳng còCuEmn Xi2gbiết nói gì.

Sau 9LP6khi ca8kở Xi2gchỗ Xi2gtôi hai tiếnCuEmg bốn9LP6 9LP6mươi pca8khút, bXi2gố CuEmmẹ vộica8k đXi2gi c9LP6ho kịpCuEm cXi2ghuyến tàu.

Trong kNxvshoảng thCuEmời giNxvsan ngNxvsắn ngủi đóXi2g, ThươngCuEm NgXi2gô đãca8k CuEmuống haCuEmi ch9LP6ai rưCuEmợu trắnXi2gg, CuEmhút ca8kmột CuEmbao thuốc9LP6, chiCuEmnh phụXi2gc được ông9LP6 bốNxvs luônNxvs cXi2goi trọnNxvsg nNxvsội tâmca8k cca8kủa tXi2gôi. CònCuEm nca8kữa, nCuEmgay lca8kần Xi2ggặp đCuEmầu tiên,ca8k 9LP6mẹ tôi đãca8k nca8khìn Xi2gthấy hếtCuEm hoNxvsàn t9LP6oàn c9LP6on ngườNxvsi hắn,9LP6 sCuEmau Xi2gđó cộca8kng thêm9LP6 s9LP6ự giảNxvs vCuEmờ rất thí9LP6ch hợ9LP6p, hắca8kn Xi2gđã chNxvsinh phụca8kc ca8kbà mẹXi2g vốnCuEm ca8kchỉ Nxvsnhìn nXi2ghận b9LP6iểu hiệXi2gn ca8kbên ng9LP6oài. Thật khôXi2gng phca8kục khôngNxvs được.

 

Sau Nxvskhi tiễn9LP6 bốXi2g mẹCuEm về, tôiXi2g thấca8ky Thương9LP6 Ngca8kô đa9LP6ng nằmCuEm ngủXi2g ca8kngon lànXi2gh trênca8k Xi2gghế sofca8ka. Khu9LP6ôn mặtCuEm đỏXi2g hồnNxvsg của hắnca8k trô9LP6ng thậtca8k đángCuEm yêu.

Tôi rónNxvs ré9LP6n đXi2gến bêXi2gn cạnh, ngồ9LP6i 9LP6xổm xuốn9LP6g quaca8kn sXi2gát thXi2gật kỹ.ca8k TNxvsôi Xi2glẩm Xi2gbẩm Xi2gmột mình:

- AXi2gnh đừXi2gng cNxvsó giốngCuEm như BNxvsạch nương9LP6 9LP6tử đấyca8k, hễXi2g uốngCuEm sa9LP6y CuEmlà hNxvsiện nCuEmguyên hìCuEmnh. T9LP6àng Nxvstrữ động9LP6 CuEmvật bảo9LP6 vệXi2g cấpca8k một củ9LP6a CuEmquốc gca8kia lCuEmà phải9LP6 ngồca8ki tù...

Chưa 9LP6dứt lờNxvsi đã9LP6 thấca8ky hai mXi2gắt luôCuEmn n9LP6hắm nghiềnca8k củCuEma ca8khắn CuEmmở 9LP6to, nXi2ghìn thẳng,CuEm tôNxvsi gXi2giật n9LP6ảy mình.

- CCuEmon yêu...

-... Kh9LP6ông đưNxvsợc gọca8ki tôi nhưXi2g vậy!

- CoXi2gn yêu,CuEm ca8kcon yCuEmêu, con yêu...

Thương NNxvsgô dùng9LP6 cXi2gái giọng lèca8k nca8khè nóiNxvs điCuEm nóiCuEm lạica8k cácNxvsh b9LP6ố mXi2gẹ gọNxvsi 9LP6tôi hồNxvsi béXi2g 9LP6rồi cườiNxvs phNxvsá lên.

Tôi nhXi2gìn trừngNxvs trừng Nxvs vào mắtCuEm hắnXi2g quNxvsan s9LP6át tXi2ghật kỹ,9LP6 dXi2gù đXi2gôi mắCuEmt cóNxvs CuEmchút mơ9LP6 màngNxvs như9LP6ng ca8ktrông vXi2gẫn rấca8kt tỉnh:

- AnXi2gh gica8kả vờ9LP6 say!

- NxvsTa đâNxvsu cóXi2g... Xi2g- ca8kHắn hiềnCuEm lành ngCuEmồi dậy:CuEm Nxvs- TXi2ga chCuEmưa từngca8k u9LP6ống rượuXi2g nên9LP6 đãXi2g ca8ksay th9LP6ật, chỉ9LP6 cóca8k điềuca8k vCuEmẫn cCuEmố gắng giCuEmữ chNxvso tCuEminh thầnca8k tca8kỉnh táoCuEm mà9LP6 thôi.

- NxvsVậy nhữnCuEmg lờiXi2g 9LP6bố mẹ tôiXi2g nóiNxvs vớica8k tôiCuEm lNxvsúc trước...

Hắn cànca8kg Xi2gtỏ Xi2gra 9LP6vô tội hơn:

- ĐểXi2g Xi2gkhông làca8km phca8kiền đến cca8kuộc 9LP6nói chuyệXi2gn củNxvsa mCuEmọi ngườica8k, tXi2ga chỉCuEm 9LP6có tNxvshể giNxvsả Nxvsvờ bca8kất tXi2gỉnh n9LP6hân sự9LP6 thôi.

Từ xấuca8k hNxvsổ chuyển9LP6 thành tứcca8k gNxvsiận, nhXi2gưng tXi2gôi cNxvshẳng biếNxvst làmca8k ca8kcách nàCuEmo, đ9LP6ành Nxvsphải đca8ki xca8kử 9LP6lý túXi2gi qNxvsuà Nxvsmà bốCuEm mẹ Nxvsmang đến.

Thương N9LP6gô chốngXi2g taXi2gy lên CuEmtrán nhìnNxvs tôCuEmi l9LP6ục bới,9LP6 nói:

- Bốca8k mẹ9LP6 eNxvsm rấca8kt thúNxvs vị!

- ĐươngXi2g nhiênca8k rồi.

- CuEmHọ đốica8k xca8kử vớiCuEm Xi2gem thật tốt.

- Nóica8k thừa.

Thương CuEmNgô khẽXi2g Nxvsmỉm Xi2gcười rồi 9LP6thở than:

- B9LP6ây giờca8k Nxvsta CuEmđã hiểCuEmu vì Nxvssao Xi2gem vấCuEmn vXi2gương tca8khân Nxvsphận l9LP6àm ngườNxvsi đNxvsến thCuEmế. 9LP6Em ca8kkhông muốnCuEm rờiXi2g xCuEma ca8khọ đúng không?

Tôi bĩuNxvs môi,CuEm biểuca8k thịCuEm câu CuEmhỏi ngớNxvs CuEmngẩn CuEmđó khôngNxvs đánCuEmg đNxvsể trCuEmả lời.

- Thếca8k nCuEmhưng mộNxvst ngàyCuEm nào đóCuEm họXi2g cXi2gũng CuEmsẽ Xi2gchết đi.

Tôi bựcca8k dọc:

- Tca8khần tica8kên cũXi2gng phảiXi2g chết đún9LP6g không?

Thương CuEmNgô chỉCuEm cười, đápCuEm lạica8k mộ9LP6t cca8kâu chảNxvs liênXi2g quan:

- TiểuXi2g Tường,Xi2g ca8knếu Nxvsem muNxvsốn làm ngườNxvsi tca8khì Nxvsta sca8kẽ ởCuEm l9LP6ại nXi2gơi n9LP6ày vớica8k em.

Tôi 9LP6có CuEmnghe thấyXi2g câXi2gu nói củaCuEm hắnca8k, nhưnca8kg khôCuEmng Xi2gsức đâuNxvs màXi2g suCuEmy ngca8khĩ nXi2ghiều, vìca8k ca8ktrong lúcca8k vớ9LP6i ta9LP6y lên nXi2ggăn kéo,ca8k tôi9LP6 Nxvsthấy CuEmcó mXi2gột tấmCuEm thiệpNxvs mờCuEmi rơ9LP6i Nxvsra từCuEm cuốn9LP6 tca8kạp cCuEmhí cũ.

Trên đóXi2g 9LP6có ghXi2gi têca8kn cô 9LP6dâu 9LP6và chca8kú rể:CuEm TrươnNxvsg ThầCuEmn 9LP6- HạXi2g NxvsAn Kiệt.

Tôi thẫCuEmn thờXi2g cầm9LP6 tấm thiệ9LP6p tr9LP6ên taXi2gy, thCuEmeo sca8kuy đoán,ca8k Xi2gđây c9LP6ó lca8kẽ 9LP6là saXi2gu kXi2ghi biếca8kt TCuEmrương Thần9LP6 hủyNxvs bỏCuEm hôCuEmn lễ, tXi2gôi đXi2gã tiệnNxvs ca8ktay kẹ9LP6p tấmXi2g thiệXi2gp vNxvsào cuốnXi2g tNxvsạp chíNxvs nàoXi2g đ9LP6ó. SXi2gau Nxvsđó Nxvslại tiệNxvsn tayNxvs mang nóNxvs vềCuEm CuEmnhà, Xi2grồi t9LP6iện tCuEmay vứt9LP6 nó9LP6 Nxvsvào gNxvsóc nXi2gào đCuEmó, rồCuEmi baXi2gn nãyCuEm l9LP6ại tiệnXi2g Xi2gtay gica8kở nó ra...

Thế nhưnNxvsg nhữngca8k điều nàyNxvs khôngNxvs ca8kphải Nxvslà trọnCuEmg điXi2gểm, qu9LP6an trNxvsọng làca8k côca8k HạNxvs Xi2gAn KiCuEmệt CuEmvà AnglXi2ge H9LP6ạ CuEmcó lCuEmiên quan đếca8kn nhaXi2gu không?

An Kica8kệt ca8k- Angle...

Nếu nhưCuEm đúng9LP6 lNxvsà mộtCuEm 9LP6người thì tNxvshế CuEmnào nhỉ?

Đang suXi2gy ca8knghĩ đếnNxvs nỗi 9LP6muốn treXi2go cổ,9LP6 đâmCuEm đầu9LP6 và9LP6o CuEmtường, tNxvshì bỗngca8k nghXi2ge thấyca8k gi9LP6ọng Thưca8kơng Ng9LP6ô kca8khe khẽ:

- Xi2gTiểu Tường,Xi2g t9LP6a ngNxvsủ mCuEmột lát, 9LP6đến ca8ktrưa CuEmgọi tXi2ga dậNxvsy, chúnca8kg tca8ka rca8ka ngNxvsoài ăn9LP6 nhé.

- Ừ!

Sau khXi2gi ThươNxvsng NgôCuEm ngủ Nxvs rồi, tôNxvsi liền9LP6 cXi2ghạy vàoca8k p9LP6hòng Nxvsngủ 9LP6mở máXi2gy tính9LP6 CuEmra, Xi2gvừa Xi2glướt we9LP6b, vừ9LP6a thẫnXi2g thờ.

Trong Nxvstình trXi2gạng đNxvsầu óc trốnCuEmg rỗngXi2g, thời9LP6 gca8kian chạca8ky Nxvsnhanh nhca8kư chóXi2g dại,Xi2g đến9LP6 lúCuEmc mNxvsắt CuEmcay Nxvscay CuEmtôi mớiXi2g liếc n9LP6hìn đồngNxvs hca8kồ hiểnXi2g tXi2ghị gca8kiờ bênCuEm dướiXi2g 9LP6góc phả9LP6i Xi2gmàn hCuEmình. LCuEmúc nàyNxvs đã9LP6 lca8kà mưca8kời tá9LP6m giờNxvs bốn mươNxvsi bca8kảy phút.

Tôi đứngCuEm dNxvsậy Nxvsvận độn9LP6g tay Nxvschân đãCuEm têXi2g cứngNxvs, ca8kđi 9LP6ra pNxvshòng kháchca8k, tca8khấy ThươXi2gng NgXi2gô vẫnca8k CuEmđang saCuEmy giấcca8k, tư thếXi2g khNxvsông ca8khề t9LP6hay đổi,9LP6 xe9LP6m CuEmra hca8kắn t9LP6hực Xi2gsự ng9LP6ủ rấtNxvs say9LP6. Đừng9LP6 nóiNxvs làXi2g bca8kữa trNxvsưa, đến Xi2g ngay Xi2gcả bữca8ka tốiXi2g cũca8kng 9LP6không cầnCuEm ăn.

Có lẽca8k vìCuEm cảXi2g Nxvsngày không ca8kvận độngCuEm nênCuEm lCuEmúc nàXi2gy Xi2gtôi cũn9LP6g Nxvskhông thấNxvsy đói9LP6, hca8koặc hễXi2g tXi2gâm ca8ktrạng khônca8kg vCuEmui l9LP6ại không muốnca8k ăn.

Đang địnhca8k chNxvsuẩn Nxvsbị quaXi2gy về pCuEmhòng Xi2gsuy nghĩXi2g tiếca8kp Nxvsthì nhờCuEm áca8knh sáca8kng ca8klờ mờCuEm chiếuCuEm q9LP6ua Xi2gô Nxvscửa sNxvsổ, 9LP6tôi thoánNxvsg thấy sắ9LP6c mặCuEmt ThươngNxvs Ngô9LP6 cóca8k gìCuEm đca8kó khXi2gông bìCuEmnh thường.

Bật Xi2gđèn lên,9LP6 hìnXi2gh ca8kảnh trước mCuEmắt khiếnCuEm tôiCuEm sợCuEm hãi.

Thương Ng9LP6ô đanNxvsg nằNxvsm thẳng CuEmđơ trênXi2g ghCuEmế sofaXi2g, mồca8k hôNxvsi túaCuEm Xi2gra kh9LP6ắp ca8kmặt vàXi2g đầuXi2g, ca8khai vXi2gai cca8ko lạica8k, môNxvsi Xi2gtrắng bệch nhưca8k thểNxvs đCuEmang phảiXi2g chịuCuEm đựngca8k Xi2gsự ca8kđày đọaNxvs ca8kđau đớn.9LP6 ca8kTheo kin9LP6h nCuEmghiệm CuEmcủa tXi2gôi, tình Xi2g trạng n9LP6ày chCuEmắc chắca8kn khônCuEmg Xi2gphải ca8kdo ca8ksay rượu.

Chẳng lẽca8k CuEmlà bịCuEm sốt?

Tôi lNxvsay la9LP6y nhưngXi2g hca8kắn không cóNxvs CuEmphản Nxvsứng gì9LP6. TôNxvsi 9LP6đưa tCuEmay rCuEma sNxvsờ tr9LP6án thìca8k thấyCuEm lạnh9LP6 9LP6như bănca8kg. TôiNxvs héXi2gt lớn vào9LP6 tNxvsai hắXi2gn nhưngNxvs cũCuEmng nhưCuEm đáCuEm chìmca8k xuống9LP6 biển.

Hãy nXi2gói ca8kcho tôca8ki biết, thca8kế Nxvsnày l9LP6à tNxvshế nào?

Tôi hoả9LP6ng hốt.

120, 110ca8k, 11Xi2g9, 911... ca8khàng Nxvsloạt s9LP6ố điệnCuEm thoạiXi2g ca8khiện rca8ka tCuEmrong Xi2gđầu nhCuEmưng cuca8kối 9LP6cùng tNxvsôi vCuEmẫn bấmca8k số CuEm 62580000 gCuEmọi một9LP6 cXi2ghiếc taxi.

Bác ca8ksĩ củaca8k lNxvsoài Nxvsngười chắc khôngca8k CuEmlo vi9LP6ệc tCuEmhần t9LP6iên bị9LP6 Nxvsốm. ĐươngNxvs nhiênXi2g, muốn9LP6 lXi2go cũ9LP6ng CuEmchẳng được.CuEm Thôi thìXi2g cứ9LP6 tìmca8k sựCuEm giúCuEmp đỡca8k 9LP6từ phíca8ka tNxvshần giớca8ki lNxvsà tươnCuEmg đốCuEmi aNxvsn to9LP6àn. ĐángCuEm buNxvsồn làNxvs tôi kXi2ghông cóCuEm CuEmsố đca8kiện thoạica8k cca8kủa Tứca8k Nca8kgưu nXi2gên đàXi2gnh CuEmphải g9LP6ọi mộtca8k chiếcNxvs taXi2gxi đưaca8k coNxvsn hổXi2g bị ốmNxvs Xi2gnày đếnNxvs đó.

Lúc ca8kđỡ ThươCuEmng NXi2ggô d9LP6ậy, tôi mớiCuEm phátca8k hiệnXi2g c9LP6hiếc Xi2gáo leca8kn mỏngNxvs mCuEmà hắNxvsn đanNxvsg mCuEmặc CuEmtrên ngườ9LP6i đãXi2g ướt9LP6 sũng. Nxvs Trông Nxvshắn giốnXi2gg nXi2ghư ngườiNxvs vừaNxvs được9LP6 vớtCuEm dướiCuEm nước9LP6 lên.

Nhưng điềuCuEm Xi2gnày cũng kh9LP6ông lCuEmà gca8kì Xi2gso vớca8ki vca8kũng 9LP6máu Xi2glớn t9LP6rên gXi2ghế sofa...

Có nhữca8kng CuEmlúc tca8kôi CuEmthực sự ca8k cảm thXi2gấy khâXi2gm pCuEmhục CuEmmình. 9LP6Ví dNxvsụ nhưNxvs Xi2glúc nNxvsày, đốiNxvs mXi2gặt vớiNxvs mca8kột hoàCuEmn cảnca8kh nhXi2gư CuEmhiện trường giếtCuEm ngườXi2gi m9LP6à tôXi2gi vCuEmẫn gNxvsiữ đNxvsược bình9LP6 ca8ktĩnh. Đúng9LP6 làca8k phNxvsi thường.

Sau kCuEmhi kiXi2gểm Nxvstra mca8kột lượt, tô9LP6i nhanca8kh chNxvsóng 9LP6phán đoánCuEm ca8kra rằngca8k vếtXi2g mNxvsáu nàca8ky lCuEmà củca8ka ThươnXi2gg Xi2gNgô, CuEmvì lưngXi2g Xi2ghắn cNxvsó vệt đỏCuEm CuEmtía vNxvsà đaNxvsng chảCuEmy Xi2gra thứXi2g chấtNxvs lCuEmỏng noXi2gng nóng.

Tôi 9LP6tìm mộtNxvs chiếc9LP6 áo Xi2gkhoác bôNxvsng dàXi2gy mặc9LP6 cCuEmho hXi2gắn, sa9LP6u ca8kđó hổXi2gn CuEmhển lCuEmôi hắnXi2g 9LP6xuống dướXi2gi nNxvshà, tố9LP6ng vào Xi2g trong Xi2gxe. Tôica8k thấyCuEm cảXi2gm CuEmơn mùca8ka nca8kày Nxvsvì Nxvsai aca8ki c9LP6ũng mặcXi2g nhiềca8ku nca8khư chiếXi2gc bánhXi2g chưng vậyXi2g. NếuNxvs CuEmlà mCuEmùa hèXi2g, chca8kúng tôiNxvs chCuEmắc ca8kchắn Nxvsvì khôngca8k cNxvsó 9LP6cách n9LP6ào cNxvshe vếtCuEm mNxvsáu mà9LP6 bị dẫnca8k thẳngNxvs Nxvsđến đồnXi2g cảnhca8k sca8kát rồi...

Thương 9LP6Ngô vẫca8kn chưXi2ga tỉnh. Xi2g Tôi nghXi2gĩ chuyCuEmện lầCuEmn nàXi2gy khiếnNxvs hắ9LP6n hôCuEmn 9LP6mê sâuXi2g, chắc9LP6 chắnca8k troca8kng ngườiCuEm CuEmhắn Nxvsrất kh9LP6ó chịu. Vậ9LP6y màXi2g Nxvshắn vẫnXi2g CuEmnghiến răn9LP6g chịXi2gu đựnCuEmg, từca8k 9LP6đầu Xi2gđến cuố9LP6i 9LP6không ca8kkêu mCuEmột tiếng, thật9LP6 Xi2ggan lì.

Đến quáca8kn thịNxvst Nxvsnướng Mãnh Ngưu9LP6, tCuEmrông thấ9LP6y NgưCuEmu Bôn,9LP6 tôica8k liNxvsền nóiNxvs Xi2gqua tìnNxvsh h9LP6ình. CuEmAnh tXi2ga lậca8kp tứNxvsc đưa chúnCuEmg ca8ktôi đến9LP6 khca8ku nhà9LP6 gầnXi2g đó,CuEm bảNxvso tôi9LP6 đợ9LP6i 9LP6ở sảNxvsnh, ca8kcòn aNxvsnh Xi2gta Xi2gdìu CuEmThương 9LP6Ngô Xi2gvào phòng khách.

Trong lúcXi2g nàNxvsy, tôiCuEm vẫn vôCuEm cùn9LP6g ca8kđiềm tĩCuEmnh, điềmXi2g tĩn9LP6h đếnca8k lca8kạ lùng.

Còn CuEmnửa tiếngca8k nữaXi2g là9LP6 mười haiNxvs giờCuEm Nxvsđêm tca8khì Ngưuca8k Bônca8k CuEmđi rXi2ga, ca8ktrên tXi2gay cXi2gầm chiếcCuEm Xi2gáo bịXi2g máuCuEm thấ9LP6m ướtCuEm mộtXi2g nửaNxvs 9LP6của Thương NgXi2gô, trôn9LP6g ca8kthần sắcCuEm aCuEmnh 9LP6chàng ca8kcó CuEmvẻ mệtNxvs mỏi:

- C9LP6hị dâuXi2g y9LP6ên CuEmtâm, không vấnXi2g đề9LP6 gCuEmì lớNxvsn 9LP6đâu, ngh9LP6ỉ ngơiXi2g Xi2gvài ngàca8ky 9LP6là khỏi.

Nghe thếXi2g, tXi2gôi lạica8k không bìca8knh tĩnh9LP6 đưNxvsợc nữaXi2g, bCuEmước n9LP6hanh đếnCuEm tCuEmúm cổca8k ca8káo Xi2gNgưu Bca8kôn, nó9LP6i Xi2gmột tràng:

- RốtXi2g cuộcCuEm an9LP6h CuEmta có 9LP6 chuyện Nxvsgì? NxvsChẳng 9LP6phải cáNxvsc người9LP6 lca8kà thần9LP6 Xi2gtiên saoNxvs? Saca8ko thCuEmần tiênCuEm lạiXi2g Xi2gbị cNxvshảy máu? SaCuEmo còn9LP6 bịca8k hNxvsôn mCuEmê? ca8kSao lạXi2gi như9LP6 thểXi2g Nxvssắp chếtNxvs đếnXi2g nơiNxvs vậy?

Ngưu Bôca8kn thXi2gấy tca8kôi kíCuEmch động nhưXi2g vậCuEmy, aXi2gnh t9LP6a CuEmchỉ lặnXi2gg lẽCuEm nhìnca8k, nói:

- Chị9LP6 sợ9LP6 rồNxvsi, đúng không?

Tôi nCuEmgẩn ngườ9LP6i ca8ktrong giây látCuEm rồ9LP6i Xi2gbỗng Nxvsnhư quả9LP6 9LP6bóng bị9LP6 châXi2gm CuEmkim, nhanXi2gh chóngNxvs xẹNxvsp Xi2glép. Tô9LP6i buô9LP6ng Ngưu BôNxvsn raCuEm, nca8kgồi ca8kthụp xuốngXi2g ghế,Xi2g cóXi2g lẽCuEm vì9LP6 chư9LP6a ă9LP6n Xi2gcơm CuEmnên toàXi2gn thânCuEm mềm9LP6 nhũn9LP6, Xi2gkhông còn chúca8kt Nxvssức ca8klực n9LP6ào, lòngXi2g 9LP6bàn tXi2gay ca8kvà trNxvsán 9LP6đều vãXi2g mồ9LP6 hôi.

Được rCuEmồi. TôXi2gi thừaNxvs nhận, không9LP6 phảica8k 9LP6vì Nxvsđói, mca8kà v9LP6ì sợca8k hãi.

Tôi thựXi2gc ca8ksự thCuEmấy sợ,CuEm cứNxvs nghĩ đếnNxvs dánNxvsg v9LP6ẻ ThươngCuEm N9LP6gô lCuEmúc trưNxvsớc, cáiXi2g dáCuEmng nhCuEmư sắca8kp c9LP6hết t9LP6ới nơi...

Nhưng ca8kthần tiênCuEm cũXi2gng có thCuEmể cca8khết sao?

Tôi cốCuEm éca8kp mình9LP6 điềuCuEm chỉnhNxvs những sXi2guy nghĩXi2g CuEmlinh CuEmtinh CuEmtrong ca8kđầu, miXi2gễn cXi2gưỡng hổiXi2g pca8khục lạica8k vCuEmẻ đNxvsiềm Xi2gđạm trênCuEm mặt, nói:

- Thca8kương Nca8kgô Nxvsvốn đCuEmã bị thươngNxvs đúnXi2gg khôXi2gng? Sa9LP6o lại9LP6 nhca8kư vậy?

Ngưu BônNxvs CuEmim lặng.

- BịCuEm thươngXi2g 9LP6từ Nxvskhi nào?

Ngưu BônNxvs vẫca8kn khôngXi2g trả lời.

Tôi đ9LP6ành tXi2gự mìXi2gnh nhớNxvs lại, nói:

- C9LP6ó pca8khải cóca8k liêXi2gn quan Nxvs đến cCuEmái Nxvstà Nxvskhí gìXi2g Nxvsđó màca8k aca8knh tXi2ga CuEmđã từngXi2g nhắcCuEm đếnca8k không?

Ngưu BNxvsôn ca8klắc đầ9LP6u, tiếp t9LP6ục iXi2gm lặng.

Thái Xi2gđộ "đáca8knh chết cũngNxvs khô9LP6ng khaca8ki" nàyCuEm khiếnXi2g tô9LP6i muốnNxvs phátNxvs điêCuEmn nhưng9LP6 trướCuEmc mca8kặt mộtCuEm ca8kanh chNxvsàng khôi nca8kgô, Xi2gtrầm tính9LP6, yếuNxvs đuối,Xi2g t9LP6ôi thca8kực sCuEmự khôXi2gng thểNxvs phCuEmát tiếtXi2g đượ9LP6c, Nxvsnên đành nínNxvs nhịn.

- Vậyca8k tXi2ghì anca8kh cũXi2gng phải chNxvso tôca8ki bca8kiết tNxvsại sXi2gao aCuEmnh ca8kta đanca8kg khỏeca8k mạnhca8k nhNxvsư vậyNxvs, độtca8k nNxvshiên Xi2ghôm ca8knay lca8kại r9LP6a nông nNxvsỗi này?

Ngưu 9LP6Bôn d9LP6o Xi2gdự mộtXi2g h9LP6ồi, cuối cùngXi2g cũnNxvsg mCuEmở miệng:

- ThựcXi2g ca8kra vế9LP6t 9LP6thương trên ngườiNxvs anXi2gh Xi2gấy chCuEmưa khXi2gi nàoXi2g lành.Nxvs Thờica8k 9LP6gian nàyXi2g CuEmhoàn tXi2goàn d9LP6ựa 9LP6vào sca8kự ca8ktu dưỡng bCuEmấy lâuNxvs mCuEmới cóXi2g t9LP6hể miễnCuEm c9LP6ưỡng khNxvsống cCuEmhế đượNxvsc. Th9LP6ế nh9LP6ưng sNxvsau kXi2ghi uốngXi2g rượu,CuEm Xi2gý thức dầnCuEm y9LP6ếu đNxvsi nCuEmên mới9LP6 dẫnca8k CuEmđến viNxvsệc vếtXi2g Xi2gthương độtNxvs nhica8kên tca8kái phát.

Tôi CuEmsững người.

Thì CuEmra CuEmtai họNxvsa nàyXi2g hoàn toànCuEm Xi2gdo haca8ki Xi2gchai rưNxvsợu trXi2gắng gNxvsây raca8k. NxvsNghĩ lNxvsại, mộtCuEm ngườica8k chưca8ka bCuEmao giCuEmờ CuEmuống rượu CuEmlà TNxvshương Nca8kgô ch9LP6ắc cũn9LP6g khônca8kg n9LP6gờ CuEmhậu Nxvsquả lại9LP6 nghiêNxvsm trọngNxvs đếnca8k vậy...

Nhưng nếuXi2g kh9LP6ông ca8kcó tNxvsai họa nà9LP6y, tôXi2gi mCuEmãi mãca8ki chXi2gẳng baNxvso Xi2ggiờ biếtXi2g được,9LP6 tCuEmrên Xi2gngười hắ9LP6n cóXi2g mộca8kt vết9LP6 thương.

- ThầNxvsn tCuEmiên v9LP6ô cùnca8kg lợi hại,Xi2g sứcNxvs mạca8knh vCuEmô songca8k, saca8ko cca8kó thểXi2g bị9LP6 thươngCuEm chứ?

- Là9LP6 thầnNxvs tCuEmiên khôngNxvs Nxvscó nghĩa cáXi2gi gNxvsì cXi2gũng biếXi2gt, kCuEmhông sợca8k bCuEmất CuEmkỳ ca8kđiều Xi2ggì Xi2gvà cũnCuEmg khXi2gông mạnCuEmh m9LP6ẽ nhưca8k chị CuEmnghĩ. Xi2g- Xi2gNgưu BôCuEmn kNxvshẽ th9LP6ở dài9LP6, nói:9LP6 ca8k- Chịca8k Nxvsdâu àNxvs, cca8kó mộtXi2g sốNxvs chuyệnca8k anNxvsh ấyXi2g khôngNxvs muốn t9LP6ôi nóiXi2g vNxvsới chị.CuEm TNxvsính kca8khí củaCuEm aca8knh ấy,Xi2g Nxvschị đã9LP6 9LP6sống cùnXi2gg Nxvsmột thờiNxvs gianCuEm, cXi2ghắc chị CuEmcũng hiểu.

Tôi cườXi2gi, đáp:

- Ươn9LP6g ngạXi2gnh, khóXi2g chịu.

Ngưu CuEmBôn cười.

Suy nghĩXi2g ca8kmột láXi2gt, tôNxvsi lại hỏi:

- NếCuEmu nNxvshư thầnca8k 9LP6tiên bị tca8khương, cóNxvs phca8kải cũca8kng giống9LP6 như9LP6 nhữngca8k 9LP6đại CuEmhiệp troNxvsng Nxvsphim, 9LP6cách tốtNxvs nNxvshất lCuEmà dùnca8kg nội lXi2gực trXi2gị Xi2gthương đúngca8k không?

- ĐiềuXi2g đóNxvs Xi2glà đương nhiên.

- VCuEmậy ca8kviệc điCuEm vềXi2g giữa chỗCuEm nca8kày vàXi2g nca8kúi HổNxvs NxvsGầm, dùCuEmng nộCuEmi tCuEmức kca8kết thànCuEmh mộtca8k vica8kên đCuEmơn dư9LP6ợc CuEmcó thểNxvs g9LP6iúp tôi Nxvskhông sợNxvs lXi2gạnh, khôngNxvs Nxvssợ nóng,Nxvs cóCuEm ph9LP6ải cũNxvsng cầnca8k đếnXi2g phXi2gáp lực9LP6 9LP6mới Nxvslàm được?

Ngưu B9LP6ôn CuEmchậm ca8krãi gca8kật đầu, ngừngNxvs lại9LP6 giâyNxvs lát,CuEm Nxvsanh tXi2ga nóNxvsi tiếp:

- Cảca8k vNxvsết tícNxvsh Xi2gkia nữa.

Tôi 9LP6sờ tca8kay 9LP6lên cổ.

Cứ CuEmcoi làca8k tôiNxvs đần9LP6 9LP6độn thì ca8kđến Xi2ggiờ phút9LP6 n9LP6ày cũn9LP6g đNxvsoán đNxvsược rCuEma, ca8kvết tíCuEmch đó9LP6 c9LP6ơ bảnCuEm kNxvshông CuEmphải ca8klà dấCuEmu Nxvsấn nụ hônCuEm gì.

Sao p9LP6hải Nxvslàm nCuEmhững điều này?9LP6 Tạica8k sca8kao cNxvsứ phảiXi2g Nxvstự tNxvsỏ rCuEma mạnhca8k mẽca8k? ĐúNxvsng lCuEmà đồ9LP6 Xi2gcon CuEmhổ nCuEmgốc nghếch...