Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 10

CHƯƠNG 14X2d0 4X2d- TìnpLBFh trạnpLBFg vết thương

 

Sau kh4X2di bố4X2d m3i4Zẹ đCs4fi Cs4fchơi một vònCs4fg twwGthỏa thêCs4f về4X2d nướctwwG, pLBFgiữa ctwwGhuyến đ4X2di phảiCs4f chuy3i4Zển saCs4fng điCs4f tCs4fàu 3i4Zhỏa n4X2dên Cs4ftranh thủCs4f mang Cs4fcho tô4X2di đ4X2dồ pLBFăn, đồCs4f ch4X2dơi lCs4fẫn đồtwwG 4X2ddùng, twwGnhân tipLBFện pLBFcũng 3i4Zghé thăCs4fm luôntwwG, khô4X2dng ng4X2dờ còn pLBFnhân tCs4fiện ngắmtwwG đượcCs4f twwGcả thâpLBFn thểtwwG đẹtwwGp tươi3i4Z ntwwGhư pLBFhoa củtwwGa mộtCs4f tênCs4f 4X2dcon tpLBFrai lạ3i4Z mặt...

Về vấnpLBF đềCs4f yêupLBF 3i4Zđương, tôi tương3i4Z đốiCs4f tựCs4f 4X2ddo. pLBFNgay từ3i4Z nCs4fhỏ tôiCs4f đãCs4f lCs4fuôn tâtwwGm niệmpLBF "LpLBFà cpLBFon 3i4Zgái, phảtwwGi yêu ngưtwwGời đ4X2dàn pLBFông Cs4ftử 3i4Ztế". TrênCs4f twwGcon đườngtwwG 4X2dyêu, twwGtôi 4X2dchạy h3i4Zùng hụctwwG, pLBFchết cũng kpLBFhông ngo4X2dái đtwwGầu lại.

Bố Cs4fmẹ luCs4fôn áppLBF dụng phươngpLBF pháp4X2d gipLBFáo dụcpLBF rấtwwGt phpLBFóng khoáng3i4Z pLBFvới tôCs4fi, 4X2dchỉ cópLBF 4X2dduy nhCs4fất htwwGai yê4X2du cầ3i4Zu, một lCs4fà "Phả4X2di họcpLBF tốt"Cs4f, h4X2dai làCs4f "Khô4X2dng đượcCs4f chtwwGịu thiệt".

Về y4X2dêu cầpLBFu ttwwGhứ hai3i4Z, cụ thểpLBF đốiCs4f vpLBFới vấtwwGn đềCs4f q4X2duan hệ3i4Z pLBFnam twwGnữ, mẹ4X2d twwGtôi giảipLBF pLBFthích: Cs4fTrước ktwwGhi cóCs4f được3i4Z tờ3i4Z đ4X2dăng ký kết3i4Z htwwGôn, nhất3i4Z địnhtwwG ptwwGhải giữ3i4Z chiếntwwG lũtwwGy c3i4Zủa mình.

Vì thCs4fế, 3i4Zcảnh tư4X2dợng ngày hômtwwG napLBFy hotwwGàn to4X2dàn nó3i4Zi Cs4frõ rằngtwwG, ch3i4Ziến lũy4X2d củtwwGa 4X2dtôi đãpLBF thất4X2d thủ...

Tôi nghĩtwwG mình4X2d twwGnên twwGlắc lắcpLBF cái đầutwwG nhưCs4f vừatwwG cắCs4fn thuốc,twwG twwGđể pLBFnhững dòn4X2dg nướcpLBF mắpLBFt đapLBFu khCs4fổ bpLBFay 3i4Ztứ tupLBFng, đ4X2dồng thờtwwGi khóc ntwwGấc lên,twwG twwGnói những4X2d câtwwGu thừCs4fa Cs4fthãi như:3i4Z "KhôngCs4f Cs4fphải vậy3i4Z, khôngtwwG pCs4fhải vậypLBF, không phảpLBFi ntwwGhư bốpLBF mẹ3i4Z t3i4Zrông thấy,4X2d bốpLBF m3i4Zẹ hãyCs4f n3i4Zghe cCs4fon Cs4fgiải thích..."

Nhưng tôi4X2d Cs4flại khCs4fông nhẫn tâtwwGm nhìnCs4f thấyCs4f bố3i4Z twwGmẹ ởtwwG tuổitwwG npLBFày rồ4X2di mtwwGà vẫn4X2d ptwwGhải nh4X2dảy bổpLBF lêCs4fn, bịt4X2d pLBFtai, q4X2duát mắng: "Con4X2d nótwwGi đi,4X2d cotwwGn 4X2dnói x3i4Zem c4X2dhuyện n4X2dày 3i4Zlà thế3i4Z nào,3i4Z Cs4fmẹ khôngtwwG ng4X2dhe, mtwwGẹ kCs4fhông nghe, mẹtwwG khtwwGông muốn4X2d nghtwwGe Cs4fgì hết...".

Nghĩ vậypLBF, t4X2dôi chupLBFẩn bị nhảyCs4f pLBFra Cs4fôm chântwwG Cs4fhọ, pLBFgào kCs4fhóc: "Bố4X2d 4X2dmẹ twwGơi, ctwwGon xi3i4Zn lCs4fỗi pLBFbố m3i4Zẹ, 4X2dcon Cs4flà đứa4X2d bất hpLBFiếu, pLBFbố mẹCs4f 4X2dcứ ctwwGoi pLBFnhư 4X2dkhông cpLBFó 4X2dđứa Cs4fcon gCs4fái này...".

Kết quảtwwG làtwwG cảm4X2d pLBFxúc của3i4Z tôi vẫnpLBF c3i4Zhưa bộcCs4f lộCs4f twwGthì bố4X2d 4X2dmẹ đãCs4f n3i4Zhẹ nhà3i4Zng rờipLBF khỏtwwGi phòpLBFng 3i4Zngủ, pLBFcòn t4X2dâm lý3i4Z đóng cửa3i4Z lạipLBF ch4X2do ch3i4Zúng tôi.

Gene 3i4Zdi truyềntwwG của4X2d loài npLBFgười vôpLBF pLBFcùng mạpLBFnh, pLBFcó t4X2dhể sin3i4Zh 3i4Zra mtwwGột đứCs4fa cpLBFon twwGcó pLBFhệ thốtwwGng tpLBFhần 3i4Zkinh vữngtwwG twwGhơn cả pLBFtòa nhpLBFà đôtwwG thị3i4Z, th3i4Zì cấtwwGu tạtwwGo 4X2dbộ phCs4fận củapLBF bênpLBF cấ4X2dp tinpLBFh trùngtwwG v4X2dà bêntwwG noãCs4fn t3i4Zử tutwwGyệt đối kh3i4Zông đượtwwGc ph4X2dép xe3i4Zm thường.

Do Cs4fđó, tôi4X2d có3i4Z lCs4fý dpLBFo tin tưởng3i4Z rằnCs4fg, đốiCs4f pLBFvới bốCs4f twwGmẹ 3i4Ztôi, việ3i4Zc tận4X2d mắt3i4Z nhì3i4Zn thấy3i4Z co3i4Zn gáCs4fi Cs4fchưa kếttwwG Cs4fhôn 4X2dđã sống ch4X2dung vớiCs4f mộtwwGt ngpLBFười đàtwwGn ô4X2dng, twwGthực rtwwGa ch3i4Zỉ lCs4fà chu4X2dyện tpLBFo hCs4fơn hpLBFạt vừngpLBF, hạtCs4f đỗCs4f một chútwwGt 4X2dmà thôi.

Đương nhipLBFên, tôi3i4Z càng ctwwGó lpLBFý d4X2do Cs4ftin rằ3i4Zng, ttwwGất 3i4Zcả th3i4Zực ch4X2dất 4X2dlà spLBFự 4X2dyên lặCs4fng twwGtrước cơn4X2d bão...

Tôi khôn3i4Zg biếtCs4f h3i4Zoạt động pLBF tâm lýtwwG Cs4fcủa ThươngCs4f 4X2dNgô cópLBF 4X2dphong ppLBFhú đ3i4Za dạn4X2dg 3i4Znhư twwGtôi không3i4Z, chỉ3i4Z twwGthấy bpLBFàn pLBFtay bị pLBF tôi nắmCs4f lấytwwG c3i4Zủa hpLBFắn lúctwwG pLBFlạnh, lú3i4Zc nó3i4Zng vpLBFà còCs4fn kCs4fèm Cs4ftheo tpLBFriệu chứngpLBF củaCs4f bệnh Parkinson3i4Z1 nữa.

1 Bệ3i4Znh ParkitwwGnson (haytwwG còn gCs4fọi làpLBF PDCs4f) 4X2dlà một3i4Z loạipLBF twwGrối loạn4X2d th4X2doái hóCs4fa củpLBFa hệCs4f t4X2dhần twwGkinh trunpLBFg ương,Cs4f làm supLBFy yếupLBF khảtwwG năntwwGg vậnCs4f động3i4Z, lCs4fời nói3i4Z, vCs4fà cáctwwG chứcpLBF twwGnăng khác.Cs4fTriệu chứngCs4f vậnpLBF động củpLBFa Cs4fbệnh là4X2d rpLBFun, 4X2dcứng, chậmpLBF chạp,4X2d tưpLBF thếCs4f bất3i4Z pLBFổn định.

Tôi Cs4fhắng giọpLBFng aCs4fn ủi:

- ĐóCs4f làpLBF bố4X2d mẹ3i4Z Cs4ftôi. An4X2dh yên t4X2dâm đi.4X2d H3i4Zọ đều4X2d pLBFlà những4X2d twwGcông dpLBFân t4X2dốt luônCs4f ttwwGuân thủ4X2d pháp3i4Z luậttwwG, sẽtwwG kCs4fhông ltwwGàm gì bpLBFạo lựctwwG đâu.

Thương Ng3i4Zô lặCs4fng lẽCs4f kCs4féo chăn lênpLBF rtwwGồi t3i4Zhu mìnCs4fh vàpLBFo Cs4fđó, tôtwwGi đà3i4Znh ppLBFhải thpLBFay đổiCs4f cápLBFch nói:

- MẹtwwG tôi3i4Z twwGlà 4X2dgiảng viênpLBF dạy 4X2dMỹ 3i4Zthuật tr3i4Zong trpLBFường twwGđại họCs4fc. Tr3i4Zong cuộcCs4f đ3i4Zời nà3i4Zy, vpLBFiệc b4X2dà n3i4Zhìn Cs4fthấy đàn ôngpLBF khôntwwGg mặ3i4Zc quầtwwGn átwwGo cpLBFòn nhiềutwwG hơnCs4f cảpLBF việtwwGc a4X2dnh tr3i4Zông thấ4X2dy hổ3i4Z cátwwGi 3i4Zkhỏa ttwwGhân chạy. 3i4Z Bố tô4X2di lạitwwG Cs4fcàng khtwwGông 4X2dvấn đ3i4Zề. Cá3i4Zi a4X2dnh có4X2d thpLBFì pLBFông twwGấy cCs4fũng cpLBFó, twwGchẳng v3i4Ziệc 4X2dgì phải mấCs4ft mặt.

Thương 4X2dNgô lCs4fặng pLBFlẽ ttwwGrùm chăn 3i4Zlên mặt.

Dù thế4X2d nào,pLBF ctwwGon 3i4Zdâu xấu đếnCs4f Cs4fmấy cũn4X2dg 4X2dphải gặpCs4f pLBFbố mẹCs4f chồn3i4Zg, c3i4Zon 3i4Zthú đẹppLBF cũpLBFng vậyCs4f, không4X2d th4X2doát khỏi4X2d s3i4Zố mện4X2dh bị kéopLBF 3i4Zra ngoà4X2di tCs4friển lãm.

May 3i4Zmà twwGtủ qupLBFần áotwwG ở trongCs4f pCs4fhòng tôiCs4f. S4X2dau 4X2dkhi 3i4Zăn mặcpLBF chỉn3i4Zh tề,3i4Z t3i4Zôi vàpLBF 4X2dThương NCs4fgô 3i4Zđàng hoàn3i4Zg, nghiêm cpLBFhỉnh twwGtừ tron3i4Zg pCs4fhòng bướcpLBF ra.

Bố ttwwGôi Cs4fđang g3i4Zác chân lênCs4f xCs4fem tiv4X2di ở4X2d p4X2dhòng khCs4fách, còntwwG Cs4fmẹ th4X2dì bpLBFận làmpLBF bữapLBF 4X2dsáng t4X2drong bế3i4Zp. KhôngCs4f khí gipLBFa đìn3i4Zh rấtCs4f hòatwwG nh4X2dã, Cs4fvui vẻ.

Trông 4X2dthấy chú3i4Zng ttwwGôi, btwwGố cười, gtwwGật đầCs4fu 3i4Zchào, nói:

- DậpLBFy rpLBFồi đấy4X2d à?

Mẹ tôiCs4f lạipLBF tiệ3i4Zn mi4X2dệng hỏi:

- CopLBFn ytwwGêu, cotwwGn mtwwGua bánh b3i4Zao cha4X2dy nàpLBFy ở3i4Z twwGđâu tpLBFhế? B4X2dố vàpLBF m3i4Zẹ tìm4X2d mCs4fãi Cs4fmà khôngpLBF 3i4Zmua được.

Tôi ltwwGắc đầu:

- Co4X2dn khôn3i4Zg biết...

Mẹ Cs4ftôi pLBFngạc nhiên:

- Cs4fKhông phpLBFải cotwwGn mua sao?

Thương NgpLBFô ntwwGhỏ nCs4fhẹ đáp:

- 3i4ZBánh ba4X2do 3i4Zchay đópLBF mtwwGua ở 4X2dtiệm 4X2dbánh ba4X2do TitwwGểu DươngpLBF, 4X2dcách twwGđây kpLBFhoảng hơpLBFn btwwGa câypLBF sốpLBF ạ.

Mẹ tôi3i4Z pLBFquan pLBFsát hCs4fắn một lúpLBFc, gậCs4ft gậttwwG Cs4fđầu nhCs4fưng népLBFt m3i4Zặt 3i4Zcàng 3i4Zlộ vẻ4X2d n4X2dgạc nhi4X2dên hơn.

Là co3i4Zn g3i4Zái rutwwGột twwGcủa mẹ,3i4Z tôi ntwwGghĩ mìpLBFnh 4X2dcó thểtwwG hiểtwwGu v3i4Zì sa3i4Zo cCs4fó sự3i4Z ngCs4fạc nhiê4X2dn này.

Hiển 4X2dnhiên việcpLBF đi4X2d xaCs4f như vậy3i4Z Cs4fchỉ pLBFđể twwGmua m3i4Zấy cái3i4Z bápLBFnh btwwGao ch4X2day ho4X2dàn to4X2dàn pLBFkhông ttwwGhể giảiCs4f Cs4fthích được3i4Z tại sao3i4Z sa4X2du 4X2dkhi muCs4fa về,3i4Z Cs4fThương pLBFNgô k3i4Zhông gọi3i4Z tô4X2di dậytwwG ă4X2dn ngapLBFy ctwwGho nóntwwGg m3i4Zà lạipLBF cởi3i4Z sạch đ3i4Zồ pLBFra qCs4fuấn lấyCs4f tôi...

Tuy nhiên4X2d, pLBFnhận thấy3i4Z sự t3i4Zình nguy4X2dện haCs4fo côCs4fng tCs4fốn 3i4Zsức twwGchuẩn twwGbị bữ3i4Za sá3i4Zng 3i4Zcho twwGtôi củatwwG hắn,4X2d n3i4Zên sắctwwG mCs4fặt mẹ tôi4X2d cũnpLBFg twwGcó chútpLBF nhâtwwGn từ.

Tôi chtwwGộp lấytwwG thờ4X2di cơ3i4Z giới thiệu:

- Bố,3i4Z mẹ,twwG đâ3i4Zy là3i4Z Thương3i4Z Ngô... 3i4Z- NghĩpLBF một3i4Z lát,4X2d tô3i4Zi vộiCs4f vàntwwGg nCs4fói thêmtwwG cpLBFả họ:Cs4f Cs4f- 3i4ZPhó 4X2dThương Ngô.

Lúc nàpLBFy, an4X2dh ch3i4Zàng Thương NgtwwGô ápLBFo 4X2dquần c3i4Zhỉnh tềtwwG, cử3i4Z cpLBFhỉ tha3i4Znh thoátCs4f 4X2dbước lêCs4fn nửa3i4Z bưpLBFớc, twwGhơi cúCs4fi người. N4X2dét m4X2dặt vCs4fà gtwwGiọng nói3i4Z lễCs4f ph4X2dép, từ4X2d tốn3i4Z đ3i4Zến nỗitwwG khôngtwwG nhậCs4fn t3i4Zhấy 3i4Zvẻ căngtwwG thẳngCs4f nào:

- CháupLBF ch4X2dào hCs4fai bác.

Tôi hếtCs4f sức4X2d ngCs4fạc nhiên.

Vì 4X2dtrước Cs4fđó tôi4X2d t3i4Zhực ra c3i4Zó 4X2dchút lCs4fo lắng,pLBF 3i4Zkhông biếttwwG n4X2dên để3i4Z Thư3i4Zơng twwGNgô gọipLBF btwwGố mẹpLBF Cs4fmình nhpLBFư Cs4fthế n4X2dào. V3i4Zị thầnCs4f tiên pLBFhai twwGnghìn tuCs4fổi Cs4fvà npLBFgười phàmCs4f tr3i4Zần mấytwwG chụ4X2dc tu3i4Zổi, ctwwGho 3i4Zdù Cs4fở phương3i4Z Cs4fdiện Cs4ftuổi tác h4X2day c4X2dấp bậCs4fc đềpLBFu khônCs4fg dễ4X2d pLBFphân vapLBFi vế.Cs4f KCs4fhông pLBFngờ hắnpLBF lại3i4Z gtwwGọi trơnCs4f 3i4Ztru, khônCs4fg chút dtwwGo dựtwwG đếCs4fn thế.

Bố tCs4fôi đứnpLBFg lênpLBF, pLBFbắt tay thâCs4fn mậttwwG với3i4Z ThưpLBFơng NpLBFgô, nói:

- TCs4fôi gọipLBF cháuCs4f là3i4Z pLBFTiểu Phó khôpLBFng vấntwwG đềCs4f gpLBFì chứ?

- Dạ.Cs4f pLBFKhông vấn3i4Z đềpLBF 3i4Zgì ạ.

Bố tôi3i4Z nCs4fở Cs4fnụ cười4X2d hiền twwGhòa, thâpLBFn mCs4fật nói:

- Cs4fĐi ntwwGào. Chú3i4Zng Cs4fta Cs4fra ngoài hút3i4Z Cs4fđiếu thuốc.

Thương pLBFNgô Cs4fsững người.

- Cs4fCháu khôCs4fng húpLBFt thuốc sao?

Thương N4X2dgô v4X2dội gật3i4Z đầu, nói:

- Đư3i4Zơng nhiên3i4Z lpLBFà ctwwGó ạ. ChỉpLBF cpLBFó đpLBFiều, cháu..Cs4f. đúng3i4Z lú4X2dc Cs4fcháu htwwGút hết3i4Z thuốc4X2d rồi.

- Khô3i4Zng saotwwG, htwwGút thuốc củtwwGa bác.

Bố t4X2dôi hào4X2d phCs4fóng rúpLBFt từ tronpLBFg túi3i4Z pLBFra baCs4fo thuốc4X2d pLBFvà chiế4X2dc bậtCs4f lửa3i4Z r4X2dồi chtwwGậm 3i4Zrãi đi4X2d rCs4fa trướpLBFc, rCs4fa đếntwwG cửa4X2d lại 3i4Znói thêm:

- TrCs4fời lạnh3i4Z thếpLBF này, nhânpLBF tiện3i4Z 4X2dta rpLBFa twwGngoài uốtwwGng 4X2dly rưpLBFợu chCs4fo ấm3i4Z người.

Sắc mtwwGặt Thươn3i4Zg NgCs4fô Cs4fbỗng trở nêntwwG trắng3i4Z bệpLBFch, hắpLBFn khẽCs4f 3i4Zrít mpLBFột câCs4fu qutwwGa kẽCs4f răng:

- 3i4ZNhà epLBFm đún3i4Zg 4X2dlà có thói4X2d qtwwGuen sángCs4f sớmCs4f đã4X2d uốngpLBF rượu...

Tôi t4X2dhấy pLBFtình hình kpLBFhông ổn,Cs4f vộ3i4Zi ké3i4Zo t3i4Zay 4X2dhắn lạCs4fi, tCs4fhầm thì:

- Đừ3i4Zng Cs4fcó nóitwwG với3i4Z tôi là3i4Z 4X2danh khôn4X2dg biếtpLBF hútpLBF thuốcCs4f, uCs4fống rượu3i4Z 4X2dđấy nhé.

Hắn khôngpLBF t4X2drả lời,3i4Z ánh mắttwwG twwGtỏ vẻtwwG khô3i4Zng hề3i4Z sợCs4f chết,3i4Z giống3i4Z pLBFnhư vịpLBF antwwGh twwGhùng 4X2dhy sCs4finh 4X2dvì 4X2dnghĩa 4X2dlớn, ngẩng caotwwG đầupLBF bướcpLBF đi.

Tôi pLBFvà mẹ4X2d pLBFthong thảCs4f 3i4Zăn xong bữatwwG sángtwwG, ha3i4Zi Cs4fngười Cs4fvẫn c4X2dhưa về.

- TCs4fheo Cs4fmẹ, twwGbố sẽ3i4Z l4X2dàm gì 4X2d Thương Ngô?

Mẹ pLBFtôi vừa4X2d qué3i4Zt dọn phòngpLBF vừapLBF l3i4Zạnh Cs4flùng đáp:

- Việc4X2d củ4X2da đtwwGàn ônCs4fg, phụpLBF nữ k4X2dhông cpLBFần biết.

Sau pLBFkhi đãpLBF dọnpLBF dẹ3i4Zp xoCs4fng xuôi, twwGgiọng mẹCs4f vẫn4X2d lạnhpLBF lùng:

- Cs4fSao khôpLBFng ttwwGhấy dụngpLBF cụ phtwwGòng trátwwGnh củtwwGa c4X2dác Cs4fcon đâu?

Tôi nhấtwwGt thời3i4Z 4X2dkhông phản ứngtwwG gCs4fì, mẹ4X2d nói4X2d tiếp:

- CCs4fon vpLBFà bCs4fố twwGcon đ3i4Zều không phảipLBF l4X2dà nhữntwwGg ngưCs4fời bảoCs4f thủ,twwG lu3i4Zôn cótwwG qua3i4Zn niệm3i4Z hiệnCs4f pLBFđại. NhưngpLBF co4X2dn àtwwG, dù ch4X2do rằCs4fng s4X2dống cpLBFhung tr4X2dước hônCs4f nhânCs4f không3i4Z ttwwGhiệt thCs4fòi gìpLBF, như3i4Zng chưapLBF c3i4Zưới đãpLBF mang Cs4fbầu th4X2dì ngườitwwG 4X2dchịu thpLBFiệt Cs4fchắc chắntwwG làpLBF ctwwGon đấy.

Tôi hi4X2dểu 4X2dra rồtwwGi, ýpLBF củatwwG mẹ twwGlà tr3i4Zong n4X2dhà lú4X2dc nàotwwG Cs4fcũng p4X2dhải cótwwG pLBFbao c3i4Zao 4X2dsu Dur3i4Zex Cs4fdự phòng...

- MẹtwwG, co3i4Zn và3i4Z anCs4fh twwGta thật 4X2dsự pLBFkhông phải...

- Thôi4X2d được,Cs4f t3i4Zhôi đượCs4fc, chuyện 3i4Zcủa pLBFcon, bốtwwG twwGmẹ pLBFkhông quản.

Mẹ gạt3i4Z p3i4Zhăng lờtwwGi giải thích4X2d củapLBF 4X2dtôi, 4X2dthẳng twwGthừng đếCs4fn nỗ3i4Zi khiếpLBFn t3i4Zôi phải4X2d rơ4X2di 3i4Zlệ. TiếtwwGp đótwwG, m4X2dẹ lạipLBF 3i4Zvỗ má tôiCs4f atwwGn ủi:

- AtwwGnh chàng3i4Z đCs4fó đượtwwGc đấy. Quả3i4Z nhitwwGên không4X2d hổ4X2d làpLBF coCs4fn cCs4fái m4X2dẹ, rấtCs4f biết3i4Z chọ3i4Zn người.

Tôi cười4X2d gượngpLBF, nói:

- MẹtwwG thấyCs4f vóctwwG dángpLBF của ngườitwwG t3i4Za pLBFđẹp à...

- twwGCon th3i4Zì b4X2diết cái4X2d gì?3i4Z Khi khôntwwGg cCs4fó twwGquần áotwwG ch3i4Ze 3i4Zđậy chí4X2dnh Cs4flà lúc3i4Z twwGdễ npLBFhận rtwwGa 4X2dbản twwGchất pLBFcon ngườtwwGi nhất.

Tôi ttwwGin rpLBFằng, đây4X2d 3i4Zlà những lờiCs4f tCs4fâm hpLBFuyết từCs4f ktwwGinh npLBFghiệm c4X2dủa mẹ.

Nhớ năpLBFm pLBFđó, Cs4fvì mẹtwwG vCs4fào nhầm phònCs4fg tắm3i4Z n4X2dam s4X2dinh ttwwGrong trườnpLBFg, giCs4fữa tiếng3i4Z twwGhò 3i4Zhét 3i4Zcủa 4X2dđám pLBFnam siCs4fnh, m3i4Zẹ ngắm trú4X2dng mộtpLBF ngườiCs4f d4X2dù khtwwGông mảnhtwwG vCs4fải 4X2dche thânpLBF 4X2dnhưng 4X2dlại hùngCs4f d4X2dũng, thả3i4Zn nhtwwGiên đứng t4X2drước mặtCs4f mẹpLBF. Người4X2d đó4X2d sapLBFu Cs4fnày làCs4f b3i4Zố tôi.

Dù sapLBFu nà4X2dy bốpLBF twwGtôi ctwwGó chủ động4X2d thừa4X2d 3i4Znhận, lú3i4Zc Cs4fđó dtwwGo b3i4Zố vpLBFừa uống4X2d mộtCs4f líttwwG rượupLBF NhịpLBF 4X2dCô Đầu3i4Z cùngCs4f với3i4Z bạtwwGn, dẫn4X2d đến chópLBFng mCs4fặt, 3i4Zhoa mắt,pLBF 3i4Zdây thần4X2d pLBFkinh tạmtwwG thời3i4Z t4X2dê liệt4X2d nê3i4Zn hpLBFoàn t3i4Zoàn khpLBFông biết chuyệntwwG 4X2dgì Cs4fđang xảytwwG ra...

Vừa nghĩtwwG đếnpLBF twwGđây, tôi4X2d bỗng ngửitwwG thấyCs4f mùi3i4Z rư3i4Zợu, tr3i4Zong l3i4Zòng cpLBFhưa k4X2dịp tCs4fhan pLBFthầm mộttwwG cpLBFâu "HỏngCs4f rồi", thì4X2d twwGđã twwGnghe thấy4X2d ttwwGiếng bước3i4Z chCs4fân n3i4Zặng pLBFnề, pLBFsau đó3i4Z trôntwwGg tpLBFhấy bố3i4Z tôi3i4Z dìutwwG Thươn4X2dg Ngô lảotwwG đảo3i4Z tiến4X2d vào.

Tửu lượ3i4Zng củatwwG 4X2dbố tô4X2di rất khtwwGá, ônCs4fg gầnCs4f twwGnhư khôntwwGg c3i4Zó đốipLBF thCs4fủ. ĐôCs4fi pLBFlúc tôi4X2d còCs4fn nghpLBFi ntwwGgờ rằntwwGg có4X2d khpLBFi bpLBFố từng làpLBF ngpLBFười ltwwGàm rtwwGượu tr3i4Zên 4X2dthiên đình,Cs4f v3i4Zì u4X2dống trộm4X2d rượu4X2d 4X2dnên twwGbị đtwwGày xuố3i4Zng trần gian.

Nhưng dCs4fù 3i4Zcó gặp3i4Z phải ttwwGiên tử4X2du thậ3i4Zt, Cs4fThương NgôpLBF 4X2dchắc cũn4X2dg kCs4fhông Cs4fsay đếnCs4f ttwwGhất 3i4Zthểu thpLBFế 3i4Znày, twwGvì thetwwGo tính khítwwG củaCs4f hắntwwG, cùnpLBFg lắtwwGm lCs4fà khôngtwwG uống.

Có thể4X2d 4X2dvì trpLBFước pLBFmặt bố pLBF tôi, nênCs4f h4X2dắn t3i4Zhực twwGsự vtwwGô c4X2dùng nể4X2d nang...

Tôi nhCs4fìn dángCs4f vẻ3i4Z đứ4X2dng không vữngCs4f c4X2dủa ThươngCs4f NgCs4fô, thởpLBF than:

- BốCs4f và3i4Z an3i4Zh tpLBFa uốn4X2dg nhiều không?

- KhôpLBFng 4X2dnhiều. BốtwwG uốngCs4f nửa lítpLBF, cậpLBFu ttwwGa uố3i4Zng twwGmột 4X2dlít. Kh3i4Zông ph4X2dải lCs4fà bố4X2d cốpLBF Cs4fý épCs4f uổ3i4Zng, 3i4Zmà cậutwwG pLBFta t4X2dự 3i4Znói bố làpLBF bềtwwG trêCs4fn, cậtwwGu twwGta Cs4frất 3i4Ztôn trọng,Cs4f 3i4Znên cạCs4fn c3i4Zhén trước.

Như Cs4frảnh rỗCs4fi khôntwwGg cótwwG việc g4X2dì lpLBFàm, bốtwwG đặtCs4f Thương4X2d NtwwGgô lCs4fên ghế4X2d so3i4Zfa rồi4X2d 4X2dcười nh4X2dư Cs4fDi L4X2dặc nói:

- pLBFBố ttwwGưởng cậpLBFu chàpLBFng này tửtwwGu lượngCs4f 4X2dcao, Cs4fai d3i4Zè mớtwwGi uốCs4fng hapLBFi h3i4Zớp đãtwwG đổ3i4Z 4X2drồi, n4X2dhưng 3i4Zcậu tCs4fa 4X2drất ptwwGhong độ, Cs4f kiên pLBFquyết uốnCs4fg 4X2dcạn 3i4Zhai chai.

Lúc n4X2dày, 3i4Zmặt ThươngpLBF Ngô phtwwGừng ph3i4Zừng 3i4Znhư quả4X2d tpLBFáo đỏpLBF, ng3i4Zhe thấtwwGy giọngpLBF n3i4Zói nênpLBF gượngCs4f d4X2dậy, khCs4fông ngờCs4f hắnpLBF v4X2dẫn có 4X2dthể thốttwwG 4X2dra nh3i4Zững ngôtwwGn tCs4fừ rõCs4f ràng,Cs4f lịchtwwG thiệp:

- PhậnpLBF 4X2dcon chápLBFu tpLBFửu lượng khôn4X2dg tốt,twwG 4X2dmong báctwwG lượng4X2d Cs4fthứ. LầntwwG 4X2dsau, 4X2dcháu n4X2dhất địn4X2dh sẽCs4f chuyệntwwG tpLBFrò 3i4Zvui vẻ4X2d say stwwGưa cùngtwwG bác.

Trước nhữngtwwG lờitwwG nói4X2d v3i4Zăn hoa trôipLBF chảy4X2d củ4X2da 4X2dhắn, twwGbố ttwwGôi cười3i4Z ptwwGhá lpLBFên. 4X2dÔng đậtwwGp taCs4fy vàtwwGo b3i4Zả vapLBFi hắ3i4Zn, khiến4X2d hắn đanpLBFg 3i4Zngồi xiCs4fêu vẹtwwGo lCs4fiền đổ3i4Z ntwwGhào xCs4fuống. TiếppLBF twwGđó, bốtwwG qu4X2day sapLBFng tôitwwG, cpLBFười twwGkhà khà nói:

- Chàng4X2d trCs4fai nCs4fày khôtwwGng tồi. QutwwGả nhitwwGên khôn3i4Zg 3i4Zhổ dCs4fanh c4X2don gCs4fái btwwGố, rấttwwG biết4X2d ch3i4Zọn người!

May Cs4fmà ThươngtwwG NgCs4fô ktwwGhông kháng 3i4Zcự được3i4Z mpLBFen rượ3i4Zu twwGnên 3i4Zđã lơpLBF Cs4fmơ ntwwGgủ rtwwGồi, pLBFkhông th4X2dì chẳng3i4Z biết3i4Z hắn4X2d sẽCs4f vênCs4fh Cs4fváo đến mứcpLBF nào.

Tôi 4X2dkhông kCs4fìm đượcCs4f cơn tứtwwGc giậntwwG, gằn3i4Z giọng:

- BốtwwG vpLBFà mẹCs4f ttwwGhật không4X2d hổ mộtpLBF cặ3i4Zp, đếnCs4f pLBFlời nói4X2d cũnCs4fg gipLBFống hệ4X2dt n4X2dhau. Chẳng4X2d phải3i4Z trướcCs4f đtwwGây bốpLBF luôpLBFn hô3i4Z hào là4X2d ph3i4Zải tpLBFìm pLBFcho bốtwwG một4X2d Cs4fanh pLBFchàng ngtwwGhìn lCs4fy khônpLBFg s4X2day sCs4fao? Hơ4X2dn nữaCs4f, còpLBFn ph4X2dải ctwwGùng bố nuốtCs4f mCs4fây 4X2dnhả khCs4fói1 mpLBFới được.3i4Z ApLBFnh Cs4fta đâu3i4Z c4X2dó đáptwwG 3i4Zứng đưtwwGợc 3i4Zyêu Cs4fcầu đó.

1 Ý3i4Z ltwwGà 3i4Zhút thuốcpLBF lá.

- Cs4fCon 4X2dthì hiểupLBF c4X2dái gì? Cs4f- Một4X2d lầtwwGn pLBFnữa, vpLBFề mặpLBFt pLBFngôn ngữ,3i4Z pLBFbố vCs4fà pLBFmẹ lạiCs4f giống3i4Z hệ3i4Zt ntwwGhau: 4X2d- 3i4ZLúc u3i4Zống rượu, pLBF hút ttwwGhuốc chính3i4Z l4X2dà Cs4fkhi cóCs4f thểpLBF nhtwwGìn thấyCs4f 3i4Zrõ 3i4Znhất phẩpLBFm chấCs4ft của3i4Z twwGmột ngưpLBFời đà3i4Zn ông.Cs4f Cậu chtwwGàng npLBFày kCs4fhông rànhtwwG cảpLBF hút3i4Z thuốc4X2d lẫtwwGn uốngtwwG rưCs4fợu, ntwwGhưng Cs4fdù hpLBFo đếnCs4f n4X2dỗi nước3i4Z 4X2dmắt nước mCs4fũi g4X2diàn twwGgiụa, stwwGay đếnCs4f 4X2dnỗi 3i4Zđi pLBFlại Cs4fliêu xi4X2dêu, cũn4X2dg khôpLBFng ctwwGó chú4X2dt nà3i4Zo twwGăn nói hàmCs4f hồ.

Bố 4X2dvừa npLBFói 4X2dvừa đưa4X2d ttwwGay ra vỗCs4f v3i4Zỗ m3i4Zá tôi,Cs4f vềpLBF mặtCs4f độnpLBFg t4X2dác cpLBFũng Cs4fkhông khác4X2d gCs4fì mẹ:

- CoCs4fn gpLBFái ngpLBFốc nghếch 4X2d ơi, ngườitwwG tpLBFa làtwwGm nhưpLBF v3i4Zậy là3i4Z Cs4fvì cáipLBF gì?4X2d Hơ3i4Zn 4X2dnữa, twwGđàn ôpLBFng khtwwGông 4X2dhút twwGthuốc, không uốngtwwG r3i4Zượu thì4X2d 4X2dcó gì4X2d làtwwG khtwwGông tCs4fốt? Rốt4X2d c4X2duộc Cs4fchỉ thỉnhpLBF thoảnpLBFg m3i4Zới lpLBFàm bạpLBFn rượtwwGu, Cs4fbạn thuốc củaCs4f pLBFta thCs4fôi. CtwwGó 3i4Zthể ktwwGhỏe mạnhCs4f đitwwG cùntwwGg cpLBFon ttwwGrên s3i4Zuốt q3i4Zuãng đ3i4Zường đời4X2d mới làpLBF qCs4fuan trọng3i4Z nhất.

Thoáng cpLBFái đãpLBF 3i4Znâng cấp thtwwGành cpLBFhuyện mộttwwG đờCs4fi rồi.

Tôi h3i4Zoàn pLBFtoàn bCs4fất lực, nói:

- pLBFBố nghĩ3i4Z xtwwGa 4X2dquá 4X2drồi. Bố chưapLBF hỏCs4fi 3i4Zxem 3i4Zanh tCs4fa pLBFlàm pLBFgì. BốCs4f ktwwGhông sợpLBF twwGanh 4X2dta l3i4Zà ăn3i4Z màytwwG, kẻpLBF trCs4fộm hapLBFy twwGkẻ cắp sao?

Lúc n3i4Zày, pLBFmẹ 4X2dtôi kéo valitwwG lạ4X2di, phát4X2d vàtwwGo gáy3i4Z tôipLBF mộ3i4Zt Cs4fcái, nói:

- BốtwwG mẹ4X2d kpLBFhông quCs4fan tâmtwwG cậu pLBFta lCs4fàm gìCs4f, c4X2dhỉ cầ4X2dn Cs4fcậu t4X2da twwGthật lòpLBFng với3i4Z coCs4fn lpLBFà đượctwwG. HơnCs4f Cs4fnữa, 4X2dngôn từ,pLBF cử Cs4fchỉ của3i4Z tpLBFên nhópLBFc này,3i4Z nhtwwGìn q4X2dua l4X2dà biếtCs4f đượcpLBF giá4X2do d3i4Zục pLBFtử tế.pLBF Về3i4Z phươngtwwG diệntwwG khí cCs4fhất cũCs4fng khônCs4fg tồi,Cs4f Cs4fnhư thpLBFế còCs4fn kém4X2d cỏipLBF twwGgì nữa?

Bố Cs4ftôi đ4X2dỡ lấytwwG va3i4Zli nói:

- Nếu3i4Z nhpLBFư không4X2d lọt3i4Z được pLBF vào pLBFmắt củapLBF pLBFbố mẹ,twwG cpLBFon tưở3i4Zng cpLBFậu 3i4Zta stwwGau khCs4fi đipLBF pLBFvới bố4X2d rồ3i4Zi cótwwG twwGthể ch4X2dân pLBFtay đầy4X2d đủ tCs4frở vtwwGề sao?

Tôi ctwwGhẳng cCs4fòn biếtwwGt nói gì.

Sau Cs4fkhi ở4X2d chỗpLBF ttwwGôi hai 4X2dtiếng bốCs4fn 3i4Zmươi pLBFphút, bốpLBF pLBFmẹ vộpLBFi đitwwG ctwwGho kịptwwG chpLBFuyến tàu.

Trong khoảng3i4Z thời4X2d gi3i4Zan ngắn n4X2dgủi đó4X2d, TtwwGhương N4X2dgô đãCs4f uốngCs4f ha3i4Zi chaCs4fi rư3i4Zợu t3i4Zrắng, hú4X2dt một4X2d bpLBFao thuốcCs4f, chCs4finh phục được4X2d ôCs4fng 3i4Zbố lpLBFuôn cotwwGi trọngpLBF 3i4Znội t4X2dâm của3i4Z tôi4X2d. CCs4fòn 4X2dnữa, n3i4Zgay lầ4X2dn gặp4X2d đầtwwGu ttwwGiên, mẹpLBF tôi đãpLBF nhìnCs4f th3i4Zấy hếtpLBF hCs4foàn toCs4fàn coCs4fn ngpLBFười hắnpLBF, s4X2dau 4X2dđó twwGcộng pLBFthêm sựCs4f gtwwGiả vờ3i4Z rất pLBFthích htwwGợp, h4X2dắn đ3i4Zã ctwwGhinh phụcCs4f 4X2dbà mẹ3i4Z vốnCs4f chỉ3i4Z ntwwGhìn nhậCs4fn bCs4fiểu hiện3i4Z bpLBFên ng3i4Zoài. Thật khôngpLBF phụCs4fc khôntwwGg được.

 

Sau kh4X2di tiễn3i4Z btwwGố mẹ4X2d về, tôipLBF thpLBFấy T3i4Zhương NtwwGgô 3i4Zđang n3i4Zằm npLBFgủ twwGngon l4X2dành ttwwGrên gh4X2dế sofaCs4f. 3i4ZKhuôn pLBFmặt đỏ4X2d hồngpLBF của h4X2dắn trông3i4Z thậtCs4f đáng4X2d yêu.

Tôi twwGrón rénpLBF đế4X2dn btwwGên cạn3i4Zh, ngồi xổm3i4Z xuống3i4Z twwGquan s4X2dát thậ4X2dt Cs4fkỹ. T3i4Zôi lpLBFẩm bẩCs4fm một4X2d mình:

- twwGAnh 4X2dđừng cpLBFó twwGgiống như Cs4f Bạch nươn4X2dg tửpLBF đấy,twwG hCs4fễ twwGuống 4X2dsay 3i4Zlà hiệnpLBF nCs4fguyên hình.twwG Tà4X2dng trữpLBF đpLBFộng Cs4fvật bpLBFảo vệtwwG cấp mộtpLBF củpLBFa qutwwGốc gipLBFa là4X2d phải4X2d ngồi3i4Z tù...

Chưa dứttwwG lờipLBF đãpLBF thấy twwGhai mắttwwG l4X2duôn pLBFnhắm nghi3i4Zền củCs4fa twwGhắn mở3i4Z to3i4Z, n3i4Zhìn thẳng,twwG tô3i4Zi giậCs4ft nảypLBF mình.

- CopLBFn yêu...

-... KhôngpLBF đượtwwGc g3i4Zọi Cs4ftôi như vậy!

- 3i4ZCon 3i4Zyêu, co4X2dn yêu3i4Z, con yêu...

Thương NgôpLBF d4X2dùng 4X2dcái twwGgiọng lè nhpLBFè Cs4fnói twwGđi nói4X2d lạCs4fi 3i4Zcách bố4X2d 4X2dmẹ gọi4X2d tôi3i4Z hpLBFồi b4X2dé rồitwwG ctwwGười phá4X2d lên.

Tôi nhì3i4Zn trừngtwwG twwGtrừng vào mắttwwG hắnCs4f 4X2dquan 4X2dsát t4X2dhật 4X2dkỹ, twwGdù đôipLBF mCs4fắt cCs4fó c3i4Zhút 4X2dmơ màng4X2d nhưng3i4Z trôngtwwG vẫtwwGn rấtpLBF tỉnh:

- 4X2dAnh giảCs4f twwGvờ say!

- Cs4fTa pLBFđâu ctwwGó... pLBF- HpLBFắn hiền lànhpLBF ng4X2dồi dậy:Cs4f 3i4Z- 4X2dTa ch3i4Zưa từngpLBF u4X2dống rượtwwGu npLBFên đã3i4Z satwwGy ttwwGhật, chỉCs4f c4X2dó điềupLBF vẫn4X2d cpLBFố gắng pLBFgiữ pLBFcho ti3i4Znh pLBFthần Cs4ftỉnh tá3i4Zo twwGmà thôi.

- twwGVậy nhữntwwGg lờitwwG bố3i4Z pLBFmẹ tôi nói3i4Z với3i4Z tôipLBF pLBFlúc trước...

Hắn càngCs4f tỏpLBF r4X2da 4X2dvô tội hơn:

- ĐpLBFể khônpLBFg làtwwGm phi4X2dền đến cuộcpLBF nóitwwG ctwwGhuyện c4X2dủa mọiCs4f người,3i4Z t4X2da 3i4Zchỉ c4X2dó tCs4fhể Cs4fgiả vpLBFờ bất4X2d Cs4ftỉnh pLBFnhân stwwGự thôi.

Từ xấuCs4f hổ4X2d ch4X2duyển thàn4X2dh tức giCs4fận, như4X2dng t3i4Zôi chẳng3i4Z biết4X2d làmtwwG cpLBFách nCs4fào, đànCs4fh phảpLBFi đi4X2d xtwwGử lCs4fý twwGtúi qpLBFuà mà3i4Z bốpLBF mẹ man4X2dg đến.

Thương pLBFNgô chống4X2d tay l3i4Zên trán4X2d Cs4fnhìn t3i4Zôi lụtwwGc bCs4fới, nói:

- 3i4ZBố 3i4Zmẹ eCs4fm rấCs4ft thCs4fú vị!

- ĐươngCs4f nhiên3i4Z rồi.

- H4X2dọ đố4X2di 4X2dxử với4X2d twwGem thật tốt.

- Cs4fNói thừa.

Thương Ng3i4Zô ktwwGhẽ pLBFmỉm cười rồiCs4f 3i4Zthở than:

- Bâ3i4Zy Cs4fgiờ 4X2dta đãtwwG hiểu4X2d 4X2dvì sao Cs4fem 4X2dvấn v4X2dương pLBFthân phậ3i4Zn ltwwGàm ngườipLBF đếpLBFn thế.pLBF pLBFEm kCs4fhông muốnCs4f rpLBFời 4X2dxa họCs4f đúng không?

Tôi twwGbĩu môCs4fi, biểutwwG thị twwGcâu h4X2dỏi ngớpLBF ngẩnCs4f Cs4fđó khôngtwwG đáng4X2d đ4X2dể tr4X2dả lời.

- T3i4Zhế nhưpLBFng một4X2d ngày nàtwwGo đóCs4f htwwGọ 3i4Zcũng sẽpLBF chếtpLBF đi.

Tôi 3i4Zbực dọc:

- Thần4X2d 3i4Ztiên cũngtwwG phải chết4X2d đúngCs4f không?

Thương 4X2dNgô 3i4Zchỉ cười, đáptwwG lạipLBF một3i4Z câu4X2d chảtwwG liênCs4f quan:

- Ti3i4Zểu Tường,pLBF npLBFếu eCs4fm muốpLBFn làm n4X2dgười th4X2dì twwGta sCs4fẽ ởtwwG lpLBFại n4X2dơi nCs4fày vtwwGới em.

Tôi 4X2dcó n3i4Zghe thấy4X2d câ4X2du nói củatwwG hắtwwGn, nhpLBFưng không4X2d sứcCs4f twwGđâu mà3i4Z sutwwGy nCs4fghĩ pLBFnhiều, vCs4fì tr3i4Zong l3i4Zúc vớ4X2di ta3i4Zy pLBFlên ngăn kéCs4fo, ttwwGôi thấyCs4f pLBFcó một4X2d tấCs4fm thiệpCs4f mtwwGời rơCs4fi r4X2da từ4X2d cuốntwwG tạp4X2d chípLBF cũ.

Trên đótwwG cóCs4f gCs4fhi Cs4ftên cô dCs4fâu và4X2d cCs4fhú rể4X2d: TrưtwwGơng ThầntwwG pLBF- twwGHạ 3i4ZAn Kiệt.

Tôi thẫnCs4f thờ3i4Z cầmtwwG tấm thiệptwwG 4X2dtrên Cs4ftay, t3i4Zheo s4X2duy đoán,twwG đpLBFây cótwwG twwGlẽ làpLBF stwwGau twwGkhi biế4X2dt TpLBFrương ThầntwwG hpLBFủy bỏpLBF hôn lễtwwG, tôi4X2d đãpLBF tpLBFiện tpLBFay kẹpCs4f tấ4X2dm thCs4fiệp và3i4Zo twwGcuốn tạ3i4Zp chí3i4Z 3i4Znào đó.pLBF pLBFSau đótwwG lạtwwGi tiện4X2d tayCs4f mang nótwwG về3i4Z nCs4fhà, rồipLBF tipLBFện pLBFtay v3i4Zứt 4X2dnó vCs4fào góc4X2d nà4X2do đó,3i4Z 4X2drồi b4X2dan ntwwGãy ltwwGại tiện4X2d t4X2day giCs4fở nó ra...

Thế như3i4Zng những3i4Z đi4X2dều này khôCs4fng twwGphải l4X2dà 4X2dtrọng đ3i4Ziểm, qua4X2dn trọngCs4f 4X2dlà pLBFcô 4X2dHạ A3i4Zn twwGKiệt 3i4Zvà An3i4Zgle H3i4Zạ cótwwG liên quatwwGn đếnCs4f nha4X2du không?

An Ki4X2dệt Cs4f- Angle...

Nếu n3i4Zhư đúngpLBF là4X2d 4X2dmột ng3i4Zười thì thếCs4f n3i4Zào nhỉ?

Đang sutwwGy ngpLBFhĩ đếnCs4f nỗi pLBFmuốn tCs4freo cổ,Cs4f đâCs4fm đầCs4fu và3i4Zo Cs4ftường, ttwwGhì bỗCs4fng nghpLBFe thấy3i4Z giọngpLBF Th3i4Zương NtwwGgô twwGkhe khẽ:

- T3i4Ziểu TườpLBFng, t4X2da ngủpLBF một 4X2dlát, đến4X2d trưa3i4Z gCs4fọi t3i4Za dậy3i4Z, cpLBFhúng 4X2dta r3i4Za ngoàCs4fi ătwwGn nhé.

- Ừ!

Sau 3i4Zkhi ThươpLBFng pLBFNgô ngủ rồi,twwG 4X2dtôi 3i4Zliền c4X2dhạy vàpLBFo pCs4fhòng ntwwGgủ mởpLBF máCs4fy típLBFnh Cs4fra, vừa3i4Z l4X2dướt wtwwGeb, vừapLBF thpLBFẫn thờ.

Trong tìpLBFnh trạn3i4Zg twwGđầu óc trống3i4Z rỗn4X2dg, thời3i4Z twwGgian c3i4Zhạy ntwwGhanh Cs4fnhư twwGchó dại,pLBF Cs4fđến l3i4Zúc mắt3i4Z pLBFcay 3i4Zcay Cs4ftôi mớ4X2di liếc nhìntwwG đtwwGồng hồCs4f hiển4X2d thị4X2d giờtwwG btwwGên dướiCs4f gtwwGóc phải3i4Z màpLBFn hì3i4Znh. pLBFLúc nCs4fày đãtwwG 3i4Zlà mườipLBF tá3i4Zm giờ bốnCs4f mươpLBFi bảpLBFy phút.

Tôi đứntwwGg dậpLBFy twwGvận động twwG tay ch4X2dân đtwwGã têpLBF cứCs4fng, đi4X2d 4X2dra phò4X2dng khá4X2dch, thấyCs4f ThươCs4fng NgôtwwG vẫnCs4f đanCs4fg satwwGy Cs4fgiấc, tư thế3i4Z kCs4fhông hề4X2d thatwwGy đ3i4Zổi, xepLBFm rpLBFa hắCs4fn thự4X2dc sự4X2d ngpLBFủ Cs4frất saytwwG. Đừng3i4Z nói3i4Z là3i4Z b4X2dữa twwGtrưa, đếntwwG ngay cảpLBF bữapLBF tốipLBF pLBFcũng khôn3i4Zg cầnpLBF ăn.

Có lẽ4X2d vìtwwG c3i4Zả ngày4X2d khôn3i4Zg vận độngCs4f n4X2dên lpLBFúc 3i4Znày t3i4Zôi 4X2dcũng k4X2dhông thấCs4fy đóiCs4f, hoặcCs4f hễ3i4Z tpLBFâm trạntwwGg kpLBFhông vupLBFi lại3i4Z không muốn3i4Z ăn.

Đang định4X2d chtwwGuẩn bị3i4Z quay twwG về phòng3i4Z Cs4fsuy nghĩ3i4Z tiếptwwG thìCs4f nhờCs4f ánhCs4f sCs4fáng lờ4X2d mờ4X2d chiếupLBF qu3i4Za ôCs4f cửpLBFa 4X2dsổ, tôtwwGi thoán3i4Zg thấy3i4Z sắc mặ4X2dt ThươnpLBFg NCs4fgô cópLBF g4X2dì đóCs4f kpLBFhông bì4X2dnh thường.

Bật pLBFđèn lên,twwG hìnCs4fh ảnh twwGtrước mtwwGắt khiến4X2d tô4X2di sợ4X2d hãi.

Thương pLBFNgô đa3i4Zng nằmCs4f Cs4fthẳng đơ tr3i4Zên ghế3i4Z Cs4fsofa, mồCs4f hô3i4Zi pLBFtúa rpLBFa kCs4fhắp m4X2dặt v4X2dà đCs4fầu, pLBFhai vatwwGi 3i4Zco l4X2dại, môi3i4Z trắng3i4Z bệc4X2dh như thể4X2d đpLBFang phảiCs4f 3i4Zchịu đựngCs4f sự4X2d đàCs4fy 3i4Zđọa đaCs4fu đpLBFớn. Cs4fTheo Cs4fkinh ngh4X2diệm Cs4fcủa tôiCs4f, tìnhpLBF trạng npLBFày 4X2dchắc chắn4X2d khôngpLBF phtwwGải dtwwGo 3i4Zsay rượu.

Chẳng lẽtwwG twwGlà bCs4fị sốt?

Tôi pLBFlay l3i4Zay như3i4Zng hắn khôngCs4f cóCs4f phảnpLBF ứngtwwG gì3i4Z. TôipLBF Cs4fđưa 3i4Ztay pLBFra s4X2dờ trCs4fán thìtwwG thấCs4fy lạ4X2dnh như4X2d băngtwwG. T3i4Zôi 4X2dhét l4X2dớn vào ta3i4Zi hắntwwG ntwwGhưng cpLBFũng nhpLBFư đá3i4Z chìCs4fm 3i4Zxuống biển.

Hãy n3i4Zói ch3i4Zo tôi3i4Z biết, thế3i4Z nàCs4fy ltwwGà tpLBFhế nào?

Tôi hoảngCs4f hốt.

120, 13i4Z10, pLBF119, 911...Cs4f hàng loạt4X2d sốtwwG điện3i4Z thtwwGoại hipLBFện rCs4fa tCs4frong đầu4X2d nhưng3i4Z cuCs4fối cù3i4Zng tôiCs4f 4X2dvẫn bấmCs4f số 62580pLBF000 gọi3i4Z mộ3i4Zt chiCs4fếc taxi.

Bác twwGsĩ c3i4Zủa lotwwGài người chắctwwG ktwwGhông lCs4fo viCs4fệc thầtwwGn pLBFtiên Cs4fbị ốm.4X2d ĐươCs4fng nhiên4X2d, muốnCs4f lpLBFo cũntwwGg chtwwGẳng được.twwG Thôi thìpLBF cứ4X2d tpLBFìm s3i4Zự giúptwwG đỡ4X2d t3i4Zừ p4X2dhía thầntwwG gi3i4Zới làCs4f tươngpLBF đốipLBF a4X2dn toà4X2dn. ĐángpLBF buồ3i4Zn ltwwGà tôtwwGi không c4X2dó số4X2d điCs4fện thoại3i4Z củ3i4Za TtwwGứ NCs4fgưu nCs4fên đành4X2d phảipLBF gCs4fọi mộtCs4f chiếcCs4f taxCs4fi 4X2dđưa c3i4Zon hổ Cs4f bị ốm3i4Z nàpLBFy đ4X2dến đó.

Lúc đ3i4Zỡ pLBFThương pLBFNgô dậy, tôi4X2d mới3i4Z phátwwGt hiệnCs4f chtwwGiếc áCs4fo twwGlen mỏpLBFng mtwwGà hắnCs4f đapLBFng mặc3i4Z trê4X2dn ngườ3i4Zi đã3i4Z ưpLBFớt sũng. TrôntwwGg pLBFhắn giống4X2d như4X2d ngườipLBF vừ4X2da đưtwwGợc vớttwwG dướipLBF 4X2dnước lên.

Nhưng 4X2dđiều này3i4Z cũpLBFng không ltwwGà 3i4Zgì 4X2dso vớ3i4Zi vũCs4fng máuCs4f l3i4Zớn trê3i4Zn ghế4X2d sofa...

Có nhữnpLBFg lúcCs4f twwGtôi thự4X2dc sự cảmpLBF thấy4X2d khâm4X2d 4X2dphục mìnhpLBF. Cs4fVí pLBFdụ ntwwGhư lúctwwG nàypLBF, đốipLBF mặtCs4f pLBFvới mộtCs4f ho4X2dàn cCs4fảnh nh4X2dư hiện trưpLBFờng g3i4Ziết ngư4X2dời pLBFmà pLBFtôi vẫn3i4Z gi3i4Zữ được4X2d b4X2dình tĩnhtwwG. ĐútwwGng l4X2dà twwGphi thường.

Sau Cs4fkhi ktwwGiểm ttwwGra m3i4Zột lượt, 3i4Z tôi nha3i4Znh ctwwGhóng p4X2dhán đoá3i4Zn r4X2da rằngCs4f v3i4Zết m3i4Záu nà3i4Zy làpLBF củaCs4f ThươngtwwG Cs4fNgô, vCs4fì lưng4X2d 3i4Zhắn có vệtCs4f đỏ4X2d t4X2día vàpLBF đtwwGang chảy3i4Z r4X2da th4X2dứ chấtCs4f lỏngpLBF nopLBFng nóng.

Tôi t3i4Zìm mộttwwG twwGchiếc 4X2dáo khoác bôtwwGng d4X2dày twwGmặc 4X2dcho hắpLBFn, 4X2dsau 3i4Zđó hpLBFổn hển4X2d lôipLBF hắCs4fn xtwwGuống dưới4X2d nhàtwwG, tốngtwwG vpLBFào trong xepLBF. T4X2dôi thpLBFấy twwGcảm Cs4fơn mùa4X2d 4X2dnày vtwwGì pLBFai 3i4Zai cũng3i4Z mặtwwGc nhiềuCs4f như3i4Z twwGchiếc twwGbánh chưng pLBF vậy. NếutwwG 4X2dlà mùaCs4f h3i4Zè, chpLBFúng tôi4X2d ch4X2dắc chtwwGắn vìCs4f khôCs4fng Cs4fcó cáctwwGh 3i4Znào ch4X2de vếtCs4f má3i4Zu twwGmà bị dẫntwwG Cs4fthẳng đếnpLBF đồnpLBF cả4X2dnh sátwwGt rồi...

Thương NgôpLBF vpLBFẫn chưpLBFa tỉnh. TôiCs4f n3i4Zghĩ c4X2dhuyện lầntwwG n3i4Zày khiế3i4Zn hắpLBFn hô3i4Zn mCs4fê Cs4fsâu, chắcpLBF chCs4fắn trpLBFong ngườitwwG hắnpLBF r3i4Zất khó chịu.3i4Z Vậ4X2dy màCs4f hắnCs4f vẫnpLBF nghiếnpLBF răngpLBF 3i4Zchịu đựng,Cs4f 3i4Ztừ đầupLBF đếnCs4f cuốitwwG ktwwGhông kpLBFêu mộCs4ft ttwwGiếng, thật gtwwGan lì.

Đến qCs4fuán tCs4fhịt nướng Mãnh4X2d NgưutwwG, trôntwwGg thấpLBFy pLBFNgưu twwGBôn, 4X2dtôi ltwwGiền nóipLBF quCs4fa tìnhCs4f hìn4X2dh. twwGAnh pLBFta lCs4fập tứcCs4f đưa pLBFchúng t4X2dôi đtwwGến khpLBFu n3i4Zhà gpLBFần đó,3i4Z bảtwwGo Cs4ftôi 4X2dđợi ở3i4Z s3i4Zảnh, còCs4fn 4X2danh twwGta dtwwGìu Th3i4Zương 3i4ZNgô vào p3i4Zhòng khách.

Trong twwGlúc nàpLBFy, tôpLBFi v4X2dẫn vô cCs4fùng đipLBFềm tĩtwwGnh, pLBFđiềm tĩntwwGh đếntwwG lạCs4f lùng.

Còn nửaCs4f 4X2dtiếng 4X2dnữa làpLBF mười haitwwG giCs4fờ đê4X2dm thìpLBF 4X2dNgưu BônpLBF đCs4fi rpLBFa, trêCs4fn tpLBFay cCs4fầm chiếc4X2d áotwwG b3i4Zị máu4X2d ttwwGhấm twwGướt pLBFmột nửatwwG 4X2dcủa Thương twwGNgô, trôpLBFng 4X2dthần twwGsắc pLBFanh cpLBFhàng có4X2d vẻpLBF mệttwwG mỏi:

- twwGChị dâupLBF yêtwwGn tâmtwwG, không vấ4X2dn đềpLBF twwGgì ltwwGớn đâCs4fu, nghỉpLBF Cs4fngơi vàipLBF ngà3i4Zy lCs4fà khỏi.

Nghe pLBFthế, Cs4ftôi l4X2dại không bì4X2dnh 4X2dtĩnh 3i4Zđược ntwwGữa, pLBFbước nhanCs4fh đ4X2dến tú4X2dm cổtwwG pLBFáo N4X2dgưu twwGBôn, nCs4fói m3i4Zột tràng:

- RốpLBFt cuộcCs4f an4X2dh 3i4Zta có chuypLBFện gì3i4Z? ChẳngpLBF Cs4fphải cá3i4Zc ng4X2dười l3i4Zà thầtwwGn tiê3i4Zn sa4X2do? twwGSao thầnpLBF ti3i4Zên lại4X2d bịCs4f chảy máu?Cs4f SapLBFo twwGcòn bị4X2d pLBFhôn mê?Cs4f SapLBFo lạiCs4f n3i4Zhư 4X2dthể sắp4X2d chếtpLBF đếnpLBF 3i4Znơi vậy?

Ngưu Bô3i4Zn thấypLBF 3i4Ztôi kích động4X2d nhtwwGư vpLBFậy, a4X2dnh t4X2da chtwwGỉ lặtwwGng lpLBFẽ nhìn,4X2d nói:

- ChịtwwG sợCs4f r3i4Zồi, đúng không?

Tôi ngẩntwwG ngtwwGười trongCs4f giây láCs4ft rồ4X2di b3i4Zỗng nh3i4Zư quảpLBF bóngCs4f bCs4fị 3i4Zchâm kim4X2d, nhan3i4Zh chóngpLBF xẹpCs4f twwGlép. pLBFTôi buôn3i4Zg Ngưu BônCs4f Cs4fra, ngCs4fồi thụptwwG 3i4Zxuống ghtwwGế, có3i4Z l4X2dẽ vCs4fì Cs4fchưa ăn4X2d cơmtwwG ntwwGên toànpLBF th3i4Zân Cs4fmềm nhũn,4X2d không cCs4fòn ch3i4Zút spLBFức l3i4Zực nà4X2do, lòtwwGng twwGbàn Cs4ftay 4X2dvà tr4X2dán 3i4Zđều 4X2dvã m3i4Zồ hôi.

Được rồipLBF. pLBFTôi thừa3i4Z nhận, khôngCs4f ph4X2dải vì3i4Z đói,Cs4f màCs4f 4X2dvì spLBFợ hãi.

Tôi th3i4Zực sự3i4Z thấy3i4Z sợtwwG, cứ nghĩtwwG đếnpLBF d3i4Záng 4X2dvẻ ThưtwwGơng 3i4ZNgô 4X2dlúc trưtwwGớc, cCs4fái dpLBFáng n3i4Zhư 3i4Zsắp ch3i4Zết t4X2dới nơi...

Nhưng thtwwGần Cs4ftiên cũn3i4Zg có thể4X2d chtwwGết sao?

Tôi 3i4Zcố épCs4f mìtwwGnh đitwwGều chỉnh những3i4Z 4X2dsuy npLBFghĩ linCs4fh Cs4ftinh tronpLBFg đầpLBFu, mipLBFễn cưỡng4X2d hpLBFổi p3i4Zhục lCs4fại v4X2dẻ điềm4X2d đạm4X2d 3i4Ztrên mặt, nói:

- ThươngCs4f Ngô4X2d vốn3i4Z đtwwGã bị thươngCs4f đúCs4fng khôngtwwG? SapLBFo Cs4flại nhưCs4f vậy?

Ngưu Cs4fBôn ipLBFm lặng.

- BpLBFị thươ4X2dng từpLBF khCs4fi nào?

Ngưu BôntwwG vpLBFẫn khô3i4Zng trả lời.

Tôi đàpLBFnh twwGtự mìnhtwwG nhớtwwG lại, nói:

- 3i4ZCó pCs4fhải Cs4fcó li3i4Zên quan đến3i4Z Cs4fcái tà3i4Z khítwwG gì3i4Z đóCs4f Cs4fmà twwGanh t4X2da đã3i4Z từngpLBF nhắCs4fc đtwwGến không?

Ngưu BCs4fôn twwGlắc đầu,twwG tiếp tụ4X2dc 3i4Zim lặng.

Thái độ4X2d "đá3i4Znh chết cũng4X2d không4X2d k4X2dhai" này4X2d kh3i4Ziến tôiCs4f pLBFmuốn phCs4fát đ4X2diên nhưCs4fng trướcpLBF mpLBFặt mộpLBFt 4X2danh chàng 3i4Z khôi ngôCs4f, trầm3i4Z tínCs4fh, yếupLBF đuố4X2di, Cs4ftôi thCs4fực sự4X2d khô4X2dng 4X2dthể phtwwGát tiế3i4Zt được4X2d, 3i4Znên đàn3i4Zh nín nhịn.

- Vậ4X2dy thìCs4f anpLBFh cũ3i4Zng phải chotwwG tôi4X2d bpLBFiết tạtwwGi s4X2dao pLBFanh pLBFta đ3i4Zang ktwwGhỏe mạnhCs4f nh4X2dư vậy,4X2d twwGđột ntwwGhiên htwwGôm naCs4fy lại3i4Z ra twwGnông twwGnỗi này?

Ngưu BônpLBF dtwwGo dự4X2d mộCs4ft hồi, cuối3i4Z 3i4Zcùng cũng3i4Z mởtwwG miệng:

- ThựctwwG r4X2da vết4X2d thương trênpLBF ngư3i4Zời twwGanh ấyCs4f chưa3i4Z kh3i4Zi nà3i4Zo lành4X2d. Thời3i4Z gia4X2dn n3i4Zày hoà4X2dn toàpLBFn dựaCs4f và3i4Zo spLBFự twwGtu dưỡnpLBFg bấy lâutwwG mới3i4Z c3i4Zó tCs4fhể m4X2diễn cưCs4fỡng khống4X2d c4X2dhế được.4X2d pLBFThế như4X2dng saCs4fu khCs4fi uốngCs4f r4X2dượu, ý4X2d 3i4Zthức dần yếu3i4Z đtwwGi nên3i4Z Cs4fmới dẫntwwG đCs4fến 4X2dviệc v4X2dết thươntwwGg đpLBFột n4X2dhiên tái4X2d phát.

Tôi stwwGững người.

Thì 4X2dra 4X2dtai họa3i4Z này4X2d hoàn t3i4Zoàn d3i4Zo ha3i4Zi chCs4fai rượu3i4Z trắCs4fng gây4X2d 4X2dra. NgpLBFhĩ Cs4flại, mộCs4ft ngpLBFười chCs4fưa baCs4fo 3i4Zgiờ uốn3i4Zg rượCs4fu là ThưCs4fơng 4X2dNgô chắ4X2dc cũngtwwG kh3i4Zông 3i4Zngờ hậupLBF twwGquả lạipLBF nCs4fghiêm 3i4Ztrọng đếntwwG vậy...

Nhưng 3i4Znếu khpLBFông c3i4Zó tai họa3i4Z 4X2dnày, tôipLBF m3i4Zãi m3i4Zãi chpLBFẳng b4X2dao pLBFgiờ biết4X2d được,4X2d t4X2drên ngườitwwG hắntwwG cCs4fó mộ4X2dt pLBFvết thương.

- Thần4X2d ti3i4Zên vôtwwG cù4X2dng lợi hạitwwG, sức4X2d mạnhtwwG vtwwGô songpLBF, sa4X2do ctwwGó pLBFthể bịtwwG thươngCs4f chứ?

- LàtwwG thần3i4Z Cs4ftiên ktwwGhông có3i4Z nghĩa twwGcái g3i4Zì cũngpLBF biếpLBFt, kpLBFhông sợCs4f bấtpLBF 3i4Zkỳ twwGđiều gtwwGì pLBFvà cũng4X2d 4X2dkhông mạpLBFnh mẽpLBF twwGnhư chị 3i4Znghĩ. Cs4f- Cs4fNgưu BôpLBFn khẽ3i4Z thởCs4f dtwwGài, Cs4fnói: 3i4Z- 4X2dChị 4X2ddâu Cs4fà, pLBFcó mộttwwG sốtwwG chuyệnpLBF anpLBFh ấytwwG không muốnpLBF tpLBFôi 4X2dnói vớipLBF chị.twwG Tín3i4Zh khtwwGí củatwwG an3i4Zh ấtwwGy, twwGchị đã4X2d sốngtwwG cùn3i4Zg mộpLBFt thCs4fời gian3i4Z, chắc chị4X2d cũn3i4Zg hiểu.

Tôi cười3i4Z, đáp:

- Ươn4X2dg ngạCs4fnh, 4X2dkhó chịu.

Ngưu twwGBôn cười.

Suy nghĩCs4f một4X2d l3i4Zát, tCs4fôi lại hỏi:

- NếutwwG như4X2d tCs4fhần tCs4fiên bị4X2d thương, ctwwGó phảitwwG cũnpLBFg 4X2dgiống nh4X2dư ntwwGhững 4X2dđại twwGhiệp tpLBFrong phipLBFm, cáchCs4f tố3i4Zt nh3i4Zất 3i4Zlà Cs4fdùng nội lựcpLBF ttwwGrị thtwwGương đpLBFúng không?

- ĐiềutwwG đó4X2d làpLBF đương nhiên.

- twwGVậy viCs4fệc đ4X2di vềCs4f giữa Cs4f chỗ nàytwwG 4X2dvà nú4X2di HpLBFổ Gầ3i4Zm, dtwwGùng nộpLBFi tpLBFức kếtwwGt th4X2dành m3i4Zột twwGviên pLBFđơn dượctwwG cóCs4f t3i4Zhể gCs4fiúp tôi khôn3i4Zg sCs4fợ lạtwwGnh, không3i4Z sợpLBF ntwwGóng, cótwwG phảiCs4f cũng4X2d 4X2dcần đến4X2d phtwwGáp lực4X2d m4X2dới làmpLBF được?

Ngưu B3i4Zôn ch3i4Zậm rãi3i4Z gậttwwG đầu, Cs4fngừng l3i4Zại g4X2diây lá4X2dt, apLBFnh pLBFta nó4X2di tiếp:

- Cả4X2d pLBFvết tpLBFích k4X2dia nữa.

Tôi sờ4X2d taCs4fy lên3i4Z cổ.

Cứ pLBFcoi lpLBFà tôi3i4Z 4X2dđần độn thì3i4Z đCs4fến Cs4fgiờ phút3i4Z nàpLBFy cũng3i4Z đoán4X2d pLBFđược 4X2dra, vế4X2dt tpLBFích đóCs4f cơpLBF bản3i4Z ktwwGhông phải4X2d l4X2dà dấ3i4Zu ấn nCs4fụ hô4X2dn gì.

Sao phảipLBF là3i4Zm nhữn3i4Zg đitwwGều này? Tại3i4Z 4X2dsao twwGcứ ph4X2dải tCs4fự tỏ3i4Z twwGra mạnh3i4Z mẽ?Cs4f ĐúnpLBFg l4X2dà đồCs4f cCs4fon hổ4X2d ngốc4X2d nghếch...