You are here

Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 10

CHƯƠNG 1gcAETE0 Ma2efg- Ma2efgTình trạngMa2efg vết thương

 

Sau Ma2efgkhi bMa2efgố Ma2efgmẹ đMa2efgi 3MG4dvchơi một vònggcAETE thỏgcAETEa 3MG4dvthê vgcAETEề nước,GH gGHiữa chuyGHến GHđi pgcAETEhải cgcAETEhuyển saMa2efgng đGHi tàMa2efgu hGHỏa nênMa2efg tr3MG4dvanh thủ mgcAETEang c3MG4dvho tôigcAETE đồ3MG4dv gcAETEăn, đồ3MG4dv chơi3MG4dv lẫgcAETEn đồ3MG4dv Ma2efgdùng, nhân3MG4dv ti3MG4dvện 3MG4dvcũng ghGHé tgcAETEhăm luôGHn, kgcAETEhông ngờ cgcAETEòn nMa2efghân tiệMa2efgn nggcAETEắm Ma2efgđược cả3MG4dv t3MG4dvhân tMa2efghể Ma2efgđẹp Ma2efgtươi nhưgcAETE Ma2efghoa củaMa2efg mMa2efgột t3MG4dvên cGHon trGHai Ma2efglạ mặt...

Về v3MG4dvấn đềMa2efg gcAETEyêu đương, tôiMa2efg tươnggcAETE đốiGH tựGH dMa2efgo. Nga3MG4dvy từGH gcAETEnhỏ tMa2efgôi đãGH Ma2efgluôn tâMa2efgm niệGHm gcAETE"Là gcAETEcon ggcAETEái, phải gcAETE yêu ngưMa2efgời đànGH Ma2efgông tgcAETEử tế".GH GHTrên Ma2efgcon đ3MG4dvường Ma2efgyêu, GHtôi chạ3MG4dvy hùng3MG4dv hục,gcAETE chếtGH cũnggcAETE không GHngoái đầgcAETEu lại.

Bố mẹ3MG4dv lgcAETEuôn ápMa2efg GHdụng phương pgcAETEháp Ma2efggiáo dụcMa2efg rất3MG4dv pMa2efghóng khGHoáng gcAETEvới 3MG4dvtôi, Ma2efgchỉ cógcAETE Ma2efgduy gcAETEnhất Ma2efghai GHyêu cầu,gcAETE một làgcAETE GH"Phải họGHc tgcAETEốt", hMa2efgai lGHà "Kh3MG4dvông 3MG4dvđược cgcAETEhịu thiệt".

Về gcAETEyêu cMa2efgầu thMa2efgứ h3MG4dvai, cụ thểMa2efg đố3MG4dvi vớMa2efgi vấ3MG4dvn đgcAETEề q3MG4dvuan hgcAETEệ GHnam nữ,Ma2efg mgcAETEẹ GHtôi gcAETEgiải thích:Ma2efg TrMa2efgước kh3MG4dvi Ma2efgcó được3MG4dv Ma2efgtờ đăng ký3MG4dv kếtgcAETE hônMa2efg, nhấtgcAETE đị3MG4dvnh phảiMa2efg Ma2efggiữ chgcAETEiến 3MG4dvlũy cgcAETEủa mình.

Vì thế,3MG4dv cản3MG4dvh t3MG4dvượng gcAETEngày hôm gcAETEnay hogcAETEàn toàMa2efgn Ma2efgnói rõGH rằngcAETEg, chiMa2efgến l3MG4dvũy củaGH tôiGH đgcAETEã gcAETEthất thủ...

Tôi ngh3MG4dvĩ mìnhGH nGHên lắcMa2efg Ma2efglắc cái đầuGH nh3MG4dvư vMa2efgừa cắ3MG4dvn thugcAETEốc, GHđể nhữngGH dòn3MG4dvg nướcGH mắt3MG4dv 3MG4dvđau kGHhổ b3MG4dvay tứMa2efg GHtung, đồn3MG4dvg thời khgcAETEóc nGHấc lêGHn, nógcAETEi những3MG4dv câuGH thMa2efgừa thgcAETEãi nMa2efghư: "Khôn3MG4dvg phảigcAETE vậyMa2efg, khônMa2efgg phảGHi vậy,gcAETE không phGHải nGHhư bốGH mẹMa2efg trông3MG4dv GHthấy, bMa2efgố mGHẹ hã3MG4dvy Ma2efgnghe gcAETEcon giảGHi thích..."

Nhưng tMa2efgôi lGHại 3MG4dvkhông n3MG4dvhẫn tâm nhMa2efgìn thMa2efgấy bGHố mẹMa2efg ởGH tGHuổi n3MG4dvày rồGHi 3MG4dvmà Ma2efgvẫn phải3MG4dv ngcAETEhảy bổMa2efg gcAETElên, bịtgcAETE taMa2efgi, quágcAETEt mắng: "CogcAETEn nói3MG4dv điMa2efg, cGHon 3MG4dvnói GHxem chuy3MG4dvện n3MG4dvày làgcAETE tgcAETEhế nMa2efgào, mẹMa2efg khMa2efgông nggcAETEhe, mẹgcAETE k3MG4dvhông nghe, mgcAETEẹ kGHhông muố3MG4dvn ngGHhe gGHì hết...".

Nghĩ vậyGH, tgcAETEôi chuMa2efgẩn bịGH nhảy rMa2efga gcAETEôm chân3MG4dv họMa2efg, gàMa2efgo khóGHc: GH"Bố mẹMa2efg ơiMa2efg, gcAETEcon 3MG4dvxin GHlỗi b3MG4dvố mẹ,GH GHcon là3MG4dv đứgcAETEa bất hiếMa2efgu, bốgcAETE mẹ3MG4dv cứgcAETE cGHoi nhưMa2efg k3MG4dvhông cóMa2efg đứaGH cogcAETEn gáiMa2efg này...".

Kết quả3MG4dv 3MG4dvlà cảgcAETEm gcAETExúc củGHa tôi vGHẫn chưaGH bộ3MG4dvc GHlộ tgcAETEhì 3MG4dvbố mẹGH 3MG4dvđã nhẹGH nhà3MG4dvng rMa2efgời 3MG4dvkhỏi phòng3MG4dv ngủgcAETE, cònGH tâmgcAETE lýGH đgcAETEóng cửa lạMa2efgi GHcho chgcAETEúng tôi.

Gene dgcAETEi truyền3MG4dv của3MG4dv loài ngMa2efgười GHvô cùnMa2efgg mạ3MG4dvnh, gcAETEcó thểGH sin3MG4dvh 3MG4dvra mộtMa2efg đứagcAETE cGHon GHcó hệ3MG4dv GHthống GHthần kiGHnh vGHững hơGHn cảgcAETE tòa nhMa2efgà Ma2efgđô thGHị, 3MG4dvthì c3MG4dvấu tạogcAETE bộMa2efg phậnGH cGHủa bMa2efgên cấpMa2efg gcAETEtinh tMa2efgrùng GHvà Ma2efgbên noãn3MG4dv tửGH tuyệt đốiMa2efg khôngcAETEg đượcgcAETE phé3MG4dvp xMa2efgem thường.

Do Ma2efgđó, Ma2efgtôi 3MG4dvcó lGHý 3MG4dvdo tMa2efgin tưởng rằng,gcAETE gcAETEđối vớgcAETEi bốMa2efg 3MG4dvmẹ tôiGH, việcMa2efg Ma2efgtận m3MG4dvắt nhìnMa2efg thấygcAETE cgcAETEon gáMa2efgi chưa3MG4dv gcAETEkết hôngcAETE đgcAETEã sGHống chung GHvới Ma2efgmột ngườiGH Ma2efgđàn ôMa2efgng, thựcMa2efg r3MG4dva chỉ3MG4dv làMa2efg chuyệMa2efgn t3MG4dvo 3MG4dvhơn hạtgcAETE vừnggcAETE, hGHạt đỗMa2efg một chúGHt màMa2efg thôi.

Đương nhiênGH, tôiGH c3MG4dvàng có lGHý gcAETEdo tgcAETEin rằngcAETEg, tấtgcAETE cảGH thực3MG4dv chất3MG4dv làgcAETE s3MG4dvự yêgcAETEn lặngcAETEg trướMa2efgc Ma2efgcơn bão...

Tôi kgcAETEhông biết3MG4dv Ma2efghoạt động tâm3MG4dv lgcAETEý củagcAETE ThưGHơng NgôgcAETE c3MG4dvó phogcAETEng phúgcAETE đaMa2efg dgcAETEạng nhGHư t3MG4dvôi k3MG4dvhông, chỉgcAETE thGHấy bgcAETEàn tGHay bị Ma2efg tôi nắm3MG4dv 3MG4dvlấy củaMa2efg hGHắn lúgcAETEc lạnh,Ma2efg lMa2efgúc nóGHng GHvà cgcAETEòn kègcAETEm tGHheo 3MG4dvtriệu Ma2efgchứng củMa2efga bệnh ParkinMa2efgson1 nữa.

1 3MG4dvBệnh gcAETEParkinson (Ma2efghay còn gọiGH lGHà 3MG4dvPD) Ma2efglà mộgcAETEt logcAETEại rốgcAETEi lGHoạn gcAETEthoái hógcAETEa củagcAETE hMa2efgệ th3MG4dvần Ma2efgkinh trugcAETEng ương,3MG4dv gcAETElàm suy yếgcAETEu khả3MG4dv năMa2efgng vậnGH độgcAETEng, lời3MG4dv GHnói, và3MG4dv Ma2efgcác chứ3MG4dvc năngcAETEg kGHhác.Triệu chứGHng gcAETEvận động cgcAETEủa bGHệnh GHlà ru3MG4dvn, cứMa2efgng, ch3MG4dvậm chạpMa2efg, 3MG4dvtư tGHhế bMa2efgất GHổn định.

Tôi hắngGH giọnggcAETE aMa2efgn ủi:

- Đó3MG4dv lMa2efgà bố3MG4dv mGHẹ tôiGH. AngcAETEh yên t3MG4dvâm điGH. GHHọ đềuMa2efg làGH nhữnGHg côn3MG4dvg dân3MG4dv tố3MG4dvt luônMa2efg tMa2efguân thủgcAETE Ma2efgpháp luật,GH Ma2efgsẽ khôn3MG4dvg làm gìMa2efg bạgcAETEo lgcAETEực đâu.

Thương NgcAETEgô lặnggcAETE 3MG4dvlẽ kéo chGHăn gcAETElên rồiGH thgcAETEu m3MG4dvình Ma2efgvào đó,gcAETE gcAETEtôi đàGHnh phảMa2efgi tgcAETEhay đổGHi cGHách nói:

- MẹgcAETE tôiGH là3MG4dv giảngGH viên dạ3MG4dvy MỹMa2efg thuMa2efgật 3MG4dvtrong trườngGH đạiGH học.gcAETE Tro3MG4dvng cuộgcAETEc đờiGH này,GH việcGH 3MG4dvbà nhìgcAETEn 3MG4dvthấy GHđàn ông gcAETEkhông m3MG4dvặc quMa2efgần ágcAETEo gcAETEcòn nhiềugcAETE h3MG4dvơn cảGH việcMa2efg anGHh tr3MG4dvông thấ3MG4dvy Ma2efghổ cágcAETEi khỏa3MG4dv gcAETEthân chạy. BMa2efgố tôgcAETEi lạgcAETEi 3MG4dvcàng kGHhông vấn3MG4dv đề.Ma2efg CáMa2efgi an3MG4dvh gcAETEcó GHthì ônMa2efgg Ma2efgấy cũgcAETEng có,3MG4dv 3MG4dvchẳng việcGH gMa2efgì phải mất3MG4dv mặt.

Thương gcAETENgô lặnGHg lẽMa2efg t3MG4dvrùm chăn lêGHn mặt.

Dù GHthế nào,Ma2efg co3MG4dvn dâGHu xấu đếngcAETE mấyGH cũnGHg ph3MG4dvải gặpGH 3MG4dvbố mẹgcAETE chồng,Ma2efg co3MG4dvn thgcAETEú đgcAETEẹp cũngMa2efg GHvậy, khôGHng thMa2efgoát khỏiMa2efg s3MG4dvố mgcAETEệnh bị kMa2efgéo rgcAETEa ngGHoài triểngcAETE lãm.

May 3MG4dvmà tgcAETEủ qGHuần Ma2efgáo ởGH trong phònMa2efgg tôi.Ma2efg Ma2efgSau khGHi ăgcAETEn mGHặc chGHỉnh tgcAETEề, tôi3MG4dv 3MG4dvvà ThươnMa2efgg gcAETENgô đàMa2efgng hoàng,Ma2efg nghiêm chỉngcAETEh t3MG4dvừ trgcAETEong phòng3MG4dv bướ3MG4dvc ra.

Bố tgcAETEôi đan3MG4dvg gácgcAETE chângcAETE lên Ma2efgxem ti3MG4dvvi Ma2efgở phònggcAETE kháMa2efgch, còMa2efgn mẹMa2efg thgcAETEì bậnGH lGHàm bữGHa sáGHng gcAETEtrong bếGHp. KGHhông 3MG4dvkhí gia đGHình gcAETErất gcAETEhòa nh3MG4dvã, vGHui vẻ.

Trông gcAETEthấy c3MG4dvhúng tgcAETEôi, bố cườ3MG4dvi, gậtGH đầMa2efgu chào3MG4dv, nói:

- DậgcAETEy rồGHi Ma2efgđấy à?

Mẹ tMa2efgôi l3MG4dvại tiệMa2efgn miệngGH hỏi:

- gcAETECon yêu,gcAETE gcAETEcon mu3MG4dva báMa2efgnh bao gcAETEchay n3MG4dvày ởgcAETE gcAETEđâu t3MG4dvhế? Ma2efgBố 3MG4dvvà mẹMa2efg gcAETEtìm mãGHi GHmà gcAETEkhông gcAETEmua được.

Tôi GHlắc đầu:

- CoMa2efgn GHkhông biết...

Mẹ tôMa2efgi ngạgcAETEc nhiên:

- K3MG4dvhông ph3MG4dvải Ma2efgcon mua sao?

Thương NgôgcAETE 3MG4dvnhỏ nhgcAETEẹ đáp:

- BánhgcAETE gcAETEbao gcAETEchay gcAETEđó mMa2efgua ở tiệmgcAETE bánGHh Ma2efgbao 3MG4dvTiểu DươngMa2efg, gcAETEcách Ma2efgđây khoảgcAETEng hơ3MG4dvn bGHa cây3MG4dv GHsố ạ.

Mẹ tôgcAETEi GHquan s3MG4dvát gcAETEhắn một lúcGH, gậtGH ggcAETEật đGHầu nhMa2efgưng Ma2efgnét mặt3MG4dv càMa2efgng gcAETElộ vgcAETEẻ ngạcMa2efg Ma2efgnhiên hơn.

Là cogcAETEn gGHái ruộtMa2efg 3MG4dvcủa mẹ,gcAETE tôi n3MG4dvghĩ 3MG4dvmình cMa2efgó 3MG4dvthể hiểuGH Ma2efgvì 3MG4dvsao c3MG4dvó sựMa2efg ngạcGH nhiê3MG4dvn này.

Hiển GHnhiên việcGH đGHi xa3MG4dv như vậy3MG4dv cGHhỉ gcAETEđể Ma2efgmua mấyMa2efg GHcái bánMa2efgh bgcAETEao chagcAETEy hoGHàn toàngcAETE khôGHng gcAETEthể giải3MG4dv gcAETEthích đưGHợc tại sa3MG4dvo saGHu khgcAETEi Ma2efgmua vMa2efgề, ThGHương NgGHô 3MG4dvkhông 3MG4dvgọi tgcAETEôi dậyGH GHăn GHngay cgcAETEho GHnóng GHmà lạGHi cởigcAETE sạch đồgcAETE rgcAETEa quGHấn gcAETElấy tôi...

Tuy nhiêngcAETE, nhậGHn thấygcAETE sMa2efgự tình Ma2efgnguyện gcAETEhao cGHông tốMa2efgn sứ3MG4dvc cgcAETEhuẩn bGHị gcAETEbữa sáng3MG4dv Ma2efgcho tôgcAETEi củMa2efga hắgcAETEn, ngcAETEên Ma2efgsắc mặgcAETEt mẹ tôiGH cũGHng cGHó cgcAETEhút nhMa2efgân từ.

Tôi c3MG4dvhộp lMa2efgấy thờiMa2efg gcAETEcơ giới thiệu:

- Bố3MG4dv, mGHẹ, 3MG4dvđây 3MG4dvlà Thương NgôgcAETE... gcAETE- NGHghĩ mộtGH látMa2efg, tôGHi vộigcAETE vGHàng nói3MG4dv t3MG4dvhêm cảMa2efg họ:3MG4dv gcAETE- PhgcAETEó Thươn3MG4dvg Ngô.

Lúc nàyMa2efg, an3MG4dvh chàng gcAETEThương NMa2efggô áogcAETE quần3MG4dv Ma2efgchỉnh tềMa2efg, Ma2efgcử Ma2efgchỉ gcAETEthanh thoát3MG4dv bướcGH lêgcAETEn Ma2efgnửa bước,GH hơiMa2efg cúgcAETEi người. NgcAETEét mặ3MG4dvt Ma2efgvà Ma2efggiọng nó3MG4dvi lễGH phép,gcAETE tGHừ gcAETEtốn đến3MG4dv Ma2efgnỗi khôngMa2efg nhận3MG4dv t3MG4dvhấy GHvẻ căng3MG4dv thẳngMa2efg nào:

- Ma2efgCháu chgcAETEào hagcAETEi bác.

Tôi hết3MG4dv GHsức ngạMa2efgc nhiên.

Vì trướcGH đóMa2efg t3MG4dvôi thựcMa2efg GHra có chútgcAETE GHlo gcAETElắng, khôgcAETEng biGHết ngcAETEên gcAETEđể TGHhương NgMa2efgô gọiMa2efg bốMa2efg gcAETEmẹ mình3MG4dv nhưGH thếGH nàGHo. GHVị thần tiêMa2efgn Ma2efghai n3MG4dvghìn t3MG4dvuổi vgcAETEà ngườGHi gcAETEphàm 3MG4dvtrần mấGHy Ma2efgchục GHtuổi, gcAETEcho dùGH ởgcAETE phươngcAETEg Ma2efgdiện tuổi gcAETE tác ha3MG4dvy cấpgcAETE bMa2efgậc đGHều kMa2efghông Ma2efgdễ 3MG4dvphân gcAETEvai gcAETEvế. gcAETEKhông GHngờ gcAETEhắn 3MG4dvlại ggcAETEọi 3MG4dvtrơn tgcAETEru, không gcAETE chút GHdo dMa2efgự đến3MG4dv thế.

Bố tôGHi đứngGH lêgcAETEn, bắt tay3MG4dv tgcAETEhân mậtMa2efg vớiGH ThươGHng NgGHô, nói:

- 3MG4dvTôi gọi3MG4dv chágcAETEu làGH Tiểu PhógcAETE 3MG4dvkhông vấnGH đềGH ggcAETEì chứ?

- Dạ.3MG4dv KhôngcAETEg vấ3MG4dvn đềMa2efg gcAETEgì ạ.

Bố tGHôi Ma2efgnở n3MG4dvụ cườigcAETE hiền hòa3MG4dv, thân3MG4dv mậtgcAETE nói:

- Đ3MG4dvi nào.GH Chú3MG4dvng Ma2efgta GHra ngoài hú3MG4dvt điếgcAETEu thuốc.

Thương GHNgô sMa2efgững người.

- ChMa2efgáu khôngcAETEg hútGH thuốc sao?

Thương 3MG4dvNgô vộgcAETEi gMa2efgật đầu, nói:

- 3MG4dvĐương GHnhiên là3MG4dv cGHó ạ3MG4dv. Chỉ có3MG4dv đgcAETEiều, cháu...gcAETE đúnggcAETE l3MG4dvúc chMa2efgáu hú3MG4dvt 3MG4dvhết tMa2efghuốc rồi.

- Khôn3MG4dvg saoGH, hGHút thuốc củagcAETE bác.

Bố tgcAETEôi hào3MG4dv phón3MG4dvg rGHút từ tronggcAETE GHtúi 3MG4dvra bgcAETEao thuốcGH vGHà chiếGHc bMa2efgật lửGHa rGHồi chậmGH rãiMa2efg GHđi rGHa trướgcAETEc, rMa2efga đGHến GHcửa lại3MG4dv nói thêm:

- TrờigcAETE lạMa2efgnh thếgcAETE nàgcAETEy, nhân tiệ3MG4dvn 3MG4dvta GHra ngoàMa2efgi uGHống gcAETEly rượu3MG4dv 3MG4dvcho ấm3MG4dv người.

Sắc mặgcAETEt ThGHương NggcAETEô bỗng trởgcAETE nGHên 3MG4dvtrắng bệch,3MG4dv hgcAETEắn k3MG4dvhẽ gcAETErít Ma2efgmột câugcAETE qGHua kẽ3MG4dv răng:

- N3MG4dvhà GHem đúnMa2efgg làgcAETE có t3MG4dvhói gcAETEquen ságcAETEng sớm3MG4dv đãgcAETE uốngcAETEg rượu...

Tôi thấy3MG4dv tGHình Ma2efghình không ổn,Ma2efg 3MG4dvvội Ma2efgkéo Ma2efgtay h3MG4dvắn lại,gcAETE thầmMa2efg thì:

- ĐừngGH cgcAETEó gcAETEnói vớiGH tMa2efgôi là GHanh Ma2efgkhông biếtgcAETE hú3MG4dvt thu3MG4dvốc, uố3MG4dvng rMa2efgượu đấyMa2efg nhé.

Hắn 3MG4dvkhông trGHả lời,gcAETE ánh mắgcAETEt t3MG4dvỏ vgcAETEẻ khô3MG4dvng h3MG4dvề sMa2efgợ gcAETEchết, giGHống nhưGH vịMa2efg a3MG4dvnh hùngMa2efg GHhy sin3MG4dvh vì3MG4dv nghĩaMa2efg lớn,gcAETE Ma2efgngẩng cao đ3MG4dvầu bước3MG4dv đi.

Tôi Ma2efgvà mẹMa2efg thMa2efgong t3MG4dvhả ăGHn xong bữa3MG4dv sán3MG4dvg, 3MG4dvhai ngườGHi vẫMa2efgn chưMa2efga về.

- Th3MG4dveo mẹGH, bốGH s3MG4dvẽ l3MG4dvàm Ma2efggì Thương Ngô?

Mẹ 3MG4dvtôi vừaMa2efg GHquét dọGHn phòng vừ3MG4dva lạn3MG4dvh lùgcAETEng đáp:

- ViGHệc củgcAETEa đgcAETEàn ôngGH, phụ nữ3MG4dv khônMa2efgg cgcAETEần biết.

Sau Ma2efgkhi đMa2efgã dọngcAETE dẹpGH xong xuôigcAETE, giọngMa2efg mẹMa2efg vẫngcAETE lạnMa2efgh lùng:

- gcAETESao kh3MG4dvông thgcAETEấy dụMa2efgng cụ phògcAETEng tránGHh cGHủa 3MG4dvcác gcAETEcon đâu?

Tôi nhấtgcAETE 3MG4dvthời GHkhông GHphản ứng ggcAETEì, gcAETEmẹ nMa2efgói tiếp:

- GHCon và3MG4dv bốMa2efg co3MG4dvn đều 3MG4dvkhông ph3MG4dvải l3MG4dvà nhGHững ngườigcAETE GHbảo thủ,gcAETE luô3MG4dvn cógcAETE quagcAETEn ngcAETEiệm hiMa2efgện gcAETEđại. NhưnggcAETE cGHon àGH, dù GHcho rằngcAETEg sốnGHg Ma2efgchung gcAETEtrước 3MG4dvhôn nGHhân khgcAETEông Ma2efgthiệt tgcAETEhòi g3MG4dvì, như3MG4dvng chưa3MG4dv cướiMa2efg đgcAETEã manggcAETE bầu gcAETEthì n3MG4dvgười gcAETEchịu gcAETEthiệt chgcAETEắc chắn3MG4dv Ma2efglà cogcAETEn đấy.

Tôi hiểgcAETEu gcAETEra rồi,GH ý3MG4dv của mgcAETEẹ gcAETElà t3MG4dvrong Ma2efgnhà lúMa2efgc 3MG4dvnào cũgcAETEng phảGHi Ma2efgcó bMa2efgao cagcAETEo Ma2efgsu DGHurex dgcAETEự phòng...

- Mẹ,GH coMa2efgn GHvà aMa2efgnh 3MG4dvta thật sựgcAETE khôngGH phải...

- ThôMa2efgi được,Ma2efg tMa2efghôi được, chuyện3MG4dv của3MG4dv congcAETE, bốgcAETE mẹgcAETE k3MG4dvhông quản.

Mẹ GHgạt gcAETEphăng lờiMa2efg giải tMa2efghích Ma2efgcủa tôGHi, tgcAETEhẳng tgcAETEhừng đế3MG4dvn nỗMa2efgi kgcAETEhiến tôigcAETE p3MG4dvhải rgcAETEơi lệ.Ma2efg TiếpGH đóGH, Ma2efgmẹ l3MG4dvại vỗgcAETE má tôiMa2efg gcAETEan ủi:

- AMa2efgnh cGHhàng đó3MG4dv đgcAETEược đấy. QuảgcAETE gcAETEnhiên khônMa2efgg 3MG4dvhổ làGH cMa2efgon cá3MG4dvi mẹ,GH 3MG4dvrất gcAETEbiết chọngcAETE người.

Tôi cưMa2efgời gượn3MG4dvg, nói:

- Ma2efgMẹ thMa2efgấy vgcAETEóc dá3MG4dvng củagcAETE người Ma2efgta đẹpgcAETE à...

- gcAETECon tGHhì biếgcAETEt cáGHi gì? KhGHi không3MG4dv Ma2efgcó quần3MG4dv áogcAETE chMa2efge đậyMa2efg chgcAETEính 3MG4dvlà lgcAETEúc GHdễ Ma2efgnhận 3MG4dvra b3MG4dvản chấtGH c3MG4dvon người3MG4dv nhất.

Tôi GHtin rằng,gcAETE đGHây lMa2efgà gcAETEnhững lời tâ3MG4dvm h3MG4dvuyết t3MG4dvừ kinMa2efgh nghGHiệm của3MG4dv mẹ.

Nhớ nGHăm đgcAETEó, vìGH mẹGH vào GHnhầm phòMa2efgng GHtắm 3MG4dvnam sgcAETEinh trGHong trườngGH, giữaGH ti3MG4dvếng GHhò hgcAETEét cGHủa 3MG4dvđám nagcAETEm sin3MG4dvh, mẹgcAETE ngắm Ma2efgtrúng mộ3MG4dvt ngưMa2efgời 3MG4dvdù khô3MG4dvng mảnhMa2efg vảMa2efgi GHche 3MG4dvthân nhưMa2efgng lạigcAETE h3MG4dvùng dũnggcAETE, thảnMa2efg nhiê3MG4dvn đứng trMa2efgước GHmặt mẹ.3MG4dv NgưGHời đgcAETEó sagcAETEu ngcAETEày l3MG4dvà 3MG4dvbố tôi.

Dù 3MG4dvsau nàyGH bốgcAETE tôMa2efgi cMa2efgó chủ độnggcAETE Ma2efgthừa nhậgcAETEn, lMa2efgúc đó3MG4dv gcAETEdo bốgcAETE gcAETEvừa u3MG4dvống mộtMa2efg GHlít rượugcAETE Nhị3MG4dv 3MG4dvCô 3MG4dvĐầu cùnggcAETE vớigcAETE bạMa2efgn, dẫn 3MG4dv đến chónggcAETE mặMa2efgt, gcAETEhoa mắMa2efgt, 3MG4dvdây thầnGH gcAETEkinh tạmgcAETE t3MG4dvhời tê3MG4dv lGHiệt nMa2efgên hoàngcAETE tMa2efgoàn khôn3MG4dvg biết chuyện3MG4dv gìMa2efg đanggcAETE xảMa2efgy ra...

Vừa n3MG4dvghĩ Ma2efgđến đâygcAETE, tMa2efgôi b3MG4dvỗng ngửi GHthấy mMa2efgùi rượu3MG4dv, troMa2efgng lònGHg chưMa2efga kịp3MG4dv Ma2efgthan GHthầm mộMa2efgt GHcâu gcAETE"Hỏng rồ3MG4dvi", thì đ3MG4dvã Ma2efgnghe thgcAETEấy 3MG4dvtiếng bước3MG4dv cgcAETEhân ngcAETEặng nGHề, sGHau đó3MG4dv tr3MG4dvông thGHấy 3MG4dvbố tôgcAETEi dìuGH ThươnggcAETE Ngô GHlảo đảoGH 3MG4dvtiến vào.

Tửu lượn3MG4dvg cGHủa bố3MG4dv tôigcAETE rất Ma2efgkhá, gcAETEông gầnMa2efg nhưMa2efg kGHhông cóGH đGHối thủ.gcAETE ĐôigcAETE 3MG4dvlúc gcAETEtôi 3MG4dvcòn ngh3MG4dvi nGHgờ Ma2efgrằng 3MG4dvcó kgcAETEhi bố3MG4dv từng 3MG4dv là ngườiGH lGHàm rượu3MG4dv trêMa2efgn thiêGHn đìn3MG4dvh, 3MG4dvvì uốngMa2efg GHtrộm rượu3MG4dv nêgcAETEn bị3MG4dv đàyMa2efg xuốngMa2efg trần gian.

Nhưng Ma2efgdù cóGH Ma2efggặp phải tiên3MG4dv tửu3MG4dv 3MG4dvthật, Th3MG4dvương N3MG4dvgô cgcAETEhắc Ma2efgcũng khônggcAETE sa3MG4dvy 3MG4dvđến th3MG4dvất gcAETEthểu gcAETEthế nàGHy, 3MG4dvvì thGHeo tính kgcAETEhí củMa2efga hắnGH, GHcùng lắMa2efgm 3MG4dvlà khôngcAETEg uống.

Có th3MG4dvể vì3MG4dv tgcAETErước mgcAETEặt bố Ma2efg tôi, nGHên hMa2efgắn th3MG4dvực 3MG4dvsự v3MG4dvô cMa2efgùng nểMa2efg nang...

Tôi ngcAETEhìn dánMa2efgg vẻMa2efg đứng gcAETE không vữnggcAETE củaGH TgcAETEhương Ma2efgNgô, thởMa2efg than:

- BGHố và3MG4dv aGHnh gcAETEta uốn3MG4dvg nhiều không?

- KhgcAETEông nhiều.3MG4dv B3MG4dvố GHuống nửa lít,Ma2efg cGHậu gcAETEta uống3MG4dv mGHột GHlít. KMa2efghông phảiGH Ma2efglà bố3MG4dv cMa2efgố GHý épgcAETE uổnggcAETE, mà3MG4dv cậu3MG4dv gcAETEta t3MG4dvự ngcAETEói b3MG4dvố là Ma2efgbề trMa2efgên, cậuMa2efg GHta rấtgcAETE tgcAETEôn trọngMa2efg, Ma2efgnên cạnGH cMa2efghén trước.

Như rảMa2efgnh 3MG4dvrỗi khô3MG4dvng cGHó việc gìMa2efg l3MG4dvàm, bốGH Ma2efgđặt TMa2efghương GHNgô lMa2efgên ghếgcAETE sofgcAETEa rồ3MG4dvi cườiGH nhưMa2efg GHDi Lặc3MG4dv nói:

- BGHố tưởgcAETEng cGHậu chàng nàyGH tửuGH lGHượng gcAETEcao, a3MG4dvi dGHè mới3MG4dv uốnggcAETE 3MG4dvhai hớpGH đãGH đổ3MG4dv rồiMa2efg, nhưgcAETEng cậuGH t3MG4dva rất3MG4dv phGHong độ, ki3MG4dvên Ma2efgquyết u3MG4dvống gcAETEcạn GHhai chai.

Lúc Ma2efgnày, mặtgcAETE T3MG4dvhương gcAETENgô phừng p3MG4dvhừng nhGHư quảgcAETE tá3MG4dvo đỏ,Ma2efg ngcAETEghe GHthấy giọnggcAETE ngcAETEói nên3MG4dv gcAETEgượng dậMa2efgy, kgcAETEhông n3MG4dvgờ hắnMa2efg vẫn cóGH thểMa2efg thốt3MG4dv rMa2efga nhữgcAETEng ngôGHn tGHừ rõgcAETE ràng,gcAETE l3MG4dvịch thiệp:

- PhậnMa2efg cogcAETEn chágcAETEu tGHửu lượng khGHông tMa2efgốt, mogcAETEng báMa2efgc lượnggcAETE thứ.Ma2efg LầMa2efgn GHsau, gcAETEcháu nhấtgcAETE đgcAETEịnh sẽGH chuyMa2efgện gcAETEtrò vMa2efgui gcAETEvẻ sMa2efgay sưa cùGHng bác.

Trước nhữngcAETEg l3MG4dvời ngcAETEói văn hoaGH trgcAETEôi chả3MG4dvy Ma2efgcủa hắnMa2efg, bốMa2efg gcAETEtôi cườigcAETE pMa2efghá lê3MG4dvn. Ôn3MG4dvg đậpgcAETE tMa2efgay vGHào 3MG4dvbả vaGHi hắgcAETEn, kgcAETEhiến hắn đangMa2efg ngMa2efgồi xiêgcAETEu vẹoGH liGHền GHđổ n3MG4dvhào xuGHống. TgcAETEiếp đó,GH bốMa2efg qu3MG4dvay sanMa2efgg tôiMa2efg, cườGHi kMa2efghà khà nói:

- GHChàng trGHai 3MG4dvnày không tồi.3MG4dv QGHuả n3MG4dvhiên khô3MG4dvng hGHổ daMa2efgnh cMa2efgon gágcAETEi bố,3MG4dv rấ3MG4dvt bGHiết c3MG4dvhọn người!

May Ma2efgmà ThươnGHg NGHgô khônggcAETE kháng cGHự đ3MG4dvược mGHen GHrượu nêGHn đMa2efgã gcAETElơ mgcAETEơ ngủGH rồi,GH khônggcAETE thgcAETEì chẳgcAETEng biếtGH hắnMa2efg gcAETEsẽ Ma2efgvênh váo đếnMa2efg GHmức nào.

Tôi kGHhông kìm3MG4dv đưgcAETEợc cơn tGHức gMa2efgiận, gằnGH giọng:

- 3MG4dvBố vàGH mẹMa2efg thật3MG4dv kGHhông hổ mộtMa2efg cGHặp, đếnGH lGHời nói3MG4dv cũn3MG4dvg gcAETEgiống hệt3MG4dv nhauGH. Chẳng3MG4dv phảigcAETE tr3MG4dvước đâyGH bốGH lugcAETEôn hôgcAETE hàoGH là gcAETEphải tìmMa2efg chGHo bốMa2efg mộtGH aMa2efgnh chàMa2efgng n3MG4dvghìn lgcAETEy khôgcAETEng s3MG4dvay 3MG4dvsao? H3MG4dvơn nữaMa2efg, còngcAETE pGHhải gcAETEcùng bố nGHuốt gcAETEmây n3MG4dvhả GHkhói1 3MG4dvmới đMa2efgược. gcAETEAnh GHta đGHâu cMa2efgó đáGHp gcAETEứng GHđược Ma2efgyêu cầugcAETE đó.

1 GHÝ là3MG4dv hútMa2efg tgcAETEhuốc lá.

- gcAETECon thgcAETEì hiểGHu cGHái gì?3MG4dv - MộtGH Ma2efglần nữa,gcAETE vGHề 3MG4dvmặt GHngôn ngữ,3MG4dv bố3MG4dv 3MG4dvvà mẹgcAETE lạigcAETE giốMa2efgng hGHệt 3MG4dvnhau: 3MG4dv- L3MG4dvúc uốnMa2efgg rượu, hútgcAETE thuốgcAETEc chính3MG4dv làgcAETE kMa2efghi cgcAETEó 3MG4dvthể nhìngcAETE thấyMa2efg Ma2efgrõ nhất3MG4dv pGHhẩm cgcAETEhất củ3MG4dva mộtGH Ma2efgngười 3MG4dvđàn ông. CậgcAETEu chMa2efgàng nGHày khôngGH gcAETErành cảGH Ma2efghút thMa2efguốc lẫngcAETE uốngGH gcAETErượu, 3MG4dvnhưng dù3MG4dv GHho đ3MG4dvến nỗGHi nướcgcAETE mắt gcAETEnước mũiMa2efg giànGH giMa2efgụa, sa3MG4dvy đếngcAETE nỗi3MG4dv đGHi lạMa2efgi 3MG4dvliêu xiêu,GH cMa2efgũng không3MG4dv Ma2efgcó chGHút nGHào Ma2efgăn gcAETEnói hàm hồ.

Bố vMa2efgừa nóMa2efgi vừaMa2efg đưGHa tay rGHa vỗ3MG4dv vGHỗ Ma2efgmá tôi,3MG4dv vềGH GHmặt đMa2efgộng tá3MG4dvc cGHũng Ma2efgkhông khác3MG4dv gìMa2efg mẹ:

- Co3MG4dvn gáMa2efgi ngố3MG4dvc nMa2efgghếch ơi, ngMa2efgười Ma2efgta làMa2efgm Ma2efgnhư gcAETEvậy Ma2efglà vGHì cáiGH gìgcAETE? HMa2efgơn nữagcAETE, đànMa2efg ôngMa2efg khôMa2efgng GHhút thuốc,Ma2efg khôgcAETEng uống rượuGH tGHhì Ma2efgcó Ma2efggì là3MG4dv k3MG4dvhông tốtGH? RốtGH cMa2efguộc chỉgcAETE thỉnh3MG4dv thoảMa2efgng 3MG4dvmới GHlàm Ma2efgbạn rượu,gcAETE bạn Ma2efgthuốc 3MG4dvcủa tgcAETEa 3MG4dvthôi. CóMa2efg tMa2efghể kgcAETEhỏe mMa2efgạnh đgcAETEi cùgcAETEng cogcAETEn trêGHn suốtGH quãnGHg đườGHng 3MG4dvđời mgcAETEới là qGHuan trọMa2efgng nhất.

Thoáng cáMa2efgi đãGH nângGH cấp thànhgcAETE chugcAETEyện mGHột đờgcAETEi rồi.

Tôi gcAETEhoàn toànGH 3MG4dvbất lực, nói:

- BốMa2efg ngGHhĩ 3MG4dvxa Ma2efgquá rồi3MG4dv. Bố chưagcAETE hỏi3MG4dv xe3MG4dvm a3MG4dvnh tgcAETEa làmGH Ma2efggì. gcAETEBố khôGHng sợ3MG4dv anMa2efgh gcAETEta gcAETElà ănMa2efg màyMa2efg, kẻ3MG4dv trộ3MG4dvm Ma2efghay kGHẻ cắp sao?

Lúc gcAETEnày, mẹGH GHtôi kéogcAETE vali lại,GH 3MG4dvphát vàGHo 3MG4dvgáy 3MG4dvtôi mộtGH cái,3MG4dv nói:

- B3MG4dvố GHmẹ khMa2efgông GHquan tâMa2efgm cậu gcAETEta lgcAETEàm 3MG4dvgì, chgcAETEỉ cầ3MG4dvn cậugcAETE gcAETEta thật3MG4dv lòn3MG4dvg vMa2efgới 3MG4dvcon Ma2efglà được3MG4dv. Hơn3MG4dv nữgcAETEa, ngôn3MG4dv tgcAETEừ, cử chỉMa2efg củagcAETE têMa2efgn nhóMa2efgc nàgcAETEy, nhMa2efgìn qugcAETEa gcAETElà biếMa2efgt đượcGH giágcAETEo dụ3MG4dvc tửGH tếGH. VGHề gcAETEphương dGHiện khí3MG4dv chất cgcAETEũng GHkhông t3MG4dvồi, nGHhư thếMa2efg Ma2efgcòn kémGH c3MG4dvỏi GHgì nữa?

Bố GHtôi đỡGH lấygcAETE vaGHli nói:

- NếGHu nh3MG4dvư khôGHng lọt3MG4dv được vàoGH mgcAETEắt củagcAETE bốGH mẹ,Ma2efg coGHn t3MG4dvưởng cậuMa2efg t3MG4dva Ma2efgsau khGHi gcAETEđi vớiGH bốgcAETE rồi3MG4dv cóGH thMa2efgể chânMa2efg t3MG4dvay đầgcAETEy gcAETEđủ trở gcAETEvề sao?

Tôi chẳngGH còMa2efgn biếGHt nói gì.

Sau khMa2efgi ởgcAETE chgcAETEỗ Ma2efgtôi hai GHtiếng bốnMa2efg mươi3MG4dv phút3MG4dv, Ma2efgbố Ma2efgmẹ vộMa2efgi đGHi cMa2efgho kịpgcAETE chuyếngcAETE tàu.

Trong khoảngGH thờMa2efgi giaGHn ngắn ngủgcAETEi đgcAETEó, ThươngMa2efg Ng3MG4dvô đãMa2efg uốGHng h3MG4dvai cgcAETEhai rượugcAETE trắng,Ma2efg hú3MG4dvt mộMa2efgt baMa2efgo thMa2efguốc, chiMa2efgnh phục Ma2efgđược ô3MG4dvng bốgcAETE gcAETEluôn coGHi trMa2efgọng nộiGH tâmMa2efg 3MG4dvcủa tôgcAETEi. gcAETECòn nữa,3MG4dv ng3MG4dvay lầnGH 3MG4dvgặp Ma2efgđầu tiên,Ma2efg mMa2efgẹ tôi đãgcAETE nh3MG4dvìn tGHhấy hếtgcAETE hoàGHn toàGHn cgcAETEon người3MG4dv h3MG4dvắn, GHsau GHđó cộnggcAETE thGHêm sựMa2efg g3MG4dviả vờgcAETE rất thích3MG4dv hợpgcAETE, h3MG4dvắn đgcAETEã cgcAETEhinh phụcGH GHbà mMa2efgẹ v3MG4dvốn c3MG4dvhỉ nhGHìn nhậGHn biểugcAETE higcAETEện bênMa2efg nGHgoài. Thật khôngGH Ma2efgphục kh3MG4dvông được.

 

Sau k3MG4dvhi tiễMa2efgn bố3MG4dv GHmẹ về3MG4dv, tôi thấMa2efgy GHThương N3MG4dvgô đangMa2efg nằmMa2efg ngGHủ ngo3MG4dvn lànhGH trgcAETEên GHghế so3MG4dvfa. KhugcAETEôn mặtgcAETE đỏGH gcAETEhồng của h3MG4dvắn trô3MG4dvng thậGHt đ3MG4dváng yêu.

Tôi rgcAETEón rénGH GHđến bgcAETEên cạnh, ngGHồi GHxổm xuống3MG4dv qMa2efguan ságcAETEt thậMa2efgt 3MG4dvkỹ. Tô3MG4dvi lgcAETEẩm bGHẩm một3MG4dv mình:

- AMa2efgnh đừngMa2efg GHcó g3MG4dviống như BạchGH nươGHng tửMa2efg đấy,GH hễgcAETE gcAETEuống sagcAETEy làgcAETE hiệnMa2efg nGHguyên hMa2efgình. Tà3MG4dvng trgcAETEữ đ3MG4dvộng Ma2efgvật gcAETEbảo v3MG4dvệ GHcấp một của3MG4dv quốc3MG4dv giGHa là3MG4dv 3MG4dvphải ngồiGH tù...

Chưa dứtgcAETE lờigcAETE đgcAETEã thấy haiGH mGHắt luMa2efgôn nh3MG4dvắm nghi3MG4dvền 3MG4dvcủa hắngcAETE 3MG4dvmở tgcAETEo, nhMa2efgìn thẳng3MG4dv, 3MG4dvtôi giGHật nảygcAETE mình.

- gcAETECon yêu...

-... KGHhông được3MG4dv gọiMa2efg Ma2efgtôi như vậy!

- 3MG4dvCon Ma2efgyêu, GHcon yMa2efgêu, con yêu...

Thương NGHgô dùgcAETEng gcAETEcái giọng lgcAETEè nhgcAETEè Ma2efgnói gcAETEđi nMa2efgói Ma2efglại gcAETEcách bốgcAETE mGHẹ gọi3MG4dv gcAETEtôi hMa2efgồi bGHé rGHồi cườiMa2efg 3MG4dvphá lên.

Tôi nhì3MG4dvn trừnGHg tGHrừng vào mắt3MG4dv hắgcAETEn qua3MG4dvn 3MG4dvsát thật3MG4dv kỹ3MG4dv, 3MG4dvdù đôi3MG4dv gcAETEmắt Ma2efgcó chútgcAETE mơGH màngMa2efg nhưn3MG4dvg tGHrông vẫgcAETEn rGHất tỉnh:

- AgcAETEnh gi3MG4dvả vờgcAETE say!

- Ma2efgTa đâuMa2efg có...Ma2efg gcAETE- HắgcAETEn hiền Ma2efg lành ngMa2efgồi dậMa2efgy: gcAETE- TgcAETEa chưaMa2efg tgcAETEừng 3MG4dvuống rư3MG4dvợu ngcAETEên đã3MG4dv s3MG4dvay thật,Ma2efg GHchỉ c3MG4dvó GHđiều vẫn3MG4dv Ma2efgcố gắng giữGH c3MG4dvho tinMa2efgh thầngcAETE tỉngcAETEh táoGH mgcAETEà thôi.

- Ma2efgVậy nhữnMa2efgg lời3MG4dv bốgcAETE mẹ Ma2efgtôi nó3MG4dvi 3MG4dvvới Ma2efgtôi lúcGH trước...

Hắn cMa2efgàng tỏgcAETE rMa2efga vgcAETEô tội hơn:

- ĐgcAETEể GHkhông lgcAETEàm phGHiền đến cugcAETEộc nóMa2efgi chGHuyện củaGH mọGHi ngư3MG4dvời, Ma2efgta chMa2efgỉ cGHó thểgcAETE gGHiả v3MG4dvờ Ma2efgbất tỉnh3MG4dv nGHhân sGHự thôi.

Từ xgcAETEấu hMa2efgổ chuyểngcAETE thànMa2efgh tức 3MG4dvgiận, nhưngMa2efg tôiMa2efg chẳng3MG4dv biMa2efgết là3MG4dvm cágcAETEch nà3MG4dvo, đàgcAETEnh p3MG4dvhải 3MG4dvđi xửMa2efg lýGH túi3MG4dv gcAETEquà gcAETEmà bốgcAETE mẹ GH mang đến.

Thương NgcAETEgô chGHống tay lgcAETEên trgcAETEán gcAETEnhìn tôiMa2efg GHlục Ma2efgbới, nói:

- Bố3MG4dv mẹMa2efg e3MG4dvm rất3MG4dv thúgcAETE vị!

- Đương3MG4dv gcAETEnhiên rồi.

- H3MG4dvọ đốGHi xgcAETEử vớiGH GHem thật tốt.

- NóiGH thừa.

Thương gcAETENgô khẽMa2efg mỉ3MG4dvm cgcAETEười rồi thở3MG4dv than:

- BâGHy giMa2efgờ tgcAETEa GHđã h3MG4dviểu vì 3MG4dv sao 3MG4dvem vấngcAETE vươnGHg thân3MG4dv phậngcAETE làGHm ngưgcAETEời đế3MG4dvn tMa2efghế. GHEm k3MG4dvhông mugcAETEốn rời3MG4dv xgcAETEa Ma2efghọ đúng không?

Tôi bĩuMa2efg 3MG4dvmôi, biể3MG4dvu thị Ma2efgcâu hMa2efgỏi ngớGH ngcAETEgẩn 3MG4dvđó khônMa2efgg gcAETEđáng đgcAETEể trảGH lời.

- 3MG4dvThế nhgcAETEưng mộtMa2efg ngàyGH nào đóMa2efg hMa2efgọ GHcũng sẽMa2efg c3MG4dvhết đi.

Tôi b3MG4dvực dọc:

- ThầMa2efgn tMa2efgiên cũngMa2efg phảigcAETE chết đúgcAETEng không?

Thương 3MG4dvNgô chỉMa2efg cười, đáp3MG4dv lạigcAETE mộGHt câGHu 3MG4dvchả liêgcAETEn quan:

- TiểugcAETE TườnggcAETE, nếugcAETE eGHm muốn Ma2efglàm nGHgười th3MG4dvì t3MG4dva s3MG4dvẽ gcAETEở lGHại GHnơi nà3MG4dvy vớGHi em.

Tôi Ma2efgcó nghgcAETEe th3MG4dvấy câugcAETE nói củaGH hắn,Ma2efg nhgcAETEưng kgcAETEhông sứcgcAETE đâugcAETE màGH gcAETEsuy nghMa2efgĩ nhiều,Ma2efg vì3MG4dv tgcAETErong lúcgcAETE vgcAETEới ta3MG4dvy lên3MG4dv ngăn kéogcAETE, tôigcAETE thgcAETEấy gcAETEcó mGHột gcAETEtấm thiệMa2efgp mMa2efgời rơMa2efgi rMa2efga từgcAETE cuố3MG4dvn tGHạp chígcAETE cũ.

Trên đógcAETE cóMa2efg g3MG4dvhi tGHên cô d3MG4dvâu vàGH cgcAETEhú gcAETErể: TrưMa2efgơng ThầGHn Ma2efg- HMa2efgạ AgcAETEn Kiệt.

Tôi GHthẫn thờGH cầm3MG4dv t3MG4dvấm thiệp trênMa2efg Ma2efgtay, tGHheo sugcAETEy đoán,gcAETE đGHây 3MG4dvcó GHlẽ l3MG4dvà GHsau GHkhi gcAETEbiết TrươGHng 3MG4dvThần hủygcAETE 3MG4dvbỏ hôn lMa2efgễ, tôiGH đ3MG4dvã gcAETEtiện taMa2efgy kẹpgcAETE gcAETEtấm 3MG4dvthiệp vàoMa2efg cuốGHn 3MG4dvtạp 3MG4dvchí nàgcAETEo đgcAETEó. Ma2efgSau đóGH lại3MG4dv tiệnMa2efg GHtay mang nGHó Ma2efgvề Ma2efgnhà, rồgcAETEi tiệnMa2efg Ma2efgtay vMa2efgứt Ma2efgnó vào3MG4dv ggcAETEóc nàoGH đó3MG4dv, rồi3MG4dv 3MG4dvban nãygcAETE lạgcAETEi 3MG4dvtiện tgcAETEay giở nógcAETE ra...

Thế nGHhưng nh3MG4dvững điề3MG4dvu này khôngMa2efg phảiGH Ma2efglà trọngGH điMa2efgểm, quGHan trọng3MG4dv lGHà côgcAETE gcAETEHạ A3MG4dvn K3MG4dviệt vàMa2efg AngcAETEgle HạGH cóGH li3MG4dvên quan đếnMa2efg 3MG4dvnhau không?

An KMa2efgiệt 3MG4dv- Angle...

Nếu nGHhư đúgcAETEng làMa2efg GHmột ngườiGH thì th3MG4dvế ngcAETEào nhỉ?

Đang gcAETEsuy ngcAETEghĩ đếnGH nỗi muốngcAETE trMa2efgeo cGHổ, đâm3MG4dv đầGHu vGHào tường,3MG4dv thì3MG4dv bỗngGH ngMa2efghe thấyGH giọnggcAETE GHThương Ma2efgNgô khgcAETEe khẽ:

- TGHiểu TgcAETEường, Ma2efgta ngủgcAETE một lát,Ma2efg gcAETEđến tgcAETErưa gọigcAETE tGHa Ma2efgdậy, cGHhúng gcAETEta Ma2efgra nMa2efggoài ăgcAETEn nhé.

- Ừ!

Sau kGHhi Thương3MG4dv NgôgcAETE GHngủ rồi, tGHôi l3MG4dviền cMa2efghạy vàgcAETEo phòMa2efgng GHngủ mởMa2efg máGHy tí3MG4dvnh 3MG4dvra, GHvừa lướtMa2efg webGH, vừa3MG4dv gcAETEthẫn thờ.

Trong tì3MG4dvnh GHtrạng Ma2efgđầu óc GH trống rỗGHng, tMa2efghời giGHan chạyMa2efg nhanMa2efgh gcAETEnhư gcAETEchó gcAETEdại, đếnGH lúc3MG4dv mắtgcAETE cgcAETEay c3MG4dvay tôiGH mớigcAETE liếc gcAETEnhìn đ3MG4dvồng hồGH hiểnMa2efg 3MG4dvthị giờgcAETE bênGH dưgcAETEới gócGH phảiGH m3MG4dvàn hình.GH Lú3MG4dvc n3MG4dvày đMa2efgã làGH mườgcAETEi tágcAETEm giờ bốnMa2efg mươigcAETE bảyMa2efg phút.

Tôi đứGHng dậ3MG4dvy vậnMa2efg động 3MG4dv tay GHchân gcAETEđã têGH cứngMa2efg, đgcAETEi rMa2efga phònggcAETE kh3MG4dvách, tgcAETEhấy ThươngGH N3MG4dvgô vẫ3MG4dvn đaGHng Ma2efgsay g3MG4dviấc, Ma2efgtư thế khôMa2efgng hMa2efgề gcAETEthay đổi,3MG4dv gcAETExem gcAETEra hMa2efgắn thự3MG4dvc sựMa2efg nggcAETEủ GHrất sa3MG4dvy. ĐừngGH GHnói lgcAETEà bgcAETEữa t3MG4dvrưa, đến nMa2efggay cảgcAETE GHbữa tMa2efgối 3MG4dvcũng khôn3MG4dvg 3MG4dvcần ăn.

Có 3MG4dvlẽ vMa2efgì cgcAETEả ngàygcAETE gcAETEkhông vận 3MG4dvđộng gcAETEnên lúcMa2efg nàyMa2efg tôi3MG4dv cũgcAETEng khô3MG4dvng th3MG4dvấy đgcAETEói, hoMa2efgặc hễMa2efg tâmgcAETE trạngMa2efg khGHông v3MG4dvui lại không3MG4dv GHmuốn ăn.

Đang địnhGH c3MG4dvhuẩn gcAETEbị qu3MG4dvay về GHphòng sMa2efguy ngh3MG4dvĩ tiếgcAETEp gcAETEthì nhgcAETEờ áMa2efgnh sáGHng gcAETElờ mGHờ chiế3MG4dvu quMa2efga ôGH 3MG4dvcửa sổ,Ma2efg tgcAETEôi tGHhoáng thấy GHsắc mặgcAETEt Thương3MG4dv NMa2efggô có3MG4dv gìMa2efg đóGH khGHông bìnGHh thường.

Bật đèMa2efgn lêgcAETEn, hMa2efgình ảnh trướcMa2efg mắtgcAETE khgcAETEiến tôiGH Ma2efgsợ hãi.

Thương NgôGH gcAETEđang nằGHm thẳng đơgcAETE Ma2efgtrên Ma2efgghế soGHfa, mgcAETEồ hGHôi 3MG4dvtúa GHra gcAETEkhắp Ma2efgmặt gcAETEvà đầgcAETEu, hMa2efgai 3MG4dvvai c3MG4dvo lạiMa2efg, môi3MG4dv trắngGH bệMa2efgch như thể3MG4dv đgcAETEang phảMa2efgi chịuGH đựgcAETEng sự3MG4dv đàgcAETEy đọaGH đgcAETEau đ3MG4dvớn. The3MG4dvo 3MG4dvkinh gcAETEnghiệm cGHủa Ma2efgtôi, tìnhGH trạng 3MG4dvnày 3MG4dvchắc cgcAETEhắn kh3MG4dvông Ma2efgphải 3MG4dvdo s3MG4dvay rượu.

Chẳng lGHẽ là3MG4dv bịGH sốt?

Tôi GHlay Ma2efglay nhưn3MG4dvg hắnGH không có3MG4dv phảnGH ứGHng gìMa2efg. GHTôi gcAETEđưa gcAETEtay rGHa sờgcAETE trá3MG4dvn thìgcAETE thấgcAETEy GHlạnh nGHhư bă3MG4dvng. TôMa2efgi 3MG4dvhét lớn3MG4dv vào tGHai hắn3MG4dv nhưnGHg cũngGH 3MG4dvnhư đáGH chìmMa2efg xuốn3MG4dvg biển.

Hãy nógcAETEi ch3MG4dvo tôigcAETE biết, Ma2efgthế nàyMa2efg lgcAETEà thếGH nào?

Tôi hoảMa2efgng hốt.

120, 1103MG4dv, 3MG4dv119, 911...GH hàng loạ3MG4dvt sốgcAETE điệMa2efgn thoạgcAETEi Ma2efghiện GHra gcAETEtrong đầu3MG4dv nh3MG4dvưng cuốigcAETE cùn3MG4dvg Ma2efgtôi GHvẫn bấmgcAETE số 6Ma2efg2580000 GHgọi một3MG4dv cMa2efghiếc taxi.

Bác sĩGH củGHa 3MG4dvloài người chắcgcAETE khôn3MG4dvg lgcAETEo vi3MG4dvệc gcAETEthần gcAETEtiên bgcAETEị ốm.Ma2efg ĐưMa2efgơng nhiênMa2efg, m3MG4dvuốn lMa2efgo GHcũng c3MG4dvhẳng được.Ma2efg ThMa2efgôi thì cứGH Ma2efgtìm sựMa2efg giúgcAETEp đỡGH GHtừ gcAETEphía thMa2efgần gigcAETEới l3MG4dvà tươngMa2efg GHđối Ma2efgan toàGHn. ĐánGHg bugcAETEồn làMa2efg tôi 3MG4dvkhông cógcAETE sốgcAETE GHđiện tgcAETEhoại của3MG4dv TứgcAETE NgưgcAETEu nênMa2efg đànhGH phGHải GHgọi mộtGH chiếcgcAETE tax3MG4dvi đưaMa2efg Ma2efgcon hổ bịGH ốm3MG4dv này3MG4dv đến3MG4dv đó.

Lúc đMa2efgỡ ThươngGH Ng3MG4dvô dậy,Ma2efg tôi mớiGH pGHhát hiệngcAETE chi3MG4dvếc 3MG4dváo GHlen mỏngMa2efg 3MG4dvmà hGHắn đgcAETEang mặgcAETEc trêGHn ngườ3MG4dvi đãMa2efg ướgcAETEt sũng. gcAETETrông hắnGH giống3MG4dv nhưMa2efg nggcAETEười vừa3MG4dv GHđược vớtMa2efg dưgcAETEới n3MG4dvước lên.

Nhưng đi3MG4dvều nàygcAETE cũng Ma2efgkhông làgcAETE gìgcAETE gcAETEso vMa2efgới gcAETEvũng máuGH lớMa2efgn Ma2efgtrên ghếgcAETE sofa...

Có n3MG4dvhững lú3MG4dvc tôi3MG4dv tMa2efghực sự GHcảm thấGHy kMa2efghâm gcAETEphục mìnMa2efgh. GHVí dụMa2efg như3MG4dv Ma2efglúc gcAETEnày, đốiGH mGHặt vớGHi mộ3MG4dvt hoà3MG4dvn cảnhgcAETE nhMa2efgư hiện trườnggcAETE giếtgcAETE Ma2efgngười mMa2efgà gcAETEtôi vẫngcAETE giữGH đượcGH Ma2efgbình tĩnh3MG4dv. ĐMa2efgúng lGHà phgcAETEi thường.

Sau kGHhi gcAETEkiểm gcAETEtra GHmột lưMa2efgợt, tôi n3MG4dvhanh chón3MG4dvg phánMa2efg đoánGH Ma2efgra rằngMa2efg vếtMa2efg gcAETEmáu nàyMa2efg là3MG4dv củMa2efga Thư3MG4dvơng Ng3MG4dvô, vì3MG4dv lưnGHg hắnGH có v3MG4dvệt đỏMa2efg tíaMa2efg Ma2efgvà đangcAETEg chảyMa2efg rGHa thMa2efgứ cMa2efghất GHlỏng noMa2efgng nóng.

Tôi tìgcAETEm Ma2efgmột chiếGHc á3MG4dvo khoác bôn3MG4dvg Ma2efgdày gcAETEmặc chMa2efgo hắMa2efgn, sgcAETEau đógcAETE hổnMa2efg hgcAETEển lôMa2efgi Ma2efghắn xuống3MG4dv dưgcAETEới nhàgcAETE, tốngGH vào tr3MG4dvong xGHe. TôiGH thấy3MG4dv cgcAETEảm ơnGH mGHùa nàyMa2efg Ma2efgvì 3MG4dvai a3MG4dvi cũng3MG4dv gcAETEmặc nhiềGHu nMa2efghư chiếcGH Ma2efgbánh chưng vậgcAETEy. N3MG4dvếu l3MG4dvà mù3MG4dva hgcAETEè, chMa2efgúng tMa2efgôi chắGHc Ma2efgchắn vGHì khôngMa2efg 3MG4dvcó cMa2efgách gcAETEnào cgcAETEhe vếtgcAETE GHmáu m3MG4dvà bị dẫnMa2efg tgcAETEhẳng đế3MG4dvn đồn3MG4dv cảnhgcAETE sáGHt rồi...

Thương NGHgô vẫnMa2efg chgcAETEưa tỉnh. Tôi3MG4dv ngGHhĩ chuyệnGH lần3MG4dv nàygcAETE khi3MG4dvến hắngcAETE hônGH mMa2efgê sâGHu, 3MG4dvchắc 3MG4dvchắn trMa2efgong ngườMa2efgi hắngcAETE rấ3MG4dvt khó chịuGH. Vậ3MG4dvy màMa2efg h3MG4dvắn v3MG4dvẫn ngcAETEghiến rănggcAETE Ma2efgchịu đựn3MG4dvg, Ma2efgtừ gcAETEđầu 3MG4dvđến cuố3MG4dvi Ma2efgkhông kê3MG4dvu mộtMa2efg tiếng, Ma2efg thật gcAETEgan lì.

Đến quáMa2efgn thịtgcAETE gcAETEnướng Mãnh GHNgưu, tgcAETErông t3MG4dvhấy NgưMa2efgu GHBôn, tôgcAETEi liềgcAETEn nói3MG4dv q3MG4dvua tMa2efgình hình.3MG4dv AngcAETEh tMa2efga lGHập tứMa2efgc đưa chúng3MG4dv tgcAETEôi đến3MG4dv khMa2efgu gcAETEnhà 3MG4dvgần đ3MG4dvó, bảogcAETE tMa2efgôi đợi3MG4dv ở3MG4dv sMa2efgảnh, còngcAETE angcAETEh tMa2efga dGHìu ThươngGH 3MG4dvNgô vào gcAETEphòng khách.

Trong lúc3MG4dv gcAETEnày, Ma2efgtôi vẫn vôGH cùgcAETEng đMa2efgiềm tĩnhGH, điềmGH tĩ3MG4dvnh Ma2efgđến lạgcAETE lùng.

Còn nửaMa2efg 3MG4dvtiếng Ma2efgnữa 3MG4dvlà mườigcAETE hai g3MG4dviờ Ma2efgđêm thìgcAETE N3MG4dvgưu 3MG4dvBôn điGH rGHa, trêngcAETE tGHay cMa2efgầm chiếcGH áogcAETE bGHị m3MG4dváu thấ3MG4dvm ướtGH mGHột ngcAETEửa của Thương3MG4dv NgôgcAETE, t3MG4dvrông thầnGH sGHắc anGHh chàngcAETEg 3MG4dvcó gcAETEvẻ mệt3MG4dv mỏi:

- ChịgcAETE 3MG4dvdâu yê3MG4dvn tâm, GH không vấ3MG4dvn Ma2efgđề GHgì lớMa2efgn đâMa2efgu, n3MG4dvghỉ ngcAETEgơi vàgcAETEi nGHgày làMa2efg khỏi.

Nghe thế,Ma2efg tôiGH lạGHi khônggcAETE bình tĩnGHh Ma2efgđược nữgcAETEa, bước3MG4dv gcAETEnhanh Ma2efgđến túMa2efgm GHcổ áGHo 3MG4dvNgưu Bôn3MG4dv, nói3MG4dv GHmột tràng:

- Rố3MG4dvt cuộcGH anMa2efgh tGHa có chuyệgcAETEn Ma2efggì? ChẳngMa2efg phảgcAETEi cáMa2efgc ngưGHời GHlà thầnMa2efg tiMa2efgên 3MG4dvsao? gcAETESao thMa2efgần tiêngcAETE l3MG4dvại bịgcAETE chảy máuMa2efg? GHSao cògcAETEn Ma2efgbị GHhôn mê3MG4dv? SaGHo lạ3MG4dvi gcAETEnhư thểgcAETE sắGHp cGHhết đếgcAETEn GHnơi vậy?

Ngưu Bôn3MG4dv thấy3MG4dv tôiMa2efg kích đ3MG4dvộng nhGHư vậy,3MG4dv anMa2efgh 3MG4dvta cGHhỉ Ma2efglặng lẽgcAETE nhìMa2efgn, nói:

- GHChị s3MG4dvợ Ma2efgrồi, đúng không?

Tôi ngGHẩn Ma2efgngười trong GH giây lágcAETEt rồgcAETEi bỗngMa2efg như3MG4dv quảgcAETE bgcAETEóng bịMa2efg chGHâm kgcAETEim, 3MG4dvnhanh chóngMa2efg gcAETExẹp lép.Ma2efg TôiGH buôn3MG4dvg Ngưu BônMa2efg raMa2efg, ng3MG4dvồi thụpgcAETE xuGHống gh3MG4dvế, cóMa2efg lẽ3MG4dv Ma2efgvì chưgcAETEa ăn3MG4dv cơgcAETEm nêMa2efgn to3MG4dvàn tgcAETEhân mgcAETEềm nhGHũn, không GHcòn ch3MG4dvút GHsức lMa2efgực nàMa2efgo, lònMa2efgg bàn3MG4dv taMa2efgy và3MG4dv 3MG4dvtrán đềuGH gcAETEvã mồMa2efg hôi.

Được rGHồi. Tô3MG4dvi thừagcAETE nhận, Ma2efg không phảiMa2efg gcAETEvì đói,3MG4dv Ma2efgmà vìgcAETE 3MG4dvsợ hãi.

Tôi thựgcAETEc sGHự thấyGH sợ,GH cứ nghĩgcAETE đgcAETEến dángGH vẻ3MG4dv gcAETEThương Ngô3MG4dv lúgcAETEc trước,Ma2efg cáigcAETE dáng3MG4dv gcAETEnhư sGHắp 3MG4dvchết tớiGH nơi...

Nhưng thầMa2efgn tiêMa2efgn cũGHng có thMa2efgể chếtMa2efg sao?

Tôi GHcố égcAETEp mìgcAETEnh đMa2efgiều chỉnh nhgcAETEững sMa2efguy ngh3MG4dvĩ lgcAETEinh t3MG4dvinh trogcAETEng đầugcAETE, mgcAETEiễn cưỡnGHg gcAETEhổi GHphục lạigcAETE vẻgcAETE đigcAETEềm đạ3MG4dvm tGHrên mặt, nói:

- Thươ3MG4dvng NMa2efggô vGHốn đ3MG4dvã bị tGHhương đúngGH kgcAETEhông? GHSao lạigcAETE GHnhư vậy?

Ngưu Bôn3MG4dv Ma2efgim lặng.

- BịMa2efg thưMa2efgơng GHtừ 3MG4dvkhi nào?

Ngưu Bô3MG4dvn vẫnGH khôgcAETEng trả lời.

Tôi đànGHh gcAETEtự mìnhMa2efg nGHhớ lại, nói:

- gcAETECó phảigcAETE 3MG4dvcó liêMa2efgn q3MG4dvuan đến cái3MG4dv tàGH khgcAETEí ggcAETEì đógcAETE màMa2efg aMa2efgnh 3MG4dvta đãgcAETE từngGH nhắcGH 3MG4dvđến không?

Ngưu gcAETEBôn lắ3MG4dvc đầ3MG4dvu, tiếgcAETEp tục gcAETEim lặng.

Thái độGH "gcAETEđánh chết cũngGH khGHông GHkhai" Ma2efgnày kGHhiến tgcAETEôi muốnMa2efg GHphát điêngcAETE nhưngMa2efg trướcMa2efg gcAETEmặt mMa2efgột gcAETEanh chMa2efgàng khôi nggcAETEô, tGHrầm tính,Ma2efg yếgcAETEu đuối,GH gcAETEtôi GHthực sgcAETEự khônMa2efgg GHthể phátGH GHtiết được,Ma2efg ngcAETEên đành ní3MG4dvn nhịn.

- VậgcAETEy th3MG4dvì an3MG4dvh 3MG4dvcũng phải cGHho t3MG4dvôi biếtMa2efg tạiMa2efg sMa2efgao an3MG4dvh 3MG4dvta đagcAETEng khỏMa2efge mạnGHh nhMa2efgư vậgcAETEy, độgcAETEt nhiêMa2efgn hôGHm naMa2efgy lạiMa2efg 3MG4dvra nông nỗi3MG4dv này?

Ngưu Ma2efgBôn GHdo dựgcAETE mộMa2efgt hồi, gcAETE cuối cùnggcAETE cũng3MG4dv mMa2efgở miệng:

- ThựGHc rMa2efga vgcAETEết thgcAETEương trên ngườGHi a3MG4dvnh ấMa2efgy Ma2efgchưa khgcAETEi 3MG4dvnào là3MG4dvnh. TGHhời gigcAETEan này3MG4dv hoàgcAETEn gcAETEtoàn dựa3MG4dv vgcAETEào sự3MG4dv Ma2efgtu dưỡng GH bấy lâuGH mớgcAETEi Ma2efgcó tMa2efghể 3MG4dvmiễn cgcAETEưỡng khốGHng cMa2efghế đượcGH. Th3MG4dvế Ma2efgnhưng 3MG4dvsau kgcAETEhi uGHống rượu3MG4dv, ý3MG4dv thức Ma2efgdần yếuGH đgcAETEi n3MG4dvên mớiMa2efg dẫnMa2efg đgcAETEến việ3MG4dvc gcAETEvết thgcAETEương đột3MG4dv nhigcAETEên táiGH phát.

Tôi Ma2efgsững người.

Thì GHra taGHi h3MG4dvọa nàyGH hoàn togcAETEàn d3MG4dvo hMa2efgai cha3MG4dvi rượ3MG4dvu trắ3MG4dvng gâGHy ragcAETE. NgMa2efghĩ lgcAETEại, gcAETEmột ngườ3MG4dvi 3MG4dvchưa bMa2efgao Ma2efggiờ uốGHng rượu GH là ThGHương NgcAETEgô chắgcAETEc cũngcAETEg khôMa2efgng ngờMa2efg hậgcAETEu qu3MG4dvả lạ3MG4dvi nghiêgcAETEm trGHọng đếngcAETE vậy...

Nhưng n3MG4dvếu khGHông cGHó tai họGHa nàygcAETE, Ma2efgtôi GHmãi mGHãi gcAETEchẳng 3MG4dvbao gi3MG4dvờ bGHiết đượGHc, trênGH ngườiMa2efg hắnMa2efg Ma2efgcó 3MG4dvmột GHvết thương.

- ThầGHn tiên3MG4dv vgcAETEô cùGHng lợi hại,3MG4dv gcAETEsức 3MG4dvmạnh vMa2efgô sogcAETEng, Ma2efgsao cógcAETE thể3MG4dv bgcAETEị thươngMa2efg chứ?

- LàgcAETE tMa2efghần gcAETEtiên khôngMa2efg có Ma2efgnghĩa Ma2efgcái Ma2efggì cgcAETEũng biết,GH khôMa2efgng GHsợ bấtGH 3MG4dvkỳ điề3MG4dvu gìMa2efg Ma2efgvà cũMa2efgng khôn3MG4dvg mạ3MG4dvnh mẽGH gcAETEnhư chgcAETEị nghĩ. 3MG4dv- NMa2efggưu BôGHn kh3MG4dvẽ thởMa2efg dGHài, nói:GH 3MG4dv- Ma2efgChị dâu3MG4dv àGH, gcAETEcó mộgcAETEt số3MG4dv chgcAETEuyện anGHh ấyMa2efg kgcAETEhông muốn 3MG4dvtôi nóGHi vớigcAETE chị.GH TíngcAETEh kGHhí cMa2efgủa aGHnh Ma2efgấy, 3MG4dvchị đãGH sGHống gcAETEcùng mộGHt th3MG4dvời gian3MG4dv, chắc3MG4dv chị cũMa2efgng hiểu.

Tôi cười,gcAETE đáp:

- Ma2efgƯơng n3MG4dvgạnh, k3MG4dvhó chịu.

Ngưu GHBôn cười.

Suy nggcAETEhĩ m3MG4dvột lát,GH tôgcAETEi lại hỏi:

- Nếu3MG4dv ngcAETEhư thGHần tiênMa2efg bị tgcAETEhương, cóGH ph3MG4dvải 3MG4dvcũng Ma2efggiống Ma2efgnhư nhữnggcAETE 3MG4dvđại hiMa2efgệp gcAETEtrong p3MG4dvhim, cáGHch 3MG4dvtốt nhất3MG4dv lGHà dùng nộiGH lựcGH trịMa2efg thưGHơng 3MG4dvđúng không?

- ĐiMa2efgều đóMa2efg lgcAETEà đương nhiên.

- VậyGH việGHc 3MG4dvđi v3MG4dvề giữa c3MG4dvhỗ n3MG4dvày GHvà ngcAETEúi HổMa2efg Gầm,3MG4dv dùnMa2efgg nộGHi tứcGH GHkết t3MG4dvhành mộtgcAETE vi3MG4dvên đơn3MG4dv dMa2efgược GHcó 3MG4dvthể gMa2efgiúp tôi 3MG4dvkhông sgcAETEợ lạnh,gcAETE khônGHg sợMa2efg nón3MG4dvg, GHcó phMa2efgải cũMa2efgng cầgcAETEn đếnMa2efg phápgcAETE lựcgcAETE mớiGH làgcAETEm được?

Ngưu BgcAETEôn chậm3MG4dv rGHãi gậtgcAETE đầu, ngừMa2efgng lgcAETEại giâyMa2efg Ma2efglát, anMa2efgh tMa2efga nó3MG4dvi tiếp:

- CảMa2efg vếtGH tí3MG4dvch kigcAETEa nữa.

Tôi sờgcAETE GHtay lê3MG4dvn cổ.

Cứ cMa2efgoi làgcAETE tôigcAETE đầ3MG4dvn độn Ma2efgthì Ma2efgđến giờGH phúMa2efgt nà3MG4dvy cũngMa2efg đoMa2efgán gcAETEđược rgcAETEa, GHvết tích3MG4dv đMa2efgó gcAETEcơ bảnGH gcAETEkhông phả3MG4dvi l3MG4dvà dấu3MG4dv ấn n3MG4dvụ hôngcAETE gì.

Sao pGHhải l3MG4dvàm 3MG4dvnhững điều này3MG4dv? TạGHi Ma2efgsao c3MG4dvứ phải3MG4dv tự3MG4dv tGHỏ rgcAETEa mạMa2efgnh mẽ?Ma2efg ĐúngMa2efg GHlà đồMa2efg cGHon hổ3MG4dv ng3MG4dvốc nghếch...