Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 10

CHƯƠNG 1bk0 nUoRvs- TìnhecCwAr trạngbk vết thương

 

Sau khecCwAri bốkPio67 mkPio67ẹ đinUoRvs ecCwArchơi một kPio67 vòng tkPio67hỏa thkPio67ê vềbk nưecCwArớc, giữecCwAra chuyếnnUoRvs đnUoRvsi phảinUoRvs ecCwArchuyển sbkang nUoRvsđi tàuecCwAr hecCwArỏa nênnUoRvs kPio67tranh thủ nUoRvs mang kPio67cho tnUoRvsôi đồecCwAr ăn,nUoRvs đbkồ chơibk ecCwArlẫn đồkPio67 dbkùng, nUoRvsnhân tbkiện cũngecCwAr ghbké thămecCwAr nUoRvsluôn, nUoRvskhông ngờ nUoRvscòn nhânUoRvsn ecCwArtiện ngắmnUoRvs đưecCwArợc cnUoRvsả tbkhân thểnUoRvs đẹpecCwAr tươibk nhecCwArư hkPio67oa củaecCwAr mộtecCwAr tênbk nUoRvscon tbkrai lạnUoRvs mặt...

Về vnUoRvsấn đềecCwAr nUoRvsyêu đưkPio67ơng, tôi tbkương đốibk tựnUoRvs donUoRvs. ecCwArNgay tbkừ nUoRvsnhỏ tbkôi ecCwArđã lnUoRvsuôn tâbkm niệmbk "ecCwArLà cnUoRvson gái,bk phải ykPio67êu ngườinUoRvs nUoRvsđàn ônkPio67g tửbk tế"bk. TrecCwArên kPio67con đườnnUoRvsg yêubk, tônUoRvsi chạynUoRvs hkPio67ùng bkhục, chếkPio67t cũng khônUoRvsng nnUoRvsgoái đầunUoRvs lại.

Bố mẹnUoRvs lkPio67uôn bkáp decCwArụng phương phnUoRvsáp giáobk dụcecCwAr rấtnUoRvs phóngecCwAr khoánkPio67g vớibk nUoRvstôi, chỉecCwAr cókPio67 nUoRvsduy nhecCwArất hbkai yêuecCwAr cầu,bk một kPio67 là "kPio67Phải bkhọc tốt",bk ecCwArhai lkPio67à "KhônkPio67g đượcbk chịbku thiệt".

Về yênUoRvsu cầuecCwAr thnUoRvsứ kPio67hai, cụkPio67 thể đốibk vớinUoRvs nUoRvsvấn đềkPio67 nUoRvsquan ecCwArhệ ecCwArnam nữ,bk mẹecCwAr tônUoRvsi gikPio67ải thícnUoRvsh: TrướckPio67 khkPio67i kPio67có kPio67được tờkPio67 đăng kPio67 ký kkPio67ết ecCwArhôn, nhkPio67ất nUoRvsđịnh phảiecCwAr gnUoRvsiữ ckPio67hiến lũyecCwAr cnUoRvsủa mình.

Vì tkPio67hế, cảnkPio67h tbkượng nnUoRvsgày hôm kPio67nay hecCwAroàn ecCwArtoàn nónUoRvsi kPio67rõ rằnnUoRvsg, chinUoRvsến lũybk củanUoRvs tôiecCwAr nUoRvsđã thấtkPio67 thủ...

Tôi nnUoRvsghĩ mecCwArình nUoRvsnên lắckPio67 lắc ckPio67ái đầuecCwAr nhưnUoRvs kPio67vừa cecCwArắn thbkuốc, đểnUoRvs nhữngecCwAr dòbkng necCwArước kPio67mắt đaunUoRvs khkPio67ổ baecCwAry tứbk tungkPio67, đồngecCwAr thời khócbk nấcbk lên,nUoRvs nkPio67ói nnUoRvshững ckPio67âu thừabk thãikPio67 nhbkư: nUoRvs"Không pecCwArhải vnUoRvsậy, kbkhông kPio67phải vậy, khôngkPio67 phảibk nhưecCwAr bốecCwAr bkmẹ trônnUoRvsg tkPio67hấy, bkPio67ố kPio67mẹ ecCwArhãy nUoRvsnghe conUoRvsn giảikPio67 thích..."

Nhưng tôkPio67i ecCwArlại bkkhông nhẫn tâbkm nhìnUoRvsn thnUoRvsấy nUoRvsbố mbkẹ ởecCwAr kPio67tuổi nàkPio67y rbkồi mànUoRvs ecCwArvẫn phảkPio67i nhảykPio67 bkbổ lên,kPio67 bịtecCwAr taiecCwAr, nUoRvsquát mắng: "ConkPio67 nóinUoRvs ecCwArđi, cokPio67n nónUoRvsi bkxem chkPio67uyện nUoRvsnày làbk thecCwArế ecCwArnào, mẹbk khôecCwArng necCwArghe, nUoRvsmẹ không nghkPio67e, mẹecCwAr khecCwArông kPio67muốn ngecCwArhe gbkì hết...".

Nghĩ vậy,bk tôibk checCwAruẩn bị nhảybk ecCwArra ôkPio67m chkPio67ân họbk, gàecCwAro khnUoRvsóc: "Bốbk mẹkPio67 ơikPio67, kPio67con xibkn ecCwArlỗi bốbk mnUoRvsẹ, ckPio67on kPio67là đứaecCwAr nUoRvsbất hiếu, bốecCwAr mnUoRvsẹ bkcứ cokPio67i nhưecCwAr knUoRvshông cónUoRvs đứecCwAra cnUoRvson kPio67gái này...".

Kết quecCwArả lkPio67à cảmecCwAr nUoRvsxúc củakPio67 tôi vẫnkPio67 chưnUoRvsa bộbkc kPio67lộ thìbk bốkPio67 mecCwArẹ đãecCwAr nbkhẹ nnUoRvshàng recCwArời ecCwArkhỏi phòecCwArng ngecCwArủ, ecCwArcòn tâmkPio67 lýecCwAr đóng kPio67 cửa lạecCwAri cnUoRvsho chúnUoRvsng tôi.

Gene dbki truyềnkPio67 củnUoRvsa lobkài người vônUoRvs cbkùng kPio67mạnh, cnUoRvsó thểecCwAr ecCwArsinh rkPio67a kPio67một đecCwArứa coecCwArn kPio67có hệecCwAr bkthống thầnecCwAr kPio67kinh vữbkng hbkơn cả tnUoRvsòa nhàbk đôecCwAr thịkPio67, kPio67thì nUoRvscấu tnUoRvsạo bkbộ phậnkPio67 cbkủa bênnUoRvs cấecCwArp tinecCwArh trùnnUoRvsg vkPio67à kPio67bên nobkãn nUoRvstử tuyệt ecCwAr đối khôecCwArng đượcecCwAr kPio67phép kPio67xem thường.

Do bkđó, tnUoRvsôi cókPio67 lnUoRvsý decCwAro ecCwArtin tưởng rằng,ecCwAr đốibk vớinUoRvs bốecCwAr mẹkPio67 tnUoRvsôi, việckPio67 bktận mkPio67ắt nUoRvsnhìn nUoRvsthấy cobkn gánUoRvsi ecCwArchưa kếtkPio67 hecCwArôn đãkPio67 sống cnUoRvshung vnUoRvsới mộtkPio67 ngưnUoRvsời đànUoRvsn ônnUoRvsg, tbkhực nUoRvsra cnUoRvshỉ làkPio67 cecCwArhuyện nUoRvsto nUoRvshơn hạnUoRvst kPio67vừng, hạecCwArt đỗbk một chútnUoRvs mànUoRvs thôi.

Đương nhiênUoRvsn, tôkPio67i càng cbkó kPio67lý nUoRvsdo tkPio67in rằnbkg, tấtbk bkcả tecCwArhực cnUoRvshất làecCwAr sựkPio67 ybkên lặnkPio67g tnUoRvsrước cơbkn bão...

Tôi khôkPio67ng biếtecCwAr honUoRvsạt kPio67động tâm lecCwArý củakPio67 ThưkPio67ơng NgôecCwAr cókPio67 phonecCwArg phbkú đakPio67 dạnecCwArg necCwArhư tôibk khônnUoRvsg, ecCwArchỉ ecCwArthấy bànkPio67 tkPio67ay bị tônUoRvsi nkPio67ắm lấynUoRvs củanUoRvs hecCwArắn kPio67lúc lạbknh, bklúc nóecCwArng vnUoRvsà ckPio67òn kèmnUoRvs thbkeo triệunUoRvs ecCwArchứng củaecCwAr bkbệnh Parkinson1 nữa.

1 BệnhecCwAr PanUoRvsrkinson ecCwAr(hay còn gọikPio67 lànUoRvs bkPD) ecCwArlà mộecCwArt bkloại rốibk lecCwAroạn thoánUoRvsi bkhóa củaecCwAr hbkệ thầnkPio67 kbkinh trecCwArung ươngnUoRvs, làm nUoRvssuy yếubk bkkhả năecCwArng vậnUoRvsn độnecCwArg, lecCwArời kPio67nói, vàkPio67 cácbk chứckPio67 nănecCwArg kháckPio67.Triệu chứnbkg vậnkPio67 đnUoRvsộng của bệbknh ecCwArlà ruecCwArn, ckPio67ứng, ecCwArchậm chạp,nUoRvs bktư thnUoRvsế nUoRvsbất bkổn định.

Tôi hắnbkg giọnbkg akPio67n ủi:

- ĐóecCwAr lecCwArà bốbk mẹkPio67 tôkPio67i. Anh bkyên tecCwArâm đkPio67i. HọecCwAr nUoRvsđều kPio67là nhữnkPio67g kPio67công dânecCwAr bktốt luônecCwAr tukPio67ân tnUoRvshủ bkpháp luậecCwArt, kPio67sẽ khecCwArông làm gbkì bạoecCwAr lựbkc đâu.

Thương ecCwArNgô lặngbk lẽbk ecCwArkéo chăn lêkPio67n rồnUoRvsi thbku mìkPio67nh ecCwArvào ecCwArđó, kPio67tôi đànhecCwAr phảinUoRvs tecCwArhay bkđổi ckPio67ách nói:

- MkPio67ẹ tôikPio67 bklà giảnecCwArg kPio67viên dạy MỹecCwAr thuậtnUoRvs tronkPio67g bktrường đạinUoRvs ecCwArhọc. Tronbkg cuộcnUoRvs đờkPio67i nbkày, vecCwAriệc bàkPio67 nhìkPio67n nUoRvsthấy đàn ôkPio67ng khnUoRvsông mặcnUoRvs quầnecCwAr ákPio67o cònUoRvsn nhbkiều nUoRvshơn cảkPio67 việnUoRvsc bkanh nUoRvstrông thấkPio67y hkPio67ổ nUoRvscái khỏecCwAra thkPio67ân chnUoRvsạy. Bố tkPio67ôi kPio67lại bkcàng khecCwArông vấnnUoRvs đề.nUoRvs CecCwArái aecCwArnh cecCwAró thìbk ôngkPio67 bkấy cũnbkg cónUoRvs, chẳngecCwAr việnUoRvsc gìbk phải bk mất mặt.

Thương Ngbkô lặkPio67ng lnUoRvsẽ trùm bkchăn lênkPio67 mặt.

Dù thnUoRvsế nào,nUoRvs ecCwArcon dnUoRvsâu xấu đếkPio67n mkPio67ấy cũkPio67ng phảikPio67 gặecCwArp bốbk mnUoRvsẹ chồng,bk ckPio67on tkPio67hú kPio67đẹp cecCwArũng vậynUoRvs, khôngecCwAr nUoRvsthoát ecCwArkhỏi sốnUoRvs mệnh bịkPio67 knUoRvséo bkra bkngoài triểnecCwAr lãm.

May mecCwArà tbkủ quầnbk kPio67áo nUoRvsở trong phòecCwArng tôiecCwAr. bkSau khnUoRvsi ănUoRvsn mặckPio67 chỉkPio67nh tề,ecCwAr ecCwArtôi vkPio67à Tbkhương NgecCwArô đàngecCwAr hoàkPio67ng, nghiêm chnUoRvsỉnh tnUoRvsừ kPio67trong phòngnUoRvs bkbước ra.

Bố tôinUoRvs đecCwArang gábkc chân lênkPio67 xkPio67em tivbki kPio67ở phòngecCwAr khácbkh, ckPio67òn mẹbk thnUoRvsì becCwArận làkPio67m ecCwArbữa sángbk kPio67trong bếpecCwAr. KhôngnUoRvs khí gikPio67a đìnecCwArh ecCwArrất hòakPio67 nnUoRvshã, vuecCwAri vẻ.

Trông thấecCwAry chúkPio67ng bktôi, bố cười,ecCwAr gậtbk bkđầu chàokPio67, nói:

- DậynUoRvs rồibk đấyecCwAr à?

Mẹ nUoRvstôi lạkPio67i tiệnkPio67 mkPio67iệng hỏi:

- CkPio67on yêu,kPio67 conUoRvsn bkmua bákPio67nh bao ckPio67hay nàyecCwAr ecCwArở đâukPio67 ecCwArthế? Bốbk bkvà bkmẹ bktìm mãinUoRvs ecCwArmà khôbkng munUoRvsa được.

Tôi lkPio67ắc đầu:

- ecCwArCon kbkhông biết...

Mẹ tôikPio67 nbkgạc nhiên:

- KhôngkPio67 phảibk cobkn mua sao?

Thương Ngbkô nhỏecCwAr nhẹkPio67 đáp:

- BáecCwArnh becCwArao ckPio67hay đkPio67ó mecCwArua ở bk tiệm bnUoRvsánh bkPio67ao Tiểbku nUoRvsDương, bkcách đecCwArây khoảngbk hơecCwArn nUoRvsba câkPio67y kPio67số ạ.

Mẹ tôecCwAri kPio67quan sábkt hắnbk một lúckPio67, gnUoRvsật gecCwArật đkPio67ầu nUoRvsnhưng nUoRvsnét kPio67mặt bkcàng lộecCwAr vnUoRvsẻ ngạnUoRvsc nhnUoRvsiên hơn.

Là ecCwArcon gecCwArái rukPio67ột củkPio67a mẹbk, tôi ngnUoRvshĩ mìbknh cecCwAró tbkhể hiểunUoRvs vìkPio67 ecCwArsao cónUoRvs sựnUoRvs ngạcnUoRvs nhibkên này.

Hiển nhiênbk việcnUoRvs kPio67đi xa kPio67như kPio67vậy chỉecCwAr đểnUoRvs kPio67mua kPio67mấy ckPio67ái becCwAránh bbkao nUoRvschay bkhoàn toàbkn khôngecCwAr thểecCwAr ecCwArgiải thíchecCwAr đượcbk tại secCwArao secCwArau khbki mkPio67ua về,kPio67 TkPio67hương Ngbkô ecCwArkhông gkPio67ọi tôbki ecCwArdậy ăecCwArn necCwArgay ckPio67ho nUoRvsnóng bkmà lạiecCwAr cbkởi sạch bk đồ rnUoRvsa kPio67quấn lấecCwAry tôi...

Tuy nhiên,ecCwAr nhkPio67ận thấykPio67 sbkự tình nguyệnecCwAr hkPio67ao cbkông tnUoRvsốn nUoRvssức ckPio67huẩn ecCwArbị bữaecCwAr sábkng checCwAro tôiecCwAr cbkủa bkhắn, nênbk sắckPio67 mặtecCwAr mẹ tôikPio67 cũnkPio67g kPio67có chkPio67út nhbkân từ.

Tôi cecCwArhộp lấkPio67y tbkhời cơkPio67 giới thiệu:

- Bố,ecCwAr mẹ,bk đâbky lànUoRvs Thương NgecCwArô... nUoRvs- NgkPio67hĩ mộkPio67t lnUoRvsát, bktôi vộiecCwAr vànbkg nkPio67ói thêmecCwAr bkcả họ:bk nUoRvs- PhókPio67 TecCwArhương Ngô.

Lúc nbkày, bkanh cecCwArhàng Thương ecCwArNgô áonUoRvs kPio67quần checCwArỉnh tề,kPio67 cửkPio67 cecCwArhỉ thanecCwArh thecCwAroát bưbkớc lênkPio67 nửakPio67 bước,nUoRvs hơikPio67 kPio67cúi người. NétkPio67 mặtecCwAr vecCwArà giọngbk necCwArói bklễ phép,nUoRvs tecCwArừ tốnbk đnUoRvsến nỗikPio67 khecCwArông nkPio67hận kPio67thấy vkPio67ẻ ckPio67ăng thbkẳng nào:

- ChákPio67u chnUoRvsào bkhai bác.

Tôi kPio67hết sứckPio67 ngkPio67ạc nhiên.

Vì trướcnUoRvs đókPio67 tôecCwAri tkPio67hực raecCwAr có cnUoRvshút lecCwAro lắnkPio67g, khôbkng biếtnUoRvs nênnUoRvs đểbk Thbkương kPio67Ngô gọiecCwAr ecCwArbố mẹkPio67 mìnecCwArh nhbkư thếkPio67 nkPio67ào. VkPio67ị thần tiênbk nUoRvshai nghìnkPio67 tuổbki vànUoRvs ngườikPio67 pbkhàm kPio67trần mnUoRvsấy chụcnUoRvs tunUoRvsổi, chkPio67o bkdù ecCwArở phươngecCwAr diệnecCwAr tuổi kPio67tác nUoRvshay cbkấp kPio67bậc bkđều nUoRvskhông dễkPio67 phkPio67ân vnUoRvsai vếbk. KhôecCwArng bkngờ hkPio67ắn lạinUoRvs gọinUoRvs trơnnUoRvs trkPio67u, không cbkhút dbko dựkPio67 đếnbk thế.

Bố tecCwArôi bkđứng lên,ecCwAr bnUoRvsắt tay thbkân mậtnUoRvs vớinUoRvs ThươnnUoRvsg NgecCwArô, nói:

- TôiecCwAr gọiecCwAr cháecCwAru lecCwArà Tiểu nUoRvs Phó khônUoRvsng vbkấn đềnUoRvs gìbk chứ?

- Dạ.kPio67 KnUoRvshông vấnkPio67 đềecCwAr gecCwArì ạ.

Bố kPio67tôi bknở nụkPio67 cườkPio67i hiền hòbka, thâkPio67n mnUoRvsật nói:

- ĐnUoRvsi nnUoRvsào. ChúnkPio67g bkta rnUoRvsa ngoài kPio67hút điếukPio67 thuốc.

Thương NgkPio67ô sữngbk người.

- Cbkháu khônbkg nUoRvshút thuốc sao?

Thương ecCwArNgô ecCwArvội gậtnUoRvs đầu, nói:

- kPio67Đương nhiênkPio67 lecCwArà cbkó ạ. CnUoRvshỉ ecCwArcó điềbku, cháu..kPio67. ecCwArđúng lúcnUoRvs checCwAráu ecCwArhút hếtkPio67 tkPio67huốc rồi.

- Khôngbk sabko, nUoRvshút tbkhuốc của bác.

Bố nUoRvstôi hàecCwAro phóngbk rnUoRvsút từ trokPio67ng túecCwAri recCwAra kPio67bao tkPio67huốc vkPio67à cbkhiếc bkPio67ật lửabk rồibk ckPio67hậm rãnUoRvsi đnUoRvsi rnUoRvsa kPio67trước, recCwAra đnUoRvsến cửbka lại nóinUoRvs thêm:

- TrờikPio67 lạnecCwArh tbkhế nàyecCwAr, nhân tiệnkPio67 tbka bkra ngoàibk unUoRvsống kPio67ly rượukPio67 cecCwArho ấmecCwAr người.

Sắc kPio67mặt Thươbkng NgecCwArô bkPio67ỗng trở nUoRvsnên nUoRvstrắng bkbệch, hắecCwArn khẽecCwAr ríbkt mbkột cnUoRvsâu kPio67qua knUoRvsẽ răng:

- NhàkPio67 bkem đúbkng làbk có bk thói nUoRvsquen skPio67áng sớmnUoRvs nUoRvsđã bkuống rượu...

Tôi thấyecCwAr tìnkPio67h hình kkPio67hông ổnecCwAr, bkvội bkkéo nUoRvstay hắnecCwAr ecCwArlại, thnUoRvsầm thì:

- ĐừecCwArng cóecCwAr nónUoRvsi bkvới tôi lkPio67à anecCwArh khôngecCwAr biếnUoRvst húkPio67t bkthuốc, kPio67uống rượunUoRvs đấecCwAry nhé.

Hắn khônnUoRvsg kPio67trả lời,nUoRvs ánh mắtecCwAr nUoRvstỏ vẻkPio67 kecCwArhông hkPio67ề snUoRvsợ chếtbk, giốngnUoRvs bknhư kPio67vị bkanh hùnUoRvsng kPio67hy sinnUoRvsh vecCwArì nghĩakPio67 bklớn, ngẩng ckPio67ao kPio67đầu bướcecCwAr đi.

Tôi kPio67và mẹbk ecCwArthong kPio67thả ăn xkPio67ong bữecCwAra bksáng, nUoRvshai nbkgười vẫnecCwAr chbkưa về.

- TheecCwAro mẹ,ecCwAr bốbk sẽbk lecCwAràm gì ThươngkPio67 Ngô?

Mẹ tkPio67ôi vừanUoRvs qecCwAruét dọn phòbkng ecCwArvừa lạnhkPio67 bklùng đáp:

- kPio67Việc củecCwAra đànnUoRvs ônUoRvsng, phụ nữkPio67 kecCwArhông cầnecCwAr biết.

Sau bkkhi đãecCwAr bkdọn nUoRvsdẹp xongbk xuôi, ginUoRvsọng mkPio67ẹ vẫecCwArn ecCwArlạnh lùng:

- SecCwArao knUoRvshông thấynUoRvs dụngbk cụ phòkPio67ng trecCwAránh củaecCwAr cáecCwArc ecCwArcon đâu?

Tôi nhấnUoRvst tbkhời ecCwArkhông phảnecCwAr ứng gìbk, ecCwArmẹ nóecCwAri tiếp:

- ecCwArCon vànUoRvs ecCwArbố bkcon đều khôngecCwAr phecCwArải kPio67là nnUoRvshững ngườibk bảokPio67 thủbk, luôkPio67n cnUoRvsó quaecCwArn nUoRvsniệm hnUoRvsiện kPio67đại. NhưnnUoRvsg cobkn ecCwArà, dù ecCwArcho recCwArằng sốngnUoRvs ecCwArchung tbkrước hôbkn nhânnUoRvs khôngnUoRvs thiệbkt thòibk kPio67gì, nnUoRvshưng kPio67chưa cướikPio67 đãecCwAr mang bnUoRvsầu tbkhì nkPio67gười cnUoRvshịu thinUoRvsệt chkPio67ắc cnUoRvshắn lkPio67à ckPio67on đấy.

Tôi hiểunUoRvs kPio67ra rồinUoRvs, ýbk củakPio67 mẹ làkPio67 tronnUoRvsg nhnUoRvsà lbkúc necCwArào cbkũng ecCwArphải nUoRvscó baecCwAro cecCwArao secCwAru bkDurex dựecCwAr phòng...

- nUoRvsMẹ, cnUoRvson vkPio67à aecCwArnh tnUoRvsa thật sựbk kkPio67hông phải...

- ThecCwArôi được,ecCwAr tkPio67hôi được, chuyệnkPio67 củecCwAra conUoRvsn, bkbố bkmẹ khkPio67ông quản.

Mẹ bkgạt phăecCwArng lờikPio67 giảecCwAri thích ckPio67ủa tôecCwAri, tbkhẳng kPio67thừng đếnnUoRvs nUoRvsnỗi khiecCwArến tôikPio67 kPio67phải rơikPio67 lệ.nUoRvs TikPio67ếp bkđó, mẹbk lạikPio67 vỗnUoRvs bkmá tôi akPio67n ủi:

- AnkPio67h cnUoRvshàng đnUoRvsó đượcbk đấbky. Quả nhiênkPio67 khôngbk hbkổ bklà cokPio67n cáecCwAri mecCwArẹ, rấtecCwAr biếtecCwAr chọbkn người.

Tôi cườiecCwAr gượng,kPio67 nói:

- MẹnUoRvs thấecCwAry ecCwArvóc dábkng của ngườinUoRvs tnUoRvsa bkđẹp à...

- bkCon bkthì biếnUoRvst ckPio67ái nUoRvsgì? Khi khôngecCwAr ecCwArcó qkPio67uần áokPio67 cnUoRvshe đậyecCwAr nUoRvschính lkPio67à lúcnUoRvs dkPio67ễ necCwArhận rnUoRvsa becCwArản chấtbk cobkn ecCwArngười nhất.

Tôi tnUoRvsin rằbkng, đâykPio67 làkPio67 những bklời tâecCwArm hkPio67uyết từkPio67 knUoRvsinh ecCwArnghiệm củakPio67 mẹ.

Nhớ nămnUoRvs đó,ecCwAr nUoRvsvì mkPio67ẹ bkvào nhầm phònUoRvsng tắmkPio67 necCwAram skPio67inh trbkong trường,bk ecCwArgiữa nUoRvstiếng hòkPio67 hétbk cbkủa đbkám nnUoRvsam sbkinh, mnUoRvsẹ ngắm trúngkPio67 mộtbk ngnUoRvsười decCwArù khkPio67ông mảnnUoRvsh vảiecCwAr chbke bkthân kPio67nhưng lạinUoRvs kPio67hùng decCwArũng, thecCwArản nhibkên ecCwArđứng trước mặtbk mkPio67ẹ. Ngbkười đóbk sanUoRvsu bknày kPio67là bốnUoRvs tôi.

Dù kPio67sau nbkày bnUoRvsố ecCwArtôi cóecCwAr chủnUoRvs động thnUoRvsừa nhận,nUoRvs nUoRvslúc đónUoRvs ecCwArdo bkbố vừanUoRvs uốngkPio67 mbkột lnUoRvsít rượubk NkPio67hị nUoRvsCô ĐầunUoRvs cùngkPio67 vớinUoRvs bạbkn, dẫn đếnecCwAr nUoRvschóng mặt,kPio67 hokPio67a bkmắt, dâbky bkthần kiecCwArnh tnUoRvsạm thecCwArời tbkê nUoRvsliệt kPio67nên hobkàn tobkàn khôkPio67ng biết ecCwArchuyện gnUoRvsì đanecCwArg xảybk ra...

Vừa ngkPio67hĩ đếnecCwAr nUoRvsđây, nUoRvstôi bỗng ngửiecCwAr thấyecCwAr mùkPio67i ecCwArrượu, ecCwArtrong lòecCwArng ckPio67hưa kịpbk thecCwAran tnUoRvshầm bkmột ecCwArcâu "Hỏngbk rồibk", thì nUoRvsđã nkPio67ghe tnUoRvshấy tiếnecCwArg bưecCwArớc cecCwArhân nbkặng necCwArề, sakPio67u đecCwAró trônecCwArg thấybk bkPio67ố tnUoRvsôi ecCwArdìu TkPio67hương NgnUoRvsô lảo đảnUoRvso tiếnkPio67 vào.

Tửu kPio67lượng củanUoRvs bốbk bktôi rất bkkhá, ôngbk gầecCwArn nnUoRvshư khecCwArông cbkó ecCwArđối thủkPio67. Đôibk lúkPio67c tnUoRvsôi cnUoRvsòn ngbkhi ngờkPio67 rằngbk nUoRvscó khkPio67i kPio67bố từng lecCwArà ngườikPio67 lnUoRvsàm nUoRvsrượu trênecCwAr thibkên đìnhkPio67, bkvì uốnnUoRvsg kPio67trộm rbkượu nkPio67ên bịnUoRvs đànUoRvsy xuecCwArống trần gian.

Nhưng dkPio67ù kPio67có ecCwArgặp phải kPio67 tiên tửunUoRvs thật,nUoRvs nUoRvsThương NgkPio67ô cnUoRvshắc cnUoRvsũng khecCwArông bksay đếnbk tkPio67hất tecCwArhểu thếecCwAr nàkPio67y, vìecCwAr theo nUoRvstính khíecCwAr củecCwAra hắn,ecCwAr ecCwArcùng lắmnUoRvs làkPio67 khôngnUoRvs uống.

Có thểkPio67 ecCwArvì tnUoRvsrước mặtnUoRvs bố tôi,ecCwAr nênecCwAr hắnbk tkPio67hực kPio67sự vôecCwAr cùngecCwAr nkPio67ể nang...

Tôi nkPio67hìn dákPio67ng vecCwArẻ đứng khôkPio67ng vữngbk củbka ThnUoRvsương nUoRvsNgô, thởkPio67 than:

- BốnUoRvs kPio67và ankPio67h nUoRvsta uốngkPio67 nhiều không?

- kPio67Không nnUoRvshiều. ecCwArBố uống nnUoRvsửa lnUoRvsít, cậbku kPio67ta uốngecCwAr mkPio67ột lít.kPio67 KecCwArhông phảinUoRvs lànUoRvs bkPio67ố cốkPio67 bký nUoRvsép uổnUoRvsng, bkmà cậunUoRvs nUoRvsta tnUoRvsự nkPio67ói bố làbk ecCwArbề trên,ecCwAr cecCwArậu tkPio67a kPio67rất bktôn trnUoRvsọng, nênecCwAr cạnkPio67 chénecCwAr trước.

Như rảnhbk rỗikPio67 kkPio67hông có vecCwAriệc gnUoRvsì lecCwAràm, bốnUoRvs đnUoRvsặt bkThương NkPio67gô ecCwArlên ghếecCwAr sofecCwAra ecCwArrồi cườikPio67 ecCwArnhư DkPio67i LặckPio67 nói:

- BnUoRvsố tưởngecCwAr cậukPio67 chànecCwArg này tửecCwAru lượngecCwAr canUoRvso, aecCwAri dèecCwAr mbkới unUoRvsống hkPio67ai hớecCwArp đãnUoRvs đổecCwAr rồbki, nhưnkPio67g cậunUoRvs kPio67ta rấtecCwAr phobkng độnUoRvs, kiên qubkyết nUoRvsuống cạnUoRvsn ecCwArhai chai.

Lúc nàyecCwAr, mặtkPio67 nUoRvsThương Ngô pecCwArhừng phừngbk nhecCwArư nUoRvsquả nUoRvstáo đỏ,kPio67 nUoRvsnghe nUoRvsthấy giọnnUoRvsg ecCwArnói nêecCwArn gượngbk decCwArậy, khbkông ngờnUoRvs hkPio67ắn vẫnUoRvsn có tbkhể nUoRvsthốt kPio67ra nhữngbk nbkgôn tnUoRvsừ bkrõ ràngnUoRvs, lịnUoRvsch thiệp:

- PhậnnUoRvs kPio67con cháuecCwAr ecCwArtửu lnUoRvsượng không tốt,nUoRvs mokPio67ng becCwArác lượecCwArng thứ.kPio67 LầnnUoRvs bksau, chákPio67u nhấtnUoRvs địnkPio67h sẽnUoRvs chuykPio67ện trnUoRvsò vuecCwAri bkvẻ say sưabk cecCwArùng bác.

Trước nUoRvsnhững lecCwArời nUoRvsnói văn hbkoa trecCwArôi chảykPio67 củaecCwAr hắn,nUoRvs bốecCwAr tôinUoRvs cườinUoRvs phánUoRvs lên.bk bkÔng đậpnUoRvs tbkay vàobk bkPio67ả kPio67vai hắn,bk khiếnecCwAr hbkắn đang nbkgồi xbkiêu vkPio67ẹo lbkiền đổbk necCwArhào xuống.ecCwAr TiếecCwArp kPio67đó, bốbk kPio67quay nUoRvssang tbkôi, ckPio67ười khnUoRvsà khà nói:

- bkChàng nUoRvstrai nànUoRvsy không tồbki. QunUoRvsả nhiênbk khôngbk hnUoRvsổ danUoRvsnh ckPio67on gnUoRvsái bnUoRvsố, rấtecCwAr bikPio67ết chọnkPio67 người!

May mbkà ThươngnUoRvs NecCwArgô không khángbk cựnUoRvs đưecCwArợc kPio67men rưecCwArợu nêbkn đãbk nUoRvslơ mnUoRvsơ ngủnUoRvs kPio67rồi, khbkông tecCwArhì chẳngkPio67 nUoRvsbiết hắnkPio67 secCwArẽ vêecCwArnh ecCwArváo đến mứcnUoRvs nào.

Tôi kPio67không kPio67kìm đnUoRvsược cơnecCwAr tức giận,kPio67 bkgằn giọng:

- BnUoRvsố vàecCwAr bkmẹ thậtnUoRvs ecCwArkhông hổ nUoRvs một bkcặp, đếnkPio67 lecCwArời nónUoRvsi cũngbk giốkPio67ng bkhệt nhabku. Chẳngbk phảinUoRvs tecCwArrước đâynUoRvs bốecCwAr luecCwArôn bkhô hào lànUoRvs phảibk tìkPio67m ckPio67ho bốnUoRvs mộtkPio67 abknh kPio67chàng nghìnbk lecCwAry kkPio67hông skPio67ay sbkao? HơkPio67n nữabk, cònecCwAr ecCwArphải cùngecCwAr bố nuốtbk mânUoRvsy ecCwArnhả khnUoRvsói1 mớinUoRvs được.nUoRvs AecCwArnh ecCwArta đâuecCwAr cónUoRvs đánUoRvsp ứkPio67ng đnUoRvsược yênUoRvsu cầukPio67 đó.

1 ecCwArÝ làbk kPio67hút thnUoRvsuốc lá.

- CkPio67on thìkPio67 hiểnUoRvsu cáecCwAri nUoRvsgì? - Mbkột lầnbk kPio67nữa, vềnUoRvs mecCwArặt ngônUoRvsn ngữbk, bốecCwAr vbkà mẹkPio67 lạkPio67i nUoRvsgiống hecCwArệt nhabku: ecCwAr- LecCwArúc uốnkPio67g rượu, ecCwAr hút tnUoRvshuốc ecCwArchính bklà khecCwAri cbkó tnUoRvshể nhìbkn tkPio67hấy rõnUoRvs nhấkPio67t phẩmnUoRvs ckPio67hất ecCwArcủa mộtecCwAr ngườikPio67 kPio67đàn ông. kPio67Cậu chàecCwArng nUoRvsnày kecCwArhông ecCwArrành cảbk hnUoRvsút nUoRvsthuốc lẫnecCwAr uốnecCwArg rượu,bk nhưbkng dnUoRvsù kPio67ho đếecCwArn nkPio67ỗi nướcbk mắt nướcbk bkmũi gikPio67àn giụecCwAra, bksay đếnkPio67 ecCwArnỗi điecCwAr ecCwArlại liecCwArêu xiêbku, kPio67cũng ecCwArkhông cónUoRvs checCwArút kPio67nào ăkPio67n nkPio67ói hàm hồ.

Bố vecCwArừa nónUoRvsi vừnUoRvsa đưecCwAra tay rnUoRvsa vkPio67ỗ vỗbk máecCwAr tôibk, vềbk mnUoRvsặt bkđộng táckPio67 nUoRvscũng khnUoRvsông kecCwArhác gìbk mẹ:

- nUoRvsCon gecCwArái nUoRvsngốc nghếch ơi,nUoRvs ngưbkời kPio67ta lkPio67àm nhưkPio67 vậykPio67 lkPio67à nUoRvsvì nUoRvscái gìecCwAr? Hơbkn necCwArữa, đànnUoRvs kPio67ông kPio67không húbkt thuốcbk, không uốngkPio67 nUoRvsrượu bkthì ckPio67ó bkgì nUoRvslà khnUoRvsông tốtbk? RốtkPio67 cuộckPio67 chỉbk thỉbknh ecCwArthoảng ecCwArmới làecCwArm bạnUoRvsn rượu,ecCwAr bạn thuốbkc củakPio67 tbka tbkhôi. ecCwArCó ecCwArthể khỏkPio67e mạnhecCwAr ecCwArđi cecCwArùng cnUoRvson tecCwArrên suốtecCwAr qnUoRvsuãng bkđường bkđời mới làecCwAr ecCwArquan trọkPio67ng nhất.

Thoáng cecCwArái đãecCwAr nnUoRvsâng cấp thkPio67ành chuyệnecCwAr mộtkPio67 đờnUoRvsi rồi.

Tôi hoecCwAràn nUoRvstoàn bnUoRvsất lực, nói:

- BốnUoRvs nbkghĩ kPio67xa qkPio67uá rồibk. Bố kPio67chưa hỏkPio67i xbkem akPio67nh tnUoRvsa làmbk gìkPio67. Bbkố khônnUoRvsg skPio67ợ ankPio67h tkPio67a làbk kPio67ăn ecCwArmày, nUoRvskẻ trộmecCwAr hanUoRvsy kkPio67ẻ cắp sao?

Lúc nnUoRvsày, mẹkPio67 kPio67tôi kéo ecCwAr vali kPio67lại, phátnUoRvs vecCwArào gbkáy tôkPio67i mộtbk cbkái, nói:

- BecCwArố kPio67mẹ bkkhông qecCwAruan tbkâm cậu tecCwAra làmkPio67 gì,nUoRvs chbkỉ cầnnUoRvs cbkậu ecCwArta thậtbk lòngecCwAr vớkPio67i cbkon làecCwAr bkđược. HơnUoRvsn nữecCwAra, nnUoRvsgôn tkPio67ừ, cử kPio67chỉ củabk kPio67tên nhnUoRvsóc necCwArày, kPio67nhìn qkPio67ua làbk bnUoRvsiết đượckPio67 giáobk dụcnUoRvs tnUoRvsử ecCwArtế. VềecCwAr phươngkPio67 diệnecCwAr khbkí chất cũnecCwArg khbkông tecCwArồi, ecCwArnhư thbkế cbkòn nUoRvském cỏikPio67 bkgì nữa?

Bố tôecCwAri đbkỡ lấkPio67y vnUoRvsali nói:

- NếkPio67u nhưecCwAr khôngecCwAr lnUoRvsọt được ecCwArvào mắtecCwAr nUoRvscủa bốecCwAr mbkẹ, cokPio67n tưởngkPio67 ecCwArcậu tnUoRvsa snUoRvsau khbki đkPio67i vớinUoRvs bốbk rồikPio67 nUoRvscó thểkPio67 bkchân tecCwAray đbkầy đủ tkPio67rở nUoRvsvề sao?

Tôi chkPio67ẳng nUoRvscòn biếecCwArt nói gì.

Sau kkPio67hi ởnUoRvs chnUoRvsỗ tôkPio67i haecCwAri tiếng bnUoRvsốn kPio67mươi phúkPio67t, bốkPio67 mẹkPio67 vộinUoRvs đbki chbko bkkịp ecCwArchuyến tàu.

Trong khoecCwArảng thờibk giakPio67n ngecCwArắn ngủi đónUoRvs, Thbkương NgônUoRvs đãnUoRvs uốnbkg hnUoRvsai nUoRvschai rượunUoRvs trnUoRvsắng, hnUoRvsút nUoRvsmột baecCwAro bkthuốc, ckPio67hinh pecCwArhục được ôngecCwAr kPio67bố lubkôn cnUoRvsoi trkPio67ọng nbkội tânUoRvsm cnUoRvsủa tôiecCwAr. CònkPio67 kPio67nữa, nkPio67gay lầecCwArn gặpbk đầukPio67 tiênUoRvsn, mẹ tecCwArôi đkPio67ã nhkPio67ìn thbkấy hecCwArết hoàbkn kPio67toàn bkcon ngườikPio67 hắn,bk nUoRvssau đóecCwAr cộngbk thênUoRvsm sựkPio67 giảecCwAr vờnUoRvs rất thnUoRvsích hợkPio67p, hecCwArắn đãkPio67 chbkinh ecCwArphục bbkà mẹecCwAr vốnbk chỉbk nhbkìn nhậnkPio67 becCwAriểu hikPio67ện nUoRvsbên ngobkài. Thật khbkông phụcbk khecCwArông được.

 

Sau khbki tibkễn bốkPio67 mẹnUoRvs về, tecCwArôi tecCwArhấy Thưbkơng NkPio67gô ecCwArđang nằmnUoRvs ngủkPio67 ngkPio67on lànhnUoRvs trênecCwAr nUoRvsghế sbkofa. KecCwArhuôn mặtbk đỏbk nUoRvshồng của nUoRvshắn trôngbk tkPio67hật kPio67đáng yêu.

Tôi rónkPio67 rénUoRvsn nUoRvsđến bêkPio67n cạnh, ngnUoRvsồi xổmbk xuốngbk quabkn sáecCwArt thậtnUoRvs kỹbk. TôikPio67 lbkẩm bẩmnUoRvs kPio67một mình:

- Abknh đnUoRvsừng nUoRvscó giốnbkg nhưnUoRvs Bạch nkPio67ương bktử bkđấy, hễecCwAr uốnecCwArg kPio67say lkPio67à bkhiện nguyênkPio67 hkPio67ình. Tbkàng trữnUoRvs kPio67động vậtecCwAr bảobk kPio67vệ cấp mộtkPio67 bkcủa quốckPio67 giecCwAra làbk phảnUoRvsi bkngồi tù...

Chưa kPio67dứt lờinUoRvs kPio67đã tbkhấy hai mắnUoRvst kPio67luôn kPio67nhắm kPio67nghiền kPio67của nUoRvshắn kPio67mở tecCwAro, nhìkPio67n thẳnnUoRvsg, tecCwArôi ecCwArgiật nảybk mình.

- CoecCwArn yêu...

-... KhôngkPio67 đượcnUoRvs gbkọi tôi nUoRvs như vậy!

- CoecCwArn ykPio67êu, cnUoRvson yêecCwAru, con yêu...

Thương Ngbkô dkPio67ùng cáibk giọng nUoRvs lè nhecCwArè nóikPio67 đbki nóiecCwAr lạiecCwAr cáchkPio67 bnUoRvsố mnUoRvsẹ gọibk tecCwArôi hbkồi bkbé rồinUoRvs ecCwArcười pecCwArhá lên.

Tôi bknhìn tbkrừng trừng vàobk mắtbk hnUoRvsắn qkPio67uan sábkt thậbkt ecCwArkỹ, dùecCwAr bkđôi mắnUoRvst cónUoRvs chúbkt mơkPio67 màbkng nhưngecCwAr trônbkg vẫnUoRvsn rấtecCwAr tỉnh:

- AnkPio67h giảnUoRvs vờecCwAr say!

- bkTa đkPio67âu có.nUoRvs.. kPio67- Hắnbk hiền nUoRvs lành ngồnUoRvsi dậykPio67: ecCwAr- TkPio67a chkPio67ưa từkPio67ng uốngnUoRvs rbkượu nênkPio67 đnUoRvsã ecCwArsay thậecCwArt, ecCwArchỉ cóbk đikPio67ều vkPio67ẫn cốbk gecCwArắng giữ bkcho tinecCwArh thầnnUoRvs tỉnhecCwAr tákPio67o mecCwArà thôi.

- bkVậy nhữngkPio67 lờnUoRvsi bốnUoRvs mẹ tôiecCwAr nUoRvsnói vớinUoRvs tnUoRvsôi lnUoRvsúc trước...

Hắn cecCwAràng bktỏ kPio67ra kPio67vô tội hơn:

- Đểbk kPio67không lànUoRvsm phiềnnUoRvs đến cnUoRvsuộc nóinUoRvs chuyệnbk kPio67của mkPio67ọi ngườiecCwAr, bkta ecCwArchỉ cnUoRvsó thểecCwAr gibkả vờkPio67 bấtbk tỉnUoRvsnh nnUoRvshân sựecCwAr thôi.

Từ xấuecCwAr ecCwArhổ chuykPio67ển thành tứcecCwAr gnUoRvsiận, nhecCwArưng tnUoRvsôi checCwArẳng biếtkPio67 lnUoRvsàm cáchkPio67 nàbko, đbkành pnUoRvshải kPio67đi bkxử lýkPio67 túnUoRvsi qnUoRvsuà nUoRvsmà bốnUoRvs mkPio67ẹ mang đến.

Thương NgônUoRvs chốngecCwAr tay kPio67 lên nUoRvstrán nnUoRvshìn tecCwArôi lecCwArục bới,nUoRvs nói:

- BốkPio67 mnUoRvsẹ bkem rấtecCwAr ecCwArthú vị!

- kPio67Đương kPio67nhiên rồi.

- bkHọ đốibk xửkPio67 vớiecCwAr enUoRvsm thật tốt.

- bkNói thừa.

Thương NgôecCwAr khbkẽ mỉmkPio67 cười rồinUoRvs thkPio67ở than:

- nUoRvsBây giờnUoRvs tbka đkPio67ã nUoRvshiểu bkvì sao ecCwArem vấnkPio67 vươecCwArng thecCwArân phậnUoRvsn kPio67làm nkPio67gười đếkPio67n thbkế. ecCwArEm kbkhông kPio67muốn rờinUoRvs bkxa họnUoRvs đúng không?

Tôi bĩkPio67u ecCwArmôi, bnUoRvsiểu thbkị câu bkhỏi nUoRvsngớ kPio67ngẩn đnUoRvsó kbkhông đánUoRvsng đểecCwAr tecCwArrả lời.

- ThếkPio67 nhưngkPio67 bkmột ngàybk nào nUoRvsđó hnUoRvsọ cũngecCwAr bksẽ chếkPio67t đi.

Tôi becCwArực dọc:

- ThecCwArần ecCwArtiên cũnnUoRvsg pkPio67hải chết ecCwArđúng không?

Thương Ngbkô chỉecCwAr cười, đápbk lạnUoRvsi mộtecCwAr câukPio67 chảecCwAr liênbk quan:

- TiểnUoRvsu Tbkường, ecCwArnếu ekPio67m muốnUoRvsn làm ngườinUoRvs tbkhì tkPio67a sẽecCwAr ởecCwAr lạnUoRvsi nơikPio67 nàyecCwAr vecCwArới em.

Tôi ckPio67ó ngbkhe thấbky câu nóiecCwAr củecCwAra hắn,ecCwAr nhưngecCwAr nUoRvskhông skPio67ức đâkPio67u mànUoRvs skPio67uy nghecCwArĩ necCwArhiều, nUoRvsvì tecCwArrong lúbkc vớikPio67 taecCwAry lên ngăkPio67n ecCwArkéo, tôibk thbkấy ecCwArcó ecCwArmột tấmecCwAr thiệpnUoRvs mờiecCwAr rơikPio67 nUoRvsra tnUoRvsừ cuốnbk tecCwArạp kPio67chí cũ.

Trên bkđó kPio67có gkPio67hi bktên nUoRvscô dâu vkPio67à nUoRvschú rể:kPio67 TrươnecCwArg ThầnecCwAr bk- HạkPio67 bkAn Kiệt.

Tôi bkthẫn thkPio67ờ cầmecCwAr tấm thiệpkPio67 trênecCwAr tkPio67ay, tnUoRvsheo skPio67uy đoáecCwArn, đâkPio67y cókPio67 lẽnUoRvs lànUoRvs secCwArau kbkhi biếecCwArt Trươbkng ThầnnUoRvs hủbky bỏnUoRvs hônbk lễ, tecCwArôi bkđã tiệnecCwAr tkPio67ay kẹpkPio67 tecCwArấm thiệkPio67p kPio67vào cuốnecCwAr tạpkPio67 cnUoRvshí kPio67nào đó.bk SaecCwAru kPio67đó lecCwArại tiệnecCwAr tay ecCwArmang kPio67nó vềkPio67 nnUoRvshà, rồibk tbkiện kPio67tay vứbkt ecCwArnó vnUoRvsào gócnUoRvs necCwArào đó,nUoRvs rồinUoRvs ecCwArban nãyecCwAr lạbki tiệnnUoRvs tabky giở necCwAró ra...

Thế nhưngbk nhbkững bkđiều này khôngnUoRvs phảnUoRvsi lànUoRvs trọngkPio67 điểm,ecCwAr qubkan trọngecCwAr lbkà cbkô HạkPio67 ecCwArAn bkKiệt vkPio67à Anglbke Hạbk cbkó likPio67ên quan đkPio67ến nkPio67hau không?

An nUoRvsKiệt ecCwAr- Angle...

Nếu bknhư đbkúng lecCwArà mộtnUoRvs người thìkPio67 bkthế nàonUoRvs nhỉ?

Đang subky nbkghĩ đếnbk nỗi muốnkPio67 trekPio67o nUoRvscổ, đkPio67âm đầukPio67 vàkPio67o tường,kPio67 thìecCwAr bỗngecCwAr ecCwArnghe thấkPio67y giọecCwArng ThươnecCwArg Nbkgô kkPio67he khẽ:

- TiểunUoRvs TecCwArường, kPio67ta ecCwArngủ một bk lát, đếnkPio67 trưabk ecCwArgọi bkta dnUoRvsậy, chbkúng tkPio67a nUoRvsra ngoecCwArài kPio67ăn nhé.

- Ừ!

Sau khkPio67i ThkPio67ương NgecCwArô ngủecCwAr rồi, tecCwArôi liềkPio67n chạnUoRvsy vàobk nUoRvsphòng ngủnUoRvs mởkPio67 ecCwArmáy tnUoRvsính rabk, kPio67vừa lướtbk kPio67web, vừabk thẫnkPio67 thờ.

Trong tìnkPio67h trạngkPio67 đầnUoRvsu óc trốnUoRvsng recCwArỗng, thờibk ecCwArgian kPio67chạy nnUoRvshanh nhkPio67ư ecCwArchó dạbki, đếnecCwAr lúcecCwAr mắecCwArt cakPio67y canUoRvsy tkPio67ôi mớibk liếc kPio67 nhìn đồngkPio67 hồecCwAr hiểnkPio67 thịkPio67 gecCwAriờ bnUoRvsên decCwArưới bkgóc pkPio67hải mecCwAràn hìnhkPio67. LúcecCwAr nàkPio67y đãnUoRvs làkPio67 mườecCwAri tnUoRvsám gikPio67ờ bốn mưkPio67ơi bbkảy phút.

Tôi đứngecCwAr bkdậy nUoRvsvận động taynUoRvs ckPio67hân kPio67đã bktê cứngbk, nUoRvsđi kPio67ra phecCwAròng khácecCwArh, tbkhấy ThươngecCwAr kPio67Ngô vẫecCwArn đanecCwArg sabky giấc,nUoRvs tưnUoRvs thế khônUoRvsng hbkề tkPio67hay đổi,nUoRvs xbkem rbka hắnkPio67 thựbkc nUoRvssự ngủkPio67 rấkPio67t saynUoRvs. ĐừngecCwAr bknói lànUoRvs ecCwArbữa trưecCwAra, đến nbkgay cảnUoRvs bkPio67ữa tbkối cũngbk nUoRvskhông cầnkPio67 ăn.

Có lẽecCwAr nUoRvsvì cảbk ngàecCwAry khôngecCwAr vận độnUoRvsng nUoRvsnên ecCwArlúc ecCwArnày tôbki cũngkPio67 khôngkPio67 thấybk bkđói, hkPio67oặc bkhễ tâkPio67m trkPio67ạng bkkhông vuecCwAri lại khônkPio67g muốnecCwAr ăn.

Đang địnkPio67h checCwAruẩn bịbk quaecCwAry về phòngnUoRvs subky kPio67nghĩ tiếpkPio67 bkthì necCwArhờ ánhecCwAr sángkPio67 lờecCwAr mờnUoRvs chiếecCwAru qukPio67a ônUoRvs cửakPio67 skPio67ổ, tôinUoRvs thbkoáng thnUoRvsấy sắc mặtkPio67 Thươnbkg Ngôbk cbkó gkPio67ì đókPio67 khônnUoRvsg bnUoRvsình thường.

Bật kPio67đèn lêecCwArn, hìnUoRvsnh ảnh trướcbk mecCwArắt kbkhiến tnUoRvsôi kPio67sợ hãi.

Thương Nbkgô nUoRvsđang nằmnUoRvs tnUoRvshẳng đơ trêkPio67n gnUoRvshế soecCwArfa, mồecCwAr hôinUoRvs nUoRvstúa rbka kbkhắp mặtnUoRvs vàkPio67 đầu,bk nUoRvshai vanUoRvsi cecCwAro lại,bk nUoRvsmôi trắngnUoRvs bệch nhưnUoRvs thểecCwAr đangecCwAr phảikPio67 nUoRvschịu nUoRvsđựng secCwArự đàykPio67 đọaecCwAr kPio67đau bkđớn. TecCwArheo kinUoRvsnh nghecCwAriệm củanUoRvs tôi,ecCwAr tình trạnbkg ecCwArnày chkPio67ắc chắnecCwAr khbkông phảibk ecCwArdo sakPio67y rượu.

Chẳng lkPio67ẽ nUoRvslà bịbk sốt?

Tôi ecCwArlay ecCwArlay necCwArhưng hắn khôngkPio67 ecCwArcó nUoRvsphản ứecCwArng gkPio67ì. bkTôi đưabk tanUoRvsy rbka sờbk tránbk tbkhì thấynUoRvs lạecCwArnh nhưecCwAr băbkng. TôiecCwAr hbkét lecCwArớn vào ecCwArtai hắnnUoRvs nhecCwArưng cnUoRvsũng nhưbk nUoRvsđá chìbkm xkPio67uống biển.

Hãy nóbki ckPio67ho tôecCwAri biết, tkPio67hế nnUoRvsày làbk tkPio67hế nào?

Tôi hoecCwArảng hốt.

120, 11kPio670, 119kPio67, 911... kPio67hàng lecCwAroạt nUoRvssố điệnbk tkPio67hoại hiệnbk ecCwArra tronbkg nUoRvsđầu nhưngnUoRvs cuốibk ckPio67ùng tôiecCwAr vẫnnUoRvs bấmecCwAr số 6nUoRvs2580000 gọiecCwAr mộtbk chiếcbk taxi.

Bác sĩkPio67 củaecCwAr loàikPio67 ngưbkời chắc khôngnUoRvs bklo việckPio67 thầnbk tecCwAriên bịkPio67 ốm.nUoRvs ĐươngnUoRvs nhiêecCwArn, ecCwArmuốn kPio67lo ckPio67ũng cnUoRvshẳng được.kPio67 ThôikPio67 thì cứnUoRvs tnUoRvsìm kPio67sự gibkúp bkđỡ tecCwArừ phíanUoRvs thầnecCwAr giớiecCwAr bklà tecCwArương đốiecCwAr akPio67n toàn.ecCwAr ĐnUoRvsáng buồnkPio67 lnUoRvsà tôi bkkhông cbkó sốnUoRvs điệnkPio67 ecCwArthoại củbka kPio67Tứ NgnUoRvsưu ecCwArnên đànhbk pecCwArhải gọikPio67 mkPio67ột chikPio67ếc tkPio67axi đưbka cobkn hổ bịecCwAr ốecCwArm nànUoRvsy kPio67đến đó.

Lúc đỡnUoRvs ThưkPio67ơng NgnUoRvsô dậy, tôinUoRvs mkPio67ới nUoRvsphát hecCwAriện chiecCwArếc áobk lenUoRvsn mỏnecCwArg nUoRvsmà hecCwArắn đangkPio67 kPio67mặc ecCwArtrên ngưecCwArời đãkPio67 nUoRvsướt sũng. nUoRvsTrông hắecCwArn giốnecCwArg nkPio67hư ngkPio67ười vừakPio67 đượecCwArc vớtecCwAr dướikPio67 nưbkớc lên.

Nhưng nUoRvsđiều nàynUoRvs cnUoRvsũng không làbk bkgì bkso vecCwArới vũkPio67ng mbkáu lecCwArớn trênkPio67 ghếnUoRvs sofa...

Có nhữnecCwArg lúcecCwAr tônUoRvsi thbkực sự cảmkPio67 bkthấy khkPio67âm phụcbk mình.bk VínUoRvs dụkPio67 nbkhư ecCwArlúc nàbky, đốikPio67 mecCwArặt vớikPio67 nUoRvsmột hoecCwAràn cnUoRvsảnh nhưnUoRvs hiệnnUoRvs trường gibkết nnUoRvsgười màbk tônUoRvsi kPio67vẫn kPio67giữ đượcecCwAr bìnhecCwAr tĩnhkPio67. ĐecCwArúng lnUoRvsà bkphi thường.

Sau khnUoRvsi kecCwAriểm tecCwArra bkmột lượt, kPio67 tôi nnUoRvshanh bkchóng phkPio67án ecCwArđoán kPio67ra rằkPio67ng vếtkPio67 mkPio67áu nàyecCwAr lbkà củanUoRvs bkThương NecCwArgô, vnUoRvsì lưnbkg hắbkn cónUoRvs vệt đỏbk tíkPio67a vecCwArà bkđang chảybk kPio67ra thứbk chấtnUoRvs lỏnnUoRvsg nonbkg nóng.

Tôi tkPio67ìm mộbkt chikPio67ếc áo khoábkc bkbông dbkày mặcbk nUoRvscho hắnkPio67, nUoRvssau đónUoRvs hbkổn kPio67hển lbkôi hắkPio67n xuốbkng dưbkới nhàbk, nUoRvstống vào trkPio67ong xkPio67e. kPio67Tôi kPio67thấy cảecCwArm ecCwArơn mùakPio67 nàykPio67 kPio67vì nUoRvsai abki cũnUoRvsng mặcbk nhnUoRvsiều nhnUoRvsư chiếcnUoRvs bánnUoRvsh chưng bk vậy. NếnUoRvsu làbk kPio67mùa hèbk, cecCwArhúng nUoRvstôi chắnUoRvsc chắnUoRvsn kPio67vì khôngbk cókPio67 cánUoRvsch nànUoRvso chnUoRvse vếtkPio67 kPio67máu màbk ecCwArbị dẫn tecCwArhẳng đếnnUoRvs đecCwArồn cảnhbk nUoRvssát rồi...

Thương NkPio67gô vẫnUoRvsn cnUoRvshưa tỉnh. ecCwArTôi nghĩnUoRvs ecCwArchuyện lầnecCwAr nàyecCwAr khiếnecCwAr hắnbk hbkôn mbkê sbkâu, chắkPio67c chắnecCwAr trnUoRvsong ngườikPio67 hắnkPio67 rkPio67ất khó chịkPio67u. VậecCwAry màkPio67 hecCwArắn vẫnkPio67 ngnUoRvshiến ecCwArrăng cecCwArhịu đựnecCwArg, từkPio67 đầunUoRvs đếnnUoRvs cuốinUoRvs khnUoRvsông kecCwArêu mộtkPio67 tiếng, thậtkPio67 gaecCwArn lì.

Đến kPio67quán thbkịt nướng ecCwAr Mãnh NgnUoRvsưu, tbkrông ecCwArthấy NgecCwArưu BônkPio67, nUoRvstôi liềbkn nóibk qnUoRvsua tìbknh hìnnUoRvsh. nUoRvsAnh nUoRvsta lậpecCwAr tkPio67ức đưa ecCwAr chúng tôecCwAri đếnecCwAr bkkhu nkPio67hà ecCwArgần đóecCwAr, bảnUoRvso tôbki đợikPio67 ởnUoRvs sảnkPio67h, còbkn nUoRvsanh ecCwArta decCwArìu Thbkương Nbkgô vào ecCwArphòng khách.

Trong lúcbk nàykPio67, tnUoRvsôi vẫn vkPio67ô cùnkPio67g điềmnUoRvs tbkĩnh, điềmbk tĩnhnUoRvs đếnkPio67 lạkPio67 lùng.

Còn nửabk tiếngkPio67 nữakPio67 lànUoRvs mười hbkai gnUoRvsiờ đêmecCwAr thnUoRvsì NgưnUoRvsu BôecCwArn đikPio67 ranUoRvs, trênecCwAr taecCwAry cầmnUoRvs chiếecCwArc ánUoRvso bịnUoRvs mecCwAráu thấkPio67m ướbkt mộkPio67t nửkPio67a của ThưnUoRvsơng NgnUoRvsô, kPio67trông tecCwArhần sắkPio67c nUoRvsanh chànkPio67g cónUoRvs vẻnUoRvs mệtnUoRvs mỏi:

- ChịnUoRvs nUoRvsdâu ynUoRvsên tbkâm, không vấnecCwAr kPio67đề gìecCwAr lớbkn đâu,bk nghỉnUoRvs ngơikPio67 vàecCwAri ecCwArngày bklà khỏi.

Nghe thế,bk tecCwArôi nUoRvslại không bìnecCwArh tĩnhbk đượecCwArc nữaecCwAr, bướcecCwAr nUoRvsnhanh đếnecCwAr kPio67túm kPio67cổ ecCwAráo NgưnUoRvsu Bbkôn, nkPio67ói mộtecCwAr tràng:

- Rốtbk nUoRvscuộc akPio67nh bkta có chuybkện gnUoRvsì? ChẳnUoRvsng phảikPio67 bkcác ngkPio67ười lànUoRvs thầnecCwAr tiênkPio67 sakPio67o? nUoRvsSao thầnbk bktiên lnUoRvsại bịecCwAr chảecCwAry máu? SecCwArao kPio67còn bkbị kPio67hôn mê?nUoRvs SecCwArao lạikPio67 necCwArhư tkPio67hể sắpnUoRvs cecCwArhết đnUoRvsến nnUoRvsơi vậy?

Ngưu BônnUoRvs kPio67thấy tôiecCwAr kích độngbk nhbkư vậy,bk ecCwAranh nUoRvsta ckPio67hỉ lặnbkg lẽbk nhìn,ecCwAr nói:

- CkPio67hị ecCwArsợ rồinUoRvs, đúng không?

Tôi ecCwArngẩn ngườikPio67 trong gecCwAriây látnUoRvs rồiecCwAr becCwArỗng nnUoRvshư ecCwArquả bónecCwArg bịnUoRvs chnUoRvsâm knUoRvsim, nhanecCwArh chóbkng xkPio67ẹp lnUoRvsép. TôikPio67 bunUoRvsông Ngưu BnUoRvsôn ranUoRvs, ngồinUoRvs thụpkPio67 xuốnbkg ghế,nUoRvs cnUoRvsó lẽbk vìbk cecCwArhưa ăbkn cơbkm bknên tbkoàn thânecCwAr mecCwArềm nUoRvsnhũn, không cònbk chúecCwArt nUoRvssức lựcbk nàokPio67, lnUoRvsòng kPio67bàn tnUoRvsay vàbk tnUoRvsrán đềunUoRvs kPio67vã nUoRvsmồ hôi.

Được rồi.ecCwAr Tôibk thừabk nhận, kecCwArhông phảecCwAri vìkPio67 đóecCwAri, mecCwArà vìecCwAr sợnUoRvs hãi.

Tôi thựcecCwAr snUoRvsự kPio67thấy sợ,nUoRvs cbkứ nghĩ đếnbk dánUoRvsng vẻnUoRvs ThnUoRvsương bkNgô lúckPio67 tnUoRvsrước, cáecCwAri ecCwArdáng bknhư sắpkPio67 chếnUoRvst tớecCwAri nơi...

Nhưng thkPio67ần tiênecCwAr cũngnUoRvs có nUoRvsthể chếtkPio67 sao?

Tôi cốnUoRvs ébkp nUoRvsmình nUoRvsđiều chỉnh nhữecCwArng suecCwAry nbkghĩ linUoRvsnh kPio67tinh trecCwArong đầu,bk miễecCwArn cưỡnnUoRvsg bkhổi phụcbk bklại nUoRvsvẻ điềmnUoRvs đạmbk trênUoRvsn mặt, nói:

- ThưnUoRvsơng bkNgô vốecCwArn ecCwArđã bị thươngecCwAr ecCwArđúng khôecCwArng? kPio67Sao lnUoRvsại kPio67như vậy?

Ngưu kPio67Bôn inUoRvsm lặng.

- BịecCwAr thươngnUoRvs tecCwArừ khbki nào?

Ngưu bkBôn vẫnnUoRvs khôecCwArng trả lời.

Tôi ecCwArđành tkPio67ự bkmình nhớnUoRvs lại, nói:

- CókPio67 phảikPio67 bkcó kPio67liên quanbk đến cánUoRvsi kPio67tà khíbk bkgì đóecCwAr mnUoRvsà anUoRvsnh tecCwAra đãkPio67 từnecCwArg nhecCwArắc đếnkPio67 không?

Ngưu Bôbkn ecCwArlắc đầu,ecCwAr tiếp ecCwArtục iecCwArm lặng.

Thái độecCwAr "đánbkh chết nUoRvscũng khôbkng khabki" ecCwArnày khiếbkn tônUoRvsi mukPio67ốn phátkPio67 đinUoRvsên nhưngnUoRvs bktrước ecCwArmặt mộtbk ecCwAranh chàngbk khôi ngbkô, tkPio67rầm tínhkPio67, bkyếu đuối,bk tôinUoRvs kPio67thực sựbk kbkhông tkPio67hể phnUoRvsát nUoRvstiết ecCwArđược, nnUoRvsên đàecCwArnh nín nhịn.

- VecCwArậy thecCwArì annUoRvsh cũbkng phảkPio67i cho tôkPio67i biếecCwArt tkPio67ại secCwArao bkanh tecCwAra đbkang kPio67khỏe mạnUoRvsnh nhecCwArư vậy,bk đecCwArột nhbkiên bkhôm nanUoRvsy kPio67lại ra necCwArông nỗibk này?

Ngưu BônnUoRvs dbko nUoRvsdự mộnUoRvst hnUoRvsồi, cuối cùnecCwArg cũnkPio67g ecCwArmở miệng:

- nUoRvsThực nUoRvsra vnUoRvsết thươnbkg trên ngườinUoRvs nUoRvsanh kPio67ấy ckPio67hưa kbkhi nàoecCwAr nUoRvslành. ThờikPio67 giaecCwArn nàecCwAry hoàbkn tbkoàn ecCwArdựa vnUoRvsào ecCwArsự bktu decCwArưỡng bấy nUoRvslâu mớinUoRvs kPio67có tkPio67hể miễnUoRvsn cưỡngecCwAr khốnnUoRvsg nUoRvschế bkđược. TnUoRvshế nhưnnUoRvsg kPio67sau khkPio67i uốnkPio67g rượu,ecCwAr ýkPio67 nUoRvsthức dần yếunUoRvs đbki nêkPio67n mớkPio67i dẫnkPio67 đếnbk việbkc vếtbk tecCwArhương kPio67đột nhibkên tkPio67ái phát.

Tôi nUoRvssững người.

Thì rbka tbkai kPio67họa necCwArày hobkàn toàn decCwAro nUoRvshai chbkai rnUoRvsượu trắkPio67ng ecCwArgây rkPio67a. NghĩkPio67 kPio67lại, mkPio67ột ngườkPio67i kPio67chưa kPio67bao gnUoRvsiờ uốngnUoRvs rượecCwAru là ThươngnUoRvs NgôecCwAr ckPio67hắc bkcũng kkPio67hông ngbkờ hnUoRvsậu quảnUoRvs lạinUoRvs nghkPio67iêm trọecCwArng đecCwArến vậy...

Nhưng nếunUoRvs ecCwArkhông cónUoRvs bktai họa này,bk tôkPio67i ecCwArmãi mãinUoRvs chẳnnUoRvsg bkbao giờkPio67 ecCwArbiết đượcecCwAr, trêbkn nbkgười hắbkn ecCwArcó mộbkt vếtecCwAr thương.

- Thầnbk tinUoRvsên vôecCwAr cùnbkg lnUoRvsợi hại, snUoRvsức mkPio67ạnh vnUoRvsô sonkPio67g, nUoRvssao cónUoRvs ecCwArthể bnUoRvsị tbkhương chứ?

- LkPio67à thkPio67ần tiênbk khbkông có nghkPio67ĩa cábki gbkì cbkũng bkbiết, bkkhông sợkPio67 bkbất kỳnUoRvs đibkều gìecCwAr vkPio67à cũnbkg kecCwArhông mạnhecCwAr mecCwArẽ nhưkPio67 chị nnUoRvsghĩ. ecCwAr- NkPio67gưu BnUoRvsôn khẽnUoRvs thởkPio67 kPio67dài, necCwArói: kPio67- ecCwArChị bkdâu ànUoRvs, cnUoRvsó kPio67một bksố cecCwArhuyện anUoRvsnh ecCwArấy không ecCwAr muốn nUoRvstôi ecCwArnói vớkPio67i chị.bk Tínhbk khíkPio67 ckPio67ủa anbkh ấynUoRvs, cecCwArhị đnUoRvsã sốecCwArng cùngbk mộtkPio67 thờnUoRvsi giaecCwArn, chắc chịecCwAr cũnUoRvsng hiểu.

Tôi cười,nUoRvs đáp:

- Ươbkng nUoRvsngạnh, khónUoRvs chịu.

Ngưu BecCwArôn cười.

Suy nbkghĩ ecCwArmột láecCwArt, tôibk lại hỏi:

- NecCwArếu nhưkPio67 thầnUoRvsn tinUoRvsên becCwArị thương, ecCwArcó phảikPio67 cũngnUoRvs giốngbk nhưecCwAr nhkPio67ững đecCwArại hnUoRvsiệp ecCwArtrong phimbk, cáckPio67h tốtecCwAr nnUoRvshất làbk dùng nkPio67ội lecCwArực trịnUoRvs thươngnUoRvs đúngecCwAr không?

- ĐiecCwArều ecCwArđó lànUoRvs đương nhiên.

- Vbkậy việcnUoRvs điecCwAr vnUoRvsề giữa chỗkPio67 nàykPio67 bkvà bknúi nUoRvsHổ Gầm,ecCwAr dùngnUoRvs ecCwArnội nUoRvstức kPio67kết bkthành mộtnUoRvs viênnUoRvs đơnecCwAr dnUoRvsược cókPio67 tbkhể gecCwAriúp tôi khônUoRvsng sợecCwAr lạnh,nUoRvs khecCwArông sợnUoRvs nbkóng, cónUoRvs kPio67phải cbkũng cầkPio67n đnUoRvsến phánUoRvsp lựcecCwAr mớbki lbkàm được?

Ngưu BôkPio67n ckPio67hậm rãikPio67 gậnUoRvst đầu, ngừngnUoRvs lạikPio67 gbkiây lánUoRvst, anbkh nUoRvsta nUoRvsnói tiếp:

- Cảbk vếtnUoRvs tíecCwArch kPio67kia nữa.

Tôi sbkờ ecCwArtay kPio67lên cổ.

Cứ cecCwAroi lnUoRvsà tôikPio67 đầkPio67n độn thìbk đếnbk giờecCwAr pecCwArhút bknày cũkPio67ng đokPio67án đượcecCwAr kPio67ra, vếnUoRvst tícecCwArh đnUoRvsó bkcơ bảnbk kPio67không kPio67phải làecCwAr dấuecCwAr ấn kPio67 nụ hecCwArôn gì.

Sao bkphải làmecCwAr nUoRvsnhững đikPio67ều này? TạecCwAri snUoRvsao kPio67cứ phảnUoRvsi tựnUoRvs kPio67tỏ nUoRvsra mkPio67ạnh mẽ?kPio67 ĐúngkPio67 kPio67là đồnUoRvs conUoRvsn hổbk ngốckPio67 nghếch...