Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 10

CHƯƠNG nXj210 cJ2G- Tìc3FSnh trạngnXj2 vết thương

 

Sau kc3FShi bốcJ2G mXFBDẹ XFBDđi chơinXj2 một vòngXFBD XFBDthỏa thêc3FS vc3FSề nướcfAL7, nXj2giữa cXFBDhuyến đfAL7i pcJ2Ghải chc3FSuyển sacJ2Gng đc3FSi tàufAL7 hỏafAL7 nênXj2n tranc3FSh thfAL7ủ mang chfAL7o tc3FSôi đcJ2Gồ ăc3FSn, đồnXj2 chơicJ2G lẫnfAL7 đồfAL7 dùc3FSng, nhânfAL7 tiệnXj2n c3FScũng ghénXj2 thămnXj2 c3FSluôn, khôncJ2Gg ngfAL7ờ còn nXFBDhân nXj2tiện ngắmnXj2 đưnXj2ợc cảfAL7 thânc3FS c3FSthể đẹpcJ2G tưfAL7ơi nhXFBDư hXFBDoa XFBDcủa fAL7một têcJ2Gn cJ2Gcon c3FStrai lạfAL7 mặt...

Về XFBDvấn đềc3FS XFBDyêu đươngfAL7, tôi tươngXFBD đc3FSối tnXj2ự dfAL7o. fAL7Ngay tc3FSừ nhnXj2ỏ tc3FSôi đãXFBD nXj2luôn tâmnXj2 niệmcJ2G nXj2"Là cc3FSon nXj2gái, phảcJ2Gi yêu nXFBDgười XFBDđàn nXj2ông tửc3FS tế".fAL7 Trêc3FSn cofAL7n đườc3FSng yêuXFBD, tôinXj2 ccJ2Ghạy hùc3FSng hụccJ2G, chếnXj2t cũng khcJ2Gông ngcJ2Goái đầnXj2u lại.

Bố mnXj2ẹ lcJ2Guôn fAL7áp dụng phươngnXj2 pXFBDháp giánXj2o dụcXFBD rcJ2Gất XFBDphóng khoánXj2ng vớic3FS tôXFBDi, chỉc3FS cc3FSó nXj2duy nhấtXFBD hc3FSai yXFBDêu cầfAL7u, mXFBDột là "PhảcJ2Gi hXFBDọc tốXFBDt", XFBDhai fAL7là "cJ2GKhông đnXj2ược chfAL7ịu thiệt".

Về nXj2yêu cầfAL7u thXFBDứ hafAL7i, cụ thểnXj2 đốifAL7 vớinXj2 vấnXFBD đềcJ2G fAL7quan hXFBDệ nXFBDam nữnXj2, mnXj2ẹ tôcJ2Gi giảinXj2 thíchc3FS: Trướcc3FS khc3FSi cXFBDó cJ2Gđược tờcJ2G đăng c3FSký kếc3FSt hnXj2ôn, nhnXj2ất cJ2Gđịnh pXFBDhải giữnXj2 cc3FShiến lũcJ2Gy củac3FS mình.

Vì tnXj2hế, cảnhcJ2G tượngfAL7 ngàcJ2Gy hôm cJ2Gnay hoànnXj2 XFBDtoàn nóic3FS c3FSrõ fAL7rằng, cc3FShiến lũcJ2Gy cJ2Gcủa tnXj2ôi đãfAL7 tcJ2Ghất thủ...

Tôi nghĩcJ2G mìnhnXj2 nênc3FS lắccJ2G lXFBDắc cái đầuc3FS XFBDnhư vừafAL7 cắnnXj2 thcJ2Guốc, cJ2Gđể nhữngc3FS dòngc3FS XFBDnước mfAL7ắt đac3FSu XFBDkhổ bafAL7y tứnXj2 cJ2Gtung, đnXj2ồng thc3FSời khóc cJ2Gnấc lcJ2Gên, nónXj2i nhữngnXj2 câcJ2Gu thừaXFBD cJ2Gthãi XFBDnhư: nXj2"Không phảfAL7i nXj2vậy, kcJ2Ghông pc3FShải vậy, khôXFBDng phảicJ2G nhcJ2Gư bốfAL7 mẹc3FS trônnXj2g c3FSthấy, bốfAL7 mẹnXj2 cJ2Ghãy fAL7nghe cnXj2on gXFBDiải thích..."

Nhưng tXFBDôi lXFBDại khônfAL7g nXj2nhẫn tâm nXj2nhìn thấnXj2y bốXFBD nXj2mẹ c3FSở cJ2Gtuổi ncJ2Gày rồc3FSi mànXj2 vẫc3FSn pnXj2hải nhảynXj2 bfAL7ổ fAL7lên, bc3FSịt taic3FS, quátXFBD cJ2Gmắng: "Con nóifAL7 đic3FS, cnXj2on nXj2nói xnXj2em c3FSchuyện nXFBDày lnXj2à c3FSthế nXFBDào, mXFBDẹ khônXj2ng nghc3FSe, nXj2mẹ không ngfAL7he, mẹnXj2 khfAL7ông muốnnXj2 ngfAL7he gfAL7ì hết...".

Nghĩ vậy,XFBD tc3FSôi chuẩncJ2G bị nhảyfAL7 fAL7ra ônXj2m châfAL7n hc3FSọ, gXFBDào khóc:fAL7 "BốXFBD mẹcJ2G ơcJ2Gi, cofAL7n xifAL7n lcJ2Gỗi bốnXj2 XFBDmẹ, ccJ2Gon lànXj2 đc3FSứa bất nXj2hiếu, bnXj2ố cJ2Gmẹ cJ2Gcứ cJ2Gcoi ncJ2Ghư khôncJ2Gg cóXFBD đứanXj2 coc3FSn gc3FSái này...".

Kết XFBDquả lànXj2 cảnXj2m xnXj2úc của tôicJ2G vẫc3FSn chưXFBDa cJ2Gbộc lộfAL7 thcJ2Gì XFBDbố mẹnXj2 đãnXj2 nnXj2hẹ nhàngcJ2G fAL7rời khfAL7ỏi phòncJ2Gg ngủ,fAL7 còXFBDn tâmfAL7 lýXFBD đóng cửacJ2G lạc3FSi fAL7cho fAL7chúng tôi.

Gene dnXj2i truyềnXFBD củfAL7a loàiXFBD người vôc3FS cùc3FSng mạfAL7nh, fAL7có tcJ2Ghể sifAL7nh rXFBDa mộtnXj2 đứfAL7a coXFBDn fAL7có hệcJ2G thốngc3FS thầc3FSn kcJ2Ginh vữngc3FS c3FShơn cả tòXFBDa ncJ2Ghà đôXFBD thịfAL7, thnXj2ì cấuXFBD tfAL7ạo bộc3FS phậcJ2Gn cfAL7ủa bênfAL7 cấXFBDp tcJ2Ginh tc3FSrùng XFBDvà bcJ2Gên noãnnXj2 tửXFBD tuyệXFBDt đối khôfAL7ng fAL7được phc3FSép c3FSxem thường.

Do đó,nXj2 cJ2Gtôi cófAL7 c3FSlý dXFBDo tcJ2Gin tưởng rằng,c3FS đc3FSối vfAL7ới bốfAL7 mẹc3FS tôfAL7i, vXFBDiệc tcJ2Gận mắtXFBD XFBDnhìn tc3FShấy ccJ2Gon gnXj2ái cJ2Gchưa kc3FSết hônfAL7 đãfAL7 sốncJ2Gg chung vc3FSới cJ2Gmột ngườXFBDi cJ2Gđàn c3FSông, thựcfAL7 rnXj2a chỉfAL7 c3FSlà chuyệnc3FS tfAL7o hfAL7ơn hạfAL7t vfAL7ừng, hXFBDạt XFBDđỗ một chúfAL7t mc3FSà thôi.

Đương nhiêXFBDn, cJ2Gtôi càng cócJ2G lýnXj2 dnXj2o tiXFBDn rằng,nXj2 tấtnXj2 cảc3FS thựcc3FS chcJ2Gất nXj2là sc3FSự yfAL7ên lặcJ2Gng trfAL7ước cXFBDơn bão...

Tôi khôngfAL7 bcJ2Giết hoạtcJ2G động tXFBDâm lXFBDý cXFBDủa TfAL7hương NgcJ2Gô cc3FSó phonnXj2g phúc3FS c3FSđa dạXFBDng cJ2Gnhư tôXFBDi kXFBDhông, chXFBDỉ thấXFBDy bfAL7àn cJ2Gtay bị tc3FSôi nnXj2ắm lấcJ2Gy củacJ2G nXj2hắn lúfAL7c lạnh,XFBD lXFBDúc nXj2nóng nXj2và XFBDcòn nXj2kèm nXj2theo XFBDtriệu chứngfAL7 cXFBDủa bệnh XFBDParkinson1 nữa.

1 nXj2Bệnh ParknXj2inson (hay nXj2 còn gfAL7ọi làc3FS Pc3FSD) lànXj2 mộtfAL7 locJ2Gại rốXFBDi loạnXj2n thnXj2oái c3FShóa củac3FS hệfAL7 thầnnXj2 kinXFBDh trXFBDung cJ2Gương, làm cJ2Gsuy yc3FSếu kfAL7hả năngc3FS c3FSvận độnXj2ng, lờicJ2G nfAL7ói, vc3FSà cc3FSác chứfAL7c năXFBDng khác.TriệXFBDu chứngfAL7 vậnfAL7 XFBDđộng của c3FSbệnh lc3FSà rXFBDun, cứngc3FS, chậmcJ2G chạp,nXj2 tưfAL7 thếc3FS bấc3FSt ổnfAL7 định.

Tôi hc3FSắng giọncJ2Gg aXFBDn ủi:

- XFBDĐó lc3FSà bốnXj2 mẹnXj2 cJ2Gtôi. AnXj2nh yên fAL7tâm đifAL7. HọXFBD đềXFBDu lànXj2 nhữngXFBD côngfAL7 dânXFBD c3FStốt luônc3FS tuânXFBD thcJ2Gủ pfAL7háp luậc3FSt, sẽnXj2 fAL7không làm nXj2gì bc3FSạo XFBDlực đâu.

Thương NgôcJ2G lặnXj2ng lc3FSẽ kéo chănfAL7 lêfAL7n rồnXj2i tXFBDhu mcJ2Gình vXFBDào đó,cJ2G tôicJ2G đàcJ2Gnh phảifAL7 thfAL7ay đổnXj2i cácc3FSh nói:

- MẹfAL7 fAL7tôi lfAL7à gfAL7iảng vnXj2iên dạy MỹXFBD tcJ2Ghuật tnXj2rong trưc3FSờng đạfAL7i hcJ2Gọc. TronfAL7g XFBDcuộc đXFBDời cJ2Gnày, việcnXj2 fAL7bà nhìXFBDn cJ2Gthấy đàn ôc3FSng khônc3FSg mặccJ2G qfAL7uần ánXj2o còfAL7n nhiềunXj2 hơnnXj2 cảcJ2G vfAL7iệc aXFBDnh c3FStrông fAL7thấy hcJ2Gổ cánXj2i khỏac3FS thânXFBD chạy. nXj2Bố tôcJ2Gi lạifAL7 càXFBDng kc3FShông fAL7vấn đề.cJ2G c3FSCái nXj2anh cófAL7 cJ2Gthì ôXFBDng ấycJ2G XFBDcũng cfAL7ó, cJ2Gchẳng việcXFBD gìnXj2 phải mấc3FSt mặt.

Thương cJ2GNgô lặc3FSng XFBDlẽ trùfAL7m chăn lêc3FSn mặt.

Dù thếc3FS nàcJ2Go, nXj2con dcJ2Gâu xấu đếnXFBD mfAL7ấy cũc3FSng phảic3FS gặpnXj2 XFBDbố mẹfAL7 chồc3FSng, cXFBDon thúcJ2G đẹpXFBD XFBDcũng vậy,nXj2 kfAL7hông tnXj2hoát fAL7khỏi XFBDsố nXj2mệnh bị kéocJ2G nXj2ra ngofAL7ài trXFBDiển lãm.

May nXj2mà tủnXj2 nXj2quần ánXj2o ở nXj2 trong fAL7phòng tc3FSôi. nXj2Sau c3FSkhi ănfAL7 mặcnXj2 chỉnhnXj2 tề,cJ2G tc3FSôi vànXj2 ThươngfAL7 NcJ2Ggô đàngXFBD hoànXFBDg, nghcJ2Giêm chỉnh c3FStừ XFBDtrong phònc3FSg bnXj2ước ra.

Bố tôicJ2G đangXFBD gánXj2c chc3FSân lên xnXj2em tic3FSvi nXj2ở phnXj2òng khác3FSch, fAL7còn mẹc3FS cJ2Gthì bậnfAL7 lXFBDàm bữnXj2a sc3FSáng trfAL7ong bếp.c3FS KhônfAL7g khí fAL7gia đìnc3FSh rấcJ2Gt cJ2Ghòa nhXFBDã, nXj2vui vẻ.

Trông thấynXj2 nXj2chúng tôicJ2G, bố cười,fAL7 gc3FSật đầuXFBD chc3FSào, nói:

- Dậc3FSy rồc3FSi đc3FSấy à?

Mẹ tcJ2Gôi lạicJ2G tiệnnXj2 miệngXFBD hỏi:

- cJ2GCon fAL7yêu, cc3FSon muc3FSa XFBDbánh bao cc3FShay nàyfAL7 ởc3FS đâc3FSu thếfAL7? BốcJ2G fAL7và mẹcJ2G tìmnXj2 mãnXj2i cJ2Gmà khôc3FSng muc3FSa được.

Tôi lắnXj2c đầu:

- CXFBDon kcJ2Ghông biết...

Mẹ tôicJ2G nXj2ngạc nhiên:

- KXFBDhông phảinXj2 cXFBDon mua sao?

Thương NgnXj2ô nhỏXFBD nhẹXFBD đáp:

- c3FSBánh c3FSbao cJ2Gchay đófAL7 cJ2Gmua ở tiệmXFBD bácJ2Gnh bc3FSao TiểuXFBD Dương,fAL7 cáchcJ2G đâyXFBD khoXFBDảng hfAL7ơn bcJ2Ga câcJ2Gy scJ2Gố ạ.

Mẹ XFBDtôi quanXj2n sácJ2Gt hắnc3FS một fAL7lúc, gfAL7ật gậfAL7t đầuc3FS nXFBDhưng fAL7nét nXj2mặt càc3FSng lộc3FS vXFBDẻ nXFBDgạc nhiXFBDên hơn.

Là c3FScon gnXj2ái rcJ2Guột củanXj2 mfAL7ẹ, tôi nghnXj2ĩ mc3FSình cóXFBD thểfAL7 hicJ2Gểu vìcJ2G nXj2sao XFBDcó sXFBDự cJ2Gngạc fAL7nhiên này.

Hiển nc3FShiên việcXFBD nXj2đi xaXFBD như vậyfAL7 fAL7chỉ đfAL7ể mc3FSua mfAL7ấy fAL7cái bánhc3FS bafAL7o chafAL7y hoànXj2n toànnXj2 khônfAL7g XFBDthể giảic3FS cJ2Gthích đượccJ2G cJ2Gtại sao c3FSsau khnXj2i mfAL7ua về,nXj2 TnXj2hương fAL7Ngô khônnXj2g gXFBDọi tôc3FSi c3FSdậy ăc3FSn ngafAL7y cfAL7ho XFBDnóng fAL7mà lfAL7ại cởfAL7i sạch đồfAL7 c3FSra quấnXFBD cJ2Glấy tôi...

Tuy nhiêcJ2Gn, nhậcJ2Gn tfAL7hấy sXFBDự tình nguyXFBDện haXFBDo côc3FSng tốXFBDn sứcXFBD chuẩfAL7n bịfAL7 c3FSbữa XFBDsáng chcJ2Go tôinXj2 củaXFBD hắnc3FS, ncJ2Gên sXFBDắc mcJ2Gặt fAL7mẹ tôi cnXj2ũng nXj2có cfAL7hút ncJ2Ghân từ.

Tôi cJ2Gchộp lấyc3FS tcJ2Ghời cơcJ2G giới thiệu:

- Bố,nXj2 mẹ,c3FS đfAL7ây lnXj2à Thương Ngô...cJ2G c3FS- Nghĩc3FS mfAL7ột lát,nXj2 tôic3FS vộifAL7 nXj2vàng cJ2Gnói c3FSthêm cảnXj2 XFBDhọ: nXj2- PhónXj2 Thươngc3FS Ngô.

Lúc nàcJ2Gy, cJ2Ganh chfAL7àng Thương XFBDNgô c3FSáo fAL7quần chnXj2ỉnh tXFBDề, cc3FSử cXFBDhỉ thfAL7anh tnXj2hoát bướnXj2c lc3FSên nửc3FSa bước,fAL7 cJ2Ghơi cúic3FS fAL7người. Nét mặtc3FS vcJ2Gà gicJ2Gọng nónXj2i lcJ2Gễ phép,XFBD tc3FSừ tốnnXj2 fAL7đến nỗc3FSi khcJ2Gông nhậfAL7n cJ2Gthấy fAL7vẻ fAL7căng tcJ2Ghẳng nào:

- ChnXj2áu chànXj2o hc3FSai bác.

Tôi hếnXj2t sc3FSức ngnXj2ạc nhiên.

Vì trướccJ2G đnXj2ó cJ2Gtôi nXj2thực ra cnXj2ó chútcJ2G lcJ2Go lắng,nXj2 fAL7không biếXFBDt nêXFBDn đc3FSể ThươnnXj2g NgôcJ2G c3FSgọi bốnXj2 mfAL7ẹ mìXFBDnh nhưXFBD nXj2thế cJ2Gnào. VịnXj2 thần tiênXFBD hcJ2Gai nghìfAL7n tuổXFBDi vcJ2Gà ngườic3FS phàXFBDm nXj2trần mấynXj2 chụfAL7c tuổi,cJ2G cnXj2ho dnXj2ù ởXFBD phươfAL7ng dXFBDiện tuổi tánXj2c hc3FSay cấpcJ2G bậcc3FS đềuXFBD khônXj2ng nXj2dễ pcJ2Ghân vcJ2Gai c3FSvế. KhôngnXj2 ngờc3FS hắXFBDn lạifAL7 gọfAL7i trfAL7ơn trucJ2G, không nXj2chút dc3FSo dựnXj2 đếnXFBD thế.

Bố tcJ2Gôi đnXj2ứng lên,XFBD bắt tacJ2Gy thâXFBDn mậtnXj2 vớifAL7 TnXj2hương nXj2Ngô, nói:

- TôinXj2 gọicJ2G chác3FSu lXFBDà Tiểu PhXFBDó kXFBDhông nXj2vấn đềfAL7 gc3FSì chứ?

- Dạ.c3FS KXFBDhông vấncJ2G đnXj2ề XFBDgì ạ.

Bố tc3FSôi c3FSnở nụcJ2G cXFBDười hiềnXj2n hòa, cJ2Gthân mXFBDật nói:

- Đc3FSi cJ2Gnào. ChnXj2úng fAL7ta ra ngoàXFBDi húnXj2t đicJ2Gếu thuốc.

Thương NXFBDgô sữnXj2ng người.

- CháXFBDu nXj2không hc3FSút thuốc sao?

Thương XFBDNgô c3FSvội gậc3FSt đầu, nói:

- ĐươngcJ2G nhicJ2Gên làfAL7 cfAL7ó ạ. c3FS Chỉ ccJ2Gó điều,cJ2G cháu...c3FS đc3FSúng cJ2Glúc cháfAL7u húfAL7t hếcJ2Gt thuốXFBDc rồi.

- KfAL7hông saocJ2G, nXj2hút thuốc củafAL7 bác.

Bố tôc3FSi fAL7hào phónXj2ng XFBDrút từ tcJ2Grong túicJ2G cJ2Gra bafAL7o c3FSthuốc XFBDvà ccJ2Ghiếc c3FSbật lửafAL7 rfAL7ồi chậmfAL7 XFBDrãi c3FSđi cJ2Gra XFBDtrước, XFBDra đếc3FSn cnXj2ửa lạfAL7i nói thêm:

- Trờic3FS lạcJ2Gnh thếnXj2 này, nhcJ2Gân nXj2tiện tc3FSa rnXj2a ngfAL7oài nXj2uống nXj2ly rượuXFBD fAL7cho XFBDấm người.

Sắc mXFBDặt TXFBDhương NgcJ2Gô bỗng trởfAL7 nênXFBD trắngnXj2 bệccJ2Gh, hXFBDắn fAL7khẽ XFBDrít mc3FSột nXj2câu qunXj2a cJ2Gkẽ răng:

- NhàfAL7 fAL7em đúnnXj2g làc3FS có thXFBDói qXFBDuen fAL7sáng nXj2sớm đãXFBD fAL7uống rượu...

Tôi thấyc3FS tìcJ2Gnh hình nXj2không ổnc3FS, vnXj2ội kfAL7éo tanXj2y hXFBDắn lạfAL7i, thầmfAL7 thì:

- ĐừngfAL7 ccJ2Gó nXj2nói vớfAL7i tôXFBDi là cJ2Ganh khônXFBDg biếtc3FS XFBDhút thuốXFBDc, ucJ2Gống rượufAL7 đấycJ2G nhé.

Hắn khôcJ2Gng trảc3FS XFBDlời, ánhXFBD mắt tXFBDỏ vcJ2Gẻ khXFBDông hXFBDề sfAL7ợ c3FSchết, gifAL7ống nhưcJ2G vịfAL7 anc3FSh hXFBDùng nXj2hy sfAL7inh XFBDvì nghc3FSĩa cJ2Glớn, ngẩng cc3FSao đầufAL7 bướcfAL7 đi.

Tôi vc3FSà mnXj2ẹ thonXj2ng thảnXj2 ăn xoXFBDng bữaXFBD sángcJ2G, cJ2Ghai ngườiXFBD vẫnnXj2 XFBDchưa về.

- fAL7Theo mẹcJ2G, bfAL7ố fAL7sẽ lnXj2àm gì ThnXj2ương Ngô?

Mẹ tfAL7ôi vc3FSừa quétfAL7 dọn phònXFBDg vừaXFBD lạnnXj2h lùc3FSng đáp:

- VXFBDiệc c3FScủa đànfAL7 ôc3FSng, nXj2phụ nữ khôfAL7ng cầncJ2G biết.

Sau khc3FSi đãfAL7 dọcJ2Gn dc3FSẹp fAL7xong xuôi, giọngnXj2 mẹc3FS vẫfAL7n lạnnXj2h lùng:

- SnXj2ao XFBDkhông thấyc3FS dụngcJ2G cụ phòngXFBD tránhcJ2G cXFBDủa cJ2Gcác cnXj2on đâu?

Tôi nhấtcJ2G thờicJ2G khôngcJ2G phản ứngXFBD c3FSgì, mcJ2Gẹ nóicJ2G tiếp:

- CfAL7on vXFBDà bc3FSố c3FScon đều khônfAL7g pcJ2Ghải làc3FS nhữngc3FS ngườinXj2 cJ2Gbảo thủ,cJ2G luôXFBDn ccJ2Gó qucJ2Gan niệmnXj2 hiệnc3FS đại.c3FS NhưcJ2Gng ccJ2Gon àc3FS, XFBDdù cho rnXj2ằng sốngfAL7 nXj2chung trướcfAL7 hônXj2n c3FSnhân XFBDkhông nXj2thiệt tnXj2hòi gfAL7ì, cJ2Gnhưng chnXj2ưa cướicJ2G đãc3FS maXFBDng bầu thìXFBD ngXFBDười chịc3FSu thXFBDiệt chcJ2Gắc XFBDchắn fAL7là coc3FSn đấy.

Tôi hiểufAL7 rfAL7a rcJ2Gồi, nXj2ý của mẹfAL7 làfAL7 tcJ2Grong nhàfAL7 lfAL7úc nàcJ2Go cũfAL7ng phcJ2Gải cóXFBD bfAL7ao cac3FSo nXj2su Duc3FSrex dựnXj2 phòng...

- McJ2Gẹ, ccJ2Gon vàfAL7 c3FSanh cJ2Gta thậtXFBD sự khôngfAL7 phải...

- Thc3FSôi fAL7được, tfAL7hôi được, chuyệnXj2n XFBDcủa conc3FS, c3FSbố mcJ2Gẹ nXj2không quản.

Mẹ gạtXFBD phănXj2ng lờinXj2 giải thíchcJ2G củc3FSa tôc3FSi, thfAL7ẳng thừngXFBD fAL7đến nỗnXj2i khiếXFBDn XFBDtôi phảifAL7 rơic3FS lệ.cJ2G nXj2Tiếp đóXFBD, mc3FSẹ lc3FSại nXj2vỗ má XFBDtôi cJ2Gan ủi:

- AcJ2Gnh chnXj2àng đócJ2G đưXFBDợc đấy. c3FSQuả c3FSnhiên khôcJ2Gng hổXFBD làXFBD XFBDcon c3FScái mẹ,c3FS rấtcJ2G biếtfAL7 chfAL7ọn người.

Tôi cJ2Gcười gượng,XFBD nói:

- MẹnXj2 thcJ2Gấy vnXj2óc dc3FSáng cJ2Gcủa người XFBDta đc3FSẹp à...

- c3FSCon thìfAL7 biếtXFBD các3FSi gì?XFBD Khi khôcJ2Gng cXFBDó quầnXFBD XFBDáo c3FSche đậXFBDy cnXj2hính làc3FS lúc3FSc dễcJ2G nhậcJ2Gn XFBDra cJ2Gbản XFBDchất XFBDcon cJ2Gngười nhất.

Tôi XFBDtin rằc3FSng, XFBDđây làfAL7 những lờifAL7 tâcJ2Gm huyếtXFBD c3FStừ kicJ2Gnh nc3FSghiệm củac3FS mẹ.

Nhớ nămcJ2G đnXj2ó, vnXj2ì mXFBDẹ vào XFBDnhầm cJ2Gphòng tắmfAL7 XFBDnam fAL7sinh trcJ2Gong c3FStrường, gic3FSữa tiếnfAL7g cJ2Ghò hfAL7ét cc3FSủa đámXFBD nac3FSm c3FSsinh, mẹnXj2 ngắm trúngnXj2 mộnXj2t ngườinXj2 cJ2Gdù khôngnXj2 mảnhcJ2G fAL7vải nXj2che c3FSthân nhưnXj2ng lcJ2Gại hùngc3FS dũcJ2Gng, thXFBDản fAL7nhiên đứncJ2Gg trước mặtnXj2 mẹXFBD. NgườnXj2i đc3FSó fAL7sau nc3FSày XFBDlà XFBDbố tôi.

Dù sanXj2u fAL7này bcJ2Gố tnXj2ôi cnXj2ó chủ nXj2 động thừaXFBD nhậnnXj2, lfAL7úc nXj2đó dXFBDo fAL7bố vừac3FS uốcJ2Gng mộtXFBD lXFBDít c3FSrượu NhịXFBD cJ2GCô ĐnXj2ầu cùnnXj2g vớnXj2i bfAL7ạn, dẫnXFBD đến cXFBDhóng mfAL7ặt, hoc3FSa XFBDmắt, dânXj2y thXFBDần nXj2kinh tạmc3FS thờinXj2 têfAL7 liệfAL7t nênc3FS hoàc3FSn cJ2Gtoàn khc3FSông biết nXj2 chuyện gìXFBD đanXFBDg xảycJ2G ra...

Vừa XFBDnghĩ đếXFBDn XFBDđây, fAL7tôi bỗng ngửifAL7 thấyXFBD c3FSmùi rượufAL7, troc3FSng lònXj2ng ccJ2Ghưa XFBDkịp tnXj2han tfAL7hầm mfAL7ột XFBDcâu "HỏnXFBDg rồi", thìnXj2 fAL7đã nghcJ2Ge tXFBDhấy tiXFBDếng bướccJ2G chXFBDân nfAL7ặng nXFBDề, sac3FSu đóc3FS fAL7trông thấc3FSy XFBDbố tôcJ2Gi nXj2dìu ThươfAL7ng Ngô lảoc3FS đảofAL7 tiếnc3FS vào.

Tửu lượnnXj2g fAL7của c3FSbố XFBDtôi rất kháfAL7, ônnXj2g gnXj2ần nhưcJ2G fAL7không ccJ2Gó đốiXFBD thủnXj2. Đôc3FSi lúcXFBD tcJ2Gôi còfAL7n nnXj2ghi nXj2ngờ XFBDrằng nXj2có kcJ2Ghi bcJ2Gố từng fAL7là ngườinXj2 lfAL7àm rược3FSu trêcJ2Gn thiênfAL7 đìcJ2Gnh, vnXj2ì uốngc3FS trộmfAL7 rượucJ2G nêncJ2G bcJ2Gị đàycJ2G xuốngfAL7 trần gian.

Nhưng dXFBDù c3FScó XFBDgặp phải XFBDtiên tửufAL7 thậtnXj2, ThcJ2Gương NcJ2Ggô chắfAL7c c3FScũng khfAL7ông c3FSsay đếnnXj2 tnXj2hất thfAL7ểu thếfAL7 nàcJ2Gy, vXFBDì thefAL7o tính fAL7khí nXj2của hắn,XFBD cùnfAL7g lc3FSắm lc3FSà khônXj2ng uống.

Có tcJ2Ghể vìc3FS trướfAL7c mặtfAL7 bnXj2ố tôi, nXj2nên hắnXj2n nXj2thực sực3FS vôcJ2G XFBDcùng nnXj2ể nang...

Tôi nhìnXj2n dángcJ2G vẻXFBD đứng khônc3FSg vữnnXj2g củafAL7 ThươngnXj2 cJ2GNgô, tc3FShở than:

- BốcJ2G nXj2và anXj2nh XFBDta uốnfAL7g nhiều không?

- KhôngcJ2G nhiềuXFBD. BXFBDố uống XFBDnửa fAL7lít, cậuXFBD tXFBDa uốngnXj2 mcJ2Gột lítnXj2. Kc3FShông phc3FSải làfAL7 bốcJ2G cXFBDố ýc3FS éXFBDp uổng,cJ2G c3FSmà cc3FSậu tc3FSa tựXFBD nóiXFBD fAL7bố là bnXj2ề trênnXj2, cậuc3FS tcJ2Ga rcJ2Gất tôncJ2G trnXj2ọng, nXj2nên cfAL7ạn chéXFBDn trước.

Như rảfAL7nh rỗifAL7 kXFBDhông có vfAL7iệc nXj2gì lXFBDàm, bfAL7ố c3FSđặt ThcJ2Gương nXj2Ngô lêfAL7n ghfAL7ế sofnXj2a rồic3FS cườiXFBD nhc3FSư DXFBDi LcJ2Gặc nói:

- cJ2GBố fAL7tưởng cậc3FSu chàng cJ2G này tXFBDửu lnXj2ượng cc3FSao, c3FSai dcJ2Gè mc3FSới uốnfAL7g hXFBDai hớpfAL7 đãfAL7 đổfAL7 nXj2rồi, fAL7nhưng cậuXFBD c3FSta rấnXj2t phonnXj2g độ, c3FS kiên nXj2quyết uốnXFBDg cạncJ2G hac3FSi chai.

Lúc này,fAL7 mặtXFBD ThXFBDương Ngô phừngcJ2G phừncJ2Gg nhnXj2ư quảc3FS tc3FSáo đỏ,nXj2 nghc3FSe thc3FSấy giọnXFBDg c3FSnói nênnXj2 XFBDgượng dậy,fAL7 khônXFBDg ngờcJ2G XFBDhắn vẫn cónXj2 tXFBDhể thc3FSốt rnXj2a nhữc3FSng ngXFBDôn từcJ2G rõXFBD ràcJ2Gng, lịchc3FS thiệp:

- PhậnXj2n coXFBDn cháuXFBD XFBDtửu lượng fAL7không tốt,c3FS monfAL7g bácc3FS lưnXj2ợng thứ.cJ2G LầnXFBD snXj2au, cc3FSháu nXj2nhất đcJ2Gịnh sẽnXj2 chuynXj2ện c3FStrò c3FSvui vẻnXj2 saynXj2 sưa c3FScùng bác.

Trước nhữngcJ2G lờc3FSi nóXFBDi nXj2văn hoa XFBDtrôi cXFBDhảy củaXFBD cJ2Ghắn, fAL7bố tôicJ2G cườifAL7 fAL7phá lfAL7ên. ÔngnXj2 đậpcJ2G tanXj2y vàoXFBD bảXFBD cJ2Gvai fAL7hắn, khiXFBDến hắn c3FSđang ngồinXj2 xfAL7iêu vẹofAL7 liềnnXj2 fAL7đổ nhàc3FSo xXFBDuống. cJ2GTiếp đófAL7, bốXFBD quXFBDay sannXj2g tfAL7ôi, cườicJ2G khc3FSà khà nói:

- XFBDChàng trac3FSi nànXj2y khôngXFBD tồi. QXFBDuả nhicJ2Gên khônnXj2g hổcJ2G dafAL7nh cofAL7n gáXFBDi bốXFBD, cJ2Grất biếcJ2Gt chọnfAL7 người!

May cJ2Gmà ThươfAL7ng fAL7Ngô không kXFBDháng ccJ2Gự fAL7được mecJ2Gn rượuXFBD nêc3FSn đãXFBD lfAL7ơ fAL7mơ ngc3FSủ fAL7rồi, knXj2hông tXFBDhì chẳncJ2Gg bicJ2Gết hắnfAL7 sc3FSẽ vênhXFBD váo nXj2 đến mfAL7ức nào.

Tôi kcJ2Ghông knXj2ìm đượccJ2G cơn tứcnXj2 giận,c3FS gằncJ2G giọng:

- BfAL7ố vànXj2 mẹc3FS thậfAL7t c3FSkhông hXFBDổ một cặp,fAL7 fAL7đến lờic3FS fAL7nói XFBDcũng giốngnXj2 hXFBDệt nc3FShau. Chẳngc3FS pc3FShải trưcJ2Gớc đâyfAL7 bXFBDố XFBDluôn hôfAL7 XFBDhào là pfAL7hải tìfAL7m nXj2cho XFBDbố mcJ2Gột XFBDanh cXFBDhàng nghìnfAL7 lfAL7y kfAL7hông c3FSsay c3FSsao? Hơc3FSn nữa,XFBD ccJ2Gòn nXj2phải cùng bốnXj2 nuốtfAL7 mnXj2ây nhảnXj2 khócJ2Gi1 mcJ2Gới đượfAL7c. fAL7Anh c3FSta đc3FSâu cXFBDó đáfAL7p ứngc3FS đượcfAL7 nXj2yêu cầufAL7 đó.

1 c3FSÝ nXj2là cJ2Ghút thunXj2ốc lá.

- ConXj2n thc3FSì hiểunXj2 ccJ2Gái nXj2gì? - XFBDMột lnXj2ần nữa,cJ2G vềc3FS fAL7mặt nXj2ngôn nXFBDgữ, XFBDbố c3FSvà mnXj2ẹ fAL7lại ginXj2ống hệfAL7t nhcJ2Gau: XFBD- LúcJ2Gc nXj2uống rượu, hnXj2út thuốXFBDc nXj2chính làc3FS kcJ2Ghi cnXj2ó tcJ2Ghể nhìnnXj2 thấfAL7y rõcJ2G nhấtc3FS phẩmc3FS nXj2chất củanXj2 mộtnXj2 ngưc3FSời đàfAL7n ông. CậunXj2 chàngXFBD nàyc3FS khXFBDông cJ2Grành cfAL7ả húcJ2Gt XFBDthuốc lẫncJ2G uốngnXj2 rfAL7ượu, nhcJ2Gưng dùc3FS hfAL7o đếnfAL7 nc3FSỗi nướcfAL7 mắt nướcXFBD mũXFBDi giànXFBD gc3FSiụa, scJ2Gay đnXj2ến nfAL7ỗi đc3FSi lạinXj2 lc3FSiêu xiêcJ2Gu, cũc3FSng cJ2Gkhông c3FScó ccJ2Ghút nc3FSào ăcJ2Gn nói hàXFBDm hồ.

Bố vừfAL7a nóc3FSi vừacJ2G đưac3FS nXj2tay ra vỗnXj2 vnXj2ỗ fAL7má tôiXFBD, vcJ2Gề mặXFBDt đcJ2Gộng tánXj2c cfAL7ũng khôfAL7ng khc3FSác fAL7gì mẹ:

- CfAL7on c3FSgái nfAL7gốc cJ2Gnghếch ơi, ngườiXFBD tcJ2Ga lXFBDàm nnXj2hư vcJ2Gậy XFBDlà vìcJ2G fAL7cái gì?cJ2G c3FSHơn fAL7nữa, đàXFBDn XFBDông khôngXFBD húcJ2Gt thnXj2uốc, khôfAL7ng uống rượunXj2 tfAL7hì cnXj2ó nXj2gì cJ2Glà khôXFBDng tốt?XFBD RcJ2Gốt cuộcc3FS fAL7chỉ thỉnfAL7h thoảnXFBDg mớiXFBD lfAL7àm nXj2bạn nXj2rượu, bạn XFBD thuốc củanXj2 cJ2Gta thôXFBDi. CófAL7 thểXFBD khc3FSỏe mạfAL7nh đXFBDi cfAL7ùng cfAL7on trêc3FSn suốfAL7t qnXj2uãng đườngc3FS đờfAL7i mới làc3FS quafAL7n tc3FSrọng nhất.

Thoáng cácJ2Gi đXFBDã nâcJ2Gng cấp thàncJ2Gh c3FSchuyện mộXFBDt đờfAL7i rồi.

Tôi hofAL7àn tfAL7oàn XFBDbất lực, nói:

- BốcJ2G nghĩfAL7 xnXj2a qnXj2uá rồi.nXj2 c3FSBố chưa hỏiXFBD xec3FSm anXj2nh XFBDta làmXFBD gì.c3FS Bốc3FS kcJ2Ghông sXFBDợ afAL7nh c3FSta fAL7là ănnXj2 mày,nXj2 kcJ2Gẻ fAL7trộm hcJ2Gay knXj2ẻ cắp sao?

Lúc nàXFBDy, XFBDmẹ fAL7tôi kéo vnXj2ali lạcJ2Gi, phnXj2át vfAL7ào gáynXj2 tfAL7ôi mộtc3FS cái,nXj2 nói:

- c3FSBố mẹfAL7 khcJ2Gông nXj2quan tâm cnXj2ậu nXj2ta c3FSlàm gì,nXj2 chỉfAL7 cầnXFBD cậufAL7 tnXj2a thậtcJ2G lòngXFBD nXj2với c3FScon lànXj2 được3FSc. Hơc3FSn nữa,c3FS fAL7ngôn fAL7từ, cử cJ2Gchỉ củac3FS tênXFBD nhóccJ2G nàXFBDy, nhìc3FSn XFBDqua làXFBD bfAL7iết đượcfAL7 giáofAL7 dnXj2ục tc3FSử tế.XFBD VfAL7ề phươcJ2Gng diệnc3FS khcJ2Gí chất cũngfAL7 khônXFBDg tồiXFBD, nhưcJ2G nXj2thế cc3FSòn kémfAL7 cnXj2ỏi nXj2gì nữa?

Bố tXFBDôi c3FSđỡ XFBDlấy vnXj2ali nói:

- NếfAL7u nhưnXj2 khôngcJ2G lọtnXj2 đượcc3FS vào mfAL7ắt c3FScủa bốXFBD mẹnXj2, ccJ2Gon tưởXFBDng cậnXj2u nXj2ta safAL7u c3FSkhi đinXj2 vnXj2ới bc3FSố rồifAL7 fAL7có tc3FShể XFBDchân tfAL7ay đầycJ2G đủ trởc3FS vềfAL7 sao?

Tôi chẳngXFBD cònfAL7 cJ2Gbiết nói gì.

Sau c3FSkhi cJ2Gở chỗXFBD tôic3FS hai tiếXFBDng bnXj2ốn mưnXj2ơi phút,nXj2 XFBDbố mẹfAL7 vộc3FSi đc3FSi cc3FSho kịpXFBD chnXj2uyến tàu.

Trong khXFBDoảng c3FSthời gicJ2Gan ngắn ngủic3FS XFBDđó, ThươnXFBDg fAL7Ngô fAL7đã uốngc3FS hXFBDai cfAL7hai rượucJ2G trắc3FSng, fAL7hút mộtXFBD bafAL7o cJ2Gthuốc, cXFBDhinh phục đượcfAL7 ôngcJ2G bốXFBD lunXj2ôn conXj2i trọngXFBD nộinXj2 tâmXFBD củanXj2 tfAL7ôi. XFBDCòn ncJ2Gữa, cJ2Gngay lầnfAL7 gặpc3FS đầunXj2 tiênXj2n, mẹ tfAL7ôi fAL7đã nhìncJ2G thấycJ2G hếnXj2t hoc3FSàn fAL7toàn c3FScon nc3FSgười hắn,XFBD cJ2Gsau đc3FSó cc3FSộng thêcJ2Gm sựfAL7 giảXFBD vcJ2Gờ rất tfAL7hích hợp,fAL7 hắnc3FS đãc3FS chicJ2Gnh phụcJ2Gc nXj2bà fAL7mẹ vXFBDốn nXj2chỉ nhìc3FSn nhậnc3FS bnXj2iểu hicJ2Gện nXj2bên ngoàinXj2. Thật khôngnXj2 phụcnXj2 khôngnXj2 được.

 

Sau XFBDkhi tiễnnXj2 bcJ2Gố mẹXFBD vnXj2ề, tôi thấyc3FS ThXFBDương Ngc3FSô đangfAL7 nằmc3FS ngủfAL7 ngonXj2n lànhnXj2 tnXj2rên ghc3FSế sonXj2fa. Khuôc3FSn mặc3FSt cJ2Gđỏ hồngc3FS của hắnXj2n trôfAL7ng thc3FSật đfAL7áng yêu.

Tôi rfAL7ón rc3FSén đếc3FSn c3FSbên cạXFBDnh, ngồi nXj2xổm xuốngXFBD qXFBDuan sátnXj2 thậtcJ2G kỹ.XFBD c3FSTôi lcJ2Gẩm bXFBDẩm mXFBDột mình:

- AnnXj2h đừngc3FS cófAL7 giốnfAL7g nhưnXj2 Bạch nươc3FSng tc3FSử đấy,nXj2 hễnXj2 uốXFBDng sfAL7ay nXj2là hic3FSện nguycJ2Gên hình.cJ2G TnXj2àng trữfAL7 độngXFBD vXFBDật bảoXFBD vfAL7ệ cấp mộtnXj2 củnXj2a quốc3FSc gfAL7ia làcJ2G pcJ2Ghải ngồinXj2 tù...

Chưa XFBDdứt lờfAL7i đcJ2Gã thấy hafAL7i nXj2mắt luôc3FSn nc3FShắm nghiềnnXj2 củcJ2Ga hắcJ2Gn mởfAL7 fAL7to, cJ2Gnhìn c3FSthẳng, tônXj2i giậtcJ2G nXFBDảy mình.

- ConXj2n yêu...

-... KhnXj2ông đượcXFBD gc3FSọi tôi nhưnXj2 vậy!

- CnXj2on ycJ2Gêu, cnXj2on yêu,c3FS con yêu...

Thương NgôfAL7 dcJ2Gùng cáic3FS gnXj2iọng lè fAL7nhè nóc3FSi đXFBDi nóifAL7 nXj2lại cáXFBDch bốc3FS XFBDmẹ c3FSgọi tnXj2ôi c3FShồi bécJ2G rc3FSồi cườic3FS phcJ2Gá lên.

Tôi nhìnnXj2 XFBDtrừng trừng vàonXj2 mắtcJ2G hắncJ2G quc3FSan sXFBDát thậtXFBD kỹ,nXj2 dùc3FS đcJ2Gôi mắc3FSt cócJ2G chXFBDút fAL7mơ màfAL7ng nhưnnXj2g trônXj2ng vXFBDẫn rấtfAL7 tỉnh:

- Ac3FSnh ginXj2ả vờc3FS say!

- nXj2Ta đâucJ2G có...c3FS XFBD- HắnXFBD hiềnfAL7 lành XFBDngồi dnXj2ậy: cJ2G- fAL7Ta chnXj2ưa từnc3FSg uốngfAL7 rược3FSu nênc3FS đãfAL7 saXFBDy cJ2Gthật, chỉcJ2G XFBDcó đinXj2ều vẫnXFBD cJ2Gcố gắnXj2ng giữ chXFBDo tinc3FSh XFBDthần tỉcJ2Gnh tácJ2Go XFBDmà thôi.

- nXj2Vậy nhữfAL7ng XFBDlời bốfAL7 mẹ c3FS tôi nónXj2i vớic3FS tfAL7ôi XFBDlúc trước...

Hắn càngcJ2G tỏnXj2 cJ2Gra XFBDvô tội hơn:

- ĐểcJ2G khôcJ2Gng lnXj2àm phicJ2Gền đến cuộcnXj2 nnXj2ói chuyệnXj2n củac3FS mọcJ2Gi ngườnXj2i, tnXj2a nXj2chỉ cfAL7ó thXFBDể giảnXj2 nXj2vờ bấtnXj2 tỉncJ2Gh nfAL7hân sựfAL7 thôi.

Từ xấufAL7 hổc3FS chuyểnnXj2 thành tc3FSức giậfAL7n, nhưngXFBD tôifAL7 c3FSchẳng XFBDbiết làmfAL7 ccJ2Gách nàocJ2G, đàc3FSnh phảinXj2 XFBDđi xửcJ2G lýnXj2 tXFBDúi qcJ2Guà màfAL7 nXj2bố mẹ cJ2Gmang đến.

Thương NgXFBDô nXj2chống cJ2Gtay lên trác3FSn nhìXFBDn c3FStôi lụccJ2G bới,cJ2G nói:

- BốcJ2G mẹc3FS efAL7m rấtfAL7 XFBDthú vị!

- c3FSĐương XFBDnhiên rồi.

- cJ2GHọ c3FSđối xửc3FS vc3FSới ecJ2Gm thật tốt.

- NóinXj2 thừa.

Thương XFBDNgô khẽfAL7 mỉc3FSm c3FScười rồi thnXj2ở than:

- Bc3FSây giờnXj2 tcJ2Ga đãcJ2G hifAL7ểu vì sanXj2o c3FSem vấnnXj2 vươnXFBDg thXFBDân pnXj2hận làmfAL7 ngườic3FS đcJ2Gến thếcJ2G. EfAL7m kc3FShông muốncJ2G nXj2rời xXFBDa họnXj2 đúng không?

Tôi fAL7bĩu môi,fAL7 biểunXj2 thị c3FScâu nXj2hỏi cJ2Gngớ ngẩncJ2G đfAL7ó khôngcJ2G đángXFBD fAL7để trảcJ2G lời.

- cJ2GThế nhưfAL7ng mc3FSột ngày nàXFBDo đónXj2 học3FS cfAL7ũng sẽXFBD chếtnXj2 đi.

Tôi bnXj2ực dọc:

- ThầnXj2n tiêXFBDn cũnnXj2g phải chếtcJ2G đúngnXj2 không?

Thương NgôcJ2G chc3FSỉ cJ2Gcười, đáp lạinXj2 mc3FSột ccJ2Gâu chcJ2Gả liênfAL7 quan:

- TcJ2Giểu Tường,nXj2 nếXFBDu c3FSem muốn làmfAL7 ngườicJ2G thìnXj2 tnXj2a sẽfAL7 nXj2ở lạicJ2G nfAL7ơi cJ2Gnày XFBDvới em.

Tôi cófAL7 ngfAL7he thấyXFBD câu nóXFBDi củafAL7 hắncJ2G, XFBDnhưng khôngfAL7 sXFBDức đâucJ2G mcJ2Gà suc3FSy nghfAL7ĩ nhiềnXj2u, nXj2vì tcJ2Grong lúfAL7c vớinXj2 tnXj2ay XFBDlên ngăn kéonXj2, tcJ2Gôi tc3FShấy XFBDcó mộtcJ2G tấc3FSm thiệpfAL7 mờiXFBD rc3FSơi XFBDra từnXj2 cunXj2ốn tạpc3FS cc3FShí cũ.

Trên c3FSđó cócJ2G fAL7ghi tênc3FS cô cJ2Gdâu vàc3FS chc3FSú rể:XFBD TrươXFBDng cJ2GThần c3FS- HXFBDạ nXj2An Kiệt.

Tôi tnXj2hẫn thờXFBD cầmfAL7 tấm thiệpnXj2 trênfAL7 taynXj2, tc3FSheo sc3FSuy đoánc3FS, đâc3FSy cófAL7 lẽnXj2 làXFBD c3FSsau fAL7khi biếtc3FS TrươngcJ2G ThầnnXj2 hủynXj2 bnXj2ỏ hôn lễfAL7, tfAL7ôi đcJ2Gã tcJ2Giện nXj2tay kcJ2Gẹp tấmfAL7 thiệcJ2Gp vànXj2o cXFBDuốn tạpfAL7 chíXFBD XFBDnào fAL7đó. XFBDSau đócJ2G lạc3FSi tiệncJ2G tfAL7ay mang nóc3FS vềfAL7 nXj2nhà, rnXj2ồi tiệnXj2n tcJ2Gay vc3FSứt nófAL7 vàfAL7o gócJ2Gc nXj2nào đócJ2G, rồcJ2Gi c3FSban nãyc3FS lạnXj2i tiệc3FSn tacJ2Gy cJ2Ggiở nó ra...

Thế nhưnXj2ng nhữngfAL7 điều fAL7này kXFBDhông pfAL7hải lcJ2Gà trọngnXj2 điểmc3FS, qufAL7an tnXj2rọng lfAL7à nXj2cô HạnXj2 XFBDAn KiệfAL7t vc3FSà AngfAL7le Hc3FSạ nXj2có liên quXFBDan đếnc3FS nXFBDhau không?

An cJ2GKiệt nXj2- Angle...

Nếu nhưc3FS đúc3FSng XFBDlà cJ2Gmột ngườfAL7i thì tcJ2Ghế nXj2nào nhỉ?

Đang cJ2Gsuy nghĩXFBD đc3FSến nfAL7ỗi muốn trenXj2o cfAL7ổ, đXFBDâm đầuc3FS cJ2Gvào tườnXFBDg, nXj2thì fAL7bỗng ngc3FShe tfAL7hấy giXFBDọng ThươngXFBD NnXj2gô nXj2khe khẽ:

- TiểufAL7 Tường,nXj2 tfAL7a ngủc3FS một lcJ2Gát, đếnnXj2 trưfAL7a nXj2gọi tc3FSa dậy,nXj2 chúc3FSng tcJ2Ga rXFBDa ngc3FSoài XFBDăn nhé.

- Ừ!

Sau khc3FSi ThươnXj2ng XFBDNgô ngủ rồi,cJ2G tôic3FS liềnXFBD chạyc3FS vàfAL7o XFBDphòng nfAL7gủ cJ2Gmở cJ2Gmáy tínhcJ2G rc3FSa, vnXj2ừa lướtfAL7 XFBDweb, vừafAL7 XFBDthẫn thờ.

Trong tìnhcJ2G trạngnXj2 đầXFBDu cJ2Góc trống rỗngfAL7, thcJ2Gời nXj2gian chạyc3FS nhcJ2Ganh ncJ2Ghư cXFBDhó dạifAL7, đếnnXj2 lúXFBDc mắtnXj2 canXj2y cnXj2ay tcJ2Gôi mc3FSới liếc nhìncJ2G đồnc3FSg hồXFBD cJ2Ghiển thịXFBD giờc3FS bfAL7ên dướifAL7 gXFBDóc phảicJ2G mànXFBD hìncJ2Gh. c3FSLúc nc3FSày nXj2đã làfAL7 mườifAL7 tXFBDám giờ bốnXFBD mưnXj2ơi bảyc3FS phút.

Tôi đứngXFBD dnXj2ậy vậnXj2n đc3FSộng tay châfAL7n đãc3FS tênXj2 cứnXFBDg, nXj2đi cJ2Gra phònnXj2g fAL7khách, tnXj2hấy ThươnXj2ng NXFBDgô vẫnfAL7 đangc3FS saXFBDy cJ2Ggiấc, tư thếnXj2 XFBDkhông hềcJ2G tXFBDhay đổXFBDi, XFBDxem nXj2ra hc3FSắn thựcXFBD c3FSsự nc3FSgủ rấtc3FS sacJ2Gy. Đừngc3FS nnXj2ói lc3FSà bc3FSữa trưafAL7, đếncJ2G ngay cảnXj2 bữnXj2a nXj2tối cXFBDũng fAL7không cầnfAL7 ăn.

Có lẽc3FS vXFBDì cảcJ2G nc3FSgày khônXj2ng vận độngXFBD nênfAL7 lúcnXj2 nc3FSày tôcJ2Gi cũngfAL7 khfAL7ông thấycJ2G đóinXj2, hoặcXFBD hễXFBD tâmfAL7 trạngXFBD c3FSkhông vc3FSui XFBDlại không muốncJ2G ăn.

Đang địnhcJ2G chuẩcJ2Gn c3FSbị quay fAL7về pfAL7hòng fAL7suy nghĩnXj2 tiếpcJ2G tnXj2hì nhfAL7ờ ánhc3FS sácJ2Gng lờfAL7 XFBDmờ chiếfAL7u qc3FSua ôfAL7 fAL7cửa sổnXj2, nXj2tôi thoángc3FS thấy sắccJ2G nXj2mặt Thươngc3FS Nc3FSgô cfAL7ó gcJ2Gì đófAL7 fAL7không bìnnXj2h thường.

Bật c3FSđèn lên,fAL7 hìfAL7nh ảncJ2Gh trước mắtc3FS khiếnXj2n tôc3FSi sợnXj2 hãi.

Thương XFBDNgô c3FSđang nằmXFBD thẳngfAL7 đơ trc3FSên gXFBDhế sofAL7fa, mnXj2ồ hc3FSôi túnXj2a cJ2Gra khắc3FSp c3FSmặt cJ2Gvà đầu,nXj2 hnXj2ai nXj2vai cnXj2o lXFBDại, môinXj2 trắngc3FS bệc3FSch như tXFBDhể đangnXj2 phảinXj2 chc3FSịu đựngfAL7 sựnXj2 đXFBDày đọacJ2G fAL7đau đớnc3FS. TheXFBDo fAL7kinh nghiệmfAL7 củanXj2 tcJ2Gôi, tình trạngnXj2 nàcJ2Gy chXFBDắc chắcJ2Gn khônc3FSg phảic3FS dc3FSo saXFBDy rượu.

Chẳng fAL7lẽ lànXj2 bnXj2ị sốt?

Tôi XFBDlay lafAL7y nhưnXFBDg hắn khôngfAL7 cnXj2ó phảncJ2G ứngc3FS gc3FSì. fAL7Tôi đưfAL7a XFBDtay fAL7ra XFBDsờ cJ2Gtrán nXj2thì thấc3FSy lc3FSạnh ncJ2Ghư băngfAL7. TôifAL7 hétnXj2 nXj2lớn vào tac3FSi hắnfAL7 nhXFBDưng nXj2cũng c3FSnhư đác3FS chìcJ2Gm xcJ2Guống biển.

Hãy nónXj2i nXj2cho XFBDtôi biết, tcJ2Ghế nàXFBDy XFBDlà tfAL7hế nào?

Tôi c3FShoảng hốt.

120, 1fAL710, 1cJ2G19, 911... XFBD hàng loạnXj2t sốc3FS điệnnXj2 tfAL7hoại hiệnXj2n rnXj2a trcJ2Gong fAL7đầu nhưnnXj2g cuốicJ2G fAL7cùng tôic3FS vXFBDẫn bnXj2ấm số cJ2G62580000 gcJ2Gọi mộfAL7t cc3FShiếc taxi.

Bác sĩc3FS cc3FSủa fAL7loài người chắcnXj2 fAL7không lcJ2Go việcXFBD thầcJ2Gn tiênXj2n fAL7bị c3FSốm. ĐươngXFBD ncJ2Ghiên, mnXj2uốn XFBDlo cJ2Gcũng chẳngXFBD cJ2Gđược. Thôi tcJ2Ghì cứnXj2 tìmXFBD sựnXj2 c3FSgiúp đỡnXj2 từXFBD phícJ2Ga thầnXFBD gic3FSới lnXj2à XFBDtương fAL7đối cJ2Gan toànXFBD. ĐángXFBD bunXj2ồn XFBDlà tnXj2ôi không fAL7có sốXFBD điệncJ2G nXj2thoại củafAL7 fAL7Tứ NXFBDgưu nênc3FS fAL7đành phXFBDải fAL7gọi mộtcJ2G chiếc3FSc tanXj2xi đưanXj2 ccJ2Gon hổ bịXFBD ốnXj2m nXFBDày đếfAL7n đó.

Lúc đỡXFBD TcJ2Ghương fAL7Ngô dậyfAL7, tôi nXj2mới pháfAL7t hiệnnXj2 cXFBDhiếc nXj2áo cJ2Glen mỏcJ2Gng mc3FSà hfAL7ắn XFBDđang mặXFBDc trêc3FSn ngườicJ2G cJ2Gđã XFBDướt sfAL7ũng. Trông hnXj2ắn gic3FSống nXFBDhư ngườiXFBD vfAL7ừa đưcJ2Gợc vớtcJ2G dfAL7ưới nướcc3FS lên.

Nhưng điềuXFBD nàc3FSy cũng khôXFBDng cJ2Glà gc3FSì XFBDso vớnXj2i vcJ2Gũng máunXj2 lnXj2ớn tnXj2rên ghếXFBD sofa...

Có nhữXFBDng lnXj2úc tôc3FSi thựcXFBD sự cảmnXj2 thấynXj2 fAL7khâm phụnXj2c mìcJ2Gnh. cJ2GVí dụXFBD nhưXFBD lc3FSúc XFBDnày, đốinXj2 XFBDmặt vXFBDới fAL7một hoànfAL7 cảnnXj2h nhXFBDư hiện cJ2G trường giếcJ2Gt ngườfAL7i mànXj2 c3FStôi vcJ2Gẫn giữnXj2 đnXj2ược bfAL7ình tĩnc3FSh. ĐúncJ2Gg lànXj2 phnXj2i thường.

Sau khXFBDi kiXFBDểm trnXj2a mộXFBDt lượt, cJ2Gtôi nhac3FSnh chónnXj2g pháfAL7n đoánc3FS rcJ2Ga rcJ2Gằng nXj2vết mnXj2áu nàfAL7y lXFBDà củac3FS fAL7Thương Ngô,cJ2G vìXFBD lưXFBDng hc3FSắn có vệtfAL7 XFBDđỏ nXj2tía vànXj2 đancJ2Gg chảynXj2 rfAL7a thc3FSứ cJ2Gchất lỏngcJ2G nnXj2ong nóng.

Tôi c3FStìm mộtfAL7 chiếcc3FS áo kfAL7hoác bôc3FSng nXj2dày mặcc3FS cXFBDho fAL7hắn, scJ2Gau đóc3FS hổnc3FS hểcJ2Gn lc3FSôi hắnnXj2 cJ2Gxuống dướicJ2G nhà,nXj2 XFBDtống vào tronXj2ng xecJ2G. TXFBDôi tnXj2hấy c3FScảm ơnXFBD XFBDmùa nàycJ2G vìc3FS afAL7i anXj2i cũnnXj2g mặcnXj2 nhinXj2ều nXFBDhư c3FSchiếc bcJ2Gánh chnXj2ưng vậy. NXFBDếu c3FSlà mùafAL7 hè,cJ2G chúcJ2Gng tôiXFBD cJ2Gchắc chắnXj2n vXFBDì khc3FSông nXj2có cáchnXj2 nfAL7ào chnXj2e vếtfAL7 mc3FSáu mXFBDà bị dẫc3FSn thẳnXFBDg đếc3FSn đồc3FSn cảnhXFBD c3FSsát rồi...

Thương cJ2GNgô vẫnXFBD cJ2Gchưa tỉnhfAL7. Tôi nghnXj2ĩ cXFBDhuyện lầcJ2Gn nànXj2y kc3FShiến hcJ2Gắn hôcJ2Gn mcJ2Gê cJ2Gsâu, ccJ2Ghắc chXFBDắn tXFBDrong ngưfAL7ời XFBDhắn XFBDrất khó chịnXj2u. VnXj2ậy nXj2mà hắncJ2G vfAL7ẫn nXj2nghiến răngnXj2 chịc3FSu đựng,nXj2 cJ2Gtừ đầuc3FS đếnfAL7 cuốicJ2G fAL7không kêc3FSu mộtfAL7 cJ2Gtiếng, thật gac3FSn lì.

Đến qunXj2án tcJ2Ghịt nướng Mãnhc3FS NgưXFBDu, fAL7trông thấynXj2 NgưucJ2G BônnXj2, c3FStôi liềnfAL7 cJ2Gnói nXj2qua cJ2Gtình hình.c3FS AncJ2Gh tc3FSa lậpnXj2 tc3FSức đnXj2ưa chúng tôic3FS đếnnXj2 khcJ2Gu nhnXj2à gầnXj2n đó,c3FS bảofAL7 fAL7tôi đợiXFBD nXj2ở sảnhnXj2, còfAL7n c3FSanh tc3FSa dìfAL7u nXj2Thương NfAL7gô vào c3FS phòng khách.

Trong lúcfAL7 này,XFBD tôicJ2G vẫn vônXj2 fAL7cùng điềmfAL7 tĩncJ2Gh, điềmfAL7 tĩnXFBDh đnXj2ến lạc3FS lùng.

Còn c3FSnửa tic3FSếng nữanXj2 c3FSlà mười haic3FS gcJ2Giờ đêmfAL7 thìnXj2 NgưufAL7 BônnXj2 c3FSđi rfAL7a, trc3FSên tcJ2Gay c3FScầm c3FSchiếc áXFBDo bXFBDị nXj2máu thấmfAL7 ướtc3FS nXj2một nửcJ2Ga của TXFBDhương fAL7Ngô, tc3FSrông thầcJ2Gn sfAL7ắc nXj2anh chàngc3FS cócJ2G vẻXFBD mệfAL7t mỏi:

- XFBDChị dâufAL7 yênXj2n tâm, nXj2 không vấcJ2Gn đềcJ2G gnXj2ì nXj2lớn nXj2đâu, ngc3FShỉ ngơnXj2i vàiXFBD ngàycJ2G lXFBDà khỏi.

Nghe thcJ2Gế, tôXFBDi lc3FSại không fAL7bình cJ2Gtĩnh đượcnXj2 nữa,XFBD bướXFBDc nXj2nhanh c3FSđến tXFBDúm ccJ2Gổ XFBDáo NgfAL7ưu BcJ2Gôn, nónXj2i mộtc3FS tràng:

- RfAL7ốt cuộcJ2Gc nXj2anh tcJ2Ga có cnXj2huyện cJ2Ggì? CXFBDhẳng phảc3FSi cácJ2Gc ngườifAL7 làcJ2G thầc3FSn cJ2Gtiên nXj2sao? ScJ2Gao cJ2Gthần tiênnXj2 lạicJ2G bịXFBD chảy máu?cJ2G fAL7Sao cònc3FS bXFBDị hôfAL7n mc3FSê? c3FSSao lnXj2ại nhc3FSư thnXj2ể fAL7sắp chfAL7ết c3FSđến nơinXj2 vậy?

Ngưu BXFBDôn tc3FShấy tc3FSôi kícc3FSh động nhưnXj2 vậy,c3FS anfAL7h tfAL7a chcJ2Gỉ lặngcJ2G lc3FSẽ nhìc3FSn, nói:

- ChfAL7ị sợXFBD rồiXFBD, đúng không?

Tôi ncJ2Ggẩn ngườiXFBD tc3FSrong giây látc3FS rồnXj2i c3FSbỗng cJ2Gnhư qunXj2ả cJ2Gbóng bịnXj2 châmcJ2G XFBDkim, nnXj2hanh chónnXj2g xfAL7ẹp lXFBDép. fAL7Tôi c3FSbuông NgưcJ2Gu Bôn rcJ2Ga, ngồnXj2i nXj2thụp xuốngnXj2 ghnXj2ế, cfAL7ó lẽXFBD vìnXj2 c3FSchưa nXj2ăn XFBDcơm nênc3FS fAL7toàn tfAL7hân mnXj2ềm cJ2Gnhũn, khôngnXj2 còn chnXj2út sức3FSc lcJ2Gực cJ2Gnào, lòngXFBD bcJ2Gàn c3FStay XFBDvà c3FStrán fAL7đều vfAL7ã cJ2Gmồ hôi.

Được rồc3FSi. TXFBDôi cJ2Gthừa nhậnnXj2, không phảnXj2i vìcJ2G đóicJ2G, mXFBDà vcJ2Gì sợnXj2 hãi.

Tôi tnXj2hực sc3FSự thấyc3FS sc3FSợ, cứ nXFBDghĩ đcJ2Gến dánnXj2g vnXj2ẻ ThươnXj2ng NfAL7gô lc3FSúc trước,fAL7 XFBDcái dánnXj2g nc3FShư sắnXj2p chếtnXj2 nXj2tới nơi...

Nhưng XFBDthần XFBDtiên cũngc3FS có nXj2thể chếtcJ2G sao?

Tôi cXFBDố énXj2p mìnfAL7h nXj2điều chỉc3FSnh những cJ2Gsuy nXj2nghĩ XFBDlinh tfAL7inh tXFBDrong đầu,c3FS fAL7miễn cưỡngfAL7 hXFBDổi phụcc3FS lfAL7ại vẻcJ2G điềmXFBD đạmcJ2G c3FStrên mặt, nói:

- Tc3FShương c3FSNgô vốnc3FS đãc3FS bị thfAL7ương đúngc3FS khôfAL7ng? SXFBDao nXj2lại nhưnXj2 vậy?

Ngưu fAL7Bôn icJ2Gm lặng.

- nXj2Bị thưfAL7ơng từnXj2 nXj2khi nào?

Ngưu BônXFBD vẫncJ2G khônnXj2g trả lời.

Tôi đc3FSành tực3FS mìnc3FSh nfAL7hớ lại, nói:

- CóXFBD phảiXFBD cJ2Gcó liêfAL7n quan đếncJ2G các3FSi tàc3FS khíc3FS gìcJ2G đócJ2G màXFBD anfAL7h tXFBDa đXFBDã từngnXj2 nhXFBDắc c3FSđến không?

Ngưu c3FSBôn cJ2Glắc đầucJ2G, tiếp tụcfAL7 nXj2im lặng.

Thái độfAL7 XFBD"đánh ccJ2Ghết cũng khcJ2Gông khfAL7ai" c3FSnày khiếXFBDn tôiXFBD c3FSmuốn c3FSphát đifAL7ên nhưXFBDng fAL7trước mặcJ2Gt mnXj2ột annXj2h chàng khôinXj2 cJ2Gngô, trầXFBDm tính,cJ2G yếcJ2Gu đufAL7ối, tfAL7ôi thựXFBDc snXj2ự khônnXj2g thểc3FS pcJ2Ghát ticJ2Gết được,nXj2 nêXFBDn đành XFBDnín nhịn.

- VnXj2ậy tcJ2Ghì c3FSanh cũngcJ2G phảfAL7i cho nXj2tôi nXj2biết XFBDtại cJ2Gsao fAL7anh XFBDta nXj2đang khcJ2Gỏe mạncJ2Gh nfAL7hư vậnXj2y, độtcJ2G nhifAL7ên hXFBDôm nanXj2y lạicJ2G ranXj2 nông nỗXFBDi này?

Ngưu nXj2Bôn c3FSdo dựXFBD mộtnXj2 hồi, c3FS cuối cùncJ2Gg fAL7cũng mởnXj2 miệng:

- ThựcnXj2 rXFBDa vếtcJ2G thương trênXFBD ngườiXFBD acJ2Gnh cJ2Gấy cc3FShưa knXj2hi nàc3FSo lXFBDành. nXj2Thời ginXj2an nàcJ2Gy hoànXFBD tonXj2àn dc3FSựa fAL7vào cJ2Gsự tcJ2Gu dưỡng fAL7 bấy lâunXj2 mớifAL7 XFBDcó thểnXj2 miễnfAL7 cưfAL7ỡng khốnfAL7g chếc3FS được.nXj2 ThếXFBD nfAL7hưng sac3FSu cJ2Gkhi unXj2ống rượu,nXj2 ýXFBD thức nXj2 dần yếuXFBD XFBDđi c3FSnên mớXFBDi dc3FSẫn đếnfAL7 viXFBDệc vếtc3FS thươngcJ2G đnXj2ột nXFBDhiên táXFBDi phát.

Tôi sc3FSững người.

Thì fAL7ra tanXj2i họac3FS fAL7này hoàn toc3FSàn c3FSdo hanXj2i cXFBDhai rượucJ2G trắngc3FS cJ2Ggây rXFBDa. NgnXj2hĩ lại,cJ2G fAL7một nc3FSgười cJ2Gchưa bacJ2Go gfAL7iờ cJ2Guống rượuc3FS là Tc3FShương NgônXj2 chắnXj2c cũXFBDng nXj2không nc3FSgờ nXj2hậu cJ2Gquả lạifAL7 cJ2Gnghiêm trọfAL7ng đếnXFBD vậy...

Nhưng nếufAL7 khôcJ2Gng cJ2Gcó taic3FS họa c3FSnày, nXj2tôi mãiXFBD cJ2Gmãi cXFBDhẳng bc3FSao gXFBDiờ bifAL7ết được,c3FS fAL7trên ngưcJ2Gời hắnXFBD c3FScó mộc3FSt cJ2Gvết thương.

- Thầnc3FS nXj2tiên fAL7vô cc3FSùng lXFBDợi hại, sứcXFBD mạnhfAL7 vôc3FS sXFBDong, sc3FSao cfAL7ó tc3FShể bịc3FS thưfAL7ơng chứ?

- LnXj2à thầnc3FS tiênfAL7 cJ2Gkhông cóc3FS nghĩa c3FScái gìfAL7 cũncJ2Gg bnXj2iết, XFBDkhông nXj2sợ bấtnXj2 kỳcJ2G điềuXFBD XFBDgì vcJ2Gà XFBDcũng kcJ2Ghông mạnc3FSh mẽnXj2 nhfAL7ư XFBDchị nghĩ. cJ2G- Nc3FSgưu BXFBDôn khẽXFBD XFBDthở cJ2Gdài, nófAL7i: nXj2- ChcJ2Gị dâXFBDu àcJ2G, cfAL7ó mc3FSột sốcJ2G chucJ2Gyện anXj2nh ấynXj2 fAL7không muốn cJ2Gtôi nóc3FSi vớnXj2i cJ2Gchị. TínXFBDh khc3FSí củXFBDa ancJ2Gh ấfAL7y, chịXFBD đnXj2ã sốcJ2Gng cùnnXj2g mộc3FSt thXFBDời giXFBDan, chắc fAL7 chị cũngcJ2G hiểu.

Tôi cười,cJ2G đáp:

- ƯơngXFBD ngạnXFBDh, khócJ2G chịu.

Ngưu BônXFBD cười.

Suy nghĩc3FS mộtnXj2 lát,fAL7 tôc3FSi lại hỏi:

- fAL7Nếu XFBDnhư thXFBDần cJ2Gtiên bnXj2ị thương, cócJ2G phnXj2ải cũngc3FS gXFBDiống nhcJ2Gư nhữnXj2ng đạc3FSi hiệpfAL7 nXj2trong nXj2phim, c3FScách tốtfAL7 nhấtc3FS làcJ2G dùcJ2Gng nội lựfAL7c trịfAL7 thươngnXj2 đfAL7úng không?

- ĐfAL7iều nXj2đó làXFBD đương nhiên.

- nXj2Vậy việfAL7c đnXj2i vềXFBD giữa chỗnXj2 nànXj2y vàc3FS núfAL7i c3FSHổ GcJ2Gầm, dfAL7ùng nộnXj2i nXj2tức kếtfAL7 thXFBDành mộtXFBD c3FSviên đơnXFBD dượcXFBD cócJ2G nXj2thể giúfAL7p tôi khôngXFBD sfAL7ợ lạnh,XFBD khôngfAL7 sợXFBD nóngnXj2, XFBDcó phảinXj2 cũngXFBD cJ2Gcần đếnnXj2 phnXj2áp lXFBDực mớiXFBD c3FSlàm được?

Ngưu BôcJ2Gn chậmcJ2G XFBDrãi gcJ2Gật đầu, ngừngfAL7 lạXFBDi giânXj2y XFBDlát, acJ2Gnh tnXj2a nóinXj2 tiếp:

- Cc3FSả vnXj2ết tíccJ2Gh cJ2Gkia nữa.

Tôi nXj2sờ tafAL7y lnXj2ên cổ.

Cứ ccJ2Goi làc3FS tôic3FS đầnXFBD độn thìcJ2G XFBDđến giờfAL7 nXj2phút nàXFBDy fAL7cũng cJ2Gđoán đượcfAL7 rfAL7a, vếtXFBD c3FStích nXj2đó cJ2Gcơ cJ2Gbản cJ2Gkhông phfAL7ải làXFBD dấnXj2u ấn nụnXj2 hc3FSôn gì.

Sao XFBDphải lfAL7àm nc3FShững điềucJ2G này? TfAL7ại XFBDsao cXFBDứ pc3FShải tc3FSự nXj2tỏ nXj2ra mạnhfAL7 mc3FSẽ? ĐúngcJ2G làfAL7 đcJ2Gồ cnXj2on nXj2hổ ngốcXFBD nghếch...