Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 10

CHƯƠNG 1k29i0 JwoV- Tk29iình trạS4eUng vết thương

 

Sau kJwoVhi hKj8bố mẹJwoV JwoVđi chiyTuơi một vòngS4eU thỏak29i thk29iê viyTuề niyTuước, iyTugiữa chuyS4eUến điyTui phhKj8ải chuS4eUyển sak29ing đhKj8i tàuk29i hS4eUỏa nS4eUên tiyTuranh thủ mak29ing ciyTuho hKj8tôi đồiyTu JwoVăn, đồhKj8 chk29iơi lẫnS4eU đồJwoV dùngJwoV, nhiyTuân tiyTuiện cJwoVũng ghKj8hé thKj8hăm k29iluôn, khônJwoVg ngờS4eU còn nS4eUhân tiyTuiện ngk29iắm đượcS4eU S4eUcả thânk29i thKj8hể đẹphKj8 tươihKj8 iyTunhư hJwoVoa hKj8của k29imột têS4eUn ck29ion traS4eUi lạk29i mặt...

Về iyTuvấn k29iđề yiyTuêu đương, tôik29i tưk29iơng đốiS4eU tựS4eU doS4eU. k29iNgay tk29iừ nhỏJwoV tJwoVôi đS4eUã luk29iôn tâmJwoV nS4eUiệm "LàJwoV cok29in gái,hKj8 phiyTuải yêu ngườik29i JwoVđàn ôngS4eU tk29iử S4eUtế". TS4eUrên JwoVcon đườhKj8ng yS4eUêu, tôik29i chk29iạy k29ihùng hụcS4eU, ciyTuhết cũng khJwoVông ngoJwoVái đầuhKj8 lại.

Bố JwoVmẹ luôJwoVn áhKj8p dụng hKj8 phương phhKj8áp S4eUgiáo dJwoVục rấtk29i phóiyTung hKj8khoáng vớhKj8i tôhKj8i, iyTuchỉ hKj8có duhKj8y nhhKj8ất k29ihai JwoVyêu cầu,JwoV mộJwoVt là "JwoVPhải hJwoVọc tốt",iyTu hJwoVai lhKj8à "S4eUKhông đượS4eUc chịJwoVu thiệt".

Về hKj8yêu hKj8cầu thKj8hứ hiyTuai, cụ thểhKj8 đốihKj8 vk29iới JwoVvấn đềJwoV JwoVquan hệJwoV iyTunam niyTuữ, hKj8mẹ hKj8tôi k29igiải thíiyTuch: TrướchKj8 khiyTui hKj8có S4eUđược tJwoVờ đăng kýJwoV kếtJwoV k29ihôn, nhấtS4eU địnhk29i pS4eUhải gJwoViữ chiJwoVến lhKj8ũy củhKj8a mình.

Vì thế,JwoV cảS4eUnh tượngJwoV ngày hS4eUôm k29inay hiyTuoàn toàiyTun nóihKj8 rhKj8õ rằngk29i, chiếnS4eU lũyk29i cJwoVủa thKj8ôi k29iđã tk29ihất thủ...

Tôi nghKj8hĩ iyTumình hKj8nên lJwoVắc lắc cáihKj8 đầuiyTu nhưJwoV iyTuvừa chKj8ắn thuk29iốc, đểiyTu S4eUnhững dònJwoVg nướS4eUc mắS4eUt k29iđau khổk29i hKj8bay tứJwoV tJwoVung, k29iđồng thời khóck29i nấS4eUc lêS4eUn, nóS4eUi nhữngiyTu S4eUcâu tk29ihừa thhKj8ãi như:k29i "KhôS4eUng iyTuphải iyTuvậy, khôngS4eU phảiiyTu vậy, k29ikhông piyTuhải S4eUnhư bhKj8ố mẹS4eU trôhKj8ng tS4eUhấy, bốiyTu mẹk29i hKj8hãy hKj8nghe coiyTun giảiS4eU thích..."

Nhưng tôS4eUi lạihKj8 k29ikhông nhẫn tJwoVâm nhhKj8ìn tS4eUhấy bk29iố mẹk29i ởS4eU tuổiiyTu nhKj8ày riyTuồi mhKj8à iyTuvẫn phảiS4eU hKj8nhảy bổS4eU lS4eUên, S4eUbịt thKj8ai, quáhKj8t mắng:k29i "Con nóiyTui iyTuđi, k29icon nóJwoVi xek29im chuyệnJwoV nàS4eUy làhKj8 thếS4eU nhKj8ào, mẹJwoV khôS4eUng ngk29ihe, mẹk29i không ngk29ihe, mJwoVẹ khKj8hông muốnJwoV nghJwoVe gìhKj8 hết...".

Nghĩ vậyhKj8, k29itôi chuk29iẩn bị nhảyiyTu rk29ia ômS4eU châJwoVn họ,k29i gàJwoVo kiyTuhóc: "BhKj8ố mẹS4eU ơJwoVi, k29icon k29ixin lỗiJwoV bốS4eU mẹ,iyTu coJwoVn lS4eUà đứaJwoV bất hiếu,k29i bốJwoV mJwoVẹ JwoVcứ coJwoVi JwoVnhư khJwoVông cóhKj8 đứk29ia coiyTun gáhKj8i này...".

Kết iyTuquả làk29i cảmJwoV xúciyTu hKj8của tôi vẫk29in chKj8hưa bộiyTuc liyTuộ thìJwoV bốiyTu hKj8mẹ đãJwoV nhẹS4eU nhàniyTug rờS4eUi khỏJwoVi iyTuphòng k29ingủ, còk29in tâiyTum k29ilý hKj8đóng cửa liyTuại iyTucho chúnghKj8 tôi.

Gene dk29ii truJwoVyền củk29ia loàiiyTu người vS4eUô ck29iùng miyTuạnh, ciyTuó tk29ihể sk29iinh hKj8ra JwoVmột đứJwoVa coJwoVn cóhKj8 iyTuhệ thốnghKj8 thầniyTu kink29ih vữngiyTu hơnk29i cả k29i tòa nS4eUhà đôhKj8 S4eUthị, thìJwoV cấuk29i tạok29i bộhKj8 phậiyTun củS4eUa bêk29in cấiyTup tiiyTunh triyTuùng viyTuà bk29iên nhKj8oãn tửS4eU tuyệt S4eUđối khôngJwoV đưJwoVợc phiyTuép xeS4eUm thường.

Do đó,iyTu tiyTuôi S4eUcó lS4eUý S4eUdo tiJwoVn tưởng rS4eUằng, đốihKj8 vớik29i bhKj8ố mẹS4eU tôihKj8, vS4eUiệc thKj8ận mk29iắt nhìk29in thk29iấy hKj8con gáihKj8 chS4eUưa kếthKj8 hk29iôn đãk29i sống chiyTuung k29ivới S4eUmột ngườihKj8 đàniyTu ôngk29i, S4eUthực S4eUra chỉJwoV làiyTu chhKj8uyện S4eUto hơS4eUn hạS4eUt vừng,k29i JwoVhạt đỗk29i một chJwoVút JwoVmà thôi.

Đương nhKj8hiên, tôiS4eU càng cóS4eU lýS4eU dS4eUo tJwoVin rS4eUằng, iyTutất cảhKj8 iyTuthực chấtS4eU lhKj8à sS4eUự yênk29i lặS4eUng trướhKj8c cơJwoVn bão...

Tôi khôJwoVng biJwoVết hok29iạt độnS4eUg tâm lJwoVý củahKj8 ThươnJwoVg NghKj8ô cóiyTu phoiyTung phúk29i hKj8đa hKj8dạng nhhKj8ư tiyTuôi kS4eUhông, chỉJwoV thk29iấy bàhKj8n tak29iy bhKj8ị tôi nắmhKj8 lJwoVấy củk29ia hắnk29i lúhKj8c lS4eUạnh, liyTuúc nónk29ig S4eUvà ciyTuòn kèmS4eU theJwoVo triệuJwoV S4eUchứng củaiyTu bệnh ParkJwoVinson1 nữa.

1 S4eUBệnh JwoVParkinson hKj8(hay còn gọiJwoV S4eUlà PhKj8D) k29ilà mộtk29i k29iloại rốk29ii iyTuloạn thk29ioái hóahKj8 củaJwoV hệJwoV S4eUthần kk29iinh trJwoVung ương,k29i k29ilàm suy yếuJwoV khảk29i năhKj8ng vJwoVận động,hKj8 lờiS4eU k29inói, S4eUvà cák29ic chKj8hức năniyTug khác.Trk29iiệu chk29iứng vậk29in độnJwoVg của biyTuệnh làk29i rJwoVun, cứng,JwoV JwoVchậm chhKj8ạp, tiyTuư thếhKj8 JwoVbất ổniyTu định.

Tôi iyTuhắng giọnhKj8g k29ian ủi:

- ĐóS4eU k29ilà bJwoVố miyTuẹ tôhKj8i. Anh yêiyTun tS4eUâm đi.hKj8 HọJwoV đềuJwoV k29ilà nhữnghKj8 côk29ing k29idân tốtJwoV lhKj8uôn tJwoVuân thủJwoV phápiyTu luật,JwoV sẽhKj8 khôniyTug làm JwoVgì bạok29i S4eUlực đâu.

Thương Ngk29iô lặngJwoV lẽiyTu kéo chS4eUăn lJwoVên rồhKj8i thKj8hu iyTumình vk29iào đók29i, tJwoVôi đànhk29i phảiJwoV thahKj8y đổihKj8 cák29ich nói:

- MẹJwoV tôihKj8 làJwoV giảnk29ig k29iviên dạy MỹJwoV thuậtS4eU trok29ing trườngk29i đJwoVại họck29i. TroJwoVng cuộiyTuc đk29iời hKj8này, vik29iệc k29ibà nhìS4eUn thấJwoVy hKj8đàn ông khôS4eUng JwoVmặc quầnhKj8 áhKj8o cònS4eU JwoVnhiều hơnhKj8 cảJwoV k29iviệc aniyTuh trôngk29i tk29ihấy k29ihổ cáihKj8 khỏS4eUa tiyTuhân chạy. BốJwoV tôJwoVi k29ilại S4eUcàng iyTukhông vấS4eUn iyTuđề. Ck29iái ak29inh ciyTuó hKj8thì ôJwoVng ấyiyTu JwoVcũng JwoVcó, chẳnS4eUg việciyTu k29igì phải iyTumất mặt.

Thương NgôJwoV lặniyTug lhKj8ẽ trùm chS4eUăn lênk29i mặt.

Dù iyTuthế nàJwoVo, S4eUcon dâuS4eU xS4eUấu đến mấiyTuy cũk29ing JwoVphải gặiyTup bS4eUố mẹiyTu chồiyTung, coS4eUn thúJwoV đẹphKj8 cũnk29ig vậy,k29i khS4eUông iyTuthoát khỏik29i iyTusố mệnhKj8h bị kiyTuéo S4eUra ngoJwoVài triểniyTu lãm.

May màiyTu thKj8ủ qiyTuuần k29iáo ở tronghKj8 phKj8hòng tôi.hKj8 SaS4eUu JwoVkhi iyTuăn mặciyTu chỉnhk29i tề,k29i tôiiyTu vhKj8à ThưJwoVơng S4eUNgô điyTuàng hiyTuoàng, nghiêk29im chỉnh JwoVtừ tronS4eUg pJwoVhòng bướciyTu ra.

Bố S4eUtôi đaS4eUng JwoVgác S4eUchân lên xk29iem iyTutivi ởhKj8 phònS4eUg kháS4eUch, hKj8còn mJwoVẹ thìiyTu JwoVbận liyTuàm k29ibữa sánk29ig iyTutrong bếp.iyTu KhônS4eUg JwoVkhí gia đìnhiyTu rấthKj8 hòaJwoV nhãJwoV, vhKj8ui vẻ.

Trông thKj8hấy S4eUchúng k29itôi, bố cườiiyTu, gậhKj8t đầk29iu chàoJwoV, nói:

- DhKj8ậy rồik29i đấyS4eU à?

Mẹ thKj8ôi k29ilại tiệk29in miệk29ing hỏi:

- CS4eUon yêu,hKj8 cS4eUon mhKj8ua iyTubánh bao JwoVchay nàyJwoV ởhKj8 hKj8đâu thếhKj8? BốiyTu viyTuà hKj8mẹ thKj8ìm mãS4eUi màk29i khônghKj8 muJwoVa được.

Tôi lắcJwoV đầu:

- hKj8Con khôniyTug biết...

Mẹ hKj8tôi ngạcJwoV nhiên:

- KhS4eUông pS4eUhải ck29ion mua sao?

Thương k29iNgô niyTuhỏ nhẹhKj8 đáp:

- iyTuBánh baS4eUo chKj8hay đóiyTu iyTumua ở tiệmJwoV bánhJwoV baS4eUo hKj8Tiểu DươJwoVng, cáhKj8ch đk29iây khoảngJwoV hiyTuơn bk29ia S4eUcây sốhKj8 ạ.

Mẹ tôik29i qJwoVuan shKj8át hắnk29i hKj8một lúc, gậS4eUt gậtJwoV đầuk29i nhưngk29i nétk29i mhKj8ặt cànJwoVg lộhKj8 vẻS4eU ngạk29ic nhiêJwoVn hơn.

Là k29icon gáiJwoV ruộthKj8 củS4eUa mẹ,S4eU tôi nghS4eUĩ mk29iình k29icó S4eUthể hiJwoVểu vk29iì saJwoVo cóJwoV siyTuự ngạck29i nhiêS4eUn này.

Hiển nhKj8hiên vk29iiệc đhKj8i xa nhhKj8ư vậyJwoV chỉS4eU đểhKj8 S4eUmua mấJwoVy k29icái bák29inh biyTuao chak29iy hoJwoVàn tiyTuoàn khJwoVông thểhKj8 giảiyTui thJwoVích đk29iược tại saoS4eU JwoVsau kk29ihi mk29iua vềhKj8, Thk29iương NgôS4eU khKj8hông hKj8gọi iyTutôi JwoVdậy ănk29i hKj8ngay chKj8ho JwoVnóng màS4eU lhKj8ại cởS4eUi sạch đồS4eU iyTura quấnJwoV lấJwoVy tôi...

Tuy nhihKj8ên, JwoVnhận thiyTuấy sự tìnhJwoV nguyệS4eUn hS4eUao côS4eUng tốJwoVn sứiyTuc chuẩS4eUn k29ibị bữaS4eU k29isáng S4eUcho thKj8ôi cS4eUủa hJwoVắn, nhKj8ên sắciyTu mJwoVặt mẹS4eU tôi cS4eUũng cóS4eU ciyTuhút S4eUnhân từ.

Tôi ck29ihộp k29ilấy iyTuthời iyTucơ giới thiệu:

- hKj8Bố, mẹ,JwoV đâk29iy làS4eU Thương Ngô...JwoV iyTu- NghĩJwoV iyTumột lS4eUát, hKj8tôi viyTuội vànhKj8g nhKj8ói thêJwoVm S4eUcả họ:k29i JwoV- Phk29ió ThươnJwoVg Ngô.

Lúc này,hKj8 iyTuanh chàng Thươngk29i Ngk29iô k29iáo JwoVquần chỉnhJwoV tề,JwoV iyTucử chKj8hỉ thaiyTunh thoáJwoVt bưiyTuớc S4eUlên nS4eUửa bướiyTuc, hơJwoVi cúJwoVi người.iyTu Nét mặthKj8 hKj8và gk29iiọng k29inói lk29iễ phhKj8ép, từk29i hKj8tốn đếnJwoV nỗihKj8 khiyTuông nhậS4eUn thấk29iy vk29iẻ cănhKj8g thiyTuẳng nào:

- ChhKj8áu hKj8chào hak29ii bác.

Tôi hếtk29i sk29iức ngạciyTu nhiên.

Vì trS4eUước đóS4eU tS4eUôi thựhKj8c iyTura có chhKj8út S4eUlo lắng,S4eU khôk29ing bk29iiết nêiyTun đểJwoV ThưhKj8ơng NghKj8ô gọiJwoV bốk29i mS4eUẹ hKj8mình nhhKj8ư thS4eUế nào.k29i VịiyTu thần tiêniyTu JwoVhai ngJwoVhìn tuổik29i vàJwoV ngườiyTui pk29ihàm trầnk29i mấyS4eU ck29ihục tuổi,iyTu chJwoVo iyTudù k29iở phS4eUương dk29iiện tuJwoVổi tác hahKj8y JwoVcấp bậcS4eU đềuJwoV kiyTuhông dễiyTu piyTuhân hKj8vai vS4eUế. KhôngS4eU ngS4eUờ hKj8hắn JwoVlại gọiyTui trơhKj8n truiyTu, khôngk29i chút diyTuo dựhKj8 đếniyTu thế.

Bố k29itôi đứiyTung lêJwoVn, hKj8bắt tay thS4eUân mậS4eUt vớihKj8 ThươngS4eU iyTuNgô, nói:

- TS4eUôi k29igọi JwoVcháu S4eUlà Tiểu Phk29ió khôniyTug vhKj8ấn đềS4eU S4eUgì chứ?

- Dk29iạ. KhôS4eUng k29ivấn đềk29i gìhKj8 ạ.

Bố k29itôi iyTunở nụk29i cưk29iời hiền hhKj8òa, iyTuthân mậthKj8 nói:

- ĐiyTui nàk29io. hKj8Chúng JwoVta ra ngoàiJwoV hk29iút điếuiyTu thuốc.

Thương JwoVNgô sữngk29i người.

- CháS4eUu khJwoVông hKj8hút thuốc sao?

Thương NghKj8ô vộJwoVi gậtiyTu đầu, nói:

- ĐưJwoVơng nhS4eUiên lJwoVà chKj8ó ạ. ChỉJwoV iyTucó điềuS4eU, cháhKj8u... đúiyTung lúcS4eU ck29iháu hiyTuút hếtS4eU thuốciyTu rồi.

- KhôhKj8ng saS4eUo, hk29iút thuốc củaS4eU bác.

Bố tôiyTui hàJwoVo phóngS4eU rúJwoVt từ trok29ing k29itúi rS4eUa hKj8bao JwoVthuốc vàk29i chihKj8ếc bk29iật lửk29ia rồiS4eU hKj8chậm rãihKj8 JwoVđi k29ira trS4eUước, S4eUra hKj8đến hKj8cửa lại k29inói thêm:

- TrJwoVời lạniyTuh thS4eUế S4eUnày, nhân JwoVtiện S4eUta k29ira ngoàk29ii uốnghKj8 lk29iy rượuS4eU iyTucho ấmk29i người.

Sắc mặtS4eU ThươngiyTu Ngôk29i bỗng trởJwoV nJwoVên trJwoVắng bệcJwoVh, JwoVhắn kJwoVhẽ rík29it mộJwoVt câuiyTu quJwoVa hKj8kẽ răng:

- Nhàk29i ehKj8m đúnghKj8 S4eUlà có thóik29i iyTuquen sáhKj8ng sớmk29i hKj8đã uốngJwoV rượu...

Tôi iyTuthấy tìhKj8nh hình khôngiyTu ổn,hKj8 vộik29i kS4eUéo iyTutay hắk29in lại,JwoV thầmhKj8 thì:

- Đừngk29i cók29i nóhKj8i vS4eUới tôiS4eU là JwoVanh khS4eUông iyTubiết k29ihút thuốc,iyTu uiyTuống iyTurượu đấyJwoV nhé.

Hắn kJwoVhông k29itrả lhKj8ời, ániyTuh mắt tỏS4eU vẻk29i khôngiyTu k29ihề sợJwoV S4eUchết, giốngiyTu S4eUnhư vk29iị JwoVanh hùhKj8ng hKj8hy k29isinh vìJwoV nghĩiyTua lớn,hKj8 nghKj8ẩng cao đầuk29i bướcS4eU đi.

Tôi hKj8và miyTuẹ thoiyTung thhKj8ả S4eUăn xong bữaiyTu sáiyTung, haJwoVi nk29igười vẫk29in chiyTuưa về.

- TiyTuheo mẹ,JwoV bốhKj8 sẽS4eU làhKj8m gì ThươS4eUng Ngô?

Mẹ tôiiyTu vJwoVừa iyTuquét dọn pS4eUhòng vừS4eUa lJwoVạnh lùJwoVng đáp:

- Việk29ic củk29ia đS4eUàn ôniyTug, phụ iyTu nữ S4eUkhông chKj8ần biết.

Sau khS4eUi đãhKj8 dS4eUọn diyTuẹp xohKj8ng xuôi, ghKj8iọng mẹJwoV k29ivẫn JwoVlạnh lùng:

- hKj8Sao khônhKj8g thấk29iy dụngS4eU cụ phk29iòng tránhS4eU củahKj8 cáciyTu ck29ion đâu?

Tôi nhKj8hất thờJwoVi khS4eUông pk29ihản ứng gk29iì, mJwoVẹ nóiJwoV tiếp:

- JwoVCon JwoVvà bốk29i ck29ion đềJwoVu không S4eUphải S4eUlà nhhKj8ững JwoVngười bảJwoVo S4eUthủ, lk29iuôn hKj8có qiyTuuan nk29iiệm hiệnk29i đại.k29i NhưniyTug iyTucon àJwoV, dù chiyTuo rk29iằng shKj8ống chuiyTung tk29irước hônk29i iyTunhân kk29ihông hKj8thiệt thk29iòi gìiyTu, nhiyTuưng ck29ihưa cướJwoVi đS4eUã iyTumang bầu tiyTuhì nJwoVgười chịuS4eU thiệtk29i hKj8chắc ck29ihắn làJwoV S4eUcon đấy.

Tôi hJwoViểu S4eUra rồi,JwoV iyTuý của mẹhKj8 làk29i troS4eUng nk29ihà hKj8lúc nàk29io cũJwoVng phKj8hải JwoVcó bak29io k29icao iyTusu DuriyTuex JwoVdự phòng...

- Mẹ,JwoV cohKj8n hKj8và anS4eUh tk29ia thật sựhKj8 khônJwoVg phải...

- ThôiiyTu iyTuđược, iyTuthôi được, chuyệnS4eU củS4eUa conJwoV, JwoVbố mẹJwoV S4eUkhông quản.

Mẹ gạtS4eU phk29iăng lờiyTui gik29iải thích ck29iủa tôi,k29i thẳngS4eU thừS4eUng JwoVđến hKj8nỗi khJwoViến tôiyTui S4eUphải rơiS4eU lS4eUệ. TiếpiyTu đó,k29i miyTuẹ lhKj8ại vhKj8ỗ má tôiyTui aJwoVn ủi:

- iyTuAnh ck29ihàng đóiyTu đượck29i đấy. QuảJwoV nhS4eUiên khk29iông hổS4eU JwoVlà hKj8con cáJwoVi mẹ,k29i iyTurất biếtS4eU chọhKj8n người.

Tôi cưhKj8ời gượng,hKj8 nói:

- MẹhKj8 hKj8thấy vócS4eU diyTuáng của ngườihKj8 hKj8ta đẹpiyTu à...

- hKj8Con S4eUthì bk29iiết iyTucái gì?S4eU Khi kS4eUhông chKj8ó quầhKj8n áJwoVo cJwoVhe iyTuđậy chíJwoVnh lJwoVà hKj8lúc hKj8dễ niyTuhận iyTura hKj8bản ciyTuhất cohKj8n niyTugười nhất.

Tôi thKj8in rằng,iyTu điyTuây lhKj8à những lờihKj8 tâmiyTu hiyTuuyết từiyTu S4eUkinh iyTunghiệm JwoVcủa mẹ.

Nhớ năiyTum S4eUđó, vk29iì mẹhKj8 vào k29i nhầm phiyTuòng tắhKj8m nk29iam siyTuinh troniyTug trường,S4eU giữaJwoV tiS4eUếng hJwoVò JwoVhét củahKj8 đámk29i niyTuam sk29iinh, hKj8mẹ ngắJwoVm trúng mộthKj8 nJwoVgười dùhKj8 khôngJwoV hKj8mảnh vảhKj8i S4eUche thJwoVân nhhKj8ưng lạiiyTu hùhKj8ng dũnS4eUg, S4eUthản k29inhiên đứng trưiyTuớc mặJwoVt hKj8mẹ. hKj8Người đS4eUó siyTuau nàS4eUy hKj8là bốhKj8 tôi.

Dù k29isau nk29iày bhKj8ố tôiS4eU cók29i chủ độnghKj8 tJwoVhừa hKj8nhận, lúck29i đS4eUó dS4eUo bốiyTu viyTuừa uiyTuống k29imột iyTulít riyTuượu NhKj8hị iyTuCô ĐầuhKj8 cJwoVùng vớJwoVi bạn,hKj8 dẫS4eUn đến chónghKj8 mặt,S4eU hhKj8oa S4eUmắt, iyTudây tk29ihần kk29iinh tJwoVạm thờhKj8i JwoVtê liệtS4eU niyTuên hoS4eUàn toàiyTun khôS4eUng biếJwoVt chuyện gk29iì đk29iang xảyiyTu ra...

Vừa nghĩS4eU đếnk29i k29iđây, tJwoVôi bỗng ngS4eUửi tS4eUhấy mk29iùi rượu,S4eU triyTuong lònk29ig chiyTuưa S4eUkịp thhKj8an thầmS4eU mộthKj8 S4eUcâu "HỏnS4eUg rồi", thìhKj8 đãiyTu nhKj8ghe tJwoVhấy tiếhKj8ng bướciyTu chk29iân nặniyTug nk29iề, sJwoVau đóiyTu S4eUtrông S4eUthấy bốiyTu tôiyTui dhKj8ìu iyTuThương iyTuNgô lảo đảoiyTu tiếnJwoV vào.

Tửu lượngJwoV củaJwoV bốiyTu tôiS4eU rấtiyTu khá, ôiyTung gầJwoVn hKj8như khhKj8ông k29icó đốiiyTu thủ.S4eU ĐôiS4eU lJwoVúc k29itôi cònk29i nghKj8hi ngờiyTu rằngJwoV iyTucó khhKj8i bốiyTu thKj8ừng là ngườiJwoV lS4eUàm rượuk29i tJwoVrên S4eUthiên đìiyTunh, vJwoVì uốJwoVng trộk29im riyTuượu niyTuên bịhKj8 đàiyTuy xuk29iống trần gian.

Nhưng dJwoVù cJwoVó S4eUgặp phải hKj8 tiên hKj8tửu k29ithật, ThươnJwoVg NgiyTuô chắck29i cũngJwoV k29ikhông saJwoVy điyTuến S4eUthất thểJwoVu thếiyTu này,JwoV vìS4eU theok29i tính khJwoVí củahKj8 hắn,JwoV iyTucùng lắmk29i hKj8là khJwoVông uống.

Có thểk29i vìk29i trưk29iớc mặtk29i bố thKj8ôi, nJwoVên hk29iắn thhKj8ực k29isự S4eUvô cùngS4eU nk29iể nang...

Tôi niyTuhìn JwoVdáng vẻJwoV đứng khônghKj8 vữnS4eUg củak29i ThươnghKj8 iyTuNgô, thJwoVở than:

- BốhKj8 viyTuà aJwoVnh hKj8ta uốniyTug nhiều không?

- Khônk29ig nhS4eUiều. BiyTuố uống iyTunửa lít,JwoV cậuJwoV hKj8ta uốk29ing mJwoVột líS4eUt. KhôngJwoV phảJwoVi làS4eU iyTubố cốJwoV ýiyTu éS4eUp uổS4eUng, hKj8mà k29icậu k29ita tựJwoV nóik29i bố làiyTu bềiyTu JwoVtrên, cậuJwoV JwoVta rấk29it tôniyTu trọnJwoVg, nêk29in cS4eUạn hKj8chén trước.

Như rảniyTuh rỗiS4eU khiyTuông có iyTuviệc gk29iì làS4eUm, bhKj8ố đặiyTut TJwoVhương NgôhKj8 lêhKj8n ghếk29i JwoVsofa rJwoVồi cưiyTuời k29inhư DS4eUi Lặck29i nói:

- BiyTuố tưởhKj8ng ck29iậu chàng hKj8 này tửuk29i S4eUlượng caS4eUo, ak29ii dJwoVè hKj8mới uốngJwoV iyTuhai hớpiyTu đJwoVã điyTuổ rồiJwoV, nhưk29ing S4eUcậu hKj8ta rấthKj8 phohKj8ng độ, kiiyTuên quyk29iết uốk29ing cạJwoVn hJwoVai chai.

Lúc hKj8này, mặtS4eU ThươngiyTu Ngô k29iphừng phừk29ing nhk29iư S4eUquả táoiyTu đỏ,hKj8 iyTunghe thJwoVấy giọnS4eUg nók29ii nêniyTu gượngJwoV dậy,hKj8 khKj8hông ngờk29i k29ihắn vẫnJwoV có k29ithể thốiyTut rhKj8a nhữnJwoVg nhKj8gôn từhKj8 JwoVrõ rànS4eUg, lịciyTuh thiệp:

- iyTuPhận coS4eUn k29icháu tửhKj8u lượJwoVng không tốtJwoV, hKj8mong báS4eUc JwoVlượng thhKj8ứ. LầnhKj8 shKj8au, cJwoVháu S4eUnhất địhKj8nh sJwoVẽ k29ichuyện tk29irò S4eUvui vẻJwoV say iyTu sưa hKj8cùng bác.

Trước nJwoVhững lờiyTui S4eUnói văn hoaS4eU trôiyTui chảk29iy củahKj8 hắn,k29i biyTuố tôJwoVi cưS4eUời phJwoVá lên.iyTu iyTuÔng đậpk29i hKj8tay vàJwoVo bảhKj8 vS4eUai hắnk29i, k29ikhiến hắnS4eU đang ngồiiyTu xiêuk29i vẹJwoVo liềS4eUn đổk29i nhiyTuào xuốJwoVng. Tiếk29ip đóhKj8, bốiyTu S4eUquay sanhKj8g tôiJwoV, cườiS4eU khk29ià khà nói:

- ChàniyTug thKj8rai nS4eUày khônk29ig tồi. QuảhKj8 niyTuhiên hKj8không hổhKj8 daniyTuh chKj8on gáJwoVi bốJwoV, riyTuất biếtk29i JwoVchọn người!

May S4eUmà ThươnghKj8 NgiyTuô không S4eUkháng ciyTuự đượcJwoV mhKj8en rJwoVượu nêk29in đãS4eU lJwoVơ mk29iơ ngủhKj8 rS4eUồi, khôniyTug thk29iì ciyTuhẳng biếthKj8 hắiyTun sẽhKj8 vêiyTunh váok29i đến JwoVmức nào.

Tôi khôhKj8ng kìJwoVm đượciyTu cơn tứck29i giS4eUận, gằnhKj8 giọng:

- BốJwoV iyTuvà mẹiyTu thậtiyTu k29ikhông hổ mhKj8ột cặp,k29i iyTuđến liyTuời nóiS4eU cũngJwoV gJwoViống hệtk29i nhk29iau. k29iChẳng phảiS4eU trướcS4eU điyTuây k29ibố luôiyTun k29ihô k29ihào là pk29ihải tìiyTum ciyTuho iyTubố mộtJwoV ahKj8nh chàk29ing nghìhKj8n JwoVly khôk29ing sS4eUay sJwoVao? Hơnk29i nữa,k29i S4eUcòn pJwoVhải cùng bốS4eU nuốtiyTu k29imây nhk29iả khk29iói1 mớik29i đJwoVược. AnJwoVh iyTuta đâJwoVu S4eUcó iyTuđáp ứngS4eU đưiyTuợc yêhKj8u cầuJwoV đó.

1 JwoVÝ làhKj8 húiyTut thuốck29i lá.

- CJwoVon hKj8thì S4eUhiểu k29icái gìJwoV? - MộJwoVt lầJwoVn nữa,JwoV vk29iề mặtk29i ngôiyTun ngữiyTu, bốJwoV vàJwoV mẹhKj8 lạiyTui gihKj8ống hệtiyTu nhk29iau: S4eU- LúS4eUc uốk29ing rượu, k29ihút thuốS4eUc ciyTuhính làk29i khJwoVi chKj8ó iyTuthể S4eUnhìn hKj8thấy JwoVrõ nk29ihất phẩmS4eU iyTuchất củaS4eU mk29iột S4eUngười đhKj8àn ông. CậuJwoV hKj8chàng nàS4eUy khk29iông ràiyTunh cJwoVả JwoVhút tiyTuhuốc lẫnJwoV uốhKj8ng rưhKj8ợu, S4eUnhưng diyTuù JwoVho iyTuđến S4eUnỗi nướck29i mắt nướJwoVc mũiS4eU giJwoVàn giS4eUụa, hKj8say đếiyTun nỗiiyTu điJwoV S4eUlại k29iliêu xiêu,JwoV cS4eUũng khôngJwoV k29icó ck29ihút k29inào ăk29in nói hàmk29i hồ.

Bố vừaiyTu nóihKj8 vừaiyTu đưaS4eU tay hKj8 ra vhKj8ỗ vỗJwoV máJwoV tôi,iyTu vS4eUề mặtJwoV độngk29i táiyTuc k29icũng khk29iông k29ikhác gk29iì mẹ:

- CJwoVon gJwoVái ngk29iốc nghKj8hếch ơi, ngườihKj8 hKj8ta k29ilàm nhưJwoV JwoVvậy k29ilà vìhKj8 cS4eUái gì?hKj8 HơnS4eU nữaiyTu, iyTuđàn ôngJwoV khôngk29i húk29it thuốc,iyTu không uốnk29ig rượuS4eU tS4eUhì ciyTuó ghKj8ì lk29ià khhKj8ông tốt?iyTu RS4eUốt cS4eUuộc iyTuchỉ thk29iỉnh thoảngk29i miyTuới k29ilàm bạnS4eU rưhKj8ợu, bạn thuốchKj8 củJwoVa S4eUta JwoVthôi. JwoVCó S4eUthể khỏeJwoV mạnhS4eU đS4eUi chKj8ùng cok29in trênk29i suk29iốt qk29iuãng hKj8đường đờiS4eU mớiyTui là qiyTuuan tJwoVrọng nhất.

Thoáng cáiiyTu S4eUđã nhKj8âng cấp S4eUthành chuyệnS4eU mộtk29i đờihKj8 rồi.

Tôi JwoVhoàn toànhKj8 bấtiyTu lực, nói:

- BốhKj8 nghĩhKj8 xk29ia S4eUquá rồiiyTu. Bố iyTu chưa hỏiiyTu S4eUxem hKj8anh tS4eUa làhKj8m iyTugì. BiyTuố khôngiyTu sợJwoV ahKj8nh JwoVta lhKj8à ăJwoVn màk29iy, kẻS4eU trJwoVộm hKj8hay kJwoVẻ cắp sao?

Lúc nàk29iy, mk29iẹ tôJwoVi kék29io vali lại,k29i phhKj8át vàS4eUo ghKj8áy thKj8ôi mộk29it cS4eUái, nói:

- k29iBố mẹhKj8 khôk29ing qS4eUuan tâm chKj8ậu tS4eUa làmJwoV gk29iì, chỉk29i ck29iần cậuS4eU k29ita thậJwoVt lòngS4eU vớk29ii cohKj8n S4eUlà đưhKj8ợc. HơnhKj8 nữaJwoV, nJwoVgôn từk29i, S4eUcử chỉ chKj8ủa JwoVtên nhóS4eUc nhKj8ày, nhìnS4eU S4eUqua làJwoV biếthKj8 điyTuược giJwoVáo dụcJwoV hKj8tử JwoVtế. JwoVVề phươnk29ig diệS4eUn khí chấthKj8 cJwoVũng khJwoVông tiyTuồi, niyTuhư k29ithế cònk29i kémk29i ciyTuỏi giyTuì nữa?

Bố tôihKj8 đỡk29i k29ilấy vaS4eUli nói:

- Nk29iếu nhk29iư khônS4eUg lọiyTut được hKj8 vào mắthKj8 củahKj8 bốS4eU mẹ,hKj8 coiyTun JwoVtưởng cậuS4eU JwoVta saiyTuu kJwoVhi S4eUđi vớiS4eU bốJwoV rồiiyTu cók29i iyTuthể chânS4eU hKj8tay đầyk29i đủ hKj8 trở viyTuề sao?

Tôi cS4eUhẳng iyTucòn bik29iết nói gì.

Sau khk29ii ởS4eU chỗiyTu tôhKj8i hai tiếngJwoV JwoVbốn mươk29ii phút,JwoV S4eUbố S4eUmẹ vộiiyTu điyTui chKj8ho S4eUkịp hKj8chuyến tàu.

Trong hKj8khoảng thờihKj8 gihKj8an niyTugắn ngủi đS4eUó, ThươnJwoVg NiyTugô đãiyTu uốnghKj8 S4eUhai chiyTuai rk29iượu trắS4eUng, húJwoVt mộthKj8 hKj8bao thuS4eUốc, chS4eUinh phục đJwoVược S4eUông bS4eUố lS4eUuôn S4eUcoi trS4eUọng nộJwoVi tâmk29i củak29i iyTutôi. CònS4eU nữa,hKj8 ngk29iay lầk29in gặpS4eU iyTuđầu tiiyTuên, mẹS4eU tôi JwoVđã nhìniyTu thấiyTuy hk29iết hoàk29in JwoVtoàn iyTucon ngườik29i hJwoVắn, saS4eUu đóiyTu cộngJwoV S4eUthêm sựhKj8 k29igiả vờiyTu rất thíJwoVch hợpk29i, hắnS4eU JwoVđã iyTuchinh phụciyTu bàhKj8 mẹS4eU iyTuvốn chỉhKj8 nhìJwoVn S4eUnhận biS4eUểu hihKj8ện bênS4eU ngoài.JwoV Thật JwoVkhông phụck29i khôS4eUng được.

 

Sau khKj8hi tJwoViễn bốk29i JwoVmẹ về, tôiiyTu thấyJwoV ThươngJwoV S4eUNgô đJwoVang nằmhKj8 hKj8ngủ ngk29ion lk29iành trk29iên gk29ihế sofaS4eU. KhuôiyTun mhKj8ặt đJwoVỏ hk29iồng của hắnk29i trônhKj8g thậhKj8t đánS4eUg yêu.

Tôi rJwoVón réJwoVn iyTuđến bJwoVên cạnh, nk29igồi xổS4eUm JwoVxuống quaS4eUn sátk29i thậk29it kỹ.S4eU TiyTuôi S4eUlẩm bẩmhKj8 mộtJwoV mình:

- Ak29inh đừngk29i ck29ió giốS4eUng như Bk29iạch nươngk29i tửk29i đấyhKj8, hễiyTu uốngJwoV JwoVsay lJwoVà hiệnJwoV nguhKj8yên iyTuhình. ThKj8àng tiyTurữ độngS4eU viyTuật bảoS4eU vhKj8ệ cấp mộtiyTu củaiyTu JwoVquốc gS4eUia S4eUlà phảhKj8i ngiyTuồi tù...

Chưa dS4eUứt iyTulời đJwoVã thấy haihKj8 mắthKj8 luS4eUôn nhắmk29i nghiềniyTu củahKj8 hắniyTu mởhKj8 toJwoV, nhìk29in thiyTuẳng, tôihKj8 giậk29it nảyhKj8 mình.

- CS4eUon yêu...

-... KiyTuhông đượcS4eU S4eUgọi tôi nhưk29i vậy!

- hKj8Con yS4eUêu, ck29ion yiyTuêu, con yêu...

Thương Ngôk29i dùngJwoV ciyTuái giọng lk29iè nhèiyTu nhKj8ói hKj8đi nóiyTui iyTulại k29icách k29ibố iyTumẹ gọiJwoV k29itôi hồiyTui biyTué rồJwoVi cườiS4eU phJwoVá lên.

Tôi hKj8nhìn trừngiyTu trừS4eUng vào mắtS4eU hS4eUắn JwoVquan iyTusát thk29iật kỹ,iyTu dùhKj8 đôk29ii k29imắt chKj8ó chiyTuút mk29iơ mànJwoVg nhưnJwoVg trônk29ig vẫhKj8n rấthKj8 tỉnh:

- Ank29ih S4eUgiả vhKj8ờ say!

- S4eUTa đâuhKj8 có..JwoV. S4eU- HắiyTun hiền S4eU lành ngồS4eUi iyTudậy: hKj8- Tk29ia chưiyTua từnghKj8 hKj8uống rượuk29i nêk29in đãhKj8 S4eUsay thhKj8ật, ck29ihỉ chKj8ó điềS4eUu vẫS4eUn cốhKj8 gắk29ing giữ cS4eUho tk29iinh tiyTuhần tỉnhiyTu JwoVtáo mhKj8à thôi.

- VậiyTuy nJwoVhững JwoVlời biyTuố mẹ tôiS4eU iyTunói vớihKj8 JwoVtôi JwoVlúc trước...

Hắn cànJwoVg tk29iỏ rhKj8a vJwoVô tội hơn:

- ĐểJwoV khôngJwoV lJwoVàm phiềnJwoV S4eUđến cuộc iyTunói chS4eUuyện ciyTuủa S4eUmọi người,iyTu tk29ia chỉiyTu cók29i thJwoVể giảS4eU vờhKj8 bấS4eUt tS4eUỉnh nS4eUhân siyTuự thôi.

Từ xấuJwoV hổiyTu chS4eUuyển thành JwoVtức giận,JwoV nhưnJwoVg tôiyTui chẳngJwoV biiyTuết làmk29i chKj8ách nào,S4eU đànk29ih phảiS4eU k29iđi xS4eUử lk29iý k29itúi quàhKj8 mS4eUà bk29iố mẹ S4eUmang đến.

Thương NiyTugô chS4eUống tay iyTulên S4eUtrán nhìnk29i tôiJwoV JwoVlục bớiyTui, nói:

- BốhKj8 iyTumẹ eiyTum rS4eUất hKj8thú vị!

- ĐươngiyTu nhiênk29i rồi.

- HiyTuọ đốhKj8i k29ixử vớiiyTu eS4eUm thật tốt.

- NhKj8ói thừa.

Thương NJwoVgô kS4eUhẽ mỉmk29i cười rồiS4eU thJwoVở than:

- S4eUBây giyTuiờ tk29ia đãJwoV hk29iiểu vì saJwoVo ek29im vấhKj8n vưJwoVơng thhKj8ân pk29ihận hKj8làm ngườiS4eU đếnhKj8 thế.iyTu S4eUEm JwoVkhông mhKj8uốn rờk29ii hKj8xa k29ihọ đúng không?

Tôi bS4eUĩu mS4eUôi, biểhKj8u thị k29i câu hhKj8ỏi JwoVngớ ngk29iẩn điyTuó khônk29ig đáS4eUng hKj8để trJwoVả lời.

- Tk29ihế nhhKj8ưng mộthKj8 ngày nàk29io đóS4eU họk29i cũiyTung sS4eUẽ chếtJwoV đi.

Tôi bựiyTuc dọc:

- ThầnS4eU tiJwoVên cũngk29i phải k29ichết đúngS4eU không?

Thương Nk29igô chỉS4eU cười, đáhKj8p lạiyTui mộtk29i cJwoVâu cS4eUhả liêhKj8n quan:

- TiểuhKj8 Tk29iường, S4eUnếu hKj8em muốnk29i làm ngườiS4eU iyTuthì tJwoVa shKj8ẽ ởk29i lạk29ii nk29iơi hKj8này vớJwoVi em.

Tôi ciyTuó iyTunghe iyTuthấy câu k29i nói cJwoVủa hắn,hKj8 nhưJwoVng khôhKj8ng sứciyTu iyTuđâu hKj8mà JwoVsuy nghhKj8ĩ nhiềS4eUu, k29ivì trS4eUong lhKj8úc JwoVvới hKj8tay lên ngiyTuăn JwoVkéo, hKj8tôi thấyJwoV hKj8có mộtJwoV tấmS4eU k29ithiệp mS4eUời rơiS4eU rk29ia từiyTu cuốnJwoV tạpk29i k29ichí cũ.

Trên đóhKj8 cS4eUó JwoVghi têk29in hKj8cô dâu vàS4eU hKj8chú rể:iyTu Trươngk29i hKj8Thần S4eU- Hạk29i hKj8An Kiệt.

Tôi thẫk29in thờJwoV JwoVcầm tấmJwoV thiệp trJwoVên S4eUtay, tk29iheo suiyTuy đoán,S4eU đâyS4eU hKj8có lẽiyTu lk29ià k29isau k29ikhi biếthKj8 TJwoVrương TiyTuhần JwoVhủy bỏJwoV hôn lễ,S4eU tôJwoVi iyTuđã tiệnk29i hKj8tay kẹpiyTu tấS4eUm thihKj8ệp vàoJwoV cuốnS4eU tạphKj8 chS4eUí S4eUnào điyTuó. SiyTuau đóiyTu lJwoVại tiệniyTu tay JwoVmang hKj8nó k29ivề JwoVnhà, rồiJwoV tS4eUiện k29itay vứtS4eU nóJwoV vàoS4eU gk29ióc nhKj8ào điyTuó, hKj8rồi bahKj8n nãyiyTu iyTulại iyTutiện tk29iay giở niyTuó ra...

Thế nhưnS4eUg nS4eUhững k29iđiều này khôhKj8ng phảJwoVi làS4eU trọk29ing điểmS4eU, qJwoVuan trọnS4eUg JwoVlà JwoVcô HạJwoV Ak29in KiệiyTut viyTuà AhKj8ngle iyTuHạ cóS4eU iyTuliên quan đhKj8ến S4eUnhau không?

An KiệthKj8 k29i- Angle...

Nếu niyTuhư hKj8đúng làiyTu hKj8một người thìS4eU thếiyTu JwoVnào nhỉ?

Đang suJwoVy S4eUnghĩ đếnS4eU nỗi muốnS4eU tk29ireo cổ,JwoV đâmJwoV đhKj8ầu vàJwoVo hKj8tường, S4eUthì iyTubỗng ngS4eUhe JwoVthấy giyTuiọng ThươngS4eU Ngk29iô khJwoVe khẽ:

- JwoVTiểu TưJwoVờng, S4eUta ngủiyTu một k29i lát, đếnS4eU trS4eUưa gọhKj8i tJwoVa dậy,JwoV chk29iúng JwoVta S4eUra ngS4eUoài k29iăn nhé.

- Ừ!

Sau kiyTuhi ThươnhKj8g Ngk29iô ngủ rồi,JwoV tk29iôi liềiyTun chạyk29i vJwoVào phòngiyTu S4eUngủ mởJwoV máyhKj8 k29itính raJwoV, S4eUvừa lướtJwoV iyTuweb, vS4eUừa thk29iẫn thờ.

Trong tS4eUình S4eUtrạng đk29iầu óhKj8c trống rỗngS4eU, thờihKj8 giahKj8n chKj8hạy niyTuhanh nhk29iư chóhKj8 JwoVdại, điyTuến lúcJwoV iyTumắt ciyTuay hKj8cay tJwoVôi mớiJwoV liyTuiếc nhìn đồS4eUng iyTuhồ hiểJwoVn thịS4eU giờJwoV JwoVbên dk29iưới JwoVgóc phhKj8ải JwoVmàn JwoVhình. Lúck29i k29inày đãS4eU lhKj8à mưk29iời táJwoVm giờiyTu bốn k29imươi bhKj8ảy phút.

Tôi đứngJwoV dS4eUậy vậniyTu độngk29i tay iyTuchân đãk29i têiyTu cứk29ing, đk29ii k29ira phònJwoVg kJwoVhách, JwoVthấy Thươngk29i NgiyTuô vẫniyTu đaniyTug iyTusay giấJwoVc, tư hKj8thế khônS4eUg hềhKj8 tiyTuhay đổi,S4eU xk29iem rk29ia hắnk29i thựchKj8 sựJwoV ngủiyTu rấthKj8 sJwoVay. ĐừngJwoV nóiJwoV làiyTu hKj8bữa tk29irưa, đến nJwoVgay cJwoVả bhKj8ữa tốiyTui cũngk29i khôJwoVng cầnk29i ăn.

Có JwoVlẽ vS4eUì S4eUcả nk29igày không iyTu vận độnJwoVg nhKj8ên lhKj8úc nàS4eUy k29itôi cJwoVũng khônhKj8g thấyhKj8 đói,iyTu hKj8hoặc hễiyTu k29itâm JwoVtrạng khôngJwoV vJwoVui lại khônk29ig muốnk29i ăn.

Đang địnhiyTu chuẩniyTu k29ibị quayiyTu về phòiyTung JwoVsuy nghĩS4eU tiếpk29i thJwoVì nhKj8hờ ániyTuh sJwoVáng lờhKj8 mờJwoV chiếuS4eU quJwoVa hKj8ô cửaiyTu sổ,iyTu tôJwoVi thohKj8áng thấy sắcJwoV mặS4eUt Thưk29iơng NhKj8gô cóS4eU k29igì đS4eUó khôngiyTu bìhKj8nh thường.

Bật đk29ièn lJwoVên, hìnk29ih ảnh trướcJwoV mắJwoVt khiếnS4eU S4eUtôi shKj8ợ hãi.

Thương NgôS4eU đangk29i nằhKj8m thẳng đơJwoV trêniyTu gS4eUhế sohKj8fa, mồS4eU hôihKj8 thKj8úa rk29ia kiyTuhắp mặiyTut hKj8và hKj8đầu, hS4eUai viyTuai k29ico S4eUlại, môS4eUi tS4eUrắng bệch nhưS4eU thểiyTu đanJwoVg S4eUphải ck29ihịu JwoVđựng shKj8ự đàyhKj8 đS4eUọa đhKj8au đớn.S4eU S4eUTheo k29ikinh nghiệmJwoV k29icủa tôS4eUi, tình trạngk29i JwoVnày chắciyTu chk29iắn khJwoVông phảihKj8 JwoVdo sJwoVay rượu.

Chẳng lS4eUẽ iyTulà bịiyTu sốt?

Tôi S4eUlay k29ilay nhưiyTung hk29iắn không k29icó piyTuhản ứnS4eUg gìk29i. k29iTôi đưhKj8a taS4eUy iyTura shKj8ờ hKj8trán k29ithì thấyiyTu lạnhiyTu nJwoVhư bănJwoVg. TôhKj8i héhKj8t lk29iớn vào tS4eUai hKj8hắn nhưnghKj8 chKj8ũng nJwoVhư S4eUđá ciyTuhìm xuốiyTung biển.

Hãy nJwoVói ciyTuho tôS4eUi biết, thếiyTu niyTuày S4eUlà iyTuthế nào?

Tôi hKj8hoảng hốt.

120, k29i110, 1S4eU19, 911... hàhKj8ng loạtiyTu S4eUsố JwoVđiện tJwoVhoại hiệnJwoV riyTua tronhKj8g đầhKj8u nhưngS4eU k29icuối cùngk29i S4eUtôi vẫniyTu bấmS4eU số hKj8 62580000 gọik29i mộtS4eU chiếck29i taxi.

Bác k29isĩ củak29i loàhKj8i người JwoVchắc kS4eUhông iyTulo việk29ic tJwoVhần tJwoViên bS4eUị ốm.iyTu Đươngk29i JwoVnhiên, k29imuốn k29ilo hKj8cũng chKj8hẳng được.hKj8 ThôiiyTu thì hKj8cứ iyTutìm hKj8sự giiyTuúp hKj8đỡ từJwoV phíhKj8a thầnhKj8 giớihKj8 S4eUlà tươngJwoV đốiS4eU k29ian toàk29in. Đángk29i buk29iồn làJwoV tôi hKj8không k29icó iyTusố điệnS4eU thoạiJwoV củJwoVa iyTuTứ NiyTugưu k29inên đànhk29i phảik29i gJwoVọi iyTumột chiJwoVếc tiyTuaxi đưaS4eU cok29in hổ bịk29i ốJwoVm nàyk29i JwoVđến đó.

Lúc đỡk29i ThươngS4eU Nk29igô k29idậy, tôi mS4eUới JwoVphát hiiyTuện chiếcS4eU ák29io JwoVlen mỏngk29i mhKj8à S4eUhắn đk29iang iyTumặc trêS4eUn ngưJwoVời đãhKj8 ướtS4eU sũng. TrS4eUông hắnhKj8 giốk29ing nhưiyTu ngườihKj8 vừS4eUa đJwoVược vớthKj8 dk29iưới nướchKj8 lên.

Nhưng đS4eUiều nàyS4eU cũng khôJwoVng lJwoVà k29igì hKj8so iyTuvới vũhKj8ng mJwoVáu iyTulớn tJwoVrên JwoVghế sofa...

Có k29inhững iyTulúc S4eUtôi thựcJwoV sự cảmS4eU tJwoVhấy khKj8hâm pJwoVhục mình.hKj8 S4eUVí dụS4eU nhk29iư lhKj8úc nhKj8ày, đJwoVối iyTumặt vớiiyTu mộS4eUt hJwoVoàn ck29iảnh nJwoVhư hiện trườnS4eUg gS4eUiết ngk29iười mJwoVà iyTutôi vS4eUẫn gihKj8ữ đượhKj8c bhKj8ình tJwoVĩnh. S4eUĐúng làJwoV phS4eUi thường.

Sau S4eUkhi hKj8kiểm thKj8ra mộhKj8t lượt, hKj8tôi nhank29ih ck29ihóng phKj8hán đoánhKj8 iyTura rằnhKj8g hKj8vết k29imáu nàS4eUy làiyTu củaS4eU TS4eUhương NghKj8ô, vS4eUì lưk29ing hắniyTu ck29ió vệt đỏJwoV tíaiyTu iyTuvà đanhKj8g chảyS4eU rk29ia thứk29i hKj8chất lỏS4eUng nohKj8ng nóng.

Tôi tìmS4eU miyTuột chiếchKj8 áo khKj8hoác hKj8bông dàyJwoV hKj8mặc chiyTuo hắn,JwoV S4eUsau đhKj8ó iyTuhổn hểnk29i k29ilôi JwoVhắn xuốngS4eU dướk29ii nJwoVhà, tốnghKj8 vàS4eUo trong xk29ie. TJwoVôi thấyiyTu cảmhKj8 ơnk29i miyTuùa nàJwoVy vìJwoV ahKj8i ahKj8i cJwoVũng mặhKj8c nhiềS4eUu nJwoVhư chiếJwoVc bS4eUánh chưng vậhKj8y. NếJwoVu JwoVlà k29imùa hèJwoV, chiyTuúng k29itôi chắchKj8 chắniyTu k29ivì khônS4eUg cóiyTu cáck29ih nàoiyTu chk29ie viyTuết máuS4eU màk29i bị S4eU dẫn S4eUthẳng đếiyTun iyTuđồn cảhKj8nh iyTusát rồi...

Thương iyTuNgô vS4eUẫn ck29ihưa tỉS4eUnh. Tôi nk29ighĩ chk29iuyện JwoVlần nk29iày khiyTuiến hKj8hắn k29ihôn mJwoVê sâJwoVu, chắcS4eU cS4eUhắn iyTutrong niyTugười hJwoVắn rấJwoVt khó S4eUchịu. VậhKj8y màhKj8 hiyTuắn vẫnhKj8 nghihKj8ến rhKj8ăng chịuS4eU đựk29ing, từk29i S4eUđầu k29iđến ciyTuuối khJwoVông kêk29iu mộtk29i tiếng, thậtJwoV gahKj8n lì.

Đến k29iquán hKj8thịt nướng MãnhhKj8 Ngk29iưu, trk29iông hKj8thấy NhKj8gưu Bôn,JwoV tôS4eUi liềhKj8n k29inói S4eUqua k29itình S4eUhình. AS4eUnh thKj8a lậphKj8 thKj8ức đưa hKj8chúng tôiS4eU đếnS4eU kiyTuhu nhJwoVà gầnk29i điyTuó, bảoJwoV tk29iôi đợiyTui iyTuở sS4eUảnh, hKj8còn ak29inh S4eUta dìuS4eU ThươnhKj8g NgôhKj8 vào phiyTuòng khách.

Trong lúciyTu này,hKj8 tk29iôi vẫn vôiyTu cùnk29ig đik29iềm tĩJwoVnh, điJwoVềm tĩJwoVnh đS4eUến lạS4eU lùng.

Còn nửaJwoV tiếngJwoV nJwoVữa S4eUlà mười haik29i hKj8giờ đêmJwoV thìJwoV NgưJwoVu Bôk29in đk29ii rS4eUa, trêk29in tk29iay cầmiyTu chiếcS4eU áoJwoV bk29iị hKj8máu k29ithấm ướtk29i mộtJwoV nửahKj8 cJwoVủa Thương NhKj8gô, trS4eUông thầnS4eU sắcJwoV anJwoVh chàS4eUng cóJwoV vẻJwoV mệtiyTu mỏi:

- Chịk29i dâuhKj8 hKj8yên tâm, khôngS4eU vhKj8ấn đềiyTu hKj8gì JwoVlớn đâuS4eU, ngJwoVhỉ ngJwoVơi vàik29i ngJwoVày liyTuà khỏi.

Nghe JwoVthế, tôS4eUi lạihKj8 không hKj8bình tJwoVĩnh đượcJwoV nk29iữa, bướciyTu nhaS4eUnh đếniyTu túmk29i cổJwoV áJwoVo NgưS4eUu iyTuBôn, niyTuói mộtS4eU tràng:

- hKj8Rốt cuộhKj8c aS4eUnh S4eUta có chuiyTuyện gì?JwoV ChẳhKj8ng phiyTuải iyTucác ngS4eUười làS4eU thJwoVần tiênJwoV saoiyTu? SahKj8o tS4eUhần tS4eUiên lạhKj8i bịhKj8 chảy máiyTuu? hKj8Sao cònJwoV bk29iị hônJwoV mk29iê? SiyTuao S4eUlại nhS4eUư thJwoVể iyTusắp chiyTuết đhKj8ến hKj8nơi vậy?

Ngưu BS4eUôn thk29iấy tJwoVôi kích độngk29i nhưk29i vS4eUậy, ahKj8nh tk29ia chỉk29i lặnghKj8 lẽiyTu nk29ihìn, nói:

- ChịJwoV sS4eUợ rhKj8ồi, đúng không?

Tôi ngẩhKj8n ngườS4eUi trong giâS4eUy lhKj8át JwoVrồi bỗngJwoV iyTunhư k29iquả bk29ióng iyTubị châk29im kiS4eUm, niyTuhanh chóhKj8ng xS4eUẹp lS4eUép. TôS4eUi buôngJwoV Ngưu BôniyTu S4eUra, ngồS4eUi thS4eUụp xJwoVuống JwoVghế, ciyTuó lẽiyTu JwoVvì JwoVchưa ănhKj8 k29icơm nêJwoVn toànk29i thhKj8ân mềmiyTu nhũn,S4eU khônhKj8g còn chúhKj8t sứS4eUc lJwoVực nàhKj8o, lòniyTug bànk29i tak29iy vhKj8à tráS4eUn đềuiyTu vJwoVã mồS4eU hôi.

Được riyTuồi. iyTuTôi JwoVthừa nhận, khôngS4eU piyTuhải vìJwoV đói,JwoV JwoVmà vìiyTu sợhKj8 hãi.

Tôi thiyTuực sk29iự S4eUthấy sợJwoV, cứ nS4eUghĩ đếhKj8n dJwoVáng vẻiyTu hKj8Thương NiyTugô iyTulúc trước,S4eU cák29ii dáJwoVng nk29ihư shKj8ắp cJwoVhết tớiiyTu nơi...

Nhưng thiyTuần tiêS4eUn ck29iũng có thJwoVể chếJwoVt sao?

Tôi cốhKj8 éiyTup JwoVmình điềk29iu chỉnhiyTu những hKj8suy nghĩJwoV link29ih tk29iinh trk29iong đầk29iu, mik29iễn cưỡnghKj8 JwoVhổi phS4eUục iyTulại vẻJwoV điềmhKj8 đạmk29i trêiyTun mặt, nói:

- ThưS4eUơng iyTuNgô vốS4eUn hKj8đã bị thươnghKj8 đúngiyTu khôngiyTu? hKj8Sao JwoVlại niyTuhư vậy?

Ngưu BJwoVôn iS4eUm lặng.

- iyTuBị thươS4eUng tiyTuừ S4eUkhi nào?

Ngưu iyTuBôn JwoVvẫn kiyTuhông trả lời.

Tôi đk29iành k29itự mS4eUình nJwoVhớ lại, nói:

- CiyTuó phảiS4eU cóiyTu liyTuiên iyTuquan đến cáJwoVi k29ità khíJwoV gìS4eU đóS4eU mk29ià hKj8anh iyTuta đãiyTu k29itừng nhắcJwoV đếnS4eU không?

Ngưu BiyTuôn hKj8lắc đầu,k29i tiyTuiếp tục iJwoVm lặng.

Thái đJwoVộ iyTu"đánh chết S4eU cũng S4eUkhông iyTukhai" nàk29iy khihKj8ến tôJwoVi muốnJwoV iyTuphát điJwoVên nhưJwoVng trk29iước mặtJwoV mộJwoVt anS4eUh chàng khôiS4eU JwoVngô, trầmiyTu tíS4eUnh, yếk29iu k29iđuối, tôhKj8i thựJwoVc S4eUsự khôngJwoV thJwoVể hKj8phát tiếthKj8 đưk29iợc, k29inên đành nínk29i nhịn.

- k29iVậy thS4eUì S4eUanh cũnghKj8 phải chok29i tôihKj8 biếtJwoV tS4eUại sk29iao ahKj8nh tiyTua đaiyTung S4eUkhỏe mạniyTuh nhưJwoV vậk29iy, độtS4eU hKj8nhiên hôS4eUm nhKj8ay lạiiyTu ra hKj8 nông nỗihKj8 này?

Ngưu BiyTuôn dhKj8o JwoVdự hKj8một hồi, cuốiiyTu cùJwoVng cũJwoVng mởS4eU miệng:

- ThựJwoVc rJwoVa JwoVvết thương hKj8 trên nJwoVgười JwoVanh k29iấy cJwoVhưa k29ikhi niyTuào lànhJwoV. ThờihKj8 giaJwoVn iyTunày hoànS4eU tiyTuoàn dựS4eUa vàohKj8 sJwoVự JwoVtu dưỡng bấyJwoV k29ilâu mớiyTui chKj8ó thS4eUể iyTumiễn cưỡnk29ig khốngiyTu chS4eUế được.iyTu ThếS4eU nhưiyTung saJwoVu khiyTui iyTuuống rượu,S4eU ýS4eU k29ithức dần yhKj8ếu đihKj8 nêS4eUn k29imới dẫnS4eU đếiyTun việck29i vếtS4eU thươngiyTu đhKj8ột nhiêniyTu táiS4eU phát.

Tôi sữnhKj8g người.

Thì riyTua tS4eUai hS4eUọa nàiyTuy hoàn tk29ioàn hKj8do k29ihai chhKj8ai rượJwoVu trắngiyTu ghKj8ây rJwoVa. NgiyTuhĩ lại,JwoV miyTuột nk29igười chS4eUưa S4eUbao giờJwoV uiyTuống rượu làJwoV Thươngk29i NgJwoVô chắck29i cũnghKj8 khiyTuông ngS4eUờ hậuS4eU qhKj8uả lạJwoVi nghiêmhKj8 trọnJwoVg đếnhKj8 vậy...

Nhưng nếk29iu khKj8hông cS4eUó tiyTuai họa này,hKj8 tôhKj8i mãihKj8 miyTuãi chẳnghKj8 hKj8bao giờJwoV biiyTuết iyTuđược, trênhKj8 ngườiJwoV hắiyTun cóhKj8 k29imột vếk29it thương.

- TJwoVhần tiênk29i S4eUvô cùnhKj8g lJwoVợi hại, siyTuức mk29iạnh vôhKj8 sS4eUong, iyTusao cók29i thểiyTu bJwoVị thươngJwoV chứ?

- LJwoVà thầS4eUn tiênJwoV khôngiyTu có JwoV nghĩa cáiJwoV iyTugì cũngiyTu bhKj8iết, JwoVkhông sợk29i bấtJwoV JwoVkỳ điềuJwoV JwoVgì hKj8và cũnghKj8 khôS4eUng JwoVmạnh JwoVmẽ nhưk29i chị nghĩ.k29i S4eU- NghKj8ưu BôJwoVn iyTukhẽ thởS4eU dàiS4eU, nóJwoVi: JwoV- ChịiyTu S4eUdâu hKj8à, cók29i miyTuột sốk29i chhKj8uyện hKj8anh ấhKj8y khônS4eUg muốn JwoVtôi S4eUnói vớS4eUi chịS4eU. Tík29inh khJwoVí chKj8ủa aJwoVnh ấyiyTu, chhKj8ị đãiyTu sốngS4eU cùngk29i mộiyTut thờiS4eU gS4eUian, chắchKj8 chị cũnhKj8g hiểu.

Tôi cườiiyTu, đáp:

- Ươngk29i ngk29iạnh, khKj8hó chịu.

Ngưu BônS4eU cười.

Suy iyTunghĩ hKj8một lát,hKj8 S4eUtôi lại hỏi:

- NếuS4eU nhưk29i thKj8hần tiênhKj8 bị thươniyTug, iyTucó S4eUphải cũnhKj8g giốngk29i nhưiyTu nhữngS4eU đk29iại iyTuhiệp trok29ing hKj8phim, cáchhKj8 tốtS4eU nhấtk29i lS4eUà dùng nộiyTui S4eUlực trịk29i thươngJwoV đúnghKj8 không?

- ĐiềhKj8u iyTuđó liyTuà đương nhiên.

- VhKj8ậy việk29ic đihKj8 vềS4eU giữahKj8 chỗ nàyk29i vJwoVà iyTunúi Hổk29i GJwoVầm, dk29iùng nộik29i tứcJwoV kếthKj8 thànJwoVh mộtk29i JwoVviên đk29iơn diyTuược cóJwoV thểhKj8 giúJwoVp thKj8ôi không sợS4eU lạnh,k29i khk29iông iyTusợ nS4eUóng, cók29i phảJwoVi cũhKj8ng cầnhKj8 S4eUđến pháiyTup lhKj8ực mớik29i lhKj8àm được?

Ngưu BôJwoVn chJwoVậm rJwoVãi gậhKj8t đầu, ngừhKj8ng S4eUlại gihKj8ây k29ilát, hKj8anh tS4eUa nS4eUói tiếp:

- Cảk29i vk29iết tíciyTuh k29ikia nữa.

Tôi sờS4eU tJwoVay lS4eUên cổ.

Cứ coS4eUi làJwoV tôhKj8i đk29iần độn iyTuthì đhKj8ến giờk29i phiyTuút nàyJwoV cũiyTung đoiyTuán đượchKj8 JwoVra, vếS4eUt tíchhKj8 đóhKj8 cJwoVơ bk29iản kJwoVhông phKj8hải làJwoV dS4eUấu ấn nS4eUụ JwoVhôn gì.

Sao phKj8hải làmhKj8 nhữngiyTu điều k29inày? TạiS4eU hKj8sao cứS4eU phk29iải thKj8ự JwoVtỏ JwoVra k29imạnh mẽ?JwoV ĐúngJwoV lk29ià đồhKj8 cohKj8n hổhKj8 ngốcS4eU nghếch...