You are here

Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 10

CHƯƠNG 1Zdw70 ekX3BwtP- 8hBgsBVkTình trạ8hBgsBVkng vết thương

 

Sau kZdw7hi bốekX3BwtP mẹekX3BwtP đi8hBgsBVk chơekX3BwtPi 8hBgsBVkmột vòng thỏ8hBgsBVka thê8hBgsBVk vềekX3BwtP nekX3BwtPước, gZdw7iữa chuyếnekX3BwtP đZdw7i pZdw7hải cZdw7huyển s8hBgsBVkang đekX3BwtPi tàu8hBgsBVk hZdw7ỏa nênZdw7 tranZdw7h thủ 8hBgsBVk mang ekX3BwtPcho tôiZdw7 đekX3BwtPồ Zdw7ăn, đồekX3BwtP chơekX3BwtPi lẫnekX3BwtP đồekX3BwtP dùngekX3BwtP, nhâekX3BwtPn tiệ8hBgsBVkn cũnZdw7g 8hBgsBVkghé thekX3BwtPăm lZdw7uôn, kh8hBgsBVkông nekX3BwtPgờ còn n8hBgsBVkhân t8hBgsBVkiện nekX3BwtPgắm đượcekX3BwtP cZdw7ả 8hBgsBVkthân thểZdw7 đẹp8hBgsBVk ekX3BwtPtươi Zdw7như hoekX3BwtPa 8hBgsBVkcủa m8hBgsBVkột tZdw7ên co8hBgsBVkn ekX3BwtPtrai ekX3BwtPlạ mặt...

Về vấnekX3BwtP đ8hBgsBVkề yZdw7êu đư8hBgsBVkơng, tôi tZdw7ương Zdw7đối tựekX3BwtP 8hBgsBVkdo. NgaekX3BwtPy từekX3BwtP nhekX3BwtPỏ tZdw7ôi đãekX3BwtP luZdw7ôn tZdw7âm ekX3BwtPniệm 8hBgsBVk"Là cekX3BwtPon g8hBgsBVkái, phải yê8hBgsBVku ngườZdw7i đekX3BwtPàn ekX3BwtPông tửZdw7 t8hBgsBVkế". Zdw7Trên c8hBgsBVkon đườngekX3BwtP yêu,8hBgsBVk tôiekX3BwtP Zdw7chạy hekX3BwtPùng hZdw7ục, ch8hBgsBVkết cũngekX3BwtP không ngoáZdw7i đầuZdw7 lại.

Bố Zdw7mẹ lZdw7uôn áp8hBgsBVk Zdw7dụng phương p8hBgsBVkháp giekX3BwtPáo dụ8hBgsBVkc rấekX3BwtPt phó8hBgsBVkng Zdw7khoáng vớekX3BwtPi tôiZdw7, chỉZdw7 có8hBgsBVk duZdw7y nhZdw7ất h8hBgsBVkai yê8hBgsBVku 8hBgsBVkcầu, mộ8hBgsBVkt là Zdw7"Phải học8hBgsBVk ekX3BwtPtốt", haZdw7i lZdw7à "KhôekX3BwtPng ekX3BwtPđược chịuZdw7 thiệt".

Về Zdw7yêu ekX3BwtPcầu th8hBgsBVkứ haiekX3BwtP, c8hBgsBVkụ thể đốiekX3BwtP Zdw7với vấnekX3BwtP đề8hBgsBVk quZdw7an h8hBgsBVkệ nekX3BwtPam nekX3BwtPữ, ekX3BwtPmẹ tekX3BwtPôi giải8hBgsBVk thích:ekX3BwtP Trư8hBgsBVkớc k8hBgsBVkhi c8hBgsBVkó ekX3BwtPđược tờekX3BwtP 8hBgsBVkđăng ký kế8hBgsBVkt hôn,ekX3BwtP nh8hBgsBVkất địnhZdw7 phZdw7ải giữ8hBgsBVk cekX3BwtPhiến lũekX3BwtPy củ8hBgsBVka mình.

Vì tekX3BwtPhế, Zdw7cảnh tượnZdw7g ngày 8hBgsBVkhôm na8hBgsBVky hoàZdw7n ekX3BwtPtoàn nóekX3BwtPi Zdw7rõ rằnZdw7g, chiếnZdw7 lũy8hBgsBVk cekX3BwtPủa tôiekX3BwtP đ8hBgsBVkã thấZdw7t thủ...

Tôi ngZdw7hĩ mìZdw7nh nekX3BwtPên lắ8hBgsBVkc lắc cekX3BwtPái đ8hBgsBVkầu nZdw7hư vừaZdw7 cắnekX3BwtP thuốc8hBgsBVk, để8hBgsBVk n8hBgsBVkhững dònZdw7g nưekX3BwtPớc mZdw7ắt đauZdw7 khổ8hBgsBVk bekX3BwtPay tekX3BwtPứ tuekX3BwtPng, đồZdw7ng thời khóZdw7c nấc8hBgsBVk lê8hBgsBVkn, nóekX3BwtPi 8hBgsBVknhững câuekX3BwtP thừa8hBgsBVk 8hBgsBVkthãi như8hBgsBVk: "K8hBgsBVkhông ekX3BwtPphải vậy,Zdw7 ekX3BwtPkhông phải8hBgsBVk vậyekX3BwtP, không phZdw7ải ekX3BwtPnhư b8hBgsBVkố mẹZdw7 trôngZdw7 thấZdw7y, 8hBgsBVkbố mekX3BwtPẹ hãyekX3BwtP ngekX3BwtPhe cZdw7on ekX3BwtPgiải thích..."

Nhưng tekX3BwtPôi lạekX3BwtPi khôngZdw7 nhẫn 8hBgsBVktâm nhì8hBgsBVkn thấekX3BwtPy bekX3BwtPố ekX3BwtPmẹ ở8hBgsBVk ekX3BwtPtuổi này8hBgsBVk rZdw7ồi mZdw7à vẫnZdw7 phảekX3BwtPi ekX3BwtPnhảy b8hBgsBVkổ lekX3BwtPên, Zdw7bịt taZdw7i, quekX3BwtPát mắng: "ConZdw7 nZdw7ói ekX3BwtPđi, cekX3BwtPon n8hBgsBVkói x8hBgsBVkem Zdw7chuyện nZdw7ày làZdw7 thếZdw7 nào,ekX3BwtP ekX3BwtPmẹ kh8hBgsBVkông nekX3BwtPghe, Zdw7mẹ khekX3BwtPông nghe, mẹ8hBgsBVk khôngZdw7 muốn8hBgsBVk nghekX3BwtPe gì8hBgsBVk hết...".

Nghĩ vậyZdw7, tekX3BwtPôi chuẩnekX3BwtP Zdw7bị nhảy rekX3BwtPa ekX3BwtPôm c8hBgsBVkhân họ8hBgsBVk, gà8hBgsBVko khZdw7óc: "BốekX3BwtP Zdw7mẹ ơi,Zdw7 Zdw7con Zdw7xin lZdw7ỗi bố8hBgsBVk mẹ,8hBgsBVk coZdw7n 8hBgsBVklà đứaekX3BwtP bất hiếekX3BwtPu, bốekX3BwtP mẹ8hBgsBVk cứ8hBgsBVk 8hBgsBVkcoi n8hBgsBVkhư 8hBgsBVkkhông cekX3BwtPó đ8hBgsBVkứa 8hBgsBVkcon Zdw7gái này...".

Kết ekX3BwtPquả Zdw7là cảm8hBgsBVk xZdw7úc của tZdw7ôi 8hBgsBVkvẫn ekX3BwtPchưa bộcZdw7 lZdw7ộ Zdw7thì 8hBgsBVkbố m8hBgsBVkẹ đã8hBgsBVk nhẹ8hBgsBVk ekX3BwtPnhàng rekX3BwtPời k8hBgsBVkhỏi phòngekX3BwtP ngủ,ekX3BwtP 8hBgsBVkcòn tekX3BwtPâm lýekX3BwtP đó8hBgsBVkng cửa 8hBgsBVklại cekX3BwtPho chúZdw7ng tôi.

Gene dZdw7i tekX3BwtPruyền cekX3BwtPủa loài người8hBgsBVk vekX3BwtPô cùZdw7ng mạnh8hBgsBVk, có8hBgsBVk thểZdw7 ekX3BwtPsinh Zdw7ra mekX3BwtPột đứa8hBgsBVk coekX3BwtPn có8hBgsBVk hệ8hBgsBVk tZdw7hống thầ8hBgsBVkn 8hBgsBVkkinh vững8hBgsBVk hơekX3BwtPn cả 8hBgsBVk tòa nhekX3BwtPà đô8hBgsBVk Zdw7thị, thekX3BwtPì cấuZdw7 t8hBgsBVkạo bekX3BwtPộ phekX3BwtPận củaekX3BwtP bêZdw7n ekX3BwtPcấp t8hBgsBVkinh trùnekX3BwtPg 8hBgsBVkvà b8hBgsBVkên noãekX3BwtPn tử8hBgsBVk tuyệt đốZdw7i khôekX3BwtPng được8hBgsBVk ekX3BwtPphép xe8hBgsBVkm thường.

Do đó8hBgsBVk, tôekX3BwtPi cekX3BwtPó lýZdw7 dekX3BwtPo ekX3BwtPtin tưởng rekX3BwtPằng, đối8hBgsBVk vớ8hBgsBVki bốekX3BwtP 8hBgsBVkmẹ tôi8hBgsBVk, việ8hBgsBVkc 8hBgsBVktận mắtekX3BwtP ekX3BwtPnhìn thZdw7ấy Zdw7con ekX3BwtPgái chư8hBgsBVka kZdw7ết hôn8hBgsBVk đã8hBgsBVk sốnekX3BwtPg chung vớiekX3BwtP mZdw7ột ngưZdw7ời đàekX3BwtPn ôn8hBgsBVkg, thựekX3BwtPc rZdw7a cZdw7hỉ l8hBgsBVkà chuyện8hBgsBVk t8hBgsBVko Zdw7hơn hZdw7ạt vừnekX3BwtPg, hZdw7ạt đekX3BwtPỗ một chú8hBgsBVkt màekX3BwtP thôi.

Đương nhiekX3BwtPên, Zdw7tôi càng cóZdw7 8hBgsBVklý dekX3BwtPo tekX3BwtPin rằngekX3BwtP, tấtekX3BwtP cảZdw7 ekX3BwtPthực chấ8hBgsBVkt Zdw7là 8hBgsBVksự yênZdw7 lặngZdw7 t8hBgsBVkrước 8hBgsBVkcơn bão...

Tôi kZdw7hông bekX3BwtPiết hoZdw7ạt động Zdw7tâm ekX3BwtPlý Zdw7của ThưZdw7ơng N8hBgsBVkgô ekX3BwtPcó ekX3BwtPphong phúekX3BwtP đaZdw7 d8hBgsBVkạng n8hBgsBVkhư tôi8hBgsBVk khôngekX3BwtP, chekX3BwtPỉ thấZdw7y bànekX3BwtP taZdw7y bịZdw7 tôi nắZdw7m lấyekX3BwtP cZdw7ủa ekX3BwtPhắn Zdw7lúc lạnhZdw7, lúZdw7c nóZdw7ng 8hBgsBVkvà còekX3BwtPn kèekX3BwtPm ekX3BwtPtheo triệuekX3BwtP c8hBgsBVkhứng của8hBgsBVk bệnh Pa8hBgsBVkrkinson1 nữa.

1 ekX3BwtPBệnh Park8hBgsBVkinson (h8hBgsBVkay còn gọi8hBgsBVk lekX3BwtPà PZdw7D) Zdw7là một8hBgsBVk l8hBgsBVkoại rốZdw7i loạZdw7n t8hBgsBVkhoái hóa8hBgsBVk Zdw7của hệ8hBgsBVk tekX3BwtPhần kinZdw7h trekX3BwtPung ươekX3BwtPng, làm Zdw7 suy yZdw7ếu khảekX3BwtP nănZdw7g vậnekX3BwtP đekX3BwtPộng, lờiZdw7 nói,ekX3BwtP Zdw7và cáekX3BwtPc ch8hBgsBVkức nănZdw7g khác.Tr8hBgsBVkiệu chứZdw7ng vậnZdw7 ekX3BwtPđộng của bệnekX3BwtPh 8hBgsBVklà ruZdw7n, ekX3BwtPcứng, chậm8hBgsBVk chạZdw7p, 8hBgsBVktư thếekX3BwtP 8hBgsBVkbất ổ8hBgsBVkn định.

Tôi ekX3BwtPhắng giZdw7ọng aZdw7n ủi:

- ĐóekX3BwtP lZdw7à bốekX3BwtP mẹ8hBgsBVk tôi8hBgsBVk. AnhZdw7 yên tâmekX3BwtP ekX3BwtPđi. ekX3BwtPHọ đềuZdw7 lZdw7à nhữZdw7ng côn8hBgsBVkg dânZdw7 t8hBgsBVkốt luôZdw7n tuânekX3BwtP thủ8hBgsBVk ph8hBgsBVkáp ekX3BwtPluật, 8hBgsBVksẽ khôngZdw7 làm ekX3BwtPgì 8hBgsBVkbạo lZdw7ực đâu.

Thương Ng8hBgsBVkô lặngekX3BwtP l8hBgsBVkẽ kéo chăekX3BwtPn lekX3BwtPên rồiekX3BwtP 8hBgsBVkthu mìZdw7nh vàoZdw7 đekX3BwtPó, 8hBgsBVktôi đàekX3BwtPnh pekX3BwtPhải 8hBgsBVkthay đổi8hBgsBVk cá8hBgsBVkch nói:

- MẹekX3BwtP tôekX3BwtPi là8hBgsBVk giảekX3BwtPng viên ekX3BwtP dạy M8hBgsBVkỹ thuậtZdw7 tZdw7rong trườngZdw7 đạiZdw7 ekX3BwtPhọc. 8hBgsBVkTrong cekX3BwtPuộc đờiekX3BwtP nàyekX3BwtP, viZdw7ệc bZdw7à nhìn8hBgsBVk th8hBgsBVkấy đàn ôngZdw7 khôekX3BwtPng mekX3BwtPặc Zdw7quần Zdw7áo cZdw7òn nhiều8hBgsBVk Zdw7hơn cảekX3BwtP vZdw7iệc aekX3BwtPnh tZdw7rông thấyZdw7 hổ8hBgsBVk cekX3BwtPái ekX3BwtPkhỏa thân8hBgsBVk chạy.8hBgsBVk Bố tôi8hBgsBVk Zdw7lại c8hBgsBVkàng khônekX3BwtPg Zdw7vấn đZdw7ề. 8hBgsBVkCái an8hBgsBVkh cekX3BwtPó tekX3BwtPhì ôngekX3BwtP ấyekX3BwtP cZdw7ũng c8hBgsBVkó, chẳZdw7ng việc8hBgsBVk gZdw7ì phảiZdw7 mất mặt.

Thương NekX3BwtPgô lặngekX3BwtP lẽekX3BwtP trùZdw7m chăn lêekX3BwtPn mặt.

Dù thekX3BwtPế Zdw7nào, cekX3BwtPon ekX3BwtPdâu xấu 8hBgsBVkđến Zdw7mấy cũn8hBgsBVkg phải8hBgsBVk gặpekX3BwtP bekX3BwtPố mẹ8hBgsBVk chZdw7ồng, coekX3BwtPn thúekX3BwtP đ8hBgsBVkẹp cZdw7ũng vậy,8hBgsBVk khôekX3BwtPng tho8hBgsBVkát kZdw7hỏi số8hBgsBVk mệnh bịZdw7 Zdw7kéo Zdw7ra ngoà8hBgsBVki t8hBgsBVkriển lãm.

May mà8hBgsBVk tZdw7ủ quầnekX3BwtP áoekX3BwtP ở tronekX3BwtPg phòn8hBgsBVkg tôi8hBgsBVk. SekX3BwtPau Zdw7khi Zdw7ăn mekX3BwtPặc chỉnekX3BwtPh tề,Zdw7 t8hBgsBVkôi 8hBgsBVkvà TekX3BwtPhương 8hBgsBVkNgô ekX3BwtPđàng hoàngZdw7, ng8hBgsBVkhiêm chỉnh Zdw7từ Zdw7trong phZdw7òng bước8hBgsBVk ra.

Bố tôekX3BwtPi đZdw7ang ekX3BwtPgác cZdw7hân lên xe8hBgsBVkm tekX3BwtPivi ở8hBgsBVk phekX3BwtPòng k8hBgsBVkhách, ekX3BwtPcòn mekX3BwtPẹ th8hBgsBVkì bZdw7ận 8hBgsBVklàm bữekX3BwtPa ekX3BwtPsáng 8hBgsBVktrong bếp.ekX3BwtP KhôekX3BwtPng khí gia8hBgsBVk đìn8hBgsBVkh rất8hBgsBVk hòaekX3BwtP nhãekX3BwtP, vZdw7ui vẻ.

Trông Zdw7thấy cZdw7húng tô8hBgsBVki, bố cười8hBgsBVk, ekX3BwtPgật đầuekX3BwtP Zdw7chào, nói:

- DậekX3BwtPy rồiekX3BwtP Zdw7đấy à?

Mẹ tô8hBgsBVki lekX3BwtPại ekX3BwtPtiện miZdw7ệng hỏi:

- Zdw7Con yê8hBgsBVku, coZdw7n 8hBgsBVkmua bZdw7ánh bao ekX3BwtPchay Zdw7này ởekX3BwtP đâekX3BwtPu t8hBgsBVkhế? ekX3BwtPBố Zdw7và mẹ8hBgsBVk tìmZdw7 mãekX3BwtPi màZdw7 ekX3BwtPkhông mekX3BwtPua được.

Tôi Zdw7lắc đầu:

- CekX3BwtPon khôn8hBgsBVkg biết...

Mẹ tôZdw7i nZdw7gạc nhiên:

- KhôngZdw7 ekX3BwtPphải ekX3BwtPcon mua sao?

Thương N8hBgsBVkgô nhỏekX3BwtP nhẹZdw7 đáp:

- B8hBgsBVkánh baZdw7o chekX3BwtPay đekX3BwtPó ekX3BwtPmua ở tiệm8hBgsBVk bá8hBgsBVknh baZdw7o TekX3BwtPiểu Dương,ekX3BwtP cáchekX3BwtP đZdw7ây kZdw7hoảng hekX3BwtPơn ekX3BwtPba câ8hBgsBVky số8hBgsBVk ạ.

Mẹ t8hBgsBVkôi qu8hBgsBVkan sáZdw7t hắn8hBgsBVk mộ8hBgsBVkt lúc, ekX3BwtPgật g8hBgsBVkật đ8hBgsBVkầu nhưekX3BwtPng nZdw7ét mặt8hBgsBVk càn8hBgsBVkg lộZdw7 vẻekX3BwtP n8hBgsBVkgạc nhiênZdw7 hơn.

Là 8hBgsBVkcon gZdw7ái rekX3BwtPuột củ8hBgsBVka mẹ, t8hBgsBVkôi nghZdw7ĩ mìnhZdw7 c8hBgsBVkó thểZdw7 hiểZdw7u 8hBgsBVkvì Zdw7sao Zdw7có 8hBgsBVksự ngekX3BwtPạc n8hBgsBVkhiên này.

Hiển nhi8hBgsBVkên viZdw7ệc điZdw7 xa 8hBgsBVk như vậekX3BwtPy ch8hBgsBVkỉ đểZdw7 muZdw7a mấ8hBgsBVky cáZdw7i bánh8hBgsBVk bekX3BwtPao cZdw7hay hoàZdw7n toàekX3BwtPn khekX3BwtPông thểZdw7 g8hBgsBVkiải thíchZdw7 ekX3BwtPđược tại sa8hBgsBVko sa8hBgsBVku kZdw7hi ekX3BwtPmua vZdw7ề, ThươngekX3BwtP N8hBgsBVkgô khZdw7ông ekX3BwtPgọi tôiZdw7 dekX3BwtPậy Zdw7ăn 8hBgsBVkngay cekX3BwtPho 8hBgsBVknóng Zdw7mà lekX3BwtPại cởZdw7i sạch đồZdw7 rZdw7a quấ8hBgsBVkn ekX3BwtPlấy tôi...

Tuy nhiên,8hBgsBVk Zdw7nhận thấyZdw7 sự tìnhZdw7 Zdw7nguyện haekX3BwtPo c8hBgsBVkông t8hBgsBVkốn 8hBgsBVksức chekX3BwtPuẩn bịZdw7 bữa8hBgsBVk sán8hBgsBVkg cekX3BwtPho 8hBgsBVktôi cekX3BwtPủa 8hBgsBVkhắn, Zdw7nên sZdw7ắc mặtekX3BwtP mẹ tôiZdw7 cũekX3BwtPng Zdw7có ch8hBgsBVkút nhZdw7ân từ.

Tôi chộpekX3BwtP lấyZdw7 thờekX3BwtPi cZdw7ơ giới thiệu:

- Bố8hBgsBVk, mẹZdw7, đâ8hBgsBVky 8hBgsBVklà Thương N8hBgsBVkgô... 8hBgsBVk- NghĩekX3BwtP m8hBgsBVkột 8hBgsBVklát, Zdw7tôi Zdw7vội vànZdw7g nói8hBgsBVk thekX3BwtPêm cảZdw7 hekX3BwtPọ: Zdw7- Zdw7Phó Th8hBgsBVkương Ngô.

Lúc nZdw7ày, an8hBgsBVkh chàng Zdw7 Thương NgZdw7ô Zdw7áo qu8hBgsBVkần chỉn8hBgsBVkh ekX3BwtPtề, Zdw7cử ch8hBgsBVkỉ tekX3BwtPhanh t8hBgsBVkhoát bướ8hBgsBVkc 8hBgsBVklên n8hBgsBVkửa 8hBgsBVkbước, hekX3BwtPơi Zdw7cúi người. NétZdw7 mặekX3BwtPt vàZdw7 giọekX3BwtPng n8hBgsBVkói lễ8hBgsBVk phekX3BwtPép, Zdw7từ t8hBgsBVkốn đZdw7ến nỗi8hBgsBVk khekX3BwtPông nhận8hBgsBVk thấy8hBgsBVk vẻekX3BwtP c8hBgsBVkăng thẳngZdw7 nào:

- Chá8hBgsBVku chàekX3BwtPo haekX3BwtPi bác.

Tôi hết8hBgsBVk sứekX3BwtPc ngạ8hBgsBVkc nhiên.

Vì trướcZdw7 ekX3BwtPđó tôZdw7i thựekX3BwtPc r8hBgsBVka có chekX3BwtPút lekX3BwtPo lZdw7ắng, khônekX3BwtPg biết8hBgsBVk nên8hBgsBVk đểZdw7 Thươn8hBgsBVkg ekX3BwtPNgô gọiZdw7 bốZdw7 mẹZdw7 mìnhekX3BwtP như8hBgsBVk ekX3BwtPthế nào.Zdw7 V8hBgsBVkị thần tiên8hBgsBVk hZdw7ai nghì8hBgsBVkn t8hBgsBVkuổi vàZdw7 ng8hBgsBVkười p8hBgsBVkhàm trầnekX3BwtP m8hBgsBVkấy chụcZdw7 tuổ8hBgsBVki, ch8hBgsBVko dùekX3BwtP ởZdw7 phươnZdw7g di8hBgsBVkện tuổiZdw7 tác ekX3BwtPhay c8hBgsBVkấp bậcekX3BwtP đềZdw7u khônZdw7g d8hBgsBVkễ phâZdw7n 8hBgsBVkvai vếZdw7. 8hBgsBVkKhông ekX3BwtPngờ h8hBgsBVkắn lạiekX3BwtP gọekX3BwtPi trơZdw7n ekX3BwtPtru, không chút8hBgsBVk d8hBgsBVko dựZdw7 đến8hBgsBVk thế.

Bố tôekX3BwtPi ekX3BwtPđứng lênekX3BwtP, bắt taekX3BwtPy thânZdw7 mậekX3BwtPt vớiZdw7 Thươn8hBgsBVkg ekX3BwtPNgô, nói:

- TôiZdw7 gọiZdw7 cháuZdw7 8hBgsBVklà TiểuZdw7 Phó kZdw7hông vấZdw7n đề8hBgsBVk Zdw7gì chứ?

- Dạ.Zdw7 KhôngZdw7 vấn8hBgsBVk đề8hBgsBVk g8hBgsBVkì ạ.

Bố 8hBgsBVktôi nởekX3BwtP n8hBgsBVkụ cườiekX3BwtP hiềekX3BwtPn hòa, thâZdw7n Zdw7mật nói:

- Đ8hBgsBVki nào8hBgsBVk. Zdw7Chúng Zdw7ta ra ngoàiekX3BwtP hú8hBgsBVkt điếu8hBgsBVk thuốc.

Thương N8hBgsBVkgô sững8hBgsBVk người.

- Cháu8hBgsBVk kh8hBgsBVkông 8hBgsBVkhút thuốc sao?

Thương Ng8hBgsBVkô vộekX3BwtPi 8hBgsBVkgật đầu, nói:

- 8hBgsBVkĐương nZdw7hiên ekX3BwtPlà có8hBgsBVk Zdw7ạ. Chỉ có8hBgsBVk điềZdw7u, cháu...8hBgsBVk Zdw7đúng ekX3BwtPlúc ch8hBgsBVkáu h8hBgsBVkút hếtZdw7 thuốc8hBgsBVk rồi.

- KZdw7hông ekX3BwtPsao, hú8hBgsBVkt thZdw7uốc của bác.

Bố tôekX3BwtPi h8hBgsBVkào phónekX3BwtPg ekX3BwtPrút ekX3BwtPtừ trong túiekX3BwtP Zdw7ra 8hBgsBVkbao thuZdw7ốc 8hBgsBVkvà chiếekX3BwtPc Zdw7bật lửaekX3BwtP 8hBgsBVkrồi chekX3BwtPậm ekX3BwtPrãi 8hBgsBVkđi rekX3BwtPa trước,Zdw7 Zdw7ra đekX3BwtPến 8hBgsBVkcửa lại nóiekX3BwtP thêm:

- 8hBgsBVkTrời lạnhekX3BwtP 8hBgsBVkthế nekX3BwtPày, nhân tiekX3BwtPện 8hBgsBVkta 8hBgsBVkra ngoàiZdw7 uốngekX3BwtP 8hBgsBVkly rekX3BwtPượu c8hBgsBVkho ấmZdw7 người.

Sắc mặekX3BwtPt 8hBgsBVkThương NekX3BwtPgô bỗng trởekX3BwtP nZdw7ên trắng8hBgsBVk bệch,8hBgsBVk hắekX3BwtPn Zdw7khẽ ríZdw7t một8hBgsBVk Zdw7câu qu8hBgsBVka kẽ8hBgsBVk răng:

- NhàZdw7 ekX3BwtPem ekX3BwtPđúng l8hBgsBVkà có 8hBgsBVk thói qu8hBgsBVken s8hBgsBVkáng sớmekX3BwtP 8hBgsBVkđã uekX3BwtPống rượu...

Tôi thZdw7ấy Zdw7tình hình8hBgsBVk không ổn,ekX3BwtP vộiZdw7 ké8hBgsBVko taZdw7y hắnZdw7 ekX3BwtPlại, t8hBgsBVkhầm thì:

- ĐừngZdw7 cóZdw7 nóZdw7i 8hBgsBVkvới tô8hBgsBVki là an8hBgsBVkh kekX3BwtPhông biế8hBgsBVkt h8hBgsBVkút thuốc,ekX3BwtP uZdw7ống rượuekX3BwtP đấyekX3BwtP nhé.

Hắn không8hBgsBVk trảekX3BwtP lời,ekX3BwtP Zdw7ánh mắt t8hBgsBVkỏ vẻ8hBgsBVk kekX3BwtPhông hềekX3BwtP sợekX3BwtP ekX3BwtPchết, giống8hBgsBVk nhưZdw7 vịekX3BwtP aekX3BwtPnh Zdw7hùng ekX3BwtPhy sekX3BwtPinh 8hBgsBVkvì ng8hBgsBVkhĩa lZdw7ớn, ngẩng caoZdw7 đekX3BwtPầu ekX3BwtPbước đi.

Tôi Zdw7và ekX3BwtPmẹ thonZdw7g thảZdw7 ăn xekX3BwtPong bữaZdw7 sáekX3BwtPng, haZdw7i nekX3BwtPgười vẫn8hBgsBVk chư8hBgsBVka về.

- TheekX3BwtPo Zdw7mẹ, 8hBgsBVkbố sẽekX3BwtP lZdw7àm gì Thươn8hBgsBVkg Ngô?

Mẹ Zdw7tôi vừZdw7a quZdw7ét dọekX3BwtPn phòng vừa8hBgsBVk lZdw7ạnh lù8hBgsBVkng đáp:

- 8hBgsBVkViệc củaZdw7 đànZdw7 ông,ekX3BwtP phụ Zdw7nữ khekX3BwtPông cầnZdw7 biết.

Sau 8hBgsBVkkhi đ8hBgsBVkã dZdw7ọn dẹZdw7p xong xuôi8hBgsBVk, Zdw7giọng mekX3BwtPẹ vẫZdw7n lạnh8hBgsBVk lùng:

- SZdw7ao khekX3BwtPông thekX3BwtPấy dụZdw7ng Zdw7cụ phòng tZdw7ránh của8hBgsBVk cekX3BwtPác coZdw7n đâu?

Tôi nhấtekX3BwtP thZdw7ời không8hBgsBVk phản ekX3BwtPứng gì,ekX3BwtP 8hBgsBVkmẹ nó8hBgsBVki tiếp:

- ekX3BwtPCon vZdw7à Zdw7bố coekX3BwtPn đều khôngZdw7 p8hBgsBVkhải Zdw7là nhekX3BwtPững ngưekX3BwtPời bảZdw7o ekX3BwtPthủ, lu8hBgsBVkôn cekX3BwtPó qu8hBgsBVkan niệmekX3BwtP hiệnekX3BwtP 8hBgsBVkđại. Nhưng8hBgsBVk c8hBgsBVkon àekX3BwtP, dù Zdw7 cho rằng8hBgsBVk sốnekX3BwtPg chuZdw7ng trưekX3BwtPớc hôn8hBgsBVk nh8hBgsBVkân khôngekX3BwtP thiệ8hBgsBVkt th8hBgsBVkòi gì8hBgsBVk, như8hBgsBVkng 8hBgsBVkchưa cưới8hBgsBVk đã8hBgsBVk mang bầuekX3BwtP th8hBgsBVkì ngườiekX3BwtP chịZdw7u Zdw7thiệt chắcekX3BwtP ch8hBgsBVkắn lekX3BwtPà cZdw7on đấy.

Tôi hiểuekX3BwtP ekX3BwtPra rồZdw7i, ý8hBgsBVk củZdw7a mẹ ekX3BwtPlà trZdw7ong nekX3BwtPhà lekX3BwtPúc ekX3BwtPnào ekX3BwtPcũng Zdw7phải 8hBgsBVkcó b8hBgsBVkao caZdw7o 8hBgsBVksu DurZdw7ex dựekX3BwtP phòng...

- Mẹ,8hBgsBVk coZdw7n vZdw7à anZdw7h t8hBgsBVka thật sựekX3BwtP khônekX3BwtPg phải...

- TZdw7hôi đư8hBgsBVkợc, thô8hBgsBVki được, chuyệnekX3BwtP củaZdw7 con8hBgsBVk, 8hBgsBVkbố Zdw7mẹ khôngZdw7 quản.

Mẹ gạtZdw7 phănekX3BwtPg lờiZdw7 g8hBgsBVkiải thích ekX3BwtPcủa tôiZdw7, tekX3BwtPhẳng thừ8hBgsBVkng đếnekX3BwtP nỗi8hBgsBVk khZdw7iến ekX3BwtPtôi 8hBgsBVkphải rơi8hBgsBVk lZdw7ệ. TZdw7iếp đóZdw7, ekX3BwtPmẹ lạiekX3BwtP vZdw7ỗ máekX3BwtP tôi 8hBgsBVkan ủi:

- ekX3BwtPAnh chànZdw7g đ8hBgsBVkó đ8hBgsBVkược đấy. 8hBgsBVk Quả nhiê8hBgsBVkn khôn8hBgsBVkg hổekX3BwtP ekX3BwtPlà Zdw7con cáiekX3BwtP mẹ,8hBgsBVk rekX3BwtPất b8hBgsBVkiết chZdw7ọn người.

Tôi cười8hBgsBVk gượng,Zdw7 nói:

- MekX3BwtPẹ thZdw7ấy vóZdw7c 8hBgsBVkdáng của Zdw7 người tekX3BwtPa đẹpekX3BwtP à...

- Zdw7Con thìekX3BwtP 8hBgsBVkbiết cá8hBgsBVki gì? KhZdw7i ekX3BwtPkhông cekX3BwtPó quần8hBgsBVk áoekX3BwtP cekX3BwtPhe ekX3BwtPđậy ekX3BwtPchính lekX3BwtPà lúc8hBgsBVk dZdw7ễ nhậ8hBgsBVkn r8hBgsBVka bảnZdw7 8hBgsBVkchất Zdw7con ngekX3BwtPười nhất.

Tôi Zdw7tin rZdw7ằng, đekX3BwtPây Zdw7là nhữnekX3BwtPg lời tâ8hBgsBVkm huekX3BwtPyết từekX3BwtP kiekX3BwtPnh nghiệmekX3BwtP của8hBgsBVk mẹ.

Nhớ nă8hBgsBVkm đóZdw7, vì8hBgsBVk mẹekX3BwtP vào nhầmZdw7 pekX3BwtPhòng tắm8hBgsBVk Zdw7nam 8hBgsBVksinh tZdw7rong trường,8hBgsBVk Zdw7giữa tiếng8hBgsBVk hòZdw7 héZdw7t củekX3BwtPa đZdw7ám ekX3BwtPnam siZdw7nh, m8hBgsBVkẹ ngắm 8hBgsBVktrúng mộekX3BwtPt Zdw7người ekX3BwtPdù kh8hBgsBVkông ekX3BwtPmảnh vảiekX3BwtP Zdw7che thâZdw7n như8hBgsBVkng lạZdw7i hùnZdw7g dũng,Zdw7 ekX3BwtPthản nh8hBgsBVkiên đứng trướcZdw7 mekX3BwtPặt 8hBgsBVkmẹ. NgườiekX3BwtP đóekX3BwtP sZdw7au nà8hBgsBVky là8hBgsBVk b8hBgsBVkố tôi.

Dù sekX3BwtPau nàyekX3BwtP 8hBgsBVkbố tôiZdw7 cekX3BwtPó chZdw7ủ động thừZdw7a nhận,Zdw7 Zdw7lúc ekX3BwtPđó Zdw7do bZdw7ố vừZdw7a uố8hBgsBVkng mộtZdw7 lítekX3BwtP rượuZdw7 Zdw7Nhị CekX3BwtPô ĐầuZdw7 Zdw7cùng vớiZdw7 bạn,8hBgsBVk dẫn đếnZdw7 chZdw7óng 8hBgsBVkmặt, ho8hBgsBVka m8hBgsBVkắt, dZdw7ây thầnekX3BwtP kiZdw7nh 8hBgsBVktạm thờ8hBgsBVki tekX3BwtPê liệekX3BwtPt nênZdw7 h8hBgsBVkoàn toekX3BwtPàn ekX3BwtPkhông b8hBgsBVkiết chuyện ekX3BwtPgì đangZdw7 xảyekX3BwtP ra...

Vừa nekX3BwtPghĩ ekX3BwtPđến Zdw7đây, tôekX3BwtPi bỗnekX3BwtPg ngửi thấZdw7y mekX3BwtPùi rượu,ekX3BwtP troekX3BwtPng lònekX3BwtPg cZdw7hưa kị8hBgsBVkp t8hBgsBVkhan thầekX3BwtPm mộekX3BwtPt câZdw7u "8hBgsBVkHỏng rồi", thekX3BwtPì đ8hBgsBVkã ng8hBgsBVkhe thấyekX3BwtP tiekX3BwtPếng bekX3BwtPước cekX3BwtPhân nặekX3BwtPng nZdw7ề, saZdw7u ekX3BwtPđó t8hBgsBVkrông thZdw7ấy bốekX3BwtP tZdw7ôi dìekX3BwtPu ekX3BwtPThương Ngô lả8hBgsBVko đảo8hBgsBVk tiếnZdw7 vào.

Tửu lượnZdw7g cZdw7ủa bố8hBgsBVk ekX3BwtPtôi rấtZdw7 khá, 8hBgsBVkông 8hBgsBVkgần như8hBgsBVk 8hBgsBVkkhông c8hBgsBVkó đố8hBgsBVki thủ.8hBgsBVk Đô8hBgsBVki ekX3BwtPlúc Zdw7tôi Zdw7còn ngh8hBgsBVki ngờZdw7 rằng8hBgsBVk ekX3BwtPcó kekX3BwtPhi bốZdw7 từng 8hBgsBVklà ngZdw7ười Zdw7làm rư8hBgsBVkợu tekX3BwtPrên Zdw7thiên đình,ekX3BwtP vìZdw7 Zdw7uống trộekX3BwtPm rưekX3BwtPợu nênekX3BwtP bịekX3BwtP đà8hBgsBVky xuekX3BwtPống trần gian.

Nhưng Zdw7dù có8hBgsBVk gặpZdw7 phải Zdw7tiên tZdw7ửu t8hBgsBVkhật, ThươZdw7ng Ng8hBgsBVkô chắcZdw7 cekX3BwtPũng khôn8hBgsBVkg sZdw7ay đếnekX3BwtP thất8hBgsBVk thểekX3BwtPu thếZdw7 8hBgsBVknày, Zdw7vì theZdw7o tính khí8hBgsBVk củZdw7a ekX3BwtPhắn, cùng8hBgsBVk lắZdw7m lZdw7à khôngekX3BwtP uống.

Có th8hBgsBVkể 8hBgsBVkvì trướZdw7c mặtekX3BwtP b8hBgsBVkố tôi, ekX3BwtPnên ekX3BwtPhắn ekX3BwtPthực Zdw7sự vô8hBgsBVk cùngZdw7 nểZdw7 nang...

Tôi nhìekX3BwtPn dáekX3BwtPng vẻ8hBgsBVk đứng8hBgsBVk không vữngekX3BwtP của8hBgsBVk T8hBgsBVkhương NgôekX3BwtP, Zdw7thở than:

- BốekX3BwtP và8hBgsBVk aZdw7nh 8hBgsBVkta uốn8hBgsBVkg nhiều không?

- KhekX3BwtPông Zdw7nhiều. 8hBgsBVkBố ekX3BwtPuống nửa ekX3BwtPlít, cậZdw7u tekX3BwtPa uZdw7ống mộtZdw7 Zdw7lít. Khô8hBgsBVkng 8hBgsBVkphải 8hBgsBVklà bốZdw7 cốekX3BwtP ekX3BwtPý ekX3BwtPép u8hBgsBVkổng, màekX3BwtP cậZdw7u tZdw7a tựekX3BwtP Zdw7nói bố làZdw7 bềekX3BwtP trêekX3BwtPn, cậuZdw7 tZdw7a rekX3BwtPất tôekX3BwtPn tr8hBgsBVkọng, nê8hBgsBVkn cạnZdw7 chén8hBgsBVk trước.

Như 8hBgsBVkrảnh 8hBgsBVkrỗi khZdw7ông có việc8hBgsBVk gZdw7ì ekX3BwtPlàm, bốZdw7 đặ8hBgsBVkt ThươekX3BwtPng NZdw7gô lZdw7ên Zdw7ghế s8hBgsBVkofa rekX3BwtPồi cư8hBgsBVkời nh8hBgsBVkư DZdw7i ekX3BwtPLặc nói:

- BốZdw7 tưởnekX3BwtPg cậZdw7u chà8hBgsBVkng này tửuZdw7 lượngekX3BwtP caoekX3BwtP, 8hBgsBVkai ekX3BwtPdè m8hBgsBVkới uống8hBgsBVk haekX3BwtPi hớp8hBgsBVk đãZdw7 đZdw7ổ Zdw7rồi, như8hBgsBVkng cậuekX3BwtP ekX3BwtPta rấtekX3BwtP phon8hBgsBVkg độ,Zdw7 kiên quyết8hBgsBVk uZdw7ống cạn8hBgsBVk h8hBgsBVkai chai.

Lúc 8hBgsBVknày, mặtekX3BwtP Thương8hBgsBVk Ngô phừngekX3BwtP phZdw7ừng nhưZdw7 quZdw7ả Zdw7táo Zdw7đỏ, ekX3BwtPnghe tekX3BwtPhấy ekX3BwtPgiọng nóekX3BwtPi 8hBgsBVknên gượng8hBgsBVk dậy,Zdw7 8hBgsBVkkhông Zdw7ngờ hZdw7ắn 8hBgsBVkvẫn có thểekX3BwtP thốekX3BwtPt rZdw7a nekX3BwtPhững ngekX3BwtPôn Zdw7từ rekX3BwtPõ ràngekX3BwtP, lịZdw7ch thiệp:

- PhậnekX3BwtP c8hBgsBVkon c8hBgsBVkháu tekX3BwtPửu lượng 8hBgsBVkkhông 8hBgsBVktốt, monZdw7g bá8hBgsBVkc lư8hBgsBVkợng 8hBgsBVkthứ. Lần8hBgsBVk sauZdw7, c8hBgsBVkháu ekX3BwtPnhất định8hBgsBVk 8hBgsBVksẽ chuyện8hBgsBVk tròekX3BwtP ekX3BwtPvui v8hBgsBVkẻ say 8hBgsBVksưa cùng8hBgsBVk bác.

Trước nh8hBgsBVkững 8hBgsBVklời ekX3BwtPnói vZdw7ăn hoa trôiZdw7 chảekX3BwtPy c8hBgsBVkủa hắekX3BwtPn, 8hBgsBVkbố tôZdw7i 8hBgsBVkcười pháekX3BwtP lênekX3BwtP. Ôn8hBgsBVkg đập8hBgsBVk taZdw7y ekX3BwtPvào bảekX3BwtP Zdw7vai ekX3BwtPhắn, khiế8hBgsBVkn hắn ekX3BwtP đang nZdw7gồi 8hBgsBVkxiêu vZdw7ẹo l8hBgsBVkiền đekX3BwtPổ nhekX3BwtPào xuZdw7ống. TiZdw7ếp đó8hBgsBVk, bố8hBgsBVk q8hBgsBVkuay sanZdw7g Zdw7tôi, cườiZdw7 khekX3BwtPà khà nói:

- ChànZdw7g Zdw7trai 8hBgsBVknày không t8hBgsBVkồi. QuảZdw7 nhiekX3BwtPên khôngekX3BwtP ekX3BwtPhổ dan8hBgsBVkh coZdw7n ekX3BwtPgái ekX3BwtPbố, rấtekX3BwtP biết8hBgsBVk chọn8hBgsBVk người!

May mà8hBgsBVk ThZdw7ương Ng8hBgsBVkô khôekX3BwtPng kháng Zdw7cự Zdw7được ekX3BwtPmen rượu8hBgsBVk n8hBgsBVkên đãekX3BwtP lekX3BwtPơ 8hBgsBVkmơ nZdw7gủ rồiekX3BwtP, khô8hBgsBVkng thì8hBgsBVk ekX3BwtPchẳng b8hBgsBVkiết hắn8hBgsBVk sẽZdw7 vêZdw7nh váo 8hBgsBVk đến mứcekX3BwtP nào.

Tôi khôngekX3BwtP kìZdw7m đưZdw7ợc c8hBgsBVkơn tức gi8hBgsBVkận, gekX3BwtPằn giọng:

- BốZdw7 v8hBgsBVkà m8hBgsBVkẹ thật8hBgsBVk k8hBgsBVkhông ekX3BwtPhổ một 8hBgsBVkcặp, đến8hBgsBVk Zdw7lời nóekX3BwtPi ekX3BwtPcũng giống8hBgsBVk ekX3BwtPhệt nhau8hBgsBVk. ChẳekX3BwtPng phảekX3BwtPi tekX3BwtPrước đây8hBgsBVk bố8hBgsBVk Zdw7luôn hôekX3BwtP ekX3BwtPhào là phảZdw7i t8hBgsBVkìm chZdw7o bốZdw7 Zdw7một ekX3BwtPanh chànekX3BwtPg nghì8hBgsBVkn 8hBgsBVkly khô8hBgsBVkng s8hBgsBVkay saoekX3BwtP? Zdw7Hơn Zdw7nữa, ekX3BwtPcòn phải8hBgsBVk c8hBgsBVkùng bố nZdw7uốt mekX3BwtPây nhả8hBgsBVk khóiekX3BwtP1 mới8hBgsBVk đượZdw7c. AnZdw7h 8hBgsBVkta 8hBgsBVkđâu ekX3BwtPcó đápekX3BwtP Zdw7ứng ekX3BwtPđược Zdw7yêu cầuekX3BwtP đó.

1 ekX3BwtPÝ Zdw7là ekX3BwtPhút thuZdw7ốc lá.

- 8hBgsBVkCon t8hBgsBVkhì ekX3BwtPhiểu cekX3BwtPái gì? 8hBgsBVk - MộtZdw7 lần8hBgsBVk nữa,Zdw7 vềZdw7 mặt8hBgsBVk ngôZdw7n ngữ,ekX3BwtP bốZdw7 ekX3BwtPvà mẹ8hBgsBVk lạiekX3BwtP ekX3BwtPgiống hệtekX3BwtP nhekX3BwtPau: ekX3BwtP- Lú8hBgsBVkc uốngekX3BwtP 8hBgsBVkrượu, hút 8hBgsBVkthuốc cZdw7hính ekX3BwtPlà khekX3BwtPi Zdw7có thể8hBgsBVk nhìnZdw7 Zdw7thấy ekX3BwtPrõ Zdw7nhất p8hBgsBVkhẩm Zdw7chất củaZdw7 8hBgsBVkmột ekX3BwtPngười ekX3BwtPđàn ông. Cậ8hBgsBVku Zdw7chàng nàZdw7y khôngZdw7 rànZdw7h 8hBgsBVkcả hútekX3BwtP tZdw7huốc l8hBgsBVkẫn uống8hBgsBVk rượu,Zdw7 nhZdw7ưng dù8hBgsBVk Zdw7ho đến8hBgsBVk nỗi8hBgsBVk Zdw7nước mắt8hBgsBVk nước mũiekX3BwtP gi8hBgsBVkàn g8hBgsBVkiụa, saZdw7y đếnekX3BwtP nỗiekX3BwtP đZdw7i lại8hBgsBVk liêZdw7u x8hBgsBVkiêu, cũ8hBgsBVkng ekX3BwtPkhông ekX3BwtPcó chekX3BwtPút nàoZdw7 ănZdw7 nói hàmekX3BwtP hồ.

Bố vekX3BwtPừa nóekX3BwtPi 8hBgsBVkvừa đưZdw7a tay ekX3BwtP ra vỗekX3BwtP vỗekX3BwtP Zdw7má tôiZdw7, vZdw7ề mặt8hBgsBVk độngekX3BwtP tZdw7ác cũngekX3BwtP khôZdw7ng kZdw7hác ekX3BwtPgì mẹ:

- ekX3BwtPCon gá8hBgsBVki ekX3BwtPngốc nghếch Zdw7 ơi, ngưekX3BwtPời t8hBgsBVka làm8hBgsBVk nekX3BwtPhư vekX3BwtPậy lekX3BwtPà vekX3BwtPì cái8hBgsBVk g8hBgsBVkì? H8hBgsBVkơn nữ8hBgsBVka, đà8hBgsBVkn ônekX3BwtPg kZdw7hông hZdw7út thuZdw7ốc, không uống8hBgsBVk rưZdw7ợu thìZdw7 ekX3BwtPcó gìZdw7 l8hBgsBVkà không8hBgsBVk tốt?ekX3BwtP RốtekX3BwtP cuộc8hBgsBVk chỉ8hBgsBVk 8hBgsBVkthỉnh thoekX3BwtPảng Zdw7mới làm8hBgsBVk bạZdw7n rượu,Zdw7 bạn thuốZdw7c củZdw7a 8hBgsBVkta th8hBgsBVkôi. Có8hBgsBVk thểZdw7 khỏZdw7e mạnhekX3BwtP Zdw7đi cùnekX3BwtPg ekX3BwtPcon tekX3BwtPrên suốt8hBgsBVk quãn8hBgsBVkg đư8hBgsBVkờng đZdw7ời mớiZdw7 là qu8hBgsBVkan tekX3BwtPrọng nhất.

Thoáng cáiekX3BwtP đãZdw7 nângekX3BwtP cấp tZdw7hành ch8hBgsBVkuyện mộZdw7t đời8hBgsBVk rồi.

Tôi hoànekX3BwtP toànZdw7 b8hBgsBVkất lực, nói:

- 8hBgsBVkBố 8hBgsBVknghĩ x8hBgsBVka ekX3BwtPquá rồi.8hBgsBVk Bố Zdw7chưa hỏiZdw7 x8hBgsBVkem anekX3BwtPh ekX3BwtPta làZdw7m 8hBgsBVkgì. BekX3BwtPố khekX3BwtPông Zdw7sợ anekX3BwtPh Zdw7ta lZdw7à ăZdw7n 8hBgsBVkmày, 8hBgsBVkkẻ tZdw7rộm hZdw7ay k8hBgsBVkẻ cắp sao?

Lúc 8hBgsBVknày, mẹZdw7 tZdw7ôi Zdw7kéo vali 8hBgsBVklại, ekX3BwtPphát vekX3BwtPào g8hBgsBVkáy ekX3BwtPtôi mộ8hBgsBVkt cái,Zdw7 nói:

- BốekX3BwtP ekX3BwtPmẹ khônZdw7g ekX3BwtPquan tekX3BwtPâm cậu tZdw7a làmekX3BwtP gì,ekX3BwtP chỉZdw7 cầekX3BwtPn cZdw7ậu 8hBgsBVkta thekX3BwtPật lònekX3BwtPg với8hBgsBVk co8hBgsBVkn lZdw7à được.ekX3BwtP HơekX3BwtPn nữZdw7a, ngekX3BwtPôn từ,8hBgsBVk cử8hBgsBVk chỉ củekX3BwtPa têekX3BwtPn nZdw7hóc này,8hBgsBVk nekX3BwtPhìn qekX3BwtPua lekX3BwtPà biếekX3BwtPt đượcekX3BwtP Zdw7giáo dZdw7ục tửZdw7 tếekX3BwtP. VềekX3BwtP phươnekX3BwtPg diệnekX3BwtP khíekX3BwtP chất 8hBgsBVkcũng ekX3BwtPkhông tồi,8hBgsBVk n8hBgsBVkhư thZdw7ế cònZdw7 kém8hBgsBVk Zdw7cỏi g8hBgsBVkì nữa?

Bố tôekX3BwtPi đekX3BwtPỡ lấekX3BwtPy vekX3BwtPali nói:

- NekX3BwtPếu n8hBgsBVkhư kh8hBgsBVkông 8hBgsBVklọt được vàekX3BwtPo mắtZdw7 củaekX3BwtP bố8hBgsBVk m8hBgsBVkẹ, ekX3BwtPcon tư8hBgsBVkởng cậuZdw7 tekX3BwtPa saekX3BwtPu ekX3BwtPkhi đ8hBgsBVki vớZdw7i Zdw7bố rồekX3BwtPi ekX3BwtPcó tekX3BwtPhể Zdw7chân Zdw7tay đ8hBgsBVkầy đekX3BwtPủ trở về8hBgsBVk sao?

Tôi chẳn8hBgsBVkg 8hBgsBVkcòn biếekX3BwtPt nói gì.

Sau khZdw7i ởekX3BwtP cZdw7hỗ 8hBgsBVktôi hai tiếnZdw7g bốZdw7n mươiZdw7 Zdw7phút, bốekX3BwtP mẹZdw7 vộiZdw7 8hBgsBVkđi Zdw7cho k8hBgsBVkịp cZdw7huyến tàu.

Trong khoảZdw7ng thờekX3BwtPi Zdw7gian 8hBgsBVkngắn ngủi đZdw7ó, Zdw7Thương NgZdw7ô đãZdw7 uốngekX3BwtP 8hBgsBVkhai chaZdw7i rekX3BwtPượu trắ8hBgsBVkng, hútZdw7 mộtekX3BwtP bekX3BwtPao thuốc,ekX3BwtP cekX3BwtPhinh ph8hBgsBVkục được ô8hBgsBVkng 8hBgsBVkbố luZdw7ôn cekX3BwtPoi trọn8hBgsBVkg nZdw7ội tâmekX3BwtP củekX3BwtPa tekX3BwtPôi. CòekX3BwtPn nữa,ekX3BwtP ekX3BwtPngay lầekX3BwtPn gặZdw7p đ8hBgsBVkầu tZdw7iên, mekX3BwtPẹ tôi đ8hBgsBVkã Zdw7nhìn thấyZdw7 hZdw7ết ho8hBgsBVkàn tekX3BwtPoàn c8hBgsBVkon ekX3BwtPngười hắn,Zdw7 sZdw7au Zdw7đó cộng8hBgsBVk thêekX3BwtPm Zdw7sự giảekX3BwtP vekX3BwtPờ rất thích8hBgsBVk 8hBgsBVkhợp, h8hBgsBVkắn đZdw7ã chinZdw7h phục8hBgsBVk Zdw7bà mẹZdw7 vốZdw7n chỉ8hBgsBVk nhìZdw7n 8hBgsBVknhận biểuekX3BwtP hiZdw7ện b8hBgsBVkên ngoài.8hBgsBVk TekX3BwtPhật không phụcekX3BwtP kh8hBgsBVkông được.

 

Sau khekX3BwtPi Zdw7tiễn bố8hBgsBVk mekX3BwtPẹ vềZdw7, tôi ekX3BwtPthấy ThưZdw7ơng Ng8hBgsBVkô đ8hBgsBVkang nằmZdw7 nekX3BwtPgủ nekX3BwtPgon là8hBgsBVknh t8hBgsBVkrên ghếZdw7 sofaZdw7. ekX3BwtPKhuôn mặZdw7t đZdw7ỏ hồng8hBgsBVk của hắnekX3BwtP trôekX3BwtPng thậtekX3BwtP đángekX3BwtP yêu.

Tôi rón8hBgsBVk rénekX3BwtP đếnekX3BwtP bêekX3BwtPn cạnh, nZdw7gồi xổmekX3BwtP xuố8hBgsBVkng 8hBgsBVkquan sá8hBgsBVkt tZdw7hật kekX3BwtPỹ. TôZdw7i lekX3BwtPẩm ekX3BwtPbẩm mộZdw7t mình:

- 8hBgsBVkAnh đừekX3BwtPng cóZdw7 gekX3BwtPiống nZdw7hư Bạch Zdw7nương 8hBgsBVktử đấekX3BwtPy, ekX3BwtPhễ uốn8hBgsBVkg Zdw7say là8hBgsBVk hiệnekX3BwtP nguyêekX3BwtPn h8hBgsBVkình. Tàng8hBgsBVk trữekX3BwtP độn8hBgsBVkg vZdw7ật bảo8hBgsBVk vệZdw7 cấ8hBgsBVkp một củ8hBgsBVka quốc8hBgsBVk giekX3BwtPa Zdw7là Zdw7phải nZdw7gồi tù...

Chưa dứtekX3BwtP lờiekX3BwtP đãZdw7 thấy 8hBgsBVkhai ekX3BwtPmắt luôn8hBgsBVk nhắmZdw7 nghiền8hBgsBVk củaekX3BwtP ekX3BwtPhắn mởZdw7 to8hBgsBVk, Zdw7nhìn t8hBgsBVkhẳng, tô8hBgsBVki g8hBgsBVkiật nảekX3BwtPy mình.

- CoekX3BwtPn yêu...

-... KekX3BwtPhông đượ8hBgsBVkc gọ8hBgsBVki tôi như8hBgsBVk vậy!

- C8hBgsBVkon yêu,ekX3BwtP coekX3BwtPn y8hBgsBVkêu, con yêu...

Thương NgôekX3BwtP dùngekX3BwtP ekX3BwtPcái giọngZdw7 lè nZdw7hè nóekX3BwtPi ekX3BwtPđi ekX3BwtPnói lạ8hBgsBVki cácekX3BwtPh 8hBgsBVkbố m8hBgsBVkẹ 8hBgsBVkgọi tôZdw7i hZdw7ồi ekX3BwtPbé ekX3BwtPrồi cưekX3BwtPời Zdw7phá lên.

Tôi Zdw7nhìn trừn8hBgsBVkg trừng vàZdw7o mắtZdw7 hắn8hBgsBVk q8hBgsBVkuan s8hBgsBVkát Zdw7thật kỹ,ekX3BwtP 8hBgsBVkdù đôi8hBgsBVk mắekX3BwtPt có8hBgsBVk chekX3BwtPút mơ8hBgsBVk Zdw7màng nZdw7hưng trôZdw7ng vẫ8hBgsBVkn rất8hBgsBVk tỉnh:

- AnekX3BwtPh ekX3BwtPgiả vờekX3BwtP say!

- Zdw7Ta đ8hBgsBVkâu cekX3BwtPó... Zdw7- HắZdw7n hiềZdw7n lành ekX3BwtPngồi dậekX3BwtPy: Zdw7- Zdw7Ta chư8hBgsBVka 8hBgsBVktừng uốngekX3BwtP rượuZdw7 n8hBgsBVkên 8hBgsBVkđã sekX3BwtPay thật,Zdw7 chZdw7ỉ cZdw7ó điềuZdw7 vẫnZdw7 cốekX3BwtP Zdw7gắng giữ chekX3BwtPo tiZdw7nh thầZdw7n t8hBgsBVkỉnh táoekX3BwtP mekX3BwtPà thôi.

- Vậy8hBgsBVk nhữekX3BwtPng lời8hBgsBVk bố8hBgsBVk mekX3BwtPẹ tôi nZdw7ói vớiekX3BwtP tZdw7ôi l8hBgsBVkúc trước...

Hắn càn8hBgsBVkg tekX3BwtPỏ ekX3BwtPra 8hBgsBVkvô tội hơn:

- ĐểZdw7 khekX3BwtPông làmekX3BwtP phiền8hBgsBVk đến Zdw7cuộc nóiekX3BwtP cZdw7huyện củ8hBgsBVka mọ8hBgsBVki người,Zdw7 ekX3BwtPta cZdw7hỉ cZdw7ó 8hBgsBVkthể giảekX3BwtP vờ8hBgsBVk bất8hBgsBVk tỉnhZdw7 nhâ8hBgsBVkn sekX3BwtPự thôi.

Từ xekX3BwtPấu h8hBgsBVkổ chuyểnZdw7 thà8hBgsBVknh tức ekX3BwtPgiận, nhekX3BwtPưng tZdw7ôi Zdw7chẳng biếekX3BwtPt l8hBgsBVkàm cá8hBgsBVkch 8hBgsBVknào, đànhZdw7 p8hBgsBVkhải đ8hBgsBVki xửZdw7 lZdw7ý tú8hBgsBVki quZdw7à màZdw7 bốekX3BwtP mẹ mangekX3BwtP đến.

Thương NgôekX3BwtP chống8hBgsBVk taekX3BwtPy lên Zdw7trán nhìekX3BwtPn 8hBgsBVktôi 8hBgsBVklục 8hBgsBVkbới, nói:

- BốZdw7 m8hBgsBVkẹ eZdw7m rất8hBgsBVk thú8hBgsBVk vị!

- Đ8hBgsBVkương nhiêekX3BwtPn rồi.

- HọZdw7 đ8hBgsBVkối x8hBgsBVkử với8hBgsBVk 8hBgsBVkem thật tốt.

- Nó8hBgsBVki thừa.

Thương Zdw7Ngô khẽ8hBgsBVk m8hBgsBVkỉm cưZdw7ời rồi thởZdw7 than:

- BâyZdw7 gi8hBgsBVkờ Zdw7ta ekX3BwtPđã hiểuZdw7 vì saekX3BwtPo eekX3BwtPm vấn8hBgsBVk vưZdw7ơng Zdw7thân pekX3BwtPhận làekX3BwtPm ngườekX3BwtPi đếnZdw7 thế.8hBgsBVk E8hBgsBVkm khekX3BwtPông mZdw7uốn rời8hBgsBVk xZdw7a h8hBgsBVkọ đúng không?

Tôi bĩuZdw7 mô8hBgsBVki, biZdw7ểu thị 8hBgsBVk câu hỏiZdw7 ngớ8hBgsBVk ngẩn8hBgsBVk đó8hBgsBVk 8hBgsBVkkhông đángZdw7 8hBgsBVkđể ekX3BwtPtrả lời.

- ekX3BwtPThế nhưnZdw7g mộtekX3BwtP ngà8hBgsBVky nào đóZdw7 ekX3BwtPhọ cũn8hBgsBVkg sẽZdw7 c8hBgsBVkhết đi.

Tôi bZdw7ực dọc:

- ThầnekX3BwtP tZdw7iên cũekX3BwtPng phải chếtZdw7 đúnZdw7g không?

Thương Ngô8hBgsBVk chỉZdw7 cười,Zdw7 đáp lại8hBgsBVk m8hBgsBVkột c8hBgsBVkâu chảekX3BwtP liên8hBgsBVk quan:

- TiểuekX3BwtP 8hBgsBVkTường, Zdw7nếu 8hBgsBVkem muốn làmZdw7 người8hBgsBVk thekX3BwtPì 8hBgsBVkta sẽ8hBgsBVk ekX3BwtPở Zdw7lại nơi8hBgsBVk nà8hBgsBVky với8hBgsBVk em.

Tôi cZdw7ó 8hBgsBVknghe thấyekX3BwtP câu nóiekX3BwtP của8hBgsBVk hắn8hBgsBVk, nhekX3BwtPưng kekX3BwtPhông sứZdw7c đâu8hBgsBVk Zdw7mà suekX3BwtPy nghĩZdw7 nhiề8hBgsBVku, ekX3BwtPvì Zdw7trong ekX3BwtPlúc vớZdw7i 8hBgsBVktay ekX3BwtPlên ngăn kéo,8hBgsBVk tôekX3BwtPi thấyZdw7 8hBgsBVkcó mộtZdw7 tấmZdw7 thiệpZdw7 mờiZdw7 rơ8hBgsBVki rZdw7a từ8hBgsBVk cuZdw7ốn tạZdw7p ch8hBgsBVkí cũ.

Trên đZdw7ó cóekX3BwtP g8hBgsBVkhi têekX3BwtPn côZdw7 dâu vàZdw7 chúZdw7 rểZdw7: Trư8hBgsBVkơng ThầnZdw7 ekX3BwtP- Hạ8hBgsBVk AekX3BwtPn Kiệt.

Tôi t8hBgsBVkhẫn Zdw7thờ 8hBgsBVkcầm tấm thiZdw7ệp trêZdw7n ekX3BwtPtay, ekX3BwtPtheo Zdw7suy đekX3BwtPoán, đâyZdw7 cóekX3BwtP Zdw7lẽ làZdw7 sa8hBgsBVku kZdw7hi biết8hBgsBVk TZdw7rương ThầekX3BwtPn hekX3BwtPủy bỏZdw7 hZdw7ôn lễ, t8hBgsBVkôi đ8hBgsBVkã t8hBgsBVkiện tZdw7ay 8hBgsBVkkẹp tấm8hBgsBVk Zdw7thiệp vZdw7ào cuốZdw7n tạpekX3BwtP cZdw7hí nàoekX3BwtP ekX3BwtPđó. Zdw7Sau ekX3BwtPđó lại8hBgsBVk tiệekX3BwtPn tay maZdw7ng nekX3BwtPó vềZdw7 nhàZdw7, 8hBgsBVkrồi tiện8hBgsBVk tekX3BwtPay v8hBgsBVkứt nZdw7ó v8hBgsBVkào góc8hBgsBVk nàekX3BwtPo đó8hBgsBVk, rekX3BwtPồi Zdw7ban nãZdw7y lạiekX3BwtP 8hBgsBVktiện taZdw7y giekX3BwtPở nó ra...

Thế nhZdw7ưng nhữnZdw7g điZdw7ều này kh8hBgsBVkông phảiZdw7 làZdw7 8hBgsBVktrọng điểm,8hBgsBVk Zdw7quan trọngekX3BwtP là8hBgsBVk 8hBgsBVkcô HạekX3BwtP 8hBgsBVkAn Kiệt8hBgsBVk vekX3BwtPà AekX3BwtPngle H8hBgsBVkạ 8hBgsBVkcó lZdw7iên quan đếekX3BwtPn nh8hBgsBVkau không?

An KiệekX3BwtPt Zdw7- Angle...

Nếu Zdw7như Zdw7đúng ekX3BwtPlà mộZdw7t ngườ8hBgsBVki thì tekX3BwtPhế nàoZdw7 nhỉ?

Đang sekX3BwtPuy nghĩZdw7 đếnZdw7 nỗi Zdw7 muốn treZdw7o 8hBgsBVkcổ, đZdw7âm đầuekX3BwtP vàZdw7o t8hBgsBVkường, thì8hBgsBVk bỗng8hBgsBVk nekX3BwtPghe 8hBgsBVkthấy gZdw7iọng ThZdw7ương NekX3BwtPgô kekX3BwtPhe khẽ:

- TZdw7iểu Tường,ekX3BwtP ekX3BwtPta ng8hBgsBVkủ một látekX3BwtP, đếnekX3BwtP ekX3BwtPtrưa gọiZdw7 t8hBgsBVka dậZdw7y, chú8hBgsBVkng tZdw7a Zdw7ra ngo8hBgsBVkài ekX3BwtPăn nhé.

- Ừ!

Sau khekX3BwtPi Thươn8hBgsBVkg NekX3BwtPgô ngủ rồiZdw7, tôi8hBgsBVk liềnZdw7 chạekX3BwtPy vào8hBgsBVk phòng8hBgsBVk 8hBgsBVkngủ mZdw7ở máyZdw7 tínekX3BwtPh raekX3BwtP, vừaZdw7 lư8hBgsBVkớt ekX3BwtPweb, 8hBgsBVkvừa tZdw7hẫn thờ.

Trong tekX3BwtPình tekX3BwtPrạng đầuZdw7 ócZdw7 trống rỗekX3BwtPng, t8hBgsBVkhời gi8hBgsBVkan cekX3BwtPhạy nhekX3BwtPanh nekX3BwtPhư cekX3BwtPhó 8hBgsBVkdại, đếnekX3BwtP lúZdw7c mắtZdw7 cekX3BwtPay Zdw7cay Zdw7tôi mớ8hBgsBVki liếc nhìZdw7n đồngZdw7 hekX3BwtPồ hiểZdw7n thekX3BwtPị giờZdw7 bekX3BwtPên 8hBgsBVkdưới góc8hBgsBVk phải8hBgsBVk m8hBgsBVkàn hìnZdw7h. Lú8hBgsBVkc nàZdw7y đãekX3BwtP ekX3BwtPlà mZdw7ười Zdw7tám giờ bốnZdw7 mươekX3BwtPi bảy8hBgsBVk phút.

Tôi ekX3BwtPđứng dậekX3BwtPy vậekX3BwtPn động tayekX3BwtP chânekX3BwtP đã8hBgsBVk 8hBgsBVktê cứng,Zdw7 8hBgsBVkđi ekX3BwtPra phòng8hBgsBVk ekX3BwtPkhách, tZdw7hấy ThươngZdw7 8hBgsBVkNgô 8hBgsBVkvẫn đan8hBgsBVkg sekX3BwtPay giấc,8hBgsBVk tư thZdw7ế khô8hBgsBVkng Zdw7hề thaekX3BwtPy đổi,Zdw7 xZdw7em 8hBgsBVkra hắekX3BwtPn thự8hBgsBVkc 8hBgsBVksự n8hBgsBVkgủ 8hBgsBVkrất saZdw7y. ekX3BwtPĐừng ekX3BwtPnói lZdw7à bữaekX3BwtP tZdw7rưa, đến ngayekX3BwtP Zdw7cả Zdw7bữa tốiekX3BwtP cekX3BwtPũng khôZdw7ng cầnZdw7 ăn.

Có lekX3BwtPẽ 8hBgsBVkvì cảZdw7 nZdw7gày 8hBgsBVkkhông vận động8hBgsBVk n8hBgsBVkên lúc8hBgsBVk nàZdw7y tô8hBgsBVki cũ8hBgsBVkng khekX3BwtPông thấy8hBgsBVk đó8hBgsBVki, hoekX3BwtPặc Zdw7hễ tekX3BwtPâm tZdw7rạng không8hBgsBVk vekX3BwtPui lại không8hBgsBVk muốekX3BwtPn ăn.

Đang định8hBgsBVk chuẩn8hBgsBVk ekX3BwtPbị Zdw7quay về phòn8hBgsBVkg su8hBgsBVky nghĩekX3BwtP tiếp8hBgsBVk tekX3BwtPhì 8hBgsBVknhờ 8hBgsBVkánh sáekX3BwtPng lờekX3BwtP Zdw7mờ chiZdw7ếu 8hBgsBVkqua Zdw7ô cửa8hBgsBVk Zdw7sổ, Zdw7tôi thekX3BwtPoáng thấy s8hBgsBVkắc mặ8hBgsBVkt ThươngZdw7 NgZdw7ô cZdw7ó gekX3BwtPì đóekX3BwtP kekX3BwtPhông Zdw7bình thường.

Bật ekX3BwtPđèn lekX3BwtPên, ekX3BwtPhình ảnh trướcekX3BwtP Zdw7mắt 8hBgsBVkkhiến Zdw7tôi sợ8hBgsBVk hãi.

Thương N8hBgsBVkgô đaZdw7ng nằmZdw7 thẳng đơZdw7 Zdw7trên ekX3BwtPghế sofaekX3BwtP, Zdw7mồ h8hBgsBVkôi 8hBgsBVktúa rZdw7a khắ8hBgsBVkp mặt8hBgsBVk Zdw7và đầZdw7u, h8hBgsBVkai vekX3BwtPai ekX3BwtPco ekX3BwtPlại, ekX3BwtPmôi trắngekX3BwtP bệchZdw7 như th8hBgsBVkể đanZdw7g phảiZdw7 c8hBgsBVkhịu đựngZdw7 8hBgsBVksự đàekX3BwtPy đọaZdw7 ekX3BwtPđau đZdw7ớn. Zdw7Theo kinekX3BwtPh nghiệmZdw7 cZdw7ủa t8hBgsBVkôi, tình Zdw7trạng ekX3BwtPnày chắekX3BwtPc chắnZdw7 khZdw7ông phải8hBgsBVk ekX3BwtPdo sZdw7ay rượu.

Chẳng lẽZdw7 làekX3BwtP bekX3BwtPị sốt?

Tôi laekX3BwtPy l8hBgsBVkay n8hBgsBVkhưng hắn8hBgsBVk không Zdw7có ph8hBgsBVkản ứngZdw7 gZdw7ì. TôiZdw7 đư8hBgsBVka tZdw7ay rekX3BwtPa sờ8hBgsBVk trá8hBgsBVkn thekX3BwtPì thấyekX3BwtP lạnekX3BwtPh nhưZdw7 băngekX3BwtP. TZdw7ôi hétZdw7 lớn Zdw7 vào taZdw7i hắnZdw7 nhưnekX3BwtPg cekX3BwtPũng Zdw7như Zdw7đá chZdw7ìm xuekX3BwtPống biển.

Hãy ekX3BwtPnói cZdw7ho tekX3BwtPôi biết, tekX3BwtPhế nekX3BwtPày ekX3BwtPlà thế8hBgsBVk nào?

Tôi h8hBgsBVkoảng hốt.

120, 1Zdw710, 1ekX3BwtP19, 98hBgsBVk11... hàng ekX3BwtPloạt số8hBgsBVk ekX3BwtPđiện th8hBgsBVkoại 8hBgsBVkhiện r8hBgsBVka tZdw7rong đầuZdw7 ekX3BwtPnhưng cuốiekX3BwtP c8hBgsBVkùng t8hBgsBVkôi vZdw7ẫn b8hBgsBVkấm số 6258008hBgsBVk00 Zdw7gọi một8hBgsBVk cZdw7hiếc taxi.

Bác s8hBgsBVkĩ cZdw7ủa Zdw7loài nekX3BwtPgười chắc khôngZdw7 ekX3BwtPlo việcZdw7 ekX3BwtPthần ti8hBgsBVkên bịZdw7 ốZdw7m. ĐưekX3BwtPơng nhiekX3BwtPên, muốnekX3BwtP lekX3BwtPo 8hBgsBVkcũng chẳngekX3BwtP đZdw7ược. ThôekX3BwtPi thì ekX3BwtPcứ 8hBgsBVktìm sZdw7ự g8hBgsBVkiúp đỡZdw7 từ8hBgsBVk phíekX3BwtPa thZdw7ần gZdw7iới ekX3BwtPlà ekX3BwtPtương đốekX3BwtPi aekX3BwtPn to8hBgsBVkàn. Zdw7Đáng buồn8hBgsBVk làZdw7 tôi khôekX3BwtPng cóZdw7 số8hBgsBVk điện8hBgsBVk 8hBgsBVkthoại của8hBgsBVk TekX3BwtPứ Ng8hBgsBVkưu n8hBgsBVkên đànZdw7h phảekX3BwtPi gọiekX3BwtP mộtekX3BwtP chiếcZdw7 tZdw7axi đưekX3BwtPa ekX3BwtPcon Zdw7hổ bị ốmZdw7 nZdw7ày đếekX3BwtPn đó.

Lúc đỡZdw7 TZdw7hương N8hBgsBVkgô dậy, Zdw7 tôi ekX3BwtPmới ekX3BwtPphát Zdw7hiện cZdw7hiếc áZdw7o leekX3BwtPn mỏngZdw7 mZdw7à hắekX3BwtPn đangZdw7 mekX3BwtPặc trênZdw7 ekX3BwtPngười đã8hBgsBVk ướtekX3BwtP sũng.Zdw7 Trông h8hBgsBVkắn giống8hBgsBVk nekX3BwtPhư ngZdw7ười vừaZdw7 đượcZdw7 vớt8hBgsBVk dướiekX3BwtP nước8hBgsBVk lên.

Nhưng ekX3BwtPđiều nàyZdw7 cũng khônZdw7g 8hBgsBVklà g8hBgsBVkì sZdw7o vZdw7ới ekX3BwtPvũng m8hBgsBVkáu lớ8hBgsBVkn t8hBgsBVkrên ghekX3BwtPế sofa...

Có ekX3BwtPnhững lúZdw7c t8hBgsBVkôi th8hBgsBVkực sự ekX3BwtPcảm thekX3BwtPấy 8hBgsBVkkhâm phục8hBgsBVk 8hBgsBVkmình. 8hBgsBVkVí d8hBgsBVkụ nhưZdw7 lúcekX3BwtP nekX3BwtPày, đốiZdw7 mZdw7ặt ekX3BwtPvới mộ8hBgsBVkt hoZdw7àn Zdw7cảnh 8hBgsBVknhư hiệekX3BwtPn trường Zdw7giết ngườiekX3BwtP mZdw7à tôZdw7i v8hBgsBVkẫn giekX3BwtPữ đượcZdw7 ekX3BwtPbình tĩnh8hBgsBVk. ĐúngZdw7 l8hBgsBVkà pekX3BwtPhi thường.

Sau Zdw7khi ekX3BwtPkiểm ekX3BwtPtra mộekX3BwtPt lưekX3BwtPợt, tôi nh8hBgsBVkanh cekX3BwtPhóng p8hBgsBVkhán đoZdw7án ekX3BwtPra rằng8hBgsBVk v8hBgsBVkết ekX3BwtPmáu nZdw7ày lZdw7à củaZdw7 ThươnZdw7g ekX3BwtPNgô, 8hBgsBVkvì lekX3BwtPưng hắnZdw7 có vệtekX3BwtP đỏekX3BwtP tíekX3BwtPa vàekX3BwtP đZdw7ang chả8hBgsBVky Zdw7ra thứ8hBgsBVk chekX3BwtPất lỏnekX3BwtPg nonekX3BwtPg nóng.

Tôi Zdw7tìm mekX3BwtPột chi8hBgsBVkếc áo 8hBgsBVk khoác bôekX3BwtPng dekX3BwtPày Zdw7mặc cekX3BwtPho hắn,Zdw7 sa8hBgsBVku đZdw7ó hZdw7ổn hểZdw7n ekX3BwtPlôi ekX3BwtPhắn xuekX3BwtPống dưới8hBgsBVk 8hBgsBVknhà, t8hBgsBVkống vào tro8hBgsBVkng xekX3BwtPe. TôiZdw7 8hBgsBVkthấy cảmekX3BwtP Zdw7ơn mù8hBgsBVka nàekX3BwtPy vekX3BwtPì a8hBgsBVki Zdw7ai cũ8hBgsBVkng mặc8hBgsBVk nekX3BwtPhiều như8hBgsBVk chiếZdw7c bánhekX3BwtP chưng vậy.Zdw7 NếuekX3BwtP Zdw7là ekX3BwtPmùa hèZdw7, chúnekX3BwtPg tôiekX3BwtP chZdw7ắc chắn8hBgsBVk vì8hBgsBVk kZdw7hông có8hBgsBVk cáchZdw7 nà8hBgsBVko cZdw7he vết8hBgsBVk máZdw7u mZdw7à bị dẫ8hBgsBVkn ekX3BwtPthẳng đếZdw7n đ8hBgsBVkồn Zdw7cảnh Zdw7sát rồi...

Thương NZdw7gô 8hBgsBVkvẫn chưekX3BwtPa tỉnh. Tôi8hBgsBVk nghĩ8hBgsBVk ekX3BwtPchuyện lZdw7ần nàZdw7y khiekX3BwtPến hắekX3BwtPn hô8hBgsBVkn ekX3BwtPmê sâ8hBgsBVku, chắ8hBgsBVkc Zdw7chắn t8hBgsBVkrong người8hBgsBVk ekX3BwtPhắn rấZdw7t khó chịu.ekX3BwtP VậyZdw7 mekX3BwtPà hắnekX3BwtP vẫnekX3BwtP ngh8hBgsBVkiến rekX3BwtPăng 8hBgsBVkchịu đự8hBgsBVkng, Zdw7từ ekX3BwtPđầu đếnekX3BwtP cuối8hBgsBVk khônZdw7g kêekX3BwtPu một8hBgsBVk tiếng, 8hBgsBVkthật gekX3BwtPan lì.

Đến quekX3BwtPán thịekX3BwtPt nướngZdw7 Mãnh NgưuZdw7, Zdw7trông th8hBgsBVkấy Ng8hBgsBVkưu Bô8hBgsBVkn, tôekX3BwtPi liền8hBgsBVk nó8hBgsBVki ekX3BwtPqua tìnZdw7h hìnhekX3BwtP. AekX3BwtPnh Zdw7ta lZdw7ập 8hBgsBVktức đưa chúngZdw7 tekX3BwtPôi đếnZdw7 kekX3BwtPhu ekX3BwtPnhà gầnZdw7 8hBgsBVkđó, b8hBgsBVkảo 8hBgsBVktôi đợiZdw7 ở8hBgsBVk Zdw7sảnh, còn8hBgsBVk aekX3BwtPnh t8hBgsBVka dì8hBgsBVku ThươekX3BwtPng Ng8hBgsBVkô vào phònekX3BwtPg khách.

Trong lúekX3BwtPc n8hBgsBVkày, tôi8hBgsBVk ekX3BwtPvẫn vô cùngekX3BwtP điềZdw7m tĩnh,Zdw7 điềZdw7m tĩekX3BwtPnh đếekX3BwtPn Zdw7lạ lùng.

Còn nửaZdw7 tiếekX3BwtPng nữaekX3BwtP lZdw7à mườekX3BwtPi hai giờ8hBgsBVk đêmZdw7 thìZdw7 NgưuZdw7 Bôn8hBgsBVk điZdw7 ekX3BwtPra, trêZdw7n tekX3BwtPay cầmZdw7 c8hBgsBVkhiếc áZdw7o bị8hBgsBVk máuekX3BwtP tekX3BwtPhấm ướekX3BwtPt mộekX3BwtPt nửa8hBgsBVk 8hBgsBVkcủa Thương NZdw7gô, ekX3BwtPtrông thầnekX3BwtP s8hBgsBVkắc Zdw7anh chàngZdw7 cekX3BwtPó vekX3BwtPẻ mệtekX3BwtP mỏi:

- Ch8hBgsBVkị dZdw7âu yêZdw7n tâm, khôngekX3BwtP Zdw7vấn đềekX3BwtP gZdw7ì 8hBgsBVklớn đâu,Zdw7 nghekX3BwtPỉ ngơZdw7i vài8hBgsBVk ngà8hBgsBVky lekX3BwtPà khỏi.

Nghe th8hBgsBVkế, Zdw7tôi lại8hBgsBVk không bì8hBgsBVknh tĩZdw7nh được8hBgsBVk nữ8hBgsBVka, bướcZdw7 nZdw7hanh đekX3BwtPến túmZdw7 cổ8hBgsBVk á8hBgsBVko NgưuekX3BwtP Bôn,8hBgsBVk 8hBgsBVknói mộtekX3BwtP tràng:

- RZdw7ốt cuộcekX3BwtP aekX3BwtPnh tekX3BwtPa có chuyệekX3BwtPn gì8hBgsBVk? ChẳngZdw7 pekX3BwtPhải Zdw7các ngườiZdw7 8hBgsBVklà tekX3BwtPhần tiekX3BwtPên saZdw7o? SZdw7ao Zdw7thần tiêZdw7n lạiekX3BwtP 8hBgsBVkbị chảZdw7y máu? SaZdw7o c8hBgsBVkòn bị8hBgsBVk hôZdw7n m8hBgsBVkê? SZdw7ao Zdw7lại nhưZdw7 thể8hBgsBVk s8hBgsBVkắp ch8hBgsBVkết đZdw7ến nekX3BwtPơi vậy?

Ngưu 8hBgsBVkBôn thấyekX3BwtP t8hBgsBVkôi kí8hBgsBVkch động Zdw7như vậy,Zdw7 anekX3BwtPh tekX3BwtPa chỉZdw7 lặngZdw7 lZdw7ẽ nhìZdw7n, nói:

- CZdw7hị 8hBgsBVksợ rồi,8hBgsBVk đúng không?

Tôi ngẩnZdw7 người8hBgsBVk trekX3BwtPong giây 8hBgsBVklát rồiekX3BwtP b8hBgsBVkỗng ekX3BwtPnhư quảZdw7 bZdw7óng bekX3BwtPị châZdw7m ekX3BwtPkim, nh8hBgsBVkanh cZdw7hóng xẹpekX3BwtP 8hBgsBVklép. TôiekX3BwtP ekX3BwtPbuông NgekX3BwtPưu Bôn rZdw7a, ngZdw7ồi th8hBgsBVkụp xuốnekX3BwtPg gZdw7hế, 8hBgsBVkcó Zdw7lẽ vekX3BwtPì cZdw7hưa ă8hBgsBVkn cơ8hBgsBVkm nZdw7ên tekX3BwtPoàn thân8hBgsBVk mekX3BwtPềm nhũZdw7n, Zdw7không còn c8hBgsBVkhút sứekX3BwtPc lựcZdw7 Zdw7nào, lekX3BwtPòng bànZdw7 tekX3BwtPay vàekX3BwtP tr8hBgsBVkán đềuZdw7 vZdw7ã m8hBgsBVkồ hôi.

Được rồ8hBgsBVki. TôZdw7i t8hBgsBVkhừa nhận, khôn8hBgsBVkg phảiekX3BwtP vìZdw7 đói,Zdw7 mekX3BwtPà vì8hBgsBVk 8hBgsBVksợ hãi.

Tôi thựZdw7c sựekX3BwtP t8hBgsBVkhấy sợ,Zdw7 cứ ekX3BwtPnghĩ Zdw7đến dáng8hBgsBVk vẻekX3BwtP T8hBgsBVkhương NgekX3BwtPô lú8hBgsBVkc trước,8hBgsBVk 8hBgsBVkcái dánekX3BwtPg nhưZdw7 sắp8hBgsBVk chếekX3BwtPt tớZdw7i nơi...

Nhưng thầ8hBgsBVkn tiekX3BwtPên cũn8hBgsBVkg có thể8hBgsBVk cekX3BwtPhết sao?

Tôi cố8hBgsBVk ép8hBgsBVk mìnekX3BwtPh điều8hBgsBVk chỉnh nhữngZdw7 8hBgsBVksuy ekX3BwtPnghĩ lZdw7inh tiZdw7nh tronekX3BwtPg đầu,8hBgsBVk miễekX3BwtPn cưỡngekX3BwtP hổi8hBgsBVk phụcekX3BwtP lại8hBgsBVk vẻ8hBgsBVk điềm8hBgsBVk đạm8hBgsBVk 8hBgsBVktrên mặt, nói:

- ThươekX3BwtPng Zdw7Ngô v8hBgsBVkốn đZdw7ã bị 8hBgsBVk thương đúngZdw7 8hBgsBVkkhông? Zdw7Sao lạiekX3BwtP Zdw7như vậy?

Ngưu BZdw7ôn ekX3BwtPim lặng.

- BZdw7ị thươngZdw7 từZdw7 kekX3BwtPhi nào?

Ngưu 8hBgsBVkBôn vẫn8hBgsBVk 8hBgsBVkkhông trả lời.

Tôi đà8hBgsBVknh tự8hBgsBVk mekX3BwtPình nhớ8hBgsBVk lại, nói:

- CóZdw7 phảiZdw7 cekX3BwtPó liênZdw7 quan ekX3BwtPđến cáekX3BwtPi ekX3BwtPtà 8hBgsBVkkhí gekX3BwtPì 8hBgsBVkđó màekX3BwtP anekX3BwtPh tZdw7a đãZdw7 từng8hBgsBVk nhắ8hBgsBVkc đ8hBgsBVkến không?

Ngưu BôZdw7n lắc8hBgsBVk đầuekX3BwtP, tiếp ekX3BwtPtục 8hBgsBVkim lặng.

Thái độ8hBgsBVk Zdw7"đánh chết cũngekX3BwtP kZdw7hông khaekX3BwtPi" nàyekX3BwtP khiến8hBgsBVk Zdw7tôi muốnZdw7 pekX3BwtPhát Zdw7điên Zdw7nhưng tr8hBgsBVkước mặtZdw7 một8hBgsBVk aekX3BwtPnh c8hBgsBVkhàng khôi ekX3BwtPngô, trầm8hBgsBVk tính8hBgsBVk, yế8hBgsBVku đuối,8hBgsBVk Zdw7tôi ekX3BwtPthực sự8hBgsBVk khZdw7ông th8hBgsBVkể pháZdw7t 8hBgsBVktiết được,Zdw7 nênZdw7 đekX3BwtPành nín nhịn.

- VekX3BwtPậy ekX3BwtPthì aZdw7nh cũekX3BwtPng phải ekX3BwtP cho t8hBgsBVkôi 8hBgsBVkbiết tạiZdw7 saekX3BwtPo an8hBgsBVkh tekX3BwtPa Zdw7đang khỏeZdw7 mạnZdw7h nh8hBgsBVkư vậy,ekX3BwtP độtekX3BwtP n8hBgsBVkhiên hômZdw7 n8hBgsBVkay Zdw7lại rekX3BwtPa nông nỗZdw7i này?

Ngưu 8hBgsBVkBôn Zdw7do dự8hBgsBVk mộtZdw7 hồi,Zdw7 cuối cùnZdw7g cũn8hBgsBVkg mởZdw7 miệng:

- Th8hBgsBVkực r8hBgsBVka vết8hBgsBVk thươngekX3BwtP trên 8hBgsBVkngười ekX3BwtPanh ấy8hBgsBVk 8hBgsBVkchưa khekX3BwtPi nZdw7ào lànhekX3BwtP. ThờekX3BwtPi ekX3BwtPgian nàyZdw7 hoà8hBgsBVkn toàekX3BwtPn dựa8hBgsBVk và8hBgsBVko ekX3BwtPsự tekX3BwtPu dưỡng bekX3BwtPấy lekX3BwtPâu mới8hBgsBVk có8hBgsBVk thekX3BwtPể miekX3BwtPễn cưỡZdw7ng kZdw7hống cekX3BwtPhế được.Zdw7 ThếekX3BwtP nhưng8hBgsBVk s8hBgsBVkau 8hBgsBVkkhi uốngekX3BwtP rượu,ekX3BwtP ekX3BwtPý thức Zdw7dần yếekX3BwtPu đZdw7i nZdw7ên mZdw7ới dẫn8hBgsBVk đếnekX3BwtP việekX3BwtPc vếtekX3BwtP thươZdw7ng độtekX3BwtP nZdw7hiên táZdw7i phát.

Tôi sững8hBgsBVk người.

Thì Zdw7ra tZdw7ai họaZdw7 ekX3BwtPnày hoàn toà8hBgsBVkn dekX3BwtPo h8hBgsBVkai chekX3BwtPai rượuekX3BwtP trắ8hBgsBVkng gZdw7ây ekX3BwtPra. 8hBgsBVkNghĩ Zdw7lại, mộZdw7t nZdw7gười chưa8hBgsBVk b8hBgsBVkao g8hBgsBVkiờ uốnekX3BwtPg r8hBgsBVkượu là Th8hBgsBVkương Zdw7Ngô chắcZdw7 ekX3BwtPcũng k8hBgsBVkhông n8hBgsBVkgờ hậu8hBgsBVk quảZdw7 8hBgsBVklại nghiekX3BwtPêm tr8hBgsBVkọng đếnZdw7 vậy...

Nhưng nếuekX3BwtP kh8hBgsBVkông c8hBgsBVkó 8hBgsBVktai họa ekX3BwtPnày, tZdw7ôi mã8hBgsBVki Zdw7mãi chẳng8hBgsBVk bZdw7ao giờekX3BwtP biekX3BwtPết được,ekX3BwtP tekX3BwtPrên ngườekX3BwtPi hắn8hBgsBVk 8hBgsBVkcó Zdw7một vếtekX3BwtP thương.

- TekX3BwtPhần tZdw7iên vôekX3BwtP cekX3BwtPùng lợi hại,ekX3BwtP sứcekX3BwtP mạnh8hBgsBVk v8hBgsBVkô son8hBgsBVkg, sZdw7ao cekX3BwtPó 8hBgsBVkthể bịekX3BwtP thươngZdw7 chứ?

- LàZdw7 ekX3BwtPthần tiênekX3BwtP Zdw7không có ekX3BwtP nghĩa ekX3BwtPcái gZdw7ì cũ8hBgsBVkng biếekX3BwtPt, khônekX3BwtPg sợekX3BwtP bấtekX3BwtP kekX3BwtPỳ điềuekX3BwtP Zdw7gì vàekX3BwtP cũnZdw7g khô8hBgsBVkng m8hBgsBVkạnh mẽ8hBgsBVk nhưZdw7 chị nghĩ.8hBgsBVk 8hBgsBVk- NgưekX3BwtPu Bô8hBgsBVkn ekX3BwtPkhẽ thởekX3BwtP dZdw7ài, ekX3BwtPnói: 8hBgsBVk- ChịZdw7 dâu8hBgsBVk à,8hBgsBVk ekX3BwtPcó Zdw7một sốekX3BwtP chuy8hBgsBVkện aekX3BwtPnh ekX3BwtPấy khôn8hBgsBVkg muốn tô8hBgsBVki nóekX3BwtPi vớiZdw7 cZdw7hị. ekX3BwtPTính kZdw7hí ekX3BwtPcủa aZdw7nh ấy8hBgsBVk, 8hBgsBVkchị đZdw7ã sốnZdw7g cùekX3BwtPng 8hBgsBVkmột ekX3BwtPthời Zdw7gian, chắc chịZdw7 cũng8hBgsBVk hiểu.

Tôi cười,ekX3BwtP đáp:

- ƯZdw7ơng ng8hBgsBVkạnh, kh8hBgsBVkó chịu.

Ngưu BôekX3BwtPn cười.

Suy nekX3BwtPghĩ mộ8hBgsBVkt lát,Zdw7 t8hBgsBVkôi lại hỏi:

- NếuZdw7 nhZdw7ư tZdw7hần tiên8hBgsBVk bị thZdw7ương, 8hBgsBVkcó pZdw7hải cũ8hBgsBVkng giốngZdw7 8hBgsBVknhư Zdw7những đạ8hBgsBVki Zdw7hiệp tronekX3BwtPg phimekX3BwtP, cá8hBgsBVkch tốtekX3BwtP nekX3BwtPhất làekX3BwtP dùng nộ8hBgsBVki Zdw7lực trịekX3BwtP thươngekX3BwtP đúng8hBgsBVk không?

- Zdw7Điều đóekX3BwtP l8hBgsBVkà đương nhiên.

- VậyZdw7 vi8hBgsBVkệc điekX3BwtP vềekX3BwtP giữa chỗ8hBgsBVk nàekX3BwtPy và8hBgsBVk n8hBgsBVkúi HổekX3BwtP Gầ8hBgsBVkm, dùekX3BwtPng nộiekX3BwtP tứcZdw7 Zdw7kết Zdw7thành mZdw7ột viZdw7ên ekX3BwtPđơn Zdw7dược cZdw7ó thekX3BwtPể giúpekX3BwtP tôi ekX3BwtPkhông sợ8hBgsBVk lạnhekX3BwtP, khôngekX3BwtP sợZdw7 nó8hBgsBVkng, có8hBgsBVk pZdw7hải 8hBgsBVkcũng cầ8hBgsBVkn đZdw7ến pháekX3BwtPp lựcekX3BwtP ekX3BwtPmới lekX3BwtPàm được?

Ngưu BZdw7ôn cekX3BwtPhậm Zdw7rãi gậekX3BwtPt đầu, ngừngZdw7 8hBgsBVklại gZdw7iây lát,8hBgsBVk anekX3BwtPh ekX3BwtPta nóekX3BwtPi tiếp:

- 8hBgsBVkCả vế8hBgsBVkt tíc8hBgsBVkh kiekX3BwtPa nữa.

Tôi sờekX3BwtP taZdw7y lekX3BwtPên cổ.

Cứ coZdw7i Zdw7là tôekX3BwtPi Zdw7đần Zdw7độn thì đếZdw7n 8hBgsBVkgiờ 8hBgsBVkphút nàekX3BwtPy ekX3BwtPcũng đoánZdw7 được8hBgsBVk ra8hBgsBVk, vếZdw7t tZdw7ích đóekX3BwtP cekX3BwtPơ bảnekX3BwtP khekX3BwtPông phải8hBgsBVk làekX3BwtP dekX3BwtPấu ấn nụekX3BwtP hô8hBgsBVkn gì.

Sao phZdw7ải làekX3BwtPm nhữnekX3BwtPg điều n8hBgsBVkày? TạiekX3BwtP sZdw7ao cứ8hBgsBVk ekX3BwtPphải tựZdw7 tZdw7ỏ rekX3BwtPa mạnZdw7h mẽZdw7? ĐúngekX3BwtP 8hBgsBVklà đồ8hBgsBVk cekX3BwtPon hổZdw7 ngốekX3BwtPc nghếch...