Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 10

CHƯƠNG fQ10 27CGhn- TìnhZHVQBd trạnkmjVjQg vết thương

 

Sau khfQi bZHVQBdố m27CGhnẹ đifQ c27CGhnhơi một vòngfQ thZHVQBdỏa thkmjVjQê vềfQ nước,ZHVQBd giữZHVQBda ckmjVjQhuyến đZHVQBdi phZHVQBdải kmjVjQchuyển sakmjVjQng đifQ tàu27CGhn hZHVQBdỏa ZHVQBdnên kmjVjQtranh thủ m27CGhnang chkmjVjQo tô27CGhni kmjVjQđồ ZHVQBdăn, đồ27CGhn chơ27CGhni lẫnkmjVjQ đồfQ ZHVQBddùng, fQnhân tiệfQn ckmjVjQũng gh27CGhné thăZHVQBdm luôkmjVjQn, khôngZHVQBd ngờ27CGhn còn nhân27CGhn tiệkmjVjQn ZHVQBdngắm đượZHVQBdc cả27CGhn thânfQ tfQhể đẹ27CGhnp tươikmjVjQ nkmjVjQhư fQhoa củZHVQBda mộkmjVjQt tên27CGhn co27CGhnn traZHVQBdi lạ27CGhn mặt...

Về vấnZHVQBd đề27CGhn yfQêu đương, tôkmjVjQi tươngkmjVjQ kmjVjQđối tkmjVjQự dfQo. 27CGhnNgay từZHVQBd nkmjVjQhỏ tôikmjVjQ đZHVQBdã lukmjVjQôn tkmjVjQâm niệm27CGhn "LZHVQBdà ckmjVjQon gá27CGhni, phả27CGhni yêu ngư27CGhnời đàfQn ôfQng tửZHVQBd tế27CGhn". TZHVQBdrên 27CGhncon đườngZHVQBd kmjVjQyêu, tôi27CGhn cZHVQBdhạy hùnkmjVjQg h27CGhnục, cfQhết cũng khônZHVQBdg kmjVjQngoái đầuZHVQBd lại.

Bố 27CGhnmẹ luôfQn fQáp 27CGhndụng phương phá27CGhnp giá27CGhno fQdục rấfQt pfQhóng khkmjVjQoáng vớiZHVQBd tôkmjVjQi, ch27CGhnỉ cZHVQBdó dZHVQBduy nhZHVQBdất fQhai ykmjVjQêu cầu,27CGhn một lZHVQBdà "Phải27CGhn họcfQ tZHVQBdốt", haZHVQBdi lkmjVjQà "Khô27CGhnng đượckmjVjQ chị27CGhnu thiệt".

Về ykmjVjQêu cầufQ thứ27CGhn hafQi, cụfQ thể đối27CGhn vớZHVQBdi vấnkmjVjQ đềfQ kmjVjQquan hZHVQBdệ nafQm nữ,27CGhn ZHVQBdmẹ tôZHVQBdi giảikmjVjQ thíchZHVQBd: TrướcZHVQBd kh27CGhni c27CGhnó đượ27CGhnc tờfQ đăng ký27CGhn fQkết hkmjVjQôn, ZHVQBdnhất địnhfQ phZHVQBdải gZHVQBdiữ fQchiến lfQũy củakmjVjQ mình.

Vì thếfQ, cảnhZHVQBd tưkmjVjQợng ngày hômfQ n27CGhnay hoZHVQBdàn toàZHVQBdn nkmjVjQói rZHVQBdõ rằng27CGhn, chikmjVjQến lũyfQ củafQ tôkmjVjQi đãZHVQBd t27CGhnhất thủ...

Tôi ngkmjVjQhĩ fQmình nfQên lắcfQ lắckmjVjQ cái đầkmjVjQu nhưfQ 27CGhnvừa cfQắn thuốc,fQ đểZHVQBd nhữnZHVQBdg dò27CGhnng nước27CGhn mắtfQ đau27CGhn fQkhổ 27CGhnbay tứfQ tukmjVjQng, fQđồng thờfQi khóc nấc27CGhn lkmjVjQên, kmjVjQnói nhữngfQ câZHVQBdu thừ27CGhna thãikmjVjQ nhưfQ: "ZHVQBdKhông p27CGhnhải vậZHVQBdy, khôn27CGhng phkmjVjQải vậy, ZHVQBd không ZHVQBdphải nhfQư fQbố mẹkmjVjQ trôngfQ ZHVQBdthấy, bZHVQBdố kmjVjQmẹ hãyZHVQBd nghkmjVjQe kmjVjQcon giảfQi thích..."

Nhưng tô27CGhni kmjVjQlại khô27CGhnng nhẫn tâZHVQBdm 27CGhnnhìn thkmjVjQấy 27CGhnbố kmjVjQmẹ 27CGhnở tuổiZHVQBd fQnày rồifQ mfQà fQvẫn ZHVQBdphải nhảyZHVQBd bổZHVQBd lên,ZHVQBd ZHVQBdbịt kmjVjQtai, quáZHVQBdt mắnfQg: "Con 27CGhnnói 27CGhnđi, cofQn fQnói xefQm chuyện27CGhn nàyfQ lfQà thếkmjVjQ nàZHVQBdo, mẹ27CGhn kfQhông nghe27CGhn, ZHVQBdmẹ k27CGhnhông nghe, mẹ27CGhn khôngZHVQBd muốnZHVQBd ngfQhe g27CGhnì hết...".

Nghĩ vậy,27CGhn tôiZHVQBd ch27CGhnuẩn bị kmjVjQnhảy fQra ômkmjVjQ fQchân kmjVjQhọ, g27CGhnào khó27CGhnc: "BốkmjVjQ mẹZHVQBd ơi,27CGhn 27CGhncon fQxin lỗifQ ZHVQBdbố mẹZHVQBd, cofQn là27CGhn đứa27CGhn bất hfQiếu, ZHVQBdbố mẹZHVQBd cứ27CGhn coZHVQBdi nhZHVQBdư 27CGhnkhông có27CGhn đứafQ ZHVQBdcon gái27CGhn này...".

Kết qkmjVjQuả kmjVjQlà ZHVQBdcảm xZHVQBdúc fQcủa tôi vẫ27CGhnn ch27CGhnưa bộc27CGhn lộZHVQBd 27CGhnthì kmjVjQbố mẹkmjVjQ đãfQ ZHVQBdnhẹ nhfQàng ZHVQBdrời kmjVjQkhỏi phònkmjVjQg ngủ,kmjVjQ cònfQ 27CGhntâm ZHVQBdlý đóng cửfQa 27CGhnlại chkmjVjQo chúngfQ tôi.

Gene fQdi fQtruyền củkmjVjQa loài ngưfQời ZHVQBdvô cùnkmjVjQg mạnh27CGhn, 27CGhncó thểkmjVjQ fQsinh 27CGhnra mộkmjVjQt đứZHVQBda ckmjVjQon có27CGhn 27CGhnhệ tkmjVjQhống tfQhần fQkinh vữngkmjVjQ hơ27CGhnn cả kmjVjQ tòa nhàZHVQBd đô27CGhn thị,fQ kmjVjQthì cZHVQBdấu tZHVQBdạo bfQộ phậ27CGhnn cZHVQBdủa bêZHVQBdn cấpfQ tfQinh trùngkmjVjQ 27CGhnvà b27CGhnên noãkmjVjQn kmjVjQtử tuyệt đốifQ fQkhông 27CGhnđược phé27CGhnp xekmjVjQm thường.

Do đ27CGhnó, tZHVQBdôi kmjVjQcó fQlý ZHVQBddo tin tưởngfQ rằngfQ, đkmjVjQối vớfQi bZHVQBdố fQmẹ tôkmjVjQi, việcZHVQBd tậZHVQBdn 27CGhnmắt nhì27CGhnn thấykmjVjQ fQcon 27CGhngái chưa27CGhn kếtfQ 27CGhnhôn đã27CGhn sống kmjVjQ chung vZHVQBdới một27CGhn ngườikmjVjQ đànZHVQBd ôngkmjVjQ, tfQhực fQra 27CGhnchỉ 27CGhnlà ch27CGhnuyện tkmjVjQo hơ27CGhnn hạtZHVQBd vừng,ZHVQBd kmjVjQhạt đỗ27CGhn một chútZHVQBd màZHVQBd thôi.

Đương nhiên,ZHVQBd ZHVQBdtôi càng có27CGhn l27CGhný ZHVQBddo ti27CGhnn rằng,kmjVjQ tất27CGhn kmjVjQcả thựckmjVjQ chấtZHVQBd làkmjVjQ sựfQ yêZHVQBdn lặnZHVQBdg tr27CGhnước ZHVQBdcơn bão...

Tôi kmjVjQkhông biếtZHVQBd ho27CGhnạt độnkmjVjQg tâm lýkmjVjQ 27CGhncủa Thươn27CGhng NgZHVQBdô c27CGhnó p27CGhnhong pkmjVjQhú đfQa dạngfQ nkmjVjQhư tZHVQBdôi khônZHVQBdg, chỉZHVQBd tkmjVjQhấy bànZHVQBd 27CGhntay bị tôikmjVjQ nắmZHVQBd l27CGhnấy fQcủa hắn27CGhn lkmjVjQúc lạZHVQBdnh, kmjVjQlúc nónZHVQBdg kmjVjQvà cfQòn kèmkmjVjQ tkmjVjQheo kmjVjQtriệu chứkmjVjQng của27CGhn bện27CGhnh Parkinson1 nữa.

1 BệnhZHVQBd ParkinsfQon (haZHVQBdy còn gZHVQBdọi làZHVQBd PkmjVjQD) làkmjVjQ mộtkmjVjQ lkmjVjQoại rốikmjVjQ kmjVjQloạn kmjVjQthoái hZHVQBdóa fQcủa hệ27CGhn thfQần kin27CGhnh tru27CGhnng ương,kmjVjQ làm suyfQ yếu27CGhn khảZHVQBd năZHVQBdng vậnfQ động,ZHVQBd lờiZHVQBd nói,fQ vàkmjVjQ ckmjVjQác 27CGhnchức nZHVQBdăng kh27CGhnác.Triệu chứngfQ vậZHVQBdn đZHVQBdộng của bệfQnh là27CGhn ru27CGhnn, cứng,27CGhn cZHVQBdhậm kmjVjQchạp, fQtư thếkmjVjQ 27CGhnbất kmjVjQổn định.

Tôi hắng27CGhn giọngfQ aZHVQBdn ủi:

- Đó27CGhn kmjVjQlà bốZHVQBd mẹZHVQBd ZHVQBdtôi. AnfQh yên ZHVQBdtâm đkmjVjQi. HọZHVQBd ZHVQBdđều lkmjVjQà nhữngZHVQBd cfQông kmjVjQdân tốtfQ luZHVQBdôn tfQuân thủkmjVjQ phZHVQBdáp luật,ZHVQBd skmjVjQẽ kh27CGhnông làm ZHVQBd gì bạokmjVjQ lZHVQBdực đâu.

Thương NgfQô lặngZHVQBd lẽkmjVjQ kéo fQchăn kmjVjQlên rồifQ thkmjVjQu mìnZHVQBdh vkmjVjQào đkmjVjQó, tôZHVQBdi kmjVjQđành pZHVQBdhải thafQy đổikmjVjQ cáZHVQBdch nói:

- 27CGhnMẹ tfQôi lfQà giảngfQ fQviên dạy MỹfQ thuậtkmjVjQ tr27CGhnong trưfQờng đạfQi học27CGhn. ZHVQBdTrong cfQuộc đờikmjVjQ này,kmjVjQ việkmjVjQc bfQà nhìnkmjVjQ thấyfQ đàn ôngZHVQBd khôZHVQBdng mặcZHVQBd quầnkmjVjQ áokmjVjQ kmjVjQcòn ZHVQBdnhiều hơkmjVjQn cfQả việcfQ anfQh trôngZHVQBd 27CGhnthấy hkmjVjQổ cákmjVjQi khỏaZHVQBd thân27CGhn 27CGhnchạy. Bố fQtôi lạifQ càngZHVQBd kfQhông vfQấn ZHVQBdđề. CáifQ aZHVQBdnh có27CGhn fQthì ôngZHVQBd ấyZHVQBd cũnfQg ZHVQBdcó, ckmjVjQhẳng 27CGhnviệc gìZHVQBd phảZHVQBdi mất mặt.

Thương N27CGhngô lặnZHVQBdg lZHVQBdẽ trùmkmjVjQ chăn lêfQn mặt.

Dù thế27CGhn nkmjVjQào, c27CGhnon dâ27CGhnu xấu đến27CGhn fQmấy cũng27CGhn phảikmjVjQ gặpfQ bốkmjVjQ mẹkmjVjQ chồkmjVjQng, cofQn th27CGhnú đẹpkmjVjQ fQcũng vậyZHVQBd, khôngfQ thoátZHVQBd kfQhỏi 27CGhnsố mệnh bịkmjVjQ kéoZHVQBd ZHVQBdra ngofQài triểkmjVjQn lãm.

May kmjVjQmà fQtủ quầnfQ fQáo ở trong27CGhn phònZHVQBdg tôi.fQ SfQau kfQhi ă27CGhnn m27CGhnặc chỉkmjVjQnh ZHVQBdtề, tôiZHVQBd vZHVQBdà ThươZHVQBdng NgZHVQBdô đàZHVQBdng hoàZHVQBdng, nghiêm c27CGhnhỉnh 27CGhntừ tronkmjVjQg pZHVQBdhòng bướcZHVQBd ra.

Bố tZHVQBdôi fQđang gácZHVQBd fQchân lên xfQem tfQivi ởkmjVjQ phkmjVjQòng khácfQh, còkmjVjQn mẹ27CGhn thZHVQBdì bậnZHVQBd làfQm ZHVQBdbữa sáZHVQBdng ZHVQBdtrong bếkmjVjQp. KhZHVQBdông khí giaZHVQBd đì27CGhnnh rấfQt hfQòa kmjVjQnhã, vufQi vẻ.

Trông t27CGhnhấy fQchúng tôi,fQ bố cZHVQBdười, gật27CGhn 27CGhnđầu 27CGhnchào, nói:

- 27CGhnDậy r27CGhnồi đấy27CGhn à?

Mẹ 27CGhntôi lạifQ tikmjVjQện miệng27CGhn hỏi:

- CZHVQBdon ZHVQBdyêu, co27CGhnn mfQua bfQánh bao cfQhay n27CGhnày ở27CGhn đâu27CGhn thế?kmjVjQ BốfQ kmjVjQvà kmjVjQmẹ tìmZHVQBd ZHVQBdmãi màZHVQBd kkmjVjQhông kmjVjQmua được.

Tôi lZHVQBdắc đầu:

- CoZHVQBdn khôkmjVjQng biết...

Mẹ tôfQi ngạfQc nhiên:

- K27CGhnhông phkmjVjQải c27CGhnon mua sao?

Thương NgôZHVQBd nhkmjVjQỏ nhẹ27CGhn đáp:

- BánfQh ZHVQBdbao c27CGhnhay đóZHVQBd mkmjVjQua ở 27CGhntiệm bánfQh bkmjVjQao TiểkmjVjQu fQDương, cá27CGhnch đâyfQ khoảngZHVQBd hkmjVjQơn bkmjVjQa câZHVQBdy sốZHVQBd ạ.

Mẹ 27CGhntôi quafQn sát27CGhn kmjVjQhắn một lfQúc, fQgật ZHVQBdgật kmjVjQđầu nhZHVQBdưng né27CGhnt m27CGhnặt ZHVQBdcàng lộfQ vẻkmjVjQ ngZHVQBdạc nhiêZHVQBdn hơn.

Là ZHVQBdcon gáfQi ruộtfQ c27CGhnủa mẹ, tkmjVjQôi ngZHVQBdhĩ mìnhZHVQBd có27CGhn 27CGhnthể hiểu27CGhn vìfQ kmjVjQsao cófQ s27CGhnự ngkmjVjQạc nhiên27CGhn này.

Hiển nhiêZHVQBdn viZHVQBdệc ZHVQBdđi fQxa như vậyZHVQBd chỉfQ 27CGhnđể kmjVjQmua mấyfQ cá27CGhni bánZHVQBdh bZHVQBdao cfQhay hoàZHVQBdn toànZHVQBd kZHVQBdhông tZHVQBdhể gZHVQBdiải th27CGhních đượckmjVjQ tại saokmjVjQ safQu kkmjVjQhi 27CGhnmua về,ZHVQBd ThươngZHVQBd 27CGhnNgô k27CGhnhông gfQọi 27CGhntôi dậy27CGhn ănfQ kmjVjQngay c27CGhnho nófQng mà27CGhn ZHVQBdlại cởZHVQBdi sạch đồZHVQBd rfQa qZHVQBduấn lấ27CGhny tôi...

Tuy ZHVQBdnhiên, nhận27CGhn thấkmjVjQy sự tìnkmjVjQh nguyZHVQBdện ZHVQBdhao côngZHVQBd 27CGhntốn sứfQc chuẩnZHVQBd bị27CGhn 27CGhnbữa sángkmjVjQ kmjVjQcho tôiZHVQBd củafQ hZHVQBdắn, fQnên sắcfQ 27CGhnmặt mẹ kmjVjQtôi 27CGhncũng c27CGhnó chúkmjVjQt 27CGhnnhân từ.

Tôi chộZHVQBdp lấyZHVQBd ZHVQBdthời cơkmjVjQ giới thiệu:

- Bố,ZHVQBd mẹ,27CGhn đkmjVjQây làZHVQBd Thương Ngô...ZHVQBd fQ- NghĩfQ mộtkmjVjQ lZHVQBdát, tfQôi vội27CGhn vàkmjVjQng kmjVjQnói thêmkmjVjQ cảZHVQBd họZHVQBd: kmjVjQ- PhóZHVQBd ThfQương Ngô.

Lúc kmjVjQnày, aZHVQBdnh chàng Thương27CGhn NgfQô áfQo quầZHVQBdn chỉnhkmjVjQ 27CGhntề, c27CGhnử ch27CGhnỉ th27CGhnanh kmjVjQthoát bước27CGhn lZHVQBdên nửaZHVQBd bướckmjVjQ, hơfQi cúZHVQBdi người27CGhn. Nét mặfQt kmjVjQvà giọkmjVjQng ZHVQBdnói lZHVQBdễ fQphép, ZHVQBdtừ tkmjVjQốn đếnkmjVjQ nfQỗi khôn27CGhng nh27CGhnận thkmjVjQấy vkmjVjQẻ cănZHVQBdg thẳkmjVjQng nào:

- ChfQáu kmjVjQchào ha27CGhni bác.

Tôi hết27CGhn fQsức nkmjVjQgạc nhiên.

Vì trư27CGhnớc kmjVjQđó tZHVQBdôi kmjVjQthực ra có27CGhn ch27CGhnút lfQo lắkmjVjQng, khfQông bfQiết nê27CGhnn 27CGhnđể ThươnfQg NgôfQ gọikmjVjQ bốkmjVjQ mkmjVjQẹ mfQình nhkmjVjQư ZHVQBdthế nàoZHVQBd. VịkmjVjQ thầnkmjVjQ tiên fQhai ZHVQBdnghìn tuổiZHVQBd vàfQ nZHVQBdgười phfQàm trkmjVjQần mấy27CGhn c27CGhnhục tuZHVQBdổi, kmjVjQcho dù27CGhn ở27CGhn phương27CGhn diệ27CGhnn tuổi tfQác ZHVQBdhay cấfQp b27CGhnậc đềuZHVQBd 27CGhnkhông d27CGhnễ ph27CGhnân vafQi vế.kmjVjQ KkmjVjQhông fQngờ hắfQn lạ27CGhni gkmjVjQọi trơfQn trufQ, không 27CGhnchút dfQo dựZHVQBd đếfQn thế.

Bố tôifQ đkmjVjQứng lfQên, bắt taykmjVjQ kmjVjQthân m27CGhnật vfQới ZHVQBdThương 27CGhnNgô, nói:

- TôfQi gZHVQBdọi cháfQu làZHVQBd Tiểu PhóZHVQBd 27CGhnkhông vấfQn đZHVQBdề ZHVQBdgì chứ?

- Dạ.kmjVjQ KhônZHVQBdg vkmjVjQấn đềZHVQBd gìkmjVjQ ạ.

Bố kmjVjQtôi nfQở nụZHVQBd cưZHVQBdời hiền 27CGhnhòa, t27CGhnhân 27CGhnmật nói:

- ĐZHVQBdi nZHVQBdào. C27CGhnhúng fQta ra nkmjVjQgoài húfQt đZHVQBdiếu thuốc.

Thương NkmjVjQgô sữngZHVQBd người.

- CkmjVjQháu khkmjVjQông hútZHVQBd thuốc sao?

Thương NgôkmjVjQ kmjVjQvội gậkmjVjQt đầu, nói:

- ĐươngkmjVjQ nhikmjVjQên làfQ ckmjVjQó ạ. ChỉkmjVjQ ZHVQBdcó điều,ZHVQBd c27CGhnháu... đúngfQ lúcfQ kmjVjQcháu fQhút hếtfQ fQthuốc rồi.

- KZHVQBdhông fQsao, húZHVQBdt thuốc của27CGhn bác.

Bố tô27CGhni h27CGhnào phZHVQBdóng 27CGhnrút từkmjVjQ trong túfQi ZHVQBdra bakmjVjQo thuốfQc vàZHVQBd chiếcfQ bậkmjVjQt lửZHVQBda rồikmjVjQ cfQhậm rãfQi đfQi fQra trước,27CGhn fQra đếnfQ cửaZHVQBd lại ZHVQBd nói thêm:

- TrờikmjVjQ lạnfQh thế27CGhn này, nhâ27CGhnn ti27CGhnện t27CGhna rkmjVjQa nkmjVjQgoài uốngZHVQBd l27CGhny rượZHVQBdu cfQho ấmkmjVjQ người.

Sắc mặt27CGhn ThươngkmjVjQ fQNgô bỗngZHVQBd trở nêkmjVjQn trắng27CGhn bệ27CGhnch, hắnkmjVjQ khẽ27CGhn rfQít mkmjVjQột câ27CGhnu qkmjVjQua kmjVjQkẽ răng:

- NhàZHVQBd ZHVQBdem 27CGhnđúng làkmjVjQ c27CGhnó thói quefQn sfQáng sfQớm kmjVjQđã ZHVQBduống rượu...

Tôi thấ27CGhny tìnfQh hình kkmjVjQhông ổkmjVjQn, v27CGhnội 27CGhnkéo taZHVQBdy kmjVjQhắn lại,kmjVjQ thkmjVjQầm thì:

- ĐừkmjVjQng cóZHVQBd nói27CGhn vớfQi tôiZHVQBd là anfQh khôn27CGhng biết27CGhn húkmjVjQt thufQốc, uốZHVQBdng rư27CGhnợu đ27CGhnấy nhé.

Hắn kh27CGhnông trfQả lờfQi, ánh mắt27CGhn tỏfQ vẻkmjVjQ khôngkmjVjQ hềZHVQBd sợ27CGhn chết,fQ giốngZHVQBd nhưkmjVjQ vịkmjVjQ anfQh hùkmjVjQng fQhy sZHVQBdinh vìfQ nghfQĩa lkmjVjQớn, ngẩng cfQao ZHVQBdđầu bướcZHVQBd đi.

Tôi fQvà kmjVjQmẹ thofQng thả27CGhn ăn xongkmjVjQ bữafQ kmjVjQsáng, ha27CGhni 27CGhnngười vẫnfQ cZHVQBdhưa về.

- ThZHVQBdeo mẹ27CGhn, bZHVQBdố sẽ27CGhn lkmjVjQàm gì 27CGhnThương Ngô?

Mẹ kmjVjQtôi fQvừa qukmjVjQét dọn phòngkmjVjQ vừafQ lạfQnh l27CGhnùng đáp:

- VikmjVjQệc cZHVQBdủa đànfQ 27CGhnông, phZHVQBdụ nữ khôngkmjVjQ 27CGhncần biết.

Sau 27CGhnkhi đã27CGhn dọfQn kmjVjQdẹp xong xuôi,kmjVjQ gfQiọng ZHVQBdmẹ vẫn27CGhn kmjVjQlạnh lùng:

- Sa27CGhno khôn27CGhng tfQhấy dụngZHVQBd cụ phZHVQBdòng tránZHVQBdh fQcủa ZHVQBdcác ZHVQBdcon đâu?

Tôi nh27CGhnất thờ27CGhni khôfQng phảfQn ứng gkmjVjQì, 27CGhnmẹ fQnói tiếp:

- CofQn vkmjVjQà bốkmjVjQ co27CGhnn đều không27CGhn phảifQ fQlà nhữZHVQBdng ngưkmjVjQời fQbảo thZHVQBdủ, luônZHVQBd ckmjVjQó quZHVQBdan niệmfQ hiệ27CGhnn đại.fQ NhưZHVQBdng 27CGhncon à,fQ dù chfQo rằngkmjVjQ sống27CGhn chukmjVjQng trưZHVQBdớc fQhôn nfQhân khôZHVQBdng tkmjVjQhiệt tfQhòi fQgì, nhfQưng chưafQ cướfQi đ27CGhnã mang bầukmjVjQ ZHVQBdthì nfQgười fQchịu 27CGhnthiệt chkmjVjQắc cfQhắn ZHVQBdlà c27CGhnon đấy.

Tôi hiểufQ kmjVjQra rồi,27CGhn fQý của ZHVQBd mẹ làZHVQBd ZHVQBdtrong nhàkmjVjQ lfQúc 27CGhnnào cũn27CGhng phảikmjVjQ cfQó ZHVQBdbao cZHVQBdao sZHVQBdu DukmjVjQrex dự27CGhn phòng...

- MẹZHVQBd, fQcon fQvà ankmjVjQh t27CGhna thật fQ sự khZHVQBdông phải...

- kmjVjQThôi được,fQ th27CGhnôi được, chuyện27CGhn của27CGhn fQcon, bốZHVQBd mẹ27CGhn không27CGhn quản.

Mẹ kmjVjQgạt ph27CGhnăng kmjVjQlời giải ZHVQBdthích củafQ tôkmjVjQi, thẳZHVQBdng t27CGhnhừng đếZHVQBdn nỗikmjVjQ kfQhiến tôkmjVjQi phả27CGhni rơiZHVQBd lệ.ZHVQBd fQTiếp đó,27CGhn fQmẹ lạZHVQBdi vkmjVjQỗ má fQtôi kmjVjQan ủi:

- AZHVQBdnh chkmjVjQàng kmjVjQđó đư27CGhnợc đấy. QuảfQ nhiZHVQBdên k27CGhnhông fQhổ kmjVjQlà cofQn cákmjVjQi mẹ,kmjVjQ rấtkmjVjQ bikmjVjQết ZHVQBdchọn người.

Tôi cZHVQBdười gZHVQBdượng, nói:

- Mẹ27CGhn thấyfQ vófQc dán27CGhng của ngfQười tZHVQBda đẹpfQ à...

- CoZHVQBdn th27CGhnì biết27CGhn cá27CGhni gì?kmjVjQ Khi khô27CGhnng cófQ quầnfQ áZHVQBdo 27CGhnche đậyfQ ckmjVjQhính ZHVQBdlà kmjVjQlúc dfQễ nhậnkmjVjQ r27CGhna bản27CGhn chất27CGhn cokmjVjQn ngưZHVQBdời nhất.

Tôi tkmjVjQin rằ27CGhnng, đâyfQ kmjVjQlà nhZHVQBdững lời 27CGhntâm huyết27CGhn fQtừ k27CGhninh nghiệm27CGhn củZHVQBda mẹ.

Nhớ năkmjVjQm 27CGhnđó, vkmjVjQì mfQẹ vào nhầfQm phòngkmjVjQ tắfQm naZHVQBdm kmjVjQsinh kmjVjQtrong trườkmjVjQng, giữ27CGhna tiếngkmjVjQ hòfQ h27CGhnét củkmjVjQa đZHVQBdám nfQam sinhfQ, mẹ27CGhn ngắm trúngZHVQBd mộ27CGhnt ngư27CGhnời dù27CGhn khôkmjVjQng mảnfQh kmjVjQvải cfQhe tkmjVjQhân nhưngZHVQBd lạ27CGhni hùnfQg dkmjVjQũng, thảfQn kmjVjQnhiên đứng trkmjVjQước mặtkmjVjQ mẹkmjVjQ. Ngư27CGhnời đókmjVjQ kmjVjQsau 27CGhnnày l27CGhnà bfQố tôi.

Dù sakmjVjQu nkmjVjQày bốkmjVjQ fQtôi cZHVQBdó chủ độngZHVQBd thừa27CGhn nhậnZHVQBd, lkmjVjQúc đófQ 27CGhndo bốZHVQBd vừafQ uốngkmjVjQ mkmjVjQột lítkmjVjQ r27CGhnượu NfQhị C27CGhnô ĐầukmjVjQ ZHVQBdcùng vớifQ bạn,27CGhn dẫn đếnkmjVjQ ch27CGhnóng mặt,ZHVQBd hofQa m27CGhnắt, dâkmjVjQy thầkmjVjQn 27CGhnkinh ZHVQBdtạm thời27CGhn t27CGhnê liệtkmjVjQ nfQên hoàkmjVjQn toànZHVQBd khZHVQBdông biết chuyZHVQBdện gìZHVQBd đfQang xảZHVQBdy ra...

Vừa nkmjVjQghĩ đếnfQ kmjVjQđây, tkmjVjQôi bỗng nkmjVjQgửi thấfQy mù27CGhni rkmjVjQượu, tfQrong kmjVjQlòng cZHVQBdhưa kịkmjVjQp tZHVQBdhan thầmZHVQBd mộkmjVjQt cfQâu "kmjVjQHỏng rồi", th27CGhnì kmjVjQđã ngZHVQBdhe th27CGhnấy tiếnkmjVjQg bướcfQ fQchân nặng27CGhn kmjVjQnề, saZHVQBdu kmjVjQđó tfQrông thấyZHVQBd bốkmjVjQ tkmjVjQôi kmjVjQdìu Thươ27CGhnng NgôkmjVjQ lảo đảofQ tiếZHVQBdn vào.

Tửu lượngkmjVjQ củkmjVjQa kmjVjQbố tkmjVjQôi r27CGhnất khá, ôn27CGhng gầfQn 27CGhnnhư khôkmjVjQng cfQó đZHVQBdối fQthủ. Đôi27CGhn fQlúc ZHVQBdtôi ckmjVjQòn nghfQi kmjVjQngờ rằng27CGhn kmjVjQcó khfQi b27CGhnố từng là27CGhn người27CGhn làkmjVjQm rfQượu trê27CGhnn thiêZHVQBdn đình,fQ vkmjVjQì uốnkmjVjQg ZHVQBdtrộm rượu27CGhn nêfQn bịfQ đàyZHVQBd xuốn27CGhng trần gian.

Nhưng dù27CGhn cóZHVQBd gặp27CGhn phải tiêkmjVjQn ZHVQBdtửu thậfQt, T27CGhnhương NgôfQ chZHVQBdắc cũngZHVQBd ZHVQBdkhông saZHVQBdy đếnZHVQBd thZHVQBdất kmjVjQthểu thếkmjVjQ nàZHVQBdy, v27CGhnì theo tính27CGhn kkmjVjQhí củafQ kmjVjQhắn, cfQùng lắmZHVQBd lfQà 27CGhnkhông uống.

Có thfQể kmjVjQvì trướZHVQBdc mặtZHVQBd bố tôiZHVQBd, nêkmjVjQn 27CGhnhắn thựkmjVjQc sựkmjVjQ ZHVQBdvô cùngkmjVjQ nểkmjVjQ nang...

Tôi fQnhìn dángZHVQBd vẻfQ kmjVjQđứng không vữngkmjVjQ c27CGhnủa ThươngkmjVjQ 27CGhnNgô, thfQở than:

- BốZHVQBd 27CGhnvà anfQh kmjVjQta uốn27CGhng nhiều không?

- KZHVQBdhông nhiề27CGhnu. B27CGhnố uống nửakmjVjQ lífQt, c27CGhnậu ZHVQBdta uốngfQ mộfQt lkmjVjQít. KhônfQg phảifQ ZHVQBdlà bốZHVQBd cốZHVQBd fQý ZHVQBdép uổ27CGhnng, 27CGhnmà cậ27CGhnu ZHVQBdta tự27CGhn ZHVQBdnói bZHVQBdố là bề27CGhn trên27CGhn, cậZHVQBdu ZHVQBdta r27CGhnất tkmjVjQôn trọng,27CGhn fQnên cạn27CGhn ckmjVjQhén trước.

Như rảnZHVQBdh rỗfQi k27CGhnhông 27CGhncó việc kmjVjQgì ZHVQBdlàm, bốfQ kmjVjQđặt ThươZHVQBdng NgfQô lênkmjVjQ ghếZHVQBd sfQofa rồ27CGhni cZHVQBdười nfQhư fQDi LặcZHVQBd nói:

- fQBố tưởngkmjVjQ cậukmjVjQ chàng nàyZHVQBd tửukmjVjQ lượn27CGhng ca27CGhno, 27CGhnai dkmjVjQè fQmới uốngZHVQBd kmjVjQhai 27CGhnhớp 27CGhnđã đZHVQBdổ rồi,ZHVQBd nhưfQng cậu27CGhn tZHVQBda fQrất phoZHVQBdng độkmjVjQ, kiên 27CGhnquyết uốn27CGhng cạZHVQBdn 27CGhnhai chai.

Lúc nkmjVjQày, mặt27CGhn ThươnZHVQBdg Ngô phừngkmjVjQ phừfQng nhfQư quả27CGhn tZHVQBdáo đỏ,27CGhn nZHVQBdghe ZHVQBdthấy giọngkmjVjQ 27CGhnnói nêZHVQBdn ZHVQBdgượng 27CGhndậy, khôngZHVQBd ngờZHVQBd hắZHVQBdn vẫn cófQ th27CGhnể thốtkmjVjQ rkmjVjQa nhữngZHVQBd ngôkmjVjQn fQtừ rõfQ ZHVQBdràng, lZHVQBdịch thiệp:

- P27CGhnhận 27CGhncon chákmjVjQu 27CGhntửu lượng khôngZHVQBd ZHVQBdtốt, mZHVQBdong kmjVjQbác lượngZHVQBd thZHVQBdứ. LkmjVjQần sau27CGhn, ZHVQBdcháu kmjVjQnhất đ27CGhnịnh sẽZHVQBd chuyfQện tròkmjVjQ fQvui vẻkmjVjQ say fQ sưa cùngfQ bác.

Trước nhữfQng 27CGhnlời nóZHVQBdi fQvăn hoa trôfQi fQchảy củ27CGhna hắn,ZHVQBd bốZHVQBd kmjVjQtôi cườkmjVjQi pfQhá lên.kmjVjQ Ông27CGhn đậpZHVQBd 27CGhntay và27CGhno bảkmjVjQ vafQi hắn,ZHVQBd khiếnkmjVjQ hắn kmjVjQ đang ng27CGhnồi xiêufQ vẹokmjVjQ 27CGhnliền 27CGhnđổ fQnhào xuốfQng. Ti27CGhnếp đó,ZHVQBd bốkmjVjQ 27CGhnquay sfQang tkmjVjQôi, cườikmjVjQ kkmjVjQhà khà nói:

- ChZHVQBdàng tkmjVjQrai nàkmjVjQy khôZHVQBdng tồi. Qu27CGhnả ZHVQBdnhiên k27CGhnhông hổZHVQBd dakmjVjQnh c27CGhnon g27CGhnái bố,ZHVQBd rấkmjVjQt biếtkmjVjQ chkmjVjQọn người!

May ZHVQBdmà Thương27CGhn Ngô27CGhn không kkmjVjQháng kmjVjQcự đượckmjVjQ mefQn rượkmjVjQu n27CGhnên đfQã lơfQ ZHVQBdmơ ngủZHVQBd rồi,ZHVQBd khônkmjVjQg thfQì chẳngZHVQBd bifQết kmjVjQhắn sẽkmjVjQ 27CGhnvênh váoZHVQBd đến mfQức nào.

Tôi khôngfQ 27CGhnkìm đượcfQ cơn fQ tức gifQận, gằnkmjVjQ giọng:

- Bố27CGhn kmjVjQvà mfQẹ thậtfQ khôfQng hổ mộtZHVQBd fQcặp, 27CGhnđến lời27CGhn ZHVQBdnói kmjVjQcũng gfQiống hệtZHVQBd nha27CGhnu. Chẳ27CGhnng pkmjVjQhải trước27CGhn đ27CGhnây kmjVjQbố lfQuôn kmjVjQhô hào kmjVjQ là ZHVQBdphải tZHVQBdìm chZHVQBdo bkmjVjQố mộtZHVQBd anZHVQBdh ZHVQBdchàng ZHVQBdnghìn 27CGhnly khônfQg skmjVjQay sfQao? 27CGhnHơn nữa,kmjVjQ còkmjVjQn pZHVQBdhải cùng bZHVQBdố nZHVQBduốt ZHVQBdmây nhảfQ kZHVQBdhói1 mới27CGhn đưZHVQBdợc. 27CGhnAnh tfQa đZHVQBdâu cóZHVQBd đákmjVjQp ứng27CGhn đZHVQBdược yZHVQBdêu kmjVjQcầu đó.

1 27CGhnÝ là27CGhn ZHVQBdhút th27CGhnuốc lá.

- kmjVjQCon thì27CGhn hiểufQ cáifQ gì? kmjVjQ - MộZHVQBdt lầfQn nữaZHVQBd, ZHVQBdvề ZHVQBdmặt nkmjVjQgôn ngữ,27CGhn bZHVQBdố vàZHVQBd 27CGhnmẹ lại27CGhn giZHVQBdống hệtkmjVjQ nhaZHVQBdu: 27CGhn- Lú27CGhnc uốngkmjVjQ rượ27CGhnu, hút thuố27CGhnc ZHVQBdchính 27CGhnlà khfQi cókmjVjQ thZHVQBdể nhìZHVQBdn thấyZHVQBd rõ27CGhn nhZHVQBdất phkmjVjQẩm 27CGhnchất cZHVQBdủa mộtkmjVjQ ngườikmjVjQ đà27CGhnn ông. ZHVQBdCậu chàngZHVQBd nàyZHVQBd khZHVQBdông rànfQh cZHVQBdả hkmjVjQút t27CGhnhuốc lẫZHVQBdn uốngkmjVjQ rượu,fQ nhkmjVjQưng d27CGhnù 27CGhnho đếZHVQBdn nỗfQi n27CGhnước mắt nướkmjVjQc kmjVjQmũi giàfQn giụa,fQ s27CGhnay đZHVQBdến nỗifQ đZHVQBdi lạikmjVjQ li27CGhnêu kmjVjQxiêu, cũ27CGhnng kfQhông cófQ chútkmjVjQ n27CGhnào 27CGhnăn nói fQhàm hồ.

Bố vZHVQBdừa nóiZHVQBd vừakmjVjQ đZHVQBdưa tay rZHVQBda ZHVQBdvỗ vỗZHVQBd fQmá tôiZHVQBd, kmjVjQvề mặtkmjVjQ độngZHVQBd t27CGhnác ZHVQBdcũng khônZHVQBdg khfQác ZHVQBdgì mẹ:

- CkmjVjQon gáfQi ngốcZHVQBd nghếch ơfQi, ng27CGhnười t27CGhna l27CGhnàm ZHVQBdnhư vZHVQBdậy làkmjVjQ kmjVjQvì ckmjVjQái gìkmjVjQ? HơnkmjVjQ fQnữa, đànZHVQBd ông27CGhn khônZHVQBdg 27CGhnhút thuốc27CGhn, không uốngkmjVjQ rượu27CGhn thfQì cófQ gZHVQBdì ZHVQBdlà khô27CGhnng tốt?kmjVjQ RốZHVQBdt cuZHVQBdộc chkmjVjQỉ th27CGhnỉnh thoảnkmjVjQg fQmới làfQm bZHVQBdạn kmjVjQrượu, bạn thuốcZHVQBd ZHVQBdcủa ZHVQBdta 27CGhnthôi. ZHVQBdCó thểkmjVjQ khỏe27CGhn mạnh27CGhn 27CGhnđi cùZHVQBdng cokmjVjQn trêkmjVjQn suốt27CGhn quãngkmjVjQ đườngfQ đờZHVQBdi mới 27CGhnlà fQquan trọngkmjVjQ nhất.

Thoáng c27CGhnái đãkmjVjQ nâZHVQBdng cấp t27CGhnhành chuyệnZHVQBd một27CGhn đZHVQBdời rồi.

Tôi hoàfQn toZHVQBdàn 27CGhnbất lực, nói:

- BốfQ nkmjVjQghĩ xfQa quZHVQBdá rồi.ZHVQBd Bố chưakmjVjQ hỏiZHVQBd kmjVjQxem aZHVQBdnh t27CGhna lkmjVjQàm gì.27CGhn Bố27CGhn kh27CGhnông ZHVQBdsợ anfQh kmjVjQta fQlà ZHVQBdăn màyfQ, ZHVQBdkẻ trộmfQ fQhay ZHVQBdkẻ cắp sao?

Lúc nàyZHVQBd, fQmẹ tôifQ kéo 27CGhn vali lạfQi, phá27CGhnt v27CGhnào gfQáy tô27CGhni mộtZHVQBd cái,ZHVQBd nói:

- BkmjVjQố kmjVjQmẹ không27CGhn fQquan tâm cậufQ tfQa làm27CGhn gì,27CGhn chỉ27CGhn cZHVQBdần cậuZHVQBd tkmjVjQa thZHVQBdật lò27CGhnng 27CGhnvới co27CGhnn lfQà được.27CGhn fQHơn nữkmjVjQa, ngôfQn ZHVQBdtừ, cử fQ chỉ củakmjVjQ kmjVjQtên nhófQc nàyZHVQBd, kmjVjQnhìn 27CGhnqua lkmjVjQà biết27CGhn đượcZHVQBd gkmjVjQiáo dụcZHVQBd 27CGhntử tế.ZHVQBd VfQề phZHVQBdương diệnkmjVjQ khí chấtfQ c27CGhnũng khônfQg tồi,fQ kmjVjQnhư tZHVQBdhế 27CGhncòn fQkém cỏiZHVQBd fQgì nữa?

Bố kmjVjQtôi fQđỡ lấyZHVQBd vakmjVjQli nói:

- N27CGhnếu nkmjVjQhư kZHVQBdhông lọkmjVjQt được 27CGhnvào mắtZHVQBd củ27CGhna bZHVQBdố mẹ,ZHVQBd c27CGhnon tZHVQBdưởng 27CGhncậu t27CGhna ZHVQBdsau khfQi đikmjVjQ vkmjVjQới ZHVQBdbố rồZHVQBdi cófQ ZHVQBdthể châ27CGhnn kmjVjQtay đZHVQBdầy đủ trởZHVQBd fQvề sao?

Tôi chkmjVjQẳng kmjVjQcòn biếZHVQBdt nói gì.

Sau kh27CGhni ởZHVQBd chfQỗ tôZHVQBdi hai kmjVjQtiếng bkmjVjQốn 27CGhnmươi phút,ZHVQBd bốfQ mẹkmjVjQ vộ27CGhni điZHVQBd kmjVjQcho kịp27CGhn ch27CGhnuyến tàu.

Trong khoảngkmjVjQ thời27CGhn giZHVQBdan ngkmjVjQắn ngủi đZHVQBdó, ThZHVQBdương Ngô27CGhn đãfQ fQuống hafQi cha27CGhni ZHVQBdrượu trắng,kmjVjQ hútfQ mộkmjVjQt 27CGhnbao tkmjVjQhuốc, chinfQh phục đượckmjVjQ ôngfQ bốkmjVjQ luZHVQBdôn cZHVQBdoi tZHVQBdrọng nộfQi t27CGhnâm cZHVQBdủa tôi.kmjVjQ CòfQn nữa,27CGhn ngakmjVjQy lầnkmjVjQ gZHVQBdặp đầukmjVjQ tiênZHVQBd, 27CGhnmẹ tôi đãZHVQBd nhìn27CGhn tkmjVjQhấy ZHVQBdhết 27CGhnhoàn toàn27CGhn fQcon ngưfQời hắn27CGhn, 27CGhnsau đófQ cộfQng th27CGhnêm sự27CGhn giảkmjVjQ vờfQ rất thí27CGhnch hfQợp, hắn27CGhn đZHVQBdã chin27CGhnh phụcfQ 27CGhnbà mẹfQ vốnfQ c27CGhnhỉ nhìfQn n27CGhnhận 27CGhnbiểu hiệkmjVjQn bkmjVjQên ngoài.fQ Thật khôkmjVjQng phục27CGhn khôkmjVjQng được.

 

Sau khZHVQBdi tiễfQn bfQố mkmjVjQẹ về, tôkmjVjQi thấykmjVjQ ThươZHVQBdng NgôfQ đangfQ 27CGhnnằm ngủ27CGhn ngfQon l27CGhnành kmjVjQtrên ghếZHVQBd sZHVQBdofa. KfQhuôn mặtZHVQBd đỏkmjVjQ hồng27CGhn củZHVQBda hắn tfQrông tkmjVjQhật đánkmjVjQg yêu.

Tôi ZHVQBdrón rékmjVjQn 27CGhnđến bên27CGhn cạnh, ngfQồi x27CGhnổm xuốnZHVQBdg fQquan sZHVQBdát thậkmjVjQt kỹ.27CGhn TfQôi ZHVQBdlẩm bẩm27CGhn một27CGhn mình:

- AfQnh kmjVjQđừng cókmjVjQ giốZHVQBdng như kmjVjQBạch nươnfQg tửkmjVjQ đấyZHVQBd, fQhễ uZHVQBdống safQy làkmjVjQ hiệnkmjVjQ nguyêZHVQBdn hì27CGhnnh. TàngfQ tfQrữ đkmjVjQộng ZHVQBdvật bảoZHVQBd vệ27CGhn cấp 27CGhnmột củfQa quốcZHVQBd gikmjVjQa ZHVQBdlà phảikmjVjQ ngồiZHVQBd tù...

Chưa dZHVQBdứt lZHVQBdời kmjVjQđã thấy h27CGhnai fQmắt lukmjVjQôn nhắkmjVjQm nghiền27CGhn củ27CGhna hắnkmjVjQ ZHVQBdmở tofQ, nhfQìn thẳng27CGhn, ZHVQBdtôi gZHVQBdiật ZHVQBdnảy mình.

- 27CGhnCon yêu...

-... KhônfQg đượcfQ gọikmjVjQ t27CGhnôi như vậy!

- CfQon yêufQ, 27CGhncon yêu,27CGhn con yêu...

Thương NgôZHVQBd d27CGhnùng cáfQi giọng lèfQ nhkmjVjQè nZHVQBdói điZHVQBd 27CGhnnói lạZHVQBdi c27CGhnách bố27CGhn mẹkmjVjQ g27CGhnọi 27CGhntôi hồkmjVjQi bé27CGhn rồikmjVjQ cười27CGhn fQphá lên.

Tôi nZHVQBdhìn ZHVQBdtrừng trừnZHVQBdg vào m27CGhnắt fQhắn 27CGhnquan skmjVjQát thậtfQ kkmjVjQỹ, 27CGhndù đôfQi m27CGhnắt kmjVjQcó chkmjVjQút mZHVQBdơ màngZHVQBd nhfQưng trZHVQBdông vẫnfQ fQrất tỉnh:

- An27CGhnh gkmjVjQiả vkmjVjQờ say!

- ZHVQBdTa kmjVjQđâu có...ZHVQBd kmjVjQ- kmjVjQHắn hiềZHVQBdn lành nZHVQBdgồi d27CGhnậy: ZHVQBd- fQTa cfQhưa từn27CGhng uống27CGhn rượufQ nêkmjVjQn đãZHVQBd skmjVjQay thật,27CGhn chỉZHVQBd cfQó điềufQ v27CGhnẫn cốZHVQBd gắng gfQiữ fQcho tiZHVQBdnh thần27CGhn 27CGhntỉnh táofQ m27CGhnà thôi.

- Vậy27CGhn những27CGhn lờZHVQBdi bốkmjVjQ mẹ 27CGhn tôi nói27CGhn v27CGhnới tôfQi lúckmjVjQ trước...

Hắn cànkmjVjQg tỏ27CGhn rZHVQBda vôfQ tội hơn:

- ZHVQBdĐể khônZHVQBdg làmZHVQBd fQphiền ZHVQBdđến cuộc nfQói chuyệnfQ cfQủa ZHVQBdmọi fQngười, kmjVjQta chỉkmjVjQ fQcó thkmjVjQể gi27CGhnả fQvờ bấtfQ tỉfQnh n27CGhnhân sự27CGhn thôi.

Từ xấukmjVjQ hfQổ chuyểnZHVQBd thành kmjVjQ tức giZHVQBdận, nhưnfQg tôfQi fQchẳng biếZHVQBdt kmjVjQlàm cáchkmjVjQ nào,ZHVQBd đành27CGhn phkmjVjQải đikmjVjQ xửfQ fQlý túfQi qukmjVjQà fQmà bốfQ mẹ mang27CGhn đến.

Thương NgfQô c27CGhnhống tay27CGhn lên tr27CGhnán n27CGhnhìn tôikmjVjQ lục27CGhn bớZHVQBdi, nói:

- BốfQ mZHVQBdẹ efQm rấtZHVQBd thúZHVQBd vị!

- ĐươnZHVQBdg nhi27CGhnên rồi.

- HọkmjVjQ đfQối xZHVQBdử vfQới eZHVQBdm thật tốt.

- NfQói thừa.

Thương NgkmjVjQô kkmjVjQhẽ mỉmfQ kmjVjQcười rồi thfQở than:

- BâykmjVjQ gifQờ tkmjVjQa đ27CGhnã hikmjVjQểu vì ZHVQBd sao fQem v27CGhnấn vươnkmjVjQg thânkmjVjQ phậnZHVQBd 27CGhnlàm ngườifQ ZHVQBdđến thế.ZHVQBd EfQm khônkmjVjQg muố27CGhnn fQrời xZHVQBda họkmjVjQ đúng không?

Tôi kmjVjQbĩu môi,27CGhn biZHVQBdểu thị 27CGhncâu hỏi27CGhn ngớfQ ngẩZHVQBdn đófQ kZHVQBdhông đáfQng đểkmjVjQ trảkmjVjQ lời.

- ThkmjVjQế nhưngkmjVjQ mộfQt ngàZHVQBdy nào đókmjVjQ 27CGhnhọ cũngZHVQBd sẽZHVQBd chết27CGhn đi.

Tôi bựZHVQBdc dọc:

- ThầnkmjVjQ tkmjVjQiên cũngZHVQBd kmjVjQphải chết đúngkmjVjQ không?

Thương kmjVjQNgô kmjVjQchỉ cườiZHVQBd, đáp lạiZHVQBd mfQột câu27CGhn fQchả liênZHVQBd quan:

- TifQểu TfQường, nếkmjVjQu fQem muốfQn làm ngư27CGhnời kmjVjQthì 27CGhnta s27CGhnẽ ởZHVQBd 27CGhnlại nZHVQBdơi nkmjVjQày với27CGhn em.

Tôi cófQ kmjVjQnghe thấy27CGhn 27CGhncâu nói ckmjVjQủa hZHVQBdắn, nhưngZHVQBd kmjVjQkhông sức27CGhn đkmjVjQâu màfQ sukmjVjQy nkmjVjQghĩ nhiềZHVQBdu, vZHVQBdì kmjVjQtrong lúkmjVjQc vớ27CGhni tZHVQBday lên ngănfQ kéokmjVjQ, tZHVQBdôi thấyZHVQBd cZHVQBdó mộtfQ tấmfQ thiệpfQ mờikmjVjQ rơiZHVQBd r27CGhna ZHVQBdtừ cuốfQn tạpfQ 27CGhnchí cũ.

Trên đókmjVjQ kmjVjQcó ZHVQBdghi tênfQ c27CGhnô dâu vkmjVjQà c27CGhnhú kmjVjQrể: TkmjVjQrương TkmjVjQhần fQ- HfQạ AfQn Kiệt.

Tôi thẫ27CGhnn thờfQ cầm27CGhn tấm thiệpfQ trkmjVjQên ta27CGhny, fQtheo suZHVQBdy đoán,kmjVjQ đâyfQ kmjVjQcó 27CGhnlẽ ZHVQBdlà ZHVQBdsau kZHVQBdhi bikmjVjQết T27CGhnrương ThầnfQ hủyfQ bỏ27CGhn hôn lễ,27CGhn tôfQi 27CGhnđã tiệkmjVjQn t27CGhnay ZHVQBdkẹp tấkmjVjQm ZHVQBdthiệp vàokmjVjQ c27CGhnuốn tạpZHVQBd ckmjVjQhí nàokmjVjQ ZHVQBdđó. SafQu đófQ l27CGhnại tiệnZHVQBd tay ma27CGhnng n27CGhnó vềfQ nhà,27CGhn rồifQ ZHVQBdtiện 27CGhntay vứtkmjVjQ kmjVjQnó vfQào g27CGhnóc nà27CGhno 27CGhnđó, rZHVQBdồi bakmjVjQn ZHVQBdnãy lạZHVQBdi tiện27CGhn tfQay giở nó27CGhn ra...

Thế nhưnfQg fQnhững đifQều này khôngkmjVjQ p27CGhnhải ZHVQBdlà trọZHVQBdng ZHVQBdđiểm, 27CGhnquan tfQrọng l27CGhnà ckmjVjQô HạZHVQBd 27CGhnAn KikmjVjQệt vàkmjVjQ ZHVQBdAngle 27CGhnHạ cókmjVjQ liên fQ quan đZHVQBdến nhfQau không?

An KiZHVQBdệt 27CGhn- Angle...

Nếu fQnhư đZHVQBdúng fQlà mộtfQ ngườikmjVjQ thì tfQhế nfQào nhỉ?

Đang su27CGhny nghfQĩ đến27CGhn nỗi muốnkmjVjQ t27CGhnreo cổ,fQ kmjVjQđâm đầuZHVQBd vàZHVQBdo tườfQng, ZHVQBdthì bỗngfQ nkmjVjQghe thấyfQ kmjVjQgiọng ThươngfQ NgZHVQBdô khkmjVjQe khẽ:

- TiểufQ Tườ27CGhnng, kmjVjQta 27CGhnngủ một ZHVQBdlát, đếnkmjVjQ t27CGhnrưa 27CGhngọi tfQa d27CGhnậy, kmjVjQchúng kmjVjQta fQra fQngoài ăkmjVjQn nhé.

- Ừ!

Sau kh27CGhni 27CGhnThương NgkmjVjQô ngủ rồfQi, tkmjVjQôi liề27CGhnn fQchạy vàkmjVjQo phZHVQBdòng ngủZHVQBd mởfQ mákmjVjQy fQtính kmjVjQra, vừaZHVQBd lZHVQBdướt webkmjVjQ, vừaZHVQBd thZHVQBdẫn thờ.

Trong tìfQnh trạnkmjVjQg đZHVQBdầu óc trốngkmjVjQ rỗng,27CGhn thờZHVQBdi giaZHVQBdn chạZHVQBdy nhaZHVQBdnh nhZHVQBdư chó27CGhn dkmjVjQại, đếnkmjVjQ fQlúc mắtZHVQBd c27CGhnay ckmjVjQay tfQôi mới27CGhn liếc nhìnZHVQBd đồngZHVQBd ZHVQBdhồ hfQiển thfQị gikmjVjQờ bê27CGhnn dưfQới g27CGhnóc ZHVQBdphải mfQàn hfQình. ZHVQBdLúc nàyZHVQBd đãZHVQBd làZHVQBd mZHVQBdười 27CGhntám giờ 27CGhn bốn mfQươi fQbảy phút.

Tôi đứngZHVQBd kmjVjQdậy vậ27CGhnn động ZHVQBdtay fQchân đãkmjVjQ tZHVQBdê cứng,ZHVQBd ZHVQBdđi kmjVjQra 27CGhnphòng khách,kmjVjQ thấy27CGhn ThưkmjVjQơng ZHVQBdNgô vẫnfQ đfQang fQsay giấZHVQBdc, tư 27CGhnthế khôfQng hềkmjVjQ thZHVQBday đổi,fQ fQxem kmjVjQra hkmjVjQắn tfQhực sZHVQBdự ngủ27CGhn fQrất s27CGhnay. ĐừngZHVQBd kmjVjQnói lZHVQBdà bữafQ trư27CGhna, đ27CGhnến ngay cảfQ bkmjVjQữa tối27CGhn cfQũng khô27CGhnng cầnfQ ăn.

Có fQlẽ vkmjVjQì cảfQ ngà27CGhny không fQ vận độngfQ n27CGhnên lúkmjVjQc nàfQy tZHVQBdôi cũnZHVQBdg khôn27CGhng fQthấy đZHVQBdói, hokmjVjQặc hễZHVQBd fQtâm trạngfQ khôn27CGhng kmjVjQvui lạfQi không ZHVQBdmuốn ăn.

Đang đfQịnh chuẩfQn bịkmjVjQ quay 27CGhn về phò27CGhnng suZHVQBdy nkmjVjQghĩ tfQiếp tfQhì n27CGhnhờ ánhkmjVjQ ZHVQBdsáng l27CGhnờ mờZHVQBd cfQhiếu 27CGhnqua ôfQ c27CGhnửa sổ,fQ tôZHVQBdi 27CGhnthoáng thấ27CGhny sắc mặZHVQBdt TfQhương N27CGhngô kmjVjQcó g27CGhnì đófQ khônZHVQBdg bìfQnh thường.

Bật đZHVQBdèn lkmjVjQên, hìnZHVQBdh ảnh ZHVQBdtrước mfQắt 27CGhnkhiến t27CGhnôi sợfQ hãi.

Thương NgôkmjVjQ đa27CGhnng nằZHVQBdm thẳng fQ đơ 27CGhntrên ghếZHVQBd sofa27CGhn, mồkmjVjQ hôifQ ZHVQBdtúa rZHVQBda fQkhắp mặkmjVjQt vfQà đầu,27CGhn haZHVQBdi v27CGhnai cfQo 27CGhnlại, môikmjVjQ trắnZHVQBdg bệch như27CGhn thể27CGhn đanfQg phfQải chịfQu đựnZHVQBdg sựkmjVjQ đàykmjVjQ đọa27CGhn đaZHVQBdu đớn.fQ fQTheo kikmjVjQnh nZHVQBdghiệm cfQủa tkmjVjQôi, tìnkmjVjQh trạng nàfQy ckmjVjQhắc chắnZHVQBd không27CGhn phfQải 27CGhndo 27CGhnsay rượu.

Chẳng lẽZHVQBd ZHVQBdlà bkmjVjQị sốt?

Tôi lkmjVjQay ZHVQBdlay nhưnZHVQBdg hắn khfQông cófQ p27CGhnhản ứng27CGhn gZHVQBdì. 27CGhnTôi đưa27CGhn kmjVjQtay rkmjVjQa s27CGhnờ trá27CGhnn kmjVjQthì thấfQy lfQạnh nhkmjVjQư băkmjVjQng. kmjVjQTôi hét27CGhn lớn ZHVQBdvào tafQi fQhắn fQnhưng ckmjVjQũng fQnhư đ27CGhná chkmjVjQìm xuốngZHVQBd biển.

Hãy 27CGhnnói cZHVQBdho kmjVjQtôi biết, tZHVQBdhế ZHVQBdnày làkmjVjQ thế27CGhn nào?

Tôi hoảngZHVQBd hốt.

120, fQ110, 127CGhn19, 911... hànZHVQBdg loạkmjVjQt sốfQ điệkmjVjQn thoại27CGhn hiệnkmjVjQ r27CGhna trofQng đầ27CGhnu nhưZHVQBdng cuối27CGhn cùnfQg tôi27CGhn vẫnfQ bkmjVjQấm số kmjVjQ62580000 gọifQ m27CGhnột chiếcZHVQBd taxi.

Bác sfQĩ 27CGhncủa fQloài người chắZHVQBdc khônkmjVjQg l27CGhno việfQc thần27CGhn tiênZHVQBd bịZHVQBd ốm.fQ ĐươnfQg n27CGhnhiên, muốn27CGhn lZHVQBdo kmjVjQcũng chẳkmjVjQng được.ZHVQBd Thôi thì27CGhn cZHVQBdứ tkmjVjQìm fQsự fQgiúp đkmjVjQỡ từfQ ph27CGhnía thầnkmjVjQ gfQiới lkmjVjQà tưkmjVjQơng đối27CGhn 27CGhnan toàfQn. ĐángZHVQBd bkmjVjQuồn 27CGhnlà tôi 27CGhnkhông cZHVQBdó sZHVQBdố điệnkmjVjQ thokmjVjQại c27CGhnủa T27CGhnứ NZHVQBdgưu nêZHVQBdn đành27CGhn kmjVjQphải gọiZHVQBd ZHVQBdmột ckmjVjQhiếc tax27CGhni đưa27CGhn cokmjVjQn hổ bị27CGhn ốm27CGhn n27CGhnày đếnZHVQBd đó.

Lúc đỡfQ fQThương NgZHVQBdô dậy, 27CGhntôi mớiZHVQBd phZHVQBdát hZHVQBdiện cZHVQBdhiếc áokmjVjQ leZHVQBdn mfQỏng màkmjVjQ ZHVQBdhắn đa27CGhnng mặckmjVjQ trên27CGhn fQngười đZHVQBdã ướfQt s27CGhnũng. Trông hắZHVQBdn giốngfQ kmjVjQnhư ngfQười 27CGhnvừa đượ27CGhnc vkmjVjQớt dưới27CGhn nướckmjVjQ lên.

Nhưng điềuZHVQBd nZHVQBdày ZHVQBdcũng không l27CGhnà kmjVjQgì 27CGhnso vfQới vũng27CGhn mákmjVjQu lớkmjVjQn ZHVQBdtrên ghZHVQBdế sofa...

Có nZHVQBdhững lúcfQ ZHVQBdtôi fQthực 27CGhnsự cảm thkmjVjQấy fQkhâm ph27CGhnục mình.fQ Ví27CGhn dụZHVQBd nh27CGhnư lúckmjVjQ nàfQy, đốifQ mặkmjVjQt vớ27CGhni mộtZHVQBd hoàfQn cảfQnh nfQhư hiện trường27CGhn giết27CGhn ngườiZHVQBd 27CGhnmà fQtôi fQvẫn fQgiữ ZHVQBdđược bìnfQh tĩkmjVjQnh. ĐúngfQ lfQà pkmjVjQhi thường.

Sau kfQhi kiểmfQ trfQa m27CGhnột lưkmjVjQợt, tôi 27CGhnnhanh ch27CGhnóng ZHVQBdphán kmjVjQđoán kmjVjQra rằngfQ vếtkmjVjQ fQmáu ZHVQBdnày lZHVQBdà của27CGhn ThươnZHVQBdg N27CGhngô, vZHVQBdì lưngZHVQBd hắnkmjVjQ kmjVjQcó vệt đkmjVjQỏ tí27CGhna vfQà đakmjVjQng chảy27CGhn kmjVjQra t27CGhnhứ chấfQt kmjVjQlỏng fQnong nóng.

Tôi tìm27CGhn m27CGhnột kmjVjQchiếc áZHVQBdo khoác kmjVjQbông dày27CGhn m27CGhnặc chZHVQBdo hkmjVjQắn, sakmjVjQu đófQ hfQổn hZHVQBdển lôi27CGhn hắnkmjVjQ xufQống dướZHVQBdi 27CGhnnhà, tốn27CGhng vfQào trong xfQe. fQTôi tfQhấy cảZHVQBdm 27CGhnơn mùaZHVQBd nkmjVjQày vZHVQBdì a27CGhni ZHVQBdai cZHVQBdũng mặZHVQBdc ZHVQBdnhiều ZHVQBdnhư chiếc27CGhn bá27CGhnnh chưZHVQBdng vậy. NZHVQBdếu lfQà ZHVQBdmùa fQhè, cZHVQBdhúng tôiZHVQBd cZHVQBdhắc chắn27CGhn vkmjVjQì khôngfQ cófQ ckmjVjQách nà27CGhno ckmjVjQhe vếtfQ máufQ 27CGhnmà bị dẫn27CGhn kmjVjQthẳng đếkmjVjQn đồn27CGhn cảnhfQ fQsát rồi...

Thương 27CGhnNgô kmjVjQvẫn kmjVjQchưa tZHVQBdỉnh. Tôi nfQghĩ chuyệnfQ ZHVQBdlần nàfQy khifQến h27CGhnắn h27CGhnôn mZHVQBdê sâfQu, chắc27CGhn chắnkmjVjQ tfQrong ngưZHVQBdời hắnZHVQBd rấtkmjVjQ kfQhó chịu. VậykmjVjQ màfQ hắ27CGhnn vẫnkmjVjQ nkmjVjQghiến ră27CGhnng chfQịu fQđựng, từkmjVjQ đầZHVQBdu fQđến cu27CGhnối kh27CGhnông fQkêu mộkmjVjQt tiếng, thật27CGhn ZHVQBdgan lì.

Đến qfQuán thịtkmjVjQ nướng MãnhkmjVjQ N27CGhngưu, trôZHVQBdng thZHVQBdấy Ng27CGhnưu BônkmjVjQ, tôifQ liền27CGhn nkmjVjQói qu27CGhna 27CGhntình hìnkmjVjQh. AnfQh tkmjVjQa lậpZHVQBd ZHVQBdtức đưa chúng27CGhn 27CGhntôi đếnZHVQBd 27CGhnkhu nhàZHVQBd gầZHVQBdn đó27CGhn, bảofQ tôZHVQBdi ZHVQBdđợi ZHVQBdở sảnh,ZHVQBd còZHVQBdn ankmjVjQh fQta dìkmjVjQu ThfQương NgkmjVjQô vào ZHVQBd phòng khách.

Trong lúkmjVjQc nkmjVjQày, tôifQ vẫnfQ vô cùnfQg điềfQm tĩn27CGhnh, điề27CGhnm tfQĩnh đếnkmjVjQ kmjVjQlạ lùng.

Còn nửafQ tikmjVjQếng nữafQ lfQà mười kmjVjQ hai ZHVQBdgiờ fQđêm th27CGhnì NgưkmjVjQu BkmjVjQôn đifQ ra27CGhn, tfQrên t27CGhnay cầm27CGhn chifQếc fQáo fQbị máuZHVQBd thấmkmjVjQ ướtkmjVjQ mộtZHVQBd ZHVQBdnửa củfQa Thương NgôZHVQBd, ZHVQBdtrông thầfQn fQsắc an27CGhnh cZHVQBdhàng cófQ vẻkmjVjQ mệtZHVQBd mỏi:

- 27CGhnChị fQdâu yêfQn tâm, khôngZHVQBd vấfQn đZHVQBdề gìfQ fQlớn đâuZHVQBd, nghZHVQBdỉ ngkmjVjQơi fQvài ngàyfQ l27CGhnà khỏi.

Nghe 27CGhnthế, kmjVjQtôi lại27CGhn ZHVQBdkhông bình tfQĩnh đZHVQBdược nữa,27CGhn bưZHVQBdớc nZHVQBdhanh đếnfQ tkmjVjQúm cổfQ ZHVQBdáo NgưkmjVjQu BônkmjVjQ, nóZHVQBdi mộfQt tràng:

- Rốt27CGhn cufQộc anZHVQBdh tkmjVjQa có ZHVQBdchuyện gZHVQBdì? ChẳfQng pfQhải cáZHVQBdc 27CGhnngười l27CGhnà kmjVjQthần tiZHVQBdên s27CGhnao? SfQao tkmjVjQhần tZHVQBdiên lạikmjVjQ ZHVQBdbị chZHVQBdảy máu? SZHVQBdao cfQòn bZHVQBdị hônkmjVjQ kmjVjQmê? SZHVQBdao l27CGhnại nhfQư kmjVjQthể s27CGhnắp chết27CGhn đếnkmjVjQ ZHVQBdnơi vậy?

Ngưu BkmjVjQôn t27CGhnhấy tôiZHVQBd kkmjVjQích động nh27CGhnư vậy,ZHVQBd afQnh tfQa chfQỉ lặkmjVjQng lẽ27CGhn nkmjVjQhìn, nói:

- Chị27CGhn sợ27CGhn rồfQi, đúng không?

Tôi ngẩnfQ kmjVjQngười trfQong giây lát27CGhn rồiZHVQBd bỗngZHVQBd 27CGhnnhư quZHVQBdả bfQóng bịZHVQBd ZHVQBdchâm 27CGhnkim, nhankmjVjQh chóZHVQBdng xẹkmjVjQp l27CGhnép. Tôi27CGhn buôkmjVjQng Ng27CGhnưu Bôn rkmjVjQa, ngồikmjVjQ thụkmjVjQp xuốnfQg ghế,fQ cóZHVQBd lẽfQ fQvì ckmjVjQhưa ănkmjVjQ cơm27CGhn kmjVjQnên toàkmjVjQn thkmjVjQân ZHVQBdmềm nhũZHVQBdn, không còZHVQBdn chút27CGhn sức27CGhn l27CGhnực nkmjVjQào, fQlòng 27CGhnbàn taZHVQBdy vZHVQBdà trákmjVjQn đềufQ v27CGhnã mồfQ hôi.

Được rồi.fQ Tô27CGhni thừ27CGhna nhận, không27CGhn phảiZHVQBd vìkmjVjQ đói,kmjVjQ mkmjVjQà ZHVQBdvì sfQợ hãi.

Tôi tZHVQBdhực sfQự thấykmjVjQ sợ,27CGhn cứ ngZHVQBdhĩ 27CGhnđến dáfQng vẻkmjVjQ T27CGhnhương NgfQô lúc27CGhn trước,fQ c27CGhnái dángZHVQBd như27CGhn skmjVjQắp ZHVQBdchết fQtới nơi...

Nhưng thầnZHVQBd t27CGhniên c27CGhnũng có tfQhể kmjVjQchết sao?

Tôi cố27CGhn é27CGhnp ZHVQBdmình điềukmjVjQ chỉnh nkmjVjQhững sZHVQBduy ngh27CGhnĩ linkmjVjQh tfQinh tro27CGhnng đầu,27CGhn fQmiễn cưỡng27CGhn hkmjVjQổi 27CGhnphục lkmjVjQại vẻfQ đifQềm đạmkmjVjQ kmjVjQtrên mặt, nói:

- Th27CGhnương NgkmjVjQô vốn27CGhn kmjVjQđã bị fQ thương đúnkmjVjQg kfQhông? fQSao 27CGhnlại 27CGhnnhư vậy?

Ngưu Bôn27CGhn ZHVQBdim lặng.

- BZHVQBdị thươfQng từZHVQBd kmjVjQkhi nào?

Ngưu ZHVQBdBôn vfQẫn 27CGhnkhông trả lời.

Tôi 27CGhnđành tfQự m27CGhnình nhớ27CGhn lại, nói:

- CfQó phải27CGhn ZHVQBdcó liên27CGhn qua27CGhnn đến fQcái kmjVjQtà k27CGhnhí ZHVQBdgì đóZHVQBd mfQà ZHVQBdanh 27CGhnta đZHVQBdã từngkmjVjQ kmjVjQnhắc đếnfQ không?

Ngưu BôfQn lắ27CGhnc đầZHVQBdu, tiếp tục27CGhn ikmjVjQm lặng.

Thái độkmjVjQ "đfQánh chết ckmjVjQũng kkmjVjQhông k27CGhnhai" nàZHVQBdy khiếkmjVjQn t27CGhnôi m27CGhnuốn phkmjVjQát đkmjVjQiên nhưngZHVQBd trướ27CGhnc m27CGhnặt mộtfQ a27CGhnnh chàng khôiZHVQBd 27CGhnngô, trầm27CGhn tínkmjVjQh, yếu27CGhn đuối,27CGhn tfQôi thựcZHVQBd 27CGhnsự khô27CGhnng thZHVQBdể kmjVjQphát tiết27CGhn đượcZHVQBd, nfQên đành nín27CGhn nhịn.

- VậfQy thì27CGhn 27CGhnanh cũfQng phải kmjVjQcho kmjVjQtôi fQbiết tại27CGhn 27CGhnsao anZHVQBdh tfQa đanZHVQBdg kkmjVjQhỏe mZHVQBdạnh fQnhư vậy,ZHVQBd độtZHVQBd kmjVjQnhiên ZHVQBdhôm naZHVQBdy lạikmjVjQ ra nôZHVQBdng nỗi27CGhn này?

Ngưu BônkmjVjQ dZHVQBdo dựZHVQBd mộZHVQBdt hồifQ, cuối cùng27CGhn ckmjVjQũng m27CGhnở miệng:

- ThựckmjVjQ ZHVQBdra vkmjVjQết thươkmjVjQng trên ngườifQ ZHVQBdanh ấykmjVjQ ZHVQBdchưa kfQhi n27CGhnào làfQnh. ThờiZHVQBd gifQan nàyfQ hoàn27CGhn tZHVQBdoàn dự27CGhna vfQào sZHVQBdự t27CGhnu dưỡng bkmjVjQấy lâukmjVjQ fQmới cóZHVQBd thểkmjVjQ miễnkmjVjQ ZHVQBdcưỡng khốngZHVQBd chếZHVQBd được.ZHVQBd fQThế ZHVQBdnhưng 27CGhnsau kZHVQBdhi uống27CGhn ZHVQBdrượu, fQý thức dần27CGhn yếuZHVQBd ZHVQBdđi nênfQ mớifQ dẫZHVQBdn đếnkmjVjQ vkmjVjQiệc vết27CGhn tZHVQBdhương đột27CGhn 27CGhnnhiên kmjVjQtái phát.

Tôi sữnkmjVjQg người.

Thì rfQa 27CGhntai hkmjVjQọa 27CGhnnày hoàn toàkmjVjQn ZHVQBddo haZHVQBdi ZHVQBdchai rượu27CGhn trắng27CGhn gâkmjVjQy ZHVQBdra. Ng27CGhnhĩ lại,ZHVQBd mộ27CGhnt ngườikmjVjQ ckmjVjQhưa bZHVQBdao gZHVQBdiờ kmjVjQuống rượu l27CGhnà ThươnZHVQBdg NgôfQ cfQhắc ckmjVjQũng kfQhông 27CGhnngờ hậZHVQBdu quả27CGhn lkmjVjQại nghiêmkmjVjQ tkmjVjQrọng đếfQn vậy...

Nhưng nếuZHVQBd khkmjVjQông cókmjVjQ tai27CGhn họa này27CGhn, tfQôi 27CGhnmãi 27CGhnmãi chkmjVjQẳng bafQo giờZHVQBd bkmjVjQiết được,kmjVjQ trkmjVjQên ngưfQời hắn27CGhn c27CGhnó mộkmjVjQt vfQết thương.

- ThầfQn tfQiên vô27CGhn cfQùng lợi hại,ZHVQBd sZHVQBdức mạnkmjVjQh fQvô skmjVjQong, fQsao 27CGhncó thểfQ bịkmjVjQ t27CGhnhương chứ?

- LZHVQBdà tfQhần ti27CGhnên khôn27CGhng có nghĩakmjVjQ cZHVQBdái gìZHVQBd c27CGhnũng biết,ZHVQBd khkmjVjQông sợ27CGhn bấtfQ kỳZHVQBd điềufQ gìfQ kmjVjQvà cũ27CGhnng khôngfQ mạnhfQ mZHVQBdẽ nhưZHVQBd chị ZHVQBdnghĩ. fQ- kmjVjQNgưu BZHVQBdôn kmjVjQkhẽ thởkmjVjQ dài,fQ nóiZHVQBd: 27CGhn- ChfQị dfQâu 27CGhnà, cókmjVjQ kmjVjQmột sốkmjVjQ chuyệnkmjVjQ ankmjVjQh ấyfQ khô27CGhnng muốn tô27CGhni nZHVQBdói vớ27CGhni chkmjVjQị. TínhkmjVjQ k27CGhnhí fQcủa a27CGhnnh ấkmjVjQy, c27CGhnhị đkmjVjQã sốnkmjVjQg 27CGhncùng mộfQt tZHVQBdhời gfQian, cfQhắc chị cZHVQBdũng hiểu.

Tôi fQcười, đáp:

- ƯơngkmjVjQ kmjVjQngạnh, kkmjVjQhó chịu.

Ngưu fQBôn cười.

Suy n27CGhnghĩ ZHVQBdmột lát,27CGhn tô27CGhni lại hỏi:

- NếuZHVQBd nhkmjVjQư thầnfQ tiênkmjVjQ bị thương,fQ cókmjVjQ phfQải kmjVjQcũng giốngkmjVjQ n27CGhnhư 27CGhnnhững đ27CGhnại hiệp27CGhn ZHVQBdtrong phimfQ, cáchZHVQBd tốZHVQBdt nhấtkmjVjQ lZHVQBdà dùn27CGhng nội lựkmjVjQc trkmjVjQị 27CGhnthương đfQúng không?

- ĐiềZHVQBdu đZHVQBdó làZHVQBd đương nhiên.

- ZHVQBdVậy kmjVjQviệc kmjVjQđi vềkmjVjQ giữa ch27CGhnỗ nà27CGhny vàkmjVjQ kmjVjQnúi HZHVQBdổ fQGầm, dùkmjVjQng nZHVQBdội fQtức k27CGhnết thkmjVjQành mZHVQBdột viê27CGhnn đơnfQ dưfQợc kmjVjQcó tZHVQBdhể gikmjVjQúp tôi khôZHVQBdng kmjVjQsợ kmjVjQlạnh, khôngZHVQBd skmjVjQợ nó27CGhnng, cóZHVQBd phải27CGhn cũngkmjVjQ ZHVQBdcần đếfQn pháfQp lựcZHVQBd mớifQ l27CGhnàm được?

Ngưu BônkmjVjQ chậmfQ kmjVjQrãi kmjVjQgật đầu, ngừng27CGhn lkmjVjQại giâ27CGhny lát,ZHVQBd anZHVQBdh tZHVQBda nfQói tiếp:

- CảfQ vếtkmjVjQ tícZHVQBdh fQkia nữa.

Tôi sờfQ fQtay lên27CGhn cổ.

Cứ cofQi lZHVQBdà ZHVQBdtôi đầnfQ độn thìZHVQBd đZHVQBdến gfQiờ pZHVQBdhút nàyfQ cũnZHVQBdg đoán27CGhn fQđược kmjVjQra, vết27CGhn tíchZHVQBd đófQ ckmjVjQơ bảZHVQBdn khônkmjVjQg phZHVQBdải làfQ kmjVjQdấu ấn nụ27CGhn hôn27CGhn gì.

Sao pZHVQBdhải làmkmjVjQ nhữngkmjVjQ đikmjVjQều này? kmjVjQTại skmjVjQao cứkmjVjQ phảikmjVjQ kmjVjQtự tỏfQ 27CGhnra mạ27CGhnnh ZHVQBdmẽ? ĐúnZHVQBdg 27CGhnlà 27CGhnđồ kmjVjQcon hổfQ nZHVQBdgốc nghếch...