You are here

Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 10

CHƯƠNG 4WriCc6910 HXEB- Tìn4WriCc69h tr4d6MfasUạng vết thương

 

Sau 4d6MfasUkhi bố4d6MfasU 4d6MfasUmẹ đ4d6MfasUi chHXEBơi một 4WriCc69vòng thỏaHXEB th4WriCc69ê về4d6MfasU nước,4WriCc69 g4d6MfasUiữa chuyến4d6MfasU điHXEB p4d6MfasUhải c4d6MfasUhuyển san4WriCc69g 4d6MfasUđi tàu4d6MfasU hỏa4WriCc69 4d6MfasUnên 4d6MfasUtranh thủ mHXEBang c4WriCc69ho 4d6MfasUtôi đồHXEB ăHXEBn, đồ4d6MfasU c4WriCc69hơi lẫ4d6MfasUn đồ4d6MfasU dHXEBùng, nhân4d6MfasU tHXEBiện cũng4WriCc69 ghé4WriCc69 thăHXEBm luô4WriCc69n, khônHXEBg ngờ HXEBcòn n4WriCc69hân tiệnHXEB n4WriCc69gắm đ4d6MfasUược cHXEBả t4WriCc69hân t4d6MfasUhể đẹp4WriCc69 4WriCc69tươi nhưHXEB HXEBhoa củaHXEB một4d6MfasU 4d6MfasUtên cHXEBon t4d6MfasUrai lạ4WriCc69 mặt...

Về v4WriCc69ấn đề4d6MfasU yêHXEBu đươnHXEBg, tôi tương4d6MfasU đốHXEBi tự4d6MfasU doHXEB. N4WriCc69gay từ4d6MfasU n4d6MfasUhỏ tôi4d6MfasU đã4WriCc69 4d6MfasUluôn tâmHXEB niệ4WriCc69m 4WriCc69"Là coHXEBn gái,4WriCc69 phải yHXEBêu người4WriCc69 đàn4d6MfasU ônHXEBg tHXEBử tế".HXEB T4WriCc69rên 4WriCc69con đường4WriCc69 yêHXEBu, tôi4d6MfasU chạy4d6MfasU hùnHXEBg hục4d6MfasU, chế4d6MfasUt cũng khô4WriCc69ng ng4d6MfasUoái đ4WriCc69ầu lại.

Bố HXEBmẹ luôn4d6MfasU ápHXEB dụng 4WriCc69 phương pháp4d6MfasU g4d6MfasUiáo dụcHXEB rHXEBất pHXEBhóng kHXEBhoáng vớiHXEB tô4WriCc69i, 4d6MfasUchỉ c4d6MfasUó duHXEBy nhấHXEBt h4d6MfasUai y4WriCc69êu c4d6MfasUầu, m4WriCc69ột là "P4d6MfasUhải học4WriCc69 t4WriCc69ốt", ha4d6MfasUi 4WriCc69là "KhHXEBông được4WriCc69 HXEBchịu thiệt".

Về y4d6MfasUêu cầ4WriCc69u t4WriCc69hứ HXEBhai, cụ t4d6MfasUhể đốiHXEB 4WriCc69với vấn4d6MfasU đềHXEB quHXEBan hệHXEB 4WriCc69nam nữ,HXEB mẹHXEB tôi4WriCc69 giả4WriCc69i thíc4WriCc69h: TrưHXEBớc 4d6MfasUkhi c4d6MfasUó đ4d6MfasUược t4WriCc69ờ đăng 4WriCc69ký kết4WriCc69 hôn,4d6MfasU nhấtHXEB 4WriCc69định phảiHXEB HXEBgiữ chiếHXEBn lũy4WriCc69 4d6MfasUcủa mình.

Vì tHXEBhế, cản4d6MfasUh tư4WriCc69ợng 4d6MfasUngày hôm na4d6MfasUy hoà4WriCc69n toà4d6MfasUn n4d6MfasUói rõ4d6MfasU rằnHXEBg, chiế4d6MfasUn lũyHXEB 4d6MfasUcủa tô4WriCc69i đãHXEB thấ4WriCc69t thủ...

Tôi ng4WriCc69hĩ mìHXEBnh n4d6MfasUên l4WriCc69ắc lắc cái4WriCc69 đầ4d6MfasUu nhHXEBư 4d6MfasUvừa 4d6MfasUcắn thuốHXEBc, để4d6MfasU nhữ4WriCc69ng dòng4WriCc69 nHXEBước mắtHXEB đau4d6MfasU khổ4WriCc69 4WriCc69bay tứHXEB tHXEBung, đồngHXEB thời 4d6MfasU khóc nấ4d6MfasUc 4d6MfasUlên, 4d6MfasUnói nh4WriCc69ững HXEBcâu th4WriCc69ừa thãi4d6MfasU như:HXEB "K4d6MfasUhông p4d6MfasUhải vậy,4d6MfasU khônHXEBg p4WriCc69hải vậy, k4WriCc69hông phảiHXEB nh4WriCc69ư bốHXEB mẹHXEB t4WriCc69rông thấy,4d6MfasU bố4WriCc69 mẹHXEB hãy4d6MfasU ng4WriCc69he HXEBcon giảHXEBi thích..."

Nhưng t4WriCc69ôi lại4d6MfasU kh4WriCc69ông nhẫn t4WriCc69âm 4WriCc69nhìn t4d6MfasUhấy bố4WriCc69 m4WriCc69ẹ 4WriCc69ở tuổ4WriCc69i nà4WriCc69y 4d6MfasUrồi mHXEBà vẫn4d6MfasU phả4d6MfasUi nhảHXEBy bổ4WriCc69 lê4WriCc69n, bị4WriCc69t 4d6MfasUtai, q4d6MfasUuát mắ4WriCc69ng: "Con n4d6MfasUói đ4d6MfasUi, co4WriCc69n nói4d6MfasU HXEBxem HXEBchuyện nàHXEBy l4WriCc69à 4WriCc69thế HXEBnào, m4d6MfasUẹ khôngHXEB nghe4WriCc69, m4WriCc69ẹ không HXEB nghe, mHXEBẹ kHXEBhông muố4WriCc69n ngh4d6MfasUe gì4WriCc69 hết...".

Nghĩ vHXEBậy, HXEBtôi chuHXEBẩn 4d6MfasUbị nhảy r4WriCc69a ô4d6MfasUm châ4d6MfasUn h4d6MfasUọ, gàHXEBo khóc4WriCc69: "B4WriCc69ố HXEBmẹ ơi,HXEB coHXEBn 4d6MfasUxin 4d6MfasUlỗi b4WriCc69ố mẹHXEB, 4d6MfasUcon l4WriCc69à đứa4WriCc69 bất h4WriCc69iếu, bốHXEB mẹ4WriCc69 cứ4d6MfasU cHXEBoi nh4d6MfasUư khônHXEBg c4d6MfasUó đứa4d6MfasU 4d6MfasUcon 4d6MfasUgái này...".

Kết quả4d6MfasU HXEBlà cảmHXEB xúc4d6MfasU của tôi4d6MfasU vẫn4WriCc69 HXEBchưa bộHXEBc lHXEBộ th4WriCc69ì b4WriCc69ố mẹHXEB đã4WriCc69 n4WriCc69hẹ nhàng4d6MfasU rờHXEBi khỏiHXEB phòHXEBng ngủ4d6MfasU, c4d6MfasUòn tâm4WriCc69 lý4WriCc69 4WriCc69đóng cửa lại4d6MfasU 4d6MfasUcho ch4d6MfasUúng tôi.

Gene d4WriCc69i trHXEBuyền củ4d6MfasUa loài người4d6MfasU 4WriCc69vô 4WriCc69cùng mHXEBạnh, cóHXEB t4d6MfasUhể s4d6MfasUinh r4WriCc69a mộHXEBt đ4WriCc69ứa 4d6MfasUcon có4d6MfasU hệ4d6MfasU thống4WriCc69 t4WriCc69hần kinHXEBh vữn4WriCc69g hHXEBơn 4d6MfasUcả tòa nh4WriCc69à đHXEBô thị4d6MfasU, t4WriCc69hì cấHXEBu HXEBtạo 4WriCc69bộ pHXEBhận của4WriCc69 b4d6MfasUên cấ4d6MfasUp tin4d6MfasUh tr4d6MfasUùng vHXEBà 4d6MfasUbên HXEBnoãn tử4d6MfasU tuyệt đố4WriCc69i HXEBkhông đượ4d6MfasUc ph4d6MfasUép x4d6MfasUem thường.

Do đó,4d6MfasU t4d6MfasUôi có4d6MfasU 4WriCc69lý 4WriCc69do tin t4d6MfasUưởng rằngHXEB, đHXEBối v4d6MfasUới bốHXEB mẹ4WriCc69 HXEBtôi, 4d6MfasUviệc tậ4d6MfasUn HXEBmắt nHXEBhìn th4d6MfasUấy c4WriCc69on gHXEBái c4d6MfasUhưa HXEBkết hônHXEB đã4WriCc69 sống cHXEBhung với4WriCc69 mộtHXEB ng4WriCc69ười đàn4d6MfasU ôn4WriCc69g, 4d6MfasUthực 4WriCc69ra ch4d6MfasUỉ là4WriCc69 chuyệ4WriCc69n tHXEBo hơHXEBn hạ4d6MfasUt vừng4WriCc69, hạt4WriCc69 HXEBđỗ một 4WriCc69 chút mHXEBà thôi.

Đương 4WriCc69nhiên, 4d6MfasUtôi càn4WriCc69g có 4d6MfasUlý HXEBdo ti4d6MfasUn 4d6MfasUrằng, tấtHXEB c4d6MfasUả thực4WriCc69 4d6MfasUchất HXEBlà sự4WriCc69 yê4WriCc69n lặ4WriCc69ng trước4d6MfasU c4WriCc69ơn bão...

Tôi 4d6MfasUkhông b4d6MfasUiết HXEBhoạt động4WriCc69 tâm 4WriCc69lý củHXEBa ThHXEBương 4WriCc69Ngô có4WriCc69 phon4WriCc69g HXEBphú đHXEBa HXEBdạng HXEBnhư t4d6MfasUôi 4d6MfasUkhông, 4WriCc69chỉ thấy4WriCc69 bàn4WriCc69 4WriCc69tay bị 4d6MfasUtôi nắmHXEB lấy4WriCc69 4d6MfasUcủa hHXEBắn lúc4d6MfasU lạnh4WriCc69, lHXEBúc 4d6MfasUnóng và4d6MfasU cònHXEB kèHXEBm the4d6MfasUo triệuHXEB chứn4WriCc69g 4WriCc69của bệnh Parki4WriCc69nson1 nữa.

1 Bệnh4WriCc69 PHXEBarkinson (hay cò4d6MfasUn gọi4d6MfasU 4d6MfasUlà PD4d6MfasU) HXEBlà HXEBmột lHXEBoại rốiHXEB loạn4d6MfasU thoHXEBái hó4WriCc69a của4d6MfasU h4d6MfasUệ thần4WriCc69 kinHXEBh 4d6MfasUtrung ươHXEBng, là4d6MfasUm suy y4WriCc69ếu 4d6MfasUkhả 4WriCc69năng vậ4WriCc69n đ4WriCc69ộng, l4WriCc69ời nói,HXEB và4d6MfasU HXEBcác 4d6MfasUchức nHXEBăng khác.Tri4WriCc69ệu chứnHXEBg vậnHXEB động củaHXEB bện4WriCc69h 4d6MfasUlà ru4WriCc69n, cứng,4WriCc69 ch4WriCc69ậm ch4d6MfasUạp, 4WriCc69tư th4WriCc69ế bấ4d6MfasUt ổn4d6MfasU định.

Tôi hắng4WriCc69 gi4d6MfasUọng HXEBan ủi:

- ĐHXEBó làHXEB bố4d6MfasU HXEBmẹ HXEBtôi. Anh yHXEBên tâm4WriCc69 4WriCc69đi. Họ4WriCc69 đề4WriCc69u lHXEBà những4WriCc69 côHXEBng dHXEBân t4d6MfasUốt luô4d6MfasUn tuHXEBân thủ4WriCc69 4d6MfasUpháp luật,4WriCc69 s4d6MfasUẽ 4WriCc69không làm g4WriCc69ì bạ4d6MfasUo lHXEBực đâu.

Thương Ng4d6MfasUô lặn4d6MfasUg lẽ4WriCc69 ké4d6MfasUo chăn 4d6MfasUlên HXEBrồi 4d6MfasUthu mìHXEBnh và4d6MfasUo đó4d6MfasU, tôHXEBi 4d6MfasUđành phảiHXEB th4d6MfasUay đHXEBổi HXEBcách nói:

- MẹHXEB t4d6MfasUôi làHXEB giảngHXEB viê4WriCc69n dạy Mỹ4d6MfasU thu4WriCc69ật t4WriCc69rong trườngHXEB đại4d6MfasU họHXEBc. Tron4d6MfasUg cuHXEBộc đời4d6MfasU nàyHXEB, việ4WriCc69c bà4WriCc69 nhìnHXEB thấyHXEB đàn ônHXEBg khôn4d6MfasUg mặ4d6MfasUc quầ4d6MfasUn á4d6MfasUo c4WriCc69òn nhiềuHXEB hơnHXEB c4WriCc69ả vi4WriCc69ệc an4WriCc69h 4d6MfasUtrông tHXEBhấy h4WriCc69ổ cá4WriCc69i khỏa4d6MfasU HXEBthân chạy. Bố4d6MfasU 4d6MfasUtôi 4d6MfasUlại càng4d6MfasU khôn4d6MfasUg v4d6MfasUấn đ4d6MfasUề. CáiHXEB an4d6MfasUh cóHXEB 4WriCc69thì ôn4d6MfasUg ấ4d6MfasUy cũn4WriCc69g cóHXEB, 4d6MfasUchẳng v4WriCc69iệc 4d6MfasUgì phải mấtHXEB mặt.

Thương Ngô4d6MfasU lặ4WriCc69ng HXEBlẽ trùm chănHXEB lê4d6MfasUn mặt.

Dù th4WriCc69ế nà4d6MfasUo, c4WriCc69on HXEBdâu xấu đHXEBến 4WriCc69mấy cũ4WriCc69ng phảiHXEB gHXEBặp b4WriCc69ố mẹ4WriCc69 chồng,4WriCc69 cHXEBon thú4d6MfasU đẹp4d6MfasU 4d6MfasUcũng vậy,4d6MfasU k4WriCc69hông thoá4WriCc69t khỏi4WriCc69 HXEBsố mệnh HXEB bị kéo4WriCc69 r4WriCc69a ngoàiHXEB tri4d6MfasUển lãm.

May 4WriCc69mà tủHXEB q4d6MfasUuần 4WriCc69áo ở trong4d6MfasU phòn4d6MfasUg tôi.HXEB SaHXEBu 4d6MfasUkhi 4WriCc69ăn mặ4d6MfasUc chỉnh4d6MfasU tề,4d6MfasU tô4d6MfasUi 4WriCc69và T4d6MfasUhương NHXEBgô 4d6MfasUđàng h4WriCc69oàng, nghiêm chỉ4WriCc69nh từ4d6MfasU tro4d6MfasUng p4WriCc69hòng bư4d6MfasUớc ra.

Bố tôi4d6MfasU đan4WriCc69g gácHXEB chân l4d6MfasUên 4WriCc69xem 4d6MfasUtivi ở4WriCc69 phònHXEBg HXEBkhách, c4d6MfasUòn 4WriCc69mẹ thHXEBì bậ4WriCc69n l4d6MfasUàm bữHXEBa 4d6MfasUsáng HXEBtrong bếp.HXEB Kh4d6MfasUông khí4d6MfasU gia đìn4d6MfasUh 4WriCc69rất hòaHXEB nhãHXEB, v4WriCc69ui vẻ.

Trông tHXEBhấy HXEBchúng tô4d6MfasUi, HXEBbố cười, 4d6MfasUgật đầ4WriCc69u chào,4d6MfasU nói:

- Dậy4d6MfasU r4d6MfasUồi đấy4d6MfasU à?

Mẹ tôi4d6MfasU 4WriCc69lại tiệHXEBn miệng4d6MfasU hỏi:

- Co4d6MfasUn yê4WriCc69u, 4d6MfasUcon mu4d6MfasUa bánh baoHXEB c4WriCc69hay nHXEBày 4d6MfasUở 4WriCc69đâu thế?4d6MfasU BốHXEB 4d6MfasUvà m4WriCc69ẹ tì4WriCc69m 4d6MfasUmãi mHXEBà khôngHXEB mu4WriCc69a được.

Tôi lắHXEBc đầu:

- Co4d6MfasUn không4WriCc69 biết...

Mẹ tô4d6MfasUi ngạcHXEB nhiên:

- KhônHXEBg HXEBphải cHXEBon mua sao?

Thương Ng4d6MfasUô n4WriCc69hỏ nhẹ4WriCc69 đáp:

- HXEBBánh b4d6MfasUao ch4d6MfasUay đó4d6MfasU muHXEBa ở ti4d6MfasUệm b4d6MfasUánh bHXEBao Tiểu4d6MfasU Dương,4d6MfasU cHXEBách HXEBđây khoảHXEBng HXEBhơn bHXEBa cây4WriCc69 s4d6MfasUố ạ.

Mẹ tô4WriCc69i 4WriCc69quan sáHXEBt 4WriCc69hắn m4d6MfasUột lúc, gậHXEBt gậ4WriCc69t 4WriCc69đầu nhưn4d6MfasUg HXEBnét HXEBmặt càn4WriCc69g lộ4d6MfasU 4d6MfasUvẻ ngạ4d6MfasUc 4WriCc69nhiên hơn.

Là c4WriCc69on g4WriCc69ái ruột4d6MfasU c4WriCc69ủa mẹHXEB, tôi nghHXEBĩ mHXEBình 4WriCc69có 4WriCc69thể hiểu4WriCc69 vìHXEB s4d6MfasUao 4d6MfasUcó HXEBsự ngạc4d6MfasU 4d6MfasUnhiên này.

Hiển nhi4d6MfasUên việc4d6MfasU 4WriCc69đi xa 4d6MfasU như 4WriCc69vậy c4WriCc69hỉ để4WriCc69 m4WriCc69ua mấ4d6MfasUy 4d6MfasUcái 4d6MfasUbánh ba4WriCc69o 4WriCc69chay HXEBhoàn to4WriCc69àn kh4WriCc69ông thể4WriCc69 gi4WriCc69ải tHXEBhích được4WriCc69 HXEBtại sao sHXEBau HXEBkhi muHXEBa v4WriCc69ề, 4d6MfasUThương NgôHXEB khôHXEBng HXEBgọi tôi4d6MfasU 4WriCc69dậy ă4WriCc69n nHXEBgay 4d6MfasUcho nóngHXEB màHXEB lại4d6MfasU cởi4WriCc69 sạch HXEBđồ rHXEBa quấnHXEB HXEBlấy tôi...

Tuy nhiênHXEB, nhậHXEBn thấy4d6MfasU sự HXEB tình nguyHXEBện ha4WriCc69o côn4WriCc69g tốn4d6MfasU 4d6MfasUsức chu4WriCc69ẩn 4WriCc69bị bHXEBữa 4WriCc69sáng c4WriCc69ho tôi4d6MfasU củaHXEB hắ4WriCc69n, nê4WriCc69n sắcHXEB mặt4WriCc69 mẹ tôHXEBi c4d6MfasUũng HXEBcó 4d6MfasUchút nh4d6MfasUân từ.

Tôi chHXEBộp lấy4d6MfasU thHXEBời cơHXEB giới thiệu:

- Bố,4d6MfasU mẹ4d6MfasU, đ4WriCc69ây làHXEB Th4d6MfasUương Ngô... 4WriCc69- Nghĩ4WriCc69 4WriCc69một lát4WriCc69, HXEBtôi vộ4d6MfasUi HXEBvàng nHXEBói thêHXEBm cả4d6MfasU họ:4d6MfasU 4WriCc69- 4WriCc69Phó T4WriCc69hương Ngô.

Lúc 4WriCc69này, aHXEBnh chàng 4d6MfasU Thương 4d6MfasUNgô áHXEBo quần4d6MfasU chỉ4WriCc69nh tHXEBề, c4d6MfasUử chỉHXEB t4d6MfasUhanh tHXEBhoát 4WriCc69bước 4WriCc69lên nử4WriCc69a bHXEBước, hHXEBơi cHXEBúi ng4d6MfasUười. Nét mặ4d6MfasUt v4WriCc69à g4WriCc69iọng n4d6MfasUói lễHXEB 4d6MfasUphép, từ4d6MfasU tốnHXEB đế4WriCc69n 4d6MfasUnỗi k4d6MfasUhông nhận4d6MfasU t4WriCc69hấy HXEBvẻ 4d6MfasUcăng th4d6MfasUẳng nào:

- HXEBCháu chà4WriCc69o ha4WriCc69i bác.

Tôi hếtHXEB sứcHXEB n4d6MfasUgạc nhiên.

Vì trư4WriCc69ớc HXEBđó 4WriCc69tôi t4d6MfasUhực ra có4WriCc69 chút4WriCc69 4WriCc69lo lắng,4WriCc69 kh4d6MfasUông biết4d6MfasU 4d6MfasUnên để4WriCc69 Thươn4d6MfasUg Ngô4d6MfasU gọHXEBi bố4WriCc69 HXEBmẹ mình4WriCc69 n4WriCc69hư thế4WriCc69 4d6MfasUnào. V4d6MfasUị thần ti4WriCc69ên ha4WriCc69i ngh4d6MfasUìn tuổiHXEB 4d6MfasUvà ngườiHXEB 4d6MfasUphàm HXEBtrần mấHXEBy chục4d6MfasU tuổi,4d6MfasU ch4WriCc69o dù4d6MfasU HXEBở 4d6MfasUphương diHXEBện tuổi tác4WriCc69 ha4WriCc69y cấp4d6MfasU HXEBbậc HXEBđều khô4WriCc69ng dHXEBễ 4WriCc69phân vHXEBai vế.4d6MfasU Kh4d6MfasUông ngờ4WriCc69 4WriCc69hắn l4WriCc69ại gọ4d6MfasUi trơn4d6MfasU trHXEBu, không ch4d6MfasUút HXEBdo d4d6MfasUự đếnHXEB thế.

Bố tôi4WriCc69 đứnHXEBg 4WriCc69lên, bắt taHXEBy thân4WriCc69 m4d6MfasUật vớ4d6MfasUi Thươ4d6MfasUng Ngô4WriCc69, nói:

- T4d6MfasUôi gọ4WriCc69i ch4WriCc69áu lHXEBà Tiểu PhóHXEB kh4d6MfasUông vấ4WriCc69n đề4WriCc69 HXEBgì chứ?

- DHXEBạ. Khôn4WriCc69g vấn4WriCc69 đề4d6MfasU g4WriCc69ì ạ.

Bố 4WriCc69tôi n4d6MfasUở nụHXEB cư4WriCc69ời hiHXEBền hòa, t4WriCc69hân mậHXEBt nói:

- Đi4WriCc69 nào.HXEB C4WriCc69húng t4d6MfasUa ra ngoài4d6MfasU hútHXEB điếu4d6MfasU thuốc.

Thương N4WriCc69gô sững4d6MfasU người.

- Ch4WriCc69áu khôn4d6MfasUg 4WriCc69hút thuốc sao?

Thương Ngô4d6MfasU vộiHXEB gật4d6MfasU đầu, nói:

- Đương4d6MfasU nhi4d6MfasUên HXEBlà cóHXEB ạ. C4d6MfasUhỉ c4WriCc69ó điề4WriCc69u, cháu..HXEB. đ4d6MfasUúng HXEBlúc cháuHXEB h4WriCc69út hết4WriCc69 thuHXEBốc rồi.

- 4WriCc69Không sHXEBao, húHXEBt thuốHXEBc của bác.

Bố tôi4WriCc69 hà4d6MfasUo phó4WriCc69ng rú4WriCc69t 4d6MfasUtừ trong túi4WriCc69 4WriCc69ra HXEBbao thuốc4d6MfasU vàHXEB chi4d6MfasUếc bật4d6MfasU lử4WriCc69a r4WriCc69ồi chậm4d6MfasU rãiHXEB đ4d6MfasUi 4WriCc69ra trướcHXEB, 4d6MfasUra đ4WriCc69ến cửa4d6MfasU l4WriCc69ại nói thêm:

- T4WriCc69rời lạn4WriCc69h thế4WriCc69 này, n4d6MfasUhân tiện4WriCc69 t4WriCc69a 4d6MfasUra ngoà4WriCc69i uố4d6MfasUng l4d6MfasUy rượu4d6MfasU HXEBcho 4d6MfasUấm người.

Sắc 4WriCc69mặt Thương4WriCc69 4WriCc69Ngô bỗngHXEB trở n4WriCc69ên trắng4WriCc69 bệch,4d6MfasU 4d6MfasUhắn khẽ4d6MfasU 4d6MfasUrít một4d6MfasU câu4d6MfasU qu4d6MfasUa kẽ4WriCc69 răng:

- NHXEBhà e4d6MfasUm đúngHXEB l4WriCc69à cHXEBó thói que4d6MfasUn HXEBsáng sớmHXEB đHXEBã uốHXEBng rượu...

Tôi t4d6MfasUhấy tHXEBình hình khôn4WriCc69g ổHXEBn, vộ4WriCc69i kéoHXEB HXEBtay h4WriCc69ắn lại,HXEB thHXEBầm thì:

- Đừng4WriCc69 c4WriCc69ó nói4WriCc69 4WriCc69với tôi là4d6MfasU 4WriCc69anh không4d6MfasU 4d6MfasUbiết hú4d6MfasUt thu4WriCc69ốc, uống4d6MfasU HXEBrượu đ4WriCc69ấy nhé.

Hắn kHXEBhông 4d6MfasUtrả lời,4WriCc69 ánh mắt4WriCc69 HXEBtỏ 4WriCc69vẻ không4WriCc69 hề4WriCc69 4d6MfasUsợ chế4WriCc69t, 4WriCc69giống n4d6MfasUhư v4WriCc69ị an4d6MfasUh 4WriCc69hùng h4d6MfasUy HXEBsinh HXEBvì nghĩaHXEB lớn,HXEB ngẩng 4WriCc69cao 4d6MfasUđầu HXEBbước đi.

Tôi v4WriCc69à 4WriCc69mẹ t4d6MfasUhong tHXEBhả ăn xong4d6MfasU bữaHXEB sáng,4WriCc69 ha4d6MfasUi ngườHXEBi v4d6MfasUẫn chư4WriCc69a về.

- T4d6MfasUheo 4WriCc69mẹ, bố4WriCc69 sẽHXEB 4WriCc69làm g4WriCc69ì Thương Ngô?

Mẹ 4d6MfasUtôi vừa4d6MfasU q4d6MfasUuét dọn phòng4WriCc69 vHXEBừa lạ4WriCc69nh lHXEBùng đáp:

- 4d6MfasUViệc củaHXEB đàn4WriCc69 ônHXEBg, p4WriCc69hụ nữ HXEBkhông 4WriCc69cần biết.

Sau kh4WriCc69i đHXEBã dọn4WriCc69 d4WriCc69ẹp xong x4WriCc69uôi, gHXEBiọng HXEBmẹ 4d6MfasUvẫn lạnh4d6MfasU lùng:

- 4WriCc69Sao kHXEBhông thHXEBấy dụn4d6MfasUg HXEBcụ phòng t4WriCc69ránh của4WriCc69 cá4WriCc69c 4WriCc69con đâu?

Tôi nh4d6MfasUất tHXEBhời khô4d6MfasUng phản ứngHXEB 4WriCc69gì, HXEBmẹ nó4WriCc69i tiếp:

- HXEBCon và4d6MfasU b4d6MfasUố 4d6MfasUcon đề4d6MfasUu không phả4WriCc69i l4WriCc69à nh4d6MfasUững ngưHXEBời bảoHXEB thủ,4d6MfasU lHXEBuôn 4d6MfasUcó qua4WriCc69n ni4d6MfasUệm hi4d6MfasUện 4WriCc69đại. 4d6MfasUNhưng c4WriCc69on à,HXEB dù 4d6MfasUcho rằng4WriCc69 sống4WriCc69 ch4WriCc69ung trước4d6MfasU hôn4d6MfasU nhân4WriCc69 k4WriCc69hông thiệ4WriCc69t th4WriCc69òi gHXEBì, như4d6MfasUng chưaHXEB cưới4d6MfasU đãHXEB mang4d6MfasU bầu t4WriCc69hì ngườ4WriCc69i chị4WriCc69u thi4d6MfasUệt chắc4d6MfasU HXEBchắn l4d6MfasUà co4d6MfasUn đấy.

Tôi hi4WriCc69ểu HXEBra rồi,4WriCc69 HXEBý của mẹ4d6MfasU lHXEBà tHXEBrong nHXEBhà 4WriCc69lúc HXEBnào c4d6MfasUũng pHXEBhải có4WriCc69 b4d6MfasUao c4d6MfasUao s4WriCc69u Dur4d6MfasUex 4d6MfasUdự phòng...

- Mẹ4d6MfasU, c4d6MfasUon và4WriCc69 4WriCc69anh t4d6MfasUa thật sự4WriCc69 khôHXEBng phải...

- ThôiHXEB được4WriCc69, thô4d6MfasUi được, 4d6MfasU chuyện HXEBcủa coHXEBn, 4d6MfasUbố m4WriCc69ẹ HXEBkhông quản.

Mẹ gạ4d6MfasUt 4WriCc69phăng lời4d6MfasU giải 4d6MfasUthích của4d6MfasU tôi,4d6MfasU thHXEBẳng thHXEBừng đến4WriCc69 n4WriCc69ỗi khi4WriCc69ến 4WriCc69tôi p4WriCc69hải rơ4d6MfasUi lHXEBệ. Ti4d6MfasUếp đ4d6MfasUó, mẹHXEB lại4d6MfasU vỗHXEB má tô4d6MfasUi 4WriCc69an ủi:

- HXEBAnh chàng4WriCc69 đó4WriCc69 đư4d6MfasUợc đấy. Q4d6MfasUuả nhiHXEBên khôn4WriCc69g hHXEBổ làHXEB c4WriCc69on c4d6MfasUái 4WriCc69mẹ, rấtHXEB biếtHXEB 4WriCc69chọn người.

Tôi cười4d6MfasU HXEBgượng, nói:

- MẹHXEB HXEBthấy vHXEBóc dá4WriCc69ng của ng4WriCc69ười HXEBta đ4WriCc69ẹp à...

- CHXEBon tHXEBhì bi4d6MfasUết 4d6MfasUcái gìHXEB? Khi k4d6MfasUhông 4WriCc69có quần4d6MfasU áo4d6MfasU c4WriCc69he đHXEBậy chínhHXEB là4d6MfasU lúc4WriCc69 d4WriCc69ễ nHXEBhận rHXEBa bản4WriCc69 chHXEBất coHXEBn ngườiHXEB nhất.

Tôi 4WriCc69tin 4WriCc69rằng, đâ4WriCc69y lHXEBà nh4d6MfasUững lời tâ4WriCc69m hu4d6MfasUyết t4WriCc69ừ kiHXEBnh ngHXEBhiệm của4WriCc69 mẹ.

Nhớ nă4d6MfasUm đóHXEB, v4WriCc69ì mẹ4d6MfasU vHXEBào nhầm phò4WriCc69ng tắm4WriCc69 4WriCc69nam 4d6MfasUsinh tronHXEBg trườ4WriCc69ng, gHXEBiữa tiHXEBếng h4d6MfasUò hé4WriCc69t của4WriCc69 đám4WriCc69 4WriCc69nam sHXEBinh, m4d6MfasUẹ ngắm trún4WriCc69g một4d6MfasU nHXEBgười dù4d6MfasU k4d6MfasUhông HXEBmảnh vải4d6MfasU c4WriCc69he t4WriCc69hân nhưHXEBng l4d6MfasUại HXEBhùng dũn4d6MfasUg, HXEBthản nh4d6MfasUiên đứng t4WriCc69rước mặt4WriCc69 mẹ.HXEB 4d6MfasUNgười 4d6MfasUđó 4d6MfasUsau 4WriCc69này là4d6MfasU HXEBbố tôi.

Dù saHXEBu nàyHXEB 4WriCc69bố tôi4d6MfasU c4WriCc69ó chủ độHXEBng thừHXEBa n4WriCc69hận, 4WriCc69lúc 4WriCc69đó d4d6MfasUo bốHXEB vừaHXEB uống4d6MfasU m4WriCc69ột l4WriCc69ít rượu4WriCc69 HXEBNhị 4WriCc69Cô ĐầuHXEB 4WriCc69cùng với4d6MfasU HXEBbạn, dẫn đến4WriCc69 4WriCc69chóng mặHXEBt, h4WriCc69oa mắt4WriCc69, dâ4d6MfasUy thần4WriCc69 ki4WriCc69nh 4d6MfasUtạm thờ4WriCc69i tHXEBê l4WriCc69iệt nê4WriCc69n 4d6MfasUhoàn toàn4WriCc69 khHXEBông biết 4d6MfasUchuyện HXEBgì 4d6MfasUđang xảyHXEB ra...

Vừa nghĩ4d6MfasU đế4d6MfasUn đây4WriCc69, tôiHXEB bỗng ngửi4d6MfasU thấy4WriCc69 m4WriCc69ùi r4WriCc69ượu, tr4WriCc69ong lò4d6MfasUng chHXEBưa kHXEBịp t4d6MfasUhan thầm4d6MfasU một4d6MfasU HXEBcâu 4d6MfasU"Hỏng rồi", 4d6MfasU thì đã4d6MfasU n4d6MfasUghe thấy4d6MfasU tiến4WriCc69g bướcHXEB c4WriCc69hân HXEBnặng nềHXEB, saHXEBu đóHXEB t4WriCc69rông th4WriCc69ấy bố4d6MfasU HXEBtôi 4d6MfasUdìu ThưHXEBơng Ngô lảoHXEB đHXEBảo HXEBtiến vào.

Tửu lHXEBượng của4d6MfasU bốHXEB t4d6MfasUôi rất 4WriCc69khá, ô4WriCc69ng HXEBgần n4d6MfasUhư 4WriCc69không có4WriCc69 đốiHXEB thủ4WriCc69. Đôi4d6MfasU HXEBlúc t4WriCc69ôi cò4d6MfasUn ngh4WriCc69i HXEBngờ 4d6MfasUrằng c4d6MfasUó kHXEBhi b4d6MfasUố từng HXEBlà người4d6MfasU làmHXEB rượu4d6MfasU trê4d6MfasUn thiên4d6MfasU đình,HXEB 4d6MfasUvì uHXEBống 4WriCc69trộm r4WriCc69ượu 4WriCc69nên bị4d6MfasU đàyHXEB xu4WriCc69ống trần gian.

Nhưng dHXEBù có4WriCc69 gặHXEBp phải tiên4WriCc69 tử4d6MfasUu thậ4d6MfasUt, Thương4d6MfasU N4WriCc69gô 4d6MfasUchắc c4WriCc69ũng khôn4d6MfasUg HXEBsay đếnHXEB t4d6MfasUhất thểu4d6MfasU thế4WriCc69 nàHXEBy, vHXEBì theo 4d6MfasU tính HXEBkhí HXEBcủa h4WriCc69ắn, c4d6MfasUùng l4WriCc69ắm 4d6MfasUlà khHXEBông uống.

Có HXEBthể vìHXEB trước4WriCc69 m4d6MfasUặt bố tôi4WriCc69, nên4WriCc69 hắn4WriCc69 4WriCc69thực sự4WriCc69 HXEBvô cùng4d6MfasU nể4WriCc69 nang...

Tôi 4WriCc69nhìn dá4WriCc69ng vẻHXEB đứnHXEBg không vữnHXEBg củ4WriCc69a HXEBThương NgôHXEB, 4d6MfasUthở than:

- BốHXEB vàHXEB 4d6MfasUanh 4d6MfasUta uố4WriCc69ng nhiều không?

- 4WriCc69Không nh4WriCc69iều. HXEBBố uống HXEBnửa líHXEBt, cậ4WriCc69u t4WriCc69a uHXEBống HXEBmột lí4WriCc69t. Kh4d6MfasUông 4WriCc69phải l4d6MfasUà bố4d6MfasU cố4WriCc69 ýHXEB 4WriCc69ép 4d6MfasUuổng, mà4d6MfasU cậ4WriCc69u 4WriCc69ta t4WriCc69ự 4d6MfasUnói bố là4WriCc69 bề4d6MfasU trê4WriCc69n, cậu4d6MfasU 4WriCc69ta 4WriCc69rất tôn4WriCc69 tr4d6MfasUọng, nênHXEB cạn4WriCc69 c4WriCc69hén trước.

Như rảnh4d6MfasU rỗ4WriCc69i khôHXEBng HXEBcó việc gHXEBì HXEBlàm, 4d6MfasUbố đặtHXEB Th4WriCc69ương 4d6MfasUNgô l4WriCc69ên ghHXEBế so4d6MfasUfa rồ4WriCc69i cườHXEBi nh4WriCc69ư 4WriCc69Di LHXEBặc nói:

- Bố4d6MfasU tưởng4d6MfasU cHXEBậu chà4d6MfasUng này tử4WriCc69u lượHXEBng ca4d6MfasUo, HXEBai dHXEBè mới4WriCc69 4WriCc69uống h4d6MfasUai hớp4WriCc69 đã4WriCc69 4WriCc69đổ r4WriCc69ồi, nh4WriCc69ưng cHXEBậu t4d6MfasUa 4d6MfasUrất phon4d6MfasUg độ, k4d6MfasUiên qHXEBuyết uốHXEBng cạ4WriCc69n 4d6MfasUhai chai.

Lúc n4d6MfasUày, 4WriCc69mặt Thươn4WriCc69g Ngô HXEBphừng p4d6MfasUhừng nhHXEBư quả4WriCc69 t4d6MfasUáo đỏ,4d6MfasU 4d6MfasUnghe tHXEBhấy 4d6MfasUgiọng n4d6MfasUói nHXEBên gượn4d6MfasUg dậHXEBy, 4d6MfasUkhông HXEBngờ hắn4d6MfasU vẫn HXEB có 4WriCc69thể thốHXEBt HXEBra nhữHXEBng ngHXEBôn từHXEB r4d6MfasUõ HXEBràng, lịch4d6MfasU thiệp:

- Phận4d6MfasU co4WriCc69n c4WriCc69háu tửu4WriCc69 lượng khôn4d6MfasUg tốt,4WriCc69 mHXEBong b4WriCc69ác lượn4d6MfasUg 4WriCc69thứ. Lầ4d6MfasUn saHXEBu, c4WriCc69háu nh4d6MfasUất định4d6MfasU sẽHXEB chuyệnHXEB trò4WriCc69 vuHXEBi v4d6MfasUẻ say4WriCc69 sưa cùnHXEBg bác.

Trước những4WriCc69 lời4d6MfasU nóHXEBi văn HXEBhoa tr4WriCc69ôi chảyHXEB c4d6MfasUủa h4WriCc69ắn, bố4WriCc69 HXEBtôi HXEBcười pháHXEB lên4WriCc69. Ôn4WriCc69g đậ4d6MfasUp 4d6MfasUtay v4WriCc69ào bảHXEB 4d6MfasUvai hắn,4d6MfasU khiếnHXEB hắn 4WriCc69đang nHXEBgồi xi4WriCc69êu vẹo4d6MfasU liền4WriCc69 đổHXEB 4WriCc69nhào HXEBxuống. Ti4d6MfasUếp 4d6MfasUđó, bố4d6MfasU quHXEBay sHXEBang tô4WriCc69i, cư4d6MfasUời HXEBkhà khà nói:

- Chà4d6MfasUng tr4WriCc69ai nà4d6MfasUy không tồi4d6MfasU. Quả4WriCc69 nhHXEBiên kh4d6MfasUông hHXEBổ 4d6MfasUdanh c4WriCc69on gái4d6MfasU bố,4WriCc69 4d6MfasUrất bi4d6MfasUết chọnHXEB người!

May m4d6MfasUà T4WriCc69hương NgHXEBô không k4d6MfasUháng c4WriCc69ự đượcHXEB me4WriCc69n r4WriCc69ượu 4WriCc69nên đãHXEB 4d6MfasUlơ 4WriCc69mơ ng4WriCc69ủ rồi,4WriCc69 không4d6MfasU th4d6MfasUì cHXEBhẳng biHXEBết hắnHXEB s4WriCc69ẽ 4WriCc69vênh váo đến4WriCc69 m4WriCc69ức nào.

Tôi k4d6MfasUhông kHXEBìm 4d6MfasUđược cơn4WriCc69 tức giận,HXEB gằ4d6MfasUn giọng:

- Bố4d6MfasU 4d6MfasUvà mẹ4d6MfasU thậ4WriCc69t kh4WriCc69ông hổHXEB một c4d6MfasUặp, đến4WriCc69 lờ4WriCc69i HXEBnói cũ4d6MfasUng giốn4d6MfasUg HXEBhệt nhauHXEB. Chẳng4d6MfasU phHXEBải trướcHXEB đâHXEBy HXEBbố luôn4d6MfasU 4WriCc69hô hào4d6MfasU là phả4WriCc69i t4WriCc69ìm 4d6MfasUcho bốHXEB một4d6MfasU HXEBanh chà4WriCc69ng nghìn4d6MfasU 4WriCc69ly k4WriCc69hông 4d6MfasUsay 4WriCc69sao? HơHXEBn nữa,4d6MfasU 4WriCc69còn phảiHXEB cùng 4d6MfasUbố nuốtHXEB mâyHXEB nhảHXEB khHXEBói1 mớiHXEB được.4d6MfasU A4d6MfasUnh t4d6MfasUa đâu4WriCc69 HXEBcó đHXEBáp ứng4WriCc69 đưHXEBợc yê4WriCc69u cầu4WriCc69 đó.

1 Ý4d6MfasU là4d6MfasU h4d6MfasUút th4d6MfasUuốc lá.

- C4WriCc69on th4d6MfasUì hiểuHXEB cái4d6MfasU gì?4d6MfasU - MộtHXEB lầ4WriCc69n nữ4WriCc69a, 4d6MfasUvề HXEBmặt ngôn4d6MfasU ngữ,4d6MfasU HXEBbố và4d6MfasU m4WriCc69ẹ lạiHXEB gi4d6MfasUống 4WriCc69hệt nh4WriCc69au: 4WriCc69- Lú4d6MfasUc uống4WriCc69 rượu,4WriCc69 hút t4d6MfasUhuốc chín4WriCc69h lHXEBà kh4WriCc69i HXEBcó thể4WriCc69 n4WriCc69hìn th4WriCc69ấy rõHXEB nhất4WriCc69 phẩm4d6MfasU c4d6MfasUhất cHXEBủa một4WriCc69 người4WriCc69 đ4WriCc69àn ông. Cậu4WriCc69 ch4WriCc69àng nà4WriCc69y khHXEBông r4d6MfasUành 4d6MfasUcả hú4d6MfasUt thuốc4d6MfasU l4d6MfasUẫn uống4WriCc69 HXEBrượu, nhưn4d6MfasUg dù4d6MfasU hHXEBo đếnHXEB nỗiHXEB nước4d6MfasU 4d6MfasUmắt nước mũ4d6MfasUi giHXEBàn giụa,4d6MfasU s4d6MfasUay 4WriCc69đến n4d6MfasUỗi đi4WriCc69 lạHXEBi 4WriCc69liêu xHXEBiêu, cũngHXEB khôHXEBng c4d6MfasUó ch4d6MfasUút nào4d6MfasU 4d6MfasUăn 4d6MfasUnói hàm hồ.

Bố vHXEBừa HXEBnói vừ4WriCc69a đưaHXEB tayHXEB ra vỗ4WriCc69 vỗHXEB mHXEBá tôi4WriCc69, về4d6MfasU mặt4d6MfasU động4d6MfasU tácHXEB HXEBcũng kh4WriCc69ông khHXEBác 4d6MfasUgì mẹ:

- C4d6MfasUon gá4d6MfasUi ng4WriCc69ốc nghếc4WriCc69h ơi, n4WriCc69gười 4d6MfasUta 4WriCc69làm nhưHXEB vậHXEBy l4d6MfasUà 4WriCc69vì 4WriCc69cái 4d6MfasUgì? H4d6MfasUơn nữ4WriCc69a, HXEBđàn ông4d6MfasU kh4WriCc69ông húHXEBt thuốcHXEB, không uốngHXEB rượu4WriCc69 thì4d6MfasU 4d6MfasUcó 4d6MfasUgì là4d6MfasU khônHXEBg tốt?HXEB Rố4WriCc69t cuHXEBộc ch4d6MfasUỉ thỉnh4WriCc69 4d6MfasUthoảng mớiHXEB 4WriCc69làm bạn4WriCc69 r4d6MfasUượu, bạn 4WriCc69 thuốc của4d6MfasU t4WriCc69a thôi4WriCc69. C4d6MfasUó t4d6MfasUhể kHXEBhỏe mạHXEBnh điHXEB 4d6MfasUcùng 4WriCc69con trênHXEB 4WriCc69suốt HXEBquãng đườ4WriCc69ng đờ4d6MfasUi mới 4WriCc69 là quaHXEBn trHXEBọng nhất.

Thoáng 4WriCc69cái 4d6MfasUđã nâ4d6MfasUng cấpHXEB thành c4WriCc69huyện một4d6MfasU đời4WriCc69 rồi.

Tôi hoà4d6MfasUn toànHXEB bấtHXEB lực, nói:

- Bố4WriCc69 n4WriCc69ghĩ xHXEBa q4d6MfasUuá rồi.HXEB Bố HXEBchưa hỏi4d6MfasU x4WriCc69em an4d6MfasUh 4WriCc69ta làHXEBm g4WriCc69ì. Bố4WriCc69 khônHXEBg sợ4d6MfasU an4d6MfasUh t4WriCc69a là4WriCc69 ăn4WriCc69 mày,4d6MfasU kẻ4WriCc69 tr4d6MfasUộm haHXEBy kẻHXEB cắp sao?

Lúc nàHXEBy, mẹ4WriCc69 tôi4d6MfasU kéoHXEB vali lạ4WriCc69i, phát4d6MfasU và4d6MfasUo gáy4WriCc69 tô4d6MfasUi m4d6MfasUột cái4WriCc69, nói:

- 4d6MfasUBố m4d6MfasUẹ 4WriCc69không qHXEBuan HXEBtâm cậu tHXEBa làmHXEB g4WriCc69ì, chỉHXEB c4d6MfasUần HXEBcậu 4WriCc69ta thậtHXEB lòn4WriCc69g vớ4d6MfasUi c4d6MfasUon làHXEB đHXEBược. H4d6MfasUơn nữa,4WriCc69 n4d6MfasUgôn t4WriCc69ừ, cử 4d6MfasUchỉ 4WriCc69của t4d6MfasUên nhó4d6MfasUc nHXEBày, nhì4WriCc69n qu4d6MfasUa l4d6MfasUà biết4WriCc69 HXEBđược 4WriCc69giáo dục4WriCc69 tử4d6MfasU tế.HXEB HXEBVề phương4d6MfasU di4WriCc69ện khí chấtHXEB cũ4d6MfasUng khôHXEBng tồi4d6MfasU, 4d6MfasUnhư thế4d6MfasU HXEBcòn ké4WriCc69m cỏiHXEB g4d6MfasUì nữa?

Bố tôi4WriCc69 4d6MfasUđỡ 4WriCc69lấy v4WriCc69ali nói:

- NếuHXEB HXEBnhư khôngHXEB lọ4d6MfasUt được và4WriCc69o mắtHXEB của4d6MfasU HXEBbố mẹHXEB, co4WriCc69n tưởn4WriCc69g cậu4d6MfasU HXEBta 4WriCc69sau kh4d6MfasUi đHXEBi vớ4d6MfasUi bố4d6MfasU r4WriCc69ồi cóHXEB t4d6MfasUhể châHXEBn HXEBtay đầyHXEB đủ trở4d6MfasU về4WriCc69 sao?

Tôi chẳHXEBng cònHXEB biHXEBết nói gì.

Sau 4d6MfasUkhi ở4d6MfasU c4WriCc69hỗ 4WriCc69tôi hai t4d6MfasUiếng 4d6MfasUbốn m4d6MfasUươi HXEBphút, 4d6MfasUbố mẹHXEB v4d6MfasUội 4WriCc69đi chHXEBo kịpHXEB chuy4WriCc69ến tàu.

Trong khoản4d6MfasUg thờ4WriCc69i HXEBgian ngắn 4WriCc69 ngủi đó,HXEB Thươ4WriCc69ng NHXEBgô đ4d6MfasUã uốngHXEB ha4d6MfasUi ch4WriCc69ai r4d6MfasUượu tr4WriCc69ắng, h4WriCc69út mộtHXEB b4d6MfasUao thu4WriCc69ốc, chi4d6MfasUnh pHXEBhục được ôn4WriCc69g bố4WriCc69 4WriCc69luôn HXEBcoi trọngHXEB nộHXEBi tHXEBâm của4d6MfasU tô4WriCc69i. CòHXEBn nữa4d6MfasU, ng4WriCc69ay lần4WriCc69 4d6MfasUgặp đầu4WriCc69 ti4d6MfasUên, mẹ 4WriCc69 tôi đã4d6MfasU nhì4d6MfasUn t4d6MfasUhấy hếHXEBt hHXEBoàn to4WriCc69àn c4WriCc69on ngư4WriCc69ời HXEBhắn, sHXEBau đó4WriCc69 cộng4WriCc69 thê4d6MfasUm sHXEBự giảHXEB v4d6MfasUờ rất HXEBthích HXEBhợp, h4d6MfasUắn đ4d6MfasUã cHXEBhinh phụcHXEB 4WriCc69bà mẹ4WriCc69 4WriCc69vốn chỉ4WriCc69 nh4d6MfasUìn n4WriCc69hận HXEBbiểu HXEBhiện bê4d6MfasUn ngHXEBoài. Thậ4d6MfasUt không phụ4d6MfasUc khôngHXEB được.

 

Sau 4WriCc69khi tiễnHXEB 4WriCc69bố mẹHXEB vHXEBề, tôi tHXEBhấy HXEBThương N4WriCc69gô đang4d6MfasU nằm4WriCc69 n4d6MfasUgủ n4d6MfasUgon là4d6MfasUnh 4WriCc69trên HXEBghế 4WriCc69sofa. K4WriCc69huôn 4WriCc69mặt 4WriCc69đỏ 4WriCc69hồng của hắn4WriCc69 trôngHXEB 4d6MfasUthật đHXEBáng yêu.

Tôi rón4WriCc69 rén4WriCc69 đến4d6MfasU bên4WriCc69 cạnh, ngồiHXEB 4WriCc69xổm xuống4WriCc69 q4WriCc69uan s4d6MfasUát t4d6MfasUhật kỹ4d6MfasU. T4d6MfasUôi lẩm4d6MfasU bẩHXEBm mộtHXEB mình:

- AnHXEBh đừngHXEB có4d6MfasU HXEBgiống như Bạ4WriCc69ch nươnHXEBg 4d6MfasUtử 4d6MfasUđấy, hễ4d6MfasU uHXEBống saHXEBy l4WriCc69à h4WriCc69iện nguyHXEBên hình.4d6MfasU TàHXEBng t4d6MfasUrữ độn4WriCc69g vật4d6MfasU bảo4d6MfasU vệ4d6MfasU cấpHXEB một của4d6MfasU qu4d6MfasUốc gi4d6MfasUa l4d6MfasUà pHXEBhải ngồ4d6MfasUi tù...

Chưa 4WriCc69dứt lHXEBời đãHXEB thấy ha4WriCc69i m4WriCc69ắt 4WriCc69luôn nhắmHXEB nghiền4WriCc69 củ4WriCc69a 4d6MfasUhắn mở4d6MfasU to4d6MfasU, 4d6MfasUnhìn thẳng,4d6MfasU t4d6MfasUôi giật4WriCc69 nảy4d6MfasU mình.

- 4d6MfasUCon yêu...

-... K4WriCc69hông đượcHXEB gHXEBọi 4WriCc69tôi như vậy!

- CoHXEBn y4WriCc69êu, 4d6MfasUcon yêHXEBu, con yêu...

Thương Ngô4d6MfasU HXEBdùng cáiHXEB giọn4WriCc69g lè n4d6MfasUhè nó4WriCc69i điHXEB nó4WriCc69i lại4WriCc69 các4WriCc69h bốHXEB 4d6MfasUmẹ gọi4d6MfasU tôiHXEB 4d6MfasUhồi bHXEBé rồi4d6MfasU cườiHXEB p4WriCc69há lên.

Tôi nHXEBhìn trừnHXEBg trừng và4d6MfasUo mắt4d6MfasU hắ4d6MfasUn qu4WriCc69an sát4d6MfasU 4WriCc69thật HXEBkỹ, dHXEBù đô4d6MfasUi m4WriCc69ắt c4WriCc69ó ch4d6MfasUút HXEBmơ màn4d6MfasUg như4d6MfasUng t4d6MfasUrông vẫnHXEB rất4WriCc69 tỉnh:

- A4WriCc69nh gi4d6MfasUả vờ4d6MfasU say!

- THXEBa 4WriCc69đâu có...HXEB 4WriCc69- Hắn4d6MfasU hiền l4d6MfasUành ngồiHXEB d4d6MfasUậy: HXEB- T4d6MfasUa cHXEBhưa từ4WriCc69ng uốngHXEB rượ4d6MfasUu n4WriCc69ên đãHXEB 4WriCc69say 4WriCc69thật, chỉHXEB c4d6MfasUó điHXEBều vẫn4WriCc69 cố4WriCc69 gắng giữHXEB HXEBcho t4d6MfasUinh thHXEBần tỉn4d6MfasUh táo4WriCc69 mà4WriCc69 thôi.

- V4d6MfasUậy n4d6MfasUhững lờ4WriCc69i bố4WriCc69 mẹHXEB tôi nói4d6MfasU với4d6MfasU tô4d6MfasUi lúc4d6MfasU trước...

Hắn càHXEBng 4WriCc69tỏ 4d6MfasUra vô4WriCc69 tội hơn:

- ĐểHXEB k4d6MfasUhông làm4d6MfasU 4WriCc69phiền đến cuộc4d6MfasU nó4d6MfasUi chuyệnHXEB củHXEBa m4WriCc69ọi ngưHXEBời, t4WriCc69a c4d6MfasUhỉ 4d6MfasUcó th4d6MfasUể 4d6MfasUgiả vờHXEB HXEBbất tỉn4WriCc69h nh4d6MfasUân s4d6MfasUự thôi.

Từ xHXEBấu hổ4WriCc69 chuy4WriCc69ển thành tứcHXEB giậ4WriCc69n, nhưn4d6MfasUg t4WriCc69ôi chẳng4d6MfasU biết4d6MfasU lHXEBàm các4WriCc69h nàoHXEB, 4WriCc69đành phải4d6MfasU đi4WriCc69 xửHXEB lýHXEB 4d6MfasUtúi 4WriCc69quà 4d6MfasUmà b4WriCc69ố HXEBmẹ mang đến.

Thương NHXEBgô chHXEBống taHXEBy lên tráHXEBn nhì4WriCc69n tôHXEBi lụ4d6MfasUc b4WriCc69ới, nói:

- B4WriCc69ố 4WriCc69mẹ e4d6MfasUm rấtHXEB tHXEBhú vị!

- ĐươHXEBng 4d6MfasUnhiên rồi.

- H4WriCc69ọ đHXEBối 4d6MfasUxử vớHXEBi 4WriCc69em thật tốt.

- 4WriCc69Nói thừa.

Thương HXEBNgô kh4WriCc69ẽ mỉmHXEB cười 4WriCc69 rồi 4WriCc69thở than:

- BHXEBây giờHXEB t4WriCc69a đãHXEB hiểuHXEB v4WriCc69ì sao e4d6MfasUm vấ4d6MfasUn vưHXEBơng thâ4d6MfasUn phậnHXEB 4d6MfasUlàm 4WriCc69người đ4d6MfasUến 4d6MfasUthế. E4d6MfasUm kh4d6MfasUông mu4WriCc69ốn rờiHXEB 4d6MfasUxa họ4WriCc69 đúng không?

Tôi bĩHXEBu môi4WriCc69, HXEBbiểu tHXEBhị câu hỏ4WriCc69i ngHXEBớ ngẩHXEBn đóHXEB HXEBkhông đáHXEBng đểHXEB tHXEBrả lời.

- Thế4WriCc69 nhưn4WriCc69g mộtHXEB ngà4d6MfasUy nào đHXEBó họ4d6MfasU cũngHXEB 4d6MfasUsẽ chếtHXEB đi.

Tôi 4d6MfasUbực dọc:

- ThHXEBần ti4d6MfasUên cũnHXEBg phải 4WriCc69chết đúnHXEBg không?

Thương 4d6MfasUNgô HXEBchỉ cười, đHXEBáp lạiHXEB mộ4WriCc69t câu4WriCc69 chHXEBả HXEBliên quan:

- T4WriCc69iểu Tườn4d6MfasUg, nếHXEBu HXEBem muốn lHXEBàm người4WriCc69 4WriCc69thì t4WriCc69a sẽHXEB 4WriCc69ở lạiHXEB 4d6MfasUnơi này4WriCc69 vớ4d6MfasUi em.

Tôi có4d6MfasU 4WriCc69nghe thấ4d6MfasUy câu4WriCc69 nói củ4d6MfasUa h4WriCc69ắn, nhHXEBưng 4d6MfasUkhông s4WriCc69ức đâu4WriCc69 mà4WriCc69 sHXEBuy 4d6MfasUnghĩ nHXEBhiều, vHXEBì t4d6MfasUrong l4WriCc69úc vớHXEBi taHXEBy l4WriCc69ên ngăn k4WriCc69éo, tHXEBôi t4d6MfasUhấy c4d6MfasUó mộ4d6MfasUt tấm4d6MfasU thiệ4WriCc69p mHXEBời rơ4d6MfasUi r4WriCc69a HXEBtừ cuố4d6MfasUn tHXEBạp c4WriCc69hí cũ.

Trên đó4d6MfasU c4WriCc69ó ghHXEBi tênHXEB cô4d6MfasU dâu vHXEBà chú4WriCc69 4d6MfasUrể: 4d6MfasUTrương HXEBThần HXEB- HạHXEB A4d6MfasUn Kiệt.

Tôi 4WriCc69thẫn th4d6MfasUờ c4WriCc69ầm tấm thiệp4d6MfasU t4d6MfasUrên t4WriCc69ay, t4d6MfasUheo su4WriCc69y đ4d6MfasUoán, 4d6MfasUđây có4WriCc69 lẽ4WriCc69 là4d6MfasU saHXEBu kHXEBhi b4d6MfasUiết TrươngHXEB Thần4WriCc69 hủyHXEB bỏ4d6MfasU hôHXEBn lễ, tôHXEBi đ4d6MfasUã tiệnHXEB taHXEBy HXEBkẹp HXEBtấm thiệp4WriCc69 vàHXEBo cuốnHXEB tạp4WriCc69 c4d6MfasUhí nào4WriCc69 đóHXEB. 4WriCc69Sau đ4WriCc69ó HXEBlại 4d6MfasUtiện taHXEBy mang n4WriCc69ó về4d6MfasU nhà,HXEB rồHXEBi tiện4WriCc69 taHXEBy vứt4d6MfasU 4WriCc69nó vào4WriCc69 gó4d6MfasUc nào4d6MfasU đó4WriCc69, rồiHXEB HXEBban n4d6MfasUãy lạiHXEB tiệ4d6MfasUn t4d6MfasUay giHXEBở nó ra...

Thế n4WriCc69hưng 4WriCc69những đHXEBiều này kh4WriCc69ông p4WriCc69hải HXEBlà trọn4WriCc69g điể4WriCc69m, q4WriCc69uan 4d6MfasUtrọng 4d6MfasUlà côHXEB 4d6MfasUHạ 4d6MfasUAn Kiệt4d6MfasU v4WriCc69à Angl4d6MfasUe HHXEBạ cHXEBó lHXEBiên quan 4d6MfasUđến nhHXEBau không?

An Kiệ4WriCc69t HXEB- Angle...

Nếu n4WriCc69hư đún4d6MfasUg l4d6MfasUà mộHXEBt nHXEBgười thì t4WriCc69hế nHXEBào nhỉ?

Đang s4WriCc69uy ngHXEBhĩ 4WriCc69đến nỗi mu4WriCc69ốn tre4d6MfasUo cổ,4d6MfasU đâ4WriCc69m đầu4d6MfasU 4WriCc69vào tường,HXEB th4WriCc69ì bỗ4WriCc69ng 4d6MfasUnghe thấy4d6MfasU giọ4WriCc69ng ThHXEBương NHXEBgô k4d6MfasUhe khẽ:

- Tiểu4WriCc69 Tường,HXEB t4d6MfasUa ng4WriCc69ủ một lát,4WriCc69 đến4WriCc69 t4d6MfasUrưa gọi4WriCc69 t4WriCc69a dHXEBậy, chú4WriCc69ng 4WriCc69ta HXEBra ngoàiHXEB ă4d6MfasUn nhé.

- Ừ!

Sau k4d6MfasUhi Thươ4WriCc69ng N4WriCc69gô ngủ rồi,HXEB tHXEBôi liền4WriCc69 chạy4d6MfasU vào4d6MfasU ph4d6MfasUòng ngủ4d6MfasU m4WriCc69ở máHXEBy t4WriCc69ính r4WriCc69a, vừaHXEB lướt4WriCc69 w4WriCc69eb, vHXEBừa th4WriCc69ẫn thờ.

Trong tìHXEBnh trạng4d6MfasU đ4d6MfasUầu óc trốnHXEBg r4WriCc69ỗng, thờHXEBi giHXEBan c4d6MfasUhạy nha4d6MfasUnh n4WriCc69hư chó4WriCc69 d4d6MfasUại, đ4d6MfasUến lúHXEBc m4WriCc69ắt caHXEBy HXEBcay 4d6MfasUtôi mHXEBới liếc4d6MfasU nhìn đồngHXEB hHXEBồ hiển4d6MfasU HXEBthị 4d6MfasUgiờ bên4WriCc69 dưới4WriCc69 gó4WriCc69c phải4WriCc69 màn4WriCc69 hìn4d6MfasUh. LúHXEBc nHXEBày HXEBđã là4d6MfasU mưHXEBời tHXEBám giờ 4d6MfasU bốn mư4d6MfasUơi 4d6MfasUbảy phút.

Tôi HXEBđứng dậyHXEB 4WriCc69vận động tayHXEB chHXEBân đãHXEB t4d6MfasUê cứngHXEB, đHXEBi r4WriCc69a pHXEBhòng khách4d6MfasU, thấy4WriCc69 Thương4WriCc69 Ng4WriCc69ô vẫnHXEB đang4d6MfasU sa4WriCc69y giấHXEBc, tư thếHXEB khHXEBông hềHXEB t4d6MfasUhay đổi,HXEB 4d6MfasUxem r4d6MfasUa hHXEBắn 4WriCc69thực sự4WriCc69 n4d6MfasUgủ 4WriCc69rất sa4WriCc69y. Đừ4WriCc69ng HXEBnói 4WriCc69là bữa4d6MfasU trưa,HXEB đến 4WriCc69ngay c4WriCc69ả 4d6MfasUbữa tố4WriCc69i HXEBcũng khôn4WriCc69g cần4d6MfasU ăn.

Có 4WriCc69lẽ 4WriCc69vì HXEBcả n4d6MfasUgày 4d6MfasUkhông vận độn4WriCc69g nê4d6MfasUn lú4d6MfasUc 4WriCc69này tô4d6MfasUi HXEBcũng k4d6MfasUhông thấy4WriCc69 đó4d6MfasUi, ho4WriCc69ặc 4d6MfasUhễ t4d6MfasUâm trạng4d6MfasU k4WriCc69hông 4WriCc69vui lại khô4d6MfasUng m4WriCc69uốn ăn.

Đang địnhHXEB chuẩn4WriCc69 bị4d6MfasU quay v4WriCc69ề pHXEBhòng su4WriCc69y 4WriCc69nghĩ tiế4d6MfasUp tHXEBhì 4d6MfasUnhờ 4WriCc69ánh 4d6MfasUsáng 4WriCc69lờ mờHXEB chiếu4WriCc69 HXEBqua ôHXEB cửaHXEB s4d6MfasUổ, tôi4d6MfasU tho4d6MfasUáng thấy sắ4d6MfasUc mặt4WriCc69 THXEBhương 4d6MfasUNgô c4d6MfasUó gHXEBì đó4d6MfasU không4d6MfasU bìHXEBnh thường.

Bật đè4d6MfasUn lê4d6MfasUn, hì4WriCc69nh ảnh HXEBtrước mắt4WriCc69 kh4d6MfasUiến tôiHXEB 4d6MfasUsợ hãi.

Thương 4WriCc69Ngô đa4d6MfasUng nằm4WriCc69 thẳng đ4WriCc69ơ trên4d6MfasU ghếHXEB sofa4WriCc69, mồ4d6MfasU hô4WriCc69i túa4WriCc69 4WriCc69ra khắp4d6MfasU mặ4WriCc69t và4d6MfasU HXEBđầu, 4d6MfasUhai HXEBvai cHXEBo lại,4d6MfasU môiHXEB trắng4d6MfasU bệch nhưHXEB thể4d6MfasU đ4d6MfasUang phả4WriCc69i chị4WriCc69u đựn4d6MfasUg s4WriCc69ự đày4WriCc69 đọaHXEB 4d6MfasUđau 4d6MfasUđớn. THXEBheo k4WriCc69inh 4d6MfasUnghiệm HXEBcủa HXEBtôi, tình trạnHXEBg nHXEBày c4WriCc69hắc cHXEBhắn 4d6MfasUkhông ph4d6MfasUải d4WriCc69o sa4WriCc69y rượu.

Chẳng lẽ4WriCc69 làHXEB bị4WriCc69 sốt?

Tôi l4WriCc69ay HXEBlay nh4d6MfasUưng hắn khôn4d6MfasUg 4d6MfasUcó pHXEBhản ứn4d6MfasUg gì4d6MfasU. THXEBôi đHXEBưa tHXEBay r4d6MfasUa HXEBsờ tráHXEBn th4d6MfasUì thấy4WriCc69 lạn4WriCc69h 4WriCc69như băHXEBng. TôHXEBi HXEBhét lớn HXEB vào t4WriCc69ai hHXEBắn 4d6MfasUnhưng cũn4d6MfasUg nHXEBhư 4d6MfasUđá chHXEBìm x4WriCc69uống biển.

Hãy n4WriCc69ói cHXEBho 4d6MfasUtôi biết, thế4d6MfasU n4WriCc69ày 4d6MfasUlà 4d6MfasUthế nào?

Tôi h4d6MfasUoảng hốt.

120, 1104d6MfasU, 1HXEB19, 94WriCc6911... hàng lo4d6MfasUạt số4d6MfasU điện4d6MfasU th4WriCc69oại hiệ4d6MfasUn HXEBra t4d6MfasUrong đầu4WriCc69 HXEBnhưng cu4WriCc69ối c4d6MfasUùng tôi4d6MfasU HXEBvẫn 4d6MfasUbấm số 6254WriCc6980000 gọHXEBi một4d6MfasU chHXEBiếc taxi.

Bác sĩ4d6MfasU của4d6MfasU l4WriCc69oài người4d6MfasU chắc khôHXEBng l4d6MfasUo việ4WriCc69c thần4WriCc69 tiênHXEB bịHXEB ốm.HXEB Đư4WriCc69ơng nhiên,HXEB HXEBmuốn 4d6MfasUlo cũ4WriCc69ng 4d6MfasUchẳng được4WriCc69. Thôi HXEBthì cứ4WriCc69 tì4d6MfasUm sự4d6MfasU giúHXEBp đỡ4d6MfasU từ4WriCc69 ph4d6MfasUía thầnHXEB giớHXEBi là4d6MfasU tươ4WriCc69ng HXEBđối 4WriCc69an toHXEBàn. ĐHXEBáng buồn4WriCc69 4d6MfasUlà tôi k4WriCc69hông có4WriCc69 số4WriCc69 điệnHXEB th4d6MfasUoại 4WriCc69của HXEBTứ NgưuHXEB n4d6MfasUên 4d6MfasUđành ph4d6MfasUải gọHXEBi mHXEBột chiếc4WriCc69 taxHXEBi đư4WriCc69a co4d6MfasUn hổ bHXEBị ốm4d6MfasU nà4WriCc69y đếnHXEB đó.

Lúc HXEBđỡ Thươ4WriCc69ng Ngô4WriCc69 dậy, 4WriCc69tôi mớHXEBi ph4WriCc69át hiệnHXEB chiếc4d6MfasU áo4d6MfasU 4d6MfasUlen mỏng4WriCc69 mà4d6MfasU 4d6MfasUhắn đangHXEB mặHXEBc trHXEBên người4WriCc69 đãHXEB ư4WriCc69ớt sũng. TrHXEBông 4WriCc69hắn giốngHXEB nhưHXEB ngHXEBười vừ4d6MfasUa đư4d6MfasUợc vớt4WriCc69 dưới4WriCc69 nướcHXEB lên.

Nhưng điều4WriCc69 này4d6MfasU cũng không4d6MfasU lHXEBà HXEBgì sHXEBo với4WriCc69 HXEBvũng HXEBmáu lớn4d6MfasU trê4WriCc69n ghế4WriCc69 sofa...

Có nhữnHXEBg 4d6MfasUlúc tôiHXEB thựHXEBc s4WriCc69ự cảm 4WriCc69thấy khâHXEBm phụcHXEB mìnHXEBh. Ví4WriCc69 HXEBdụ 4WriCc69như lúc4d6MfasU nà4d6MfasUy, đối4d6MfasU mặ4WriCc69t vHXEBới một4WriCc69 hoà4d6MfasUn cảnhHXEB nh4WriCc69ư hiện trường4d6MfasU giếtHXEB ngư4WriCc69ời mà4WriCc69 tôHXEBi 4d6MfasUvẫn giữHXEB đ4d6MfasUược bìHXEBnh tĩnh4WriCc69. Đ4WriCc69úng là4WriCc69 p4d6MfasUhi thường.

Sau k4d6MfasUhi k4WriCc69iểm t4WriCc69ra một4WriCc69 l4WriCc69ượt, tôi nhHXEBanh ch4WriCc69óng ph4d6MfasUán đoá4d6MfasUn rHXEBa rằngHXEB vết4d6MfasU 4WriCc69máu nàyHXEB 4WriCc69là cHXEBủa ThươnHXEBg Ngô,4WriCc69 vì4d6MfasU l4WriCc69ưng hắnHXEB có vệt4WriCc69 đỏ4d6MfasU tía4d6MfasU và4d6MfasU đHXEBang ch4WriCc69ảy 4d6MfasUra 4WriCc69thứ ch4WriCc69ất lỏnHXEBg non4WriCc69g nóng.

Tôi tHXEBìm m4d6MfasUột chiHXEBếc áo k4d6MfasUhoác bôn4d6MfasUg dà4d6MfasUy mặc4d6MfasU HXEBcho hắn,4d6MfasU s4d6MfasUau đóHXEB hổnHXEB h4WriCc69ển HXEBlôi 4WriCc69hắn xuống4d6MfasU dưới4WriCc69 nhà,4d6MfasU 4d6MfasUtống vào tron4d6MfasUg xe4d6MfasU. 4d6MfasUTôi 4d6MfasUthấy cả4WriCc69m ơn4WriCc69 mù4d6MfasUa 4d6MfasUnày v4WriCc69ì a4d6MfasUi HXEBai cũ4WriCc69ng m4d6MfasUặc nh4WriCc69iều như4d6MfasU chiHXEBếc bánh4WriCc69 chưn4WriCc69g vậy. Nếu4d6MfasU l4d6MfasUà mù4d6MfasUa h4WriCc69è, chúng4d6MfasU t4WriCc69ôi chắc4WriCc69 chắHXEBn vì4WriCc69 không4WriCc69 c4WriCc69ó 4d6MfasUcách nHXEBào 4d6MfasUche 4d6MfasUvết máHXEBu mà4WriCc69 bị 4d6MfasUdẫn thẳHXEBng đến4d6MfasU đ4WriCc69ồn cản4WriCc69h 4WriCc69sát rồi...

Thương Ngô4WriCc69 vẫHXEBn 4WriCc69chưa tỉnh. Tôi4WriCc69 ng4d6MfasUhĩ chuyệnHXEB lầnHXEB n4d6MfasUày khiến4WriCc69 hắ4d6MfasUn hôn4WriCc69 4d6MfasUmê sâ4d6MfasUu, ch4WriCc69ắc chắ4d6MfasUn tr4d6MfasUong ngườiHXEB HXEBhắn rất4WriCc69 4d6MfasUkhó chịu. V4WriCc69ậy 4WriCc69mà 4d6MfasUhắn vẫn4WriCc69 nghiến4WriCc69 r4d6MfasUăng ch4d6MfasUịu HXEBđựng, 4d6MfasUtừ 4d6MfasUđầu đ4d6MfasUến HXEBcuối kh4WriCc69ông kê4WriCc69u mHXEBột tiếng, th4d6MfasUật gaHXEBn lì.

Đến quáHXEBn t4d6MfasUhịt nướng Mãnh4WriCc69 Ngưu4WriCc69, trôn4WriCc69g thấyHXEB NgưuHXEB BHXEBôn, tô4d6MfasUi li4d6MfasUền nHXEBói qu4WriCc69a 4WriCc69tình hình.HXEB AHXEBnh t4d6MfasUa lậpHXEB tức4d6MfasU đưa chúng4d6MfasU tôi4d6MfasU đến4d6MfasU k4d6MfasUhu nhHXEBà gầ4WriCc69n đó4WriCc69, bảoHXEB tôi4d6MfasU HXEBđợi ở4WriCc69 sảnh4WriCc69, còn4WriCc69 a4d6MfasUnh 4d6MfasUta 4WriCc69dìu THXEBhương NgHXEBô vào 4WriCc69phòng khách.

Trong lHXEBúc này,4WriCc69 4WriCc69tôi HXEBvẫn vô cHXEBùng đi4WriCc69ềm tĩnh,HXEB đi4d6MfasUềm 4WriCc69tĩnh đếnHXEB lạ4WriCc69 lùng.

Còn nHXEBửa 4d6MfasUtiếng nữ4d6MfasUa 4WriCc69là mười haHXEBi giờ4d6MfasU đêm4WriCc69 thìHXEB Ngưu4WriCc69 Bôn4WriCc69 đHXEBi HXEBra, t4WriCc69rên 4WriCc69tay HXEBcầm c4d6MfasUhiếc á4WriCc69o bị4WriCc69 máu4WriCc69 4d6MfasUthấm ướt4WriCc69 m4d6MfasUột 4WriCc69nửa của Th4WriCc69ương N4WriCc69gô, tHXEBrông 4WriCc69thần sắc4d6MfasU aHXEBnh chà4d6MfasUng cHXEBó vẻ4WriCc69 HXEBmệt mỏi:

- HXEBChị dâu4WriCc69 yêHXEBn tâmHXEB, không vấ4d6MfasUn HXEBđề g4d6MfasUì lHXEBớn đ4WriCc69âu, nghỉ4WriCc69 ng4d6MfasUơi và4WriCc69i 4WriCc69ngày làHXEB khỏi.

Nghe tHXEBhế, tô4d6MfasUi lại4d6MfasU không 4d6MfasUbình tHXEBĩnh đưHXEBợc n4d6MfasUữa, bướcHXEB nhanHXEBh đế4WriCc69n 4d6MfasUtúm HXEBcổ áoHXEB Ngưu4WriCc69 BHXEBôn, 4d6MfasUnói mộtHXEB tràng:

- Rốt4d6MfasU c4d6MfasUuộc HXEBanh 4WriCc69ta có c4d6MfasUhuyện gì4WriCc69? Chẳ4d6MfasUng phảiHXEB cá4WriCc69c ngHXEBười là4d6MfasU thần4d6MfasU t4WriCc69iên s4d6MfasUao? S4WriCc69ao 4d6MfasUthần tiê4d6MfasUn lạiHXEB 4WriCc69bị 4d6MfasUchảy máu? SaHXEBo cò4d6MfasUn 4d6MfasUbị hHXEBôn mê4d6MfasU? Sa4d6MfasUo lạiHXEB 4d6MfasUnhư thể4d6MfasU sắp4d6MfasU chếHXEBt đến4d6MfasU nHXEBơi vậy?

Ngưu 4d6MfasUBôn 4WriCc69thấy tôiHXEB kích động4d6MfasU nHXEBhư v4d6MfasUậy, anHXEBh HXEBta c4WriCc69hỉ lặn4d6MfasUg lẽ4d6MfasU 4WriCc69nhìn, nói:

- Chị4d6MfasU HXEBsợ rồi,4d6MfasU đúng không?

Tôi ngẩ4WriCc69n 4d6MfasUngười tHXEBrong giây lHXEBát rồiHXEB bỗngHXEB n4d6MfasUhư quả4d6MfasU bó4WriCc69ng bịHXEB ch4WriCc69âm k4d6MfasUim, nh4WriCc69anh cHXEBhóng 4WriCc69xẹp l4d6MfasUép. 4d6MfasUTôi b4d6MfasUuông NgưuHXEB Bôn 4WriCc69ra, ngHXEBồi thụpHXEB xuố4d6MfasUng g4WriCc69hế, c4WriCc69ó 4WriCc69lẽ 4d6MfasUvì chưHXEBa ănHXEB cơHXEBm 4WriCc69nên to4WriCc69àn th4d6MfasUân mềmHXEB nHXEBhũn, không cònHXEB chú4d6MfasUt sứ4WriCc69c HXEBlực n4d6MfasUào, lòng4WriCc69 bà4WriCc69n ta4d6MfasUy và4d6MfasU 4d6MfasUtrán đ4WriCc69ều vãHXEB m4WriCc69ồ hôi.

Được r4WriCc69ồi. Tôi4d6MfasU thừaHXEB nhận, 4d6MfasU không ph4WriCc69ải vì4d6MfasU đói,HXEB HXEBmà HXEBvì sợHXEB hãi.

Tôi tHXEBhực s4d6MfasUự thấ4d6MfasUy sợ,4WriCc69 cứ 4WriCc69 nghĩ đế4d6MfasUn d4d6MfasUáng v4WriCc69ẻ THXEBhương Ng4d6MfasUô lú4d6MfasUc t4d6MfasUrước, c4d6MfasUái dá4d6MfasUng n4d6MfasUhư sắHXEBp chHXEBết tHXEBới nơi...

Nhưng thHXEBần tHXEBiên HXEBcũng có 4d6MfasU thể 4d6MfasUchết sao?

Tôi cố4WriCc69 4WriCc69ép mình4WriCc69 điềuHXEB chỉnh nhữn4WriCc69g s4WriCc69uy nghHXEBĩ li4WriCc69nh t4WriCc69inh tron4d6MfasUg 4d6MfasUđầu, miễ4WriCc69n cHXEBưỡng hổi4d6MfasU p4WriCc69hục HXEBlại 4d6MfasUvẻ 4WriCc69điềm đạHXEBm 4WriCc69trên mặt, nói:

- Thươn4d6MfasUg N4WriCc69gô HXEBvốn đ4d6MfasUã bị thương4d6MfasU đ4WriCc69úng không?HXEB 4WriCc69Sao lạ4WriCc69i nhHXEBư vậy?

Ngưu B4d6MfasUôn i4d6MfasUm lặng.

- 4d6MfasUBị thươ4d6MfasUng t4d6MfasUừ kHXEBhi nào?

Ngưu BônHXEB v4WriCc69ẫn khôngHXEB trả lời.

Tôi đànhHXEB HXEBtự mình4WriCc69 nhớ4WriCc69 lại, nói:

- 4WriCc69Có phHXEBải HXEBcó li4d6MfasUên qu4d6MfasUan đến HXEBcái tà4d6MfasU k4d6MfasUhí g4WriCc69ì đHXEBó m4WriCc69à a4WriCc69nh HXEBta đãHXEB từngHXEB 4WriCc69nhắc đến4d6MfasU không?

Ngưu Bôn4WriCc69 4d6MfasUlắc đầu,4d6MfasU tiếp tụcHXEB HXEBim lặng.

Thái đ4d6MfasUộ "đ4d6MfasUánh chết cũnHXEBg kh4WriCc69ông kHXEBhai" 4d6MfasUnày khiế4WriCc69n t4d6MfasUôi muốn4d6MfasU phHXEBát điên4d6MfasU nhưn4WriCc69g trước4d6MfasU mặ4d6MfasUt 4d6MfasUmột a4d6MfasUnh HXEBchàng khôi HXEBngô, trầm4d6MfasU tính4WriCc69, yHXEBếu đuHXEBối, HXEBtôi tHXEBhực HXEBsự khôHXEBng t4d6MfasUhể HXEBphát tiết4d6MfasU được,HXEB 4WriCc69nên đà4WriCc69nh nín nhịn.

- 4WriCc69Vậy thìHXEB a4d6MfasUnh cũngHXEB phải 4WriCc69 cho tô4d6MfasUi biếtHXEB tHXEBại saHXEBo anHXEBh HXEBta đangHXEB kh4d6MfasUỏe mạnh4d6MfasU nhHXEBư vậyHXEB, đ4d6MfasUột nhiHXEBên 4d6MfasUhôm na4d6MfasUy lạ4WriCc69i r4d6MfasUa nông n4d6MfasUỗi này?

Ngưu BHXEBôn 4WriCc69do dự4d6MfasU mHXEBột hồi, HXEBcuối c4WriCc69ùng cHXEBũng HXEBmở miệng:

- Thự4d6MfasUc 4WriCc69ra v4d6MfasUết thươngHXEB trên nHXEBgười 4WriCc69anh ấ4d6MfasUy chưHXEBa k4WriCc69hi 4WriCc69nào làn4WriCc69h. Thời4WriCc69 4WriCc69gian 4d6MfasUnày 4d6MfasUhoàn t4d6MfasUoàn dựaHXEB và4WriCc69o s4WriCc69ự t4d6MfasUu 4WriCc69dưỡng bấy lâu4d6MfasU mớ4d6MfasUi HXEBcó thể4WriCc69 m4WriCc69iễn cưỡn4WriCc69g kHXEBhống c4d6MfasUhế 4WriCc69được. Thế4d6MfasU nhưnHXEBg 4d6MfasUsau kh4d6MfasUi uốnHXEBg 4d6MfasUrượu, ýHXEB t4d6MfasUhức dần yế4WriCc69u đ4WriCc69i nê4d6MfasUn m4WriCc69ới dẫn4d6MfasU đếnHXEB việcHXEB HXEBvết thHXEBương đột4d6MfasU nh4WriCc69iên 4WriCc69tái phát.

Tôi sững4WriCc69 người.

Thì rHXEBa HXEBtai h4d6MfasUọa HXEBnày hoàn 4d6MfasUtoàn HXEBdo haHXEBi HXEBchai rượu4WriCc69 trắn4WriCc69g gây4WriCc69 ra4d6MfasU. Ngh4d6MfasUĩ lại,HXEB mộHXEBt 4WriCc69người chư4WriCc69a baHXEBo giờHXEB uốn4WriCc69g rượu HXEB là 4WriCc69Thương Ngô4WriCc69 HXEBchắc cũHXEBng khôn4d6MfasUg ngờ4d6MfasU hậu4d6MfasU HXEBquả l4d6MfasUại ngh4WriCc69iêm trọn4WriCc69g đế4d6MfasUn vậy...

Nhưng 4WriCc69nếu 4d6MfasUkhông c4d6MfasUó tai 4d6MfasU họa này,4WriCc69 tôHXEBi mãi4WriCc69 mã4d6MfasUi chẳn4d6MfasUg 4d6MfasUbao giờ4d6MfasU b4WriCc69iết được,HXEB tr4d6MfasUên ngườiHXEB hắnHXEB cóHXEB mộ4d6MfasUt vếHXEBt thương.

- Thần4d6MfasU t4d6MfasUiên 4WriCc69vô cùnHXEBg lợi hại,4d6MfasU s4WriCc69ức mạnh4WriCc69 v4WriCc69ô s4WriCc69ong, saHXEBo có4d6MfasU thể4d6MfasU b4d6MfasUị thươHXEBng chứ?

- Là4WriCc69 thầnHXEB ti4WriCc69ên kHXEBhông cóHXEB nghĩa cáHXEBi 4WriCc69gì 4WriCc69cũng b4d6MfasUiết, k4d6MfasUhông sợ4WriCc69 b4d6MfasUất kỳ4WriCc69 đ4WriCc69iều gHXEBì 4d6MfasUvà cũngHXEB kh4d6MfasUông mạnhHXEB m4WriCc69ẽ nhHXEBư cHXEBhị nghĩ. 4WriCc69- 4WriCc69Ngưu Bô4d6MfasUn khẽ4d6MfasU th4WriCc69ở d4WriCc69ài, 4d6MfasUnói: HXEB- C4d6MfasUhị d4WriCc69âu HXEBà, có4WriCc69 mộ4WriCc69t s4WriCc69ố 4d6MfasUchuyện 4WriCc69anh ấy4d6MfasU khôn4d6MfasUg muốn tôi4WriCc69 4d6MfasUnói 4WriCc69với chị4WriCc69. TínhHXEB 4WriCc69khí c4d6MfasUủa a4d6MfasUnh ấ4WriCc69y, chịHXEB đ4WriCc69ã 4d6MfasUsống cùn4WriCc69g mộ4d6MfasUt thờHXEBi 4d6MfasUgian, chắc chị4WriCc69 cũngHXEB hiểu.

Tôi cườ4d6MfasUi, đáp:

- Ư4WriCc69ơng ng4WriCc69ạnh, kHXEBhó chịu.

Ngưu BônHXEB cười.

Suy n4WriCc69ghĩ 4WriCc69một 4WriCc69lát, t4WriCc69ôi lại hỏi:

- Nếu4WriCc69 n4WriCc69hư thần4WriCc69 HXEBtiên bị thươHXEBng, có4d6MfasU phải4WriCc69 cũng4WriCc69 gi4WriCc69ống nHXEBhư những4WriCc69 đạ4WriCc69i hi4d6MfasUệp t4d6MfasUrong phiHXEBm, các4d6MfasUh tốt4WriCc69 nhất4d6MfasU HXEBlà dùnHXEBg nội lực4WriCc69 tHXEBrị t4WriCc69hương đúng4d6MfasU không?

- Đ4d6MfasUiều 4WriCc69đó l4d6MfasUà đương nhiên.

- V4WriCc69ậy HXEBviệc đHXEBi v4WriCc69ề giữa 4d6MfasU chỗ n4WriCc69ày và4d6MfasU 4WriCc69núi H4WriCc69ổ G4d6MfasUầm, dùn4d6MfasUg nộHXEBi tứcHXEB 4WriCc69kết HXEBthành một4d6MfasU viênHXEB 4d6MfasUđơn dược4d6MfasU có4WriCc69 thể4WriCc69 giHXEBúp tôi khHXEBông sợHXEB lạnh,4WriCc69 kh4d6MfasUông sợHXEB n4d6MfasUóng, có4WriCc69 phảHXEBi 4WriCc69cũng cHXEBần 4WriCc69đến pHXEBháp lực4WriCc69 HXEBmới HXEBlàm được?

Ngưu BHXEBôn ch4d6MfasUậm rã4WriCc69i gật4WriCc69 đầu, ngừn4WriCc69g HXEBlại giHXEBây 4WriCc69lát, an4WriCc69h HXEBta 4d6MfasUnói tiếp:

- C4d6MfasUả vế4WriCc69t tícHXEBh kiHXEBa nữa.

Tôi s4WriCc69ờ tHXEBay lên4WriCc69 cổ.

Cứ co4d6MfasUi l4d6MfasUà tô4d6MfasUi đầ4WriCc69n độn4d6MfasU thì đ4WriCc69ến giờ4d6MfasU phútHXEB 4WriCc69này cũHXEBng đo4WriCc69án đượ4WriCc69c raHXEB, vế4d6MfasUt tí4WriCc69ch đó4d6MfasU c4WriCc69ơ bản4WriCc69 khô4WriCc69ng pHXEBhải là4d6MfasU dấu4d6MfasU ấHXEBn nụ h4WriCc69ôn gì.

Sao HXEBphải 4d6MfasUlàm những4d6MfasU điều nàHXEBy? 4WriCc69Tại 4d6MfasUsao cHXEBứ phảiHXEB tựHXEB 4d6MfasUtỏ 4d6MfasUra mHXEBạnh mẽ?4WriCc69 ĐHXEBúng là4d6MfasU đ4WriCc69ồ c4WriCc69on hổ4d6MfasU ngố4WriCc69c nghếch...