Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 21 - Phần 1

CHƯƠNG 21

Y tw5e3á WM4gyLHGtrưởng tronw5e3g pw5e3hòng mổ cảmw5e3 tw5e3hấy kh2NqsVXsAông WM4gyLHGkhí cWM4gyLHGa mWM4gyLHGổ hWM4gyLHGôm WM4gyLHGnay củ2NqsVXsAa kho2NqsVXsAa NgoạiWM4gyLHG TWM4gyLHGim m2NqsVXsAạch thậWM4gyLHGt k2NqsVXsAỳ qWM4gyLHGuặc. Tính 2NqsVXsA khí w5e3của Chủ2NqsVXsA nw5e3hiệm Phươn2NqsVXsAg, cảw5e3 việnWM4gyLHG WM4gyLHGnày aWM4gyLHGi cũng2NqsVXsA bi2NqsVXsAết, kỹ2NqsVXsA WM4gyLHGthuật giỏi,2NqsVXsA yêuw5e3 cầu2NqsVXsA caow5e3, mỗi lWM4gyLHGần 2NqsVXsAông đíchw5e3 w5e3thân cầmw5e3 w5e3dao 2NqsVXsAmổ, w5e3cả phòng2NqsVXsA p2NqsVXsAhẫu 2NqsVXsAthuật cứw5e3 như2NqsVXsA gặp2NqsVXsA phảiWM4gyLHG đWM4gyLHGại dị2NqsVXsAch, chỉ sợWM4gyLHG w5e3có chỗw5e3 nàw5e3o sơ2NqsVXsA sów5e3t, b2NqsVXsAị Chw5e3ủ n2NqsVXsAhiệm Pw5e3hương tw5e3úm đượWM4gyLHGc mắ2NqsVXsAng w5e3cho mộ2NqsVXsAt tWM4gyLHGrận t2NqsVXsAhì WM4gyLHGđến Giám đố2NqsVXsAc bWM4gyLHGệnh w5e3viện c2NqsVXsAũng khw5e3ông b2NqsVXsAênh n2NqsVXsAổi. V2NqsVXsAì thw5e3ế hôw5e3m w5e3nay cw5e3ô w5e3phải đ2NqsVXsAích tWM4gyLHGhân giám sáw5e3t cácWM4gyLHG w5e3y táWM4gyLHG chuWM4gyLHGẩn bịw5e3 trướcWM4gyLHG WM4gyLHGca mổ,w5e3 WM4gyLHGchờ đến2NqsVXsA 2NqsVXsAkhi bWM4gyLHGệnh n2NqsVXsAhân được2NqsVXsA đưa2NqsVXsA 2NqsVXsAvào phWM4gyLHGòng mổ,WM4gyLHG đèn chụw5e3p bậ2NqsVXsAt lênWM4gyLHG, báWM4gyLHGc s2NqsVXsAĩ gây2NqsVXsA m2NqsVXsAê đã2NqsVXsA bắtWM4gyLHG đầuWM4gyLHG chuẩWM4gyLHGn bịWM4gyLHG gâw5e3y mêWM4gyLHG, WM4gyLHGcô ch2NqsVXsAợt cảmw5e3 t2NqsVXsAhấy không w5e3khí càn2NqsVXsAg 2NqsVXsAkỳ w5e3quặc WM4gyLHGhơn nữa.

Những WM4gyLHGca pWM4gyLHGhẫu thw5e3uật của w5e3Chủ nWM4gyLHGhiệm Phươngw5e3 w5e3đa phần2NqsVXsA lw5e3à d2NqsVXsAo mộw5e3t WM4gyLHGê k2NqsVXsAíp cố2NqsVXsA đw5e3ịnh ph2NqsVXsAối hợp2NqsVXsA vớiWM4gyLHG nhWM4gyLHGau, bw5e3ác WM4gyLHGsĩ gây m2NqsVXsAê 2NqsVXsAlà 2NqsVXsAcộng sự2NqsVXsA lWM4gyLHGâu n2NqsVXsAăm, N2NqsVXsAhiếp w5e3Vũ WM4gyLHGThịnh th2NqsVXsAì vàow5e3 2NqsVXsAtheo bệnh2NqsVXsA nhâWM4gyLHGn, tw5e3hông thườngw5e3 trong c2NqsVXsAác c2NqsVXsAa WM4gyLHGmổ 2NqsVXsAcủa 2NqsVXsAChủ 2NqsVXsAnhiệm WM4gyLHGPhương, WM4gyLHGanh đềw5e3u lWM4gyLHGà ph2NqsVXsAụ mổ2NqsVXsA WM4gyLHGthứ nhất,2NqsVXsA WM4gyLHGnhưng h2NqsVXsAôm nay aWM4gyLHGnh chỉw5e3 đw5e3ứng m2NqsVXsAột 2NqsVXsAbên nhìWM4gyLHGn bw5e3ác sw5e3ĩ gâyw5e3 mê2NqsVXsA l2NqsVXsAàm việc.2NqsVXsA Điềuw5e3 w5e3đầu 2NqsVXsAtiên w5e3khiến w5e3y táw5e3 trưởng cảWM4gyLHGm w5e3thấy kw5e3ỳ qw5e3uặc chín2NqsVXsAh l2NqsVXsAà Nhi2NqsVXsAếp Vũw5e3 Thịnh,w5e3 hôw5e3m n2NqsVXsAay bá2NqsVXsAc 2NqsVXsAsĩ Nh2NqsVXsAiếp trôWM4gyLHGng rWM4gyLHGất 2NqsVXsAlo l2NqsVXsAắng, từ 2NqsVXsAlúc bw5e3ước vàow5e3 tớ2NqsVXsAi gWM4gyLHGiờ aWM4gyLHGnh WM4gyLHGchưa hề2NqsVXsA ngồi2NqsVXsA xuw5e3ốngĐiều 2NqsVXsAnày cũ2NqsVXsAng khôw5e3ng ców5e3 w5e3gì WM4gyLHGlạ, Chủ2NqsVXsA nhiệm PWM4gyLHGhương 2NqsVXsAcòn đứng2NqsVXsA kiaWM4gyLHG, ngoWM4gyLHGài b2NqsVXsAác sWM4gyLHGĩ w5e3gây mêWM4gyLHG rWM4gyLHGa, aWM4gyLHGi 2NqsVXsAdám cảWM4gyLHG gw5e3an ngw5e3ồi chw5e3ứ? Nhưng WM4gyLHGChủ nhw5e3iệm PhươnWM4gyLHGg hômWM4gyLHG WM4gyLHGnay cũngw5e3 kw5e3hông dẫnWM4gyLHG WM4gyLHGtheo hw5e3ọc 2NqsVXsAtrò nw5e3ào khw5e3ác củaWM4gyLHG mình vàWM4gyLHGo phụw5e3 mWM4gyLHGổ, mw5e3à d2NqsVXsAùng 2NqsVXsAhai báWM4gyLHGc sw5e3ĩ cóWM4gyLHG taw5e3y ngWM4gyLHGhề giỏiw5e3 nhấWM4gyLHGt troWM4gyLHGng 2NqsVXsAkhoa w5e3làm phw5e3ụ mổ,w5e3 y táWM4gyLHG trưởngWM4gyLHG thấy,WM4gyLHG đốiWM4gyLHG 2NqsVXsAvới w5e3Tứ chứnWM4gyLHGg FallWM4gyLHGot t2NqsVXsAhì độiw5e3 ng2NqsVXsAũ w5e3bác WM4gyLHGsĩ hôm2NqsVXsA 2NqsVXsAnay cw5e3ó vẻ2NqsVXsA w5e3hùng hậu quá.

Tuy độw5e3i ngũ2NqsVXsA hWM4gyLHGùng hậu w5e3nhưng WM4gyLHGChủ 2NqsVXsAnhiệm Phươngw5e3 đ2NqsVXsAã lWM4gyLHGàm rấ2NqsVXsAt tố2NqsVXsAt, 2NqsVXsAtừ 2NqsVXsAnhát dw5e3ao đầu2NqsVXsA tiêWM4gyLHGn ph2NqsVXsAân tácw5e3h cácWM4gyLHG cơ quw5e3an, đếw5e3n vWM4gyLHGá tâ2NqsVXsAm thấtw5e3, cuốiWM4gyLHG cù2NqsVXsAng l2NqsVXsAà khâu2NqsVXsA WM4gyLHGlại cw5e3ác mạchWM4gyLHG mWM4gyLHGáu, ônw5e3g đều2NqsVXsA 2NqsVXsAthực hi2NqsVXsAện rất w5e3chuẩn xáw5e3c, mộWM4gyLHGt loạt2NqsVXsA cWM4gyLHGác thaw5e3o tác2NqsVXsA thw5e3uần thụcw5e3 hoà2NqsVXsAn hảoWM4gyLHG đếnw5e3 w5e3mức WM4gyLHGcó th2NqsVXsAể quw5e3ay lại WM4gyLHG làm tàiw5e3 liw5e3ệu gw5e3iảng w5e3dạy cônw5e3g khaWM4gyLHGi, đây2NqsVXsA là2NqsVXsA w5e3kỹ thuw5e3ật m2NqsVXsAà ônw5e3g rèWM4gyLHGn đưWM4gyLHGợc w5e3sau hw5e3àng ch

c năw5e3m đứnw5e3g bà2NqsVXsAn mổ.WM4gyLHG 2NqsVXsAY tá trw5e3ưởng còn2NqsVXsA tưởw5e3ng Cw5e3hủ nhiệmw5e3 Phư2NqsVXsAơng đanWM4gyLHGg làWM4gyLHGm mw5e3ẫu, vì2NqsVXsA b2NqsVXsAác w5e3sĩ w5e3Nhiếp mw5e3à w5e3ông cw5e3ưng nhất đangWM4gyLHG WM4gyLHGđứng bên2NqsVXsA cw5e3ạnh q2NqsVXsAuan sWM4gyLHGát, tiếcw5e3 w5e3rằng hôw5e3m nWM4gyLHGay w5e3tâm tWM4gyLHGrạng bá2NqsVXsAc w5e3sĩ Nhi2NqsVXsAếp khôWM4gyLHGng được tốw5e3t, t2NqsVXsAừ w5e3lúc m2NqsVXsAở kh2NqsVXsAoang ngựWM4gyLHGc củ2NqsVXsAa bệnhWM4gyLHG nh2NqsVXsAân, a2NqsVXsAnh k2NqsVXsAhông dámw5e3 nWM4gyLHGhìn bệnhw5e3 nh2NqsVXsAân thêmWM4gyLHG một2NqsVXsA lần nà2NqsVXsAo w5e3nữa, mà2NqsVXsA chạ2NqsVXsAy lạWM4gyLHGi 2NqsVXsAphía b2NqsVXsAác sĩw5e3 WM4gyLHGgây mw5e3ê đw5e3ếm tầnWM4gyLHG s2NqsVXsAố máWM4gyLHGy thở.

Cô WM4gyLHGy táWM4gyLHG trw5e3ẻ 2NqsVXsAthì thw5e3ầm với yw5e3 táw5e3 trưởWM4gyLHGng: “2NqsVXsAHôm naWM4gyLHGy bá2NqsVXsAc w5e3sĩ WM4gyLHGNhiếp 2NqsVXsAsao thếw5e3 nhỉ?WM4gyLHG Chưa2NqsVXsA ăWM4gyLHGn sáw5e3ng nêw5e3n b2NqsVXsAị tụtWM4gyLHG huyWM4gyLHGết áp à?”

“Lắm chu2NqsVXsAyện!” WM4gyLHGY táWM4gyLHG trưởng mắWM4gyLHGng, 2NqsVXsAnhưng WM4gyLHGtrong w5e3lòng cũngw5e3 tw5e3hầm tw5e3hắc mắc,w5e3 bì2NqsVXsAnh thườw5e3ng WM4gyLHGChủ WM4gyLHGnhiệm PhWM4gyLHGương dẫn theow5e3 họw5e3c WM4gyLHGtrò màWM4gyLHG thấyw5e3 hw5e3ọc trWM4gyLHGò lw5e3ơ đễnhw5e3 nhw5e3ư vậyWM4gyLHG, chắWM4gyLHGc 2NqsVXsAchắn WM4gyLHGđã qua2NqsVXsAy lạw5e3i mắWM4gyLHGng c2NqsVXsAho mWM4gyLHGột trận tơw5e3i w5e3bời, nhưnw5e3g WM4gyLHGhôm naWM4gyLHGy 2NqsVXsAông 2NqsVXsArất tập2NqsVXsA trw5e3ung w5e3làm phẫuWM4gyLHG th2NqsVXsAuật, đếnw5e3 m2NqsVXsAức đ2NqsVXsAầu còn cw5e3hẳng ngẩ2NqsVXsAng lên,WM4gyLHG WM4gyLHGlàm nw5e3hư WM4gyLHGbác sWM4gyLHGĩ NhiếpWM4gyLHG khôn2NqsVXsAg hềWM4gyLHG w5e3có 2NqsVXsAmặt WM4gyLHGtrong p2NqsVXsAhòng m2NqsVXsAổ w5e3vậy. Chủ n2NqsVXsAhiệm kh2NqsVXsAông mắn2NqsVXsAg mw5e3ỏ a2NqsVXsAi, w5e3ca phẫuWM4gyLHG thuật2NqsVXsA nw5e3ày thật2NqsVXsA lw5e3à w5e3kỳ lạ,WM4gyLHG bWM4gyLHGình thường2NqsVXsA WM4gyLHGchỉ khi nào2NqsVXsA c2NqsVXsAa WM4gyLHGmổ rấ2NqsVXsAt khônw5e3g thu2NqsVXsAận lợi,2NqsVXsA 2NqsVXsAtình tw5e3rạng bệnhw5e3 nhâWM4gyLHGn v2NqsVXsAô cw5e3ùng nguWM4gyLHGy kịWM4gyLHGch, ChWM4gyLHGủ nhiệm PhWM4gyLHGương không2NqsVXsA 2NqsVXsAcó WM4gyLHGthời 2NqsVXsAgian nóWM4gyLHGi thìw5e3 mWM4gyLHGới khôn2NqsVXsAg mắng2NqsVXsA ngư2NqsVXsAời khác.w5e3 Nếw5e3u khôngw5e3 thì2NqsVXsA n2NqsVXsAào mắng trWM4gyLHGợ w5e3thủ, quWM4gyLHGát 2NqsVXsAy tá,2NqsVXsA rủaw5e3 dWM4gyLHGụng cụ,w5e3 cw5e3hê w5e3kim cWM4gyLHGong khw5e3ó 2NqsVXsAlàm, nóiWM4gyLHG chuw5e3ng phảWM4gyLHGi tìm raw5e3 2NqsVXsAlỗi gìw5e3 2NqsVXsAđó mắw5e3ng vw5e3ài câuWM4gyLHG, mớWM4gyLHGi w5e3có 2NqsVXsAthể 2NqsVXsAxem nh2NqsVXsAư một2NqsVXsA w5e3ca pWM4gyLHGhẫu WM4gyLHGthuật bìnWM4gyLHGh thường.

Đang phẫu2NqsVXsA tw5e3huật tw5e3hì huyết 2NqsVXsA áp bệ2NqsVXsAnh nhânw5e3 bỗnWM4gyLHGg nhiê2NqsVXsAn giảmw5e3 WM4gyLHGmạnh, bWM4gyLHGác sw5e3ĩ gâyw5e3 mêw5e3 2NqsVXsArất w5e3bình 2NqsVXsAtĩnh trước2NqsVXsA WM4gyLHGtình 2NqsVXsAhuống bất ngờw5e3 nWM4gyLHGày, WM4gyLHGlập tứcw5e3 w5e3thông 2NqsVXsAbáo chỉw5e3 w5e3số huyếw5e3t ápw5e3 cw5e3ho chủw5e3 n2NqsVXsAhiệm, WM4gyLHGvừa dứtWM4gyLHG lời2NqsVXsA w5e3đã thấy NhiWM4gyLHGếp 2NqsVXsAVũ WM4gyLHGThịnh qWM4gyLHGuay trWM4gyLHGở lại2NqsVXsA 2NqsVXsAbên bàw5e3n phWM4gyLHGẫu thuậWM4gyLHGt. Chủw5e3 nhiệmw5e3 2NqsVXsAPhương w5e3liếc anWM4gyLHGh nhưng kh2NqsVXsAông buw5e3ồn 2NqsVXsAđếm xỉa2NqsVXsA gì2NqsVXsA đến,w5e3 thươngw5e3 lư2NqsVXsAợng thẳw5e3ng vớWM4gyLHGi WM4gyLHGbác sĩw5e3 w5e3gây WM4gyLHGmê mấyWM4gyLHG cWM4gyLHGâu, quay saw5e3ng w5e3thấy Nhw5e3iếp WM4gyLHGVũ Thw5e3ịnh chaWM4gyLHGo đảoWM4gyLHG nhWM4gyLHGư muốnWM4gyLHG nw5e3gã, ChWM4gyLHGủ nhiệm2NqsVXsA Phươngw5e3 rốt2NqsVXsA cw5e3uộc cũng phátWM4gyLHG cáuw5e3: w5e3“Tránh san2NqsVXsAg mộtWM4gyLHG bw5e3ên! LượWM4gyLHGn quWM4gyLHGa lw5e3ượn lại2NqsVXsA, lởnw5e3 vở2NqsVXsAn là2NqsVXsAm tôWM4gyLHGi w5e3bực w5e3mình! Nếu khôngw5e3 thìw5e3 cúw5e3t 2NqsVXsAra n2NqsVXsAgoài w5e3cho tôi!”

Chủ nhiWM4gyLHGệm cuốiw5e3 2NqsVXsAcùng cũng w5e3mắng ngư2NqsVXsAời rồw5e3i, hơnw5e3 w5e3nữa lạWM4gyLHGi mắng2NqsVXsA Nhiếpw5e3 2NqsVXsAVũ Thịnh2NqsVXsA ngườiw5e3 màWM4gyLHG thường2NqsVXsA ng2NqsVXsAày 2NqsVXsAông thiên WM4gyLHGvị nh2NqsVXsAất, chứnw5e3g t2NqsVXsAỏ c2NqsVXsAa phẫWM4gyLHGu thuật2NqsVXsA nà2NqsVXsAy khw5e3ông WM4gyLHGcó vWM4gyLHGấn đWM4gyLHGề gw5e3ì lớw5e3n. Ph2NqsVXsAụ m2NqsVXsAổ thứw5e3 n2NqsVXsAhất và th2NqsVXsAứ haWM4gyLHGi t2NqsVXsAhở pw5e3hào w5e3nhẹ nhõ2NqsVXsAm, cảw5e3 phòngw5e3 phẫuWM4gyLHG WM4gyLHGthuật 2NqsVXsAđều w5e3như 2NqsVXsAtrút đưw5e3ợc gá2NqsVXsAnh nặw5e3ng. Bác WM4gyLHGsĩ 2NqsVXsANhiếp bị2NqsVXsA mắw5e3ng, rầw5e3u rWM4gyLHGĩ trán2NqsVXsAh 2NqsVXsAsang mộWM4gyLHGt bên,w5e3 nhưngw5e3 vẫw5e3n khôw5e3ng dámWM4gyLHG bWM4gyLHGỏ ra ngoài.2NqsVXsA MWM4gyLHGột lúcWM4gyLHG saWM4gyLHGu, huyếtWM4gyLHG 2NqsVXsAáp w5e3của bệnh2NqsVXsA nh2NqsVXsAân tănWM4gyLHGg t2NqsVXsArở lw5e3ại, tiw5e3ếp thWM4gyLHGeo đów5e3 w5e3ca m2NqsVXsAổ tiến hànhWM4gyLHG rất2NqsVXsA th2NqsVXsAuận lợi2NqsVXsA, w5e3Chủ nhiWM4gyLHGệm w5e3Phương hôw5e3m w5e3nay 2NqsVXsAđích th2NqsVXsAân lWM4gyLHGàm tấtWM4gyLHG WM4gyLHGcả 2NqsVXsAmọi việc,WM4gyLHG thậm ch2NqsVXsAí đếnWM4gyLHG WM4gyLHGcông đoạnWM4gyLHG WM4gyLHGkhâu vWM4gyLHGết w5e3mổ cuốiWM4gyLHG cùnWM4gyLHGg ông2NqsVXsA cũnWM4gyLHGg t2NqsVXsAự mì2NqsVXsAnh thực2NqsVXsA hiện,w5e3 khôn2NqsVXsAg đ2NqsVXsAể phụ tá2NqsVXsA động2NqsVXsA taw5e3y vàWM4gyLHGo. 2NqsVXsASau WM4gyLHGkhi khâuw5e3 2NqsVXsAxong, w5e3ông cứw5e3 ng2NqsVXsAắm nWM4gyLHGghía WM4gyLHGmãi, w5e3vẻ nhưWM4gyLHG r2NqsVXsAất hàWM4gyLHGi 2NqsVXsAlòng. Chỉ p2NqsVXsAhẫu thu2NqsVXsAật 2NqsVXsAbây giw5e3ờ đề2NqsVXsAu lw5e3à ch2NqsVXsAỉ tw5e3ự tiêu2NqsVXsA, w5e3vì thếWM4gyLHG ônw5e3g đãw5e3 lWM4gyLHGàm 2NqsVXsAmột cáWM4gyLHGi thắtWM4gyLHG chỉ tuyệWM4gyLHGt đẹp,WM4gyLHG đến2NqsVXsA nỗi2NqsVXsA WM4gyLHGdường như2NqsVXsA 2NqsVXsAbản WM4gyLHGthân cw5e3ũng rấw5e3t vừaWM4gyLHG ý,WM4gyLHG nw5e3gẩng đầuw5e3 2NqsVXsAlên gw5e3ọi Nhiếp WM4gyLHG Vũ 2NqsVXsAThịnh: “Xow5e3ng rồi!2NqsVXsA w5e3Tôi điWM4gyLHG rWM4gyLHGửa tw5e3ay đây.”

Chủ w5e3nhiệm Phươw5e3ng rửa tayWM4gyLHG xongWM4gyLHG, t2NqsVXsAháo 2NqsVXsAcặp kínhWM4gyLHG 2NqsVXsAra r2NqsVXsAửa w5e3mặt rw5e3ồi mWM4gyLHGới rWM4gyLHGa khWM4gyLHGỏi pw5e3hòng mổ.2NqsVXsA Bê2NqsVXsAn 2NqsVXsAngoài phòw5e3ng phẫu thuậw5e3t, ngưw5e3ời nWM4gyLHGhà bệnhw5e3 nhânWM4gyLHG w5e3đang 2NqsVXsAlo lắng2NqsVXsA chờ2NqsVXsA đợi,WM4gyLHG vừaWM4gyLHG 2NqsVXsAnghe tiw5e3ếng cửa2NqsVXsA p2NqsVXsAhòng bậw5e3t mở, tw5e3rông thấw5e3y 2NqsVXsAChủ nhiw5e3ệm Phươngw5e3 điw5e3 w5e3ra, cWM4gyLHGô WM4gyLHGta liWM4gyLHGền 2NqsVXsAvội vàn2NqsVXsAg đw5e3ứng dậy.

Ấn tượng2NqsVXsA cWM4gyLHGủa Chw5e3ủ WM4gyLHGnhiệm Phương vềWM4gyLHG ĐàmWM4gyLHG 2NqsVXsATĩnh w5e3rất tệWM4gyLHG, chw5e3o rằWM4gyLHGng côw5e3 cw5e3hính WM4gyLHGlà h2NqsVXsAồng nhaWM4gyLHGn họaWM4gyLHG t2NqsVXsAhủy WM4gyLHGtrong truyền tw5e3huyết, mộWM4gyLHGt 2NqsVXsAanh chàWM4gyLHGng ngow5e3an ng2NqsVXsAoãn biếtw5e3 vâ2NqsVXsAng lờw5e3i nw5e3hư Nhiếp2NqsVXsA w5e3Vũ ThịnWM4gyLHGh bịw5e3 côw5e3 WM4gyLHGta làm cw5e3ho w5e3ăn kw5e3hông ngow5e3n ngủWM4gyLHG k2NqsVXsAhông w5e3yên, w5e3đến gi2NqsVXsAờ vẫ2NqsVXsAn w5e3còn 2NqsVXsAphải WM4gyLHGtrông nw5e3om đứaw5e3 béw5e3 vWM4gyLHGô tộw5e3i tr2NqsVXsAong phòng hồiWM4gyLHG sứcw5e3. Bởiw5e3 thếw5e3 ôWM4gyLHGng đw5e3anh mặ2NqsVXsAt lại,2NqsVXsA w5e3không thè2NqsVXsAm nhì2NqsVXsAn Đ2NqsVXsAàm T2NqsVXsAĩnh, lúcw5e3 WM4gyLHGđi nw5e3gang qua w5e3cô cònw5e3 bu2NqsVXsAông mộtw5e3 câWM4gyLHGu “LầnWM4gyLHG nw5e3ày cô2NqsVXsA vừ2NqsVXsAa lòngWM4gyLHG WM4gyLHGrồi nhé!”

Đàm Tĩnh2NqsVXsA biếnw5e3 WM4gyLHGsắc, cô khôngWM4gyLHG thểWM4gyLHG hiểuw5e3 được2NqsVXsA 2NqsVXsAcâu n2NqsVXsAói nàWM4gyLHGy củaWM4gyLHG bác2NqsVXsA s2NqsVXsAĩ mổ2NqsVXsA chínw5e3h ców5e3 2NqsVXsAý gì2NqsVXsA. Cô2NqsVXsA vốn2NqsVXsA đã2NqsVXsA vw5e3ô c2NqsVXsAùng căng th2NqsVXsAẳng, WM4gyLHGNhiếp Vũw5e3 Tw5e3hịnh bưw5e3ớc vWM4gyLHGào pWM4gyLHGhòng pWM4gyLHGhẫu thuật2NqsVXsA đến2NqsVXsA giờ2NqsVXsA 2NqsVXsAvẫn w5e3chưa 2NqsVXsAthấy ra, WM4gyLHGgiờ bácw5e3 sĩw5e3 mổ2NqsVXsA chínWM4gyLHGh vWM4gyLHGừa r2NqsVXsAa liWM4gyLHGền lạnh2NqsVXsA tw5e3anh w5e3buông mw5e3ột c2NqsVXsAâu n2NqsVXsAhư 2NqsVXsAvậy khiếnw5e3 cảw5e3 người c2NqsVXsAô mềm2NqsVXsA 2NqsVXsAnhũn, suýWM4gyLHGt chú2NqsVXsAt nữaWM4gyLHG ngấ2NqsVXsAt xỉu,w5e3 w5e3may có2NqsVXsA TônWM4gyLHG ChíWM4gyLHG QuâWM4gyLHGn kịp2NqsVXsA đỡ2NqsVXsA l2NqsVXsAấy, w5e3dìu côWM4gyLHG ngồi x2NqsVXsAuống ghWM4gyLHGế. WM4gyLHGCô hw5e3oa hếtWM4gyLHG cảWM4gyLHG mắt,2NqsVXsA mộtw5e3 hồiw5e3 lâu2NqsVXsA saw5e3u mới2NqsVXsA địWM4gyLHGnh 2NqsVXsAthần WM4gyLHGnói: “Gọiw5e3 điệnWM4gyLHG cho Nhiếpw5e3 V2NqsVXsAũ Thịn2NqsVXsAh, hỏWM4gyLHGi an2NqsVXsAh t2NqsVXsAa WM4gyLHGrút cWM4gyLHGục cWM4gyLHGa phẫu2NqsVXsA thuậtWM4gyLHG thếw5e3 nàoWM4gyLHG rồi?”

Nhiếp 2NqsVXsAVũ Thịnhw5e3 tw5e3hu xếWM4gyLHGp ổWM4gyLHGn thoả c2NqsVXsAho WM4gyLHGTôn w5e3Bình xongWM4gyLHG, WM4gyLHGvừa w5e3ra đếWM4gyLHGn cửWM4gyLHGa phWM4gyLHGòng WM4gyLHGmổ, nWM4gyLHGhìn qWM4gyLHGua cửaWM4gyLHG kính,2NqsVXsA lWM4gyLHGiền bắw5e3t gặp Đàmw5e3 w5e3Tĩnh gầw5e3n như2NqsVXsA WM4gyLHGngã v2NqsVXsAào lòw5e3ng Tôw5e3n w5e3Chí Quân.2NqsVXsA Phải2NqsVXsA thừw5e3a nhận2NqsVXsA WM4gyLHGrằng, a2NqsVXsAnh WM4gyLHGvẫn thấWM4gyLHGy lòng chuw5e3a w5e3xót, WM4gyLHGcó 2NqsVXsAlẽ duy2NqsVXsAên pWM4gyLHGhận giWM4gyLHGữa an2NqsVXsAh vàw5e3 WM4gyLHGĐàm Tĩw5e3nh đến2NqsVXsA 2NqsVXsAđây tWM4gyLHGhực sự2NqsVXsA đ2NqsVXsAã h2NqsVXsAết rồi. C2NqsVXsAhuyện đến2NqsVXsA WM4gyLHGnước nWM4gyLHGày, kh2NqsVXsAông cWM4gyLHGam WM4gyLHGtâm WM4gyLHGthì cũ2NqsVXsAng cóWM4gyLHG WM4gyLHGích gìWM4gyLHG? TWM4gyLHGình yêu2NqsVXsA troWM4gyLHGng WM4gyLHGsáng đơn thu2NqsVXsAần thời2NqsVXsA niêWM4gyLHGn thiếuWM4gyLHG đã2NqsVXsA n2NqsVXsAhư một2NqsVXsA giấcWM4gyLHG mơ,2NqsVXsA cw5e3òn lạiWM4gyLHG cw5e3hỉ WM4gyLHGlà oáw5e3n h2NqsVXsAận w5e3mà thôi.

Anh đw5e3ẩy cửw5e3a bước2NqsVXsA 2NqsVXsAra, thấy Đàm2NqsVXsA T2NqsVXsAĩnh vẫnw5e3 đanw5e3g lúWM4gyLHGi húiWM4gyLHG WM4gyLHGtìm đ2NqsVXsAiện thw5e3oại, b2NqsVXsAiết c2NqsVXsAô ấ2NqsVXsAy địw5e3nh gọi2NqsVXsA w5e3cho w5e3mình, bènWM4gyLHG nói: “Khô2NqsVXsAng cWM4gyLHGần gw5e3ọi nWM4gyLHGữa, 2NqsVXsAtôi 2NqsVXsAra đây2NqsVXsA rồi.”

Trông tWM4gyLHGhấy 2NqsVXsAánh mắt2NqsVXsA đầyWM4gyLHG mong mw5e3ỏi c2NqsVXsAủa Đàm2NqsVXsA TĩWM4gyLHGnh, anw5e3h nw5e3ói: “2NqsVXsAPhẫu thuật2NqsVXsA kếtw5e3 thúcWM4gyLHG rồw5e3i, rất2NqsVXsA thànhw5e3 công.”

Đàm T2NqsVXsAĩnh n2NqsVXsAgẩn người2NqsVXsA mất WM4gyLHGvài WM4gyLHGgiây, rồ2NqsVXsAi đứWM4gyLHGng phw5e3ắt 2NqsVXsAdậy nw5e3hưng WM4gyLHGcô khôngw5e3 WM4gyLHGbước nổiw5e3 vàow5e3 phòWM4gyLHGng phw5e3ẫu thuật,WM4gyLHG chỉ 2NqsVXsAbiết 2NqsVXsAnhìn Nhiế2NqsVXsAp w5e3Vũ Thịn2NqsVXsAh đầyw5e3 w5e3van xiWM4gyLHGn, 2NqsVXsANhiếp WM4gyLHGVũ Thịnhw5e3 cảmw5e3 thấ2NqsVXsAy ánhWM4gyLHG w5e3mắt 2NqsVXsAcô nWM4gyLHGhư sáp w5e3nến nóWM4gyLHGng bỏngWM4gyLHG, thi2NqsVXsAêu đốt2NqsVXsA t2NqsVXsArái ti2NqsVXsAm anw5e3h đ2NqsVXsAau buốt,2NqsVXsA a2NqsVXsAnh vôWM4gyLHG thứw5e3c 2NqsVXsAtránh ánWM4gyLHGh mắt2NqsVXsA WM4gyLHGcủa cô, nóiw5e3: “BìWM4gyLHGnh WM4gyLHGBình đang2NqsVXsA ởw5e3 tro2NqsVXsAng phòWM4gyLHGng h2NqsVXsAồi sức2NqsVXsA, phải2NqsVXsA the2NqsVXsAo dWM4gyLHGõi w5e3một đw5e3ã, nếWM4gyLHGu kWM4gyLHGhông có 2NqsVXsAgì bấWM4gyLHGt thường2NqsVXsA cw5e3ó WM4gyLHGthể đw5e3ưa vw5e3ề pWM4gyLHGhòng bệnh.”

“Tôi WM4gyLHGcó thWM4gyLHGể vàow5e3 tw5e3hăm nó không?”

“Vẫn chư2NqsVXsAa được.”WM4gyLHG Anh đáp,w5e3 khw5e3ông kìw5e3m 2NqsVXsAđược v2NqsVXsAẫn d2NqsVXsAùng giọngw5e3 WM4gyLHGan ủ2NqsVXsAi, “w5e3Tôi sẽw5e3 vào2NqsVXsA vớWM4gyLHGi WM4gyLHGnó ngayWM4gyLHG, cw5e3ô w5e3cứ yên tâm.”

Đàm Tĩn2NqsVXsAh cúiw5e3 đWM4gyLHGầu, dù 2NqsVXsA không nhWM4gyLHGìn 2NqsVXsAnhưng Nh2NqsVXsAiếp Vũ2NqsVXsA T2NqsVXsAhịnh cWM4gyLHGũng biếtw5e3 cWM4gyLHGô đangWM4gyLHG kh2NqsVXsAóc. 2NqsVXsATôn w5e3Chí w5e3Quân đưWM4gyLHGa w5e3cho cô g2NqsVXsAói giấyw5e3 ăn,WM4gyLHG Nhw5e3iếp Vũ2NqsVXsA ThịWM4gyLHGnh cả2NqsVXsAm thấyw5e3 tâw5e3m tWM4gyLHGrạng đWM4gyLHGầy ph2NqsVXsAức 2NqsVXsAtạp, bw5e3èn qu2NqsVXsAay ngườWM4gyLHGi trở lại2NqsVXsA w5e3phòng hồi2NqsVXsA sức.

Bác sĩw5e3 gâyWM4gyLHG mê2NqsVXsA vẫnw5e3 chưa2NqsVXsA đi, thấ2NqsVXsAy aw5e3nh vàow5e3 WM4gyLHGbèn ch2NqsVXsAào rồiWM4gyLHG hỏi:2NqsVXsA “Đứw5e3a trẻ2NqsVXsA nàw5e3y co2NqsVXsAn nhw5e3à a2NqsVXsAi thế?”

Nhiếp WM4gyLHGVũ 2NqsVXsAThịnh khựn2NqsVXsAg lại,WM4gyLHG hỏi: “SWM4gyLHGao thế2NqsVXsA ạ?”

“Ui t2NqsVXsArời ơi,WM4gyLHG tw5e3ôi lw5e3àm việc vớ2NqsVXsAi ChWM4gyLHGủ nh2NqsVXsAiệm Phươnw5e3g WM4gyLHGmười m2NqsVXsAấy nă2NqsVXsAm WM4gyLHGrồi, WM4gyLHGchưa t2NqsVXsAừng thấWM4gyLHGy ôngw5e3 ấyw5e3 nhưWM4gyLHG hô2NqsVXsAm nayWM4gyLHG, cứ nhưWM4gyLHG cWM4gyLHGon nhWM4gyLHGà w5e3mình đa2NqsVXsAng WM4gyLHGnằm trênWM4gyLHG w5e3bàn ph2NqsVXsAẫu thuWM4gyLHGật vậy.”

Nhiếp V2NqsVXsAũ ThịnhWM4gyLHG tw5e3hấy lòng w5e3chua xWM4gyLHGót, WM4gyLHGvội đá2NqsVXsAp: “Đw5e3ây là…2NqsVXsA họWM4gyLHG hàng…w5e3 hw5e3ọ 2NqsVXsAhàng của2NqsVXsA cháu.”

“Thảo WM4gyLHGnào! Đún2NqsVXsAg l2NqsVXsAà chủ nhiệm2NqsVXsA cw5e3ủa cw5e3ác an2NqsVXsAh coWM4gyLHGi WM4gyLHGanh nw5e3hư cWM4gyLHGon đ2NqsVXsAẻ, tôi2NqsVXsA w5e3cứ bw5e3ảo sWM4gyLHGao hômWM4gyLHG na2NqsVXsAy a2NqsVXsAnh w5e3đứng trong 2NqsVXsA phòng phẫ2NqsVXsAu 2NqsVXsAthuật màWM4gyLHG lạiWM4gyLHG WM4gyLHGkhông WM4gyLHGlàm gìWM4gyLHG. À,w5e3 WM4gyLHGđúng rồi2NqsVXsA, ch2NqsVXsAương trìWM4gyLHGnh CWM4gyLHGM ấyWM4gyLHG WM4gyLHGrút cục w5e3là thế2NqsVXsA 2NqsVXsAnào đấy?w5e3 Chw5e3ủ 2NqsVXsAnhiệm củaw5e3 cáw5e3c aw5e3nh bấtWM4gyLHG cWM4gyLHGhấp áw5e3p lự2NqsVXsAc WM4gyLHGcủa việWM4gyLHGn trưởWM4gyLHGng kéoWM4gyLHG về đây,WM4gyLHG bá2NqsVXsAc bỏWM4gyLHG rWM4gyLHGất nhiềuWM4gyLHG ý2NqsVXsA WM4gyLHGkiến cWM4gyLHGủa m2NqsVXsAọi ngw5e3ười, tw5e3hế s2NqsVXsAao giờWM4gyLHG vẫ2NqsVXsAn c2NqsVXsAhưa khởWM4gyLHGi độngWM4gyLHG vậy?”

Nhiếp V2NqsVXsAũ Thịw5e3nh thầm ng2NqsVXsAhĩ c2NqsVXsAhuyện WM4gyLHGnày chíWM4gyLHGnh lw5e3à d2NqsVXsAo mìnWM4gyLHGh lWM4gyLHGàm lWM4gyLHGỡ dw5e3ở. A2NqsVXsAnh áWM4gyLHGy náw5e3y nóWM4gyLHGi: “Chủw5e3 nWM4gyLHGhiệm đ2NqsVXsAã giao 2NqsVXsA cho cháWM4gyLHGu rồi,WM4gyLHG c2NqsVXsAhỉ cầnWM4gyLHG tìWM4gyLHGm đWM4gyLHGược b2NqsVXsAệnh w5e3nhân thích2NqsVXsA hợp2NqsVXsA sẽWM4gyLHG lậpWM4gyLHG tw5e3ức tw5e3iến w5e3hành w5e3ca đầu tiên.”

“Làm tWM4gyLHGốt là2NqsVXsA tạo2NqsVXsA phúc 2NqsVXsA cho dâw5e3n đấy.”w5e3 2NqsVXsABác sWM4gyLHGĩ 2NqsVXsAgây mw5e3ê nóWM4gyLHGi đùa,”w5e3 BaWM4gyLHGo nhiWM4gyLHGêu w5e3bệnh nhân2NqsVXsA cònw5e3 đang2NqsVXsA đỏ2NqsVXsA mắtWM4gyLHG c2NqsVXsAhờ kia WM4gyLHGkìa, w5e3anh WM4gyLHGxem w5e3hỗ trợw5e3 chw5e3o bệnhw5e3 ti2NqsVXsAm bẩmw5e3 sw5e3inh cWM4gyLHGủa chínWM4gyLHGh phủ,WM4gyLHG hộw5e3 khẩw5e3u n2NqsVXsAông 2NqsVXsAthôn có 2NqsVXsA thể được2NqsVXsA h2NqsVXsAưởng tWM4gyLHGrợ cấWM4gyLHGp, bảoWM4gyLHG hi2NqsVXsAểm tw5e3hất ng2NqsVXsAhiệp WM4gyLHGở thànw5e3h pWM4gyLHGhố cw5e3ó w5e3thể đượWM4gyLHGc hw5e3ưởng trợ cw5e3ấp, w5e3đây kh2NqsVXsAông phảiw5e3 h2NqsVXsAộ kw5e3hẩu 2NqsVXsAnông thôn2NqsVXsA, w5e3cũng chw5e3ẳng phả2NqsVXsAi WM4gyLHGthất nghWM4gyLHGiệp w5e3ở t2NqsVXsAhành phố, w5e3 tự n2NqsVXsAhiên mắw5e3c WM4gyLHGphải că2NqsVXsAn bệnw5e3h nặ2NqsVXsAng nWM4gyLHGhư thếWM4gyLHG này,WM4gyLHG 2NqsVXsAkhông cóWM4gyLHG tiềnWM4gyLHG WM4gyLHGmà 2NqsVXsAchữa, bằn2NqsVXsAg mọw5e3i cách p2NqsVXsAhải xoWM4gyLHGay đượcWM4gyLHG hơWM4gyLHGn mWM4gyLHGười vạn2NqsVXsA tw5e3ệ, cònWM4gyLHG w5e3không biếtw5e3 w5e3có WM4gyLHGbà coWM4gyLHGn họ2NqsVXsA hàngw5e3 WM4gyLHGnào chịu w5e3cho WM4gyLHGvay w5e3không, thậWM4gyLHGt 2NqsVXsAlà ác2NqsVXsA nw5e3ghiệt quWM4gyLHGá mà…”2NqsVXsA w5e3Ông nWM4gyLHGhìn WM4gyLHGbé Tôw5e3n Bì2NqsVXsAnh đan2NqsVXsAg nằ2NqsVXsAm trên w5e3giường đẩy,2NqsVXsA “ĐượcWM4gyLHG rồiw5e3 đấy,w5e3 w5e3xem w5e3ra tìnhWM4gyLHG w5e3hình khá2NqsVXsA kw5e3hả quw5e3an, táw5e3m p2NqsVXsAhần khôw5e3ng phải đưaw5e3 s2NqsVXsAang phWM4gyLHGòng ch2NqsVXsAăm sóWM4gyLHGc w5e3đặc biệt,2NqsVXsA aw5e3nh trựw5e3c ở2NqsVXsA đw5e3ây, tw5e3ôi điw5e3 thWM4gyLHGay đWM4gyLHGồ đã.”

Khi TôWM4gyLHGn WM4gyLHGBình tỉn2NqsVXsAh dWM4gyLHGậy, người đầuw5e3 tWM4gyLHGiên cậuWM4gyLHG nhWM4gyLHGìn thấyWM4gyLHG làw5e3 ĐàmWM4gyLHG TĩnhWM4gyLHG. Tu2NqsVXsAy đề2NqsVXsA phò2NqsVXsAng lâWM4gyLHGy nhiễw5e3m, ĐWM4gyLHGàm Tĩ2NqsVXsAnh ph2NqsVXsAải mặc ch2NqsVXsAiếc áWM4gyLHGo choàWM4gyLHGng kw5e3hử tWM4gyLHGrùng rộw5e3ng thWM4gyLHGùng thình,WM4gyLHG còw5e3n đeWM4gyLHGo k2NqsVXsAhẩu trw5e3ang, đw5e3ội mũ, nhưng2NqsVXsA cWM4gyLHGhỉ nhìnw5e3 án2NqsVXsAh mắtWM4gyLHG qWM4gyLHGuen thuộc,w5e3 T2NqsVXsAôn Bìnw5e3h liề2NqsVXsAn nhậnWM4gyLHG nw5e3gay w5e3ra w5e3mẹ. CâWM4gyLHGu đầu2NqsVXsA tiên cậuWM4gyLHG bw5e3é hỏiw5e3 2NqsVXsAlà: “w5e3Mẹ, sWM4gyLHGao mẹ

Đàm Tw5e3ĩnh vốWM4gyLHGn đãWM4gyLHG nín k2NqsVXsAhóc nWM4gyLHGhưng n2NqsVXsAghe co2NqsVXsAn nó2NqsVXsAi câ2NqsVXsAu ấy,2NqsVXsA c2NqsVXsAô s2NqsVXsAuýt n2NqsVXsAữa lại2NqsVXsA 2NqsVXsArơi nước2NqsVXsA mắtWM4gyLHG. SắWM4gyLHGp tWM4gyLHGới giờ2NqsVXsA WM4gyLHGtan WM4gyLHGsở, Chủ nhi2NqsVXsAệm PhưWM4gyLHGơng lại2NqsVXsA tự2NqsVXsA mìnw5e3h điWM4gyLHG kw5e3iểm t2NqsVXsAra mộWM4gyLHGt lượt,WM4gyLHG lầ2NqsVXsAn nw5e3ày ônWM4gyLHGg 2NqsVXsAdẫn tWM4gyLHGheo họcw5e3 trò củaWM4gyLHG mình,w5e3 tấ2NqsVXsAt WM4gyLHGcả đWM4gyLHGều m2NqsVXsAặc áow5e3 blou2NqsVXsAse t2NqsVXsArắng, đầw5e3y w5e3tác p2NqsVXsAhong công2NqsVXsA vWM4gyLHGiệc, đứngw5e3 tr2NqsVXsAong phòng bệnh,WM4gyLHG 2NqsVXsAnói một2NqsVXsA lượtw5e3 nhữw5e3ng đ2NqsVXsAiều cầnWM4gyLHG chw5e3ú ýWM4gyLHG saw5e3u phẫuWM4gyLHG thw5e3uật. Mấ2NqsVXsAy WM4gyLHGvị t2NqsVXsAiến sĩWM4gyLHG mải mw5e3iết ghWM4gyLHGi chWM4gyLHGép, Tiểuw5e3 WM4gyLHGMẫn w5e3còn ngw5e3hịch ngợmw5e3 2NqsVXsAlàm mặtWM4gyLHG xấuw5e3 chọcWM4gyLHG NhWM4gyLHGiếp V2NqsVXsAũ ThịnWM4gyLHGh. ĐợiWM4gyLHG C2NqsVXsAhủ nhiệm Ph2NqsVXsAương điWM4gyLHG WM4gyLHGra rồi2NqsVXsA, w5e3anh mớw5e3i khoá2NqsVXsAc v2NqsVXsAai Nhiế2NqsVXsAp 2NqsVXsAVũ Thịnh2NqsVXsA, trêuWM4gyLHG c2NqsVXsAhọc: “SWM4gyLHGư huynh,2NqsVXsA nghe nów5e3i hôm2NqsVXsA WM4gyLHGnay tr2NqsVXsAong phòn2NqsVXsAg phWM4gyLHGẫu thuậWM4gyLHGt anWM4gyLHGh b2NqsVXsAị lãw5e3o WM4gyLHGyêu mWM4gyLHGắng hả?”

“Làm g2NqsVXsAì cw5e3ó, ew5e3m 2NqsVXsAnghe ai nóWM4gyLHGi thế?”

“Ái dà,w5e3 N2NqsVXsAhiếp sw5e3ư w5e3huynh à, n2NqsVXsAgày nàoWM4gyLHG lãoWM4gyLHG yê2NqsVXsAu w5e3chẳng mắng2NqsVXsA WM4gyLHGbọn e2NqsVXsAm 2NqsVXsAvài lượWM4gyLHGt, cóWM4gyLHG phw5e3ải w5e3là c2NqsVXsAhuyện gìWM4gyLHG mw5e3ất mặt đâu,WM4gyLHG w5e3sao aw5e3nh k2NqsVXsAhông chịuWM4gyLHG thừaw5e3 nhw5e3ận 2NqsVXsAnhỉ? N2NqsVXsAhưng đêmWM4gyLHG maWM4gyLHGi lãow5e3 yêuWM4gyLHG ph2NqsVXsAân côw5e3ng 2NqsVXsAem trực ban2NqsVXsA 2NqsVXsAthay 2NqsVXsAanh, nóiw5e3 nw5e3hà aw5e3nh cw5e3ó vw5e3iệc, aWM4gyLHGnh WM4gyLHGnói WM4gyLHGđi, WM4gyLHGanh p2NqsVXsAhải cảw5e3m WM4gyLHGơn WM4gyLHGem thWM4gyLHGế nw5e3ào đây nhỉ?”

Nhiếp V2NqsVXsAũ ThịnWM4gyLHGh WM4gyLHGvô cùng cảm2NqsVXsA kíchWM4gyLHG trưWM4gyLHGớc 2NqsVXsAsự q2NqsVXsAuan tâ2NqsVXsAm cw5e3ủa w5e3Chủ nhi2NqsVXsAệm Phương,2NqsVXsA a2NqsVXsAnh địnhWM4gyLHG bWM4gyLHGuổi tốw5e3i 2NqsVXsAqua WM4gyLHGviện tw5e3úc trực b2NqsVXsAên gi2NqsVXsAường w5e3bệnh, chămw5e3 sWM4gyLHGóc b2NqsVXsAé WM4gyLHGTôn WM4gyLHGBình nhiề2NqsVXsAu hơWM4gyLHGn mộtw5e3 chúWM4gyLHGt, khônw5e3g ngờw5e3 w5e3chi tiết nhỏ2NqsVXsA nhw5e3ặt này2NqsVXsA chủw5e3 nWM4gyLHGhiệm w5e3cũng đãWM4gyLHG nghĩ2NqsVXsA c2NqsVXsAhu WM4gyLHGđáo cảw5e3 rồi.

Anh đáp:WM4gyLHG 2NqsVXsA“Vậy w5e3anh mờiWM4gyLHG em ăWM4gyLHGn cơmw5e3 nhé.”

Tiểu w5e3Mẫn lắw5e3c đầu2NqsVXsA quầy quậy2NqsVXsA: “ÔWM4gyLHGi nWM4gyLHGo noWM4gyLHG! MờiWM4gyLHG 2NqsVXsAăn cơmWM4gyLHG thw5e3ì dễw5e3 cWM4gyLHGho WM4gyLHGanh qw5e3uá. WM4gyLHGAnh mời2NqsVXsA eWM4gyLHGm 2NqsVXsAăn cơm2NqsVXsA cũng2NqsVXsA được, nhưngw5e3 e2NqsVXsAm phảiw5e3 dẫn2NqsVXsA 2NqsVXsAtheo bạw5e3n gWM4gyLHGái 2NqsVXsAem nữa!”

Bạn gWM4gyLHGái củ2NqsVXsAa TiWM4gyLHGểu Mẫn cũng2NqsVXsA họWM4gyLHGc WM4gyLHGY nhưnw5e3g học2NqsVXsA N2NqsVXsAha khoaWM4gyLHG, nw5e3ăm na2NqsVXsAy m2NqsVXsAới 2NqsVXsAlà thạWM4gyLHGc WM4gyLHGsĩ năw5e3m thWM4gyLHGứ 22NqsVXsA, đa2NqsVXsAng th2NqsVXsAực tập tạiWM4gyLHG b2NqsVXsAệnh việnw5e3 này.2NqsVXsA NhiếpWM4gyLHG Vw5e3ũ Thịnw5e3h nw5e3ói: “Đượw5e3c t2NqsVXsAhôi, ew5e3m g2NqsVXsAọi cảWM4gyLHG TiểuWM4gyLHG KỳWM4gyLHG đi2NqsVXsA, aw5e3nh mời haiWM4gyLHG đứaw5e3 ăn2NqsVXsA cơm.”

Tiểu MẫnWM4gyLHG cườ2NqsVXsAi w5e3gian xảo: “S2NqsVXsAư huyw5e3nh, 2NqsVXsAmời haWM4gyLHGi đứaw5e3 e2NqsVXsAm ănWM4gyLHG cơmw5e3 m2NqsVXsAà a2NqsVXsAnh đWM4gyLHGi WM4gyLHGmột mình,WM4gyLHG khô2NqsVXsAng ngượng2NqsVXsA 2NqsVXsAà? Khách2NqsVXsA cw5e3ó hai WM4gyLHGngười, cw5e3hủ cũnw5e3g phả2NqsVXsAi 2NqsVXsAcó hw5e3ai ngườiw5e3 cWM4gyLHGhứ! 2NqsVXsAAnh kêWM4gyLHGu bạWM4gyLHGn gWM4gyLHGái an2NqsVXsAh cù2NqsVXsAng w5e3đi, cWM4gyLHGho em vớiw5e3 2NqsVXsATiểu Kỳ2NqsVXsA w5e3diện kiến,2NqsVXsA đượcw5e3 không?”

Nhiếp Vw5e3ũ Tw5e3hịnh thw5e3oáng ngây người,w5e3 đáp:WM4gyLHG “Anh2NqsVXsA và2NqsVXsA w5e3cô ấw5e3y chiWM4gyLHGa tw5e3ay rồi.”

Tiểu MẫnWM4gyLHG kiw5e3nh 2NqsVXsAngạc: “Cái g2NqsVXsAì cw5e3ơ? S2NqsVXsAao lạ2NqsVXsAi thế?”

Nhiếp WM4gyLHGVũ TWM4gyLHGhịnh không WM4gyLHGnói gì2NqsVXsA, Tiểuw5e3 MWM4gyLHGẫn bâWM4gyLHGy gWM4gyLHGiờ w5e3mới nhw5e3ớ r2NqsVXsAa WM4gyLHGhọ 2NqsVXsAđang ở2NqsVXsA 2NqsVXsAtrong WM4gyLHGphòng bệnh,WM4gyLHG v2NqsVXsAẫn cWM4gyLHGòn bệnh nhânWM4gyLHG nằmWM4gyLHG k2NqsVXsAia, m2NqsVXsAình hỏi2NqsVXsA nhiWM4gyLHGều WM4gyLHGchuyện nhWM4gyLHGư vậw5e3y, quả2NqsVXsA w5e3là khôngWM4gyLHG w5e3nên. V2NqsVXsAì WM4gyLHGthế aw5e3nh vộ2NqsVXsAi im bặt,2NqsVXsA nWM4gyLHGhìn NWM4gyLHGhiếp Vw5e3ũ Thw5e3ịnh WM4gyLHGghi lời2NqsVXsA cănw5e3 dặn.WM4gyLHG Nhiếw5e3p Vw5e3ũ ThịnhWM4gyLHG w5e3ghi w5e3xong liền2NqsVXsA cùngw5e3 Tiểu 2NqsVXsAMẫn WM4gyLHGđi rw5e3a ngoài,w5e3 Đw5e3àm TĩnhWM4gyLHG tw5e3uy 2NqsVXsAở giaw5e3n tWM4gyLHGrong củWM4gyLHGa p2NqsVXsAhòng 2NqsVXsAbệnh, nhw5e3ưng vìw5e3 cửaw5e3 mởWM4gyLHG nên w5e3họ nóWM4gyLHGi gìWM4gyLHG cô2NqsVXsA đềWM4gyLHGu n2NqsVXsAghe rõWM4gyLHG tWM4gyLHGừng chữw5e3 một.

Lúc w5e3đầu cWM4gyLHGô ấw5e3y WM4gyLHGcũng chỉ WM4gyLHG nghe w5e3loáng WM4gyLHGthoáng, mãw5e3i đWM4gyLHGến khWM4gyLHGi Nhiếp2NqsVXsA VWM4gyLHGũ ThịnhWM4gyLHG nóWM4gyLHGi WM4gyLHGđã chiWM4gyLHGa WM4gyLHGtay vớ2NqsVXsAi bạn2NqsVXsA gái2NqsVXsA, côw5e3 mw5e3ới chợt như2NqsVXsA nhậWM4gyLHGn t2NqsVXsAh điw5e3ều gì.w5e3 w5e3Tính cáchw5e3 củaWM4gyLHG Nhiếpw5e3 VWM4gyLHGũ w5e3Thịnh cWM4gyLHGô hiWM4gyLHGểu rấWM4gyLHGt rõ,2NqsVXsA anh khôngw5e3 2NqsVXsAdễ WM4gyLHGdàng 2NqsVXsAqua lạiw5e3 vw5e3ới mộtWM4gyLHG ngườ2NqsVXsAi c2NqsVXsAon gw5e3ái, s2NqsVXsAau kWM4gyLHGhi quWM4gyLHGyết đw5e3ịnh yWM4gyLHGêu, lWM4gyLHGại c2NqsVXsAàng không tuỳWM4gyLHG tiệw5e3n nóiWM4gyLHG chWM4gyLHGia 2NqsVXsAtay. S2NqsVXsAao lạiw5e3 WM4gyLHGthế nhỉ2NqsVXsA? ChẳnWM4gyLHGg lẽWM4gyLHG vw5e3ì chuyện2NqsVXsA WM4gyLHGcủa TônWM4gyLHG Bình?

Bất kỳw5e3 ngườWM4gyLHGi c2NqsVXsAon gái WM4gyLHG nào cũ2NqsVXsAng khWM4gyLHGó 2NqsVXsAmà chấpWM4gyLHG nhận2NqsVXsA nổi2NqsVXsA việc2NqsVXsA bạWM4gyLHGn tWM4gyLHGrai mìn2NqsVXsAh t2NqsVXsAự dưnWM4gyLHGg WM4gyLHGcó mw5e3ột đứa2NqsVXsA WM4gyLHGcon riê2NqsVXsAng. Đàm 2NqsVXsATĩnh WM4gyLHGchợt thấyw5e3 á2NqsVXsAy náy.

Sau WM4gyLHGkhi w5e3trời t2NqsVXsAối, đáng lẽw5e3 đã2NqsVXsA hế2NqsVXsAt giw5e3ờ thă2NqsVXsAm bệnhWM4gyLHG, n2NqsVXsAhưng l2NqsVXsAà p2NqsVXsAhòng VI2NqsVXsAP nê2NqsVXsAn cWM4gyLHGũng t2NqsVXsAhoải m2NqsVXsAái h2NqsVXsAơn chút2NqsVXsA ít. Vưw5e3ơng VũWM4gyLHG LWM4gyLHGinh vàWM4gyLHG Lương2NqsVXsA NWM4gyLHGguyên w5e3An ngWM4gyLHGhe n2NqsVXsAói hôw5e3m WM4gyLHGnay 2NqsVXsATôn Bìn2NqsVXsAh làmWM4gyLHG pw5e3hẫu thuw5e3ật, vừa WM4gyLHGsáng sớmw5e3 đw5e3ã gọiWM4gyLHG đWM4gyLHGiện 2NqsVXsAhỏi thămw5e3, đếnWM4gyLHG tố2NqsVXsAi w5e3Vương VWM4gyLHGũ WM4gyLHGLinh lạiWM4gyLHG đếw5e3n tậnw5e3 bệnhWM4gyLHG 2NqsVXsAviện WM4gyLHGthăm Tôn Bìw5e3nh, cw5e3ô sợ2NqsVXsA 2NqsVXsAquá giw5e3ờ thăw5e3m bw5e3ệnh báw5e3c sĩw5e3 khôngw5e3 ch2NqsVXsAo vàow5e3, 2NqsVXsAnên đếnWM4gyLHG dướiWM4gyLHG ch2NqsVXsAân lầu liềnw5e3 w5e3gọi điệWM4gyLHGn cw5e3ho ĐàmWM4gyLHG TĩnhWM4gyLHG, ĐàmWM4gyLHG Tĩnhw5e3 w5e3bèn bảWM4gyLHGo WM4gyLHGTôn Ch2NqsVXsAí Quw5e3ân xuốn2NqsVXsAg đónWM4gyLHG cô.

Đã mấy2NqsVXsA ngàyWM4gyLHG kh2NqsVXsAông gặp,w5e3 Vương WM4gyLHGVũ Linw5e3h vừw5e3a tWM4gyLHGhấy Đàm2NqsVXsA WM4gyLHGTĩnh liWM4gyLHGền tWM4gyLHGay bắtWM4gyLHG mặtWM4gyLHG mừng2NqsVXsA. C2NqsVXsAô WM4gyLHGcầm th2NqsVXsAeo mộtWM4gyLHG hw5e3ộp lớnWM4gyLHG đựng đầyw5e3 WM4gyLHGcác loạiw5e3 bánWM4gyLHGh w5e3ngọt, n2NqsVXsAói: WM4gyLHG“Hai hôw5e3m nWM4gyLHGay cửw5e3a tiệm2NqsVXsA 2NqsVXsAcủa w5e3chúng mì2NqsVXsAnh vừaw5e3 khai trươ2NqsVXsAng, đắtw5e3 hàng2NqsVXsA lắm2NqsVXsA, kháw5e3ch hàWM4gyLHGng 2NqsVXsAai WM4gyLHGcũng k2NqsVXsAhen bw5e3ánh WM4gyLHGngon, hWM4gyLHGôm na2NqsVXsAy tớWM4gyLHG chọn2NqsVXsA ri2NqsVXsAêng mấy cw5e3ái vWM4gyLHGừa WM4gyLHGra lòw5e3, đểWM4gyLHG nguộiWM4gyLHG rồWM4gyLHGi w5e3mang q2NqsVXsAua đây2NqsVXsA cWM4gyLHGho cậu2NqsVXsA vớiw5e3 Bìn2NqsVXsAh Bw5e3ình ăn.”

“Bình B2NqsVXsAình vẫ2NqsVXsAn chưw5e3a được ănWM4gyLHG cá2NqsVXsAi 2NqsVXsAgì cả.”w5e3 Đàm2NqsVXsA TĩnWM4gyLHGh 2NqsVXsAđỡ lấyw5e3 bánh2NqsVXsA, 2NqsVXsAnói đw5e3ầy 2NqsVXsAcảm kíc2NqsVXsAh “WM4gyLHGCảm w5e3ơn w5e3cậu w5e3nhiều lắm.”

“Ôi 2NqsVXsAdào, giw5e3ữa chúWM4gyLHGng mình cWM4gyLHGần 2NqsVXsAgì phảw5e3i 2NqsVXsAcảm ơnWM4gyLHG. Vốnw5e3 tớWM4gyLHG đị2NqsVXsAnh q2NqsVXsAua đâyw5e3 tw5e3ừ sá2NqsVXsAng cơw5e3, nhưngWM4gyLHG LưWM4gyLHGơng Ngw5e3uyên A2NqsVXsAn bảo w5e3tớ đừnWM4gyLHGg gWM4gyLHGây tWM4gyLHGhêm rắcWM4gyLHG rốWM4gyLHGi chWM4gyLHGo cậu,w5e3 cònWM4gyLHG nóWM4gyLHGi phònWM4gyLHGg 2NqsVXsAphẫu thu2NqsVXsAật khônw5e3g w5e3cho người WM4gyLHG ngoài vàow5e3, cWM4gyLHGũng w5e3không w5e3cho w5e3quá w5e3nhiều ngườiw5e3 đợi2NqsVXsA WM4gyLHGbên ngoàiw5e3. Tớw5e3 sWM4gyLHGốt rWM4gyLHGuột quá,2NqsVXsA nênWM4gyLHG đến chiềw5e3u pw5e3hải gọiWM4gyLHG chWM4gyLHGo w5e3cậu ngaWM4gyLHGy, ng2NqsVXsAhe WM4gyLHGcậu nóiWM4gyLHG phw5e3ẫu thuậtw5e3 đãWM4gyLHG w5e3xong, w5e3Bình BWM4gyLHGình cw5e3ũng tỉnh rồi,2NqsVXsA tớ2NqsVXsA liền2NqsVXsA vộw5e3i vWM4gyLHGàng w5e3qua thăm.”

Tôn BìnWM4gyLHGh 2NqsVXsAđã nw5e3gủ say,WM4gyLHG Đàm TĩnWM4gyLHGh w5e3mở WM4gyLHGcửa gi2NqsVXsAan w5e3trong phw5e3òng bWM4gyLHGệnh đw5e3ể Vươngw5e3 VũWM4gyLHG w5e3Linh tw5e3hăm bé2NqsVXsA mWM4gyLHGột cw5e3hút. Tw5e3hực ra vẫnWM4gyLHG còw5e3n cWM4gyLHGách 2NqsVXsAmột 2NqsVXsAcánh c2NqsVXsAửa kín2NqsVXsAh nw5e3ữa, bWM4gyLHGên giường2NqsVXsA bệnhWM4gyLHG w5e3toàn những2NqsVXsA w5e3máy WM4gyLHGmóc theo dõiw5e3, v2NqsVXsAì phòw5e3ng rấw5e3t r2NqsVXsAộng, 2NqsVXsAnên Tônw5e3 WM4gyLHGBình nằm2NqsVXsA t2NqsVXsArên WM4gyLHGgiường trôngWM4gyLHG w5e3lại cànWM4gyLHGg nhỏw5e3 2NqsVXsAbé hơn, nw5e3hìn rấtWM4gyLHG tộ2NqsVXsAi nghiệp.

Vương 2NqsVXsAVũ WM4gyLHGLinh sợWM4gyLHG lWM4gyLHGàm ồn khw5e3iến bw5e3é Tô2NqsVXsAn 2NqsVXsABình tỉnhWM4gyLHG g2NqsVXsAiấc nw5e3ên 2NqsVXsAchỉ nhw5e3ìn m2NqsVXsAột 2NqsVXsAlát rồiWM4gyLHG WM4gyLHGbảo ĐàWM4gyLHGm Tw5e3ĩnh đw5e3óng cửaw5e3 lại.

Tôn ChWM4gyLHGí Qw5e3uân rWM4gyLHGa cầu thangWM4gyLHG thWM4gyLHGoát hiểm2NqsVXsA hú2NqsVXsAt thuw5e3ốc, cả2NqsVXsA cw5e3ăn phò2NqsVXsAng rộngWM4gyLHG thênWM4gyLHGh thaWM4gyLHGng ngoàiWM4gyLHG bé2NqsVXsA TôWM4gyLHGn BìWM4gyLHGnh đang WM4gyLHGngủ, c2NqsVXsAhỉ WM4gyLHGcòn w5e3Đàm Tĩn2NqsVXsAh và2NqsVXsA WM4gyLHGVương Vw5e3ũ Linh2NqsVXsA. Vương2NqsVXsA V2NqsVXsAũ Li2NqsVXsAnh nhì2NqsVXsAn WM4gyLHGmột lượWM4gyLHGt căn phw5e3òng rồw5e3i h2NqsVXsAỏi: “2NqsVXsANằm phw5e3òng WM4gyLHGnày chắWM4gyLHGc tWM4gyLHGốn kémWM4gyLHG l2NqsVXsAắm phảiw5e3 không?”

Đàm 2NqsVXsATĩnh nów5e3i: “Tớ2NqsVXsA c2NqsVXsAũng không rõw5e3 WM4gyLHGnữa, c2NqsVXsAó ngườiw5e3 khá2NqsVXsAc lw5e3o chuWM4gyLHGyển phòngw5e3 gw5e3iúp mà.”

Vương Vũw5e3 L2NqsVXsAinh khôn2NqsVXsAg nWM4gyLHGhịn được w5e3liền hỏi:WM4gyLHG “Đà2NqsVXsAm Tĩnh,2NqsVXsA tớ2NqsVXsA đangw5e3 m2NqsVXsAuốn w5e3hỏi cw5e3ậu đWM4gyLHGây, cậ2NqsVXsAu 2NqsVXsAlấy đWM4gyLHGâu WM4gyLHGra tiềnWM4gyLHG w5e3làm phẫu thuật

Đàm w5e3Tĩnh 2NqsVXsAdo dựw5e3 một thoáng2NqsVXsA rw5e3ồi đá2NqsVXsAp: “2NqsVXsATớ đ2NqsVXsAi vay.”

“Cậu w5e3vay ai?”w5e3 Vươnw5e3g w5e3Vũ Linh sWM4gyLHGốt w5e3ruột, “WM4gyLHGĐàm TĩnWM4gyLHGh w5e3à, cậuw5e3 vốn2NqsVXsA w5e3là ng2NqsVXsAười thậ2NqsVXsAt tWM4gyLHGhà, đ2NqsVXsAừng WM4gyLHGđể w5e3mắc WM4gyLHGlừa người2NqsVXsA tw5e3a nhé. NgWM4gyLHGười tWM4gyLHGa cWM4gyLHGho cậuWM4gyLHG va2NqsVXsAy nhiềuWM4gyLHG tWM4gyLHGiền thế,w5e3 sWM4gyLHGau w5e3này cậWM4gyLHGu lấy2NqsVXsA gìWM4gyLHG màw5e3 trả?”

Đàm Tw5e3ĩnh v2NqsVXsAô cWM4gyLHGùng cảm kíw5e3ch tr2NqsVXsAước sựWM4gyLHG quaw5e3n tWM4gyLHGâm củaWM4gyLHG 2NqsVXsAban, bWM4gyLHGèn nw5e3ói: “CậWM4gyLHGu y2NqsVXsAên tWM4gyLHGâm w5e3đi, 2NqsVXsAtớ tWM4gyLHGự biếtWM4gyLHG WM4gyLHGcách w5e3lo liệu.”

“Không pWM4gyLHGhải cậuw5e3 va2NqsVXsAy Giám đốcWM4gyLHG ThịnhWM4gyLHG đấWM4gyLHGy chứ?w5e3 AWM4gyLHGnh 2NqsVXsAta d2NqsVXsAựa v2NqsVXsAào cáiw5e3 gì2NqsVXsA màw5e3 cWM4gyLHGho cậuw5e3 2NqsVXsAvay nhiề2NqsVXsAu tiền2NqsVXsA thế?”

“Không, tớw5e3 khônWM4gyLHGg vay aw5e3nh WM4gyLHGta, 2NqsVXsAtớ va2NqsVXsAy mộtWM4gyLHG người2NqsVXsA họ2NqsVXsA 2NqsVXsAhàng thôi.”

Vương w5e3Vũ Linw5e3h báWM4gyLHGn tín2NqsVXsA bán nghWM4gyLHGi: 2NqsVXsA“Cậu cònw5e3 ngườiw5e3 họw5e3 hàng2NqsVXsA gw5e3iàu ców5e3 thếw5e3 ưw5e3? Sw5e3ao trướ2NqsVXsAc khôWM4gyLHGng ngWM4gyLHGhe cậw5e3u nhắcWM4gyLHG đến baow5e3 giw5e3ờ thế?”

Đàm TĩWM4gyLHGnh gượnWM4gyLHGg c2NqsVXsAười, nói: “CũnWM4gyLHGg 2NqsVXsAkhông pWM4gyLHGhải lw5e3à họw5e3 hàn2NqsVXsAg cWM4gyLHGủa tớ,w5e3 lWM4gyLHGà họWM4gyLHG hw5e3àng củaw5e3 BìnWM4gyLHGh WM4gyLHGBình, WM4gyLHGvì Bìw5e3nh Bình w5e3nên ngưw5e3ời tw5e3a mớiw5e3 chị2NqsVXsAu w5e3cho tớWM4gyLHG vaw5e3y đấy.”

Vương Vw5e3ũ 2NqsVXsALinh ngw5e3hĩ lWM4gyLHGà 2NqsVXsAhọ hàng 2NqsVXsAbên Tônw5e3 2NqsVXsAChí Qu2NqsVXsAân, WM4gyLHGvì ĐàWM4gyLHGm WM4gyLHGTĩnh vố2NqsVXsAn WM4gyLHGđã chẳw5e3ng w5e3có mấyWM4gyLHG hWM4gyLHGọ hàng,w5e3 w5e3sau nà2NqsVXsAy l2NqsVXsAại đề2NqsVXsAu không cònw5e3 WM4gyLHGqua lại2NqsVXsA WM4gyLHGnữa. Cô2NqsVXsA nów5e3i: “Tônw5e3 Chí2NqsVXsA Quâ2NqsVXsAn cũnWM4gyLHGg thậ2NqsVXsAt w5e3là, cw5e3ó nw5e3gười 2NqsVXsAhọ hw5e3àng 2NqsVXsAgiỏi giang nhưw5e3 thếWM4gyLHG w5e3sao khô2NqsVXsAng nWM4gyLHGói sớWM4gyLHGm? ĐểWM4gyLHG cậu2NqsVXsA v2NqsVXsAì w5e3chuyện 2NqsVXsAchi phWM4gyLHGí pw5e3hẫu thuậ2NqsVXsAt mà2NqsVXsA phảiw5e3 lo lắw5e3ng ba2NqsVXsAo nhi2NqsVXsAêu WM4gyLHGnăm nay.”

Đàm Tĩn2NqsVXsAh đ2NqsVXsAổi chủWM4gyLHG đề: “Làm2NqsVXsA ăWM4gyLHGn 2NqsVXsAthế nàw5e3o? Saw5e3o Lươ2NqsVXsAng NgWM4gyLHGuyên WM4gyLHGAn khôngw5e3 đến?”

“Anh 2NqsVXsAấy cw5e3ũng 2NqsVXsAmuốn đếnw5e3 lắWM4gyLHGm, nhưng WM4gyLHGmới WM4gyLHGkhai trư2NqsVXsAơng 2NqsVXsAhai 2NqsVXsAhôm w5e3nay, tw5e3ừ sw5e3áng đến2NqsVXsA tw5e3ối 2NqsVXsAlúc n2NqsVXsAào 2NqsVXsAcũng w5e3có WM4gyLHGngười xếp hàngWM4gyLHG cw5e3hờ 2NqsVXsAmua báWM4gyLHGnh. C2NqsVXsAậu yên2NqsVXsA t2NqsVXsAâm w5e3đi, cw5e3ửa h2NqsVXsAàng của2NqsVXsA WM4gyLHGchúng WM4gyLHGta nhWM4gyLHGất định2NqsVXsA ăw5e3n nên2NqsVXsA làm rWM4gyLHGa, tuWM4gyLHGyệt đố2NqsVXsAi khôn2NqsVXsAg đểWM4gyLHG cậuWM4gyLHG lỗWM4gyLHG WM4gyLHGvốn đâu.w5e3 Lươnw5e3g Nguyê2NqsVXsAn AWM4gyLHGn cònw5e3 nói,WM4gyLHG phả2NqsVXsAi nhanh ch2NqsVXsAóng thuWM4gyLHGê thêWM4gyLHGm ngườ2NqsVXsAi th2NqsVXsAôi, chWM4gyLHGỉ c2NqsVXsAó h2NqsVXsAai đứaWM4gyLHG b2NqsVXsAọn tớWM4gyLHG w5e3chắc lw5e3àm khôWM4gyLHGng xuể.WM4gyLHG An2NqsVXsAh ấy2NqsVXsA phải ph2NqsVXsAụ tráWM4gyLHGch lòw5e3 nướng,2NqsVXsA WM4gyLHGlại l2NqsVXsAo bắt2NqsVXsA bôWM4gyLHGng 2NqsVXsAkem, WM4gyLHGcòn 2NqsVXsAtớ mộtw5e3 mìnw5e3h vừa2NqsVXsA tw5e3hu tiền,WM4gyLHG 2NqsVXsAvừa góiw5e3 bánh, vw5e3ừa 2NqsVXsAlấy hWM4gyLHGàng, quảw5e3 thự2NqsVXsAc 2NqsVXsAlà khônWM4gyLHGg khw5e3am nổi.”

Đàm Tĩn2NqsVXsAh bấyWM4gyLHG w5e3giờ mới2NqsVXsA nở 2NqsVXsA nụ cười2NqsVXsA: “Đợiw5e3 WM4gyLHGBình BìnhWM4gyLHG khWM4gyLHGoẻ rồWM4gyLHGi, w5e3tớ qWM4gyLHGua giú2NqsVXsAp cWM4gyLHGác cậu.”

“Đừng đùw5e3a nữa,WM4gyLHG vWM4gyLHGăn phòng mátw5e3 mẻWM4gyLHG kWM4gyLHGhông ngồiWM4gyLHG, w5e3chạy w5e3ra 2NqsVXsAbán bánh2NqsVXsA làmw5e3 gì?”

“Tớ th2NqsVXsAích WM4gyLHGbán bánh2NqsVXsA ngọt.” 2NqsVXsA Đàm TWM4gyLHGĩnh nó2NqsVXsAi, “WM4gyLHGVả lw5e3ại, tớ2NqsVXsA WM4gyLHGvừa đWM4gyLHGi làmw5e3 khôngWM4gyLHG lw5e3âu đãWM4gyLHG xiWM4gyLHGn nghỉw5e3 dw5e3ài nw5e3gày 2NqsVXsAthế 2NqsVXsAnày, nghĩ WM4gyLHGđã thấyWM4gyLHG 2NqsVXsAngại quWM4gyLHGá đWM4gyLHGi m2NqsVXsAất. CôngWM4gyLHG t2NqsVXsAy WM4gyLHGkhông đuổw5e3i viWM4gyLHGệc thìw5e3 tớWM4gyLHG cũWM4gyLHGng chẳng2NqsVXsA còw5e3n mặt mũi2NqsVXsA w5e3nào điw5e3 WM4gyLHGlàm tWM4gyLHGiếp. TớWM4gyLHG x2NqsVXsAin ng2NqsVXsAhỉ đếnWM4gyLHG giWM4gyLHGúp c2NqsVXsAho WM4gyLHGhai cậu2NqsVXsA vậ2NqsVXsAy, w5e3bán báw5e3nh nw5e3gọt cũngw5e3 tốt mw5e3à, w5e3tớ w5e3còn muốn2NqsVXsA h2NqsVXsAọc WM4gyLHGcách bắ2NqsVXsAt bw5e3ông ke2NqsVXsAm w5e3của Lương2NqsVXsA Ngw5e3uyên w5e3An nữa.”

Vương Vũ2NqsVXsA Liw5e3nh nói: WM4gyLHG“Công việ2NqsVXsAc w5e3ấy mw5e3à cậw5e3u đ2NqsVXsAể w5e3tuột m2NqsVXsAất thWM4gyLHGì tiếcw5e3 lắmw5e3 WM4gyLHGđấy, làm2NqsVXsA 2NqsVXsAtrong tòa2NqsVXsA n2NqsVXsAhà sw5e3a w5e3như thế, đúng2NqsVXsA làWM4gyLHG máWM4gyLHGt mày2NqsVXsA mátWM4gyLHG 2NqsVXsAmặt! Nw5e3hưng cWM4gyLHGậu là2NqsVXsA 2NqsVXsAcổ đôngWM4gyLHG w5e3của tiệm2NqsVXsA w5e3bánh, nWM4gyLHGếu cậuw5e3 đến2NqsVXsA cửWM4gyLHGa hàng làmWM4gyLHG, tớw5e3 WM4gyLHGvà LưWM4gyLHGơng 2NqsVXsANguyên w5e3An đều2NqsVXsA r2NqsVXsAất hoa2NqsVXsAn nghw5e3ênh. Còn2NqsVXsA cậWM4gyLHGu muốnWM4gyLHG 2NqsVXsAhọc làm2NqsVXsA bánh thìw5e3 đw5e3ơn gi2NqsVXsAản thôi,w5e3 taw5e3n sWM4gyLHGở đếnWM4gyLHG tiệWM4gyLHGm bánh,2NqsVXsA kêWM4gyLHGu L2NqsVXsAương Nguyêw5e3n A2NqsVXsAn w5e3dạy w5e3cậu w5e3là được2NqsVXsA rồi. NóiWM4gyLHG đến2NqsVXsA đây,2NqsVXsA cWM4gyLHGô chợWM4gyLHGt bWM4gyLHGùi nWM4gyLHGgùi: “Vậyw5e3 lw5e3à tWM4gyLHGốt rồi,w5e3 bệnhw5e3 củw5e3a Bìn2NqsVXsAh Bình2NqsVXsA w5e3đã chữa lw5e3ành, c2NqsVXsAậu cũw5e3ng khỏWM4gyLHGi w5e3cần vừ2NqsVXsAa taWM4gyLHGn s2NqsVXsAở 2NqsVXsAlà cuốnw5e3g q2NqsVXsAuýt chw5e3ạy vWM4gyLHGề trôWM4gyLHGng n2NqsVXsAom nóWM4gyLHG nữa. ChWM4gyLHGúng tWM4gyLHGa WM4gyLHGcó tWM4gyLHGhể thườngw5e3 xuyêw5e3n w5e3đưa BWM4gyLHGình Bìw5e3nh điw5e3 cWM4gyLHGhơi. Đàm2NqsVXsA Tĩn2NqsVXsAh, coWM4gyLHGi 2NqsVXsAnhư c2NqsVXsAậu hết khổw5e3 rồi.”

Nghe VươngWM4gyLHG VũWM4gyLHG Lw5e3inh WM4gyLHGnói vậy, ĐàmWM4gyLHG WM4gyLHGTĩnh 2NqsVXsAcười khẽ,w5e3 nhưWM4gyLHGng đWM4gyLHGó chỉw5e3 là2NqsVXsA w5e3nụ 2NqsVXsAcười nWM4gyLHGgoài mWM4gyLHGặt WM4gyLHGchứ kh2NqsVXsAông p2NqsVXsAhải xuất phw5e3át tw5e3ừ 2NqsVXsAtrái tw5e3im. Đúnw5e3g vw5e3ậy, Bw5e3ình Bìnw5e3h cuw5e3ối cùn2NqsVXsAg w5e3đã được2NqsVXsA 2NqsVXsAlàm phẫu2NqsVXsA tw5e3huật, điều nàyw5e3 khiến2NqsVXsA cw5e3ô nhưWM4gyLHG trút2NqsVXsA đượcw5e3 mWM4gyLHGột tảngWM4gyLHG WM4gyLHGđá nặngw5e3 trịch,w5e3 nhưnWM4gyLHGg w5e3ngay lậpw5e3 tứWM4gyLHGc, lạiWM4gyLHG 2NqsVXsAcó một tả2NqsVXsAng đ2NqsVXsAá kháWM4gyLHGc w5e3đè n2NqsVXsAặng lênWM4gyLHG lòWM4gyLHGng cWM4gyLHGô. CôWM4gyLHG w5e3không thWM4gyLHGấy rằn2NqsVXsAg w5e3mình đãw5e3 2NqsVXsAhết khw5e3ổ, tw5e3rái lạiw5e3, những khổWM4gyLHG cựcWM4gyLHG mà2NqsVXsA WM4gyLHGcô phả2NqsVXsAi ch2NqsVXsAịu tro2NqsVXsAng WM4gyLHGbao nhiêw5e3u năw5e3m quWM4gyLHGa khiếnw5e3 côWM4gyLHG thấWM4gyLHGy w5e3lòng đầy chuaw5e3 2NqsVXsAxót. w5e3Cô 2NqsVXsAbiết w5e3phía 2NqsVXsAtrước cw5e3ó 2NqsVXsAthể w5e3còn nhw5e3iều trắcWM4gyLHG trởw5e3 hơn2NqsVXsA đang2NqsVXsA đợiw5e3 m2NqsVXsAình, ví2NqsVXsA dWM4gyLHGụ như WM4gyLHGgia đìn2NqsVXsAh 2NqsVXsANhiếp Vũ2NqsVXsA ThWM4gyLHGịnh 2NqsVXsAnhất định2NqsVXsA w5e3không chịWM4gyLHGu từ2NqsVXsA bỏ2NqsVXsA 2NqsVXsAquyền g2NqsVXsAiám hộ.WM4gyLHG LờiWM4gyLHG luậtWM4gyLHG sư cw5e3òn vă2NqsVXsAng vẳ2NqsVXsAng bênw5e3 taWM4gyLHGi, t2NqsVXsArong lòn2NqsVXsAg cWM4gyLHGô cũw5e3ng hiểuWM4gyLHG rw5e3õ, nh2NqsVXsAà h2NqsVXsAọ NhiếpWM4gyLHG dễ2NqsVXsA w5e3dàng đồ2NqsVXsAng ý c2NqsVXsAác 2NqsVXsAđiều kho2NqsVXsAản bồw5e3i tWM4gyLHGhường, s2NqsVXsAố tiw5e3ền lWM4gyLHGớn tới2NqsVXsA 2NqsVXsAmức l2NqsVXsAúc kýWM4gyLHG tê2NqsVXsAn cw5e3ô cw5e3ũng gw5e3iật cả mì2NqsVXsAnh, đWM4gyLHGó w5e3là cònWM4gyLHG chưaWM4gyLHG kểWM4gyLHG chỗWM4gyLHG cổw5e3 phiế2NqsVXsAu w5e3niêm WM4gyLHGyết t2NqsVXsAại Hồw5e3ng Kw5e3ông. Mấy2NqsVXsA vịWM4gyLHG w5e3luật WM4gyLHGsư lập thoWM4gyLHGả t2NqsVXsAhuận w5e3đến nửaw5e3 ngày2NqsVXsA rồi2NqsVXsA w5e3mới đưWM4gyLHGa chw5e3o côWM4gyLHG kýWM4gyLHG. ĐóWM4gyLHG khô2NqsVXsAng ph2NqsVXsAải mộ2NqsVXsAt haWM4gyLHGi vạw5e3n tệ, cũng2NqsVXsA khônw5e3g phả2NqsVXsAi mWM4gyLHGột WM4gyLHGhai chục2NqsVXsA vạw5e3n tWM4gyLHGệ, màw5e3 w5e3là w5e3một c2NqsVXsAon sốw5e3 WM4gyLHGtrên t2NqsVXsArời, w5e3cô kw5e3hông thể tưởnw5e3g tượnw5e3g rw5e3a nổi.

Nhiếp w5e3Đông Vw5e3iễn khô2NqsVXsAng đời nào2NqsVXsA chWM4gyLHGịu để2NqsVXsA w5e3yên nhưw5e3 vậy,w5e3 WM4gyLHGThịnh PhươWM4gyLHGng w5e3Đình 2NqsVXsAnói, sởw5e3 d2NqsVXsAĩ ô2NqsVXsAng 2NqsVXsAta dWM4gyLHGễ dWM4gyLHGàng tr2NqsVXsAao tặng quWM4gyLHGyền w5e3sở hữuw5e3 cổw5e3 phầnw5e3 2NqsVXsAlà vìWM4gyLHG bWM4gyLHGiết mìnw5e3h cóWM4gyLHG tWM4gyLHGhể giànw5e3h đượcWM4gyLHG quyềnWM4gyLHG gi2NqsVXsAám hộ.w5e3 Trong w5e3 lòng Đàm2NqsVXsA Tĩn2NqsVXsAh v2NqsVXsAô 2NqsVXsAcùng WM4gyLHGu áWM4gyLHGm, nWM4gyLHGếu WM4gyLHGNhiếp 2NqsVXsAVũ ThWM4gyLHGịnh bWM4gyLHGiết WM4gyLHGlý 2NqsVXsAdo năWM4gyLHGm ấyWM4gyLHG côWM4gyLHG rời2NqsVXsA bỏWM4gyLHG anw5e3h, liệu sẽWM4gyLHG WM4gyLHGnghĩ thWM4gyLHGế 2NqsVXsAnào? CWM4gyLHGứ w5e3cho 2NqsVXsAlà 2NqsVXsAanh ấyWM4gyLHG khôngWM4gyLHG bi2NqsVXsAết, thWM4gyLHGì sa2NqsVXsAu nà2NqsVXsAy Nhiw5e3ếp ĐôWM4gyLHGng V2NqsVXsAiễn sẽ w5e3làm gìWM4gyLHG tWM4gyLHGiếp nữWM4gyLHGa? Nếuw5e3 thựw5e3c WM4gyLHGsự mWM4gyLHGất đ2NqsVXsAi quyềnWM4gyLHG giá2NqsVXsAm hộ2NqsVXsA, w5e3cả đờ2NqsVXsAi 2NqsVXsAnày WM4gyLHGkhông gw5e3ặp được2NqsVXsA Bình Bìnhw5e3 nữa,w5e3 c2NqsVXsAô cảmw5e3 thấw5e3y WM4gyLHGthà chếw5e3t WM4gyLHGcòn hơn.

Cô tuw5e3yệt đối2NqsVXsA khôWM4gyLHGng th2NqsVXsAể để coWM4gyLHGn rờiWM4gyLHG WM4gyLHGxa mìnWM4gyLHGh, tuyệtWM4gyLHG đối2NqsVXsA không.

Vương Vũw5e3 WM4gyLHGLinh rWM4gyLHGa vWM4gyLHGề r2NqsVXsAất muộn, Đàm2NqsVXsA T2NqsVXsAĩnh w5e3định tiễWM4gyLHGn c2NqsVXsAô xuốn2NqsVXsAg, nh2NqsVXsAưng đúnw5e3g lú2NqsVXsAc w5e3đó w5e3y tWM4gyLHGá lWM4gyLHGại đế2NqsVXsAn đ2NqsVXsAo nhWM4gyLHGiệt độ vàw5e3 huyw5e3ết ápWM4gyLHG, WM4gyLHGnên Vươw5e3ng Vũw5e3 LWM4gyLHGinh ngănWM4gyLHG cWM4gyLHGô lại.2NqsVXsA WM4gyLHGY tWM4gyLHGá kiw5e3ểm trw5e3a xWM4gyLHGong xuôiWM4gyLHG, ghWM4gyLHGi l2NqsVXsAại nhữ2NqsVXsAng con sốw5e3 t2NqsVXsArên các2NqsVXsA máyw5e3 the2NqsVXsAo dõi,w5e3 nóiw5e3 rằng2NqsVXsA m2NqsVXsAọi cWM4gyLHGhuyện 2NqsVXsAđều ổnw5e3. Co2NqsVXsAn WM4gyLHGcô đ2NqsVXsAang ngWM4gyLHGủ rấtw5e3 ngon, hìnWM4gyLHGh n2NqsVXsAhư chănWM4gyLHG hơiw5e3 ấmw5e3 quáw5e3, w5e3nên tWM4gyLHGrán c2NqsVXsAậu béw5e3 lw5e3ấm t2NqsVXsAấm mồ2NqsVXsA hôi.2NqsVXsA ĐàmWM4gyLHG T2NqsVXsAĩnh lấy w5e3 khăn mặtWM4gyLHG law5e3u chw5e3o c2NqsVXsAon, vừa2NqsVXsA lWM4gyLHGúc ấy,w5e3 Tô2NqsVXsAn Cw5e3hí Qw5e3uân cWM4gyLHGũng qWM4gyLHGuay lại.

Anh tWM4gyLHGa nóiw5e3: “EWM4gyLHGm đ2NqsVXsAi ngủ2NqsVXsA một WM4gyLHGlát đi2NqsVXsA, an2NqsVXsAh WM4gyLHGtrông ởw5e3 đâyWM4gyLHG đượ2NqsVXsAc rồi.”

“Không w5e3sao, 2NqsVXsAanh w5e3về nhà ngủw5e3 đi,2NqsVXsA e2NqsVXsAm ởWM4gyLHG đâyw5e3 vớiWM4gyLHG Bình2NqsVXsA Bìn2NqsVXsAh, hôm2NqsVXsA na2NqsVXsAy w5e3anh cũngw5e3 w5e3mệt cả2NqsVXsA ngw5e3ày rWM4gyLHGồi.” ĐàWM4gyLHGm Tĩnh bWM4gyLHGình thảWM4gyLHGn n2NqsVXsAói, “CảmWM4gyLHG ơw5e3n aWM4gyLHGnh đ2NqsVXsAã đến.

Rất íWM4gyLHGt khw5e3i nghw5e3e côw5e3 nói vớWM4gyLHGi mWM4gyLHGình những2NqsVXsA l2NqsVXsAời khácWM4gyLHGh s2NqsVXsAáo w5e3như thế,w5e3 Tôn2NqsVXsA ChWM4gyLHGí Quâw5e3n thấWM4gyLHGy 2NqsVXsAkhông qw5e3uen, liw5e3ền nói: “HayWM4gyLHG WM4gyLHGlà WM4gyLHGem về2NqsVXsA nh2NqsVXsAà ngWM4gyLHGủ đi,w5e3 sớmw5e3 m2NqsVXsAai đWM4gyLHGến thaw5e3y 2NqsVXsAca 2NqsVXsAcho anh.”

“Không 2NqsVXsAcần đ2NqsVXsAâu, ởWM4gyLHG đâ2NqsVXsAy vớiw5e3 con, eWM4gyLHGm c2NqsVXsAòn thấw5e3y dễWM4gyLHG chị2NqsVXsAu WM4gyLHGhơn. BácWM4gyLHG sw5e3ĩ w5e3nói đWM4gyLHGến WM4gyLHGsáng thuố2NqsVXsAc têw5e3 hếWM4gyLHGt táw5e3c 2NqsVXsAdụng, vếtWM4gyLHG 2NqsVXsAmổ có 2NqsVXsAthể sẽw5e3 w5e3đau. Thôiw5e3 2NqsVXsAcứ đểWM4gyLHG w5e3em ở2NqsVXsA lWM4gyLHGại đây,WM4gyLHG WM4gyLHGanh v2NqsVXsAề 2NqsVXsAnhà w5e3nghỉ đi.”

Tôn ChíWM4gyLHG Qw5e3uân biếtw5e3 Đàm Tĩnw5e3h đã2NqsVXsA quyết2NqsVXsA 2NqsVXsAđiều gìWM4gyLHG tWM4gyLHGhì sẽw5e3 k2NqsVXsAhông thaWM4gyLHGy đổiWM4gyLHG nên2NqsVXsA khônw5e3g n2NqsVXsAói w5e3thêm gw5e3ì nữaWM4gyLHG, aWM4gyLHGnh đứng tro2NqsVXsAng phònw5e3g bệnh2NqsVXsA một2NqsVXsA lá2NqsVXsAt w5e3rồi quaWM4gyLHGy n2NqsVXsAgười bWM4gyLHGước w5e3ra ngoài.w5e3 Cw5e3ả đw5e3êm quw5e3a Đàm2NqsVXsA 2NqsVXsATĩnh gần nhw5e3ư k2NqsVXsAhông ngWM4gyLHGủ, sángWM4gyLHG sớmWM4gyLHG w5e3nay WM4gyLHGlại t2NqsVXsAúc tr2NqsVXsAực bWM4gyLHGên ng2NqsVXsAoài pw5e3hòng phWM4gyLHGẫu thuậtWM4gyLHG, thw5e3ực sựWM4gyLHG cô cũnw5e3g cảmWM4gyLHG w5e3thấy hw5e3ơi mệt.2NqsVXsA Trow5e3ng gócWM4gyLHG pWM4gyLHGhòng bệnh2NqsVXsA cWM4gyLHGó mw5e3ột chiếcw5e3 giường2NqsVXsA gấpWM4gyLHG ch2NqsVXsAuẩn bWM4gyLHGị sẵn WM4gyLHGcho hw5e3ộ lý,w5e3 Đàm2NqsVXsA T2NqsVXsAĩnh khôWM4gyLHGng thw5e3uê hWM4gyLHGộ lw5e3ý nw5e3ên côWM4gyLHG nằw5e3m luôn2NqsVXsA lênWM4gyLHG 2NqsVXsAchiếc giư2NqsVXsAờng đów5e3. Vốn2NqsVXsA chỉ địnw5e3h w5e3nghỉ m2NqsVXsAột w5e3lát, như2NqsVXsAng WM4gyLHGvì q2NqsVXsAuá mệt,WM4gyLHG vả2NqsVXsA lạiw5e3 cw5e3a w5e3mổ 2NqsVXsAđã how5e3àn w5e3thành, 2NqsVXsAtinh thần WM4gyLHGcô cũw5e3ng thoải2NqsVXsA máWM4gyLHGi hơn,w5e3 ĐWM4gyLHGàm TĩWM4gyLHGnh ngWM4gyLHGủ thiếWM4gyLHGp 2NqsVXsAđi WM4gyLHGlúc WM4gyLHGnào khô2NqsVXsAng biết.

Nhiếp Vũ2NqsVXsA ThWM4gyLHGịnh tw5e3hực rw5e3a vẫn ởw5e3 t2NqsVXsArong pWM4gyLHGhòng tr2NqsVXsAực bw5e3an chưaw5e3 2NqsVXsAvề, hômWM4gyLHG naw5e3y w5e3anh w5e3không phảWM4gyLHGi trw5e3ực w5e3ca đêm,2NqsVXsA c2NqsVXsAa trựcw5e3 đêm w5e3mấy ngày2NqsVXsA nWM4gyLHGày cWM4gyLHGủa anWM4gyLHGh Chủw5e3 nhi2NqsVXsAệm Phươngw5e3 đềw5e3u đổiWM4gyLHG WM4gyLHGgiúp anWM4gyLHGh cả2NqsVXsA rồi2NqsVXsA. WM4gyLHGSau 2NqsVXsAkhi tan làWM4gyLHGm, anWM4gyLHGh WM4gyLHGqua tWM4gyLHGhăm bw5e3ố, tiệnw5e3 thw5e3ể báw5e3o ch2NqsVXsAo ôngw5e3 tìw5e3nh 2NqsVXsAhình phw5e3ẫu thuật2NqsVXsA củaWM4gyLHG Bình2NqsVXsA Bw5e3ình. Ông Nhi2NqsVXsAếp Đôngw5e3 ViWM4gyLHGễn đã2NqsVXsA bWM4gyLHGiết trw5e3ước, tWM4gyLHGhực WM4gyLHGra từw5e3 WM4gyLHGtrưa 2NqsVXsAông đãw5e3 pw5e3hái WM4gyLHGngười đWM4gyLHGến w5e3khoa Ngoại Tw5e3im mạcWM4gyLHGh 2NqsVXsAthăm dò2NqsVXsA, nhưnw5e3g kWM4gyLHGhông để2NqsVXsA cw5e3ho 2NqsVXsANhiếp VũWM4gyLHG Tw5e3hịnh 2NqsVXsAhay. NhWM4gyLHGìn vẻw5e3 mặw5e3t mệt mWM4gyLHGỏi củaWM4gyLHG w5e3con tra2NqsVXsAi, 2NqsVXsAông n2NqsVXsAói: “PhẫuWM4gyLHG thuậtWM4gyLHG w5e3không ców5e3 vw5e3ấn đề2NqsVXsA WM4gyLHGgì làw5e3 WM4gyLHGtốt rồi2NqsVXsA, mWM4gyLHGấy ngày naWM4gyLHGy 2NqsVXsAcon cũngWM4gyLHG WM4gyLHGmệt nhiềuw5e3, ă2NqsVXsAn khôn2NqsVXsAg n2NqsVXsAgon ngw5e3ủ kWM4gyLHGhông 2NqsVXsAyên, tốw5e3i n2NqsVXsAay vềWM4gyLHG WM4gyLHGnhà mw5e3à nghỉ 2NqsVXsAngơi đi.”

Nhiếp V2NqsVXsAũ Thịnh2NqsVXsA miệng t2NqsVXsAhì đWM4gyLHGồng ý,w5e3 nhưn2NqsVXsAg tWM4gyLHGừ w5e3khoa GWM4gyLHGan mw5e3ật w5e3bước WM4gyLHGra an2NqsVXsAh l2NqsVXsAại đw5e3i thẳngw5e3 w5e3về pw5e3hòng t2NqsVXsArực baWM4gyLHGn của w5e3 khoa Ngoạw5e3i Tiw5e3m mạcWM4gyLHGh. w5e3Đêm WM4gyLHGnay l2NqsVXsAà đ2NqsVXsAêm 2NqsVXsAđầu 2NqsVXsAtiên WM4gyLHGsau WM4gyLHGca phẫu2NqsVXsA WM4gyLHGthuật, w5e3mặc 2NqsVXsAdù hiệw5e3n tại2NqsVXsA tình trạnw5e3g sa2NqsVXsAu phẫWM4gyLHGu thuậtWM4gyLHG rấtw5e3 tốtw5e3, nh2NqsVXsAưng d2NqsVXsAù sw5e3ao cũng2NqsVXsA vw5e3ẫn l2NqsVXsAà đêmw5e3 qua2NqsVXsAn trọWM4gyLHGng nWM4gyLHGhất, hơn nữaw5e3 qu2NqsVXsAa 2NqsVXsAbuổi sớw5e3m maWM4gyLHGi, cáw5e3c loạiWM4gyLHG thuố2NqsVXsAc gây2NqsVXsA mêWM4gyLHG s2NqsVXsAẽ hoà2NqsVXsAn 2NqsVXsAtoàn mất2NqsVXsA tácWM4gyLHG dụngw5e3, 2NqsVXsAthằng bé sWM4gyLHGẽ w5e3cảm thấy2NqsVXsA 2NqsVXsArất đaw5e3u, cóWM4gyLHG l2NqsVXsAẽ còWM4gyLHGn đauWM4gyLHG đến2NqsVXsA mứw5e3c k2NqsVXsAhông nw5e3gủ được,WM4gyLHG cũn2NqsVXsAg cWM4gyLHGó lẽ2NqsVXsA sẽ phátw5e3 w5e3khóc. Ngw5e3hĩ đếnWM4gyLHG nhữngWM4gyLHG giọt2NqsVXsA nưw5e3ớc mắtWM4gyLHG cWM4gyLHGủa nó2NqsVXsA màWM4gyLHG l2NqsVXsAòng WM4gyLHGanh 2NqsVXsAthắt lw5e3ại, cWM4gyLHGuối cùng quWM4gyLHGyết địnhWM4gyLHG ởw5e3 w5e3lại khônw5e3g về.

Thấy aWM4gyLHGnh ởWM4gyLHG lw5e3ại đw5e3êm naWM4gyLHGy, các w5e3y tWM4gyLHGá trực2NqsVXsA baWM4gyLHGn cWM4gyLHGũng w5e3không lWM4gyLHGấy gìWM4gyLHG làmWM4gyLHG 2NqsVXsAlạ, 2NqsVXsAvì trướcw5e3 đâw5e3y cw5e3ó nhữngw5e3 cWM4gyLHGa phẫ2NqsVXsAu thuậ2NqsVXsAt của bệnhWM4gyLHG nhWM4gyLHGân 2NqsVXsAquan trọng,2NqsVXsA vàw5e3o đêm2NqsVXsA đầuw5e3 w5e3tiên w5e3sau kw5e3hi mổ,WM4gyLHG Nhiếw5e3p 2NqsVXsAVũ Thịnh2NqsVXsA vẫnWM4gyLHG hay chủw5e3 độ2NqsVXsAng yêu2NqsVXsA cầuw5e3 w5e3trực, tiệw5e3n 2NqsVXsAthể quaWM4gyLHGn sWM4gyLHGát WM4gyLHGtình hìnhw5e3 2NqsVXsAsau phẫuWM4gyLHG t2NqsVXsAhuật luôn.WM4gyLHG Sựw5e3 WM4gyLHGtận tâm w5e3và nghWM4gyLHGiêm túc2NqsVXsA đó2NqsVXsA aWM4gyLHGnh đềuWM4gyLHG h2NqsVXsAọc đư2NqsVXsAợc tWM4gyLHGừ C2NqsVXsAhủ nhiệmWM4gyLHG Phương.WM4gyLHG Hw5e3ai n2NqsVXsAgày n2NqsVXsAay anhw5e3 liên tiw5e3ếp WM4gyLHGxin nghWM4gyLHGỉ phépWM4gyLHG, nw5e3ên c2NqsVXsAông w5e3việc 2NqsVXsAcũng bị2NqsVXsA w5e3dồn đốnWM4gyLHGg kháWM4gyLHG nhiều,WM4gyLHG sẵ2NqsVXsAn tiệnw5e3 tận WM4gyLHG dụng lú2NqsVXsAc nWM4gyLHGày, cáiw5e3 gWM4gyLHGì cầw5e3n bổw5e3 sw5e3ung 2NqsVXsAthì WM4gyLHGbổ sw5e3ung, cWM4gyLHGái gìWM4gyLHG cầWM4gyLHGn kiWM4gyLHGểm w5e3tra tw5e3hì ki2NqsVXsAểm tWM4gyLHGra. Thoạt đầu2NqsVXsA WM4gyLHGanh w5e3không đi2NqsVXsA thăw5e3m phòngw5e3 bWM4gyLHGệnh, bở2NqsVXsAi aWM4gyLHGnh biếw5e3t sẽw5e3 w5e3có người2NqsVXsA đếnWM4gyLHG 2NqsVXsAthăm Tôn 2NqsVXsA Bình, 2NqsVXsAcũng biếtWM4gyLHG rằn2NqsVXsAg TônWM4gyLHG Cw5e3hí Quân2NqsVXsA vẫn2NqsVXsA WM4gyLHGcòn ở2NqsVXsA 2NqsVXsAđó, mìWM4gyLHGnh 2NqsVXsAtới thă2NqsVXsAm chỉw5e3 tWM4gyLHGổ m2NqsVXsAang lại phiWM4gyLHGền phứWM4gyLHGc c2NqsVXsAho ĐWM4gyLHGàm WM4gyLHGTĩnh mWM4gyLHGà thôi2NqsVXsA, n2NqsVXsAên q2NqsVXsAuyết w5e3định ởWM4gyLHG 2NqsVXsAlại phònw5e3g trWM4gyLHGực banw5e3. Nh2NqsVXsAưng WM4gyLHGmới ngồi mộ2NqsVXsAt láw5e3t aw5e3nh WM4gyLHGđã bắtWM4gyLHG đầuWM4gyLHG bồnWM4gyLHG chồw5e3n l2NqsVXsAo lắng,WM4gyLHG không2NqsVXsA còn2NqsVXsA tâw5e3m tw5e3rí WM4gyLHGlàm w5e3việc gì2NqsVXsA nữa, k2NqsVXsAhi nw5e3hìn thấyWM4gyLHG Tôn2NqsVXsA C2NqsVXsAhí Quâw5e3n 2NqsVXsAđi kWM4gyLHGhỏi, anWM4gyLHGh lậw5e3t xWM4gyLHGem bảw5e3n 2NqsVXsAghi cWM4gyLHGhép mWM4gyLHGà WM4gyLHGy tw5e3á vừa2NqsVXsA hw5e3oàn thành, rồiWM4gyLHG quyw5e3ết đw5e3ịnh t2NqsVXsAới phònWM4gyLHGg bệnhWM4gyLHG xe2NqsVXsAm t2NqsVXsAhế n2NqsVXsAào, 2NqsVXsAcó nh2NqsVXsAư vậyWM4gyLHG aWM4gyLHGnh 2NqsVXsAmới yêWM4gyLHGn tw5e3âm được.

Phòng bệnw5e3h rw5e3ất yên tĩw5e3nh, 2NqsVXsAbóng đènw5e3 ởw5e3 gWM4gyLHGian n2NqsVXsAgoài vẫWM4gyLHGn w5e3chưa tắt,w5e3 2NqsVXsAtrên WM4gyLHGbàn đặtw5e3 h2NqsVXsAai táw5e3ch tw5e3rà, còw5e3n cw5e3ó cả 2NqsVXsA một hộpw5e3 báWM4gyLHGnh ngọt,2NqsVXsA chắ2NqsVXsAc làw5e3 báw5e3nh Đà2NqsVXsAm 2NqsVXsATĩnh dùngw5e3 để2NqsVXsA tw5e3iếp kh2NqsVXsAách. CửaWM4gyLHG ph2NqsVXsAòng tronw5e3g w5e3chỉ khép hờ,2NqsVXsA Nhiếpw5e3 2NqsVXsAVũ TWM4gyLHGhịnh v2NqsVXsAừa đẩyw5e3 w5e3cửa vàWM4gyLHGo, liềw5e3n trw5e3ông thấyw5e3 thw5e3ằng béw5e3 đw5e3ang ngWM4gyLHGủ rất sWM4gyLHGay, Đàm2NqsVXsA Tĩnhw5e3 cũngWM4gyLHG ngủWM4gyLHG gục2NqsVXsA w5e3trên ch2NqsVXsAiếc giườngw5e3 xếp.