Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 21 - Phần 1

CHƯƠNG 21

Y tJEvYá JEvYtrưởng tJEvYrong phòngXjji mổ cảmJEvY tc7ukhấy kXjjihông khc7ukí Xjjica c7ukmổ JEvYhôm tmYVnay tmYVcủa ktmYVhoa Ngoc7ukại TiXjjim mạctmYVh Xjjithật kỳc7uk quặctmYV. Tính Xjjikhí Xjjicủa ChủtmYV nhiJEvYệm PhươntmYVg, cảXjji việntmYV nXjjiày Xjjiai cũXjjing bip8cRết, kỹXjji Xjjithuật giỏi,JEvY yc7ukêu cầuXjji cao,Xjji mỗi lầnp8cR ônp8cRg đíp8cRch Xjjithân Xjjicầm dtmYVao mổ,Xjji cảc7uk phòngXjji phẫutmYV thuậtXjji cứtmYV nhưXjji gtmYVặp phảitmYV đạitmYV dịch, chỉp8cR JEvYsợ cJEvYó tmYVchỗ tmYVnào Xjjisơ sótXjji, c7ukbị ChủXjji ntmYVhiệm PhươngXjji ttmYVúm đượctmYV mắc7ukng Xjjicho mJEvYột tp8cRrận ttmYVhì đến c7ukGiám đốc7ukc tmYVbệnh vtmYViện cũnc7ukg kc7ukhông bêc7uknh p8cRnổi. VtmYVì JEvYthế hp8cRôm nac7uky Xjjicô phảic7uk đJEvYích ttmYVhân giámtmYV sát c7ukcác p8cRy JEvYtá chuẩntmYV bịp8cR ttmYVrước ctmYVa mtmYVổ, chờc7uk c7ukđến p8cRkhi bệXjjinh nhânc7uk đượcJEvY đp8cRưa vàop8cR phòngp8cR mổ, đènJEvY chc7ukụp bậtXjji lên,Xjji bátmYVc sXjjiĩ gp8cRây mp8cRê đãtmYV bắtJEvY đầuc7uk chuẩc7ukn bịXjji gâyc7uk tmYVmê, côXjji chợtJEvY cảtmYVm tp8cRhấy không khtmYVí càngp8cR kỳp8cR quặJEvYc hơp8cRn nữa.

Những cp8cRa phc7ukẫu thuậtJEvY của Chủc7uk nhiệmtmYV JEvYPhương tmYVđa JEvYphần làc7uk dJEvYo mộtp8cR êXjji kíc7ukp JEvYcố địnhXjji phốc7uki hXjjiợp vớiJEvY tmYVnhau, bácJEvY stmYVĩ gâtmYVy mê lp8cRà cộngc7uk sựtmYV ltmYVâu p8cRnăm, NhiếtmYVp VũXjji Thịnhp8cR thìc7uk vàoXjji ttmYVheo bc7ukệnh nhâXjjin, thXjjiông thường trotmYVng cácp8cR tmYVca mổXjji củJEvYa Chủc7uk nhc7ukiệm PhJEvYương, p8cRanh đềJEvYu làp8cR JEvYphụ mổp8cR thc7ukứ nXjjihất, nhXjjiưng hôJEvYm tmYVnay anh chỉXjji đứngp8cR mộtp8cR bênp8cR nhìJEvYn bJEvYác sXjjiĩ JEvYgây JEvYmê JEvYlàm vitmYVệc. Điềc7uku đầuXjji tip8cRên c7ukkhiến Xjjiy ttmYVá trp8cRưởng cảm JEvYthấy kỳtmYV qp8cRuặc chíntmYVh Xjjilà Nhiếpp8cR XjjiVũ Tc7ukhịnh, hôtmYVm p8cRnay bác7ukc sĩc7uk tmYVNhiếp trc7ukông rấtmYVt lc7uko lắng, tc7ukừ Xjjilúc bướcJEvY vàXjjio tớip8cR Xjjigiờ ap8cRnh chJEvYưa c7ukhề ngtmYVồi xuốngĐiềuJEvY Xjjinày cũngtmYV khp8cRông p8cRcó gìXjji lạ,JEvY Chủ nhiệmc7uk c7ukPhương cJEvYòn đứngc7uk kiaJEvY, ngoàip8cR JEvYbác sĩtmYV gâtmYVy mêXjji ratmYV, aJEvYi tmYVdám cXjjiả gJEvYan ngồic7uk chứ? NhưJEvYng ChủJEvY tmYVnhiệm PhươnJEvYg hômtmYV nJEvYay cũnp8cRg khônc7ukg dẫnc7uk ttmYVheo Xjjihọc tròJEvY nàJEvYo khácp8cR cXjjiủa mình vàXjjio phụtmYV JEvYmổ, Xjjimà JEvYdùng hc7ukai p8cRbác sĩXjji cótmYV JEvYtay ngp8cRhề JEvYgiỏi nhtmYVất tp8cRrong c7ukkhoa Xjjilàm phJEvYụ mổc7uk, ytmYV tá trp8cRưởng thấy,Xjji đốiJEvY tmYVvới XjjiTứ chp8cRứng tmYVFallot thp8cRì độiJEvY ngũJEvY bXjjiác sc7ukĩ hômJEvY nap8cRy cXjjió Xjjivẻ hXjjiùng hậu quá.

Tuy độiJEvY Xjjingũ hùnJEvYg hậu nhưngJEvY ChJEvYủ nhiệmJEvY Phc7ukương p8cRđã làc7ukm rp8cRất tốt,Xjji ttmYVừ JEvYnhát dJEvYao Xjjiđầu tmYVtiên phânp8cR táctmYVh ctmYVác cơ qutmYVan, đếnc7uk váJEvY tâmXjji thtmYVất, cc7ukuối p8cRcùng ltmYVà khâutmYV lạitmYV cáctmYV mạcJEvYh mác7uku, p8cRông c7ukđều thựcXjji htmYViện rấJEvYt chuẩn xácp8cR, mộtJEvY loạtJEvY cáJEvYc tJEvYhao tác7ukc thuầnp8cR tmYVthục c7ukhoàn hảotmYV Xjjiđến mứcJEvY cXjjió thểtmYV quJEvYay lại làp8cRm tc7ukài lip8cRệu giảnJEvYg dJEvYạy cXjjiông khJEvYai, đc7ukây làc7uk c7ukkỹ JEvYthuật mXjjià ôXjjing rènp8cR đượcp8cR sp8cRau hànXjjig ch

c nămJEvY tmYVđứng c7ukbàn mổ.c7uk p8cRY tá trưởtmYVng cònc7uk tJEvYưởng Chủp8cR nc7ukhiệm Pc7ukhương đaXjjing làJEvYm mJEvYẫu, vXjjiì bácc7uk sĩJEvY p8cRNhiếp mXjjià ônXjjig cp8cRưng nhất đanJEvYg đứngXjji tmYVbên cp8cRạnh qp8cRuan sáttmYV, tp8cRiếc rằngc7uk hôp8cRm nc7ukay tâmc7uk trạXjjing báXjjic sĩp8cR NhiếpJEvY khônc7ukg được7ukc tốt, tp8cRừ ltmYVúc mởc7uk p8cRkhoang np8cRgực củaJEvY bệnhJEvY nhâp8cRn, ap8cRnh khônJEvYg dp8cRám nhìnp8cR bệnhtmYV nc7ukhân tc7ukhêm một lầntmYV nàop8cR nữc7uka, màp8cR chạyJEvY lạip8cR pc7ukhía btmYVác sĩJEvY c7ukgây c7ukmê đếmXjji tầnc7uk sốJEvY JEvYmáy thở.

Cô Xjjiy tátmYV JEvYtrẻ Xjjithì thầtmYVm JEvYvới y p8cRtá trưởng:c7uk “Hômc7uk nJEvYay tmYVbác sXjjiĩ Nhiếp8cRp sp8cRao thc7ukế nhJEvYỉ? ChJEvYưa ăntmYV sXjjiáng nêXjjin bịtmYV tmYVtụt tmYVhuyết áp à?”

“Lắm chuJEvYyện!” XjjiY p8cRtá trưởng mắtmYVng, np8cRhưng Xjjitrong lònc7ukg cũJEvYng thầXjjim tp8cRhắc mắc,c7uk p8cRbình thXjjiường p8cRChủ nhiJEvYệm XjjiPhương dp8cRẫn theo họcp8cR trp8cRò màJEvY thấXjjiy họcp8cR tp8cRrò JEvYlơ đễp8cRnh nJEvYhư vậy,c7uk chJEvYắc chc7ukắn đXjjiã quc7ukay lạiXjji mắngc7uk c7ukcho một trậnJEvY tơc7uki c7ukbời, nhưnc7ukg hômXjji np8cRay ôXjjing rJEvYất tậtmYVp tXjjirung Xjjilàm phẫuXjji thc7ukuật, đếnp8cR JEvYmức đầuXjji còc7ukn chẳng ngp8cRẩng lên,JEvY làmXjji p8cRnhư p8cRbác p8cRsĩ NhiếtmYVp khôngXjji hềJEvY cóp8cR JEvYmặt tronXjjig phXjjiòng mổJEvY vậy.JEvY Chủ nhiJEvYệm khc7ukông mp8cRắng mp8cRỏ ac7uki, cXjjia phẫup8cR thuậXjjit p8cRnày Xjjithật lJEvYà c7ukkỳ c7uklạ, bXjjiình thườnJEvYg JEvYchỉ khc7uki nào cc7uka mổp8cR rấtp8cR khônc7ukg ttmYVhuận lợi,Xjji tìJEvYnh tc7ukrạng bệnhXjji nhâJEvYn vtmYVô cùtmYVng ngJEvYuy kịch,tmYV CJEvYhủ nhiệJEvYm Phương khônJEvYg c7ukcó thJEvYời tmYVgian nóXjjii thp8cRì mớiXjji khônXjjig mắngp8cR ngườiJEvY c7ukkhác. NếutmYV khôntmYVg tJEvYhì nào mắngtmYV c7uktrợ thủ,c7uk JEvYquát p8cRy tá,p8cR c7ukrủa dụJEvYng cJEvYụ, chêXjji kXjjiim tmYVcong kXjjihó lJEvYàm, nótmYVi cp8cRhung php8cRải tìm rap8cR lỗiJEvY gc7ukì đJEvYó mắnp8cRg vàJEvYi câXjjiu, mp8cRới cóXjji tXjjihể xtmYVem nhXjjiư mộtp8cR cJEvYa phẫJEvYu thutmYVật bp8cRình thường.

Đang phẫtmYVu thuậtXjji thìc7uk huyc7ukết áp bệntmYVh nXjjihân p8cRbỗng nhiêp8cRn p8cRgiảm mạnh,Xjji Xjjibác Xjjisĩ gâyXjji mêc7uk rấp8cRt bìnJEvYh tĩnhc7uk tmYVtrước p8cRtình huốc7ukng bất tmYVngờ nàJEvYy, lậpp8cR tứJEvYc thôc7ukng báotmYV cJEvYhỉ sốp8cR c7ukhuyết ápc7uk chc7uko chủtmYV tmYVnhiệm, vừJEvYa tmYVdứt lờip8cR đJEvYã thấy p8cRNhiếp VXjjiũ ThJEvYịnh qc7ukuay trởtmYV lạc7uki tmYVbên bàntmYV tmYVphẫu ttmYVhuật. Cp8cRhủ nhiXjjiệm Phc7ukương liếJEvYc anJEvYh nhưp8cRng không butmYVồn tmYVđếm xỉac7uk tmYVgì đtmYVến, tp8cRhương lượJEvYng thẳngc7uk vớiJEvY bp8cRác stmYVĩ tmYVgây tmYVmê mấyJEvY câuJEvY, quJEvYay sang thấyp8cR Nhiếpc7uk VũJEvY TJEvYhịnh chap8cRo đảp8cRo nc7ukhư muốnp8cR ngãJEvY, ChJEvYủ nhiệmtmYV PhươngJEvY rtmYVốt JEvYcuộc cũng pháp8cRt cc7ukáu: “TránhJEvY c7uksang mp8cRột bênp8cR! LượnJEvY qJEvYua lượnc7uk lạJEvYi, lởJEvYn vc7ukởn làJEvYm tôXjjii bựctmYV c7ukmình! Nếu khôngp8cR tmYVthì cJEvYút tmYVra ngXjjioài chJEvYo tôi!”

Chủ c7uknhiệm cutmYVối cùng cũngXjji mắngc7uk ngườiJEvY rồi,c7uk c7ukhơn nữXjjia c7uklại mắJEvYng Nhiếpc7uk Vũp8cR ThịnXjjih ngườiJEvY màXjji thXjjiường ngtmYVày ông thip8cRên vtmYVị nhất,p8cR chứngtmYV tỏXjji p8cRca phẫup8cR thuậtp8cR ntmYVày khôngJEvY cóc7uk vấnXjji đềtmYV gìXjji lớn.p8cR Phc7ukụ mổJEvY c7ukthứ nhấtXjji và tp8cRhứ hac7uki thtmYVở phàc7uko JEvYnhẹ Xjjinhõm, Xjjicả phJEvYòng phẫuJEvY thuậtc7uk tmYVđều nhưtmYV p8cRtrút đượcp8cR gánhJEvY JEvYnặng. Bác stmYVĩ NhiếXjjip bc7ukị mắc7ukng, rầc7uku rtmYVĩ trXjjiánh saJEvYng c7ukmột bênp8cR, np8cRhưng vẫnp8cR khôntmYVg dác7ukm bỏc7uk ra ngop8cRài. Mp8cRột Xjjilúc satmYVu, hup8cRyết Xjjiáp củap8cR bệnhtmYV nhXjjiân JEvYtăng p8cRtrở lạJEvYi, tiếJEvYp thJEvYeo đóc7uk cc7uka mổXjji tiến hànXjjih rấtc7uk thuJEvYận lợi,tmYV ChủtmYV nhiệmtmYV Pc7ukhương hôp8cRm ntmYVay đíchXjji thânp8cR c7uklàm tấXjjit JEvYcả mtmYVọi JEvYviệc, thậm chXjjií đếnp8cR côngp8cR đoạnXjji khâuXjji vếJEvYt mJEvYổ cuốXjjii cùngp8cR ôngtmYV cũJEvYng tXjjiự mìnhp8cR p8cRthực JEvYhiện, khtmYVông Xjjiđể Xjjiphụ tá đXjjiộng taJEvYy vàoc7uk. JEvYSau ktmYVhi khâuc7uk xongtmYV, ôc7ukng cứtmYV ngtmYVắm nghíac7uk mãi,JEvY vẻp8cR nhưtmYV rXjjiất hàp8cRi lòng. Chc7ukỉ phc7ukẫu thuậttmYV bâc7uky gc7ukiờ p8cRđều c7uklà chỉJEvY JEvYtự tiêuJEvY, vtmYVì p8cRthế Xjjiông đãp8cR làtmYVm mộtc7uk JEvYcái thắtJEvY chỉ tuyệtc7uk đẹp,JEvY đếntmYV np8cRỗi dưJEvYờng np8cRhư JEvYbản thXjjiân cũngc7uk Xjjirất vừJEvYa JEvYý, ngẩngJEvY đầuXjji c7uklên gọiJEvY c7ukNhiếp Vũ XjjiThịnh: “c7ukXong rc7ukồi! Tôc7uki đitmYV rửc7uka tp8cRay đây.”

Chủ nhiệmtmYV Phc7ukương rửa tayc7uk xotmYVng, thJEvYáo cặtmYVp kínc7ukh rtmYVa rửaXjji mặtp8cR rXjjiồi mớiXjji tmYVra khỏXjjii JEvYphòng JEvYmổ. Bênc7uk ngtmYVoài phòngJEvY phẫu c7uk thuật, ngXjjiười nXjjihà bJEvYệnh nhâJEvYn p8cRđang p8cRlo lJEvYắng ctmYVhờ đợi,Xjji vừXjjia tmYVnghe tiếngJEvY c7ukcửa phònJEvYg bậJEvYt mở, trXjjiông thấyXjji ChủJEvY c7uknhiệm PhJEvYương đitmYV rJEvYa, côtmYV ttmYVa liềp8cRn vộitmYV vàngc7uk đứngJEvY dậy.

Ấn tượngc7uk c7ukcủa ChủtmYV nhiệmc7uk Phương vềJEvY ĐàmtmYV TĩnJEvYh rấtc7uk tệ,JEvY ctmYVho rằngc7uk cc7ukô chínJEvYh tmYVlà hồnJEvYg nhtmYVan họXjjia tp8cRhủy trc7ukong truyền thuyết,JEvY mộttmYV anp8cRh chànc7ukg ngotmYVan ngop8cRãn bic7ukết vângXjji lờic7uk p8cRnhư NtmYVhiếp XjjiVũ ThXjjiịnh bịc7uk p8cRcô Xjjita làm tmYV cho ăp8cRn khôngp8cR ngoc7ukn ngủp8cR khôngc7uk yên,tmYV đếtmYVn gc7ukiờ c7ukvẫn p8cRcòn phc7ukải tJEvYrông c7uknom đứJEvYa bXjjié vôJEvY tmYVtội tronXjjig phòng p8cRhồi sJEvYức. BởiJEvY thếJEvY ôngJEvY đaXjjinh mặtmYVt lXjjiại, kc7ukhông p8cRthèm nhìntmYV Đàc7ukm TĩnJEvYh, ltmYVúc đitmYV ngang Xjji qua Xjjicô Xjjicòn Xjjibuông mộtJEvY câuc7uk “Lầnc7uk np8cRày cc7ukô vừatmYV lòntmYVg rJEvYồi nhé!”

Đàm tmYVTĩnh bic7ukến sắJEvYc, cô JEvY không c7ukthể JEvYhiểu đưp8cRợc câup8cR Xjjinói nàyJEvY cJEvYủa bXjjiác sp8cRĩ mp8cRổ tmYVchính cJEvYó Xjjiý gì.Xjji CôJEvY vốnJEvY đãJEvY Xjjivô cùnJEvYg căng c7ukthẳng, NhiếpXjji Vũp8cR ThịnhJEvY bc7ukước vtmYVào phònp8cRg pp8cRhẫu thuậtmYVt p8cRđến giJEvYờ vẫc7ukn Xjjichưa thấJEvYy ra, giờXjji bXjjiác sp8cRĩ mổJEvY chítmYVnh vtmYVừa tmYVra liXjjiền c7uklạnh tmYVtanh bp8cRuông mộttmYV cc7ukâu p8cRnhư vậtmYVy khip8cRến cảtmYV nXjjigười cô Xjjimềm c7uknhũn, sup8cRýt ctmYVhút nữatmYV ngấJEvYt xXjjiỉu, mc7ukay tmYVcó p8cRTôn c7ukChí Quâc7ukn p8cRkịp đỡtmYV tmYVlấy, dìJEvYu ctmYVô ngồi xuốnJEvYg Xjjighế. CôJEvY hp8cRoa Xjjihết tmYVcả mắp8cRt, mtmYVột hồip8cR c7uklâu saJEvYu mớip8cR địnhtmYV c7ukthần nói:tmYV “Gc7ukọi điệnp8cR cho Nc7ukhiếp VJEvYũ Thịnh,c7uk JEvYhỏi c7ukanh c7ukta JEvYrút cụcJEvY c7ukca phJEvYẫu thuậtp8cR thếXjji nàotmYV rồi?”

Nhiếp VJEvYũ Tp8cRhịnh ttmYVhu xếptmYV ổn thoảtmYV Xjjicho Tônp8cR BìJEvYnh xontmYVg, vc7ukừa rtmYVa đếnJEvY cửaXjji phtmYVòng mổ,JEvY nhp8cRìn tmYVqua cửatmYV kíc7uknh, liềp8cRn tmYVbắt gặp Xjji Đàm XjjiTĩnh tmYVgần np8cRhư p8cRngã p8cRvào lXjjiòng tmYVTôn ChXjjií Quân.JEvY p8cRPhải thừaXjji nhậnJEvY rc7ukằng, ap8cRnh Xjjivẫn thấyJEvY lòng chup8cRa xót,p8cR cóJEvY ltmYVẽ duXjjiyên phập8cRn giữJEvYa c7ukanh p8cRvà ĐàmXjji tmYVTĩnh c7ukđến tmYVđây thựcJEvY sựJEvY đp8cRã hếp8cRt rồi. Chuyp8cRện đếJEvYn nướctmYV này,c7uk c7ukkhông cp8cRam tâmtmYV thtmYVì cũnXjjig tmYVcó p8cRích gJEvYì? TìXjjinh tmYVyêu ttmYVrong sángXjji đơn thuầnp8cR Xjjithời Xjjiniên thiJEvYếu đJEvYã nc7ukhư mộtJEvY c7ukgiấc mơ,c7uk JEvYcòn lạic7uk p8cRchỉ lp8cRà tmYVoán JEvYhận mJEvYà thôi.

Anh đẩtmYVy c7ukcửa bướcc7uk rJEvYa, thấy ĐJEvYàm Tĩc7uknh tmYVvẫn đangJEvY JEvYlúi Xjjihúi tìp8cRm đJEvYiện thoạiJEvY, biếtXjji p8cRcô c7ukấy địnhJEvY gọitmYV cc7ukho mìnhp8cR, bèn np8cRói: “KhôngtmYV tmYVcần gọip8cR nữa,Xjji p8cRtôi p8cRra đJEvYây rồi.”

Trông thấJEvYy ánhtmYV mXjjiắt đầyp8cR mong mỏip8cR củatmYV ĐàmtmYV Tĩnh,c7uk anc7ukh nJEvYói: “JEvYPhẫu thXjjiuật c7ukkết p8cRthúc rồi,c7uk rc7ukất thp8cRành công.”

Đàm TXjjiĩnh c7ukngẩn ngJEvYười mất vàip8cR giâytmYV, rồitmYV đXjjiứng c7ukphắt p8cRdậy nhưp8cRng c7ukcô khônp8cRg bướctmYV nổiJEvY p8cRvào php8cRòng c7ukphẫu thuật,p8cR chỉ biếttmYV nhìc7ukn Nhc7ukiếp tmYVVũ Thịp8cRnh c7ukđầy vtmYVan xintmYV, NtmYVhiếp XjjiVũ ThtmYVịnh c7ukcảm thấyc7uk ánXjjih c7ukmắt cXjjiô nhXjjiư sáp ntmYVến nóc7ukng bỏJEvYng, thiêp8cRu đốtc7uk c7uktrái JEvYtim JEvYanh c7ukđau buốt,p8cR antmYVh vôtmYV thứcJEvY tJEvYránh ánhc7uk p8cRmắt ctmYVủa cô, nói:c7uk “BìnhtmYV Bìnc7ukh tmYVđang JEvYở tronJEvYg phJEvYòng hồiJEvY sức7ukc, phảip8cR tmYVtheo dp8cRõi mộtp8cR đã,Xjji nếuXjji không c7ukcó c7ukgì JEvYbất thườngJEvY cóXjji tXjjihể tmYVđưa vềXjji phòngc7uk bệnh.”

“Tôi cXjjió thểc7uk vàJEvYo thămc7uk nó không?”

“Vẫn chtmYVưa được.JEvY” Anh đJEvYáp, khôXjjing kìtmYVm c7ukđược vẫnXjji dùp8cRng giọngtmYV atmYVn ủiXjji, “XjjiTôi sẽXjji vp8cRào p8cRvới nótmYV ngayp8cR, côc7uk cc7ukứ yên tâm.”

Đàm TXjjiĩnh c7ukcúi đầJEvYu, dù Xjji không nhJEvYìn nhp8cRưng NhiếpXjji JEvYVũ ThịnhJEvY cũngJEvY biJEvYết cJEvYô đanp8cRg khc7ukóc. TôntmYV Chíp8cR QuâJEvYn đưaXjji Xjjicho cô góitmYV p8cRgiấy Xjjiăn, Np8cRhiếp VũXjji ThXjjiịnh tmYVcảm c7ukthấy tâmtmYV trạngp8cR đtmYVầy phứcp8cR tạp,c7uk bc7ukèn qutmYVay ngưp8cRời trở lc7ukại phòntmYVg hXjjiồi sức.

Bác sĩp8cR gâyp8cR JEvYmê JEvYvẫn chưa Xjjiđi, thấyc7uk JEvYanh JEvYvào bXjjièn chàXjjio rồp8cRi hỏi:Xjji “ĐứaJEvY tp8cRrẻ nàyc7uk tmYVcon nhàp8cR Xjjiai thế?”

Nhiếp p8cRVũ XjjiThịnh kXjjihựng lại,p8cR hỏi: c7uk“Sao thc7ukế ạ?”

“Ui trJEvYời ơXjjii, tXjjiôi làJEvYm vXjjiiệc với ChXjjiủ nhitmYVệm Phươngp8cR mườiXjji mp8cRấy p8cRnăm rp8cRồi, c7ukchưa từnJEvYg thấyJEvY ôc7ukng ấtmYVy ntmYVhư hôXjjim nayXjji, cứ nhưp8cR coc7ukn tmYVnhà mìnJEvYh đaXjjing ntmYVằm c7uktrên bànp8cR c7ukphẫu thXjjiuật vậy.”

Nhiếp VũXjji ThXjjiịnh thấy ltmYVòng chp8cRua xótc7uk, vc7ukội đáp:JEvY Xjji“Đây là…tmYV họp8cR hàng…JEvY họXjji hànXjjig tmYVcủa cháu.”

“Thảo nàc7uko! ĐúnJEvYg Xjjilà cXjjihủ nhiệm củaXjji p8cRcác ac7uknh cop8cRi aXjjinh p8cRnhư cXjjion đẻc7uk, p8cRtôi ctmYVứ c7ukbảo tmYVsao Xjjihôm nap8cRy anXjjih đức7ukng trong phc7ukòng phẫuJEvY thuậttmYV mc7ukà lạc7uki khônJEvYg lp8cRàm gìp8cR. ÀXjji, tmYVđúng rồip8cR, chưtmYVơng tJEvYrình CJEvYM p8cRấy rúXjjit cục làc7uk thếXjji p8cRnào đấtmYVy? ChủJEvY nhiệmJEvY củc7uka cJEvYác ac7uknh bấtXjji chấpJEvY áXjjip ltmYVực c7ukcủa việntmYV trtmYVưởng p8cRkéo về đâp8cRy, báXjjic bỏp8cR Xjjirất nhc7ukiều tmYVý kitmYVến cp8cRủa mọiXjji ngưp8cRời, thếtmYV saXjjio Xjjigiờ vẫnc7uk chXjjiưa khởJEvYi đJEvYộng vậy?”

Nhiếp VũJEvY ThịJEvYnh Xjjithầm nghĩ chuyp8cRện nàXjjiy tmYVchính Xjjilà dtmYVo mtmYVình lJEvYàm lỡtmYV p8cRdở. c7ukAnh tmYVáy náp8cRy nói:tmYV “Chủp8cR nhiệmc7uk p8cRđã giao ctmYVho cXjjiháu rồic7uk, chỉp8cR JEvYcần tìmc7uk đc7ukược p8cRbệnh nhânJEvY thícJEvYh hợpc7uk stmYVẽ lJEvYập Xjjitức tiếp8cRn c7ukhành cp8cRa đầu tiên.”

“Làm tốc7ukt làp8cR tạoXjji phtmYVúc cho dc7ukân đấyc7uk.” Báp8cRc sĩc7uk gtmYVây Xjjimê np8cRói đùa,”p8cR c7ukBao nhip8cRêu bệnhc7uk nhâp8cRn c7ukcòn đaXjjing đỏtmYV mắtXjji chJEvYờ kia kìXjjia, p8cRanh xtmYVem hỗc7uk trp8cRợ chp8cRo bệnXjjih tp8cRim bc7ukẩm sinXjjih củaXjji chíp8cRnh phủ,JEvY tmYVhộ p8cRkhẩu nônc7ukg Xjjithôn có thểtmYV đượcXjji Xjjihưởng tmYVtrợ cXjjiấp, bảoXjji Xjjihiểm thXjjiất nghiệpJEvY ởp8cR thXjjiành phc7ukố cc7ukó thểJEvY Xjjiđược hưởngXjji trợ cc7ukấp, đâyc7uk khJEvYông ptmYVhải hộXjji khXjjiẩu nôngXjji thôn,tmYV cũngtmYV c7ukchẳng phảc7uki thấtJEvY c7uknghiệp JEvYở thp8cRành pXjjihố, tự nhiêXjjin mJEvYắc phảitmYV căntmYV bệnhp8cR nặngc7uk c7uknhư tJEvYhế nc7ukày, khôXjjing cóp8cR JEvYtiền màp8cR p8cRchữa, bằnp8cRg mp8cRọi cách pc7ukhải xJEvYoay đJEvYược hơnXjji mưtmYVời vạc7ukn ttmYVệ, còc7ukn kJEvYhông biếJEvYt ctmYVó p8cRbà cop8cRn học7uk hàtmYVng nàtmYVo chJEvYịu cho vac7uky ktmYVhông, thtmYVật lXjjià tmYVác nghiệtmYVt Xjjiquá mà…”tmYV p8cRÔng nJEvYhìn bép8cR Tp8cRôn BìnXjjih c7ukđang nằp8cRm trên giưc7ukờng đẩy,Xjji “ĐJEvYược rồtmYVi đấy,c7uk tmYVxem c7ukra tìJEvYnh c7ukhình kc7ukhá khảJEvY quaJEvYn, tc7ukám c7ukphần tmYVkhông phải đưtmYVa p8cRsang php8cRòng chXjjiăm sócp8cR đặJEvYc biệt,tmYV ac7uknh trựctmYV ởp8cR đc7ukây, tJEvYôi đitmYV thtmYVay tmYVđồ đã.”

Khi TtmYVôn Bc7ukình Xjjitỉnh dậy, ngườc7uki đầuc7uk tiênJEvY cậuXjji nhìp8cRn tc7ukhấy JEvYlà Đàmp8cR TĩnhJEvY. c7ukTuy đềXjji pXjjihòng lâc7uky nhiễXjjim, tmYVĐàm TĩntmYVh phc7ukải mặc cJEvYhiếc áXjjio choànp8cRg JEvYkhử trùngp8cR rtmYVộng thùJEvYng thìnhXjji, còc7ukn đeXjjio khp8cRẩu trJEvYang, đc7ukội mũ, nhưJEvYng Xjjichỉ nhp8cRìn ánhJEvY mtmYVắt qc7ukuen thuộc,p8cR TôJEvYn BìnhJEvY ltmYViền nhậntmYV ntmYVgay rtmYVa Xjjimẹ. Câc7uku đầp8cRu tiên c7uk cậu Xjjibé hỏiJEvY JEvYlà: “Mẹ,p8cR stmYVao mẹ

Đàm TĩnJEvYh vốntmYV đXjjiã nínp8cR khóc nhưntmYVg p8cRnghe JEvYcon nXjjiói câtmYVu ấJEvYy, tmYVcô JEvYsuýt nữaJEvY tmYVlại rc7ukơi nưJEvYớc mắt.p8cR SắpJEvY JEvYtới gXjjiiờ tc7ukan sở,Xjji Chủ nhiệc7ukm Phươngp8cR lp8cRại tc7ukự mìnhp8cR đtmYVi ktmYViểm tmYVtra tmYVmột lượt,Xjji lầnc7uk nàyJEvY ôp8cRng JEvYdẫn thep8cRo họcp8cR trò củatmYV mìnp8cRh, tấtXjji cảXjji đp8cRều mặc7ukc áotmYV bJEvYlouse trắXjjing, đầyp8cR tXjjiác phXjjiong c7ukcông việc,Xjji đứngXjji trontmYVg phòng bệnhXjji, nóic7uk mộttmYV lưXjjiợt nhữngXjji điềtmYVu cầntmYV chJEvYú ýtmYV sXjjiau phXjjiẫu thuật.tmYV MấtmYVy vịp8cR tiXjjiến JEvYsĩ mải miếtXjji gc7ukhi chéJEvYp, Tiểc7uku MẫnJEvY c7ukcòn nghịcXjjih ngợmp8cR làJEvYm mJEvYặt JEvYxấu chọc7ukc NhiếJEvYp VũJEvY Thịnh.Xjji tmYVĐợi Chủ nhiệmtmYV Phc7ukương điXjji tmYVra rồi,p8cR c7ukanh mJEvYới khoáXjjic JEvYvai Nhiếpp8cR c7ukVũ Thịnh,tmYV trêXjjiu chọc:tmYV “SưXjji huyntmYVh, nghe nótmYVi p8cRhôm np8cRay p8cRtrong phòc7ukng phẫuXjji thutmYVật antmYVh bịtmYV lãotmYV Xjjiyêu mắXjjing hả?”

“Làm gìJEvY cc7ukó, etmYVm c7uknghe ai c7uk nói thế?”

“Ái dà,Xjji NhiếpJEvY c7uksư huynJEvYh à, nXjjigày nàJEvYo lãp8cRo yêuc7uk JEvYchẳng mắc7ukng bọnp8cR ep8cRm vàic7uk Xjjilượt, c7ukcó phJEvYải lJEvYà tmYVchuyện gc7ukì mấtXjji mặt p8cRđâu, Xjjisao anJEvYh khôXjjing JEvYchịu tXjjihừa nXjjihận nJEvYhỉ? Nhp8cRưng đêmc7uk map8cRi lp8cRão yêc7uku phânJEvY côngc7uk p8cRem trực banp8cR ttmYVhay aXjjinh, np8cRói nhàtmYV JEvYanh cc7ukó vXjjiiệc, anp8cRh ntmYVói đitmYV, anJEvYh ptmYVhải cJEvYảm p8cRơn ep8cRm thếXjji nàoXjji đây nhỉ?”

Nhiếp Vũp8cR TtmYVhịnh c7ukvô cùng cảmtmYV kíchJEvY trưtmYVớc stmYVự qXjjiuan tâJEvYm tmYVcủa Chủp8cR nhiệmp8cR Phươngc7uk, ap8cRnh địnc7ukh bp8cRuổi tốip8cR Xjjiqua việnJEvY túc tmYVtrực Xjjibên gic7ukường bệnh,tmYV chp8cRăm sócc7uk tmYVbé TônXjji c7ukBình nhic7ukều hơnXjji mộtXjji ctmYVhút, khp8cRông ngờJEvY cJEvYhi tiết nhỏc7uk JEvYnhặt Xjjinày chủc7uk c7uknhiệm cũngJEvY đtmYVã p8cRnghĩ tmYVchu đáoJEvY cảXjji rồi.

Anh Xjjiđáp: “Vậyp8cR p8cRanh mời tmYV em ăp8cRn c7ukcơm nhé.”

Tiểu MẫJEvYn lp8cRắc đầuc7uk quầy quậy:c7uk “Ôip8cR Xjjino noc7uk! MờtmYVi ăJEvYn cơc7ukm thìp8cR dễJEvY chc7uko anp8cRh quá.Xjji Anc7ukh JEvYmời etmYVm ăntmYV cp8cRơm c7ukcũng đưXjjiợc, nhưng c7ukem phảtmYVi dẫnJEvY c7uktheo bạJEvYn gáp8cRi ec7ukm nữa!”

Bạn gác7uki củp8cRa TiểutmYV Mẫn tmYVcũng họJEvYc tmYVY nhc7ukưng htmYVọc Nc7ukha kXjjihoa, Xjjinăm p8cRnay mớtmYVi lJEvYà thạcXjji sĩc7uk np8cRăm thứp8cR 2p8cR, đangp8cR thc7ukực tXjjiập tại bệnhc7uk vip8cRện này.tmYV NXjjihiếp Vp8cRũ TJEvYhịnh nói:c7uk “XjjiĐược thXjjiôi, Xjjiem JEvYgọi JEvYcả TJEvYiểu KỳtmYV đtmYVi, ac7uknh Xjjimời hai đứaXjji ănJEvY cơm.”

Tiểu Mẫnp8cR cưXjjiời gp8cRian xảo: c7uk“Sư hXjjiuynh, mc7ukời hac7uki đứaXjji eXjjim ănJEvY cc7ukơm màXjji anXjjih đitmYV mộtc7uk mìnhc7uk, khônJEvYg ngượJEvYng àXjji? KhátmYVch có haXjjii nc7ukgười, chtmYVủ cũJEvYng phảc7uki JEvYcó haJEvYi Xjjingười chứ!Xjji Ac7uknh kp8cRêu p8cRbạn gc7ukái aXjjinh cùXjjing đip8cR, chXjjio em vớip8cR Tiểp8cRu Kp8cRỳ diệntmYV kitmYVến, đượcp8cR không?”

Nhiếp Vc7ukũ TJEvYhịnh ttmYVhoáng ngây ngJEvYười, tmYVđáp: “Anhp8cR vJEvYà p8cRcô ấJEvYy p8cRchia ttmYVay rồi.”

Tiểu MẫnXjji kinc7ukh ngạc: p8cR“Cái JEvYgì cơtmYV? SXjjiao lạitmYV thế?”

Nhiếp VJEvYũ ThịnhtmYV không nótmYVi c7ukgì, Tiểup8cR Mẫnp8cR bâtmYVy giXjjiờ mp8cRới nhớp8cR rp8cRa họXjji đaJEvYng ởJEvY p8cRtrong phòngtmYV bệtmYVnh, vJEvYẫn cp8cRòn bệnh np8cRhân nằmp8cR kJEvYia, mìnhJEvY p8cRhỏi nhXjjiiều chuyJEvYện nJEvYhư tmYVvậy, qtmYVuả làp8cR tmYVkhông nên.c7uk VJEvYì thXjjiế aJEvYnh vXjjiội im btmYVặt, p8cRnhìn Nhiếp8cRp VJEvYũ TJEvYhịnh c7ukghi lp8cRời cc7ukăn dặn.p8cR NhiếpJEvY Vũc7uk Thịc7uknh ghJEvYi xJEvYong tmYVliền c7ukcùng Tiểu MJEvYẫn điXjji p8cRra ngoài,c7uk ĐàJEvYm tmYVTĩnh tp8cRuy p8cRở giXjjian tc7ukrong củtmYVa JEvYphòng bệnh,c7uk nXjjihưng p8cRvì cp8cRửa mở Xjji nên tmYVhọ np8cRói tmYVgì cp8cRô đềtmYVu ngtmYVhe JEvYrõ từnp8cRg chữJEvY một.

Lúc tmYVđầu Xjjicô c7ukấy cũnp8cRg chỉ ngJEvYhe loáJEvYng Xjjithoáng, mãp8cRi Xjjiđến c7ukkhi Nc7ukhiếp tmYVVũ p8cRThịnh nóic7uk đãc7uk chtmYVia Xjjitay vớip8cR bc7ukạn gáiJEvY, cp8cRô mc7ukới chợt tmYVnhư nhậnJEvY tXjjih điềXjjiu gtmYVì. Tínp8cRh cáchc7uk củac7uk tmYVNhiếp Vp8cRũ ThịJEvYnh côXjji hip8cRểu rấtXjji rõXjji, anh ktmYVhông dễc7uk dànc7ukg qp8cRua lạtmYVi JEvYvới JEvYmột ngườiJEvY ctmYVon gáiXjji, p8cRsau tmYVkhi c7ukquyết JEvYđịnh yêc7uku, Xjjilại càtmYVng không tuXjjiỳ tXjjiiện ntmYVói chc7ukia taytmYV. Sc7ukao lạiJEvY tc7ukhế p8cRnhỉ? ChẳngJEvY lẽXjji vXjjiì chuyệnJEvY củXjjia tmYVTôn Bình?

Bất kỳc7uk ngườiJEvY JEvYcon gái nàoXjji cũtmYVng khXjjió p8cRmà p8cRchấp nhậnJEvY nổtmYVi vc7ukiệc bạnXjji ttmYVrai mìnhXjji tựXjji dưnc7ukg p8cRcó mộtmYVt đứp8cRa cXjjion JEvYriêng. Đàm TĩnhJEvY chXjjiợt thc7ukấy Xjjiáy náy.

Sau p8cRkhi trXjjiời tmYVtối, đáng lXjjiẽ đãp8cR hếtp8cR giờJEvY thăp8cRm bệnhJEvY, nhưnJEvYg tmYVlà pXjjihòng VItmYVP nênp8cR Xjjicũng tp8cRhoải mtmYVái hp8cRơn chXjjiút ít. JEvY Vương JEvYVũ LXjjiinh JEvYvà LưXjjiơng NXjjiguyên p8cRAn ngp8cRhe nc7ukói p8cRhôm nap8cRy JEvYTôn Bìnc7ukh làXjjim phẫuJEvY thuật,JEvY vXjjiừa sáng sc7ukớm đãc7uk gọip8cR điJEvYện hc7ukỏi thXjjiăm, đếntmYV tốXjjii Vươngp8cR JEvYVũ LtmYVinh lạXjjii đếnc7uk c7uktận bệnp8cRh vitmYVện thăm Tônp8cR Bc7ukình, cc7ukô sợtmYV quáXjji giờtmYV thăJEvYm bệnhc7uk bXjjiác sĩtmYV khôp8cRng chp8cRo vàoXjji, nênp8cR p8cRđến Xjjidưới chp8cRân lầu JEvYliền gọiXjji điệntmYV chc7uko Đàc7ukm Tĩnp8cRh, JEvYĐàm tmYVTĩnh bèntmYV c7ukbảo tmYVTôn CXjjihí Quânc7uk Xjjixuống đtmYVón cô.

Đã mtmYVấy ngàJEvYy khôc7ukng gặp, Vươngc7uk Vũp8cR c7ukLinh vừJEvYa thtmYVấy Đàmp8cR TĩXjjinh liềntmYV tJEvYay bắc7ukt mặttmYV mừngXjji. XjjiCô cầmXjji thep8cRo mộtmYVt hộpp8cR lớn đựngXjji đầyc7uk cácp8cR ltmYVoại bátmYVnh ngọtp8cR, np8cRói: “HaXjjii hômJEvY np8cRay tmYVcửa ttmYViệm củaJEvY JEvYchúng mìnXjjih vc7ukừa khai trưp8cRơng, c7ukđắt hàp8cRng lắJEvYm, Xjjikhách hàp8cRng JEvYai JEvYcũng ktmYVhen báp8cRnh ntmYVgon, Xjjihôm nJEvYay p8cRtớ chọnc7uk riêng mấyc7uk cáXjjii JEvYvừa c7ukra lp8cRò, đểtmYV nguộtmYVi rồitmYV manJEvYg qJEvYua đâtmYVy chtmYVo cậuc7uk vớitmYV BìntmYVh c7ukBình ăn.”

“Bình BtmYVình vc7ukẫn chưatmYV được ănJEvY cáic7uk gìc7uk ctmYVả.” ĐJEvYàm TĩnhtmYV p8cRđỡ lấXjjiy bánh,JEvY ntmYVói đầyJEvY ctmYVảm kítmYVch “CảXjjim p8cRơn cậJEvYu nhp8cRiều lắm.”

“Ôi dàp8cRo, giữatmYV chúng mìnhJEvY cầntmYV gìXjji p8cRphải cảmJEvY ơp8cRn. VốnJEvY tJEvYớ địnhXjji qup8cRa đâytmYV từp8cR sánJEvYg cơp8cR, nhc7ukưng p8cRLương NguyêXjjin AtmYVn bảo tớp8cR đừngtmYV gp8cRây JEvYthêm rc7ukắc rJEvYối Xjjicho cậuJEvY, còJEvYn nc7ukói pJEvYhòng phẫutmYV thuậXjjit c7ukkhông chJEvYo tmYVngười ngoài vàXjjio, ctmYVũng kc7ukhông chc7uko quáJEvY nhiềp8cRu JEvYngười đtmYVợi btmYVên nc7ukgoài. TớJEvY sc7ukốt ruộtp8cR quá,tmYV nXjjiên đến Xjjichiều phảitmYV gọJEvYi c7ukcho cậJEvYu ngJEvYay, nc7ukghe ctmYVậu tmYVnói phc7ukẫu tJEvYhuật đãc7uk xoc7ukng, Bìnp8cRh BJEvYình cc7ukũng tỉnh rồi,JEvY tc7ukớ c7ukliền vộic7uk vànc7ukg quJEvYa thăm.”

Tôn BìnhJEvY đãJEvY ngủJEvY say, XjjiĐàm JEvYTĩnh mtmYVở cửJEvYa giaXjjin tJEvYrong phJEvYòng btmYVệnh đểp8cR VưtmYVơng VũJEvY c7ukLinh JEvYthăm btmYVé p8cRmột chút.Xjji TXjjihực ra vẫnc7uk còc7ukn cácc7ukh mXjjiột cántmYVh Xjjicửa kíXjjinh ntmYVữa, bJEvYên giườngc7uk bệnXjjih toJEvYàn nhữntmYVg mc7ukáy mótmYVc theo c7uk dõi, JEvYvì phòngXjji rấtp8cR rộng,c7uk nênXjji Tc7ukôn BìntmYVh JEvYnằm trêXjjin giườnp8cRg trôngJEvY lạc7uki càngJEvY nhỏp8cR bc7uké hơn, nhìtmYVn rấtmYVt tộJEvYi nghiệp.

Vương Vũp8cR LiXjjinh JEvYsợ lXjjiàm ồn khiếnc7uk c7ukbé TôtmYVn Bìnhp8cR tỉnhp8cR giấctmYV nXjjiên Xjjichỉ nXjjihìn mộtXjji láp8cRt c7ukrồi bảotmYV ĐàXjjim TĩntmYVh đóngp8cR ctmYVửa lại.

Tôn ChítmYV QutmYVân p8cRra cầu thangXjji thoátp8cR hiểmXjji hJEvYút thuốcJEvY, cảp8cR cXjjiăn phònJEvYg rộnJEvYg thênhp8cR thantmYVg ngoJEvYài bc7uké TônXjji JEvYBình đang nJEvYgủ, JEvYchỉ cXjjiòn ĐàmtmYV TĩnhtmYV vàXjji VươngJEvY Vũc7uk Lp8cRinh. VươnJEvYg Vc7ukũ LinJEvYh nhìp8cRn mộc7ukt lưtmYVợt căn phc7ukòng rồitmYV hỏiJEvY: “Nằc7ukm phònp8cRg c7uknày cXjjihắc tốXjjin kXjjiém lJEvYắm phảitmYV không?”

Đàm TĩXjjinh nói:JEvY “c7ukTớ cũng khc7ukông p8cRrõ Xjjinữa, cótmYV ngườip8cR c7ukkhác lJEvYo chuyểnXjji c7ukphòng giúc7ukp mà.”

Vương VXjjiũ Lp8cRinh khônXjjig nhtmYVịn được p8cRliền htmYVỏi: “Đàmc7uk Tĩnh,Xjji ttmYVớ đaJEvYng tmYVmuốn hỏitmYV cậutmYV đâyXjji, p8cRcậu lc7ukấy đtmYVâu rJEvYa tiềnJEvY làmtmYV phẫu thuật

Đàm TJEvYĩnh p8cRdo dựp8cR mộtXjji thoáng Xjjirồi JEvYđáp: “TớtmYV đip8cR vay.”

“Cậu p8cRvay ac7uki?” Vươc7ukng Vũ LinhtmYV sXjjiốt ruột,JEvY “ĐàmtmYV Tĩnp8cRh à,JEvY cập8cRu vốXjjin c7uklà ngườiJEvY thập8cRt thà,p8cR đừngJEvY đểXjji mắJEvYc lừc7uka ngườiXjji ta tmYV nhé. Ngườip8cR tmYVta cJEvYho cậup8cR p8cRvay c7uknhiều tiềnXjji thế,JEvY c7uksau ntmYVày cậuXjji lấyJEvY JEvYgì mXjjià trả?”

Đàm JEvYTĩnh vJEvYô cXjjiùng cảm kícJEvYh trướcc7uk p8cRsự quap8cRn tâc7ukm c7ukcủa bap8cRn, bènJEvY nói:c7uk “tmYVCậu yêJEvYn tâmp8cR Xjjiđi, ttmYVớ tựtmYV biếtmYVt cácc7ukh JEvYlo liệu.”

“Không phảiXjji cp8cRậu vay c7uk Giám đốcJEvY ThịntmYVh đtmYVấy cc7ukhứ? XjjiAnh tJEvYa dtmYVựa vàotmYV cXjjiái gJEvYì mp8cRà ctmYVho cJEvYậu vtmYVay nhiJEvYều p8cRtiền thế?”

“Không, tmYVtớ c7ukkhông vayp8cR anh tatmYV, tc7ukớ vatmYVy mtmYVột ngưtmYVời họXjji hànXjjig thôi.”

Vương JEvYVũ Lic7uknh bJEvYán tXjjiín bán np8cRghi: “Cc7ukậu p8cRcòn ngườic7uk họXjji JEvYhàng gXjjiiàu cótmYV thếJEvY p8cRư? XjjiSao tp8cRrước tmYVkhông ngc7ukhe cậuXjji nhJEvYắc tmYVđến bao giJEvYờ thế?”

Đàm Tĩnhc7uk gượntmYVg cườitmYV, nói: “CũngtmYV khôtmYVng pp8cRhải làc7uk họXjji hàtmYVng tmYVcủa tớtmYV, c7uklà học7uk hàtmYVng JEvYcủa BìnJEvYh Bìnp8cRh, vìXjji tmYVBình Bình tmYV nên ngtmYVười JEvYta mc7ukới chịutmYV JEvYcho ttmYVớ vac7uky đấy.”

Vương p8cRVũ LintmYVh nghĩJEvY làtmYV hc7ukọ hàng Xjjibên TJEvYôn ChXjjií QuânJEvY, vXjjiì XjjiĐàm TĩJEvYnh vốtmYVn Xjjiđã chẳXjjing ctmYVó mp8cRấy hp8cRọ hàp8cRng, sac7uku nàJEvYy lạJEvYi đJEvYều không cònXjji c7ukqua lạip8cR np8cRữa. CXjjiô nói:tmYV “Tônp8cR Chp8cRí XjjiQuân cũnp8cRg JEvYthật làJEvY, cp8cRó nJEvYgười hp8cRọ hp8cRàng gic7ukỏi giang nhưJEvY thếJEvY c7uksao JEvYkhông Xjjinói sớmXjji? Đc7ukể cậuJEvY vìXjji c7ukchuyện tmYVchi phíJEvY phẫup8cR thuJEvYật màtmYV phảc7uki lo lắc7ukng bXjjiao nhiêutmYV JEvYnăm nay.”

Đàm TĩntmYVh Xjjiđổi cXjjihủ đề: “LàmJEvY ănJEvY thếXjji nàotmYV? SatmYVo c7ukLương NguyêtmYVn c7ukAn ktmYVhông đến?”

“Anh ấyXjji cũnXjjig muốXjjin đJEvYến lắm, p8cRnhưng tmYVmới JEvYkhai trươngXjji c7ukhai hôXjjim tmYVnay, từp8cR p8cRsáng JEvYđến tốip8cR lúcXjji tmYVnào cũntmYVg cXjjió ngườiXjji xếXjjip hàng chờp8cR c7ukmua bJEvYánh. XjjiCậu p8cRyên tâc7ukm đitmYV, cửatmYV hàngtmYV củatmYV chúXjjing p8cRta nhấXjjit địc7uknh ănc7uk nc7ukên làm ra,c7uk JEvYtuyệt đốiJEvY khôngc7uk đểc7uk JEvYcậu JEvYlỗ vốnXjji đâu.c7uk Lươnc7ukg NguJEvYyên AJEvYn cònJEvY nóiXjji, phảiJEvY nhanhc7uk chóng thc7ukuê thêJEvYm ngườitmYV thôJEvYi, tmYVchỉ JEvYcó haXjjii tmYVđứa bọtmYVn JEvYtớ chắcXjji Xjjilàm khôngXjji xuể.tmYV AnJEvYh c7ukấy phải pXjjihụ trp8cRách lJEvYò nước7ukng, lạitmYV ltmYVo bắXjjit bXjjiông kep8cRm, cònc7uk JEvYtớ mJEvYột Xjjimình vừaXjji Xjjithu titmYVền, vừaXjji gói bánh,p8cR vừap8cR lấytmYV hàng,tmYV qc7ukuả thựtmYVc lp8cRà khôngp8cR khJEvYam nổi.”

Đàm TĩJEvYnh bc7ukấy giờJEvY mớXjjii nở nụXjji cườiXjji: “Đợic7uk BtmYVình BìnhJEvY khtmYVoẻ rồi,Xjji c7uktớ qc7ukua giúc7ukp cácc7uk cậu.”

“Đừng đùc7uka nữaXjji, văn phòngc7uk mátc7uk mXjjiẻ kJEvYhông ngồiJEvY, chạXjjiy rc7uka JEvYbán JEvYbánh làmp8cR gì?”

“Tớ thíp8cRch bánp8cR bánhtmYV ngọt.” Đàmp8cR Tp8cRĩnh nJEvYói, “VảJEvY lạip8cR, tớXjji vc7ukừa điXjji ltmYVàm khc7ukông lâuc7uk đãtmYV xiJEvYn tmYVnghỉ dXjjiài ngp8cRày ttmYVhế này, ngc7ukhĩ đãc7uk thấc7uky ngạic7uk qp8cRuá đip8cR mc7ukất. tmYVCông tXjjiy c7ukkhông đuổiXjji việtmYVc thXjjiì tớJEvY cJEvYũng chẳngXjji còtmYVn mặt JEvYmũi p8cRnào đc7uki làtmYVm tiếp.Xjji XjjiTớ xJEvYin nghỉtmYV đếnp8cR giúJEvYp p8cRcho Xjjihai cập8cRu vậy,p8cR bc7ukán bánhXjji ngọtJEvY cp8cRũng tốt Xjjimà, tớp8cR cònXjji mp8cRuốn JEvYhọc cáchc7uk btmYVắt bônc7ukg tmYVkem cc7ukủa LJEvYương Nguyêc7ukn AtmYVn nữa.”

Vương Vp8cRũ Linc7ukh nói: “Côp8cRng vic7ukệc ấyJEvY mXjjià cậc7uku đểc7uk p8cRtuột tmYVmất thìJEvY tiếJEvYc lắtmYVm đp8cRấy, Xjjilàm c7uktrong Xjjitòa tmYVnhà c7uksa nXjjihư thế, đúnXjjig làJEvY mXjjiát màc7uky c7ukmát mặXjjit! NhưXjjing JEvYcậu lp8cRà cổXjji c7ukđông củJEvYa tic7ukệm bánh,tmYV p8cRnếu cậtmYVu p8cRđến cửa hàngc7uk p8cRlàm, p8cRtớ vàc7uk Lc7ukương Ngp8cRuyên AJEvYn đềuJEvY rấtc7uk hop8cRan nghênJEvYh. CòntmYV cậuXjji muốnp8cR họXjjic làp8cRm bánh tmYV thì đơntmYV c7ukgiản p8cRthôi, c7uktan sởtmYV đếnJEvY tiệmc7uk bánc7ukh, kêup8cR Lươnc7ukg Nguyênc7uk XjjiAn dạyXjji cậuc7uk p8cRlà đXjjiược rồi. Nóip8cR đếJEvYn đâyc7uk, cJEvYô JEvYchợt bXjjiùi ngùXjjii: “Vc7ukậy lXjjià tốtp8cR rồp8cRi, p8cRbệnh cXjjiủa Bìnc7ukh XjjiBình đJEvYã chXjjiữa lành, tmYVcậu ctmYVũng khỏic7uk cầnp8cR vc7ukừa c7uktan sởc7uk lXjjià cuốngXjji qJEvYuýt cc7ukhạy vềXjji JEvYtrông noc7ukm Xjjinó nữa. JEvYChúng ttmYVa cótmYV tc7ukhể thườngc7uk JEvYxuyên Xjjiđưa BìntmYVh Bìnhc7uk đJEvYi chơXjjii. Đàmc7uk TĩnhtmYV, ctmYVoi c7uknhư cậutmYV hết kp8cRhổ rồi.”

Nghe Vươp8cRng tmYVVũ LinXjjih nóXjjii vậy, p8cRĐàm TĩnhXjji cườitmYV khtmYVẽ, nhưnJEvYg đóc7uk chp8cRỉ Xjjilà nụp8cR cưc7ukời Xjjingoài mặtc7uk cXjjihứ kJEvYhông phảic7uk xJEvYuất phát từXjji tráitmYV tip8cRm. Đúc7ukng vậXjjiy, BìnhXjji BJEvYình cuốip8cR cùJEvYng đãtmYV đtmYVược c7uklàm phẫup8cR thuậttmYV, điều nàytmYV khiếc7ukn côtmYV p8cRnhư c7uktrút đượcc7uk mộXjjit ttmYVảng JEvYđá nặngtmYV ttmYVrịch, np8cRhưng np8cRgay lậpJEvY tứcc7uk, lạip8cR c7ukcó một tảngXjji JEvYđá kJEvYhác đèJEvY nặnJEvYg Xjjilên lònJEvYg cô.tmYV CôJEvY khJEvYông thXjjiấy rằp8cRng JEvYmình đãtmYV hếXjjit kp8cRhổ, tráip8cR lại, JEvY những khXjjiổ cJEvYực màp8cR côtmYV phảtmYVi chc7ukịu troXjjing bJEvYao nhiêXjjiu ntmYVăm JEvYqua khic7ukến tmYVcô thấyXjji JEvYlòng c7ukđầy chua p8cRxót. CJEvYô biếtc7uk phíp8cRa tJEvYrước cóXjji p8cRthể Xjjicòn nc7ukhiều trắJEvYc trởJEvY hơtmYVn đangc7uk đợiXjji mìnhtmYV, vtmYVí p8cRdụ như gitmYVa đìnhc7uk XjjiNhiếp VũtmYV ThịnhXjji nhấtJEvY địnhJEvY khôp8cRng cp8cRhịu tXjjiừ p8cRbỏ quytmYVền gJEvYiám hộXjji. Lờic7uk tmYVluật sư ctmYVòn vp8cRăng vẳngJEvY tmYVbên taiJEvY, troc7ukng p8cRlòng côc7uk cũJEvYng hic7ukểu rXjjiõ, c7uknhà tmYVhọ NhXjjiiếp c7ukdễ dànc7ukg đồJEvYng ý cáXjjic đtmYViều khoảJEvYn bồip8cR thường,JEvY sốc7uk tiXjjiền lớnXjji tJEvYới mứcc7uk lúXjjic JEvYký tênp8cR cc7ukô cũntmYVg giậc7ukt cả mìntmYVh, p8cRđó làJEvY còtmYVn JEvYchưa c7ukkể Xjjichỗ cc7ukổ phiếup8cR c7ukniêm p8cRyết tạXjjii HồnJEvYg Kônp8cRg. MấyJEvY vịp8cR luậtXjji sXjjiư lập thoảp8cR thuXjjiận đếtmYVn nửc7uka ngXjjiày c7ukrồi JEvYmới p8cRđưa ctmYVho Xjjicô kýtmYV. p8cRĐó khôngtmYV phảiXjji mộp8cRt hac7uki vạJEvYn tệ,JEvY cũng khôngtmYV phảc7uki mộtmYVt hatmYVi chụcXjji vạnp8cR tệ,JEvY p8cRmà làJEvY mộttmYV cop8cRn sc7ukố trêJEvYn trời,p8cR p8cRcô kJEvYhông thể tưởngXjji tượnc7ukg rc7uka nổi.

Nhiếp c7ukĐông ViễJEvYn khôJEvYng tmYVđời nào chXjjiịu đểJEvY yXjjiên nhXjjiư vậJEvYy, Thịnhp8cR Phưp8cRơng ĐìntmYVh nóc7uki, sởJEvY dĩp8cR ônJEvYg tJEvYa p8cRdễ dp8cRàng Xjjitrao tJEvYặng quyền sởc7uk hữuc7uk cp8cRổ phầnc7uk lJEvYà vìXjji biếtJEvY mìtmYVnh p8cRcó thểtmYV giàtmYVnh đượctmYV p8cRquyền giámJEvY Xjjihộ. TJEvYrong lòng ĐàXjjim TĩXjjinh p8cRvô ctmYVùng JEvYu ámp8cR, JEvYnếu Nhiếpp8cR VXjjiũ XjjiThịnh biJEvYết lc7uký c7ukdo năp8cRm ấytmYV cJEvYô rờiXjji bỏXjji ap8cRnh, liệu sc7ukẽ nJEvYghĩ thếc7uk tmYVnào? CứtmYV cJEvYho lXjjià p8cRanh ấp8cRy khônJEvYg biếtp8cR, thìJEvY sc7ukau nàyp8cR NhJEvYiếp ĐôngXjji Viễn JEvY sẽ làmp8cR gìJEvY tiếpc7uk nữa?p8cR Nếp8cRu thtmYVực sựXjji mấtc7uk đic7uk quyềntmYV giJEvYám hc7ukộ, cảc7uk đờp8cRi nXjjiày khp8cRông JEvYgặp được JEvY Bình BìnJEvYh nữp8cRa, ctmYVô cảmXjji thấXjjiy tc7ukhà chJEvYết Xjjicòn hơn.

Cô tuc7ukyệt đốXjjii khôngXjji tp8cRhể để coc7ukn rờJEvYi xXjjia p8cRmình, tuyệtc7uk đốip8cR không.

Vương c7ukVũ LtmYVinh tmYVra vtmYVề rất muộn,c7uk ĐàmJEvY TĩnhJEvY địnhXjji JEvYtiễn Xjjicô xuốngtmYV, nhưngp8cR đúnXjjig lúc7ukc đp8cRó c7uky táJEvY lp8cRại đếnc7uk tmYVđo Xjjinhiệt độ vàXjji tmYVhuyết áp,JEvY nêJEvYn Vươngp8cR VũXjji Lic7uknh ngănp8cR JEvYcô lại.Xjji c7ukY Xjjitá kiểmXjji tXjjira xoc7ukng xuôip8cR, gXjjihi lạip8cR những contmYV sXjjiố p8cRtrên cátmYVc máyc7uk Xjjitheo dõitmYV, nóip8cR rJEvYằng mJEvYọi tmYVchuyện tmYVđều ổXjjin. CotmYVn côXjji tmYVđang ngủtmYV rất ntmYVgon, hìnhp8cR nXjjihư chăp8cRn hơic7uk tmYVấm quá,p8cR nêJEvYn trXjjián cậutmYV bp8cRé lấmc7uk tấmc7uk mJEvYồ JEvYhôi. ĐàmtmYV TĩntmYVh lấy khănXjji mặtmYVt lp8cRau c7ukcho conJEvY, vừatmYV lc7ukúc ấyp8cR, XjjiTôn CXjjihí Qup8cRân cXjjiũng qc7ukuay lại.

Anh tJEvYa ntmYVói: “Emp8cR đp8cRi ngủ mộtXjji lJEvYát đp8cRi, p8cRanh trôngc7uk ởc7uk đâytmYV đưJEvYợc rồi.”

“Không saXjjio, aJEvYnh vềJEvY nhà ngtmYVủ Xjjiđi, Xjjiem Xjjiở JEvYđây vớic7uk Bp8cRình Bìnhc7uk, htmYVôm JEvYnay tmYVanh cũngc7uk mệtc7uk cc7ukả ngJEvYày rồi.p8cR” ĐàmtmYV TJEvYĩnh bình thảp8cRn tmYVnói, “CảXjjim tmYVơn Xjjianh c7ukđã đến.

Rất ítp8cR kXjjihi c7uknghe cXjjiô nói vớiXjji mìc7uknh JEvYnhững lờiXjji kháXjjich sáop8cR Xjjinhư thế,c7uk TônXjji XjjiChí Quânp8cR thtmYVấy khôXjjing quetmYVn, lip8cRền nói: “p8cRHay JEvYlà eJEvYm tmYVvề nhàtmYV ngXjjiủ đi,tmYV sớmtmYV c7ukmai đếnp8cR ttmYVhay ctmYVa cp8cRho anh.”

“Không cầnp8cR đâu,JEvY ởc7uk đâc7uky với cc7ukon, etmYVm tmYVcòn thc7ukấy dp8cRễ p8cRchịu p8cRhơn. BáXjjic sJEvYĩ nóp8cRi đếnp8cR sánc7ukg thuc7ukốc têXjji p8cRhết ttmYVác dụngJEvY, vếtmYVt mổ cóXjji tp8cRhể sc7ukẽ đac7uku. ThôJEvYi cp8cRứ đJEvYể eJEvYm ởp8cR lạiXjji đây,p8cR anXjjih vềp8cR nhp8cRà ngJEvYhỉ đi.”

Tôn p8cRChí Quânp8cR biếJEvYt Đàm TĩnXjjih đãc7uk qJEvYuyết điềuc7uk p8cRgì thc7ukì sẽJEvY khp8cRông tJEvYhay JEvYđổi ntmYVên ktmYVhông nóip8cR thêmtmYV gc7ukì nữa,p8cR ac7uknh đứng trontmYVg phòc7ukng tmYVbệnh mộttmYV p8cRlát rồic7uk qup8cRay ngườitmYV bXjjiước rc7uka ngoàip8cR. CảtmYV c7ukđêm JEvYqua ĐàmtmYV Tĩnc7ukh gần JEvY như c7ukkhông ngủ,Xjji JEvYsáng sXjjiớm nXjjiay p8cRlại túc7ukc tJEvYrực bênJEvY ngtmYVoài phònc7ukg pXjjihẫu thuậtJEvY, thựcp8cR sựJEvY cô tmYVcũng cảmp8cR thấXjjiy hXjjiơi mệt.JEvY TroXjjing gp8cRóc phc7ukòng bp8cRệnh ctmYVó p8cRmột chp8cRiếc giJEvYường gJEvYấp chJEvYuẩn tmYVbị sẵn chXjjio p8cRhộ lýc7uk, Đc7ukàm TĩXjjinh khXjjiông Xjjithuê hc7ukộ Xjjilý np8cRên tmYVcô nằmc7uk luôJEvYn lêXjjin tmYVchiếc giườngXjji đótmYV. Vốp8cRn chỉ đc7ukịnh nghỉtmYV mp8cRột lác7ukt, Xjjinhưng vìJEvY quáJEvY mệJEvYt, vảJEvY lạc7uki JEvYca mJEvYổ đãJEvY hoànc7uk thành,JEvY tiJEvYnh thần c7ukcô cũngXjji thoảc7uki mtmYVái hơp8cRn, Đàmp8cR Tĩp8cRnh np8cRgủ thiXjjiếp đic7uk p8cRlúc nàXjjio kc7ukhông biết.

Nhiếp Vp8cRũ ThịnJEvYh thp8cRực ra vp8cRẫn p8cRở troc7ukng p8cRphòng trựcXjji bp8cRan cXjjihưa về,Xjji hômp8cR nXjjiay aJEvYnh khônXjjig phảJEvYi p8cRtrực c7ukca đêXjjim, ctmYVa tc7ukrực đêm JEvYmấy ngàXjjiy p8cRnày c7ukcủa tmYVanh CXjjihủ ntmYVhiệm PhươngtmYV đềutmYV đổip8cR giúpXjji aJEvYnh cJEvYả rồi.JEvY SXjjiau ktmYVhi p8cRtan làm, ap8cRnh qtmYVua thăXjjim bốJEvY, tiệntmYV thểtmYV báp8cRo cp8cRho ônp8cRg JEvYtình hp8cRình pJEvYhẫu thuXjjiật JEvYcủa BìJEvYnh BìnhJEvY. Ông NhJEvYiếp ĐôngJEvY Viễnc7uk tmYVđã btmYViết trướtmYVc, Xjjithực Xjjira JEvYtừ trưap8cR ôJEvYng đXjjiã pháic7uk ngườic7uk đếnp8cR khoa NgJEvYoại Tc7ukim p8cRmạch JEvYthăm p8cRdò, nhưngtmYV JEvYkhông đểJEvY chc7uko NXjjihiếp VũtmYV p8cRThịnh haXjjiy. Nhìnc7uk vc7ukẻ mặtJEvY mệt mỏp8cRi củatmYV ctmYVon traitmYV, ôngtmYV nJEvYói: “PhẫutmYV tmYVthuật kp8cRhông cp8cRó vấnc7uk đềp8cR gc7ukì làJEvY tmYVtốt tmYVrồi, mấytmYV ngàc7uky nay cJEvYon p8cRcũng mệtp8cR nhitmYVều, c7ukăn khc7ukông ngoXjjin ngủtmYV khp8cRông JEvYyên, tốiXjji Xjjinay vềJEvY nc7ukhà màtmYV nghỉ ngơip8cR đi.”

Nhiếp VũXjji ThịntmYVh miệJEvYng thì đồnp8cRg ýtmYV, nhưnc7ukg từp8cR JEvYkhoa Gp8cRan mp8cRật bp8cRước Xjjira atmYVnh lp8cRại đJEvYi thẳnc7ukg p8cRvề pp8cRhòng trtmYVực bJEvYan của p8cR khoa NgoJEvYại TitmYVm mạp8cRch. c7ukĐêm nap8cRy làXjji p8cRđêm đầup8cR tiJEvYên sp8cRau cc7uka phtmYVẫu thuật,Xjji mp8cRặc dùtmYV hiệnc7uk tại tìnhc7uk tJEvYrạng sap8cRu phẫuc7uk thuc7ukật rc7ukất tốt,Xjji nhưngc7uk p8cRdù stmYVao cũngJEvY vtmYVẫn làc7uk Xjjiđêm qtmYVuan trJEvYọng nhtmYVất, hơn nXjjiữa quXjjia bup8cRổi sớtmYVm maip8cR, cátmYVc loạiXjji p8cRthuốc gXjjiây mtmYVê sẽc7uk htmYVoàn ttmYVoàn mấtmYVt tátmYVc dụXjjing, thằng p8cRbé sẽXjji cảp8cRm thấyp8cR rấtc7uk đau,p8cR JEvYcó lẽtmYV cònJEvY đtmYVau đếXjjin mXjjiức khtmYVông ngủJEvY đượcJEvY, JEvYcũng Xjjicó tmYVlẽ sẽ tmYV phát khóc.Xjji XjjiNghĩ đc7ukến nhữngXjji gXjjiiọt nướctmYV mắp8cRt củXjjia Xjjinó mXjjià JEvYlòng anJEvYh JEvYthắt JEvYlại, cuốic7uk cùng quyếtXjji địJEvYnh ởc7uk lạtmYVi kXjjihông về.

Thấy aJEvYnh ởp8cR lạJEvYi tmYVđêm ntmYVay, các p8cRy tác7uk trXjjiực btmYVan p8cRcũng JEvYkhông p8cRlấy Xjjigì làmtmYV lạ,JEvY vp8cRì trJEvYước đâtmYVy c7ukcó nhữc7ukng JEvYca phẫuJEvY thuật p8cR của Xjjibệnh nhânp8cR qXjjiuan trc7ukọng, vp8cRào đJEvYêm đầuXjji tc7ukiên c7uksau ktmYVhi mXjjiổ, NhtmYViếp tmYVVũ ThịnhXjji vẫnp8cR haXjjiy chủ đJEvYộng tmYVyêu cầuc7uk p8cRtrực, tiệnc7uk tXjjihể quc7ukan stmYVát Xjjitình hìp8cRnh saXjjiu Xjjiphẫu thuXjjiật luôn.p8cR JEvYSự tc7ukận tâm c7ukvà JEvYnghiêm túcJEvY đXjjió antmYVh đềuJEvY hJEvYọc đượcp8cR từc7uk ChtmYVủ nc7ukhiệm PhươntmYVg. Hc7ukai ngàytmYV naJEvYy Xjjianh liên tiếJEvYp c7ukxin nc7ukghỉ pJEvYhép, Xjjinên cc7ukông JEvYviệc cũnXjjig bịp8cR dồnXjji đốngp8cR khp8cRá nhiều,c7uk sẵnc7uk tiệJEvYn tận JEvYdụng c7uklúc nàyc7uk, cáiXjji gp8cRì cầntmYV bổXjji sunc7ukg thìc7uk bổc7uk sutmYVng, cáJEvYi gìc7uk cầXjjin JEvYkiểm c7uktra tp8cRhì kiểmXjji tra. ThoXjjiạt đầup8cR tmYVanh Xjjikhông đXjjii tp8cRhăm phòJEvYng bệnhXjji, bởip8cR antmYVh biếtc7uk sẽXjji cótmYV ngưJEvYời đếnp8cR tmYVthăm Tôn Xjji Bình, cũngc7uk biếXjjit rằXjjing TôntmYV p8cRChí QuânXjji vtmYVẫn p8cRcòn ởJEvY đó,JEvY c7ukmình tớic7uk thătmYVm chỉtmYV tp8cRổ map8cRng lại phiềnJEvY pp8cRhức JEvYcho Đàmp8cR TĩXjjinh Xjjimà thôp8cRi, Xjjinên quJEvYyết địnhc7uk ởXjji lạip8cR phòtmYVng JEvYtrực bantmYV. NhtmYVưng mới ngồitmYV mộtXjji látXjji p8cRanh đãp8cR bp8cRắt đầuc7uk bJEvYồn chồJEvYn JEvYlo lắng,p8cR khc7ukông c7ukcòn tâJEvYm tXjjirí làmJEvY việtmYVc gìc7uk nữa, JEvYkhi nhìnc7uk thJEvYấy TôJEvYn ChXjjií JEvYQuân c7ukđi kJEvYhỏi, antmYVh lậtXjji p8cRxem bảnc7uk tmYVghi chéXjjip mtmYVà JEvYy táJEvY vừJEvYa hoànp8cR thành, Xjjirồi qp8cRuyết p8cRđịnh tớip8cR phc7ukòng JEvYbệnh xc7ukem tc7ukhế nào,c7uk tmYVcó ntmYVhư vtmYVậy anXjjih mớip8cR JEvYyên tâp8cRm được.

Phòng bệnhXjji rấJEvYt yp8cRên tĩnh, bc7ukóng đènc7uk ởp8cR giaXjjin ngoàXjjii vẫJEvYn chtmYVưa tắt,tmYV trtmYVên bàp8cRn Xjjiđặt tmYVhai p8cRtách trtmYVà, ctmYVòn cótmYV ctmYVả một tmYVhộp bánhXjji ngọttmYV, chắcJEvY làp8cR bánhc7uk Đàmp8cR tmYVTĩnh dùJEvYng đểtmYV tiếpc7uk p8cRkhách. Cp8cRửa phòngJEvY JEvYtrong chỉ khépJEvY hờ,tmYV c7ukNhiếp VXjjiũ ThịJEvYnh p8cRvừa đẩyJEvY cửaXjji vàoJEvY, liềnJEvY trôngtmYV thấyJEvY Xjjithằng bXjjié c7ukđang ngủXjji rất satmYVy, ĐàmXjji p8cRTĩnh cũnc7ukg ngXjjiủ gụcJEvY trêntmYV chiếctmYV giườngXjji xếp.