Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 21 - Phần 1

CHƯƠNG 21

Y tttá trưởnGweny2g 6632n4trong phòng mTbP4bMổ 6632n4cảm 6632n4thấy khôttng TbP4bMkhí TbP4bMca 6632n4mổ Gweny2hôm nGweny2ay củatt kho6632n4a NgoạiTbP4bM TiTbP4bMm 6632n4mạch thậtTbP4bM kỳ6632n4 quttặc. Tính k6632n4hí TbP4bMcủa C6632n4hủ nh6632n4iệm PhươGweny2ng, cảGweny2 6632n4viện ttnày ttai 6632n4cũng bttiết, k6632n4ỹ thTbP4bMuật giỏTbP4bMi, yttêu cầuTbP4bM caTbP4bMo, mỗi lGweny2ần ôGweny2ng ttđích ttthân cầ6632n4m Gweny2dao m6632n4ổ, cả6632n4 phònGweny2g pTbP4bMhẫu thuậtGweny2 6632n4cứ nhưGweny2 gttặp phả6632n4i đạiTbP4bM dịch, chỉ6632n4 sợtt TbP4bMcó chỗGweny2 nttào Gweny2sơ sóttt, TbP4bMbị Ch6632n4ủ nGweny2hiệm TbP4bMPhương túmtt đượcTbP4bM mắng6632n4 cGweny2ho mGweny2ột TbP4bMtrận th6632n4ì đ6632n4ến Giám đGweny2ốc b6632n4ệnh vttiện c6632n4ũng khôngtt bêTbP4bMnh nổGweny2i. V6632n4ì thTbP4bMế h6632n4ôm nTbP4bMay ttcô phảTbP4bMi TbP4bMđích thTbP4bMân giám Gweny2sát cáttc tty táGweny2 cGweny2huẩn bttị trướcGweny2 TbP4bMca TbP4bMmổ, c6632n4hờ đGweny2ến k6632n4hi bệnTbP4bMh nhGweny2ân đượTbP4bMc đưatt vàoGweny2 phònTbP4bMg mổ, Gweny2đèn chụGweny2p ttbật lêttn, báttc Gweny2sĩ gây6632n4 TbP4bMmê Gweny2đã bắGweny2t đầuTbP4bM cTbP4bMhuẩn TbP4bMbị ttgây mêtt, côTbP4bM ch6632n4ợt cảmGweny2 thấyTbP4bM không ktthí càngGweny2 kỳtt quặcGweny2 tthơn nữa.

Những Gweny2ca phẫTbP4bMu thuậttt củatt Chủ nhiệm6632n4 Phương6632n4 đGweny2a phttần TbP4bMlà Gweny2do ttmột êTbP4bM kTbP4bMíp TbP4bMcố địnhTbP4bM TbP4bMphối hợpGweny2 Gweny2với n6632n4hau, b6632n4ác sĩ6632n4 gây mTbP4bMê làTbP4bM cộngTbP4bM s6632n4ự lâ6632n4u nTbP4bMăm, NhiếGweny2p Gweny2Vũ ThịnhTbP4bM thìtt Gweny2vào t6632n4heo bttệnh nhânGweny2, Gweny2thông thường trongtt cáctt ctta TbP4bMmổ cttủa Chủ6632n4 6632n4nhiệm Phương,6632n4 antth đềGweny2u lGweny2à ptthụ mổ6632n4 thứGweny2 ttnhất, nhTbP4bMưng hô6632n4m nay anGweny2h TbP4bMchỉ đứng6632n4 một6632n4 bêntt nhìttn bGweny2ác sttĩ gTbP4bMây mGweny2ê 6632n4làm ttviệc. TbP4bMĐiều đầu6632n4 t6632n4iên khiếnTbP4bM tty Gweny2tá trưTbP4bMởng cảm ttthấy ttkỳ quặcGweny2 chíTbP4bMnh lttà NhGweny2iếp V6632n4ũ Gweny2Thịnh, TbP4bMhôm natty báTbP4bMc 6632n4sĩ Nhttiếp tGweny2rông rất6632n4 ltto lắng,TbP4bM từ lúTbP4bMc bước6632n4 vTbP4bMào tGweny2ới giờtt antth chTbP4bMưa 6632n4hề ngồiGweny2 xuốngĐiềuTbP4bM TbP4bMnày cũng6632n4 khônGweny2g cóGweny2 TbP4bMgì lạ,TbP4bM Chủ Gweny2 nhiệm PhGweny2ương còGweny2n đ6632n4ứng kiTbP4bMa, nTbP4bMgoài b6632n4ác s6632n4ĩ TbP4bMgây TbP4bMmê 6632n4ra, TbP4bMai dám6632n4 cảTbP4bM gGweny2an ttngồi ch6632n4ứ? Nhưng Chttủ Gweny2nhiệm PGweny2hương hôm6632n4 na6632n4y cũn6632n4g khôGweny2ng dẫttn thetto 6632n4học tròTbP4bM nàGweny2o TbP4bMkhác c6632n4ủa mình vào6632n4 phụ6632n4 mttổ, 6632n4mà dùTbP4bMng ha6632n4i bGweny2ác sTbP4bMĩ cTbP4bMó TbP4bMtay nghề6632n4 giỏtti n6632n4hất tr6632n4ong kGweny2hoa là6632n4m 6632n4phụ mổ,6632n4 y TbP4bM tá trưởngtt ttthấy, Gweny2đối vớtti Tứtt chứngtt ttFallot Gweny2thì đội6632n4 ngũTbP4bM bác6632n4 sĩGweny2 hôTbP4bMm naGweny2y c6632n4ó vẻ6632n4 httùng hậu quá.

Tuy đ6632n4ội nGweny2gũ 6632n4hùng hậu nTbP4bMhưng Gweny2Chủ nhiệm6632n4 PGweny2hương đãTbP4bM làmGweny2 rấttt TbP4bMtốt, từTbP4bM nhá6632n4t d6632n4ao đầuGweny2 tTbP4bMiên phânGweny2 tácTbP4bMh 6632n4các cTbP4bMơ quan, đếnTbP4bM vttá tâm6632n4 Gweny2thất, cuốiGweny2 cùttng làTbP4bM khâu6632n4 lại6632n4 các6632n4 mạchTbP4bM máttu, ông6632n4 ttđều thự6632n4c 6632n4hiện rất Gweny2chuẩn xTbP4bMác, một6632n4 loạttt các6632n4 thGweny2ao táGweny2c TbP4bMthuần ttthục hoTbP4bMàn TbP4bMhảo đếntt mứTbP4bMc cttó tGweny2hể qGweny2uay lạGweny2i làm tàiTbP4bM Gweny2liệu giảngTbP4bM Gweny2dạy cônGweny2g ktthai, đây6632n4 là6632n4 kttỹ th6632n4uật màtt ô6632n4ng rènGweny2 đượcTbP4bM TbP4bMsau hànTbP4bMg ch

c ttnăm đứngTbP4bM bàntt mổ.Gweny2 ttY tá trưTbP4bMởng c6632n4òn tưGweny2ởng CGweny2hủ nhiệmtt Phươ6632n4ng đ6632n4ang làmTbP4bM mẫTbP4bMu, TbP4bMvì Gweny2bác TbP4bMsĩ NhiếTbP4bMp mà6632n4 ôn6632n4g c6632n4ưng nhấtGweny2 đang đứngGweny2 bttên cạTbP4bMnh quattn sáTbP4bMt, t6632n4iếc rGweny2ằng hôGweny2m natty tttâm trạngtt bácGweny2 Gweny2sĩ 6632n4Nhiếp khôn6632n4g được tốt,6632n4 TbP4bMtừ lGweny2úc mTbP4bMở khTbP4bMoang Gweny2ngực củ6632n4a bttệnh nhân,tt anTbP4bMh khônGweny2g dámGweny2 ntthìn 6632n4bệnh ntthân thêmTbP4bM mộttt lần n6632n4ào nữtta, mttà chạyGweny2 lại6632n4 phíatt bttác sĩTbP4bM gâyGweny2 mêGweny2 đTbP4bMếm tầTbP4bMn sốtt 6632n4máy thở.

Cô 6632n4y Gweny2tá trẻtt t6632n4hì thầm6632n4 với y6632n4 tátt trTbP4bMưởng: “HômTbP4bM nGweny2ay báTbP4bMc sttĩ Ntthiếp ttsao thếTbP4bM ntthỉ? Ch6632n4ưa TbP4bMăn sttáng nTbP4bMên 6632n4bị tttụt huGweny2yết áp à?”

“Lắm cTbP4bMhuyện!” 6632n4Y tá6632n4 trưởng mắTbP4bMng, ntthưng tron6632n4g lònGweny2g cũttng thầttm thttắc Gweny2mắc, bìnGweny2h thườngtt ChủTbP4bM nhiệmTbP4bM Phươnttg d6632n4ẫn theo httọc trttò màTbP4bM thấytt h6632n4ọc trttò TbP4bMlơ đễnhGweny2 nhưTbP4bM vGweny2ậy, chắttc c6632n4hắn đãTbP4bM qGweny2uay lạiGweny2 mắngTbP4bM Gweny2cho TbP4bMmột trận tơtti bời,TbP4bM nGweny2hưng Gweny2hôm nttay 6632n4ông rất6632n4 6632n4tập tr6632n4ung làm6632n4 pTbP4bMhẫu TbP4bMthuật, đếnTbP4bM mTbP4bMức đầu6632n4 còn6632n4 chẳng nTbP4bMgẩng lê6632n4n, làmGweny2 như6632n4 bTbP4bMác sĩ6632n4 Nhiếttp khôngTbP4bM Gweny2hề c6632n4ó mặt6632n4 trGweny2ong phòttng mổTbP4bM vTbP4bMậy. Chủ nhi6632n4ệm kTbP4bMhông mắngTbP4bM mỏtt aTbP4bMi, TbP4bMca phẫGweny2u 6632n4thuật nàTbP4bMy TbP4bMthật lTbP4bMà kỳTbP4bM lạ,TbP4bM bìnhGweny2 thTbP4bMường chttỉ khi nttào Gweny2ca mổGweny2 rấ6632n4t khôn6632n4g thu6632n4ận 6632n4lợi, tìnGweny2h trạnGweny2g bệnhTbP4bM nhâ6632n4n 6632n4vô cù6632n4ng ngutty kịcGweny2h, ChủTbP4bM nhiệm Gweny2Phương khôn6632n4g cTbP4bMó thờTbP4bMi giTbP4bMan nGweny2ói thTbP4bMì mTbP4bMới khôngTbP4bM mắGweny2ng ngưGweny2ời ttkhác. NếuTbP4bM khôGweny2ng th6632n4ì nào mắngTbP4bM Gweny2trợ thGweny2ủ, quáttt 6632n4y tá,TbP4bM rủa6632n4 d6632n4ụng cụTbP4bM, ctthê kittm cottng khGweny2ó làm,6632n4 6632n4nói chuttng phảtti tìmtt ra lTbP4bMỗi gìTbP4bM đGweny2ó m6632n4ắng Gweny2vài câuGweny2, mớiTbP4bM c6632n4ó thểTbP4bM Gweny2xem nhTbP4bMư mộttt cGweny2a phẫTbP4bMu thTbP4bMuật Gweny2bình thường.

Đang ttphẫu thuậtGweny2 thttì Gweny2huyết áp bệnGweny2h nTbP4bMhân bỗngtt nhiGweny2ên ttgiảm ttmạnh, ttbác sGweny2ĩ gâTbP4bMy mêtt ttrất bìn6632n4h tĩ6632n4nh trướcTbP4bM tttình huống bấttt ngờTbP4bM 6632n4này, lậptt tứcTbP4bM thôTbP4bMng báoGweny2 6632n4chỉ sGweny2ố huyếTbP4bMt áttp chTbP4bMo 6632n4chủ nhiTbP4bMệm, vừtta dứtTbP4bM lờiGweny2 ttđã thấy NhiếpTbP4bM Vttũ TTbP4bMhịnh TbP4bMquay trởTbP4bM lạTbP4bMi bênTbP4bM 6632n4bàn phẫuTbP4bM thuttật. Chttủ nhiệmtt Phươngtt 6632n4liếc a6632n4nh như6632n4ng không buồttn đếttm 6632n4xỉa gìtt đến6632n4, 6632n4thương lượ6632n4ng thẳn6632n4g vTbP4bMới bttác sĩ6632n4 gâtty ttmê mGweny2ấy Gweny2câu, Gweny2quay sang th6632n4ấy Nhi6632n4ếp Vũ6632n4 Th6632n4ịnh cha6632n4o đảoTbP4bM như6632n4 muốTbP4bMn nttgã, Chủ6632n4 nGweny2hiệm 6632n4Phương r6632n4ốt cuộcGweny2 cũng pháTbP4bMt cTbP4bMáu: “Trttánh saTbP4bMng ttmột bêttn! LưTbP4bMợn TbP4bMqua lượttn lttại, lởnTbP4bM ttvởn làTbP4bMm tttôi bựTbP4bMc mì6632n4nh! NếuGweny2 không tGweny2hì cttút rGweny2a ngoài6632n4 cTbP4bMho tôi!”

Chủ nhiệttm cTbP4bMuối cùng c6632n4ũng mắng6632n4 ngưttời rTbP4bMồi, hơn6632n4 nữa6632n4 lại6632n4 mắngtt TbP4bMNhiếp VGweny2ũ 6632n4Thịnh ngttười màtt 6632n4thường ngà6632n4y ông 6632n4 thiên vịTbP4bM nhất,TbP4bM chứngtt tttỏ TbP4bMca phTbP4bMẫu thuTbP4bMật nàyGweny2 k6632n4hông 6632n4có vấn6632n4 đGweny2ề g6632n4ì TbP4bMlớn. Phụ6632n4 mổ6632n4 thứ6632n4 nhấtGweny2 và tGweny2hứ hGweny2ai thởTbP4bM phàTbP4bMo Gweny2nhẹ nhõm6632n4, ttcả phòttng phttẫu thuttật đGweny2ều nhưtt Gweny2trút Gweny2được gánh6632n4 nặngTbP4bM. Bác sĩtt NhiếpGweny2 bịGweny2 mắng,TbP4bM 6632n4rầu rTbP4bMĩ trTbP4bMánh santtg một6632n4 bênTbP4bM, Gweny2nhưng vẫnTbP4bM ttkhông dámtt b6632n4ỏ r6632n4a ngoài. Mttột 6632n4lúc sGweny2au, hu6632n4yết ttáp củGweny2a bệnhGweny2 nhttân TbP4bMtăng trởTbP4bM lạitt, tiGweny2ếp th6632n4eo đóTbP4bM ctta mổtt tiến hànGweny2h TbP4bMrất tGweny2huận lợi6632n4, CTbP4bMhủ 6632n4nhiệm PhươnGweny2g tthôm nttay đíchTbP4bM thâTbP4bMn làm6632n4 tấGweny2t cảTbP4bM mọTbP4bMi TbP4bMviệc, thậm cTbP4bMhí đttến cônttg đoTbP4bMạn 6632n4khâu vếttt mổ6632n4 cuốGweny2i cù6632n4ng ônTbP4bMg cũnGweny2g tựTbP4bM mTbP4bMình thGweny2ực hi6632n4ện, khônttg đểtt phụ tá6632n4 động6632n4 tttay vàoTbP4bM. SaGweny2u k6632n4hi ktthâu xongtt, Gweny2ông cứtt ngắmtt TbP4bMnghía mã6632n4i, v6632n4ẻ nTbP4bMhư r6632n4ất hTbP4bMài lòng. TbP4bMChỉ 6632n4phẫu ttthuật Gweny2bây 6632n4giờ đềutt lGweny2à chttỉ tự6632n4 tiêu,Gweny2 v6632n4ì ttthế ônGweny2g đãtt làm6632n4 6632n4một cáTbP4bMi thắtGweny2 chỉ tuyệttt TbP4bMđẹp, đGweny2ến Gweny2nỗi dườGweny2ng nhttư bản6632n4 thâ6632n4n cũnttg r6632n4ất vTbP4bMừa TbP4bMý, ngẩn6632n4g đầuTbP4bM l6632n4ên gọi6632n4 Nhittếp Vũ ThGweny2ịnh: “Xo6632n4ng ttrồi! TôiGweny2 đitt Gweny2rửa tttay đây.”

Chủ nh6632n4iệm PhGweny2ương rửa Gweny2tay xongTbP4bM, tháoGweny2 c6632n4ặp TbP4bMkính r6632n4a ttrửa mặtGweny2 rTbP4bMồi mớTbP4bMi r6632n4a ttkhỏi TbP4bMphòng mổ.6632n4 BêTbP4bMn nTbP4bMgoài phònTbP4bMg phẫGweny2u thuật, ngườiGweny2 nhàGweny2 bệnhGweny2 ttnhân đaTbP4bMng Gweny2lo ttlắng chờtt đợtti, vừa6632n4 Gweny2nghe tiếngGweny2 cửaTbP4bM phòn6632n4g ttbật mở, trôngtt thấtty Chủ6632n4 nhttiệm ttPhương đi6632n4 rtta, 6632n4cô tGweny2a li6632n4ền vộiGweny2 vàngtt đGweny2ứng dậy.

Ấn tượngtt củaTbP4bM Chủtt 6632n4nhiệm Phương vềGweny2 ĐàmTbP4bM TĩGweny2nh rấtTbP4bM 6632n4tệ, ch6632n4o rằngGweny2 cô6632n4 ttchính làtt hồngTbP4bM nhGweny2an 6632n4họa thủytt tttrong truyTbP4bMền thuyết, mộttt ttanh chànTbP4bMg ttngoan ngoTbP4bMãn bGweny2iết vânTbP4bMg lờiGweny2 ttnhư Nhiếttp VũTbP4bM Thịttnh bị6632n4 côtt TbP4bMta làm ch6632n4o ăntt khGweny2ông 6632n4ngon ngttủ khGweny2ông yTbP4bMên, đến6632n4 giờtt Gweny2vẫn còntt phải6632n4 trôngTbP4bM nGweny2om Gweny2đứa bétt Gweny2vô tộiGweny2 trongTbP4bM phòng hồitt sức.6632n4 BởiTbP4bM th6632n4ế ôTbP4bMng đGweny2anh mặtTbP4bM lại6632n4, kh6632n4ông thèTbP4bMm Gweny2nhìn Đàmtt Tĩntth, lú6632n4c đTbP4bMi ngan6632n4g qua 6632n4cô còGweny2n buTbP4bMông ttmột c6632n4âu “LTbP4bMần nàtty cTbP4bMô vTbP4bMừa 6632n4lòng rồitt nhé!”

Đàm T6632n4ĩnh biếnTbP4bM sắc,6632n4 c6632n4ô không thểTbP4bM hiểu6632n4 đượcTbP4bM cttâu nóiGweny2 6632n4này củatt 6632n4bác sĩ6632n4 mTbP4bMổ chínhTbP4bM TbP4bMcó ýtt gGweny2ì. 6632n4Cô ttvốn đãGweny2 6632n4vô cùng cănGweny2g Gweny2thẳng, Nhi6632n4ếp VũTbP4bM TbP4bMThịnh bướTbP4bMc vàtto 6632n4phòng TbP4bMphẫu thuậttt ttđến gi6632n4ờ vGweny2ẫn ctthưa t6632n4hấy TbP4bMra, giờ TbP4bMbác sĩGweny2 mttổ chínhGweny2 vừa6632n4 r6632n4a lttiền lạnh6632n4 tan6632n4h bTbP4bMuông mGweny2ột c6632n4âu nGweny2hư vGweny2ậy 6632n4khiến cả6632n4 người 6632n4 cô mềmtt ttnhũn, suttýt TbP4bMchút n6632n4ữa TbP4bMngất xỉu,tt mTbP4bMay Gweny2có Tôn6632n4 TbP4bMChí Quân6632n4 kịpTbP4bM đỡTbP4bM l6632n4ấy, dìTbP4bMu Gweny2cô ngồi xuốngtt ghế.TbP4bM TbP4bMCô hTbP4bMoa 6632n4hết 6632n4cả mắTbP4bMt, 6632n4một hồTbP4bMi l6632n4âu sttau mớ6632n4i đttịnh thầnGweny2 nói:TbP4bM “Gọtti điệnTbP4bM cho NhiếpTbP4bM 6632n4Vũ TTbP4bMhịnh, hỏi6632n4 anTbP4bMh ttta rúTbP4bMt ttcục cGweny2a phẫuTbP4bM TbP4bMthuật thếtt nàoGweny2 rồi?”

Nhiếp VũTbP4bM Thịttnh 6632n4thu xếp6632n4 ổn thoảTbP4bM cGweny2ho T6632n4ôn Bìnhtt 6632n4xong, TbP4bMvừa Gweny2ra đếnTbP4bM cửtta 6632n4phòng mổ,tt 6632n4nhìn 6632n4qua c6632n4ửa kính,TbP4bM liềnGweny2 b6632n4ắt gặpGweny2 Đàm TĩnhTbP4bM gầntt nGweny2hư Gweny2ngã vttào lònttg Tôntt 6632n4Chí QuâTbP4bMn. PhảiGweny2 thừaTbP4bM Gweny2nhận rttằng, Gweny2anh vGweny2ẫn thấTbP4bMy lòng chttua TbP4bMxót, cóTbP4bM lẽTbP4bM d6632n4uyên phậnTbP4bM TbP4bMgiữa attnh 6632n4và Đàttm Tĩ6632n4nh đếnGweny2 đttây tGweny2hực sGweny2ự đãtt hếGweny2t TbP4bMrồi. Chuyện đếnGweny2 nTbP4bMước TbP4bMnày, TbP4bMkhông Gweny2cam tâmGweny2 thì6632n4 cũTbP4bMng cótt íchTbP4bM gì?TbP4bM TìnTbP4bMh yê6632n4u TbP4bMtrong sángTbP4bM đơn ttthuần thờiGweny2 niêntt thiếutt TbP4bMđã ntthư mộTbP4bMt gTbP4bMiấc mTbP4bMơ, 6632n4còn lttại chỉtt là6632n4 TbP4bMoán hậTbP4bMn mttà thôi.

Anh đẩyTbP4bM cửGweny2a b6632n4ước rTbP4bMa, thấy TbP4bMĐàm TbP4bMTĩnh v6632n4ẫn ttđang lúTbP4bMi Gweny2húi tttìm điệnTbP4bM tGweny2hoại, Gweny2biết côGweny2 ấGweny2y địnhTbP4bM gttọi cTbP4bMho TbP4bMmình, bTbP4bMèn nói: “6632n4Không cần6632n4 gTbP4bMọi nữa6632n4, tôiGweny2 6632n4ra đây6632n4 rồi.”

Trông ttthấy ttánh mGweny2ắt đầy moTbP4bMng mỏtti củaTbP4bM Đàmtt TbP4bMTĩnh, 6632n4anh nótti: “Phẫutt thuật6632n4 kttết thúcGweny2 r6632n4ồi, 6632n4rất tTbP4bMhành công.”

Đàm TĩGweny2nh ngẩTbP4bMn ngườiTbP4bM mất vàiGweny2 gttiây, rồ6632n4i đứngtt phắtGweny2 dậ6632n4y nGweny2hưng côGweny2 khGweny2ông Gweny2bước TbP4bMnổi 6632n4vào pGweny2hòng phẫutt thuậtGweny2, Gweny2chỉ biết 6632n4nhìn NhiGweny2ếp VũGweny2 ThịGweny2nh TbP4bMđầy va6632n4n xiGweny2n, NhiếpTbP4bM ttVũ Thịnh6632n4 TbP4bMcảm thấy6632n4 ánGweny2h 6632n4mắt TbP4bMcô như sáp6632n4 nế6632n4n TbP4bMnóng bỏng,Gweny2 thiêTbP4bMu đốtGweny2 t6632n4rái tTbP4bMim aGweny2nh TbP4bMđau TbP4bMbuốt, Gweny2anh vttô th6632n4ức tGweny2ránh ánTbP4bMh ttmắt của cô6632n4, Gweny2nói: “Bìnhtt BìnGweny2h đaTbP4bMng ởtt 6632n4trong phTbP4bMòng hồ6632n4i sGweny2ức, pGweny2hải thGweny2eo ttdõi mộGweny2t Gweny2đã, nếutt không cótt gttì bất6632n4 thườTbP4bMng 6632n4có thể6632n4 đưa6632n4 vềTbP4bM phònttg bệnh.”

“Tôi cóTbP4bM thểGweny2 vàtto thăTbP4bMm nó không?”

“Vẫn chttưa được.”6632n4 Anh đáGweny2p, 6632n4không kìGweny2m đượcTbP4bM vẫntt dùGweny2ng g6632n4iọng ttan ủitt, “TôiGweny2 sẽ6632n4 Gweny2vào vttới nótt nga6632n4y, 6632n4cô TbP4bMcứ yên tâm.”

Đàm TĩnGweny2h cúiTbP4bM đầu,Gweny2 dù không6632n4 nhTbP4bMìn như6632n4ng TbP4bMNhiếp Vttũ Thịn6632n4h cttũng biếtGweny2 côGweny2 đa6632n4ng Gweny2khóc. TôTbP4bMn Chí6632n4 Quântt đưGweny2a c6632n4ho ttcô gói giấGweny2y ăGweny2n, Nhiếptt VGweny2ũ Ttthịnh cảTbP4bMm thTbP4bMấy tâttm trạttng đầyTbP4bM 6632n4phức tạttp, ttbèn quGweny2ay nGweny2gười trở lạtti pTbP4bMhòng hồTbP4bMi sức.

Bác sĩtt gâyTbP4bM mê6632n4 v6632n4ẫn chưa tt đi, ttthấy anGweny2h ttvào 6632n4bèn chàTbP4bMo r6632n4ồi hỏi:6632n4 “Đứa6632n4 t6632n4rẻ nàGweny2y cGweny2on nh6632n4à a6632n4i thế?”

Nhiếp Vttũ ThịnhTbP4bM khựngtt lại, hỏi:Gweny2 “SaTbP4bMo thGweny2ế ạ?”

“Ui trờTbP4bMi ơi,tt tôGweny2i Gweny2làm vi6632n4ệc với Chủtt nTbP4bMhiệm Phttương mườTbP4bMi mTbP4bMấy ttnăm ttrồi, chưaTbP4bM từnGweny2g TbP4bMthấy Gweny2ông ấtty ntthư hôGweny2m nttay, cTbP4bMứ như c6632n4on ntthà ttmình 6632n4đang nằmTbP4bM trTbP4bMên bàn6632n4 6632n4phẫu thuậtTbP4bM vậy.”

Nhiếp Vttũ Thịnhtt thấy lòng6632n4 chGweny2ua TbP4bMxót, v6632n4ội đttáp: “ĐâyGweny2 là…Gweny2 họtt hGweny2àng… họGweny2 hàttng củaGweny2 cháu.”

“Thảo nGweny2ào! Đúngtt làtt chủ nhGweny2iệm TbP4bMcủa TbP4bMcác Gweny2anh c6632n4oi aTbP4bMnh 6632n4như coGweny2n đttẻ, TbP4bMtôi cứtt 6632n4bảo s6632n4ao 6632n4hôm ttnay Gweny2anh đứn6632n4g trong phòGweny2ng phẫTbP4bMu tTbP4bMhuật mGweny2à Gweny2lại ttkhông 6632n4làm gì.6632n4 À6632n4, đGweny2úng rồi,Gweny2 chươngTbP4bM tttrình C6632n4M ấy6632n4 rú6632n4t cục là6632n4 tTbP4bMhế nttào đấy?6632n4 Ctthủ nhGweny2iệm 6632n4của Gweny2các an6632n4h bGweny2ất chấpTbP4bM ápTbP4bM Gweny2lực cGweny2ủa việnTbP4bM trưởngtt k6632n4éo Gweny2về đây, ttbác 6632n4bỏ rấtGweny2 ttnhiều ýTbP4bM kiếGweny2n cttủa m6632n4ọi TbP4bMngười, tTbP4bMhế sGweny2ao giờGweny2 vẫnGweny2 chTbP4bMưa khởiGweny2 độngTbP4bM vậy?”

Nhiếp Vttũ ThịTbP4bMnh thầm Gweny2 nghĩ 6632n4chuyện nàGweny2y chínhtt lTbP4bMà 6632n4do m6632n4ình làttm 6632n4lỡ dởtt. TbP4bMAnh TbP4bMáy nátty ttnói: “ChủGweny2 TbP4bMnhiệm TbP4bMđã giaoGweny2 cho chá6632n4u rồTbP4bMi, chGweny2ỉ cầntt tìmTbP4bM đượcTbP4bM bệnTbP4bMh Gweny2nhân tTbP4bMhích hợttp Gweny2sẽ lậptt tttức 6632n4tiến hànhGweny2 cGweny2a đầu tiên.”

“Làm tốt6632n4 làGweny2 tạoGweny2 phúttc cho dâTbP4bMn đấy.”6632n4 BTbP4bMác sĩGweny2 6632n4gây m6632n4ê nóiTbP4bM đùTbP4bMa,” 6632n4Bao nhTbP4bMiêu 6632n4bệnh nhâttn còGweny2n đa6632n4ng ttđỏ mttắt chờ kiaTbP4bM TbP4bMkìa, ttanh xe6632n4m TbP4bMhỗ trợTbP4bM TbP4bMcho b6632n4ệnh tGweny2im bẩ6632n4m TbP4bMsinh củGweny2a chínhtt ptthủ, hộ6632n4 khẩuGweny2 nônttg thôttn có thể6632n4 đưTbP4bMợc hưởTbP4bMng tGweny2rợ Gweny2cấp, Gweny2bảo hGweny2iểm 6632n4thất nghiệp6632n4 Gweny2ở tTbP4bMhành phTbP4bMố có6632n4 th6632n4ể đư6632n4ợc hưTbP4bMởng trợ cấpGweny2, TbP4bMđây khôn6632n4g phảitt hộtt khẩTbP4bMu nôGweny2ng thôTbP4bMn, cũngGweny2 chẳng6632n4 phải6632n4 tGweny2hất nghiệptt TbP4bMở 6632n4thành ptthố, tự nhiên6632n4 mắctt phảGweny2i căGweny2n bệnTbP4bMh nặngTbP4bM như6632n4 tGweny2hế này,TbP4bM khôngtt c6632n4ó ti6632n4ền 6632n4mà chữ6632n4a, bằngGweny2 mttọi cách phảitt xoGweny2ay đượcTbP4bM TbP4bMhơn mườtti vTbP4bMạn tGweny2ệ, cònTbP4bM khônttg 6632n4biết Gweny2có bà6632n4 TbP4bMcon họtt hànttg nàGweny2o chịu chTbP4bMo 6632n4vay k6632n4hông, thậGweny2t ttlà ác6632n4 nghttiệt quTbP4bMá mà…”Gweny2 ÔTbP4bMng nTbP4bMhìn b6632n4é TTbP4bMôn TbP4bMBình Gweny2đang nằmtt trên giườttng đttẩy, “ĐGweny2ược rồi6632n4 đấyGweny2, xettm 6632n4ra 6632n4tình 6632n4hình k6632n4há khảtt quattn, tttám TbP4bMphần khttông phải đưatt saTbP4bMng phòngtt chăGweny2m TbP4bMsóc ttđặc Gweny2biệt, aTbP4bMnh trựcGweny2 ở6632n4 đây,TbP4bM Gweny2tôi TbP4bMđi tTbP4bMhay đttồ đã.”

Khi TônTbP4bM BìnGweny2h tGweny2ỉnh dậy, ngttười đttầu 6632n4tiên cậu6632n4 TbP4bMnhìn thttấy làTbP4bM ĐGweny2àm T6632n4ĩnh. 6632n4Tuy đềGweny2 phòttng lâGweny2y 6632n4nhiễm, Đ6632n4àm Tĩnhtt phTbP4bMải mặc chiế6632n4c á6632n4o choàGweny2ng khTbP4bMử trùTbP4bMng ttrộng thùng6632n4 tTbP4bMhình, còttn đeo6632n4 khẩu6632n4 tttrang, đội6632n4 mGweny2ũ, nhưng 6632n4chỉ nhìntt ánGweny2h 6632n4mắt Gweny2quen thGweny2uộc, Tôn6632n4 BGweny2ình liềGweny2n nhận6632n4 nGweny2gay rTbP4bMa Gweny2mẹ. Câutt TbP4bMđầu tiên cTbP4bMậu Gweny2bé hỏitt TbP4bMlà: “TbP4bMMẹ, sGweny2ao mẹ

Đàm Tĩn6632n4h vốnTbP4bM 6632n4đã nín khttóc nhưnTbP4bMg ngGweny2he Gweny2con nTbP4bMói câ6632n4u TbP4bMấy, c6632n4ô suý6632n4t nttữa lạGweny2i rơiTbP4bM nGweny2ước mắtTbP4bM. SắpGweny2 tớ6632n4i gi6632n4ờ tTbP4bMan sở, Chủtt nhiệmTbP4bM PhươngGweny2 lạtti tựtt mì6632n4nh ttđi kGweny2iểm tTbP4bMra mộtGweny2 lượt,6632n4 lầnGweny2 TbP4bMnày Gweny2ông dẫGweny2n the6632n4o httọc trò c6632n4ủa mìTbP4bMnh, tTbP4bMất cảGweny2 đềuTbP4bM mặttc áott bloustte trắnttg, đTbP4bMầy t6632n4ác p6632n4hong ttcông việc,tt đứ6632n4ng trong phttòng bệnhTbP4bM, nóitt mttột lượttt TbP4bMnhững điềutt Gweny2cần chúGweny2 TbP4bMý sattu pTbP4bMhẫu t6632n4huật. TbP4bMMấy 6632n4vị tiếttn sTbP4bMĩ m6632n4ải miết 6632n4ghi Gweny2chép, TTbP4bMiểu Mẫntt ttcòn nghịttch ngTbP4bMợm làmTbP4bM mặt6632n4 xTbP4bMấu chọ6632n4c Ntthiếp Vũtt Thịnh.6632n4 Đợitt Chủ nhiTbP4bMệm Ptthương đi6632n4 r6632n4a rồTbP4bMi, TbP4bManh Gweny2mới TbP4bMkhoác vatti NhTbP4bMiếp ttVũ Thị6632n4nh, trêu6632n4 Gweny2chọc: “SưTbP4bM huynh6632n4, nghe Gweny2nói tthôm ttnay tGweny2rong Gweny2phòng phẫTbP4bMu Gweny2thuật ttanh bịGweny2 lãoGweny2 yê6632n4u 6632n4mắng hả?”

“Làm gìTbP4bM có,6632n4 6632n4em ng6632n4he atti nói thế?”

“Ái 6632n4dà, Nhiếp6632n4 sưtt huynh à,Gweny2 TbP4bMngày n6632n4ào lãott yêuGweny2 chẳngGweny2 Gweny2mắng bọntt ettm vttài lượTbP4bMt, Gweny2có phải6632n4 làGweny2 chuyệntt gGweny2ì mấGweny2t mặt đâu,tt saGweny2o antth kGweny2hông chị6632n4u t6632n4hừa nTbP4bMhận nhGweny2ỉ? Gweny2Nhưng đê6632n4m 6632n4mai lã6632n4o 6632n4yêu pGweny2hân ttcông ttem trực b6632n4an tGweny2hay Gweny2anh, Gweny2nói 6632n4nhà 6632n4anh cGweny2ó việc,Gweny2 6632n4anh Gweny2nói đi,tt antth pTbP4bMhải cả6632n4m ơntt Gweny2em Gweny2thế TbP4bMnào đây nhỉ?”

Nhiếp V6632n4ũ ThịnhGweny2 vôTbP4bM cùng cảm6632n4 kícGweny2h tttrước sự6632n4 qttuan TbP4bMtâm của6632n4 CTbP4bMhủ nhiệm6632n4 Phương,6632n4 antth TbP4bMđịnh 6632n4buổi tốiTbP4bM qu6632n4a vttiện túc trựctt bTbP4bMên giường6632n4 bệTbP4bMnh, Gweny2chăm sttóc Gweny2bé Tôntt Bìnhtt ntthiều hơTbP4bMn ttmột chútGweny2, khôngGweny2 TbP4bMngờ cTbP4bMhi tiết nhỏtt nGweny2hặt Gweny2này chủ6632n4 nTbP4bMhiệm 6632n4cũng đãTbP4bM nGweny2ghĩ ch6632n4u đáGweny2o cảGweny2 rồi.

Anh đáp6632n4: “Vậ6632n4y Gweny2anh mời 6632n4em ănGweny2 cttơm nhé.”

Tiểu M6632n4ẫn lắcTbP4bM đầutt ttquầy quậy: Gweny2“Ôi n6632n4o ntto! Mờitt ăGweny2n cơttm thìTbP4bM dttễ chTbP4bMo aGweny2nh quáGweny2. Attnh TbP4bMmời ettm ănTbP4bM cơmTbP4bM cũnGweny2g được, TbP4bMnhưng 6632n4em ttphải dẫntt thGweny2eo bạnTbP4bM gátti TbP4bMem nữa!”

Bạn gGweny2ái củatt Tiểttu Gweny2Mẫn cũng họcTbP4bM Gweny2Y 6632n4nhưng hGweny2ọc NGweny2ha khoaGweny2, nGweny2ăm nTbP4bMay m6632n4ới ttlà tTbP4bMhạc Gweny2sĩ nămtt th6632n4ứ 2Gweny2, Gweny2đang thựGweny2c tập tt tại Gweny2bệnh viGweny2ện nTbP4bMày. NGweny2hiếp VũGweny2 ThịnhTbP4bM ttnói: “6632n4Được thôi,TbP4bM Gweny2em Gweny2gọi ttcả TTbP4bMiểu Kỳtt đi,tt antth mời hTbP4bMai đứtta Gweny2ăn cơm.”

Tiểu MẫnTbP4bM c6632n4ười 6632n4gian xảo6632n4: “Sư huynhTbP4bM, mờtti haGweny2i đứaTbP4bM Gweny2em TbP4bMăn cơTbP4bMm 6632n4mà anGweny2h TbP4bMđi mộGweny2t mìnhTbP4bM, khônttg ngượnttg àtt? K6632n4hách Gweny2có hai ngTbP4bMười, cGweny2hủ Gweny2cũng ph6632n4ải cóTbP4bM tthai ngTbP4bMười chGweny2ứ! TbP4bMAnh ttkêu bttạn gáitt an6632n4h cùngtt đitt, chtto em vớitt Tiểttu KỳTbP4bM d6632n4iện Gweny2kiến, đ6632n4ược không?”

Nhiếp VũGweny2 ttThịnh thoáng n6632n4gây người,tt ttđáp: “Anhtt Gweny2và côtt ấyGweny2 chi6632n4a t6632n4ay rồi.”

Tiểu Mẫ6632n4n kittnh ngạc: “CáGweny2i gttì TbP4bMcơ? STbP4bMao TbP4bMlại thế?”

Nhiếp Vttũ Gweny2Thịnh không nóiTbP4bM gìTbP4bM, TiểuGweny2 6632n4Mẫn ttbây giờtt m6632n4ới ttnhớ Gweny2ra họ6632n4 đaGweny2ng ởtt tronGweny2g 6632n4phòng bệnTbP4bMh, vẫn6632n4 6632n4còn bệnh ntthân nằmGweny2 kTbP4bMia, mìTbP4bMnh hỏitt nhttiều chuyệ6632n4n nhTbP4bMư vậy,TbP4bM quả6632n4 Gweny2là không6632n4 nên.6632n4 Vttì thếGweny2 6632n4anh vội iTbP4bMm TbP4bMbặt, nGweny2hìn TbP4bMNhiếp Gweny2Vũ ttThịnh ghGweny2i lttời cănTbP4bM dttặn. NhiếpTbP4bM Gweny2Vũ ThịnGweny2h g6632n4hi xGweny2ong liềnTbP4bM cùng Tiểutt TbP4bMMẫn đ6632n4i Gweny2ra ngoàiTbP4bM, Đàmtt Tĩnhtt tGweny2uy ởtt giGweny2an Gweny2trong cGweny2ủa phttòng ttbệnh, nhttưng 6632n4vì cửaTbP4bM mở 6632n4 nên họGweny2 6632n4nói gìtt Gweny2cô đềutt Gweny2nghe rõGweny2 từGweny2ng chGweny2ữ một.

Lúc đttầu c6632n4ô ấyTbP4bM cGweny2ũng chỉTbP4bM nghe loángGweny2 thoá6632n4ng, Gweny2mãi đếntt ktthi NhiTbP4bMếp VũGweny2 Thịnh6632n4 nTbP4bMói Gweny2đã chi6632n4a t6632n4ay vớiTbP4bM bạTbP4bMn gái,tt cttô mới ctthợt nGweny2hư nhậTbP4bMn ttth TbP4bMđiều gì.tt TínGweny2h cttách của6632n4 NhiếGweny2p VũTbP4bM Gweny2Thịnh cGweny2ô hiểu6632n4 r6632n4ất ttrõ, anhGweny2 không dttễ dànTbP4bMg quGweny2a lttại vớtti mộGweny2t người6632n4 Gweny2con gái,tt saTbP4bMu kTbP4bMhi quyế6632n4t địntth yêu,Gweny2 lạiTbP4bM càTbP4bMng không tttuỳ tttiện n6632n4ói chttia tTbP4bMay. STbP4bMao lạGweny2i thế6632n4 nhGweny2ỉ? ChẳTbP4bMng lẽTbP4bM vTbP4bMì chuyện6632n4 củaGweny2 TTbP4bMôn Bình?

Bất kỳ6632n4 ngườitt 6632n4con gátti nào Gweny2cũng Gweny2khó mà6632n4 cGweny2hấp nhậnGweny2 6632n4nổi việctt bạTbP4bMn 6632n4trai mìttnh tựTbP4bM dưngGweny2 cttó mttột Gweny2đứa coTbP4bMn rttiêng. Đàm Tĩnhtt cTbP4bMhợt thTbP4bMấy áyGweny2 náy.

Sau kGweny2hi trttời tối,6632n4 đá6632n4ng lẽ TbP4bMđã hếTbP4bMt giờtt thămTbP4bM bệnh,tt như6632n4ng Gweny2là pTbP4bMhòng VGweny2IP nttên cũnTbP4bMg thoTbP4bMải máitt Gweny2hơn c6632n4hút íGweny2t. Vương VGweny2ũ LiTbP4bMnh vGweny2à 6632n4Lương NguGweny2yên AGweny2n nTbP4bMghe nóitt hôTbP4bMm na6632n4y T6632n4ôn BTbP4bMình l6632n4àm phẫuGweny2 thuậttt, vừTbP4bMa sáng sớttm TbP4bMđã gọ6632n4i điệttn 6632n4hỏi thăm6632n4, đếGweny2n tốTbP4bMi Vươn6632n4g ttVũ LinGweny2h lại6632n4 Gweny2đến tậntt bệnTbP4bMh việnTbP4bM TbP4bMthăm Tôn 6632n4Bình, cGweny2ô s6632n4ợ quáTbP4bM giờTbP4bM thă6632n4m b6632n4ệnh báGweny2c Gweny2sĩ kTbP4bMhông chTbP4bMo vàott, TbP4bMnên ttđến dưTbP4bMới chân6632n4 lầu l6632n4iền ttgọi điệntt Gweny2cho Gweny2Đàm Tĩnh6632n4, Đàm6632n4 TĩnhTbP4bM TbP4bMbèn TbP4bMbảo Tttôn Chí6632n4 ttQuân x6632n4uống TbP4bMđón cô.

Đã mấyGweny2 ngttày khôTbP4bMng gặp, VươngGweny2 VTbP4bMũ L6632n4inh vừ6632n4a thấy6632n4 Đàttm TGweny2ĩnh Gweny2liền tttay 6632n4bắt mặtTbP4bM mừng.tt CGweny2ô cầttm thTbP4bMeo mộtGweny2 hộp6632n4 lớn đựTbP4bMng đầytt cGweny2ác lttoại bánGweny2h ngGweny2ọt, nttói: “Ha6632n4i hGweny2ôm nTbP4bMay cửtta tiệmTbP4bM củaGweny2 cGweny2húng ttmình Gweny2vừa ttkhai trương, đắ6632n4t hànGweny2g l6632n4ắm, kGweny2hách Gweny2hàng aGweny2i cũngtt 6632n4khen bánhGweny2 nttgon, hômTbP4bM nTbP4bMay tớ6632n4 Gweny2chọn riêng mấyTbP4bM cá6632n4i vừTbP4bMa ttra lò6632n4, đểGweny2 TbP4bMnguội ttrồi man6632n4g qttua ttđây chtto cậuTbP4bM vớiGweny2 BìTbP4bMnh B6632n4ình ăn.”

“Bình ttBình vẫnGweny2 ttchưa được Gweny2ăn cTbP4bMái 6632n4gì c6632n4ả.” ĐTbP4bMàm Tĩnhtt ttđỡ lấytt bánh,Gweny2 nóitt đ6632n4ầy cảmGweny2 kíctth “Cả6632n4m ơGweny2n cTbP4bMậu nhGweny2iều lắm.”

“Ôi dGweny2ào, Gweny2giữa 6632n4chúng mình cầntt ttgì phảiTbP4bM cảGweny2m ơn6632n4. Vốttn tớ6632n4 đị6632n4nh qttua đâyTbP4bM tTbP4bMừ Gweny2sáng cơ,6632n4 ntthưng Lương6632n4 NguGweny2yên Attn bảo tttớ đừngtt gâ6632n4y thTbP4bMêm rTbP4bMắc rốGweny2i cttho cậ6632n4u, còntt nótti phGweny2òng phGweny2ẫu thuậ6632n4t TbP4bMkhông TbP4bMcho người ngoài6632n4 Gweny2vào, cũGweny2ng ttkhông ch6632n4o TbP4bMquá nhiềuGweny2 ngườiTbP4bM đttợi bêntt ngoài6632n4. TTbP4bMớ TbP4bMsốt ruộTbP4bMt Gweny2quá, nTbP4bMên đế6632n4n chiều phảiGweny2 ttgọi cttho Gweny2cậu ttngay, nTbP4bMghe Gweny2cậu nóiTbP4bM phGweny2ẫu thuậttt đãtt Gweny2xong, BìnhTbP4bM B6632n4ình Gweny2cũng tỉnh rồi,tt tttớ liềttn vộiGweny2 vàttng qttua thăm.”

Tôn ttBình đttã ngủtt say, ĐGweny2àm TĩnGweny2h mttở c6632n4ửa giaGweny2n troTbP4bMng Gweny2phòng bệnh6632n4 đểGweny2 6632n4Vương Gweny2Vũ Lttinh tGweny2hăm btté mộGweny2t chúTbP4bMt. T6632n4hực ra vẫnGweny2 TbP4bMcòn cáchTbP4bM mộtGweny2 ttcánh cTbP4bMửa kttính nữa6632n4, bttên giườngGweny2 bệnhTbP4bM 6632n4toàn nhữngGweny2 máyGweny2 mócTbP4bM theo dõi,tt vìTbP4bM phòngGweny2 Gweny2rất rộTbP4bMng, nGweny2ên TGweny2ôn Bìttnh Gweny2nằm trêntt giưGweny2ờng Gweny2trông lạiTbP4bM cttàng nhỏTbP4bM Gweny2bé hơn, nhìntt rấttt tộtti nghiệp.

Vương Vttũ ttLinh sợ6632n4 làTbP4bMm ồn kGweny2hiến béTbP4bM Tô6632n4n BìnhGweny2 tỉnhtt giấcTbP4bM nê6632n4n chttỉ 6632n4nhìn mộttt TbP4bMlát rồiGweny2 bGweny2ảo Đàmtt 6632n4Tĩnh đóngGweny2 cửatt lại.

Tôn Ch6632n4í Gweny2Quân ttra cầutt thang tTbP4bMhoát hGweny2iểm hút6632n4 thuốc,6632n4 TbP4bMcả căGweny2n phònttg rộ6632n4ng thênGweny2h thaGweny2ng Gweny2ngoài btté Gweny2Tôn BìnTbP4bMh đang ngủGweny2, chỉtt còTbP4bMn Đ6632n4àm T6632n4ĩnh và6632n4 Vươ6632n4ng 6632n4Vũ LGweny2inh. VươnTbP4bMg 6632n4Vũ LiTbP4bMnh nhìnTbP4bM mộttt lượtTbP4bM căn phòng6632n4 rồitt h6632n4ỏi: “NằmGweny2 phònTbP4bMg nàyGweny2 chắ6632n4c Gweny2tốn ké6632n4m l6632n4ắm ph6632n4ải không?”

Đàm TĩnTbP4bMh nGweny2ói: “TớTbP4bM cũng 6632n4không 6632n4rõ nữa,tt ttcó ngTbP4bMười khTbP4bMác 6632n4lo chuyểTbP4bMn phònttg giú6632n4p mà.”

Vương ttVũ Littnh k6632n4hông nhịn đượcGweny2 liền6632n4 hỏi6632n4: “Đàmtt Tĩnh,6632n4 tớ6632n4 đTbP4bMang muốttn tthỏi cttậu đây,TbP4bM cậuGweny2 lấtty đâu6632n4 rtta tiềnGweny2 lGweny2àm phẫu thuật

Đàm ttTĩnh ttdo dựTbP4bM một 6632n4 thoáng rồGweny2i đápTbP4bM: “TớGweny2 đitt vay.”

“Cậu vttay TbP4bMai?” VươGweny2ng VTbP4bMũ Linh ttsốt ruột,tt “Đàm6632n4 Tĩttnh Gweny2à, cậuTbP4bM vốnTbP4bM l6632n4à ngườiTbP4bM th6632n4ật thà6632n4, đTbP4bMừng 6632n4để mGweny2ắc 6632n4lừa ngườiTbP4bM ta tt nhé. Ngườitt 6632n4ta ch6632n4o 6632n4cậu ttvay nhittều tiTbP4bMền thế,tt s6632n4au Gweny2này cậu6632n4 ttlấy gìTbP4bM mttà trả?”

Đàm Gweny2Tĩnh vTbP4bMô cùnGweny2g cảm 6632n4kích trướcGweny2 sựTbP4bM qu6632n4an tttâm củatt baTbP4bMn, bttèn nóitt: “ttCậu yênTbP4bM tâm6632n4 đi,tt tớGweny2 tựGweny2 6632n4biết TbP4bMcách lTbP4bMo liệu.”

“Không p6632n4hải cậ6632n4u vayTbP4bM Giám đTbP4bMốc TGweny2hịnh đấyTbP4bM chTbP4bMứ? An6632n4h Gweny2ta dựa6632n4 vàGweny2o cáiGweny2 gttì màGweny2 ttcho cậu6632n4 TbP4bMvay nhiềGweny2u tittền thế?”

“Không, tớGweny2 khGweny2ông vay ttanh ta6632n4, tTbP4bMớ ttvay mộGweny2t ngườ6632n4i tthọ hTbP4bMàng thôi.”

Vương V6632n4ũ LinTbP4bMh báTbP4bMn tí6632n4n bán nghiGweny2: “Gweny2Cậu cGweny2òn nTbP4bMgười hTbP4bMọ hànGweny2g Gweny2giàu cGweny2ó tTbP4bMhế ư?6632n4 TbP4bMSao trưGweny2ớc kh6632n4ông ngTbP4bMhe cậttu nh6632n4ắc đến bGweny2ao giờTbP4bM thế?”

Đàm TbP4bMTĩnh gGweny2ượng cưttời, nói: “C6632n4ũng khttông phảiGweny2 Gweny2là TbP4bMhọ hàngGweny2 của6632n4 tớ,6632n4 Gweny2là Gweny2họ hàngGweny2 cttủa Bìn6632n4h ttBình, vìTbP4bM Bìn6632n4h Bình TbP4bM nên n6632n4gười t6632n4a ttmới chịttu cTbP4bMho 6632n4tớ vGweny2ay đấy.”

Vương VũGweny2 ttLinh nGweny2ghĩ làTbP4bM họ hàngtt bêntt Tôn6632n4 Gweny2Chí Quâ6632n4n, vì6632n4 ĐàmTbP4bM 6632n4Tĩnh vốnGweny2 đTbP4bMã ttchẳng cóTbP4bM mấtty họtt hàGweny2ng, sa6632n4u nàGweny2y l6632n4ại đề6632n4u không Gweny2còn qutta lạiGweny2 nữa.TbP4bM Côtt nói6632n4: tt“Tôn Ctthí Quântt cũnttg thậTbP4bMt là6632n4, cTbP4bMó nttgười họ6632n4 hGweny2àng TbP4bMgiỏi giang ntthư thế6632n4 Gweny2sao ktthông 6632n4nói sớm6632n4? 6632n4Để ttcậu ttvì chuyệntt 6632n4chi phí6632n4 p6632n4hẫu thuật6632n4 Gweny2mà phảGweny2i lo lắn6632n4g baGweny2o TbP4bMnhiêu năTbP4bMm nay.”

Đàm TĩTbP4bMnh đổ6632n4i chGweny2ủ đề: tt “Làm TbP4bMăn thếGweny2 nàoGweny2? Satto LGweny2ương Ng6632n4uyên ttAn khônTbP4bMg đến?”

“Anh ấGweny2y cũng6632n4 muốn6632n4 đếTbP4bMn lắm, ttnhưng mớiTbP4bM ktthai trươngGweny2 Gweny2hai tthôm nTbP4bMay, từGweny2 sánTbP4bMg đếnTbP4bM tốitt 6632n4lúc nTbP4bMào cũn6632n4g cTbP4bMó ngưttời xếp hàngTbP4bM chờ6632n4 ttmua 6632n4bánh. CậTbP4bMu ttyên tttâm điTbP4bM, cửaGweny2 tthàng củ6632n4a ttchúng Gweny2ta ttnhất địnhGweny2 ăGweny2n nên6632n4 ttlàm ra, tTbP4bMuyệt đốGweny2i kGweny2hông đểGweny2 cậTbP4bMu lỗ6632n4 vốnGweny2 6632n4đâu. TbP4bMLương N6632n4guyên A6632n4n Gweny2còn nói,tt phttải nh6632n4anh chóng thu6632n4ê thTbP4bMêm ngườiGweny2 thôGweny2i, cTbP4bMhỉ cótt hGweny2ai đứaGweny2 bọnGweny2 tớTbP4bM ttchắc là6632n4m khô6632n4ng ttxuể. TbP4bMAnh ấtty phải ttphụ 6632n4trách lttò ttnướng, lạitt l6632n4o bắ6632n4t bông6632n4 Gweny2kem, còTbP4bMn tTbP4bMớ mộttt mìn6632n4h vừatt th6632n4u tiền,6632n4 ttvừa gói bántth, vừatt lấyGweny2 hànGweny2g, quảTbP4bM thựcGweny2 lttà kTbP4bMhông Gweny2kham nổi.”

Đàm TĩGweny2nh bấyTbP4bM Gweny2giờ mớiGweny2 nở nụtt ttcười: “ĐợiGweny2 BìnhGweny2 BìGweny2nh TbP4bMkhoẻ rttồi, TbP4bMtớ qGweny2ua ttgiúp các6632n4 cậu.”

“Đừng đùa6632n4 nữa,6632n4 văn ttphòng mát6632n4 mẻGweny2 kGweny2hông ngồTbP4bMi, ch6632n4ạy rtta bántt bánhTbP4bM làmTbP4bM gì?”

“Tớ t6632n4hích bán6632n4 bttánh ngọt.” Đàmtt Gweny2Tĩnh nGweny2ói, “VTbP4bMả ttlại, tớ6632n4 vừTbP4bMa đtti lTbP4bMàm khôn6632n4g lâuGweny2 đãtt xittn nGweny2ghỉ dGweny2ài ngTbP4bMày thGweny2ế này, nGweny2ghĩ TbP4bMđã thấyTbP4bM 6632n4ngại quGweny2á đtti mấttt. 6632n4Công TbP4bMty khôngGweny2 đuổitt việTbP4bMc ttthì tớtt cũngtt chẳ6632n4ng còGweny2n mặt 6632n4mũi nàoGweny2 đi6632n4 TbP4bMlàm tiếGweny2p. Gweny2Tớ xi6632n4n nghttỉ đến6632n4 giúGweny2p cTbP4bMho tthai cậuTbP4bM vậy,6632n4 báGweny2n TbP4bMbánh TbP4bMngọt cũnttg tốt mttà, TbP4bMtớ cTbP4bMòn muố6632n4n họTbP4bMc 6632n4cách bắttt bôngTbP4bM keTbP4bMm ttcủa LưTbP4bMơng NgTbP4bMuyên A6632n4n nữa.”

Vương ttVũ Littnh nói: “CôngTbP4bM việcTbP4bM TbP4bMấy Gweny2mà cậGweny2u đểGweny2 tuộtGweny2 mttất th6632n4ì tttiếc Gweny2lắm đấy,6632n4 làttm tronttg tòa6632n4 nhàGweny2 sGweny2a nhGweny2ư thế, đúngtt lTbP4bMà má6632n4t màyGweny2 mátTbP4bM mặGweny2t! NhGweny2ưng cGweny2ậu 6632n4là Gweny2cổ đttông củtta ti6632n4ệm bánhtt, 6632n4nếu cậttu đếttn cttửa hàng ttlàm, tTbP4bMớ ttvà LươGweny2ng Nguttyên 6632n4An đTbP4bMều 6632n4rất Gweny2hoan ngh6632n4ênh. TbP4bMCòn cTbP4bMậu muốttn tthọc làmTbP4bM bánh thìTbP4bM 6632n4đơn TbP4bMgiản tGweny2hôi, taGweny2n sởtt ttđến t6632n4iệm bá6632n4nh, kêutt LươngTbP4bM TbP4bMNguyên Gweny2An 6632n4dạy cậuTbP4bM lGweny2à Gweny2được rồi. NóiTbP4bM đếnTbP4bM đây,Gweny2 cô6632n4 chợTbP4bMt bGweny2ùi nttgùi: 6632n4“Vậy lttà tGweny2ốt rồi,Gweny2 bệTbP4bMnh củaTbP4bM 6632n4Bình BìTbP4bMnh Gweny2đã chữa Gweny2 lành, cậu6632n4 cGweny2ũng khỏitt cầTbP4bMn vừtta taGweny2n Gweny2sở lGweny2à c6632n4uống Gweny2quýt chTbP4bMạy về6632n4 trôTbP4bMng noGweny2m nóTbP4bM nữa. 6632n4 Chúng Gweny2ta cóTbP4bM thGweny2ể thttường xuTbP4bMyên đưGweny2a Bìntth ttBình 6632n4đi chGweny2ơi. ĐàTbP4bMm TbP4bMTĩnh, ttcoi nhưtt cậuTbP4bM hết TbP4bM khổ rồi.”

Nghe Vương6632n4 V6632n4ũ LinGweny2h nói6632n4 vậy, Đàmtt Tĩnh6632n4 cườitt ttkhẽ, Gweny2nhưng đóGweny2 chGweny2ỉ làtt n6632n4ụ cười6632n4 ngoTbP4bMài mặGweny2t chttứ khôn6632n4g phảTbP4bMi xuất pháTbP4bMt từGweny2 trGweny2ái tGweny2im. ĐúnGweny2g TbP4bMvậy, Gweny2Bình Bìnhtt cu6632n4ối cTbP4bMùng đãtt đượ6632n4c lttàm p6632n4hẫu thuttật, điều TbP4bM này 6632n4khiến côGweny2 TbP4bMnhư tGweny2rút được6632n4 mộttt tttảng đáGweny2 nTbP4bMặng trịch,tt TbP4bMnhưng nGweny2gay Gweny2lập tức,Gweny2 l6632n4ại có6632n4 một tảng6632n4 ttđá khá6632n4c đè6632n4 nặng6632n4 lttên l6632n4òng cGweny2ô. CTbP4bMô khôGweny2ng ttthấy 6632n4rằng mTbP4bMình đãGweny2 hGweny2ết TbP4bMkhổ, tráiTbP4bM lại, nhữngGweny2 k6632n4hổ TbP4bMcực mà6632n4 côTbP4bM phảiTbP4bM chịuTbP4bM tTbP4bMrong baGweny2o ttnhiêu năm6632n4 qutta 6632n4khiến TbP4bMcô t6632n4hấy lTbP4bMòng đầy chuaGweny2 xóttt. Cô6632n4 biGweny2ết phTbP4bMía trướcTbP4bM cTbP4bMó tTbP4bMhể cò6632n4n Gweny2nhiều trắcTbP4bM trttở httơn đangGweny2 TbP4bMđợi mìnhtt, ví6632n4 dụ nhưGweny2 gTbP4bMia TbP4bMđình Nhttiếp ttVũ Gweny2Thịnh nhấttt TbP4bMđịnh khttông ttchịu từ6632n4 bỏGweny2 ttquyền giáttm hộ.Gweny2 Gweny2Lời ttluật sư cònTbP4bM văngTbP4bM TbP4bMvẳng bênTbP4bM taitt, tronttg lòng6632n4 côTbP4bM c6632n4ũng hiTbP4bMểu rõ,6632n4 nhàGweny2 h6632n4ọ 6632n4Nhiếp dễTbP4bM ttdàng đồngTbP4bM ý các6632n4 đttiều khoảTbP4bMn bồiGweny2 ttthường, ttsố tiền6632n4 l6632n4ớn tTbP4bMới mứcTbP4bM lúcTbP4bM kttý têGweny2n Gweny2cô c6632n4ũng giật6632n4 cả mình,tt Gweny2đó ttlà cTbP4bMòn chư6632n4a Gweny2kể chỗ6632n4 cổtt phiGweny2ếu TbP4bMniêm yếtGweny2 6632n4tại HTbP4bMồng Gweny2Kông. Mấytt vịGweny2 luậtTbP4bM ttsư Gweny2lập thoả ttthuận đếnTbP4bM n6632n4ửa n6632n4gày rồtti mớiGweny2 ttđưa TbP4bMcho 6632n4cô kTbP4bMý. TbP4bMĐó khôngtt phảiGweny2 mộtTbP4bM httai vạGweny2n tệ, cũn6632n4g khôTbP4bMng phảitt m6632n4ột ha6632n4i chụcGweny2 TbP4bMvạn tệ,6632n4 mà6632n4 lttà mộ6632n4t coTbP4bMn Gweny2số tGweny2rên trờtti, 6632n4cô ktthông thể TbP4bMtưởng tượngtt 6632n4ra nổi.

Nhiếp 6632n4Đông 6632n4Viễn khôttng đời nàTbP4bMo cTbP4bMhịu đểGweny2 yêGweny2n nhưGweny2 vTbP4bMậy, Thttịnh Phương6632n4 TbP4bMĐình nGweny2ói, sttở Gweny2dĩ ô6632n4ng 6632n4ta dễGweny2 d6632n4àng tra6632n4o tặng qttuyền TbP4bMsở hữTbP4bMu cổGweny2 ptthần lTbP4bMà vGweny2ì bGweny2iết Gweny2mình c6632n4ó ttthể giành6632n4 đGweny2ược quyềnGweny2 Gweny2giám hộ.Gweny2 Trong TbP4bM lòng Đàttm TTbP4bMĩnh v6632n4ô TbP4bMcùng Gweny2u ám,tt nttếu Nhittếp VGweny2ũ Thịnh6632n4 TbP4bMbiết lýTbP4bM dTbP4bMo nămGweny2 ấy6632n4 côTbP4bM rTbP4bMời bttỏ anh, Gweny2 liệu TbP4bMsẽ ttnghĩ thế6632n4 nào?6632n4 C6632n4ứ 6632n4cho lTbP4bMà aGweny2nh TbP4bMấy khôttng biếtTbP4bM, 6632n4thì 6632n4sau nGweny2ày Nhttiếp Đ6632n4ông Viễn sẽ6632n4 ttlàm gìTbP4bM tTbP4bMiếp n6632n4ữa? Nếttu thựttc sttự mấtTbP4bM điGweny2 qttuyền giám6632n4 hộ6632n4, ttcả đ6632n4ời 6632n4này khôn6632n4g Gweny2gặp được 6632n4 Bình BìnhGweny2 nữa,6632n4 c6632n4ô cTbP4bMảm TbP4bMthấy ttthà chết6632n4 cònGweny2 hơn.

Cô tuyệtTbP4bM ttđối không6632n4 thểTbP4bM để coTbP4bMn rờtti xtta m6632n4ình, tuyttệt đốiTbP4bM không.

Vương ttVũ 6632n4Linh 6632n4ra ttvề rất muộttn, Đà6632n4m Gweny2Tĩnh đTbP4bMịnh tiễnGweny2 Gweny2cô xuốnGweny2g, nhTbP4bMưng đúnGweny2g lúTbP4bMc đó6632n4 tty Gweny2tá 6632n4lại đến6632n4 6632n4đo nGweny2hiệt độ và6632n4 hTbP4bMuyết áTbP4bMp, nêttn VươngTbP4bM V6632n4ũ LTbP4bMinh ngănTbP4bM 6632n4cô lạGweny2i. Gweny2Y 6632n4tá TbP4bMkiểm tr6632n4a xottng xuôi,6632n4 TbP4bMghi lạGweny2i nhữTbP4bMng con sTbP4bMố tttrên cGweny2ác 6632n4máy th6632n4eo dõiTbP4bM, nóiTbP4bM rằngTbP4bM mọtti cTbP4bMhuyện ttđều TbP4bMổn. TbP4bMCon Gweny2cô đang6632n4 ngủ6632n4 rất nttgon, httình n6632n4hư cTbP4bMhăn hơtti Gweny2ấm ttquá, nêGweny2n trttán cậuGweny2 béGweny2 lấmtt tấmtt mttồ hTbP4bMôi. ttĐàm Tĩnh6632n4 lấy khăn6632n4 mặttt l6632n4au chGweny2o conTbP4bM, vGweny2ừa lúttc ấy,6632n4 Tô6632n4n 6632n4Chí TbP4bMQuân Gweny2cũng qua6632n4y lại.

Anh tTbP4bMa n6632n4ói: “ETbP4bMm điTbP4bM TbP4bMngủ một láTbP4bMt đi6632n4, TbP4bManh Gweny2trông ởtt đâyGweny2 TbP4bMđược rồi.”

“Không sao6632n4, TbP4bManh vềtt nhà Gweny2ngủ đi,tt 6632n4em ởtt đâytt TbP4bMvới Bìnhtt BìnhTbP4bM, hômtt natty aGweny2nh cGweny2ũng mệtTbP4bM cảtt nttgày rồi.”Gweny2 Đttàm Tĩnh 6632n4bình t6632n4hản nttói, “C6632n4ảm 6632n4ơn ttanh đttã đến.

Rất íTbP4bMt kTbP4bMhi nghtte côGweny2 nttói với mì6632n4nh nhữn6632n4g ttlời Gweny2khách s6632n4áo nhưGweny2 th6632n4ế, TônGweny2 Chttí QTbP4bMuân thấytt k6632n4hông TbP4bMquen, littền nói: “HaGweny2y làTbP4bM e6632n4m vềtt Gweny2nhà ngGweny2ủ Gweny2đi, Gweny2sớm matti 6632n4đến tha6632n4y 6632n4ca Gweny2cho anh.”

“Không cần6632n4 đâu,TbP4bM ở6632n4 đâyTbP4bM với coGweny2n, 6632n4em còGweny2n TbP4bMthấy TbP4bMdễ chịTbP4bMu hơn6632n4. Gweny2Bác sĩtt 6632n4nói đ6632n4ến TbP4bMsáng thuốctt tTbP4bMê hTbP4bMết TbP4bMtác dụng6632n4, vTbP4bMết mổ có6632n4 tTbP4bMhể sTbP4bMẽ đTbP4bMau. Th6632n4ôi cứ6632n4 ttđể e6632n4m ởtt lạTbP4bMi đây,tt TbP4bManh về6632n4 Gweny2nhà nghỉ6632n4 đi.”

Tôn Chítt QuâTbP4bMn biếtTbP4bM ĐàmTbP4bM Tĩnh đGweny2ã qu6632n4yết đGweny2iều gTbP4bMì thìGweny2 sẽGweny2 khônttg ttthay đổi6632n4 nTbP4bMên TbP4bMkhông nttói thêmTbP4bM Gweny2gì nữ6632n4a, antth đTbP4bMứng trong 6632n4phòng bệnh6632n4 mGweny2ột 6632n4lát rttồi Gweny2quay ngườitt TbP4bMbước rTbP4bMa ng6632n4oài. CảTbP4bM đêTbP4bMm qutta ĐàGweny2m TĩnGweny2h gần nhưtt khôngGweny2 nTbP4bMgủ, sá6632n4ng sớGweny2m nGweny2ay l6632n4ại tú6632n4c trGweny2ực bttên ngoài6632n4 phòng6632n4 phttẫu thuttật, thựTbP4bMc s6632n4ự cô cũng6632n4 TbP4bMcảm thGweny2ấy hơtti mttệt. TrGweny2ong gttóc phòngtt bệ6632n4nh c6632n4ó một6632n4 chiếcTbP4bM giTbP4bMường ttgấp chGweny2uẩn b6632n4ị sẵn cho6632n4 h6632n4ộ TbP4bMlý, ĐTbP4bMàm Gweny2Tĩnh khôn6632n4g thGweny2uê TbP4bMhộ lýGweny2 nGweny2ên TbP4bMcô nằmGweny2 luttôn lttên chGweny2iếc TbP4bMgiường Gweny2đó. Vốn TbP4bMchỉ địnhGweny2 nttghỉ mTbP4bMột ttlát, nhưn6632n4g vìtt 6632n4quá mệTbP4bMt, vả6632n4 lạiTbP4bM TbP4bMca mổGweny2 đãtt hoàGweny2n thàTbP4bMnh, tinTbP4bMh thần côTbP4bM 6632n4cũng tTbP4bMhoải TbP4bMmái hơTbP4bMn, ĐàmGweny2 Tĩ6632n4nh ngủTbP4bM thi6632n4ếp Gweny2đi lttúc TbP4bMnào khôngtt biết.

Nhiếp Vũ6632n4 Gweny2Thịnh thựttc ra vẫGweny2n ttở tron6632n4g 6632n4phòng trựttc baTbP4bMn Gweny2chưa Gweny2về, hôm6632n4 6632n4nay 6632n4anh khôTbP4bMng ph6632n4ải tr6632n4ực TbP4bMca đêttm, cGweny2a trực đêmGweny2 ttmấy ngàyGweny2 nàGweny2y củaGweny2 TbP4bManh CTbP4bMhủ nhGweny2iệm PhưGweny2ơng ttđều đổi6632n4 gTbP4bMiúp an6632n4h 6632n4cả rttồi. SaTbP4bMu kTbP4bMhi tan làmTbP4bM, an6632n4h quGweny2a ttthăm bố,6632n4 tiệnTbP4bM thể6632n4 báTbP4bMo cTbP4bMho ôGweny2ng t6632n4ình 6632n4hình phẫ6632n4u th6632n4uật củGweny2a Bì6632n4nh Bình. Ôn6632n4g NhiếpGweny2 ttĐông Vittễn đ6632n4ã biết6632n4 trước,Gweny2 tTbP4bMhực rGweny2a từTbP4bM TbP4bMtrưa ôGweny2ng đttã ttphái ngưGweny2ời TbP4bMđến khoa Ngoạitt TiTbP4bMm mạc6632n4h thămtt dòGweny2, Gweny2nhưng k6632n4hông đểTbP4bM Gweny2cho TbP4bMNhiếp VGweny2ũ Thịnhtt httay. Nhìttn vttẻ 6632n4mặt mệt mttỏi củTbP4bMa 6632n4con tttrai, TbP4bMông nó6632n4i: “PhẫuTbP4bM thttuật khô6632n4ng TbP4bMcó vấntt 6632n4đề gìGweny2 TbP4bMlà tốTbP4bMt rồi,TbP4bM mấyTbP4bM nTbP4bMgày nay cTbP4bMon cũngGweny2 m6632n4ệt ttnhiều, ă6632n4n khônTbP4bMg ngoGweny2n ttngủ khôTbP4bMng 6632n4yên, tốiTbP4bM n6632n4ay TbP4bMvề nTbP4bMhà mGweny2à ngtthỉ ngơi đi.”

Nhiếp VũTbP4bM ThịTbP4bMnh miệng Gweny2thì đồngTbP4bM ý,Gweny2 ttnhưng t6632n4ừ khttoa GGweny2an m6632n4ật bướcGweny2 rtta an6632n4h TbP4bMlại điTbP4bM Gweny2thẳng vGweny2ề phònTbP4bMg tGweny2rực TbP4bMban của TbP4bM khoa Ngoạitt T6632n4im mạch.TbP4bM TbP4bMĐêm nttay là6632n4 đêmGweny2 đầuGweny2 tiêttn sattu 6632n4ca phTbP4bMẫu thuGweny2ật, mặc6632n4 dù6632n4 hiệntt tạiTbP4bM tình trTbP4bMạng 6632n4sau pGweny2hẫu ttthuật ttrất tốttt, nh6632n4ưng d6632n4ù TbP4bMsao cũnGweny2g vTbP4bMẫn 6632n4là đêTbP4bMm quTbP4bMan trọngtt nhất,6632n4 hơn Gweny2nữa qu6632n4a bttuổi s6632n4ớm matti, TbP4bMcác Gweny2loại thuốTbP4bMc gây6632n4 mêTbP4bM sTbP4bMẽ hottàn TbP4bMtoàn TbP4bMmất Gweny2tác dụnTbP4bMg, tTbP4bMhằng bé sẽ6632n4 ttcảm thấytt rấttt Gweny2đau, cGweny2ó lẽ6632n4 cònGweny2 đa6632n4u đếntt mttức 6632n4không TbP4bMngủ Gweny2được, cTbP4bMũng cótt lẽtt sẽ phá6632n4t khóc.TbP4bM ttNghĩ đếnGweny2 nhữnGweny2g Gweny2giọt nGweny2ước ttmắt củ6632n4a nóGweny2 màtt lònttg TbP4bManh TbP4bMthắt Gweny2lại, Gweny2cuối cùng quyếttt địnhTbP4bM ởGweny2 lại6632n4 ktthông về.

Thấy Gweny2anh ởTbP4bM lạTbP4bMi đêTbP4bMm nay, c6632n4ác 6632n4y 6632n4tá trựTbP4bMc bGweny2an cũn6632n4g kGweny2hông lTbP4bMấy gTbP4bMì làm6632n4 lạTbP4bM, Gweny2vì trướctt đâyTbP4bM có6632n4 nhữGweny2ng cGweny2a Gweny2phẫu thuật củaGweny2 bệnh6632n4 nGweny2hân quGweny2an TbP4bMtrọng, vàoGweny2 Gweny2đêm Gweny2đầu tiên6632n4 Gweny2sau kTbP4bMhi mổ,6632n4 Nh6632n4iếp ttVũ ThịnhTbP4bM vẫnGweny2 hay chủ6632n4 6632n4động yêuGweny2 cầuTbP4bM trực,Gweny2 tiệntt thttể q6632n4uan sGweny2át tìnhtt hìnhtt TbP4bMsau TbP4bMphẫu ttthuật lttuôn. SựTbP4bM tậGweny2n tâm vTbP4bMà ng6632n4hiêm TbP4bMtúc TbP4bMđó anGweny2h đều6632n4 học6632n4 đttược tttừ ChTbP4bMủ nGweny2hiệm Phư6632n4ơng. HGweny2ai TbP4bMngày na6632n4y anh liê6632n4n ti6632n4ếp xiGweny2n ngtthỉ phé6632n4p, nêGweny2n công6632n4 việcTbP4bM TbP4bMcũng bịGweny2 dTbP4bMồn đốGweny2ng ktthá nh6632n4iều, 6632n4sẵn tiệnTbP4bM tận dụngTbP4bM lGweny2úc nàytt, cá6632n4i TbP4bMgì cầnTbP4bM bttổ Gweny2sung TbP4bMthì b6632n4ổ Gweny2sung, Gweny2cái g6632n4ì Gweny2cần kiểmGweny2 t6632n4ra thìtt kiểmGweny2 tra. Tho6632n4ạt đầutt attnh khôngtt điTbP4bM thttăm ttphòng 6632n4bệnh, bởTbP4bMi anTbP4bMh bittết sẽTbP4bM c6632n4ó ngườ6632n4i đ6632n4ến thămtt Tôn Bình,tt cũng6632n4 biếttt r6632n4ằng Tôntt ttChí Quâ6632n4n TbP4bMvẫn cttòn ttở đó,tt 6632n4mình tGweny2ới thă6632n4m Gweny2chỉ tTbP4bMổ ma6632n4ng lại 6632n4phiền Gweny2phức chtto ĐàTbP4bMm Tĩnh6632n4 mTbP4bMà thttôi, Gweny2nên quyếttt địnhtt ttở lạTbP4bMi phGweny2òng trựctt ba6632n4n. ttNhưng mới ngồTbP4bMi một6632n4 TbP4bMlát aTbP4bMnh đttã ttbắt đầuTbP4bM bồnTbP4bM 6632n4chồn 6632n4lo 6632n4lắng, kh6632n4ông cònTbP4bM 6632n4tâm t6632n4rí lTbP4bMàm việTbP4bMc gttì nữatt, khi nhìnGweny2 thấTbP4bMy TôTbP4bMn 6632n4Chí Qu6632n4ân đ6632n4i khỏiGweny2, antth ttlật 6632n4xem b6632n4ản ghtti ch6632n4ép màTbP4bM TbP4bMy tátt vừaGweny2 hoàn thành,Gweny2 rồiTbP4bM quyếtTbP4bM địn6632n4h tớiTbP4bM Gweny2phòng TbP4bMbệnh xTbP4bMem thttế nà6632n4o, cTbP4bMó nh6632n4ư Gweny2vậy aTbP4bMnh mớ6632n4i yêGweny2n 6632n4tâm được.

Phòng bệnhtt rấ6632n4t yên TbP4bM tĩnh, bó6632n4ng đèn6632n4 ởTbP4bM gi6632n4an TbP4bMngoài vẫGweny2n cTbP4bMhưa 6632n4tắt, trêGweny2n bàTbP4bMn TbP4bMđặt haTbP4bMi tá6632n4ch TbP4bMtrà, còn6632n4 cTbP4bMó cả mộtTbP4bM hộpGweny2 bá6632n4nh ngọt,6632n4 chGweny2ắc Gweny2là bánTbP4bMh 6632n4Đàm TĩnGweny2h dùttng đểTbP4bM tiếp6632n4 kháchTbP4bM. CửGweny2a phttòng tro6632n4ng c6632n4hỉ khép hờ,Gweny2 Nhiếttp VũTbP4bM ThịTbP4bMnh vừaTbP4bM ttđẩy cttửa vàott, liền6632n4 Gweny2trông thấytt thằng6632n4 bTbP4bMé đTbP4bMang ng6632n4ủ rất 6632n4 say, ĐàmTbP4bM Tttĩnh Gweny2cũng ngủtt gụcTbP4bM trênTbP4bM chiếcGweny2 Gweny2giường xếp.