Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 21 - Phần 1

CHƯƠNG 21

Y tár2JoKq trưCa8VQHởng tCa8VQHrong phòng mổCa8VQH cảr2JoKqm thấyCa8VQH khôngr2JoKq khíssHgHq ssHgHqca mổr2JoKq wqhôm naCa8VQHy cr2JoKqủa khoCa8VQHa NgoạissHgHq TssHgHqim wqmạch thậr2JoKqt ssHgHqkỳ quặssHgHqc. Tính khír2JoKq củawq Chủwq nhiệCa8VQHm Phưr2JoKqơng, cảssHgHq vssHgHqiện nàyssHgHq assHgHqi cũnssHgHqg biếr2JoKqt, r2JoKqkỹ tssHgHqhuật giỏi,r2JoKq r2JoKqyêu Ca8VQHcầu cao, Ca8VQHmỗi lr2JoKqần ôngwq đír2JoKqch tCa8VQHhân cầmr2JoKq dssHgHqao ssHgHqmổ, cwqả wqphòng r2JoKqphẫu tCa8VQHhuật Ca8VQHcứ nhr2JoKqư gssHgHqặp phảwqi đạissHgHq dịcssHgHqh, chỉ sợssHgHq cówq chỗwq nr2JoKqào sr2JoKqơ wqsót, Ca8VQHbị ChCa8VQHủ nhiwqệm Phr2JoKqương túmwq đượcr2JoKq mắngr2JoKq r2JoKqcho ssHgHqmột trậnssHgHq twqhì đến Ca8VQH Giám đốcssHgHq bệnhCa8VQH việnssHgHq cũngwq khôngr2JoKq r2JoKqbênh nr2JoKqổi. VìCa8VQH thssHgHqế hôCa8VQHm nawqy cwqô phr2JoKqải đíwqch thwqân giám sátCa8VQH cssHgHqác r2JoKqy tCa8VQHá chCa8VQHuẩn bịr2JoKq trướwqc cr2JoKqa r2JoKqmổ, chờssHgHq đếssHgHqn kwqhi bệnwqh nwqhân đượcwq đưawq vàoCa8VQH phCa8VQHòng mổ, wq đèn cssHgHqhụp wqbật ssHgHqlên, báwqc sĩwq ssHgHqgây mssHgHqê đwqã bắwqt đầuwq chuẩnssHgHq bịr2JoKq gâssHgHqy mêwq, côwq chợtCa8VQH cảwqm thấy khôngssHgHq kssHgHqhí càCa8VQHng kwqỳ quặcwq hr2JoKqơn nữa.

Những cwqa pwqhẫu thuậtCa8VQH của ssHgHqChủ nhiCa8VQHệm PCa8VQHhương đawq wqphần ssHgHqlà dCa8VQHo mCa8VQHột êwq kCa8VQHíp cốCa8VQH wqđịnh phốwqi hợpwq vớissHgHq nhauCa8VQH, r2JoKqbác r2JoKqsĩ gây Ca8VQHmê ssHgHqlà r2JoKqcộng ssHgHqsự lr2JoKqâu nămr2JoKq, Nwqhiếp VssHgHqũ ssHgHqThịnh thssHgHqì vàr2JoKqo tr2JoKqheo r2JoKqbệnh nhâCa8VQHn, thôngwq thường r2JoKqtrong wqcác Ca8VQHca Ca8VQHmổ củassHgHq Chr2JoKqủ nhiệmssHgHq Pr2JoKqhương, ar2JoKqnh Ca8VQHđều làssHgHq phr2JoKqụ ssHgHqmổ thứssHgHq nhất,ssHgHq nhưr2JoKqng ssHgHqhôm Ca8VQHnay anh chỉr2JoKq đứr2JoKqng mộtwq bêwqn nhìwqn bCa8VQHác ssHgHqsĩ Ca8VQHgây mssHgHqê lr2JoKqàm vr2JoKqiệc. wqĐiều ssHgHqđầu tCa8VQHiên kr2JoKqhiến wqy twqá trưởssHgHqng cảm thấywq kỳr2JoKq quặcwq chíwqnh lwqà Nhiếpwq Vr2JoKqũ Thwqịnh, hôr2JoKqm nassHgHqy Ca8VQHbác sĩr2JoKq NhCa8VQHiếp twqrông rấtssHgHq ssHgHqlo lắng,wq từ Ca8VQHlúc bướcwq vàossHgHq tớiwq gir2JoKqờ ssHgHqanh ssHgHqchưa wqhề nr2JoKqgồi xuốngĐiềuCa8VQH nàr2JoKqy cwqũng kr2JoKqhông cssHgHqó wqgì lạ,r2JoKq CssHgHqhủ nhiệm PCa8VQHhương wqcòn đứngssHgHq Ca8VQHkia, nr2JoKqgoài bássHgHqc Ca8VQHsĩ gâyCa8VQH ssHgHqmê rr2JoKqa, assHgHqi dáCa8VQHm cssHgHqả Ca8VQHgan ngồiCa8VQH chứ? NhưngCa8VQH Cwqhủ Ca8VQHnhiệm PhươCa8VQHng hwqôm nwqay cũwqng r2JoKqkhông dẫnCa8VQH ther2JoKqo họcr2JoKq r2JoKqtrò nàssHgHqo ssHgHqkhác củaCa8VQH mình vàssHgHqo Ca8VQHphụ mổCa8VQH, mCa8VQHà dssHgHqùng hawqi bár2JoKqc sssHgHqĩ cssHgHqó tassHgHqy r2JoKqnghề giỏir2JoKq nhấtr2JoKq tronwqg ssHgHqkhoa làmwq pwqhụ mổ,wq y tár2JoKq trưởngr2JoKq thấy,wq r2JoKqđối vwqới wqTứ chwqứng Far2JoKqllot tr2JoKqhì độiwq ngũssHgHq bácwq sssHgHqĩ hôssHgHqm nssHgHqay cr2JoKqó vẻssHgHq hùnssHgHqg hậu quá.

Tuy độwqi wqngũ hùnCa8VQHg hậu nhưnwqg Ca8VQHChủ nhr2JoKqiệm PhươCa8VQHng đr2JoKqã làCa8VQHm rCa8VQHất tốtwq, từwq nhr2JoKqát r2JoKqdao đầuCa8VQH Ca8VQHtiên phânCa8VQH táchr2JoKq cssHgHqác cơ r2JoKqquan, đếnwq vássHgHq Ca8VQHtâm ssHgHqthất, r2JoKqcuối cùnssHgHqg ssHgHqlà khwqâu lạiwq ssHgHqcác mạchr2JoKq máuwq, ôssHgHqng đwqều thwqực hr2JoKqiện rất chuẩwqn xác,ssHgHq mộtwq loCa8VQHạt cCa8VQHác thssHgHqao táCa8VQHc thssHgHquần ssHgHqthục Ca8VQHhoàn hảowq đếnr2JoKq mứCa8VQHc wqcó thểr2JoKq qssHgHquay lại r2JoKq làm r2JoKqtài lssHgHqiệu gissHgHqảng dạyCa8VQH ssHgHqcông kssHgHqhai, r2JoKqđây Ca8VQHlà kCa8VQHỹ thuậtCa8VQH mssHgHqà wqông rCa8VQHèn đưwqợc sssHgHqau wqhàng ch

c r2JoKqnăm đứnssHgHqg r2JoKqbàn mổr2JoKq. wqY tá trưởngCa8VQH Ca8VQHcòn tưssHgHqởng Cr2JoKqhủ nhiệwqm Phươngwq đanr2JoKqg Ca8VQHlàm ssHgHqmẫu, vìr2JoKq báwqc sĩCa8VQH Nhiwqếp mCa8VQHà r2JoKqông cưngCa8VQH nhất wqđang đwqứng bêssHgHqn Ca8VQHcạnh quwqan r2JoKqsát, Ca8VQHtiếc rằCa8VQHng hômCa8VQH nr2JoKqay r2JoKqtâm trssHgHqạng wqbác sr2JoKqĩ NssHgHqhiếp khôssHgHqng được tốwqt, tCa8VQHừ lr2JoKqúc Ca8VQHmở kr2JoKqhoang ngCa8VQHực củwqa bệCa8VQHnh wqnhân, aCa8VQHnh kwqhông dámr2JoKq nhìssHgHqn bệnhwq r2JoKqnhân thssHgHqêm mộtwq lần nàssHgHqo nwqữa, màr2JoKq Ca8VQHchạy lạissHgHq phíaCa8VQH bácwq r2JoKqsĩ r2JoKqgây Ca8VQHmê đếmwq tầnssHgHq sốssHgHq Ca8VQHmáy thở.

Cô r2JoKqy wqtá r2JoKqtrẻ thwqì thầmssHgHq với yssHgHq wqtá trưởng:wq “Hômwq Ca8VQHnay ssHgHqbác wqsĩ Nhiwqếp saCa8VQHo thwqế nhssHgHqỉ? Cr2JoKqhưa ăr2JoKqn sángwq nssHgHqên bịr2JoKq tssHgHqụt huCa8VQHyết áp à?”

“Lắm chuyện!”Ca8VQH wqY Ca8VQHtá trưởng mr2JoKqắng, wqnhưng wqtrong ssHgHqlòng cũnssHgHqg twqhầm thắcssHgHq mắwqc, bìssHgHqnh thườCa8VQHng Chủwq nhiệCa8VQHm Phươngr2JoKq dẫnwq theo hssHgHqọc tròwq màCa8VQH thấyCa8VQH họcCa8VQH trssHgHqò lwqơ đễnssHgHqh nwqhư vwqậy, chắwqc chắnssHgHq đãssHgHq qussHgHqay Ca8VQHlại mắr2JoKqng cr2JoKqho một ssHgHq trận tCa8VQHơi bờir2JoKq, nr2JoKqhưng hômwq r2JoKqnay ôssHgHqng rssHgHqất tậpwq trssHgHqung lCa8VQHàm pwqhẫu thuậr2JoKqt, wqđến mứcssHgHq đầCa8VQHu cwqòn chẳng nssHgHqgẩng lr2JoKqên, làmCa8VQH Ca8VQHnhư bár2JoKqc sĩwq ssHgHqNhiếp khôr2JoKqng wqhề cr2JoKqó mặtCa8VQH trowqng ssHgHqphòng mssHgHqổ vậyr2JoKq. Chủ wqnhiệm ssHgHqkhông mCa8VQHắng mỏr2JoKq r2JoKqai, cCa8VQHa pwqhẫu thuậtwq nwqày thậCa8VQHt lr2JoKqà Ca8VQHkỳ r2JoKqlạ, bìnr2JoKqh thườngr2JoKq chỉCa8VQH kCa8VQHhi nào cr2JoKqa ssHgHqmổ rấtr2JoKq wqkhông thuậCa8VQHn lợi,r2JoKq Ca8VQHtình trssHgHqạng bwqệnh nhânr2JoKq Ca8VQHvô cùnwqg ngr2JoKquy r2JoKqkịch, ChCa8VQHủ nhiệm Pr2JoKqhương khôssHgHqng r2JoKqcó Ca8VQHthời ssHgHqgian nwqói r2JoKqthì ssHgHqmới khôngr2JoKq mắwqng ngườir2JoKq khác.r2JoKq Nr2JoKqếu khônr2JoKqg thìr2JoKq nào mr2JoKqắng trợCa8VQH thủ,wq quwqát wqy táCa8VQH, rủawq dụnwqg cụr2JoKq, cwqhê Ca8VQHkim cCa8VQHong kssHgHqhó làr2JoKqm, nóir2JoKq chur2JoKqng phảir2JoKq tìm ssHgHq ra lCa8VQHỗi gCa8VQHì đór2JoKq mắssHgHqng vwqài câuwq, mwqới cóssHgHq Ca8VQHthể xessHgHqm nhưr2JoKq mộtwq cssHgHqa pr2JoKqhẫu thuậtwq bìnhr2JoKq thường.

Đang phẫussHgHq thuwqật thìwq huyết Ca8VQH áp bệnhCa8VQH nhânCa8VQH ssHgHqbỗng nhiêCa8VQHn giảmr2JoKq mạnhwq, bár2JoKqc sr2JoKqĩ wqgây mêwq rấtssHgHq bssHgHqình tssHgHqĩnh trướCa8VQHc tìCa8VQHnh huốnr2JoKqg bất nr2JoKqgờ nr2JoKqày, lậpCa8VQH tứwqc thCa8VQHông báCa8VQHo chCa8VQHỉ sssHgHqố Ca8VQHhuyết ássHgHqp chwqo cCa8VQHhủ nhiệwqm, Ca8VQHvừa dứtr2JoKq lCa8VQHời đãssHgHq thấy ssHgHq Nhiếp Vũwq ThịCa8VQHnh quaCa8VQHy tr2JoKqrở lssHgHqại r2JoKqbên bànssHgHq phẫussHgHq thur2JoKqật. ChủCa8VQH wqnhiệm Pwqhương lssHgHqiếc anCa8VQHh nhưr2JoKqng không buồnwq Ca8VQHđếm Ca8VQHxỉa gr2JoKqì đếnssHgHq, tssHgHqhương Ca8VQHlượng tCa8VQHhẳng vớissHgHq br2JoKqác sĩr2JoKq wqgây ssHgHqmê mCa8VQHấy câssHgHqu, quayCa8VQH sang thấssHgHqy NhissHgHqếp Vwqũ Ca8VQHThịnh chCa8VQHao đảossHgHq wqnhư muốwqn ngãwq, r2JoKqChủ nr2JoKqhiệm Pr2JoKqhương rốtssHgHq cur2JoKqộc cwqũng phát cáussHgHq: “TráCa8VQHnh Ca8VQHsang mộtCa8VQH br2JoKqên! LưCa8VQHợn qussHgHqa lượnr2JoKq lạssHgHqi, lssHgHqởn vởnssHgHq làmCa8VQH tôiwq bựcr2JoKq mssHgHqình! Nếuwq không twqhì cútssHgHq rwqa ngoàCa8VQHi Ca8VQHcho tôi!”

Chủ nCa8VQHhiệm cuốiCa8VQH cùng Ca8VQHcũng mắngwq ngườwqi rồr2JoKqi, hơnr2JoKq nssHgHqữa lạir2JoKq mwqắng NhssHgHqiếp VũCa8VQH ssHgHqThịnh wqngười màCa8VQH tCa8VQHhường nwqgày ôngwq thiên vịCa8VQH nhất,r2JoKq chứngCa8VQH tỏwq Ca8VQHca pCa8VQHhẫu thuậssHgHqt nàywq ssHgHqkhông Ca8VQHcó vCa8VQHấn Ca8VQHđề gr2JoKqì ssHgHqlớn. r2JoKqPhụ mwqổ thCa8VQHứ nhấtr2JoKq và tr2JoKqhứ ssHgHqhai thssHgHqở phàoCa8VQH wqnhẹ nr2JoKqhõm, cr2JoKqả phssHgHqòng phẫssHgHqu thuậCa8VQHt đềuwq nhwqư tCa8VQHrút đượcwq gr2JoKqánh nặnssHgHqg. Bác sĩssHgHq Nhr2JoKqiếp Ca8VQHbị mắnr2JoKqg, rầussHgHq rr2JoKqĩ Ca8VQHtránh wqsang mộtssHgHq bên,ssHgHq nhr2JoKqưng vẫssHgHqn khôr2JoKqng dwqám bỏssHgHq ra ssHgHqngoài. MssHgHqột lúcssHgHq saur2JoKq, huyếtwq r2JoKqáp r2JoKqcủa bệnCa8VQHh r2JoKqnhân tăngwq trởr2JoKq lạr2JoKqi, wqtiếp thr2JoKqeo đóssHgHq Ca8VQHca ssHgHqmổ tiến hànhCa8VQH ssHgHqrất thuậwqn lợwqi, ChssHgHqủ Ca8VQHnhiệm PhươnCa8VQHg hssHgHqôm Ca8VQHnay đíchr2JoKq twqhân lCa8VQHàm tCa8VQHất cảssHgHq wqmọi wqviệc, Ca8VQHthậm chí đếnssHgHq Ca8VQHcông đossHgHqạn khâr2JoKqu vếr2JoKqt mổwq cuốissHgHq cùngssHgHq Ca8VQHông cũr2JoKqng twqự mwqình thssHgHqực hiện,ssHgHq khwqông đểCa8VQH phụ wq tá đwqộng twqay vwqào. Ca8VQHSau khCa8VQHi khâssHgHqu xongwq, ônr2JoKqg wqcứ nssHgHqgắm nghíassHgHq ssHgHqmãi, vssHgHqẻ nhwqư rấtCa8VQH hàiwq lòng. ChỉCa8VQH phẫur2JoKq Ca8VQHthuật bwqây Ca8VQHgiờ đCa8VQHều làwq cwqhỉ tựssHgHq tissHgHqêu, ssHgHqvì thssHgHqế wqông đãssHgHq r2JoKqlàm mộwqt cár2JoKqi tssHgHqhắt chỉ ssHgHq tuyệt đẹssHgHqp, đếnssHgHq nỗr2JoKqi dườnwqg nr2JoKqhư bảwqn wqthân cssHgHqũng rr2JoKqất vừwqa ssHgHqý, ngssHgHqẩng đầuwq lênwq gọr2JoKqi Nhiếwqp Vũ Thịnh:wq “Xor2JoKqng rồCa8VQHi! TssHgHqôi đwqi rửwqa twqay đây.”

Chủ nhiCa8VQHệm PhCa8VQHương rửa tayr2JoKq xonr2JoKqg, Ca8VQHtháo wqcặp ssHgHqkính r2JoKqra rửaCa8VQH mCa8VQHặt rồwqi mwqới wqra khỏCa8VQHi phònCa8VQHg mổ.Ca8VQH r2JoKqBên nCa8VQHgoài phòwqng phẫu ssHgHqthuật, ssHgHqngười nhCa8VQHà bwqệnh nhwqân wqđang ssHgHqlo lắnr2JoKqg chCa8VQHờ đợwqi, Ca8VQHvừa Ca8VQHnghe tir2JoKqếng cssHgHqửa phCa8VQHòng bậwqt mở, trônssHgHqg thr2JoKqấy ChủssHgHq nhCa8VQHiệm Phươr2JoKqng ssHgHqđi ssHgHqra, ssHgHqcô tr2JoKqa liwqền vộssHgHqi wqvàng đứngr2JoKq dậy.

Ấn tượr2JoKqng củwqa CCa8VQHhủ nhiệm PhssHgHqương vCa8VQHề Đwqàm Tĩwqnh rr2JoKqất tệ,r2JoKq ssHgHqcho rằngwq r2JoKqcô chínr2JoKqh wqlà hồwqng wqnhan hssHgHqọa thủyssHgHq tror2JoKqng truyCa8VQHền thuyết, mộssHgHqt Ca8VQHanh chàr2JoKqng ngCa8VQHoan ngoãssHgHqn biếtssHgHq vwqâng Ca8VQHlời nCa8VQHhư NhiếpssHgHq Ca8VQHVũ Thịr2JoKqnh bịr2JoKq ssHgHqcô tr2JoKqa làm cCa8VQHho ănwq kr2JoKqhông ssHgHqngon ngủwq r2JoKqkhông yêssHgHqn, đssHgHqến giờssHgHq vẫnssHgHq wqcòn phảissHgHq tssHgHqrông nor2JoKqm ssHgHqđứa bwqé vôr2JoKq tộwqi trong phònssHgHqg hồssHgHqi sứcwq. BởiCa8VQH tCa8VQHhế ônwqg đanr2JoKqh mặwqt lr2JoKqại, khôssHgHqng thèmssHgHq nhìnwq r2JoKqĐàm Tĩnhwq, lúcr2JoKq điwq r2JoKqngang qua cssHgHqô r2JoKqcòn buônr2JoKqg mộssHgHqt cCa8VQHâu wq“Lần r2JoKqnày wqcô vừaCa8VQH lòssHgHqng ssHgHqrồi nhé!”

Đàm Twqĩnh biCa8VQHến sCa8VQHắc, cô khôngCa8VQH thểr2JoKq hiểuwq đượcssHgHq Ca8VQHcâu ssHgHqnói Ca8VQHnày củr2JoKqa báwqc r2JoKqsĩ ssHgHqmổ cCa8VQHhính r2JoKqcó ýssHgHq gCa8VQHì. Côr2JoKq vssHgHqốn đãCa8VQH vr2JoKqô cùng căngssHgHq thCa8VQHẳng, NssHgHqhiếp Vwqũ Thịnhwq bướcr2JoKq vssHgHqào phòngssHgHq phẫuCa8VQH thuậtwq đếnr2JoKq giờssHgHq vẫnr2JoKq cssHgHqhưa thấssHgHqy ra, giờr2JoKq Ca8VQHbác sr2JoKqĩ mổCa8VQH ssHgHqchính vừawq rr2JoKqa liwqền lạnhCa8VQH wqtanh buôngwq mwqột câCa8VQHu wqnhư vậyssHgHq khssHgHqiến ssHgHqcả người côssHgHq mềmssHgHq nhũnCa8VQH, sssHgHquýt chútCa8VQH r2JoKqnữa Ca8VQHngất xỉCa8VQHu, mar2JoKqy Ca8VQHcó TssHgHqôn CssHgHqhí QuCa8VQHân wqkịp đỡCa8VQH lấssHgHqy, dìur2JoKq ssHgHqcô ngồi r2JoKq xuống gCa8VQHhế. Cr2JoKqô hssHgHqoa hwqết cảr2JoKq mắwqt, mộwqt hồwqi lCa8VQHâu sar2JoKqu mớissHgHq địnhr2JoKq tssHgHqhần nóiCa8VQH: “Ca8VQHGọi điệr2JoKqn chwqo Nhiếp VũssHgHq Thịnr2JoKqh, hỏir2JoKq aCa8VQHnh Ca8VQHta rútwq cụcCa8VQH cwqa phẫssHgHqu thur2JoKqật ssHgHqthế nàossHgHq rồi?”

Nhiếp VũCa8VQH Thịnhr2JoKq twqhu xếr2JoKqp ổn thoCa8VQHả chr2JoKqo TCa8VQHôn BssHgHqình xr2JoKqong, vừCa8VQHa r2JoKqra đếnCa8VQH r2JoKqcửa phCa8VQHòng mr2JoKqổ, nhìCa8VQHn qr2JoKqua cửaCa8VQH kíCa8VQHnh, liềCa8VQHn bCa8VQHắt gặpssHgHq Đàm TĩssHgHqnh gầssHgHqn nhưwq ngãr2JoKq vwqào lòr2JoKqng Ca8VQHTôn Cr2JoKqhí QuCa8VQHân. Phảwqi thừr2JoKqa Ca8VQHnhận rằnssHgHqg, ssHgHqanh vẫnr2JoKq thấyCa8VQH lòng wqchua xót,Ca8VQH cóssHgHq lẽwq duCa8VQHyên pssHgHqhận gssHgHqiữa ssHgHqanh vàssHgHq Đàr2JoKqm ssHgHqTĩnh đếr2JoKqn ssHgHqđây wqthực sựssHgHq Ca8VQHđã hwqết rồwqi. Chuyện đếnssHgHq nướcwq nàyr2JoKq, khôwqng cassHgHqm tâwqm tCa8VQHhì cr2JoKqũng cóssHgHq íchwq gCa8VQHì? Tìnr2JoKqh yêwqu twqrong sánr2JoKqg đơn thuầnCa8VQH wqthời wqniên ssHgHqthiếu đãCa8VQH r2JoKqnhư mộtssHgHq giCa8VQHấc mơ,r2JoKq cònwq Ca8VQHlại chỉwq lr2JoKqà oáwqn hr2JoKqận Ca8VQHmà thôi.

Anh đẩyr2JoKq cửassHgHq bwqước wqra, thấy Đàmr2JoKq Twqĩnh vẫnwq đangwq wqlúi húiCa8VQH tìmssHgHq r2JoKqđiện twqhoại, br2JoKqiết r2JoKqcô ấwqy địnhCa8VQH gwqọi ssHgHqcho mình,wq bèn nói:Ca8VQH “Khôngwq cầnssHgHq gọiwq nữwqa, r2JoKqtôi Ca8VQHra đâyssHgHq rồi.”

Trông thấyCa8VQH Ca8VQHánh mắr2JoKqt đầy mongCa8VQH mỏir2JoKq wqcủa Đàmwq TĩnhssHgHq, r2JoKqanh nóiwq: ssHgHq“Phẫu thuậtssHgHq kwqết thúcwq rồi,wq rấwqt thànssHgHqh công.”

Đàm r2JoKqTĩnh wqngẩn ngưwqời mấssHgHqt vài giâwqy, rồr2JoKqi đứngssHgHq phắtr2JoKq dậwqy r2JoKqnhưng cr2JoKqô r2JoKqkhông bCa8VQHước wqnổi vàowq phCa8VQHòng pr2JoKqhẫu thuật,ssHgHq chCa8VQHỉ biết nssHgHqhìn Nwqhiếp wqVũ Thịnwqh đầCa8VQHy var2JoKqn xiCa8VQHn, NhiếpssHgHq VCa8VQHũ ThịnhssHgHq cảmssHgHq thấCa8VQHy ánhwq mắtssHgHq cwqô như sápwq nếCa8VQHn nóngssHgHq bỏng,r2JoKq thr2JoKqiêu đốtCa8VQH tráCa8VQHi tssHgHqim anwqh đar2JoKqu buốtr2JoKq, Ca8VQHanh vôwq thứcr2JoKq tránssHgHqh ssHgHqánh mắwqt của côCa8VQH, nóssHgHqi: “Bìnwqh BìnhCa8VQH đssHgHqang ssHgHqở wqtrong phòssHgHqng hCa8VQHồi sssHgHqức, pwqhải thr2JoKqeo dr2JoKqõi mộtssHgHq đã,Ca8VQH nếssHgHqu khônwqg có Ca8VQHgì bấtCa8VQH tCa8VQHhường cr2JoKqó thểssHgHq đr2JoKqưa vssHgHqề phssHgHqòng bệnh.”

“Tôi ssHgHqcó thwqể vàowq wqthăm nó không?”

“Vẫn cCa8VQHhưa được.”wq Anh đár2JoKqp, khôwqng kssHgHqìm đượcssHgHq vẫnssHgHq dùngr2JoKq gCa8VQHiọng assHgHqn ủi,Ca8VQH wq“Tôi sẽssHgHq vàowq vớwqi nwqó ssHgHqngay, cwqô cứCa8VQH yên tâm.”

Đàm Tĩnr2JoKqh cúissHgHq đầu,r2JoKq wqdù không nhìnCa8VQH nhưngssHgHq NhiếpssHgHq Vũwq ThịssHgHqnh cũr2JoKqng biwqết Ca8VQHcô đanr2JoKqg khór2JoKqc. ssHgHqTôn Cwqhí QuânCa8VQH đwqưa chr2JoKqo cô ssHgHqgói giấr2JoKqy r2JoKqăn, Nhiếpwq r2JoKqVũ Thịwqnh cảmwq thấyCa8VQH tâmr2JoKq trạr2JoKqng đầyssHgHq phứcCa8VQH tạwqp, bwqèn quCa8VQHay Ca8VQHngười trở lạissHgHq phwqòng hồir2JoKq sức.

Bác sĩCa8VQH gâyCa8VQH mêssHgHq vẫnssHgHq chưa điwq, r2JoKqthấy wqanh Ca8VQHvào ssHgHqbèn ssHgHqchào rssHgHqồi hỏi:r2JoKq “Đứar2JoKq r2JoKqtrẻ nwqày cowqn ssHgHqnhà Ca8VQHai thế?”

Nhiếp Ca8VQHVũ ThịnCa8VQHh khựngssHgHq lại,Ca8VQH hỏi: “Sar2JoKqo thssHgHqế ạ?”

“Ui trờissHgHq Ca8VQHơi, wqtôi làCa8VQHm việcssHgHq với CssHgHqhủ nhiệCa8VQHm PhươnssHgHqg mườissHgHq mấywq nămr2JoKq rồi,wq r2JoKqchưa ssHgHqtừng thấr2JoKqy ôr2JoKqng ssHgHqấy nhr2JoKqư hôCa8VQHm nwqay, cứ nhưssHgHq cr2JoKqon nhCa8VQHà mr2JoKqình đangwq nwqằm tCa8VQHrên bàssHgHqn phssHgHqẫu tCa8VQHhuật vậy.”

Nhiếp ssHgHqVũ ThịnCa8VQHh thấr2JoKqy lòng cwqhua xóssHgHqt, vộir2JoKq đár2JoKqp: “ĐâyCa8VQH làCa8VQH… hr2JoKqọ hàng…wq r2JoKqhọ hàngssHgHq củar2JoKq cháu.”

“Thảo nCa8VQHào! Đúnr2JoKqg làCa8VQH chủ nCa8VQHhiệm củwqa cácwq assHgHqnh wqcoi anCa8VQHh nhưr2JoKq r2JoKqcon đẻ,Ca8VQH wqtôi cCa8VQHứ bảr2JoKqo sawqo hôr2JoKqm r2JoKqnay assHgHqnh đứnCa8VQHg trongr2JoKq phòng wqphẫu thuậtr2JoKq màwq lạssHgHqi ssHgHqkhông ssHgHqlàm gì.r2JoKq Àr2JoKq, đúnwqg rồi,Ca8VQH chươngr2JoKq trìwqnh CCa8VQHM ấyCa8VQH wqrút cục r2JoKq là thếr2JoKq nàr2JoKqo đCa8VQHấy? r2JoKqChủ nhiệmCa8VQH ssHgHqcủa cár2JoKqc Ca8VQHanh bấssHgHqt chCa8VQHấp ápwq ssHgHqlực ssHgHqcủa việnCa8VQH trưởCa8VQHng kér2JoKqo về đâyCa8VQH, bácwq bwqỏ rr2JoKqất Ca8VQHnhiều ýssHgHq kiếnwq củaCa8VQH mọiCa8VQH ngưssHgHqời, r2JoKqthế Ca8VQHsao wqgiờ vssHgHqẫn cwqhưa khởiwq ssHgHqđộng vậy?”

Nhiếp Vũr2JoKq Thịnwqh thầm ngwqhĩ cssHgHqhuyện nwqày chír2JoKqnh r2JoKqlà r2JoKqdo mìnhr2JoKq làmCa8VQH lỡCa8VQH wqdở. Anr2JoKqh áyssHgHq nssHgHqáy nóCa8VQHi: “Ca8VQHChủ wqnhiệm đãCa8VQH giar2JoKqo cho Ca8VQHcháu rồiCa8VQH, cwqhỉ cầCa8VQHn tssHgHqìm đượwqc bệnssHgHqh nhânr2JoKq thíchssHgHq hợpr2JoKq sr2JoKqẽ lr2JoKqập tứr2JoKqc tr2JoKqiến hànssHgHqh cwqa đầu tiên.”

“Làm tốtCa8VQH làCa8VQH ssHgHqtạo phr2JoKqúc cho ssHgHqdân đấyssHgHq.” Br2JoKqác sĩr2JoKq gâywq mCa8VQHê wqnói đùa,”ssHgHq wqBao nhiêuwq bệnr2JoKqh nhâr2JoKqn còssHgHqn đssHgHqang đssHgHqỏ mắtr2JoKq chờr2JoKq kia kìa,ssHgHq awqnh xer2JoKqm hỗr2JoKq trợwq cr2JoKqho bệssHgHqnh r2JoKqtim bẩwqm sinCa8VQHh cr2JoKqủa chínhssHgHq phủ,Ca8VQH wqhộ khssHgHqẩu nCa8VQHông twqhôn Ca8VQHcó thể đượssHgHqc hưởnCa8VQHg twqrợ cấwqp, bảossHgHq Ca8VQHhiểm thấwqt nghwqiệp r2JoKqở thr2JoKqành pssHgHqhố ssHgHqcó ssHgHqthể đượcr2JoKq hưởnwqg trợ cwqấp, đâCa8VQHy wqkhông ssHgHqphải hộssHgHq kwqhẩu nôngwq thônCa8VQH, cũnCa8VQHg chẳCa8VQHng phwqải thấssHgHqt nghissHgHqệp ssHgHqở ssHgHqthành phố, ssHgHq tự nhiCa8VQHên mắcssHgHq phảissHgHq cssHgHqăn bệssHgHqnh nặCa8VQHng nCa8VQHhư thCa8VQHế nwqày, ssHgHqkhông cóssHgHq tir2JoKqền mr2JoKqà chữa,r2JoKq r2JoKqbằng wqmọi cách pssHgHqhải xr2JoKqoay đượssHgHqc hơnwq mr2JoKqười vạnssHgHq tệr2JoKq, còwqn kssHgHqhông biếCa8VQHt wqcó bssHgHqà cCa8VQHon ssHgHqhọ hàCa8VQHng nwqào chịu cwqho Ca8VQHvay khônwqg, thậtwq wqlà áwqc nCa8VQHghiệt qussHgHqá mà…”r2JoKq Ônwqg Ca8VQHnhìn bssHgHqé TssHgHqôn wqBình đanssHgHqg nằmr2JoKq trên wqgiường đẩywq, “Đượcr2JoKq rồiCa8VQH r2JoKqđấy, xer2JoKqm ssHgHqra tìnhCa8VQH hìnssHgHqh wqkhá khảssHgHq quawqn, twqám phầnCa8VQH khr2JoKqông phải ssHgHq đưa wqsang phònwqg ssHgHqchăm sócr2JoKq đặcssHgHq biệtr2JoKq, ssHgHqanh trCa8VQHực ssHgHqở wqđây, tssHgHqôi đissHgHq tr2JoKqhay đồwq đã.”

Khi TônCa8VQH BìCa8VQHnh tỉnhCa8VQH dậy, ngườiCa8VQH đầuwq tissHgHqên cậCa8VQHu nhìnwq thấyr2JoKq làwq Đàmwq TĩnhCa8VQH. Tr2JoKquy đềwq phòngssHgHq lâwqy nhiễCa8VQHm, ĐàmssHgHq Tĩwqnh phải mặCa8VQHc chiếCa8VQHc áor2JoKq cwqhoàng wqkhử twqrùng rộngCa8VQH thùngssHgHq thr2JoKqình, Ca8VQHcòn đCa8VQHeo khẩuCa8VQH trangr2JoKq, đwqội mũ, nhưngssHgHq chỉssHgHq nhìnr2JoKq ánssHgHqh mắwqt qssHgHquen thuộc,ssHgHq TôssHgHqn Bìnr2JoKqh lCa8VQHiền nhậnCa8VQH nCa8VQHgay Ca8VQHra mCa8VQHẹ. CssHgHqâu đầur2JoKq tir2JoKqên cậu Ca8VQHbé hỏissHgHq làr2JoKq: “Mẹ,Ca8VQH sassHgHqo mẹ

Đàm TĩnhssHgHq ssHgHqvốn r2JoKqđã nín khówqc nhưCa8VQHng wqnghe r2JoKqcon nóiwq wqcâu Ca8VQHấy, Ca8VQHcô sCa8VQHuýt nữaCa8VQH lssHgHqại Ca8VQHrơi Ca8VQHnước mắt.r2JoKq Sắpwq tớissHgHq giờCa8VQH tawqn wqsở, Chủ nhwqiệm Phươnr2JoKqg lạiwq tựwq wqmình Ca8VQHđi kiểmr2JoKq trCa8VQHa mộwqt lr2JoKqượt, Ca8VQHlần wqnày ônwqg dẫnCa8VQH theCa8VQHo hCa8VQHọc trò củawq mìnssHgHqh, tấtCa8VQH cảwq đềussHgHq wqmặc wqáo ssHgHqblouse trắnr2JoKqg, đầyssHgHq tCa8VQHác phwqong r2JoKqcông wqviệc, đứnr2JoKqg trong phòngssHgHq br2JoKqệnh, nCa8VQHói mộwqt ssHgHqlượt nhữngCa8VQH điềwqu cầnr2JoKq cr2JoKqhú ýr2JoKq wqsau phẫssHgHqu thuật.ssHgHq wqMấy vssHgHqị r2JoKqtiến r2JoKqsĩ mải miếtr2JoKq gr2JoKqhi chr2JoKqép, Ca8VQHTiểu Mẫr2JoKqn cònr2JoKq nghịchr2JoKq ngợmssHgHq làmwq mặtr2JoKq xấur2JoKq chọcwq Nhr2JoKqiếp Vr2JoKqũ Thịnh.ssHgHq ĐợissHgHq ChủCa8VQH nhiệm PssHgHqhương đr2JoKqi rCa8VQHa rồi,wq assHgHqnh mr2JoKqới khCa8VQHoác Ca8VQHvai Nhwqiếp Vr2JoKqũ Thịnh,wq trêur2JoKq chssHgHqọc: Ca8VQH“Sư huynr2JoKqh, nghe nssHgHqói hômwq nawqy ssHgHqtrong phònssHgHqg pwqhẫu thuậtssHgHq anr2JoKqh bịr2JoKq Ca8VQHlão yêuwq ssHgHqmắng hả?”

“Làm r2JoKqgì cr2JoKqó, ssHgHqem ngwqhe air2JoKq nói thế?”

“Ái dà,Ca8VQH Nhwqiếp sưCa8VQH huynh Ca8VQH à, ngàyssHgHq nàowq lãor2JoKq yCa8VQHêu chẳnCa8VQHg ssHgHqmắng bọnr2JoKq wqem vàr2JoKqi lượtCa8VQH, wqcó phảCa8VQHi wqlà chuyệnwq gìssHgHq wqmất mặwqt đâu, saCa8VQHo Ca8VQHanh wqkhông cCa8VQHhịu thừwqa nhậssHgHqn nhỉ?Ca8VQH ssHgHqNhưng đr2JoKqêm mwqai lssHgHqão yêur2JoKq phwqân côngssHgHq eCa8VQHm trựcssHgHq ban ssHgHqthay anhr2JoKq, nóCa8VQHi nhCa8VQHà Ca8VQHanh cóCa8VQH viwqệc, anssHgHqh r2JoKqnói đir2JoKq, anssHgHqh phảir2JoKq cảwqm r2JoKqơn er2JoKqm tCa8VQHhế Ca8VQHnào đây nhỉ?”

Nhiếp VssHgHqũ ThCa8VQHịnh vôssHgHq cùnssHgHqg cảm kíchssHgHq trưssHgHqớc sssHgHqự quawqn ssHgHqtâm củwqa Ca8VQHChủ nhiệCa8VQHm PhươnssHgHqg, anwqh địnhwq buổiCa8VQH tốr2JoKqi r2JoKqqua việnr2JoKq túc trựcwq r2JoKqbên giưr2JoKqờng Ca8VQHbệnh, cCa8VQHhăm sócwq béCa8VQH Tônr2JoKq BssHgHqình nhiềuCa8VQH hssHgHqơn mộtr2JoKq chútr2JoKq, khôwqng ngờssHgHq cssHgHqhi tiếr2JoKqt nhỏ ssHgHqnhặt nàyCa8VQH chủCa8VQH wqnhiệm cũngCa8VQH đãwq ngCa8VQHhĩ cr2JoKqhu đssHgHqáo Ca8VQHcả rồi.

Anh wqđáp: “VậssHgHqy anCa8VQHh mCa8VQHời em ănr2JoKq cơwqm nhé.”

Tiểu ssHgHqMẫn lắcwq đầuCa8VQH quầy quậyssHgHq: ssHgHq“Ôi ssHgHqno nowq! Ca8VQHMời ăCa8VQHn ssHgHqcơm thìssHgHq ssHgHqdễ cr2JoKqho anr2JoKqh quássHgHq. wqAnh Ca8VQHmời essHgHqm r2JoKqăn Ca8VQHcơm cũngssHgHq được, nhưssHgHqng ssHgHqem phảiCa8VQH dẫnwq thssHgHqeo bạwqn gCa8VQHái r2JoKqem nữa!”

Bạn gwqái củar2JoKq Tiểwqu Mẫn r2JoKqcũng họr2JoKqc wqY nhưssHgHqng họCa8VQHc Nwqha khoCa8VQHa, nămssHgHq ssHgHqnay r2JoKqmới lssHgHqà thạr2JoKqc sĩwq ssHgHqnăm tssHgHqhứ 2wq, Ca8VQHđang thssHgHqực tập tạiwq bệr2JoKqnh ssHgHqviện nwqày. Nhiếpr2JoKq wqVũ ThịnhssHgHq nCa8VQHói: wq“Được thôwqi, essHgHqm gọCa8VQHi cCa8VQHả r2JoKqTiểu r2JoKqKỳ wqđi, ssHgHqanh mờir2JoKq hai đssHgHqứa Ca8VQHăn cơm.”

Tiểu Mẫnr2JoKq cườissHgHq giaCa8VQHn xảo: “SưCa8VQH r2JoKqhuynh, mờiwq r2JoKqhai ssHgHqđứa Ca8VQHem r2JoKqăn cr2JoKqơm mssHgHqà anwqh điCa8VQH mCa8VQHột Ca8VQHmình, khwqông ngượngr2JoKq ssHgHqà? KhCa8VQHách r2JoKqcó hai Ca8VQHngười, chủCa8VQH cũnCa8VQHg wqphải cssHgHqó Ca8VQHhai nwqgười chứ!Ca8VQH AnCa8VQHh wqkêu bssHgHqạn gáiCa8VQH anCa8VQHh cùngr2JoKq wqđi, cr2JoKqho er2JoKqm với Tiwqểu KssHgHqỳ diệnCa8VQH kwqiến, đr2JoKqược không?”

Nhiếp Vũwq ThịssHgHqnh thssHgHqoáng ngây ngườissHgHq, ssHgHqđáp: “Anhwq vssHgHqà wqcô ấywq wqchia ssHgHqtay rồi.”

Tiểu MẫnssHgHq ssHgHqkinh ngạc: “Cár2JoKqi gwqì cơCa8VQH? SaCa8VQHo lạiwq thế?”

Nhiếp Vũr2JoKq ThịssHgHqnh không nóir2JoKq gìr2JoKq, Tiểuwq MssHgHqẫn bâyr2JoKq giwqờ mớir2JoKq nhCa8VQHớ rCa8VQHa họr2JoKq r2JoKqđang ởwq trr2JoKqong phòngCa8VQH bệnhr2JoKq, vẫnssHgHq còssHgHqn bệnh nhânssHgHq nằCa8VQHm kr2JoKqia, mìnwqh hssHgHqỏi nhwqiều chuyệnr2JoKq r2JoKqnhư vậyCa8VQH, quCa8VQHả Ca8VQHlà khwqông Ca8VQHnên. Vwqì thCa8VQHế assHgHqnh vội imCa8VQH bặt,r2JoKq nr2JoKqhìn NssHgHqhiếp ssHgHqVũ Thịwqnh ghssHgHqi r2JoKqlời cănssHgHq dặnwq. Nhiếwqp Vũwq ThịnhCa8VQH ghr2JoKqi xr2JoKqong Ca8VQHliền cùng wq Tiểu Mẫwqn ssHgHqđi r2JoKqra nCa8VQHgoài, Ca8VQHĐàm TĩnCa8VQHh tssHgHquy ởCa8VQH gssHgHqian tronr2JoKqg củwqa phòCa8VQHng bệwqnh, nhưr2JoKqng wqvì cssHgHqửa mở nênr2JoKq hCa8VQHọ nóssHgHqi wqgì cwqô Ca8VQHđều ngwqhe Ca8VQHrõ từnCa8VQHg cwqhữ một.

Lúc wqđầu r2JoKqcô ấywq cũngwq chỉ nghCa8VQHe loássHgHqng thowqáng, mãCa8VQHi đếwqn Ca8VQHkhi NhiếpCa8VQH ssHgHqVũ r2JoKqThịnh nóssHgHqi đãwq chssHgHqia tawqy wqvới bạwqn gáir2JoKq, côr2JoKq mới chợtr2JoKq nssHgHqhư nhậssHgHqn tssHgHqh điềussHgHq gì.Ca8VQH wqTính cácssHgHqh cr2JoKqủa Nhiwqếp Vũr2JoKq Thịnhwq r2JoKqcô hiểuwq rấtssHgHq rr2JoKqõ, assHgHqnh không ssHgHqdễ dssHgHqàng qCa8VQHua Ca8VQHlại vCa8VQHới mộtwq ngườir2JoKq Ca8VQHcon gCa8VQHái, sCa8VQHau wqkhi quwqyết địnhwq yêuwq, lạwqi càng r2JoKq không tussHgHqỳ tiệnwq nóiCa8VQH Ca8VQHchia Ca8VQHtay. wqSao lạCa8VQHi wqthế nhssHgHqỉ? Chẳngr2JoKq lẽCa8VQH vCa8VQHì Ca8VQHchuyện r2JoKqcủa TônssHgHq Bình?

Bất kỳr2JoKq ngwqười Ca8VQHcon gái nàor2JoKq Ca8VQHcũng kCa8VQHhó wqmà chCa8VQHấp nhậssHgHqn nổir2JoKq vr2JoKqiệc bạssHgHqn trssHgHqai mìnssHgHqh ssHgHqtự dwqưng ssHgHqcó mộtr2JoKq đứawq cowqn riêng. ĐàmCa8VQH TĩnhCa8VQH r2JoKqchợt twqhấy Ca8VQHáy náy.

Sau r2JoKqkhi trờwqi Ca8VQHtối, đángwq lẽ đãr2JoKq hếCa8VQHt gissHgHqờ thămr2JoKq ssHgHqbệnh, wqnhưng lCa8VQHà r2JoKqphòng Ca8VQHVIP nêr2JoKqn wqcũng thor2JoKqải Ca8VQHmái Ca8VQHhơn r2JoKqchút Ca8VQHít. Vương VũssHgHq Lr2JoKqinh Ca8VQHvà LươnCa8VQHg NguyêssHgHqn Ca8VQHAn nghCa8VQHe nwqói hCa8VQHôm r2JoKqnay TônssHgHq BìCa8VQHnh làssHgHqm phwqẫu r2JoKqthuật, wqvừa sáng r2JoKqsớm đCa8VQHã gọiwq đir2JoKqện hỏir2JoKq thr2JoKqăm, đếnwq twqối VươngssHgHq wqVũ LssHgHqinh lạiCa8VQH đr2JoKqến tậnr2JoKq bệnhwq viwqện thămssHgHq Tôn Bình,Ca8VQH cr2JoKqô sr2JoKqợ quáwq giờr2JoKq thCa8VQHăm br2JoKqệnh bár2JoKqc wqsĩ kr2JoKqhông ssHgHqcho vàowq, nênr2JoKq đếnCa8VQH dr2JoKqưới chânCa8VQH lầu ssHgHq liền gọssHgHqi điệnr2JoKq cssHgHqho ĐàmCa8VQH TĩnCa8VQHh, Đàr2JoKqm Tĩwqnh bssHgHqèn r2JoKqbảo ssHgHqTôn CCa8VQHhí r2JoKqQuân xuCa8VQHống đónCa8VQH cô.

Đã mwqấy ngàwqy khôssHgHqng gặp,Ca8VQH Vương Ca8VQHVũ ssHgHqLinh vssHgHqừa ssHgHqthấy Đàr2JoKqm Tĩr2JoKqnh liềnssHgHq Ca8VQHtay bắtCa8VQH mặCa8VQHt mừnCa8VQHg. wqCô wqcầm thssHgHqeo mộCa8VQHt hộpssHgHq lwqớn đựng đr2JoKqầy cár2JoKqc Ca8VQHloại bánhssHgHq ngọssHgHqt, ssHgHqnói: “Haiwq hômr2JoKq r2JoKqnay cửr2JoKqa ssHgHqtiệm cwqủa cwqhúng mìnhCa8VQH vwqừa ssHgHqkhai trương, đssHgHqắt hàngr2JoKq lắmwq, kháchCa8VQH hàCa8VQHng ar2JoKqi ssHgHqcũng kheCa8VQHn r2JoKqbánh nCa8VQHgon, hômssHgHq wqnay twqớ ssHgHqchọn riêng mấyCa8VQH cCa8VQHái vừar2JoKq rr2JoKqa r2JoKqlò, đểssHgHq nguộCa8VQHi ssHgHqrồi manwqg quwqa Ca8VQHđây wqcho cậuCa8VQH vớiwq wqBình Bìnwqh ăn.”

“Bình Bìnhwq ssHgHqvẫn cssHgHqhưa được ănr2JoKq r2JoKqcái gìssHgHq cả.Ca8VQH” Đr2JoKqàm TĩnhCa8VQH đCa8VQHỡ r2JoKqlấy bánh,ssHgHq nówqi đầyssHgHq cảmr2JoKq kícssHgHqh “CssHgHqảm ơssHgHqn cCa8VQHậu nhiềur2JoKq lắm.”

“Ôi dàwqo, wqgiữa chúng mìnhr2JoKq cwqần gssHgHqì phảir2JoKq wqcảm wqơn. Vốnwq tr2JoKqớ Ca8VQHđịnh r2JoKqqua đâyssHgHq từCa8VQH sánwqg cơCa8VQH, nhưnssHgHqg LssHgHqương ssHgHqNguyên An r2JoKqbảo r2JoKqtớ đừngr2JoKq Ca8VQHgây wqthêm rắcssHgHq rwqối chssHgHqo cssHgHqậu, Ca8VQHcòn nówqi Ca8VQHphòng wqphẫu thuậtr2JoKq khwqông chwqo ngườCa8VQHi ngoài vCa8VQHào, cssHgHqũng ssHgHqkhông cwqho wqquá nhiềuwq ngưCa8VQHời đợissHgHq Ca8VQHbên ngor2JoKqài. TssHgHqớ Ca8VQHsốt ruộtr2JoKq quá,ssHgHq nCa8VQHên đến chiềuwq pCa8VQHhải gr2JoKqọi cwqho cậwqu ngaCa8VQHy, nghr2JoKqe cr2JoKqậu nóir2JoKq phẫr2JoKqu thuậtwq đãwq xongwq, Bwqình BìssHgHqnh Ca8VQHcũng tỉnh rr2JoKqồi, wqtớ liềnwq vộiCa8VQH vànssHgHqg qr2JoKqua thăm.”

Tôn BìnhssHgHq đãssHgHq r2JoKqngủ wqsay, Đàm wqTĩnh mởCa8VQH cửawq giaCa8VQHn troCa8VQHng pCa8VQHhòng bệr2JoKqnh Ca8VQHđể VCa8VQHương Vwqũ Liwqnh tssHgHqhăm bCa8VQHé mssHgHqột chúr2JoKqt. Thực ssHgHq ra vCa8VQHẫn cònwq wqcách wqmột cánhr2JoKq r2JoKqcửa kínCa8VQHh nữaCa8VQH, wqbên giườngwq bệnhr2JoKq tor2JoKqàn nhữssHgHqng Ca8VQHmáy ssHgHqmóc theo dõir2JoKq, vìssHgHq phwqòng rấr2JoKqt rộngr2JoKq, nênssHgHq TôssHgHqn BìnCa8VQHh nằmwq tssHgHqrên giườngCa8VQH trôngCa8VQH lạssHgHqi càngssHgHq nhỏwq r2JoKqbé hơn,wq nhìn ssHgHqrất tộissHgHq nghiệp.

Vương r2JoKqVũ wqLinh wqsợ làwqm r2JoKqồn khiến bér2JoKq TônssHgHq Bwqình tỉnhwq giwqấc nwqên chỉssHgHq nhCa8VQHìn mộtssHgHq látr2JoKq wqrồi bảoCa8VQH Đàmwq ssHgHqTĩnh đóngCa8VQH cửassHgHq lại.

Tôn CssHgHqhí QssHgHquân rCa8VQHa cầu thwqang Ca8VQHthoát hiểmwq hútr2JoKq r2JoKqthuốc, cảwq cănCa8VQH phòngssHgHq rwqộng thêr2JoKqnh thr2JoKqang ngCa8VQHoài béwq TônCa8VQH Bình ssHgHq đang nCa8VQHgủ, chr2JoKqỉ ssHgHqcòn wqĐàm TĩnhCa8VQH vwqà Ca8VQHVương VũCa8VQH LinhCa8VQH. VươngssHgHq Vr2JoKqũ Linwqh nhwqìn mộtr2JoKq lượtr2JoKq Ca8VQHcăn phòng rssHgHqồi hỏssHgHqi: “ssHgHqNằm phCa8VQHòng nàywq wqchắc wqtốn kémwq lwqắm phwqải không?”

Đàm r2JoKqTĩnh nóissHgHq: ssHgHq“Tớ cwqũng không rõCa8VQH nCa8VQHữa, cóssHgHq ngườiCa8VQH kCa8VQHhác Ca8VQHlo r2JoKqchuyển pCa8VQHhòng gCa8VQHiúp mà.”

Vương ssHgHqVũ ssHgHqLinh kCa8VQHhông nhịn đượcCa8VQH liềnwq hỏiwq: “Đàmr2JoKq Ca8VQHTĩnh, tớwq đanr2JoKqg muốnCa8VQH hỏiCa8VQH cwqậu đâr2JoKqy, cậuwq lấywq đssHgHqâu rssHgHqa tiềnr2JoKq làssHgHqm phẫu thuật

Đàm Tr2JoKqĩnh r2JoKqdo dựr2JoKq một ssHgHq thoáng rCa8VQHồi r2JoKqđáp: “ssHgHqTớ đssHgHqi vay.”

“Cậu vwqay r2JoKqai?” VươngssHgHq Vũ Ca8VQH Linh swqốt ruột,Ca8VQH “Đr2JoKqàm TĩnssHgHqh à,Ca8VQH cậuwq vốnr2JoKq Ca8VQHlà ngưr2JoKqời thssHgHqật wqthà, đssHgHqừng đểr2JoKq mắcssHgHq lừar2JoKq ngườir2JoKq tr2JoKqa nhé. NgườssHgHqi tr2JoKqa ssHgHqcho cậCa8VQHu vr2JoKqay nhiwqều tiwqền ssHgHqthế, sCa8VQHau nàwqy cậur2JoKq ssHgHqlấy gìwq màssHgHq trả?”

Đàm TCa8VQHĩnh vôwq cùnssHgHqg cảwqm kích trưssHgHqớc wqsự r2JoKqquan târ2JoKqm cwqủa wqban, bènssHgHq nóissHgHq: “Cậuwq ywqên tâmCa8VQH đCa8VQHi, tCa8VQHớ tựwq biếtCa8VQH cácr2JoKqh lwqo liệu.”

“Không wqphải cwqậu vassHgHqy Giám đốcr2JoKq ThịnssHgHqh đấyr2JoKq cwqhứ? ssHgHqAnh twqa dựawq vàoCa8VQH cáiwq wqgì wqmà Ca8VQHcho cậuCa8VQH vaCa8VQHy nhiềuCa8VQH tiềnssHgHq thế?”

“Không, tớr2JoKq r2JoKqkhông vay r2JoKqanh wqta, wqtớ vawqy mộtwq ssHgHqngười họCa8VQH hwqàng thôi.”

Vương r2JoKqVũ Linwqh báwqn tín bánssHgHq ssHgHqnghi: “ssHgHqCậu cònr2JoKq nssHgHqgười họr2JoKq hàwqng gr2JoKqiàu cówq wqthế ưwq? wqSao trướcCa8VQH khssHgHqông nghwqe cậssHgHqu nhắssHgHqc đếssHgHqn bao gCa8VQHiờ thế?”

Đàm ssHgHqTĩnh gượngwq cười, nói:Ca8VQH “Cũnr2JoKqg khr2JoKqông pssHgHqhải ssHgHqlà hCa8VQHọ hàCa8VQHng cwqủa tớ,r2JoKq làCa8VQH r2JoKqhọ hàngr2JoKq Ca8VQHcủa BCa8VQHình BìnhCa8VQH, vìwq BssHgHqình ssHgHqBình nên ngườiCa8VQH Ca8VQHta mớissHgHq cr2JoKqhịu cssHgHqho tr2JoKqớ var2JoKqy đấy.”

Vương Vwqũ Linr2JoKqh nwqghĩ lssHgHqà họr2JoKq hàng bêCa8VQHn Ca8VQHTôn ChCa8VQHí QuânssHgHq, vwqì Đàmr2JoKq Tĩwqnh vốnCa8VQH đãCa8VQH chr2JoKqẳng cwqó mấr2JoKqy ssHgHqhọ hssHgHqàng, ssHgHqsau Ca8VQHnày lạiCa8VQH đr2JoKqều không cwqòn quwqa lạissHgHq r2JoKqnữa. Cwqô nóCa8VQHi: wq“Tôn ChssHgHqí QuânCa8VQH Ca8VQHcũng thậtr2JoKq là,Ca8VQH cówq ssHgHqngười Ca8VQHhọ hàngr2JoKq wqgiỏi giang wqnhư tr2JoKqhế wqsao ssHgHqkhông nóir2JoKq sớm?r2JoKq ĐểssHgHq cậwqu vCa8VQHì chr2JoKquyện Ca8VQHchi r2JoKqphí phẫCa8VQHu thussHgHqật mssHgHqà pssHgHqhải lo ssHgHq lắng ssHgHqbao nhiCa8VQHêu r2JoKqnăm nay.”

Đàm Tĩwqnh đổir2JoKq chr2JoKqủ đề: wq“Làm ăssHgHqn twqhế nào?r2JoKq r2JoKqSao Lươnwqg NguyênCa8VQH r2JoKqAn khôngssHgHq đến?”

“Anh ấywq r2JoKqcũng r2JoKqmuốn đếnssHgHq lắm,wq nhưng mớiwq r2JoKqkhai trươngwq haCa8VQHi hôwqm nawqy, Ca8VQHtừ sánCa8VQHg đếwqn tốr2JoKqi lúr2JoKqc nwqào cũngr2JoKq wqcó ngườissHgHq xếp hwqàng cwqhờ Ca8VQHmua bánCa8VQHh. Ca8VQHCậu yênssHgHq Ca8VQHtâm đi,wq cửCa8VQHa hànwqg củr2JoKqa chssHgHqúng r2JoKqta r2JoKqnhất đwqịnh ănwq nênCa8VQH làm Ca8VQH ra, tuCa8VQHyệt đr2JoKqối kCa8VQHhông r2JoKqđể cwqậu wqlỗ vốnwq đâu.r2JoKq LCa8VQHương r2JoKqNguyên ACa8VQHn còssHgHqn ssHgHqnói, phwqải nhanh chwqóng Ca8VQHthuê r2JoKqthêm ngưr2JoKqời thssHgHqôi, chỉwq cwqó hr2JoKqai đứar2JoKq bọnwq tớwq cCa8VQHhắc làmwq khônCa8VQHg xur2JoKqể. AnCa8VQHh Ca8VQHấy phảr2JoKqi phụ tssHgHqrách lwqò nưr2JoKqớng, lạissHgHq r2JoKqlo wqbắt bônwqg keCa8VQHm, cònwq wqtớ mộtCa8VQH mìnr2JoKqh vwqừa tssHgHqhu tiền,ssHgHq vừaCa8VQH gói r2JoKq bánh, vừassHgHq lấyr2JoKq hàssHgHqng, quảr2JoKq thr2JoKqực lCa8VQHà khôCa8VQHng wqkham nổi.”

Đàm Tĩnhwq bấyssHgHq Ca8VQHgiờ mớssHgHqi nở nCa8VQHụ cr2JoKqười: “ĐợssHgHqi BìnCa8VQHh Br2JoKqình khoẻssHgHq r2JoKqrồi, ssHgHqtớ qur2JoKqa giúr2JoKqp cássHgHqc cậu.”

“Đừng đr2JoKqùa nữaCa8VQH, vssHgHqăn phòng ssHgHqmát ssHgHqmẻ khôngr2JoKq ngồi,Ca8VQH ssHgHqchạy r2JoKqra Ca8VQHbán bánhCa8VQH làwqm gì?”

“Tớ thír2JoKqch br2JoKqán bánhwq ngọt.” ĐàmCa8VQH Tr2JoKqĩnh ssHgHqnói, Ca8VQH“Vả r2JoKqlại, tớCa8VQH vừawq ssHgHqđi lssHgHqàm khôngssHgHq lâwqu đãr2JoKq xir2JoKqn nghỉCa8VQH dàssHgHqi ngàyssHgHq thếr2JoKq ssHgHqnày, nghĩ đãCa8VQH thấywq ngssHgHqại quáCa8VQH đCa8VQHi mất.wq CôngssHgHq ssHgHqty khCa8VQHông đuổiCa8VQH vissHgHqệc twqhì r2JoKqtớ cũssHgHqng chẳnssHgHqg cssHgHqòn mặt mCa8VQHũi nàwqo đissHgHq làmCa8VQH tiếp.ssHgHq TớssHgHq r2JoKqxin wqnghỉ đếwqn wqgiúp cr2JoKqho hassHgHqi cậur2JoKq vr2JoKqậy, bánssHgHq bánhr2JoKq ngọtr2JoKq cũssHgHqng r2JoKqtốt mà, tớssHgHq ssHgHqcòn mr2JoKquốn r2JoKqhọc ssHgHqcách bCa8VQHắt bssHgHqông kCa8VQHem cCa8VQHủa LưssHgHqơng NguyCa8VQHên ssHgHqAn nữa.”

Vương VCa8VQHũ LinCa8VQHh nói: “Côwqng vir2JoKqệc ấyr2JoKq Ca8VQHmà cậuCa8VQH đểwq tuộtssHgHq Ca8VQHmất tssHgHqhì tssHgHqiếc lắmssHgHq đr2JoKqấy, làmr2JoKq tronssHgHqg twqòa nhCa8VQHà sCa8VQHa nr2JoKqhư thế, đssHgHqúng lr2JoKqà mátwq mssHgHqày már2JoKqt mặtCa8VQH! Nhưngwq cậussHgHq lCa8VQHà cổr2JoKq đôssHgHqng củawq tiệr2JoKqm r2JoKqbánh, nếssHgHqu cậuwq r2JoKqđến cửawq hàng lssHgHqàm, twqớ vàwq Lươngwq NguyêssHgHqn Ca8VQHAn đềur2JoKq rấCa8VQHt r2JoKqhoan ssHgHqnghênh. CòCa8VQHn cậuCa8VQH muốnssHgHq wqhọc làmr2JoKq bánh tCa8VQHhì Ca8VQHđơn giảnwq wqthôi, tawqn sởr2JoKq Ca8VQHđến tiệssHgHqm bássHgHqnh, kêussHgHq LưssHgHqơng NguyCa8VQHên Ar2JoKqn dạywq wqcậu wqlà r2JoKqđược Ca8VQHrồi. Nói đCa8VQHến đây,Ca8VQH ssHgHqcô chCa8VQHợt bùwqi ngùiCa8VQH: “VậyssHgHq làCa8VQH r2JoKqtốt rwqồi, bệnhCa8VQH củwqa wqBình BìnCa8VQHh ssHgHqđã chữar2JoKq lành, cậur2JoKq cũwqng khỏiwq ssHgHqcần vừassHgHq tassHgHqn r2JoKqsở lr2JoKqà cuốnwqg r2JoKqquýt ssHgHqchạy Ca8VQHvề trwqông nssHgHqom nssHgHqó nữa. Chúngr2JoKq tr2JoKqa ssHgHqcó tCa8VQHhể tCa8VQHhường xuyênwq đưCa8VQHa BCa8VQHình Bìwqnh đissHgHq cwqhơi. Đr2JoKqàm ssHgHqTĩnh, r2JoKqcoi nwqhư Ca8VQHcậu hwqết khổ rồi.”

Nghe Vươnr2JoKqg Vwqũ Liwqnh ssHgHqnói vậy, ĐàmssHgHq Tĩnwqh cườir2JoKq khẽ,ssHgHq nhưngCa8VQH đóCa8VQH chssHgHqỉ làwq nụCa8VQH cườCa8VQHi ngssHgHqoài mặtCa8VQH ssHgHqchứ wqkhông phảCa8VQHi xuấtr2JoKq phát từCa8VQH tr2JoKqrái tCa8VQHim. Đúngr2JoKq vssHgHqậy, Bìwqnh r2JoKqBình cuốCa8VQHi cùnCa8VQHg Ca8VQHđã đượcCa8VQH wqlàm phẫuCa8VQH thuậtr2JoKq, điCa8VQHều này khiếwqn wqcô ssHgHqnhư Ca8VQHtrút r2JoKqđược mộtssHgHq wqtảng đássHgHq nặngssHgHq trịchCa8VQH, nhưnssHgHqg wqngay lậCa8VQHp tức,r2JoKq lCa8VQHại cwqó một tảngssHgHq đáCa8VQH kwqhác đr2JoKqè wqnặng lênCa8VQH lòngwq côwq. Cr2JoKqô khôngCa8VQH Ca8VQHthấy rằngssHgHq wqmình đãr2JoKq Ca8VQHhết kCa8VQHhổ, tráCa8VQHi lạwqi, những khổssHgHq cwqực mCa8VQHà côr2JoKq phảissHgHq Ca8VQHchịu wqtrong Ca8VQHbao nhiêuCa8VQH năCa8VQHm qussHgHqa khwqiến côssHgHq thấyssHgHq lònCa8VQHg đầy ssHgHqchua xótwq. CCa8VQHô biếtr2JoKq phssHgHqía trướcssHgHq cóCa8VQH thwqể cr2JoKqòn Ca8VQHnhiều trwqắc trwqở hơnr2JoKq đawqng đợir2JoKq r2JoKqmình, víssHgHq Ca8VQHdụ như giwqa đìnr2JoKqh NhissHgHqếp Vũr2JoKq Thịnr2JoKqh nwqhất địnhr2JoKq khôngr2JoKq cr2JoKqhịu Ca8VQHtừ bỏwq ssHgHqquyền Ca8VQHgiám Ca8VQHhộ. LờiCa8VQH luậssHgHqt sư cònwq văngssHgHq vẳwqng bênwq Ca8VQHtai, tronCa8VQHg lòwqng cwqô cssHgHqũng Ca8VQHhiểu rõCa8VQH, nhàssHgHq wqhọ Nhiếpwq dễwq dwqàng đồng ýr2JoKq cCa8VQHác r2JoKqđiều kr2JoKqhoản bồCa8VQHi thườwqng, sốwq tiềnCa8VQH lớnwq tCa8VQHới mứcCa8VQH lúcwq kýssHgHq tênwq cCa8VQHô cũnr2JoKqg giCa8VQHật cả mìssHgHqnh, đóssHgHq làwq cònr2JoKq chưassHgHq kssHgHqể chỗwq cổr2JoKq r2JoKqphiếu niwqêm yr2JoKqết tCa8VQHại Hồwqng KCa8VQHông. MssHgHqấy vwqị lwquật sCa8VQHư lập thoảr2JoKq thussHgHqận wqđến nửwqa ngàwqy rwqồi mwqới đưassHgHq Ca8VQHcho côssHgHq ký.Ca8VQH ĐóCa8VQH khônCa8VQHg phảiwq mộtr2JoKq wqhai vạnssHgHq tệ, cssHgHqũng khôwqng phảir2JoKq mộtCa8VQH r2JoKqhai chụcwq wqvạn tệ,wq mwqà r2JoKqlà wqmột cwqon sốr2JoKq twqrên tCa8VQHrời, cssHgHqô khônCa8VQHg thể tưởngssHgHq tưssHgHqợng rr2JoKqa nổi.

Nhiếp Đôngr2JoKq ViCa8VQHễn kr2JoKqhông đời nàowq Ca8VQHchịu Ca8VQHđể yênr2JoKq ssHgHqnhư vậy,r2JoKq Thịwqnh PhưCa8VQHơng ĐìnCa8VQHh r2JoKqnói, sởssHgHq dĩr2JoKq ôngwq tr2JoKqa dễwq dàwqng trssHgHqao tặng quyềnssHgHq sởwq wqhữu cwqổ pCa8VQHhần làssHgHq r2JoKqvì biếtr2JoKq mìnhssHgHq cówq thểwq giànssHgHqh đssHgHqược qussHgHqyền giáCa8VQHm hộssHgHq. Trong lCa8VQHòng Đàwqm wqTĩnh vôr2JoKq ssHgHqcùng Ca8VQHu ám,Ca8VQH nếwqu Nhiếr2JoKqp VssHgHqũ r2JoKqThịnh br2JoKqiết lýssHgHq dssHgHqo năr2JoKqm ấr2JoKqy côwq wqrời bỏwq anssHgHqh, liệu sCa8VQHẽ nghĩr2JoKq tr2JoKqhế wqnào? CứssHgHq cwqho làwq wqanh ấCa8VQHy khôCa8VQHng biếwqt, tCa8VQHhì sassHgHqu nàyr2JoKq NhCa8VQHiếp ssHgHqĐông ViễnCa8VQH sẽ làmssHgHq gCa8VQHì tiếCa8VQHp nữa?Ca8VQH ssHgHqNếu Ca8VQHthực sựssHgHq r2JoKqmất đissHgHq qCa8VQHuyền giámwq hộ,wq cCa8VQHả ssHgHqđời nàyr2JoKq khôssHgHqng Ca8VQHgặp được BìnhssHgHq BssHgHqình nữa,r2JoKq Ca8VQHcô cwqảm thấssHgHqy tr2JoKqhà cssHgHqhết còCa8VQHn hơn.

Cô tuyệr2JoKqt wqđối khCa8VQHông thể Ca8VQHđể cCa8VQHon rờissHgHq ssHgHqxa mìr2JoKqnh, r2JoKqtuyệt đốir2JoKq không.

Vương VCa8VQHũ LCa8VQHinh rssHgHqa vwqề rấtwq muộn, Đàmwq wqTĩnh địnhssHgHq r2JoKqtiễn côssHgHq xussHgHqống, nssHgHqhưng ssHgHqđúng lúcCa8VQH ssHgHqđó r2JoKqy twqá lạCa8VQHi đếnwq wqđo nhiệtwq độ vCa8VQHà huyếtr2JoKq ápwq, nêr2JoKqn Vươwqng VũssHgHq Lwqinh nr2JoKqgăn r2JoKqcô ssHgHqlại. ssHgHqY tr2JoKqá kiểmCa8VQH wqtra xonCa8VQHg xuôi,r2JoKq wqghi lạiwq những cr2JoKqon Ca8VQHsố twqrên cácwq máyr2JoKq wqtheo dõiCa8VQH, nóssHgHqi rằngCa8VQH mọiwq chCa8VQHuyện đềuCa8VQH ổssHgHqn. CssHgHqon cr2JoKqô đr2JoKqang ngủr2JoKq rất Ca8VQHngon, hr2JoKqình nhưCa8VQH chăCa8VQHn hơir2JoKq ấr2JoKqm quá,r2JoKq nêwqn wqtrán wqcậu r2JoKqbé lấmssHgHq tấmCa8VQH r2JoKqmồ hôwqi. Đàmwq Ca8VQHTĩnh lấyCa8VQH khăn wqmặt wqlau ssHgHqcho cr2JoKqon, Ca8VQHvừa Ca8VQHlúc Ca8VQHấy, Ca8VQHTôn Chwqí QuânssHgHq wqcũng quar2JoKqy lại.

Anh tssHgHqa nCa8VQHói: “EmssHgHq wqđi ngủ mộr2JoKqt látwq r2JoKqđi, Ca8VQHanh trr2JoKqông r2JoKqở đâr2JoKqy đượcCa8VQH rồi.”

“Không sr2JoKqao, ar2JoKqnh vr2JoKqề nhà ngủr2JoKq Ca8VQHđi, wqem ởssHgHq đâyr2JoKq ssHgHqvới BCa8VQHình Bình,r2JoKq r2JoKqhôm nassHgHqy anCa8VQHh r2JoKqcũng r2JoKqmệt cảssHgHq ngàr2JoKqy rr2JoKqồi.” Đàmr2JoKq Tĩnh r2JoKq bình tCa8VQHhản Ca8VQHnói, “CảCa8VQHm ơnssHgHq ssHgHqanh r2JoKqđã đến.

Rất ítwq khwqi nghwqe cwqô nór2JoKqi với mìnwqh nhữngwq lssHgHqời kwqhách r2JoKqsáo nhưCa8VQH thếr2JoKq, Ca8VQHTôn r2JoKqChí Quânr2JoKq thấwqy ssHgHqkhông queCa8VQHn, liwqền ssHgHqnói: “Hay ssHgHqlà eCa8VQHm vềwq nhàssHgHq ngủwq ssHgHqđi, ssHgHqsớm Ca8VQHmai đếnr2JoKq twqhay cCa8VQHa cwqho anh.”

“Không cầnCa8VQH đâu,Ca8VQH wqở đâyr2JoKq với r2JoKqcon, eCa8VQHm cr2JoKqòn thấywq dwqễ chịr2JoKqu hơnssHgHq. BássHgHqc Ca8VQHsĩ nssHgHqói đwqến sáwqng Ca8VQHthuốc têr2JoKq hếtwq tácr2JoKq r2JoKqdụng, vếr2JoKqt mổ cór2JoKq tCa8VQHhể wqsẽ đauwq. Thôr2JoKqi cssHgHqứ đểwq wqem ởssHgHq lạiwq đây,ssHgHq wqanh vwqề nssHgHqhà nwqghỉ đi.”

Tôn Ca8VQHChí r2JoKqQuân br2JoKqiết Đàmwq Tĩnh wqđã qussHgHqyết điềuwq gwqì thCa8VQHì sẽr2JoKq ssHgHqkhông Ca8VQHthay đổssHgHqi wqnên kr2JoKqhông nóir2JoKq thwqêm gwqì nwqữa, anssHgHqh đứng trongCa8VQH pr2JoKqhòng bệnhssHgHq mr2JoKqột látCa8VQH rồiwq quCa8VQHay nCa8VQHgười bướcr2JoKq rwqa ngoàssHgHqi. Ca8VQHCả đêmwq quwqa ĐàmssHgHq TĩssHgHqnh gần nhwqư khôngr2JoKq ngr2JoKqủ, sángr2JoKq swqớm nCa8VQHay lạissHgHq ssHgHqtúc trựcCa8VQH br2JoKqên ngoàssHgHqi phòr2JoKqng phẫr2JoKqu thuCa8VQHật, Ca8VQHthực sựssHgHq cô cũngssHgHq cr2JoKqảm Ca8VQHthấy hơr2JoKqi mệt.Ca8VQH Twqrong gór2JoKqc phr2JoKqòng bệnwqh cór2JoKq mộr2JoKqt chiếcCa8VQH giườngr2JoKq gwqấp chwquẩn bịCa8VQH sẵn cwqho hssHgHqộ Ca8VQHlý, Ca8VQHĐàm Tr2JoKqĩnh khôngwq thuêr2JoKq r2JoKqhộ wqlý nênwq cssHgHqô nằmCa8VQH Ca8VQHluôn r2JoKqlên cwqhiếc giườnwqg đó.Ca8VQH Vốn Ca8VQHchỉ đssHgHqịnh r2JoKqnghỉ mộtCa8VQH wqlát, nhr2JoKqưng ssHgHqvì qCa8VQHuá mệssHgHqt, vảr2JoKq lạiwq cCa8VQHa ssHgHqmổ wqđã howqàn thànhCa8VQH, tinCa8VQHh thần Ca8VQHcô cũssHgHqng ssHgHqthoải mssHgHqái hơn,ssHgHq Ca8VQHĐàm TĩnhssHgHq ngủssHgHq thiếpwq đr2JoKqi ssHgHqlúc Ca8VQHnào khôssHgHqng biết.

Nhiếp r2JoKqVũ ThịnCa8VQHh thCa8VQHực rwqa vẫn ởr2JoKq tCa8VQHrong phòngr2JoKq trựcCa8VQH bssHgHqan chưr2JoKqa vssHgHqề, hwqôm nar2JoKqy aCa8VQHnh khôCa8VQHng phảissHgHq trr2JoKqực cwqa đêmwq, cr2JoKqa trựcCa8VQH đêm mấCa8VQHy nr2JoKqgày wqnày củawq ar2JoKqnh Cwqhủ nr2JoKqhiệm Pwqhương đềssHgHqu đổir2JoKq gr2JoKqiúp aCa8VQHnh r2JoKqcả rồi.wq Sr2JoKqau khCa8VQHi tan Ca8VQH làm, assHgHqnh r2JoKqqua thr2JoKqăm bố,wq twqiện tr2JoKqhể báwqo ssHgHqcho r2JoKqông tìnhssHgHq hCa8VQHình phẫur2JoKq thuậtssHgHq củssHgHqa BìnCa8VQHh Bình. ÔngCa8VQH Nhiếwqp ĐôCa8VQHng ViCa8VQHễn ssHgHqđã r2JoKqbiết wqtrước, Ca8VQHthực Ca8VQHra tCa8VQHừ trưassHgHq wqông đãCa8VQH pr2JoKqhái ngườiCa8VQH đếssHgHqn kCa8VQHhoa Ngoại TissHgHqm mạCa8VQHch thăssHgHqm dò,wq nhưngwq khôCa8VQHng đểwq Ca8VQHcho Ca8VQHNhiếp Vũr2JoKq ThịnhssHgHq hr2JoKqay. Ca8VQHNhìn vssHgHqẻ mặtr2JoKq mệt mỏir2JoKq Ca8VQHcủa cwqon trar2JoKqi, ônssHgHqg nr2JoKqói: “PhẫuCa8VQH twqhuật khr2JoKqông r2JoKqcó vấnwq Ca8VQHđề Ca8VQHgì ssHgHqlà tốtCa8VQH ssHgHqrồi, mấCa8VQHy ngày naCa8VQHy cossHgHqn cũssHgHqng mwqệt nhiều,Ca8VQH Ca8VQHăn r2JoKqkhông ngCa8VQHon ngủCa8VQH wqkhông yr2JoKqên, tốir2JoKq nawqy vCa8VQHề nwqhà Ca8VQHmà Ca8VQHnghỉ ngơi đi.”

Nhiếp VũssHgHq ThịnCa8VQHh miệngssHgHq thì ssHgHqđồng ý,Ca8VQH nhưngr2JoKq wqtừ kr2JoKqhoa GssHgHqan mậtssHgHq ssHgHqbước ssHgHqra anssHgHqh lạwqi đissHgHq wqthẳng ssHgHqvề phòngssHgHq trwqực Ca8VQHban cCa8VQHủa khoa Ngr2JoKqoại Tiwqm mạchr2JoKq. Đêr2JoKqm nassHgHqy r2JoKqlà đwqêm đầussHgHq tiêwqn wqsau cr2JoKqa phẫssHgHqu thuật,wq mặCa8VQHc dùssHgHq r2JoKqhiện tại tìnhCa8VQH tssHgHqrạng sssHgHqau phẫur2JoKq thwquật rấtssHgHq tốt,ssHgHq nhssHgHqưng dssHgHqù Ca8VQHsao wqcũng vẫnwq làr2JoKq ssHgHqđêm quaCa8VQHn wqtrọng nhấCa8VQHt, hơn nữssHgHqa qur2JoKqa r2JoKqbuổi swqớm Ca8VQHmai, cr2JoKqác loạwqi wqthuốc Ca8VQHgây mêwq r2JoKqsẽ Ca8VQHhoàn wqtoàn mCa8VQHất tácssHgHq dụCa8VQHng, thằnr2JoKqg bé sẽr2JoKq cảmwq tssHgHqhấy ssHgHqrất ssHgHqđau, cCa8VQHó lssHgHqẽ Ca8VQHcòn đr2JoKqau đếnr2JoKq mssHgHqức khwqông ngủCa8VQH đượCa8VQHc, cũssHgHqng Ca8VQHcó wqlẽ r2JoKqsẽ phát khóCa8VQHc. ssHgHqNghĩ đếnssHgHq nhữngCa8VQH gCa8VQHiọt nssHgHqước mssHgHqắt ssHgHqcủa nssHgHqó mCa8VQHà lònwqg r2JoKqanh thắr2JoKqt lạssHgHqi, cr2JoKquối cùwqng quyết địr2JoKqnh ởwq lạir2JoKq Ca8VQHkhông về.

Thấy aCa8VQHnh ởssHgHq lạiwq đr2JoKqêm naywq, các Ca8VQHy tssHgHqá trCa8VQHực bawqn cũngCa8VQH Ca8VQHkhông ssHgHqlấy ssHgHqgì lCa8VQHàm r2JoKqlạ, r2JoKqvì trướcCa8VQH ssHgHqđây cóssHgHq nhữngr2JoKq r2JoKqca phwqẫu thuật củawq ssHgHqbệnh nhâwqn quawqn Ca8VQHtrọng, vr2JoKqào đêmwq đầuwq twqiên wqsau khr2JoKqi mổwq, Nhiếpr2JoKq r2JoKqVũ ThịnhssHgHq vssHgHqẫn hay r2JoKqchủ độr2JoKqng yr2JoKqêu r2JoKqcầu trr2JoKqực, tiệnCa8VQH tCa8VQHhể quassHgHqn sátr2JoKq tìwqnh hìnwqh sssHgHqau phwqẫu Ca8VQHthuật lur2JoKqôn. Sựwq tận tâmr2JoKq Ca8VQHvà nghir2JoKqêm tCa8VQHúc đóCa8VQH wqanh đCa8VQHều họr2JoKqc đượwqc Ca8VQHtừ Chủwq nhiệmr2JoKq Phươwqng. Hwqai nr2JoKqgày naCa8VQHy anh liCa8VQHên r2JoKqtiếp ssHgHqxin ngCa8VQHhỉ phépssHgHq, nênCa8VQH cônr2JoKqg viCa8VQHệc cũr2JoKqng br2JoKqị dCa8VQHồn đốngwq r2JoKqkhá nhiềur2JoKq, sẵnssHgHq tiệssHgHqn tận dụssHgHqng lúcwq nr2JoKqày, cáiwq gìwq ssHgHqcần br2JoKqổ sunwqg thìr2JoKq Ca8VQHbổ suwqng, cáissHgHq ssHgHqgì Ca8VQHcần kssHgHqiểm trwqa tssHgHqhì kiểmssHgHq ssHgHqtra. Thoạt đầuCa8VQH assHgHqnh khônwqg đissHgHq thămwq phòngwq bệnh,r2JoKq bởiwq Ca8VQHanh biCa8VQHết ssHgHqsẽ cówq ngườCa8VQHi đếnr2JoKq thăssHgHqm Ca8VQHTôn Bình, cũnssHgHqg biếtr2JoKq rằnssHgHqg r2JoKqTôn CCa8VQHhí Qr2JoKquân vr2JoKqẫn r2JoKqcòn ởssHgHq đóssHgHq, mr2JoKqình tớwqi thCa8VQHăm cCa8VQHhỉ tổCa8VQH r2JoKqmang lại phiềnwq phứcr2JoKq cwqho ĐàmCa8VQH TĩnhCa8VQH mr2JoKqà thôssHgHqi, nênwq r2JoKqquyết địnhr2JoKq ởCa8VQH lCa8VQHại pssHgHqhòng tCa8VQHrực banr2JoKq. NhưssHgHqng mới r2JoKqngồi Ca8VQHmột lwqát Ca8VQHanh ssHgHqđã bắssHgHqt r2JoKqđầu bồCa8VQHn chồCa8VQHn lr2JoKqo lwqắng, khssHgHqông còssHgHqn târ2JoKqm Ca8VQHtrí làmssHgHq viwqệc gwqì nữa, khiwq nhìnwq thssHgHqấy Tôr2JoKqn ChíCa8VQH Quâr2JoKqn r2JoKqđi khỏi,ssHgHq r2JoKqanh wqlật xessHgHqm Ca8VQHbản ghCa8VQHi chér2JoKqp màr2JoKq wqy Ca8VQHtá vừassHgHq hoàn thr2JoKqành, r2JoKqrồi quywqết địnhssHgHq ssHgHqtới pr2JoKqhòng bệnhr2JoKq wqxem r2JoKqthế nào,wq cssHgHqó r2JoKqnhư r2JoKqvậy Ca8VQHanh mớwqi yênCa8VQH twqâm được.

Phòng bệwqnh rấtr2JoKq yên tĩwqnh, bóngwq đwqèn r2JoKqở giCa8VQHan ngoàssHgHqi Ca8VQHvẫn cr2JoKqhưa tắtr2JoKq, trêssHgHqn bàCa8VQHn đặtr2JoKq Ca8VQHhai tssHgHqách trà,wq cònssHgHq cówq cả wq một hộpssHgHq bár2JoKqnh ngọt,r2JoKq wqchắc lr2JoKqà wqbánh Đàmwq Tĩnr2JoKqh dùngr2JoKq đểCa8VQH tiwqếp kháchCa8VQH. CửassHgHq phònssHgHqg trCa8VQHong chỉ kr2JoKqhép hờ,Ca8VQH Nhiếpr2JoKq wqVũ Twqhịnh r2JoKqvừa đẩywq cr2JoKqửa vCa8VQHào, liềnwq tCa8VQHrông thấyCa8VQH tssHgHqhằng béwq r2JoKqđang ssHgHqngủ rất sssHgHqay, Đàmr2JoKq wqTĩnh r2JoKqcũng ngủr2JoKq gụcssHgHq twqrên chiếcr2JoKq ssHgHqgiường xếp.