Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 21 - Phần 1

CHƯƠNG 21

Y tXUZdaTá trưởngXUZdaT rGiGQ7trong phòng mrGiGQ7ổ cảmXUZdaT thKutJqgấy khôngrGiGQ7 khírGiGQ7 Jpca mổJp XUZdaThôm nXUZdaTay củaXUZdaT khJpoa JpNgoại TXUZdaTim mạKutJqgch thậtXUZdaT kỳXUZdaT rGiGQ7quặc. Tính khrGiGQ7í củJpa CXUZdaThủ nhrGiGQ7iệm PhươXUZdaTng, crGiGQ7ả việrGiGQ7n nàyrGiGQ7 arGiGQ7i cJpũng biếJpt, kJpỹ thuậtKutJqg girGiGQ7ỏi, yêrGiGQ7u XUZdaTcầu rGiGQ7cao, mỗi lXUZdaTần rGiGQ7ông đíchrGiGQ7 thânKutJqg crGiGQ7ầm daKutJqgo rGiGQ7mổ, cảrGiGQ7 phònXUZdaTg pKutJqghẫu tKutJqghuật crGiGQ7ứ nhưJp Jpgặp phKutJqgải đạirGiGQ7 dịch, Jp chỉ sXUZdaTợ cóXUZdaT chKutJqgỗ nàoKutJqg KutJqgsơ sót,Jp bịrGiGQ7 CJphủ nhiệXUZdaTm KutJqgPhương Jptúm đượcKutJqg mắngXUZdaT rGiGQ7cho mộtrGiGQ7 trKutJqgận thìKutJqg đến GXUZdaTiám XUZdaTđốc bệnXUZdaTh viXUZdaTện cJpũng rGiGQ7không bênrGiGQ7h rGiGQ7nổi. VìKutJqg thrGiGQ7ế XUZdaThôm naXUZdaTy côJp XUZdaTphải KutJqgđích thrGiGQ7ân giámrGiGQ7 sát cácJp XUZdaTy tXUZdaTá cXUZdaThuẩn bịKutJqg Jptrước cJpa XUZdaTmổ, chKutJqgờ đếnXUZdaT krGiGQ7hi bệrGiGQ7nh nhânXUZdaT đượcXUZdaT KutJqgđưa KutJqgvào KutJqgphòng mổ, XUZdaTđèn chrGiGQ7ụp bậtXUZdaT lênJp, bXUZdaTác sĩXUZdaT gâyKutJqg mrGiGQ7ê đãKutJqg Jpbắt đầuKutJqg chXUZdaTuẩn bịrGiGQ7 gâJpy mêrGiGQ7, côKutJqg XUZdaTchợt cảmJp thấy khôXUZdaTng khJpí càngXUZdaT kJpỳ quặJpc hKutJqgơn nữa.

Những crGiGQ7a rGiGQ7phẫu thuậXUZdaTt củXUZdaTa Chủ Jpnhiệm PrGiGQ7hương đKutJqga phầXUZdaTn lXUZdaTà KutJqgdo mộtJp Jpê kXUZdaTíp cốJp đJpịnh phốiKutJqg hợJpp vớiKutJqg nhKutJqgau, báXUZdaTc sĩrGiGQ7 XUZdaTgây mê làrGiGQ7 cộngKutJqg Jpsự KutJqglâu năm,KutJqg NhiếpKutJqg VrGiGQ7ũ ThịnhJp thJpì vàoKutJqg theJpo bKutJqgệnh Jpnhân, thôKutJqgng thường rGiGQ7 trong cKutJqgác KutJqgca mXUZdaTổ rGiGQ7của ChJpủ nhiệmXUZdaT PXUZdaThương, KutJqganh rGiGQ7đều làKutJqg phụrGiGQ7 Jpmổ thứKutJqg nhất,rGiGQ7 XUZdaTnhưng hXUZdaTôm nayrGiGQ7 anh chJpỉ rGiGQ7đứng mrGiGQ7ột bêKutJqgn Jpnhìn bKutJqgác sĩrGiGQ7 gâJpy mêXUZdaT làrGiGQ7m viXUZdaTệc. ĐiềuKutJqg Jpđầu tiXUZdaTên khJpiến Jpy táKutJqg trưởng KutJqgcảm thấyKutJqg Jpkỳ quặcrGiGQ7 chínhJp rGiGQ7là NhiJpếp KutJqgVũ ThịnhrGiGQ7, hôrGiGQ7m narGiGQ7y báKutJqgc sĩJp JpNhiếp trôngJp rấtXUZdaT lrGiGQ7o lắng, KutJqgtừ lúrGiGQ7c bướcrGiGQ7 vKutJqgào tJpới XUZdaTgiờ anJph XUZdaTchưa hJpề Jpngồi xuốngĐiềuKutJqg nàyKutJqg cũngrGiGQ7 khôngJp Jpcó grGiGQ7ì KutJqglạ, ChủKutJqg nhiệm PhươngrGiGQ7 KutJqgcòn đứXUZdaTng kiXUZdaTa, nrGiGQ7goài bárGiGQ7c sJpĩ gâXUZdaTy mêrGiGQ7 rrGiGQ7a, XUZdaTai dárGiGQ7m cXUZdaTả XUZdaTgan ngồrGiGQ7i chứ? NXUZdaThưng rGiGQ7Chủ nhXUZdaTiệm JpPhương hôXUZdaTm nXUZdaTay Jpcũng Jpkhông Jpdẫn trGiGQ7heo họcJp tròXUZdaT nKutJqgào khrGiGQ7ác củaKutJqg mìKutJqgnh vào phKutJqgụ mổ,Jp mKutJqgà dùnKutJqgg hXUZdaTai bárGiGQ7c rGiGQ7sĩ cXUZdaTó tJpay nghềXUZdaT giỏiJp nhấKutJqgt KutJqgtrong khoJpa lKutJqgàm rGiGQ7phụ mJpổ, y Jptá trưởngXUZdaT tXUZdaThấy, đốirGiGQ7 vớirGiGQ7 TKutJqgứ KutJqgchứng KutJqgFallot tJphì độiKutJqg KutJqgngũ Jpbác sĩrGiGQ7 Jphôm XUZdaTnay córGiGQ7 vJpẻ hùngrGiGQ7 hậu quá.

Tuy rGiGQ7đội nJpgũ hrGiGQ7ùng hXUZdaTậu nhưng ChủKutJqg nhKutJqgiệm XUZdaTPhương KutJqgđã lXUZdaTàm XUZdaTrất tốt,KutJqg KutJqgtừ nháJpt daKutJqgo đầuJp tiJpên pJphân tácrGiGQ7h cáJpc cơ quan,XUZdaT XUZdaTđến vKutJqgá târGiGQ7m thJpất, cuốiXUZdaT cJpùng làXUZdaT khâuXUZdaT lJpại cKutJqgác mạcJph máu,Jp ônrGiGQ7g đềuKutJqg thựrGiGQ7c hiệrGiGQ7n rất chuẩnJp xác,XUZdaT mộXUZdaTt lorGiGQ7ạt cácrGiGQ7 tXUZdaThao XUZdaTtác thuầnXUZdaT KutJqgthục horGiGQ7àn hảoXUZdaT đếnrGiGQ7 KutJqgmức córGiGQ7 thểXUZdaT qXUZdaTuay lại XUZdaT làm tàiJp liệuXUZdaT giảXUZdaTng dạyJp côngJp krGiGQ7hai, đXUZdaTây làJp Jpkỹ thrGiGQ7uật mXUZdaTà ônXUZdaTg XUZdaTrèn đượcrGiGQ7 saKutJqgu hàngJp ch

c rGiGQ7năm rGiGQ7đứng KutJqgbàn mổKutJqg. JpY tá trưởngXUZdaT rGiGQ7còn tưKutJqgởng CrGiGQ7hủ nhiệmrGiGQ7 rGiGQ7Phương đangKutJqg làmrGiGQ7 mẫu,Jp vìrGiGQ7 báJpc rGiGQ7sĩ NhiKutJqgếp màKutJqg Jpông cưngJp nhấKutJqgt đang đứnrGiGQ7g bJpên cKutJqgạnh quXUZdaTan sát,rGiGQ7 tiJpếc rKutJqgằng hôKutJqgm naKutJqgy tâmJp trạngXUZdaT bácJp sKutJqgĩ NhiếXUZdaTp Jpkhông được tốtrGiGQ7, từJp lJpúc Jpmở KutJqgkhoang ngựrGiGQ7c củaJp bệnhXUZdaT nhân,rGiGQ7 arGiGQ7nh khrGiGQ7ông XUZdaTdám nrGiGQ7hìn bệJpnh nhânXUZdaT thêmrGiGQ7 một lầnXUZdaT nXUZdaTào nrGiGQ7ữa, XUZdaTmà chạyJp XUZdaTlại phíJpa bácrGiGQ7 sXUZdaTĩ grGiGQ7ây XUZdaTmê đếmXUZdaT tầnXUZdaT sJpố máyKutJqg thở.

Cô rGiGQ7y tJpá Jptrẻ thXUZdaTì tXUZdaThầm vKutJqgới y táJp rGiGQ7trưởng: “HôXUZdaTm rGiGQ7nay KutJqgbác KutJqgsĩ NhiKutJqgếp sJpao thếXUZdaT XUZdaTnhỉ? ChưarGiGQ7 KutJqgăn sáJpng nrGiGQ7ên rGiGQ7bị tụtJp huyết Jp áp à?”

“Lắm chuyệnKutJqg!” rGiGQ7Y tárGiGQ7 trưởng mắng,Jp nhưnXUZdaTg tronKutJqgg lJpòng cũKutJqgng XUZdaTthầm thắcXUZdaT mắXUZdaTc, Jpbình thườngXUZdaT ChJpủ nKutJqghiệm PhươngrGiGQ7 dXUZdaTẫn theo họJpc tròXUZdaT màrGiGQ7 thấyJp họcJp trKutJqgò Jplơ đễnhKutJqg KutJqgnhư vXUZdaTậy, chắcXUZdaT chắXUZdaTn Jpđã quKutJqgay lạrGiGQ7i mắJpng cXUZdaTho mộXUZdaTt trận tơiJp rGiGQ7bời, nhưnJpg hômJp nrGiGQ7ay ôngrGiGQ7 rấtXUZdaT rGiGQ7tập trrGiGQ7ung Jplàm phrGiGQ7ẫu thuật,Jp đXUZdaTến mứcJp đầuJp cònrGiGQ7 chẳng ngẩngXUZdaT lrGiGQ7ên, KutJqglàm nrGiGQ7hư bácXUZdaT srGiGQ7ĩ NhiếpXUZdaT kXUZdaThông XUZdaThề XUZdaTcó mặtJp tKutJqgrong pKutJqghòng Jpmổ vậy.KutJqg Chủ rGiGQ7nhiệm khôrGiGQ7ng mJpắng mỏJp aJpi, Jpca pJphẫu thuXUZdaTật rGiGQ7này thậtXUZdaT rGiGQ7là XUZdaTkỳ lạ,XUZdaT bìJpnh thXUZdaTường rGiGQ7chỉ khrGiGQ7i nào rGiGQ7ca mổXUZdaT rKutJqgất rGiGQ7không XUZdaTthuận lợrGiGQ7i, tìnhrGiGQ7 trGiGQ7rạng bệnhXUZdaT nKutJqghân vôKutJqg cùKutJqgng nguJpy kịch,KutJqg ChJpủ nhiệm PhươngJp khXUZdaTông Jpcó thKutJqgời grGiGQ7ian nórGiGQ7i XUZdaTthì mXUZdaTới XUZdaTkhông mắnXUZdaTg ngưXUZdaTời khJpác. NếXUZdaTu khôXUZdaTng tKutJqghì nàoXUZdaT mắng trợJp thủ,KutJqg quKutJqgát Jpy táJp, rủJpa dJpụng cXUZdaTụ, Jpchê kXUZdaTim cKutJqgong kJphó làJpm, Jpnói XUZdaTchung pJphải tJpìm ra rGiGQ7lỗi XUZdaTgì đJpó Jpmắng vàXUZdaTi câuKutJqg, mớiJp cóXUZdaT tKutJqghể xrGiGQ7em Jpnhư mộtXUZdaT crGiGQ7a phẫuKutJqg thuậJpt bìnhrGiGQ7 thường.

Đang phẫKutJqgu KutJqgthuật thìKutJqg rGiGQ7huyết áp bệnJph nhâXUZdaTn bỗnrGiGQ7g nhiêJpn giảmKutJqg mạnJph, bácKutJqg Jpsĩ gâyJp mêrGiGQ7 rấtJp bXUZdaTình tĩnhXUZdaT trướrGiGQ7c tìrGiGQ7nh huốnKutJqgg bất nJpgờ nàKutJqgy, lậKutJqgp tứcKutJqg trGiGQ7hông XUZdaTbáo chỉKutJqg rGiGQ7số huyếtJp rGiGQ7áp cXUZdaTho chủXUZdaT nhiệm,XUZdaT XUZdaTvừa XUZdaTdứt lờXUZdaTi đKutJqgã thấy JpNhiếp XUZdaTVũ rGiGQ7Thịnh quaKutJqgy trởrGiGQ7 Jplại KutJqgbên bàXUZdaTn phẫuXUZdaT thuật.rGiGQ7 ChủrGiGQ7 Jpnhiệm PhươngKutJqg lirGiGQ7ếc arGiGQ7nh nhưng KutJqgkhông buồJpn đếrGiGQ7m xXUZdaTỉa gìKutJqg Jpđến, KutJqgthương lượngJp thẳrGiGQ7ng XUZdaTvới bJpác sĩXUZdaT gâyJp mKutJqgê mấKutJqgy câu,Jp qurGiGQ7ay sang thấyJp NKutJqghiếp JpVũ ThKutJqgịnh chaXUZdaTo đảrGiGQ7o Jpnhư muXUZdaTốn nrGiGQ7gã, CKutJqghủ KutJqgnhiệm PrGiGQ7hương rrGiGQ7ốt cuộcXUZdaT cũng KutJqgphát cáu:XUZdaT “TránhKutJqg sKutJqgang Jpmột bJpên! LưJpợn qrGiGQ7ua lượnJp lại,Jp lởnKutJqg rGiGQ7vởn lXUZdaTàm trGiGQ7ôi bựcXUZdaT XUZdaTmình! Nếu khKutJqgông thìrGiGQ7 XUZdaTcút rKutJqga KutJqgngoài chXUZdaTo tôi!”

Chủ nhiệmrGiGQ7 cuốirGiGQ7 cùng Jp cũng mắnKutJqgg rGiGQ7người rồi,XUZdaT KutJqghơn Jpnữa lạXUZdaTi mắKutJqgng NhKutJqgiếp VrGiGQ7ũ ThịXUZdaTnh ngườirGiGQ7 mrGiGQ7à KutJqgthường nKutJqggày ông thirGiGQ7ên vịKutJqg nhất,Jp chứngrGiGQ7 tKutJqgỏ crGiGQ7a phẫuXUZdaT thuậtXUZdaT nXUZdaTày khôJpng cóKutJqg vrGiGQ7ấn đềrGiGQ7 Jpgì lớn.rGiGQ7 PhụXUZdaT Jpmổ thứJp nhất vàrGiGQ7 thKutJqgứ hKutJqgai thởrGiGQ7 pJphào rGiGQ7nhẹ rGiGQ7nhõm, cảJp phòngJp phẫrGiGQ7u thuJpật đềuXUZdaT nXUZdaThư trúrGiGQ7t đưXUZdaTợc gáKutJqgnh nặng. BácJp srGiGQ7ĩ NhiếpKutJqg XUZdaTbị KutJqgmắng, KutJqgrầu rĩJp rGiGQ7tránh sanrGiGQ7g mXUZdaTột bêJpn, nhưJpng vẫXUZdaTn krGiGQ7hông dárGiGQ7m bỏrGiGQ7 ra ngKutJqgoài. MrGiGQ7ột lXUZdaTúc sauXUZdaT, huyếKutJqgt árGiGQ7p củarGiGQ7 brGiGQ7ệnh nhrGiGQ7ân tăngJp trrGiGQ7ở lại,Jp tiếpJp thrGiGQ7eo đóXUZdaT KutJqgca mổrGiGQ7 tiến hànKutJqgh rGiGQ7rất thuJpận lợi,KutJqg CrGiGQ7hủ nhiệmrGiGQ7 KutJqgPhương KutJqghôm Jpnay đícJph thâXUZdaTn làXUZdaTm XUZdaTtất cảXUZdaT mọiXUZdaT XUZdaTviệc, thậm KutJqg chí Jpđến Jpcông đoạnXUZdaT kJphâu XUZdaTvết XUZdaTmổ cuKutJqgối KutJqgcùng ôngJp cũrGiGQ7ng rGiGQ7tự Jpmình Jpthực hiKutJqgện, Jpkhông đKutJqgể phụ táXUZdaT độngJp taKutJqgy vàJpo. SrGiGQ7au KutJqgkhi khâuKutJqg Jpxong, ôngrGiGQ7 cKutJqgứ rGiGQ7ngắm nghíaKutJqg mXUZdaTãi, XUZdaTvẻ rGiGQ7như rấtJp hàirGiGQ7 lòng. CrGiGQ7hỉ phẫuXUZdaT thurGiGQ7ật bâyrGiGQ7 giờrGiGQ7 đềurGiGQ7 lrGiGQ7à Jpchỉ tựXUZdaT tiêrGiGQ7u, vJpì thếrGiGQ7 ôKutJqgng KutJqgđã KutJqglàm mộtJp cáiJp XUZdaTthắt chỉ Jptuyệt Jpđẹp, đếnJp nỗiKutJqg dườJpng KutJqgnhư rGiGQ7bản thânrGiGQ7 cũJpng Jprất vừaXUZdaT ý,Jp ngJpẩng đầuKutJqg lêJpn gọJpi Nhiếp VrGiGQ7ũ Thịnh:XUZdaT “XrGiGQ7ong rồiJp! TrGiGQ7ôi điXUZdaT rJpửa Jptay đây.”

Chủ nhiKutJqgệm PhươnXUZdaTg rửa rGiGQ7 tay xoJpng, thKutJqgáo cặpKutJqg kínhXUZdaT rrGiGQ7a rửaJp XUZdaTmặt rồrGiGQ7i Jpmới KutJqgra krGiGQ7hỏi phònXUZdaTg mXUZdaTổ. BJpên ngoàJpi phòKutJqgng phẫu thuậKutJqgt, ngưrGiGQ7ời XUZdaTnhà Jpbệnh KutJqgnhân đangKutJqg XUZdaTlo lắngXUZdaT KutJqgchờ đợiXUZdaT, vừaXUZdaT ngJphe tiếngKutJqg cửarGiGQ7 phòngrGiGQ7 bậtrGiGQ7 mở, trKutJqgông trGiGQ7hấy ChXUZdaTủ nhiệrGiGQ7m PhưXUZdaTơng điJp rarGiGQ7, Jpcô tJpa lXUZdaTiền Jpvội vàJpng XUZdaTđứng dậy.

Ấn tượKutJqgng củaKutJqg ChủrGiGQ7 nhiệJpm Phương Jpvề rGiGQ7Đàm TrGiGQ7ĩnh KutJqgrất tJpệ, chrGiGQ7o rằngrGiGQ7 cKutJqgô chínhrGiGQ7 làXUZdaT hồnJpg nhaJpn họaJp rGiGQ7thủy tXUZdaTrong truyền XUZdaTthuyết, rGiGQ7một XUZdaTanh XUZdaTchàng ngoXUZdaTan nXUZdaTgoãn biếtKutJqg vângXUZdaT Jplời nhưKutJqg NXUZdaThiếp KutJqgVũ ThJpịnh bịrGiGQ7 cKutJqgô tKutJqga làm KutJqgcho ăJpn khJpông KutJqgngon XUZdaTngủ khKutJqgông yêXUZdaTn, đếnrGiGQ7 grGiGQ7iờ vẫnXUZdaT rGiGQ7còn phảXUZdaTi trônXUZdaTg noXUZdaTm đứaJp bXUZdaTé vôJp XUZdaTtội trong phKutJqgòng hồJpi sứcJp. KutJqgBởi trGiGQ7hế ôngXUZdaT đrGiGQ7anh mặtXUZdaT lrGiGQ7ại, khônJpg rGiGQ7thèm nrGiGQ7hìn ĐàmrGiGQ7 Tĩnh,XUZdaT lúKutJqgc điXUZdaT ngXUZdaTang qua Jpcô cXUZdaTòn rGiGQ7buông Jpmột câuXUZdaT “LầJpn nàrGiGQ7y cXUZdaTô vừarGiGQ7 Jplòng rJpồi nhé!”

Đàm TĩKutJqgnh bKutJqgiến sKutJqgắc, cô krGiGQ7hông thrGiGQ7ể hirGiGQ7ểu đrGiGQ7ược KutJqgcâu nóKutJqgi nàJpy KutJqgcủa bárGiGQ7c sXUZdaTĩ Jpmổ cXUZdaThính cJpó ýJp gì.Jp CôXUZdaT vốXUZdaTn Jpđã KutJqgvô cùng XUZdaTcăng thẳKutJqgng, NhiKutJqgếp VũrGiGQ7 TrGiGQ7hịnh bưJpớc vàoXUZdaT phònKutJqgg phẫuXUZdaT thuậtXUZdaT Jpđến gKutJqgiờ Jpvẫn chKutJqgưa thấyXUZdaT ra, XUZdaT giờ bácJp XUZdaTsĩ mổXUZdaT chínhXUZdaT vừaXUZdaT Jpra liềnJp lạnhrGiGQ7 Jptanh XUZdaTbuông mộtXUZdaT cJpâu nJphư Jpvậy kXUZdaThiến cKutJqgả ngườirGiGQ7 cô mXUZdaTềm nhũnXUZdaT, suýrGiGQ7t chúJpt nữXUZdaTa ngấtXUZdaT Jpxỉu, KutJqgmay Jpcó TôrGiGQ7n ChJpí QrGiGQ7uân kịprGiGQ7 KutJqgđỡ lấyrGiGQ7, dìJpu côXUZdaT ngồrGiGQ7i xuống Jpghế. CrGiGQ7ô KutJqghoa KutJqghết XUZdaTcả mắXUZdaTt, mJpột hồiKutJqg lâuKutJqg sarGiGQ7u mớiJp địnhXUZdaT thXUZdaTần nXUZdaTói: “GọirGiGQ7 điệnJp cho XUZdaTNhiếp VrGiGQ7ũ ThịrGiGQ7nh, hỏirGiGQ7 XUZdaTanh tXUZdaTa rGiGQ7rút cụJpc cKutJqga phẫrGiGQ7u XUZdaTthuật rGiGQ7thế nàrGiGQ7o rồi?”

Nhiếp VũXUZdaT JpThịnh rGiGQ7thu xrGiGQ7ếp ổnJp thoả cKutJqgho TrGiGQ7ôn BìKutJqgnh xongrGiGQ7, vừaXUZdaT rJpa đếnKutJqg cửrGiGQ7a phrGiGQ7òng mKutJqgổ, KutJqgnhìn XUZdaTqua XUZdaTcửa kính,XUZdaT lKutJqgiền rGiGQ7bắt gặprGiGQ7 Đàm rGiGQ7Tĩnh gầnKutJqg nXUZdaThư nJpgã KutJqgvào lrGiGQ7òng TônrGiGQ7 CKutJqghí QuânrGiGQ7. PKutJqghải thừaXUZdaT nhậrGiGQ7n rằng,rGiGQ7 anKutJqgh vKutJqgẫn thấy lXUZdaTòng chKutJqgua xóKutJqgt, cJpó Jplẽ XUZdaTduyên phậJpn giữaJp anJph vXUZdaTà ĐàmXUZdaT TĩnXUZdaTh đếnrGiGQ7 Jpđây thựXUZdaTc sựKutJqg đãrGiGQ7 hXUZdaTết rồi. ChuJpyện đrGiGQ7ến nướcXUZdaT này,XUZdaT kJphông cKutJqgam tâJpm trGiGQ7hì KutJqgcũng cóKutJqg ícKutJqgh gì?XUZdaT TìrGiGQ7nh yXUZdaTêu rGiGQ7trong sánrGiGQ7g đơn thuầKutJqgn thXUZdaTời nXUZdaTiên thiếurGiGQ7 đKutJqgã nhưKutJqg KutJqgmột giấKutJqgc mXUZdaTơ, KutJqgcòn lạJpi cKutJqghỉ lJpà orGiGQ7án hậXUZdaTn mKutJqgà thôi.

Anh đẩJpy cửarGiGQ7 brGiGQ7ước XUZdaTra, thấy ĐàmKutJqg TĩJpnh vKutJqgẫn đangJp lKutJqgúi húiKutJqg KutJqgtìm rGiGQ7điện rGiGQ7thoại, brGiGQ7iết côrGiGQ7 ấyKutJqg địnXUZdaTh gọirGiGQ7 chKutJqgo mrGiGQ7ình, bènrGiGQ7 nói: “KrGiGQ7hông cầnKutJqg gọKutJqgi nXUZdaTữa, XUZdaTtôi rXUZdaTa đâyrGiGQ7 rồi.”

Trông thấyKutJqg rGiGQ7ánh mắtrGiGQ7 đầy mongXUZdaT mỏiJp Jpcủa XUZdaTĐàm TXUZdaTĩnh, rGiGQ7anh Jpnói: “PhẫurGiGQ7 KutJqgthuật kếtKutJqg thrGiGQ7úc rồiXUZdaT, XUZdaTrất thàKutJqgnh công.”

Đàm TrGiGQ7ĩnh ngẩnKutJqg ngườiJp mất vàiKutJqg giâyKutJqg, rồJpi đứnrGiGQ7g phắrGiGQ7t dXUZdaTậy nXUZdaThưng cXUZdaTô khôKutJqgng bướcKutJqg nổiJp vàXUZdaTo Jpphòng phẫuJp thuật,Jp chỉ biếtJp nhìnrGiGQ7 XUZdaTNhiếp VrGiGQ7ũ ThịnhKutJqg đXUZdaTầy vrGiGQ7an xiXUZdaTn, NhiếpXUZdaT VrGiGQ7ũ ThịKutJqgnh cảKutJqgm trGiGQ7hấy ánhKutJqg mắJpt côXUZdaT như sápJp Jpnến nrGiGQ7óng bỏnXUZdaTg, thiêuJp đốtrGiGQ7 tXUZdaTrái tiKutJqgm aXUZdaTnh đauKutJqg buXUZdaTốt, rGiGQ7anh vôJp thứcrGiGQ7 tránhJp Jpánh mắtKutJqg của côJp, nóiKutJqg: “rGiGQ7Bình rGiGQ7Bình XUZdaTđang ởKutJqg trrGiGQ7ong pXUZdaThòng hồrGiGQ7i sức,rGiGQ7 phrGiGQ7ải thXUZdaTeo XUZdaTdõi KutJqgmột đrGiGQ7ã, nJpếu khôngKutJqg có rGiGQ7gì bấtKutJqg thưJpờng cXUZdaTó thểKutJqg đưaKutJqg vềrGiGQ7 phòngXUZdaT bệnh.”

“Tôi XUZdaTcó thểJp vàKutJqgo trGiGQ7hăm nó không?”

“Vẫn cXUZdaThưa đượcrGiGQ7.” Anh Jp đáp, khôrGiGQ7ng kìKutJqgm đượcJp XUZdaTvẫn dJpùng giọXUZdaTng KutJqgan ủi,KutJqg “TJpôi sXUZdaTẽ vàJpo vJpới nrGiGQ7ó ngJpay, Jpcô cứrGiGQ7 yên tâm.”

Đàm TĩXUZdaTnh cúiXUZdaT đầJpu, dù khôrGiGQ7ng nhìnKutJqg nhưngKutJqg NrGiGQ7hiếp rGiGQ7Vũ ThịnXUZdaTh cũngXUZdaT bKutJqgiết Jpcô đanJpg khóc.Jp TôrGiGQ7n ChKutJqgí XUZdaTQuân đưXUZdaTa cKutJqgho XUZdaTcô gói gKutJqgiấy ărGiGQ7n, NhiếpXUZdaT XUZdaTVũ ThịnJph cảmJp KutJqgthấy tâmJp trạngrGiGQ7 đầyrGiGQ7 phXUZdaTức tạpXUZdaT, bènKutJqg quaKutJqgy nJpgười trở XUZdaT lại phòngrGiGQ7 hồirGiGQ7 sức.

Bác sĩKutJqg rGiGQ7gây mêJp vẫKutJqgn cXUZdaThưa đi, KutJqgthấy anJph vàXUZdaTo bKutJqgèn chàKutJqgo rrGiGQ7ồi hXUZdaTỏi: “ĐứarGiGQ7 trẻXUZdaT nrGiGQ7ày KutJqgcon nhàXUZdaT arGiGQ7i thế?”

Nhiếp VKutJqgũ ThịnhXUZdaT khựJpng lại, hXUZdaTỏi: “SaoKutJqg thếKutJqg ạ?”

“Ui tXUZdaTrời ơrGiGQ7i, rGiGQ7tôi làmrGiGQ7 viJpệc với rGiGQ7Chủ nhiXUZdaTệm PhươnKutJqgg mườirGiGQ7 mấyKutJqg năJpm rồiKutJqg, chưaKutJqg từnJpg XUZdaTthấy ôngXUZdaT ấyXUZdaT nhưJp hômJp nKutJqgay, cứ nhXUZdaTư cKutJqgon nhXUZdaTà mXUZdaTình đangXUZdaT nằrGiGQ7m tJprên bànKutJqg phẫuXUZdaT thuậtKutJqg vậy.”

Nhiếp VũJp ThịrGiGQ7nh thXUZdaTấy lòng cKutJqghua xrGiGQ7ót, Jpvội đJpáp: Jp“Đây lXUZdaTà… hKutJqgọ hàng…rGiGQ7 họJp hànrGiGQ7g rGiGQ7của cháu.”

“Thảo nào!Jp ĐúngrGiGQ7 làKutJqg chủJp nhiệm củarGiGQ7 cácJp aKutJqgnh corGiGQ7i anJph nKutJqghư rGiGQ7con Jpđẻ, tJpôi cứKutJqg bJpảo saXUZdaTo hômXUZdaT XUZdaTnay anXUZdaTh đứXUZdaTng trong phònKutJqgg pKutJqghẫu tKutJqghuật màKutJqg lạiKutJqg kKutJqghông làmXUZdaT XUZdaTgì. KutJqgÀ, đúrGiGQ7ng rồi,KutJqg chươngrGiGQ7 trìJpnh XUZdaTCM XUZdaTấy rúKutJqgt cục lJpà tJphế KutJqgnào KutJqgđấy? CKutJqghủ nKutJqghiệm củXUZdaTa cárGiGQ7c KutJqganh bKutJqgất KutJqgchấp áprGiGQ7 lựcKutJqg KutJqgcủa virGiGQ7ện KutJqgtrưởng kéXUZdaTo về đây,rGiGQ7 bJpác bỏrGiGQ7 rJpất nhiềuJp XUZdaTý kirGiGQ7ến cJpủa mọiXUZdaT người,rGiGQ7 tJphế saXUZdaTo giờKutJqg vẫnJp crGiGQ7hưa kXUZdaThởi độrGiGQ7ng vậy?”

Nhiếp KutJqgVũ TXUZdaThịnh Jpthầm nghĩ chXUZdaTuyện rGiGQ7này chínhrGiGQ7 lrGiGQ7à dXUZdaTo mKutJqgình KutJqglàm lKutJqgỡ dXUZdaTở. AnrGiGQ7h KutJqgáy náyXUZdaT nói:KutJqg “ChJpủ nhiệXUZdaTm đãJp giao KutJqgcho chárGiGQ7u rồiKutJqg, crGiGQ7hỉ cầrGiGQ7n tìmrGiGQ7 đượcKutJqg bệnhJp nhârGiGQ7n thrGiGQ7ích hợpXUZdaT sẽrGiGQ7 lậXUZdaTp tứcKutJqg tiếnrGiGQ7 rGiGQ7hành cJpa đầu tiên.”

“Làm XUZdaTtốt làXUZdaT tạoXUZdaT phúc chJpo XUZdaTdân Jpđấy.” BrGiGQ7ác sJpĩ gXUZdaTây XUZdaTmê Jpnói đùa,”Jp BarGiGQ7o nhKutJqgiêu KutJqgbệnh nhânXUZdaT cJpòn đaXUZdaTng đXUZdaTỏ XUZdaTmắt chờ kiaKutJqg kXUZdaTìa, anJph KutJqgxem XUZdaThỗ trXUZdaTợ KutJqgcho bXUZdaTệnh tirGiGQ7m bẩJpm siXUZdaTnh KutJqgcủa crGiGQ7hính phủrGiGQ7, Jphộ KutJqgkhẩu nôngXUZdaT thJpôn crGiGQ7ó thể XUZdaTđược hrGiGQ7ưởng trợXUZdaT cấp,Jp bảoXUZdaT hiểKutJqgm tXUZdaThất nghXUZdaTiệp ởrGiGQ7 KutJqgthành XUZdaTphố cóKutJqg tJphể đượcJp hưởngrGiGQ7 trợ cJpấp, rGiGQ7đây khJpông KutJqgphải hộJp khrGiGQ7ẩu rGiGQ7nông thôn,rGiGQ7 XUZdaTcũng cKutJqghẳng phảXUZdaTi thấrGiGQ7t nghiJpệp ởKutJqg thànXUZdaTh phố, tựKutJqg Jpnhiên mắcXUZdaT phảiKutJqg cJpăn bệnhJp nKutJqgặng nhKutJqgư thếJp nàJpy, KutJqgkhông crGiGQ7ó tiềJpn mKutJqgà KutJqgchữa, bJpằng mọiXUZdaT cách phảiKutJqg xoaJpy đXUZdaTược hơKutJqgn mưJpời Jpvạn tệ,Jp cònXUZdaT khônJpg biếKutJqgt cKutJqgó Jpbà KutJqgcon họXUZdaT KutJqghàng nàoJp chJpịu cho vaXUZdaTy kXUZdaThông, thậXUZdaTt rGiGQ7là áKutJqgc nghiKutJqgệt quXUZdaTá KutJqgmà…” ÔXUZdaTng XUZdaTnhìn XUZdaTbé TôJpn BìnrGiGQ7h rGiGQ7đang nằmXUZdaT trên XUZdaT giường đẩy,rGiGQ7 “ĐượcXUZdaT rồiJp XUZdaTđấy, xerGiGQ7m rXUZdaTa tìnhrGiGQ7 hìXUZdaTnh rGiGQ7khá khảKutJqg quaXUZdaTn, XUZdaTtám phầnKutJqg rGiGQ7không phải đXUZdaTưa sanXUZdaTg phòngrGiGQ7 chăJpm sJpóc đKutJqgặc biJpệt, aXUZdaTnh trựKutJqgc ởrGiGQ7 đâyKutJqg, tôXUZdaTi đrGiGQ7i thaXUZdaTy đồJp đã.”

Khi TônXUZdaT BJpình tỉnhKutJqg dậy, nrGiGQ7gười đầuJp tXUZdaTiên rGiGQ7cậu rGiGQ7nhìn thấyrGiGQ7 làrGiGQ7 ĐKutJqgàm TĩnhJp. TXUZdaTuy đềXUZdaT phòrGiGQ7ng rGiGQ7lây XUZdaTnhiễm, ĐàJpm TĩJpnh phải XUZdaT mặc chiếrGiGQ7c áoJp chJpoàng khXUZdaTử trùKutJqgng rộngJp thrGiGQ7ùng thìnhJp, cònrGiGQ7 rGiGQ7đeo XUZdaTkhẩu KutJqgtrang, độirGiGQ7 mKutJqgũ, nhưng chXUZdaTỉ nhìKutJqgn XUZdaTánh mắtrGiGQ7 qXUZdaTuen thuộc,Jp TôrGiGQ7n BìnhJp lJpiền nhậnKutJqg nKutJqggay rXUZdaTa mẹJp. CâKutJqgu đầrGiGQ7u tiênJp cậu Jpbé hỏiXUZdaT lJpà: “Mẹ,rGiGQ7 rGiGQ7sao mẹ

Đàm TĩnJph vốrGiGQ7n đãrGiGQ7 nín rGiGQ7 khóc nhưnrGiGQ7g ngXUZdaThe KutJqgcon nrGiGQ7ói crGiGQ7âu ấyrGiGQ7, crGiGQ7ô suýXUZdaTt nữaKutJqg Jplại rơiXUZdaT nướcXUZdaT mKutJqgắt. JpSắp tớiXUZdaT girGiGQ7ờ KutJqgtan sở, ChủXUZdaT nhXUZdaTiệm PhươngJp lạiXUZdaT tKutJqgự KutJqgmình đKutJqgi rGiGQ7kiểm trJpa rGiGQ7một lưKutJqgợt, lầXUZdaTn XUZdaTnày ôngrGiGQ7 dẫnKutJqg theJpo hXUZdaTọc XUZdaTtrò của Jpmình, tấtrGiGQ7 Jpcả đềurGiGQ7 mặcrGiGQ7 áJpo bloXUZdaTuse trJpắng, đầyJp trGiGQ7ác XUZdaTphong côJpng viXUZdaTệc, đứngrGiGQ7 trong pJphòng rGiGQ7bệnh, nóJpi mJpột lượtJp nhữnXUZdaTg điềuJp cKutJqgần crGiGQ7hú Jpý srGiGQ7au phẫurGiGQ7 thuật.KutJqg MấyXUZdaT vXUZdaTị KutJqgtiến KutJqgsĩ mải miếtJp ghKutJqgi chép,rGiGQ7 TiểuXUZdaT MẫnrGiGQ7 cKutJqgòn nghịchJp ngợmJp làKutJqgm mặXUZdaTt xấuXUZdaT chọXUZdaTc NhiếpJp VũJp KutJqgThịnh. ĐợiJp JpChủ nhiệm PhươngJp đJpi XUZdaTra rồJpi, aKutJqgnh mớXUZdaTi XUZdaTkhoác vrGiGQ7ai NhiếpXUZdaT XUZdaTVũ Thịnh,Jp trGiGQ7rêu chọc:XUZdaT “SưrGiGQ7 hurGiGQ7ynh, nghe nóKutJqgi hôKutJqgm naJpy trXUZdaTong phònKutJqgg phXUZdaTẫu thurGiGQ7ật aKutJqgnh XUZdaTbị lXUZdaTão yêKutJqgu mJpắng hả?”

“Làm gìKutJqg XUZdaTcó, eXUZdaTm XUZdaTnghe ai rGiGQ7 nói thế?”

“Ái dXUZdaTà, NhiJpếp sưXUZdaT XUZdaThuynh à, ngàrGiGQ7y nàoKutJqg lãKutJqgo yêJpu chKutJqgẳng rGiGQ7mắng Jpbọn eKutJqgm vrGiGQ7ài lượtXUZdaT, cóJp phảiXUZdaT lXUZdaTà chuKutJqgyện gìXUZdaT mấXUZdaTt XUZdaTmặt đâu, srGiGQ7ao KutJqganh khôrGiGQ7ng chrGiGQ7ịu thXUZdaTừa nhậKutJqgn nhỉJp? NhưKutJqgng đrGiGQ7êm KutJqgmai XUZdaTlão yêrGiGQ7u phâXUZdaTn côngKutJqg eKutJqgm trựcXUZdaT ban thrGiGQ7ay anXUZdaTh, nKutJqgói nhàrGiGQ7 arGiGQ7nh cóJp việXUZdaTc, anJph Jpnói đi,KutJqg arGiGQ7nh phảiKutJqg rGiGQ7cảm Jpơn erGiGQ7m thXUZdaTế nKutJqgào đây nhỉ?”

Nhiếp VrGiGQ7ũ TrGiGQ7hịnh rGiGQ7vô cùnKutJqgg cảm kíJpch trướXUZdaTc sựrGiGQ7 qrGiGQ7uan tâmJp crGiGQ7ủa ChủXUZdaT nhKutJqgiệm PhKutJqgương, aJpnh địnJph buổiKutJqg tốKutJqgi quJpa việnKutJqg túc trựcKutJqg bênrGiGQ7 giườrGiGQ7ng bJpệnh, KutJqgchăm sóXUZdaTc béXUZdaT TôKutJqgn BìKutJqgnh KutJqgnhiều hơnrGiGQ7 mộtJp chútXUZdaT, khôngXUZdaT nrGiGQ7gờ cKutJqghi tiết nhỏXUZdaT nhặtXUZdaT nàyJp cKutJqghủ Jpnhiệm cũrGiGQ7ng đKutJqgã nghJpĩ Jpchu Jpđáo cKutJqgả rồi.

Anh đáp:KutJqg “VậrGiGQ7y aJpnh mờKutJqgi em KutJqgăn cơJpm nhé.”

Tiểu MrGiGQ7ẫn lắcrGiGQ7 đầuJp quầy KutJqgquậy: “ÔiJp XUZdaTno norGiGQ7! JpMời ărGiGQ7n cơmKutJqg thXUZdaTì dễXUZdaT KutJqgcho aKutJqgnh KutJqgquá. AnXUZdaTh mờirGiGQ7 XUZdaTem ăXUZdaTn cơJpm cJpũng đượKutJqgc, nhưng XUZdaTem phảiJp dẫnrGiGQ7 rGiGQ7theo bạnJp gáiKutJqg KutJqgem nữa!”

Bạn KutJqggái cKutJqgủa TiểuJp Mẫn cũnrGiGQ7g hKutJqgọc JpY rGiGQ7nhưng họcKutJqg NXUZdaTha khXUZdaToa, XUZdaTnăm XUZdaTnay mớiKutJqg rGiGQ7là tXUZdaThạc sĩXUZdaT năXUZdaTm thXUZdaTứ KutJqg2, rGiGQ7đang tXUZdaThực tập tXUZdaTại bệnhXUZdaT viXUZdaTện nàyJp. NhiếpJp VKutJqgũ TXUZdaThịnh nXUZdaTói: XUZdaT“Được thôi,Jp eXUZdaTm gXUZdaTọi cảXUZdaT TiểJpu JpKỳ rGiGQ7đi, Jpanh mrGiGQ7ời hai đứJpa ăXUZdaTn cơm.”

Tiểu MẫnJp cườJpi rGiGQ7gian xảo: KutJqg “Sư hXUZdaTuynh, KutJqgmời haXUZdaTi đứrGiGQ7a eKutJqgm ăJpn cơmXUZdaT mJpà aJpnh đJpi mộtKutJqg mXUZdaTình, khôngrGiGQ7 ngưKutJqgợng àJp? KrGiGQ7hách XUZdaTcó hai người,rGiGQ7 chủKutJqg crGiGQ7ũng prGiGQ7hải cKutJqgó KutJqghai ngườirGiGQ7 chứ!XUZdaT ArGiGQ7nh krGiGQ7êu XUZdaTbạn gXUZdaTái arGiGQ7nh rGiGQ7cùng đKutJqgi, KutJqgcho em vớiJp TiKutJqgểu KrGiGQ7ỳ diệnKutJqg kiếnJp, đrGiGQ7ược không?”

Nhiếp VKutJqgũ TJphịnh thoáng ngâyrGiGQ7 ngườJpi, đáp:Jp “XUZdaTAnh vXUZdaTà Jpcô ấyKutJqg XUZdaTchia XUZdaTtay rồi.”

Tiểu MẫnXUZdaT XUZdaTkinh ngạc: “rGiGQ7Cái Jpgì crGiGQ7ơ? SarGiGQ7o lạJpi thế?”

Nhiếp JpVũ ThịnhKutJqg không KutJqgnói gìKutJqg, TiJpểu KutJqgMẫn bâyKutJqg giKutJqgờ mớKutJqgi nhrGiGQ7ớ rKutJqga hrGiGQ7ọ đangrGiGQ7 ởJp tJprong phòrGiGQ7ng bệnhXUZdaT, vẫnKutJqg cXUZdaTòn bệnhJp nhân XUZdaTnằm kiaKutJqg, mìXUZdaTnh KutJqghỏi nhiềrGiGQ7u chuyKutJqgện nhJpư vậy,rGiGQ7 quảXUZdaT Jplà Jpkhông nêrGiGQ7n. KutJqgVì thếrGiGQ7 aKutJqgnh vội rGiGQ7 im bặtXUZdaT, nhìKutJqgn NhiếpJp rGiGQ7Vũ ThịJpnh ghXUZdaTi lờirGiGQ7 cănXUZdaT dặn.KutJqg NhJpiếp JpVũ ThịnXUZdaTh XUZdaTghi xonrGiGQ7g liềnrGiGQ7 cùXUZdaTng Tiểu MẫnJp đJpi rrGiGQ7a ngoXUZdaTài, ĐàKutJqgm TĩXUZdaTnh tuXUZdaTy ởJp gKutJqgian tronXUZdaTg củaXUZdaT phònJpg bệnh,Jp nhưrGiGQ7ng vrGiGQ7ì cửaXUZdaT mở nêrGiGQ7n XUZdaThọ nrGiGQ7ói gìJp côXUZdaT Jpđều ngrGiGQ7he rõKutJqg từngrGiGQ7 chữrGiGQ7 một.

Lúc đầurGiGQ7 cJpô ấKutJqgy cũrGiGQ7ng chỉ nghXUZdaTe loángXUZdaT thoáng,KutJqg mãiKutJqg đếnrGiGQ7 Jpkhi KutJqgNhiếp VũJp ThịnhXUZdaT rGiGQ7nói đãrGiGQ7 Jpchia rGiGQ7tay vớirGiGQ7 bạnKutJqg grGiGQ7ái, cXUZdaTô mXUZdaTới chợt nJphư nhậXUZdaTn trGiGQ7h đrGiGQ7iều gìJp. TírGiGQ7nh crGiGQ7ách KutJqgcủa NKutJqghiếp rGiGQ7Vũ ThịnhrGiGQ7 Jpcô hiểuXUZdaT rấKutJqgt rõrGiGQ7, anh KutJqgkhông dễKutJqg dàKutJqgng qurGiGQ7a lạiXUZdaT vớiXUZdaT mộtJp ngườiJp XUZdaTcon gKutJqgái, saKutJqgu khJpi quyếtrGiGQ7 địXUZdaTnh yêuKutJqg, lạiKutJqg cXUZdaTàng không trGiGQ7uỳ tiệKutJqgn nrGiGQ7ói chKutJqgia tayXUZdaT. SaJpo lạKutJqgi trGiGQ7hế nKutJqghỉ? ChẳngKutJqg lẽJp vìXUZdaT chXUZdaTuyện cKutJqgủa TôXUZdaTn Bình?

Bất kỳJp XUZdaTngười XUZdaTcon gái nàorGiGQ7 cũJpng khóXUZdaT màXUZdaT chấJpp Jpnhận nổiJp việcJp bạnrGiGQ7 Jptrai mìnhrGiGQ7 rGiGQ7tự dưngJp cKutJqgó rGiGQ7một đứKutJqga Jpcon riêng. ĐàmKutJqg TrGiGQ7ĩnh chợJpt thấrGiGQ7y árGiGQ7y náy.

Sau krGiGQ7hi trKutJqgời rGiGQ7tối, đáKutJqgng lẽ XUZdaTđã hếtKutJqg gKutJqgiờ rGiGQ7thăm bệnhrGiGQ7, nhưrGiGQ7ng lXUZdaTà phònrGiGQ7g XUZdaTVIP nrGiGQ7ên cũngJp XUZdaTthoải mrGiGQ7ái hơrGiGQ7n Jpchút ít. VươXUZdaTng XUZdaTVũ LrGiGQ7inh vrGiGQ7à KutJqgLương rGiGQ7Nguyên ArGiGQ7n rGiGQ7nghe KutJqgnói hômrGiGQ7 nrGiGQ7ay TôJpn JpBình lrGiGQ7àm phẫXUZdaTu thuKutJqgật, vừa sángrGiGQ7 sớKutJqgm đJpã gọiXUZdaT điệnJp rGiGQ7hỏi thKutJqgăm, đrGiGQ7ến tKutJqgối VJpương VũJp LiJpnh lạiJp đếXUZdaTn tậJpn bệnKutJqgh việKutJqgn thămJp Tôn Bình,KutJqg Jpcô XUZdaTsợ qurGiGQ7á giờJp tJphăm rGiGQ7bệnh bácJp rGiGQ7sĩ khôKutJqgng cKutJqgho vàJpo, nênJp đXUZdaTến rGiGQ7dưới cKutJqghân lầu liềnrGiGQ7 gọiJp rGiGQ7điện crGiGQ7ho ĐàmJp TĩnrGiGQ7h, ĐàXUZdaTm TĩJpnh bènKutJqg bảorGiGQ7 XUZdaTTôn ChKutJqgí QrGiGQ7uân xuốXUZdaTng đJpón cô.

Đã mKutJqgấy ngXUZdaTày XUZdaTkhông rGiGQ7gặp, Vương rGiGQ7Vũ LirGiGQ7nh vKutJqgừa Jpthấy ĐàmKutJqg JpTĩnh liềXUZdaTn KutJqgtay bắXUZdaTt mặtKutJqg mừng.KutJqg CôKutJqg XUZdaTcầm tKutJqgheo mộtXUZdaT hộpJp rGiGQ7lớn đựng đầyXUZdaT cárGiGQ7c lorGiGQ7ại bánrGiGQ7h ngọKutJqgt, nói:rGiGQ7 “XUZdaTHai hômKutJqg nrGiGQ7ay XUZdaTcửa tiệmXUZdaT củaKutJqg chúrGiGQ7ng mìrGiGQ7nh vừrGiGQ7a kKutJqghai trương, Jpđắt hànXUZdaTg lắXUZdaTm, kháchJp hànJpg Jpai cXUZdaTũng Jpkhen KutJqgbánh Jpngon, hôJpm KutJqgnay trGiGQ7ớ chọKutJqgn riênrGiGQ7g mấy XUZdaTcái vừJpa rJpa lJpò, đểJp nguộXUZdaTi rồiJp manJpg quKutJqga Jpđây rGiGQ7cho cậuKutJqg vớiKutJqg BìnhrGiGQ7 BXUZdaTình ăn.”

“Bình BXUZdaTình vẫnJp crGiGQ7hưa được ănrGiGQ7 crGiGQ7ái gKutJqgì XUZdaTcả.” JpĐàm TĩJpnh đỡrGiGQ7 lấyJp báXUZdaTnh, KutJqgnói đầyKutJqg cảmJp kíJpch “CảKutJqgm ơnrGiGQ7 cậurGiGQ7 nhJpiều lắm.”

“Ôi Jpdào, KutJqggiữa chúngKutJqg mình Jpcần gìJp phXUZdaTải cảmrGiGQ7 ơn.KutJqg VốnrGiGQ7 trGiGQ7ớ địnhrGiGQ7 quKutJqga đâyXUZdaT từXUZdaT sángKutJqg cKutJqgơ, nhưngXUZdaT LXUZdaTương NguXUZdaTyên AXUZdaTn bảo trGiGQ7ớ đừngXUZdaT grGiGQ7ây thXUZdaTêm rJpắc rốiKutJqg crGiGQ7ho XUZdaTcậu, Jpcòn nóKutJqgi phònKutJqgg pJphẫu thuậXUZdaTt KutJqgkhông chXUZdaTo ngườKutJqgi ngoài vào,KutJqg cKutJqgũng khônJpg cKutJqgho quXUZdaTá nKutJqghiều XUZdaTngười đợKutJqgi KutJqgbên nJpgoài. XUZdaTTớ sốtJp ruộtJp quá,rGiGQ7 KutJqgnên đến chiềuKutJqg pKutJqghải gKutJqgọi rGiGQ7cho crGiGQ7ậu rGiGQ7ngay, ngKutJqghe cậuKutJqg nJpói rGiGQ7phẫu thuậtXUZdaT XUZdaTđã KutJqgxong, KutJqgBình BìnhXUZdaT rGiGQ7cũng tỉnhXUZdaT rồi, tớrGiGQ7 liềJpn vJpội vàXUZdaTng KutJqgqua thăm.”

Tôn BìKutJqgnh đJpã ngủXUZdaT say, ĐrGiGQ7àm TĩnJph Jpmở cửaXUZdaT giaJpn trKutJqgong phJpòng bệXUZdaTnh đểJp VưrGiGQ7ơng VũJp LinKutJqgh XUZdaTthăm XUZdaTbé mộXUZdaTt chútKutJqg. Thực raXUZdaT vẫnKutJqg cJpòn cKutJqgách mộJpt KutJqgcánh cửarGiGQ7 kíKutJqgnh nữaJp, bênXUZdaT giườngrGiGQ7 bệnJph tJpoàn nhrGiGQ7ững KutJqgmáy móKutJqgc theo drGiGQ7õi, Jpvì phXUZdaTòng Jprất rộKutJqgng, nênKutJqg TônXUZdaT BXUZdaTình nKutJqgằm trênKutJqg giườngXUZdaT KutJqgtrông XUZdaTlại cànXUZdaTg nhỏXUZdaT XUZdaTbé hơn, nhìnXUZdaT rXUZdaTất tộiXUZdaT nghiệp.

Vương XUZdaTVũ LXUZdaTinh sKutJqgợ làJpm ồn khiếJpn XUZdaTbé JpTôn BìnhKutJqg tỉnhJp giấrGiGQ7c KutJqgnên rGiGQ7chỉ nhKutJqgìn rGiGQ7một lJpát rồiJp bXUZdaTảo rGiGQ7Đàm TĩJpnh đónKutJqgg cửarGiGQ7 lại.

Tôn ChJpí QuXUZdaTân rXUZdaTa cầu XUZdaTthang rGiGQ7thoát hiểXUZdaTm hJpút thuXUZdaTốc, cảJp rGiGQ7căn phònXUZdaTg rộngJp XUZdaTthênh thrGiGQ7ang ngoàXUZdaTi XUZdaTbé rGiGQ7Tôn Bình đangKutJqg XUZdaTngủ, chKutJqgỉ Jpcòn ĐàXUZdaTm TĩnhJp vXUZdaTà VươngJp rGiGQ7Vũ LJpinh. VưXUZdaTơng VJpũ KutJqgLinh nXUZdaThìn mộXUZdaTt lượtXUZdaT căn KutJqgphòng rồiJp hJpỏi: “NằmJp prGiGQ7hòng nàJpy rGiGQ7chắc tốnKutJqg KutJqgkém rGiGQ7lắm phXUZdaTải không?”

Đàm TĩXUZdaTnh nóirGiGQ7: “TớKutJqg crGiGQ7ũng không rrGiGQ7õ nữaXUZdaT, cJpó ngKutJqgười khárGiGQ7c lXUZdaTo chuyKutJqgển phòngXUZdaT KutJqggiúp mà.”

Vương VXUZdaTũ LiJpnh khônKutJqgg nhịXUZdaTn được liềnJp hỏKutJqgi: “ĐàmKutJqg TĩnhKutJqg, tớKutJqg Jpđang mJpuốn hỏKutJqgi KutJqgcậu đKutJqgây, cậXUZdaTu lJpấy đâuKutJqg rXUZdaTa tJpiền làXUZdaTm phẫu thuật

Đàm TĩnhKutJqg XUZdaTdo dKutJqgự một thJpoáng rrGiGQ7ồi đáp:rGiGQ7 “TớXUZdaT đirGiGQ7 vay.”

“Cậu vJpay ai?”Jp VưKutJqgơng Vũ LinhJp srGiGQ7ốt rurGiGQ7ột, “ĐàmKutJqg TĩnhXUZdaT XUZdaTà, cậurGiGQ7 vXUZdaTốn lrGiGQ7à ngườiKutJqg XUZdaTthật thJpà, Jpđừng đểJp mắcKutJqg lừaJp ngườiKutJqg ta XUZdaT nhé. NgườiJp rGiGQ7ta rGiGQ7cho cậuJp vXUZdaTay nJphiều tiềnKutJqg KutJqgthế, srGiGQ7au nàyrGiGQ7 cậrGiGQ7u lXUZdaTấy gìXUZdaT rGiGQ7mà trả?”

Đàm TĩnXUZdaTh XUZdaTvô cXUZdaTùng crGiGQ7ảm kích tKutJqgrước sựrGiGQ7 qrGiGQ7uan tXUZdaTâm củarGiGQ7 bXUZdaTan, XUZdaTbèn nói:rGiGQ7 “CậuXUZdaT yênrGiGQ7 tâJpm đXUZdaTi, tXUZdaTớ tựJp biếtJp cáKutJqgch lKutJqgo liệu.”

“Không phảiXUZdaT cậuKutJqg vay rGiGQ7Giám đốcJp ThịnhrGiGQ7 đJpấy cKutJqghứ? KutJqgAnh tJpa XUZdaTdựa rGiGQ7vào cáirGiGQ7 grGiGQ7ì mJpà chXUZdaTo cậurGiGQ7 vrGiGQ7ay nhiềXUZdaTu tXUZdaTiền thế?”

“Không, KutJqgtớ rGiGQ7không XUZdaTvay anh taKutJqg, trGiGQ7ớ varGiGQ7y mộtKutJqg nJpgười họrGiGQ7 hàXUZdaTng thôi.”

Vương VũXUZdaT LirGiGQ7nh bánXUZdaT tín rGiGQ7 bán nghrGiGQ7i: “CậuJp cònJp ngưJpời hKutJqgọ rGiGQ7hàng giàKutJqgu Jpcó XUZdaTthế ưJp? KutJqgSao trJpước khKutJqgông ngXUZdaThe cậKutJqgu nhắcKutJqg đến baJpo giờrGiGQ7 thế?”

Đàm TĩnXUZdaTh gượKutJqgng cười, rGiGQ7nói: “CũngXUZdaT khônKutJqgg Jpphải lrGiGQ7à họrGiGQ7 hànKutJqgg củaKutJqg KutJqgtớ, lrGiGQ7à rGiGQ7họ hànJpg crGiGQ7ủa BìKutJqgnh JpBình, rGiGQ7vì BìJpnh Bình nênKutJqg KutJqgngười rGiGQ7ta mớiJp crGiGQ7hịu Jpcho tớKutJqg XUZdaTvay đấy.”

Vương VũXUZdaT LinXUZdaTh XUZdaTnghĩ rGiGQ7là họ hKutJqgàng brGiGQ7ên TônJp ChJpí rGiGQ7Quân, vìKutJqg ĐrGiGQ7àm rGiGQ7Tĩnh KutJqgvốn đJpã cXUZdaThẳng Jpcó mấyKutJqg hJpọ hànrGiGQ7g, sJpau nàyJp lạirGiGQ7 đều khôngXUZdaT cKutJqgòn XUZdaTqua XUZdaTlại nữa.KutJqg CôJp nXUZdaTói: “TônrGiGQ7 ChKutJqgí QuXUZdaTân cJpũng tJphật làrGiGQ7, cóXUZdaT ngườXUZdaTi XUZdaThọ hàngrGiGQ7 giỏi Jp giang nhưrGiGQ7 trGiGQ7hế saKutJqgo khônKutJqgg nrGiGQ7ói sớm?KutJqg ĐểKutJqg cậJpu Jpvì chuyệnJp crGiGQ7hi KutJqgphí XUZdaTphẫu thuJpật màJp phảiJp lo lKutJqgắng bXUZdaTao nhXUZdaTiêu năJpm nay.”

Đàm TĩnhKutJqg XUZdaTđổi chrGiGQ7ủ đề: “rGiGQ7Làm ăKutJqgn tKutJqghế nàorGiGQ7? JpSao LươngrGiGQ7 NguyêJpn rGiGQ7An khônKutJqgg đến?”

“Anh ấyXUZdaT cXUZdaTũng muốnJp đrGiGQ7ến lXUZdaTắm, nhưng rGiGQ7mới XUZdaTkhai rGiGQ7trương hXUZdaTai hôXUZdaTm Jpnay, KutJqgtừ sJpáng đếnJp tốrGiGQ7i lúcXUZdaT KutJqgnào cũnJpg Jpcó ngXUZdaTười xếpXUZdaT hàng chờXUZdaT muJpa bánh.XUZdaT CậrGiGQ7u yêXUZdaTn tJpâm đirGiGQ7, cửaXUZdaT hàXUZdaTng XUZdaTcủa chúnXUZdaTg trGiGQ7a Jpnhất địnXUZdaTh Jpăn nêJpn lXUZdaTàm ra, tuyệtKutJqg đốiKutJqg khônrGiGQ7g đểKutJqg cậKutJqgu lỗXUZdaT vốnXUZdaT đâuJp. LươngXUZdaT NXUZdaTguyên AXUZdaTn cXUZdaTòn nóiXUZdaT, pXUZdaThải nhXUZdaTanh chóng thuêKutJqg trGiGQ7hêm nKutJqggười tJphôi, rGiGQ7chỉ Jpcó haJpi đrGiGQ7ứa bọnKutJqg tớJp chJpắc rGiGQ7làm kJphông XUZdaTxuể. XUZdaTAnh ấyKutJqg phảiKutJqg phụ trácrGiGQ7h Jplò nướnKutJqgg, lạirGiGQ7 rGiGQ7lo bắXUZdaTt KutJqgbông kJpem, rGiGQ7còn tớXUZdaT mộKutJqgt rGiGQ7mình vừXUZdaTa thKutJqgu tiềKutJqgn, KutJqgvừa gói bánhXUZdaT, XUZdaTvừa lấrGiGQ7y hàng,XUZdaT qXUZdaTuả thựcXUZdaT làKutJqg kJphông khKutJqgam nổi.”

Đàm TKutJqgĩnh XUZdaTbấy giờrGiGQ7 mớirGiGQ7 nở nụXUZdaT cười:Jp “ĐợirGiGQ7 rGiGQ7Bình BìnhrGiGQ7 kJphoẻ rGiGQ7rồi, tJpớ quKutJqga giúKutJqgp cácrGiGQ7 cậu.”

“Đừng đKutJqgùa nữa,rGiGQ7 văn prGiGQ7hòng XUZdaTmát Jpmẻ khôKutJqgng ngồiKutJqg, chạyJp rrGiGQ7a bJpán báXUZdaTnh làrGiGQ7m gì?”

“Tớ tXUZdaThích bánKutJqg bánrGiGQ7h ngọt.” ĐàKutJqgm TĩnhXUZdaT nóiXUZdaT, “VảrGiGQ7 lại,KutJqg tớXUZdaT vXUZdaTừa đJpi KutJqglàm khôrGiGQ7ng KutJqglâu rGiGQ7đã xiXUZdaTn rGiGQ7nghỉ dJpài nKutJqggày thếKutJqg này,rGiGQ7 nghĩ đXUZdaTã tKutJqghấy ngạJpi qJpuá Jpđi mất.XUZdaT CôngXUZdaT tKutJqgy khJpông đuổiXUZdaT vJpiệc thìrGiGQ7 tớKutJqg cũnrGiGQ7g KutJqgchẳng XUZdaTcòn mặt XUZdaT mũi nàJpo Jpđi làmXUZdaT tiếp.rGiGQ7 TớrGiGQ7 rGiGQ7xin nghỉrGiGQ7 đếrGiGQ7n giúprGiGQ7 crGiGQ7ho KutJqghai cậuJp vậy,Jp bánJp bXUZdaTánh nrGiGQ7gọt cXUZdaTũng tốt màKutJqg, tớXUZdaT cònXUZdaT mJpuốn họcJp cáXUZdaTch bắXUZdaTt Jpbông XUZdaTkem Jpcủa LJpương NguyKutJqgên AJpn nữa.”

Vương VJpũ LirGiGQ7nh nóiXUZdaT: “Công việcKutJqg ấyrGiGQ7 mJpà cậXUZdaTu đểKutJqg tuộtXUZdaT mấtJp tJphì XUZdaTtiếc lắmXUZdaT đXUZdaTấy, lJpàm tJprong tòJpa nhJpà XUZdaTsa nhưJp XUZdaTthế, đúng làrGiGQ7 mátrGiGQ7 màyrGiGQ7 XUZdaTmát mặtXUZdaT! NrGiGQ7hưng cậuJp làJp cXUZdaTổ đôngrGiGQ7 cXUZdaTủa tiệJpm bJpánh, nếKutJqgu cậuXUZdaT đếnXUZdaT crGiGQ7ửa hàng Jplàm, KutJqgtớ rGiGQ7và LươXUZdaTng NgXUZdaTuyên XUZdaTAn đJpều rấtJp hKutJqgoan ngKutJqghênh. rGiGQ7Còn cậurGiGQ7 muốnrGiGQ7 XUZdaThọc KutJqglàm bánh thìKutJqg đơnKutJqg gKutJqgiản thôiJp, tKutJqgan KutJqgsở đếnXUZdaT tiệmXUZdaT bXUZdaTánh, kêXUZdaTu LưrGiGQ7ơng KutJqgNguyên JpAn dạyXUZdaT Jpcậu lKutJqgà XUZdaTđược rồXUZdaTi. Nói đếnKutJqg KutJqgđây, KutJqgcô cJphợt bKutJqgùi nrGiGQ7gùi: “VrGiGQ7ậy rGiGQ7là tốKutJqgt rồi,rGiGQ7 bệnhrGiGQ7 củaKutJqg BìXUZdaTnh BXUZdaTình đãXUZdaT chữa lànhKutJqg, cậJpu cJpũng rGiGQ7khỏi cầrGiGQ7n vừaJp KutJqgtan sởXUZdaT làJp cuốrGiGQ7ng quýXUZdaTt rGiGQ7chạy vềrGiGQ7 trôngJp rGiGQ7nom Jpnó nữa. ChúnJpg tKutJqga cJpó thểKutJqg thưrGiGQ7ờng xuyênrGiGQ7 đưXUZdaTa BìnhXUZdaT BKutJqgình điKutJqg chơJpi. ĐàKutJqgm TĩnrGiGQ7h, corGiGQ7i KutJqgnhư cJpậu KutJqghết khổ rồi.”

Nghe VươngrGiGQ7 VũJp LiKutJqgnh nóirGiGQ7 vậy, ĐàmJp rGiGQ7Tĩnh XUZdaTcười khẽ,Jp nhXUZdaTưng đóKutJqg chXUZdaTỉ lrGiGQ7à nụrGiGQ7 cườiKutJqg ngJpoài mXUZdaTặt cKutJqghứ kKutJqghông pXUZdaThải xuất pháKutJqgt tJpừ trXUZdaTái XUZdaTtim. rGiGQ7Đúng vậy,Jp BìnXUZdaTh KutJqgBình cuốiKutJqg cùngrGiGQ7 XUZdaTđã đượXUZdaTc làJpm phJpẫu thuật,rGiGQ7 điềurGiGQ7 này khiếnrGiGQ7 cXUZdaTô nhưrGiGQ7 trúKutJqgt đưXUZdaTợc Jpmột tảngKutJqg rGiGQ7đá nKutJqgặng trXUZdaTịch, nhrGiGQ7ưng ngKutJqgay lậKutJqgp XUZdaTtức, lạiXUZdaT córGiGQ7 một tảngXUZdaT đáJp khácXUZdaT KutJqgđè nặngKutJqg rGiGQ7lên lXUZdaTòng cXUZdaTô. CrGiGQ7ô khôngJp trGiGQ7hấy rằngrGiGQ7 mìnKutJqgh rGiGQ7đã hếJpt XUZdaTkhổ, tKutJqgrái lại,KutJqg những khXUZdaTổ cXUZdaTực XUZdaTmà rGiGQ7cô phảiXUZdaT KutJqgchịu tronJpg KutJqgbao nhKutJqgiêu nămKutJqg KutJqgqua khiếnXUZdaT côJp thấyKutJqg lòngKutJqg đầyXUZdaT chua xórGiGQ7t. CôJp biếtJp prGiGQ7hía tXUZdaTrước cóKutJqg tJphể crGiGQ7òn nhiềuXUZdaT trắcKutJqg trGiGQ7rở hXUZdaTơn đaXUZdaTng đợXUZdaTi mìJpnh, víJp dụ rGiGQ7 như giXUZdaTa đìnKutJqgh NhiếprGiGQ7 VJpũ ThịnhrGiGQ7 nhấtKutJqg địnrGiGQ7h khXUZdaTông chịuJp KutJqgtừ rGiGQ7bỏ quyrGiGQ7ền Jpgiám hJpộ. LờirGiGQ7 luật rGiGQ7sư KutJqgcòn vănKutJqgg vẳngKutJqg bênrGiGQ7 tairGiGQ7, tronXUZdaTg lòXUZdaTng côKutJqg Jpcũng hiKutJqgểu rJpõ, nhXUZdaTà họKutJqg NhJpiếp dễKutJqg dàJpng đKutJqgồng ý cácKutJqg đirGiGQ7ều khoảnXUZdaT bồrGiGQ7i thườngJp, XUZdaTsố KutJqgtiền lXUZdaTớn trGiGQ7ới mJpức KutJqglúc kýrGiGQ7 rGiGQ7tên cXUZdaTô cũrGiGQ7ng giậtXUZdaT cả mìnhKutJqg, XUZdaTđó rGiGQ7là KutJqgcòn cKutJqghưa kểXUZdaT cJphỗ cổrGiGQ7 phiKutJqgếu nirGiGQ7êm yXUZdaTết tKutJqgại HJpồng KôngrGiGQ7. MấXUZdaTy KutJqgvị luKutJqgật srGiGQ7ư lập thoJpả thuậnKutJqg đếnXUZdaT nKutJqgửa KutJqgngày rồirGiGQ7 KutJqgmới đXUZdaTưa cXUZdaTho cJpô kXUZdaTý. ĐóJp khônrGiGQ7g phảiKutJqg mộtrGiGQ7 harGiGQ7i vrGiGQ7ạn tệ, cKutJqgũng khôngJp phJpải Jpmột hXUZdaTai Jpchục vạnrGiGQ7 tXUZdaTệ, mrGiGQ7à lKutJqgà mXUZdaTột coXUZdaTn srGiGQ7ố trênXUZdaT XUZdaTtrời, côrGiGQ7 khôJpng thể tưởJpng tượngrGiGQ7 rXUZdaTa nổi.

Nhiếp ĐôngJp VrGiGQ7iễn khôrGiGQ7ng đời nàoKutJqg crGiGQ7hịu đrGiGQ7ể yênJp nhưXUZdaT vậJpy, ThịnrGiGQ7h rGiGQ7Phương rGiGQ7Đình nórGiGQ7i, sXUZdaTở XUZdaTdĩ ôngKutJqg KutJqgta dễJp dànrGiGQ7g Jptrao tặXUZdaTng quyền sJpở XUZdaThữu crGiGQ7ổ pJphần XUZdaTlà vXUZdaTì biếtKutJqg XUZdaTmình cXUZdaTó thKutJqgể giàJpnh đXUZdaTược quyềJpn giámrGiGQ7 hộ.KutJqg Trong lòngXUZdaT KutJqgĐàm TĩnXUZdaTh vôJp cKutJqgùng Jpu áJpm, nếuXUZdaT NhXUZdaTiếp VũJp ThịKutJqgnh biếtrGiGQ7 lXUZdaTý dXUZdaTo XUZdaTnăm ấKutJqgy côXUZdaT rXUZdaTời bỏKutJqg anhKutJqg, liệu XUZdaTsẽ nghĩXUZdaT thJpế nào?rGiGQ7 rGiGQ7Cứ crGiGQ7ho làXUZdaT aKutJqgnh ấyJp khôJpng biếKutJqgt, thìKutJqg sKutJqgau nàXUZdaTy JpNhiếp ĐônKutJqgg ViễnrGiGQ7 sẽ làJpm grGiGQ7ì tirGiGQ7ếp KutJqgnữa? NJpếu thrGiGQ7ực KutJqgsự mấrGiGQ7t điKutJqg quyềnJp gXUZdaTiám hộ,Jp cảJp đờiXUZdaT KutJqgnày khônrGiGQ7g XUZdaTgặp đượrGiGQ7c Bình BìnhXUZdaT nữaKutJqg, KutJqgcô cảmKutJqg XUZdaTthấy thàKutJqg crGiGQ7hết cònrGiGQ7 hơn.

Cô tuyệtrGiGQ7 đốrGiGQ7i khXUZdaTông thể đểrGiGQ7 crGiGQ7on rrGiGQ7ời xXUZdaTa Jpmình, tuyệtrGiGQ7 đốiJp không.

Vương VũrGiGQ7 LinJph rrGiGQ7a vềKutJqg rấtrGiGQ7 muộn, ĐàmKutJqg KutJqgTĩnh địnhrGiGQ7 tirGiGQ7ễn Jpcô xXUZdaTuống, nhKutJqgưng đúngrGiGQ7 lúcrGiGQ7 đJpó Jpy tXUZdaTá lạiKutJqg đrGiGQ7ến đrGiGQ7o nJphiệt độ vàXUZdaT XUZdaThuyết áp,XUZdaT nênKutJqg VưKutJqgơng VJpũ LrGiGQ7inh ngXUZdaTăn rGiGQ7cô rGiGQ7lại. rGiGQ7Y XUZdaTtá kiểmXUZdaT trKutJqga xonKutJqgg rGiGQ7xuôi, gKutJqghi lạiXUZdaT những rGiGQ7con sJpố trêKutJqgn cácKutJqg máKutJqgy trGiGQ7heo dõi,XUZdaT nXUZdaTói rằngrGiGQ7 mọiJp crGiGQ7huyện đềuKutJqg ổn.KutJqg CKutJqgon XUZdaTcô đaJpng Jpngủ rất ngoJpn, hìnhrGiGQ7 nhưrGiGQ7 chăKutJqgn rGiGQ7hơi ấmrGiGQ7 quá,rGiGQ7 nJpên trGiGQ7rán cậKutJqgu bXUZdaTé lKutJqgấm tấXUZdaTm mồJp hJpôi. ĐàmKutJqg TĩnJph lấy krGiGQ7hăn mKutJqgặt larGiGQ7u chrGiGQ7o crGiGQ7on, rGiGQ7vừa lXUZdaTúc ấJpy, TôJpn JpChí rGiGQ7Quân cJpũng qurGiGQ7ay lại.

Anh tXUZdaTa nóiXUZdaT: KutJqg“Em XUZdaTđi ngủKutJqg một KutJqglát điXUZdaT, anrGiGQ7h trôngKutJqg KutJqgở rGiGQ7đây đượcXUZdaT rồi.”

“Không saKutJqgo, anJph vềXUZdaT nhà XUZdaTngủ đi,KutJqg eKutJqgm Jpở đârGiGQ7y rGiGQ7với BìrGiGQ7nh Bình,KutJqg Jphôm nKutJqgay anXUZdaTh cũngJp mệtXUZdaT cảrGiGQ7 Jpngày rGiGQ7rồi.” ĐJpàm Tĩnh bìnKutJqgh thảnKutJqg XUZdaTnói, “CảmKutJqg KutJqgơn anJph đJpã đến.

Rất írGiGQ7t rGiGQ7khi Jpnghe cJpô nórGiGQ7i với mXUZdaTình nXUZdaThững XUZdaTlời kJphách sáKutJqgo nhưrGiGQ7 thế,XUZdaT TôJpn ChXUZdaTí QuâJpn tXUZdaThấy khônXUZdaTg quenJp, lXUZdaTiền nói: “rGiGQ7Hay làJp eKutJqgm vKutJqgề nhrGiGQ7à ngủXUZdaT đi,Jp sớmrGiGQ7 mrGiGQ7ai đJpến Jpthay cXUZdaTa rGiGQ7cho anh.”

“Không cầnKutJqg đâJpu, ởKutJqg đâXUZdaTy với con,XUZdaT eKutJqgm cXUZdaTòn thấyXUZdaT dễXUZdaT crGiGQ7hịu hơn.rGiGQ7 XUZdaTBác sKutJqgĩ rGiGQ7nói đếnXUZdaT sKutJqgáng thrGiGQ7uốc Jptê hếtrGiGQ7 trGiGQ7ác Jpdụng, vếtrGiGQ7 mổXUZdaT có thểJp sẽKutJqg đaJpu. ThôirGiGQ7 XUZdaTcứ đểXUZdaT XUZdaTem ởXUZdaT lạiKutJqg Jpđây, anJph vKutJqgề nrGiGQ7hà XUZdaTnghỉ đi.”

Tôn XUZdaTChí QuâKutJqgn brGiGQ7iết ĐàrGiGQ7m Tĩnh đãKutJqg qJpuyết điềKutJqgu rGiGQ7gì tJphì sẽKutJqg khônKutJqgg tharGiGQ7y đổiXUZdaT nênXUZdaT khôngKutJqg nóKutJqgi tXUZdaThêm rGiGQ7gì XUZdaTnữa, rGiGQ7anh đứngrGiGQ7 trong phJpòng bệnrGiGQ7h mộKutJqgt lXUZdaTát rKutJqgồi quKutJqgay ngườiXUZdaT bướcrGiGQ7 rrGiGQ7a ngoàiXUZdaT. CảKutJqg đêmrGiGQ7 quJpa ĐàmKutJqg TĩXUZdaTnh gần nKutJqghư kXUZdaThông ngủrGiGQ7, sJpáng rGiGQ7sớm rGiGQ7nay lạiJp XUZdaTtúc trựcJp XUZdaTbên nrGiGQ7goài phòKutJqgng phXUZdaTẫu XUZdaTthuật, thrGiGQ7ực sựKutJqg cô cJpũng cKutJqgảm thấrGiGQ7y rGiGQ7hơi mệKutJqgt. TKutJqgrong XUZdaTgóc phònJpg bJpệnh crGiGQ7ó mộJpt chiếJpc giưrGiGQ7ờng gấJpp cKutJqghuẩn bịJp KutJqgsẵn cho rGiGQ7hộ lý,KutJqg ĐXUZdaTàm TrGiGQ7ĩnh khôrGiGQ7ng XUZdaTthuê hXUZdaTộ Jplý rGiGQ7nên côrGiGQ7 nằKutJqgm luJpôn lênrGiGQ7 Jpchiếc giườKutJqgng rGiGQ7đó. Vốn chỉKutJqg địnhKutJqg ngKutJqghỉ mộtKutJqg látKutJqg, nKutJqghưng vXUZdaTì quárGiGQ7 mệt,rGiGQ7 vXUZdaTả lạirGiGQ7 Jpca mXUZdaTổ đãJp hoàJpn thrGiGQ7ành, KutJqgtinh thần côrGiGQ7 rGiGQ7cũng thorGiGQ7ải máiJp hơn,XUZdaT ĐrGiGQ7àm TĩnhKutJqg ngKutJqgủ thiếXUZdaTp điJp lKutJqgúc nKutJqgào khôngKutJqg biết.

Nhiếp VũXUZdaT ThịnJph thXUZdaTực ra XUZdaTvẫn KutJqgở Jptrong phòngJp tKutJqgrực baKutJqgn cKutJqghưa vJpề, hôKutJqgm naJpy KutJqganh khônKutJqgg phrGiGQ7ải trựKutJqgc cJpa đêKutJqgm, rGiGQ7ca trrGiGQ7ực đêm mấKutJqgy ngrGiGQ7ày KutJqgnày củaXUZdaT aKutJqgnh CJphủ nJphiệm PhươnXUZdaTg đrGiGQ7ều đổirGiGQ7 gKutJqgiúp aJpnh cảKutJqg XUZdaTrồi. SXUZdaTau khKutJqgi tanXUZdaT làm, anrGiGQ7h qrGiGQ7ua thămJp bố,KutJqg tiệnKutJqg XUZdaTthể bXUZdaTáo Jpcho XUZdaTông tìnhrGiGQ7 hJpình phẫuXUZdaT XUZdaTthuật củaJp BìKutJqgnh BìXUZdaTnh. Ông NhiếrGiGQ7p rGiGQ7Đông ViễJpn đãXUZdaT biếtKutJqg trước,XUZdaT thJpực XUZdaTra KutJqgtừ XUZdaTtrưa Jpông đãKutJqg prGiGQ7hái Jpngười đếnXUZdaT khoaXUZdaT Ngoại TiXUZdaTm XUZdaTmạch tJphăm dòXUZdaT, nhưngrGiGQ7 khôXUZdaTng đJpể chXUZdaTo JpNhiếp VũKutJqg ThịnhrGiGQ7 KutJqghay. NXUZdaThìn KutJqgvẻ mặXUZdaTt mệt XUZdaTmỏi củaXUZdaT coXUZdaTn trGiGQ7rai, ônKutJqgg KutJqgnói: “PhẫXUZdaTu KutJqgthuật khôngKutJqg Jpcó Jpvấn đềXUZdaT Jpgì lKutJqgà tốtKutJqg rồiXUZdaT, mấrGiGQ7y ngày naXUZdaTy coKutJqgn XUZdaTcũng mKutJqgệt nhiềJpu, ărGiGQ7n rGiGQ7không ngKutJqgon nrGiGQ7gủ Jpkhông KutJqgyên, tốirGiGQ7 Jpnay vềJp KutJqgnhà mKutJqgà nghỉ ngXUZdaTơi đi.”

Nhiếp rGiGQ7Vũ ThịnXUZdaTh miệng thìKutJqg đXUZdaTồng ý,XUZdaT nhưngXUZdaT tXUZdaTừ XUZdaTkhoa GKutJqgan mậKutJqgt bướcJp XUZdaTra aKutJqgnh lạiKutJqg XUZdaTđi thXUZdaTẳng Jpvề phòngJp tKutJqgrực KutJqgban của KutJqg khoa NgoJpại TrGiGQ7im mJpạch. ĐêmrGiGQ7 rGiGQ7nay lKutJqgà đêmKutJqg đầrGiGQ7u trGiGQ7iên rGiGQ7sau KutJqgca phẫJpu thuật,Jp KutJqgmặc dùXUZdaT hXUZdaTiện tạiJp tình trạngrGiGQ7 sarGiGQ7u pJphẫu thrGiGQ7uật XUZdaTrất tốt,rGiGQ7 nhưngKutJqg Jpdù sKutJqgao cũngKutJqg Jpvẫn làKutJqg đêmJp quKutJqgan Jptrọng nKutJqghất, hơn nJpữa qurGiGQ7a buổiKutJqg sKutJqgớm mKutJqgai, cáXUZdaTc Jploại trGiGQ7huốc KutJqggây mêKutJqg Jpsẽ hJpoàn toàJpn Jpmất tácKutJqg dụng,KutJqg trGiGQ7hằng bé sẽJp cảKutJqgm thấyJp rGiGQ7rất KutJqgđau, cXUZdaTó lẽXUZdaT còrGiGQ7n đarGiGQ7u đếJpn mứKutJqgc khônrGiGQ7g ngủXUZdaT được,rGiGQ7 cũnJpg XUZdaTcó lẽJp sẽ Jpphát khórGiGQ7c. NgJphĩ đếnrGiGQ7 nXUZdaThững Jpgiọt rGiGQ7nước mrGiGQ7ắt củJpa nóKutJqg mrGiGQ7à lòXUZdaTng KutJqganh thrGiGQ7ắt lạiXUZdaT, cJpuối cùnJpg quyết địnrGiGQ7h ởKutJqg lJpại khôXUZdaTng về.

Thấy anrGiGQ7h KutJqgở lrGiGQ7ại Jpđêm nay, rGiGQ7 các KutJqgy Jptá trGiGQ7rực bJpan cũngrGiGQ7 khônKutJqgg lấyKutJqg gìXUZdaT lKutJqgàm lJpạ, vKutJqgì trưJpớc rGiGQ7đây KutJqgcó nhữnJpg cKutJqga phẫuJp thuật củaKutJqg bệXUZdaTnh nhânXUZdaT rGiGQ7quan trọrGiGQ7ng, vàoKutJqg KutJqgđêm đrGiGQ7ầu tiênJp sXUZdaTau khrGiGQ7i KutJqgmổ, NhiếprGiGQ7 VũXUZdaT ThịnhJp vrGiGQ7ẫn rGiGQ7hay chủ Jpđộng yêuKutJqg cầuXUZdaT trực,XUZdaT tiKutJqgện thJpể quXUZdaTan sátKutJqg tìnhrGiGQ7 hìnJph srGiGQ7au phẫXUZdaTu thuậtXUZdaT lXUZdaTuôn. XUZdaTSự tận tâmKutJqg Jpvà ngJphiêm KutJqgtúc đrGiGQ7ó Jpanh đềJpu hXUZdaTọc đượcKutJqg từrGiGQ7 XUZdaTChủ nrGiGQ7hiệm PhươngKutJqg. JpHai ngKutJqgày XUZdaTnay anhXUZdaT liên trGiGQ7iếp xXUZdaTin nghỉrGiGQ7 KutJqgphép, nêrGiGQ7n Jpcông việcJp rGiGQ7cũng bịKutJqg Jpdồn đốngJp Jpkhá nhiều,XUZdaT KutJqgsẵn tiệnXUZdaT tận dKutJqgụng Jplúc nàKutJqgy, crGiGQ7ái KutJqggì KutJqgcần bổKutJqg Jpsung thJpì rGiGQ7bổ sunKutJqgg, cárGiGQ7i gìXUZdaT cKutJqgần kKutJqgiểm tJpra rGiGQ7thì kiểrGiGQ7m tra. TKutJqghoạt đJpầu XUZdaTanh KutJqgkhông đXUZdaTi KutJqgthăm KutJqgphòng bệnh,Jp bXUZdaTởi aKutJqgnh biếJpt sJpẽ córGiGQ7 ngườiKutJqg đXUZdaTến thăJpm Tôn BJpình, cũnrGiGQ7g brGiGQ7iết rằngrGiGQ7 TônJp ChKutJqgí rGiGQ7Quân vẫnKutJqg cònrGiGQ7 ởrGiGQ7 đrGiGQ7ó, mìXUZdaTnh tớKutJqgi trGiGQ7hăm chỉJp tổKutJqg manKutJqgg lại phiềnKutJqg phứcrGiGQ7 cJpho ĐàXUZdaTm TĩnhrGiGQ7 màJp thôirGiGQ7, nKutJqgên qJpuyết địnhrGiGQ7 XUZdaTở lạiXUZdaT rGiGQ7phòng trGiGQ7rực banKutJqg. NhưngrGiGQ7 Jpmới ngồi mrGiGQ7ột láJpt rGiGQ7anh đJpã bKutJqgắt đầurGiGQ7 bJpồn chKutJqgồn lrGiGQ7o lắnrGiGQ7g, khônrGiGQ7g KutJqgcòn Jptâm KutJqgtrí làKutJqgm việcJp gìXUZdaT nữa, khiJp nhìnKutJqg thấyXUZdaT TXUZdaTôn rGiGQ7Chí QrGiGQ7uân điJp XUZdaTkhỏi, aJpnh lậtrGiGQ7 xeKutJqgm bảnJp XUZdaTghi KutJqgchép Jpmà KutJqgy tXUZdaTá vXUZdaTừa hoàn thànXUZdaTh, rồiJp Jpquyết đJpịnh tớiXUZdaT KutJqgphòng Jpbệnh xeKutJqgm XUZdaTthế nào,KutJqg cKutJqgó nJphư vậyrGiGQ7 anXUZdaTh KutJqgmới yêJpn tâXUZdaTm được.

Phòng bệnhrGiGQ7 rJpất yên Jptĩnh, brGiGQ7óng XUZdaTđèn ởJp grGiGQ7ian nXUZdaTgoài vẫnJp chKutJqgưa tắt,KutJqg trêrGiGQ7n bàJpn đặtXUZdaT haXUZdaTi táchrGiGQ7 KutJqgtrà, crGiGQ7òn rGiGQ7có KutJqgcả một rGiGQ7hộp rGiGQ7bánh XUZdaTngọt, chắcJp XUZdaTlà bánhJp ĐàmrGiGQ7 TĩXUZdaTnh dùnXUZdaTg đểrGiGQ7 tiếprGiGQ7 Jpkhách. CửarGiGQ7 phrGiGQ7òng tXUZdaTrong chỉ khépXUZdaT Jphờ, NhiếpKutJqg JpVũ XUZdaTThịnh vJpừa đJpẩy cửarGiGQ7 vXUZdaTào, KutJqgliền trôngJp thấJpy thằnKutJqgg bJpé đangrGiGQ7 ngJpủ rXUZdaTất say, ĐàmKutJqg TĩJpnh rGiGQ7cũng nXUZdaTgủ gụXUZdaTc tKutJqgrên crGiGQ7hiếc giườnKutJqgg xếp.