You are here

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 21 - Phần 1

CHƯƠNG 21

Y táu9fqdu tru9fqduưởng tSN7Tdkrong phòng jm mổ 6WDsjbcảm thấSN7Tdky khSN7Tdkông SN7Tdkkhí u9fqduca jmmổ hu9fqduôm najmy củSN7Tdka khoSN7Tdka Ngoạ6WDsjbi SN7TdkTim mạcSN7Tdkh jmthật SN7Tdkkỳ quặc6WDsjb. Tính khí6WDsjb củau9fqdu Chủjm nhiệmjm Phjmương, cảSN7Tdk vu9fqduiện nSN7Tdkày u9fqduai cSN7Tdkũng biếSN7Tdkt, k6WDsjbỹ tu9fqduhuật giỏi,u9fqdu yêuSN7Tdk cầjmu cao, mỗi6WDsjb SN7Tdklần jmông đíu9fqduch thâ6WDsjbn cầmjm du9fqduao mổ,SN7Tdk cả6WDsjb ph6WDsjbòng phẫuSN7Tdk tjmhuật 6WDsjbcứ 6WDsjbnhư gặpSN7Tdk phảiSN7Tdk đại6WDsjb dịcjmh, chỉ sợSN7Tdk SN7Tdkcó chỗ6WDsjb nàu9fqduo su9fqduơ sót,jm bu9fqduị 6WDsjbChủ u9fqdunhiệm 6WDsjbPhương tu9fqduúm đư6WDsjbợc u9fqdumắng chjmo m6WDsjbột trậnu9fqdu thìu9fqdu SN7Tdkđến Giám đốSN7Tdkc bệnhSN7Tdk jmviện cũnSN7Tdkg kSN7Tdkhông bênu9fqduh nổi.jm Vu9fqduì jmthế hô6WDsjbm u9fqdunay SN7Tdkcô ph6WDsjbải đích6WDsjb t6WDsjbhân giám sáSN7Tdkt cácSN7Tdk jmy tjmá chjmuẩn bị6WDsjb trSN7Tdkước cjma jmmổ, chờSN7Tdk 6WDsjbđến 6WDsjbkhi bệnhSN7Tdk njmhân đượcSN7Tdk đưaSN7Tdk vSN7Tdkào pSN7Tdkhòng mổ, jmđèn chụjmp bậtu9fqdu lên,6WDsjb bácjm jmsĩ gây6WDsjb mjmê đSN7Tdkã 6WDsjbbắt đu9fqduầu chuẩn6WDsjb jmbị gâu9fqduy mjmê, côjm chợtSN7Tdk cảmSN7Tdk thấy khôngSN7Tdk khíjm càjmng kỳu9fqdu u9fqduquặc u9fqduhơn nữa.

Những u9fqduca phu9fqduẫu thuậtu9fqdu của Cjmhủ n6WDsjbhiệm PhSN7Tdkương u9fqduđa ph6WDsjbần là6WDsjb dSN7Tdko mộtSN7Tdk ê6WDsjb kíu9fqdup cSN7Tdkố địnhSN7Tdk jmphối SN7Tdkhợp v6WDsjbới jmnhau, bácu9fqdu u9fqdusĩ gây mê6WDsjb lu9fqduà cSN7Tdkộng sự6WDsjb lu9fqduâu nămjm, Nhiu9fqduếp jmVũ Tjmhịnh th6WDsjbì vàjmo th6WDsjbeo bệnhjm nhân,jm jmthông tjmhường trong SN7Tdkcác 6WDsjbca mjmổ cSN7Tdkủa C6WDsjbhủ nhSN7Tdkiệm Phươu9fqdung, anSN7Tdkh đu9fqduều làjm SN7Tdkphụ mổjm tjmhứ nhấtu9fqdu, nhưnjmg hSN7Tdkôm nay SN7Tdk anh chỉjm đứng6WDsjb mjmột bSN7Tdkên nhìSN7Tdkn u9fqdubác 6WDsjbsĩ gâ6WDsjby jmmê là6WDsjbm việc.jm Điềuu9fqdu đSN7Tdkầu tSN7Tdkiên khjmiến 6WDsjby tjmá trưởng jm cảm thấySN7Tdk kỳu9fqdu quSN7Tdkặc chínSN7Tdkh làu9fqdu Nhiếpjm u9fqduVũ jmThịnh, hjmôm SN7Tdknay báSN7Tdkc jmsĩ Nhu9fqduiếp jmtrông rSN7Tdkất l6WDsjbo lắn6WDsjbg, từ lSN7Tdkúc bước6WDsjb vSN7Tdkào tớu9fqdui giSN7Tdkờ anSN7Tdkh ch6WDsjbưa hềSN7Tdk ngồi6WDsjb xuốjmngĐiều nàySN7Tdk c6WDsjbũng khSN7Tdkông c6WDsjbó gìjm l6WDsjbạ, Chủ nhi6WDsjbệm Ph6WDsjbương còjmn đứ6WDsjbng k6WDsjbia, ngojmài 6WDsjbbác sjmĩ jmgây mê6WDsjb 6WDsjbra, SN7Tdkai dámjm cảSN7Tdk ga6WDsjbn ngồiu9fqdu chứ?6WDsjb Nhưng Cjmhủ nhiệmSN7Tdk 6WDsjbPhương hôSN7Tdkm naSN7Tdky cũngu9fqdu khô6WDsjbng du9fqduẫn tSN7Tdkheo họSN7Tdkc 6WDsjbtrò n6WDsjbào khá6WDsjbc cu9fqduủa mìnSN7Tdkh vào phSN7Tdkụ mổu9fqdu, SN7Tdkmà dùjmng u9fqduhai bá6WDsjbc sĩ6WDsjb c6WDsjbó tSN7Tdkay ngh6WDsjbề gjmiỏi nSN7Tdkhất tronjmg kh6WDsjboa l6WDsjbàm phụjm mổ,6WDsjb jmy tá trưởngu9fqdu thấy,6WDsjb đốiu9fqdu vjmới TứSN7Tdk chứng6WDsjb Fu9fqduallot SN7Tdkthì đu9fqduội 6WDsjbngũ jmbác SN7Tdksĩ hômjm nu9fqduay cóu9fqdu vSN7Tdkẻ hùng6WDsjb hậu quá.

Tuy độijm n6WDsjbgũ hùjmng hậu nhưnu9fqdug 6WDsjbChủ nhiệm6WDsjb Phươjmng đjmã SN7Tdklàm rấu9fqdut u9fqdutốt, u9fqdutừ nhát6WDsjb dau9fqduo đầuSN7Tdk tSN7Tdkiên phjmân tác6WDsjbh cácu9fqdu cơ jm quan, đế6WDsjbn vá6WDsjb u9fqdutâm thất,u9fqdu cuốiu9fqdu cùjmng làSN7Tdk khjmâu lạiu9fqdu SN7Tdkcác SN7Tdkmạch mSN7Tdkáu, ô6WDsjbng đều6WDsjb thựjmc hiện6WDsjb rjmất chuẩn u9fqduxác, jmmột loạjmt c6WDsjbác thau9fqduo táu9fqduc tSN7Tdkhuần thụu9fqduc hSN7Tdkoàn hảoSN7Tdk đ6WDsjbến mứcjm 6WDsjbcó thểu9fqdu jmquay u9fqdulại làm 6WDsjbtài lSN7Tdkiệu jmgiảng dạyjm u9fqducông ku9fqduhai, đâyjm là6WDsjb kỹSN7Tdk thuậtjm màu9fqdu ôn6WDsjbg rèu9fqdun đưjmợc u9fqdusau 6WDsjbhàng ch

c nău9fqdum đứngSN7Tdk SN7Tdkbàn mổ.u9fqdu jmY tá trưởnjmg cònu9fqdu tSN7Tdkưởng Chủjm nhSN7Tdkiệm Phưjmơng đanjmg 6WDsjblàm mẫu,6WDsjb vjmì b6WDsjbác u9fqdusĩ Nhiếpu9fqdu màu9fqdu ônjmg cu9fqduưng nhất đanu9fqdug đứngjm bênjm cạnh6WDsjb qu9fqduuan 6WDsjbsát, t6WDsjbiếc rằ6WDsjbng hjmôm najmy tâm6WDsjb tSN7Tdkrạng bjmác 6WDsjbsĩ Nhiếpu9fqdu khôSN7Tdkng được tốt,u9fqdu tu9fqduừ u9fqdulúc mởSN7Tdk khoaSN7Tdkng ngựcjm của6WDsjb bệnhu9fqdu nhân,jm jmanh khôngu9fqdu dáu9fqdum nSN7Tdkhìn bệ6WDsjbnh nhânjm thêSN7Tdkm một6WDsjb lần nàou9fqdu nữSN7Tdka, 6WDsjbmà cjmhạy 6WDsjblại phía6WDsjb bájmc sĩjm gâyjm u9fqdumê SN7Tdkđếm tầnSN7Tdk sốjm mu9fqduáy thở.

Cô jmy tu9fqduá t6WDsjbrẻ thì6WDsjb tu9fqduhầm u9fqduvới y t6WDsjbá trưởn6WDsjbg: “Hômu9fqdu najmy 6WDsjbbác u9fqdusĩ Nhiếp6WDsjb saSN7Tdko u9fqduthế nu9fqduhỉ? jmChưa ănu9fqdu sángSN7Tdk nê6WDsjbn bịSN7Tdk tụu9fqdut huyết 6WDsjbáp à?”

“Lắm chuyệnSN7Tdk!” u9fqduY tjmá trưởng mắngSN7Tdk, SN7Tdknhưng tronjmg ljmòng cSN7Tdkũng tu9fqduhầm thjmắc mắc,u9fqdu bìnu9fqduh thườSN7Tdkng Chủ6WDsjb SN7Tdknhiệm PSN7Tdkhương dSN7Tdkẫn theo SN7Tdkhọc tSN7Tdkrò SN7Tdkmà t6WDsjbhấy họSN7Tdkc tròSN7Tdk 6WDsjblơ SN7Tdkđễnh jmnhư vậy,SN7Tdk u9fqduchắc c6WDsjbhắn đu9fqduã quSN7Tdkay lạiSN7Tdk mjmắng cSN7Tdkho một trSN7Tdkận tjmơi bời,jm nhSN7Tdkưng hôSN7Tdkm naSN7Tdky jmông rấjmt tậSN7Tdkp tjmrung làSN7Tdkm 6WDsjbphẫu t6WDsjbhuật, đếnu9fqdu mức6WDsjb đu9fqduầu còn chẳngSN7Tdk ngu9fqduẩng ljmên, jmlàm njmhư bSN7Tdkác sjmĩ Nhi6WDsjbếp khjmông jmhề c6WDsjbó SN7Tdkmặt 6WDsjbtrong p6WDsjbhòng u9fqdumổ vậy6WDsjb. Chủ nhiệmjm khô6WDsjbng mắngSN7Tdk u9fqdumỏ au9fqdui, c6WDsjba pu9fqduhẫu tSN7Tdkhuật nu9fqduày thậjmt lSN7Tdkà kSN7Tdkỳ lạ,SN7Tdk bìnjmh tu9fqduhường 6WDsjbchỉ khiSN7Tdk nào 6WDsjbca u9fqdumổ rấSN7Tdkt khônu9fqdug thuậ6WDsjbn lợi,jm tìn6WDsjbh tu9fqdurạng bệnhSN7Tdk u9fqdunhân jmvô 6WDsjbcùng ngu6WDsjby kịjmch, CSN7Tdkhủ nhiệm SN7Tdk Phương khôngSN7Tdk u9fqducó jmthời giSN7Tdkan nóiu9fqdu thSN7Tdkì mớSN7Tdki u9fqdukhông mắu9fqdung ngườiSN7Tdk kSN7Tdkhác. Nế6WDsjbu khôngjm thì6WDsjb nào mắu9fqdung trợu9fqdu thủ,jm quájmt u9fqduy táSN7Tdk, rủau9fqdu dụu9fqdung cụ,SN7Tdk chu9fqduê ki6WDsjbm con6WDsjbg khóu9fqdu jmlàm, n6WDsjbói 6WDsjbchung phjmải tìm u9fqdu ra lỗiu9fqdu SN7Tdkgì đójm mSN7Tdkắng SN7Tdkvài câu,6WDsjb mu9fqduới c6WDsjbó thểu9fqdu SN7Tdkxem như6WDsjb mu9fqduột u9fqduca phSN7Tdkẫu tjmhuật bình6WDsjb thường.

Đang p6WDsjbhẫu thu6WDsjbật thìjm huyết 6WDsjbáp bệu9fqdunh nSN7Tdkhân bỗngSN7Tdk nhiêu9fqdun jmgiảm mạnh,jm u9fqdubác 6WDsjbsĩ gâSN7Tdky mêjm rấSN7Tdkt bìnhjm tĩnSN7Tdkh SN7Tdktrước tSN7Tdkình huống bSN7Tdkất jmngờ nàjmy, lậ6WDsjbp tSN7Tdkức u9fqduthông b6WDsjbáo chỉSN7Tdk su9fqduố hu6WDsjbyết ájmp cu9fqduho chủ6WDsjb nhiệm,jm vừa6WDsjb dứu9fqdut lờiSN7Tdk u9fqduđã thấy NhSN7Tdkiếp Vjmũ Tu9fqduhịnh qSN7Tdkuay tr6WDsjbở lạjmi bêjmn bànjm phẫuu9fqdu thSN7Tdkuật. Chủ6WDsjb nhiệu9fqdum Ph6WDsjbương liếc6WDsjb an6WDsjbh nhưng u9fqdu không buồnjm đếjmm xSN7Tdkỉa gìjm đến,6WDsjb thươnu9fqdug lượngSN7Tdk tjmhẳng SN7Tdkvới bjmác sĩ6WDsjb 6WDsjbgây 6WDsjbmê mjmấy jmcâu, quaSN7Tdky sang thấySN7Tdk Nhiế6WDsjbp Vu9fqduũ 6WDsjbThịnh cjmhao đảu9fqduo nSN7Tdkhư mu9fqduuốn njmgã, 6WDsjbChủ nhiệmu9fqdu Pjmhương rốSN7Tdkt cuộcSN7Tdk cũng u9fqdu phát cu9fqduáu: “Tránhjm s6WDsjbang mSN7Tdkột bjmên! Lưjmợn jmqua lượSN7Tdkn ljmại, lu9fqduởn vởn6WDsjb làm6WDsjb u9fqdutôi bực6WDsjb mình!6WDsjb Nếu 6WDsjb không th6WDsjbì 6WDsjbcút SN7Tdkra ngojmài 6WDsjbcho tôi!”

Chủ nhiệSN7Tdkm cuối6WDsjb cù6WDsjbng cũng mắngSN7Tdk ngườjmi rồi,u9fqdu hơnjm nữajm lạiSN7Tdk 6WDsjbmắng NhiếpSN7Tdk V6WDsjbũ Thịnjmh ngườ6WDsjbi màjm thu9fqduường ng6WDsjbày ông tSN7Tdkhiên vu9fqduị njmhất, chjmứng u9fqdutỏ cjma SN7Tdkphẫu thu6WDsjbật nàyu9fqdu khôu9fqdung cu9fqduó vjmấn đềjm gìjm lớu9fqdun. Phụjm 6WDsjbmổ thu9fqduứ nhất vàjm 6WDsjbthứ jmhai u9fqduthở phSN7Tdkào nu9fqduhẹ nhõm,6WDsjb cảu9fqdu pjmhòng pjmhẫu thuật6WDsjb đều6WDsjb nu9fqduhư u9fqdutrút đượcSN7Tdk gánSN7Tdkh nặng.jm Bác sĩSN7Tdk Nhiếjmp bị6WDsjb mắn6WDsjbg, rầu9fqduu 6WDsjbrĩ tránSN7Tdkh sanjmg mjmột bên,jm u9fqdunhưng v6WDsjbẫn khônjmg dámu9fqdu bỏu9fqdu rSN7Tdka ngoài. Mộtjm lSN7Tdkúc jmsau, huyếtu9fqdu 6WDsjbáp củajm bệnSN7Tdkh nhânjm tjmăng trởu9fqdu l6WDsjbại, tiếjmp u9fqdutheo jmđó cu9fqdua mSN7Tdkổ tiSN7Tdkến hành r6WDsjbất thuậu9fqdun lợijm, Chu9fqduủ nhiệm6WDsjb Phươngjm 6WDsjbhôm najmy đícjmh thân6WDsjb làjmm tấtjm cảu9fqdu m6WDsjbọi vu9fqduiệc, thậm chíSN7Tdk đếnu9fqdu công6WDsjb đoạ6WDsjbn khu9fqduâu vu9fqduết mu9fqduổ cujmối 6WDsjbcùng ông6WDsjb cSN7Tdkũng tựjm mìSN7Tdknh thjmực hiện,SN7Tdk kSN7Tdkhông jmđể jmphụ tá u9fqduđộng SN7Tdktay vào.SN7Tdk Sa6WDsjbu khu9fqdui jmkhâu xojmng, ôngjm cứjm ngắm6WDsjb nghí6WDsjba mãi,u9fqdu vẻ6WDsjb 6WDsjbnhư 6WDsjbrất 6WDsjbhài lòng. 6WDsjb Chỉ phẫuu9fqdu thuậtSN7Tdk bSN7Tdkây u9fqdugiờ đềuSN7Tdk lSN7Tdkà cjmhỉ tự6WDsjb u9fqdutiêu, jmvì thế6WDsjb jmông 6WDsjbđã làm6WDsjb mu9fqduột cjmái thắ6WDsjbt chỉ tuy6WDsjbệt đẹp,SN7Tdk đếnu9fqdu jmnỗi dườngu9fqdu nhưu9fqdu bảjmn thâSN7Tdkn cũngu9fqdu rất6WDsjb jmvừa jmý, u9fqdungẩng đu9fqduầu ljmên gọjmi u9fqduNhiếp Vũ ThịnSN7Tdkh: “XonSN7Tdkg rồiu9fqdu! SN7TdkTôi điSN7Tdk rửSN7Tdka tu9fqduay đây.”

Chủ nhiệmu9fqdu Phư6WDsjbơng rửSN7Tdka tay u9fqduxong, tháou9fqdu cặp6WDsjb ku9fqduính u9fqdura rửaSN7Tdk 6WDsjbmặt rSN7Tdkồi mớiSN7Tdk SN7Tdkra kSN7Tdkhỏi SN7Tdkphòng 6WDsjbmổ. Bênu9fqdu n6WDsjbgoài phòngu9fqdu phẫu jmthuật, người6WDsjb 6WDsjbnhà bện6WDsjbh nh6WDsjbân đanSN7Tdkg 6WDsjblo l6WDsjbắng chu9fqduờ đợi,SN7Tdk jmvừa n6WDsjbghe tiếngu9fqdu cử6WDsjba phSN7Tdkòng bậjmt mở, 6WDsjb trông thấyu9fqdu CSN7Tdkhủ nhijmệm Phươnu9fqdug đ6WDsjbi SN7Tdkra, jmcô jmta liề6WDsjbn vộjmi u9fqduvàng đSN7Tdkứng dậy.

Ấn tượnSN7Tdkg 6WDsjbcủa ChSN7Tdkủ nhiệu9fqdum Phương vềSN7Tdk Đàmu9fqdu TĩSN7Tdknh rất6WDsjb tệ,6WDsjb chjmo rằngjm cSN7Tdkô chính6WDsjb ljmà hồnSN7Tdkg nh6WDsjban hSN7Tdkọa tjmhủy tu9fqdurong truyề6WDsjbn thuyết, 6WDsjbmột aSN7Tdknh chàngu9fqdu ngoSN7Tdkan ngu9fqduoãn bu9fqduiết vjmâng lời6WDsjb u9fqdunhư SN7TdkNhiếp SN7TdkVũ ThịnhSN7Tdk bjmị cSN7Tdkô SN7Tdkta làm chu9fqduo ănu9fqdu jmkhông ngoSN7Tdkn nu9fqdugủ SN7Tdkkhông yênu9fqdu, đếnSN7Tdk giSN7Tdkờ SN7Tdkvẫn 6WDsjbcòn pjmhải trônSN7Tdkg no6WDsjbm đ6WDsjbứa béjm vjmô tộSN7Tdki trong u9fqduphòng hjmồi sứcu9fqdu. Bở6WDsjbi thế6WDsjb ôngu9fqdu đanjmh mặtjm jmlại, khônjmg thSN7Tdkèm SN7Tdknhìn Đàmjm TĩnSN7Tdkh, lú6WDsjbc 6WDsjbđi ngaSN7Tdkng qua jmcô SN7Tdkcòn jmbuông mộtjm u9fqducâu “Lầnjm jmnày côjm vừau9fqdu lònjmg SN7Tdkrồi nhé!”

Đàm TĩnSN7Tdkh u9fqdubiến sắc,u9fqdu cô k6WDsjbhông thểSN7Tdk jmhiểu đ6WDsjbược câujm jmnói jmnày của6WDsjb bácSN7Tdk SN7Tdksĩ jmmổ ch6WDsjbính 6WDsjbcó ýu9fqdu gSN7Tdkì. Côjm vốnSN7Tdk đjmã vSN7Tdkô cùng căngu9fqdu thẳjmng, NhSN7Tdkiếp Vũu9fqdu ThịnhSN7Tdk bướcjm 6WDsjbvào phònu9fqdug pjmhẫu thu6WDsjbật đếjmn giờ6WDsjb vẫnu9fqdu chưu9fqdua tu9fqduhấy ra, giờ6WDsjb bácu9fqdu sĩ6WDsjb mổjm chíSN7Tdknh vSN7Tdkừa ru9fqdua liều9fqdun lạnhjm tu9fqduanh buôngSN7Tdk mộSN7Tdkt câuu9fqdu nhưSN7Tdk vậ6WDsjby SN7Tdkkhiến jmcả người cô6WDsjb jmmềm nhũn,SN7Tdk suu9fqduýt 6WDsjbchút nữaSN7Tdk ngSN7Tdkất xỉjmu, u9fqdumay cSN7Tdkó Tônu9fqdu Chíjm Quânu9fqdu kịpjm 6WDsjbđỡ lấy,jm djmìu cô6WDsjb ngồi u9fqduxuống ghếSN7Tdk. Cu9fqduô jmhoa SN7Tdkhết cảu9fqdu 6WDsjbmắt, mộtjm hồjmi lâu9fqduu SN7Tdksau mu9fqduới định6WDsjb tjmhần nói:6WDsjb “u9fqduGọi đijmện cho Nhiếpjm 6WDsjbVũ Thịnh6WDsjb, hỏiu9fqdu ajmnh u9fqduta rútjm SN7Tdkcục u9fqduca pu9fqduhẫu thuậtjm t6WDsjbhế nào6WDsjb rồi?”

Nhiếp 6WDsjbVũ ThịSN7Tdknh thu9fqduu xjmếp ổn thjmoả u9fqducho Tu9fqduôn BSN7Tdkình xong6WDsjb, vừjma rSN7Tdka đếjmn cửa6WDsjb phòn6WDsjbg mSN7Tdkổ, nhSN7Tdkìn qu6WDsjba SN7Tdkcửa kíu9fqdunh, lijmền bắSN7Tdkt gặp SN7Tdk Đàm SN7TdkTĩnh gjmần nhưSN7Tdk ngãu9fqdu 6WDsjbvào l6WDsjbòng Tjmôn Cjmhí Quâjmn. Pu9fqduhải thừau9fqdu nhậnu9fqdu rằng,u9fqdu 6WDsjbanh vẫnSN7Tdk thấy lòngjm c6WDsjbhua xót6WDsjb, cóSN7Tdk l6WDsjbẽ duyêSN7Tdkn 6WDsjbphận giữau9fqdu anu9fqduh 6WDsjbvà Đàjmm Tĩu9fqdunh đ6WDsjbến đâyu9fqdu thu9fqduực 6WDsjbsự đu9fqduã h6WDsjbết rồi. 6WDsjbChuyện đếnjm u9fqdunước này6WDsjb, khu9fqduông cu9fqduam tâSN7Tdkm t6WDsjbhì cũnjmg cjmó 6WDsjbích SN7Tdkgì? Tìnu9fqduh yêjmu tro6WDsjbng 6WDsjbsáng đSN7Tdkơn thuần thờiu9fqdu niênSN7Tdk thiu9fqduếu đã6WDsjb nhu9fqduư một6WDsjb giấu9fqduc 6WDsjbmơ, u9fqducòn u9fqdulại chỉjm làSN7Tdk oánu9fqdu hậnjm mjmà thôi.

Anh đẩu9fqduy u9fqducửa bướcu9fqdu raSN7Tdk, thấy Đu9fqduàm u9fqduTĩnh vẫSN7Tdkn đanSN7Tdkg lújmi jmhúi tjmìm điệnjm thou9fqduại, bi6WDsjbết cjmô ấyjm jmđịnh gjmọi c6WDsjbho mìnjmh, bèn jmnói: “K6WDsjbhông cầjmn gọi6WDsjb nữa,jm jmtôi rSN7Tdka đây6WDsjb rồi.”

Trông tu9fqduhấy SN7Tdkánh 6WDsjbmắt đầy u9fqdu mong mỏiSN7Tdk cu9fqduủa Đàmjm T6WDsjbĩnh, au9fqdunh n6WDsjbói: “Phjmẫu t6WDsjbhuật kết6WDsjb u9fqduthúc rồi,6WDsjb rấ6WDsjbt thSN7Tdkành công.”

Đàm TĩnSN7Tdkh ngẩnjm ngườiSN7Tdk mất v6WDsjbài 6WDsjbgiây, rồiu9fqdu đứSN7Tdkng phắtSN7Tdk dậy6WDsjb nhưjmng u9fqducô khôngu9fqdu bướcjm nổ6WDsjbi vàojm phòngSN7Tdk phSN7Tdkẫu thuậu9fqdut, chỉ 6WDsjb biết nu9fqduhìn Nhu9fqduiếp VũSN7Tdk Thịnhu9fqdu đSN7Tdkầy vjman xjmin, Nu9fqduhiếp jmVũ TSN7Tdkhịnh 6WDsjbcảm thjmấy ánjmh mắt6WDsjb 6WDsjbcô nhưSN7Tdk sáp nếSN7Tdkn nóng6WDsjb bỏjmng, thiSN7Tdkêu đố6WDsjbt trjmái SN7Tdktim 6WDsjbanh đau9fqduu buốt,SN7Tdk au9fqdunh v6WDsjbô t6WDsjbhức tu9fqduránh áSN7Tdknh SN7Tdkmắt củ6WDsjba cô, nói:SN7Tdk u9fqdu“Bình BSN7Tdkình đajmng ởSN7Tdk tru9fqduong phòn6WDsjbg hồiSN7Tdk sức,6WDsjb phảiu9fqdu 6WDsjbtheo du9fqduõi mộjmt SN7Tdkđã, nếu9fqduu không cóu9fqdu jmgì bấtu9fqdu thườ6WDsjbng jmcó thểjm đSN7Tdkưa vềjm pSN7Tdkhòng bệnh.”

“Tôi 6WDsjbcó thểu9fqdu u9fqduvào thăSN7Tdkm nó không?”

“Vẫn jmchưa được.SN7Tdk” Au9fqdunh đáp, khôn6WDsjbg ku9fqduìm đượcSN7Tdk vẫnjm dùu9fqdung giọjmng u9fqduan ủi,u9fqdu “Tôijm sSN7Tdkẽ SN7Tdkvào jmvới 6WDsjbnó ngaSN7Tdky, cjmô u9fqducứ yên tâm.”

Đàm u9fqduTĩnh cúiSN7Tdk đầu,u9fqdu dù SN7Tdkkhông nhìnjm n6WDsjbhưng Nh6WDsjbiếp V6WDsjbũ ThịnhSN7Tdk cũng6WDsjb b6WDsjbiết côu9fqdu SN7Tdkđang SN7Tdkkhóc. Tô6WDsjbn SN7TdkChí Qjmuân đu9fqduưa cSN7Tdkho cô góiu9fqdu giấ6WDsjby ăjmn, NSN7Tdkhiếp 6WDsjbVũ Th6WDsjbịnh SN7Tdkcảm 6WDsjbthấy 6WDsjbtâm trạn6WDsjbg đầyu9fqdu phjmức tạp,SN7Tdk bèn6WDsjb u9fqduquay ngườijm trở lu9fqduại jmphòng hu9fqduồi sức.

Bác su9fqduĩ g6WDsjbây SN7Tdkmê vẫnu9fqdu chưa jmđi, thu9fqduấy u9fqduanh vàu9fqduo bu9fqduèn 6WDsjbchào rồi6WDsjb hỏu9fqdui: “6WDsjbĐứa trẻu9fqdu này6WDsjb coSN7Tdkn n6WDsjbhà aSN7Tdki thế?”

Nhiếp Vũu9fqdu u9fqduThịnh u9fqdukhựng lại, hỏ6WDsjbi: “Sao6WDsjb th6WDsjbế ạ?”

“Ui trờSN7Tdki ơ6WDsjbi, tôijm làjmm việc vớiSN7Tdk Cjmhủ nhiệ6WDsjbm Phư6WDsjbơng mjmười mấy6WDsjb njmăm ru9fqduồi, cjmhưa từ6WDsjbng jmthấy SN7Tdkông ấu9fqduy như6WDsjb hu9fqduôm 6WDsjbnay, SN7Tdkcứ như cojmn nhu9fqduà mìnhjm đSN7Tdkang nằmSN7Tdk tru9fqduên bànjm pu9fqduhẫu thuật6WDsjb vậy.”

Nhiếp V6WDsjbũ Thịnhjm thấy lòSN7Tdkng jmchua u9fqduxót, 6WDsjbvội đáp:jm “ĐâySN7Tdk ljmà… hSN7Tdkọ hàngu9fqdu… 6WDsjbhọ hàn6WDsjbg jmcủa cháu.”

“Thảo nàjmo! jmĐúng jmlà chủ nhiệmSN7Tdk củjma cáSN7Tdkc SN7Tdkanh c6WDsjboi aSN7Tdknh nhjmư c6WDsjbon đẻ6WDsjb, tu9fqduôi 6WDsjbcứ bả6WDsjbo 6WDsjbsao 6WDsjbhôm nau9fqduy SN7Tdkanh đứngSN7Tdk trongSN7Tdk phòng SN7Tdkphẫu tSN7Tdkhuật mjmà l6WDsjbại khôSN7Tdkng jmlàm gìSN7Tdk. Àjm, đúngjm 6WDsjbrồi, chương6WDsjb tjmrình u9fqduCM ấu9fqduy rútjm jmcục là thu9fqduế n6WDsjbào SN7Tdkđấy? CSN7Tdkhủ nhu9fqduiệm của6WDsjb 6WDsjbcác 6WDsjbanh 6WDsjbbất jmchấp áu9fqdup lựcjm củu9fqdua vu9fqduiện tru9fqduưởng SN7Tdkkéo về đâySN7Tdk, bácSN7Tdk b6WDsjbỏ rấjmt nhi6WDsjbều ýSN7Tdk kjmiến củau9fqdu jmmọi ngu9fqduười, t6WDsjbhế jmsao giSN7Tdkờ SN7Tdkvẫn chưau9fqdu khSN7Tdkởi động6WDsjb vậy?”

Nhiếp u9fqduVũ Tjmhịnh SN7Tdkthầm nghĩ chuyệnjm n6WDsjbày chính6WDsjb ljmà jmdo mu9fqduình làmSN7Tdk u9fqdulỡ u9fqdudở. 6WDsjbAnh áySN7Tdk náSN7Tdky nói:jm 6WDsjb“Chủ nhiệm6WDsjb đãSN7Tdk giao ch6WDsjbo cháujm rồu9fqdui, chỉSN7Tdk 6WDsjbcần tìm6WDsjb được6WDsjb bệnjmh nhâjmn thíchu9fqdu hợSN7Tdkp 6WDsjbsẽ lậ6WDsjbp t6WDsjbức t6WDsjbiến hành6WDsjb SN7Tdkca đầu tiên.”

“Làm tốtSN7Tdk SN7Tdklà u9fqdutạo phúc cjmho du9fqduân đ6WDsjbấy.” SN7TdkBác sĩ6WDsjb u9fqdugây mu9fqduê nó6WDsjbi đùajm,” SN7TdkBao nhiêu6WDsjb bệnh6WDsjb nhâSN7Tdkn còjmn đaSN7Tdkng u9fqduđỏ mắtSN7Tdk chờ kijma kìajm, aSN7Tdknh SN7Tdkxem SN7Tdkhỗ trợSN7Tdk chu9fqduo bện6WDsjbh tiSN7Tdkm SN7Tdkbẩm sijmnh củ6WDsjba chínjmh phủ,jm SN7Tdkhộ khẩjmu nu9fqduông thônjm có thểjm đượjmc hưởngu9fqdu trợu9fqdu cấp,u9fqdu bSN7Tdkảo hiểmu9fqdu thu9fqduất ngjmhiệp ở6WDsjb thànhu9fqdu phố6WDsjb SN7Tdkcó u9fqduthể đượcjm SN7Tdkhưởng trợ cấp,SN7Tdk đâyu9fqdu khôngu9fqdu phảiSN7Tdk hộ6WDsjb khu9fqduẩu nônjmg thôn6WDsjb, cũnu9fqdug SN7Tdkchẳng phải6WDsjb thấtjm nghiSN7Tdkệp u9fqduở thàu9fqdunh u9fqduphố, tự nhiênSN7Tdk mắcjm SN7Tdkphải căSN7Tdkn bệnhjm SN7Tdknặng nhjmư thếu9fqdu nSN7Tdkày, 6WDsjbkhông cójm tu9fqduiền mu9fqduà chữa,6WDsjb bằngjm mọi cáSN7Tdkch phảu9fqdui xjmoay jmđược h6WDsjbơn mườiSN7Tdk vạSN7Tdkn tệ6WDsjb, jmcòn không6WDsjb jmbiết cóu9fqdu SN7Tdkbà co6WDsjbn họu9fqdu hàngu9fqdu SN7Tdknào chịu choSN7Tdk vjmay khônjmg, thậtu9fqdu lSN7Tdkà 6WDsjbác nghiệ6WDsjbt quáSN7Tdk m6WDsjbà…” Ô6WDsjbng nSN7Tdkhìn bé6WDsjb TôSN7Tdkn BìSN7Tdknh đangSN7Tdk nSN7Tdkằm trSN7Tdkên giường đẩy,jm “ĐượcSN7Tdk 6WDsjbrồi 6WDsjbđấy, jmxem jmra tìu9fqdunh hìnhjm khu9fqduá khu9fqduả q6WDsjbuan, támjm phầnjm khjmông phải đSN7Tdkưa sa6WDsjbng p6WDsjbhòng chămSN7Tdk sjmóc đặcu9fqdu biệt,jm u9fqduanh tru9fqduực 6WDsjbở đâyu9fqdu, tjmôi đu9fqdui th6WDsjbay 6WDsjbđồ đã.”

Khi jmTôn Bìjmnh tỉnhjm jmdậy, người đầu9fqduu tiên6WDsjb cậuSN7Tdk jmnhìn thấyu9fqdu jmlà Đàjmm Tĩjmnh. Tu6WDsjby u9fqduđề pu9fqduhòng lâu9fqduy 6WDsjbnhiễm, Đ6WDsjbàm Tĩnhu9fqdu phải mặcu9fqdu chiếjmc áu9fqduo chSN7Tdkoàng ku9fqduhử trùngSN7Tdk ru9fqduộng thùSN7Tdkng tu9fqduhình, cònu9fqdu đeojm khẩuu9fqdu trjmang, độSN7Tdki u9fqdumũ, nhưng jmchỉ nhìnSN7Tdk ánhu9fqdu 6WDsjbmắt queu9fqdun thujmộc, Tônjm SN7TdkBình liều9fqdun nhậnu9fqdu ngaSN7Tdky SN7Tdkra SN7Tdkmẹ. CâSN7Tdku đầSN7Tdku tiên cậuu9fqdu bjmé u9fqduhỏi 6WDsjblà: “Mẹjm, sjmao mẹ

Đàm Tĩnu9fqduh vốnjm đã6WDsjb nín jm khóc nhưu9fqdung ngjmhe coSN7Tdkn nu9fqduói jmcâu ấy,6WDsjb u9fqducô suýtu9fqdu nữa6WDsjb lạ6WDsjbi 6WDsjbrơi jmnước mắjmt. Sắpu9fqdu 6WDsjbtới gSN7Tdkiờ tjman sở, u9fqdu Chủ nhijmệm PhươngSN7Tdk lạiSN7Tdk tựjm SN7Tdkmình đjmi kiểmjm SN7Tdktra một6WDsjb lượtu9fqdu, lầnu9fqdu nàyjm ôn6WDsjbg dẫ6WDsjbn jmtheo họSN7Tdkc trò củ6WDsjba u9fqdumình, tấtjm c6WDsjbả đềSN7Tdku mặc6WDsjb ájmo blousSN7Tdke u9fqdutrắng, đầyjm tácjm phonu9fqdug u9fqducông vi6WDsjbệc, đjmứng trong pjmhòng jmbệnh, njmói mộtSN7Tdk lượt6WDsjb nhjmững đijmều cần6WDsjb chjmú ýu9fqdu sau9fqduu pSN7Tdkhẫu thuật.u9fqdu 6WDsjbMấy vu9fqduị tiến6WDsjb 6WDsjbsĩ mải miếtSN7Tdk ghu9fqdui cjmhép, TiểSN7Tdku Mẫnjm còSN7Tdkn 6WDsjbnghịch ngSN7Tdkợm làu9fqdum jmmặt xấujm 6WDsjbchọc NhiếpSN7Tdk Vjmũ ThịnSN7Tdkh. Đợiu9fqdu Chủ jm nhiệm PhươnSN7Tdkg điu9fqdu SN7Tdkra SN7Tdkrồi, 6WDsjbanh mớiSN7Tdk khoá6WDsjbc vajmi jmNhiếp V6WDsjbũ Thịnh,u9fqdu trêu9fqduu ch6WDsjbọc: “Sưu9fqdu huynh,6WDsjb nghe u9fqdunói hômjm njmay trSN7Tdkong phSN7Tdkòng phẫu6WDsjb tSN7Tdkhuật a6WDsjbnh bu9fqduị lãojm yêjmu m6WDsjbắng hả?”

“Làm SN7Tdkgì c6WDsjbó, jmem 6WDsjbnghe a6WDsjbi nói thế?”

“Ái SN7Tdkdà, NhiếpSN7Tdk su9fqduư hu6WDsjbynh à, ngu9fqduày nàjmo lã6WDsjbo SN7Tdkyêu chẳngSN7Tdk mắ6WDsjbng bọnu9fqdu e6WDsjbm vjmài SN7Tdklượt, 6WDsjbcó phải6WDsjb làSN7Tdk chuyện6WDsjb gì6WDsjb mu9fqduất mặt đ6WDsjbâu, 6WDsjbsao u9fqduanh khôjmng chịu6WDsjb jmthừa nhjmận nhỉ?jm Nhưn6WDsjbg đêjmm u9fqdumai 6WDsjblão yêujm pSN7Tdkhân côngSN7Tdk u9fqduem trực ba6WDsjbn tjmhay a6WDsjbnh, nóiu9fqdu jmnhà SN7Tdkanh có6WDsjb việSN7Tdkc, 6WDsjbanh nóSN7Tdki đSN7Tdki, an6WDsjbh ph6WDsjbải cảm6WDsjb ơnjm eSN7Tdkm 6WDsjbthế nàSN7Tdko đây nhỉ?”

Nhiếp u9fqduVũ u9fqduThịnh u9fqduvô cùng cảm6WDsjb kíu9fqduch trướcSN7Tdk su9fqduự qjmuan jmtâm củau9fqdu jmChủ nhiệjmm Phương,6WDsjb ajmnh đjmịnh buổu9fqdui tSN7Tdkối qSN7Tdkua việnu9fqdu túc trựcu9fqdu bênSN7Tdk u9fqdugiường bu9fqduệnh, 6WDsjbchăm 6WDsjbsóc b6WDsjbé Tônu9fqdu jmBình nhiSN7Tdkều hơSN7Tdkn mộ6WDsjbt jmchút, khônSN7Tdkg ngSN7Tdkờ u9fqduchi tiết nhỏ6WDsjb jmnhặt n6WDsjbày u9fqduchủ nhu9fqduiệm cũ6WDsjbng đãu9fqdu nSN7Tdkghĩ jmchu jmđáo cảSN7Tdk rồi.

Anh SN7Tdkđáp: “Vậjmy ajmnh mời SN7Tdk em u9fqduăn cơ6WDsjbm nhé.”

Tiểu Mjmẫn lắSN7Tdkc đầjmu quầy quậy:jm “ÔiSN7Tdk u9fqduno u9fqduno! u9fqduMời ăSN7Tdkn u9fqducơm tSN7Tdkhì dSN7Tdkễ cjmho SN7Tdkanh qjmuá. Anjmh mờiu9fqdu 6WDsjbem ău9fqdun cơmu9fqdu cũng6WDsjb được, nh6WDsjbưng eSN7Tdkm phả6WDsjbi dSN7Tdkẫn thSN7Tdkeo bjmạn gSN7Tdkái eu9fqdum nữa!”

Bạn gu9fqduái cu9fqduủa jmTiểu Mẫn cũngu9fqdu u9fqduhọc jmY nhưSN7Tdkng h6WDsjbọc Njmha khoa6WDsjb, 6WDsjbnăm naSN7Tdky mới6WDsjb l6WDsjbà thạcu9fqdu s6WDsjbĩ năSN7Tdkm thứSN7Tdk 2SN7Tdk, SN7Tdkđang thựcSN7Tdk tập tạiu9fqdu bjmệnh việjmn này.u9fqdu Nhiếpjm Vjmũ Thịu9fqdunh nóijm: “ĐượSN7Tdkc thjmôi, e6WDsjbm gọiu9fqdu cảu9fqdu jmTiểu 6WDsjbKỳ đSN7Tdki, aSN7Tdknh mời h6WDsjbai đứau9fqdu ău9fqdun cơm.”

Tiểu Mjmẫn cjmười g6WDsjbian xảo: “SưSN7Tdk huy6WDsjbnh, mờiu9fqdu u9fqduhai đứajm e6WDsjbm ăSN7Tdkn 6WDsjbcơm mSN7Tdkà an6WDsjbh điu9fqdu mộ6WDsjbt mìnhjm, 6WDsjbkhông ngượnu9fqdug u9fqduà? KSN7Tdkhách cójm hai nu9fqdugười, 6WDsjbchủ cjmũng jmphải c6WDsjbó hajmi ngườiSN7Tdk chứ!u9fqdu Anu9fqduh kSN7Tdkêu SN7Tdkbạn gáSN7Tdki jmanh cùng6WDsjb điu9fqdu, SN7Tdkcho em vớ6WDsjbi Tiể6WDsjbu KỳSN7Tdk diệnu9fqdu kiến,SN7Tdk đu9fqduược không?”

Nhiếp V6WDsjbũ Thịnhu9fqdu thoáu9fqdung ngây người,u9fqdu đáp:SN7Tdk “jmAnh v6WDsjbà jmcô ấyu9fqdu chu9fqduia tu9fqduay rồi.”

Tiểu Mu9fqduẫn kin6WDsjbh ngạc: “Cáijm gì6WDsjb c6WDsjbơ? 6WDsjbSao lạu9fqdui thế?”

Nhiếp Vu9fqduũ Thịnhu9fqdu 6WDsjbkhông nói gu9fqduì, TSN7Tdkiểu Mẫjmn bây6WDsjb u9fqdugiờ mu9fqduới nhớu9fqdu rSN7Tdka u9fqduhọ đanu9fqdug ởjm tr6WDsjbong pjmhòng bệnh6WDsjb, vSN7Tdkẫn SN7Tdkcòn bu9fqduệnh nhân SN7Tdknằm k6WDsjbia, mìnu9fqduh hỏ6WDsjbi nhiềuu9fqdu chu9fqduuyện u9fqdunhư vậy,SN7Tdk quảSN7Tdk lu9fqduà khôngjm nu9fqduên. Vìu9fqdu 6WDsjbthế 6WDsjbanh vội 6WDsjbim bặt,jm nu9fqduhìn NSN7Tdkhiếp V6WDsjbũ jmThịnh g6WDsjbhi lu9fqduời căn6WDsjb u9fqdudặn. Nhijmếp SN7TdkVũ Thjmịnh u9fqdughi u9fqduxong liềnSN7Tdk cùng u9fqduTiểu Mẫjmn đijm u9fqdura ngoài,SN7Tdk u9fqduĐàm Tĩu9fqdunh tuu9fqduy ởjm gijman troSN7Tdkng của6WDsjb phònjmg bệnjmh, n6WDsjbhưng vSN7Tdkì cửajm mở nSN7Tdkên họjm nóiSN7Tdk gjmì cô6WDsjb đSN7Tdkều njmghe rjmõ từngu9fqdu chSN7Tdkữ một.

Lúc đu9fqduầu cjmô SN7Tdkấy cũngu9fqdu chỉ SN7Tdknghe lojmáng t6WDsjbhoáng, mãi6WDsjb đếnu9fqdu SN7Tdkkhi Nhiu9fqduếp jmVũ Tjmhịnh nójmi u9fqduđã chu9fqduia t6WDsjbay vSN7Tdkới bạn6WDsjb gái,6WDsjb côu9fqdu mớ6WDsjbi chợt n6WDsjbhư jmnhận t6WDsjbh điề6WDsjbu gìjm. TínhSN7Tdk cácSN7Tdkh củaSN7Tdk Nhiếp6WDsjb u9fqduVũ Tu9fqduhịnh cô6WDsjb hiểjmu ru9fqduất u9fqdurõ, anh u9fqdukhông dễSN7Tdk d6WDsjbàng qujma lu9fqduại với6WDsjb 6WDsjbmột ngườiSN7Tdk cou9fqdun gái,6WDsjb sa6WDsjbu kSN7Tdkhi qjmuyết địu9fqdunh yu9fqduêu, lạijm càng khônSN7Tdkg tu6WDsjbỳ tiệnu9fqdu nói6WDsjb chSN7Tdkia SN7Tdktay. Sajmo lạjmi tu9fqduhế nhỉ?6WDsjb Chẳ6WDsjbng lẽjm 6WDsjbvì chu9fqduuyện củ6WDsjba Tu9fqduôn Bình?

Bất kỳjm ngưu9fqduời u9fqducon gái jm nào cũngSN7Tdk khjmó m6WDsjbà chấjmp nhậu9fqdun 6WDsjbnổi vijmệc bạnSN7Tdk tra6WDsjbi u9fqdumình tu9fqduự dưn6WDsjbg 6WDsjbcó mộSN7Tdkt đứjma cu9fqduon riêng.u9fqdu Đàm T6WDsjbĩnh chjmợt thấyjm jmáy náy.

Sau khSN7Tdki trờijm tSN7Tdkối, đáng lẽu9fqdu u9fqduđã hếtjm g6WDsjbiờ thămSN7Tdk bệnhu9fqdu, như6WDsjbng là6WDsjb ph6WDsjbòng jmVIP jmnên cũnu9fqdug thoảijm máiSN7Tdk hơu9fqdun cSN7Tdkhút ít. Vươu9fqdung Vũu9fqdu L6WDsjbinh v6WDsjbà Lươngjm NguySN7Tdkên SN7TdkAn ngSN7Tdkhe nóSN7Tdki hjmôm na6WDsjby SN7TdkTôn Bình6WDsjb lSN7Tdkàm pSN7Tdkhẫu tjmhuật, v6WDsjbừa sáng su9fqduớm đSN7Tdkã gọu9fqdui điện6WDsjb hỏiSN7Tdk thămSN7Tdk, đu9fqduến tjmối Vjmương Vũ6WDsjb Lijmnh ljmại đếnSN7Tdk tậjmn bệnSN7Tdkh việnjm u9fqduthăm Tôn BìSN7Tdknh, c6WDsjbô sợSN7Tdk quáu9fqdu 6WDsjbgiờ thămu9fqdu bệnh6WDsjb jmbác SN7Tdksĩ khônu9fqdug cu9fqduho 6WDsjbvào, SN7Tdknên đến6WDsjb dưjmới cjmhân lầu jm liền gọi6WDsjb điệSN7Tdkn cSN7Tdkho ĐàmSN7Tdk TĩnhSN7Tdk, Đàjmm Tĩjmnh bèu9fqdun bu9fqduảo Tôu9fqdun Cjmhí Quân6WDsjb xuốngu9fqdu đón6WDsjb cô.

Đã m6WDsjbấy 6WDsjbngày khSN7Tdkông gặp, Vương6WDsjb SN7TdkVũ Li6WDsjbnh v6WDsjbừa jmthấy SN7TdkĐàm u9fqduTĩnh liềnjm tau9fqduy bắjmt mặu9fqdut mu9fqduừng. Cu9fqduô cầjmm thjmeo mộSN7Tdkt hộpSN7Tdk lớSN7Tdkn đựng đầySN7Tdk cácSN7Tdk lojmại bSN7Tdkánh nu9fqdugọt, n6WDsjbói: “Haijm hôm6WDsjb n6WDsjbay c6WDsjbửa tijmệm của6WDsjb chún6WDsjbg mìjmnh vừajm khai SN7Tdk trương, đ6WDsjbắt SN7Tdkhàng lắm,SN7Tdk k6WDsjbhách hàngSN7Tdk SN7Tdkai cũ6WDsjbng khjmen 6WDsjbbánh ngonSN7Tdk, jmhôm njmay tớ6WDsjb chọjmn riêng mấyjm c6WDsjbái SN7Tdkvừa r6WDsjba 6WDsjblò, đjmể nguộiu9fqdu rồu9fqdui mau9fqdung qSN7Tdkua đâu9fqduy u9fqducho SN7Tdkcậu v6WDsjbới Bìnhjm BìnhSN7Tdk ăn.”

“Bình Bìnu9fqduh vẫnjm chưajm được ănjm jmcái gìjm cả.SN7Tdk” Đjmàm Tĩnhjm đỡ6WDsjb SN7Tdklấy bánu9fqduh, njmói đầ6WDsjby cảmu9fqdu kíchu9fqdu “Cảmjm SN7Tdkơn cậujm nhijmều lắm.”

“Ôi dào,SN7Tdk giữau9fqdu 6WDsjbchúng mình cjmần jmgì 6WDsjbphải cảSN7Tdkm ơnjm. Vốnjm tớu9fqdu địjmnh qu6WDsjba đâyjm từu9fqdu sángu9fqdu cjmơ, nhưn6WDsjbg Ljmương NgSN7Tdkuyên An bu9fqduảo tSN7Tdkớ đừngjm g6WDsjbây thêm6WDsjb jmrắc rSN7Tdkối c6WDsjbho cậu,u9fqdu u9fqducòn nójmi phòn6WDsjbg phẫSN7Tdku tjmhuật khSN7Tdkông 6WDsjbcho nSN7Tdkgười ngoài vào,jm cũnu9fqdug khôngSN7Tdk 6WDsjbcho qSN7Tdkuá nhiềujm ngườiSN7Tdk đjmợi bênjm ngoàjmi. u9fqduTớ sốu9fqdut jmruột quá,u9fqdu nên6WDsjb đến chiềujm phảiSN7Tdk jmgọi u9fqducho cậuu9fqdu SN7Tdkngay, njmghe cSN7Tdkậu nó6WDsjbi phẫu9fqduu SN7Tdkthuật đãu9fqdu xongSN7Tdk, Bjmình Bình6WDsjb cũngjm SN7Tdktỉnh rồi, tớ6WDsjb lijmền vộu9fqdui vSN7Tdkàng SN7Tdkqua thăm.”

Tôn Bìu9fqdunh đu9fqduã ngủjm say, ĐSN7Tdkàm Tĩu9fqdunh u9fqdumở cửau9fqdu gjmian tr6WDsjbong phònSN7Tdkg bệnhu9fqdu để6WDsjb V6WDsjbương VSN7Tdkũ LinSN7Tdkh tu9fqduhăm SN7Tdkbé mộtSN7Tdk chúu9fqdut. Thự6WDsjbc ra vẫu9fqdun còu9fqdun cácjmh mu9fqduột cánh6WDsjb cửajm kíSN7Tdknh nữa,jm bênSN7Tdk giưSN7Tdkờng bSN7Tdkệnh toànu9fqdu nSN7Tdkhững jmmáy mócu9fqdu theo dõi,u9fqdu vìSN7Tdk phònu9fqdug rấ6WDsjbt rộng,u9fqdu nSN7Tdkên jmTôn 6WDsjbBình nằmjm trê6WDsjbn giườjmng trônu9fqdug l6WDsjbại càngu9fqdu nhỏSN7Tdk bjmé hơn, nhìnu9fqdu rấSN7Tdkt tộijm nghiệp.

Vương VũSN7Tdk L6WDsjbinh SN7Tdksợ u9fqdulàm ồn khiếnjm u9fqdubé TônSN7Tdk BSN7Tdkình SN7Tdktỉnh giấjmc nênu9fqdu chỉu9fqdu nSN7Tdkhìn mộtSN7Tdk lSN7Tdkát rồ6WDsjbi jmbảo Đàu9fqdum Tĩu9fqdunh đón6WDsjbg cjmửa lại.

Tôn Ch6WDsjbí Qujmân rSN7Tdka cầu u9fqduthang thou9fqduát hiểm6WDsjb hút6WDsjb thuốc,SN7Tdk cả6WDsjb u9fqducăn phu9fqduòng rjmộng thênSN7Tdkh tu9fqduhang ngoàiSN7Tdk u9fqdubé TôSN7Tdkn Bìnhu9fqdu đang njmgủ, chỉjm SN7Tdkcòn jmĐàm Tĩnjmh vu9fqduà SN7TdkVương Vũu9fqdu jmLinh. Vjmương VSN7Tdkũ u9fqduLinh 6WDsjbnhìn mộtSN7Tdk lượtu9fqdu 6WDsjbcăn phòng jmrồi u9fqduhỏi: “N6WDsjbằm pjmhòng jmnày c6WDsjbhắc tố6WDsjbn kéSN7Tdkm lắmjm phSN7Tdkải không?”

Đàm TĩSN7Tdknh u9fqdunói: “Tớ6WDsjb cũSN7Tdkng không 6WDsjbrõ nữa,SN7Tdk jmcó ngườiu9fqdu 6WDsjbkhác 6WDsjblo SN7Tdkchuyển pSN7Tdkhòng giújmp mà.”

Vương SN7TdkVũ LinSN7Tdkh k6WDsjbhông nhịu9fqdun được liềnjm hỏjmi: “ĐàmSN7Tdk SN7TdkTĩnh, 6WDsjbtớ đa6WDsjbng muốu9fqdun hjmỏi cậ6WDsjbu đâyjm, cậuu9fqdu lấy6WDsjb đâuu9fqdu r6WDsjba tiềjmn làu9fqdum phẫu thuật

Đàm Tĩnhjm SN7Tdkdo dựu9fqdu mjmột thoáng rồSN7Tdki đáp:jm “Tớ6WDsjb điSN7Tdk vay.”

“Cậu u9fqduvay a6WDsjbi?” Vươnjmg VSN7Tdkũ Linh sốjmt ruột,6WDsjb “Đàmu9fqdu Tĩjmnh SN7Tdkà, cậjmu vốnSN7Tdk làu9fqdu SN7Tdkngười th6WDsjbật thà6WDsjb, đừng6WDsjb đểjm u9fqdumắc lừau9fqdu ngườiu9fqdu tSN7Tdka nhé. Ngjmười jmta chu9fqduo cậ6WDsjbu u9fqduvay nhiều6WDsjb tiềnjm thế,6WDsjb sau9fqduu SN7Tdknày cậjmu lấSN7Tdky u9fqdugì màjm trả?”

Đàm Tĩ6WDsjbnh vjmô SN7Tdkcùng cảm kícjmh 6WDsjbtrước u9fqdusự qjmuan t6WDsjbâm của6WDsjb bSN7Tdkan, bèSN7Tdkn n6WDsjbói: “CSN7Tdkậu yênu9fqdu tâmjm đu9fqdui, tớ6WDsjb tjmự biết6WDsjb cáchjm jmlo liệu.”

“Không pjmhải cậuSN7Tdk vay GiámSN7Tdk đốc6WDsjb ThSN7Tdkịnh đấySN7Tdk chứ6WDsjb? u9fqduAnh t6WDsjba djmựa và6WDsjbo jmcái jmgì jmmà cu9fqduho cậujm SN7Tdkvay nhijmều tu9fqduiền thế?”

“Không, SN7Tdktớ khôngjm vSN7Tdkay anh u9fqduta, SN7Tdktớ u9fqduvay mộtjm ngưSN7Tdkời họu9fqdu hjmàng thôi.”

Vương Vjmũ 6WDsjbLinh bán6WDsjb tín bánu9fqdu 6WDsjbnghi: “Cậuu9fqdu cònSN7Tdk ngjmười u9fqduhọ hu9fqduàng giàuSN7Tdk cSN7Tdkó thjmế 6WDsjbư? SSN7Tdkao trướcjm khôjmng nghu9fqdue jmcậu nhắc6WDsjb đu9fqduến bao g6WDsjbiờ thế?”

Đàm SN7TdkTĩnh gượngu9fqdu cười, nói:6WDsjb “Cũnjmg khôn6WDsjbg ph6WDsjbải SN7Tdklà hu9fqduọ hu9fqduàng cjmủa t6WDsjbớ, u9fqdulà jmhọ hu9fqduàng củjma BSN7Tdkình Bìu9fqdunh, vìu9fqdu BìSN7Tdknh Bìnu9fqduh nên ngườijm tjma mớjmi cSN7Tdkhịu SN7Tdkcho tớu9fqdu vaSN7Tdky đấy.”

Vương Vũjm Li6WDsjbnh n6WDsjbghĩ làSN7Tdk họ hàngu9fqdu bênSN7Tdk Tôu9fqdun jmChí Quânjm, v6WDsjbì Đàm6WDsjb jmTĩnh vốnu9fqdu đãu9fqdu chẳnu9fqdug u9fqducó mjmấy họSN7Tdk hàng,u9fqdu SN7Tdksau nà6WDsjby l6WDsjbại đều khôSN7Tdkng u9fqducòn qjmua lạ6WDsjbi nữa.SN7Tdk SN7TdkCô nói:SN7Tdk “TônSN7Tdk 6WDsjbChí u9fqduQuân cũngSN7Tdk thậtjm là,6WDsjb cSN7Tdkó ngưjmời họ6WDsjb hàjmng giỏijm giang nhjmư SN7Tdkthế s6WDsjbao SN7Tdkkhông nói6WDsjb s6WDsjbớm? Đu9fqduể c6WDsjbậu vìu9fqdu chuyệnjm cu9fqduhi pjmhí p6WDsjbhẫu thuậtSN7Tdk u9fqdumà phảSN7Tdki loSN7Tdk lắng jmbao nhiêuu9fqdu năjmm nay.”

Đàm Tĩjmnh đổijm u9fqduchủ đề: “Làmjm ăjmn thế6WDsjb 6WDsjbnào? u9fqduSao Lư6WDsjbơng Nu9fqduguyên Ajmn kjmhông đến?”

“Anh ấyu9fqdu cũnSN7Tdkg muốnu9fqdu đếu9fqdun lu9fqduắm, nhưng 6WDsjbmới khjmai tu9fqdurương hjmai hôjmm jmnay, tSN7Tdkừ SN7Tdksáng SN7Tdkđến tố6WDsjbi l6WDsjbúc nà6WDsjbo cũu9fqdung c6WDsjbó ngườiSN7Tdk xếp SN7Tdk hàng chờ6WDsjb mjmua báu9fqdunh. Cậujm 6WDsjbyên tâu9fqdum điSN7Tdk, jmcửa hu9fqduàng củajm chSN7Tdkúng t6WDsjba nhấtu9fqdu SN7Tdkđịnh u9fqduăn njmên làmjm ra, tuyệtjm đSN7Tdkối khônu9fqdug đểu9fqdu cậuSN7Tdk jmlỗ vu9fqduốn đâu9fqduu. Ljmương Nguyên6WDsjb Ajmn còjmn nóSN7Tdki, phjmải nhanh jmchóng thuêu9fqdu th6WDsjbêm 6WDsjbngười thôjmi, chỉu9fqdu cjmó hjmai đjmứa bu9fqduọn tớu9fqdu chắSN7Tdkc u9fqdulàm khôSN7Tdkng jmxuể. ASN7Tdknh ấyu9fqdu phải phụu9fqdu tr6WDsjbách ljmò 6WDsjbnướng, lạSN7Tdki ljmo bắt6WDsjb bôn6WDsjbg keu9fqdum, cu9fqduòn tớu9fqdu mộSN7Tdkt SN7Tdkmình vừSN7Tdka u9fqduthu tiền,6WDsjb vừau9fqdu gó6WDsjbi bánh, vu9fqduừa ljmấy hàng,u9fqdu quảSN7Tdk thựu9fqduc l6WDsjbà khôjmng kSN7Tdkham nổi.”

Đàm Tĩ6WDsjbnh bSN7Tdkấy giờjm mjmới 6WDsjbnở nụ cười:SN7Tdk “Đợi6WDsjb Bìnhjm Bì6WDsjbnh khoẻu9fqdu rồu9fqdui, jmtớ qjmua 6WDsjbgiúp cáSN7Tdkc cậu.”

“Đừng đùa6WDsjb nữa,6WDsjb văn phòu9fqdung mátjm jmmẻ 6WDsjbkhông ngồiSN7Tdk, chSN7Tdkạy rjma báu9fqdun b6WDsjbánh làu9fqdum gì?”

“Tớ tu9fqduhích u9fqdubán bájmnh u9fqdungọt.” Đàm jmTĩnh nójmi, “u9fqduVả lại,u9fqdu tjmớ vừa6WDsjb đ6WDsjbi là6WDsjbm khôngu9fqdu lu9fqduâu đã6WDsjb xiSN7Tdkn ng6WDsjbhỉ jmdài ngày6WDsjb t6WDsjbhế này, nghĩjm đã6WDsjb tSN7Tdkhấy ngSN7Tdkại qu6WDsjbá đ6WDsjbi 6WDsjbmất. jmCông tSN7Tdky k6WDsjbhông đuổ6WDsjbi việcjm jmthì tớ6WDsjb cũng6WDsjb jmchẳng còn6WDsjb mặt mũijm nàu9fqduo đu9fqdui l6WDsjbàm tu9fqduiếp. Tu9fqduớ xjmin nghỉSN7Tdk đếnu9fqdu giúSN7Tdkp cSN7Tdkho h6WDsjbai cậuu9fqdu jmvậy, jmbán bánhjm ngọtSN7Tdk cu9fqduũng tốt mà,SN7Tdk tớ6WDsjb jmcòn muốSN7Tdkn họcu9fqdu cSN7Tdkách bắtjm bu9fqduông kSN7Tdkem cu9fqduủa Lươngu9fqdu N6WDsjbguyên 6WDsjbAn nữa.”

Vương Vũu9fqdu Lin6WDsjbh nói: “CôngSN7Tdk việcu9fqdu ấyjm u9fqdumà cậ6WDsjbu đểSN7Tdk tuộtjm mấtjm u9fqduthì tiếu9fqduc lắmSN7Tdk đấy,jm làu9fqdum SN7Tdktrong tòjma nhàu9fqdu sSN7Tdka nhSN7Tdkư thế, đún6WDsjbg là6WDsjb jmmát màyjm máu9fqdut mặt!jm Nhưnu9fqdug u9fqducậu là6WDsjb cu9fqduổ đôSN7Tdkng 6WDsjbcủa tijmệm bá6WDsjbnh, nế6WDsjbu cậu6WDsjb SN7Tdkđến cửa 6WDsjb hàng làu9fqdum, tớ6WDsjb vàSN7Tdk LươngSN7Tdk 6WDsjbNguyên A6WDsjbn đu9fqduều rấSN7Tdkt hoaSN7Tdkn nghênu9fqduh. C6WDsjbòn cậjmu m6WDsjbuốn u9fqduhọc làmSN7Tdk bánh u9fqduthì đơnSN7Tdk giảSN7Tdkn tSN7Tdkhôi, u9fqdutan sở6WDsjb đếjmn tijmệm bán6WDsjbh, k6WDsjbêu Lươjmng Ngjmuyên ASN7Tdkn jmdạy cậujm lu9fqduà đu9fqduược rồi. NóiSN7Tdk đến6WDsjb đjmây, cjmô chợtjm bùiu9fqdu ngùiu9fqdu: “Vậ6WDsjby l6WDsjbà jmtốt jmrồi, bệ6WDsjbnh củau9fqdu 6WDsjbBình Bìn6WDsjbh đjmã chữa lành,u9fqdu 6WDsjbcậu cSN7Tdkũng khỏi6WDsjb cầjmn vừu9fqdua 6WDsjbtan sởjm SN7Tdklà cuống6WDsjb qu9fqduuýt cjmhạy vều9fqdu u9fqdutrông nSN7Tdkom u9fqdunó nữa. Chúng6WDsjb tu9fqdua cóSN7Tdk thu9fqduể th6WDsjbường xuySN7Tdkên 6WDsjbđưa B6WDsjbình Bìn6WDsjbh jmđi chSN7Tdkơi. Đàm6WDsjb Tĩnh,6WDsjb cu9fqduoi nhSN7Tdkư cậuSN7Tdk hết khổu9fqdu rồi.”

Nghe VươngSN7Tdk Vũu9fqdu Linu9fqduh nói vSN7Tdkậy, ĐàmSN7Tdk Tĩn6WDsjbh cườiu9fqdu kh6WDsjbẽ, njmhưng đó6WDsjb chỉSN7Tdk u9fqdulà jmnụ 6WDsjbcười ngjmoài mặu9fqdut chSN7Tdkứ khônu9fqdug phảiu9fqdu SN7Tdkxuất phát từSN7Tdk tráiSN7Tdk timu9fqdu. Đúng6WDsjb vSN7Tdkậy, B6WDsjbình Bu9fqduình cuốu9fqdui SN7Tdkcùng đãu9fqdu được6WDsjb làm6WDsjb phẫSN7Tdku thuậtu9fqdu, điều nàySN7Tdk SN7Tdkkhiến cjmô nu9fqduhư tu9fqdurút đượcu9fqdu mộtSN7Tdk tản6WDsjbg 6WDsjbđá nặng6WDsjb trịch,6WDsjb nhưu9fqdung nu9fqdugay lậpjm tức,u9fqdu SN7Tdklại 6WDsjbcó mộtSN7Tdk tảng SN7Tdkđá khácu9fqdu đèu9fqdu nặngjm u9fqdulên 6WDsjblòng cjmô. 6WDsjbCô jmkhông thấyu9fqdu ru9fqduằng 6WDsjbmình đãu9fqdu hếtjm khổjm, trSN7Tdkái lại, nhữu9fqdung khổSN7Tdk cựcSN7Tdk m6WDsjbà SN7Tdkcô pu9fqduhải chSN7Tdkịu troSN7Tdkng bu9fqduao nhiêSN7Tdku nămjm quSN7Tdka ku9fqduhiến cjmô thjmấy lò6WDsjbng đầy u9fqdu chua xótu9fqdu. 6WDsjbCô b6WDsjbiết phíSN7Tdka trướ6WDsjbc u9fqducó thểu9fqdu còSN7Tdkn nu9fqduhiều trắjmc trởjm hu9fqduơn đanSN7Tdkg đợ6WDsjbi mìnhjm, vu9fqduí dSN7Tdkụ như gu9fqduia đìnhu9fqdu Nhiếpu9fqdu Vjmũ Thịnu9fqduh nh6WDsjbất địnhSN7Tdk khôu9fqdung chSN7Tdkịu SN7Tdktừ jmbỏ quySN7Tdkền giám6WDsjb hu9fqduộ. Lờiu9fqdu luật sư6WDsjb cònSN7Tdk văSN7Tdkng vẳng6WDsjb bêSN7Tdkn t6WDsjbai, tronu9fqdug lònu9fqdug cô6WDsjb 6WDsjbcũng hiểu6WDsjb rõ,u9fqdu nhjmà họ6WDsjb 6WDsjbNhiếp dễ6WDsjb du9fqduàng đồng ýjm SN7Tdkcác jmđiều kSN7Tdkhoản jmbồi thường,SN7Tdk sSN7Tdkố tiềnSN7Tdk lớnSN7Tdk tớiSN7Tdk u9fqdumức lSN7Tdkúc kSN7Tdký tê6WDsjbn c6WDsjbô cũn6WDsjbg giậtjm cả mình,jm đó6WDsjb lSN7Tdkà cònu9fqdu chu9fqduưa u9fqdukể chỗjm cổSN7Tdk phiế6WDsjbu 6WDsjbniêm yếtSN7Tdk tạiu9fqdu Hồngu9fqdu Kôu9fqdung. Mấu9fqduy vu9fqduị ljmuật sjmư lập thou9fqduả th6WDsjbuận đếnSN7Tdk njmửa ngu9fqduày rồ6WDsjbi mSN7Tdkới đ6WDsjbưa c6WDsjbho c6WDsjbô kjmý. Đójm jmkhông pu9fqduhải mộtSN7Tdk hu9fqduai SN7Tdkvạn tệ, cjmũng kjmhông phảSN7Tdki m6WDsjbột haSN7Tdki chụcu9fqdu vạn6WDsjb t6WDsjbệ, SN7Tdkmà làjm mộtjm cojmn sSN7Tdkố trjmên tSN7Tdkrời, cSN7Tdkô khSN7Tdkông thể tưởn6WDsjbg tưjmợng 6WDsjbra nổi.

Nhiếp Đôjmng Vi6WDsjbễn jmkhông đu9fqduời nào chịjmu đ6WDsjbể yên6WDsjb u9fqdunhư vậy,SN7Tdk Tjmhịnh PhSN7Tdkương ĐìnhSN7Tdk nu9fqduói, sởSN7Tdk jmdĩ ôngSN7Tdk tu9fqdua dễjm jmdàng tSN7Tdkrao tặng quyềnSN7Tdk sởSN7Tdk hữu6WDsjb SN7Tdkcổ phầnu9fqdu l6WDsjbà vìu9fqdu biếtu9fqdu mìnSN7Tdkh cójm thSN7Tdkể giàu9fqdunh u9fqduđược q6WDsjbuyền u9fqdugiám hộ.jm Tjmrong lòng Đàmjm Tĩnhjm vjmô u9fqducùng 6WDsjbu ámjm, nếu9fqduu Nhiu9fqduếp Vjmũ jmThịnh b6WDsjbiết u9fqdulý u9fqdudo năm6WDsjb ấ6WDsjby cô6WDsjb jmrời bỏSN7Tdk anh, liệ6WDsjbu sẽjm SN7Tdknghĩ thếSN7Tdk 6WDsjbnào? Cứu9fqdu chjmo l6WDsjbà anSN7Tdkh ấy6WDsjb khôngu9fqdu b6WDsjbiết, tu9fqduhì u9fqdusau 6WDsjbnày N6WDsjbhiếp 6WDsjbĐông Viễn sẽ6WDsjb làmSN7Tdk gìjm tiếSN7Tdkp nữSN7Tdka? NếSN7Tdku thựcu9fqdu su9fqduự mất6WDsjb đijm qu6WDsjbyền SN7Tdkgiám hộ,u9fqdu cảjm đờSN7Tdki nàyu9fqdu khôngjm gặpSN7Tdk được Bìnhu9fqdu Bì6WDsjbnh nữa,jm côSN7Tdk cả6WDsjbm thấy6WDsjb SN7Tdkthà chếtSN7Tdk còn6WDsjb hơn.

Cô tu9fqduuyệt đốjmi kjmhông thể đu9fqduể u9fqducon jmrời jmxa mSN7Tdkình, tuyệt6WDsjb đốiSN7Tdk không.

Vương Vũ6WDsjb LinSN7Tdkh 6WDsjbra 6WDsjbvề rất muộjmn, Đjmàm TĩSN7Tdknh địnhSN7Tdk tiễ6WDsjbn côSN7Tdk xuống6WDsjb, nhưjmng đúngjm lújmc 6WDsjbđó jmy u9fqdutá lạu9fqdui đếjmn đ6WDsjbo nhiệtjm độ và6WDsjb huySN7Tdkết áp,6WDsjb nêjmn Vươngu9fqdu u9fqduVũ Ljminh njmgăn côu9fqdu lại.u9fqdu 6WDsjbY tájm kiểu9fqdum t6WDsjbra xu9fqduong 6WDsjbxuôi, gSN7Tdkhi lạiSN7Tdk những cu9fqduon sSN7Tdkố trênu9fqdu các6WDsjb mu9fqduáy the6WDsjbo dõi,SN7Tdk nó6WDsjbi rằngSN7Tdk u9fqdumọi chuyệnSN7Tdk đều6WDsjb SN7Tdkổn. CSN7Tdkon 6WDsjbcô jmđang ngủSN7Tdk rấtu9fqdu ngon, hìnhu9fqdu nhu9fqduư chău9fqdun hơSN7Tdki 6WDsjbấm quá6WDsjb, nêjmn trSN7Tdkán cậ6WDsjbu béSN7Tdk lấu9fqdum tSN7Tdkấm mồu9fqdu hô6WDsjbi. jmĐàm Tĩn6WDsjbh l6WDsjbấy khăn mặjmt lajmu cjmho 6WDsjbcon, vừajm lúcu9fqdu ấyu9fqdu, Tu9fqduôn Chíjm Quâu9fqdun cũn6WDsjbg qu6WDsjbay lại.

Anh jmta nói:6WDsjb “Em6WDsjb 6WDsjbđi ngủ mộtjm u9fqdulát đi,u9fqdu aSN7Tdknh tu9fqdurông SN7Tdkở đâySN7Tdk jmđược rồi.”

“Không sjmao, 6WDsjbanh vềjm nhu9fqduà ngủ đi6WDsjb, u9fqduem SN7Tdkở đây6WDsjb vớjmi Bìu9fqdunh B6WDsjbình, u9fqduhôm nu9fqduay u9fqduanh cũnu9fqdug u9fqdumệt u9fqducả ng6WDsjbày rSN7Tdkồi.” ĐSN7Tdkàm Tĩnh bìnhSN7Tdk t6WDsjbhản njmói, “Cảjmm ơnjm ajmnh u9fqduđã đến.

Rất íu9fqdut khSN7Tdki nghSN7Tdke côjm nói với6WDsjb mu9fqduình u9fqdunhững lờiu9fqdu jmkhách u9fqdusáo SN7Tdknhư tu9fqduhế, Tjmôn Cjmhí Quânu9fqdu tu9fqduhấy không6WDsjb SN7Tdkquen, liề6WDsjbn nói: “Hu9fqduay jmlà e6WDsjbm vSN7Tdkề nhu9fqduà ngjmủ điSN7Tdk, sjmớm majmi đếnu9fqdu thSN7Tdkay cjma SN7Tdkcho anh.”

“Không cần6WDsjb đSN7Tdkâu, jmở u9fqduđây với conjm, 6WDsjbem cò6WDsjbn th6WDsjbấy dễ6WDsjb chị6WDsjbu hơn.SN7Tdk SN7TdkBác sĩSN7Tdk nSN7Tdkói đếnu9fqdu SN7Tdksáng thuốu9fqduc jmtê hu9fqduết 6WDsjbtác SN7Tdkdụng, SN7Tdkvết mổ cóSN7Tdk thểSN7Tdk sẽ6WDsjb đau.u9fqdu Thôjmi SN7Tdkcứ đểu9fqdu 6WDsjbem ở6WDsjb lạiSN7Tdk đâyjm, ajmnh SN7Tdkvề nhàu9fqdu ng6WDsjbhỉ đi.”

Tôn Chí6WDsjb Quâu9fqdun biết6WDsjb Đàm Tĩjmnh đãu9fqdu quyếtjm điềuu9fqdu 6WDsjbgì th6WDsjbì su9fqduẽ khônjmg t6WDsjbhay đổiu9fqdu nênjm khônu9fqdug nóiSN7Tdk thSN7Tdkêm gìu9fqdu nữa,SN7Tdk u9fqduanh đứng trongjm pjmhòng bu9fqduệnh mộtjm lá6WDsjbt u9fqdurồi u9fqduquay ngườjmi bướcu9fqdu rSN7Tdka ngoàiSN7Tdk. 6WDsjbCả 6WDsjbđêm qjmua ĐàmSN7Tdk SN7TdkTĩnh gần nu9fqduhư khôjmng ngủ,u9fqdu sánSN7Tdkg sớjmm naSN7Tdky lSN7Tdkại t6WDsjbúc 6WDsjbtrực bênjm ngojmài SN7Tdkphòng SN7Tdkphẫu thujmật, tSN7Tdkhực sjmự jmcô cũng cảmjm thu9fqduấy hjmơi mệu9fqdut. TrSN7Tdkong jmgóc phòng6WDsjb jmbệnh cóSN7Tdk mộtjm chjmiếc giườjmng gấpSN7Tdk ch6WDsjbuẩn bu9fqduị s6WDsjbẵn cho hSN7Tdkộ lýjm, Đjmàm jmTĩnh khô6WDsjbng thuêSN7Tdk hjmộ 6WDsjblý nê6WDsjbn 6WDsjbcô nằmSN7Tdk luônSN7Tdk u9fqdulên chiếcSN7Tdk giườngjm đó.jm Vốn u9fqduchỉ địnhjm njmghỉ mộtjm SN7Tdklát, nhu9fqduưng vìjm quu9fqduá mệt,SN7Tdk vảjm lu9fqduại cSN7Tdka mổu9fqdu đSN7Tdkã h6WDsjboàn thàjmnh, ti6WDsjbnh thần cjmô SN7Tdkcũng thoảiu9fqdu 6WDsjbmái hơnjm, Đàmu9fqdu Tjmĩnh jmngủ thiếu9fqdup đ6WDsjbi lúc6WDsjb n6WDsjbào khônjmg biết.

Nhiếp V6WDsjbũ Thịnjmh thu9fqduực ra vẫSN7Tdkn ởu9fqdu tron6WDsjbg phònSN7Tdkg SN7Tdktrực u9fqduban ch6WDsjbưa v6WDsjbề, hôSN7Tdkm SN7Tdknay anSN7Tdkh khôngu9fqdu phả6WDsjbi trự6WDsjbc 6WDsjbca đêmjm, cSN7Tdka trựSN7Tdkc đêm mấyjm nSN7Tdkgày nàu9fqduy của6WDsjb a6WDsjbnh 6WDsjbChủ nhiệmu9fqdu PhươngSN7Tdk SN7Tdkđều SN7Tdkđổi giúpjm anjmh cảu9fqdu rồi.SN7Tdk Sa6WDsjbu SN7Tdkkhi tan làm,u9fqdu SN7Tdkanh quu9fqdua thu9fqduăm bốSN7Tdk, tiệnu9fqdu thểSN7Tdk báojm 6WDsjbcho ôn6WDsjbg tìnu9fqduh hSN7Tdkình phẫujm tjmhuật u9fqducủa Bì6WDsjbnh Bình. Ônjmg NhiSN7Tdkếp 6WDsjbĐông SN7TdkViễn đãjm biếtSN7Tdk trưjmớc, thựcSN7Tdk ru9fqdua từSN7Tdk trư6WDsjba SN7Tdkông u9fqduđã ph6WDsjbái ngườijm SN7Tdkđến khoa NgoSN7Tdkại jmTim mạchu9fqdu tu9fqduhăm 6WDsjbdò, u9fqdunhưng khôngjm SN7Tdkđể jmcho Njmhiếp SN7TdkVũ Th6WDsjbịnh hayjm. SN7TdkNhìn vẻ6WDsjb mSN7Tdkặt mệt mỏiu9fqdu cSN7Tdkủa coSN7Tdkn jmtrai, ôn6WDsjbg nSN7Tdkói: “Phẫuu9fqdu thjmuật kSN7Tdkhông cóu9fqdu 6WDsjbvấn đề6WDsjb SN7Tdkgì làjm tốtjm rồSN7Tdki, mấjmy ng6WDsjbày nay cu9fqduon 6WDsjbcũng mu9fqduệt nhiềuu9fqdu, ăn6WDsjb kjmhông ngjmon nSN7Tdkgủ SN7Tdkkhông yên6WDsjb, tu9fqduối na6WDsjby vu9fqduề nhàjm 6WDsjbmà SN7Tdknghỉ ngơi đi.”

Nhiếp 6WDsjbVũ ThịnSN7Tdkh miệngu9fqdu thì đồng6WDsjb ý6WDsjb, jmnhưng u9fqdutừ khu9fqduoa u9fqduGan mu9fqduật bướcu9fqdu 6WDsjbra an6WDsjbh lạijm jmđi thu9fqduẳng về6WDsjb u9fqduphòng tr6WDsjbực bSN7Tdkan củau9fqdu khoa Ngoạu9fqdui Ti6WDsjbm mạchjm. Đê6WDsjbm 6WDsjbnay lu9fqduà 6WDsjbđêm đầu6WDsjb tiênjm sau9fqduu jmca pu9fqduhẫu tSN7Tdkhuật, mặSN7Tdkc SN7Tdkdù jmhiện tjmại tình tjmrạng sSN7Tdkau phẫuSN7Tdk thuậtu9fqdu rjmất tốjmt, 6WDsjbnhưng djmù sjmao cũngjm v6WDsjbẫn lSN7Tdkà đêmSN7Tdk qjmuan trọnSN7Tdkg nhất, jmhơn n6WDsjbữa qu9fqduua buổiu9fqdu sớ6WDsjbm mjmai, cácu9fqdu lSN7Tdkoại tSN7Tdkhuốc g6WDsjbây mSN7Tdkê jmsẽ hjmoàn toàSN7Tdkn mấtu9fqdu t6WDsjbác dSN7Tdkụng, thằngSN7Tdk bé sẽu9fqdu SN7Tdkcảm thu9fqduấy rấu9fqdut đauSN7Tdk, cójm lu9fqduẽ cònjm 6WDsjbđau đếnSN7Tdk mứcu9fqdu kSN7Tdkhông ngủSN7Tdk được,6WDsjb cu9fqduũng có6WDsjb lẽjm sẽ phát6WDsjb ku9fqduhóc. Ngjmhĩ đếnSN7Tdk nhữnu9fqdug SN7Tdkgiọt n6WDsjbước mắt6WDsjb củaSN7Tdk n6WDsjbó mu9fqduà lòu9fqdung ajmnh thắu9fqdut lại,u9fqdu SN7Tdkcuối cùng u9fqduquyết jmđịnh 6WDsjbở lạSN7Tdki khSN7Tdkông về.

Thấy aSN7Tdknh ở6WDsjb lạiu9fqdu đêmu9fqdu nay,6WDsjb các 6WDsjby t6WDsjbá trựcjm bjman cSN7Tdkũng khôSN7Tdkng lấySN7Tdk gìjm làu9fqdum lạ,jm vìjm trướcSN7Tdk u9fqduđây jmcó nhữngSN7Tdk cu9fqdua phẫu9fqduu thuật củu9fqdua b6WDsjbệnh nSN7Tdkhân qujman tru9fqduọng, vjmào đjmêm đjmầu tiên6WDsjb sau9fqduu kjmhi mổ,SN7Tdk NhiếSN7Tdkp SN7TdkVũ jmThịnh vẫnSN7Tdk hay6WDsjb chủ độngSN7Tdk yêu9fqduu cjmầu trực,SN7Tdk tiện6WDsjb th6WDsjbể u9fqduquan jmsát tìnhjm hìnhjm sSN7Tdkau phjmẫu u9fqduthuật luônjm. 6WDsjbSự tjmận tâm vjmà nghjmiêm túcu9fqdu đóSN7Tdk a6WDsjbnh đềuSN7Tdk họcjm đượcSN7Tdk từu9fqdu Cu9fqduhủ nhiệmSN7Tdk 6WDsjbPhương. jmHai u9fqdungày na6WDsjby anu9fqduh liên tiếpSN7Tdk xSN7Tdkin 6WDsjbnghỉ phSN7Tdkép, n6WDsjbên jmcông SN7Tdkviệc cũjmng jmbị 6WDsjbdồn đố6WDsjbng kSN7Tdkhá nhiều,u9fqdu sẵnjm ti6WDsjbện tậnu9fqdu dụng lúSN7Tdkc jmnày, cáiu9fqdu 6WDsjbgì cầnu9fqdu jmbổ SN7Tdksung thu9fqduì bjmổ sujmng, jmcái 6WDsjbgì 6WDsjbcần kiểmSN7Tdk 6WDsjbtra thìjm kiểmjm tra. TSN7Tdkhoạt đầjmu an6WDsjbh kjmhông điu9fqdu thu9fqduăm phòngjm bệu9fqdunh, bởiu9fqdu jmanh biu9fqduết sẽu9fqdu có6WDsjb ngườjmi đếnu9fqdu thău9fqdum T6WDsjbôn Bình, cjmũng bSN7Tdkiết rằng6WDsjb u9fqduTôn Cjmhí Qjmuân vjmẫn SN7Tdkcòn ởSN7Tdk SN7Tdkđó, jmmình tớiSN7Tdk thămSN7Tdk chỉSN7Tdk tổ6WDsjb manu9fqdug lại phiền6WDsjb phứcjm jmcho ĐSN7Tdkàm TĩnhSN7Tdk m6WDsjbà thSN7Tdkôi, nên6WDsjb qujmyết địnhu9fqdu ởSN7Tdk lạiSN7Tdk jmphòng t6WDsjbrực ban6WDsjb. Nhjmưng m6WDsjbới ngồi một6WDsjb jmlát an6WDsjbh đ6WDsjbã bjmắt đầu6WDsjb jmbồn jmchồn jmlo lắn6WDsjbg, khôSN7Tdkng jmcòn tâjmm 6WDsjbtrí làm6WDsjb vu9fqduiệc gu9fqduì nữa6WDsjb, khi nhjmìn tSN7Tdkhấy Tôjmn ChíSN7Tdk Quânjm đ6WDsjbi khỏi,jm SN7Tdkanh lậu9fqdut x6WDsjbem bSN7Tdkản 6WDsjbghi chépu9fqdu m6WDsjbà jmy u9fqdutá vừau9fqdu hoàn thành,6WDsjb rjmồi quyết6WDsjb địnhu9fqdu tSN7Tdkới pSN7Tdkhòng bjmệnh xejmm 6WDsjbthế nàu9fqduo, u9fqducó nhưjm vậSN7Tdky ajmnh mới6WDsjb yjmên tSN7Tdkâm được.

Phòng bệnh6WDsjb rấtu9fqdu yên 6WDsjbtĩnh, SN7Tdkbóng đènu9fqdu ởSN7Tdk gSN7Tdkian ngoàiSN7Tdk vẫn6WDsjb chưaSN7Tdk tắt,SN7Tdk tSN7Tdkrên b6WDsjbàn đặtSN7Tdk 6WDsjbhai tSN7Tdkách tr6WDsjbà, jmcòn u9fqducó cả mộjmt hộp6WDsjb bájmnh ngọt,u9fqdu chắcSN7Tdk lSN7Tdkà bSN7Tdkánh ĐSN7Tdkàm SN7TdkTĩnh dùnjmg đjmể tSN7Tdkiếp kháSN7Tdkch. CửaSN7Tdk phjmòng tron6WDsjbg chỉ khépSN7Tdk hu9fqduờ, Nhiếjmp Vũu9fqdu ThịnSN7Tdkh vừajm 6WDsjbđẩy cửu9fqdua vào6WDsjb, ljmiền u9fqdutrông thu9fqduấy 6WDsjbthằng SN7Tdkbé jmđang ngủjm rất jmsay, Đ6WDsjbàm Tĩnhu9fqdu cũSN7Tdkng ngủu9fqdu gụjmc trjmên cu9fqduhiếc gSN7Tdkiường xếp.