Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 21 - Phần 1

CHƯƠNG 21

Y xuX9Eatá trưởxeng txuX9Earong phòng mxuX9Eaổ cảmxe xuX9Eathấy khôngxuX9Ea khíbspdZn xuX9Eaca mổbspdZn hômxuX9Ea nabspdZny củaxe k4xhBRZhoa NgoxuX9Eaại 4xhBRZTim mạch4xhBRZ thậbspdZnt kỳbspdZn quxeặc. xuX9EaTính khí cbspdZnủa ChủxuX9Ea nxehiệm PhươngbspdZn, 4xhBRZcả việxen nàbspdZny abspdZni cũnxuX9Eag biếtxe, xuX9Eakỹ th4xhBRZuật gibspdZnỏi, yê4xhBRZu xecầu caxuX9Eao, mỗi lầnxe ônxeg đíchxuX9Ea xethân 4xhBRZcầm daxeo mổ,4xhBRZ cả4xhBRZ 4xhBRZphòng phbspdZnẫu thuậtxe cứxuX9Ea xuX9Eanhư bspdZngặp pxuX9Eahải đạxei dịcbspdZnh, chỉ sợbspdZn cbspdZnó c4xhBRZhỗ nàobspdZn s4xhBRZơ sót,xuX9Ea bxeị xeChủ xenhiệm Phươ4xhBRZng t4xhBRZúm đxuX9Eaược mắnxuX9Eag chbspdZno mxeột txuX9Earận xethì đến xuX9EaGiám đốxuX9Eac bệxenh việnbspdZn cxuX9Eaũng xuX9Eakhông bspdZnbênh n4xhBRZổi. Vì4xhBRZ bspdZnthế hômxe n4xhBRZay côxe phảbspdZni 4xhBRZđích thân4xhBRZ xuX9Eagiám sát cácxuX9Ea xey txuX9Eaá xechuẩn bịbspdZn trướcxe cxea mổxe, chờxuX9Ea đếnxuX9Ea kh4xhBRZi b4xhBRZệnh nhâxuX9Ean đ4xhBRZược đưabspdZn vào4xhBRZ phòbspdZnng mổ, xuX9Ea đèn chụxuX9Eap xuX9Eabật lêbspdZnn, bspdZnbác sĩ4xhBRZ gâyxe 4xhBRZmê đbspdZnã 4xhBRZbắt đầu4xhBRZ chuẩn4xhBRZ b4xhBRZị gâyxuX9Ea mxuX9Eaê, c4xhBRZô chợtbspdZn xecảm thấy4xhBRZ không khí4xhBRZ cànxeg 4xhBRZkỳ quặcbspdZn bspdZnhơn nữa.

Những bspdZnca phẫu4xhBRZ thuật4xhBRZ của bspdZn Chủ nhxuX9Eaiệm Phư4xhBRZơng đaxe phxuX9Eaần làxuX9Ea xuX9Eado bspdZnmột êxe kípxe cxeố 4xhBRZđịnh phốixuX9Ea hợp4xhBRZ 4xhBRZvới nxuX9Eahau, bác4xhBRZ sĩxuX9Ea gâyxuX9Ea mê 4xhBRZlà cộngbspdZn xuX9Easự lxuX9Eaâu năxuX9Eam, xuX9EaNhiếp 4xhBRZVũ TxuX9Eahịnh bspdZnthì vàxeo the4xhBRZo bệnbspdZnh xuX9Eanhân, thôngxe thường tronbspdZng cbspdZnác cbspdZna bspdZnmổ củ4xhBRZa Chxeủ nhiệmxuX9Ea PhbspdZnương, an4xhBRZh đềubspdZn lbspdZnà xuX9Eaphụ mổ4xhBRZ thứxe 4xhBRZnhất, nhưnxeg hômbspdZn nay axenh cbspdZnhỉ đứngxe mộtxuX9Ea bê4xhBRZn nhìnbspdZn bácxe sxuX9Eaĩ gâybspdZn mbspdZnê làxuX9Eam việcxuX9Ea. Điề4xhBRZu đầuxuX9Ea ti4xhBRZên khxuX9Eaiến 4xhBRZy txuX9Eaá trưởng xuX9Ea cảm thấybspdZn 4xhBRZkỳ qxeuặc chíxenh lxuX9Eaà Nhiếpxe V4xhBRZũ ThịbspdZnnh, xehôm naxey xuX9Eabác sĩxuX9Ea NhiếpbspdZn xuX9Eatrông rất4xhBRZ lxuX9Eao lắng, từxe bspdZnlúc bước4xhBRZ vàobspdZn xetới 4xhBRZgiờ axuX9Eanh chưxuX9Eaa h4xhBRZề ngxuX9Eaồi bspdZnxuốngĐiều nàyxe cbspdZnũng khxeông cóbspdZn g4xhBRZì lạ,xuX9Ea Chủ nhi4xhBRZệm 4xhBRZPhương cònbspdZn đứxeng kiaxe, ng4xhBRZoài b4xhBRZác 4xhBRZsĩ bspdZngây mêbspdZn bspdZnra, 4xhBRZai xedám cảxuX9Ea g4xhBRZan ngồixe chứ?xe Nhưng ChbspdZnủ nxehiệm bspdZnPhương hôxuX9Eam nxeay 4xhBRZcũng khôbspdZnng dẫnxuX9Ea bspdZntheo họxuX9Eac tr4xhBRZò xuX9Eanào khácxuX9Ea xecủa mìnhxuX9Ea vào phụxe mổxe, mà4xhBRZ dùngxuX9Ea ha4xhBRZi xebác xesĩ xuX9Eacó xuX9Eatay ng4xhBRZhề giỏbspdZni n4xhBRZhất trbspdZnong kho4xhBRZa làmxuX9Ea phụ4xhBRZ mxuX9Eaổ, y xetá 4xhBRZtrưởng txehấy, đxuX9Eaối với4xhBRZ TbspdZnứ chứng4xhBRZ FbspdZnallot txehì đ4xhBRZội n4xhBRZgũ báxuX9Eac 4xhBRZsĩ hôbspdZnm xenay cxeó vẻ4xhBRZ hùbspdZnng hậu quá.

Tuy đội4xhBRZ ng4xhBRZũ hxeùng hậu nhưbspdZnng Chxeủ nxehiệm PhươngxuX9Ea đbspdZnã bspdZnlàm rấxuX9Eat tốt,xuX9Ea từxe nxuX9Eahát dabspdZno đầuxuX9Ea t4xhBRZiên bspdZnphân txuX9Eaách cácxe cơ 4xhBRZquan, đến4xhBRZ v4xhBRZá xetâm thất,xuX9Ea xuX9Eacuối cùn4xhBRZg lxuX9Eaà khâxeu lại4xhBRZ 4xhBRZcác mạchxuX9Ea mbspdZnáu, ô4xhBRZng đềxuX9Eau thxeực xuX9Eahiện rất chxuX9Eauẩn 4xhBRZxác, mxeột loạtxuX9Ea xecác xethao xetác thuầnxe thxeục hxuX9Eaoàn h4xhBRZảo đế4xhBRZn xemức 4xhBRZcó thểbspdZn xuX9Eaquay lại làbspdZnm bspdZntài liệubspdZn giảxeng dạy4xhBRZ cônxeg k4xhBRZhai, đây4xhBRZ lbspdZnà 4xhBRZkỹ thuậxuX9Eat mxeà ô4xhBRZng rbspdZnèn đượcxuX9Ea s4xhBRZau hà4xhBRZng ch

c năxuX9Eam đứnbspdZng xuX9Eabàn mổ.bspdZn xeY tá trưxeởng còxen tưởng4xhBRZ Ch4xhBRZủ nxehiệm PhxuX9Eaương đaxeng làbspdZnm mbspdZnẫu, vì4xhBRZ báxuX9Eac sĩbspdZn NhbspdZniếp mbspdZnà 4xhBRZông 4xhBRZcưng nhất đa4xhBRZng đứn4xhBRZg bxeên 4xhBRZcạnh qua4xhBRZn bspdZnsát, t4xhBRZiếc rằ4xhBRZng hômbspdZn xuX9Eanay tâbspdZnm trạnxeg bspdZnbác sĩxuX9Ea NhiếpbspdZn khôngxuX9Ea được tốt,xuX9Ea từbspdZn lbspdZnúc mởbspdZn khoxeang ngxeực củaxe bệxuX9Eanh 4xhBRZnhân, an4xhBRZh khônxuX9Eag dxeám nhxuX9Eaìn bxuX9Eaệnh nhbspdZnân thêbspdZnm một lầxen nbspdZnào nữa,bspdZn 4xhBRZmà chạy4xhBRZ lạ4xhBRZi phxeía 4xhBRZbác sxeĩ xuX9Eagây m4xhBRZê xeđếm tầnxuX9Ea sxuX9Eaố mábspdZny thở.

Cô bspdZny táxe txerẻ thì4xhBRZ thxeầm vớxei y txeá trưởng:4xhBRZ “H4xhBRZôm nxuX9Eaay bácxe sĩxe Nhiếpxe bspdZnsao txehế nxehỉ? xuX9EaChưa ăxuX9Ean 4xhBRZsáng nên4xhBRZ bbspdZnị tụxet 4xhBRZhuyết áp à?”

“Lắm chuyệnxuX9Ea!” xeY táxe trưởng mắng,xe nhưng4xhBRZ trobspdZnng lòngxe bspdZncũng thầbspdZnm thbspdZnắc mắc4xhBRZ, bìn4xhBRZh tbspdZnhường Chủxe nxehiệm Ph4xhBRZương dẫnxuX9Ea theo họcbspdZn t4xhBRZrò màbspdZn txuX9Eahấy hbspdZnọc txuX9Earò xelơ đễnh4xhBRZ xuX9Eanhư vxeậy, chắcxuX9Ea xechắn xuX9Eađã qu4xhBRZay xelại mắng4xhBRZ xuX9Eacho mộtxe trận t4xhBRZơi bờxei, nhưnxeg hxeôm naxey ônxeg rbspdZnất tậpbspdZn trbspdZnung làm4xhBRZ ph4xhBRZẫu thxuX9Eauật, đếnbspdZn 4xhBRZmức đầuxuX9Ea còn cxehẳng ngẩngxe lên,4xhBRZ làbspdZnm nhxuX9Eaư xuX9Eabác sxuX9Eaĩ NhxuX9Eaiếp khôxeng hxuX9Eaề c4xhBRZó mặtxe 4xhBRZtrong xuX9Eaphòng 4xhBRZmổ vậy.4xhBRZ Chủ nhi4xhBRZệm khxuX9Eaông mbspdZnắng mỏxe a4xhBRZi, xeca 4xhBRZphẫu 4xhBRZthuật nxuX9Eaày thậtxe xelà kỳxuX9Ea lạxe, bì4xhBRZnh thưxuX9Eaờng bspdZnchỉ khi nào4xhBRZ xuX9Eaca mổxe rbspdZnất khônxuX9Eag thuận4xhBRZ bspdZnlợi, txuX9Eaình trạxuX9Eang bệxenh nbspdZnhân xevô 4xhBRZcùng n4xhBRZguy kịch,xuX9Ea Chxeủ nhiệm Phươngxe 4xhBRZkhông cóxuX9Ea thời4xhBRZ gia4xhBRZn nxeói th4xhBRZì mxuX9Eaới khôngxe bspdZnmắng bspdZnngười khác.bspdZn NếuxuX9Ea khô4xhBRZng thbspdZnì nào m4xhBRZắng 4xhBRZtrợ tbspdZnhủ, quátxe 4xhBRZy tábspdZn, rủxuX9Eaa dụngxe cụ4xhBRZ, ch4xhBRZê kixem conxeg khó4xhBRZ 4xhBRZlàm, 4xhBRZnói chuxeng phxeải tì4xhBRZm ra xuX9Ealỗi gxeì đóbspdZn mắng4xhBRZ v4xhBRZài câxeu, mbspdZnới cbspdZnó thểxuX9Ea xexem nhưbspdZn mbspdZnột cbspdZna phẫubspdZn xuX9Eathuật bìnhbspdZn thường.

Đang phẫxuX9Eau thuật4xhBRZ thxeì hxeuyết áp bệnxuX9Eah nhânxe bỗn4xhBRZg n4xhBRZhiên giảmbspdZn mạxenh, 4xhBRZbác bspdZnsĩ gâybspdZn xemê rấbspdZnt bspdZnbình tĩbspdZnnh trướcxe tình4xhBRZ huống bất4xhBRZ nxegờ nàxey, lxeập txuX9Eaức thông4xhBRZ bbspdZnáo chxuX9Eaỉ xuX9Easố huyếxuX9Eat bspdZnáp cxuX9Eaho xechủ nhixeệm, vừaxuX9Ea dứxet xelời đã4xhBRZ thấy Nhixeếp Vxeũ ThxuX9Eaịnh qu4xhBRZay trbspdZnở 4xhBRZlại b4xhBRZên 4xhBRZbàn phẫu4xhBRZ txehuật. Ch4xhBRZủ nhiệxuX9Eam bspdZnPhương bspdZnliếc an4xhBRZh nhưng khôn4xhBRZg buồnxuX9Ea đếmbspdZn xỉaxuX9Ea gìbspdZn đếxen, thươngxe lượnbspdZng thẳnxuX9Eag vớxei xebác sxeĩ gxuX9Eaây xuX9Eamê mấybspdZn xuX9Eacâu, quay xesang thấybspdZn NhiếpxuX9Ea V4xhBRZũ Thịxenh cxuX9Eahao đảoxe nxuX9Eahư mxeuốn nxuX9Eagã, Chủ4xhBRZ nhbspdZniệm xuX9EaPhương rốt4xhBRZ cuxeộc cbspdZnũng phát cáxeu: “TxuX9Earánh xesang một4xhBRZ bênxuX9Ea! Lượn4xhBRZ xuX9Eaqua lượnxuX9Ea lbspdZnại, lởnbspdZn vởnbspdZn lxeàm tbspdZnôi bựxec mình4xhBRZ! NxuX9Eaếu không txuX9Eahì cútxuX9Ea xera ngoàixe xecho tôi!”

Chủ nhibspdZnệm xuX9Eacuối cùng cxuX9Eaũng mắnxuX9Eag ngườxuX9Eai rồxei, xehơn 4xhBRZnữa lạixe xemắng NxuX9Eahiếp VbspdZnũ Thịnh4xhBRZ người4xhBRZ mxeà thườbspdZnng 4xhBRZngày ông 4xhBRZthiên bspdZnvị 4xhBRZnhất, ch4xhBRZứng tỏxuX9Ea 4xhBRZca xuX9Eaphẫu thubspdZnật n4xhBRZày kh4xhBRZông cóbspdZn vxuX9Eaấn đềxe xuX9Eagì lớn.xuX9Ea xuX9EaPhụ bspdZnmổ tbspdZnhứ nhất và4xhBRZ thứxuX9Ea bspdZnhai bspdZnthở p4xhBRZhào n4xhBRZhẹ n4xhBRZhõm, cxeả phòng4xhBRZ phxeẫu thxeuật đbspdZnều xuX9Eanhư trbspdZnút đượcxe gxuX9Eaánh nặng. xeBác sĩ4xhBRZ NhiếpbspdZn bịbspdZn mắngbspdZn, rầuxe rĩbspdZn tránhxe saxuX9Eang mộtbspdZn xebên, nxuX9Eahưng vxeẫn khxeông dá4xhBRZm bbspdZnỏ ra nxuX9Eagoài. MộtxuX9Ea lxeúc saxeu, huyết4xhBRZ ápxe củaxe bệnxuX9Eah nbspdZnhân tăxuX9Eang 4xhBRZtrở lại,xuX9Ea tiếbspdZnp bspdZntheo đó4xhBRZ xuX9Eaca mổxuX9Ea tiến hànhbspdZn xuX9Earất tbspdZnhuận lợi,bspdZn Chủ4xhBRZ nhiệmxuX9Ea PhươngxuX9Ea hôxuX9Eam na4xhBRZy xuX9Eađích 4xhBRZthân làbspdZnm tấtxuX9Ea cảxuX9Ea mọi4xhBRZ việc4xhBRZ, thậm chíxe bspdZnđến côngbspdZn đ4xhBRZoạn khâbspdZnu 4xhBRZvết m4xhBRZổ bspdZncuối cxuX9Eaùng ônxuX9Eag bspdZncũng tựxe mìnxuX9Eah txuX9Eahực xehiện, xekhông đểxuX9Ea 4xhBRZphụ tá độbspdZnng bspdZntay vxuX9Eaào. Sa4xhBRZu xekhi khâxuX9Eau xxuX9Eaong, ôngxuX9Ea cxuX9Eaứ nbspdZngắm nghíxuX9Eaa mãixe, vxeẻ nhưbspdZn xerất hàxuX9Eai xelòng. Chỉ phẫxuX9Eau txuX9Eahuật xuX9Eabây gxeiờ đều4xhBRZ 4xhBRZlà chỉ4xhBRZ tựbspdZn tiêu4xhBRZ, vxuX9Eaì thxeế xuX9Eaông đãbspdZn 4xhBRZlàm mộtxuX9Ea cxuX9Eaái thắ4xhBRZt chỉ tuyệ4xhBRZt bspdZnđẹp, đếxen nỗi4xhBRZ dườ4xhBRZng xuX9Eanhư bảnxe xuX9Eathân c4xhBRZũng rxuX9Eaất xuX9Eavừa ýxuX9Ea, ngẩngxuX9Ea đầuxuX9Ea lêbspdZnn bspdZngọi Nhiếp bspdZnVũ TbspdZnhịnh: “Xongxe rồixuX9Ea! Tô4xhBRZi đixuX9Ea rửxea taxey đây.”

Chủ nhbspdZniệm PxuX9Eahương rửa xetay xonxuX9Eag, xuX9Eatháo cặp4xhBRZ kxeính rxea rửabspdZn xemặt rồi4xhBRZ 4xhBRZmới xera khỏi4xhBRZ phònxeg mổbspdZn. 4xhBRZBên ngo4xhBRZài phxuX9Eaòng p4xhBRZhẫu thuật, ngườxei xenhà bệnbspdZnh nhânxuX9Ea xeđang bspdZnlo lắxuX9Eang chờ4xhBRZ đợ4xhBRZi, vbspdZnừa ngxehe t4xhBRZiếng cửxea pbspdZnhòng xuX9Eabật mở, trô4xhBRZng xethấy Chủ4xhBRZ nhiệm4xhBRZ PbspdZnhương đ4xhBRZi xera, xecô txuX9Eaa liềxen vộbspdZni vànxeg đứngxuX9Ea dậy.

Ấn tượnxeg củ4xhBRZa bspdZnChủ nhiệm xuX9Ea Phương xevề bspdZnĐàm TĩbspdZnnh xerất tệ,xuX9Ea chxeo rằxuX9Eang bspdZncô cxehính bspdZnlà hồnxeg nbspdZnhan họaxe thủyxe tronbspdZng truyxeền thuyết, xuX9Eamột 4xhBRZanh chàbspdZnng ngxuX9Eaoan ngoxuX9Eaãn xebiết vânxuX9Eag lờixe bspdZnnhư Nhiếp4xhBRZ VũxuX9Ea Thịnhxe 4xhBRZbị côbspdZn txea xelàm cho bspdZnăn khôxeng bspdZnngon xengủ khbspdZnông yênbspdZn, đến4xhBRZ 4xhBRZgiờ vẫnxe cxeòn pbspdZnhải trôxuX9Eang noxuX9Eam đứ4xhBRZa xuX9Eabé v4xhBRZô tộbspdZni tron4xhBRZg phòng xuX9Eahồi sức4xhBRZ. BởbspdZni thếbspdZn ông4xhBRZ đan4xhBRZh mặtbspdZn lạxei, khxeông bspdZnthèm nxuX9Eahìn Đàm4xhBRZ Tĩnh,bspdZn xuX9Ealúc xuX9Eađi nxuX9Eagang qua cô4xhBRZ cònxuX9Ea buông4xhBRZ mộxet cbspdZnâu “Lầxen nxeày cô4xhBRZ vừaxe lòngbspdZn r4xhBRZồi nhé!”

Đàm TĩnbspdZnh biếnxe sắcxe, cô 4xhBRZ không bspdZnthể hbspdZniểu đượbspdZnc câxeu nóixe xuX9Eanày củaxuX9Ea b4xhBRZác bspdZnsĩ mxeổ ch4xhBRZính cbspdZnó ýbspdZn xuX9Eagì. xuX9EaCô bspdZnvốn đãxuX9Ea xevô cùng xecăng thẳng,xuX9Ea Nhiếpxe Vũ4xhBRZ ThbspdZnịnh xuX9Eabước vxuX9Eaào phxeòng xephẫu xethuật bspdZnđến gbspdZniờ vẫxuX9Ean cbspdZnhưa thấy4xhBRZ xuX9Eara, giờ báxec sĩxuX9Ea mổxe bspdZnchính vừabspdZn rxuX9Eaa liềbspdZnn lạxenh tanxuX9Eah buônbspdZng mộtbspdZn bspdZncâu nh4xhBRZư vxuX9Eaậy kxuX9Eahiến cảxe ngư4xhBRZời cô bspdZnmềm nhbspdZnũn, sxuX9Eauýt cxehút nữaxe ngấtbspdZn xỉu,xe mxuX9Eaay cóbspdZn TôbspdZnn CbspdZnhí Quâxen kịxep bspdZnđỡ lấyxuX9Ea, dìuxe cbspdZnô 4xhBRZngồi xuống ghxuX9Eaế. CxuX9Eaô hxuX9Eaoa hếbspdZnt cbspdZnả mắtxuX9Ea, mbspdZnột hồ4xhBRZi bspdZnlâu s4xhBRZau 4xhBRZmới định4xhBRZ xuX9Eathần nó4xhBRZi: “Gọi4xhBRZ đibspdZnện cho Nhiếpxe bspdZnVũ Thxeịnh, h4xhBRZỏi anxeh bspdZnta rútxuX9Ea cụcbspdZn cxuX9Eaa phẫ4xhBRZu thuậtxuX9Ea txehế nàoxe rồi?”

Nhiếp VxuX9Eaũ Thxeịnh tbspdZnhu xếpxe ổn bspdZnthoả c4xhBRZho TônxuX9Ea Bìxenh xoxuX9Eang, vbspdZnừa xera đếbspdZnn cửxuX9Eaa ph4xhBRZòng mxuX9Eaổ, nhxeìn quxea cửabspdZn kính,4xhBRZ xuX9Ealiền bắt4xhBRZ 4xhBRZgặp Đàm Tĩnh4xhBRZ gầxuX9Ean xenhư ng4xhBRZã vàbspdZno lònbspdZng TbspdZnôn Chíxe QxuX9Eauân. PhảibspdZn 4xhBRZthừa nxehận rbspdZnằng, axenh vẫnxuX9Ea thấy lxeòng bspdZnchua bspdZnxót, có4xhBRZ lẽ4xhBRZ duyêxuX9Ean phậbspdZnn gxuX9Eaiữa an4xhBRZh v4xhBRZà Đàm4xhBRZ Txeĩnh đếnxuX9Ea xeđây thxeực sbspdZnự đãxuX9Ea xehết rồi. Chxeuyện đếnbspdZn nướxuX9Eac nàbspdZny, khôxeng cxuX9Eaam tbspdZnâm bspdZnthì cũnxuX9Eag cóxuX9Ea íchbspdZn gxuX9Eaì? Tình4xhBRZ y4xhBRZêu txuX9Earong sáxeng đơn txehuần thờixe nxuX9Eaiên thiếuxe xuX9Eađã n4xhBRZhư mộ4xhBRZt giấcbspdZn mơ,4xhBRZ cxeòn lạixe 4xhBRZchỉ l4xhBRZà 4xhBRZoán 4xhBRZhận mxuX9Eaà thôi.

Anh đẩyxuX9Ea cửxea bướcxuX9Ea rabspdZn, thấy ĐàmbspdZn TĩnxuX9Eah vẫn4xhBRZ đa4xhBRZng lxeúi húbspdZni tìxem điệnbspdZn thxeoại, biếtxuX9Ea cxuX9Eaô ấybspdZn địnhxuX9Ea g4xhBRZọi chbspdZno mình,4xhBRZ bèn4xhBRZ nói: “KhôngbspdZn bspdZncần gọixuX9Ea xuX9Eanữa, t4xhBRZôi bspdZnra đâyxuX9Ea rồi.”

Trông xethấy án4xhBRZh 4xhBRZmắt đầy mongbspdZn mỏibspdZn của4xhBRZ 4xhBRZĐàm xuX9EaTĩnh, xeanh nóxuX9Eai: “bspdZnPhẫu thuậtbspdZn kếxuX9Eat thúc4xhBRZ rồxei, rất4xhBRZ thà4xhBRZnh công.”

Đàm Txeĩnh nbspdZngẩn ngườibspdZn mất4xhBRZ vài giây,xuX9Ea rxeồi đứng4xhBRZ phắtxuX9Ea dậybspdZn nhưnxeg bspdZncô bspdZnkhông bước4xhBRZ nổi4xhBRZ 4xhBRZvào phxuX9Eaòng p4xhBRZhẫu thuậtbspdZn, chỉ biếtxe nhì4xhBRZn NhbspdZniếp VũxuX9Ea Thị4xhBRZnh đầyxuX9Ea vaxuX9Ean xxein, NhiếxuX9Eap xuX9EaVũ bspdZnThịnh xuX9Eacảm thấyxuX9Ea ánhxe 4xhBRZmắt xecô như xe sáp nếxen nóngbspdZn bxuX9Eaỏng, thiêxeu đốtxuX9Ea tbspdZnrái tbspdZnim an4xhBRZh đxeau buốt,xuX9Ea xuX9Eaanh vôbspdZn thxeức trá4xhBRZnh ánbspdZnh mbspdZnắt của cô,xuX9Ea nbspdZnói: “BìnhbspdZn Bình4xhBRZ đanxuX9Eag ởbspdZn t4xhBRZrong phònxeg hồxuX9Eai s4xhBRZức, phảixe thebspdZno dõxuX9Eai mộtxuX9Ea đbspdZnã, nếbspdZnu khônxeg có bspdZngì bấtbspdZn thường4xhBRZ c4xhBRZó thểxe xuX9Eađưa về4xhBRZ phònxeg bệnh.”

“Tôi c4xhBRZó thểbspdZn và4xhBRZo thxuX9Eaăm nó không?”

“Vẫn chưaxe được.”xuX9Ea xeAnh đáp, kxuX9Eahông kìmbspdZn được4xhBRZ vẫnbspdZn dxuX9Eaùng gxuX9Eaiọng axen xuX9Eaủi, “TôixuX9Ea sẽ4xhBRZ và4xhBRZo vbspdZnới bspdZnnó ngay4xhBRZ, cxeô c4xhBRZứ yên tâm.”

Đàm TxuX9Eaĩnh cúixe đ4xhBRZầu, xuX9Eadù không nhìnbspdZn nhưng4xhBRZ bspdZnNhiếp xeVũ ThịbspdZnnh cũbspdZnng biếtxe xecô đangxe khóxuX9Eac. TônbspdZn bspdZnChí Quxeân 4xhBRZđưa cbspdZnho 4xhBRZcô gói gxeiấy xuX9Eaăn, xuX9EaNhiếp 4xhBRZVũ Thịxenh cảxuX9Eam thấ4xhBRZy 4xhBRZtâm trạnxeg đầy4xhBRZ phứcbspdZn tạp,xuX9Ea xebèn 4xhBRZquay ngườibspdZn tbspdZnrở lại xuX9Eaphòng hồbspdZni sức.

Bác sĩ4xhBRZ gâbspdZny mbspdZnê vẫbspdZnn chưa đi,4xhBRZ thấ4xhBRZy a4xhBRZnh xuX9Eavào bèxen chà4xhBRZo rồ4xhBRZi hỏxuX9Eai: “Đứa4xhBRZ trxeẻ nàybspdZn co4xhBRZn nhà4xhBRZ axuX9Eai thế?”

Nhiếp VũbspdZn Thị4xhBRZnh khựngbspdZn bspdZnlại, hỏi: “SaobspdZn thxuX9Eaế ạ?”

“Ui trờibspdZn xuX9Eaơi, tôi4xhBRZ làm4xhBRZ xuX9Eaviệc với Chxeủ nhixuX9Eaệm PhưxuX9Eaơng mườibspdZn mấy4xhBRZ bspdZnnăm xerồi, cbspdZnhưa tbspdZnừng t4xhBRZhấy ônbspdZng ấy4xhBRZ nh4xhBRZư 4xhBRZhôm xuX9Eanay, 4xhBRZcứ như 4xhBRZcon nhà4xhBRZ mìnhxe đan4xhBRZg nxeằm trênxuX9Ea bànxuX9Ea phẫbspdZnu thxeuật vậy.”

Nhiếp Vũxe Thịnh4xhBRZ thấy l4xhBRZòng cxehua 4xhBRZxót, bspdZnvội đbspdZnáp: “ĐâybspdZn là…4xhBRZ xuX9Eahọ hàxuX9Eang… hbspdZnọ hàngbspdZn củxuX9Eaa cháu.”

“Thảo xenào! xeĐúng làbspdZn chủ nhxuX9Eaiệm củaxe 4xhBRZcác abspdZnnh co4xhBRZi xuX9Eaanh nhưbspdZn coxen đẻxuX9Ea, t4xhBRZôi cứbspdZn bảoxe sxeao hôm4xhBRZ na4xhBRZy anxuX9Eah đứngxuX9Ea tronxeg phòng phẫuxe thuật4xhBRZ mxuX9Eaà xuX9Ealại khbspdZnông lxeàm g4xhBRZì. Àxe, đúnxuX9Eag rồi,bspdZn chư4xhBRZơng trìxuX9Eanh xuX9EaCM ấyxe rúbspdZnt cục là4xhBRZ thếxe xuX9Eanào xuX9Eađấy? ChủxuX9Ea nhxeiệm c4xhBRZủa cxeác abspdZnnh bxuX9Eaất 4xhBRZchấp 4xhBRZáp lựcxuX9Ea của4xhBRZ v4xhBRZiện trưởngbspdZn 4xhBRZkéo về đây,bspdZn bspdZnbác bỏxe rấxet nhiềuxe ýbspdZn kiếnbspdZn cbspdZnủa mọxuX9Eai người,4xhBRZ xethế saxeo gibspdZnờ vẫxuX9Ean c4xhBRZhưa bspdZnkhởi độngbspdZn vậy?”

Nhiếp xuX9EaVũ Thịnhxe t4xhBRZhầm nghĩ chuyệ4xhBRZn nàyxuX9Ea chínhbspdZn lxuX9Eaà dxuX9Eao 4xhBRZmình xelàm lỡ4xhBRZ bspdZndở. AnxuX9Eah ábspdZny nxuX9Eaáy 4xhBRZnói: “Chủxe nhixeệm đãbspdZn giaoxuX9Ea cho chxuX9Eaáu rồibspdZn, chỉbspdZn cxeần tìxuX9Eam đượcxuX9Ea 4xhBRZbệnh nbspdZnhân xethích 4xhBRZhợp sbspdZnẽ lxeập 4xhBRZtức tiếnxe hànbspdZnh xuX9Eaca đầu tiên.”

“Làm tốxet bspdZnlà tạo4xhBRZ phúc cho4xhBRZ 4xhBRZdân đấy.”bspdZn BxuX9Eaác xuX9Easĩ gxuX9Eaây mê4xhBRZ nóbspdZni đùa,”xe BaxuX9Eao nhi4xhBRZêu bệxenh nhânxe còbspdZnn 4xhBRZđang đỏbspdZn mxeắt chờ kxuX9Eaia xekìa, axuX9Eanh xxeem hỗxuX9Ea trxuX9Eaợ cbspdZnho bxuX9Eaệnh txeim bẩmxe sin4xhBRZh củaxuX9Ea chínhxe 4xhBRZphủ, hộxuX9Ea khẩxuX9Eau nôxeng thbspdZnôn cóxe thể đbspdZnược h4xhBRZưởng tr4xhBRZợ cấp,xe bảoxuX9Ea hiểm4xhBRZ 4xhBRZthất ngxehiệp ởbspdZn thàxenh phốxuX9Ea 4xhBRZcó thểxe đưxuX9Eaợc xuX9Eahưởng trbspdZnợ cấp, đâxuX9Eay khôngbspdZn phảixe hộ4xhBRZ xekhẩu nbspdZnông txehôn, xuX9Eacũng chẳngxe pxehải t4xhBRZhất nghbspdZniệp ở4xhBRZ thà4xhBRZnh p4xhBRZhố, tự nhiê4xhBRZn 4xhBRZmắc phảixe cxeăn bện4xhBRZh nặnxeg nhưxe thếxe 4xhBRZnày, khônxuX9Eag cxeó bspdZntiền 4xhBRZmà chữa,4xhBRZ xebằng mọixe cách phảxuX9Eai xoxuX9Eaay đbspdZnược xehơn mười4xhBRZ vạnxuX9Ea tệxuX9Ea, cxeòn kbspdZnhông bxeiết cóxuX9Ea bàbspdZn co4xhBRZn họbspdZn hàxeng nàobspdZn cxuX9Eahịu cho vbspdZnay khô4xhBRZng, thậtbspdZn 4xhBRZlà áxec nxeghiệt quxuX9Eaá xemà…” Ôxeng bspdZnnhìn bébspdZn Tôn4xhBRZ xuX9EaBình đabspdZnng nxuX9Eaằm trên g4xhBRZiường đẩy,bspdZn “Đư4xhBRZợc r4xhBRZồi đấyxe, x4xhBRZem rxea xetình hìnxuX9Eah kháxe khxeả quanxuX9Ea, tbspdZnám phầxen xekhông phải4xhBRZ đưa sabspdZnng phòxeng chăxem sbspdZnóc đặcxe biệt,4xhBRZ anbspdZnh tr4xhBRZực ởxuX9Ea đâyxe, xuX9Eatôi 4xhBRZđi thxeay đồ4xhBRZ đã.”

Khi Tôn4xhBRZ BxuX9Eaình tỉnhxe dậy, 4xhBRZngười đầuxe tiênxuX9Ea cậu4xhBRZ nhìn4xhBRZ thấyxuX9Ea bspdZnlà Đàm4xhBRZ 4xhBRZTĩnh. xuX9EaTuy đ4xhBRZề p4xhBRZhòng lbspdZnây nhi4xhBRZễm, ĐàbspdZnm Tĩxenh phải mặcbspdZn chiếc4xhBRZ á4xhBRZo chxuX9Eaoàng bspdZnkhử trùnbspdZng xuX9Earộng thùnbspdZng txehình, còxuX9Ean đexeo kxehẩu trang4xhBRZ, độ4xhBRZi mũ, nhưngxe ch4xhBRZỉ xuX9Eanhìn á4xhBRZnh mắt4xhBRZ bspdZnquen thuộcxe, xeTôn BbspdZnình liềnxuX9Ea nhận4xhBRZ ngaxuX9Eay bspdZnra mxuX9Eaẹ. Câxeu đầu4xhBRZ tiên cậxuX9Eau 4xhBRZbé hỏ4xhBRZi l4xhBRZà: “xuX9EaMẹ, sxeao mẹ

Đàm 4xhBRZTĩnh vốxuX9Ean đã4xhBRZ nín khóc4xhBRZ 4xhBRZnhưng xuX9Eanghe co4xhBRZn nó4xhBRZi c4xhBRZâu bspdZnấy, côxuX9Ea suýtxuX9Ea nữabspdZn lạibspdZn rơxuX9Eai 4xhBRZnước 4xhBRZmắt. xeSắp xetới giờbspdZn taxen sở, ChxuX9Eaủ nhixuX9Eaệm Phươngxe lạibspdZn 4xhBRZtự mìxenh đixuX9Ea xekiểm t4xhBRZra m4xhBRZột lxuX9Eaượt, lxuX9Eaần nxuX9Eaày ôxeng dẫnxe thexuX9Eao họxuX9Eac trò cxuX9Eaủa xuX9Eamình, tấbspdZnt xecả bspdZnđều mặbspdZnc áobspdZn blobspdZnuse trắngxe, đầxey xetác pxuX9Eahong cônbspdZng việ4xhBRZc, đứxeng trong phxeòng bxeệnh, nxeói xuX9Eamột lượtbspdZn nhbspdZnững đbspdZniều xecần cxehú ýxe saxeu phẫbspdZnu thuxuX9Eaật. Mxeấy vị4xhBRZ tiến4xhBRZ sbspdZnĩ mải 4xhBRZmiết gh4xhBRZi xuX9Eachép, TiểxuX9Eau Mẫnxe còxen nghịcxeh ngợm4xhBRZ làm4xhBRZ mặxuX9Eat xấuxe chọbspdZnc NhiếpxuX9Ea V4xhBRZũ Thịnh.bspdZn ĐợixuX9Ea Chủ nhiệmxuX9Ea Phươngxe đi4xhBRZ xuX9Eara rồxei, bspdZnanh mớixe kho4xhBRZác vbspdZnai xuX9EaNhiếp 4xhBRZVũ Thxeịnh, xetrêu chxeọc: “SưbspdZn huyxenh, nghe nbspdZnói hôbspdZnm nabspdZny trobspdZnng xephòng pxehẫu thuậtxe anxuX9Eah bị4xhBRZ lãxeo yxeêu mắngxuX9Ea hả?”

“Làm gìbspdZn cxeó, 4xhBRZem ng4xhBRZhe ai nóixuX9Ea thế?”

“Ái dà,4xhBRZ NhxuX9Eaiếp sưxuX9Ea huyxenh à, nbspdZngày nàxeo lã4xhBRZo yêbspdZnu chẳnbspdZng xuX9Eamắng bọnbspdZn ebspdZnm vàixe lượt,4xhBRZ c4xhBRZó phảibspdZn bspdZnlà chuybspdZnện gxeì mấtxe m4xhBRZặt đâu, sa4xhBRZo a4xhBRZnh khôngxe chịubspdZn txuX9Eahừa xenhận nhxeỉ? NhưbspdZnng đêxem maxuX9Eai bspdZnlão y4xhBRZêu bspdZnphân côbspdZnng e4xhBRZm trực ban4xhBRZ tbspdZnhay axuX9Eanh, bspdZnnói nxuX9Eahà axuX9Eanh 4xhBRZcó vxeiệc, an4xhBRZh nói4xhBRZ đi,bspdZn anxuX9Eah phảibspdZn cảxuX9Eam xuX9Eaơn exem xuX9Eathế xuX9Eanào đây nhỉ?”

Nhiếp VxuX9Eaũ Txehịnh vô4xhBRZ cùbspdZnng cảm kxuX9Eaích bspdZntrước bspdZnsự quabspdZnn xetâm củaxe ChủbspdZn xenhiệm PhươbspdZnng, anxuX9Eah địbspdZnnh buổixe tốbspdZni qubspdZna việnbspdZn túc bspdZn trực bêxuX9Ean gi4xhBRZường bệnbspdZnh, chăm4xhBRZ sóc4xhBRZ b4xhBRZé TôxuX9Ean BìnbspdZnh nh4xhBRZiều hơ4xhBRZn mộtxuX9Ea chúbspdZnt, khxuX9Eaông ngbspdZnờ cxehi txeiết nhỏ nxuX9Eahặt nà4xhBRZy ch4xhBRZủ n4xhBRZhiệm 4xhBRZcũng đxeã nghĩxe chxuX9Eau đá4xhBRZo xuX9Eacả rồi.

Anh đáp:xe “VậyxuX9Ea xeanh mời 4xhBRZ em ăn4xhBRZ cơxem nhé.”

Tiểu MẫnxuX9Ea lắc4xhBRZ đầuxe qxeuầy quậy: “ÔxuX9Eai nxuX9Eao nxeo! Mờixe ăxen cxuX9Eaơm thxeì dễxe chxuX9Eao axuX9Eanh quá.bspdZn Axenh mờbspdZni xuX9Eaem ăn4xhBRZ cxuX9Eaơm cũngbspdZn được, nhưxuX9Eang exuX9Eam pxuX9Eahải d4xhBRZẫn thexeo b4xhBRZạn gáibspdZn exuX9Eam nữa!”

Bạn gáxei củbspdZna Tiểuxe bspdZnMẫn cũng hxeọc 4xhBRZY n4xhBRZhưng họcxe 4xhBRZNha xuX9Eakhoa, nămxuX9Ea na4xhBRZy mớbspdZni lxuX9Eaà thxuX9Eaạc sxeĩ bspdZnnăm thứxe xe2, xuX9Eađang thựcxe tập tạibspdZn bện4xhBRZh viện4xhBRZ bspdZnnày. NhiếpbspdZn Vxeũ Thịnhxe bspdZnnói: “ĐxuX9Eaược thôxei, 4xhBRZem bspdZngọi cảxuX9Ea T4xhBRZiểu KỳbspdZn đi4xhBRZ, bspdZnanh mờbspdZni hai đứaxuX9Ea 4xhBRZăn cơm.”

Tiểu Mẫ4xhBRZn cưxuX9Eaời gixuX9Eaan xảo: “Sưxe huynhbspdZn, mờibspdZn haxei đứ4xhBRZa 4xhBRZem xeăn cơ4xhBRZm mxeà anxeh đi4xhBRZ mbspdZnột xemình, khôn4xhBRZg ngưxuX9Eaợng à?bspdZn Kxehách cbspdZnó hai người,bspdZn chủxuX9Ea cũnbspdZng phảixe có4xhBRZ h4xhBRZai ngườxuX9Eai ch4xhBRZứ! An4xhBRZh kêbspdZnu bạn4xhBRZ gáxei an4xhBRZh cùngbspdZn đbspdZni, xuX9Eacho em xuX9Ea với TiểubspdZn K4xhBRZỳ diệnxuX9Ea ki4xhBRZến, đượcxe không?”

Nhiếp bspdZnVũ Thịxenh thoáng ngâybspdZn 4xhBRZngười, đáp:4xhBRZ “A4xhBRZnh vxuX9Eaà côxe ấybspdZn cbspdZnhia tbspdZnay rồi.”

Tiểu xeMẫn kinxeh nbspdZngạc: “Cái gxeì 4xhBRZcơ? 4xhBRZSao lạbspdZni thế?”

Nhiếp Vũ4xhBRZ ThịnxuX9Eah khôbspdZnng nói 4xhBRZgì, Tiểxeu MẫbspdZnn xebây 4xhBRZgiờ mớibspdZn nh4xhBRZớ 4xhBRZra họ4xhBRZ đaxeng 4xhBRZở tr4xhBRZong phònxuX9Eag bxuX9Eaệnh, vẫn4xhBRZ cxeòn bệxenh nhân nằm4xhBRZ bspdZnkia, mìxuX9Eanh hỏixuX9Ea nhibspdZnều chuyện4xhBRZ nh4xhBRZư vxuX9Eaậy, quxuX9Eaả làbspdZn không4xhBRZ nbspdZnên. bspdZnVì thế4xhBRZ xeanh vội xe im bặt,4xhBRZ bspdZnnhìn Nhiếp4xhBRZ VxuX9Eaũ ThịnhxuX9Ea gh4xhBRZi lờibspdZn căn4xhBRZ dặxen. NhixuX9Eaếp Vxeũ Thịn4xhBRZh xuX9Eaghi bspdZnxong li4xhBRZền cùng TiểubspdZn xeMẫn bspdZnđi r4xhBRZa ng4xhBRZoài, bspdZnĐàm TbspdZnĩnh bspdZntuy ởxe giabspdZnn txuX9Earong xecủa bspdZnphòng bệbspdZnnh, xenhưng vìbspdZn cửabspdZn xuX9Eamở nên xehọ xuX9Eanói gbspdZnì c4xhBRZô xeđều ng4xhBRZhe r4xhBRZõ từngxe 4xhBRZchữ một.

Lúc đầubspdZn côbspdZn ấxey bspdZncũng chỉ nghexe lbspdZnoáng thbspdZnoáng, mãixuX9Ea đếnxuX9Ea kbspdZnhi NhiếpxuX9Ea Vũ4xhBRZ 4xhBRZThịnh nxeói đãxuX9Ea chxuX9Eaia txuX9Eaay vớxei b4xhBRZạn bspdZngái, cxuX9Eaô mới xe chợt nhbspdZnư bspdZnnhận txuX9Eah đ4xhBRZiều gì.bspdZn Txeính cách4xhBRZ củaxuX9Ea NxuX9Eahiếp Vũ4xhBRZ ThịnxuX9Eah côxe hiểuxe 4xhBRZrất xuX9Earõ, anh 4xhBRZ không dễxuX9Ea dàngxuX9Ea qubspdZna lạixe vbspdZnới mộtbspdZn ngườixuX9Ea cbspdZnon gáixuX9Ea, saxuX9Eau khxuX9Eai qu4xhBRZyết địxuX9Eanh yxuX9Eaêu, lại4xhBRZ cà4xhBRZng không xetuỳ tiệnbspdZn xenói chibspdZna 4xhBRZtay. xeSao xelại thếxe nxehỉ? Chxeẳng l4xhBRZẽ v4xhBRZì xechuyện xecủa TôbspdZnn Bình?

Bất kỳ4xhBRZ n4xhBRZgười cobspdZnn gái4xhBRZ nào cũxuX9Eang kxehó xuX9Eamà chấxuX9Eap nxehận 4xhBRZnổi việcxuX9Ea bxuX9Eaạn trabspdZni mxeình xetự dxeưng cxuX9Eaó mxuX9Eaột đứa4xhBRZ bspdZncon xuX9Eariêng. Đàm TĩnhxuX9Ea chợtxuX9Ea thấybspdZn 4xhBRZáy náy.

Sau khbspdZni xetrời tốbspdZni, đá4xhBRZng lẽ đãxuX9Ea hbspdZnết xegiờ thăxuX9Eam bxuX9Eaệnh, bspdZnnhưng lbspdZnà phòbspdZnng VxuX9EaIP nêbspdZnn cũbspdZnng thoảixuX9Ea xemái xuX9Eahơn chútxuX9Ea ít. Vươngxe VũxuX9Ea bspdZnLinh xevà LươxuX9Eang 4xhBRZNguyên AxuX9Ean ngbspdZnhe nóbspdZni hôxuX9Eam nbspdZnay TxuX9Eaôn BxuX9Eaình lxuX9Eaàm phẫuxuX9Ea thuật,xe vừxea sáng xuX9Easớm đãxuX9Ea bspdZngọi điệnxuX9Ea hỏixuX9Ea thămxuX9Ea, đếxuX9Ean tốixe VươngbspdZn VũbspdZn LbspdZninh lạ4xhBRZi đếnxuX9Ea tận4xhBRZ bbspdZnệnh vixuX9Eaện thămbspdZn Tôn Bình,4xhBRZ c4xhBRZô sợbspdZn quá4xhBRZ giờxuX9Ea thămxuX9Ea bệ4xhBRZnh bxuX9Eaác sĩ4xhBRZ khôxuX9Eang xuX9Eacho vàoxe, nênbspdZn đếnxuX9Ea dướxuX9Eai châxuX9Ean lầu liềnbspdZn gọixe đxeiện cxeho ĐxuX9Eaàm T4xhBRZĩnh, Đàm4xhBRZ 4xhBRZTĩnh b4xhBRZèn bảoxuX9Ea 4xhBRZTôn CbspdZnhí QuâxuX9Ean xuốxuX9Eang đónbspdZn cô.

Đã mấy4xhBRZ 4xhBRZngày khxuX9Eaông gặp, Vươxeng Vxeũ 4xhBRZLinh vừaxe txehấy Đà4xhBRZm TĩxuX9Eanh liền4xhBRZ xuX9Eatay bắtxe mặbspdZnt mbspdZnừng. xeCô cầmxuX9Ea thxuX9Eaeo mộtbspdZn bspdZnhộp lxuX9Eaớn đựng đầyxe cbspdZnác loạxei bánbspdZnh ng4xhBRZọt, nói:xuX9Ea “Hai4xhBRZ h4xhBRZôm na4xhBRZy cửabspdZn ti4xhBRZệm củbspdZna chúnxuX9Eag mxeình vừxuX9Eaa khaxuX9Eai trương, đ4xhBRZắt hànxeg lắxuX9Eam, 4xhBRZkhách xehàng bspdZnai cxuX9Eaũng khbspdZnen bánhxuX9Ea xuX9Eangon, hôm4xhBRZ n4xhBRZay tớxe chọnxuX9Ea rixeêng mấy cáixuX9Ea vừ4xhBRZa xera xuX9Ealò, đểxuX9Ea n4xhBRZguội rồ4xhBRZi manbspdZng qxeua đâ4xhBRZy cxuX9Eaho cxeậu bspdZnvới Bìnxeh Bìnxeh ăn.”

“Bình Bìn4xhBRZh vbspdZnẫn c4xhBRZhưa xuX9Eađược ăn cáixuX9Ea gbspdZnì cả.”bspdZn Đàxem bspdZnTĩnh đỡ4xhBRZ lấybspdZn bspdZnbánh, xuX9Eanói đầxey bspdZncảm kícxeh “Cảmxe xeơn cậbspdZnu xuX9Eanhiều lắm.”

“Ôi dào4xhBRZ, gi4xhBRZữa chúng mìxenh cầxen xuX9Eagì phảbspdZni cảm4xhBRZ ơ4xhBRZn. 4xhBRZVốn tbspdZnớ địnhbspdZn xuX9Eaqua xuX9Eađây xuX9Eatừ sábspdZnng cơ,bspdZn nhưngbspdZn Lương4xhBRZ xuX9EaNguyên An bxuX9Eaảo tớxuX9Ea đừxuX9Eang 4xhBRZgây bspdZnthêm rắ4xhBRZc rbspdZnối chxuX9Eao cậu4xhBRZ, cò4xhBRZn bspdZnnói phòngbspdZn pxehẫu tbspdZnhuật khôxuX9Eang cxuX9Eaho người nxuX9Eagoài vàxeo, cũng4xhBRZ khôbspdZnng cbspdZnho quáxe nh4xhBRZiều nxegười đ4xhBRZợi bê4xhBRZn ngoài4xhBRZ. TớbspdZn số4xhBRZt rbspdZnuột quá,xe nxuX9Eaên đến xechiều phxuX9Eaải gọbspdZni cbspdZnho cxuX9Eaậu ngay4xhBRZ, nghbspdZne cậubspdZn nóixuX9Ea phẫ4xhBRZu thuậtbspdZn đãxuX9Ea xongxe, Bìnxeh BìnhbspdZn cbspdZnũng 4xhBRZtỉnh rồi, t4xhBRZớ liềnxe vộibspdZn v4xhBRZàng qbspdZnua thăm.”

Tôn BìnxuX9Eah 4xhBRZđã ngxeủ say4xhBRZ, Đàm TĩnhbspdZn mở4xhBRZ 4xhBRZcửa gixean troxeng 4xhBRZphòng bệ4xhBRZnh đxuX9Eaể Vươxeng xeVũ Lixenh thămxuX9Ea xebé mộtxe chútxuX9Ea. Th4xhBRZực ra vẫxuX9Ean cxuX9Eaòn cáchxe m4xhBRZột cánxuX9Eah cbspdZnửa 4xhBRZkính nữ4xhBRZa, b4xhBRZên gibspdZnường bệnbspdZnh toxeàn nxuX9Eahững máxey móxec theo bspdZndõi, xevì phòbspdZnng rấtxe rộngxuX9Ea, nbspdZnên TôxuX9Ean BìnbspdZnh nằmbspdZn trêxuX9Ean gxuX9Eaiường tr4xhBRZông l4xhBRZại xecàng nh4xhBRZỏ bébspdZn hơn, nhìnxe xuX9Earất xetội nghiệp.

Vương V4xhBRZũ Lxeinh sợxe lxuX9Eaàm ồn khiếnxuX9Ea b4xhBRZé Tô4xhBRZn bspdZnBình txuX9Eaỉnh giấbspdZnc nbspdZnên chỉbspdZn nxehìn mộtxuX9Ea lbspdZnát 4xhBRZrồi bảoxuX9Ea ĐàmxuX9Ea Tĩxenh đóngxuX9Ea cxuX9Eaửa lại.

Tôn xeChí QuânxuX9Ea rbspdZna cầu tha4xhBRZng thbspdZnoát hiểmxuX9Ea bspdZnhút tbspdZnhuốc, c4xhBRZả 4xhBRZcăn pxehòng xerộng txuX9Eahênh thanbspdZng ngoàibspdZn bbspdZné TônxuX9Ea Bìnhxe đang ngbspdZnủ, cxehỉ bspdZncòn ĐbspdZnàm xuX9EaTĩnh xuX9Eavà VươngxuX9Ea VũbspdZn xeLinh. xuX9EaVương Vxeũ LbspdZninh nhìnxe mxeột l4xhBRZượt căn p4xhBRZhòng rồixe hỏixe: “Nằmxe xephòng nxuX9Eaày cxuX9Eahắc tốnbspdZn kéxem 4xhBRZlắm pxuX9Eahải không?”

Đàm Tĩxenh nói4xhBRZ: “Tớxe cũngxe không rxeõ nữa,xuX9Ea cóxuX9Ea ng4xhBRZười kxuX9Eahác l4xhBRZo chuyểnxe phòng4xhBRZ 4xhBRZgiúp mà.”

Vương VbspdZnũ xeLinh khô4xhBRZng nhịn đượcxuX9Ea lxuX9Eaiền h4xhBRZỏi: “Đàxem TĩbspdZnnh, tbspdZnớ đa4xhBRZng muốn4xhBRZ xuX9Eahỏi cxeậu bspdZnđây, cậubspdZn lấybspdZn đxeâu xera tiềxen xelàm phẫu thuật

Đàm Tĩ4xhBRZnh xedo dxeự xemột thoáng rồixuX9Ea đá4xhBRZp: xuX9Ea“Tớ đixuX9Ea vay.”

“Cậu vbspdZnay aibspdZn?” VbspdZnương VũxuX9Ea Linh sốtxuX9Ea ru4xhBRZột, “Đà4xhBRZm Tĩxenh xeà, cậu4xhBRZ vốn4xhBRZ l4xhBRZà nxegười thxuX9Eaật txuX9Eahà, đừng4xhBRZ đểbspdZn mắc4xhBRZ lbspdZnừa bspdZnngười ta nxuX9Eahé. Ngườixe bspdZnta chbspdZno 4xhBRZcậu va4xhBRZy nhxuX9Eaiều t4xhBRZiền 4xhBRZthế, saxuX9Eau nàyxuX9Ea xuX9Eacậu lấxey 4xhBRZgì màbspdZn trả?”

Đàm Tĩnh4xhBRZ vxeô cù4xhBRZng cảm kíchxuX9Ea trướcbspdZn 4xhBRZsự quxuX9Eaan bspdZntâm củabspdZn ba4xhBRZn, bè4xhBRZn 4xhBRZnói: 4xhBRZ“Cậu yêbspdZnn t4xhBRZâm đbspdZni, xetớ 4xhBRZtự biếxet 4xhBRZcách bspdZnlo liệu.”

“Không pxehải cậxuX9Eau vay GiáxuX9Eam đố4xhBRZc Txehịnh đxuX9Eaấy chứ?xuX9Ea AnxuX9Eah bspdZnta dựaxe vbspdZnào cáxuX9Eai gìxuX9Ea mbspdZnà chxuX9Eao cbspdZnậu xevay nhibspdZnều txeiền thế?”

“Không, tớxuX9Ea khôngxe vay 4xhBRZanh 4xhBRZta, tớ4xhBRZ vaxey mxuX9Eaột bspdZnngười họxe hàbspdZnng thôi.”

Vương xuX9EaVũ LibspdZnnh báxen bspdZntín bán nghixuX9Ea: 4xhBRZ“Cậu còxen ngxuX9Eaười họxuX9Ea 4xhBRZhàng giàuxe cxuX9Eaó 4xhBRZthế xeư? Sxeao 4xhBRZtrước k4xhBRZhông nghxee cậuxe nhắc4xhBRZ xeđến bao xegiờ thế?”

Đàm TĩnhxuX9Ea g4xhBRZượng cười, nói:xuX9Ea xe“Cũng k4xhBRZhông xuX9Eaphải xuX9Ealà hxeọ xuX9Eahàng cxuX9Eaủa bspdZntớ, 4xhBRZlà họbspdZn hbspdZnàng của4xhBRZ Bìnhxe bspdZnBình, vxeì B4xhBRZình Bình n4xhBRZên n4xhBRZgười txuX9Eaa xuX9Eamới xuX9Eachịu cxuX9Eaho tớ4xhBRZ vxeay đấy.”

Vương V4xhBRZũ Linxeh ngxehĩ xuX9Ealà họ hàngxuX9Ea bêbspdZnn xeTôn Chxeí Quâxen, v4xhBRZì Đ4xhBRZàm TĩnxuX9Eah vốnxuX9Ea đã4xhBRZ 4xhBRZchẳng c4xhBRZó xuX9Eamấy h4xhBRZọ 4xhBRZhàng, xesau này4xhBRZ bspdZnlại đều khxeông bspdZncòn q4xhBRZua lạxei nxuX9Eaữa. xuX9EaCô nóibspdZn: “Tônxe ChxuX9Eaí Q4xhBRZuân cũ4xhBRZng th4xhBRZật l4xhBRZà, cbspdZnó n4xhBRZgười h4xhBRZọ hxuX9Eaàng giỏi giaxeng nhưxuX9Ea thếxuX9Ea sabspdZno khôxuX9Eang n4xhBRZói sbspdZnớm? Để4xhBRZ cậuxuX9Ea vbspdZnì c4xhBRZhuyện ch4xhBRZi phíxe pxuX9Eahẫu thu4xhBRZật mbspdZnà phả4xhBRZi lo l4xhBRZắng babspdZno nhiê4xhBRZu năbspdZnm nay.”

Đàm xeTĩnh xeđổi chủxe đề: bspdZn“Làm 4xhBRZăn thếxe n4xhBRZào? S4xhBRZao LươngbspdZn NxuX9Eaguyên xeAn xekhông đến?”

“Anh ấxey bspdZncũng muxeốn đ4xhBRZến lắm, nhưngxuX9Ea mớxuX9Eai kxehai trưxuX9Eaơng hbspdZnai h4xhBRZôm nayxe, t4xhBRZừ 4xhBRZsáng xuX9Eađến tốbspdZni xelúc xuX9Eanào 4xhBRZcũng xuX9Eacó nxegười xếp hàng4xhBRZ chbspdZnờ mxeua bánxeh. xeCậu yxeên tâxem đi4xhBRZ, c4xhBRZửa 4xhBRZhàng củaxuX9Ea chúxeng t4xhBRZa nhấxet 4xhBRZđịnh ănxe nbspdZnên làm ra4xhBRZ, xuX9Eatuyệt đốbspdZni kxehông xeđể cậu4xhBRZ lỗxe v4xhBRZốn đâu.bspdZn LươngxuX9Ea 4xhBRZNguyên A4xhBRZn cxeòn nóxuX9Eai, phải4xhBRZ nhanh 4xhBRZ chóng t4xhBRZhuê xethêm ngườixuX9Ea thôixe, c4xhBRZhỉ cxeó hxeai đứabspdZn bọn4xhBRZ tớbspdZn cxuX9Eahắc là4xhBRZm khbspdZnông xuể.xuX9Ea AnxuX9Eah ấyxuX9Ea pxehải phụ bspdZntrách xelò nướng,4xhBRZ lạ4xhBRZi xelo bắbspdZnt xuX9Eabông ke4xhBRZm, cxeòn bspdZntớ một4xhBRZ m4xhBRZình vừaxuX9Ea xethu tiềxuX9Ean, vừa4xhBRZ góibspdZn bánh, vừxuX9Eaa lấbspdZny hàng,bspdZn quảxuX9Ea bspdZnthực làxe khônbspdZng khxeam nổi.”

Đàm TxuX9Eaĩnh bấ4xhBRZy giờxuX9Ea bspdZnmới n4xhBRZở nụ cườxei: “4xhBRZĐợi Bìnhxe Bình4xhBRZ khoẻxe rồixe, 4xhBRZtớ quxea g4xhBRZiúp bspdZncác cậu.”

“Đừng đùxuX9Eaa nữxea, vxuX9Eaăn phòng mbspdZnát mẻxuX9Ea khônxeg ngxeồi, chạxuX9Eay r4xhBRZa bánxuX9Ea báxuX9Eanh l4xhBRZàm gì?”

“Tớ bspdZnthích báxuX9Ean bán4xhBRZh ngọt.” ĐbspdZnàm xeTĩnh bspdZnnói, “VxuX9Eaả lạxei, tớbspdZn vừaxuX9Ea đixuX9Ea là4xhBRZm 4xhBRZkhông 4xhBRZlâu xuX9Eađã bspdZnxin ngxehỉ dàbspdZni nbspdZngày txuX9Eahế nxuX9Eaày, nghĩ đã4xhBRZ thấyxe ngxeại bspdZnquá xeđi mấtxe. Cô4xhBRZng t4xhBRZy k4xhBRZhông đuổixuX9Ea việcxuX9Ea xuX9Eathì tớ4xhBRZ cũnxeg chẳngxe c4xhBRZòn mặtxuX9Ea mũi n4xhBRZào 4xhBRZđi làm4xhBRZ tiếxuX9Eap. TbspdZnớ bspdZnxin nghỉxuX9Ea đến4xhBRZ giú4xhBRZp xecho 4xhBRZhai cxeậu vậy,bspdZn bábspdZnn bánxeh ngọbspdZnt cũnxeg tốt mà,xuX9Ea tbspdZnớ cònxe mbspdZnuốn họcxe c4xhBRZách bắtbspdZn bxeông kexuX9Eam củbspdZna LbspdZnương Ngxeuyên bspdZnAn nữa.”

Vương Vũxe LxuX9Eainh nói: “CôngbspdZn việcbspdZn ấxey 4xhBRZmà cậubspdZn đểbspdZn tuộtbspdZn mbspdZnất bspdZnthì tiếxuX9Eac lxeắm đấy,4xhBRZ làxem tronxuX9Eag tòabspdZn nh4xhBRZà xuX9Easa như4xhBRZ txehế, đúng xelà xemát xemày xuX9Eamát bspdZnmặt! Như4xhBRZng cậxeu lbspdZnà cbspdZnổ đxuX9Eaông cbspdZnủa tixeệm bánhxe, 4xhBRZnếu cxuX9Eaậu đến4xhBRZ cử4xhBRZa hàng làxuX9Eam, t4xhBRZớ vàxuX9Ea LươnxuX9Eag bspdZnNguyên 4xhBRZAn đề4xhBRZu rất4xhBRZ hoaxen nghênhxuX9Ea. Còn4xhBRZ xecậu m4xhBRZuốn hxeọc xuX9Ealàm bánh4xhBRZ thì đơnxe 4xhBRZgiản th4xhBRZôi, taxuX9Ean sởxe xuX9Eađến tiệ4xhBRZm bánh,xuX9Ea kê4xhBRZu LươngxuX9Ea NbspdZnguyên xuX9EaAn dạxuX9Eay c4xhBRZậu là4xhBRZ đư4xhBRZợc rồi. xuX9Ea Nói đxeến xeđây, xecô chợtxuX9Ea b4xhBRZùi xuX9Eangùi: “Vậy4xhBRZ làxe xuX9Eatốt rồi,xuX9Ea bệnhxuX9Ea củaxe 4xhBRZBình BìxuX9Eanh đbspdZnã chữa lành4xhBRZ, cậuxe cũbspdZnng khỏixuX9Ea cầbspdZnn vừa4xhBRZ xetan sxuX9Eaở làxuX9Ea cuố4xhBRZng quýxuX9Eat xuX9Eachạy bspdZnvề 4xhBRZtrông nxuX9Eaom nóxuX9Ea nữa. Chúng4xhBRZ xuX9Eata cóxe thểbspdZn thườngxe xuyêxuX9Ean đưabspdZn Bìxenh BbspdZnình đxei ch4xhBRZơi. Đà4xhBRZm Tĩnh,4xhBRZ cxuX9Eaoi nhưbspdZn cậuxe hết khxeổ rồi.”

Nghe VươxuX9Eang VũxuX9Ea Lixenh nói xuX9Ea vậy, xuX9EaĐàm Tĩ4xhBRZnh xecười khẽ,4xhBRZ nhưngxuX9Ea đxuX9Eaó chỉbspdZn làbspdZn nụxe cưxuX9Eaời ngoàxei mặbspdZnt cxuX9Eahứ khônxeg bspdZnphải xuấtbspdZn phát txeừ tráixuX9Ea tixem. 4xhBRZĐúng xuX9Eavậy, Bìnhxe Bì4xhBRZnh cbspdZnuối cù4xhBRZng đãbspdZn đượcbspdZn lxeàm phbspdZnẫu thuật,xuX9Ea đibspdZnều này khiế4xhBRZn cô4xhBRZ 4xhBRZnhư tbspdZnrút xuX9Eađược mộxet tbspdZnảng đáxuX9Ea nxeặng xetrịch, 4xhBRZnhưng nga4xhBRZy lậxuX9Eap tứcbspdZn, lạixe xuX9Eacó một bspdZn tảng đáxuX9Ea khácxuX9Ea đèxe nặngbspdZn lênbspdZn lxuX9Eaòng côxuX9Ea. 4xhBRZCô khxuX9Eaông xuX9Eathấy rằngxuX9Ea mìnxuX9Eah đãxuX9Ea hxeết khổ,4xhBRZ txerái bspdZnlại, những 4xhBRZkhổ cựcxe mà4xhBRZ côxe xuX9Eaphải chxuX9Eaịu tronxeg bbspdZnao n4xhBRZhiêu năxem bspdZnqua khxuX9Eaiến bspdZncô thấyxuX9Ea xelòng đầy xuX9Ea chua xóxuX9Eat. xuX9EaCô bspdZnbiết pbspdZnhía trướxec c4xhBRZó thểbspdZn còxen nhibspdZnều trắc4xhBRZ tbspdZnrở hơnxuX9Ea đxeang đợixuX9Ea mìnhxuX9Ea, vxuX9Eaí dụ nhxeư g4xhBRZia đìnhxe NhiếpxuX9Ea VũbspdZn ThịnhxuX9Ea 4xhBRZnhất đ4xhBRZịnh khôxeng cxehịu bspdZntừ bxuX9Eaỏ quyềnxuX9Ea giám4xhBRZ hộ.xuX9Ea LờibspdZn luậ4xhBRZt sư cònbspdZn vă4xhBRZng vẳnxuX9Eag bê4xhBRZn taxei, xetrong lòxeng côxe cũnxeg hiểubspdZn rxeõ, nbspdZnhà họbspdZn NhiếxuX9Eap dxeễ bspdZndàng đ4xhBRZồng ý cácxe 4xhBRZđiều kh4xhBRZoản bồxuX9Eai thườnbspdZng, xuX9Easố tiềnxe lxeớn 4xhBRZtới mức4xhBRZ lúxuX9Eac kýxuX9Ea tênbspdZn xecô cxuX9Eaũng giậbspdZnt cả 4xhBRZ mình, đó4xhBRZ bspdZnlà xecòn cxuX9Eahưa xuX9Eakể cxuX9Eahỗ xuX9Eacổ phiếuxe niêm4xhBRZ y4xhBRZết bspdZntại HồnxuX9Eag Kông.xe Mấy4xhBRZ bspdZnvị lxeuật sư4xhBRZ xelập thoả thxuX9Eauận xuX9Eađến nửaxuX9Ea ngàyxe rồixe mới4xhBRZ đưbspdZna 4xhBRZcho xecô ký.bspdZn Đó4xhBRZ khôxeng phảixe mộxuX9Eat 4xhBRZhai v4xhBRZạn tệ, cũngxuX9Ea 4xhBRZkhông phảixe m4xhBRZột habspdZni cxuX9Eahục xuX9Eavạn tệ,bspdZn xemà xelà mộxet cobspdZnn sốxuX9Ea trêxen trời,xe cxeô kh4xhBRZông thể bspdZntưởng tượn4xhBRZg rxuX9Eaa nổi.

Nhiếp Đôngxe ViễnbspdZn k4xhBRZhông đời4xhBRZ nào ch4xhBRZịu đểxe ybspdZnên xenhư vậxey, ThịnhxuX9Ea PhươngxuX9Ea bspdZnĐình nói,xuX9Ea s4xhBRZở bspdZndĩ ôngxe t4xhBRZa dễbspdZn dbspdZnàng trxeao tặng quyềnbspdZn sởbspdZn hxeữu 4xhBRZcổ phầxen xuX9Ealà bspdZnvì bibspdZnết mì4xhBRZnh có4xhBRZ thể4xhBRZ già4xhBRZnh đượ4xhBRZc quyềnxe giáxuX9Eam hộ4xhBRZ. Trong bspdZnlòng Đàmxe Tĩnh4xhBRZ vô4xhBRZ cù4xhBRZng xeu ám,xuX9Ea nếuxuX9Ea 4xhBRZNhiếp Vũ4xhBRZ TxuX9Eahịnh bi4xhBRZết lýbspdZn xedo năxem ấxuX9Eay xecô bspdZnrời bỏxe anh, lbspdZniệu sẽxuX9Ea xuX9Eanghĩ thếxe nàxeo? CứxuX9Ea cxeho làxe axenh xeấy khô4xhBRZng biết,xe thìxe sabspdZnu 4xhBRZnày Nhiếpxe Đông4xhBRZ Viễxen sẽ làmbspdZn gìxuX9Ea tiếpxuX9Ea nữa?xuX9Ea xeNếu t4xhBRZhực sựxuX9Ea mxuX9Eaất đibspdZn qxeuyền bspdZngiám bspdZnhộ, cảbspdZn xuX9Eađời nàxuX9Eay kxuX9Eahông gbspdZnặp được BìnhbspdZn Bxeình nữxuX9Eaa, c4xhBRZô bspdZncảm thấyxuX9Ea txehà chế4xhBRZt cònxe hơn.

Cô tuyệtxe xuX9Eađối khôngbspdZn thể để4xhBRZ bspdZncon rời4xhBRZ xexa mình4xhBRZ, tuyệbspdZnt bspdZnđối không.

Vương VũbspdZn L4xhBRZinh r4xhBRZa vbspdZnề rấtbspdZn muộn, xeĐàm bspdZnTĩnh địbspdZnnh xuX9Eatiễn cxuX9Eaô xuố4xhBRZng, nhưng4xhBRZ đú4xhBRZng bspdZnlúc đóbspdZn xuX9Eay 4xhBRZtá xelại đxuX9Eaến xuX9Eađo nhiệbspdZnt độ 4xhBRZvà hxeuyết ápxuX9Ea, bspdZnnên Vươn4xhBRZg Vũ4xhBRZ bspdZnLinh nxuX9Eagăn bspdZncô lạixuX9Ea. xeY 4xhBRZtá kiểmbspdZn trxea xo4xhBRZng bspdZnxuôi, bspdZnghi lạixe nhữngbspdZn con bspdZnsố trêbspdZnn cácxe bspdZnmáy xuX9Eatheo d4xhBRZõi, nóixe rằnxeg mxuX9Eaọi cxuX9Eahuyện xeđều ổn.bspdZn CobspdZnn cxeô đxeang ngủxuX9Ea 4xhBRZrất ngon, hìxenh n4xhBRZhư 4xhBRZchăn xuX9Eahơi bspdZnấm xequá, xuX9Eanên xuX9Eatrán cậubspdZn 4xhBRZbé lbspdZnấm tấm4xhBRZ mồbspdZn hôxei. ĐàxuX9Eam Tĩxenh lấy xe khăn mặtxuX9Ea lxeau ch4xhBRZo conxe, vừbspdZna l4xhBRZúc ấybspdZn, Tô4xhBRZn ChíbspdZn Quâ4xhBRZn cũn4xhBRZg quabspdZny lại.

Anh txuX9Eaa nóibspdZn: “xeEm xeđi ngủ xuX9Ea một látbspdZn xeđi, an4xhBRZh trôngxuX9Ea xuX9Eaở đâxey xuX9Eađược rồi.”

“Không saoxe, an4xhBRZh về4xhBRZ nhà ngủbspdZn xuX9Eađi, xuX9Eaem ởxuX9Ea đ4xhBRZây vớibspdZn Bìnhxe Bình,xe hôxem xenay 4xhBRZanh cũngxuX9Ea mệtxe xecả ng4xhBRZày rồi.”bspdZn Đàm4xhBRZ Tĩnh bxeình thảnbspdZn nxuX9Eaói, “CảmbspdZn ơ4xhBRZn xuX9Eaanh đ4xhBRZã đến.

Rất 4xhBRZít kxuX9Eahi xuX9Eanghe côbspdZn nóixe với mìnhxe nhữxuX9Eang bspdZnlời 4xhBRZkhách bspdZnsáo nhxuX9Eaư thxuX9Eaế, Tôxen 4xhBRZChí Q4xhBRZuân txuX9Eahấy xekhông quenxuX9Ea, li4xhBRZền nói: 4xhBRZ “Hay lxuX9Eaà exem về4xhBRZ xenhà nxuX9Eagủ đi,xe sớmxuX9Ea mbspdZnai đ4xhBRZến thaxuX9Eay bspdZnca chxuX9Eao anh.”

“Không cầnxe đâuxuX9Ea, ởbspdZn đâyxe với xuX9Ea con, ebspdZnm xecòn xuX9Eathấy bspdZndễ cxehịu hơxen. 4xhBRZBác sxeĩ xuX9Eanói đếnbspdZn sánxeg thuốcxuX9Ea xuX9Eatê hếbspdZnt xetác dụnxeg, 4xhBRZvết mổ cóbspdZn thểxe bspdZnsẽ đau4xhBRZ. Thôi4xhBRZ cxuX9Eaứ đểxuX9Ea exuX9Eam ởxuX9Ea lxuX9Eaại đây,xuX9Ea anxuX9Eah vxeề xenhà nghỉbspdZn đi.”

Tôn CxuX9Eahí QxuX9Eauân bxuX9Eaiết Đàm Txeĩnh 4xhBRZđã quyếxuX9Eat điềubspdZn gì4xhBRZ thxuX9Eaì xesẽ khôngxe 4xhBRZthay đxuX9Eaổi nxuX9Eaên kbspdZnhông n4xhBRZói thê4xhBRZm xegì 4xhBRZnữa, anbspdZnh đxuX9Eaứng trong phòxeng bệnxuX9Eah mộbspdZnt lát4xhBRZ rồi4xhBRZ qubspdZnay n4xhBRZgười bướ4xhBRZc rxea ngoài.xuX9Ea Cả4xhBRZ đêm4xhBRZ qbspdZnua xuX9EaĐàm TxuX9Eaĩnh gần nhxeư kbspdZnhông n4xhBRZgủ, sxeáng sbspdZnớm nxeay xelại t4xhBRZúc trxuX9Eaực bxuX9Eaên ngoàbspdZni phòng4xhBRZ phẫxuX9Eau thuật,xe thựbspdZnc xuX9Easự cô cũngxuX9Ea cảbspdZnm thấy4xhBRZ hơibspdZn mệt.4xhBRZ bspdZnTrong gxuX9Eaóc phònxeg bệnhbspdZn 4xhBRZcó mbspdZnột cxehiếc giườbspdZnng gấpbspdZn xechuẩn bxeị sxeẵn cho hộbspdZn lýxe, Đ4xhBRZàm TĩxuX9Eanh khôxeng thuxuX9Eaê hộ4xhBRZ lbspdZný 4xhBRZnên xuX9Eacô nằ4xhBRZm lxuX9Eauôn lênxuX9Ea xuX9Eachiếc gibspdZnường đbspdZnó. Vốnxe chỉ 4xhBRZđịnh ng4xhBRZhỉ mộtxe l4xhBRZát, nbspdZnhưng 4xhBRZvì xuX9Eaquá mệxuX9Eat, vảxe bspdZnlại bspdZnca mổxuX9Ea đxeã ho4xhBRZàn txehành, tixuX9Eanh thần xe cô cũnxuX9Eag thoảibspdZn bspdZnmái hxuX9Eaơn, ĐàmxuX9Ea TĩnhxuX9Ea ngủ4xhBRZ txehiếp đixuX9Ea lúcxuX9Ea nàoxuX9Ea khxuX9Eaông biết.

Nhiếp Vũ4xhBRZ T4xhBRZhịnh thực4xhBRZ ra 4xhBRZvẫn xuX9Eaở tronbspdZng phòbspdZnng trự4xhBRZc baxuX9Ean chưa4xhBRZ về,bspdZn hôxem nxuX9Eaay xuX9Eaanh khôngxe phảixe trbspdZnực xuX9Eaca đêm,xe xeca trựcbspdZn đêm mấyxe n4xhBRZgày nxeày củaxuX9Ea axenh Cxehủ nhiệmxe PhưbspdZnơng đềxuX9Eau đổibspdZn xuX9Eagiúp xuX9Eaanh cảxe rồxei. Sa4xhBRZu kh4xhBRZi tan lbspdZnàm, bspdZnanh qubspdZna thxuX9Eaăm xebố, txeiện thể4xhBRZ báobspdZn ch4xhBRZo xeông xuX9Eatình hì4xhBRZnh pxehẫu thubspdZnật củxuX9Eaa BìnhbspdZn BìnhbspdZn. Ông NhbspdZniếp Đ4xhBRZông ViễxuX9Ean đã4xhBRZ bxuX9Eaiết trbspdZnước, thbspdZnực r4xhBRZa xetừ 4xhBRZtrưa ônxuX9Eag đbspdZnã phxeái ngườxuX9Eai đếnxe khoaxuX9Ea Ngoại 4xhBRZTim 4xhBRZmạch 4xhBRZthăm dbspdZnò, nhưng4xhBRZ khbspdZnông đểbspdZn chxeo xeNhiếp xeVũ Th4xhBRZịnh hayxe. NxuX9Eahìn xuX9Eavẻ mxuX9Eaặt mệt mỏxuX9Eai 4xhBRZcủa cobspdZnn tbspdZnrai, ôbspdZnng nói4xhBRZ: “PxuX9Eahẫu thuậtbspdZn kxehông xuX9Eacó vấnxuX9Ea 4xhBRZđề xuX9Eagì xuX9Ealà tốtxuX9Ea rồi,xuX9Ea mấyxe n4xhBRZgày nay coxuX9Ean cũngbspdZn mệ4xhBRZt nhiều,4xhBRZ 4xhBRZăn khôngxuX9Ea ngbspdZnon ngủxuX9Ea khxeông yên,xe tbspdZnối bspdZnnay vxeề nhbspdZnà màxe nghỉ ng4xhBRZơi đi.”

Nhiếp 4xhBRZVũ Thịnh4xhBRZ mi4xhBRZệng thì đồxuX9Eang xuX9Eaý, nhưnxeg t4xhBRZừ xekhoa GbspdZnan mậxet b4xhBRZước 4xhBRZra axenh lạibspdZn đixuX9Ea thẳngxe về4xhBRZ phòbspdZnng xetrực bxuX9Eaan củbspdZna khoa N4xhBRZgoại TixuX9Eam mạbspdZnch. Đêxem xenay lbspdZnà đxeêm đầuxe 4xhBRZtiên xesau cbspdZna phbspdZnẫu t4xhBRZhuật, 4xhBRZmặc dùbspdZn hiệnbspdZn tại tìnhxuX9Ea trạnbspdZng sbspdZnau phẫu4xhBRZ thuậtxuX9Ea rấtxuX9Ea tố4xhBRZt, n4xhBRZhưng 4xhBRZdù sxeao cũnbspdZng vẫnxe lxeà đê4xhBRZm xuX9Eaquan trọngxe nhất, hơxuX9Ean nữaxuX9Ea qxeua xuX9Eabuổi sxeớm mai4xhBRZ, cbspdZnác l4xhBRZoại thuốxec gxuX9Eaây mêxuX9Ea xuX9Easẽ 4xhBRZhoàn toànxuX9Ea 4xhBRZmất 4xhBRZtác bspdZndụng, txuX9Eahằng bé sẽbspdZn cảmbspdZn thấy4xhBRZ rấtxuX9Ea đaubspdZn, xuX9Eacó lẽ4xhBRZ cò4xhBRZn đauxe đếnbspdZn mứcxe kh4xhBRZông ngủ4xhBRZ đượ4xhBRZc, cũnxuX9Eag 4xhBRZcó lẽbspdZn sẽ phát4xhBRZ khóc.4xhBRZ Nghĩ4xhBRZ đếnxe 4xhBRZnhững gi4xhBRZọt nxuX9Eaước mắbspdZnt củbspdZna xenó màxe lòbspdZnng abspdZnnh thắ4xhBRZt lại,bspdZn cuối4xhBRZ cùng quyế4xhBRZt địn4xhBRZh bspdZnở lạbspdZni khônbspdZng về.

Thấy anbspdZnh ởxuX9Ea lxeại đêmxuX9Ea nay, c4xhBRZác bspdZny tá4xhBRZ txuX9Earực bspdZnban cũnbspdZng khônxuX9Eag lấbspdZny xegì l4xhBRZàm lạ,xuX9Ea vìxe trbspdZnước đxuX9Eaây bspdZncó những4xhBRZ cxea phẫuxuX9Ea thuật cbspdZnủa bệnhxe xuX9Eanhân quaxen trọng,4xhBRZ xevào đ4xhBRZêm đầxuX9Eau tiênbspdZn bspdZnsau 4xhBRZkhi mổ,xuX9Ea NhiếxuX9Eap VũbspdZn Thịxenh vẫbspdZnn hay chủxuX9Ea độngbspdZn yêxeu 4xhBRZcầu trbspdZnực, ti4xhBRZện thểxe quaxen sátbspdZn tìnhbspdZn hìn4xhBRZh sbspdZnau xuX9Eaphẫu thuxuX9Eaật lbspdZnuôn. SựbspdZn tận 4xhBRZ tâm bspdZnvà nghxuX9Eaiêm túxec đbspdZnó axuX9Eanh đều4xhBRZ 4xhBRZhọc đượcbspdZn từxuX9Ea ChủbspdZn nhi4xhBRZệm Phươnxeg. xeHai 4xhBRZngày naxuX9Eay abspdZnnh liên tiế4xhBRZp xuX9Eaxin ngxehỉ pbspdZnhép, bspdZnnên côxuX9Eang việcbspdZn c4xhBRZũng bịxe dồnbspdZn đốngxuX9Ea khá4xhBRZ bspdZnnhiều, sxeẵn tixuX9Eaện bspdZntận dụng xuX9Ealúc n4xhBRZày, 4xhBRZcái gxuX9Eaì cầnbspdZn bổ4xhBRZ sbspdZnung xethì xebổ sung4xhBRZ, xecái gxuX9Eaì cần4xhBRZ kxuX9Eaiểm xuX9Eatra tbspdZnhì kiểxem tra. Txehoạt đầbspdZnu bspdZnanh kxehông đi4xhBRZ thămxe phxeòng bệnh,xuX9Ea bởibspdZn xeanh bibspdZnết sẽ4xhBRZ c4xhBRZó ngườixe đến4xhBRZ thăxuX9Eam Tôn bspdZn Bình, cũ4xhBRZng bxeiết rằxeng TxuX9Eaôn Chíxe Q4xhBRZuân xevẫn cònxuX9Ea ởbspdZn đxuX9Eaó, mìnhxe xetới thăxem chxuX9Eaỉ xetổ mxeang lại 4xhBRZphiền phứxec cxeho xuX9EaĐàm TĩnxuX9Eah xemà txehôi, bspdZnnên q4xhBRZuyết địnhbspdZn 4xhBRZở lạixe phòxuX9Eang txerực 4xhBRZban. Như4xhBRZng mbspdZnới ngồi mộ4xhBRZt 4xhBRZlát xeanh đãxuX9Ea bắbspdZnt đ4xhBRZầu bxuX9Eaồn cxehồn l4xhBRZo lắngxuX9Ea, khbspdZnông còn4xhBRZ tâmbspdZn t4xhBRZrí làxuX9Eam việbspdZnc 4xhBRZgì nữa, khbspdZni nhxeìn thbspdZnấy Tôn4xhBRZ ChxuX9Eaí xeQuân 4xhBRZđi khỏxei, xeanh xelật xebspdZnm xebản gxehi cxuX9Eahép màxuX9Ea xey txuX9Eaá vừxea hoàn 4xhBRZ thành, rồibspdZn quyếtxe bspdZnđịnh tớ4xhBRZi p4xhBRZhòng bệnxuX9Eah xxuX9Eaem t4xhBRZhế nbspdZnào, c4xhBRZó nxuX9Eahư vậybspdZn xuX9Eaanh mớxei yxeên tbspdZnâm được.

Phòng bspdZnbệnh rấtbspdZn yên xuX9Eatĩnh, bón4xhBRZg xuX9Eađèn ở4xhBRZ gixuX9Eaan ngxeoài vxeẫn ch4xhBRZưa t4xhBRZắt, trê4xhBRZn xuX9Eabàn đxuX9Eaặt 4xhBRZhai táxuX9Each trà,4xhBRZ cbspdZnòn bspdZncó cả mộtbspdZn hộxep bánhbspdZn xuX9Eangọt, xuX9Eachắc 4xhBRZlà bánhxuX9Ea Đxeàm TĩnhbspdZn bspdZndùng đểxuX9Ea tiếpxuX9Ea khách4xhBRZ. CửabspdZn phòngxe tr4xhBRZong bspdZnchỉ khép hờxe, N4xhBRZhiếp xuX9EaVũ ThịnhxuX9Ea xevừa đẩyxuX9Ea cửaxe và4xhBRZo, liềnxuX9Ea xetrông thấxey thằxuX9Eang xuX9Eabé đxuX9Eaang xuX9Eangủ rất 4xhBRZsay, Đ4xhBRZàm 4xhBRZTĩnh bspdZncũng bspdZnngủ gụcxe trxuX9Eaên chiếbspdZnc gi4xhBRZường xếp.