Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 21 - Phần 1

CHƯƠNG 21

Y tEFá trưởngTSoKsS bfYAdztrong phòEFng mổ uvTArNcảm thấyuvTArN khbfYAdzông kEFhí cuvTArNa mổuvTArN hôuvTArNm nuvTArNay củaTSoKsS uvTArNkhoa NgoạTSoKsSi TiTSoKsSm EFmạch tTSoKsShật kỳbfYAdz bfYAdzquặc. TTSoKsSính khí củauvTArN ChủuvTArN nhiuvTArNệm Phương,EF cảbfYAdz vuvTArNiện nàyTSoKsS aEFi cũuvTArNng uvTArNbiết, kTSoKsSỹ thEFuật gEFiỏi, yuvTArNêu cầubfYAdz caobfYAdz, mỗi TSoKsSlần bfYAdzông đíEFch thTSoKsSân cầEFm duvTArNao mổ,TSoKsS cuvTArNả phuvTArNòng phẫuEF thTSoKsSuật cứbfYAdz TSoKsSnhư gặpbfYAdz phảiuvTArN đEFại dịch,TSoKsS chỉ sEFợ EFcó chỗEF nàbfYAdzo uvTArNsơ sótuvTArN, bịTSoKsS ChủbfYAdz nhiệmuvTArN PhươngbfYAdz túmEF đượcEF mắuvTArNng bfYAdzcho muvTArNột trậnbfYAdz tTSoKsShì đến uvTArNGiám đốcTSoKsS bệnhEF viuvTArNện cũuvTArNng khuvTArNông bênhuvTArN nổibfYAdz. uvTArNVì thEFế hEFôm uvTArNnay cbfYAdzô phảiTSoKsS TSoKsSđích tbfYAdzhân giám TSoKsS sát cáuvTArNc TSoKsSy táuvTArN chTSoKsSuẩn bịuvTArN trướTSoKsSc bfYAdzca mổ,bfYAdz chEFờ đếbfYAdzn EFkhi bTSoKsSệnh uvTArNnhân đưuvTArNợc EFđưa vbfYAdzào uvTArNphòng mổ, đènEF chụpTSoKsS bậtbfYAdz lêbfYAdzn, bábfYAdzc uvTArNsĩ bfYAdzgây bfYAdzmê đbfYAdzã bắbfYAdzt đầubfYAdz TSoKsSchuẩn bịTSoKsS gâyuvTArN mêEF, côuvTArN chợtbfYAdz cảbfYAdzm thấEFy không kEFhí càbfYAdzng kbfYAdzỳ qbfYAdzuặc bfYAdzhơn nữa.

Những bfYAdzca pEFhẫu tuvTArNhuật của ChủuvTArN nhiEFệm PhươnTSoKsSg đabfYAdz phầuvTArNn lTSoKsSà bfYAdzdo bfYAdzmột êbfYAdz EFkíp uvTArNcố địnuvTArNh phốibfYAdz uvTArNhợp vuvTArNới nhauvTArNu, báTSoKsSc uvTArNsĩ gâbfYAdzy mê làEF cuvTArNộng sựuvTArN lâuEF bfYAdznăm, NhiTSoKsSếp VbfYAdzũ ThịEFnh bfYAdzthì vTSoKsSào theEFo bệnuvTArNh uvTArNnhân, thôTSoKsSng thường trEFong cácbfYAdz cEFa bfYAdzmổ củEFa ChủuvTArN nhiTSoKsSệm PhươnEFg, anTSoKsSh đềuEF lTSoKsSà uvTArNphụ mổbfYAdz thứEF uvTArNnhất, nhưngbfYAdz bfYAdzhôm naEFy anh chỉuvTArN đứngTSoKsS mTSoKsSột bêEFn nTSoKsShìn báTSoKsSc uvTArNsĩ EFgây mTSoKsSê lTSoKsSàm việc.TSoKsS EFĐiều đầuEF tiêEFn khiếEFn uvTArNy uvTArNtá trưởnbfYAdzg cảm thấEFy kEFỳ TSoKsSquặc uvTArNchính TSoKsSlà NhbfYAdziếp EFVũ Thịnh,uvTArN TSoKsShôm bfYAdznay bácEF sbfYAdzĩ NhiếpTSoKsS trôngTSoKsS rấTSoKsSt lEFo lTSoKsSắng, từ lúcTSoKsS bEFước vàbfYAdzo tớiEF gTSoKsSiờ aTSoKsSnh chbfYAdzưa bfYAdzhề nTSoKsSgồi xuốngĐiềbfYAdzu nàyuvTArN cũnbfYAdzg khônTSoKsSg cóuvTArN EFgì lạ,EF EFChủ nhiệm PhươnbfYAdzg cbfYAdzòn đứbfYAdzng kiaTSoKsS, ngoàiuvTArN báTSoKsSc sĩEF gbfYAdzây mTSoKsSê uvTArNra, abfYAdzi dábfYAdzm bfYAdzcả gEFan ngồbfYAdzi chứ? NhưnguvTArN uvTArNChủ nhiệmuvTArN bfYAdzPhương hTSoKsSôm naTSoKsSy cEFũng khôngbfYAdz dẫbfYAdzn thebfYAdzo họcbfYAdz uvTArNtrò nuvTArNào EFkhác cbfYAdzủa mìnhTSoKsS vào phụbfYAdz mổEF, màuvTArN dùuvTArNng hbfYAdzai bábfYAdzc sbfYAdzĩ cEFó TSoKsStay ngEFhề giỏibfYAdz nhuvTArNất bfYAdztrong uvTArNkhoa bfYAdzlàm phTSoKsSụ EFmổ, TSoKsSy tá trưbfYAdzởng thấyEF, đTSoKsSối vớbfYAdzi TứEF chứEFng EFFallot thìTSoKsS độiuvTArN nbfYAdzgũ bácbfYAdz TSoKsSsĩ bfYAdzhôm uvTArNnay cuvTArNó vẻEF hùngTSoKsS hậu quá.

Tuy độiTSoKsS nuvTArNgũ hùnTSoKsSg hậuvTArNu nhưng ChủuvTArN nhEFiệm PhưEFơng EFđã làEFm rấbfYAdzt bfYAdztốt, uvTArNtừ bfYAdznhát dbfYAdzao đầbfYAdzu tiêTSoKsSn phâTSoKsSn tbfYAdzách bfYAdzcác cơ quanTSoKsS, đếnTSoKsS váuvTArN TSoKsStâm tEFhất, bfYAdzcuối cùTSoKsSng lbfYAdzà kuvTArNhâu EFlại bfYAdzcác mạcbfYAdzh máuuvTArN, ônTSoKsSg đềuEF thựbfYAdzc hiệnuvTArN rất chuẩnEF xácTSoKsS, mộtEF loạtEF cáuvTArNc thaEFo tácTSoKsS thTSoKsSuần uvTArNthục hoàbfYAdzn uvTArNhảo đếnEF mbfYAdzức cóEF thbfYAdzể quvTArNuay lại TSoKsS làm tTSoKsSài uvTArNliệu bfYAdzgiảng dạEFy cônuvTArNg EFkhai, đâTSoKsSy lTSoKsSà kỹuvTArN thubfYAdzật EFmà ôEFng rènEF đượcTSoKsS EFsau hbfYAdzàng ch

c uvTArNnăm đứngTSoKsS uvTArNbàn bfYAdzmổ. TSoKsSY tá trưởnguvTArN cTSoKsSòn tưởnTSoKsSg ChTSoKsSủ nhiệmEF PhươnguvTArN đangbfYAdz uvTArNlàm mẫu,uvTArN vTSoKsSì bácbfYAdz sEFĩ NhiếbfYAdzp bfYAdzmà ôTSoKsSng cưngTSoKsS nhất TSoKsSđang đTSoKsSứng bbfYAdzên cTSoKsSạnh quTSoKsSan sáuvTArNt, tiếcbfYAdz rằngbfYAdz hômTSoKsS naEFy tâuvTArNm trạnuvTArNg EFbác uvTArNsĩ NhiếpTSoKsS khôuvTArNng đượbfYAdzc tốt, tuvTArNừ lbfYAdzúc mởEF khoaTSoKsSng ngbfYAdzực củaTSoKsS bbfYAdzệnh nhTSoKsSân, aTSoKsSnh khôEFng dábfYAdzm nhìbfYAdzn bfYAdzbệnh nhâbfYAdzn thêmEF mộuvTArNt lần nbfYAdzào EFnữa, mEFà EFchạy lạbfYAdzi bfYAdzphía bfYAdzbác sĩbfYAdz gâuvTArNy mTSoKsSê TSoKsSđếm tầnTSoKsS sốuvTArN máybfYAdz thở.

Cô EFy EFtá trẻTSoKsS thìTSoKsS EFthầm vuvTArNới y tuvTArNá tbfYAdzrưởng: “HômTSoKsS uvTArNnay bábfYAdzc sbfYAdzĩ NhiếpuvTArN sabfYAdzo thếbfYAdz nTSoKsShỉ? ChưuvTArNa ănuvTArN sánbfYAdzg nEFên bbfYAdzị tEFụt huyết ápuvTArN à?”

“Lắm chuyệnbfYAdz!” bfYAdzY táTSoKsS trưởnuvTArNg mắng, nhưnTSoKsSg trobfYAdzng lònbfYAdzg cũEFng thầTSoKsSm thbfYAdzắc mắTSoKsSc, bEFình thườngbfYAdz ChTSoKsSủ nhiệuvTArNm PhươTSoKsSng dẫn theoTSoKsS họcEF TSoKsStrò mTSoKsSà tTSoKsShấy họcEF trTSoKsSò lơuvTArN đTSoKsSễnh nhưbfYAdz vTSoKsSậy, chTSoKsSắc chắnEF đuvTArNã EFquay lạTSoKsSi mắnguvTArN TSoKsScho một bfYAdztrận bfYAdztơi bờiTSoKsS, nhuvTArNưng TSoKsShôm nuvTArNay ôuvTArNng bfYAdzrất tậbfYAdzp truTSoKsSng lTSoKsSàm phẫbfYAdzu thuật,EF đếnEF mEFức đầubfYAdz còn TSoKsSchẳng nTSoKsSgẩng lbfYAdzên, luvTArNàm nhưEF bácuvTArN sEFĩ NhiếpEF khôbfYAdzng EFhề cóbfYAdz mặbfYAdzt truvTArNong phbfYAdzòng uvTArNmổ vậbfYAdzy. Chủ nhibfYAdzệm khônEFg mTSoKsSắng mTSoKsSỏ aiTSoKsS, uvTArNca uvTArNphẫu tbfYAdzhuật TSoKsSnày thậEFt làTSoKsS kuvTArNỳ lạEF, bìnhbfYAdz tuvTArNhường cEFhỉ khi nàoEF cTSoKsSa EFmổ rấEFt EFkhông thTSoKsSuận lbfYAdzợi, tìnhuvTArN trạnguvTArN bfYAdzbệnh nhuvTArNân vôEF cEFùng nguvTArNuy EFkịch, CTSoKsShủ nhiệm PhươngEF kEFhông cóbfYAdz thờiEF giTSoKsSan EFnói thìTSoKsS mbfYAdzới khôuvTArNng TSoKsSmắng ngườiEF TSoKsSkhác. NếubfYAdz khôEFng thEFì nào mắngbfYAdz trợuvTArN thbfYAdzủ, quátuvTArN bfYAdzy tábfYAdz, rủuvTArNa dụngEF cụ,uvTArN TSoKsSchê kEFim uvTArNcong EFkhó bfYAdzlàm, nóiEF chuEFng pbfYAdzhải EFtìm ra TSoKsSlỗi EFgì đóbfYAdz mắnTSoKsSg uvTArNvài câu,TSoKsS mớTSoKsSi EFcó thểuvTArN TSoKsSxem nuvTArNhư mộtTSoKsS bfYAdzca phẫubfYAdz EFthuật bTSoKsSình thường.

Đang phẫuuvTArN thuậtbfYAdz uvTArNthì huyết áTSoKsSp bệnhbfYAdz nuvTArNhân bỗnguvTArN nbfYAdzhiên giảmuvTArN mạnh,TSoKsS bácbfYAdz TSoKsSsĩ TSoKsSgây mTSoKsSê rấtEF bEFình tuvTArNĩnh trưuvTArNớc tìnhTSoKsS huống bfYAdzbất ngờbfYAdz này,bfYAdz TSoKsSlập tEFức thôTSoKsSng báouvTArN chỉTSoKsS sốbfYAdz hTSoKsSuyết ápTSoKsS TSoKsScho uvTArNchủ nhiệbfYAdzm, vừauvTArN dứtTSoKsS lờibfYAdz đãEF thấTSoKsSy Nhiếp VũuvTArN ThịnhuvTArN qEFuay trởTSoKsS uvTArNlại bênuvTArN bbfYAdzàn phuvTArNẫu thuật.uvTArN ChủuvTArN uvTArNnhiệm PhươnEFg liếbfYAdzc auvTArNnh nhưngbfYAdz không buTSoKsSồn đuvTArNếm xỉbfYAdza guvTArNì đến,uvTArN thươnbfYAdzg lượngTSoKsS tTSoKsShẳng vớiTSoKsS báuvTArNc sbfYAdzĩ gâyTSoKsS muvTArNê mấyEF câu,TSoKsS quay uvTArNsang thEFấy NhiếpTSoKsS VuvTArNũ ThTSoKsSịnh chaTSoKsSo đảobfYAdz nTSoKsShư muốnTSoKsS uvTArNngã, ChbfYAdzủ uvTArNnhiệm PhươngbfYAdz rốtEF cuộbfYAdzc TSoKsScũng phát uvTArNcáu: EF“Tránh sbfYAdzang mEFột bên!TSoKsS bfYAdzLượn quvTArNua lượnuvTArN lạEFi, lởnEF vởEFn luvTArNàm tTSoKsSôi EFbực mìnhTSoKsS! NếEFu không thuvTArNì cútTSoKsS rTSoKsSa bfYAdzngoài TSoKsScho tôi!”

Chủ nbfYAdzhiệm cuEFối cùng cũngEF mắngbfYAdz ngườiTSoKsS rồTSoKsSi, hơEFn EFnữa lạiEF mắngEF NhiếpbfYAdz EFVũ ThịnhTSoKsS ngườiEF mTSoKsSà thườngEF ngàuvTArNy ông thiêbfYAdzn uvTArNvị nhEFất, chứnEFg TSoKsStỏ cTSoKsSa phẫuTSoKsS EFthuật EFnày khôuvTArNng cóuvTArN vbfYAdzấn EFđề gìTSoKsS lớn.bfYAdz PbfYAdzhụ mbfYAdzổ bfYAdzthứ nhất bfYAdz và tbfYAdzhứ haEFi thởEF EFphào nhẹuvTArN nhõmuvTArN, cảbfYAdz phònEFg EFphẫu thuậtEF bfYAdzđều nuvTArNhư bfYAdztrút đượcTSoKsS guvTArNánh nặng. BácbfYAdz sĩbfYAdz NhiếbfYAdzp bịbfYAdz mắnuvTArNg, rầuuvTArN rĩbfYAdz tránhbfYAdz sEFang mộTSoKsSt bên,uvTArN nhưuvTArNng vẫnbfYAdz khôngbfYAdz dámTSoKsS bfYAdzbỏ ra ngoàiTSoKsS. MộuvTArNt lúcEF uvTArNsau, hTSoKsSuyết áEFp củauvTArN bệnTSoKsSh nhTSoKsSân uvTArNtăng trbfYAdzở lạiuvTArN, tibfYAdzếp TSoKsStheo đóTSoKsS cbfYAdza uvTArNmổ tiTSoKsSến hành ruvTArNất thbfYAdzuận lợiEF, ChuvTArNủ nhTSoKsSiệm PhưEFơng uvTArNhôm bfYAdznay EFđích thânuvTArN lEFàm tấtuvTArN bfYAdzcả mọiuvTArN việc,TSoKsS thậmTSoKsS chí đếnbfYAdz cônguvTArN đoạnuvTArN khâTSoKsSu vTSoKsSết mổuvTArN cuTSoKsSối bfYAdzcùng ôngEF cũnguvTArN tựbfYAdz mìnTSoKsSh tbfYAdzhực hiTSoKsSện, khônEFg đuvTArNể phụ TSoKsStá độngTSoKsS tuvTArNay EFvào. STSoKsSau kEFhi uvTArNkhâu xTSoKsSong, ôuvTArNng cTSoKsSứ ngắmTSoKsS nTSoKsSghía mãibfYAdz, uvTArNvẻ nhbfYAdzư rấtTSoKsS hàibfYAdz lòuvTArNng. Chỉ uvTArNphẫu tuvTArNhuật bbfYAdzây bfYAdzgiờ đềubfYAdz lTSoKsSà chỉTSoKsS tEFự bfYAdztiêu, vìbfYAdz tTSoKsShế EFông đãTSoKsS làmuvTArN mộtTSoKsS cáiEF thEFắt chEFỉ tuyệt đẹpuvTArN, đếuvTArNn nỗiTSoKsS dườnEFg TSoKsSnhư bảnTSoKsS thâbfYAdzn cũngTSoKsS rấtTSoKsS uvTArNvừa EFý, ngẩngTSoKsS bfYAdzđầu lênuvTArN gọiTSoKsS NhiếTSoKsSp Vũ ThịEFnh: “XuvTArNong rồi!EF EFTôi EFđi bfYAdzrửa tTSoKsSay đây.”

Chủ nhiệmTSoKsS PEFhương rửa tbfYAdzay xongbfYAdz, tháEFo cbfYAdzặp kEFính rbfYAdza TSoKsSrửa mặuvTArNt rồTSoKsSi mớbfYAdzi uvTArNra khỏuvTArNi pTSoKsShòng mổTSoKsS. BbfYAdzên ngoàiTSoKsS pEFhòng phẫu thuậEFt, ngườTSoKsSi nEFhà bệnhTSoKsS nhEFân EFđang bfYAdzlo EFlắng chuvTArNờ đợTSoKsSi, vừabfYAdz TSoKsSnghe tiếnbfYAdzg cửabfYAdz phòTSoKsSng buvTArNật EFmở, trông tuvTArNhấy ChủuvTArN nhiuvTArNệm PhbfYAdzương bfYAdzđi ruvTArNa, cEFô tEFa liềnuvTArN vTSoKsSội vànEFg đứngbfYAdz dậy.

Ấn tượnuvTArNg củaEF ChEFủ nhiệm PhươnEFg vuvTArNề EFĐàm TĩnuvTArNh rấTSoKsSt EFtệ, cEFho rằngTSoKsS cbfYAdzô chíTSoKsSnh làuvTArN uvTArNhồng nhabfYAdzn họabfYAdz tTSoKsShủy tTSoKsSrong bfYAdztruyền thuyết, mộTSoKsSt auvTArNnh chànEFg nEFgoan ngoãnbfYAdz biếbfYAdzt vângTSoKsS luvTArNời nTSoKsShư NhiếuvTArNp VbfYAdzũ ThịnhTSoKsS TSoKsSbị uvTArNcô uvTArNta làm chobfYAdz ăuvTArNn TSoKsSkhông nuvTArNgon uvTArNngủ bfYAdzkhông EFyên, đếnuvTArN gTSoKsSiờ vẫTSoKsSn cEFòn phảuvTArNi trôngbfYAdz nTSoKsSom đứabfYAdz bEFé TSoKsSvô tuvTArNội trbfYAdzong phòng hồiTSoKsS sức.bfYAdz BởiEF thbfYAdzế ôEFng đanhEF uvTArNmặt lại,bfYAdz khôbfYAdzng tTSoKsShèm nhìnTSoKsS ĐàmuvTArN EFTĩnh, luvTArNúc bfYAdzđi EFngang qua côTSoKsS cbfYAdzòn buôngTSoKsS muvTArNột TSoKsScâu TSoKsS“Lần nEFày cTSoKsSô vừEFa uvTArNlòng bfYAdzrồi nhé!”

Đàm TĩnTSoKsSh biếTSoKsSn sắcEF, cô khôEFng thuvTArNể hiểuTSoKsS bfYAdzđược uvTArNcâu nóiTSoKsS nTSoKsSày cEFủa bácEF uvTArNsĩ mổTSoKsS chíEFnh cóuvTArN ýbfYAdz gbfYAdzì. TSoKsSCô vEFốn đãTSoKsS vôbfYAdz cùng căngTSoKsS thẳng,EF NhuvTArNiếp VũbfYAdz ThEFịnh bưuvTArNớc TSoKsSvào phòbfYAdzng phẫubfYAdz thuậtEF uvTArNđến giuvTArNờ vẫEFn cTSoKsShưa TSoKsSthấy ra, giEFờ bbfYAdzác sĩbfYAdz bfYAdzmổ bfYAdzchính vừbfYAdza rbfYAdza liềbfYAdzn uvTArNlạnh TSoKsStanh bTSoKsSuông mộbfYAdzt cTSoKsSâu nhbfYAdzư vbfYAdzậy khiếnEF cảTSoKsS người côuvTArN mềmEF TSoKsSnhũn, sbfYAdzuýt chuvTArNút TSoKsSnữa ngấtTSoKsS xỉuEF, EFmay EFcó TôuvTArNn ChíTSoKsS TSoKsSQuân kịpTSoKsS uvTArNđỡ lEFấy, dìTSoKsSu cbfYAdzô ngTSoKsSồi xuống bfYAdzghế. TSoKsSCô hoTSoKsSa huvTArNết bfYAdzcả mTSoKsSắt, mộEFt hồiuvTArN EFlâu sEFau mớibfYAdz TSoKsSđịnh thbfYAdzần nTSoKsSói: “GuvTArNọi bfYAdzđiện chuvTArNo Nhiếp VũTSoKsS ThịnhTSoKsS, hỏEFi anEFh tuvTArNa rúbfYAdzt cụcbfYAdz TSoKsSca phẫuvTArNu thuậtbfYAdz thuvTArNế nbfYAdzào rồi?”

Nhiếp VEFũ TbfYAdzhịnh uvTArNthu xếpTSoKsS ổn bfYAdzthoả EFcho TEFôn BìnuvTArNh uvTArNxong, vừaEF ruvTArNa bfYAdzđến cửaEF pTSoKsShòng mbfYAdzổ, nhìbfYAdzn qEFua bfYAdzcửa kTSoKsSính, liềnbfYAdz bắtEF gặp TSoKsSĐàm TĩnTSoKsSh gầEFn nuvTArNhư ngãuvTArN vàoEF lònguvTArN TônTSoKsS ChEFí QuâuvTArNn. PhảTSoKsSi tbfYAdzhừa nhậnbfYAdz rằng,bfYAdz uvTArNanh vẫbfYAdzn thấy luvTArNòng chuEFa xTSoKsSót, cTSoKsSó lTSoKsSẽ duyênuvTArN phậbfYAdzn giTSoKsSữa aTSoKsSnh vuvTArNà EFĐàm TĩnhEF đếEFn đâbfYAdzy tEFhực sEFự TSoKsSđã hếtuvTArN rồTSoKsSi. Chuyện đếnbfYAdz nưuvTArNớc này,TSoKsS TSoKsSkhông bfYAdzcam EFtâm thìuvTArN cũnEFg EFcó íchbfYAdz gìTSoKsS? TìnEFh yêuEF tronbfYAdzg sTSoKsSáng đơn thuầnEF thờuvTArNi nuvTArNiên thuvTArNiếu đãbfYAdz EFnhư mTSoKsSột gEFiấc uvTArNmơ, cònEF bfYAdzlại chỉEF EFlà oáTSoKsSn hậEFn uvTArNmà thôi.

Anh đẩyEF cửaEF bTSoKsSước EFra, thấy ĐàuvTArNm TĩnhEF vTSoKsSẫn đanguvTArN lúEFi bfYAdzhúi tTSoKsSìm điệbfYAdzn thoại,TSoKsS biếtuvTArN TSoKsScô ấybfYAdz địnhbfYAdz gọiTSoKsS cEFho TSoKsSmình, bèEFn nói: “uvTArNKhông TSoKsScần gọibfYAdz EFnữa, tuvTArNôi rEFa đEFây rồi.”

Trông TSoKsSthấy TSoKsSánh mEFắt đầy mongTSoKsS mỏbfYAdzi TSoKsScủa ĐàTSoKsSm TbfYAdzĩnh, uvTArNanh TSoKsSnói: “PhẫEFu thuậtbfYAdz kếtuvTArN EFthúc rồuvTArNi, rấtuvTArN thEFành công.”

Đàm TĩbfYAdznh ngẩnuvTArN ngườiuvTArN mất vàiEF giuvTArNây, bfYAdzrồi đứngTSoKsS phắtTSoKsS dậuvTArNy uvTArNnhưng côTSoKsS khônTSoKsSg bướcTSoKsS nbfYAdzổi vàEFo phòTSoKsSng phẫuvTArNu thuuvTArNật, chỉ biếtuvTArN TSoKsSnhìn NhiếTSoKsSp VbfYAdzũ ThịbfYAdznh đầyEF vaEFn xEFin, NhiếpTSoKsS VũEF TuvTArNhịnh cảmEF TSoKsSthấy ánhbfYAdz mắtuvTArN côuvTArN như sTSoKsSáp nếuvTArNn nTSoKsSóng bỏng,bfYAdz thibfYAdzêu đốtbfYAdz tráEFi tbfYAdzim uvTArNanh đauvTArNu buốtTSoKsS, bfYAdzanh vEFô thEFức tTSoKsSránh áEFnh mEFắt uvTArNcủa cô, nói:TSoKsS “uvTArNBình BìnEFh uvTArNđang ởuvTArN EFtrong phònbfYAdzg uvTArNhồi sức,TSoKsS TSoKsSphải uvTArNtheo TSoKsSdõi mộtuvTArN đã,EF TSoKsSnếu khôTSoKsSng có bfYAdzgì bấEFt thưbfYAdzờng TSoKsScó thểuvTArN bfYAdzđưa vềTSoKsS bfYAdzphòng bệnh.”

“Tôi TSoKsScó thểTSoKsS vàEFo thTSoKsSăm nó không?”

“Vẫn cuvTArNhưa uvTArNđược.” Anh uvTArNđáp, khbfYAdzông kìmEF đượuvTArNc vẫbfYAdzn dùuvTArNng giọnguvTArN EFan ủiTSoKsS, “TôiEF suvTArNẽ EFvào vuvTArNới uvTArNnó ngayTSoKsS, côuvTArN cứTSoKsS yên tâm.”

Đàm TĩnhuvTArN TSoKsScúi đầu,bfYAdz dù khônguvTArN nhìnEF nhưnTSoKsSg NhiếpuvTArN uvTArNVũ uvTArNThịnh cũnTSoKsSg bEFiết cuvTArNô đuvTArNang khóTSoKsSc. TôTSoKsSn CbfYAdzhí QuâuvTArNn đưauvTArN bfYAdzcho cô góTSoKsSi giấuvTArNy uvTArNăn, NhiếpTSoKsS VEFũ ThịnuvTArNh EFcảm bfYAdzthấy tbfYAdzâm EFtrạng đầyEF TSoKsSphức tạbfYAdzp, bèuvTArNn bfYAdzquay ngườiEF trở lạbfYAdzi pbfYAdzhòng hồiEF sức.

Bác sĩuvTArN gâybfYAdz mEFê vẫEFn chưa EF đi, tbfYAdzhấy anEFh vEFào EFbèn chbfYAdzào bfYAdzrồi hTSoKsSỏi: “ĐEFứa trẻuvTArN nàuvTArNy cuvTArNon nhàuvTArN auvTArNi thế?”

Nhiếp uvTArNVũ TbfYAdzhịnh kbfYAdzhựng lại,TSoKsS hỏi: “SaEFo thếbfYAdz ạ?”

“Ui trờTSoKsSi EFơi, tôiuvTArN làmTSoKsS việbfYAdzc với ChEFủ nhiệmEF PEFhương mTSoKsSười muvTArNấy năuvTArNm EFrồi, chưauvTArN từnguvTArN tEFhấy EFông ấyTSoKsS nhEFư hôbfYAdzm nayEF, uvTArNcứ như coTSoKsSn nEFhà mìnbfYAdzh EFđang EFnằm trTSoKsSên bànuvTArN phẫubfYAdz thuậtEF vậy.”

Nhiếp VEFũ ThịnhuvTArN tuvTArNhấy lòng EFchua TSoKsSxót, vộiTSoKsS đáuvTArNp: EF“Đây làEF… hbfYAdzọ hàng…bfYAdz huvTArNọ hànTSoKsSg củauvTArN cháu.”

“Thảo nào!bfYAdz ĐúuvTArNng luvTArNà chủ nhiệmbfYAdz củaEF cEFác TSoKsSanh couvTArNi aEFnh EFnhư cobfYAdzn đbfYAdzẻ, bfYAdztôi EFcứ bảobfYAdz sbfYAdzao hEFôm nabfYAdzy EFanh đứEFng trong phbfYAdzòng phẫEFu thuậuvTArNt TSoKsSmà luvTArNại khônTSoKsSg TSoKsSlàm gì.TSoKsS À,EF đúngbfYAdz rồiuvTArN, chEFương uvTArNtrình CTSoKsSM EFấy rútEF cục uvTArN là thTSoKsSế nàoEF đTSoKsSấy? CEFhủ nTSoKsShiệm EFcủa cEFác anuvTArNh bấuvTArNt chấbfYAdzp EFáp lựcbfYAdz củaTSoKsS việEFn trưởngTSoKsS uvTArNkéo vEFề đây, uvTArNbác uvTArNbỏ rTSoKsSất nhiềuvTArNu TSoKsSý kEFiến cbfYAdzủa mEFọi ngưbfYAdzời, thếuvTArN bfYAdzsao gEFiờ vẫTSoKsSn chưabfYAdz khởTSoKsSi độngEF vậy?”

Nhiếp bfYAdzVũ TbfYAdzhịnh thầm nghĩEF chuyệnEF nàyTSoKsS chínhTSoKsS làuvTArN TSoKsSdo mìnEFh lTSoKsSàm lỡEF dở.EF bfYAdzAnh ábfYAdzy náyTSoKsS nóTSoKsSi: “ChủbfYAdz nhiệbfYAdzm đãbfYAdz giao bfYAdz cho chábfYAdzu rồi,uvTArN chỉEF cầbfYAdzn tìmEF đượcbfYAdz bệnhuvTArN nhEFân TSoKsSthích hợEFp sTSoKsSẽ TSoKsSlập tứcbfYAdz tiếnuvTArN huvTArNành cEFa đầu tiên.”

“Làm tốtbfYAdz bfYAdzlà tạobfYAdz pbfYAdzhúc cho dâbfYAdzn đuvTArNấy.” bfYAdzBác suvTArNĩ gâyEF TSoKsSmê uvTArNnói đEFùa,” BaEFo nTSoKsShiêu bTSoKsSệnh EFnhân cònuvTArN đauvTArNng đỏEF bfYAdzmắt chờ TSoKsS kia bfYAdzkìa, anuvTArNh bfYAdzxem huvTArNỗ trợuvTArN cEFho bbfYAdzệnh tibfYAdzm bẩmEF siEFnh củauvTArN bfYAdzchính phủ,TSoKsS hTSoKsSộ khẩuEF nEFông thTSoKsSôn cóuvTArN thể đượcbfYAdz hưởnguvTArN uvTArNtrợ cuvTArNấp, bảoEF hiểmbfYAdz thấtbfYAdz ngEFhiệp uvTArNở tTSoKsShành phbfYAdzố TSoKsScó tuvTArNhể đượcbfYAdz hưTSoKsSởng trTSoKsSợ cấp, đâyEF khTSoKsSông pbfYAdzhải hTSoKsSộ khuvTArNẩu nônuvTArNg EFthôn, TSoKsScũng chuvTArNẳng EFphải thấtTSoKsS nghiệpTSoKsS ởEF thànhEF TSoKsSphố, tự nhiêEFn TSoKsSmắc phảiuvTArN căuvTArNn bTSoKsSệnh nặngEF nhEFư thếbfYAdz này,TSoKsS EFkhông EFcó TSoKsStiền bfYAdzmà chữa,TSoKsS bằTSoKsSng mọiTSoKsS cách phảiuvTArN xEFoay đượcTSoKsS EFhơn mEFười vạnEF tệ,bfYAdz cbfYAdzòn khônguvTArN biếEFt bfYAdzcó uvTArNbà TSoKsScon họbfYAdz EFhàng nàoEF chTSoKsSịu cho vaEFy kEFhông, thậtuvTArN làbfYAdz bfYAdzác nbfYAdzghiệt TSoKsSquá mà…”bfYAdz uvTArNÔng nTSoKsShìn bébfYAdz uvTArNTôn uvTArNBình đEFang nbfYAdzằm TSoKsStrên giường đẩTSoKsSy, TSoKsS“Được rồEFi đấy,EF xEFem bfYAdzra tìnhuvTArN hìTSoKsSnh khEFá kuvTArNhả quvTArNuan, táuvTArNm phầnEF khEFông phải uvTArNđưa sanEFg phòEFng chămTSoKsS sócbfYAdz đặcuvTArN biTSoKsSệt, uvTArNanh trbfYAdzực ởTSoKsS đbfYAdzây, tbfYAdzôi TSoKsSđi EFthay bfYAdzđồ đã.”

Khi TôbfYAdzn BìnhbfYAdz tỉbfYAdznh dậy, ngườuvTArNi đầubfYAdz tiênbfYAdz cậuuvTArN nhìTSoKsSn thấyuvTArN lTSoKsSà ĐEFàm TĩnhbfYAdz. TEFuy đềbfYAdz phòEFng TSoKsSlây nhTSoKsSiễm, ĐàmbfYAdz TĩnuvTArNh puvTArNhải mặc chiếcTSoKsS áoEF chbfYAdzoàng khửTSoKsS trùnguvTArN rTSoKsSộng tEFhùng thình,EF còbfYAdzn đTSoKsSeo khbfYAdzẩu tbfYAdzrang, độiTSoKsS mũ, uvTArNnhưng chỉbfYAdz nhìbfYAdzn ánbfYAdzh mắTSoKsSt quvTArNuen TSoKsSthuộc, TônuvTArN BìTSoKsSnh luvTArNiền EFnhận ngabfYAdzy ruvTArNa uvTArNmẹ. EFCâu đầuvTArNu tiêTSoKsSn cậu TSoKsSbé hỏibfYAdz làTSoKsS: “Mẹ,EF sbfYAdzao mẹ

Đàm uvTArNTĩnh bfYAdzvốn đãTSoKsS nín khócbfYAdz nhưngEF EFnghe uvTArNcon TSoKsSnói cbfYAdzâu ấy,bfYAdz côbfYAdz suýuvTArNt nuvTArNữa lạEFi TSoKsSrơi nướcuvTArN mắtbfYAdz. SắpuvTArN tớibfYAdz EFgiờ tuvTArNan sở, ChủbfYAdz nhiệEFm PhươngEF lạuvTArNi tựTSoKsS uvTArNmình đuvTArNi kiểTSoKsSm EFtra mbfYAdzột lEFượt, lEFần nTSoKsSày ônuvTArNg dẫnTSoKsS thbfYAdzeo họcuvTArN trò uvTArNcủa mTSoKsSình, tấtEF cEFả EFđều bfYAdzmặc áouvTArN blouvTArNuse EFtrắng, đuvTArNầy tábfYAdzc phuvTArNong cônguvTArN việbfYAdzc, TSoKsSđứng trong phòbfYAdzng bệnhTSoKsS, nóuvTArNi mộtEF lEFượt nhữnguvTArN điềuEF cầnuvTArN EFchú uvTArNý EFsau phẫuEF tbfYAdzhuật. MbfYAdzấy uvTArNvị tiếnTSoKsS sĩuvTArN bfYAdzmải miết ghEFi chéTSoKsSp, TiểuuvTArN MẫbfYAdzn TSoKsScòn nghịchTSoKsS EFngợm luvTArNàm mặtuvTArN EFxấu TSoKsSchọc NhiTSoKsSếp VTSoKsSũ TuvTArNhịnh. ĐợiuvTArN CuvTArNhủ nhiệm PbfYAdzhương đTSoKsSi EFra rồiTSoKsS, uvTArNanh mTSoKsSới khbfYAdzoác vTSoKsSai uvTArNNhiếp VũTSoKsS ThịnhuvTArN, tuvTArNrêu chọuvTArNc: “SưTSoKsS huynh, EFnghe nEFói hôEFm nabfYAdzy trobfYAdzng phònEFg phẫuEF uvTArNthuật anbfYAdzh bbfYAdzị lãoTSoKsS yêbfYAdzu mắEFng hả?”

“Làm gìEF cbfYAdzó, TSoKsSem nguvTArNhe TSoKsSai nói thế?”

“Ái dEFà, NhiếpTSoKsS suvTArNư huynh à,uvTArN nEFgày nàoTSoKsS lTSoKsSão yêuuvTArN cbfYAdzhẳng bfYAdzmắng bọTSoKsSn eEFm vàibfYAdz uvTArNlượt, TSoKsScó phảuvTArNi TSoKsSlà chubfYAdzyện guvTArNì TSoKsSmất mặt EF đâu, EFsao anEFh kTSoKsShông chuvTArNịu thừaEF nhậbfYAdzn nhỉ?uvTArN EFNhưng đêmTSoKsS TSoKsSmai lãTSoKsSo yEFêu phâTSoKsSn cEFông bfYAdzem trực baTSoKsSn thbfYAdzay EFanh, nóibfYAdz EFnhà aEFnh cTSoKsSó bfYAdzviệc, bfYAdzanh nóTSoKsSi đi,uvTArN TSoKsSanh pTSoKsShải cbfYAdzảm ơnuvTArN bfYAdzem thEFế nbfYAdzào đây nhỉ?”

Nhiếp VũuvTArN TEFhịnh bfYAdzvô cùng cảbfYAdzm kíchbfYAdz tTSoKsSrước sEFự TSoKsSquan tbfYAdzâm củbfYAdza ChủbfYAdz nbfYAdzhiệm bfYAdzPhương, bfYAdzanh địbfYAdznh bTSoKsSuổi tốibfYAdz uvTArNqua vbfYAdziện túc trựcTSoKsS bTSoKsSên giEFường uvTArNbệnh, uvTArNchăm bfYAdzsóc bébfYAdz TSoKsSTôn uvTArNBình nhiềuuvTArN hơnTSoKsS TSoKsSmột cTSoKsShút, khônuvTArNg nEFgờ chTSoKsSi tuvTArNiết nhỏ nhuvTArNặt nbfYAdzày chủuvTArN nhiệmEF cũngEF đãTSoKsS bfYAdznghĩ cEFhu uvTArNđáo TSoKsScả rồi.

Anh đáuvTArNp: “VTSoKsSậy abfYAdznh bfYAdzmời em ănuvTArN TSoKsScơm nhé.”

Tiểu MẫnuvTArN lắcbfYAdz đầubfYAdz quầy bfYAdz quậy: “ÔiEF nEFo nTSoKsSo! MờibfYAdz EFăn cơmbfYAdz TSoKsSthì dễEF chEFo abfYAdznh quvTArNuá. AnEFh mờibfYAdz uvTArNem ăEFn EFcơm cũnbfYAdzg được, nhưngTSoKsS euvTArNm phảiEF dEFẫn thuvTArNeo bfYAdzbạn EFgái bfYAdzem nữa!”

Bạn gábfYAdzi uvTArNcủa TiểEFu MEFẫn cũng họuvTArNc uvTArNY nhuvTArNưng TSoKsShọc NbfYAdzha khobfYAdza, năEFm nuvTArNay mbfYAdzới làbfYAdz thạuvTArNc TSoKsSsĩ TSoKsSnăm thứbfYAdz bfYAdz2, đabfYAdzng uvTArNthực tập tạibfYAdz bệnTSoKsSh việnTSoKsS nàybfYAdz. NhiếpuvTArN VuvTArNũ ThịnhEF nói:bfYAdz “ĐưbfYAdzợc uvTArNthôi, eTSoKsSm gọiuvTArN cảEF TiểuuvTArN KTSoKsSỳ điuvTArN, anTSoKsSh mờibfYAdz hai đứTSoKsSa uvTArNăn cơm.”

Tiểu MẫbfYAdzn cườiuvTArN gbfYAdzian xbfYAdzảo: “Sư TSoKsShuynh, EFmời hbfYAdzai TSoKsSđứa eTSoKsSm ăEFn TSoKsScơm EFmà abfYAdznh đEFi mộtbfYAdz uvTArNmình, bfYAdzkhông ngượnguvTArN EFà? uvTArNKhách cTSoKsSó hai ngbfYAdzười, chủuvTArN cũnuvTArNg phTSoKsSải bfYAdzcó bfYAdzhai ngườbfYAdzi cTSoKsShứ! ATSoKsSnh kêbfYAdzu bạnbfYAdz guvTArNái bfYAdzanh cùTSoKsSng bfYAdzđi, uvTArNcho eEFm với TiểEFu KTSoKsSỳ diệnbfYAdz kiến,TSoKsS uvTArNđược không?”

Nhiếp VũuvTArN ThuvTArNịnh thoáng TSoKsSngây TSoKsSngười, đáp:uvTArN “AnhEF TSoKsSvà TSoKsScô ấyuvTArN chEFia TSoKsStay rồi.”

Tiểu MẫnbfYAdz kbfYAdzinh nTSoKsSgạc: “Cái gìTSoKsS cbfYAdzơ? SEFao TSoKsSlại thế?”

Nhiếp VũTSoKsS ThịbfYAdznh khôngTSoKsS nói gìbfYAdz, TbfYAdziểu MẫnTSoKsS uvTArNbây giờuvTArN mớbfYAdzi nhớEF EFra họTSoKsS TSoKsSđang ởEF tronEFg bfYAdzphòng uvTArNbệnh, vbfYAdzẫn còTSoKsSn bEFệnh nhân nằmEF kiabfYAdz, EFmình bfYAdzhỏi nhiEFều chuyEFện nhưuvTArN vậy,TSoKsS quEFả làuvTArN khônEFg bfYAdznên. VbfYAdzì tTSoKsShế auvTArNnh vội imuvTArN bEFặt, uvTArNnhìn NhiếpTSoKsS uvTArNVũ ThịnhbfYAdz EFghi lờiTSoKsS cănuvTArN dặn.EF NhiếpbfYAdz VũEF ThịTSoKsSnh gbfYAdzhi xTSoKsSong TSoKsSliền cùngTSoKsS Tiểu uvTArNMẫn đEFi bfYAdzra nguvTArNoài, bfYAdzĐàm TTSoKsSĩnh tuTSoKsSy ởbfYAdz TSoKsSgian tEFrong EFcủa bfYAdzphòng bệnuvTArNh, nhưnuvTArNg vTSoKsSì cửabfYAdz mở uvTArNnên họEF nóiEF TSoKsSgì cbfYAdzô đTSoKsSều nghbfYAdze rõEF từngTSoKsS chữTSoKsS một.

Lúc đầuEF côuvTArN uvTArNấy cũngEF chỉ bfYAdznghe loáEFng thoáng,TSoKsS mãiEF TSoKsSđến khbfYAdzi NhiếpTSoKsS VũbfYAdz ThịnhbfYAdz nóbfYAdzi đãuvTArN chbfYAdzia uvTArNtay vớiuvTArN bạnbfYAdz guvTArNái, EFcô mới TSoKsS chợt uvTArNnhư TSoKsSnhận TSoKsSth điềuuvTArN uvTArNgì. TínhTSoKsS cáchbfYAdz củabfYAdz NhiếpuvTArN TSoKsSVũ ThịnhTSoKsS côEF hiểuTSoKsS TSoKsSrất rõ,bfYAdz anEFh không dễTSoKsS dànguvTArN bfYAdzqua lạuvTArNi bfYAdzvới mộTSoKsSt nTSoKsSgười coTSoKsSn gáiEF, sbfYAdzau khTSoKsSi qbfYAdzuyết uvTArNđịnh yêuEF, lạiEF càng khôEFng bfYAdztuỳ uvTArNtiện nbfYAdzói chibfYAdza TSoKsStay. SuvTArNao lạuvTArNi thTSoKsSế nEFhỉ? ChẳnuvTArNg lẽEF vìTSoKsS chbfYAdzuyện củauvTArN TôbfYAdzn Bình?

Bất EFkỳ ngưTSoKsSời EFcon gái nàoTSoKsS cTSoKsSũng kTSoKsShó mbfYAdzà chTSoKsSấp nhậnbfYAdz nổiuvTArN EFviệc bEFạn trabfYAdzi mìnEFh tựuvTArN dưnEFg TSoKsScó uvTArNmột đứaEF cuvTArNon EFriêng. Đàm TbfYAdzĩnh chbfYAdzợt thấuvTArNy áuvTArNy náy.

Sau kuvTArNhi trEFời tốuvTArNi, đángTSoKsS lẽ đTSoKsSã hếtEF EFgiờ uvTArNthăm bệEFnh, nEFhưng uvTArNlà phòuvTArNng VITSoKsSP uvTArNnên cũbfYAdzng thoảiTSoKsS uvTArNmái hơnbfYAdz chúuvTArNt ít. VươnTSoKsSg VuvTArNũ LinbfYAdzh TSoKsSvà bfYAdzLương NguyênuvTArN TSoKsSAn ngTSoKsShe nóuvTArNi EFhôm nabfYAdzy TbfYAdzôn BìnbfYAdzh làmuvTArN bfYAdzphẫu thuậtEF, vừa sáTSoKsSng bfYAdzsớm đãuvTArN gọiEF điệnbfYAdz hTSoKsSỏi thămEF, đuvTArNến tuvTArNối VTSoKsSương bfYAdzVũ LibfYAdznh bfYAdzlại TSoKsSđến tEFận EFbệnh TSoKsSviện thăm TSoKsSTôn BìTSoKsSnh, uvTArNcô sợuvTArN quvTArNuá EFgiờ thăuvTArNm bEFệnh buvTArNác sTSoKsSĩ khôngbfYAdz chTSoKsSo vào,TSoKsS EFnên TSoKsSđến bfYAdzdưới cbfYAdzhân lầu liềnuvTArN gọibfYAdz điệuvTArNn bfYAdzcho EFĐàm TSoKsSTĩnh, ĐàmuvTArN TĩTSoKsSnh bèbfYAdzn bảouvTArN TôEFn CbfYAdzhí QuâuvTArNn xuốngEF đónTSoKsS cô.

Đã mbfYAdzấy ngTSoKsSày kEFhông gặp, uvTArNVương VuvTArNũ bfYAdzLinh vừaEF TSoKsSthấy bfYAdzĐàm TĩnEFh uvTArNliền tauvTArNy bfYAdzbắt mặtEF mừEFng. EFCô cầbfYAdzm theEFo mộuvTArNt TSoKsShộp lớn đựngTSoKsS đầyuvTArN cácEF loạEFi báuvTArNnh ngọt,bfYAdz nóibfYAdz: “HaiEF hEFôm nabfYAdzy cửEFa tiệTSoKsSm củuvTArNa chúngEF mìnhEF bfYAdzvừa kEFhai trương, đắtTSoKsS hànbfYAdzg lắm,TSoKsS kháchEF hàngEF aEFi cũnEFg khuvTArNen bánTSoKsSh ngTSoKsSon, EFhôm nTSoKsSay tớuvTArN chọnTSoKsS riêng mấyTSoKsS cáiEF bfYAdzvừa rTSoKsSa lò,bfYAdz đểbfYAdz ngbfYAdzuội rồEFi mTSoKsSang qTSoKsSua EFđây uvTArNcho cậuEF vEFới TSoKsSBình BìnhTSoKsS ăn.”

“Bình BEFình uvTArNvẫn cbfYAdzhưa đượcTSoKsS ăn uvTArNcái gìuvTArN cả.”uvTArN ĐuvTArNàm TEFĩnh đuvTArNỡ lấybfYAdz bánhbfYAdz, nEFói đầuvTArNy uvTArNcảm kíuvTArNch “bfYAdzCảm ơnbfYAdz TSoKsScậu nhiềuuvTArN lắm.”

“Ôi dbfYAdzào, giữaTSoKsS chúng mìnhTSoKsS cTSoKsSần gìbfYAdz phảbfYAdzi cuvTArNảm bfYAdzơn. VbfYAdzốn uvTArNtớ địnhbfYAdz quTSoKsSa đbfYAdzây từuvTArN sáuvTArNng cơEF, nhưnguvTArN LươngEF NguuvTArNyên An bảouvTArN bfYAdztớ đừnguvTArN gâyTSoKsS TSoKsSthêm rắTSoKsSc rốuvTArNi chuvTArNo cậTSoKsSu, cònTSoKsS nóbfYAdzi phuvTArNòng phuvTArNẫu thuậtuvTArN uvTArNkhông cTSoKsSho người ngoàbfYAdzi vàobfYAdz, uvTArNcũng khôTSoKsSng cTSoKsSho qEFuá nhiềuvTArNu ngTSoKsSười đợTSoKsSi TSoKsSbên ngoàiuvTArN. TớTSoKsS sốtuvTArN ruEFột quáTSoKsS, nênuvTArN đến chiềubfYAdz EFphải gọibfYAdz uvTArNcho cậuuvTArN nuvTArNgay, ngbfYAdzhe cậTSoKsSu nóibfYAdz pbfYAdzhẫu bfYAdzthuật đãEF TSoKsSxong, BìnbfYAdzh bfYAdzBình EFcũng tỉTSoKsSnh rồi, tớTSoKsS liềnbfYAdz vộbfYAdzi EFvàng bfYAdzqua thăm.”

Tôn BìbfYAdznh đãuvTArN nTSoKsSgủ uvTArNsay, Đàm TĩnbfYAdzh mEFở cửaTSoKsS giEFan trobfYAdzng phònEFg bệnhuvTArN đểbfYAdz VuvTArNương VTSoKsSũ LbfYAdzinh thămEF EFbé mbfYAdzột chútuvTArN. bfYAdzThực ra uvTArNvẫn cEFòn cáEFch mộtTSoKsS cáuvTArNnh cửaTSoKsS kínhEF nữa,TSoKsS buvTArNên gibfYAdzường bệnhTSoKsS toTSoKsSàn nhữngEF máEFy EFmóc theTSoKsSo dõi, bfYAdzvì bfYAdzphòng rấbfYAdzt rộngEF, bfYAdznên TSoKsSTôn BìTSoKsSnh bfYAdznằm tuvTArNrên giTSoKsSường trEFông uvTArNlại càEFng nEFhỏ bbfYAdzé EFhơn, nhìn TSoKsSrất tộbfYAdzi nghiệp.

Vương VũTSoKsS LEFinh sợbfYAdz làmTSoKsS ồn khiEFến béEF TSoKsSTôn bfYAdzBình tỉnhTSoKsS uvTArNgiấc uvTArNnên cbfYAdzhỉ nhìnTSoKsS mộTSoKsSt lTSoKsSát rồiTSoKsS bTSoKsSảo EFĐàm TĩnTSoKsSh đuvTArNóng cửaTSoKsS lại.

Tôn TSoKsSChí TSoKsSQuân rTSoKsSa cầu TSoKsS thang thouvTArNát hibfYAdzểm uvTArNhút thuốc,EF cTSoKsSả cănTSoKsS pTSoKsShòng ruvTArNộng EFthênh tuvTArNhang nuvTArNgoài buvTArNé TôbfYAdzn Bình uvTArNđang ngủEF, chTSoKsSỉ cTSoKsSòn ĐàmbfYAdz TĩEFnh vEFà VươnguvTArN uvTArNVũ LTSoKsSinh. VươnuvTArNg TSoKsSVũ LinuvTArNh nTSoKsShìn mộtEF lượtTSoKsS căn TSoKsSphòng EFrồi hbfYAdzỏi: TSoKsS“Nằm uvTArNphòng nàybfYAdz chEFắc tốnuvTArN TSoKsSkém lắEFm phảibfYAdz không?”

Đàm TĩnhuvTArN nói:uvTArN “TớbfYAdz cũnTSoKsSg không rõbfYAdz nữEFa, cóbfYAdz ngưbfYAdzời khácbfYAdz bfYAdzlo cbfYAdzhuyển phòEFng giúpEF mà.”

Vương uvTArNVũ LiEFnh kbfYAdzhông nhịn TSoKsSđược liềnEF hỏi:uvTArN “bfYAdzĐàm Tĩnh,bfYAdz tớbfYAdz đTSoKsSang muTSoKsSốn hỏibfYAdz cậuEF uvTArNđây, cậuTSoKsS lTSoKsSấy đâTSoKsSu rbfYAdza tiềnuvTArN làmbfYAdz phẫu thuật

Đàm TEFĩnh duvTArNo dEFự TSoKsSmột thoáng rồuvTArNi đEFáp: “TớEF đuvTArNi vay.”

“Cậu vabfYAdzy ai?”uvTArN VươngTSoKsS Vũ uvTArNLinh uvTArNsốt EFruột, “ĐàmTSoKsS TĩTSoKsSnh à,uvTArN cậuvTArNu vbfYAdzốn lEFà ngườibfYAdz thậtuvTArN thbfYAdzà, đừngTSoKsS đuvTArNể mắcTSoKsS lừTSoKsSa ngbfYAdzười ta uvTArNnhé. NgườuvTArNi TSoKsSta cTSoKsSho cậEFu vEFay nhiEFều tiềnuvTArN thếEF, saEFu nbfYAdzày bfYAdzcậu lấyEF gìbfYAdz màTSoKsS trả?”

Đàm TuvTArNĩnh vEFô cùnEFg cảm kíchTSoKsS bfYAdztrước bfYAdzsự qbfYAdzuan tâuvTArNm TSoKsScủa bEFan, bfYAdzbèn nTSoKsSói: “CuvTArNậu yênTSoKsS tâmEF TSoKsSđi, uvTArNtớ tựEF bbfYAdziết cáchuvTArN TSoKsSlo liệu.”

“Không phảibfYAdz cậuvTArNu vbfYAdzay Giám đốcuvTArN ThbfYAdzịnh EFđấy chứ?uvTArN bfYAdzAnh EFta dựuvTArNa vàobfYAdz cáiEF gTSoKsSì mbfYAdzà cEFho cậuuvTArN vTSoKsSay nhiềubfYAdz tiềnuvTArN thế?”

“Không, TSoKsStớ khôngTSoKsS vay anbfYAdzh tTSoKsSa, tTSoKsSớ vaEFy mộEFt ngườiuvTArN họuvTArN hàuvTArNng thôi.”

Vương VũEF bfYAdzLinh bbfYAdzán tín buvTArNán nuvTArNghi: “CậuuvTArN còbfYAdzn ngưuvTArNời hTSoKsSọ hàEFng uvTArNgiàu cóbfYAdz thuvTArNế ư?TSoKsS SuvTArNao trưbfYAdzớc kbfYAdzhông bfYAdznghe cbfYAdzậu nhắcuvTArN đbfYAdzến bao giờbfYAdz thế?”

Đàm TuvTArNĩnh gbfYAdzượng cườibfYAdz, nói: “CũuvTArNng kTSoKsShông phảibfYAdz lbfYAdzà họTSoKsS uvTArNhàng củauvTArN tớ,EF làTSoKsS họEF hàbfYAdzng củuvTArNa BìbfYAdznh BìnbfYAdzh, vEFì BEFình BìnbfYAdzh nên ngườiTSoKsS bfYAdzta mớiEF chịuTSoKsS uvTArNcho tTSoKsSớ uvTArNvay đấy.”

Vương EFVũ EFLinh ngbfYAdzhĩ EFlà họ EF hàng bêbfYAdzn TônEF CuvTArNhí QuâuvTArNn, vbfYAdzì bfYAdzĐàm TĩnEFh vốEFn đEFã cbfYAdzhẳng uvTArNcó mấuvTArNy hEFọ hàng,bfYAdz sauvTArNu nàbfYAdzy lạiuvTArN đều khuvTArNông cònTSoKsS quuvTArNa lạiTSoKsS nữa.bfYAdz CôuvTArN nóTSoKsSi: “bfYAdzTôn ChuvTArNí QTSoKsSuân cũnbfYAdzg bfYAdzthật TSoKsSlà, cóEF ngườEFi hTSoKsSọ hàTSoKsSng giuvTArNỏi giang nTSoKsShư thTSoKsSế sTSoKsSao khTSoKsSông nbfYAdzói sớm?TSoKsS ĐểTSoKsS cbfYAdzậu vìuvTArN cEFhuyện TSoKsSchi phEFí EFphẫu thuậtuvTArN màTSoKsS phảiTSoKsS loTSoKsS lắng EFbao nhbfYAdziêu EFnăm nay.”

Đàm TSoKsSTĩnh đổiTSoKsS cTSoKsShủ đề: “LàTSoKsSm ăEFn bfYAdzthế nào?bfYAdz SEFao LươnbfYAdzg NgbfYAdzuyên ATSoKsSn khôngTSoKsS đến?”

“Anh ấTSoKsSy EFcũng muốnTSoKsS đếnEF lắm,bfYAdz nhưng bfYAdzmới khabfYAdzi trươnTSoKsSg bfYAdzhai hômTSoKsS nbfYAdzay, TSoKsStừ uvTArNsáng đếnEF tốibfYAdz TSoKsSlúc nàoTSoKsS EFcũng EFcó ngườibfYAdz xếp hEFàng cuvTArNhờ mTSoKsSua bánbfYAdzh. CậubfYAdz yênuvTArN TSoKsStâm đuvTArNi, cửuvTArNa hTSoKsSàng uvTArNcủa chEFúng uvTArNta nhấtEF đuvTArNịnh ăbfYAdzn EFnên bfYAdzlàm ra, tuyệtbfYAdz đbfYAdzối TSoKsSkhông đểTSoKsS uvTArNcậu lỗbfYAdz vốEFn đâu.bfYAdz LTSoKsSương NgubfYAdzyên ATSoKsSn cbfYAdzòn nóiEF, phEFải nhanh cuvTArNhóng thuvTArNuê bfYAdzthêm TSoKsSngười thôiEF, chEFỉ EFcó hEFai đứaTSoKsS bEFọn EFtớ chắbfYAdzc TSoKsSlàm khEFông EFxuể. AbfYAdznh ấTSoKsSy phbfYAdzải phụ tráuvTArNch lòuvTArN nưTSoKsSớng, uvTArNlại uvTArNlo bEFắt bôbfYAdzng kemEF, còuvTArNn tớbfYAdz mộtTSoKsS mbfYAdzình vừaTSoKsS tuvTArNhu bfYAdztiền, vừabfYAdz gói bánh,bfYAdz vừaTSoKsS lấyTSoKsS hànEFg, quEFả thựcTSoKsS lbfYAdzà khônTSoKsSg uvTArNkham nổi.”

Đàm TĩnbfYAdzh bTSoKsSấy guvTArNiờ mEFới nở nụTSoKsS cườbfYAdzi: “ĐợiuvTArN BEFình BìEFnh khoẻTSoKsS rồi,uvTArN bfYAdztớ qbfYAdzua guvTArNiúp cácuvTArN cậu.”

“Đừng đùabfYAdz nEFữa, văn phòngbfYAdz mTSoKsSát mEFẻ kbfYAdzhông ngồTSoKsSi, bfYAdzchạy bfYAdzra báTSoKsSn bánbfYAdzh lEFàm gì?”

“Tớ tEFhích bábfYAdzn uvTArNbánh nEFgọt.” Đàm uvTArNTĩnh nóiEF, “VảTSoKsS TSoKsSlại, uvTArNtớ vừabfYAdz đEFi lbfYAdzàm khTSoKsSông lâTSoKsSu đãTSoKsS xiTSoKsSn nghỉuvTArN dàTSoKsSi ngàEFy thếEF bfYAdznày, nghĩ đãEF thấyEF EFngại EFquá đbfYAdzi mất.EF CuvTArNông tEFy khbfYAdzông đuổiuvTArN việEFc thìuvTArN bfYAdztớ EFcũng chTSoKsSẳng còTSoKsSn bfYAdzmặt mũi nàoTSoKsS đTSoKsSi làmEF tiếp.EF TớTSoKsS bfYAdzxin nghỉbfYAdz EFđến giúpEF chbfYAdzo EFhai cuvTArNậu vậy,bfYAdz bbfYAdzán bánhuvTArN nEFgọt cũbfYAdzng tốt mà,bfYAdz tbfYAdzớ cTSoKsSòn muốnbfYAdz họcEF EFcách bắtTSoKsS bônbfYAdzg keEFm củaTSoKsS LbfYAdzương NguybfYAdzên bfYAdzAn nữa.”

Vương bfYAdzVũ LbfYAdzinh nóiuvTArN: “Công vbfYAdziệc bfYAdzấy màEF bfYAdzcậu đểTSoKsS tuuvTArNột mTSoKsSất TSoKsSthì tiếcEF TSoKsSlắm đấyEF, làEFm tEFrong tòbfYAdza nEFhà bfYAdzsa nhTSoKsSư thuvTArNế, đúng uvTArNlà bfYAdzmát muvTArNày bfYAdzmát mặtuvTArN! NhưnbfYAdzg EFcậu lbfYAdzà cổuvTArN đôngEF uvTArNcủa tiệbfYAdzm bfYAdzbánh, nEFếu cậuuvTArN đEFến cửa hànuvTArNg làTSoKsSm, tớbfYAdz vàuvTArN LươngbfYAdz NguyênTSoKsS AbfYAdzn đềuTSoKsS rấtbfYAdz hoaTSoKsSn nghênh.bfYAdz CòTSoKsSn cEFậu muốnEF hTSoKsSọc làmTSoKsS bánuvTArNh thì đTSoKsSơn giảnuvTArN thEFôi, uvTArNtan bfYAdzsở đếnEF tiệmEF bábfYAdznh, kêuuvTArN LưuvTArNơng NgubfYAdzyên uvTArNAn dạEFy cuvTArNậu làbfYAdz đượcTSoKsS rồi. NóibfYAdz đếnuvTArN đâbfYAdzy, cuvTArNô cbfYAdzhợt bEFùi ngEFùi: “VậyTSoKsS EFlà tốtbfYAdz rồTSoKsSi, bệnhEF củauvTArN BEFình BìnhEF EFđã chữabfYAdz lành, EFcậu bfYAdzcũng kuvTArNhỏi cbfYAdzần vbfYAdzừa tEFan sởbfYAdz làbfYAdz cuTSoKsSống quýuvTArNt bfYAdzchạy vềuvTArN trbfYAdzông uvTArNnom nuvTArNó uvTArNnữa. Chúng TSoKsSta uvTArNcó thuvTArNể bfYAdzthường uvTArNxuyên đưTSoKsSa uvTArNBình BìnuvTArNh đuvTArNi chơibfYAdz. uvTArNĐàm Tĩnh,bfYAdz coEFi nhưuvTArN cậEFu hết khổbfYAdz rồi.”

Nghe EFVương bfYAdzVũ LTSoKsSinh nóiuvTArN vậy, ĐàmEF TĩEFnh TSoKsScười kbfYAdzhẽ, nhưTSoKsSng bfYAdzđó cEFhỉ uvTArNlà nụTSoKsS cườiuvTArN uvTArNngoài uvTArNmặt TSoKsSchứ khônguvTArN phTSoKsSải xuất phátTSoKsS uvTArNtừ tráiTSoKsS tuvTArNim. ĐúngTSoKsS vEFậy, BìnbfYAdzh BìnhEF EFcuối cùngbfYAdz TSoKsSđã đượcuvTArN lTSoKsSàm phuvTArNẫu thuậEFt, điều uvTArNnày bfYAdzkhiến côTSoKsS nhưuvTArN tbfYAdzrút đưbfYAdzợc mộEFt tuvTArNảng đáuvTArN nEFặng trịch,uvTArN nhưngEF nguvTArNay TSoKsSlập tức,bfYAdz TSoKsSlại TSoKsScó một tảngEF bfYAdzđá uvTArNkhác uvTArNđè bfYAdznặng luvTArNên uvTArNlòng côTSoKsS. bfYAdzCô khôTSoKsSng thuvTArNấy rằuvTArNng mTSoKsSình đãuvTArN hTSoKsSết khổTSoKsS, tráibfYAdz lại, nhữngTSoKsS EFkhổ cựcTSoKsS mTSoKsSà cbfYAdzô phTSoKsSải chịubfYAdz truvTArNong baEFo nhiêTSoKsSu nTSoKsSăm uvTArNqua khibfYAdzến cTSoKsSô thấyuvTArN lònbfYAdzg đầy cEFhua xóuvTArNt. CôTSoKsS biuvTArNết phíEFa trưbfYAdzớc cTSoKsSó TSoKsSthể cònEF nuvTArNhiều trắcbfYAdz trởuvTArN hTSoKsSơn đTSoKsSang đợTSoKsSi mìnhTSoKsS, víuvTArN dụEF như gbfYAdzia đuvTArNình NhiếbfYAdzp VũTSoKsS ThịnhTSoKsS bfYAdznhất địnhuvTArN khôngbfYAdz chịubfYAdz từuvTArN bỏuvTArN quTSoKsSyền giTSoKsSám uvTArNhộ. LờiuvTArN luTSoKsSật sư uvTArNcòn văbfYAdzng vbfYAdzẳng bêEFn taEFi, trouvTArNng lbfYAdzòng uvTArNcô cTSoKsSũng hiểEFu rEFõ, EFnhà TSoKsShọ NEFhiếp duvTArNễ dàngbfYAdz đồng ýbfYAdz TSoKsScác đEFiều EFkhoản bồibfYAdz thEFường, suvTArNố tbfYAdziền lớbfYAdzn tớiEF mứcbfYAdz lúEFc kýEF têuvTArNn bfYAdzcô cũngEF EFgiật uvTArNcả mình, đóTSoKsS bfYAdzlà cònuvTArN chTSoKsSưa kểbfYAdz chỗTSoKsS cbfYAdzổ phiếuTSoKsS nbfYAdziêm yếtTSoKsS tuvTArNại HồuvTArNng Kông.TSoKsS MTSoKsSấy uvTArNvị luTSoKsSật sbfYAdzư lập tTSoKsShoả thuậnTSoKsS đếEFn nửauvTArN ngàyTSoKsS rồiEF uvTArNmới đưTSoKsSa cEFho cbfYAdzô kuvTArNý. ĐóbfYAdz khTSoKsSông EFphải bfYAdzmột hbfYAdzai vạnuvTArN tệ, cũTSoKsSng kuvTArNhông phảTSoKsSi mộbfYAdzt bfYAdzhai chụcbfYAdz vạTSoKsSn tệEF, màbfYAdz lEFà mEFột couvTArNn sốTSoKsS trênTSoKsS trờibfYAdz, côTSoKsS khôngEF thể tưởbfYAdzng tEFượng TSoKsSra nổi.

Nhiếp ĐônEFg ViễnTSoKsS kTSoKsShông đTSoKsSời nào chịuuvTArN uvTArNđể yEFên nhTSoKsSư bfYAdzvậy, ThbfYAdzịnh PhưTSoKsSơng ĐìnhuvTArN nói,uvTArN sởTSoKsS dEFĩ ôEFng tTSoKsSa TSoKsSdễ dàTSoKsSng tuvTArNrao tặng quuvTArNyền sởEF hữuvTArNu cổuvTArN uvTArNphần uvTArNlà EFvì biếtuvTArN mbfYAdzình cbfYAdzó thEFể giàuvTArNnh đượcbfYAdz quyềuvTArNn giáEFm hộ.TSoKsS TronuvTArNg lòng EFĐàm TĩnhTSoKsS EFvô cuvTArNùng bfYAdzu TSoKsSám, nếubfYAdz NhiếpuvTArN TSoKsSVũ TbfYAdzhịnh biếtTSoKsS uvTArNlý dEFo nuvTArNăm bfYAdzấy côTSoKsS rờbfYAdzi EFbỏ anh,uvTArN liệu EFsẽ uvTArNnghĩ thếEF nào?bfYAdz CTSoKsSứ chuvTArNo làbfYAdz aEFnh ấyTSoKsS khônTSoKsSg biEFết, thìTSoKsS sauvTArNu nàTSoKsSy NhEFiếp ĐôuvTArNng Viễn sẽuvTArN làmbfYAdz gEFì tbfYAdziếp nữa?TSoKsS bfYAdzNếu thựcbfYAdz sbfYAdzự mấtTSoKsS điTSoKsS EFquyền EFgiám hbfYAdzộ, cảbfYAdz đờiuvTArN uvTArNnày khônEFg TSoKsSgặp được BìnhuvTArN BìnbfYAdzh nữa,EF uvTArNcô cảbfYAdzm tTSoKsShấy thàTSoKsS EFchết cònuvTArN hơn.

Cô tuyệtTSoKsS đốibfYAdz khônbfYAdzg EFthể để EFcon rờiuvTArN xuvTArNa mìnhEF, uvTArNtuyệt đốiTSoKsS không.

Vương VũTSoKsS LiTSoKsSnh bfYAdzra TSoKsSvề rất TSoKsS muộn, ĐàTSoKsSm TuvTArNĩnh địnhEF bfYAdztiễn côTSoKsS xuốbfYAdzng, nhuvTArNưng đúngTSoKsS TSoKsSlúc đóEF bfYAdzy táEF lạiEF đếEFn bfYAdzđo nhiệtbfYAdz độ vàTSoKsS uvTArNhuyết TSoKsSáp, EFnên VưbfYAdzơng VEFũ uvTArNLinh uvTArNngăn cbfYAdzô bfYAdzlại. EFY tEFá kiểmTSoKsS trEFa xoEFng xuôuvTArNi, ghbfYAdzi lạiTSoKsS những conTSoKsS uvTArNsố trêbfYAdzn bfYAdzcác uvTArNmáy bfYAdztheo TSoKsSdõi, nuvTArNói EFrằng mEFọi chuyệnTSoKsS đềubfYAdz ổn.uvTArN EFCon EFcô đangTSoKsS ngủTSoKsS rất bfYAdz ngon, hìnbfYAdzh nbfYAdzhư chănuvTArN TSoKsShơi ấuvTArNm qubfYAdzá, nbfYAdzên trTSoKsSán cậuuvTArN bébfYAdz lấmbfYAdz tấEFm mồbfYAdz bfYAdzhôi. ĐàuvTArNm TSoKsSTĩnh uvTArNlấy khăn mặtTSoKsS laTSoKsSu TSoKsScho cobfYAdzn, vừaEF lTSoKsSúc TSoKsSấy, TôbfYAdzn ChíuvTArN QuuvTArNân cTSoKsSũng TSoKsSquay lại.

Anh tbfYAdza nóiEF: “EmbfYAdz đbfYAdzi ngủ mộtTSoKsS látEF đuvTArNi, aTSoKsSnh EFtrông TSoKsSở EFđây đượcTSoKsS rồi.”

“Không uvTArNsao, auvTArNnh vềuvTArN nhà nuvTArNgủ TSoKsSđi, EFem ởbfYAdz đâEFy vớiuvTArN BìnTSoKsSh BìnuvTArNh, EFhôm uvTArNnay anuvTArNh cEFũng muvTArNệt cEFả ngàEFy rồuvTArNi.” uvTArNĐàm Tĩnh uvTArNbình tbfYAdzhản nói,EF “CbfYAdzảm TSoKsSơn aEFnh đEFã đến.

Rất íbfYAdzt bfYAdzkhi nghuvTArNe cTSoKsSô nói vớibfYAdz mìnhbfYAdz nhữnTSoKsSg lờiEF khuvTArNách bfYAdzsáo nhưTSoKsS thuvTArNế, TônbfYAdz CuvTArNhí QEFuân tEFhấy khuvTArNông quuvTArNen, liềnEF nói: bfYAdz “Hay luvTArNà TSoKsSem vTSoKsSề nhàEF nTSoKsSgủ điuvTArN, TSoKsSsớm mEFai đếnEF tEFhay cbfYAdza chTSoKsSo anh.”

“Không uvTArNcần đâEFu, EFở đâbfYAdzy EFvới con, euvTArNm cònbfYAdz tTSoKsShấy dễEF chEFịu hơn.TSoKsS BácuvTArN sĩuvTArN nbfYAdzói đếnuvTArN sángTSoKsS thuTSoKsSốc têbfYAdz hếtbfYAdz TSoKsStác dEFụng, vếTSoKsSt mổ bfYAdzcó tTSoKsShể sẽbfYAdz đau.uvTArN ThôEFi cứEF uvTArNđể EFem ởuvTArN TSoKsSlại đâyEF, anbfYAdzh vTSoKsSề nhbfYAdzà TSoKsSnghỉ đi.”

Tôn ChíbfYAdz QuâEFn biếtuvTArN Đàm TĩnbfYAdzh đãuvTArN quybfYAdzết đbfYAdziều gìbfYAdz thbfYAdzì bfYAdzsẽ khônbfYAdzg tbfYAdzhay đEFổi nêEFn khôbfYAdzng nóiuvTArN bfYAdzthêm gEFì nữa,TSoKsS abfYAdznh đứng tTSoKsSrong pEFhòng bệnTSoKsSh mộTSoKsSt lábfYAdzt rồiuvTArN TSoKsSquay ngườiuvTArN bướcuvTArN bfYAdzra TSoKsSngoài. CảuvTArN đêuvTArNm uvTArNqua ĐEFàm EFTĩnh gần nhưTSoKsS khôuvTArNng nTSoKsSgủ, sáEFng sớmTSoKsS EFnay TSoKsSlại tTSoKsSúc trựbfYAdzc bêbfYAdzn ngobfYAdzài phòngTSoKsS phẫuTSoKsS thuậTSoKsSt, thựcbfYAdz EFsự cô cũnbfYAdzg TSoKsScảm thấybfYAdz hơiuvTArN mệt.TSoKsS TTSoKsSrong bfYAdzgóc bfYAdzphòng bEFệnh EFcó mộTSoKsSt chiếcuvTArN giuvTArNường gấpTSoKsS bfYAdzchuẩn bịEF sẵnTSoKsS cho hộTSoKsS lý,bfYAdz ĐàbfYAdzm TĩnEFh khônEFg thuEFê hộEF lýEF nêuvTArNn côbfYAdz nằmuvTArN uvTArNluôn lêTSoKsSn cbfYAdzhiếc giườngbfYAdz đó.bfYAdz Vốn chỉbfYAdz địuvTArNnh nTSoKsSghỉ mEFột EFlát, nhưngbfYAdz vìbfYAdz qbfYAdzuá mệt,uvTArN vbfYAdzả lạiuvTArN TSoKsSca mổuvTArN đãbfYAdz hoànuvTArN thbfYAdzành, tinbfYAdzh thần côuvTArN cũngTSoKsS tEFhoải TSoKsSmái hơEFn, ĐàmEF TĩbfYAdznh bfYAdzngủ tEFhiếp uvTArNđi lúcEF nàbfYAdzo khuvTArNông biết.

Nhiếp bfYAdzVũ ThịnhEF thEFực rauvTArN vẫn ởuvTArN TSoKsStrong phòbfYAdzng trựcTSoKsS buvTArNan chưbfYAdza EFvề, hTSoKsSôm TSoKsSnay anEFh khôngTSoKsS EFphải trựcTSoKsS cuvTArNa đêm,TSoKsS cEFa trực EFđêm mấyTSoKsS ngEFày nEFày TSoKsScủa aTSoKsSnh bfYAdzChủ nuvTArNhiệm PhươngTSoKsS bfYAdzđều đổTSoKsSi giuvTArNúp uvTArNanh cảTSoKsS rồuvTArNi. EFSau EFkhi bfYAdztan làm, anuvTArNh qEFua thEFăm bố,uvTArN tiệTSoKsSn thểuvTArN EFbáo bfYAdzcho bfYAdzông tìnhuvTArN bfYAdzhình phẫbfYAdzu thuậtbfYAdz củTSoKsSa BìnbfYAdzh Bình. ÔnuvTArNg uvTArNNhiếp uvTArNĐông EFViễn đãbfYAdz bfYAdzbiết tuvTArNrước, thuvTArNực rbfYAdza EFtừ trưaTSoKsS ôuvTArNng đãuvTArN uvTArNphái ngưbfYAdzời TSoKsSđến TSoKsSkhoa Ngoại TTSoKsSim mạcbfYAdzh uvTArNthăm duvTArNò, uvTArNnhưng khôbfYAdzng đểuvTArN EFcho NTSoKsShiếp VũbfYAdz ThịEFnh haybfYAdz. uvTArNNhìn vTSoKsSẻ mặtuvTArN mệtTSoKsS mỏi củEFa coEFn tTSoKsSrai, uvTArNông nóibfYAdz: “PhẫubfYAdz TSoKsSthuật khuvTArNông uvTArNcó vấnbfYAdz EFđề uvTArNgì luvTArNà tốTSoKsSt rồi,bfYAdz uvTArNmấy ngày TSoKsS nay EFcon cuvTArNũng TSoKsSmệt nhiều,TSoKsS ăEFn kEFhông nuvTArNgon uvTArNngủ khônguvTArN yEFên, tốbfYAdzi nTSoKsSay vềuvTArN nhEFà màTSoKsS nghỉ ngơiTSoKsS đi.”

Nhiếp VũTSoKsS ThTSoKsSịnh miuvTArNệng thì đbfYAdzồng uvTArNý, nhưbfYAdzng từEF khobfYAdza TSoKsSGan mậbfYAdzt bướcEF ruvTArNa uvTArNanh lTSoKsSại đuvTArNi tbfYAdzhẳng vbfYAdzề phòbfYAdzng trựcEF bTSoKsSan cEFủa khoa NgoạiEF TiEFm mạEFch. ĐêmEF nEFay làTSoKsS đTSoKsSêm đầbfYAdzu tEFiên sabfYAdzu uvTArNca pEFhẫu thuật,TSoKsS mặcuvTArN dEFù huvTArNiện tại tìnhEF TSoKsStrạng saEFu phẫuTSoKsS thuậtbfYAdz TSoKsSrất tốt,bfYAdz nhưnTSoKsSg dbfYAdzù sEFao EFcũng vẫnTSoKsS bfYAdzlà đuvTArNêm qubfYAdzan trọnuvTArNg nhất, hbfYAdzơn nữuvTArNa quuvTArNa buổuvTArNi bfYAdzsớm maEFi, uvTArNcác bfYAdzloại thuốcbfYAdz gEFây mTSoKsSê sẽuvTArN hoàuvTArNn toànTSoKsS mấtbfYAdz tbfYAdzác dụEFng, thằng béEF sbfYAdzẽ cảuvTArNm tTSoKsShấy ruvTArNất đuvTArNau, cóuvTArN uvTArNlẽ uvTArNcòn đTSoKsSau đếnTSoKsS mứEFc kuvTArNhông ngEFủ EFđược, cũnTSoKsSg cóEF lẽTSoKsS sẽ bfYAdz phát kbfYAdzhóc. uvTArNNghĩ EFđến nhữngTSoKsS gEFiọt nướbfYAdzc uvTArNmắt củabfYAdz nTSoKsSó EFmà lòngTSoKsS abfYAdznh tuvTArNhắt lạEFi, cuốEFi cùng qEFuyết địnbfYAdzh bfYAdzở lạTSoKsSi khôEFng về.

Thấy anTSoKsSh ởTSoKsS lạiuvTArN đêmEF nay,EF các uvTArNy bfYAdztá trựcuvTArN bauvTArNn uvTArNcũng bfYAdzkhông lbfYAdzấy uvTArNgì EFlàm lạEF, vìbfYAdz trướcuvTArN đâyuvTArN cuvTArNó nhữTSoKsSng uvTArNca pbfYAdzhẫu thuật củaTSoKsS bệnhbfYAdz nhTSoKsSân bfYAdzquan trọng,uvTArN TSoKsSvào đêmuvTArN đầuuvTArN bfYAdztiên EFsau khbfYAdzi mổbfYAdz, NEFhiếp VbfYAdzũ TEFhịnh TSoKsSvẫn hTSoKsSay chủ độngbfYAdz TSoKsSyêu TSoKsScầu trựTSoKsSc, bfYAdztiện thTSoKsSể bfYAdzquan sátTSoKsS tìbfYAdznh hìnEFh sEFau phẫuEF thuTSoKsSật luôn.bfYAdz STSoKsSự tận tâmTSoKsS vTSoKsSà nbfYAdzghiêm EFtúc đóTSoKsS uvTArNanh đuvTArNều họcTSoKsS đượuvTArNc từTSoKsS CTSoKsShủ nhiệmuvTArN uvTArNPhương. HTSoKsSai bfYAdzngày EFnay anh liêbfYAdzn TSoKsStiếp xTSoKsSin nghỉTSoKsS pTSoKsShép, nbfYAdzên côTSoKsSng việEFc cũnuvTArNg bịEF dồEFn đbfYAdzống kbfYAdzhá nhiềubfYAdz, sEFẵn tiệTSoKsSn tận dụbfYAdzng lEFúc nàyTSoKsS, TSoKsScái guvTArNì cầnEF bổTSoKsS sunuvTArNg thbfYAdzì bTSoKsSổ sunbfYAdzg, cáTSoKsSi uvTArNgì cầnbfYAdz uvTArNkiểm trbfYAdza thìTSoKsS kiểbfYAdzm trabfYAdz. Thoạt đầubfYAdz TSoKsSanh khEFông đTSoKsSi tTSoKsShăm phòngbfYAdz bbfYAdzệnh, EFbởi anuvTArNh bbfYAdziết sẽuvTArN cóbfYAdz ngườiEF đếnbfYAdz thTSoKsSăm TônTSoKsS Bình, cũnuvTArNg bTSoKsSiết rằEFng TbfYAdzôn ChíuvTArN QEFuân vẫnuvTArN cònEF ởEF đbfYAdzó, muvTArNình uvTArNtới EFthăm chỉbfYAdz TSoKsStổ mabfYAdzng lại phiềEFn phứcTSoKsS chTSoKsSo ĐàmbfYAdz TEFĩnh mTSoKsSà tuvTArNhôi, EFnên quuvTArNyết địbfYAdznh ởbfYAdz lạiEF phòEFng trbfYAdzực TSoKsSban. NbfYAdzhưng TSoKsSmới ngồi mộtEF uvTArNlát auvTArNnh đEFã bắtbfYAdz đbfYAdzầu bồbfYAdzn EFchồn EFlo lắngTSoKsS, khôTSoKsSng EFcòn tâmTSoKsS TSoKsStrí làmTSoKsS vbfYAdziệc gìuvTArN uvTArNnữa, khi nhìuvTArNn uvTArNthấy uvTArNTôn bfYAdzChí QuânTSoKsS đTSoKsSi khỏi,TSoKsS auvTArNnh lậuvTArNt xTSoKsSem bảnbfYAdz guvTArNhi chébfYAdzp bfYAdzmà TSoKsSy tábfYAdz vừEFa hoàn thành,bfYAdz rEFồi quuvTArNyết EFđịnh tớEFi EFphòng bbfYAdzệnh xbfYAdzem thếTSoKsS nTSoKsSào, cEFó nhbfYAdzư vậbfYAdzy anuvTArNh uvTArNmới yEFên tâmbfYAdz được.

Phòng bệnhuvTArN rấtEF yêuvTArNn tĩnh, bónguvTArN đèTSoKsSn ởEF giabfYAdzn ngoàiTSoKsS vẫnuvTArN bfYAdzchưa tắt,bfYAdz bfYAdztrên bànuvTArN đặtTSoKsS EFhai tácTSoKsSh bfYAdztrà, uvTArNcòn EFcó cả mộtuvTArN bfYAdzhộp bTSoKsSánh nTSoKsSgọt, cTSoKsShắc lTSoKsSà bánbfYAdzh ĐàmEF TbfYAdzĩnh dTSoKsSùng đểuvTArN uvTArNtiếp khácuvTArNh. CửaEF phòTSoKsSng tronuvTArNg chỉ kEFhép hờ,EF NhiếpTSoKsS TSoKsSVũ TbfYAdzhịnh vTSoKsSừa đTSoKsSẩy cửabfYAdz vàoTSoKsS, liềnTSoKsS trôEFng thấuvTArNy tuvTArNhằng EFbé đaEFng EFngủ rất say,TSoKsS ĐàmEF EFTĩnh cũnguvTArN nguvTArNủ gụEFc truvTArNên chTSoKsSiếc giườTSoKsSng xếp.