Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 21 - Phần 1

CHƯƠNG 21

Y Jp5Ttá trưởng8ivo tro8ivong phòng Jp5T mổ mEZCcảm thấymEZC khôcGbzng jsFHkhí c8ivoa mjsFHổ hôm8ivo Jp5Tnay củamEZC khomEZCa jsFHNgoại TijsFHm mạchmEZC thật8ivo kjsFHỳ q8ivouặc. TínmEZCh khí cmEZCủa Chủ8ivo nJp5Thiệm Jp5TPhương, cảmEZC vcGbziện nàcGbzy 8ivoai cũngcGbz biếtmEZC, k8ivoỹ thuậtcGbz jsFHgiỏi, ycGbzêu cầumEZC cjsFHao, mỗi lầncGbz ôngmEZC đíchcGbz thmEZCân cầmJp5T 8ivodao mổ,cGbz mEZCcả pJp5Thòng phẫuJp5T tmEZChuật cứjsFH jsFHnhư gặcGbzp 8ivophải đạimEZC dịch, ch8ivoỉ sợ8ivo c8ivoó c8ivohỗ 8ivonào cGbzsơ sócGbzt, Jp5Tbị ChủmEZC nhcGbziệm PhươnjsFHg tmEZCúm đượcJp5T Jp5Tmắng Jp5Tcho mộmEZCt 8ivotrận tJp5Thì đến GiámmEZC cGbzđốc bcGbzệnh vJp5Tiện jsFHcũng khômEZCng bmEZCênh mEZCnổi. jsFHVì thếJp5T hômcGbz njsFHay cômEZC mEZCphải đí8ivoch thjsFHân giá8ivom sát c8ivoác Jp5Ty tJp5Tá chuẩnmEZC bịcGbz trướcJp5T cGbzca mổ,cGbz chờmEZC cGbzđến Jp5Tkhi jsFHbệnh nh8ivoân đượcmEZC đưacGbz vcGbzào phòncGbzg mổ, đècGbzn chụp8ivo bậtjsFH lênmEZC, mEZCbác sĩmEZC gây8ivo mêmEZC đãcGbz bắJp5Tt đcGbzầu ccGbzhuẩn mEZCbị 8ivogây mê,mEZC c8ivoô chợtjsFH mEZCcảm thấy khmEZCông khíJp5T cànJp5Tg kỳ8ivo q8ivouặc hmEZCơn nữa.

Những cGbzca phẫuJp5T mEZCthuật của ChủcGbz nhiệmEZCm Phươn8ivog đajsFH Jp5Tphần lcGbzà dcGbzo một8ivo ê8ivo jsFHkíp jsFHcố định8ivo pcGbzhối hợcGbzp vớiJp5T nhauJp5T, bácJp5T s8ivoĩ gjsFHây mê làcGbz cGbzcộng smEZCự jsFHlâu nJp5Tăm, Nhiếp8ivo VũmEZC ThịnhJp5T tjsFHhì vàomEZC Jp5Ttheo bệncGbzh nhjsFHân, thônmEZCg thường trongmEZC c8ivoác 8ivoca mổ8ivo củmEZCa ChủJp5T nhiệ8ivom PhJp5Tương, cGbzanh đJp5Tều lcGbzà phụJp5T mổcGbz thứjsFH nhấ8ivot, n8ivohưng h8ivoôm nay an8ivoh Jp5Tchỉ đứng8ivo một8ivo bjsFHên nhìnJp5T bácjsFH sĩcGbz cGbzgây Jp5Tmê làmcGbz việc.Jp5T ĐijsFHều 8ivođầu tiê8ivon kJp5Thiến jsFHy tcGbzá trưởng cảmcGbz thấycGbz kJp5Tỳ quặcjsFH chính8ivo lcGbzà NhiếpJp5T Vũ8ivo Thịnh,8ivo cGbzhôm najsFHy bácJp5T sĩmEZC NhicGbzếp tmEZCrông cGbzrất Jp5Tlo lắ8ivong, từ lmEZCúc bước8ivo vjsFHào tớjsFHi giờcGbz anJp5Th chưmEZCa hềJp5T nJp5Tgồi xuốncGbzgĐiều nàJp5Ty mEZCcũng khônjsFHg cómEZC cGbzgì l8ivoạ, CcGbzhủ nhiệm PhươngJp5T c8ivoòn đứngjsFH kiJp5Ta, jsFHngoài bácGbzc sĩJp5T gâjsFHy mêjsFH cGbzra, Jp5Tai djsFHám cả8ivo gmEZCan ngồi8ivo mEZCchứ? Nhưng jsFHChủ nhcGbziệm PhươnmEZCg hôJp5Tm cGbznay cũncGbzg không8ivo dẫmEZCn the8ivoo họccGbz jsFHtrò nmEZCào khámEZCc củaJp5T mìnhmEZC vào ph8ivoụ mmEZCổ, mmEZCà dùngjsFH hacGbzi b8ivoác jsFHsĩ cóJp5T mEZCtay jsFHnghề jsFHgiỏi nhấ8ivot jsFHtrong kmEZChoa làmJp5T phụ8ivo mmEZCổ, y mEZC tá trưởngcGbz t8ivohấy, đJp5Tối với8ivo mEZCTứ jsFHchứng FallocGbzt thmEZCì đcGbzội n8ivogũ bmEZCác jsFHsĩ hômEZCm namEZCy cócGbz vẻJp5T hcGbzùng hậu quá.

Tuy đ8ivoội ngũjsFH hùngJp5T hậmEZCu nhưng cGbzChủ nhiệmJp5T PhươngjsFH đã8ivo làcGbzm rcGbzất tmEZCốt, từmEZC nhátmEZC Jp5Tdao đầujsFH tiênmEZC phâJp5Tn 8ivotách cjsFHác cơ 8ivo quan, đjsFHến jsFHvá tâmEZCm thấtjsFH, cuốimEZC ccGbzùng làjsFH 8ivokhâu lcGbzại cmEZCác mạcGbzch máumEZC, ôngmEZC đềjsFHu tmEZChực hiện8ivo rấmEZCt chuẩn xác,Jp5T một8ivo 8ivoloạt c8ivoác thcGbzao tácmEZC thuầncGbz cGbzthục hoànjsFH hJp5Tảo đếcGbzn mứcmEZC mEZCcó thểcGbz qmEZCuay lại làmjsFH tà8ivoi liệuJp5T jsFHgiảng dmEZCạy côcGbzng khacGbzi, Jp5Tđây cGbzlà jsFHkỹ thuật8ivo mjsFHà ôJp5Tng mEZCrèn đượcJp5T sa8ivou hàngjsFH ch

c Jp5Tnăm jsFHđứng bànjsFH jsFHmổ. mEZCY tá tjsFHrưởng cò8ivon tưởJp5Tng ChủcGbz jsFHnhiệm Phươ8ivong Jp5Tđang lJp5Tàm mẫcGbzu, vjsFHì b8ivoác sĩ8ivo NhiếJp5Tp màJp5T ôngcGbz cưnjsFHg nhất cGbz đang đứngmEZC bênmEZC cạnhmEZC 8ivoquan sájsFHt, tJp5Tiếc 8ivorằng hôm8ivo najsFHy tâmJp5T trạnJp5Tg b8ivoác sjsFHĩ NhicGbzếp khômEZCng đư8ivoợc tốt, từcGbz lJp5Túc Jp5Tmở 8ivokhoang ngựcjsFH cGbzcủa bệnhcGbz nhJp5Tân, jsFHanh kmEZChông dám8ivo njsFHhìn bệnhJp5T n8ivohân thê8ivom jsFHmột lần nà8ivoo 8ivonữa, cGbzmà cGbzchạy lạjsFHi jsFHphía 8ivobác sĩ8ivo gâyjsFH mmEZCê đếmJp5T tJp5Tần sJp5Tố cGbzmáy thở.

Cô cGbzy tmEZCá trẻ8ivo tJp5Thì thầ8ivom với ycGbz támEZC trưởmEZCng: “Hô8ivom n8ivoay báJp5Tc s8ivoĩ NhJp5Tiếp mEZCsao thjsFHế nhỉ?Jp5T Ch8ivoưa ăncGbz sángcGbz nênJp5T bịJp5T tụtjsFH huyết jsFH áp à?”

“Lắm chucGbzyện!” Jp5TY t8ivoá trưởng mEZC mắng, nhưngmEZC trocGbzng lòncGbzg cũJp5Tng thầmcGbz 8ivothắc cGbzmắc, bìncGbzh thườngjsFH Chủ8ivo nhiệmjsFH PhươncGbzg dẫnjsFH theo họcJp5T tròcGbz mmEZCà thấyjsFH học8ivo t8ivorò jsFHlơ đễn8ivoh nhưJp5T vậy8ivo, chắcjsFH chắnjsFH đãJp5T qujsFHay lạimEZC mắngjsFH cJp5Tho một tjsFHrận tjsFHơi bờ8ivoi, nhưngmEZC hômjsFH jsFHnay ônmEZCg jsFHrất tậJp5Tp tr8ivoung cGbzlàm pJp5Thẫu thumEZCật, đếnjsFH mjsFHức đầuJp5T còn chjsFHẳng cGbzngẩng lêncGbz, làmJp5T ncGbzhư mEZCbác cGbzsĩ 8ivoNhiếp khôn8ivog mEZChề cójsFH mặtcGbz jsFHtrong ph8ivoòng mổjsFH jsFHvậy. Chủ nhijsFHệm khjsFHông mjsFHắng mỏ8ivo amEZCi, c8ivoa phẫuJp5T Jp5Tthuật cGbznày thậmEZCt ljsFHà Jp5Tkỳ lạ,8ivo jsFHbình thườngjsFH ch8ivoỉ khi mEZC nào cJp5Ta mJp5Tổ rJp5Tất khômEZCng t8ivohuận lợijsFH, tJp5Tình trạmEZCng bệnhmEZC mEZCnhân vJp5Tô cJp5Tùng jsFHnguy kịch,Jp5T ChủjsFH nhiệm Ph8ivoương mEZCkhông 8ivocó thờimEZC gmEZCian nmEZCói tJp5Thì mớiJp5T khôjsFHng mắngJp5T jsFHngười kh8ivoác. 8ivoNếu khônmEZCg 8ivothì nàoJp5T mắng 8ivotrợ thủjsFH, quátjsFH jsFHy 8ivotá, r8ivoủa mEZCdụng Jp5Tcụ, mEZCchê kjsFHim cmEZCong khójsFH l8ivoàm, njsFHói 8ivochung cGbzphải Jp5Ttìm ra lcGbzỗi gì8ivo đcGbzó mắngJp5T vcGbzài câJp5Tu, mớiJp5T ccGbzó mEZCthể xemEZCm cGbznhư mộ8ivot c8ivoa Jp5Tphẫu thuậcGbzt bmEZCình thường.

Đang pcGbzhẫu thuJp5Tật jsFHthì huyếJp5Tt áp bệmEZCnh ncGbzhân bỗngmEZC nJp5Thiên giảmcGbz mạnhcGbz, bcGbzác smEZCĩ gâJp5Ty mcGbzê rấtmEZC cGbzbình tĩnh8ivo trướcjsFH tìnhjsFH huống bấtjsFH jsFHngờ nàmEZCy, Jp5Tlập tứccGbz thônjsFHg cGbzbáo chJp5Tỉ sốmEZC h8ivouyết cGbzáp jsFHcho cjsFHhủ nhiệm,cGbz vừJp5Ta djsFHứt 8ivolời đãJp5T thấy mEZC Nhiếp VcGbzũ ThịnhcGbz qmEZCuay tmEZCrở lạjsFHi bênJp5T bàmEZCn phẫumEZC tcGbzhuật. mEZCChủ nJp5Thiệm Phương8ivo liếcmEZC anJp5Th nhưng kjsFHhông bumEZCồn đếjsFHm mEZCxỉa 8ivogì đến,Jp5T thươnJp5Tg lượjsFHng thẳnjsFHg vmEZCới bá8ivoc sĩJp5T 8ivogây cGbzmê mấjsFHy câucGbz, quay cGbzsang cGbzthấy NhcGbziếp 8ivoVũ ThịnmEZCh cjsFHhao đảoJp5T nhjsFHư mEZCmuốn Jp5Tngã, CmEZChủ nhjsFHiệm PhưJp5Tơng rmEZCốt cuộcmEZC cũng phát8ivo cGbzcáu: “Tránh8ivo Jp5Tsang mEZCmột bênjsFH! jsFHLượn Jp5Tqua lượjsFHn lại8ivo, lởnmEZC vởjsFHn mEZClàm tôi8ivo bựcmEZC mìnJp5Th! Nếu Jp5Tkhông thìcGbz cGbzcút rjsFHa ngoàiJp5T cmEZCho tôi!”

Chủ nhiệmJp5T cuố8ivoi cùng cũngjsFH Jp5Tmắng n8ivogười rồi,jsFH hmEZCơn nữacGbz lại8ivo mắngcGbz Jp5TNhiếp cGbzVũ ThịnhcGbz ngưJp5Tời màcGbz thườJp5Tng ngàjsFHy ônJp5Tg thiên vjsFHị nhJp5Tất, chứnjsFHg tỏmEZC mEZCca mEZCphẫu thcGbzuật nàyjsFH khônjsFHg c8ivoó vmEZCấn cGbzđề gìJp5T lớn.Jp5T PhụcGbz mjsFHổ tmEZChứ mEZCnhất và mEZCthứ ha8ivoi thởcGbz pcGbzhào jsFHnhẹ nhmEZCõm, cảmEZC phòmEZCng phẫuJp5T mEZCthuật đềcGbzu nhjsFHư mEZCtrút được8ivo gánJp5Th nặng.mEZC Bác sĩjsFH Nh8ivoiếp bJp5Tị mắngJp5T, cGbzrầu r8ivoĩ cGbztránh scGbzang một8ivo bên,cGbz như8ivong vẫJp5Tn khôjsFHng jsFHdám bỏ8ivo ra Jp5T ngoài. MộtJp5T jsFHlúc smEZCau, 8ivohuyết 8ivoáp cGbzcủa bệnhJp5T n8ivohân jsFHtăng trởJp5T lại,jsFH tijsFHếp tJp5Theo đó8ivo cGbzca cGbzmổ tiến hànhjsFH rấjsFHt t8ivohuận lợi,jsFH mEZCChủ nhiJp5Tệm PhươJp5Tng Jp5Thôm namEZCy đícJp5Th mEZCthân 8ivolàm tấmEZCt cảJp5T mọicGbz việc,Jp5T thậm cGbz chí Jp5Tđến cônmEZCg đoạnJp5T khâujsFH vjsFHết 8ivomổ cGbzcuối cùJp5Tng ông8ivo cũnmEZCg jsFHtự mìnmEZCh thựcJp5T Jp5Thiện, kh8ivoông để8ivo p8ivohụ tá độcGbzng jsFHtay và8ivoo. S8ivoau khJp5Ti khâjsFHu xjsFHong, ôngcGbz cmEZCứ nmEZCgắm nghíacGbz mãimEZC, vẻcGbz nJp5Thư rấ8ivot mEZChài lòng. CjsFHhỉ pcGbzhẫu thuậmEZCt bâJp5Ty giờjsFH đềucGbz làJp5T mEZCchỉ tựjsFH tiêu,8ivo vJp5Tì tjsFHhế ônmEZCg jsFHđã lcGbzàm mcGbzột c8ivoái tcGbzhắt chỉ mEZCtuyệt đẹp,cGbz đJp5Tến cGbznỗi dườnjsFHg cGbznhư bảcGbzn thmEZCân cũnmEZCg rjsFHất vừajsFH ýcGbz, ngẩmEZCng đmEZCầu l8ivoên mEZCgọi NhiếmEZCp Vũ Thịnh:Jp5T “XoncGbzg rồicGbz! TJp5Tôi Jp5Tđi rửamEZC tajsFHy đây.”

Chủ nhiệmmEZC PhươnJp5Tg rửjsFHa tay xonJp5Tg, tmEZCháo cặpJp5T kíJp5Tnh rJp5Ta rử8ivoa mcGbzặt rồcGbzi mJp5Tới r8ivoa khỏjsFHi pjsFHhòng mổ.cGbz BjsFHên ngoà8ivoi phò8ivong phẫmEZCu thuật, ngườmEZCi nhmEZCà bệncGbzh nhâcGbzn đacGbzng mEZClo 8ivolắng chờJp5T jsFHđợi, jsFHvừa ngJp5The tiếmEZCng jsFHcửa pJp5Thòng bật8ivo mở, trôjsFHng thcGbzấy CmEZChủ nmEZChiệm PhươngJp5T đijsFH racGbz, cô8ivo tmEZCa liềnmEZC vjsFHội vànJp5Tg đJp5Tứng dậy.

Ấn tượng8ivo củJp5Ta ChủcGbz njsFHhiệm Phương vjsFHề Đ8ivoàm cGbzTĩnh rcGbzất tệmEZC, jsFHcho rằmEZCng jsFHcô chínhjsFH l8ivoà Jp5Thồng ncGbzhan mEZChọa thủycGbz mEZCtrong truyền jsFHthuyết, Jp5Tmột anjsFHh chàngcGbz ngjsFHoan Jp5Tngoãn biếJp5Tt vânJp5Tg lời8ivo jsFHnhư NcGbzhiếp 8ivoVũ TjsFHhịnh bmEZCị cjsFHô tJp5Ta làm ccGbzho ă8ivon khjsFHông ngomEZCn ngủmEZC khôjsFHng yêjsFHn, đếnjsFH giờmEZC vẫncGbz Jp5Tcòn phảjsFHi mEZCtrông jsFHnom đcGbzứa mEZCbé 8ivovô tộ8ivoi trong phònjsFHg h8ivoồi smEZCức. BởimEZC tJp5Thế jsFHông đamEZCnh mJp5Tặt lại,mEZC khônJp5Tg thèmEZCm cGbznhìn ĐàmjsFH Tĩnh,cGbz lúc8ivo đJp5Ti ngang qJp5Tua cGbzcô còmEZCn buôngcGbz mộcGbzt cGbzcâu “8ivoLần nàmEZCy c8ivoô vừacGbz lòJp5Tng 8ivorồi nhé!”

Đàm TĩnhcGbz biếJp5Tn sắcmEZC, cô k8ivohông thểJp5T hiểu8ivo đượcJp5T câcGbzu nóiJp5T nmEZCày ccGbzủa bác8ivo s8ivoĩ mổcGbz cmEZChính ccGbzó ýcGbz gì.8ivo jsFHCô mEZCvốn Jp5Tđã Jp5Tvô cùngJp5T căng thẳng,jsFH NhicGbzếp Jp5TVũ TcGbzhịnh bưJp5Tớc vàcGbzo phònmEZCg phẫujsFH Jp5Tthuật đếmEZCn gjsFHiờ vjsFHẫn 8ivochưa 8ivothấy r8ivoa, giờ bcGbzác sĩmEZC cGbzmổ chíjsFHnh mEZCvừa Jp5Tra liềnmEZC lạnmEZCh Jp5Ttanh buô8ivong mộtmEZC câumEZC ncGbzhư vậ8ivoy khi8ivoến mEZCcả người mEZCcô mềmJp5T nhũn,cGbz mEZCsuýt cGbzchút nữacGbz jsFHngất xỉu,cGbz ma8ivoy c8ivoó T8ivoôn ChJp5Tí QucGbzân kcGbzịp đỡjsFH lấy,cGbz 8ivodìu cômEZC ngồi xuốmEZCng ghế.Jp5T Jp5TCô hojsFHa Jp5Thết ccGbzả mmEZCắt, mộtJp5T hồjsFHi lmEZCâu Jp5Tsau mEZCmới địnhmEZC thầncGbz nmEZCói: mEZC“Gọi điệnmEZC cho NhicGbzếp Vũ8ivo TJp5Thịnh, h8ivoỏi an8ivoh tjsFHa cGbzrút cụcJp5T mEZCca phcGbzẫu thuậjsFHt thế8ivo njsFHào rồi?”

Nhiếp VjsFHũ TjsFHhịnh mEZCthu xcGbzếp ổn t8ivohoả chJp5To 8ivoTôn BJp5Tình xong8ivo, vừa8ivo Jp5Tra đế8ivon cửamEZC phònJp5Tg mổcGbz, cGbznhìn qjsFHua cmEZCửa k8ivoính, liềnJp5T Jp5Tbắt gặp cGbzĐàm Jp5TTĩnh gầncGbz n8ivohư ng8ivoã vmEZCào lòngcGbz TônJp5T Chí8ivo Quân.mEZC Ph8ivoải tJp5Thừa njsFHhận rcGbzằng, jsFHanh vẫn8ivo thấy mEZC lòng ccGbzhua xót,Jp5T có8ivo cGbzlẽ dcGbzuyên pcGbzhận giữacGbz amEZCnh cGbzvà ĐjsFHàm TĩnJp5Th đếnmEZC đâyJp5T tJp5Thực sJp5Tự đãJp5T hết8ivo rồi8ivo. Chuyện đếnjsFH nướcjsFH nmEZCày, khjsFHông cacGbzm cGbztâm jsFHthì cmEZCũng cócGbz íchJp5T gì?cGbz TcGbzình yêmEZCu tro8ivong smEZCáng đơjsFHn thuần tJp5Thời niJp5Tên thiếmEZCu đã8ivo nhưmEZC mộtmEZC gmEZCiấc mơ,cGbz cònJp5T lạiJp5T chỉjsFH là8ivo 8ivooán 8ivohận mjsFHà thôi.

Anh đẩyJp5T cGbzcửa bJp5Tước cGbzra, thmEZCấy Đàm TĩnhJp5T vẫncGbz đanJp5Tg lJp5Túi hcGbzúi tcGbzìm đicGbzện tho8ivoại, biế8ivot cGbzcô ấyJp5T địnhJp5T gọimEZC cmEZCho 8ivomình, bèn nói:mEZC “KhJp5Tông cGbzcần gọjsFHi nữa,Jp5T tôcGbzi rmEZCa đjsFHây rồi.”

Trông thmEZCấy ánh8ivo mắt8ivo đầ8ivoy mong mcGbzỏi củJp5Ta Đàm8ivo TĩJp5Tnh, aJp5Tnh nó8ivoi: “PhẫumEZC thuậtJp5T kết8ivo thújsFHc rmEZCồi, rấJp5Tt thànhjsFH công.”

Đàm TJp5Tĩnh ngẩn8ivo ngưjsFHời mất mEZCvài 8ivogiây, rồ8ivoi đmEZCứng pJp5Thắt dậcGbzy nhưjsFHng cjsFHô khônjsFHg bướccGbz njsFHổi vàocGbz phòcGbzng phẫu8ivo thuậjsFHt, chỉ biếtcGbz nmEZChìn NhJp5Tiếp Jp5TVũ Thị8ivonh đmEZCầy vmEZCan xcGbzin, NcGbzhiếp VJp5Tũ TJp5Thịnh cảmcGbz thấy8ivo mEZCánh Jp5Tmắt mEZCcô như sá8ivop nếncGbz ncGbzóng bỏng,Jp5T thcGbziêu đốtmEZC tráicGbz cGbztim 8ivoanh đaujsFH bumEZCốt, ajsFHnh v8ivoô t8ivohức tJp5Tránh ámEZCnh mcGbzắt 8ivocủa cô, mEZCnói: “Jp5TBình BìnhcGbz đanmEZCg Jp5Tở tronjsFHg pmEZChòng hồiJp5T sứcmEZC, cGbzphải thjsFHeo dõJp5Ti mộtmEZC đã,jsFH nếuJp5T không cGbzcó gmEZCì bất8ivo thường8ivo cGbzcó jsFHthể đ8ivoưa mEZCvề Jp5Tphòng bệnh.”

“Tôi cócGbz thể8ivo vàjsFHo 8ivothăm nó không?”

“Vẫn mEZCchưa được.”cGbz Anh đá8ivop, kjsFHhông kcGbzìm đượcjsFH vẫmEZCn dJp5Tùng gJp5Tiọng jsFHan ủi,jsFH “TôiJp5T sJp5Tẽ cGbzvào vớijsFH ncGbzó jsFHngay, Jp5Tcô cứ8ivo yên tâm.”

Đàm cGbzTĩnh cúJp5Ti đầcGbzu, dù khôJp5Tng nhìmEZCn nhmEZCưng NcGbzhiếp cGbzVũ ThịnJp5Th cũngJp5T biếmEZCt côcGbz đangcGbz khjsFHóc. TôncGbz ChímEZC QjsFHuân đưa8ivo cjsFHho ccGbzô gói g8ivoiấy 8ivoăn, NhiếjsFHp VjsFHũ Thịnh8ivo cảm8ivo thmEZCấy tâjsFHm cGbztrạng đầymEZC pjsFHhức tạp,8ivo bè8ivon jsFHquay ngườijsFH trở mEZC lại phòng8ivo h8ivoồi sức.

Bác sĩcGbz gâ8ivoy mJp5Tê vẫnmEZC chưa Jp5Tđi, tJp5Thấy anmEZCh vàcGbzo jsFHbèn chàmEZCo rồiJp5T h8ivoỏi: 8ivo“Đứa tmEZCrẻ Jp5Tnày cJp5Ton nhàjsFH jsFHai thế?”

Nhiếp VũjsFH T8ivohịnh khựng8ivo Jp5Tlại, hỏi: “8ivoSao thế8ivo ạ?”

“Ui trờijsFH ơi8ivo, Jp5Ttôi làmcGbz việcjsFH với jsFHChủ Jp5Tnhiệm mEZCPhương mườijsFH Jp5Tmấy năjsFHm r8ivoồi, chưajsFH cGbztừng thấyJp5T ônJp5Tg jsFHấy ncGbzhư hômjsFH njsFHay, cứ nh8ivoư coJp5Tn mEZCnhà mìnmEZCh Jp5Tđang nằmJp5T mEZCtrên mEZCbàn jsFHphẫu mEZCthuật vậy.”

Nhiếp VũmEZC ThịnmEZCh mEZCthấy lòng cGbzchua x8ivoót, vmEZCội đáp:cGbz “ĐâymEZC là…jsFH họmEZC Jp5Thàng… họjsFH hàmEZCng cJp5Tủa cháu.”

“Thảo jsFHnào! ĐúncGbzg jsFHlà jsFHchủ nhiệm ccGbzủa c8ivoác aJp5Tnh c8ivooi acGbznh nh8ivoư c8ivoon đẻ8ivo, cGbztôi cứJp5T mEZCbảo jsFHsao hmEZCôm 8ivonay jsFHanh đứng8ivo trong mEZC phòng phẫucGbz thuậ8ivot mjsFHà lạcGbzi khônmEZCg làcGbzm gJp5Tì. ÀcGbz, đ8ivoúng 8ivorồi, chươn8ivog trmEZCình CJp5TM 8ivoấy Jp5Trút cục cGbzlà thếcGbz nàjsFHo đấcGbzy? ChcGbzủ cGbznhiệm 8ivocủa các8ivo ancGbzh mEZCbất chấpJp5T cGbzáp lựcGbzc củaJp5T việmEZCn trưcGbzởng jsFHkéo vềJp5T đây, bá8ivoc bỏcGbz rấmEZCt nJp5Thiều mEZCý kcGbziến jsFHcủa mọimEZC người,cGbz 8ivothế mEZCsao gJp5Tiờ vẫnJp5T chưamEZC khởimEZC động8ivo vậy?”

Nhiếp VjsFHũ ThịncGbzh thJp5Tầm nghĩ chuyện8ivo nàycGbz chímEZCnh jsFHlà djsFHo mJp5Tình là8ivom lỡcGbz 8ivodở. AnmEZCh áJp5Ty náymEZC 8ivonói: “CJp5Thủ nhi8ivoệm đãjsFH jsFHgiao cho c8ivoháu r8ivoồi, chỉmEZC cầnjsFH tì8ivom đượcjsFH bệnJp5Th nhâjsFHn thíccGbzh hợpJp5T cGbzsẽ 8ivolập tức8ivo tiến8ivo hàncGbzh cmEZCa đầu tiên.”

“Làm tốmEZCt l8ivoà tạojsFH phúc 8ivocho dânjsFH đấy.”jsFH 8ivoBác smEZCĩ gJp5Tây m8ivoê nói8ivo đùa,”Jp5T BamEZCo nJp5Thiêu bệnhcGbz nhâ8ivon còncGbz đangJp5T đJp5Tỏ mcGbzắt chờ kiamEZC kcGbzìa, mEZCanh xemEZCm hỗjsFH tjsFHrợ chjsFHo Jp5Tbệnh tjsFHim bjsFHẩm scGbzinh củajsFH Jp5Tchính 8ivophủ, hjsFHộ khjsFHẩu nmEZCông t8ivohôn có thểjsFH đượ8ivoc hưởnmEZCg trợjsFH ccGbzấp, bảo8ivo hijsFHểm thấtJp5T ngJp5Thiệp 8ivoở thjsFHành phốmEZC cjsFHó mEZCthể đư8ivoợc hưởcGbzng trợ cấp,mEZC đâjsFHy khô8ivong phảmEZCi h8ivoộ khmEZCẩu nôngjsFH thôjsFHn, cũngJp5T chẳngjsFH Jp5Tphải 8ivothất jsFHnghiệp ởjsFH thànhmEZC phố,Jp5T tự nhimEZCên mắcjsFH ph8ivoải mEZCcăn jsFHbệnh nặngmEZC nh8ivoư t8ivohế nmEZCày, khônjsFHg cmEZCó tiềnJp5T jsFHmà chữa,cGbz jsFHbằng mọi cáchJp5T pJp5Thải xoaJp5Ty đưmEZCợc hơjsFHn mưjsFHời vmEZCạn tệ,8ivo ccGbzòn khôcGbzng bcGbziết cGbzcó bàjsFH cJp5Ton họ8ivo hàngjsFH jsFHnào ccGbzhịu cho va8ivoy không,8ivo thậtjsFH làcGbz Jp5Tác nghiệt8ivo qujsFHá mà…”mEZC ÔnJp5Tg jsFHnhìn jsFHbé 8ivoTôn BìnhcGbz đangmEZC ncGbzằm cGbztrên giường đẩy,mEZC “Được8ivo 8ivorồi đấy,jsFH 8ivoxem rJp5Ta tìnjsFHh hìnjsFHh Jp5Tkhá khảcGbz Jp5Tquan, támEZCm phầnJp5T khôngmEZC phải đưamEZC jsFHsang phòngJp5T chăcGbzm 8ivosóc đjsFHặc biệt,cGbz Jp5Tanh trJp5Tực ở8ivo đâJp5Ty, t8ivoôi đcGbzi tjsFHhay đồjsFH đã.”

Khi 8ivoTôn jsFHBình tỉnhmEZC 8ivodậy, người jsFHđầu jsFHtiên cậmEZCu n8ivohìn thJp5Tấy 8ivolà Jp5TĐàm TJp5Tĩnh. Jp5TTuy đềjsFH phòng8ivo lâcGbzy Jp5Tnhiễm, ĐmEZCàm Tĩn8ivoh phải Jp5Tmặc chiế8ivoc jsFHáo chjsFHoàng khửmEZC cGbztrùng rjsFHộng thùn8ivog thình,Jp5T Jp5Tcòn cGbzđeo kJp5Thẩu jsFHtrang, độ8ivoi mũ,cGbz nhưng chỉJp5T nhìn8ivo ámEZCnh mắtJp5T Jp5Tquen thuộjsFHc, TômEZCn Bìn8ivoh l8ivoiền n8ivohận njsFHgay 8ivora 8ivomẹ. Câu8ivo jsFHđầu tiên cmEZCậu 8ivobé hỏjsFHi l8ivoà: “Mẹ,Jp5T 8ivosao mẹ

Đàm TĩnhJp5T vJp5Tốn Jp5Tđã njsFHín khóc 8ivonhưng ngJp5The Jp5Tcon mEZCnói jsFHcâu mEZCấy, cGbzcô smEZCuýt nữJp5Ta l8ivoại rjsFHơi nướcjsFH mắt.jsFH SắpcGbz tớicGbz gicGbzờ tcGbzan sở, Ch8ivoủ nhiệmmEZC PhươcGbzng Jp5Tlại tựjsFH mìnhjsFH jsFHđi 8ivokiểm tr8ivoa mộtJp5T lượt,Jp5T lầnJp5T nàymEZC ôngjsFH dẫn8ivo tJp5Theo jsFHhọc trò 8ivo của m8ivoình, tcGbzất cảcGbz đềcGbzu m8ivoặc ácGbzo blouscGbze trắng,Jp5T đầyJp5T tJp5Tác phojsFHng côngJp5T việc,jsFH đJp5Tứng trongJp5T phòng bệJp5Tnh, 8ivonói mộtcGbz lượt8ivo nmEZChững điềuJp5T mEZCcần chúmEZC ýJp5T scGbzau pjsFHhẫu thucGbzật. MấycGbz vcGbzị tiếnmEZC sĩjsFH mải mimEZCết gh8ivoi 8ivochép, TiểujsFH MẫmEZCn còn8ivo nghịchJp5T ng8ivoợm lcGbzàm mặJp5Tt xmEZCấu chọcjsFH jsFHNhiếp VmEZCũ TjsFHhịnh. ĐJp5Tợi ChủcGbz nhiệm PhjsFHương đcGbzi rcGbza 8ivorồi, aJp5Tnh mcGbzới kJp5Thoác Jp5Tvai Nh8ivoiếp VjsFHũ Thịnh,8ivo trêjsFHu chọJp5Tc: “SưJp5T huynh,Jp5T nghe nóimEZC 8ivohôm naJp5Ty trmEZCong pcGbzhòng phẫu8ivo tmEZChuật jsFHanh bị8ivo lãocGbz yêuJp5T mắng8ivo hả?”

“Làm gìjsFH 8ivocó, Jp5Tem nmEZCghe ai 8ivonói thế?”

“Ái d8ivoà, NcGbzhiếp sjsFHư hjsFHuynh à, ngàyjsFH mEZCnào lãmEZCo yê8ivou jsFHchẳng mmEZCắng bọnjsFH mEZCem vàicGbz lượt,cGbz jsFHcó phảJp5Ti làJp5T chuyệ8ivon mEZCgì mấtmEZC mặmEZCt đâu, samEZCo an8ivoh khômEZCng chịumEZC thừJp5Ta Jp5Tnhận nhỉmEZC? NhưngjsFH cGbzđêm ma8ivoi lã8ivoo yjsFHêu 8ivophân Jp5Tcông jsFHem trực 8ivoban t8ivohay anhmEZC, nJp5Tói nhmEZCà aJp5Tnh cómEZC việcJp5T, aJp5Tnh nóicGbz 8ivođi, an8ivoh phảiJp5T cGbzcảm ơ8ivon cGbzem thếJp5T nJp5Tào đây nhỉ?”

Nhiếp VJp5Tũ ThịjsFHnh vmEZCô jsFHcùng cảm kíchJp5T trướcjsFH sJp5Tự q8ivouan tmEZCâm cGbzcủa ChủcGbz ncGbzhiệm PhươngJp5T, 8ivoanh địn8ivoh bucGbzổi mEZCtối qmEZCua việnjsFH tJp5Túc trực cGbzbên giườngjsFH bệnh,jsFH chămcGbz cGbzsóc mEZCbé 8ivoTôn BìnhmEZC mEZCnhiều hơ8ivon mmEZCột chú8ivot, khônmEZCg nJp5Tgờ c8ivohi tiếjsFHt nhỏ nhặjsFHt nà8ivoy chJp5Tủ nhiệ8ivom cũnmEZCg đmEZCã njsFHghĩ ch8ivou jsFHđáo 8ivocả rồi.

Anh đJp5Táp: cGbz“Vậy a8ivonh mời emEZCm ăncGbz c8ivoơm nhé.”

Tiểu McGbzẫn Jp5Tlắc đầuJp5T quầjsFHy quậy: “ÔJp5Ti Jp5Tno nocGbz! McGbzời ăjsFHn cơJp5Tm thìJp5T dễ8ivo 8ivocho acGbznh quJp5Tá. AnJp5Th mờiJp5T 8ivoem ă8ivon cơmmEZC cmEZCũng được, nhưncGbzg mEZCem p8ivohải mEZCdẫn mEZCtheo bạmEZCn gJp5Tái mEZCem nữa!”

Bạn gáiJp5T của8ivo Ti8ivoểu MẫnJp5T cũng họcJp5T Jp5TY như8ivong họcjsFH NhJp5Ta cGbzkhoa, jsFHnăm nacGbzy jsFHmới làJp5T jsFHthạc smEZCĩ nămcGbz tjsFHhứ 28ivo, 8ivođang t8ivohực mEZCtập tại Jp5Tbệnh mEZCviện ncGbzày. Nhiếp8ivo VJp5Tũ ThịJp5Tnh 8ivonói: “ĐcGbzược thôiJp5T, eJp5Tm gọijsFH cảjsFH TiểucGbz KỳcGbz điJp5T, anJp5Th mời mEZC hai đứmEZCa jsFHăn cơm.”

Tiểu M8ivoẫn cườimEZC mEZCgian xảo:jsFH “Sư cGbzhuynh, mEZCmời hmEZCai đJp5Tứa cGbzem ănmEZC jsFHcơm màcGbz anjsFHh jsFHđi jsFHmột mìnjsFHh, khôn8ivog nmEZCgượng à8ivo? KjsFHhách có 8ivo hai ngưcGbzời, c8ivohủ cũn8ivog phải8ivo cmEZCó hajsFHi ngườiJp5T chứmEZC! AnJp5Th 8ivokêu mEZCbạn gáijsFH anjsFHh cùncGbzg đicGbz, cmEZCho emmEZC với TiểmEZCu KjsFHỳ dimEZCện jsFHkiến, đưmEZCợc không?”

Nhiếp VũmEZC ThịnhmEZC thoáng cGbzngây ngJp5Tười, cGbzđáp: “AnhcGbz v8ivoà mEZCcô ấyJp5T chimEZCa ta8ivoy rồi.”

Tiểu MẫncGbz kijsFHnh ngJp5Tạc: “Cái g8ivoì cơ8ivo? SJp5Tao lmEZCại thế?”

Nhiếp Vũ8ivo ThịncGbzh không 8ivonói cGbzgì, jsFHTiểu MẫnJp5T mEZCbây giờJp5T m8ivoới nhớcGbz rcGbza họ8ivo đa8ivong ởmEZC tcGbzrong phòngcGbz bệnh8ivo, vjsFHẫn cònjsFH bệnhcGbz nhân nằmjsFH kiJp5Ta, mjsFHình hỏJp5Ti nhiều8ivo chuyệmEZCn nh8ivoư vcGbzậy, quảjsFH làcGbz khmEZCông ncGbzên. 8ivoVì thjsFHế anmEZCh vộ8ivoi im bcGbzặt, n8ivohìn NhmEZCiếp jsFHVũ TJp5Thịnh Jp5Tghi 8ivolời căncGbz dặn.mEZC NcGbzhiếp VJp5Tũ TmEZChịnh Jp5Tghi xcGbzong liềJp5Tn cùng TiểJp5Tu MẫncGbz cGbzđi rcGbza ngcGbzoài, Đàm8ivo TĩnhmEZC tuJp5Ty ởJp5T gijsFHan trojsFHng củamEZC pcGbzhòng bệnh8ivo, cGbznhưng mEZCvì cửaJp5T mở nêncGbz họJp5T jsFHnói gìmEZC côJp5T đềuJp5T nmEZCghe rcGbzõ cGbztừng cmEZChữ một.

Lúc đ8ivoầu cômEZC ấycGbz cGbzcũng chỉ nghemEZC loánmEZCg thoáng,Jp5T mãcGbzi đến8ivo Jp5Tkhi mEZCNhiếp VJp5Tũ ThịnhmEZC nómEZCi đãmEZC chicGbza tJp5Tay jsFHvới bạncGbz gámEZCi, jsFHcô mới chợtmEZC nhưjsFH mEZCnhận tcGbzh điềmEZCu mEZCgì. TímEZCnh cáccGbzh củaJp5T 8ivoNhiếp Vũ8ivo ThmEZCịnh côjsFH hiểujsFH cGbzrất rõJp5T, anh không8ivo mEZCdễ dàJp5Tng mEZCqua lạcGbzi vớimEZC mộtJp5T Jp5Tngười ccGbzon gjsFHái, sJp5Tau jsFHkhi quyếtjsFH địnmEZCh ycGbzêu, lạijsFH càng khmEZCông tcGbzuỳ tiệjsFHn cGbznói cmEZChia jsFHtay. SjsFHao mEZClại t8ivohế nJp5Thỉ? 8ivoChẳng mEZClẽ vìJp5T chuyệncGbz củaJp5T T8ivoôn Bình?

Bất kỳ8ivo ngườjsFHi co8ivon gáijsFH nào cũ8ivong khcGbzó màJp5T cGbzchấp njsFHhận nổijsFH việcmEZC bJp5Tạn tjsFHrai mìnhjsFH cGbztự dưnJp5Tg cójsFH một8ivo đứajsFH cojsFHn riêng. Đàm8ivo T8ivoĩnh cjsFHhợt thấ8ivoy á8ivoy náy.

Sau kh8ivoi tcGbzrời tJp5Tối, đáncGbzg lẽ jsFHđã hJp5Tết giờcGbz thămmEZC bệnhJp5T, 8ivonhưng làmEZC cGbzphòng VjsFHIP ncGbzên cũncGbzg tho8ivoải máJp5Ti hơmEZCn chmEZCút í8ivot. Vương 8ivoVũ jsFHLinh vcGbzà jsFHLương NguyêcGbzn A8ivon nghJp5Te nójsFHi cGbzhôm nJp5Tay mEZCTôn BmEZCình làmEZCm phẫucGbz thuậtmEZC, vừa smEZCáng sớJp5Tm cGbzđã gọijsFH đ8ivoiện hcGbzỏi jsFHthăm, đếnmEZC tốimEZC VươngcGbz VcGbzũ LinmEZCh lại8ivo đếnJp5T tậ8ivon bệncGbzh vicGbzện thăm TôJp5Tn 8ivoBình, côjsFH jsFHsợ qcGbzuá gicGbzờ thămcGbz bệnhmEZC 8ivobác cGbzsĩ khcGbzông ccGbzho vàocGbz, nê8ivon cGbzđến dướJp5Ti châ8ivon lầu 8ivo liền gọijsFH điệncGbz cjsFHho Đ8ivoàm TĩcGbznh, ĐàJp5Tm Tĩn8ivoh bènmEZC bảojsFH 8ivoTôn CJp5Thí Quân8ivo xuốngjsFH đ8ivoón cô.

Đã mấy8ivo Jp5Tngày khôngmEZC gặp, Vương8ivo mEZCVũ 8ivoLinh 8ivovừa tJp5Thấy cGbzĐàm TĩnJp5Th liJp5Tền mEZCtay bắcGbzt mjsFHặt mừJp5Tng. CôcGbz mEZCcầm thcGbzeo một8ivo hộpmEZC lớn đJp5Tựng đầ8ivoy Jp5Tcác ljsFHoại bánhmEZC jsFHngọt, nóijsFH: “jsFHHai h8ivoôm n8ivoay jsFHcửa tiệmjsFH c8ivoủa chmEZCúng mìnhcGbz vừa8ivo khai trươnjsFHg, mEZCđắt jsFHhàng lmEZCắm, k8ivohách cGbzhàng ajsFHi cmEZCũng khemEZCn bámEZCnh njsFHgon, h8ivoôm naJp5Ty tJp5Tớ chọnjsFH 8ivoriêng mấy ccGbzái vừ8ivoa mEZCra lJp5Tò, đ8ivoể nguộmEZCi rồicGbz manJp5Tg qu8ivoa đâcGbzy chmEZCo cậu8ivo vớicGbz 8ivoBình BjsFHình ăn.”

“Bình BìnhJp5T v8ivoẫn cJp5Thưa được8ivo ăn cJp5Tái gìcGbz cả.”Jp5T 8ivoĐàm TmEZCĩnh mEZCđỡ mEZClấy bánh,mEZC n8ivoói đầyJp5T cảmcGbz kíchmEZC “CảmjsFH ơcGbzn cậuJp5T nhijsFHều lắm.”

“Ôi d8ivoào, gmEZCiữa chújsFHng mình cầJp5Tn gJp5Tì phả8ivoi cảm8ivo ơcGbzn. VốncGbz tớmEZC đJp5Tịnh qucGbza cGbzđây mEZCtừ sán8ivog cGbzcơ, 8ivonhưng jsFHLương NguyênJp5T jsFHAn bảo tJp5Tớ đừngcGbz cGbzgây cGbzthêm rcGbzắc 8ivorối chJp5To cậuJp5T, còJp5Tn nó8ivoi pmEZChòng phjsFHẫu thu8ivoật khôn8ivog mEZCcho người ngoà8ivoi và8ivoo, cũJp5Tng khônJp5Tg chcGbzo quámEZC nhiề8ivou ngườijsFH đợ8ivoi bêncGbz ngoàicGbz. TớjsFH số8ivot ruộtjsFH quá,cGbz 8ivonên đến chiềJp5Tu cGbzphải gọJp5Ti ch8ivoo cậuJp5T ngjsFHay, ncGbzghe cậJp5Tu nó8ivoi phẫujsFH thuậJp5Tt đãjsFH 8ivoxong, BìcGbznh BìnJp5Th cũnjsFHg tỉnhJp5T rồi, tJp5Tớ liềjsFHn vjsFHội Jp5Tvàng qujsFHa thăm.”

Tôn BìnjsFHh jsFHđã ngủJp5T say, 8ivoĐàm TjsFHĩnh mở8ivo cửajsFH gi8ivoan tronjsFHg phònjsFHg cGbzbệnh đểJp5T VưjsFHơng 8ivoVũ LinmEZCh thăm8ivo mEZCbé mộtcGbz chú8ivot. Thực mEZCra vẫnjsFH cJp5Tòn cáccGbzh 8ivomột cmEZCánh cửa8ivo kínhJp5T jsFHnữa, bênjsFH giườngJp5T 8ivobệnh tjsFHoàn nhjsFHững mmEZCáy móccGbz theo dõJp5Ti, vjsFHì pcGbzhòng r8ivoất rộnJp5Tg, jsFHnên cGbzTôn jsFHBình ncGbzằm trcGbzên giườngJp5T trôcGbzng lạimEZC càjsFHng nhỏjsFH bJp5Té hơn, nhìnJp5T rấtcGbz tộicGbz nghiệp.

Vương VjsFHũ LinmEZCh sợmEZC làmJp5T ồn jsFH khiến béJp5T T8ivoôn BìmEZCnh tỉnhjsFH giấccGbz nêJp5Tn chmEZCỉ njsFHhìn mộtjsFH l8ivoát rcGbzồi bảojsFH Đàm8ivo Jp5TTĩnh đ8ivoóng cGbzcửa lại.

Tôn jsFHChí QuJp5Tân jsFHra cầu thangjsFH th8ivooát mEZChiểm hú8ivot tjsFHhuốc, cảJp5T căncGbz phònJp5Tg r8ivoộng t8ivohênh t8ivohang ngoàijsFH bcGbzé TôcGbzn Bình đancGbzg ngJp5Tủ, cmEZChỉ cjsFHòn ĐàmmEZC TĩnmEZCh jsFHvà VươncGbzg VjsFHũ LinJp5Th. VươngmEZC cGbzVũ LmEZCinh nmEZChìn cGbzmột mEZClượt jsFHcăn phòng rồjsFHi hmEZCỏi: “NằmmEZC phònjsFHg nàymEZC chắ8ivoc tốnmEZC kémJp5T lắm8ivo phảJp5Ti không?”

Đàm TĩncGbzh nóicGbz: Jp5T“Tớ ccGbzũng không rjsFHõ nữcGbza, c8ivoó ngườicGbz kh8ivoác jsFHlo chuymEZCển phòn8ivog giúp8ivo mà.”

Vương 8ivoVũ Jp5TLinh kJp5Thông nhịn đượcmEZC liềnmEZC hỏimEZC: “ĐàmcGbz TjsFHĩnh, Jp5Ttớ đangmEZC muốnjsFH hỏjsFHi cậumEZC đjsFHây, cậcGbzu lấy8ivo đâucGbz mEZCra tiềncGbz là8ivom phẫu thuật

Đàm jsFHTĩnh dmEZCo Jp5Tdự mjsFHột thoáng rồmEZCi jsFHđáp: “8ivoTớ đmEZCi vay.”

“Cậu vJp5Tay acGbzi?” VươngcGbz Vũ L8ivoinh mEZCsốt rumEZCột, cGbz“Đàm TĩcGbznh cGbzà, cậu8ivo vốncGbz làcGbz mEZCngười thjsFHật thmEZCà, đcGbzừng để8ivo jsFHmắc lừaJp5T ngườimEZC ta ncGbzhé. NgườiJp5T jsFHta ch8ivoo cJp5Tậu cGbzvay nhiềumEZC timEZCền thế,Jp5T jsFHsau nà8ivoy ccGbzậu lấy8ivo gJp5Tì jsFHmà trả?”

Đàm TĩJp5Tnh vcGbzô c8ivoùng cảm jsFHkích mEZCtrước cGbzsự mEZCquan tâmjsFH củaJp5T jsFHban, bènJp5T nóicGbz: “CậuJp5T yê8ivon tJp5Tâm điJp5T, tcGbzớ tựJp5T biế8ivot cáchJp5T mEZClo liệu.”

“Không phảjsFHi cậu8ivo vay GJp5Tiám Jp5Tđốc ThịnhmEZC đấyJp5T 8ivochứ? AJp5Tnh tJp5Ta dựJp5Ta vJp5Tào cájsFHi gjsFHì mà8ivo chcGbzo cậ8ivou vjsFHay cGbznhiều jsFHtiền thế?”

“Không, tớcGbz kjsFHhông vay jsFHanh tacGbz, Jp5Ttớ va8ivoy mộjsFHt ngcGbzười họmEZC hà8ivong thôi.”

Vương VjsFHũ LiJp5Tnh bánmEZC tcGbzín bán cGbznghi: “CmEZCậu 8ivocòn nmEZCgười họcGbz cGbzhàng giàumEZC cjsFHó tmEZChế ưmEZC? SaJp5To trưcGbzớc mEZCkhông nghcGbze cậumEZC mEZCnhắc đjsFHến bao giờjsFH thế?”

Đàm TĩnhmEZC gượJp5Tng cười, nói:8ivo “CũngmEZC khjsFHông Jp5Tphải 8ivolà họmEZC hcGbzàng jsFHcủa mEZCtớ, lmEZCà họ8ivo hànmEZCg của8ivo BmEZCình BìJp5Tnh, v8ivoì BjsFHình BìJp5Tnh nên ngườjsFHi tJp5Ta mớijsFH chịumEZC Jp5Tcho tjsFHớ vJp5Tay đấy.”

Vương 8ivoVũ mEZCLinh ncGbzghĩ lJp5Tà họ hàngmEZC bê8ivon TJp5Tôn Chí8ivo QuâjsFHn, vìcGbz 8ivoĐàm TmEZCĩnh vố8ivon đãJp5T chẳngcGbz ccGbzó mấyJp5T mEZChọ hàng8ivo, saJp5Tu nàjsFHy lmEZCại cGbzđều không c8ivoòn qjsFHua lạiJp5T nữa.mEZC CjsFHô nócGbzi: jsFH“Tôn C8ivohí QumEZCân c8ivoũng thậtcGbz Jp5Tlà, có8ivo ngườicGbz hmEZCọ mEZChàng giỏi Jp5Tgiang cGbznhư tcGbzhế saJp5To kh8ivoông nói8ivo sớm?cGbz cGbzĐể jsFHcậu vmEZCì chJp5Tuyện cjsFHhi 8ivophí pJp5Thẫu thu8ivoật mmEZCà Jp5Tphải jsFHlo lắng bacGbzo cGbznhiêu nmEZCăm nay.”

Đàm TĩnjsFHh mEZCđổi cjsFHhủ đềcGbz: “Làm 8ivoăn thếmEZC nàomEZC? ScGbzao LươnmEZCg NgucGbzyên AJp5Tn khôngmEZC đến?”

“Anh ấyJp5T cũngcGbz muốn8ivo Jp5Tđến lắm, nhưcGbzng mớcGbzi k8ivohai 8ivotrương Jp5Thai hJp5Tôm nayJp5T, từjsFH sájsFHng đếnjsFH tối8ivo lmEZCúc jsFHnào cũngcGbz cmEZCó ngườijsFH cGbzxếp hàng cjsFHhờ m8ivoua bánh.Jp5T CcGbzậu ymEZCên tâmjsFH đ8ivoi, cửmEZCa hàn8ivog ccGbzủa c8ivohúng cGbzta nhấmEZCt địnhcGbz mEZCăn 8ivonên làmEZCm ra, tuyệtcGbz đốicGbz khmEZCông jsFHđể c8ivoậu lỗJp5T vốjsFHn mEZCđâu. LưjsFHơng NgJp5Tuyên mEZCAn c8ivoòn Jp5Tnói, ph8ivoải nhJp5Tanh chóng tcGbzhuê thêmmEZC ngjsFHười thôi8ivo, chcGbzỉ jsFHcó ha8ivoi đứamEZC bcGbzọn tJp5Tớ chắmEZCc làcGbzm kmEZChông xuể.Jp5T mEZCAnh ấy8ivo phải phụ8ivo trjsFHách lòcGbz nướng,jsFH lJp5Tại lcGbzo bjsFHắt bôngJp5T jsFHkem, cmEZCòn cGbztớ mộtjsFH 8ivomình jsFHvừa tJp5Thu tiền,8ivo jsFHvừa gói báncGbzh, v8ivoừa lJp5Tấy hcGbzàng, quả8ivo t8ivohực 8ivolà không8ivo kmEZCham nổi.”

Đàm TĩncGbzh bJp5Tấy giờ8ivo mớicGbz nmEZCở nụ cườijsFH: jsFH“Đợi B8ivoình BìnhJp5T cGbzkhoẻ rồi,Jp5T tớmEZC Jp5Tqua gicGbzúp cJp5Tác cậu.”

“Đừng cGbzđùa nữa,jsFH văn phò8ivong mátJp5T mẻcGbz khôjsFHng ngJp5Tồi, chạyJp5T 8ivora bcGbzán bájsFHnh làmcGbz gì?”

“Tớ tcGbzhích bán8ivo bjsFHánh ngọtjsFH.” Đàm TcGbzĩnh nóicGbz, “Vả8ivo lại,8ivo tớjsFH vừamEZC đi8ivo làcGbzm cGbzkhông Jp5Tlâu đcGbzã xi8ivon nJp5Tghỉ 8ivodài jsFHngày thếjsFH này, jsFH nghĩ đcGbzã thấyjsFH ngạ8ivoi qujsFHá đJp5Ti mất.cGbz CônmEZCg mEZCty khô8ivong jsFHđuổi jsFHviệc cGbzthì tớcGbz cũjsFHng chẳcGbzng còmEZCn m8ivoặt mũi Jp5Tnào đimEZC jsFHlàm ticGbzếp. TcGbzớ xi8ivon 8ivonghỉ cGbzđến giúpcGbz mEZCcho mEZChai Jp5Tcậu v8ivoậy, bánmEZC bámEZCnh ngJp5Tọt cũnjsFHg tốt mEZCmà, tớmEZC cònmEZC Jp5Tmuốn họcGbzc c8ivoách cGbzbắt bôjsFHng keJp5Tm cmEZCủa Lươ8ivong NgujsFHyên mEZCAn nữa.”

Vương mEZCVũ LimEZCnh nóicGbz: “Công việcmEZC 8ivoấy màcGbz cjsFHậu 8ivođể tuộtcGbz mấjsFHt th8ivoì Jp5Ttiếc lắ8ivom đấmEZCy, làmJp5T trocGbzng tòjsFHa nhàmEZC Jp5Tsa nh8ivoư th8ivoế, đúng l8ivoà mát8ivo Jp5Tmày má8ivot jsFHmặt! jsFHNhưng 8ivocậu làjsFH cJp5Tổ cGbzđông củaJp5T tiJp5Tệm bánmEZCh, njsFHếu cậ8ivou đếnmEZC cửa hàngmEZC làcGbzm, tớcGbz vJp5Tà LưJp5Tơng Nguyên8ivo Jp5TAn đều8ivo rmEZCất homEZCan nghêncGbzh. CòcGbzn mEZCcậu mu8ivoốn họjsFHc l8ivoàm bámEZCnh thì đơJp5Tn cGbzgiản th8ivoôi, tajsFHn sởmEZC Jp5Tđến t8ivoiệm bánmEZCh, kcGbzêu mEZCLương NgcGbzuyên AmEZCn dạjsFHy cmEZCậu là8ivo đượccGbz rồJp5Ti. Nói Jp5Tđến đmEZCây, cGbzcô chợcGbzt bùmEZCi ngùjsFHi: “VậymEZC lmEZCà tốtJp5T mEZCrồi, bệnJp5Th mEZCcủa BìnmEZCh B8ivoình đã8ivo chữcGbza lành, 8ivocậu cũngcGbz kh8ivoỏi ccGbzần vừmEZCa tjsFHan sởJp5T mEZClà cuố8ivong quýcGbzt Jp5Tchạy vềJp5T trôcGbzng 8ivonom n8ivoó nữa. CJp5Thúng t8ivoa cójsFH thểjsFH thườjsFHng mEZCxuyên đưacGbz BìcGbznh BìnhcGbz đ8ivoi 8ivochơi. ĐcGbzàm TĩmEZCnh, 8ivocoi nJp5Thư cậumEZC hết Jp5T khổ rồi.”

Nghe VưjsFHơng jsFHVũ L8ivoinh nói vậJp5Ty, ĐjsFHàm TĩnmEZCh cườ8ivoi mEZCkhẽ, ncGbzhưng đ8ivoó cmEZChỉ ljsFHà nmEZCụ jsFHcười ngoài8ivo jsFHmặt chứcGbz khôcGbzng phảcGbzi xuất phámEZCt từ8ivo tráimEZC mEZCtim. ĐúngcGbz v8ivoậy, BìnjsFHh BcGbzình cuối8ivo mEZCcùng đãmEZC đmEZCược mEZClàm phẫu8ivo Jp5Tthuật, điều nàyJp5T khiếjsFHn 8ivocô ncGbzhư trjsFHút đưJp5Tợc mộtcGbz mEZCtảng mEZCđá nặjsFHng trịchjsFH, mEZCnhưng cGbzngay lậpcGbz tức,mEZC lại8ivo c8ivoó một tảngJp5T đácGbz khác8ivo đjsFHè nmEZCặng l8ivoên lòng8ivo cjsFHô. CômEZC khômEZCng thấyJp5T rằngJp5T mìnhJp5T đãJp5T jsFHhết mEZCkhổ, cGbztrái lcGbzại, những khổ8ivo cmEZCực mJp5Tà ccGbzô pJp5Thải chcGbzịu trocGbzng baJp5To nhiêmEZCu nJp5Tăm qcGbzua khiJp5Tến Jp5Tcô thấyjsFH lònJp5Tg đầy 8ivo chua Jp5Txót. C8ivoô bimEZCết phíJp5Ta trướcGbzc cójsFH tJp5Thể còncGbz nhijsFHều trắccGbz tjsFHrở hơnJp5T đang8ivo Jp5Tđợi mjsFHình, 8ivoví 8ivodụ như gi8ivoa đìJp5Tnh cGbzNhiếp VũmEZC ThcGbzịnh nhjsFHất đmEZCịnh khômEZCng chịumEZC Jp5Ttừ bỏcGbz qJp5Tuyền giá8ivom mEZChộ. LờicGbz luậtmEZC sư còmEZCn vănJp5Tg vẳng8ivo bcGbzên tamEZCi, trmEZCong lònmEZCg côJp5T cũngmEZC hiể8ivou rõ,mEZC Jp5Tnhà hcGbzọ NhijsFHếp mEZCdễ dJp5Tàng đồng ýmEZC c8ivoác điềmEZCu khoảncGbz bồicGbz 8ivothường, Jp5Tsố tmEZCiền lớnmEZC tớJp5Ti mức8ivo lcGbzúc kýmEZC tmEZCên côJp5T cũn8ivog giậcGbzt ccGbzả mình, đómEZC Jp5Tlà jsFHcòn cjsFHhưa 8ivokể mEZCchỗ cJp5Tổ phiếcGbzu ncGbziêm mEZCyết tại8ivo HồngJp5T K8ivoông. MmEZCấy vị8ivo Jp5Tluật sjsFHư lập 8ivo thoả thuậJp5Tn đếnJp5T mEZCnửa ngà8ivoy rồicGbz mớimEZC đJp5Tưa chcGbzo c8ivoô ký.Jp5T jsFHĐó khôJp5Tng phảiJp5T mjsFHột haJp5Ti vạnJp5T tệ,8ivo cũng kh8ivoông phảmEZCi mộtcGbz 8ivohai chụcjsFH vJp5Tạn tệJp5T, 8ivomà ljsFHà mộtmEZC coJp5Tn sốjsFH trên8ivo trời,Jp5T jsFHcô k8ivohông thể tưởngmEZC tượJp5Tng rJp5Ta nổi.

Nhiếp ĐmEZCông Jp5TViễn khô8ivong đờiJp5T nào Jp5Tchịu đểmEZC yêmEZCn ncGbzhư 8ivovậy, ThịncGbzh PmEZChương Đ8ivoình nmEZCói, smEZCở djsFHĩ ômEZCng 8ivota dJp5Tễ Jp5Tdàng tcGbzrao tặng jsFHquyền sởcGbz h8ivoữu cjsFHổ phầnmEZC lcGbzà vì8ivo bicGbzết mìJp5Tnh cócGbz jsFHthể giànhcGbz đượcjsFH quyềnmEZC jsFHgiám 8ivohộ. Trong lcGbzòng ĐàmmEZC TĩmEZCnh 8ivovô cùngJp5T Jp5Tu mEZCám, nếuJp5T NhiếJp5Tp VũJp5T Jp5TThịnh biếtmEZC lýJp5T dcGbzo nămmEZC ấyJp5T côjsFH rời8ivo mEZCbỏ anh, liệumEZC sẽjsFH ngJp5Thĩ tjsFHhế nàmEZCo? CứjsFH ccGbzho là8ivo anmEZCh Jp5Tấy cGbzkhông biếtJp5T, thJp5Tì sajsFHu cGbznày NmEZChiếp Jp5TĐông ViJp5Tễn sẽ là8ivom gìcGbz tmEZCiếp nữmEZCa? NếujsFH tmEZChực s8ivoự mấtjsFH đjsFHi cGbzquyền mEZCgiám hộcGbz, Jp5Tcả cGbzđời njsFHày khôncGbzg gặpJp5T đưcGbzợc Bình Bì8ivonh nữa,8ivo côjsFH cjsFHảm thấymEZC thcGbzà chJp5Tết cjsFHòn hơn.

Cô tuyệmEZCt đốJp5Ti khô8ivong thể đểcGbz co8ivon 8ivorời jsFHxa mìn8ivoh, tuyệt8ivo Jp5Tđối không.

Vương VũjsFH 8ivoLinh Jp5Tra vềJp5T rất mEZCmuộn, cGbzĐàm Tĩn8ivoh địnhjsFH 8ivotiễn cmEZCô xuống,8ivo nhmEZCưng đúngmEZC lú8ivoc đ8ivoó jsFHy tájsFH lạijsFH jsFHđến đo8ivo nhmEZCiệt độ vcGbzà huyjsFHết á8ivop, nênmEZC VưJp5Tơng VJp5Tũ LicGbznh ngăjsFHn côcGbz lại.cGbz Jp5TY tcGbzá 8ivokiểm tmEZCra Jp5Txong xuôi,8ivo ghjsFHi lạicGbz những con8ivo cGbzsố tjsFHrên cácmEZC má8ivoy jsFHtheo dõmEZCi, nmEZCói rằngmEZC mọiJp5T chjsFHuyện đềujsFH 8ivoổn. ComEZCn côJp5T mEZCđang ncGbzgủ 8ivorất ngon, hmEZCình nmEZChư chJp5Tăn mEZChơi ấm8ivo quá,jsFH nmEZCên Jp5Ttrán cJp5Tậu jsFHbé lcGbzấm jsFHtấm mồcGbz cGbzhôi. cGbzĐàm Tĩn8ivoh lấy khăncGbz mặjsFHt laJp5Tu cjsFHho jsFHcon, vừ8ivoa Jp5Tlúc 8ivoấy, TjsFHôn ChJp5Tí QmEZCuân cũngcGbz mEZCquay lại.

Anh cGbzta nói:Jp5T “EmmEZC đijsFH ngủ 8ivo một látJp5T đi,cGbz an8ivoh trcGbzông Jp5Tở đâ8ivoy đượcjsFH rồi.”

“Không cGbzsao, mEZCanh cGbzvề nhà ngủjsFH đJp5Ti, ecGbzm ởmEZC đcGbzây vớcGbzi BìnjsFHh Jp5TBình, hômJp5T namEZCy 8ivoanh ccGbzũng mệtjsFH mEZCcả jsFHngày rồi.”mEZC ĐàmjsFH Tĩnh b8ivoình thjsFHản nóJp5Ti, “CảmEZCm ơnjsFH mEZCanh mEZCđã đến.

Rất ímEZCt khmEZCi ncGbzghe côcGbz nóicGbz với mình8ivo nhữmEZCng lcGbzời kmEZChách sáJp5To ncGbzhư tJp5Thế, cGbzTôn cGbzChí cGbzQuân Jp5Tthấy khôngmEZC qujsFHen, liềnjsFH nói: jsFH“Hay l8ivoà ecGbzm vmEZCề Jp5Tnhà ngủmEZC đjsFHi, Jp5Tsớm macGbzi đếncGbz tmEZChay jsFHca ccGbzho anh.”

“Không cmEZCần đâjsFHu, mEZCở đâmEZCy với cGbz con, emEZCm cGbzcòn thấmEZCy dễcGbz ccGbzhịu hơnjsFH. 8ivoBác 8ivosĩ njsFHói đếnmEZC scGbzáng thuốcJp5T cGbztê hếtJp5T táccGbz dụng,mEZC vếtmEZC mổ có8ivo thểmEZC sẽcGbz jsFHđau. TcGbzhôi cứ8ivo đểcGbz ejsFHm cGbzở lạmEZCi đây,Jp5T an8ivoh vmEZCề njsFHhà nghỉjsFH đi.”

Tôn Jp5TChí QuâncGbz biế8ivot Đ8ivoàm Tĩnh đã8ivo quyết8ivo jsFHđiều gmEZCì thJp5Tì sẽcGbz khJp5Tông thajsFHy đjsFHổi Jp5Tnên khômEZCng Jp5Tnói thmEZCêm gìcGbz nmEZCữa, amEZCnh đứngjsFH trong phjsFHòng bệncGbzh mjsFHột lácGbzt rcGbzồi quajsFHy ngưcGbzời bướ8ivoc rmEZCa ngomEZCài. CảmEZC đêmjsFH jsFHqua ĐJp5Tàm 8ivoTĩnh gần nhưJp5T không8ivo ngủcGbz, sángjsFH sjsFHớm jsFHnay lạJp5Ti tmEZCúc tjsFHrực bênJp5T nJp5Tgoài phòjsFHng Jp5Tphẫu thujsFHật, t8ivohực sựjsFH côJp5T cũng cảmmEZC thấyJp5T jsFHhơi mệt.8ivo Tr8ivoong cGbzgóc phjsFHòng bệ8ivonh Jp5Tcó Jp5Tmột chiếccGbz giưjsFHờng gJp5Tấp chuẩncGbz bịcGbz sẵn chomEZC hộmEZC lýcGbz, 8ivoĐàm TĩJp5Tnh 8ivokhông thu8ivoê hộcGbz lýcGbz nênmEZC côJp5T jsFHnằm 8ivoluôn lêncGbz chiếmEZCc g8ivoiường đó.cGbz Vốn jsFHchỉ đ8ivoịnh nghỉJp5T mEZCmột lmEZCát, nhjsFHưng vìjsFH qJp5Tuá mệcGbzt, v8ivoả l8ivoại cjsFHa m8ivoổ đJp5Tã cGbzhoàn thành8ivo, tcGbzinh jsFHthần cô cũncGbzg tcGbzhoải Jp5Tmái hmEZCơn, Đàm8ivo TĩnjsFHh ngủcGbz thiếpcGbz đJp5Ti lmEZCúc 8ivonào khôcGbzng biết.

Nhiếp V8ivoũ ThịncGbzh thJp5Tực racGbz vẫn ở8ivo mEZCtrong p8ivohòng trựccGbz ba8ivon chJp5Tưa vềjsFH, hômEZCm namEZCy ancGbzh khôJp5Tng pcGbzhải mEZCtrực 8ivoca đêm8ivo, c8ivoa trực đêmJp5T mấcGbzy njsFHgày ncGbzày củaJp5T anjsFHh 8ivoChủ nhmEZCiệm PhưjsFHơng đềumEZC đổicGbz mEZCgiúp jsFHanh cJp5Tả rồi.cGbz Jp5TSau khmEZCi tan làcGbzm, cGbzanh cGbzqua thămcGbz bốmEZC, tiệJp5Tn thểmEZC mEZCbáo chcGbzo cGbzông tìnhcGbz h8ivoình phẫumEZC thujsFHật củjsFHa jsFHBình BìjsFHnh. Ông Nh8ivoiếp ĐôjsFHng VimEZCễn cGbzđã biếtcGbz trước,Jp5T thựcmEZC rmEZCa mEZCtừ jsFHtrưa cGbzông đJp5Tã pmEZChái ngườijsFH đcGbzến khoa NgJp5Toại TcGbzim mạchcGbz thămcGbz Jp5Tdò, ncGbzhưng khcGbzông jsFHđể cGbzcho cGbzNhiếp jsFHVũ TJp5Thịnh hay8ivo. NhmEZCìn vẻJp5T mặt8ivo mệt 8ivo mỏi củjsFHa c8ivoon trJp5Tai, 8ivoông nóiJp5T: “PhẫuJp5T thuậtJp5T khônmEZCg cócGbz vcGbzấn đềjsFH gcGbzì jsFHlà tốtcGbz rồi,jsFH mấyjsFH ngày jsFH nay comEZCn cũngmEZC mệJp5Tt nhiềjsFHu, ă8ivon khôngjsFH nmEZCgon nJp5Tgủ khôngmEZC yên,jsFH mEZCtối ncGbzay vềjsFH nJp5Thà mmEZCà nghỉ ngơijsFH đi.”

Nhiếp VũmEZC TjsFHhịnh miệng Jp5Tthì đồncGbzg 8ivoý, nJp5Thưng t8ivoừ kjsFHhoa GcGbzan mậJp5Tt jsFHbước rcGbza amEZCnh lạicGbz đi8ivo th8ivoẳng v8ivoề phònmEZCg trjsFHực baJp5Tn của khoajsFH NcGbzgoại Ti8ivom mạcGbzch. ĐêmmEZC naJp5Ty 8ivolà đêmJp5T đầ8ivou tiêcGbzn cGbzsau c8ivoa phẫ8ivou thumEZCật, mặc8ivo dJp5Tù hiệmEZCn tại tìnhjsFH trcGbzạng scGbzau jsFHphẫu thuậtjsFH rấtJp5T tốt,jsFH Jp5Tnhưng dcGbzù sacGbzo cũnjsFHg vẫcGbzn ljsFHà đêmEZCm quacGbzn trọngJp5T nhất, cGbzhơn nữacGbz mEZCqua bumEZCổi jsFHsớm macGbzi, cáJp5Tc loạicGbz thuốcJp5T 8ivogây 8ivomê sẽjsFH hoàcGbzn tJp5Toàn cGbzmất Jp5Ttác dcGbzụng, thằng bé8ivo sẽjsFH ccGbzảm thấymEZC rjsFHất đaucGbz, 8ivocó lẽjsFH cònJp5T đau8ivo Jp5Tđến mứ8ivoc kJp5Thông ng8ivoủ đượJp5Tc, cũjsFHng jsFHcó lẽ8ivo sẽ jsFHphát khóJp5Tc. NghjsFHĩ đếnmEZC những8ivo gJp5Tiọt nưcGbzớc 8ivomắt củaJp5T nócGbz mjsFHà lòJp5Tng mEZCanh jsFHthắt lJp5Tại, cuốiJp5T cùng quyết8ivo đị8ivonh ởcGbz lạ8ivoi khônmEZCg về.

Thấy cGbzanh jsFHở lạmEZCi jsFHđêm nay, cá8ivoc jsFHy mEZCtá tjsFHrực 8ivoban cũngcGbz kmEZChông lấJp5Ty gcGbzì làmcGbz lạJp5T, vìJp5T trướcmEZC cGbzđây cócGbz nhJp5Tững cGbzca Jp5Tphẫu thuật củajsFH bệnhcGbz nhânmEZC cGbzquan trọng8ivo, vàocGbz đêmJp5T đcGbzầu ticGbzên sacGbzu mEZCkhi mEZCmổ, Nhiếp8ivo VjsFHũ Thịn8ivoh Jp5Tvẫn hay chủcGbz độngJp5T yêumEZC cầu8ivo trmEZCực, tiệnmEZC thểmEZC cGbzquan mEZCsát cGbztình hìnjsFHh saJp5Tu phẫu8ivo Jp5Tthuật cGbzluôn. SmEZCự tcGbzận tâm vàmEZC nghiêmJp5T tújsFHc đójsFH jsFHanh đjsFHều hjsFHọc đư8ivoợc tcGbzừ ChủjsFH nhiệJp5Tm PhươngJp5T. HJp5Tai ngàyJp5T ncGbzay anh lijsFHên Jp5Ttiếp xi8ivon nghỉ8ivo phép,jsFH nêncGbz côncGbzg vimEZCệc cũJp5Tng jsFHbị dồnJp5T 8ivođống k8ivohá nh8ivoiều, smEZCẵn timEZCện tậ8ivon dụng lújsFHc Jp5Tnày, cáimEZC gì8ivo 8ivocần bổ8ivo scGbzung 8ivothì bổmEZC sJp5Tung, cáJp5Ti mEZCgì jsFHcần kiểmJp5T mEZCtra mEZCthì kjsFHiểm tra. TmEZChoạt đ8ivoầu ajsFHnh khôngcGbz đi8ivo tJp5Thăm phòngmEZC bệnh,jsFH bởjsFHi an8ivoh cGbzbiết sẽmEZC cójsFH ngườimEZC đcGbzến Jp5Tthăm TjsFHôn Bình, cJp5Tũng biếjsFHt rằngjsFH TôcGbzn Jp5TChí QuânJp5T vẫnjsFH mEZCcòn ởjsFH mEZCđó, Jp5Tmình cGbztới thăjsFHm Jp5Tchỉ jsFHtổ jsFHmang lại phiềnJp5T phJp5Tức cGbzcho ĐàmcGbz TĩnhJp5T màJp5T mEZCthôi, nêcGbzn Jp5Tquyết địnhjsFH ởcGbz ljsFHại ph8ivoòng trực8ivo bancGbz. NhưnJp5Tg mới ngồijsFH mmEZCột lcGbzát anjsFHh đãmEZC Jp5Tbắt đầuJp5T bồnmEZC chJp5Tồn cGbzlo lắng,8ivo kcGbzhông cònjsFH tâJp5Tm tjsFHrí lcGbzàm việJp5Tc mEZCgì nữa, khicGbz n8ivohìn thấyjsFH TJp5Tôn cGbzChí Qu8ivoân đi8ivo khỏ8ivoi, anJp5Th lậtmEZC xejsFHm bảnjsFH gcGbzhi chcGbzép mà8ivo Jp5Ty tjsFHá v8ivoừa hoàn thàJp5Tnh, Jp5Trồi quyếtJp5T đ8ivoịnh mEZCtới cGbzphòng bệnmEZCh 8ivoxem Jp5Tthế nào,Jp5T cójsFH nhưJp5T vậycGbz ajsFHnh mJp5Tới yêncGbz tmEZCâm được.

Phòng bệnhcGbz rấcGbzt yên tĩnJp5Th, bóngmEZC đèn8ivo ởcGbz giamEZCn ngoàJp5Ti vẫ8ivon 8ivochưa mEZCtắt, tr8ivoên mEZCbàn cGbzđặt ha8ivoi Jp5Ttách trJp5Tà, cònjsFH cJp5Tó cảjsFH một mEZChộp bcGbzánh ngọt,cGbz chắcjsFH lmEZCà bánJp5Th ĐàmjsFH TmEZCĩnh jsFHdùng đểmEZC tiếpcGbz khác8ivoh. Cửa8ivo phòncGbzg mEZCtrong chỉ cGbz khép hờ,Jp5T NJp5Thiếp VũmEZC ThịnhjsFH vừaJp5T 8ivođẩy cửajsFH vcGbzào, liềnjsFH Jp5Ttrông tJp5Thấy mEZCthằng mEZCbé đangjsFH ngủjsFH rất Jp5Tsay, ĐàmJp5T TJp5Tĩnh cũnjsFHg jsFHngủ gụcjsFH trênmEZC chiếcGbzc giườngjsFH xếp.