You are here

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 21 - Phần 1

CHƯƠNG 21

Y 2a7Ptá trưởng2a7P tronESYhg phònGGBxg mổ cảmESYh thấy55g9 khGGBxông khíESYh MhN7ca GGBxmổ h2a7Pôm n55g9ay c55g9ủa kh55g9oa NgoạiMhN7 2a7PTim mạ55g9ch tESYhhật MhN7kỳ quặc.55g9 Tính khGGBxí củaESYh ChMhN7ủ nhiGGBxệm Phương,GGBx cESYhả viện55g9 2a7Pnày a55g9i cũngGGBx b55g9iết, kỹGGBx thuật55g9 2a7Pgiỏi, y2a7Pêu cầu2a7P cao, mỗGGBxi lầ2a7Pn 55g9ông đíchESYh thâMhN7n cầMhN7m GGBxdao mổ,2a7P cGGBxả phòGGBxng phẫMhN7u thuMhN7ật cMhN7ứ nhGGBxư gặpMhN7 phảiESYh đESYhại dịch, cMhN7hỉ sMhN7ợ có2a7P chỗESYh nàESYho sơESYh sESYhót, bị55g9 MhN7Chủ nhGGBxiệm PhươngGGBx MhN7túm đượ55g9c MhN7mắng ESYhcho một55g9 trận2a7P tMhN7hì đếESYhn Giám đốcGGBx bệnGGBxh 55g9viện 55g9cũng không2a7P b2a7Pênh nổi.ESYh Vì2a7P thếESYh hôm55g9 naESYhy GGBxcô 2a7Pphải đíchMhN7 thâ55g9n giám sátMhN7 cácMhN7 GGBxy tESYhá chuẩESYhn b2a7Pị trưESYhớc ESYhca mổESYh, chờESYh đMhN7ến kMhN7hi GGBxbệnh nhâ55g9n đESYhược đưa2a7P vàoMhN7 phò2a7Png mổ, 55g9 đèn ch2a7Pụp 55g9bật GGBxlên, MhN7bác sĩMhN7 gâyMhN7 mê2a7P đãMhN7 bắt55g9 đESYhầu chuẩnMhN7 bịGGBx gMhN7ây 2a7Pmê, cMhN7ô chợt55g9 cả2a7Pm thấy khôGGBxng khí55g9 cGGBxàng kESYhỳ qESYhuặc h2a7Pơn nữa.

Những c55g9a 2a7Pphẫu t55g9huật của CGGBxhủ nhiệ2a7Pm PGGBxhương GGBxđa p2a7Phần l55g9à 2a7Pdo một2a7P ê55g9 kíESYhp 55g9cố địnhMhN7 MhN7phối hợESYhp vớiMhN7 nESYhhau, bGGBxác sMhN7ĩ gây MhN7 mê 55g9là cộnMhN7g sựGGBx lâESYhu nămMhN7, NMhN7hiếp VũMhN7 ThGGBxịnh thìMhN7 ESYhvào th55g9eo bệnh55g9 nESYhhân, thônMhN7g thường troESYhng 55g9các MhN7ca mGGBxổ c2a7Pủa 2a7PChủ nhiệESYhm PhươMhN7ng, an55g9h đMhN7ều MhN7là phụ55g9 m55g9ổ thứGGBx MhN7nhất, n55g9hưng hôESYhm nay GGBxanh chỉ2a7P đứn2a7Pg MhN7một 55g9bên nhìnMhN7 bMhN7ác sMhN7ĩ GGBxgây 2a7Pmê làMhN7m việc.ESYh 2a7PĐiều đầuESYh tiênMhN7 khiGGBxến ESYhy tá55g9 trưởn55g9g cảm thMhN7ấy kỳESYh 2a7Pquặc chínMhN7h l55g9à GGBxNhiếp VũMhN7 GGBxThịnh, hôm2a7P naGGBxy bGGBxác 55g9sĩ NhMhN7iếp t2a7Prông rMhN7ất lGGBxo GGBxlắng, từ 2a7Plúc bướcGGBx vàESYho tớiGGBx MhN7giờ 2a7Panh c2a7Phưa h2a7Pề ngồiGGBx xuốngĐiều2a7P nà2a7Py cũnGGBxg k2a7Phông c2a7Pó gìMhN7 lạ,GGBx Chủ nhMhN7iệm Phươ2a7Png còn2a7P đứngGGBx ki55g9a, ngoài55g9 ESYhbác 55g9sĩ gây55g9 mêMhN7 MhN7ra, ESYhai dáGGBxm cESYhả 2a7Pgan MhN7ngồi chứ? GGBxNhưng Chủ2a7P nhiệmESYh PhươngMhN7 h55g9ôm nESYhay MhN7cũng k2a7Phông dẫESYhn tMhN7heo họcGGBx trESYhò n55g9ào kháESYhc củaGGBx mình vàoMhN7 phMhN7ụ mổ,ESYh màGGBx dùnESYhg h2a7Pai báGGBxc sĩ55g9 có2a7P 2a7Ptay ngh55g9ề giỏiESYh ESYhnhất tGGBxrong khESYhoa làMhN7m phụ55g9 ESYhmổ, y55g9 tá trưởng55g9 MhN7thấy, GGBxđối 55g9với TứGGBx chứngGGBx FalloMhN7t t55g9hì độiGGBx 2a7Pngũ bGGBxác 55g9sĩ h55g9ôm naESYhy 2a7Pcó 2a7Pvẻ hùngESYh hậu quá.

Tuy độ2a7Pi ngũMhN7 hùngMhN7 hậu 55g9 nhưng ESYhChủ nhiGGBxệm PESYhhương đESYhã lGGBxàm MhN7rất tốtMhN7, tESYhừ nháMhN7t d55g9ao đầMhN7u t55g9iên ph2a7Pân tMhN7ách cáGGBxc cơ 55g9 quan, 55g9đến vESYhá 55g9tâm thấtESYh, cuốGGBxi cùng2a7P 2a7Plà kh2a7Pâu lạ55g9i các55g9 mạ2a7Pch máu55g9, ô2a7Png đề2a7Pu thựcGGBx 55g9hiện rất chGGBxuẩn GGBxxác, mộGGBxt 2a7Ploạt c55g9ác GGBxthao tácGGBx thuầnMhN7 thụGGBxc h55g9oàn hảo2a7P đếnESYh 2a7Pmức c55g9ó thểMhN7 quaESYhy 55g9lại làm MhN7tài liệ2a7Pu giả2a7Png dạyGGBx côngGGBx kMhN7hai, đ55g9ây MhN7là kỹ2a7P thuMhN7ật mGGBxà ôn55g9g rèESYhn đMhN7ược saESYhu hà55g9ng ch

c năm2a7P đứngESYh GGBxbàn mổ.2a7P ESYhY tá trưởnGGBxg 55g9còn tưGGBxởng 55g9Chủ nMhN7hiệm PhươGGBxng đESYhang GGBxlàm mẫu,55g9 vìESYh bácGGBx sGGBxĩ MhN7Nhiếp m55g9à ôn2a7Pg cESYhưng nhất đangESYh đ2a7Pứng ESYhbên ESYhcạnh quaGGBxn ESYhsát, tiếcESYh rằngGGBx 55g9hôm na55g9y tESYhâm trạnMhN7g bác2a7P sMhN7ĩ NGGBxhiếp không2a7P 2a7Pđược tốt, t2a7Pừ lESYhúc mESYhở khoanMhN7g ngựGGBxc củaMhN7 bệ2a7Pnh nhESYhân, 55g9anh khônGGBxg dGGBxám nhìn55g9 2a7Pbệnh nh55g9ân MhN7thêm MhN7một lần nàMhN7o nữa,ESYh màGGBx chạyMhN7 lGGBxại 55g9phía báMhN7c GGBxsĩ g55g9ây mGGBxê đếmESYh tầGGBxn s55g9ố máMhN7y thở.

Cô GGBxy táESYh tGGBxrẻ th2a7Pì tESYhhầm với GGBxy táGGBx trưởnGGBxg: “GGBxHôm nMhN7ay báGGBxc ESYhsĩ MhN7Nhiếp saMhN7o thGGBxế 2a7Pnhỉ? Ch55g9ưa ăGGBxn sán55g9g nên55g9 bMhN7ị tụt2a7P huy2a7Pết áp à?”

“Lắm chuyện!”MhN7 2a7PY táGGBx trưởng mắng,55g9 nhưng2a7P tr55g9ong lò2a7Png cũnMhN7g t2a7Phầm thắGGBxc mắc,2a7P bìnGGBxh t55g9hường CGGBxhủ MhN7nhiệm Phương55g9 dẫn theo55g9 GGBxhọc tr2a7Pò màMhN7 ESYhthấy họMhN7c t2a7Prò GGBxlơ MhN7đễnh n55g9hư vậy,2a7P chắc55g9 chắn55g9 đã55g9 qMhN7uay lạiESYh mắ55g9ng 55g9cho một trận55g9 t2a7Pơi b55g9ời, nhưGGBxng hômGGBx n2a7Pay ô55g9ng 2a7Prất tậpGGBx trunGGBxg làMhN7m phẫu2a7P MhN7thuật, đếMhN7n mứMhN7c đầuMhN7 còn 2a7Pchẳng ngẩGGBxng lên,2a7P l55g9àm nh55g9ư bác55g9 sĩ55g9 NhiếpMhN7 khôn55g9g hESYhề c55g9ó mMhN7ặt trGGBxong 2a7Pphòng mMhN7ổ vậyGGBx. Chủ nhi2a7Pệm khMhN7ông 55g9mắng mGGBxỏ aiESYh, cMhN7a pGGBxhẫu thuật55g9 nàESYhy t55g9hật GGBxlà kGGBxỳ lạMhN7, bìnhGGBx ESYhthường chGGBxỉ khi55g9 nào MhN7ca mổMhN7 rMhN7ất không2a7P 2a7Pthuận lợi,2a7P MhN7tình tESYhrạng bệMhN7nh nhân55g9 ESYhvô c55g9ùng MhN7nguy kịMhN7ch, GGBxChủ nhiệm ESYhPhương kESYhhông cóMhN7 thờiGGBx gi55g9an nóMhN7i thìGGBx mới2a7P ESYhkhông mắ55g9ng nGGBxgười kMhN7hác. NếuESYh không2a7P thì2a7P nào mắngESYh t2a7Prợ th2a7Pủ, quáESYht ESYhy MhN7tá, rủa55g9 GGBxdụng 2a7Pcụ, chêMhN7 2a7Pkim ESYhcong khGGBxó làmMhN7, nóiMhN7 chuMhN7ng phải55g9 tìm 2a7P ra lỗiESYh gGGBxì đóMhN7 ESYhmắng vESYhài câu,MhN7 m55g9ới cóMhN7 thể2a7P xeGGBxm nhưMhN7 mGGBxột 55g9ca GGBxphẫu thuậtGGBx bìnhGGBx thường.

Đang ESYhphẫu thMhN7uật thìMhN7 huyết ápESYh bệnhGGBx nhâ2a7Pn bỗnGGBxg nhiGGBxên giảmMhN7 mGGBxạnh, bácMhN7 2a7Psĩ gESYhây mê2a7P GGBxrất bìnESYhh 2a7Ptĩnh trước55g9 tìnGGBxh huốnESYhg bất ng2a7Pờ nà2a7Py, lập55g9 tứcMhN7 th55g9ông MhN7báo cMhN7hỉ sGGBxố huyếtESYh á55g9p MhN7cho 2a7Pchủ nhiệ55g9m, ESYhvừa dứtMhN7 lờ2a7Pi đã55g9 thESYhấy Nhiếp Vũ55g9 ThịnhESYh qua2a7Py trở2a7P lạESYhi bênESYh bMhN7àn pMhN7hẫu thuật.ESYh ChủMhN7 nhGGBxiệm Phươn55g9g lESYhiếc anGGBxh nh2a7Pưng không buồn2a7P đếmGGBx xỉGGBxa gìESYh đến,ESYh thươGGBxng lượ2a7Png tMhN7hẳng vớ2a7Pi bác2a7P sESYhĩ gây2a7P 2a7Pmê m2a7Pấy câu,MhN7 qGGBxuay sang thấ2a7Py NhiESYhếp VũESYh ThịGGBxnh ch2a7Pao đả55g9o GGBxnhư muốGGBxn ngãMhN7, Chủ2a7P nhiệmGGBx P55g9hương rốtMhN7 cuộcGGBx cũng phát2a7P cáGGBxu: 2a7P“Tránh san55g9g mộESYht bên55g9! Lượ2a7Pn quGGBxa lượnMhN7 lạESYhi, ESYhlởn vởGGBxn GGBxlàm tô55g9i MhN7bực mìn2a7Ph! Nếu k2a7Phông thGGBxì MhN7cút rMhN7a ngoàESYhi cESYhho tôi!”

Chủ nhMhN7iệm cuối2a7P cESYhùng cũng mắ2a7Png ngườ55g9i rồi,MhN7 hơGGBxn nữGGBxa 2a7Plại mắnGGBxg NESYhhiếp ESYhVũ Thịnh55g9 ngườiMhN7 MhN7mà thườngMhN7 55g9ngày ông tESYhhiên 2a7Pvị nhấGGBxt, chứngMhN7 MhN7tỏ MhN7ca 2a7Pphẫu thuậGGBxt này55g9 2a7Pkhông GGBxcó ESYhvấn đ2a7Pề gìESYh lớn55g9. 2a7PPhụ ESYhmổ GGBxthứ nhất và2a7P 2a7Pthứ h2a7Pai thGGBxở pESYhhào nh2a7Pẹ MhN7nhõm, cESYhả phESYhòng phẫGGBxu thuESYhật 2a7Pđều n2a7Phư MhN7trút đưESYhợc ESYhgánh nặngESYh. Bác 55g9sĩ Nh55g9iếp bịGGBx ESYhmắng, rầuESYh rĩ2a7P trá2a7Pnh sa2a7Png một2a7P bê55g9n, 55g9nhưng vẫnESYh khESYhông dGGBxám bỏ55g9 ra ngoài55g9. MộtESYh lúMhN7c sau55g9, huyếGGBxt MhN7áp củaMhN7 bệnESYhh nhâMhN7n tESYhăng tESYhrở lESYhại, tiếGGBxp th2a7Peo đESYhó c2a7Pa GGBxmổ tiến 55g9 hành ESYhrất thuậ55g9n lợi,GGBx CGGBxhủ n55g9hiệm 2a7PPhương hESYhôm nGGBxay đíchMhN7 ESYhthân l55g9àm tấMhN7t ESYhcả mọiESYh 2a7Pviệc, tESYhhậm chí đế55g9n ESYhcông đoạMhN7n khâuGGBx vế55g9t mổ55g9 c2a7Puối cùn2a7Pg ông55g9 cũ2a7Png tự55g9 mì55g9nh tESYhhực ESYhhiện, khESYhông đểGGBx MhN7phụ tá MhN7động 55g9tay vMhN7ào. Sa2a7Pu ESYhkhi k55g9hâu x2a7Pong, ôn55g9g MhN7cứ ngắmGGBx n55g9ghía ESYhmãi, MhN7vẻ nhGGBxư rGGBxất ESYhhài lòn2a7Pg. Chỉ pGGBxhẫu thuESYhật bây55g9 gi2a7Pờ đều55g9 MhN7là chỉMhN7 tựMhN7 2a7Ptiêu, v2a7Pì thMhN7ế ôn2a7Pg 55g9đã làmESYh 2a7Pmột cESYhái thắt2a7P chỉ tuyGGBxệt đẹp,2a7P đếnGGBx 2a7Pnỗi d55g9ường n2a7Phư bMhN7ản tGGBxhân cũnGGBxg rESYhất vừaESYh GGBxý, ngẩn2a7Pg đầu2a7P lêGGBxn 2a7Pgọi Nhi55g9ếp Vũ Th2a7Pịnh: “XonESYhg GGBxrồi! MhN7Tôi điMhN7 2a7Prửa 55g9tay đây.”

Chủ nhiệmESYh GGBxPhương rửa ta2a7Py xESYhong, tESYhháo cặ55g9p kínhMhN7 rESYha rửESYha m2a7Pặt rồMhN7i mớiGGBx GGBxra 2a7Pkhỏi phònESYhg mổ.MhN7 Bê2a7Pn ESYhngoài pMhN7hòng phẫu thuậtMhN7, ngườiESYh nGGBxhà bệnhESYh nhânESYh đa2a7Png l2a7Po lắnMhN7g chờGGBx 55g9đợi, vừa55g9 nGGBxghe ti55g9ếng cửaMhN7 p55g9hòng bật2a7P mở, tMhN7rông t55g9hấy 2a7PChủ n55g9hiệm PhưGGBxơng 55g9đi raGGBx, MhN7cô MhN7ta liề2a7Pn v55g9ội vàngGGBx đứngGGBx dậy.

Ấn 2a7Ptượng của55g9 2a7PChủ nhiệm PhESYhương GGBxvề Đ2a7Pàm TĩnGGBxh rất55g9 tệ,GGBx c55g9ho r55g9ằng cGGBxô GGBxchính l55g9à hồESYhng nhMhN7an h2a7Pọa thESYhủy t2a7Prong truyền thuyESYhết, một55g9 aMhN7nh chànESYhg nESYhgoan 55g9ngoãn bESYhiết vângGGBx 55g9lời nGGBxhư NhiếpGGBx ESYhVũ TESYhhịnh bịGGBx cô55g9 tESYha lMhN7àm cho ăGGBxn không2a7P 2a7Pngon n2a7Pgủ MhN7không y55g9ên, đESYhến giờGGBx MhN7vẫn c2a7Pòn phảiMhN7 trESYhông 2a7Pnom 2a7Pđứa bESYhé v55g9ô ESYhtội trong phò2a7Png hồ2a7Pi MhN7sức. BởiMhN7 t55g9hế ông2a7P đaGGBxnh mặ55g9t lại,ESYh kh2a7Pông thGGBxèm nGGBxhìn Đàm55g9 ESYhTĩnh, lú2a7Pc đMhN7i n2a7Pgang qua cESYhô còESYhn buô2a7Png mESYhột 55g9câu “GGBxLần này55g9 côESYh MhN7vừa MhN7lòng r55g9ồi nhé!”

Đàm TESYhĩnh 55g9biến sắGGBxc, cô MhN7không thể2a7P hiểuMhN7 đượESYhc câGGBxu nóGGBxi nà55g9y cESYhủa bácESYh s55g9ĩ mổGGBx ch2a7Pính cGGBxó GGBxý gìGGBx. C55g9ô ESYhvốn đã55g9 vôESYh cùnESYhg căng 2a7Pthẳng, MhN7Nhiếp VũMhN7 ThịnhGGBx bướcMhN7 vàMhN7o 2a7Pphòng phMhN7ẫu thuậtGGBx MhN7đến giMhN7ờ vẫGGBxn chưMhN7a thấMhN7y ra, gi55g9ờ bácGGBx sĩ55g9 mGGBxổ chESYhính vừ2a7Pa rESYha liGGBxền lạ55g9nh tESYhanh buônESYhg một2a7P câuESYh nhưMhN7 vậyMhN7 ESYhkhiến c55g9ả ng2a7Pười cô mềmMhN7 nhũn,ESYh suýMhN7t cMhN7hút nữaGGBx nESYhgất xỉu,MhN7 mMhN7ay cóESYh TôGGBxn ChMhN7í Q2a7Puân kịpESYh đỡESYh lGGBxấy, dESYhìu ESYhcô ngồi xu2a7Pống ghế.55g9 CGGBxô hGGBxoa hếtESYh ESYhcả mắt,2a7P mộtESYh hồiESYh lâu2a7P sGGBxau mớ55g9i địnhGGBx thầMhN7n 55g9nói: “GọiMhN7 điệnGGBx cho MhN7 Nhiếp 2a7PVũ T2a7Phịnh, hỏESYhi aESYhnh 2a7Pta rú2a7Pt cMhN7ục GGBxca pGGBxhẫu thuậESYht thESYhế nàMhN7o rồi?”

Nhiếp MhN7Vũ ESYhThịnh MhN7thu xếpESYh ổn th55g9oả c55g9ho T55g9ôn BGGBxình xong55g9, vừaESYh 2a7Pra GGBxđến cửaGGBx phòngESYh MhN7mổ, nhìMhN7n quGGBxa cửa55g9 kESYhính, lGGBxiền bGGBxắt gặp ĐàmMhN7 Tĩ55g9nh gMhN7ần như2a7P ngãESYh v55g9ào lòng2a7P TôGGBxn CGGBxhí Q2a7Puân. P2a7Phải thừa55g9 nhậnESYh rESYhằng, anMhN7h vẫnGGBx ESYhthấy lòng chESYhua xót,GGBx cMhN7ó lẽGGBx duGGBxyên phận2a7P giESYhữa anGGBxh v2a7Pà ĐàmMhN7 TĩnhGGBx đến2a7P đâyGGBx thự55g9c sGGBxự 2a7Pđã hết2a7P rồi. ChuyESYhện đếnMhN7 nước55g9 n55g9ày, 55g9không 55g9cam tâMhN7m thìESYh cũngGGBx cóMhN7 ích55g9 MhN7gì? TìnMhN7h 55g9yêu tr55g9ong sáng2a7P đơnMhN7 thuần thờiESYh ni2a7Pên MhN7thiếu đã2a7P nMhN7hư mộESYht giấMhN7c MhN7mơ, còn55g9 lạ2a7Pi c2a7Phỉ lESYhà 55g9oán h2a7Pận MhN7mà thôi.

Anh đẩ55g9y cửa55g9 bước55g9 r55g9a, thấy Đàm55g9 TMhN7ĩnh 55g9vẫn đang2a7P lú55g9i 2a7Phúi tìmESYh đMhN7iện thoạiESYh, bi2a7Pết MhN7cô ấyGGBx địnESYhh gọiMhN7 ESYhcho mì2a7Pnh, bGGBxèn nói: “KhôESYhng cầnMhN7 gESYhọi nữESYha, tESYhôi rMhN7a đâyMhN7 rồi.”

Trông thấyESYh á2a7Pnh mắt2a7P đầy mongESYh mMhN7ỏi củaMhN7 ĐàmESYh Tĩn55g9h, an2a7Ph GGBxnói: “PhẫuMhN7 thuật55g9 kếtESYh tGGBxhúc rồi,2a7P MhN7rất tMhN7hành công.”

Đàm Tĩ2a7Pnh ngẩESYhn ngư55g9ời mất vàiESYh gi55g9ây, rồ55g9i đứngESYh 55g9phắt GGBxdậy như55g9ng cMhN7ô k55g9hông 55g9bước 2a7Pnổi vESYhào phò55g9ng ph2a7Pẫu th55g9uật, chỉ biếtESYh ESYhnhìn MhN7Nhiếp V55g9ũ ThịnhMhN7 đầy55g9 ESYhvan xinGGBx, Nhiếp2a7P VũGGBx GGBxThịnh cảmMhN7 ESYhthấy áMhN7nh mắGGBxt cESYhô như sápMhN7 nến2a7P 2a7Pnóng bỏng,55g9 thi55g9êu đốtGGBx t55g9rái t55g9im an2a7Ph đau55g9 buốt,GGBx a55g9nh vôGGBx thESYhức tráGGBxnh ánhMhN7 mMhN7ắt của cESYhô, nóiMhN7: “BESYhình BìESYhnh đangGGBx MhN7ở tro2a7Png phòMhN7ng MhN7hồi MhN7sức, p55g9hải tGGBxheo d55g9õi mộ2a7Pt đGGBxã, nếu55g9 kESYhhông có gMhN7ì bất2a7P thườngGGBx có55g9 ESYhthể GGBxđưa vềESYh GGBxphòng bệnh.”

“Tôi cóESYh thểESYh 2a7Pvào MhN7thăm nó không?”

“Vẫn cMhN7hưa đượ55g9c.” Anh MhN7đáp, kh2a7Pông kìm2a7P GGBxđược vẫnGGBx dùnGGBxg GGBxgiọng GGBxan MhN7ủi, “Tô55g9i sẽ2a7P GGBxvào v2a7Pới MhN7nó ngaGGBxy, c2a7Pô GGBxcứ yên tâm.”

Đàm 55g9Tĩnh cúiESYh đầu,MhN7 dù khôngESYh 2a7Pnhìn MhN7nhưng Nhiếp2a7P VũESYh ThịnhGGBx cũ55g9ng biGGBxết GGBxcô 55g9đang khGGBxóc. TônMhN7 C2a7Phí Q2a7Puân đ2a7Pưa cESYhho cô55g9 gói giESYhấy ă2a7Pn, NhESYhiếp VESYhũ 55g9Thịnh cMhN7ảm thấMhN7y GGBxtâm tGGBxrạng đESYhầy GGBxphức tạESYhp, bènGGBx qMhN7uay GGBxngười trởMhN7 lại phòngGGBx hồESYhi sức.

Bác sĩ55g9 gâ55g9y mê55g9 vẫESYhn chưGGBxa đi, thấyMhN7 ESYhanh vàoESYh bèn2a7P chàGGBxo rồi2a7P h55g9ỏi: “ĐứaMhN7 tGGBxrẻ 55g9này 2a7Pcon nhàGGBx GGBxai thế?”

Nhiếp VMhN7ũ 55g9Thịnh 2a7Pkhựng lại, ESYhhỏi: “ESYhSao thếESYh ạ?”

“Ui trESYhời ESYhơi, tESYhôi l2a7Pàm việc vớiGGBx Chủ55g9 nhiệ55g9m GGBxPhương mườ2a7Pi m2a7Pấy nESYhăm rồi,MhN7 chMhN7ưa từngGGBx thấMhN7y ông2a7P ấy55g9 n2a7Phư GGBxhôm 2a7Pnay, cứ 55g9 như co2a7Pn nh2a7Pà mìnESYhh 55g9đang nMhN7ằm tESYhrên GGBxbàn phẫ55g9u thuESYhật vậy.”

Nhiếp VESYhũ ThESYhịnh thấy55g9 lòng cMhN7hua xóMhN7t, vội55g9 đGGBxáp: “Đây2a7P là…MhN7 hGGBxọ hàngMhN7… h55g9ọ hàngESYh củaMhN7 cháu.”

“Thảo n2a7Pào! Đúng55g9 lESYhà c55g9hủ nhiệm ESYhcủa cGGBxác an2a7Ph c2a7Poi aMhN7nh ESYhnhư coESYhn MhN7đẻ, tôiESYh c55g9ứ bảo2a7P 2a7Psao 2a7Phôm naGGBxy a55g9nh đứnMhN7g tron55g9g phòng 2a7Pphẫu MhN7thuật GGBxmà lạiESYh không55g9 là55g9m gGGBxì. GGBxÀ, đú55g9ng rồi,GGBx chương2a7P trình55g9 CESYhM ấyESYh rút2a7P cục55g9 là tESYhhế nMhN7ào ESYhđấy? Chủ2a7P nhMhN7iệm GGBxcủa ESYhcác aGGBxnh bESYhất chESYhấp áMhN7p 2a7Plực của55g9 viMhN7ện GGBxtrưởng kESYhéo vGGBxề đây, bác2a7P GGBxbỏ rESYhất nESYhhiều MhN7ý kiếGGBxn 55g9của mọiGGBx ESYhngười, 2a7Pthế s55g9ao 55g9giờ v2a7Pẫn chưGGBxa khở55g9i độMhN7ng vậy?”

Nhiếp VũMhN7 T2a7Phịnh thầm nghĩMhN7 chu55g9yện này2a7P chí2a7Pnh làMhN7 d55g9o mình55g9 MhN7làm lỡ2a7P dở55g9. 2a7PAnh á55g9y 55g9náy n2a7Pói: “ChMhN7ủ nESYhhiệm đãGGBx gi55g9ao cho chá55g9u MhN7rồi, c55g9hỉ cESYhần tìESYhm đượcESYh bệESYhnh nGGBxhân th2a7Pích hợpMhN7 55g9sẽ lậMhN7p tứGGBxc tiếnMhN7 h55g9ành 55g9ca đầu tiên.”

“Làm tốtESYh l2a7Pà GGBxtạo phúc 55g9 cho ESYhdân đấMhN7y.” BáGGBxc 2a7Psĩ gâ55g9y mGGBxê nói55g9 đESYhùa,” B55g9ao nhiê55g9u bệnh2a7P nhânGGBx còESYhn đangGGBx ESYhđỏ mắ2a7Pt chờ kGGBxia kìaESYh, a55g9nh 2a7Pxem hỗGGBx trợGGBx c55g9ho 2a7Pbệnh ti55g9m GGBxbẩm 55g9sinh cGGBxủa 2a7Pchính ph2a7Pủ, h55g9ộ k2a7Phẩu nôn55g9g t2a7Phôn có thểMhN7 đGGBxược h2a7Pưởng trGGBxợ cấp,GGBx bảoGGBx hiể55g9m thGGBxất nghiệpGGBx ở55g9 thànhGGBx phốESYh có2a7P thESYhể GGBxđược hưởn55g9g trGGBxợ cấp, đâESYhy khôn55g9g GGBxphải hộ55g9 khẩ2a7Pu nông55g9 thôn,GGBx cũnESYhg chẳMhN7ng MhN7phải thất55g9 nghiệESYhp GGBxở GGBxthành phố, ESYhtự nh2a7Piên mắcESYh GGBxphải GGBxcăn bệnhGGBx nặngGGBx nhGGBxư tESYhhế GGBxnày, khôngESYh 55g9có 55g9tiền ESYhmà chữa2a7P, bằng2a7P mọi ESYhcách p2a7Phải xoESYhay đượcGGBx hơnMhN7 mưGGBxời 55g9vạn tệMhN7, cMhN7òn 2a7Pkhông biếtESYh cóGGBx 2a7Pbà 55g9con h55g9ọ hàngGGBx nESYhào chịu cho55g9 vGGBxay khônESYhg, t55g9hật MhN7là ácMhN7 nghiệt2a7P 2a7Pquá mà55g9…” ÔESYhng nhìGGBxn bGGBxé TôGGBxn BìMhN7nh đa55g9ng nằmMhN7 trên giườngESYh đMhN7ẩy, “ĐượcMhN7 rồGGBxi ESYhđấy, 55g9xem ESYhra tình55g9 ESYhhình GGBxkhá MhN7khả quGGBxan, t2a7Pám p55g9hần không2a7P phải GGBx đưa sGGBxang 55g9phòng cMhN7hăm sóESYhc đặcGGBx ESYhbiệt, 2a7Panh 2a7Ptrực ởESYh đây,MhN7 tôiMhN7 ESYhđi tMhN7hay đESYhồ đã.”

Khi TôGGBxn Bình55g9 tỉ55g9nh dậy, ngườMhN7i đầESYhu tiêESYhn cậu55g9 nhì55g9n thấyGGBx MhN7là 2a7PĐàm 55g9Tĩnh. TESYhuy 55g9đề phònMhN7g ESYhlây n2a7Phiễm, MhN7Đàm 55g9Tĩnh pMhN7hải mặc 55g9chiếc áo55g9 choànMhN7g khửGGBx t2a7Prùng rESYhộng tESYhhùng GGBxthình, còESYhn đeESYho khẩuGGBx tran55g9g, đội55g9 mũ, 55g9nhưng chỉMhN7 nGGBxhìn á2a7Pnh mắtESYh quGGBxen GGBxthuộc, TônESYh Bình55g9 li2a7Pền nhậ2a7Pn nESYhgay ESYhra 2a7Pmẹ. 55g9Câu đầuMhN7 tiên cậMhN7u 2a7Pbé hMhN7ỏi l55g9à: “Mẹ,55g9 saGGBxo mẹ

Đàm TĩnMhN7h GGBxvốn đMhN7ã nín khó2a7Pc nhưESYhng n55g9ghe cESYhon nóiMhN7 55g9câu 55g9ấy, cESYhô GGBxsuýt nữaESYh lạiMhN7 rESYhơi n55g9ước mắt.ESYh SắESYhp tớiESYh gESYhiờ tGGBxan sở2a7P, Chủ 2a7Pnhiệm PhươESYhng lạiGGBx ESYhtự mìnhESYh điGGBx kiểGGBxm 55g9tra mộtESYh lượt,GGBx lầnMhN7 nàyESYh ôngESYh dẫnESYh 55g9theo h2a7Pọc 55g9trò của m2a7Pình, tấtMhN7 cMhN7ả đềuESYh mESYhặc áoESYh b55g9louse trắng2a7P, đầyESYh táGGBxc phoESYhng ESYhcông việc2a7P, đ2a7Pứng tESYhrong phòng bệnh,MhN7 nGGBxói mộtGGBx lGGBxượt nhữngMhN7 55g9điều cầnESYh chúMhN7 MhN7ý sa2a7Pu pMhN7hẫu thESYhuật. Mấy55g9 2a7Pvị ESYhtiến s2a7Pĩ mải miết55g9 ghGGBxi ch55g9ép, TiMhN7ểu MMhN7ẫn c2a7Pòn nghịchESYh ngợMhN7m làmESYh mặ2a7Pt xấuGGBx ch55g9ọc NhiếpMhN7 Vũ55g9 Thịnh.MhN7 ĐợiGGBx Chủ MhN7 nhiệm Ph55g9ương đGGBxi GGBxra rGGBxồi, anESYhh MhN7mới khoá55g9c va2a7Pi GGBxNhiếp VũMhN7 ThịnGGBxh, MhN7trêu chọ55g9c: MhN7“Sư huynh, ESYh nghe nói55g9 MhN7hôm naMhN7y t2a7Prong p2a7Phòng pESYhhẫu thu55g9ật ESYhanh ESYhbị 2a7Plão yêuMhN7 mắngGGBx hả?”

“Làm ESYhgì có2a7P, eESYhm nGGBxghe aiMhN7 nói thế?”

“Ái 2a7Pdà, ESYhNhiếp ESYhsư huynESYhh à, ng55g9ày n55g9ào lMhN7ão MhN7yêu chẳ55g9ng ESYhmắng bọn2a7P eMhN7m ESYhvài lượt,GGBx có2a7P p2a7Phải ESYhlà chu2a7Pyện g55g9ì mấ2a7Pt mặt đâu,55g9 sa2a7Po a2a7Pnh khô55g9ng GGBxchịu t55g9hừa nhận55g9 nh55g9ỉ? 2a7PNhưng đêm2a7P 55g9mai ESYhlão GGBxyêu pMhN7hân cô55g9ng eESYhm trực bMhN7an t2a7Phay an2a7Ph, nóiGGBx nh2a7Pà aMhN7nh 55g9có việ2a7Pc, an2a7Ph n2a7Pói đi,MhN7 a55g9nh pGGBxhải cảGGBxm ơ2a7Pn eESYhm thESYhế n2a7Pào đây nhỉ?”

Nhiếp VESYhũ Thịnh2a7P vESYhô cùng cMhN7ảm 2a7Pkích trước2a7P 55g9sự 55g9quan tâMhN7m củaGGBx CESYhhủ nh55g9iệm PhưESYhơng, 55g9anh địnMhN7h buổi55g9 tốiGGBx 2a7Pqua việnGGBx túc tr55g9ực bêESYhn giườngGGBx b2a7Pệnh, chăGGBxm sóGGBxc b55g9é 55g9Tôn BìnMhN7h 55g9nhiều hMhN7ơn mESYhột chú2a7Pt, khôngMhN7 n55g9gờ 55g9chi tiết nhỏGGBx 55g9nhặt nàESYhy chủESYh MhN7nhiệm GGBxcũng đ2a7Pã ng2a7Phĩ cMhN7hu 55g9đáo ESYhcả rồi.

Anh MhN7đáp: “V2a7Pậy MhN7anh mời emESYh ă55g9n MhN7cơm nhé.”

Tiểu MẫnMhN7 lắcMhN7 đầu55g9 q55g9uầy quậy: “ÔiMhN7 n2a7Po nMhN7o! MờGGBxi MhN7ăn cơmESYh ESYhthì dESYhễ chMhN7o aESYhnh qMhN7uá. An55g9h mờiGGBx 55g9em ănMhN7 cơmESYh 55g9cũng được,GGBx nhưng 55g9em phGGBxải dESYhẫn MhN7theo bạnMhN7 gáGGBxi e2a7Pm nữa!”

Bạn gái2a7P củGGBxa MhN7Tiểu Mẫn MhN7cũng họ2a7Pc ESYhY nh55g9ưng GGBxhọc NhMhN7a kh2a7Poa, 55g9năm n2a7Pay m2a7Pới l2a7Pà thạcMhN7 MhN7sĩ năGGBxm tMhN7hứ GGBx2, GGBxđang thực2a7P ESYhtập tại bệnh2a7P GGBxviện nàyMhN7. NhiếGGBxp V2a7Pũ ThịnhGGBx ESYhnói: “Được55g9 thôi55g9, ESYhem gọGGBxi cả55g9 Tiể55g9u KỳMhN7 đi,MhN7 an55g9h mời hGGBxai đứaESYh ESYhăn cơm.”

Tiểu MẫnMhN7 cưGGBxời gMhN7ian 2a7Pxảo: “Sư hGGBxuynh, mờiGGBx MhN7hai đứ55g9a 55g9em ăn55g9 cGGBxơm m2a7Pà an2a7Ph điESYh mộ2a7Pt mìnESYhh, khô55g9ng 55g9ngượng à2a7P? KháchGGBx có hai55g9 ngườ55g9i, ch55g9ủ cũngGGBx phảiGGBx cESYhó h2a7Pai ngưESYhời cESYhhứ! AGGBxnh k2a7Pêu bạn55g9 2a7Pgái anGGBxh c55g9ùng đ2a7Pi, ch55g9o 2a7Pem với Tiểu55g9 Kỳ55g9 diệMhN7n k2a7Piến, đượcGGBx không?”

Nhiếp 55g9Vũ ThịnhGGBx thoángESYh ngây người,MhN7 2a7Pđáp: “A55g9nh vàGGBx côESYh ấyMhN7 GGBxchia ta55g9y rồi.”

Tiểu MẫnMhN7 kin2a7Ph ng55g9ạc: “Cái GGBxgì cơMhN7? SMhN7ao l2a7Pại thế?”

Nhiếp VũESYh Thị55g9nh khôn55g9g nói gì,2a7P TiểGGBxu MMhN7ẫn MhN7bây 55g9giờ mớ55g9i nhESYhớ rMhN7a h2a7Pọ đ55g9ang ở55g9 tr55g9ong phòng2a7P MhN7bệnh, vẫnMhN7 c55g9òn bệnh n55g9hân nằ55g9m kGGBxia, mGGBxình hỏ55g9i nh55g9iều MhN7chuyện nhESYhư vậy55g9, qESYhuả làGGBx 55g9không nên2a7P. GGBxVì thGGBxế a2a7Pnh vội 55g9im 2a7Pbặt, nhìMhN7n Nhiế2a7Pp 2a7PVũ ESYhThịnh gMhN7hi lời2a7P c55g9ăn dESYhặn. NhiESYhếp ESYhVũ ThịESYhnh gh2a7Pi xonMhN7g lMhN7iền cùng ESYhTiểu Mẫ2a7Pn đ2a7Pi 55g9ra nESYhgoài, ĐGGBxàm Tĩn55g9h t2a7Puy ở55g9 gESYhian tMhN7rong củGGBxa phònMhN7g bệnh,GGBx 2a7Pnhưng MhN7vì cGGBxửa mở nên55g9 họ55g9 nói2a7P 2a7Pgì cô55g9 đềuESYh GGBxnghe MhN7rõ MhN7từng chữMhN7 một.

Lúc đGGBxầu 2a7Pcô ấ2a7Py GGBxcũng chỉ ngMhN7he loESYháng thoESYháng, mESYhãi đếMhN7n k2a7Phi NhESYhiếp VMhN7ũ GGBxThịnh nói2a7P đ55g9ã chGGBxia tGGBxay với55g9 bạn55g9 gáiESYh, c2a7Pô mới chợt55g9 nh2a7Pư n55g9hận tMhN7h đ55g9iều gì.GGBx Tí55g9nh cáESYhch 55g9của GGBxNhiếp VGGBxũ TESYhhịnh c55g9ô hESYhiểu rGGBxất r2a7Põ, anh k55g9hông dGGBxễ dàng55g9 2a7Pqua lại2a7P vớiESYh ESYhmột ngườ2a7Pi GGBxcon gáiMhN7, s2a7Pau kh2a7Pi 2a7Pquyết địMhN7nh yêuGGBx, lạESYhi càng kh55g9ông GGBxtuỳ tiệnESYh nóMhN7i cMhN7hia taMhN7y. SaESYho lại55g9 thếMhN7 nhESYhỉ? Chẳ2a7Png lMhN7ẽ GGBxvì chuyện55g9 cMhN7ủa 2a7PTôn Bình?

Bất k2a7Pỳ ngườ55g9i cESYhon gái 55g9 nào cũng2a7P kMhN7hó m2a7Pà chESYhấp nhGGBxận nổi55g9 việc55g9 b2a7Pạn trESYhai mình55g9 tự55g9 dưng55g9 MhN7có mộtMhN7 đứaESYh GGBxcon riêng. GGBx Đàm T55g9ĩnh chợtGGBx tESYhhấy á55g9y náy.

Sau ESYhkhi trờiMhN7 tMhN7ối, đáng lẽ2a7P đMhN7ã ESYhhết gi2a7Pờ thămMhN7 bệnhGGBx, nhưn55g9g lESYhà phòGGBxng ESYhVIP nMhN7ên cũnGGBxg tho55g9ải máiESYh h2a7Pơn chúESYht í2a7Pt. Vương Vũ2a7P LESYhinh ESYhvà Lươn55g9g NMhN7guyên AGGBxn nghMhN7e n2a7Pói hômGGBx naMhN7y 2a7PTôn B2a7Pình lGGBxàm ESYhphẫu thuật,ESYh vừa MhN7sáng sớ55g9m đãGGBx gMhN7ọi điệnMhN7 MhN7hỏi 55g9thăm, MhN7đến 55g9tối GGBxVương ESYhVũ LinMhN7h lMhN7ại đMhN7ến tận2a7P bệnh2a7P viện2a7P tMhN7hăm Tôn Bình,MhN7 GGBxcô sợ2a7P q2a7Puá ESYhgiờ th2a7Păm MhN7bệnh bácMhN7 sĩGGBx không2a7P ESYhcho và55g9o, nESYhên đến55g9 dư2a7Pới chESYhân lầu liMhN7ền MhN7gọi điệnESYh cMhN7ho Đàm2a7P TĩnGGBxh, ĐàMhN7m ESYhTĩnh 2a7Pbèn bESYhảo T55g9ôn GGBxChí ESYhQuân xuốnMhN7g đ2a7Pón cô.

Đã mấy55g9 ng55g9ày kh2a7Pông gặp,55g9 Vương Vũ55g9 LinMhN7h vừaMhN7 thấyGGBx Đàm2a7P Tĩnh55g9 liềESYhn taGGBxy bắtGGBx mặtMhN7 mESYhừng. C2a7Pô 2a7Pcầm MhN7theo mESYhột h2a7Pộp lớnESYh đựng đầ55g9y cáMhN7c loạiESYh báMhN7nh n2a7Pgọt, nói55g9: “HaiGGBx hômGGBx 2a7Pnay GGBxcửa 2a7Ptiệm của2a7P chú2a7Png mì55g9nh GGBxvừa kMhN7hai trương, đắtGGBx hàngESYh MhN7lắm, kháchESYh hànGGBxg MhN7ai c2a7Pũng MhN7khen 2a7Pbánh 2a7Pngon, h55g9ôm 55g9nay tớGGBx chọn55g9 riêng 55g9 mấy cá2a7Pi vừaMhN7 GGBxra ESYhlò, đểGGBx ESYhnguội ESYhrồi ESYhmang quESYha đâ55g9y c55g9ho cậuGGBx vớiMhN7 BìMhN7nh Bì2a7Pnh ăn.”

“Bình B2a7Pình v2a7Pẫn chưGGBxa được ănGGBx GGBxcái g2a7Pì cả.”GGBx Đà2a7Pm TĩnhMhN7 đỡMhN7 l55g9ấy b2a7Pánh, nó55g9i đầyESYh cả2a7Pm k55g9ích “CMhN7ảm ơn55g9 cGGBxậu nhiềMhN7u lắm.”

“Ôi d2a7Pào, giữESYha chúng mì2a7Pnh cầGGBxn g55g9ì 55g9phải cảmMhN7 ơn.MhN7 VMhN7ốn tớ55g9 định55g9 q2a7Pua đâMhN7y từGGBx MhN7sáng MhN7cơ, nhưnGGBxg LươnMhN7g Nguyên2a7P AMhN7n bảo tớESYh đừGGBxng gâyESYh 2a7Pthêm rắcGGBx rốiGGBx chGGBxo cậu2a7P, MhN7còn nóiESYh p2a7Phòng phẫu55g9 thuậtMhN7 khGGBxông cMhN7ho ngMhN7ười ngoài vào,MhN7 cGGBxũng khôngESYh ch55g9o 55g9quá nhiGGBxều ngư2a7Pời đợiGGBx bênGGBx ngoài.55g9 TớGGBx sốtMhN7 ESYhruột GGBxquá, nênESYh đếGGBxn chiều phảiESYh g55g9ọi chESYho cậu55g9 ESYhngay, ngMhN7he cậMhN7u n2a7Pói pESYhhẫu 2a7Pthuật đã55g9 xon2a7Pg, 55g9Bình Bìn55g9h 55g9cũng tỉnh rồ2a7Pi, t2a7Pớ 55g9liền vGGBxội vànESYhg ESYhqua thăm.”

Tôn BìnhMhN7 đãESYh ngủESYh say,GGBx Đàm TESYhĩnh mở55g9 c55g9ửa gia2a7Pn tron2a7Pg MhN7phòng ESYhbệnh để2a7P VGGBxương Vũ2a7P 55g9Linh th2a7Păm bMhN7é m2a7Pột chú55g9t. Thực ra2a7P GGBxvẫn cònMhN7 cá55g9ch mộtESYh cánhGGBx cửa2a7P ESYhkính nESYhữa, 2a7Pbên giưESYhờng 55g9bệnh toMhN7àn nh55g9ững má55g9y móMhN7c theo dõi,55g9 55g9vì phGGBxòng rất2a7P rộng,GGBx nênGGBx Tô55g9n 55g9Bình n2a7Pằm trênGGBx giư2a7Pờng trôGGBxng lạiGGBx càESYhng nhỏ2a7P béGGBx 2a7Phơn, nhìn rấtMhN7 tộiESYh nghiệp.

Vương VGGBxũ LinESYhh sGGBxợ lMhN7àm ồn kMhN7hiến bMhN7é 55g9Tôn BìGGBxnh tỉn2a7Ph giESYhấc nê2a7Pn cESYhhỉ nhìnMhN7 mộMhN7t lát2a7P rồiESYh bảoGGBx ĐàmESYh T2a7Pĩnh đóngGGBx cửESYha lại.

Tôn GGBxChí QGGBxuân 55g9ra cầu thangGGBx MhN7thoát hiểmMhN7 hútMhN7 thuốc,ESYh cảGGBx cGGBxăn ESYhphòng rộn55g9g th55g9ênh than2a7Pg ngoESYhài b55g9é TônGGBx Bình đESYhang ngủMhN7, chỉGGBx MhN7còn 55g9Đàm 2a7PTĩnh 2a7Pvà VươngMhN7 Vũ55g9 LinMhN7h. Vươn2a7Pg MhN7Vũ L55g9inh nhìn55g9 một55g9 lượMhN7t c2a7Păn phòng 55g9rồi hỏi:2a7P “Nằm55g9 phòngGGBx này2a7P chắcGGBx tố55g9n kéESYhm lESYhắm phMhN7ải không?”

Đàm TĩnhGGBx nóGGBxi: “TớESYh cũng khô2a7Png rõ55g9 n55g9ữa, có2a7P ngườiESYh khác55g9 55g9lo chuyển55g9 phòESYhng giú2a7Pp mà.”

Vương V55g9ũ L2a7Pinh khôESYhng nhịn được55g9 MhN7liền hGGBxỏi: “Đàm2a7P Tĩn55g9h, tớMhN7 đang55g9 muốn55g9 hỏi55g9 cậuMhN7 đây,ESYh cậuMhN7 lMhN7ấy đâGGBxu r2a7Pa MhN7tiền 2a7Plàm phẫu thuật

Đàm ESYhTĩnh dGGBxo dMhN7ự một thoMhN7áng rồiMhN7 đMhN7áp: “T55g9ớ đ2a7Pi vay.”

“Cậu vESYhay aESYhi?” VươngMhN7 Vũ LinESYhh sMhN7ốt ruESYhột, MhN7“Đàm Tĩ2a7Pnh à,ESYh cậuESYh vốnMhN7 làMhN7 người2a7P ESYhthật MhN7thà, đMhN7ừng đểMhN7 mắcMhN7 GGBxlừa ngườiMhN7 tESYha nhé. NgườiESYh tESYha cGGBxho cậ2a7Pu vaESYhy nhiề55g9u tiềnMhN7 thế,55g9 sa55g9u n2a7Pày cESYhậu lấ2a7Py gìGGBx màGGBx trả?”

Đàm 55g9Tĩnh 55g9vô GGBxcùng cảmMhN7 kích trưGGBxớc sựMhN7 ESYhquan 55g9tâm của2a7P baMhN7n, ESYhbèn nóiMhN7: “Cậ2a7Pu yêESYhn tâmESYh 2a7Pđi, 2a7Ptớ MhN7tự biếtESYh cáchESYh GGBxlo liệu.”

“Không phả2a7Pi 55g9cậu vay Giám55g9 GGBxđốc Thị2a7Pnh đấy2a7P chESYhứ? 55g9Anh t2a7Pa dGGBxựa MhN7vào cá2a7Pi gìMhN7 m55g9à chMhN7o cậMhN7u vaGGBxy nhMhN7iều tiESYhền thế?”

“Không, 55g9tớ k2a7Phông vay anGGBxh tESYha, tớ2a7P v2a7Pay mộtMhN7 ngườESYhi họMhN7 hàngESYh thôi.”

Vương GGBxVũ Lin55g9h MhN7bán tín ESYhbán 55g9nghi: “CậuESYh còn55g9 ngưGGBxời họGGBx MhN7hàng giàuESYh cMhN7ó thế55g9 ư?GGBx SGGBxao trướcGGBx khGGBxông ngMhN7he 2a7Pcậu nhắcESYh MhN7đến bao gi55g9ờ thế?”

Đàm T55g9ĩnh gượng2a7P cười, nóiGGBx: “CũnMhN7g 55g9không 55g9phải là55g9 họESYh hànMhN7g 2a7Pcủa GGBxtớ, lESYhà họESYh hà55g9ng của2a7P Bìn2a7Ph Bình,MhN7 GGBxvì GGBxBình B2a7Pình nên người2a7P GGBxta GGBxmới chịu55g9 2a7Pcho tớMhN7 vaMhN7y đấy.”

Vương VũMhN7 LinESYhh nGGBxghĩ l2a7Pà họ hàngESYh bê55g9n TônGGBx Ch2a7Pí QuânESYh, 55g9vì ESYhĐàm Tĩn2a7Ph 55g9vốn 2a7Pđã ch55g9ẳng c2a7Pó mMhN7ấy hGGBxọ hGGBxàng, sa55g9u ESYhnày lại55g9 đều khôngGGBx cònGGBx ESYhqua lại2a7P nữaESYh. GGBxCô ESYhnói: “TônMhN7 MhN7Chí QuESYhân 55g9cũng ESYhthật là55g9, MhN7có ng2a7Pười hESYhọ hàngMhN7 55g9giỏi giang nhGGBxư thếESYh 2a7Psao 2a7Pkhông n55g9ói sớmESYh? Để2a7P cậuMhN7 vì55g9 chuyệMhN7n ch55g9i phí2a7P MhN7phẫu th55g9uật màMhN7 phảiGGBx loGGBx lắng ESYhbao nhiê2a7Pu n2a7Păm nay.”

Đàm 55g9Tĩnh đổMhN7i chủESYh 55g9đề: “Làm 55g9ăn t55g9hế nàoESYh? Sa55g9o LươngESYh NguyêGGBxn AGGBxn kh2a7Pông đến?”

“Anh ấMhN7y cESYhũng muốGGBxn đếGGBxn lắm, n55g9hưng MhN7mới ESYhkhai t2a7Prương MhN7hai 55g9hôm na2a7Py, từMhN7 sáMhN7ng ESYhđến tMhN7ối lGGBxúc nàoGGBx cũngMhN7 ESYhcó nGGBxgười xESYhếp hàng ESYhchờ mMhN7ua báGGBxnh. CậuMhN7 yGGBxên tâESYhm 2a7Pđi, cửaESYh h2a7Pàng củaGGBx chúGGBxng MhN7ta nMhN7hất địnhMhN7 55g9ăn nênMhN7 lMhN7àm ra, tuyệtGGBx 55g9đối MhN7không đểGGBx cậuMhN7 lỗMhN7 vốn2a7P đâuMhN7. LươngESYh N2a7Pguyên AMhN7n còMhN7n nói,2a7P phảGGBxi nhanh GGBx chóng MhN7thuê t2a7Phêm nMhN7gười thôiGGBx, MhN7chỉ 55g9có 55g9hai đứaGGBx bọGGBxn tớGGBx chắcMhN7 MhN7làm k2a7Phông xuểGGBx. An2a7Ph ấGGBxy phải p55g9hụ tráchGGBx GGBxlò nướnMhN7g, GGBxlại ESYhlo bắtESYh bông2a7P GGBxkem, còn55g9 t55g9ớ mộMhN7t mình2a7P GGBxvừa GGBxthu tiề55g9n, vừESYha gói báGGBxnh, 2a7Pvừa 2a7Plấy hàng,MhN7 quGGBxả thựcESYh là55g9 khôngGGBx khaESYhm nổi.”

Đàm TĩnMhN7h bấyGGBx giờ55g9 m55g9ới nở nGGBxụ cười:55g9 “MhN7Đợi Bìn2a7Ph Bìn55g9h khMhN7oẻ rồ55g9i, ESYhtớ 55g9qua 2a7Pgiúp cá2a7Pc cậu.”

“Đừng đESYhùa nữa2a7P, văn phòng2a7P mát2a7P MhN7mẻ không55g9 ngồ2a7Pi, ch2a7Pạy 2a7Pra GGBxbán báMhN7nh lGGBxàm gì?”

“Tớ thíMhN7ch báGGBxn báESYhnh ngọt.” Đàm55g9 TĩESYhnh nói,MhN7 “Vả55g9 lạiGGBx, tMhN7ớ vừ55g9a đ55g9i làm55g9 2a7Pkhông lâMhN7u đ2a7Pã 2a7Pxin ngh55g9ỉ dài2a7P nGGBxgày GGBxthế 55g9này, nghĩ GGBxđã thấyGGBx n2a7Pgại q55g9uá 55g9đi mất.55g9 Công55g9 tMhN7y khESYhông đuổGGBxi vi2a7Pệc thESYhì 55g9tớ ESYhcũng chẳn2a7Pg 55g9còn mặt mũ2a7Pi nà55g9o 55g9đi làmESYh tiếp.GGBx GGBxTớ xESYhin n55g9ghỉ đếnGGBx gi2a7Púp c2a7Pho hGGBxai ESYhcậu GGBxvậy, bESYhán bá2a7Pnh n2a7Pgọt MhN7cũng t55g9ốt mà, tớ2a7P cò55g9n muốn55g9 h55g9ọc cácGGBxh bắESYht bôngESYh k2a7Pem MhN7của Lươ2a7Png 55g9Nguyên GGBxAn nữa.”

Vương MhN7Vũ Lin2a7Ph 55g9nói: “Công GGBxviệc GGBxấy màGGBx cậ55g9u đểESYh tuộtESYh mấtGGBx th2a7Pì tiếcMhN7 lắESYhm đấyGGBx, lGGBxàm tESYhrong t2a7Pòa nhESYhà GGBxsa 2a7Pnhư thế55g9, đúng là55g9 mátGGBx MhN7mày 55g9mát mMhN7ặt! Nhưng55g9 ESYhcậu GGBxlà cổMhN7 đôESYhng củaGGBx tiMhN7ệm bánh,MhN7 2a7Pnếu cậuMhN7 đếnGGBx cửGGBxa hàng làMhN7m, MhN7tớ ESYhvà Lương2a7P Ng55g9uyên GGBxAn đềuESYh 55g9rất ho2a7Pan nghên55g9h. CòMhN7n cậGGBxu muốESYhn MhN7học làmESYh bESYhánh thì đơnESYh giản2a7P thôiGGBx, 2a7Ptan sởMhN7 đếnESYh tiệm55g9 bESYhánh, 55g9kêu LưGGBxơng NguGGBxyên 2a7PAn MhN7dạy cậu55g9 làGGBx đưGGBxợc 2a7Prồi. Nói đếnGGBx đây,55g9 côGGBx chợMhN7t bùiESYh ngESYhùi: “VậyMhN7 2a7Plà 55g9tốt rồi,MhN7 55g9bệnh củaGGBx Bìn55g9h B2a7Pình đãESYh chữESYha lành, 2a7Pcậu c55g9ũng khỏiGGBx cầGGBxn 2a7Pvừa ta55g9n sởESYh làGGBx GGBxcuống 2a7Pquýt chạ2a7Py vềMhN7 trông2a7P nMhN7om nGGBxó nữa. ChúngMhN7 t2a7Pa cGGBxó thể2a7P th2a7Pường ESYhxuyên GGBxđưa Bì2a7Pnh BGGBxình điMhN7 chơiMhN7. ĐàmESYh Tĩnh,GGBx cMhN7oi 55g9như 2a7Pcậu hết 2a7P khổ rồi.”

Nghe Vư55g9ơng VũESYh 2a7PLinh nói ESYhvậy, ĐMhN7àm Tĩnh55g9 cườESYhi khẽESYh, nhưngESYh đóMhN7 chGGBxỉ 55g9là ESYhnụ cườiESYh ng2a7Poài mGGBxặt 2a7Pchứ ESYhkhông pMhN7hải xuất MhN7phát từMhN7 trMhN7ái tim2a7P. ĐúngGGBx vMhN7ậy, 55g9Bình BESYhình cuốiESYh cùnMhN7g đã2a7P được55g9 làm55g9 phẫu55g9 t2a7Phuật, điều GGBx này khiếESYhn 2a7Pcô như55g9 GGBxtrút đượMhN7c mGGBxột tMhN7ảng 2a7Pđá nặngGGBx trịcESYhh, nhưngESYh 55g9ngay l55g9ập tức,MhN7 ESYhlại GGBxcó một tản2a7Pg đáMhN7 khác2a7P MhN7đè nặnESYhg GGBxlên lòn2a7Pg cô.MhN7 CôMhN7 khôn55g9g thấyGGBx rằn2a7Pg mìnMhN7h đãGGBx hếtGGBx khổMhN7, tráMhN7i lại, nhữngGGBx kh2a7Pổ c2a7Pực mESYhà cô2a7P phảGGBxi chịMhN7u ESYhtrong 55g9bao 55g9nhiêu GGBxnăm qGGBxua khi2a7Pến 2a7Pcô thấ2a7Py lòMhN7ng đầy chua2a7P xó2a7Pt. 55g9Cô bi55g9ết phía55g9 trướGGBxc cGGBxó thểMhN7 cò55g9n nhiMhN7ều trắ55g9c 2a7Ptrở hơnMhN7 đMhN7ang đợGGBxi mình,ESYh víMhN7 dụ 55g9 như GGBxgia đìnhESYh NhiếpESYh Vũ2a7P Thịnh55g9 nhấtMhN7 định2a7P khôngESYh chịu2a7P từ55g9 bỏGGBx qu2a7Pyền giESYhám h2a7Pộ. LờiGGBx luật sư2a7P cGGBxòn vă2a7Png vẳngMhN7 55g9bên t55g9ai, t2a7Prong ESYhlòng c55g9ô cũ55g9ng hiểu2a7P rõESYh, 2a7Pnhà họESYh NhMhN7iếp ESYhdễ dànMhN7g đồng ý2a7P cá55g9c điềGGBxu khoản55g9 bồi2a7P thường,GGBx sESYhố tiề55g9n lMhN7ớn tới55g9 mức2a7P ESYhlúc kMhN7ý têMhN7n côESYh cũngGGBx giMhN7ật cả mìn2a7Ph, MhN7đó là55g9 còGGBxn ch2a7Pưa 2a7Pkể chỗESYh cổ55g9 ph2a7Piếu niêmMhN7 yếESYht tại2a7P HồngMhN7 KôGGBxng. M55g9ấy 55g9vị luậtESYh s55g9ư l2a7Pập thoả thuMhN7ận GGBxđến nửa55g9 ngàyESYh rồiESYh mGGBxới đưa55g9 MhN7cho cô55g9 MhN7ký. ĐóMhN7 kGGBxhông phESYhải một55g9 2a7Phai vạnGGBx tệ, cũ55g9ng kESYhhông phải2a7P mộ55g9t h55g9ai chụ2a7Pc vạnGGBx tệ,MhN7 m55g9à làESYh mESYhột coGGBxn số55g9 trGGBxên trời,MhN7 MhN7cô khMhN7ông thể tưởngESYh tượng2a7P 2a7Pra nổi.

Nhiếp GGBxĐông VGGBxiễn kh55g9ông đời2a7P nào chịESYhu đ55g9ể yê2a7Pn nh2a7Pư vậy,2a7P ThịnhGGBx Phươ2a7Png Đ55g9ình nó55g9i, sESYhở ESYhdĩ ô2a7Png MhN7ta dễMhN7 d55g9àng tr55g9ao tặng55g9 quyền sở55g9 MhN7hữu 55g9cổ phần55g9 làESYh vì55g9 bMhN7iết mìnhMhN7 có55g9 thể2a7P giành55g9 đượGGBxc quyGGBxền giá2a7Pm hộ.55g9 Trong lòngGGBx Đàm55g9 T55g9ĩnh vô55g9 cùnGGBxg MhN7u ámESYh, MhN7nếu Nhiếp55g9 VGGBxũ ThịnhMhN7 biếESYht 2a7Plý 55g9do 55g9năm ấy2a7P cMhN7ô GGBxrời b2a7Pỏ anh, li2a7Pệu sẽ55g9 nghMhN7ĩ tGGBxhế 2a7Pnào? CứGGBx cMhN7ho ESYhlà an2a7Ph ấ55g9y khôngMhN7 biếtGGBx, thESYhì 55g9sau nàyGGBx GGBxNhiếp Đông55g9 Viễn MhN7sẽ lGGBxàm GGBxgì tiếp55g9 nMhN7ữa? NESYhếu thự2a7Pc s55g9ự mấtMhN7 đMhN7i qESYhuyền giáMhN7m GGBxhộ, c2a7Pả đờ2a7Pi 55g9này khôMhN7ng gặp55g9 đưMhN7ợc Bình BìnhESYh nữa,2a7P côMhN7 c2a7Pảm thấ2a7Py th2a7Pà chế55g9t cESYhòn hơn.

Cô tuMhN7yệt GGBxđối khôGGBxng thể đểMhN7 cMhN7on ESYhrời 2a7Pxa mình,ESYh tuy55g9ệt đốESYhi không.

Vương VGGBxũ L55g9inh r2a7Pa ESYhvề MhN7rất muộn, ĐàmMhN7 Tĩnh55g9 đESYhịnh tiễ2a7Pn cô2a7P xuốn55g9g, như55g9ng ESYhđúng lGGBxúc GGBxđó MhN7y tMhN7á lạESYhi đếnGGBx đMhN7o MhN7nhiệt độ và55g9 hu2a7Pyết á55g9p, 2a7Pnên GGBxVương MhN7Vũ Li2a7Pnh ngăn55g9 cô2a7P lại.GGBx ESYhY ESYhtá kiểGGBxm tr2a7Pa x2a7Pong xuôESYhi, gh55g9i lạESYhi những conGGBx s2a7Pố tMhN7rên cá55g9c máMhN7y theMhN7o dõiGGBx, nMhN7ói rằngMhN7 mọiESYh cGGBxhuyện đềuMhN7 ổn.2a7P CoGGBxn ESYhcô đang2a7P ngủESYh r2a7Pất ngon, hìnGGBxh ESYhnhư c55g9hăn hơi55g9 ấm2a7P qMhN7uá, nê2a7Pn tráGGBxn cậuESYh MhN7bé lấ2a7Pm tGGBxấm 2a7Pmồ hôi2a7P. Đà55g9m ESYhTĩnh lấy 2a7Pkhăn mặtGGBx MhN7lau cGGBxho co55g9n, ESYhvừa lúc55g9 ấy,GGBx 2a7PTôn GGBxChí MhN7Quân cMhN7ũng qu55g9ay lại.

Anh 2a7Pta nói:GGBx “EESYhm đi2a7P 55g9ngủ một láGGBxt điESYh, aMhN7nh trôMhN7ng ởMhN7 MhN7đây đượcESYh rồi.”

“Không 55g9sao, anMhN7h vESYhề nhà GGBx ngủ đESYhi, 55g9em ở2a7P đâyMhN7 GGBxvới GGBxBình Bình,GGBx MhN7hôm MhN7nay anESYhh MhN7cũng mệESYht cESYhả ngàGGBxy rồi.”2a7P Đà2a7Pm Tĩn55g9h bình thảnGGBx 55g9nói, “C2a7Pảm ơMhN7n anMhN7h 55g9đã đến.

Rất ítESYh k55g9hi ngMhN7he cESYhô nói với55g9 mìMhN7nh nhữn2a7Pg lờ2a7Pi 55g9khách sáo2a7P nh55g9ư thế,55g9 MhN7Tôn C55g9hí QuânGGBx thấy55g9 khôngESYh quenMhN7, liềnESYh nói: “HaGGBxy ESYhlà 55g9em vGGBxề MhN7nhà ng55g9ủ điESYh, sớmMhN7 2a7Pmai đếnGGBx tha55g9y MhN7ca ch2a7Po anh.”

“Không cầnGGBx đâu,MhN7 MhN7ở ESYhđây với conESYh, 2a7Pem còn2a7P thấMhN7y 2a7Pdễ chịu2a7P hơn55g9. MhN7Bác s55g9ĩ nGGBxói đếnESYh sángESYh thuốcGGBx tê55g9 h55g9ết 55g9tác dMhN7ụng, 2a7Pvết mổ cGGBxó thểGGBx sẽESYh đau.GGBx 55g9Thôi GGBxcứ đểGGBx MhN7em ởMhN7 lại55g9 đMhN7ây, anMhN7h về2a7P nGGBxhà ngMhN7hỉ đi.”

Tôn Chí2a7P QMhN7uân biếtESYh Đàm TĩnhGGBx đã2a7P quyế2a7Pt điềuMhN7 gìESYh thìGGBx sẽGGBx khô55g9ng tMhN7hay đổ55g9i nêGGBxn khô55g9ng nMhN7ói GGBxthêm 55g9gì nữa,2a7P a55g9nh đứESYhng trong phòng55g9 bệnhGGBx m55g9ột l2a7Pát rồ2a7Pi qua55g9y ngườESYhi bước2a7P ESYhra MhN7ngoài. Cả2a7P 55g9đêm 2a7Pqua ĐàmGGBx Tĩnh2a7P 55g9gần như 55g9không ngủESYh, sán55g9g sESYhớm ESYhnay MhN7lại tú55g9c trự55g9c GGBxbên n55g9goài phònESYhg phẫu55g9 thuGGBxật, thựESYhc sựGGBx GGBxcô cũng cảMhN7m ESYhthấy hơMhN7i mệtGGBx. Tron55g9g GGBxgóc phò55g9ng bệGGBxnh cGGBxó mộESYht cESYhhiếc gMhN7iường gấp55g9 chuẩnMhN7 b55g9ị sẵn55g9 cho hMhN7ộ l2a7Pý, 55g9Đàm Tĩn55g9h khôn55g9g thuESYhê hộ2a7P ESYhlý nênMhN7 c2a7Pô nằm55g9 luôGGBxn lêMhN7n c2a7Phiếc giMhN7ường 55g9đó. VESYhốn chỉ định2a7P nMhN7ghỉ 55g9một láGGBxt, nESYhhưng vìESYh quGGBxá mệt,ESYh vảGGBx MhN7lại GGBxca mổMhN7 đã2a7P 55g9hoàn thành,2a7P 55g9tinh thầESYhn cô cũMhN7ng t55g9hoải MhN7mái 2a7Phơn, ĐàmGGBx TĩnGGBxh ngủMhN7 thi2a7Pếp đi55g9 lú55g9c nMhN7ào MhN7không biết.

Nhiếp V2a7Pũ ThịnMhN7h thực55g9 ra vẫnESYh 2a7Pở tMhN7rong phòMhN7ng trựMhN7c ESYhban c2a7Phưa về,GGBx GGBxhôm n55g9ay a55g9nh khMhN7ông p55g9hải trự55g9c MhN7ca đêm,2a7P c2a7Pa tr2a7Pực đêm mấGGBxy ng2a7Pày GGBxnày cMhN7ủa an2a7Ph C2a7Phủ nhiệmGGBx PhươngESYh đềuMhN7 đổi55g9 gGGBxiúp anMhN7h MhN7cả rồi55g9. S55g9au kh2a7Pi tan ESYhlàm, GGBxanh quESYha tGGBxhăm bốMhN7, tiệnESYh tGGBxhể bá55g9o GGBxcho ônMhN7g tMhN7ình ESYhhình phẫuGGBx tESYhhuật củ2a7Pa B2a7Pình Bình. MhN7 Ông NhiếpMhN7 Đông2a7P V2a7Piễn đã2a7P bi55g9ết trước,2a7P thực2a7P rMhN7a từ55g9 trưaMhN7 55g9ông MhN7đã pGGBxhái ngườMhN7i đến2a7P GGBxkhoa Ngoại TGGBxim mạch55g9 thămMhN7 dò,ESYh nh55g9ưng kh2a7Pông để2a7P cMhN7ho GGBxNhiếp ESYhVũ ThịESYhnh haGGBxy. ESYhNhìn 55g9vẻ mESYhặt mệt 55g9mỏi ESYhcủa co55g9n traGGBxi, ô2a7Png nóiGGBx: “PMhN7hẫu thuật55g9 không55g9 c55g9ó 55g9vấn đ55g9ề gESYhì 55g9là MhN7tốt MhN7rồi, m2a7Pấy ngày naESYhy GGBxcon ESYhcũng mệtGGBx n2a7Phiều, 2a7Păn không2a7P MhN7ngon 2a7Pngủ khESYhông 2a7Pyên, tố2a7Pi naGGBxy về55g9 55g9nhà 2a7Pmà ng2a7Phỉ ngơi đi.”

Nhiếp VũESYh ThMhN7ịnh miệng thìMhN7 đồng55g9 ý,MhN7 GGBxnhưng 2a7Ptừ khoMhN7a G55g9an mậ2a7Pt MhN7bước rGGBxa aGGBxnh lạiMhN7 đi55g9 thẳMhN7ng 55g9về 55g9phòng trGGBxực ba2a7Pn củ55g9a khoa NgoạiESYh GGBxTim mạch.MhN7 ĐêESYhm nGGBxay là2a7P đESYhêm đầu55g9 tiêGGBxn s2a7Pau GGBxca phẫuESYh thuậESYht, ESYhmặc dESYhù hESYhiện tại tìESYhnh trạngMhN7 saMhN7u phẫuESYh tGGBxhuật rấESYht tốt,MhN7 nMhN7hưng 55g9dù sMhN7ao cũMhN7ng vẫn2a7P là55g9 đMhN7êm GGBxquan trọngGGBx nhất, hơnGGBx GGBxnữa 55g9qua buổiMhN7 sớmMhN7 maiMhN7, các2a7P 2a7Ploại thuốcGGBx gâMhN7y MhN7mê sẽ2a7P h55g9oàn toMhN7àn mấESYht tMhN7ác dụng,MhN7 tESYhhằng bé sẽ2a7P cảm2a7P thMhN7ấy rấtESYh đaGGBxu, MhN7có 55g9lẽ cònESYh MhN7đau đếMhN7n mứ55g9c 55g9không nMhN7gủ đượ2a7Pc, cũngMhN7 cMhN7ó lẽ2a7P sẽ ph2a7Pát khóESYhc. N2a7Pghĩ đếnGGBx nhữn2a7Pg giGGBxọt nướGGBxc 55g9mắt cMhN7ủa nóMhN7 m2a7Pà lòng55g9 55g9anh tGGBxhắt l55g9ại, cuối55g9 cùng quyếtMhN7 2a7Pđịnh ở55g9 lạiESYh ESYhkhông về.

Thấy MhN7anh 2a7Pở lạESYhi đêmMhN7 nay, cáESYhc GGBxy 55g9tá trMhN7ực baGGBxn cMhN7ũng khôn2a7Pg lấy55g9 gMhN7ì làm2a7P lạ,55g9 v55g9ì trưMhN7ớc 2a7Pđây có55g9 nhữGGBxng ESYhca phESYhẫu th55g9uật của bệnh55g9 nhâ2a7Pn qESYhuan trESYhọng, GGBxvào đêm55g9 đầu55g9 tiênESYh saESYhu kh55g9i mổ55g9, Nhiếp55g9 V2a7Pũ T2a7Phịnh vẫESYhn hay chủESYh đMhN7ộng yMhN7êu cầuGGBx trực,2a7P ti55g9ện ESYhthể qu55g9an sáMhN7t tMhN7ình hGGBxình s2a7Pau phẫ2a7Pu tGGBxhuật MhN7luôn. 2a7PSự tận tâmESYh vESYhà nghiêMhN7m GGBxtúc đóMhN7 aGGBxnh đều2a7P họMhN7c được55g9 55g9từ ChMhN7ủ 2a7Pnhiệm PhươnESYhg. HaGGBxi ngày55g9 naGGBxy anMhN7h liên tiếp2a7P xi2a7Pn nghỉGGBx phéESYhp, nESYhên cô55g9ng việc2a7P cũn55g9g 2a7Pbị dồ2a7Pn đ2a7Pống k2a7Phá nhiều,ESYh sẵnGGBx tiện2a7P tậ55g9n dụng l2a7Púc này,2a7P cáiMhN7 g2a7Pì cần55g9 GGBxbổ GGBxsung th2a7Pì bổ2a7P s2a7Pung, GGBxcái 2a7Pgì cần2a7P kiểmGGBx t2a7Pra thGGBxì kGGBxiểm tra. Th2a7Poạt 2a7Pđầu 55g9anh 2a7Pkhông đ2a7Pi thăm2a7P p55g9hòng bMhN7ệnh, bởiMhN7 2a7Panh biế2a7Pt sMhN7ẽ cóGGBx ngườMhN7i đGGBxến 55g9thăm Tôn BìnESYhh, 55g9cũng 2a7Pbiết GGBxrằng T55g9ôn ChGGBxí Quân55g9 v55g9ẫn cMhN7òn ở55g9 đóESYh, mESYhình tới55g9 thămESYh ch2a7Pỉ tESYhổ mESYhang lạiESYh phiền phứESYhc ch55g9o ĐGGBxàm Tĩ2a7Pnh mGGBxà thôi,GGBx 55g9nên quyếGGBxt đ55g9ịnh 2a7Pở lại55g9 phESYhòng trựcGGBx baESYhn. 55g9Nhưng mới ngGGBxồi mMhN7ột láMhN7t 2a7Panh đã55g9 bắtMhN7 đầu2a7P bESYhồn chồnMhN7 55g9lo lắng,55g9 khônESYhg cGGBxòn tâm2a7P trí2a7P MhN7làm việESYhc 2a7Pgì nữa, khiESYh nMhN7hìn 2a7Pthấy GGBxTôn MhN7Chí Quân2a7P đi2a7P khỏi,GGBx MhN7anh lậtMhN7 55g9xem bả2a7Pn ghGGBxi chMhN7ép MhN7mà 55g9y tá2a7P v55g9ừa hESYhoàn thành, rồiESYh quyếtMhN7 địGGBxnh tới2a7P phGGBxòng bệnhMhN7 55g9xem t55g9hế nào,ESYh cMhN7ó nhưMhN7 vậyMhN7 aGGBxnh mớGGBxi yêGGBxn ESYhtâm được.

Phòng 55g9bệnh rấtMhN7 yên tĩnMhN7h, bón2a7Pg đESYhèn ởMhN7 55g9gian n2a7Pgoài GGBxvẫn ch55g9ưa tMhN7ắt, trGGBxên 2a7Pbàn đặ55g9t haMhN7i GGBxtách tr55g9à, 2a7Pcòn cGGBxó cả GGBx một 55g9hộp ESYhbánh ngọt,MhN7 ch2a7Pắc 2a7Plà bánhMhN7 ĐàMhN7m 55g9Tĩnh dùESYhng để2a7P tiếp55g9 kháchESYh. Cửa55g9 phESYhòng troGGBxng 55g9chỉ khép hờ,2a7P GGBxNhiếp VGGBxũ ThịnGGBxh vừaGGBx đESYhẩy ESYhcửa MhN7vào, liềGGBxn trôMhN7ng thấMhN7y thằngMhN7 bESYhé đan2a7Pg GGBxngủ rất say,GGBx Đàm2a7P TMhN7ĩnh cũn55g9g nMhN7gủ gụMhN7c trêGGBxn chiếcGGBx ESYhgiường xếp.