You are here

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 21 - Phần 1

CHƯƠNG 21

Y t8ZSTá trưởngaCQdZVh9 tronaCQdZVh9g phòngaCQdZVh9 mổ cảmaCQdZVh9 thấaCQdZVh9y không8ZST khírAwmGSS3 8ZSTca mổaCQdZVh9 aCQdZVh9hôm naaCQdZVh9y rAwmGSS3của khorAwmGSS3a rAwmGSS3Ngoại TrAwmGSS3im mạrAwmGSS3ch thậtaCQdZVh9 krAwmGSS3ỳ quặaCQdZVh9c. Tính kaCQdZVh9hí củ8ZSTa ChủrAwmGSS3 n8ZSThiệm Ph8ZSTương, rAwmGSS3cả aCQdZVh9viện nàaCQdZVh9y rAwmGSS3ai cũnrAwmGSS3g aCQdZVh9biết, rAwmGSS3kỹ thuaCQdZVh9ật giỏi8ZST, yaCQdZVh9êu caCQdZVh9ầu cao8ZST, mỗi lầnaCQdZVh9 aCQdZVh9ông rAwmGSS3đích thânaCQdZVh9 cầm8ZST drAwmGSS3ao 8ZSTmổ, cả8ZST ph8ZSTòng rAwmGSS3phẫu rAwmGSS3thuật cứ8ZST nhaCQdZVh9ư 8ZSTgặp prAwmGSS3hải đạiaCQdZVh9 dịch, c8ZSThỉ 8ZSTsợ 8ZSTcó 8ZSTchỗ nàorAwmGSS3 saCQdZVh9ơ saCQdZVh9ót, bị8ZST Chủ8ZST nhaCQdZVh9iệm PhươaCQdZVh9ng túmaCQdZVh9 đ8ZSTược rAwmGSS3mắng rAwmGSS3cho một8ZST tr8ZSTận thrAwmGSS3ì đến Giám8ZST đốc8ZST b8ZSTệnh viện8ZST cũngrAwmGSS3 kh8ZSTông bê8ZSTnh nổi.8ZST Vì8ZST aCQdZVh9thế hôaCQdZVh9m na8ZSTy côrAwmGSS3 phảiaCQdZVh9 rAwmGSS3đích thâ8ZSTn giámaCQdZVh9 sát cá8ZSTc aCQdZVh9y taCQdZVh9á chuẩn8ZST bịrAwmGSS3 trước8ZST 8ZSTca mổ,rAwmGSS3 chờaCQdZVh9 đến8ZST rAwmGSS3khi aCQdZVh9bệnh nhaCQdZVh9ân đượcaCQdZVh9 aCQdZVh9đưa và8ZSTo phòngrAwmGSS3 maCQdZVh9ổ, đèn chụp8ZST 8ZSTbật l8ZSTên, bá8ZSTc saCQdZVh9ĩ rAwmGSS3gây m8ZSTê đ8ZSTã rAwmGSS3bắt đầu8ZST chuẩ8ZSTn bị8ZST gâyrAwmGSS3 m8ZSTê, rAwmGSS3cô c8ZSThợt cảrAwmGSS3m thấy kh8ZSTông kaCQdZVh9hí cà8ZSTng k8ZSTỳ quặ8ZSTc h8ZSTơn nữa.

Những rAwmGSS3ca prAwmGSS3hẫu t8ZSThuật aCQdZVh9của Chủ nhiaCQdZVh9ệm PhươnaCQdZVh9g đa8ZST phầaCQdZVh9n làaCQdZVh9 drAwmGSS3o 8ZSTmột ê8ZST kíp8ZST crAwmGSS3ố định8ZST phaCQdZVh9ối hợrAwmGSS3p vớ8ZSTi nrAwmGSS3hau, 8ZSTbác s8ZSTĩ gây mêrAwmGSS3 làrAwmGSS3 cộngrAwmGSS3 sựaCQdZVh9 lâu8ZST nrAwmGSS3ăm, NhiếaCQdZVh9p aCQdZVh9Vũ Thịn8ZSTh thì8ZST vàorAwmGSS3 thrAwmGSS3eo b8ZSTệnh nhân,aCQdZVh9 thônrAwmGSS3g 8ZSTthường trong các8ZST rAwmGSS3ca aCQdZVh9mổ củaaCQdZVh9 aCQdZVh9Chủ nhirAwmGSS3ệm Ph8ZSTương, an8ZSTh đềurAwmGSS3 làrAwmGSS3 aCQdZVh9phụ rAwmGSS3mổ 8ZSTthứ nhất8ZST, n8ZSThưng hômaCQdZVh9 nayaCQdZVh9 anh chỉrAwmGSS3 đ8ZSTứng mộtaCQdZVh9 bênaCQdZVh9 nhìnaCQdZVh9 bácrAwmGSS3 sĩrAwmGSS3 8ZSTgây aCQdZVh9mê aCQdZVh9làm việcaCQdZVh9. ĐrAwmGSS3iều đrAwmGSS3ầu 8ZSTtiên khiếrAwmGSS3n rAwmGSS3y aCQdZVh9tá tr8ZSTưởng cảm th8ZSTấy aCQdZVh9kỳ aCQdZVh9quặc chínaCQdZVh9h là8ZST NhiếpaCQdZVh9 8ZSTVũ Th8ZSTịnh, rAwmGSS3hôm naCQdZVh9ay bácrAwmGSS3 rAwmGSS3sĩ NaCQdZVh9hiếp rAwmGSS3trông rấtaCQdZVh9 aCQdZVh9lo lắrAwmGSS3ng, từ laCQdZVh9úc bướcaCQdZVh9 vrAwmGSS3ào taCQdZVh9ới giờrAwmGSS3 aCQdZVh9anh chaCQdZVh9ưa hề8ZST ngrAwmGSS3ồi xuống8ZSTĐiều rAwmGSS3này aCQdZVh9cũng không8ZST crAwmGSS3ó gìrAwmGSS3 lạ,aCQdZVh9 Chủ nhiệm8ZST PhươaCQdZVh9ng c8ZSTòn đứnaCQdZVh9g krAwmGSS3ia, 8ZSTngoài bácrAwmGSS3 saCQdZVh9ĩ 8ZSTgây rAwmGSS3mê raCQdZVh9a, arAwmGSS3i dámaCQdZVh9 cảrAwmGSS3 ga8ZSTn ngồirAwmGSS3 chứ? NrAwmGSS3hưng Chủ8ZST nrAwmGSS3hiệm PhươngrAwmGSS3 aCQdZVh9hôm 8ZSTnay cũn8ZSTg 8ZSTkhông dẫnaCQdZVh9 taCQdZVh9heo haCQdZVh9ọc traCQdZVh9ò aCQdZVh9nào khá8ZSTc rAwmGSS3của mìnhrAwmGSS3 vào rAwmGSS3phụ mổaCQdZVh9, màrAwmGSS3 dùn8ZSTg h8ZSTai bá8ZSTc s8ZSTĩ cóaCQdZVh9 taaCQdZVh9y ngaCQdZVh9hề g8ZSTiỏi nhaCQdZVh9ất aCQdZVh9trong aCQdZVh9khoa làrAwmGSS3m phụ8ZST mổ,aCQdZVh9 y tá8ZST trưởrAwmGSS3ng thấ8ZSTy, đaCQdZVh9ối với8ZST Tứ8ZST 8ZSTchứng FallorAwmGSS3t aCQdZVh9thì đrAwmGSS3ội nrAwmGSS3gũ bárAwmGSS3c sĩaCQdZVh9 rAwmGSS3hôm aCQdZVh9nay c8ZSTó vẻaCQdZVh9 hùrAwmGSS3ng hậu quá.

Tuy đội8ZST ng8ZSTũ hùnrAwmGSS3g hậu n8ZSThưng ChrAwmGSS3ủ nrAwmGSS3hiệm PhươrAwmGSS3ng aCQdZVh9đã rAwmGSS3làm rất8ZST tốt,8ZST 8ZSTtừ 8ZSTnhát daaCQdZVh9o rAwmGSS3đầu ti8ZSTên paCQdZVh9hân tác8ZSTh cáaCQdZVh9c cơ qu8ZSTan, đến8ZST vaCQdZVh9á trAwmGSS3âm thaCQdZVh9ất, aCQdZVh9cuối aCQdZVh9cùng aCQdZVh9là aCQdZVh9khâu 8ZSTlại aCQdZVh9các mạ8ZSTch rAwmGSS3máu, ông8ZST đềurAwmGSS3 taCQdZVh9hực h8ZSTiện rất chuẩn8ZST aCQdZVh9xác, mrAwmGSS3ột loạrAwmGSS3t cá8ZSTc thrAwmGSS3ao rAwmGSS3tác thuầnaCQdZVh9 thụaCQdZVh9c ho8ZSTàn hảorAwmGSS3 đếrAwmGSS3n mứ8ZSTc có8ZST aCQdZVh9thể quaCQdZVh9ay 8ZSTlại làm trAwmGSS3ài laCQdZVh9iệu giảng8ZST dạyrAwmGSS3 cô8ZSTng rAwmGSS3khai, đây8ZST laCQdZVh9à kỹaCQdZVh9 thuậtaCQdZVh9 màrAwmGSS3 rAwmGSS3ông aCQdZVh9rèn đượcrAwmGSS3 s8ZSTau h8ZSTàng ch

c rAwmGSS3năm đứngaCQdZVh9 brAwmGSS3àn mổ.aCQdZVh9 8ZSTY tá taCQdZVh9rưởng cò8ZSTn tưởnaCQdZVh9g rAwmGSS3Chủ nh8ZSTiệm PhươngrAwmGSS3 đ8ZSTang làaCQdZVh9m mẫ8ZSTu, vì8ZST bácaCQdZVh9 srAwmGSS3ĩ N8ZSThiếp 8ZSTmà ôngrAwmGSS3 cưngaCQdZVh9 nhất đrAwmGSS3ang aCQdZVh9đứng bêaCQdZVh9n cạaCQdZVh9nh quaaCQdZVh9n sáaCQdZVh9t, aCQdZVh9tiếc rằrAwmGSS3ng aCQdZVh9hôm 8ZSTnay trAwmGSS3âm trrAwmGSS3ạng brAwmGSS3ác srAwmGSS3ĩ NhiếpaCQdZVh9 khôrAwmGSS3ng được tốt,8ZST từrAwmGSS3 lúcaCQdZVh9 m8ZSTở k8ZSThoang nrAwmGSS3gực củarAwmGSS3 bệnh8ZST nhân,aCQdZVh9 anaCQdZVh9h khôngaCQdZVh9 dámrAwmGSS3 nhìaCQdZVh9n bệnh8ZST nhrAwmGSS3ân taCQdZVh9hêm mộ8ZSTt lần nàaCQdZVh9o nữa,aCQdZVh9 aCQdZVh9mà chạyaCQdZVh9 lại8ZST phíarAwmGSS3 bác8ZST sĩrAwmGSS3 8ZSTgây mê8ZST đrAwmGSS3ếm aCQdZVh9tần srAwmGSS3ố márAwmGSS3y thở.

Cô 8ZSTy aCQdZVh9tá trẻaCQdZVh9 t8ZSThì taCQdZVh9hầm v8ZSTới y aCQdZVh9tá trưởn8ZSTg: “HômrAwmGSS3 naCQdZVh9ay baCQdZVh9ác sĩrAwmGSS3 NhiếpaCQdZVh9 saCQdZVh9ao thaCQdZVh9ế nhỉ?aCQdZVh9 Chưa8ZST ă8ZSTn 8ZSTsáng nêrAwmGSS3n 8ZSTbị taCQdZVh9ụt huyết áp8ZST à?”

“Lắm ch8ZSTuyện!” 8ZSTY tárAwmGSS3 8ZSTtrưởng mắng, 8ZSTnhưng tron8ZSTg rAwmGSS3lòng cũng8ZST thầm8ZST thắcrAwmGSS3 mắc,8ZST brAwmGSS3ình thưrAwmGSS3ờng 8ZSTChủ nhiệmaCQdZVh9 PhươnaCQdZVh9g dẫn theo8ZST học8ZST tr8ZSTò màrAwmGSS3 thấy8ZST họ8ZSTc trAwmGSS3rò lơaCQdZVh9 đễrAwmGSS3nh nh8ZSTư vậy8ZST, c8ZSThắc chắrAwmGSS3n đãrAwmGSS3 quaCQdZVh9ay lạrAwmGSS3i mrAwmGSS3ắng c8ZSTho một aCQdZVh9 trận taCQdZVh9ơi bời,8ZST aCQdZVh9nhưng h8ZSTôm rAwmGSS3nay ôn8ZSTg rấaCQdZVh9t tập8ZST aCQdZVh9trung l8ZSTàm phẫ8ZSTu thuật,aCQdZVh9 đếaCQdZVh9n mứ8ZSTc 8ZSTđầu còn chẳngrAwmGSS3 8ZSTngẩng lêaCQdZVh9n, 8ZSTlàm aCQdZVh9như b8ZSTác 8ZSTsĩ Nhiếp8ZST khô8ZSTng hề8ZST crAwmGSS3ó mặtrAwmGSS3 traCQdZVh9ong phòngaCQdZVh9 mổ8ZST 8ZSTvậy. Chủ naCQdZVh9hiệm khôn8ZSTg mắ8ZSTng mỏrAwmGSS3 8ZSTai, aCQdZVh9ca phẫuaCQdZVh9 thuậtrAwmGSS3 rAwmGSS3này th8ZSTật làaCQdZVh9 krAwmGSS3ỳ laCQdZVh9ạ, bìnaCQdZVh9h t8ZSThường c8ZSThỉ khi nà8ZSTo caCQdZVh9a mổaCQdZVh9 rất8ZST kaCQdZVh9hông thuận8ZST lrAwmGSS3ợi, trAwmGSS3ình t8ZSTrạng aCQdZVh9bệnh nhânrAwmGSS3 vôaCQdZVh9 cùnrAwmGSS3g ng8ZSTuy k8ZSTịch, ChủaCQdZVh9 nhiệm PhươngaCQdZVh9 krAwmGSS3hông c8ZSTó thrAwmGSS3ời aCQdZVh9gian nóaCQdZVh9i thì8ZST mớiaCQdZVh9 khôn8ZSTg mrAwmGSS3ắng ng8ZSTười khác.aCQdZVh9 NrAwmGSS3ếu rAwmGSS3không trAwmGSS3hì nào maCQdZVh9ắng trợ8ZST thủ,aCQdZVh9 quátaCQdZVh9 8ZSTy trAwmGSS3á, aCQdZVh9rủa dụn8ZSTg caCQdZVh9ụ, chrAwmGSS3ê kiaCQdZVh9m c8ZSTong 8ZSTkhó laCQdZVh9àm, 8ZSTnói chun8ZSTg phải8ZST tìm rAwmGSS3ra rAwmGSS3lỗi gìaCQdZVh9 đaCQdZVh9ó mắnrAwmGSS3g vaCQdZVh9ài c8ZSTâu, maCQdZVh9ới aCQdZVh9có rAwmGSS3thể rAwmGSS3xem rAwmGSS3như mộtrAwmGSS3 rAwmGSS3ca paCQdZVh9hẫu th8ZSTuật bìnrAwmGSS3h thường.

Đang phrAwmGSS3ẫu thu8ZSTật thaCQdZVh9ì huyaCQdZVh9ết áp b8ZSTệnh nhârAwmGSS3n bỗng8ZST nhiêaCQdZVh9n gi8ZSTảm mạrAwmGSS3nh, baCQdZVh9ác rAwmGSS3sĩ gârAwmGSS3y m8ZSTê raCQdZVh9ất b8ZSTình tĩn8ZSTh trướrAwmGSS3c tình8ZST huống aCQdZVh9bất ngaCQdZVh9ờ nàyrAwmGSS3, lrAwmGSS3ập tứrAwmGSS3c th8ZSTông brAwmGSS3áo chỉrAwmGSS3 rAwmGSS3số huyếrAwmGSS3t áaCQdZVh9p ch8ZSTo chủrAwmGSS3 nhiaCQdZVh9ệm, aCQdZVh9vừa rAwmGSS3dứt lờ8ZSTi đãaCQdZVh9 taCQdZVh9hấy Nhiếp VrAwmGSS3ũ Thịnh8ZST qaCQdZVh9uay traCQdZVh9ở lrAwmGSS3ại bêaCQdZVh9n aCQdZVh9bàn 8ZSTphẫu thuật.8ZST ChaCQdZVh9ủ rAwmGSS3nhiệm PhươaCQdZVh9ng liếc8ZST an8ZSTh 8ZSTnhưng không rAwmGSS3buồn đếm8ZST xỉ8ZSTa gìaCQdZVh9 đaCQdZVh9ến, thươ8ZSTng lrAwmGSS3ượng thẳngaCQdZVh9 vớ8ZSTi 8ZSTbác sĩaCQdZVh9 grAwmGSS3ây rAwmGSS3mê mấaCQdZVh9y crAwmGSS3âu, qaCQdZVh9uay sang 8ZSTthấy rAwmGSS3Nhiếp V8ZSTũ Thị8ZSTnh chaaCQdZVh9o đảoaCQdZVh9 nhưrAwmGSS3 muaCQdZVh9ốn nrAwmGSS3gã, CaCQdZVh9hủ nhiệrAwmGSS3m Phương8ZST rốtaCQdZVh9 aCQdZVh9cuộc cũng phaCQdZVh9át cá8ZSTu: “TránhrAwmGSS3 srAwmGSS3ang m8ZSTột brAwmGSS3ên! 8ZSTLượn q8ZSTua lượn8ZST aCQdZVh9lại, lởrAwmGSS3n vaCQdZVh9ởn làmaCQdZVh9 tôi8ZST b8ZSTực aCQdZVh9mình! rAwmGSS3Nếu không thì8ZST aCQdZVh9cút rAwmGSS3ra rAwmGSS3ngoài chaCQdZVh9o tôi!”

Chủ nhiệaCQdZVh9m aCQdZVh9cuối cùnaCQdZVh9g cũng m8ZSTắng ngưrAwmGSS3ời rồi,rAwmGSS3 hơn8ZST naCQdZVh9ữa lạaCQdZVh9i m8ZSTắng NhiếpaCQdZVh9 V8ZSTũ Th8ZSTịnh nrAwmGSS3gười m8ZSTà thườngaCQdZVh9 n8ZSTgày ông rAwmGSS3thiên vị8ZST naCQdZVh9hất, chaCQdZVh9ứng tỏaCQdZVh9 c8ZSTa paCQdZVh9hẫu thrAwmGSS3uật nàyaCQdZVh9 khôrAwmGSS3ng cóaCQdZVh9 vấaCQdZVh9n đềaCQdZVh9 aCQdZVh9gì lớrAwmGSS3n. Phụ8ZST mổ8ZST thứaCQdZVh9 aCQdZVh9nhất và t8ZSThứ 8ZSThai thởrAwmGSS3 p8ZSThào nhẹaCQdZVh9 rAwmGSS3nhõm, cảaCQdZVh9 phòaCQdZVh9ng phaCQdZVh9ẫu thurAwmGSS3ật đề8ZSTu aCQdZVh9như trút8ZST rAwmGSS3được aCQdZVh9gánh nặng. rAwmGSS3Bác sĩ8ZST NhrAwmGSS3iếp rAwmGSS3bị mắaCQdZVh9ng, rầurAwmGSS3 rĩrAwmGSS3 tráaCQdZVh9nh san8ZSTg mộrAwmGSS3t bê8ZSTn, nrAwmGSS3hưng aCQdZVh9vẫn khaCQdZVh9ông dárAwmGSS3m aCQdZVh9bỏ ra ngoài.8ZST MộtaCQdZVh9 l8ZSTúc sau8ZST, rAwmGSS3huyết 8ZSTáp 8ZSTcủa 8ZSTbệnh nhârAwmGSS3n taCQdZVh9ăng trrAwmGSS3ở lại,rAwmGSS3 tiếaCQdZVh9p thaCQdZVh9eo đó8ZST 8ZSTca mổaCQdZVh9 aCQdZVh9tiến hành 8ZSTrất thuậnaCQdZVh9 lợaCQdZVh9i, rAwmGSS3Chủ aCQdZVh9nhiệm Phư8ZSTơng hômrAwmGSS3 aCQdZVh9nay đ8ZSTích thân8ZST rAwmGSS3làm 8ZSTtất crAwmGSS3ả mọiaCQdZVh9 việrAwmGSS3c, thậm 8ZSTchí đếrAwmGSS3n công8ZST đoạnaCQdZVh9 k8ZSThâu vrAwmGSS3ết mổ8ZST c8ZSTuối crAwmGSS3ùng ôngaCQdZVh9 c8ZSTũng tựrAwmGSS3 mìn8ZSTh thựcrAwmGSS3 haCQdZVh9iện, 8ZSTkhông rAwmGSS3để ph8ZSTụ tá đaCQdZVh9ộng rAwmGSS3tay vào.aCQdZVh9 rAwmGSS3Sau rAwmGSS3khi khrAwmGSS3âu xongaCQdZVh9, ôaCQdZVh9ng aCQdZVh9cứ ngắ8ZSTm rAwmGSS3nghía maCQdZVh9ãi, vẻaCQdZVh9 8ZSTnhư rấtaCQdZVh9 hà8ZSTi lòng8ZST. Chỉ phaCQdZVh9ẫu thuậtrAwmGSS3 bâaCQdZVh9y aCQdZVh9giờ đều8ZST l8ZSTà rAwmGSS3chỉ 8ZSTtự tiaCQdZVh9êu, rAwmGSS3vì t8ZSThế ônrAwmGSS3g đãrAwmGSS3 làaCQdZVh9m maCQdZVh9ột cái8ZST t8ZSThắt chỉ 8ZST tuyệt đẹp,rAwmGSS3 đrAwmGSS3ến nrAwmGSS3ỗi dưrAwmGSS3ờng rAwmGSS3như brAwmGSS3ản thrAwmGSS3ân cũng8ZST r8ZSTất 8ZSTvừa 8ZSTý, ngẩngrAwmGSS3 đầu8ZST aCQdZVh9lên gọirAwmGSS3 NrAwmGSS3hiếp Vũ Thịnh:aCQdZVh9 “XongaCQdZVh9 rồi!aCQdZVh9 TôaCQdZVh9i đ8ZSTi rử8ZSTa rAwmGSS3tay đây.”

Chủ nhiệrAwmGSS3m 8ZSTPhương rửaaCQdZVh9 tay xonaCQdZVh9g, thárAwmGSS3o 8ZSTcặp kính8ZST 8ZSTra rAwmGSS3rửa maCQdZVh9ặt rồaCQdZVh9i maCQdZVh9ới 8ZSTra rAwmGSS3khỏi phònrAwmGSS3g rAwmGSS3mổ. BênaCQdZVh9 naCQdZVh9goài paCQdZVh9hòng phẫu thu8ZSTật, người8ZST nhàrAwmGSS3 bệaCQdZVh9nh nhrAwmGSS3ân đan8ZSTg laCQdZVh9o lắng8ZST chaCQdZVh9ờ đợi,rAwmGSS3 vừaaCQdZVh9 8ZSTnghe tiếng8ZST cửaaCQdZVh9 paCQdZVh9hòng 8ZSTbật mở,8ZST trông thấaCQdZVh9y C8ZSThủ nhi8ZSTệm PhươaCQdZVh9ng đaCQdZVh9i rrAwmGSS3a, cô8ZST trAwmGSS3a lirAwmGSS3ền vộirAwmGSS3 và8ZSTng đứnrAwmGSS3g dậy.

Ấn tượng8ZST của8ZST ChaCQdZVh9ủ nhiệm PhươaCQdZVh9ng v8ZSTề 8ZSTĐàm TĩnrAwmGSS3h rấtaCQdZVh9 tệ,rAwmGSS3 ch8ZSTo rrAwmGSS3ằng 8ZSTcô caCQdZVh9hính 8ZSTlà hồngrAwmGSS3 rAwmGSS3nhan haCQdZVh9ọa thủ8ZSTy aCQdZVh9trong truyền thuyết,rAwmGSS3 aCQdZVh9một 8ZSTanh chàaCQdZVh9ng naCQdZVh9goan ngaCQdZVh9oãn biết8ZST vânaCQdZVh9g lờ8ZSTi nrAwmGSS3hư NhiếaCQdZVh9p 8ZSTVũ ThịnhrAwmGSS3 bịrAwmGSS3 c8ZSTô trAwmGSS3a làm8ZST cho ărAwmGSS3n khônaCQdZVh9g ngo8ZSTn naCQdZVh9gủ aCQdZVh9không yên,8ZST đếrAwmGSS3n giờ8ZST aCQdZVh9vẫn aCQdZVh9còn aCQdZVh9phải trông8ZST nrAwmGSS3om đứaaCQdZVh9 bérAwmGSS3 rAwmGSS3vô tội8ZST trong8ZST phòng hồi8ZST sức.8ZST Bởi8ZST thrAwmGSS3ế ôaCQdZVh9ng đaCQdZVh9anh mặrAwmGSS3t lạirAwmGSS3, khôrAwmGSS3ng thaCQdZVh9èm nhìrAwmGSS3n ĐrAwmGSS3àm TĩnhrAwmGSS3, lúc8ZST đrAwmGSS3i nganaCQdZVh9g qua rAwmGSS3cô aCQdZVh9còn burAwmGSS3ông mộrAwmGSS3t câu8ZST “LầnaCQdZVh9 rAwmGSS3này cô8ZST aCQdZVh9vừa lòng8ZST rồaCQdZVh9i nhé!”

Đàm TĩaCQdZVh9nh biếnrAwmGSS3 sắc,aCQdZVh9 cô khôngrAwmGSS3 t8ZSThể hiểurAwmGSS3 đượcaCQdZVh9 rAwmGSS3câu nói8ZST 8ZSTnày rAwmGSS3của b8ZSTác rAwmGSS3sĩ 8ZSTmổ crAwmGSS3hính rAwmGSS3có ýaCQdZVh9 8ZSTgì. 8ZSTCô vrAwmGSS3ốn đãaCQdZVh9 vô8ZST cùn8ZSTg căng thaCQdZVh9ẳng, NhiếprAwmGSS3 Vũ8ZST ThịnhaCQdZVh9 bước8ZST và8ZSTo phòng8ZST phẫaCQdZVh9u thurAwmGSS3ật đ8ZSTến giaCQdZVh9ờ vẫn8ZST chưrAwmGSS3a thấyrAwmGSS3 ra,aCQdZVh9 giờ bárAwmGSS3c saCQdZVh9ĩ rAwmGSS3mổ c8ZSThính vừaaCQdZVh9 rrAwmGSS3a liền8ZST lrAwmGSS3ạnh tan8ZSTh aCQdZVh9buông mộrAwmGSS3t caCQdZVh9âu aCQdZVh9như vậyaCQdZVh9 khiếnaCQdZVh9 crAwmGSS3ả người cô8ZST mềm8ZST 8ZSTnhũn, suý8ZSTt chútrAwmGSS3 8ZSTnữa nrAwmGSS3gất xỉuaCQdZVh9, mrAwmGSS3ay c8ZSTó 8ZSTTôn aCQdZVh9Chí 8ZSTQuân k8ZSTịp đỡ8ZST lấrAwmGSS3y, dìaCQdZVh9u rAwmGSS3cô 8ZSTngồi xuống ghaCQdZVh9ế. CrAwmGSS3ô 8ZSThoa rAwmGSS3hết rAwmGSS3cả rAwmGSS3mắt, maCQdZVh9ột hrAwmGSS3ồi lrAwmGSS3âu 8ZSTsau m8ZSTới địn8ZSTh t8ZSThần nói:rAwmGSS3 “Gọi8ZST điệaCQdZVh9n cho NhiếpaCQdZVh9 VaCQdZVh9ũ Thịnh,8ZST hỏ8ZSTi rAwmGSS3anh rAwmGSS3ta rúrAwmGSS3t cụcaCQdZVh9 c8ZSTa phẫuaCQdZVh9 thuậtaCQdZVh9 aCQdZVh9thế 8ZSTnào rồi?”

Nhiếp Vũ8ZST ThịnhaCQdZVh9 th8ZSTu xrAwmGSS3ếp ổn thoảaCQdZVh9 rAwmGSS3cho TônrAwmGSS3 BìnhaCQdZVh9 xong8ZST, vừa8ZST r8ZSTa đếnrAwmGSS3 rAwmGSS3cửa phòaCQdZVh9ng mổ8ZST, nhìnaCQdZVh9 q8ZSTua cửrAwmGSS3a kín8ZSTh, liềnaCQdZVh9 bắtaCQdZVh9 gặp Đàm8ZST Tĩn8ZSTh rAwmGSS3gần n8ZSThư aCQdZVh9ngã và8ZSTo lònrAwmGSS3g TaCQdZVh9ôn Ch8ZSTí rAwmGSS3Quân. P8ZSThải t8ZSThừa n8ZSThận rằnaCQdZVh9g, rAwmGSS3anh v8ZSTẫn thấ8ZSTy lòng chrAwmGSS3ua xó8ZSTt, 8ZSTcó 8ZSTlẽ duy8ZSTên phậaCQdZVh9n aCQdZVh9giữa anaCQdZVh9h vàaCQdZVh9 ĐàmaCQdZVh9 TĩnhaCQdZVh9 rAwmGSS3đến đaCQdZVh9ây thựcrAwmGSS3 aCQdZVh9sự đã8ZST hếtaCQdZVh9 rồi. Chuy8ZSTện đến8ZST nướcrAwmGSS3 nàrAwmGSS3y, khrAwmGSS3ông carAwmGSS3m tâ8ZSTm thrAwmGSS3ì cũngrAwmGSS3 có8ZST ích8ZST 8ZSTgì? TìrAwmGSS3nh 8ZSTyêu 8ZSTtrong 8ZSTsáng đơn thuầ8ZSTn thờrAwmGSS3i aCQdZVh9niên rAwmGSS3thiếu đã8ZST nhưrAwmGSS3 mộrAwmGSS3t giấcrAwmGSS3 8ZSTmơ, c8ZSTòn lại8ZST chỉaCQdZVh9 aCQdZVh9là aCQdZVh9oán hậnaCQdZVh9 màrAwmGSS3 thôi.

Anh đẩyrAwmGSS3 aCQdZVh9cửa bướaCQdZVh9c raCQdZVh9a, rAwmGSS3thấy Đàm TĩrAwmGSS3nh rAwmGSS3vẫn aCQdZVh9đang rAwmGSS3lúi 8ZSThúi t8ZSTìm điệnrAwmGSS3 thoại,8ZST biế8ZSTt côrAwmGSS3 8ZSTấy địnhaCQdZVh9 gọirAwmGSS3 crAwmGSS3ho mìrAwmGSS3nh, bèn nói:8ZST “8ZSTKhông caCQdZVh9ần gọirAwmGSS3 nữa,aCQdZVh9 aCQdZVh9tôi r8ZSTa đâ8ZSTy rồi.”

Trông thấy8ZST án8ZSTh mắ8ZSTt đầy moaCQdZVh9ng mỏirAwmGSS3 củarAwmGSS3 ĐàmaCQdZVh9 Tĩnh,8ZST 8ZSTanh nói:aCQdZVh9 “P8ZSThẫu thuậaCQdZVh9t kết8ZST 8ZSTthúc rồirAwmGSS3, rấrAwmGSS3t thaCQdZVh9ành công.”

Đàm 8ZSTTĩnh ngẩn8ZST ng8ZSTười mấ8ZSTt vài gaCQdZVh9iây, aCQdZVh9rồi đứngaCQdZVh9 p8ZSThắt dậrAwmGSS3y nhưaCQdZVh9ng crAwmGSS3ô khônrAwmGSS3g baCQdZVh9ước 8ZSTnổi vàrAwmGSS3o phòng8ZST ph8ZSTẫu thu8ZSTật, chỉ biết8ZST nhìaCQdZVh9n Nhiếp8ZST 8ZSTVũ ThịnhrAwmGSS3 đầyrAwmGSS3 vaaCQdZVh9n xrAwmGSS3in, NhiếpaCQdZVh9 Vũ8ZST Thị8ZSTnh cảmaCQdZVh9 thấ8ZSTy ánhaCQdZVh9 mắrAwmGSS3t côrAwmGSS3 nrAwmGSS3hư sáp nếaCQdZVh9n n8ZSTóng bỏng,aCQdZVh9 trAwmGSS3hiêu đốtaCQdZVh9 tráiaCQdZVh9 trAwmGSS3im arAwmGSS3nh đaaCQdZVh9u burAwmGSS3ốt, 8ZSTanh aCQdZVh9vô thứcrAwmGSS3 trán8ZSTh ánh8ZST mrAwmGSS3ắt của cô,rAwmGSS3 8ZSTnói: “BìnhaCQdZVh9 BrAwmGSS3ình đaaCQdZVh9ng ở8ZST tronaCQdZVh9g prAwmGSS3hòng hrAwmGSS3ồi sức,rAwmGSS3 phả8ZSTi thrAwmGSS3eo drAwmGSS3õi rAwmGSS3một đrAwmGSS3ã, nếuaCQdZVh9 không có8ZST gì8ZST baCQdZVh9ất th8ZSTường caCQdZVh9ó thaCQdZVh9ể đ8ZSTưa vềrAwmGSS3 phrAwmGSS3òng bệnh.”

“Tôi aCQdZVh9có th8ZSTể v8ZSTào rAwmGSS3thăm nó không?”

“Vẫn crAwmGSS3hưa aCQdZVh9được.” Anh đ8ZSTáp, rAwmGSS3không kìrAwmGSS3m đượcaCQdZVh9 aCQdZVh9vẫn 8ZSTdùng giọnrAwmGSS3g arAwmGSS3n aCQdZVh9ủi, “TôiaCQdZVh9 rAwmGSS3sẽ vàorAwmGSS3 vaCQdZVh9ới rAwmGSS3nó naCQdZVh9gay, cô8ZST 8ZSTcứ yên tâm.”

Đàm Tĩ8ZSTnh caCQdZVh9úi đầu,rAwmGSS3 dù kaCQdZVh9hông aCQdZVh9nhìn như8ZSTng NhirAwmGSS3ếp VũrAwmGSS3 Thịn8ZSTh cũnrAwmGSS3g biaCQdZVh9ết crAwmGSS3ô đan8ZSTg khócrAwmGSS3. Tôn8ZST ChrAwmGSS3í Quâ8ZSTn đưrAwmGSS3a caCQdZVh9ho cô górAwmGSS3i gaCQdZVh9iấy ă8ZSTn, NhiếpaCQdZVh9 rAwmGSS3Vũ Thịnh8ZST aCQdZVh9cảm thấy8ZST tâmrAwmGSS3 trạnrAwmGSS3g rAwmGSS3đầy phrAwmGSS3ức tạp,aCQdZVh9 bèrAwmGSS3n qua8ZSTy ngườirAwmGSS3 trở l8ZSTại phò8ZSTng hồrAwmGSS3i sức.

Bác sĩ8ZST gây8ZST maCQdZVh9ê vẫnrAwmGSS3 chưa đi8ZST, rAwmGSS3thấy aCQdZVh9anh rAwmGSS3vào bènaCQdZVh9 chàrAwmGSS3o rồirAwmGSS3 hỏrAwmGSS3i: “Đứa8ZST trAwmGSS3rẻ nà8ZSTy rAwmGSS3con nhaCQdZVh9à aCQdZVh9ai thế?”

Nhiếp rAwmGSS3Vũ Thịn8ZSTh 8ZSTkhựng lại, rAwmGSS3 hỏi: “SaorAwmGSS3 thế8ZST ạ?”

“Ui trờ8ZSTi ơaCQdZVh9i, 8ZSTtôi làaCQdZVh9m việc vớ8ZSTi ChủrAwmGSS3 nhiệm8ZST PhươngrAwmGSS3 mườiaCQdZVh9 mấaCQdZVh9y năaCQdZVh9m rồi,8ZST chưrAwmGSS3a 8ZSTtừng thấyaCQdZVh9 ônrAwmGSS3g ấy8ZST như8ZST hôrAwmGSS3m aCQdZVh9nay, cứ 8ZSTnhư caCQdZVh9on nhrAwmGSS3à mìnrAwmGSS3h đangaCQdZVh9 nằmrAwmGSS3 8ZSTtrên 8ZSTbàn aCQdZVh9phẫu thu8ZSTật vậy.”

Nhiếp aCQdZVh9Vũ Thị8ZSTnh aCQdZVh9thấy lòng churAwmGSS3a xót,8ZST vộiaCQdZVh9 đáp:rAwmGSS3 “ĐâyrAwmGSS3 aCQdZVh9là… 8ZSThọ hà8ZSTng… hrAwmGSS3ọ hàrAwmGSS3ng crAwmGSS3ủa cháu.”

“Thảo nào8ZST! Đún8ZSTg làaCQdZVh9 chủ nhiệmaCQdZVh9 củ8ZSTa cáaCQdZVh9c arAwmGSS3nh caCQdZVh9oi aCQdZVh9anh nhaCQdZVh9ư 8ZSTcon rAwmGSS3đẻ, tôrAwmGSS3i cứaCQdZVh9 aCQdZVh9bảo s8ZSTao aCQdZVh9hôm naaCQdZVh9y rAwmGSS3anh đ8ZSTứng tro8ZSTng phòng phẫu8ZST thrAwmGSS3uật rAwmGSS3mà lạ8ZSTi khôn8ZSTg là8ZSTm gaCQdZVh9ì. ÀaCQdZVh9, rAwmGSS3đúng rồi8ZST, ch8ZSTương aCQdZVh9trình CrAwmGSS3M ấyaCQdZVh9 8ZSTrút cục làaCQdZVh9 thếrAwmGSS3 n8ZSTào đấy?8ZST ChủrAwmGSS3 nhiệmaCQdZVh9 caCQdZVh9ủa c8ZSTác arAwmGSS3nh b8ZSTất chrAwmGSS3ấp áprAwmGSS3 lự8ZSTc củaaCQdZVh9 viện8ZST tr8ZSTưởng kéoaCQdZVh9 vaCQdZVh9ề đây, 8ZSTbác b8ZSTỏ rấaCQdZVh9t 8ZSTnhiều rAwmGSS3ý kiếrAwmGSS3n 8ZSTcủa mọrAwmGSS3i ngưaCQdZVh9ời, thếaCQdZVh9 rAwmGSS3sao g8ZSTiờ vrAwmGSS3ẫn chưaCQdZVh9a khở8ZSTi độrAwmGSS3ng vậy?”

Nhiếp Vũ8ZST ThrAwmGSS3ịnh thầm nghĩrAwmGSS3 ch8ZSTuyện này8ZST ch8ZSTính là8ZST aCQdZVh9do maCQdZVh9ình laCQdZVh9àm lỡrAwmGSS3 8ZSTdở. 8ZSTAnh áy8ZST náyaCQdZVh9 nó8ZSTi: 8ZST“Chủ 8ZSTnhiệm đrAwmGSS3ã giao aCQdZVh9cho caCQdZVh9háu aCQdZVh9rồi, rAwmGSS3chỉ crAwmGSS3ần tì8ZSTm đượcaCQdZVh9 b8ZSTệnh nhânrAwmGSS3 thíc8ZSTh rAwmGSS3hợp rAwmGSS3sẽ laCQdZVh9ập tứaCQdZVh9c tiến8ZST hànrAwmGSS3h c8ZSTa đầu tiên.”

“Làm tốt8ZST 8ZSTlà trAwmGSS3ạo ph8ZSTúc cho 8ZSTdân đấy.”rAwmGSS3 Bá8ZSTc sĩrAwmGSS3 gâ8ZSTy mêrAwmGSS3 nóaCQdZVh9i đùa,”aCQdZVh9 BrAwmGSS3ao nhiêaCQdZVh9u brAwmGSS3ệnh aCQdZVh9nhân caCQdZVh9òn đang8ZST đỏaCQdZVh9 mắtrAwmGSS3 chờ kia8ZST kìa,8ZST a8ZSTnh aCQdZVh9xem hỗaCQdZVh9 trợaCQdZVh9 rAwmGSS3cho b8ZSTệnh 8ZSTtim bẩmrAwmGSS3 si8ZSTnh caCQdZVh9ủa chínhaCQdZVh9 phủ,rAwmGSS3 h8ZSTộ khẩuaCQdZVh9 n8ZSTông 8ZSTthôn có thaCQdZVh9ể đượcrAwmGSS3 hrAwmGSS3ưởng trợrAwmGSS3 8ZSTcấp, baCQdZVh9ảo hiểmaCQdZVh9 thấrAwmGSS3t 8ZSTnghiệp ởaCQdZVh9 rAwmGSS3thành phrAwmGSS3ố rAwmGSS3có thểrAwmGSS3 đư8ZSTợc hưaCQdZVh9ởng trợ cấp,aCQdZVh9 đaCQdZVh9ây khôngaCQdZVh9 phải8ZST hộaCQdZVh9 k8ZSThẩu 8ZSTnông thaCQdZVh9ôn, cũn8ZSTg c8ZSThẳng phrAwmGSS3ải trAwmGSS3hất aCQdZVh9nghiệp rAwmGSS3ở rAwmGSS3thành phố, aCQdZVh9 tự nhi8ZSTên mrAwmGSS3ắc phải8ZST c8ZSTăn bệnh8ZST nặngaCQdZVh9 naCQdZVh9hư taCQdZVh9hế rAwmGSS3này, khôngrAwmGSS3 aCQdZVh9có taCQdZVh9iền maCQdZVh9à chữarAwmGSS3, bằnaCQdZVh9g mọi aCQdZVh9cách phảirAwmGSS3 xo8ZSTay đượcaCQdZVh9 hơrAwmGSS3n mườiaCQdZVh9 vạnaCQdZVh9 tệaCQdZVh9, c8ZSTòn khôaCQdZVh9ng b8ZSTiết crAwmGSS3ó 8ZSTbà co8ZSTn haCQdZVh9ọ hàn8ZSTg n8ZSTào chịuaCQdZVh9 cho vaCQdZVh9ay kh8ZSTông, thậaCQdZVh9t rAwmGSS3là á8ZSTc ngh8ZSTiệt qaCQdZVh9uá m8ZSTà…” Ông8ZST 8ZSTnhìn b8ZSTé Tô8ZSTn rAwmGSS3Bình đanrAwmGSS3g aCQdZVh9nằm trên giườrAwmGSS3ng đaCQdZVh9ẩy, “Đượ8ZSTc rrAwmGSS3ồi đ8ZSTấy, xrAwmGSS3em r8ZSTa tìn8ZSTh hìrAwmGSS3nh khrAwmGSS3á kaCQdZVh9hả qu8ZSTan, rAwmGSS3tám p8ZSThần aCQdZVh9không 8ZSTphải đưa saaCQdZVh9ng phònaCQdZVh9g 8ZSTchăm sórAwmGSS3c đặc8ZST rAwmGSS3biệt, an8ZSTh taCQdZVh9rực 8ZSTở đây,rAwmGSS3 aCQdZVh9tôi aCQdZVh9đi thrAwmGSS3ay 8ZSTđồ đã.”

Khi TôaCQdZVh9n BaCQdZVh9ình tỉaCQdZVh9nh dậy, rAwmGSS3 người 8ZSTđầu 8ZSTtiên cậuaCQdZVh9 8ZSTnhìn thấyrAwmGSS3 là8ZST ĐrAwmGSS3àm TrAwmGSS3ĩnh. TurAwmGSS3y đềrAwmGSS3 8ZSTphòng 8ZSTlây nhiễm,rAwmGSS3 rAwmGSS3Đàm TĩrAwmGSS3nh rAwmGSS3phải mặc chaCQdZVh9iếc rAwmGSS3áo crAwmGSS3hoàng 8ZSTkhử trùng8ZST rộngaCQdZVh9 thaCQdZVh9ùng thìnaCQdZVh9h, còaCQdZVh9n đe8ZSTo khẩu8ZST tr8ZSTang, đrAwmGSS3ội m8ZSTũ, nhưng chỉaCQdZVh9 naCQdZVh9hìn árAwmGSS3nh mắrAwmGSS3t rAwmGSS3quen thu8ZSTộc, TôaCQdZVh9n aCQdZVh9Bình li8ZSTền naCQdZVh9hận nga8ZSTy r8ZSTa mẹ.rAwmGSS3 Câ8ZSTu đầu8ZST tiên 8ZSTcậu 8ZSTbé hỏiaCQdZVh9 lrAwmGSS3à: “Mẹ,rAwmGSS3 aCQdZVh9sao mẹ

Đàm Tĩ8ZSTnh vốrAwmGSS3n đã8ZST nín 8ZST khóc nhưngrAwmGSS3 ngh8ZSTe rAwmGSS3con n8ZSTói caCQdZVh9âu ấy,8ZST cô8ZST suý8ZSTt nữaaCQdZVh9 l8ZSTại rơrAwmGSS3i nướcaCQdZVh9 mắrAwmGSS3t. SắpaCQdZVh9 aCQdZVh9tới aCQdZVh9giờ t8ZSTan srAwmGSS3ở, Chủ nhrAwmGSS3iệm Phư8ZSTơng lạaCQdZVh9i tựrAwmGSS3 mìnhaCQdZVh9 8ZSTđi kirAwmGSS3ểm t8ZSTra rAwmGSS3một rAwmGSS3lượt, lần8ZST nà8ZSTy ôngrAwmGSS3 aCQdZVh9dẫn thaCQdZVh9eo học8ZST trò crAwmGSS3ủa mìnaCQdZVh9h, tấaCQdZVh9t crAwmGSS3ả đềrAwmGSS3u 8ZSTmặc rAwmGSS3áo blouaCQdZVh9se 8ZSTtrắng, đầy8ZST tárAwmGSS3c phorAwmGSS3ng 8ZSTcông việcrAwmGSS3, rAwmGSS3đứng trong 8ZST phòng bệnh,aCQdZVh9 nóirAwmGSS3 maCQdZVh9ột lượt8ZST những8ZST điềuaCQdZVh9 cầrAwmGSS3n crAwmGSS3hú aCQdZVh9ý 8ZSTsau phẫ8ZSTu thrAwmGSS3uật. Mấy8ZST 8ZSTvị ti8ZSTến sĩaCQdZVh9 mải miếtrAwmGSS3 gaCQdZVh9hi chépaCQdZVh9, TiểurAwmGSS3 rAwmGSS3Mẫn còrAwmGSS3n nghịch8ZST aCQdZVh9ngợm aCQdZVh9làm 8ZSTmặt xrAwmGSS3ấu caCQdZVh9học NhirAwmGSS3ếp 8ZSTVũ 8ZSTThịnh. 8ZSTĐợi ChủrAwmGSS3 nhiệm 8ZSTPhương đi8ZST raCQdZVh9a rồiaCQdZVh9, arAwmGSS3nh rAwmGSS3mới khoáaCQdZVh9c va8ZSTi NhiếpaCQdZVh9 VaCQdZVh9ũ T8ZSThịnh, trêaCQdZVh9u chọc:8ZST “Sư8ZST huynh, aCQdZVh9 nghe n8ZSTói rAwmGSS3hôm na8ZSTy traCQdZVh9ong phòng8ZST phẫuaCQdZVh9 thurAwmGSS3ật aaCQdZVh9nh brAwmGSS3ị l8ZSTão yêrAwmGSS3u mắngrAwmGSS3 hả?”

“Làm gìrAwmGSS3 8ZSTcó, 8ZSTem 8ZSTnghe ai aCQdZVh9 nói thế?”

“Ái daCQdZVh9à, 8ZSTNhiếp 8ZSTsư huynh 8ZST à, aCQdZVh9ngày nrAwmGSS3ào lã8ZSTo 8ZSTyêu chẳng8ZST mắnrAwmGSS3g brAwmGSS3ọn aCQdZVh9em rAwmGSS3vài aCQdZVh9lượt, crAwmGSS3ó phrAwmGSS3ải lrAwmGSS3à ch8ZSTuyện gaCQdZVh9ì mất8ZST mặtrAwmGSS3 đâu, 8ZSTsao rAwmGSS3anh khônaCQdZVh9g caCQdZVh9hịu thừrAwmGSS3a nhậ8ZSTn nhỉ?8ZST 8ZSTNhưng rAwmGSS3đêm mrAwmGSS3ai 8ZSTlão rAwmGSS3yêu phânrAwmGSS3 cô8ZSTng 8ZSTem trrAwmGSS3ực ban thrAwmGSS3ay rAwmGSS3anh, naCQdZVh9ói nhaCQdZVh9à anaCQdZVh9h córAwmGSS3 v8ZSTiệc, aaCQdZVh9nh n8ZSTói đi,rAwmGSS3 an8ZSTh 8ZSTphải cảrAwmGSS3m ơ8ZSTn 8ZSTem taCQdZVh9hế nrAwmGSS3ào đây nhỉ?”

Nhiếp V8ZSTũ ThịnhaCQdZVh9 vôrAwmGSS3 cùng rAwmGSS3 cảm rAwmGSS3kích trướrAwmGSS3c sự8ZST qu8ZSTan trAwmGSS3âm củarAwmGSS3 aCQdZVh9Chủ 8ZSTnhiệm rAwmGSS3Phương, arAwmGSS3nh định8ZST buổiaCQdZVh9 tốirAwmGSS3 qrAwmGSS3ua 8ZSTviện aCQdZVh9túc trực bêrAwmGSS3n giườngrAwmGSS3 bệnrAwmGSS3h, c8ZSThăm sóaCQdZVh9c b8ZSTé TrAwmGSS3ôn BìnrAwmGSS3h nrAwmGSS3hiều hơn8ZST m8ZSTột c8ZSThút, khrAwmGSS3ông ngrAwmGSS3ờ crAwmGSS3hi tiết nhỏaCQdZVh9 rAwmGSS3nhặt nàrAwmGSS3y 8ZSTchủ nhi8ZSTệm cũngaCQdZVh9 đãaCQdZVh9 nghrAwmGSS3ĩ c8ZSThu đáorAwmGSS3 cảaCQdZVh9 rồi.

Anh đaCQdZVh9áp: “VậyrAwmGSS3 arAwmGSS3nh maCQdZVh9ời em ăn8ZST 8ZSTcơm nhé.”

Tiểu Mẫ8ZSTn lắrAwmGSS3c đầuaCQdZVh9 quầy rAwmGSS3 quậy: aCQdZVh9“Ôi n8ZSTo naCQdZVh9o! MờiaCQdZVh9 ărAwmGSS3n 8ZSTcơm thaCQdZVh9ì drAwmGSS3ễ crAwmGSS3ho arAwmGSS3nh qu8ZSTá. AaCQdZVh9nh mờ8ZSTi eaCQdZVh9m aCQdZVh9ăn cơaCQdZVh9m aCQdZVh9cũng rAwmGSS3được, nhưng 8ZSTem phải8ZST dẫ8ZSTn thaCQdZVh9eo 8ZSTbạn gá8ZSTi eaCQdZVh9m nữa!”

Bạn aCQdZVh9gái củarAwmGSS3 rAwmGSS3Tiểu Mẫn 8ZSTcũng họrAwmGSS3c 8ZSTY nhưn8ZSTg 8ZSThọc NaCQdZVh9ha khaCQdZVh9oa, aCQdZVh9năm rAwmGSS3nay maCQdZVh9ới l8ZSTà thạcaCQdZVh9 aCQdZVh9sĩ 8ZSTnăm thứaCQdZVh9 aCQdZVh92, 8ZSTđang thựaCQdZVh9c tập tạirAwmGSS3 8ZSTbệnh rAwmGSS3viện 8ZSTnày. NhiếaCQdZVh9p Vũ8ZST ThịnaCQdZVh9h nói:aCQdZVh9 “Được8ZST th8ZSTôi, erAwmGSS3m gọirAwmGSS3 cảaCQdZVh9 Tiểu8ZST KỳrAwmGSS3 8ZSTđi, anaCQdZVh9h mời 8ZSThai đứarAwmGSS3 ăaCQdZVh9n cơm.”

Tiểu MẫnaCQdZVh9 cườirAwmGSS3 g8ZSTian xảo: “SưaCQdZVh9 huynaCQdZVh9h, 8ZSTmời haCQdZVh9ai đứaCQdZVh9a aCQdZVh9em aCQdZVh9ăn caCQdZVh9ơm aCQdZVh9mà arAwmGSS3nh đi8ZST mrAwmGSS3ột maCQdZVh9ình, khônaCQdZVh9g ngượaCQdZVh9ng aCQdZVh9à? K8ZSThách crAwmGSS3ó hai người,8ZST chaCQdZVh9ủ cũng8ZST aCQdZVh9phải rAwmGSS3có haCQdZVh9ai ngườ8ZSTi chứ!rAwmGSS3 AnaCQdZVh9h kêuaCQdZVh9 rAwmGSS3bạn rAwmGSS3gái aaCQdZVh9nh cùn8ZSTg 8ZSTđi, 8ZSTcho em 8ZSTvới TiểurAwmGSS3 Kỳ8ZST diện8ZST kiếaCQdZVh9n, được8ZST không?”

Nhiếp 8ZSTVũ ThaCQdZVh9ịnh thoáng ngaCQdZVh9ây 8ZSTngười, đáp:aCQdZVh9 “ArAwmGSS3nh vaCQdZVh9à 8ZSTcô ấyrAwmGSS3 chirAwmGSS3a 8ZSTtay rồi.”

Tiểu Mẫn8ZST ki8ZSTnh ngạc: aCQdZVh9 “Cái gìaCQdZVh9 aCQdZVh9cơ? rAwmGSS3Sao l8ZSTại thế?”

Nhiếp VũaCQdZVh9 Thị8ZSTnh không 8ZSTnói aCQdZVh9gì, TiểuaCQdZVh9 8ZSTMẫn bâ8ZSTy g8ZSTiờ mớiaCQdZVh9 nhrAwmGSS3ớ raCQdZVh9a họ8ZST đ8ZSTang ởaCQdZVh9 taCQdZVh9rong aCQdZVh9phòng bệnrAwmGSS3h, vẫnaCQdZVh9 cò8ZSTn bệnh rAwmGSS3 nhân rAwmGSS3nằm k8ZSTia, mìrAwmGSS3nh hỏiaCQdZVh9 nhiềaCQdZVh9u chuyệrAwmGSS3n naCQdZVh9hư vậrAwmGSS3y, quảrAwmGSS3 làaCQdZVh9 khô8ZSTng aCQdZVh9nên. V8ZSTì taCQdZVh9hế an8ZSTh vội i8ZSTm b8ZSTặt, nhìn8ZST NhirAwmGSS3ếp aCQdZVh9Vũ Thịnh8ZST ghaCQdZVh9i lờiaCQdZVh9 că8ZSTn dặrAwmGSS3n. Nhiếp8ZST VaCQdZVh9ũ aCQdZVh9Thịnh aCQdZVh9ghi x8ZSTong liềnaCQdZVh9 cùng TiểuaCQdZVh9 rAwmGSS3Mẫn rAwmGSS3đi aCQdZVh9ra ngoà8ZSTi, rAwmGSS3Đàm 8ZSTTĩnh t8ZSTuy ở8ZST grAwmGSS3ian tron8ZSTg của8ZST p8ZSThòng brAwmGSS3ệnh, nhưaCQdZVh9ng vìrAwmGSS3 c8ZSTửa rAwmGSS3mở nên haCQdZVh9ọ nóiaCQdZVh9 8ZSTgì caCQdZVh9ô đều8ZST nghrAwmGSS3e raCQdZVh9õ trAwmGSS3ừng 8ZSTchữ một.

Lúc đrAwmGSS3ầu crAwmGSS3ô ấyaCQdZVh9 cũ8ZSTng chỉ n8ZSTghe lorAwmGSS3áng tho8ZSTáng, mãaCQdZVh9i đến8ZST aCQdZVh9khi Nhiếp8ZST Vũ8ZST ThịrAwmGSS3nh rAwmGSS3nói đãaCQdZVh9 chaCQdZVh9ia taCQdZVh9ay vớirAwmGSS3 bạaCQdZVh9n aCQdZVh9gái, rAwmGSS3cô mới chrAwmGSS3ợt nrAwmGSS3hư nhậnaCQdZVh9 8ZSTth điaCQdZVh9ều gì.aCQdZVh9 TínhaCQdZVh9 các8ZSTh củarAwmGSS3 NrAwmGSS3hiếp Vũ8ZST ThịnhrAwmGSS3 aCQdZVh9cô hiểaCQdZVh9u rAwmGSS3rất rõ,8ZST anhaCQdZVh9 không aCQdZVh9dễ dàaCQdZVh9ng 8ZSTqua lạaCQdZVh9i vớirAwmGSS3 mrAwmGSS3ột ngưaCQdZVh9ời rAwmGSS3con gái8ZST, rAwmGSS3sau rAwmGSS3khi quyế8ZSTt định8ZST yêrAwmGSS3u, lại8ZST càng khôn8ZSTg tuỳaCQdZVh9 aCQdZVh9tiện nóirAwmGSS3 8ZSTchia tayrAwmGSS3. SrAwmGSS3ao lạirAwmGSS3 thếrAwmGSS3 nhaCQdZVh9ỉ? Chẳng8ZST lẽrAwmGSS3 vaCQdZVh9ì chu8ZSTyện củaaCQdZVh9 TôrAwmGSS3n Bình?

Bất kỳrAwmGSS3 ngườiaCQdZVh9 corAwmGSS3n gái 8ZSTnào crAwmGSS3ũng k8ZSThó màaCQdZVh9 c8ZSThấp nhậ8ZSTn nổirAwmGSS3 virAwmGSS3ệc b8ZSTạn tr8ZSTai mìnhrAwmGSS3 tựrAwmGSS3 dưng8ZST rAwmGSS3có mộtaCQdZVh9 đrAwmGSS3ứa corAwmGSS3n riêng. ĐàmrAwmGSS3 T8ZSTĩnh chợrAwmGSS3t thấyaCQdZVh9 8ZSTáy náy.

Sau kh8ZSTi taCQdZVh9rời tối,8ZST đáng lẽrAwmGSS3 đrAwmGSS3ã haCQdZVh9ết girAwmGSS3ờ thămaCQdZVh9 bệnhaCQdZVh9, nhưn8ZSTg l8ZSTà 8ZSTphòng VrAwmGSS3IP naCQdZVh9ên cũngrAwmGSS3 rAwmGSS3thoải maCQdZVh9ái hơaCQdZVh9n rAwmGSS3chút ít. VươngrAwmGSS3 VũaCQdZVh9 LirAwmGSS3nh vàrAwmGSS3 LươnrAwmGSS3g NgurAwmGSS3yên aCQdZVh9An aCQdZVh9nghe nóirAwmGSS3 hômaCQdZVh9 narAwmGSS3y Tôn8ZST aCQdZVh9Bình 8ZSTlàm phaCQdZVh9ẫu taCQdZVh9huật, vừa sánaCQdZVh9g saCQdZVh9ớm đãaCQdZVh9 gọiaCQdZVh9 điệaCQdZVh9n hỏrAwmGSS3i trAwmGSS3hăm, đếnaCQdZVh9 trAwmGSS3ối VưaCQdZVh9ơng aCQdZVh9Vũ aCQdZVh9Linh lạrAwmGSS3i 8ZSTđến tậnaCQdZVh9 brAwmGSS3ệnh virAwmGSS3ện thăm T8ZSTôn BìnhrAwmGSS3, aCQdZVh9cô sợrAwmGSS3 quaCQdZVh9á grAwmGSS3iờ rAwmGSS3thăm bệnhrAwmGSS3 bácaCQdZVh9 sĩaCQdZVh9 khaCQdZVh9ông crAwmGSS3ho aCQdZVh9vào, nênrAwmGSS3 đếaCQdZVh9n dướiaCQdZVh9 rAwmGSS3chân lầu laCQdZVh9iền gọiaCQdZVh9 điệnrAwmGSS3 aCQdZVh9cho ĐàmrAwmGSS3 Tĩnh8ZST, ĐàmrAwmGSS3 rAwmGSS3Tĩnh brAwmGSS3èn bảo8ZST Tôn8ZST Chí8ZST aCQdZVh9Quân aCQdZVh9xuống đaCQdZVh9ón cô.

Đã mấy8ZST nrAwmGSS3gày aCQdZVh9không gặp, VươngaCQdZVh9 8ZSTVũ Li8ZSTnh vừarAwmGSS3 th8ZSTấy Đàm8ZST TrAwmGSS3ĩnh liềnrAwmGSS3 rAwmGSS3tay rAwmGSS3bắt mặtaCQdZVh9 mừnaCQdZVh9g. aCQdZVh9Cô cầmrAwmGSS3 th8ZSTeo mộtrAwmGSS3 aCQdZVh9hộp lớn 8ZSTđựng aCQdZVh9đầy rAwmGSS3các 8ZSTloại bárAwmGSS3nh ngọaCQdZVh9t, nói:8ZST “HaiaCQdZVh9 8ZSThôm 8ZSTnay cửarAwmGSS3 tiệm8ZST crAwmGSS3ủa chúnaCQdZVh9g mình8ZST vaCQdZVh9ừa khai trưrAwmGSS3ơng, đắt8ZST hàng8ZST lắm,rAwmGSS3 kaCQdZVh9hách hànaCQdZVh9g rAwmGSS3ai caCQdZVh9ũng krAwmGSS3hen bánhaCQdZVh9 8ZSTngon, rAwmGSS3hôm 8ZSTnay tớaCQdZVh9 chọn8ZST riêngrAwmGSS3 mấy c8ZSTái vaCQdZVh9ừa r8ZSTa lò8ZST, rAwmGSS3để aCQdZVh9nguội rAwmGSS3rồi mrAwmGSS3ang qurAwmGSS3a đâyaCQdZVh9 aCQdZVh9cho cậurAwmGSS3 vớiaCQdZVh9 Bì8ZSTnh 8ZSTBình ăn.”

“Bình aCQdZVh9Bình vẫnrAwmGSS3 chrAwmGSS3ưa đượcaCQdZVh9 ăn cárAwmGSS3i gì8ZST cả.”8ZST aCQdZVh9Đàm TĩaCQdZVh9nh đỡrAwmGSS3 l8ZSTấy bá8ZSTnh, aCQdZVh9nói rAwmGSS3đầy aCQdZVh9cảm kíaCQdZVh9ch “CảmrAwmGSS3 ơaCQdZVh9n cậu8ZST nhrAwmGSS3iều lắm.”

“Ôi dàaCQdZVh9o, gaCQdZVh9iữa caCQdZVh9húng mình crAwmGSS3ần g8ZSTì phải8ZST cảaCQdZVh9m ơnrAwmGSS3. Vố8ZSTn rAwmGSS3tớ địnhrAwmGSS3 qurAwmGSS3a đâyrAwmGSS3 từ8ZST saCQdZVh9áng c8ZSTơ, nrAwmGSS3hưng LươngrAwmGSS3 NguyênaCQdZVh9 An bảoaCQdZVh9 tớ8ZST đừngaCQdZVh9 rAwmGSS3gây thê8ZSTm r8ZSTắc raCQdZVh9ối aCQdZVh9cho cậu,aCQdZVh9 còrAwmGSS3n nói8ZST phòaCQdZVh9ng phẫu8ZST thuậtrAwmGSS3 krAwmGSS3hông chaCQdZVh9o người ngoàirAwmGSS3 8ZSTvào, cũngaCQdZVh9 khrAwmGSS3ông chrAwmGSS3o qaCQdZVh9uá nhiềurAwmGSS3 ngườ8ZSTi đợiaCQdZVh9 rAwmGSS3bên 8ZSTngoài. Tớ8ZST sốtrAwmGSS3 ruộaCQdZVh9t qrAwmGSS3uá, naCQdZVh9ên đến chiềurAwmGSS3 phải8ZST gọiaCQdZVh9 c8ZSTho cậu8ZST 8ZSTngay, nrAwmGSS3ghe cậaCQdZVh9u nó8ZSTi phẫ8ZSTu thurAwmGSS3ật đãaCQdZVh9 xongaCQdZVh9, aCQdZVh9Bình BìrAwmGSS3nh crAwmGSS3ũng tỉnh rồi,aCQdZVh9 trAwmGSS3ớ liề8ZSTn vrAwmGSS3ội vàngrAwmGSS3 qaCQdZVh9ua thăm.”

Tôn Bình8ZST đrAwmGSS3ã ngủ8ZST sayaCQdZVh9, Đàm T8ZSTĩnh maCQdZVh9ở crAwmGSS3ửa g8ZSTian tronrAwmGSS3g ph8ZSTòng bệnh8ZST đểrAwmGSS3 Vương8ZST VũrAwmGSS3 rAwmGSS3Linh thămaCQdZVh9 aCQdZVh9bé mộ8ZSTt 8ZSTchút. rAwmGSS3Thực ra vẫnrAwmGSS3 còaCQdZVh9n cách8ZST một8ZST cáaCQdZVh9nh cửaaCQdZVh9 kínhaCQdZVh9 nữa,8ZST 8ZSTbên giưaCQdZVh9ờng aCQdZVh9bệnh taCQdZVh9oàn nhữ8ZSTng 8ZSTmáy móaCQdZVh9c rAwmGSS3theo dõi, vrAwmGSS3ì phònrAwmGSS3g rấrAwmGSS3t rộ8ZSTng, nênaCQdZVh9 T8ZSTôn BìaCQdZVh9nh nằrAwmGSS3m trê8ZSTn giường8ZST taCQdZVh9rông 8ZSTlại càngaCQdZVh9 nhrAwmGSS3ỏ brAwmGSS3é hơaCQdZVh9n, nhìn r8ZSTất tội8ZST nghiệp.

Vương VaCQdZVh9ũ LinaCQdZVh9h aCQdZVh9sợ rAwmGSS3làm ồrAwmGSS3n khiến 8ZSTbé Tô8ZSTn Bì8ZSTnh tỉnhrAwmGSS3 giấ8ZSTc nêaCQdZVh9n chaCQdZVh9ỉ nhìnrAwmGSS3 maCQdZVh9ột lá8ZSTt rồiaCQdZVh9 8ZSTbảo ĐaCQdZVh9àm TĩnrAwmGSS3h đóng8ZST cửaaCQdZVh9 lại.

Tôn ChrAwmGSS3í QuânaCQdZVh9 8ZSTra cầu t8ZSThang thoáaCQdZVh9t aCQdZVh9hiểm h8ZSTút thuốc8ZST, cảrAwmGSS3 că8ZSTn ph8ZSTòng rộn8ZSTg rAwmGSS3thênh 8ZSTthang naCQdZVh9goài 8ZSTbé TaCQdZVh9ôn Bình đang8ZST ngủ,rAwmGSS3 chrAwmGSS3ỉ còrAwmGSS3n ĐàmaCQdZVh9 TĩrAwmGSS3nh vàrAwmGSS3 VươngrAwmGSS3 VaCQdZVh9ũ L8ZSTinh. aCQdZVh9Vương VaCQdZVh9ũ LrAwmGSS3inh rAwmGSS3nhìn mộrAwmGSS3t lưrAwmGSS3ợt cănrAwmGSS3 phòng 8ZSTrồi hỏi:8ZST “Nằ8ZSTm phòng8ZST 8ZSTnày c8ZSThắc t8ZSTốn rAwmGSS3kém lắmaCQdZVh9 phảiaCQdZVh9 không?”

Đàm TaCQdZVh9ĩnh nóirAwmGSS3: “TớaCQdZVh9 c8ZSTũng không rõrAwmGSS3 n8ZSTữa, aCQdZVh9có ngườ8ZSTi rAwmGSS3khác laCQdZVh9o c8ZSThuyển rAwmGSS3phòng girAwmGSS3úp mà.”

Vương aCQdZVh9Vũ Li8ZSTnh k8ZSThông nh8ZSTịn được li8ZSTền rAwmGSS3hỏi: “Đàm8ZST Tĩnh,aCQdZVh9 tớaCQdZVh9 đaCQdZVh9ang muốnrAwmGSS3 hỏrAwmGSS3i cậ8ZSTu đâ8ZSTy, aCQdZVh9cậu aCQdZVh9lấy đrAwmGSS3âu rAwmGSS3ra tirAwmGSS3ền l8ZSTàm phẫu thuật

Đàm rAwmGSS3Tĩnh 8ZSTdo drAwmGSS3ự một thoáng8ZST rồiaCQdZVh9 đáp:rAwmGSS3 “TớrAwmGSS3 aCQdZVh9đi vay.”

“Cậu 8ZSTvay ai?”aCQdZVh9 Vương8ZST Vũ aCQdZVh9Linh s8ZSTốt ruột8ZST, “aCQdZVh9Đàm TĩnaCQdZVh9h à,aCQdZVh9 aCQdZVh9cậu vố8ZSTn aCQdZVh9là 8ZSTngười thậtrAwmGSS3 thaCQdZVh9à, đừngrAwmGSS3 đểrAwmGSS3 mắcrAwmGSS3 laCQdZVh9ừa ngườrAwmGSS3i aCQdZVh9ta nhé. NgườaCQdZVh9i aCQdZVh9ta caCQdZVh9ho crAwmGSS3ậu 8ZSTvay nhiềaCQdZVh9u 8ZSTtiền t8ZSThế, rAwmGSS3sau này8ZST rAwmGSS3cậu lấ8ZSTy 8ZSTgì 8ZSTmà trả?”

Đàm TaCQdZVh9ĩnh vô8ZST cùrAwmGSS3ng caCQdZVh9ảm kích trưrAwmGSS3ớc sự8ZST qaCQdZVh9uan tâmrAwmGSS3 củaaCQdZVh9 baCQdZVh9an, bènaCQdZVh9 naCQdZVh9ói: “Cậu8ZST yênaCQdZVh9 taCQdZVh9âm đi,8ZST t8ZSTớ tự8ZST 8ZSTbiết cáchrAwmGSS3 rAwmGSS3lo liệu.”

“Không prAwmGSS3hải cậuaCQdZVh9 v8ZSTay Giám đốrAwmGSS3c aCQdZVh9Thịnh đấyrAwmGSS3 crAwmGSS3hứ? aCQdZVh9Anh trAwmGSS3a drAwmGSS3ựa rAwmGSS3vào c8ZSTái grAwmGSS3ì mrAwmGSS3à 8ZSTcho cậuaCQdZVh9 v8ZSTay nhrAwmGSS3iều tiề8ZSTn thế?”

“Không, rAwmGSS3tớ 8ZSTkhông vay anaCQdZVh9h taCQdZVh9a, taCQdZVh9ớ v8ZSTay một8ZST ngaCQdZVh9ười họ8ZST hàaCQdZVh9ng thôi.”

Vương rAwmGSS3Vũ aCQdZVh9Linh bán8ZST aCQdZVh9tín bán nrAwmGSS3ghi: rAwmGSS3“Cậu caCQdZVh9òn ngaCQdZVh9ười h8ZSTọ h8ZSTàng 8ZSTgiàu c8ZSTó th8ZSTế aCQdZVh9ư? Sa8ZSTo trưaCQdZVh9ớc krAwmGSS3hông aCQdZVh9nghe caCQdZVh9ậu nhrAwmGSS3ắc đến baorAwmGSS3 aCQdZVh9giờ thế?”

Đàm TĩrAwmGSS3nh gư8ZSTợng cười,rAwmGSS3 nói: “CũnrAwmGSS3g khaCQdZVh9ông phaCQdZVh9ải làrAwmGSS3 h8ZSTọ h8ZSTàng củarAwmGSS3 t8ZSTớ, lrAwmGSS3à aCQdZVh9họ haCQdZVh9àng củrAwmGSS3a 8ZSTBình Bình,rAwmGSS3 vaCQdZVh9ì aCQdZVh9Bình Bình nêrAwmGSS3n ngaCQdZVh9ười taCQdZVh9a mới8ZST aCQdZVh9chịu c8ZSTho tớ8ZST vaaCQdZVh9y đấy.”

Vương V8ZSTũ 8ZSTLinh rAwmGSS3nghĩ aCQdZVh9là họ haCQdZVh9àng bênaCQdZVh9 Tô8ZSTn CrAwmGSS3hí QuârAwmGSS3n, vaCQdZVh9ì ĐàmaCQdZVh9 8ZSTTĩnh vrAwmGSS3ốn đã8ZST chẳnrAwmGSS3g aCQdZVh9có mấaCQdZVh9y rAwmGSS3họ hàng,rAwmGSS3 sarAwmGSS3u nàrAwmGSS3y lạaCQdZVh9i đều k8ZSThông c8ZSTòn qaCQdZVh9ua rAwmGSS3lại nữaCQdZVh9a. C8ZSTô nóiaCQdZVh9: “TôrAwmGSS3n ChrAwmGSS3í QuaCQdZVh9ân cũngrAwmGSS3 thậ8ZSTt là,aCQdZVh9 rAwmGSS3có người8ZST họaCQdZVh9 hànaCQdZVh9g giaCQdZVh9ỏi giang naCQdZVh9hư thrAwmGSS3ế s8ZSTao khaCQdZVh9ông 8ZSTnói sớmrAwmGSS3? ĐểaCQdZVh9 cậurAwmGSS3 vìaCQdZVh9 chrAwmGSS3uyện crAwmGSS3hi rAwmGSS3phí p8ZSThẫu thuậ8ZSTt 8ZSTmà phảiaCQdZVh9 lrAwmGSS3o lắng barAwmGSS3o nhaCQdZVh9iêu nămrAwmGSS3 nay.”

Đàm TrAwmGSS3ĩnh 8ZSTđổi ch8ZSTủ đề:aCQdZVh9 “Làm ănrAwmGSS3 thếrAwmGSS3 nào?8ZST SaaCQdZVh9o LươngrAwmGSS3 Nguyên8ZST 8ZSTAn krAwmGSS3hông đến?”

“Anh ấaCQdZVh9y 8ZSTcũng muaCQdZVh9ốn đế8ZSTn lắm, rAwmGSS3 nhưng mớ8ZSTi krAwmGSS3hai aCQdZVh9trương 8ZSThai hôaCQdZVh9m narAwmGSS3y, rAwmGSS3từ sángaCQdZVh9 đaCQdZVh9ến tốirAwmGSS3 lúcaCQdZVh9 nàaCQdZVh9o aCQdZVh9cũng rAwmGSS3có ngườirAwmGSS3 xếp hàngaCQdZVh9 caCQdZVh9hờ muaCQdZVh9a bá8ZSTnh. aCQdZVh9Cậu yên8ZST t8ZSTâm rAwmGSS3đi, rAwmGSS3cửa hàn8ZSTg củarAwmGSS3 crAwmGSS3húng trAwmGSS3a nhrAwmGSS3ất địnhaCQdZVh9 ăn8ZST naCQdZVh9ên aCQdZVh9làm ra, tuyrAwmGSS3ệt đốirAwmGSS3 kh8ZSTông đ8ZSTể cậurAwmGSS3 l8ZSTỗ vốn8ZST đâu.8ZST LưaCQdZVh9ơng N8ZSTguyên rAwmGSS3An caCQdZVh9òn nói,rAwmGSS3 aCQdZVh9phải nhanh chaCQdZVh9óng taCQdZVh9huê thaCQdZVh9êm ngườiaCQdZVh9 aCQdZVh9thôi, chỉaCQdZVh9 caCQdZVh9ó haaCQdZVh9i đ8ZSTứa bọnrAwmGSS3 tớaCQdZVh9 chắaCQdZVh9c làmaCQdZVh9 khrAwmGSS3ông xuểrAwmGSS3. AnaCQdZVh9h ấyaCQdZVh9 phải aCQdZVh9 phụ traCQdZVh9ách rAwmGSS3lò nưaCQdZVh9ớng, lạ8ZSTi rAwmGSS3lo 8ZSTbắt baCQdZVh9ông kaCQdZVh9em, 8ZSTcòn 8ZSTtớ mộtrAwmGSS3 mìrAwmGSS3nh rAwmGSS3vừa th8ZSTu tiềaCQdZVh9n, vừa8ZST gói aCQdZVh9 bánh, vừ8ZSTa laCQdZVh9ấy hànrAwmGSS3g, quảrAwmGSS3 th8ZSTực l8ZSTà không8ZST khaCQdZVh9am nổi.”

Đàm TĩnrAwmGSS3h bấyaCQdZVh9 8ZSTgiờ mới8ZST nở nụaCQdZVh9 cười:rAwmGSS3 “aCQdZVh9Đợi Bì8ZSTnh 8ZSTBình khoẻrAwmGSS3 rồrAwmGSS3i, 8ZSTtớ 8ZSTqua giaCQdZVh9úp cáaCQdZVh9c cậu.”

“Đừng rAwmGSS3đùa nữa8ZST, văn phòrAwmGSS3ng mátrAwmGSS3 mrAwmGSS3ẻ khôaCQdZVh9ng ngồi,8ZST chạrAwmGSS3y 8ZSTra aCQdZVh9bán brAwmGSS3ánh làrAwmGSS3m gì?”

“Tớ th8ZSTích 8ZSTbán 8ZSTbánh ngọt.” ĐàmaCQdZVh9 rAwmGSS3Tĩnh 8ZSTnói, 8ZST“Vả lrAwmGSS3ại, t8ZSTớ vừarAwmGSS3 đrAwmGSS3i làm8ZST aCQdZVh9không rAwmGSS3lâu đã8ZST xiaCQdZVh9n ngh8ZSTỉ dàirAwmGSS3 ngà8ZSTy thế8ZST nàaCQdZVh9y, nghĩ đãaCQdZVh9 8ZSTthấy ngạrAwmGSS3i quaCQdZVh9á điaCQdZVh9 mất.8ZST 8ZSTCông taCQdZVh9y 8ZSTkhông đuổi8ZST việcrAwmGSS3 thì8ZST rAwmGSS3tớ cũn8ZSTg chẳ8ZSTng aCQdZVh9còn maCQdZVh9ặt mũi 8ZSTnào đ8ZSTi rAwmGSS3làm 8ZSTtiếp. TaCQdZVh9ớ xaCQdZVh9in nrAwmGSS3ghỉ đến8ZST gi8ZSTúp crAwmGSS3ho harAwmGSS3i rAwmGSS3cậu vậrAwmGSS3y, bárAwmGSS3n bánhrAwmGSS3 ngọaCQdZVh9t caCQdZVh9ũng rAwmGSS3tốt mà, tớaCQdZVh9 8ZSTcòn mrAwmGSS3uốn hrAwmGSS3ọc caCQdZVh9ách bắ8ZSTt 8ZSTbông aCQdZVh9kem caCQdZVh9ủa Lươn8ZSTg NguyêaCQdZVh9n 8ZSTAn nữa.”

Vương VũaCQdZVh9 LinaCQdZVh9h nói:8ZST “Công việ8ZSTc rAwmGSS3ấy màrAwmGSS3 aCQdZVh9cậu đểaCQdZVh9 turAwmGSS3ột rAwmGSS3mất aCQdZVh9thì tiếcrAwmGSS3 lắrAwmGSS3m đấyaCQdZVh9, là8ZSTm rAwmGSS3trong 8ZSTtòa nhaCQdZVh9à saCQdZVh9a naCQdZVh9hư thế, đúnaCQdZVh9g l8ZSTà mrAwmGSS3át 8ZSTmày máaCQdZVh9t mặt8ZST! NhaCQdZVh9ưng cậu8ZST laCQdZVh9à caCQdZVh9ổ aCQdZVh9đông củaaCQdZVh9 taCQdZVh9iệm báaCQdZVh9nh, nrAwmGSS3ếu aCQdZVh9cậu đếnrAwmGSS3 cửa hàngrAwmGSS3 làm,8ZST t8ZSTớ 8ZSTvà LươnrAwmGSS3g NrAwmGSS3guyên A8ZSTn đề8ZSTu rAwmGSS3rất 8ZSThoan nghênrAwmGSS3h. CònaCQdZVh9 cậrAwmGSS3u muốnrAwmGSS3 hrAwmGSS3ọc laCQdZVh9àm aCQdZVh9bánh thì rAwmGSS3đơn giảnaCQdZVh9 t8ZSThôi, tarAwmGSS3n rAwmGSS3sở đrAwmGSS3ến taCQdZVh9iệm rAwmGSS3bánh, kêu8ZST Lương8ZST NguyêaCQdZVh9n rAwmGSS3An dạy8ZST aCQdZVh9cậu làaCQdZVh9 đượcaCQdZVh9 rồi. rAwmGSS3Nói đế8ZSTn đaCQdZVh9ây, aCQdZVh9cô chợtrAwmGSS3 bù8ZSTi ngù8ZSTi: “VậrAwmGSS3y laCQdZVh9à tốrAwmGSS3t rồ8ZSTi, bệnhrAwmGSS3 củaCQdZVh9a BìnrAwmGSS3h BaCQdZVh9ình đ8ZSTã chữa làn8ZSTh, cậ8ZSTu 8ZSTcũng 8ZSTkhỏi 8ZSTcần vừarAwmGSS3 taaCQdZVh9n aCQdZVh9sở rAwmGSS3là cuốn8ZSTg qrAwmGSS3uýt c8ZSThạy về8ZST 8ZSTtrông rAwmGSS3nom nó8ZST nữaaCQdZVh9. Chúng taCQdZVh9a có8ZST 8ZSTthể thườn8ZSTg xuyaCQdZVh9ên đưarAwmGSS3 BìaCQdZVh9nh aCQdZVh9Bình rAwmGSS3đi chơi.rAwmGSS3 rAwmGSS3Đàm TaCQdZVh9ĩnh, crAwmGSS3oi nhrAwmGSS3ư c8ZSTậu hết khổ8ZST rồi.”

Nghe VưrAwmGSS3ơng VũrAwmGSS3 LirAwmGSS3nh nóaCQdZVh9i vậy, ĐàmaCQdZVh9 TĩnhaCQdZVh9 cườaCQdZVh9i khẽ8ZST, nhưrAwmGSS3ng 8ZSTđó rAwmGSS3chỉ là8ZST nụrAwmGSS3 aCQdZVh9cười ngo8ZSTài 8ZSTmặt c8ZSThứ kaCQdZVh9hông rAwmGSS3phải xu8ZSTất phát từaCQdZVh9 taCQdZVh9rái 8ZSTtim. ĐúngrAwmGSS3 vaCQdZVh9ậy, BrAwmGSS3ình BìaCQdZVh9nh aCQdZVh9cuối cùngaCQdZVh9 rAwmGSS3đã đượcaCQdZVh9 lrAwmGSS3àm phẫurAwmGSS3 thuaCQdZVh9ật, đrAwmGSS3iều này 8ZSTkhiến caCQdZVh9ô 8ZSTnhư aCQdZVh9trút đưrAwmGSS3ợc rAwmGSS3một tảngrAwmGSS3 đá8ZST nặngrAwmGSS3 taCQdZVh9rịch, aCQdZVh9nhưng nrAwmGSS3gay lậaCQdZVh9p tức,8ZST lạaCQdZVh9i crAwmGSS3ó một tảngaCQdZVh9 đáaCQdZVh9 khác8ZST aCQdZVh9đè rAwmGSS3nặng lên8ZST rAwmGSS3lòng cô.8ZST aCQdZVh9Cô khôngaCQdZVh9 thaCQdZVh9ấy rằn8ZSTg mrAwmGSS3ình đã8ZST hếtrAwmGSS3 krAwmGSS3hổ, trái8ZST lại, nhữ8ZSTng khổ8ZST cực8ZST m8ZSTà côrAwmGSS3 p8ZSThải crAwmGSS3hịu aCQdZVh9trong brAwmGSS3ao naCQdZVh9hiêu nrAwmGSS3ăm qurAwmGSS3a khrAwmGSS3iến rAwmGSS3cô 8ZSTthấy lòn8ZSTg đầy crAwmGSS3hua xótrAwmGSS3. 8ZSTCô baCQdZVh9iết prAwmGSS3hía rAwmGSS3trước cóaCQdZVh9 thrAwmGSS3ể cò8ZSTn nhiềuaCQdZVh9 tr8ZSTắc tr8ZSTở rAwmGSS3hơn đaCQdZVh9ang đ8ZSTợi mình,8ZST rAwmGSS3ví dụ rAwmGSS3 như grAwmGSS3ia đình8ZST N8ZSThiếp VaCQdZVh9ũ Thịnh8ZST nhấtrAwmGSS3 địnhrAwmGSS3 khôaCQdZVh9ng chaCQdZVh9ịu từrAwmGSS3 bỏaCQdZVh9 quyền8ZST 8ZSTgiám hộ.rAwmGSS3 LaCQdZVh9ời luật sư8ZST cò8ZSTn văn8ZSTg vẳnaCQdZVh9g bênrAwmGSS3 tai8ZST, 8ZSTtrong lrAwmGSS3òng cô8ZST cũnrAwmGSS3g haCQdZVh9iểu rõaCQdZVh9, 8ZSTnhà họ8ZST aCQdZVh9Nhiếp dễaCQdZVh9 rAwmGSS3dàng đồng ý8ZST aCQdZVh9các điềuaCQdZVh9 khoản8ZST bồi8ZST thườngaCQdZVh9, srAwmGSS3ố tiềnaCQdZVh9 lớnaCQdZVh9 t8ZSTới maCQdZVh9ức laCQdZVh9úc kýrAwmGSS3 t8ZSTên crAwmGSS3ô aCQdZVh9cũng giậaCQdZVh9t cả mìrAwmGSS3nh, đaCQdZVh9ó aCQdZVh9là 8ZSTcòn rAwmGSS3chưa k8ZSTể chaCQdZVh9ỗ 8ZSTcổ phiếuaCQdZVh9 rAwmGSS3niêm yếaCQdZVh9t tạiaCQdZVh9 HồngrAwmGSS3 Kông8ZST. MấyaCQdZVh9 rAwmGSS3vị luậrAwmGSS3t s8ZSTư lập thorAwmGSS3ả thuận8ZST aCQdZVh9đến nửarAwmGSS3 n8ZSTgày raCQdZVh9ồi mrAwmGSS3ới đưa8ZST crAwmGSS3ho côrAwmGSS3 rAwmGSS3ký. Đ8ZSTó khôrAwmGSS3ng paCQdZVh9hải 8ZSTmột 8ZSThai vạ8ZSTn tệ, crAwmGSS3ũng khôngaCQdZVh9 aCQdZVh9phải mrAwmGSS3ột hrAwmGSS3ai chụcaCQdZVh9 vrAwmGSS3ạn tệ,aCQdZVh9 mà8ZST laCQdZVh9à mộtaCQdZVh9 coaCQdZVh9n s8ZSTố trênrAwmGSS3 trrAwmGSS3ời, c8ZSTô khôngrAwmGSS3 thểaCQdZVh9 tưởng tượnrAwmGSS3g raCQdZVh9a nổi.

Nhiếp ĐôngrAwmGSS3 VaCQdZVh9iễn kaCQdZVh9hông đaCQdZVh9ời nào chịurAwmGSS3 đ8ZSTể yêaCQdZVh9n nhaCQdZVh9ư vậy,rAwmGSS3 ThịnaCQdZVh9h aCQdZVh9Phương aCQdZVh9Đình naCQdZVh9ói, aCQdZVh9sở dĩ8ZST rAwmGSS3ông trAwmGSS3a dễ8ZST dà8ZSTng trarAwmGSS3o tặng qaCQdZVh9uyền aCQdZVh9sở 8ZSThữu c8ZSTổ ph8ZSTần làrAwmGSS3 8ZSTvì biếrAwmGSS3t 8ZSTmình c8ZSTó thểrAwmGSS3 giàaCQdZVh9nh aCQdZVh9được quyềnrAwmGSS3 8ZSTgiám hộ.8ZST Trong lòn8ZSTg ĐàmaCQdZVh9 TĩnrAwmGSS3h vôaCQdZVh9 c8ZSTùng rAwmGSS3u ám,rAwmGSS3 nếu8ZST NaCQdZVh9hiếp Vũ8ZST ThịnhrAwmGSS3 8ZSTbiết l8ZSTý 8ZSTdo năaCQdZVh9m ấyrAwmGSS3 rAwmGSS3cô rờ8ZSTi bỏrAwmGSS3 anaCQdZVh9h, liệu s8ZSTẽ ngaCQdZVh9hĩ trAwmGSS3hế rAwmGSS3nào? Cứ8ZST crAwmGSS3ho rAwmGSS3là 8ZSTanh ấrAwmGSS3y khônaCQdZVh9g biết,rAwmGSS3 th8ZSTì saaCQdZVh9u này8ZST NhiếaCQdZVh9p Đông8ZST Viễn sẽrAwmGSS3 làmrAwmGSS3 gì8ZST tiếprAwmGSS3 nữa?rAwmGSS3 aCQdZVh9Nếu thựcaCQdZVh9 rAwmGSS3sự mấtaCQdZVh9 đ8ZSTi quaCQdZVh9yền giárAwmGSS3m hrAwmGSS3ộ, 8ZSTcả đờiaCQdZVh9 nàyrAwmGSS3 khô8ZSTng gặprAwmGSS3 được Bình8ZST rAwmGSS3Bình nữaCQdZVh9a, côrAwmGSS3 cảaCQdZVh9m thấyrAwmGSS3 aCQdZVh9thà rAwmGSS3chết c8ZSTòn hơn.

Cô tuyệt8ZST đố8ZSTi khô8ZSTng rAwmGSS3thể để c8ZSTon rAwmGSS3rời 8ZSTxa mìrAwmGSS3nh, tuy8ZSTệt đốaCQdZVh9i không.

Vương 8ZSTVũ L8ZSTinh rAwmGSS3ra rAwmGSS3về rất muộn,rAwmGSS3 Đ8ZSTàm T8ZSTĩnh địnhaCQdZVh9 tiễn8ZST caCQdZVh9ô xuốrAwmGSS3ng, nhưnrAwmGSS3g đúnaCQdZVh9g lúc8ZST đórAwmGSS3 aCQdZVh9y t8ZSTá 8ZSTlại aCQdZVh9đến aCQdZVh9đo nhiệtrAwmGSS3 độ vàaCQdZVh9 hrAwmGSS3uyết 8ZSTáp, 8ZSTnên rAwmGSS3Vương 8ZSTVũ L8ZSTinh ngănaCQdZVh9 cô8ZST lại.aCQdZVh9 aCQdZVh9Y tá8ZST kiểm8ZST 8ZSTtra xonaCQdZVh9g xu8ZSTôi, rAwmGSS3ghi rAwmGSS3lại nhữngrAwmGSS3 con rAwmGSS3số trênrAwmGSS3 aCQdZVh9các aCQdZVh9máy thaCQdZVh9eo dõi,aCQdZVh9 8ZSTnói rằ8ZSTng mọiaCQdZVh9 chuyện8ZST 8ZSTđều ổn.rAwmGSS3 CaCQdZVh9on rAwmGSS3cô đarAwmGSS3ng ngủ8ZST 8ZSTrất ngon, aCQdZVh9hình rAwmGSS3như c8ZSThăn haCQdZVh9ơi ấmrAwmGSS3 rAwmGSS3quá, n8ZSTên tráaCQdZVh9n cậ8ZSTu bérAwmGSS3 laCQdZVh9ấm tấrAwmGSS3m mồaCQdZVh9 8ZSThôi. ĐàmaCQdZVh9 TĩnaCQdZVh9h lấy 8ZST khăn mặ8ZSTt l8ZSTau rAwmGSS3cho caCQdZVh9on, vừa8ZST lúcrAwmGSS3 ấy,rAwmGSS3 8ZSTTôn ChírAwmGSS3 rAwmGSS3Quân cũngaCQdZVh9 qu8ZSTay lại.

Anh trAwmGSS3a rAwmGSS3nói: “ErAwmGSS3m 8ZSTđi ngrAwmGSS3ủ một láaCQdZVh9t đi,8ZST arAwmGSS3nh trôaCQdZVh9ng rAwmGSS3ở đâaCQdZVh9y đượaCQdZVh9c rồi.”

“Không sarAwmGSS3o, arAwmGSS3nh vềaCQdZVh9 nhà rAwmGSS3ngủ đirAwmGSS3, e8ZSTm ở8ZST đâyaCQdZVh9 vớrAwmGSS3i BìrAwmGSS3nh Bì8ZSTnh, aCQdZVh9hôm naaCQdZVh9y arAwmGSS3nh caCQdZVh9ũng mệt8ZST cảrAwmGSS3 naCQdZVh9gày rồi.8ZST” ĐàmaCQdZVh9 TĩnrAwmGSS3h bình thảnaCQdZVh9 nó8ZSTi, “CảaCQdZVh9m 8ZSTơn arAwmGSS3nh đãrAwmGSS3 đến.

Rất írAwmGSS3t khaCQdZVh9i ngh8ZSTe rAwmGSS3cô nói vớ8ZSTi mình8ZST nrAwmGSS3hững lời8ZST kh8ZSTách sárAwmGSS3o aCQdZVh9như rAwmGSS3thế, rAwmGSS3Tôn C8ZSThí Quân8ZST trAwmGSS3hấy kh8ZSTông quenaCQdZVh9, liềnaCQdZVh9 nói: “HarAwmGSS3y rAwmGSS3là aCQdZVh9em aCQdZVh9về rAwmGSS3nhà 8ZSTngủ đi,aCQdZVh9 sớm8ZST ma8ZSTi đaCQdZVh9ến thaCQdZVh9ay 8ZSTca chrAwmGSS3o anh.”

“Không cầnrAwmGSS3 đâu8ZST, ởrAwmGSS3 8ZSTđây với con,rAwmGSS3 8ZSTem cònaCQdZVh9 th8ZSTấy aCQdZVh9dễ 8ZSTchịu 8ZSThơn. BácaCQdZVh9 sĩrAwmGSS3 n8ZSTói đếaCQdZVh9n saCQdZVh9áng thuốc8ZST têrAwmGSS3 haCQdZVh9ết taCQdZVh9ác dụngrAwmGSS3, vrAwmGSS3ết mổ córAwmGSS3 t8ZSThể sẽrAwmGSS3 đau8ZST. TrAwmGSS3hôi cứrAwmGSS3 rAwmGSS3để rAwmGSS3em ở8ZST lạrAwmGSS3i đâyrAwmGSS3, 8ZSTanh vrAwmGSS3ề aCQdZVh9nhà nghỉrAwmGSS3 đi.”

Tôn Ch8ZSTí QuânaCQdZVh9 biếtrAwmGSS3 Đàm TrAwmGSS3ĩnh đ8ZSTã aCQdZVh9quyết đaCQdZVh9iều gìrAwmGSS3 thrAwmGSS3ì saCQdZVh9ẽ khôn8ZSTg th8ZSTay đổiaCQdZVh9 naCQdZVh9ên kaCQdZVh9hông n8ZSTói aCQdZVh9thêm gì8ZST nữa,rAwmGSS3 aCQdZVh9anh đứnrAwmGSS3g trong phòrAwmGSS3ng bệnaCQdZVh9h aCQdZVh9một lárAwmGSS3t rAwmGSS3rồi q8ZSTuay ngaCQdZVh9ười bước8ZST 8ZSTra rAwmGSS3ngoài. CảaCQdZVh9 đêm8ZST 8ZSTqua rAwmGSS3Đàm rAwmGSS3Tĩnh gần như8ZST khôngaCQdZVh9 aCQdZVh9ngủ, s8ZSTáng srAwmGSS3ớm 8ZSTnay rAwmGSS3lại túc8ZST t8ZSTrực bênaCQdZVh9 ngrAwmGSS3oài phaCQdZVh9òng phrAwmGSS3ẫu rAwmGSS3thuật, thựcaCQdZVh9 rAwmGSS3sự cô cũng8ZST cảm8ZST aCQdZVh9thấy hơrAwmGSS3i mệt8ZST. 8ZSTTrong g8ZSTóc phòrAwmGSS3ng bệnhrAwmGSS3 cóaCQdZVh9 mộtaCQdZVh9 chiếrAwmGSS3c giườn8ZSTg gấprAwmGSS3 chuẩn8ZST 8ZSTbị sẵn cho8ZST hộ8ZST rAwmGSS3lý, Đà8ZSTm rAwmGSS3Tĩnh khrAwmGSS3ông th8ZSTuê hộaCQdZVh9 8ZSTlý nêaCQdZVh9n côaCQdZVh9 nằmrAwmGSS3 rAwmGSS3luôn 8ZSTlên chiaCQdZVh9ếc giườngrAwmGSS3 rAwmGSS3đó. Vốn aCQdZVh9chỉ định8ZST nghỉaCQdZVh9 mộaCQdZVh9t lá8ZSTt, rAwmGSS3nhưng rAwmGSS3vì q8ZSTuá mệtaCQdZVh9, aCQdZVh9vả lạiaCQdZVh9 c8ZSTa aCQdZVh9mổ đã8ZST hoà8ZSTn thaCQdZVh9ành, rAwmGSS3tinh t8ZSThần cô cũrAwmGSS3ng aCQdZVh9thoải maCQdZVh9ái hơnrAwmGSS3, Đà8ZSTm TĩaCQdZVh9nh rAwmGSS3ngủ t8ZSThiếp đaCQdZVh9i lúrAwmGSS3c nrAwmGSS3ào khaCQdZVh9ông biết.

Nhiếp V8ZSTũ TrAwmGSS3hịnh rAwmGSS3thực ra rAwmGSS3 vẫn ởrAwmGSS3 troaCQdZVh9ng phòrAwmGSS3ng trựcaCQdZVh9 rAwmGSS3ban rAwmGSS3chưa về,rAwmGSS3 rAwmGSS3hôm n8ZSTay 8ZSTanh krAwmGSS3hông phảirAwmGSS3 t8ZSTrực rAwmGSS3ca đrAwmGSS3êm, aCQdZVh9ca trực đêm8ZST mấrAwmGSS3y rAwmGSS3ngày nàrAwmGSS3y của8ZST anrAwmGSS3h 8ZSTChủ rAwmGSS3nhiệm PhươaCQdZVh9ng đ8ZSTều đổaCQdZVh9i gi8ZSTúp rAwmGSS3anh rAwmGSS3cả aCQdZVh9rồi. S8ZSTau khaCQdZVh9i tan 8ZST làm, aaCQdZVh9nh qrAwmGSS3ua thăaCQdZVh9m 8ZSTbố, aCQdZVh9tiện thrAwmGSS3ể 8ZSTbáo crAwmGSS3ho ông8ZST t8ZSTình hrAwmGSS3ình phrAwmGSS3ẫu th8ZSTuật caCQdZVh9ủa 8ZSTBình B8ZSTình. Ông NhiếprAwmGSS3 rAwmGSS3Đông ViễaCQdZVh9n đãrAwmGSS3 baCQdZVh9iết trrAwmGSS3ước, thựcrAwmGSS3 8ZSTra từrAwmGSS3 trưa8ZST ônaCQdZVh9g đaCQdZVh9ã rAwmGSS3phái ngaCQdZVh9ười đếrAwmGSS3n khoa NgoạiaCQdZVh9 TiaCQdZVh9m mạchrAwmGSS3 trAwmGSS3hăm rAwmGSS3dò, nhrAwmGSS3ưng khôngrAwmGSS3 8ZSTđể crAwmGSS3ho NhaCQdZVh9iếp VaCQdZVh9ũ Thị8ZSTnh rAwmGSS3hay. NrAwmGSS3hìn vẻ8ZST mặt8ZST 8ZSTmệt mỏi của8ZST caCQdZVh9on t8ZSTrai, ôn8ZSTg rAwmGSS3nói: “aCQdZVh9Phẫu thurAwmGSS3ật khôn8ZSTg cóaCQdZVh9 vấnaCQdZVh9 8ZSTđề gìrAwmGSS3 l8ZSTà rAwmGSS3tốt rồiaCQdZVh9, mrAwmGSS3ấy 8ZSTngày nay caCQdZVh9on cũnaCQdZVh9g 8ZSTmệt nhiềaCQdZVh9u, ănaCQdZVh9 khôn8ZSTg ngorAwmGSS3n 8ZSTngủ khônaCQdZVh9g yênrAwmGSS3, taCQdZVh9ối nrAwmGSS3ay vaCQdZVh9ề nh8ZSTà m8ZSTà nghỉ ngơaCQdZVh9i đi.”

Nhiếp aCQdZVh9Vũ TaCQdZVh9hịnh m8ZSTiệng thì đồaCQdZVh9ng ý,aCQdZVh9 nhưn8ZSTg từ8ZST krAwmGSS3hoa GaaCQdZVh9n aCQdZVh9mật brAwmGSS3ước rrAwmGSS3a arAwmGSS3nh lạaCQdZVh9i aCQdZVh9đi rAwmGSS3thẳng vaCQdZVh9ề phòrAwmGSS3ng 8ZSTtrực b8ZSTan rAwmGSS3của khoa Ngoạ8ZSTi aCQdZVh9Tim 8ZSTmạch. aCQdZVh9Đêm aCQdZVh9nay l8ZSTà đêmaCQdZVh9 đrAwmGSS3ầu trAwmGSS3iên saCQdZVh9au c8ZSTa phẫrAwmGSS3u thurAwmGSS3ật, m8ZSTặc drAwmGSS3ù hiaCQdZVh9ện rAwmGSS3tại tình taCQdZVh9rạng srAwmGSS3au prAwmGSS3hẫu thuậ8ZSTt rấrAwmGSS3t 8ZSTtốt, nhưngrAwmGSS3 drAwmGSS3ù saaCQdZVh9o caCQdZVh9ũng vẫn8ZST làaCQdZVh9 đêmaCQdZVh9 qaCQdZVh9uan trrAwmGSS3ọng nhất, rAwmGSS3hơn nữaaCQdZVh9 qu8ZSTa buổirAwmGSS3 sớmaCQdZVh9 aCQdZVh9mai, aCQdZVh9các lorAwmGSS3ại thuaCQdZVh9ốc gây8ZST mrAwmGSS3ê saCQdZVh9ẽ hoaCQdZVh9àn toaCQdZVh9àn m8ZSTất tá8ZSTc dụnaCQdZVh9g, thằng bérAwmGSS3 srAwmGSS3ẽ cảmaCQdZVh9 thấyaCQdZVh9 r8ZSTất 8ZSTđau, rAwmGSS3có lẽ8ZST caCQdZVh9òn đ8ZSTau đếaCQdZVh9n mức8ZST aCQdZVh9không ngủ8ZST aCQdZVh9được, cũng8ZST cóaCQdZVh9 lrAwmGSS3ẽ sẽ aCQdZVh9phát khóc8ZST. Ngh8ZSTĩ đế8ZSTn nhữrAwmGSS3ng giọt8ZST nướcaCQdZVh9 mắtaCQdZVh9 crAwmGSS3ủa nórAwmGSS3 mà8ZST 8ZSTlòng aCQdZVh9anh thắt8ZST laCQdZVh9ại, curAwmGSS3ối caCQdZVh9ùng quyết đị8ZSTnh 8ZSTở lạirAwmGSS3 8ZSTkhông về.

Thấy a8ZSTnh aCQdZVh9ở lạirAwmGSS3 đêm8ZST nay, cárAwmGSS3c aCQdZVh9y t8ZSTá aCQdZVh9trực brAwmGSS3an 8ZSTcũng aCQdZVh9không rAwmGSS3lấy aCQdZVh9gì aCQdZVh9làm lạ,rAwmGSS3 vìaCQdZVh9 8ZSTtrước đâ8ZSTy aCQdZVh9có nhữnaCQdZVh9g caCQdZVh9a paCQdZVh9hẫu thuật củaaCQdZVh9 brAwmGSS3ệnh nhârAwmGSS3n q8ZSTuan trọngrAwmGSS3, 8ZSTvào đêmrAwmGSS3 đầurAwmGSS3 tiêrAwmGSS3n sa8ZSTu kaCQdZVh9hi mổ,8ZST NhrAwmGSS3iếp VũaCQdZVh9 ThịnaCQdZVh9h rAwmGSS3vẫn hay rAwmGSS3 chủ độngaCQdZVh9 yêuaCQdZVh9 cầurAwmGSS3 trựaCQdZVh9c, taCQdZVh9iện thaCQdZVh9ể quaCQdZVh9an sátrAwmGSS3 aCQdZVh9tình hì8ZSTnh 8ZSTsau p8ZSThẫu thuật8ZST aCQdZVh9luôn. SrAwmGSS3ự tận aCQdZVh9tâm vàaCQdZVh9 n8ZSTghiêm tú8ZSTc đó8ZST anrAwmGSS3h rAwmGSS3đều học8ZST được8ZST aCQdZVh9từ ChủaCQdZVh9 naCQdZVh9hiệm PhaCQdZVh9ương. HarAwmGSS3i rAwmGSS3ngày narAwmGSS3y anh 8ZSTliên tiếp8ZST xrAwmGSS3in nghaCQdZVh9ỉ phrAwmGSS3ép, nêrAwmGSS3n côngrAwmGSS3 vi8ZSTệc crAwmGSS3ũng bịaCQdZVh9 dồnaCQdZVh9 đaCQdZVh9ống aCQdZVh9khá nhirAwmGSS3ều, sẵrAwmGSS3n tiệnaCQdZVh9 t8ZSTận dụng lúcrAwmGSS3 nàrAwmGSS3y, cái8ZST gìrAwmGSS3 cầ8ZSTn 8ZSTbổ srAwmGSS3ung thrAwmGSS3ì brAwmGSS3ổ surAwmGSS3ng, cá8ZSTi gìaCQdZVh9 aCQdZVh9cần kiểaCQdZVh9m 8ZSTtra thìaCQdZVh9 krAwmGSS3iểm tra. aCQdZVh9 Thoạt đaCQdZVh9ầu an8ZSTh 8ZSTkhông đirAwmGSS3 trAwmGSS3hăm phòng8ZST bệnh,rAwmGSS3 brAwmGSS3ởi aCQdZVh9anh biếtaCQdZVh9 srAwmGSS3ẽ rAwmGSS3có aCQdZVh9người đếnaCQdZVh9 thaCQdZVh9ăm Tôn B8ZSTình, caCQdZVh9ũng biếrAwmGSS3t raCQdZVh9ằng TônrAwmGSS3 Ch8ZSTí 8ZSTQuân rAwmGSS3vẫn caCQdZVh9òn ởaCQdZVh9 đ8ZSTó, mrAwmGSS3ình tớrAwmGSS3i th8ZSTăm chỉaCQdZVh9 aCQdZVh9tổ manrAwmGSS3g lại phiaCQdZVh9ền phức8ZST crAwmGSS3ho rAwmGSS3Đàm TrAwmGSS3ĩnh aCQdZVh9mà thôiaCQdZVh9, nrAwmGSS3ên qurAwmGSS3yết đ8ZSTịnh rAwmGSS3ở l8ZSTại phò8ZSTng trựcrAwmGSS3 rAwmGSS3ban. Nhưng8ZST mới ngồi8ZST mộrAwmGSS3t 8ZSTlát anrAwmGSS3h 8ZSTđã bắt8ZST aCQdZVh9đầu brAwmGSS3ồn chồnrAwmGSS3 8ZSTlo lrAwmGSS3ắng, khô8ZSTng caCQdZVh9òn trAwmGSS3âm trrAwmGSS3í lrAwmGSS3àm aCQdZVh9việc gìrAwmGSS3 nữa, khirAwmGSS3 nhì8ZSTn trAwmGSS3hấy TônaCQdZVh9 ChaCQdZVh9í QuâaCQdZVh9n đi8ZST 8ZSTkhỏi, arAwmGSS3nh lật8ZST xeaCQdZVh9m brAwmGSS3ản gh8ZSTi ché8ZSTp màrAwmGSS3 8ZSTy táaCQdZVh9 vừaaCQdZVh9 hoàn trAwmGSS3hành, rồaCQdZVh9i quyếtaCQdZVh9 đrAwmGSS3ịnh aCQdZVh9tới phrAwmGSS3òng bệnhaCQdZVh9 rAwmGSS3xem thrAwmGSS3ế aCQdZVh9nào, 8ZSTcó aCQdZVh9như vrAwmGSS3ậy anaCQdZVh9h mớrAwmGSS3i yaCQdZVh9ên tâm8ZST được.

Phòng 8ZSTbệnh rấtrAwmGSS3 yên8ZST tĩnh, bón8ZSTg đrAwmGSS3èn ởrAwmGSS3 rAwmGSS3gian ngoàiaCQdZVh9 vẫnaCQdZVh9 8ZSTchưa aCQdZVh9tắt, tr8ZSTên bà8ZSTn đ8ZSTặt haaCQdZVh9i táchaCQdZVh9 trà,8ZST caCQdZVh9òn caCQdZVh9ó cả một8ZST hộp8ZST b8ZSTánh ngọaCQdZVh9t, aCQdZVh9chắc aCQdZVh9là brAwmGSS3ánh ĐàrAwmGSS3m T8ZSTĩnh dùrAwmGSS3ng đểrAwmGSS3 tiếp8ZST khá8ZSTch. Cử8ZSTa phòngaCQdZVh9 8ZSTtrong crAwmGSS3hỉ khép hờ,rAwmGSS3 NhiaCQdZVh9ếp VũrAwmGSS3 ThịaCQdZVh9nh vừa8ZST đẩaCQdZVh9y c8ZSTửa 8ZSTvào, laCQdZVh9iền tr8ZSTông thấyaCQdZVh9 thằnrAwmGSS3g bérAwmGSS3 đaaCQdZVh9ng nrAwmGSS3gủ rất saaCQdZVh9y, aCQdZVh9Đàm T8ZSTĩnh cũn8ZSTg ngủrAwmGSS3 gụcrAwmGSS3 traCQdZVh9ên rAwmGSS3chiếc aCQdZVh9giường xếp.