Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 21 - Phần 1

CHƯƠNG 21

Y táumCY trưởng8AuU5sEA tronhfRCd5qZg 8AuU5sEAphòng mổ cảmumCY thấyhfRCd5qZ khfRCd5qZhông khíhfRCd5qZ umCYca hfRCd5qZmổ hô8AuU5sEAm naumCYy củahfRCd5qZ kho8AuU5sEAa Ngoại8AuU5sEA hfRCd5qZTim umCYmạch thậtumCY kỳumCY q8AuU5sEAuặc. Tính k8AuU5sEAhí củ8AuU5sEAa ChủhfRCd5qZ nhumCYiệm PhfRCd5qZhương, cảumCY việnhfRCd5qZ nàhfRCd5qZy ahfRCd5qZi cũnumCYg biếtumCY, kumCYỹ thuật8AuU5sEA giỏi8AuU5sEA, yêuumCY cầhfRCd5qZu cumCYao, mỗi lầumCYn ôumCYng đíchumCY t8AuU5sEAhân cầm8AuU5sEA d8AuU5sEAao mổhfRCd5qZ, cả8AuU5sEA phfRCd5qZhòng phfRCd5qZhẫu th8AuU5sEAuật cứ8AuU5sEA n8AuU5sEAhư umCYgặp phải8AuU5sEA đạihfRCd5qZ dịch, chỉ8AuU5sEA shfRCd5qZợ cóhfRCd5qZ chỗhfRCd5qZ nà8AuU5sEAo sơ8AuU5sEA sótumCY, bịumCY ChumCYủ nhiumCYệm PhươngumCY túm8AuU5sEA đưumCYợc 8AuU5sEAmắng chumCYo mộumCYt tumCYrận t8AuU5sEAhì đến 8AuU5sEAGiám đốc8AuU5sEA bệhfRCd5qZnh v8AuU5sEAiện cũumCYng umCYkhông bêhfRCd5qZnh nổi.hfRCd5qZ VhfRCd5qZì thếumCY humCYôm nahfRCd5qZy cô8AuU5sEA pumCYhải hfRCd5qZđích thânhfRCd5qZ giám sáumCYt cá8AuU5sEAc umCYy umCYtá chuhfRCd5qZẩn bị8AuU5sEA trướchfRCd5qZ c8AuU5sEAa mổ,8AuU5sEA hfRCd5qZchờ umCYđến khumCYi b8AuU5sEAệnh nh8AuU5sEAân đượchfRCd5qZ đưahfRCd5qZ 8AuU5sEAvào phòhfRCd5qZng umCYmổ, đèn chfRCd5qZhụp b8AuU5sEAật lên8AuU5sEA, b8AuU5sEAác hfRCd5qZsĩ g8AuU5sEAây mêhfRCd5qZ umCYđã 8AuU5sEAbắt đầuhfRCd5qZ chuẩhfRCd5qZn hfRCd5qZbị gây8AuU5sEA mêhfRCd5qZ, côumCY ch8AuU5sEAợt chfRCd5qZảm tumCYhấy không khhfRCd5qZí 8AuU5sEAcàng hfRCd5qZkỳ qumCYuặc hơnhfRCd5qZ nữa.

Những cumCYa phẫuhfRCd5qZ thuhfRCd5qZật của ChủhfRCd5qZ nhiệmumCY PhươnghfRCd5qZ đumCYa umCYphần làhfRCd5qZ umCYdo m8AuU5sEAột ê8AuU5sEA hfRCd5qZkíp cốhfRCd5qZ địnumCYh phốiumCY hợpumCY v8AuU5sEAới 8AuU5sEAnhau, bácumCY sĩumCY gâhfRCd5qZy mê lhfRCd5qZà c8AuU5sEAộng sựhfRCd5qZ lumCYâu năm,umCY NhumCYiếp V8AuU5sEAũ ThịumCYnh thìhfRCd5qZ vàohfRCd5qZ 8AuU5sEAtheo bện8AuU5sEAh nhhfRCd5qZân, hfRCd5qZthông thhfRCd5qZường trong cáchfRCd5qZ cumCYa mổhfRCd5qZ của8AuU5sEA ChhfRCd5qZủ numCYhiệm PhươhfRCd5qZng, anumCYh đềuhfRCd5qZ lhfRCd5qZà hfRCd5qZphụ mổhfRCd5qZ thứ8AuU5sEA nhất,umCY nh8AuU5sEAưng 8AuU5sEAhôm nay aumCYnh cumCYhỉ đứnumCYg mộtumCY b8AuU5sEAên nhìumCYn báhfRCd5qZc sĩ8AuU5sEA 8AuU5sEAgây mê8AuU5sEA là8AuU5sEAm việchfRCd5qZ. ĐihfRCd5qZều đumCYầu tiêhfRCd5qZn hfRCd5qZkhiến 8AuU5sEAy umCYtá tr8AuU5sEAưởng cảm thấyhfRCd5qZ khfRCd5qZỳ q8AuU5sEAuặc chín8AuU5sEAh umCYlà NumCYhiếp VũumCY ThfRCd5qZhịnh, hfRCd5qZhôm 8AuU5sEAnay bumCYác sĩhfRCd5qZ Nhi8AuU5sEAếp trônhfRCd5qZg umCYrất lumCYo lắng, 8AuU5sEA từ lumCYúc 8AuU5sEAbước vàohfRCd5qZ tới8AuU5sEA gumCYiờ anhfRCd5qZh chumCYưa hfRCd5qZhề nhfRCd5qZgồi xuốngĐ8AuU5sEAiều umCYnày cumCYũng khôhfRCd5qZng cóhfRCd5qZ ghfRCd5qZì lạumCY, Chủ hfRCd5qZ nhiệm Phương8AuU5sEA cònumCY đứ8AuU5sEAng ki8AuU5sEAa, ngoài8AuU5sEA 8AuU5sEAbác sĩhfRCd5qZ gâ8AuU5sEAy mumCYê umCYra, ahfRCd5qZi dhfRCd5qZám umCYcả hfRCd5qZgan nghfRCd5qZồi c8AuU5sEAhứ? Nhưng Ch8AuU5sEAủ umCYnhiệm PhưumCYơng 8AuU5sEAhôm na8AuU5sEAy chfRCd5qZũng khôn8AuU5sEAg dẫn8AuU5sEA theumCYo hfRCd5qZhọc thfRCd5qZrò hfRCd5qZnào 8AuU5sEAkhác củahfRCd5qZ mình 8AuU5sEAvào phụ8AuU5sEA umCYmổ, hfRCd5qZmà dùn8AuU5sEAg hahfRCd5qZi b8AuU5sEAác 8AuU5sEAsĩ umCYcó t8AuU5sEAay nghềhfRCd5qZ giỏ8AuU5sEAi umCYnhất tr8AuU5sEAong khohfRCd5qZa làmhfRCd5qZ phhfRCd5qZụ mổ,umCY y umCY tá t8AuU5sEArưởng thấy,8AuU5sEA đối8AuU5sEA vumCYới hfRCd5qZTứ chứnghfRCd5qZ FalhfRCd5qZlot 8AuU5sEAthì đội8AuU5sEA ngũ8AuU5sEA bumCYác sĩ8AuU5sEA h8AuU5sEAôm naumCYy 8AuU5sEAcó vẻ8AuU5sEA hhfRCd5qZùng hậu quá.

Tuy đ8AuU5sEAội nghfRCd5qZũ umCYhùng humCYậu nhưng CumCYhủ nh8AuU5sEAiệm Phương8AuU5sEA đumCYã lumCYàm rất8AuU5sEA tốt,umCY từhfRCd5qZ nháthfRCd5qZ dahfRCd5qZo đầu8AuU5sEA tiên8AuU5sEA hfRCd5qZphân tác8AuU5sEAh umCYcác hfRCd5qZcơ quan, đếhfRCd5qZn vá8AuU5sEA tâ8AuU5sEAm 8AuU5sEAthất, umCYcuối umCYcùng lumCYà khhfRCd5qZâu l8AuU5sEAại umCYcác mạ8AuU5sEAch hfRCd5qZmáu, ônhfRCd5qZg đềuumCY tumCYhực humCYiện rất 8AuU5sEAchuẩn xác,umCY m8AuU5sEAột loạthfRCd5qZ cá8AuU5sEAc hfRCd5qZthao tácumCY thuần8AuU5sEA 8AuU5sEAthục hfRCd5qZhoàn 8AuU5sEAhảo umCYđến mứcumCY c8AuU5sEAó thểumCY qua8AuU5sEAy lại làmumCY 8AuU5sEAtài liệu8AuU5sEA giảhfRCd5qZng dumCYạy công8AuU5sEA khumCYai, đhfRCd5qZây làhfRCd5qZ umCYkỹ thu8AuU5sEAật m8AuU5sEAà 8AuU5sEAông umCYrèn được8AuU5sEA umCYsau hàn8AuU5sEAg ch

c hfRCd5qZnăm đứhfRCd5qZng hfRCd5qZbàn mổ8AuU5sEA. umCYY tá trưởng8AuU5sEA còumCYn tưởhfRCd5qZng ChủumCY nhiệmhfRCd5qZ umCYPhương đa8AuU5sEAng làmhfRCd5qZ m8AuU5sEAẫu, v8AuU5sEAì bhfRCd5qZác sumCYĩ umCYNhiếp mhfRCd5qZà ông8AuU5sEA cưumCYng nhấ8AuU5sEAt đang đứnhfRCd5qZg bê8AuU5sEAn cạhfRCd5qZnh quhfRCd5qZan sá8AuU5sEAt, tiếchfRCd5qZ rằn8AuU5sEAg hôumCYm umCYnay tumCYâm trạnhfRCd5qZg bumCYác sĩhfRCd5qZ NhfRCd5qZhiếp hfRCd5qZkhông được hfRCd5qZ tốt, 8AuU5sEAtừ lúchfRCd5qZ mởhfRCd5qZ khoan8AuU5sEAg ngumCYực củ8AuU5sEAa bệnhumCY nhân,umCY an8AuU5sEAh khôhfRCd5qZng dá8AuU5sEAm nhhfRCd5qZìn bệhfRCd5qZnh hfRCd5qZnhân hfRCd5qZthêm mộ8AuU5sEAt lần n8AuU5sEAào nữaumCY, mhfRCd5qZà chạyumCY lhfRCd5qZại phía8AuU5sEA bumCYác 8AuU5sEAsĩ hfRCd5qZgây mêumCY đếm8AuU5sEA tầ8AuU5sEAn sốhfRCd5qZ máumCYy thở.

Cô umCYy tá8AuU5sEA trẻhfRCd5qZ hfRCd5qZthì thầm8AuU5sEA v8AuU5sEAới y t8AuU5sEAá trư8AuU5sEAởng: “HômhfRCd5qZ n8AuU5sEAay bác8AuU5sEA sĩhfRCd5qZ NhfRCd5qZhiếp sa8AuU5sEAo thếhfRCd5qZ nhỉ?umCY CumCYhưa ăn8AuU5sEA 8AuU5sEAsáng n8AuU5sEAên bumCYị tumCYụt huyết ápumCY à?”

“Lắm umCYchuyện!” hfRCd5qZY tá8AuU5sEA trưởng umCYmắng, nhưnumCYg hfRCd5qZtrong lònumCYg cũnghfRCd5qZ thầ8AuU5sEAm thfRCd5qZhắc m8AuU5sEAắc, bìnumCYh thư8AuU5sEAờng ChfRCd5qZhủ 8AuU5sEAnhiệm Ph8AuU5sEAương dẫn theohfRCd5qZ họumCYc tr8AuU5sEAò mhfRCd5qZà thấyhfRCd5qZ họchfRCd5qZ tumCYrò umCYlơ đễnh8AuU5sEA nh8AuU5sEAư vậy8AuU5sEA, chắcumCY c8AuU5sEAhắn đãhfRCd5qZ qumCYuay lạhfRCd5qZi mắ8AuU5sEAng umCYcho hfRCd5qZmột trận tumCYơi 8AuU5sEAbời, nhfRCd5qZhưng hôm8AuU5sEA numCYay ônumCYg rất8AuU5sEA hfRCd5qZtập trunhfRCd5qZg làmhfRCd5qZ phẫu8AuU5sEA thu8AuU5sEAật, đếnumCY mumCYức đầuhfRCd5qZ cò8AuU5sEAn chẳng 8AuU5sEAngẩng lhfRCd5qZên, là8AuU5sEAm nhumCYư bác8AuU5sEA sĩumCY NumCYhiếp kh8AuU5sEAông h8AuU5sEAề có8AuU5sEA mặ8AuU5sEAt tr8AuU5sEAong umCYphòng mổumCY v8AuU5sEAậy. 8AuU5sEAChủ nhiệm khfRCd5qZhông mắngumCY mỏ8AuU5sEA aihfRCd5qZ, umCYca phfRCd5qZhẫu thuậtumCY này8AuU5sEA hfRCd5qZthật lhfRCd5qZà kỳumCY lạ,umCY bìnhhfRCd5qZ thường8AuU5sEA chumCYỉ khiumCY nào 8AuU5sEAca mổumCY rhfRCd5qZất kumCYhông thhfRCd5qZuận lợ8AuU5sEAi, t8AuU5sEAình thfRCd5qZrạng bệnhumCY nhânhfRCd5qZ vhfRCd5qZô cùhfRCd5qZng 8AuU5sEAnguy kịchfRCd5qZh, umCYChủ nhiệhfRCd5qZm Phương khôngumCY 8AuU5sEAcó thhfRCd5qZời umCYgian nóihfRCd5qZ thì8AuU5sEA mới8AuU5sEA khôhfRCd5qZng mắnghfRCd5qZ nhfRCd5qZgười hfRCd5qZkhác. 8AuU5sEANếu khônghfRCd5qZ th8AuU5sEAì nào umCYmắng trhfRCd5qZợ thủ,hfRCd5qZ quá8AuU5sEAt umCYy umCYtá, rumCYủa umCYdụng hfRCd5qZcụ, cumCYhê hfRCd5qZkim co8AuU5sEAng hfRCd5qZkhó 8AuU5sEAlàm, umCYnói chfRCd5qZhung phảumCYi 8AuU5sEAtìm ra lumCYỗi g8AuU5sEAì đóhfRCd5qZ umCYmắng v8AuU5sEAài câuhfRCd5qZ, mới8AuU5sEA cumCYó th8AuU5sEAể xeumCYm nhumCYư mộtumCY c8AuU5sEAa p8AuU5sEAhẫu thuậthfRCd5qZ b8AuU5sEAình thường.

Đang umCYphẫu thumCYuật thfRCd5qZhì huyếtumCY áp bệ8AuU5sEAnh n8AuU5sEAhân bumCYỗng nhiêumCYn giảmhfRCd5qZ mạnhfRCd5qZh, bhfRCd5qZác umCYsĩ ghfRCd5qZây hfRCd5qZmê rấthfRCd5qZ bì8AuU5sEAnh umCYtĩnh trướchfRCd5qZ t8AuU5sEAình huốumCYng bất nhfRCd5qZgờ này,hfRCd5qZ lhfRCd5qZập tứ8AuU5sEAc umCYthông báhfRCd5qZo cumCYhỉ sumCYố huhfRCd5qZyết 8AuU5sEAáp chhfRCd5qZo c8AuU5sEAhủ nhiệumCYm, vừaumCY umCYdứt lờhfRCd5qZi đhfRCd5qZã thumCYấy Nhiếp hfRCd5qZVũ Thịnh8AuU5sEA quhfRCd5qZay trởumCY lạ8AuU5sEAi bêumCYn bàumCYn phfRCd5qZhẫu thuậhfRCd5qZt. Chủ8AuU5sEA nhihfRCd5qZệm PhươnghfRCd5qZ lhfRCd5qZiếc hfRCd5qZanh nhưng khônghfRCd5qZ bumCYuồn 8AuU5sEAđếm hfRCd5qZxỉa gìumCY đến8AuU5sEA, thương8AuU5sEA lhfRCd5qZượng t8AuU5sEAhẳng vumCYới bác8AuU5sEA sĩ8AuU5sEA gumCYây mêhfRCd5qZ 8AuU5sEAmấy c8AuU5sEAâu, quayhfRCd5qZ sang thấyhfRCd5qZ Nhiế8AuU5sEAp hfRCd5qZVũ ThịnhhfRCd5qZ chhfRCd5qZao đảoumCY 8AuU5sEAnhư hfRCd5qZmuốn ngãumCY, ChfRCd5qZhủ numCYhiệm P8AuU5sEAhương rốhfRCd5qZt umCYcuộc cũng hfRCd5qZ phát chfRCd5qZáu: umCY“Tránh s8AuU5sEAang m8AuU5sEAột bên8AuU5sEA! LượnumCY quumCYa lượn8AuU5sEA lhfRCd5qZại, hfRCd5qZlởn vởn8AuU5sEA l8AuU5sEAàm umCYtôi bự8AuU5sEAc mìumCYnh! Nếu khônghfRCd5qZ tumCYhì cúumCYt umCYra ngoàiumCY chumCYo tôi!”

Chủ nhiumCYệm cuố8AuU5sEAi umCYcùng cũng mắng8AuU5sEA ngumCYười rhfRCd5qZồi, hơnhfRCd5qZ nhfRCd5qZữa lạiumCY mắhfRCd5qZng NhumCYiếp VumCYũ ThịhfRCd5qZnh ngườihfRCd5qZ mumCYà tumCYhường ngàumCYy ônhfRCd5qZg thiên vumCYị nhấtumCY, chứnumCYg thfRCd5qZỏ hfRCd5qZca phẫu8AuU5sEA thhfRCd5qZuật nàyhfRCd5qZ 8AuU5sEAkhông chfRCd5qZó vấn8AuU5sEA 8AuU5sEAđề gì8AuU5sEA lhfRCd5qZớn. PhụhfRCd5qZ hfRCd5qZmổ thumCYứ n8AuU5sEAhất và thứhfRCd5qZ ha8AuU5sEAi hfRCd5qZthở phfRCd5qZhào 8AuU5sEAnhẹ 8AuU5sEAnhõm, chfRCd5qZả phòn8AuU5sEAg phẫuumCY thuậhfRCd5qZt đumCYều như8AuU5sEA trumCYút đượcumCY gánumCYh nặng. BáchfRCd5qZ hfRCd5qZsĩ Nhi8AuU5sEAếp bumCYị mắng,8AuU5sEA rầuumCY rhfRCd5qZĩ tr8AuU5sEAánh sa8AuU5sEAng 8AuU5sEAmột bêhfRCd5qZn, nhfRCd5qZhưng vẫnhfRCd5qZ khô8AuU5sEAng d8AuU5sEAám bỏhfRCd5qZ ra ngo8AuU5sEAài. 8AuU5sEAMột lúhfRCd5qZc sau8AuU5sEA, huyếtumCY 8AuU5sEAáp chfRCd5qZủa bệumCYnh nhâumCYn t8AuU5sEAăng hfRCd5qZtrở lại,umCY 8AuU5sEAtiếp thehfRCd5qZo đóumCY 8AuU5sEAca 8AuU5sEAmổ tiến umCY hành rấthfRCd5qZ hfRCd5qZthuận l8AuU5sEAợi, ChủhfRCd5qZ nhiệm8AuU5sEA PhưhfRCd5qZơng hômumCY numCYay hfRCd5qZđích th8AuU5sEAân làhfRCd5qZm tất8AuU5sEA cumCYả mọhfRCd5qZi umCYviệc, thậhfRCd5qZm chí đ8AuU5sEAến hfRCd5qZcông đoạhfRCd5qZn 8AuU5sEAkhâu vếthfRCd5qZ mổhfRCd5qZ c8AuU5sEAuối cùhfRCd5qZng ônumCYg cũnhfRCd5qZg tựhfRCd5qZ mìnumCYh th8AuU5sEAực hiệnhfRCd5qZ, umCYkhông 8AuU5sEAđể p8AuU5sEAhụ tá độnghfRCd5qZ taumCYy vào.hfRCd5qZ ShfRCd5qZau umCYkhi khâuhfRCd5qZ xhfRCd5qZong, ô8AuU5sEAng cứumCY ngắhfRCd5qZm nghíaumCY mãihfRCd5qZ, vumCYẻ nhfRCd5qZhư hfRCd5qZrất hàumCYi lònhfRCd5qZg. Chỉ phẫu8AuU5sEA thuậthfRCd5qZ bâumCYy ghfRCd5qZiờ đềhfRCd5qZu umCYlà ch8AuU5sEAỉ tự8AuU5sEA tiêuhfRCd5qZ, hfRCd5qZvì hfRCd5qZthế ôhfRCd5qZng hfRCd5qZđã umCYlàm mhfRCd5qZột 8AuU5sEAcái thắ8AuU5sEAt chỉ t8AuU5sEAuyệt umCYđẹp, đếnhfRCd5qZ n8AuU5sEAỗi umCYdường umCYnhư bảnumCY t8AuU5sEAhân cũhfRCd5qZng rấtumCY umCYvừa 8AuU5sEAý, ngẩhfRCd5qZng đầuhfRCd5qZ l8AuU5sEAên gọiumCY Nhiếp umCYVũ ThịnhfRCd5qZh: umCY“Xong rồi8AuU5sEA! TôumCYi đihfRCd5qZ rử8AuU5sEAa ta8AuU5sEAy đây.”

Chủ nhiệmhfRCd5qZ PhươngumCY rửumCYa tay xumCYong, t8AuU5sEAháo cumCYặp k8AuU5sEAính rumCYa rửahfRCd5qZ mặumCYt r8AuU5sEAồi umCYmới r8AuU5sEAa khỏ8AuU5sEAi phhfRCd5qZòng m8AuU5sEAổ. Bên8AuU5sEA n8AuU5sEAgoài hfRCd5qZphòng phẫu thuật,hfRCd5qZ ngư8AuU5sEAời numCYhà b8AuU5sEAệnh nhâ8AuU5sEAn đan8AuU5sEAg 8AuU5sEAlo l8AuU5sEAắng 8AuU5sEAchờ đumCYợi, vhfRCd5qZừa umCYnghe tiến8AuU5sEAg cửaumCY umCYphòng bumCYật mở, umCYtrông umCYthấy ChủhfRCd5qZ hfRCd5qZnhiệm PhươumCYng đhfRCd5qZi raumCY, côumCY umCYta lihfRCd5qZền vộhfRCd5qZi 8AuU5sEAvàng đứngumCY dậy.

Ấn umCYtượng củahfRCd5qZ Chủ8AuU5sEA nhiumCYệm Phương umCYvề 8AuU5sEAĐàm TumCYĩnh rấtumCY tumCYệ, ch8AuU5sEAo rằnumCYg 8AuU5sEAcô chfRCd5qZhính là8AuU5sEA hồn8AuU5sEAg hfRCd5qZnhan umCYhọa umCYthủy tron8AuU5sEAg truyền t8AuU5sEAhuyết, umCYmột 8AuU5sEAanh ch8AuU5sEAàng umCYngoan ngoãnumCY biếthfRCd5qZ vângumCY lờumCYi n8AuU5sEAhư NumCYhiếp V8AuU5sEAũ ThịhfRCd5qZnh bịhfRCd5qZ umCYcô tumCYa umCYlàm cho ă8AuU5sEAn umCYkhông n8AuU5sEAgon ng8AuU5sEAủ khfRCd5qZhông yên8AuU5sEA, đ8AuU5sEAến hfRCd5qZgiờ v8AuU5sEAẫn cumCYòn phumCYải trhfRCd5qZông hfRCd5qZnom đứumCYa bhfRCd5qZé vôumCY tộiumCY trong pumCYhòng 8AuU5sEAhồi hfRCd5qZsức. BởiumCY thumCYế ônghfRCd5qZ đ8AuU5sEAanh mặthfRCd5qZ 8AuU5sEAlại, khfRCd5qZhông thhfRCd5qZèm 8AuU5sEAnhìn ĐàhfRCd5qZm Tĩ8AuU5sEAnh, l8AuU5sEAúc 8AuU5sEAđi ngang qu8AuU5sEAa 8AuU5sEAcô còumCYn buônumCYg mộthfRCd5qZ cumCYâu “Lần8AuU5sEA numCYày hfRCd5qZcô vumCYừa 8AuU5sEAlòng rồihfRCd5qZ nhé!”

Đàm Tĩn8AuU5sEAh biến8AuU5sEA sumCYắc, c8AuU5sEAô không thểhfRCd5qZ hhfRCd5qZiểu đumCYược cumCYâu nóumCYi nà8AuU5sEAy 8AuU5sEAcủa hfRCd5qZbác sĩ8AuU5sEA mumCYổ chí8AuU5sEAnh hfRCd5qZcó 8AuU5sEAý gìumCY. CôumCY umCYvốn 8AuU5sEAđã 8AuU5sEAvô cùumCYng căng tumCYhẳng, NhiếumCYp umCYVũ 8AuU5sEAThịnh umCYbước v8AuU5sEAào phò8AuU5sEAng phumCYẫu thuumCYật đến8AuU5sEA giờhfRCd5qZ vẫnumCY cumCYhưa thấyhfRCd5qZ r8AuU5sEAa, giờ b8AuU5sEAác umCYsĩ 8AuU5sEAmổ chí8AuU5sEAnh vumCYừa umCYra umCYliền lạnhhfRCd5qZ tahfRCd5qZnh buhfRCd5qZông mộ8AuU5sEAt 8AuU5sEAcâu nhưhfRCd5qZ vậyumCY 8AuU5sEAkhiến hfRCd5qZcả người8AuU5sEA cô mhfRCd5qZềm umCYnhũn, suýthfRCd5qZ chú8AuU5sEAt numCYữa ngất8AuU5sEA x8AuU5sEAỉu, mhfRCd5qZay cóumCY TônumCY hfRCd5qZChí Q8AuU5sEAuân kịhfRCd5qZp hfRCd5qZđỡ lấy,hfRCd5qZ d8AuU5sEAìu hfRCd5qZcô ng8AuU5sEAồi xuống umCYghế. 8AuU5sEACô humCYoa humCYết umCYcả mắumCYt, một8AuU5sEA hồiumCY lâu8AuU5sEA 8AuU5sEAsau mới8AuU5sEA địnhhfRCd5qZ thần8AuU5sEA nói8AuU5sEA: “GọiumCY điumCYện cho NhhfRCd5qZiếp Vũ8AuU5sEA ThịnhfRCd5qZh, hỏiumCY 8AuU5sEAanh t8AuU5sEAa rhfRCd5qZút 8AuU5sEAcục c8AuU5sEAa phfRCd5qZhẫu thumCYuật thế8AuU5sEA hfRCd5qZnào rồi?”

Nhiếp VumCYũ ThịhfRCd5qZnh t8AuU5sEAhu xhfRCd5qZếp ổnumCY thoả ch8AuU5sEAo T8AuU5sEAôn B8AuU5sEAình umCYxong, vừa8AuU5sEA rhfRCd5qZa đ8AuU5sEAến cửahfRCd5qZ umCYphòng mổ,8AuU5sEA nh8AuU5sEAìn quumCYa cửa8AuU5sEA umCYkính, liền8AuU5sEA bắthfRCd5qZ gặp8AuU5sEA Đàm TĩhfRCd5qZnh ghfRCd5qZần n8AuU5sEAhư ng8AuU5sEAã vàumCYo lumCYòng ThfRCd5qZôn Ch8AuU5sEAí Qu8AuU5sEAân. P8AuU5sEAhải umCYthừa nhậ8AuU5sEAn rằng,8AuU5sEA ahfRCd5qZnh vẫnumCY thấy lònghfRCd5qZ c8AuU5sEAhua hfRCd5qZxót, umCYcó lẽ8AuU5sEA duyumCYên phậnumCY g8AuU5sEAiữa umCYanh v8AuU5sEAà hfRCd5qZĐàm hfRCd5qZTĩnh đếnumCY đây8AuU5sEA thựumCYc sựhfRCd5qZ umCYđã hế8AuU5sEAt rồi. ChumCYuyện đến8AuU5sEA nướchfRCd5qZ hfRCd5qZnày, khhfRCd5qZông cahfRCd5qZm 8AuU5sEAtâm th8AuU5sEAì cũnumCYg cóhfRCd5qZ íchfRCd5qZh g8AuU5sEAì? T8AuU5sEAình yêhfRCd5qZu 8AuU5sEAtrong sánhfRCd5qZg đơn thuầnumCY thờiumCY umCYniên thhfRCd5qZiếu 8AuU5sEAđã như8AuU5sEA mộhfRCd5qZt gi8AuU5sEAấc 8AuU5sEAmơ, còumCYn lại8AuU5sEA 8AuU5sEAchỉ umCYlà oá8AuU5sEAn hậnhfRCd5qZ màumCY thôi.

Anh đhfRCd5qZẩy cửahfRCd5qZ bư8AuU5sEAớc rahfRCd5qZ, thấy umCY Đàm TĩnhumCY v8AuU5sEAẫn đhfRCd5qZang lumCYúi h8AuU5sEAúi hfRCd5qZtìm đ8AuU5sEAiện tumCYhoại, biế8AuU5sEAt c8AuU5sEAô ấyumCY địnhhfRCd5qZ 8AuU5sEAgọi chumCYo mìn8AuU5sEAh, bèn nhfRCd5qZói: umCY“Không cần8AuU5sEA 8AuU5sEAgọi nhfRCd5qZữa, hfRCd5qZtôi rhfRCd5qZa đây8AuU5sEA rồi.”

Trông th8AuU5sEAấy umCYánh mắ8AuU5sEAt đầy m8AuU5sEAong mỏihfRCd5qZ hfRCd5qZcủa ĐàumCYm Tĩn8AuU5sEAh, hfRCd5qZanh nói:umCY “Phẫu8AuU5sEA thuật8AuU5sEA kế8AuU5sEAt thhfRCd5qZúc rồ8AuU5sEAi, rumCYất thfRCd5qZhành công.”

Đàm TĩnumCYh ngẩ8AuU5sEAn người8AuU5sEA mất vài8AuU5sEA giâ8AuU5sEAy, rồi8AuU5sEA đứumCYng phắ8AuU5sEAt dậyhfRCd5qZ nhfRCd5qZhưng côumCY khôn8AuU5sEAg 8AuU5sEAbước nhfRCd5qZổi hfRCd5qZvào phòngumCY phhfRCd5qZẫu 8AuU5sEAthuật, chỉ biếumCYt n8AuU5sEAhìn N8AuU5sEAhiếp VhfRCd5qZũ Thịnh8AuU5sEA đầyhfRCd5qZ v8AuU5sEAan x8AuU5sEAin, NhiếpumCY VumCYũ umCYThịnh c8AuU5sEAảm th8AuU5sEAấy ánhumCY mắt8AuU5sEA hfRCd5qZcô như sáp8AuU5sEA nến8AuU5sEA n8AuU5sEAóng bỏng,8AuU5sEA hfRCd5qZthiêu đốthfRCd5qZ tr8AuU5sEAái ti8AuU5sEAm 8AuU5sEAanh 8AuU5sEAđau hfRCd5qZbuốt, ahfRCd5qZnh vôhfRCd5qZ thhfRCd5qZức trhfRCd5qZánh ánhhfRCd5qZ mắtumCY của umCYcô, nói8AuU5sEA: umCY“Bình BìnhumCY đahfRCd5qZng ởhfRCd5qZ tro8AuU5sEAng phònumCYg humCYồi shfRCd5qZức, phumCYải theumCYo dhfRCd5qZõi mhfRCd5qZột đã,umCY 8AuU5sEAnếu không umCYcó gumCYì bấthfRCd5qZ thườn8AuU5sEAg cóhfRCd5qZ thhfRCd5qZể đưa8AuU5sEA umCYvề hfRCd5qZphòng bệnh.”

“Tôi chfRCd5qZó thfRCd5qZhể vumCYào thămhfRCd5qZ nó không?”

“Vẫn hfRCd5qZchưa đượ8AuU5sEAc.” Anh đáp,8AuU5sEA hfRCd5qZkhông kìmumCY đượchfRCd5qZ vẫnhfRCd5qZ hfRCd5qZdùng giọngumCY a8AuU5sEAn ủi,umCY “Tôi8AuU5sEA sumCYẽ vàohfRCd5qZ vớiumCY nóumCY n8AuU5sEAgay, cô8AuU5sEA cumCYứ yên tâm.”

Đàm Tĩ8AuU5sEAnh cú8AuU5sEAi đầuhfRCd5qZ, dù khônghfRCd5qZ umCYnhìn numCYhưng umCYNhiếp VũumCY TumCYhịnh cũn8AuU5sEAg biếhfRCd5qZt côhfRCd5qZ 8AuU5sEAđang khóc8AuU5sEA. 8AuU5sEATôn ChíumCY QhfRCd5qZuân umCYđưa umCYcho cô 8AuU5sEA gói giấyumCY umCYăn, NhiếumCYp VumCYũ Thịnh8AuU5sEA cảmhfRCd5qZ thấumCYy tâmumCY trạnghfRCd5qZ đầy8AuU5sEA phứchfRCd5qZ tạp,umCY umCYbèn quhfRCd5qZay người8AuU5sEA trở lạihfRCd5qZ phònumCYg hhfRCd5qZồi sức.

Bác sĩumCY ghfRCd5qZây 8AuU5sEAmê vẫnumCY hfRCd5qZchưa đi, thumCYấy 8AuU5sEAanh vàoumCY bènumCY chào8AuU5sEA rồhfRCd5qZi hỏhfRCd5qZi: “Đứa8AuU5sEA trẻ8AuU5sEA nàyhfRCd5qZ cohfRCd5qZn n8AuU5sEAhà hfRCd5qZai thế?”

Nhiếp umCYVũ hfRCd5qZThịnh khựnhfRCd5qZg lạumCYi, hỏi: “Sa8AuU5sEAo thếhfRCd5qZ ạ?”

“Ui trờiumCY ơhfRCd5qZi, tumCYôi làmumCY việc vớiumCY CumCYhủ umCYnhiệm Phư8AuU5sEAơng hfRCd5qZmười mấy8AuU5sEA numCYăm rồi,8AuU5sEA cumCYhưa từngumCY thấyumCY umCYông ấyhfRCd5qZ umCYnhư humCYôm nay8AuU5sEA, cứ nh8AuU5sEAư coumCYn hfRCd5qZnhà 8AuU5sEAmình đangumCY nằhfRCd5qZm tr8AuU5sEAên bumCYàn phẫu8AuU5sEA thuậumCYt vậy.”

Nhiếp umCYVũ ThịnhfRCd5qZh thấyumCY lòng chfRCd5qZhua xót8AuU5sEA, vội8AuU5sEA đáumCYp: “ĐâyhfRCd5qZ lumCYà… họ8AuU5sEA hàng…umCY họ8AuU5sEA umCYhàng củaumCY cháu.”

“Thảo nhfRCd5qZào! Đúng8AuU5sEA hfRCd5qZlà chủ nhiệmhfRCd5qZ chfRCd5qZủa cumCYác a8AuU5sEAnh umCYcoi an8AuU5sEAh n8AuU5sEAhư coumCYn đhfRCd5qZẻ, tôiumCY cứumCY bảohfRCd5qZ saumCYo hfRCd5qZhôm hfRCd5qZnay 8AuU5sEAanh 8AuU5sEAđứng trong 8AuU5sEA phòng p8AuU5sEAhẫu th8AuU5sEAuật 8AuU5sEAmà lhfRCd5qZại kh8AuU5sEAông làhfRCd5qZm gì.hfRCd5qZ ÀhfRCd5qZ, đ8AuU5sEAúng 8AuU5sEArồi, chương8AuU5sEA trìn8AuU5sEAh CumCYM ấhfRCd5qZy umCYrút cục làhfRCd5qZ 8AuU5sEAthế nà8AuU5sEAo đấyumCY? ChủumCY 8AuU5sEAnhiệm cumCYủa cáumCYc umCYanh bất8AuU5sEA umCYchấp áumCYp 8AuU5sEAlực củahfRCd5qZ việumCYn trưhfRCd5qZởng hfRCd5qZkéo về đây,umCY bá8AuU5sEAc bỏhfRCd5qZ rấtumCY nhiềhfRCd5qZu ýhfRCd5qZ umCYkiến cumCYủa 8AuU5sEAmọi người,hfRCd5qZ umCYthế shfRCd5qZao 8AuU5sEAgiờ vẫhfRCd5qZn chưhfRCd5qZa khởihfRCd5qZ độhfRCd5qZng vậy?”

Nhiếp V8AuU5sEAũ ThịnhhfRCd5qZ thầm nghhfRCd5qZĩ chuyện8AuU5sEA này8AuU5sEA 8AuU5sEAchính là8AuU5sEA dhfRCd5qZo mìnhfRCd5qZh lhfRCd5qZàm hfRCd5qZlỡ dởhfRCd5qZ. An8AuU5sEAh umCYáy náhfRCd5qZy n8AuU5sEAói: “Chủ8AuU5sEA nhiệmhfRCd5qZ đãumCY giao hfRCd5qZcho cháuumCY rồi,umCY 8AuU5sEAchỉ cầumCYn tìmumCY đ8AuU5sEAược bumCYệnh nhâ8AuU5sEAn umCYthích hợpumCY sẽ8AuU5sEA 8AuU5sEAlập umCYtức tiếnumCY hànhfRCd5qZh hfRCd5qZca đầu tiên.”

“Làm t8AuU5sEAốt l8AuU5sEAà tạumCYo phúc cho8AuU5sEA dâ8AuU5sEAn đấyumCY.” BácumCY sĩumCY gâyumCY mhfRCd5qZê nóihfRCd5qZ đùa,”umCY BhfRCd5qZao nhiê8AuU5sEAu bệnh8AuU5sEA nhâ8AuU5sEAn c8AuU5sEAòn đumCYang đỏhfRCd5qZ mắthfRCd5qZ chờ 8AuU5sEA kia khfRCd5qZìa, hfRCd5qZanh 8AuU5sEAxem umCYhỗ trợumCY chfRCd5qZho bệnhumCY umCYtim bẩmumCY sinumCYh 8AuU5sEAcủa chínhfRCd5qZh phủ,umCY hộumCY k8AuU5sEAhẩu nôngumCY thô8AuU5sEAn umCYcó thể đượ8AuU5sEAc hưởng8AuU5sEA umCYtrợ cấp8AuU5sEA, bảohfRCd5qZ hiểmumCY thấhfRCd5qZt nghhfRCd5qZiệp ở8AuU5sEA hfRCd5qZthành phốumCY 8AuU5sEAcó t8AuU5sEAhể đượcumCY hưumCYởng trợ cấp,umCY 8AuU5sEAđây khôn8AuU5sEAg phfRCd5qZhải 8AuU5sEAhộ umCYkhẩu nônghfRCd5qZ t8AuU5sEAhôn, cumCYũng chẳhfRCd5qZng phfRCd5qZhải thhfRCd5qZất nghihfRCd5qZệp ởhfRCd5qZ thumCYành phố,8AuU5sEA tự nhhfRCd5qZiên mắ8AuU5sEAc phumCYải căhfRCd5qZn bệnhumCY nặumCYng numCYhư thếumCY nàyhfRCd5qZ, kumCYhông cóhfRCd5qZ tihfRCd5qZền umCYmà chữa,hfRCd5qZ bằng8AuU5sEA mọi cá8AuU5sEAch phả8AuU5sEAi x8AuU5sEAoay được8AuU5sEA hơhfRCd5qZn mười8AuU5sEA vhfRCd5qZạn tệ,8AuU5sEA hfRCd5qZcòn khônhfRCd5qZg bhfRCd5qZiết cóumCY bà8AuU5sEA cumCYon họ8AuU5sEA 8AuU5sEAhàng numCYào cumCYhịu cho vaumCYy hfRCd5qZkhông, thậ8AuU5sEAt lumCYà á8AuU5sEAc nhfRCd5qZghiệt quumCYá umCYmà…” ÔumCYng nhìhfRCd5qZn bé8AuU5sEA ThfRCd5qZôn BìhfRCd5qZnh đan8AuU5sEAg umCYnằm trên giườngumCY đẩy,8AuU5sEA “Đượ8AuU5sEAc umCYrồi hfRCd5qZđấy, 8AuU5sEAxem umCYra 8AuU5sEAtình hìnhfRCd5qZh hfRCd5qZkhá khả8AuU5sEA qua8AuU5sEAn, tá8AuU5sEAm phần8AuU5sEA kumCYhông 8AuU5sEAphải đưa sanumCYg p8AuU5sEAhòng chăm8AuU5sEA 8AuU5sEAsóc đặchfRCd5qZ b8AuU5sEAiệt, hfRCd5qZanh t8AuU5sEArực ởhfRCd5qZ đâumCYy, tô8AuU5sEAi 8AuU5sEAđi tumCYhay đồhfRCd5qZ đã.”

Khi TônhfRCd5qZ BìnhhfRCd5qZ t8AuU5sEAỉnh dậy, người8AuU5sEA đ8AuU5sEAầu t8AuU5sEAiên cậhfRCd5qZu numCYhìn thấyhfRCd5qZ làumCY 8AuU5sEAĐàm TĩnumCYh. TumCYuy đềumCY phònhfRCd5qZg lhfRCd5qZây 8AuU5sEAnhiễm, Đ8AuU5sEAàm T8AuU5sEAĩnh phải umCY mặc cumCYhiếc áoumCY c8AuU5sEAhoàng kh8AuU5sEAử trùn8AuU5sEAg rộngumCY thùhfRCd5qZng thìumCYnh, chfRCd5qZòn đeo8AuU5sEA 8AuU5sEAkhẩu tran8AuU5sEAg, độiumCY mũ,umCY nhưng umCYchỉ nhì8AuU5sEAn áhfRCd5qZnh hfRCd5qZmắt quhfRCd5qZen thuộchfRCd5qZ, TônhfRCd5qZ B8AuU5sEAình liềnumCY n8AuU5sEAhận n8AuU5sEAgay hfRCd5qZra m8AuU5sEAẹ. CâumCYu đầuumCY tiên cậuumCY bhfRCd5qZé h8AuU5sEAỏi 8AuU5sEAlà: “Mẹ,umCY sahfRCd5qZo mẹ

Đàm ThfRCd5qZĩnh vốnhfRCd5qZ đãumCY nín 8AuU5sEAkhóc umCYnhưng hfRCd5qZnghe chfRCd5qZon numCYói hfRCd5qZcâu ấy,8AuU5sEA chfRCd5qZô suumCYýt nữhfRCd5qZa lại8AuU5sEA rumCYơi nướumCYc m8AuU5sEAắt. S8AuU5sEAắp umCYtới 8AuU5sEAgiờ ta8AuU5sEAn sở, Ch8AuU5sEAủ nhiệ8AuU5sEAm PumCYhương lạ8AuU5sEAi tựumCY mhfRCd5qZình điumCY hfRCd5qZkiểm trhfRCd5qZa mhfRCd5qZột lhfRCd5qZượt, lầnhfRCd5qZ nàumCYy ôumCYng 8AuU5sEAdẫn hfRCd5qZtheo humCYọc trò củahfRCd5qZ mình8AuU5sEA, tấthfRCd5qZ c8AuU5sEAả umCYđều mặc8AuU5sEA áumCYo bloumCYuse umCYtrắng, đầyumCY hfRCd5qZtác phhfRCd5qZong chfRCd5qZông việhfRCd5qZc, đumCYứng tronumCYg phòng bện8AuU5sEAh, n8AuU5sEAói mộthfRCd5qZ lumCYượt nhữ8AuU5sEAng điều8AuU5sEA cầnhfRCd5qZ umCYchú umCYý s8AuU5sEAau p8AuU5sEAhẫu thuậthfRCd5qZ. Mấy8AuU5sEA umCYvị thfRCd5qZiến sĩumCY mải 8AuU5sEAmiết gh8AuU5sEAi chép8AuU5sEA, TiểuhfRCd5qZ MumCYẫn cò8AuU5sEAn numCYghịch hfRCd5qZngợm làumCYm mặtumCY xấuhfRCd5qZ cumCYhọc Nhiế8AuU5sEAp VũumCY ThịnhfRCd5qZh. Đợi8AuU5sEA Chủ nhiệmhfRCd5qZ PumCYhương đi8AuU5sEA 8AuU5sEAra rồi,umCY umCYanh mớ8AuU5sEAi kumCYhoác vaumCYi NhiếumCYp VumCYũ Thịn8AuU5sEAh, 8AuU5sEAtrêu chọc:umCY “SưhfRCd5qZ huynh, umCYnghe nóiumCY hôumCYm nahfRCd5qZy trohfRCd5qZng pumCYhòng phẫumCYu umCYthuật an8AuU5sEAh bịhfRCd5qZ 8AuU5sEAlão yhfRCd5qZêu mhfRCd5qZắng hả?”

“Làm gì8AuU5sEA umCYcó, eumCYm ngumCYhe ai n8AuU5sEAói thế?”

“Ái dhfRCd5qZà, Nhiếp8AuU5sEA 8AuU5sEAsư huynh à,umCY ngày8AuU5sEA nàumCYo lhfRCd5qZão 8AuU5sEAyêu chẳnhfRCd5qZg mắngumCY bọnumCY umCYem vàumCYi lượt,hfRCd5qZ chfRCd5qZó phảumCYi hfRCd5qZlà 8AuU5sEAchuyện gumCYì hfRCd5qZmất mumCYặt đâu, hfRCd5qZsao 8AuU5sEAanh khôumCYng chịhfRCd5qZu thừhfRCd5qZa nhumCYận n8AuU5sEAhỉ? NhưumCYng đê8AuU5sEAm mumCYai lãohfRCd5qZ yumCYêu phânumCY côngumCY 8AuU5sEAem trực hfRCd5qZban tumCYhay anh8AuU5sEA, nhfRCd5qZói nh8AuU5sEAà an8AuU5sEAh có8AuU5sEA vhfRCd5qZiệc, hfRCd5qZanh nhfRCd5qZói đihfRCd5qZ, 8AuU5sEAanh pumCYhải cảm8AuU5sEA ơnhfRCd5qZ hfRCd5qZem umCYthế numCYào đây nhỉ?”

Nhiếp VũumCY ThịhfRCd5qZnh vôhfRCd5qZ cùng cumCYảm kíumCYch umCYtrước shfRCd5qZự q8AuU5sEAuan tâmhfRCd5qZ 8AuU5sEAcủa Ch8AuU5sEAủ nhi8AuU5sEAệm PhươumCYng, anhfRCd5qZh định8AuU5sEA buổhfRCd5qZi tốiumCY quumCYa vhfRCd5qZiện túc umCYtrực bhfRCd5qZên giườnumCYg umCYbệnh, umCYchăm s8AuU5sEAóc umCYbé TumCYôn umCYBình nhi8AuU5sEAều h8AuU5sEAơn umCYmột chúumCYt, khônghfRCd5qZ ngờ8AuU5sEA 8AuU5sEAchi thfRCd5qZiết nhỏ nhặthfRCd5qZ nàumCYy chhfRCd5qZủ nhiệm8AuU5sEA cũn8AuU5sEAg đã8AuU5sEA ngh8AuU5sEAĩ 8AuU5sEAchu hfRCd5qZđáo c8AuU5sEAả rồi.

Anh đáumCYp: hfRCd5qZ“Vậy umCYanh mời hfRCd5qZem ănumCY umCYcơm nhé.”

Tiểu MẫhfRCd5qZn lắumCYc 8AuU5sEAđầu umCYquầy quậy: “umCYÔi 8AuU5sEAno no8AuU5sEA! umCYMời ăhfRCd5qZn umCYcơm 8AuU5sEAthì dhfRCd5qZễ 8AuU5sEAcho an8AuU5sEAh quá.umCY An8AuU5sEAh mờ8AuU5sEAi hfRCd5qZem ă8AuU5sEAn cơumCYm hfRCd5qZcũng được, nhưng8AuU5sEA e8AuU5sEAm 8AuU5sEAphải dẫ8AuU5sEAn umCYtheo bạhfRCd5qZn ghfRCd5qZái e8AuU5sEAm nữa!”

Bạn gáhfRCd5qZi c8AuU5sEAủa TiểumCYu Mẫn umCYcũng humCYọc umCYY nhưng8AuU5sEA humCYọc umCYNha kho8AuU5sEAa, 8AuU5sEAnăm n8AuU5sEAay mớiumCY là8AuU5sEA t8AuU5sEAhạc sumCYĩ năumCYm thứ8AuU5sEA hfRCd5qZ2, umCYđang th8AuU5sEAực tập t8AuU5sEAại bumCYệnh việnhfRCd5qZ này.umCY NhiếumCYp Vũ8AuU5sEA umCYThịnh nói:umCY “Đ8AuU5sEAược umCYthôi, eumCYm gọumCYi umCYcả T8AuU5sEAiểu KỳumCY đ8AuU5sEAi, hfRCd5qZanh mumCYời hai umCYđứa ănumCY cơm.”

Tiểu MẫnumCY cười8AuU5sEA giumCYan xảo: “SưumCY huynumCYh, mờihfRCd5qZ ha8AuU5sEAi đứaumCY umCYem ănumCY cơ8AuU5sEAm màhfRCd5qZ a8AuU5sEAnh đumCYi hfRCd5qZmột mìumCYnh, 8AuU5sEAkhông ngượngumCY à?umCY KháumCYch có ha8AuU5sEAi ngưhfRCd5qZời, cumCYhủ hfRCd5qZcũng phảiumCY hfRCd5qZcó ha8AuU5sEAi hfRCd5qZngười cumCYhứ! 8AuU5sEAAnh umCYkêu b8AuU5sEAạn 8AuU5sEAgái anumCYh 8AuU5sEAcùng đi,umCY c8AuU5sEAho emumCY với hfRCd5qZTiểu KumCYỳ dhfRCd5qZiện ki8AuU5sEAến, đượchfRCd5qZ không?”

Nhiếp Vũ8AuU5sEA umCYThịnh thoá8AuU5sEAng ngây ngườihfRCd5qZ, umCYđáp: “AnhumCY vumCYà hfRCd5qZcô ấyhfRCd5qZ chumCYia tumCYay rồi.”

Tiểu MumCYẫn kihfRCd5qZnh ngạc: “CumCYái gìhfRCd5qZ chfRCd5qZơ? S8AuU5sEAao lạumCYi thế?”

Nhiếp V8AuU5sEAũ ThfRCd5qZhịnh không nóumCYi hfRCd5qZgì, TiểuhfRCd5qZ Mẫn8AuU5sEA bâyhfRCd5qZ hfRCd5qZgiờ hfRCd5qZmới nhumCYớ r8AuU5sEAa họhfRCd5qZ đaumCYng umCYở hfRCd5qZtrong phònhfRCd5qZg bệnumCYh, vẫn8AuU5sEA còn8AuU5sEA bệnh nhâhfRCd5qZn nằhfRCd5qZm kiahfRCd5qZ, mình8AuU5sEA hỏi8AuU5sEA nhhfRCd5qZiều chuyệ8AuU5sEAn nhfRCd5qZhư vậy,umCY qumCYuả làhfRCd5qZ khfRCd5qZhông nên.umCY VumCYì hfRCd5qZthế umCYanh vội imumCY bặumCYt, 8AuU5sEAnhìn Nhiếp8AuU5sEA V8AuU5sEAũ Thịn8AuU5sEAh g8AuU5sEAhi lờ8AuU5sEAi cănhfRCd5qZ umCYdặn. 8AuU5sEANhiếp 8AuU5sEAVũ hfRCd5qZThịnh 8AuU5sEAghi xon8AuU5sEAg liềnumCY cùng TiểuhfRCd5qZ Mẫn8AuU5sEA điumCY 8AuU5sEAra umCYngoài, hfRCd5qZĐàm TĩnhfRCd5qZh tuumCYy umCYở g8AuU5sEAian hfRCd5qZtrong c8AuU5sEAủa hfRCd5qZphòng bệ8AuU5sEAnh, như8AuU5sEAng vìhfRCd5qZ cửaumCY mở nhfRCd5qZên humCYọ nhfRCd5qZói ghfRCd5qZì 8AuU5sEAcô umCYđều 8AuU5sEAnghe rhfRCd5qZõ từnumCYg chữ8AuU5sEA một.

Lúc đầu8AuU5sEA c8AuU5sEAô 8AuU5sEAấy cũumCYng chỉ 8AuU5sEAnghe loán8AuU5sEAg thoá8AuU5sEAng, mãi8AuU5sEA đến8AuU5sEA kumCYhi NhiếumCYp VhfRCd5qZũ 8AuU5sEAThịnh hfRCd5qZnói đãumCY chumCYia ta8AuU5sEAy 8AuU5sEAvới hfRCd5qZbạn umCYgái, côumCY mới chợthfRCd5qZ nhưhfRCd5qZ nhumCYận t8AuU5sEAh điềhfRCd5qZu gì.8AuU5sEA umCYTính c8AuU5sEAách củ8AuU5sEAa 8AuU5sEANhiếp 8AuU5sEAVũ Th8AuU5sEAịnh hfRCd5qZcô hiểu8AuU5sEA rumCYất rõ,umCY anumCYh không dumCYễ dàn8AuU5sEAg qu8AuU5sEAa lạihfRCd5qZ vumCYới mộhfRCd5qZt người8AuU5sEA coumCYn g8AuU5sEAái, sahfRCd5qZu 8AuU5sEAkhi 8AuU5sEAquyết đ8AuU5sEAịnh 8AuU5sEAyêu, l8AuU5sEAại umCYcàng không tuỳhfRCd5qZ umCYtiện nóiumCY c8AuU5sEAhia taumCYy. ShfRCd5qZao lạihfRCd5qZ th8AuU5sEAế nhhfRCd5qZỉ? ChẳngumCY lẽumCY umCYvì c8AuU5sEAhuyện củahfRCd5qZ TumCYôn Bình?

Bất 8AuU5sEAkỳ ngườ8AuU5sEAi hfRCd5qZcon hfRCd5qZgái nào cumCYũng khumCYó hfRCd5qZmà chumCYấp nhậnumCY nhfRCd5qZổi việumCYc bạumCYn trhfRCd5qZai mìnhfRCd5qZh 8AuU5sEAtự d8AuU5sEAưng umCYcó mộhfRCd5qZt đhfRCd5qZứa cohfRCd5qZn riêhfRCd5qZng. Đàm TĩhfRCd5qZnh chợtumCY thfRCd5qZhấy áyhfRCd5qZ náy.

Sau hfRCd5qZkhi thfRCd5qZrời umCYtối, đáumCYng lẽ 8AuU5sEAđã hếthfRCd5qZ gi8AuU5sEAờ t8AuU5sEAhăm bệnhfRCd5qZh, nhưnhfRCd5qZg umCYlà phònumCYg VumCYIP nêumCYn c8AuU5sEAũng hfRCd5qZthoải má8AuU5sEAi umCYhơn 8AuU5sEAchút ít. V8AuU5sEAương V8AuU5sEAũ Li8AuU5sEAnh v8AuU5sEAà LumCYương NguyumCYên umCYAn ngh8AuU5sEAe nóhfRCd5qZi hô8AuU5sEAm 8AuU5sEAnay T8AuU5sEAôn BìumCYnh làhfRCd5qZm phẫhfRCd5qZu thuật,8AuU5sEA vừa sánghfRCd5qZ shfRCd5qZớm đãumCY gọumCYi điện8AuU5sEA hỏiumCY umCYthăm, đếnhfRCd5qZ tumCYối VươnhfRCd5qZg VũumCY Li8AuU5sEAnh lại8AuU5sEA đếnhfRCd5qZ tậnumCY bệnumCYh 8AuU5sEAviện tumCYhăm Tôn BìnhumCY, chfRCd5qZô sợ8AuU5sEA qumCYuá 8AuU5sEAgiờ th8AuU5sEAăm bệnh8AuU5sEA báumCYc sĩ8AuU5sEA khôngumCY cumCYho vhfRCd5qZào, nêumCYn umCYđến dưới8AuU5sEA chumCYân lầu liềnumCY gumCYọi đhfRCd5qZiện chhfRCd5qZo Đàm8AuU5sEA TĩnumCYh, Đ8AuU5sEAàm Tĩ8AuU5sEAnh bèhfRCd5qZn bảo8AuU5sEA T8AuU5sEAôn Ch8AuU5sEAí QumCYuân xuống8AuU5sEA đón8AuU5sEA cô.

Đã umCYmấy 8AuU5sEAngày khônhfRCd5qZg gặp, VươnghfRCd5qZ VũumCY LihfRCd5qZnh vừumCYa thấy8AuU5sEA 8AuU5sEAĐàm Tĩn8AuU5sEAh liề8AuU5sEAn 8AuU5sEAtay hfRCd5qZbắt mặtumCY mừng.umCY CôumCY cầm8AuU5sEA hfRCd5qZtheo mộ8AuU5sEAt hfRCd5qZhộp lớn đựngumCY đầy8AuU5sEA cáchfRCd5qZ loumCYại bánhumCY ngọt,8AuU5sEA 8AuU5sEAnói: “H8AuU5sEAai hô8AuU5sEAm nahfRCd5qZy umCYcửa tiumCYệm củahfRCd5qZ chhfRCd5qZúng mìhfRCd5qZnh vừa8AuU5sEA khai umCY trương, đắt8AuU5sEA humCYàng lắm,8AuU5sEA kháchumCY humCYàng aumCYi cũnghfRCd5qZ umCYkhen 8AuU5sEAbánh ngohfRCd5qZn, hfRCd5qZhôm nahfRCd5qZy hfRCd5qZtớ chọn8AuU5sEA riêng mhfRCd5qZấy cái8AuU5sEA vừumCYa hfRCd5qZra umCYlò, đhfRCd5qZể nguội8AuU5sEA umCYrồi ma8AuU5sEAng qumCYua đ8AuU5sEAây 8AuU5sEAcho cậu8AuU5sEA vớiumCY BìumCYnh Bình8AuU5sEA ăn.”

“Bình umCYBình vhfRCd5qZẫn chưhfRCd5qZa được ănumCY c8AuU5sEAái 8AuU5sEAgì cả8AuU5sEA.” ĐàmumCY ThfRCd5qZĩnh đỡhfRCd5qZ lấumCYy bánh,8AuU5sEA nóihfRCd5qZ đhfRCd5qZầy c8AuU5sEAảm kí8AuU5sEAch “CảmumCY ơnumCY cumCYậu nhihfRCd5qZều lắm.”

“Ôi dào,hfRCd5qZ giữ8AuU5sEAa chúng mìnhfRCd5qZh 8AuU5sEAcần gìumCY phảihfRCd5qZ cảmhfRCd5qZ ơn.umCY umCYVốn hfRCd5qZtớ đumCYịnh qu8AuU5sEAa đâyhfRCd5qZ từumCY s8AuU5sEAáng cơ8AuU5sEA, nhưn8AuU5sEAg LưhfRCd5qZơng NguyhfRCd5qZên An bhfRCd5qZảo thfRCd5qZớ 8AuU5sEAđừng gâyumCY thêm8AuU5sEA rắc8AuU5sEA rố8AuU5sEAi ch8AuU5sEAo hfRCd5qZcậu, cònumCY n8AuU5sEAói 8AuU5sEAphòng pumCYhẫu thfRCd5qZhuật khumCYông 8AuU5sEAcho người hfRCd5qZngoài vàhfRCd5qZo, cũnhfRCd5qZg khhfRCd5qZông chfRCd5qZho qu8AuU5sEAá nhhfRCd5qZiều ngưhfRCd5qZời đợi8AuU5sEA bhfRCd5qZên nghfRCd5qZoài. ThfRCd5qZớ shfRCd5qZốt rumCYuột quhfRCd5qZá, nên8AuU5sEA đến chiềuhfRCd5qZ phảhfRCd5qZi gọi8AuU5sEA chhfRCd5qZo cậhfRCd5qZu ngumCYay, ngh8AuU5sEAe cumCYậu numCYói phhfRCd5qZẫu tumCYhuật đhfRCd5qZã xohfRCd5qZng, Bì8AuU5sEAnh hfRCd5qZBình umCYcũng tỉnh rồi,umCY thfRCd5qZớ liềnhfRCd5qZ 8AuU5sEAvội vànghfRCd5qZ umCYqua thăm.”

Tôn BìnhfRCd5qZh đãumCY nhfRCd5qZgủ say, hfRCd5qZĐàm TumCYĩnh umCYmở cửumCYa giahfRCd5qZn 8AuU5sEAtrong phumCYòng bệnhumCY đểumCY hfRCd5qZVương 8AuU5sEAVũ L8AuU5sEAinh umCYthăm béumCY một8AuU5sEA chhfRCd5qZút. Thực rhfRCd5qZa vumCYẫn còumCYn cáchfRCd5qZh mumCYột cáhfRCd5qZnh cửahfRCd5qZ k8AuU5sEAính hfRCd5qZnữa, bên8AuU5sEA giườ8AuU5sEAng bệhfRCd5qZnh 8AuU5sEAtoàn nhữumCYng mumCYáy m8AuU5sEAóc theo umCYdõi, 8AuU5sEAvì phumCYòng rấhfRCd5qZt rộn8AuU5sEAg, 8AuU5sEAnên TôhfRCd5qZn BumCYình nằm8AuU5sEA trênhfRCd5qZ gihfRCd5qZường trônghfRCd5qZ lạhfRCd5qZi cumCYàng numCYhỏ umCYbé hơn,8AuU5sEA nhìn rấtumCY tộihfRCd5qZ nghiệp.

Vương V8AuU5sEAũ LihfRCd5qZnh s8AuU5sEAợ umCYlàm umCYồn khiến umCYbé T8AuU5sEAôn B8AuU5sEAình tỉnhumCY giấc8AuU5sEA nên8AuU5sEA chỉumCY nhìn8AuU5sEA mộtumCY látumCY rồ8AuU5sEAi 8AuU5sEAbảo ĐàmhfRCd5qZ TĩumCYnh đóhfRCd5qZng cửahfRCd5qZ lại.

Tôn Ch8AuU5sEAí QuâumCYn hfRCd5qZra cầu tha8AuU5sEAng thhfRCd5qZoát h8AuU5sEAiểm h8AuU5sEAút t8AuU5sEAhuốc, 8AuU5sEAcả umCYcăn ph8AuU5sEAòng rộnghfRCd5qZ thêhfRCd5qZnh tumCYhang ngoài8AuU5sEA bhfRCd5qZé T8AuU5sEAôn BìnumCYh đang ngủ8AuU5sEA, umCYchỉ cò8AuU5sEAn 8AuU5sEAĐàm Tĩ8AuU5sEAnh vhfRCd5qZà VưhfRCd5qZơng umCYVũ Li8AuU5sEAnh. V8AuU5sEAương VhfRCd5qZũ LinhfRCd5qZh nhì8AuU5sEAn một8AuU5sEA lư8AuU5sEAợt căumCYn phòng r8AuU5sEAồi hỏi:8AuU5sEA “NằumCYm umCYphòng hfRCd5qZnày chhfRCd5qZắc tốnhfRCd5qZ k8AuU5sEAém lắmhfRCd5qZ p8AuU5sEAhải không?”

Đàm 8AuU5sEATĩnh nói:umCY “TớumCY cũnumCYg không hfRCd5qZrõ nữa,hfRCd5qZ cumCYó ngườ8AuU5sEAi kháhfRCd5qZc lumCYo chuyểnhfRCd5qZ phumCYòng umCYgiúp mà.”

Vương VũumCY Li8AuU5sEAnh umCYkhông nhịn đumCYược liềnumCY hỏi:umCY “ĐàmumCY TĩumCYnh, t8AuU5sEAớ đaumCYng m8AuU5sEAuốn hỏ8AuU5sEAi cậuhfRCd5qZ đâyhfRCd5qZ, chfRCd5qZậu l8AuU5sEAấy đâumCYu rhfRCd5qZa tiềumCYn làhfRCd5qZm phẫu thuật

Đàm TĩnhhfRCd5qZ umCYdo dumCYự một thoáumCYng rồi8AuU5sEA đáp:8AuU5sEA “8AuU5sEATớ 8AuU5sEAđi vay.”

“Cậu vaumCYy ai?8AuU5sEA” VưumCYơng Vũ umCY Linh sốtumCY ru8AuU5sEAột, “ĐàmumCY TĩumCYnh umCYà, cậuhfRCd5qZ vốnhfRCd5qZ lhfRCd5qZà ngườ8AuU5sEAi thậumCYt thumCYà, đừng8AuU5sEA đểhfRCd5qZ mắumCYc umCYlừa ngườiumCY ta nhé8AuU5sEA. umCYNgười thfRCd5qZa c8AuU5sEAho cậ8AuU5sEAu va8AuU5sEAy nhiề8AuU5sEAu tiền8AuU5sEA t8AuU5sEAhế, saumCYu umCYnày hfRCd5qZcậu hfRCd5qZlấy ghfRCd5qZì m8AuU5sEAà trả?”

Đàm 8AuU5sEATĩnh 8AuU5sEAvô cùng8AuU5sEA cảm kíchhfRCd5qZ trưhfRCd5qZớc sự8AuU5sEA quhfRCd5qZan t8AuU5sEAâm củhfRCd5qZa bahfRCd5qZn, bhfRCd5qZèn nhfRCd5qZói: hfRCd5qZ“Cậu yênhfRCd5qZ tâm8AuU5sEA đi,umCY tớ8AuU5sEA hfRCd5qZtự bumCYiết umCYcách umCYlo liệu.”

“Không phảiumCY c8AuU5sEAậu vaumCYy Giám đốcumCY Th8AuU5sEAịnh đhfRCd5qZấy chhfRCd5qZứ? hfRCd5qZAnh tumCYa dựaumCY và8AuU5sEAo cáiumCY g8AuU5sEAì màhfRCd5qZ ch8AuU5sEAo cậhfRCd5qZu hfRCd5qZvay nhiều8AuU5sEA tihfRCd5qZền thế?”

“Không, umCYtớ khôn8AuU5sEAg va8AuU5sEAy anh tahfRCd5qZ, tớumCY 8AuU5sEAvay mộumCYt ng8AuU5sEAười họumCY hhfRCd5qZàng thôi.”

Vương V8AuU5sEAũ LiumCYnh báumCYn tín hfRCd5qZbán umCYnghi: “Cậu8AuU5sEA còhfRCd5qZn ngư8AuU5sEAời họ8AuU5sEA h8AuU5sEAàng giàhfRCd5qZu c8AuU5sEAó tumCYhế ư8AuU5sEA? SumCYao trước8AuU5sEA khôn8AuU5sEAg nghhfRCd5qZe hfRCd5qZcậu nhắc8AuU5sEA đến umCY bao g8AuU5sEAiờ thế?”

Đàm TĩhfRCd5qZnh g8AuU5sEAượng cười, nóihfRCd5qZ: “CũnhfRCd5qZg 8AuU5sEAkhông phảihfRCd5qZ là8AuU5sEA họ8AuU5sEA 8AuU5sEAhàng cumCYủa tớ8AuU5sEA, hfRCd5qZlà họ8AuU5sEA hàn8AuU5sEAg củaumCY 8AuU5sEABình Bìn8AuU5sEAh, v8AuU5sEAì Bình8AuU5sEA Bình nêumCYn hfRCd5qZngười umCYta mớiumCY cumCYhịu hfRCd5qZcho tớhfRCd5qZ va8AuU5sEAy đấy.”

Vương hfRCd5qZVũ umCYLinh ng8AuU5sEAhĩ làumCY họ hhfRCd5qZàng bên8AuU5sEA TôumCYn hfRCd5qZChí Quân8AuU5sEA, vì8AuU5sEA umCYĐàm Tĩnh8AuU5sEA vốumCYn đãhfRCd5qZ chẳhfRCd5qZng chfRCd5qZó hfRCd5qZmấy hhfRCd5qZọ hàng8AuU5sEA, s8AuU5sEAau nà8AuU5sEAy l8AuU5sEAại đhfRCd5qZều không cònumCY qumCYua lạiumCY nữumCYa. 8AuU5sEACô nóiumCY: “T8AuU5sEAôn CumCYhí QuânhfRCd5qZ cũ8AuU5sEAng t8AuU5sEAhật làhfRCd5qZ, c8AuU5sEAó ngườiumCY họumCY 8AuU5sEAhàng giỏi gianumCYg umCYnhư thhfRCd5qZế shfRCd5qZao khô8AuU5sEAng numCYói sớmumCY? ĐểhfRCd5qZ c8AuU5sEAậu vhfRCd5qZì chu8AuU5sEAyện umCYchi pumCYhí phẫ8AuU5sEAu thuậthfRCd5qZ mumCYà phfRCd5qZhải lo umCYlắng baumCYo nhfRCd5qZhiêu hfRCd5qZnăm nay.”

Đàm TĩumCYnh đ8AuU5sEAổi hfRCd5qZchủ đề: “LàumCYm umCYăn thế8AuU5sEA nào?hfRCd5qZ SahfRCd5qZo LươumCYng NguyênumCY A8AuU5sEAn khumCYông đến?”

“Anh ấy8AuU5sEA cũng8AuU5sEA muốn8AuU5sEA đếnhfRCd5qZ lắm, nhưngumCY mới8AuU5sEA k8AuU5sEAhai trươnghfRCd5qZ umCYhai h8AuU5sEAôm hfRCd5qZnay, tumCYừ shfRCd5qZáng đếnumCY tối8AuU5sEA lúhfRCd5qZc nhfRCd5qZào cũn8AuU5sEAg cóhfRCd5qZ ngườiumCY xếhfRCd5qZp hàng chờhfRCd5qZ muhfRCd5qZa bánh.umCY ChfRCd5qZậu hfRCd5qZyên tâmhfRCd5qZ đ8AuU5sEAi, umCYcửa hànghfRCd5qZ hfRCd5qZcủa chfRCd5qZhúng umCYta nhấtumCY địhfRCd5qZnh ăhfRCd5qZn nênhfRCd5qZ hfRCd5qZlàm ra, tuyệt8AuU5sEA đố8AuU5sEAi khhfRCd5qZông để8AuU5sEA umCYcậu l8AuU5sEAỗ vốn8AuU5sEA đâu.umCY Lương8AuU5sEA NgumCYuyên 8AuU5sEAAn còn8AuU5sEA nóhfRCd5qZi, phải8AuU5sEA nhanh chóngumCY thuumCYê thêm8AuU5sEA người8AuU5sEA thôihfRCd5qZ, chỉumCY c8AuU5sEAó 8AuU5sEAhai đumCYứa 8AuU5sEAbọn tớhfRCd5qZ umCYchắc làumCYm 8AuU5sEAkhông xuểumCY. AhfRCd5qZnh ấy8AuU5sEA phảiumCY phụ tr8AuU5sEAách 8AuU5sEAlò nướng,hfRCd5qZ 8AuU5sEAlại l8AuU5sEAo bắumCYt bônghfRCd5qZ kemumCY, umCYcòn tớumCY mộtumCY mìnhhfRCd5qZ vừa8AuU5sEA thhfRCd5qZu tiề8AuU5sEAn, vumCYừa gói bá8AuU5sEAnh, hfRCd5qZvừa lấy8AuU5sEA hànghfRCd5qZ, q8AuU5sEAuả th8AuU5sEAực làhfRCd5qZ umCYkhông kumCYham nổi.”

Đàm Tĩn8AuU5sEAh bấhfRCd5qZy gi8AuU5sEAờ mớihfRCd5qZ nở nụ8AuU5sEA cười:8AuU5sEA hfRCd5qZ“Đợi B8AuU5sEAình Bình8AuU5sEA khhfRCd5qZoẻ rồi,umCY tớ8AuU5sEA hfRCd5qZqua gi8AuU5sEAúp cumCYác cậu.”

“Đừng đùaumCY hfRCd5qZnữa, văn hfRCd5qZ phòng mát8AuU5sEA umCYmẻ kumCYhông ngồi,hfRCd5qZ c8AuU5sEAhạy r8AuU5sEAa bumCYán bán8AuU5sEAh là8AuU5sEAm gì?”

“Tớ thumCYích bá8AuU5sEAn bánhumCY ngọt.” ĐàmumCY TĩnhumCY nó8AuU5sEAi, “Vả8AuU5sEA lumCYại, tớhfRCd5qZ vừaumCY điumCY hfRCd5qZlàm hfRCd5qZkhông lumCYâu đã8AuU5sEA 8AuU5sEAxin nghỉumCY dumCYài ngàyhfRCd5qZ thếumCY này,8AuU5sEA nghĩ đãumCY th8AuU5sEAấy ngạihfRCd5qZ quáhfRCd5qZ umCYđi mấ8AuU5sEAt. CôhfRCd5qZng tumCYy khumCYông hfRCd5qZđuổi 8AuU5sEAviệc thfRCd5qZhì tớ8AuU5sEA cũnumCYg chẳng8AuU5sEA cònumCY mhfRCd5qZặt mũi umCYnào đi8AuU5sEA 8AuU5sEAlàm tiếp.hfRCd5qZ T8AuU5sEAớ 8AuU5sEAxin nhfRCd5qZghỉ đến8AuU5sEA giúpumCY c8AuU5sEAho 8AuU5sEAhai c8AuU5sEAậu vậy,8AuU5sEA umCYbán hfRCd5qZbánh n8AuU5sEAgọt umCYcũng thfRCd5qZốt mà, tớ8AuU5sEA còn8AuU5sEA mu8AuU5sEAốn họhfRCd5qZc cáhfRCd5qZch bắthfRCd5qZ b8AuU5sEAông kehfRCd5qZm củ8AuU5sEAa LươnhfRCd5qZg NgumCYuyên hfRCd5qZAn nữa.”

Vương hfRCd5qZVũ LihfRCd5qZnh nói: “umCYCông việchfRCd5qZ ấyumCY mà8AuU5sEA cậu8AuU5sEA đểhfRCd5qZ tuộhfRCd5qZt mấtumCY thìumCY ti8AuU5sEAếc lắm8AuU5sEA đấy,8AuU5sEA 8AuU5sEAlàm trohfRCd5qZng tò8AuU5sEAa nhà8AuU5sEA sumCYa nhumCYư thế, đúhfRCd5qZng làhfRCd5qZ máhfRCd5qZt hfRCd5qZmày 8AuU5sEAmát m8AuU5sEAặt! NhưnumCYg chfRCd5qZậu là8AuU5sEA cổ8AuU5sEA đhfRCd5qZông củumCYa tiệmhfRCd5qZ bánh,umCY hfRCd5qZnếu cậumCYu đếnhfRCd5qZ cửa umCY hàng làm,hfRCd5qZ 8AuU5sEAtớ v8AuU5sEAà Lư8AuU5sEAơng NguyênumCY AumCYn đềuumCY rất8AuU5sEA hfRCd5qZhoan nghênh.umCY CònumCY cậumCYu muốumCYn họchfRCd5qZ l8AuU5sEAàm b8AuU5sEAánh thì đơ8AuU5sEAn giả8AuU5sEAn thumCYôi, hfRCd5qZtan sở8AuU5sEA đhfRCd5qZến tiệm8AuU5sEA bánumCYh, kêhfRCd5qZu LươnghfRCd5qZ NguhfRCd5qZyên 8AuU5sEAAn d8AuU5sEAạy cậhfRCd5qZu lumCYà đượcumCY rồi. NóihfRCd5qZ 8AuU5sEAđến đâhfRCd5qZy, c8AuU5sEAô chợumCYt bùhfRCd5qZi 8AuU5sEAngùi: “VumCYậy là8AuU5sEA t8AuU5sEAốt rồumCYi, bumCYệnh củaumCY BìhfRCd5qZnh BìhfRCd5qZnh đhfRCd5qZã chữa lành,hfRCd5qZ cậhfRCd5qZu cũn8AuU5sEAg kh8AuU5sEAỏi 8AuU5sEAcần vừa8AuU5sEA umCYtan umCYsở hfRCd5qZlà chfRCd5qZuống hfRCd5qZquýt ch8AuU5sEAạy vumCYề trumCYông umCYnom 8AuU5sEAnó nữumCYa. Chúng tumCYa umCYcó t8AuU5sEAhể umCYthường xu8AuU5sEAyên đưahfRCd5qZ B8AuU5sEAình BìnhhfRCd5qZ đ8AuU5sEAi 8AuU5sEAchơi. hfRCd5qZĐàm TĩnhhfRCd5qZ, cumCYoi numCYhư hfRCd5qZcậu hết khfRCd5qZhổ rồi.”

Nghe VươnhfRCd5qZg VumCYũ LinhfRCd5qZh nói vậy,8AuU5sEA ĐàmumCY Tĩnh8AuU5sEA cườiumCY khẽhfRCd5qZ, nhưnghfRCd5qZ đó8AuU5sEA hfRCd5qZchỉ lhfRCd5qZà n8AuU5sEAụ chfRCd5qZười ngoumCYài 8AuU5sEAmặt chumCYứ hfRCd5qZkhông p8AuU5sEAhải xuất ph8AuU5sEAát từhfRCd5qZ tumCYrái tumCYim. ĐhfRCd5qZúng vậumCYy, BìhfRCd5qZnh B8AuU5sEAình hfRCd5qZcuối hfRCd5qZcùng umCYđã đư8AuU5sEAợc umCYlàm phẫu8AuU5sEA 8AuU5sEAthuật, điềumCYu này kh8AuU5sEAiến chfRCd5qZô nhưumCY t8AuU5sEArút umCYđược mộthfRCd5qZ tả8AuU5sEAng đáhfRCd5qZ nặngumCY trịch,umCY như8AuU5sEAng ngahfRCd5qZy umCYlập tức,8AuU5sEA lại8AuU5sEA có8AuU5sEA m8AuU5sEAột tảng đáumCY 8AuU5sEAkhác 8AuU5sEAđè nặngumCY lê8AuU5sEAn 8AuU5sEAlòng cô.umCY umCYCô khôhfRCd5qZng thấyhfRCd5qZ rumCYằng 8AuU5sEAmình umCYđã 8AuU5sEAhết k8AuU5sEAhổ, tumCYrái lạhfRCd5qZi, những 8AuU5sEAkhổ cựumCYc 8AuU5sEAmà 8AuU5sEAcô phả8AuU5sEAi hfRCd5qZchịu trohfRCd5qZng umCYbao hfRCd5qZnhiêu nă8AuU5sEAm qumCYua hfRCd5qZkhiến cô8AuU5sEA thấy8AuU5sEA umCYlòng đầy 8AuU5sEAchua umCYxót. 8AuU5sEACô bhfRCd5qZiết phíumCYa trướumCYc c8AuU5sEAó tumCYhể còn8AuU5sEA nhfRCd5qZhiều trhfRCd5qZắc trhfRCd5qZở 8AuU5sEAhơn đanumCYg đumCYợi mình,umCY umCYví dụ nhưhfRCd5qZ 8AuU5sEAgia đìnhumCY NhiếphfRCd5qZ V8AuU5sEAũ ThịnumCYh umCYnhất đ8AuU5sEAịnh kumCYhông chịuumCY 8AuU5sEAtừ bỏumCY 8AuU5sEAquyền giámumCY 8AuU5sEAhộ. LờiumCY luật 8AuU5sEA sư cònhfRCd5qZ văngumCY vẳnghfRCd5qZ bênhfRCd5qZ taumCYi, tumCYrong lhfRCd5qZòng c8AuU5sEAô cũhfRCd5qZng hhfRCd5qZiểu rõ8AuU5sEA, nhhfRCd5qZà umCYhọ NhiumCYếp dễ8AuU5sEA dànghfRCd5qZ đồng umCYý hfRCd5qZcác điề8AuU5sEAu 8AuU5sEAkhoản hfRCd5qZbồi thường,hfRCd5qZ hfRCd5qZsố tihfRCd5qZền lớnhfRCd5qZ tớihfRCd5qZ mứchfRCd5qZ lúcumCY khfRCd5qZý tên8AuU5sEA cumCYô cũ8AuU5sEAng giậtumCY cả mìnhfRCd5qZh, đóumCY lumCYà 8AuU5sEAcòn chfRCd5qZhưa kểumCY chỗumCY cumCYổ p8AuU5sEAhiếu ni8AuU5sEAêm yumCYết tại8AuU5sEA hfRCd5qZHồng Kông.hfRCd5qZ MấumCYy v8AuU5sEAị 8AuU5sEAluật sưhfRCd5qZ lập8AuU5sEA thoả thuậnhfRCd5qZ đếnhfRCd5qZ nhfRCd5qZửa umCYngày rhfRCd5qZồi umCYmới đưahfRCd5qZ chhfRCd5qZo cumCYô kýhfRCd5qZ. Đó8AuU5sEA 8AuU5sEAkhông ph8AuU5sEAải m8AuU5sEAột hhfRCd5qZai vạhfRCd5qZn 8AuU5sEAtệ, cũng khônghfRCd5qZ ph8AuU5sEAải mumCYột hhfRCd5qZai chục8AuU5sEA vạnhfRCd5qZ tệhfRCd5qZ, m8AuU5sEAà là8AuU5sEA mộ8AuU5sEAt umCYcon hfRCd5qZsố umCYtrên trời,hfRCd5qZ c8AuU5sEAô khôhfRCd5qZng thể tư8AuU5sEAởng tượumCYng r8AuU5sEAa nổi.

Nhiếp ĐhfRCd5qZông 8AuU5sEAViễn kumCYhông đời nàumCYo chịuhfRCd5qZ hfRCd5qZđể yê8AuU5sEAn numCYhư vậyhfRCd5qZ, ThịnhhfRCd5qZ 8AuU5sEAPhương ĐìnumCYh nó8AuU5sEAi, sởumCY dĩumCY ông8AuU5sEA 8AuU5sEAta dumCYễ dàngumCY trumCYao tặng qhfRCd5qZuyền 8AuU5sEAsở hữuhfRCd5qZ cổhfRCd5qZ hfRCd5qZphần 8AuU5sEAlà vìumCY biết8AuU5sEA mìnhumCY umCYcó th8AuU5sEAể giành8AuU5sEA đ8AuU5sEAược quyền8AuU5sEA ghfRCd5qZiám hộ.umCY Trong lòn8AuU5sEAg ĐàmumCY TĩumCYnh hfRCd5qZvô cù8AuU5sEAng 8AuU5sEAu ám,hfRCd5qZ nếumCYu NhhfRCd5qZiếp VumCYũ ThịnhhfRCd5qZ biết8AuU5sEA lýhfRCd5qZ umCYdo nămumCY ấyumCY côhfRCd5qZ rờhfRCd5qZi bumCYỏ aumCYnh, liệu sẽumCY umCYnghĩ thfRCd5qZhế numCYào? umCYCứ c8AuU5sEAho hfRCd5qZlà umCYanh 8AuU5sEAấy không8AuU5sEA umCYbiết, umCYthì hfRCd5qZsau numCYày NhhfRCd5qZiếp Đôn8AuU5sEAg ViễnhfRCd5qZ sẽ làmumCY 8AuU5sEAgì tihfRCd5qZếp umCYnữa? Nế8AuU5sEAu thhfRCd5qZực shfRCd5qZự mấ8AuU5sEAt đihfRCd5qZ quyềnumCY gi8AuU5sEAám humCYộ, cảhfRCd5qZ đờihfRCd5qZ nàyumCY hfRCd5qZkhông gặp8AuU5sEA được Bình8AuU5sEA Bìn8AuU5sEAh 8AuU5sEAnữa, hfRCd5qZcô cảmhfRCd5qZ 8AuU5sEAthấy thàumCY chếtumCY chfRCd5qZòn hơn.

Cô tuyệtumCY đốumCYi kumCYhông thể8AuU5sEA để cohfRCd5qZn rờihfRCd5qZ xhfRCd5qZa mìhfRCd5qZnh, tuyệhfRCd5qZt đốiumCY không.

Vương 8AuU5sEAVũ Li8AuU5sEAnh hfRCd5qZra về8AuU5sEA 8AuU5sEArất muộn, ĐàmumCY TĩnhumCY định8AuU5sEA tiễn8AuU5sEA umCYcô xuốumCYng, 8AuU5sEAnhưng đúnhfRCd5qZg lú8AuU5sEAc 8AuU5sEAđó 8AuU5sEAy tumCYá umCYlại umCYđến 8AuU5sEAđo umCYnhiệt độ vàumCY huyếtumCY hfRCd5qZáp, nê8AuU5sEAn Vư8AuU5sEAơng hfRCd5qZVũ LumCYinh umCYngăn cô8AuU5sEA 8AuU5sEAlại. hfRCd5qZY táhfRCd5qZ kiumCYểm thfRCd5qZra xonhfRCd5qZg xumCYuôi, g8AuU5sEAhi lạhfRCd5qZi những c8AuU5sEAon số8AuU5sEA trumCYên cáumCYc máhfRCd5qZy thhfRCd5qZeo dõiumCY, nó8AuU5sEAi rhfRCd5qZằng mọhfRCd5qZi chumCYuyện 8AuU5sEAđều ổhfRCd5qZn. CoumCYn chfRCd5qZô 8AuU5sEAđang ngủumCY r8AuU5sEAất ngon, hìnhhfRCd5qZ hfRCd5qZnhư cumCYhăn umCYhơi ấmumCY quá,umCY nhfRCd5qZên trhfRCd5qZán chfRCd5qZậu béhfRCd5qZ umCYlấm thfRCd5qZấm mhfRCd5qZồ hô8AuU5sEAi. ĐàumCYm Tĩ8AuU5sEAnh lấyhfRCd5qZ khăn mặthfRCd5qZ 8AuU5sEAlau cumCYho conhfRCd5qZ, vừ8AuU5sEAa lúc8AuU5sEA ấy,8AuU5sEA TôumCYn ChumCYí Qu8AuU5sEAân umCYcũng qumCYuay lại.

Anh tumCYa nhfRCd5qZói: umCY“Em đi8AuU5sEA ngủ8AuU5sEA một umCYlát đi,8AuU5sEA hfRCd5qZanh tr8AuU5sEAông ởhfRCd5qZ đ8AuU5sEAây 8AuU5sEAđược rồi.”

“Không saohfRCd5qZ, 8AuU5sEAanh vhfRCd5qZề nhà nghfRCd5qZủ đ8AuU5sEAi, ehfRCd5qZm ởhfRCd5qZ đây8AuU5sEA vớumCYi Bình8AuU5sEA Bình,8AuU5sEA hô8AuU5sEAm 8AuU5sEAnay anhfRCd5qZh cumCYũng mệ8AuU5sEAt chfRCd5qZả umCYngày umCYrồi.” hfRCd5qZĐàm Tĩnh bìnhumCY tumCYhản numCYói, “CảmumCY ơnhfRCd5qZ umCYanh đãumCY đến.

Rất umCYít umCYkhi nhfRCd5qZghe cumCYô nói umCYvới mumCYình nhữnghfRCd5qZ lờ8AuU5sEAi hfRCd5qZkhách sáo8AuU5sEA n8AuU5sEAhư t8AuU5sEAhế, umCYTôn Chí8AuU5sEA QuâhfRCd5qZn tumCYhấy kh8AuU5sEAông quhfRCd5qZen, liề8AuU5sEAn nói: 8AuU5sEA “Hay umCYlà eumCYm hfRCd5qZvề nhà8AuU5sEA ngủumCY đi8AuU5sEA, umCYsớm m8AuU5sEAai đến8AuU5sEA thfRCd5qZhay chfRCd5qZa umCYcho anh.”

“Không cầnhfRCd5qZ đâuhfRCd5qZ, ở8AuU5sEA đâyhfRCd5qZ với con,hfRCd5qZ 8AuU5sEAem còn8AuU5sEA thumCYấy umCYdễ chịu8AuU5sEA hơn8AuU5sEA. hfRCd5qZBác shfRCd5qZĩ nó8AuU5sEAi đumCYến 8AuU5sEAsáng thhfRCd5qZuốc têumCY hếthfRCd5qZ táhfRCd5qZc dụng,8AuU5sEA vếtumCY mổ8AuU5sEA có thhfRCd5qZể hfRCd5qZsẽ đaumCYu. ThôhfRCd5qZi 8AuU5sEAcứ đumCYể hfRCd5qZem ở8AuU5sEA lại8AuU5sEA đây,hfRCd5qZ hfRCd5qZanh vềumCY umCYnhà nghỉumCY đi.”

Tôn C8AuU5sEAhí umCYQuân bi8AuU5sEAết ĐàumCYm Tĩnh umCYđã quy8AuU5sEAết điềuumCY umCYgì tumCYhì sẽumCY khôngumCY t8AuU5sEAhay đ8AuU5sEAổi nênhfRCd5qZ khônghfRCd5qZ n8AuU5sEAói thêhfRCd5qZm 8AuU5sEAgì nữa8AuU5sEA, anumCYh đhfRCd5qZứng trong phòngumCY 8AuU5sEAbệnh mộthfRCd5qZ látumCY rumCYồi quumCYay umCYngười bướcumCY umCYra nghfRCd5qZoài. 8AuU5sEACả đêm8AuU5sEA hfRCd5qZqua ĐumCYàm ThfRCd5qZĩnh gần8AuU5sEA như khhfRCd5qZông n8AuU5sEAgủ, sáng8AuU5sEA 8AuU5sEAsớm naumCYy lạiumCY túumCYc trựcumCY bê8AuU5sEAn nhfRCd5qZgoài p8AuU5sEAhòng phẫu8AuU5sEA thuật8AuU5sEA, tumCYhực sựhfRCd5qZ 8AuU5sEAcô cũng 8AuU5sEAcảm th8AuU5sEAấy hfRCd5qZhơi m8AuU5sEAệt. T8AuU5sEArong umCYgóc umCYphòng bệnhhfRCd5qZ có8AuU5sEA m8AuU5sEAột cumCYhiếc giưumCYờng gấpumCY chuẩnhfRCd5qZ bumCYị sẵn hfRCd5qZcho umCYhộ l8AuU5sEAý, ĐàumCYm TĩumCYnh khônghfRCd5qZ thuumCYê hfRCd5qZhộ l8AuU5sEAý nêumCYn cumCYô nằmumCY luôumCYn lhfRCd5qZên cumCYhiếc gumCYiường 8AuU5sEAđó. Vốn chỉhfRCd5qZ địn8AuU5sEAh numCYghỉ 8AuU5sEAmột lumCYát, hfRCd5qZnhưng vumCYì quumCYá mệt8AuU5sEA, vảhfRCd5qZ lại8AuU5sEA 8AuU5sEAca mổhfRCd5qZ umCYđã h8AuU5sEAoàn umCYthành, tihfRCd5qZnh thumCYần cô c8AuU5sEAũng hfRCd5qZthoải 8AuU5sEAmái hfRCd5qZhơn, ĐàmumCY ThfRCd5qZĩnh ngủ8AuU5sEA thiếphfRCd5qZ đumCYi lúc8AuU5sEA umCYnào khônghfRCd5qZ biết.

Nhiếp umCYVũ ThịumCYnh tumCYhực ra vẫhfRCd5qZn ởumCY 8AuU5sEAtrong phòng8AuU5sEA trựumCYc baumCYn cumCYhưa về,8AuU5sEA hhfRCd5qZôm nahfRCd5qZy a8AuU5sEAnh k8AuU5sEAhông phảhfRCd5qZi 8AuU5sEAtrực hfRCd5qZca đêm,8AuU5sEA hfRCd5qZca trực đêm8AuU5sEA mấyumCY ng8AuU5sEAày nàhfRCd5qZy umCYcủa 8AuU5sEAanh ChủumCY nhihfRCd5qZệm umCYPhương đềuhfRCd5qZ đ8AuU5sEAổi giúphfRCd5qZ 8AuU5sEAanh cảumCY rumCYồi. S8AuU5sEAau hfRCd5qZkhi tan làhfRCd5qZm, a8AuU5sEAnh umCYqua 8AuU5sEAthăm bố,umCY hfRCd5qZtiện th8AuU5sEAể b8AuU5sEAáo chfRCd5qZho ôn8AuU5sEAg tìnhumCY hìumCYnh phẫuhfRCd5qZ thuậhfRCd5qZt củaumCY BìnhfRCd5qZh BìnhhfRCd5qZ. Ông NhiếphfRCd5qZ ĐumCYông Viễn8AuU5sEA đãumCY biế8AuU5sEAt trước,umCY th8AuU5sEAực umCYra từ8AuU5sEA trưumCYa hfRCd5qZông đãhfRCd5qZ phái8AuU5sEA ngưhfRCd5qZời đếnumCY hfRCd5qZkhoa Ngoại 8AuU5sEATim m8AuU5sEAạch thumCYăm dò,umCY hfRCd5qZnhưng khônghfRCd5qZ để8AuU5sEA hfRCd5qZcho NhiếumCYp hfRCd5qZVũ ThumCYịnh h8AuU5sEAay. umCYNhìn vẻhfRCd5qZ mặumCYt umCYmệt mỏi c8AuU5sEAủa cohfRCd5qZn umCYtrai, ôn8AuU5sEAg nhfRCd5qZói: “Phẫu8AuU5sEA thuậtumCY khôhfRCd5qZng cóumCY 8AuU5sEAvấn đềhfRCd5qZ gumCYì hfRCd5qZlà tốumCYt rồhfRCd5qZi, mấyhfRCd5qZ ngày nhfRCd5qZay umCYcon umCYcũng hfRCd5qZmệt nhiumCYều, ăn8AuU5sEA khônhfRCd5qZg ngoumCYn numCYgủ không8AuU5sEA yhfRCd5qZên, tốihfRCd5qZ nahfRCd5qZy vhfRCd5qZề nhàumCY umCYmà nghỉ 8AuU5sEAngơi đi.”

Nhiếp VũhfRCd5qZ TumCYhịnh miumCYệng thì đồngumCY hfRCd5qZý, numCYhưng thfRCd5qZừ kh8AuU5sEAoa Ga8AuU5sEAn mậtumCY bướcumCY 8AuU5sEAra 8AuU5sEAanh 8AuU5sEAlại đihfRCd5qZ thẳumCYng umCYvề phònhfRCd5qZg trhfRCd5qZực hfRCd5qZban hfRCd5qZcủa khoa NghfRCd5qZoại 8AuU5sEATim mạchumCY. hfRCd5qZĐêm naumCYy umCYlà đêmhfRCd5qZ umCYđầu tiêumCYn s8AuU5sEAau cumCYa phẫuhfRCd5qZ 8AuU5sEAthuật, mặchfRCd5qZ dùumCY hiện8AuU5sEA tại8AuU5sEA tình umCYtrạng 8AuU5sEAsau phumCYẫu umCYthuật rất8AuU5sEA umCYtốt, nhưngumCY dùhfRCd5qZ sahfRCd5qZo umCYcũng vẫn8AuU5sEA umCYlà đêumCYm quhfRCd5qZan umCYtrọng nhất, hơn8AuU5sEA nữaumCY q8AuU5sEAua buổihfRCd5qZ hfRCd5qZsớm ma8AuU5sEAi, chfRCd5qZác loại8AuU5sEA umCYthuốc gâ8AuU5sEAy mêhfRCd5qZ sumCYẽ h8AuU5sEAoàn toànumCY mấ8AuU5sEAt táchfRCd5qZ dumCYụng, thằhfRCd5qZng bé 8AuU5sEAsẽ c8AuU5sEAảm thấyumCY r8AuU5sEAất đ8AuU5sEAau, hfRCd5qZcó lumCYẽ cò8AuU5sEAn đ8AuU5sEAau hfRCd5qZđến umCYmức khôhfRCd5qZng ngủhfRCd5qZ 8AuU5sEAđược, c8AuU5sEAũng cóhfRCd5qZ l8AuU5sEAẽ sẽ p8AuU5sEAhát khóc.umCY N8AuU5sEAghĩ đhfRCd5qZến nhữnhfRCd5qZg g8AuU5sEAiọt nướhfRCd5qZc mhfRCd5qZắt hfRCd5qZcủa nhfRCd5qZó màhfRCd5qZ 8AuU5sEAlòng an8AuU5sEAh thhfRCd5qZắt lạiumCY, cuố8AuU5sEAi cùng quyếthfRCd5qZ định8AuU5sEA ở8AuU5sEA lạihfRCd5qZ khôumCYng về.

Thấy a8AuU5sEAnh ởumCY lạihfRCd5qZ 8AuU5sEAđêm 8AuU5sEAnay, các 8AuU5sEAy hfRCd5qZtá thfRCd5qZrực umCYban cumCYũng không8AuU5sEA lumCYấy gumCYì làm8AuU5sEA lhfRCd5qZạ, vìumCY trướ8AuU5sEAc đây8AuU5sEA cóumCY nhữumCYng 8AuU5sEAca phẫu8AuU5sEA thuật của8AuU5sEA bệnhumCY nhân8AuU5sEA quumCYan trọumCYng, vàoumCY đêmumCY umCYđầu t8AuU5sEAiên saumCYu khfRCd5qZhi 8AuU5sEAmổ, NhfRCd5qZhiếp Vũ8AuU5sEA ThịnhumCY vẫhfRCd5qZn hay ch8AuU5sEAủ độnumCYg umCYyêu cầuhfRCd5qZ trựchfRCd5qZ, tiệ8AuU5sEAn hfRCd5qZthể hfRCd5qZquan sáumCYt t8AuU5sEAình hhfRCd5qZình hfRCd5qZsau p8AuU5sEAhẫu thuật8AuU5sEA luôn.8AuU5sEA SựhfRCd5qZ tận8AuU5sEA tâm vhfRCd5qZà n8AuU5sEAghiêm umCYtúc đhfRCd5qZó hfRCd5qZanh đhfRCd5qZều umCYhọc đưhfRCd5qZợc từumCY Chủ8AuU5sEA n8AuU5sEAhiệm PhumCYương. 8AuU5sEAHai umCYngày nahfRCd5qZy a8AuU5sEAnh liên hfRCd5qZtiếp 8AuU5sEAxin nhfRCd5qZghỉ phéphfRCd5qZ, umCYnên công8AuU5sEA việc8AuU5sEA cũnumCYg bịhfRCd5qZ dồn8AuU5sEA đống8AuU5sEA umCYkhá nhihfRCd5qZều, sẵn8AuU5sEA tiện8AuU5sEA tận dumCYụng lumCYúc này,hfRCd5qZ cumCYái hfRCd5qZgì cầnumCY bổhfRCd5qZ hfRCd5qZsung t8AuU5sEAhì bổ8AuU5sEA shfRCd5qZung, cáhfRCd5qZi g8AuU5sEAì cần8AuU5sEA kihfRCd5qZểm umCYtra thumCYì kihfRCd5qZểm tra.umCY Thoạt đhfRCd5qZầu umCYanh khumCYông đhfRCd5qZi tumCYhăm phòn8AuU5sEAg 8AuU5sEAbệnh, bởihfRCd5qZ a8AuU5sEAnh biết8AuU5sEA s8AuU5sEAẽ cóumCY ngườihfRCd5qZ đế8AuU5sEAn thămumCY T8AuU5sEAôn Bình, chfRCd5qZũng hfRCd5qZbiết rằhfRCd5qZng umCYTôn CumCYhí QuânhfRCd5qZ vẫnhfRCd5qZ cònhfRCd5qZ ởhfRCd5qZ đó,8AuU5sEA mìnumCYh hfRCd5qZtới thfRCd5qZhăm chỉ8AuU5sEA tumCYổ mahfRCd5qZng lại umCY phiền pumCYhức hfRCd5qZcho ĐhfRCd5qZàm T8AuU5sEAĩnh mà8AuU5sEA thôi,umCY nênumCY quyhfRCd5qZết 8AuU5sEAđịnh ở8AuU5sEA lạiumCY phònhfRCd5qZg 8AuU5sEAtrực bhfRCd5qZan. NhưumCYng mớumCYi ngồi mhfRCd5qZột umCYlát hfRCd5qZanh 8AuU5sEAđã bắtumCY đầuhfRCd5qZ bồnhfRCd5qZ umCYchồn lhfRCd5qZo lắng,8AuU5sEA khfRCd5qZhông cò8AuU5sEAn tâ8AuU5sEAm tr8AuU5sEAí làmumCY việc8AuU5sEA g8AuU5sEAì nữa, khihfRCd5qZ nhumCYìn thấ8AuU5sEAy TônhfRCd5qZ ChhfRCd5qZí QuânumCY đhfRCd5qZi k8AuU5sEAhỏi, anhfRCd5qZh lậthfRCd5qZ xehfRCd5qZm bảhfRCd5qZn ghhfRCd5qZi chfRCd5qZhép mumCYà hfRCd5qZy hfRCd5qZtá vừumCYa hoàn thhfRCd5qZành, r8AuU5sEAồi 8AuU5sEAquyết hfRCd5qZđịnh tớhfRCd5qZi phòn8AuU5sEAg bệnhhfRCd5qZ xehfRCd5qZm thế8AuU5sEA nào,hfRCd5qZ cóhfRCd5qZ nhfRCd5qZhư 8AuU5sEAvậy anhfRCd5qZh mớhfRCd5qZi y8AuU5sEAên tâmhfRCd5qZ được.

Phòng bệumCYnh rấhfRCd5qZt yên 8AuU5sEA tĩnh, bón8AuU5sEAg đhfRCd5qZèn ở8AuU5sEA hfRCd5qZgian ng8AuU5sEAoài v8AuU5sEAẫn chhfRCd5qZưa tắumCYt, trêhfRCd5qZn 8AuU5sEAbàn đặthfRCd5qZ umCYhai táchhfRCd5qZ tràhfRCd5qZ, còn8AuU5sEA cóumCY cả8AuU5sEA một humCYộp hfRCd5qZbánh nghfRCd5qZọt, chắchfRCd5qZ l8AuU5sEAà umCYbánh ĐàmumCY T8AuU5sEAĩnh dùng8AuU5sEA đểumCY tiếphfRCd5qZ kháhfRCd5qZch. C8AuU5sEAửa phònumCYg tronumCYg chỉ khép8AuU5sEA hờ,8AuU5sEA Nhiếp8AuU5sEA VhfRCd5qZũ ThịnumCYh vừaumCY đẩyumCY cửa8AuU5sEA vào,hfRCd5qZ hfRCd5qZliền trumCYông tumCYhấy thằhfRCd5qZng 8AuU5sEAbé đ8AuU5sEAang n8AuU5sEAgủ rất umCYsay, ĐhfRCd5qZàm umCYTĩnh cũngumCY ngủumCY gụumCYc tr8AuU5sEAên chiếchfRCd5qZ giườnumCYg xếp.