You are here

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 21 - Phần 1

CHƯƠNG 21

Y tákAGbjNTo trưởnkAGbjNTog kAGbjNTotrong phò5UJang mổ 5UJacảm 5UJathấy 5UJakhông khí5UJa GeLSemQPca mGeLSemQPổ hô5UJam nakAGbjNToy c5UJaủa kho5UJaa NgoạiGeLSemQP T5UJaim mạchGeLSemQP t5UJahật kỳkAGbjNTo quặc5UJa. Tí5UJanh khí củGeLSemQPa ChkAGbjNToủ nhiệm5UJa PhươngkAGbjNTo, cảGeLSemQP kAGbjNToviện nàykAGbjNTo a5UJai ckAGbjNToũng biết,5UJa kAGbjNTokỹ kAGbjNTothuật g5UJaiỏi, yêu5UJa cầGeLSemQPu cao, mGeLSemQPỗi lGeLSemQPần ônkAGbjNTog đíchGeLSemQP thâ5UJan cầ5UJam dGeLSemQPao 5UJamổ, cảkAGbjNTo phòkAGbjNTong p5UJahẫu GeLSemQPthuật GeLSemQPcứ GeLSemQPnhư kAGbjNTogặp p5UJahải đại5UJa GeLSemQPdịch, chỉ GeLSemQPsợ c5UJaó chỗ5UJa nàGeLSemQPo sơ5UJa 5UJasót, 5UJabị ChkAGbjNToủ nhikAGbjNToệm PhươngkAGbjNTo túm5UJa được5UJa mắGeLSemQPng cGeLSemQPho một5UJa tr5UJaận th5UJaì đến GiákAGbjNTom đốcGeLSemQP bệnh5UJa viện5UJa cũGeLSemQPng khôGeLSemQPng bênGeLSemQPh nổikAGbjNTo. VkAGbjNToì tkAGbjNTohế 5UJahôm n5UJaay GeLSemQPcô phảkAGbjNToi GeLSemQPđích t5UJahân giám sát5UJa kAGbjNTocác GeLSemQPy tGeLSemQPá cGeLSemQPhuẩn b5UJaị 5UJatrước 5UJaca mkAGbjNToổ, kAGbjNTochờ đế5UJan kkAGbjNTohi bệnh5UJa nhânGeLSemQP đưGeLSemQPợc đưaGeLSemQP GeLSemQPvào phòn5UJag mGeLSemQPổ, đèn GeLSemQPchụp kAGbjNTobật GeLSemQPlên, kAGbjNTobác sĩkAGbjNTo gâyGeLSemQP mêkAGbjNTo đãkAGbjNTo bắt5UJa đầkAGbjNTou chuẩn5UJa bị5UJa gây5UJa mê,kAGbjNTo cô5UJa chợt5UJa c5UJaảm tkAGbjNTohấy không kAGbjNTokhí càngGeLSemQP kỳ5UJa 5UJaquặc h5UJaơn nữa.

Những GeLSemQPca phkAGbjNToẫu thuậkAGbjNTot củaGeLSemQP Chủ nGeLSemQPhiệm PGeLSemQPhương đa5UJa kAGbjNTophần làkAGbjNTo 5UJado mộtkAGbjNTo 5UJaê kí5UJap cốkAGbjNTo định5UJa phGeLSemQPối hợp5UJa vớikAGbjNTo GeLSemQPnhau, bácGeLSemQP 5UJasĩ gây5UJa mê làkAGbjNTo cộkAGbjNTong sự5UJa lkAGbjNToâu nkAGbjNToăm, Nh5UJaiếp V5UJaũ ThịkAGbjNTonh thì5UJa vkAGbjNToào thGeLSemQPeo 5UJabệnh 5UJanhân, kAGbjNTothông thường trongkAGbjNTo c5UJaác c5UJaa m5UJaổ của5UJa C5UJahủ n5UJahiệm Phương,5UJa akAGbjNTonh kAGbjNTođều kAGbjNTolà 5UJaphụ mổGeLSemQP thứ5UJa 5UJanhất, n5UJahưng kAGbjNTohôm nay GeLSemQP anh c5UJahỉ đứng5UJa mộGeLSemQPt bên5UJa 5UJanhìn b5UJaác kAGbjNTosĩ GeLSemQPgây GeLSemQPmê 5UJalàm vikAGbjNToệc. ĐiềukAGbjNTo đầ5UJau tkAGbjNToiên kh5UJaiến kAGbjNToy tá5UJa trưởng GeLSemQP cảm kAGbjNTothấy kỳGeLSemQP kAGbjNToquặc chínGeLSemQPh 5UJalà NhGeLSemQPiếp kAGbjNToVũ Thịnh,kAGbjNTo kAGbjNTohôm nakAGbjNToy b5UJaác 5UJasĩ Nhiếp5UJa tkAGbjNTorông rất5UJa lkAGbjNToo lkAGbjNToắng, từ lúGeLSemQPc kAGbjNTobước vGeLSemQPào t5UJaới gkAGbjNToiờ kAGbjNToanh chưGeLSemQPa hềkAGbjNTo ngồiGeLSemQP xuống5UJaĐiều GeLSemQPnày cũnGeLSemQPg khôGeLSemQPng GeLSemQPcó gìGeLSemQP lạ,kAGbjNTo Chủ 5UJa nhiệm kAGbjNToPhương kAGbjNTocòn đứkAGbjNTong kiakAGbjNTo, ngoàkAGbjNToi báckAGbjNTo sĩkAGbjNTo gâyGeLSemQP m5UJaê rGeLSemQPa, 5UJaai dGeLSemQPám kAGbjNTocả g5UJaan 5UJangồi chứ? NhưGeLSemQPng ChkAGbjNToủ nhi5UJaệm GeLSemQPPhương h5UJaôm naGeLSemQPy c5UJaũng khôGeLSemQPng GeLSemQPdẫn tkAGbjNToheo kAGbjNTohọc tkAGbjNTorò nàokAGbjNTo kháckAGbjNTo c5UJaủa m5UJaình vào kAGbjNTophụ mổ,kAGbjNTo mkAGbjNToà dùngkAGbjNTo h5UJaai bá5UJac skAGbjNToĩ kAGbjNTocó tGeLSemQPay kAGbjNTonghề giỏikAGbjNTo nhất5UJa 5UJatrong kAGbjNTokhoa làmGeLSemQP p5UJahụ mổ,GeLSemQP y GeLSemQPtá trưởnkAGbjNTog thấy,GeLSemQP đốkAGbjNToi với5UJa Tứ5UJa chGeLSemQPứng kAGbjNToFallot th5UJaì 5UJađội ngGeLSemQPũ bá5UJac skAGbjNToĩ 5UJahôm n5UJaay cóGeLSemQP kAGbjNTovẻ hùn5UJag hậu quá.

Tuy đội5UJa nkAGbjNTogũ hùngGeLSemQP hGeLSemQPậu nhưng ChGeLSemQPủ nhiệGeLSemQPm P5UJahương 5UJađã làm5UJa rấtkAGbjNTo tkAGbjNToốt, tkAGbjNToừ nhGeLSemQPát dakAGbjNToo đầukAGbjNTo tikAGbjNToên p5UJahân tácGeLSemQPh 5UJacác cơ 5UJa quan, GeLSemQPđến GeLSemQPvá tâmGeLSemQP thất,kAGbjNTo cuốikAGbjNTo GeLSemQPcùng GeLSemQPlà khâ5UJau lạkAGbjNToi cGeLSemQPác mạch5UJa máuGeLSemQP, ônkAGbjNTog đ5UJaều t5UJahực hiệGeLSemQPn rất chuẩnkAGbjNTo xákAGbjNToc, mộtkAGbjNTo lkAGbjNTooạt GeLSemQPcác thGeLSemQPao táGeLSemQPc GeLSemQPthuần thụkAGbjNToc hkAGbjNTooàn h5UJaảo đến5UJa m5UJaức ckAGbjNToó thểGeLSemQP qukAGbjNToay lại làmGeLSemQP kAGbjNTotài likAGbjNToệu giảngkAGbjNTo dạykAGbjNTo cônGeLSemQPg kha5UJai, đGeLSemQPây kAGbjNTolà kỹkAGbjNTo thuGeLSemQPật m5UJaà GeLSemQPông 5UJarèn đ5UJaược 5UJasau hànkAGbjNTog ch

c nGeLSemQPăm đứngGeLSemQP bàkAGbjNTon mổ.kAGbjNTo GeLSemQPY táGeLSemQP trưởng còkAGbjNTon tưởngGeLSemQP ChủkAGbjNTo nhiGeLSemQPệm P5UJahương đkAGbjNToang làkAGbjNTom 5UJamẫu, v5UJaì b5UJaác GeLSemQPsĩ 5UJaNhiếp mà5UJa kAGbjNToông kAGbjNTocưng nhất đang5UJa đứng5UJa bên5UJa ckAGbjNToạnh quakAGbjNTon sGeLSemQPát, tiếc5UJa rằng5UJa hômkAGbjNTo naGeLSemQPy 5UJatâm trGeLSemQPạng báGeLSemQPc 5UJasĩ NhiếGeLSemQPp kAGbjNTokhông được tốt,5UJa 5UJatừ lúkAGbjNToc mkAGbjNToở khoa5UJang ngựckAGbjNTo của5UJa bệkAGbjNTonh GeLSemQPnhân, anGeLSemQPh khôngGeLSemQP dákAGbjNTom nkAGbjNTohìn bệ5UJanh nhânkAGbjNTo t5UJahêm một lkAGbjNToần nàoGeLSemQP nữa,GeLSemQP m5UJaà kAGbjNTochạy l5UJaại kAGbjNTophía bGeLSemQPác sGeLSemQPĩ gkAGbjNToây m5UJaê đkAGbjNToếm tần5UJa sốkAGbjNTo m5UJaáy thở.

Cô 5UJay tGeLSemQPá kAGbjNTotrẻ tkAGbjNTohì kAGbjNTothầm vkAGbjNToới y kAGbjNTotá trưởng:kAGbjNTo “HôkAGbjNTom nGeLSemQPay bGeLSemQPác sĩkAGbjNTo NhiếkAGbjNTop GeLSemQPsao kAGbjNTothế kAGbjNTonhỉ? ChkAGbjNToưa ăkAGbjNTon 5UJasáng GeLSemQPnên bGeLSemQPị tụkAGbjNTot huyết kAGbjNToáp à?”

“Lắm chuyện!”GeLSemQP kAGbjNToY kAGbjNTotá trưởng mGeLSemQPắng, nhưngGeLSemQP tronGeLSemQPg lò5UJang cũnkAGbjNTog thGeLSemQPầm GeLSemQPthắc mắcGeLSemQP, 5UJabình thkAGbjNToường Chủ5UJa nhiệmkAGbjNTo Ph5UJaương dẫn theokAGbjNTo GeLSemQPhọc trò5UJa 5UJamà thấyGeLSemQP họcGeLSemQP tròkAGbjNTo lơkAGbjNTo đễnh5UJa nhGeLSemQPư kAGbjNTovậy, chắckAGbjNTo chắn5UJa đ5UJaã qkAGbjNTouay lạGeLSemQPi kAGbjNTomắng c5UJaho mộtkAGbjNTo trận tơGeLSemQPi bờiGeLSemQP, nhkAGbjNToưng hôGeLSemQPm GeLSemQPnay kAGbjNToông rấkAGbjNTot GeLSemQPtập truGeLSemQPng GeLSemQPlàm phẫukAGbjNTo thuậGeLSemQPt, đếnkAGbjNTo mứcGeLSemQP đầGeLSemQPu còn chẳng5UJa ngkAGbjNToẩng l5UJaên, 5UJalàm GeLSemQPnhư bGeLSemQPác sĩ5UJa Nhiế5UJap kAGbjNTokhông GeLSemQPhề c5UJaó mặtGeLSemQP tkAGbjNTorong phònGeLSemQPg mổGeLSemQP v5UJaậy. CkAGbjNTohủ nhiệm kkAGbjNTohông mắkAGbjNTong mkAGbjNToỏ akAGbjNToi, ckAGbjNToa phkAGbjNToẫu thkAGbjNTouật nàykAGbjNTo thậGeLSemQPt kAGbjNTolà kkAGbjNToỳ 5UJalạ, bì5UJanh 5UJathường chỉGeLSemQP khi 5UJa nào c5UJaa m5UJaổ r5UJaất khôGeLSemQPng th5UJauận lợikAGbjNTo, tGeLSemQPình trạng5UJa bệnGeLSemQPh 5UJanhân vôGeLSemQP cùnGeLSemQPg 5UJanguy 5UJakịch, ChủkAGbjNTo nhiệm PhươngkAGbjNTo khGeLSemQPông c5UJaó 5UJathời giakAGbjNTon nókAGbjNToi GeLSemQPthì mớiGeLSemQP khôngGeLSemQP mGeLSemQPắng GeLSemQPngười k5UJahác. NkAGbjNToếu khkAGbjNToông kAGbjNTothì GeLSemQPnào mắng trợkAGbjNTo tGeLSemQPhủ, qGeLSemQPuát kAGbjNToy tá5UJa, rủa5UJa dụngkAGbjNTo cụ,5UJa chêGeLSemQP ki5UJam GeLSemQPcong khkAGbjNToó làGeLSemQPm, nói5UJa ch5UJaung phảikAGbjNTo tì5UJam ra lỗi5UJa 5UJagì 5UJađó mắng5UJa vàkAGbjNToi câkAGbjNTou, mkAGbjNToới cGeLSemQPó tkAGbjNTohể 5UJaxem kAGbjNTonhư 5UJamột 5UJaca phẫuGeLSemQP GeLSemQPthuật bình5UJa thường.

Đang phẫuGeLSemQP thuậ5UJat kAGbjNTothì huyết ákAGbjNTop bệnhGeLSemQP GeLSemQPnhân bỗnkAGbjNTog n5UJahiên gkAGbjNToiảm mạnh,GeLSemQP bác5UJa GeLSemQPsĩ gâ5UJay 5UJamê rấtGeLSemQP bìn5UJah tGeLSemQPĩnh trướkAGbjNToc tìnGeLSemQPh 5UJahuống bất ngGeLSemQPờ này,GeLSemQP lậpGeLSemQP tức5UJa thô5UJang bkAGbjNToáo chỉkAGbjNTo sốkAGbjNTo huGeLSemQPyết GeLSemQPáp 5UJacho chủkAGbjNTo kAGbjNTonhiệm, vừa5UJa dứt5UJa lờGeLSemQPi kAGbjNTođã thấ5UJay Nhiếp VũGeLSemQP ThịnkAGbjNToh 5UJaquay 5UJatrở lạ5UJai 5UJabên bànGeLSemQP GeLSemQPphẫu 5UJathuật. ChủGeLSemQP nh5UJaiệm PhươngGeLSemQP liếkAGbjNToc kAGbjNToanh nhưng khôngkAGbjNTo bu5UJaồn đếmGeLSemQP 5UJaxỉa GeLSemQPgì đếnkAGbjNTo, thươngkAGbjNTo l5UJaượng thẳngGeLSemQP GeLSemQPvới 5UJabác kAGbjNTosĩ gâGeLSemQPy mGeLSemQPê mấy5UJa câukAGbjNTo, quGeLSemQPay sang th5UJaấy kAGbjNToNhiếp VGeLSemQPũ ThịGeLSemQPnh chkAGbjNToao đảo5UJa nkAGbjNTohư muốnkAGbjNTo ngãGeLSemQP, 5UJaChủ nhi5UJaệm PhươngGeLSemQP rốtkAGbjNTo cuộckAGbjNTo cũGeLSemQPng phát cáukAGbjNTo: “Tránh5UJa kAGbjNTosang mộtkAGbjNTo bêkAGbjNTon! LượnGeLSemQP GeLSemQPqua lượn5UJa lạikAGbjNTo, lởn5UJa vkAGbjNToởn lGeLSemQPàm tôGeLSemQPi bựckAGbjNTo mình!5UJa Nếu kkAGbjNTohông thkAGbjNToì kAGbjNTocút rGeLSemQPa kAGbjNTongoài cGeLSemQPho tôi!”

Chủ nhiệmkAGbjNTo ckAGbjNTouối cùng 5UJa cũng kAGbjNTomắng ngườGeLSemQPi rồi,GeLSemQP hkAGbjNToơn nGeLSemQPữa lạiGeLSemQP kAGbjNTomắng NhiếkAGbjNTop Vũ5UJa T5UJahịnh ngườiGeLSemQP mkAGbjNToà thưGeLSemQPờng ngàykAGbjNTo ông thiênkAGbjNTo v5UJaị nhất,5UJa c5UJahứng tỏkAGbjNTo GeLSemQPca phẫkAGbjNTou thu5UJaật nàyGeLSemQP kh5UJaông kAGbjNTocó vấn5UJa đềGeLSemQP gGeLSemQPì lớGeLSemQPn. PhụkAGbjNTo mổGeLSemQP tkAGbjNTohứ nkAGbjNTohất và thGeLSemQPứ ha5UJai tkAGbjNTohở p5UJahào nGeLSemQPhẹ nhõm,5UJa cả5UJa ph5UJaòng phẫukAGbjNTo thuậtGeLSemQP đềukAGbjNTo nhkAGbjNToư trúGeLSemQPt đượcGeLSemQP gánh5UJa nặng.kAGbjNTo Bác sĩkAGbjNTo NGeLSemQPhiếp kAGbjNTobị kAGbjNTomắng, rầu5UJa 5UJarĩ tránhkAGbjNTo s5UJaang mộtkAGbjNTo kAGbjNTobên, nhưn5UJag vẫnkAGbjNTo không5UJa d5UJaám bỏ5UJa ra kAGbjNTo ngoài. MkAGbjNToột lúckAGbjNTo 5UJasau, huyết5UJa áp5UJa của5UJa bệGeLSemQPnh nhGeLSemQPân tăkAGbjNTong trởGeLSemQP l5UJaại, tiếGeLSemQPp tGeLSemQPheo 5UJađó kAGbjNToca mkAGbjNToổ tiến hànhGeLSemQP rấtGeLSemQP thuậnkAGbjNTo lợi,5UJa ChkAGbjNToủ nhi5UJaệm Phươn5UJag GeLSemQPhôm n5UJaay đkAGbjNToích thâ5UJan làm5UJa tất5UJa cả5UJa mGeLSemQPọi viGeLSemQPệc, thậmGeLSemQP chí đkAGbjNToến côngGeLSemQP kAGbjNTođoạn khâkAGbjNTou vếkAGbjNTot mkAGbjNToổ cu5UJaối cùn5UJag ôGeLSemQPng cũGeLSemQPng kAGbjNTotự GeLSemQPmình thkAGbjNToực hi5UJaện, khô5UJang để5UJa 5UJaphụ tá GeLSemQPđộng 5UJatay vào5UJa. SGeLSemQPau k5UJahi 5UJakhâu xokAGbjNTong, GeLSemQPông cứkAGbjNTo ng5UJaắm ngh5UJaía m5UJaãi, vẻ5UJa nhkAGbjNToư rấtkAGbjNTo h5UJaài lòng. Chỉ5UJa phẫukAGbjNTo thGeLSemQPuật bâ5UJay 5UJagiờ đều5UJa 5UJalà chỉ5UJa tGeLSemQPự tiêu,5UJa GeLSemQPvì thếkAGbjNTo GeLSemQPông 5UJađã làmkAGbjNTo một5UJa c5UJaái th5UJaắt cGeLSemQPhỉ tuyệt đẹpGeLSemQP, đếnGeLSemQP nỗiGeLSemQP kAGbjNTodường kAGbjNTonhư bản5UJa 5UJathân 5UJacũng rấGeLSemQPt 5UJavừa GeLSemQPý, ngGeLSemQPẩng đầu5UJa lênGeLSemQP gọ5UJai Nhi5UJaếp Vũ TGeLSemQPhịnh: “GeLSemQPXong rGeLSemQPồi! TôkAGbjNToi đkAGbjNToi r5UJaửa tkAGbjNToay đây.”

Chủ nhiệGeLSemQPm Phươn5UJag rửa tay5UJa xongGeLSemQP, tháo5UJa cặp5UJa kínhkAGbjNTo rGeLSemQPa rử5UJaa mặkAGbjNTot 5UJarồi mới5UJa kAGbjNTora khkAGbjNToỏi p5UJahòng mổ.5UJa BênkAGbjNTo ngoà5UJai phkAGbjNToòng GeLSemQPphẫu thuật, ng5UJaười GeLSemQPnhà bệ5UJanh nh5UJaân đan5UJag 5UJalo lắnGeLSemQPg ch5UJaờ đợi,5UJa 5UJavừa ngGeLSemQPhe tiếng5UJa cửakAGbjNTo phGeLSemQPòng bkAGbjNToật mở, kAGbjNTo trông thkAGbjNToấy Chủ5UJa nkAGbjNTohiệm PhươngGeLSemQP GeLSemQPđi ra5UJa, ckAGbjNToô tGeLSemQPa lkAGbjNToiền 5UJavội vànGeLSemQPg đứngGeLSemQP dậy.

Ấn tượngGeLSemQP c5UJaủa ChkAGbjNToủ nhiệm PhGeLSemQPương kAGbjNTovề ĐàmGeLSemQP Tĩn5UJah rGeLSemQPất tệ,GeLSemQP chkAGbjNToo rằkAGbjNTong ckAGbjNToô 5UJachính l5UJaà hồngGeLSemQP kAGbjNTonhan hkAGbjNToọa thủ5UJay tronGeLSemQPg truyền thuyết,GeLSemQP mộ5UJat kAGbjNToanh chànkAGbjNTog ngkAGbjNTooan ngoãGeLSemQPn biếtGeLSemQP vânkAGbjNTog lời5UJa kAGbjNTonhư NhiGeLSemQPếp VkAGbjNToũ Thịn5UJah GeLSemQPbị cô5UJa kAGbjNTota 5UJalàm cho ăGeLSemQPn kGeLSemQPhông ngo5UJan ngủkAGbjNTo 5UJakhông yên5UJa, đkAGbjNToến gikAGbjNToờ vẫnGeLSemQP còkAGbjNTon phảiGeLSemQP t5UJarông n5UJaom đứa5UJa b5UJaé vôGeLSemQP GeLSemQPtội trong 5UJa phòng hồiGeLSemQP sức5UJa. GeLSemQPBởi thkAGbjNToế ôngGeLSemQP đanhkAGbjNTo mkAGbjNToặt GeLSemQPlại, khônkAGbjNTog thèmGeLSemQP nkAGbjNTohìn ĐàmGeLSemQP TĩkAGbjNTonh, lkAGbjNToúc đ5UJai ngangkAGbjNTo qua GeLSemQPcô GeLSemQPcòn b5UJauông mộtGeLSemQP câukAGbjNTo “LầnGeLSemQP 5UJanày 5UJacô GeLSemQPvừa kAGbjNTolòng rồiGeLSemQP nhé!”

Đàm TĩnGeLSemQPh biế5UJan sắc,GeLSemQP cô khGeLSemQPông thể5UJa h5UJaiểu đượckAGbjNTo ckAGbjNToâu nókAGbjNToi kAGbjNTonày củGeLSemQPa 5UJabác GeLSemQPsĩ mổGeLSemQP chínhkAGbjNTo kAGbjNTocó ý5UJa gkAGbjNToì. 5UJaCô vốn5UJa đãGeLSemQP vkAGbjNToô cùng căng5UJa kAGbjNTothẳng, NhGeLSemQPiếp Vũ5UJa Th5UJaịnh bướkAGbjNToc vkAGbjNToào phònGeLSemQPg GeLSemQPphẫu thuậ5UJat đếnGeLSemQP giGeLSemQPờ kAGbjNTovẫn chưa5UJa thấyGeLSemQP rakAGbjNTo, giờ bGeLSemQPác kAGbjNTosĩ m5UJaổ ch5UJaính vừaGeLSemQP GeLSemQPra liGeLSemQPền lạkAGbjNTonh GeLSemQPtanh bu5UJaông 5UJamột GeLSemQPcâu n5UJahư vậyGeLSemQP kGeLSemQPhiến cảkAGbjNTo ngườikAGbjNTo cô 5UJamềm nhũkAGbjNTon, suýkAGbjNTot ch5UJaút nữ5UJaa 5UJangất xỉGeLSemQPu, ma5UJay GeLSemQPcó TôGeLSemQPn GeLSemQPChí QuânGeLSemQP GeLSemQPkịp 5UJađỡ lấykAGbjNTo, dkAGbjNToìu c5UJaô ngGeLSemQPồi xuống ghkAGbjNToế. 5UJaCô hGeLSemQPoa hết5UJa 5UJacả mắt,GeLSemQP mộtkAGbjNTo hGeLSemQPồi lGeLSemQPâu kAGbjNTosau mớkAGbjNToi địGeLSemQPnh 5UJathần nóikAGbjNTo: “Gọi5UJa điệGeLSemQPn cho kAGbjNToNhiếp GeLSemQPVũ ThịnGeLSemQPh, hỏi5UJa ankAGbjNToh t5UJaa GeLSemQPrút kAGbjNTocục GeLSemQPca 5UJaphẫu thuậkAGbjNTot thế5UJa kAGbjNTonào rồi?”

Nhiếp 5UJaVũ Th5UJaịnh 5UJathu xGeLSemQPếp ổn thoả5UJa 5UJacho TGeLSemQPôn BkAGbjNToình xongkAGbjNTo, vừGeLSemQPa r5UJaa đGeLSemQPến cửaGeLSemQP phòkAGbjNTong mổ,5UJa 5UJanhìn qukAGbjNToa cử5UJaa k5UJaính, 5UJaliền bắGeLSemQPt gặp ĐàGeLSemQPm Tĩ5UJanh gầkAGbjNTon n5UJahư nkAGbjNTogã vào5UJa lkAGbjNToòng Tôn5UJa CkAGbjNTohí QuâkAGbjNTon. PhkAGbjNToải thừa5UJa n5UJahận rằngkAGbjNTo, anGeLSemQPh vẫnkAGbjNTo thấyGeLSemQP lòng ch5UJaua xó5UJat, có5UJa lkAGbjNToẽ duyêkAGbjNTon pkAGbjNTohận giữkAGbjNToa GeLSemQPanh vàkAGbjNTo Đàm5UJa T5UJaĩnh đếnGeLSemQP đkAGbjNToây t5UJahực kAGbjNTosự kAGbjNTođã hếkAGbjNTot rồi. ChGeLSemQPuyện đến5UJa nướcGeLSemQP nà5UJay, khônGeLSemQPg c5UJaam GeLSemQPtâm 5UJathì cũngkAGbjNTo cókAGbjNTo ícGeLSemQPh 5UJagì? TìnhGeLSemQP yê5UJau tro5UJang sáGeLSemQPng đơn thuầnGeLSemQP kAGbjNTothời nkAGbjNToiên thi5UJaếu đã5UJa nh5UJaư 5UJamột giấc5UJa mkAGbjNToơ, c5UJaòn lạkAGbjNToi chỉkAGbjNTo làGeLSemQP okAGbjNToán 5UJahận màGeLSemQP thôi.

Anh đẩy5UJa cửaGeLSemQP bướGeLSemQPc GeLSemQPra, 5UJathấy Đàm TĩnhGeLSemQP vẫkAGbjNTon đang5UJa kAGbjNTolúi húkAGbjNToi tìmGeLSemQP điệnkAGbjNTo thoGeLSemQPại, kAGbjNTobiết 5UJacô ấy5UJa địnhkAGbjNTo kAGbjNTogọi cGeLSemQPho mìkAGbjNTonh, bèn nói:kAGbjNTo “KhônkAGbjNTog kAGbjNTocần gGeLSemQPọi nữa,5UJa tô5UJai kAGbjNTora đâkAGbjNToy rồi.”

Trông thấykAGbjNTo 5UJaánh mắ5UJat đầy mongkAGbjNTo m5UJaỏi của5UJa ĐàmkAGbjNTo Tĩ5UJanh, anGeLSemQPh 5UJanói: “PhẫuGeLSemQP thuậtkAGbjNTo kAGbjNTokết thGeLSemQPúc 5UJarồi, rất5UJa thàGeLSemQPnh công.”

Đàm TĩGeLSemQPnh kAGbjNTongẩn ngườkAGbjNToi mkAGbjNToất vài gGeLSemQPiây, rồi5UJa đứngkAGbjNTo phắt5UJa dậkAGbjNToy nGeLSemQPhưng kAGbjNTocô khôngkAGbjNTo bước5UJa nổkAGbjNToi vàGeLSemQPo phònGeLSemQPg 5UJaphẫu thuậ5UJat, c5UJahỉ biết kAGbjNTonhìn NhiếpGeLSemQP kAGbjNToVũ Thịn5UJah đầGeLSemQPy v5UJaan xkAGbjNToin, GeLSemQPNhiếp kAGbjNToVũ kAGbjNToThịnh c5UJaảm thấ5UJay 5UJaánh mắtkAGbjNTo c5UJaô như 5UJa sáp GeLSemQPnến nónGeLSemQPg bỏng,kAGbjNTo tGeLSemQPhiêu đố5UJat trái5UJa t5UJaim ankAGbjNToh đa5UJau b5UJauốt, an5UJah vô5UJa thứkAGbjNToc trGeLSemQPánh á5UJanh mắtkAGbjNTo kAGbjNTocủa cô, nói5UJa: “Bình5UJa GeLSemQPBình đanGeLSemQPg ởGeLSemQP tron5UJag phòkAGbjNTong hồi5UJa sứkAGbjNToc, phảGeLSemQPi tGeLSemQPheo dõ5UJai m5UJaột đãGeLSemQP, nếkAGbjNTou không cóGeLSemQP g5UJaì kAGbjNTobất t5UJahường cGeLSemQPó thểkAGbjNTo kAGbjNTođưa 5UJavề pkAGbjNTohòng bệnh.”

“Tôi c5UJaó thể5UJa kAGbjNTovào thkAGbjNToăm nó không?”

“Vẫn cGeLSemQPhưa được.”5UJa Anh đákAGbjNTop, khôngGeLSemQP kGeLSemQPìm đượckAGbjNTo vẫnkAGbjNTo dùn5UJag giọng5UJa GeLSemQPan ủi5UJa, “Tô5UJai sẽGeLSemQP vàkAGbjNToo vớiGeLSemQP nó5UJa nkAGbjNTogay, côGeLSemQP cứkAGbjNTo yên tâm.”

Đàm TGeLSemQPĩnh cú5UJai đầu,5UJa dù kAGbjNTo không nhìGeLSemQPn nGeLSemQPhưng Nh5UJaiếp Vũ5UJa ThịnhkAGbjNTo kAGbjNTocũng 5UJabiết cô5UJa đanGeLSemQPg khkAGbjNToóc. kAGbjNToTôn kAGbjNToChí Quâ5UJan đkAGbjNToưa c5UJaho cGeLSemQPô gói kAGbjNTogiấy ăkAGbjNTon, NhGeLSemQPiếp GeLSemQPVũ ThịnkAGbjNToh cảmkAGbjNTo t5UJahấy tâ5UJam trạng5UJa đầGeLSemQPy phkAGbjNToức tạGeLSemQPp, b5UJaèn qu5UJaay ngườ5UJai tkAGbjNTorở lại pkAGbjNTohòng hồi5UJa sức.

Bác sĩGeLSemQP gâyGeLSemQP m5UJaê vẫn5UJa chưa đkAGbjNToi, thấykAGbjNTo aGeLSemQPnh và5UJao bèGeLSemQPn GeLSemQPchào rồi5UJa kAGbjNTohỏi: “ĐứaGeLSemQP 5UJatrẻ nàGeLSemQPy ckAGbjNToon kAGbjNTonhà akAGbjNToi thế?”

Nhiếp V5UJaũ ThGeLSemQPịnh kGeLSemQPhựng lại, hỏi:5UJa “kAGbjNToSao th5UJaế ạ?”

“Ui trờkAGbjNToi kAGbjNToơi, tGeLSemQPôi 5UJalàm việcGeLSemQP với ChủGeLSemQP nhGeLSemQPiệm PhưkAGbjNToơng mườiGeLSemQP GeLSemQPmấy nămkAGbjNTo rồGeLSemQPi, chGeLSemQPưa từng5UJa thấyGeLSemQP ônkAGbjNTog ấykAGbjNTo GeLSemQPnhư hôGeLSemQPm GeLSemQPnay, cứ n5UJahư 5UJacon kAGbjNTonhà m5UJaình đankAGbjNTog kAGbjNTonằm trênkAGbjNTo bàkAGbjNTon phẫuGeLSemQP tkAGbjNTohuật vậy.”

Nhiếp V5UJaũ ThịnhkAGbjNTo thấy 5UJa lòng chGeLSemQPua 5UJaxót, vkAGbjNToội đápGeLSemQP: “Đâ5UJay là…5UJa họkAGbjNTo h5UJaàng… họGeLSemQP hkAGbjNToàng củGeLSemQPa cháu.”

“Thảo nàokAGbjNTo! ĐúnGeLSemQPg lkAGbjNToà chủ nhiệm5UJa ckAGbjNToủa GeLSemQPcác aGeLSemQPnh coGeLSemQPi aGeLSemQPnh nhGeLSemQPư coGeLSemQPn đẻ,GeLSemQP 5UJatôi GeLSemQPcứ kAGbjNTobảo s5UJaao 5UJahôm kAGbjNTonay GeLSemQPanh đứkAGbjNTong trong kAGbjNTophòng phẫu5UJa thuậkAGbjNTot màGeLSemQP lại5UJa khô5UJang GeLSemQPlàm gì.GeLSemQP À,GeLSemQP đGeLSemQPúng rồi5UJa, 5UJachương trìGeLSemQPnh 5UJaCM ấ5UJay 5UJarút cụ5UJac là thế5UJa nà5UJao kAGbjNTođấy? ChkAGbjNToủ nkAGbjNTohiệm củaGeLSemQP cá5UJac 5UJaanh 5UJabất chấGeLSemQPp áGeLSemQPp lự5UJac của5UJa việGeLSemQPn trưởng5UJa 5UJakéo về đây,5UJa bá5UJac GeLSemQPbỏ rấGeLSemQPt nhiềukAGbjNTo kAGbjNToý kkAGbjNToiến ckAGbjNToủa m5UJaọi ngườ5UJai, GeLSemQPthế saGeLSemQPo giờkAGbjNTo vkAGbjNToẫn ckAGbjNTohưa kGeLSemQPhởi 5UJađộng vậy?”

Nhiếp VũGeLSemQP GeLSemQPThịnh thầm5UJa nghĩ chuyệ5UJan 5UJanày ckAGbjNTohính kAGbjNTolà 5UJado mGeLSemQPình làm5UJa l5UJaỡ dkAGbjNToở. AkAGbjNTonh áy5UJa ná5UJay nókAGbjNToi: “kAGbjNToChủ nhiệmkAGbjNTo đkAGbjNToã gikAGbjNToao cho chkAGbjNToáu rồi,5UJa chỉ5UJa cầnGeLSemQP kAGbjNTotìm kAGbjNTođược bkAGbjNToệnh nhân5UJa thích5UJa hợkAGbjNTop sẽGeLSemQP 5UJalập tức5UJa ti5UJaến h5UJaành kAGbjNToca đầu tiên.”

“Làm GeLSemQPtốt lGeLSemQPà 5UJatạo pkAGbjNTohúc cho dGeLSemQPân đấy.”5UJa Bá5UJac skAGbjNToĩ gâ5UJay kAGbjNTomê nóiGeLSemQP đùa,kAGbjNTo” Ba5UJao nhGeLSemQPiêu bệnh5UJa nhân5UJa GeLSemQPcòn đangGeLSemQP GeLSemQPđỏ mắkAGbjNTot chkAGbjNToờ kia k5UJaìa, 5UJaanh x5UJaem hỗ5UJa tkAGbjNTorợ ch5UJao 5UJabệnh tikAGbjNTom kAGbjNTobẩm s5UJainh củkAGbjNToa cGeLSemQPhính phủ,GeLSemQP hGeLSemQPộ khẩukAGbjNTo nônGeLSemQPg th5UJaôn GeLSemQPcó thể được5UJa hưởngGeLSemQP t5UJarợ GeLSemQPcấp, bảo5UJa hiểm5UJa thGeLSemQPất nghiệp5UJa ởGeLSemQP kAGbjNTothành phkAGbjNToố ckAGbjNToó GeLSemQPthể đượckAGbjNTo 5UJahưởng trợ cấp5UJa, đkAGbjNToây khôngkAGbjNTo p5UJahải hộGeLSemQP khẩu5UJa nôngGeLSemQP thôn,5UJa 5UJacũng GeLSemQPchẳng kAGbjNTophải thất5UJa nghiệp5UJa kAGbjNToở thGeLSemQPành pGeLSemQPhố, tự nhiênkAGbjNTo mắ5UJac kAGbjNTophải cănGeLSemQP bệnhkAGbjNTo nặngkAGbjNTo như5UJa th5UJaế nàkAGbjNToy, kkAGbjNTohông 5UJacó t5UJaiền màkAGbjNTo cGeLSemQPhữa, bằkAGbjNTong mkAGbjNToọi cách phảikAGbjNTo xGeLSemQPoay đGeLSemQPược 5UJahơn mười5UJa vạ5UJan tệGeLSemQP, cò5UJan khô5UJang biếkAGbjNTot có5UJa bkAGbjNToà kAGbjNTocon họ5UJa 5UJahàng 5UJanào chkAGbjNToịu cho vakAGbjNToy khô5UJang, tGeLSemQPhật là5UJa ácGeLSemQP nghiệtkAGbjNTo qkAGbjNTouá mà…”5UJa GeLSemQPÔng nhìkAGbjNTon bé5UJa GeLSemQPTôn BìnGeLSemQPh đang5UJa GeLSemQPnằm t5UJarên giường đẩy,kAGbjNTo “Được5UJa rồikAGbjNTo đấy,5UJa xekAGbjNTom rGeLSemQPa GeLSemQPtình hìnhGeLSemQP k5UJahá kh5UJaả quakAGbjNTon, tkAGbjNToám phầnGeLSemQP 5UJakhông phải GeLSemQPđưa saGeLSemQPng phòngkAGbjNTo 5UJachăm sóc5UJa đặc5UJa biệGeLSemQPt, ankAGbjNToh t5UJarực ởkAGbjNTo đâyGeLSemQP, tkAGbjNToôi đi5UJa thkAGbjNToay 5UJađồ đã.”

Khi kAGbjNToTôn 5UJaBình tỉnh5UJa dậ5UJay, người đầuGeLSemQP tiêGeLSemQPn cậuGeLSemQP nh5UJaìn thấy5UJa làkAGbjNTo ĐkAGbjNToàm Tĩn5UJah. TuGeLSemQPy đềkAGbjNTo phòkAGbjNTong l5UJaây kAGbjNTonhiễm, Đà5UJam T5UJaĩnh phải mGeLSemQPặc chiếcGeLSemQP á5UJao cho5UJaàng khửkAGbjNTo trù5UJang rộng5UJa tGeLSemQPhùng thìnGeLSemQPh, còGeLSemQPn đeoGeLSemQP khẩkAGbjNTou trang5UJa, độikAGbjNTo mũ, GeLSemQP nhưng c5UJahỉ nGeLSemQPhìn kAGbjNToánh mắt5UJa qu5UJaen tGeLSemQPhuộc, T5UJaôn 5UJaBình l5UJaiền 5UJanhận ngaGeLSemQPy kAGbjNTora mẹ5UJa. CGeLSemQPâu đầu5UJa tiên 5UJacậu b5UJaé hỏi5UJa là5UJa: “Mẹ,GeLSemQP s5UJaao mẹ

Đàm T5UJaĩnh vốnkAGbjNTo đãGeLSemQP ní5UJan khóc nhưngGeLSemQP ngh5UJae coGeLSemQPn nóiGeLSemQP câkAGbjNTou ấy,GeLSemQP kAGbjNTocô 5UJasuýt nkAGbjNToữa lạ5UJai rơGeLSemQPi nước5UJa mắt.kAGbjNTo S5UJaắp tớkAGbjNToi giờkAGbjNTo takAGbjNTon sở,kAGbjNTo Chủ nhiệmGeLSemQP PhươkAGbjNTong lạGeLSemQPi tựkAGbjNTo mìn5UJah đ5UJai kGeLSemQPiểm trGeLSemQPa kAGbjNTomột lượt,GeLSemQP kAGbjNTolần này5UJa ôngkAGbjNTo 5UJadẫn kAGbjNTotheo 5UJahọc trò c5UJaủa mGeLSemQPình, tất5UJa cảkAGbjNTo đềuGeLSemQP mặ5UJac GeLSemQPáo blouskAGbjNToe trắng,5UJa đầy5UJa tkAGbjNToác phoGeLSemQPng công5UJa việc,5UJa đGeLSemQPứng trong phò5UJang bệnh,GeLSemQP 5UJanói 5UJamột lư5UJaợt 5UJanhững điềukAGbjNTo ckAGbjNToần chúGeLSemQP ýGeLSemQP 5UJasau phẫukAGbjNTo kAGbjNTothuật. Mấ5UJay v5UJaị tiếnGeLSemQP s5UJaĩ mải kAGbjNTo miết gkAGbjNTohi ch5UJaép, kAGbjNToTiểu Mẫn5UJa còn5UJa ng5UJahịch 5UJangợm GeLSemQPlàm mặt5UJa xấukAGbjNTo cGeLSemQPhọc Nhiế5UJap VũkAGbjNTo kAGbjNToThịnh. ĐkAGbjNToợi Chủ nhiệm5UJa PhươngkAGbjNTo đ5UJai rkAGbjNToa rồi5UJa, a5UJanh mớkAGbjNToi khoákAGbjNToc vkAGbjNToai NhkAGbjNToiếp 5UJaVũ Thịn5UJah, trkAGbjNToêu ckAGbjNTohọc: “SưkAGbjNTo huynh, ngh5UJae n5UJaói 5UJahôm naGeLSemQPy trkAGbjNToong phòn5UJag phkAGbjNToẫu thGeLSemQPuật an5UJah bịGeLSemQP l5UJaão yêu5UJa mắkAGbjNTong hả?”

“Làm kAGbjNTogì 5UJacó, 5UJaem ngkAGbjNTohe ai nó5UJai thế?”

“Ái dkAGbjNToà, Nhiếp5UJa sư5UJa huynh GeLSemQP à, GeLSemQPngày nGeLSemQPào GeLSemQPlão yGeLSemQPêu chẳngGeLSemQP GeLSemQPmắng bọnkAGbjNTo e5UJam v5UJaài lượt,GeLSemQP ckAGbjNToó phải5UJa 5UJalà chuyGeLSemQPện gGeLSemQPì mkAGbjNToất mặ5UJat đâu, saGeLSemQPo anGeLSemQPh khô5UJang c5UJahịu thừaGeLSemQP kAGbjNTonhận nhỉ?kAGbjNTo NhưkAGbjNTong đê5UJam kAGbjNTomai lãGeLSemQPo GeLSemQPyêu p5UJahân c5UJaông kAGbjNToem trực bGeLSemQPan thkAGbjNToay GeLSemQPanh, nkAGbjNToói nhàGeLSemQP a5UJanh cókAGbjNTo viGeLSemQPệc, 5UJaanh GeLSemQPnói 5UJađi, akAGbjNTonh phải5UJa cGeLSemQPảm ơn5UJa ekAGbjNTom thếGeLSemQP nàoGeLSemQP đây nhỉ?”

Nhiếp VGeLSemQPũ ThịnGeLSemQPh GeLSemQPvô cGeLSemQPùng cảm kíckAGbjNToh trkAGbjNToước kAGbjNTosự quakAGbjNTon GeLSemQPtâm của5UJa GeLSemQPChủ nhiệm5UJa Phương,kAGbjNTo 5UJaanh địnhGeLSemQP buổiGeLSemQP tkAGbjNToối kAGbjNToqua việkAGbjNTon túc trGeLSemQPực bên5UJa giườngGeLSemQP bkAGbjNToệnh, chkAGbjNToăm sócGeLSemQP GeLSemQPbé TGeLSemQPôn BìnhGeLSemQP nhiềGeLSemQPu hơnGeLSemQP m5UJaột chkAGbjNToút, 5UJakhông 5UJangờ 5UJachi tiết nhỏ5UJa nhặtkAGbjNTo 5UJanày ckAGbjNTohủ nhGeLSemQPiệm cũngkAGbjNTo GeLSemQPđã nghGeLSemQPĩ cGeLSemQPhu đkAGbjNToáo cảkAGbjNTo rồi.

Anh GeLSemQPđáp: “GeLSemQPVậy ankAGbjNToh mời em5UJa 5UJaăn cơ5UJam nhé.”

Tiểu M5UJaẫn lắckAGbjNTo đầGeLSemQPu quầy quậyGeLSemQP: “Ôi5UJa nGeLSemQPo GeLSemQPno! MờkAGbjNToi ăGeLSemQPn kAGbjNTocơm kAGbjNTothì dễ5UJa chkAGbjNToo an5UJah kAGbjNToquá. AnkAGbjNToh m5UJaời kAGbjNToem ăn5UJa cơmkAGbjNTo cũnkAGbjNTog được, nhưng5UJa GeLSemQPem ph5UJaải dẫkAGbjNTon t5UJaheo bạn5UJa gá5UJai kAGbjNToem nữa!”

Bạn gákAGbjNToi củakAGbjNTo TiểuGeLSemQP Mẫn5UJa cũng họcGeLSemQP kAGbjNToY nhưkAGbjNTong họcGeLSemQP kAGbjNToNha khkAGbjNTooa, GeLSemQPnăm kAGbjNTonay mớiGeLSemQP lkAGbjNToà thạc5UJa sĩkAGbjNTo n5UJaăm GeLSemQPthứ 2kAGbjNTo, đkAGbjNToang th5UJaực tập tại5UJa b5UJaệnh vkAGbjNToiện n5UJaày. NkAGbjNTohiếp VũkAGbjNTo 5UJaThịnh nókAGbjNToi: “ĐượkAGbjNToc thkAGbjNToôi, e5UJam GeLSemQPgọi 5UJacả TiểGeLSemQPu K5UJaỳ GeLSemQPđi, ankAGbjNToh mGeLSemQPời hai đứakAGbjNTo ănGeLSemQP cơm.”

Tiểu Mẫn5UJa cườGeLSemQPi giGeLSemQPan xảo: “GeLSemQPSư hu5UJaynh, mkAGbjNToời hakAGbjNToi đứa5UJa GeLSemQPem ăn5UJa GeLSemQPcơm mà5UJa aGeLSemQPnh kAGbjNTođi mộtGeLSemQP mìnkAGbjNToh, không5UJa ngượnkAGbjNTog à?GeLSemQP KhákAGbjNToch GeLSemQPcó hai người,5UJa chkAGbjNToủ cũ5UJang phkAGbjNToải ckAGbjNToó hkAGbjNToai ngưGeLSemQPời chứ!kAGbjNTo AkAGbjNTonh kêGeLSemQPu bạnkAGbjNTo kAGbjNTogái GeLSemQPanh cùn5UJag đi5UJa, chkAGbjNToo em kAGbjNTovới Tiểu5UJa KGeLSemQPỳ di5UJaện kiếnGeLSemQP, đượGeLSemQPc không?”

Nhiếp GeLSemQPVũ Thịn5UJah thoáng kAGbjNTo ngây người,kAGbjNTo đáp:GeLSemQP GeLSemQP“Anh kAGbjNTovà kAGbjNTocô ấ5UJay chi5UJaa kAGbjNTotay rồi.”

Tiểu MẫnkAGbjNTo kinkAGbjNToh ngạc: kAGbjNTo “Cái g5UJaì cơkAGbjNTo? GeLSemQPSao lạkAGbjNToi thế?”

Nhiếp VkAGbjNToũ kAGbjNToThịnh khônGeLSemQPg nói gìkAGbjNTo, Tiểu5UJa GeLSemQPMẫn bâGeLSemQPy GeLSemQPgiờ mới5UJa nhkAGbjNToớ 5UJara họ5UJa đangkAGbjNTo ở5UJa tro5UJang phòGeLSemQPng b5UJaệnh, vẫnkAGbjNTo cònkAGbjNTo kAGbjNTobệnh nhân GeLSemQPnằm kia5UJa, 5UJamình hỏi5UJa nhiềukAGbjNTo chuGeLSemQPyện nGeLSemQPhư vậy,GeLSemQP quảGeLSemQP kAGbjNTolà không5UJa nêGeLSemQPn. VGeLSemQPì thếGeLSemQP a5UJanh vội im5UJa bặt,5UJa nhGeLSemQPìn NhiếkAGbjNTop VũkAGbjNTo ThịnhkAGbjNTo gGeLSemQPhi lờikAGbjNTo ckAGbjNToăn dặkAGbjNTon. NhiếpkAGbjNTo kAGbjNToVũ ThịkAGbjNTonh gGeLSemQPhi xonGeLSemQPg liềnkAGbjNTo cùng Tiểu5UJa MkAGbjNToẫn 5UJađi rGeLSemQPa ngkAGbjNTooài, Đà5UJam TĩnhGeLSemQP kAGbjNTotuy ở5UJa giakAGbjNTon GeLSemQPtrong củakAGbjNTo phòngkAGbjNTo bệnh,5UJa nh5UJaưng vGeLSemQPì cửa5UJa mở n5UJaên họGeLSemQP nói5UJa gìGeLSemQP cô5UJa đGeLSemQPều 5UJanghe rõGeLSemQP từ5UJang chGeLSemQPữ một.

Lúc đầukAGbjNTo ckAGbjNToô 5UJaấy ckAGbjNToũng chGeLSemQPỉ nghe l5UJaoáng thoáng5UJa, kAGbjNTomãi đếnGeLSemQP khkAGbjNToi NhiếpGeLSemQP VũGeLSemQP kAGbjNToThịnh kAGbjNTonói đã5UJa chGeLSemQPia GeLSemQPtay vớGeLSemQPi b5UJaạn gáikAGbjNTo, côGeLSemQP mớ5UJai chợt nhưGeLSemQP nhkAGbjNToận GeLSemQPth điGeLSemQPều gGeLSemQPì. kAGbjNToTính cáckAGbjNToh GeLSemQPcủa 5UJaNhiếp GeLSemQPVũ 5UJaThịnh cGeLSemQPô hiểuGeLSemQP rất5UJa 5UJarõ, anh 5UJakhông 5UJadễ dànkAGbjNTog 5UJaqua lạkAGbjNToi với5UJa mkAGbjNToột GeLSemQPngười coGeLSemQPn gái,GeLSemQP GeLSemQPsau khkAGbjNToi qkAGbjNTouyết định5UJa y5UJaêu, lại5UJa càng khôn5UJag tuỳkAGbjNTo t5UJaiện n5UJaói chkAGbjNToia t5UJaay. SakAGbjNToo lại5UJa th5UJaế nhỉ?5UJa ChẳngkAGbjNTo lGeLSemQPẽ 5UJavì ckAGbjNTohuyện của5UJa TkAGbjNToôn Bình?

Bất kỳGeLSemQP GeLSemQPngười cokAGbjNTon gái nàokAGbjNTo cũngGeLSemQP 5UJakhó màGeLSemQP chấGeLSemQPp GeLSemQPnhận GeLSemQPnổi việckAGbjNTo bGeLSemQPạn tkAGbjNTorai mìnGeLSemQPh tGeLSemQPự dưngGeLSemQP 5UJacó mGeLSemQPột đứGeLSemQPa cGeLSemQPon riêng.5UJa Đàm GeLSemQPTĩnh chợtkAGbjNTo thGeLSemQPấy áykAGbjNTo náy.

Sau 5UJakhi trờikAGbjNTo tối,GeLSemQP 5UJađáng lẽ đkAGbjNToã hếtGeLSemQP giờ5UJa GeLSemQPthăm kAGbjNTobệnh, nkAGbjNTohưng là5UJa p5UJahòng VIGeLSemQPP nkAGbjNToên cGeLSemQPũng thoảikAGbjNTo mái5UJa hơn5UJa GeLSemQPchút ít. kAGbjNTo Vương VGeLSemQPũ LinkAGbjNToh 5UJavà LươGeLSemQPng Ngu5UJayên AGeLSemQPn ngGeLSemQPhe kAGbjNTonói kAGbjNTohôm nakAGbjNToy T5UJaôn BìnhGeLSemQP làm5UJa phẫu5UJa thuật,GeLSemQP vừa skAGbjNToáng sớkAGbjNTom đãkAGbjNTo gGeLSemQPọi điện5UJa kAGbjNTohỏi kAGbjNTothăm, đếGeLSemQPn kAGbjNTotối VươGeLSemQPng 5UJaVũ Lin5UJah l5UJaại đếnGeLSemQP tậnkAGbjNTo bệnGeLSemQPh GeLSemQPviện thăm 5UJaTôn Bìn5UJah, GeLSemQPcô sợGeLSemQP quá5UJa giờGeLSemQP thăm5UJa bệnhkAGbjNTo bác5UJa s5UJaĩ không5UJa ckAGbjNToho vào,GeLSemQP kAGbjNTonên đếnGeLSemQP dướGeLSemQPi GeLSemQPchân lGeLSemQPầu liền g5UJaọi điGeLSemQPện chGeLSemQPo Đ5UJaàm Tĩnh,GeLSemQP Đ5UJaàm 5UJaTĩnh bè5UJan bảkAGbjNToo TkAGbjNToôn Ch5UJaí QuâGeLSemQPn xuốngGeLSemQP đóGeLSemQPn cô.

Đã mkAGbjNToấy n5UJagày khkAGbjNToông gặp, VươngGeLSemQP VGeLSemQPũ LinkAGbjNToh vGeLSemQPừa thkAGbjNToấy ĐàmGeLSemQP TGeLSemQPĩnh liề5UJan tGeLSemQPay bắkAGbjNTot mặkAGbjNTot mừng5UJa. C5UJaô cầ5UJam thGeLSemQPeo mkAGbjNToột h5UJaộp lớn đựGeLSemQPng đầ5UJay c5UJaác GeLSemQPloại kAGbjNTobánh ngọkAGbjNTot, GeLSemQPnói: “HaikAGbjNTo hkAGbjNToôm naGeLSemQPy ckAGbjNToửa tiệm5UJa kAGbjNTocủa chúngGeLSemQP mìnhGeLSemQP kAGbjNTovừa khai tkAGbjNTorương, đ5UJaắt hàkAGbjNTong kAGbjNTolắm, kháckAGbjNToh 5UJahàng a5UJai c5UJaũng kGeLSemQPhen bánh5UJa ngo5UJan, hô5UJam kAGbjNTonay GeLSemQPtớ chọnGeLSemQP riêng kAGbjNTomấy cá5UJai GeLSemQPvừa GeLSemQPra lò5UJa, để5UJa nguộiGeLSemQP rồiGeLSemQP GeLSemQPmang qGeLSemQPua đâyGeLSemQP chkAGbjNToo cậuGeLSemQP 5UJavới Bì5UJanh GeLSemQPBình ăn.”

“Bình B5UJaình vẫnkAGbjNTo chưaGeLSemQP được ănkAGbjNTo cáiGeLSemQP g5UJaì cả.”GeLSemQP Đàm5UJa TGeLSemQPĩnh đỡGeLSemQP l5UJaấy bánGeLSemQPh, nóikAGbjNTo đầykAGbjNTo cả5UJam kkAGbjNToích “CảmGeLSemQP kAGbjNToơn 5UJacậu GeLSemQPnhiều lắm.”

“Ôi kAGbjNTodào, giữakAGbjNTo chúng kAGbjNTomình c5UJaần gìGeLSemQP phảiGeLSemQP cảmkAGbjNTo 5UJaơn. 5UJaVốn kAGbjNTotớ địnhkAGbjNTo kAGbjNToqua đâyGeLSemQP từ5UJa sángGeLSemQP cơ,5UJa như5UJang LươGeLSemQPng Ngu5UJayên GeLSemQPAn bảo tớGeLSemQP đừkAGbjNTong gâkAGbjNToy t5UJahêm rkAGbjNToắc rGeLSemQPối chkAGbjNToo cậukAGbjNTo, còkAGbjNTon kAGbjNTonói phòGeLSemQPng phẫGeLSemQPu thuậtGeLSemQP kkAGbjNTohông chGeLSemQPo người ngoà5UJai vGeLSemQPào, c5UJaũng khôkAGbjNTong c5UJaho quá5UJa n5UJahiều n5UJagười đ5UJaợi bkAGbjNToên ngoà5UJai. TớGeLSemQP kAGbjNTosốt rukAGbjNToột GeLSemQPquá, nên5UJa đến chiềuGeLSemQP phảiGeLSemQP kAGbjNTogọi chkAGbjNToo cậ5UJau ngkAGbjNToay, ng5UJahe c5UJaậu nó5UJai phGeLSemQPẫu thuậ5UJat đã5UJa xon5UJag, B5UJaình 5UJaBình cũGeLSemQPng tkAGbjNToỉnh rồi, tGeLSemQPớ liềnkAGbjNTo vộiGeLSemQP vGeLSemQPàng qu5UJaa thăm.”

Tôn BìnhGeLSemQP đãkAGbjNTo ngủGeLSemQP say, ĐàkAGbjNTom GeLSemQPTĩnh m5UJaở kAGbjNTocửa giGeLSemQPan troGeLSemQPng ph5UJaòng bện5UJah đểkAGbjNTo Vư5UJaơng VũkAGbjNTo LinkAGbjNToh th5UJaăm békAGbjNTo m5UJaột chúGeLSemQPt. Thực5UJa ra v5UJaẫn còkAGbjNTon cáGeLSemQPch mộtGeLSemQP cGeLSemQPánh 5UJacửa k5UJaính nkAGbjNToữa, bêGeLSemQPn gkAGbjNToiường bện5UJah tkAGbjNTooàn nkAGbjNTohững m5UJaáy mó5UJac theo d5UJaõi, vìGeLSemQP pGeLSemQPhòng rấGeLSemQPt rộn5UJag, nkAGbjNToên TôkAGbjNTon Bì5UJanh GeLSemQPnằm trênGeLSemQP giườnkAGbjNTog trông5UJa GeLSemQPlại ckAGbjNToàng nhỏ5UJa bkAGbjNToé hơn, nGeLSemQPhìn rất5UJa tộkAGbjNToi nghiệp.

Vương Vũ5UJa LGeLSemQPinh s5UJaợ làm5UJa ồn khiến5UJa 5UJabé kAGbjNToTôn Bì5UJanh tỉ5UJanh kAGbjNTogiấc n5UJaên ch5UJaỉ nhGeLSemQPìn mộtGeLSemQP látGeLSemQP rồi5UJa b5UJaảo 5UJaĐàm Tĩnh5UJa đóng5UJa cửa5UJa lại.

Tôn ChíkAGbjNTo QkAGbjNTouân rkAGbjNToa cầkAGbjNTou thang tkAGbjNTohoát hiể5UJam 5UJahút thuốcGeLSemQP, ckAGbjNToả c5UJaăn phkAGbjNToòng rộngkAGbjNTo t5UJahênh tGeLSemQPhang ngoà5UJai békAGbjNTo Tô5UJan BGeLSemQPình đang ngủGeLSemQP, chỉ5UJa cònGeLSemQP Đà5UJam TGeLSemQPĩnh kAGbjNTovà VươngGeLSemQP VkAGbjNToũ LinhkAGbjNTo. VươngGeLSemQP VGeLSemQPũ GeLSemQPLinh 5UJanhìn mộtkAGbjNTo lượt5UJa căn phkAGbjNToòng kAGbjNTorồi hỏ5UJai: “Nằm5UJa phòng5UJa 5UJanày cGeLSemQPhắc t5UJaốn kéGeLSemQPm kAGbjNTolắm phkAGbjNToải không?”

Đàm TĩkAGbjNTonh nóikAGbjNTo: “TớkAGbjNTo kAGbjNTocũng không rkAGbjNToõ nữa,kAGbjNTo GeLSemQPcó ngưkAGbjNToời kkAGbjNTohác kAGbjNTolo chkAGbjNTouyển phònkAGbjNTog gGeLSemQPiúp mà.”

Vương VkAGbjNToũ LiGeLSemQPnh GeLSemQPkhông nhịn được5UJa liGeLSemQPền hkAGbjNToỏi: “Đàm5UJa kAGbjNToTĩnh, tGeLSemQPớ đang5UJa muốnGeLSemQP GeLSemQPhỏi cậukAGbjNTo đây,kAGbjNTo cậuGeLSemQP lấykAGbjNTo đâuGeLSemQP r5UJaa tkAGbjNToiền làkAGbjNTom phẫu thuật

Đàm Tĩ5UJanh GeLSemQPdo dựGeLSemQP một thoáng5UJa rồ5UJai đáp:GeLSemQP 5UJa“Tớ 5UJađi vay.”

“Cậu vGeLSemQPay akAGbjNToi?” 5UJaVương 5UJaVũ Linh 5UJasốt ruộtGeLSemQP, GeLSemQP“Đàm TĩnhkAGbjNTo GeLSemQPà, cậu5UJa v5UJaốn là5UJa ngườkAGbjNToi thậtkAGbjNTo thGeLSemQPà, đừ5UJang đkAGbjNToể mkAGbjNToắc lừGeLSemQPa nkAGbjNTogười ta nhé.5UJa NgườiGeLSemQP t5UJaa chGeLSemQPo cậukAGbjNTo vaGeLSemQPy nhkAGbjNToiều tiền5UJa 5UJathế, skAGbjNToau 5UJanày cGeLSemQPậu lkAGbjNToấy gì5UJa mà5UJa trả?”

Đàm T5UJaĩnh vGeLSemQPô cùngkAGbjNTo cảm kíchkAGbjNTo trướckAGbjNTo kAGbjNTosự qukAGbjNToan kAGbjNTotâm cGeLSemQPủa kAGbjNToban, bènGeLSemQP nGeLSemQPói: “Cậu5UJa yêGeLSemQPn tkAGbjNToâm 5UJađi, t5UJaớ tựGeLSemQP bi5UJaết cáchGeLSemQP GeLSemQPlo liệu.”

“Không phả5UJai cậ5UJau vay5UJa Giám kAGbjNTođốc Th5UJaịnh đấy5UJa kAGbjNTochứ? A5UJanh t5UJaa d5UJaựa vàokAGbjNTo cákAGbjNToi gì5UJa m5UJaà kAGbjNTocho cậukAGbjNTo vGeLSemQPay nh5UJaiều tiềnkAGbjNTo thế?”

“Không, tGeLSemQPớ kGeLSemQPhông GeLSemQPvay anh tkAGbjNToa, tớGeLSemQP vGeLSemQPay GeLSemQPmột người5UJa họ5UJa hànGeLSemQPg thôi.”

Vương V5UJaũ LinGeLSemQPh bkAGbjNToán tínkAGbjNTo bán GeLSemQPnghi: “CậukAGbjNTo còGeLSemQPn ngườkAGbjNToi hGeLSemQPọ GeLSemQPhàng gikAGbjNToàu ckAGbjNToó thếkAGbjNTo 5UJaư? 5UJaSao trước5UJa khô5UJang 5UJanghe kAGbjNTocậu nhGeLSemQPắc đến bakAGbjNToo giờGeLSemQP thế?”

Đàm TĩGeLSemQPnh gượng5UJa cười, 5UJanói: “5UJaCũng khô5UJang phkAGbjNToải kAGbjNTolà kAGbjNTohọ h5UJaàng c5UJaủa tớ,kAGbjNTo là5UJa họGeLSemQP kAGbjNTohàng của5UJa BìGeLSemQPnh kAGbjNToBình, kAGbjNTovì BkAGbjNToình Bình 5UJa nên n5UJagười kAGbjNTota mGeLSemQPới chịu5UJa GeLSemQPcho tớ5UJa vakAGbjNToy đấy.”

Vương VũkAGbjNTo Lin5UJah nghkAGbjNToĩ làkAGbjNTo họ hàng5UJa bênGeLSemQP TGeLSemQPôn C5UJahí Quân,kAGbjNTo vìGeLSemQP ĐàmGeLSemQP Tĩ5UJanh vốnkAGbjNTo đkAGbjNToã chẳ5UJang GeLSemQPcó m5UJaấy GeLSemQPhọ hàn5UJag, skAGbjNToau nàGeLSemQPy lạGeLSemQPi đều k5UJahông cònkAGbjNTo qkAGbjNToua lạikAGbjNTo nữaGeLSemQP. CkAGbjNToô nói5UJa: “TônGeLSemQP Ch5UJaí QuGeLSemQPân cũng5UJa tkAGbjNTohật là5UJa, cóGeLSemQP kAGbjNTongười kAGbjNTohọ hGeLSemQPàng giỏi giang5UJa nhkAGbjNToư tGeLSemQPhế s5UJaao khkAGbjNToông nkAGbjNToói sớmGeLSemQP? ĐGeLSemQPể GeLSemQPcậu vìGeLSemQP chuyệnGeLSemQP 5UJachi pGeLSemQPhí kAGbjNTophẫu thuậkAGbjNTot mkAGbjNToà pGeLSemQPhải kAGbjNTolo lắng 5UJabao n5UJahiêu kAGbjNTonăm nay.”

Đàm kAGbjNToTĩnh đổikAGbjNTo chủ5UJa đề: “LàmkAGbjNTo kAGbjNToăn thếGeLSemQP GeLSemQPnào? SGeLSemQPao Lương5UJa NgukAGbjNToyên 5UJaAn khôkAGbjNTong đến?”

“Anh 5UJaấy ckAGbjNToũng muốnGeLSemQP 5UJađến lắm, nhưng5UJa kAGbjNTomới kha5UJai trương5UJa hkAGbjNToai kAGbjNTohôm naykAGbjNTo, từkAGbjNTo sánGeLSemQPg GeLSemQPđến tối5UJa lúGeLSemQPc nà5UJao cũnkAGbjNTog 5UJacó GeLSemQPngười xếp hàGeLSemQPng chờkAGbjNTo kAGbjNTomua bákAGbjNTonh. CkAGbjNToậu yênGeLSemQP kAGbjNTotâm đi5UJa, cửa5UJa hàng5UJa củkAGbjNToa chúngGeLSemQP tkAGbjNToa nhấ5UJat đị5UJanh ăn5UJa kAGbjNTonên làmGeLSemQP ra, 5UJatuyệt đốikAGbjNTo kkAGbjNTohông đểkAGbjNTo cGeLSemQPậu lGeLSemQPỗ vốnkAGbjNTo đâu.kAGbjNTo 5UJaLương NguyêkAGbjNTon kAGbjNToAn c5UJaòn kAGbjNTonói, phảiGeLSemQP nhanh chónGeLSemQPg tGeLSemQPhuê thêmGeLSemQP ngưGeLSemQPời thô5UJai, chỉ5UJa cóGeLSemQP ha5UJai đứ5UJaa bkAGbjNToọn tớ5UJa GeLSemQPchắc lkAGbjNToàm khôngkAGbjNTo xuể.5UJa A5UJanh ấy5UJa phải phụ5UJa tráchGeLSemQP lòkAGbjNTo n5UJaướng, lạGeLSemQPi lkAGbjNToo bắtGeLSemQP bGeLSemQPông kemGeLSemQP, 5UJacòn kAGbjNTotớ mộGeLSemQPt mìnhkAGbjNTo kAGbjNTovừa t5UJahu tikAGbjNToền, vừaGeLSemQP gói bán5UJah, vừa5UJa lấkAGbjNToy hàng,GeLSemQP quả5UJa thựGeLSemQPc làkAGbjNTo k5UJahông kkAGbjNToham nổi.”

Đàm T5UJaĩnh bấyGeLSemQP gikAGbjNToờ mớiGeLSemQP nở nụGeLSemQP cườkAGbjNToi: “ĐợGeLSemQPi GeLSemQPBình 5UJaBình kho5UJaẻ rồi,kAGbjNTo tớkAGbjNTo qkAGbjNToua giúp5UJa ckAGbjNToác cậu.”

“Đừng đkAGbjNToùa nữ5UJaa, văn phòn5UJag mákAGbjNTot mẻGeLSemQP khôkAGbjNTong ngồi5UJa, chạ5UJay kAGbjNTora b5UJaán bákAGbjNTonh GeLSemQPlàm gì?”

“Tớ thích5UJa bá5UJan bán5UJah ngọt5UJa.” Đàm TĩkAGbjNTonh nóikAGbjNTo, “VảGeLSemQP lại,kAGbjNTo tkAGbjNToớ vừa5UJa kAGbjNTođi làmkAGbjNTo kGeLSemQPhông 5UJalâu đãkAGbjNTo xikAGbjNTon kAGbjNTonghỉ dà5UJai ng5UJaày thGeLSemQPế này,GeLSemQP nghĩ đ5UJaã thấkAGbjNToy ng5UJaại quákAGbjNTo điGeLSemQP mất.5UJa CôGeLSemQPng tkAGbjNToy khôngkAGbjNTo đuổi5UJa GeLSemQPviệc tkAGbjNTohì tớ5UJa cũkAGbjNTong 5UJachẳng còkAGbjNTon mặt mũiGeLSemQP nàoGeLSemQP 5UJađi làGeLSemQPm tiếp.kAGbjNTo TớGeLSemQP x5UJain nghỉkAGbjNTo đ5UJaến gkAGbjNToiúp ch5UJao kAGbjNTohai cậukAGbjNTo vậy,5UJa bkAGbjNToán bGeLSemQPánh ngọtGeLSemQP cGeLSemQPũng 5UJatốt mà, 5UJatớ cGeLSemQPòn 5UJamuốn học5UJa cGeLSemQPách bắkAGbjNTot bôGeLSemQPng k5UJaem củaGeLSemQP L5UJaương NguyêkAGbjNTon GeLSemQPAn nữa.”

Vương VũkAGbjNTo LiGeLSemQPnh nói: kAGbjNTo“Công kAGbjNToviệc ấkAGbjNToy mkAGbjNToà cậkAGbjNTou đ5UJaể tuộ5UJat mấGeLSemQPt 5UJathì tiếc5UJa lắmGeLSemQP đấy,5UJa làGeLSemQPm tronkAGbjNTog tòkAGbjNToa nh5UJaà 5UJasa nhkAGbjNToư thế, GeLSemQP đúng là5UJa máGeLSemQPt màyGeLSemQP kAGbjNTomát mặtGeLSemQP! NhkAGbjNToưng kAGbjNTocậu l5UJaà GeLSemQPcổ GeLSemQPđông của5UJa tiệmkAGbjNTo bánh5UJa, GeLSemQPnếu ckAGbjNToậu đếnGeLSemQP cửa GeLSemQPhàng lGeLSemQPàm, tớGeLSemQP vàGeLSemQP LưGeLSemQPơng NgukAGbjNToyên AGeLSemQPn đề5UJau rkAGbjNToất hoa5UJan n5UJaghênh. C5UJaòn cậkAGbjNTou mkAGbjNTouốn học5UJa làmkAGbjNTo bGeLSemQPánh thì đơn5UJa gkAGbjNToiản thôi,5UJa tkAGbjNToan GeLSemQPsở đếkAGbjNTon tiệm5UJa 5UJabánh, kêuGeLSemQP LươnGeLSemQPg NGeLSemQPguyên AkAGbjNTon dạykAGbjNTo ckAGbjNToậu làkAGbjNTo đượckAGbjNTo r5UJaồi. Nói 5UJađến đâykAGbjNTo, c5UJaô chợt5UJa b5UJaùi ngùkAGbjNToi: “VậykAGbjNTo làGeLSemQP tốGeLSemQPt rồGeLSemQPi, bệnGeLSemQPh của5UJa BìnkAGbjNToh BGeLSemQPình kAGbjNTođã GeLSemQPchữa lành, ckAGbjNToậu cũng5UJa kh5UJaỏi cần5UJa vừGeLSemQPa tGeLSemQPan sởGeLSemQP lGeLSemQPà cuố5UJang quGeLSemQPýt chạyGeLSemQP vềkAGbjNTo trônGeLSemQPg no5UJam n5UJaó n5UJaữa. Chúng tGeLSemQPa cGeLSemQPó thểGeLSemQP thườngGeLSemQP xuykAGbjNToên đGeLSemQPưa Bìn5UJah BìGeLSemQPnh đ5UJai ckAGbjNTohơi. GeLSemQPĐàm T5UJaĩnh, GeLSemQPcoi nh5UJaư cậu5UJa hết kkAGbjNTohổ rồi.”

Nghe VươngGeLSemQP VkAGbjNToũ LkAGbjNToinh nói vậ5UJay, Đàm5UJa TkAGbjNToĩnh cười5UJa khẽ,kAGbjNTo nhưngGeLSemQP đó5UJa GeLSemQPchỉ làGeLSemQP nkAGbjNToụ cườiGeLSemQP kAGbjNTongoài mặt5UJa chứGeLSemQP khGeLSemQPông phảiGeLSemQP xkAGbjNTouất phát từkAGbjNTo t5UJarái tGeLSemQPim. GeLSemQPĐúng vGeLSemQPậy, BGeLSemQPình B5UJaình cuốkAGbjNToi ckAGbjNToùng đãkAGbjNTo kAGbjNTođược l5UJaàm phẫukAGbjNTo thuật,kAGbjNTo điều nà5UJay k5UJahiến ckAGbjNToô n5UJahư trúkAGbjNTot được5UJa mộGeLSemQPt 5UJatảng kAGbjNTođá nkAGbjNToặng tGeLSemQPrịch, nhưnGeLSemQPg ng5UJaay lậpkAGbjNTo tức5UJa, lạiGeLSemQP cGeLSemQPó một tảng5UJa đákAGbjNTo khákAGbjNToc đèkAGbjNTo nặGeLSemQPng lêkAGbjNTon lòng5UJa GeLSemQPcô. kAGbjNToCô 5UJakhông thấ5UJay rằngkAGbjNTo kAGbjNTomình GeLSemQPđã hết5UJa k5UJahổ, tráGeLSemQPi lkAGbjNToại, những khổ5UJa cựcGeLSemQP kAGbjNTomà côGeLSemQP ph5UJaải kAGbjNTochịu tGeLSemQProng 5UJabao nhiêuGeLSemQP nGeLSemQPăm qkAGbjNToua kAGbjNTokhiến kAGbjNTocô GeLSemQPthấy lòGeLSemQPng đầy GeLSemQP chua GeLSemQPxót. CGeLSemQPô biếtGeLSemQP pGeLSemQPhía trướckAGbjNTo cóGeLSemQP thGeLSemQPể kAGbjNTocòn nkAGbjNTohiều trắ5UJac trở5UJa GeLSemQPhơn đGeLSemQPang đ5UJaợi mìkAGbjNTonh, kAGbjNToví dụ nhưkAGbjNTo g5UJaia đì5UJanh kAGbjNToNhiếp 5UJaVũ Thịn5UJah nhất5UJa địGeLSemQPnh k5UJahông chịuGeLSemQP từ5UJa bỏ5UJa quyền5UJa giáGeLSemQPm h5UJaộ. LờiGeLSemQP lkAGbjNTouật sư kAGbjNTocòn vGeLSemQPăng vẳngkAGbjNTo kAGbjNTobên GeLSemQPtai, trkAGbjNToong 5UJalòng c5UJaô GeLSemQPcũng hiểukAGbjNTo 5UJarõ, n5UJahà 5UJahọ Nhi5UJaếp kAGbjNTodễ dGeLSemQPàng đồkAGbjNTong ý cáGeLSemQPc điều5UJa khoảnGeLSemQP bồiGeLSemQP thườ5UJang, 5UJasố tiềnGeLSemQP 5UJalớn tớGeLSemQPi mứ5UJac lúckAGbjNTo kGeLSemQPý tkAGbjNToên cô5UJa cũngGeLSemQP kAGbjNTogiật cả GeLSemQP mình, GeLSemQPđó 5UJalà ckAGbjNToòn chưakAGbjNTo k5UJaể ckAGbjNTohỗ cổ5UJa phiGeLSemQPếu niêmkAGbjNTo yếtkAGbjNTo tạiGeLSemQP kAGbjNToHồng Kông5UJa. Mấy5UJa v5UJaị luậtkAGbjNTo sư5UJa lậpGeLSemQP thoả thGeLSemQPuận đến5UJa nửaGeLSemQP nkAGbjNTogày 5UJarồi mớ5UJai đGeLSemQPưa c5UJaho kAGbjNTocô k5UJaý. ĐGeLSemQPó không5UJa phải5UJa 5UJamột haGeLSemQPi vGeLSemQPạn tệ, 5UJa cũng khôngkAGbjNTo phảiGeLSemQP một5UJa kAGbjNTohai chụcGeLSemQP vạGeLSemQPn t5UJaệ, màkAGbjNTo làGeLSemQP một5UJa cokAGbjNTon s5UJaố trGeLSemQPên 5UJatrời, kAGbjNTocô khôGeLSemQPng thể tưởngkAGbjNTo tượn5UJag rkAGbjNToa nổi.

Nhiếp kAGbjNToĐông Viễn5UJa khônGeLSemQPg đời nkAGbjNToào chịukAGbjNTo đểkAGbjNTo kAGbjNToyên kAGbjNTonhư vkAGbjNToậy, ThịnGeLSemQPh Phư5UJaơng ĐìnhGeLSemQP nkAGbjNToói, sở5UJa dGeLSemQPĩ ôkAGbjNTong tkAGbjNToa GeLSemQPdễ dà5UJang trkAGbjNToao tGeLSemQPặng quyền sởGeLSemQP hữu5UJa cổ5UJa phầGeLSemQPn 5UJalà 5UJavì kAGbjNTobiết mìkAGbjNTonh 5UJacó thểkAGbjNTo giGeLSemQPành kAGbjNTođược quykAGbjNToền gGeLSemQPiám hộ.kAGbjNTo Tro5UJang lòng Đà5UJam TĩnGeLSemQPh vôkAGbjNTo c5UJaùng kAGbjNTou ám,kAGbjNTo nếukAGbjNTo GeLSemQPNhiếp 5UJaVũ Thịnh5UJa biết5UJa kAGbjNTolý kAGbjNTodo năGeLSemQPm ấy5UJa kAGbjNTocô rời5UJa bkAGbjNToỏ anh,5UJa liệu s5UJaẽ nGeLSemQPghĩ GeLSemQPthế nàoGeLSemQP? C5UJaứ chGeLSemQPo l5UJaà an5UJah ấGeLSemQPy kh5UJaông biGeLSemQPết, thkAGbjNToì skAGbjNToau nGeLSemQPày Nhiếp5UJa ĐôngkAGbjNTo Viễn 5UJasẽ là5UJam GeLSemQPgì tiếpkAGbjNTo n5UJaữa? N5UJaếu thựcGeLSemQP sựGeLSemQP mGeLSemQPất đi5UJa qukAGbjNToyền g5UJaiám 5UJahộ, cảGeLSemQP đờikAGbjNTo nGeLSemQPày khôGeLSemQPng gặpkAGbjNTo đượ5UJac Bình BìnhkAGbjNTo nữakAGbjNTo, GeLSemQPcô cả5UJam t5UJahấy thàGeLSemQP chếGeLSemQPt còn5UJa hơn.

Cô GeLSemQPtuyệt đốiGeLSemQP GeLSemQPkhông thể đểkAGbjNTo GeLSemQPcon rờGeLSemQPi x5UJaa mình,5UJa tkAGbjNTouyệt kAGbjNTođối không.

Vương VũkAGbjNTo L5UJainh GeLSemQPra 5UJavề rất mGeLSemQPuộn, ĐàmkAGbjNTo GeLSemQPTĩnh địnhGeLSemQP tGeLSemQPiễn côkAGbjNTo xuốkAGbjNTong, nhưnGeLSemQPg đkAGbjNToúng lúckAGbjNTo 5UJađó 5UJay tkAGbjNToá lại5UJa đến5UJa đoGeLSemQP kAGbjNTonhiệt độ vàGeLSemQP huykAGbjNToết áp5UJa, nêkAGbjNTon VươGeLSemQPng VũGeLSemQP GeLSemQPLinh ngănGeLSemQP cô5UJa 5UJalại. kAGbjNToY kAGbjNTotá ki5UJaểm tGeLSemQPra xonkAGbjNTog xuô5UJai, ghGeLSemQPi kAGbjNTolại những con5UJa kAGbjNTosố trê5UJan cá5UJac kAGbjNTomáy 5UJatheo dõGeLSemQPi, nóGeLSemQPi rằngkAGbjNTo mọiGeLSemQP chGeLSemQPuyện đềGeLSemQPu ổn.5UJa kAGbjNToCon côGeLSemQP 5UJađang ngủGeLSemQP rkAGbjNToất ngon, 5UJahình nhGeLSemQPư c5UJahăn hơi5UJa ấmkAGbjNTo quá,kAGbjNTo kAGbjNTonên tránkAGbjNTo cậuGeLSemQP béGeLSemQP 5UJalấm tấm5UJa mồGeLSemQP hôikAGbjNTo. 5UJaĐàm TGeLSemQPĩnh lấy kh5UJaăn m5UJaặt lGeLSemQPau ckAGbjNToho cokAGbjNTon, 5UJavừa 5UJalúc 5UJaấy, 5UJaTôn GeLSemQPChí Qu5UJaân GeLSemQPcũng qua5UJay lại.

Anh tGeLSemQPa nóiGeLSemQP: “kAGbjNToEm 5UJađi ngủkAGbjNTo một lát5UJa kAGbjNTođi, aGeLSemQPnh tkAGbjNTorông kAGbjNToở đkAGbjNToây đkAGbjNToược rồi.”

“Không sa5UJao, 5UJaanh vềGeLSemQP nhà n5UJagủ đkAGbjNToi, 5UJaem ởGeLSemQP đâGeLSemQPy vớikAGbjNTo BìnhkAGbjNTo kAGbjNToBình, hômkAGbjNTo GeLSemQPnay ankAGbjNToh cũGeLSemQPng mệtGeLSemQP cảGeLSemQP ngàkAGbjNToy rồikAGbjNTo.” Đà5UJam Tĩnh bìkAGbjNTonh thảkAGbjNTon nóiGeLSemQP, “CảGeLSemQPm ơkAGbjNTon ankAGbjNToh đã5UJa đến.

Rất GeLSemQPít kh5UJai ngGeLSemQPhe côkAGbjNTo nókAGbjNToi với mì5UJanh nh5UJaững l5UJaời kháGeLSemQPch sGeLSemQPáo nhGeLSemQPư t5UJahế, T5UJaôn CGeLSemQPhí QukAGbjNToân kAGbjNTothấy khô5UJang quGeLSemQPen, liềnkAGbjNTo nói: “GeLSemQPHay GeLSemQPlà kAGbjNToem vềkAGbjNTo nkAGbjNTohà ng5UJaủ đi,GeLSemQP sớmGeLSemQP GeLSemQPmai kAGbjNTođến tkAGbjNTohay kAGbjNToca kAGbjNTocho anh.”

“Không ckAGbjNToần đâu,GeLSemQP kAGbjNToở đGeLSemQPây với kAGbjNTocon, ekAGbjNTom còn5UJa kAGbjNTothấy dễ5UJa chịkAGbjNTou kAGbjNTohơn. BáGeLSemQPc GeLSemQPsĩ nóGeLSemQPi đến5UJa sáng5UJa thkAGbjNTouốc têkAGbjNTo GeLSemQPhết tákAGbjNToc dụng,GeLSemQP vết5UJa mGeLSemQPổ có t5UJahể sẽ5UJa đaGeLSemQPu. ThGeLSemQPôi kAGbjNTocứ đ5UJaể e5UJam ởkAGbjNTo lại5UJa đkAGbjNToây, GeLSemQPanh về5UJa nhàkAGbjNTo 5UJanghỉ đi.”

Tôn CGeLSemQPhí Quâ5UJan 5UJabiết Đàm TkAGbjNToĩnh đã5UJa quy5UJaết điều5UJa gkAGbjNToì thGeLSemQPì GeLSemQPsẽ khôngkAGbjNTo thaGeLSemQPy đổi5UJa nênkAGbjNTo k5UJahông 5UJanói 5UJathêm gGeLSemQPì nữa,5UJa akAGbjNTonh đứng trongGeLSemQP pkAGbjNTohòng bệnh5UJa kAGbjNTomột látGeLSemQP rồikAGbjNTo qukAGbjNToay ngườiGeLSemQP bkAGbjNToước rkAGbjNToa ngo5UJaài. CkAGbjNToả đêm5UJa qkAGbjNToua ĐàmGeLSemQP kAGbjNToTĩnh GeLSemQPgần như 5UJakhông ngủ,GeLSemQP sá5UJang sGeLSemQPớm 5UJanay lại5UJa GeLSemQPtúc trự5UJac bêGeLSemQPn ngoà5UJai phò5UJang phẫGeLSemQPu thGeLSemQPuật, tGeLSemQPhực sựGeLSemQP cô c5UJaũng ckAGbjNToảm kAGbjNTothấy kAGbjNTohơi mệt.kAGbjNTo TkAGbjNTorong gGeLSemQPóc phòGeLSemQPng GeLSemQPbệnh 5UJacó kAGbjNTomột chi5UJaếc giường5UJa 5UJagấp cGeLSemQPhuẩn 5UJabị sẵn chokAGbjNTo GeLSemQPhộ kAGbjNTolý, Đà5UJam Tĩnh5UJa khôGeLSemQPng GeLSemQPthuê hGeLSemQPộ lGeLSemQPý kAGbjNTonên côkAGbjNTo nkAGbjNToằm lkAGbjNTouôn lêkAGbjNTon chi5UJaếc gikAGbjNToường đkAGbjNToó. Vốn ckAGbjNTohỉ địnhGeLSemQP nkAGbjNToghỉ một5UJa lát,5UJa GeLSemQPnhưng kAGbjNTovì qGeLSemQPuá mệt,GeLSemQP vảGeLSemQP lạiGeLSemQP ckAGbjNToa mổGeLSemQP đ5UJaã hokAGbjNToàn thGeLSemQPành, tinGeLSemQPh tGeLSemQPhần cô cũn5UJag kAGbjNTothoải máiGeLSemQP hơGeLSemQPn, Đà5UJam TĩkAGbjNTonh nGeLSemQPgủ thiGeLSemQPếp đGeLSemQPi lúGeLSemQPc GeLSemQPnào kAGbjNTokhông biết.

Nhiếp VkAGbjNToũ ThịnkAGbjNToh th5UJaực ra vẫnGeLSemQP ở5UJa tr5UJaong GeLSemQPphòng trựckAGbjNTo GeLSemQPban GeLSemQPchưa vềkAGbjNTo, h5UJaôm naGeLSemQPy 5UJaanh kGeLSemQPhông ph5UJaải trGeLSemQPực 5UJaca đêm,GeLSemQP ckAGbjNToa trựkAGbjNToc đêm kAGbjNTomấy ng5UJaày kAGbjNTonày cGeLSemQPủa an5UJah ChủGeLSemQP nhiệkAGbjNTom Phư5UJaơng đ5UJaều đổi5UJa giGeLSemQPúp an5UJah kAGbjNTocả r5UJaồi. kAGbjNToSau kGeLSemQPhi tan làm,5UJa 5UJaanh qkAGbjNToua GeLSemQPthăm b5UJaố, ti5UJaện 5UJathể bákAGbjNToo ckAGbjNToho GeLSemQPông tì5UJanh kAGbjNTohình phGeLSemQPẫu thukAGbjNToật củaGeLSemQP BìnkAGbjNToh Bình. Ông5UJa NhiếGeLSemQPp Đô5UJang VikAGbjNToễn đ5UJaã biếkAGbjNTot trước,GeLSemQP thựcGeLSemQP 5UJara tGeLSemQPừ trưakAGbjNTo ônGeLSemQPg đãGeLSemQP phákAGbjNToi nkAGbjNTogười GeLSemQPđến khoa 5UJa Ngoại T5UJaim mạ5UJach th5UJaăm dòGeLSemQP, nhkAGbjNToưng kkAGbjNTohông đểkAGbjNTo cGeLSemQPho NhiếGeLSemQPp VGeLSemQPũ ThịGeLSemQPnh hGeLSemQPay. NhkAGbjNToìn vẻkAGbjNTo mặtGeLSemQP mệGeLSemQPt mỏi củakAGbjNTo cokAGbjNTon trkAGbjNToai, ô5UJang kAGbjNTonói: “P5UJahẫu thkAGbjNTouật không5UJa cókAGbjNTo vkAGbjNToấn đềkAGbjNTo gì5UJa kAGbjNTolà tố5UJat rồi5UJa, mấykAGbjNTo ngà5UJay nay 5UJacon ckAGbjNToũng mệtkAGbjNTo 5UJanhiều, kAGbjNToăn khôGeLSemQPng nkAGbjNTogon ngkAGbjNToủ khôngGeLSemQP ykAGbjNToên, kAGbjNTotối kAGbjNTonay vkAGbjNToề nGeLSemQPhà 5UJamà nghỉ ngơiGeLSemQP đi.”

Nhiếp VGeLSemQPũ ThịnhGeLSemQP miệng t5UJahì đ5UJaồng 5UJaý, 5UJanhưng t5UJaừ kGeLSemQPhoa GakAGbjNTon mật5UJa bước5UJa GeLSemQPra a5UJanh l5UJaại đGeLSemQPi GeLSemQPthẳng v5UJaề p5UJahòng trựckAGbjNTo baGeLSemQPn củ5UJaa khoa NgoạkAGbjNToi Ti5UJam mạch.kAGbjNTo Đê5UJam GeLSemQPnay là5UJa đêGeLSemQPm đầu5UJa GeLSemQPtiên saGeLSemQPu GeLSemQPca phẫukAGbjNTo t5UJahuật, mặcGeLSemQP dùGeLSemQP kAGbjNTohiện tại tì5UJanh trkAGbjNToạng 5UJasau pkAGbjNTohẫu GeLSemQPthuật rkAGbjNToất t5UJaốt, nhkAGbjNToưng GeLSemQPdù sGeLSemQPao cũkAGbjNTong vẫkAGbjNTon GeLSemQPlà đêm5UJa q5UJauan tr5UJaọng nhất, 5UJa hơn nữ5UJaa q5UJaua bkAGbjNTouổi sớmkAGbjNTo GeLSemQPmai, ckAGbjNToác loạkAGbjNToi thuốGeLSemQPc gâGeLSemQPy mêGeLSemQP sẽ5UJa hokAGbjNToàn toàn5UJa mkAGbjNToất tá5UJac GeLSemQPdụng, thằngkAGbjNTo bé sẽ5UJa 5UJacảm tGeLSemQPhấy rấtkAGbjNTo đaukAGbjNTo, kAGbjNTocó lẽ5UJa còGeLSemQPn đauGeLSemQP đkAGbjNToến mứcGeLSemQP GeLSemQPkhông ng5UJaủ được,kAGbjNTo cũngGeLSemQP 5UJacó lẽGeLSemQP sẽ pGeLSemQPhát kkAGbjNTohóc. NghĩGeLSemQP đến5UJa nhữGeLSemQPng giọ5UJat nướkAGbjNToc mkAGbjNToắt củaGeLSemQP nó5UJa GeLSemQPmà lòn5UJag an5UJah 5UJathắt lạiGeLSemQP, cuốiGeLSemQP cùngGeLSemQP quyết địnGeLSemQPh ởGeLSemQP 5UJalại kh5UJaông về.

Thấy an5UJah GeLSemQPở lạGeLSemQPi kAGbjNTođêm nay, cácGeLSemQP 5UJay tákAGbjNTo trựGeLSemQPc GeLSemQPban cGeLSemQPũng kkAGbjNTohông lấy5UJa gì5UJa làm5UJa lạ,kAGbjNTo vkAGbjNToì tkAGbjNTorước đâ5UJay ckAGbjNToó kAGbjNTonhững c5UJaa ph5UJaẫu thu5UJaật của bệnhkAGbjNTo GeLSemQPnhân quaGeLSemQPn trọngkAGbjNTo, vàoGeLSemQP đê5UJam GeLSemQPđầu tkAGbjNToiên sakAGbjNTou kAGbjNTokhi m5UJaổ, kAGbjNToNhiếp V5UJaũ T5UJahịnh vẫkAGbjNTon hay chkAGbjNToủ động5UJa yê5UJau GeLSemQPcầu trGeLSemQPực, tiệ5UJan thểkAGbjNTo GeLSemQPquan 5UJasát tìnGeLSemQPh 5UJahình saGeLSemQPu pkAGbjNTohẫu thuậtkAGbjNTo kAGbjNToluôn. Sự5UJa 5UJatận tâm vkAGbjNToà nghi5UJaêm túcGeLSemQP đóGeLSemQP an5UJah đều5UJa học5UJa đượckAGbjNTo 5UJatừ CGeLSemQPhủ kAGbjNTonhiệm PhươnGeLSemQPg. 5UJaHai ngà5UJay n5UJaay anh liêGeLSemQPn tikAGbjNToếp xiGeLSemQPn ngh5UJaỉ phkAGbjNToép, nkAGbjNToên cGeLSemQPông viGeLSemQPệc cũnkAGbjNTog GeLSemQPbị dồnGeLSemQP đốngkAGbjNTo k5UJahá 5UJanhiều, sẵnkAGbjNTo tiệnkAGbjNTo tận dụngGeLSemQP 5UJalúc n5UJaày, c5UJaái 5UJagì kAGbjNTocần kAGbjNTobổ su5UJang kAGbjNTothì bổ5UJa sunkAGbjNTog, 5UJacái gGeLSemQPì cầnGeLSemQP kiểmkAGbjNTo tr5UJaa th5UJaì ki5UJaểm tra. Th5UJaoạt đầu5UJa an5UJah k5UJahông đ5UJai thkAGbjNToăm pGeLSemQPhòng bệGeLSemQPnh, bởikAGbjNTo anGeLSemQPh biết5UJa s5UJaẽ cGeLSemQPó ngưGeLSemQPời 5UJađến t5UJahăm Tôn Bình5UJa, cũkAGbjNTong biết5UJa rGeLSemQPằng TôkAGbjNTon Ch5UJaí Quân5UJa vẫnkAGbjNTo c5UJaòn ởGeLSemQP đó,GeLSemQP mìnhGeLSemQP tkAGbjNToới thkAGbjNToăm ch5UJaỉ tGeLSemQPổ ma5UJang lại phiềkAGbjNTon phức5UJa chGeLSemQPo ĐàGeLSemQPm kAGbjNToTĩnh 5UJamà thôi,kAGbjNTo nên5UJa quyếtkAGbjNTo định5UJa ởGeLSemQP lGeLSemQPại phò5UJang trực5UJa bankAGbjNTo. NhưnkAGbjNTog mkAGbjNToới ngồi mộ5UJat lá5UJat 5UJaanh đGeLSemQPã bắtGeLSemQP đầukAGbjNTo kAGbjNTobồn 5UJachồn 5UJalo 5UJalắng, kAGbjNTokhông c5UJaòn tGeLSemQPâm trGeLSemQPí làm5UJa việkAGbjNToc gGeLSemQPì nữakAGbjNTo, khi nhìn5UJa thấykAGbjNTo Tôn5UJa GeLSemQPChí QGeLSemQPuân đi5UJa 5UJakhỏi, aGeLSemQPnh lậ5UJat 5UJaxem 5UJabản 5UJaghi c5UJahép m5UJaà 5UJay t5UJaá vừkAGbjNToa hoàkAGbjNTon thành, kAGbjNTorồi qukAGbjNToyết địnhGeLSemQP kAGbjNTotới pkAGbjNTohòng bệnh5UJa x5UJaem thếkAGbjNTo nà5UJao, c5UJaó nhGeLSemQPư vậykAGbjNTo ankAGbjNToh GeLSemQPmới yêkAGbjNTon tâ5UJam được.

Phòng bệnh5UJa kAGbjNTorất yênGeLSemQP tĩnh, kAGbjNTobóng đèn5UJa kAGbjNToở giaGeLSemQPn nkAGbjNTogoài 5UJavẫn c5UJahưa tắt,GeLSemQP kAGbjNTotrên bàGeLSemQPn đặtGeLSemQP haGeLSemQPi kAGbjNTotách tGeLSemQPrà, kAGbjNTocòn cGeLSemQPó kAGbjNTocả một kAGbjNTohộp 5UJabánh ngọGeLSemQPt, ckAGbjNTohắc kAGbjNTolà 5UJabánh ĐàmkAGbjNTo TĩGeLSemQPnh dùnGeLSemQPg đểkAGbjNTo ti5UJaếp 5UJakhách. CửaGeLSemQP pkAGbjNTohòng tGeLSemQProng kAGbjNTochỉ khép hờGeLSemQP, N5UJahiếp VkAGbjNToũ ThịkAGbjNTonh kAGbjNTovừa đ5UJaẩy cửa5UJa kAGbjNTovào, 5UJaliền kAGbjNTotrông thGeLSemQPấy tGeLSemQPhằng kAGbjNTobé đankAGbjNTog ng5UJaủ rất say,GeLSemQP ĐàmGeLSemQP GeLSemQPTĩnh cũnkAGbjNTog ngủ5UJa g5UJaục trGeLSemQPên chiếckAGbjNTo giường5UJa xếp.