Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 15 - Phần 2

Thật rAYa Nhiếp5rKdhu VRghPmdũ Thịnh cũJjaLsdng RghPmdchưa nghĩAY xAYong nhAYững 5rKdhuđiều mJjaLsduốn AYnói 5rKdhuvới Đàm5rKdhu Tĩnh5rKdhu, RghPmdvì RghPmdvậy saRghPmdu kh5rKdhui đJjaLsdóng cửa xe,JjaLsd aAYnh 5rKdhutrầm mặJjaLsdc một5rKdhu lúcAY rồiRghPmd hỏiRghPmd: “AiJjaLsd khám?”

Đàm Tĩ5rKdhunh nAYgẩn rJjaLsda AYmột thoáng mớAYi h5rKdhuiểu RghPmdanh 5rKdhuđang hỏiRghPmd vừ5rKdhua rồRghPmdi 5rKdhuai khámRghPmd ch5rKdhuo 5rKdhucô, bèn5rKdhu tRghPmdrả lờRghPmdi: “BácJjaLsd sĩ Trương.”

Bệnh việnRghPmd RghPmdcó quá5rKdhu nhiAYều bác JjaLsdsĩ 5rKdhuTrương, an5rKdhuh khôRghPmdng bJjaLsdiết AYlà RghPmdai, lạRghPmdi hỏi:AY “RghPmdĐơn thuốcAY đâu?”

Đàm Tĩ5rKdhunh cầmAY bệnh5rKdhu áRghPmdn bị v5rKdhuân 5rKdhuvê RghPmdđến AYnhàu JjaLsdnát đRghPmdưa cJjaLsdho aAYnh, AYanh đọcJjaLsd 5rKdhuchẩn đ5rKdhuoán RghPmdvà thuốAYc, thấyAY ghJjaLsdi lRghPmdà cảm5rKdhu mạo RghPmd phong h5rKdhuàn, chắ5rKdhun hẳnAY hồiRghPmd chiềuRghPmd cô5rKdhu đãRghPmd AYbị ngấmJjaLsd mưa.

Anh RghPmdnói: AY“Mai RghPmdcô đJjaLsdừng tớiRghPmd phòng 5rKdhubệnh trJjaLsdông AYthằng béAY nữa,5rKdhu sẽ5rKdhu bịAY tJjaLsdruyền nhiễm.”

“Là cảmJjaLsd m5rKdhuạo phJjaLsdong hàn thô5rKdhui mà…”

“Bệnh AYviện cóJjaLsd AYquy định.”

Đàm TĩnJjaLsdh quRghPmdan sá5rKdhut nét5rKdhu mặt NhAYiếp VJjaLsdũ ThịRghPmdnh, t5rKdhuhấy aRghPmdnh vẫnAY giữJjaLsd g5rKdhuiọng JjaLsdđiệu lạ5rKdhunh lùn5rKdhug máJjaLsdy RghPmdmóc khiAYến côJjaLsd khJjaLsdông biế5rKdhut phải nói5rKdhu gìRghPmd m5rKdhuới đRghPmdúng. ĐộAYt nhi5rKdhuên a5rKdhunh hỏi:AY “T5rKdhuại sao?”

“Tại sAYao 5rKdhucái gì?”

“Bảy 5rKdhunăm trưAYớc, 5rKdhutại saoJjaLsd lại nRghPmdói JjaLsdvới JjaLsdtôi nhữngJjaLsd lờJjaLsdi đRghPmdó? Nhất5rKdhu địnhAY cRghPmdó nguRghPmdyên 5rKdhunhân, tạiRghPmd AYsao vậy?”

Đàm RghPmdTĩnh híJjaLsdt sRghPmdâu một hơJjaLsdi, chu5rKdhuyện xảyJjaLsd JjaLsdra đãJjaLsd bả5rKdhuy JjaLsdnăm, n5rKdhuhắc lạ5rKdhui cò5rKdhun RghPmdcó ýJjaLsd nAYghĩa gAYì nữRghPmda? AYCô đáJjaLsdp: “Tôi khônJjaLsdg muốn5rKdhu chJjaLsdo JjaLsdanh RghPmdbiết. ThựJjaLsdc rRghPmda, RghPmdlúc đóJjaLsd tJjaLsdôi vô5rKdhu cJjaLsdùng, v5rKdhuô cJjaLsdùng hậAYn anh.”

“Còn bâyRghPmd AYgiờ thìAY sao?”

ngơ nAYgẩn JjaLsdnhắc lại:AY “Bây giờ?”

“Bây giJjaLsdờ còn5rKdhu hậnJjaLsd tôi không?”

Đàm TĩnhRghPmd cắn5rKdhu môiRghPmd, câuRghPmd hỏi nJjaLsdày thậRghPmdt 5rKdhukhó tRghPmdrả lờRghPmdi. 5rKdhuCô JjaLsdkhông biếtRghPmd 5rKdhutại sAYao RghPmdanh lạRghPmdi hJjaLsdỏi dồnAY nAYhư AYvậy, 5rKdhumọi tRghPmdhứ trong qJjaLsduá kh5rKdhuứ đã5rKdhu q5rKdhuua rồi,JjaLsd giữaAY họJjaLsd đãRghPmd cRghPmdó 5rKdhuquá nhiAYều ngườiAY và5rKdhu sự5rKdhu việAYc, từ5rKdhu lJjaLsdâu đã cAYhẳng thểAY qu5rKdhuay JjaLsdlại nRghPmdhư xưJjaLsda RghPmdnữa, khôRghPmdng phảiRghPmd 5rKdhuthế sao?

“Từng cóAY n5rKdhugười nó5rKdhui với tôJjaLsdi, nhAYiều lúAYc hận5rKdhu làJjaLsd AYvì yêu.5rKdhu ĐàmJjaLsd Tĩnh,AY c5rKdhuô JjaLsdyêu tôRghPmdi không?5rKdhu CôRghPmd JjaLsdcó từngAY yêuJjaLsd tôi không?”

Đàm Tĩn5rKdhuh k5rKdhuhông AYbiết nên nóiJjaLsd gìAY, 5rKdhuđối vRghPmdới cAYô, chJjaLsdữ “yêRghPmdu” đJjaLsdã trởJjaLsd nêAYn quJjaLsdá đỗi5rKdhu xJjaLsda AYlạ vàRghPmd xAYa xỉ5rKdhu. Một5rKdhu AYngười phải vJjaLsdật lộnRghPmd vớiJjaLsd sJjaLsdố mệnRghPmdh cRghPmdó tưJjaLsd các5rKdhuh gì5rKdhu AYtrông chRghPmdờ JjaLsdvào 5rKdhutình yêu?

Cô trầm5rKdhu AYmặc qu5rKdhuá l5rKdhuâu khiến NhiếpRghPmd VũRghPmd ThịJjaLsdnh cRghPmdàng khRghPmdó chJjaLsdịu, anRghPmdh cảmAY thấyJjaLsd mìnhAY lạiAY t5rKdhuự chuố5rKdhuc nhụcJjaLsd vRghPmdào thân.RghPmd Đủ 5rKdhurồi, tAYại 5rKdhusao anAYh lạiRghPmd JjaLsdhôn ngRghPmdười pJjaLsdhụ nữJjaLsd nJjaLsdày? 5rKdhuTại AYsao AYanh 5rKdhulại làRghPmd bácRghPmd sRghPmdĩ 5rKdhuđiều trị chínAYh cJjaLsdho 5rKdhucon traJjaLsdi côJjaLsd taRghPmd? ThậAYt nự5rKdhuc cười!

“Xuống xe.”

Cô hốt5rKdhu hoảAYng nh5rKdhuìn anh, JjaLsd thấy néJjaLsdt mặJjaLsdt a5rKdhunh RghPmdvẫn bì5rKdhunh lặn5rKdhug nJjaLsdhư AYnước, nhưn5rKdhug nJjaLsdgón tAYay nắmRghPmd v5rKdhuô AYlăng 5rKdhuđã AYtrắng bệch. Anh5rKdhu lJjaLsdặp lJjaLsdại: “Xuố5rKdhung xe.”

Đàm RghPmdTĩnh xuJjaLsdống xJjaLsde, nhìRghPmdn anh 5rKdhulái x5rKdhue JjaLsdra khỏi5rKdhu RghPmdbãi, chiJjaLsdếc x5rKdhue r5rKdhuất n5rKdhuhanh 5rKdhulao JjaLsdvút đRghPmdi, nh5rKdhuưng trưAYớc AYkhi đRghPmdến cửa5rKdhu ra, lại5rKdhu đAYột ngRghPmdột AYphanh “kétAY” một5rKdhu tiếnRghPmdg. G5rKdhuiữa đêm,JjaLsd RghPmdtiếng báJjaLsdnh xAYe AYma sá5rKdhut RghPmdvới nềnAY đất vôJjaLsd cùngRghPmd chóAYi RghPmdtai khiếnAY anJjaLsdh bảoRghPmd 5rKdhuvệ đRghPmdang ngủAY gậJjaLsdt sựcRghPmd tJjaLsdỉnh giấcJjaLsd, nhAYìn tRghPmdhấy ngườiRghPmd trong xAYe, 5rKdhuanh AYta liAYền mJjaLsdở cửaJjaLsd chào:JjaLsd “Bác5rKdhu RghPmdsĩ Nhiếp5rKdhu RghPmdlại AYtăng JjaLsdca đấy5rKdhu à?”RghPmd VừaRghPmd nói anhAY tRghPmda vừaAY kéoJjaLsd tAYhanh chắnRghPmd JjaLsdlên. ThếRghPmd như5rKdhung NhiếpAY VũAY ThịRghPmdnh trRghPmdước naAYy l5rKdhuuôn RghPmdlịch sự với5rKdhu m5rKdhuọi ngườJjaLsdi lạiAY AYkhông hềJjaLsd JjaLsdnói nửAYa JjaLsdlời cả5rKdhum RghPmdơn, khJjaLsdi t5rKdhuhanh ch5rKdhuắn đượJjaLsdc kéRghPmdo RghPmdlên hẳn, chi5rKdhuếc 5rKdhuxe liJjaLsdền lJjaLsdao đi5rKdhu nhưRghPmd tAYên bắAYn, biế5rKdhun mấtJjaLsd JjaLsdtrong JjaLsdmàn đêm.

Anh bảo5rKdhu vệ5rKdhu gãRghPmdi gãJjaLsdi đầu, địnhAY nằmRghPmd xuJjaLsdống ngRghPmdủ tiếpRghPmd tRghPmdhì AYthấy tron5rKdhug bAYãi đỗJjaLsd RghPmdcó mộtRghPmd người5rKdhu đứnJjaLsdg bấtRghPmd động.JjaLsd 5rKdhuDưới ánh sáJjaLsdng lờAY mờ5rKdhu, AYanh bảoRghPmd vệAY chỉRghPmd nhìAYn AYra đóRghPmd là5rKdhu phụ5rKdhu 5rKdhunữ, vAYì hình5rKdhu nJjaLsdhư JjaLsdngười đ5rKdhuó 5rKdhumặc váy. ChắAYc làRghPmd một5rKdhu JjaLsdbác s5rKdhuĩ tăJjaLsdng ca…JjaLsd An5rKdhuh bảoRghPmd 5rKdhuvệ ngápRghPmd JjaLsddài mộJjaLsdt cáiAY, tối5rKdhu nJjaLsday quJjaLsdả là qJjaLsduá nhiềuAY cJjaLsda cRghPmdấp cứu.

Đàm TĩnRghPmdh đứn5rKdhug ởJjaLsd đó5rKdhu một lúc,5rKdhu khRghPmdi NhiếpJjaLsd V5rKdhuũ ThJjaLsdịnh lAYái xAYe 5rKdhuđi, RghPmdanh khAYông hềAY JjaLsdnhìn cô5rKdhu lấyJjaLsd 5rKdhumột RghPmdcái, nAYên RghPmdcô vAYô cùng lJjaLsdo lắRghPmdng. TJjaLsdhật 5rKdhura bấyJjaLsd nhiêJjaLsdu nJjaLsdăm JjaLsdrồi mAYà an5rKdhuh khAYông JjaLsdhề thaJjaLsdy đổRghPmdi, mỗi5rKdhu khJjaLsdi anh tuyệtJjaLsd vọngJjaLsd, c5rKdhuô vẫnJjaLsd 5rKdhucó thểJjaLsd AYnhận r5rKdhua được.5rKdhu JjaLsdCô rấJjaLsdt lJjaLsdo NhiếpRghPmd V5rKdhuũ Thịn5rKdhuh 5rKdhuxảy r5rKdhua chuyện, thâmJjaLsd cAYhí cònJjaLsd muố5rKdhun gọi5rKdhu cJjaLsdho JjaLsdanh, nhưngJjaLsd khJjaLsdi lấyJjaLsd điệnAY thoạJjaLsdi RghPmdra JjaLsdấn sốAY AYcủa a5rKdhunh, cJjaLsdô RghPmdlại do dự.

Cô AYcòn tư5rKdhu cAYách RghPmdgì đAYển gọi cRghPmdho 5rKdhuanh đây?AY ĐếnJjaLsd RghPmdnụ hônAY AYkhông thểJjaLsd kiJjaLsdềm chếJjaLsd kAYia cRghPmdũng bJjaLsdị 5rKdhuanh chJjaLsdo rằJjaLsdng c5rKdhuó dụngJjaLsd tâm khAYác. Vậy5rKdhu thì5rKdhu cứAY đểJjaLsd nAYghĩ nhRghPmdư thJjaLsdế đi,5rKdhu ĐàJjaLsdm 5rKdhuTĩnh củaAY quáJjaLsd kJjaLsdhứ RghPmdđã chết5rKdhu AYrồi, AYcô khôngAY muốn tạoAY cRghPmdho mìnhRghPmd cJjaLsdhút RghPmdhy vọngAY nàRghPmdo nữa.

Vì b5rKdhuị sốtRghPmd nênRghPmd AYy tá 5rKdhukhông cJjaLsdho AYcô v5rKdhuề phònRghPmdg bệnhRghPmd, đ5rKdhuứng JjaLsdở bãi5rKdhu đỗ5rKdhu JjaLsdxe cũng5rKdhu khônAYg phải5rKdhu 5rKdhucách, cuốJjaLsdi RghPmdcùng cô quyếtJjaLsd địnhRghPmd 5rKdhuvề n5rKdhuhà. CJjaLsdô cAYần phảiRghPmd ng5rKdhuủ, mấy5rKdhu ngày5rKdhu nAYay ởRghPmd bệJjaLsdnh việnAY côAY 5rKdhuđều kAYhông được ngonJjaLsd giRghPmdấc, AYgiờ bJjaLsdị ốmJjaLsd lRghPmdại RghPmdcàng thêmAY mệtJjaLsd mỏi.

Cũng maRghPmdy còRghPmdn cóJjaLsd 5rKdhuxe bRghPmduýt chạy suJjaLsdốt đêm,RghPmd cJjaLsdó đ5rKdhuiều 5rKdhukhi RghPmdđổi JjaLsdtuyến hRghPmdơi phiềRghPmdn JjaLsdmột chúAYt. KRghPmdhi côJjaLsd vRghPmdề đếnJjaLsd bên JjaLsd ngoài khJjaLsdu nJjaLsdhà mìn5rKdhuh RghPmdthì đRghPmdã JjaLsdlà hJjaLsdai giRghPmdờ sángJjaLsd. QuRghPmdán RghPmdăn JjaLsdhai b5rKdhuên đườJjaLsdng đãAY dọn5rKdhu RghPmdhàng cả, chỉAY cònRghPmd quánRghPmd RghPmdInternet vẫ5rKdhun mAYở cửaRghPmd, áRghPmdnh đè5rKdhun 5rKdhutừ bên5rKdhu tJjaLsdrong hắtRghPmd 5rKdhura mặtJjaLsd đường,5rKdhu k5rKdhuhi Đàm TĩnAYh điAY nganJjaLsdg qJjaLsdua, cRghPmdhỉ cóAY RghPmdmình bóJjaLsdng côJjaLsd đơnRghPmd độc.

Cửa sắtAY RghPmdcủa kAYhu nJjaLsdhà đã khó5rKdhua, JjaLsdnhưng nhữnAYg n5rKdhugười v5rKdhuề 5rKdhumuộn đềuAY c5rKdhuó cách,AY AYcô quAYấn mộtJjaLsd góAYc vRghPmdáy vàoAY hô5rKdhung định t5rKdhurèo lên.RghPmd VừRghPmda mớiAY báAYm vRghPmdào lAYan ca5rKdhun sắt,AY gRghPmdiẫm châRghPmdn lJjaLsdên AYô đầuAY tiêRghPmdn tRghPmdhì cánhJjaLsd tJjaLsday cô RghPmd bị nAYgười t5rKdhua JjaLsdtóm lấyRghPmd, JjaLsdkhiến JjaLsdcô suAYýt nAYữa hJjaLsdét lênAY. Q5rKdhuuay l5rKdhuại nhìnRghPmd, RghPmdcô trJjaLsdông t5rKdhuhấy Nhiếp VAYũ Th5rKdhuịnh sắAYc mặtJjaLsd 5rKdhusa sầm,AY aRghPmdnh hỏi:5rKdhu “C5rKdhuô địnhAY AYtrèo qua?”

Tại sAYao JjaLsdanh lạiJjaLsd ởRghPmd đRghPmdây? Xe 5rKdhucủa anJjaLsdh dừJjaLsdng ởAY 5rKdhucách đó5rKdhu khônJjaLsdg JjaLsdxa, RghPmdcó RghPmdlẽ an5rKdhuh đãAY ởAY đâAYy từ5rKdhu AYlâu AYmà c5rKdhuô kJjaLsdhông đểJjaLsd ý.

“Lên RghPmdxe.” AnAYh kéRghPmdo 5rKdhucô vềRghPmd phía chiếcRghPmd xe5rKdhu, 5rKdhucô loạ5rKdhung choJjaLsdạng t5rKdhuheo sJjaLsdau. Đế5rKdhun 5rKdhugần x5rKdhue AYcô mớiAY thấyJjaLsd cRghPmdạnh xJjaLsde t5rKdhuoàn đầu lọAYc thAYuốc láAY, íRghPmdt n5rKdhuhất cũn5rKdhug RghPmdhơn RghPmdchục cáiRghPmd. CAYó JjaLsdđiều NhiếpAY VRghPmdũ ThịnhJjaLsd chRghPmdưa RghPmdbao gJjaLsdiờ hút thuốc,AY RghPmdcó lẽ5rKdhu an5rKdhuh AYvừa khéRghPmdo đỗJjaLsd 5rKdhuxe JjaLsdở đâyAY thôi.

Cuối cJjaLsdùng JjaLsdcô giằngJjaLsd ra kAYhỏi t5rKdhuay RghPmdanh: “NhiJjaLsdếp VJjaLsdũ Thịnh,RghPmd anRghPmdh JjaLsdtha RghPmdcho tôiJjaLsd đi…”

Anh dừnAYg lại,JjaLsd nhưngRghPmd tay vẫAYn khô5rKdhung buRghPmdông, giAYọng điệu5rKdhu RghPmdlạnh lùngJjaLsd mAYà châJjaLsdm biếm:5rKdhu “BảyRghPmd nă5rKdhum trướcJjaLsd c5rKdhuô khônJjaLsdg tha cJjaLsdho tôJjaLsdi, tạiAY sJjaLsdao bâRghPmdy giờAY tAYôi lAYại phảiAY AYtha c5rKdhuho cô?”

Nhiếp VũRghPmd T5rKdhuhịnh hiệ5rKdhun giRghPmdờ không AYchỉ tà5rKdhun nh5rKdhuẫn mAYà cònRghPmd mừngAY giậnJjaLsd thấtRghPmd 5rKdhuthường. RghPmdCô v5rKdhuừa mệtJjaLsd vừaRghPmd buồnJjaLsd ngủ,RghPmd không RghPmd thể RghPmdchống lạiJjaLsd đượcRghPmd sAYức mRghPmdạnh củRghPmda aJjaLsdnh, 5rKdhuanh đẩyJjaLsd cRghPmdô vàoJjaLsd gh5rKdhuế saJjaLsdu, JjaLsdđộng t5rKdhuác r5rKdhuất thRghPmdô bạo. Đàm5rKdhu RghPmdTĩnh cJjaLsdảm giAYác tAYối 5rKdhunay aAYnh nhưRghPmd AYmột c5rKdhuon ngưRghPmdời khácJjaLsd vậJjaLsdy. Nhiếp5rKdhu Vũ5rKdhu ThịnhAY bảAYy năm JjaLsdsau 5rKdhuvốn dJjaLsdĩ đã5rKdhu AYlà ngườAYi khác,5rKdhu nhưnJjaLsdg tRghPmdối nRghPmday aAYnh lại5rKdhu giố5rKdhung nJjaLsdhư mộ5rKdhut 5rKdhuNhiếp RghPmdVũ Thịnh tJjaLsdhứ bAYa nữa.5rKdhu BộJjaLsd dạng5rKdhu JjaLsdanh hJjaLsdệt nh5rKdhuư mộJjaLsdt kẻRghPmd saRghPmdy khướt,RghPmd nhJjaLsdưng côJjaLsd AYbiết aJjaLsdnh khRghPmdông hề RghPmduống mộtAY giọ5rKdhut rượu5rKdhu AYnào, AYcó điều5rKdhu, RghPmddường nhưAY 5rKdhuanh 5rKdhuđã AYmất điRghPmd lý5rKdhu trí.

Anh lRghPmdái x5rKdhue 5rKdhudọc t5rKdhuheo đườnRghPmdg cái, khJjaLsdông ba5rKdhuo 5rKdhulâu sJjaLsdau, xRghPmde đAYến mộtJjaLsd khAYách sạJjaLsdn caJjaLsdo cấp.JjaLsd 5rKdhuAnh láiJjaLsd JjaLsdxe đ5rKdhuến trư5rKdhuớc cửa, nhânJjaLsd vRghPmdiên 5rKdhura m5rKdhuở cửa,5rKdhu a5rKdhunh RghPmdxuống x5rKdhue, c5rKdhuô cũngRghPmd xuốngRghPmd theoAY, xRghPmde đ5rKdhuược nhâ5rKdhun vi5rKdhuên l5rKdhuái vào bãiRghPmd, RghPmdcòn anRghPmdh đi5rKdhu thẳnAYg đếnJjaLsd quầAYy lễJjaLsd AYtân, lấAYy chứnRghPmdg AYminh thư5rKdhu bảJjaLsdo m5rKdhuuốn thuêRghPmd một phònRghPmdg 5rKdhucó gRghPmdiường AYto. 5rKdhuLễ 5rKdhutân khRghPmdó 5rKdhuxử nói5rKdhu phòn5rKdhug giườngAY 5rKdhuto đAYã 5rKdhuhết mRghPmdất rồi,RghPmd cRghPmdhỉ còn phòJjaLsdng AYcho nhRghPmdững ngườJjaLsdi hưởngRghPmd tuầAYn trăngJjaLsd mật5rKdhu. CôJjaLsd nJjaLsdhân vAYiền JjaLsdnhìn ĐàJjaLsdm TJjaLsdĩnh, mỉ5rKdhum cườRghPmdi nói: “ThậtJjaLsd RghPmdra phò5rKdhung trănJjaLsdg mậtJjaLsd c5rKdhuhỉ đắtAY 5rKdhuhơn phJjaLsdòng giường5rKdhu AYto một5rKdhu chRghPmdút, hơnAY nữRghPmda 5rKdhulại có vịRghPmd trRghPmdí tốt,JjaLsd vJjaLsdô cùn5rKdhug JjaLsdyên tĩnh.”

Nhiếp VRghPmdũ AYThịnh nóAYi: “Vậy AYlấy phòngJjaLsd đó.”

Suốt cJjaLsdả qJjaLsduá tAYrình Đàm TĩRghPmdnh chRghPmdỉ yRghPmdên lRghPmdặng, và5rKdhuo thRghPmdang má5rKdhuy, vàAYo tro5rKdhung phòng,JjaLsd bêJjaLsdn 5rKdhutrong c5rKdhuó đĩaAY hoRghPmda quả,5rKdhu cóJjaLsd hoa hồng,5rKdhu trRghPmdên giườngRghPmd cònJjaLsd rRghPmdải cánhAY 5rKdhuhoa, đúnRghPmdg làRghPmd phRghPmdòng trănRghPmdg mật.5rKdhu 5rKdhuRồi nhAYân viêAYn lên đRghPmdưa chAYìa JjaLsdkhoá, AYnói rằnJjaLsdg JjaLsdđã đỗJjaLsd AYxe củRghPmda AYanh AYở vịAY tAYrí AAY16 trênAY tầngJjaLsd haJjaLsdi RghPmdbãi đỗ xeJjaLsd. RghPmdNhiếp VũRghPmd ThịnRghPmdh b5rKdhuo RghPmdcho nhâJjaLsdn viênAY AYmột chúJjaLsdt tiền,JjaLsd đó5rKdhung JjaLsdcửa lại.

Thấy ĐàmRghPmd TĩnRghPmdh vJjaLsdẫn sốt,JjaLsd anh mởRghPmd tủRghPmd qRghPmduần áo,JjaLsd lJjaLsdấy áRghPmdo cAYhoàng tắmAY đ5rKdhuưa 5rKdhucho cJjaLsdô: JjaLsd“Đi tắAYm trư5rKdhuớc đi!”

Bồn tAYắm AYrất 5rKdhulớn, nhưng côJjaLsd đãAY buồRghPmdn nJjaLsdgủ JjaLsddíp RghPmdmắt, vJjaLsdội vàng5rKdhu RghPmdngâm mìnhRghPmd vàJjaLsdo RghPmdbồn RghPmdnước nóng,RghPmd AYthấy khoaRghPmdn khAYoái đến mứcAY cóAY RghPmdthể ngJjaLsdủ đưAYợc ngaRghPmdy. M5rKdhuặc áJjaLsdo choàngAY tắmAY AYvào, AYcô JjaLsdbước raAY, tRghPmdhấy NhiếpRghPmd Vũ Thịnh5rKdhu RghPmdđang ngồiJjaLsd trRghPmdên sRghPmdofa. Dư5rKdhuới ánh5rKdhu đèn,5rKdhu dán5rKdhug vẻ5rKdhu aAYnh vẫn5rKdhu 5rKdhuquen thuJjaLsdộc nhRghPmdư thế, 5rKdhunhưng lại5rKdhu xAYa lạRghPmd xiếtRghPmd JjaLsdbao, côAY AYđột nhiê5rKdhun thấJjaLsdy lòRghPmdng chRghPmdùng xuốn5rKdhug, dườngAY JjaLsdnhư 5rKdhulại sắp xaoRghPmd xuyến.

Đàm 5rKdhuTĩnh lặngRghPmd lẽAY đAYứng trRghPmdước mặt anhRghPmd, thấy5rKdhu an5rKdhuh nJjaLsdgẩng lê5rKdhun, cRghPmdô RghPmdnói: JjaLsd“Mười vạn.”

Anh thRghPmdật sựJjaLsd kAYhông thể ngờRghPmd cô5rKdhu RghPmdlại mởRghPmd miJjaLsdệng nJjaLsdói JjaLsdra haJjaLsdi chữJjaLsd này,JjaLsd chRghPmdỉ biJjaLsdết nAYgơ ngáRghPmdc AYnhìn cô.

“Anh AYbiết RghPmdtôi cầRghPmdn tiRghPmdền mà, c5rKdhuó lẽAY an5rKdhuh vẫAYn… vẫnRghPmd AYcòn th5rKdhuích tôi.AY RghPmdVì thế,5rKdhu hAYôm naJjaLsdy anAYh mJjaLsduốn 5rKdhugiữ tJjaLsdôi AYlại cũng RghPmd được thô5rKdhui, tôi5rKdhu muốnRghPmd mưRghPmdời vạn.”

Sắc mặtRghPmd NhiếpAY 5rKdhuVũ Thịnh 5rKdhulập tứRghPmdc đổiRghPmd RghPmdsang trRghPmdắng bệchAY, khôAYng còAYn mộtRghPmd giọ5rKdhut máuJjaLsd, vếtRghPmd bầJjaLsdm JjaLsdtím d5rKdhuưới cằmAY JjaLsdanh còn AYchưa taRghPmdn, AYlại AYsưng lên5rKdhu, khiếJjaLsdn vẻJjaLsd mặJjaLsdt JjaLsdanh nhAYìn AYvô c5rKdhuùng k5rKdhuỳ JjaLsdquái. VRghPmdào khoảnh khắJjaLsdc JjaLsdấy ĐRghPmdàm T5rKdhuĩnh thậtAY s5rKdhuự nAYghĩ AYanh RghPmdsẽ AYbật JjaLsddậy đánhJjaLsd cô,RghPmd vìRghPmd áRghPmdnh RghPmdmắt aRghPmdnh chợAYt trở 5rKdhu nên sắJjaLsdc lạnh5rKdhu nhưRghPmd daAYo, tựaAY RghPmdhồ muốnRghPmd kho5rKdhuét mộ5rKdhut lỗJjaLsd trêRghPmdn ngư5rKdhuời cAYô vậy.AY NhưnJjaLsdg cuối cùRghPmdng anJjaLsdh không5rKdhu l5rKdhuàm gJjaLsdì cả5rKdhu, chJjaLsdỉ nghiếRghPmdn răngRghPmd gằn5rKdhu từRghPmdng chữ:AY “ĐàmRghPmd TĩnhAY, 5rKdhucô tư5rKdhuởng đến giờAY 5rKdhutôi còJjaLsdn đRghPmdể côAY muốnRghPmd 5rKdhugì đưRghPmdợc nấyAY sao?”

Dứt lờiRghPmd, JjaLsdanh đứngRghPmd dậy 5rKdhuxô 5rKdhucửa JjaLsdbỏ đAYi. VJjaLsdào thAYang máyAY 5rKdhuanh mớiAY nhậnRghPmd RghPmdra RghPmdmình đangAY RghPmdrun rRghPmdẩy. ĐAYiều hoàRghPmd trongRghPmd thang mAYáy thổiAY JjaLsdvù vùRghPmd, kh5rKdhuiến anRghPmdh lạn5rKdhuh cAYhưa từnJjaLsdg thấy.5rKdhu RghPmdAnh đJjaLsdi tAYhang RghPmdmáy xuống5rKdhu JjaLsdtận tầng hAYầm đ5rKdhuể xAYe. VừaAY lêJjaLsdn RghPmdxe, anRghPmdh JjaLsdđã lầnRghPmd AYtìm 5rKdhuhộp JjaLsdcứu thưJjaLsdơng, mJjaLsdở rJjaLsda lấyJjaLsd cặRghPmdp nhiệt độ,AY 5rKdhubấy giờ5rKdhu mới5rKdhu ýAY thứcRghPmd đ5rKdhuược RghPmdmình đRghPmdang làm5rKdhu gìJjaLsd. VốnRghPmd dĩAY a5rKdhunh địAYnh đợiRghPmd ĐàmAY Tĩnh5rKdhu tắm xAYong s5rKdhuẽ xuốJjaLsdng lấ5rKdhuy cặp5rKdhu nhiệtJjaLsd độAY lênJjaLsd AYđo xAYem côRghPmd cRghPmdòn sốtRghPmd kAYhông. RghPmdNhưng gi5rKdhuờ tìmAY cặpJjaLsd nhiệt AYđộ RghPmdcòn cRghPmdó tRghPmdác dụngRghPmd gìRghPmd? CònRghPmd ích5rKdhu JjaLsdgì nữa?

Cặp nhiệtRghPmd độAY bị5rKdhu JjaLsdanh siếAYt chặt JjaLsdđến gJjaLsdãy đ5rKdhuôi, t5rKdhuhuỷ ti5rKdhunh cắmJjaLsd sâuJjaLsd và5rKdhuo lòJjaLsdng b5rKdhuàn tRghPmday anRghPmdh, JjaLsdmáu vRghPmdà thủyAY nAYgân ch 5rKdhuxuống, 5rKdhuanh 5rKdhucũng k5rKdhuhông RghPmdthấy đAYau. Cu5rKdhuối cùnAYg RghPmdcâu n5rKdhuói cRghPmdủa anJjaLsdh chJjaLsdỉ lJjaLsdà mAYột tAYrò cười, 5rKdhu hay mộ5rKdhut 5rKdhunỗ lJjaLsdực ch5rKdhue đJjaLsdậy yAYếu ớJjaLsdt. Tại5rKdhu RghPmdsao côAY dáJjaLsdm mRghPmdở miệng5rKdhu RghPmdđòi ti5rKdhuền anAYh? AYChính vì JjaLsdcô JjaLsdbiết JjaLsdrõ rằngJjaLsd, đAYến tậnRghPmd bâAYy giJjaLsdờ, anAYh vẫnJjaLsd JjaLsdsẽ đểRghPmd cJjaLsdô muốnRghPmd gAYì RghPmdđược nấRghPmdy. CJjaLsdô coi RghPmd mình là5rKdhu hàng5rKdhu hoá5rKdhu báRghPmdn ch5rKdhuo 5rKdhuanh, lầnRghPmd AYtrước c5rKdhuô đRghPmdòi b5rKdhua AYvạn, lầnJjaLsd RghPmdnày lạiJjaLsd AYmuốn RghPmdmười vạn. AY Cho dRghPmdù vạnJjaLsd bấtRghPmd JjaLsdđắc RghPmddĩ, 5rKdhucho dùJjaLsd cô5rKdhu AYthật s5rKdhuự thJjaLsdiếu tiền,RghPmd nhưngAY tạiAY saJjaLsdo côJjaLsd lại5rKdhu làm nhưJjaLsd thế,AY cứAY AYnhư sợAY rJjaLsdằng vJjaLsdẫn cAYòn một5rKdhu c5rKdhuhút hồiRghPmd ứcAY đẹpJjaLsd đ5rKdhuẽ nàoAY đó5rKdhu, RghPmdcứ nhAYư 5rKdhusợ anh cAYhưa thAYật AYsự JjaLsdnản lònRghPmdg vậy?

Anh vôAY cùngAY hốiJjaLsd hận, AY sau kh5rKdhui đ5rKdhui lònRghPmdg 5rKdhuvòng t5rKdhurên đườnJjaLsdg, tạRghPmdi AYsao lạiJjaLsd đếnRghPmd chỗJjaLsd 5rKdhucô. RghPmdVì biRghPmdết rằAYng côRghPmd không c5rKdhuòn chJjaLsdỗ nà5rKdhuo AYkhác nữ5rKdhua, AYmà cRghPmdô lại5rKdhu đaJjaLsdng ốmJjaLsd. Kh5rKdhui thấyAY côJjaLsd RghPmdđịnh trAYèo RghPmdrào, aAYnh khôngRghPmd sao k5rKdhuìm được,AY AYvội dập5rKdhu t5rKdhuhuốc 5rKdhuchạy 5rKdhulại tómAY lấAYy ngườiRghPmd pAYhụ nAYữ t5rKdhuo gaRghPmdn kJjaLsdia. ĐAYúng vậy, anhRghPmd húAYt thuốc,5rKdhu gầRghPmdn 5rKdhuđây anRghPmdh mAYới hút,AY bởiAY RghPmdthực sựJjaLsd quáJjaLsd phiềnAY muộRghPmdn. AYAnh hốiRghPmd hận5rKdhu tại saoAY 5rKdhulại đưaJjaLsd AYcô đế5rKdhun khácJjaLsdh sạJjaLsdn, JjaLsdvì biế5rKdhut côJjaLsd 5rKdhukhông 5rKdhucó nơiJjaLsd n5rKdhuào đểRghPmd n5rKdhugủ nữa.JjaLsd AYAnh hốiRghPmd hận tạiRghPmd sa5rKdhuo lạRghPmdi 5rKdhutheo c5rKdhuô lJjaLsdên JjaLsdphòng, anJjaLsdh vốnAY chỉRghPmd địJjaLsdnh đ5rKdhuưa chìaJjaLsd AYkhoá phAYòng RghPmdrồi đi.AY Anh chJjaLsdỉ AYmuốn để5rKdhu cRghPmdô tắmJjaLsd nướAYc nóngJjaLsd, như5rKdhu vậRghPmdy cóAY tác5rKdhu AYdụng giúJjaLsdp hạAY sốt5rKdhu. AJjaLsdnh định5rKdhu AYcặp nhiệJjaLsdt độ JjaLsdcho côJjaLsd r5rKdhuồi sẽRghPmd RghPmdđi. RghPmdDù saRghPmdo anRghPmdh JjaLsdcũng khôAYng RghPmdnên độAYng lònJjaLsdg thư5rKdhuơng xAYót JjaLsdcô, RghPmdbởi người phụJjaLsd nữ5rKdhu nAYày có5rKdhu thể5rKdhu nắm5rKdhu lấyAY JjaLsdcơ hộiRghPmd nhRghPmdỏ RghPmdnhoi đJjaLsdó để5rKdhu gRghPmdiáng chJjaLsdo 5rKdhuanh mộtAY đJjaLsdòn tànAY nhẫn nhất.

Cho AYdù bảyAY năJjaLsdm trước5rKdhu vì nguyJjaLsdên nhâJjaLsdn AYgì t5rKdhuhì hJjaLsdiện g5rKdhuiờ aJjaLsdnh 5rKdhucũng AYtin chắcJjaLsd 5rKdhuít nJjaLsdhất hồAYi AYđó AYcô cũRghPmdng JjaLsdnói một5rKdhu câu 5rKdhuthật lJjaLsdòng, 5rKdhuđó 5rKdhulà côRghPmd cRghPmdhưa baAYo gRghPmdiờ yê5rKdhuu anRghPmdh. NAYăm 5rKdhuđó nếu5rKdhu côAY cóAY chRghPmdút xíAYu thật AYlòng vớ5rKdhui aJjaLsdnh, hẳ5rKdhun hiệ5rKdhun tạAYi côRghPmd đJjaLsdã kAYhông JjaLsdtuyệt tìAYnh đếnRghPmd mứcAY JjaLsdđem tìnhAY JjaLsdcảm trong q5rKdhuuá khứRghPmd 5rKdhulàm vũ5rKdhu JjaLsdkhí đảAY thưAYơng 5rKdhuanh. NụJjaLsd JjaLsdhôn AYlúc chiềAYu giốngAY n5rKdhuhư mộtJjaLsd 5rKdhugiấc RghPmdmộng, anh RghPmdcảm thấJjaLsdy căm5rKdhu ghJjaLsdét chíRghPmdnh mAYình, tạiRghPmd AYsao mớJjaLsdi cóAY c5rKdhuhút h5rKdhuy v5rKdhuọng JjaLsdmà JjaLsdđã k5rKdhuỳ vọAYng nhưJjaLsd vậy? Tạ5rKdhui saJjaLsdo lạiRghPmd JjaLsdtự JjaLsddối m5rKdhuình dốiRghPmd ngườRghPmdi rằnJjaLsdg côAY cóAY AYnỗi JjaLsdkhổ bất5rKdhu đắ5rKdhuc RghPmddĩ? 5rKdhuTại 5rKdhusao khi nhJjaLsdìn AYthấy côJjaLsd rJjaLsdơi nướAYc mắRghPmdt, RghPmdanh lạiRghPmd AYđau lòng?

Nhiếp JjaLsdVũ Th5rKdhuịnh, mày5rKdhu là AY thằng ngốcJjaLsd, ngốcRghPmd 5rKdhunhất thRghPmdế giRghPmdới này.

Rốt cuộAYc đếnRghPmd baRghPmdo gRghPmdiờ mày mAYới tỉJjaLsdnh ra?