Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 15 - Phần 2

Thật nNQF6nGGra NhiBQfhếp BQfhVũ Thịnh cũBQfhng chưnNQF6nGGa nghf8PxXL2vĩ xonNQF6nGGng nhữngf8PxXL2v đinNQF6nGGều muốnBQfh nóinNQF6nGG vớf8PxXL2vi f8PxXL2vĐàm BQfhTĩnh, vnNQF6nGGì vậyBQfh nNQF6nGGsau khnNQF6nGGi đóngf8PxXL2v BQfhcửa xe, anBQfhh tnNQF6nGGrầm mặcnNQF6nGG mộtnNQF6nGG BQfhlúc nNQF6nGGrồi BQfhhỏi: “AnNQF6nGGi khám?”

Đàm Tf8PxXL2vĩnh ngẩnBQfh rf8PxXL2va một thBQfhoáng mớif8PxXL2v BQfhhiểu annNQF6nGGh đanBQfhg BQfhhỏi BQfhvừa BQfhrồi nNQF6nGGai khánNQF6nGGm BQfhcho cô,f8PxXL2v bènnNQF6nGG BQfhtrả lời:BQfh “Bf8PxXL2vác sĩ Trương.”

Bệnh việnnNQF6nGG cóBQfh BQfhquá BQfhnhiều bác snNQF6nGGĩ TrươngBQfh, anBQfhh khônNQF6nGGng biếtnNQF6nGG nNQF6nGGlà ainNQF6nGG, lạiBQfh hỏBQfhi: “Đơf8PxXL2vn thuốcBQfh đâu?”

Đàm Tĩnhf8PxXL2v BQfhcầm bnNQF6nGGệnh ánf8PxXL2v bị vânf8PxXL2v vf8PxXL2vê f8PxXL2vđến nBQfhhàu nnNQF6nGGát f8PxXL2vđưa nNQF6nGGcho anhnNQF6nGG, annNQF6nGGh đọcnNQF6nGG chẩf8PxXL2vn f8PxXL2vđoán nNQF6nGGvà tf8PxXL2vhuốc, BQfhthấy ghnNQF6nGGi lnNQF6nGGà cảmf8PxXL2v mạo phnNQF6nGGong hnNQF6nGGàn, cnNQF6nGGhắn hẳnf8PxXL2v hf8PxXL2vồi chinNQF6nGGều côf8PxXL2v đnNQF6nGGã f8PxXL2vbị ngấmnNQF6nGG mưa.

Anh nóBQfhi: “Maf8PxXL2vi côf8PxXL2v đừngnNQF6nGG tới phònf8PxXL2vg bệnhf8PxXL2v trnNQF6nGGông thBQfhằng nNQF6nGGbé nBQfhữa, sẽBQfh bịf8PxXL2v trf8PxXL2vuyền nhiễm.”

“Là cảmf8PxXL2v mạof8PxXL2v phonNQF6nGGng hàn nNQF6nGGthôi mà…”

“Bệnh việnf8PxXL2v cóf8PxXL2v quf8PxXL2vy định.”

Đàm f8PxXL2vTĩnh quaf8PxXL2vn sánNQF6nGGt BQfhnét mặt f8PxXL2vNhiếp VnNQF6nGGũ Thf8PxXL2vịnh, thấf8PxXL2vy anf8PxXL2vh f8PxXL2vvẫn giữBQfh giọngf8PxXL2v BQfhđiệu lạnhBQfh lùf8PxXL2vng mf8PxXL2váy nNQF6nGGmóc khiếnBQfh cnNQF6nGGô khôBQfhng biết phnNQF6nGGải nóiBQfh gf8PxXL2vì mớnNQF6nGGi đúng.f8PxXL2v ĐộtBQfh nBQfhhiên f8PxXL2vanh hỏi:nNQF6nGG “nNQF6nGGTại sao?”

“Tại saf8PxXL2vo cáiBQfh gì?”

“Bảy năBQfhm trướnNQF6nGGc, tạinNQF6nGG sao lạif8PxXL2v BQfhnói vớf8PxXL2vi tBQfhôi nhữngf8PxXL2v lờBQfhi đBQfhó? Nhấtf8PxXL2v đf8PxXL2vịnh cf8PxXL2vó nguyênNQF6nGGn nhân,f8PxXL2v BQfhtại f8PxXL2vsao vậy?”

Đàm TĩnhnNQF6nGG híBQfht sâBQfhu một hơinNQF6nGG, chnNQF6nGGuyện nNQF6nGGxảy rf8PxXL2va BQfhđã bảBQfhy nBQfhăm, nhBQfhắc nNQF6nGGlại nNQF6nGGcòn cónNQF6nGG ýnNQF6nGG nghĩf8PxXL2va f8PxXL2vgì nữnNQF6nGGa? nNQF6nGGCô đf8PxXL2váp: “TôinNQF6nGG không muốnBQfh chBQfho af8PxXL2vnh biếtBQfh. TnNQF6nGGhực raf8PxXL2v, BQfhlúc đBQfhó tôinNQF6nGG vôBQfh cùng,nNQF6nGG f8PxXL2vvô cf8PxXL2vùng hậf8PxXL2vn anh.”

“Còn bâyBQfh giờf8PxXL2v thBQfhì sao?”

ngơ ngf8PxXL2vẩn nnNQF6nGGhắc lf8PxXL2vại: “Bây giờ?”

“Bây BQfhgiờ cònnNQF6nGG hậnnNQF6nGG tôi không?”

Đàm Tf8PxXL2vĩnh cắnNQF6nGGn mf8PxXL2vôi, câf8PxXL2vu hỏi nàyBQfh thậtf8PxXL2v kBQfhhó tnNQF6nGGrả lờBQfhi. BQfhCô khnNQF6nGGông biếtf8PxXL2v tạinNQF6nGG sf8PxXL2vao anNQF6nGGnh lạiBQfh hỏif8PxXL2v dồnBQfh nhưf8PxXL2v vBQfhậy, mnNQF6nGGọi thứf8PxXL2v trong quáf8PxXL2v khứnNQF6nGG đãBQfh BQfhqua rnNQF6nGGồi, giBQfhữa hBQfhọ đãBQfh cóf8PxXL2v qf8PxXL2vuá nhiềuf8PxXL2v ngưBQfhời vàBQfh sựnNQF6nGG việc,BQfh từBQfh lâf8PxXL2vu nNQF6nGGđã chẳng thnNQF6nGGể quaf8PxXL2vy lf8PxXL2vại nhf8PxXL2vư nNQF6nGGxưa nnNQF6nGGữa, khBQfhông phảinNQF6nGG nNQF6nGGthế sao?

“Từng BQfhcó BQfhngười nóiBQfh với tôf8PxXL2vi, nhiềnNQF6nGGu BQfhlúc hf8PxXL2vận lànNQF6nGG nNQF6nGGvì yêBQfhu. ĐàmBQfh TĩnhnNQF6nGG, cônNQF6nGG yêBQfhu tBQfhôi không?f8PxXL2v CBQfhô nNQF6nGGcó từngBQfh yêuf8PxXL2v tôi không?”

Đàm BQfhTĩnh knNQF6nGGhông binNQF6nGGết nênf8PxXL2v nói gBQfhì, đnNQF6nGGối vớBQfhi f8PxXL2vcô, BQfhchữ “f8PxXL2vyêu” đãnNQF6nGG nNQF6nGGtrở nNQF6nGGnên qBQfhuá đnNQF6nGGỗi xnNQF6nGGa BQfhlạ vf8PxXL2và BQfhxa f8PxXL2vxỉ. Mộtf8PxXL2v ngườinNQF6nGG phảiBQfh vật lộnf8PxXL2v vớiBQfh f8PxXL2vsố nNQF6nGGmệnh cnNQF6nGGó tnNQF6nGGư f8PxXL2vcách gBQfhì trôngf8PxXL2v chờf8PxXL2v BQfhvào tf8PxXL2vình yêu?

Cô tnNQF6nGGrầm mặcnNQF6nGG qnNQF6nGGuá lâunNQF6nGG khiến NhiBQfhếp BQfhVũ ThnNQF6nGGịnh càngnNQF6nGG kf8PxXL2vhó cf8PxXL2vhịu, f8PxXL2vanh cBQfhảm nNQF6nGGthấy mf8PxXL2vình lạiBQfh tựBQfh chuốcf8PxXL2v nhụcnNQF6nGG vàoBQfh tf8PxXL2vhân. Đủ rồi,f8PxXL2v tnNQF6nGGại snNQF6nGGao anNQF6nGGnh lạf8PxXL2vi hôf8PxXL2vn nNQF6nGGngười phnNQF6nGGụ BQfhnữ nàyBQfh? Tạf8PxXL2vi saf8PxXL2vo BQfhanh lạBQfhi làBQfh bf8PxXL2vác f8PxXL2vsĩ điềuBQfh trị chínNQF6nGGnh chnNQF6nGGo coBQfhn trBQfhai cônNQF6nGG BQfhta? BQfhThật nựcf8PxXL2v cười!

“Xuống xe.”

Cô hf8PxXL2vốt nNQF6nGGhoảng nf8PxXL2vhìn nNQF6nGGanh, thấy nf8PxXL2vét mặtf8PxXL2v anf8PxXL2vh vẫf8PxXL2vn bìnf8PxXL2vh lặnf8PxXL2vg nNQF6nGGnhư nướBQfhc, nhf8PxXL2vưng ngónf8PxXL2v tf8PxXL2vay BQfhnắm nNQF6nGGvô lăngnNQF6nGG đãnNQF6nGG trnNQF6nGGắng bệchBQfh. Anh lặpnNQF6nGG lạnNQF6nGGi: “XuốngnNQF6nGG xe.”

Đàm Tĩnf8PxXL2vh xuốnBQfhg xnNQF6nGGe, nhìn anNQF6nGGnh láf8PxXL2vi xnNQF6nGGe BQfhra khỏinNQF6nGG bãi,BQfh chf8PxXL2viếc xBQfhe rấtnNQF6nGG nhaf8PxXL2vnh lnNQF6nGGao vúnNQF6nGGt nNQF6nGGđi, nhưBQfhng trướcnNQF6nGG khBQfhi đếf8PxXL2vn cửnNQF6nGGa ra, lạif8PxXL2v độtf8PxXL2v ngộBQfht pBQfhhanh “kétnNQF6nGG” mộtnNQF6nGG tiếnnNQF6nGGg. GiữnNQF6nGGa đnNQF6nGGêm, tif8PxXL2vếng bBQfhánh nNQF6nGGxe nNQF6nGGma sátf8PxXL2v vớinNQF6nGG nền đấtnNQF6nGG vf8PxXL2vô cùngnNQF6nGG cnNQF6nGGhói BQfhtai khiBQfhến nNQF6nGGanh f8PxXL2vbảo f8PxXL2vvệ đanf8PxXL2vg ngủnNQF6nGG gậnNQF6nGGt sBQfhực tnNQF6nGGỉnh giBQfhấc, nhnNQF6nGGìn tnNQF6nGGhấy người tronNQF6nGGng xnNQF6nGGe, f8PxXL2vanh tBQfha lBQfhiền mởf8PxXL2v cửBQfha chàonNQF6nGG: “Báf8PxXL2vc BQfhsĩ Nhiếf8PxXL2vp lạiBQfh tăngnNQF6nGG cf8PxXL2va đBQfhấy à?”BQfh VừanNQF6nGG nNQF6nGGnói anh tBQfha vừaBQfh kéoBQfh tf8PxXL2vhanh chắBQfhn lênnNQF6nGG. ThnNQF6nGGế nNQF6nGGnhưng NhiếBQfhp Vũf8PxXL2v f8PxXL2vThịnh f8PxXL2vtrước nBQfhay lf8PxXL2vuôn lịchf8PxXL2v sự vf8PxXL2với mf8PxXL2vọi nnNQF6nGGgười f8PxXL2vlại khôBQfhng hnNQF6nGGề nóiBQfh nBQfhửa lờiBQfh cảmBQfh ơBQfhn, kf8PxXL2vhi tnNQF6nGGhanh f8PxXL2vchắn đượBQfhc BQfhkéo nNQF6nGGlên hẳnf8PxXL2v, chiếc nNQF6nGGxe liềnBQfh lanNQF6nGGo BQfhđi f8PxXL2vnhư tênNQF6nGGn bf8PxXL2vắn, biếnBQfh mf8PxXL2vất f8PxXL2vtrong mànNQF6nGGn đêm.

Anh BQfhbảo nNQF6nGGvệ gãif8PxXL2v gnNQF6nGGãi đầu, địnhBQfh nBQfhằm xuốngf8PxXL2v ngủnNQF6nGG tnNQF6nGGiếp thBQfhì BQfhthấy tnNQF6nGGrong bãf8PxXL2vi đỗBQfh nNQF6nGGcó nNQF6nGGmột nNQF6nGGngười đứBQfhng bấtBQfh f8PxXL2vđộng. Dưới ánf8PxXL2vh sf8PxXL2váng lờnNQF6nGG mờ,BQfh nNQF6nGGanh bảonNQF6nGG nNQF6nGGvệ cf8PxXL2vhỉ nhìBQfhn BQfhra đóf8PxXL2v nNQF6nGGlà phụf8PxXL2v f8PxXL2vnữ, nNQF6nGGvì hìnhBQfh nhnNQF6nGGư ngf8PxXL2vười đBQfhó mặc f8PxXL2v váy. nNQF6nGGChắc lànNQF6nGG mBQfhột bánNQF6nGGc sĩnNQF6nGG tăngBQfh caBQfh… AnnNQF6nGGh bBQfhảo vệf8PxXL2v f8PxXL2vngáp f8PxXL2vdài mộf8PxXL2vt cái,BQfh tnNQF6nGGối f8PxXL2vnay quBQfhả là BQfhquá nhiềunNQF6nGG cf8PxXL2va cBQfhấp cứu.

Đàm TBQfhĩnh đứngnNQF6nGG ởnNQF6nGG f8PxXL2vđó một lúcnNQF6nGG, khBQfhi Nhiếpf8PxXL2v BQfhVũ f8PxXL2vThịnh nNQF6nGGlái xf8PxXL2ve f8PxXL2vđi, aBQfhnh khôf8PxXL2vng hBQfhề nBQfhhìn cnNQF6nGGô f8PxXL2vlấy mộnNQF6nGGt nNQF6nGGcái, nBQfhên nNQF6nGGcô vô f8PxXL2v cùng lf8PxXL2vo lắng.BQfh ThậtBQfh BQfhra bBQfhấy nhiêBQfhu nNQF6nGGnăm rồf8PxXL2vi nNQF6nGGmà annNQF6nGGh khônf8PxXL2vg hBQfhề thBQfhay đổi,BQfh mỗinNQF6nGG BQfhkhi anh tnNQF6nGGuyệt vọng,nNQF6nGG cônNQF6nGG nNQF6nGGvẫn BQfhcó thểnNQF6nGG f8PxXL2vnhận rnNQF6nGGa được.BQfh Cf8PxXL2vô BQfhrất BQfhlo NhinNQF6nGGếp Vf8PxXL2vũ Tf8PxXL2vhịnh xBQfhảy rnNQF6nGGa f8PxXL2vchuyện, thâm cnNQF6nGGhí còf8PxXL2vn f8PxXL2vmuốn gọinNQF6nGG chf8PxXL2vo af8PxXL2vnh, nBQfhhưng f8PxXL2vkhi lấnNQF6nGGy đBQfhiện thBQfhoại rf8PxXL2va ấBQfhn sBQfhố củaf8PxXL2v annNQF6nGGh, cnNQF6nGGô lại df8PxXL2vo dự.

Cô cònNQF6nGGn tưf8PxXL2v cáchnNQF6nGG nNQF6nGGgì đểnnNQF6nGG gọi nNQF6nGG cho af8PxXL2vnh đBQfhây? ĐBQfhến nf8PxXL2vụ hôBQfhn khôf8PxXL2vng nNQF6nGGthể kiềmBQfh cf8PxXL2vhế kBQfhia cũngnNQF6nGG bịBQfh BQfhanh chnNQF6nGGo rnNQF6nGGằng cBQfhó dụngBQfh tâm khnNQF6nGGác. VậnNQF6nGGy thìnNQF6nGG cứf8PxXL2v đểnNQF6nGG nghBQfhĩ nhưBQfh thnNQF6nGGế đi,f8PxXL2v Đf8PxXL2vàm f8PxXL2vTĩnh củBQfha quf8PxXL2vá knNQF6nGGhứ đnNQF6nGGã chếtnNQF6nGG rồnNQF6nGGi, nNQF6nGGcô khônnNQF6nGGg muốn tạonNQF6nGG f8PxXL2vcho mìnhnNQF6nGG cf8PxXL2vhút nNQF6nGGhy vọngBQfh nàoBQfh nữa.

Vì bnNQF6nGGị sốtBQfh nênnNQF6nGG f8PxXL2vy táBQfh không cf8PxXL2vho côf8PxXL2v vềnNQF6nGG phònf8PxXL2vg bệnBQfhh, đứngf8PxXL2v nNQF6nGGở bãf8PxXL2vi đỗf8PxXL2v f8PxXL2vxe cf8PxXL2vũng khônNQF6nGGng phf8PxXL2vải f8PxXL2vcách, cuốif8PxXL2v f8PxXL2vcùng nNQF6nGGcô quyết địnhBQfh vBQfhề nhBQfhà. Côf8PxXL2v cBQfhần phảinNQF6nGG nf8PxXL2vgủ, mấf8PxXL2vy ngàBQfhy naf8PxXL2vy ởnNQF6nGG BQfhbệnh việnBQfh BQfhcô đềf8PxXL2vu nNQF6nGGkhông đượcf8PxXL2v ngon BQfhgiấc, gBQfhiờ bBQfhị ốmnNQF6nGG lạiBQfh cànnNQF6nGGg tf8PxXL2vhêm mệtnNQF6nGG mỏi.

Cũng maf8PxXL2vy cBQfhòn cnNQF6nGGó xBQfhe buýt chạynNQF6nGG sBQfhuốt đêmf8PxXL2v, cf8PxXL2vó điBQfhều BQfhkhi đổBQfhi nNQF6nGGtuyến hơBQfhi phBQfhiền mnNQF6nGGột chút.nNQF6nGG KhnNQF6nGGi f8PxXL2vcô vBQfhề đếnNQF6nGGn bf8PxXL2vên ngoài f8PxXL2vkhu f8PxXL2vnhà f8PxXL2vmình tf8PxXL2vhì đBQfhã f8PxXL2vlà haBQfhi ginNQF6nGGờ sáng.BQfh QuBQfhán ănf8PxXL2v BQfhhai bênf8PxXL2v đườngnNQF6nGG đãBQfh dọnBQfh hànNQF6nGGng cả, cBQfhhỉ còBQfhn nNQF6nGGquán Intef8PxXL2vrnet vẫnf8PxXL2v mnNQF6nGGở cửa,nNQF6nGG ánhf8PxXL2v f8PxXL2vđèn từnNQF6nGG bf8PxXL2vên tronnNQF6nGGg hắtBQfh BQfhra mặtf8PxXL2v đường,nNQF6nGG khif8PxXL2v Đàm f8PxXL2vTĩnh đf8PxXL2vi f8PxXL2vngang f8PxXL2vqua, chnNQF6nGGỉ cónNQF6nGG mBQfhình bóngnNQF6nGG f8PxXL2vcô đơnnNQF6nGG độc.

Cửa sắtBQfh củaBQfh kf8PxXL2vhu nf8PxXL2vhà đã khóf8PxXL2va, nhưngf8PxXL2v f8PxXL2vnhững nnNQF6nGGgười vềf8PxXL2v muộf8PxXL2vn đềf8PxXL2vu cóBQfh cáBQfhch, f8PxXL2vcô BQfhquấn mộtBQfh góf8PxXL2vc vnNQF6nGGáy BQfhvào hôBQfhng định f8PxXL2v trèo lf8PxXL2vên. Vừaf8PxXL2v mớiBQfh nNQF6nGGbám f8PxXL2vvào lBQfhan nNQF6nGGcan sắtnNQF6nGG, giẫf8PxXL2vm f8PxXL2vchân lBQfhên BQfhô đầunNQF6nGG tiênNQF6nGGn thìnNQF6nGG cánf8PxXL2vh tf8PxXL2vay cô bịnNQF6nGG nnNQF6nGGgười f8PxXL2vta tónNQF6nGGm lBQfhấy, BQfhkhiến BQfhcô sunNQF6nGGýt nBQfhữa hétnNQF6nGG lênBQfh. QunNQF6nGGay f8PxXL2vlại nhBQfhìn, côBQfh BQfhtrông thấf8PxXL2vy Nhiếp VũBQfh ThịnhnNQF6nGG sắcBQfh BQfhmặt snNQF6nGGa sầm,nNQF6nGG anNQF6nGGnh f8PxXL2vhỏi: “CBQfhô địBQfhnh f8PxXL2vtrèo qua?”

Tại sf8PxXL2vao nNQF6nGGanh lạnNQF6nGGi ởf8PxXL2v đây? BQfh Xe cnNQF6nGGủa nNQF6nGGanh dnNQF6nGGừng nNQF6nGGở cáBQfhch BQfhđó khôngnNQF6nGG xnNQF6nGGa, BQfhcó nNQF6nGGlẽ f8PxXL2vanh đnNQF6nGGã ởBQfh đf8PxXL2vây từBQfh lBQfhâu f8PxXL2vmà f8PxXL2vcô khônnNQF6nGGg đểnNQF6nGG ý.

“Lên BQfhxe.” BQfhAnh kéoBQfh BQfhcô về pf8PxXL2vhía f8PxXL2vchiếc xef8PxXL2v, côf8PxXL2v loạnNQF6nGGng cBQfhhoạng f8PxXL2vtheo saunNQF6nGG. BQfhĐến gầnBQfh xnNQF6nGGe nNQF6nGGcô mớinNQF6nGG BQfhthấy cạnhnNQF6nGG xf8PxXL2ve toànNQF6nGGn đầu lọcf8PxXL2v thuốBQfhc nNQF6nGGlá, ítf8PxXL2v nNQF6nGGnhất cũngBQfh hnNQF6nGGơn chụcnNQF6nGG cái.f8PxXL2v CBQfhó điềunNQF6nGG BQfhNhiếp BQfhVũ ThịnhnNQF6nGG cf8PxXL2vhưa nNQF6nGGbao giBQfhờ hút f8PxXL2vthuốc, cónNQF6nGG lẽBQfh BQfhanh vừaf8PxXL2v khéof8PxXL2v đỗBQfh BQfhxe ởBQfh BQfhđây thôi.

Cuối cùf8PxXL2vng côf8PxXL2v giằnnNQF6nGGg BQfhra khỏi tnNQF6nGGay anhf8PxXL2v: “NhiếpBQfh Vf8PxXL2vũ Thịnhf8PxXL2v, f8PxXL2vanh thnNQF6nGGa chf8PxXL2vo tôinNQF6nGG đi…”

Anh df8PxXL2vừng lại,f8PxXL2v nnNQF6nGGhưng tay vẫnBQfh khôf8PxXL2vng buông,BQfh giọnNQF6nGGng điệuf8PxXL2v lạnhf8PxXL2v nNQF6nGGlùng BQfhmà châmf8PxXL2v biBQfhếm: “BảynNQF6nGG nf8PxXL2văm trf8PxXL2vước nNQF6nGGcô f8PxXL2vkhông thaBQfh cho tnNQF6nGGôi, tạf8PxXL2vi sanNQF6nGGo bâBQfhy gif8PxXL2vờ tf8PxXL2vôi lạif8PxXL2v phf8PxXL2vải BQfhtha f8PxXL2vcho cô?”

Nhiếp f8PxXL2vVũ Tf8PxXL2vhịnh nNQF6nGGhiện giờ khônNQF6nGGng chỉnNQF6nGG nNQF6nGGtàn nBQfhhẫn mBQfhà cònnNQF6nGG mừnnNQF6nGGg giậnNQF6nGGn thấtnNQF6nGG thườnnNQF6nGGg. Côf8PxXL2v BQfhvừa mnNQF6nGGệt vừf8PxXL2va buồnBQfh ngủ,f8PxXL2v không thểf8PxXL2v chnNQF6nGGống lạif8PxXL2v đượcnNQF6nGG sứf8PxXL2vc nNQF6nGGmạnh củaBQfh BQfhanh, anBQfhh f8PxXL2vđẩy cnNQF6nGGô vàBQfho gnNQF6nGGhế nNQF6nGGsau, độngBQfh tBQfhác rấBQfht thônNQF6nGG bạo. f8PxXL2v Đàm BQfhTĩnh nNQF6nGGcảm BQfhgiác tốinNQF6nGG nBQfhay BQfhanh nf8PxXL2vhư mộtnNQF6nGG nNQF6nGGcon nf8PxXL2vgười kBQfhhác vf8PxXL2vậy. NhiếBQfhp Vf8PxXL2vũ ThịnhBQfh nNQF6nGGbảy năm sanNQF6nGGu vốBQfhn f8PxXL2vdĩ BQfhđã lnNQF6nGGà ngưBQfhời khácnNQF6nGG, nhưnBQfhg tốBQfhi BQfhnay anf8PxXL2vh lf8PxXL2vại giốBQfhng f8PxXL2vnhư mộnNQF6nGGt NhiếnNQF6nGGp Vũ nNQF6nGG Thịnh f8PxXL2vthứ bnNQF6nGGa nBQfhữa. Bf8PxXL2vộ dạngnNQF6nGG anf8PxXL2vh f8PxXL2vhệt nf8PxXL2vhư f8PxXL2vmột kẻf8PxXL2v f8PxXL2vsay nNQF6nGGkhướt, nhưngf8PxXL2v f8PxXL2vcô biếtf8PxXL2v aBQfhnh không hềnNQF6nGG unNQF6nGGống f8PxXL2vmột giọtBQfh rượuf8PxXL2v nBQfhào, BQfhcó đinNQF6nGGều, nNQF6nGGdường nhnNQF6nGGư anf8PxXL2vh f8PxXL2vđã mf8PxXL2vất nNQF6nGGđi lýBQfh trí.

Anh BQfhlái xnNQF6nGGe BQfhdọc theBQfho đường cáiBQfh, khBQfhông bf8PxXL2vao lâBQfhu saBQfhu, nNQF6nGGxe đếnBQfh mộtBQfh khánNQF6nGGch sạBQfhn f8PxXL2vcao cấnNQF6nGGp. AnNQF6nGGnh láf8PxXL2vi f8PxXL2vxe đBQfhến tf8PxXL2vrước cửa, nhâBQfhn f8PxXL2vviên rBQfha BQfhmở cửa,BQfh anBQfhh xuốngf8PxXL2v xenNQF6nGG, BQfhcô cũnf8PxXL2vg xBQfhuống theoBQfh, BQfhxe đf8PxXL2vược nhânf8PxXL2v f8PxXL2vviên láf8PxXL2vi vào bãi,BQfh nNQF6nGGcòn annNQF6nGGh điBQfh thẳngBQfh đếf8PxXL2vn quầyf8PxXL2v lf8PxXL2vễ f8PxXL2vtân, lấBQfhy cBQfhhứng minf8PxXL2vh tBQfhhư bảof8PxXL2v munNQF6nGGốn thuêf8PxXL2v nNQF6nGGmột phòng cBQfhó nNQF6nGGgiường toBQfh. LễnNQF6nGG BQfhtân khóf8PxXL2v xBQfhử BQfhnói phònnNQF6nGGg giườngf8PxXL2v tnNQF6nGGo đf8PxXL2vã hếtBQfh mấtf8PxXL2v f8PxXL2vrồi, chỉf8PxXL2v còn phBQfhòng chf8PxXL2vo nhữBQfhng ngườiBQfh hưởnf8PxXL2vg tBQfhuần tnNQF6nGGrăng mật.nNQF6nGG Cf8PxXL2vô nhâf8PxXL2vn viềBQfhn nhìnf8PxXL2v Đàmf8PxXL2v Tĩnh,BQfh mf8PxXL2vỉm cườiBQfh nói: “TnNQF6nGGhật BQfhra phònnNQF6nGGg trf8PxXL2văng mậBQfht cBQfhhỉ nNQF6nGGđắt hơnBQfh phòf8PxXL2vng nNQF6nGGgiường tnNQF6nGGo mộtnNQF6nGG chúf8PxXL2vt, BQfhhơn nf8PxXL2vữa lại cóf8PxXL2v vnNQF6nGGị nNQF6nGGtrí tBQfhốt, vBQfhô cBQfhùng yêf8PxXL2vn tĩnh.”

Nhiếp f8PxXL2vVũ BQfhThịnh nNQF6nGGnói: BQfh“Vậy lấy pBQfhhòng đó.”

Suốt cảBQfh qnNQF6nGGuá trìnf8PxXL2vh Đàm f8PxXL2vTĩnh BQfhchỉ yênNQF6nGGn BQfhlặng, vàoBQfh thanNQF6nGGng máynNQF6nGG, vàBQfho tronBQfhg phBQfhòng, f8PxXL2vbên tronNQF6nGGng f8PxXL2vcó f8PxXL2vđĩa hBQfhoa nNQF6nGGquả, cónNQF6nGG hoa hồng,BQfh tnNQF6nGGrên giườngnNQF6nGG cònf8PxXL2v rảf8PxXL2vi cánnNQF6nGGh f8PxXL2vhoa, f8PxXL2vđúng lnNQF6nGGà nNQF6nGGphòng tnNQF6nGGrăng mậtf8PxXL2v. RồinNQF6nGG BQfhnhân viêf8PxXL2vn lên đưanNQF6nGG chBQfhìa knNQF6nGGhoá, nNQF6nGGnói rằngBQfh đãf8PxXL2v đỗBQfh xnNQF6nGGe cnNQF6nGGủa nNQF6nGGanh f8PxXL2vở vBQfhị trínNQF6nGG BQfhA16 trênf8PxXL2v tầf8PxXL2vng hBQfhai bãBQfhi đBQfhỗ xe. BQfhNhiếp Vf8PxXL2vũ Tf8PxXL2vhịnh nNQF6nGGbo cf8PxXL2vho nf8PxXL2vhân viêf8PxXL2vn mộtnNQF6nGG chBQfhút tiềf8PxXL2vn, đóngnNQF6nGG nNQF6nGGcửa lại.

Thấy ĐàmBQfh f8PxXL2vTĩnh vẫnnNQF6nGG sốtf8PxXL2v, anh BQfhmở nNQF6nGGtủ qf8PxXL2vuần áBQfho, lấyf8PxXL2v f8PxXL2váo cnNQF6nGGhoàng tắmBQfh nNQF6nGGđưa BQfhcho cônNQF6nGG: “Đif8PxXL2v BQfhtắm f8PxXL2vtrước đi!”

Bồn nNQF6nGGtắm rnNQF6nGGất f8PxXL2vlớn, nhưng f8PxXL2v cô đãBQfh BQfhbuồn ngf8PxXL2vủ dBQfhíp mắtnNQF6nGG, vộBQfhi vànBQfhg ngnNQF6nGGâm f8PxXL2vmình vàonNQF6nGG bBQfhồn nướcf8PxXL2v nNQF6nGGnóng, thấynNQF6nGG khf8PxXL2voan khoái f8PxXL2vđến mf8PxXL2vức BQfhcó thểf8PxXL2v ngủf8PxXL2v đượcnNQF6nGG nf8PxXL2vgay. MặcBQfh ánNQF6nGGo cf8PxXL2vhoàng f8PxXL2vtắm vBQfhào, nNQF6nGGcô bướcBQfh rf8PxXL2va, tnNQF6nGGhấy Nhiếpf8PxXL2v Vũ ThịnNQF6nGGnh đf8PxXL2vang ngồBQfhi tf8PxXL2vrên f8PxXL2vsofa. DướiBQfh áf8PxXL2vnh đèn,f8PxXL2v dángnNQF6nGG vẻnNQF6nGG BQfhanh vẫBQfhn queBQfhn thunNQF6nGGộc nhưf8PxXL2v thế, nf8PxXL2vhưng lBQfhại BQfhxa lạf8PxXL2v xiBQfhết baonNQF6nGG, cônNQF6nGG độtBQfh nhiêf8PxXL2vn thấyf8PxXL2v lònBQfhg chùnNQF6nGGng xuống,f8PxXL2v f8PxXL2vdường nnNQF6nGGhư lạiBQfh sắp xnNQF6nGGao xuyến.

Đàm TĩnhBQfh f8PxXL2vlặng lf8PxXL2vẽ đứnnNQF6nGGg trước mặf8PxXL2vt anNQF6nGGnh, nNQF6nGGthấy annNQF6nGGh ngẩngf8PxXL2v f8PxXL2vlên, cônNQF6nGG nói:BQfh “MườinNQF6nGG vạn.”

Anh thậtnNQF6nGG BQfhsự khnNQF6nGGông thể ngf8PxXL2vờ cBQfhô nNQF6nGGlại BQfhmở miệBQfhng nóif8PxXL2v rBQfha haf8PxXL2vi chBQfhữ nNQF6nGGnày, chỉBQfh bf8PxXL2viết nNQF6nGGngơ ngánNQF6nGGc nhìnnNQF6nGG cô.

“Anh bif8PxXL2vết tôiBQfh cBQfhần tf8PxXL2viền mà, cf8PxXL2vó f8PxXL2vlẽ nNQF6nGGanh vẫnnNQF6nGG… vẫnBQfh cònBQfh tBQfhhích tôif8PxXL2v. BQfhVì thế,BQfh f8PxXL2vhôm f8PxXL2vnay nNQF6nGGanh muf8PxXL2vốn giữf8PxXL2v tôif8PxXL2v lnNQF6nGGại cũng đượcf8PxXL2v tf8PxXL2vhôi, tôBQfhi mf8PxXL2vuốn mườif8PxXL2v vạn.”

Sắc mnNQF6nGGặt f8PxXL2vNhiếp BQfhVũ Thịnh lậnNQF6nGGp tBQfhức đổif8PxXL2v sannNQF6nGGg trắngBQfh bệchBQfh, BQfhkhông cònnNQF6nGG mộnNQF6nGGt ginNQF6nGGọt máu,BQfh vếtf8PxXL2v bnNQF6nGGầm tímf8PxXL2v dướinNQF6nGG cf8PxXL2vằm anf8PxXL2vh còn cBQfhhưa nNQF6nGGtan, lạiBQfh sưngBQfh lênNQF6nGGn, khiếf8PxXL2vn nNQF6nGGvẻ mặf8PxXL2vt f8PxXL2vanh nBQfhhìn f8PxXL2vvô cùngBQfh BQfhkỳ f8PxXL2vquái. nNQF6nGGVào khoảnh khắcnNQF6nGG nNQF6nGGấy ĐànNQF6nGGm TĩnhnNQF6nGG thậtf8PxXL2v sf8PxXL2vự nghĩf8PxXL2v anNQF6nGGnh BQfhsẽ bậtnNQF6nGG dậyf8PxXL2v đánhBQfh cônNQF6nGG, vBQfhì áf8PxXL2vnh mắtf8PxXL2v annNQF6nGGh chnNQF6nGGợt trởf8PxXL2v nên sắnNQF6nGGc lạnhBQfh nhf8PxXL2vư dnNQF6nGGao, tựaf8PxXL2v hồf8PxXL2v muốBQfhn kf8PxXL2vhoét mộBQfht lỗBQfh trnNQF6nGGên ngf8PxXL2vười cnNQF6nGGô vậy.BQfh NhnNQF6nGGưng cuBQfhối cùng BQfhanh khôngBQfh lànNQF6nGGm f8PxXL2vgì cảnNQF6nGG, nNQF6nGGchỉ nghiếnf8PxXL2v rănnNQF6nGGg gf8PxXL2vằn BQfhtừng chf8PxXL2vữ: “ĐBQfhàm TĩnnNQF6nGGh, côBQfh BQfhtưởng đến giờnNQF6nGG tôiBQfh f8PxXL2vcòn đểnNQF6nGG f8PxXL2vcô nNQF6nGGmuốn gBQfhì đượf8PxXL2vc BQfhnấy sao?”

Dứt lời,nNQF6nGG af8PxXL2vnh đứnBQfhg dậnNQF6nGGy xô cửaBQfh bỏBQfh đi.BQfh BQfhVào thanNQF6nGGng f8PxXL2vmáy nNQF6nGGanh f8PxXL2vmới nhBQfhận BQfhra mf8PxXL2vình đannNQF6nGGg rnNQF6nGGun rẩnNQF6nGGy. ĐiềuBQfh BQfhhoà trong nNQF6nGGthang máf8PxXL2vy thổiBQfh f8PxXL2vvù vù,f8PxXL2v khnNQF6nGGiến af8PxXL2vnh lạnhnNQF6nGG nNQF6nGGchưa từngf8PxXL2v thấf8PxXL2vy. AnNQF6nGGnh điBQfh f8PxXL2vthang mánNQF6nGGy xuốnNQF6nGGng tnNQF6nGGận tầng hầmnNQF6nGG đểBQfh xeBQfh. VnNQF6nGGừa nNQF6nGGlên xBQfhe, f8PxXL2vanh đãnNQF6nGG f8PxXL2vlần tìf8PxXL2vm hộnNQF6nGGp cứf8PxXL2vu thương,nNQF6nGG mởf8PxXL2v rBQfha lấf8PxXL2vy cặpf8PxXL2v nhiệtf8PxXL2v độ, bBQfhấy gif8PxXL2vờ mớiBQfh BQfhý thứf8PxXL2vc đượcf8PxXL2v mìnhf8PxXL2v đf8PxXL2vang làmBQfh BQfhgì. BQfhVốn f8PxXL2vdĩ af8PxXL2vnh nNQF6nGGđịnh f8PxXL2vđợi Đàmf8PxXL2v nNQF6nGGTĩnh tắm xongBQfh sf8PxXL2vẽ xuốnBQfhg lấyf8PxXL2v cặBQfhp nhiệtBQfh đBQfhộ lêf8PxXL2vn đf8PxXL2vo f8PxXL2vxem f8PxXL2vcô nNQF6nGGcòn sốtnNQF6nGG khônf8PxXL2vg. NhưnBQfhg giờf8PxXL2v tìnNQF6nGGm cnNQF6nGGặp nhiệt BQfhđộ còf8PxXL2vn cóBQfh tnNQF6nGGác dụBQfhng gBQfhì? Cf8PxXL2vòn íBQfhch f8PxXL2vgì nữa?

Cặp nhiệtBQfh độf8PxXL2v bf8PxXL2vị f8PxXL2vanh siBQfhết chặt đếnnNQF6nGG BQfhgãy đBQfhôi, tnNQF6nGGhuỷ tf8PxXL2vinh BQfhcắm sf8PxXL2vâu vàBQfho nNQF6nGGlòng bànNQF6nGGn tf8PxXL2vay f8PxXL2vanh, f8PxXL2vmáu vàf8PxXL2v thủynNQF6nGG nf8PxXL2vgân ch nNQF6nGGxuống, f8PxXL2vanh f8PxXL2vcũng khôf8PxXL2vng thấyBQfh đf8PxXL2vau. CBQfhuối cf8PxXL2vùng BQfhcâu nBQfhói cf8PxXL2vủa f8PxXL2vanh chỉnNQF6nGG làBQfh mnNQF6nGGột BQfhtrò cười, f8PxXL2v hay mf8PxXL2vột nỗBQfh lựcf8PxXL2v cnNQF6nGGhe BQfhđậy nNQF6nGGyếu ớnNQF6nGGt. BQfhTại sanNQF6nGGo nNQF6nGGcô dánNQF6nGGm f8PxXL2vmở f8PxXL2vmiệng đòinNQF6nGG tnNQF6nGGiền anf8PxXL2vh? Chínf8PxXL2vh vì BQfh cô nNQF6nGGbiết rõnNQF6nGG rằng,nNQF6nGG đnNQF6nGGến tnNQF6nGGận bâynNQF6nGG giờnNQF6nGG, f8PxXL2vanh vẫnNQF6nGGn sẽf8PxXL2v đểBQfh côBQfh muốnf8PxXL2v gBQfhì đượcBQfh nấBQfhy. CônNQF6nGG coi mìBQfhnh nNQF6nGGlà f8PxXL2vhàng hnNQF6nGGoá báBQfhn BQfhcho aBQfhnh, nNQF6nGGlần tBQfhrước côBQfh đòiBQfh nNQF6nGGba vạnnNQF6nGG, BQfhlần nàyBQfh f8PxXL2vlại muốnf8PxXL2v mườiBQfh vạn. ChoBQfh dùf8PxXL2v vạnnNQF6nGG bnNQF6nGGất đắcnNQF6nGG dnNQF6nGGĩ, f8PxXL2vcho BQfhdù f8PxXL2vcô BQfhthật snNQF6nGGự thiếnNQF6nGGu tBQfhiền, nhưnnNQF6nGGg tf8PxXL2vại sanNQF6nGGo BQfhcô lạinNQF6nGG làm nhưBQfh thBQfhế, BQfhcứ nhưnNQF6nGG snNQF6nGGợ f8PxXL2vrằng vnNQF6nGGẫn cBQfhòn mộnNQF6nGGt f8PxXL2vchút hồiBQfh ứcnNQF6nGG đf8PxXL2vẹp đẽf8PxXL2v nnNQF6nGGào đó,nNQF6nGG nNQF6nGGcứ nNQF6nGGnhư nNQF6nGGsợ anh f8PxXL2v chưa f8PxXL2vthật sựf8PxXL2v nảnf8PxXL2v lnNQF6nGGòng vậy?

Anh vf8PxXL2vô cùnf8PxXL2vg f8PxXL2vhối hận, sf8PxXL2vau khnNQF6nGGi đinNQF6nGG lf8PxXL2vòng vòf8PxXL2vng trêf8PxXL2vn đườngBQfh, tạinNQF6nGG BQfhsao lạnNQF6nGGi đnNQF6nGGến chf8PxXL2vỗ cBQfhô. nNQF6nGGVì binNQF6nGGết rằnBQfhg cf8PxXL2vô kf8PxXL2vhông còn chỗf8PxXL2v nNQF6nGGnào kháBQfhc nữa,nNQF6nGG mf8PxXL2và cBQfhô lạBQfhi đangBQfh f8PxXL2vốm. Kf8PxXL2vhi thf8PxXL2vấy côBQfh địnhnNQF6nGG trèf8PxXL2vo ràoBQfh, anf8PxXL2vh khBQfhông sao kìmBQfh được,BQfh vnNQF6nGGội dậf8PxXL2vp BQfhthuốc chBQfhạy lạif8PxXL2v tnNQF6nGGóm BQfhlấy ngườiBQfh phf8PxXL2vụ f8PxXL2vnữ tBQfho f8PxXL2vgan kf8PxXL2via. ĐúnNQF6nGGng vậy,nNQF6nGG anh BQfhhút thf8PxXL2vuốc, gnNQF6nGGần đâBQfhy nNQF6nGGanh mớf8PxXL2vi húf8PxXL2vt, bởnNQF6nGGi thnNQF6nGGực sựf8PxXL2v qf8PxXL2vuá phf8PxXL2viền BQfhmuộn. f8PxXL2vAnh f8PxXL2vhối hậnNQF6nGGn tBQfhại sao lạif8PxXL2v nNQF6nGGđưa nNQF6nGGcô đếf8PxXL2vn kháchBQfh snNQF6nGGạn, vìf8PxXL2v bif8PxXL2vết BQfhcô khôngf8PxXL2v cnNQF6nGGó nf8PxXL2vơi nàf8PxXL2vo đểnNQF6nGG ngủnNQF6nGG nữa.f8PxXL2v ABQfhnh hốiBQfh hBQfhận tại snNQF6nGGao lạif8PxXL2v tf8PxXL2vheo BQfhcô nNQF6nGGlên phnNQF6nGGòng, anBQfhh vnNQF6nGGốn BQfhchỉ địnhnNQF6nGG đưaf8PxXL2v BQfhchìa khoáf8PxXL2v phòf8PxXL2vng rBQfhồi đif8PxXL2v. Anh cf8PxXL2vhỉ nNQF6nGGmuốn nNQF6nGGđể cônNQF6nGG tắnNQF6nGGm nưf8PxXL2vớc nóng,BQfh nhnNQF6nGGư vậnNQF6nGGy nNQF6nGGcó tácnNQF6nGG dụngBQfh giúf8PxXL2vp hnNQF6nGGạ snNQF6nGGốt. AnBQfhh địBQfhnh cặpf8PxXL2v nhf8PxXL2việt độ cBQfhho cônNQF6nGG f8PxXL2vrồi sẽf8PxXL2v đinNQF6nGG. DùBQfh sf8PxXL2vao anf8PxXL2vh cBQfhũng khôngBQfh nênNQF6nGGn độngf8PxXL2v nNQF6nGGlòng thBQfhương xóf8PxXL2vt cônNQF6nGG, nNQF6nGGbởi ngnNQF6nGGười phụ nữBQfh nàynNQF6nGG cóf8PxXL2v thểf8PxXL2v nBQfhắm lấyBQfh cBQfhơ hộnNQF6nGGi nhỏnNQF6nGG nhoBQfhi đnNQF6nGGó đểBQfh giánNQF6nGGng BQfhcho anNQF6nGGnh mộtnNQF6nGG BQfhđòn tBQfhàn nhẫn nhất.

Cho df8PxXL2vù bBQfhảy nnNQF6nGGăm trBQfhước vì nguyênBQfh nBQfhhân BQfhgì thf8PxXL2vì nNQF6nGGhiện gif8PxXL2vờ af8PxXL2vnh cBQfhũng tinNQF6nGGn BQfhchắc f8PxXL2vít nhấtf8PxXL2v nNQF6nGGhồi f8PxXL2vđó f8PxXL2vcô cnNQF6nGGũng f8PxXL2vnói một câunNQF6nGG thậf8PxXL2vt lòngf8PxXL2v, đónNQF6nGG nNQF6nGGlà côf8PxXL2v f8PxXL2vchưa banNQF6nGGo gBQfhiờ yêuBQfh nNQF6nGGanh. nNQF6nGGNăm đf8PxXL2vó nếuBQfh cBQfhô cf8PxXL2vó cBQfhhút xíunNQF6nGG thật f8PxXL2vlòng vf8PxXL2với anhnNQF6nGG, BQfhhẳn hiệBQfhn tBQfhại cnNQF6nGGô đãBQfh kBQfhhông f8PxXL2vtuyệt tBQfhình đếBQfhn mứcBQfh đBQfhem tìnnNQF6nGGh nNQF6nGGcảm trong f8PxXL2vquá khứf8PxXL2v lBQfhàm vBQfhũ khíBQfh đảf8PxXL2v thươngf8PxXL2v anNQF6nGGnh. NnNQF6nGGụ hôf8PxXL2vn nNQF6nGGlúc chBQfhiều giốngBQfh nhưf8PxXL2v mộtBQfh giấf8PxXL2vc mf8PxXL2vộng, f8PxXL2vanh cảm thf8PxXL2vấy cănNQF6nGGm f8PxXL2vghét chíBQfhnh mình,BQfh nNQF6nGGtại BQfhsao mớinNQF6nGG cónNQF6nGG BQfhchút hBQfhy vBQfhọng mBQfhà đBQfhã knNQF6nGGỳ vọBQfhng nhBQfhư vậy? TạiBQfh sf8PxXL2vao lạinNQF6nGG BQfhtự dốf8PxXL2vi mìnNQF6nGGnh dốif8PxXL2v ngườBQfhi rf8PxXL2vằng cf8PxXL2vô nNQF6nGGcó nf8PxXL2vỗi khổBQfh bấtf8PxXL2v đắf8PxXL2vc dnNQF6nGGĩ? TạBQfhi snNQF6nGGao khi nhìnBQfh f8PxXL2vthấy f8PxXL2vcô rơiBQfh nNQF6nGGnước mắnNQF6nGGt, anBQfhh lạinNQF6nGG nNQF6nGGđau lòng?

Nhiếp VnNQF6nGGũ Thịnh,f8PxXL2v mànNQF6nGGy lBQfhà thằng ngf8PxXL2vốc, ngốBQfhc nhấtf8PxXL2v thếBQfh giớiBQfh này.

Rốt cBQfhuộc đếnf8PxXL2v banNQF6nGGo giờ mBQfhày nNQF6nGGmới tỉnhnNQF6nGG ra?