Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 15 - Phần 2

Thật Nboes5ra EtzYmYNhiếp VNboes5ũ uoThịnh cũng Nboes5chưa nEtzYmYghĩ EtzYmYxong nhNboes5ững điềuNboes5 muốnNboes5 nóiuo vớuoi Đàuom Tuoĩnh, vìuo vậEtzYmYy sEtzYmYau kuohi Nboes5đóng cửa xeewAM5Z, aewAM5Znh trầNboes5m muoặc mEtzYmYột lúuoc rồiNboes5 hỏi:ewAM5Z “EtzYmYAi khám?”

Đàm Nboes5Tĩnh ewAM5Zngẩn Nboes5ra một thuooáng mớiewAM5Z hiểuewAM5Z anNboes5h đEtzYmYang hỏiuo vừaewAM5Z rồiewAM5Z EtzYmYai ewAM5Zkhám chuoo cEtzYmYô, Nboes5bèn EtzYmYtrả lời:Nboes5 “BácEtzYmY sĩ Trương.”

Bệnh viuoện cEtzYmYó quáEtzYmY EtzYmYnhiều bác sNboes5ĩ TEtzYmYrương, anuoh khôewAM5Zng biNboes5ết EtzYmYlà aNboes5i, lạiuo huoỏi: uo“Đơn tuohuốc đâu?”

Đàm TNboes5ĩnh cầmNboes5 Nboes5bệnh ewAM5Zán bị vânNboes5 vêuo Nboes5đến nhàuNboes5 náEtzYmYt đuoưa cuoho aEtzYmYnh, anNboes5h uođọc chẩnEtzYmY đoáuon EtzYmYvà thuốcewAM5Z, thấyNboes5 Nboes5ghi lewAM5Zà cảNboes5m mạo pEtzYmYhong hewAM5Zàn, chắnNboes5 EtzYmYhẳn hồEtzYmYi chiềuewAM5Z uocô đãuo bNboes5ị ngấmEtzYmY mưa.

Anh nói:EtzYmY “MaNboes5i uocô đừNboes5ng tới phònguo Nboes5bệnh trewAM5Zông thằngewAM5Z béuo nữewAM5Za, sewAM5Zẽ bEtzYmYị EtzYmYtruyền nhiễm.”

“Là cEtzYmYảm mạoewAM5Z phonNboes5g hàn tEtzYmYhôi mà…”

“Bệnh vNboes5iện cNboes5ó EtzYmYquy định.”

Đàm TĩEtzYmYnh quauon sNboes5át nétEtzYmY mặt NEtzYmYhiếp VNboes5ũ Thịnuoh, Nboes5thấy EtzYmYanh uovẫn giuoữ giọnewAM5Zg điuoệu lạnhuo lùewAM5Zng ewAM5Zmáy mewAM5Zóc khiếnuo côNboes5 EtzYmYkhông Nboes5biết phải Nboes5nói gewAM5Zì mNboes5ới đúngEtzYmY. ĐộtewAM5Z newAM5Zhiên aNboes5nh ewAM5Zhỏi: “TạNboes5i sao?”

“Tại Nboes5sao cáNboes5i gì?”

“Bảy nămEtzYmY trưNboes5ớc, tEtzYmYại sao lạiEtzYmY ewAM5Znói vớiNboes5 ewAM5Ztôi nuohững lờuoi uođó? Nboes5Nhất địEtzYmYnh cóuo nguyênewAM5Z nhNboes5ân, tạiewAM5Z ewAM5Zsao vậy?”

Đàm TĩnhEtzYmY híuot sâNboes5u một hơi,EtzYmY cewAM5Zhuyện xảyEtzYmY rewAM5Za đewAM5Zã bảyNboes5 năEtzYmYm, nhắcEtzYmY uolại cNboes5òn cuoó ýNboes5 nghĩaNboes5 gìEtzYmY nữNboes5a? EtzYmYCô EtzYmYđáp: “Tôi Nboes5 không muốnEtzYmY chewAM5Zo Nboes5anh biết.uo Nboes5Thực ewAM5Zra, lEtzYmYúc đóuo tEtzYmYôi vewAM5Zô EtzYmYcùng, vôNboes5 cùnguo hậnuo anh.”

“Còn EtzYmYbây giờuo thNboes5ì sao?”

ngơ uongẩn nuohắc lại:EtzYmY “Bây giờ?”

“Bây giuoờ cuoòn ewAM5Zhận tôi không?”

Đàm TĩnEtzYmYh cắnewAM5Z môiNboes5, câEtzYmYu hỏNboes5i này tewAM5Zhật khEtzYmYó tewAM5Zrả uolời. CôewAM5Z khônuog EtzYmYbiết tEtzYmYại uosao EtzYmYanh lạiuo hỏiNboes5 Nboes5dồn Nboes5như EtzYmYvậy, mEtzYmYọi thứ truoong quewAM5Zá Nboes5khứ đãuo quNboes5a rồi,uo gewAM5Ziữa hEtzYmYọ đãNboes5 cóuo quuoá nhNboes5iều ngườNboes5i vNboes5à uosự việc,Nboes5 từEtzYmY lâNboes5u đNboes5ã chẳng thewAM5Zể qEtzYmYuay lạiEtzYmY nEtzYmYhư xưaEtzYmY nữa,uo EtzYmYkhông phảEtzYmYi tewAM5Zhế sao?

“Từng Nboes5có ngườiewAM5Z nNboes5ói với tôiewAM5Z, EtzYmYnhiều lúcewAM5Z hậnEtzYmY EtzYmYlà vìewAM5Z yêuewAM5Z. ĐàNboes5m TĩnEtzYmYh, cNboes5ô yêuewAM5Z ewAM5Ztôi khewAM5Zông? CôewAM5Z EtzYmYcó từngewAM5Z yuoêu tôi không?”

Đàm TĩewAM5Znh EtzYmYkhông biEtzYmYết nên nóewAM5Zi gìEtzYmY, đewAM5Zối uovới côNboes5, chNboes5ữ “yêu”Nboes5 đãewAM5Z trởNboes5 ewAM5Znên quáuo đewAM5Zỗi xNboes5a luoạ Nboes5và uoxa xỉ.uo MewAM5Zột ngườiNboes5 Nboes5phải vật Nboes5lộn uovới Nboes5số mệnhewAM5Z uocó ewAM5Ztư cáchEtzYmY Nboes5gì tEtzYmYrông cEtzYmYhờ EtzYmYvào tuoình yêu?

Cô tNboes5rầm ewAM5Zmặc ewAM5Zquá lâEtzYmYu khiến NhiếNboes5p uoVũ Thịuonh càngNboes5 khóewAM5Z chịuuo, anuoh cuoảm tNboes5hấy mEtzYmYình Nboes5lại tEtzYmYự cEtzYmYhuốc nhEtzYmYục vàewAM5Zo thâEtzYmYn. Đủ rồi,Nboes5 tEtzYmYại saewAM5Zo anNboes5h lạNboes5i hewAM5Zôn ngưNboes5ời Nboes5phụ nEtzYmYữ này?EtzYmY TạiewAM5Z sewAM5Zao aewAM5Znh lEtzYmYại uolà báewAM5Zc suoĩ điềEtzYmYu tEtzYmYrị chính chNboes5o EtzYmYcon trEtzYmYai Nboes5cô taEtzYmY? uoThật nựcuo cười!

“Xuống xe.”

Cô hốtEtzYmY hoảngNboes5 nhEtzYmYìn anh, thấuoy EtzYmYnét mặtuo EtzYmYanh EtzYmYvẫn bìnuoh lặnguo nNboes5hư nEtzYmYước, nhewAM5Zưng ngónEtzYmY taNboes5y nuoắm vôEtzYmY lEtzYmYăng đãewAM5Z Nboes5trắng bệch. ewAM5ZAnh lặuop lạNboes5i: “XuewAM5Zống xe.”

Đàm TĩEtzYmYnh xuốnguo xeewAM5Z, nhìEtzYmYn anh lewAM5Zái xewAM5Ze rewAM5Za Nboes5khỏi bEtzYmYãi, chiếcuo xewAM5Ze rấewAM5Zt ewAM5Znhanh EtzYmYlao vúEtzYmYt điewAM5Z, nhưnNboes5g trướcNboes5 khewAM5Zi đếnewAM5Z cửaNboes5 ra, luoại độtEtzYmY ngewAM5Zột phaEtzYmYnh “két”EtzYmY mEtzYmYột tiếEtzYmYng. GiNboes5ữa đêm,uo Nboes5tiếng bánhuo uoxe ewAM5Zma EtzYmYsát EtzYmYvới nềEtzYmYn đất uovô cùnuog chóiEtzYmY uotai khiếEtzYmYn ewAM5Zanh bảoNboes5 vệuo đaNboes5ng ngNboes5ủ gậNboes5t suoực tỉnhEtzYmY giuoấc, nhìNboes5n tewAM5Zhấy người uotrong xeEtzYmY, uoanh Nboes5ta liNboes5ền mởEtzYmY EtzYmYcửa uochào: “BácNboes5 EtzYmYsĩ NNboes5hiếp luoại Nboes5tăng cuoa đuoấy à?”uo Vừauo nuoói anh tNboes5a vừewAM5Za EtzYmYkéo thewAM5Zanh chắnNboes5 lên.Nboes5 ewAM5ZThế EtzYmYnhưng NhiếpEtzYmY ewAM5ZVũ uoThịnh trướcEtzYmY nauoy Nboes5luôn lịchEtzYmY sự EtzYmYvới mọiuo ngườuoi luoại uokhông hềewAM5Z nóNboes5i nuoửa lờiewAM5Z ewAM5Zcảm EtzYmYơn, khewAM5Zi thauonh Nboes5chắn đưuoợc Nboes5kéo luoên hẳn, chiếuoc xuoe liềnuo laEtzYmYo điNboes5 nhưewAM5Z tuoên bEtzYmYắn, biếnNboes5 mấtuo troEtzYmYng màuon đêm.

Anh uobảo vệewAM5Z gãuoi EtzYmYgãi đầu, địnhuo nNboes5ằm xuốngEtzYmY ngủNboes5 tiếpuo thìewAM5Z thấewAM5Zy troEtzYmYng bãEtzYmYi đEtzYmYỗ cóuo uomột ngườiuo Nboes5đứng bấtewAM5Z động.Nboes5 DEtzYmYưới ánh suoáng lờEtzYmY mờ,EtzYmY EtzYmYanh bảuoo vệewAM5Z ewAM5Zchỉ nhEtzYmYìn rEtzYmYa đNboes5ó ewAM5Zlà phewAM5Zụ nữ,EtzYmY Nboes5vì EtzYmYhình nhưEtzYmY ngưEtzYmYời đóewAM5Z mặc váyuo. ChắewAM5Zc lewAM5Zà muoột buoác uosĩ tEtzYmYăng caEtzYmY… AewAM5Znh bảewAM5Zo vệuo ngáNboes5p dNboes5ài Nboes5một cái,uo tốiNboes5 naEtzYmYy quảEtzYmY là ewAM5Z quá nNboes5hiều EtzYmYca cấEtzYmYp cứu.

Đàm TĩnhewAM5Z đứngEtzYmY ewAM5Zở đóuo EtzYmYmột lúc, kEtzYmYhi NhiếpNboes5 Nboes5Vũ Thịuonh EtzYmYlái ewAM5Zxe điNboes5, uoanh kEtzYmYhông huoề nhìewAM5Zn côEtzYmY lấewAM5Zy mộewAM5Zt cái,Nboes5 nêNboes5n côEtzYmY vôuo cùng uolo lắng.EtzYmY ewAM5ZThật uora bấyNboes5 nhiuoêu nămuo rồiNboes5 uomà anNboes5h khôngEtzYmY hềuo thaEtzYmYy đổiuo, mỗiNboes5 khewAM5Zi anh Nboes5tuyệt vọnNboes5g, cuoô vewAM5Zẫn cewAM5Zó EtzYmYthể nhậnewAM5Z ruoa được.Nboes5 CNboes5ô rấtEtzYmY luoo NhiếpewAM5Z VũNboes5 ThịnhEtzYmY xảyEtzYmY ewAM5Zra chuyện, thâmNboes5 EtzYmYchí cònEtzYmY muewAM5Zốn gọiEtzYmY Nboes5cho uoanh, nuohưng khewAM5Zi EtzYmYlấy ewAM5Zđiện thouoại rEtzYmYa ấNboes5n sốEtzYmY củaNboes5 uoanh, ewAM5Zcô lạEtzYmYi do dự.

Cô ewAM5Zcòn tEtzYmYư cácuoh uogì đểnuo guoọi cho aEtzYmYnh đây?uo Nboes5Đến nEtzYmYụ uohôn khônewAM5Zg thểuo kiềmNboes5 chếewAM5Z ewAM5Zkia cNboes5ũng bịuo auonh chewAM5Zo rằngewAM5Z cóewAM5Z dụuong Nboes5tâm khác. VậEtzYmYy thìNboes5 cuoứ đểuo nghEtzYmYĩ nhNboes5ư thếuo đi,uo ĐàEtzYmYm TĩnhewAM5Z cuoủa ewAM5Zquá khứewAM5Z đEtzYmYã chếtEtzYmY rồi,EtzYmY côuo uokhông muốn tạoNboes5 chEtzYmYo Nboes5mình uochút uohy vọnguo nNboes5ào nữa.

Vì uobị sewAM5Zốt nênEtzYmY EtzYmYy tá khôEtzYmYng cNboes5ho cEtzYmYô vNboes5ề pewAM5Zhòng bệEtzYmYnh, đứnEtzYmYg ởNboes5 bEtzYmYãi đỗuo ewAM5Zxe cũEtzYmYng khônguo phảuoi cuoách, uocuối Nboes5cùng cô uoquyết uođịnh vEtzYmYề Nboes5nhà. CNboes5ô Nboes5cần pEtzYmYhải ngủ,uo mEtzYmYấy ngàyuo nuoay ởewAM5Z bệnuoh Nboes5viện côewAM5Z đềewAM5Zu EtzYmYkhông đEtzYmYược ngon giấc,ewAM5Z EtzYmYgiờ bịEtzYmY uoốm lạiewAM5Z càngewAM5Z tuohêm mệtuo mỏi.

Cũng muoay ewAM5Zcòn cóewAM5Z xNboes5e buýt ewAM5Z chạy suốtEtzYmY đêmuo, cóEtzYmY điềuuo khNboes5i đuoổi tuyuoến EtzYmYhơi EtzYmYphiền ewAM5Zmột cNboes5hút. KhEtzYmYi côNboes5 vềuo ewAM5Zđến uobên ngoài kNboes5hu nhEtzYmYà Nboes5mình tewAM5Zhì Nboes5đã Nboes5là haewAM5Zi uogiờ sáewAM5Zng. QuánNboes5 ănNboes5 uohai uobên đườngEtzYmY đãNboes5 EtzYmYdọn hNboes5àng cả, chỉEtzYmY EtzYmYcòn quEtzYmYán Nboes5Internet Nboes5vẫn mởewAM5Z cửewAM5Za, áEtzYmYnh đènewAM5Z từuo ewAM5Zbên trouong hắNboes5t Nboes5ra Nboes5mặt đưewAM5Zờng, khNboes5i Đàm Tuoĩnh điEtzYmY newAM5Zgang ewAM5Zqua, EtzYmYchỉ EtzYmYcó mìnuoh bónuog côuo đơnNboes5 độc.

Cửa sắtEtzYmY ewAM5Zcủa khewAM5Zu nhàewAM5Z đã uo khóa, nhưnNboes5g nhữngNboes5 ngườiewAM5Z vềuo uomuộn đềewAM5Zu cewAM5Zó ewAM5Zcách, uocô quấnuo mộNboes5t gNboes5óc váEtzYmYy vàoEtzYmY hônewAM5Zg địnhEtzYmY trèo lênewAM5Z. Nboes5Vừa Nboes5mới báEtzYmYm vàewAM5Zo luoan Nboes5can EtzYmYsắt, giẫuom cewAM5Zhân lêNboes5n ôewAM5Z đầuEtzYmY tiNboes5ên thuoì cánhEtzYmY tauoy cô bịewAM5Z ngườiEtzYmY EtzYmYta tóuom luoấy, khiewAM5Zến ewAM5Zcô EtzYmYsuýt nNboes5ữa hétuo lênuo. QewAM5Zuay lạuoi nhìn,EtzYmY uocô trewAM5Zông thấy NhiếpewAM5Z VewAM5Zũ ThewAM5Zịnh Nboes5sắc mặtNboes5 suoa sầm,uo uoanh hỏiewAM5Z: “CôEtzYmY ewAM5Zđịnh trèEtzYmYo qua?”

Tại Nboes5sao anEtzYmYh lạEtzYmYi ởEtzYmY đâyEtzYmY? Xe củuoa aNboes5nh dEtzYmYừng ewAM5Zở cuoách Nboes5đó khônNboes5g xaNboes5, uocó lẽNboes5 ewAM5Zanh đewAM5Zã ởuo đâewAM5Zy uotừ lNboes5âu muoà uocô kEtzYmYhông Nboes5để ý.

“Lên xewAM5Ze.” uoAnh kéoewAM5Z cuoô về phíaEtzYmY chiếewAM5Zc xewAM5Ze, cewAM5Zô loạnguo cewAM5Zhoạng thNboes5eo sauEtzYmY. ĐếewAM5Zn gNboes5ần EtzYmYxe Nboes5cô mớEtzYmYi thấEtzYmYy cewAM5Zạnh ewAM5Zxe touoàn đầu ewAM5Z lọc thuốcNboes5 uolá, íEtzYmYt nhấtEtzYmY cũngNboes5 hơewAM5Zn chụewAM5Zc cáiewAM5Z. Cuoó điềuou NewAM5Zhiếp EtzYmYVũ TNboes5hịnh chưuoa bewAM5Zao giờ hútEtzYmY thuốc,ewAM5Z EtzYmYcó luoẽ anEtzYmYh vừNboes5a khewAM5Zéo đỗEtzYmY ewAM5Zxe Nboes5ở EtzYmYđây thôi.

Cuối cùnEtzYmYg côuo giằngEtzYmY ra khỏEtzYmYi tNboes5ay anewAM5Zh: “NhiếpNboes5 VewAM5Zũ ThịEtzYmYnh, auonh thuoa Nboes5cho EtzYmYtôi đi…”

Anh dừnEtzYmYg lại,Nboes5 nhưuong EtzYmYtay vẫn khônuog buônNboes5g, gewAM5Ziọng đuoiệu lạuonh lùuong uomà cNboes5hâm biếm:EtzYmY “Bảyuo nămNboes5 tEtzYmYrước côewAM5Z Nboes5không tha chewAM5Zo tôiNboes5, EtzYmYtại EtzYmYsao bâEtzYmYy uogiờ tNboes5ôi lạiNboes5 phewAM5Zải EtzYmYtha cNboes5ho cô?”

Nhiếp EtzYmYVũ ThEtzYmYịnh hiệEtzYmYn giờ khôNboes5ng chỉNboes5 tànNboes5 nuohẫn EtzYmYmà cNboes5òn mừngEtzYmY giậewAM5Zn EtzYmYthất thường.Nboes5 Cuoô vừaewAM5Z mệewAM5Zt vừuoa buồewAM5Zn newAM5Zgủ, không thểuo chốngNboes5 lạuoi đượcNboes5 suoức mewAM5Zạnh củuoa aNboes5nh, EtzYmYanh uođẩy uocô Nboes5vào ghếNboes5 saEtzYmYu, độnguo táEtzYmYc rấtEtzYmY EtzYmYthô bạoNboes5. Đàm Nboes5Tĩnh cảmEtzYmY giácewAM5Z tEtzYmYối nNboes5ay aNboes5nh nhuoư mộNboes5t cEtzYmYon newAM5Zgười khácuo vậy.EtzYmY NNboes5hiếp VũEtzYmY ewAM5ZThịnh bảy nămewAM5Z saNboes5u vốNboes5n dĩuo EtzYmYđã Nboes5là uongười khNboes5ác, nhưuong uotối uonay aewAM5Znh luoại giốngewAM5Z uonhư mewAM5Zột ewAM5ZNhiếp Vũ ThịNboes5nh thứEtzYmY Nboes5ba nữa.Nboes5 BNboes5ộ dạnuog ewAM5Zanh hệtEtzYmY nhưuo Nboes5một kẻNboes5 sNboes5ay khướt,EtzYmY nhưewAM5Zng cNboes5ô ewAM5Zbiết uoanh khôNboes5ng hề uốuong uomột giọtNboes5 rượuuo nàoEtzYmY, Nboes5có điEtzYmYều, dewAM5Zường Nboes5như anuoh đãNboes5 mấtEtzYmY uođi lEtzYmYý trí.

Anh láNboes5i xewAM5Ze dọcuo theEtzYmYo đường cáiNboes5, khEtzYmYông baNboes5o ewAM5Zlâu EtzYmYsau, ewAM5Zxe đếnEtzYmY mộtuo khácuoh suoạn caNboes5o cNboes5ấp. AewAM5Znh láewAM5Zi Nboes5xe đếnuo truoước cửaewAM5Z, nhân viEtzYmYên Nboes5ra mởuo cửa,uo uoanh xuốnuog xeuo, côNboes5 cũnewAM5Zg ewAM5Zxuống tuoheo, EtzYmYxe đượNboes5c uonhân viEtzYmYên lái vàoewAM5Z bãiEtzYmY, cònNboes5 Nboes5anh đEtzYmYi thẳewAM5Zng đEtzYmYến ewAM5Zquầy lễNboes5 tuoân, lấyNboes5 chứnuog minewAM5Zh thewAM5Zư bảoEtzYmY muuoốn tEtzYmYhuê mộtewAM5Z phòng cóEtzYmY giườngewAM5Z toEtzYmY. ewAM5ZLễ tânewAM5Z Nboes5khó xửEtzYmY nóNboes5i ewAM5Zphòng giườnewAM5Zg EtzYmYto ewAM5Zđã hếNboes5t uomất rồi,EtzYmY uochỉ còn phòngewAM5Z chNboes5o nhữnewAM5Zg ngườiEtzYmY hưởuong tuầnEtzYmY trEtzYmYăng EtzYmYmật. CNboes5ô nhuoân Nboes5viền nNboes5hìn ĐEtzYmYàm TĩnewAM5Zh, mỉmuo cười nói:Nboes5 “Thậtuo Nboes5ra uophòng trăngEtzYmY mậtuo chỉewAM5Z đắuot hơewAM5Zn phòewAM5Zng giườngNboes5 tewAM5Zo muoột chúuot, ewAM5Zhơn nữauo lại cóNboes5 vịuo uotrí tốt,uo Nboes5vô cùngewAM5Z yêewAM5Zn tĩnh.”

Nhiếp ewAM5ZVũ TNboes5hịnh newAM5Zói: “Vậy uolấy phNboes5òng đó.”

Suốt cảuo quNboes5á EtzYmYtrình Đàm Tĩuonh chỉEtzYmY yêuon lNboes5ặng, vàoEtzYmY uothang máyNboes5, vàoNboes5 tronewAM5Zg phòewAM5Zng, buoên tronNboes5g cNboes5ó đĩewAM5Za hNboes5oa quảuo, có EtzYmY hoa hồewAM5Zng, tEtzYmYrên giườngEtzYmY cònuo Nboes5rải cáewAM5Znh hEtzYmYoa, Nboes5đúng lEtzYmYà phòEtzYmYng trăngewAM5Z EtzYmYmật. RồEtzYmYi uonhân viênEtzYmY lên đNboes5ưa chìNboes5a EtzYmYkhoá, nóiewAM5Z ewAM5Zrằng đãNboes5 uođỗ xewAM5Ze củEtzYmYa aewAM5Znh ởNboes5 vuoị Nboes5trí AewAM5Z16 trêuon tầnuog hewAM5Zai bãNboes5i đỗ xNboes5e. NhiNboes5ếp VũewAM5Z uoThịnh bewAM5Zo chEtzYmYo nhNboes5ân viêEtzYmYn uomột cewAM5Zhút tiềnNboes5, đEtzYmYóng cuoửa lại.

Thấy Đuoàm uoTĩnh vNboes5ẫn sốt, auonh EtzYmYmở EtzYmYtủ quouần áewAM5Zo, lấuoy áoewAM5Z uochoàng tắmEtzYmY Nboes5đưa chEtzYmYo EtzYmYcô: “EtzYmYĐi EtzYmYtắm trEtzYmYước đi!”

Bồn tắmuo rấewAM5Zt lớEtzYmYn, nhưngNboes5 cô đuoã buồnuo ngEtzYmYủ dípNboes5 mắuot, vộiEtzYmY vàuong ngâEtzYmYm uomình vàoEtzYmY bewAM5Zồn nướcewAM5Z ewAM5Znóng, thEtzYmYấy khouoan uokhoái đến mứcuo cóEtzYmY tNboes5hể ngủNboes5 đượuoc ngayuo. MặcNboes5 uoáo choewAM5Zàng uotắm vuoào, EtzYmYcô EtzYmYbước raNboes5, thuoấy NhiếewAM5Zp Vũ ThịnEtzYmYh đauong EtzYmYngồi trEtzYmYên sNboes5ofa. Dưuoới Nboes5ánh đèn,Nboes5 dánguo vẻewAM5Z anNboes5h vẫuon EtzYmYquen thuộEtzYmYc EtzYmYnhư thế, nhuoưng lạiewAM5Z xuoa lEtzYmYạ xiNboes5ết baoNboes5, côewAM5Z độNboes5t nhiênEtzYmY thấEtzYmYy lEtzYmYòng uochùng xuốewAM5Zng, ewAM5Zdường nhEtzYmYư lạewAM5Zi sắEtzYmYp xao xuyến.

Đàm TewAM5Zĩnh lNboes5ặng lẽNboes5 đứnEtzYmYg trướewAM5Zc mặt anuoh, thấyEtzYmY EtzYmYanh ngẩngEtzYmY lênuo, ewAM5Zcô ewAM5Znói: “Muoười vạn.”

Anh thậNboes5t uosự EtzYmYkhông thể ngờewAM5Z EtzYmYcô lạiEtzYmY mởewAM5Z miệnNboes5g nóiEtzYmY uora huoai cEtzYmYhữ này,EtzYmY chewAM5Zỉ biếNboes5t ngơewAM5Z nguoác nhìnEtzYmY cô.

“Anh uobiết tôewAM5Zi cNboes5ần tiền mEtzYmYà, cEtzYmYó lẽEtzYmY auonh vẫewAM5Zn… vẫnNboes5 cuoòn thíchuo tôi.EtzYmY VNboes5ì thếewAM5Z, hôNboes5m nNboes5ay aEtzYmYnh muốnuo giữNboes5 EtzYmYtôi lạiuo cũng đượcEtzYmY thôi,ewAM5Z tôuoi muốnuo mườiNboes5 vạn.”

Sắc mặtEtzYmY NEtzYmYhiếp uoVũ Thịnh uo lập tewAM5Zức đổiuo sEtzYmYang trắnewAM5Zg bệch,Nboes5 khuoông còEtzYmYn Nboes5một giNboes5ọt mEtzYmYáu, vếuot bầmEtzYmY tewAM5Zím dướiNboes5 cằmEtzYmY anhewAM5Z còn cuohưa Nboes5tan, lạNboes5i sưnEtzYmYg lewAM5Zên, kewAM5Zhiến vEtzYmYẻ mặuot anuoh EtzYmYnhìn vôewAM5Z cùngewAM5Z Nboes5kỳ quáiewAM5Z. VàoewAM5Z khoEtzYmYảnh khắc EtzYmYấy ĐàmEtzYmY TĩnhNboes5 thậtewAM5Z sựewAM5Z nuoghĩ uoanh sẽewAM5Z bậtuo dậyEtzYmY đánhNboes5 cewAM5Zô, ewAM5Zvì ewAM5Zánh EtzYmYmắt aEtzYmYnh chợEtzYmYt trở nênEtzYmY sắcNboes5 lạnhEtzYmY nhuoư dewAM5Zao, tựaewAM5Z EtzYmYhồ muốnuo khoéuot mộewAM5Zt lỗNboes5 tuorên ngườiEtzYmY EtzYmYcô vậy.uo NhưEtzYmYng cuốEtzYmYi cùng ewAM5Zanh khônguo làmewAM5Z gìNboes5 cewAM5Zả, EtzYmYchỉ uonghiến EtzYmYrăng gằnewAM5Z ewAM5Ztừng uochữ: “ĐàmEtzYmY ewAM5ZTĩnh, uocô tưởngEtzYmY đếuon giờ tewAM5Zôi còEtzYmYn đEtzYmYể Nboes5cô muốewAM5Zn gìNboes5 đượcewAM5Z uonấy sao?”

Dứt lewAM5Zời, EtzYmYanh Nboes5đứng dậy xôewAM5Z cửauo bỏNboes5 đewAM5Zi. Vuoào tuohang mNboes5áy aEtzYmYnh uomới nhậnewAM5Z Nboes5ra mNboes5ình đanNboes5g rNboes5un rẩy.Nboes5 ĐNboes5iều hoàewAM5Z trong uo thang máuoy thổiuo vùewAM5Z vù,ewAM5Z khiếEtzYmYn auonh lEtzYmYạnh chưaNboes5 EtzYmYtừng tNboes5hấy. Anuoh đuoi thNboes5ang máEtzYmYy xuốngewAM5Z tậEtzYmYn tầng ewAM5Zhầm đểuo EtzYmYxe. uoVừa lêNboes5n xeuo, Nboes5anh đãewAM5Z uolần tìmuo hộpEtzYmY cứuEtzYmY thương,EtzYmY mởuo ruoa lNboes5ấy Nboes5cặp nhiệt ewAM5Z độ, Nboes5bấy uogiờ muoới ýEtzYmY thứEtzYmYc đượNboes5c mEtzYmYình đanewAM5Zg làNboes5m gNboes5ì. VốnewAM5Z dEtzYmYĩ Nboes5anh ewAM5Zđịnh đợEtzYmYi ĐEtzYmYàm TĩnhEtzYmY tắewAM5Zm xong suoẽ xuốuong luoấy cặpNboes5 nhEtzYmYiệt độewAM5Z lênewAM5Z đoNboes5 ewAM5Zxem EtzYmYcô cònewAM5Z sewAM5Zốt khônNboes5g. NhưNboes5ng uogiờ tìmEtzYmY cặp nhiệEtzYmYt đuoộ cuoòn cNboes5ó ewAM5Ztác dụnguo gEtzYmYì? CòEtzYmYn ícuoh gìEtzYmY nữa?

Cặp nhiệtewAM5Z độNboes5 bịewAM5Z uoanh siết chặtuo đEtzYmYến gNboes5ãy đôNboes5i, thuuoỷ tNboes5inh ewAM5Zcắm sâEtzYmYu vEtzYmYào lòngewAM5Z Nboes5bàn tewAM5Zay anhuo, máNboes5u vàuo thNboes5ủy ngânNboes5 cewAM5Zh xuống, Nboes5anh cũnuog khôuong thấNboes5y đau.EtzYmY EtzYmYCuối cùnewAM5Zg cNboes5âu nóuoi củaNboes5 anEtzYmYh Nboes5chỉ EtzYmYlà mewAM5Zột EtzYmYtrò cườEtzYmYi, hay mộtuo nEtzYmYỗ lựcuo uoche đEtzYmYậy yuoếu ớtuo. TạewAM5Zi saEtzYmYo côEtzYmY dámuo ewAM5Zmở mEtzYmYiệng đEtzYmYòi tiềnEtzYmY anhNboes5? ChEtzYmYính vEtzYmYì cô bEtzYmYiết EtzYmYrõ rằng,Nboes5 ewAM5Zđến tậNboes5n bewAM5Zây giờ,ewAM5Z anuoh vẫnNboes5 sẽewAM5Z ewAM5Zđể cuoô muốNboes5n gewAM5Zì đượcNboes5 nấewAM5Zy. Côuo coi Nboes5mình lNboes5à hànguo hEtzYmYoá EtzYmYbán cuoho ewAM5Zanh, lầewAM5Zn trưNboes5ớc ewAM5Zcô đuoòi buoa vạn,Nboes5 lEtzYmYần nàewAM5Zy ewAM5Zlại muốnNboes5 mườiuo vạn.ewAM5Z Cho Nboes5dù vạEtzYmYn bNboes5ất đắcuo dĩ,ewAM5Z cuoho Nboes5dù côNboes5 thậNboes5t uosự uothiếu ewAM5Ztiền, uonhưng tạiuo saewAM5Zo uocô lạiNboes5 luoàm như thuoế, cứewAM5Z nhưewAM5Z uosợ rằnguo vẫEtzYmYn còNboes5n Nboes5một chEtzYmYút hồiNboes5 Nboes5ức đẹpuo đẽNboes5 nàEtzYmYo đóuo, cuoứ nhewAM5Zư EtzYmYsợ anEtzYmYh chưa tewAM5Zhật suoự nảuon lòNboes5ng vậy?

Anh vewAM5Zô cùngEtzYmY hốiewAM5Z EtzYmYhận, sau Nboes5khi uođi Nboes5lòng vònEtzYmYg trEtzYmYên đường,Nboes5 tạiuo saewAM5Zo lạiewAM5Z đếnEtzYmY EtzYmYchỗ Nboes5cô. Vuoì ewAM5Zbiết ewAM5Zrằng cEtzYmYô không cònNboes5 uochỗ uonào khNboes5ác newAM5Zữa, ewAM5Zmà côewAM5Z luoại đewAM5Zang ốEtzYmYm. KEtzYmYhi uothấy ewAM5Zcô địnhEtzYmY tEtzYmYrèo ràoewAM5Z, anuoh kuohông sao kìmNboes5 đượcewAM5Z, vộiNboes5 dNboes5ập thuốEtzYmYc chạuoy lạuoi tuoóm EtzYmYlấy ngườiEtzYmY phNboes5ụ nữuo Nboes5to gaewAM5Zn kewAM5Zia. ĐúngewAM5Z vậy, anEtzYmYh hNboes5út Nboes5thuốc, Nboes5gần Nboes5đây aNboes5nh mớuoi húNboes5t, EtzYmYbởi Nboes5thực ewAM5Zsự qewAM5Zuá phiềEtzYmYn mewAM5Zuộn. AewAM5Znh hEtzYmYối hậnNboes5 tại saoNboes5 ewAM5Zlại đewAM5Zưa côuo đếnEtzYmY kháEtzYmYch uosạn, vewAM5Zì biNboes5ết uocô khônguo ewAM5Zcó nơiuo newAM5Zào uođể ngủuo nữauo. uoAnh hốiuo hận tạiNboes5 EtzYmYsao lạiEtzYmY tEtzYmYheo cNboes5ô uolên phòewAM5Zng, auonh Nboes5vốn chNboes5ỉ địnhNboes5 đưEtzYmYa chìewAM5Za Nboes5khoá ewAM5Zphòng rồuoi điNboes5. Anh Nboes5 chỉ Nboes5muốn Nboes5để cEtzYmYô tuoắm nưuoớc nónNboes5g, nhewAM5Zư EtzYmYvậy cóNboes5 táNboes5c dụnuog Nboes5giúp hạNboes5 sốtNboes5. AewAM5Znh địEtzYmYnh cặpEtzYmY nhiệt độewAM5Z chEtzYmYo côewAM5Z rNboes5ồi sẽuo đi.Nboes5 Nboes5Dù Nboes5sao Nboes5anh cũEtzYmYng khNboes5ông ewAM5Znên đNboes5ộng Nboes5lòng thươnguo uoxót uocô, bewAM5Zởi người phụNboes5 nữEtzYmY nNboes5ày EtzYmYcó tewAM5Zhể nEtzYmYắm lấyuo cơEtzYmY hewAM5Zội nhNboes5ỏ nhNboes5oi đNboes5ó đểEtzYmY giáNboes5ng uocho aewAM5Znh mewAM5Zột đòNboes5n tànNboes5 nhẫn nhất.

Cho ewAM5Zdù bảyEtzYmY nNboes5ăm trEtzYmYước vì nguyênNboes5 nhEtzYmYân gewAM5Zì thìNboes5 hiệnNboes5 giờewAM5Z ewAM5Zanh Nboes5cũng EtzYmYtin chắcNboes5 Nboes5ít EtzYmYnhất hồiuo đóewAM5Z ewAM5Zcô cũewAM5Zng nóewAM5Zi một ewAM5Zcâu Nboes5thật lònguo, Nboes5đó ewAM5Zlà côewAM5Z chưauo buoao giNboes5ờ yNboes5êu anhewAM5Z. NNboes5ăm đNboes5ó nếuuo côEtzYmY EtzYmYcó cewAM5Zhút xíuewAM5Z thật lònguo vớiuo EtzYmYanh, ewAM5Zhẳn hiEtzYmYện tạiuo côEtzYmY đãuo khôewAM5Zng tuuoyệt tìnuoh đếnNboes5 muoức đemNboes5 tìnhuo cảmuo trong qEtzYmYuá khứuo làmuo vũewAM5Z kuohí đEtzYmYả uothương Nboes5anh. NụEtzYmY hNboes5ôn lEtzYmYúc chNboes5iều EtzYmYgiống newAM5Zhư ewAM5Zmột uogiấc mộewAM5Zng, anh cảmewAM5Z thấyuo cEtzYmYăm ghéNboes5t chínNboes5h mìnuoh, tEtzYmYại suoao uomới EtzYmYcó chewAM5Zút huoy vuoọng màEtzYmY đãEtzYmY kNboes5ỳ vọEtzYmYng nhuoư vậy? TạiewAM5Z sNboes5ao lạiewAM5Z tEtzYmYự dốuoi Nboes5mình dốewAM5Zi ewAM5Zngười rằNboes5ng côNboes5 cuoó EtzYmYnỗi EtzYmYkhổ Nboes5bất đắcNboes5 dĩEtzYmY? TạiewAM5Z sauoo khEtzYmYi nhìn tNboes5hấy EtzYmYcô rNboes5ơi nướcEtzYmY mắt,ewAM5Z Nboes5anh lạiNboes5 đuoau lòng?

Nhiếp VũNboes5 Tuohịnh, uomày là thằnNboes5g nNboes5gốc, ngốcewAM5Z nhấuot tuohế giớiEtzYmY này.

Rốt cewAM5Zuộc uođến bNboes5ao EtzYmYgiờ mày muoới Nboes5tỉnh ra?