Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 15 - Phần 2

Thật rZixSa Nhiếpg7K9 Vũg7K9 Thịnh g7K9 cũng chưP2r4a nZixSghĩ xP2r4ong nhZixSững điềug7K9 ZixSmuốn nóWFDoi P2r4với ĐàmP2r4 TĩnhWFDo, P2r4vì g7K9vậy g7K9sau khWFDoi đóngv8z5 cửa xe,ZixS v8z5anh v8z5trầm mặcZixS mộtP2r4 lg7K9úc rWFDoồi hỏi:v8z5 “Aig7K9 khám?”

Đàm ZixSTĩnh ngẩnv8z5 WFDora mộtZixS thoáng mớiWFDo hiểg7K9u aZixSnh đaP2r4ng hỏiZixS ZixSvừa rồig7K9 v8z5ai khámZixS cg7K9ho cô,WFDo bèWFDon trảP2r4 lg7K9ời: “BácZixS sĩ Trương.”

Bệnh viP2r4ện cóg7K9 quv8z5á nhiều g7K9 bác sĩWFDo TrươWFDong, anZixSh khôngWFDo biếtP2r4 lWFDoà aZixSi, lv8z5ại hỏWFDoi: “Đơng7K9 P2r4thuốc đâu?”

Đàm TZixSĩnh cWFDoầm bệg7K9nh ág7K9n bị vânZixS v8z5vê đếng7K9 nhàuZixS nátZixS đv8z5ưa chg7K9o anhWFDo, v8z5anh v8z5đọc WFDochẩn đoánZixS vv8z5à thuốcg7K9, tv8z5hấy ghWFDoi làg7K9 cảZixSm mạo phov8z5ng hàn,ZixS chắnv8z5 hẳnP2r4 P2r4hồi chiềv8z5u P2r4cô đãWFDo bịZixS ngấmv8z5 mưa.

Anh nóiv8z5: “g7K9Mai cWFDoô ZixSđừng tới phòngP2r4 bệnhP2r4 trôngg7K9 tg7K9hằng WFDobé nữWFDoa, sẽWFDo bg7K9ị truyềnWFDo nhiễm.”

“Là P2r4cảm mạP2r4o WFDophong hv8z5àn thôi mà…”

“Bệnh P2r4viện cWFDoó v8z5quy định.”

Đàm TĩnWFDoh P2r4quan v8z5sát néWFDot mặt WFDo Nhiếp WFDoVũ TP2r4hịnh, WFDothấy anWFDoh vẫnWFDo giữP2r4 gWFDoiọng v8z5điệu lạnhZixS lùWFDong máyv8z5 mg7K9óc khiếnv8z5 ZixScô khv8z5ông biết phảZixSi nóg7K9i ZixSgì mớig7K9 đúng.P2r4 ZixSĐột nhv8z5iên aZixSnh hỏi:ZixS “TạiWFDo sao?”

“Tại sP2r4ao cg7K9ái gì?”

“Bảy năv8z5m tP2r4rước, tạiZixS sZixSao lại P2r4nói vv8z5ới v8z5tôi ng7K9hững v8z5lời đóZixS? NhấWFDot v8z5định cg7K9ó ngWFDouyên nhânP2r4, tạiv8z5 WFDosao vậy?”

Đàm g7K9Tĩnh hív8z5t sP2r4âu một hơi,P2r4 chuyệnWFDo v8z5xảy WFDora đP2r4ã bảyWFDo nămP2r4, nhZixSắc lạiP2r4 còv8z5n cZixSó ýZixS nghg7K9ĩa gv8z5ì g7K9nữa? Côg7K9 đápg7K9: P2r4“Tôi không mWFDouốn chP2r4o anP2r4h biết.ZixS TWFDohực rag7K9, lúcZixS đv8z5ó WFDotôi vôP2r4 ZixScùng, vôWFDo cg7K9ùng g7K9hận anh.”

“Còn bâyWFDo giờWFDo ZixSthì sao?”

ngơ ngẩng7K9 nZixShắc lạZixSi: “Bây giờ?”

“Bây giờZixS còZixSn hậng7K9 tôi không?”

Đàm Tĩnhg7K9 g7K9cắn môWFDoi, ZixScâu hỏZixSi này thậv8z5t kZixShó trg7K9ả lờiP2r4. CZixSô khôP2r4ng WFDobiết tP2r4ại sP2r4ao ZixSanh lạiWFDo hP2r4ỏi dồng7K9 nhWFDoư vậg7K9y, mọig7K9 thg7K9ứ trong qP2r4uá khứWFDo đZixSã qg7K9ua rZixSồi, ZixSgiữa ZixShọ ZixSđã g7K9có quv8z5á nhiZixSều ngv8z5ười vg7K9à WFDosự việc,ZixS v8z5từ WFDolâu đã v8z5 chẳng thP2r4ể qP2r4uay lv8z5ại ZixSnhư xưav8z5 nữa,g7K9 kZixShông phP2r4ải thếP2r4 sao?

“Từng cóZixS ngưWFDoời nóv8z5i với tôg7K9i, nhiP2r4ều lúcP2r4 ZixShận lv8z5à g7K9vì yêuZixS. ĐàZixSm Tĩnhv8z5, cg7K9ô yêug7K9 tôg7K9i khônP2r4g? CWFDoô cóWFDo từv8z5ng g7K9yêu tôi không?”

Đàm g7K9Tĩnh khôWFDong biWFDoết nên P2r4 nói WFDogì, ZixSđối vớig7K9 cô,WFDo chữP2r4 ZixS“yêu” đãP2r4 tg7K9rở nêWFDon WFDoquá đỗWFDoi xZixSa ZixSlạ vZixSà xg7K9a xg7K9ỉ. v8z5Một ngP2r4ười phảWFDoi vật lộnWFDo vớig7K9 sốZixS mệng7K9h cv8z5ó ZixStư cáZixSch gZixSì trôngZixS ZixSchờ g7K9vào tìv8z5nh yêu?

Cô trầZixSm mặcg7K9 g7K9quá WFDolâu g7K9khiến Nhiếp Vũg7K9 ThP2r4ịnh càngP2r4 khóg7K9 ZixSchịu, ZixSanh cảmv8z5 g7K9thấy mìnWFDoh lạiWFDo tv8z5ự chuốg7K9c ng7K9hục vàov8z5 thân.g7K9 Đủg7K9 rồi, tạiZixS sZixSao ZixSanh lv8z5ại hônP2r4 ngườiP2r4 phụg7K9 nữZixS v8z5này? TạiZixS sv8z5ao aP2r4nh v8z5lại WFDolà bv8z5ác sĩWFDo điềuv8z5 trị chg7K9ính chg7K9o ZixScon trWFDoai ZixScô tag7K9? WFDoThật P2r4nực cười!

“Xuống xe.”

Cô hốP2r4t g7K9hoảng nhv8z5ìn anZixSh, thấy nZixSét mặtWFDo aZixSnh vẫWFDon bìWFDonh P2r4lặng nhưP2r4 nước,WFDo nP2r4hưng ngónv8z5 taWFDoy WFDonắm vôv8z5 WFDolăng đv8z5ã trắnP2r4g bệch. AnZixSh lặpv8z5 v8z5lại: “XuốZixSng xe.”

Đàm TĩZixSnh xv8z5uống g7K9xe, nhìnZixS anh láv8z5i xv8z5e P2r4ra khWFDoỏi ZixSbãi, cZixShiếc xg7K9e rP2r4ất nhWFDoanh ZixSlao vúZixSt WFDođi, nhưngv8z5 trưv8z5ớc g7K9khi đếnP2r4 cửv8z5a ra, ZixSlại ZixSđột ngộtWFDo phang7K9h “két”g7K9 mộtg7K9 tiếv8z5ng. ZixSGiữa đêm,P2r4 tiếngP2r4 báng7K9h v8z5xe WFDoma P2r4sát vớiv8z5 nWFDoền đất vôv8z5 cùZixSng chZixSói tWFDoai khv8z5iến ang7K9h bảoWFDo vZixSệ đanv8z5g nZixSgủ v8z5gật sựcv8z5 tỉP2r4nh v8z5giấc, v8z5nhìn thg7K9ấy người g7K9trong xg7K9e, aWFDonh tP2r4a lig7K9ền mởWFDo cửag7K9 chàP2r4o: P2r4“Bác v8z5sĩ NhiếpP2r4 lạv8z5i tăP2r4ng cZixSa đấyWFDo à?v8z5” g7K9Vừa nóZixSi anh v8z5ta vZixSừa kg7K9éo thv8z5anh chắnWFDo lên.g7K9 ThếWFDo ng7K9hưng NhiếpP2r4 v8z5Vũ Thg7K9ịnh trướcv8z5 v8z5nay luôv8z5n lWFDoịch sự vớiv8z5 mv8z5ọi ngườiZixS lv8z5ại khôngWFDo hP2r4ề v8z5nói nửav8z5 P2r4lời v8z5cảm ơn,ZixS P2r4khi thaZixSnh ZixSchắn đượcv8z5 kP2r4éo lêg7K9n hẳn, chiếcv8z5 WFDoxe liềv8z5n g7K9lao v8z5đi g7K9như têWFDon bắnP2r4, biZixSến P2r4mất g7K9trong WFDomàn đêm.

Anh bảP2r4o vg7K9ệ gWFDoãi gãiv8z5 đầu, v8z5 định nằg7K9m xuốP2r4ng ngủZixS WFDotiếp tP2r4hì tg7K9hấy trP2r4ong bP2r4ãi đZixSỗ cv8z5ó mộtWFDo WFDongười ZixSđứng g7K9bất động.ZixS Dưv8z5ới ánh sáP2r4ng v8z5lờ mWFDoờ, aP2r4nh bảoP2r4 vệZixS cg7K9hỉ ZixSnhìn P2r4ra đóWFDo làWFDo pWFDohụ nữZixS, vìv8z5 hìnhWFDo nhv8z5ư ngườiP2r4 đóg7K9 mặc váy.WFDo Chắg7K9c làWFDo mWFDoột ZixSbác sZixSĩ ZixStăng ca…WFDo Ag7K9nh WFDobảo vWFDoệ ngv8z5áp WFDodài mộtg7K9 cái,ZixS tốig7K9 nZixSay quảv8z5 là quWFDoá nhg7K9iều cg7K9a cấP2r4p cứu.

Đàm Tĩv8z5nh đứngWFDo g7K9ở P2r4đó một lúc,P2r4 khWFDoi NhiếpP2r4 P2r4Vũ g7K9Thịnh láP2r4i xZixSe đi,v8z5 av8z5nh kWFDohông hP2r4ề nhìng7K9 côP2r4 lấyWFDo mộg7K9t cáiZixS, nêP2r4n cv8z5ô vô P2r4 cùng ZixSlo lắngP2r4. v8z5Thật WFDora bấP2r4y nhP2r4iêu nămP2r4 rP2r4ồi mWFDoà aZixSnh kg7K9hông hg7K9ề tWFDohay đổiWFDo, mỗg7K9i khZixSi anhv8z5 tuyệt vZixSọng, cv8z5ô vẫnWFDo cóWFDo thểg7K9 nhậnWFDo rZixSa đg7K9ược. Côv8z5 rấtZixS v8z5lo NhiP2r4ếp Vg7K9ũ ThịnWFDoh xảg7K9y P2r4ra chuyệnWFDo, thâm chíWFDo g7K9còn mg7K9uốn gọiWFDo chv8z5o anWFDoh, nZixShưng kWFDohi lấyP2r4 điZixSện thog7K9ại WFDora ấnP2r4 ZixSsố cZixSủa av8z5nh, cP2r4ô lạP2r4i do dự.

Cô cg7K9òn tưv8z5 cv8z5ách gZixSì đểng7K9 gọi g7K9cho ang7K9h đv8z5ây? ĐếnZixS nP2r4ụ v8z5hôn ZixSkhông thểZixS kiềmv8z5 WFDochế kiP2r4a P2r4cũng v8z5bị anZixSh chg7K9o rằnv8z5g cv8z5ó dụg7K9ng tâm kWFDohác. Vg7K9ậy thìP2r4 g7K9cứ g7K9để ngWFDohĩ P2r4như WFDothế đv8z5i, Đàmv8z5 TĩnP2r4h củaZixS quZixSá khứv8z5 đãv8z5 v8z5chết rồZixSi, WFDocô kv8z5hông muốn v8z5tạo ZixScho mv8z5ình ZixSchút ZixShy vọngv8z5 nàov8z5 nữa.

Vì bịP2r4 sốtZixS nP2r4ên g7K9y tá khôngg7K9 v8z5cho cv8z5ô vZixSề phòZixSng bệnhP2r4, g7K9đứng v8z5ở bP2r4ãi đỗWFDo xZixSe cũg7K9ng khv8z5ông phP2r4ải cách,WFDo cuốg7K9i g7K9cùng côZixS quyết đP2r4ịnh vềP2r4 ZixSnhà. CWFDoô cầP2r4n phg7K9ải ngWFDoủ, v8z5mấy ngàZixSy WFDonay ởZixS bệnhP2r4 việnv8z5 cP2r4ô đP2r4ều kZixShông được WFDo ngon gZixSiấc, giP2r4ờ bịWFDo ốmWFDo g7K9lại WFDocàng tg7K9hêm mệv8z5t mỏi.

Cũng mav8z5y cònP2r4 cóZixS xZixSe buýtv8z5 chạy sZixSuốt đêmP2r4, cg7K9ó đWFDoiều kg7K9hi đv8z5ổi v8z5tuyến v8z5hơi phv8z5iền g7K9một chúWFDot. ZixSKhi côWFDo P2r4về đếnZixS bên ngoàig7K9 khZixSu nhZixSà mìg7K9nh thWFDoì đãg7K9 WFDolà v8z5hai gZixSiờ sángZixS. Quv8z5án ăP2r4n haWFDoi bênWFDo đườngP2r4 đP2r4ã dọv8z5n hv8z5àng cả, chỉP2r4 ZixScòn quáWFDon InWFDoternet ZixSvẫn mZixSở WFDocửa, ánhZixS đèv8z5n tZixSừ bv8z5ên trv8z5ong hắtg7K9 ZixSra mv8z5ặt đường,WFDo WFDokhi Đàm TĩP2r4nh g7K9đi nganv8z5g qv8z5ua, chỉZixS cP2r4ó g7K9mình bóngZixS cv8z5ô đơng7K9 độc.

Cửa sắtP2r4 củaP2r4 g7K9khu g7K9nhà đWFDoã khóa, P2r4nhưng nhữngWFDo ngườP2r4i vềWFDo muộnv8z5 đềuv8z5 cóP2r4 g7K9cách, ZixScô qP2r4uấn mg7K9ột gWFDoóc váP2r4y ZixSvào hônWFDog định trP2r4èo lênZixS. Vừav8z5 v8z5mới bg7K9ám vàg7K9o ZixSlan cZixSan sZixSắt, giẫmZixS cv8z5hân lg7K9ên g7K9ô đầv8z5u tiWFDoên tWFDohì cánv8z5h tZixSay cô bP2r4ị ngườiWFDo tZixSa tómg7K9 lấy,ZixS khv8z5iến v8z5cô suýZixSt nữg7K9a g7K9hét lên.P2r4 v8z5Quay lạiP2r4 nhZixSìn, côg7K9 ZixStrông thấy Nhg7K9iếp Vv8z5ũ ThZixSịnh v8z5sắc ZixSmặt sWFDoa sầmv8z5, aWFDonh hP2r4ỏi: “CôWFDo địWFDonh tWFDorèo qua?”

Tại saP2r4o anP2r4h lạP2r4i WFDoở đây? g7K9Xe cWFDoủa aZixSnh dừZixSng ởg7K9 cáZixSch WFDođó khôv8z5ng xaZixS, cv8z5ó lẽP2r4 aZixSnh đWFDoã g7K9ở đâyZixS P2r4từ lv8z5âu màg7K9 côWFDo khZixSông đểg7K9 ý.

“Lên xe.”WFDo ZixSAnh kg7K9éo g7K9cô vg7K9ề phía chiếZixSc xWFDoe, côP2r4 loạngP2r4 cg7K9hoạng tP2r4heo sg7K9au. ĐếnWFDo g7K9gần xWFDoe côZixS g7K9mới P2r4thấy cạnhv8z5 xWFDoe WFDotoàn đầu lọcZixS tv8z5huốc lWFDoá, ZixSít v8z5nhất v8z5cũng hP2r4ơn chZixSục cáig7K9. CP2r4ó điP2r4ều NhiếZixSp ZixSVũ Thịnhg7K9 chg7K9ưa baWFDoo giờ WFDo hút thuốP2r4c, P2r4có v8z5lẽ v8z5anh vừaZixS WFDokhéo đỗg7K9 xZixSe ởv8z5 WFDođây thôi.

Cuối cùngv8z5 cZixSô gWFDoiằng ra WFDokhỏi g7K9tay g7K9anh: “NhiếZixSp VP2r4ũ ThịnhP2r4, v8z5anh v8z5tha cWFDoho v8z5tôi đi…”

Anh dừZixSng lạiZixS, nhưZixSng tay vẫnWFDo khôngWFDo bZixSuông, gZixSiọng điZixSệu lạg7K9nh lùngWFDo màZixS châg7K9m biếm:P2r4 “v8z5Bảy nămv8z5 trướv8z5c côWFDo khônZixSg tha P2r4 cho tôiZixS, tạig7K9 sag7K9o bv8z5ây gg7K9iờ tv8z5ôi lạiWFDo phảiZixS thP2r4a WFDocho cô?”

Nhiếp WFDoVũ ThZixSịnh hiv8z5ện giờ khônWFDog chỉv8z5 tànv8z5 nhẫnZixS P2r4mà còP2r4n g7K9mừng giZixSận tv8z5hất thườWFDong. Côv8z5 vừaWFDo mệg7K9t P2r4vừa buZixSồn WFDongủ, không thP2r4ể chZixSống WFDolại v8z5được sứcP2r4 mạnhg7K9 củav8z5 ag7K9nh, ag7K9nh đẩyZixS P2r4cô vàZixSo ghP2r4ế sP2r4au, độv8z5ng tácWFDo WFDorất thv8z5ô bạoP2r4. Đàm TĩWFDonh cZixSảm g7K9giác tốiZixS naZixSy ZixSanh nhưZixS ZixSmột coP2r4n ngv8z5ười kP2r4hác vậyv8z5. NhiếP2r4p VWFDoũ P2r4Thịnh bảy nămZixS saWFDou vống7K9 g7K9dĩ đg7K9ã P2r4là ngưv8z5ời kZixShác, nhưnWFDog WFDotối nZixSay aWFDonh lạiv8z5 giốngv8z5 ng7K9hư v8z5một Nhig7K9ếp Vũ ZixSThịnh thứZixS v8z5ba nZixSữa. P2r4Bộ dạngZixS ZixSanh hệZixSt nhWFDoư v8z5một g7K9kẻ sWFDoay kg7K9hướt, v8z5nhưng ZixScô ZixSbiết anWFDoh không hềWFDo uốWFDong mộtZixS giọtZixS rượuWFDo nào,ZixS cZixSó điều,ZixS dườngg7K9 nv8z5hư anZixSh WFDođã mấtv8z5 đg7K9i lýZixS trí.

Anh láiP2r4 xv8z5e dọcv8z5 theP2r4o đường cái,g7K9 khônP2r4g bv8z5ao WFDolâu saug7K9, xWFDoe g7K9đến mộtv8z5 kháchZixS sạZixSn cv8z5ao cấp.ZixS AnZixSh lág7K9i xP2r4e đếZixSn trướv8z5c g7K9cửa, nhân viv8z5ên v8z5ra WFDomở cửWFDoa, WFDoanh xug7K9ống xeg7K9, cv8z5ô v8z5cũng xuốnWFDog thev8z5o, xZixSe v8z5được nhânZixS vig7K9ên lái WFDovào P2r4bãi, cv8z5òn anP2r4h đP2r4i thẳngg7K9 đếnZixS quầyWFDo lễg7K9 tv8z5ân, lấyWFDo chứngg7K9 miP2r4nh v8z5thư bP2r4ảo mug7K9ốn thuêZixS một pWFDohòng cóWFDo giườngv8z5 toZixS. ZixSLễ P2r4tân khg7K9ó xửg7K9 nZixSói phòngWFDo giZixSường tZixSo đãWFDo hv8z5ết mấtWFDo rồi,ZixS cZixShỉ còn phWFDoòng chZixSo những7K9g ngườiP2r4 hưởngZixS tuầv8z5n trg7K9ăng mật.ZixS CôWFDo nhânP2r4 viềg7K9n nhìng7K9 g7K9Đàm g7K9Tĩnh, mv8z5ỉm cười g7K9 nói: “TWFDohật g7K9ra v8z5phòng trăP2r4ng mậtv8z5 chỉv8z5 đP2r4ắt hơnv8z5 phònP2r4g v8z5giường tg7K9o P2r4một chútWFDo, hWFDoơn nữg7K9a lại cóP2r4 vịv8z5 trWFDoí tốtv8z5, vôZixS cùnP2r4g yêng7K9 tĩnh.”

Nhiếp P2r4Vũ g7K9Thịnh nóWFDoi: “VậWFDoy lấy v8z5phòng đó.”

Suốt cảP2r4 quv8z5á trìng7K9h P2r4Đàm Tĩnh chỉWFDo v8z5yên P2r4lặng, vàg7K9o v8z5thang máWFDoy, P2r4vào tronv8z5g phònZixSg, bg7K9ên trZixSong v8z5có P2r4đĩa hWFDooa quả,P2r4 có hov8z5a hồng,P2r4 trêg7K9n giườv8z5ng cònP2r4 rảiv8z5 cánP2r4h P2r4hoa, P2r4đúng ZixSlà phòP2r4ng trăngg7K9 WFDomật. RồP2r4i v8z5nhân viêng7K9 lên đưaWFDo chZixSìa WFDokhoá, nóig7K9 rằngZixS ZixSđã đWFDoỗ v8z5xe củaWFDo anZixSh ởZixS vP2r4ị trg7K9í P2r4A16 tP2r4rên tầg7K9ng haWFDoi bWFDoãi WFDođỗ xe. NhiếpP2r4 VWFDoũ TP2r4hịnh WFDobo WFDocho nP2r4hân viêg7K9n mg7K9ột chg7K9út tiền,g7K9 đónWFDog cửg7K9a lại.

Thấy Đàmv8z5 v8z5Tĩnh vWFDoẫn sốtv8z5, anh mởg7K9 tg7K9ủ quầP2r4n P2r4áo, lấyv8z5 áZixSo cg7K9hoàng tP2r4ắm đưav8z5 cv8z5ho cWFDoô: “v8z5Đi tv8z5ắm trướP2r4c đi!”

Bồn tg7K9ắm v8z5rất lớn,ZixS nhZixSưng cô v8z5đã g7K9buồn ngủP2r4 dg7K9íp mắP2r4t, vộiv8z5 vàngWFDo ngv8z5âm g7K9mình vàZixSo WFDobồn nưZixSớc nóng,v8z5 thấyP2r4 khog7K9an kg7K9hoái đến mv8z5ức cóg7K9 thểWFDo ngủv8z5 đượcZixS ngP2r4ay. Mặcg7K9 g7K9áo choànZixSg tg7K9ắm vàP2r4o, cZixSô v8z5bước g7K9ra, WFDothấy NhiếZixSp Vũ ZixSThịnh đaWFDong ngồv8z5i trv8z5ên sofag7K9. ZixSDưới ánhWFDo đèP2r4n, dánP2r4g vẻWFDo aWFDonh vẫZixSn qP2r4uen thZixSuộc nhưWFDo thế, nhưngWFDo lạZixSi WFDoxa lạg7K9 xiP2r4ết baZixSo, P2r4cô độtZixS nhv8z5iên tg7K9hấy lòP2r4ng g7K9chùng xZixSuống, dườngZixS nhưZixS lạig7K9 sắp WFDoxao xuyến.

Đàm Tg7K9ĩnh lWFDoặng lẽP2r4 đứngZixS trưg7K9ớc mặt g7K9anh, thZixSấy P2r4anh ngẩZixSng lZixSên, cZixSô nói:v8z5 “g7K9Mười vạn.”

Anh thậP2r4t sựv8z5 khôngg7K9 thWFDoể ngờ côg7K9 lạiP2r4 mWFDoở miệZixSng nóig7K9 WFDora hZixSai chữP2r4 v8z5này, cWFDohỉ biếZixSt ngơWFDo nP2r4gác nv8z5hìn cô.

“Anh biếZixSt tP2r4ôi cầv8z5n tiềg7K9n mà, P2r4có lẽv8z5 aP2r4nh vẫnWFDo… WFDovẫn cònv8z5 thWFDoích tg7K9ôi. Vv8z5ì g7K9thế, hômZixS P2r4nay anZixSh mZixSuốn giữZixS tWFDoôi lWFDoại cũngg7K9 được thôiP2r4, tôig7K9 muốnP2r4 mWFDoười vạn.”

Sắc mặtZixS ZixSNhiếp VũWFDo Thịnhg7K9 lập tứZixSc đổZixSi sanP2r4g trắngP2r4 bZixSệch, khônZixSg còWFDon mv8z5ột giọtv8z5 P2r4máu, vếtv8z5 bầmP2r4 tímg7K9 dg7K9ưới cằmZixS anh cZixSòn WFDochưa tang7K9, lạig7K9 sưnWFDog lZixSên, khiếg7K9n vẻg7K9 v8z5mặt WFDoanh nhìnWFDo vP2r4ô cùnZixSg kỳg7K9 quZixSái. VàWFDoo ZixSkhoảnh khắc g7K9ấy ĐàWFDom Tĩnv8z5h tWFDohật sựg7K9 nghĩv8z5 ang7K9h sẽg7K9 P2r4bật dậyP2r4 đáP2r4nh WFDocô, vìZixS ánv8z5h mắP2r4t ang7K9h chợtv8z5 trở nênZixS sắv8z5c lạnv8z5h ZixSnhư dag7K9o, tựv8z5a hồZixS muốnP2r4 kv8z5hoét mộZixSt lWFDoỗ trênv8z5 ngZixSười côWFDo vP2r4ậy. Nhv8z5ưng cg7K9uối cùng aP2r4nh kZixShông P2r4làm gZixSì cả,WFDo g7K9chỉ nghiếnv8z5 rv8z5ăng gằnP2r4 tP2r4ừng chữ:P2r4 “g7K9Đàm TĩnZixSh, cWFDoô tưởngP2r4 đến giờv8z5 tWFDoôi cònZixS đểv8z5 P2r4cô muv8z5ốn gWFDoì đượcg7K9 nZixSấy sao?”

Dứt lờiP2r4, ZixSanh đứv8z5ng dậy g7K9 xô cửaWFDo bỏP2r4 đi.g7K9 VàoWFDo thang7K9g máP2r4y g7K9anh mớZixSi WFDonhận rP2r4a mìnhg7K9 đP2r4ang rv8z5un rg7K9ẩy. ĐiềuP2r4 hoàZixS trong tg7K9hang ZixSmáy thổiv8z5 vP2r4ù v8z5vù, khWFDoiến g7K9anh lạnv8z5h chưaWFDo g7K9từng v8z5thấy. AP2r4nh điP2r4 thaZixSng mP2r4áy xuốngWFDo tận tv8z5ầng hầmv8z5 đểv8z5 xeZixS. Vừav8z5 lêg7K9n WFDoxe, WFDoanh v8z5đã v8z5lần tìP2r4m v8z5hộp cứP2r4u thương,g7K9 mP2r4ở g7K9ra lấyP2r4 ZixScặp nhiệt độ,g7K9 bấyZixS gZixSiờ mớv8z5i ýZixS thg7K9ức đượcP2r4 mZixSình đv8z5ang làmg7K9 gì.P2r4 Vốnv8z5 dg7K9ĩ ZixSanh địnhv8z5 đợiZixS g7K9Đàm v8z5Tĩnh tắm ZixS xong sẽWFDo xv8z5uống WFDolấy cặpv8z5 nhiệWFDot độP2r4 ZixSlên đg7K9o xeg7K9m côWFDo cv8z5òn sZixSốt không.ZixS NWFDohưng giờP2r4 tìZixSm cặp nhiệtg7K9 độg7K9 cònZixS ZixScó táZixSc P2r4dụng ZixSgì? Còg7K9n ícv8z5h gìg7K9 nữa?

Cặp nhiệv8z5t độZixS bịP2r4 anv8z5h siết v8z5 chặt đếnv8z5 ZixSgãy WFDođôi, WFDothuỷ tiP2r4nh cắmg7K9 sP2r4âu vWFDoào lòng7K9g bP2r4àn tag7K9y anhv8z5, mZixSáu vàWFDo thủyZixS ngP2r4ân ch xuốP2r4ng, P2r4anh cũngv8z5 khônZixSg ZixSthấy đZixSau. P2r4Cuối cùP2r4ng câP2r4u nZixSói củav8z5 anWFDoh chỉP2r4 lZixSà g7K9một P2r4trò cười, v8z5hay mộZixSt nỗWFDo lựcP2r4 cv8z5he P2r4đậy yếuZixS ớtZixS. Tg7K9ại WFDosao P2r4cô dP2r4ám mP2r4ở mZixSiệng đòv8z5i tWFDoiền anP2r4h? Chív8z5nh vì côZixS biếtv8z5 rõg7K9 P2r4rằng, đếnP2r4 tg7K9ận bâv8z5y P2r4giờ, v8z5anh vZixSẫn sẽZixS đểZixS côWFDo muốZixSn gìWFDo đượcP2r4 nấyP2r4. CôZixS coi mWFDoình v8z5là hànZixSg v8z5hoá bánv8z5 chWFDoo anv8z5h, lầZixSn trướcZixS P2r4cô đòZixSi v8z5ba vạn,WFDo lầnv8z5 nàyg7K9 lạiZixS g7K9muốn mườiP2r4 vạn. WFDo Cho dùZixS vg7K9ạn bấg7K9t g7K9đắc dWFDoĩ, cZixSho dùg7K9 WFDocô tg7K9hật sv8z5ự WFDothiếu tg7K9iền, nhưnv8z5g tạiZixS sav8z5o cg7K9ô lạig7K9 làm nhưv8z5 thế,WFDo cv8z5ứ P2r4như sợg7K9 rằng7K9g vẫng7K9 cònv8z5 g7K9một cv8z5hút hồiWFDo ứcP2r4 đẹpZixS WFDođẽ ng7K9ào v8z5đó, cg7K9ứ nP2r4hư ZixSsợ anWFDoh chưa tg7K9hật WFDosự nảng7K9 lòg7K9ng vậy?

Anh vôP2r4 ZixScùng hốiP2r4 hZixSận, sau v8z5khi đP2r4i P2r4lòng ZixSvòng trv8z5ên g7K9đường, tạiv8z5 saWFDoo lg7K9ại đWFDoến chỗP2r4 cô.ZixS VWFDoì v8z5biết rằngv8z5 cg7K9ô khôngv8z5 còn chZixSỗ nàoP2r4 ZixSkhác nữa,WFDo P2r4mà cWFDoô lạiP2r4 g7K9đang ốm.g7K9 KZixShi thg7K9ấy cv8z5ô đv8z5ịnh trèg7K9o rWFDoào, g7K9anh không g7K9 sao kP2r4ìm đượZixSc, vộiP2r4 dWFDoập thuốcWFDo chạyg7K9 ZixSlại tómP2r4 v8z5lấy ngườP2r4i phP2r4ụ WFDonữ tZixSo P2r4gan kg7K9ia. Đúngg7K9 vậy, WFDo anh hWFDoút thuốc,ZixS gP2r4ần đâyWFDo anP2r4h mớZixSi hP2r4út, bởig7K9 thv8z5ực sựP2r4 qv8z5uá P2r4phiền muộn.ZixS AP2r4nh hWFDoối hậnP2r4 tP2r4ại sao lZixSại đg7K9ưa cWFDoô đếnWFDo khág7K9ch sạn,v8z5 vv8z5ì biếv8z5t côWFDo khôWFDong cóZixS nơv8z5i g7K9nào đg7K9ể ngZixSủ nữaP2r4. Ang7K9h hốiZixS hận tạiv8z5 saZixSo ZixSlại thP2r4eo côv8z5 P2r4lên pZixShòng, ang7K9h v8z5vốn cv8z5hỉ đP2r4ịnh đP2r4ưa g7K9chìa khWFDooá phòngv8z5 rồig7K9 đv8z5i. AnhZixS chỉ muốnWFDo đP2r4ể v8z5cô tắZixSm nướcv8z5 nóg7K9ng, nhP2r4ư vg7K9ậy cZixSó táZixSc dụWFDong giúv8z5p hv8z5ạ g7K9sốt. AnZixSh địZixSnh cặP2r4p nhiệP2r4t độ g7K9cho g7K9cô rZixSồi sẽg7K9 WFDođi. DùZixS sZixSao WFDoanh cũnP2r4g khWFDoông nênZixS độngP2r4 lòngv8z5 thZixSương ZixSxót WFDocô, bởWFDoi người phụP2r4 nữg7K9 nàg7K9y cóP2r4 thZixSể P2r4nắm lấyg7K9 WFDocơ hộiv8z5 nhg7K9ỏ nhoZixSi v8z5đó đểv8z5 giáng7K9g cv8z5ho v8z5anh g7K9một P2r4đòn tànWFDo nhẫn nhất.

Cho v8z5dù bảyZixS nămv8z5 trv8z5ước vì v8z5nguyên nhâg7K9n ZixSgì tZixShì hiệnv8z5 giờP2r4 WFDoanh cũngZixS tg7K9in cZixShắc íWFDot nhấg7K9t hồv8z5i đZixSó cg7K9ô cũngg7K9 ZixSnói một câuv8z5 WFDothật lòngg7K9, đZixSó lP2r4à cZixSô cWFDohưa bZixSao giWFDoờ yêWFDou v8z5anh. NZixSăm đóg7K9 nZixSếu côZixS P2r4có chúWFDot xíuZixS thật lòngv8z5 ZixSvới P2r4anh, hẳnv8z5 hiệnv8z5 tạiv8z5 ZixScô đãv8z5 không7K9g tuyệtZixS tìnhWFDo P2r4đến mứWFDoc đv8z5em tWFDoình cảmWFDo trog7K9ng quá khZixSứ làv8z5m vũZixS khZixSí đảg7K9 tv8z5hương ag7K9nh. WFDoNụ hWFDoôn lZixSúc chiềg7K9u giốngg7K9 g7K9như WFDomột v8z5giấc P2r4mộng, anh cảP2r4m thấyZixS P2r4căm WFDoghét chív8z5nh mìg7K9nh, P2r4tại saZixSo mớiWFDo ZixScó g7K9chút WFDohy vọngv8z5 g7K9mà đãv8z5 kỳZixS ZixSvọng v8z5như vậWFDoy? Tại P2r4sao lP2r4ại tựZixS dZixSối WFDomình dốiv8z5 ngườP2r4i rg7K9ằng côWFDo WFDocó WFDonỗi kZixShổ bấtv8z5 P2r4đắc dĩv8z5? Tạig7K9 WFDosao khi nP2r4hìn thấyWFDo g7K9cô g7K9rơi P2r4nước mắtv8z5, aZixSnh lg7K9ại đav8z5u lòng?

Nhiếp g7K9Vũ Thịnh,P2r4 mWFDoày là g7K9 thằng ngWFDoốc, ngốcZixS nZixShất g7K9thế giớv8z5i này.

Rốt cuộcg7K9 g7K9đến bP2r4ao gWFDoiờ mày ZixSmới P2r4tỉnh ra?