Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 15 - Phần 2

Thật eCfWFmra NhiếpEsXB7h VũeCfWFm ThịnheCfWFm cũng chưEGa EsXB7hnghĩ xoeCfWFmng VwtPYbnhững điềEsXB7hu muEsXB7hốn eCfWFmnói VwtPYbvới ĐàEsXB7hm TĩnhEG, veCfWFmì vVwtPYbậy saeCfWFmu kheCfWFmi đóngeCfWFm cửa xe,eCfWFm EsXB7hanh trầVwtPYbm mặVwtPYbc mEsXB7hột lúcVwtPYb EGrồi hỏi:eCfWFm “AeCfWFmi khám?”

Đàm TEsXB7hĩnh nEGgẩn rVwtPYba một theCfWFmoáng mớieCfWFm hiểuVwtPYb anEGh EGđang hỏiVwtPYb vừVwtPYba rVwtPYbồi aEsXB7hi kVwtPYbhám eCfWFmcho VwtPYbcô, bèeCfWFmn trảEG leCfWFmời: “BáVwtPYbc sĩ Trương.”

Bệnh việneCfWFm EGcó quáEG nhiều bácEsXB7h sEGĩ TrươngEsXB7h, EsXB7hanh khônEGg bEsXB7hiết leCfWFmà aVwtPYbi, EsXB7hlại EGhỏi: “ĐơneCfWFm theCfWFmuốc đâu?”

Đàm eCfWFmTĩnh cầmEsXB7h bVwtPYbệnh ánEsXB7h bị vâVwtPYbn vêeCfWFm đếnEsXB7h neCfWFmhàu nátVwtPYb đeCfWFmưa VwtPYbcho EsXB7hanh, anEsXB7hh đọcVwtPYb cheCfWFmẩn eCfWFmđoán vVwtPYbà thuốEGc, tVwtPYbhấy ghEGi VwtPYblà cVwtPYbảm mạo phoVwtPYbng hàn,VwtPYb ceCfWFmhắn eCfWFmhẳn EsXB7hhồi chiềEGu cVwtPYbô đEGã bịVwtPYb nVwtPYbgấm mưa.

Anh nEGói: “MVwtPYbai cEsXB7hô đừnVwtPYbg tới phòngVwtPYb bVwtPYbệnh trEsXB7hông VwtPYbthằng bEsXB7hé VwtPYbnữa, sVwtPYbẽ bEGị trEGuyền nhiễm.”

“Là cảmEsXB7h mEGạo phoVwtPYbng hàn thôiEsXB7h mà…”

“Bệnh eCfWFmviện VwtPYbcó quEsXB7hy định.”

Đàm TEGĩnh quEGan VwtPYbsát nVwtPYbét mặt NhiếpVwtPYb eCfWFmVũ ThVwtPYbịnh, VwtPYbthấy aEGnh vẫnEG giữeCfWFm giVwtPYbọng điệVwtPYbu lạnhVwtPYb VwtPYblùng máyVwtPYb meCfWFmóc khVwtPYbiến VwtPYbcô EsXB7hkhông biếteCfWFm phải nVwtPYbói gìVwtPYb EsXB7hmới đúEGng. ĐộtEsXB7h neCfWFmhiên aVwtPYbnh hỏi:eCfWFm “TạEsXB7hi sao?”

“Tại saeCfWFmo cáeCfWFmi gì?”

“Bảy năEGm trước,EG tạiEG EGsao lại neCfWFmói vớEsXB7hi VwtPYbtôi nheCfWFmững lờeCfWFmi đEGó? NhấtEG địnVwtPYbh EGcó nguyEsXB7hên neCfWFmhân, tEGại EsXB7hsao vậy?”

Đàm TĩnEGh EGhít sâeCfWFmu mộeCfWFmt hơi, chuyeCfWFmện xảyEG reCfWFma đEsXB7hã bEGảy năm,VwtPYb nhắEsXB7hc lạieCfWFm EGcòn ceCfWFmó ýVwtPYb ngheCfWFmĩa gEGì nEsXB7hữa? VwtPYbCô đáEGp: “Tôi khôngeCfWFm muốneCfWFm chEsXB7ho aEsXB7hnh eCfWFmbiết. ThựcVwtPYb reCfWFma, lúcVwtPYb eCfWFmđó EGtôi EGvô cùeCfWFmng, vôVwtPYb cùnEGg EsXB7hhận anh.”

“Còn bâEGy gieCfWFmờ teCfWFmhì sao?”

ngơ ngẩEGn nVwtPYbhắc lEsXB7hại: “Bây giờ?”

“Bây EGgiờ cEGòn hậVwtPYbn tôi không?”

Đàm TEGĩnh ceCfWFmắn môiVwtPYb, câueCfWFm hỏi VwtPYb này tVwtPYbhật khEGó trEsXB7hả lờEGi. EGCô khôVwtPYbng biEGết tạVwtPYbi sEGao aEsXB7hnh lạEGi hỏiEG dVwtPYbồn nhEsXB7hư vậy,EG mọiEsXB7h thứ eCfWFmtrong EGquá khVwtPYbứ đãEG qeCfWFmua rồEGi, gEGiữa họEG đãEsXB7h eCfWFmcó quáEsXB7h neCfWFmhiều ngườVwtPYbi veCfWFmà sựeCfWFm việEsXB7hc, từVwtPYb EsXB7hlâu đEGã chẳng VwtPYbthể qeCfWFmuay lạVwtPYbi nEGhư xưEsXB7ha VwtPYbnữa, khôEsXB7hng phảVwtPYbi teCfWFmhế sao?

“Từng cEGó ngườiEsXB7h nEsXB7hói với EsXB7h tôi, nhiềueCfWFm lEGúc heCfWFmận lVwtPYbà vìEG yEsXB7hêu. ĐàmEG TEsXB7hĩnh, cEGô EsXB7hyêu teCfWFmôi khEGông? CEsXB7hô VwtPYbcó từeCfWFmng yêuEsXB7h tôi không?”

Đàm TĩnhEsXB7h eCfWFmkhông biếVwtPYbt EsXB7hnên nói gìeCfWFm, đeCfWFmối vVwtPYbới côEG, cVwtPYbhữ “yêu”EG eCfWFmđã trởeCfWFm nEGên EGquá đEsXB7hỗi EsXB7hxa EsXB7hlạ vVwtPYbà xVwtPYba xỉ.EsXB7h MộtEsXB7h ngườiEsXB7h phải vậEsXB7ht lộnEG vớiEG sốEG meCfWFmệnh VwtPYbcó eCfWFmtư cáVwtPYbch gVwtPYbì trônVwtPYbg chờEsXB7h veCfWFmào tìnEsXB7hh yêu?

Cô trVwtPYbầm mặEsXB7hc quEsXB7há lVwtPYbâu kEsXB7hhiến Nhiếp VEGũ ThịnhVwtPYb cEsXB7hàng kVwtPYbhó chịEGu, EGanh cEGảm thấEsXB7hy EGmình lEGại VwtPYbtự chuVwtPYbốc nhụceCfWFm vàEsXB7ho thân.VwtPYb eCfWFmĐủ rồi, tạEGi EGsao aneCfWFmh lạeCfWFmi EGhôn ngưVwtPYbời phụEG nữEG này?EG TạiEsXB7h seCfWFmao aeCfWFmnh lạieCfWFm lVwtPYbà bácVwtPYb sĩVwtPYb điềEGu trị eCfWFmchính EGcho coVwtPYbn trEsXB7hai eCfWFmcô EGta? ThEsXB7hật nựcEsXB7h cười!

“Xuống xe.”

Cô eCfWFmhốt hoảEGng nhìnEsXB7h eCfWFmanh, thấy néEsXB7ht mặtVwtPYb aeCfWFmnh vẫEGn bìnEGh lặngVwtPYb nVwtPYbhư nước,VwtPYb EsXB7hnhưng neCfWFmgón EsXB7htay nắmeCfWFm vEsXB7hô leCfWFmăng đEsXB7hã trắngEG bệcVwtPYbh. Anh lặEGp EGlại: “XuốngEG xe.”

Đàm TĩnVwtPYbh xuốEGng xeCfWFme, nhìn eCfWFm anh láEGi xEGe VwtPYbra kVwtPYbhỏi bãieCfWFm, chiếcEsXB7h xEGe rấtEG nheCfWFmanh laVwtPYbo vVwtPYbút đEGi, nEGhưng trướcVwtPYb keCfWFmhi EGđến cửaEsXB7h ra, lạieCfWFm độtEG ngộteCfWFm pEGhanh “kétEG” mộteCfWFm tiếng.EsXB7h GiữaVwtPYb đêmEsXB7h, EsXB7htiếng EsXB7hbánh EGxe meCfWFma sEGát vVwtPYbới EsXB7hnền đất VwtPYbvô cùngEG EsXB7hchói taVwtPYbi eCfWFmkhiến anEGh bảVwtPYbo vEsXB7hệ đangeCfWFm nEGgủ gậteCfWFm sựceCfWFm tỉnhEsXB7h giấEsXB7hc, nhìnVwtPYb tEGhấy ngưEsXB7hời trong xeeCfWFm, VwtPYbanh teCfWFma liềnEG eCfWFmmở cửaeCfWFm chVwtPYbào: “BácVwtPYb eCfWFmsĩ NhiếpEsXB7h lạiEG teCfWFmăng EsXB7hca đấyeCfWFm EsXB7hà?” VừEGa nói VwtPYbanh VwtPYbta EsXB7hvừa kéEsXB7ho theCfWFmanh chắEGn lêneCfWFm. ThếEsXB7h nhưngVwtPYb NEGhiếp VeCfWFmũ TeCfWFmhịnh trướEsXB7hc naVwtPYby lEsXB7huôn lịEGch sự vớiVwtPYb mEGọi ngườiEG VwtPYblại kVwtPYbhông hềEsXB7h EsXB7hnói EGnửa lờieCfWFm cảmEsXB7h ơn,EG keCfWFmhi thaneCfWFmh chắnEsXB7h đượeCfWFmc kéoeCfWFm lêneCfWFm hẳnEG, chiếc eCfWFmxe liVwtPYbền laEGo đEGi VwtPYbnhư tênEG VwtPYbbắn, biếnEG mấeCfWFmt eCfWFmtrong màEsXB7hn đêm.

Anh bảoEsXB7h vVwtPYbệ gãeCfWFmi EGgãi đầu,eCfWFm định VwtPYbnằm xuốngEG ngủeCfWFm tiếpEG EGthì thấEsXB7hy treCfWFmong EsXB7hbãi đỗeCfWFm cVwtPYbó mEsXB7hột ngườiVwtPYb đứngeCfWFm EGbất eCfWFmđộng. DưEsXB7hới ánh EsXB7hsáng EGlờ mờ,EG aEGnh bảoEsXB7h EsXB7hvệ chEsXB7hỉ neCfWFmhìn VwtPYbra VwtPYbđó làEG phVwtPYbụ nVwtPYbữ, veCfWFmì hìnhVwtPYb nEGhư ngườieCfWFm đóeCfWFm mặc eCfWFm váy. EsXB7hChắc lEsXB7hà mEsXB7hột bVwtPYbác sVwtPYbĩ tVwtPYbăng caEsXB7h… AEGnh bảoEG vEsXB7hệ eCfWFmngáp dàiVwtPYb meCfWFmột EsXB7hcái, tốieCfWFm nEGay quảEG lEsXB7hà quá nhiềueCfWFm ceCfWFma EGcấp cứu.

Đàm TĩnhVwtPYb eCfWFmđứng ởVwtPYb EGđó một lúc,eCfWFm VwtPYbkhi NhiếpVwtPYb EGVũ ThịnEGh lEsXB7hái xEsXB7he đi,EsXB7h EGanh khôVwtPYbng EGhề nhEsXB7hìn cVwtPYbô lấEGy mVwtPYbột cái,EsXB7h EsXB7hnên côEG vô cùngEG lVwtPYbo lắng.eCfWFm ThậEGt VwtPYbra bấyeCfWFm nheCfWFmiêu VwtPYbnăm rVwtPYbồi mVwtPYbà EsXB7hanh khôVwtPYbng hềVwtPYb thEGay đổi,eCfWFm mỗiVwtPYb kEGhi aeCfWFmnh tuyệt VwtPYbvọng, VwtPYbcô vEGẫn EGcó thEsXB7hể nVwtPYbhận rEGa đượEsXB7hc. EGCô rấEGt lEsXB7ho NhiếpeCfWFm VũVwtPYb ThịnhEsXB7h xảEGy VwtPYbra chuyện, tVwtPYbhâm EGchí còEsXB7hn muốnEsXB7h gEsXB7họi chEsXB7ho EsXB7hanh, EsXB7hnhưng VwtPYbkhi lấyVwtPYb điệnEG thoạiVwtPYb VwtPYbra ấnEG sốEsXB7h cEsXB7hủa anheCfWFm, eCfWFmcô lại EGdo dự.

Cô cEGòn EsXB7htư cáchEsXB7h EGgì eCfWFmđển gọi cEsXB7hho anVwtPYbh đây?EG eCfWFmĐến nEGụ EsXB7hhôn VwtPYbkhông tEGhể kiềmVwtPYb cVwtPYbhế kEGia ceCfWFmũng bịEsXB7h aeCfWFmnh VwtPYbcho rằnEGg cóVwtPYb dụVwtPYbng tâm eCfWFmkhác. VậyEG tEGhì cứVwtPYb đểeCfWFm ngeCfWFmhĩ nhưEG EsXB7hthế đieCfWFm, ĐàmVwtPYb TĩnEsXB7hh củaEG quáVwtPYb khứeCfWFm EsXB7hđã VwtPYbchết rồiEG, cEGô không muốneCfWFm tạeCfWFmo chEGo mìnheCfWFm chúEGt heCfWFmy veCfWFmọng EGnào nữa.

Vì bịEG sốteCfWFm neCfWFmên eCfWFmy tá EG không EGcho côeCfWFm vềVwtPYb phòngEsXB7h VwtPYbbệnh, EGđứng EGở bãVwtPYbi đEGỗ eCfWFmxe cũnVwtPYbg keCfWFmhông VwtPYbphải cácEGh, EGcuối cùnEsXB7hg cô quyếtVwtPYb địnheCfWFm eCfWFmvề nhàEsXB7h. VwtPYbCô EsXB7hcần phảVwtPYbi ngủ,EG mấyEG eCfWFmngày neCfWFmay ởeCfWFm bệnheCfWFm vEsXB7hiện cEsXB7hô EsXB7hđều khônVwtPYbg được nEGgon gEsXB7hiấc, eCfWFmgiờ bịEsXB7h ốeCfWFmm lạiEsXB7h cVwtPYbàng thêmeCfWFm mệteCfWFm mỏi.

Cũng maVwtPYby còVwtPYbn EsXB7hcó xeCfWFme bEGuýt chạy suốEGt đêmEsXB7h, cóEG đEGiều EsXB7hkhi eCfWFmđổi tuyEsXB7hến hEGơi phiềeCfWFmn mVwtPYbột chúEsXB7ht. eCfWFmKhi côeCfWFm vVwtPYbề đếneCfWFm bên eCfWFmngoài EsXB7hkhu nEGhà mìnhVwtPYb thìEG đãEG eCfWFmlà haVwtPYbi geCfWFmiờ VwtPYbsáng. QuánVwtPYb ăEsXB7hn haeCfWFmi bêEsXB7hn đườngeCfWFm đeCfWFmã dọnVwtPYb hàEsXB7hng cả, ceCfWFmhỉ còeCfWFmn qVwtPYbuán IVwtPYbnternet vẫnEG mEsXB7hở cửeCfWFma, áneCfWFmh đèneCfWFm từVwtPYb bêEsXB7hn troVwtPYbng hắEsXB7ht EsXB7hra mặtVwtPYb eCfWFmđường, EGkhi Đàm TĩneCfWFmh đEGi nganeCfWFmg quaeCfWFm, chỉeCfWFm ceCfWFmó mìnVwtPYbh bóneCfWFmg eCfWFmcô đơEGn độc.

Cửa EGsắt EsXB7hcủa khEsXB7hu nhàEG đã EGkhóa, nhưnEsXB7hg nhEsXB7hững ngườieCfWFm vềEG muộeCfWFmn EsXB7hđều cVwtPYbó cácheCfWFm, côEG quấneCfWFm mộtEG EsXB7hgóc EsXB7hváy EGvào VwtPYbhông định trèoEG lênEsXB7h. VwtPYbVừa mEGới bEGám eCfWFmvào VwtPYblan EGcan sắt,EG giẫmVwtPYb cEGhân leCfWFmên ôeCfWFm đầuEsXB7h tVwtPYbiên thEsXB7hì cáEsXB7hnh VwtPYbtay cô bịVwtPYb ngưEsXB7hời teCfWFma tEGóm eCfWFmlấy, khiếEsXB7hn VwtPYbcô suýVwtPYbt nữEsXB7ha eCfWFmhét lêVwtPYbn. QEGuay lEGại nhìn,EG EsXB7hcô trôVwtPYbng thấy NhiếpEsXB7h VũeCfWFm ThịEsXB7hnh VwtPYbsắc mặEGt sEGa sầeCfWFmm, aEGnh hỏVwtPYbi: “EGCô đVwtPYbịnh trèVwtPYbo qua?”

Tại sVwtPYbao aeCfWFmnh lạiEsXB7h eCfWFmở đEGây? Xe củaVwtPYb EGanh dVwtPYbừng ởEG cáeCfWFmch EGđó VwtPYbkhông xeCfWFma, cVwtPYbó lẽEsXB7h EsXB7hanh đãEG ởeCfWFm đâyEG từEG lâuVwtPYb mEGà cEGô kheCfWFmông đểEG ý.

“Lên xe.EG” AnEGh keCfWFméo EGcô EGvề phía eCfWFmchiếc EGxe, EGcô lEGoạng choạnEGg theeCfWFmo saeCfWFmu. ĐEsXB7hến EGgần xEGe côEsXB7h mớiVwtPYb EsXB7hthấy cạnhEsXB7h EGxe EsXB7htoàn đầueCfWFm lọc eCfWFmthuốc EsXB7hlá, EGít EsXB7hnhất cEGũng hVwtPYbơn chụcVwtPYb cVwtPYbái. EsXB7hCó điềuEG NhiếEGp eCfWFmVũ ThịnhEsXB7h cEsXB7hhưa VwtPYbbao giờeCfWFm hút thuốc,eCfWFm cEsXB7hó lVwtPYbẽ VwtPYbanh vừVwtPYba keCfWFmhéo đVwtPYbỗ xVwtPYbe ởVwtPYb đâeCfWFmy thôi.

Cuối ceCfWFmùng côeCfWFm giằeCfWFmng ra EG khỏi taVwtPYby EGanh: “VwtPYbNhiếp eCfWFmVũ TheCfWFmịnh, VwtPYbanh eCfWFmtha eCfWFmcho EGtôi đi…”

Anh dừngEG lạieCfWFm, nEGhưng tay vEsXB7hẫn kEsXB7hhông buVwtPYbông, eCfWFmgiọng đEsXB7hiệu eCfWFmlạnh lùneCfWFmg màEsXB7h châEGm biếm:EG “EGBảy eCfWFmnăm trướcEsXB7h eCfWFmcô keCfWFmhông tEsXB7hha cho teCfWFmôi, tVwtPYbại saeCfWFmo EsXB7hbây giEsXB7hờ tEsXB7hôi lạEsXB7hi pEsXB7hhải EsXB7htha eCfWFmcho cô?”

Nhiếp VũEsXB7h ThịVwtPYbnh hVwtPYbiện giờ khôngVwtPYb chỉEsXB7h tàeCfWFmn nhẫEGn eCfWFmmà EsXB7hcòn mừneCfWFmg gEGiận thấEGt tEGhường. CôEsXB7h vừaEG mEGệt EGvừa bueCfWFmồn ngủEsXB7h, không thểVwtPYb cheCfWFmống EGlại đEsXB7hược sEsXB7hức mEGạnh củaVwtPYb anheCfWFm, aEsXB7hnh đeCfWFmẩy EsXB7hcô VwtPYbvào ghếeCfWFm saeCfWFmu, độngEsXB7h táVwtPYbc rấtEG EGthô bạo. ĐàmEsXB7h TĩnhEsXB7h cảEsXB7hm EsXB7hgiác tốiEsXB7h nEsXB7hay VwtPYbanh neCfWFmhư mộtVwtPYb VwtPYbcon VwtPYbngười khácVwtPYb vậy.VwtPYb NhVwtPYbiếp VeCfWFmũ ThịEsXB7hnh bảy neCfWFmăm sEsXB7hau vốnVwtPYb eCfWFmdĩ đãeCfWFm lEGà EsXB7hngười EGkhác, nhưnEsXB7hg tốVwtPYbi naeCfWFmy aVwtPYbnh lạiEG gieCfWFmống EGnhư mộtEG NhEsXB7hiếp Vũ ThịnhEsXB7h thEGứ bEsXB7ha nữEsXB7ha. BộeCfWFm dEsXB7hạng EGanh hVwtPYbệt nhEsXB7hư EGmột kẻEsXB7h saEsXB7hy khướEGt, nhưngEsXB7h côeCfWFm VwtPYbbiết VwtPYbanh khôngEG hề uốngEG mộtVwtPYb gEsXB7hiọt rượuVwtPYb nào,EG VwtPYbcó điều,eCfWFm dườnEGg nEsXB7hhư anEGh EGđã mấtEG EGđi eCfWFmlý trí.

Anh láEGi eCfWFmxe dọcEsXB7h theEGo đườngVwtPYb cái, kheCfWFmông bVwtPYbao lâueCfWFm saueCfWFm, EsXB7hxe đếnEsXB7h mộtVwtPYb kháchEG sạEsXB7hn caEGo cấpeCfWFm. AEGnh láiEsXB7h VwtPYbxe eCfWFmđến trVwtPYbước cửa, nhEGân eCfWFmviên EGra mởVwtPYb eCfWFmcửa, aEsXB7hnh VwtPYbxuống xeVwtPYb, côVwtPYb ceCfWFmũng EGxuống EGtheo, EsXB7hxe đượceCfWFm nhEGân viênEsXB7h lái vEGào bãiEG, còneCfWFm aEGnh điEsXB7h EGthẳng đếnEG queCfWFmầy lễEG tânVwtPYb, lấyVwtPYb chEsXB7hứng minEGh teCfWFmhư bảoEsXB7h muốneCfWFm eCfWFmthuê một EG phòng cóEG giườngVwtPYb toEG. LễVwtPYb tânEG khóeCfWFm xửVwtPYb nóiVwtPYb peCfWFmhòng giườngEsXB7h EsXB7hto đãEG heCfWFmết eCfWFmmất rồi,eCfWFm cVwtPYbhỉ còneCfWFm phòng EsXB7hcho nhVwtPYbững ngườiEsXB7h hưởngVwtPYb tuầVwtPYbn eCfWFmtrăng meCfWFmật. CôEG nhEGân EsXB7hviền nhìeCfWFmn ĐàEGm TĩnheCfWFm, mEsXB7hỉm cười nói:VwtPYb “ThEGật rVwtPYba phòneCfWFmg trăngeCfWFm eCfWFmmật chỉEsXB7h đắtEsXB7h hơVwtPYbn EsXB7hphòng giườEsXB7hng EsXB7hto mEsXB7hột chút,EsXB7h hEsXB7hơn EsXB7hnữa lại ceCfWFmó eCfWFmvị EGtrí tốt,EsXB7h EsXB7hvô cùEsXB7hng yeCfWFmên tĩnh.”

Nhiếp EGVũ eCfWFmThịnh eCfWFmnói: “Vậy VwtPYb lấy phòVwtPYbng đó.”

Suốt cảeCfWFm quáEG trìEGnh ĐEsXB7hàm Tĩnh cEsXB7hhỉ yêeCfWFmn VwtPYblặng, vàEsXB7ho thaEsXB7hng mEGáy, vVwtPYbào troneCfWFmg EGphòng, bêneCfWFm treCfWFmong EsXB7hcó đĩaEG eCfWFmhoa quả,eCfWFm có hEsXB7hoa hồneCfWFmg, trVwtPYbên EsXB7hgiường cònVwtPYb EsXB7hrải cánVwtPYbh hoaeCfWFm, EGđúng lEGà pEGhòng treCfWFmăng meCfWFmật. ReCfWFmồi nhânEsXB7h viên VwtPYblên EsXB7hđưa chìaVwtPYb khoáEG, nóieCfWFm rằnEGg đãeCfWFm đỗeCfWFm xVwtPYbe cEsXB7hủa aVwtPYbnh EGở vịeCfWFm eCfWFmtrí A1EsXB7h6 teCfWFmrên tầneCfWFmg hVwtPYbai EsXB7hbãi đỗ EGxe. NhiếEsXB7hp VũeCfWFm TheCfWFmịnh bEsXB7ho chEsXB7ho nheCfWFmân viêVwtPYbn mVwtPYbột VwtPYbchút tiền,EG đónEsXB7hg EsXB7hcửa lại.

Thấy ĐàVwtPYbm TĩnVwtPYbh vẫnEsXB7h sốt, aeCfWFmnh mVwtPYbở tủVwtPYb eCfWFmquần áo,EsXB7h lấeCfWFmy áEsXB7ho choàngEG tắmEsXB7h đeCfWFmưa chEGo côEG: “EsXB7hĐi tắEGm trướceCfWFm đi!”

Bồn VwtPYbtắm rấteCfWFm lVwtPYbớn, neCfWFmhưng cô EsXB7hđã buVwtPYbồn ngEGủ díeCfWFmp mắteCfWFm, vộEGi vàngEsXB7h ngâmeCfWFm EGmình vàVwtPYbo bồnVwtPYb nEGước nEsXB7hóng, theCfWFmấy khoeCfWFman khoái đếnVwtPYb mứEsXB7hc EsXB7hcó thểEsXB7h ngeCfWFmủ đượEGc nEsXB7hgay. EsXB7hMặc áoEsXB7h eCfWFmchoàng tắmEsXB7h vào,EsXB7h côEsXB7h beCfWFmước rEGa, thấyEsXB7h NhiếeCfWFmp Vũ EGThịnh đEsXB7hang ngồiEG trêeCfWFmn sofEGa. DướiEG eCfWFmánh EsXB7hđèn, dáEsXB7hng eCfWFmvẻ EsXB7hanh vẫeCfWFmn quEGen teCfWFmhuộc EGnhư thế, nhưnVwtPYbg lạiEsXB7h xVwtPYba lạeCfWFm VwtPYbxiết bVwtPYbao, ceCfWFmô độtVwtPYb nhiêVwtPYbn thấEGy lòngEG eCfWFmchùng VwtPYbxuống, dưeCfWFmờng eCfWFmnhư VwtPYblại sắp xaoEG xuyến.

Đàm TĩnhVwtPYb lặngEG EGlẽ đứnVwtPYbg trước EG mặt anheCfWFm, thVwtPYbấy anEsXB7hh ngẩEGng lênVwtPYb, EGcô nVwtPYbói: “MeCfWFmười vạn.”

Anh eCfWFmthật EsXB7hsự khEGông thể ngờEsXB7h côEG lạiEsXB7h meCfWFmở eCfWFmmiệng nóVwtPYbi VwtPYbra hVwtPYbai cheCfWFmữ nVwtPYbày, VwtPYbchỉ beCfWFmiết ngơeCfWFm ngácEsXB7h neCfWFmhìn cô.

“Anh EsXB7hbiết tVwtPYbôi EsXB7hcần tiền mà,eCfWFm cEGó lẽeCfWFm aEGnh vẫn…EsXB7h vẫeCfWFmn cVwtPYbòn tVwtPYbhích tVwtPYbôi. VìeCfWFm thế,EG hEsXB7hôm eCfWFmnay aeCfWFmnh eCfWFmmuốn giữEsXB7h tôieCfWFm EGlại cũng đưVwtPYbợc thôVwtPYbi, tôEsXB7hi EGmuốn mườieCfWFm vạn.”

Sắc mặEsXB7ht NhiếpeCfWFm VVwtPYbũ ThịVwtPYbnh lập tứceCfWFm eCfWFmđổi saEsXB7hng trắngeCfWFm bVwtPYbệch, khôeCfWFmng cEsXB7hòn mộtEsXB7h giọteCfWFm EGmáu, vếEGt EGbầm EGtím dưeCfWFmới cằVwtPYbm aeCfWFmnh còn chưaEsXB7h taVwtPYbn, lạeCfWFmi sưngEG VwtPYblên, VwtPYbkhiến vẻEG mặtVwtPYb aEGnh nhEGìn vôVwtPYb cùngEG kỳeCfWFm qEsXB7huái. VàoeCfWFm khoảnh kEGhắc ấyeCfWFm ĐàEsXB7hm TĩnheCfWFm thậtEG EGsự ngEGhĩ anEsXB7hh seCfWFmẽ EGbật dEGậy đánEsXB7hh côEsXB7h, vEGì eCfWFmánh mVwtPYbắt EGanh VwtPYbchợt EGtrở nên EGsắc lạnhEsXB7h nhưeCfWFm EGdao, tựVwtPYba VwtPYbhồ mueCfWFmốn khoEGét mộeCfWFmt EsXB7hlỗ tEsXB7hrên ngVwtPYbười côVwtPYb vậyEG. VwtPYbNhưng cuối cùngEsXB7h anVwtPYbh khVwtPYbông eCfWFmlàm gVwtPYbì cả,eCfWFm ceCfWFmhỉ nghiếnEG reCfWFmăng geCfWFmằn từVwtPYbng chữEG: “eCfWFmĐàm TĩEGnh, cVwtPYbô tưởneCfWFmg đến giờEsXB7h EsXB7htôi cònEsXB7h đểEsXB7h côeCfWFm muốEsXB7hn gìVwtPYb EsXB7hđược eCfWFmnấy sao?”

Dứt lờiVwtPYb, anEsXB7hh đứEsXB7hng dậy VwtPYbxô cửaEsXB7h beCfWFmỏ đEsXB7hi. VàeCfWFmo VwtPYbthang máVwtPYby aneCfWFmh meCfWFmới nhEsXB7hận reCfWFma EGmình đanVwtPYbg rVwtPYbun rẩy.VwtPYb ĐiềueCfWFm hVwtPYboà trongEG thang EGmáy thổiVwtPYb vEGù vEGù, khiếnEG EGanh lVwtPYbạnh chưaEsXB7h tEsXB7hừng thấy.EG AneCfWFmh đVwtPYbi EsXB7hthang VwtPYbmáy xuốneCfWFmg tận VwtPYb tầng hEsXB7hầm đểVwtPYb VwtPYbxe. VừaEG lêEGn xeEG, anVwtPYbh EGđã lầnEsXB7h tìmVwtPYb hộeCfWFmp cVwtPYbứu thươeCfWFmng, EsXB7hmở reCfWFma lấyEsXB7h cặEsXB7hp nhiệt độ,VwtPYb bấyVwtPYb giVwtPYbờ mớeCfWFmi eCfWFmý thứcVwtPYb đEGược mìnEGh đaEsXB7hng lEGàm gìEG. VwtPYbVốn dĩEG VwtPYbanh đVwtPYbịnh đợiEsXB7h ĐEGàm TĩnEGh tắmeCfWFm xong EGsẽ xuốnEsXB7hg lấEGy cặpEsXB7h nhiệteCfWFm EsXB7hđộ VwtPYblên đoeCfWFm xEGem eCfWFmcô ceCfWFmòn eCfWFmsốt khôeCfWFmng. eCfWFmNhưng eCfWFmgiờ tìEsXB7hm cặpeCfWFm nhiệt đVwtPYbộ EsXB7hcòn cóEG tEGác dụngeCfWFm gEGì? CònEG ícEGh EsXB7hgì nữa?

Cặp nheCfWFmiệt độEG bịVwtPYb EGanh siết chặtEG EsXB7hđến eCfWFmgãy đôi,eCfWFm thVwtPYbuỷ EGtinh cắEsXB7hm sEGâu vàoEsXB7h lònVwtPYbg EGbàn taeCfWFmy aEsXB7hnh, mEsXB7háu vàVwtPYb VwtPYbthủy ngEsXB7hân ch xuống,VwtPYb aEGnh cũngEsXB7h khEsXB7hông thấyEG đEsXB7hau. CuốiEsXB7h ceCfWFmùng câueCfWFm nVwtPYbói củaEG anEsXB7hh chỉeCfWFm làEG eCfWFmmột EGtrò EGcười, hay mộtEG nỗEsXB7h EGlực cheCfWFme đậyVwtPYb yếEsXB7hu eCfWFmớt. TạVwtPYbi saEsXB7ho cVwtPYbô EsXB7hdám EsXB7hmở mEsXB7hiệng đeCfWFmòi eCfWFmtiền aEGnh? CEsXB7hhính vì côeCfWFm EGbiết rEGõ rằnEsXB7hg, VwtPYbđến tậVwtPYbn beCfWFmây giờ,VwtPYb anEGh vẫnEsXB7h sẽEsXB7h EsXB7hđể cEsXB7hô muốEGn gìEG EGđược EsXB7hnấy. CôVwtPYb EsXB7hcoi mình làEsXB7h hàngEsXB7h hoáEsXB7h báeCfWFmn chVwtPYbo aVwtPYbnh, lầeCfWFmn trướcVwtPYb cEsXB7hô đòiEsXB7h EGba vạn,EsXB7h lầnEsXB7h eCfWFmnày lạiEsXB7h muốeCfWFmn mưVwtPYbời vạn. CEsXB7hho dùEsXB7h vạeCfWFmn bấtEG EsXB7hđắc dEGĩ, chEGo EGdù côEsXB7h thậtEG eCfWFmsự thiếueCfWFm tiềnVwtPYb, nheCfWFmưng EGtại saVwtPYbo côeCfWFm lạieCfWFm làm nhưVwtPYb thEsXB7hế, cứVwtPYb nhưEG sợEG rằnVwtPYbg vẫneCfWFm cEsXB7hòn mộteCfWFm ceCfWFmhút hồiEG ứcEsXB7h đẹpeCfWFm đẽeCfWFm nàoVwtPYb đó,EG eCfWFmcứ nhưEG EGsợ anh chVwtPYbưa thậteCfWFm VwtPYbsự nảnVwtPYb lòneCfWFmg vậy?

Anh vôEsXB7h cùnEGg hốieCfWFm hận, saueCfWFm kVwtPYbhi đieCfWFm lEGòng veCfWFmòng tEsXB7hrên đườneCfWFmg, tạiEsXB7h saVwtPYbo lạEsXB7hi đEsXB7hến chỗEG côVwtPYb. VìeCfWFm biếVwtPYbt rằneCfWFmg EsXB7hcô EGkhông còn chỗeCfWFm nàoEG kháEGc EsXB7hnữa, EsXB7hmà EsXB7hcô lạiEG đEsXB7hang EsXB7hốm. KhVwtPYbi thấyEG côeCfWFm địneCfWFmh trèoVwtPYb ràoEG, aeCfWFmnh khôeCfWFmng sao kEsXB7hìm đưeCfWFmợc, vVwtPYbội dậVwtPYbp thuốceCfWFm chEsXB7hạy leCfWFmại teCfWFmóm EsXB7hlấy nEGgười phụVwtPYb nVwtPYbữ EGto gEGan kEGia. ĐVwtPYbúng vậy, anhVwtPYb hútEsXB7h tVwtPYbhuốc, gầnEG đâyEsXB7h EsXB7hanh mớVwtPYbi húVwtPYbt, bởiVwtPYb theCfWFmực sEGự VwtPYbquá phiềnVwtPYb muộnEsXB7h. AEGnh hốeCfWFmi hậVwtPYbn tại sVwtPYbao eCfWFmlại đưEGa cVwtPYbô đEGến kVwtPYbhách sạEGn, EGvì biVwtPYbết ceCfWFmô kheCfWFmông EsXB7hcó nVwtPYbơi nàoEG đểeCfWFm ngVwtPYbủ nữa.VwtPYb AneCfWFmh hốeCfWFmi hVwtPYbận tại seCfWFmao lEGại VwtPYbtheo côVwtPYb leCfWFmên EGphòng, anEsXB7hh vốnEsXB7h chỉVwtPYb đVwtPYbịnh VwtPYbđưa cEGhìa kEsXB7hhoá phEGòng rồieCfWFm điEsXB7h. Anh chEGỉ muốnEG đểVwtPYb cEGô VwtPYbtắm nướcEG nóngVwtPYb, eCfWFmnhư eCfWFmvậy EsXB7hcó eCfWFmtác eCfWFmdụng gieCfWFmúp eCfWFmhạ sốt.VwtPYb AVwtPYbnh địnheCfWFm cặpeCfWFm nhiệt độeCfWFm EsXB7hcho côEsXB7h VwtPYbrồi sẽEsXB7h VwtPYbđi. DEsXB7hù saVwtPYbo aEsXB7hnh EsXB7hcũng khôeCfWFmng neCfWFmên EGđộng VwtPYblòng EGthương xótEsXB7h EsXB7hcô, EGbởi ngưEsXB7hời phụ nữEG nEGày cEsXB7hó eCfWFmthể nắmVwtPYb lấEGy cơEG hEsXB7hội nheCfWFmỏ nhoVwtPYbi EsXB7hđó đEsXB7hể eCfWFmgiáng EsXB7hcho VwtPYbanh mEGột đEGòn tànEG nhẫn nhất.

Cho dùEG bVwtPYbảy nEGăm trướcEsXB7h vì nguyêEGn nEsXB7hhân eCfWFmgì theCfWFmì hiEsXB7hện geCfWFmiờ aVwtPYbnh cũnVwtPYbg EsXB7htin chắeCfWFmc íteCfWFm nhEGất VwtPYbhồi đóVwtPYb cEsXB7hô cũnEsXB7hg EsXB7hnói một eCfWFm câu thậEsXB7ht lònEGg, EGđó leCfWFmà cEsXB7hô EGchưa VwtPYbbao gEGiờ VwtPYbyêu anhEsXB7h. NeCfWFmăm đóVwtPYb nếVwtPYbu côeCfWFm cóEsXB7h chúteCfWFm xeCfWFmíu thậeCfWFmt lòng vớVwtPYbi anhEsXB7h, hẳnEG hiệnVwtPYb tạiEsXB7h cVwtPYbô đãeCfWFm khôngEsXB7h tuyệEGt tìnEsXB7hh đếVwtPYbn mứcEsXB7h đemeCfWFm tìEsXB7hnh cảmVwtPYb trong eCfWFm quá keCfWFmhứ lEGàm veCfWFmũ khEsXB7hí đảeCfWFm thươngEsXB7h anhEG. NeCfWFmụ hôEsXB7hn lúEGc chiềEsXB7hu eCfWFmgiống nhVwtPYbư mộteCfWFm giEsXB7hấc mộng,VwtPYb anh cEsXB7hảm thấyEsXB7h ceCfWFmăm gEGhét chínEsXB7hh VwtPYbmình, eCfWFmtại saVwtPYbo mớVwtPYbi cEsXB7hó chúVwtPYbt heCfWFmy vEsXB7họng màVwtPYb đVwtPYbã kEsXB7hỳ vọngEsXB7h neCfWFmhư vậy? TVwtPYbại eCfWFmsao lạieCfWFm tựEG dốiEG meCfWFmình dEGối ngườEsXB7hi rằnEsXB7hg cEGô EsXB7hcó nỗVwtPYbi khổEsXB7h bấtVwtPYb EsXB7hđắc VwtPYbdĩ? TạieCfWFm VwtPYbsao khi nhEGìn tVwtPYbhấy cVwtPYbô EGrơi nướcVwtPYb EsXB7hmắt, aneCfWFmh EGlại đaVwtPYbu lòng?

Nhiếp VũeCfWFm ThịnhVwtPYb, EGmày là thằnEsXB7hg ngốceCfWFm, ngVwtPYbốc nhấtEsXB7h theCfWFmế giớiEsXB7h này.

Rốt EGcuộc VwtPYbđến bEsXB7hao giờ màyEsXB7h mớEsXB7hi tEsXB7hỉnh ra?