Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 15 - Phần 2

Thật r34zSBwnza Nhiếp34zSBwnz MX4hVũ Thịnh mF25fHEvcũng chưamF25fHEv ngMX4hhĩ mF25fHEvxong mF25fHEvnhững điềmF25fHEvu muốnMX4h nóiMX4h MX4hvới MX4hĐàm Tĩ34zSBwnznh, vmF25fHEvì vmF25fHEvậy smF25fHEvau khMX4hi đóng34zSBwnz cMX4hửa xe, an34zSBwnzh trầmMX4h mặcMX4h mmF25fHEvột mF25fHEvlúc rồiMX4h mF25fHEvhỏi: “AimF25fHEv khám?”

Đàm TĩnmF25fHEvh ngẩ34zSBwnzn rMX4ha một thomF25fHEváng 34zSBwnzmới hmF25fHEviểu anmF25fHEvh 34zSBwnzđang hỏiMX4h vừ34zSBwnza rồMX4hi a34zSBwnzi khám34zSBwnz cMX4hho cômF25fHEv, 34zSBwnzbèn trả34zSBwnz lời:mF25fHEv “Bá34zSBwnzc sĩ Trương.”

Bệnh vi34zSBwnzện có34zSBwnz quáMX4h nhiều bácMX4h s34zSBwnzĩ TrươnMX4hg, mF25fHEvanh khônMX4hg biế34zSBwnzt mF25fHEvlà aMX4hi, l34zSBwnzại hMX4hỏi: “mF25fHEvĐơn t34zSBwnzhuốc đâu?”

Đàm Tĩ34zSBwnznh cmF25fHEvầm mF25fHEvbệnh MX4hán 34zSBwnzbị vân vMX4hê đế34zSBwnzn nhàmF25fHEvu n34zSBwnzát đưaMX4h cmF25fHEvho anMX4hh, aMX4hnh đọcMX4h MX4hchẩn đo34zSBwnzán vMX4hà thuốc34zSBwnz, thấyMX4h gMX4hhi MX4hlà cảMX4hm mạo phmF25fHEvong hàn,mF25fHEv chắn34zSBwnz hẳnmF25fHEv hồi34zSBwnz chiều34zSBwnz 34zSBwnzcô mF25fHEvđã b34zSBwnzị ngấmMX4h mưa.

Anh n34zSBwnzói: “mF25fHEvMai MX4hcô 34zSBwnzđừng tới phò34zSBwnzng mF25fHEvbệnh trôngMX4h th34zSBwnzằng bmF25fHEvé nữa,mF25fHEv s34zSBwnzẽ bịMX4h MX4htruyền nhiễm.”

“Là 34zSBwnzcảm mạMX4ho pMX4hhong h34zSBwnzàn thôi mà…”

“Bệnh mF25fHEvviện mF25fHEvcó quMX4hy định.”

Đàm TĩnMX4hh 34zSBwnzquan sát34zSBwnz 34zSBwnznét mặt NhiMX4hếp VũmF25fHEv Th34zSBwnzịnh, thấymF25fHEv aMX4hnh vẫnMX4h gimF25fHEvữ giọnMX4hg điệMX4hu MX4hlạnh lùnMX4hg má34zSBwnzy móMX4hc khiến34zSBwnz MX4hcô khônMX4hg biết phả34zSBwnzi nóiMX4h gìMX4h m34zSBwnzới đúnmF25fHEvg. ĐmF25fHEvột MX4hnhiên an34zSBwnzh hỏiMX4h: “TmF25fHEvại sao?”

“Tại sMX4hao cámF25fHEvi gì?”

“Bảy nă34zSBwnzm trưmF25fHEvớc, tmF25fHEvại sao lạimF25fHEv nóMX4hi vớiMX4h tômF25fHEvi mF25fHEvnhững mF25fHEvlời mF25fHEvđó? MX4hNhất định34zSBwnz cmF25fHEvó nguyênMX4h nhân,34zSBwnz tạiMX4h sa34zSBwnzo vậy?”

Đàm TĩnmF25fHEvh híMX4ht smF25fHEvâu một hơmF25fHEvi, chuyệnmF25fHEv xmF25fHEvảy 34zSBwnzra đ34zSBwnzã bảy34zSBwnz nă34zSBwnzm, nhắcMX4h lạMX4hi còn34zSBwnz MX4hcó mF25fHEvý nMX4hghĩa gMX4hì nữaMX4h? mF25fHEvCô mF25fHEvđáp: “Tôi 34zSBwnzkhông MX4hmuốn ch34zSBwnzo a34zSBwnznh biết.MX4h ThựcMX4h ra34zSBwnz, lúMX4hc MX4hđó tômF25fHEvi MX4hvô 34zSBwnzcùng, vô34zSBwnz cMX4hùng hận34zSBwnz anh.”

“Còn bâymF25fHEv giờMX4h 34zSBwnzthì sao?”

ngơ ng34zSBwnzẩn mF25fHEvnhắc lạmF25fHEvi: “Bây giờ?”

“Bây giờmF25fHEv còmF25fHEvn MX4hhận tôi không?”

Đàm MX4hTĩnh cắnmF25fHEv môiMX4h, câ34zSBwnzu hỏi nmF25fHEvày 34zSBwnzthật kmF25fHEvhó trảmF25fHEv lời.MX4h Cô34zSBwnz khMX4hông biMX4hết mF25fHEvtại MX4hsao amF25fHEvnh lạMX4hi mF25fHEvhỏi dồnMX4h n34zSBwnzhư MX4hvậy, mọimF25fHEv thứmF25fHEv trong MX4hquá kmF25fHEvhứ đãmF25fHEv qmF25fHEvua rồi,mF25fHEv mF25fHEvgiữa hmF25fHEvọ đãMX4h cmF25fHEvó quMX4há nhiề34zSBwnzu ngưMX4hời 34zSBwnzvà sựMX4h việc,MX4h mF25fHEvtừ lâu34zSBwnz đãMX4h chẳng thMX4hể qua34zSBwnzy lạiMX4h nmF25fHEvhư x34zSBwnzưa MX4hnữa, khôMX4hng phảimF25fHEv thmF25fHEvế sao?

“Từng MX4hcó ngườiMX4h nó34zSBwnzi với tôi,MX4h nhiMX4hều MX4hlúc hậ34zSBwnzn lmF25fHEvà vì34zSBwnz y34zSBwnzêu. Đà34zSBwnzm Tĩnh34zSBwnz, c34zSBwnzô ymF25fHEvêu tôMX4hi khMX4hông? CmF25fHEvô có34zSBwnz từn34zSBwnzg mF25fHEvyêu tôi không?”

Đàm TmF25fHEvĩnh khônMX4hg biếtmF25fHEv MX4hnên nói gì34zSBwnz, đmF25fHEvối vớiMX4h cô,34zSBwnz cmF25fHEvhữ “yêu”mF25fHEv đmF25fHEvã trởMX4h n34zSBwnzên qMX4huá đ34zSBwnzỗi x34zSBwnza lạMX4h 34zSBwnzvà 34zSBwnzxa MX4hxỉ. MộtmF25fHEv ngườiMX4h phMX4hải vật l34zSBwnzộn MX4hvới số34zSBwnz 34zSBwnzmệnh 34zSBwnzcó 34zSBwnztư c34zSBwnzách gìmF25fHEv trông34zSBwnz chờmF25fHEv vàomF25fHEv tìnMX4hh yêu?

Cô trầm34zSBwnz MX4hmặc mF25fHEvquá lmF25fHEvâu khiến Nhiếp34zSBwnz 34zSBwnzVũ Thịnh34zSBwnz mF25fHEvcàng khó34zSBwnz chịu,mF25fHEv an34zSBwnzh cMX4hảm mF25fHEvthấy MX4hmình lMX4hại tựmF25fHEv cMX4hhuốc nhụcmF25fHEv 34zSBwnzvào thâMX4hn. Đủ rồi,MX4h tạMX4hi sMX4hao mF25fHEvanh MX4hlại hmF25fHEvôn ngư34zSBwnzời phụ34zSBwnz nữmF25fHEv nmF25fHEvày? TạimF25fHEv smF25fHEvao anmF25fHEvh lạMX4hi lmF25fHEvà bá34zSBwnzc mF25fHEvsĩ điề34zSBwnzu trị chính34zSBwnz chmF25fHEvo cMX4hon MX4htrai cmF25fHEvô t34zSBwnza? TMX4hhật nựmF25fHEvc cười!

“Xuống xe.”

Cô hốtMX4h ho34zSBwnzảng MX4hnhìn anh,MX4h thấy mF25fHEvnét mặmF25fHEvt aMX4hnh vẫnmF25fHEv bì34zSBwnznh lặmF25fHEvng n34zSBwnzhư nước,MX4h nhưmF25fHEvng nMX4hgón MX4htay MX4hnắm vô34zSBwnz lMX4hăng đMX4hã trắng34zSBwnz bệch. AnhmF25fHEv lặpmF25fHEv l34zSBwnzại: “XuốMX4hng xe.”

Đàm TĩnhMX4h xuốngmF25fHEv 34zSBwnzxe, nhMX4hìn anh lái34zSBwnz xMX4he MX4hra khỏimF25fHEv bmF25fHEvãi, chiếc34zSBwnz xMX4he MX4hrất nhanMX4hh mF25fHEvlao v34zSBwnzút đi,mF25fHEv nh34zSBwnzưng trướ34zSBwnzc MX4hkhi đếnmF25fHEv cmF25fHEvửa ra, 34zSBwnzlại MX4hđột ngmF25fHEvột 34zSBwnzphanh “két”mF25fHEv MX4hmột tiếng.mF25fHEv GiữaMX4h đmF25fHEvêm, timF25fHEvếng bMX4hánh xMX4he MX4hma sMX4hát 34zSBwnzvới nềmF25fHEvn đất mF25fHEvvô c34zSBwnzùng ch34zSBwnzói tamF25fHEvi khimF25fHEvến mF25fHEvanh MX4hbảo 34zSBwnzvệ đang34zSBwnz ngmF25fHEvủ gmF25fHEvật sựcMX4h t34zSBwnzỉnh giấc,mF25fHEv MX4hnhìn thấmF25fHEvy ngMX4hười trong xe34zSBwnz, 34zSBwnzanh t34zSBwnza liềMX4hn mởMX4h cửamF25fHEv MX4hchào: “Bác34zSBwnz mF25fHEvsĩ NhiếpMX4h lạimF25fHEv t34zSBwnzăng 34zSBwnzca đấyMX4h à?”34zSBwnz VừamF25fHEv nóMX4hi anh tmF25fHEva vừ34zSBwnza 34zSBwnzkéo tMX4hhanh ch34zSBwnzắn lênmF25fHEv. ThếMX4h nMX4hhưng NhiếpmF25fHEv VũmF25fHEv ThịnmF25fHEvh trướmF25fHEvc mF25fHEvnay luôMX4hn lịcMX4hh sự với34zSBwnz mF25fHEvmọi ngườimF25fHEv lạmF25fHEvi MX4hkhông hềMX4h 34zSBwnznói nửamF25fHEv l34zSBwnzời cmF25fHEvảm ơnMX4h, kmF25fHEvhi than34zSBwnzh ch34zSBwnzắn đượMX4hc kémF25fHEvo l34zSBwnzên hẳn,mF25fHEv chiếc xMX4he liMX4hền lMX4hao đMX4hi nmF25fHEvhư tênMX4h bắn,mF25fHEv mF25fHEvbiến mất34zSBwnz tMX4hrong MX4hmàn đêm.

Anh bả34zSBwnzo vệmF25fHEv gãimF25fHEv gãmF25fHEvi đầu,mF25fHEv định nằmMX4h 34zSBwnzxuống ngủMX4h mF25fHEvtiếp thìMX4h thấyMX4h MX4htrong bãimF25fHEv đỗmF25fHEv có34zSBwnz mF25fHEvmột nMX4hgười đứMX4hng bấtMX4h động.mF25fHEv DướMX4hi ánh sángmF25fHEv 34zSBwnzlờ mF25fHEvmờ, amF25fHEvnh b34zSBwnzảo vệmF25fHEv c34zSBwnzhỉ nMX4hhìn rmF25fHEva đmF25fHEvó l34zSBwnzà phụMX4h nữ34zSBwnz, vì34zSBwnz hìnMX4hh 34zSBwnznhư ngmF25fHEvười mF25fHEvđó mặc 34zSBwnzváy. C34zSBwnzhắc MX4hlà một34zSBwnz bá34zSBwnzc 34zSBwnzsĩ tă34zSBwnzng camF25fHEv… AnmF25fHEvh bảo34zSBwnz vệ34zSBwnz ngáMX4hp dàMX4hi mMX4hột 34zSBwnzcái, 34zSBwnztối 34zSBwnznay mF25fHEvquả là mF25fHEvquá nhimF25fHEvều MX4hca cấmF25fHEvp cứu.

Đàm mF25fHEvTĩnh mF25fHEvđứng ởmF25fHEv đó34zSBwnz một lúmF25fHEvc, mF25fHEvkhi mF25fHEvNhiếp mF25fHEvVũ ThịnmF25fHEvh láMX4hi xMX4he đi,mF25fHEv an34zSBwnzh 34zSBwnzkhông 34zSBwnzhề nhmF25fHEvìn cô34zSBwnz lmF25fHEvấy mộtMX4h cámF25fHEvi, 34zSBwnznên cmF25fHEvô vô cùng34zSBwnz 34zSBwnzlo lắnmF25fHEvg. TmF25fHEvhật rmF25fHEva MX4hbấy nhmF25fHEviêu 34zSBwnznăm rồiMX4h mMX4hà mF25fHEvanh khôngMX4h hề34zSBwnz mF25fHEvthay 34zSBwnzđổi, mMX4hỗi 34zSBwnzkhi anh 34zSBwnztuyệt vọngMX4h, cô34zSBwnz vẫnMX4h mF25fHEvcó 34zSBwnzthể nhmF25fHEvận mF25fHEvra được.34zSBwnz MX4hCô rMX4hất 34zSBwnzlo NhiếpmF25fHEv mF25fHEvVũ TmF25fHEvhịnh xảyMX4h r34zSBwnza chuyện,34zSBwnz thâm chímF25fHEv cmF25fHEvòn m34zSBwnzuốn gọ34zSBwnzi ch34zSBwnzo an34zSBwnzh, MX4hnhưng k34zSBwnzhi lấy34zSBwnz điện34zSBwnz thoạimF25fHEv rmF25fHEva ấ34zSBwnzn sốmF25fHEv mF25fHEvcủa anMX4hh, cMX4hô lại doMX4h dự.

Cô cò34zSBwnzn mF25fHEvtư cáchmF25fHEv gìMX4h đểnmF25fHEv gọi34zSBwnz cho anmF25fHEvh MX4hđây? ĐếmF25fHEvn nụMX4h hôMX4hn khôngMX4h 34zSBwnzthể kiề34zSBwnzm ch34zSBwnzế mF25fHEvkia cũng34zSBwnz bMX4hị amF25fHEvnh ch34zSBwnzo rằmF25fHEvng cómF25fHEv dụnMX4hg tâm khác.mF25fHEv VậyMX4h thì34zSBwnz cứMX4h đ34zSBwnzể MX4hnghĩ 34zSBwnznhư thmF25fHEvế đi34zSBwnz, ĐàmmF25fHEv T34zSBwnzĩnh cmF25fHEvủa quáMX4h kh34zSBwnzứ đãMX4h chếMX4ht 34zSBwnzrồi, côMX4h kmF25fHEvhông muốn tạ34zSBwnzo chMX4ho mMX4hình cMX4hhút MX4hhy vmF25fHEvọng 34zSBwnznào nữa.

Vì bmF25fHEvị sốtmF25fHEv nênmF25fHEv MX4hy t34zSBwnzá không chmF25fHEvo cô34zSBwnz vềMX4h phòng34zSBwnz bệMX4hnh, MX4hđứng ở34zSBwnz bãMX4hi đỗMX4h x34zSBwnze c34zSBwnzũng khônmF25fHEvg phả34zSBwnzi c34zSBwnzách, cuố34zSBwnzi cùn34zSBwnzg cô q34zSBwnzuyết định34zSBwnz vMX4hề nhà.MX4h CmF25fHEvô cầmF25fHEvn phmF25fHEvải ngủ,MX4h mấyMX4h nmF25fHEvgày mF25fHEvnay ởMX4h bện34zSBwnzh mF25fHEvviện côMX4h đều34zSBwnz kh34zSBwnzông được ngonMX4h giMX4hấc, giờMX4h bịmF25fHEv mF25fHEvốm lạMX4hi mF25fHEvcàng thê34zSBwnzm mệtMX4h mỏi.

Cũng mmF25fHEvay còmF25fHEvn c34zSBwnzó 34zSBwnzxe buýt cMX4hhạy MX4hsuốt đêMX4hm, cóMX4h điềuMX4h kh34zSBwnzi đổiMX4h tuyến34zSBwnz hơMX4hi phiề34zSBwnzn mộmF25fHEvt MX4hchút. MX4hKhi MX4hcô v34zSBwnzề đếnMX4h bên34zSBwnz ngoài kh34zSBwnzu nhMX4hà mì34zSBwnznh tmF25fHEvhì đã34zSBwnz là34zSBwnz ha34zSBwnzi giờ34zSBwnz sáng.mF25fHEv QuánmF25fHEv ănmF25fHEv hamF25fHEvi mF25fHEvbên đườ34zSBwnzng đãMX4h dMX4họn hMX4hàng cả, chMX4hỉ mF25fHEvcòn quánmF25fHEv InteMX4hrnet vẫn34zSBwnz mmF25fHEvở cửa,34zSBwnz á34zSBwnznh đè34zSBwnzn từmF25fHEv bMX4hên tMX4hrong hắmF25fHEvt r34zSBwnza mặtMX4h đườn34zSBwnzg, khi Đ34zSBwnzàm Tĩn34zSBwnzh đimF25fHEv ng34zSBwnzang quMX4ha, chỉ34zSBwnz cmF25fHEvó MX4hmình bóMX4hng côMX4h đơnmF25fHEv độc.

Cửa sắtmF25fHEv cmF25fHEvủa khmF25fHEvu mF25fHEvnhà đã khóa,MX4h nhưn34zSBwnzg nh34zSBwnzững ngườiMX4h vềmF25fHEv muộn34zSBwnz đềumF25fHEv có34zSBwnz mF25fHEvcách, cMX4hô quấnMX4h 34zSBwnzmột mF25fHEvgóc váyMX4h vàMX4ho hông34zSBwnz định trè34zSBwnzo lên.mF25fHEv 34zSBwnzVừa mF25fHEvmới bámF25fHEvm vàmF25fHEvo l34zSBwnzan ca34zSBwnzn sắtmF25fHEv, gi34zSBwnzẫm c34zSBwnzhân mF25fHEvlên ômF25fHEv đầumF25fHEv MX4htiên thMX4hì cá34zSBwnznh ta34zSBwnzy MX4hcô bị ngườiMX4h tmF25fHEva mF25fHEvtóm lấy,MX4h khiếmF25fHEvn MX4hcô suýt34zSBwnz nữmF25fHEva hétmF25fHEv lMX4hên. QmF25fHEvuay lạimF25fHEv nhìn,mF25fHEv cMX4hô trôn34zSBwnzg thấy NhmF25fHEviếp V34zSBwnzũ Thịn34zSBwnzh sắc34zSBwnz mặmF25fHEvt sMX4ha s34zSBwnzầm, MX4hanh hỏi:mF25fHEv “CômF25fHEv địnhmF25fHEv t34zSBwnzrèo qua?”

Tại smF25fHEvao anMX4hh lại34zSBwnz ở34zSBwnz đây? XMX4he của34zSBwnz 34zSBwnzanh dừngMX4h ở34zSBwnz cáMX4hch MX4hđó khôMX4hng xa34zSBwnz, cóMX4h lẽmF25fHEv amF25fHEvnh đmF25fHEvã ở34zSBwnz đây34zSBwnz từ34zSBwnz l34zSBwnzâu màMX4h 34zSBwnzcô khMX4hông MX4hđể ý.

“Lên xe.”mF25fHEv An34zSBwnzh 34zSBwnzkéo MX4hcô về phMX4hía cmF25fHEvhiếc xe34zSBwnz, cMX4hô loạngmF25fHEv chMX4hoạng thMX4heo s34zSBwnzau. Đế34zSBwnzn MX4hgần mF25fHEvxe cômF25fHEv m34zSBwnzới thấy34zSBwnz MX4hcạnh 34zSBwnzxe toà34zSBwnzn đầu lọc34zSBwnz mF25fHEvthuốc lMX4há, MX4hít nhấMX4ht cũmF25fHEvng hMX4hơn chụ34zSBwnzc cáiMX4h. C34zSBwnzó đMX4hiều NhiếpmF25fHEv MX4hVũ Thịnh34zSBwnz ch34zSBwnzưa mF25fHEvbao gmF25fHEviờ hút thu34zSBwnzốc, MX4hcó lMX4hẽ anMX4hh vừamF25fHEv khéomF25fHEv đỗ34zSBwnz mF25fHEvxe 34zSBwnzở MX4hđây thôi.

Cuối cùmF25fHEvng cô34zSBwnz giằng34zSBwnz ra khỏiMX4h tamF25fHEvy anhmF25fHEv: “NhiếpMX4h mF25fHEvVũ ThịnhMX4h, 34zSBwnzanh thMX4ha c34zSBwnzho tMX4hôi đi…”

Anh dừn34zSBwnzg 34zSBwnzlại, nh34zSBwnzưng tay vẫn34zSBwnz khôngMX4h buông,MX4h giọnMX4hg 34zSBwnzđiệu lạnhMX4h lùnmF25fHEvg màmF25fHEv châmMX4h biếmMX4h: “BảymF25fHEv nmF25fHEvăm trướcMX4h cmF25fHEvô khmF25fHEvông tha 34zSBwnz cho tô34zSBwnzi, mF25fHEvtại MX4hsao bâymF25fHEv giMX4hờ mF25fHEvtôi MX4hlại phảMX4hi tmF25fHEvha chmF25fHEvo cô?”

Nhiếp VmF25fHEvũ Th34zSBwnzịnh hiệnMX4h giờ k34zSBwnzhông chỉmF25fHEv tàn34zSBwnz nhmF25fHEvẫn màMX4h còn34zSBwnz 34zSBwnzmừng giậmF25fHEvn thấ34zSBwnzt thường.mF25fHEv C34zSBwnzô v34zSBwnzừa mệtMX4h vừmF25fHEva b34zSBwnzuồn MX4hngủ, không thểmF25fHEv chống34zSBwnz lạmF25fHEvi đượcmF25fHEv sức34zSBwnz mạnhMX4h của34zSBwnz anh34zSBwnz, MX4hanh đẩyMX4h mF25fHEvcô mF25fHEvvào ghế34zSBwnz mF25fHEvsau, độngmF25fHEv tácMX4h rMX4hất tMX4hhô bạo. ĐàmmF25fHEv TĩnhMX4h cảmMX4h giác34zSBwnz MX4htối mF25fHEvnay anMX4hh nhưMX4h mộtMX4h MX4hcon ngườmF25fHEvi 34zSBwnzkhác vậmF25fHEvy. NhMX4hiếp VũMX4h ThịnMX4hh bảy năm34zSBwnz sa34zSBwnzu v34zSBwnzốn 34zSBwnzdĩ đmF25fHEvã làmF25fHEv n34zSBwnzgười mF25fHEvkhác, nhưmF25fHEvng mF25fHEvtối nmF25fHEvay aMX4hnh MX4hlại giốnMX4hg nhưmF25fHEv mộtMX4h Nhiếp34zSBwnz VũmF25fHEv Thịnh thứmF25fHEv b34zSBwnza nữa34zSBwnz. BộMX4h MX4hdạng an34zSBwnzh hệtMX4h nhmF25fHEvư mF25fHEvmột mF25fHEvkẻ MX4hsay kMX4hhướt, MX4hnhưng côMX4h bMX4hiết mF25fHEvanh khmF25fHEvông hề uốnMX4hg mộmF25fHEvt gi34zSBwnzọt rượumF25fHEv MX4hnào, 34zSBwnzcó mF25fHEvđiều, dườngmF25fHEv nmF25fHEvhư an34zSBwnzh MX4hđã mMX4hất đi34zSBwnz lMX4hý trí.

Anh láiMX4h x34zSBwnze dọ34zSBwnzc thMX4heo 34zSBwnzđường cái, mF25fHEvkhông bmF25fHEvao lâ34zSBwnzu 34zSBwnzsau, 34zSBwnzxe đếnmF25fHEv một34zSBwnz khách34zSBwnz sMX4hạn caMX4ho cấpMX4h. A34zSBwnznh lmF25fHEvái MX4hxe đếnmF25fHEv trưMX4hớc cửMX4ha, nhân viênMX4h mF25fHEvra m34zSBwnzở cửaMX4h, an34zSBwnzh xuốMX4hng MX4hxe, cmF25fHEvô cũnmF25fHEvg xuốngmF25fHEv themF25fHEvo, MX4hxe đượcmF25fHEv nhân34zSBwnz vmF25fHEviên lmF25fHEvái vào bãi,mF25fHEv cmF25fHEvòn anmF25fHEvh MX4hđi thẳnMX4hg đế34zSBwnzn quầMX4hy lễmF25fHEv 34zSBwnztân, lấMX4hy chứMX4hng mi34zSBwnznh 34zSBwnzthư bảo34zSBwnz muốnmF25fHEv th34zSBwnzuê một MX4hphòng cómF25fHEv giườngmF25fHEv to34zSBwnz. Lễ34zSBwnz 34zSBwnztân kMX4hhó xử34zSBwnz nmF25fHEvói pMX4hhòng giườngMX4h mF25fHEvto đã34zSBwnz hếmF25fHEvt mấmF25fHEvt rồi,MX4h chỉMX4h cMX4hòn phòng chmF25fHEvo nhữMX4hng ngườMX4hi hưMX4hởng tuầMX4hn trMX4hăng MX4hmật. CômF25fHEv nhâmF25fHEvn mF25fHEvviền nh34zSBwnzìn ĐàMX4hm TĩnmF25fHEvh, mỉm34zSBwnz cMX4hười nói: “ThậmF25fHEvt rMX4ha phòng34zSBwnz trămF25fHEvng mmF25fHEvật cMX4hhỉ mF25fHEvđắt hMX4hơn phmF25fHEvòng 34zSBwnzgiường 34zSBwnzto MX4hmột chúMX4ht, 34zSBwnzhơn nmF25fHEvữa lạMX4hi có vmF25fHEvị trmF25fHEví tốt,mF25fHEv vmF25fHEvô cMX4hùng yên34zSBwnz tĩnh.”

Nhiếp 34zSBwnzVũ T34zSBwnzhịnh nómF25fHEvi: “Vậy lấyMX4h phòngmF25fHEv đó.”

Suốt cả34zSBwnz quá34zSBwnz trìnhmF25fHEv Đàm TĩnhmF25fHEv mF25fHEvchỉ yMX4hên lmF25fHEvặng, MX4hvào 34zSBwnzthang máymF25fHEv, vàoMX4h trmF25fHEvong pMX4hhòng, bmF25fHEvên tromF25fHEvng cmF25fHEvó đĩamF25fHEv ho34zSBwnza quảMX4h, có hoMX4ha hồng,mF25fHEv trêmF25fHEvn giMX4hường còn34zSBwnz r34zSBwnzải cámF25fHEvnh MX4hhoa, 34zSBwnzđúng là34zSBwnz phòn34zSBwnzg trămF25fHEvng mật.mF25fHEv RMX4hồi nhânMX4h viên 34zSBwnzlên đưa34zSBwnz chìmF25fHEva khmF25fHEvoá, mF25fHEvnói rằmF25fHEvng đãMX4h đMX4hỗ x34zSBwnze cMX4hủa anMX4hh ở34zSBwnz vị34zSBwnz trmF25fHEví 34zSBwnzA16 tMX4hrên mF25fHEvtầng MX4hhai b34zSBwnzãi đỗ xe.34zSBwnz NhiếmF25fHEvp V34zSBwnzũ ThMX4hịnh mF25fHEvbo c34zSBwnzho mF25fHEvnhân vi34zSBwnzên một34zSBwnz chút34zSBwnz tiền,mF25fHEv đóngmF25fHEv cửaMX4h lại.

Thấy mF25fHEvĐàm Tĩnh34zSBwnz vẫ34zSBwnzn sốt, amF25fHEvnh mởmF25fHEv tủmF25fHEv qMX4huần á34zSBwnzo, l34zSBwnzấy áoMX4h choàng34zSBwnz MX4htắm đưaMX4h chMX4ho cô:MX4h “ĐiMX4h tắm34zSBwnz tr34zSBwnzước đi!”

Bồn tmF25fHEvắm rấtmF25fHEv lmF25fHEvớn, nhưn34zSBwnzg cô MX4hđã 34zSBwnzbuồn ngMX4hủ 34zSBwnzdíp mắmF25fHEvt, vmF25fHEvội mF25fHEvvàng ngâmMX4h mìnhMX4h vàoMX4h bmF25fHEvồn 34zSBwnznước MX4hnóng, thấy34zSBwnz mF25fHEvkhoan khoái đếnmF25fHEv mF25fHEvmức c34zSBwnzó thể34zSBwnz ngủmF25fHEv đượcmF25fHEv ngMX4hay. 34zSBwnzMặc áomF25fHEv c34zSBwnzhoàng tắm34zSBwnz vàoMX4h, MX4hcô bướcMX4h r34zSBwnza, mF25fHEvthấy NhiếpmF25fHEv Vũ mF25fHEvThịnh đanmF25fHEvg ngồiMX4h trê34zSBwnzn sofamF25fHEv. DưmF25fHEvới ánmF25fHEvh MX4hđèn, dánMX4hg vẻ34zSBwnz aMX4hnh vmF25fHEvẫn que34zSBwnzn thuộcMX4h như34zSBwnz thmF25fHEvế, nhưng lạiMX4h xMX4ha lạmF25fHEv xi34zSBwnzết bMX4hao, cmF25fHEvô đột34zSBwnz nhiên34zSBwnz t34zSBwnzhấy lòngMX4h chmF25fHEvùng mF25fHEvxuống, dườnMX4hg như34zSBwnz lạmF25fHEvi sắp xamF25fHEvo xuyến.

Đàm mF25fHEvTĩnh MX4hlặng lẽ34zSBwnz đMX4hứng trMX4hước mặt anhMX4h, tMX4hhấy a34zSBwnznh ngmF25fHEvẩng lêMX4hn, 34zSBwnzcô nói:MX4h “MưMX4hời vạn.”

Anh thMX4hật sựmF25fHEv mF25fHEvkhông thể mF25fHEvngờ côMX4h lạimF25fHEv mởMX4h miệngMX4h nóimF25fHEv rmF25fHEva haMX4hi cmF25fHEvhữ này34zSBwnz, chỉ34zSBwnz biếmF25fHEvt MX4hngơ ngácmF25fHEv mF25fHEvnhìn cô.

“Anh b34zSBwnziết tmF25fHEvôi cầMX4hn tiềnmF25fHEv mà, cómF25fHEv lẽ34zSBwnz a34zSBwnznh vẫn…mF25fHEv vmF25fHEvẫn còMX4hn thíc34zSBwnzh tmF25fHEvôi. V34zSBwnzì 34zSBwnzthế, hômmF25fHEv nmF25fHEvay aMX4hnh mumF25fHEvốn giữMX4h tMX4hôi mF25fHEvlại cũn34zSBwnzg được thôiMX4h, tôimF25fHEv muốn34zSBwnz MX4hmười vạn.”

Sắc mặt34zSBwnz NhiếpmF25fHEv VũmF25fHEv Thịnh lậpMX4h t34zSBwnzức đổiMX4h smF25fHEvang 34zSBwnztrắng 34zSBwnzbệch, kmF25fHEvhông cò34zSBwnzn một34zSBwnz g34zSBwnziọt mmF25fHEváu, 34zSBwnzvết bầmMX4h tímMX4h MX4hdưới cằmMX4h anh mF25fHEvcòn ch34zSBwnzưa MX4htan, lạimF25fHEv sMX4hưng lê34zSBwnzn, mF25fHEvkhiến vẻMX4h mặmF25fHEvt aMX4hnh nh34zSBwnzìn v34zSBwnzô cmF25fHEvùng k34zSBwnzỳ quái.mF25fHEv V34zSBwnzào khoảnh MX4hkhắc MX4hấy ĐàmMX4h TĩnhmF25fHEv thật34zSBwnz sựMX4h ngh34zSBwnzĩ amF25fHEvnh sẽmF25fHEv mF25fHEvbật dậ34zSBwnzy đánh34zSBwnz cômF25fHEv, 34zSBwnzvì á34zSBwnznh MX4hmắt mF25fHEvanh chợMX4ht 34zSBwnztrở nên sắcMX4h lạnh34zSBwnz nh34zSBwnzư 34zSBwnzdao, tựaMX4h hMX4hồ mMX4huốn mF25fHEvkhoét mộ34zSBwnzt 34zSBwnzlỗ 34zSBwnztrên ngườimF25fHEv cMX4hô vMX4hậy. NhưngmF25fHEv cuốiMX4h cùng mF25fHEvanh khMX4hông là34zSBwnzm mF25fHEvgì cả34zSBwnz, chỉMX4h nghmF25fHEviến răngMX4h gằnMX4h từMX4hng chmF25fHEvữ: “ĐàmMX4h TmF25fHEvĩnh, cmF25fHEvô tưởMX4hng đến giờ34zSBwnz mF25fHEvtôi cMX4hòn để34zSBwnz 34zSBwnzcô mmF25fHEvuốn MX4hgì đMX4hược nấyMX4h sao?”

Dứt lời,mF25fHEv anmF25fHEvh đứMX4hng dậy xô34zSBwnz cửa34zSBwnz bỏ34zSBwnz đi34zSBwnz. VàoMX4h thanmF25fHEvg máMX4hy anMX4hh mF25fHEvmới nhậnmF25fHEv rMX4ha m34zSBwnzình đanmF25fHEvg r34zSBwnzun rẩMX4hy. Đ34zSBwnziều homF25fHEvà trong thanmF25fHEvg m34zSBwnzáy thổi34zSBwnz 34zSBwnzvù vùMX4h, kh34zSBwnziến a34zSBwnznh lạnhmF25fHEv chưMX4ha mF25fHEvtừng tMX4hhấy. MX4hAnh đ34zSBwnzi tha34zSBwnzng máymF25fHEv xuốngMX4h tận tmF25fHEvầng hmF25fHEvầm để34zSBwnz xe34zSBwnz. VmF25fHEvừa lênMX4h xeMX4h, an34zSBwnzh đmF25fHEvã lầ34zSBwnzn MX4htìm hộ34zSBwnzp cmF25fHEvứu mF25fHEvthương, mởMX4h mF25fHEvra 34zSBwnzlấy cMX4hặp nhiệt độ,mF25fHEv mF25fHEvbấy gimF25fHEvờ mớimF25fHEv ýMX4h thứcmF25fHEv được34zSBwnz mìnhMX4h đ34zSBwnzang l34zSBwnzàm gì34zSBwnz. VốnmF25fHEv MX4hdĩ mF25fHEvanh đ34zSBwnzịnh đợimF25fHEv ĐàmMX4h mF25fHEvTĩnh tắm xongMX4h sẽMX4h xuốn34zSBwnzg 34zSBwnzlấy cặpmF25fHEv nmF25fHEvhiệt độ34zSBwnz lêmF25fHEvn đo34zSBwnz mF25fHEvxem c34zSBwnzô 34zSBwnzcòn sốtmF25fHEv khô34zSBwnzng. 34zSBwnzNhưng giờmF25fHEv tìmF25fHEvm cặp nhiệtmF25fHEv độMX4h cò34zSBwnzn cóMX4h tá34zSBwnzc d34zSBwnzụng gmF25fHEvì? CònMX4h mF25fHEvích 34zSBwnzgì nữa?

Cặp nhiệtmF25fHEv độ34zSBwnz bịMX4h mF25fHEvanh siết chặt34zSBwnz đế34zSBwnzn gãMX4hy đôimF25fHEv, th34zSBwnzuỷ mF25fHEvtinh cắm34zSBwnz sâ34zSBwnzu và34zSBwnzo lMX4hòng bà34zSBwnzn 34zSBwnztay aMX4hnh, máuMX4h vmF25fHEvà mF25fHEvthủy ngâ34zSBwnzn ch xuống,34zSBwnz a34zSBwnznh cũnMX4hg MX4hkhông thấymF25fHEv đ34zSBwnzau. CuốMX4hi cùngMX4h câ34zSBwnzu MX4hnói c34zSBwnzủa anmF25fHEvh chmF25fHEvỉ 34zSBwnzlà mộMX4ht trò34zSBwnz cườ34zSBwnzi, hay MX4hmột mF25fHEvnỗ lựcmF25fHEv MX4hche đậMX4hy yếu34zSBwnz ớt.34zSBwnz TạiMX4h mF25fHEvsao cmF25fHEvô dMX4hám m34zSBwnzở miệMX4hng đò34zSBwnzi tiMX4hền anh34zSBwnz? ChínhmF25fHEv vì 34zSBwnzcô MX4hbiết r34zSBwnzõ rằng34zSBwnz, đến34zSBwnz tậnMX4h mF25fHEvbây MX4hgiờ, 34zSBwnzanh vẫn34zSBwnz mF25fHEvsẽ đ34zSBwnzể cMX4hô mu34zSBwnzốn mF25fHEvgì đượMX4hc nấy.34zSBwnz C34zSBwnzô cmF25fHEvoi mình làmF25fHEv hànMX4hg hoáMX4h bánmF25fHEv cmF25fHEvho anmF25fHEvh, lầ34zSBwnzn trưMX4hớc mF25fHEvcô đò34zSBwnzi b34zSBwnza vạn,mF25fHEv lMX4hần nàMX4hy lMX4hại mF25fHEvmuốn mười34zSBwnz MX4hvạn. Cho dMX4hù vạnmF25fHEv bất34zSBwnz đ34zSBwnzắc 34zSBwnzdĩ, mF25fHEvcho dù34zSBwnz cômF25fHEv MX4hthật smF25fHEvự thiMX4hếu MX4htiền, nhưnmF25fHEvg 34zSBwnztại samF25fHEvo cmF25fHEvô 34zSBwnzlại làmF25fHEvm như thế,34zSBwnz cMX4hứ 34zSBwnznhư MX4hsợ rMX4hằng mF25fHEvvẫn cò34zSBwnzn mộMX4ht chMX4hút hồimF25fHEv ứcMX4h đẹp34zSBwnz đẽmF25fHEv nàomF25fHEv đó,mF25fHEv 34zSBwnzcứ nh34zSBwnzư sMX4hợ a34zSBwnznh chưa thậmF25fHEvt sMX4hự nảMX4hn lmF25fHEvòng vậy?

Anh vô34zSBwnz cùng34zSBwnz hối34zSBwnz hận,34zSBwnz sau 34zSBwnzkhi đimF25fHEv lMX4hòng 34zSBwnzvòng t34zSBwnzrên đường,MX4h tmF25fHEvại sMX4hao lạMX4hi đếnmF25fHEv chỗMX4h 34zSBwnzcô. VmF25fHEvì 34zSBwnzbiết rằng34zSBwnz MX4hcô không cònMX4h chỗ34zSBwnz nàMX4ho khácMX4h nữaMX4h, màMX4h cômF25fHEv lại34zSBwnz đang34zSBwnz ốm34zSBwnz. KMX4hhi thấyMX4h cômF25fHEv đ34zSBwnzịnh trèmF25fHEvo rMX4hào, mF25fHEvanh MX4hkhông sao MX4hkìm được,MX4h vội34zSBwnz dậpMX4h thuố34zSBwnzc c34zSBwnzhạy lạiMX4h tómmF25fHEv lMX4hấy nmF25fHEvgười phụ34zSBwnz n34zSBwnzữ tMX4ho gmF25fHEvan kia34zSBwnz. ĐúngmF25fHEv vậyMX4h, anh mF25fHEvhút thMX4huốc, gầnMX4h đmF25fHEvây mF25fHEvanh mớimF25fHEv húmF25fHEvt, MX4hbởi tmF25fHEvhực MX4hsự qumF25fHEvá phimF25fHEvền 34zSBwnzmuộn. AMX4hnh hốiMX4h hậnMX4h tại saoMX4h lạMX4hi đưaMX4h cômF25fHEv đếnMX4h k34zSBwnzhách sạn,34zSBwnz mF25fHEvvì bi34zSBwnzết cômF25fHEv kh34zSBwnzông 34zSBwnzcó nơi34zSBwnz n34zSBwnzào đmF25fHEvể nmF25fHEvgủ nữa.MX4h 34zSBwnzAnh hốMX4hi hận tại34zSBwnz samF25fHEvo lại34zSBwnz tMX4hheo côMX4h lMX4hên phòng,MX4h MX4hanh vmF25fHEvốn chMX4hỉ địnhMX4h đưaMX4h chìa34zSBwnz khoMX4há pmF25fHEvhòng rồiMX4h đi34zSBwnz. 34zSBwnzAnh chỉ m34zSBwnzuốn đmF25fHEvể MX4hcô tắmmF25fHEv nướMX4hc MX4hnóng, như34zSBwnz vậ34zSBwnzy mF25fHEvcó támF25fHEvc dụngmF25fHEv MX4hgiúp hmF25fHEvạ sốt.mF25fHEv AnmF25fHEvh địmF25fHEvnh cặMX4hp nMX4hhiệt độ cMX4hho cômF25fHEv rồiMX4h sẽMX4h đ34zSBwnzi. MX4hDù sMX4hao an34zSBwnzh mF25fHEvcũng kh34zSBwnzông mF25fHEvnên độnMX4hg lMX4hòng thươngMX4h xómF25fHEvt cômF25fHEv, bởi34zSBwnz ngMX4hười phụ nmF25fHEvữ nMX4hày cMX4hó thMX4hể nắmF25fHEvm lMX4hấy c34zSBwnzơ h34zSBwnzội nhỏMX4h nmF25fHEvhoi đómF25fHEv 34zSBwnzđể g34zSBwnziáng cmF25fHEvho anMX4hh mộtmF25fHEv đònmF25fHEv mF25fHEvtàn nhẫn nhất.

Cho 34zSBwnzdù MX4hbảy năm34zSBwnz trmF25fHEvước 34zSBwnzvì nguyên nhâmF25fHEvn gmF25fHEvì tmF25fHEvhì himF25fHEvện giMX4hờ anmF25fHEvh cũngMX4h tiMX4hn cMX4hhắc mF25fHEvít nhấtmF25fHEv hồimF25fHEv đóMX4h cmF25fHEvô cũng34zSBwnz nóiMX4h một cmF25fHEvâu thậtMX4h lòmF25fHEvng, MX4hđó làmF25fHEv MX4hcô chưamF25fHEv bamF25fHEvo giờMX4h yMX4hêu mF25fHEvanh. NămMX4h đómF25fHEv nMX4hếu cômF25fHEv c34zSBwnzó c34zSBwnzhút MX4hxíu thật lò34zSBwnzng với34zSBwnz aMX4hnh, hẳmF25fHEvn mF25fHEvhiện tMX4hại côMX4h đãmF25fHEv không34zSBwnz tuyệtMX4h tìnmF25fHEvh đến34zSBwnz m34zSBwnzức đem34zSBwnz mF25fHEvtình cMX4hảm trongMX4h quá kMX4hhứ làmMX4h MX4hvũ khí34zSBwnz đảMX4h th34zSBwnzương anhmF25fHEv. NụMX4h hMX4hôn mF25fHEvlúc cmF25fHEvhiều giốngmF25fHEv nhưMX4h mmF25fHEvột giMX4hấc MX4hmộng, anh cMX4hảm thấMX4hy căm34zSBwnz gh34zSBwnzét chMX4hính mF25fHEvmình, mF25fHEvtại 34zSBwnzsao mớimF25fHEv cmF25fHEvó ch34zSBwnzút mF25fHEvhy v34zSBwnzọng 34zSBwnzmà đmF25fHEvã kMX4hỳ vMX4họng nhưmF25fHEv vậy? mF25fHEv Tại saMX4ho MX4hlại mF25fHEvtự dốimF25fHEv mìMX4hnh dốmF25fHEvi ngườiMX4h rằnmF25fHEvg MX4hcô c34zSBwnzó nMX4hỗi khổMX4h bấtMX4h đắc34zSBwnz mF25fHEvdĩ? TạiMX4h MX4hsao khi mF25fHEv nhìn 34zSBwnzthấy c34zSBwnzô MX4hrơi nướcMX4h mắt,34zSBwnz MX4hanh 34zSBwnzlại đ34zSBwnzau lòng?

Nhiếp VmF25fHEvũ Th34zSBwnzịnh, mF25fHEvmày là thằngmF25fHEv ngốMX4hc, ngốc34zSBwnz nhấtmF25fHEv thếMX4h giớimF25fHEv này.

Rốt cuộMX4hc 34zSBwnzđến baMX4ho giờ màyMX4h mớiMX4h tỉmF25fHEvnh ra?