You are here

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 15 - Phần 2

Thật r8mhHZNa NhiếpCN8ktK CN8ktKVũ ThprUEyTịnh cũng 8mhHZNchưa ng8mhHZNhĩ x8mhHZNong CN8ktKnhững đprUEyTiều mprUEyTuốn nóihr vớiCN8ktK Đàm8mhHZN Tĩnh,CN8ktK v8mhHZNì vậCN8ktKy sprUEyTau 8mhHZNkhi đónprUEyTg 8mhHZNcửa xe, an8mhHZNh tprUEyTrầm mCN8ktKặc mộ8mhHZNt lú8mhHZNc rồi8mhHZN hỏi8mhHZN: “Ai8mhHZN khám?”

Đàm T8mhHZNĩnh ngẩnhr CN8ktKra một thoánghr mớiCN8ktK hiCN8ktKểu a8mhHZNnh đang8mhHZN CN8ktKhỏi prUEyTvừa rprUEyTồi aCN8ktKi 8mhHZNkhám chhro c8mhHZNô, b8mhHZNèn tCN8ktKrả lờihr: “BprUEyTác sĩ Trương.”

Bệnh việhrn cóCN8ktK prUEyTquá nhiều bCN8ktKác sĩhr TCN8ktKrương, 8mhHZNanh khôCN8ktKng biế8mhHZNt làCN8ktK aCN8ktKi, lạihr hỏi:CN8ktK “ĐơnprUEyT thuốcCN8ktK đâu?”

Đàm TĩnhprUEyT 8mhHZNcầm bệnprUEyTh ánCN8ktK bị hr vân vê8mhHZN đếnCN8ktK prUEyTnhàu 8mhHZNnát hrđưa ch8mhHZNo 8mhHZNanh, ahrnh đọcprUEyT cprUEyThẩn đoCN8ktKán và8mhHZN thuốc,prUEyT thấy8mhHZN gprUEyThi làprUEyT cảm8mhHZN mạo phrhong 8mhHZNhàn, chắprUEyTn hẳprUEyTn hồi8mhHZN chiềuprUEyT c8mhHZNô đãhr bịCN8ktK ngấm8mhHZN mưa.

Anh nói8mhHZN: “Mai8mhHZN cprUEyTô đừngCN8ktK tới phò8mhHZNng bệnhCN8ktK trônCN8ktKg thằngprUEyT bprUEyTé nữaCN8ktK, sẽ8mhHZN bịprUEyT tCN8ktKruyền nhiễm.”

“Là hrcảm CN8ktKmạo ph8mhHZNong hàn thôiprUEyT mà…”

“Bệnh vprUEyTiện cCN8ktKó qprUEyTuy định.”

Đàm TĩnprUEyTh qprUEyTuan sprUEyTát néhrt mặt NhiếprUEyTp 8mhHZNVũ Thịnh,8mhHZN thấyCN8ktK aCN8ktKnh 8mhHZNvẫn g8mhHZNiữ giọCN8ktKng điệu8mhHZN lạ8mhHZNnh lùngCN8ktK máy8mhHZN mprUEyTóc hrkhiến côhr khônprUEyTg bihrết phải CN8ktKnói ghrì mCN8ktKới prUEyTđúng. ĐộtprUEyT CN8ktKnhiên aCN8ktKnh hỏi:hr “Tạihr sao?”

“Tại 8mhHZNsao cprUEyTái gì?”

“Bảy nămprUEyT trư8mhHZNớc, CN8ktKtại sprUEyTao lại CN8ktKnói vớprUEyTi hrtôi nhprUEyTững CN8ktKlời đó?CN8ktK NhCN8ktKất đprUEyTịnh hrcó nCN8ktKguyên nh8mhHZNân, tạprUEyTi saCN8ktKo vậy?”

Đàm CN8ktKTĩnh CN8ktKhít sprUEyTâu mộthr hơi, chuyệprUEyTn xảyCN8ktK rhra đprUEyTã 8mhHZNbảy năprUEyTm, 8mhHZNnhắc lprUEyTại cò8mhHZNn cóCN8ktK 8mhHZNý nCN8ktKghĩa gì8mhHZN nprUEyTữa? Cô8mhHZN đprUEyTáp: CN8ktK“Tôi không mu8mhHZNốn ch8mhHZNo CN8ktKanh biprUEyTết. ThprUEyTực ra8mhHZN, lú8mhHZNc đ8mhHZNó tôi8mhHZN CN8ktKvô cùnCN8ktKg, vhrô cùprUEyTng hậ8mhHZNn anh.”

“Còn bây8mhHZN giờCN8ktK t8mhHZNhì sao?”

ngơ ngẩnprUEyT nhắcprUEyT lại:CN8ktK “Bây giờ?”

“Bây giờhr còn8mhHZN hậprUEyTn tôi không?”

Đàm prUEyTTĩnh cắnprUEyT mprUEyTôi, cCN8ktKâu hỏi hrnày thCN8ktKật khCN8ktKó trprUEyTả lờhri. CôprUEyT k8mhHZNhông biếthr tại8mhHZN sa8mhHZNo CN8ktKanh prUEyTlại hỏhri dồnhr nCN8ktKhư vậy,hr mọiCN8ktK thứ trongprUEyT qprUEyTuá khứhr đ8mhHZNã 8mhHZNqua rhrồi, giữCN8ktKa họprUEyT đã8mhHZN chró hrquá nhiều8mhHZN ngườiprUEyT vàprUEyT 8mhHZNsự việcCN8ktK, CN8ktKtừ lâhru đã chẳnghr tCN8ktKhể q8mhHZNuay CN8ktKlại nh8mhHZNư x8mhHZNưa nữ8mhHZNa, khprUEyTông phảprUEyTi CN8ktKthế sao?

“Từng chró ngườihr nóprUEyTi với tôi,8mhHZN nhiprUEyTều lprUEyTúc h8mhHZNận lhrà hrvì yêuCN8ktK. ĐàCN8ktKm Tĩnhrh, côCN8ktK yprUEyTêu t8mhHZNôi khônCN8ktKg? CprUEyTô cóhr từng8mhHZN yprUEyTêu tôi không?”

Đàm hrTĩnh khônprUEyTg biếprUEyTt nhrên nói hrgì, đối8mhHZN prUEyTvới côhr, chhrữ “hryêu” đhrã trởhr hrnên quhrá đỗiCN8ktK 8mhHZNxa hrlạ 8mhHZNvà CN8ktKxa x8mhHZNỉ. CN8ktKMột nCN8ktKgười phải vậthr lộnCN8ktK vớiCN8ktK CN8ktKsố mệnhCN8ktK hrcó 8mhHZNtư các8mhHZNh gìhr thrrông chờCN8ktK vCN8ktKào thrình yêu?

Cô trầ8mhHZNm hrmặc quhrá lâ8mhHZNu kprUEyThiến Nhiếp VũprUEyT Thị8mhHZNnh cà8mhHZNng kh8mhHZNó chprUEyTịu, CN8ktKanh cprUEyTảm tCN8ktKhấy mì8mhHZNnh lhrại tựhr ch8mhHZNuốc nhụCN8ktKc vCN8ktKào thân8mhHZN. Đủ rồi8mhHZN, tạiCN8ktK prUEyTsao ahrnh lạihr hhrôn n8mhHZNgười prUEyTphụ nữ8mhHZN hrnày? Tạ8mhHZNi sahro prUEyTanh lại8mhHZN là8mhHZN prUEyTbác hrsĩ điprUEyTều trCN8ktKị chính hrcho co8mhHZNn traCN8ktKi hrcô tCN8ktKa? Thậ8mhHZNt hrnực cười!

“Xuống xe.”

Cô hrhốt hoảngprUEyT nhrhìn CN8ktKanh, thấy néCN8ktKt mhrặt 8mhHZNanh vprUEyTẫn bìn8mhHZNh lặ8mhHZNng CN8ktKnhư nước,prUEyT prUEyTnhưng ng8mhHZNón ta8mhHZNy nắmCN8ktK v8mhHZNô lă8mhHZNng đprUEyTã trắnCN8ktKg bệch. ACN8ktKnh lặphr lại:CN8ktK “XprUEyTuống xe.”

Đàm Tĩn8mhHZNh hrxuống xehr, nhìCN8ktKn anh hrlái xCN8ktKe prUEyTra 8mhHZNkhỏi prUEyTbãi, chprUEyTiếc xCN8ktKe rấ8mhHZNt prUEyTnhanh lhrao v8mhHZNút CN8ktKđi, nhCN8ktKưng tprUEyTrước 8mhHZNkhi đếCN8ktKn cửa CN8ktK ra, lhrại độtprUEyT ngộ8mhHZNt phahrnh 8mhHZN“két” 8mhHZNmột tCN8ktKiếng. Giữa8mhHZN prUEyTđêm, tiếCN8ktKng bánhrh hrxe prUEyTma s8mhHZNát vớihr nền đấthr vprUEyTô CN8ktKcùng hrchói CN8ktKtai khiCN8ktKến an8mhHZNh bả8mhHZNo vprUEyTệ hrđang ngủ8mhHZN gậtCN8ktK shrực tỉn8mhHZNh giấcCN8ktK, nhprUEyTìn CN8ktKthấy người trongCN8ktK hrxe, anprUEyTh tprUEyTa liề8mhHZNn hrmở c8mhHZNửa chprUEyTào: “BáCN8ktKc sĩprUEyT prUEyTNhiếp l8mhHZNại hrtăng c8mhHZNa đhrấy à?”CN8ktK Vừahr nói anhhr hrta vhrừa képrUEyTo thaCN8ktKnh CN8ktKchắn l8mhHZNên. TprUEyThế nhưngprUEyT NhiếpCN8ktK hrVũ hrThịnh trưprUEyTớc naCN8ktKy lu8mhHZNôn lịch8mhHZN sự vCN8ktKới mọhri ngườiCN8ktK lhrại kprUEyThông hề8mhHZN CN8ktKnói nửahr lời8mhHZN 8mhHZNcảm ơprUEyTn, khrhi thaprUEyTnh chắnprUEyT đượchr kéoprUEyT prUEyTlên hẳn,CN8ktK chiếc 8mhHZNxe liền8mhHZN hrlao CN8ktKđi CN8ktKnhư tên8mhHZN bắn,CN8ktK bCN8ktKiến mhrất CN8ktKtrong hrmàn đêm.

Anh bCN8ktKảo vệCN8ktK gãhri ghrãi đhrầu, định nằhrm xuốnprUEyTg ngủhr tihrếp thìprUEyT thấ8mhHZNy trhrong bãihr đỗhr cóhr mộtprUEyT người8mhHZN đứnprUEyTg bấtCN8ktK độhrng. Dưới ánh8mhHZN sán8mhHZNg 8mhHZNlờ mờ8mhHZN, aprUEyTnh hrbảo 8mhHZNvệ chỉhr nhprUEyTìn rprUEyTa đ8mhHZNó làCN8ktK pprUEyThụ nữ,hr hrvì hìnprUEyTh nhprUEyTư ngườihr đóprUEyT mặc prUEyTváy. ChắprUEyTc 8mhHZNlà CN8ktKmột báprUEyTc sprUEyTĩ tănghr ca…8mhHZN AnCN8ktKh bảo8mhHZN vệCN8ktK ngá8mhHZNp dprUEyTài mộtprUEyT hrcái, tối8mhHZN prUEyTnay prUEyTquả là quáCN8ktK nhi8mhHZNều chra cấpprUEyT cứu.

Đàm Tĩn8mhHZNh đứng8mhHZN ở8mhHZN đ8mhHZNó một lúc,hr CN8ktKkhi NCN8ktKhiếp VprUEyTũ ThịnhCN8ktK láiCN8ktK CN8ktKxe điprUEyT, CN8ktKanh không8mhHZN hrhề nhìnhr chrô lấCN8ktKy mộhrt cáiprUEyT, nêhrn chrô vô cùngCN8ktK 8mhHZNlo lprUEyTắng. Thật8mhHZN prUEyTra prUEyTbấy nhCN8ktKiêu 8mhHZNnăm rồiCN8ktK prUEyTmà an8mhHZNh khprUEyTông hCN8ktKề thCN8ktKay đổi,prUEyT 8mhHZNmỗi kprUEyThi anh 8mhHZN tuyệt vọngCN8ktK, cCN8ktKô vẫ8mhHZNn cCN8ktKó thể8mhHZN nhậ8mhHZNn rhra được.8mhHZN CCN8ktKô rấthr 8mhHZNlo NCN8ktKhiếp VũprUEyT ThịnprUEyTh xảyhr prUEyTra chprUEyTuyện, thâm c8mhHZNhí cònhr muốn8mhHZN gọprUEyTi CN8ktKcho hranh, nhưn8mhHZNg kh8mhHZNi lấyCN8ktK đihrện tprUEyThoại hrra ấnhr số8mhHZN chrủa hranh, côhr lại dprUEyTo dự.

Cô còCN8ktKn tư8mhHZN chrách gCN8ktKì đểnprUEyT gọi choprUEyT aCN8ktKnh 8mhHZNđây? ĐếnprUEyT nụCN8ktK prUEyThôn khôngprUEyT thrhể khriềm chếhr kprUEyTia prUEyTcũng bịprUEyT prUEyTanh chrho rằngprUEyT prUEyTcó dụnCN8ktKg tâm khác.CN8ktK VậprUEyTy t8mhHZNhì cứCN8ktK CN8ktKđể nCN8ktKghĩ CN8ktKnhư 8mhHZNthế điCN8ktK, Đàm8mhHZN TĩnCN8ktKh củaCN8ktK quá8mhHZN khhrứ đãCN8ktK hrchết r8mhHZNồi, c8mhHZNô khCN8ktKông muốn tạoCN8ktK cCN8ktKho mìprUEyTnh prUEyTchút hrhy vọnhrg nCN8ktKào nữa.

Vì bịprUEyT số8mhHZNt CN8ktKnên CN8ktKy t8mhHZNá không chprUEyTo prUEyTcô 8mhHZNvề phòhrng bệnhhr, đứngCN8ktK ởCN8ktK bãprUEyTi đỗCN8ktK CN8ktKxe cũCN8ktKng khôhrng phải8mhHZN cách,8mhHZN cuốCN8ktKi c8mhHZNùng cô qu8mhHZNyết định8mhHZN 8mhHZNvề nhrhà. CprUEyTô cầnhr phprUEyTải nprUEyTgủ, mấy8mhHZN ngCN8ktKày naCN8ktKy 8mhHZNở bệnhCN8ktK prUEyTviện prUEyTcô đều8mhHZN khônghr đưhrợc ngon gi8mhHZNấc, giờhr bị8mhHZN ốmprUEyT CN8ktKlại càhrng thêCN8ktKm prUEyTmệt mỏi.

Cũng prUEyTmay hrcòn cCN8ktKó 8mhHZNxe buýt CN8ktKchạy sprUEyTuốt prUEyTđêm, cprUEyTó CN8ktKđiều hrkhi đổiCN8ktK tCN8ktKuyến hrhơi phiềnhr mộtCN8ktK cCN8ktKhút. KprUEyThi cô8mhHZN vCN8ktKề đhrến bên prUEyT ngoài prUEyTkhu nhà8mhHZN mìnhhr thìCN8ktK đãhr hrlà ha8mhHZNi giờ8mhHZN sá8mhHZNng. Quá8mhHZNn ănCN8ktK ha8mhHZNi bênCN8ktK đườngCN8ktK prUEyTđã dọnprUEyT hàng8mhHZN c8mhHZNả, chỉ cCN8ktKòn quánCN8ktK InterneCN8ktKt 8mhHZNvẫn mởhr cửCN8ktKa, ánCN8ktKh đènprUEyT t8mhHZNừ CN8ktKbên trohrng hhrắt hrra mCN8ktKặt đườnprUEyTg, khi Đàmhr Tĩ8mhHZNnh prUEyTđi nganCN8ktKg 8mhHZNqua, 8mhHZNchỉ cóhr mìnprUEyTh CN8ktKbóng CN8ktKcô đhrơn độc.

Cửa 8mhHZNsắt củaprUEyT khrhu nhCN8ktKà đã prUEyTkhóa, nhưnghr nCN8ktKhững ngưCN8ktKời v8mhHZNề muộnprUEyT 8mhHZNđều hrcó prUEyTcách, côCN8ktK quấprUEyTn một8mhHZN góc8mhHZN 8mhHZNváy vhrào hônhrg đị8mhHZNnh trèo lên.prUEyT VừaprUEyT mớhri bámprUEyT vCN8ktKào 8mhHZNlan caCN8ktKn hrsắt, gi8mhHZNẫm prUEyTchân lCN8ktKên ô8mhHZN đầuprUEyT tprUEyTiên 8mhHZNthì cánhCN8ktK ta8mhHZNy cô prUEyT bị ngườiprUEyT tCN8ktKa thróm lấy,CN8ktK khiếnhr prUEyTcô suCN8ktKýt nữa8mhHZN 8mhHZNhét lhrên. Qua8mhHZNy CN8ktKlại CN8ktKnhìn, CN8ktKcô trôn8mhHZNg thấy prUEyTNhiếp CN8ktKVũ ThịprUEyTnh CN8ktKsắc mặCN8ktKt s8mhHZNa sầprUEyTm, anCN8ktKh hrhỏi: “CôprUEyT địnhprUEyT 8mhHZNtrèo qua?”

Tại sCN8ktKao anhrh l8mhHZNại ở8mhHZN đây? XeprUEyT củaprUEyT anhrh dừnprUEyTg ở8mhHZN cáchprUEyT đó8mhHZN khCN8ktKông xhra, cCN8ktKó l8mhHZNẽ anhrh đã8mhHZN ởCN8ktK CN8ktKđây từCN8ktK lâ8mhHZNu mprUEyTà côCN8ktK khôn8mhHZNg để8mhHZN ý.

“Lên 8mhHZNxe.” prUEyTAnh kéoprUEyT cprUEyTô về phrhía chiếcprUEyT xe8mhHZN, côprUEyT loạnghr choạnprUEyTg prUEyTtheo prUEyTsau. Đếnhr gầprUEyTn xCN8ktKe 8mhHZNcô mớiCN8ktK thấy8mhHZN cạnprUEyTh xCN8ktKe hrtoàn đầu lhrọc thuprUEyTốc lCN8ktKá, hrít nhấtprUEyT hrcũng hơnhr chụcprUEyT cprUEyTái. CprUEyTó điềuprUEyT Nhiếhrp VũCN8ktK Thrhịnh chCN8ktKưa bahro prUEyTgiờ hút thprUEyTuốc, c8mhHZNó prUEyTlẽ anprUEyTh v8mhHZNừa kCN8ktKhéo 8mhHZNđỗ 8mhHZNxe prUEyTở đây8mhHZN thôi.

Cuối hrcùng côprUEyT giằngCN8ktK ra kprUEyThỏi 8mhHZNtay anprUEyTh: “NhiếpprUEyT CN8ktKVũ Thịnhrh, a8mhHZNnh th8mhHZNa ch8mhHZNo tCN8ktKôi đi…”

Anh dprUEyTừng lạCN8ktKi, nhưng8mhHZN tay vẫn8mhHZN không8mhHZN buông,prUEyT gCN8ktKiọng hrđiệu lạnhrh l8mhHZNùng mà8mhHZN chprUEyTâm biếCN8ktKm: “BảyCN8ktK nămprUEyT trưCN8ktKớc chrô kprUEyThông tha prUEyT cho prUEyTtôi, CN8ktKtại saCN8ktKo hrbây 8mhHZNgiờ tôiprUEyT lhrại 8mhHZNphải 8mhHZNtha chCN8ktKo cô?”

Nhiếp Vũhr ThCN8ktKịnh hiệnhr gprUEyTiờ không c8mhHZNhỉ tà8mhHZNn 8mhHZNnhẫn mCN8ktKà cònhr hrmừng gihrận th8mhHZNất thường.8mhHZN Chrô prUEyTvừa hrmệt 8mhHZNvừa CN8ktKbuồn ngCN8ktKủ, không hr thể chốngCN8ktK lạhri đượcCN8ktK sứcprUEyT mạnhCN8ktK củprUEyTa anhhr, an8mhHZNh đprUEyTẩy cprUEyTô vào8mhHZN ghrhế sprUEyTau, đhrộng t8mhHZNác rấtprUEyT thCN8ktKô bạprUEyTo. Đàm CN8ktKTĩnh cảmhr gCN8ktKiác CN8ktKtối naCN8ktKy anprUEyTh nh8mhHZNư mộtprUEyT hrcon ngư8mhHZNời k8mhHZNhác v8mhHZNậy. Nhrhiếp Vũhr CN8ktKThịnh bCN8ktKảy năm shrau vốn8mhHZN CN8ktKdĩ đãCN8ktK 8mhHZNlà nghrười khrhác, nprUEyThưng tối8mhHZN naCN8ktKy prUEyTanh lạiprUEyT g8mhHZNiống prUEyTnhư mộtprUEyT NhCN8ktKiếp VũprUEyT Thịnh thứCN8ktK prUEyTba n8mhHZNữa. 8mhHZNBộ dạprUEyTng a8mhHZNnh hệtprUEyT 8mhHZNnhư mộCN8ktKt CN8ktKkẻ sprUEyTay khướt,8mhHZN như8mhHZNng côhr biếtCN8ktK 8mhHZNanh khô8mhHZNng hề u8mhHZNống mprUEyTột 8mhHZNgiọt rượu8mhHZN nprUEyTào, cóprUEyT prUEyTđiều, dườnCN8ktKg nhCN8ktKư aprUEyTnh đãCN8ktK m8mhHZNất CN8ktKđi lýprUEyT trí.

Anh láiCN8ktK CN8ktKxe dọprUEyTc t8mhHZNheo hrđường cái, kprUEyThông bCN8ktKao lâprUEyTu saprUEyTu, xCN8ktKe đếCN8ktKn mộtCN8ktK hrkhách sạnCN8ktK caprUEyTo cấphr. A8mhHZNnh láiCN8ktK CN8ktKxe đếnCN8ktK tCN8ktKrước cửa, 8mhHZN nhân vCN8ktKiên rhra m8mhHZNở hrcửa, ahrnh xuốnghr x8mhHZNe, 8mhHZNcô 8mhHZNcũng xu8mhHZNống thCN8ktKeo, x8mhHZNe đượprUEyTc nhâ8mhHZNn viCN8ktKên hrlái vào bCN8ktKãi, còn8mhHZN ahrnh đprUEyTi thẳngprUEyT prUEyTđến quầyCN8ktK lễCN8ktK tân,prUEyT lấyprUEyT chứnprUEyTg minCN8ktKh thprUEyTư bảoprUEyT muố8mhHZNn hrthuê một phònhrg cprUEyTó giườnghr to8mhHZN. Lhrễ prUEyTtân khóCN8ktK xhrử nhrói CN8ktKphòng ghriường hrto đ8mhHZNã hCN8ktKết mấprUEyTt rồi,CN8ktK cprUEyThỉ còn phprUEyTòng cprUEyTho hrnhững CN8ktKngười CN8ktKhưởng prUEyTtuần trăngprUEyT mCN8ktKật. CprUEyTô nhân8mhHZN viprUEyTền n8mhHZNhìn Đà8mhHZNm prUEyTTĩnh, mỉmprUEyT cười nói:8mhHZN “ThậtprUEyT r8mhHZNa hrphòng trănCN8ktKg mậthr ch8mhHZNỉ đ8mhHZNắt hơhrn 8mhHZNphòng giưprUEyTờng 8mhHZNto 8mhHZNmột chCN8ktKút, prUEyThơn nữhra lại cóCN8ktK v8mhHZNị tríprUEyT tố8mhHZNt, vCN8ktKô cùhrng yên8mhHZN tĩnh.”

Nhiếp V8mhHZNũ Thị8mhHZNnh nhrói: prUEyT“Vậy lấy phCN8ktKòng đó.”

Suốt cảhr hrquá 8mhHZNtrình Đàm Tĩnhhr chỉCN8ktK yê8mhHZNn lặnhrg, CN8ktKvào 8mhHZNthang CN8ktKmáy, v8mhHZNào trohrng pCN8ktKhòng, bênCN8ktK tCN8ktKrong prUEyTcó prUEyTđĩa hCN8ktKoa CN8ktKquả, chró hoa hồ8mhHZNng, thrrên giườn8mhHZNg hrcòn CN8ktKrải cánh8mhHZN ho8mhHZNa, đúhrng lCN8ktKà CN8ktKphòng trprUEyTăng mậ8mhHZNt. Rồi8mhHZN nhâhrn viên lênhr đưprUEyTa chìhra kprUEyThoá, nprUEyTói 8mhHZNrằng đCN8ktKã hrđỗ x8mhHZNe củCN8ktKa an8mhHZNh prUEyTở vị8mhHZN trí8mhHZN 8mhHZNA16 trCN8ktKên tầngCN8ktK hprUEyTai hrbãi đỗ xe.8mhHZN hrNhiếp prUEyTVũ ThịnhprUEyT 8mhHZNbo ch8mhHZNo nhâhrn vhriên prUEyTmột chCN8ktKút hrtiền, đóng8mhHZN prUEyTcửa lại.

Thấy Đàm8mhHZN Tĩnhrh vẫ8mhHZNn sốt,prUEyT anh m8mhHZNở tủCN8ktK quầnhr áo,hr lấyprUEyT áohr chohràng CN8ktKtắm đưaCN8ktK ch8mhHZNo cô:CN8ktK 8mhHZN“Đi tắmhr trướCN8ktKc đi!”

Bồn tắhrm rấthr lớnprUEyT, prUEyTnhưng cô hrđã buhrồn nCN8ktKgủ díphr mắt,hr vộihr hrvàng ngâhrm mìnhhr và8mhHZNo bồnCN8ktK nướcCN8ktK prUEyTnóng, thấy8mhHZN khohran khrhoái đến mức8mhHZN cóhr thprUEyTể ngủ8mhHZN đượ8mhHZNc ng8mhHZNay. MCN8ktKặc áCN8ktKo choàngprUEyT tắm8mhHZN vprUEyTào, côprUEyT bước8mhHZN CN8ktKra, thprUEyTấy CN8ktKNhiếp Vũ Thịnhhr prUEyTđang nghrồi trênhr soprUEyTfa. Dướ8mhHZNi ánCN8ktKh đèn,8mhHZN dprUEyTáng hrvẻ anhrh vprUEyTẫn qprUEyTuen thuộhrc nh8mhHZNư tprUEyThế, nhưng lạprUEyTi xhra 8mhHZNlạ xiết8mhHZN CN8ktKbao, chrô đCN8ktKột nh8mhHZNiên thấ8mhHZNy lòprUEyTng c8mhHZNhùng xuống,8mhHZN prUEyTdường nh8mhHZNư hrlại shrắp xao xuyến.

Đàm hrTĩnh lặngCN8ktK lẽprUEyT đứnghr trước mCN8ktKặt anhrh, thCN8ktKấy aCN8ktKnh ngẩnhrg lêhrn, cprUEyTô nói8mhHZN: “MườiprUEyT vạn.”

Anh thCN8ktKật prUEyTsự khônCN8ktKg thể prUEyT ngờ cCN8ktKô lạiCN8ktK mởprUEyT mi8mhHZNệng nhrói rhra haprUEyTi chữprUEyT prUEyTnày, chỉhr prUEyTbiết prUEyTngơ ngCN8ktKác nhìnprUEyT cô.

“Anh bprUEyTiết tô8mhHZNi c8mhHZNần tiền mà,CN8ktK cóprUEyT lẽCN8ktK 8mhHZNanh vẫn…hr vẫn8mhHZN hrcòn thíchhr tôihr. Vhrì thhrế, CN8ktKhôm prUEyTnay ahrnh hrmuốn ghriữ prUEyTtôi lhrại cũng đprUEyTược thprUEyTôi, tprUEyTôi 8mhHZNmuốn mCN8ktKười vạn.”

Sắc mặCN8ktKt hrNhiếp VũprUEyT Thịnh lậpCN8ktK tứchr đổiCN8ktK sa8mhHZNng CN8ktKtrắng bệchCN8ktK, khhrông cònhr mprUEyTột g8mhHZNiọt máuprUEyT, hrvết bầ8mhHZNm 8mhHZNtím dưhrới CN8ktKcằm hranh còn 8mhHZNchưa 8mhHZNtan, CN8ktKlại sưnhrg lCN8ktKên, khiếCN8ktKn hrvẻ mặtprUEyT aprUEyTnh nhìn8mhHZN vprUEyTô prUEyTcùng 8mhHZNkỳ quprUEyTái. VàprUEyTo kho8mhHZNảnh khắc prUEyTấy ĐàprUEyTm TĩCN8ktKnh hrthật s8mhHZNự prUEyTnghĩ an8mhHZNh sẽCN8ktK 8mhHZNbật dậy8mhHZN đánhhr cô,CN8ktK vprUEyTì áCN8ktKnh mắt8mhHZN anhrh chợtprUEyT trprUEyTở nên sắprUEyTc lhrạnh nhưprUEyT d8mhHZNao, CN8ktKtựa hồCN8ktK muố8mhHZNn khoé8mhHZNt mộ8mhHZNt lỗCN8ktK hrtrên nhrgười cCN8ktKô vậy.prUEyT NhCN8ktKưng cuối cùnghr aCN8ktKnh khôngprUEyT lCN8ktKàm prUEyTgì hrcả, chhrỉ nghiprUEyTến rCN8ktKăng gằnhr CN8ktKtừng chữ:prUEyT prUEyT“Đàm Tĩhrnh, côhr 8mhHZNtưởng đến giờprUEyT tô8mhHZNi cònCN8ktK đểhr chrô muốnhr gìprUEyT đCN8ktKược nấCN8ktKy sao?”

Dứt 8mhHZNlời, hranh đứngCN8ktK dậyCN8ktK xô CN8ktKcửa CN8ktKbỏ đi.hr VàprUEyTo t8mhHZNhang mCN8ktKáy ahrnh mớiCN8ktK nhận8mhHZN rhra mìnhrh đanghr rCN8ktKun rẩy.prUEyT ĐiCN8ktKều hoprUEyTà tro8mhHZNng thang máCN8ktKy thprUEyTổi v8mhHZNù vù,hr khiếnprUEyT anhrh lạn8mhHZNh chCN8ktKưa từCN8ktKng tprUEyThấy. An8mhHZNh đ8mhHZNi thanhrg máyprUEyT xuCN8ktKống tCN8ktKận tầng prUEyThầm để8mhHZN prUEyTxe. VừaCN8ktK lênprUEyT xeprUEyT, anprUEyTh đãprUEyT lầhrn tìmprUEyT hộprUEyTp prUEyTcứu tCN8ktKhương, mở8mhHZN CN8ktKra lấprUEyTy cặhrp nhiệt độ,8mhHZN b8mhHZNấy giờCN8ktK prUEyTmới ýCN8ktK thứcCN8ktK đượCN8ktKc prUEyTmình đan8mhHZNg làhrm gì.hr Vốnhr dCN8ktKĩ anhrh địprUEyTnh đợiprUEyT CN8ktKĐàm Tĩnh8mhHZN tắhrm xong 8mhHZNsẽ xuốnghr lấyprUEyT hrcặp nhiệhrt độprUEyT lêprUEyTn 8mhHZNđo prUEyTxem côCN8ktK chròn sốCN8ktKt k8mhHZNhông. NCN8ktKhưng gprUEyTiờ tìmprUEyT cặphr nhiệt đCN8ktKộ c8mhHZNòn hrcó t8mhHZNác dCN8ktKụng gì?prUEyT CòCN8ktKn íchprUEyT gCN8ktKì nữa?

Cặp nhhriệt đ8mhHZNộ b8mhHZNị an8mhHZNh shriết chặt prUEyTđến gãprUEyTy đôhri, thuỷ8mhHZN tinprUEyTh CN8ktKcắm sCN8ktKâu vCN8ktKào lprUEyTòng bà8mhHZNn thray anhrh, máhru vprUEyTà thủ8mhHZNy 8mhHZNngân ch xuốnghr, prUEyTanh cũngCN8ktK khônghr thrhấy đau.8mhHZN prUEyTCuối cùngprUEyT câprUEyTu CN8ktKnói củ8mhHZNa anCN8ktKh chprUEyTỉ lCN8ktKà một8mhHZN trò8mhHZN cười, CN8ktKhay mộtprUEyT hrnỗ lprUEyTực chCN8ktKe hrđậy yếhru ớCN8ktKt. TạprUEyTi hrsao côCN8ktK dám8mhHZN mởprUEyT miệngprUEyT 8mhHZNđòi 8mhHZNtiền anhCN8ktK? hrChính vì côprUEyT b8mhHZNiết rprUEyTõ rằnghr, đhrến 8mhHZNtận prUEyTbây giờCN8ktK, aprUEyTnh vẫnCN8ktK sẽ8mhHZN đểhr 8mhHZNcô muCN8ktKốn gìprUEyT được8mhHZN nấy.CN8ktK CN8ktKCô coi hr mình là8mhHZN hànhrg hhroá bhrán hrcho ahrnh, lầnCN8ktK trưprUEyTớc cô8mhHZN prUEyTđòi b8mhHZNa vạn,8mhHZN lprUEyTần nà8mhHZNy lạCN8ktKi mu8mhHZNốn mườiCN8ktK vạn. prUEyT Cho dù8mhHZN vCN8ktKạn bấ8mhHZNt đắcprUEyT dĩprUEyT, ch8mhHZNo dùhr cô8mhHZN thậ8mhHZNt shrự CN8ktKthiếu ti8mhHZNền, n8mhHZNhưng tCN8ktKại sa8mhHZNo c8mhHZNô lạ8mhHZNi làm nhhrư t8mhHZNhế, chrứ nhưCN8ktK shrợ prUEyTrằng vẫn8mhHZN cònhr mộCN8ktKt hrchút hồiprUEyT ứcCN8ktK đẹprUEyTp đẽhr CN8ktKnào đóhr, 8mhHZNcứ n8mhHZNhư sợprUEyT anh chưCN8ktKa thrhật shrự nảprUEyTn lòngCN8ktK vậy?

Anh vhrô prUEyTcùng 8mhHZNhối hận8mhHZN, sau CN8ktKkhi đprUEyTi lhròng prUEyTvòng tr8mhHZNên CN8ktKđường, tạihr CN8ktKsao lạihr đếnprUEyT hrchỗ cô8mhHZN. Vì8mhHZN biếthr rCN8ktKằng cprUEyTô khôhrng còn chỗ8mhHZN nàhro khácCN8ktK nữCN8ktKa, mprUEyTà cô8mhHZN lạ8mhHZNi đa8mhHZNng 8mhHZNốm. K8mhHZNhi tCN8ktKhấy CN8ktKcô định8mhHZN tprUEyTrèo 8mhHZNrào, hranh khhrông sao kìCN8ktKm được,CN8ktK vprUEyTội dậpCN8ktK thuốcCN8ktK chạyprUEyT lạiCN8ktK tómCN8ktK lấyCN8ktK nhrgười pCN8ktKhụ n8mhHZNữ tprUEyTo ghran k8mhHZNia. Đúnhrg vậy, anh8mhHZN CN8ktKhút thuốc,8mhHZN ghrần đâyCN8ktK 8mhHZNanh mCN8ktKới hút,hr bCN8ktKởi thực8mhHZN sprUEyTự qhruá phiềnhr muộnCN8ktK. ACN8ktKnh CN8ktKhối hậnCN8ktK tại8mhHZN sao lại8mhHZN đhrưa cô8mhHZN đếhrn kháprUEyTch sạn,hr vhrì bi8mhHZNết hrcô khôhrng cprUEyTó hrnơi nàCN8ktKo prUEyTđể 8mhHZNngủ nữa.CN8ktK prUEyTAnh hốihr hận tạiprUEyT saprUEyTo lạhri CN8ktKtheo c8mhHZNô lê8mhHZNn phòprUEyTng, ahrnh vố8mhHZNn chỉCN8ktK địnhCN8ktK đư8mhHZNa chìprUEyTa kho8mhHZNá phò8mhHZNng rồprUEyTi đi.prUEyT Anh chỉprUEyT mCN8ktKuốn để8mhHZN côCN8ktK tCN8ktKắm nướhrc CN8ktKnóng, nCN8ktKhư CN8ktKvậy 8mhHZNcó táhrc dụngprUEyT giprUEyTúp CN8ktKhạ sốt.hr A8mhHZNnh đị8mhHZNnh cặp8mhHZN nhiệt prUEyT độ chhro cprUEyTô rồi8mhHZN sCN8ktKẽ đi.8mhHZN CN8ktKDù hrsao anCN8ktKh cprUEyTũng khôprUEyTng nêprUEyTn đCN8ktKộng 8mhHZNlòng thươnghr xCN8ktKót cCN8ktKô, hrbởi người 8mhHZN phụ nữhr nàprUEyTy chró th8mhHZNể nắmprUEyT lấyhr cơCN8ktK hprUEyTội nhỏ8mhHZN nhrhoi CN8ktKđó đểprUEyT giCN8ktKáng cprUEyTho anhrh 8mhHZNmột đònhr CN8ktKtàn nhẫn nhất.

Cho dprUEyTù bảyprUEyT nămprUEyT tr8mhHZNước vì ngu8mhHZNyên nhâprUEyTn CN8ktKgì prUEyTthì hhriện giờhr anprUEyTh hrcũng prUEyTtin chCN8ktKắc prUEyTít n8mhHZNhất hồiCN8ktK 8mhHZNđó cprUEyTô CN8ktKcũng nóihr một CN8ktKcâu 8mhHZNthật lòprUEyTng, đCN8ktKó CN8ktKlà cprUEyTô chưa8mhHZN bprUEyTao giờ8mhHZN yêhru a8mhHZNnh. 8mhHZNNăm 8mhHZNđó nếuprUEyT cô8mhHZN prUEyTcó chúprUEyTt xíuCN8ktK thật lònCN8ktKg vhrới a8mhHZNnh, hprUEyTẳn hihrện tạiCN8ktK cprUEyTô CN8ktKđã khôngCN8ktK tuyCN8ktKệt tìnprUEyTh đế8mhHZNn 8mhHZNmức đemhr tìnhhr cảm8mhHZN trong quáprUEyT khprUEyTứ 8mhHZNlàm vprUEyTũ khprUEyTí đảCN8ktK thươprUEyTng prUEyTanh. Nụ8mhHZN hôprUEyTn hrlúc chiềuCN8ktK giốhrng nhưprUEyT mộhrt 8mhHZNgiấc m8mhHZNộng, anh cảmprUEyT th8mhHZNấy căhrm ghétCN8ktK prUEyTchính mìCN8ktKnh, tạihr saprUEyTo mhrới CN8ktKcó hrchút hCN8ktKy vprUEyTọng màprUEyT đãCN8ktK hrkỳ vọ8mhHZNng nCN8ktKhư vậy? prUEyTTại 8mhHZNsao lại8mhHZN tự8mhHZN dố8mhHZNi mìnhhr dốiCN8ktK ngườihr rằng8mhHZN côCN8ktK hrcó nỗiCN8ktK khổhr bấtprUEyT đprUEyTắc dĩhr? Tại8mhHZN sprUEyTao khiCN8ktK nhìn thấyhr côhr rơ8mhHZNi nước8mhHZN mắhrt, CN8ktKanh prUEyTlại đau8mhHZN lòng?

Nhiếp Vhrũ ThịprUEyTnh, m8mhHZNày là thằnghr ngốprUEyTc, ngốhrc nhấthr 8mhHZNthế giớihr này.

Rốt cuprUEyTộc đếnprUEyT bahro giCN8ktKờ mày mCN8ktKới tỉnCN8ktKh ra?