Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 15 - Phần 2

Thật pGghra NhiếQS5Pp Vũb4AY Thịnh cũng8kkL chQS5Pưa nghpGghĩ u5WGxong nhữngb4AY b4AYđiều muốu5WGn pGghnói vpGghới Đàb4AYm Tĩnh,QS5P vìQS5P vậu5WGy u5WGsau ku5WGhi đób4AYng 8kkLcửa xe, an8kkLh trầu5WGm pGghmặc mộu5WGt lúcu5WG u5WGrồi hỏi:b4AY “Aib4AY khám?”

Đàm TĩnQS5Ph ngẩnpGgh b4AYra một thoángQS5P mớQS5Pi hiể8kkLu anpGghh đang8kkL hỏQS5Pi QS5Pvừa QS5Prồi au5WGi khá8kkLm QS5Pcho 8kkLcô, bèu5WGn tQS5Prả lời:QS5P “BácpGgh sĩ Trương.”

Bệnh việnb4AY QS5Pcó 8kkLquá nhu5WGiều bác sĩpGgh Trương8kkL, 8kkLanh kh8kkLông biếtu5WG là8kkL au5WGi, lạiu5WG b4AYhỏi: “Đơn8kkL thuốcQS5P đâu?”

Đàm TĩpGghnh cầmpGgh b8kkLệnh ánb4AY QS5Pbị vân pGghvê đếQS5Pn nhpGghàu nQS5Pát đưab4AY cb4AYho ab4AYnh, aQS5Pnh đọb4AYc chb4AYẩn đoán8kkL vàQS5P thuốcu5WG, thb4AYấy gQS5Phi làQS5P cb4AYảm pGghmạo phong QS5Phàn, c8kkLhắn hẳnpGgh hu5WGồi chiều8kkL cQS5Pô u5WGđã bịpGgh ngấmQS5P mưa.

Anh pGghnói: “MaQS5Pi côu5WG đừng8kkL tới phòu5WGng pGghbệnh trôngu5WG tu5WGhằng 8kkLbé nữa,b4AY 8kkLsẽ pGghbị trb4AYuyền nhiễm.”

“Là cảm8kkL mạopGgh ph8kkLong hàn8kkL thôi mà…”

“Bệnh vib4AYện b4AYcó pGghquy định.”

Đàm Tĩb4AYnh qQS5Puan sáQS5Pt népGght mặt QS5P Nhiếp VũQS5P Thịu5WGnh, pGghthấy a8kkLnh vẫnb4AY giu5WGữ g8kkLiọng điệupGgh 8kkLlạnh b4AYlùng mápGghy mó8kkLc u5WGkhiến c8kkLô khônpGghg biết pGgh phải 8kkLnói gìb4AY mớb4AYi u5WGđúng. ĐộtpGgh 8kkLnhiên au5WGnh hỏipGgh: “pGghTại sao?”

“Tại sapGgho cpGghái gì?”

“Bảy năQS5Pm trước,u5WG tQS5Pại sao lạpGghi n8kkLói vớb4AYi u5WGtôi nhữb4AYng u5WGlời đó?b4AY Nhấtb4AY địnQS5Ph pGghcó 8kkLnguyên nhb4AYân, tạiu5WG saQS5Po vậy?”

Đàm u5WGTĩnh 8kkLhít sâQS5Pu một hơi,u5WG chuyệ8kkLn b4AYxảy b4AYra đu5WGã bảyb4AY nău5WGm, nhắQS5Pc lạipGgh cu5WGòn u5WGcó 8kkLý nghb4AYĩa gìpGgh QS5Pnữa? 8kkLCô đáp:pGgh “Tôi không8kkL muốn8kkL u5WGcho anpGghh bib4AYết. Thựcu5WG raQS5P, lúcb4AY đó8kkL tpGghôi vô8kkL cùng,pGgh vu5WGô cQS5Pùng hận8kkL anh.”

“Còn pGghbây giờu5WG th8kkLì sao?”

ngơ nQS5Pgẩn nhắcpGgh lại:pGgh “Bây giờ?”

“Bây giờpGgh QS5Pcòn hận8kkL tôi không?”

Đàm Tb4AYĩnh cắnu5WG pGghmôi, câpGghu hỏi nà8kkLy tQS5Phật khób4AY QS5Ptrả lờpGghi. CQS5Pô kb4AYhông bu5WGiết tại8kkL sau5WGo apGghnh lạipGgh pGghhỏi dồnb4AY b4AYnhư vậy,8kkL mu5WGọi thứ u5WG trong qQS5Puá khứ8kkL u5WGđã qb4AYua rồpGghi, gib4AYữa họb4AY đ8kkLã QS5Pcó quu5WGá b4AYnhiều ngưb4AYời vàQS5P u5WGsự việcQS5P, u5WGtừ pGghlâu đã chẳngu5WG thểb4AY quQS5Pay 8kkLlại nhưpGgh b4AYxưa nữau5WG, khônb4AYg p8kkLhải thếpGgh sao?

“Từng QS5Pcó b4AYngười npGghói với tôi,QS5P nhiều8kkL lpGghúc b4AYhận pGghlà vìu5WG yêQS5Pu. ĐàmpGgh TĩnhQS5P, côQS5P yêu5WGu tb4AYôi khôngQS5P? Cô8kkL cób4AY từnpGghg yêub4AY tôi không?”

Đàm Tĩnb4AYh không8kkL biu5WGết nên u5WGnói u5WGgì, đối8kkL vớib4AY cQS5Pô, chữu5WG “yêu”u5WG đb4AYã trởb4AY QS5Pnên qupGghá đQS5Pỗi u5WGxa lạ8kkL vàu5WG QS5Pxa xb4AYỉ. Mộ8kkLt nb4AYgười phảQS5Pi vật lộnu5WG vớiQS5P su5WGố mệnh8kkL c8kkLó tu5WGư cácpGghh gpGghì trônb4AYg chờpGgh vpGghào pGghtình yêu?

Cô trầmQS5P mặcu5WG quáu5WG lâpGghu khQS5Piến Nhiếp QS5PVũ ThịnpGghh cu5WGàng kh8kkLó b4AYchịu, anpGghh QS5Pcảm thấypGgh b4AYmình lb4AYại b4AYtự chuốcpGgh nhpGghục vàou5WG th8kkLân. Đủ rồb4AYi, tu5WGại pGghsao 8kkLanh lạib4AY b4AYhôn ngườib4AY phụ8kkL nữ8kkL nb4AYày? Tb4AYại su5WGao 8kkLanh lại8kkL u5WGlà bácQS5P su5WGĩ điềupGgh trị chính8kkL cQS5Pho pGghcon trau5WGi côpGgh ta8kkL? Thậu5WGt 8kkLnực cười!

“Xuống xe.”

Cô hốQS5Pt QS5Phoảng nh8kkLìn anhQS5P, thấy u5WGnét pGghmặt 8kkLanh vẫu5WGn bìn8kkLh lặnpGghg nhQS5Pư nước,pGgh n8kkLhưng ng8kkLón taQS5Py nắmQS5P 8kkLvô lăngpGgh đãb4AY t8kkLrắng bệcb4AYh. Anh lặQS5Pp 8kkLlại: “Xuống8kkL xe.”

Đàm Tĩnhb4AY xuốnpGghg xeQS5P, nhìu5WGn anh l8kkLái xb4AYe pGghra khỏiQS5P bãpGghi, cb4AYhiếc xQS5Pe u5WGrất nhapGghnh l8kkLao vútb4AY đipGgh, nhưb4AYng trưb4AYớc khpGghi đếu5WGn cửa rb4AYa, lu5WGại độtu5WG ngộtb4AY pha8kkLnh “két”QS5P mpGghột tiếnu5WGg. Giữb4AYa đêm,b4AY tiếpGghng 8kkLbánh xQS5Pe pGghma spGghát với8kkL nền đấtu5WG pGghvô pGghcùng pGghchói tapGghi k8kkLhiến apGghnh u5WGbảo vệu5WG đb4AYang ngủQS5P gpGghật sựcpGgh tb4AYỉnh giu5WGấc, nb4AYhìn b4AYthấy người trongb4AY u5WGxe, anpGghh tu5WGa liềnu5WG mở8kkL 8kkLcửa chàoQS5P: “QS5PBác QS5Psĩ u5WGNhiếp lQS5Pại tpGghăng QS5Pca đấypGgh à?”8kkL Vừa8kkL nói anh8kkL tpGgha vừaQS5P kéo8kkL t8kkLhanh chắu5WGn lê8kkLn. ThQS5Pế nhpGghưng NhiếpGghp 8kkLVũ ThQS5Pịnh trướb4AYc QS5Pnay u5WGluôn lịu5WGch sự vớiu5WG mọipGgh ngườib4AY lạ8kkLi ku5WGhông 8kkLhề nóipGgh nửb4AYa lu5WGời QS5Pcảm b4AYơn, khQS5Pi thu5WGanh pGghchắn đQS5Pược kéu5WGo lêb4AYn hẳn, chiếcb4AY xb4AYe l8kkLiền lb4AYao điQS5P nhưu5WG tênb4AY b8kkLắn, biếb4AYn mpGghất tron8kkLg màn8kkL đêm.

Anh bả8kkLo vu5WGệ gãi8kkL gpGghãi đầ8kkLu, định b4AYnằm xuốngpGgh ngQS5Pủ tQS5Piếp thìb4AY thấyu5WG b4AYtrong bQS5Pãi đỗu5WG pGghcó pGghmột ngườib4AY đứngpGgh bu5WGất độnb4AYg. DpGghưới ánh sán8kkLg lb4AYờ mờQS5P, anb4AYh bảoQS5P v8kkLệ chỉQS5P nh8kkLìn rpGgha đópGgh lQS5Pà b4AYphụ b4AYnữ, vpGghì hìnQS5Ph b4AYnhư ngưQS5Pời đó8kkL mQS5Pặc váy. C8kkLhắc QS5Plà một8kkL b4AYbác sĩpGgh QS5Ptăng caQS5P… QS5PAnh bảou5WG vệb4AY ngáQS5Pp dàiu5WG mộtQS5P cáQS5Pi, tpGghối QS5Pnay quu5WGả QS5Plà quá u5WGnhiều c8kkLa cấp8kkL cứu.

Đàm Tĩb4AYnh đứnQS5Pg ởQS5P đóQS5P một lúc,QS5P khpGghi NhipGghếp u5WGVũ TQS5Phịnh láb4AYi b4AYxe đu5WGi, anQS5Ph kpGghhông hu5WGề nh8kkLìn cu5WGô lấu5WGy mộb4AYt cáib4AY, nêpGghn b4AYcô vô u5WG cùng QS5Plo lắng8kkL. ThậtpGgh b4AYra bấyu5WG nhiêu5WGu nău5WGm b4AYrồi QS5Pmà aQS5Pnh khô8kkLng hềb4AY QS5Pthay đổi,b4AY mỗib4AY ku5WGhi anh tuyệu5WGt pGghvọng, côQS5P vẫn8kkL cQS5Pó u5WGthể nhậb4AYn pGghra được.pGgh b4AYCô rấtu5WG l8kkLo NhiếQS5Pp QS5PVũ ThịnhpGgh xảypGgh rpGgha chuyệ8kkLn, thâm u5WGchí còpGghn muốnpGgh gọib4AY chb4AYo pGghanh, nhưngb4AY pGghkhi lấpGghy điệnu5WG tpGghhoại ru5WGa ấb4AYn sốb4AY u5WGcủa b4AYanh, 8kkLcô lại do8kkL dự.

Cô còpGghn tQS5Pư cáchQS5P 8kkLgì đểnu5WG gọi cb4AYho anb4AYh đâu5WGy? u5WGĐến QS5Pnụ hô8kkLn khônpGghg thể8kkL kiềmu5WG chế8kkL b4AYkia cũnQS5Pg bịpGgh anpGghh cpGghho rằngu5WG cópGgh dụb4AYng tâm khQS5Pác. VậpGghy thìu5WG cứpGgh đểQS5P ngpGghhĩ nhb4AYư thếpGgh đb4AYi, Đu5WGàm Tĩnhu5WG củaQS5P quá8kkL khứ8kkL đu5WGã cu5WGhết rồipGgh, côQS5P không muốQS5Pn QS5Ptạo chpGgho mQS5Pình chút8kkL b4AYhy vQS5Pọng nàb4AYo nữa.

Vì bịQS5P sốtpGgh npGghên 8kkLy tá khônpGghg b4AYcho c8kkLô vều5WG ph8kkLòng bệnhb4AY, đứn8kkLg ởQS5P bãib4AY đỗu5WG xQS5Pe cQS5Pũng khôngu5WG pb4AYhải cáchpGgh, cQS5Puối cb4AYùng cô quyếtpGgh đpGghịnh vềQS5P nhàb4AY. Côb4AY pGghcần phả8kkLi ngủ,QS5P mấypGgh ngàyb4AY n8kkLay ởQS5P bb4AYệnh vQS5Piện côQS5P đềupGgh 8kkLkhông được pGgh ngon giấu5WGc, QS5Pgiờ b4AYbị 8kkLốm u5WGlại càu5WGng thêmb4AY mệb4AYt mỏi.

Cũng 8kkLmay cònQS5P u5WGcó xu5WGe buýt pGghchạy suốtQS5P đêmu5WG, cu5WGó đQS5Piều kQS5Phi đổipGgh tu8kkLyến hơipGgh pGghphiền QS5Pmột b4AYchút. K8kkLhi cô8kkL vềpGgh đếnQS5P bênpGgh ngoài kh8kkLu nhàb4AY mình8kkL thìQS5P đQS5Pã pGghlà h8kkLai giQS5Pờ sánpGghg. pGghQuán pGghăn h8kkLai bêQS5Pn đườnQS5Pg đãpGgh 8kkLdọn hàn8kkLg cảpGgh, chỉ cònu5WG b4AYquán Inteu5WGrnet vẫn8kkL QS5Pmở cửapGgh, pGghánh đèb4AYn tu5WGừ 8kkLbên trQS5Pong hắb4AYt QS5Pra u5WGmặt đưb4AYờng, khi Đu5WGàm TpGghĩnh 8kkLđi nganb4AYg qua8kkL, chỉQS5P cóu5WG u5WGmình bpGghóng b4AYcô đơnpGgh độc.

Cửa sắtu5WG củab4AY ku5WGhu pGghnhà đã kh8kkLóa, nhưn8kkLg nhữnu5WGg ngườiQS5P vpGghề muu5WGộn đu5WGều b4AYcó cQS5Pách, côb4AY quấnQS5P mộtpGgh gó8kkLc váyu5WG u5WGvào hôngQS5P pGghđịnh trèo lêpGghn. Vừab4AY u5WGmới QS5Pbám b4AYvào lb4AYan c8kkLan sắt,pGgh gQS5Piẫm b4AYchân pGghlên u5WGô đầub4AY tpGghiên thìb4AY cáb4AYnh b4AYtay cô bu5WGị ngpGghười tQS5Pa b4AYtóm lấy,pGgh pGghkhiến b4AYcô QS5Psuýt nữQS5Pa pGghhét lêu5WGn. 8kkLQuay lại8kkL nb4AYhìn, b4AYcô trô8kkLng thấy 8kkL Nhiếp V8kkLũ ThịpGghnh sb4AYắc mb4AYặt QS5Psa sầm,b4AY anb4AYh hỏiu5WG: b4AY“Cô địu5WGnh b4AYtrèo qua?”

Tại sab4AYo au5WGnh lạiu5WG 8kkLở pGghđây? Xe củaQS5P ab4AYnh dừngpGgh ở8kkL u5WGcách u5WGđó kh8kkLông QS5Pxa, QS5Pcó lẽu5WG anQS5Ph đb4AYã ởu5WG đâ8kkLy pGghtừ lâu5WGu 8kkLmà u5WGcô khôpGghng pGghđể ý.

“Lên xe.”b4AY AnQS5Ph 8kkLkéo côb4AY về pQS5Phía chb4AYiếc 8kkLxe, c8kkLô loạngu5WG choạngu5WG theb4AYo 8kkLsau. Đb4AYến pGghgần u5WGxe cu5WGô mớu5WGi thấpGghy QS5Pcạnh xQS5Pe b4AYtoàn đầu lọcb4AY tQS5Phuốc b4AYlá, í8kkLt nb4AYhất cb4AYũng hQS5Pơn chụcb4AY c8kkLái. CpGghó u5WGđiều NhiếpGghp VũpGgh ThpGghịnh cQS5Phưa u5WGbao giờ húb4AYt thuố8kkLc, cb4AYó lẽ8kkL au5WGnh 8kkLvừa kh8kkLéo đpGghỗ x8kkLe ởu5WG u5WGđây thôi.

Cuối cùng8kkL côu5WG giằn8kkLg ra khpGghỏi b4AYtay pGghanh: “NQS5Phiếp Vũu5WG ThịQS5Pnh, QS5Panh tQS5Pha cpGghho tQS5Pôi đi…”

Anh dừnpGghg lạipGgh, nhưnb4AYg tay QS5Pvẫn khôu5WGng buôb4AYng, giọngQS5P điệ8kkLu l8kkLạnh lùu5WGng mà8kkL ch8kkLâm bi8kkLếm: “Bảy8kkL nă8kkLm trưb4AYớc cu5WGô khôngb4AY thab4AY cho tôi,8kkL tạb4AYi b4AYsao bâypGgh u5WGgiờ tôpGghi QS5Plại phQS5Pải 8kkLtha c8kkLho cô?”

Nhiếp Vũ8kkL Thịnb4AYh hb4AYiện giờ u5WG không chỉpGgh tQS5Pàn nhẫn8kkL mà8kkL c8kkLòn mừngQS5P giậnb4AY u5WGthất thườngQS5P. C8kkLô vừu5WGa mệtb4AY vừaQS5P buồu5WGn ngủ,8kkL khôb4AYng thể chốngpGgh lạiQS5P được8kkL s8kkLức mạnu5WGh củQS5Pa aQS5Pnh, au5WGnh u5WGđẩy pGghcô 8kkLvào ghếu5WG sQS5Pau, độu5WGng tápGghc rấb4AYt tb4AYhô bạo. Đàmu5WG u5WGTĩnh pGghcảm gQS5Piác tpGghối 8kkLnay ab4AYnh pGghnhư mộtu5WG cpGghon ngưpGghời kpGghhác vậy.8kkL Nhb4AYiếp pGghVũ Thịn8kkLh bảy nămpGgh 8kkLsau vốb4AYn d8kkLĩ đãQS5P làQS5P ngườipGgh QS5Pkhác, nhưngpGgh tb4AYối nQS5Pay b4AYanh lạQS5Pi giốQS5Png u5WGnhư mộ8kkLt NhiếpQS5P Vũ ThịnhQS5P thứb4AY QS5Pba nữa.8kkL b4AYBộ dạnb4AYg anQS5Ph hệtu5WG nhưb4AY mộtpGgh kẻu5WG u5WGsay khướtb4AY, nu5WGhưng cu5WGô biếb4AYt ab4AYnh khôngpGgh hề uốngu5WG một8kkL giọb4AYt rb4AYượu nàou5WG, cQS5Pó điều5WGu, dư8kkLờng QS5Pnhư pGghanh đãb4AY mấtb4AY đb4AYi l8kkLý trí.

Anh lá8kkLi xQS5Pe b4AYdọc tQS5Pheo đường cáipGgh, khôngb4AY bab4AYo lâuu5WG sb4AYau, b4AYxe đếnu5WG QS5Pmột khpGghách sạnpGgh u5WGcao cấppGgh. b4AYAnh u5WGlái xQS5Pe đếnb4AY QS5Ptrước cửa, nhâ8kkLn viêpGghn ru5WGa mở8kkL cửQS5Pa, QS5Panh xb4AYuống 8kkLxe, b4AYcô pGghcũng xuốngb4AY u5WGtheo, 8kkLxe được8kkL pGghnhân vi8kkLên lái b4AYvào bãQS5Pi, cb4AYòn a8kkLnh đib4AY thu5WGẳng đếnQS5P 8kkLquầy lễu5WG tân8kkL, l8kkLấy chứngpGgh miQS5Pnh th8kkLư bu5WGảo muốn8kkL tb4AYhuê mộtpGgh phòng cópGgh giườpGghng pGghto. LễpGgh t8kkLân khb4AYó b4AYxử QS5Pnói u5WGphòng g8kkLiường tpGgho đã8kkL hếtb4AY mấtu5WG rồi,u5WG chỉb4AY còn phòb4AYng pGghcho pGghnhững ngưb4AYời hưởngu5WG tuầpGghn trpGghăng pGghmật. Côb4AY nhb4AYân u5WGviền n8kkLhìn Đàu5WGm u5WGTĩnh, 8kkLmỉm cười n8kkLói: “TQS5Phật rb4AYa pu5WGhòng trăn8kkLg b4AYmật chỉpGgh 8kkLđắt hpGghơn pGghphòng gu5WGiường tQS5Po b4AYmột chúu5WGt, hơpGghn u5WGnữa lại cb4AYó vịb4AY tr8kkLí tQS5Pốt, vôQS5P cùngQS5P 8kkLyên tĩnh.”

Nhiếp VQS5Pũ ThịnQS5Ph npGghói: “Vậy lấyu5WG ppGghhòng đó.”

Suốt c8kkLả quá8kkL trìu5WGnh b4AYĐàm Tĩnh chpGghỉ yu5WGên lặngpGgh, vàQS5Po QS5Pthang b4AYmáy, vb4AYào tro8kkLng phòng,8kkL bêQS5Pn 8kkLtrong QS5Pcó đĩau5WG hb4AYoa QS5Pquả, có QS5Phoa hu5WGồng, trêpGghn giườngb4AY 8kkLcòn rảib4AY cu5WGánh ho8kkLa, QS5Pđúng là8kkL phòng8kkL trănb4AYg mậQS5Pt. RpGghồi nhânQS5P viêQS5Pn lên QS5Pđưa ch8kkLìa b4AYkhoá, b4AYnói u5WGrằng đãb4AY đu5WGỗ b4AYxe củau5WG pGghanh 8kkLở vịb4AY tb4AYrí b4AYA16 trêQS5Pn tầng8kkL hab4AYi bãu5WGi đỗ x8kkLe. NhpGghiếp Vũ8kkL u5WGThịnh b4AYbo cpGghho nhpGghân viQS5Pên mộtb4AY chúu5WGt tiề8kkLn, đób4AYng cb4AYửa lại.

Thấy u5WGĐàm TĩnpGghh vu5WGẫn sốt, QS5Panh mởQS5P tủ8kkL quầpGghn u5WGáo, lấQS5Py á8kkLo choàngb4AY tpGghắm đ8kkLưa c8kkLho 8kkLcô: b4AY“Đi pGghtắm trướcb4AY đi!”

Bồn tắmQS5P rấtpGgh QS5Plớn, nhưngpGgh cô QS5Pđã buồQS5Pn b4AYngủ díu5WGp mắtpGgh, vội8kkL vàb4AYng ngâpGghm m8kkLình vàoQS5P bồn8kkL nướcQS5P nópGghng, tQS5Phấy pGghkhoan khb4AYoái đến m8kkLức cób4AY b4AYthể npGghgủ đu5WGược ngapGghy. MặQS5Pc ápGgho chb4AYoàng u5WGtắm v8kkLào, cpGghô bướpGghc pGghra, thQS5Pấy pGghNhiếp Vũ 8kkL Thịnh QS5Pđang nQS5Pgồi QS5Ptrên so8kkLfa. D8kkLưới áQS5Pnh đènpGgh, dángpGgh vẻu5WG ab4AYnh vẫnu5WG 8kkLquen thuộcQS5P n8kkLhư thpGghế, nhưng lạib4AY u5WGxa lạb4AY xib4AYết pGghbao, QS5Pcô 8kkLđột n8kkLhiên thấ8kkLy lòngb4AY cpGghhùng xub4AYống, dườngu5WG nhưu5WG lại8kkL sắp xaopGgh xuyến.

Đàm 8kkLTĩnh lặng8kkL lb4AYẽ đQS5Pứng trước mặtQS5P anhu5WG, tu5WGhấy 8kkLanh nu5WGgẩng QS5Plên, côQS5P nóiQS5P: “MườiQS5P vạn.”

Anh thậpGght sQS5Pự khQS5Pông thể u5WG ngờ cpGghô lạQS5Pi b4AYmở miệngu5WG nb4AYói b4AYra b4AYhai chQS5Pữ này,u5WG chỉQS5P biếpGght u5WGngơ nQS5Pgác nhìpGghn cô.

“Anh 8kkLbiết tôiQS5P cầnb4AY pGghtiền mà, cu5WGó lẽ8kkL a8kkLnh vẫpGghn… vpGghẫn u5WGcòn thícu5WGh tôiQS5P. VìpGgh thế8kkL, b4AYhôm nb4AYay b4AYanh muốn8kkL gipGghữ tôu5WGi lạiQS5P cũng đượcu5WG thb4AYôi, tôipGgh muốn8kkL mườipGgh vạn.”

Sắc mặtpGgh NQS5Phiếp V8kkLũ Thịnh QS5P lập u5WGtức đổib4AY sQS5Pang tu5WGrắng bệ8kkLch, u5WGkhông cu5WGòn mpGghột g8kkLiọt máu5WGu, vếtQS5P bầmpGgh u5WGtím dQS5Pưới cằmpGgh 8kkLanh còn chưa8kkL b4AYtan, lạQS5Pi spGghưng lQS5Pên, khiếnpGgh vẻu5WG mặ8kkLt 8kkLanh nhìn8kkL v8kkLô cùQS5Png kỳpGgh quái.pGgh Và8kkLo khoảnh b4AYkhắc ấypGgh Đàmb4AY T8kkLĩnh thậtpGgh spGghự n8kkLghĩ an8kkLh sẽ8kkL bậtpGgh dậyb4AY đánb4AYh côb4AY, vìpGgh QS5Pánh mắQS5Pt anb4AYh chQS5Pợt trở npGghên sắQS5Pc l8kkLạnh nQS5Phư daou5WG, tQS5Pựa hồb4AY mpGghuốn kh8kkLoét mộtu5WG 8kkLlỗ trêb4AYn ngb4AYười côb4AY vậy.b4AY Nhưnb4AYg cuối cùngu5WG anu5WGh u5WGkhông là8kkLm u5WGgì cảb4AY, cpGghhỉ nghiếnpGgh răpGghng gằn8kkL từnpGghg 8kkLchữ: “Đàm8kkL TpGghĩnh, 8kkLcô tưởngu5WG pGghđến giờ u5WGtôi còn8kkL đểu5WG côb4AY muu5WGốn b4AYgì đượcpGgh pGghnấy sao?”

Dứt lờpGghi, aQS5Pnh đứngQS5P dậy pGghxô pGghcửa bỏu5WG đipGgh. Vào8kkL thapGghng mápGghy anpGghh b4AYmới nhậnu5WG rpGgha mìnQS5Ph đab4AYng 8kkLrun rẩy.pGgh Đib4AYều hoQS5Pà u5WGtrong thang mápGghy thổiQS5P vpGghù vb4AYù, kb4AYhiến anb4AYh lạpGghnh cu5WGhưa từu5WGng thấ8kkLy. ApGghnh điu5WG thb4AYang má8kkLy xuốngQS5P tQS5Pận tầng h8kkLầm để8kkL xb4AYe. 8kkLVừa lu5WGên 8kkLxe, anQS5Ph đãb4AY lầnQS5P u5WGtìm hu5WGộp cpGghứu thươ8kkLng, mởb4AY pGghra lấyQS5P cặp8kkL nhiệt b4AY độ, QS5Pbấy QS5Pgiờ mớib4AY ýQS5P thứcQS5P đượcQS5P 8kkLmình đanb4AYg 8kkLlàm gì.QS5P VốnQS5P dĩu5WG pGghanh định8kkL đợiu5WG pGghĐàm Tĩnu5WGh tắb4AYm xong spGghẽ xuốngb4AY lQS5Pấy cặpQS5P nhiQS5Pệt độpGgh lêpGghn b4AYđo u5WGxem cQS5Pô cònu5WG sQS5Pốt kb4AYhông. 8kkLNhưng gib4AYờ tu5WGìm u5WGcặp nhiệt đQS5Pộ còb4AYn cób4AY tácQS5P dụngb4AY gu5WGì? CòQS5Pn u5WGích u5WGgì nữa?

Cặp nb4AYhiệt độQS5P bịQS5P ab4AYnh siết chặt8kkL đế8kkLn pGghgãy đpGghôi, u5WGthuỷ 8kkLtinh cắm8kkL u5WGsâu vào8kkL lònu5WGg pGghbàn b4AYtay anhpGgh, máupGgh b4AYvà thủyu5WG nb4AYgân b4AYch xuống, b4AYanh u5WGcũng khôu5WGng thấyb4AY u5WGđau. Cu8kkLối u5WGcùng u5WGcâu nób4AYi củQS5Pa b4AYanh cb4AYhỉ lu5WGà mộ8kkLt tQS5Prò cưb4AYời, hay mộtb4AY nQS5Pỗ lựb4AYc chQS5Pe đậu5WGy yếQS5Pu pGghớt. TạipGgh u5WGsao cu5WGô dQS5Pám mu5WGở miện8kkLg đòiu5WG tiu5WGền ab4AYnh? Ch8kkLính vì 8kkLcô bb4AYiết rpGghõ rằnu5WGg, đếQS5Pn tận8kkL bpGghây pGghgiờ, anQS5Ph vu5WGẫn su5WGẽ đểb4AY b4AYcô muốQS5Pn gu5WGì đượu5WGc nấy.pGgh CQS5Pô coi 8kkLmình l8kkLà hàu5WGng hoá8kkL bán8kkL cQS5Pho a8kkLnh, lầnpGgh trướcpGgh u5WGcô đòipGgh bQS5Pa vạn,u5WG lầnpGgh nàyu5WG QS5Plại pGghmuốn mưpGghời vạn. Chu5WGo dQS5Pù u5WGvạn QS5Pbất 8kkLđắc du5WGĩ, cQS5Pho QS5Pdù pGghcô thậtpGgh sựpGgh thiQS5Pếu tiền,pGgh nhưng8kkL tb4AYại s8kkLao c8kkLô lạQS5Pi pGghlàm như u5WGthế, cb4AYứ 8kkLnhư sợu5WG rằ8kkLng vẫnQS5P còQS5Pn u5WGmột 8kkLchút hồi8kkL ức8kkL đu5WGẹp đẽpGgh QS5Pnào u5WGđó, u5WGcứ npGghhư sợQS5P anh b4AYchưa thậu5WGt QS5Psự nảpGghn lòngQS5P vậy?

Anh vô8kkL cùQS5Png hốiu5WG hận, u5WG sau b4AYkhi đib4AY lòng8kkL vò8kkLng pGghtrên đườngQS5P, u5WGtại sapGgho 8kkLlại đpGghến chỗu5WG QS5Pcô. pGghVì 8kkLbiết rằngQS5P côu5WG không cònpGgh cpGghhỗ nàpGgho khápGghc nữu5WGa, pGghmà u5WGcô lạQS5Pi pGghđang pGghốm. Khb4AYi tpGghhấy b4AYcô địnhpGgh trèopGgh ràopGgh, au5WGnh khôn8kkLg sao kìmu5WG được,b4AY v8kkLội dậpQS5P QS5Pthuốc u5WGchạy u5WGlại tóm8kkL lấu5WGy ngườQS5Pi pb4AYhụ nu5WGữ tu5WGo gab4AYn b4AYkia. Đu5WGúng vậy8kkL, anh hQS5Pút thuốc,QS5P 8kkLgần đâyb4AY 8kkLanh m8kkLới hút8kkL, b4AYbởi thQS5Pực sựpGgh quQS5Pá phiềnQS5P muộn.u5WG Anu5WGh hu5WGối hậnpGgh tại s8kkLao 8kkLlại đưa8kkL 8kkLcô đếnQS5P kháchpGgh sạ8kkLn, vì8kkL bQS5Piết c8kkLô QS5Pkhông c8kkLó nơu5WGi nào8kkL đ8kkLể ng8kkLủ nữa.QS5P AnQS5Ph hố8kkLi hận b4AYtại sb4AYao lạipGgh 8kkLtheo cQS5Pô lu5WGên phQS5Pòng, a8kkLnh vb4AYốn chỉu5WG b4AYđịnh QS5Pđưa pGghchìa 8kkLkhoá pQS5Phòng rồipGgh điu5WG. Anh chỉQS5P muốnu5WG đQS5Pể cpGghô tắmu5WG nb4AYước nóng,QS5P nh8kkLư vậypGgh pGghcó b4AYtác dụu5WGng gpGghiúp hạu5WG sốb4AYt. b4AYAnh địnhu5WG cặu5WGp nhiệt độu5WG chb4AYo b4AYcô rồiu5WG sẽb4AY QS5Pđi. Dùu5WG u5WGsao apGghnh cpGghũng kh8kkLông nêpGghn 8kkLđộng 8kkLlòng pGghthương pGghxót cô,u5WG u5WGbởi ngưpGghời phụ u5WGnữ b4AYnày c8kkLó thpGghể nắm8kkL lb4AYấy cpGghơ u5WGhội nhu5WGỏ pGghnhoi đóu5WG đu5WGể giángu5WG u5WGcho b4AYanh mộtQS5P đ8kkLòn tà8kkLn nhẫn nhất.

Cho dùu5WG bảpGghy năm8kkL trướcQS5P vì n8kkLguyên nh8kkLân pGghgì th8kkLì hiện8kkL giờ8kkL anu5WGh cũngb4AY tpGghin chắcpGgh íQS5Pt nhấb4AYt hồi8kkL QS5Pđó cô8kkL b4AYcũng nóipGgh mộ8kkLt câu t8kkLhật lòng,u5WG đó8kkL làpGgh cô8kkL chưab4AY bpGghao u5WGgiờ QS5Pyêu apGghnh. Năb4AYm b4AYđó nb4AYếu cb4AYô có8kkL u5WGchút xíu5WGu thậtQS5P lòng vớib4AY 8kkLanh, u5WGhẳn hpGghiện tạib4AY côpGgh đãu5WG khb4AYông tupGghyệt tìnpGghh đếnb4AY mức8kkL u5WGđem 8kkLtình b4AYcảm tronu5WGg quá khứQS5P pGghlàm vũb4AY kQS5Phí đảu5WG tQS5Phương pGghanh. NụQS5P hQS5Pôn b4AYlúc chiềuu5WG u5WGgiống nu5WGhư QS5Pmột giấQS5Pc mộngu5WG, apGghnh cảm thấy8kkL b4AYcăm gpGghhét chQS5Pính pGghmình, 8kkLtại b4AYsao mớb4AYi cQS5Pó chpGghút h8kkLy vọngpGgh mQS5Pà đu5WGã kỳQS5P vọngQS5P npGghhư vậy? TạipGgh sQS5Pao QS5Plại u5WGtự dốb4AYi mìu5WGnh dốiu5WG ngưb4AYời rằngu5WG pGghcô cóQS5P u5WGnỗi kh8kkLổ bấb4AYt đắ8kkLc QS5Pdĩ? TạiQS5P sapGgho u5WGkhi nhìn thấyQS5P b4AYcô rơ8kkLi nướu5WGc QS5Pmắt, b4AYanh pGghlại đab4AYu lòng?

Nhiếp Vũb4AY TQS5Phịnh, mpGghày là QS5Pthằng u5WGngốc, 8kkLngốc nhấtu5WG thếQS5P giớib4AY này.

Rốt cuộcb4AY QS5Pđến b4AYbao giờ màyb4AY mớu5WGi u5WGtỉnh ra?