You are here

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 15 - Phần 2

Thật rRKypa RKypNhiếp Vũ7t7J ThịnhjWRh cũng chưJtULa ngJtULhĩ 7t7Jxong nXxZMhững XxZMđiều muốnXxZM nJtULói JtULvới XxZMĐàm TĩnJtULh, v7t7Jì v7t7Jậy 7t7Jsau XxZMkhi đónghjWR cửa7t7J xe, aXxZMnh trầXxZMm mRKypặc một7t7J lúRKypc rJtULồi hỏi:hjWR XxZM“Ai khám?”

Đàm TRKypĩnh XxZMngẩn 7t7Jra một7t7J thoáng mới7t7J h7t7Jiểu anhjWRh đanhjWRg hỏJtULi vRKypừa rồiJtUL 7t7Jai khá7t7Jm chjWRho cô,hjWR bJtULèn thjWRrả hjWRlời: “Bác7t7J sĩ Trương.”

Bệnh việnhjWR cXxZMó quhjWRá nhiều hjWR bác sĩJtUL TrươnJtULg, anhjWRh kXxZMhông biếtXxZM 7t7Jlà aXxZMi, lạiXxZM JtULhỏi: “ĐơJtULn thu7t7Jốc đâu?”

Đàm T7t7Jĩnh cầmJtUL hjWRbệnh áRKypn bị vân7t7J vhjWRê đếhjWRn nhàuRKyp nRKypát đưhjWRa chJtULo aRKypnh, anhjWRh đọchjWR chẩhjWRn đoánXxZM v7t7Jà thuốc,XxZM thấyhjWR ghjWRhi làJtUL 7t7Jcảm mạo XxZMphong hàn,RKyp chhjWRắn h7t7Jẳn hồRKypi hjWRchiều XxZMcô đãXxZM bRKypị ngấmJtUL mưa.

Anh RKypnói: “MaiRKyp 7t7Jcô đừJtULng tới 7t7J phòng bệXxZMnh t7t7Jrông thằRKypng béXxZM hjWRnữa, sẽ7t7J XxZMbị tJtULruyền nhiễm.”

“Là cảmhjWR mạohjWR phRKypong hà7t7Jn thôi mà…”

“Bệnh việhjWRn cXxZMó qXxZMuy định.”

Đàm TXxZMĩnh quhjWRan s7t7Ját JtULnét m7t7Jặt Nhiếp VRKypũ ThịnRKyph, thRKypấy anJtULh hjWRvẫn giữRKyp gXxZMiọng RKypđiệu lạhjWRnh lùnJtULg mXxZMáy mócJtUL kh7t7Jiến chjWRô khhjWRông biết phảiJtUL n7t7Jói gìRKyp hjWRmới đúng.7t7J hjWRĐột nhiên7t7J aXxZMnh XxZMhỏi: “TạRKypi sao?”

“Tại saXxZMo cáXxZMi gì?”

“Bảy JtULnăm thjWRrước, tạihjWR shjWRao lại nóhjWRi vớihjWR XxZMtôi JtULnhững JtULlời đó?JtUL NhJtULất địnhRKyp cóhjWR ngXxZMuyên nhJtULân, tạihjWR XxZMsao vậy?”

Đàm RKypTĩnh h7t7Jít sXxZMâu một hơi7t7J, chuXxZMyện xhjWRảy r7t7Ja đãhjWR bảJtULy nă7t7Jm, nhắchjWR lạiJtUL cJtULòn JtULcó ý7t7J nghĩRKypa JtULgì nữa?7t7J RKypCô đápRKyp: “Tôi kRKyphông hjWRmuốn RKypcho hjWRanh biết.RKyp ThựchjWR RKypra, lúhjWRc đóRKyp thjWRôi vô7t7J cXxZMùng, vJtULô cRKypùng hậnXxZM anh.”

“Còn b7t7Jây gihjWRờ thìRKyp sao?”

ngơ XxZMngẩn nXxZMhắc lạ7t7Ji: “Bây giờ?”

“Bây giRKypờ JtULcòn XxZMhận tôi không?”

Đàm TĩnhhjWR cXxZMắn môi,RKyp câuhjWR hỏi nàyJtUL RKypthật khóhjWR hjWRtrả lời.XxZM JtULCô khônhjWRg 7t7Jbiết tạihjWR saRKypo anXxZMh lạihjWR hỏJtULi dhjWRồn nhJtULư vậy,hjWR JtULmọi tJtULhứ trong q7t7Juá khhjWRứ RKypđã qXxZMua hjWRrồi, gXxZMiữa JtULhọ đãXxZM 7t7Jcó qRKypuá nhiRKypều nJtULgười vàJtUL sựJtUL RKypviệc, hjWRtừ lâuhjWR đã chẳngJtUL thjWRhể 7t7Jquay 7t7Jlại nJtULhư xưXxZMa nữa,RKyp k7t7Jhông phRKypải RKypthế sao?

“Từng cóXxZM ngườihjWR nóiRKyp vớXxZMi tôi, nhJtULiều l7t7Júc hRKypận làhjWR RKypvì yêu.7t7J Đàm7t7J TXxZMĩnh, hjWRcô hjWRyêu JtULtôi kJtULhông? XxZMCô cXxZMó từnRKypg yêuXxZM tôi không?”

Đàm Tĩnh7t7J kJtULhông biếtXxZM nên XxZMnói gì7t7J, hjWRđối với7t7J cXxZMô, chữhjWR “yêJtULu” đãhjWR RKyptrở nhjWRên quXxZMá đhjWRỗi xJtULa lạXxZM hjWRvà xRKypa xhjWRỉ. MộthjWR RKypngười phải vậthjWR lộhjWRn XxZMvới sốXxZM mệRKypnh cRKypó 7t7Jtư các7t7Jh ghjWRì tr7t7Jông chhjWRờ vào7t7J JtULtình yêu?

Cô trầmJtUL mặXxZMc quá7t7J l7t7Jâu khiến NhiếphjWR hjWRVũ ThRKypịnh XxZMcàng k7t7Jhó JtULchịu, anRKyph cảJtULm XxZMthấy mìXxZMnh RKyplại tựJtUL chuốchjWR nhụcRKyp vàohjWR RKypthân. Đủ rồi,7t7J tJtULại 7t7Jsao 7t7Janh lạiJtUL h7t7Jôn ngườiXxZM pJtULhụ nữXxZM này?XxZM TạiXxZM sahjWRo aXxZMnh l7t7Jại l7t7Jà 7t7Jbác sĩ7t7J điềRKypu trị chínhjWRh 7t7Jcho cohjWRn trRKypai cJtULô taJtUL? ThậtRKyp RKypnực cười!

“Xuống xe.”

Cô hốJtULt hXxZMoảng hjWRnhìn ahjWRnh, thấy nét7t7J mặtRKyp aJtULnh vẫ7t7Jn bìnhjWRh lặnhjWRg 7t7Jnhư nhjWRước, nXxZMhưng ngó7t7Jn tRKypay nắmXxZM vôJtUL lăngXxZM đãXxZM trhjWRắng bXxZMệch. Anh lRKypặp lRKypại: “XuốngXxZM xe.”

Đàm ThjWRĩnh xu7t7Jống xehjWR, nhìn anJtULh lhjWRái RKypxe JtULra khỏiXxZM bhjWRãi, chiếcXxZM JtULxe rấRKypt RKypnhanh l7t7Jao v7t7Jút RKypđi, nhưnghjWR RKyptrước khXxZMi đếnJtUL cửXxZMa ra, lạihjWR RKypđột ng7t7Jột JtULphanh “RKypkét” mRKypột ti7t7Jếng. GiRKypữa đêmXxZM, tiếngRKyp bánXxZMh RKypxe JtULma sáJtULt XxZMvới JtULnền đất JtULvô cùnRKypg chXxZMói tahjWRi khi7t7Jến XxZManh bảRKypo v7t7Jệ đan7t7Jg ngủ7t7J JtULgật RKypsực tRKypỉnh giấc,7t7J nhXxZMìn thXxZMấy JtULngười trong xhjWRe, hjWRanh hjWRta liền7t7J m7t7Jở XxZMcửa chRKypào: “hjWRBác 7t7Jsĩ NhiếJtULp RKyplại tănXxZMg JtULca đấyhjWR à?”XxZM VừahjWR nóRKypi anh 7t7Jta vRKypừa kéRKypo thanhjWRh chhjWRắn lRKypên. Thế7t7J hjWRnhưng NJtULhiếp XxZMVũ ThịnhhjWR RKyptrước naJtULy luRKypôn lịcRKyph sự RKypvới RKypmọi nghjWRười l7t7Jại RKypkhông hề7t7J nRKypói nửhjWRa lXxZMời cảhjWRm ơn,hjWR XxZMkhi tJtULhanh chắnXxZM đượcRKyp kéJtULo lRKypên hẳn, chiếcRKyp JtULxe liền7t7J laRKypo đ7t7Ji nJtULhư tênRKyp bắn,7t7J bRKypiến mất7t7J trJtULong mhjWRàn đêm.

Anh JtULbảo RKypvệ hjWRgãi gXxZMãi hjWRđầu, định nằmXxZM xuốngRKyp ngủhjWR JtULtiếp thXxZMì thấyhjWR 7t7Jtrong JtULbãi đỗRKyp XxZMcó mJtULột ngườihjWR đứngJtUL bất7t7J động.XxZM Dưới ánhXxZM sánghjWR lờRKyp mờ,RKyp anhjWRh bảoRKyp vệRKyp chỉJtUL nhìhjWRn rXxZMa đ7t7Jó hjWRlà phụJtUL nữRKyp, hjWRvì hìXxZMnh nhjWRhư ngườJtULi hjWRđó mặc váy.XxZM hjWRChắc lJtULà mhjWRột bJtULác JtULsĩ tănghjWR caJtUL… AnJtULh 7t7Jbảo vệ7t7J ngáp7t7J d7t7Jài mộtXxZM cXxZMái, tố7t7Ji nahjWRy quả7t7J là qXxZMuá nhiềuXxZM XxZMca XxZMcấp cứu.

Đàm ThjWRĩnh JtULđứng ở7t7J đóhjWR một l7t7Júc, khXxZMi NhiếRKypp VũXxZM Thị7t7Jnh 7t7Jlái xXxZMe đihjWR, anhjWRh khXxZMông hhjWRề nhìnhjWR JtULcô lấyXxZM m7t7Jột cRKypái, nêJtULn c7t7Jô vô cùnghjWR 7t7Jlo lắng.hjWR ThậtRKyp 7t7Jra 7t7Jbấy nhiêhjWRu XxZMnăm JtULrồi mJtULà 7t7Janh không7t7J hề7t7J JtULthay đổiRKyp, mỗ7t7Ji RKypkhi anh tuyXxZMệt hjWRvọng, chjWRô vẫnRKyp c7t7Jó XxZMthể nh7t7Jận rXxZMa đượcXxZM. hjWRCô RKyprất l7t7Jo Nhiếp7t7J Vũ7t7J ThịnJtULh 7t7Jxảy rJtULa chuyện, thhjWRâm chhjWRí 7t7Jcòn muốn7t7J 7t7Jgọi cXxZMho JtULanh, nhưn7t7Jg kXxZMhi 7t7Jlấy đXxZMiện thoạJtULi 7t7Jra 7t7Jấn sốJtUL củ7t7Ja anXxZMh, côXxZM lạhjWRi do dự.

Cô 7t7Jcòn tưRKyp XxZMcách gìJtUL đhjWRển gọi cho7t7J anJtULh hjWRđây? Đ7t7Jến nụhjWR hô7t7Jn khôJtULng thể7t7J 7t7Jkiềm 7t7Jchế ki7t7Ja cũRKypng RKypbị anXxZMh chXxZMo rằRKypng 7t7Jcó dụngJtUL tâm khá7t7Jc. Vậ7t7Jy thJtULì cứ7t7J đ7t7Jể ngh7t7Jĩ nhRKypư thhjWRế JtULđi, ĐJtULàm TĩnhJtUL RKypcủa quáhjWR khJtULứ đã7t7J chjWRhết rồiRKyp, cô7t7J không muốnhjWR tạJtULo chJtULo mì7t7Jnh chútXxZM hXxZMy 7t7Jvọng JtULnào nữa.

Vì bJtULị sốt7t7J nêJtULn 7t7Jy tá hjWRkhông chXxZMo hjWRcô JtULvề phòngXxZM bRKypệnh, đứngRKyp ởXxZM bãXxZMi đỗRKyp RKypxe cũng7t7J khônghjWR phảhjWRi cácRKyph, cuốiXxZM hjWRcùng cô quyết7t7J 7t7Jđịnh vXxZMề RKypnhà. CXxZMô chjWRần phảiXxZM nRKypgủ, mấy7t7J nhjWRgày na7t7Jy 7t7Jở bệnhjWRh hjWRviện c7t7Jô đềuhjWR khôXxZMng được ngoXxZMn giấc,RKyp gihjWRờ bịXxZM ốmhjWR lại7t7J hjWRcàng thhjWRêm 7t7Jmệt mỏi.

Cũng maJtULy còhjWRn cóRKyp x7t7Je buýt chạyRKyp suốthjWR đêmhjWR, chjWRó JtULđiều khXxZMi đổiRKyp tuRKypyến hơihjWR phhjWRiền hjWRmột chút.XxZM KhjWRhi c7t7Jô 7t7Jvề đếnJtUL b7t7Jên ngoài kRKyphu nhXxZMà mXxZMình thìJtUL đãXxZM làXxZM hXxZMai giXxZMờ sáRKypng. Q7t7Juán ăJtULn haJtULi bXxZMên đườXxZMng hjWRđã hjWRdọn hXxZMàng cả, hjWRchỉ cò7t7Jn quá7t7Jn IRKypnternet vXxZMẫn mởXxZM cửa,JtUL áJtULnh đèJtULn 7t7Jtừ hjWRbên tRKyprong h7t7Jắt hjWRra mặthjWR đườ7t7Jng, JtULkhi Đàm TĩnRKyph XxZMđi nghjWRang quaJtUL, chhjWRỉ XxZMcó mìnRKyph bóngRKyp JtULcô hjWRđơn độc.

Cửa sắthjWR củaXxZM RKypkhu nhjWRhà đhjWRã khóa, nhXxZMưng nXxZMhững ngườiRKyp vRKypề muộnXxZM đJtULều cóXxZM cáchRKyp, cXxZMô quấnRKyp mRKypột gJtULóc vá7t7Jy vàoXxZM hôngJtUL định7t7J trèo lên.hjWR XxZMVừa hjWRmới bXxZMám vRKypào laJtULn cRKypan sắt,JtUL giẫRKypm chânXxZM 7t7Jlên RKypô đầuXxZM tiêhjWRn thìXxZM cánhXxZM tXxZMay cô bịRKyp ngườJtULi tXxZMa tómhjWR lấy,hjWR kRKyphiến cXxZMô shjWRuýt nữahjWR hétRKyp lhjWRên. QuXxZMay lạiRKyp nhìn,RKyp chjWRô trôn7t7Jg t7t7Jhấy Nhiếp VRKypũ 7t7JThịnh sJtULắc mặthjWR s7t7Ja sầJtULm, anJtULh hỏiRKyp: “CôXxZM đhjWRịnh trèo7t7J qua?”

Tại XxZMsao RKypanh lRKypại ở7t7J 7t7Jđây? Xe JtULcủa a7t7Jnh d7t7Jừng ởJtUL cácJtULh hjWRđó kRKyphông JtULxa, chjWRó lẽhjWR anXxZMh đRKypã ởRKyp đâhjWRy từhjWR lâuJtUL màhjWR cXxZMô khôngJtUL đểhjWR ý.

“Lên xJtULe.” hjWRAnh kéohjWR côhjWR hjWRvề phía chiếcXxZM x7t7Je, cJtULô loạngJtUL choạXxZMng thhjWReo sau7t7J. Đến7t7J gXxZMần 7t7Jxe cRKypô mhjWRới tJtULhấy JtULcạnh xJtULe tohjWRàn đầu lọcXxZM thuốchjWR lá,RKyp íhjWRt nhấ7t7Jt cũnghjWR hơXxZMn chụcXxZM cáiJtUL. JtULCó điềuhjWR NhiếJtULp VũRKyp TJtULhịnh chưRKypa bRKypao giờ hú7t7Jt hjWRthuốc, cóRKyp hjWRlẽ anXxZMh vừahjWR khéohjWR đỗRKyp xXxZMe ởhjWR đhjWRây thôi.

Cuối cùnJtULg XxZMcô gXxZMiằng ra khXxZMỏi t7t7Jay hjWRanh: “NhiếpJtUL XxZMVũ ThịnJtULh, anhjWRh tRKypha JtULcho tRKypôi đi…”

Anh dừng7t7J l7t7Jại, nhưXxZMng tay XxZM vẫn khônRKypg buônghjWR, giọ7t7Jng điệuRKyp lạnhRKyp lùngXxZM mhjWRà hjWRchâm biếm:RKyp “XxZMBảy nămRKyp trướcRKyp côXxZM hjWRkhông tha chjWRho tRKypôi, tJtULại RKypsao bXxZMây gJtULiờ tô7t7Ji 7t7Jlại phảJtULi thhjWRa chXxZMo cô?”

Nhiếp VRKypũ ThịnJtULh hihjWRện ghjWRiờ không XxZMchỉ 7t7Jtàn nhẫ7t7Jn mXxZMà XxZMcòn mừnghjWR giậnhjWR thấtJtUL thường.7t7J hjWRCô vừaJtUL mệ7t7Jt vừaJtUL buJtULồn ngủRKyp, không tRKyphể chốnXxZMg 7t7Jlại đhjWRược 7t7Jsức mXxZMạnh của7t7J a7t7Jnh, JtULanh đẩyhjWR chjWRô vàXxZMo ghếJtUL 7t7Jsau, đRKypộng tácXxZM rhjWRất th7t7Jô bạo. ĐàmXxZM TĩnXxZMh JtULcảm giáRKypc tJtULối RKypnay RKypanh RKypnhư mRKypột coJtULn ngườiRKyp khJtULác vậhjWRy. NhiếpRKyp RKypVũ ThịnhXxZM bảy RKypnăm sahjWRu vốnhjWR JtULdĩ đ7t7Jã làRKyp XxZMngười khjWRhác, nhưXxZMng tốihjWR naJtULy aJtULnh lạihjWR giốngRKyp RKypnhư mộthjWR Nh7t7Jiếp V7t7Jũ Thịnh thứ7t7J 7t7Jba nữa.7t7J BộRKyp dJtULạng XxZManh XxZMhệt nXxZMhư mộtXxZM RKypkẻ sRKypay khưhjWRớt, nhJtULưng XxZMcô biJtULết JtULanh khônghjWR hề uJtULống mộtJtUL giọtXxZM rJtULượu nào7t7J, cóJtUL điXxZMều, dường7t7J nh7t7Jư JtULanh đãhjWR XxZMmất đhjWRi RKyplý trí.

Anh láhjWRi XxZMxe dọcXxZM thehjWRo đường cái,7t7J khônhjWRg bRKypao lâXxZMu sahjWRu, 7t7Jxe đến7t7J mộRKypt kháchjWRh sạn7t7J RKypcao cấp.hjWR XxZMAnh lRKypái x7t7Je đếRKypn trướJtULc cJtULửa, nhân viênRKyp hjWRra m7t7Jở cửa,7t7J a7t7Jnh xuống7t7J xeRKyp, cXxZMô c7t7Jũng xuố7t7Jng tXxZMheo, JtULxe đhjWRược nhânRKyp viêXxZMn lái vàohjWR bãiJtUL, XxZMcòn JtULanh RKypđi th7t7Jẳng đến7t7J quầyhjWR JtULlễ tânRKyp, lấJtULy chứRKypng mRKypinh JtULthư bảRKypo hjWRmuốn tRKyphuê một 7t7Jphòng cóRKyp giXxZMường tRKypo. 7t7JLễ tânJtUL khóJtUL hjWRxử nóiRKyp phònhjWRg gJtULiường 7t7Jto RKypđã 7t7Jhết 7t7Jmất rồi,hjWR chỉRKyp cònXxZM phòng chRKypo nhữnXxZMg hjWRngười hưởngXxZM tuầnJtUL trRKypăng mật.JtUL XxZMCô nJtULhân vhjWRiền nhìn7t7J ĐàmXxZM TĩnRKyph, mỉ7t7Jm cườiRKyp nói: “JtULThật RKypra phònghjWR trXxZMăng mJtULật chỉRKyp đắtRKyp hơnRKyp phòJtULng giườngRKyp tXxZMo 7t7Jmột chútRKyp, hơn7t7J JtULnữa lại có7t7J 7t7Jvị JtULtrí tốt,7t7J vôJtUL cùXxZMng yênJtUL tĩnh.”

Nhiếp VRKypũ ThịnhXxZM nói:XxZM “Vậy lấy7t7J phònXxZMg đó.”

Suốt cảhjWR quhjWRá trìRKypnh Đàm TĩhjWRnh chỉXxZM yênXxZM lặng,RKyp vXxZMào thaRKypng máyhjWR, vàoJtUL tXxZMrong JtULphòng, bênXxZM trhjWRong cóJtUL đĩa7t7J hhjWRoa JtULquả, JtULcó hoa JtULhồng, XxZMtrên giường7t7J cònhjWR hjWRrải JtULcánh hohjWRa, đúngRKyp lRKypà phòXxZMng t7t7Jrăng JtULmật. RồhjWRi nhâRKypn viên lêXxZMn đưaRKyp chìaRKyp khoáRKyp, hjWRnói r7t7Jằng 7t7Jđã đRKypỗ x7t7Je c7t7Jủa XxZManh 7t7Jở 7t7Jvị tRKyprí A1JtUL6 tRKyprên tầngXxZM hXxZMai bãJtULi đỗ RKypxe. NhiếRKypp VũRKyp JtULThịnh XxZMbo cXxZMho RKypnhân viêhjWRn mộtXxZM chúthjWR tiềXxZMn, đónXxZMg cửRKypa lại.

Thấy ĐàmXxZM Tĩ7t7Jnh XxZMvẫn XxZMsốt, anh mởXxZM tủRKyp JtULquần áRKypo, lấyRKyp RKypáo 7t7Jchoàng tắJtULm đưaJtUL ch7t7Jo cô:7t7J “ĐiRKyp t7t7Jắm hjWRtrước đi!”

Bồn tJtULắm rXxZMất XxZMlớn, nhưngJtUL cô đãXxZM buồnXxZM ngủJtUL díRKypp mJtULắt, vộiJtUL vRKypàng nJtULgâm mình7t7J vào7t7J bồnXxZM nướcXxZM JtULnóng, thấyJtUL khoa7t7Jn khoáiXxZM đến mJtULức cóXxZM t7t7Jhể ngủRKyp đượhjWRc ngaRKypy. XxZMMặc áoJtUL cRKyphoàng tắXxZMm vàoJtUL, côXxZM RKypbước JtULra, thấyhjWR Nhiếp7t7J Vũ ThịhjWRnh đXxZMang ngồiXxZM tr7t7Jên soJtULfa. DướihjWR XxZMánh đèn,7t7J dánJtULg 7t7Jvẻ JtULanh v7t7Jẫn qu7t7Jen thRKypuộc như7t7J thế, nhưnghjWR lạiJtUL RKypxa XxZMlạ hjWRxiết JtULbao, 7t7Jcô độtXxZM nhihjWRên thấyXxZM lòngJtUL chùngJtUL xuốnhjWRg, dườXxZMng 7t7Jnhư JtULlại sắp xaJtULo xuyến.

Đàm TJtULĩnh lặng7t7J XxZMlẽ đứng7t7J trước mặtJtUL anRKyph, thấyJtUL RKypanh XxZMngẩng lên,XxZM hjWRcô nóhjWRi: “MườRKypi vạn.”

Anh thậtRKyp sựhjWR khônJtULg thể nghjWRờ cRKypô l7t7Jại JtULmở miRKypệng nói7t7J rXxZMa XxZMhai chữJtUL nàyXxZM, ch7t7Jỉ biXxZMết ngơJtUL ngXxZMác nhì7t7Jn cô.

“Anh biết7t7J tôhjWRi JtULcần tiền mà,JtUL JtULcó lẽXxZM ahjWRnh vẫn…hjWR vXxZMẫn còJtULn thícJtULh t7t7Jôi. 7t7JVì thhjWRế, JtULhôm naJtULy hjWRanh mu7t7Jốn gi7t7Jữ tôRKypi lạ7t7Ji cũng đượXxZMc thôihjWR, tJtULôi muXxZMốn m7t7Jười vạn.”

Sắc hjWRmặt NhiJtULếp VũXxZM Thịnh lXxZMập tức7t7J đổiJtUL san7t7Jg trắ7t7Jng bệcJtULh, khôngXxZM chjWRòn mộtJtUL 7t7Jgiọt mhjWRáu, hjWRvết bầmJtUL tímJtUL dRKypưới cằmRKyp anh XxZMcòn hjWRchưa XxZMtan, lạihjWR s7t7Jưng lên7t7J, kXxZMhiến vẻJtUL XxZMmặt 7t7Janh nhhjWRìn vô7t7J cùnRKypg kXxZMỳ quhjWRái. VàJtULo khoảXxZMnh khắc ấ7t7Jy Đàm7t7J TĩnhJtUL thậhjWRt sXxZMự n7t7Jghĩ anhjWRh 7t7Jsẽ bậtRKyp dậyhjWR đánhhjWR chjWRô, RKypvì ánhJtUL mắtJtUL anJtULh chRKypợt trở JtUL nên sắcXxZM lạn7t7Jh nhưXxZM daXxZMo, tựRKypa JtULhồ muXxZMốn khoéhjWRt mJtULột lỗhjWR trêRKypn ngườhjWRi côhjWR vậy7t7J. JtULNhưng cuối XxZM cùng JtULanh kXxZMhông RKyplàm gìhjWR cảXxZM, chỉJtUL nghihjWRến răXxZMng gằhjWRn từ7t7Jng cJtULhữ: “ĐàmJtUL Tĩ7t7Jnh, hjWRcô tưởRKypng đến gihjWRờ tôiXxZM cXxZMòn để7t7J 7t7Jcô JtULmuốn RKypgì đượXxZMc nấXxZMy sao?”

Dứt lXxZMời, hjWRanh đứngXxZM dậy hjWR xô RKypcửa RKypbỏ đRKypi. 7t7JVào thRKypang JtULmáy anhjWRh mXxZMới nhRKypận rXxZMa mìJtULnh đanRKypg XxZMrun JtULrẩy. ĐiềuhjWR hoXxZMà troRKypng thang máRKypy tRKyphổi RKypvù vJtULù, khiến7t7J a7t7Jnh lạJtULnh chưaJtUL từng7t7J tRKyphấy. 7t7JAnh đJtULi th7t7Jang máJtULy xJtULuống tận tầnRKypg hầmXxZM đểXxZM xXxZMe. hjWRVừa lhjWRên xeRKyp, aRKypnh đãhjWR lầnXxZM JtULtìm hRKypộp XxZMcứu XxZMthương, mở7t7J rhjWRa XxZMlấy cặRKypp nhiệt độ,JtUL bấRKypy giờXxZM m7t7Jới ýXxZM thức7t7J đượXxZMc mRKypình đanghjWR lJtULàm ghjWRì. 7t7JVốn dĩJtUL anXxZMh định7t7J đợhjWRi ĐàJtULm TJtULĩnh tắm xonghjWR shjWRẽ xuố7t7Jng lấyXxZM c7t7Jặp nhi7t7Jệt độXxZM lJtULên RKypđo xJtULem cô7t7J cònhjWR số7t7Jt XxZMkhông. Nh7t7Jưng giờ7t7J tìm7t7J cặp nhiệt7t7J độXxZM XxZMcòn RKypcó tXxZMác dụnRKypg XxZMgì? ChjWRòn íchJtUL gìXxZM nữa?

Cặp nhiệ7t7Jt đXxZMộ RKypbị JtULanh siết chặtJtUL đếnXxZM gJtULãy đôi,RKyp tXxZMhuỷ thjWRinh cắmXxZM sRKypâu vàoRKyp lXxZMòng bànXxZM tahjWRy JtULanh, mhjWRáu vàhjWR thủRKypy ngâJtULn ch xuốJtULng, a7t7Jnh cũnghjWR k7t7Jhông XxZMthấy đ7t7Jau. CuốiJtUL cùngXxZM RKypcâu nóiXxZM cJtULủa anhjWRh chỉhjWR 7t7Jlà mRKypột tXxZMrò cười, hayRKyp mRKypột nhjWRỗ lực7t7J c7t7Jhe đậyJtUL yếhjWRu hjWRớt. TJtULại hjWRsao JtULcô XxZMdám mởJtUL XxZMmiệng đòihjWR tiềnRKyp aJtULnh? ChhjWRính vì 7t7Jcô biếtJtUL rhjWRõ rJtULằng, 7t7Jđến tậhjWRn bRKypây RKypgiờ, anJtULh vẫhjWRn shjWRẽ đểJtUL hjWRcô muốn7t7J gJtULì đượcJtUL nấXxZMy. XxZMCô coi 7t7J mình làhjWR hànhjWRg hoáJtUL XxZMbán chJtULo 7t7Janh, lần7t7J trước7t7J cXxZMô đòiJtUL JtULba v7t7Jạn, hjWRlần 7t7Jnày lạRKypi muốhjWRn 7t7Jmười vạn. ChoJtUL dJtULù 7t7Jvạn JtULbất đắcRKyp dĩhjWR, chXxZMo dhjWRù XxZMcô thật7t7J sXxZMự thiếuhjWR thjWRiền, RKypnhưng tại7t7J XxZMsao RKypcô lại7t7J làm nhưXxZM thếRKyp, cứJtUL RKypnhư RKypsợ rJtULằng vẫnXxZM cXxZMòn mộthjWR cXxZMhút hồihjWR ứcRKyp đẹpXxZM đẽJtUL nàhjWRo đóhjWR, cXxZMứ JtULnhư 7t7Jsợ anh chưJtULa JtULthật sRKypự RKypnản lònXxZMg vậy?

Anh XxZMvô cùngJtUL hốRKypi hận, saJtULu k7t7Jhi JtULđi lònRKypg vò7t7Jng trRKypên đườRKypng, tại7t7J saXxZMo lạJtULi đếnhjWR chỗ7t7J cXxZMô. 7t7JVì biếtRKyp rằngRKyp côhjWR kJtULhông còn chXxZMỗ nàXxZMo 7t7Jkhác nữahjWR, màhjWR côRKyp lạ7t7Ji đan7t7Jg ốm.hjWR KJtULhi thấXxZMy chjWRô địnhhjWR thjWRrèo rào,7t7J a7t7Jnh kh7t7Jông sao 7t7Jkìm được,XxZM vộiRKyp dậRKypp thJtULuốc chạyJtUL lhjWRại tóXxZMm lấyJtUL người7t7J phụ7t7J nữXxZM thjWRo hjWRgan kiahjWR. ĐúngXxZM vậy, anhhjWR hútXxZM t7t7Jhuốc, gầhjWRn đ7t7Jây aRKypnh mới7t7J húRKypt, bở7t7Ji thựcJtUL sựRKyp 7t7Jquá 7t7Jphiền muộn.XxZM AnRKyph hốiXxZM hRKypận tại sahjWRo lạiJtUL đưa7t7J cRKypô 7t7Jđến kháchhjWR sạn,7t7J vìXxZM biế7t7Jt chjWRô khôhjWRng cóhjWR nXxZMơi 7t7Jnào để7t7J ngủhjWR nữa.XxZM ARKypnh hJtULối hận 7t7J tại 7t7Jsao lại7t7J thRKypeo JtULcô lênhjWR phòngRKyp, RKypanh hjWRvốn ch7t7Jỉ định7t7J đưaXxZM chìahjWR khoáhjWR pJtULhòng rồhjWRi đRKypi. Anh chỉ7t7J hjWRmuốn JtULđể côXxZM tắhjWRm nướcRKyp nRKypóng, RKypnhư JtULvậy RKypcó tácXxZM RKypdụng gi7t7Júp hạXxZM sốt.7t7J AnRKyph địnhRKyp cRKypặp nhiệt độJtUL chjWRho c7t7Jô RKyprồi sẽ7t7J đXxZMi. DRKypù s7t7Jao aRKypnh cũngJtUL khôngRKyp nênRKyp RKypđộng lòRKypng thưRKypơng x7t7Jót côXxZM, bởi7t7J ngXxZMười phụ nữJtUL 7t7Jnày hjWRcó RKypthể nắmRKyp lấRKypy c7t7Jơ hộRKypi hjWRnhỏ nhjWRhoi đXxZMó đhjWRể JtULgiáng cXxZMho RKypanh mộtJtUL đònRKyp tàXxZMn nhẫn nhất.

Cho hjWRdù bảyJtUL JtULnăm trướcXxZM vì n7t7Jguyên nhRKypân gìXxZM 7t7Jthì hiệnhjWR giờXxZM a7t7Jnh cũnRKypg 7t7Jtin chắcXxZM hjWRít nhấthjWR hjWRhồi đ7t7Jó cô7t7J 7t7Jcũng nóRKypi một câuRKyp thJtULật lòngJtUL, đóRKyp làJtUL côRKyp chưaJtUL baRKypo giờJtUL RKypyêu a7t7Jnh. NXxZMăm đJtULó nhjWRếu cXxZMô JtULcó chRKypút 7t7Jxíu thật lòngRKyp XxZMvới anhXxZM, hẳRKypn hiện7t7J tXxZMại chjWRô đãRKyp khônJtULg tuyệ7t7Jt XxZMtình đếnhjWR mứcJtUL đehjWRm tìnXxZMh cảmhjWR trong XxZM quá khhjWRứ làmXxZM RKypvũ k7t7Jhí đảRKyp thương7t7J aRKypnh. NJtULụ hônhjWR RKyplúc chiềuXxZM giốngRKyp nhjWRhư mộ7t7Jt JtULgiấc hjWRmộng, anh XxZMcảm thRKypấy căRKypm 7t7Jghét cXxZMhính mìnRKyph, tạiXxZM sahjWRo mớXxZMi hjWRcó chútXxZM 7t7Jhy vọhjWRng mhjWRà đãRKyp kỳ7t7J vọn7t7Jg JtULnhư vậy? TạiJtUL sJtULao lạiXxZM tựRKyp dốiRKyp 7t7Jmình dốihjWR ngườiRKyp rằRKypng XxZMcô cRKypó nJtULỗi k7t7Jhổ bấXxZMt đắchjWR hjWRdĩ? TạhjWRi sahjWRo khiRKyp nhìn 7t7Jthấy c7t7Jô rơJtULi nước7t7J mắt,JtUL RKypanh lạihjWR đ7t7Jau lòng?

Nhiếp VRKypũ ThịnhJtUL, mà7t7Jy là thằRKypng ngốc,JtUL hjWRngốc nhấthjWR XxZMthế giớihjWR này.

Rốt 7t7Jcuộc đếnXxZM b7t7Jao giờ màyRKyp XxZMmới 7t7Jtỉnh ra?