Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 15 - Phần 2

Thật fM4ccNra NfM4ccNhiếp fM4ccNVũ Thịnh cũngLSSiJs QSchưa nghfM4ccNĩ xonQSg nhữLSSiJsng LSSiJsđiều muLSSiJsốn nóQSi vớiH9kLrs LSSiJsĐàm TĩLSSiJsnh, vLSSiJsì fM4ccNvậy LSSiJssau H9kLrskhi đóngH9kLrs cửa H9kLrs xe, anH9kLrsh trầmfM4ccN LSSiJsmặc LSSiJsmột lúfM4ccNc rồLSSiJsi hỏLSSiJsi: “LSSiJsAi khám?”

Đàm TĩnfM4ccNh ngẩnH9kLrs QSra một thoánH9kLrsg QSmới hiH9kLrsểu anQSh fM4ccNđang QShỏi vừH9kLrsa rfM4ccNồi QSai H9kLrskhám fM4ccNcho cLSSiJsô, bènH9kLrs trảQS lH9kLrsời: “BácQS sĩ Trương.”

Bệnh vQSiện cófM4ccN quáQS nhiều QS bác sfM4ccNĩ Trương,QS anH9kLrsh khH9kLrsông biếtfM4ccN H9kLrslà fM4ccNai, lạH9kLrsi hỏiLSSiJs: “ĐơnQS thuLSSiJsốc đâu?”

Đàm TĩnhQS cfM4ccNầm bệH9kLrsnh áQSn QSbị vân vQSê đếnLSSiJs LSSiJsnhàu náH9kLrst đưaQS H9kLrscho aLSSiJsnh, QSanh đọcQS chẩnLSSiJs đofM4ccNán fM4ccNvà thfM4ccNuốc, thấyQS gfM4ccNhi làH9kLrs cảfM4ccNm mạo fM4ccNphong hàn,QS chắnfM4ccN hẳnQS hồiH9kLrs cQShiều H9kLrscô đãQS bH9kLrsị ngấfM4ccNm mưa.

Anh nóiQS: “LSSiJsMai cQSô LSSiJsđừng tfM4ccNới phòng bệnhfM4ccN trfM4ccNông thằH9kLrsng bLSSiJsé nữa,H9kLrs sH9kLrsẽ bịLSSiJs fM4ccNtruyền nhiễm.”

“Là cfM4ccNảm mạoQS pfM4ccNhong hàn thfM4ccNôi mà…”

“Bệnh việnLSSiJs cH9kLrsó qufM4ccNy định.”

Đàm TĩnfM4ccNh H9kLrsquan sfM4ccNát fM4ccNnét mặt NhiếpQS VũLSSiJs Thịnh,QS thấyQS aH9kLrsnh vẫLSSiJsn giữQS giọngfM4ccN điQSệu lạnhQS lùngfM4ccN mfM4ccNáy fM4ccNmóc khiếfM4ccNn fM4ccNcô kLSSiJshông biết H9kLrsphải nóLSSiJsi LSSiJsgì mQSới đúnQSg. ĐLSSiJsột nhiH9kLrsên anQSh hỏi:fM4ccN “TạiQS sao?”

“Tại LSSiJssao cfM4ccNái gì?”

“Bảy H9kLrsnăm LSSiJstrước, tạiLSSiJs sao lH9kLrsại nLSSiJsói vớfM4ccNi tôQSi nhH9kLrsững lờfM4ccNi đH9kLrsó? NhấH9kLrst đfM4ccNịnh cóH9kLrs nguH9kLrsyên nhQSân, tạiLSSiJs saQSo vậy?”

Đàm TĩnhfM4ccN LSSiJshít sâfM4ccNu một hơi,H9kLrs cLSSiJshuyện xảyfM4ccN rfM4ccNa QSđã bảyfM4ccN QSnăm, nH9kLrshắc lạiQS cLSSiJsòn cH9kLrsó ýLSSiJs nghĩafM4ccN QSgì fM4ccNnữa? CQSô đáp:fM4ccN “Tôi QS không QSmuốn cH9kLrsho anH9kLrsh biết.QS ThựcH9kLrs QSra, LSSiJslúc fM4ccNđó tQSôi LSSiJsvô cùnH9kLrsg, QSvô cùngfM4ccN hậnQS anh.”

“Còn bH9kLrsây giờLSSiJs thìH9kLrs sao?”

ngơ ngẩQSn fM4ccNnhắc lại:H9kLrs “Bây giờ?”

“Bây giờQS cònQS hQSận tôi không?”

Đàm TĩfM4ccNnh cắnfM4ccN môi,fM4ccN câH9kLrsu hỏi fM4ccN này thậtH9kLrs kH9kLrshó H9kLrstrả lờiH9kLrs. H9kLrsCô khônH9kLrsg biếtfM4ccN LSSiJstại sH9kLrsao fM4ccNanh fM4ccNlại hQSỏi dLSSiJsồn nhQSư vậyH9kLrs, mọLSSiJsi tQShứ trong quLSSiJsá khứH9kLrs đQSã H9kLrsqua H9kLrsrồi, giữaLSSiJs họH9kLrs đQSã cóLSSiJs quH9kLrsá nhfM4ccNiều ngườQSi vàH9kLrs sựH9kLrs việH9kLrsc, H9kLrstừ lQSâu đfM4ccNã chẳng thểLSSiJs quaQSy lạfM4ccNi QSnhư xưfM4ccNa nữa,fM4ccN khônLSSiJsg phảiH9kLrs LSSiJsthế sao?

“Từng fM4ccNcó ngưQSời nóiQS QSvới tôi, LSSiJsnhiều lúcH9kLrs fM4ccNhận lQSà vQSì yQSêu. ĐàmH9kLrs TĩfM4ccNnh, cH9kLrsô LSSiJsyêu tH9kLrsôi khôngLSSiJs? CôLSSiJs fM4ccNcó tLSSiJsừng yêLSSiJsu tôi không?”

Đàm TĩnLSSiJsh khfM4ccNông QSbiết nên fM4ccNnói gì,QS đốiQS vớiQS côfM4ccN, fM4ccNchữ LSSiJs“yêu” đãQS trởLSSiJs H9kLrsnên quáLSSiJs đỗfM4ccNi xH9kLrsa lạH9kLrs vàH9kLrs H9kLrsxa xỉ.H9kLrs LSSiJsMột H9kLrsngười phảfM4ccNi vật lộnLSSiJs vfM4ccNới sốQS mệnfM4ccNh fM4ccNcó tH9kLrsư cQSách gìH9kLrs trôngfM4ccN cfM4ccNhờ vàLSSiJso tìnhLSSiJs yêu?

Cô trầH9kLrsm mặcfM4ccN H9kLrsquá fM4ccNlâu khiến LSSiJs Nhiếp VH9kLrsũ ThQSịnh càngfM4ccN khLSSiJsó chịu,QS afM4ccNnh cảmLSSiJs tH9kLrshấy QSmình lạH9kLrsi tH9kLrsự H9kLrschuốc nhụH9kLrsc QSvào thân.fM4ccN ĐủH9kLrs rồi, tạifM4ccN fM4ccNsao QSanh QSlại hônfM4ccN ngưfM4ccNời phụQS nữH9kLrs nàyLSSiJs? H9kLrsTại sH9kLrsao aQSnh lfM4ccNại làH9kLrs QSbác sH9kLrsĩ điềfM4ccNu trị chínhfM4ccN cQSho cH9kLrson trQSai côfM4ccN tafM4ccN? ThậfM4ccNt nựcfM4ccN cười!

“Xuống xe.”

Cô hốtH9kLrs hoảngH9kLrs H9kLrsnhìn anh, thấQSy nH9kLrsét mặtfM4ccN LSSiJsanh QSvẫn bìnhfM4ccN lặngLSSiJs nhLSSiJsư nưLSSiJsớc, nhưngH9kLrs ngónLSSiJs taQSy LSSiJsnắm H9kLrsvô lăH9kLrsng LSSiJsđã fM4ccNtrắng bệchQS. Anh LSSiJslặp LSSiJslại: “XuH9kLrsống xe.”

Đàm TĩnhH9kLrs xufM4ccNống xQSe, nhìn anhLSSiJs láiQS xfM4ccNe rQSa QSkhỏi fM4ccNbãi, chiếcLSSiJs xH9kLrse rấtLSSiJs nhanQSh laQSo vH9kLrsút H9kLrsđi, LSSiJsnhưng trướcfM4ccN fM4ccNkhi đếnH9kLrs cửa fM4ccNra, lạiLSSiJs độtfM4ccN fM4ccNngột pH9kLrshanh “két”H9kLrs fM4ccNmột tiếnQSg. GiữLSSiJsa đêm,QS tiQSếng bánhLSSiJs fM4ccNxe LSSiJsma QSsát vớfM4ccNi nền đấH9kLrst H9kLrsvô cùngH9kLrs chóH9kLrsi fM4ccNtai kLSSiJshiến QSanh bQSảo H9kLrsvệ đanLSSiJsg fM4ccNngủ gậtLSSiJs sQSực tỉnhfM4ccN giấc,LSSiJs nLSSiJshìn thấLSSiJsy người trLSSiJsong xLSSiJse, afM4ccNnh tfM4ccNa liềnH9kLrs mởH9kLrs cửafM4ccN cfM4ccNhào: “BácLSSiJs sfM4ccNĩ NhiếfM4ccNp lạLSSiJsi LSSiJstăng cLSSiJsa đấyLSSiJs à?”fM4ccN VừaH9kLrs nói anhLSSiJs tQSa fM4ccNvừa fM4ccNkéo thaH9kLrsnh QSchắn lênQS. TH9kLrshế nhưnQSg NhiếpLSSiJs VQSũ ThịnhLSSiJs trfM4ccNước naQSy lfM4ccNuôn H9kLrslịch sự vớifM4ccN H9kLrsmọi ngH9kLrsười lạQSi kfM4ccNhông hềQS nóH9kLrsi nửaLSSiJs fM4ccNlời cảmfM4ccN ơnLSSiJs, khQSi fM4ccNthanh chắnLSSiJs đQSược kéH9kLrso lêfM4ccNn hẳQSn, chiếc xfM4ccNe liềnQS lfM4ccNao điH9kLrs nhưQS tQSên bắnH9kLrs, biH9kLrsến mấLSSiJst tronLSSiJsg mànQS đêm.

Anh bảoQS vệLSSiJs H9kLrsgãi gãiH9kLrs đầu, địnhfM4ccN nằmfM4ccN xuốnLSSiJsg nfM4ccNgủ tiếH9kLrsp tH9kLrshì QSthấy fM4ccNtrong fM4ccNbãi đỗH9kLrs fM4ccNcó mộtQS ngườiLSSiJs đQSứng bấH9kLrst LSSiJsđộng. Dưới ánhQS LSSiJssáng lLSSiJsờ mờ,QS aH9kLrsnh bảofM4ccN H9kLrsvệ cH9kLrshỉ nhìH9kLrsn QSra đóH9kLrs lLSSiJsà phQSụ H9kLrsnữ, vìH9kLrs hìnfM4ccNh QSnhư ngườifM4ccN QSđó mặc vQSáy. fM4ccNChắc lH9kLrsà mộtfM4ccN bLSSiJsác sĩfM4ccN LSSiJstăng ca…fM4ccN AnLSSiJsh bảQSo vLSSiJsệ H9kLrsngáp dàiH9kLrs mộtQS cái,H9kLrs tốLSSiJsi nafM4ccNy quảH9kLrs là qufM4ccNá nhiềuH9kLrs cfM4ccNa cấpH9kLrs cứu.

Đàm LSSiJsTĩnh đứngQS ởH9kLrs đóH9kLrs một lQSúc, LSSiJskhi QSNhiếp QSVũ ThịnhfM4ccN lfM4ccNái H9kLrsxe đi,QS anQSh fM4ccNkhông hfM4ccNề nhìLSSiJsn fM4ccNcô lQSấy mộtH9kLrs cái,LSSiJs nênQS cH9kLrsô vô cùngQS lQSo lắnLSSiJsg. ThfM4ccNật rLSSiJsa bấyLSSiJs fM4ccNnhiêu LSSiJsnăm rồQSi màfM4ccN H9kLrsanh kH9kLrshông H9kLrshề tH9kLrshay QSđổi, QSmỗi khH9kLrsi anh tuyệH9kLrst vọH9kLrsng, côQS vẫnfM4ccN QScó LSSiJsthể nfM4ccNhận H9kLrsra đLSSiJsược. LSSiJsCô rấLSSiJst lfM4ccNo NhQSiếp VLSSiJsũ ThịnhLSSiJs xảLSSiJsy rQSa chuyện, thLSSiJsâm chíLSSiJs cònQS H9kLrsmuốn gLSSiJsọi chLSSiJso anQSh, nhưnQSg kH9kLrshi H9kLrslấy điệnfM4ccN thoạiLSSiJs fM4ccNra ấnfM4ccN sốLSSiJs cfM4ccNủa anhH9kLrs, QScô lH9kLrsại do dự.

Cô cònLSSiJs tfM4ccNư cácH9kLrsh gLSSiJsì đểnQS gọi H9kLrs cho LSSiJsanh đâyQS? ĐếnfM4ccN nfM4ccNụ LSSiJshôn LSSiJskhông QSthể kiềH9kLrsm chếQS fM4ccNkia QScũng bQSị anQSh QScho rằngfM4ccN cóQS dụngLSSiJs tâm khQSác. VậyQS tQShì cfM4ccNứ đểLSSiJs ngH9kLrshĩ nH9kLrshư thếfM4ccN đi,H9kLrs ĐàH9kLrsm TĩnhLSSiJs H9kLrscủa QSquá khứQS đãQS cLSSiJshết rồiH9kLrs, cH9kLrsô kfM4ccNhông muốn tạfM4ccNo chQSo mìnLSSiJsh fM4ccNchút hQSy vọngLSSiJs fM4ccNnào nữa.

Vì bịH9kLrs sốtQS fM4ccNnên QSy tá QSkhông cQSho côfM4ccN H9kLrsvề phfM4ccNòng bệnhLSSiJs, đứnLSSiJsg ởfM4ccN fM4ccNbãi đỗQS xfM4ccNe cũfM4ccNng khôngH9kLrs phH9kLrsải cáchH9kLrs, H9kLrscuối cùngLSSiJs côQS quyết H9kLrsđịnh vềLSSiJs nhàfM4ccN. CôH9kLrs cầnfM4ccN phảiQS LSSiJsngủ, mấyH9kLrs H9kLrsngày nH9kLrsay ởH9kLrs bH9kLrsệnh H9kLrsviện cQSô đềufM4ccN khônfM4ccNg được ngonfM4ccN fM4ccNgiấc, QSgiờ bịQS ốfM4ccNm lạifM4ccN càngfM4ccN thH9kLrsêm mệtH9kLrs mỏi.

Cũng H9kLrsmay LSSiJscòn LSSiJscó xfM4ccNe bH9kLrsuýt chạy sQSuốt đêm,H9kLrs cQSó điềfM4ccNu khLSSiJsi đổiLSSiJs tuyếnLSSiJs hơiQS LSSiJsphiền mộtfM4ccN chúH9kLrst. KhQSi cH9kLrsô H9kLrsvề đếnH9kLrs bêQSn ngoài QSkhu nhàfM4ccN mìnLSSiJsh fM4ccNthì đãfM4ccN làfM4ccN fM4ccNhai gH9kLrsiờ LSSiJssáng. QuáfM4ccNn ăfM4ccNn hH9kLrsai bêfM4ccNn đH9kLrsường đãLSSiJs QSdọn hQSàng cả, H9kLrs chỉ cLSSiJsòn quáH9kLrsn LSSiJsInternet vẫH9kLrsn QSmở H9kLrscửa, áQSnh đènQS tH9kLrsừ bênQS troQSng LSSiJshắt H9kLrsra fM4ccNmặt đfM4ccNường, khi ĐàLSSiJsm TĩnhLSSiJs đQSi ngaH9kLrsng quaQS, H9kLrschỉ cóLSSiJs mìnfM4ccNh H9kLrsbóng cQSô LSSiJsđơn độc.

Cửa sắtH9kLrs củLSSiJsa kfM4ccNhu nhàfM4ccN đãfM4ccN khóa, H9kLrsnhưng nhữngfM4ccN fM4ccNngười vềH9kLrs muộfM4ccNn LSSiJsđều cóQS H9kLrscách, côfM4ccN H9kLrsquấn mộtQS LSSiJsgóc fM4ccNváy H9kLrsvào LSSiJshông định trèoH9kLrs lênfM4ccN. VừafM4ccN mớLSSiJsi bámH9kLrs vàoQS lQSan caLSSiJsn sắt,QS QSgiẫm châH9kLrsn lênH9kLrs ôQS đầufM4ccN QStiên QSthì QScánh tQSay cô H9kLrsbị LSSiJsngười QSta tfM4ccNóm lấy,H9kLrs fM4ccNkhiến côLSSiJs sfM4ccNuýt nH9kLrsữa héQSt LSSiJslên. QuLSSiJsay fM4ccNlại nH9kLrshìn, cQSô trôngH9kLrs thấy NhiếpQS VH9kLrsũ ThịnhfM4ccN sắcfM4ccN mặtQS fM4ccNsa fM4ccNsầm, LSSiJsanh hỏiQS: “QSCô QSđịnh H9kLrstrèo qua?”

Tại sH9kLrsao aH9kLrsnh LSSiJslại QSở đâfM4ccNy? Xe H9kLrscủa QSanh dừngH9kLrs ởQS cáQSch đQSó kH9kLrshông xfM4ccNa, cóQS lQSẽ QSanh LSSiJsđã H9kLrsở đâyH9kLrs H9kLrstừ lâuH9kLrs H9kLrsmà H9kLrscô fM4ccNkhông đểfM4ccN ý.

“Lên xe.LSSiJs” AQSnh kH9kLrséo LSSiJscô về phíafM4ccN cQShiếc xLSSiJse, cfM4ccNô loH9kLrsạng choạnfM4ccNg LSSiJstheo saLSSiJsu. ĐếQSn gầLSSiJsn LSSiJsxe H9kLrscô mớifM4ccN thấyLSSiJs cạnH9kLrsh xfM4ccNe toàQSn đầu lH9kLrsọc QSthuốc láLSSiJs, LSSiJsít nhấtLSSiJs cũnfM4ccNg hơnH9kLrs chLSSiJsục cáiQS. CóQS điềufM4ccN NhfM4ccNiếp VũH9kLrs ThịnhfM4ccN chưLSSiJsa H9kLrsbao giờ LSSiJshút H9kLrsthuốc, cóH9kLrs lfM4ccNẽ aLSSiJsnh vừH9kLrsa khQSéo đỗH9kLrs xLSSiJse QSở đâyLSSiJs thôi.

Cuối cùQSng cLSSiJsô giằH9kLrsng ra khQSỏi H9kLrstay LSSiJsanh: “NhQSiếp VQSũ ThịnhQS, H9kLrsanh fM4ccNtha fM4ccNcho tôiQS đi…”

Anh QSdừng lạiH9kLrs, nhH9kLrsưng tay vẫnH9kLrs khLSSiJsông bH9kLrsuông, giLSSiJsọng đifM4ccNệu lạnhfM4ccN lùH9kLrsng mH9kLrsà châmfM4ccN biH9kLrsếm: “BLSSiJsảy nămH9kLrs tQSrước QScô khônfM4ccNg tha chQSo tôiLSSiJs, tQSại sfM4ccNao bQSây H9kLrsgiờ tôfM4ccNi H9kLrslại phảiH9kLrs thH9kLrsa H9kLrscho cô?”

Nhiếp VH9kLrsũ ThịfM4ccNnh hiệnfM4ccN giờ kfM4ccNhông cLSSiJshỉ tH9kLrsàn nhẫnfM4ccN màLSSiJs cH9kLrsòn mừfM4ccNng gQSiận tLSSiJshất H9kLrsthường. CQSô vQSừa QSmệt vừafM4ccN bufM4ccNồn nQSgủ, khônfM4ccNg thể chốQSng lạiLSSiJs đượfM4ccNc sứcQS mạnhH9kLrs cQSủa fM4ccNanh, H9kLrsanh đẩyQS QScô vàLSSiJso ghếfM4ccN sauH9kLrs, đH9kLrsộng fM4ccNtác rấtfM4ccN tLSSiJshô bạo. ĐàmQS TĩnhQS cảmfM4ccN giácQS tốH9kLrsi nQSay aH9kLrsnh nhfM4ccNư mộtLSSiJs cofM4ccNn ngườiQS kháH9kLrsc fM4ccNvậy. NhiếpQS H9kLrsVũ TH9kLrshịnh H9kLrsbảy năm safM4ccNu vốnQS dĩH9kLrs H9kLrsđã làLSSiJs ngfM4ccNười H9kLrskhác, H9kLrsnhưng tốiQS naLSSiJsy QSanh lạiQS giốnH9kLrsg QSnhư mH9kLrsột NhiếpLSSiJs Vũ ThịnhLSSiJs tfM4ccNhứ bLSSiJsa nữa.fM4ccN BộQS dQSạng H9kLrsanh hệtQS QSnhư LSSiJsmột kẻH9kLrs sLSSiJsay khưfM4ccNớt, nfM4ccNhưng côH9kLrs fM4ccNbiết anLSSiJsh LSSiJskhông hề uốnQSg mộtLSSiJs giọtH9kLrs rưQSợu nLSSiJsào, cóLSSiJs QSđiều, dườngQS H9kLrsnhư LSSiJsanh đãfM4ccN LSSiJsmất điH9kLrs lýfM4ccN trí.

Anh lQSái xH9kLrse dọcfM4ccN tLSSiJsheo đường cái,QS khH9kLrsông H9kLrsbao lâH9kLrsu sauLSSiJs, QSxe đếnLSSiJs mLSSiJsột kháchfM4ccN sạnQS cafM4ccNo cH9kLrsấp. AnH9kLrsh lLSSiJsái xQSe đếnfM4ccN trướLSSiJsc cửa, nhâfM4ccNn vLSSiJsiên rLSSiJsa mởQS cLSSiJsửa, fM4ccNanh xuốngH9kLrs fM4ccNxe, côQS cH9kLrsũng H9kLrsxuống tLSSiJsheo, H9kLrsxe đLSSiJsược nhânQS vifM4ccNên lái QS vào bãi,LSSiJs fM4ccNcòn LSSiJsanh điLSSiJs fM4ccNthẳng đếLSSiJsn LSSiJsquầy LSSiJslễ tLSSiJsân, lấfM4ccNy chứngQS minQSh fM4ccNthư bảoQS H9kLrsmuốn thuQSê một pQShòng cfM4ccNó giườLSSiJsng fM4ccNto. LễLSSiJs tânH9kLrs khóH9kLrs xửH9kLrs nH9kLrsói phònH9kLrsg giườngfM4ccN H9kLrsto đQSã LSSiJshết mấtQS rồLSSiJsi, chỉQS còLSSiJsn phòng LSSiJscho nhữngH9kLrs ngườiQS hfM4ccNưởng tuầnQS trănLSSiJsg mật.fM4ccN CQSô fM4ccNnhân viềnLSSiJs nhQSìn ĐàmfM4ccN TĩnhLSSiJs, fM4ccNmỉm cưH9kLrsời nói: “ThậtLSSiJs fM4ccNra phòH9kLrsng trăQSng mậtfM4ccN chLSSiJsỉ đắtLSSiJs hơnfM4ccN H9kLrsphòng giH9kLrsường tQSo LSSiJsmột chQSút, hơLSSiJsn nQSữa lại cH9kLrsó vH9kLrsị tríQS tốLSSiJst, vH9kLrsô cùngH9kLrs yêQSn tĩnh.”

Nhiếp VfM4ccNũ ThịfM4ccNnh nóiQS: “Vậy lấyLSSiJs phòQSng đó.”

Suốt cảH9kLrs qufM4ccNá trìH9kLrsnh Đàm H9kLrs Tĩnh fM4ccNchỉ yH9kLrsên lặnQSg, vH9kLrsào thanLSSiJsg fM4ccNmáy, vfM4ccNào tfM4ccNrong phQSòng, bH9kLrsên tH9kLrsrong H9kLrscó fM4ccNđĩa hfM4ccNoa quả,H9kLrs có hoaQS hồngH9kLrs, trênH9kLrs LSSiJsgiường QScòn rảiLSSiJs cánH9kLrsh hoaQS, đúngLSSiJs làH9kLrs phH9kLrsòng tfM4ccNrăng mLSSiJsật. QSRồi QSnhân viên lênH9kLrs đưafM4ccN cfM4ccNhìa khoáLSSiJs, nóiQS rfM4ccNằng QSđã đỗH9kLrs xLSSiJse cfM4ccNủa aQSnh ởQS vH9kLrsị tfM4ccNrí A1LSSiJs6 tfM4ccNrên tầH9kLrsng QShai bãQSi fM4ccNđỗ xe. NhiếpLSSiJs QSVũ TH9kLrshịnh bQSo cLSSiJsho nhH9kLrsân LSSiJsviên LSSiJsmột cLSSiJshút tiền,H9kLrs đóngLSSiJs cửaLSSiJs lại.

Thấy ĐàH9kLrsm H9kLrsTĩnh H9kLrsvẫn sốt, aQSnh mH9kLrsở tủfM4ccN fM4ccNquần áofM4ccN, lấyH9kLrs áoQS chQSoàng tfM4ccNắm đLSSiJsưa chH9kLrso côQS: “ĐH9kLrsi tắmfM4ccN trQSước đi!”

Bồn tắmQS rấtH9kLrs lớn,LSSiJs nhưng côH9kLrs đãLSSiJs buồnQS ngLSSiJsủ díQSp mH9kLrsắt, vộiLSSiJs vàLSSiJsng ngH9kLrsâm mH9kLrsình vH9kLrsào bồnfM4ccN LSSiJsnước nónQSg, thấfM4ccNy kfM4ccNhoan khoái đLSSiJsến mứcLSSiJs fM4ccNcó thểQS ngQSủ đượcH9kLrs ngLSSiJsay. MặH9kLrsc áQSo QSchoàng tắmQS vàH9kLrso, QScô QSbước rLSSiJsa, thH9kLrsấy NhiếpLSSiJs Vũ QS Thịnh đangH9kLrs ngồiLSSiJs fM4ccNtrên sLSSiJsofa. QSDưới ánfM4ccNh đèn,fM4ccN dfM4ccNáng vQSẻ anfM4ccNh vẫnQS quLSSiJsen tQShuộc nQShư thế,fM4ccN nhưng lạiH9kLrs xfM4ccNa lạfM4ccN xiQSết LSSiJsbao, côfM4ccN độtfM4ccN nhLSSiJsiên thQSấy H9kLrslòng chùQSng H9kLrsxuống, dH9kLrsường fM4ccNnhư fM4ccNlại sH9kLrsắp xao xuyến.

Đàm TĩnQSh lặngLSSiJs lH9kLrsẽ đfM4ccNứng trước H9kLrs mặt aLSSiJsnh, thấyQS anH9kLrsh ngẩnQSg lLSSiJsên, côLSSiJs nóH9kLrsi: “MườiQS vạn.”

Anh thậfM4ccNt sQSự khônH9kLrsg thể ngLSSiJsờ cH9kLrsô lạfM4ccNi mởQS miệngH9kLrs nfM4ccNói rH9kLrsa hafM4ccNi H9kLrschữ này,QS chLSSiJsỉ biếtH9kLrs fM4ccNngơ ngácfM4ccN nfM4ccNhìn cô.

“Anh biếQSt H9kLrstôi cầnLSSiJs tiền mà,fM4ccN cfM4ccNó lẽQS fM4ccNanh vẫn…H9kLrs QSvẫn H9kLrscòn thícQSh tôfM4ccNi. VìfM4ccN tQShế, fM4ccNhôm nfM4ccNay aLSSiJsnh muốnLSSiJs giữfM4ccN LSSiJstôi lQSại cfM4ccNũng được thôQSi, tôfM4ccNi muốnQS mườifM4ccN vạn.”

Sắc mặtH9kLrs NhfM4ccNiếp VũfM4ccN ThịnQSh lập fM4ccNtức đổifM4ccN LSSiJssang trắngQS H9kLrsbệch, kLSSiJshông cònLSSiJs mộtfM4ccN gfM4ccNiọt mH9kLrsáu, vH9kLrsết bầmQS H9kLrstím dướH9kLrsi cằmQS anh cònQS chfM4ccNưa tfM4ccNan, lạiLSSiJs sưH9kLrsng lêQSn, khiLSSiJsến LSSiJsvẻ mặtfM4ccN anH9kLrsh nhìLSSiJsn fM4ccNvô LSSiJscùng kỳfM4ccN quLSSiJsái. VLSSiJsào khQSoảnh khắc ấyfM4ccN ĐàQSm TĩnhH9kLrs thậtLSSiJs LSSiJssự nghH9kLrsĩ anfM4ccNh sẽQS bậtfM4ccN QSdậy LSSiJsđánh cQSô, vìfM4ccN LSSiJsánh LSSiJsmắt QSanh chợtQS trở nênQS sắcfM4ccN QSlạnh QSnhư H9kLrsdao, tH9kLrsựa hồH9kLrs muốQSn khoétfM4ccN LSSiJsmột lỗH9kLrs trênfM4ccN ngưH9kLrsời QScô vậy.QS NhưfM4ccNng cuối cùnfM4ccNg aQSnh khôfM4ccNng làQSm gQSì cả,LSSiJs chỉfM4ccN ngQShiến rLSSiJsăng gQSằn từnH9kLrsg chQSữ: “fM4ccNĐàm TĩnhH9kLrs, cLSSiJsô tưởngH9kLrs đến giờH9kLrs tôifM4ccN cònfM4ccN đểLSSiJs cLSSiJsô muốnLSSiJs gìH9kLrs đượH9kLrsc nấfM4ccNy sao?”

Dứt lời,H9kLrs anLSSiJsh H9kLrsđứng dậy xôQS LSSiJscửa H9kLrsbỏ điH9kLrs. fM4ccNVào thaQSng H9kLrsmáy afM4ccNnh mớH9kLrsi LSSiJsnhận LSSiJsra mìnQSh fM4ccNđang ruQSn QSrẩy. QSĐiều hoàH9kLrs troH9kLrsng thang QSmáy tLSSiJshổi vQSù vLSSiJsù, kQShiến QSanh lạnhH9kLrs cH9kLrshưa từnQSg thấy.fM4ccN AfM4ccNnh đLSSiJsi thafM4ccNng mfM4ccNáy xuốngfM4ccN tận tầQSng hầQSm đểQS xeQS. VừH9kLrsa lêLSSiJsn xefM4ccN, aH9kLrsnh đãQS lầnLSSiJs tìLSSiJsm H9kLrshộp cứuQS thươngLSSiJs, mLSSiJsở H9kLrsra lấfM4ccNy cặpQS nhiệt đfM4ccNộ, bấyH9kLrs giờLSSiJs mớfM4ccNi ýQS thứLSSiJsc đượcfM4ccN mìnhLSSiJs đangH9kLrs làQSm gì.LSSiJs VLSSiJsốn dĩLSSiJs aH9kLrsnh địnhLSSiJs đợiLSSiJs ĐàmfM4ccN TĩfM4ccNnh tắm xongQS QSsẽ xuốngQS lfM4ccNấy cH9kLrsặp nLSSiJshiệt đfM4ccNộ lH9kLrsên đoLSSiJs xfM4ccNem côH9kLrs cònfM4ccN sfM4ccNốt H9kLrskhông. NhfM4ccNưng giờLSSiJs tìH9kLrsm cặLSSiJsp nhiệt độLSSiJs LSSiJscòn cLSSiJsó táQSc QSdụng H9kLrsgì? CfM4ccNòn ícH9kLrsh gìLSSiJs nữa?

Cặp nhiệtQS đQSộ fM4ccNbị aH9kLrsnh siết chặtH9kLrs H9kLrsđến gH9kLrsãy đôifM4ccN, tH9kLrshuỷ tinQSh QScắm sâuH9kLrs vàoLSSiJs lòngfM4ccN bfM4ccNàn H9kLrstay anH9kLrsh, QSmáu vàfM4ccN thủyQS ngâQSn ch xuống,H9kLrs LSSiJsanh cũnLSSiJsg khôfM4ccNng thQSấy đaH9kLrsu. CuốiLSSiJs cùQSng câuQS nQSói cH9kLrsủa LSSiJsanh chỉQS làfM4ccN mộtfM4ccN trfM4ccNò cười, hayfM4ccN fM4ccNmột nỗfM4ccN lLSSiJsực cfM4ccNhe đậyLSSiJs yếuH9kLrs ớfM4ccNt. fM4ccNTại sLSSiJsao côfM4ccN dáLSSiJsm mởfM4ccN H9kLrsmiệng đfM4ccNòi tiềnH9kLrs QSanh? ChínhH9kLrs vì H9kLrs cô biếQSt rõH9kLrs rQSằng, LSSiJsđến tậH9kLrsn H9kLrsbây giQSờ, anH9kLrsh vH9kLrsẫn sẽLSSiJs đểQS H9kLrscô mLSSiJsuốn gìH9kLrs đượLSSiJsc nấH9kLrsy. H9kLrsCô LSSiJscoi mình H9kLrslà hàngfM4ccN hH9kLrsoá bánQS chLSSiJso anhLSSiJs, lầnfM4ccN trướcH9kLrs cfM4ccNô đQSòi bH9kLrsa vạn,LSSiJs lầLSSiJsn nfM4ccNày lạfM4ccNi fM4ccNmuốn mườiQS vạnH9kLrs. Cho dùH9kLrs QSvạn bấH9kLrst LSSiJsđắc dĩQS, cLSSiJsho dfM4ccNù LSSiJscô thậtH9kLrs sựLSSiJs thH9kLrsiếu tiền,QS nhưnQSg tạLSSiJsi saQSo cQSô lạifM4ccN làm nLSSiJshư thế,QS cứfM4ccN nhH9kLrsư sợQS rằngQS vLSSiJsẫn H9kLrscòn mộtLSSiJs cfM4ccNhút hH9kLrsồi ứcQS đẹLSSiJsp đẽH9kLrs QSnào đó,QS fM4ccNcứ nhQSư H9kLrssợ anh chưaH9kLrs fM4ccNthật sựLSSiJs H9kLrsnản lòQSng vậy?

Anh vQSô cùQSng hốiH9kLrs hận, saLSSiJsu kfM4ccNhi đfM4ccNi lòLSSiJsng vòfM4ccNng QStrên đườngLSSiJs, fM4ccNtại sH9kLrsao LSSiJslại đếnLSSiJs chH9kLrsỗ QScô. QSVì biếtH9kLrs rằngfM4ccN cLSSiJsô khH9kLrsông còn chỗfM4ccN nàLSSiJso kQShác nữfM4ccNa, LSSiJsmà fM4ccNcô lạiLSSiJs H9kLrsđang ốm.LSSiJs KH9kLrshi thfM4ccNấy côH9kLrs địnhfM4ccN trèH9kLrso rào,QS QSanh khônQSg sao fM4ccNkìm được,fM4ccN vQSội fM4ccNdập thfM4ccNuốc LSSiJschạy lạiQS tómLSSiJs lấyLSSiJs ngườifM4ccN phLSSiJsụ H9kLrsnữ tH9kLrso gaQSn H9kLrskia. ĐúngLSSiJs vậy, anhLSSiJs hútH9kLrs tQShuốc, gầnfM4ccN đâQSy LSSiJsanh mớQSi hútLSSiJs, bfM4ccNởi thựcfM4ccN sựH9kLrs qufM4ccNá phfM4ccNiền muộLSSiJsn. AnLSSiJsh hốifM4ccN hậnLSSiJs tại saoQS lfM4ccNại đưQSa cfM4ccNô đH9kLrsến kháQSch sạQSn, vLSSiJsì biếfM4ccNt cLSSiJsô QSkhông cófM4ccN nfM4ccNơi nàoQS đfM4ccNể nH9kLrsgủ nữfM4ccNa. AnH9kLrsh hốiH9kLrs hận tạiQS LSSiJssao lạifM4ccN LSSiJstheo côQS lênfM4ccN H9kLrsphòng, aH9kLrsnh vốnQS chỉfM4ccN địnhH9kLrs H9kLrsđưa fM4ccNchìa khoáQS phòfM4ccNng LSSiJsrồi đH9kLrsi. Anh cLSSiJshỉ muốnQS đểQS cfM4ccNô tfM4ccNắm nướcQS nóngLSSiJs, nhLSSiJsư vậyLSSiJs cH9kLrsó táfM4ccNc dụngfM4ccN giLSSiJsúp fM4ccNhạ sốtLSSiJs. AnH9kLrsh địnhfM4ccN fM4ccNcặp nhiệt fM4ccN độ QScho cH9kLrsô rồiH9kLrs sẽLSSiJs điLSSiJs. DùQS sfM4ccNao aLSSiJsnh H9kLrscũng khôH9kLrsng nêH9kLrsn độnLSSiJsg lòLSSiJsng fM4ccNthương xótfM4ccN H9kLrscô, bfM4ccNởi ngưH9kLrsời phụ nữfM4ccN nH9kLrsày LSSiJscó QSthể fM4ccNnắm H9kLrslấy cfM4ccNơ hLSSiJsội nhỏQS nhLSSiJsoi QSđó đểH9kLrs gQSiáng fM4ccNcho aLSSiJsnh mộtH9kLrs H9kLrsđòn tLSSiJsàn nhẫn nhất.

Cho dLSSiJsù fM4ccNbảy H9kLrsnăm trướcfM4ccN vì nguyQSên fM4ccNnhân gìfM4ccN thìQS hifM4ccNện giờQS aH9kLrsnh cũH9kLrsng tH9kLrsin cfM4ccNhắc fM4ccNít nhấtQS QShồi đH9kLrsó H9kLrscô cũngQS QSnói mộtQS câu thậH9kLrst lòngH9kLrs, đóQS làfM4ccN côLSSiJs chưLSSiJsa bQSao giờQS yêfM4ccNu anfM4ccNh. NăH9kLrsm đófM4ccN nQSếu cfM4ccNô cófM4ccN chLSSiJsút xíuLSSiJs thật lQSòng fM4ccNvới aQSnh, hẳnQS LSSiJshiện tạiQS fM4ccNcô đãQS kH9kLrshông tuyệtH9kLrs tìnLSSiJsh H9kLrsđến mứcQS đemH9kLrs tfM4ccNình cảQSm trongLSSiJs quá kQShứ lH9kLrsàm vũLSSiJs khQSí đảfM4ccN thH9kLrsương anfM4ccNh. LSSiJsNụ hônQS lúcQS fM4ccNchiều giốnQSg nhưQS mộtLSSiJs giấH9kLrsc mộng,QS anh cảmH9kLrs tQShấy căQSm ghH9kLrsét chíQSnh H9kLrsmình, tạLSSiJsi sLSSiJsao mLSSiJsới LSSiJscó chútQS QShy vọngQS LSSiJsmà QSđã kQSỳ vọngfM4ccN nhưfM4ccN vậy?LSSiJs Tại sQSao lfM4ccNại tựQS dốifM4ccN mLSSiJsình dốiLSSiJs ngườiQS rQSằng côH9kLrs cóQS nQSỗi khổfM4ccN bấtfM4ccN đfM4ccNắc fM4ccNdĩ? TạifM4ccN sLSSiJsao khLSSiJsi nhìn tH9kLrshấy côLSSiJs rơQSi nướcH9kLrs mắt,LSSiJs LSSiJsanh lQSại đfM4ccNau lòng?

Nhiếp VũQS ThịLSSiJsnh, mfM4ccNày fM4ccNlà thằng nH9kLrsgốc, fM4ccNngốc nhLSSiJsất thếfM4ccN giớQSi này.

Rốt H9kLrscuộc đếnQS fM4ccNbao giLSSiJsờ mày fM4ccNmới tLSSiJsỉnh ra?