You are here

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 15 - Phần 2

Thật h8b5Sara Nhgriếp Vũgr Thịnh cũngNHBGwY chh8b5Saưa nghĩh8b5Sa xogrng h8b5Sanhững điềuh8b5Sa mmM8kAWuốn nóimM8kAW vớiNHBGwY Đàmgr h8b5SaTĩnh, vgrì vậmM8kAWy grsau kgrhi đónNHBGwYg ch8b5Saửa xe, agrnh tgrrầm mặcNHBGwY mM8kAWmột lNHBGwYúc rNHBGwYồi hỏi:h8b5Sa “Agri khám?”

Đàm mM8kAWTĩnh ngẩnmM8kAW rNHBGwYa mộtmM8kAW thoáng mmM8kAWới higrểu anmM8kAWh NHBGwYđang hỏNHBGwYi vmM8kAWừa rồNHBGwYi grai khámmM8kAW mM8kAWcho cô,mM8kAW bègrn tmM8kAWrả lờigr: gr“Bác sĩ Trương.”

Bệnh việNHBGwYn cgró mM8kAWquá nhiều h8b5Sabác sĩh8b5Sa Trươh8b5Sang, ah8b5Sanh khôgrng biếtNHBGwY lh8b5Saà h8b5Saai, lạigr NHBGwYhỏi: “Đơgrn tNHBGwYhuốc đâu?”

Đàm Tĩngrh cầmh8b5Sa bệnhgr ánNHBGwY bmM8kAWị vân vmM8kAWê đếnh8b5Sa nhàNHBGwYu mM8kAWnát đưamM8kAW chgro angrh, angrh đh8b5Saọc chẩNHBGwYn đoánNHBGwY mM8kAWvà thuốgrc, thh8b5Saấy gmM8kAWhi làgr cmM8kAWảm mạo phongh8b5Sa h8b5Sahàn, chắngr hẳmM8kAWn hồiNHBGwY chimM8kAWều mM8kAWcô đãgr mM8kAWbị NHBGwYngấm mưa.

Anh mM8kAWnói: “NHBGwYMai cômM8kAW mM8kAWđừng tới NHBGwYphòng bNHBGwYệnh tNHBGwYrông thằh8b5Sang h8b5Sabé nữa,gr sNHBGwYẽ bmM8kAWị truyềnh8b5Sa nhiễm.”

“Là ch8b5Saảm mạoNHBGwY pgrhong mM8kAWhàn thôi mà…”

“Bệnh vgriện NHBGwYcó qgruy định.”

Đàm Tĩngrh grquan mM8kAWsát h8b5Sanét mặt Nhiếgrp Vũh8b5Sa NHBGwYThịnh, thấh8b5Say angrh NHBGwYvẫn gmM8kAWiữ gNHBGwYiọng đNHBGwYiệu lNHBGwYạnh lùngrg mNHBGwYáy móNHBGwYc khmM8kAWiến NHBGwYcô khôngrg bgriết phải nóih8b5Sa NHBGwYgì mgrới đúNHBGwYng. ĐộmM8kAWt nhiênmM8kAW h8b5Saanh NHBGwYhỏi: “Tạigr sao?”

“Tại grsao grcái gì?”

“Bảy mM8kAWnăm trướNHBGwYc, tạiNHBGwY sah8b5Sao lại h8b5Sanói vNHBGwYới tôNHBGwYi nhgrững lờigr đómM8kAW? NhmM8kAWất địnhNHBGwY h8b5Sacó nh8b5Saguyên nhân,NHBGwY h8b5Satại mM8kAWsao vậy?”

Đàm Tĩgrnh grhít sâuh8b5Sa một hơi,h8b5Sa chuyệNHBGwYn xảyh8b5Sa NHBGwYra đãgr bảyNHBGwY nămM8kAWm, nhắcmM8kAW lạih8b5Sa cònmM8kAW cgró ýmM8kAW nghNHBGwYĩa gmM8kAWì nNHBGwYữa? Côh8b5Sa đápmM8kAW: “Tôi khh8b5Saông muốgrn cmM8kAWho anmM8kAWh biết.NHBGwY grThực ragr, lúcmM8kAW đóNHBGwY tômM8kAWi vôh8b5Sa NHBGwYcùng, vôNHBGwY cùnNHBGwYg hậNHBGwYn anh.”

“Còn h8b5Sabây gimM8kAWờ thìh8b5Sa sao?”

ngơ nmM8kAWgẩn nhắh8b5Sac mM8kAWlại: “Bây giờ?”

“Bây giờgr cògrn hậnNHBGwY tôi không?”

Đàm h8b5SaTĩnh cắnh8b5Sa mgrôi, ch8b5Saâu hỏNHBGwYi này thậmM8kAWt khmM8kAWó trảh8b5Sa lmM8kAWời. NHBGwYCô khmM8kAWông biếNHBGwYt tạmM8kAWi sh8b5Saao ah8b5Sanh lmM8kAWại hNHBGwYỏi dồnmM8kAW h8b5Sanhư vậyNHBGwY, mọh8b5Sai th8b5Sahứ trong qugrá grkhứ đNHBGwYã grqua grrồi, gNHBGwYiữa hmM8kAWọ đãgr cógr qgruá nh8b5Sahiều ngườNHBGwYi vh8b5Saà sựgr vgriệc, từgr lâuh8b5Sa đã chẳh8b5Sang tgrhể NHBGwYquay lạiNHBGwY nhưh8b5Sa NHBGwYxưa grnữa, kNHBGwYhông phảimM8kAW thếNHBGwY sao?

“Từng cógr ngưgrời nóimM8kAW với tôimM8kAW, nhiNHBGwYều lúch8b5Sa hậnh8b5Sa làgr vmM8kAWì yNHBGwYêu. ĐàmNHBGwY TĩnhmM8kAW, h8b5Sacô h8b5Sayêu tôgri khmM8kAWông? Côgr cmM8kAWó từnh8b5Sag yh8b5Saêu tôi không?”

Đàm Tĩh8b5Sanh kNHBGwYhông bh8b5Saiết ngrên nói gìNHBGwY, NHBGwYđối vớigr h8b5Sacô, chữNHBGwY “mM8kAWyêu” mM8kAWđã h8b5Satrở nNHBGwYên quáh8b5Sa đỗih8b5Sa h8b5Saxa lNHBGwYạ vmM8kAWà mM8kAWxa xh8b5Saỉ. mM8kAWMột ngườgri phải mM8kAW vật lộnNHBGwY grvới sốNHBGwY mệh8b5Sanh cgró th8b5Saư cáchh8b5Sa h8b5Sagì tmM8kAWrông cgrhờ grvào tmM8kAWình yêu?

Cô trầmNHBGwY NHBGwYmặc mM8kAWquá h8b5Salâu h8b5Sakhiến Nhiếp Vũh8b5Sa ThịNHBGwYnh grcàng kmM8kAWhó chịu,NHBGwY anNHBGwYh ch8b5Saảm thấymM8kAW h8b5Samình lạNHBGwYi tựmM8kAW chuốcgr nhụcgr vàh8b5Sao thân.mM8kAW Đủ gr rồi, tạigr grsao amM8kAWnh lạmM8kAWi hônNHBGwY ngườiNHBGwY phụgr mM8kAWnữ mM8kAWnày? grTại grsao anh8b5Sah lạiNHBGwY mM8kAWlà NHBGwYbác smM8kAWĩ đgriều trị cgrhính ch8b5Saho cmM8kAWon trNHBGwYai côh8b5Sa grta? Thậth8b5Sa nựh8b5Sac cười!

“Xuống xe.”

Cô mM8kAWhốt hoảnggr nhìmM8kAWn angrh, thấy nNHBGwYét mặgrt anmM8kAWh vẫnNHBGwY bìNHBGwYnh lặgrng nhưgr nưmM8kAWớc, nmM8kAWhưng ngh8b5Saón tah8b5Say ngrắm vôh8b5Sa lănNHBGwYg đãgr trh8b5Saắng bệmM8kAWch. Anh lặph8b5Sa lạmM8kAWi: “Xuốngrg xe.”

Đàm h8b5SaTĩnh xuốnggr NHBGwYxe, nhìn NHBGwY anh láih8b5Sa mM8kAWxe mM8kAWra khgrỏi bãih8b5Sa, cmM8kAWhiếc mM8kAWxe rấNHBGwYt nmM8kAWhanh lmM8kAWao vgrút điNHBGwY, NHBGwYnhưng th8b5Sarước khgri đếmM8kAWn cửa ra,gr h8b5Salại độmM8kAWt h8b5Sangột phanNHBGwYh “két”gr mộtNHBGwY th8b5Saiếng. GiữamM8kAW đêm,h8b5Sa tiếnh8b5Sag bámM8kAWnh xmM8kAWe mNHBGwYa sáh8b5Sat vớimM8kAW nền đấtgr vôNHBGwY cùngrg chómM8kAWi NHBGwYtai khigrến anmM8kAWh bảomM8kAW vmM8kAWệ đangrg ngủh8b5Sa gậtNHBGwY sựcNHBGwY tỉnhNHBGwY giấcmM8kAW, nhìmM8kAWn thấNHBGwYy NHBGwYngười trong mM8kAWxe, anNHBGwYh NHBGwYta lmM8kAWiền mởh8b5Sa NHBGwYcửa chàogr: “BmM8kAWác sĩh8b5Sa NmM8kAWhiếp lạgri tăngh8b5Sa cmM8kAWa đấyh8b5Sa àmM8kAW?” VừNHBGwYa nóiNHBGwY anh tNHBGwYa vừagr mM8kAWkéo NHBGwYthanh chắngr h8b5Salên. Thếgr ngrhưng NhiếmM8kAWp VũmM8kAW ThịnhNHBGwY trNHBGwYước nNHBGwYay lh8b5Sauôn lịchmM8kAW sự vmM8kAWới mọih8b5Sa ngườih8b5Sa lạigr kmM8kAWhông hềNHBGwY nóiNHBGwY nh8b5Saửa lgrời cảmh8b5Sa ơnmM8kAW, kgrhi h8b5Sathanh cNHBGwYhắn đượh8b5Sac kéogr lêngr mM8kAWhẳn, chiếc xmM8kAWe lih8b5Saền lh8b5Saao đh8b5Sai nhgrư tgrên bắn,h8b5Sa NHBGwYbiến mấtmM8kAW grtrong mànNHBGwY đêm.

Anh h8b5Sabảo vệgr mM8kAWgãi gãh8b5Sai đmM8kAWầu, định nằmNHBGwY xuốnh8b5Sag ngủh8b5Sa tiNHBGwYếp mM8kAWthì tgrhấy tronNHBGwYg bmM8kAWãi đỗmM8kAW mM8kAWcó mộtNHBGwY ngườimM8kAW đgrứng h8b5Sabất động.NHBGwY Dưới ágrnh sánNHBGwYg NHBGwYlờ mờNHBGwY, anmM8kAWh bgrảo vh8b5Saệ cgrhỉ nhh8b5Saìn grra đóh8b5Sa mM8kAWlà phụNHBGwY nữh8b5Sa, vmM8kAWì hh8b5Saình nh8b5Sahư ngNHBGwYười đgró mặc váy.h8b5Sa Ch8b5Sahắc mM8kAWlà NHBGwYmột bmM8kAWác sĩmM8kAW tămM8kAWng ca…mM8kAW grAnh bgrảo vệmM8kAW nh8b5Sagáp dàimM8kAW h8b5Samột mM8kAWcái, tốigr nah8b5Say grquả là quáh8b5Sa nhiNHBGwYều ch8b5Saa NHBGwYcấp cứu.

Đàm Tĩngrh h8b5Sađứng ởh8b5Sa đómM8kAW một lúc,h8b5Sa khmM8kAWi Nhiếph8b5Sa Vũh8b5Sa ThịnmM8kAWh NHBGwYlái xh8b5Sae đmM8kAWi, granh khôngh8b5Sa grhề nhgrìn côNHBGwY lấymM8kAW mộtmM8kAW cámM8kAWi, nênNHBGwY grcô vô h8b5Sa cùng h8b5Salo lắng.h8b5Sa ThậmM8kAWt grra mM8kAWbấy nhiêuh8b5Sa nămgr h8b5Sarồi màh8b5Sa amM8kAWnh khônNHBGwYg hh8b5Saề thah8b5Say đổih8b5Sa, grmỗi h8b5Sakhi anh tuyệtgr vọnNHBGwYg, cgrô vẫmM8kAWn cNHBGwYó thểNHBGwY ngrhận rh8b5Saa được.h8b5Sa CômM8kAW rấh8b5Sat lNHBGwYo NNHBGwYhiếp VNHBGwYũ TNHBGwYhịnh xảyh8b5Sa h8b5Sara chuyện, mM8kAW thâm chígr NHBGwYcòn mgruốn gọimM8kAW chNHBGwYo anmM8kAWh, nhưnNHBGwYg h8b5Sakhi lấgry điệgrn tgrhoại NHBGwYra ấgrn smM8kAWố grcủa agrnh, cômM8kAW lạih8b5Sa do dự.

Cô cNHBGwYòn tưh8b5Sa cácmM8kAWh gìNHBGwY grđển gọi cmM8kAWho anh8b5Sah đâgry? ĐếnmM8kAW NHBGwYnụ hmM8kAWôn khôngNHBGwY thNHBGwYể kiNHBGwYềm chếgr kNHBGwYia NHBGwYcũng bịgr anh8b5Sah h8b5Sacho grrằng cgró grdụng tâm khágrc. Vậgry tgrhì cứNHBGwY đểh8b5Sa nggrhĩ nhNHBGwYư thếh8b5Sa đigr, Đàmh8b5Sa TĩnmM8kAWh củh8b5Saa qumM8kAWá khứh8b5Sa đgrã h8b5Sachết rồi,mM8kAW côNHBGwY không NHBGwYmuốn tạgro ch8b5Saho mìnhh8b5Sa chmM8kAWút NHBGwYhy vọnh8b5Sag nNHBGwYào nữa.

Vì bịgr sốh8b5Sat nNHBGwYên mM8kAWy tá mM8kAWkhông chNHBGwYo mM8kAWcô vềmM8kAW pNHBGwYhòng bệnhgr, đứnNHBGwYg h8b5Saở NHBGwYbãi đmM8kAWỗ mM8kAWxe h8b5Sacũng khômM8kAWng ph8b5Sahải cách,mM8kAW cuốiNHBGwY mM8kAWcùng cô quyếh8b5Sat địNHBGwYnh vềNHBGwY nhàNHBGwY. h8b5SaCô cầnNHBGwY h8b5Saphải ngủ,NHBGwY mấyh8b5Sa grngày grnay ởNHBGwY bệnhNHBGwY mM8kAWviện ch8b5Saô đNHBGwYều khmM8kAWông được ngonh8b5Sa NHBGwYgiấc, giờNHBGwY bịmM8kAW ốmmM8kAW lạNHBGwYi NHBGwYcàng thNHBGwYêm mM8kAWmệt mỏi.

Cũng NHBGwYmay grcòn cóh8b5Sa xNHBGwYe bugrýt chạy suốtmM8kAW đêmNHBGwY, cómM8kAW điềuNHBGwY NHBGwYkhi đổigr NHBGwYtuyến hh8b5Saơi phiềngr mộgrt chúmM8kAWt. mM8kAWKhi ch8b5Saô vềh8b5Sa đếmM8kAWn bêh8b5San ngoài grkhu nhh8b5Saà mìNHBGwYnh tmM8kAWhì đãNHBGwY lgrà hagri gmM8kAWiờ sángmM8kAW. Quh8b5Saán grăn hagri bênNHBGwY đh8b5Saường NHBGwYđã dNHBGwYọn hgràng cả, gr chỉ grcòn quh8b5Saán Igrnternet h8b5Savẫn mởh8b5Sa cửa,NHBGwY ánhh8b5Sa đènNHBGwY NHBGwYtừ grbên troNHBGwYng mM8kAWhắt rNHBGwYa grmặt NHBGwYđường, khi Đh8b5Saàm Th8b5Saĩnh NHBGwYđi nganNHBGwYg qumM8kAWa, chNHBGwYỉ NHBGwYcó mìgrnh bónmM8kAWg grcô đgrơn độc.

Cửa sNHBGwYắt củagr khmM8kAWu nhàmM8kAW NHBGwYđã khóa, nhưngNHBGwY nhữh8b5Sang ngườiNHBGwY vNHBGwYề mgruộn đềuNHBGwY ch8b5Saó ch8b5Saách, côNHBGwY h8b5Saquấn mNHBGwYột gógrc vh8b5Saáy vàh8b5Sao hôngmM8kAW định tgrrèo lên.h8b5Sa grVừa mớmM8kAWi grbám vàmM8kAWo grlan caNHBGwYn mM8kAWsắt, giẫmNHBGwY châh8b5San lêh8b5San grô đmM8kAWầu h8b5Satiên tmM8kAWhì NHBGwYcánh th8b5Saay ch8b5Saô bị ngườih8b5Sa tNHBGwYa tómh8b5Sa lgrấy, khiNHBGwYến cNHBGwYô suýgrt nữNHBGwYa mM8kAWhét lêNHBGwYn. mM8kAWQuay lạimM8kAW grnhìn, côgr h8b5Satrông thấy Nhiếpgr Vgrũ NHBGwYThịnh sắcNHBGwY NHBGwYmặt sNHBGwYa sầm,mM8kAW ah8b5Sanh mM8kAWhỏi: “CômM8kAW địnhgr mM8kAWtrèo qua?”

Tại sh8b5Saao aNHBGwYnh lạiNHBGwY ởgr đâgry? Xe củaNHBGwY granh dừngNHBGwY mM8kAWở cáchh8b5Sa đNHBGwYó kNHBGwYhông xagr, cógr lẽgr aNHBGwYnh grđã ởh8b5Sa NHBGwYđây NHBGwYtừ lgrâu màmM8kAW côNHBGwY h8b5Sakhông grđể ý.

“Lên NHBGwYxe.” NHBGwYAnh kéh8b5Sao mM8kAWcô về phíah8b5Sa chh8b5Saiếc xNHBGwYe, côNHBGwY loạh8b5Sang choạngmM8kAW tNHBGwYheo sah8b5Sau. NHBGwYĐến gầnh8b5Sa grxe mM8kAWcô NHBGwYmới thấygr cạnNHBGwYh NHBGwYxe togràn đầu lọh8b5Sac tmM8kAWhuốc lgrá, ítNHBGwY nhh8b5Saất cũngrg hgrơn ch8b5Sahục cái.mM8kAW Cóh8b5Sa đh8b5Saiều Nhih8b5Saếp Vũh8b5Sa ThNHBGwYịnh chgrưa h8b5Sabao giờ hútNHBGwY thuốcNHBGwY, NHBGwYcó lẽmM8kAW aNHBGwYnh vừagr grkhéo grđỗ xh8b5Sae grở mM8kAWđây thôi.

Cuối cùnggr côNHBGwY gNHBGwYiằng rNHBGwYa khỏi tgray anh8b5Sah: “Ngrhiếp Vgrũ Thịnh8b5Sah, h8b5Saanh h8b5Satha h8b5Sacho mM8kAWtôi đi…”

Anh h8b5Sadừng lạh8b5Sai, nhưngNHBGwY tmM8kAWay vẫn khôNHBGwYng buông,gr giọngNHBGwY điệuNHBGwY lạgrnh lgrùng màgr grchâm biếm:h8b5Sa “Bảyh8b5Sa h8b5Sanăm trướcNHBGwY h8b5Sacô khôh8b5Sang tha mM8kAW cho tôi,h8b5Sa grtại sagro mM8kAWbây gimM8kAWờ tôgri lạiNHBGwY phảmM8kAWi mM8kAWtha chgro cô?”

Nhiếp Vũgr ThịnhNHBGwY hh8b5Saiện giờ khgrông ch8b5Sahỉ tàh8b5San nmM8kAWhẫn màh8b5Sa còh8b5San mừngh8b5Sa giậnNHBGwY thấtmM8kAW thườngNHBGwY. mM8kAWCô grvừa mệtgr vừamM8kAW h8b5Sabuồn ngủ,mM8kAW không thểh8b5Sa chốngNHBGwY h8b5Salại h8b5Sađược sgrức mh8b5Saạnh củah8b5Sa agrnh, anh8b5Sah đgrẩy côNHBGwY vàoNHBGwY mM8kAWghế sauNHBGwY, độngmM8kAW NHBGwYtác rấtgr thôgr bạo. Đàmgr h8b5SaTĩnh cảmNHBGwY gmM8kAWiác tốgri nh8b5Saay anmM8kAWh mM8kAWnhư grmột NHBGwYcon ngưh8b5Saời khh8b5Saác vậy.mM8kAW NhiếNHBGwYp VNHBGwYũ ThNHBGwYịnh bảyNHBGwY năm sah8b5Sau vốnh8b5Sa dh8b5Saĩ đãh8b5Sa mM8kAWlà ngườiNHBGwY khgrác, NHBGwYnhưng mM8kAWtối nmM8kAWay anh8b5Sah lNHBGwYại giốngrg nhh8b5Saư mh8b5Saột Nhih8b5Saếp h8b5SaVũ Thịnh mM8kAWthứ grba nữa.mM8kAW BNHBGwYộ dạnggr h8b5Saanh hNHBGwYệt nhmM8kAWư NHBGwYmột kẻNHBGwY smM8kAWay khNHBGwYướt, nhưmM8kAWng ch8b5Saô biếNHBGwYt mM8kAWanh kmM8kAWhông hề uốgrng mgrột gh8b5Saiọt rượumM8kAW nh8b5Saào, cógr điều,gr dưmM8kAWờng ngrhư mM8kAWanh đgrã mM8kAWmất đimM8kAW NHBGwYlý trí.

Anh lh8b5Saái xgre h8b5Sadọc theNHBGwYo đườngmM8kAW cái, khôngmM8kAW bgrao lâNHBGwYu saugr, h8b5Saxe đếnh8b5Sa mộth8b5Sa grkhách sạnh8b5Sa cgrao cấgrp. NHBGwYAnh láih8b5Sa mM8kAWxe đếngr tmM8kAWrước cửa, gr nhân vigrên NHBGwYra mởNHBGwY cửamM8kAW, aNHBGwYnh xuốngmM8kAW xmM8kAWe, cgrô cũgrng xuốngmM8kAW tgrheo, xmM8kAWe đượmM8kAWc nhmM8kAWân vgriên lái gr vào bãi,mM8kAW grcòn angrh đNHBGwYi thNHBGwYẳng mM8kAWđến mM8kAWquầy lễmM8kAW tânmM8kAW, lgrấy chNHBGwYứng migrnh thưh8b5Sa bảh8b5Sao muốngr thuêgr một phòh8b5Sang cómM8kAW h8b5Sagiường NHBGwYto. Lễh8b5Sa mM8kAWtân khómM8kAW NHBGwYxử nmM8kAWói pmM8kAWhòng giườnggr tgro đãgr grhết mấtgr rồi,NHBGwY NHBGwYchỉ cNHBGwYòn phòng ch8b5Saho nhữnh8b5Sag ngmM8kAWười hưởngh8b5Sa tuh8b5Saần trăgrng mậtgr. CNHBGwYô nhâh8b5San vmM8kAWiền NHBGwYnhìn Đàgrm Th8b5Saĩnh, mmM8kAWỉm cười nóiNHBGwY: “ThậtNHBGwY rNHBGwYa phgròng NHBGwYtrăng mM8kAWmật cmM8kAWhỉ đắgrt hgrơn phh8b5Saòng giườngmM8kAW tgro NHBGwYmột chútNHBGwY, hh8b5Saơn nữah8b5Sa lại cmM8kAWó vh8b5Saị grtrí NHBGwYtốt, h8b5Savô cùngNHBGwY yênh8b5Sa tĩnh.”

Nhiếp VNHBGwYũ grThịnh nóh8b5Sai: “Vậy lấh8b5Say phòngmM8kAW đó.”

Suốt cgrả grquá trìnhh8b5Sa ĐmM8kAWàm Tĩnh chỉmM8kAW yêngr lặngrg, mM8kAWvào grthang grmáy, NHBGwYvào th8b5Sarong phmM8kAWòng, grbên tronh8b5Sag cNHBGwYó đĩamM8kAW grhoa quảNHBGwY, có NHBGwY hoa hồng,h8b5Sa NHBGwYtrên gh8b5Saiường cònNHBGwY h8b5Sarải cNHBGwYánh hoNHBGwYa, đúngrg grlà phòngrg trăngh8b5Sa mgrật. RồimM8kAW nhânNHBGwY viên lênh8b5Sa đưagr chgrìa kmM8kAWhoá, h8b5Sanói rằngh8b5Sa đh8b5Saã đỗgr xh8b5Sae củamM8kAW anNHBGwYh ởgr vịgr tríNHBGwY AmM8kAW16 trênNHBGwY tầngmM8kAW NHBGwYhai bNHBGwYãi đỗ xe.mM8kAW NhiếmM8kAWp Vũgr ThịnhNHBGwY bNHBGwYo cNHBGwYho NHBGwYnhân viêmM8kAWn mNHBGwYột chNHBGwYút tiềngr, đóngNHBGwY grcửa lại.

Thấy h8b5SaĐàm TNHBGwYĩnh vẫh8b5San sốt, anhh8b5Sa mởmM8kAW mM8kAWtủ mM8kAWquần mM8kAWáo, h8b5Salấy áomM8kAW choànNHBGwYg h8b5Satắm đưmM8kAWa mM8kAWcho h8b5Sacô: “Đh8b5Sai tmM8kAWắm trướcgr đi!”

Bồn tắmmM8kAW mM8kAWrất lớh8b5San, nhưngNHBGwY cô đãmM8kAW grbuồn ngủgr dímM8kAWp mmM8kAWắt, vộigr vgràng nNHBGwYgâm mìnhgr vàh8b5Sao bồNHBGwYn NHBGwYnước nóng,h8b5Sa NHBGwYthấy mM8kAWkhoan khoái đếngr grmức cógr thểNHBGwY ngh8b5Saủ NHBGwYđược NHBGwYngay. NHBGwYMặc áogr cNHBGwYhoàng mM8kAWtắm vàoh8b5Sa, mM8kAWcô bưh8b5Saớc NHBGwYra, thấgry Nhigrếp Vũ ThịnhNHBGwY đanmM8kAWg ngồih8b5Sa trêngr sogrfa. DmM8kAWưới h8b5Saánh đènNHBGwY, dámM8kAWng NHBGwYvẻ anh8b5Sah vẫnNHBGwY qh8b5Sauen thuộcgr h8b5Sanhư thế, nhưngrg lạNHBGwYi xh8b5Saa lạNHBGwY h8b5Saxiết NHBGwYbao, cNHBGwYô độh8b5Sat nhiêngr thấyh8b5Sa lgròng ch8b5Sahùng xmM8kAWuống, dưgrờng nNHBGwYhư h8b5Salại sắmM8kAWp xao xuyến.

Đàm Tĩngrh lặngNHBGwY h8b5Salẽ đứNHBGwYng trướch8b5Sa mặt anhgr, tmM8kAWhấy anh8b5Sah ngẩngh8b5Sa lên,gr h8b5Sacô nómM8kAWi: “h8b5SaMười vạn.”

Anh NHBGwYthật sNHBGwYự khônggr grthể ngờ h8b5Sacô lạimM8kAW mởNHBGwY miệnNHBGwYg grnói grra hagri chữgr này,NHBGwY NHBGwYchỉ biếth8b5Sa ngrgơ ngmM8kAWác NHBGwYnhìn cô.

“Anh biếh8b5Sat tgrôi cầNHBGwYn tiềnh8b5Sa mà, cgró lmM8kAWẽ anmM8kAWh vẫn…mM8kAW vẫmM8kAWn ch8b5Saòn thíchNHBGwY tôgri. Vgrì thếh8b5Sa, hôgrm nh8b5Saay anh8b5Sah NHBGwYmuốn gNHBGwYiữ tôgri lạgri cũng đượch8b5Sa thôNHBGwYi, tôigr muốnNHBGwY mgrười vạn.”

Sắc mặtgr NhiếNHBGwYp Vũh8b5Sa Thịnh lNHBGwYập h8b5Satức đổih8b5Sa mM8kAWsang trắmM8kAWng bgrệch, khômM8kAWng cònh8b5Sa mộtmM8kAW giọmM8kAWt mámM8kAWu, mM8kAWvết bầgrm tíh8b5Sam dưNHBGwYới cgrằm anh còNHBGwYn mM8kAWchưa tNHBGwYan, lgrại sưngNHBGwY lênNHBGwY, mM8kAWkhiến vẻgr NHBGwYmặt amM8kAWnh nhìnmM8kAW vNHBGwYô cùh8b5Sang kmM8kAWỳ qumM8kAWái. Vàh8b5Sao khoảnh khắcmM8kAW ấyh8b5Sa h8b5SaĐàm Tĩnhh8b5Sa thmM8kAWật sựmM8kAW nNHBGwYghĩ amM8kAWnh sẽh8b5Sa bNHBGwYật dậymM8kAW đánhh8b5Sa côh8b5Sa, vìh8b5Sa ánNHBGwYh mmM8kAWắt h8b5Saanh chợtNHBGwY tgrrở nên smM8kAWắc lạngrh grnhư mM8kAWdao, tựgra hồmM8kAW mNHBGwYuốn khh8b5Saoét mh8b5Saột h8b5Salỗ tgrrên ngườmM8kAWi cmM8kAWô vậy.NHBGwY Nhưnggr cuNHBGwYối cùng agrnh kmM8kAWhông làNHBGwYm gh8b5Saì h8b5Sacả, chỉNHBGwY ngNHBGwYhiến rămM8kAWng gằmM8kAWn từnggr chữNHBGwY: “Đàh8b5Sam Th8b5Saĩnh, ch8b5Saô mM8kAWtưởng đến mM8kAWgiờ tmM8kAWôi ch8b5Saòn mM8kAWđể h8b5Sacô muốnh8b5Sa gh8b5Saì đượcgr nấyh8b5Sa sao?”

Dứt lờimM8kAW, anh8b5Sah đNHBGwYứng dNHBGwYậy xô cửmM8kAWa bỏmM8kAW đgri. grVào thamM8kAWng mM8kAWmáy NHBGwYanh mớih8b5Sa nhậNHBGwYn h8b5Sara mgrình grđang rugrn rẩy.gr Đh8b5Saiều hmM8kAWoà trong thgrang h8b5Samáy thổiNHBGwY NHBGwYvù vù,h8b5Sa h8b5Sakhiến agrnh lh8b5Saạnh cNHBGwYhưa mM8kAWtừng thh8b5Saấy. Ah8b5Sanh h8b5Sađi thanh8b5Sag mh8b5Saáy xuốngh8b5Sa tận tầngh8b5Sa hmM8kAWầm đểNHBGwY NHBGwYxe. Vừah8b5Sa lêNHBGwYn grxe, ah8b5Sanh đmM8kAWã lầnmM8kAW tìh8b5Sam hộpgr cmM8kAWứu mM8kAWthương, mởgr rgra lấyh8b5Sa cặpNHBGwY nhiệt mM8kAWđộ, bấyh8b5Sa giờNHBGwY mớgri grý mM8kAWthức đưgrợc mh8b5Saình đangh8b5Sa làmNHBGwY gì.gr Vốngr dĩmM8kAW anmM8kAWh địnhNHBGwY đợih8b5Sa grĐàm Tgrĩnh tắmM8kAWm xong sẽmM8kAW xuốh8b5Sang lgrấy cặpmM8kAW nhiệtgr độmM8kAW mM8kAWlên đh8b5Sao xh8b5Saem côh8b5Sa cònmM8kAW sốgrt khônmM8kAWg. Nhưh8b5Sang gigrờ tìmNHBGwY cặp NHBGwYnhiệt độmM8kAW NHBGwYcòn ch8b5Saó th8b5Saác dụngmM8kAW gì?NHBGwY CòNHBGwYn íNHBGwYch gh8b5Saì nữa?

Cặp nhiệth8b5Sa độmM8kAW bịmM8kAW anh8b5Sah siếNHBGwYt chặt đếnmM8kAW gãyh8b5Sa đôgri, thumM8kAWỷ h8b5Satinh cắmgr sâgru h8b5Savào NHBGwYlòng bàmM8kAWn tamM8kAWy anhmM8kAW, mNHBGwYáu h8b5Savà thủyNHBGwY ngNHBGwYân NHBGwYch xuống, aNHBGwYnh cNHBGwYũng NHBGwYkhông th8b5Sahấy grđau. Cuốih8b5Sa grcùng câgru nóNHBGwYi củNHBGwYa granh chỉh8b5Sa làmM8kAW mộmM8kAWt tròmM8kAW cười, haymM8kAW NHBGwYmột nỗh8b5Sa lựch8b5Sa grche grđậy h8b5Sayếu ớt.gr mM8kAWTại mM8kAWsao h8b5Sacô dgrám mNHBGwYở miệgrng mM8kAWđòi tiềgrn mM8kAWanh? Ch8b5Sahính vì côgr bgriết rõNHBGwY rằng,gr đếngr tậnmM8kAW bâgry mM8kAWgiờ, anNHBGwYh vẫNHBGwYn sẽh8b5Sa đgrể cgrô muốnmM8kAW gh8b5Saì đượch8b5Sa grnấy. grCô coh8b5Sai mình lgrà hàngh8b5Sa hNHBGwYoá NHBGwYbán grcho anhmM8kAW, lmM8kAWần trướNHBGwYc côh8b5Sa đmM8kAWòi bmM8kAWa vạnNHBGwY, lầnmM8kAW ngrày lạmM8kAWi muốnh8b5Sa mưgrời vạmM8kAWn. Cho h8b5Sadù vạnNHBGwY bmM8kAWất đắcNHBGwY dNHBGwYĩ, chh8b5Sao dh8b5Saù côNHBGwY thậtNHBGwY sựNHBGwY thiếuh8b5Sa tiNHBGwYền, nhưh8b5Sang tgrại mM8kAWsao cNHBGwYô lạiNHBGwY làm nhh8b5Saư mM8kAWthế, cứmM8kAW NHBGwYnhư sợmM8kAW rằnNHBGwYg vẫnNHBGwY còmM8kAWn mộtmM8kAW chúh8b5Sat hồih8b5Sa ứNHBGwYc NHBGwYđẹp đẽmM8kAW nàogr đó,NHBGwY cứgr NHBGwYnhư sợh8b5Sa anh chh8b5Saưa thậtNHBGwY sựgr nảnh8b5Sa lòmM8kAWng vậy?

Anh vôh8b5Sa cùngrg hh8b5Saối hNHBGwYận, sau kh8b5Sahi điNHBGwY lòngrg vòngmM8kAW trêgrn đường,NHBGwY mM8kAWtại sh8b5Saao h8b5Salại đếngr cNHBGwYhỗ côh8b5Sa. VNHBGwYì biếtgr rằh8b5Sang grcô h8b5Sakhông còn cgrhỗ h8b5Sanào khgrác NHBGwYnữa, h8b5Samà mM8kAWcô lh8b5Saại đanh8b5Sag grốm. KmM8kAWhi grthấy côgr địnhNHBGwY trèoh8b5Sa rgrào, mM8kAWanh không sNHBGwYao kìh8b5Sam đưgrợc, vộNHBGwYi dậpmM8kAW h8b5Sathuốc chạymM8kAW lgrại tómM8kAWm lấymM8kAW ngườimM8kAW phNHBGwYụ nữNHBGwY th8b5Sao ggran kiah8b5Sa. ĐNHBGwYúng vậymM8kAW, anh hgrút thuốc,h8b5Sa gầh8b5San đâNHBGwYy anmM8kAWh mNHBGwYới húh8b5Sat, h8b5Sabởi thựmM8kAWc sựNHBGwY h8b5Saquá phiềNHBGwYn NHBGwYmuộn. ANHBGwYnh hốigr hậnh8b5Sa tại sgrao lh8b5Saại đưamM8kAW cmM8kAWô đếh8b5San grkhách h8b5Sasạn, mM8kAWvì biếtmM8kAW côgr khôngmM8kAW h8b5Sacó nơimM8kAW nmM8kAWào đểNHBGwY ngủh8b5Sa nữh8b5Saa. ANHBGwYnh hốih8b5Sa hNHBGwYận tại h8b5Sasao lh8b5Saại tNHBGwYheo côh8b5Sa mM8kAWlên grphòng, NHBGwYanh h8b5Savốn mM8kAWchỉ địnhmM8kAW mM8kAWđưa chìNHBGwYa khoáh8b5Sa phòngrg rgrồi NHBGwYđi. AmM8kAWnh chỉ muốmM8kAWn đểh8b5Sa côgr tắmgr nướch8b5Sa grnóng, h8b5Sanhư vậgry cóNHBGwY támM8kAWc dụngmM8kAW giúgrp hh8b5Saạ sốt.mM8kAW Agrnh grđịnh cgrặp nhh8b5Saiệt độ chh8b5Sao cômM8kAW h8b5Sarồi sẽh8b5Sa đh8b5Sai. h8b5SaDù sgrao amM8kAWnh cNHBGwYũng kmM8kAWhông ngrên đmM8kAWộng lònNHBGwYg thươnh8b5Sag grxót grcô, bởih8b5Sa người phgrụ nNHBGwYữ mM8kAWnày ch8b5Saó thểgr NHBGwYnắm lấNHBGwYy cmM8kAWơ hộigr nhỏh8b5Sa nhNHBGwYoi đNHBGwYó đểmM8kAW mM8kAWgiáng cgrho anh8b5Sah mộth8b5Sa đògrn tàngr nhẫn nhất.

Cho mM8kAWdù bảyh8b5Sa nămh8b5Sa trưNHBGwYớc vì nguyêNHBGwYn nNHBGwYhân ggrì thìgr hNHBGwYiện giNHBGwYờ anh8b5Sah cgrũng h8b5Satin mM8kAWchắc grít nhh8b5Saất hồh8b5Sai đNHBGwYó mM8kAWcô cũnggr NHBGwYnói một mM8kAW câu th8b5Sahật lònmM8kAWg, đóh8b5Sa làNHBGwY h8b5Sacô cNHBGwYhưa NHBGwYbao giờNHBGwY yh8b5Saêu agrnh. Ngrăm đNHBGwYó nếNHBGwYu cmM8kAWô cgró cgrhút grxíu thật mM8kAWlòng NHBGwYvới anhh8b5Sa, hẳNHBGwYn hiệgrn tạiNHBGwY h8b5Sacô đãmM8kAW khônggr tuNHBGwYyệt tgrình đếnmM8kAW mứNHBGwYc đgrem tmM8kAWình cảmgr grtrong quá h8b5Sakhứ mM8kAWlàm mM8kAWvũ khgrí đảmM8kAW mM8kAWthương agrnh. NụmM8kAW hgrôn lúh8b5Sac chiềh8b5Sau giốh8b5Sang grnhư mộtgr giấcmM8kAW mộnggr, anh cmM8kAWảm thấgry ch8b5Saăm ghéth8b5Sa chính8b5Sah mình,h8b5Sa NHBGwYtại saNHBGwYo mNHBGwYới ch8b5Saó chh8b5Saút NHBGwYhy vọnggr mM8kAWmà đh8b5Saã kỳh8b5Sa vọngh8b5Sa grnhư vậyh8b5Sa? Tại h8b5Sasao h8b5Salại h8b5Satự dốgri mìgrnh h8b5Sadối ngườimM8kAW h8b5Sarằng h8b5Sacô cóNHBGwY nỗiNHBGwY kNHBGwYhổ bh8b5Saất đắNHBGwYc mM8kAWdĩ? TạNHBGwYi samM8kAWo khi gr nhìn thấyh8b5Sa cNHBGwYô rơimM8kAW nưgrớc mM8kAWmắt, anh8b5Sah lạgri đNHBGwYau lòng?

Nhiếp grVũ ThịnmM8kAWh, màyh8b5Sa grlà thằng ngốc,mM8kAW nNHBGwYgốc nmM8kAWhất th8b5Sahế giớimM8kAW này.

Rốt cuộmM8kAWc đgrến bNHBGwYao giờ mM8kAW mày mớh8b5Sai tỉh8b5Sanh ra?