Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 15 - Phần 2

Thật rVLFEa NhiếuzyEp xaPgVũ VLFEThịnh cũng chưaVLFE ngKTNXhĩ xonxaPgg nhB74dững điềuB74d muốnuzyE nóixaPg vớiB74d ĐàmuzyE TĩnhxaPg, vìKTNX vậyxaPg saxaPgu kuzyEhi đóVLFEng cửa KTNX xe, uzyEanh trầmuzyE mặB74dc B74dmột luzyEúc KTNXrồi hỏixaPg: “AKTNXi khám?”

Đàm TĩnB74dh ngẩnVLFE ruzyEa mVLFEột thoáng mớxaPgi hiuzyEểu uzyEanh đB74dang hỏiuzyE KTNXvừa B74drồi KTNXai VLFEkhám cxaPgho cB74dô, uzyEbèn tB74drả lờuzyEi: “BácVLFE sĩ Trương.”

Bệnh vVLFEiện xaPgcó qKTNXuá nhiều xaPg bác sKTNXĩ TrươnxaPgg, axaPgnh khônxaPgg uzyEbiết xaPglà aVLFEi, lạiVLFE hỏiuzyE: “ĐơnuzyE thuốcVLFE đâu?”

Đàm TĩB74dnh xaPgcầm bệnVLFEh ánB74d bVLFEị vân xaPgvê đxaPgến nhuzyEàu náVLFEt đưaxaPg KTNXcho auzyEnh, anuzyEh đọcVLFE chẩnxaPg KTNXđoán vB74dà thuốc,KTNX thấyuzyE guzyEhi lxaPgà cảmxaPg mạo B74dphong hàB74dn, chắKTNXn hẳnuzyE hồiB74d chiềxaPgu côVLFE xaPgđã KTNXbị uzyEngấm mưa.

Anh nuzyEói: “B74dMai côxaPg đừngKTNX tới xaPgphòng uzyEbệnh trônVLFEg thằngVLFE béxaPg nxaPgữa, sẽuzyE buzyEị truyVLFEền nhiễm.”

“Là cảmxaPg mạoxaPg phoB74dng hàn thuzyEôi mà…”

“Bệnh VLFEviện cB74dó quuzyEy định.”

Đàm TĩnuzyEh quaVLFEn sáxaPgt VLFEnét mặt NKTNXhiếp KTNXVũ TVLFEhịnh, txaPghấy anxaPgh vẫVLFEn giKTNXữ giọnB74dg đxaPgiệu lạnxaPgh lùnxaPgg máVLFEy móVLFEc B74dkhiến B74dcô khônxaPgg biếtuzyE phải VLFEnói gB74dì mVLFEới đúng.uzyE VLFEĐột nxaPghiên aKTNXnh hB74dỏi: “B74dTại sao?”

“Tại sauzyEo cáKTNXi gì?”

“Bảy nVLFEăm trướVLFEc, tạiB74d suzyEao lại B74dnói vớVLFEi tuzyEôi nhữngKTNX lờiuzyE đó?uzyE NhấKTNXt địuzyEnh cVLFEó nguyênB74d nVLFEhân, tạxaPgi uzyEsao vậy?”

Đàm xaPgTĩnh KTNXhít sâB74du một B74dhơi, chuyuzyEện xảyVLFE xaPgra đuzyEã bảyuzyE B74dnăm, nhắcVLFE lạixaPg còB74dn B74dcó ýB74d nghĩaxaPg gìuzyE KTNXnữa? CôVLFE đáVLFEp: “Tôi KTNX không muốnVLFE KTNXcho auzyEnh bixaPgết. B74dThực xaPgra, lúxaPgc đóxaPg tôKTNXi vôVLFE VLFEcùng, vB74dô cùnVLFEg hậnB74d anh.”

“Còn B74dbây giB74dờ thxaPgì sao?”

ngơ ngB74dẩn nhắxaPgc lại:xaPg “Bây giờ?”

“Bây giờuzyE cVLFEòn hậB74dn tôi không?”

Đàm B74dTĩnh cắuzyEn môixaPg, cKTNXâu hỏi nàyB74d thậtVLFE xaPgkhó trxaPgả lời.KTNX CB74dô khB74dông biếtB74d tạixaPg saKTNXo VLFEanh lB74dại hỏiuzyE VLFEdồn nhKTNXư vậy,KTNX mọVLFEi thứ trongxaPg qVLFEuá khB74dứ đãuzyE qB74dua KTNXrồi, guzyEiữa họB74d uzyEđã cóVLFE KTNXquá nhB74diều ngườiuzyE vxaPgà sB74dự vB74diệc, từVLFE lâB74du đã chẳngKTNX B74dthể qB74duay lVLFEại nhưB74d xưuzyEa VLFEnữa, khKTNXông phảixaPg thxaPgế sao?

“Từng cB74dó nguzyEười VLFEnói với tôi,xaPg VLFEnhiều lúcxaPg hậnuzyE làB74d B74dvì yêuuzyE. ĐKTNXàm Tĩnh,KTNX côKTNX yêVLFEu tôiB74d kVLFEhông? VLFECô cB74dó từngKTNX yêuuzyE tôi không?”

Đàm TĩnhxaPg khônxaPgg biếtVLFE nên nóuzyEi gìKTNX, đốiuzyE vớixaPg KTNXcô, chữuzyE “yêu”xaPg đãB74d tuzyErở nêxaPgn VLFEquá đỗiuzyE uzyExa lạB74d vVLFEà xB74da xB74dỉ. MộB74dt ngườiB74d phải vậtKTNX lộxaPgn VLFEvới suzyEố mệxaPgnh cóuzyE tuzyEư cáKTNXch gìuzyE VLFEtrông chờVLFE VLFEvào tìnKTNXh yêu?

Cô trầmKTNX mxaPgặc qB74duá lâuuzyE khiến NhiếuzyEp VB74dũ ThịnhuzyE cànguzyE khóKTNX chịu,KTNX axaPgnh xaPgcảm tB74dhấy B74dmình lạiuzyE tKTNXự cuzyEhuốc nhụcxaPg vàouzyE thâxaPgn. Đủ rồi,B74d tạixaPg saxaPgo axaPgnh lạiKTNX KTNXhôn ngườiKTNX B74dphụ nB74dữ nuzyEày? xaPgTại KTNXsao aB74dnh lạiVLFE xaPglà uzyEbác sB74dĩ điềVLFEu trị chínB74dh xaPgcho cKTNXon KTNXtrai cB74dô tuzyEa? TxaPghật nựcKTNX cười!

“Xuống xe.”

Cô hốB74dt hoảngB74d xaPgnhìn anh, thB74dấy nuzyEét uzyEmặt VLFEanh vẫxaPgn bìxaPgnh lặuzyEng VLFEnhư nxaPgước, nhưVLFEng ngxaPgón KTNXtay xaPgnắm uzyEvô lăngVLFE đãVLFE trắnuzyEg bệch. xaPg Anh lặpVLFE lVLFEại: “XuxaPgống xe.”

Đàm xaPgTĩnh xuốnKTNXg uzyExe, nhìn anxaPgh lKTNXái xxaPge rxaPga khuzyEỏi bãKTNXi, chKTNXiếc xB74de rKTNXất nhaB74dnh lauzyEo vúB74dt đi,xaPg nhưngVLFE trướcB74d xaPgkhi đếnxaPg cVLFEửa ra, lxaPgại VLFEđột ngộtxaPg phanB74dh “két”VLFE mB74dột tiếng.B74d GxaPgiữa uzyEđêm, tiếngxaPg báxaPgnh VLFExe mVLFEa sxaPgát VLFEvới nKTNXền đất KTNXvô cùnguzyE chóixaPg uzyEtai kKTNXhiến anB74dh bKTNXảo vệVLFE xaPgđang xaPgngủ gKTNXật sB74dực tỉnhVLFE giấc,uzyE nhìnuzyE B74dthấy nguzyEười trong B74dxe, aB74dnh txaPga liềuzyEn mởuzyE cxaPgửa cKTNXhào: “VLFEBác VLFEsĩ NhiếpKTNX lạixaPg tănVLFEg cxaPga đấyVLFE à?”xaPg VừB74da nói anB74dh xaPgta vừaxaPg kéxaPgo thauzyEnh cuzyEhắn lVLFEên. ThVLFEế KTNXnhưng NhiếuzyEp VũVLFE ThịVLFEnh tuzyErước B74dnay luôxaPgn lVLFEịch sự vớiVLFE mVLFEọi nuzyEgười uzyElại khôngVLFE hềKTNX KTNXnói nửaB74d lờVLFEi VLFEcảm ơn,VLFE B74dkhi thKTNXanh cB74dhắn đượcVLFE kéVLFEo lênxaPg hẳn, chiếcB74d xB74de liềnxaPg lxaPgao điVLFE xaPgnhư têxaPgn xaPgbắn, bB74diến mKTNXất xaPgtrong màKTNXn đêm.

Anh bảoKTNX vệKTNX gãixaPg uzyEgãi đầu, địnhxaPg nằmxaPg xuVLFEống ngKTNXủ tiếpVLFE xaPgthì KTNXthấy tKTNXrong bxaPgãi đỗVLFE KTNXcó mộtB74d ngườiVLFE đứVLFEng bKTNXất độuzyEng. KTNXDưới ánh sáVLFEng lờB74d mờ,xaPg auzyEnh bxaPgảo xaPgvệ KTNXchỉ nuzyEhìn rxaPga VLFEđó làxaPg uzyEphụ nKTNXữ, xaPgvì KTNXhình nhưxaPg ngườixaPg đóVLFE mặc KTNX váy. ChxaPgắc làVLFE mộB74dt báuzyEc sĩVLFE tăuzyEng ca…KTNX AnuzyEh B74dbảo VLFEvệ ngáVLFEp dàixaPg xaPgmột cuzyEái, xaPgtối VLFEnay quKTNXả B74dlà quá nxaPghiều cB74da cVLFEấp cứu.

Đàm B74dTĩnh đứnguzyE uzyEở đóKTNX một VLFE lúc, khKTNXi NuzyEhiếp VũVLFE ThịnhB74d B74dlái xxaPge đxaPgi, anxaPgh khxaPgông hềxaPg uzyEnhìn côxaPg lấyuzyE mộtxaPg cB74dái, B74dnên VLFEcô B74dvô cùng luzyEo lB74dắng. uzyEThật rVLFEa bấVLFEy uzyEnhiêu uzyEnăm rồKTNXi màKTNX anxaPgh kVLFEhông hVLFEề thVLFEay đổi,uzyE mỗixaPg khuzyEi anh tuB74dyệt xaPgvọng, côuzyE KTNXvẫn cKTNXó tVLFEhể xaPgnhận ruzyEa xaPgđược. CKTNXô rxaPgất luzyEo NhVLFEiếp VũKTNX TxaPghịnh uzyExảy rB74da chuyện,xaPg thâm chíxaPg KTNXcòn muốnKTNX gọiuzyE xaPgcho anhKTNX, nhVLFEưng kxaPghi lVLFEấy điệnVLFE KTNXthoại rKTNXa xaPgấn uzyEsố củaxaPg anuzyEh, xaPgcô lạB74di do dự.

Cô KTNXcòn KTNXtư cáchuzyE gKTNXì đB74dển VLFEgọi cho anxaPgh xaPgđây? ĐếnxaPg uzyEnụ hôKTNXn khônVLFEg thểVLFE kiB74dềm xaPgchế B74dkia cũngKTNX bxaPgị uzyEanh VLFEcho B74drằng xaPgcó dụngB74d tâm xaPgkhác. VậyVLFE thKTNXì cứVLFE đểxaPg nghĩKTNX nhưuzyE thếB74d xaPgđi, ĐàVLFEm TĩVLFEnh cVLFEủa VLFEquá khứB74d KTNXđã xaPgchết rồi,uzyE xaPgcô khôngB74d muốn KTNXtạo chuzyEo mìxaPgnh chútKTNX huzyEy vọngKTNX nVLFEào nữa.

Vì bịuzyE uzyEsốt nxaPgên VLFEy B74dtá không B74dcho KTNXcô vềVLFE pxaPghòng bệnhB74d, đứngB74d ởVLFE bxaPgãi đỗKTNX xuzyEe cũngxaPg khônuzyEg phảB74di cácVLFEh, cuốxaPgi cùnVLFEg cô quyếuzyEt địnhKTNX vB74dề uzyEnhà. xaPgCô B74dcần VLFEphải ngủ,VLFE mấyxaPg ngxaPgày nKTNXay ởB74d bệKTNXnh việB74dn côKTNX đềuVLFE VLFEkhông được ngonKTNX giấcuzyE, guzyEiờ bVLFEị VLFEốm lạiuzyE uzyEcàng thêxaPgm mệB74dt mỏi.

Cũng maB74dy VLFEcòn cxaPgó KTNXxe buýt chạyB74d suốtB74d đêxaPgm, cB74dó điềuzyEu B74dkhi đKTNXổi tuyếKTNXn xaPghơi uzyEphiền mxaPgột chút.KTNX KhB74di côKTNX vềB74d đếnxaPg bêKTNXn ngoài khxaPgu B74dnhà mìnhxaPg thìuzyE đãKTNX KTNXlà hVLFEai VLFEgiờ sáKTNXng. KTNXQuán ăuzyEn KTNXhai uzyEbên đườnxaPgg đãxaPg KTNXdọn hB74dàng cả, B74dchỉ cònVLFE VLFEquán InterVLFEnet vẫnB74d mởxaPg cửaKTNX, xaPgánh đèxaPgn từxaPg uzyEbên troxaPgng hắKTNXt VLFEra mặtxaPg đường,B74d khi ĐàmVLFE TĩB74dnh KTNXđi ngxaPgang qKTNXua, chuzyEỉ cxaPgó mìB74dnh bóKTNXng côVLFE xaPgđơn độc.

Cửa sVLFEắt xaPgcủa xaPgkhu nuzyEhà đã khóa,KTNX nhVLFEưng nVLFEhững ngườixaPg uzyEvề xaPgmuộn đềuxaPg cKTNXó cách,uzyE cuzyEô quxaPgấn mộxaPgt VLFEgóc vKTNXáy vxaPgào hKTNXông định trèoxaPg lênB74d. KTNXVừa mớiKTNX bB74dám vàoB74d laKTNXn cxaPgan sB74dắt, giẫxaPgm châB74dn luzyEên ôxaPg đB74dầu tVLFEiên tKTNXhì B74dcánh tB74day cô KTNX bị ngxaPgười KTNXta tómB74d lấy,KTNX khiếnuzyE cVLFEô suB74dýt nữauzyE hétVLFE lêB74dn. QuzyEuay lạxaPgi xaPgnhìn, côVLFE trônKTNXg thấy NhiếpB74d VũB74d ThịuzyEnh sB74dắc B74dmặt xaPgsa sầm,xaPg anKTNXh hỏixaPg: “CôB74d địnhKTNX KTNXtrèo qua?”

Tại B74dsao uzyEanh lạixaPg KTNXở đây? XeuzyE củKTNXa anxaPgh dừuzyEng ởVLFE cáVLFEch KTNXđó khôngxaPg xaxaPg, cóuzyE lẽuzyE uzyEanh B74dđã ởxaPg đâyxaPg xaPgtừ lâVLFEu VLFEmà VLFEcô khB74dông B74dđể ý.

“Lên xe.B74d” AVLFEnh kéoKTNX xaPgcô vB74dề phía chiếKTNXc xaPgxe, cxaPgô lVLFEoạng choạKTNXng tKTNXheo sauKTNX. ĐếnB74d gầnKTNX uzyExe uzyEcô xaPgmới thuzyEấy cạnhxaPg xB74de toànKTNX đầu uzyElọc thuốcuzyE láB74d, íKTNXt nhxaPgất cũKTNXng KTNXhơn chuzyEục cáxaPgi. CóxaPg điềuzyEu NhuzyEiếp VũKTNX ThịnVLFEh chVLFEưa bauzyEo giờ VLFE hút thuốc,B74d cóKTNX lB74dẽ uzyEanh vừB74da uzyEkhéo đỗxaPg xxaPge ởuzyE đâxaPgy thôi.

Cuối cùngKTNX VLFEcô giằngxaPg ra khỏiVLFE tKTNXay KTNXanh: “NhiếxaPgp VũuzyE Thịnh,xaPg anKTNXh thB74da xaPgcho tôxaPgi đi…”

Anh dB74dừng lại,uzyE nhưngxaPg tB74day vẫn uzyEkhông buônB74dg, giB74dọng điệVLFEu lạnB74dh KTNXlùng màB74d châmxaPg bixaPgếm: “BảyVLFE nVLFEăm trVLFEước cB74dô khVLFEông tha VLFEcho tôxaPgi, tạB74di sauzyEo bKTNXây guzyEiờ tVLFEôi KTNXlại phảuzyEi uzyEtha cuzyEho cô?”

Nhiếp VuzyEũ ThxaPgịnh hiuzyEện giờ khônguzyE cVLFEhỉ txaPgàn uzyEnhẫn màuzyE cònB74d mB74dừng giậnxaPg thấuzyEt thường.B74d CôB74d VLFEvừa mệtVLFE vKTNXừa bxaPguồn B74dngủ, không VLFE thể chốuzyEng VLFElại đượcB74d sứVLFEc muzyEạnh củaB74d anKTNXh, VLFEanh đẩB74dy cVLFEô vVLFEào xaPgghế saKTNXu, độuzyEng tuzyEác rxaPgất thVLFEô bạo.VLFE Đàm TĩuzyEnh cảmxaPg giácxaPg tốiVLFE naB74dy anVLFEh VLFEnhư mộtVLFE uzyEcon ngxaPgười kxaPghác vậyVLFE. NhiuzyEếp KTNXVũ ThVLFEịnh bảy năuzyEm sxaPgau vốKTNXn dVLFEĩ đãKTNX lxaPgà ngườiVLFE kxaPghác, KTNXnhưng tốiKTNX uzyEnay anxaPgh lạVLFEi giốxaPgng nhuzyEư mVLFEột NhiếxaPgp VB74dũ Thịnh VLFEthứ bxaPga nữa.B74d BxaPgộ dạnxaPgg aVLFEnh hệtB74d nhưuzyE xaPgmột kẻxaPg B74dsay khưuzyEớt, nhưnxaPgg cVLFEô biVLFEết aVLFEnh kKTNXhông hề uốuzyEng mxaPgột giọuzyEt rượB74du nàKTNXo, VLFEcó điKTNXều, dxaPgường VLFEnhư anKTNXh đxaPgã uzyEmất VLFEđi lxaPgý trí.

Anh VLFElái KTNXxe dọVLFEc B74dtheo đườngxaPg cái, kuzyEhông baVLFEo lKTNXâu sauVLFE, uzyExe đếnuzyE mKTNXột khKTNXách xaPgsạn caxaPgo cấxaPgp. KTNXAnh xaPglái xKTNXe đếnB74d trướcB74d uzyEcửa, nhân viêKTNXn VLFEra mởB74d cửxaPga, xaPganh VLFExuống xeKTNX, xaPgcô cũngVLFE xuB74dống theoVLFE, xxaPge đượcxaPg nhânxaPg viênuzyE lái VLFEvào bxaPgãi, B74dcòn anKTNXh điuzyE uzyEthẳng đếuzyEn qVLFEuầy lễB74d uzyEtân, luzyEấy chB74dứng miB74dnh thVLFEư bảoVLFE muVLFEốn xaPgthuê mộB74dt phòng cóB74d giườVLFEng VLFEto. LễVLFE txaPgân uzyEkhó xửKTNX nóiKTNX pKTNXhòng giuzyEường B74dto đKTNXã hếtxaPg mấtxaPg rồuzyEi, chỉB74d cKTNXòn phòng chB74do nhữngKTNX ngườiKTNX xaPghưởng tuzyEuần trăngB74d mB74dật. VLFECô xaPgnhân viềVLFEn nhìnKTNX xaPgĐàm Tĩnh,xaPg mỉmuzyE cười nói:uzyE “VLFEThật rB74da phòxaPgng txaPgrăng mậVLFEt chỉVLFE đắtuzyE hơuzyEn phxaPgòng giườB74dng VLFEto mKTNXột cKTNXhút, hơnuzyE VLFEnữa lại cóKTNX xaPgvị xaPgtrí tốVLFEt, xaPgvô uzyEcùng xaPgyên tĩnh.”

Nhiếp VũxaPg ThịKTNXnh nB74dói: “Vậy KTNXlấy phòxaPgng đó.”

Suốt cảxaPg quáVLFE trìB74dnh Đàm TĩnhVLFE cuzyEhỉ VLFEyên lặngVLFE, uzyEvào tB74dhang máy,VLFE vàouzyE tKTNXrong pxaPghòng, bxaPgên uzyEtrong xaPgcó đĩaKTNX KTNXhoa qB74duả, có hVLFEoa uzyEhồng, trênxaPg giưuzyEờng còxaPgn VLFErải uzyEcánh hVLFEoa, đxaPgúng VLFElà pB74dhòng trxaPgăng mật.B74d RồixaPg nhB74dân viên lêB74dn đưuzyEa VLFEchìa khKTNXoá, nB74dói VLFErằng đãKTNX đỗB74d xVLFEe củaxaPg B74danh ởxaPg vịVLFE tríVLFE AB74d16 trêB74dn tầKTNXng haKTNXi bãiVLFE đỗ xe.KTNX NhiuzyEếp VũKTNX KTNXThịnh xaPgbo chB74do nhuzyEân vKTNXiên mộuzyEt chútKTNX tiềKTNXn, đónB74dg cửuzyEa lại.

Thấy ĐVLFEàm TB74dĩnh vẫnB74d sốt,VLFE anh mởKTNX tủuzyE quB74dần áoKTNX, lKTNXấy VLFEáo choxaPgàng tVLFEắm uzyEđưa chxaPgo cô:KTNX “ĐiKTNX tắmuzyE trưxaPgớc đi!”

Bồn tắmuzyE ruzyEất uzyElớn, nhưng côVLFE xaPgđã buồnKTNX ngủuzyE díKTNXp mắt,B74d vộiuzyE vàngxaPg nguzyEâm mìnhKTNX xaPgvào xaPgbồn nưB74dớc nónxaPgg, thấyxaPg khuzyEoan khoáxaPgi đến mứB74dc cóKTNX xaPgthể ngủuzyE đượcVLFE ngaxaPgy. KTNXMặc áuzyEo chouzyEàng tắmVLFE vàoB74d, côKTNX bướcxaPg KTNXra, thấKTNXy NhiếpuzyE Vũ uzyEThịnh đVLFEang nguzyEồi tKTNXrên suzyEofa. DướiKTNX áVLFEnh đxaPgèn, dáuzyEng vB74dẻ anB74dh vxaPgẫn quKTNXen thuộcKTNX nhuzyEư thB74dế, nhưng lạiVLFE xB74da uzyElạ xiVLFEết baoKTNX, côB74d độtB74d nhiêKTNXn B74dthấy lòB74dng cxaPghùng xuống,uzyE dxaPgường uzyEnhư lạKTNXi sắp xaoB74d xuyến.

Đàm TĩnVLFEh luzyEặng lxaPgẽ đứnB74dg trước mặtKTNX uzyEanh, thB74dấy VLFEanh nxaPggẩng lêVLFEn, cKTNXô nVLFEói: KTNX“Mười vạn.”

Anh thVLFEật sựVLFE khônKTNXg thể ngờB74d KTNXcô lạixaPg mởxaPg miệngxaPg nKTNXói rxaPga haB74di cVLFEhữ nàxaPgy, chỉxaPg buzyEiết xaPgngơ ngxaPgác KTNXnhìn cô.

“Anh B74dbiết tKTNXôi cB74dần uzyEtiền mà, cóB74d lẽB74d aVLFEnh vẫn…KTNX vẫB74dn cònuzyE thíchxaPg tôB74di. VxaPgì thế,B74d hB74dôm nVLFEay xaPganh muốnVLFE giữB74d tVLFEôi uzyElại cũng đượcVLFE thVLFEôi, tôiuzyE muốnxaPg mườiVLFE vạn.”

Sắc mKTNXặt NhiếpuzyE VũxaPg VLFEThịnh lập tứcVLFE đổixaPg uzyEsang tB74drắng bệch,VLFE khôB74dng còKTNXn mộuzyEt giọtKTNX máuVLFE, vếtVLFE KTNXbầm tíuzyEm dxaPgưới cằKTNXm B74danh còn chưB74da tanuzyE, B74dlại sưngB74d lêKTNXn, B74dkhiến vẻVLFE VLFEmặt anxaPgh uzyEnhìn KTNXvô uzyEcùng KTNXkỳ quáxaPgi. VàxaPgo khoảnh khắcKTNX ấyxaPg xaPgĐàm TĩnuzyEh thậtKTNX suzyEự nuzyEghĩ aKTNXnh sKTNXẽ VLFEbật KTNXdậy đánhKTNX cuzyEô, vuzyEì ánKTNXh mắtVLFE aKTNXnh cVLFEhợt tB74drở nên suzyEắc lạxaPgnh nhxaPgư daB74do, B74dtựa hKTNXồ muốVLFEn khoVLFEét mộtuzyE lVLFEỗ trênB74d ngườxaPgi côB74d vậy.B74d NhưB74dng uzyEcuối cùng anVLFEh khôxaPgng KTNXlàm gìKTNX cB74dả, chB74dỉ nghiB74dến răKTNXng uzyEgằn từngB74d KTNXchữ: “ĐàmuzyE TĩxaPgnh, côuzyE tưởnguzyE đến giờxaPg tVLFEôi cVLFEòn đểB74d côKTNX B74dmuốn xaPggì đưxaPgợc nấyVLFE sao?”

Dứt lời,xaPg auzyEnh đứngB74d dậy xKTNXô cửaVLFE xaPgbỏ đB74di. VVLFEào thaxaPgng VLFEmáy anxaPgh mớiB74d nhậnuzyE rB74da mìnxaPgh đaVLFEng uzyErun rB74dẩy. ĐuzyEiều hB74doà troVLFEng thang máVLFEy thổuzyEi KTNXvù vùB74d, khiếVLFEn anKTNXh lạnxaPgh cKTNXhưa từnguzyE thấy.KTNX AB74dnh xaPgđi tVLFEhang mxaPgáy xuốxaPgng tậB74dn tầng huzyEầm VLFEđể xaPgxe. VừxaPga lVLFEên uzyExe, VLFEanh uzyEđã lầB74dn uzyEtìm hKTNXộp cứVLFEu thương,uzyE KTNXmở rKTNXa lB74dấy KTNXcặp nhiệt KTNXđộ, B74dbấy KTNXgiờ mớKTNXi VLFEý thứcVLFE đưB74dợc mìnVLFEh đanguzyE làmVLFE gìVLFE. VốxaPgn dĩB74d B74danh đKTNXịnh đợxaPgi ĐàVLFEm TĩnVLFEh tắm xongKTNX sẽB74d xuốngVLFE lấyB74d cặVLFEp nhiệVLFEt độVLFE uzyElên VLFEđo xuzyEem cxaPgô uzyEcòn sốtVLFE khônVLFEg. NhưngKTNX giờuzyE tìxaPgm VLFEcặp nhiệt xaPgđộ còxaPgn KTNXcó tVLFEác dụngKTNX gìxaPg? CònB74d ícVLFEh gìxaPg nữa?

Cặp nhuzyEiệt uzyEđộ bB74dị KTNXanh siết chặtuzyE uzyEđến gB74dãy đôi,B74d thuỷuzyE tKTNXinh cắB74dm sâuzyEu vàoKTNX KTNXlòng bànuzyE taB74dy anhB74d, B74dmáu VLFEvà tB74dhủy nKTNXgân ch xuống,xaPg axaPgnh cũngVLFE khB74dông thấuzyEy đB74dau. CuốiB74d cùuzyEng cKTNXâu nóiKTNX củxaPga axaPgnh chỉVLFE uzyElà mộKTNXt tVLFErò cxaPgười, hay uzyEmột VLFEnỗ uzyElực cKTNXhe KTNXđậy yVLFEếu xaPgớt. TạiuzyE VLFEsao cVLFEô B74ddám B74dmở xaPgmiệng đòKTNXi txaPgiền KTNXanh? ChíKTNXnh vì côxaPg bVLFEiết KTNXrõ rằngKTNX, đếnxaPg uzyEtận bâB74dy gB74diờ, anKTNXh vxaPgẫn sVLFEẽ đểuzyE côxaPg muốB74dn B74dgì đượB74dc nấy.xaPg CuzyEô coi mìnhB74d uzyElà hànKTNXg hoVLFEá buzyEán cB74dho auzyEnh, lầnuzyE trưKTNXớc côKTNX đòiVLFE uzyEba vạnxaPg, KTNXlần nVLFEày lKTNXại muKTNXốn mKTNXười vạn. uzyECho duzyEù vạnKTNX KTNXbất uzyEđắc VLFEdĩ, uzyEcho dùB74d B74dcô uzyEthật sựB74d thB74diếu tiVLFEền, nhuzyEưng tạiVLFE VLFEsao cxaPgô lạKTNXi làm nhưVLFE thếB74d, cxaPgứ nhVLFEư sợVLFE rằuzyEng vẫVLFEn cònB74d mộB74dt uzyEchút hồiVLFE ứcxaPg uzyEđẹp xaPgđẽ nàxaPgo xaPgđó, xaPgcứ nhưVLFE sVLFEợ anh chưB74da thậtKTNX KTNXsự nảnuzyE lKTNXòng vậy?

Anh VLFEvô xaPgcùng uzyEhối hậnKTNX, sau khVLFEi điKTNX uzyElòng KTNXvòng trêxaPgn đường,B74d xaPgtại uzyEsao lạiB74d đxaPgến chỗVLFE cô.uzyE B74dVì biếKTNXt rằnguzyE cVLFEô khônVLFEg còn chỗVLFE nuzyEào kháuzyEc nữa,VLFE màuzyE B74dcô lạiB74d B74dđang ốm.uzyE KhxaPgi thấyuzyE côxaPg đxaPgịnh trxaPgèo ruzyEào, B74danh khôngKTNX sao KTNXkìm đượuzyEc, vộiKTNX dậpuzyE thuzyEuốc chạyKTNX uzyElại tuzyEóm lấKTNXy ngườiKTNX phụuzyE VLFEnữ tKTNXo gVLFEan kuzyEia. ĐúngxaPg vậKTNXy, anh húuzyEt thuốVLFEc, gầnuzyE đxaPgây KTNXanh mớxaPgi B74dhút, bởiuzyE thựuzyEc sựVLFE qKTNXuá phiềnuzyE muộn.KTNX AnuzyEh hốiB74d VLFEhận xaPgtại sao lạiuzyE đưaKTNX cuzyEô đếnB74d kháxaPgch sạxaPgn, vìuzyE biếVLFEt cB74dô khônKTNXg cóxaPg nơxaPgi nVLFEào đểVLFE uzyEngủ nữuzyEa. AnB74dh hKTNXối uzyEhận tại sxaPgao lạiuzyE tKTNXheo côuzyE lênKTNX phòng,VLFE anuzyEh KTNXvốn chỉxaPg địnhVLFE đuzyEưa chVLFEìa khoáB74d phòB74dng rồxaPgi đi.uzyE AnhVLFE chỉ muốnxaPg đểVLFE cxaPgô tắmVLFE nVLFEước nóVLFEng, nhưB74d uzyEvậy cKTNXó tácB74d dụngxaPg VLFEgiúp hạVLFE sxaPgốt. AVLFEnh đB74dịnh cB74dặp nhiệt độuzyE chVLFEo cuzyEô uzyErồi suzyEẽ VLFEđi. DùxaPg saVLFEo anxaPgh cuzyEũng kuzyEhông nKTNXên độnguzyE lònguzyE KTNXthương xótuzyE xaPgcô, bxaPgởi người phVLFEụ nữB74d nxaPgày cKTNXó tKTNXhể nắmB74d lấyB74d B74dcơ VLFEhội nhxaPgỏ nKTNXhoi đóxaPg đểVLFE gixaPgáng xaPgcho axaPgnh muzyEột đònxaPg tàKTNXn nhẫn nhất.

Cho dùuzyE bảuzyEy KTNXnăm trướcB74d vì uzyEnguyên nhâxaPgn gìB74d KTNXthì hiệnxaPg giờKTNX auzyEnh cũngxaPg tiKTNXn chắcVLFE ítKTNX nhấtuzyE hB74dồi đóVLFE cxaPgô cũnuzyEg nóKTNXi một cKTNXâu thậxaPgt lònKTNXg, đKTNXó luzyEà VLFEcô chưuzyEa baKTNXo gixaPgờ yêuB74d anB74dh. NKTNXăm đóxaPg nếuB74d cVLFEô cB74dó chúuzyEt xíuKTNX thậKTNXt lòng vớiuzyE uzyEanh, huzyEẳn hiệnB74d tKTNXại côuzyE đKTNXã xaPgkhông tuyxaPgệt tìVLFEnh đếnB74d mứcKTNX đxaPgem tB74dình VLFEcảm tronxaPgg quá kVLFEhứ làxaPgm vVLFEũ khíxaPg đảVLFE thươnKTNXg anhxaPg. NụVLFE hVLFEôn lúcB74d chixaPgều guzyEiống nVLFEhư mộtVLFE giấcKTNX mKTNXộng, anh cảmuzyE thấyKTNX cxaPgăm B74dghét cxaPghính mB74dình, tKTNXại sxaPgao mớiVLFE cóKTNX cuzyEhút xaPghy vọB74dng VLFEmà đKTNXã kỳKTNX xaPgvọng nhVLFEư vậy? xaPg Tại sxaPgao lạuzyEi tựuzyE dVLFEối mìuzyEnh B74ddối nKTNXgười rKTNXằng xaPgcô B74dcó xaPgnỗi khxaPgổ bấtxaPg đắxaPgc uzyEdĩ? TạxaPgi suzyEao khi nhVLFEìn thấyuzyE KTNXcô rơiB74d nướB74dc mắxaPgt, VLFEanh lVLFEại đaKTNXu lòng?

Nhiếp B74dVũ B74dThịnh, màyVLFE là thằngB74d ngốVLFEc, ngốcB74d nhVLFEất thếKTNX giớxaPgi này.

Rốt cuộVLFEc đếnuzyE bKTNXao giờ màxaPgy mớiuzyE tỉVLFEnh ra?