Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 15 - Phần 2

Thật rHbaaa NhiếA2GMp VA2GMũ ThHbaaịnh cũng chưaHbaa nA2GMghĩ A2GMxong nhữngYzmz điec4Bều muốJE3Fn JE3Fnói vớiJE3F Đec4Bàm Tĩnec4Bh, A2GMvì vậyHbaa ec4Bsau Yzmzkhi đóngA2GM cửa Hbaa xe, ec4Banh Yzmztrầm Hbaamặc mộtA2GM lúYzmzc rồec4Bi hỏiJE3F: “AiHbaa khám?”

Đàm TĩnhA2GM ngẩHbaan rYzmza một thoángHbaa mHbaaới hiA2GMểu Hbaaanh Yzmzđang hỏJE3Fi Yzmzvừa Hbaarồi aec4Bi kYzmzhám Hbaacho côJE3F, bèYzmzn trA2GMả lờJE3Fi: “BácJE3F sĩ Trương.”

Bệnh JE3Fviện Yzmzcó qYzmzuá nhiềuYzmz bác JE3Fsĩ TrươJE3Fng, aec4Bnh khôngYzmz bA2GMiết làYzmz ec4Bai, lạiHbaa JE3Fhỏi: “ĐYzmzơn tJE3Fhuốc đâu?”

Đàm TĩnA2GMh cHbaaầm bệnhYzmz A2GMán bị vânA2GM vYzmzê đJE3Fến A2GMnhàu náYzmzt đưaYzmz Hbaacho ec4Banh, anA2GMh đọcJE3F chẩnHbaa đYzmzoán vYzmzà thuA2GMốc, ec4Bthấy ghJE3Fi làJE3F cảmA2GM mHbaaạo phong hàec4Bn, cA2GMhắn A2GMhẳn A2GMhồi chiềuJE3F cec4Bô Yzmzđã bịYzmz JE3Fngấm mưa.

Anh Yzmznói: “MA2GMai JE3Fcô đừJE3Fng tớiJE3F phòng bA2GMệnh trôngHbaa JE3Fthằng JE3Fbé nữA2GMa, sA2GMẽ JE3Fbị Yzmztruyền nhiễm.”

“Là cảec4Bm mạoYzmz phonJE3Fg hàn thôiA2GM mà…”

“Bệnh vJE3Fiện cec4Bó Yzmzquy định.”

Đàm TĩnYzmzh quaYzmzn sHbaaát néA2GMt mặJE3Ft Nhiếp Vec4Bũ ThịnHbaah, thấyec4B A2GManh vẫJE3Fn giữA2GM gHbaaiọng điệA2GMu lạnhHbaa JE3Flùng mec4Báy mYzmzóc kec4Bhiến cJE3Fô Yzmzkhông biec4Bết phải ec4Bnói gJE3Fì mớec4Bi đúHbaang. ĐộtA2GM nJE3Fhiên ec4Banh hỏJE3Fi: “TạiYzmz sao?”

“Tại JE3Fsao Yzmzcái gì?”

“Bảy năA2GMm trHbaaước, tYzmzại sao Yzmzlại ec4Bnói vec4Bới tôiec4B nhJE3Fững lờiA2GM đóHbaa? Nec4Bhất địnhec4B cóA2GM Hbaanguyên nhA2GMân, tạHbaai sec4Bao vậy?”

Đàm TĩnhHbaa Yzmzhít sâA2GMu mộHbaat hơi, JE3Fchuyện xảyYzmz A2GMra đãec4B bHbaaảy nHbaaăm, nhắcHbaa ec4Blại cònYzmz A2GMcó Yzmzý A2GMnghĩa gA2GMì nữaJE3F? CôHbaa ec4Bđáp: “Tôi khôngec4B JE3Fmuốn Hbaacho anA2GMh biết.Hbaa TYzmzhực raA2GM, lec4Búc đóA2GM JE3Ftôi vôJE3F cYzmzùng, vHbaaô cùnJE3Fg hậnec4B anh.”

“Còn bâyec4B giHbaaờ thec4Bì sao?”

ngơ ngẩnA2GM ec4Bnhắc lA2GMại: “Bây giờ?”

“Bây A2GMgiờ cYzmzòn hậnJE3F tôi không?”

Đàm TĩnHbaah cec4Bắn Yzmzmôi, Yzmzcâu hỏi Hbaa này thậJE3Ft khA2GMó trảJE3F lYzmzời. CôJE3F khônHbaag biếtJE3F Hbaatại Yzmzsao A2GManh lạiJE3F hHbaaỏi dồnA2GM nHbaahư vậy,Hbaa mọiYzmz thứ trongA2GM quáec4B kJE3Fhứ JE3Fđã Hbaaqua Hbaarồi, JE3Fgiữa họA2GM đãHbaa cA2GMó quáHbaa nhec4Biều nec4Bgười vJE3Fà sựA2GM viYzmzệc, từJE3F Hbaalâu đã A2GM chẳng Yzmzthể qJE3Fuay lA2GMại Hbaanhư xưHbaaa nữa,A2GM kec4Bhông Yzmzphải thA2GMế sao?

“Từng cJE3Fó nHbaagười nec4Bói với tHbaaôi, nhiềuec4B lúcJE3F Hbaahận lA2GMà Hbaavì yêuA2GM. ĐàmA2GM YzmzTĩnh, cA2GMô yYzmzêu tôiHbaa khôngA2GM? CôHbaa JE3Fcó từnec4Bg yêuYzmz tôi không?”

Đàm Tĩec4Bnh khôYzmzng biếJE3Ft nên nóiec4B gì,Yzmz đốiec4B vớiHbaa A2GMcô, Yzmzchữ “yêu”JE3F đYzmzã tA2GMrở nêYzmzn qJE3Fuá A2GMđỗi xYzmza lạJE3F vàYzmz Hbaaxa JE3Fxỉ. MộJE3Ft ngườiA2GM phải vậtHbaa lộJE3Fn vA2GMới ec4Bsố mệnhYzmz cóYzmz tưA2GM cácHbaah gA2GMì tYzmzrông cA2GMhờ Yzmzvào A2GMtình yêu?

Cô trầYzmzm mA2GMặc quáJE3F A2GMlâu khiYzmzến Nhiếp VũA2GM Thec4Bịnh càngA2GM ec4Bkhó chịuec4B, aJE3Fnh ec4Bcảm thấA2GMy ec4Bmình lạiA2GM tựYzmz chuốcJE3F nhụcYzmz vJE3Fào thân.Yzmz Đủ rồiYzmz, tạiHbaa ec4Bsao A2GManh lec4Bại ec4Bhôn ngườiJE3F phYzmzụ nữec4B Yzmznày? TạiJE3F ec4Bsao Hbaaanh lYzmzại JE3Flà bácec4B sĩHbaa điềHbaau trị chec4Bính Hbaacho cA2GMon trYzmzai cA2GMô taJE3F? ThậtJE3F nựHbaac cười!

“Xuống xe.”

Cô hec4Bốt hoảYzmzng nhec4Bìn anh, thấyec4B nétHbaa mYzmzặt aHbaanh vA2GMẫn bìnec4Bh JE3Flặng ec4Bnhư nướcYzmz, Yzmznhưng ngHbaaón taJE3Fy nắmHbaa vôA2GM lA2GMăng đãA2GM trắngec4B A2GMbệch. Anh lec4Bặp ec4Blại: “Xuốngec4B xe.”

Đàm THbaaĩnh xuốngA2GM xeYzmz, nhìn aec4Bnh A2GMlái xec4Be Yzmzra khỏA2GMi bãiJE3F, chiếec4Bc Yzmzxe rấA2GMt nhanec4Bh laHbaao vec4Bút điYzmz, nhưnA2GMg trướcYzmz khYzmzi đHbaaến cửa ra,Hbaa lạYzmzi độA2GMt ngộtJE3F pA2GMhanh “két”Yzmz mộtA2GM tiếngec4B. GiữaYzmz đêmA2GM, tiJE3Fếng bánhJE3F ec4Bxe mA2GMa ec4Bsát A2GMvới nền đấtec4B vJE3Fô cùngA2GM JE3Fchói taHbaai khiYzmzến JE3Fanh bJE3Fảo vệHbaa đHbaaang ngủJE3F Yzmzgật sựcYzmz tỉnhJE3F giHbaaấc, nJE3Fhìn thấHbaay nA2GMgười trong A2GMxe, aJE3Fnh Hbaata liềA2GMn Hbaamở cửec4Ba chàoHbaa: “Bácec4B ec4Bsĩ NHbaahiếp lHbaaại Yzmztăng cA2GMa đấyYzmz àec4B?” VừaYzmz nói anhA2GM tJE3Fa vJE3Fừa kéA2GMo JE3Fthanh ec4Bchắn lên.ec4B ThJE3Fế nhec4Bưng Nhiếpec4B VũJE3F TYzmzhịnh trHbaaước Yzmznay luHbaaôn Yzmzlịch sec4Bự với mọiA2GM ngườiJE3F lạiHbaa kec4Bhông hềJE3F nJE3Fói Hbaanửa lờiJE3F cảYzmzm ec4Bơn, Yzmzkhi thaJE3Fnh JE3Fchắn đượcJE3F kéJE3Fo lênA2GM hẳn, Yzmzchiếc JE3Fxe liYzmzền laHbaao điA2GM Hbaanhư Hbaatên bắn,Yzmz bJE3Fiến mA2GMất troHbaang mec4Bàn đêm.

Anh A2GMbảo vệHbaa gYzmzãi ec4Bgãi đầYzmzu, định nằmYzmz ec4Bxuống ngec4Bủ tiếpYzmz thJE3Fì thYzmzấy trec4Bong bãHbaai đỗA2GM cóA2GM mộtJE3F ngườiec4B đứngJE3F bJE3Fất động.A2GM Dưới áec4Bnh sángYzmz lYzmzờ mA2GMờ, Hbaaanh bA2GMảo vHbaaệ JE3Fchỉ nhìnHbaa ec4Bra đYzmzó làHbaa Hbaaphụ nữ,A2GM vìec4B hìnYzmzh nec4Bhư ec4Bngười Yzmzđó mJE3Fặc váy. CYzmzhắc lec4Bà mYzmzột bácJE3F sYzmzĩ tăngec4B ca…Hbaa AnHbaah bảoec4B vec4Bệ ngHbaaáp Hbaadài mộtA2GM cáiec4B, tốiHbaa naHbaay qJE3Fuả là quYzmzá nhiềec4Bu cJE3Fa ec4Bcấp cứu.

Đàm TĩnhHbaa đứnYzmzg ởA2GM đJE3Fó một lúc,Hbaa JE3Fkhi Nhiếpec4B VYzmzũ ThJE3Fịnh lJE3Fái xec4Be đec4Bi, Hbaaanh khHbaaông hềA2GM nhìec4Bn A2GMcô lJE3Fấy mộec4Bt Yzmzcái, nêA2GMn cYzmzô vô cùngHbaa A2GMlo Yzmzlắng. ThJE3Fật ec4Bra bấyYzmz nhiJE3Fêu nYzmzăm rồJE3Fi ec4Bmà ec4Banh khônHbaag hHbaaề tHbaahay đHbaaổi, mJE3Fỗi khA2GMi anh Hbaatuyệt vọng,Hbaa côHbaa vẫec4Bn cJE3Fó thểec4B nhậJE3Fn rHbaaa được.JE3F CYzmzô Hbaarất A2GMlo Nhiếpec4B A2GMVũ ThịnhJE3F xảyA2GM Yzmzra chuJE3Fyện, thâm chec4Bí còHbaan muốnYzmz gọiYzmz cYzmzho aA2GMnh, nhưnHbaag khec4Bi lấyYzmz Hbaađiện A2GMthoại Hbaara ấnHbaa sec4Bố củYzmza anJE3Fh, Yzmzcô lại doJE3F dự.

Cô cònec4B tYzmzư cHbaaách gìHbaa đểnec4B gọi chHbaao ec4Banh đây?A2GM HbaaĐến nec4Bụ hônYzmz kA2GMhông thểHbaa kA2GMiềm cA2GMhế kA2GMia cũngHbaa bịJE3F anYzmzh Hbaacho rec4Bằng cóYzmz dụnYzmzg tâm khácec4B. VJE3Fậy JE3Fthì cứYzmz đểYzmz ngec4Bhĩ nhưec4B JE3Fthế Hbaađi, ec4BĐàm HbaaTĩnh JE3Fcủa quáYzmz khứec4B đãA2GM ec4Bchết Yzmzrồi, cA2GMô không mJE3Fuốn tạoJE3F chJE3Fo mìnhYzmz chútHbaa hHbaay vọngec4B nàHbaao nữa.

Vì bịHbaa sốtYzmz nHbaaên JE3Fy tJE3Fá không chJE3Fo cYzmzô vJE3Fề phòJE3Fng bA2GMệnh, đứJE3Fng ởA2GM A2GMbãi Hbaađỗ xHbaae cũngYzmz khônec4Bg phảiHbaa cácJE3Fh, ec4Bcuối Hbaacùng cô quyếtec4B địA2GMnh vềHbaa nhJE3Fà. HbaaCô JE3Fcần A2GMphải ngA2GMủ, A2GMmấy Hbaangày naec4By ởec4B bệnhA2GM việnHbaa Hbaacô đềuHbaa khôJE3Fng được A2GM ngon Hbaagiấc, gA2GMiờ bịYzmz ốec4Bm lạiec4B càngHbaa thêmJE3F mệtec4B mỏi.

Cũng maYzmzy còYzmzn cóA2GM Hbaaxe buýJE3Ft chạy suốtec4B đJE3Fêm, JE3Fcó Yzmzđiều kec4Bhi ec4Bđổi tuyec4Bến hYzmzơi phiềA2GMn mộA2GMt cA2GMhút. Khec4Bi côec4B A2GMvề đếnA2GM bên A2GM ngoài Yzmzkhu nhA2GMà mìnec4Bh thA2GMì đec4Bã làHbaa hA2GMai giJE3Fờ sángHbaa. QuHbaaán ăA2GMn haA2GMi ec4Bbên đườngYzmz JE3Fđã dọnJE3F hànYzmzg cả,A2GM chỉ JE3Fcòn quYzmzán InternYzmzet vA2GMẫn mởec4B cửec4Ba, ánHbaah đènJE3F A2GMtừ bA2GMên Hbaatrong hắtJE3F ec4Bra ec4Bmặt đYzmzường, khi ĐàmJE3F TĩYzmznh đA2GMi Hbaangang quJE3Fa, chỉHbaa cóA2GM mìnA2GMh bóHbaang cHbaaô đec4Bơn độc.

Cửa sắtJE3F củaHbaa khHbaau nHbaahà đã kYzmzhóa, nhưngJE3F Yzmznhững ngJE3Fười vHbaaề Hbaamuộn đềuHbaa Yzmzcó cec4Bách, cHbaaô quấec4Bn mộYzmzt góA2GMc vYzmzáy ec4Bvào hec4Bông đJE3Fịnh trèo lênJE3F. VừaJE3F mJE3Fới Yzmzbám vàoHbaa A2GMlan cYzmzan Hbaasắt, giec4Bẫm châHbaan A2GMlên A2GMô đầuYzmz tiênHbaa JE3Fthì Hbaacánh ec4Btay Yzmzcô bị ngườiJE3F tec4Ba tómA2GM A2GMlấy, khiếnJE3F JE3Fcô suýec4Bt ec4Bnữa A2GMhét Hbaalên. QuaHbaay lạiJE3F Hbaanhìn, Yzmzcô trônJE3Fg thấy NhiếpYzmz HbaaVũ ThJE3Fịnh A2GMsắc mHbaaặt Yzmzsa sJE3Fầm, A2GManh hỏi:A2GM “CôHbaa đec4Bịnh trèoJE3F qua?”

Tại saJE3Fo ec4Banh lạHbaai ởA2GM đây?Hbaa Xe cec4Bủa anYzmzh A2GMdừng ởYzmz cácec4Bh đóHbaa khôngYzmz ec4Bxa, cYzmzó lA2GMẽ anJE3Fh đec4Bã ởec4B đâyec4B JE3Ftừ lâYzmzu màec4B côHbaa khôngA2GM đểec4B ý.

“Lên JE3Fxe.” AHbaanh kéHbaao côJE3F về pJE3Fhía chiJE3Fếc Hbaaxe, côHbaa loạec4Bng choạnec4Bg thA2GMeo Yzmzsau. HbaaĐến gầJE3Fn JE3Fxe côA2GM mA2GMới tHbaahấy cJE3Fạnh ec4Bxe Yzmztoàn đầu lọcA2GM thec4Buốc lHbaaá, íHbaat nhấJE3Ft cec4Bũng hơYzmzn chụcA2GM cáJE3Fi. JE3FCó điYzmzều Nhiec4Bếp Vec4Bũ ThịnYzmzh cHbaahưa A2GMbao Yzmzgiờ hút thuốc,A2GM cA2GMó lJE3Fẽ aec4Bnh vừaJE3F Yzmzkhéo đYzmzỗ Yzmzxe ởec4B JE3Fđây thôi.

Cuối cùYzmzng côJE3F giằngA2GM ra khỏiHbaa tHbaaay aYzmznh: “Nec4Bhiếp VũYzmz ThịnhA2GM, Yzmzanh tA2GMha chec4Bo tôiA2GM đi…”

Anh dYzmzừng A2GMlại, nhưYzmzng tay vẫYzmzn khôec4Bng buôngYzmz, giọA2GMng điệHbaau lạnec4Bh lùnA2GMg A2GMmà châYzmzm biếm:Hbaa “Bảyec4B năYzmzm trướcHbaa JE3Fcô kec4Bhông tha Hbaa cho tJE3Fôi, tạJE3Fi sJE3Fao JE3Fbây Hbaagiờ tôiec4B lJE3Fại Hbaaphải thHbaaa chYzmzo cô?”

Nhiếp VYzmzũ YzmzThịnh hJE3Fiện giờ kYzmzhông chỉJE3F tJE3Fàn nJE3Fhẫn ec4Bmà A2GMcòn mừngJE3F ec4Bgiận thấtA2GM thường.Hbaa YzmzCô vừaJE3F mệtJE3F vừHbaaa buồec4Bn JE3Fngủ, khôHbaang thể cec4Bhống lạiYzmz đượcJE3F sHbaaức mJE3Fạnh Yzmzcủa anHbaah, anYzmzh đẩyHbaa côYzmz vàoHbaa ghYzmzế sauA2GM, đHbaaộng tYzmzác rấtYzmz Hbaathô bạo. ĐàmJE3F TĩnhA2GM cảmJE3F gJE3Fiác tốJE3Fi A2GMnay aHbaanh nYzmzhư mA2GMột cHbaaon ngườiA2GM Hbaakhác vậYzmzy. NhA2GMiếp ec4BVũ JE3FThịnh bảy nHbaaăm Yzmzsau Yzmzvốn dec4Bĩ đãec4B làJE3F ngườA2GMi kháHbaac, nhưJE3Fng tốiA2GM nHbaaay ec4Banh lạec4Bi Yzmzgiống nJE3Fhư mộHbaat HbaaNhiếp Vũ ThJE3Fịnh tA2GMhứ bHbaaa nữa.ec4B BộYzmz dạngYzmz aYzmznh hệtA2GM nhưJE3F A2GMmột kẻYzmz saHbaay A2GMkhướt, nhưngec4B Hbaacô biHbaaết anec4Bh ec4Bkhông hề uốnHbaag mYzmzột giA2GMọt Hbaarượu nào,ec4B Hbaacó điều,A2GM dYzmzường nhưJE3F aHbaanh đA2GMã mấec4Bt Hbaađi lA2GMý trí.

Anh láec4Bi xA2GMe dọcA2GM theJE3Fo đường cái,JE3F ec4Bkhông baJE3Fo lâYzmzu sec4Bau, JE3Fxe đếnYzmz mộtYzmz kháchYzmz sJE3Fạn Hbaacao cấHbaap. AA2GMnh lA2GMái xJE3Fe đếA2GMn tYzmzrước Hbaacửa, nhân viYzmzên ec4Bra mYzmzở cửa,A2GM ec4Banh xuốnHbaag Hbaaxe, Yzmzcô cũnYzmzg xuốA2GMng theec4Bo, Yzmzxe đượcHbaa nhânJE3F vHbaaiên lái vàoec4B bãYzmzi, còec4Bn anYzmzh điJE3F tec4Bhẳng Yzmzđến quJE3Fầy lễJE3F tânYzmz, lấYzmzy cHbaahứng minJE3Fh thưec4B JE3Fbảo muốJE3Fn thuêHbaa một pYzmzhòng cóYzmz giườngec4B tJE3Fo. Lec4Bễ tec4Bân khóYzmz xửYzmz nóiYzmz phòngJE3F giưHbaaờng JE3Fto đãA2GM hA2GMết mJE3Fất rHbaaồi, chỉHbaa cònYzmz phòng cHbaaho nhữnHbaag ngườJE3Fi hưởngA2GM tuầec4Bn trăngA2GM Hbaamật. CYzmzô nhâYzmzn viềYzmzn nhìHbaan ĐàmHbaa HbaaTĩnh, mỉmec4B cười nói:JE3F “TYzmzhật rHbaaa phYzmzòng JE3Ftrăng mậtYzmz chỉec4B đắtHbaa hơA2GMn phYzmzòng giườngJE3F tYzmzo Yzmzmột chJE3Fút, hA2GMơn nữaA2GM lạiJE3F có vịA2GM JE3Ftrí tốt,JE3F ec4Bvô cùJE3Fng yYzmzên tĩnh.”

Nhiếp VũJE3F ThịnhA2GM nóYzmzi: “Vậy lYzmzấy Yzmzphòng đó.”

Suốt cảYzmz quYzmzá trìnYzmzh Đàm TĩnhJE3F chỉYzmz yec4Bên lặngJE3F, vàHbaao thanA2GMg máy,A2GM vàoHbaa tec4Brong pec4Bhòng, ec4Bbên A2GMtrong JE3Fcó đĩaHbaa hYzmzoa quYzmzả, có hJE3Foa hồng,JE3F trênec4B giYzmzường cJE3Fòn rảiA2GM cec4Bánh Yzmzhoa, đúYzmzng ec4Blà Yzmzphòng trăngA2GM mậtec4B. RA2GMồi nec4Bhân viên lHbaaên đưaec4B Yzmzchìa kA2GMhoá, ec4Bnói rằJE3Fng Yzmzđã đỗJE3F JE3Fxe củA2GMa anec4Bh ởec4B Yzmzvị tA2GMrí A1ec4B6 A2GMtrên tầnec4Bg haec4Bi bJE3Fãi đỗ xe.Yzmz NhiếpA2GM VHbaaũ ThịnhA2GM JE3Fbo ec4Bcho nhJE3Fân vA2GMiên mộtYzmz chúJE3Ft tiền,A2GM đóngHbaa cửaA2GM lại.

Thấy Đàec4Bm HbaaTĩnh vẫnJE3F sốt,ec4B anh mHbaaở tủA2GM Yzmzquần áA2GMo, lec4Bấy áec4Bo choàngJE3F Yzmztắm Hbaađưa chHbaao cô:Yzmz “A2GMĐi A2GMtắm trHbaaước đi!”

Bồn tắec4Bm rấtHbaa lớnJE3F, nec4Bhưng cô đãYzmz Hbaabuồn Yzmzngủ díJE3Fp mắtec4B, vộiec4B vànYzmzg ngYzmzâm ec4Bmình vàoA2GM JE3Fbồn nưYzmzớc nóngHbaa, thA2GMấy Yzmzkhoan khoái đếnHbaa mứcJE3F cóJE3F thYzmzể Hbaangủ đec4Bược ngaHbaay. MJE3Fặc Yzmzáo choàngJE3F tắmJE3F JE3Fvào, cHbaaô bJE3Fước A2GMra, thA2GMấy A2GMNhiếp Vũ Hbaa Thịnh đec4Bang ngYzmzồi trêYzmzn A2GMsofa. DướYzmzi ánec4Bh đèn,Yzmz dángHbaa vẻJE3F A2GManh JE3Fvẫn A2GMquen thec4Buộc nhYzmzư tHbaahế, nhưng lạYzmzi xec4Ba lạA2GM xiJE3Fết baHbaao, cA2GMô độtYzmz nhiêYzmzn tA2GMhấy lòA2GMng chYzmzùng xuốec4Bng, dườngHbaa nYzmzhư lYzmzại sắpec4B xao xuyến.

Đàm HbaaTĩnh lặnHbaag lHbaaẽ đứngJE3F trước mặtYzmz A2GManh, thấyHbaa anA2GMh nYzmzgẩng lênec4B, JE3Fcô nóHbaai: Hbaa“Mười vạn.”

Anh thYzmzật sec4Bự kYzmzhông thể ngờec4B cJE3Fô lạiA2GM Yzmzmở miệngA2GM nóiec4B ec4Bra haYzmzi ec4Bchữ JE3Fnày, chỉYzmz ec4Bbiết nYzmzgơ Hbaangác Yzmznhìn cô.

“Anh bHbaaiết ec4Btôi cầnHbaa tiền mà,JE3F cec4Bó lA2GMẽ aYzmznh vẫn…Yzmz vẫnJE3F JE3Fcòn tec4Bhích tôA2GMi. VHbaaì thế,ec4B hômHbaa JE3Fnay anA2GMh muốnec4B gHbaaiữ tôiec4B lạJE3Fi cũng đượcHbaa thôec4Bi, tYzmzôi muốnA2GM mườiJE3F vạn.”

Sắc A2GMmặt Nhec4Biếp JE3FVũ ThịnhJE3F lập tứcYzmz đHbaaổi sanJE3Fg trắJE3Fng bệch,A2GM khônA2GMg cec4Bòn mHbaaột giYzmzọt máA2GMu, vếtJE3F bJE3Fầm tec4Bím dướiYzmz cằmJE3F anh ec4Bcòn chưHbaaa taec4Bn, lạiJE3F sưngec4B lêec4Bn, Hbaakhiến vA2GMẻ mặtHbaa anA2GMh Hbaanhìn vYzmzô cùngHbaa ec4Bkỳ quáHbaai. VàoJE3F khoảnh khắec4Bc ấyA2GM Đec4Bàm TĩA2GMnh thHbaaật sựYzmz nghA2GMĩ anYzmzh ec4Bsẽ bậtJE3F dậA2GMy đánYzmzh cHbaaô, Hbaavì ánhJE3F mắtYzmz anHbaah chợtJE3F trở nêA2GMn sắJE3Fc A2GMlạnh nhec4Bư daYzmzo, tec4Bựa JE3Fhồ muốnec4B khYzmzoét mec4Bột lYzmzỗ trêA2GMn ngườec4Bi côA2GM vậyYzmz. NhưA2GMng cuối cùngHbaa aHbaanh kJE3Fhông làHbaam gHbaaì cả,ec4B Yzmzchỉ ngYzmzhiến Yzmzrăng gec4Bằn từngHbaa chữ:Yzmz “ĐàmYzmz Tĩnh,JE3F Yzmzcô tưHbaaởng đến ec4B giờ tôiec4B còYzmzn đểJE3F cJE3Fô muốnYzmz gìJE3F đượcHbaa nấyA2GM sao?”

Dứt lờiec4B, A2GManh đec4Bứng dậy xôJE3F cửaJE3F bỏJE3F đi.Hbaa Vàoec4B thYzmzang JE3Fmáy anec4Bh mYzmzới JE3Fnhận rJE3Fa mìnhA2GM đYzmzang Yzmzrun rẩy.A2GM ĐHbaaiều hoHbaaà trong thaJE3Fng Hbaamáy Hbaathổi vYzmzù vHbaaù, khiếJE3Fn aHbaanh lạnec4Bh chưaJE3F từngHbaa thấHbaay. Aec4Bnh đA2GMi Yzmzthang Yzmzmáy xuốJE3Fng tận tầnYzmzg hầmec4B đYzmzể ec4Bxe. Vec4Bừa lêHbaan xJE3Fe, aYzmznh đJE3Fã lầHbaan Hbaatìm hộYzmzp cYzmzứu Yzmzthương, Yzmzmở rec4Ba ec4Blấy cA2GMặp nhYzmziệt độ, Yzmzbấy gec4Biờ mHbaaới ýec4B thJE3Fức đượcHbaa mìnhJE3F đangYzmz làA2GMm gì.Yzmz VốnHbaa Yzmzdĩ aJE3Fnh đHbaaịnh đợiA2GM ĐYzmzàm TĩnhYzmz tJE3Fắm xong sHbaaẽ xuốngec4B Hbaalấy cặpJE3F nhiệtec4B độYzmz lênYzmz Hbaađo JE3Fxem cHbaaô cec4Bòn sốtHbaa Hbaakhông. NHbaahưng gYzmziờ ec4Btìm cặp nJE3Fhiệt độYzmz JE3Fcòn cHbaaó tácJE3F dụHbaang gìYzmz? CònHbaa ícA2GMh gìJE3F nữa?

Cặp nhiệtYzmz độJE3F bJE3Fị ec4Banh siết chJE3Fặt đếJE3Fn Hbaagãy đôi,A2GM A2GMthuỷ tHbaainh cắec4Bm sâuHbaa vYzmzào lòngJE3F bànYzmz Hbaatay anhHbaa, máuA2GM Hbaavà thủyec4B ngânA2GM ch xuốngA2GM, Yzmzanh cũJE3Fng khônec4Bg JE3Fthấy đaec4Bu. HbaaCuối cHbaaùng câuJE3F nóHbaai củaYzmz anHbaah chỉHbaa làec4B mộec4Bt tròA2GM cười, hayJE3F mộtYzmz Yzmznỗ lA2GMực chHbaae Hbaađậy yếuA2GM ớt.Yzmz TạA2GMi sYzmzao côA2GM dYzmzám JE3Fmở mec4Biệng đòiJE3F ec4Btiền aHbaanh? YzmzChính vì A2GM cô biếtJE3F Hbaarõ Hbaarằng, đHbaaến tậHbaan Hbaabây giJE3Fờ, ec4Banh vẫA2GMn sẽec4B Yzmzđể côJE3F JE3Fmuốn A2GMgì đượcYzmz nấy.Yzmz CôHbaa coiec4B mình làec4B hànJE3Fg hHbaaoá ec4Bbán chA2GMo aYzmznh, lầnJE3F tHbaarước cJE3Fô đòiHbaa JE3Fba Hbaavạn, lầec4Bn nA2GMày lạiHbaa muốnA2GM mườYzmzi vạn. Hbaa Cho dec4Bù vạnA2GM bấtJE3F đắcYzmz dHbaaĩ, cHbaaho A2GMdù côA2GM thHbaaật Hbaasự thiếec4Bu tA2GMiền, nhJE3Fưng tạHbaai saJE3Fo côJE3F lạiYzmz làm ec4B như thếA2GM, Hbaacứ Yzmznhư sợJE3F rằngYzmz vẫA2GMn cec4Bòn mHbaaột cYzmzhút Hbaahồi ứcec4B đẹpA2GM đẽYzmz nàYzmzo đó,Hbaa Yzmzcứ A2GMnhư sA2GMợ anh chưaJE3F thậHbaat sựHbaa nHbaaản lònec4Bg vậy?

Anh vôHbaa cJE3Fùng hốiHbaa hận, sauYzmz ec4Bkhi Hbaađi lJE3Fòng vònYzmzg trHbaaên đường,Hbaa tHbaaại saHbaao lạiYzmz đếnJE3F chYzmzỗ cô.Yzmz VJE3Fì biếA2GMt A2GMrằng côA2GM ec4Bkhông còn A2GMchỗ nàoHbaa khácA2GM nữa,ec4B A2GMmà cJE3Fô A2GMlại đanJE3Fg ốmJE3F. KA2GMhi thấJE3Fy cJE3Fô đYzmzịnh trHbaaèo rào,Yzmz anHbaah không sYzmzao kìmec4B được,ec4B vHbaaội dậpHbaa thuốcJE3F cec4Bhạy ec4Blại tómYzmz A2GMlấy ngườYzmzi phHbaaụ Hbaanữ tHbaao gYzmzan kiaJE3F. ec4BĐúng vậy, anHbaah hJE3Fút thuốcA2GM, ec4Bgần đA2GMây Yzmzanh JE3Fmới JE3Fhút, bởYzmzi thựcHbaa sec4Bự quáA2GM phiJE3Fền muộn.A2GM HbaaAnh hốiJE3F hậnA2GM tạA2GMi sao lạiA2GM JE3Fđưa cA2GMô đếYzmzn khYzmzách sạnHbaa, A2GMvì biếYzmzt Yzmzcô khônec4Bg cYzmzó nơiHbaa nHbaaào JE3Fđể nA2GMgủ nữHbaaa. AYzmznh hốiJE3F hận tạiYzmz sA2GMao lạiA2GM Hbaatheo cec4Bô lec4Bên JE3Fphòng, ec4Banh vốnA2GM chJE3Fỉ địYzmznh ec4Bđưa chìaYzmz khA2GMoá phòngYzmz rồec4Bi đi.JE3F Anh chỉHbaa mHbaauốn đểHbaa cJE3Fô tắec4Bm Hbaanước nóec4Bng, Hbaanhư vậyYzmz cec4Bó A2GMtác dec4Bụng giJE3Fúp hJE3Fạ sốt.A2GM ec4BAnh A2GMđịnh cặpec4B nhiA2GMệt độ chHbaao Hbaacô rồiA2GM sẽHbaa A2GMđi. Dec4Bù Yzmzsao anYzmzh cA2GMũng khôYzmzng nYzmzên độngYzmz lec4Bòng thươngHbaa xJE3Fót cA2GMô, bởiA2GM nYzmzgười phụ nữec4B nHbaaày Hbaacó thA2GMể nắA2GMm lấyec4B cơA2GM JE3Fhội nhỏHbaa nhJE3Foi đóYzmz JE3Fđể giA2GMáng A2GMcho anYzmzh mộtA2GM A2GMđòn tA2GMàn nhẫn nhất.

Cho ec4Bdù bảyYzmz Yzmznăm tHbaarước vì nguyênA2GM ec4Bnhân ec4Bgì thìec4B Hbaahiện giờYzmz JE3Fanh cũnJE3Fg tYzmzin chec4Bắc ítec4B Hbaanhất hồec4Bi đYzmzó ec4Bcô cũA2GMng Yzmznói một câuA2GM Hbaathật JE3Flòng, đóHbaa lJE3Fà côA2GM Yzmzchưa baYzmzo gYzmziờ A2GMyêu aec4Bnh. HbaaNăm đYzmzó nếec4Bu cYzmzô ec4Bcó chúA2GMt xec4Bíu thật A2GM lòng vớiHbaa aec4Bnh, Yzmzhẳn Hbaahiện A2GMtại cA2GMô đãec4B Hbaakhông tuyệYzmzt tJE3Fình đHbaaến mứcYzmz đeYzmzm tìnJE3Fh cJE3Fảm troHbaang quá ec4Bkhứ làA2GMm vec4Bũ Yzmzkhí Yzmzđả thươngec4B aHbaanh. NụHbaa hHbaaôn Yzmzlúc chiềuHbaa Yzmzgiống nHbaahư mộYzmzt giấcHbaa mộnJE3Fg, anh cHbaaảm thHbaaấy căec4Bm ghec4Bét cA2GMhính mìYzmznh, tHbaaại sec4Bao mớiec4B ec4Bcó chA2GMút ec4Bhy ec4Bvọng JE3Fmà đãec4B A2GMkỳ vọngec4B A2GMnhư vậyec4B? Tại saYzmzo lạiA2GM A2GMtự dec4Bối mìnhJE3F dA2GMối ngườiHbaa rằnHbaag cHbaaô cóHbaa nỗiA2GM khổJE3F bấYzmzt đắcec4B dĩ?JE3F Tec4Bại sA2GMao ec4Bkhi nhìn thấA2GMy Yzmzcô rec4Bơi nướcJE3F mắYzmzt, Hbaaanh lHbaaại đauA2GM lòng?

Nhiếp YzmzVũ ThịYzmznh, A2GMmày là ec4B thằng ngốYzmzc, ngJE3Fốc nhấtYzmz thếYzmz giớiJE3F này.

Rốt cuộcJE3F đếnHbaa JE3Fbao giờ A2GM mày ec4Bmới tHbaaỉnh ra?