Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 15 - Phần 2

Thật uAfvKkAwra NhiB82Nd9k9ếp VuAfvKkAwũ Tz3KHhịnh cũng chưaz3KH nghB82Nd9k9ĩ xonuAfvKkAwg nhB82Nd9k9ững điềuuAfvKkAw muAfvKkAwuốn uAfvKkAwnói vB82Nd9k9ới ĐuAfvKkAwàm TĩnhB82Nd9k9, vìB82Nd9k9 B82Nd9k9vậy suAfvKkAwau kz3KHhi uAfvKkAwđóng cửa xez3KH, uAfvKkAwanh tB82Nd9k9rầm mặcuAfvKkAw z3KHmột B82Nd9k9lúc rB82Nd9k9ồi hỏi:uAfvKkAw “B82Nd9k9Ai khám?”

Đàm TĩnhB82Nd9k9 ngz3KHẩn uAfvKkAwra mộuAfvKkAwt thoáng muAfvKkAwới hiB82Nd9k9ểu B82Nd9k9anh đB82Nd9k9ang hỏiuAfvKkAw vuAfvKkAwừa uAfvKkAwrồi B82Nd9k9ai kháuAfvKkAwm cz3KHho cô,z3KH bènz3KH trảuAfvKkAw lời:z3KH B82Nd9k9“Bác sĩ Trương.”

Bệnh viB82Nd9k9ện cz3KHó quz3KHá z3KHnhiều bác z3KHsĩ TrươuAfvKkAwng, z3KHanh khônguAfvKkAw biếtuAfvKkAw làuAfvKkAw az3KHi, B82Nd9k9lại hỏi:z3KH “ĐơnuAfvKkAw thuốz3KHc đâu?”

Đàm TĩnB82Nd9k9h cB82Nd9k9ầm bệnhz3KH ánB82Nd9k9 bị vânB82Nd9k9 vêB82Nd9k9 đếB82Nd9k9n nhàuB82Nd9k9 nz3KHát đưaB82Nd9k9 cB82Nd9k9ho uAfvKkAwanh, az3KHnh đọuAfvKkAwc chB82Nd9k9ẩn đB82Nd9k9oán uAfvKkAwvà thB82Nd9k9uốc, tB82Nd9k9hấy B82Nd9k9ghi B82Nd9k9là cảz3KHm muAfvKkAwạo phong hàn,uAfvKkAw chz3KHắn hẳnz3KH B82Nd9k9hồi chz3KHiều côz3KH uAfvKkAwđã bịuAfvKkAw ngấB82Nd9k9m mưa.

Anh nói:z3KH “MaB82Nd9k9i z3KHcô đừuAfvKkAwng tới phòngz3KH B82Nd9k9bệnh tB82Nd9k9rông thằnuAfvKkAwg béuAfvKkAw nữB82Nd9k9a, sẽz3KH bịuAfvKkAw truyB82Nd9k9ền nhiễm.”

“Là cảmuAfvKkAw mạuAfvKkAwo phouAfvKkAwng hàuAfvKkAwn thôi mà…”

“Bệnh việnB82Nd9k9 B82Nd9k9có quB82Nd9k9y định.”

Đàm Tĩnhz3KH qB82Nd9k9uan sátz3KH nétz3KH mặt NB82Nd9k9hiếp VũB82Nd9k9 Thịnh,z3KH thấuAfvKkAwy uAfvKkAwanh vẫnuAfvKkAw giữz3KH B82Nd9k9giọng z3KHđiệu lạB82Nd9k9nh lùngB82Nd9k9 máz3KHy mócz3KH kz3KHhiến côz3KH khôB82Nd9k9ng biuAfvKkAwết phải nB82Nd9k9ói z3KHgì mớB82Nd9k9i đuAfvKkAwúng. ĐộtB82Nd9k9 nB82Nd9k9hiên uAfvKkAwanh hỏi:uAfvKkAw “Tạiz3KH sao?”

“Tại sB82Nd9k9ao cáiB82Nd9k9 gì?”

“Bảy nămz3KH z3KHtrước, tạiuAfvKkAw sao lạiB82Nd9k9 nóiB82Nd9k9 B82Nd9k9với z3KHtôi nhữnB82Nd9k9g uAfvKkAwlời đuAfvKkAwó? NhấuAfvKkAwt địnhuAfvKkAw cóuAfvKkAw nB82Nd9k9guyên nhânz3KH, tạz3KHi sauAfvKkAwo vậy?”

Đàm Tĩz3KHnh uAfvKkAwhít sâuB82Nd9k9 một hơiB82Nd9k9, chz3KHuyện xảyz3KH z3KHra đuAfvKkAwã bB82Nd9k9ảy nămB82Nd9k9, nhuAfvKkAwắc lạiuAfvKkAw cònuAfvKkAw cB82Nd9k9ó uAfvKkAwý nghĩaz3KH z3KHgì B82Nd9k9nữa? Côz3KH đB82Nd9k9áp: “Tôi khôz3KHng mz3KHuốn chz3KHo B82Nd9k9anh biết.z3KH ThB82Nd9k9ực rB82Nd9k9a, lúcB82Nd9k9 đóuAfvKkAw tz3KHôi vôB82Nd9k9 cùnB82Nd9k9g, z3KHvô cùB82Nd9k9ng hậz3KHn anh.”

“Còn bB82Nd9k9ây giờz3KH thìuAfvKkAw sao?”

ngơ ngz3KHẩn nhắB82Nd9k9c lại:B82Nd9k9 “Bây giờ?”

“Bây gB82Nd9k9iờ B82Nd9k9còn hz3KHận tôi không?”

Đàm TĩuAfvKkAwnh cắnuAfvKkAw môi,uAfvKkAw câB82Nd9k9u hỏB82Nd9k9i này tz3KHhật khóuAfvKkAw trảuAfvKkAw lz3KHời. Côz3KH khônuAfvKkAwg biếtuAfvKkAw tạB82Nd9k9i saz3KHo az3KHnh lạiB82Nd9k9 hỏuAfvKkAwi dồuAfvKkAwn nhưB82Nd9k9 vậyB82Nd9k9, mz3KHọi thứ trongz3KH qz3KHuá kz3KHhứ đãB82Nd9k9 quAfvKkAwua rồiuAfvKkAw, B82Nd9k9giữa họz3KH đãB82Nd9k9 cóuAfvKkAw uAfvKkAwquá z3KHnhiều ngườiB82Nd9k9 vàuAfvKkAw B82Nd9k9sự B82Nd9k9việc, từuAfvKkAw uAfvKkAwlâu đãz3KH chẳng thuAfvKkAwể qB82Nd9k9uay uAfvKkAwlại nz3KHhư xB82Nd9k9ưa B82Nd9k9nữa, khôngB82Nd9k9 phz3KHải thếB82Nd9k9 sao?

“Từng z3KHcó ngườiB82Nd9k9 nóiz3KH với z3KH tôi, nuAfvKkAwhiều uAfvKkAwlúc uAfvKkAwhận uAfvKkAwlà vìB82Nd9k9 B82Nd9k9yêu. ĐàmuAfvKkAw Tĩz3KHnh, cB82Nd9k9ô yB82Nd9k9êu tB82Nd9k9ôi khB82Nd9k9ông? z3KHCô cz3KHó từnz3KHg yêz3KHu tôi không?”

Đàm Tz3KHĩnh kuAfvKkAwhông biB82Nd9k9ết nên nóiB82Nd9k9 gz3KHì, đốB82Nd9k9i vz3KHới z3KHcô, uAfvKkAwchữ “yêu”uAfvKkAw đãB82Nd9k9 trởz3KH B82Nd9k9nên quz3KHá B82Nd9k9đỗi xuAfvKkAwa z3KHlạ vàuAfvKkAw xuAfvKkAwa xỉ.B82Nd9k9 MộtuAfvKkAw ngưz3KHời phảiuAfvKkAw vật lộnuAfvKkAw vớiz3KH sốuAfvKkAw uAfvKkAwmệnh B82Nd9k9có tưz3KH z3KHcách z3KHgì truAfvKkAwông chB82Nd9k9ờ vàouAfvKkAw tìnz3KHh yêu?

Cô trầmuAfvKkAw mB82Nd9k9ặc quAfvKkAwuá lâB82Nd9k9u khuAfvKkAwiến Nhiếp B82Nd9k9Vũ B82Nd9k9Thịnh cànuAfvKkAwg kuAfvKkAwhó chuAfvKkAwịu, auAfvKkAwnh cz3KHảm thấyz3KH z3KHmình z3KHlại tựz3KH B82Nd9k9chuốc nhụcuAfvKkAw vàouAfvKkAw thânz3KH. Đz3KHủ rồi, tạiB82Nd9k9 z3KHsao anuAfvKkAwh lB82Nd9k9ại z3KHhôn ngườB82Nd9k9i phụuAfvKkAw z3KHnữ nàB82Nd9k9y? TạB82Nd9k9i uAfvKkAwsao aB82Nd9k9nh B82Nd9k9lại làz3KH z3KHbác sĩB82Nd9k9 z3KHđiều trị chínhz3KH B82Nd9k9cho couAfvKkAwn trauAfvKkAwi côuAfvKkAw taz3KH? ThuAfvKkAwật nựcz3KH cười!

“Xuống xe.”

Cô hốtB82Nd9k9 hoảnz3KHg z3KHnhìn az3KHnh, thấy néB82Nd9k9t mặtB82Nd9k9 az3KHnh B82Nd9k9vẫn bìuAfvKkAwnh lB82Nd9k9ặng nhB82Nd9k9ư nướcuAfvKkAw, nhưnuAfvKkAwg B82Nd9k9ngón taB82Nd9k9y uAfvKkAwnắm z3KHvô lăuAfvKkAwng đuAfvKkAwã tz3KHrắng bệch. Anhz3KH B82Nd9k9lặp lạiB82Nd9k9: “Xuốz3KHng xe.”

Đàm TĩuAfvKkAwnh B82Nd9k9xuống xez3KH, nhìn uAfvKkAwanh z3KHlái xz3KHe rz3KHa khB82Nd9k9ỏi bãz3KHi, chiếz3KHc xz3KHe rấtuAfvKkAw nhaB82Nd9k9nh lB82Nd9k9ao vB82Nd9k9út z3KHđi, nhưnB82Nd9k9g uAfvKkAwtrước khz3KHi B82Nd9k9đến cửa rz3KHa, uAfvKkAwlại độtuAfvKkAw ngộtB82Nd9k9 phuAfvKkAwanh “B82Nd9k9két” mB82Nd9k9ột tiếz3KHng. B82Nd9k9Giữa uAfvKkAwđêm, tB82Nd9k9iếng z3KHbánh xB82Nd9k9e uAfvKkAwma uAfvKkAwsát vớiz3KH nz3KHền đất z3KHvô cB82Nd9k9ùng chóiz3KH tB82Nd9k9ai khiếnz3KH B82Nd9k9anh bảoB82Nd9k9 vz3KHệ đauAfvKkAwng ngủuAfvKkAw gậuAfvKkAwt sựcz3KH tỉnhz3KH guAfvKkAwiấc, nhuAfvKkAwìn thz3KHấy nz3KHgười trong z3KHxe, auAfvKkAwnh tuAfvKkAwa lB82Nd9k9iền mởz3KH B82Nd9k9cửa chàuAfvKkAwo: “BácuAfvKkAw B82Nd9k9sĩ Nhiếpz3KH z3KHlại tănguAfvKkAw cuAfvKkAwa đấyz3KH àz3KH?” VừaB82Nd9k9 nói anuAfvKkAwh tz3KHa vừaB82Nd9k9 kéoz3KH z3KHthanh chắnz3KH lêz3KHn. TuAfvKkAwhế B82Nd9k9nhưng NhiếB82Nd9k9p uAfvKkAwVũ Thịz3KHnh trướcB82Nd9k9 nB82Nd9k9ay B82Nd9k9luôn lịcz3KHh sự vớiuAfvKkAw mọiuAfvKkAw ngườuAfvKkAwi luAfvKkAwại khôB82Nd9k9ng hB82Nd9k9ề nóiuAfvKkAw nửaB82Nd9k9 lờiB82Nd9k9 cz3KHảm ơn,z3KH kuAfvKkAwhi B82Nd9k9thanh chắnB82Nd9k9 đượcuAfvKkAw B82Nd9k9kéo lêz3KHn hẳn, chiếcB82Nd9k9 xB82Nd9k9e liềnB82Nd9k9 B82Nd9k9lao đB82Nd9k9i nhưB82Nd9k9 tuAfvKkAwên bắuAfvKkAwn, biếB82Nd9k9n mB82Nd9k9ất tronB82Nd9k9g mz3KHàn đêm.

Anh bảz3KHo uAfvKkAwvệ z3KHgãi gãz3KHi B82Nd9k9đầu, định nằmz3KH xuốnB82Nd9k9g nz3KHgủ tiB82Nd9k9ếp z3KHthì thấyuAfvKkAw uAfvKkAwtrong bãuAfvKkAwi đỗuAfvKkAw cz3KHó B82Nd9k9một ngườiB82Nd9k9 đứngz3KH bấtuAfvKkAw động.z3KH Dưới ánhz3KH sángB82Nd9k9 lờB82Nd9k9 mB82Nd9k9ờ, aB82Nd9k9nh bảoB82Nd9k9 vệB82Nd9k9 chỉB82Nd9k9 nhB82Nd9k9ìn rB82Nd9k9a z3KHđó B82Nd9k9là phụz3KH nữ,z3KH vz3KHì hìnB82Nd9k9h nuAfvKkAwhư ngưB82Nd9k9ời đóuAfvKkAw mặc B82Nd9k9váy. ChắcuAfvKkAw luAfvKkAwà mộB82Nd9k9t bácz3KH suAfvKkAwĩ tăngz3KH cB82Nd9k9a… AnB82Nd9k9h uAfvKkAwbảo vệuAfvKkAw nuAfvKkAwgáp dz3KHài mộtz3KH cái,z3KH tốuAfvKkAwi nauAfvKkAwy quảuAfvKkAw là quáB82Nd9k9 nhiềz3KHu B82Nd9k9ca cB82Nd9k9ấp cứu.

Đàm TĩnuAfvKkAwh uAfvKkAwđứng ởB82Nd9k9 B82Nd9k9đó một uAfvKkAwlúc, kz3KHhi NuAfvKkAwhiếp VũB82Nd9k9 TB82Nd9k9hịnh láB82Nd9k9i xuAfvKkAwe điuAfvKkAw, anB82Nd9k9h z3KHkhông uAfvKkAwhề nhìnz3KH côz3KH lB82Nd9k9ấy uAfvKkAwmột cáuAfvKkAwi, nênz3KH cB82Nd9k9ô vô B82Nd9k9cùng z3KHlo lắz3KHng. Thậtz3KH B82Nd9k9ra bz3KHấy nhuAfvKkAwiêu năuAfvKkAwm rồiuAfvKkAw muAfvKkAwà az3KHnh khôngz3KH B82Nd9k9hề z3KHthay đz3KHổi, z3KHmỗi khB82Nd9k9i anh B82Nd9k9 tuyệt vọng,B82Nd9k9 B82Nd9k9cô vẫuAfvKkAwn cóz3KH z3KHthể nhậz3KHn z3KHra được.z3KH CôuAfvKkAw rấz3KHt lz3KHo Nhiếpz3KH Vz3KHũ ThịnuAfvKkAwh B82Nd9k9xảy rz3KHa chuyz3KHện, thâm z3KHchí cB82Nd9k9òn muốnuAfvKkAw gọiB82Nd9k9 cB82Nd9k9ho aB82Nd9k9nh, nhưngz3KH kuAfvKkAwhi lấyuAfvKkAw điz3KHện thz3KHoại rB82Nd9k9a ấz3KHn z3KHsố củauAfvKkAw anhz3KH, cuAfvKkAwô lại doB82Nd9k9 dự.

Cô cònuAfvKkAw tuAfvKkAwư cácz3KHh gìz3KH đểnuAfvKkAw gọuAfvKkAwi cho anuAfvKkAwh đB82Nd9k9ây? Đếz3KHn nz3KHụ hôuAfvKkAwn khônuAfvKkAwg thểuAfvKkAw B82Nd9k9kiềm z3KHchế kz3KHia cũnz3KHg bB82Nd9k9ị aB82Nd9k9nh B82Nd9k9cho rằnB82Nd9k9g cóB82Nd9k9 dụngB82Nd9k9 tâm uAfvKkAwkhác. z3KHVậy z3KHthì z3KHcứ B82Nd9k9để ngB82Nd9k9hĩ nhuAfvKkAwư z3KHthế đz3KHi, Đàmz3KH uAfvKkAwTĩnh B82Nd9k9của quuAfvKkAwá kuAfvKkAwhứ đãB82Nd9k9 chếtuAfvKkAw rồiz3KH, z3KHcô không uAfvKkAwmuốn tạuAfvKkAwo cB82Nd9k9ho mìnB82Nd9k9h chúz3KHt B82Nd9k9hy vọngz3KH z3KHnào nữa.

Vì bB82Nd9k9ị sốtB82Nd9k9 nênB82Nd9k9 z3KHy tá B82Nd9k9 không z3KHcho B82Nd9k9cô vềuAfvKkAw phònB82Nd9k9g bB82Nd9k9ệnh, đứz3KHng ởz3KH bãiuAfvKkAw uAfvKkAwđỗ B82Nd9k9xe cuAfvKkAwũng kB82Nd9k9hông phảB82Nd9k9i cB82Nd9k9ách, cuốiuAfvKkAw cùz3KHng cô quuAfvKkAwyết đB82Nd9k9ịnh z3KHvề nB82Nd9k9hà. z3KHCô uAfvKkAwcần phảB82Nd9k9i ngủ,uAfvKkAw mấB82Nd9k9y ngàz3KHy naB82Nd9k9y uAfvKkAwở B82Nd9k9bệnh việnz3KH côB82Nd9k9 đềuuAfvKkAw khôB82Nd9k9ng được ngonz3KH gB82Nd9k9iấc, giờuAfvKkAw bịB82Nd9k9 ốmuAfvKkAw lz3KHại z3KHcàng z3KHthêm mệtB82Nd9k9 mỏi.

Cũng maz3KHy còB82Nd9k9n B82Nd9k9có xB82Nd9k9e buýt z3KH chạy suốB82Nd9k9t uAfvKkAwđêm, cóB82Nd9k9 điềz3KHu kB82Nd9k9hi đổiuAfvKkAw tuyếB82Nd9k9n hz3KHơi uAfvKkAwphiền mộz3KHt chútuAfvKkAw. KB82Nd9k9hi cz3KHô vềuAfvKkAw đếnz3KH bên uAfvKkAw ngoài khuAfvKkAwu nhz3KHà mìnB82Nd9k9h thuAfvKkAwì đuAfvKkAwã làB82Nd9k9 hauAfvKkAwi giờz3KH uAfvKkAwsáng. Quáz3KHn ănB82Nd9k9 haB82Nd9k9i uAfvKkAwbên đườngz3KH đB82Nd9k9ã duAfvKkAwọn hàz3KHng cảB82Nd9k9, chỉ z3KHcòn quáuAfvKkAwn InuAfvKkAwternet vẫnB82Nd9k9 uAfvKkAwmở cửa,B82Nd9k9 ánhz3KH đènuAfvKkAw từz3KH bênz3KH tuAfvKkAwrong hắtz3KH rB82Nd9k9a B82Nd9k9mặt đường,B82Nd9k9 khi B82Nd9k9 Đàm B82Nd9k9Tĩnh điB82Nd9k9 ngauAfvKkAwng qz3KHua, chỉuAfvKkAw cóuAfvKkAw uAfvKkAwmình bB82Nd9k9óng B82Nd9k9cô uAfvKkAwđơn độc.

Cửa sắtz3KH cuAfvKkAwủa khuAfvKkAwu nhz3KHà đã khóaB82Nd9k9, nhưngz3KH nz3KHhững z3KHngười uAfvKkAwvề muộz3KHn đềuB82Nd9k9 cz3KHó cách,z3KH côB82Nd9k9 quấnB82Nd9k9 mộtz3KH gócB82Nd9k9 z3KHváy vz3KHào hônB82Nd9k9g định trèouAfvKkAw lên.B82Nd9k9 Vz3KHừa mớiuAfvKkAw buAfvKkAwám B82Nd9k9vào laz3KHn uAfvKkAwcan sắtB82Nd9k9, giẫmuAfvKkAw uAfvKkAwchân B82Nd9k9lên ôuAfvKkAw đầuz3KH uAfvKkAwtiên z3KHthì cánhz3KH B82Nd9k9tay cô bịz3KH ngườiz3KH z3KHta B82Nd9k9tóm lấyB82Nd9k9, khiếB82Nd9k9n uAfvKkAwcô suuAfvKkAwýt nữaz3KH huAfvKkAwét B82Nd9k9lên. QB82Nd9k9uay lạuAfvKkAwi nuAfvKkAwhìn, B82Nd9k9cô trônz3KHg tuAfvKkAwhấy Nhiếp VũuAfvKkAw ThB82Nd9k9ịnh sắz3KHc mB82Nd9k9ặt uAfvKkAwsa sầmuAfvKkAw, uAfvKkAwanh hỏuAfvKkAwi: “CôuAfvKkAw địnhB82Nd9k9 trèB82Nd9k9o qua?”

Tại sz3KHao anuAfvKkAwh uAfvKkAwlại ởB82Nd9k9 đây? XeuAfvKkAw củaB82Nd9k9 aB82Nd9k9nh z3KHdừng B82Nd9k9ở cáz3KHch đóuAfvKkAw kB82Nd9k9hông xaz3KH, cóuAfvKkAw uAfvKkAwlẽ auAfvKkAwnh đuAfvKkAwã uAfvKkAwở đâyuAfvKkAw từz3KH uAfvKkAwlâu uAfvKkAwmà cB82Nd9k9ô khz3KHông đz3KHể ý.

“Lên xe.”B82Nd9k9 z3KHAnh kB82Nd9k9éo côB82Nd9k9 về phz3KHía chiB82Nd9k9ếc z3KHxe, cuAfvKkAwô louAfvKkAwạng choạngB82Nd9k9 B82Nd9k9theo saB82Nd9k9u. ĐếnB82Nd9k9 gầB82Nd9k9n xz3KHe côuAfvKkAw mớiB82Nd9k9 thấB82Nd9k9y cuAfvKkAwạnh z3KHxe tB82Nd9k9oàn đầu lọcuAfvKkAw thuốcuAfvKkAw lá,uAfvKkAw ítz3KH nhB82Nd9k9ất cũngz3KH huAfvKkAwơn z3KHchục cáiz3KH. CuAfvKkAwó điềuuAfvKkAw NhiếB82Nd9k9p Vũz3KH ThịB82Nd9k9nh chưz3KHa buAfvKkAwao giờB82Nd9k9 hút tB82Nd9k9huốc, cB82Nd9k9ó B82Nd9k9lẽ aB82Nd9k9nh z3KHvừa khéoB82Nd9k9 đỗuAfvKkAw uAfvKkAwxe z3KHở đâyz3KH thôi.

Cuối cùngz3KH côB82Nd9k9 uAfvKkAwgiằng uAfvKkAwra khỏi tauAfvKkAwy anB82Nd9k9h: “NhiếpuAfvKkAw z3KHVũ ThịuAfvKkAwnh, uAfvKkAwanh tB82Nd9k9ha cB82Nd9k9ho tôz3KHi đi…”

Anh dừnz3KHg lạiuAfvKkAw, nhưuAfvKkAwng taB82Nd9k9y vẫn khônuAfvKkAwg buônz3KHg, giọngz3KH đuAfvKkAwiệu lạnhB82Nd9k9 lùngB82Nd9k9 uAfvKkAwmà châB82Nd9k9m biếm:B82Nd9k9 “BuAfvKkAwảy nz3KHăm trz3KHước cz3KHô khB82Nd9k9ông tz3KHha cho tôz3KHi, B82Nd9k9tại saz3KHo bâyz3KH giuAfvKkAwờ tôiuAfvKkAw lạiz3KH phảiuAfvKkAw uAfvKkAwtha chuAfvKkAwo cô?”

Nhiếp B82Nd9k9Vũ TuAfvKkAwhịnh hz3KHiện giờ uAfvKkAw không chỉuAfvKkAw tuAfvKkAwàn nhuAfvKkAwẫn mB82Nd9k9à cuAfvKkAwòn z3KHmừng z3KHgiận thz3KHất thường.B82Nd9k9 B82Nd9k9Cô vừaB82Nd9k9 mệz3KHt vz3KHừa buuAfvKkAwồn ngủz3KH, kuAfvKkAwhông thể chuAfvKkAwống lạiz3KH uAfvKkAwđược sứcuAfvKkAw mạnhz3KH củz3KHa anhz3KH, az3KHnh z3KHđẩy côz3KH vàoB82Nd9k9 ghếB82Nd9k9 B82Nd9k9sau, độnguAfvKkAw z3KHtác B82Nd9k9rất tz3KHhô uAfvKkAwbạo. Đàm Tĩz3KHnh cảmB82Nd9k9 giáB82Nd9k9c tốiuAfvKkAw uAfvKkAwnay B82Nd9k9anh nB82Nd9k9hư uAfvKkAwmột cz3KHon ngườiuAfvKkAw uAfvKkAwkhác B82Nd9k9vậy. NhB82Nd9k9iếp Vz3KHũ TuAfvKkAwhịnh bảyuAfvKkAw năm sB82Nd9k9au vốnB82Nd9k9 dz3KHĩ đãuAfvKkAw z3KHlà ngườiuAfvKkAw z3KHkhác, uAfvKkAwnhưng tốiz3KH z3KHnay B82Nd9k9anh lạiz3KH giuAfvKkAwống nhuAfvKkAwư mộtz3KH B82Nd9k9Nhiếp z3KHVũ Thịnh tuAfvKkAwhứ bz3KHa z3KHnữa. Bộz3KH dạB82Nd9k9ng anuAfvKkAwh hệtuAfvKkAw nz3KHhư uAfvKkAwmột kẻB82Nd9k9 B82Nd9k9say khướz3KHt, nhưnuAfvKkAwg cz3KHô biếuAfvKkAwt anz3KHh kB82Nd9k9hông hề uốngB82Nd9k9 z3KHmột guAfvKkAwiọt rượuB82Nd9k9 nào,uAfvKkAw cB82Nd9k9ó đuAfvKkAwiều, dườngB82Nd9k9 nhB82Nd9k9ư aB82Nd9k9nh đãB82Nd9k9 mấuAfvKkAwt B82Nd9k9đi z3KHlý trí.

Anh B82Nd9k9lái z3KHxe dọB82Nd9k9c theuAfvKkAwo đường cuAfvKkAwái, khônuAfvKkAwg B82Nd9k9bao lâuAfvKkAwu sauuAfvKkAw, uAfvKkAwxe đếnz3KH mộtuAfvKkAw B82Nd9k9khách sạnB82Nd9k9 cz3KHao cấp.uAfvKkAw AnB82Nd9k9h láuAfvKkAwi B82Nd9k9xe uAfvKkAwđến trướcz3KH B82Nd9k9cửa, nhân viênz3KH ruAfvKkAwa B82Nd9k9mở cz3KHửa, anz3KHh xz3KHuống z3KHxe, z3KHcô cũngB82Nd9k9 xz3KHuống z3KHtheo, B82Nd9k9xe B82Nd9k9được nhânB82Nd9k9 viênz3KH láz3KHi vào bãz3KHi, cz3KHòn anuAfvKkAwh đuAfvKkAwi thẳz3KHng đếnz3KH quầyz3KH luAfvKkAwễ tân,z3KH lB82Nd9k9ấy chứuAfvKkAwng muAfvKkAwinh thB82Nd9k9ư bảouAfvKkAw z3KHmuốn z3KHthuê một phòuAfvKkAwng cuAfvKkAwó B82Nd9k9giường uAfvKkAwto. Lễz3KH tuAfvKkAwân khz3KHó uAfvKkAwxử nóB82Nd9k9i phòB82Nd9k9ng giườngz3KH tB82Nd9k9o uAfvKkAwđã hếtB82Nd9k9 mz3KHất B82Nd9k9rồi, chuAfvKkAwỉ còn uAfvKkAwphòng cuAfvKkAwho uAfvKkAwnhững nuAfvKkAwgười hưởngz3KH tuz3KHần z3KHtrăng mz3KHật. z3KHCô nhâz3KHn vz3KHiền nz3KHhìn Đz3KHàm TĩnhB82Nd9k9, mỉmB82Nd9k9 cười nói:B82Nd9k9 “ThậtB82Nd9k9 rz3KHa phònz3KHg truAfvKkAwăng mậtz3KH chz3KHỉ đắtz3KH hơz3KHn phòB82Nd9k9ng giườngz3KH B82Nd9k9to mộtuAfvKkAw chút,uAfvKkAw hơz3KHn nữauAfvKkAw uAfvKkAwlại có vịz3KH tuAfvKkAwrí tốt,z3KH uAfvKkAwvô cùuAfvKkAwng yB82Nd9k9ên tĩnh.”

Nhiếp z3KHVũ Tz3KHhịnh B82Nd9k9nói: “Vậy lấyuAfvKkAw pB82Nd9k9hòng đó.”

Suốt cảB82Nd9k9 quáz3KH trìnhuAfvKkAw ĐB82Nd9k9àm Tĩnh z3KHchỉ yênuAfvKkAw lặnz3KHg, vuAfvKkAwào z3KHthang muAfvKkAwáy, vuAfvKkAwào tuAfvKkAwrong phòuAfvKkAwng, bêB82Nd9k9n tronz3KHg cz3KHó đĩaB82Nd9k9 hz3KHoa quả,z3KH có hoaz3KH hồng,z3KH trB82Nd9k9ên giườnz3KHg cònz3KH rảiB82Nd9k9 z3KHcánh hoauAfvKkAw, đúB82Nd9k9ng z3KHlà pB82Nd9k9hòng trănz3KHg mật.z3KH RồiuAfvKkAw nhâz3KHn viêuAfvKkAwn lên đưB82Nd9k9a chz3KHìa khB82Nd9k9oá, nóiB82Nd9k9 rằnguAfvKkAw đz3KHã đỗB82Nd9k9 z3KHxe cuAfvKkAwủa anz3KHh ởuAfvKkAw vuAfvKkAwị B82Nd9k9trí z3KHA16 trênuAfvKkAw tầuAfvKkAwng hz3KHai bz3KHãi đỗ xe.B82Nd9k9 z3KHNhiếp VũuAfvKkAw ThịnB82Nd9k9h bB82Nd9k9o chz3KHo nhâz3KHn viêB82Nd9k9n mB82Nd9k9ột chúuAfvKkAwt tiz3KHền, đóB82Nd9k9ng z3KHcửa lại.

Thấy ĐàmuAfvKkAw TĩnB82Nd9k9h uAfvKkAwvẫn sốt,B82Nd9k9 anh mB82Nd9k9ở tủB82Nd9k9 qB82Nd9k9uần áB82Nd9k9o, z3KHlấy áoz3KH cB82Nd9k9hoàng tắmz3KH đưaB82Nd9k9 cB82Nd9k9ho cuAfvKkAwô: B82Nd9k9“Đi tắmz3KH trB82Nd9k9ước đi!”

Bồn tắz3KHm rz3KHất lớn,z3KH nhưng côB82Nd9k9 B82Nd9k9đã bB82Nd9k9uồn nB82Nd9k9gủ dípuAfvKkAw mắz3KHt, vB82Nd9k9ội vàngz3KH ngB82Nd9k9âm muAfvKkAwình vB82Nd9k9ào bồuAfvKkAwn nưz3KHớc nuAfvKkAwóng, thấyB82Nd9k9 khz3KHoan khuAfvKkAwoái đến mứcuAfvKkAw cóB82Nd9k9 thz3KHể ngB82Nd9k9ủ đượcz3KH nuAfvKkAwgay. Mặz3KHc áz3KHo choàz3KHng tắmB82Nd9k9 vàB82Nd9k9o, z3KHcô bướcz3KH rauAfvKkAw, thấB82Nd9k9y NhiếpuAfvKkAw Vũ z3KHThịnh đanz3KHg ngB82Nd9k9ồi z3KHtrên uAfvKkAwsofa. DưuAfvKkAwới áz3KHnh đèz3KHn, dánguAfvKkAw B82Nd9k9vẻ anB82Nd9k9h uAfvKkAwvẫn quez3KHn uAfvKkAwthuộc nhưB82Nd9k9 thế, nhưngB82Nd9k9 lạiuAfvKkAw B82Nd9k9xa lạB82Nd9k9 xB82Nd9k9iết bauAfvKkAwo, côB82Nd9k9 độtB82Nd9k9 uAfvKkAwnhiên thấB82Nd9k9y lònB82Nd9k9g cz3KHhùng xuống,B82Nd9k9 dườnz3KHg nhuAfvKkAwư lạiuAfvKkAw sắp xz3KHao xuyến.

Đàm z3KHTĩnh lặngB82Nd9k9 B82Nd9k9lẽ z3KHđứng trước mặtz3KH anhB82Nd9k9, thấyB82Nd9k9 auAfvKkAwnh nB82Nd9k9gẩng lên,uAfvKkAw côz3KH nóuAfvKkAwi: “MườiB82Nd9k9 vạn.”

Anh thậtz3KH suAfvKkAwự khôuAfvKkAwng thể uAfvKkAwngờ cz3KHô lạiuAfvKkAw mởuAfvKkAw miuAfvKkAwệng nóuAfvKkAwi rB82Nd9k9a haz3KHi chz3KHữ nuAfvKkAwày, chỉz3KH uAfvKkAwbiết ngơz3KH nB82Nd9k9gác nhz3KHìn cô.

“Anh biếtB82Nd9k9 tuAfvKkAwôi cầnB82Nd9k9 uAfvKkAwtiền mà, cuAfvKkAwó lẽB82Nd9k9 anz3KHh vẫz3KHn… vẫz3KHn còz3KHn tB82Nd9k9hích tôiuAfvKkAw. VìuAfvKkAw tB82Nd9k9hế, hômz3KH nauAfvKkAwy anuAfvKkAwh uAfvKkAwmuốn giB82Nd9k9ữ z3KHtôi lạz3KHi uAfvKkAwcũng được thôuAfvKkAwi, B82Nd9k9tôi z3KHmuốn uAfvKkAwmười vạn.”

Sắc mặtz3KH Nhiếpz3KH B82Nd9k9Vũ Thịnh lậpB82Nd9k9 tứcz3KH đổiz3KH z3KHsang trắz3KHng bệch,uAfvKkAw khônuAfvKkAwg còz3KHn mộtB82Nd9k9 z3KHgiọt mB82Nd9k9áu, vếtuAfvKkAw bầmz3KH uAfvKkAwtím dướuAfvKkAwi cằmB82Nd9k9 anh z3KHcòn B82Nd9k9chưa taB82Nd9k9n, B82Nd9k9lại z3KHsưng lêz3KHn, khB82Nd9k9iến vẻB82Nd9k9 muAfvKkAwặt z3KHanh nhìnz3KH z3KHvô cùnuAfvKkAwg B82Nd9k9kỳ quáiz3KH. VuAfvKkAwào khoảnh kuAfvKkAwhắc ấyB82Nd9k9 Đàmz3KH Tz3KHĩnh thậtz3KH sB82Nd9k9ự nghĩB82Nd9k9 aB82Nd9k9nh sẽuAfvKkAw bậtuAfvKkAw dậyz3KH đB82Nd9k9ánh cuAfvKkAwô, vB82Nd9k9ì áz3KHnh mắB82Nd9k9t B82Nd9k9anh cB82Nd9k9hợt trở nênuAfvKkAw sắcz3KH lB82Nd9k9ạnh nhưB82Nd9k9 dB82Nd9k9ao, tz3KHựa hồB82Nd9k9 muốuAfvKkAwn kz3KHhoét mộtuAfvKkAw lB82Nd9k9ỗ trêz3KHn nB82Nd9k9gười côuAfvKkAw vậB82Nd9k9y. NhB82Nd9k9ưng cuối cùB82Nd9k9ng z3KHanh khz3KHông z3KHlàm uAfvKkAwgì cả,B82Nd9k9 chỉuAfvKkAw nghiếz3KHn ruAfvKkAwăng gằz3KHn từngB82Nd9k9 chữz3KH: “ĐàuAfvKkAwm Tĩz3KHnh, côz3KH uAfvKkAwtưởng B82Nd9k9đến giờ tuAfvKkAwôi uAfvKkAwcòn B82Nd9k9để côz3KH muAfvKkAwuốn z3KHgì đượuAfvKkAwc nấz3KHy sao?”

Dứt luAfvKkAwời, z3KHanh đứuAfvKkAwng dậyz3KH xô cB82Nd9k9ửa bỏuAfvKkAw đuAfvKkAwi. Vàz3KHo uAfvKkAwthang B82Nd9k9máy anz3KHh B82Nd9k9mới nhuAfvKkAwận z3KHra mìnhuAfvKkAw đangB82Nd9k9 ruB82Nd9k9n rẩy.B82Nd9k9 ĐiềuB82Nd9k9 z3KHhoà trouAfvKkAwng thang mz3KHáy B82Nd9k9thổi vB82Nd9k9ù vùuAfvKkAw, khuAfvKkAwiến uAfvKkAwanh lạnhz3KH chưaz3KH từnz3KHg thuAfvKkAwấy. AnuAfvKkAwh đz3KHi thaB82Nd9k9ng máyz3KH B82Nd9k9xuống tậnuAfvKkAw tầng hầmuAfvKkAw đểB82Nd9k9 xuAfvKkAwe. Vừaz3KH lênz3KH xuAfvKkAwe, aB82Nd9k9nh đB82Nd9k9ã z3KHlần tìmz3KH hB82Nd9k9ộp cứuz3KH thưuAfvKkAwơng, mởuAfvKkAw rz3KHa uAfvKkAwlấy z3KHcặp nhiệt độz3KH, bB82Nd9k9ấy giB82Nd9k9ờ B82Nd9k9mới ýz3KH tB82Nd9k9hức đuAfvKkAwược z3KHmình đuAfvKkAwang z3KHlàm uAfvKkAwgì. Vốz3KHn B82Nd9k9dĩ aB82Nd9k9nh địnuAfvKkAwh đợiB82Nd9k9 ĐB82Nd9k9àm Tĩz3KHnh tắmuAfvKkAw xong sẽB82Nd9k9 xuốB82Nd9k9ng lấuAfvKkAwy cặpuAfvKkAw nhiz3KHệt độz3KH lênB82Nd9k9 B82Nd9k9đo xeB82Nd9k9m cuAfvKkAwô cz3KHòn B82Nd9k9sốt uAfvKkAwkhông. NuAfvKkAwhưng guAfvKkAwiờ B82Nd9k9tìm cặp nhiệuAfvKkAwt độB82Nd9k9 B82Nd9k9còn cóz3KH z3KHtác dụz3KHng gì?uAfvKkAw Cz3KHòn íchuAfvKkAw B82Nd9k9gì nữa?

Cặp nhiB82Nd9k9ệt uAfvKkAwđộ bịuAfvKkAw anB82Nd9k9h siết chặtz3KH đz3KHến gãz3KHy đôi,z3KH thuỷuAfvKkAw tB82Nd9k9inh cz3KHắm B82Nd9k9sâu vuAfvKkAwào lòngB82Nd9k9 bànB82Nd9k9 uAfvKkAwtay auAfvKkAwnh, máuB82Nd9k9 vàz3KH tz3KHhủy ngânuAfvKkAw ch xuAfvKkAwuống, B82Nd9k9anh B82Nd9k9cũng khônguAfvKkAw thB82Nd9k9ấy đauAfvKkAwu. Cuz3KHối cùngB82Nd9k9 z3KHcâu nB82Nd9k9ói cz3KHủa aB82Nd9k9nh chỉuAfvKkAw B82Nd9k9là z3KHmột truAfvKkAwò cườz3KHi, hay mộtuAfvKkAw nz3KHỗ z3KHlực uAfvKkAwche đuAfvKkAwậy yB82Nd9k9ếu ớt.uAfvKkAw TạiB82Nd9k9 sB82Nd9k9ao côB82Nd9k9 dz3KHám mởB82Nd9k9 z3KHmiệng đuAfvKkAwòi tuAfvKkAwiền anB82Nd9k9h? Chínhz3KH B82Nd9k9vì cô biB82Nd9k9ết ruAfvKkAwõ rằnz3KHg, đếnB82Nd9k9 tuAfvKkAwận bB82Nd9k9ây giờuAfvKkAw, z3KHanh vz3KHẫn suAfvKkAwẽ đểuAfvKkAw côz3KH muốnuAfvKkAw z3KHgì đưB82Nd9k9ợc nấy.z3KH uAfvKkAwCô coi uAfvKkAw mình lB82Nd9k9à hàngz3KH hoB82Nd9k9á bánB82Nd9k9 cB82Nd9k9ho z3KHanh, lầnuAfvKkAw trB82Nd9k9ước côuAfvKkAw z3KHđòi bB82Nd9k9a vạn,B82Nd9k9 lz3KHần uAfvKkAwnày luAfvKkAwại uAfvKkAwmuốn mườiz3KH vạn. B82Nd9k9 Cho B82Nd9k9dù vạnz3KH bz3KHất đắcB82Nd9k9 dB82Nd9k9ĩ, cuAfvKkAwho duAfvKkAwù uAfvKkAwcô thậtB82Nd9k9 sựB82Nd9k9 thiếuz3KH tiềnB82Nd9k9, nz3KHhưng tạiz3KH saB82Nd9k9o B82Nd9k9cô lạz3KHi làm nhưz3KH thế,z3KH cứB82Nd9k9 B82Nd9k9như sz3KHợ rằngz3KH uAfvKkAwvẫn cònz3KH mộtz3KH chuAfvKkAwút hồiz3KH z3KHức đẹpB82Nd9k9 z3KHđẽ uAfvKkAwnào đóB82Nd9k9, cB82Nd9k9ứ nhưB82Nd9k9 sz3KHợ anh z3KH chưa thậB82Nd9k9t sựz3KH nảnuAfvKkAw lònz3KHg vậy?

Anh vB82Nd9k9ô uAfvKkAwcùng hốiuAfvKkAw hậuAfvKkAwn, sau kB82Nd9k9hi uAfvKkAwđi lòngz3KH vòuAfvKkAwng uAfvKkAwtrên đường,uAfvKkAw tB82Nd9k9ại sz3KHao lạB82Nd9k9i đếnuAfvKkAw chỗuAfvKkAw B82Nd9k9cô. VB82Nd9k9ì biB82Nd9k9ết rằngz3KH côB82Nd9k9 B82Nd9k9không còn chỗz3KH nàoB82Nd9k9 kz3KHhác nữaB82Nd9k9, mz3KHà z3KHcô lạiuAfvKkAw uAfvKkAwđang ốm.z3KH Khz3KHi thấyuAfvKkAw B82Nd9k9cô địnhz3KH trèouAfvKkAw B82Nd9k9rào, az3KHnh B82Nd9k9không sao uAfvKkAwkìm đưuAfvKkAwợc, vz3KHội dậuAfvKkAwp thuốcB82Nd9k9 z3KHchạy lạiz3KH tz3KHóm lấyB82Nd9k9 nB82Nd9k9gười phz3KHụ uAfvKkAwnữ B82Nd9k9to gz3KHan uAfvKkAwkia. ĐB82Nd9k9úng vậy, anhuAfvKkAw húB82Nd9k9t tB82Nd9k9huốc, gầnz3KH đâz3KHy anuAfvKkAwh mớiB82Nd9k9 z3KHhút, bởB82Nd9k9i B82Nd9k9thực B82Nd9k9sự quuAfvKkAwá phiB82Nd9k9ền muộz3KHn. AuAfvKkAwnh hốiuAfvKkAw uAfvKkAwhận tại sB82Nd9k9ao lạiuAfvKkAw đB82Nd9k9ưa B82Nd9k9cô đếB82Nd9k9n kuAfvKkAwhách sạn,z3KH vìz3KH biếtB82Nd9k9 B82Nd9k9cô khônz3KHg B82Nd9k9có nz3KHơi nàoB82Nd9k9 đz3KHể ngủz3KH uAfvKkAwnữa. AuAfvKkAwnh hốiz3KH hận B82Nd9k9tại saz3KHo lạiz3KH tz3KHheo côB82Nd9k9 lênB82Nd9k9 phòuAfvKkAwng, anz3KHh vốnB82Nd9k9 chỉuAfvKkAw địnz3KHh đưB82Nd9k9a chìauAfvKkAw khouAfvKkAwá uAfvKkAwphòng uAfvKkAwrồi đB82Nd9k9i. AB82Nd9k9nh chỉ muốnuAfvKkAw đểuAfvKkAw côz3KH tắmB82Nd9k9 nưuAfvKkAwớc B82Nd9k9nóng, nhz3KHư vậyB82Nd9k9 cB82Nd9k9ó táuAfvKkAwc dụngB82Nd9k9 giúpz3KH hạB82Nd9k9 sốB82Nd9k9t. uAfvKkAwAnh địz3KHnh B82Nd9k9cặp nhiệt z3KHđộ chB82Nd9k9o uAfvKkAwcô rồiB82Nd9k9 sẽuAfvKkAw đi.uAfvKkAw DuAfvKkAwù saB82Nd9k9o z3KHanh cz3KHũng khôB82Nd9k9ng B82Nd9k9nên B82Nd9k9động lònuAfvKkAwg thươngz3KH xóuAfvKkAwt cô,uAfvKkAw bởiB82Nd9k9 người phụuAfvKkAw nuAfvKkAwữ nàyB82Nd9k9 uAfvKkAwcó thểz3KH nắz3KHm lấyz3KH cơB82Nd9k9 hộiz3KH nB82Nd9k9hỏ nhoz3KHi đz3KHó đểB82Nd9k9 giáuAfvKkAwng cB82Nd9k9ho auAfvKkAwnh mộtz3KH đuAfvKkAwòn uAfvKkAwtàn nhẫn nhất.

Cho z3KHdù buAfvKkAwảy nămz3KH trưz3KHớc vìuAfvKkAw nguyên nhuAfvKkAwân guAfvKkAwì thz3KHì hiuAfvKkAwện giờz3KH anuAfvKkAwh cuAfvKkAwũng B82Nd9k9tin chuAfvKkAwắc íuAfvKkAwt nhấtuAfvKkAw hồB82Nd9k9i uAfvKkAwđó uAfvKkAwcô B82Nd9k9cũng z3KHnói một câuuAfvKkAw tuAfvKkAwhật lòz3KHng, đóB82Nd9k9 làz3KH côz3KH cB82Nd9k9hưa baz3KHo giuAfvKkAwờ yêuAfvKkAwu B82Nd9k9anh. NB82Nd9k9ăm đóuAfvKkAw nếuuAfvKkAw côz3KH cuAfvKkAwó chuAfvKkAwút xíuz3KH thậz3KHt lòng z3KHvới anB82Nd9k9h, hẳnB82Nd9k9 hz3KHiện tạiz3KH cuAfvKkAwô uAfvKkAwđã khôuAfvKkAwng tuyệtB82Nd9k9 z3KHtình đếnz3KH mứcB82Nd9k9 đuAfvKkAwem tìnB82Nd9k9h cB82Nd9k9ảm uAfvKkAwtrong quá z3KHkhứ làz3KHm vũz3KH khíuAfvKkAw đảuAfvKkAw z3KHthương uAfvKkAwanh. NB82Nd9k9ụ hôB82Nd9k9n uAfvKkAwlúc z3KHchiều giốnB82Nd9k9g nB82Nd9k9hư mộtz3KH giz3KHấc muAfvKkAwộng, anhz3KH cảm thB82Nd9k9ấy căB82Nd9k9m ghéB82Nd9k9t chíz3KHnh mình,z3KH tB82Nd9k9ại saB82Nd9k9o mớz3KHi cuAfvKkAwó chúB82Nd9k9t hB82Nd9k9y vọuAfvKkAwng màz3KH z3KHđã uAfvKkAwkỳ vọnguAfvKkAw nhuAfvKkAwư vậy? TạiB82Nd9k9 suAfvKkAwao uAfvKkAwlại uAfvKkAwtự dốiz3KH mìB82Nd9k9nh dốiz3KH ngườB82Nd9k9i uAfvKkAwrằng cuAfvKkAwô cóB82Nd9k9 nB82Nd9k9ỗi uAfvKkAwkhổ bấz3KHt B82Nd9k9đắc dz3KHĩ? Tz3KHại uAfvKkAwsao khuAfvKkAwi nhìn thấyz3KH B82Nd9k9cô z3KHrơi nuAfvKkAwước mB82Nd9k9ắt, uAfvKkAwanh lạiz3KH đauB82Nd9k9 lòng?

Nhiếp Vũz3KH Thịnh,uAfvKkAw màyz3KH là thB82Nd9k9ằng ngốc,z3KH B82Nd9k9ngốc nhuAfvKkAwất thB82Nd9k9ế gz3KHiới này.

Rốt cuB82Nd9k9ộc đếnuAfvKkAw baz3KHo giờ màyz3KH mz3KHới tỉnhB82Nd9k9 ra?