You are here

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 15 - Phần 2

Thật 9VqTra NhiếpPHAJ PHAJVũ ThPHAJịnh cũng cht2kuưa nghĩ7nks 9VqTxong nhữ9VqTng điều9VqT m6CGFuốn n6CGFói vt2kuới Đà6CGFm Tĩnh,PHAJ PHAJvì 7nksvậy sa9VqTu PHAJkhi t2kuđóng c6CGFửa xe, anPHAJh trầmPHAJ mặc7nks một9VqT l7nksúc rồ6CGFi hỏi:9VqT “7nksAi khám?”

Đàm TĩnPHAJh ng6CGFẩn t2kura một thoáng9VqT mớ7nksi t2kuhiểu aPHAJnh 6CGFđang hPHAJỏi vừaPHAJ r6CGFồi a6CGFi khámt2ku c9VqTho c6CGFô, bPHAJèn trả6CGF lời:9VqT “6CGFBác sĩ Trương.”

Bệnh viện6CGF có9VqT qt2kuuá nt2kuhiều bác 7nkssĩ Trươ9VqTng, a9VqTnh khôt2kung biết2kut 9VqTlà at2kui, lạ6CGFi hỏ7nksi: “Đơn7nks t6CGFhuốc đâu?”

Đàm TĩnhPHAJ cầ6CGFm 9VqTbệnh PHAJán bị 7nks vân v9VqTê đ9VqTến nhà9VqTu n7nksát đưt2kua 9VqTcho anh6CGF, an7nksh 7nksđọc chẩ7nksn t2kuđoán 6CGFvà t7nkshuốc, tht2kuấy g9VqThi là9VqT cảmPHAJ mạo phongt2ku 7nkshàn, chắt2kun hẳn9VqT hồ6CGFi chi7nksều t2kucô đã6CGF bị6CGF 9VqTngấm mưa.

Anh n7nksói: “9VqTMai cô6CGF đừng6CGF tới phò7nksng bệnht2ku trôn9VqTg thằngt2ku bt2kué n9VqTữa, 6CGFsẽ b7nksị tr9VqTuyền nhiễm.”

“Là cảm9VqT mạPHAJo phon9VqTg hàn 7nks thôi mà…”

“Bệnh việ7nksn có7nks qu6CGFy định.”

Đàm Tĩn9VqTh t2kuquan sát9VqT nét7nks mặt Nh7nksiếp 6CGFVũ t2kuThịnh, 7nksthấy 9VqTanh v9VqTẫn 7nksgiữ giọnt2kug điệ7nksu lạnht2ku lùn6CGFg 7nksmáy mó7nksc khiến7nks 6CGFcô khô9VqTng 9VqTbiết phải nóPHAJi 6CGFgì m6CGFới đúng6CGF. Độ6CGFt nhiênPHAJ t2kuanh hỏ9VqTi: “TạiPHAJ sao?”

“Tại sPHAJao cPHAJái gì?”

“Bảy nPHAJăm trướ6CGFc, tạiPHAJ sao 9VqT lại nóiPHAJ vớiPHAJ tô7nksi những7nks lời7nks đó?9VqT Nh9VqTất đị9VqTnh có7nks nguyên7nks nh7nksân, t9VqTại s9VqTao vậy?”

Đàm Tĩ7nksnh hítPHAJ 6CGFsâu mPHAJột hơi, chuyện9VqT xả6CGFy t2kura 9VqTđã bt2kuảy năm,6CGF nt2kuhắc PHAJlại cònt2ku cPHAJó 9VqTý PHAJnghĩa 9VqTgì 7nksnữa? Cô7nks đáp6CGF: “PHAJTôi không muPHAJốn ct2kuho 9VqTanh biết.9VqT ThPHAJực rt2kua, l7nksúc 6CGFđó tt2kuôi vt2kuô cùn6CGFg, 6CGFvô PHAJcùng hận6CGF anh.”

“Còn bâPHAJy giờPHAJ 7nksthì sao?”

ngơ ngẩ7nksn t2kunhắc t2kulại: “Bây giờ?”

“Bây giờt2ku PHAJcòn hậnPHAJ tôi không?”

Đàm TĩnhPHAJ cắnt2ku mô7nksi, 9VqTcâu hỏi này7nks thật9VqT khót2ku 6CGFtrả lời.7nks Cô7nks kh9VqTông biếtt2ku tạ6CGFi sat2kuo an6CGFh lạit2ku hỏi7nks 7nksdồn nhPHAJư t2kuvậy, mọPHAJi thứ 7nkstrong qut2kuá khứ7nks đã9VqT qPHAJua rồi,t2ku giữPHAJa 6CGFhọ đã6CGF 7nkscó qPHAJuá nhi7nksều ngPHAJười vt2kuà sự9VqT việPHAJc, tPHAJừ lâ7nksu đã 7nks chẳng 9VqTthể q9VqTuay l9VqTại như7nks xư6CGFa 9VqTnữa, không7nks phảit2ku thế7nks sao?

“Từng cPHAJó ngườiPHAJ 7nksnói v7nksới tôi, n6CGFhiều lút2kuc hận6CGF lPHAJà v6CGFì t2kuyêu. Đàm6CGF T9VqTĩnh, cPHAJô 7nksyêu t9VqTôi khôn9VqTg? 7nksCô PHAJcó từnPHAJg y9VqTêu tôi không?”

Đàm TĩnhPHAJ kh6CGFông biết9VqT nên nóit2ku gPHAJì, 7nksđối với7nks 7nkscô, ct2kuhữ “yêu”9VqT đ7nksã trở7nks nê9VqTn qPHAJuá 9VqTđỗi x9VqTa 7nkslạ v9VqTà t2kuxa xỉ6CGF. Một2kut người7nks phải vậtPHAJ lộPHAJn vớPHAJi số9VqT mệ6CGFnh 9VqTcó t6CGFư t2kucách gìPHAJ t9VqTrông ch9VqTờ vào6CGF t7nksình yêu?

Cô t9VqTrầm mặcPHAJ t2kuquá lt2kuâu khiến N9VqThiếp Vũt2ku ThịnhPHAJ PHAJcàng t2kukhó chịu,PHAJ t2kuanh c7nksảm th6CGFấy m7nksình lt2kuại tựt2ku chu7nksốc nhụct2ku và9VqTo 7nksthân. Đủ rồi,6CGF tại6CGF sa6CGFo an9VqTh lt2kuại hôn7nks PHAJngười phụt2ku nữ9VqT nàyPHAJ? Tạ7nksi s9VqTao a7nksnh l7nksại t2kulà bPHAJác PHAJsĩ điềuPHAJ trị chính6CGF chPHAJo 9VqTcon t7nksrai PHAJcô ta9VqT? Thật6CGF nực7nks cười!

“Xuống xe.”

Cô hốtt2ku h7nksoảng nhìnt2ku anh, tPHAJhấy PHAJnét m7nksặt PHAJanh vPHAJẫn bìnPHAJh l9VqTặng như6CGF nư9VqTớc, nhưnPHAJg ngót2kun ta6CGFy nắm6CGF PHAJvô PHAJlăng đã6CGF t6CGFrắng bệch. At2kunh lặp9VqT lạiPHAJ: 7nks“Xuống xe.”

Đàm T7nksĩnh xuPHAJống t2kuxe, n6CGFhìn anh lá9VqTi t2kuxe r7nksa 9VqTkhỏi bPHAJãi, 9VqTchiếc x7nkse rấ7nkst nhat2kunh l7nksao vút2kut đi6CGF, nhưn9VqTg trước6CGF kPHAJhi đế7nksn cửa ra,6CGF lạit2ku đột6CGF ng7nksột phant2kuh “t2kukét” một6CGF tiếng.t2ku 7nksGiữa đêm,6CGF tiến7nksg bát2kunh 7nksxe 6CGFma s6CGFát với7nks nền 6CGF đất vô7nks c7nksùng ch7nksói ta6CGFi khiến6CGF a6CGFnh t2kubảo vệ9VqT đ6CGFang 6CGFngủ t2kugật 7nkssực tt2kuỉnh giấc,PHAJ nhì7nksn thấyt2ku người PHAJtrong xePHAJ, a6CGFnh tPHAJa liPHAJền mởt2ku cửa6CGF c9VqThào: “Bát2kuc st2kuĩ Nhiếp6CGF lạiPHAJ 6CGFtăng 9VqTca đấyPHAJ à?7nks” 7nksVừa nóit2ku anh PHAJta vừt2kua 7nkskéo than9VqTh cPHAJhắn lên6CGF. Thết2ku t2kunhưng N9VqThiếp V7nksũ Thịn9VqTh tt2kurước nat2kuy luônPHAJ lịchPHAJ sự v9VqTới mPHAJọi ngt2kuười lạ7nksi kh6CGFông hPHAJề nPHAJói nửt2kua lời6CGF c7nksảm 9VqTơn, PHAJkhi thPHAJanh chắn7nks đ6CGFược k6CGFéo lê6CGFn hẳn, chiếc9VqT 7nksxe t2kuliền t2kulao đit2ku nh7nksư tên7nks 7nksbắn, biếPHAJn m9VqTất t6CGFrong mànPHAJ đêm.

Anh bảoPHAJ vệ7nks gãiPHAJ 6CGFgãi đ7nksầu, định PHAJnằm xuống7nks ngủt2ku tiế7nksp thìt2ku thấPHAJy tro7nksng PHAJbãi 7nksđỗ cóPHAJ mộ6CGFt nPHAJgười đứngPHAJ b9VqTất động.7nks Dư9VqTới ánh sáPHAJng 7nkslờ mờ,6CGF ant2kuh b7nksảo vệ9VqT chỉ6CGF 6CGFnhìn 6CGFra đót2ku 9VqTlà ph7nksụ nữ,9VqT 6CGFvì h7nksình nh9VqTư ngư6CGFời 9VqTđó mặc6CGF váy. Chắt2kuc PHAJlà mộ6CGFt bát2kuc s6CGFĩ tPHAJăng ct2kua… 9VqTAnh bảoPHAJ vệ9VqT ngá9VqTp d7nksài một6CGF cái,9VqT tốiPHAJ n7nksay quả6CGF là7nks quá nhiPHAJều c9VqTa cấpPHAJ cứu.

Đàm PHAJTĩnh đứng7nks ởt2ku t2kuđó một 9VqT lúc, k6CGFhi N7nkshiếp VPHAJũ 7nksThịnh l6CGFái x9VqTe đ9VqTi, 9VqTanh không9VqT hề6CGF nhìnPHAJ côt2ku lt2kuấy mộtt2ku 7nkscái, nt2kuên 6CGFcô vô cùn6CGFg l6CGFo lắng.9VqT Tht2kuật r9VqTa bPHAJấy nhiêu7nks 9VqTnăm rồiPHAJ màt2ku a7nksnh 6CGFkhông hềPHAJ 7nksthay đổi,PHAJ mỗit2ku kh6CGFi an6CGFh tuyệt vọng6CGF, t2kucô vẫnt2ku có6CGF thể9VqT nhật2kun rt2kua đ6CGFược. Cô7nks r6CGFất 7nkslo NhiếpPHAJ V9VqTũ Thịn7nksh xả9VqTy rPHAJa chuyện, PHAJthâm ch7nksí còt2kun muốn7nks gt2kuọi ch7nkso anhPHAJ, nhưng6CGF PHAJkhi lấ6CGFy đi7nksện thoại9VqT 6CGFra 6CGFấn s9VqTố củaPHAJ t2kuanh, 6CGFcô lại do7nks dự.

Cô cònPHAJ t9VqTư ct2kuách gì7nks đểPHAJn gọi 6CGF cho an9VqTh 9VqTđây? Đến7nks n6CGFụ 9VqThôn khôn6CGFg thể9VqT k7nksiềm chPHAJế kt2kuia PHAJcũng bt2kuị anPHAJh chPHAJo r7nksằng cóPHAJ 9VqTdụng tâm khác.6CGF V7nksậy th7nksì 7nkscứ PHAJđể 7nksnghĩ n6CGFhư th9VqTế 6CGFđi, t2kuĐàm 9VqTTĩnh củPHAJa quá9VqT k6CGFhứ đã7nks chết9VqT 9VqTrồi, 6CGFcô khôn7nksg muốn tạo7nks cPHAJho mìnPHAJh chúPHAJt 9VqThy vọngPHAJ n9VqTào nữa.

Vì bị9VqT sốt9VqT nê7nksn t2kuy tá kh7nksông c6CGFho t2kucô vt2kuề phòng7nks bệnh,t2ku đứ6CGFng ởPHAJ bãit2ku đỗt2ku xPHAJe cũt2kung khôngt2ku pht2kuải cách9VqT, 7nkscuối ct2kuùng cô quyếtt2ku định7nks 9VqTvề nhà9VqT. 9VqTCô cần6CGF phảit2ku n6CGFgủ, 9VqTmấy ngàyt2ku n6CGFay 9VqTở b6CGFệnh việnt2ku PHAJcô đềuPHAJ khô9VqTng được 6CGF ngon giấc,PHAJ giờPHAJ 7nksbị ốmPHAJ lạiPHAJ càng9VqT thêm6CGF mệ7nkst mỏi.

Cũng mt2kuay 6CGFcòn PHAJcó 7nksxe bPHAJuýt chạy su6CGFốt 6CGFđêm, 9VqTcó điều9VqT kh9VqTi đ6CGFổi tuyến9VqT hơ6CGFi phiền6CGF mộPHAJt chút.9VqT KPHAJhi cô9VqT 9VqTvề đ7nksến t2kubên ngoài khPHAJu n7nkshà PHAJmình 9VqTthì đã7nks l9VqTà 7nkshai giPHAJờ sáng.9VqT 9VqTQuán ăn6CGF t2kuhai bêPHAJn đườ9VqTng đt2kuã dọ7nksn hàn6CGFg cả, ch6CGFỉ còn6CGF qu9VqTán IPHAJnternet vẫnt2ku m7nksở cửt2kua, t2kuánh đPHAJèn t7nksừ bêPHAJn trPHAJong hắt9VqT rt2kua m7nksặt đ9VqTường, khi ĐàmPHAJ Tĩnt2kuh đi9VqT nga6CGFng qPHAJua, chỉ6CGF cPHAJó m9VqTình b6CGFóng 9VqTcô đơn6CGF độc.

Cửa sắt6CGF củat2ku 9VqTkhu nh7nksà đã khóa,6CGF nh6CGFưng 7nksnhững ngườ6CGFi về6CGF muộn9VqT đềt2kuu có6CGF cPHAJách, ct2kuô quấnPHAJ m9VqTột góc9VqT v9VqTáy vàoPHAJ h6CGFông định trè6CGFo l6CGFên. Vừa9VqT mớ9VqTi bát2kum vàPHAJo la6CGFn caPHAJn sắt,t2ku giẫm9VqT ch9VqTân lêt2kun ôPHAJ đầ6CGFu 6CGFtiên t6CGFhì c9VqTánh tPHAJay cô bịPHAJ t2kungười 6CGFta tó7nksm lất2kuy, khi7nksến PHAJcô t2kusuýt 6CGFnữa PHAJhét lênt2ku. Qua9VqTy 7nkslại nhì7nksn, PHAJcô trô9VqTng tt2kuhấy Nhiếp t2kuVũ Th9VqTịnh sắc6CGF mặ7nkst st2kua sầ9VqTm, 6CGFanh hỏiPHAJ: “Cô7nks địnht2ku t6CGFrèo qua?”

Tại sa9VqTo an9VqTh lạit2ku ởPHAJ PHAJđây? Xe củ7nksa t2kuanh t2kudừng ở9VqT PHAJcách đó7nks khôngt2ku xt2kua, cóPHAJ 7nkslẽ an6CGFh 6CGFđã ở9VqT 7nksđây 7nkstừ l6CGFâu mt2kuà 6CGFcô không6CGF đểPHAJ ý.

“Lên xe.”6CGF A9VqTnh 6CGFkéo cPHAJô về phía7nks cht2kuiếc 7nksxe, 6CGFcô lo7nksạng 7nkschoạng tht2kueo PHAJsau. ĐếnPHAJ gần9VqT xt2kue 6CGFcô t2kumới thấ7nksy c9VqTạnh PHAJxe t9VqToàn đầu lt2kuọc t6CGFhuốc 6CGFlá, ít7nks t2kunhất cũngPHAJ hơ6CGFn t2kuchục cái9VqT. 9VqTCó điềuPHAJ NPHAJhiếp Vt2kuũ PHAJThịnh ch7nksưa baPHAJo giờ hútPHAJ thuốc9VqT, có6CGF 6CGFlẽ PHAJanh vừa6CGF khéo9VqT đt2kuỗ x7nkse ở7nks đâ6CGFy thôi.

Cuối cùPHAJng t2kucô 6CGFgiằng ra khỏi9VqT ta6CGFy 7nksanh: “Nhiếp9VqT 9VqTVũ ThịnhPHAJ, ant2kuh th9VqTa 7nkscho t9VqTôi đi…”

Anh dừn6CGFg lPHAJại, nh9VqTưng t2kutay vẫn khPHAJông 7nksbuông, 9VqTgiọng PHAJđiệu l9VqTạnh 7nkslùng mà6CGF c6CGFhâm 7nksbiếm: “Bảy7nks nă9VqTm trư7nksớc cô6CGF kPHAJhông tha7nks cho tô9VqTi, tạ6CGFi t2kusao b7nksây giờ6CGF 6CGFtôi lạiPHAJ ph7nksải tht2kua c7nksho cô?”

Nhiếp Vũ7nks Th7nksịnh hiPHAJện giờ không6CGF t2kuchỉ 6CGFtàn nht2kuẫn 6CGFmà 6CGFcòn mừng9VqT giPHAJận thấPHAJt thPHAJường. CPHAJô vừPHAJa mt2kuệt v6CGFừa buồn6CGF ngủ,9VqT không 9VqT thể ch6CGFống lạ6CGFi đ6CGFược s7nksức mạ7nksnh c6CGFủa a9VqTnh, an6CGFh đẩy7nks côt2ku vPHAJào ghế6CGF sau9VqT, độn6CGFg tá9VqTc rấ9VqTt th9VqTô bạo. Đà9VqTm Tĩn9VqTh PHAJcảm g7nksiác tối6CGF 9VqTnay aPHAJnh PHAJnhư một2kut t2kucon ngPHAJười k6CGFhác vậy.PHAJ NhiếpPHAJ Vũ7nks 6CGFThịnh b6CGFảy năm s7nksau vốn9VqT d6CGFĩ đã6CGF lPHAJà người6CGF k7nkshác, nt2kuhưng tốit2ku nPHAJay 7nksanh 9VqTlại giPHAJống nt2kuhư mộtt2ku t2kuNhiếp Vũ Thịnh9VqT tht2kuứ bPHAJa n9VqTữa. PHAJBộ dạnt2kug a6CGFnh PHAJhệt nt2kuhư mt2kuột kẻt2ku s7nksay khướt,9VqT nhưt2kung 6CGFcô PHAJbiết ant2kuh không 7nks hề uốn6CGFg 6CGFmột giọt6CGF rPHAJượu nà7nkso, 9VqTcó điều,t2ku dườ6CGFng 9VqTnhư an9VqTh đãt2ku mPHAJất đ7nksi PHAJlý trí.

Anh lái6CGF 7nksxe dọt2kuc PHAJtheo đườt2kung cái, k9VqThông bat2kuo lât2kuu PHAJsau, PHAJxe 7nksđến một6CGF khác7nksh sạnPHAJ caPHAJo t2kucấp. Ant2kuh láiPHAJ xPHAJe đPHAJến trưt2kuớc cửa, nhânPHAJ viên6CGF rPHAJa mởPHAJ c6CGFửa, PHAJanh xuốPHAJng xt2kue, PHAJcô cũ7nksng xuốn7nksg thet2kuo, 6CGFxe được6CGF nhâPHAJn v6CGFiên lá7nksi vào b9VqTãi, cPHAJòn t2kuanh đi7nks thẳn7nksg đ7nksến quầyt2ku l7nksễ tânPHAJ, lất2kuy chứn9VqTg 7nksminh th9VqTư b9VqTảo mut2kuốn t6CGFhuê một pt2kuhòng cót2ku t2kugiường to6CGF. LễPHAJ tânt2ku k7nkshó xử7nks n7nksói phònPHAJg g9VqTiường 9VqTto đãt2ku hếtPHAJ PHAJmất rồi,t2ku cht2kuỉ t2kucòn phòng 6CGFcho nh9VqTững người7nks hưở7nksng tuầnPHAJ trPHAJăng mậPHAJt. t2kuCô nhânt2ku vit2kuền PHAJnhìn ĐàmPHAJ t2kuTĩnh, mỉm6CGF cười nói:6CGF “TPHAJhật 6CGFra phòng7nks trăng7nks mậ6CGFt ch9VqTỉ đắtPHAJ 9VqThơn phò9VqTng giư9VqTờng tt2kuo PHAJmột chú7nkst, hơPHAJn nữat2ku lại có7nks vị7nks trít2ku tốt9VqT, vôPHAJ cùt2kung 7nksyên tĩnh.”

Nhiếp VPHAJũ TPHAJhịnh t2kunói: t2ku“Vậy lấy phòngPHAJ đó.”

Suốt cảt2ku q7nksuá trì7nksnh Đàm Tĩnht2ku cht2kuỉ yên7nks t2kulặng, PHAJvào tha6CGFng máy6CGF, vào7nks troPHAJng ph9VqTòng, bêt2kun t6CGFrong cPHAJó 9VqTđĩa h6CGFoa 7nksquả, cót2ku hoa hồng,7nks trênPHAJ giườngPHAJ t2kucòn rải9VqT c6CGFánh PHAJhoa, đúng6CGF là7nks 7nksphòng trăng6CGF mậPHAJt. Rồ9VqTi nhâ6CGFn viPHAJên lên đPHAJưa c7nkshìa kPHAJhoá, nt2kuói rằn9VqTg đ9VqTã đỗ6CGF x7nkse c6CGFủa a7nksnh ởt2ku 7nksvị tr6CGFí 7nksA16 tt2kurên t6CGFầng ht2kuai bãi9VqT đỗ xe7nks. Nh7nksiếp 9VqTVũ 6CGFThịnh 9VqTbo 6CGFcho nh6CGFân viênt2ku mPHAJột chút6CGF tiền9VqT, 9VqTđóng cử7nksa lại.

Thấy ĐàmPHAJ Tĩnh6CGF vẫnt2ku sốt, anh7nks mởPHAJ 9VqTtủ quầnt2ku áo9VqT, l7nksấy áPHAJo choàn9VqTg t2kutắm đư9VqTa c6CGFho cô:9VqT t2ku“Đi 9VqTtắm t9VqTrước đi!”

Bồn tắPHAJm r7nksất t2kulớn, nh9VqTưng cô 9VqTđã buồn7nks nt2kugủ d9VqTíp mt2kuắt, vộ6CGFi vPHAJàng ngPHAJâm t2kumình vàPHAJo b9VqTồn 9VqTnước nóngt2ku, t9VqThấy khoat2kun khoái đến9VqT mứ6CGFc 6CGFcó t2kuthể ngủ7nks đPHAJược t2kungay. Mt2kuặc áot2ku choàng7nks tắ7nksm 6CGFvào, PHAJcô t2kubước ra9VqT, 6CGFthấy Nhiếpt2ku Vũ PHAJThịnh t2kuđang ngồ6CGFi trê6CGFn sofa9VqT. D7nksưới á9VqTnh đèn,7nks d7nksáng vẻt2ku an9VqTh vẫPHAJn qut2kuen thuộct2ku 9VqTnhư tt2kuhế, nhưng lại7nks t2kuxa lạ6CGF x9VqTiết bat2kuo, 9VqTcô độ6CGFt n6CGFhiên 9VqTthấy 9VqTlòng chùnt2kug xuống,7nks 9VqTdường nhưPHAJ lạiPHAJ sắp xa6CGFo xuyến.

Đàm T6CGFĩnh l7nksặng lẽt2ku PHAJđứng trước mặtPHAJ 7nksanh, thấyt2ku anPHAJh ngPHAJẩng lên,PHAJ c9VqTô nó6CGFi: “Mười7nks vạn.”

Anh thật6CGF st2kuự khô6CGFng thể 9VqT ngờ cô9VqT l9VqTại 7nksmở PHAJmiệng nóPHAJi rt2kua 9VqThai chữPHAJ 7nksnày, t2kuchỉ biết9VqT ngơ6CGF ngá7nksc n7nkshìn cô.

“Anh biết6CGF 9VqTtôi cầt2kun tiền mà,t2ku có9VqT lẽt2ku an7nksh vPHAJẫn… v9VqTẫn 7nkscòn PHAJthích tôi.9VqT 6CGFVì thế,9VqT PHAJhôm PHAJnay an7nksh muốnPHAJ giữ6CGF tôi9VqT lạt2kui cũng t2kuđược thôi,6CGF tôPHAJi mu6CGFốn mườt2kui vạn.”

Sắc mặt7nks Nhi9VqTếp PHAJVũ Thịnh lập7nks t9VqTức đ9VqTổi 7nkssang PHAJtrắng bệch,9VqT khôngt2ku c7nksòn một7nks t2kugiọt mát2kuu, v9VqTết bầmPHAJ t2kutím 7nksdưới cằm9VqT anh 9VqTcòn chưa9VqT taPHAJn, 9VqTlại sPHAJưng lênPHAJ, khiPHAJến vẻt2ku mt2kuặt an6CGFh 7nksnhìn v9VqTô cù9VqTng kt2kuỳ q9VqTuái. V6CGFào khoảnh khắc7nks ấyt2ku Đ9VqTàm Tt2kuĩnh thật9VqT sựt2ku nghĩ7nks an7nksh sẽ9VqT bật9VqT t2kudậy đánht2ku c7nksô, t2kuvì t2kuánh m9VqTắt an9VqTh chPHAJợt trở nên6CGF sắc6CGF lạnht2ku 6CGFnhư daoPHAJ, tựa9VqT hồ9VqT muốnPHAJ k6CGFhoét mộtt2ku lỗ6CGF PHAJtrên n7nksgười 9VqTcô vt2kuậy. PHAJNhưng cuối6CGF cùng anPHAJh kPHAJhông làPHAJm t2kugì cả,PHAJ c6CGFhỉ n6CGFghiến ră6CGFng gt2kuằn từ7nksng chữt2ku: “Đàm6CGF Tĩn9VqTh, t2kucô tưởng6CGF đến 6CGF giờ tô6CGFi còn7nks để9VqT cô6CGF muốn7nks gPHAJì được9VqT nấy7nks sao?”

Dứt lờ7nksi, aPHAJnh đứngPHAJ dậy xôt2ku cửaPHAJ 9VqTbỏ đi7nks. Và7nkso t2kuthang má6CGFy at2kunh mớt2kui nhận9VqT r6CGFa mìnht2ku 7nksđang ru6CGFn rẩ6CGFy. ĐiềuPHAJ 6CGFhoà tPHAJrong thang má6CGFy thổ7nksi t2kuvù vù,6CGF kh7nksiến 9VqTanh lạnhPHAJ chưa7nks từng6CGF thấy9VqT. t2kuAnh đt2kui 7nksthang máPHAJy xuống6CGF tận6CGF tầng hầ9VqTm t2kuđể x9VqTe. 6CGFVừa 7nkslên x9VqTe, a7nksnh PHAJđã 9VqTlần tìm7nks ht2kuộp cứu7nks thươn7nksg, mở6CGF r9VqTa l7nksấy cặp7nks nhiệt độ,PHAJ b9VqTấy giờt2ku m7nksới t2kuý thức6CGF được9VqT mì6CGFnh 9VqTđang 6CGFlàm g6CGFì. Vốn6CGF d9VqTĩ a6CGFnh 7nksđịnh 6CGFđợi Đ7nksàm TĩnPHAJh tắm xon9VqTg sPHAJẽ xuPHAJống lấyPHAJ t2kucặp nhiệtPHAJ đ9VqTộ lênt2ku đo9VqT xPHAJem cô9VqT còn6CGF s9VqTốt khô6CGFng. PHAJNhưng giờ9VqT PHAJtìm t2kucặp nhiệt đ9VqTộ cò7nksn 7nkscó tt2kuác d7nksụng PHAJgì? t2kuCòn 9VqTích gPHAJì nữa?

Cặp nhiệ6CGFt độ7nks bPHAJị aPHAJnh siết chặtt2ku đ9VqTến gãyt2ku đôi,t2ku thuỷPHAJ tin7nksh cắmPHAJ sâ6CGFu 9VqTvào t2kulòng bànt2ku tt2kuay 7nksanh, máut2ku 7nksvà thủPHAJy ngâ6CGFn 6CGFch xuống, 9VqTanh cPHAJũng khôngPHAJ tht2kuấy đPHAJau. Ct2kuuối cùngt2ku câu9VqT 7nksnói củ7nksa a7nksnh chỉ9VqT l7nksà 7nksmột 7nkstrò c7nksười, hay 7nksmột nPHAJỗ lự6CGFc c6CGFhe đậy9VqT y6CGFếu ớPHAJt. Tại7nks sPHAJao cPHAJô d7nksám PHAJmở miện7nksg đ6CGFòi tit2kuền anht2ku? Chín7nksh vì PHAJcô biếtPHAJ rõ6CGF rằng,PHAJ đến7nks tPHAJận bâ9VqTy gPHAJiờ, 6CGFanh vẫPHAJn sẽ7nks đểPHAJ cô9VqT muố9VqTn g7nksì đPHAJược nấy7nks. t2kuCô coi mìnhPHAJ lt2kuà hà9VqTng hoPHAJá bán9VqT 6CGFcho an6CGFh, lần7nks trước7nks c9VqTô đPHAJòi b6CGFa vạPHAJn, lần9VqT nPHAJày l7nksại m9VqTuốn mười6CGF vạn. Chot2ku d6CGFù v9VqTạn bấ9VqTt đắc7nks dt2kuĩ, ch6CGFo dPHAJù cô7nks thậtPHAJ s6CGFự 6CGFthiếu tiền7nks, 9VqTnhưng t6CGFại sPHAJao 7nkscô lạit2ku PHAJlàm như thế6CGF, cứ9VqT 7nksnhư sợ6CGF rt2kuằng PHAJvẫn cò6CGFn mộtt2ku ct2kuhút hồit2ku ứ7nksc đ9VqTẹp đt2kuẽ PHAJnào đó,7nks ct2kuứ như9VqT sPHAJợ a9VqTnh chưa thậtt2ku s9VqTự nả9VqTn lò7nksng vậy?

Anh v9VqTô cùngt2ku h7nksối hận, st2kuau PHAJkhi đi7nks l9VqTòng vò6CGFng tr7nksên đường6CGF, tạ6CGFi sa7nkso PHAJlại đ6CGFến 6CGFchỗ t2kucô. Vì9VqT PHAJbiết 6CGFrằng c7nksô không cò6CGFn chPHAJỗ nàPHAJo kháPHAJc nữPHAJa, mà9VqT côt2ku l9VqTại đant2kug ốm6CGF. 6CGFKhi th9VqTấy c7nksô địnht2ku t2kutrèo rào9VqT, 7nksanh không sa6CGFo kt2kuìm được,9VqT vộit2ku dậpt2ku 9VqTthuốc ch6CGFạy lạ9VqTi tó6CGFm lấ9VqTy ngườPHAJi pt2kuhụ nữt2ku t7nkso PHAJgan kiPHAJa. Đúng9VqT vậy, at2kunh hú7nkst t2kuthuốc, gầnPHAJ đâ7nksy an9VqTh t2kumới hú6CGFt, bởPHAJi thực6CGF sự7nks t2kuquá phiềt2kun muộnPHAJ. Ant2kuh t2kuhối 6CGFhận tại saPHAJo l6CGFại đ6CGFưa cô7nks đếnPHAJ khác7nksh sạn,PHAJ t2kuvì biết9VqT côPHAJ kht2kuông cóPHAJ nơt2kui nà6CGFo đểt2ku n6CGFgủ nữa.6CGF PHAJAnh hPHAJối hận9VqT tại 9VqTsao l9VqTại t2kutheo cPHAJô lt2kuên p6CGFhòng, anPHAJh vốnt2ku ch7nksỉ đ7nksịnh đưat2ku chìat2ku k7nkshoá phòt2kung rồ9VqTi đit2ku. Anh chỉ6CGF muố9VqTn đPHAJể t2kucô tắm7nks nt2kuước n9VqTóng, 6CGFnhư 7nksvậy 9VqTcó tácPHAJ dụnPHAJg gPHAJiúp hạ6CGF sốt.7nks 9VqTAnh 9VqTđịnh cặp7nks nhiệt độ9VqT ch6CGFo PHAJcô rt2kuồi 7nkssẽ 7nksđi. Dù7nks 6CGFsao 6CGFanh cũngt2ku không6CGF 9VqTnên độngt2ku lòn9VqTg tht2kuương 7nksxót cPHAJô, bởi7nks nPHAJgười phụ nữPHAJ nàPHAJy c7nksó tt2kuhể t2kunắm l9VqTấy PHAJcơ hộ7nksi t2kunhỏ nh6CGFoi đ9VqTó t2kuđể gt2kuiáng cPHAJho an6CGFh mt2kuột đòn9VqT tàPHAJn nhẫn nhất.

Cho 9VqTdù bảy7nks n9VqTăm tt2kurước v6CGFì nguyên nhâPHAJn t2kugì thìt2ku hi9VqTện 6CGFgiờ a6CGFnh cũngPHAJ 7nkstin chắcPHAJ 7nksít n7nkshất h9VqTồi đó6CGF cô6CGF 9VqTcũng n9VqTói m6CGFột câu th9VqTật l9VqTòng, đó7nks l7nksà t2kucô c7nkshưa baPHAJo gi9VqTờ y6CGFêu 6CGFanh. Nă6CGFm đt2kuó nết2kuu c9VqTô ct2kuó ch9VqTút xí9VqTu thật lò7nksng 7nksvới anPHAJh, hẳn9VqT hit2kuện 9VqTtại c6CGFô đã6CGF khPHAJông tu6CGFyệt tìn9VqTh đếPHAJn mức9VqT đet2kum tìn7nksh ct2kuảm trong 7nks quá khứ7nks là7nksm 9VqTvũ khí7nks đảPHAJ thươngt2ku anh7nks. NụPHAJ 7nkshôn t2kulúc ch9VqTiều giPHAJống nPHAJhư m6CGFột giấ9VqTc PHAJmộng, ant2kuh cảm thất2kuy că7nksm ghét2kut chí6CGFnh mình,7nks t2kutại sPHAJao mớit2ku cPHAJó chPHAJút 9VqThy t2kuvọng m6CGFà đãt2ku kỳ6CGF 7nksvọng t2kunhư vậy? Tạ9VqTi PHAJsao lại9VqT t6CGFự d9VqTối mình9VqT dốt2kui người9VqT rằnPHAJg cô6CGF có7nks n7nksỗi khổPHAJ bất9VqT đắPHAJc dPHAJĩ? t2kuTại 6CGFsao khi6CGF nhìn th6CGFấy c7nksô rơPHAJi nướct2ku 7nksmắt, anPHAJh lạit2ku đPHAJau lòng?

Nhiếp VũPHAJ Th6CGFịnh, 6CGFmày là thằngt2ku ngốc,9VqT ngốcPHAJ nhất7nks thếPHAJ giớit2ku này.

Rốt cut2kuộc đếnPHAJ ba6CGFo giờ 6CGF mày mới7nks PHAJtỉnh ra?