Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 13 - Phần 2

Mỗi kMws8hi bMws8ị ấhVeGLeM6m ứcLPsegvpQ anMws8h vẫn míhVeGLeM6m mhVeGLeM6ôi Mws8lại nhLPsegvpQư đLPsegvpQứa LPsegvpQtrẻ, LPsegvpQhai bêLPsegvpQn khoMws8é miệhVeGLeM6ng hơiMws8 coLPsegvpQng, nhìLPsegvpQn giốnghVeGLeM6 Mws8như Mws8một đĩnhVeGLeM6h vàng nhhVeGLeM6ỏ LPsegvpQcong cohVeGLeM6ng Mws8hai bêhVeGLeM6n mépLPsegvpQ vậyhVeGLeM6. ĐLPsegvpQàm LPsegvpQTĩnh đứngMws8 tMws8ừ xLPsegvpQa Mws8nhìn anhLPsegvpQ, vừaLPsegvpQ rồiLPsegvpQ có đôMws8ng ngưLPsegvpQời, chVeGLeM6ô cốLPsegvpQ tìnhMws8 khhVeGLeM6ông nhhVeGLeM6ìn anhVeGLeM6h, nhưnhVeGLeM6g gLPsegvpQiờ cLPsegvpQhỉ chVeGLeM6òn LPsegvpQmột mìnMws8h ahVeGLeM6nh, LPsegvpQcó muốn hVeGLeM6tránh cMws8ũng LPsegvpQkhông LPsegvpQtránh được.hVeGLeM6 ĐầuhVeGLeM6 LPsegvpQngón cáiMws8 củaLPsegvpQ anhVeGLeM6h bLPsegvpQị dínhhVeGLeM6 chhVeGLeM6út Mws8mực LPsegvpQđen, viết xong,hVeGLeM6 anLPsegvpQh vộMws8i thVeGLeM6ìm LPsegvpQgiấy laMws8u đMws8i nhưnghVeGLeM6 khônMws8g tìmhVeGLeM6 tLPsegvpQhấy, liềLPsegvpQn vàLPsegvpQo phònMws8g vệMws8 Mws8sinh rửaMws8 tay, Mws8nước chảyhVeGLeM6 rMws8ào ràohVeGLeM6. KLPsegvpQhi hVeGLeM6ra ngoàLPsegvpQi ahVeGLeM6nh đãMws8 vẩyLPsegvpQ nướcLPsegvpQ rhVeGLeM6ồi, LPsegvpQnhưng đLPsegvpQầu hVeGLeM6ngón LPsegvpQtay vẫnLPsegvpQ còn ướt,Mws8 LPsegvpQđành Mws8kẹp shVeGLeM6ổ LPsegvpQghi cMws8hép vàMws8o cáLPsegvpQnh tay.

Ngoài hVeGLeM6hành laLPsegvpQng cóhVeGLeM6 người hLPsegvpQỏi: “NhiếphVeGLeM6 VũLPsegvpQ ThịnhLPsegvpQ đhVeGLeM6âu? MaLPsegvpQu, ChủMws8 nhiệmLPsegvpQ LPsegvpQtìm hVeGLeM6anh ấy.”

Anh nhanhVeGLeM6h chhVeGLeM6óng đihVeGLeM6 ra, đãhVeGLeM6 bMws8a hVeGLeM6chục tuổiLPsegvpQ đầu,hVeGLeM6 Mws8vậy mLPsegvpQà bLPsegvpQước vẫMws8n sảihVeGLeM6 dài,Mws8 nhLPsegvpQanh nhhVeGLeM6ẹn nhMws8ư chànghVeGLeM6 tMws8rai LPsegvpQmười bảyườiLPsegvpQ tám, khôLPsegvpQng hVeGLeM6có cảmLPsegvpQ gLPsegvpQiác gấhVeGLeM6p gLPsegvpQáp cLPsegvpQhỉ thLPsegvpQấy Mws8rất thVeGLeM6rẻ cLPsegvpQon. ĐàhVeGLeM6m TĩnMws8h Mws8thấy hVeGLeM6chua xót. ChiahVeGLeM6 tLPsegvpQay LPsegvpQrồi gặLPsegvpQp lạMws8i, nhưnMws8g chưaLPsegvpQ hVeGLeM6lần gLPsegvpQặp mMws8ặt nàoMws8 lạihVeGLeM6 hVeGLeM6có LPsegvpQấn LPsegvpQtượng nhLPsegvpQư sánghVeGLeM6 naMws8y, Nhiếp VũhVeGLeM6 TLPsegvpQhịnh củMws8a buổihVeGLeM6 LPsegvpQsáng hômhVeGLeM6 hVeGLeM6nay LPsegvpQhệt Mws8như NhhVeGLeM6iếp hVeGLeM6Vũ ThịnLPsegvpQh củahVeGLeM6 mhVeGLeM6ười nămhVeGLeM6 vềhVeGLeM6 trước vậy,Mws8 vẫnhVeGLeM6 làMws8 Mws8cậu thiếLPsegvpQu Mws8niên bLPsegvpQề ngoàihVeGLeM6 trầmLPsegvpQ LPsegvpQmặc nhưnghVeGLeM6 Mws8sâu hVeGLeM6bên tMws8rong lạiMws8 rMws8ất nổiLPsegvpQ loạn.

Phòng bhVeGLeM6ệnh đãhVeGLeM6 yhVeGLeM6ên tĩnh hVeGLeM6 lại nhMws8ưng lòLPsegvpQng dạhVeGLeM6 ĐàmhVeGLeM6 TĩhVeGLeM6nh vMws8ẫn rLPsegvpQối hVeGLeM6bời, Mws8cô ngồhVeGLeM6i xuốnLPsegvpQg, nhMws8ìn TôLPsegvpQn BLPsegvpQình đanMws8g nằm Mws8 trên giường,Mws8 tLPsegvpQhấy cMws8on hítMws8 thLPsegvpQở rấhVeGLeM6t khVeGLeM6hó khVeGLeM6hăn, ngựMws8c phậpLPsegvpQ phồnghVeGLeM6 Mws8lên xuốnhVeGLeM6g, cặpLPsegvpQ mLPsegvpQôi tím tMws8ái. hVeGLeM6Đàm ThVeGLeM6ĩnh cLPsegvpQảm tMws8hấy mMws8ình nMws8hư mộhVeGLeM6t nLPsegvpQgọn cLPsegvpQây tLPsegvpQrong bãLPsegvpQo, cơnLPsegvpQ bãMws8o tMws8ố củahVeGLeM6 sốMws8 mệnh đãMws8 qhVeGLeM6uăng hVeGLeM6quật hVeGLeM6giày vhVeGLeM6ò LPsegvpQcô LPsegvpQquá hVeGLeM6lâu, qLPsegvpQuá lâMws8u rồiMws8, LPsegvpQcô sắhVeGLeM6p LPsegvpQkhông trụMws8 Mws8nổi nữa.

Dù chíhVeGLeM6n gMws8iờ hVeGLeM6phải họp,hVeGLeM6 nhưng sahVeGLeM6u kLPsegvpQhi kiểmhVeGLeM6 tLPsegvpQra phòngLPsegvpQ bhVeGLeM6ệnh LPsegvpQxong. ChủhVeGLeM6 nhiệhVeGLeM6m PhươnghVeGLeM6 vMws8ẫn dLPsegvpQành nhVeGLeM6ửa hVeGLeM6tiếng quý báuLPsegvpQ mắngMws8 NhiếphVeGLeM6 VũhVeGLeM6 ThịnhhVeGLeM6 troMws8ng vănMws8 pMws8hòng. Mws8Mọi ngMws8ười đLPsegvpQi Mws8qua vănhVeGLeM6 phòngLPsegvpQ củaLPsegvpQ ônMws8g đềuhVeGLeM6 rón rLPsegvpQén nhẹhVeGLeM6 nhàMws8ng, chỉLPsegvpQ sợhVeGLeM6 Mws8lại gLPsegvpQây rMws8a LPsegvpQtiếng độngLPsegvpQ kMws8hiến ChLPsegvpQủ hVeGLeM6nhiệm PhVeGLeM6hương hVeGLeM6nổi hVeGLeM6giận. Mấy vịMws8 tiếnLPsegvpQ sMws8ĩ ởLPsegvpQ bhVeGLeM6ên nMws8goài đềuMws8 thởMws8 chVeGLeM6ũng hVeGLeM6không hVeGLeM6dám thLPsegvpQở Mws8mạnh, cắmLPsegvpQ Mws8cúi viếtMws8 bệnh án,Mws8 ngahVeGLeM6y cảhVeGLeM6 LPsegvpQy táMws8 trưởngMws8 bìnhhVeGLeM6 thườnLPsegvpQg Mws8nhiều lờiLPsegvpQ LPsegvpQlà vậLPsegvpQy màhVeGLeM6 lLPsegvpQúc nLPsegvpQày miệngLPsegvpQ Mws8cũng như dhVeGLeM6án bhVeGLeM6ăng dínLPsegvpQh, chhVeGLeM6ẳng nóiLPsegvpQ hVeGLeM6tiếng nào.

“Có biếLPsegvpQt LPsegvpQvì shVeGLeM6ao tLPsegvpQôi mắng cậuhVeGLeM6 khôhVeGLeM6ng? RốMws8t cuộhVeGLeM6c gầnhVeGLeM6 đhVeGLeM6ây chVeGLeM6ậu làmMws8 saLPsegvpQo vậhVeGLeM6y? ĐầuhVeGLeM6 LPsegvpQóc cứhVeGLeM6 LPsegvpQlơ Mws8lửng LPsegvpQtận hVeGLeM6đâu ấyhVeGLeM6. Đừng LPsegvpQtưởng vẫnhVeGLeM6 chưhVeGLeM6a gâyMws8 rMws8a lỗiMws8 lLPsegvpQớn gMws8ì, tôhVeGLeM6i tháyhVeGLeM6 LPsegvpQcứ thLPsegvpQế nàyhVeGLeM6 sMws8ớm mMws8uộn rồhVeGLeM6i cũnhVeGLeM6g xảyhVeGLeM6 ra chuyệnMws8 thMws8ôi. CậuLPsegvpQ nMws8ói xMws8em, rốtLPsegvpQ cuMws8ộc lhVeGLeM6à chuyệnLPsegvpQ gì?Mws8 CậuLPsegvpQ cảLPsegvpQ ngàyLPsegvpQ rầuhVeGLeM6 rĩhVeGLeM6 hVeGLeM6đầy thVeGLeM6âm sự LPsegvpQ như vậyMws8 LPsegvpQlà saMws8o? ChLPsegvpQúng LPsegvpQta làhVeGLeM6m bhVeGLeM6ác sLPsegvpQĩ, mọiLPsegvpQ hVeGLeM6lúc mMws8ọi LPsegvpQnơi đềLPsegvpQu phảiMws8 suLPsegvpQy xéthVeGLeM6 vẫnMws8 đềhVeGLeM6 một cácLPsegvpQh lýLPsegvpQ hVeGLeM6trí, bìnhVeGLeM6h Mws8tĩnh. ChuyMws8ện hômMws8 qLPsegvpQua lhVeGLeM6à thMws8ế nào?LPsegvpQ TôhVeGLeM6n hVeGLeM6Bình cóLPsegvpQ quhVeGLeM6an hệLPsegvpQ ghVeGLeM6ì vớMws8i LPsegvpQcậu? Cậu kLPsegvpQhông chMws8i Mws8một đồnghVeGLeM6 LPsegvpQnào hVeGLeM6cho tMws8huốc ngoàMws8i bMws8ảo hiểhVeGLeM6m, LPsegvpQtrong khMws8i hVeGLeM6có nMws8hững loLPsegvpQại bắt buộcMws8 phMws8ải dùnhVeGLeM6g, bắtLPsegvpQ buộcMws8 cMws8ậu hiểhVeGLeM6u khônLPsegvpQg hLPsegvpQả? Mws8Cậu tiếLPsegvpQt kiệmhVeGLeM6 tiềnLPsegvpQ LPsegvpQcho bệnhhVeGLeM6 nhânhVeGLeM6 hay Mws8là lấhVeGLeM6y mLPsegvpQạng ngườiLPsegvpQ ta?”

Cuối LPsegvpQcùng hVeGLeM6Nhiếp VMws8ũ Thịnh khẽMws8 Mws8đáp: “ChMws8áu LPsegvpQvà LPsegvpQđứa tLPsegvpQrẻ đLPsegvpQó… khôhVeGLeM6ng cóMws8 qLPsegvpQuan hMws8ệ LPsegvpQgì đặcLPsegvpQ bLPsegvpQiệt… chỉhVeGLeM6 Mws8là điLPsegvpQều kiện gMws8ia đìnhMws8 LPsegvpQhọ khônghVeGLeM6 tốt…”

“Không LPsegvpQcó quMws8an hệhVeGLeM6 gìhVeGLeM6 đặc biệLPsegvpQt Mws8mà cLPsegvpQậu ghVeGLeM6ọi đLPsegvpQiện LPsegvpQcả vàohVeGLeM6 phòhVeGLeM6ng mhVeGLeM6ổ?” CLPsegvpQhủ nhiệhVeGLeM6m PhươnMws8g khôLPsegvpQng kìmhVeGLeM6 nổihVeGLeM6 gầmLPsegvpQ lên. “TôiMws8 LPsegvpQcòn tưởnghVeGLeM6 trờiLPsegvpQ sậpMws8, cậhVeGLeM6u gMws8ọi tôihVeGLeM6 đếLPsegvpQn cứuMws8 chứ!”

“Cháu quêhVeGLeM6n mấtLPsegvpQ ChủMws8 nhiệm hVeGLeM6đang mổ…”

“Quên?” GiLPsegvpQọng ChủLPsegvpQ Mws8nhiệm Phương lạMws8i LPsegvpQcao Mws8lên hVeGLeM6một bLPsegvpQậc, “CậLPsegvpQu cònMws8 bảhVeGLeM6o mìnhLPsegvpQ khôngMws8 hVeGLeM6lơ đãMws8ng đi!Mws8 CậuhVeGLeM6 Mws8đang mổ hVeGLeM6cũng quênMws8 luôLPsegvpQn sMws8ao? TôMws8i Mws8cho cậuMws8 hayLPsegvpQ, cậMws8u chVeGLeM6ứ chVeGLeM6ả Mws8ngày nLPsegvpQghĩ ngợLPsegvpQi luMws8ng tLPsegvpQung tLPsegvpQhế này nữaLPsegvpQ, rLPsegvpQồi sẽMws8 cóMws8 ngàMws8y đểhVeGLeM6 quênhVeGLeM6 LPsegvpQdao mổhVeGLeM6 tronMws8g ngLPsegvpQực bệnhLPsegvpQ nhhVeGLeM6ân! ĐừnghVeGLeM6 tưởLPsegvpQng quênLPsegvpQ LPsegvpQmình đang lMws8àm gìLPsegvpQ làhVeGLeM6 Mws8chuyện Mws8nhỏ, hVeGLeM6như tMws8hế LPsegvpQlà cậhVeGLeM6u khVeGLeM6hông chVeGLeM6ó LPsegvpQy đức!”

Một LPsegvpQbác sLPsegvpQĩ đahVeGLeM6ng Mws8học bồi Mws8 dưỡng đLPsegvpQẩy thiLPsegvpQết bịMws8 Mws8đi hVeGLeM6tới, đanLPsegvpQg gLPsegvpQõ cửaMws8 thLPsegvpQì nhVeGLeM6ghe thhVeGLeM6ấy câMws8u nóLPsegvpQi cMws8uối cùng,hVeGLeM6 vộiLPsegvpQ giật mLPsegvpQình rhVeGLeM6ụt hVeGLeM6tay vLPsegvpQề, LPsegvpQnhìn shVeGLeM6ang mMws8ấy vMws8ị Mws8tiến shVeGLeM6ĩ đMws8ang vMws8iết hVeGLeM6bệnh ánLPsegvpQ bênhVeGLeM6 chVeGLeM6ạnh, thấyhVeGLeM6 họ làmMws8 LPsegvpQđộng tácLPsegvpQ rạLPsegvpQch ngaMws8ng LPsegvpQcổ, aLPsegvpQnh tMws8a giậMws8t thót,Mws8 liềnLPsegvpQ rhVeGLeM6ón LPsegvpQrén LPsegvpQđẩy thiếtMws8 bịMws8 đMws8i mất.

Cuối hVeGLeM6cùng, khhVeGLeM6i đếnhVeGLeM6 gMws8iờ họp, ChủMws8 nhiệmhVeGLeM6 PhươnhVeGLeM6g mMws8ới hLPsegvpQầm hầmhVeGLeM6 rờiMws8 khỏiMws8 hVeGLeM6văn phòngMws8, trhVeGLeM6ước khVeGLeM6hi rhVeGLeM6a cửahVeGLeM6 còLPsegvpQn buông lMws8ại mộtLPsegvpQ hVeGLeM6câu: “CậuhVeGLeM6 hMws8ãy tựLPsegvpQ kihVeGLeM6ểm điểmLPsegvpQ lạMws8i đi!”

Nhiếp VũLPsegvpQ ThịnhLPsegvpQ cúhVeGLeM6i đầu hVeGLeM6đi hVeGLeM6ra. LPsegvpQTiến shVeGLeM6ĩ hVeGLeM6Đồng, ngườLPsegvpQi LPsegvpQnhiều tuổhVeGLeM6i nhấthVeGLeM6 trhVeGLeM6ong sỗLPsegvpQ nhữhVeGLeM6ng nLPsegvpQgười đượcLPsegvpQ hVeGLeM6Chủ nhiệm Mws8Phương hVeGLeM6dẫn LPsegvpQdắt, bìnMws8h thườnhVeGLeM6g LPsegvpQrất biếtLPsegvpQ qhVeGLeM6uan tâLPsegvpQm chăMws8m sóMws8c nLPsegvpQgười khVeGLeM6hác, LPsegvpQvì NhihVeGLeM6ếp Vũ TMws8hịnh hVeGLeM6ít tuLPsegvpQổi, lạiLPsegvpQ đượcLPsegvpQ ChủLPsegvpQ nhhVeGLeM6iệm PMws8hương đặcMws8 biệthVeGLeM6 ưuhVeGLeM6 áMws8i, nêhVeGLeM6n aMws8nh họMws8 ĐồLPsegvpQng nàyhVeGLeM6 vẫn luLPsegvpQôn coLPsegvpQi NhVeGLeM6hiếp VMws8ũ ThịnMws8h Mws8là sLPsegvpQư đệhVeGLeM6 đồnghVeGLeM6 LPsegvpQmôn, Mws8mà quênMws8 mấthVeGLeM6 rằnLPsegvpQg ahVeGLeM6nh đãLPsegvpQ cóhVeGLeM6 hMws8ai LPsegvpQhọc vị, hơnMws8 LPsegvpQnữa cũhVeGLeM6ng kLPsegvpQhông LPsegvpQphải họLPsegvpQc tMws8rò LPsegvpQcủa ChLPsegvpQủ nhiệLPsegvpQm PhưLPsegvpQơng. LầnLPsegvpQ nàhVeGLeM6y, tiLPsegvpQến shVeGLeM6ĩ ĐồLPsegvpQng lhVeGLeM6ại đến Mws8an ủiMws8 anhMws8: “CóhVeGLeM6 qLPsegvpQuan thVeGLeM6âm đếMws8n cậMws8u Mws8thì ôMws8ng ấyMws8 hVeGLeM6mới hVeGLeM6lo lắnghVeGLeM6 nhưMws8 vậy,LPsegvpQ nếuMws8 đổihVeGLeM6 là ngườMws8i Mws8khác, hVeGLeM6ông ấhVeGLeM6y khMws8ông phVeGLeM6hí sứchVeGLeM6 Mws8thế đâu.”

“Phải rồi.LPsegvpQ” hVeGLeM6Tiến sĩMws8 hVeGLeM6Tiểu Mẫn đầyMws8 gọnghVeGLeM6 kíMws8nh LPsegvpQnói, “NhiếpLPsegvpQ Mws8sư huyhVeGLeM6nh LPsegvpQđừng nảhVeGLeM6n chLPsegvpQí, ‘Mws8lão yêu’Mws8 quýLPsegvpQ Mws8anh hVeGLeM6nhất đấy. Mws8 Ông LPsegvpQấy lMws8à hVeGLeM6Phong ThanMws8h Dương,LPsegvpQ ahVeGLeM6nh lhVeGLeM6à LệnMws8h HồLPsegvpQ XLPsegvpQung[2], ôngLPsegvpQ ấyMws8 LPsegvpQchỉ hậnLPsegvpQ rLPsegvpQèn sMws8ắt không thVeGLeM6hành thLPsegvpQép hVeGLeM6đấy thôi!”Mws8 LhVeGLeM6ão yêMws8u làLPsegvpQ biệtMws8 hLPsegvpQiệu củaLPsegvpQ Mws8Chủ nhiệmLPsegvpQ Phương,hVeGLeM6 cũLPsegvpQng chỉ hVeGLeM6có mấyMws8 hVeGLeM6đệ LPsegvpQtử nàLPsegvpQy LPsegvpQdám côhVeGLeM6ng LPsegvpQkhai đặtMws8 LPsegvpQbiệt hiệuMws8 LPsegvpQcho ônLPsegvpQg nhVeGLeM6hư vậy.Mws8 ChủhVeGLeM6 nhhVeGLeM6iệm PhưhVeGLeM6ơng luôn hVeGLeM6cho rằnMws8g kMws8ỹ thuậtMws8 tốMws8t LPsegvpQthì ôngLPsegvpQ cMws8ó hVeGLeM6thể cưnghVeGLeM6 họcLPsegvpQ Mws8trò củaMws8 LPsegvpQông nhVeGLeM6hư ônhVeGLeM6g trời con.

[2] NhâhVeGLeM6n vLPsegvpQật LPsegvpQtrong tihVeGLeM6ểu thuyết LPsegvpQvõ hiệpLPsegvpQ ThLPsegvpQần điêuhVeGLeM6 hiệpMws8 Mws8lữ củaLPsegvpQ nMws8hà hVeGLeM6văn hVeGLeM6Kim Mws8Dung, vốnMws8 lLPsegvpQà hVeGLeM6một lãLPsegvpQng Mws8tử mMws8ê rượu, giỏiLPsegvpQ Mws8kiếm thuậMws8t, từnMws8g đượchVeGLeM6 LPsegvpQPhong ThLPsegvpQanh DươngMws8 truMws8yền thụhVeGLeM6 kiếLPsegvpQm pháhVeGLeM6p, vềLPsegvpQ sahVeGLeM6u yêu NhậmhVeGLeM6 DohVeGLeM6anh DoahVeGLeM6nh, ThLPsegvpQánh cMws8ô củaLPsegvpQ MMws8a giáo.

“Tiểu LPsegvpQMẫn, cậuMws8 shVeGLeM6o sánh Mws8như thếLPsegvpQ khônhVeGLeM6g đúnghVeGLeM6 rồMws8i. LPsegvpQNếu hVeGLeM6lão yêuMws8 LPsegvpQlà PhonhVeGLeM6g Mws8Thanh DươMws8ng, thhVeGLeM6ì LệnhhVeGLeM6 HMws8ồ XunLPsegvpQg nênMws8 là LPsegvpQĐồng Mws8đại shVeGLeM6ư huyMws8nh chứ!Mws8 CMws8ậu xhVeGLeM6em anLPsegvpQh ĐồngLPsegvpQ LPsegvpQđiềm đạmhVeGLeM6 lễMws8 LPsegvpQđộ, rLPsegvpQất gMws8iống LệnhhVeGLeM6 Hồ Xung.Mws8 ChVeGLeM6òn NhiếMws8p hVeGLeM6Vũ ThịnhVeGLeM6h hLPsegvpQấp dẫnLPsegvpQ phhVeGLeM6ụ nhVeGLeM6ữ thếhVeGLeM6 nMws8ày, hVeGLeM6nói thếhVeGLeM6 nLPsegvpQào LPsegvpQcũng lMws8à DươnMws8g Quá[3], khôMws8ng phảMws8i LệhVeGLeM6nh HMws8ồ Xung!”

[3] NhLPsegvpQân vậtLPsegvpQ trohVeGLeM6ng tiểu thuyhVeGLeM6ết võMws8 hMws8iệp TLPsegvpQhần đMws8iêu hhVeGLeM6iệp lữMws8 củLPsegvpQa nhMws8à LPsegvpQvăn KihVeGLeM6m DuMws8ng, LPsegvpQnổi LPsegvpQtiếng Mws8đẹp trai, Mws8chung tình.

“Chẳng lẽhVeGLeM6 LệnMws8h HMws8ồ XMws8ung không hấhVeGLeM6p hVeGLeM6dẫn phVeGLeM6hụ nữMws8 ưMws8? SaLPsegvpQo NhVeGLeM6hậm DLPsegvpQoanh DhVeGLeM6oanh lạhVeGLeM6i sLPsegvpQống cMws8hết thMws8eo anMws8h tMws8a chứ?LPsegvpQ HơMws8n nữa sahVeGLeM6o NhihVeGLeM6ếp LPsegvpQVũ TLPsegvpQhịnh lLPsegvpQại cMws8ó thểMws8 LPsegvpQlà DhVeGLeM6ương hVeGLeM6Quá đMws8ược? NếMws8u cậuLPsegvpQ thVeGLeM6a lMws8à DưLPsegvpQơng Quá, Mws8 không phảihVeGLeM6 chúngMws8 tLPsegvpQa tLPsegvpQhành Mws8môn hạLPsegvpQ củaLPsegvpQ phLPsegvpQái ToàhVeGLeM6n ChânLPsegvpQ sahVeGLeM6o? TLPsegvpQôi khôngMws8 mLPsegvpQuốn cMws8ùng mMws8ột giuộc vLPsegvpQới bọnMws8 đạLPsegvpQo thốihVeGLeM6 đó…”

“Sao DươngMws8 QMws8uá lạiMws8 là mônhVeGLeM6 hhVeGLeM6ạ ToàMws8n CLPsegvpQhân? DLPsegvpQương QuáhVeGLeM6 lLPsegvpQà nhVeGLeM6gười hVeGLeM6của phLPsegvpQái CMws8ổ LPsegvpQMộ mMws8ới Mws8đúng. NhưMws8ng CổhVeGLeM6 LPsegvpQM LPsegvpQcũng không LPsegvpQtốt LPsegvpQlành gìLPsegvpQ… toàMws8n nhMws8ững phVeGLeM6hụ nMws8ữ tâhVeGLeM6m lýhVeGLeM6 biếnLPsegvpQ thái…”

Mấy ngưLPsegvpQời mồmLPsegvpQ nămhVeGLeM6 miệng hVeGLeM6mười bàhVeGLeM6n táhVeGLeM6n cườiMws8 đùa.LPsegvpQ TiếnhVeGLeM6 sĩLPsegvpQ LPsegvpQy họcMws8 LPsegvpQlâm sLPsegvpQàng khổ,LPsegvpQ tLPsegvpQiến LPsegvpQsĩ LPsegvpQy họcMws8 lâLPsegvpQm sLPsegvpQàng dưới trướngMws8 ChủMws8 Mws8nhiệm PhLPsegvpQương Mws8còn kMws8hổ hơhVeGLeM6n. Mws8Những thầMws8y hMws8ướng hVeGLeM6dẫn kháchVeGLeM6 cóhVeGLeM6 hVeGLeM6lẽ cònLPsegvpQ cóhVeGLeM6 thểhVeGLeM6 mắt nhhVeGLeM6ắm mắMws8t mởhVeGLeM6, tặnMws8g LPsegvpQquà, lLPsegvpQôi Mws8kéo quaLPsegvpQn hệLPsegvpQ làhVeGLeM6 đượhVeGLeM6c. hVeGLeM6Nhưng Mws8với ChủMws8 nhiệLPsegvpQm PhươnMws8g thì khMws8ông đủMws8 gLPsegvpQiỏi đừnghVeGLeM6 hMws8òng tốhVeGLeM6t nghiệphVeGLeM6. BàhVeGLeM6i tậhVeGLeM6p căngMws8 tLPsegvpQhẳng, LPsegvpQca mổLPsegvpQ hVeGLeM6lại nhVeGLeM6hiều, vì thVeGLeM6hế LPsegvpQcác tihVeGLeM6ến sLPsegvpQĩ đềuMws8 phảihVeGLeM6 tMws8ự tìmMws8 hVeGLeM6niềm vMws8ui thVeGLeM6rong nỗiMws8 khổ.Mws8 BìnMws8h thưMws8ờng cMws8hỉ cầhVeGLeM6n ngMws8he họ nóiMws8 linMws8h tiMws8nh LPsegvpQmột lúLPsegvpQc, hVeGLeM6Nhiếp VhVeGLeM6ũ ThịMws8nh hVeGLeM6sẽ thMws8ấy nLPsegvpQhẹ nhõmMws8 LPsegvpQhẳn đihVeGLeM6, nhưnMws8g hMws8ôm nay ahVeGLeM6nh thhVeGLeM6ật shVeGLeM6ự rấMws8t buồnhVeGLeM6. ChLPsegvpQủ Mws8nhiệm PhươngLPsegvpQ nLPsegvpQói rhVeGLeM6ất đúnLPsegvpQg, ghVeGLeM6ần đMws8ây Mws8anh suốthVeGLeM6 ngàMws8y ngẩn ngơLPsegvpQ LPsegvpQsuy nghMws8ĩ hVeGLeM6những ghVeGLeM6ì khhVeGLeM6ông biLPsegvpQết nữa,Mws8 phạMws8m lLPsegvpQỗi Mws8liên tụcLPsegvpQ, cứhVeGLeM6 thVeGLeM6hế Mws8này thLPsegvpQật hVeGLeM6sự cóMws8 nguy cLPsegvpQơ Mws8gây đạiMws8 LPsegvpQhoạ Mws8chứ chẳnghVeGLeM6 chơi.

Thấy anhVeGLeM6h thấMws8t LPsegvpQthần, Mws8Tiểu Mẫn thôngLPsegvpQ cMws8ảm nhVeGLeM6ói: LPsegvpQ“Nhiếp LPsegvpQsư hVeGLeM6huynh, ahVeGLeM6nh bhVeGLeM6ị hVeGLeM6lão yêLPsegvpQu mắhVeGLeM6ng đênLPsegvpQ ngớhVeGLeM6 ngẩnMws8 thậMws8t rồi…”

“Tiểu NhihVeGLeM6ếp Mws8đang phiềnhVeGLeM6 lòng vhVeGLeM6ì chuyệMws8n giMws8a đìnhLPsegvpQ.” Mws8Anh ĐồngLPsegvpQ nLPsegvpQgắt lờhVeGLeM6i TiểuLPsegvpQ Mẫn,hVeGLeM6 chVeGLeM6òn nhLPsegvpQáy mắLPsegvpQt mộMws8t cái,Mws8 “hVeGLeM6Cậu cũng đừMws8ng LPsegvpQlo lắnghVeGLeM6, hMws8ai cMws8hủ nhVeGLeM6hiệm hVeGLeM6khoa Mws8Gan vàLPsegvpQ kLPsegvpQhoa Mws8U bLPsegvpQướu hômMws8 đóMws8 cùMws8ng đMws8ến tìm lãhVeGLeM6o yêu,hVeGLeM6 tôiLPsegvpQ nhVeGLeM6ghe thhVeGLeM6ấy. hVeGLeM6Bệnh LPsegvpQtình cMws8ủa bMws8ác LPsegvpQtrai thậthVeGLeM6 Mws8ra LPsegvpQrất khhVeGLeM6ả Mws8quan, kiMws8ên hVeGLeM6trì điều tLPsegvpQrị, mấyhVeGLeM6 nLPsegvpQăm khVeGLeM6hông thàhVeGLeM6nh vấnMws8 đLPsegvpQề đâu.”

“Cảm ơnhVeGLeM6 hVeGLeM6anh.” CuốihVeGLeM6 cùnMws8g Nhiếp VMws8ũ ThịhVeGLeM6nh cưLPsegvpQời hVeGLeM6méo xẹohVeGLeM6, “CảmhVeGLeM6 Mws8ơn mọLPsegvpQi ngưLPsegvpQời, gầnLPsegvpQ Mws8đây Mws8quả thLPsegvpQực tLPsegvpQôi lMws8ú lẫn quá!”

“Có LPsegvpQai gặMws8p chuMws8yện này màMws8 khVeGLeM6hông Mws8lo lắngLPsegvpQ chứ.”AnhhVeGLeM6 ĐồnLPsegvpQg vỗLPsegvpQ Mws8vai hVeGLeM6anh, “TôhVeGLeM6i đổiLPsegvpQ chLPsegvpQo cậuLPsegvpQ LPsegvpQca trựcMws8 đêmMws8 ngày LPsegvpQ mai, hVeGLeM6cậu LPsegvpQlàm cMws8a sáhVeGLeM6ng LPsegvpQcho tôLPsegvpQi, gầnMws8 đâhVeGLeM6y cậLPsegvpQu mệLPsegvpQt qLPsegvpQuá rồMws8i, cLPsegvpQần phảLPsegvpQi nghỉLPsegvpQ ngơi.”

“Cảm ơLPsegvpQn anh.”

“Cảm ơnhVeGLeM6 hVeGLeM6gì chứMws8? ChVeGLeM6a mổ tuầnhVeGLeM6 trướcMws8 shVeGLeM6uýt nhVeGLeM6ữa tôhVeGLeM6i cắtLPsegvpQ nhầmhVeGLeM6 mạchLPsegvpQ máhVeGLeM6u, hVeGLeM6may mMws8à cậLPsegvpQu nhVeGLeM6hanh taMws8y nMws8găn lạLPsegvpQi, nếuLPsegvpQ không lãohVeGLeM6 yêLPsegvpQu LPsegvpQsẽ phanLPsegvpQh hVeGLeM6thây tôLPsegvpQi mấtLPsegvpQ. ĐạiMws8 âLPsegvpQn đạiLPsegvpQ đứMws8c đóLPsegvpQ tôMws8i Mws8chỉ LPsegvpQđổi LPsegvpQcho cậuhVeGLeM6 mMws8ột ca sángLPsegvpQ, Mws8thế lhVeGLeM6à quáLPsegvpQ hờhVeGLeM6i rồi.”

Hôm LPsegvpQnay NhiMws8ếp Mws8Vũ Thịnh Mws8vẫn LPsegvpQcòn cLPsegvpQa Mws8mổ, aLPsegvpQnh ănLPsegvpQ trưaLPsegvpQ hVeGLeM6một LPsegvpQmình ởMws8 nhLPsegvpQà LPsegvpQăn, lạiLPsegvpQ gLPsegvpQặp VươnghVeGLeM6 hVeGLeM6Vũ LLPsegvpQinh đếnLPsegvpQ mua Mws8 cơm. ĐâyMws8 Mws8là LPsegvpQnhà ănLPsegvpQ bệnLPsegvpQh LPsegvpQviện, muMws8a ởMws8 đâyLPsegvpQ pLPsegvpQhải qLPsegvpQuẹt thẻLPsegvpQ nộiMws8 bộhVeGLeM6, xeLPsegvpQm Mws8ra côhVeGLeM6 đãMws8 đến nhhVeGLeM6ầm. LPsegvpQVương VũLPsegvpQ hVeGLeM6Linh xếphVeGLeM6 hàMws8ng cảMws8 nửaMws8 ngàyhVeGLeM6 thVeGLeM6rời mớMws8i biếthVeGLeM6 mìnhLPsegvpQ nMws8hầm, đanMws8g địnhLPsegvpQ đi Mws8 thì NhiLPsegvpQếp Mws8Vũ ThịnMws8h đứLPsegvpQng dậyMws8 muhVeGLeM6a giúpMws8 LPsegvpQcô hhVeGLeM6ai suất.

“Một LPsegvpQsuất Mws8trứng sốLPsegvpQt cà chuaLPsegvpQ.” hVeGLeM6Anh nóhVeGLeM6i vLPsegvpQới ngườiLPsegvpQ bêhVeGLeM6n LPsegvpQtrong cửaMws8 hVeGLeM6sổ rồMws8i qhVeGLeM6uay Mws8sang hLPsegvpQỏi VươnghVeGLeM6 hVeGLeM6Vũ LinMws8h, “Cô ănMws8 gì?”

“Thịt hVeGLeM6xào rhVeGLeM6au cần.”

“Một suấLPsegvpQt thịtLPsegvpQ xàMws8o rauLPsegvpQ cần nữa.”

Vương VũhVeGLeM6 LinLPsegvpQh LPsegvpQcho suất cơmhVeGLeM6 trứngLPsegvpQ xốtMws8 cMws8à cLPsegvpQhua vhVeGLeM6ào mộthVeGLeM6 hộphVeGLeM6 hVeGLeM6cơm mới,Mws8 còhVeGLeM6n suấMws8t khVeGLeM6ia hVeGLeM6cô ăhVeGLeM6n tạiLPsegvpQ hVeGLeM6nhà ăMws8n luôn.Mws8 Thấy bMws8ên cạnhMws8 NMws8hiếp VLPsegvpQũ ThhVeGLeM6ịnh cLPsegvpQó chMws8ỗ trốLPsegvpQng, côLPsegvpQ liLPsegvpQền ngồMws8i xuống,LPsegvpQ khMws8iến cáMws8c LPsegvpQy bác LPsegvpQ sĩ quanhVeGLeM6h LPsegvpQđó hVeGLeM6ra Mws8sức hVeGLeM6xì xàoMws8 bLPsegvpQàn tánhVeGLeM6. RLPsegvpQất nhiềMws8u nhVeGLeM6gười hVeGLeM6thích nhMws8ìn NLPsegvpQhiếp VũMws8 ThịMws8nh ăhVeGLeM6n cơm, nhưnhVeGLeM6g rMws8ất íhVeGLeM6t LPsegvpQy Mws8tá dáLPsegvpQm ngMws8ồi đLPsegvpQối diệnhVeGLeM6 vớiMws8 anhLPsegvpQ. ALPsegvpQnh qhVeGLeM6uá lạnhMws8 Mws8lùng, lúMws8c nào cMws8ũng giữMws8 tLPsegvpQhái đhVeGLeM6ộ Mws8xa cáchhVeGLeM6, vẻMws8 mặthVeGLeM6 nhLPsegvpQất mựhVeGLeM6c lãLPsegvpQnh đạmMws8 nghhVeGLeM6iêm túc,hVeGLeM6 dưhVeGLeM6ờng nhMws8ư tahVeGLeM6y anh khôngMws8 cầmLPsegvpQ đMws8ầu đũaLPsegvpQ mMws8à cầmLPsegvpQ dhVeGLeM6ao mổ,Mws8 trướcLPsegvpQ LPsegvpQmặt hVeGLeM6anh cũnMws8g Mws8không phhVeGLeM6ải cơmMws8 màMws8 lMws8à bệnh nhânMws8 trêMws8n bàhVeGLeM6n mổhVeGLeM6 vậyMws8. LPsegvpQVì thếMws8 dMws8ù hVeGLeM6các hVeGLeM6y hVeGLeM6tá hếhVeGLeM6t hVeGLeM6sức hLPsegvpQâm Mws8mộ anMws8h nhhVeGLeM6ưng rấtLPsegvpQ ítLPsegvpQ khi dhVeGLeM6ám Mws8tới ngồiLPsegvpQ cùLPsegvpQng bàn.hVeGLeM6 VươLPsegvpQng Mws8Vũ LiMws8nh khMws8ông Mws8thấy vậy,LPsegvpQ chVeGLeM6ô tMws8hấy NhiếpMws8 VũMws8 ThVeGLeM6hịnh quhVeGLeM6ẹt thẻ Mws8mua chVeGLeM6ơm giúpLPsegvpQ hVeGLeM6mình, rLPsegvpQõ rLPsegvpQàng làMws8 LPsegvpQngười tốMws8t, bMws8èn lấhVeGLeM6y rhVeGLeM6a chúhVeGLeM6t tMws8iền đưahVeGLeM6 LPsegvpQcho anhhVeGLeM6, “Cảm ơnLPsegvpQ anhMws8, báhVeGLeM6c Mws8sĩ Nhiếp!”

“Không cầnLPsegvpQ kháMws8ch sáo.”

Vương LPsegvpQVũ LiMws8nh thấyLPsegvpQ anhhVeGLeM6 không nhMws8ận hVeGLeM6tiền, đànhLPsegvpQ đặtMws8 tLPsegvpQrên bàLPsegvpQn. CLPsegvpQô LPsegvpQnghĩ, báLPsegvpQc LPsegvpQsĩ thMws8ật cẩnMws8 thận,hVeGLeM6 tiMws8ền bẩMws8n lắmLPsegvpQ mà, đươnghVeGLeM6 nhiêhVeGLeM6n ahVeGLeM6nh khVeGLeM6hông muốnMws8 dùnhVeGLeM6g Mws8tay cầhVeGLeM6m Mws8tiền khhVeGLeM6i đanMws8g hVeGLeM6ăn. ChVeGLeM6ô vLPsegvpQừa ăMws8n LPsegvpQvừa hMws8ỏi Nhiếp VhVeGLeM6ũ ThịhVeGLeM6nh: LPsegvpQ“Sao aMws8nh biếthVeGLeM6 tôLPsegvpQi hVeGLeM6muốn Mws8mua cơmhVeGLeM6 trứngLPsegvpQ LPsegvpQxốt càhVeGLeM6 chua?”

“Hôm LPsegvpQqua hVeGLeM6tôi tLPsegvpQhấy hVeGLeM6cô mua cơm.”

“À đúnghVeGLeM6 rồMws8i!” VươnghVeGLeM6 Vũ LihVeGLeM6nh LPsegvpQchợt hiểu.

Nhiếp VũLPsegvpQ ThịnhMws8 cúiMws8 đầu Mws8ăn, lònghVeGLeM6 Mws8thầm LPsegvpQrủa hVeGLeM6chính mìnhLPsegvpQ. SánMws8g nahVeGLeM6y bLPsegvpQị CLPsegvpQhủ nhiệmLPsegvpQ PhươnMws8g mhVeGLeM6ắng téMws8 Mws8tát, anhVeGLeM6h đã quyếthVeGLeM6 tMws8âm kihVeGLeM6ểm hVeGLeM6điểm bảnMws8 thânhVeGLeM6, vậMws8y màMws8 vừahVeGLeM6 nhìnMws8 thhVeGLeM6ấy VươnhVeGLeM6g hVeGLeM6Vũ LiLPsegvpQnh đứnLPsegvpQg đó,LPsegvpQ anLPsegvpQh lại lậphVeGLeM6 tứMws8c tớihVeGLeM6 quẹthVeGLeM6 thẻLPsegvpQ gMws8iúp. LPsegvpQMình mLPsegvpQất tríhVeGLeM6 rồihVeGLeM6! hVeGLeM6Giờ Mws8anh khôngMws8 Mws8chỉ thấyMws8 ĐàmMws8 ThVeGLeM6ĩnh là lúLPsegvpQ lẫnhVeGLeM6 màMws8 gặpLPsegvpQ ngườMws8i cMws8ó liênhVeGLeM6 qhVeGLeM6uan đếnhVeGLeM6 LPsegvpQcô LPsegvpQanh cũnghVeGLeM6 lúMws8 lẫhVeGLeM6n, cứMws8 thếhVeGLeM6 nàyhVeGLeM6 Mws8sao đưMws8ợc chứ?

Vương VũMws8 LinhVeGLeM6h thVeGLeM6hu hết caMws8m đMws8ảm hỏhVeGLeM6i anhMws8: “BMws8ác LPsegvpQsĩ NhiếphVeGLeM6, tôhVeGLeM6i hVeGLeM6là bạn…LPsegvpQ LPsegvpQcủa LPsegvpQmẹ TônLPsegvpQ Mws8Bình, bệMws8nh nhLPsegvpQân nằmhVeGLeM6 giường sốLPsegvpQ 3Mws89 LPsegvpQấy. BệnLPsegvpQh tLPsegvpQình củaMws8 TôLPsegvpQn BìhVeGLeM6nh… rốLPsegvpQt cuộhVeGLeM6c thếhVeGLeM6 nào…”

“Phải mổMws8 cLPsegvpQàng sớhVeGLeM6m càng tốt.”

“Thế LPsegvpQchi LPsegvpQphí mLPsegvpQổ mấthVeGLeM6 bao nhiêu?”

“Gần chhVeGLeM6ục vạn.”Mws8 Nhiếp VhVeGLeM6ũ ThịnLPsegvpQh tỉMws8 mẩnLPsegvpQ nLPsegvpQhặt cọngMws8 hànhVeGLeM6h troMws8ng báLPsegvpQt caMws8nh rMws8a, Mws8nói, “TìnhMws8 hìhVeGLeM6nh bệLPsegvpQnh LPsegvpQnhân hiện giờMws8 kMws8hông ổnMws8 định,LPsegvpQ Mws8rủi rMws8o chVeGLeM6ao, chưMws8a biếtLPsegvpQ chừnLPsegvpQg saMws8u khMws8i mổhVeGLeM6 LPsegvpQcòn phảLPsegvpQi hVeGLeM6vào hVeGLeM6ICU, cMws8hi phí kLPsegvpQhá cao.”

Vương hVeGLeM6Vũ LinMws8h LPsegvpQnói: “Hôm Mws8 nay LPsegvpQtôi xeMws8m Mws8tin tứcLPsegvpQ, ngLPsegvpQhe nóMws8i đhVeGLeM6ứa LPsegvpQtrẻ bịLPsegvpQ đưaLPsegvpQ đMws8ến vLPsegvpQiện hLPsegvpQôm hVeGLeM6qua đMws8ã đưhVeGLeM6ợc mộtLPsegvpQ vị LPsegvpQtiên Mws8sinh họhVeGLeM6 LPsegvpQNhiếp ủLPsegvpQng hộhVeGLeM6 mườhVeGLeM6i vạn,LPsegvpQ ôMws8ng Mws8ấy hVeGLeM6còn nóihVeGLeM6 hVeGLeM6sẽ chVeGLeM6hịu chLPsegvpQi phhVeGLeM6í shVeGLeM6au Mws8đó nữa…LPsegvpQ Các Mws8y tMws8á LPsegvpQnói Mws8đó hVeGLeM6là bốLPsegvpQ aMws8nh, ChủLPsegvpQ tịMws8ch HộiMws8 hVeGLeM6đồng quảnhVeGLeM6 trịLPsegvpQ tLPsegvpQập đhVeGLeM6oàn ĐônhVeGLeM6g VLPsegvpQiễn. hVeGLeM6Gia hVeGLeM6cảnh của LPsegvpQTôn Mws8Bình thVeGLeM6ôi biết,LPsegvpQ họhVeGLeM6 khônhVeGLeM6g Mws8thể lấyMws8 đâMws8u Mws8ra hVeGLeM6cả chMws8ục vạnhVeGLeM6 đểLPsegvpQ làmMws8 phẫLPsegvpQu thuật…”

Nhiếp hVeGLeM6Vũ hVeGLeM6Thịnh buông đũa,LPsegvpQ dửnhVeGLeM6g dưhVeGLeM6ng nói:hVeGLeM6 “Mws8Cô muốMws8n nóiMws8 gì?”

“Bác sLPsegvpQĩ NhMws8iếp, anhVeGLeM6h là nghVeGLeM6ười tốthVeGLeM6, cLPsegvpQó thểhVeGLeM6 nóMws8i vớihVeGLeM6 việnhVeGLeM6 LPsegvpQtrưởng, tìmMws8 giúpLPsegvpQ chhVeGLeM6o TônhVeGLeM6 BhVeGLeM6ình ngườihVeGLeM6 nhVeGLeM6ào đóMws8 hVeGLeM6ủng hộhVeGLeM6 tiền, cứMws8u nó…LPsegvpQ hoặchVeGLeM6 ahVeGLeM6nh hVeGLeM6nói vớiMws8 ôMws8ng Nhiếp…”

“Bệnh LPsegvpQviện Mws8không phảihVeGLeM6 tổ hVeGLeM6chức từhVeGLeM6 Mws8thiện, cLPsegvpQũng khVeGLeM6hông phMws8ải LPsegvpQai cũngLPsegvpQ đượcLPsegvpQ quyêMws8n góphVeGLeM6 tiền.LPsegvpQ KMws8hoa ThVeGLeM6im cóLPsegvpQ hơnLPsegvpQ hai trăMws8m bệnMws8h nhânMws8, khoMws8a NLPsegvpQhi cònLPsegvpQ chVeGLeM6ó mLPsegvpQười mấyMws8 Mws8đứa trMws8ẻ bịMws8 bệnLPsegvpQh tLPsegvpQim, ngoLPsegvpQài mhVeGLeM6ột Mws8tổ chứMws8c từ thiệnLPsegvpQ hỗhVeGLeM6 trhVeGLeM6ợ phẫMws8u Mws8thuật Mws8tim cLPsegvpQho trẻLPsegvpQ nônghVeGLeM6 hVeGLeM6thôn rahVeGLeM6, khôhVeGLeM6ng cònMws8 bấtMws8 cứLPsegvpQ tổMws8 chứhVeGLeM6c xã hMws8ội Mws8nào cLPsegvpQó kếMws8 LPsegvpQhoạch quyênMws8 tMws8iền nLPsegvpQữa. LPsegvpQXin lỗiMws8 chVeGLeM6ô Vương,hVeGLeM6 thVeGLeM6ôi khôLPsegvpQng giMws8úp được.”

Vương VũMws8 LiMws8nh nói: “NLPsegvpQhưng đứaLPsegvpQ trẻLPsegvpQ Mws8hôm qua…”

“Đứa trẻhVeGLeM6 đóLPsegvpQ đượcMws8 ngưhVeGLeM6ời ta quyMws8ên LPsegvpQtiền hVeGLeM6cho làMws8 vìhVeGLeM6 ảnhhVeGLeM6 hVeGLeM6hưởng chVeGLeM6ủa thờiLPsegvpQ sựhVeGLeM6, Mws8bố tLPsegvpQôi LPsegvpQvừa Mws8hay xehVeGLeM6m đưLPsegvpQợc hVeGLeM6tin tức hVeGLeM6nên độnghVeGLeM6 lòhVeGLeM6ng trắchVeGLeM6 Mws8ẩn. CònLPsegvpQ trưhVeGLeM6ờng hợMws8p Mws8như TôhVeGLeM6n BìnMws8h bệnMws8h việnLPsegvpQ kLPsegvpQhông còhVeGLeM6n cách LPsegvpQ nào, LPsegvpQtôi cũMws8ng vậy.LPsegvpQ LPsegvpQTôi Mws8sẽ khhVeGLeM6ông Mws8vì bệhVeGLeM6nh nhLPsegvpQân củahVeGLeM6 mìnhhVeGLeM6 Mws8mà yêuhVeGLeM6 cầuhVeGLeM6 LPsegvpQbố quyLPsegvpQên tiền đLPsegvpQâu, ônghVeGLeM6 ấMws8y lLPsegvpQà ôngMws8 ấy,LPsegvpQ tôiLPsegvpQ lhVeGLeM6à tôhVeGLeM6i.” NgừnLPsegvpQg Mws8một chút,Mws8 aMws8nh nóhVeGLeM6i, “HuốngMws8 hồhVeGLeM6 Mws8tôi đã nóiLPsegvpQ chuyệhVeGLeM6n vớihVeGLeM6 mhVeGLeM6ẹ TLPsegvpQôn BìnMws8h, cMws8ó phưLPsegvpQơng ánhVeGLeM6 hỗMws8 trhVeGLeM6ợ phẫMws8u thuậthVeGLeM6 củaMws8 côngMws8 Mws8ty LPsegvpQCM, Mws8có điều phưhVeGLeM6ơng Mws8án nhVeGLeM6ày yêuMws8 cLPsegvpQầu sửLPsegvpQ dụngMws8 hLPsegvpQuyết Mws8quản LPsegvpQnhân Mws8tạo củaMws8 CMLPsegvpQ, nhưMws8ng Mws8mẹ bệnh nhâhVeGLeM6n Mws8vẫn chhVeGLeM6ưa đồhVeGLeM6ng Mws8ý nêMws8n hVeGLeM6chưa thựLPsegvpQc hiệnMws8 được.”

Vương Mws8Vũ LinLPsegvpQh khônghVeGLeM6 biMws8ết tại sMws8ao ĐàmMws8 TĩhVeGLeM6nh lhVeGLeM6ại kMws8hông hVeGLeM6đồng LPsegvpQý, Mws8vì hVeGLeM6thế kMws8hi mahVeGLeM6ng cơhVeGLeM6m vhVeGLeM6ề phòngLPsegvpQ bệnh,LPsegvpQ côhVeGLeM6 liềnMws8 hỏi hVeGLeM6chuyện Mws8này. LPsegvpQĐàm TĩLPsegvpQnh đáp:Mws8 “LPsegvpQRủi rLPsegvpQo quLPsegvpQá lớn,LPsegvpQ hơhVeGLeM6n 50%.”

Lúc nàyMws8 VươngMws8 Mws8Vũ LinLPsegvpQh mới Mws8hiểu raMws8, Mws8cũng khôLPsegvpQng bLPsegvpQiết LPsegvpQnên nóihVeGLeM6 ghVeGLeM6ì, chỉMws8 nhìnhVeGLeM6 ĐhVeGLeM6àm LPsegvpQTĩnh dùLPsegvpQng đũahVeGLeM6 khềuMws8 khềuLPsegvpQ mấhVeGLeM6y hhVeGLeM6ạt cơm tMws8rong báthVeGLeM6. VươngMws8 VMws8ũ LMws8inh tMws8hở dài:LPsegvpQ “BácLPsegvpQ sĩMws8 NhVeGLeM6hiếp đúngLPsegvpQ hVeGLeM6là Mws8người tốt.hVeGLeM6 LPsegvpQCơm nàhVeGLeM6y là anLPsegvpQh hVeGLeM6ấy muhVeGLeM6a cLPsegvpQho tMws8ớ đhVeGLeM6ấy. CóMws8 ôMws8ng bMws8ố gLPsegvpQiàu cóLPsegvpQ thếLPsegvpQ Mws8mà anLPsegvpQh Mws8ấy chẳngMws8 rMws8a vẻMws8 chMws8út nMws8ào. Nhưng hễLPsegvpQ hVeGLeM6cứ hVeGLeM6nhắc đếhVeGLeM6n chuhVeGLeM6yện ChủhVeGLeM6 tịchMws8 NhiMws8ếp quyLPsegvpQên tMws8iền LPsegvpQlà aLPsegvpQnh ấyLPsegvpQ đanhLPsegvpQ LPsegvpQmặt lạhVeGLeM6i, có vhVeGLeM6ẻ khVeGLeM6hông hVeGLeM6vui. hVeGLeM6Ài, ĐMws8àm Tĩnh,LPsegvpQ TôLPsegvpQn LPsegvpQBình nhVeGLeM6hà chúnghVeGLeM6 thVeGLeM6a khônhVeGLeM6g mahVeGLeM6y mắnMws8 đượcMws8 nLPsegvpQhư con Mws8 nhà ngườihVeGLeM6 Mws8ta. hVeGLeM6Con nhàMws8 ngườihVeGLeM6 Mws8ta gặpMws8 chMws8uyện, bMws8ố cMws8ủa bLPsegvpQác sLPsegvpQĩ NhiếphVeGLeM6 hVeGLeM6quyên tiềhVeGLeM6n hVeGLeM6mười vạn, LPsegvpQcòn nLPsegvpQói bệnhLPsegvpQ việnhVeGLeM6 cứLPsegvpQ chVeGLeM6ố gắnghVeGLeM6 chLPsegvpQữa trMws8ị, hVeGLeM6ông ấyhVeGLeM6 sẽMws8 lMws8o hVeGLeM6hết LPsegvpQchi phíLPsegvpQ sLPsegvpQau này.LPsegvpQ Chuyện nhLPsegvpQư vậyLPsegvpQ sLPsegvpQao chúnLPsegvpQg tLPsegvpQa khLPsegvpQông gặphVeGLeM6 đượcMws8 chứ…”

Đàm TĩnhhVeGLeM6 cúMws8i đMws8ầu, ngónhVeGLeM6 tay cầmhVeGLeM6 đũhVeGLeM6a hơiMws8 ruLPsegvpQn hVeGLeM6rẩy, mãhVeGLeM6i mộtLPsegvpQ lúcLPsegvpQ lLPsegvpQâu chVeGLeM6ô mớLPsegvpQi hVeGLeM6nghe thấyhVeGLeM6 mMws8ình kMws8hó nLPsegvpQhọc nMws8ói: “Tự tớLPsegvpQ gâLPsegvpQy rMws8a, khônMws8g trhVeGLeM6ách LPsegvpQai được.”

“Nói gìMws8 thLPsegvpQế Mws8Đàm Tĩnh?”LPsegvpQ Vương VLPsegvpQũ LiMws8nh khôngLPsegvpQ ngLPsegvpQhe Mws8rõ, Mws8cô nói,Mws8 hVeGLeM6“Cứ vMws8o LPsegvpQve hVeGLeM6như muMws8ỗi ấy.”

“Không Mws8có gì.”LPsegvpQ ĐàmLPsegvpQ TĩnhLPsegvpQ gắng lLPsegvpQấy LPsegvpQlại Mws8tinh thầLPsegvpQn, “TớhVeGLeM6 hVeGLeM6phải qLPsegvpQua chỗLPsegvpQ GiámLPsegvpQ đLPsegvpQốc ThịnhMws8 xeMws8m saMws8o. hVeGLeM6Mai hVeGLeM6là thứ hahVeGLeM6i, chắMws8c chắnhVeGLeM6 côhVeGLeM6ng tLPsegvpQy Mws8sẽ chVeGLeM6ó hVeGLeM6rất nhiềLPsegvpQu emaiMws8l, hVeGLeM6tớ phảMws8i đếnLPsegvpQ đóMws8 xLPsegvpQem aLPsegvpQnh ấyMws8 cần giúphVeGLeM6 ghVeGLeM6ì không.hVeGLeM6 CậMws8u trLPsegvpQông ThVeGLeM6ôn BìLPsegvpQnh gihVeGLeM6úp Mws8tớ mộthVeGLeM6 láhVeGLeM6t nhé.”

“Được rồi.”

“Nếu nóhVeGLeM6 tỉhVeGLeM6nh dậMws8y thLPsegvpQì gọi cMws8ho tớ.”

“Biết rồiLPsegvpQ, hVeGLeM6biết rồi.”

Đàm TĩnhVeGLeM6h đLPsegvpQi đếnMws8 cuối hànhLPsegvpQ langhVeGLeM6, ởLPsegvpQ hVeGLeM6đó cóMws8 hVeGLeM6một phVeGLeM6hòng Mws8vệ sMws8inh côngMws8 cộnhVeGLeM6g, rMws8ất ítMws8 nghVeGLeM6ười Mws8dùng, vMws8ì hVeGLeM6phòng bệnhVeGLeM6h bây gLPsegvpQiờ hLPsegvpQầu hVeGLeM6như đềuLPsegvpQ cóhVeGLeM6 phòngLPsegvpQ vMws8ệ Mws8sinh rihVeGLeM6êng. PhòhVeGLeM6ng vMws8ệ sinhVeGLeM6h nàyLPsegvpQ ngMws8oại trhVeGLeM6ừ thỉnh thMws8oảng cóMws8 nhânLPsegvpQ hVeGLeM6viên bLPsegvpQệnh vLPsegvpQiện shVeGLeM6ử hVeGLeM6dụng, còhVeGLeM6n thìLPsegvpQ rấtLPsegvpQ hVeGLeM6ít ngườiMws8 vàoLPsegvpQ. LúcLPsegvpQ ĐàmhVeGLeM6 TĩnMws8h bước LPsegvpQvào, bênLPsegvpQ troLPsegvpQng kMws8hông chVeGLeM6ó ahVeGLeM6i LPsegvpQcả, côLPsegvpQ Mws8bèn trLPsegvpQốn trLPsegvpQong LPsegvpQđó kLPsegvpQhóc mộLPsegvpQt trMws8ận thoải mái.

Phải mấthVeGLeM6 bahVeGLeM6o nhiêhVeGLeM6u nước mắtLPsegvpQ mớLPsegvpQi vơLPsegvpQi đượcMws8 hVeGLeM6nỗi đauhVeGLeM6 đLPsegvpQè nặngMws8 tMws8rong lòng?hVeGLeM6 PhảihVeGLeM6 mấthVeGLeM6 hVeGLeM6bao nhiêuLPsegvpQ hVeGLeM6nước mắtMws8 mớihVeGLeM6 gột sạchhVeGLeM6 đượchVeGLeM6 niMws8ềm hVeGLeM6hối hVeGLeM6hận kMws8hi LPsegvpQxưa? ThậLPsegvpQt sựhVeGLeM6 côLPsegvpQ thấyMws8 mìnMws8h Mws8đã sLPsegvpQai, cLPsegvpQô hohVeGLeM6àn toàLPsegvpQn LPsegvpQkhông có khảLPsegvpQ năMws8ng cLPsegvpQho cMws8on LPsegvpQmột cuộcMws8 sốnghVeGLeM6 hVeGLeM6tốt đẹpMws8, vậMws8y mMws8à lạiLPsegvpQ LPsegvpQđưa nMws8ó đếhVeGLeM6n LPsegvpQthế giớihVeGLeM6 nàyLPsegvpQ để nóhVeGLeM6 vừaMws8 siMws8nh rLPsegvpQa đMws8ã phảiMws8 chịhVeGLeM6u khổLPsegvpQ, đếLPsegvpQn bhVeGLeM6ây giờMws8 vLPsegvpQẫn hôhVeGLeM6n LPsegvpQmê tronLPsegvpQg phMws8òng bệnLPsegvpQh. Bệnh tậLPsegvpQt hVeGLeM6không đLPsegvpQánh LPsegvpQgục Mws8được côhVeGLeM6, lúcLPsegvpQ khóLPsegvpQ khhVeGLeM6ăn Mws8nhất chVeGLeM6ô chVeGLeM6ũng cắnLPsegvpQ rănLPsegvpQg LPsegvpQvượt qhVeGLeM6ua, nhVeGLeM6hưng bây giờhVeGLeM6 sốLPsegvpQ mệnhMws8 sắphVeGLeM6 quMws8ật nLPsegvpQgã côMws8 rồi.

Cô khônMws8g thểhVeGLeM6 chốLPsegvpQng LPsegvpQchọi nổi nữa.

Khi vàMws8o phhVeGLeM6òng vệMws8 siMws8nh, Nhiếp VLPsegvpQũ ThLPsegvpQịnh lLPsegvpQoáng LPsegvpQthoáng nghVeGLeM6he thấyLPsegvpQ bêMws8n hVeGLeM6kia váchMws8 cóhVeGLeM6 Mws8tiếng khóchVeGLeM6, lLPsegvpQà thVeGLeM6iếng pLPsegvpQhụ nữ, khhVeGLeM6óc rấMws8t kìMws8m nén,Mws8 rấthVeGLeM6 Mws8đau đớn.Mws8 TronhVeGLeM6g bệMws8nh việhVeGLeM6n tMws8hường xMws8uyên Mws8có ngườihVeGLeM6 khóc,LPsegvpQ đặc biệtMws8 lLPsegvpQà nửaLPsegvpQ đêm,hVeGLeM6 khMws8i LPsegvpQanh lêMws8 cơMws8 thhVeGLeM6ể mệLPsegvpQt mỏihVeGLeM6 rMws8a khMws8ỏi phònghVeGLeM6 mLPsegvpQổ cấLPsegvpQp Mws8cứu, nghe Mws8thấy thVeGLeM6iếng nứLPsegvpQc nhVeGLeM6ở cLPsegvpQủa ngưLPsegvpQời nhàMws8 bệhVeGLeM6nh nhân,LPsegvpQ anhVeGLeM6h thVeGLeM6hường cLPsegvpQó ảoLPsegvpQ gLPsegvpQiác rằhVeGLeM6ng, nMws8gười đang khVeGLeM6hóc đóMws8 chíMws8nh lMws8à ĐMws8àm TĩnhLPsegvpQ củaLPsegvpQ anh.

Vì tiếnMws8g khhVeGLeM6óc chVeGLeM6ủa Mws8Đàm Tĩnh cũnMws8g LPsegvpQkhóc kìmhVeGLeM6 néMws8n giốMws8ng nMws8hư vậyMws8, ngaMws8y việLPsegvpQc khóhVeGLeM6c thậhVeGLeM6t tLPsegvpQo LPsegvpQlên côhVeGLeM6 cũngMws8 không Mws8biết, chỉhVeGLeM6 biếthVeGLeM6 hVeGLeM6nấc lêhVeGLeM6n từMws8ng tiếnMws8g. RấthVeGLeM6 lâuLPsegvpQ sahVeGLeM6u anhVeGLeM6h hVeGLeM6mới éLPsegvpQp mìnhVeGLeM6h thaMws8y đổhVeGLeM6i được LPsegvpQ phán đoánLPsegvpQ sLPsegvpQai lầmLPsegvpQ đó,Mws8 hVeGLeM6bởi mỗiMws8 lầnMws8 Mws8đi nMws8gang hVeGLeM6qua ngMws8ười nhLPsegvpQà bệhVeGLeM6nh nhânMws8, anLPsegvpQh lạiMws8 éphVeGLeM6 mình Mws8nhìn, nhìMws8n chMws8o Mws8rõ đLPsegvpQó khôhVeGLeM6ng phảiMws8 LPsegvpQlà ĐhVeGLeM6àm Tĩnh.Mws8 ChiêLPsegvpQu đhVeGLeM6ó LPsegvpQtuy tàLPsegvpQn Mws8nhẫn nhưLPsegvpQng rất hiệuLPsegvpQ quả,hVeGLeM6 khiếnLPsegvpQ ahVeGLeM6nh Mws8có thểLPsegvpQ lậpLPsegvpQ tMws8ức tỉnhhVeGLeM6 táohVeGLeM6 lại,LPsegvpQ gặpMws8 bấhVeGLeM6t cứhVeGLeM6 hVeGLeM6ai khóLPsegvpQc aMws8nh cũnhVeGLeM6g phải épMws8 LPsegvpQbản thânMws8 đhVeGLeM6ưa hVeGLeM6mắt nhMws8ìn. LPsegvpQNhiếp VMws8ũ ThịhVeGLeM6nh thấMws8y mìnhhVeGLeM6 lạLPsegvpQi mấthVeGLeM6 hVeGLeM6trí Mws8rồi, Mws8con trai ĐàLPsegvpQm TĩnhhVeGLeM6 đãLPsegvpQ LPsegvpQtrở thànhVeGLeM6h Mws8bệnh nhâhVeGLeM6n củLPsegvpQa anhLPsegvpQ, Mws8đang nằhVeGLeM6m LPsegvpQtrong phòngLPsegvpQ bệnhMws8 Mws8tim khoMws8a Ngoại, nênhVeGLeM6 cMws8ả ngàhVeGLeM6y anhVeGLeM6h cũngLPsegvpQ hVeGLeM6không biếthVeGLeM6 mìhVeGLeM6nh nghhVeGLeM6ĩ gLPsegvpQì nhVeGLeM6ữa. ALPsegvpQnh bướcLPsegvpQ Mws8nhanh rMws8a khỏMws8i phòng Mws8 vệ sinLPsegvpQh, đhVeGLeM6ến phòLPsegvpQng trựMws8c bLPsegvpQan kLPsegvpQéo Mws8y thVeGLeM6á Mws8trưởng hVeGLeM6sang Mws8một bênLPsegvpQ, nói:

“Cô bảhVeGLeM6o nLPsegvpQgười vMws8ào phòng vệLPsegvpQ sinLPsegvpQh đihVeGLeM6, LPsegvpQcó Mws8một ngườhVeGLeM6i phụhVeGLeM6 nhVeGLeM6ữ hVeGLeM6đang LPsegvpQkhóc tronLPsegvpQg đó,hVeGLeM6 thVeGLeM6ôi hVeGLeM6sợ xảyhVeGLeM6 hVeGLeM6ra chuyện.”

Y tLPsegvpQá trưởngLPsegvpQ cũLPsegvpQng shVeGLeM6ợ xảy rMws8a chuyện,hVeGLeM6 trưLPsegvpQớc đâyhVeGLeM6 cũnMws8g từnhVeGLeM6g hVeGLeM6có hVeGLeM6bệnh LPsegvpQnhân nhảyMws8 lầuLPsegvpQ khhVeGLeM6iến LPsegvpQcả bệhVeGLeM6nh vMws8iện nMws8háo nhào, tuLPsegvpQy khhVeGLeM6ông phLPsegvpQải sựLPsegvpQ hVeGLeM6cố hVeGLeM6y Mws8học nhưngLPsegvpQ Mws8cũng khiếnMws8 từLPsegvpQ LPsegvpQtrên xuhVeGLeM6ống dướihVeGLeM6 nơMws8m nớhVeGLeM6p mấy thángLPsegvpQ liền,LPsegvpQ nhVeGLeM6ên bệhVeGLeM6nh LPsegvpQviện đềLPsegvpQ phòngMws8 chMws8uyện nàLPsegvpQy rấthVeGLeM6 nghMws8iêt, phMws8òng hàLPsegvpQnh chLPsegvpQính đãLPsegvpQ đổi hVeGLeM6hết LPsegvpQtất cảhVeGLeM6 cửahVeGLeM6 sổMws8 trMws8ong hVeGLeM6phòng bệnLPsegvpQh vLPsegvpQà hàLPsegvpQnh laMws8ng Mws8sang loạihVeGLeM6 LPsegvpQchỉ mởMws8 đưLPsegvpQợc mhVeGLeM6ột khLPsegvpQe nhỏ, bênMws8 ngoMws8ài cửaLPsegvpQ sổMws8 cLPsegvpQó Mws8thêm shVeGLeM6ong Mws8sắt, nóLPsegvpQi vớihVeGLeM6 bêMws8n ngoLPsegvpQài lMws8à lưLPsegvpQới chhVeGLeM6ống trộmLPsegvpQ, thật rMws8a, caLPsegvpQo hVeGLeM6thế hVeGLeM6này trộLPsegvpQm trèMws8o khôngMws8 nổi,hVeGLeM6 làhVeGLeM6 đềhVeGLeM6 phhVeGLeM6òng ngườiLPsegvpQ nhảLPsegvpQy Mws8lầu màhVeGLeM6 thôi.

Vì LPsegvpQthế kMws8hi nghVeGLeM6he NhiếpMws8 Vũ LPsegvpQThịnh nóiMws8 Mws8vậy, Mws8y tLPsegvpQá trưởhVeGLeM6ng liềnMws8 đíchMws8 hVeGLeM6thân đếnLPsegvpQ đMws8ó. MãhVeGLeM6i Mws8lâu sMws8au mMws8ới qhVeGLeM6uay lhVeGLeM6ại, ngồi xLPsegvpQuống chVeGLeM6hiếc hVeGLeM6ghế đốihVeGLeM6 Mws8diện NhiMws8ếp VhVeGLeM6ũ ThịhVeGLeM6nh, chỉMws8 hVeGLeM6lắc đLPsegvpQầu thVeGLeM6hở dài.Mws8 NhihVeGLeM6ếp hVeGLeM6Vũ Thịnh hỏi:LPsegvpQ “ThếLPsegvpQ nào?”

“Là ngườiMws8 nhMws8à củMws8a bệnh LPsegvpQnhân anMws8h, đứaLPsegvpQ thVeGLeM6rẻ giườnghVeGLeM6 3Mws89 ấy,LPsegvpQ cMws8ô ấyLPsegvpQ LPsegvpQtrốn mộtMws8 mhVeGLeM6ình tronLPsegvpQg đhVeGLeM6ó Mws8ngồi khVeGLeM6hóc. Thấy tôiMws8 vhVeGLeM6ào, côMws8 hVeGLeM6ta LPsegvpQvội vàMws8ng LPsegvpQlau nướLPsegvpQc mhVeGLeM6ắt LPsegvpQlàm nhVeGLeM6hư khônLPsegvpQg cóLPsegvpQ chuyệnMws8 LPsegvpQgì. TLPsegvpQội nghiệpMws8 quá, tôMws8i sMws8ợ chVeGLeM6ô ấyLPsegvpQ ngLPsegvpQhĩ kLPsegvpQhông thôhVeGLeM6ng, phảMws8i khuyLPsegvpQên nhVeGLeM6hủ mLPsegvpQãi mớLPsegvpQi vềhVeGLeM6 đấy.”

Người nLPsegvpQhà bệnhLPsegvpQ nhâhVeGLeM6n giLPsegvpQường 39… NhhVeGLeM6iếp VũLPsegvpQ ThịnLPsegvpQh phảMws8i LPsegvpQmất hMws8ai giâLPsegvpQy mớiMws8 hiLPsegvpQểu rMws8a ngườMws8i mMws8à LPsegvpQy hVeGLeM6tá trưởnhVeGLeM6g nóiMws8 là ai,hVeGLeM6 nhVeGLeM6hất thờMws8i sữMws8ng người.

Rất nhiềuMws8 lầhVeGLeM6n khhVeGLeM6i người LPsegvpQkhác khóhVeGLeM6c LPsegvpQlóc, Mws8anh Mws8toàn lhVeGLeM6o đóhVeGLeM6 làhVeGLeM6 ĐàmhVeGLeM6 Tĩnh.Mws8 NhVeGLeM6hưng đếnhVeGLeM6 hVeGLeM6khi ĐMws8àm LPsegvpQTĩnh tMws8hật sMws8ự khVeGLeM6hóc lóc LPsegvpQthì ahVeGLeM6nh lLPsegvpQại khônMws8g nhậnhVeGLeM6 hVeGLeM6ra. LPsegvpQRốt cuLPsegvpQộc thờLPsegvpQi giaMws8n đãLPsegvpQ đánhLPsegvpQ cMws8ắp mấtMws8 điềuMws8 gìLPsegvpQ… mMws8à khiến khhVeGLeM6oảng LPsegvpQcách gLPsegvpQiữa họhVeGLeM6 trởhVeGLeM6 nêLPsegvpQn xLPsegvpQa xMws8ôi, LPsegvpQlạ Mws8lẫm nhVeGLeM6hư vậy…LPsegvpQ hVeGLeM6Mãi lâuMws8 sMws8au aMws8nh mới hVeGLeM6 lên tiếng:hVeGLeM6 “GiờhVeGLeM6 LPsegvpQcô Mws8ấy ởLPsegvpQ đâu?”

“Cô ấyMws8 nóiMws8 muốnMws8 đLPsegvpQi thLPsegvpQăm đồng nghVeGLeM6hiệp cũnLPsegvpQg LPsegvpQở bhVeGLeM6ệnh việnhVeGLeM6 Mws8này. Mws8Tôi thLPsegvpQấy hVeGLeM6cô ấyhVeGLeM6 vMws8ào tLPsegvpQhang máy.”hVeGLeM6 LPsegvpQY tLPsegvpQá trưởng Mws8 nói, “ChắcLPsegvpQ Mws8không LPsegvpQsao đâu.”

Nhiếp VLPsegvpQũ ThịnhhVeGLeM6 bMws8iết chắc hVeGLeM6 hẳn hVeGLeM6cô LPsegvpQđi hVeGLeM6thăm ThịnhhVeGLeM6 PhươnhVeGLeM6g Đình,Mws8 cảmhVeGLeM6 xúcLPsegvpQ lhVeGLeM6ại trhVeGLeM6ở nMws8ên phứMws8c hVeGLeM6tạp. LPsegvpQAnh bưMws8ớc tớihVeGLeM6 cửMws8a sổ nhìhVeGLeM6n xuốhVeGLeM6ng, phònLPsegvpQg hVeGLeM6bệnh tiMws8m Mws8khoa LPsegvpQNgoại ởhVeGLeM6 tầngMws8 hVeGLeM630, quhVeGLeM6á caoLPsegvpQ, từLPsegvpQ đâyhVeGLeM6 trônLPsegvpQg xuốnghVeGLeM6 mọi ngưMws8ời bênLPsegvpQ dướiLPsegvpQ chỉMws8 nhưMws8 nhữnLPsegvpQg LPsegvpQchấm nhMws8ỏ Mws8li Mws8ti, đMws8âu thểMws8 hVeGLeM6nhận Mws8ra aMws8i LPsegvpQlà Đàm Tĩnh.

Anh nghLPsegvpQĩ, hVeGLeM6có lLPsegvpQẽ LPsegvpQmãi mãi mìnhMws8 LPsegvpQsẽ Mws8thế này,LPsegvpQ đứngLPsegvpQ Mws8ở Mws8một nơiLPsegvpQ xLPsegvpQa LPsegvpQxôi, khônhVeGLeM6g hVeGLeM6sao lạihVeGLeM6 gần,Mws8 cũnMws8g hVeGLeM6không thểLPsegvpQ lạMws8i hVeGLeM6gần, nhìn Mws8về mộLPsegvpQt hướnghVeGLeM6, hVeGLeM6ngóng chờhVeGLeM6 sMws8ự xuấtLPsegvpQ LPsegvpQhiện củaMws8 côhVeGLeM6, nhưLPsegvpQng kMws8hi côLPsegvpQ thậthVeGLeM6 Mws8sự xuấthVeGLeM6 hiện, hVeGLeM6 anh cLPsegvpQó thểMws8 sẽMws8 khLPsegvpQông nhLPsegvpQận hVeGLeM6ra cLPsegvpQô nữLPsegvpQa, vLPsegvpQì khMws8oảng cácLPsegvpQh hVeGLeM6giữa hhVeGLeM6ai ngưhVeGLeM6ời quáLPsegvpQ xahVeGLeM6, quá xa.

Thịnh PhMws8ương Mws8Đình đang hVeGLeM6trả lờiLPsegvpQ thưLPsegvpQ thLPsegvpQì nLPsegvpQghe tMws8hấy hVeGLeM6tiếng bướcMws8 chânMws8 qhVeGLeM6uen Mws8thuộc ngoàiMws8 hànhMws8 lLPsegvpQang. AhVeGLeM6nh đã phânLPsegvpQ Mws8biệt đMws8ược tMws8iếng hVeGLeM6bước chânhVeGLeM6 cMws8ủa ĐàmMws8 TĩnMws8h vLPsegvpQà Mws8các LPsegvpQy táMws8, vìMws8 hVeGLeM6Đàm TLPsegvpQĩnh bướchVeGLeM6 rất nhẹ.Mws8 BLPsegvpQệnh nhâLPsegvpQn cùhVeGLeM6ng phòMws8ng vớhVeGLeM6i aLPsegvpQnh xuLPsegvpQất vhVeGLeM6iện rồi,LPsegvpQ giờhVeGLeM6 chỉhVeGLeM6 cMws8òn hVeGLeM6mình anMws8h trong phòng,Mws8 kLPsegvpQhi xửLPsegvpQ lhVeGLeM6ý cônLPsegvpQg LPsegvpQviệc aMws8nh sMws8ẽ bảohVeGLeM6 hMws8ộ lLPsegvpQý ThVeGLeM6iểu PhùnhVeGLeM6g xuốMws8ng vhVeGLeM6ườn hLPsegvpQoa nghỉ LPsegvpQ ngơi, nLPsegvpQhư vậMws8y phòLPsegvpQng bệnhMws8 chVeGLeM6àng yMws8ên tĩnhVeGLeM6h. LPsegvpQAnh nMws8hấp hVeGLeM6vào nMws8út Mws8gửi thhVeGLeM6ư, rồLPsegvpQi gấp notMws8ebook vMws8ào. hVeGLeM6Quả nhiênMws8 ĐàmMws8 TĩLPsegvpQnh xMws8uất hiệnMws8 ởLPsegvpQ cửahVeGLeM6 phòng,Mws8 hVeGLeM6nhưng tinLPsegvpQh thLPsegvpQần cô khMws8ông đượLPsegvpQc tốthVeGLeM6 Mws8lắm, qLPsegvpQuanh mắtLPsegvpQ côLPsegvpQ LPsegvpQcó qLPsegvpQuầng thâm,hVeGLeM6 Mws8nhưng LPsegvpQcô vẫnhVeGLeM6 gượnhVeGLeM6g cườiMws8: “Giám đốcLPsegvpQ Thịnh,LPsegvpQ hhVeGLeM6ôm nahVeGLeM6y aMws8nh thấLPsegvpQy LPsegvpQthế nào?”

“Rất khLPsegvpQoẻ, bhVeGLeM6ác LPsegvpQsĩ nhVeGLeM6ói tuần hVeGLeM6sau tMws8ôi xuấtLPsegvpQ vLPsegvpQiện đượcMws8 rồi.Mws8” TMws8hịnh PhMws8ương ĐìMws8nh hỏi,Mws8 Mws8“Bình BhVeGLeM6ình hVeGLeM6thế hVeGLeM6nào rồi? CôLPsegvpQ cứMws8 chLPsegvpQăm sóLPsegvpQc cMws8háu cLPsegvpQho tốt,LPsegvpQ khôngMws8 phảiLPsegvpQ quhVeGLeM6a đMws8ây, LPsegvpQở đâyhVeGLeM6 cóMws8 Mws8Tiểu PhMws8ùng LPsegvpQrồi, cậuhVeGLeM6 ấy hVeGLeM6rất cẩnhVeGLeM6 thận.”

Nhắc đhVeGLeM6ến TônLPsegvpQ BìMws8nh, hVeGLeM6Đàm Tĩnh Mws8không cườiLPsegvpQ nổiMws8 nữaMws8, hàLPsegvpQng lônhVeGLeM6g LPsegvpQmày cLPsegvpQau lLPsegvpQại: “BìnhhVeGLeM6 BìnhVeGLeM6h vLPsegvpQẫn chưaLPsegvpQ LPsegvpQtỉnh. Bác sĩLPsegvpQ nóMws8i hVeGLeM6nó LPsegvpQquá yhVeGLeM6ếu nênMws8 bịhVeGLeM6 hLPsegvpQôn mê.”Mws8 Mws8Cô Mws8nói, “ThậMws8t Mws8ra tôhVeGLeM6i cóMws8 chuyệhVeGLeM6n muốnhVeGLeM6 hLPsegvpQỏi ý anhVeGLeM6h. LPsegvpQKiến thứcMws8 vàMws8 tLPsegvpQầm nhìnMws8 LPsegvpQcủa anLPsegvpQh LPsegvpQđều cahVeGLeM6o hơnhVeGLeM6 tôi,hVeGLeM6 thVeGLeM6ôi LPsegvpQcũng chẳnghVeGLeM6 hVeGLeM6còn thân thíchLPsegvpQ bạnMws8 hVeGLeM6bè nàhVeGLeM6o cóhVeGLeM6 tMws8hể bLPsegvpQàn bạchVeGLeM6 chVeGLeM6ả nênLPsegvpQ Mws8muốn đếnhVeGLeM6 hLPsegvpQỏi anh.”

“Cô cứLPsegvpQ nóMws8i, giúhVeGLeM6p đhVeGLeM6ược chắc cLPsegvpQhắn Mws8tôi sẽLPsegvpQ giúp.”

Đàm Mws8Tĩnh lưỡnghVeGLeM6 Mws8lự LPsegvpQmột chút rồLPsegvpQi hỏMws8i: “AnhLPsegvpQ LPsegvpQđã bhVeGLeM6ao gMws8iờ gLPsegvpQặp chhVeGLeM6uyện đặhVeGLeM6c biệhVeGLeM6t LPsegvpQkhó xửhVeGLeM6 chưa?”

“Đương hVeGLeM6nhiên làLPsegvpQ rồLPsegvpQi. Cuộc LPsegvpQđời Mws8không thểMws8 cMws8ứ hVeGLeM6màu hLPsegvpQồng mãMws8i, Mws8ai Mws8cũng Mws8có lhVeGLeM6úc gặpLPsegvpQ khóLPsegvpQ khăn.”

“Thế aMws8nh đLPsegvpQã baMws8o Mws8giờ hận aMws8i chưaLPsegvpQ? VMws8ô cùnMws8g, LPsegvpQvô cùnhVeGLeM6g hận…Mws8 LPsegvpQVì thhVeGLeM6ế đãhVeGLeM6 làhVeGLeM6m mộtLPsegvpQ viMws8ệc vLPsegvpQốn khônhVeGLeM6g hVeGLeM6nên làm.”

“Tôi lMws8à ngưMws8ời bìnLPsegvpQh thường, cũngMws8 hVeGLeM6có LPsegvpQlúc chVeGLeM6ăm hậMws8n, LPsegvpQcũng từMws8ng làmLPsegvpQ việcLPsegvpQ khôngLPsegvpQ nêMws8n làm.”Mws8 TLPsegvpQhịnh PhươnhVeGLeM6g hVeGLeM6Đình nói, “ThậtMws8 Mws8ra ahVeGLeM6i Mws8cũng cóhVeGLeM6 lúMws8c mắcLPsegvpQ lỗihVeGLeM6, hVeGLeM6ai cũngMws8 cóhVeGLeM6 thểhVeGLeM6 lMws8àm nhữLPsegvpQng việhVeGLeM6c khLPsegvpQông nêhVeGLeM6n làmLPsegvpQ. Chúng hVeGLeM6ta làMws8 hVeGLeM6người thường,Mws8 khôLPsegvpQng phảhVeGLeM6i thánhVeGLeM6h nhâhVeGLeM6n, LPsegvpQlàm hVeGLeM6sai hVeGLeM6cũng lhVeGLeM6à cMws8huyện thường mà.”

Đàm TĩnhMws8 khẽLPsegvpQ thởhVeGLeM6 dài, cMws8úi đầMws8u nLPsegvpQói: “NhưngMws8 hậLPsegvpQu qLPsegvpQuả quMws8á nghiêmMws8 trọng.”

“Bất Mws8cứ cLPsegvpQhuyện gMws8ì cũng khôngMws8 nghiMws8êm trọLPsegvpQng hVeGLeM6như chúngMws8 hVeGLeM6ta tưởnLPsegvpQg tượngLPsegvpQ LPsegvpQđâu.” ThịhVeGLeM6nh PhưLPsegvpQơng ĐLPsegvpQình hVeGLeM6nói, “LPsegvpQKhi mới đếnMws8 Mws8Thượng HảMws8i làLPsegvpQm Mws8việc, tMws8ôi đãhVeGLeM6 phLPsegvpQạm phảiLPsegvpQ mộMws8t lMws8ỗi đMws8ặc bhVeGLeM6iệt, LPsegvpQđặc biệtLPsegvpQ nghMws8iêm thVeGLeM6rọng, khiến chVeGLeM6ác LPsegvpQnhà cuLPsegvpQng ứngLPsegvpQ chVeGLeM6ủa cảhVeGLeM6 khVeGLeM6hu vựcLPsegvpQ TMws8hái BìnhhVeGLeM6 DươnLPsegvpQg nhậnhVeGLeM6 mMws8ột cáiMws8 báMws8o gLPsegvpQiá sai. Mws8Tôi LPsegvpQnghĩ thếLPsegvpQ lLPsegvpQà hếtLPsegvpQ, chắcLPsegvpQ chắhVeGLeM6n Mws8sẽ bịLPsegvpQ LPsegvpQcông LPsegvpQty đuổiMws8 việc,Mws8 nhưhVeGLeM6ng thựcLPsegvpQ tếLPsegvpQ tôMws8i đãhVeGLeM6 lập tứcLPsegvpQ cáohVeGLeM6 lhVeGLeM6ỗi củMws8a Mws8mình cMws8ho cấpMws8 trên,LPsegvpQ cứhVeGLeM6 thếMws8 chVeGLeM6ấp nLPsegvpQày bMws8áo lLPsegvpQên cấpMws8 kiaMws8, hVeGLeM6thậm hVeGLeM6chí kinh đhVeGLeM6ộng hVeGLeM6tới tMws8ận LPsegvpQPhó tổnMws8g ghVeGLeM6iám đốcLPsegvpQ Mws8khu vMws8ực TháiMws8 BìnhVeGLeM6h Dương.hVeGLeM6 CMws8uối hVeGLeM6cùng cLPsegvpQông ty chVeGLeM6ho tôiMws8 mộtLPsegvpQ cơMws8 hLPsegvpQội, tronhVeGLeM6g nửahVeGLeM6 thLPsegvpQáng tMws8ôi đãhVeGLeM6 bhVeGLeM6ay tớihVeGLeM6 LPsegvpQmười LPsegvpQsáu nưhVeGLeM6ớc đểLPsegvpQ xiLPsegvpQn Mws8lỗi từng Mws8 nhà cuhVeGLeM6ng hVeGLeM6ứng, Mws8đồng thờihVeGLeM6 LPsegvpQký kMws8ết hợMws8p đồnLPsegvpQg mớhVeGLeM6i. hVeGLeM6Sau khMws8i LPsegvpQvề ThượngMws8 HảiMws8 tôLPsegvpQi cònLPsegvpQ bị trừMws8 bMws8a thánghVeGLeM6 lMws8ương. NhưnghVeGLeM6 kếthVeGLeM6 qhVeGLeM6uả tôiMws8 đạtLPsegvpQ đưMws8ợc cahVeGLeM6o hVeGLeM6sau đhVeGLeM6ó rấMws8t tuyệLPsegvpQt vhVeGLeM6ời, côMws8ng ty LPsegvpQquyết địnhLPsegvpQ hVeGLeM6giữ tôiLPsegvpQ LPsegvpQlại. KhMws8ông lâuhVeGLeM6 saLPsegvpQu hVeGLeM6tôi thăLPsegvpQng Mws8chức, vìhVeGLeM6 tôhVeGLeM6i từngMws8 gặpLPsegvpQ tấtMws8 cả hVeGLeM6 các nhVeGLeM6hà cunLPsegvpQg ứngLPsegvpQ, LPsegvpQhơn nữaLPsegvpQ qhVeGLeM6uan hVeGLeM6hệ Mws8hợp tácLPsegvpQ shVeGLeM6au đóLPsegvpQ Mws8cũng Mws8rất Mws8tốt. TrờihVeGLeM6 khLPsegvpQông tuyệt đườnghVeGLeM6 chVeGLeM6ủa ahVeGLeM6i, cLPsegvpQô đừnMws8g nghiêhVeGLeM6m trọLPsegvpQng hLPsegvpQoá lMws8ỗi lầm.LPsegvpQ Mws8Tái LPsegvpQông mấtLPsegvpQ nhVeGLeM6gựa chưhVeGLeM6a chắcMws8 đã làLPsegvpQ chVeGLeM6huyện xấu.”

Đàm TĩMws8nh thấMws8t thầnhVeGLeM6, thật LPsegvpQ ra ThịMws8nh PhưMws8ơng ĐìnhLPsegvpQ Mws8cũng LPsegvpQkhông Mws8nghĩ mìnLPsegvpQh lạhVeGLeM6i kểhVeGLeM6 Mws8chuyện đLPsegvpQó Mws8cho côMws8 nghehVeGLeM6. hVeGLeM6Có lẽ vìhVeGLeM6 bLPsegvpQộ dạLPsegvpQng ĐàhVeGLeM6m hVeGLeM6Tĩnh hôhVeGLeM6m nhVeGLeM6ay quLPsegvpQá đỗihVeGLeM6 bMws8ơ vMws8ơ, hVeGLeM6không nơiLPsegvpQ nưMws8ơng tựahVeGLeM6, khVeGLeM6hiến Mws8anh cảm thấhVeGLeM6y mìnhLPsegvpQ nhấtLPsegvpQ địnhhVeGLeM6 phảLPsegvpQi nóiLPsegvpQ ghVeGLeM6ì đóMws8 đểLPsegvpQ cổhVeGLeM6 vũMws8 cLPsegvpQ, cLPsegvpQó lẽMws8 bệnMws8h tìLPsegvpQnh chVeGLeM6ủa cLPsegvpQon trLPsegvpQai đã thậtLPsegvpQ sMws8ự quMws8ật nLPsegvpQgã côMws8 rồi.

Cuối cùhVeGLeM6ng ĐLPsegvpQàm TMws8ĩnh ngẩng lMws8ên, hVeGLeM6hỏi: “NếuhVeGLeM6 LPsegvpQcó haMws8i sựLPsegvpQ lựahVeGLeM6 chọMws8n, mộMws8t sẽMws8 làmLPsegvpQ hVeGLeM6tổn thươnghVeGLeM6 rhVeGLeM6ất nhiềuhVeGLeM6 nghVeGLeM6ười, lựa LPsegvpQchọn kiLPsegvpQa cũngLPsegvpQ Mws8sẽ làmMws8 tMws8ổn tMws8hương rấtMws8 nhiềuLPsegvpQ người…”

“Người thVeGLeM6a vMws8ẫn hVeGLeM6nói hãy chVeGLeM6họn cáchVeGLeM6h LPsegvpQtổn thươnghVeGLeM6 íMws8t hơLPsegvpQn, Mws8trong cLPsegvpQông thVeGLeM6y cũngMws8 vhVeGLeM6ậy, cáMws8i nàohVeGLeM6 tạhVeGLeM6o Mws8ít tổnMws8 thVeGLeM6hất hơn tLPsegvpQhì tLPsegvpQa sẽMws8 LPsegvpQchọn LPsegvpQcái đó.”

Anh cốhVeGLeM6 hVeGLeM6ý nhấnhVeGLeM6 mLPsegvpQạnh là trongMws8 Mws8công hVeGLeM6ty, ĐhVeGLeM6àm Mws8Tĩnh thLPsegvpQoáng nghVeGLeM6ẩn ngưMws8ời, cuốiMws8 cùngMws8 LPsegvpQcô cMws8ũng hạMws8 qhVeGLeM6uyết hVeGLeM6tâm, nói: “GMws8iám đốhVeGLeM6c Thịnh,Mws8 LPsegvpQcảm LPsegvpQơn hVeGLeM6anh, tôhVeGLeM6i bLPsegvpQiết nêLPsegvpQn hVeGLeM6làm LPsegvpQgì rồi.”

Thịnh PhươLPsegvpQng ĐìnhLPsegvpQ nghĩ ngợiLPsegvpQ mộLPsegvpQt chúLPsegvpQt rồiLPsegvpQ nóMws8i: “TrướchVeGLeM6 Mws8khi quyếtLPsegvpQ địnhVeGLeM6h việcMws8 gLPsegvpQì quahVeGLeM6n trọng,Mws8 cLPsegvpQô hVeGLeM6phải thật LPsegvpQ nghiêm túMws8c LPsegvpQsuy xétLPsegvpQ thVeGLeM6ất cảLPsegvpQ LPsegvpQcác LPsegvpQvấn Mws8đề cMws8ó tLPsegvpQhể xLPsegvpQảy raLPsegvpQ. CònhVeGLeM6 kLPsegvpQhi đãMws8 hVeGLeM6quyết địnhLPsegvpQ, dùhVeGLeM6 kếtLPsegvpQ quả khôngLPsegvpQ lLPsegvpQý tưhVeGLeM6ởng hVeGLeM6thì cMws8ũng đừhVeGLeM6ng hốihVeGLeM6 hận,hVeGLeM6 vìhVeGLeM6 LPsegvpQcô đãMws8 cốMws8 gắhVeGLeM6ng hếtLPsegvpQ sứcLPsegvpQ rồi.”

 

“Cảm ơMws8n aMws8nh, GiámMws8 đốc Thịnh.”

“Không cLPsegvpQó gì.”

“Còn nMws8ữa… từhVeGLeM6 tuMws8ần saLPsegvpQu, tôi muMws8ốn nghỉhVeGLeM6 hVeGLeM6một tuần…”

Thịnh PhMws8ương ĐMws8ình bLPsegvpQiết cô Mws8phải Mws8ở việnMws8 chăhVeGLeM6m coLPsegvpQn, liềMws8n nói:hVeGLeM6 “KLPsegvpQhông hVeGLeM6sao, tuhVeGLeM6ần sLPsegvpQau hVeGLeM6tôi vẫhVeGLeM6n ởMws8 vhVeGLeM6iện, chắcLPsegvpQ chắn LPsegvpQcông LPsegvpQty Mws8sẽ sắphVeGLeM6 xếphVeGLeM6 Mws8cho côhVeGLeM6 tLPsegvpQiếp hVeGLeM6tục chăMws8m sóMws8c LPsegvpQcho thVeGLeM6ôi. hVeGLeM6Như LPsegvpQvậy khônMws8g Mws8coi làLPsegvpQ nghỉ, Mws8 nếu cônghVeGLeM6 LPsegvpQty gLPsegvpQọi đến,hVeGLeM6 Mws8tôi Mws8sẽ sắMws8p xếp.”

Đàm TĩnMws8h Mws8vô cùLPsegvpQng cảhVeGLeM6m độnLPsegvpQg: “Cảm hVeGLeM6ơn anh.”

Sau khLPsegvpQi ĐàmhVeGLeM6 TĩnhhVeGLeM6 đi,LPsegvpQ Thịnh PhLPsegvpQương ĐLPsegvpQình lạihVeGLeM6 mởhVeGLeM6 nohVeGLeM6tebook rLPsegvpQa, hVeGLeM6rốt hVeGLeM6ruộc ngườihVeGLeM6 pMws8hụ nữhVeGLeM6 nhVeGLeM6ày muốnMws8 hVeGLeM6hỏi điềMws8u gìLPsegvpQ nMws8hỉ? Anh bMws8iết LPsegvpQcô đhVeGLeM6ã quyếMws8t địnhMws8 mMws8ột điMws8ều rhVeGLeM6ất quaMws8n tLPsegvpQrọng, nhưMws8ng Mws8rốt cuhVeGLeM6ộc nLPsegvpQó làMws8 Mws8gì? Thịnh PhLPsegvpQương Mws8Đình nhìnMws8 ánhhVeGLeM6 tLPsegvpQà dưMws8ơng Mws8ngoài cửMws8a sổhVeGLeM6 hVeGLeM6mà thLPsegvpQất Mws8thần, anMws8h hVeGLeM6bắt đầLPsegvpQu tLPsegvpQò mhVeGLeM6ò LPsegvpQvề mọi Mws8 điều củaMws8 ĐàmLPsegvpQ TĩnLPsegvpQh, Mws8đặc Mws8biệt lLPsegvpQà Mws8khi pLPsegvpQhát hiệnLPsegvpQ rMws8a côLPsegvpQ hVeGLeM6có lhVeGLeM6iên quahVeGLeM6n đếnLPsegvpQ NhVeGLeM6hiếp LPsegvpQVũ Thịnh. ThậhVeGLeM6t Mws8ra nhLPsegvpQìn bLPsegvpQề nhVeGLeM6goài Mws8cô cMws8ó vẻhVeGLeM6 yếuMws8 đuối,Mws8 nLPsegvpQhưng bLPsegvpQên trMws8ong lạhVeGLeM6i rhVeGLeM6ất cốLPsegvpQ Mws8chấp, rất kiênhVeGLeM6 cường.LPsegvpQ CLPsegvpQó lẽMws8 cuộchVeGLeM6 đờiMws8 đãhVeGLeM6 đehVeGLeM6m lạMws8i cMws8ho Mws8cô rấthVeGLeM6 nhiLPsegvpQều LPsegvpQkhó LPsegvpQkhăn, nhưngMws8 dường nMws8hư LPsegvpQcô cMws8hưa LPsegvpQbao gMws8iờ Mws8gục nMws8gã. CMws8ó điềuMws8 hMws8ai hômLPsegvpQ nhVeGLeM6ay trhVeGLeM6ông chVeGLeM6ô vhVeGLeM6ô cùLPsegvpQng tiềhVeGLeM6u tuMws8ỵ, tựa hhVeGLeM6ồ Mws8những LPsegvpQđòn nặnghVeGLeM6 LPsegvpQnề cMws8ủa Mws8số phậnLPsegvpQ LPsegvpQđã khihVeGLeM6ến côLPsegvpQ LPsegvpQchao đảoMws8 sLPsegvpQắp nMws8gã quỵ.

Thịnh PhươngMws8 ĐMws8ình thở dàihVeGLeM6, hVeGLeM6có lẽLPsegvpQ đâyLPsegvpQ cLPsegvpQhính LPsegvpQlà nhVeGLeM6gười pMws8hụ LPsegvpQnữ cóLPsegvpQ chVeGLeM6on. NgườihVeGLeM6 phLPsegvpQụ nhVeGLeM6ữ hVeGLeM6đã cMws8ó Mws8con khMws8ông LPsegvpQbao giờ LPsegvpQbị qLPsegvpQuật nhVeGLeM6gã, trừhVeGLeM6 hVeGLeM6khi cMws8on họMws8 xMws8ảy rMws8a chuyện