Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 13 - Phần 2

Mỗi ozkhi bQrbYfuị x94uAGấm ứcoz aPpM5yMnh QrbYfuvẫn mím ozmôi lạioz nhưx94uAG đứx94uAGa trẻ,PpM5yM hQrbYfuai bênoz khoéQrbYfu miệnQrbYfug hơioz cx94uAGong, nPpM5yMhìn gx94uAGiống nozhư mộtQrbYfu đĩnozh vàng nx94uAGhỏ cox94uAGng x94uAGcong x94uAGhai bênPpM5yM mozép vậyQrbYfu. x94uAGĐàm Tĩnx94uAGh x94uAGđứng QrbYfutừ xPpM5yMa nx94uAGhìn ax94uAGnh, vừPpM5yMa ozrồi có đônozg nozgười, côQrbYfu cốoz QrbYfutình khôPpM5yMng nhìozn anhPpM5yM, nhưngoz giờx94uAG cQrbYfuhỉ còPpM5yMn mộozt mìnx94uAGh anPpM5yMh, QrbYfucó muốn x94uAGtránh cQrbYfuũng khôQrbYfung tozránh được.oz ĐầQrbYfuu ngóQrbYfun QrbYfucái củoza aPpM5yMnh x94uAGbị dozính cozhút mựcoz đeozn, viếx94uAGt xong, PpM5yManh vộozi tìmPpM5yM giấPpM5yMy lx94uAGau x94uAGđi nhx94uAGưng khôozng tìmx94uAG thấx94uAGy, liPpM5yMền vàoPpM5yM phòozng vệx94uAG sinozh rx94uAGửa tay, nưPpM5yMớc chảyx94uAG QrbYfurào ràoPpM5yM. ozKhi rPpM5yMa ngoàiQrbYfu aoznh đãx94uAG vẩyx94uAG nướcoz rồi,QrbYfu nhưnx94uAGg đầuPpM5yM ngónPpM5yM tQrbYfuay vQrbYfuẫn còn ướt,QrbYfu đànQrbYfuh kẹpoz ozsổ ghx94uAGi cQrbYfuhép vàooz cáoznh tay.

Ngoài hànhx94uAG lanPpM5yMg cQrbYfuó người hỏi:x94uAG oz“Nhiếp VũPpM5yM Tozhịnh đâu?oz MPpM5yMau, x94uAGChủ nhiQrbYfuệm x94uAGtìm aQrbYfunh ấy.”

Anh nhPpM5yManh ozchóng đx94uAGi x94uAGra, đã boza chụcPpM5yM tuổioz đầPpM5yMu, vPpM5yMậy mQrbYfuà bưozớc vẫnPpM5yM QrbYfusải dài,x94uAG nhPpM5yManh nhozẹn PpM5yMnhư chànQrbYfug trozai mườiQrbYfu bảyười táQrbYfum, khôngQrbYfu QrbYfucó cPpM5yMảm giácoz gấpQrbYfu gápPpM5yM chỉoz ozthấy QrbYfurất trPpM5yMẻ cQrbYfuon. x94uAGĐàm Tĩnhoz thấyPpM5yM QrbYfuchua xóozt. Chia taQrbYfuy rx94uAGồi x94uAGgặp ozlại, nhozưng chưQrbYfua lầnPpM5yM gozặp PpM5yMmặt nàQrbYfuo ozlại cx94uAGó ấnQrbYfu tượngPpM5yM nhưx94uAG sánozg nay, ozNhiếp PpM5yMVũ Thịnhx94uAG củQrbYfua buổix94uAG sánPpM5yMg hômoz naozy hệtQrbYfu nozhư ozNhiếp VũPpM5yM Thozịnh cQrbYfuủa mườix94uAG QrbYfunăm vềx94uAG trước vậy,oz vQrbYfuẫn x94uAGlà cậozu thiếuQrbYfu niênPpM5yM bPpM5yMề ngoàiPpM5yM trx94uAGầm mặQrbYfuc nhưnozg x94uAGsâu ozbên tQrbYfurong lx94uAGại rấx94uAGt oznổi loạn.

Phòng bệnQrbYfuh x94uAGđã yozên tĩnhx94uAG lại nhưPpM5yMng lònPpM5yMg dx94uAGạ Đàmoz TĩPpM5yMnh vẫnPpM5yM rốix94uAG bờozi, cPpM5yMô x94uAGngồi xuống,x94uAG nhìnQrbYfu Tozôn BìPpM5yMnh đangoz nằm trênPpM5yM giườnPpM5yMg, ozthấy coozn hítx94uAG thPpM5yMở rấtx94uAG khóx94uAG QrbYfukhăn, ngựcx94uAG phozập pQrbYfuhồng PpM5yMlên xozuống, cx94uAGặp môi tíx94uAGm táQrbYfui. ĐàmPpM5yM QrbYfuTĩnh cảx94uAGm thấozy mìnx94uAGh PpM5yMnhư mx94uAGột ngọnx94uAG cQrbYfuây tronPpM5yMg bãx94uAGo, PpM5yMcơn bãoQrbYfu tốPpM5yM củx94uAGa sốx94uAG mệnh đãx94uAG quăQrbYfung qx94uAGuật goziày QrbYfuvò cPpM5yMô quQrbYfuá lâu,oz quozá lx94uAGâu QrbYfurồi, côx94uAG sắpPpM5yM khônQrbYfug trụPpM5yM nổPpM5yMi nữa.

Dù chínx94uAG x94uAGgiờ pQrbYfuhải họp, nhưngQrbYfu saQrbYfuu QrbYfukhi kiểmoz QrbYfutra phònPpM5yMg bệnozh PpM5yMxong. Chủoz nPpM5yMhiệm Phx94uAGương vozẫn dànx94uAGh nửaoz tx94uAGiếng quýx94uAG báu mắx94uAGng NhiếPpM5yMp VQrbYfuũ ThịnPpM5yMh tronQrbYfug vQrbYfuăn pQrbYfuhòng. Mọix94uAG nx94uAGgười đQrbYfui ozqua ozvăn phòngx94uAG củax94uAG x94uAGông đềPpM5yMu rón ozrén nozhẹ nozhàng, chx94uAGỉ ozsợ lạQrbYfui QrbYfugây QrbYfura tiếozng độngPpM5yM khiếnx94uAG ChPpM5yMủ QrbYfunhiệm Phươnx94uAGg nổozi giận. MấyPpM5yM vịx94uAG tix94uAGến sĩoz x94uAGở bênPpM5yM ngoozài đềuoz QrbYfuthở cũngoz kPpM5yMhông ozdám tx94uAGhở x94uAGmạnh, cPpM5yMắm x94uAGcúi voziết bệPpM5yMnh án, x94uAGngay cảx94uAG QrbYfuy tPpM5yMá trPpM5yMưởng bìnQrbYfuh PpM5yMthường nhix94uAGều lQrbYfuời ozlà vậx94uAGy màoz lúx94uAGc oznày QrbYfumiệng cũx94uAGng như x94uAG dán PpM5yMbăng díoznh, chPpM5yMẳng nx94uAGói QrbYfutiếng nào.

“Có biếtPpM5yM vx94uAGì saPpM5yMo tôiPpM5yM mắng cậuoz khôQrbYfung? RốtPpM5yM cozuộc gầnPpM5yM đâyQrbYfu cậux94uAG làmx94uAG saQrbYfuo vậyx94uAG? ĐPpM5yMầu óozc cx94uAGứ x94uAGlơ lửnozg tậnQrbYfu đâuQrbYfu ấy.QrbYfu Đừng tưởngoz vozẫn chx94uAGưa x94uAGgây x94uAGra x94uAGlỗi lớozn PpM5yMgì, tôPpM5yMi tháozy cứPpM5yM x94uAGthế nàozy sớx94uAGm x94uAGmuộn rồix94uAG ozcũng xảyPpM5yM rx94uAGa chuyện thôiQrbYfu. Cozậu nPpM5yMói xePpM5yMm, rx94uAGốt cx94uAGuộc làoz chuyệozn QrbYfugì? CậuPpM5yM cảoz ngàyx94uAG rầuoz PpM5yMrĩ đầQrbYfuy tâmx94uAG sự nhx94uAGư vậyx94uAG làPpM5yM saox94uAG? Chúnozg PpM5yMta làmoz báozc QrbYfusĩ, mọPpM5yMi lQrbYfuúc mọix94uAG oznơi đềuPpM5yM pPpM5yMhải suozy xéozt QrbYfuvẫn đềoz một x94uAGcách lýPpM5yM trí,PpM5yM bìQrbYfunh tĩnPpM5yMh. Chuyệnx94uAG hx94uAGôm qx94uAGua PpM5yMlà x94uAGthế nQrbYfuào? Tônx94uAG BQrbYfuình cóQrbYfu quaQrbYfun hQrbYfuệ gx94uAGì vớix94uAG cậu? CậuQrbYfu khônQrbYfug PpM5yMchi mộQrbYfut đồngoz nàozo cPpM5yMho thuốcPpM5yM ozngoài bảoPpM5yM hPpM5yMiểm, tronx94uAGg khQrbYfui cQrbYfuó nhQrbYfuững loạQrbYfui bắt buộx94uAGc phảPpM5yMi dùngx94uAG, bắtQrbYfu buộcPpM5yM cQrbYfuậu hQrbYfuiểu khôngQrbYfu PpM5yMhả? Cậux94uAG oztiết kx94uAGiệm PpM5yMtiền cQrbYfuho bệnhoz nhân hPpM5yMay QrbYfulà lozấy mạnx94uAGg ngQrbYfuười ta?”

Cuối cùnPpM5yMg Nhiếpoz VũPpM5yM Thịoznh khẽ đx94uAGáp: “QrbYfuCháu vàQrbYfu đứx94uAGa oztrẻ đó…x94uAG khônx94uAGg cóoz quozan hệx94uAG x94uAGgì đặcoz biệt…QrbYfu chỉPpM5yM x94uAGlà điềuQrbYfu kiozện gia đìnhx94uAG hx94uAGọ kPpM5yMhông tốt…”

“Không cóPpM5yM quPpM5yMan hệQrbYfu gPpM5yMì đặcQrbYfu biệt màQrbYfu cậuQrbYfu gQrbYfuọi điệnx94uAG PpM5yMcả ozvào phòngQrbYfu mổ?”PpM5yM Chủoz nhiệmoz Phưozơng khx94uAGông kìQrbYfum nổx94uAGi gầmPpM5yM lên. “TôPpM5yMi QrbYfucòn QrbYfutưởng trờiPpM5yM sậpoz, cậozu gọiQrbYfu QrbYfutôi ozđến cozứu chứ!”

“Cháu quêozn mấtx94uAG ChủQrbYfu nhiệm đQrbYfuang mổ…”

“Quên?” GiọPpM5yMng x94uAGChủ nhiệQrbYfum Phương lạQrbYfui caQrbYfuo QrbYfulên mQrbYfuột ozbậc, “CậuQrbYfu cozòn bPpM5yMảo mìnhoz khôPpM5yMng PpM5yMlơ PpM5yMđãng đi!PpM5yM Cx94uAGậu đanQrbYfug mổQrbYfu cũng quêozn luôozn sozao? QrbYfuTôi chx94uAGo cậux94uAG x94uAGhay, cậux94uAG cứPpM5yM cảx94uAG ozngày nghozĩ nozgợi lunx94uAGg tx94uAGung tx94uAGhế nàozy nữa, rồiPpM5yM sẽx94uAG cóPpM5yM nozgày đểQrbYfu quênoz dozao mx94uAGổ troQrbYfung ngựcQrbYfu bệx94uAGnh nQrbYfuhân! ĐPpM5yMừng tưởnPpM5yMg quênoz mình oz đang lQrbYfuàm gìQrbYfu làx94uAG ozchuyện nhỏoz, nhozư thếx94uAG QrbYfulà cậozu khônozg x94uAGcó QrbYfuy đức!”

Một bácoz sĩPpM5yM đaQrbYfung họozc bồi dưỡngQrbYfu PpM5yMđẩy thix94uAGết bx94uAGị x94uAGđi tới,PpM5yM ozđang PpM5yMgõ cửaoz tozhì PpM5yMnghe tozhấy cx94uAGâu nóx94uAGi cuốx94uAGi cùng,QrbYfu vộx94uAGi giật mìnhoz rQrbYfuụt QrbYfutay vx94uAGề, PpM5yMnhìn sanx94uAGg ozmấy PpM5yMvị tiếnx94uAG x94uAGsĩ PpM5yMđang viPpM5yMết bệnhx94uAG ánPpM5yM bx94uAGên cạnhQrbYfu, ozthấy họ làx94uAGm đx94uAGộng QrbYfutác rạcx94uAGh ngPpM5yMang cổ,PpM5yM ozanh tQrbYfua giậtoz QrbYfuthót, liềozn rQrbYfuón rPpM5yMén đẩx94uAGy thiếtPpM5yM bịPpM5yM điQrbYfu mất.

Cuối cùnozg, kx94uAGhi đếnx94uAG giờ họp,oz Chủoz nhiệPpM5yMm PhPpM5yMương mớiQrbYfu hầmQrbYfu x94uAGhầm rờiPpM5yM khỏix94uAG văozn phònPpM5yMg, trưQrbYfuớc khx94uAGi QrbYfura x94uAGcửa còn buozông QrbYfulại mộtPpM5yM x94uAGcâu: “Cozậu hãx94uAGy PpM5yMtự kiozểm điQrbYfuểm lạioz đi!”

Nhiếp PpM5yMVũ ThịPpM5yMnh cúiQrbYfu đầu đix94uAG raoz. TPpM5yMiến sĩx94uAG PpM5yMĐồng, ngườiQrbYfu nhiềQrbYfuu x94uAGtuổi nhấx94uAGt tronozg x94uAGsỗ nhozững nPpM5yMgười đượPpM5yMc QrbYfuChủ nhoziệm Phương dx94uAGẫn dắt,PpM5yM bìnQrbYfuh thườngPpM5yM ozrất ozbiết x94uAGquan tâmPpM5yM cozhăm sóQrbYfuc x94uAGngười kx94uAGhác, vozì NhiếpPpM5yM Vx94uAGũ Thịnh íPpM5yMt x94uAGtuổi, PpM5yMlại đượcoz ChPpM5yMủ nhiệQrbYfum Phưozơng đặcQrbYfu biệozt x94uAGưu áQrbYfui, PpM5yMnên aPpM5yMnh hQrbYfuọ ĐồPpM5yMng nozày vPpM5yMẫn luôn coQrbYfui NhPpM5yMiếp ozVũ Tozhịnh PpM5yMlà sưoz x94uAGđệ đồngQrbYfu môx94uAGn, mPpM5yMà quênx94uAG mQrbYfuất rằnPpM5yMg anx94uAGh đãx94uAG cQrbYfuó hozai PpM5yMhọc vị, hơQrbYfun nữoza x94uAGcũng khôngx94uAG phPpM5yMải hozọc tròx94uAG củPpM5yMa Cozhủ oznhiệm Phươozng. Lầnx94uAG QrbYfunày, tiếQrbYfun sPpM5yMĩ Đồngx94uAG lại đếnQrbYfu ozan ủioz x94uAGanh: “CóQrbYfu quaQrbYfun tQrbYfuâm PpM5yMđến x94uAGcậu thPpM5yMì QrbYfuông ấyQrbYfu mớiQrbYfu lx94uAGo lắngPpM5yM nozhư vQrbYfuậy, nếuoz đozổi là ngườioz khPpM5yMác, ozông QrbYfuấy khôQrbYfung phx94uAGí sứcoz thPpM5yMế đâu.”

“Phải QrbYfurồi.” ozTiến sozĩ Tiểu Mozẫn đầyoz gPpM5yMọng kíQrbYfunh nóQrbYfui, “Nozhiếp PpM5yMsư huyx94uAGnh đừngQrbYfu nảPpM5yMn chPpM5yMí, ‘lozão yQrbYfuêu’ QrbYfuquý ozanh nozhất đấy. Ônozg ấyoz lx94uAGà Px94uAGhong ThaPpM5yMnh ozDương, ozanh ozlà LPpM5yMệnh HPpM5yMồ ozXung[2], ônQrbYfug ozấy chỉQrbYfu hậnoz rx94uAGèn sắt khônozg QrbYfuthành QrbYfuthép đấozy thôi!”QrbYfu Lãozo yPpM5yMêu làQrbYfu bQrbYfuiệt QrbYfuhiệu cPpM5yMủa ChQrbYfuủ nhix94uAGệm Phương,x94uAG cũngQrbYfu chỉ oz có mQrbYfuấy QrbYfuđệ tửPpM5yM nozày dámoz côngQrbYfu khozai đặtoz boziệt QrbYfuhiệu cPpM5yMho ôngx94uAG nhưoz vậozy. ozChủ nhiệQrbYfum PhươPpM5yMng luôn chx94uAGo rx94uAGằng kỹQrbYfu ozthuật tốPpM5yMt thQrbYfuì ôozng PpM5yMcó ozthể cx94uAGưng x94uAGhọc tròPpM5yM ozcủa ôPpM5yMng nPpM5yMhư ôx94uAGng trời con.

[2] NhâPpM5yMn vPpM5yMật tronQrbYfug tiểu thPpM5yMuyết võx94uAG hiệpQrbYfu Thầnx94uAG x94uAGđiêu hiệpQrbYfu x94uAGlữ củx94uAGa nhPpM5yMà vănoz QrbYfuKim DuPpM5yMng, vx94uAGốn lPpM5yMà mộtQrbYfu lãngPpM5yM tửoz mêPpM5yM rượu, PpM5yM giỏi kiếmQrbYfu thuậtoz, từngoz đượcQrbYfu PhonQrbYfug Thanozh Dưx94uAGơng oztruyền thụQrbYfu x94uAGkiếm x94uAGpháp, vềx94uAG sQrbYfuau QrbYfuyêu Nhậm QrbYfuDoanh Doanhoz, ThánhPpM5yM côPpM5yM củPpM5yMa MQrbYfua giáo.

“Tiểu ozMẫn, QrbYfucậu sx94uAGo sánhPpM5yM như thếPpM5yM khônozg đúnQrbYfug rồi.QrbYfu Nếuoz lãozo yPpM5yMêu làQrbYfu PpM5yMPhong QrbYfuThanh ozDương, thx94uAGì Lệnhoz HồPpM5yM Xunx94uAGg nêPpM5yMn là Đồnx94uAGg đạx94uAGi sQrbYfuư huQrbYfuynh cx94uAGhứ! PpM5yMCậu xx94uAGem anPpM5yMh Đồnozg đPpM5yMiềm đạmoz lễPpM5yM độ,QrbYfu rPpM5yMất giốPpM5yMng Lệoznh Hồ Xungoz. x94uAGCòn PpM5yMNhiếp VQrbYfuũ ThịnPpM5yMh x94uAGhấp dẫnx94uAG phụQrbYfu oznữ thếoz này,oz nóPpM5yMi x94uAGthế PpM5yMnào cũnPpM5yMg lQrbYfuà Dương PpM5yM Quá[3], khônQrbYfug pQrbYfuhải Lệnhoz Hồoz Xung!”

[3] PpM5yMNhân ozvật x94uAGtrong tiểu thuyếtx94uAG PpM5yMvõ hiệpPpM5yM ozThần điêuQrbYfu hiệPpM5yMp lữx94uAG QrbYfucủa nhàPpM5yM vănx94uAG Kiozm ozDung, nổix94uAG tiếnozg đẹpoz trai, chPpM5yMung tình.

“Chẳng lẽoz LệPpM5yMnh HồQrbYfu Xung QrbYfu không hấpx94uAG dẫnoz pozhụ QrbYfunữ ưx94uAG? SPpM5yMao NhậmPpM5yM DoaPpM5yMnh DoaQrbYfunh lPpM5yMại x94uAGsống chozết theozo aPpM5yMnh ozta chứ?x94uAG Hơn nữaoz QrbYfusao NhiếpQrbYfu VQrbYfuũ Thx94uAGịnh lạix94uAG cóPpM5yM thểPpM5yM làx94uAG Dozương QPpM5yMuá được?QrbYfu Nếx94uAGu cậuPpM5yM ozta làx94uAG Dươnozg QuáQrbYfu, không pozhải chúnPpM5yMg PpM5yMta thànozh PpM5yMmôn hx94uAGạ củaQrbYfu x94uAGphái ozToàn CPpM5yMhân x94uAGsao? Tx94uAGôi khôngx94uAG PpM5yMmuốn QrbYfucùng một giuộcQrbYfu vPpM5yMới bọnQrbYfu đPpM5yMạo QrbYfuthối đó…”

“Sao DưQrbYfuơng Qux94uAGá lạiPpM5yM lozà môn hạQrbYfu ToPpM5yMàn Châozn? DươngPpM5yM ozQuá x94uAGlà ngx94uAGười củPpM5yMa pháQrbYfui Cổoz x94uAGMộ mQrbYfuới đúozng. Nhx94uAGưng CổPpM5yM x94uAGM cũng khôngoz tốtPpM5yM lànPpM5yMh gPpM5yMì… toQrbYfuàn nhữngoz phQrbYfuụ nữx94uAG tâPpM5yMm PpM5yMlý biếQrbYfun thái…”

Mấy ngườioz mQrbYfuồm oznăm miệng mườiQrbYfu ozbàn oztán cưozời đùPpM5yMa. Tiozến QrbYfusĩ PpM5yMy họQrbYfuc lâmx94uAG sàngx94uAG khổ,QrbYfu tiPpM5yMến sPpM5yMĩ PpM5yMy họcPpM5yM lâmPpM5yM sàx94uAGng dưới trưozớng Chủoz nhiQrbYfuệm PhươngPpM5yM còPpM5yMn khQrbYfuổ hơn.QrbYfu NhữPpM5yMng thx94uAGầy hozướng dẫnQrbYfu khozác x94uAGcó lozẽ cònoz QrbYfucó thể mắtoz nQrbYfuhắm mx94uAGắt x94uAGmở, tặngQrbYfu quPpM5yMà, lôozi kx94uAGéo PpM5yMquan hệoz QrbYfulà được.x94uAG Nhưx94uAGng QrbYfuvới x94uAGChủ nhiệozm ozPhương thì kQrbYfuhông x94uAGđủ giỏozi đừngoz hònQrbYfug tốtx94uAG nghiozệp. BàiQrbYfu tậpoz cănPpM5yMg thẳng,x94uAG cx94uAGa mổx94uAG QrbYfulại nhiều,x94uAG vìx94uAG thế cáQrbYfuc tix94uAGến sx94uAGĩ x94uAGđều phảozi x94uAGtự tìozm niPpM5yMềm vux94uAGi tozrong nx94uAGỗi khổ.oz Bozình tx94uAGhường QrbYfuchỉ cầPpM5yMn nghe họoz nóix94uAG linozh tQrbYfuinh mộtQrbYfu lúQrbYfuc, Nhiozếp VũQrbYfu ThịnhQrbYfu x94uAGsẽ thozấy PpM5yMnhẹ nhõmx94uAG hẳnoz điQrbYfu, nhưQrbYfung QrbYfuhôm nay x94uAGanh tozhật sựoz rấx94uAGt buozồn. ChủQrbYfu nozhiệm PhươQrbYfung x94uAGnói rx94uAGất đúng,x94uAG gầozn x94uAGđây PpM5yManh suQrbYfuốt nx94uAGgày ngẩn PpM5yM ngơ x94uAGsuy ngQrbYfuhĩ nozhững gx94uAGì PpM5yMkhông PpM5yMbiết nữa,QrbYfu phạmx94uAG lỗPpM5yMi loziên tụQrbYfuc, cứPpM5yM QrbYfuthế nàyQrbYfu thậQrbYfut sựPpM5yM có QrbYfu nguy PpM5yMcơ QrbYfugây đạiQrbYfu x94uAGhoạ chứoz cozhẳng chơi.

Thấy ozanh thPpM5yMất thầnoz, Tiểu MẫnPpM5yM thx94uAGông x94uAGcảm nóPpM5yMi: “NhiếQrbYfup ozsư huynQrbYfuh, aoznh bịQrbYfu ozlão yx94uAGêu mắngPpM5yM đênx94uAG ngQrbYfuớ ngẩnx94uAG tPpM5yMhật rồi…”

“Tiểu NhiếpPpM5yM đanozg phiền lòngQrbYfu vQrbYfuì chuyệozn gQrbYfuia đìoznh.” x94uAGAnh ĐồQrbYfung ngắtPpM5yM lờozi TiQrbYfuểu Mẫn,oz cònPpM5yM nháyx94uAG mPpM5yMắt mộtx94uAG cáozi, “Cậu oz cũng đừozng lPpM5yMo lắozng, hPpM5yMai ozchủ nhiệmx94uAG khQrbYfuoa Gaozn vàoz khPpM5yMoa PpM5yMU bướuoz hozôm đóoz cùnQrbYfug đếnx94uAG tìmPpM5yM lão yêu,PpM5yM tôQrbYfui nPpM5yMghe thx94uAGấy. Bệnozh tìnPpM5yMh củaQrbYfu báPpM5yMc x94uAGtrai tx94uAGhật PpM5yMra rấtx94uAG kPpM5yMhả qx94uAGuan, kiênPpM5yM trì điềPpM5yMu trx94uAGị, PpM5yMmấy nămQrbYfu khôngQrbYfu thPpM5yMành vấnQrbYfu QrbYfuđề đâu.”

“Cảm QrbYfuơn anhQrbYfu.” CuPpM5yMối QrbYfucùng Nhiếp VQrbYfuũ ozThịnh cườioz méQrbYfuo xẹx94uAGo, “CảPpM5yMm ơnx94uAG ozmọi ngườiPpM5yM, gPpM5yMần đâyQrbYfu quảx94uAG thựPpM5yMc tôx94uAGi PpM5yMlú lẫn quá!”

“Có ozai QrbYfugặp chuyệPpM5yMn nàQrbYfuy mà khôngoz lQrbYfuo lắQrbYfung chứ.”QrbYfuAnh Đx94uAGồng PpM5yMvỗ vx94uAGai anhPpM5yM, PpM5yM“Tôi PpM5yMđổi cx94uAGho ozcậu cx94uAGa trPpM5yMực đêmPpM5yM nPpM5yMgày mai, cậozu làmoz QrbYfuca sQrbYfuáng cQrbYfuho tôi,x94uAG gozần đâQrbYfuy cậPpM5yMu x94uAGmệt quáx94uAG ozrồi, cQrbYfuần phảx94uAGi oznghỉ ngơi.”

“Cảm ơnPpM5yM anh.”

“Cảm ơPpM5yMn gozì PpM5yMchứ? PpM5yMCa x94uAGmổ tuần trướQrbYfuc x94uAGsuýt nữaPpM5yM tôioz cắtPpM5yM nhầmPpM5yM mạcQrbYfuh x94uAGmáu, mx94uAGay x94uAGmà cậuPpM5yM nhanx94uAGh tozay ngăPpM5yMn lạioz, nếu khôngx94uAG ozlão yozêu sx94uAGẽ phax94uAGnh thâPpM5yMy tôQrbYfui mất.PpM5yM ĐạiQrbYfu ânPpM5yM đạiQrbYfu đQrbYfuức đPpM5yMó tx94uAGôi x94uAGchỉ ozđổi x94uAGcho cậuQrbYfu QrbYfumột ca sáozng, tx94uAGhế lozà quQrbYfuá hờix94uAG rồi.”

Hôm naQrbYfuy NhiếpQrbYfu Vũoz Thịnh vẫnQrbYfu còQrbYfun coza mPpM5yMổ, anQrbYfuh ănPpM5yM trưaoz mộtQrbYfu mìx94uAGnh ởoz x94uAGnhà ăozn, lạx94uAGi gx94uAGặp Vươx94uAGng QrbYfuVũ Lioznh đếnx94uAG mua x94uAGcơm. ĐâyQrbYfu lPpM5yMà nhàQrbYfu ăozn bệnhoz QrbYfuviện, mux94uAGa ởx94uAG x94uAGđây phQrbYfuải qozuẹt thQrbYfuẻ nx94uAGội bx94uAGộ, xozem x94uAGra PpM5yMcô đãoz đếx94uAGn nhầm. Vươngoz ozVũ Lozinh x94uAGxếp x94uAGhàng PpM5yMcả nửQrbYfua ngx94uAGày trờioz mozới PpM5yMbiết mìnx94uAGh nhầm,PpM5yM đangPpM5yM địnhx94uAG đi thìPpM5yM ozNhiếp VPpM5yMũ ThịnhQrbYfu đứngoz dậPpM5yMy mozua giúpx94uAG PpM5yMcô haQrbYfui suất.

“Một suấozt trứngQrbYfu ozsốt x94uAGcà chua.” APpM5yMnh QrbYfunói vQrbYfuới PpM5yMngười bênoz tronPpM5yMg cửaQrbYfu x94uAGsổ rx94uAGồi qQrbYfuuay sanx94uAGg hỏiQrbYfu PpM5yMVương Vx94uAGũ LiPpM5yMnh, “Côoz ăn gì?”

“Thịt xPpM5yMào PpM5yMrau cần.”

“Một suấtQrbYfu tozhịt x94uAGxào rauoz cần nữa.”

Vương VũPpM5yM x94uAGLinh cQrbYfuho suất QrbYfu cơm trứnx94uAGg xốtPpM5yM càQrbYfu chuQrbYfua vàoQrbYfu mx94uAGột hộpQrbYfu cơmoz mới,x94uAG còx94uAGn sx94uAGuất kioza cx94uAGô x94uAGăn tạiPpM5yM nhQrbYfuà ănQrbYfu PpM5yMluôn. Thấy bêx94uAGn cạnhPpM5yM Nhx94uAGiếp Vũx94uAG ThịnPpM5yMh QrbYfucó chỗPpM5yM trốozng, côQrbYfu liềnQrbYfu ngồozi xuốngQrbYfu, khix94uAGến cáQrbYfuc PpM5yMy bác sĩx94uAG quaPpM5yMnh đóoz rQrbYfua QrbYfusức x94uAGxì xàoPpM5yM bànx94uAG tánPpM5yM. RấtPpM5yM nhiềux94uAG ngườPpM5yMi thx94uAGích nhìnx94uAG NhiQrbYfuếp VQrbYfuũ Thịnx94uAGh QrbYfuăn cơm, oznhưng rấtx94uAG ozít x94uAGy tx94uAGá dQrbYfuám ngồozi đốiPpM5yM dQrbYfuiện vPpM5yMới anx94uAGh. Ax94uAGnh qx94uAGuá lx94uAGạnh lùQrbYfung, lPpM5yMúc nàQrbYfuo cũng giữPpM5yM x94uAGthái độoz x94uAGxa PpM5yMcách, ozvẻ mx94uAGặt nhPpM5yMất mựcoz lãQrbYfunh đạmx94uAG nghiêQrbYfum x94uAGtúc, dườngPpM5yM nhozư tay anPpM5yMh khx94uAGông cầx94uAGm đầuPpM5yM đozũa mQrbYfuà cầmPpM5yM dQrbYfuao mQrbYfuổ, tozrước mặtx94uAG anPpM5yMh cũx94uAGng khôngx94uAG phảiPpM5yM PpM5yMcơm PpM5yMmà làPpM5yM bệnh nhâozn tx94uAGrên bàPpM5yMn mPpM5yMổ vậozy. VìPpM5yM thx94uAGế dQrbYfuù cQrbYfuác PpM5yMy tozá hếtx94uAG sứozc hâmPpM5yM mPpM5yMộ x94uAGanh nhQrbYfuưng x94uAGrất PpM5yMít khi dQrbYfuám tớPpM5yMi ngồioz cùnQrbYfug bx94uAGàn. VươnQrbYfug Vũx94uAG PpM5yMLinh kPpM5yMhông thozấy ozvậy, cx94uAGô ozthấy Nhix94uAGếp PpM5yMVũ Thịnozh quẹt thẻx94uAG mozua QrbYfucơm QrbYfugiúp mozình, rx94uAGõ ràngPpM5yM làx94uAG nx94uAGgười tốt,x94uAG PpM5yMbèn lx94uAGấy ozra cPpM5yMhút tiozền đQrbYfuưa ozcho x94uAGanh, “Cảm x94uAGơn aQrbYfunh, bácx94uAG sozĩ Nhiếp!”

“Không cầnx94uAG kháchoz sáo.”

Vương ozVũ QrbYfuLinh thQrbYfuấy anhoz không nhPpM5yMận tiềPpM5yMn, đàoznh PpM5yMđặt trêx94uAGn bànPpM5yM. x94uAGCô QrbYfunghĩ, PpM5yMbác ozsĩ thậozt cẩnoz thận,oz tQrbYfuiền bẩPpM5yMn lắozm mà, PpM5yMđương nhiPpM5yMên aPpM5yMnh x94uAGkhông muốPpM5yMn dùngoz taozy ozcầm tiềx94uAGn khx94uAGi đPpM5yMang x94uAGăn. CôQrbYfu vx94uAGừa ănPpM5yM vừaoz hỏQrbYfui Nhiếp VPpM5yMũ Thịnh:QrbYfu “SaoQrbYfu PpM5yManh boziết tôQrbYfui muốnx94uAG muoza cozơm trứQrbYfung xốtx94uAG cQrbYfuà chua?”

“Hôm qQrbYfuua tôix94uAG thx94uAGấy cô mozua cơm.”

“À đúngPpM5yM rPpM5yMồi!” QrbYfuVương VũQrbYfu Linh cozhợt hiểu.

Nhiếp Vũx94uAG QrbYfuThịnh cúiQrbYfu đầuQrbYfu ăn, lònQrbYfug thầmQrbYfu rủax94uAG chínQrbYfuh mx94uAGình. Sáozng naQrbYfuy bx94uAGị ChủQrbYfu nhx94uAGiệm PhươngPpM5yM PpM5yMmắng téx94uAG PpM5yMtát, aQrbYfunh x94uAGđã quyết tâPpM5yMm kiểQrbYfum điểmQrbYfu bảnx94uAG thâQrbYfun, vậyQrbYfu mQrbYfuà vừQrbYfua nhìnoz thấPpM5yMy VươPpM5yMng x94uAGVũ LinQrbYfuh đứngQrbYfu đó,oz aQrbYfunh lại lx94uAGập tứcQrbYfu tớQrbYfui qx94uAGuẹt thẻQrbYfu giúx94uAGp. Mìnx94uAGh mấtPpM5yM QrbYfutrí rPpM5yMồi! PpM5yMGiờ anozh khôngPpM5yM cPpM5yMhỉ thozấy ozĐàm PpM5yMTĩnh làPpM5yM lú PpM5yMlẫn màPpM5yM gặpQrbYfu ngườiPpM5yM cóPpM5yM ozliên quaQrbYfun đếnx94uAG QrbYfucô x94uAGanh QrbYfucũng lúQrbYfu lozẫn, cQrbYfuứ thPpM5yMế nàyPpM5yM ozsao đưx94uAGợc chứ?

Vương x94uAGVũ Lioznh thozu hết camPpM5yM đQrbYfuảm hỏiQrbYfu anozh: “BáPpM5yMc x94uAGsĩ NQrbYfuhiếp, PpM5yMtôi lPpM5yMà bạnPpM5yM… PpM5yMcủa mQrbYfuẹ Tônoz BìnQrbYfuh, bệnhQrbYfu nPpM5yMhân PpM5yMnằm giường sốoz 3PpM5yM9 ấy.QrbYfu BPpM5yMệnh tìPpM5yMnh PpM5yMcủa PpM5yMTôn BPpM5yMình… rQrbYfuốt cuozộc thếx94uAG nào…”

“Phải mổQrbYfu cànQrbYfug sớmx94uAG càng tốt.”

“Thế chPpM5yMi phPpM5yMí mổQrbYfu mx94uAGất bao nhiêu?”

“Gần chụcPpM5yM vạn.”QrbYfu Nozhiếp Vũ QrbYfuThịnh tỉx94uAG ozmẩn nhặQrbYfut cọngQrbYfu hànx94uAGh troQrbYfung bx94uAGát cQrbYfuanh raoz, QrbYfunói, “TQrbYfuình hìnx94uAGh bệnhPpM5yM nhozân hiện gPpM5yMiờ kx94uAGhông ổnQrbYfu đQrbYfuịnh, rủioz rQrbYfuo x94uAGcao, chưPpM5yMa bix94uAGết QrbYfuchừng x94uAGsau khQrbYfui mPpM5yMổ còx94uAGn x94uAGphải PpM5yMvào ICQrbYfuU, chi phíQrbYfu kháx94uAG cao.”

Vương VQrbYfuũ QrbYfuLinh nóiQrbYfu: “Hôm QrbYfu nay oztôi xx94uAGem tPpM5yMin QrbYfutức, nghQrbYfue nóiQrbYfu đứaoz trPpM5yMẻ bịx94uAG PpM5yMđưa đếozn việnx94uAG hozôm qx94uAGua ozđã đượcQrbYfu mộtx94uAG vị x94uAG tiên sinQrbYfuh hPpM5yMọ NhiếpQrbYfu ủQrbYfung ozhộ mườioz vạn,x94uAG ôQrbYfung ấyx94uAG cQrbYfuòn oznói sQrbYfuẽ chịx94uAGu cQrbYfuhi ozphí sax94uAGu đx94uAGó nữa… Cácx94uAG ozy PpM5yMtá nóx94uAGi đPpM5yMó ozlà bốx94uAG QrbYfuanh, Chx94uAGủ oztịch Hộozi đồngx94uAG qx94uAGuản trịoz tx94uAGập ozđoàn ĐPpM5yMông Viễn.QrbYfu PpM5yMGia cảnh củaPpM5yM x94uAGTôn Bìx94uAGnh tPpM5yMôi biếozt, họPpM5yM khônx94uAGg thPpM5yMể lozấy đâux94uAG rx94uAGa cozả PpM5yMchục vạozn PpM5yMđể làozm ozphẫu thuật…”

Nhiếp VũPpM5yM x94uAGThịnh PpM5yMbuông đũa, dửngPpM5yM dPpM5yMưng nói:oz “x94uAGCô muốx94uAGn QrbYfunói gì?”

“Bác PpM5yMsĩ Nhx94uAGiếp, PpM5yManh lx94uAGà người tozốt, QrbYfucó thểoz nóiPpM5yM vớioz voziện trưởng,PpM5yM tPpM5yMìm gPpM5yMiúp cozho Tôozn BPpM5yMình ngưPpM5yMời nàoPpM5yM ozđó ủngPpM5yM hộ tiền,oz cứuQrbYfu nó…oz ozhoặc anQrbYfuh nóPpM5yMi vớioz x94uAGông Nhiếp…”

“Bệnh viPpM5yMện ozkhông phảQrbYfui tổ chx94uAGức từQrbYfu thiệx94uAGn, cQrbYfuũng khôx94uAGng phQrbYfuải x94uAGai cPpM5yMũng đượcx94uAG quyênQrbYfu góozp tiozền. ozKhoa TQrbYfuim cóx94uAG hơx94uAGn hQrbYfuai trăm bệnozh nhozân, x94uAGkhoa NhPpM5yMi còx94uAGn cóoz mườiPpM5yM mấyPpM5yM đPpM5yMứa trẻPpM5yM bozị bozệnh x94uAGtim, PpM5yMngoài mx94uAGột oztổ chức từPpM5yM thiệx94uAGn hỗQrbYfu trợx94uAG phẫuPpM5yM thuậtQrbYfu tozim PpM5yMcho trozẻ oznông thQrbYfuôn raPpM5yM, khx94uAGông PpM5yMcòn bx94uAGất cứx94uAG tổx94uAG chức QrbYfu xã hộQrbYfui nQrbYfuào cóQrbYfu kếQrbYfu hozoạch quyênPpM5yM tiềnx94uAG nữa.QrbYfu XPpM5yMin lỗix94uAG cx94uAGô Vương,oz tQrbYfuôi kx94uAGhông giPpM5yMúp được.”

Vương Vx94uAGũ Linozh nói:oz “Nhưng x94uAGđứa tQrbYfurẻ hômQrbYfu qua…”

“Đứa PpM5yMtrẻ đPpM5yMó ozđược ngườozi ta x94uAGquyên oztiền chQrbYfuo x94uAGlà vPpM5yMì ảnhoz hưởngoz củoza thờiPpM5yM sự,x94uAG bốoz tx94uAGôi vừaoz haPpM5yMy xex94uAGm đượcoz PpM5yMtin tức nênx94uAG độngoz lQrbYfuòng trắx94uAGc QrbYfuẩn. Cònoz trPpM5yMường hợx94uAGp nhQrbYfuư x94uAGTôn Bìoznh bệnhx94uAG viPpM5yMện khx94uAGông còPpM5yMn cách nàQrbYfuo, tôPpM5yMi cozũng x94uAGvậy. QrbYfuTôi sozẽ PpM5yMkhông vQrbYfuì bệnhQrbYfu nhânoz cQrbYfuủa mìnQrbYfuh mx94uAGà ozyêu PpM5yMcầu bozố x94uAGquyên tiền đQrbYfuâu, PpM5yMông ấx94uAGy làPpM5yM ozông ấPpM5yMy, tx94uAGôi làQrbYfu tôi.”x94uAG NgừnPpM5yMg mộx94uAGt chútPpM5yM, ozanh nPpM5yMói, “HuốngQrbYfu hồQrbYfu tôPpM5yMi đã nóix94uAG chuyệnoz vớioz mẹx94uAG Tx94uAGôn BQrbYfuình, cx94uAGó phươx94uAGng ánx94uAG hQrbYfuỗ trợPpM5yM pozhẫu x94uAGthuật cPpM5yMủa cx94uAGông x94uAGty x94uAGCM, có điềux94uAG PpM5yMphương áPpM5yMn nàyPpM5yM yêuQrbYfu cầuPpM5yM sửPpM5yM dụnx94uAGg huyếtQrbYfu quảQrbYfun nPpM5yMhân tPpM5yMạo cPpM5yMủa CPpM5yMM, nhưnozg mẹPpM5yM bệnh nhânx94uAG vẫQrbYfun chưQrbYfua đồngPpM5yM ýPpM5yM QrbYfunên PpM5yMchưa thx94uAGực x94uAGhiện được.”

Vương VQrbYfuũ LiPpM5yMnh khôngx94uAG biếtPpM5yM tại sax94uAGo ĐàPpM5yMm TĩnhQrbYfu lạiQrbYfu khônQrbYfug đồngPpM5yM QrbYfuý, x94uAGvì thếQrbYfu khx94uAGi max94uAGng ozcơm vozề phòQrbYfung bệnh,oz PpM5yMcô PpM5yMliền hỏi cozhuyện này.x94uAG PpM5yMĐàm Tĩnozh đozáp: “PpM5yMRủi ozro quáx94uAG QrbYfulớn, x94uAGhơn 50%.”

Lúc nPpM5yMày ozVương Vũoz Linx94uAGh mới hiozểu roza, cũnPpM5yMg kozhông boziết nênQrbYfu nóioz ozgì, chỉoz nhìnoz Đàozm TĩnhPpM5yM dùx94uAGng đũaQrbYfu khềuPpM5yM khQrbYfuều mấozy hạt QrbYfucơm trPpM5yMong bPpM5yMát. Vươnx94uAGg QrbYfuVũ Linx94uAGh tozhở x94uAGdài: “BácPpM5yM PpM5yMsĩ NhQrbYfuiếp đúnx94uAGg làPpM5yM ngườx94uAGi tốt.x94uAG QrbYfuCơm nàyPpM5yM là PpM5yManh ấozy muPpM5yMa PpM5yMcho tớQrbYfu đấozy. Cx94uAGó ônPpM5yMg bốoz x94uAGgiàu cóoz thếQrbYfu PpM5yMmà aQrbYfunh ozấy QrbYfuchẳng rPpM5yMa x94uAGvẻ QrbYfuchút nào. Nhưnozg hễx94uAG cứQrbYfu nPpM5yMhắc đếnoz chux94uAGyện QrbYfuChủ tịchoz Nhiếpx94uAG quyx94uAGên tiPpM5yMền PpM5yMlà anPpM5yMh x94uAGấy đanhQrbYfu mPpM5yMặt lạx94uAGi, có vẻx94uAG kx94uAGhông vuiQrbYfu. x94uAGÀi, Đx94uAGàm Tĩx94uAGnh, Tônx94uAG BQrbYfuình nPpM5yMhà PpM5yMchúng x94uAGta kQrbYfuhông x94uAGmay mắQrbYfun đượcoz nPpM5yMhư PpM5yMcon nhà ngườioz ozta. QrbYfuCon nhàPpM5yM ngưozời tPpM5yMa gx94uAGặp chuQrbYfuyện, bốPpM5yM củaoz bácPpM5yM PpM5yMsĩ NPpM5yMhiếp quPpM5yMyên tiPpM5yMền mườix94uAG vạn, cQrbYfuòn nóiPpM5yM bệnozh x94uAGviện cứoz cốx94uAG x94uAGgắng chữoza trị,x94uAG ônozg ấyoz sx94uAGẽ ozlo hếozt cozhi phíoz ozsau này.PpM5yM Chuyện nhQrbYfuư vậyQrbYfu PpM5yMsao chQrbYfuúng toza PpM5yMkhông ozgặp đượcoz chứ…”

Đàm Tĩnozh cúix94uAG đầu,QrbYfu ngón tayx94uAG cozầm đũaQrbYfu hơiQrbYfu QrbYfurun rẩy,oz mãix94uAG mộQrbYfut lQrbYfuúc lQrbYfuâu QrbYfucô mPpM5yMới oznghe thấx94uAGy QrbYfumình khozó nhọozc nói:PpM5yM “Tự PpM5yMtớ gâyPpM5yM PpM5yMra, khôozng tráx94uAGch x94uAGai được.”

“Nói gPpM5yMì thQrbYfuế Đàmoz x94uAGTĩnh?” Vương VũPpM5yM Lozinh khôngoz nghPpM5yMe rõ,PpM5yM QrbYfucô nozói, “CứQrbYfu vQrbYfuo x94uAGve nPpM5yMhư mozuỗi ấy.”

“Không PpM5yMcó gìx94uAG.” ĐàQrbYfum TĩnhQrbYfu gắng lấyPpM5yM lozại tix94uAGnh thầPpM5yMn, “TớPpM5yM x94uAGphải qozua chx94uAGỗ Giozám đốozc ThịnPpM5yMh xeozm sx94uAGao. x94uAGMai lPpM5yMà thứ QrbYfu hai, cPpM5yMhắc chozắn cônozg QrbYfuty sẽQrbYfu cx94uAGó rấx94uAGt nhoziều ozemail, tớPpM5yM phảPpM5yMi đếnx94uAG đóoz x94uAGxem aPpM5yMnh ấyPpM5yM cx94uAGần giúp gozì ozkhông. CPpM5yMậu trozông Tônoz BìnhQrbYfu giúozp QrbYfutớ mộtoz QrbYfulát nhé.”

“Được rồi.”

“Nếu nóoz tozỉnh PpM5yMdậy tPpM5yMhì gọiPpM5yM cho tớ.”

“Biết rồi,oz biozết rồi.”

Đàm Tĩnozh đx94uAGi đếnQrbYfu cuối hànhPpM5yM lanPpM5yMg, ởoz x94uAGđó cóx94uAG mộPpM5yMt phòngPpM5yM vx94uAGệ sozinh cônPpM5yMg cộnPpM5yMg, rấozt íx94uAGt ngườix94uAG dQrbYfuùng, vx94uAGì phòngQrbYfu bệnh bâyQrbYfu goziờ hầozu x94uAGnhư đềx94uAGu cóoz x94uAGphòng vệoz sinQrbYfuh riQrbYfuêng. Pozhòng vx94uAGệ PpM5yMsinh nàozy ngoạiQrbYfu oztrừ thỉnh thoảngQrbYfu cóQrbYfu nhPpM5yMân viozên bệnhx94uAG việnoz PpM5yMsử dụnx94uAGg, cònoz tx94uAGhì rấtPpM5yM íx94uAGt ngưozời vào.QrbYfu Lx94uAGúc Đx94uAGàm Tĩnh bozước vàozo, bêozn troQrbYfung PpM5yMkhông QrbYfucó PpM5yMai cozả, cPpM5yMô PpM5yMbèn trPpM5yMốn troozng đPpM5yMó kPpM5yMhóc mộtQrbYfu trậnx94uAG thoải mái.

Phải mQrbYfuất x94uAGbao nozhiêu nước QrbYfu mắt mớQrbYfui vơPpM5yMi đozược nỗozi đozau đozè nx94uAGặng troPpM5yMng lòngoz? PhQrbYfuải mấx94uAGt baozo nhiozêu nướcoz mắtx94uAG x94uAGmới gột sạcPpM5yMh đượcoz niềx94uAGm hốx94uAGi hậnoz khx94uAGi PpM5yMxưa? Thậtoz sựQrbYfu ozcô thấozy mìnx94uAGh đãPpM5yM saiQrbYfu, côoz hoPpM5yMàn tox94uAGàn khôx94uAGng có khozả nQrbYfuăng chx94uAGo cozon mộtPpM5yM cuộcx94uAG sốngx94uAG QrbYfutốt ozđẹp, vậozy mQrbYfuà lQrbYfuại ozđưa oznó QrbYfuđến thếQrbYfu gx94uAGiới nàyx94uAG để QrbYfu nó vx94uAGừa sinx94uAGh PpM5yMra QrbYfuđã x94uAGphải chPpM5yMịu khổ,x94uAG đếnx94uAG bâozy giờPpM5yM vẫnoz PpM5yMhôn mQrbYfuê tronx94uAGg phòx94uAGng bệnozh. BệnQrbYfuh tật khôngPpM5yM đánhoz x94uAGgục PpM5yMđược côoz, lúQrbYfuc QrbYfukhó kozhăn nhấtx94uAG côoz cũnx94uAGg cPpM5yMắn rozăng vượtoz quax94uAG, PpM5yMnhưng bây giờx94uAG sốPpM5yM PpM5yMmệnh sPpM5yMắp quậozt ngãPpM5yM QrbYfucô rồi.

Cô khx94uAGông tQrbYfuhể x94uAGchống chọi nQrbYfuổi nữa.

Khi vàooz phPpM5yMòng vệx94uAG sinh, NhiPpM5yMếp VũQrbYfu ThịnhQrbYfu ozloáng thoángQrbYfu nQrbYfughe tQrbYfuhấy QrbYfubên kiPpM5yMa váx94uAGch cóPpM5yM tQrbYfuiếng khóc,oz lQrbYfuà tiếnx94uAGg phụ nQrbYfuữ, khóQrbYfuc rấtQrbYfu kìozm nPpM5yMén, PpM5yMrất QrbYfuđau x94uAGđớn. Troozng bệnhx94uAG việnPpM5yM thườngx94uAG PpM5yMxuyên QrbYfucó ngườiPpM5yM khóc, QrbYfu đặc x94uAGbiệt làoz nửaPpM5yM đêmx94uAG, ozkhi anQrbYfuh ozlê cozơ thểQrbYfu PpM5yMmệt PpM5yMmỏi rx94uAGa kozhỏi phòx94uAGng mổoz cấpPpM5yM cQrbYfuứu, ngheoz thấy tiếngx94uAG nứcx94uAG nởPpM5yM củoza ngườx94uAGi nhQrbYfuà bệnPpM5yMh nhân,PpM5yM aPpM5yMnh thườngPpM5yM cx94uAGó ảox94uAG PpM5yMgiác rằngQrbYfu, x94uAGngười đang kozhóc QrbYfuđó ozchính PpM5yMlà ĐàmPpM5yM TĩnhQrbYfu củaPpM5yM anh.

Vì toziếng PpM5yMkhóc củoza Đàmx94uAG Tĩnh cũngx94uAG x94uAGkhóc kìmoz néozn x94uAGgiống nhưx94uAG vậx94uAGy, QrbYfungay việcoz PpM5yMkhóc tx94uAGhật QrbYfuto x94uAGlên PpM5yMcô QrbYfucũng không biếtx94uAG, chozỉ bQrbYfuiết nấcoz ozlên từngx94uAG tiếng.x94uAG ozRất lâPpM5yMu saozu ax94uAGnh mớiPpM5yM éozp mìnQrbYfuh thozay đổiQrbYfu được phánQrbYfu đx94uAGoán sx94uAGai lầmoz đó,PpM5yM bởioz mỗioz lầnQrbYfu đPpM5yMi nx94uAGgang qQrbYfuua ngườx94uAGi QrbYfunhà bệnozh QrbYfunhân, ozanh lạiPpM5yM ép mìnhQrbYfu nhìPpM5yMn, PpM5yMnhìn cozho rx94uAGõ đóQrbYfu khônQrbYfug phảix94uAG lPpM5yMà Đx94uAGàm TĩnPpM5yMh. Chx94uAGiêu đQrbYfuó tPpM5yMuy tx94uAGàn QrbYfunhẫn nhưPpM5yMng PpM5yMrất hiệu qQrbYfuuả, khiếozn aQrbYfunh QrbYfucó thểx94uAG lQrbYfuập tứPpM5yMc tỉx94uAGnh oztáo lạPpM5yMi, gx94uAGặp PpM5yMbất x94uAGcứ aPpM5yMi khócoz aQrbYfunh cozũng ozphải ép bảx94uAGn tQrbYfuhân PpM5yMđưa mắtoz nx94uAGhìn. QrbYfuNhiếp VũQrbYfu Thịnhx94uAG thx94uAGấy mìnhPpM5yM lozại mấQrbYfut tríoz rồix94uAG, coPpM5yMn tx94uAGrai Đàm TĩnQrbYfuh đozã x94uAGtrở thànQrbYfuh bệPpM5yMnh nhânQrbYfu ozcủa anPpM5yMh, đangQrbYfu nx94uAGằm tozrong phx94uAGòng bệnozh QrbYfutim kQrbYfuhoa Ngoại,x94uAG nên cảoz ozngày ozanh cPpM5yMũng khôx94uAGng biếtPpM5yM mìnhPpM5yM nPpM5yMghĩ PpM5yMgì nữa.QrbYfu Ax94uAGnh bưx94uAGớc PpM5yMnhanh QrbYfura khỏiPpM5yM phòng vPpM5yMệ sinozh, đếnoz phòozng tx94uAGrực x94uAGban kéox94uAG QrbYfuy táPpM5yM trưởngPpM5yM sanQrbYfug mộtQrbYfu bêozn, nói:

“Cô bảooz ngozười vàozo phòngx94uAG vệ sinx94uAGh đi,QrbYfu cóQrbYfu mộtx94uAG ngưPpM5yMời x94uAGphụ nữoz đangoz khozóc tQrbYfurong ozđó, x94uAGtôi sợQrbYfu xảyx94uAG QrbYfura chuyện.”

Y tx94uAGá trQrbYfuưởng cũnQrbYfug sợQrbYfu xảyx94uAG ra chuyện,PpM5yM tPpM5yMrước đâx94uAGy cũx94uAGng từngoz cx94uAGó bệnPpM5yMh QrbYfunhân nhảyoz lầQrbYfuu kozhiến cảQrbYfu bệx94uAGnh việnx94uAG nháo x94uAG nhào, QrbYfutuy khônQrbYfug phảiQrbYfu sQrbYfuự cốQrbYfu x94uAGy hozọc nhưQrbYfung PpM5yMcũng kPpM5yMhiến từQrbYfu trQrbYfuên xuốngoz dướPpM5yMi nơmoz nớpx94uAG mấPpM5yMy tháng liềx94uAGn, oznên bệnPpM5yMh ozviện đềQrbYfu phòx94uAGng chuyệnoz nàozy rPpM5yMất ngozhiêt, phòngx94uAG hànhQrbYfu chínozh đPpM5yMã đổi hếtPpM5yM tQrbYfuất cảQrbYfu cx94uAGửa sổQrbYfu PpM5yMtrong phòngPpM5yM bệnhPpM5yM vPpM5yMà hànozh ozlang sax94uAGng PpM5yMloại chozỉ mozở đượcx94uAG mộozt khe nx94uAGhỏ, bozên ngQrbYfuoài cQrbYfuửa sổx94uAG PpM5yMcó thêPpM5yMm sQrbYfuong sQrbYfuắt, x94uAGnói vớQrbYfui bêx94uAGn ngozoài ozlà PpM5yMlưới chốngPpM5yM trộm, thậtx94uAG rx94uAGa, cPpM5yMao thếQrbYfu nàyoz QrbYfutrộm tQrbYfurèo khônPpM5yMg nổi,x94uAG lQrbYfuà đx94uAGề phPpM5yMòng PpM5yMngười nhảyx94uAG PpM5yMlầu màoz thôi.

Vì thếQrbYfu khx94uAGi PpM5yMnghe Nhiếp ozVũ Thozịnh nPpM5yMói vx94uAGậy, x94uAGy oztá trưởnQrbYfug x94uAGliền đx94uAGích thozân đếPpM5yMn đóQrbYfu. Mx94uAGãi lâQrbYfuu sozau mớix94uAG quQrbYfuay lại, ngồix94uAG x94uAGxuống cQrbYfuhiếc gQrbYfuhế đốozi diệnPpM5yM Nhiếpoz VũPpM5yM Thịnh,x94uAG QrbYfuchỉ lắQrbYfuc đầux94uAG thởx94uAG PpM5yMdài. PpM5yMNhiếp x94uAGVũ Thịnh hỏi:x94uAG “ozThế nào?”

“Là ngườPpM5yMi oznhà củoza bệnh QrbYfu nhân anhx94uAG, đứaoz trx94uAGẻ goziường PpM5yM39 ấx94uAGy, côx94uAG ấyoz trốnoz mộtPpM5yM mìnhx94uAG trQrbYfuong đóPpM5yM ngx94uAGồi khóozc. Thấy PpM5yMtôi QrbYfuvào, QrbYfucô tQrbYfua vộozi PpM5yMvàng ozlau nướcx94uAG mắtoz làmPpM5yM nhozư khônx94uAGg QrbYfucó chuyệnPpM5yM gQrbYfuì. Tộozi nghiệpQrbYfu quá,QrbYfu tôi sợoz côQrbYfu ấyoz x94uAGnghĩ khônozg PpM5yMthông, phảioz kQrbYfuhuyên nhủoz mx94uAGãi x94uAGmới vềPpM5yM đấy.”

Người nhx94uAGà bệnPpM5yMh nhâx94uAGn giường 39…PpM5yM NhiếpPpM5yM Vũoz Thịoznh phảiQrbYfu mấtx94uAG haPpM5yMi giâyx94uAG mớioz hiểux94uAG rx94uAGa ngưPpM5yMời màx94uAG QrbYfuy táQrbYfu trưozởng nóiQrbYfu là oz ai, nx94uAGhất thờiQrbYfu sữQrbYfung người.

Rất nhQrbYfuiều QrbYfulần kozhi nQrbYfugười khác ozkhóc lóPpM5yMc, ax94uAGnh toànQrbYfu lPpM5yMo đóx94uAG lPpM5yMà Đàx94uAGm TPpM5yMĩnh. ozNhưng QrbYfuđến kQrbYfuhi ĐàmPpM5yM Tĩnx94uAGh thậPpM5yMt sPpM5yMự khóc lozóc tQrbYfuhì x94uAGanh lạioz khôngQrbYfu nhậnQrbYfu rax94uAG. Rốx94uAGt cuộcPpM5yM tozhời giaPpM5yMn đozã đozánh cắpoz mấtQrbYfu điềQrbYfuu gozì… mà khiQrbYfuến x94uAGkhoảng cozách giữx94uAGa hQrbYfuọ tozrở nêx94uAGn ozxa QrbYfuxôi, lạQrbYfu ozlẫm oznhư vậy…oz Mx94uAGãi PpM5yMlâu saozu ozanh mới lênQrbYfu tiếng:PpM5yM “Gx94uAGiờ PpM5yMcô ấyPpM5yM ởx94uAG đâu?”

“Cô ấyoz nóx94uAGi PpM5yMmuốn điQrbYfu thăm PpM5yMđồng nozghiệp cũnQrbYfug ởPpM5yM PpM5yMbệnh việx94uAGn này.QrbYfu Tôx94uAGi thấPpM5yMy côPpM5yM ấQrbYfuy vàooz QrbYfuthang máy.”x94uAG ozY tQrbYfuá trưởng nPpM5yMói, “QrbYfuChắc khôngPpM5yM x94uAGsao đâu.”

Nhiếp PpM5yMVũ ozThịnh PpM5yMbiết ozchắc hẳn ozcô đPpM5yMi x94uAGthăm ThịQrbYfunh PhươQrbYfung ĐìnQrbYfuh, cx94uAGảm xúcx94uAG lạix94uAG tPpM5yMrở nêQrbYfun phứcPpM5yM oztạp. Ax94uAGnh bướPpM5yMc oztới cửa QrbYfu sổ nhPpM5yMìn xuốnozg, phònx94uAGg bệQrbYfunh tozim kQrbYfuhoa Ngoạioz ởx94uAG tầnx94uAGg 3QrbYfu0, quPpM5yMá QrbYfucao, từPpM5yM đâyoz trôQrbYfung xuốnx94uAGg mọi ngườioz bênPpM5yM QrbYfudưới chỉPpM5yM x94uAGnhư nozhững PpM5yMchấm nhỏPpM5yM lPpM5yMi QrbYfuti, x94uAGđâu thểx94uAG nhậnPpM5yM rQrbYfua ax94uAGi lPpM5yMà Đàm Tĩnh.

Anh QrbYfunghĩ, x94uAGcó lẽoz mãioz x94uAGmãi mình sẽx94uAG thếPpM5yM nàyPpM5yM, ozđứng x94uAGở ozmột nozơi x94uAGxa xQrbYfuôi, khozông QrbYfusao lQrbYfuại gần,x94uAG cPpM5yMũng khôngQrbYfu thểPpM5yM lPpM5yMại gx94uAGần, nhìn x94uAGvề mộtQrbYfu hướnozg, nozgóng chờPpM5yM sựx94uAG QrbYfuxuất x94uAGhiện củaQrbYfu cQrbYfuô, nhPpM5yMưng QrbYfukhi côoz thậtQrbYfu sozự xuPpM5yMất hiQrbYfuện, anh PpM5yMcó x94uAGthể sx94uAGẽ khôngQrbYfu nozhận rQrbYfua QrbYfucô nữa,PpM5yM vìx94uAG kozhoảng cx94uAGách giữax94uAG QrbYfuhai PpM5yMngười QrbYfuquá xax94uAG, quá xa.

Thịnh Phươngx94uAG ĐQrbYfuình đx94uAGang trả lờiQrbYfu QrbYfuthư thQrbYfuì ngQrbYfuhe thấyPpM5yM tiếozng bướcoz chânQrbYfu QrbYfuquen thuộx94uAGc PpM5yMngoài hàoznh lanQrbYfug. x94uAGAnh đã phânQrbYfu bPpM5yMiệt đượcQrbYfu tiếngQrbYfu bướcPpM5yM châQrbYfun x94uAGcủa Đozàm QrbYfuTĩnh x94uAGvà cáozc PpM5yMy táoz, vQrbYfuì Đozàm Tx94uAGĩnh PpM5yMbước rất nozhẹ. BệnhQrbYfu PpM5yMnhân cùngoz phòngx94uAG x94uAGvới anQrbYfuh xuấx94uAGt vix94uAGện ozrồi, giờPpM5yM chQrbYfuỉ ozcòn QrbYfumình anx94uAGh trong phòng,QrbYfu khozi xửx94uAG lPpM5yMý QrbYfucông việcx94uAG aoznh sx94uAGẽ bảooz ozhộ lx94uAGý Tiểx94uAGu PhPpM5yMùng PpM5yMxuống vườnoz hooza ngPpM5yMhỉ ngơi, nhưoz vậyx94uAG phòozng bệQrbYfunh x94uAGcàng QrbYfuyên oztĩnh. AQrbYfunh nhấpx94uAG vQrbYfuào nozút gửiQrbYfu tozhư, x94uAGrồi gấp notebooQrbYfuk vàoPpM5yM. PpM5yMQuả nhiêPpM5yMn Đx94uAGàm TĩnhQrbYfu xx94uAGuất hiệnQrbYfu x94uAGở cửax94uAG phx94uAGòng, nhPpM5yMưng tinQrbYfuh thầnx94uAG cô oz không đx94uAGược tozốt lắm,QrbYfu quQrbYfuanh ozmắt cx94uAGô ozcó qozuầng tx94uAGhâm, nozhưng QrbYfucô PpM5yMvẫn ozgượng cozười: “QrbYfuGiám đốc Thịnh,QrbYfu hôx94uAGm QrbYfunay aPpM5yMnh thấyPpM5yM thQrbYfuế nào?”

“Rất khoẻPpM5yM, ozbác sQrbYfuĩ nozói tuần sQrbYfuau QrbYfutôi QrbYfuxuất vx94uAGiện đQrbYfuược rồi.”x94uAG ThịnQrbYfuh Phozương Đìnozh hỏiQrbYfu, “Bìnx94uAGh BìnhQrbYfu thếx94uAG x94uAGnào rồi? x94uAG Cô cứoz chx94uAGăm PpM5yMsóc chQrbYfuáu chPpM5yMo tốt,PpM5yM khôngQrbYfu phảiQrbYfu qQrbYfuua đx94uAGây, ởoz PpM5yMđây ozcó TiểuQrbYfu x94uAGPhùng rồioz, x94uAGcậu ấyx94uAG rất cẩnPpM5yM thận.”

Nhắc đếnPpM5yM TQrbYfuôn QrbYfuBình, Đàm Tĩnhoz khôQrbYfung cưozời nổx94uAGi nữa,PpM5yM hàngoz lPpM5yMông QrbYfumày caPpM5yMu lạozi: “BìnhPpM5yM PpM5yMBình vPpM5yMẫn cozhưa tQrbYfuỉnh. Bx94uAGác sĩ nozói nPpM5yMó quozá yếuQrbYfu nozên bPpM5yMị hQrbYfuôn QrbYfumê.” QrbYfuCô x94uAGnói, x94uAG“Thật rQrbYfua tôioz x94uAGcó chx94uAGuyện PpM5yMmuốn PpM5yMhỏi ý PpM5yManh. KiQrbYfuến ozthức QrbYfuvà tầPpM5yMm nhìnPpM5yM củax94uAG x94uAGanh đx94uAGều cozao hx94uAGơn tôi,QrbYfu tx94uAGôi cũnQrbYfug chẳngoz QrbYfucòn thân PpM5yMthích bạnPpM5yM bozè oznào cx94uAGó thểQrbYfu ozbàn bạQrbYfuc cảoz nQrbYfuên x94uAGmuốn đếnQrbYfu hỏPpM5yMi anh.”

“Cô cứQrbYfu nx94uAGói, giúozp được chắQrbYfuc chx94uAGắn PpM5yMtôi PpM5yMsẽ giúp.”

Đàm TĩnPpM5yMh lưỡngoz lPpM5yMự mQrbYfuột chút rồQrbYfui hỏiPpM5yM: “AnQrbYfuh x94uAGđã bax94uAGo gx94uAGiờ ozgặp ozchuyện đQrbYfuặc biệtQrbYfu ozkhó xửPpM5yM chưa?”

“Đương nhiozên lozà rồPpM5yMi. Cuộcoz đời ozkhông thPpM5yMể cPpM5yMứ màQrbYfuu hồngx94uAG mãozi, aQrbYfui cũnx94uAGg cóPpM5yM lúx94uAGc gQrbYfuặp khozó khăn.”

“Thế x94uAGanh đãPpM5yM bax94uAGo giPpM5yMờ hx94uAGận ai chPpM5yMưa? Vôx94uAG cùngQrbYfu, x94uAGvô cùx94uAGng hận…x94uAG PpM5yMVì thếoz đãx94uAG QrbYfulàm QrbYfumột việozc vốnQrbYfu kQrbYfuhông QrbYfunên làm.”

“Tôi lQrbYfuà ngườix94uAG bìPpM5yMnh thường, cũQrbYfung cóx94uAG lPpM5yMúc PpM5yMcăm hozận, cũx94uAGng từngPpM5yM lozàm việcx94uAG khôngoz nx94uAGên làQrbYfum.” Thozịnh PhươnQrbYfug x94uAGĐình nói, “ThậtPpM5yM rPpM5yMa aozi cozũng cPpM5yMó lúcx94uAG mắcoz lỗi,x94uAG aPpM5yMi cPpM5yMũng cPpM5yMó thểx94uAG làmx94uAG nhữngPpM5yM viozệc khônx94uAGg nêx94uAGn làm. Chúngx94uAG QrbYfuta ozlà ngườix94uAG thường,PpM5yM khônPpM5yMg phảiPpM5yM thx94uAGánh nx94uAGhân, làozm QrbYfusai cũngoz QrbYfulà chuyệnPpM5yM thường mà.”

Đàm TĩQrbYfunh khẽQrbYfu thx94uAGở dài, cúozi đầuPpM5yM nói:oz “NhPpM5yMưng hậux94uAG x94uAGquả QrbYfuquá nozghiêm trọng.”

“Bất QrbYfucứ cx94uAGhuyện gx94uAGì cũng QrbYfukhông nghiêmx94uAG trọnozg nx94uAGhư chúngx94uAG toza tưởngoz tượngQrbYfu đâuPpM5yM.” ThPpM5yMịnh PhươnPpM5yMg Đìnhoz nx94uAGói, “KPpM5yMhi mới oz đến Thượngoz PpM5yMHải làmPpM5yM việQrbYfuc, tôiQrbYfu đãoz pQrbYfuhạm phảix94uAG mộtx94uAG lỗix94uAG đặcQrbYfu biệt,PpM5yM đặx94uAGc biệtoz nghiêx94uAGm trọng, khPpM5yMiến cácPpM5yM PpM5yMnhà cPpM5yMung ứngQrbYfu QrbYfucủa QrbYfucả khozu vựPpM5yMc TháiQrbYfu BìnPpM5yMh DươnQrbYfug x94uAGnhận mộtoz cáiQrbYfu báoPpM5yM giáPpM5yM sx94uAGai. Tôi PpM5yMnghĩ thếx94uAG làx94uAG hếozt, chắQrbYfuc chắnx94uAG sẽPpM5yM bQrbYfuị x94uAGcông tQrbYfuy PpM5yMđuổi x94uAGviệc, nhưngoz thựozc tPpM5yMế tôiPpM5yM đozã lập tứcx94uAG cáox94uAG QrbYfulỗi củoza mìx94uAGnh cozho cấpPpM5yM trên,PpM5yM cứx94uAG ozthế x94uAGcấp nàyPpM5yM báoQrbYfu lozên cấpPpM5yM kiPpM5yMa, thậmPpM5yM chí kinozh QrbYfuđộng tớiPpM5yM tậx94uAGn Phx94uAGó tổngQrbYfu giámPpM5yM đốcoz kPpM5yMhu QrbYfuvực Tozhái BìnPpM5yMh Dươngoz. CQrbYfuuối cùozng QrbYfucông ty cx94uAGho tôQrbYfui mộtx94uAG cQrbYfuơ hx94uAGội, tronx94uAGg nửaQrbYfu QrbYfutháng x94uAGtôi đãQrbYfu PpM5yMbay oztới mườQrbYfui sozáu nQrbYfuước đx94uAGể xozin lỗQrbYfui từng nhàoz cuQrbYfung QrbYfuứng, đồnozg thờiPpM5yM kozý kếtQrbYfu hozợp đồngQrbYfu mới.QrbYfu Saozu kozhi vPpM5yMề Thượngoz HảQrbYfui QrbYfutôi cozòn bị trừQrbYfu x94uAGba tx94uAGháng lươngPpM5yM. PpM5yMNhưng kếtPpM5yM quozả tôix94uAG đạPpM5yMt đPpM5yMược cPpM5yMao PpM5yMsau đPpM5yMó rấtPpM5yM x94uAGtuyệt vờozi, côngPpM5yM ty quyếtoz địnhPpM5yM gix94uAGữ QrbYfutôi lạiPpM5yM. KQrbYfuhông lâuPpM5yM x94uAGsau tPpM5yMôi thăPpM5yMng cozhức, vx94uAGì tôQrbYfui từozng ozgặp tấx94uAGt cả cácQrbYfu nhx94uAGà cozung ứngx94uAG, hozơn nữQrbYfua qPpM5yMuan hozệ hozợp tPpM5yMác saozu đóPpM5yM cx94uAGũng rấQrbYfut tốt.x94uAG TrPpM5yMời khx94uAGông tuyệt đườngoz QrbYfucủa QrbYfuai, PpM5yMcô đừngPpM5yM nx94uAGghiêm trọPpM5yMng ozhoá x94uAGlỗi lầm.oz Táozi ôngx94uAG mozất ozngựa chPpM5yMưa chắcQrbYfu đã lozà chuyệnPpM5yM xấu.”

Đàm Tĩoznh QrbYfuthất thầQrbYfun, thậtx94uAG ra ThịnhPpM5yM Phươngoz ĐìnhPpM5yM cũnQrbYfug khôPpM5yMng nozghĩ mìQrbYfunh lạix94uAG PpM5yMkể chuyPpM5yMện đóQrbYfu x94uAGcho QrbYfucô ngozhe. Cóoz lẽ vìPpM5yM bộPpM5yM dạngx94uAG ĐQrbYfuàm Tĩoznh ozhôm naPpM5yMy qPpM5yMuá đỗiPpM5yM QrbYfubơ x94uAGvơ, khôQrbYfung nozơi nươngoz tựaPpM5yM, khiếnQrbYfu ax94uAGnh x94uAGcảm thấy mìQrbYfunh nhấx94uAGt địoznh phảix94uAG nQrbYfuói gìQrbYfu đóx94uAG đểx94uAG x94uAGcổ vQrbYfuũ cPpM5yM, QrbYfucó ozlẽ bệnhPpM5yM tozình củaPpM5yM QrbYfucon trPpM5yMai đãPpM5yM thật sựPpM5yM PpM5yMquật ngãoz cQrbYfuô rồi.

Cuối ozcùng ĐàmPpM5yM TPpM5yMĩnh nQrbYfugẩng lên, QrbYfuhỏi: “Nếozu PpM5yMcó haozi sx94uAGự lx94uAGựa chọnQrbYfu, mộtPpM5yM PpM5yMsẽ x94uAGlàm tổnPpM5yM thưPpM5yMơng rấx94uAGt nhPpM5yMiều ngườiQrbYfu, lựPpM5yMa chọn kiPpM5yMa cũozng QrbYfusẽ làPpM5yMm tổozn thươx94uAGng rấQrbYfut nhiềPpM5yMu người…”

“Người tPpM5yMa vẫPpM5yMn nx94uAGói hãyoz chọn PpM5yMcách tổozn PpM5yMthương íozt hx94uAGơn, troPpM5yMng côQrbYfung ozty cPpM5yMũng vậy,PpM5yM cáiPpM5yM nozào tozạo íPpM5yMt tổnoz thất x94uAG hơn tozhì tPpM5yMa sẽPpM5yM chozọn cáx94uAGi đó.”

Anh cx94uAGố PpM5yMý PpM5yMnhấn mx94uAGạnh là x94uAG trong cônPpM5yMg ozty, ĐàPpM5yMm TĩQrbYfunh thoozáng ngẩx94uAGn người,PpM5yM cuốQrbYfui ozcùng cozô cũngoz hạQrbYfu quozyết tâm,PpM5yM nói: “GiámQrbYfu đốcPpM5yM Thịnh,oz cảQrbYfum ơnoz anhQrbYfu, tôiQrbYfu boziết nênoz x94uAGlàm gìPpM5yM rồi.”

Thịnh PhươngPpM5yM ĐìPpM5yMnh oznghĩ ngợi mộtoz chPpM5yMút QrbYfurồi x94uAGnói: “TPpM5yMrước kozhi quyQrbYfuết đQrbYfuịnh việcPpM5yM PpM5yMgì qQrbYfuuan trọngx94uAG, QrbYfucô phảiQrbYfu tozhật nghiêm tPpM5yMúc suPpM5yMy x94uAGxét QrbYfutất QrbYfucả cácPpM5yM vPpM5yMấn đềQrbYfu cóPpM5yM thểx94uAG QrbYfuxảy roza. CòPpM5yMn QrbYfukhi QrbYfuđã quQrbYfuyết định,x94uAG x94uAGdù kếx94uAGt quả khôQrbYfung lPpM5yMý tưởngPpM5yM PpM5yMthì ozcũng đx94uAGừng QrbYfuhối hPpM5yMận, ozvì QrbYfucô QrbYfuđã cốPpM5yM gắngQrbYfu hếtx94uAG sứcx94uAG rồi.”

 

“Cảm x94uAGơn aPpM5yMnh, GiáQrbYfum đốc Thịnh.”

“Không cozó gì.”

“Còn QrbYfunữa… từQrbYfu tuozần sau, oztôi muốPpM5yMn nghozỉ mộtoz tuần…”

Thịnh PhQrbYfuương Đìx94uAGnh biết côQrbYfu pPpM5yMhải ởQrbYfu việnoz PpM5yMchăm PpM5yMcon, lix94uAGền nói:x94uAG “KhôQrbYfung saox94uAG, tPpM5yMuần saozu tozôi vẫnPpM5yM QrbYfuở viện,x94uAG chắozc chắn côngx94uAG PpM5yMty sẽQrbYfu sx94uAGắp PpM5yMxếp ozcho côPpM5yM tiozếp tụcoz cPpM5yMhăm sóPpM5yMc cQrbYfuho tPpM5yMôi. Nhưx94uAG vậyQrbYfu PpM5yMkhông cQrbYfuoi QrbYfulà nghỉ, nếuPpM5yM côozng PpM5yMty gọix94uAG đếQrbYfun, tôix94uAG x94uAGsẽ sắpoz xếp.”

Đàm TĩnhQrbYfu vx94uAGô cùngx94uAG cozảm động: “CảQrbYfum ơx94uAGn anh.”

Sau khozi ĐPpM5yMàm Tozĩnh điPpM5yM, Thịnh QrbYfuPhương Đìnozh lạiQrbYfu x94uAGmở noteozbook raQrbYfu, rx94uAGốt ruộx94uAGc ngozười phụoz QrbYfunữ nàyoz mQrbYfuuốn hỏPpM5yMi đx94uAGiều PpM5yMgì nhỉ? ozAnh biQrbYfuết PpM5yMcô đãoz quyQrbYfuết đozịnh mộtoz điềuoz rấtoz quaozn trọozng, nhưnPpM5yMg rQrbYfuốt cuQrbYfuộc nPpM5yMó x94uAGlà gPpM5yMì? Thịnh Phozương x94uAGĐình nhìPpM5yMn áoznh tx94uAGà dươnQrbYfug QrbYfungoài cửoza ozsổ màoz thấx94uAGt ozthần, aPpM5yMnh bắPpM5yMt đầuoz x94uAGtò mòQrbYfu QrbYfuvề mọi điềuPpM5yM cQrbYfuủa Đàmoz Tĩnh,PpM5yM đQrbYfuặc biệtQrbYfu PpM5yMlà ozkhi pháx94uAGt hiệnQrbYfu rQrbYfua QrbYfucô cx94uAGó lix94uAGên quPpM5yMan đếnPpM5yM Nozhiếp Vũoz Thịnh. Thậtoz rx94uAGa nQrbYfuhìn bPpM5yMề ngoàiPpM5yM cPpM5yMô cóPpM5yM PpM5yMvẻ x94uAGyếu đuối,QrbYfu nQrbYfuhưng bêozn tronQrbYfug lx94uAGại QrbYfurất cốoz cQrbYfuhấp, rất kiênQrbYfu cường.QrbYfu PpM5yMCó lẽPpM5yM cuPpM5yMộc đQrbYfuời QrbYfuđã đozem lạiPpM5yM QrbYfucho cx94uAGô rấtoz oznhiều x94uAGkhó khăn,x94uAG nhozưng dường nhx94uAGư ozcô chưax94uAG bx94uAGao giờoz gụcoz x94uAGngã. Cóoz điềux94uAG hQrbYfuai x94uAGhôm QrbYfunay x94uAGtrông ozcô ozvô cùnozg oztiều tuỵ,oz tựa hồQrbYfu PpM5yMnhững PpM5yMđòn nặQrbYfung nềx94uAG PpM5yMcủa PpM5yMsố phậnQrbYfu đãoz khiếPpM5yMn côoz chx94uAGao đảoQrbYfu sắpPpM5yM nPpM5yMgã quỵ.

Thịnh PhươQrbYfung ĐìnhPpM5yM thở dài,x94uAG cx94uAGó lx94uAGẽ đPpM5yMây chínQrbYfuh QrbYfulà ngườioz pQrbYfuhụ nữx94uAG QrbYfucó ozcon. Ngườix94uAG phx94uAGụ nữx94uAG đozã cóQrbYfu cox94uAGn khôQrbYfung baozo giờ bịoz qx94uAGuật ngx94uAGã, trừPpM5yM kQrbYfuhi coPpM5yMn họoz xảQrbYfuy x94uAGra chuyện