Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 13 - Phần 2

Mỗi khNai bu6cyhyị UeDGhgấm 4kfUcrức an4kfUcrh vẫn4kfUcr mím 4kfUcrmôi u6cyhylại nhưUeDGhg đứaNa tUeDGhgrẻ, haUeDGhgi bu6cyhyên kNahoé miệngNa 4kfUcrhơi coUeDGhgng, nhìn4kfUcr giốngNa 4kfUcrnhư mộUeDGhgt đĩnh Na vàng 4kfUcrnhỏ conNag con4kfUcrg hau6cyhyi bênNa mu6cyhyép Navậy. NaĐàm Tĩu6cyhynh đứnu6cyhyg từUeDGhg xUeDGhga nhNaìn Naanh, v4kfUcrừa rồiUeDGhg 4kfUcrcó đông ngưNaời, UeDGhgcô u6cyhycố 4kfUcrtình khu6cyhyông nhUeDGhgìn anhu6cyhy, như4kfUcrng UeDGhggiờ chỉNa còUeDGhgn mộtNa mu6cyhyình au6cyhynh, cUeDGhgó muốn tránhNa cu6cyhyũng 4kfUcrkhông trUeDGhgánh đNaược. Đầ4kfUcru nUeDGhggón cáNai củaNa Naanh bịNa UeDGhgdính chú4kfUcrt mựu6cyhyc đenu6cyhy, viết UeDGhg xong, anNah vộiu6cyhy tu6cyhyìm gi4kfUcrấy la4kfUcru u6cyhyđi Nanhưng kNahông tìUeDGhgm thấyUeDGhg, lNaiền vàu6cyhyo pu6cyhyhòng Navệ sUeDGhginh rửa u6cyhy tay, nu6cyhyước c4kfUcrhảy 4kfUcrrào Narào. KUeDGhghi UeDGhgra UeDGhgngoài 4kfUcranh đãNa vẩyu6cyhy nước4kfUcr Narồi, nhưnu6cyhyg đầuu6cyhy ngóUeDGhgn Natay vẫn4kfUcr còn ướtUeDGhg, đ4kfUcrành kẹ4kfUcrp sổ4kfUcr Naghi chépu6cyhy v4kfUcrào UeDGhgcánh tay.

Ngoài hàn4kfUcrh lanNag c4kfUcró người hỏi:UeDGhg “Nhiếp4kfUcr Vu6cyhyũ ThịNanh đâu?Na Mu6cyhyau, ChNaủ nhiệmUeDGhg tNaìm UeDGhganh ấy.”

Anh Nanhanh chóngu6cyhy 4kfUcrđi ra, đNaã UeDGhgba chụcUeDGhg tuổ4kfUcri đầu,UeDGhg vậyUeDGhg 4kfUcrmà b4kfUcrước vẫnNa sảUeDGhgi dNaài, nUeDGhghanh nUeDGhghẹn nu6cyhyhư chàUeDGhgng traUeDGhgi mưUeDGhgời bảyười táu6cyhym, khônu6cyhyg c4kfUcró cảUeDGhgm giácNa gấpu6cyhy g4kfUcráp Nachỉ UeDGhgthấy rấtUeDGhg trẻu6cyhy cou6cyhyn. ĐUeDGhgàm Tu6cyhyĩnh thấ4kfUcry chu6cyhyua xót. ChUeDGhgia tUeDGhgay rồiNa gặpNa lại,4kfUcr u6cyhynhưng u6cyhychưa lầnu6cyhy gNaặp mặu6cyhyt nàoUeDGhg u6cyhylại cUeDGhgó ấu6cyhyn tNaượng nNahư 4kfUcrsáng nayNa, Nhiếp Vu6cyhyũ ThịnhUeDGhg củaNa buNaổi sángUeDGhg u6cyhyhôm 4kfUcrnay hNaệt nhưUeDGhg UeDGhgNhiếp VũUeDGhg ThNaịnh c4kfUcrủa mườiUeDGhg nu6cyhyăm vNaề tu6cyhyrước vậy, Navẫn là4kfUcr cậuNa thiếu4kfUcr niênNa u6cyhybề ngoàiNa trầNam UeDGhgmặc nh4kfUcrưng 4kfUcrsâu Nabên 4kfUcrtrong UeDGhglại ru6cyhyất nổ4kfUcri loạn.

Phòng bệnhUeDGhg 4kfUcrđã Nayên tu6cyhyĩnh lại nhưngUeDGhg lNaòng Nadạ ĐàmUeDGhg u6cyhyTĩnh vẫnUeDGhg rốiu6cyhy bNaời, cu6cyhyô Nangồi xu4kfUcrống, nhUeDGhgìn Tôn4kfUcr Bìnhu6cyhy đaNang nằmUeDGhg trên gi4kfUcrường, UeDGhgthấy cNaon hí4kfUcrt thở4kfUcr rất4kfUcr khu6cyhyó khu6cyhyăn, n4kfUcrgực p4kfUcrhập p4kfUcrhồng lênu6cyhy xuNaống, c4kfUcrặp môi tí4kfUcrm tái.Na ĐNaàm T4kfUcrĩnh cảmNa t4kfUcrhấy mìu6cyhynh nu6cyhyhư Namột ngUeDGhgọn c4kfUcrây UeDGhgtrong bNaão, cơ4kfUcrn bãNao UeDGhgtố củu6cyhya sNaố mệ4kfUcrnh đã quNaăng quậ4kfUcrt giu6cyhyày vòNa Nacô qu4kfUcrá lu6cyhyâu, UeDGhgquá lâUeDGhgu ru6cyhyồi, côu6cyhy u6cyhysắp kh4kfUcrông tNarụ nổUeDGhgi nữa.

Dù chNaín gu6cyhyiờ phảNai họUeDGhgp, nhưng saUeDGhgu 4kfUcrkhi kiểm4kfUcr tNara phòngu6cyhy bUeDGhgệnh xu6cyhyong. CUeDGhghủ nNahiệm UeDGhgPhương vẫn4kfUcr dànhu6cyhy nửu6cyhya tu6cyhyiếng UeDGhgquý báu mắnNag NhiếpNa V4kfUcrũ ThịNanh troUeDGhgng vănNa phòngu6cyhy. Mọiu6cyhy ngườu6cyhyi đi4kfUcr q4kfUcrua UeDGhgvăn phòn4kfUcrg củNaa ôn4kfUcrg đều u6cyhyrón ru6cyhyén nhẹNa nhàng,UeDGhg chỉ4kfUcr sợNa l4kfUcrại gâyUeDGhg rUeDGhga tiế4kfUcrng độngu6cyhy u6cyhykhiến ChNaủ nhiNaệm Phươngu6cyhy nổUeDGhgi giậnNa. Mấy vUeDGhgị tiếnUeDGhg sĩ4kfUcr ở4kfUcr bUeDGhgên ngUeDGhgoài đềuu6cyhy thởu6cyhy cũn4kfUcrg kNahông dám4kfUcr thởUeDGhg mạnh4kfUcr, cắu6cyhym cúiNa UeDGhgviết bNaệnh án, ngNaay c4kfUcrả Nay táu6cyhy tUeDGhgrưởng Nabình thườnNag nhiềNau lờiUeDGhg lUeDGhgà vậyu6cyhy màUeDGhg 4kfUcrlúc u6cyhynày miệngUeDGhg cũng4kfUcr nUeDGhghư dán Nabăng dNaính, chẳngUeDGhg nNaói tNaiếng nào.

“Có biếtNa vìUeDGhg u6cyhysao tôiu6cyhy mắ4kfUcrng cậu khUeDGhgông? RUeDGhgốt cuUeDGhgộc gầnUeDGhg đâyNa cậuu6cyhy làmu6cyhy sa4kfUcro vậyu6cyhy? ĐầuNa UeDGhgóc cứNa lơNa 4kfUcrlửng u6cyhytận UeDGhgđâu ấyUeDGhg. Đừng tưởngu6cyhy vẫn4kfUcr ch4kfUcrưa gâUeDGhgy rUeDGhga lỗ4kfUcri Nalớn gì,4kfUcr tôiNa tháyUeDGhg cứ4kfUcr th4kfUcrế 4kfUcrnày sớmUeDGhg muộnUeDGhg rồiNa cũ4kfUcrng xảNay ru6cyhya chuyện t4kfUcrhôi. Cậ4kfUcru n4kfUcrói xeu6cyhym, UeDGhgrốt cuộcu6cyhy là4kfUcr chuyệnUeDGhg gNaì? CậuUeDGhg cNaả ngàu6cyhyy rầuUeDGhg ru6cyhyĩ đ4kfUcrầy 4kfUcrtâm sự 4kfUcrnhư vNaậy Nalà saoUeDGhg? Ch4kfUcrúng tUeDGhga lUeDGhgàm bác4kfUcr s4kfUcrĩ, mọi4kfUcr lú4kfUcrc mọiu6cyhy nơiu6cyhy đu6cyhyều phảiUeDGhg suUeDGhgy Naxét vUeDGhgẫn đều6cyhy một cáchUeDGhg lýUeDGhg trí,u6cyhy bìn4kfUcrh tĩnhNa. Ch4kfUcruyện hNaôm qu6cyhyua UeDGhglà tUeDGhghế nàoUeDGhg? TônUeDGhg Bìnu6cyhyh cNaó quUeDGhgan hệUeDGhg gì4kfUcr với4kfUcr cậu? CậuUeDGhg k4kfUcrhông 4kfUcrchi m4kfUcrột đồnNag nà4kfUcro u6cyhycho Nathuốc nu6cyhygoài bu6cyhyảo h4kfUcriểm, tron4kfUcrg Nakhi Nacó nhữnNag loUeDGhgại bắt4kfUcr buộc phải4kfUcr UeDGhgdùng, b4kfUcrắt Nabuộc UeDGhgcậu hiểuu6cyhy kUeDGhghông h4kfUcrả? CUeDGhgậu tUeDGhgiết UeDGhgkiệm tUeDGhgiền Nacho bUeDGhgệnh nhâUeDGhgn hay làUeDGhg lấyu6cyhy mạnu6cyhyg ngườ4kfUcri ta?”

Cuối 4kfUcrcùng Nhiếpu6cyhy Vũu6cyhy Thịnhu6cyhy khẽ đápNa: “CháuNa Navà UeDGhgđứa u6cyhytrẻ đUeDGhgó… khô4kfUcrng có4kfUcr qua4kfUcrn hệUeDGhg gìu6cyhy u6cyhyđặc biệt…Na Nachỉ là4kfUcr điềuUeDGhg kiệ4kfUcrn gia UeDGhgđình hu6cyhyọ khônUeDGhgg tốt…”

“Không u6cyhycó quaNan hệUeDGhg g4kfUcrì đặu6cyhyc biệt màu6cyhy cNaậu u6cyhygọi điệnu6cyhy cả4kfUcr vàoNa u6cyhyphòng mổ?”u6cyhy ChNaủ nUeDGhghiệm Phư4kfUcrơng khu6cyhyông kìu6cyhym nổiu6cyhy gầNam lê4kfUcrn. “Tôi cònUeDGhg tưởnu6cyhyg trờUeDGhgi s4kfUcrập, u6cyhycậu gu6cyhyọi Natôi 4kfUcrđến cứuUeDGhg chứ!”

“Cháu quênu6cyhy UeDGhgmất C4kfUcrhủ nhiệmu6cyhy đang mổ…”

“Quên?” GiọnNag ChủNa nhiệm PNahương lu6cyhyại caNao lu6cyhyên mộUeDGhgt Nabậc, “Cậuu6cyhy cò4kfUcrn bảo4kfUcr Namình khônu6cyhyg u6cyhylơ đãng4kfUcr UeDGhgđi! CậNau đu6cyhyang mổ cũng4kfUcr 4kfUcrquên luô4kfUcrn sau6cyhyo? Tôi4kfUcr ch4kfUcro cậu4kfUcr Nahay, cUeDGhgậu cứNa cNaả u6cyhyngày nu6cyhyghĩ ngợiNa u6cyhylung tunNag thếNa này nUeDGhgữa, rồu6cyhyi sUeDGhgẽ cóUeDGhg ngàyNa u6cyhyđể quêUeDGhgn du6cyhyao mNaổ tronUeDGhgg nUeDGhggực bệnhNa Nanhân! ĐừngNa tưởng4kfUcr quênUeDGhg mình đangUeDGhg lUeDGhgàm gìUeDGhg làNa cu6cyhyhuyện Nanhỏ, n4kfUcrhư Nathế lu6cyhyà c4kfUcrậu khNaông cUeDGhgó UeDGhgy đức!”

Một b4kfUcrác UeDGhgsĩ đangu6cyhy họcUeDGhg bồi d4kfUcrưỡng đẩyUeDGhg thiếu6cyhyt b4kfUcrị điNa Natới, đa4kfUcrng Nagõ cUeDGhgửa thìNa ngh4kfUcre thUeDGhgấy cUeDGhgâu nóu6cyhyi cu4kfUcrối cùngNa, v4kfUcrội giNaật mình rụUeDGhgt tUeDGhgay v4kfUcrề, nhNaìn UeDGhgsang mấyUeDGhg vị4kfUcr ti4kfUcrến 4kfUcrsĩ đang4kfUcr 4kfUcrviết bệnh4kfUcr 4kfUcrán b4kfUcrên 4kfUcrcạnh, thấ4kfUcry u6cyhyhọ làm đUeDGhgộng tá4kfUcrc rNaạch Nangang cNaổ, a4kfUcrnh tNaa gi4kfUcrật th4kfUcrót, lUeDGhgiền 4kfUcrrón rénUeDGhg đu6cyhyẩy 4kfUcrthiết bịu6cyhy điNa mất.

Cuối cùUeDGhgng, k4kfUcrhi 4kfUcrđến giờ họUeDGhgp, Chu6cyhyủ nNahiệm Phương4kfUcr mớUeDGhgi Nahầm hầmu6cyhy r4kfUcrời khỏ4kfUcri vă4kfUcrn pUeDGhghòng, trướcNa UeDGhgkhi 4kfUcrra cửaUeDGhg cò4kfUcrn buông lại4kfUcr mộu6cyhyt câuUeDGhg: “Cậuu6cyhy hãy4kfUcr tự4kfUcr kiểmu6cyhy đUeDGhgiểm lạiNa đi!”

Nhiếp u6cyhyVũ ThNaịnh 4kfUcrcúi đầUeDGhgu đi u6cyhyra. TiếnUeDGhg sĩ4kfUcr UeDGhgĐồng, người4kfUcr nhiềuUeDGhg tuổi4kfUcr nhất4kfUcr tNarong sỗ4kfUcr n4kfUcrhững ngưu6cyhyời đượcNa 4kfUcrChủ nhiệm UeDGhg Phương 4kfUcrdẫn dắt4kfUcr, bìnhu6cyhy thưu6cyhyờng rấu6cyhyt biếUeDGhgt qUeDGhguan tâmUeDGhg u6cyhychăm Nasóc ngườiu6cyhy kháu6cyhyc, vUeDGhgì Nhiếp4kfUcr Vũ ThịnhUeDGhg ítNa tuổi,4kfUcr lạiNa đượcu6cyhy ChủUeDGhg n4kfUcrhiệm Phươ4kfUcrng đặcUeDGhg biệtu6cyhy ưNau ái,UeDGhg UeDGhgnên a4kfUcrnh họUeDGhg Đ4kfUcrồng nàyu6cyhy vẫn luôNan coUeDGhgi NhiếpUeDGhg VNaũ Thịnh4kfUcr lUeDGhgà UeDGhgsư đệu6cyhy đồUeDGhgng UeDGhgmôn, màUeDGhg quênUeDGhg mất4kfUcr rằngu6cyhy 4kfUcranh đNaã cu6cyhyó hu6cyhyai họcNa vị, hơnUeDGhg nữaUeDGhg cũngNa khôn4kfUcrg u6cyhyphải u6cyhyhọc tNarò cu6cyhyủa UeDGhgChủ nhiệmNa Phươnu6cyhyg. Lầu6cyhyn Nanày, tUeDGhgiến sĩNa ĐồnNag lại u6cyhyđến u6cyhyan ủiNa anhNa: u6cyhy“Có 4kfUcrquan tâmUeDGhg đếnu6cyhy cậu4kfUcr UeDGhgthì ônUeDGhgg ấ4kfUcry m4kfUcrới u6cyhylo lắn4kfUcrg Nanhư vậy,u6cyhy n4kfUcrếu đu6cyhyổi là ngườu6cyhyi k4kfUcrhác, ônu6cyhyg UeDGhgấy ku6cyhyhông UeDGhgphí s4kfUcrức thếNa đâu.”

“Phải rồiu6cyhy.” Ti4kfUcrến u6cyhysĩ Tiểu6cyhyu Mẫn Nađầy gọu6cyhyng kín4kfUcrh nUeDGhgói, “Nhiếp4kfUcr sư4kfUcr huyu6cyhynh Nađừng u6cyhynản c4kfUcrhí, ‘lãou6cyhy yêu6cyhyu’ Naquý anUeDGhgh nhấtNa đấy. ÔNang ấyu6cyhy 4kfUcrlà PhoUeDGhgng Tha4kfUcrnh Dương,Na 4kfUcranh làUeDGhg Lệnu6cyhyh HNaồ Xung[u6cyhy2], u6cyhyông ấUeDGhgy chỉu6cyhy hận4kfUcr u6cyhyrèn sắt u6cyhy không tUeDGhghành thNaép đấyUeDGhg thôiNa!” 4kfUcrLão yu6cyhyêu làu6cyhy UeDGhgbiệt Nahiệu củu6cyhya ChủNa nhi4kfUcrệm Phương,u6cyhy Nacũng chỉ4kfUcr có mấy4kfUcr đệ4kfUcr tửNa nàyu6cyhy dáu6cyhym côngNa Nakhai u6cyhyđặt u6cyhybiệt hiệu4kfUcr Nacho ôNang nUeDGhghư vậy.4kfUcr Cu6cyhyhủ UeDGhgnhiệm Phương luônNa chUeDGhgo rằngNa kỹUeDGhg thuậtUeDGhg tNaốt UeDGhgthì UeDGhgông cu6cyhyó 4kfUcrthể cưnUeDGhgg họu6cyhyc tròUeDGhg củaUeDGhg ôn4kfUcrg nhUeDGhgư ôn4kfUcrg trời con.

[2] NhâUeDGhgn vu6cyhyật trou6cyhyng tiểu thuNayết võNa hu6cyhyiệp 4kfUcrThần u6cyhyđiêu hNaiệp lữNa của4kfUcr 4kfUcrnhà văn4kfUcr KUeDGhgim u6cyhyDung, vốn4kfUcr lUeDGhgà mộtUeDGhg l4kfUcrãng tUeDGhgử m4kfUcrê rượu,UeDGhg giỏi UeDGhgkiếm thuậUeDGhgt, tu6cyhyừng đu6cyhyược PhoUeDGhgng ThanUeDGhgh DươngUeDGhg truyềnu6cyhy thNaụ kiếmu6cyhy 4kfUcrpháp, vUeDGhgề s4kfUcrau yêu Nhậm4kfUcr Du6cyhyoanh DUeDGhgoanh, TháNanh cô4kfUcr u6cyhycủa MNaa giáo.

“Tiểu MẫNan, cUeDGhgậu u6cyhyso sánhUeDGhg như thếu6cyhy khôu6cyhyng đúngNa rồUeDGhgi. Nếu6cyhyu lãoNa yu6cyhyêu Nalà Phonu6cyhyg Thau6cyhynh D4kfUcrương, thì4kfUcr Lệu6cyhynh UeDGhgHồ 4kfUcrXung nên làu6cyhy ĐồngUeDGhg 4kfUcrđại s4kfUcrư huynNah chứ!Na Cậuu6cyhy u6cyhyxem u6cyhyanh Đ4kfUcrồng đUeDGhgiềm đNaạm 4kfUcrlễ độ,u6cyhy u6cyhyrất giốngu6cyhy 4kfUcrLệnh Hồ Xuu6cyhyng. NaCòn Nhiếpu6cyhy Vũ4kfUcr T4kfUcrhịnh hấpUeDGhg dẫnNa phNaụ nữ4kfUcr tNahế nàUeDGhgy, nóUeDGhgi thế4kfUcr nUeDGhgào cũng4kfUcr UeDGhglà Dương Quá[3],u6cyhy kh4kfUcrông phUeDGhgải L4kfUcrệnh HồNa Xung!”

[3] Nhân4kfUcr vậtUeDGhg tru6cyhyong tiểu thuyếtNa võUeDGhg hi4kfUcrệp Thầnu6cyhy đu6cyhyiêu hiệu6cyhyp lữ4kfUcr củ4kfUcra nhàNa vu6cyhyăn 4kfUcrKim Dungu6cyhy, nổ4kfUcri tiếngu6cyhy UeDGhgđẹp trNaai, chung tình.

“Chẳng lu6cyhyẽ L4kfUcrệnh Hồu6cyhy Xung khôNang hUeDGhgấp dẫnu6cyhy phụ4kfUcr nữ4kfUcr ưUeDGhg? Sa4kfUcro Nhậm4kfUcr Doanu6cyhyh Do4kfUcranh lUeDGhgại UeDGhgsống chUeDGhgết th4kfUcreo u6cyhyanh tNaa Nachứ? Hơu6cyhyn nữa u6cyhysao NhiếNap Vũu6cyhy T4kfUcrhịnh lạiNa c4kfUcró tNahể UeDGhglà DưUeDGhgơng Quá4kfUcr được?UeDGhg NNaếu cậuNa t4kfUcra làNa DươngNa Quá, khôngUeDGhg phải4kfUcr chu6cyhyúng u6cyhyta 4kfUcrthành mônu6cyhy hạNa củaNa p4kfUcrhái ToàNan Chânu6cyhy sa4kfUcro? TôiUeDGhg kNahông mu6cyhyuốn cùnu6cyhyg một gi4kfUcruộc vớiNa bọu6cyhyn đ4kfUcrạo thốiNa đó…”

“Sao DươngUeDGhg QuáUeDGhg lu6cyhyại u6cyhylà môn Nahạ NaToàn Châu6cyhyn? DNaương QuáUeDGhg là4kfUcr ngườUeDGhgi UeDGhgcủa phNaái C4kfUcrổ Mu6cyhyộ mớiu6cyhy đúng4kfUcr. NhưnNag Cổ4kfUcr NaM cũng khu6cyhyông tốtu6cyhy u6cyhylành Nagì… tou6cyhyàn nhữnu6cyhyg phNaụ nu6cyhyữ tâNam lýNa UeDGhgbiến thái…”

Mấy n4kfUcrgười mồmNa nă4kfUcrm miệng m4kfUcrười bàu6cyhyn tá4kfUcrn cưNaời đùa.UeDGhg TiếnUeDGhg sUeDGhgĩ Nay Nahọc lâm4kfUcr sàn4kfUcrg khổ4kfUcr, tiếnNa sNaĩ Nay họu6cyhyc lâUeDGhgm su6cyhyàng dưới trướng4kfUcr 4kfUcrChủ 4kfUcrnhiệm Phương4kfUcr UeDGhgcòn khu6cyhyổ UeDGhghơn. NhữnNag UeDGhgthầy hướnNag Nadẫn khác4kfUcr cóUeDGhg lẽUeDGhg còu6cyhyn c4kfUcró thể mắt4kfUcr Nanhắm mNaắt mởUeDGhg, tNaặng quUeDGhgà, lu6cyhyôi kUeDGhgéo quNaan h4kfUcrệ làu6cyhy đ4kfUcrược. Nhưu6cyhyng u6cyhyvới 4kfUcrChủ nhiệu6cyhym PhươnNag thì Nakhông đủ4kfUcr gu6cyhyiỏi đừn4kfUcrg hòNang tốtNa ngUeDGhghiệp. Bà4kfUcri tập4kfUcr cănu6cyhyg tu6cyhyhẳng, u6cyhyca mUeDGhgổ lạiu6cyhy nhiUeDGhgều, vì thếUeDGhg 4kfUcrcác tiếnu6cyhy sUeDGhgĩ đềuu6cyhy phNaải tự4kfUcr 4kfUcrtìm nu6cyhyiềm Navui tUeDGhgrong UeDGhgnỗi khổ4kfUcr. BìnUeDGhgh thườnu6cyhyg chỉUeDGhg cầnNa 4kfUcrnghe họ 4kfUcrnói Nalinh tinUeDGhgh một4kfUcr Nalúc, NhUeDGhgiếp Vũ4kfUcr Tu6cyhyhịnh sẽUeDGhg thấUeDGhgy nhẹUeDGhg nhõmUeDGhg hẳ4kfUcrn đi,u6cyhy nhưNang hôm4kfUcr nay Na anh thậUeDGhgt sUeDGhgự 4kfUcrrất bUeDGhguồn. Chủu6cyhy u6cyhynhiệm PhưNaơng nNaói rấu6cyhyt đúUeDGhgng, gầnNa 4kfUcrđây 4kfUcranh suu6cyhyốt nNagày Nangẩn ngơ UeDGhgsuy nUeDGhgghĩ 4kfUcrnhững gìNa khônNag biếtu6cyhy nữa,UeDGhg u6cyhyphạm lỗUeDGhgi liu6cyhyên tụ4kfUcrc, cứ4kfUcr tu6cyhyhế nà4kfUcry 4kfUcrthật sựUeDGhg Nacó nguy cơu6cyhy gUeDGhgây đạiu6cyhy hNaoạ Nachứ UeDGhgchẳng chơi.

Thấy 4kfUcranh thất4kfUcr thần,u6cyhy TiểUeDGhgu Mẫn thôn4kfUcrg cảUeDGhgm n4kfUcrói: “NhiếpNa Nasư huynh4kfUcr, u6cyhyanh u6cyhybị lUeDGhgão yêu4kfUcr mắu6cyhyng đên4kfUcr ng4kfUcrớ nUeDGhggẩn thậUeDGhgt rồi…”

“Tiểu NhiếUeDGhgp u6cyhyđang phiền lUeDGhgòng vìUeDGhg chNauyện gu6cyhyia đình.4kfUcr” ANanh ĐồngNa nUeDGhggắt l4kfUcrời Tiu6cyhyểu Mu6cyhyẫn, còUeDGhgn nUeDGhgháy mắtu6cyhy mộu6cyhyt cu6cyhyái, “Cậu u6cyhycũng đừngNa u6cyhylo lắng,4kfUcr hUeDGhgai chu6cyhyủ n4kfUcrhiệm khUeDGhgoa Gu6cyhyan v4kfUcrà UeDGhgkhoa 4kfUcrU bướu6cyhyu hôu6cyhym u6cyhyđó c4kfUcrùng đNaến tìm UeDGhg lão UeDGhgyêu, tôi4kfUcr nghUeDGhge thấy.Na UeDGhgBệnh tì4kfUcrnh củau6cyhy bNaác tUeDGhgrai thậNat rUeDGhga 4kfUcrrất kUeDGhghả q4kfUcruan, k4kfUcriên trì điềuUeDGhg Natrị, Namấy nNaăm khôn4kfUcrg thu6cyhyành Navấn đUeDGhgề đâu.”

“Cảm ơn4kfUcr anh.”UeDGhg CuUeDGhgối cùng NhiếUeDGhgp Vũu6cyhy ThịnhUeDGhg cườiu6cyhy méo4kfUcr xẹou6cyhy, “Cảm4kfUcr ơnu6cyhy mọ4kfUcri người,Na gầnNa đâyu6cyhy 4kfUcrquả thựNac u6cyhytôi Nalú lẫn quá!”

“Có aUeDGhgi gặpUeDGhg chuy4kfUcrện này UeDGhgmà khu6cyhyông u6cyhylo lắngUeDGhg chu6cyhyứ.”Anh ĐồngNa vỗNa va4kfUcri anhNa, “T4kfUcrôi đổiUeDGhg cu6cyhyho cu6cyhyậu UeDGhgca trựNac đêmu6cyhy ngày UeDGhg mai, cậNau lu6cyhyàm 4kfUcrca sáUeDGhgng cUeDGhgho UeDGhgtôi, Nagần đUeDGhgây cậu6cyhyu mệtu6cyhy qUeDGhguá rNaồi, cầNan phải4kfUcr nghỉu6cyhy ngơi.”

“Cảm ơnUeDGhg anh.”

“Cảm UeDGhgơn gUeDGhgì u6cyhychứ? C4kfUcra mổ Natuần trướcUeDGhg suýtu6cyhy nữaUeDGhg Natôi cắ4kfUcrt n4kfUcrhầm mNaạch máu6cyhyu, mUeDGhgay UeDGhgmà cậuUeDGhg nhaUeDGhgnh taNay ng4kfUcrăn lạNai, nếu khUeDGhgông lUeDGhgão yUeDGhgêu sẽ4kfUcr pu6cyhyhanh UeDGhgthây tôiUeDGhg mu6cyhyất. Đạ4kfUcri â4kfUcrn UeDGhgđại đNaức đóu6cyhy tôUeDGhgi chỉNa UeDGhgđổi UeDGhgcho cậu4kfUcr một c4kfUcra sNaáng, thếUeDGhg l4kfUcrà quáNa hờiUeDGhg rồi.”

Hôm nUeDGhgay 4kfUcrNhiếp VũUeDGhg Thịn4kfUcrh vẫn cNaòn cu6cyhya mổ,Na aNanh ăUeDGhgn tru6cyhyưa Namột Namình 4kfUcrở nu6cyhyhà ăUeDGhgn, lNaại gặpUeDGhg Vư4kfUcrơng Vũ4kfUcr Lu6cyhyinh đếu6cyhyn muu6cyhya cơm. NaĐây 4kfUcrlà n4kfUcrhà ănUeDGhg bệNanh v4kfUcriện, 4kfUcrmua ở4kfUcr u6cyhyđây pNahải qu4kfUcrẹt thu6cyhyẻ n4kfUcrội Nabộ, xeUeDGhgm u6cyhyra u6cyhycô đã4kfUcr đến nhầm.UeDGhg VươngUeDGhg u6cyhyVũ LinUeDGhgh xếp4kfUcr hàngNa cảu6cyhy nửau6cyhy ngàyu6cyhy u6cyhytrời mớiUeDGhg Nabiết mìnu6cyhyh nhầm,u6cyhy UeDGhgđang địnu6cyhyh đi thìUeDGhg NhNaiếp Vu6cyhyũ T4kfUcrhịnh đứngu6cyhy dậUeDGhgy mUeDGhgua giUeDGhgúp c4kfUcrô hUeDGhgai suất.

“Một suất4kfUcr t4kfUcrrứng sốu6cyhyt cà chua.4kfUcr” AUeDGhgnh nóUeDGhgi vớiu6cyhy nUeDGhggười bUeDGhgên tronu6cyhyg cửa4kfUcr sổu6cyhy rồiu6cyhy qUeDGhguay saNang hỏi4kfUcr Vưu6cyhyơng NaVũ u6cyhyLinh, “Cô ă4kfUcrn gì?”

“Thịt xUeDGhgào rau6cyhyu cần.”

“Một suu6cyhyất th4kfUcrịt xUeDGhgào rau cầnu6cyhy nữa.”

Vương VũUeDGhg NaLinh cUeDGhgho suu6cyhyất cơm tru6cyhyứng xốt4kfUcr Nacà chu6cyhyua vàou6cyhy mộtUeDGhg hộ4kfUcrp cNaơm mới4kfUcr, còu6cyhyn UeDGhgsuất u6cyhykia côUeDGhg ănu6cyhy tạiu6cyhy nu6cyhyhà Naăn luôn. Thấu6cyhyy bênUeDGhg cNaạnh NhiNaếp NaVũ ThịUeDGhgnh cóu6cyhy 4kfUcrchỗ u6cyhytrống, côu6cyhy lNaiền ngồu6cyhyi UeDGhgxuống, UeDGhgkhiến cu6cyhyác u6cyhyy bu6cyhyác sĩ quUeDGhganh đóNa u6cyhyra sứcNa xNaì xào4kfUcr bNaàn tánUeDGhg. u6cyhyRất n4kfUcrhiều u6cyhyngười u6cyhythích nh4kfUcrìn Nh4kfUcriếp Vũ4kfUcr Thịnhu6cyhy ăn cơm,4kfUcr nUeDGhghưng rấtu6cyhy u6cyhyít Nay táu6cyhy dám4kfUcr ngồu6cyhyi đối4kfUcr diện4kfUcr vớiNa anhUeDGhg. u6cyhyAnh u6cyhyquá lạnhNa l4kfUcrùng, lúUeDGhgc UeDGhgnào cũng giu6cyhyữ tháUeDGhgi UeDGhgđộ xNaa cách,u6cyhy vẻ4kfUcr mặt4kfUcr nNahất mựu6cyhyc Nalãnh đUeDGhgạm nghiêu6cyhym tu6cyhyúc, dườngNa nhNaư tau6cyhyy anh Nakhông cầu6cyhym đầUeDGhgu UeDGhgđũa mu6cyhyà cầmUeDGhg dau6cyhyo UeDGhgmổ, trUeDGhgước 4kfUcrmặt aNanh cũnNag UeDGhgkhông phả4kfUcri cNaơm màUeDGhg làUeDGhg bệnh UeDGhgnhân tr4kfUcrên bàu6cyhyn mổ4kfUcr vậ4kfUcry. VìUeDGhg thếu6cyhy dùNa cácUeDGhg UeDGhgy Natá hếtNa sUeDGhgức hâu6cyhym mộ4kfUcr au6cyhynh nhưngu6cyhy rất4kfUcr UeDGhgít khiUeDGhg dám tớiUeDGhg ngồi4kfUcr cùNang bàu6cyhyn. UeDGhgVương VũUeDGhg 4kfUcrLinh UeDGhgkhông thấyNa vậyUeDGhg, cNaô thấUeDGhgy UeDGhgNhiếp u6cyhyVũ Thịnh4kfUcr quẹt t4kfUcrhẻ mu4kfUcra cUeDGhgơm gu6cyhyiúp mìnUeDGhgh, ru6cyhyõ rànUeDGhgg làNa người4kfUcr tốtUeDGhg, u6cyhybèn lấNay UeDGhgra 4kfUcrchút tiềNan u6cyhyđưa cNaho anh, “Cảmu6cyhy u6cyhyơn 4kfUcranh, báUeDGhgc sĩUeDGhg Nhiếp!”

“Không cần4kfUcr Nakhách sáo.”

Vương V4kfUcrũ 4kfUcrLinh thấy4kfUcr anh u6cyhy không UeDGhgnhận tiền,4kfUcr đàNanh đặtNa trê4kfUcrn bàn.Na Côu6cyhy nghUeDGhgĩ, báUeDGhgc sĩUeDGhg Nathật cUeDGhgẩn thận,4kfUcr UeDGhgtiền UeDGhgbẩn lắm màUeDGhg, đươngUeDGhg u6cyhynhiên u6cyhyanh Nakhông muốnu6cyhy dùn4kfUcrg u6cyhytay 4kfUcrcầm tiềNan 4kfUcrkhi đangUeDGhg 4kfUcrăn. Côu6cyhy u6cyhyvừa ăNan vừUeDGhga hỏi4kfUcr Nhiếp VUeDGhgũ ThịnNah: “SUeDGhgao anu6cyhyh biếtu6cyhy tu6cyhyôi muốnNa u6cyhymua cơu6cyhym trứ4kfUcrng xốt4kfUcr càNa chua?”

“Hôm qUeDGhgua tôu6cyhyi thấyNa cô mUeDGhgua cơm.”

“À đúu6cyhyng rồ4kfUcri!” Vươu6cyhyng Vũ Lin4kfUcrh chu6cyhyợt hiểu.

Nhiếp VUeDGhgũ NaThịnh c4kfUcrúi đầu ăn,Na l4kfUcròng thu6cyhyầm rủu6cyhya chu6cyhyính mUeDGhgình. NaSáng naUeDGhgy Nabị 4kfUcrChủ Nanhiệm PUeDGhghương Namắng téu6cyhy tátu6cyhy, anUeDGhgh đã quyếtu6cyhy tâmUeDGhg kUeDGhgiểm điNaểm bả4kfUcrn 4kfUcrthân, vậ4kfUcry 4kfUcrmà vừau6cyhy n4kfUcrhìn UeDGhgthấy UeDGhgVương NaVũ LNainh đứngu6cyhy đNaó, aUeDGhgnh l4kfUcrại lập tức4kfUcr tớUeDGhgi q4kfUcruẹt thẻ4kfUcr gNaiúp. MNaình UeDGhgmất tru6cyhyí rồi!4kfUcr Giu6cyhyờ aNanh UeDGhgkhông UeDGhgchỉ t4kfUcrhấy ĐàmUeDGhg TUeDGhgĩnh là lú4kfUcr lẫnu6cyhy UeDGhgmà gặpUeDGhg ngu6cyhyười UeDGhgcó liêNan qu4kfUcran đếu6cyhyn côNa 4kfUcranh cUeDGhgũng 4kfUcrlú lẫn,4kfUcr cứu6cyhy Nathế nà4kfUcry Nasao đNaược chứ?

Vương 4kfUcrVũ UeDGhgLinh 4kfUcrthu hế4kfUcrt cam 4kfUcrđảm hỏiNa anNah: “Báu6cyhyc 4kfUcrsĩ Nhiếpu6cyhy, t4kfUcrôi UeDGhglà bạn4kfUcr… 4kfUcrcủa mẹUeDGhg T4kfUcrôn Bình,UeDGhg bu6cyhyệnh UeDGhgnhân nằmu6cyhy g4kfUcriường số 3Na9 ấy4kfUcr. BệnhNa UeDGhgtình củaUeDGhg NaTôn Bình…4kfUcr rốtu6cyhy u6cyhycuộc thUeDGhgế nào…”

“Phải mổ4kfUcr càngu6cyhy sớNam càng tốt.”

“Thế cu6cyhyhi 4kfUcrphí mổu6cyhy mUeDGhgất bao nhiêu?”

“Gần chụcu6cyhy vNaạn.” Nhiếp u6cyhy Vũ Th4kfUcrịnh tỉu6cyhy 4kfUcrmẩn nu6cyhyhặt cọngNa hàn4kfUcrh t4kfUcrrong báNat cau6cyhynh 4kfUcrra, nóNai, “TìnhNa h4kfUcrình bệnhUeDGhg nUeDGhghân hiện g4kfUcriờ 4kfUcrkhông ổnu6cyhy u6cyhyđịnh, rNaủi u6cyhyro cUeDGhgao, chưNaa bu6cyhyiết chừngUeDGhg sa4kfUcru Nakhi m4kfUcrổ cu6cyhyòn Naphải và4kfUcro I4kfUcrCU, cUeDGhghi phí kháu6cyhy cao.”

Vương Vu6cyhyũ Lin4kfUcrh nUeDGhgói: “Hôm nayNa UeDGhgtôi u6cyhyxem tu6cyhyin tức,Na nghu6cyhye nóUeDGhgi đ4kfUcrứa Natrẻ b4kfUcrị đưaUeDGhg đếnUeDGhg việUeDGhgn hô4kfUcrm quu6cyhya đãNa đượcu6cyhy mu6cyhyột vị Na tiên su6cyhyinh họUeDGhg UeDGhgNhiếp ủngUeDGhg hộNa mưu6cyhyời vạNan, ônUeDGhgg ấu6cyhyy còu6cyhyn nói4kfUcr 4kfUcrsẽ chịu6cyhyu chNai pu6cyhyhí sa4kfUcru 4kfUcrđó nữa… CácUeDGhg UeDGhgy táNa Nanói 4kfUcrđó là4kfUcr bốUeDGhg anh4kfUcr, Ch4kfUcrủ tịNach Hộu6cyhyi đồngUeDGhg quảnu6cyhy tr4kfUcrị tập4kfUcr 4kfUcrđoàn ĐôngNa Viễn.4kfUcr Giu6cyhya cảnh cNaủa Tôn4kfUcr BìNanh tôiUeDGhg biế4kfUcrt, Nahọ kh4kfUcrông thểUeDGhg lấy4kfUcr đâUeDGhgu u6cyhyra cảUeDGhg chụcNa vạ4kfUcrn đểUeDGhg làmu6cyhy 4kfUcrphẫu thuật…”

Nhiếp Vũ4kfUcr Thị4kfUcrnh Nabuông đũa, du6cyhyửng dưn4kfUcrg nói4kfUcr: “Cô4kfUcr muUeDGhgốn 4kfUcrnói gì?”

“Bác su6cyhyĩ Nu6cyhyhiếp, an4kfUcrh là ngườiUeDGhg tốt,4kfUcr cu6cyhyó thUeDGhgể nóNai với4kfUcr việnu6cyhy trưởng,4kfUcr tìm4kfUcr g4kfUcriúp 4kfUcrcho UeDGhgTôn B4kfUcrình ngUeDGhgười nàUeDGhgo 4kfUcrđó ủngu6cyhy hộ UeDGhg tiền, 4kfUcrcứu nó…Na hoặUeDGhgc aUeDGhgnh nóUeDGhgi 4kfUcrvới UeDGhgông Nhiếp…”

“Bệnh vUeDGhgiện UeDGhgkhông phảiUeDGhg tổ chứcu6cyhy từ4kfUcr thNaiện, u6cyhycũng khôngUeDGhg phu6cyhyải Naai cũn4kfUcrg đưUeDGhgợc qu6cyhyuyên góUeDGhgp tiề4kfUcrn. KhoNaa NaTim Nacó hNaơn hai trămu6cyhy bệUeDGhgnh 4kfUcrnhân, ku6cyhyhoa Nh4kfUcri u6cyhycòn cNaó mườiNa u6cyhymấy Nađứa tr4kfUcrẻ bUeDGhgị bệ4kfUcrnh UeDGhgtim, ng4kfUcroài mUeDGhgột tổ4kfUcr chức từNa tu6cyhyhiện hỗUeDGhg trợu6cyhy phUeDGhgẫu thuậtu6cyhy Natim UeDGhgcho trẻ4kfUcr nôngu6cyhy thônu6cyhy rau6cyhy, khôUeDGhgng còNan bấtUeDGhg cứUeDGhg Natổ chứcu6cyhy xã u6cyhyhội UeDGhgnào cu6cyhyó kế4kfUcr Nahoạch quyên4kfUcr tiềnNa nữa.4kfUcr XiNan lỗi4kfUcr 4kfUcrcô VưNaơng, Natôi ku6cyhyhông giú4kfUcrp được.”

Vương VNaũ Lin4kfUcrh nói: u6cyhy “Nhưng đứau6cyhy trẻ4kfUcr Nahôm qua…”

“Đứa tNarẻ đóUeDGhg đượ4kfUcrc UeDGhgngười ta qu6cyhyuyên tiền4kfUcr chu6cyhyo lu6cyhyà u6cyhyvì ảnh4kfUcr UeDGhghưởng UeDGhgcủa thời4kfUcr sự4kfUcr, b4kfUcrố tô4kfUcri vUeDGhgừa haNay xeNam đu6cyhyược u6cyhytin tức nênNa đu6cyhyộng lòngUeDGhg tr4kfUcrắc 4kfUcrẩn. UeDGhgCòn 4kfUcrtrường 4kfUcrhợp nUeDGhghư NaTôn Bình4kfUcr bNaệnh viu6cyhyện khôn4kfUcrg cNaòn cách nào,u6cyhy tôu6cyhyi c4kfUcrũng vậy4kfUcr. 4kfUcrTôi sUeDGhgẽ UeDGhgkhông vìu6cyhy bệnhUeDGhg nhu6cyhyân c4kfUcrủa mìnUeDGhgh mu6cyhyà yêu6cyhyu cầuNa bố4kfUcr quyên4kfUcr tiền đâu6cyhyu, u6cyhyông ấyUeDGhg làu6cyhy ônu6cyhyg ấy4kfUcr, 4kfUcrtôi là4kfUcr tôi.u6cyhy” Nu6cyhygừng mộ4kfUcrt cu6cyhyhút, anNah nói,4kfUcr “HuốNang u6cyhyhồ UeDGhgtôi đã Na nói chuyệnUeDGhg v4kfUcrới mNaẹ TUeDGhgôn BìUeDGhgnh, Nacó phươUeDGhgng u6cyhyán hỗUeDGhg t4kfUcrrợ pu6cyhyhẫu tNahuật UeDGhgcủa côngu6cyhy tu6cyhyy 4kfUcrCM, có đUeDGhgiều phNaương 4kfUcrán n4kfUcrày yêuUeDGhg cầUeDGhgu sử4kfUcr dụn4kfUcrg Nahuyết qUeDGhguản nhânUeDGhg u6cyhytạo củau6cyhy 4kfUcrCM, nUeDGhghưng m4kfUcrẹ bệnh nhâ4kfUcrn vẫNan c4kfUcrhưa đồnu6cyhyg u6cyhyý nêNan chưu6cyhya thựNac hiệnNa được.”

Vương NaVũ LUeDGhginh u6cyhykhông biếtu6cyhy tại sa4kfUcro ĐàNam UeDGhgTĩnh lạ4kfUcri kNahông đNaồng ý,UeDGhg vì4kfUcr t4kfUcrhế khNai mNaang cơmUeDGhg vều6cyhy phònNag bệu6cyhynh, u6cyhycô liề4kfUcrn h4kfUcrỏi chuyện này.4kfUcr Đu6cyhyàm TĩUeDGhgnh đáp:UeDGhg “Rủi4kfUcr ru6cyhyo Naquá lớn,UeDGhg hơNan 50%.”

Lúc nàyUeDGhg 4kfUcrVương UeDGhgVũ LinUeDGhgh mới hiUeDGhgểu ra4kfUcr, Nacũng kUeDGhghông biết4kfUcr nênNa 4kfUcrnói gìu6cyhy, chỉ4kfUcr nhìn4kfUcr Đ4kfUcràm Tĩu6cyhynh dùng4kfUcr đũau6cyhy khều4kfUcr khề4kfUcru mấyUeDGhg hu6cyhyạt cơm tUeDGhgrong báu6cyhyt. UeDGhgVương u6cyhyVũ Lin4kfUcrh t4kfUcrhở du6cyhyài: “4kfUcrBác s4kfUcrĩ Nhiế4kfUcrp đUeDGhgúng làu6cyhy UeDGhgngười tốt.u6cyhy CơmNa nu6cyhyày là 4kfUcranh ấUeDGhgy muUeDGhga cNaho tớNa đấyu6cyhy. Có4kfUcr ôn4kfUcrg bUeDGhgố 4kfUcrgiàu cóNa thếNa m4kfUcrà u6cyhyanh ấu6cyhyy ch4kfUcrẳng r4kfUcra Navẻ 4kfUcrchút nào. Nhu6cyhyưng hu6cyhyễ UeDGhgcứ nhắcNa đếnu6cyhy chu6cyhyuyện Chủu6cyhy Natịch UeDGhgNhiếp qu6cyhyuyên tiền4kfUcr u6cyhylà au6cyhynh ấyUeDGhg Nađanh 4kfUcrmặt lại, có4kfUcr vẻu6cyhy không4kfUcr vuiNa. Ài,u6cyhy ĐàmNa Tĩu6cyhynh, TôUeDGhgn BìNanh nu6cyhyhà chú4kfUcrng u6cyhyta khôngu6cyhy mNaay mắnUeDGhg đượcNa 4kfUcrnhư con nhNaà nNagười tau6cyhy. NaCon nhàUeDGhg người4kfUcr tUeDGhga gặu6cyhyp chuyệu6cyhyn, bốNa Nacủa bác4kfUcr sĩNa 4kfUcrNhiếp quyu6cyhyên UeDGhgtiền mười vạn,UeDGhg cNaòn nUeDGhgói bệnUeDGhgh viện4kfUcr cứ4kfUcr cốUeDGhg gắng4kfUcr chữ4kfUcra trị4kfUcr, ôn4kfUcrg UeDGhgấy su6cyhyẽ u6cyhylo hu6cyhyết cUeDGhghi pNahí 4kfUcrsau này4kfUcr. Chuyện Nanhư Navậy su6cyhyao cu6cyhyhúng tNaa khôngu6cyhy gặ4kfUcrp được4kfUcr chứ…”

Đàm u6cyhyTĩnh cúiu6cyhy đu6cyhyầu, Nangón tay cầUeDGhgm đũa4kfUcr Nahơi u6cyhyrun rẩy,UeDGhg UeDGhgmãi mUeDGhgột lúu6cyhyc 4kfUcrlâu 4kfUcrcô u6cyhymới nu6cyhyghe tUeDGhghấy 4kfUcrmình khu6cyhyó nhu6cyhyọc nóiu6cyhy: “Tự tớ4kfUcr gây4kfUcr raNa, khôngNa tUeDGhgrách Naai được.”

“Nói gUeDGhgì th4kfUcrế Đ4kfUcràm Tĩnh?” Vương4kfUcr Vũu6cyhy NaLinh khô4kfUcrng Nanghe rõNa, u6cyhycô nóu6cyhyi, “CứUeDGhg vNao u6cyhyve nUeDGhghư 4kfUcrmuỗi ấy.”

“Không có4kfUcr gì.u6cyhy” u6cyhyĐàm Tĩnh gắngNa lNaấy lạiNa tNainh thần,u6cyhy “TớNa pu6cyhyhải quu6cyhya chNaỗ 4kfUcrGiám UeDGhgđốc Tu6cyhyhịnh xeu6cyhym saUeDGhgo. NaMai lu6cyhyà thứ haNai, chắcUeDGhg chắnUeDGhg cNaông u6cyhyty sẽ4kfUcr 4kfUcrcó rấtNa nhi4kfUcrều ema4kfUcril, Natớ phảu6cyhyi đếnUeDGhg đu6cyhyó u6cyhyxem Naanh u6cyhyấy cầNan giúp g4kfUcrì khôngNa. Cậu4kfUcr trNaông u6cyhyTôn Bìn4kfUcrh giúUeDGhgp tNaớ Namột látNa nhé.”

“Được rồi.”

“Nếu UeDGhgnó tUeDGhgỉnh dậUeDGhgy 4kfUcrthì gọi cUeDGhgho tớ.”

“Biết rồiu6cyhy, biếtUeDGhg rồi.”

Đàm TĩnhUeDGhg điUeDGhg đếNan cuốiu6cyhy hành lanu6cyhyg, ởNa đó4kfUcr cóNa mộtu6cyhy pNahòng vệ4kfUcr s4kfUcrinh Nacông cộng,4kfUcr Narất u6cyhyít ngNaười dù4kfUcrng, vì4kfUcr phòng4kfUcr bệnh bâyUeDGhg giNaờ UeDGhghầu như4kfUcr đềuNa cu6cyhyó phòNang vệ4kfUcr sin4kfUcrh riêNang. PhUeDGhgòng vệ4kfUcr sUeDGhginh nu6cyhyày UeDGhgngoại trNaừ thỉnh thoảnu6cyhyg cóNa nh4kfUcrân viu6cyhyên bệnu6cyhyh vu6cyhyiện sửNa dụng,4kfUcr còu6cyhyn thu6cyhyì rất4kfUcr ítNa ngườiu6cyhy Navào. L4kfUcrúc Đàmu6cyhy Tĩnh bướ4kfUcrc vào,u6cyhy 4kfUcrbên t4kfUcrrong khôUeDGhgng có4kfUcr UeDGhgai cu6cyhyả, côNa UeDGhgbèn tr4kfUcrốn tUeDGhgrong đóUeDGhg u6cyhykhóc mộtNa t4kfUcrrận thoải mái.

Phải mu6cyhyất baUeDGhgo nhiu6cyhyêu u6cyhynước mắt mới4kfUcr vơiu6cyhy đu6cyhyược Nanỗi u6cyhyđau đ4kfUcrè nặng4kfUcr tron4kfUcrg u6cyhylòng? Phảiu6cyhy mấtNa bau6cyhyo 4kfUcrnhiêu nước4kfUcr mắt4kfUcr mớiUeDGhg gột 4kfUcrsạch đượ4kfUcrc niềm4kfUcr hốu6cyhyi hậnNa k4kfUcrhi xưa4kfUcr? TNahật sựNa côUeDGhg thấy4kfUcr mìnNah đUeDGhgã sau6cyhyi, UeDGhgcô ho4kfUcràn Natoàn ku6cyhyhông có kNahả u6cyhynăng ch4kfUcro cUeDGhgon mNaột Nacuộc sốngu6cyhy t4kfUcrốt đẹp,Na vậyNa u6cyhymà UeDGhglại đưaUeDGhg nóNa đNaến thế4kfUcr giớiNa nàUeDGhgy để nóUeDGhg vừaNa Nasinh ru6cyhya đãu6cyhy phải4kfUcr chịuUeDGhg khổ,u6cyhy đến4kfUcr bu6cyhyây u6cyhygiờ UeDGhgvẫn Nahôn Namê troNang pUeDGhghòng u6cyhybệnh. BệnhUeDGhg tật khôngu6cyhy đNaánh u6cyhygục đượcu6cyhy cUeDGhgô, lu6cyhyúc 4kfUcrkhó ku6cyhyhăn nhấtu6cyhy cu6cyhyô 4kfUcrcũng cắnNa rău6cyhyng v4kfUcrượt 4kfUcrqua, nhưng bâyu6cyhy giờUeDGhg Nasố m4kfUcrệnh 4kfUcrsắp quậtUeDGhg ngNaã Nacô rồi.

Cô Nakhông tNahể chốngUeDGhg chọi Na nổi nữa.

Khi Navào UeDGhgphòng vệu6cyhy UeDGhgsinh, Nhiếp 4kfUcrVũ ThịnhUeDGhg loáu6cyhyng 4kfUcrthoáng nghu6cyhye thấy4kfUcr Nabên ku6cyhyia vách4kfUcr cóNa tiếngUeDGhg khócu6cyhy, Nalà tiếNang 4kfUcrphụ nữ, kUeDGhghóc ru6cyhyất kìNam nNaén, rấNat đauUeDGhg đớnNa. Tru6cyhyong UeDGhgbệnh việnu6cyhy t4kfUcrhường xuNayên cóNa ngườiUeDGhg khóc, đặNac biệtu6cyhy u6cyhylà nNaửa UeDGhgđêm, k4kfUcrhi aUeDGhgnh Nalê cUeDGhgơ thểUeDGhg mệt4kfUcr mỏNai u6cyhyra khỏiu6cyhy phòngNa mổ4kfUcr cấUeDGhgp cứu4kfUcr, nghe Nathấy tiến4kfUcrg nu6cyhyức 4kfUcrnở củau6cyhy ngườiu6cyhy nh4kfUcrà bệnUeDGhgh nhu6cyhyân, aNanh thUeDGhgường u6cyhycó 4kfUcrảo giá4kfUcrc UeDGhgrằng, người 4kfUcr đang ku6cyhyhóc 4kfUcrđó cUeDGhghính u6cyhylà ĐàNam u6cyhyTĩnh của4kfUcr anh.

Vì tiếu6cyhyng khócNa củau6cyhy ĐàNam Tĩnh cUeDGhgũng khNaóc kìm4kfUcr nUeDGhgén g4kfUcriống nUeDGhghư 4kfUcrvậy, ngUeDGhgay việcu6cyhy kNahóc tu6cyhyhật t4kfUcro 4kfUcrlên cNaô cũn4kfUcrg không biu6cyhyết, chỉu6cyhy Nabiết nấcUeDGhg lNaên từngNa tu6cyhyiếng. RấNat lUeDGhgâu saNau u6cyhyanh mới4kfUcr épNa UeDGhgmình thNaay UeDGhgđổi được phánu6cyhy đoNaán u6cyhysai lUeDGhgầm đó,u6cyhy bNaởi Namỗi lần4kfUcr Nađi nu6cyhygang quu6cyhya ngườiNa u6cyhynhà 4kfUcrbệnh nhân,u6cyhy Naanh l4kfUcrại ép mìnUeDGhgh nhìu6cyhyn, nhìUeDGhgn u6cyhycho UeDGhgrõ đóu6cyhy khôngu6cyhy phảiUeDGhg Nalà Đàu6cyhym Tĩn4kfUcrh. 4kfUcrChiêu đu6cyhyó tuUeDGhgy tànu6cyhy nhẫn4kfUcr nhUeDGhgưng rất hiệuUeDGhg quả,Na khu6cyhyiến au6cyhynh UeDGhgcó tu6cyhyhể lậpUeDGhg tứcUeDGhg tỉUeDGhgnh táo4kfUcr UeDGhglại, gặpu6cyhy bất4kfUcr 4kfUcrcứ 4kfUcrai Nakhóc anNah cũngUeDGhg pUeDGhghải ép bảUeDGhgn thâNan đưUeDGhga mUeDGhgắt nhìn4kfUcr. NhiếNap NaVũ NaThịnh thấyNa mìNanh lạ4kfUcri mất4kfUcr tr4kfUcrí rồi4kfUcr, coNan trai ĐàmUeDGhg 4kfUcrTĩnh 4kfUcrđã UeDGhgtrở thànNah UeDGhgbệnh nhâUeDGhgn c4kfUcrủa u6cyhyanh, đa4kfUcrng nằmu6cyhy t4kfUcrrong phònNag bUeDGhgệnh tu6cyhyim 4kfUcrkhoa Ngoại,UeDGhg nên 4kfUcrcả ngàyUeDGhg anNah cNaũng kNahông b4kfUcriết mìnUeDGhgh ngu6cyhyhĩ 4kfUcrgì nữUeDGhga. u6cyhyAnh bưUeDGhgớc nhNaanh Nara khỏNai ph4kfUcròng vệ siu6cyhynh, 4kfUcrđến phòngUeDGhg trựu6cyhyc Naban kéNao u6cyhyy UeDGhgtá trưởngUeDGhg sanNag mộu6cyhyt bu6cyhyên, nói:

“Cô Nabảo người4kfUcr vàu6cyhyo phòngUeDGhg vệ sUeDGhginh đi,u6cyhy cóUeDGhg mộNat u6cyhyngười phụUeDGhg nNaữ đanu6cyhyg kh4kfUcróc Natrong đó,UeDGhg Natôi u6cyhysợ xảyNa u6cyhyra chuyện.”

Y 4kfUcrtá trưởNang cũngUeDGhg UeDGhgsợ xảUeDGhgy ra chuyu6cyhyện, trướcNa UeDGhgđây 4kfUcrcũng u6cyhytừng cNaó bện4kfUcrh nhânNa nhảyUeDGhg lầuu6cyhy khiNaến cảu6cyhy bệnh4kfUcr viu6cyhyện nháo nhào,4kfUcr tUeDGhguy khôngu6cyhy pu6cyhyhải sựUeDGhg cố4kfUcr u6cyhyy họu6cyhyc nhưnUeDGhgg cũng4kfUcr khiến4kfUcr từUeDGhg trUeDGhgên xuUeDGhgống dướiNa nNaơm nớNap mUeDGhgấy tháng liền,UeDGhg nê4kfUcrn bệnu6cyhyh u6cyhyviện đ4kfUcrề Naphòng chuyệnNa nà4kfUcry rấu6cyhyt Nanghiêt, phòUeDGhgng hUeDGhgành c4kfUcrhính Nađã đổi hUeDGhgết tUeDGhgất cảNa cửaUeDGhg u6cyhysổ tu6cyhyrong phònUeDGhgg b4kfUcrệnh Navà hà4kfUcrnh lan4kfUcrg sa4kfUcrng Naloại UeDGhgchỉ mUeDGhgở đưNaợc một4kfUcr khe UeDGhgnhỏ, bêUeDGhgn ngo4kfUcrài cửNaa sổUeDGhg Nacó 4kfUcrthêm son4kfUcrg sNaắt, Nanói vu6cyhyới bêUeDGhgn ngou6cyhyài lNaà lu6cyhyưới chố4kfUcrng trộm, tu6cyhyhật u6cyhyra, c4kfUcrao UeDGhgthế UeDGhgnày tu6cyhyrộm trèou6cyhy khônu6cyhyg nổi,u6cyhy u6cyhylà đNaề phòNang u6cyhyngười nhảyu6cyhy lu6cyhyầu màNa thôi.

Vì tu6cyhyhế Nakhi ngu6cyhyhe NNahiếp Vũ ThUeDGhgịnh UeDGhgnói vậNay, UeDGhgy tá4kfUcr trưởu6cyhyng lu6cyhyiền UeDGhgđích 4kfUcrthân đếnUeDGhg đó.UeDGhg Mu6cyhyãi lUeDGhgâu sau6cyhyu mớu6cyhyi Naquay lại, u6cyhyngồi Naxuống chiếc4kfUcr gNahế Nađối diệnUeDGhg NhiếpNa VũNa ThịnhUeDGhg, ch4kfUcrỉ lắcNa đầuu6cyhy tNahở d4kfUcrài. NhiếpUeDGhg VUeDGhgũ Thịnh 4kfUcr hỏi: “TUeDGhghế nào?”

“Là ng4kfUcrười UeDGhgnhà cu6cyhyủa bệnh nhânu6cyhy 4kfUcranh, 4kfUcrđứa trẻ4kfUcr giư4kfUcrờng UeDGhg39 ấy,4kfUcr u6cyhycô ấu6cyhyy trốNan mộu6cyhyt mì4kfUcrnh tNarong đ4kfUcró 4kfUcrngồi khóNac. Thấy tôi4kfUcr vàu6cyhyo, cUeDGhgô tNaa vộiu6cyhy 4kfUcrvàng lau6cyhyu nướcu6cyhy UeDGhgmắt làm4kfUcr nUeDGhghư kNahông 4kfUcrcó chUeDGhguyện gNaì. TUeDGhgội nghiệNap quá,u6cyhy tôi u6cyhysợ côu6cyhy Naấy nghĩNa 4kfUcrkhông thông,u6cyhy pNahải khuyê4kfUcrn nu6cyhyhủ mãUeDGhgi mớiNa vều6cyhy đấy.”

Người nhàu6cyhy bệ4kfUcrnh nhânNa giường 39u6cyhy… UeDGhgNhiếp u6cyhyVũ Thu6cyhyịnh UeDGhgphải mấtu6cyhy hu6cyhyai giâyUeDGhg mớiu6cyhy hiUeDGhgểu ru6cyhya nUeDGhggười u6cyhymà Nay táUeDGhg trưởnUeDGhgg nó4kfUcri là aiNa, nhấtu6cyhy thờiu6cyhy sữn4kfUcrg người.

Rất u6cyhynhiều lầnu6cyhy kUeDGhghi ngu6cyhyười khác khóNac lNaóc, 4kfUcranh toàn4kfUcr 4kfUcrlo Nađó là4kfUcr Đàm4kfUcr Tĩn4kfUcrh. NhưngUeDGhg đếnUeDGhg 4kfUcrkhi ĐàmNa Tĩnu6cyhyh tNahật sNaự khóc ló4kfUcrc thìNa Naanh lạUeDGhgi kh4kfUcrông nhUeDGhgận ru6cyhya. u6cyhyRốt cuộNac thu6cyhyời g4kfUcrian đãu6cyhy đ4kfUcránh c4kfUcrắp mất4kfUcr điUeDGhgều u6cyhygì… mà u6cyhy khiến khoảngNa cáUeDGhgch giữNaa họu6cyhy trởNa 4kfUcrnên xUeDGhga xôiUeDGhg, lạ4kfUcr lẫu6cyhym Nanhư vậy…Na Mu6cyhyãi 4kfUcrlâu sUeDGhgau anUeDGhgh mớUeDGhgi lên tiếngNa: “GUeDGhgiờ côUeDGhg ấNay ởu6cyhy đâu?”

“Cô UeDGhgấy nu6cyhyói muốnNa đu6cyhyi thăm đồu6cyhyng nghiệpu6cyhy cu6cyhyũng ở4kfUcr bệUeDGhgnh 4kfUcrviện nàyNa. Tu6cyhyôi tUeDGhghấy c4kfUcrô u6cyhyấy vàUeDGhgo thau6cyhyng máy4kfUcr.” NaY tá4kfUcr trưởng nói,4kfUcr “ChắcUeDGhg khônUeDGhgg sau6cyhyo đâu.”

Nhiếp Vu6cyhyũ ThịnhUeDGhg biếtUeDGhg chắc u6cyhyhẳn cNaô đ4kfUcri UeDGhgthăm Thịnh4kfUcr PhưUeDGhgơng ĐUeDGhgình, cNaảm UeDGhgxúc lạ4kfUcri trUeDGhgở nên4kfUcr phứ4kfUcrc tạpUeDGhg. AnUeDGhgh bước4kfUcr tớUeDGhgi cửa u6cyhy sổ UeDGhgnhìn xuốu6cyhyng, Naphòng bệUeDGhgnh 4kfUcrtim kUeDGhghoa NaNgoại ở4kfUcr tNaầng 4kfUcr30, qNauá UeDGhgcao, tNaừ đây4kfUcr tUeDGhgrông xuống mọiu6cyhy ngườiu6cyhy bNaên 4kfUcrdưới UeDGhgchỉ nUeDGhghư nhữnUeDGhgg c4kfUcrhấm UeDGhgnhỏ UeDGhgli Nati, u6cyhyđâu thUeDGhgể UeDGhgnhận u6cyhyra aNai l4kfUcrà Đàm Tĩnh.

Anh Nanghĩ, cu6cyhyó l4kfUcrẽ mãNai u6cyhymãi mình sUeDGhgẽ thế4kfUcr này,UeDGhg đứngNa Naở m4kfUcrột nUeDGhgơi UeDGhgxa xôNai, ku6cyhyhông sUeDGhgao lạiNa gầnUeDGhg, cu6cyhyũng kUeDGhghông th4kfUcrể lạiu6cyhy g4kfUcrần, nhìn vNaề mộ4kfUcrt hướng,Na ngu6cyhyóng UeDGhgchờ s4kfUcrự xNauất hiệ4kfUcrn UeDGhgcủa cNaô, nhưNang Nakhi UeDGhgcô thu6cyhyật sự4kfUcr xuấu6cyhyt hiện, u6cyhyanh cóUeDGhg thểu6cyhy sẽu6cyhy khôu6cyhyng nhậNan rUeDGhga cNaô nữaNa, vìUeDGhg khoảngNa u6cyhycách gi4kfUcrữa u6cyhyhai n4kfUcrgười qNauá xau6cyhy, quá xa.

Thịnh PhNaương ĐNaình đang trảNa lời4kfUcr th4kfUcrư thìu6cyhy ng4kfUcrhe t4kfUcrhấy tiếngNa bướNac chânNa quu6cyhyen Nathuộc ngoàUeDGhgi hàn4kfUcrh laNang. A4kfUcrnh đã phânUeDGhg biệ4kfUcrt đượcUeDGhg tiNaếng bướcu6cyhy cNahân củau6cyhy Đàmu6cyhy 4kfUcrTĩnh 4kfUcrvà cáu6cyhyc UeDGhgy tu6cyhyá, Navì 4kfUcrĐàm TĩNanh bướcu6cyhy rất nNahẹ. BệNanh nhâu6cyhyn u6cyhycùng phòng4kfUcr v4kfUcrới anUeDGhgh xNauất việnNa rồi,UeDGhg giUeDGhgờ chỉ4kfUcr 4kfUcrcòn 4kfUcrmình au6cyhynh trong phònu6cyhyg, UeDGhgkhi Naxử lu6cyhyý côngu6cyhy việcu6cyhy an4kfUcrh sNaẽ bUeDGhgảo hộUeDGhg lýUeDGhg Tiể4kfUcru PhùngNa xu6cyhyuống vườNan UeDGhghoa nghỉ ngơi,u6cyhy nhNaư Navậy phòngNa 4kfUcrbệnh càngNa UeDGhgyên tĩnh.4kfUcr AnNah nhấp4kfUcr v4kfUcrào nUeDGhgút gUeDGhgửi tNahư, r4kfUcrồi u6cyhygấp notebook vào4kfUcr. QuảNa nhiNaên Đàm4kfUcr Tĩ4kfUcrnh xuấ4kfUcrt 4kfUcrhiện Naở cửu6cyhya phòn4kfUcrg, nhưNang Natinh thUeDGhgần cô kh4kfUcrông được4kfUcr tốt4kfUcr l4kfUcrắm, quNaanh mắtu6cyhy cu6cyhyô cóu6cyhy quầngNa thâmNa, nhưngu6cyhy cô4kfUcr vẫnUeDGhg gượnNag cưNaời: “GiáNam đốc Thịnu6cyhyh, hôUeDGhgm naNay 4kfUcranh thấy4kfUcr thếUeDGhg nào?”

“Rất khoẻ,4kfUcr b4kfUcrác su6cyhyĩ nói t4kfUcruần sUeDGhgau UeDGhgtôi xuất4kfUcr vUeDGhgiện đượcUeDGhg ru6cyhyồi.” Thịn4kfUcrh Phư4kfUcrơng Đìn4kfUcrh hu6cyhyỏi, “BNaình Bìu6cyhynh thNaế nàou6cyhy rUeDGhgồi? Cô cứUeDGhg chămNa sócNa chNaáu u6cyhycho tốu6cyhyt, ku6cyhyhông phải4kfUcr quUeDGhga đNaây, ở4kfUcr đâyu6cyhy cóUeDGhg Tiểu4kfUcr Phùnu6cyhyg rồi,UeDGhg cậ4kfUcru ấy UeDGhg rất cẩNan thận.”

Nhắc đUeDGhgến Tôn4kfUcr Bìnu6cyhyh, Đàm TĩnUeDGhgh khôngUeDGhg cườiUeDGhg nUeDGhgổi nữa,u6cyhy hà4kfUcrng lônUeDGhgg UeDGhgmày cu6cyhyau lại:Na “Bìnhu6cyhy Bu6cyhyình vẫn4kfUcr chNaưa u6cyhytỉnh. BNaác sĩ nóu6cyhyi 4kfUcrnó q4kfUcruá UeDGhgyếu nênUeDGhg bịUeDGhg hônu6cyhy mê.”UeDGhg 4kfUcrCô nNaói, “Thật4kfUcr 4kfUcrra 4kfUcrtôi cu6cyhyó chuyệnNa muốn4kfUcr hỏiu6cyhy ýUeDGhg anh. Kiếnu6cyhy thứ4kfUcrc v4kfUcrà tầmUeDGhg nhìnNa củau6cyhy u6cyhyanh Nađều cu6cyhyao hơ4kfUcrn tôiu6cyhy, tôi4kfUcr Nacũng cNahẳng UeDGhgcòn thânNa thích bạu6cyhyn bu6cyhyè nàUeDGhgo cUeDGhgó UeDGhgthể bàUeDGhgn bạ4kfUcrc cu6cyhyả nêu6cyhyn muốnUeDGhg đ4kfUcrến UeDGhghỏi anh.”

“Cô cứUeDGhg n4kfUcrói, giú4kfUcrp được chắUeDGhgc chắnNa tUeDGhgôi su6cyhyẽ giúp.”

Đàm Tĩnh4kfUcr lưỡUeDGhgng Nalự một chút4kfUcr rồi4kfUcr hỏi4kfUcr: Na“Anh đu6cyhyã Nabao giờ4kfUcr gặpUeDGhg chu6cyhyuyện đặcu6cyhy bu6cyhyiệt k4kfUcrhó UeDGhgxử chưa?”

“Đương n4kfUcrhiên làUeDGhg rồ4kfUcri. Cuộc đờiUeDGhg kUeDGhghông UeDGhgthể cUeDGhgứ mà4kfUcru hồu6cyhyng u6cyhymãi, aUeDGhgi cUeDGhgũng c4kfUcró lúNac g4kfUcrặp UeDGhgkhó khăn.”

“Thế Naanh đã4kfUcr b4kfUcrao 4kfUcrgiờ hu6cyhyận ai UeDGhgchưa? V4kfUcrô u6cyhycùng, vôUeDGhg 4kfUcrcùng hận…4kfUcr Vìu6cyhy UeDGhgthế UeDGhgđã u6cyhylàm mộtUeDGhg việc4kfUcr UeDGhgvốn ku6cyhyhông nênUeDGhg làm.”

“Tôi lu6cyhyà ngườiNa bìnNah thường, cũng4kfUcr u6cyhycó Nalúc căNam 4kfUcrhận, cu6cyhyũng UeDGhgtừng lNaàm việcu6cyhy khôNang nNaên lUeDGhgàm.” T4kfUcrhịnh Phươu6cyhyng Đìu6cyhynh nUeDGhgói, “Thật rUeDGhga aNai cu6cyhyũng cóUeDGhg lúcu6cyhy mắNac lỗiNa, aUeDGhgi UeDGhgcũng c4kfUcró 4kfUcrthể làmUeDGhg nUeDGhghững việ4kfUcrc khôn4kfUcrg UeDGhgnên làm. Chúng4kfUcr UeDGhgta làu6cyhy người4kfUcr tUeDGhghường, kh4kfUcrông pu6cyhyhải tUeDGhghánh nhâ4kfUcrn, làm4kfUcr Nasai UeDGhgcũng 4kfUcrlà Nachuyện thường mà.”

Đàm u6cyhyTĩnh ku6cyhyhẽ thở4kfUcr dài, UeDGhg cúi đầuu6cyhy nói:4kfUcr “NhưnUeDGhgg hậNau quả4kfUcr u6cyhyquá nNaghiêm trọng.”

“Bất cứ4kfUcr chuyệNan gìNa cũng Na không nghiêm4kfUcr u6cyhytrọng nhưNa chúngu6cyhy UeDGhgta tưởu6cyhyng tu6cyhyượng đâu.”4kfUcr Thịnhu6cyhy PhNaương Đì4kfUcrnh nói,u6cyhy 4kfUcr“Khi Namới đến ThượUeDGhgng HảiUeDGhg làmu6cyhy việcNa, tôiUeDGhg u6cyhyđã phạmUeDGhg pu6cyhyhải mộNat lỗiUeDGhg u6cyhyđặc biệUeDGhgt, đặcUeDGhg biệ4kfUcrt nghiê4kfUcrm trọng, khUeDGhgiến 4kfUcrcác nhu6cyhyà cuu6cyhyng ứng4kfUcr củaNa cả4kfUcr Nakhu vựNac TháiUeDGhg Bu6cyhyình DưNaơng nhNaận u6cyhymột cáNai báUeDGhgo g4kfUcriá sai. TôNai ngh4kfUcrĩ UeDGhgthế 4kfUcrlà hNaết, c4kfUcrhắc chắnNa s4kfUcrẽ 4kfUcrbị côn4kfUcrg u6cyhyty đuổ4kfUcri vu6cyhyiệc, nhNaưng th4kfUcrực tếu6cyhy tôUeDGhgi đã4kfUcr lập tứcNa cNaáo lỗi4kfUcr củUeDGhga mìNanh 4kfUcrcho cấNap tNarên, cứ4kfUcr thu6cyhyế cấpNa u6cyhynày bá4kfUcro lUeDGhgên cấpu6cyhy kia4kfUcr, UeDGhgthậm chí 4kfUcrkinh đNaộng 4kfUcrtới tậnu6cyhy PUeDGhghó 4kfUcrtổng Nagiám đố4kfUcrc u6cyhykhu vựu6cyhyc Tu6cyhyhái BìnNah Dươ4kfUcrng. CuốiUeDGhg Nacùng công4kfUcr ty u6cyhycho tôNai một4kfUcr u6cyhycơ hội,u6cyhy tronNag u6cyhynửa tháu6cyhyng tu6cyhyôi đ4kfUcrã u6cyhybay tớNai mườiUeDGhg Nasáu nưu6cyhyớc đểu6cyhy UeDGhgxin lỗiNa từng nhàNa 4kfUcrcung Naứng, đồngu6cyhy u6cyhythời kUeDGhgý kNaết 4kfUcrhợp đồng4kfUcr mớ4kfUcri. 4kfUcrSau khUeDGhgi vềUeDGhg ThượnNag Hải4kfUcr tô4kfUcri c4kfUcròn bị4kfUcr trừ bNaa thán4kfUcrg lu6cyhyương. Nhưng4kfUcr kếtu6cyhy qNauả tô4kfUcri đạt4kfUcr đượUeDGhgc u6cyhycao saNau đóUeDGhg r4kfUcrất Natuyệt vUeDGhgời, cônNag ty qu6cyhyuyết địUeDGhgnh gUeDGhgiữ tôiu6cyhy lạu6cyhyi. Ku6cyhyhông lâuNa sau6cyhyu tu6cyhyôi tNahăng chức,UeDGhg vu6cyhyì tôi4kfUcr từngu6cyhy gặpUeDGhg u6cyhytất cả UeDGhg các n4kfUcrhà cunUeDGhgg ứng,u6cyhy hu6cyhyơn nUeDGhgữa quau6cyhyn hu6cyhyệ Nahợp Natác 4kfUcrsau Nađó cu6cyhyũng u6cyhyrất tu6cyhyốt. T4kfUcrrời khô4kfUcrng tuyệtUeDGhg đường u6cyhycủa aUeDGhgi, 4kfUcrcô đừngUeDGhg nghiêu6cyhym trọNang hoá4kfUcr lỗiNa lầNam. Tái4kfUcr ôngNa mấtu6cyhy Nangựa chưa4kfUcr chắu6cyhyc đã là4kfUcr chuu6cyhyyện xấu.”

Đàm NaTĩnh thấtNa 4kfUcrthần, 4kfUcrthật ra Thịu6cyhynh PUeDGhghương Đình4kfUcr cNaũng ku6cyhyhông nghNaĩ mì4kfUcrnh lạiUeDGhg 4kfUcrkể chuyu6cyhyện Nađó UeDGhgcho côu6cyhy Nanghe. Cóu6cyhy lẽu6cyhy vì 4kfUcrbộ dạnu6cyhyg NaĐàm UeDGhgTĩnh hôm4kfUcr nUeDGhgay qUeDGhguá đỗi4kfUcr bơUeDGhg vơu6cyhy, kNahông nu6cyhyơi nương4kfUcr tựa,4kfUcr khiếnu6cyhy anu6cyhyh cảm th4kfUcrấy m4kfUcrình nu6cyhyhất UeDGhgđịnh phảiUeDGhg nóUeDGhgi gìUeDGhg 4kfUcrđó đểNa cổNa vũu6cyhy 4kfUcrc, cóNa lUeDGhgẽ bệnhUeDGhg tìUeDGhgnh của4kfUcr u6cyhycon trau6cyhyi đã tNahật sựu6cyhy q4kfUcruật ngUeDGhgã UeDGhgcô rồi.

Cuối Nacùng ĐNaàm UeDGhgTĩnh ngẩng Na lên, hNaỏi: “u6cyhyNếu 4kfUcrcó hu6cyhyai s4kfUcrự UeDGhglựa chọn,4kfUcr mUeDGhgột sẽUeDGhg 4kfUcrlàm tổnu6cyhy thươngNa rUeDGhgất nhiềuUeDGhg người,u6cyhy lNaựa chọn UeDGhgkia cũngUeDGhg UeDGhgsẽ l4kfUcràm tổnUeDGhg thương4kfUcr u6cyhyrất nu6cyhyhiều người…”

“Người tu6cyhya vẫUeDGhgn nUeDGhgói hãy 4kfUcr chọn cácu6cyhyh tổnUeDGhg thu6cyhyương UeDGhgít hơu6cyhyn, tro4kfUcrng côNang UeDGhgty cũNang 4kfUcrvậy, UeDGhgcái nà4kfUcro tạu6cyhyo Naít tổnUeDGhg thất UeDGhghơn t4kfUcrhì tNaa sẽu6cyhy cu6cyhyhọn cNaái đó.”

Anh cốNa ýNa nu6cyhyhấn mạnhUeDGhg là tronNag cônUeDGhgg tu6cyhyy, Đà4kfUcrm u6cyhyTĩnh 4kfUcrthoáng ngẩ4kfUcrn UeDGhgngười, cuNaối cù4kfUcrng cô4kfUcr c4kfUcrũng hu6cyhyạ qu4kfUcryết tâu6cyhym, u6cyhynói: “Giám đốc4kfUcr Thịnh4kfUcr, cảmu6cyhy Naơn aUeDGhgnh, tu6cyhyôi biếtUeDGhg nu6cyhyên Nalàm gìu6cyhy rồi.”

Thịnh Phươu6cyhyng Đìnu6cyhyh ngNahĩ ngợi một4kfUcr Nachút rồiu6cyhy nó4kfUcri: “TrướcUeDGhg khNai u6cyhyquyết UeDGhgđịnh vNaiệc gì4kfUcr u6cyhyquan trọnNag, u6cyhycô phải4kfUcr thậu6cyhyt nghiêm túu6cyhyc suNay xét4kfUcr tấtUeDGhg UeDGhgcả cáNac v4kfUcrấn UeDGhgđề UeDGhgcó tNahể UeDGhgxảy ra4kfUcr. u6cyhyCòn khNai đãNa 4kfUcrquyết 4kfUcrđịnh, Nadù kếtu6cyhy quả kUeDGhghông lNaý tNaưởng thUeDGhgì c4kfUcrũng đừng4kfUcr hố4kfUcri UeDGhghận, u6cyhyvì cNaô UeDGhgđã cốu6cyhy gắngNa hếtu6cyhy sứcu6cyhy rồi.”

 

“Cảm Naơn aNanh, Giám4kfUcr đốc Thịnh.”

“Không có4kfUcr gì.”

“Còn nữa…u6cyhy UeDGhgtừ tuần4kfUcr Nasau, tôi u6cyhymuốn 4kfUcrnghỉ u6cyhymột tuần…”

Thịnh PhươngNa ĐNaình biết côu6cyhy phảiUeDGhg u6cyhyở vi4kfUcrện UeDGhgchăm cNaon, liềnu6cyhy u6cyhynói: “KhônNag sao4kfUcr, tuầnNa saNau tôNai vẫn4kfUcr ởUeDGhg vi4kfUcrện, chu6cyhyắc c4kfUcrhắn công 4kfUcrty sUeDGhgẽ sắp4kfUcr Naxếp chUeDGhgo côUeDGhg t4kfUcriếp tụcu6cyhy chăNam sócu6cyhy chNao tôi4kfUcr. u6cyhyNhư v4kfUcrậy kUeDGhghông 4kfUcrcoi UeDGhglà nghỉ, nếuNa u6cyhycông t4kfUcry gNaọi 4kfUcrđến, tôNai sẽu6cyhy sắp4kfUcr xếp.”

Đàm TĩUeDGhgnh vu6cyhyô 4kfUcrcùng cUeDGhgảm 4kfUcrđộng: “Cảm ơnu6cyhy anh.”

Sau Nakhi Đàmu6cyhy TĩnhNa Nađi, Thịnh Ph4kfUcrương Đìn4kfUcrh u6cyhylại m4kfUcrở nou6cyhytebook Nara, rốt4kfUcr ruộcNa nUeDGhggười pu6cyhyhụ nữu6cyhy nu6cyhyày u6cyhymuốn Nahỏi điềuu6cyhy gUeDGhgì nhỉ? Anu6cyhyh Nabiết c4kfUcrô đã4kfUcr quyếtNa địnUeDGhgh mộUeDGhgt đ4kfUcriều rất4kfUcr qua4kfUcrn trọngu6cyhy, nhưn4kfUcrg rNaốt cuộUeDGhgc UeDGhgnó làNa gìNa? Thịnh PhươNang ĐìUeDGhgnh nhìu6cyhyn u6cyhyánh t4kfUcrà dươnNag nUeDGhggoài cửu6cyhya sổu6cyhy 4kfUcrmà thất4kfUcr thầ4kfUcrn, UeDGhganh bắtNa đUeDGhgầu tòNa u6cyhymò Navề mọi đUeDGhgiều củau6cyhy Đàm4kfUcr u6cyhyTĩnh, đặc4kfUcr bNaiệt là4kfUcr k4kfUcrhi u6cyhyphát hu6cyhyiện Nara 4kfUcrcô Nacó liUeDGhgên 4kfUcrquan đế4kfUcrn NhiếpUeDGhg VNaũ Thịnh. Thật4kfUcr Nara nu6cyhyhìn bềNa ngoàUeDGhgi cNaô c4kfUcró Navẻ yếuUeDGhg đuốiNa, u6cyhynhưng bUeDGhgên troNang lại4kfUcr 4kfUcrrất cốu6cyhy c4kfUcrhấp, rất kiênUeDGhg cường.4kfUcr 4kfUcrCó Nalẽ cuUeDGhgộc đời4kfUcr đUeDGhgã đemNa lu6cyhyại ch4kfUcro c4kfUcrô rấu6cyhyt nh4kfUcriều khNaó khănNa, nh4kfUcrưng dườnu6cyhyg như c4kfUcrô chưUeDGhga bu6cyhyao giờu6cyhy gụcu6cyhy nNagã. Có4kfUcr điều4kfUcr hu6cyhyai hNaôm n4kfUcray trônu6cyhyg c4kfUcrô Navô cUeDGhgùng 4kfUcrtiều Natuỵ, 4kfUcrtựa hồ Nanhững đònNa nặngu6cyhy nềNa củaUeDGhg sốu6cyhy phậNan u6cyhyđã khiNaến Nacô cUeDGhghao đảo4kfUcr sắpNa Nangã quỵ.

Thịnh Phươnu6cyhyg Đì4kfUcrnh u6cyhythở dài, cu6cyhyó u6cyhylẽ đâyNa chíUeDGhgnh UeDGhglà ngưu6cyhyời pNahụ nữ4kfUcr cóUeDGhg con4kfUcr. Người4kfUcr phNaụ nữu6cyhy Nađã cóu6cyhy UeDGhgcon kUeDGhghông bao u6cyhy giờ u6cyhybị quậUeDGhgt nNagã, tr4kfUcrừ khUeDGhgi Nacon họu6cyhy xả4kfUcry ru6cyhya chuyện