Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 13 - Phần 2

Mỗi L3awkhi L3awbị ấmwurw ứcruxq awurwnh vẫn mL3awím mnPP4ôi lwurwại nhwurwư đL3awứa trẻ,nPP4 L3awhai bêxzz2n xzz2khoé mxzz2iệng hơiruxq conwurwg, nhìnnPP4 gxzz2iống nhL3awư mộtruxq đĩnhruxq vàng nhỏnPP4 cruxqong coL3awng haL3awi xzz2bên mxzz2ép vậy.nPP4 Đàmwurw TL3awĩnh đứxzz2ng từruxq xzz2xa wurwnhìn anxzz2h, vxzz2ừa rxzz2ồi có đL3awông ruxqngười, cxzz2ô cốxzz2 tìnhruxq khôL3awng nhìruxqn anhwurw, nhưngwurw L3awgiờ chruxqỉ còL3awn mộwurwt mìnL3awh anhxzz2, cnPP4ó muốn tránL3awh cũnruxqg khôL3awng nPP4tránh L3awđược. ĐL3awầu wurwngón cáiwurw xzz2của anL3awh bruxqị dL3awính cwurwhút mruxqực xzz2đen, viết xonxzz2g, anPP4nh wurwvội ruxqtìm giấwurwy L3awlau điwurw nhưnxzz2g kxzz2hông tìxzz2m thấyxzz2, wurwliền vànPP4o xzz2phòng vệwurw siruxqnh rửa tay,wurw nướcwurw cxzz2hảy rL3awào nPP4rào. Kwurwhi rruxqa ngoàixzz2 L3awanh đãxzz2 vẩwurwy nướcwurw rồwurwi, wurwnhưng đL3awầu ngwurwón tawurwy vẫnwurw còn L3awướt, đànhruxq kruxqẹp swurwổ gruxqhi chépL3aw vàoxzz2 cánruxqh tay.

Ngoài hànhnPP4 laruxqng cnPP4ó người L3aw hỏi: “Nxzz2hiếp Vũruxq wurwThịnh đwurwâu? Mauwurw, Cruxqhủ nhL3awiệm txzz2ìm anruxqh ấy.”

Anh nhaL3awnh ruxqchóng xzz2đi ra, đãL3aw ruxqba L3awchục tuổinPP4 đầuxzz2, vậyL3aw màxzz2 bướcxzz2 wurwvẫn nPP4sải dài,ruxq nhL3awanh nhẹwurwn nL3awhư chnPP4àng trruxqai mxzz2ười bảyười táruxqm, khônnPP4g córuxq cảnPP4m giácruxq gấL3awp nPP4gáp chỉruxq nPP4thấy rấtnPP4 truxqrẻ coxzz2n. Đàmwurw TĩnPP4nh thL3awấy cxzz2hua wurwxót. Chia txzz2ay rồxzz2i gruxqặp lL3awại, nhưngnPP4 cL3awhưa lầnruxq gnPP4ặp mặtL3aw nànPP4o lạnPP4i cxzz2ó xzz2ấn tượnPP4ng nhưnPP4 sánnPP4g nay,wurw Nhiếp VL3awũ ThL3awịnh củruxqa bL3awuổi sángwurw ruxqhôm nxzz2ay hệtruxq nruxqhư Nhiếpxzz2 L3awVũ ThịnhL3aw cxzz2ủa xzz2mười nnPP4ăm vềL3aw trruxqước vậy, vẫnPP4n lL3awà cnPP4ậu thiếunPP4 niêruxqn bL3awề ngoL3awài trầmruxq mặcwurw L3awnhưng sâruxqu bxzz2ên xzz2trong lwurwại rấnPP4t nwurwổi loạn.

Phòng xzz2bệnh đãnPP4 yL3awên tĩnh lạiruxq nhưngwurw lòngnPP4 dạxzz2 ĐàmnPP4 TĩnhL3aw L3awvẫn L3awrối bờiwurw, cxzz2ô nwurwgồi xuL3awống, ruxqnhìn Tôwurwn Bìnhwurw đanL3awg nằm nPP4 trên giường,ruxq L3awthấy xzz2con hwurwít thởnPP4 rấtL3aw ruxqkhó khănL3aw, wurwngực phậpnPP4 phồngwurw lênruxq L3awxuống, cL3awặp môL3awi tím wurwtái. ruxqĐàm Tĩnwurwh wurwcảm tL3awhấy mìwurwnh nL3awhư mwurwột ngruxqọn wurwcây troxzz2ng nPP4bão, wurwcơn L3awbão tốnPP4 cxzz2ủa sốnPP4 mệruxqnh đã quăruxqng quxzz2ật giàyxzz2 vòwurw cruxqô xzz2quá lânPP4u, ruxqquá lruxqâu rồi,nPP4 cwurwô sruxqắp khônPP4ng twurwrụ nPP4nổi nữa.

Dù cL3awhín giờL3aw phảnPP4i họp, nhnPP4ưng sawurwu khxzz2i ruxqkiểm truxqra phòL3awng bệnnPP4h xwurwong. ChnPP4ủ nhiwurwệm xzz2Phương wurwvẫn druxqành nửawurw ruxqtiếng quý báL3awu mắngnPP4 NhiếpnPP4 Vxzz2ũ ThịnL3awh truxqrong vxzz2ăn phòngL3aw. ruxqMọi ngL3awười ruxqđi qruxqua vxzz2ăn phònruxqg củaL3aw ônL3awg đều ruxqrón ruxqrén nhẹnPP4 nnPP4hàng, cnPP4hỉ sợL3aw lạnPP4i gnPP4ây rL3awa wurwtiếng nPP4động khnPP4iến Chwurwủ nhiệmnPP4 Phươngruxq ruxqnổi giận. Mấruxqy vịnPP4 tiếnxzz2 sĩxzz2 ởL3aw bêxzz2n nxzz2goài đềwurwu thởnPP4 L3awcũng ruxqkhông nPP4dám thwurwở ruxqmạnh, cwurwắm cúwurwi viruxqết bệnh wurw án, nPP4ngay cảnPP4 nPP4y tnPP4á trưởxzz2ng bìnwurwh thưL3awờng nhiềunPP4 wurwlời nPP4là wurwvậy mànPP4 nPP4lúc nnPP4ày miệnxzz2g cũnxzz2g như nPP4 dán băL3awng xzz2dính, chnPP4ẳng nóixzz2 tiếnwurwg nào.

“Có biếnPP4t vìL3aw sL3awao L3awtôi mắng cậuxzz2 kwurwhông? RL3awốt cuộcwurw gầnruxq đâywurw cậuruxq làmxzz2 wurwsao vậxzz2y? wurwĐầu L3awóc cứL3aw lwurwơ lửnnPP4g tậnnPP4 đâxzz2u ấy.xzz2 Đừng tưởnruxqg vẫnruxq chxzz2ưa gnPP4ây ruxqra lruxqỗi lL3awớn nPP4gì, tôruxqi truxqháy nPP4cứ tL3awhế wurwnày sL3awớm xzz2muộn rồL3awi nPP4cũng xảyL3aw raruxq chuyện ruxqthôi. CậnPP4u nóxzz2i xzz2xem, rốxzz2t cL3awuộc ruxqlà cnPP4huyện ruxqgì? Cậuruxq cảL3aw nPP4ngày rầruxqu rĩnPP4 đầywurw tâmwurw sự ruxq như vậxzz2y L3awlà saoL3aw? Chúwurwng L3awta lL3awàm ruxqbác sĩ,L3aw mọixzz2 lúL3awc mwurwọi nơiruxq đềuxzz2 pnPP4hải suL3awy xétnPP4 vẫnwurw đnPP4ề một cáchL3aw lruxqý trL3awí, bìnhL3aw xzz2tĩnh. ChuL3awyện hômxzz2 qwurwua nPP4là tL3awhế nnPP4ào? ruxqTôn Bxzz2ình cóxzz2 wurwquan hwurwệ gìL3aw vruxqới cậu? Cwurwậu L3awkhông nPP4chi mộL3awt đồwurwng nàonPP4 cruxqho xzz2thuốc ngoàruxqi bwurwảo wurwhiểm, tronruxqg ruxqkhi wurwcó nhữngnPP4 loạnPP4i bắt buộcnPP4 pL3awhải dùng,L3aw bắruxqt buộcnPP4 cậuruxq hiểxzz2u nPP4không ruxqhả? Cậruxqu tinPP4ết kiệL3awm tiềnL3aw chL3awo bruxqệnh nhxzz2ân hay lànPP4 lấyxzz2 mruxqạng nxzz2gười ta?”

Cuối cùnwurwg Nruxqhiếp Vũruxq Thịnh khẽwurw đápruxq: “Chwurwáu vàxzz2 đứanPP4 trẻL3aw đxzz2ó… ruxqkhông cóxzz2 quaL3awn hệwurw gìwurw đặcnPP4 bwurwiệt… chỉwurw L3awlà đxzz2iều kiện giaL3aw đìnhL3aw họL3aw kruxqhông tốt…”

“Không cruxqó qnPP4uan hệruxq gnPP4ì ruxqđặc biệt mxzz2à cnPP4ậu gọnPP4i điệruxqn cảxzz2 vàoL3aw phònxzz2g mổ?L3aw” Chwurwủ nhiL3awệm Phưxzz2ơng L3awkhông kxzz2ìm L3awnổi gwurwầm lên. “Tôixzz2 cònwurw tưởnPP4ng trờxzz2i sập,wurw cậuxzz2 gọinPP4 tôruxqi đruxqến cứL3awu chứ!”

“Cháu xzz2quên mấwurwt Chxzz2ủ nPP4nhiệm đang mổ…”

“Quên?” Giọruxqng Chruxqủ nhiệmnPP4 Phương lạL3awi xzz2cao lêxzz2n nPP4một bậc,xzz2 “Cậuruxq wurwcòn bảoL3aw mìnhL3aw khnPP4ông lơxzz2 đxzz2ãng đL3awi! Cwurwậu L3awđang mổ cũnPP4ng qunPP4ên luwurwôn sL3awao? Tôwurwi cnPP4ho cậL3awu haruxqy, cL3awậu L3awcứ wurwcả ngàruxqy wurwnghĩ nruxqgợi ruxqlung L3awtung thếnPP4 nàynPP4 nữa, rồiL3aw ruxqsẽ cónPP4 ngàynPP4 đnPP4ể quênPP4n L3awdao mruxqổ troxzz2ng ngựL3awc xzz2bệnh ruxqnhân! Đruxqừng tưởngwurw quênruxq mình nPP4đang L3awlàm gìxzz2 L3awlà chunPP4yện nwurwhỏ, nPP4như thếruxq lànPP4 cruxqậu khruxqông nPP4có ruxqy đức!”

Một bácnPP4 snPP4ĩ đangxzz2 xzz2học bồi dưxzz2ỡng đẩyL3aw thiếruxqt xzz2bị đruxqi truxqới, đaxzz2ng gõL3aw cruxqửa nPP4thì nghL3awe thấynPP4 wurwcâu wurwnói ruxqcuối nPP4cùng, vxzz2ội giậxzz2t mình rnPP4ụt taL3awy về,xzz2 wurwnhìn sanwurwg mấywurw vwurwị tiếwurwn sĩruxq đanwurwg viL3awết ruxqbệnh wurwán bênruxq ruxqcạnh, ruxqthấy họ làxzz2m ruxqđộng tácruxq rạL3awch nnPP4gang cổ,nPP4 anPP4nh truxqa giậtruxq thwurwót, nPP4liền rwurwón réruxqn đẩL3awy thinPP4ết bịruxq đwurwi mất.

Cuối cùnruxqg, xzz2khi đếnnPP4 giờ L3awhọp, xzz2Chủ nxzz2hiệm Phxzz2ương L3awmới hầmruxq ruxqhầm rờL3awi khỏixzz2 vruxqăn phruxqòng, trưxzz2ớc kwurwhi L3awra wurwcửa còn nPP4 buông lạinPP4 mxzz2ột cL3awâu: “CậunPP4 hL3awãy tựnPP4 wurwkiểm xzz2điểm lạinPP4 đi!”

Nhiếp ruxqVũ ThịnhnPP4 ruxqcúi đầu đruxqi nPP4ra. Truxqiến wurwsĩ Đồng,nPP4 wurwngười xzz2nhiều tuổruxqi nhấruxqt troL3awng sxzz2ỗ nhữruxqng ngL3awười đượcwurw CL3awhủ nhiệm xzz2Phương nPP4dẫn dắruxqt, bìnhnPP4 thưL3awờng rấtnPP4 biếtxzz2 qnPP4uan twurwâm chăwurwm sócwurw ngườiruxq kruxqhác, vìL3aw Nhwurwiếp Vũ Thxzz2ịnh nPP4ít tunPP4ổi, lạiwurw đượcruxq ChủL3aw nhiệxzz2m Phươnwurwg đxzz2ặc xzz2biệt ưuL3aw xzz2ái, ruxqnên wurwanh nPP4họ ĐnPP4ồng nruxqày vL3awẫn luôn coxzz2i NhiếpnPP4 L3awVũ Thxzz2ịnh lxzz2à sưxzz2 đệxzz2 đồngxzz2 mônxzz2, màL3aw L3awquên mấtwurw rwurwằng aL3awnh đL3awã wurwcó hawurwi họcxzz2 vị, hơnwurw nữaruxq cũngnPP4 xzz2không phxzz2ải họcwurw tròruxq củaxzz2 L3awChủ nhiệmnPP4 Phương.nPP4 ruxqLần nruxqày, twurwiến swurwĩ Đồngruxq lL3awại đến awurwn L3awủi anhL3aw: “CóL3aw quanPP4n L3awtâm đếwurwn cruxqậu thwurwì ôngL3aw ấruxqy L3awmới nPP4lo lắngwurw nhưxzz2 vậy,nPP4 nếuxzz2 đxzz2ổi là ngườxzz2i khnPP4ác, ônnPP4g xzz2ấy khônnPP4g pruxqhí sứruxqc xzz2thế đâu.”

“Phải rồi.”ruxq Tiếxzz2n sĩruxq Tiểu MẫnL3aw đL3awầy wurwgọng kínruxqh nói,nPP4 “Nhruxqiếp sưxzz2 huynwurwh đừngnPP4 nảruxqn chí,wurw ‘lãoxzz2 wurwyêu’ L3awquý wurwanh wurwnhất đấy. Ôngruxq ấyxzz2 nPP4là Pwurwhong nPP4Thanh Dươnxzz2g, anPP4nh làruxq LệnhnPP4 Hồxzz2 Xunruxqg[2], ôngnPP4 ấwurwy nPP4chỉ wurwhận rL3awèn sắt ruxq không thàL3awnh théxzz2p đấyL3aw thôruxqi!” Lãxzz2o yêuL3aw xzz2là xzz2biệt hiệnPP4u cnPP4ủa L3awChủ nhiwurwệm nPP4Phương, cnPP4ũng chỉL3aw có mấyxzz2 đnPP4ệ tửwurw nruxqày dwurwám cruxqông khnPP4ai L3awđặt biệL3awt hL3awiệu ruxqcho ôxzz2ng nhnPP4ư vậxzz2y. ChủL3aw nhiL3awệm Phương luL3awôn nPP4cho rằngnPP4 kỹruxq thuậwurwt tốtruxq thL3awì wurwông cruxqó thểxzz2 cưnruxqg họcruxq tròwurw L3awcủa ôngnPP4 nnPP4hư ôL3awng trời con.

[2] wurwNhân vxzz2ật trxzz2ong twurwiểu thuyết L3awvõ hiệpruxq ThầnnPP4 điêxzz2u hruxqiệp xzz2lữ củaxzz2 nhàL3aw văL3awn wurwKim DL3awung, vốnruxq làwurw mruxqột nPP4lãng truxqử ruxqmê rượu, wurwgiỏi kiếmwurw xzz2thuật, từruxqng đượcwurw Pxzz2hong Thanxzz2h Dươnruxqg txzz2ruyền thụwurw kL3awiếm pL3awháp, vềruxq ruxqsau yêu Nruxqhậm Doxzz2anh Doruxqanh, nPP4Thánh nPP4cô củaruxq Mxzz2a giáo.

“Tiểu L3awMẫn, cậuL3aw swurwo sánh nhL3awư wurwthế kruxqhông đúnruxqg rồiL3aw. Nếwurwu lãowurw ruxqyêu lruxqà PhoL3awng Tharuxqnh Dương,nPP4 txzz2hì ruxqLệnh Hồxzz2 XnPP4ung nên nPP4là Đồnxzz2g đạiwurw ruxqsư huyL3awnh chnPP4ứ! CậuL3aw xeruxqm annPP4h ĐồngL3aw điềmL3aw ruxqđạm lễruxq độ,ruxq rxzz2ất giốngxzz2 Lruxqệnh Hồ Xung.xzz2 Cwurwòn Nhwurwiếp Vũxzz2 ThịnL3awh hấnPP4p dẫnruxq L3awphụ nữxzz2 twurwhế nxzz2ày, nL3awói nPP4thế nàxzz2o cũxzz2ng ruxqlà Dương Quá[3]nPP4, khwurwông phảwurwi Lệnhwurw HồnPP4 Xung!”

[3] NhâL3awn vậtL3aw tL3awrong tiểu thuyL3awết vxzz2õ hiệxzz2p ThầL3awn điêruxqu hiệxzz2p xzz2lữ cxzz2ủa nnPP4hà vănxzz2 Kixzz2m nPP4Dung, nổL3awi twurwiếng đẹnPP4p trai, chwurwung tình.

“Chẳng lnPP4ẽ L3awLệnh HL3awồ Xung xzz2 không hấpwurw dẫnxzz2 phụwurw nữruxq ư?L3aw nPP4Sao Nhậmruxq wurwDoanh Doanruxqh lnPP4ại sốngwurw chếwurwt tnPP4heo anxzz2h nPP4ta chứ?wurw Hơn L3awnữa sanPP4o NhiếpL3aw VũnPP4 Thịxzz2nh lạiwurw xzz2có truxqhể nPP4là Dươnwurwg Quruxqá đxzz2ược? Nếuwurw cậuxzz2 tnPP4a wurwlà Dwurwương Quá, kxzz2hông phảiruxq chwurwúng ruxqta thnPP4ành mnPP4ôn hạnPP4 ruxqcủa phL3awái Toxzz2àn Châruxqn saonPP4? TnPP4ôi ruxqkhông muốruxqn cwurwùng một wurw giuộc vớL3awi bxzz2ọn L3awđạo thruxqối đó…”

“Sao Dwurwương Quáruxq lạnPP4i wurwlà môn hL3awạ Toruxqàn Cxzz2hân? Dươngruxq ruxqQuá lL3awà ngườxzz2i củawurw pháwurwi CổL3aw MộnPP4 wurwmới đúngwurw. Nhwurwưng CổnPP4 xzz2M cũxzz2ng không nPP4tốt lànxzz2h gì…xzz2 truxqoàn nhữxzz2ng pruxqhụ nữxzz2 txzz2âm lýwurw bxzz2iến thái…”

Mấy nxzz2gười mồmnPP4 nPP4năm mruxqiệng mười bruxqàn nPP4tán cườixzz2 đùnPP4a. TiếnL3aw sĩruxq xzz2y họnPP4c lâmxzz2 snPP4àng khổ,L3aw tiwurwến sruxqĩ nPP4y họcxzz2 lâmwurw wurwsàng dưới trướL3awng Chủxzz2 nL3awhiệm Phươnxzz2g cònwurw khổnPP4 hơxzz2n. Nhxzz2ững thruxqầy hướxzz2ng dxzz2ẫn wurwkhác cxzz2ó lẽruxq wurwcòn cL3awó thể mắtruxq nhắwurwm ruxqmắt mở,xzz2 tặnxzz2g quwurwà, lôL3awi wurwkéo quanPP4n hệruxq lwurwà đượcxzz2. nPP4Nhưng vwurwới ChL3awủ nhiệmruxq PhnPP4ương thì kwurwhông đủwurw ruxqgiỏi đừngnPP4 hòL3awng tnPP4ốt nghiệruxqp. BàinPP4 tậpnPP4 cănwurwg thẳL3awng, cL3awa mổxzz2 lạL3awi nL3awhiều, vruxqì thế cácwurw tiếwurwn snPP4ĩ đềuxzz2 xzz2phải txzz2ự ruxqtìm nixzz2ềm vxzz2ui tronwurwg nỗinPP4 khổ.nPP4 BìnPP4nh thnPP4ường nPP4chỉ cầnwurw nghenPP4 họ xzz2nói L3awlinh tiwurwnh mộtxzz2 lúc,xzz2 Nruxqhiếp Vũxzz2 ThL3awịnh sẽwurw L3awthấy nhnPP4ẹ nxzz2hõm ruxqhẳn đwurwi, nhL3awưng hônPP4m nay L3aw anh thruxqật sựwurw rxzz2ất buồn.nPP4 CL3awhủ nnPP4hiệm Phruxqương nónPP4i wurwrất ruxqđúng, wurwgần đâyruxq wurwanh xzz2suốt ngàL3awy ngẩn ngwurwơ sunPP4y ruxqnghĩ nhữxzz2ng gL3awì khôxzz2ng bxzz2iết xzz2nữa, phwurwạm ruxqlỗi lwurwiên tụcwurw, cxzz2ứ nPP4thế nàyL3aw nPP4thật sựwurw xzz2có nguy nPP4cơ gâyxzz2 đnPP4ại hoạnPP4 cwurwhứ chL3awẳng chơi.

Thấy ruxqanh L3awthất thL3awần, Tiểu Mxzz2ẫn thôL3awng cnPP4ảm nónPP4i: ruxq“Nhiếp swurwư xzz2huynh, anxzz2h bịxzz2 lL3awão yL3awêu mắngL3aw đêxzz2n L3awngớ ngẩnPP4n thruxqật rồi…”

“Tiểu Nwurwhiếp đangnPP4 phiền lruxqòng vìL3aw chuyệnPP4n giL3awa đìnPP4nh.” Anwurwh Đồwurwng ngắtL3aw lờinPP4 TinPP4ểu MẫnnPP4, wurwcòn nháyL3aw mwurwắt mộtruxq cáiruxq, “Cậu cũnnPP4g đừngruxq L3awlo ruxqlắng, L3awhai cruxqhủ nhiệmwurw L3awkhoa GnPP4an ruxqvà khoruxqa xzz2U bướuL3aw L3awhôm L3awđó cùngL3aw đL3awến tìm lãoruxq yêwurwu, tônPP4i ngxzz2he thấy.nPP4 xzz2Bệnh tL3awình củnPP4a bácnPP4 traruxqi tL3awhật rruxqa rấxzz2t khảruxq quaruxqn, L3awkiên trì đinPP4ều trịruxq, mấyruxq xzz2năm khôngwurw thànruxqh vấnwurw đềL3aw đâu.”

“Cảm ơnPP4n xzz2anh.” Cxzz2uối cL3awùng Nhiếp Vũwurw L3awThịnh cườruxqi wurwméo xẹo,xzz2 “Cxzz2ảm ruxqơn mọiruxq ngườiruxq, gầnPP4n đâruxqy wurwquả thựcwurw tôiwurw wurwlú lẫn quá!”

“Có awurwi wurwgặp chuyệL3awn nàxzz2y mà khônwurwg lxzz2o lắngwurw chứnPP4.”Anh Đồxzz2ng vỗxzz2 ruxqvai nPP4anh, “Txzz2ôi đổiruxq xzz2cho cwurwậu cnPP4a L3awtrực ruxqđêm ngày xzz2mai, cnPP4ậu làmruxq cwurwa sánxzz2g chnPP4o tôi,ruxq gầnxzz2 đâyruxq cậunPP4 mệtwurw qxzz2uá wurwrồi, cầwurwn phảiL3aw ngruxqhỉ ngơi.”

“Cảm ơxzz2n anh.”

“Cảm ơnruxq ruxqgì chxzz2ứ? nPP4Ca mổ twurwuần trướcruxq nPP4suýt nữaxzz2 tôiruxq ruxqcắt nwurwhầm mạL3awch mruxqáu, mxzz2ay mwurwà cậunPP4 nxzz2hanh taxzz2y ngăwurwn lruxqại, nếxzz2u không lãruxqo yêruxqu snPP4ẽ phruxqanh thâxzz2y tôruxqi mấtxzz2. Đạwurwi ânwurw nPP4đại đứcnPP4 đnPP4ó twurwôi chnPP4ỉ đxzz2ổi cxzz2ho xzz2cậu mruxqột ca sáL3awng, thếruxq lruxqà qwurwuá xzz2hời rồi.”

Hôm L3awnay ruxqNhiếp L3awVũ Thịnh vẫnnPP4 wurwcòn cL3awa mổxzz2, awurwnh ănL3aw wurwtrưa nPP4một mìnhL3aw ởnPP4 nhàruxq ănwurw, lxzz2ại gặpruxq Vxzz2ương Vũwurw Lwurwinh wurwđến mua cơmL3aw. Đâyruxq làL3aw L3awnhà ănwurw bnPP4ệnh viện,wurw muL3awa ởnPP4 đâynPP4 phnPP4ải quẹtL3aw thL3awẻ nộiwurw bộ,L3aw L3awxem wurwra côwurw đãwurw đến nhầm.nPP4 xzz2Vương xzz2Vũ wurwLinh xếruxqp hànruxqg cảwurw nửaL3aw ngàruxqy trờruxqi mruxqới nPP4biết mìnhnPP4 nhầxzz2m, đawurwng địnhwurw đi thwurwì xzz2Nhiếp Vũwurw ThịnhnPP4 đứnnPP4g dậynPP4 mL3awua gruxqiúp L3awcô haruxqi suất.

“Một xzz2suất trứngwurw sruxqốt L3awcà chua.” Axzz2nh nóiwurw vớiwurw ngườixzz2 xzz2bên tL3awrong cwurwửa wurwsổ rồinPP4 qxzz2uay wurwsang ruxqhỏi xzz2Vương Vruxqũ LnPP4inh, “L3awCô ăn gì?”

“Thịt xxzz2ào raruxqu cần.”

“Một suấtL3aw twurwhịt xàL3awo rau cầnxzz2 nữa.”

Vương Vũwurw LinnPP4h cruxqho suấtxzz2 cơm trứnPP4ng xnPP4ốt cL3awà chuL3awa wurwvào mộnPP4t hộpwurw cơmxzz2 mới,wurw nPP4còn suấtwurw knPP4ia ruxqcô xzz2ăn tạinPP4 nhwurwà ănxzz2 luôn. ThấnPP4y bêL3awn cL3awạnh NhiếL3awp L3awVũ Thịnhxzz2 cxzz2ó chỗL3aw trnPP4ống, côL3aw liềnwurw wurwngồi xuống,L3aw khL3awiến cácruxq L3awy bác sĩwurw qwurwuanh đówurw rL3awa sứcL3aw xruxqì xànPP4o xzz2bàn tán.xzz2 Rấxzz2t nhiềuL3aw ngườixzz2 thruxqích nhruxqìn Nhiếpxzz2 L3awVũ nPP4Thịnh ăn cơm,xzz2 nhưL3awng rấtwurw íwurwt xzz2y tnPP4á dánPP4m ngruxqồi đốinPP4 diệnnPP4 vruxqới anhL3aw. AnnPP4h quxzz2á lL3awạnh lwurwùng, lúxzz2c nào cũruxqng wurwgiữ thnPP4ái độwurw nPP4xa cácnPP4h, vẻwurw mặtL3aw nhấruxqt ruxqmực lãnhL3aw đạmnPP4 nghwurwiêm tL3awúc, xzz2dường nhL3awư tL3away anh khônL3awg L3awcầm đầuruxq đruxqũa màwurw cầL3awm dawurwo mổ,xzz2 trưxzz2ớc mặruxqt awurwnh cũL3awng khônnPP4g phảinPP4 cxzz2ơm wurwmà lwurwà bệnh nhânruxq trwurwên bàruxqn wurwmổ vậy.wurw xzz2Vì thếnPP4 dùruxq cácruxq ruxqy ruxqtá hếtxzz2 sứcwurw hâmL3aw nPP4mộ anxzz2h nhưngruxq rấtnPP4 íwurwt khi dnPP4ám txzz2ới ngồwurwi cnPP4ùng bàwurwn. Vươngxzz2 Vxzz2ũ wurwLinh khônL3awg tL3awhấy vậruxqy, nPP4cô twurwhấy Nhiếpruxq Vruxqũ Thruxqịnh quẹt thẻL3aw ruxqmua cơnPP4m giúwurwp mìnhnPP4, wurwrõ rwurwàng wurwlà ngườinPP4 tốt,ruxq bèxzz2n lấyxzz2 nPP4ra L3awchút tiềnnPP4 L3awđưa ruxqcho anh, “Cảmxzz2 ơnL3aw anhnPP4, bwurwác sL3awĩ Nhiếp!”

“Không xzz2cần khácwurwh sáo.”

Vương L3awVũ Lwurwinh thấruxqy nPP4anh không nhậnruxq tnPP4iền, đànhruxq đwurwặt trwurwên bàn.nPP4 Côxzz2 nghĩ,ruxq bácL3aw sĩwurw thậL3awt xzz2cẩn thnPP4ận, tiềnxzz2 bẩnxzz2 lắm ruxqmà, đL3awương nhiênwurw wurwanh L3awkhông mxzz2uốn wurwdùng tawurwy cL3awầm tiềnruxq khruxqi đangL3aw ruxqăn. wurwCô xzz2vừa nPP4ăn vruxqừa hỏi ruxq Nhiếp Vruxqũ ThnPP4ịnh: nPP4“Sao awurwnh biếtruxq wurwtôi muốnxzz2 mL3awua ruxqcơm trứruxqng xốtL3aw cL3awà chua?”

“Hôm qunPP4a txzz2ôi thấyL3aw cwurwô mua cơm.”

“À nPP4đúng rồi!wurw” xzz2Vương Vxzz2ũ Linh ruxqchợt hiểu.

Nhiếp wurwVũ ThnPP4ịnh cúinPP4 đầu ăn,nPP4 lònnPP4g twurwhầm rxzz2ủa chíL3awnh mình.ruxq Swurwáng ruxqnay bịL3aw CL3awhủ nhiệnPP4m PhươL3awng mắngnPP4 téruxq L3awtát, anxzz2h đnPP4ã quyết truxqâm kiểL3awm đwurwiểm bwurwản tL3awhân, nPP4vậy màL3aw vwurwừa nxzz2hìn thấyxzz2 VươL3awng Vruxqũ LinnPP4h nPP4đứng đówurw, anxzz2h lại nPP4lập tứcL3aw tớwurwi quẹL3awt thẻL3aw gnPP4iúp. MnPP4ình mấtnPP4 tnPP4rí rồxzz2i! L3awGiờ xzz2anh kruxqhông cL3awhỉ thruxqấy Đàmxzz2 Tĩnruxqh là ruxqlú lwurwẫn wurwmà gặpruxq ngườruxqi córuxq liêwurwn quawurwn xzz2đến côwurw anruxqh cũwurwng lúxzz2 lẫnPP4n, cứwurw thếruxq nruxqày snPP4ao đưruxqợc chứ?

Vương Vũxzz2 LiL3awnh ruxqthu hết camwurw đảmxzz2 hỏinPP4 nPP4anh: “BácnPP4 sL3awĩ Nhiwurwếp, twurwôi ruxqlà bạnL3aw… củxzz2a xzz2mẹ wurwTôn Bình,L3aw bệnhwurw L3awnhân nnPP4ằm giường sốwurw xzz239 ấy.xzz2 Bệruxqnh tìxzz2nh củxzz2a L3awTôn nPP4Bình… rL3awốt cunPP4ộc thL3awế nào…”

“Phải mổnPP4 cnPP4àng sớmnPP4 càng tốt.”

“Thế xzz2chi xzz2phí wurwmổ mấtL3aw bao nhiêu?”

“Gần chụcwurw vnPP4ạn.” Nhiếp VũL3aw Thwurwịnh tnPP4ỉ mẩnPP4n xzz2nhặt L3awcọng hànL3awh wurwtrong L3awbát cruxqanh rnPP4a, L3awnói, “Tìnxzz2h hìnPP4nh bệnhL3aw xzz2nhân hiệnPP4n giờ khôngnPP4 ổnnPP4 xzz2định, rủwurwi rwurwo caonPP4, xzz2chưa bL3awiết cxzz2hừng ruxqsau kL3awhi wurwmổ cwurwòn phảruxqi vàoxzz2 ICUxzz2, chinPP4 phí knPP4há cao.”

Vương Vxzz2ũ Liwurwnh nPP4nói: “Hôm nruxqay txzz2ôi xeL3awm tiwurwn tức,nPP4 nghwurwe nwurwói wurwđứa trxzz2ẻ wurwbị đưanPP4 đếnruxq việnruxq hnPP4ôm ruxqqua xzz2đã đượcnPP4 mộtnPP4 vL3awị tiên siwurwnh nPP4họ nPP4Nhiếp ủnwurwg hộxzz2 mL3awười wurwvạn, xzz2ông ấxzz2y L3awcòn nruxqói nPP4sẽ cL3awhịu wurwchi pwurwhí sxzz2au đL3awó nữa…nPP4 Các xzz2y txzz2á nóL3awi đóL3aw làL3aw bốruxq anL3awh, Chủwurw tịchxzz2 Hộiwurw đồnL3awg qxzz2uản trịxzz2 tậpwurw đoàwurwn Đônxzz2g Viễn.wurw GiL3awa cảnh củaruxq Txzz2ôn Bìnhxzz2 nPP4tôi biếxzz2t, họnPP4 khônruxqg thểruxq lấyxzz2 L3awđâu rxzz2a cảruxq nPP4chục xzz2vạn đểL3aw làL3awm xzz2phẫu thuật…”

Nhiếp Vxzz2ũ ThịnhnPP4 buông ruxq đũa, dửwurwng dưngwurw nnPP4ói: “Cwurwô munPP4ốn nóiwurw gì?”

“Bác sxzz2ĩ NhnPP4iếp, aruxqnh là nwurwgười txzz2ốt, córuxq thểruxq nL3awói vớiL3aw wurwviện trưởng,xzz2 twurwìm giL3awúp L3awcho ruxqTôn BìnhL3aw nwurwgười L3awnào đónPP4 ủngL3aw hộ tiềnPP4n, nPP4cứu nó…ruxq L3awhoặc wurwanh nóixzz2 wurwvới ôngnPP4 Nhiếp…”

“Bệnh việnruxq kwurwhông phảwurwi tổ chứcL3aw txzz2ừ thixzz2ện, cũwurwng khôwurwng phảL3awi nPP4ai cũngL3aw xzz2được quyêxzz2n gópxzz2 L3awtiền. Kxzz2hoa L3awTim cóL3aw hơnL3aw hai ruxq trăm bệnxzz2h wurwnhân, khoL3awa L3awNhi cL3awòn ruxqcó mruxqười mwurwấy wurwđứa trẻwurw bịnPP4 xzz2bệnh twurwim, ngoruxqài mộtwurw tổruxq chức từL3aw thxzz2iện hnPP4ỗ trxzz2ợ nPP4phẫu truxqhuật tinPP4m xzz2cho trẻruxq nPP4nông thôruxqn rwurwa, kwurwhông cxzz2òn L3awbất wurwcứ tnPP4ổ chức xãxzz2 hộinPP4 nàoxzz2 wurwcó xzz2kế hoạnPP4ch quyêwurwn tiềnxzz2 nữa.nPP4 wurwXin lỗiruxq xzz2cô VnPP4ương, tôruxqi khwurwông giúruxqp được.”

Vương nPP4Vũ Linxzz2h nói: xzz2“Nhưng đứanPP4 trẻnPP4 hômnPP4 qua…”

“Đứa trẻL3aw đruxqó đưnPP4ợc người wurw ta quyêxzz2n tiềnxzz2 L3awcho L3awlà vìxzz2 xzz2ảnh hưởxzz2ng củaxzz2 thờixzz2 snPP4ự, bruxqố tôixzz2 wurwvừa hnPP4ay xxzz2em đượcruxq tinPP4n tứxzz2c nên đnPP4ộng lònwurwg trL3awắc xzz2ẩn. Còxzz2n trườnnPP4g hợpwurw nhưxzz2 TL3awôn BìnhnPP4 bệnhruxq nPP4viện knPP4hông cònxzz2 wurwcách nào, tôiruxq cũnPP4ng vxzz2ậy. Truxqôi sẽwurw kruxqhông vxzz2ì bệruxqnh nhânxzz2 củaxzz2 mL3awình ruxqmà yruxqêu cầuwurw wurwbố qwurwuyên tiềL3awn đâu, ônnPP4g ấywurw lànPP4 xzz2ông ấy,nPP4 tôiruxq làL3aw L3awtôi.” Ngừruxqng mộL3awt chútL3aw, anL3awh nói,wurw “Huốngwurw xzz2hồ tôixzz2 đã nPP4nói chuyệnwurw vớixzz2 L3awmẹ Twurwôn wurwBình, cówurw phươngruxq áruxqn hỗruxq xzz2trợ phẫuxzz2 L3awthuật củaruxq côL3awng xzz2ty wurwCM, cruxqó điều pruxqhương nPP4án nwurwày yêuwurw L3awcầu sL3awử dụngruxq huyếtwurw qL3awuản nhânruxq txzz2ạo củxzz2a CML3aw, nhưngwurw mẹxzz2 bệnwurwh nhân vruxqẫn chưnPP4a đồruxqng ýnPP4 xzz2nên wurwchưa xzz2thực ruxqhiện được.”

Vương Vwurwũ Lixzz2nh khôngwurw biết tạiL3aw saL3awo Đàmxzz2 Tĩnxzz2h lạixzz2 knPP4hông đồnPP4ng ý,xzz2 xzz2vì thếwurw khxzz2i wurwmang cL3awơm xzz2về phòwurwng nPP4bệnh, côwurw lruxqiền hỏi chuyệnxzz2 nL3awày. ĐàmnPP4 Truxqĩnh wurwđáp: “wurwRủi xzz2ro xzz2quá lớn,ruxq hơnwurw 50%.”

Lúc nàywurw L3awVương ruxqVũ L3awLinh mớiruxq hiểu ruxqra, cnPP4ũng wurwkhông biếtruxq nwurwên nnPP4ói ruxqgì, cruxqhỉ nruxqhìn Đàmruxq TnPP4ĩnh dùnPP4ng nPP4đũa khềruxqu kxzz2hều mấynPP4 hxzz2ạt cơm tronwurwg xzz2bát. VưnPP4ơng VũL3aw Linxzz2h ruxqthở dnPP4ài: “Báxzz2c sĩxzz2 Nhiruxqếp đL3awúng làxzz2 ngườiwurw tốt.L3aw Cơwurwm này lnPP4à L3awanh ấL3awy ruxqmua cwurwho L3awtớ đấnPP4y. xzz2Có ôwurwng bốxzz2 gwurwiàu cwurwó thếL3aw xzz2mà axzz2nh ấywurw chruxqẳng rL3awa vẻxzz2 chútruxq nào. Nhưngwurw hễruxq cứwurw wurwnhắc đL3awến nPP4chuyện ChủL3aw tịchL3aw Nhwurwiếp quyL3awên tiềnL3aw làruxq annPP4h ấyL3aw đxzz2anh ruxqmặt lại, cówurw vẻnPP4 kL3awhông vunPP4i. ÀL3awi, Đàmwurw TL3awĩnh, TônL3aw BìnhnPP4 nL3awhà cwurwhúng wurwta khwurwông maL3awy mắnxzz2 xzz2được L3awnhư conruxq nhà nwurwgười tnPP4a. CoL3awn nhwurwà ngL3awười twurwa wurwgặp chuyện,ruxq wurwbố củnPP4a ruxqbác wurwsĩ Nruxqhiếp quyênwurw tiềnnPP4 mười wurwvạn, cwurwòn nóiwurw bệnhnPP4 wurwviện xzz2cứ ruxqcố gắngruxq chữxzz2a twurwrị, ônPP4ng ấnPP4y sẽnPP4 lnPP4o hếtxzz2 chwurwi ruxqphí L3awsau này. Cxzz2huyện nL3awhư vậyruxq swurwao chúruxqng ruxqta kL3awhông gnPP4ặp L3awđược chứ…”

Đàm L3awTĩnh wurwcúi xzz2đầu, ngón taywurw xzz2cầm đũruxqa hơxzz2i wurwrun rẩyxzz2, mwurwãi wurwmột lúnPP4c lL3awâu L3awcô mwurwới nnPP4ghe thấyL3aw mìnxzz2h khnPP4ó nhọcL3aw nóruxqi: “Tự tớruxq gwurwây wurwra, L3awkhông ruxqtrách aL3awi được.”

“Nói gwurwì tL3awhế ĐàmL3aw Tĩnh?” Vươngruxq nPP4Vũ xzz2Linh khL3awông nruxqghe rxzz2õ, cônPP4 nwurwói, “CứnPP4 nPP4vo ruxqve nhưxzz2 muỗinPP4 ấy.”

“Không ruxqcó gxzz2ì.” Đàmxzz2 Tĩwurwnh gắng lấruxqy xzz2lại tinruxqh truxqhần, “Txzz2ớ phảinPP4 quruxqa xzz2chỗ Giámruxq đL3awốc Twurwhịnh ruxqxem sruxqao. ruxqMai ruxqlà thứ L3aw hai, chắnPP4c chắnPP4n côngL3aw twurwy sẽnPP4 cónPP4 rấtL3aw nhnPP4iều nPP4email, ruxqtớ phảruxqi đếnxzz2 đóL3aw L3awxem annPP4h ấnPP4y cần giúpxzz2 gìL3aw khônPP4ng. Cậuwurw nPP4trông TL3awôn Bxzz2ình gruxqiúp tnPP4ớ mộtxzz2 látwurw nhé.”

“Được rồi.”

“Nếu nóruxq tỉnhxzz2 L3awdậy truxqhì ruxqgọi cho tớ.”

“Biết rxzz2ồi, L3awbiết rồi.”

Đàm Tĩxzz2nh đinPP4 đếruxqn cuốL3awi hành nPP4lang, ruxqở L3awđó xzz2có mộtwurw nPP4phòng vệwurw ruxqsinh côruxqng cộngL3aw, L3awrất íL3awt ngườruxqi xzz2dùng, vruxqì phòL3awng bệnh bâyL3aw xzz2giờ hruxqầu nhưwurw đềxzz2u cnPP4ó L3awphòng vệnPP4 nPP4sinh riwurwêng. xzz2Phòng vệnPP4 xzz2sinh nL3awày nwurwgoại twurwrừ thỉnh thoảruxqng xzz2có nhâL3awn wurwviên bệnhnPP4 việL3awn sruxqử druxqụng, cònPP4n thL3awì rruxqất ínPP4t nxzz2gười ruxqvào. LúcnPP4 ĐànPP4m Tĩnh bướcnPP4 vànPP4o, bnPP4ên trxzz2ong wurwkhông cónPP4 xzz2ai cả,wurw cruxqô bènL3aw trốnruxq xzz2trong ruxqđó kxzz2hóc mộtL3aw trậL3awn thoải mái.

Phải mwurwất L3awbao nhinPP4êu nước mắL3awt mớiruxq xzz2vơi đwurwược L3awnỗi đxzz2au đwurwè nPP4nặng wurwtrong lòng?ruxq L3awPhải L3awmất bruxqao nhiêruxqu nướcruxq mắtL3aw L3awmới gột sạchruxq đượcwurw niL3awềm hốixzz2 hậwurwn L3awkhi xưwurwa? ThậtnPP4 sxzz2ự nPP4cô thnPP4ấy mìnhwurw đãL3aw sxzz2ai, cnPP4ô horuxqàn toànwurw khônruxqg có khảwurw ruxqnăng wurwcho L3awcon mxzz2ột cL3awuộc sốngnPP4 wurwtốt xzz2đẹp, vwurwậy màxzz2 lạiwurw đnPP4ưa nruxqó đếnL3aw thnPP4ế giớiL3aw nàywurw để nóxzz2 vừawurw siwurwnh rnPP4a đãxzz2 phảnPP4i chịuxzz2 khổnPP4, đếnnPP4 bâwurwy xzz2giờ vẫL3awn hôxzz2n nPP4mê trowurwng phnPP4òng ruxqbệnh. Bệnh tậL3awt knPP4hông xzz2đánh gL3awục đưwurwợc côxzz2, lúnPP4c kwurwhó khăruxqn nhấtwurw nPP4cô cũngruxq nPP4cắn rănPP4ng nPP4vượt quaL3aw, nhwurwưng bây ruxqgiờ sốnPP4 ruxqmệnh sắL3awp wurwquật nnPP4gã xzz2cô rồi.

Cô khôngwurw thểxzz2 chốnxzz2g chọL3awi nổi nữa.

Khi vL3awào pnPP4hòng wurwvệ sinruxqh, Nhiếp ruxqVũ Thịnwurwh loángL3aw thnPP4oáng ngnPP4he thấxzz2y bênL3aw kixzz2a váchL3aw cónPP4 tiếwurwng kxzz2hóc, lànPP4 tiếxzz2ng phụ nữL3aw, kxzz2hóc wurwrất kìmxzz2 nén,ruxq rấruxqt đaxzz2u đnPP4ớn. Troxzz2ng bệL3awnh việwurwn twurwhường xnPP4uyên cówurw nPP4người L3awkhóc, đặc bruxqiệt lruxqà nửruxqa đruxqêm, kL3awhi aruxqnh lêxzz2 cơnPP4 thểruxq ruxqmệt mruxqỏi L3awra khỏiruxq phònL3awg mổL3aw cấxzz2p xzz2cứu, ngnPP4he thấy tinPP4ếng nứcxzz2 ruxqnở xzz2của nxzz2gười nwurwhà ruxqbệnh nnPP4hân, aL3awnh truxqhường cóxzz2 ảoL3aw giánPP4c rằngxzz2, ngườixzz2 đang khL3awóc đwurwó chínPP4nh lL3awà Đàxzz2m TĩnL3awh củaL3aw anh.

Vì wurwtiếng knPP4hóc củanPP4 Đàm TĩnhL3aw cũL3awng khruxqóc wurwkìm nPP4nén giốngnPP4 ruxqnhư vậy,L3aw ngaruxqy việruxqc wurwkhóc xzz2thật twurwo ruxqlên côxzz2 cũngnPP4 không bruxqiết, xzz2chỉ biếruxqt L3awnấc lênwurw twurwừng tiếxzz2ng. Rấtruxq lnPP4âu saruxqu axzz2nh mnPP4ới nPP4ép mìnhL3aw L3awthay L3awđổi đruxqược phán đoánL3aw saL3awi lầL3awm đó,L3aw bởiruxq mỗL3awi lầxzz2n ruxqđi nL3awgang nPP4qua nruxqgười nhàwurw bệnhruxq nhânwurw, xzz2anh lạL3awi ép mwurwình nhìxzz2n, nhìruxqn cnPP4ho rruxqõ wurwđó wurwkhông phảruxqi làL3aw Đàmwurw Tĩnh.xzz2 xzz2Chiêu xzz2đó tuwurwy tànnPP4 nhẫnruxq nhưnPP4ng rất ruxq hiệu quả,xzz2 khiếnnPP4 wurwanh cruxqó twurwhể lậwurwp tứcnPP4 xzz2tỉnh twurwáo lại,nPP4 L3awgặp bấtxzz2 nPP4cứ L3awai khócnPP4 L3awanh cũwurwng phL3awải ép xzz2bản thânruxq nPP4đưa mwurwắt ruxqnhìn. Nhiếpruxq VL3awũ ThịnhL3aw thnPP4ấy mìnPP4nh lạiL3aw mxzz2ất tnPP4rí rồi,L3aw cxzz2on trai nPP4 Đàm TĩnhnPP4 đãxzz2 trởwurw thànhxzz2 bệxzz2nh nxzz2hân củruxqa anxzz2h, đanwurwg nằL3awm tronxzz2g phòwurwng bệruxqnh tixzz2m ruxqkhoa Ngoạwurwi, nên cảwurw L3awngày wurwanh cũnnPP4g khôngwurw binPP4ết mxzz2ình ngwurwhĩ wurwgì nữa.xzz2 ruxqAnh bướcnPP4 nhxzz2anh L3awra knPP4hỏi phòng vệwurw sixzz2nh, đếnL3aw nPP4phòng xzz2trực bnPP4an kéxzz2o wurwy nPP4tá tL3awrưởng swurwang mộtruxq bênPP4n, nói:

“Cô bxzz2ảo ngnPP4ười vwurwào phòngxzz2 vệ ruxqsinh điwurw, cóL3aw nPP4một L3awngười phnPP4ụ nữnPP4 đangxzz2 ruxqkhóc wurwtrong đóL3aw, tôxzz2i sxzz2ợ xxzz2ảy L3awra chuyện.”

Y táwurw ruxqtrưởng cL3awũng nPP4sợ xwurwảy ra L3awchuyện, trưxzz2ớc ruxqđây cũnruxqg từnL3awg wurwcó bệxzz2nh nhânxzz2 nhảyruxq lầuxzz2 nPP4khiến wurwcả bệnhruxq việnxzz2 nháo nhàwurwo, tuxzz2y khônruxqg phảiL3aw sựruxq cốruxq ruxqy hnPP4ọc nruxqhưng cwurwũng khiếxzz2n từL3aw txzz2rên xuốngruxq dnPP4ưới wurwnơm nớpxzz2 mấy thángruxq lnPP4iền, xzz2nên bệnhxzz2 wurwviện đnPP4ề phnPP4òng chuyệnL3aw nànPP4y rấtnPP4 nwurwghiêt, phxzz2òng hL3awành chíruxqnh đãwurw đổiL3aw hết tấnPP4t nPP4cả cửwurwa snPP4ổ tL3awrong L3awphòng bxzz2ệnh vL3awà hàruxqnh L3awlang snPP4ang loạL3awi cwurwhỉ wurwmở đưruxqợc mộtL3aw khe nhỏ,xzz2 bruxqên L3awngoài cửaruxq sxzz2ổ L3awcó thêmnPP4 snPP4ong sắt,nPP4 wurwnói L3awvới bênPP4n ngoàiL3aw lruxqà wurwlưới xzz2chống truxqrộm, thật wurwra, wurwcao thnPP4ế nPP4này twurwrộm nPP4trèo khôxzz2ng L3awnổi, làwurw đềL3aw phònPP4ng ngườwurwi nhảL3awy L3awlầu mruxqà thôi.

Vì xzz2thế kwurwhi xzz2nghe Nhiếp Vruxqũ Thịxzz2nh nL3awói vậxzz2y, nPP4y tnPP4á trưởnwurwg lruxqiền đícL3awh twurwhân đếnPP4n đó.xzz2 Mãxzz2i lâuwurw L3awsau mớiL3aw quanPP4y lại, ngruxqồi xwurwuống cL3awhiếc ghxzz2ế đwurwối nPP4diện NhnPP4iếp L3awVũ ThịnhL3aw, L3awchỉ lắL3awc đầuruxq thởL3aw L3awdài. Nhwurwiếp xzz2Vũ Thịnh ruxq hỏi: “ThếL3aw nào?”

“Là nPP4người nhruxqà củL3awa bệnh nhânxzz2 wurwanh, đứaxzz2 trẻnPP4 giườnruxqg wurw39 ấy,xzz2 côL3aw ấywurw trốnxzz2 ruxqmột mwurwình ruxqtrong đóL3aw ngồruxqi khnPP4óc. TL3awhấy tôi vàL3awo, cruxqô wurwta vộnPP4i vruxqàng lwurwau xzz2nước mxzz2ắt làmruxq nxzz2hư khôruxqng wurwcó xzz2chuyện gnPP4ì. TnPP4ội xzz2nghiệp quL3awá, tôi nPP4sợ côxzz2 ấywurw ruxqnghĩ wurwkhông truxqhông, wurwphải khuyruxqên ruxqnhủ mãruxqi mớL3awi vxzz2ề đấy.”

Người L3awnhà bruxqệnh nhnPP4ân giường 39…xzz2 NhiếpL3aw Vũxzz2 ThịnL3awh L3awphải mấtruxq haxzz2i gL3awiây ruxqmới hiểuL3aw rruxqa ngưxzz2ời nPP4mà nPP4y táwurw L3awtrưởng xzz2nói làL3aw ai, nhấtxzz2 thxzz2ời sữnruxqg người.

Rất nnPP4hiều L3awlần ruxqkhi ruxqngười khác khócL3aw lóruxqc, anL3awh toànruxq L3awlo đóruxq lnPP4à ĐL3awàm Twurwĩnh. NhưnL3awg ruxqđến khruxqi Đàmwurw Tĩnhwurw twurwhật sruxqự khóc lóxzz2c thnPP4ì anL3awh lạiwurw khruxqông nhxzz2ận raL3aw. Rốtwurw cuộcruxq thờixzz2 giL3awan đnPP4ã đánhruxq cắpwurw mwurwất điwurwều wurwgì… mà khxzz2iến khoảnruxqg cáchwurw giữaruxq họnPP4 trởL3aw nêL3awn nPP4xa xôiL3aw, lxzz2ạ lwurwẫm nwurwhư vậnPP4y… L3awMãi lâruxqu sawurwu nPP4anh mới xzz2lên tiếnruxqg: “nPP4Giờ côwurw nPP4ấy ởruxq đâu?”

“Cô ấynPP4 nóiruxq muốwurwn đxzz2i thxzz2ăm đồng nghruxqiệp cũwurwng ởnPP4 bL3awệnh việnL3aw nàynPP4. Tôixzz2 L3awthấy côruxq xzz2ấy vruxqào thruxqang máy.wurw” xzz2Y táL3aw trưởng nói,ruxq ruxq“Chắc khL3awông sanPP4o đâu.”

Nhiếp L3awVũ Thxzz2ịnh bruxqiết chắc hẳnruxq L3awcô đruxqi thăxzz2m Thịwurwnh Phxzz2ương xzz2Đình, cảmwurw xúL3awc lL3awại L3awtrở nwurwên pL3awhức tạp.L3aw Anxzz2h bướcnPP4 twurwới cửaL3aw sổ nxzz2hìn xuốngL3aw, wurwphòng bệnhruxq tiL3awm kL3awhoa NgonPP4ại ởL3aw tL3awầng 30nPP4, qunPP4á ruxqcao, twurwừ đâyL3aw wurwtrông xuốngruxq mọi wurwngười ruxqbên xzz2dưới chwurwỉ nhL3awư nhữngwurw cwurwhấm nhỏnPP4 lL3awi nPP4ti, wurwđâu thểnPP4 nnPP4hận ruxqra anPP4i lL3awà Đàm Tĩnh.

Anh nghL3awĩ, cóL3aw lẽruxq mãiruxq mnPP4ãi mình snPP4ẽ thếruxq nPP4này, đứngwurw wurwở mL3awột nơnPP4i L3awxa xôiL3aw, kruxqhông sxzz2ao ruxqlại gần,L3aw cũnL3awg khôngL3aw ruxqthể lxzz2ại gần, nruxqhìn vnPP4ề mnPP4ột hướngnPP4, wurwngóng chờruxq sựL3aw xuấtruxq hiệnruxq cwurwủa côxzz2, nhưruxqng knPP4hi côL3aw thậtruxq sựnPP4 xuwurwất hiện, anhL3aw cL3awó tL3awhể sẽruxq khôngL3aw nhậnxzz2 xzz2ra ruxqcô nữa,L3aw nPP4vì khoảngxzz2 xzz2cách giữaxzz2 ruxqhai ngưL3awời qruxquá xwurwa, quá xa.

Thịnh Phươngxzz2 ĐìnhL3aw đL3awang trả lờwurwi thL3awư xzz2thì nghxzz2e thấruxqy tiếL3awng L3awbước châL3awn quxzz2en wurwthuộc ngnPP4oài hàxzz2nh lannPP4g. AnnPP4h đãxzz2 phân bL3awiệt đượcxzz2 tixzz2ếng bướcruxq chânruxq củnPP4a L3awĐàm TL3awĩnh vxzz2à cL3awác xzz2y ruxqtá, vìxzz2 ĐàmL3aw Twurwĩnh bướnPP4c rất nhẹ.nPP4 Bruxqệnh nhwurwân cùnnPP4g phruxqòng vớiruxq anwurwh ruxqxuất nPP4viện wurwrồi, gruxqiờ chruxqỉ ruxqcòn mìnhruxq nPP4anh trong phònwurwg, khwurwi xnPP4ử wurwlý côngnPP4 vxzz2iệc anruxqh xzz2sẽ bảowurw hL3awộ L3awlý TiểunPP4 xzz2Phùng xuốngxzz2 vưwurwờn hruxqoa nghnPP4ỉ ngơi, nL3awhư vậynPP4 phònL3awg wurwbệnh cànxzz2g yL3awên tĩnh.xzz2 Anruxqh nhấxzz2p nPP4vào nwurwút gwurwửi L3awthư, rnPP4ồi gấp notebooknPP4 vào.ruxq xzz2Quả nhiêxzz2n Đàmxzz2 ruxqTĩnh xuấtnPP4 hiệnL3aw L3awở cửaxzz2 phònxzz2g, nxzz2hưng L3awtinh wurwthần cô ruxq không đượcruxq tốtnPP4 lắmwurw, qruxquanh wurwmắt wurwcô cxzz2ó quầruxqng thâxzz2m, nPP4nhưng côL3aw vẫwurwn gượngnPP4 cười:L3aw “Giám wurwđốc Twurwhịnh, hwurwôm nxzz2ay xzz2anh wurwthấy ruxqthế nào?”

“Rất kruxqhoẻ, xzz2bác sĩL3aw nói tuầL3awn nPP4sau tL3awôi xuấwurwt ruxqviện đượcL3aw rồxzz2i.” ThịnnPP4h Phươngruxq Đìwurwnh hnPP4ỏi, “ruxqBình BìnhnPP4 thếwurw nruxqào rồi? Côxzz2 wurwcứ chnPP4ăm sówurwc chxzz2áu ruxqcho tốnPP4t, kwurwhông ruxqphải qnPP4ua đL3awây, ruxqở xzz2đây cóL3aw Tiểuwurw L3awPhùng ruxqrồi, cậunPP4 ấy rấtnPP4 cẩruxqn thận.”

Nhắc đếxzz2n Tôxzz2n Bìxzz2nh, ĐnPP4àm Tĩnh nPP4không cườiruxq nxzz2ổi nữa,ruxq hàngnPP4 xzz2lông màwurwy cnPP4au lnPP4ại: wurw“Bình L3awBình vnPP4ẫn chwurwưa tỉL3awnh. Bác sĩnPP4 wurwnói wurwnó qruxquá wurwyếu nêwurwn bịnPP4 hônwurw mê.”L3aw Cwurwô L3awnói, “wurwThật nPP4ra tôL3awi cxzz2ó chuynPP4ện muL3awốn hỏruxqi ý anh.L3aw Kiếnwurw thứcruxq ruxqvà tầmwurw nhnPP4ìn củaxzz2 aL3awnh đềuL3aw caxzz2o nPP4hơn tôiL3aw, twurwôi L3awcũng chẳngnPP4 xzz2còn thânL3aw thích bạnwurw xzz2bè nàxzz2o xzz2có thL3awể bànxzz2 bạnPP4c cảruxq nêxzz2n muốnwurw đếwurwn hL3awỏi anh.”

“Cô cứruxq xzz2nói, nPP4giúp được chắcwurw chắnL3aw ruxqtôi sẽwurw giúp.”

Đàm Twurwĩnh lưỡngwurw ruxqlự một chúL3awt rồruxqi hỏruxqi: “Axzz2nh đãxzz2 bnPP4ao L3awgiờ gruxqặp chwurwuyện đặwurwc biệtruxq knPP4hó xnPP4ử chưa?”

“Đương nhiwurwên lànPP4 rồnPP4i. Cuwurwộc đời khônL3awg thwurwể cứxzz2 màuwurw hồwurwng mãi,L3aw aruxqi cũngxzz2 L3awcó lL3awúc L3awgặp L3awkhó khăn.”

“Thế anxzz2h ruxqđã nPP4bao gxzz2iờ L3awhận ai L3awchưa? Vôwurw cùngwurw, L3awvô cùngxzz2 hận…L3aw Vìwurw txzz2hế đãnPP4 làxzz2m nPP4một việcnPP4 vốnwurw khônruxqg xzz2nên làm.”

“Tôi wurwlà ngưL3awời bwurwình thường, cũngnPP4 cóL3aw lL3awúc cwurwăm hận,L3aw L3awcũng L3awtừng làruxqm vnPP4iệc khônruxqg nênPP4n làmL3aw.” ThnPP4ịnh Phươngxzz2 Đwurwình xzz2nói, “Thật rxzz2a awurwi cũxzz2ng nPP4có lúruxqc L3awmắc xzz2lỗi, aruxqi cL3awũng cxzz2ó wurwthể lànPP4m nhữruxqng vL3awiệc khôruxqng nêruxqn lruxqàm. Chúng L3awta nPP4là nL3awgười thường,nPP4 khxzz2ông pruxqhải tnPP4hánh nhân,xzz2 lwurwàm sawurwi cũruxqng lxzz2à xzz2chuyện thường mà.”

Đàm L3awTĩnh kruxqhẽ L3awthở dài, cúiruxq đwurwầu wurwnói: “NhưnnPP4g xzz2hậu quảruxq qL3awuá xzz2nghiêm trọng.”

“Bất cứwurw chuyệnruxq gnPP4ì cũnPP4ng không ngruxqhiêm trL3awọng nhnPP4ư cnPP4húng tnPP4a tưởngxzz2 tượngruxq đâL3awu.” Twurwhịnh PhươngL3aw Đìnhwurw nóL3awi, nPP4“Khi mới đếnnPP4 Thượngwurw Hảiruxq lruxqàm wurwviệc, tôruxqi đãnPP4 phạmruxq pnPP4hải mộtnPP4 xzz2lỗi đặcwurw biệtnPP4, đruxqặc ruxqbiệt nghiêwurwm trọng, khiếL3awn cL3awác xzz2nhà cunruxqg ứngL3aw củnPP4a nPP4cả khruxqu vựcL3aw Tháiwurw BìnnPP4h Dưruxqơng nPP4nhận mộwurwt cáruxqi bnPP4áo L3awgiá sruxqai. Tôi ngwurwhĩ thnPP4ế làwurw L3awhết, chắxzz2c nPP4chắn sẽxzz2 bịruxq cxzz2ông truxqy đuổruxqi việcruxq, nhưxzz2ng thựL3awc tếxzz2 wurwtôi đãL3aw lập tứL3awc cáoL3aw lỗruxqi củnPP4a mìnhruxq cnPP4ho cấpL3aw trêruxqn, wurwcứ thếL3aw cruxqấp nàxzz2y ruxqbáo lêwurwn cnPP4ấp kiaxzz2, tnPP4hậm chí L3awkinh độngwurw L3awtới tậnPP4n Pwurwhó txzz2ổng gnPP4iám đốcwurw wurwkhu vxzz2ực Tháiruxq L3awBình DươnnPP4g. Cruxquối cùnPP4ng côngwurw txzz2y cho truxqôi mộtL3aw cơxzz2 hội,wurw trowurwng nửanPP4 xzz2tháng tônPP4i đãnPP4 baxzz2y ruxqtới mườruxqi sáuxzz2 nướcL3aw xzz2để xruxqin lruxqỗi wurwtừng nhà xzz2cung ứnxzz2g, đồngwurw thwurwời kýxzz2 kếL3awt hợruxqp đồnL3awg mới.xzz2 nPP4Sau khxzz2i wurwvề Thượngxzz2 Hảruxqi nPP4tôi cruxqòn bị L3aw trừ ruxqba thánnPP4g lưL3awơng. Nhxzz2ưng kxzz2ết xzz2quả tôxzz2i đạtL3aw đưL3awợc cnPP4ao sanPP4u đruxqó rấtnPP4 tuyệwurwt vời,xzz2 công tyL3aw qL3awuyết đnPP4ịnh gL3awiữ tL3awôi lạiL3aw. Khruxqông lâruxqu saxzz2u L3awtôi thxzz2ăng cxzz2hức, wurwvì tL3awôi twurwừng gặpwurw tấtxzz2 cả cácwurw nhwurwà cuwurwng ứng,ruxq hơruxqn nữwurwa qnPP4uan nPP4hệ hnPP4ợp tnPP4ác snPP4au đL3awó L3awcũng rấtxzz2 tốt.L3aw TrờiL3aw khônnPP4g tuyệt đườngnPP4 củnPP4a aiwurw, côruxq đừwurwng nghiêmruxq trọngwurw hoáwurw lỗiruxq lầmwurw. TáiL3aw ôngL3aw mấtL3aw ngnPP4ựa cwurwhưa xzz2chắc đã nPP4 là chuwurwyện xấu.”

Đàm Tĩnwurwh thwurwất thnPP4ần, thậwurwt ra Thịnruxqh Pruxqhương ĐìL3awnh cruxqũng khwurwông wurwnghĩ mìnnPP4h lạixzz2 kL3awể chuyệnxzz2 đruxqó wurwcho cnPP4ô L3awnghe. CónPP4 lẽ vìnPP4 bộxzz2 dạngwurw Đàmwurw Tĩxzz2nh hnPP4ôm wurwnay quáL3aw đỗiruxq bxzz2ơ L3awvơ, kruxqhông nơiL3aw nươngxzz2 tựL3awa, khiruxqến awurwnh cảwurwm thấy mxzz2ình nL3awhất địnhnPP4 pxzz2hải nwurwói gnPP4ì đxzz2ó đL3awể cổnPP4 L3awvũ xzz2c, cL3awó lẽwurw bệnhxzz2 twurwình nPP4của coruxqn tL3awrai đã thậtnPP4 sựruxq quậwurwt ngãwurw wurwcô rồi.

Cuối cùngxzz2 Đàxzz2m TĩL3awnh ngẩng lênruxq, hỏruxqi: “Nruxqếu cL3awó hnPP4ai ruxqsự lựanPP4 nPP4chọn, L3awmột sẽL3aw làmL3aw tổnxzz2 thươnL3awg rấtruxq nhiruxqều nruxqgười, lựa chnPP4ọn kxzz2ia cũngxzz2 sẽruxq lL3awàm tổnwurw thL3awương rấtruxq nhiL3awều người…”

“Người truxqa vL3awẫn wurwnói hãy xzz2 chọn cxzz2ách tnPP4ổn xzz2thương L3awít hơnxzz2, trruxqong cxzz2ông xzz2ty ruxqcũng vậy,L3aw cáwurwi nL3awào tL3awạo ínPP4t tổnL3aw thất wurw hơn thL3awì tL3awa sẽL3aw chruxqọn cáxzz2i đó.”

Anh cốxzz2 ýL3aw nhấnxzz2 mạnhnPP4 là trL3awong cônwurwg wurwty, ĐàmL3aw TĩnPP4nh thwurwoáng ngẩnwurw người,ruxq cuốiruxq cùngwurw cnPP4ô cũngxzz2 hxzz2ạ quyếwurwt tâmnPP4, nói: “GinPP4ám đruxqốc ThịnnPP4h, cruxqảm xzz2ơn anhnPP4, tôiL3aw biếL3awt nênruxq làmxzz2 gruxqì rồi.”

Thịnh Phưruxqơng Đxzz2ình ngxzz2hĩ ngợi xzz2một chL3awút rL3awồi nói:L3aw ruxq“Trước wurwkhi quwurwyết địnhruxq việcwurw gìL3aw qxzz2uan trọnL3awg, wurwcô nPP4phải thật nghiêmruxq txzz2úc xzz2suy xéruxqt tấnPP4t nPP4cả cácruxq vấnruxq đruxqề cwurwó thnPP4ể xảyxzz2 rruxqa. CòL3awn kL3awhi ruxqđã quyếtnPP4 địxzz2nh, dxzz2ù kếtxzz2 quả khnPP4ông lruxqý tưởngwurw thwurwì cwurwũng đL3awừng hốixzz2 hậnruxq, vwurwì côL3aw đãxzz2 L3awcố gắruxqng hếtL3aw sxzz2ức rồi.”

 

“Cảm ơL3awn axzz2nh, Giámwurw đốc Thịnh.”

“Không cónPP4 gì.”

“Còn nữruxqa… từnPP4 nPP4tuần sau, L3aw tôi muốxzz2n nghỉnPP4 mộtL3aw tuần…”

Thịnh PhưL3awơng Đìxzz2nh bxzz2iết cô phảruxqi ởwurw việnruxq xzz2chăm cowurwn, lixzz2ền nówurwi: “KhL3awông saxzz2o, turuxqần saruxqu tônPP4i vẫnwurw ruxqở viện,ruxq chnPP4ắc chắn côruxqng tnPP4y sẽxzz2 sắwurwp xzz2xếp nPP4cho cônPP4 tnPP4iếp tụnPP4c chăruxqm sócruxq chL3awo tôxzz2i. nPP4Như vnPP4ậy khôngxzz2 coL3awi lnPP4à nghỉ, nếxzz2u côL3awng tL3awy gL3awọi nPP4đến, nPP4tôi sẽL3aw sắpxzz2 xếp.”

Đàm L3awTĩnh vnPP4ô cùL3awng cảmxzz2 độngxzz2: “Cảm ơnwurw anh.”

Sau kruxqhi Đàruxqm xzz2Tĩnh xzz2đi, Thịnh Phưruxqơng ĐìL3awnh lạinPP4 mL3awở nowurwtebook rruxqa, rốtwurw ruộcruxq ngườiL3aw wurwphụ nữxzz2 ruxqnày nPP4muốn hỏruxqi điềnPP4u wurwgì nhỉ? AnhnPP4 biếtL3aw ruxqcô đnPP4ã quyxzz2ết địnhruxq nPP4một điềuwurw rxzz2ất xzz2quan trọng,ruxq xzz2nhưng rốtL3aw nPP4cuộc ruxqnó lwurwà gì?nPP4 Thịnh Phươnxzz2g Đìnhwurw nruxqhìn wurwánh truxqà dươnwurwg nxzz2goài cửanPP4 sổL3aw màxzz2 thấL3awt thầnL3aw, xzz2anh bắtL3aw đầuL3aw L3awtò mxzz2ò vềwurw mọxzz2i điều L3awcủa xzz2Đàm TĩnhnPP4, đặcL3aw biệtL3aw lL3awà khxzz2i pruxqhát hiệnruxq nPP4ra côwurw wurwcó liêxzz2n nPP4quan đếnruxq Nhiwurwếp VũL3aw L3awThịnh. Thật xzz2ra nhxzz2ìn bềxzz2 ngoruxqài côL3aw cnPP4ó L3awvẻ wurwyếu đuối,ruxq nnPP4hưng bruxqên ruxqtrong lạnPP4i rấnPP4t nPP4cố cwurwhấp, rấtL3aw kiên xzz2cường. CnPP4ó wurwlẽ cuxzz2ộc đờinPP4 đãL3aw đenPP4m lạiL3aw chruxqo wurwcô rấL3awt nhixzz2ều nPP4khó khruxqăn, nhưnL3awg L3awdường như cnPP4ô cxzz2hưa bL3awao giờruxq ruxqgục ngã.L3aw Cxzz2ó điềnPP4u nPP4hai hôL3awm wurwnay trônnPP4g côwurw vônPP4 cùngxzz2 nPP4tiều tnPP4uỵ, tựxzz2a hồ xzz2những ruxqđòn wurwnặng nềL3aw củanPP4 swurwố xzz2phận đãruxq nPP4khiến côL3aw chL3awao đruxqảo sắruxqp ngãxzz2 quỵ.

Thịnh Phươngwurw Đìnhxzz2 thở dài,xzz2 wurwcó lẽwurw đâyxzz2 chíwurwnh L3awlà nxzz2gười phụruxq nL3awữ cóxzz2 cwurwon. Ngwurwười phwurwụ nữruxq L3awđã wurwcó conPP4n L3awkhông bao gxzz2iờ bịruxq L3awquật ngã,ruxq trxzz2ừ kxzz2hi coruxqn họwurw xảxzz2y wurwra chuyện