Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 13 - Phần 2

Mỗi kvzDcMk2mhi bRgMpRCvTị ấRgMpRCvTm RgMpRCvTức anRgMpRCvTh vẫvzDcMk2mn mím môiX9BN lạiRgMpRCvT nRgMpRCvThư X9BNđứa X9BNtrẻ, hRgMpRCvTai bX9BNên RgMpRCvTkhoé miệvzDcMk2mng vzDcMk2mhơi RgMpRCvTcong, nhRgMpRCvTìn giốngX9BN X9BNnhư vzDcMk2mmột đĩnh vàngvzDcMk2m nhỏX9BN cvzDcMk2mong cRgMpRCvTong RgMpRCvThai bêX9BNn mépX9BN vậyX9BN. ĐvzDcMk2màm RgMpRCvTTĩnh vzDcMk2mđứng từRgMpRCvT xX9BNa nhRgMpRCvTìn anRgMpRCvTh, vừaRgMpRCvT rồiX9BN cóvzDcMk2m đông nRgMpRCvTgười, côRgMpRCvT cốvzDcMk2m X9BNtình kX9BNhông nhìnRgMpRCvT anhX9BN, X9BNnhưng giờX9BN chRgMpRCvTỉ cònX9BN RgMpRCvTmột mìvzDcMk2mnh anhvzDcMk2m, cóvzDcMk2m muvzDcMk2mốn tránh cũnX9BNg khRgMpRCvTông tRgMpRCvTránh đượcRgMpRCvT. ĐầRgMpRCvTu vzDcMk2mngón vzDcMk2mcái củavzDcMk2m RgMpRCvTanh bịX9BN díX9BNnh cvzDcMk2mhút mựcvzDcMk2m X9BNđen, viếtvzDcMk2m xong, anX9BNh vvzDcMk2mội tìRgMpRCvTm giấyvzDcMk2m lavzDcMk2mu đX9BNi nhRgMpRCvTưng RgMpRCvTkhông tìvzDcMk2mm thấy,vzDcMk2m lRgMpRCvTiền RgMpRCvTvào phX9BNòng vệRgMpRCvT sivzDcMk2mnh rửa tay,RgMpRCvT vzDcMk2mnước chảyRgMpRCvT ràRgMpRCvTo ràoRgMpRCvT. KhvzDcMk2mi vzDcMk2mra ngoRgMpRCvTài anvzDcMk2mh đãRgMpRCvT vẩX9BNy RgMpRCvTnước rồRgMpRCvTi, nhvzDcMk2mưng X9BNđầu nX9BNgón tRgMpRCvTay vzDcMk2mvẫn còn RgMpRCvTướt, đànhX9BN RgMpRCvTkẹp sổRgMpRCvT ghvzDcMk2mi chépRgMpRCvT vàRgMpRCvTo cvzDcMk2mánh tay.

Ngoài hàvzDcMk2mnh lanX9BNg cóvzDcMk2m ngưX9BNời hỏi: “NRgMpRCvThiếp VũRgMpRCvT X9BNThịnh đâuvzDcMk2m? MRgMpRCvTau, ChủvzDcMk2m nhiệmRgMpRCvT tìX9BNm anX9BNh ấy.”

Anh nhRgMpRCvTanh chX9BNóng đX9BNi RgMpRCvTra, đã bX9BNa chụcvzDcMk2m tuổX9BNi đầu,RgMpRCvT vậX9BNy vzDcMk2mmà bướcRgMpRCvT vẫX9BNn sảiRgMpRCvT dRgMpRCvTài, nhvzDcMk2manh X9BNnhẹn nhRgMpRCvTư chànvzDcMk2mg tX9BNrai mườivzDcMk2m bảyười tám,RgMpRCvT kRgMpRCvThông vzDcMk2mcó cảmX9BN giáX9BNc gấpX9BN RgMpRCvTgáp chX9BNỉ X9BNthấy RgMpRCvTrất vzDcMk2mtrẻ cRgMpRCvTon. ĐàmvzDcMk2m TĩnhX9BN RgMpRCvTthấy X9BNchua xót. ChiaRgMpRCvT vzDcMk2mtay rồvzDcMk2mi vzDcMk2mgặp lại,vzDcMk2m nhưngvzDcMk2m chRgMpRCvTưa lầnRgMpRCvT gX9BNặp vzDcMk2mmặt RgMpRCvTnào lạiX9BN cóX9BN ấnX9BN tượvzDcMk2mng nhRgMpRCvTư sáX9BNng nay, NvzDcMk2mhiếp VũRgMpRCvT ThX9BNịnh củavzDcMk2m buổivzDcMk2m sánRgMpRCvTg hômX9BN nX9BNay hX9BNệt nvzDcMk2mhư NhiếpvzDcMk2m X9BNVũ ThịnhRgMpRCvT củaX9BN mườivzDcMk2m năRgMpRCvTm vRgMpRCvTề trRgMpRCvTước vậy, vẫX9BNn làvzDcMk2m cậuRgMpRCvT thiếuX9BN niRgMpRCvTên bềX9BN ngvzDcMk2moài trầmvzDcMk2m vzDcMk2mmặc nhưngvzDcMk2m sâX9BNu bênRgMpRCvT RgMpRCvTtrong RgMpRCvTlại vzDcMk2mrất nổiRgMpRCvT loạn.

Phòng bệnhX9BN đãX9BN yRgMpRCvTên tĩnh lạiX9BN nRgMpRCvThưng lònX9BNg dX9BNạ RgMpRCvTĐàm TĩnX9BNh vẫnRgMpRCvT rốiX9BN bời,X9BN X9BNcô vzDcMk2mngồi vzDcMk2mxuống, nhìvzDcMk2mn TônRgMpRCvT vzDcMk2mBình X9BNđang nRgMpRCvTằm trên giX9BNường, X9BNthấy cvzDcMk2mon hRgMpRCvTít vzDcMk2mthở rấtX9BN khóRgMpRCvT khvzDcMk2măn, ngRgMpRCvTực phRgMpRCvTập phồnvzDcMk2mg lêRgMpRCvTn xuốnRgMpRCvTg, cặpRgMpRCvT môi X9BN tím X9BNtái. ĐàmvzDcMk2m TĩvzDcMk2mnh X9BNcảm thấvzDcMk2my RgMpRCvTmình nhưvzDcMk2m mộtRgMpRCvT nRgMpRCvTgọn RgMpRCvTcây tronRgMpRCvTg bãoRgMpRCvT, vzDcMk2mcơn X9BNbão tốRgMpRCvT củX9BNa svzDcMk2mố mệnh đãX9BN quăvzDcMk2mng quậtvzDcMk2m gX9BNiày vvzDcMk2mò RgMpRCvTcô quvzDcMk2má lâu,X9BN quáX9BN lRgMpRCvTâu rRgMpRCvTồi, cvzDcMk2mô RgMpRCvTsắp khôngX9BN tvzDcMk2mrụ nổivzDcMk2m nữa.

Dù RgMpRCvTchín X9BNgiờ phảiRgMpRCvT họp, nhưnRgMpRCvTg sX9BNau khvzDcMk2mi kiểmX9BN trX9BNa phòvzDcMk2mng X9BNbệnh xonRgMpRCvTg. X9BNChủ vzDcMk2mnhiệm PhưvzDcMk2mơng vRgMpRCvTẫn dàvzDcMk2mnh nửaRgMpRCvT tX9BNiếng X9BNquý báu RgMpRCvTmắng NhiếvzDcMk2mp VũRgMpRCvT ThịnhX9BN tRgMpRCvTrong vvzDcMk2măn pX9BNhòng. MọiRgMpRCvT ngườivzDcMk2m đvzDcMk2mi RgMpRCvTqua văX9BNn phòngRgMpRCvT cvzDcMk2mủa ôRgMpRCvTng đều rónRgMpRCvT rénRgMpRCvT nX9BNhẹ vzDcMk2mnhàng, chỉvzDcMk2m sợvzDcMk2m lạiX9BN RgMpRCvTgây X9BNra tiếnRgMpRCvTg vzDcMk2mđộng kRgMpRCvThiến ChủvzDcMk2m nvzDcMk2mhiệm PhRgMpRCvTương nvzDcMk2mổi giận. MấyRgMpRCvT vịvzDcMk2m tiX9BNến svzDcMk2mĩ vzDcMk2mở bX9BNên ngoàiRgMpRCvT đềuvzDcMk2m tvzDcMk2mhở cũngRgMpRCvT kvzDcMk2mhông X9BNdám tvzDcMk2mhở RgMpRCvTmạnh, cắmRgMpRCvT cúRgMpRCvTi viếtRgMpRCvT bệnh án,vzDcMk2m nRgMpRCvTgay cX9BNả X9BNy tRgMpRCvTá trưvzDcMk2mởng bìnX9BNh thưRgMpRCvTờng RgMpRCvTnhiều lờvzDcMk2mi lX9BNà vậRgMpRCvTy vzDcMk2mmà X9BNlúc nàyX9BN miệX9BNng vzDcMk2mcũng nhRgMpRCvTư dán bănX9BNg dRgMpRCvTính, cRgMpRCvThẳng nóX9BNi tivzDcMk2mếng nào.

“Có biRgMpRCvTết vìvzDcMk2m svzDcMk2mao tôivzDcMk2m mắng cậuvzDcMk2m khX9BNông? RgMpRCvTRốt cuộcRgMpRCvT gX9BNần đâyRgMpRCvT cRgMpRCvTậu lRgMpRCvTàm saRgMpRCvTo RgMpRCvTvậy? ĐầRgMpRCvTu óX9BNc cứvzDcMk2m lơRgMpRCvT lửRgMpRCvTng tậRgMpRCvTn đâuX9BN ấyX9BN. Đừng vzDcMk2mtưởng vRgMpRCvTẫn X9BNchưa RgMpRCvTgây RgMpRCvTra lỗivzDcMk2m lớnvzDcMk2m gìRgMpRCvT, tX9BNôi tvzDcMk2mháy vzDcMk2mcứ thếRgMpRCvT nàyvzDcMk2m RgMpRCvTsớm mRgMpRCvTuộn RgMpRCvTrồi cũnRgMpRCvTg xX9BNảy ra RgMpRCvTchuyện tRgMpRCvThôi. CậuvzDcMk2m nóX9BNi xvzDcMk2mem, X9BNrốt cvzDcMk2muộc RgMpRCvTlà chuX9BNyện vzDcMk2mgì? vzDcMk2mCậu cảvzDcMk2m ngX9BNày rầuRgMpRCvT rvzDcMk2mĩ đX9BNầy tâRgMpRCvTm sựRgMpRCvT như vậyvzDcMk2m vzDcMk2mlà vzDcMk2msao? ChúngRgMpRCvT X9BNta làmX9BN báX9BNc X9BNsĩ, X9BNmọi RgMpRCvTlúc mọivzDcMk2m nơivzDcMk2m đvzDcMk2mều phảiX9BN suX9BNy xRgMpRCvTét vẫnRgMpRCvT đềvzDcMk2m một cRgMpRCvTách lýX9BN tRgMpRCvTrí, bìnX9BNh tĩX9BNnh. ChuyRgMpRCvTện hôRgMpRCvTm vzDcMk2mqua lX9BNà tX9BNhế X9BNnào? TôX9BNn BìnhX9BN X9BNcó qX9BNuan X9BNhệ X9BNgì vớiRgMpRCvT cậu?RgMpRCvT Cậu kX9BNhông cX9BNhi X9BNmột đồnvzDcMk2mg vzDcMk2mnào RgMpRCvTcho thuốcRgMpRCvT ngRgMpRCvToài vzDcMk2mbảo hiểmRgMpRCvT, X9BNtrong vzDcMk2mkhi cóRgMpRCvT RgMpRCvTnhững loạiRgMpRCvT bắvzDcMk2mt buộc RgMpRCvTphải dùng,vzDcMk2m bắRgMpRCvTt buộRgMpRCvTc cậX9BNu RgMpRCvThiểu RgMpRCvTkhông vzDcMk2mhả? CậuRgMpRCvT tiếtX9BN kiệvzDcMk2mm tRgMpRCvTiền cvzDcMk2mho vzDcMk2mbệnh nhân vzDcMk2mhay lX9BNà lấyRgMpRCvT vzDcMk2mmạng ngườiRgMpRCvT ta?”

Cuối cùngvzDcMk2m NhX9BNiếp VũRgMpRCvT ThịnhX9BN khẽ đáp:vzDcMk2m “CRgMpRCvTháu X9BNvà đứavzDcMk2m tvzDcMk2mrẻ đó…vzDcMk2m khvzDcMk2mông cX9BNó quavzDcMk2mn X9BNhệ X9BNgì đặcvzDcMk2m bX9BNiệt… X9BNchỉ lRgMpRCvTà điềuvzDcMk2m kiện X9BN gia đìnhRgMpRCvT họRgMpRCvT khônvzDcMk2mg tốt…”

“Không cvzDcMk2mó qX9BNuan hX9BNệ gìRgMpRCvT X9BNđặc biệt vzDcMk2mmà cậuX9BN gvzDcMk2mọi điệnRgMpRCvT cảvzDcMk2m vàoRgMpRCvT pvzDcMk2mhòng mổvzDcMk2m?” ChủvzDcMk2m nhiệRgMpRCvTm PhvzDcMk2mương khôngX9BN RgMpRCvTkìm nổX9BNi gầmRgMpRCvT lên. “TôivzDcMk2m cònRgMpRCvT tưởngvzDcMk2m trờRgMpRCvTi sậpRgMpRCvT, cậuRgMpRCvT gọiX9BN tôvzDcMk2mi RgMpRCvTđến cứX9BNu chứ!”

“Cháu X9BNquên mấtvzDcMk2m ChX9BNủ nhiệm đX9BNang mổ…”

“Quên?” GiọngRgMpRCvT ChRgMpRCvTủ nhiệm PRgMpRCvThương lRgMpRCvTại cX9BNao lênvzDcMk2m mộRgMpRCvTt bậc,RgMpRCvT “CậuRgMpRCvT còX9BNn bảovzDcMk2m mvzDcMk2mình khôngvzDcMk2m RgMpRCvTlơ đX9BNãng đvzDcMk2mi! CX9BNậu đanX9BNg mổ X9BN cũng X9BNquên luôvzDcMk2mn svzDcMk2mao? TôX9BNi cvzDcMk2mho cvzDcMk2mậu hayRgMpRCvT, cậRgMpRCvTu cvzDcMk2mứ cảX9BN ngàX9BNy nghX9BNĩ ngợiX9BN lunRgMpRCvTg tuvzDcMk2mng tX9BNhế nvzDcMk2mày nữa, rồiRgMpRCvT sRgMpRCvTẽ cX9BNó ngàX9BNy X9BNđể RgMpRCvTquên RgMpRCvTdao mổX9BN tRgMpRCvTrong ngựX9BNc bệnRgMpRCvTh nhânRgMpRCvT! ĐừngRgMpRCvT tưởnvzDcMk2mg qX9BNuên mìnhvzDcMk2m đang X9BNlàm gRgMpRCvTì làRgMpRCvT cX9BNhuyện nvzDcMk2mhỏ, nRgMpRCvThư thếRgMpRCvT vzDcMk2mlà cậuX9BN khôngRgMpRCvT X9BNcó vzDcMk2my đức!”

Một bRgMpRCvTác RgMpRCvTsĩ đX9BNang họvzDcMk2mc bồi dvzDcMk2mưỡng đẩyvzDcMk2m thiX9BNết X9BNbị RgMpRCvTđi X9BNtới, đangvzDcMk2m X9BNgõ cửavzDcMk2m tvzDcMk2mhì nghRgMpRCvTe vzDcMk2mthấy câuRgMpRCvT nóvzDcMk2mi vzDcMk2mcuối cùnRgMpRCvTg, vvzDcMk2mội giật mìnX9BNh rX9BNụt tRgMpRCvTay vềRgMpRCvT, nRgMpRCvThìn sanRgMpRCvTg mX9BNấy vX9BNị tiếnvzDcMk2m vzDcMk2msĩ vzDcMk2mđang viX9BNết bệRgMpRCvTnh ánvzDcMk2m vzDcMk2mbên cạX9BNnh, thấyRgMpRCvT họ làRgMpRCvTm vzDcMk2mđộng RgMpRCvTtác rạvzDcMk2mch ngaX9BNng cổ,vzDcMk2m anX9BNh X9BNta giậtRgMpRCvT tRgMpRCvThót, X9BNliền X9BNrón révzDcMk2mn vzDcMk2mđẩy thiếtvzDcMk2m bịRgMpRCvT đX9BNi mất.

Cuối cùngX9BN, vzDcMk2mkhi đếnX9BN X9BNgiờ họp, ChủX9BN nhiệmX9BN PhươnX9BNg mX9BNới hRgMpRCvTầm hầvzDcMk2mm rvzDcMk2mời khRgMpRCvTỏi vRgMpRCvTăn phòvzDcMk2mng, vzDcMk2mtrước khX9BNi vzDcMk2mra cửaX9BN còn buôngvzDcMk2m lạiX9BN mộtRgMpRCvT câuRgMpRCvT: “CvzDcMk2mậu hRgMpRCvTãy tX9BNự kiểmX9BN đvzDcMk2miểm lX9BNại đi!”

Nhiếp VX9BNũ ThịnhX9BN cúiX9BN đầu X9BN đi RgMpRCvTra. TiếnX9BN sX9BNĩ ĐồngvzDcMk2m, ngvzDcMk2mười nhiềRgMpRCvTu tuX9BNổi nX9BNhất tronvzDcMk2mg sỗvzDcMk2m nX9BNhững ngườiX9BN đượcX9BN ChRgMpRCvTủ nhiệm PhươX9BNng dX9BNẫn dắvzDcMk2mt, bìnX9BNh thườngvzDcMk2m rấtvzDcMk2m biếRgMpRCvTt quX9BNan tX9BNâm chăvzDcMk2mm sócvzDcMk2m ngvzDcMk2mười vzDcMk2mkhác, RgMpRCvTvì NhiếpX9BN Vũ ThịnhRgMpRCvT ítvzDcMk2m tvzDcMk2muổi, lạX9BNi đượcRgMpRCvT RgMpRCvTChủ nhiRgMpRCvTệm PhươngvzDcMk2m đặvzDcMk2mc vzDcMk2mbiệt ưvzDcMk2mu áX9BNi, nRgMpRCvTên RgMpRCvTanh X9BNhọ X9BNĐồng nX9BNày vẫnX9BN luôn coX9BNi NhiRgMpRCvTếp RgMpRCvTVũ ThịnhX9BN X9BNlà sưX9BN đvzDcMk2mệ đồngX9BN vzDcMk2mmôn, màRgMpRCvT quêX9BNn mấtX9BN rằngX9BN anvzDcMk2mh đãvzDcMk2m cóvzDcMk2m haRgMpRCvTi họcvzDcMk2m X9BNvị, hơn nữavzDcMk2m cũnRgMpRCvTg khôngX9BN phảiX9BN họcX9BN RgMpRCvTtrò cX9BNủa vzDcMk2mChủ nhiX9BNệm Phương.vzDcMk2m LầnRgMpRCvT X9BNnày, tiếnX9BN sRgMpRCvTĩ ĐồngRgMpRCvT lạiX9BN đến aX9BNn ủRgMpRCvTi anhvzDcMk2m: “CRgMpRCvTó quaRgMpRCvTn tâmvzDcMk2m đếX9BNn cậX9BNu thìRgMpRCvT ôngX9BN ấyvzDcMk2m mớiX9BN X9BNlo lvzDcMk2mắng nRgMpRCvThư vậy,vzDcMk2m nếvzDcMk2mu đổivzDcMk2m lvzDcMk2mà người khácvzDcMk2m, ôngRgMpRCvT ấvzDcMk2my khX9BNông phívzDcMk2m X9BNsức vzDcMk2mthế đâu.”

“Phải X9BNrồi.” TiếnvzDcMk2m sĩvzDcMk2m TiểvzDcMk2mu Mẫn đầyvzDcMk2m gvzDcMk2mọng X9BNkính nvzDcMk2mói, “vzDcMk2mNhiếp sX9BNư huX9BNynh vzDcMk2mđừng nảvzDcMk2mn cX9BNhí, ‘lãoRgMpRCvT yêu’X9BN RgMpRCvTquý X9BNanh nhấRgMpRCvTt đấy. ÔngvzDcMk2m ấyvzDcMk2m RgMpRCvTlà PhonRgMpRCvTg ThanvzDcMk2mh DươngRgMpRCvT, vzDcMk2manh vzDcMk2mlà LX9BNệnh RgMpRCvTHồ XungvzDcMk2m[2], RgMpRCvTông vzDcMk2mấy chỉvzDcMk2m hậnRgMpRCvT rènX9BN sắt khôngvzDcMk2m thànvzDcMk2mh thépX9BN đấyX9BN thôi!”RgMpRCvT LvzDcMk2mão yêRgMpRCvTu vzDcMk2mlà bRgMpRCvTiệt hiệuX9BN củX9BNa CX9BNhủ nhiệmvzDcMk2m RgMpRCvTPhương, cũnX9BNg chỉRgMpRCvT có vzDcMk2mmấy đệX9BN tửRgMpRCvT nàyX9BN dámvzDcMk2m côngRgMpRCvT khvzDcMk2mai đặtX9BN biRgMpRCvTệt hiệuX9BN vzDcMk2mcho ônX9BNg X9BNnhư vậyX9BN. ChX9BNủ nhRgMpRCvTiệm PvzDcMk2mhương luôn cvzDcMk2mho rằnvzDcMk2mg kỹRgMpRCvT thuX9BNật vzDcMk2mtốt thX9BNì vzDcMk2mông X9BNcó RgMpRCvTthể cưngX9BN hvzDcMk2mọc tX9BNrò củaX9BN ôngRgMpRCvT nX9BNhư ôX9BNng trời con.

[2] NhânvzDcMk2m X9BNvật trRgMpRCvTong tiểu thX9BNuyết võvzDcMk2m hiệX9BNp ThX9BNần điêuRgMpRCvT hRgMpRCvTiệp lRgMpRCvTữ củaX9BN nRgMpRCvThà văvzDcMk2mn KiX9BNm RgMpRCvTDung, vốnvzDcMk2m lX9BNà mộtvzDcMk2m lãRgMpRCvTng tửvzDcMk2m mêRgMpRCvT rvzDcMk2mượu, giỏi kX9BNiếm thuậtRgMpRCvT, từX9BNng vzDcMk2mđược PhoRgMpRCvTng ThavzDcMk2mnh DươnX9BNg trX9BNuyền vzDcMk2mthụ kiếmRgMpRCvT pháp,X9BN vềRgMpRCvT sRgMpRCvTau yêu NhậmvzDcMk2m DoanX9BNh DoavzDcMk2mnh, ThánvzDcMk2mh cvzDcMk2mô cRgMpRCvTủa X9BNMa giáo.

“Tiểu Mẫn,X9BN cRgMpRCvTậu sRgMpRCvTo sánhX9BN như thếRgMpRCvT khRgMpRCvTông đvzDcMk2múng X9BNrồi. NếX9BNu vzDcMk2mlão yêuRgMpRCvT lRgMpRCvTà PhonX9BNg ThavzDcMk2mnh DươX9BNng, RgMpRCvTthì LệnhRgMpRCvT RgMpRCvTHồ XunRgMpRCvTg nêRgMpRCvTn là ĐồngRgMpRCvT vzDcMk2mđại sưvzDcMk2m huynvzDcMk2mh cvzDcMk2mhứ! CậvzDcMk2mu xX9BNem aRgMpRCvTnh ĐồngRgMpRCvT điềmvzDcMk2m đạX9BNm lễvzDcMk2m X9BNđộ, rấtX9BN gvzDcMk2miống LệvzDcMk2mnh Hồ XunRgMpRCvTg. RgMpRCvTCòn NhiếpvzDcMk2m VũX9BN vzDcMk2mThịnh hấpX9BN RgMpRCvTdẫn pX9BNhụ nữX9BN tRgMpRCvThế nàyX9BN, nóX9BNi thếRgMpRCvT nàX9BNo cũvzDcMk2mng làvzDcMk2m Dương QuvzDcMk2má[3], khôvzDcMk2mng vzDcMk2mphải LvzDcMk2mệnh HvzDcMk2mồ Xung!”

[3] NhânRgMpRCvT vậtvzDcMk2m troX9BNng tiX9BNểu thuyết X9BNvõ hiệpRgMpRCvT ThRgMpRCvTần vzDcMk2mđiêu hiRgMpRCvTệp RgMpRCvTlữ củX9BNa nvzDcMk2mhà RgMpRCvTvăn vzDcMk2mKim DungX9BN, nX9BNổi tivzDcMk2mếng X9BNđẹp trai, chvzDcMk2mung tình.

“Chẳng lẽX9BN X9BNLệnh HRgMpRCvTồ XuRgMpRCvTng không hấpX9BN dẫnX9BN RgMpRCvTphụ nữRgMpRCvT ưX9BN? X9BNSao NhậmvzDcMk2m DoRgMpRCvTanh DoanX9BNh lạvzDcMk2mi sốngvzDcMk2m chRgMpRCvTết RgMpRCvTtheo RgMpRCvTanh RgMpRCvTta X9BNchứ? HơX9BNn nữa savzDcMk2mo NhRgMpRCvTiếp VũX9BN vzDcMk2mThịnh lạvzDcMk2mi X9BNcó thvzDcMk2mể làX9BN DRgMpRCvTương X9BNQuá đvzDcMk2mược? NRgMpRCvTếu cậuRgMpRCvT X9BNta vzDcMk2mlà DươnX9BNg Quá, kvzDcMk2mhông pRgMpRCvThải chúnRgMpRCvTg vzDcMk2mta thRgMpRCvTành mX9BNôn hạvzDcMk2m củaX9BN phávzDcMk2mi ToX9BNàn CX9BNhân svzDcMk2mao? RgMpRCvTTôi khôngRgMpRCvT muốRgMpRCvTn cvzDcMk2mùng một giuộRgMpRCvTc vớiRgMpRCvT bọnvzDcMk2m đạoRgMpRCvT thốivzDcMk2m đó…”

“Sao DưRgMpRCvTơng vzDcMk2mQuá lạX9BNi làvzDcMk2m môn hạRgMpRCvT ToànX9BN ChânvzDcMk2m? DưX9BNơng QX9BNuá lRgMpRCvTà nvzDcMk2mgười X9BNcủa phvzDcMk2mái vzDcMk2mCổ MộvzDcMk2m mX9BNới đúnRgMpRCvTg. X9BNNhưng CRgMpRCvTổ vzDcMk2mM X9BNcũng không tốtX9BN lànhvzDcMk2m gì…vzDcMk2m tX9BNoàn nhữngRgMpRCvT X9BNphụ nRgMpRCvTữ RgMpRCvTtâm lýRgMpRCvT biếvzDcMk2mn thái…”

Mấy ngưvzDcMk2mời mồmRgMpRCvT vzDcMk2mnăm miệng mườivzDcMk2m X9BNbàn tánvzDcMk2m cườiX9BN đùRgMpRCvTa. RgMpRCvTTiến sX9BNĩ RgMpRCvTy họcRgMpRCvT lâmX9BN X9BNsàng khổX9BN, tiếnX9BN sĩX9BN vzDcMk2my họcRgMpRCvT lX9BNâm sàvzDcMk2mng dưvzDcMk2mới trướng RgMpRCvTChủ nhiệvzDcMk2mm PvzDcMk2mhương vzDcMk2mcòn khX9BNổ hơnRgMpRCvT. NhữngX9BN RgMpRCvTthầy hướngX9BN dX9BNẫn kháX9BNc cóRgMpRCvT lvzDcMk2mẽ cX9BNòn cRgMpRCvTó thể mắtRgMpRCvT RgMpRCvTnhắm mắtvzDcMk2m mở,X9BN tặvzDcMk2mng quàvzDcMk2m, lôRgMpRCvTi kRgMpRCvTéo quavzDcMk2mn hệvzDcMk2m làvzDcMk2m RgMpRCvTđược. NhưnRgMpRCvTg vớivzDcMk2m vzDcMk2mChủ nhiệvzDcMk2mm Phương tX9BNhì khônRgMpRCvTg RgMpRCvTđủ RgMpRCvTgiỏi đừngX9BN hòngvzDcMk2m vzDcMk2mtốt nghiệp.X9BN RgMpRCvTBài X9BNtập căvzDcMk2mng thẳvzDcMk2mng, cvzDcMk2ma mX9BNổ lạvzDcMk2mi nhiều,vzDcMk2m vì thếRgMpRCvT cX9BNác RgMpRCvTtiến sX9BNĩ đvzDcMk2mều phảiRgMpRCvT tX9BNự tRgMpRCvTìm RgMpRCvTniềm X9BNvui tronX9BNg nỗiRgMpRCvT khổ.vzDcMk2m vzDcMk2mBình thvzDcMk2mường chvzDcMk2mỉ cầnX9BN nghe họX9BN nóRgMpRCvTi liX9BNnh tiRgMpRCvTnh mX9BNột lX9BNúc, NRgMpRCvThiếp RgMpRCvTVũ TvzDcMk2mhịnh vzDcMk2msẽ thấX9BNy nRgMpRCvThẹ nX9BNhõm hẳnX9BN đi,vzDcMk2m nhưX9BNng vzDcMk2mhôm nX9BNay anh thậtRgMpRCvT svzDcMk2mự rấX9BNt buồn.RgMpRCvT CvzDcMk2mhủ nhiệmRgMpRCvT PhvzDcMk2mương nóX9BNi X9BNrất đúnRgMpRCvTg, gầvzDcMk2mn RgMpRCvTđây aX9BNnh sRgMpRCvTuốt ngàyvzDcMk2m ngX9BNẩn ngơ suRgMpRCvTy RgMpRCvTnghĩ nvzDcMk2mhững RgMpRCvTgì khvzDcMk2mông biếtX9BN RgMpRCvTnữa, phạvzDcMk2mm lvzDcMk2mỗi liX9BNên tRgMpRCvTục, cRgMpRCvTứ tRgMpRCvThế vzDcMk2mnày thậtRgMpRCvT X9BNsự có nguyvzDcMk2m vzDcMk2mcơ gRgMpRCvTây đạiX9BN hoRgMpRCvTạ chRgMpRCvTứ X9BNchẳng chơi.

Thấy anRgMpRCvTh thấtvzDcMk2m thvzDcMk2mần, Tiểu MẫnX9BN thônvzDcMk2mg cX9BNảm nvzDcMk2mói: “NRgMpRCvThiếp vzDcMk2msư huynRgMpRCvTh, avzDcMk2mnh bịvzDcMk2m lãovzDcMk2m yêvzDcMk2mu mắngX9BN RgMpRCvTđên vzDcMk2mngớ ngẩnRgMpRCvT thX9BNật rồi…”

“Tiểu vzDcMk2mNhiếp đangRgMpRCvT vzDcMk2mphiền lòng vRgMpRCvTì chuyệRgMpRCvTn gRgMpRCvTia đình.”X9BN ARgMpRCvTnh vzDcMk2mĐồng ngắtX9BN lờX9BNi TiX9BNểu MẫRgMpRCvTn, cònvzDcMk2m nháyvzDcMk2m mắtvzDcMk2m mX9BNột cáRgMpRCvTi, X9BN“Cậu cũng đừngX9BN vzDcMk2mlo RgMpRCvTlắng, RgMpRCvThai RgMpRCvTchủ nhiệmX9BN RgMpRCvTkhoa GRgMpRCvTan vzDcMk2mvà X9BNkhoa vzDcMk2mU bvzDcMk2mướu RgMpRCvThôm RgMpRCvTđó cùngvzDcMk2m đếnRgMpRCvT tìm lãvzDcMk2mo yêu,X9BN tvzDcMk2môi nRgMpRCvTghe thấRgMpRCvTy. BX9BNệnh tìnX9BNh cX9BNủa bácRgMpRCvT trvzDcMk2mai thậX9BNt X9BNra rRgMpRCvTất kvzDcMk2mhả quX9BNan, kiênvzDcMk2m trì điềuX9BN vzDcMk2mtrị, mấyRgMpRCvT năRgMpRCvTm X9BNkhông X9BNthành vấnRgMpRCvT đềX9BN đâu.”

“Cảm ơnvzDcMk2m RgMpRCvTanh.” RgMpRCvTCuối cùng RgMpRCvT Nhiếp VũX9BN ThịnhRgMpRCvT cườiRgMpRCvT méRgMpRCvTo xẹX9BNo, “CảmvzDcMk2m ơRgMpRCvTn mọiRgMpRCvT ngườiX9BN, gRgMpRCvTần đX9BNây quvzDcMk2mả RgMpRCvTthực tôivzDcMk2m vzDcMk2mlú lẫn quá!”

“Có avzDcMk2mi RgMpRCvTgặp chuyệX9BNn nàRgMpRCvTy mà khRgMpRCvTông RgMpRCvTlo lắngX9BN RgMpRCvTchứ.”Anh ĐồX9BNng vX9BNỗ RgMpRCvTvai anX9BNh, “TôiRgMpRCvT đổRgMpRCvTi chRgMpRCvTo cậuX9BN cX9BNa trRgMpRCvTực đêmRgMpRCvT ngày maivzDcMk2m, cvzDcMk2mậu làvzDcMk2mm cX9BNa sánRgMpRCvTg cX9BNho X9BNtôi, gầRgMpRCvTn đâvzDcMk2my cX9BNậu mệtvzDcMk2m quX9BNá rồi,RgMpRCvT cầnvzDcMk2m phảiRgMpRCvT nghỉX9BN ngơi.”

“Cảm ơnvzDcMk2m anh.”

“Cảm ơnRgMpRCvT gX9BNì cvzDcMk2mhứ? RgMpRCvTCa RgMpRCvTmổ tuần trRgMpRCvTước suýtX9BN nữavzDcMk2m tôiX9BN cắRgMpRCvTt nhầmRgMpRCvT mạchRgMpRCvT máuX9BN, RgMpRCvTmay mX9BNà cậuRgMpRCvT nhvzDcMk2manh tRgMpRCvTay nX9BNgăn lRgMpRCvTại, RgMpRCvTnếu không vzDcMk2mlão yX9BNêu svzDcMk2mẽ phaX9BNnh thRgMpRCvTây RgMpRCvTtôi mất.X9BN vzDcMk2mĐại âRgMpRCvTn đạiRgMpRCvT đứcvzDcMk2m đóRgMpRCvT tôivzDcMk2m vzDcMk2mchỉ đổvzDcMk2mi chRgMpRCvTo vzDcMk2mcậu mộRgMpRCvTt ca sávzDcMk2mng, X9BNthế lvzDcMk2mà qRgMpRCvTuá RgMpRCvThời rồi.”

Hôm nRgMpRCvTay NhiếpRgMpRCvT VũX9BN Thịnh vẫRgMpRCvTn RgMpRCvTcòn cvzDcMk2ma mổ,vzDcMk2m X9BNanh ăRgMpRCvTn trưaX9BN mộtRgMpRCvT mìnhvzDcMk2m ởRgMpRCvT nX9BNhà ăn,RgMpRCvT vzDcMk2mlại X9BNgặp VươnvzDcMk2mg VũRgMpRCvT LivzDcMk2mnh vzDcMk2mđến muaX9BN cơm. ĐRgMpRCvTây làX9BN RgMpRCvTnhà ăX9BNn RgMpRCvTbệnh viện,RgMpRCvT muvzDcMk2ma X9BNở đâyvzDcMk2m X9BNphải X9BNquẹt thẻvzDcMk2m RgMpRCvTnội vzDcMk2mbộ, xeRgMpRCvTm vzDcMk2mra X9BNcô đãvzDcMk2m đến nhRgMpRCvTầm. RgMpRCvTVương VũX9BN LinX9BNh xX9BNếp hàX9BNng RgMpRCvTcả nửavzDcMk2m nRgMpRCvTgày tRgMpRCvTrời mớiRgMpRCvT biếtX9BN mìnhX9BN nhầm,X9BN đanX9BNg địnhvzDcMk2m đivzDcMk2m thì NhiếpvzDcMk2m VũX9BN vzDcMk2mThịnh đứngRgMpRCvT X9BNdậy X9BNmua RgMpRCvTgiúp RgMpRCvTcô havzDcMk2mi suất.

“Một suấtRgMpRCvT trứngRgMpRCvT sốX9BNt cà cvzDcMk2mhua.” ARgMpRCvTnh nóX9BNi vớvzDcMk2mi nRgMpRCvTgười bênvzDcMk2m trRgMpRCvTong cửaRgMpRCvT sX9BNổ rồRgMpRCvTi RgMpRCvTquay sanvzDcMk2mg hỏiRgMpRCvT VươngX9BN vzDcMk2mVũ LinRgMpRCvTh, “Cô vzDcMk2măn gì?”

“Thịt xàovzDcMk2m vzDcMk2mrau cần.”

“Một suRgMpRCvTất thịRgMpRCvTt xàvzDcMk2mo RgMpRCvTrau cần nữa.”

Vương VũRgMpRCvT LvzDcMk2minh RgMpRCvTcho suất cơmX9BN trứnX9BNg xốRgMpRCvTt cRgMpRCvTà chvzDcMk2mua vzDcMk2mvào mộX9BNt hX9BNộp RgMpRCvTcơm mX9BNới, cònvzDcMk2m X9BNsuất kvzDcMk2mia cX9BNô RgMpRCvTăn tvzDcMk2mại nX9BNhà ănX9BN luônRgMpRCvT. Thấy bX9BNên cạnhRgMpRCvT RgMpRCvTNhiếp VRgMpRCvTũ TX9BNhịnh cóRgMpRCvT chỗX9BN trốnX9BNg, côvzDcMk2m liềnvzDcMk2m ngồivzDcMk2m xuốngvzDcMk2m, khvzDcMk2miến cácvzDcMk2m vzDcMk2my bác sĩvzDcMk2m qX9BNuanh đóRgMpRCvT vzDcMk2mra sứcRgMpRCvT X9BNxì xàoRgMpRCvT bàRgMpRCvTn táRgMpRCvTn. RấtvzDcMk2m nhiềRgMpRCvTu ngvzDcMk2mười thRgMpRCvTích nRgMpRCvThìn NhiếpvzDcMk2m VũX9BN ThvzDcMk2mịnh ăn cvzDcMk2mơm, nhưRgMpRCvTng rấvzDcMk2mt RgMpRCvTít X9BNy RgMpRCvTtá dáRgMpRCvTm ngồivzDcMk2m đốiRgMpRCvT diệnvzDcMk2m vớivzDcMk2m anhvzDcMk2m. AX9BNnh qRgMpRCvTuá lạnX9BNh lùnvzDcMk2mg, vzDcMk2mlúc nào cũRgMpRCvTng gX9BNiữ tháiRgMpRCvT độvzDcMk2m xvzDcMk2ma cácX9BNh, vẻRgMpRCvT mặvzDcMk2mt nhấRgMpRCvTt mựRgMpRCvTc lãnvzDcMk2mh đvzDcMk2mạm nghX9BNiêm túc,vzDcMk2m dườngX9BN X9BNnhư tayRgMpRCvT anh khRgMpRCvTông cầmvzDcMk2m đầX9BNu đũvzDcMk2ma màvzDcMk2m cầRgMpRCvTm vzDcMk2mdao mổ,RgMpRCvT trướcX9BN mặtX9BN anvzDcMk2mh cũngX9BN kX9BNhông phảiRgMpRCvT cơvzDcMk2mm X9BNmà lvzDcMk2mà bvzDcMk2mệnh nhân trênRgMpRCvT X9BNbàn mổX9BN vậX9BNy. VìvzDcMk2m thX9BNế dùvzDcMk2m cáX9BNc RgMpRCvTy tX9BNá hvzDcMk2mết sX9BNức hvzDcMk2mâm mộvzDcMk2m aX9BNnh RgMpRCvTnhưng rấvzDcMk2mt X9BNít khi dámRgMpRCvT tớiX9BN ngồivzDcMk2m cùnX9BNg bàvzDcMk2mn. VươnX9BNg VũvzDcMk2m LivzDcMk2mnh khX9BNông thấyX9BN vX9BNậy, côRgMpRCvT thấX9BNy NhiếpX9BN vzDcMk2mVũ ThịnhvzDcMk2m quẹt thẻX9BN RgMpRCvTmua X9BNcơm giRgMpRCvTúp vzDcMk2mmình, rX9BNõ rvzDcMk2màng X9BNlà ngườivzDcMk2m tốt,vzDcMk2m bèRgMpRCvTn lấyvzDcMk2m rX9BNa cX9BNhút tiềnvzDcMk2m đưaRgMpRCvT vzDcMk2mcho anvzDcMk2mh, “Cảm ơnRgMpRCvT anvzDcMk2mh, bávzDcMk2mc sĩvzDcMk2m Nhiếp!”

“Không vzDcMk2mcần khácvzDcMk2mh sáo.”

Vương RgMpRCvTVũ LX9BNinh vzDcMk2mthấy anh khôngX9BN vzDcMk2mnhận tiềX9BNn, đàRgMpRCvTnh đặtRgMpRCvT trX9BNên bànRgMpRCvT. CvzDcMk2mô ngvzDcMk2mhĩ, bvzDcMk2mác RgMpRCvTsĩ thX9BNật cẩnRgMpRCvT thậvzDcMk2mn, RgMpRCvTtiền bẩvzDcMk2mn lắmRgMpRCvT mà, đưX9BNơng nhX9BNiên X9BNanh kRgMpRCvThông muốX9BNn dùngvzDcMk2m RgMpRCvTtay RgMpRCvTcầm tiềnvzDcMk2m vzDcMk2mkhi X9BNđang ăRgMpRCvTn. RgMpRCvTCô vRgMpRCvTừa ăRgMpRCvTn X9BNvừa hỏi RgMpRCvT Nhiếp VRgMpRCvTũ ThịX9BNnh: vzDcMk2m“Sao anvzDcMk2mh X9BNbiết tôvzDcMk2mi muốvzDcMk2mn mX9BNua cRgMpRCvTơm trứnRgMpRCvTg xX9BNốt RgMpRCvTcà chua?”

“Hôm qRgMpRCvTua RgMpRCvTtôi thRgMpRCvTấy cX9BNô mua cơm.”

“À đúngRgMpRCvT rồi!”vzDcMk2m VươnRgMpRCvTg VX9BNũ Linh chợX9BNt hiểu.

Nhiếp VũvzDcMk2m ThịnhRgMpRCvT cúvzDcMk2mi đầu ăn,RgMpRCvT lòngvzDcMk2m tX9BNhầm rủaX9BN chX9BNính mìX9BNnh. RgMpRCvTSáng navzDcMk2my RgMpRCvTbị X9BNChủ nvzDcMk2mhiệm PhươX9BNng mắngRgMpRCvT téX9BN tát,RgMpRCvT X9BNanh đã quyếtX9BN tâmvzDcMk2m kiểmRgMpRCvT vzDcMk2mđiểm bRgMpRCvTản RgMpRCvTthân, X9BNvậy mvzDcMk2mà vừaRgMpRCvT X9BNnhìn thấyX9BN VươnX9BNg RgMpRCvTVũ LivzDcMk2mnh đứngX9BN đó,X9BN aX9BNnh lvzDcMk2mại lập tvzDcMk2mức tớRgMpRCvTi quẹtRgMpRCvT thẻX9BN giúRgMpRCvTp. MvzDcMk2mình mấtRgMpRCvT X9BNtrí X9BNrồi! GivzDcMk2mờ vzDcMk2manh khvzDcMk2mông chỉvzDcMk2m thấyvzDcMk2m ĐàmX9BN TĩvzDcMk2mnh lvzDcMk2mà lú lẫnX9BN màRgMpRCvT gặpRgMpRCvT vzDcMk2mngười cX9BNó liX9BNên quRgMpRCvTan đếvzDcMk2mn côRgMpRCvT vzDcMk2manh cũvzDcMk2mng lRgMpRCvTú lẫvzDcMk2mn, cX9BNứ tRgMpRCvThế vzDcMk2mnày sX9BNao đượcRgMpRCvT chứ?

Vương X9BNVũ LX9BNinh thX9BNu hết vzDcMk2m cam đảX9BNm hỏvzDcMk2mi aRgMpRCvTnh: “BX9BNác sX9BNĩ NhX9BNiếp, X9BNtôi làRgMpRCvT bạnX9BN… củX9BNa mẹvzDcMk2m TX9BNôn Bình,X9BN bệnRgMpRCvTh nhâX9BNn nằmvzDcMk2m giường sốRgMpRCvT vzDcMk2m39 ấy.RgMpRCvT RgMpRCvTBệnh tìRgMpRCvTnh củaRgMpRCvT RgMpRCvTTôn Bình…RgMpRCvT rốRgMpRCvTt cuộvzDcMk2mc thX9BNế nào…”

“Phải RgMpRCvTmổ càngX9BN RgMpRCvTsớm càng tốt.”

“Thế chvzDcMk2mi phRgMpRCvTí mX9BNổ mấtRgMpRCvT bao nhiêu?”

“Gần chX9BNục X9BNvạn.” NhX9BNiếp Vũ ThRgMpRCvTịnh tvzDcMk2mỉ X9BNmẩn nhặRgMpRCvTt vzDcMk2mcọng hànvzDcMk2mh trRgMpRCvTong X9BNbát canX9BNh raRgMpRCvT, nvzDcMk2mói, “TvzDcMk2mình hìX9BNnh bệnhRgMpRCvT nhâvzDcMk2mn hiệnvzDcMk2m giờ khRgMpRCvTông ổRgMpRCvTn địnX9BNh, RgMpRCvTrủi rX9BNo caoRgMpRCvT, cX9BNhưa bvzDcMk2miết chừngX9BN savzDcMk2mu vzDcMk2mkhi X9BNmổ cònX9BN phRgMpRCvTải vàoX9BN ICRgMpRCvTU, chiX9BN phí X9BNkhá cao.”

Vương VũvzDcMk2m LiX9BNnh RgMpRCvTnói: “HvzDcMk2môm nay tRgMpRCvTôi xvzDcMk2mem tvzDcMk2min tRgMpRCvTức, RgMpRCvTnghe nvzDcMk2mói đX9BNứa trvzDcMk2mẻ bvzDcMk2mị đưaX9BN X9BNđến việnX9BN RgMpRCvThôm qvzDcMk2mua đãX9BN đượRgMpRCvTc X9BNmột vị tRgMpRCvTiên X9BNsinh RgMpRCvThọ RgMpRCvTNhiếp ủnRgMpRCvTg vzDcMk2mhộ mườiRgMpRCvT vRgMpRCvTạn, ônRgMpRCvTg ấRgMpRCvTy cRgMpRCvTòn nóiX9BN sX9BNẽ chịuX9BN X9BNchi phíRgMpRCvT svzDcMk2mau đRgMpRCvTó nữa… RgMpRCvTCác X9BNy táX9BN nóiRgMpRCvT đóvzDcMk2m vzDcMk2mlà bốRgMpRCvT aX9BNnh, ChủvzDcMk2m tịchvzDcMk2m RgMpRCvTHội đvzDcMk2mồng qvzDcMk2muản trịX9BN vzDcMk2mtập đRgMpRCvToàn ĐônvzDcMk2mg ViễRgMpRCvTn. GiRgMpRCvTa RgMpRCvTcảnh của TvzDcMk2môn BìnvzDcMk2mh tvzDcMk2môi biết,vzDcMk2m hX9BNọ khRgMpRCvTông tRgMpRCvThể lấRgMpRCvTy đâuvzDcMk2m X9BNra RgMpRCvTcả chX9BNục vạX9BNn RgMpRCvTđể lvzDcMk2màm X9BNphẫu thuật…”

Nhiếp RgMpRCvTVũ ThịnhX9BN buông đũaX9BN, dửngvzDcMk2m dưRgMpRCvTng nóiX9BN: vzDcMk2m“Cô muX9BNốn nX9BNói gì?”

“Bác sX9BNĩ NhvzDcMk2miếp, aX9BNnh RgMpRCvTlà người tvzDcMk2mốt, cóvzDcMk2m X9BNthể nóiX9BN vớiX9BN việnRgMpRCvT trưởng,vzDcMk2m RgMpRCvTtìm vzDcMk2mgiúp chRgMpRCvTo TônvzDcMk2m BìRgMpRCvTnh ngườiX9BN nàRgMpRCvTo đRgMpRCvTó ủngX9BN hộ tiền,X9BN X9BNcứu nó…X9BN hoặcvzDcMk2m anRgMpRCvTh nóiRgMpRCvT vớiX9BN vzDcMk2mông Nhiếp…”

“Bệnh X9BNviện khônX9BNg pvzDcMk2mhải tổ vzDcMk2m chức từX9BN thiệvzDcMk2mn, cũRgMpRCvTng RgMpRCvTkhông vzDcMk2mphải X9BNai cũngvzDcMk2m RgMpRCvTđược quyênvzDcMk2m X9BNgóp RgMpRCvTtiền. KhovzDcMk2ma TX9BNim cóRgMpRCvT hơnvzDcMk2m hai trX9BNăm vzDcMk2mbệnh nhân,RgMpRCvT khvzDcMk2moa NhX9BNi vzDcMk2mcòn cvzDcMk2mó mườiX9BN mấyRgMpRCvT đứaX9BN trX9BNẻ bRgMpRCvTị bệnhRgMpRCvT RgMpRCvTtim, nX9BNgoài mộtvzDcMk2m tổX9BN chứRgMpRCvTc từ tvzDcMk2mhiện hỗvzDcMk2m trợX9BN phRgMpRCvTẫu thuậvzDcMk2mt RgMpRCvTtim chX9BNo tvzDcMk2mrẻ nônRgMpRCvTg thôRgMpRCvTn X9BNra, RgMpRCvTkhông còX9BNn bấRgMpRCvTt cứX9BN X9BNtổ chức xãX9BN RgMpRCvThội nRgMpRCvTào vzDcMk2mcó kếvzDcMk2m hoạRgMpRCvTch qX9BNuyên tiềvzDcMk2mn nvzDcMk2mữa. XvzDcMk2min lỗiX9BN côX9BN VươnvzDcMk2mg, vzDcMk2mtôi khôngvzDcMk2m X9BNgiúp được.”

Vương VũvzDcMk2m LRgMpRCvTinh nói: “NhưngRgMpRCvT đứaRgMpRCvT trẻvzDcMk2m hômvzDcMk2m qua…”

“Đứa trẻRgMpRCvT X9BNđó đượcRgMpRCvT ngX9BNười ta qX9BNuyên tiX9BNền RgMpRCvTcho vzDcMk2mlà vìRgMpRCvT ảnhX9BN hưởngvzDcMk2m RgMpRCvTcủa thờiX9BN sự,RgMpRCvT bốX9BN tRgMpRCvTôi vRgMpRCvTừa hvzDcMk2may RgMpRCvTxem đượcRgMpRCvT tvzDcMk2min tức X9BN nên độngRgMpRCvT X9BNlòng trắcX9BN ẩnRgMpRCvT. X9BNCòn X9BNtrường hvzDcMk2mợp nvzDcMk2mhư TônX9BN BìnvzDcMk2mh bvzDcMk2mệnh vRgMpRCvTiện khônvzDcMk2mg cònRgMpRCvT cáchvzDcMk2m nào, vzDcMk2mtôi cũnvzDcMk2mg vậy.X9BN RgMpRCvTTôi svzDcMk2mẽ RgMpRCvTkhông RgMpRCvTvì bệRgMpRCvTnh nhâvzDcMk2mn cvzDcMk2mủa mìRgMpRCvTnh mX9BNà yêuvzDcMk2m cầuRgMpRCvT bvzDcMk2mố quyêRgMpRCvTn tiền RgMpRCvT đâu, ôngRgMpRCvT vzDcMk2mấy làRgMpRCvT ôX9BNng ấy,RgMpRCvT tvzDcMk2môi vzDcMk2mlà tôi.RgMpRCvT” NgừX9BNng mộtX9BN chúX9BNt, anRgMpRCvTh nRgMpRCvTói, “HuốnvzDcMk2mg X9BNhồ tôX9BNi đã X9BN nói vzDcMk2mchuyện vRgMpRCvTới vzDcMk2mmẹ RgMpRCvTTôn BìvzDcMk2mnh, cóX9BN phưvzDcMk2mơng ánvzDcMk2m RgMpRCvThỗ vzDcMk2mtrợ phẫuvzDcMk2m thuRgMpRCvTật củRgMpRCvTa côX9BNng X9BNty CMRgMpRCvT, có điềuvzDcMk2m phươngvzDcMk2m X9BNán nàRgMpRCvTy RgMpRCvTyêu cầuRgMpRCvT sửRgMpRCvT dụngvzDcMk2m X9BNhuyết X9BNquản RgMpRCvTnhân tạRgMpRCvTo X9BNcủa CRgMpRCvTM, nhưvzDcMk2mng RgMpRCvTmẹ bệvzDcMk2mnh nhân vẫnRgMpRCvT chưaRgMpRCvT X9BNđồng ýX9BN nX9BNên cvzDcMk2mhưa thựcvzDcMk2m X9BNhiện được.”

Vương vzDcMk2mVũ LX9BNinh khônRgMpRCvTg biết tvzDcMk2mại vzDcMk2msao ĐàRgMpRCvTm TĩnRgMpRCvTh lRgMpRCvTại RgMpRCvTkhông đồngvzDcMk2m ýRgMpRCvT, vìX9BN thvzDcMk2mế vzDcMk2mkhi mvzDcMk2mang RgMpRCvTcơm vRgMpRCvTề pvzDcMk2mhòng bX9BNệnh, RgMpRCvTcô X9BNliền hỏi chuyệnX9BN nvzDcMk2mày. RgMpRCvTĐàm TĩX9BNnh đápX9BN: “RủiRgMpRCvT rX9BNo qX9BNuá lRgMpRCvTớn, hơnvzDcMk2m 50%.”

Lúc RgMpRCvTnày VươngRgMpRCvT VvzDcMk2mũ LX9BNinh mới hvzDcMk2miểu rvzDcMk2ma, X9BNcũng khvzDcMk2mông bX9BNiết X9BNnên nóiRgMpRCvT RgMpRCvTgì, chỉRgMpRCvT nX9BNhìn RgMpRCvTĐàm vzDcMk2mTĩnh dùnX9BNg đũavzDcMk2m khềuX9BN khềuRgMpRCvT mvzDcMk2mấy hạt cơvzDcMk2mm vzDcMk2mtrong báRgMpRCvTt. VRgMpRCvTương vzDcMk2mVũ RgMpRCvTLinh thởX9BN dài:X9BN “BácX9BN RgMpRCvTsĩ NhvzDcMk2miếp đúnvzDcMk2mg RgMpRCvTlà X9BNngười tốt.vzDcMk2m RgMpRCvTCơm này vzDcMk2mlà anvzDcMk2mh ấyX9BN mX9BNua chX9BNo RgMpRCvTtớ đấy.vzDcMk2m CvzDcMk2mó X9BNông bốvzDcMk2m giàuRgMpRCvT cvzDcMk2mó thếRgMpRCvT X9BNmà avzDcMk2mnh ấvzDcMk2my chẳnvzDcMk2mg vzDcMk2mra X9BNvẻ vzDcMk2mchút nào. NhưRgMpRCvTng hễRgMpRCvT cvzDcMk2mứ nhắRgMpRCvTc RgMpRCvTđến chuyệvzDcMk2mn ChủvzDcMk2m RgMpRCvTtịch NhivzDcMk2mếp qvzDcMk2muyên tiRgMpRCvTền lX9BNà aRgMpRCvTnh ấRgMpRCvTy đaRgMpRCvTnh mặtvzDcMk2m lại, cóvzDcMk2m vẻvzDcMk2m khôvzDcMk2mng vuX9BNi. ÀivzDcMk2m, ĐàmRgMpRCvT TĩX9BNnh, X9BNTôn vzDcMk2mBình nhàRgMpRCvT chúnvzDcMk2mg tRgMpRCvTa khôngX9BN maRgMpRCvTy RgMpRCvTmắn đượcX9BN nhưRgMpRCvT con nhàRgMpRCvT ngườiRgMpRCvT RgMpRCvTta. CoX9BNn vzDcMk2mnhà ngườivzDcMk2m X9BNta gvzDcMk2mặp chuvzDcMk2myện, bX9BNố cvzDcMk2mủa báRgMpRCvTc sĩX9BN NhiếpRgMpRCvT quyêX9BNn tX9BNiền mười vzDcMk2m vạn, cRgMpRCvTòn nóvzDcMk2mi bệRgMpRCvTnh vvzDcMk2miện cứvzDcMk2m X9BNcố gắRgMpRCvTng chữaX9BN trvzDcMk2mị, ôngvzDcMk2m ấyX9BN RgMpRCvTsẽ X9BNlo hếRgMpRCvTt cX9BNhi phX9BNí vzDcMk2msau này. ChuyệnRgMpRCvT nhưvzDcMk2m vậyRgMpRCvT sX9BNao chX9BNúng vzDcMk2mta khX9BNông gặRgMpRCvTp đượcvzDcMk2m chứ…”

Đàm TX9BNĩnh cúX9BNi đầu,vzDcMk2m ngóvzDcMk2mn tay X9BNcầm đũaRgMpRCvT hX9BNơi ruvzDcMk2mn rẩy,X9BN mãvzDcMk2mi mộtvzDcMk2m X9BNlúc lRgMpRCvTâu côX9BN mớiX9BN vzDcMk2mnghe thấX9BNy mìnhRgMpRCvT vzDcMk2mkhó nhọvzDcMk2mc RgMpRCvTnói: “Tự tRgMpRCvTớ gRgMpRCvTây rvzDcMk2ma, kvzDcMk2mhông trX9BNách RgMpRCvTai được.”

“Nói gìRgMpRCvT thếRgMpRCvT ĐàX9BNm TĩnhRgMpRCvT?” Vương X9BNVũ LX9BNinh kvzDcMk2mhông X9BNnghe rvzDcMk2mõ, cX9BNô nóiX9BN, “CvzDcMk2mứ vRgMpRCvTo vzDcMk2mve nX9BNhư muỗivzDcMk2m ấy.”

“Không cX9BNó gì.”X9BN ĐàmvzDcMk2m TĩnhX9BN gắng lấyRgMpRCvT lạivzDcMk2m tinX9BNh tvzDcMk2mhần, RgMpRCvT“Tớ X9BNphải RgMpRCvTqua chỗvzDcMk2m GiámRgMpRCvT đốRgMpRCvTc vzDcMk2mThịnh xRgMpRCvTem RgMpRCvTsao. X9BNMai lRgMpRCvTà thứ RgMpRCvThai, vzDcMk2mchắc chắX9BNn côngX9BN X9BNty svzDcMk2mẽ cRgMpRCvTó rấtRgMpRCvT nhiềX9BNu emailvzDcMk2m, X9BNtớ pRgMpRCvThải đếvzDcMk2mn đóX9BN RgMpRCvTxem RgMpRCvTanh ấyRgMpRCvT cần giúRgMpRCvTp gRgMpRCvTì kRgMpRCvThông. CậRgMpRCvTu trôngvzDcMk2m RgMpRCvTTôn BìnX9BNh gRgMpRCvTiúp tớRgMpRCvT mộvzDcMk2mt X9BNlát nhé.”

“Được rồi.”

“Nếu nvzDcMk2mó tỉnRgMpRCvTh dX9BNậy vzDcMk2mthì gọiX9BN cho tớ.”

“Biết rồX9BNi, bRgMpRCvTiết rồi.”

Đàm TX9BNĩnh vzDcMk2mđi vzDcMk2mđến cuối hànhX9BN langvzDcMk2m, X9BNở đóX9BN cóX9BN mộtRgMpRCvT phònRgMpRCvTg vệvzDcMk2m sX9BNinh cX9BNông cộngX9BN, rấX9BNt íX9BNt ngườiRgMpRCvT X9BNdùng, vvzDcMk2mì phRgMpRCvTòng bệnhX9BN bây gvzDcMk2miờ hầvzDcMk2mu nhưvzDcMk2m đềuX9BN cóRgMpRCvT phòngvzDcMk2m vvzDcMk2mệ sivzDcMk2mnh vzDcMk2mriêng. PhòngRgMpRCvT vệX9BN sinvzDcMk2mh nàRgMpRCvTy X9BNngoại RgMpRCvTtrừ thỉnh thoảnRgMpRCvTg cvzDcMk2mó nhâRgMpRCvTn viRgMpRCvTên bvzDcMk2mệnh việnvzDcMk2m svzDcMk2mử dụnvzDcMk2mg, cRgMpRCvTòn vzDcMk2mthì vzDcMk2mrất ítX9BN nRgMpRCvTgười vàRgMpRCvTo. LX9BNúc ĐàmvzDcMk2m TRgMpRCvTĩnh bước vàX9BNo, X9BNbên tRgMpRCvTrong kvzDcMk2mhông cóRgMpRCvT vzDcMk2mai cảX9BN, côX9BN bènX9BN trốnX9BN tronvzDcMk2mg đvzDcMk2mó khX9BNóc RgMpRCvTmột vzDcMk2mtrận thoải mái.

Phải mấtRgMpRCvT X9BNbao nhvzDcMk2miêu nước RgMpRCvT mắt mvzDcMk2mới RgMpRCvTvơi đưX9BNợc nvzDcMk2mỗi đavzDcMk2mu đèRgMpRCvT nX9BNặng troRgMpRCvTng vzDcMk2mlòng? PhvzDcMk2mải mấRgMpRCvTt RgMpRCvTbao nhiêuvzDcMk2m nưRgMpRCvTớc mắX9BNt mớiX9BN gột sạchvzDcMk2m đượvzDcMk2mc niềmX9BN RgMpRCvThối vzDcMk2mhận khvzDcMk2mi xưa?RgMpRCvT ThậtX9BN sựvzDcMk2m vzDcMk2mcô thấyvzDcMk2m mìnX9BNh đãvzDcMk2m X9BNsai, côX9BN hoàX9BNn vzDcMk2mtoàn không cóX9BN khảvzDcMk2m nX9BNăng vzDcMk2mcho X9BNcon mộtvzDcMk2m cuộcRgMpRCvT sốvzDcMk2mng tốtvzDcMk2m đRgMpRCvTẹp, vậyX9BN màX9BN lạiX9BN đưaRgMpRCvT nX9BNó đếnRgMpRCvT thếRgMpRCvT givzDcMk2mới nRgMpRCvTày để X9BN nó vừvzDcMk2ma siRgMpRCvTnh rvzDcMk2ma đRgMpRCvTã pX9BNhải vzDcMk2mchịu khổX9BN, đếnvzDcMk2m bâX9BNy giờvzDcMk2m vẫRgMpRCvTn hRgMpRCvTôn mêX9BN trovzDcMk2mng pvzDcMk2mhòng bệnh.X9BN BệX9BNnh tật kX9BNhông đánhRgMpRCvT gvzDcMk2mục đưRgMpRCvTợc X9BNcô, X9BNlúc X9BNkhó khăX9BNn nhấtvzDcMk2m RgMpRCvTcô cũnvzDcMk2mg cRgMpRCvTắn rRgMpRCvTăng vưvzDcMk2mợt qRgMpRCvTua, nhưng bâyRgMpRCvT gX9BNiờ X9BNsố mệnhRgMpRCvT X9BNsắp quvzDcMk2mật ngãRgMpRCvT RgMpRCvTcô rồi.

Cô khvzDcMk2mông thểRgMpRCvT chốnvzDcMk2mg chọi nổiX9BN nữa.

Khi vàvzDcMk2mo phvzDcMk2mòng X9BNvệ sinh, NvzDcMk2mhiếp vzDcMk2mVũ ThịnhRgMpRCvT loánRgMpRCvTg X9BNthoáng nRgMpRCvTghe vzDcMk2mthấy vzDcMk2mbên kiRgMpRCvTa vRgMpRCvTách X9BNcó tiếnX9BNg khócRgMpRCvT, làvzDcMk2m tivzDcMk2mếng phụ nữ,vzDcMk2m kvzDcMk2mhóc vzDcMk2mrất kìX9BNm nénX9BN, rấvzDcMk2mt RgMpRCvTđau đớnvzDcMk2m. TrovzDcMk2mng bệnhX9BN việX9BNn thườngvzDcMk2m xuyêRgMpRCvTn cóRgMpRCvT ngườivzDcMk2m khóc, đặRgMpRCvTc X9BNbiệt làvzDcMk2m RgMpRCvTnửa đêm,X9BN kRgMpRCvThi RgMpRCvTanh lêX9BN cơRgMpRCvT thểX9BN mệRgMpRCvTt mỏRgMpRCvTi rRgMpRCvTa khỏiRgMpRCvT phòngX9BN mổRgMpRCvT cấX9BNp cứuvzDcMk2m, RgMpRCvTnghe thấy tiếngX9BN nứvzDcMk2mc nRgMpRCvTở củavzDcMk2m nX9BNgười nhàvzDcMk2m bệnRgMpRCvTh nhânvzDcMk2m, anX9BNh thườX9BNng RgMpRCvTcó ảoX9BN vzDcMk2mgiác rằng,RgMpRCvT ngườX9BNi đang vzDcMk2mkhóc đóRgMpRCvT chívzDcMk2mnh làRgMpRCvT ĐàvzDcMk2mm TĩvzDcMk2mnh cvzDcMk2mủa anh.

Vì tiếngvzDcMk2m RgMpRCvTkhóc củaX9BN Đàm vzDcMk2mTĩnh vzDcMk2mcũng vzDcMk2mkhóc X9BNkìm néRgMpRCvTn giốnX9BNg nhRgMpRCvTư vvzDcMk2mậy, ngvzDcMk2may việcX9BN kvzDcMk2mhóc tX9BNhật vzDcMk2mto lênRgMpRCvT côX9BN vzDcMk2mcũng không biết,vzDcMk2m cvzDcMk2mhỉ biRgMpRCvTết nấcX9BN lênRgMpRCvT từngRgMpRCvT X9BNtiếng. RấtRgMpRCvT RgMpRCvTlâu sRgMpRCvTau anX9BNh mvzDcMk2mới épvzDcMk2m mìRgMpRCvTnh thaRgMpRCvTy đổiX9BN được phánX9BN đoánvzDcMk2m sX9BNai vzDcMk2mlầm đóX9BN, bởiRgMpRCvT mỗiRgMpRCvT lầnX9BN RgMpRCvTđi X9BNngang RgMpRCvTqua ngườivzDcMk2m nhvzDcMk2mà bệnhRgMpRCvT nhânRgMpRCvT, aRgMpRCvTnh lvzDcMk2mại ép mìnX9BNh X9BNnhìn, nhìnRgMpRCvT cRgMpRCvTho rõvzDcMk2m X9BNđó khôngvzDcMk2m phvzDcMk2mải làX9BN ĐàX9BNm Tĩnh.vzDcMk2m RgMpRCvTChiêu đóX9BN vzDcMk2mtuy tRgMpRCvTàn nhvzDcMk2mẫn RgMpRCvTnhưng rất hiệuvzDcMk2m RgMpRCvTquả, khiếvzDcMk2mn anX9BNh X9BNcó thểRgMpRCvT lậpX9BN tRgMpRCvTức tỉvzDcMk2mnh táRgMpRCvTo lại,vzDcMk2m gvzDcMk2mặp bX9BNất cX9BNứ aRgMpRCvTi kX9BNhóc aRgMpRCvTnh cvzDcMk2mũng phải vzDcMk2mép bảnX9BN thânX9BN đX9BNưa mắRgMpRCvTt nhX9BNìn. NhiếpvzDcMk2m VX9BNũ ThX9BNịnh thấyX9BN mìRgMpRCvTnh lạivzDcMk2m mấtX9BN RgMpRCvTtrí rồRgMpRCvTi, covzDcMk2mn trai RgMpRCvTĐàm TĩnhRgMpRCvT đvzDcMk2mã trX9BNở thànX9BNh bệnhRgMpRCvT nhânvzDcMk2m củRgMpRCvTa anhRgMpRCvT, RgMpRCvTđang nằmX9BN troX9BNng phònX9BNg bệvzDcMk2mnh vzDcMk2mtim kX9BNhoa Ngoại, vzDcMk2mnên X9BNcả RgMpRCvTngày anX9BNh cũRgMpRCvTng khRgMpRCvTông biếtvzDcMk2m mìnRgMpRCvTh ngX9BNhĩ gìRgMpRCvT nữaRgMpRCvT. AvzDcMk2mnh bưX9BNớc nhRgMpRCvTanh rX9BNa RgMpRCvTkhỏi phòng vệvzDcMk2m svzDcMk2minh, đếnvzDcMk2m phòngvzDcMk2m trựRgMpRCvTc baRgMpRCvTn kéRgMpRCvTo vzDcMk2my X9BNtá trưởnX9BNg saX9BNng X9BNmột bênRgMpRCvT, nói:

“Cô bRgMpRCvTảo ngRgMpRCvTười vàovzDcMk2m phòng vvzDcMk2mệ sRgMpRCvTinh đRgMpRCvTi, cóX9BN mộtRgMpRCvT ngvzDcMk2mười vzDcMk2mphụ nvzDcMk2mữ X9BNđang X9BNkhóc tronvzDcMk2mg đóRgMpRCvT, tôX9BNi vzDcMk2msợ xX9BNảy X9BNra chuyện.”

Y X9BNtá trưởRgMpRCvTng RgMpRCvTcũng sX9BNợ xX9BNảy ra cvzDcMk2mhuyện, trướcRgMpRCvT đâvzDcMk2my cũRgMpRCvTng từngRgMpRCvT cvzDcMk2mó RgMpRCvTbệnh vzDcMk2mnhân nhvzDcMk2mảy X9BNlầu kvzDcMk2mhiến cX9BNả bệnhRgMpRCvT vvzDcMk2miện nháo RgMpRCvT nhào, tuRgMpRCvTy khôX9BNng vzDcMk2mphải sựRgMpRCvT cốX9BN vzDcMk2my vzDcMk2mhọc nhưvzDcMk2mng cũX9BNng khiX9BNến từX9BN vzDcMk2mtrên xuốnX9BNg dướiX9BN nơmvzDcMk2m nX9BNớp mấy tháX9BNng liềnX9BN, nênRgMpRCvT bệRgMpRCvTnh viRgMpRCvTện đềRgMpRCvT phòngvzDcMk2m chuyệRgMpRCvTn vzDcMk2mnày X9BNrất vzDcMk2mnghiêt, phòngRgMpRCvT RgMpRCvThành chX9BNính đãX9BN đổi hếtRgMpRCvT tấtRgMpRCvT RgMpRCvTcả cửaRgMpRCvT sổvzDcMk2m tRgMpRCvTrong phònvzDcMk2mg bệnhRgMpRCvT vX9BNà hànX9BNh laX9BNng sanRgMpRCvTg loX9BNại X9BNchỉ mởX9BN đượcX9BN mvzDcMk2một RgMpRCvTkhe nhỏ, bêvzDcMk2mn nX9BNgoài cRgMpRCvTửa svzDcMk2mổ cvzDcMk2mó thX9BNêm sonvzDcMk2mg sắtRgMpRCvT, nóiRgMpRCvT vzDcMk2mvới bêvzDcMk2mn RgMpRCvTngoài X9BNlà lRgMpRCvTưới chốngRgMpRCvT trộm, thậtRgMpRCvT rvzDcMk2ma, cRgMpRCvTao thX9BNế nàX9BNy trộmvzDcMk2m trèoX9BN kRgMpRCvThông nvzDcMk2mổi, vzDcMk2mlà đềX9BN phRgMpRCvTòng nRgMpRCvTgười nRgMpRCvThảy lầuvzDcMk2m màX9BN thôi.

Vì thếvzDcMk2m khvzDcMk2mi ngvzDcMk2mhe Nhiếp VũRgMpRCvT X9BNThịnh nX9BNói vậX9BNy, X9BNy táRgMpRCvT trưởngRgMpRCvT lRgMpRCvTiền RgMpRCvTđích thânvzDcMk2m đếnX9BN đóX9BN. MãvzDcMk2mi lâuvzDcMk2m sRgMpRCvTau mớRgMpRCvTi quaRgMpRCvTy lạRgMpRCvTi, ngồi xuốRgMpRCvTng cX9BNhiếc gvzDcMk2mhế đốivzDcMk2m diệnX9BN NhiếX9BNp RgMpRCvTVũ vzDcMk2mThịnh, chRgMpRCvTỉ lắcX9BN đầuRgMpRCvT tRgMpRCvThở dX9BNài. NhiếpvzDcMk2m VX9BNũ Thịnh hỏX9BNi: “ThếX9BN nào?”

“Là ngườiX9BN vzDcMk2mnhà củaX9BN RgMpRCvTbệnh nhân anvzDcMk2mh, đRgMpRCvTứa tX9BNrẻ vzDcMk2mgiường 3X9BN9 ấy,X9BN vzDcMk2mcô ấyvzDcMk2m tvzDcMk2mrốn X9BNmột mìnhRgMpRCvT troX9BNng đX9BNó RgMpRCvTngồi khóvzDcMk2mc. vzDcMk2mThấy tôi vvzDcMk2mào, côX9BN tX9BNa vộiRgMpRCvT vànX9BNg lvzDcMk2mau nướcRgMpRCvT X9BNmắt làvzDcMk2mm nhưRgMpRCvT khônRgMpRCvTg vzDcMk2mcó chRgMpRCvTuyện gvzDcMk2mì. TộRgMpRCvTi nX9BNghiệp quá, tX9BNôi sRgMpRCvTợ côRgMpRCvT ấRgMpRCvTy X9BNnghĩ khX9BNông thRgMpRCvTông, phảiX9BN khuyRgMpRCvTên nhRgMpRCvTủ mãiX9BN mRgMpRCvTới X9BNvề đấy.”

Người nRgMpRCvThà bRgMpRCvTệnh nX9BNhân giườngX9BN 39… NhivzDcMk2mếp X9BNVũ ThịvzDcMk2mnh phảiX9BN mấtvzDcMk2m hRgMpRCvTai giâyvzDcMk2m RgMpRCvTmới hivzDcMk2mểu X9BNra ngưvzDcMk2mời mX9BNà X9BNy vzDcMk2mtá trưởngX9BN nóivzDcMk2m là aivzDcMk2m, vzDcMk2mnhất tX9BNhời svzDcMk2mững người.

Rất nhiềuRgMpRCvT lầnX9BN khX9BNi ngườivzDcMk2m khác khóRgMpRCvTc lóc,vzDcMk2m anRgMpRCvTh toànRgMpRCvT vzDcMk2mlo đóvzDcMk2m làRgMpRCvT ĐX9BNàm TĩnRgMpRCvTh. X9BNNhưng đếvzDcMk2mn khvzDcMk2mi ĐàmRgMpRCvT TRgMpRCvTĩnh tRgMpRCvThật sựvzDcMk2m kRgMpRCvThóc lóc X9BNthì vzDcMk2manh lạvzDcMk2mi kvzDcMk2mhông nvzDcMk2mhận raRgMpRCvT. RốtvzDcMk2m vzDcMk2mcuộc RgMpRCvTthời gX9BNian đãvzDcMk2m đáX9BNnh cắpX9BN mấtX9BN điềuX9BN gX9BNì… mà khiếnvzDcMk2m khoảngvzDcMk2m cácvzDcMk2mh giữX9BNa hvzDcMk2mọ trRgMpRCvTở nêRgMpRCvTn X9BNxa xôi,X9BN lạRgMpRCvT vzDcMk2mlẫm nhvzDcMk2mư vậy…vzDcMk2m MãiRgMpRCvT vzDcMk2mlâu X9BNsau avzDcMk2mnh mvzDcMk2mới lên tiếX9BNng: X9BN“Giờ RgMpRCvTcô ấRgMpRCvTy X9BNở đâu?”

“Cô ấvzDcMk2my nóX9BNi muốnX9BN đivzDcMk2m thăm đồngX9BN nghiX9BNệp RgMpRCvTcũng RgMpRCvTở bệRgMpRCvTnh việnRgMpRCvT nàyvzDcMk2m. X9BNTôi tvzDcMk2mhấy RgMpRCvTcô ấyvzDcMk2m vvzDcMk2mào tvzDcMk2mhang mX9BNáy.” vzDcMk2mY X9BNtá trưởng nói,X9BN “ChắcvzDcMk2m khRgMpRCvTông sX9BNao đâu.”

Nhiếp vzDcMk2mVũ ThX9BNịnh biRgMpRCvTết chắc RgMpRCvThẳn côX9BN X9BNđi thămRgMpRCvT ThịnhvzDcMk2m PhưvzDcMk2mơng vzDcMk2mĐình, cRgMpRCvTảm vzDcMk2mxúc X9BNlại RgMpRCvTtrở nRgMpRCvTên phRgMpRCvTức tạp.X9BN AvzDcMk2mnh bưX9BNớc tớivzDcMk2m cửa sX9BNổ nhìnRgMpRCvT xuX9BNống, phònX9BNg bệnhX9BN vzDcMk2mtim vzDcMk2mkhoa vzDcMk2mNgoại ởvzDcMk2m tầngRgMpRCvT 30vzDcMk2m, quáRgMpRCvT caovzDcMk2m, từvzDcMk2m đvzDcMk2mây trX9BNông xuvzDcMk2mống mọi ngưRgMpRCvTời bênvzDcMk2m dưX9BNới chỉRgMpRCvT nhưvzDcMk2m nhữngX9BN chX9BNấm vzDcMk2mnhỏ X9BNli tX9BNi, đRgMpRCvTâu tX9BNhể nhậRgMpRCvTn X9BNra RgMpRCvTai X9BNlà Đàm Tĩnh.

Anh nghĩ,vzDcMk2m cóvzDcMk2m lẽX9BN mãX9BNi mãi mìnRgMpRCvTh sẽvzDcMk2m X9BNthế nvzDcMk2mày, đứngRgMpRCvT ởX9BN vzDcMk2mmột nơiRgMpRCvT xvzDcMk2ma xôX9BNi, khX9BNông svzDcMk2mao lạiRgMpRCvT gầX9BNn, vzDcMk2mcũng khônX9BNg thRgMpRCvTể lạiRgMpRCvT gần, vzDcMk2m nhìn vềvzDcMk2m mộtRgMpRCvT hX9BNướng, ngónX9BNg cvzDcMk2mhờ X9BNsự xRgMpRCvTuất hiệnX9BN củaX9BN vzDcMk2mcô, nhưnvzDcMk2mg RgMpRCvTkhi côRgMpRCvT thậtX9BN sựRgMpRCvT xuấtRgMpRCvT hiện, RgMpRCvT anh cóRgMpRCvT tX9BNhể sẽRgMpRCvT RgMpRCvTkhông nhvzDcMk2mận vzDcMk2mra RgMpRCvTcô nữa,vzDcMk2m vìRgMpRCvT khX9BNoảng vzDcMk2mcách gvzDcMk2miữa havzDcMk2mi ngưX9BNời quX9BNá RgMpRCvTxa, quá xa.

Thịnh PhươRgMpRCvTng ĐìvzDcMk2mnh đang trảRgMpRCvT lờiRgMpRCvT thX9BNư thRgMpRCvTì ngRgMpRCvThe thấyvzDcMk2m vzDcMk2mtiếng bướcvzDcMk2m cvzDcMk2mhân vzDcMk2mquen thRgMpRCvTuộc ngoàvzDcMk2mi hàX9BNnh lanvzDcMk2mg. AvzDcMk2mnh đã vzDcMk2mphân bivzDcMk2mệt đượcvzDcMk2m tRgMpRCvTiếng bướcX9BN chânRgMpRCvT vzDcMk2mcủa ĐX9BNàm RgMpRCvTTĩnh RgMpRCvTvà cáRgMpRCvTc RgMpRCvTy táRgMpRCvT, vRgMpRCvTì ĐàmX9BN TĩvzDcMk2mnh bX9BNước rấtX9BN nhẹ. BệnhRgMpRCvT nRgMpRCvThân cvzDcMk2mùng phònvzDcMk2mg vvzDcMk2mới RgMpRCvTanh xuấtRgMpRCvT việnRgMpRCvT X9BNrồi, giờX9BN cRgMpRCvThỉ X9BNcòn mRgMpRCvTình anRgMpRCvTh trovzDcMk2mng phòng, kvzDcMk2mhi xửX9BN lX9BNý vzDcMk2mcông vRgMpRCvTiệc aRgMpRCvTnh sẽvzDcMk2m RgMpRCvTbảo hộvzDcMk2m lRgMpRCvTý TiểuRgMpRCvT X9BNPhùng xuốRgMpRCvTng vRgMpRCvTườn RgMpRCvThoa nghỉ nRgMpRCvTgơi, nhvzDcMk2mư vậvzDcMk2my pRgMpRCvThòng bRgMpRCvTệnh càngX9BN X9BNyên tĩnh.vzDcMk2m RgMpRCvTAnh nX9BNhấp X9BNvào nvzDcMk2mút gửiX9BN thưX9BN, rX9BNồi gấp X9BNnotebook vX9BNào. X9BNQuả nhiênvzDcMk2m ĐvzDcMk2màm TĩnvzDcMk2mh X9BNxuất hiệnX9BN ởvzDcMk2m cửvzDcMk2ma phòng,RgMpRCvT vzDcMk2mnhưng tinX9BNh RgMpRCvTthần cô khôvzDcMk2mng đưvzDcMk2mợc RgMpRCvTtốt vzDcMk2mlắm, qvzDcMk2muanh mắRgMpRCvTt cvzDcMk2mô cóRgMpRCvT RgMpRCvTquầng thvzDcMk2mâm, nhưngX9BN X9BNcô vvzDcMk2mẫn gượngvzDcMk2m vzDcMk2mcười: “Giám đốcX9BN ThịX9BNnh, hômRgMpRCvT nX9BNay aX9BNnh thấyvzDcMk2m thvzDcMk2mế nào?”

“Rất khRgMpRCvToẻ, bácRgMpRCvT vzDcMk2msĩ nói X9BNtuần saRgMpRCvTu tôvzDcMk2mi xuấtRgMpRCvT viX9BNện đượcvzDcMk2m rồi.”vzDcMk2m RgMpRCvTThịnh PhươRgMpRCvTng ĐvzDcMk2mình hỏvzDcMk2mi, “X9BNBình BìRgMpRCvTnh tRgMpRCvThế nàovzDcMk2m rồi? RgMpRCvT Cô RgMpRCvTcứ chămX9BN sócX9BN cvzDcMk2mháu cX9BNho tốvzDcMk2mt, khôngRgMpRCvT phảRgMpRCvTi quX9BNa đâyRgMpRCvT, X9BNở đX9BNây cRgMpRCvTó RgMpRCvTTiểu PhùngRgMpRCvT rồi,X9BN X9BNcậu ấy rấtX9BN cẩvzDcMk2mn thận.”

Nhắc vzDcMk2mđến TônRgMpRCvT BX9BNình, Đàm TĩnhX9BN khX9BNông cườivzDcMk2m vzDcMk2mnổi RgMpRCvTnữa, hàngRgMpRCvT lôngX9BN màyX9BN cRgMpRCvTau lại:RgMpRCvT “BRgMpRCvTình BìX9BNnh vẫRgMpRCvTn RgMpRCvTchưa tỉnh.vzDcMk2m Bác X9BNsĩ vzDcMk2mnói nvzDcMk2mó X9BNquá vzDcMk2myếu X9BNnên bịvzDcMk2m hônRgMpRCvT mê.”RgMpRCvT X9BNCô RgMpRCvTnói, “ThRgMpRCvTật X9BNra tôiRgMpRCvT cX9BNó chuyệvzDcMk2mn muốX9BNn vzDcMk2mhỏi ý anh.RgMpRCvT KiếnvzDcMk2m thứvzDcMk2mc vàvzDcMk2m X9BNtầm nhìnvzDcMk2m vzDcMk2mcủa anvzDcMk2mh đềuvzDcMk2m cX9BNao hRgMpRCvTơn tX9BNôi, tX9BNôi cũngvzDcMk2m chẳngvzDcMk2m X9BNcòn thân vzDcMk2mthích bạnvzDcMk2m X9BNbè nRgMpRCvTào cvzDcMk2mó thRgMpRCvTể bRgMpRCvTàn bạcX9BN cảRgMpRCvT nênvzDcMk2m muốnvzDcMk2m đếnRgMpRCvT X9BNhỏi anh.”

“Cô cX9BNứ nói,RgMpRCvT giúpRgMpRCvT được chắcX9BN chắX9BNn tvzDcMk2môi sX9BNẽ giúp.”

Đàm TX9BNĩnh lưỡnRgMpRCvTg lRgMpRCvTự một cvzDcMk2mhút rồivzDcMk2m X9BNhỏi: “AvzDcMk2mnh RgMpRCvTđã baRgMpRCvTo giX9BNờ gvzDcMk2mặp chvzDcMk2muyện đặcX9BN biệtRgMpRCvT khóvzDcMk2m xvzDcMk2mử chưa?”

“Đương X9BNnhiên làRgMpRCvT rồRgMpRCvTi. Cuộc vzDcMk2mđời khônRgMpRCvTg thểvzDcMk2m cứvzDcMk2m màRgMpRCvTu hồngvzDcMk2m mãX9BNi, X9BNai cũngvzDcMk2m cóX9BN lúRgMpRCvTc gX9BNặp khóRgMpRCvT khăn.”

“Thế anX9BNh đãvzDcMk2m bvzDcMk2mao gvzDcMk2miờ hận avzDcMk2mi chRgMpRCvTưa? VvzDcMk2mô cùng,vzDcMk2m vzDcMk2mvô RgMpRCvTcùng X9BNhận… VX9BNì thếvzDcMk2m đvzDcMk2mã làmRgMpRCvT mộX9BNt vvzDcMk2miệc vốnX9BN khvzDcMk2mông nênvzDcMk2m làm.”

“Tôi lvzDcMk2mà ngườX9BNi bRgMpRCvTình thường, cũngRgMpRCvT cóX9BN lúcX9BN cămRgMpRCvT hậnX9BN, cũvzDcMk2mng từngRgMpRCvT lRgMpRCvTàm viRgMpRCvTệc khônvzDcMk2mg nvzDcMk2mên làmvzDcMk2m.” TX9BNhịnh PhươX9BNng ĐìnhX9BN nóiX9BN, “Thật X9BNra avzDcMk2mi cũnRgMpRCvTg cóRgMpRCvT lvzDcMk2múc mvzDcMk2mắc lỗi,X9BN avzDcMk2mi cũRgMpRCvTng cX9BNó thX9BNể làmX9BN nhữngRgMpRCvT viX9BNệc khRgMpRCvTông nêX9BNn làm. CvzDcMk2mhúng RgMpRCvTta làX9BN ngườivzDcMk2m tvzDcMk2mhường, khvzDcMk2mông phảivzDcMk2m tvzDcMk2mhánh nhRgMpRCvTân, X9BNlàm sX9BNai cũnRgMpRCvTg lvzDcMk2mà chX9BNuyện thường mà.”

Đàm TĩnX9BNh khẽvzDcMk2m X9BNthở dài, X9BNcúi đầuvzDcMk2m nói:X9BN “NhvzDcMk2mưng hậuvzDcMk2m quvzDcMk2mả quX9BNá nghiRgMpRCvTêm trọng.”

“Bất cứvzDcMk2m chuyRgMpRCvTện gìvzDcMk2m cũng vzDcMk2mkhông nghiêmvzDcMk2m RgMpRCvTtrọng nvzDcMk2mhư chX9BNúng vzDcMk2mta tưX9BNởng tượngX9BN đâX9BNu.” ThịnhRgMpRCvT PhươngRgMpRCvT ĐìnRgMpRCvTh RgMpRCvTnói, “KhiX9BN mới đếnRgMpRCvT ThượngvzDcMk2m HảiRgMpRCvT lX9BNàm vX9BNiệc, X9BNtôi đãvzDcMk2m phạmX9BN X9BNphải mộtvzDcMk2m lỗX9BNi đặcvzDcMk2m bRgMpRCvTiệt, đặcRgMpRCvT biệtRgMpRCvT nX9BNghiêm tX9BNrọng, khiến cácX9BN nhRgMpRCvTà cunX9BNg ứX9BNng củX9BNa RgMpRCvTcả khvzDcMk2mu RgMpRCvTvực TX9BNhái BvzDcMk2mình RgMpRCvTDương nhậnX9BN X9BNmột vzDcMk2mcái bvzDcMk2máo RgMpRCvTgiá saX9BNi. Tôi nghvzDcMk2mĩ thvzDcMk2mế vzDcMk2mlà hết,vzDcMk2m chắX9BNc X9BNchắn sẽRgMpRCvT bX9BNị cônRgMpRCvTg RgMpRCvTty đRgMpRCvTuổi vRgMpRCvTiệc, nhưRgMpRCvTng thựcX9BN tếX9BN tX9BNôi X9BNđã lập tứcvzDcMk2m X9BNcáo RgMpRCvTlỗi củavzDcMk2m mvzDcMk2mình cX9BNho RgMpRCvTcấp tRgMpRCvTrên, cứRgMpRCvT thếvzDcMk2m cấpRgMpRCvT nàyRgMpRCvT bX9BNáo lêX9BNn cấRgMpRCvTp kiRgMpRCvTa, thậX9BNm cRgMpRCvThí kinh độX9BNng tớiX9BN RgMpRCvTtận PhvzDcMk2mó tổngX9BN giáRgMpRCvTm đX9BNốc khvzDcMk2mu vRgMpRCvTực TháRgMpRCvTi BvzDcMk2mình DưX9BNơng. CuốiX9BN cRgMpRCvTùng cônRgMpRCvTg X9BNty cho tX9BNôi mộRgMpRCvTt vzDcMk2mcơ hộivzDcMk2m, tronRgMpRCvTg nửavzDcMk2m RgMpRCvTtháng tRgMpRCvTôi vzDcMk2mđã baRgMpRCvTy tvzDcMk2mới mườvzDcMk2mi X9BNsáu nướcX9BN đX9BNể xRgMpRCvTin lỗivzDcMk2m vzDcMk2mtừng nhà cX9BNung vzDcMk2mứng, X9BNđồng thvzDcMk2mời kRgMpRCvTý kếRgMpRCvTt hợpRgMpRCvT vzDcMk2mđồng mớiRgMpRCvT. RgMpRCvTSau kX9BNhi vX9BNề ThượngvzDcMk2m HảRgMpRCvTi RgMpRCvTtôi còRgMpRCvTn bịRgMpRCvT trừ bvzDcMk2ma thvzDcMk2máng lưX9BNơng. NhưnX9BNg kRgMpRCvTết RgMpRCvTquả tRgMpRCvTôi đạtX9BN đRgMpRCvTược caRgMpRCvTo RgMpRCvTsau đóRgMpRCvT rấtX9BN RgMpRCvTtuyệt vờvzDcMk2mi, vzDcMk2mcông ty quRgMpRCvTyết đX9BNịnh gvzDcMk2miữ tRgMpRCvTôi lạRgMpRCvTi. X9BNKhông lâuX9BN svzDcMk2mau tvzDcMk2môi thănRgMpRCvTg chức,RgMpRCvT vìRgMpRCvT tX9BNôi X9BNtừng vzDcMk2mgặp tấtRgMpRCvT cả cávzDcMk2mc nvzDcMk2mhà X9BNcung ứngRgMpRCvT, RgMpRCvThơn nữvzDcMk2ma quvzDcMk2man hX9BNệ hvzDcMk2mợp tvzDcMk2mác svzDcMk2mau đóX9BN cX9BNũng rấRgMpRCvTt tốt.RgMpRCvT RgMpRCvTTrời khRgMpRCvTông tuyệt đườnRgMpRCvTg vzDcMk2mcủa vzDcMk2mai, côRgMpRCvT đRgMpRCvTừng nghRgMpRCvTiêm trọX9BNng hoX9BNá vzDcMk2mlỗi X9BNlầm. vzDcMk2mTái ônX9BNg mấtRgMpRCvT X9BNngựa RgMpRCvTchưa X9BNchắc vzDcMk2mđã là vzDcMk2mchuyện xấu.”

Đàm TvzDcMk2mĩnh thấRgMpRCvTt thầnvzDcMk2m, tvzDcMk2mhật ra X9BNThịnh PhươngvzDcMk2m ĐX9BNình cũngRgMpRCvT kRgMpRCvThông X9BNnghĩ mìnhvzDcMk2m lạvzDcMk2mi kểRgMpRCvT chuyệnX9BN đóvzDcMk2m chvzDcMk2mo RgMpRCvTcô nghX9BNe. CX9BNó lẽ vìX9BN bộX9BN dạngX9BN ĐàmRgMpRCvT TX9BNĩnh hômRgMpRCvT naX9BNy quvzDcMk2má vzDcMk2mđỗi bơX9BN vơ,RgMpRCvT khôngX9BN nơvzDcMk2mi nưvzDcMk2mơng tựa,X9BN khiếnX9BN aX9BNnh cảm thRgMpRCvTấy mìnRgMpRCvTh X9BNnhất địvzDcMk2mnh pvzDcMk2mhải nóiX9BN gX9BNì vzDcMk2mđó đểvzDcMk2m cổX9BN vũRgMpRCvT cvzDcMk2m, cX9BNó RgMpRCvTlẽ bệnX9BNh vzDcMk2mtình cX9BNủa cvzDcMk2mon trX9BNai đã vzDcMk2m thật sựvzDcMk2m quậtvzDcMk2m X9BNngã cvzDcMk2mô rồi.

Cuối cùngvzDcMk2m ĐàmX9BN TĩnX9BNh vzDcMk2mngẩng lên, hỏivzDcMk2m: “NếuvzDcMk2m cóX9BN vzDcMk2mhai sựX9BN lRgMpRCvTựa chọnX9BN, mộRgMpRCvTt sẽvzDcMk2m làmvzDcMk2m tRgMpRCvTổn tvzDcMk2mhương rấtvzDcMk2m nhiềuRgMpRCvT người,X9BN lựa chRgMpRCvTọn vzDcMk2mkia cũnvzDcMk2mg X9BNsẽ X9BNlàm tổnRgMpRCvT thRgMpRCvTương rX9BNất nhiềuvzDcMk2m người…”

“Người X9BNta vvzDcMk2mẫn RgMpRCvTnói hãy X9BN chọn cávzDcMk2mch tRgMpRCvTổn thX9BNương RgMpRCvTít X9BNhơn, trvzDcMk2mong cônRgMpRCvTg RgMpRCvTty RgMpRCvTcũng vậy,vzDcMk2m X9BNcái nvzDcMk2mào tạoRgMpRCvT íX9BNt X9BNtổn thất hơnX9BN vzDcMk2mthì RgMpRCvTta sẽvzDcMk2m chọnvzDcMk2m vzDcMk2mcái đó.”

Anh cX9BNố ýRgMpRCvT nhX9BNấn vzDcMk2mmạnh làvzDcMk2m trong cX9BNông tX9BNy, ĐX9BNàm TĩnhRgMpRCvT thoánX9BNg X9BNngẩn người,vzDcMk2m cuX9BNối cùnvzDcMk2mg côX9BN cũvzDcMk2mng hạRgMpRCvT quyếtX9BN tX9BNâm, nói:X9BN “Giám RgMpRCvTđốc ThRgMpRCvTịnh, cảX9BNm ơRgMpRCvTn vzDcMk2manh, vzDcMk2mtôi bvzDcMk2miết nêRgMpRCvTn làmvzDcMk2m gìX9BN rồi.”

Thịnh PhươngRgMpRCvT ĐRgMpRCvTình nghĩ ngợiX9BN mộvzDcMk2mt chútX9BN X9BNrồi nRgMpRCvTói: “TrưX9BNớc X9BNkhi quvzDcMk2myết đRgMpRCvTịnh việRgMpRCvTc gvzDcMk2mì RgMpRCvTquan trX9BNọng, cvzDcMk2mô phX9BNải thật nghiêmRgMpRCvT túRgMpRCvTc suRgMpRCvTy X9BNxét tấRgMpRCvTt X9BNcả cávzDcMk2mc vấnX9BN đềX9BN cX9BNó tvzDcMk2mhể vzDcMk2mxảy raRgMpRCvT. vzDcMk2mCòn kX9BNhi RgMpRCvTđã X9BNquyết định,X9BN vzDcMk2mdù kết X9BNquả khôRgMpRCvTng lvzDcMk2mý tưởngRgMpRCvT vzDcMk2mthì cRgMpRCvTũng đừngRgMpRCvT hốX9BNi hận,vzDcMk2m vzDcMk2mvì cX9BNô đãRgMpRCvT cX9BNố gvzDcMk2mắng hếRgMpRCvTt sX9BNức rồi.”

 

“Cảm X9BNơn aX9BNnh, vzDcMk2mGiám đốc Thịnh.”

“Không vzDcMk2mcó gì.”

“Còn nRgMpRCvTữa… từvzDcMk2m tvzDcMk2muần vzDcMk2msau, tôi muRgMpRCvTốn nX9BNghỉ mvzDcMk2một tuần…”

Thịnh PhưX9BNơng ĐìnhRgMpRCvT biết côRgMpRCvT pvzDcMk2mhải ởRgMpRCvT việnvzDcMk2m chX9BNăm X9BNcon, vzDcMk2mliền nRgMpRCvTói: “KhRgMpRCvTông saRgMpRCvTo, tuầnvzDcMk2m saX9BNu tôivzDcMk2m vzDcMk2mvẫn ởvzDcMk2m viện,X9BN chắvzDcMk2mc chắn côngvzDcMk2m tX9BNy vzDcMk2msẽ sắpvzDcMk2m X9BNxếp cRgMpRCvTho cX9BNô tiếpvzDcMk2m tX9BNục cvzDcMk2mhăm sóvzDcMk2mc cX9BNho tôRgMpRCvTi. NhRgMpRCvTư vzDcMk2mvậy khônX9BNg RgMpRCvTcoi làRgMpRCvT nghỉ, nếuRgMpRCvT côX9BNng vzDcMk2mty gX9BNọi đến,vzDcMk2m vzDcMk2mtôi RgMpRCvTsẽ sắRgMpRCvTp xếp.”

Đàm TĩnX9BNh vvzDcMk2mô cvzDcMk2mùng cảmRgMpRCvT độngRgMpRCvT: “Cảm ơRgMpRCvTn anh.”

Sau vzDcMk2mkhi ĐàmvzDcMk2m TĩnRgMpRCvTh đi,vzDcMk2m Thịnh vzDcMk2mPhương ĐìnhvzDcMk2m lạivzDcMk2m mởRgMpRCvT noteX9BNbook vzDcMk2mra, rốtRgMpRCvT ruộvzDcMk2mc ngườiRgMpRCvT phụX9BN nữvzDcMk2m nvzDcMk2mày mRgMpRCvTuốn hX9BNỏi điềuvzDcMk2m gìvzDcMk2m nhỉ? X9BN Anh biếvzDcMk2mt vzDcMk2mcô đãRgMpRCvT vzDcMk2mquyết địnhX9BN mộtRgMpRCvT đRgMpRCvTiều rấtX9BN qX9BNuan trọng,X9BN nhưngvzDcMk2m vzDcMk2mrốt cuộcX9BN nX9BNó X9BNlà gì?X9BN X9BNThịnh Phương ĐìnhX9BN nhX9BNìn ánhRgMpRCvT tàRgMpRCvT dươngvzDcMk2m ngoàiX9BN cửavzDcMk2m sổX9BN RgMpRCvTmà thấtvzDcMk2m thần,X9BN vzDcMk2manh bắtRgMpRCvT RgMpRCvTđầu vzDcMk2mtò mvzDcMk2mò vềvzDcMk2m X9BNmọi điều củaX9BN ĐRgMpRCvTàm Tĩnh,vzDcMk2m đX9BNặc biX9BNệt lRgMpRCvTà kRgMpRCvThi phátvzDcMk2m hivzDcMk2mện vzDcMk2mra cvzDcMk2mô cóX9BN lvzDcMk2miên vzDcMk2mquan đếvzDcMk2mn NhiếpX9BN VũvzDcMk2m Thịnh. X9BNThật X9BNra nhìX9BNn bềvzDcMk2m ngvzDcMk2moài côvzDcMk2m vzDcMk2mcó vRgMpRCvTẻ yX9BNếu đuốiX9BN, nhưnX9BNg X9BNbên RgMpRCvTtrong lạiX9BN rấX9BNt cốvzDcMk2m chấvzDcMk2mp, rất kiênvzDcMk2m RgMpRCvTcường. CRgMpRCvTó lẽRgMpRCvT cuộX9BNc đờiX9BN X9BNđã đeX9BNm lạiRgMpRCvT chX9BNo cX9BNô rấvzDcMk2mt nhiềvzDcMk2mu khóRgMpRCvT kRgMpRCvThăn, nhưnvzDcMk2mg dường nX9BNhư côvzDcMk2m vzDcMk2mchưa bX9BNao vzDcMk2mgiờ gụvzDcMk2mc ngã.vzDcMk2m RgMpRCvTCó điềuX9BN hvzDcMk2mai hvzDcMk2môm vzDcMk2mnay trvzDcMk2mông cRgMpRCvTô vRgMpRCvTô cùnvzDcMk2mg tvzDcMk2miều RgMpRCvTtuỵ, tựa hRgMpRCvTồ X9BNnhững đònRgMpRCvT nặngRgMpRCvT nềvzDcMk2m cRgMpRCvTủa sốX9BN phậvzDcMk2mn X9BNđã khRgMpRCvTiến côvzDcMk2m chaRgMpRCvTo đảRgMpRCvTo sắX9BNp ngãRgMpRCvT quỵ.

Thịnh PRgMpRCvThương ĐvzDcMk2mình thX9BNở dài, cóvzDcMk2m lẽX9BN đX9BNây chvzDcMk2mính lX9BNà ngX9BNười phụRgMpRCvT X9BNnữ cvzDcMk2mó vzDcMk2mcon. NgườiRgMpRCvT phụRgMpRCvT nvzDcMk2mữ RgMpRCvTđã cRgMpRCvTó cRgMpRCvTon khôX9BNng bX9BNao giờ bịRgMpRCvT quậtvzDcMk2m ngvzDcMk2mã, vzDcMk2mtrừ kvzDcMk2mhi vzDcMk2mcon hRgMpRCvTọ xảvzDcMk2my RgMpRCvTra chuyện