Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 13 - Phần 2

Mỗi kXTCNWbnWhi bXTCNWbnWị VPwCQtXyấm ứcVPwCQtXy aXTCNWbnWnh vẫn mímasCA asCAmôi lạiVPwCQtXy nhVPwCQtXyư VPwCQtXyđứa trVPwCQtXyẻ, haasCAi bênasCA khoasCAé miệXTCNWbnWng hasCAơi congasCA, nhVPwCQtXyìn giốngasCA nXTCNWbnWhư mộVPwCQtXyt đĩnhXTCNWbnW vàng nhỏasCA coXTCNWbnWng conasCAg haXTCNWbnWi XTCNWbnWbên asCAmép vậasCAy. ĐàasCAm TĩasCAnh đứngXTCNWbnW từXTCNWbnW xXTCNWbnWa nasCAhìn aasCAnh, vừaXTCNWbnW rXTCNWbnWồi có đôasCAng XTCNWbnWngười, côasCA asCAcố tVPwCQtXyình khôasCAng nVPwCQtXyhìn anhasCA, nXTCNWbnWhưng gasCAiờ chỉasCA còVPwCQtXyn mộtasCA asCAmình aVPwCQtXynh, casCAó mXTCNWbnWuốn tránh cũasCAng kXTCNWbnWhông tráXTCNWbnWnh được.VPwCQtXy ĐVPwCQtXyầu ngVPwCQtXyón cáiXTCNWbnW củaVPwCQtXy aasCAnh bịVPwCQtXy XTCNWbnWdính chútVPwCQtXy mVPwCQtXyực đXTCNWbnWen, viXTCNWbnWết xong, asCAanh vVPwCQtXyội asCAtìm giấyVPwCQtXy VPwCQtXylau XTCNWbnWđi nasCAhưng asCAkhông tìmXTCNWbnW thấyasCA, liềasCAn vXTCNWbnWào phònXTCNWbnWg vệVPwCQtXy sasCAinh rửa VPwCQtXytay, nướcasCA chảasCAy ràVPwCQtXyo rào.XTCNWbnW KVPwCQtXyhi rXTCNWbnWa VPwCQtXyngoài aasCAnh đãVPwCQtXy vẩyVPwCQtXy nướcVPwCQtXy rồi,asCA nhưnXTCNWbnWg đầuVPwCQtXy ngVPwCQtXyón tVPwCQtXyay asCAvẫn còn ướt,XTCNWbnW asCAđành XTCNWbnWkẹp sổVPwCQtXy asCAghi XTCNWbnWchép vàoasCA cánasCAh tay.

Ngoài XTCNWbnWhành lanasCAg asCAcó người hVPwCQtXyỏi: “NhiếpasCA VPwCQtXyVũ XTCNWbnWThịnh asCAđâu? MauVPwCQtXy, ChủVPwCQtXy nhiệasCAm XTCNWbnWtìm anVPwCQtXyh ấy.”

Anh asCAnhanh asCAchóng đVPwCQtXyi ra,XTCNWbnW đã XTCNWbnWba cXTCNWbnWhục tuổasCAi đầu,asCA XTCNWbnWvậy VPwCQtXymà bướcVPwCQtXy vXTCNWbnWẫn sasCAải dVPwCQtXyài, nhVPwCQtXyanh nhẹasCAn nhưXTCNWbnW chàXTCNWbnWng trasCAai mườiasCA bảyười táVPwCQtXym, khVPwCQtXyông VPwCQtXycó VPwCQtXycảm giáXTCNWbnWc gXTCNWbnWấp gáXTCNWbnWp chỉasCA tVPwCQtXyhấy rasCAất tasCArẻ coVPwCQtXyn. ĐVPwCQtXyàm TĩnVPwCQtXyh thấyXTCNWbnW chuXTCNWbnWa xót. CVPwCQtXyhia taasCAy rasCAồi gặpVPwCQtXy lạVPwCQtXyi, nhVPwCQtXyưng chVPwCQtXyưa lầnasCA gặVPwCQtXyp mặtasCA nàoVPwCQtXy VPwCQtXylại asCAcó ấVPwCQtXyn tVPwCQtXyượng nhasCAư sáXTCNWbnWng nay, NasCAhiếp VXTCNWbnWũ ThịnhasCA cXTCNWbnWủa buổiasCA sánasCAg hôVPwCQtXym VPwCQtXynay VPwCQtXyhệt nVPwCQtXyhư NhXTCNWbnWiếp VũXTCNWbnW ThịnhVPwCQtXy củaXTCNWbnW mườiVPwCQtXy nămXTCNWbnW XTCNWbnWvề trước vậy,VPwCQtXy vVPwCQtXyẫn lVPwCQtXyà XTCNWbnWcậu tasCAhiếu niêVPwCQtXyn bềasCA ngXTCNWbnWoài trầmXTCNWbnW mặcXTCNWbnW nasCAhưng sâVPwCQtXyu XTCNWbnWbên tVPwCQtXyrong XTCNWbnWlại rấtasCA nổiasCA loạn.

Phòng XTCNWbnWbệnh VPwCQtXyđã yênXTCNWbnW tĩnh lạiXTCNWbnW nhưnasCAg VPwCQtXylòng dasCAạ ĐàmVPwCQtXy TĩasCAnh vẫnVPwCQtXy rốiVPwCQtXy bời,VPwCQtXy asCAcô ngồiasCA xuốngXTCNWbnW, nhìnasCA TônVPwCQtXy XTCNWbnWBình đaasCAng VPwCQtXynằm trên giường,VPwCQtXy tVPwCQtXyhấy asCAcon hasCAít thởXTCNWbnW rấtasCA khasCAó asCAkhăn, ngựasCAc phậpVPwCQtXy phXTCNWbnWồng VPwCQtXylên xuốnVPwCQtXyg, cặpVPwCQtXy môi tímVPwCQtXy tasCAái. ĐXTCNWbnWàm XTCNWbnWTĩnh cảXTCNWbnWm XTCNWbnWthấy mìnhVPwCQtXy XTCNWbnWnhư mộtVPwCQtXy ngVPwCQtXyọn VPwCQtXycây trXTCNWbnWong bãoXTCNWbnW, cơnXTCNWbnW bãasCAo tXTCNWbnWố củaasCA sVPwCQtXyố mệXTCNWbnWnh đã quăasCAng quậtasCA asCAgiày vòVPwCQtXy XTCNWbnWcô qasCAuá lâXTCNWbnWu, quáVPwCQtXy XTCNWbnWlâu rồasCAi, côasCA sắpXTCNWbnW khasCAông asCAtrụ nổiVPwCQtXy nữa.

Dù XTCNWbnWchín giờVPwCQtXy asCAphải họp, nhưngasCA VPwCQtXysau XTCNWbnWkhi kiểmasCA asCAtra phònVPwCQtXyg bVPwCQtXyệnh VPwCQtXyxong. asCAChủ nhiXTCNWbnWệm PhưXTCNWbnWơng vVPwCQtXyẫn dànhXTCNWbnW nửaasCA tiếasCAng quý bXTCNWbnWáu mắnasCAg NhiếXTCNWbnWp VXTCNWbnWũ ThXTCNWbnWịnh VPwCQtXytrong văXTCNWbnWn pXTCNWbnWhòng. MọiXTCNWbnW ngưVPwCQtXyời điasCA quVPwCQtXya vasCAăn phònasCAg củXTCNWbnWa ônVPwCQtXyg đều rónVPwCQtXy rénXTCNWbnW nhẹVPwCQtXy nhàngVPwCQtXy, chỉVPwCQtXy sVPwCQtXyợ lạXTCNWbnWi gâyVPwCQtXy rXTCNWbnWa tiasCAếng độVPwCQtXyng kXTCNWbnWhiến ChủVPwCQtXy nhiXTCNWbnWệm PhưVPwCQtXyơng nổVPwCQtXyi giận. XTCNWbnWMấy vịXTCNWbnW tiếnXTCNWbnW sĩXTCNWbnW ởVPwCQtXy bênasCA ngoasCAài XTCNWbnWđều XTCNWbnWthở cũXTCNWbnWng khônXTCNWbnWg XTCNWbnWdám thởXTCNWbnW mạnh,VPwCQtXy cắmXTCNWbnW cXTCNWbnWúi asCAviết bệnh án,asCA nXTCNWbnWgay casCAả XTCNWbnWy táVPwCQtXy tasCArưởng bìnVPwCQtXyh thưVPwCQtXyờng nhiềuVPwCQtXy lờiasCA làXTCNWbnW vasCAậy mVPwCQtXyà asCAlúc nàVPwCQtXyy miệngVPwCQtXy VPwCQtXycũng như dáXTCNWbnWn bVPwCQtXyăng dính,VPwCQtXy chVPwCQtXyẳng VPwCQtXynói tiXTCNWbnWếng nào.

“Có VPwCQtXybiết vasCAì saVPwCQtXyo tXTCNWbnWôi asCAmắng cậu khôVPwCQtXyng? RốtVPwCQtXy cuộasCAc gasCAần đâyVPwCQtXy cVPwCQtXyậu lVPwCQtXyàm asCAsao vVPwCQtXyậy? ĐầuasCA ócasCA cứXTCNWbnW lơasCA lửnVPwCQtXyg tasCAận đâuasCA ấy.asCA Đừng tưởngXTCNWbnW vẫVPwCQtXyn XTCNWbnWchưa XTCNWbnWgây rXTCNWbnWa lỗiasCA lasCAớn VPwCQtXygì, tôVPwCQtXyi tháyXTCNWbnW cXTCNWbnWứ tVPwCQtXyhế nàXTCNWbnWy sớmasCA mXTCNWbnWuộn rồVPwCQtXyi asCAcũng VPwCQtXyxảy ra XTCNWbnWchuyện thôiVPwCQtXy. CậuXTCNWbnW nóiVPwCQtXy xVPwCQtXyem, rasCAốt cVPwCQtXyuộc lXTCNWbnWà chuyệnasCA gìXTCNWbnW? CậVPwCQtXyu asCAcả ngàyXTCNWbnW rầuasCA rVPwCQtXyĩ đasCAầy tasCAâm XTCNWbnWsự như vVPwCQtXyậy lXTCNWbnWà sasCAao? ChXTCNWbnWúng asCAta asCAlàm báasCAc VPwCQtXysĩ, XTCNWbnWmọi lúcasCA asCAmọi nơiXTCNWbnW đềuVPwCQtXy phảVPwCQtXyi XTCNWbnWsuy xéVPwCQtXyt vẫnVPwCQtXy đềasCA VPwCQtXymột cách lVPwCQtXyý tXTCNWbnWrí, bìnhasCA tĩVPwCQtXynh. XTCNWbnWChuyện hVPwCQtXyôm XTCNWbnWqua làVPwCQtXy XTCNWbnWthế nXTCNWbnWào? TônXTCNWbnW BXTCNWbnWình cóasCA quXTCNWbnWan hệasCA gìVPwCQtXy vớiVPwCQtXy cậu? CậuXTCNWbnW VPwCQtXykhông cVPwCQtXyhi mộVPwCQtXyt đasCAồng nàVPwCQtXyo XTCNWbnWcho thuốXTCNWbnWc nXTCNWbnWgoài XTCNWbnWbảo asCAhiểm, trasCAong kVPwCQtXyhi cXTCNWbnWó nhữVPwCQtXyng loạXTCNWbnWi bắt buộXTCNWbnWc phảVPwCQtXyi dùngVPwCQtXy, bắasCAt VPwCQtXybuộc VPwCQtXycậu hiểuasCA khôngasCA hasCAả? CậXTCNWbnWu tiếtasCA VPwCQtXykiệm tXTCNWbnWiền casCAho bệnVPwCQtXyh nVPwCQtXyhân hay làasCA lấXTCNWbnWy asCAmạng ngưVPwCQtXyời ta?”

Cuối cùngXTCNWbnW NhiếXTCNWbnWp XTCNWbnWVũ Thịnh XTCNWbnWkhẽ đáVPwCQtXyp: “CháuVPwCQtXy vàVPwCQtXy đVPwCQtXyứa trasCAẻ đó…VPwCQtXy khôngVPwCQtXy XTCNWbnWcó quaasCAn VPwCQtXyhệ gìXTCNWbnW đXTCNWbnWặc basCAiệt… cXTCNWbnWhỉ asCAlà asCAđiều kiện giVPwCQtXya đìnhasCA VPwCQtXyhọ khôngXTCNWbnW tốt…”

“Không cóasCA quasCAan hệasCA gasCAì đặc biệtasCA màXTCNWbnW cVPwCQtXyậu gọiXTCNWbnW điệnVPwCQtXy VPwCQtXycả vàoVPwCQtXy asCAphòng masCAổ?” ChXTCNWbnWủ nhiệmXTCNWbnW PhươngasCA kasCAhông kìmVPwCQtXy nổXTCNWbnWi gầmVPwCQtXy lasCAên. “Tôi còXTCNWbnWn tưởngXTCNWbnW asCAtrời sập,VPwCQtXy cXTCNWbnWậu gVPwCQtXyọi tXTCNWbnWôi asCAđến cứuasCA chứ!”

“Cháu asCAquên mấtVPwCQtXy ChXTCNWbnWủ nhiệmVPwCQtXy đang mổ…”

“Quên?” VPwCQtXyGiọng ChVPwCQtXyủ nVPwCQtXyhiệm Phương lạiVPwCQtXy casCAao lênVPwCQtXy mộtVPwCQtXy bậc,VPwCQtXy “CậVPwCQtXyu cònXTCNWbnW bảoXTCNWbnW mìVPwCQtXynh khôXTCNWbnWng lVPwCQtXyơ đãngasCA đVPwCQtXyi! asCACậu VPwCQtXyđang mổ cũnasCAg VPwCQtXyquên luVPwCQtXyôn saXTCNWbnWo? XTCNWbnWTôi cXTCNWbnWho cậuVPwCQtXy XTCNWbnWhay, cậuXTCNWbnW cứXTCNWbnW cảasCA ngàasCAy nghasCAĩ ngợiasCA luVPwCQtXyng tunVPwCQtXyg thếasCA này nXTCNWbnWữa, VPwCQtXyrồi sẽVPwCQtXy cXTCNWbnWó ngàyVPwCQtXy đểVPwCQtXy quêXTCNWbnWn daVPwCQtXyo XTCNWbnWmổ tasCArong ngựVPwCQtXyc bệnhXTCNWbnW nhânVPwCQtXy! ĐừngXTCNWbnW tưởXTCNWbnWng quasCAên mình đangXTCNWbnW asCAlàm gìXTCNWbnW asCAlà chuyệasCAn nhỏ,XTCNWbnW nXTCNWbnWhư thếXTCNWbnW asCAlà cXTCNWbnWậu khôngVPwCQtXy asCAcó asCAy đức!”

Một asCAbác sasCAĩ đanVPwCQtXyg hasCAọc VPwCQtXybồi dưỡng đVPwCQtXyẩy thiếtasCA bịXTCNWbnW VPwCQtXyđi asCAtới, đaVPwCQtXyng gõasCA cửaasCA thìasCA ngVPwCQtXyhe thấyasCA câuVPwCQtXy nóXTCNWbnWi cuốasCAi cXTCNWbnWùng, vộiXTCNWbnW giật mXTCNWbnWình rụVPwCQtXyt asCAtay vVPwCQtXyề, nhìnasCA sasCAang mấyVPwCQtXy vịXTCNWbnW VPwCQtXytiến sasCAĩ XTCNWbnWđang asCAviết bệnhXTCNWbnW áVPwCQtXyn XTCNWbnWbên cạnh,XTCNWbnW XTCNWbnWthấy họ làmXTCNWbnW đVPwCQtXyộng táVPwCQtXyc rạchasCA ngaXTCNWbnWng cổ,XTCNWbnW asCAanh tasCAa giậtasCA tasCAhót, liềVPwCQtXyn rVPwCQtXyón rXTCNWbnWén đẩyVPwCQtXy asCAthiết bịasCA asCAđi mất.

Cuối asCAcùng, khVPwCQtXyi đếnXTCNWbnW giờ họpXTCNWbnW, asCAChủ nhiệasCAm PhươXTCNWbnWng mớiasCA hXTCNWbnWầm XTCNWbnWhầm rờiXTCNWbnW XTCNWbnWkhỏi vănVPwCQtXy pXTCNWbnWhòng, tXTCNWbnWrước VPwCQtXykhi VPwCQtXyra casCAửa còn buônasCAg lạasCAi mộtVPwCQtXy câuVPwCQtXy: “CậuXTCNWbnW asCAhãy VPwCQtXytự kiasCAểm điểmXTCNWbnW XTCNWbnWlại đi!”

Nhiếp VũVPwCQtXy ThịnhasCA cúVPwCQtXyi đầasCAu đi XTCNWbnWra. TiếnVPwCQtXy sXTCNWbnWĩ Đồng,VPwCQtXy ngườasCAi nhiVPwCQtXyều tXTCNWbnWuổi nhấtXTCNWbnW troXTCNWbnWng VPwCQtXysỗ nhữngVPwCQtXy ngườiXTCNWbnW đượXTCNWbnWc ChVPwCQtXyủ nhiệm PhưasCAơng asCAdẫn dắVPwCQtXyt, bìnhasCA thườasCAng VPwCQtXyrất biếasCAt asCAquan tVPwCQtXyâm casCAhăm sVPwCQtXyóc nXTCNWbnWgười khasCAác, vìasCA NhXTCNWbnWiếp Vũ ThịnhasCA íVPwCQtXyt tuổi,asCA asCAlại đượcXTCNWbnW ChủasCA nhiệmVPwCQtXy PhươasCAng đasCAặc XTCNWbnWbiệt ưuXTCNWbnW áiVPwCQtXy, nênVPwCQtXy anasCAh họVPwCQtXy ĐồasCAng asCAnày vẫn luônVPwCQtXy cVPwCQtXyoi NhiếpVPwCQtXy VũasCA ThịnhXTCNWbnW làXTCNWbnW sVPwCQtXyư đệXTCNWbnW đồnVPwCQtXyg VPwCQtXymôn, asCAmà qVPwCQtXyuên mấtVPwCQtXy rằVPwCQtXyng anasCAh đãasCA cóVPwCQtXy haasCAi họasCAc vị, XTCNWbnWhơn nXTCNWbnWữa cũngXTCNWbnW khôXTCNWbnWng VPwCQtXyphải họcVPwCQtXy tVPwCQtXyrò XTCNWbnWcủa CasCAhủ nhiệXTCNWbnWm PXTCNWbnWhương. LVPwCQtXyần nàVPwCQtXyy, tiXTCNWbnWến sĩasCA XTCNWbnWĐồng lạVPwCQtXyi đến aVPwCQtXyn ủiXTCNWbnW anVPwCQtXyh: “CóVPwCQtXy qasCAuan tXTCNWbnWâm đếnXTCNWbnW cậVPwCQtXyu XTCNWbnWthì ôngXTCNWbnW ấyVPwCQtXy mớiasCA lXTCNWbnWo lắngasCA nhưasCA vậy,asCA asCAnếu đasCAổi là ngườiasCA khác,VPwCQtXy ôngVPwCQtXy ấyXTCNWbnW khônVPwCQtXyg phíasCA sứcXTCNWbnW tXTCNWbnWhế đâu.”

“Phải rồi.”asCA TiXTCNWbnWến sVPwCQtXyĩ TiểuXTCNWbnW Mẫn XTCNWbnWđầy gVPwCQtXyọng kXTCNWbnWính nói,VPwCQtXy “NasCAhiếp sVPwCQtXyư hVPwCQtXyuynh đừngasCA nảXTCNWbnWn chí,VPwCQtXy VPwCQtXy‘lão yêu’VPwCQtXy VPwCQtXyquý anasCAh VPwCQtXynhất đVPwCQtXyấy. Ông ấVPwCQtXyy lasCAà PhoXTCNWbnWng ThanVPwCQtXyh DươXTCNWbnWng, asCAanh làasCA LệnhVPwCQtXy HXTCNWbnWồ XungVPwCQtXy[2], ôngVPwCQtXy ấVPwCQtXyy cVPwCQtXyhỉ hậnXTCNWbnW asCArèn sắt khXTCNWbnWông tVPwCQtXyhành tasCAhép đấyVPwCQtXy thôi!”asCA LãVPwCQtXyo yêXTCNWbnWu XTCNWbnWlà biệtVPwCQtXy hiệuXTCNWbnW củaasCA ChVPwCQtXyủ nhiệmasCA XTCNWbnWPhương, VPwCQtXycũng chỉasCA có mấyXTCNWbnW đệasCA tửVPwCQtXy XTCNWbnWnày dasCAám cônasCAg kasCAhai đVPwCQtXyặt VPwCQtXybiệt hiasCAệu chVPwCQtXyo ônasCAg nhưasCA vasCAậy. ChủXTCNWbnW nhiệXTCNWbnWm PhXTCNWbnWương luôn casCAho rằngXTCNWbnW asCAkỹ thuasCAật tốtasCA thVPwCQtXyì ôngasCA cXTCNWbnWó thXTCNWbnWể cưVPwCQtXyng VPwCQtXyhọc tròVPwCQtXy asCAcủa ôngasCA nVPwCQtXyhư asCAông trời con.

[2] NhâasCAn vậtasCA troVPwCQtXyng tiểu thuyếtXTCNWbnW võXTCNWbnW hiệpasCA ThVPwCQtXyần đasCAiêu hiệasCAp XTCNWbnWlữ củaasCA nhàVPwCQtXy vănasCA KiVPwCQtXym DunasCAg, vXTCNWbnWốn lasCAà mộVPwCQtXyt XTCNWbnWlãng tửasCA mêasCA rượu, giỏiXTCNWbnW VPwCQtXykiếm tXTCNWbnWhuật, từngVPwCQtXy đưXTCNWbnWợc PVPwCQtXyhong ThaVPwCQtXynh DươngVPwCQtXy truasCAyền XTCNWbnWthụ kXTCNWbnWiếm pháasCAp, vềXTCNWbnW asCAsau yêu asCANhậm DoaVPwCQtXynh DoasCAanh, TXTCNWbnWhánh casCAô củaasCA MVPwCQtXya giáo.

“Tiểu Mẫn,VPwCQtXy asCAcậu XTCNWbnWso sánh XTCNWbnW như asCAthế kasCAhông đúVPwCQtXyng rXTCNWbnWồi. asCANếu lãasCAo yêuasCA lVPwCQtXyà PhasCAong VPwCQtXyThanh DươasCAng, tVPwCQtXyhì LệnhXTCNWbnW VPwCQtXyHồ asCAXung nên làVPwCQtXy ĐồnasCAg đạiasCA VPwCQtXysư huVPwCQtXyynh chứ!asCA CậuasCA xeVPwCQtXym VPwCQtXyanh ĐồngVPwCQtXy điXTCNWbnWềm đạmasCA lễasCA asCAđộ, VPwCQtXyrất giốnasCAg LệVPwCQtXynh Hồ XungVPwCQtXy. CònasCA NhiXTCNWbnWếp VũXTCNWbnW TasCAhịnh hấasCAp dẫnXTCNWbnW asCAphụ nữXTCNWbnW thasCAế nVPwCQtXyày, nóXTCNWbnWi XTCNWbnWthế nàasCAo cũasCAng làVPwCQtXy DươasCAng Quá[3], asCAkhông VPwCQtXyphải LVPwCQtXyệnh HồXTCNWbnW Xung!”

[3] NasCAhân vXTCNWbnWật troVPwCQtXyng tiểu thuyếtVPwCQtXy võVPwCQtXy hXTCNWbnWiệp ThầXTCNWbnWn VPwCQtXyđiêu hXTCNWbnWiệp asCAlữ củaVPwCQtXy nhasCAà vănasCA VPwCQtXyKim DungasCA, nổiVPwCQtXy tiếnasCAg đẹpXTCNWbnW XTCNWbnWtrai, chung tình.

“Chẳng lasCAẽ LệnhasCA HồXTCNWbnW XunasCAg không hấXTCNWbnWp dXTCNWbnWẫn phVPwCQtXyụ nữVPwCQtXy ư?XTCNWbnW SaasCAo NhậasCAm DoanVPwCQtXyh DoanXTCNWbnWh lXTCNWbnWại sốngXTCNWbnW VPwCQtXychết tasCAheo asCAanh XTCNWbnWta chứasCA? Hơn nữaasCA VPwCQtXysao NhiếpasCA asCAVũ ThVPwCQtXyịnh lạiasCA cóXTCNWbnW tXTCNWbnWhể XTCNWbnWlà DasCAương QuáVPwCQtXy đVPwCQtXyược? VPwCQtXyNếu XTCNWbnWcậu tXTCNWbnWa XTCNWbnWlà DưVPwCQtXyơng Quá, khVPwCQtXyông asCAphải XTCNWbnWchúng asCAta thasCAành mXTCNWbnWôn hXTCNWbnWạ cXTCNWbnWủa pVPwCQtXyhái ToànXTCNWbnW ChVPwCQtXyân saXTCNWbnWo? TVPwCQtXyôi kXTCNWbnWhông muốXTCNWbnWn cùnVPwCQtXyg một giuộcasCA vasCAới bVPwCQtXyọn đạoXTCNWbnW VPwCQtXythối đó…”

“Sao DXTCNWbnWương QuXTCNWbnWá asCAlại là masCAôn hVPwCQtXyạ ToànVPwCQtXy ChâVPwCQtXyn? DưasCAơng QuáasCA XTCNWbnWlà nVPwCQtXygười củXTCNWbnWa XTCNWbnWphái CổasCA asCAMộ XTCNWbnWmới đasCAúng. NhưngVPwCQtXy CổXTCNWbnW VPwCQtXyM cũng asCAkhông VPwCQtXytốt lXTCNWbnWành gì…VPwCQtXy tVPwCQtXyoàn nhữngXTCNWbnW pVPwCQtXyhụ VPwCQtXynữ tâmasCA asCAlý biếVPwCQtXyn thái…”

Mấy ngưasCAời mồmVPwCQtXy XTCNWbnWnăm miệng mườiVPwCQtXy bàVPwCQtXyn tXTCNWbnWán cưXTCNWbnWời VPwCQtXyđùa. TiếnXTCNWbnW XTCNWbnWsĩ VPwCQtXyy họasCAc lâVPwCQtXym sànasCAg kXTCNWbnWhổ, tiếnasCA asCAsĩ XTCNWbnWy asCAhọc lâasCAm asCAsàng dưới XTCNWbnW trướng ChVPwCQtXyủ nhiệVPwCQtXym PhươnasCAg còXTCNWbnWn VPwCQtXykhổ hơXTCNWbnWn. NhữXTCNWbnWng thasCAầy hướngVPwCQtXy dẫVPwCQtXyn khácXTCNWbnW cVPwCQtXyó lXTCNWbnWẽ cònXTCNWbnW cVPwCQtXyó tasCAhể mắt nhasCAắm VPwCQtXymắt mởasCA, tặngXTCNWbnW quà,VPwCQtXy XTCNWbnWlôi kéXTCNWbnWo XTCNWbnWquan hệasCA làasCA đưVPwCQtXyợc. NhưngasCA vớiXTCNWbnW CVPwCQtXyhủ nhiệmXTCNWbnW Phương thìVPwCQtXy kVPwCQtXyhông đasCAủ giỏiVPwCQtXy đasCAừng hXTCNWbnWòng VPwCQtXytốt nghiệp.XTCNWbnW BàXTCNWbnWi VPwCQtXytập căXTCNWbnWng thẳnVPwCQtXyg, VPwCQtXyca mổXTCNWbnW lXTCNWbnWại VPwCQtXynhiều, vì thếVPwCQtXy VPwCQtXycác tiếnVPwCQtXy VPwCQtXysĩ đềuXTCNWbnW phasCAải tXTCNWbnWự tVPwCQtXyìm XTCNWbnWniềm vXTCNWbnWui troasCAng nỗiasCA kXTCNWbnWhổ. BìXTCNWbnWnh thXTCNWbnWường chỉVPwCQtXy cầnasCA nXTCNWbnWghe họ VPwCQtXynói linasCAh tiVPwCQtXynh mộtVPwCQtXy lúcVPwCQtXy, NXTCNWbnWhiếp VXTCNWbnWũ VPwCQtXyThịnh sẽasCA asCAthấy nXTCNWbnWhẹ nhXTCNWbnWõm hẳnVPwCQtXy điasCA, asCAnhưng hVPwCQtXyôm nVPwCQtXyay anh thậtasCA sXTCNWbnWự rấtVPwCQtXy buồnVPwCQtXy. ChủVPwCQtXy nhiệmasCA PXTCNWbnWhương nXTCNWbnWói rasCAất đúng,asCA gầasCAn đâyVPwCQtXy aasCAnh asCAsuốt VPwCQtXyngày ngẩn ngơasCA XTCNWbnWsuy ngVPwCQtXyhĩ nhVPwCQtXyững VPwCQtXygì kVPwCQtXyhông biếtXTCNWbnW nữVPwCQtXya, phạmasCA asCAlỗi lXTCNWbnWiên tụcVPwCQtXy, cứVPwCQtXy VPwCQtXythế VPwCQtXynày thVPwCQtXyật XTCNWbnWsự có XTCNWbnW nguy casCAơ gâyasCA đạiVPwCQtXy hoạXTCNWbnW chVPwCQtXyứ chẳngVPwCQtXy chơi.

Thấy anasCAh thấtVPwCQtXy thầnXTCNWbnW, Tiểu XTCNWbnW Mẫn thônXTCNWbnWg cảmasCA nóiVPwCQtXy: “NhiếpasCA sXTCNWbnWư huVPwCQtXyynh, VPwCQtXyanh bịasCA lXTCNWbnWão yêasCAu mắngXTCNWbnW đênasCA nasCAgớ ngẩnasCA thậXTCNWbnWt rồi…”

“Tiểu NhVPwCQtXyiếp đangVPwCQtXy phXTCNWbnWiền lòng VPwCQtXyvì chXTCNWbnWuyện gasCAia đình.”asCA AnXTCNWbnWh ĐồngVPwCQtXy nVPwCQtXygắt lờiVPwCQtXy TiểasCAu Mẫn,asCA cònasCA nháXTCNWbnWy VPwCQtXymắt mộtasCA asCAcái, “Cậu cVPwCQtXyũng đừngasCA lXTCNWbnWo lắXTCNWbnWng, XTCNWbnWhai chủasCA nhiệVPwCQtXym khoXTCNWbnWa XTCNWbnWGan vasCAà kVPwCQtXyhoa asCAU bướuasCA hômVPwCQtXy đóVPwCQtXy VPwCQtXycùng đVPwCQtXyến asCAtìm lão yêXTCNWbnWu, tXTCNWbnWôi nghVPwCQtXye thấXTCNWbnWy. BXTCNWbnWệnh tìnhXTCNWbnW củaXTCNWbnW bVPwCQtXyác trVPwCQtXyai VPwCQtXythật VPwCQtXyra rấasCAt XTCNWbnWkhả VPwCQtXyquan, kiêVPwCQtXyn trìVPwCQtXy điều trị,XTCNWbnW mấyXTCNWbnW năVPwCQtXym khôngVPwCQtXy thàasCAnh vấXTCNWbnWn đasCAề đâu.”

“Cảm ơasCAn asCAanh.” CVPwCQtXyuối cùng NhiếpasCA asCAVũ ThịVPwCQtXynh cVPwCQtXyười mXTCNWbnWéo xẹVPwCQtXyo, VPwCQtXy“Cảm ơasCAn mXTCNWbnWọi người,VPwCQtXy gầVPwCQtXyn đâasCAy VPwCQtXyquả thựcVPwCQtXy tôiVPwCQtXy lasCAú lẫn quá!”

“Có aXTCNWbnWi gặpXTCNWbnW chuyasCAện này VPwCQtXymà khVPwCQtXyông XTCNWbnWlo lasCAắng chXTCNWbnWứ.”Anh ĐồasCAng vỗasCA VPwCQtXyvai aXTCNWbnWnh, “VPwCQtXyTôi đổiVPwCQtXy VPwCQtXycho cậuVPwCQtXy XTCNWbnWca trựVPwCQtXyc đêVPwCQtXym asCAngày mai, VPwCQtXycậu XTCNWbnWlàm XTCNWbnWca sángXTCNWbnW XTCNWbnWcho XTCNWbnWtôi, gầXTCNWbnWn đâyasCA cậuXTCNWbnW mệtasCA quasCAá VPwCQtXyrồi, cXTCNWbnWần pasCAhải nghỉVPwCQtXy ngơi.”

“Cảm ơasCAn anh.”

“Cảm ơasCAn XTCNWbnWgì VPwCQtXychứ? CXTCNWbnWa mổ tuầVPwCQtXyn trướcVPwCQtXy suýasCAt nữaXTCNWbnW tôasCAi cắVPwCQtXyt nhầmXTCNWbnW mạVPwCQtXych máu,XTCNWbnW maXTCNWbnWy màXTCNWbnW cậXTCNWbnWu asCAnhanh VPwCQtXytay ngănasCA lạiXTCNWbnW, XTCNWbnWnếu không lãasCAo yêXTCNWbnWu VPwCQtXysẽ pXTCNWbnWhanh thVPwCQtXyây asCAtôi VPwCQtXymất. ĐạasCAi âXTCNWbnWn đVPwCQtXyại đứcXTCNWbnW đóasCA tôasCAi chỉVPwCQtXy asCAđổi chasCAo cậuXTCNWbnW mộasCAt ca sánasCAg, thasCAế làXTCNWbnW quáasCA hờVPwCQtXyi rồi.”

Hôm naVPwCQtXyy NhiếpVPwCQtXy VXTCNWbnWũ Thịnh VPwCQtXy vẫn casCAòn cVPwCQtXya VPwCQtXymổ, asCAanh ănasCA tVPwCQtXyrưa mộtasCA mìnVPwCQtXyh ởXTCNWbnW nhXTCNWbnWà ăXTCNWbnWn, lạiVPwCQtXy gặasCAp VưasCAơng asCAVũ asCALinh đếnasCA mua cơm.asCA ĐâyVPwCQtXy làasCA nhàVPwCQtXy ănXTCNWbnW XTCNWbnWbệnh việnasCA, XTCNWbnWmua ởXTCNWbnW đâyXTCNWbnW phảiVPwCQtXy qVPwCQtXyuẹt tXTCNWbnWhẻ nộiVPwCQtXy basCAộ, VPwCQtXyxem rVPwCQtXya XTCNWbnWcô đãVPwCQtXy đến nhầm.XTCNWbnW VươnasCAg XTCNWbnWVũ LinVPwCQtXyh xếpXTCNWbnW hàXTCNWbnWng cảVPwCQtXy nửaVPwCQtXy nVPwCQtXygày trờiVPwCQtXy mớasCAi biếtXTCNWbnW XTCNWbnWmình nhầm,XTCNWbnW XTCNWbnWđang địnasCAh đVPwCQtXyi thì NhiếpVPwCQtXy VXTCNWbnWũ ThXTCNWbnWịnh asCAđứng dậyVPwCQtXy asCAmua gXTCNWbnWiúp VPwCQtXycô haXTCNWbnWi suất.

“Một XTCNWbnWsuất VPwCQtXytrứng asCAsốt cà chuVPwCQtXya.” AVPwCQtXynh nóiXTCNWbnW vasCAới ngườiasCA bVPwCQtXyên tXTCNWbnWrong cửaVPwCQtXy sVPwCQtXyổ asCArồi quVPwCQtXyay sanVPwCQtXyg hỏiasCA VươngasCA VũasCA LinXTCNWbnWh, “Cô ănVPwCQtXy gì?”

“Thịt xàasCAo rasCAau cần.”

“Một suấVPwCQtXyt thịVPwCQtXyt xasCAào rauVPwCQtXy cần nữa.”

Vương asCAVũ LVPwCQtXyinh casCAho suất VPwCQtXy cơm tVPwCQtXyrứng VPwCQtXyxốt asCAcà chuasCAa vasCAào mộtVPwCQtXy hộpXTCNWbnW cơmXTCNWbnW mới,XTCNWbnW cVPwCQtXyòn suasCAất kXTCNWbnWia casCAô ăVPwCQtXyn tạiVPwCQtXy nasCAhà XTCNWbnWăn luôn. ThấyXTCNWbnW basCAên casCAạnh NhiếpVPwCQtXy VũXTCNWbnW ThịnasCAh cóXTCNWbnW cXTCNWbnWhỗ trốnasCAg, asCAcô asCAliền ngồiasCA XTCNWbnWxuống, khiếnXTCNWbnW cVPwCQtXyác XTCNWbnWy bác XTCNWbnWsĩ qasCAuanh đVPwCQtXyó rVPwCQtXya sứXTCNWbnWc XTCNWbnWxì xàoXTCNWbnW bànXTCNWbnW VPwCQtXytán. RấVPwCQtXyt VPwCQtXynhiều nVPwCQtXygười thíVPwCQtXych nhasCAìn NhXTCNWbnWiếp asCAVũ ThịnhXTCNWbnW ăn cơm,VPwCQtXy nhưasCAng rVPwCQtXyất íXTCNWbnWt XTCNWbnWy táXTCNWbnW dámVPwCQtXy ngồXTCNWbnWi đốasCAi diXTCNWbnWện vớiVPwCQtXy anVPwCQtXyh. AnasCAh quáVPwCQtXy lạnhXTCNWbnW lùngasCA, lúXTCNWbnWc nào casCAũng giasCAữ thVPwCQtXyái đVPwCQtXyộ xVPwCQtXya cáVPwCQtXych, vẻasCA mặtVPwCQtXy nhasCAất asCAmực VPwCQtXylãnh đạmasCA ngasCAhiêm tVPwCQtXyúc, dườnVPwCQtXyg nhVPwCQtXyư tay anVPwCQtXyh XTCNWbnWkhông XTCNWbnWcầm đầuasCA đũaVPwCQtXy XTCNWbnWmà cầmasCA dVPwCQtXyao mổ,XTCNWbnW tasCArước mặtVPwCQtXy aVPwCQtXynh cũngasCA kXTCNWbnWhông phảiasCA casCAơm màXTCNWbnW VPwCQtXylà bệnh nhânasCA trênXTCNWbnW asCAbàn mổasCA vậy.XTCNWbnW XTCNWbnWVì VPwCQtXythế asCAdù casCAác VPwCQtXyy táVPwCQtXy hếasCAt asCAsức hâVPwCQtXym masCAộ XTCNWbnWanh nhưngVPwCQtXy rấtasCA asCAít khi dámasCA tVPwCQtXyới ngXTCNWbnWồi cùasCAng basCAàn. VươnVPwCQtXyg VũXTCNWbnW LiXTCNWbnWnh XTCNWbnWkhông thasCAấy vậy,asCA casCAô tXTCNWbnWhấy NhiếpVPwCQtXy VasCAũ XTCNWbnWThịnh quẹt thẻXTCNWbnW mXTCNWbnWua cơmasCA VPwCQtXygiúp mìnhasCA, rasCAõ VPwCQtXyràng VPwCQtXylà ngườiasCA tốt,XTCNWbnW bèXTCNWbnWn lasCAấy VPwCQtXyra asCAchút VPwCQtXytiền asCAđưa chasCAo anh,asCA “Cảm ơnXTCNWbnW XTCNWbnWanh, XTCNWbnWbác VPwCQtXysĩ Nhiếp!”

“Không cầnXTCNWbnW khVPwCQtXyách sáo.”

Vương XTCNWbnWVũ LiasCAnh thấyasCA anh khôVPwCQtXyng asCAnhận tiền,VPwCQtXy đasCAành asCAđặt trêXTCNWbnWn bànXTCNWbnW. CôasCA nghĩ,VPwCQtXy bVPwCQtXyác sVPwCQtXyĩ thậVPwCQtXyt casCAẩn thVPwCQtXyận, tiềnVPwCQtXy bẩnXTCNWbnW lắmasCA mà, đươVPwCQtXyng asCAnhiên anVPwCQtXyh khônXTCNWbnWg muốnXTCNWbnW asCAdùng asCAtay XTCNWbnWcầm XTCNWbnWtiền kasCAhi đaasCAng ănasCA. CôXTCNWbnW vasCAừa ănXTCNWbnW vừaXTCNWbnW hỏi NhiVPwCQtXyếp XTCNWbnWVũ ThasCAịnh: “VPwCQtXySao VPwCQtXyanh XTCNWbnWbiết VPwCQtXytôi muốnVPwCQtXy mXTCNWbnWua VPwCQtXycơm trXTCNWbnWứng XTCNWbnWxốt XTCNWbnWcà chua?”

“Hôm asCAqua tôiVPwCQtXy thXTCNWbnWấy XTCNWbnWcô mua cơm.”

“À XTCNWbnWđúng rồVPwCQtXyi!” VươnXTCNWbnWg Vũ XTCNWbnWLinh chợtasCA hiểu.

Nhiếp VasCAũ VPwCQtXyThịnh VPwCQtXycúi đầu XTCNWbnW ăn, lònXTCNWbnWg asCAthầm rủaVPwCQtXy chínasCAh mìVPwCQtXynh. SXTCNWbnWáng nXTCNWbnWay bịasCA ChủXTCNWbnW VPwCQtXynhiệm asCAPhương asCAmắng tVPwCQtXyé tát,asCA VPwCQtXyanh đã quasCAyết tâmXTCNWbnW kiểXTCNWbnWm điểmVPwCQtXy bVPwCQtXyản tasCAhân, vậasCAy XTCNWbnWmà vừasCAa nhìnXTCNWbnW tVPwCQtXyhấy VươVPwCQtXyng VũVPwCQtXy LasCAinh XTCNWbnWđứng XTCNWbnWđó, asCAanh lasCAại lập tứasCAc asCAtới VPwCQtXyquẹt thXTCNWbnWẻ asCAgiúp. XTCNWbnWMình mấtVPwCQtXy asCAtrí asCArồi! GasCAiờ anXTCNWbnWh khôasCAng XTCNWbnWchỉ thXTCNWbnWấy ĐXTCNWbnWàm TasCAĩnh là VPwCQtXylú lẫnXTCNWbnW mVPwCQtXyà gXTCNWbnWặp ngườiXTCNWbnW XTCNWbnWcó lVPwCQtXyiên qXTCNWbnWuan đếnXTCNWbnW asCAcô asCAanh cũnVPwCQtXyg VPwCQtXylú lẫnXTCNWbnW, cứasCA thVPwCQtXyế VPwCQtXynày saasCAo đượVPwCQtXyc chứ?

Vương VPwCQtXyVũ LiXTCNWbnWnh thasCAu hết cVPwCQtXyam đảXTCNWbnWm hỏiXTCNWbnW aVPwCQtXynh: “BVPwCQtXyác sXTCNWbnWĩ NVPwCQtXyhiếp, tasCAôi làasCA bVPwCQtXyạn… củaVPwCQtXy mẹXTCNWbnW TVPwCQtXyôn BìnasCAh, bệXTCNWbnWnh nhâVPwCQtXyn nằmVPwCQtXy giường sốasCA 3VPwCQtXy9 ấy.VPwCQtXy VPwCQtXyBệnh tìnhVPwCQtXy cVPwCQtXyủa TVPwCQtXyôn Bình…XTCNWbnW rasCAốt cuộcVPwCQtXy tasCAhế nào…”

“Phải asCAmổ càngXTCNWbnW sớXTCNWbnWm càng tốt.”

“Thế cVPwCQtXyhi phíVPwCQtXy mổXTCNWbnW masCAất bao nhiêu?”

“Gần chụcXTCNWbnW XTCNWbnWvạn.” Nhiếp VVPwCQtXyũ ThịnhVPwCQtXy tỉasCA mẩasCAn nhặtVPwCQtXy cọngVPwCQtXy hasCAành VPwCQtXytrong XTCNWbnWbát caasCAnh raXTCNWbnW, nói,asCA “VPwCQtXyTình hìasCAnh bệnXTCNWbnWh nhXTCNWbnWân hiện giờVPwCQtXy khVPwCQtXyông asCAổn asCAđịnh, rasCAủi rXTCNWbnWo caasCAo, chasCAưa bVPwCQtXyiết chừngVPwCQtXy saasCAu khasCAi mổVPwCQtXy cònXTCNWbnW phảiXTCNWbnW vàoXTCNWbnW ICXTCNWbnWU, chi phasCAí kasCAhá cao.”

Vương VXTCNWbnWũ LinXTCNWbnWh XTCNWbnWnói: “HôXTCNWbnWm nay tôXTCNWbnWi xeVPwCQtXym tiXTCNWbnWn tức,XTCNWbnW ngasCAhe nóXTCNWbnWi đứaXTCNWbnW trẻXTCNWbnW XTCNWbnWbị đưaasCA đVPwCQtXyến việnasCA hômasCA asCAqua đXTCNWbnWã đượasCAc VPwCQtXymột vasCAị tiên sinVPwCQtXyh hXTCNWbnWọ VPwCQtXyNhiếp ủngXTCNWbnW hXTCNWbnWộ XTCNWbnWmười vạn,asCA ôVPwCQtXyng VPwCQtXyấy asCAcòn nóiVPwCQtXy sẽVPwCQtXy chịuVPwCQtXy chVPwCQtXyi phVPwCQtXyí saXTCNWbnWu VPwCQtXyđó nữa… CácVPwCQtXy XTCNWbnWy táXTCNWbnW nóiasCA asCAđó làXTCNWbnW asCAbố anVPwCQtXyh, ChủXTCNWbnW tịasCAch HộiVPwCQtXy đồngXTCNWbnW qXTCNWbnWuản trịVPwCQtXy tậpasCA đXTCNWbnWoàn ĐXTCNWbnWông VPwCQtXyViễn. asCAGia cảnh củaVPwCQtXy TônasCA BìnasCAh tôXTCNWbnWi biết,XTCNWbnW họXTCNWbnW kXTCNWbnWhông thểVPwCQtXy asCAlấy đâuasCA XTCNWbnWra cảXTCNWbnW cVPwCQtXyhục vạnVPwCQtXy asCAđể lVPwCQtXyàm VPwCQtXyphẫu thuật…”

Nhiếp VũasCA XTCNWbnWThịnh buônVPwCQtXyg đũa, VPwCQtXydửng dXTCNWbnWưng nói:asCA “CôVPwCQtXy muốnXTCNWbnW nóiVPwCQtXy gì?”

“Bác asCAsĩ NhiVPwCQtXyếp, anVPwCQtXyh là ngưasCAời asCAtốt, cóVPwCQtXy thểXTCNWbnW asCAnói XTCNWbnWvới VPwCQtXyviện trưởng,XTCNWbnW tìXTCNWbnWm gVPwCQtXyiúp cVPwCQtXyho TôXTCNWbnWn BasCAình nasCAgười asCAnào đóXTCNWbnW ủnVPwCQtXyg hộ tiXTCNWbnWền, cXTCNWbnWứu nó…XTCNWbnW hoVPwCQtXyặc anXTCNWbnWh nasCAói vớiasCA ôVPwCQtXyng Nhiếp…”

“Bệnh asCAviện khasCAông phasCAải tổ chXTCNWbnWức tXTCNWbnWừ thVPwCQtXyiện, casCAũng khasCAông pasCAhải VPwCQtXyai XTCNWbnWcũng đượVPwCQtXyc asCAquyên gópasCA tiềVPwCQtXyn. KhoXTCNWbnWa XTCNWbnWTim cXTCNWbnWó VPwCQtXyhơn hai trăXTCNWbnWm bệnhVPwCQtXy nhân,asCA VPwCQtXykhoa NhXTCNWbnWi cònasCA cóVPwCQtXy mườVPwCQtXyi XTCNWbnWmấy đứaVPwCQtXy tXTCNWbnWrẻ XTCNWbnWbị VPwCQtXybệnh timXTCNWbnW, ngoasCAài mộXTCNWbnWt tVPwCQtXyổ chức từVPwCQtXy tasCAhiện hasCAỗ tXTCNWbnWrợ phẫuVPwCQtXy thXTCNWbnWuật XTCNWbnWtim VPwCQtXycho trẻXTCNWbnW nôasCAng thônXTCNWbnW XTCNWbnWra, khôngXTCNWbnW cXTCNWbnWòn asCAbất cứasCA asCAtổ chức xasCAã hộiVPwCQtXy asCAnào XTCNWbnWcó kXTCNWbnWế XTCNWbnWhoạch quyXTCNWbnWên tiềnasCA nữasCAa. XXTCNWbnWin lXTCNWbnWỗi asCAcô Vương,VPwCQtXy tôXTCNWbnWi khôngasCA giasCAúp được.”

Vương VXTCNWbnWũ LinasCAh nói: asCA “Nhưng asCAđứa tVPwCQtXyrẻ asCAhôm qua…”

“Đứa trẻasCA đóVPwCQtXy đượcVPwCQtXy người asCAta quyêXTCNWbnWn tiềnXTCNWbnW chXTCNWbnWo asCAlà vasCAì ảnVPwCQtXyh hưVPwCQtXyởng củaasCA asCAthời sXTCNWbnWự, XTCNWbnWbố tasCAôi vừVPwCQtXya haVPwCQtXyy xXTCNWbnWem VPwCQtXyđược asCAtin tức nênasCA độVPwCQtXyng lònasCAg trắcVPwCQtXy ẩn.VPwCQtXy CXTCNWbnWòn trườngXTCNWbnW hợVPwCQtXyp nhưXTCNWbnW TôVPwCQtXyn BVPwCQtXyình bVPwCQtXyệnh vasCAiện khônXTCNWbnWg cònasCA cácasCAh nào, tôiXTCNWbnW cũnXTCNWbnWg vasCAậy. TôVPwCQtXyi sẽasCA khôasCAng asCAvì asCAbệnh nhasCAân asCAcủa XTCNWbnWmình màXTCNWbnW XTCNWbnWyêu cầuVPwCQtXy bốVPwCQtXy quyêXTCNWbnWn tiền đâXTCNWbnWu, ôngasCA XTCNWbnWấy VPwCQtXylà XTCNWbnWông ấy,VPwCQtXy tôVPwCQtXyi VPwCQtXylà tôi.”XTCNWbnW NgừnVPwCQtXyg mộtXTCNWbnW chVPwCQtXyút, VPwCQtXyanh asCAnói, “asCAHuống asCAhồ asCAtôi đã nóiVPwCQtXy chasCAuyện vXTCNWbnWới mVPwCQtXyẹ TônasCA BVPwCQtXyình, VPwCQtXycó phươasCAng XTCNWbnWán hXTCNWbnWỗ trXTCNWbnWợ phẫuXTCNWbnW tasCAhuật cXTCNWbnWủa côngXTCNWbnW XTCNWbnWty CXTCNWbnWM, có asCAđiều phươngasCA asCAán nàXTCNWbnWy yêuasCA cầuXTCNWbnW sửVPwCQtXy dụngasCA huyếVPwCQtXyt quXTCNWbnWản nhâasCAn tạasCAo VPwCQtXycủa VPwCQtXyCM, nhưngasCA mẹVPwCQtXy bệnh nhânasCA vẫnVPwCQtXy chasCAưa đồngXTCNWbnW XTCNWbnWý nênasCA chXTCNWbnWưa thựcVPwCQtXy hiệnVPwCQtXy được.”

Vương VũXTCNWbnW LinVPwCQtXyh kasCAhông biết XTCNWbnWtại XTCNWbnWsao ĐàVPwCQtXym TĩVPwCQtXynh lạiXTCNWbnW khXTCNWbnWông đVPwCQtXyồng ý,asCA vXTCNWbnWì thếasCA XTCNWbnWkhi asCAmang cơasCAm XTCNWbnWvề phòngXTCNWbnW bệnhXTCNWbnW, côasCA liềnXTCNWbnW VPwCQtXyhỏi chuyện nàyasCA. ĐàmVPwCQtXy TVPwCQtXyĩnh đVPwCQtXyáp: “RủiXTCNWbnW rXTCNWbnWo quasCAá lớn,XTCNWbnW hơnXTCNWbnW 50%.”

Lúc nVPwCQtXyày VVPwCQtXyương VasCAũ LiXTCNWbnWnh mới hiểuXTCNWbnW raasCA, cũnasCAg khônXTCNWbnWg biếtVPwCQtXy nêVPwCQtXyn nXTCNWbnWói gìVPwCQtXy, chỉVPwCQtXy asCAnhìn ĐàmVPwCQtXy TVPwCQtXyĩnh XTCNWbnWdùng đũasCAa khVPwCQtXyều kVPwCQtXyhều mấyVPwCQtXy XTCNWbnWhạt cơm tronasCAg asCAbát. VươngasCA VũVPwCQtXy XTCNWbnWLinh thasCAở dàiXTCNWbnW: “BácasCA sasCAĩ NhiếpasCA đúXTCNWbnWng lasCAà ngườiasCA tXTCNWbnWốt. CơmVPwCQtXy này lasCAà anasCAh ấyasCA mXTCNWbnWua chXTCNWbnWo XTCNWbnWtớ đấyasCA. VPwCQtXyCó ônXTCNWbnWg bốXTCNWbnW giXTCNWbnWàu asCAcó tasCAhế mXTCNWbnWà XTCNWbnWanh ấyasCA chXTCNWbnWẳng rVPwCQtXya vVPwCQtXyẻ chúXTCNWbnWt nào. NhXTCNWbnWưng hễVPwCQtXy casCAứ VPwCQtXynhắc đếVPwCQtXyn chuyasCAện ChXTCNWbnWủ tịchasCA NVPwCQtXyhiếp qXTCNWbnWuyên tiềnasCA VPwCQtXylà aasCAnh ấasCAy asCAđanh masCAặt lại, VPwCQtXycó vẻVPwCQtXy khôngasCA XTCNWbnWvui. XTCNWbnWÀi, ĐXTCNWbnWàm VPwCQtXyTĩnh, XTCNWbnWTôn BXTCNWbnWình nhVPwCQtXyà cVPwCQtXyhúng asCAta khôngasCA maasCAy mắnasCA đượcVPwCQtXy XTCNWbnWnhư coVPwCQtXyn nhà ngườXTCNWbnWi tXTCNWbnWa. CoasCAn nhàVPwCQtXy ngườiVPwCQtXy VPwCQtXyta gặVPwCQtXyp chuasCAyện, asCAbố củVPwCQtXya bVPwCQtXyác VPwCQtXysĩ NasCAhiếp quVPwCQtXyyên tiXTCNWbnWền mườiasCA vạn, asCAcòn nVPwCQtXyói bệnVPwCQtXyh XTCNWbnWviện cXTCNWbnWứ cốasCA gắngVPwCQtXy chữaasCA trị,VPwCQtXy VPwCQtXyông ấVPwCQtXyy sXTCNWbnWẽ lasCAo hếtVPwCQtXy cVPwCQtXyhi XTCNWbnWphí saXTCNWbnWu này. XTCNWbnW Chuyện nhưXTCNWbnW vậyVPwCQtXy XTCNWbnWsao casCAhúng asCAta khôVPwCQtXyng gXTCNWbnWặp đượasCAc chứ…”

Đàm TĩnasCAh casCAúi đầuVPwCQtXy, ngón tayasCA cầVPwCQtXym đXTCNWbnWũa hơXTCNWbnWi ruXTCNWbnWn XTCNWbnWrẩy, mãiVPwCQtXy VPwCQtXymột lúcXTCNWbnW XTCNWbnWlâu côXTCNWbnW VPwCQtXymới asCAnghe thấyXTCNWbnW mìXTCNWbnWnh khXTCNWbnWó nVPwCQtXyhọc nóiXTCNWbnW: “Tự tVPwCQtXyớ VPwCQtXygây raVPwCQtXy, khôngasCA trasCAách aVPwCQtXyi được.”

“Nói gasCAì thếVPwCQtXy ĐasCAàm Tĩnh?XTCNWbnW” Vương VũVPwCQtXy LinVPwCQtXyh khônXTCNWbnWg ngVPwCQtXyhe rõ,XTCNWbnW cVPwCQtXyô nóiasCA, “CứXTCNWbnW XTCNWbnWvo XTCNWbnWve nVPwCQtXyhư muỗiasCA ấy.”

“Không XTCNWbnWcó gì.”XTCNWbnW ĐàVPwCQtXym Tĩnh gắngVPwCQtXy lấasCAy lạVPwCQtXyi tiVPwCQtXynh thVPwCQtXyần, “TớVPwCQtXy phảVPwCQtXyi quVPwCQtXya chỗasCA GasCAiám đốXTCNWbnWc ThịnhVPwCQtXy xVPwCQtXyem saVPwCQtXyo. MVPwCQtXyai lXTCNWbnWà thứasCA hai, casCAhắc asCAchắn côngXTCNWbnW XTCNWbnWty sẽXTCNWbnW cXTCNWbnWó rấtVPwCQtXy nasCAhiều XTCNWbnWemail, tớasCA phảiasCA đếnXTCNWbnW XTCNWbnWđó xXTCNWbnWem anasCAh ấVPwCQtXyy cần giXTCNWbnWúp gìXTCNWbnW không.asCA CậuXTCNWbnW trXTCNWbnWông TônVPwCQtXy BìVPwCQtXynh XTCNWbnWgiúp tớasCA mộXTCNWbnWt láXTCNWbnWt nhé.”

“Được rồi.”

“Nếu nóasCA tỉnhXTCNWbnW dasCAậy tasCAhì gọi casCAho tớ.”

“Biết rXTCNWbnWồi, biVPwCQtXyết rồi.”

Đàm TVPwCQtXyĩnh điasCA đếnXTCNWbnW cuối hànhVPwCQtXy lanasCAg, ởVPwCQtXy đóXTCNWbnW cóVPwCQtXy mộtXTCNWbnW asCAphòng vệXTCNWbnW siVPwCQtXynh VPwCQtXycông VPwCQtXycộng, rấtXTCNWbnW íVPwCQtXyt ngườiVPwCQtXy dùngXTCNWbnW, vìXTCNWbnW phònVPwCQtXyg bệnhasCA bây giờasCA VPwCQtXyhầu VPwCQtXynhư đềuVPwCQtXy cóasCA phòXTCNWbnWng vệXTCNWbnW siasCAnh riêngXTCNWbnW. PVPwCQtXyhòng vVPwCQtXyệ sVPwCQtXyinh nVPwCQtXyày ngoạiVPwCQtXy tVPwCQtXyrừ thỉnh thoảngVPwCQtXy VPwCQtXycó nVPwCQtXyhân VPwCQtXyviên bệVPwCQtXynh việnasCA sửXTCNWbnW dụnXTCNWbnWg, cVPwCQtXyòn thìasCA rấVPwCQtXyt ítasCA ngườVPwCQtXyi VPwCQtXyvào. LXTCNWbnWúc ĐàVPwCQtXym Tĩnh XTCNWbnWbước vasCAào, bênXTCNWbnW tronXTCNWbnWg khôXTCNWbnWng VPwCQtXycó asCAai cảasCA, XTCNWbnWcô bèasCAn trốnVPwCQtXy troVPwCQtXyng đóasCA khasCAóc VPwCQtXymột tXTCNWbnWrận thoải mái.

Phải mấtXTCNWbnW XTCNWbnWbao nhiêuVPwCQtXy nước mắtXTCNWbnW mớiVPwCQtXy vơasCAi VPwCQtXyđược nỗiVPwCQtXy đVPwCQtXyau đèVPwCQtXy nặnXTCNWbnWg tVPwCQtXyrong asCAlòng? VPwCQtXyPhải mấtVPwCQtXy baXTCNWbnWo nhiêVPwCQtXyu nasCAước mVPwCQtXyắt asCAmới gột sXTCNWbnWạch đượcXTCNWbnW niềmXTCNWbnW hốiVPwCQtXy hậnXTCNWbnW VPwCQtXykhi xưa?XTCNWbnW ThVPwCQtXyật sựXTCNWbnW cXTCNWbnWô thấVPwCQtXyy XTCNWbnWmình đXTCNWbnWã XTCNWbnWsai, côVPwCQtXy hoàVPwCQtXyn toànXTCNWbnW không XTCNWbnWcó kVPwCQtXyhả nănVPwCQtXyg chVPwCQtXyo casCAon mộtasCA cuộcVPwCQtXy VPwCQtXysống tốtasCA đẹpasCA, vasCAậy VPwCQtXymà lạasCAi đưVPwCQtXya VPwCQtXynó đếnasCA thếVPwCQtXy XTCNWbnWgiới asCAnày để nXTCNWbnWó vừaVPwCQtXy XTCNWbnWsinh XTCNWbnWra đãVPwCQtXy pXTCNWbnWhải chịuXTCNWbnW kVPwCQtXyhổ, đếnasCA VPwCQtXybây VPwCQtXygiờ vẫasCAn hônXTCNWbnW mêasCA tronasCAg phònXTCNWbnWg bXTCNWbnWệnh. Bệnh tậtXTCNWbnW khôngVPwCQtXy đánhasCA gVPwCQtXyục đVPwCQtXyược cXTCNWbnWô, lúVPwCQtXyc XTCNWbnWkhó khVPwCQtXyăn nhấtVPwCQtXy XTCNWbnWcô cũasCAng cắXTCNWbnWn rănVPwCQtXyg vượtasCA quaasCA, nhưnasCAg bây VPwCQtXygiờ sốXTCNWbnW masCAệnh sắpasCA VPwCQtXyquật ngãXTCNWbnW côXTCNWbnW rồi.

Cô khôXTCNWbnWng thXTCNWbnWể asCAchống chọi XTCNWbnWnổi nữa.

Khi vVPwCQtXyào phòngXTCNWbnW XTCNWbnWvệ sXTCNWbnWinh, Nhiếp VVPwCQtXyũ ThịnhasCA loVPwCQtXyáng thoáVPwCQtXyng nghasCAe thasCAấy VPwCQtXybên asCAkia vácasCAh casCAó tiếnasCAg khVPwCQtXyóc, XTCNWbnWlà tiVPwCQtXyếng XTCNWbnWphụ nữ, khXTCNWbnWóc rấtVPwCQtXy kVPwCQtXyìm nasCAén, rVPwCQtXyất đaasCAu đớn.asCA TronVPwCQtXyg bệnasCAh việnVPwCQtXy thườXTCNWbnWng xuyênasCA cóasCA ngVPwCQtXyười VPwCQtXykhóc, đặc biệXTCNWbnWt làVPwCQtXy nửaVPwCQtXy đêVPwCQtXym, XTCNWbnWkhi aasCAnh lXTCNWbnWê cVPwCQtXyơ thểVPwCQtXy mệtXTCNWbnW mXTCNWbnWỏi VPwCQtXyra khasCAỏi asCAphòng VPwCQtXymổ cấpasCA cứu,XTCNWbnW nghe thấyasCA tiếnVPwCQtXyg asCAnức nởXTCNWbnW củVPwCQtXya VPwCQtXyngười nhXTCNWbnWà bXTCNWbnWệnh nXTCNWbnWhân, XTCNWbnWanh thườngXTCNWbnW asCAcó XTCNWbnWảo VPwCQtXygiác asCArằng, người đangasCA khóXTCNWbnWc asCAđó cVPwCQtXyhính lXTCNWbnWà ĐàXTCNWbnWm TĩnVPwCQtXyh asCAcủa anh.

Vì tiếXTCNWbnWng khXTCNWbnWóc củaVPwCQtXy VPwCQtXyĐàm Tĩnh VPwCQtXycũng khVPwCQtXyóc kXTCNWbnWìm VPwCQtXynén giasCAống nhXTCNWbnWư vậy,asCA ngaVPwCQtXyy viVPwCQtXyệc khóVPwCQtXyc tasCAhật asCAto XTCNWbnWlên casCAô cũnXTCNWbnWg không biết,asCA chỉXTCNWbnW basCAiết nấcXTCNWbnW VPwCQtXylên từXTCNWbnWng tiếng.VPwCQtXy RXTCNWbnWất lasCAâu saVPwCQtXyu anasCAh mớiasCA épVPwCQtXy mVPwCQtXyình VPwCQtXythay đổiVPwCQtXy VPwCQtXyđược phán đoVPwCQtXyán VPwCQtXysai lầmVPwCQtXy đóVPwCQtXy, bởiXTCNWbnW VPwCQtXymỗi lầnXTCNWbnW điasCA ngaXTCNWbnWng quasCAa ngưXTCNWbnWời nhàasCA bệnasCAh nhân,VPwCQtXy anasCAh lXTCNWbnWại épXTCNWbnW mình nhìnasCA, nhVPwCQtXyìn chXTCNWbnWo rVPwCQtXyõ đXTCNWbnWó khônVPwCQtXyg pXTCNWbnWhải làVPwCQtXy VPwCQtXyĐàm TĩasCAnh. VPwCQtXyChiêu đóVPwCQtXy asCAtuy tànXTCNWbnW nVPwCQtXyhẫn nhưngasCA rấXTCNWbnWt hiệu qVPwCQtXyuả, khiếnasCA VPwCQtXyanh casCAó thasCAể lậXTCNWbnWp tứcXTCNWbnW tỉnhVPwCQtXy táasCAo lXTCNWbnWại, gặpXTCNWbnW asCAbất cứXTCNWbnW asCAai kVPwCQtXyhóc XTCNWbnWanh cVPwCQtXyũng phảiXTCNWbnW ép basCAản thasCAân đưVPwCQtXya mVPwCQtXyắt nhìVPwCQtXyn. NVPwCQtXyhiếp VũXTCNWbnW ThịasCAnh thấyXTCNWbnW mìnXTCNWbnWh asCAlại mXTCNWbnWất XTCNWbnWtrí rồi,XTCNWbnW cXTCNWbnWon trai ĐàmasCA XTCNWbnWTĩnh đãXTCNWbnW trởVPwCQtXy thàVPwCQtXynh bệasCAnh nVPwCQtXyhân casCAủa asCAanh, đaasCAng nằXTCNWbnWm troasCAng XTCNWbnWphòng basCAệnh asCAtim kVPwCQtXyhoa Ngoại, nêXTCNWbnWn cảXTCNWbnW ngàyVPwCQtXy anXTCNWbnWh cũVPwCQtXyng kasCAhông biXTCNWbnWết mìnXTCNWbnWh ngVPwCQtXyhĩ gVPwCQtXyì nữa.VPwCQtXy AnasCAh bướcVPwCQtXy nhanasCAh VPwCQtXyra khỏiasCA phòng XTCNWbnWvệ siXTCNWbnWnh, đếnVPwCQtXy phòngVPwCQtXy trVPwCQtXyực baasCAn kéasCAo VPwCQtXyy asCAtá tasCArưởng VPwCQtXysang mộtasCA basCAên, nói:

“Cô bảVPwCQtXyo ngườiVPwCQtXy XTCNWbnWvào phòng vXTCNWbnWệ VPwCQtXysinh đi,VPwCQtXy cVPwCQtXyó mộXTCNWbnWt VPwCQtXyngười XTCNWbnWphụ nVPwCQtXyữ đaXTCNWbnWng XTCNWbnWkhóc troasCAng đasCAó, tôasCAi XTCNWbnWsợ VPwCQtXyxảy asCAra chuyện.”

Y táXTCNWbnW tasCArưởng cũnXTCNWbnWg sợVPwCQtXy xảy raasCA cVPwCQtXyhuyện, trưXTCNWbnWớc asCAđây VPwCQtXycũng từasCAng asCAcó bệnXTCNWbnWh nhasCAân nasCAhảy XTCNWbnWlầu khiasCAến cảXTCNWbnW bệnXTCNWbnWh XTCNWbnWviện nháo nVPwCQtXyhào, tasCAuy asCAkhông pVPwCQtXyhải sựVPwCQtXy cXTCNWbnWố XTCNWbnWy XTCNWbnWhọc nhưngasCA cũVPwCQtXyng khiXTCNWbnWến từasCA trXTCNWbnWên xuốnVPwCQtXyg asCAdưới nơXTCNWbnWm nớpVPwCQtXy mấy asCA tháng XTCNWbnWliền, VPwCQtXynên bệnhXTCNWbnW viasCAện đềXTCNWbnW phasCAòng chasCAuyện nàyasCA rXTCNWbnWất nghiêtasCA, pXTCNWbnWhòng VPwCQtXyhành asCAchính đãasCA đổi hếtVPwCQtXy tấtVPwCQtXy cảasCA asCAcửa sXTCNWbnWổ trVPwCQtXyong asCAphòng bệnhXTCNWbnW vàasCA hVPwCQtXyành lVPwCQtXyang sanasCAg loVPwCQtXyại chỉXTCNWbnW mởasCA đượcasCA mXTCNWbnWột khe nhỏVPwCQtXy, basCAên ngoàiasCA cXTCNWbnWửa sổXTCNWbnW casCAó VPwCQtXythêm sonVPwCQtXyg sVPwCQtXyắt, nVPwCQtXyói vớiasCA basCAên ngVPwCQtXyoài làasCA lướiVPwCQtXy cXTCNWbnWhống trộXTCNWbnWm, thật rVPwCQtXya, casCAao thXTCNWbnWế nasCAày tXTCNWbnWrộm trèoVPwCQtXy khônVPwCQtXyg nVPwCQtXyổi, lVPwCQtXyà asCAđề XTCNWbnWphòng ngườiasCA nasCAhảy XTCNWbnWlầu mVPwCQtXyà thôi.

Vì asCAthế XTCNWbnWkhi nghasCAe Nhiếp VũVPwCQtXy ThịVPwCQtXynh nóXTCNWbnWi vXTCNWbnWậy, XTCNWbnWy táasCA trưởngasCA liềnasCA XTCNWbnWđích thânXTCNWbnW đasCAến đó.XTCNWbnW VPwCQtXyMãi lXTCNWbnWâu saVPwCQtXyu asCAmới quXTCNWbnWay lại, ngồiVPwCQtXy VPwCQtXyxuống chiếcasCA ghếXTCNWbnW đốiXTCNWbnW dXTCNWbnWiện NVPwCQtXyhiếp VũVPwCQtXy ThịnhVPwCQtXy, chỉasCA lắcasCA đầuVPwCQtXy tXTCNWbnWhở dàXTCNWbnWi. NhasCAiếp VPwCQtXyVũ ThịVPwCQtXynh hỏi: “TasCAhế nào?”

“Là ngườiasCA nXTCNWbnWhà cXTCNWbnWủa XTCNWbnWbệnh nhân anhasCA, đứXTCNWbnWa XTCNWbnWtrẻ giưasCAờng VPwCQtXy39 asCAấy, côXTCNWbnW VPwCQtXyấy trXTCNWbnWốn mộasCAt mìnasCAh troXTCNWbnWng đóVPwCQtXy nasCAgồi khócVPwCQtXy. ThấyasCA tôi vasCAào, XTCNWbnWcô XTCNWbnWta vXTCNWbnWội vàngVPwCQtXy asCAlau nướcXTCNWbnW mắtVPwCQtXy làmXTCNWbnW nhưXTCNWbnW XTCNWbnWkhông asCAcó chuyệnXTCNWbnW gìXTCNWbnW. TộiVPwCQtXy nVPwCQtXyghiệp XTCNWbnWquá, tôi sVPwCQtXyợ asCAcô ấyVPwCQtXy nghĩVPwCQtXy khônasCAg thônasCAg, phảiXTCNWbnW kasCAhuyên VPwCQtXynhủ mãXTCNWbnWi VPwCQtXymới vềasCA đấy.”

Người nhàasCA bệnhVPwCQtXy nhâVPwCQtXyn giường VPwCQtXy39… NasCAhiếp VũVPwCQtXy ThịnhasCA XTCNWbnWphải mấtasCA XTCNWbnWhai gXTCNWbnWiây mớXTCNWbnWi hiểuVPwCQtXy rasCAa ngXTCNWbnWười màVPwCQtXy asCAy VPwCQtXytá trưởngasCA nVPwCQtXyói là VPwCQtXy ai, VPwCQtXynhất tVPwCQtXyhời sữngasCA người.

Rất nhiềuVPwCQtXy lVPwCQtXyần kasCAhi người khVPwCQtXyác khócVPwCQtXy VPwCQtXylóc, anasCAh toVPwCQtXyàn lXTCNWbnWo đXTCNWbnWó lasCAà ĐasCAàm XTCNWbnWTĩnh. VPwCQtXyNhưng đếnasCA asCAkhi ĐàmXTCNWbnW TĩnhVPwCQtXy tXTCNWbnWhật sựVPwCQtXy khóc lócXTCNWbnW tasCAhì aasCAnh VPwCQtXylại khôXTCNWbnWng nhasCAận rasCAa. RốtXTCNWbnW casCAuộc thờiVPwCQtXy giasCAan đãXTCNWbnW asCAđánh cắpXTCNWbnW mVPwCQtXyất điềVPwCQtXyu gì…asCA VPwCQtXymà khiến khoảngVPwCQtXy cXTCNWbnWách giữaasCA hVPwCQtXyọ trởVPwCQtXy nêasCAn xVPwCQtXya XTCNWbnWxôi, asCAlạ lẫmVPwCQtXy nasCAhư vậy…asCA MãiVPwCQtXy lâuasCA VPwCQtXysau anasCAh mớXTCNWbnWi lên tasCAiếng: “XTCNWbnWGiờ asCAcô ấyXTCNWbnW ởXTCNWbnW đâu?”

“Cô ấyasCA asCAnói muốVPwCQtXyn VPwCQtXyđi thăm đồnXTCNWbnWg nghiệpXTCNWbnW cũnasCAg asCAở bệnhVPwCQtXy việasCAn nàyasCA. TôiasCA tVPwCQtXyhấy côasCA ấyXTCNWbnW vXTCNWbnWào tXTCNWbnWhang máy.asCA” XTCNWbnWY VPwCQtXytá trưasCAởng nói, “ChắcasCA khôVPwCQtXyng sXTCNWbnWao đâu.”

Nhiếp VPwCQtXyVũ ThasCAịnh biếtXTCNWbnW chắc hẳnVPwCQtXy cXTCNWbnWô VPwCQtXyđi XTCNWbnWthăm ThịnXTCNWbnWh PhươngVPwCQtXy ĐìXTCNWbnWnh, cảmXTCNWbnW xúVPwCQtXyc lVPwCQtXyại trởasCA XTCNWbnWnên pXTCNWbnWhức tạpXTCNWbnW. AXTCNWbnWnh VPwCQtXybước tớiXTCNWbnW cửa sổasCA nhasCAìn xVPwCQtXyuống, VPwCQtXyphòng bệXTCNWbnWnh tXTCNWbnWim khoVPwCQtXya NgoVPwCQtXyại XTCNWbnWở XTCNWbnWtầng 30VPwCQtXy, XTCNWbnWquá caoXTCNWbnW, asCAtừ đâyasCA trXTCNWbnWông xuống mọasCAi asCAngười VPwCQtXybên XTCNWbnWdưới chỉXTCNWbnW nhưasCA nhữnXTCNWbnWg chấmasCA nhỏVPwCQtXy asCAli tXTCNWbnWi, đXTCNWbnWâu thểXTCNWbnW nXTCNWbnWhận asCAra aVPwCQtXyi lVPwCQtXyà Đàm Tĩnh.

Anh nghĩ,asCA asCAcó lVPwCQtXyẽ mãVPwCQtXyi mãi mìnhVPwCQtXy sẽasCA thếXTCNWbnW này,VPwCQtXy đVPwCQtXyứng ởXTCNWbnW mộtXTCNWbnW asCAnơi XTCNWbnWxa xôiVPwCQtXy, khVPwCQtXyông XTCNWbnWsao lạiXTCNWbnW gầVPwCQtXyn, cũnasCAg khôXTCNWbnWng VPwCQtXythể lasCAại gần, nVPwCQtXyhìn vasCAề mộasCAt hưVPwCQtXyớng, ngóXTCNWbnWng XTCNWbnWchờ sựasCA xuấtVPwCQtXy hiệnasCA củaasCA cVPwCQtXyô, nasCAhưng asCAkhi cVPwCQtXyô thậtasCA XTCNWbnWsự VPwCQtXyxuất hiệXTCNWbnWn, anh XTCNWbnWcó thểasCA sẽXTCNWbnW khasCAông nhVPwCQtXyận rXTCNWbnWa asCAcô nXTCNWbnWữa, vìXTCNWbnW khoasCAảng casCAách giữaVPwCQtXy hVPwCQtXyai ngườiXTCNWbnW qVPwCQtXyuá XTCNWbnWxa, quá xa.

Thịnh PhươnasCAg ĐìXTCNWbnWnh đang asCA trả lasCAời thưVPwCQtXy VPwCQtXythì nghXTCNWbnWe thasCAấy tiếngasCA bướcVPwCQtXy châasCAn quVPwCQtXyen thuộcXTCNWbnW ngoàiVPwCQtXy hàVPwCQtXynh lanVPwCQtXyg. AnVPwCQtXyh đã phâVPwCQtXyn biệtasCA asCAđược VPwCQtXytiếng bướcVPwCQtXy châXTCNWbnWn củaXTCNWbnW ĐXTCNWbnWàm TĩnhasCA XTCNWbnWvà cVPwCQtXyác VPwCQtXyy XTCNWbnWtá, vasCAì ĐàVPwCQtXym TĩnhVPwCQtXy bướcasCA rasCAất nhẹ. BệnhVPwCQtXy nhânXTCNWbnW cXTCNWbnWùng VPwCQtXyphòng vVPwCQtXyới anVPwCQtXyh xVPwCQtXyuất việnXTCNWbnW XTCNWbnWrồi, giờVPwCQtXy chỉVPwCQtXy cònXTCNWbnW masCAình aasCAnh trong asCAphòng, kVPwCQtXyhi xửXTCNWbnW lýVPwCQtXy asCAcông viVPwCQtXyệc VPwCQtXyanh sXTCNWbnWẽ bVPwCQtXyảo hộVPwCQtXy lýXTCNWbnW TiXTCNWbnWểu PhVPwCQtXyùng asCAxuống asCAvườn hXTCNWbnWoa nghỉ VPwCQtXyngơi, nhưXTCNWbnW vậyasCA phònasCAg bệnhVPwCQtXy asCAcàng yêXTCNWbnWn tasCAĩnh. AVPwCQtXynh XTCNWbnWnhấp vàXTCNWbnWo VPwCQtXynút gửiVPwCQtXy thưasCA, rồiXTCNWbnW gấp noXTCNWbnWtebook vàXTCNWbnWo. QuảVPwCQtXy nXTCNWbnWhiên ĐàmasCA TĩnhasCA xuấtXTCNWbnW hiVPwCQtXyện VPwCQtXyở VPwCQtXycửa phasCAòng, nhưnXTCNWbnWg tinXTCNWbnWh thầXTCNWbnWn cô XTCNWbnW không đượcasCA tốtXTCNWbnW lasCAắm, quaXTCNWbnWnh mắXTCNWbnWt cVPwCQtXyô cVPwCQtXyó quầngasCA tasCAhâm, nhưnXTCNWbnWg VPwCQtXycô vasCAẫn gượngasCA cườVPwCQtXyi: “Giám đasCAốc ThịnhXTCNWbnW, hôXTCNWbnWm asCAnay aasCAnh thasCAấy tasCAhế nào?”

“Rất XTCNWbnWkhoẻ, bácasCA sVPwCQtXyĩ nói tuầnVPwCQtXy saVPwCQtXyu tasCAôi VPwCQtXyxuất việnXTCNWbnW đưXTCNWbnWợc rồiVPwCQtXy.” VPwCQtXyThịnh PhươnVPwCQtXyg VPwCQtXyĐình hỏi,XTCNWbnW “BìnhVPwCQtXy BVPwCQtXyình thếVPwCQtXy nàoVPwCQtXy rồi?asCA Cô cVPwCQtXyứ chămasCA asCAsóc cháuasCA cVPwCQtXyho tốasCAt, kXTCNWbnWhông asCAphải qVPwCQtXyua đây,VPwCQtXy ởasCA đasCAây cóVPwCQtXy TiểuasCA PVPwCQtXyhùng rồiXTCNWbnW, cậXTCNWbnWu ấy XTCNWbnW rất cVPwCQtXyẩn thận.”

Nhắc đếasCAn asCATôn BìnhXTCNWbnW, Đàm asCA Tĩnh kasCAhông cườiVPwCQtXy VPwCQtXynổi XTCNWbnWnữa, asCAhàng lôasCAng màasCAy VPwCQtXycau lXTCNWbnWại: “BìnhXTCNWbnW VPwCQtXyBình vẫnXTCNWbnW chưaasCA tỉnXTCNWbnWh. BáasCAc sĩ nXTCNWbnWói nóVPwCQtXy quáasCA yasCAếu nêXTCNWbnWn bịVPwCQtXy hasCAôn mê.”XTCNWbnW VPwCQtXyCô asCAnói, “ThậtXTCNWbnW rXTCNWbnWa tôiXTCNWbnW XTCNWbnWcó cXTCNWbnWhuyện muXTCNWbnWốn VPwCQtXyhỏi ý aVPwCQtXynh. KasCAiến asCAthức VPwCQtXyvà tầmXTCNWbnW nhìasCAn asCAcủa anXTCNWbnWh đềXTCNWbnWu caVPwCQtXyo hơnasCA tôi,VPwCQtXy VPwCQtXytôi cũnXTCNWbnWg chẳnasCAg cònVPwCQtXy thân thíchVPwCQtXy bVPwCQtXyạn bèXTCNWbnW XTCNWbnWnào asCAcó tVPwCQtXyhể bàVPwCQtXyn bạcVPwCQtXy cảXTCNWbnW nXTCNWbnWên VPwCQtXymuốn đếnVPwCQtXy hXTCNWbnWỏi anh.”

“Cô cứVPwCQtXy nasCAói, gVPwCQtXyiúp được chắcXTCNWbnW cXTCNWbnWhắn XTCNWbnWtôi sVPwCQtXyẽ giúp.”

Đàm XTCNWbnWTĩnh lưỡnasCAg lựVPwCQtXy một chútXTCNWbnW rồVPwCQtXyi XTCNWbnWhỏi: “AasCAnh đãasCA asCAbao giờXTCNWbnW gặVPwCQtXyp chuyệnVPwCQtXy đặcVPwCQtXy biệtasCA khVPwCQtXyó xửasCA chưa?”

“Đương nhiênXTCNWbnW lasCAà rồiVPwCQtXy. CuộVPwCQtXyc đời khXTCNWbnWông thểasCA asCAcứ mXTCNWbnWàu hồVPwCQtXyng mãi,asCA asCAai VPwCQtXycũng cóVPwCQtXy lúXTCNWbnWc gXTCNWbnWặp VPwCQtXykhó khăn.”

“Thế anasCAh đãXTCNWbnW baVPwCQtXyo giờVPwCQtXy hận XTCNWbnW ai asCAchưa? XTCNWbnWVô XTCNWbnWcùng, vôVPwCQtXy cùVPwCQtXyng hận…XTCNWbnW asCAVì thếasCA asCAđã lXTCNWbnWàm XTCNWbnWmột VPwCQtXyviệc vốnVPwCQtXy kasCAhông nasCAên làm.”

“Tôi XTCNWbnWlà ngườXTCNWbnWi bìnhXTCNWbnW thasCAường, cũng cXTCNWbnWó lúcXTCNWbnW asCAcăm hasCAận, cũnXTCNWbnWg từngVPwCQtXy làmVPwCQtXy việVPwCQtXyc XTCNWbnWkhông XTCNWbnWnên làXTCNWbnWm.” ThXTCNWbnWịnh asCAPhương asCAĐình nói, “VPwCQtXyThật rVPwCQtXya aXTCNWbnWi cũVPwCQtXyng casCAó VPwCQtXylúc masCAắc lỗVPwCQtXyi, aasCAi asCAcũng cVPwCQtXyó thasCAể làmasCA nhasCAững việXTCNWbnWc khônVPwCQtXyg nêXTCNWbnWn làmXTCNWbnW. Chúng asCAta làXTCNWbnW ngườasCAi thường,asCA khôVPwCQtXyng phảiXTCNWbnW tVPwCQtXyhánh nhasCAân, lasCAàm sVPwCQtXyai cũnasCAg làVPwCQtXy casCAhuyện thường mà.”

Đàm TasCAĩnh kXTCNWbnWhẽ tVPwCQtXyhở dài,VPwCQtXy cúi đầuasCA nóiXTCNWbnW: “NhưngXTCNWbnW hậuasCA quảasCA quáVPwCQtXy nghiVPwCQtXyêm trọng.”

“Bất VPwCQtXycứ chuXTCNWbnWyện gìXTCNWbnW cũng khôngasCA VPwCQtXynghiêm trọngXTCNWbnW nhVPwCQtXyư chúVPwCQtXyng XTCNWbnWta VPwCQtXytưởng tượngasCA đâuasCA.” ThịnVPwCQtXyh PhươnXTCNWbnWg ĐVPwCQtXyình nóiVPwCQtXy, “KVPwCQtXyhi mới đếnVPwCQtXy ThượnasCAg asCAHải làmVPwCQtXy asCAviệc, asCAtôi đãXTCNWbnW asCAphạm phasCAải mộtasCA lỗiXTCNWbnW VPwCQtXyđặc biệt,VPwCQtXy đặcasCA biệasCAt nghiêmXTCNWbnW trXTCNWbnWọng, khiến cXTCNWbnWác VPwCQtXynhà cVPwCQtXyung XTCNWbnWứng asCAcủa VPwCQtXycả kXTCNWbnWhu XTCNWbnWvực TasCAhái BìnXTCNWbnWh DươngXTCNWbnW nhậnXTCNWbnW mVPwCQtXyột cáVPwCQtXyi báoasCA giáVPwCQtXy VPwCQtXysai. Tôi ngXTCNWbnWhĩ tXTCNWbnWhế làVPwCQtXy hếasCAt, chVPwCQtXyắc chXTCNWbnWắn sasCAẽ VPwCQtXybị cVPwCQtXyông tasCAy đuổiVPwCQtXy vVPwCQtXyiệc, nhVPwCQtXyưng thựcVPwCQtXy tasCAế asCAtôi đXTCNWbnWã lập tVPwCQtXyức cáoasCA VPwCQtXylỗi XTCNWbnWcủa mìnXTCNWbnWh casCAho cấpXTCNWbnW trên,XTCNWbnW cứXTCNWbnW thếasCA cấpVPwCQtXy nàyXTCNWbnW bVPwCQtXyáo lêasCAn asCAcấp asCAkia, thậmVPwCQtXy chí kiVPwCQtXynh độasCAng tớiVPwCQtXy tVPwCQtXyận PhóasCA tổngasCA giVPwCQtXyám đốVPwCQtXyc khVPwCQtXyu vasCAực TháiasCA BìnhXTCNWbnW DươVPwCQtXyng. asCACuối cùngVPwCQtXy côngXTCNWbnW tVPwCQtXyy cho tasCAôi masCAột cơVPwCQtXy hộiasCA, VPwCQtXytrong nửaXTCNWbnW tasCAháng tôiasCA đãasCA bXTCNWbnWay asCAtới mườiVPwCQtXy sáasCAu nưXTCNWbnWớc đXTCNWbnWể xiasCAn lVPwCQtXyỗi từng XTCNWbnW nhà cuVPwCQtXyng asCAứng, đasCAồng thXTCNWbnWời kýVPwCQtXy XTCNWbnWkết XTCNWbnWhợp VPwCQtXyđồng mớiasCA. SVPwCQtXyau kasCAhi vềasCA ThasCAượng HảXTCNWbnWi tôiVPwCQtXy cònXTCNWbnW asCAbị trừ VPwCQtXyba thángXTCNWbnW lươngasCA. NhưngasCA asCAkết qVPwCQtXyuả VPwCQtXytôi XTCNWbnWđạt đưXTCNWbnWợc VPwCQtXycao sXTCNWbnWau đóVPwCQtXy rasCAất VPwCQtXytuyệt vờVPwCQtXyi, cXTCNWbnWông ty quVPwCQtXyyết đVPwCQtXyịnh giữVPwCQtXy tôiVPwCQtXy VPwCQtXylại. KVPwCQtXyhông XTCNWbnWlâu saXTCNWbnWu VPwCQtXytôi thănXTCNWbnWg chứcasCA, vasCAì tôasCAi VPwCQtXytừng gặpVPwCQtXy tấtVPwCQtXy cả asCAcác nVPwCQtXyhà cunVPwCQtXyg ứnasCAg, XTCNWbnWhơn XTCNWbnWnữa asCAquan hệVPwCQtXy hợpasCA táXTCNWbnWc sXTCNWbnWau đVPwCQtXyó XTCNWbnWcũng VPwCQtXyrất tốt.asCA TVPwCQtXyrời khôXTCNWbnWng tuyệt đườXTCNWbnWng củasCAa aasCAi, cXTCNWbnWô đasCAừng ngVPwCQtXyhiêm trọngVPwCQtXy hoáXTCNWbnW lỗiXTCNWbnW lầm.VPwCQtXy TáVPwCQtXyi ôngasCA XTCNWbnWmất ngựXTCNWbnWa chưaVPwCQtXy XTCNWbnWchắc đã lXTCNWbnWà chuVPwCQtXyyện xấu.”

Đàm TĩVPwCQtXynh thXTCNWbnWất thầnasCA, thật raXTCNWbnW ThịnhasCA asCAPhương VPwCQtXyĐình cũngasCA kasCAhông ngXTCNWbnWhĩ mVPwCQtXyình lạiVPwCQtXy asCAkể chuyệasCAn đVPwCQtXyó chasCAo VPwCQtXycô ngasCAhe. XTCNWbnWCó lẽasCA vì XTCNWbnWbộ dạngVPwCQtXy ĐàasCAm TĩnhasCA hXTCNWbnWôm asCAnay qasCAuá đỗiXTCNWbnW bơXTCNWbnW vVPwCQtXyơ, khônVPwCQtXyg asCAnơi nưasCAơng tựa,XTCNWbnW VPwCQtXykhiến aVPwCQtXynh cảm VPwCQtXythấy masCAình nhấtVPwCQtXy địnhVPwCQtXy phảasCAi nóiasCA gasCAì đXTCNWbnWó đểasCA cổVPwCQtXy vũasCA VPwCQtXyc, casCAó lẽXTCNWbnW bệnhVPwCQtXy tìnXTCNWbnWh VPwCQtXycủa asCAcon tasCArai đasCAã thật sựVPwCQtXy quậtVPwCQtXy ngãXTCNWbnW cXTCNWbnWô rồi.

Cuối VPwCQtXycùng ĐàmVPwCQtXy VPwCQtXyTĩnh ngẩnasCAg lên, hỏi:asCA “NếasCAu cóVPwCQtXy VPwCQtXyhai XTCNWbnWsự XTCNWbnWlựa chVPwCQtXyọn, mộasCAt XTCNWbnWsẽ VPwCQtXylàm tổnasCA thươasCAng VPwCQtXyrất VPwCQtXynhiều ngVPwCQtXyười, VPwCQtXylựa chọn XTCNWbnWkia VPwCQtXycũng sẽXTCNWbnW lasCAàm tổnXTCNWbnW thưVPwCQtXyơng rấasCAt nXTCNWbnWhiều người…”

“Người VPwCQtXyta vẫnVPwCQtXy VPwCQtXynói VPwCQtXyhãy chọn cáVPwCQtXych tổasCAn thưXTCNWbnWơng asCAít hơn,VPwCQtXy tronXTCNWbnWg côVPwCQtXyng VPwCQtXyty cũnXTCNWbnWg vậVPwCQtXyy, cXTCNWbnWái nàasCAo tạoXTCNWbnW ítVPwCQtXy tổasCAn thasCAất hơn thìXTCNWbnW tXTCNWbnWa XTCNWbnWsẽ asCAchọn cáiasCA đó.”

Anh VPwCQtXycố XTCNWbnWý nhấasCAn mạnhVPwCQtXy XTCNWbnWlà trong cônasCAg XTCNWbnWty, VPwCQtXyĐàm TĩnXTCNWbnWh asCAthoáng ngVPwCQtXyẩn ngưVPwCQtXyời, cuXTCNWbnWối cùnXTCNWbnWg XTCNWbnWcô cũXTCNWbnWng hạasCA quyếtVPwCQtXy tâmasCA, nói:XTCNWbnW “Giám đasCAốc ThịXTCNWbnWnh, cảXTCNWbnWm ơnVPwCQtXy asCAanh, XTCNWbnWtôi biếtXTCNWbnW nêXTCNWbnWn làmXTCNWbnW gìVPwCQtXy rồi.”

Thịnh PhươngVPwCQtXy ĐìnXTCNWbnWh nghĩ ngợiXTCNWbnW mộtXTCNWbnW cVPwCQtXyhút rXTCNWbnWồi asCAnói: “asCATrước asCAkhi quyếtVPwCQtXy địnhasCA việcXTCNWbnW gXTCNWbnWì quaVPwCQtXyn trọngasCA, cXTCNWbnWô asCAphải thậasCAt nghiêm tVPwCQtXyúc sXTCNWbnWuy xasCAét XTCNWbnWtất cVPwCQtXyả XTCNWbnWcác VPwCQtXyvấn đềasCA asCAcó thXTCNWbnWể XTCNWbnWxảy raasCA. VPwCQtXyCòn kVPwCQtXyhi XTCNWbnWđã qXTCNWbnWuyết định,asCA VPwCQtXydù kết qVPwCQtXyuả khVPwCQtXyông lasCAý tưởngasCA thìXTCNWbnW cũnasCAg đừVPwCQtXyng hốXTCNWbnWi hậnVPwCQtXy, asCAvì cXTCNWbnWô đãasCA VPwCQtXycố gasCAắng hếtXTCNWbnW sứcXTCNWbnW rồi.”

 

“Cảm ơnXTCNWbnW aVPwCQtXynh, VPwCQtXyGiám đốc Thịnh.”

“Không asCAcó gì.”

“Còn nữa…asCA từVPwCQtXy tuầnVPwCQtXy sau,XTCNWbnW tôi muốXTCNWbnWn VPwCQtXynghỉ asCAmột tuần…”

Thịnh PhươngVPwCQtXy VPwCQtXyĐình basCAiết cô phVPwCQtXyải ởVPwCQtXy viasCAện cXTCNWbnWhăm XTCNWbnWcon, liasCAền VPwCQtXynói: asCA“Không sXTCNWbnWao, tasCAuần XTCNWbnWsau tôiVPwCQtXy vasCAẫn ởXTCNWbnW viện,XTCNWbnW chVPwCQtXyắc chắn asCAcông asCAty sẽXTCNWbnW sắasCAp asCAxếp chVPwCQtXyo asCAcô XTCNWbnWtiếp tXTCNWbnWục cVPwCQtXyhăm sóVPwCQtXyc cVPwCQtXyho asCAtôi. NhasCAư vasCAậy khôngasCA coVPwCQtXyi lXTCNWbnWà nghỉ, nếVPwCQtXyu cXTCNWbnWông tVPwCQtXyy gọiasCA đến,asCA tVPwCQtXyôi sasCAẽ sắVPwCQtXyp xếp.”

Đàm asCATĩnh VPwCQtXyvô cùnXTCNWbnWg cảmasCA động: “CảasCAm ơXTCNWbnWn anh.”

Sau khVPwCQtXyi ĐàmXTCNWbnW TVPwCQtXyĩnh VPwCQtXyđi, Thịnh asCAPhương ĐXTCNWbnWình lạiXTCNWbnW mởVPwCQtXy noasCAtebook XTCNWbnWra, rốtVPwCQtXy ruộXTCNWbnWc ngườiXTCNWbnW pXTCNWbnWhụ nasCAữ nàyVPwCQtXy asCAmuốn hỏiXTCNWbnW asCAđiều gXTCNWbnWì nhỉ? AnasCAh biếtXTCNWbnW cXTCNWbnWô đãasCA quasCAyết đVPwCQtXyịnh asCAmột điềuVPwCQtXy rVPwCQtXyất qXTCNWbnWuan trọng,VPwCQtXy nhưnVPwCQtXyg XTCNWbnWrốt cuVPwCQtXyộc VPwCQtXynó làVPwCQtXy gì?asCA Thịnh PhươVPwCQtXyng XTCNWbnWĐình XTCNWbnWnhìn áVPwCQtXynh tàXTCNWbnW XTCNWbnWdương ngoXTCNWbnWài cửVPwCQtXya XTCNWbnWsổ asCAmà thấXTCNWbnWt thVPwCQtXyần, aasCAnh XTCNWbnWbắt đầuVPwCQtXy XTCNWbnWtò mVPwCQtXyò vềXTCNWbnW mọi điềuVPwCQtXy củaXTCNWbnW ĐàmasCA VPwCQtXyTĩnh, đặXTCNWbnWc XTCNWbnWbiệt làXTCNWbnW kXTCNWbnWhi phátasCA hiệXTCNWbnWn rasCAa côVPwCQtXy cóVPwCQtXy liVPwCQtXyên qXTCNWbnWuan đếnVPwCQtXy NhiXTCNWbnWếp VũVPwCQtXy ThịasCAnh. Thật XTCNWbnWra nXTCNWbnWhìn VPwCQtXybề ngoàiXTCNWbnW côasCA cVPwCQtXyó vasCAẻ XTCNWbnWyếu asCAđuối, nhXTCNWbnWưng bênasCA tronXTCNWbnWg lạiXTCNWbnW XTCNWbnWrất cốVPwCQtXy casCAhấp, rất kiênXTCNWbnW casCAường. CVPwCQtXyó lXTCNWbnWẽ cuộcasCA đờiVPwCQtXy đãXTCNWbnW đeasCAm lạVPwCQtXyi cXTCNWbnWho côXTCNWbnW XTCNWbnWrất nhiềuVPwCQtXy VPwCQtXykhó kXTCNWbnWhăn, VPwCQtXynhưng dường nhưVPwCQtXy XTCNWbnWcô cXTCNWbnWhưa baVPwCQtXyo gXTCNWbnWiờ gasCAục asCAngã. CXTCNWbnWó asCAđiều haasCAi VPwCQtXyhôm nVPwCQtXyay XTCNWbnWtrông XTCNWbnWcô XTCNWbnWvô cùasCAng tiềXTCNWbnWu tuasCAỵ, VPwCQtXytựa hồ nhữngVPwCQtXy đònVPwCQtXy asCAnặng nXTCNWbnWề cXTCNWbnWủa sXTCNWbnWố asCAphận đXTCNWbnWã khiếnXTCNWbnW VPwCQtXycô chaVPwCQtXyo đảXTCNWbnWo asCAsắp ngãXTCNWbnW quỵ.

Thịnh PhươnasCAg ĐìnhXTCNWbnW tXTCNWbnWhở dài, cóVPwCQtXy lVPwCQtXyẽ đâyasCA chíVPwCQtXynh asCAlà XTCNWbnWngười pasCAhụ nữXTCNWbnW cóasCA conVPwCQtXy. NasCAgười VPwCQtXyphụ nữasCA VPwCQtXyđã cVPwCQtXyó coXTCNWbnWn khVPwCQtXyông bao giờVPwCQtXy bịXTCNWbnW quasCAật nXTCNWbnWgã, trXTCNWbnWừ XTCNWbnWkhi VPwCQtXycon asCAhọ xVPwCQtXyảy rXTCNWbnWa chuyện