Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 13 - Phần 2

Mỗi khkkycnhi kkycnhbị ấSzCiTgm ứcxG arsz2qnnh vẫn mírsz2qnm môiSzCiTg lạxGi nhưxG kkycnhđứa trẻrsz2qn, xGhai bênSzCiTg rsz2qnkhoé miệnrsz2qng hơirsz2qn congSzCiTg, nhìnSzCiTg gxGiống rsz2qnnhư mộrsz2qnt đĩnhrsz2qn vàng nhỏxG cxGong conrsz2qng rsz2qnhai kkycnhbên mSzCiTgép vậyrsz2qn. ĐàSzCiTgm kkycnhTĩnh đứngxG từxG rsz2qnxa nhìSzCiTgn akkycnhnh, vừarsz2qn rồirsz2qn có đôkkycnhng ngưkkycnhời, côkkycnh cốSzCiTg tìnkkycnhh kSzCiTghông nhìnxG axGnh, nkkycnhhưng giờxG xGchỉ cxGòn rsz2qnmột mxGình aSzCiTgnh, cxGó muốn rsz2qntránh ckkycnhũng kkycnhkhông tráxGnh được.xG rsz2qnĐầu ngrsz2qnón cáxGi củakkycnh axGnh bSzCiTgị dínkkycnhh chúxGt SzCiTgmực kkycnhđen, vrsz2qniết xong, kkycnhanh vộikkycnh tìrsz2qnm kkycnhgiấy SzCiTglau đixG nhưnkkycnhg khônrsz2qng tìmkkycnh thấSzCiTgy, lSzCiTgiền vàSzCiTgo rsz2qnphòng SzCiTgvệ kkycnhsinh rửa taykkycnh, nướcrsz2qn chảkkycnhy xGrào rào.rsz2qn xGKhi rsz2qnra nSzCiTggoài SzCiTganh đrsz2qnã vrsz2qnẩy nướcrsz2qn rồi,SzCiTg nhxGưng đkkycnhầu nSzCiTggón taxGy vẫn còkkycnhn ướxGt, đSzCiTgành kẹSzCiTgp xGsổ ghSzCiTgi chépkkycnh vkkycnhào rsz2qncánh tay.

Ngoài hànhxG lrsz2qnang rsz2qncó người hkkycnhỏi: “rsz2qnNhiếp VxGũ ThịnSzCiTgh đâSzCiTgu? rsz2qnMau, Crsz2qnhủ nhiệmkkycnh txGìm akkycnhnh ấy.”

Anh nxGhanh chónkkycnhg đrsz2qni rarsz2qn, đã kkycnhba cxGhục tuổkkycnhi đầuSzCiTg, vSzCiTgậy xGmà bSzCiTgước vẫrsz2qnn sảikkycnh dài,SzCiTg nkkycnhhanh nhkkycnhẹn nSzCiTghư chànrsz2qng trxGai mưxGời bảyườrsz2qni tám, khônxGg SzCiTgcó cảmkkycnh giSzCiTgác rsz2qngấp rsz2qngáp crsz2qnhỉ SzCiTgthấy rấtkkycnh trẻSzCiTg conxG. rsz2qnĐàm TĩnxGh thấxGy chxGua xót. kkycnhChia tarsz2qny rồirsz2qn SzCiTggặp lạiSzCiTg, nhưnxGg chưaSzCiTg lầxGn gkkycnhặp mxGặt nSzCiTgào lạirsz2qn ckkycnhó ấSzCiTgn tượSzCiTgng nhưSzCiTg srsz2qnáng nay, NhixGếp xGVũ xGThịnh xGcủa buổxGi sángSzCiTg hômSzCiTg nSzCiTgay xGhệt xGnhư Nhrsz2qniếp Vrsz2qnũ ThịnxGh củakkycnh mườiSzCiTg rsz2qnnăm SzCiTgvề trước SzCiTg vậy, kkycnhvẫn làrsz2qn crsz2qnậu thiếuSzCiTg niênkkycnh xGbề nSzCiTggoài trầmrsz2qn mặcSzCiTg nkkycnhhưng xGsâu bênxG tronxGg lạSzCiTgi xGrất SzCiTgnổi loạn.

Phòng bxGệnh đãrsz2qn yêxGn tĩnh lạrsz2qni xGnhưng lkkycnhòng SzCiTgdạ ĐàmxG TSzCiTgĩnh vkkycnhẫn SzCiTgrối bSzCiTgời, xGcô kkycnhngồi xuốngSzCiTg, nhSzCiTgìn kkycnhTôn BìnxGh đkkycnhang nằmkkycnh trên girsz2qnường, thấykkycnh corsz2qnn hSzCiTgít thởrsz2qn rấrsz2qnt khóxG khănxG, ngựxGc pkkycnhhập phồngrsz2qn lxGên SzCiTgxuống, cặpkkycnh môiSzCiTg tím táirsz2qn. Đàmkkycnh rsz2qnTĩnh cảmkkycnh thấyrsz2qn mìnhSzCiTg nxGhư SzCiTgmột ngọnrsz2qn câyxG tronxGg bãkkycnho, cơnrsz2qn brsz2qnão tốrsz2qn củrsz2qna skkycnhố mệnh đãkkycnh quănxGg quậtrsz2qn giàrsz2qny vòxG cxGô kkycnhquá lâxGu, kkycnhquá lâxGu rồi,kkycnh cSzCiTgô kkycnhsắp khônrsz2qng trụSzCiTg nổixG nữa.

Dù chírsz2qnn giờkkycnh prsz2qnhải họxGp, nhưng srsz2qnau khrsz2qni kiểmSzCiTg tSzCiTgra phòkkycnhng bệnhkkycnh xongkkycnh. CxGhủ nhiệmSzCiTg PhưxGơng vkkycnhẫn dànSzCiTgh nửarsz2qn tiếSzCiTgng qursz2qný báu xGmắng NhxGiếp Vkkycnhũ ThịnhSzCiTg trrsz2qnong vkkycnhăn phòngkkycnh. MọiSzCiTg nrsz2qngười rsz2qnđi qrsz2qnua vănSzCiTg phònxGg củaSzCiTg ôngSzCiTg đều rónSzCiTg rénSzCiTg nhẹkkycnh nhàxGng, chxGỉ sxGợ lSzCiTgại gSzCiTgây kkycnhra tiếngrsz2qn SzCiTgđộng kxGhiến CxGhủ nhiệmSzCiTg xGPhương nxGổi giận. MấySzCiTg xGvị tiếnrsz2qn sSzCiTgĩ ởxG xGbên kkycnhngoài kkycnhđều thởxG cũngxG SzCiTgkhông dámkkycnh xGthở mạnhkkycnh, cắxGm kkycnhcúi vSzCiTgiết bệxGnh án, ngxGay SzCiTgcả kkycnhy xGtá trưởngSzCiTg brsz2qnình SzCiTgthường nhiềSzCiTgu lờrsz2qni lrsz2qnà vậkkycnhy màSzCiTg SzCiTglúc nkkycnhày mirsz2qnệng cSzCiTgũng như kkycnhdán bkkycnhăng dínkkycnhh, ckkycnhhẳng nrsz2qnói kkycnhtiếng nào.

“Có biếtxG vSzCiTgì sSzCiTgao tôixG mắng xGcậu không?xG Rốtkkycnh cSzCiTguộc rsz2qngần rsz2qnđây cậukkycnh rsz2qnlàm sakkycnho vậy?SzCiTg ĐầuSzCiTg órsz2qnc cứSzCiTg lơkkycnh lửrsz2qnng txGận đkkycnhâu ấy.SzCiTg Đừng tưởngxG vxGẫn chrsz2qnưa gâkkycnhy rsz2qnra lỗirsz2qn lớnxG gì,rsz2qn kkycnhtôi tSzCiTgháy cSzCiTgứ thxGế nàxGy sớmxG kkycnhmuộn rrsz2qnồi crsz2qnũng xảxGy raSzCiTg chuyện tSzCiTghôi. CậuSzCiTg nóirsz2qn rsz2qnxem, rSzCiTgốt rsz2qncuộc kkycnhlà chuyrsz2qnện gSzCiTgì? CậSzCiTgu kkycnhcả ngkkycnhày rxGầu xGrĩ đầySzCiTg tâmSzCiTg sự rsz2qnnhư kkycnhvậy lkkycnhà xGsao? ChSzCiTgúng rsz2qnta làxGm bxGác xGsĩ, mọikkycnh lrsz2qnúc mọirsz2qn nơxGi đkkycnhều kkycnhphải rsz2qnsuy xétrsz2qn vẫnkkycnh đềxG mkkycnhột cách lýkkycnh kkycnhtrí, bìkkycnhnh tĩrsz2qnnh. Ckkycnhhuyện rsz2qnhôm quxGa kkycnhlà thếkkycnh nàoxG? TôSzCiTgn Bìrsz2qnnh ckkycnhó kkycnhquan hSzCiTgệ gìSzCiTg vớirsz2qn cậu? CậSzCiTgu SzCiTgkhông chkkycnhi mxGột đồngkkycnh nàoxG chrsz2qno thkkycnhuốc ngoSzCiTgài bảSzCiTgo hiểm,xG trxGong krsz2qnhi cóSzCiTg nhữngrsz2qn loạirsz2qn bắt buộxGc phảikkycnh dSzCiTgùng, bSzCiTgắt buSzCiTgộc SzCiTgcậu hiểursz2qn khkkycnhông hả?xG Cậkkycnhu tiếtSzCiTg SzCiTgkiệm tiềnSzCiTg xGcho bệnSzCiTgh nhânSzCiTg hay làSzCiTg lấySzCiTg mxGạng ngrsz2qnười ta?”

Cuối kkycnhcùng NhiếxGp SzCiTgVũ Thịnrsz2qnh khẽ đáp:xG “CháuxG vàSzCiTg xGđứa kkycnhtrẻ đó…rsz2qn khSzCiTgông cókkycnh kkycnhquan hkkycnhệ gxGì đặckkycnh bikkycnhệt… ckkycnhhỉ lrsz2qnà điềursz2qn kiện xG gia đìkkycnhnh kkycnhhọ kSzCiTghông tốt…”

“Không cóxG quaSzCiTgn hệxG gSzCiTgì đặcxG biệt mrsz2qnà cậukkycnh SzCiTggọi điệnkkycnh ckkycnhả vàokkycnh phòngkkycnh mkkycnhổ?” Chủkkycnh nhiệSzCiTgm Phươkkycnhng kkycnhkhông kìSzCiTgm SzCiTgnổi gkkycnhầm lêxGn. “Tôi xGcòn tSzCiTgưởng SzCiTgtrời sậpkkycnh, cậkkycnhu gọikkycnh tôixG đếnrsz2qn ckkycnhứu chứ!”

“Cháu quênrsz2qn mấtSzCiTg kkycnhChủ nhikkycnhệm đang mổ…”

“Quên?” Giọnrsz2qng ChủxG nhiệmxG Phương lạirsz2qn xGcao lêrsz2qnn xGmột xGbậc, “xGCậu còxGn bảoxG rsz2qnmình khônxGg lơxG đSzCiTgãng xGđi! CậxGu đanxGg mổ cũngkkycnh quxGên lxGuôn sakkycnho? TôixG SzCiTgcho cậuxG hayrsz2qn, cậuxG rsz2qncứ cảxG nxGgày kkycnhnghĩ ngợirsz2qn lkkycnhung tuSzCiTgng thếxG nàSzCiTgy nữa, rồixG sẽxG crsz2qnó ngàykkycnh đểxG quênrsz2qn daSzCiTgo kkycnhmổ tronkkycnhg ngSzCiTgực bệnhSzCiTg nhâSzCiTgn! ĐừngSzCiTg tưởrsz2qnng rsz2qnquên mình đanSzCiTgg lkkycnhàm gìxG xGlà chrsz2qnuyện nhỏSzCiTg, kkycnhnhư SzCiTgthế làSzCiTg cậuSzCiTg kkycnhkhông cxGó SzCiTgy đức!”

Một bácSzCiTg sSzCiTgĩ đangkkycnh hkkycnhọc bồi dưỡngSzCiTg đrsz2qnẩy rsz2qnthiết brsz2qnị đirsz2qn xGtới, đangxG gõkkycnh SzCiTgcửa thìkkycnh nghrsz2qne thxGấy câuSzCiTg nóirsz2qn cuSzCiTgối cùng,SzCiTg vSzCiTgội giật mìnhkkycnh rụtSzCiTg kkycnhtay về,SzCiTg nrsz2qnhìn kkycnhsang SzCiTgmấy vSzCiTgị tiếkkycnhn sĩxG rsz2qnđang SzCiTgviết bệkkycnhnh kkycnhán brsz2qnên cạnhSzCiTg, kkycnhthấy họ SzCiTglàm độngSzCiTg tSzCiTgác rạchrsz2qn ngSzCiTgang cổ,xG kkycnhanh xGta gSzCiTgiật thókkycnht, lxGiền rórsz2qnn rSzCiTgén đxGẩy thkkycnhiết bxGị đkkycnhi mất.

Cuối cùng,xG kxGhi đếxGn giờ họp,SzCiTg ChủxG nhiệxGm PhươngxG mkkycnhới hkkycnhầm hxGầm rsz2qnrời SzCiTgkhỏi văkkycnhn phòSzCiTgng, txGrước SzCiTgkhi rrsz2qna kkycnhcửa còn buôxGng lạirsz2qn mộtSzCiTg cârsz2qnu: “rsz2qnCậu kkycnhhãy kkycnhtự kSzCiTgiểm đkkycnhiểm lạxGi đi!”

Nhiếp VũxG ThịnhSzCiTg cúiSzCiTg đầuxG đi rakkycnh. Trsz2qniến xGsĩ SzCiTgĐồng, nkkycnhgười nhiềukkycnh tSzCiTguổi nhấkkycnht trxGong sỗrsz2qn nhxGững ngườkkycnhi đượckkycnh CxGhủ nhiệm Phrsz2qnương dẫnkkycnh SzCiTgdắt, bìnhkkycnh thườngxG rấSzCiTgt bikkycnhết qrsz2qnuan tSzCiTgâm chămxG rsz2qnsóc ngườikkycnh khkkycnhác, vìkkycnh NhiếSzCiTgp Vũ SzCiTg Thịnh ítSzCiTg tuổixG, rsz2qnlại đSzCiTgược ChxGủ nxGhiệm Phrsz2qnương đặcxG biệtrsz2qn ưuxG kkycnhái, nrsz2qnên anSzCiTgh kkycnhhọ kkycnhĐồng nàxGy vẫn SzCiTgluôn corsz2qni NhiếpxG Vkkycnhũ ThịnhxG SzCiTglà sxGư đệSzCiTg đồrsz2qnng môn,kkycnh kkycnhmà rsz2qnquên mSzCiTgất kkycnhrằng arsz2qnnh xGđã cóxG hrsz2qnai họcxG vị, hơnrsz2qn nữaSzCiTg cũnSzCiTgg rsz2qnkhông phkkycnhải kkycnhhọc tròSzCiTg củaSzCiTg ChủxG SzCiTgnhiệm Phkkycnhương. Lầnrsz2qn nxGày, tirsz2qnến skkycnhĩ Đồngkkycnh lạkkycnhi đến axGn ủixG anxGh: “xGCó qkkycnhuan tâmxG đxGến cậukkycnh SzCiTgthì ôngxG ấySzCiTg mớSzCiTgi lSzCiTgo lắnkkycnhg nhxGư vậykkycnh, nếuSzCiTg kkycnhđổi làkkycnh người krsz2qnhác, ônSzCiTgg ấyxG kkycnhkhông pSzCiTghí sứcSzCiTg thếkkycnh đâu.”

“Phải rkkycnhồi.” TixGến sSzCiTgĩ TiểSzCiTgu Mẫn đầyxG gọrsz2qnng kkycnhkính kkycnhnói, “NhiếpSzCiTg sưrsz2qn hrsz2qnuynh đừnkkycnhg nảnrsz2qn chrsz2qní, ‘lãokkycnh yêu’SzCiTg quýkkycnh ankkycnhh nSzCiTghất đấy. ÔSzCiTgng xGấy làkkycnh PhxGong Thakkycnhnh Dương,rsz2qn ankkycnhh kkycnhlà LệnhSzCiTg kkycnhHồ XungxG[2], ônkkycnhg ấyrsz2qn chỉxG SzCiTghận rsz2qnrèn sSzCiTgắt không thàxGnh thSzCiTgép đấySzCiTg thôrsz2qni!” LãSzCiTgo yêursz2qn lrsz2qnà biệrsz2qnt hiệuSzCiTg củrsz2qna Chủkkycnh nhkkycnhiệm Phkkycnhương, cũkkycnhng chỉ córsz2qn mấrsz2qny đxGệ tửSzCiTg nàyxG dársz2qnm rsz2qncông rsz2qnkhai đxGặt biSzCiTgệt hiệuxG chrsz2qno ôSzCiTgng rsz2qnnhư vậykkycnh. kkycnhChủ nhiệmrsz2qn kkycnhPhương luôn crsz2qnho rằrsz2qnng kxGỹ rsz2qnthuật tốSzCiTgt trsz2qnhì ôngrsz2qn cóxG thrsz2qnể cưnxGg họcrsz2qn trkkycnhò xGcủa ôngSzCiTg nxGhư ôxGng trời con.

[2] NhxGân vậxGt tronrsz2qng tiểu tkkycnhhuyết võrsz2qn hiệprsz2qn ThxGần điêuxG hiệkkycnhp lữkkycnh củakkycnh nhàSzCiTg xGvăn rsz2qnKim Dungrsz2qn, vốkkycnhn lSzCiTgà mkkycnhột lãnxGg tửkkycnh mrsz2qnê rượxGu, giỏi kxGiếm thuậtxG, trsz2qnừng đưSzCiTgợc kkycnhPhong TSzCiTghanh Dkkycnhương truyềnSzCiTg kkycnhthụ kirsz2qnếm phársz2qnp, vềSzCiTg skkycnhau yêu NhậSzCiTgm DoanxGh Doanhkkycnh, Thánhrsz2qn SzCiTgcô kkycnhcủa SzCiTgMa giáo.

“Tiểu Mẫn,rsz2qn cxGậu skkycnho sánh nhưSzCiTg thếkkycnh khôkkycnhng kkycnhđúng rồirsz2qn. NếuSzCiTg lãxGo rsz2qnyêu SzCiTglà kkycnhPhong SzCiTgThanh Dương,kkycnh trsz2qnhì LệnhxG HxGồ kkycnhXung nên làrsz2qn Đồngrsz2qn đạixG sưkkycnh huxGynh chứ!SzCiTg CậuxG xeSzCiTgm xGanh ĐồSzCiTgng SzCiTgđiềm đạmkkycnh lễrsz2qn đSzCiTgộ, rấSzCiTgt giốkkycnhng LệnhSzCiTg Hồ Xung.xG xGCòn Nhirsz2qnếp VũSzCiTg Thịnhrsz2qn rsz2qnhấp dẫnSzCiTg phSzCiTgụ nrsz2qnữ txGhế này,SzCiTg nóSzCiTgi tSzCiTghế nrsz2qnào cũnkkycnhg làrsz2qn Dương SzCiTg Quá[3], khôxGng phảikkycnh rsz2qnLệnh SzCiTgHồ Xung!”

[3] NSzCiTghân vrsz2qnật trsz2qnrong tiểursz2qn thuyết võkkycnh hiệpkkycnh ThxGần đixGêu hiệSzCiTgp lkkycnhữ củarsz2qn nkkycnhhà văSzCiTgn Kirsz2qnm DunxGg, nổixG kkycnhtiếng đẹpSzCiTg trai, chunxGg tình.

“Chẳng lẽrsz2qn Lrsz2qnệnh Hồrsz2qn Xung kkycnh không hấxGp dẫxGn phSzCiTgụ nữxG ưSzCiTg? SzCiTgSao NhậmxG DxGoanh DoaSzCiTgnh kkycnhlại sốSzCiTgng chkkycnhết thrsz2qneo anrsz2qnh SzCiTgta chứ?rsz2qn Hơkkycnhn nữa srsz2qnao Nhiếkkycnhp VSzCiTgũ Thịrsz2qnnh lkkycnhại ckkycnhó tSzCiTghể làkkycnh DươnSzCiTgg QxGuá đượcSzCiTg? Nếkkycnhu cậursz2qn trsz2qna lxGà SzCiTgDương Quá, rsz2qn không phSzCiTgải chúnxGg txGa tSzCiTghành mrsz2qnôn hSzCiTgạ củaSzCiTg pkkycnhhái xGToàn Chrsz2qnân kkycnhsao? Trsz2qnôi khôngrsz2qn muSzCiTgốn cùnxGg một giuộSzCiTgc vớikkycnh bọnrsz2qn đSzCiTgạo thốixG đó…”

“Sao Dươngkkycnh QuáxG lạkkycnhi lrsz2qnà môn rsz2qnhạ kkycnhToàn Chân?kkycnh xGDương rsz2qnQuá làxG ngưrsz2qnời củakkycnh pháixG SzCiTgCổ SzCiTgMộ mớiSzCiTg đúnxGg. NhưnSzCiTgg CxGổ rsz2qnM cũng khrsz2qnông tốtrsz2qn SzCiTglành gìSzCiTg… tokkycnhàn SzCiTgnhững phụSzCiTg nxGữ rsz2qntâm SzCiTglý biếSzCiTgn thái…”

Mấy nSzCiTggười SzCiTgmồm kkycnhnăm miệng mườixG bànrsz2qn txGán crsz2qnười đùa.rsz2qn Tiếnkkycnh xGsĩ SzCiTgy họcxG lâmxG sàxGng SzCiTgkhổ, tiếnkkycnh SzCiTgsĩ kkycnhy hkkycnhọc SzCiTglâm sàngrsz2qn dSzCiTgưới trướng xGChủ nhiệmxG PhưxGơng còxGn khổrsz2qn hơn.xG Nhữkkycnhng thầyrsz2qn hưrsz2qnớng rsz2qndẫn khákkycnhc cóSzCiTg lẽSzCiTg crsz2qnòn ckkycnhó thể mắtxG nrsz2qnhắm mắtxG mởkkycnh, tặngkkycnh rsz2qnquà, rsz2qnlôi kéoxG SzCiTgquan hệSzCiTg làkkycnh được.rsz2qn Nhkkycnhưng vớirsz2qn Chủkkycnh nhiệmrsz2qn Pkkycnhhương thì kxGhông xGđủ grsz2qniỏi đkkycnhừng hkkycnhòng tốtSzCiTg ngSzCiTghiệp. BxGài tSzCiTgập cxGăng thẳngrsz2qn, kkycnhca SzCiTgmổ lạiSzCiTg nhiều,xG vì tSzCiTghế cácrsz2qn tiếnSzCiTg xGsĩ đềrsz2qnu pkkycnhhải tựrsz2qn tSzCiTgìm nirsz2qnềm rsz2qnvui trxGong nrsz2qnỗi kkkycnhhổ. BìnSzCiTgh thườngrsz2qn chỉSzCiTg cầrsz2qnn nghe hkkycnhọ nóiSzCiTg lSzCiTginh tirsz2qnnh mộkkycnht lxGúc, NhxGiếp Vkkycnhũ ThxGịnh rsz2qnsẽ thấkkycnhy kkycnhnhẹ nhxGõm hẳnkkycnh đi,kkycnh nrsz2qnhưng hômxG nay SzCiTganh kkycnhthật sựrsz2qn rấtSzCiTg buxGồn. Chủrsz2qn nhkkycnhiệm Phươrsz2qnng SzCiTgnói SzCiTgrất đúrsz2qnng, gầnSzCiTg đâyxG aSzCiTgnh suốkkycnht kkycnhngày ngẩn kkycnhngơ skkycnhuy nghĩkkycnh nhữnSzCiTgg rsz2qngì khôngrsz2qn biếtkkycnh SzCiTgnữa, phạSzCiTgm SzCiTglỗi liêSzCiTgn trsz2qnục, cứxG thếrsz2qn xGnày thậtrsz2qn skkycnhự cSzCiTgó nguy cơxG xGgây đạSzCiTgi hokkycnhạ chrsz2qnứ chSzCiTgẳng chơi.

Thấy anrsz2qnh trsz2qnhất thầnkkycnh, Tirsz2qnểu Mẫn tSzCiTghông kkycnhcảm nói:xG “Nkkycnhhiếp skkycnhư huSzCiTgynh, rsz2qnanh rsz2qnbị lãrsz2qno SzCiTgyêu mkkycnhắng đêSzCiTgn rsz2qnngớ ngẩnrsz2qn xGthật rồi…”

“Tiểu Nkkycnhhiếp đangkkycnh phiền lòngxG SzCiTgvì crsz2qnhuyện grsz2qnia đình.”rsz2qn xGAnh ĐồxGng ngkkycnhắt rsz2qnlời Tiểukkycnh Mẫn,xG rsz2qncòn nhSzCiTgáy mắrsz2qnt mộkkycnht kkycnhcái, “Cậu kkycnh cũng đừnrsz2qng xGlo xGlắng, hSzCiTgai chủxG SzCiTgnhiệm SzCiTgkhoa GaxGn vrsz2qnà khrsz2qnoa SzCiTgU bướursz2qn hômSzCiTg xGđó cùkkycnhng xGđến SzCiTgtìm lão yêu,SzCiTg tôikkycnh nrsz2qnghe tkkycnhhấy. Bệnkkycnhh tkkycnhình cxGủa bácSzCiTg tSzCiTgrai txGhật rSzCiTga xGrất khảrsz2qn quxGan, kiêkkycnhn kkycnhtrì điều trịxG, mấyxG năSzCiTgm kSzCiTghông thàrsz2qnnh vấxGn đềkkycnh đâu.”

“Cảm xGơn anhkkycnh.” Cuốikkycnh cùng xG Nhiếp SzCiTgVũ Thịnrsz2qnh ckkycnhười SzCiTgméo xẹo,rsz2qn “rsz2qnCảm ơrsz2qnn mọixG người,kkycnh gầkkycnhn đxGây quảkkycnh thựcSzCiTg tôirsz2qn lSzCiTgú lẫn quá!”

“Có axGi gặSzCiTgp chuyrsz2qnện này rsz2qn mà khônSzCiTgg SzCiTglo lắngSzCiTg chứ.”Anhrsz2qn Đồngrsz2qn vỗkkycnh vakkycnhi arsz2qnnh, “TôiSzCiTg đổirsz2qn chkkycnho cậukkycnh SzCiTgca trựrsz2qnc đêmSzCiTg ngrsz2qnày mai, rsz2qncậu làxGm ckkycnha sákkycnhng rsz2qncho tôi,xG gầnkkycnh đârsz2qny cậSzCiTgu mkkycnhệt qSzCiTguá rồirsz2qn, cSzCiTgần SzCiTgphải nkkycnhghỉ ngơi.”

“Cảm ơkkycnhn anh.”

“Cảm ơnkkycnh grsz2qnì chứ?xG rsz2qnCa mổ txGuần trướkkycnhc sSzCiTguýt nữarsz2qn tSzCiTgôi cắtrsz2qn nrsz2qnhầm mkkycnhạch máu,kkycnh mSzCiTgay màSzCiTg cậrsz2qnu nhxGanh SzCiTgtay ngănkkycnh lại,kkycnh nếu kkycnh không lãrsz2qno yêrsz2qnu sxGẽ phankkycnhh thSzCiTgây tôixG mấtxG. ĐSzCiTgại ânxG đkkycnhại đứcxG xGđó tôiSzCiTg rsz2qnchỉ đổkkycnhi SzCiTgcho rsz2qncậu một cakkycnh sánrsz2qng, thếSzCiTg làrsz2qn quákkycnh hSzCiTgời rồi.”

Hôm nSzCiTgay xGNhiếp Vrsz2qnũ Thịnh vrsz2qnẫn crsz2qnòn crsz2qna mSzCiTgổ, kkycnhanh ăSzCiTgn SzCiTgtrưa mộrsz2qnt mìnhSzCiTg ởrsz2qn nhàrsz2qn SzCiTgăn, lạirsz2qn gxGặp Vươrsz2qnng VSzCiTgũ LSzCiTginh đếnSzCiTg mua cơxGm. ĐxGây lrsz2qnà kkycnhnhà ănrsz2qn rsz2qnbệnh viện,xG mrsz2qnua ởkkycnh đâyrsz2qn xGphải qursz2qnẹt thẻSzCiTg nộiSzCiTg rsz2qnbộ, xGxem kkycnhra côxG xGđã đến xG nhầm. Vươnkkycnhg Vũkkycnh LSzCiTginh SzCiTgxếp hàxGng cảrsz2qn nửaSzCiTg ngkkycnhày kkycnhtrời mớkkycnhi biếtrsz2qn SzCiTgmình SzCiTgnhầm, kkycnhđang kkycnhđịnh đirsz2qn thì NhiếpxG SzCiTgVũ SzCiTgThịnh đrsz2qnứng dậyxG mrsz2qnua giúpxG xGcô rsz2qnhai suất.

“Một xGsuất kkycnhtrứng SzCiTgsốt cà cSzCiTghua.” Akkycnhnh nrsz2qnói SzCiTgvới ngườiSzCiTg brsz2qnên trsz2qnrong ckkycnhửa srsz2qnổ SzCiTgrồi qSzCiTguay kkycnhsang hỏiSzCiTg Vrsz2qnương Vkkycnhũ LinhSzCiTg, “Cô kkycnh ăn gì?”

“Thịt xxGào kkycnhrau cần.”

“Một xGsuất thịkkycnht xàxGo xGrau cần nữa.”

Vương kkycnhVũ LSzCiTginh cxGho suấtrsz2qn cơm trxGứng xốtrsz2qn càrsz2qn chursz2qna vàkkycnho xGmột hkkycnhộp ckkycnhơm xGmới, cònrsz2qn suấtxG kSzCiTgia xGcô ăxGn tạirsz2qn nhSzCiTgà ărsz2qnn luôn. Thấykkycnh xGbên cạnhrsz2qn NhSzCiTgiếp Vrsz2qnũ ThxGịnh cókkycnh chỗrsz2qn xGtrống, ckkycnhô liềnxG ngSzCiTgồi xuốngkkycnh, khiếnkkycnh cársz2qnc kkycnhy bác sĩSzCiTg qxGuanh đórsz2qn rkkycnha skkycnhức SzCiTgxì xàSzCiTgo bànrsz2qn rsz2qntán. RxGất nhrsz2qniều nSzCiTggười thíchSzCiTg nhkkycnhìn Nhiếpkkycnh Vũrsz2qn Thkkycnhịnh ăn SzCiTgcơm, nhưngkkycnh rkkycnhất ítrsz2qn kkycnhy tákkycnh xGdám ngồikkycnh đốikkycnh diệnSzCiTg vớxGi xGanh. xGAnh qSzCiTguá lạnrsz2qnh lùnSzCiTgg, lúrsz2qnc nào SzCiTgcũng giữSzCiTg thákkycnhi độkkycnh xrsz2qna cáxGch, vẻkkycnh xGmặt nhrsz2qnất mựcrsz2qn lãxGnh đạmrsz2qn nSzCiTgghiêm trsz2qnúc, dưSzCiTgờng xGnhư SzCiTgtay anh khôngrsz2qn crsz2qnầm đSzCiTgầu rsz2qnđũa màSzCiTg cầmSzCiTg dakkycnho mổrsz2qn, trướcSzCiTg mặtkkycnh anxGh cũnSzCiTgg khôxGng xGphải cơSzCiTgm màrsz2qn làkkycnh bệSzCiTgnh nhân trkkycnhên bàkkycnhn mổrsz2qn vậrsz2qny. VìxG rsz2qnthế xGdù xGcác xGy tákkycnh hếtSzCiTg skkycnhức hSzCiTgâm mộSzCiTg aSzCiTgnh nxGhưng rấxGt SzCiTgít khi rsz2qn dám tớkkycnhi ngồrsz2qni cùngrsz2qn bànSzCiTg. Vươkkycnhng Vũkkycnh Linrsz2qnh khôSzCiTgng thấyxG vxGậy, xGcô kkycnhthấy Nhiếrsz2qnp xGVũ Thịnrsz2qnh quẹt tSzCiTghẻ muSzCiTga cơmxG giúpkkycnh mình,kkycnh rõxG ràngrsz2qn lkkycnhà ngườiSzCiTg SzCiTgtốt, SzCiTgbèn lấySzCiTg rsz2qnra chúrsz2qnt tiềkkycnhn đSzCiTgưa ckkycnhho anh,kkycnh “Cảm SzCiTgơn anhSzCiTg, bársz2qnc kkycnhsĩ Nhiếp!”

“Không ckkycnhần khácSzCiTgh sáo.”

Vương VxGũ Lrsz2qninh SzCiTgthấy anh khônkkycnhg nhậnrsz2qn kkycnhtiền, đànhkkycnh đặtkkycnh trênxG bàSzCiTgn. kkycnhCô nrsz2qnghĩ, báckkycnh sĩkkycnh thậrsz2qnt cẩkkycnhn thậrsz2qnn, tiềnrsz2qn bẩnxG lắm mà,xG đươSzCiTgng kkycnhnhiên arsz2qnnh khôkkycnhng muốSzCiTgn dùrsz2qnng txGay ckkycnhầm SzCiTgtiền khrsz2qni đangSzCiTg ăn.kkycnh CôxG rsz2qnvừa ănxG vừSzCiTga hrsz2qnỏi Nhiếp Vrsz2qnũ ThSzCiTgịnh: “xGSao rsz2qnanh biếxGt trsz2qnôi mkkycnhuốn muxGa xGcơm tSzCiTgrứng xxGốt kkycnhcà chua?”

“Hôm quxGa tSzCiTgôi kkycnhthấy cô mursz2qna cơm.”

“À đSzCiTgúng rồi!”kkycnh SzCiTgVương rsz2qnVũ Linh chợtkkycnh hiểu.

Nhiếp VSzCiTgũ Thịnhkkycnh SzCiTgcúi đầkkycnhu ăn, lrsz2qnòng tkkycnhhầm rủaxG SzCiTgchính SzCiTgmình. SánSzCiTgg naxGy rsz2qnbị kkycnhChủ nhiệSzCiTgm Phươngkkycnh mắnkkycnhg trsz2qné tátrsz2qn, anxGh đã quyếtxG tSzCiTgâm kSzCiTgiểm kkycnhđiểm bảkkycnhn thSzCiTgân, vSzCiTgậy màrsz2qn vừaSzCiTg nhìnkkycnh txGhấy VươngxG kkycnhVũ LxGinh SzCiTgđứng đó,xG SzCiTganh lạkkycnhi lập tkkycnhức tớxGi quẹxGt thẻxG xGgiúp. MìxGnh mấtkkycnh xGtrí rồxGi! Giờrsz2qn kkycnhanh khôkkycnhng chkkycnhỉ tkkycnhhấy Đàkkycnhm TĩnxGh là lúkkycnh lẫnkkycnh rsz2qnmà gkkycnhặp ngưxGời SzCiTgcó lkkycnhiên xGquan đếSzCiTgn crsz2qnô aSzCiTgnh xGcũng lkkycnhú lSzCiTgẫn, cứSzCiTg rsz2qnthế nxGày rsz2qnsao đượckkycnh chứ?

Vương VũSzCiTg LSzCiTginh xGthu hết cakkycnhm đảmSzCiTg hỏSzCiTgi anhxG: “xGBác sxGĩ NhxGiếp, tôiSzCiTg làSzCiTg bạn…kkycnh củaxG mẹrsz2qn TxGôn Bìnrsz2qnh, rsz2qnbệnh nhxGân nxGằm giường sốxG xG39 ấy.kkycnh Bệnhkkycnh xGtình cSzCiTgủa SzCiTgTôn xGBình… rốSzCiTgt cuộcSzCiTg thSzCiTgế nào…”

“Phải SzCiTgmổ cànSzCiTgg sớmSzCiTg càng tốt.”

“Thế chSzCiTgi xGphí mổkkycnh mấkkycnht bao nhiêu?”

“Gần chụSzCiTgc vạn.”rsz2qn NhxGiếp Vũ Thịnkkycnhh xGtỉ mrsz2qnẩn nhặtSzCiTg cọngkkycnh hxGành tSzCiTgrong bátSzCiTg xGcanh kkycnhra, nóxGi, “TìnhSzCiTg hìkkycnhnh bSzCiTgệnh nhânrsz2qn hirsz2qnện giờ khôngkkycnh ổSzCiTgn định,SzCiTg rrsz2qnủi rrsz2qno caxGo, chrsz2qnưa xGbiết chkkycnhừng xGsau xGkhi mổrsz2qn SzCiTgcòn phảiSzCiTg vàSzCiTgo ICUrsz2qn, chi SzCiTg phí khákkycnh cao.”

Vương VSzCiTgũ xGLinh nóirsz2qn: “Hôm naykkycnh txGôi rsz2qnxem kkycnhtin tứrsz2qnc, nkkycnhghe nrsz2qnói đứaSzCiTg trẻkkycnh bkkycnhị đưarsz2qn đếnxG xGviện hômkkycnh qursz2qna đãrsz2qn đượcSzCiTg mộtSzCiTg vị tiênxG sSzCiTginh họxG NhixGếp ủSzCiTgng SzCiTghộ mưkkycnhời vạnSzCiTg, SzCiTgông ấySzCiTg xGcòn nSzCiTgói sẽkkycnh chịursz2qn chkkycnhi phkkycnhí sSzCiTgau đóSzCiTg nữa… CácSzCiTg kkycnhy xGtá nkkycnhói SzCiTgđó làkkycnh rsz2qnbố akkycnhnh, ChxGủ tịSzCiTgch Hkkycnhội đồngSzCiTg quảnkkycnh trSzCiTgị tậSzCiTgp đrsz2qnoàn ĐSzCiTgông Viễn.rsz2qn kkycnhGia kkycnhcảnh của Trsz2qnôn Bìnrsz2qnh tSzCiTgôi xGbiết, họrsz2qn kkycnhkhông thểxG lrsz2qnấy đxGâu rxGa cảSzCiTg ckkycnhhục vSzCiTgạn đểkkycnh lxGàm phẫuxG thuật…”

Nhiếp Vkkycnhũ ThịxGnh buônrsz2qng đũa, dửngkkycnh xGdưng nóixG: “CôxG mxGuốn nóSzCiTgi gì?”

“Bác sĩrsz2qn NSzCiTghiếp, ankkycnhh làxG người tốt,rsz2qn ckkycnhó thSzCiTgể nóixG vớiSzCiTg vixGện trưởkkycnhng, tìSzCiTgm gkkycnhiúp chrsz2qno Trsz2qnôn BìnSzCiTgh ngưxGời kkycnhnào đkkycnhó SzCiTgủng hxGộ tiền, cứrsz2qnu nó…kkycnh hoặxGc aSzCiTgnh nóxGi vớkkycnhi ôngxG Nhiếp…”

“Bệnh việnxG khSzCiTgông phảiSzCiTg tổ SzCiTgchức từrsz2qn thiệSzCiTgn, rsz2qncũng kSzCiTghông phảxGi akkycnhi kkycnhcũng đưrsz2qnợc qxGuyên góxGp tikkycnhền. KhSzCiTgoa TSzCiTgim cSzCiTgó rsz2qnhơn haSzCiTgi trăm bệxGnh nkkycnhhân, krsz2qnhoa NSzCiTghi ckkycnhòn crsz2qnó mườixG mxGấy đứaxG trẻSzCiTg bkkycnhị brsz2qnệnh trsz2qnim, ngoàkkycnhi mSzCiTgột trsz2qnổ chức từxG tkkycnhhiện hrsz2qnỗ txGrợ rsz2qnphẫu thursz2qnật txGim ckkycnhho trkkycnhẻ nxGông thrsz2qnôn rxGa, kkkycnhhông crsz2qnòn bxGất cSzCiTgứ tổkkycnh chức xG xã rsz2qnhội nàoSzCiTg ckkycnhó kếxG hkkycnhoạch qxGuyên tiềnrsz2qn nữakkycnh. SzCiTgXin lkkycnhỗi crsz2qnô Vương,xG tSzCiTgôi xGkhông girsz2qnúp được.”

Vương Vũrsz2qn LxGinh nói: “NhưngxG đxGứa trẻkkycnh xGhôm qua…”

“Đứa xGtrẻ đórsz2qn đưrsz2qnợc người tarsz2qn kkycnhquyên SzCiTgtiền ckkycnhho kkycnhlà vxGì kkycnhảnh hưởnkkycnhg ckkycnhủa kkycnhthời sxGự, bốrsz2qn tôixG vừkkycnha haxGy rsz2qnxem đưkkycnhợc kkycnhtin tứckkycnh nên độngrsz2qn lòngkkycnh trxGắc ẩn.xG xGCòn trưkkycnhờng hrsz2qnợp SzCiTgnhư TSzCiTgôn xGBình bệxGnh việrsz2qnn khxGông cònkkycnh cácSzCiTgh nào, tôiSzCiTg cũngrsz2qn vậSzCiTgy. TôSzCiTgi rsz2qnsẽ rsz2qnkhông kkycnhvì bSzCiTgệnh nhârsz2qnn crsz2qnủa mrsz2qnình mxGà yxGêu cầuSzCiTg bSzCiTgố qukkycnhyên tkkycnhiền đâu, ôngrsz2qn ấkkycnhy làrsz2qn xGông SzCiTgấy, tkkycnhôi lxGà tôi.”rsz2qn NgừnSzCiTgg mộSzCiTgt xGchút, xGanh nói,rsz2qn “Huốngkkycnh hồxG tôxGi đã nSzCiTgói chkkycnhuyện vớirsz2qn xGmẹ Tônkkycnh BìSzCiTgnh, kkycnhcó phươngxG ákkycnhn rsz2qnhỗ SzCiTgtrợ phSzCiTgẫu thuậtkkycnh củarsz2qn ckkycnhông txGy CxGM, kkycnhcó điều phSzCiTgương SzCiTgán nrsz2qnày yrsz2qnêu cầukkycnh sửkkycnh dụngrsz2qn xGhuyết quảnrsz2qn rsz2qnnhân tạorsz2qn cxGủa CMxG, nhưnrsz2qng mẹxG bệnh nhânxG vẫnSzCiTg kkycnhchưa đồngkkycnh xGý nênrsz2qn ckkycnhhưa tkkycnhhực hiSzCiTgện được.”

Vương kkycnhVũ LinxGh SzCiTgkhông biết tạiSzCiTg sarsz2qno Đàrsz2qnm Tkkycnhĩnh lạikkycnh khônrsz2qng đồngrsz2qn xGý, vxGì thxGế krsz2qnhi mxGang cơmkkycnh rsz2qnvề SzCiTgphòng bệnh,xG xGcô lixGền hỏi cxGhuyện nSzCiTgày. xGĐàm Tĩnhrsz2qn đápSzCiTg: “RủSzCiTgi rxGo quákkycnh lớnSzCiTg, rsz2qnhơn 50%.”

Lúc nkkycnhày Vrsz2qnương VSzCiTgũ Lrsz2qninh mới hiểuxG rkkycnha, cũnxGg khrsz2qnông biếtSzCiTg nkkycnhên nxGói gkkycnhì, chỉSzCiTg nhìkkycnhn ĐàxGm TĩnhxG SzCiTgdùng đũrsz2qna xGkhều khxGều mấyxG hạkkycnht cơm trorsz2qnng rsz2qnbát. Vươngkkycnh VũSzCiTg Lkkycnhinh thSzCiTgở dàSzCiTgi: “BáxGc sĩkkycnh NhiếpxG đúnSzCiTgg lrsz2qnà xGngười tốtxG. CơmxG nàkkycnhy là akkycnhnh ấykkycnh muxGa cSzCiTgho xGtớ rsz2qnđấy. Córsz2qn ônrsz2qng kkycnhbố giàrsz2qnu cSzCiTgó trsz2qnhế xGmà axGnh ấyrsz2qn chSzCiTgẳng kkycnhra vxGẻ rsz2qnchút nào. Nhưnkkycnhg hễxG cứkkycnh nhắkkycnhc rsz2qnđến chuyệrsz2qnn kkycnhChủ tịchkkycnh NhiếpxG kkycnhquyên tiềnrsz2qn SzCiTglà anSzCiTgh ấSzCiTgy đanhrsz2qn mặtxG lại, cókkycnh vẻxG khônkkycnhg vxGui. Ài,SzCiTg ĐàxGm Tkkycnhĩnh, SzCiTgTôn Bkkycnhình nhSzCiTgà xGchúng xGta xGkhông maSzCiTgy mắxGn đượckkycnh rsz2qnnhư cxGon nhà ngườikkycnh trsz2qna. CSzCiTgon nhxGà ngưxGời xGta rsz2qngặp chuyện,kkycnh bốkkycnh rsz2qncủa SzCiTgbác srsz2qnĩ Nhiếpkkycnh quyênxG tiềnSzCiTg mười vạn,xG còSzCiTgn nSzCiTgói bSzCiTgệnh việnrsz2qn cứxG cSzCiTgố gắnkkycnhg chSzCiTgữa trị,rsz2qn ônxGg ấykkycnh srsz2qnẽ lkkycnho hếrsz2qnt cSzCiTghi pxGhí sxGau rsz2qnnày. Chuyện nhưxG vxGậy saxGo chúngrsz2qn SzCiTgta khônxGg gặprsz2qn đượckkycnh chứ…”

Đàm TĩnhSzCiTg cúirsz2qn đầukkycnh, nxGgón tay cầmrsz2qn đũaSzCiTg hơxGi rukkycnhn rẩy,SzCiTg mrsz2qnãi mộtSzCiTg lSzCiTgúc lSzCiTgâu côSzCiTg mớrsz2qni nkkycnhghe thấykkycnh mìnhkkycnh khSzCiTgó kkycnhnhọc nóixG: “Tự SzCiTg tớ gâSzCiTgy rrsz2qna, kxGhông tSzCiTgrách akkycnhi được.”

“Nói kkycnhgì thSzCiTgế ĐSzCiTgàm Tĩnh?” Vươngrsz2qn Vrsz2qnũ Linkkycnhh khôngrsz2qn nxGghe rõ,SzCiTg côkkycnh rsz2qnnói, “CứxG xGvo vkkycnhe nhưrsz2qn muỗiSzCiTg ấy.”

“Không cókkycnh gSzCiTgì.” ĐàSzCiTgm Tĩnh gắngxG lấyxG lrsz2qnại tirsz2qnnh thầkkycnhn, “Tớkkycnh phảixG qukkycnha chxGỗ SzCiTgGiám đxGốc ThịnhxG rsz2qnxem skkycnhao. Marsz2qni lrsz2qnà thứ SzCiTghai, chắrsz2qnc chắSzCiTgn cSzCiTgông xGty skkycnhẽ cóSzCiTg rấkkycnht rsz2qnnhiều emakkycnhil, tớkkycnh pxGhải đếnrsz2qn xGđó rsz2qnxem arsz2qnnh ấyxG cần SzCiTggiúp xGgì krsz2qnhông. Cậursz2qn trônrsz2qng Tôkkycnhn BìnhxG kkycnhgiúp rsz2qntớ mộtkkycnh lxGát nhé.”

“Được rồi.”

“Nếu rsz2qnnó tỉnSzCiTgh SzCiTgdậy thìrsz2qn kkycnhgọi cho tớ.”

“Biết rồi,SzCiTg bSzCiTgiết rồi.”

Đàm TĩSzCiTgnh đkkycnhi đếnkkycnh cuối hànkkycnhh lrsz2qnang, ởkkycnh đrsz2qnó cóxG mộxGt pSzCiTghòng kkycnhvệ SzCiTgsinh SzCiTgcông cộnxGg, xGrất rsz2qnít ngườirsz2qn dùng,kkycnh rsz2qnvì phòngkkycnh bệnhxG bây giờxG hầrsz2qnu nhSzCiTgư đềuxG xGcó pSzCiTghòng vệkkycnh kkycnhsinh rikkycnhêng. Pkkycnhhòng vệSzCiTg xGsinh nSzCiTgày ngoạSzCiTgi trSzCiTgừ kkycnhthỉnh thoảng córsz2qn nhânkkycnh virsz2qnên brsz2qnệnh vikkycnhện sửkkycnh dụng,SzCiTg còkkycnhn txGhì rấtkkycnh ítxG ngkkycnhười xGvào. Lúrsz2qnc Đàmrsz2qn Tĩnh bướcrsz2qn xGvào, bênrsz2qn trSzCiTgong kxGhông cxGó rsz2qnai cả,rsz2qn côkkycnh bèrsz2qnn trốrsz2qnn trxGong đórsz2qn khócrsz2qn xGmột SzCiTgtrận thoải mái.

Phải mấSzCiTgt bakkycnho nhiêukkycnh nước mắSzCiTgt SzCiTgmới SzCiTgvơi đượcxG nỗirsz2qn đkkycnhau xGđè rsz2qnnặng tronSzCiTgg xGlòng? PhảSzCiTgi mấrsz2qnt xGbao nhiêuSzCiTg nưrsz2qnớc mắSzCiTgt mớirsz2qn gộtxG sạch đượcSzCiTg niềmrsz2qn hốSzCiTgi rsz2qnhận SzCiTgkhi SzCiTgxưa? SzCiTgThật sựrsz2qn ckkycnhô thrsz2qnấy mkkycnhình đãxG kkycnhsai, côxG hoànSzCiTg toàrsz2qnn kkycnhkhông có krsz2qnhả năSzCiTgng rsz2qncho kkycnhcon mộtkkycnh cuộrsz2qnc SzCiTgsống tốtkkycnh đẹp,kkycnh vậyrsz2qn rsz2qnmà lạixG đưxGa nóSzCiTg đếnxG thxGế giSzCiTgới rsz2qnnày để nókkycnh rsz2qnvừa sirsz2qnnh xGra đãSzCiTg pkkycnhhải chxGịu rsz2qnkhổ, đếnxG bSzCiTgây giờSzCiTg vkkycnhẫn xGhôn rsz2qnmê tronkkycnhg pxGhòng bệnhkkycnh. Bệnh kkycnhtật rsz2qnkhông xGđánh gụckkycnh đưkkycnhợc ckkycnhô, lúcxG kSzCiTghó khănSzCiTg nhSzCiTgất ckkycnhô xGcũng cắnSzCiTg SzCiTgrăng vượtrsz2qn qkkycnhua, rsz2qnnhưng bây SzCiTggiờ sxGố mệnrsz2qnh sxGắp SzCiTgquật ngkkycnhã rsz2qncô rồi.

Cô khrsz2qnông thểSzCiTg chốngxG chọi nổixG nữa.

Khi vàoxG xGphòng vệkkycnh sirsz2qnnh, Nhiếp kkycnhVũ Thịnhkkycnh lkkycnhoáng kkycnhthoáng SzCiTgnghe thấxGy bxGên kxGia váSzCiTgch cókkycnh rsz2qntiếng kxGhóc, lkkycnhà tiếngkkycnh phụ nữ,xG khócxG rxGất kkycnhkìm nkkycnhén, rấtkkycnh đkkycnhau đxGớn. Trsz2qnrong bệnxGh việnkkycnh txGhường rsz2qnxuyên córsz2qn ngườirsz2qn rsz2qnkhóc, đặc bixGệt lrsz2qnà nửarsz2qn SzCiTgđêm, khSzCiTgi akkycnhnh lrsz2qnê xGcơ txGhể mệSzCiTgt mxGỏi rkkycnha krsz2qnhỏi SzCiTgphòng SzCiTgmổ cấprsz2qn SzCiTgcứu, nghexG thấy tiếngkkycnh nứcxG nkkycnhở cxGủa nkkycnhgười nhàkkycnh kkycnhbệnh nhâkkycnhn, kkycnhanh thườngkkycnh xGcó ảokkycnh giáckkycnh xGrằng, người đakkycnhng khócrsz2qn đóxG chkkycnhính rsz2qnlà Đrsz2qnàm SzCiTgTĩnh củaSzCiTg anh.

Vì tiếkkycnhng khrsz2qnóc củaSzCiTg ĐàSzCiTgm Tĩnh cũngxG kxGhóc kkycnhkìm néxGn giốngrsz2qn nrsz2qnhư vậxGy, ngarsz2qny việSzCiTgc krsz2qnhóc tSzCiTghật txGo lêSzCiTgn crsz2qnô cxGũng không bikkycnhết, chỉSzCiTg xGbiết nấxGc lênSzCiTg từkkycnhng tiếng.xG rsz2qnRất lârsz2qnu saxGu SzCiTganh xGmới éprsz2qn rsz2qnmình tkkycnhhay đổSzCiTgi được phánSzCiTg xGđoán sakkycnhi lầmrsz2qn đó,SzCiTg bởikkycnh mỗiSzCiTg kkycnhlần đixG nxGgang kkycnhqua ngườixG xGnhà bệnkkycnhh nxGhân, axGnh lạikkycnh ép mìnxGh nhìn,kkycnh nhrsz2qnìn ckkycnhho kkycnhrõ đóSzCiTg khôngkkycnh SzCiTgphải SzCiTglà ĐàSzCiTgm rsz2qnTĩnh. rsz2qnChiêu đókkycnh tkkycnhuy tSzCiTgàn nhẫnSzCiTg xGnhưng rất hiệkkycnhu quảSzCiTg, khiếnrsz2qn akkycnhnh córsz2qn thểrsz2qn lậpSzCiTg tứckkycnh txGỉnh táokkycnh lxGại, gặprsz2qn bSzCiTgất cứSzCiTg xGai SzCiTgkhóc arsz2qnnh ckkycnhũng pxGhải ép bảnxG trsz2qnhân đưaSzCiTg mắtkkycnh nhxGìn. NSzCiTghiếp rsz2qnVũ SzCiTgThịnh tkkycnhhấy mSzCiTgình lạrsz2qni rsz2qnmất tríkkycnh xGrồi, cokkycnhn trai Đàmrsz2qn SzCiTgTĩnh xGđã txGrở trsz2qnhành bệnhkkycnh nhânSzCiTg củaxG SzCiTganh, đkkycnhang nxGằm kkycnhtrong pxGhòng bệnhkkycnh tikkycnhm khrsz2qnoa xGNgoại, nên cảSzCiTg ngàSzCiTgy xGanh cũngrsz2qn kxGhông biếtSzCiTg mìnhxG nSzCiTgghĩ rsz2qngì nữa.kkycnh AnSzCiTgh kkycnhbước nhaxGnh rkkycnha khỏxGi phkkycnhòng vệ xGsinh, đếnSzCiTg phònrsz2qng trựcSzCiTg brsz2qnan SzCiTgkéo rsz2qny txGá SzCiTgtrưởng xGsang mộSzCiTgt bSzCiTgên, nói:

“Cô kkycnhbảo ngườrsz2qni vxGào rsz2qnphòng vệ sirsz2qnnh đikkycnh, rsz2qncó mộrsz2qnt ngưrsz2qnời phụxG SzCiTgnữ đankkycnhg khxGóc xGtrong rsz2qnđó, SzCiTgtôi sợrsz2qn xảySzCiTg xGra chuyện.”

Y táSzCiTg trưởnkkycnhg cũxGng SzCiTgsợ xảykkycnh ra chuyệnkkycnh, trưxGớc đâSzCiTgy cxGũng kkycnhtừng cóSzCiTg bệnhxG nrsz2qnhân nhSzCiTgảy lầuxG khiếnrsz2qn cảrsz2qn bệnhkkycnh vixGện nháo xG nhào, tSzCiTguy xGkhông kkycnhphải sựkkycnh cSzCiTgố SzCiTgy hrsz2qnọc nhưnrsz2qng cSzCiTgũng khiếSzCiTgn rsz2qntừ trêxGn xrsz2qnuống dưrsz2qnới nơxGm nSzCiTgớp mấy thángkkycnh liền,SzCiTg nênxG bSzCiTgệnh việnxG SzCiTgđề phxGòng chuyệxGn kkycnhnày rấtSzCiTg rsz2qnnghiêt, SzCiTgphòng hkkycnhành chínxGh đSzCiTgã đổi hếtkkycnh tấxGt ckkycnhả cửarsz2qn srsz2qnổ trokkycnhng phònSzCiTgg bkkycnhệnh vàkkycnh hànhxG laxGng srsz2qnang rsz2qnloại xGchỉ mởkkycnh rsz2qnđược mộrsz2qnt khe xGnhỏ, bênSzCiTg ngokkycnhài cửaSzCiTg sổrsz2qn xGcó SzCiTgthêm sxGong sắt,xG nókkycnhi vớxGi kkycnhbên ngoàxGi làxG lưkkycnhới chxGống trộkkycnhm, thật xGra, cxGao thếSzCiTg nkkycnhày tkkycnhrộm trrsz2qnèo khkkycnhông nổiSzCiTg, làxG đềxG phrsz2qnòng ngườiSzCiTg nhSzCiTgảy lầrsz2qnu màxG thôi.

Vì SzCiTgthế krsz2qnhi nghrsz2qne Nhiếp Vũkkycnh ThịnhxG nóikkycnh vậySzCiTg, SzCiTgy rsz2qntá SzCiTgtrưởng lirsz2qnền đíchSzCiTg thânSzCiTg kkycnhđến đó.SzCiTg xGMãi xGlâu sSzCiTgau mớSzCiTgi qkkycnhuay kkycnhlại, ngồi xuốngrsz2qn chirsz2qnếc ghếxG xGđối diệnrsz2qn Nhirsz2qnếp VSzCiTgũ Thịnh,rsz2qn chỉrsz2qn lắcxG đầxGu thởrsz2qn dài.SzCiTg Nhiếpkkycnh VxGũ Thịnh hỏikkycnh: “ThếSzCiTg nào?”

“Là ngườikkycnh SzCiTgnhà SzCiTgcủa bệnh nrsz2qnhân anhSzCiTg, đứarsz2qn trẻkkycnh rsz2qngiường kkycnh39 ấySzCiTg, kkycnhcô ấxGy trốnxG mộtkkycnh mkkycnhình trokkycnhng đóxG ngxGồi khóc.SzCiTg Thấyrsz2qn tôi SzCiTgvào, SzCiTgcô tkkycnha vộixG vànkkycnhg xGlau nướckkycnh mắtrsz2qn rsz2qnlàm rsz2qnnhư xGkhông córsz2qn chuykkycnhện gkkycnhì. TxGội nrsz2qnghiệp qkkycnhuá, tôi sợxG ckkycnhô ấykkycnh nghxGĩ kkkycnhhông SzCiTgthông, phảikkycnh khuyêSzCiTgn nhủxG mãixG mớkkycnhi vSzCiTgề đấy.”

Người nhàrsz2qn bệnhSzCiTg nSzCiTghân giườnxGg 39… NhiếpxG rsz2qnVũ ThxGịnh phrsz2qnải mrsz2qnất hakkycnhi giâyrsz2qn mxGới hiSzCiTgểu rSzCiTga ngườSzCiTgi kkycnhmà xGy txGá trưởngxG nóxGi là aixG, nhSzCiTgất thờixG sữngSzCiTg người.

Rất nhirsz2qnều lkkycnhần rsz2qnkhi ngưxGời khác khóxGc lóckkycnh, anxGh toàrsz2qnn lSzCiTgo đórsz2qn làSzCiTg Đàrsz2qnm xGTĩnh. NhưnxGg đếnrsz2qn khSzCiTgi kkycnhĐàm Tĩkkycnhnh thậtxG rsz2qnsự khóc lóxGc thìrsz2qn anrsz2qnh lkkycnhại khôxGng rsz2qnnhận rsz2qnra. SzCiTgRốt cuxGộc tSzCiTghời gSzCiTgian đrsz2qnã đáxGnh cắpkkycnh mấtSzCiTg kkycnhđiều xGgì… mxGà khiến khokkycnhảng cSzCiTgách gikkycnhữa họkkycnh trởrsz2qn nêkkycnhn xxGa xôSzCiTgi, xGlạ lẫmrsz2qn nhrsz2qnư vậy…kkycnh MãixG lâuxG saxGu akkycnhnh mới xG lên tiếxGng: “GSzCiTgiờ SzCiTgcô ấyxG ởkkycnh đâu?”

“Cô ấySzCiTg nxGói muốnSzCiTg kkycnhđi thăm đồSzCiTgng nghiệpkkycnh rsz2qncũng xGở bệxGnh vxGiện này.rsz2qn TôSzCiTgi thấyxG ckkycnhô ấyxG vàokkycnh thanSzCiTgg mrsz2qnáy.” kkycnhY xGtá trưởng nóxGi, “CxGhắc khkkycnhông sarsz2qno đâu.”

Nhiếp VSzCiTgũ ThịSzCiTgnh biếtSzCiTg chắkkycnhc hẳn côrsz2qn đirsz2qn thrsz2qnăm Thịnhkkycnh PhươngSzCiTg SzCiTgĐình, cảSzCiTgm xúcSzCiTg lạiSzCiTg kkycnhtrở nêxGn xGphức tạp.rsz2qn rsz2qnAnh bướckkycnh rsz2qntới SzCiTgcửa sổ nrsz2qnhìn xuốngSzCiTg, phòngrsz2qn SzCiTgbệnh trsz2qnim kkycnhkhoa NgoạiSzCiTg ởxG tầnSzCiTgg 30rsz2qn, rsz2qnquá cSzCiTgao, tSzCiTgừ đârsz2qny trônrsz2qng xuống mxGọi nkkycnhgười SzCiTgbên dướiSzCiTg ckkycnhhỉ nhưkkycnh nhữngrsz2qn chấrsz2qnm nhSzCiTgỏ lkkycnhi tirsz2qn, đâuSzCiTg thểkkycnh kkycnhnhận rxGa kkycnhai làkkycnh Đàm Tĩnh.

Anh nghĩxG, crsz2qnó lẽrsz2qn xGmãi SzCiTgmãi mình sẽrsz2qn thếSzCiTg này,kkycnh đứrsz2qnng kkycnhở mộtxG nơxGi rsz2qnxa xôirsz2qn, rsz2qnkhông saxGo lkkycnhại gầkkycnhn, cũngrsz2qn xGkhông thểrsz2qn lạikkycnh gần, nhìrsz2qnn vềSzCiTg mrsz2qnột hướnSzCiTgg, ngóSzCiTgng SzCiTgchờ sựxG xuấrsz2qnt hikkycnhện củrsz2qna côSzCiTg, nhưngrsz2qn khxGi ckkycnhô thậkkycnht sựkkycnh xuấtkkycnh hiện,SzCiTg anh xGcó txGhể kkycnhsẽ khôngxG nkkycnhhận rrsz2qna côSzCiTg nkkycnhữa, SzCiTgvì khoảngxG kkycnhcách gxGiữa haSzCiTgi rsz2qnngười qursz2qná xarsz2qn, quá xa.

Thịnh Phươkkycnhng Đìrsz2qnnh đang trkkycnhả lờSzCiTgi thSzCiTgư thrsz2qnì xGnghe thấykkycnh xGtiếng SzCiTgbước ckkycnhhân queSzCiTgn thSzCiTguộc ngoàxGi hànrsz2qnh laSzCiTgng. AnxGh đã phânrsz2qn bkkycnhiệt đượcSzCiTg tiếSzCiTgng bướrsz2qnc kkycnhchân củaSzCiTg ĐxGàm Trsz2qnĩnh SzCiTgvà cácrsz2qn rsz2qny txGá, xGvì ĐàmxG TĩnhxG bướSzCiTgc rấxGt nhẹ. Brsz2qnệnh rsz2qnnhân cSzCiTgùng pSzCiTghòng vrsz2qnới rsz2qnanh xkkycnhuất việnSzCiTg rồi,xG giSzCiTgờ chỉrsz2qn cònxG mìxGnh axGnh trong phòng,xG khSzCiTgi xửSzCiTg lýxG cSzCiTgông rsz2qnviệc aSzCiTgnh xGsẽ bxGảo hộSzCiTg lýkkycnh Trsz2qniểu Phùngkkycnh xuốkkycnhng SzCiTgvườn SzCiTghoa nghỉ ngơi,SzCiTg nrsz2qnhư SzCiTgvậy phkkycnhòng bkkycnhệnh rsz2qncàng ySzCiTgên tĩxGnh. SzCiTgAnh SzCiTgnhấp vkkycnhào núkkycnht gửiSzCiTg thưxG, rxGồi gấp notebookSzCiTg SzCiTgvào. QuảSzCiTg nSzCiTghiên Đàmkkycnh Tĩrsz2qnnh xxGuất hiệnrsz2qn ởSzCiTg cửarsz2qn kkycnhphòng, rsz2qnnhưng tirsz2qnnh thầnkkycnh cô kSzCiTghông đkkycnhược tSzCiTgốt lắmSzCiTg, quxGanh SzCiTgmắt crsz2qnô córsz2qn quầrsz2qnng tSzCiTghâm, nhưnSzCiTgg côxG vẫxGn gượSzCiTgng cười:kkycnh “Giám đSzCiTgốc Thịrsz2qnnh, hôxGm naSzCiTgy ankkycnhh SzCiTgthấy thkkycnhế nào?”

“Rất khoẻSzCiTg, bácSzCiTg sĩSzCiTg nóirsz2qn tuần SzCiTgsau trsz2qnôi xGxuất việnrsz2qn đkkycnhược rồi.”rsz2qn kkycnhThịnh PhưSzCiTgơng Đìnkkycnhh hỏrsz2qni, “BìxGnh BìnhSzCiTg xGthế nxGào rồi? Côrsz2qn cứSzCiTg chămxG sócxG cháursz2qn cSzCiTgho tốt,rsz2qn khônSzCiTgg phảiSzCiTg kkycnhqua đâykkycnh, SzCiTgở đxGây kkycnhcó Tiểursz2qn Prsz2qnhùng rxGồi, cậuSzCiTg ấy rấtrsz2qn cẩnrsz2qn thận.”

Nhắc rsz2qnđến TôSzCiTgn kkycnhBình, ĐàSzCiTgm Tĩnh khôkkycnhng cườSzCiTgi nổirsz2qn nSzCiTgữa, hàrsz2qnng lôSzCiTgng rsz2qnmày cakkycnhu lạirsz2qn: “Bìnkkycnhh kkycnhBình SzCiTgvẫn xGchưa tỉSzCiTgnh. Bácrsz2qn sĩ nxGói nóxG xGquá yếrsz2qnu nênxG kkycnhbị kkycnhhôn xGmê.” Côrsz2qn nókkycnhi, “rsz2qnThật rkkycnha tôixG SzCiTgcó rsz2qnchuyện muốnkkycnh hỏixG ýxG anh. Kiếrsz2qnn thkkycnhức vrsz2qnà tầmrsz2qn nhìnxG củrsz2qna aSzCiTgnh xGđều cxGao kkycnhhơn tôikkycnh, tôrsz2qni rsz2qncũng xGchẳng cSzCiTgòn thân thxGích bạnSzCiTg SzCiTgbè nàSzCiTgo córsz2qn thểkkycnh brsz2qnàn bkkycnhạc cxGả kkycnhnên mrsz2qnuốn đếnxG hỏxGi anh.”

“Cô ckkycnhứ nóixG, gikkycnhúp được chắckkycnh chxGắn tôSzCiTgi kkycnhsẽ giúp.”

Đàm TĩnxGh lưỡnSzCiTgg lxGự một xG chút rồikkycnh hSzCiTgỏi: “SzCiTgAnh đãrsz2qn kkycnhbao xGgiờ grsz2qnặp cxGhuyện đặcrsz2qn biệtkkycnh khóxG xửrsz2qn chưa?”

“Đương nhiêkkycnhn lkkycnhà xGrồi. xGCuộc đời khkkycnhông thểrsz2qn cxGứ mkkycnhàu hkkycnhồng mrsz2qnãi, akkycnhi cxGũng SzCiTgcó lxGúc gặpSzCiTg krsz2qnhó khăn.”

“Thế aSzCiTgnh đãkkycnh baxGo gkkycnhiờ hậSzCiTgn ai rsz2qnchưa? kkycnhVô kkycnhcùng, vkkycnhô cùngrsz2qn hận…SzCiTg VxGì txGhế đãSzCiTg làmkkycnh mộtSzCiTg vixGệc vốnkkycnh khônxGg nêxGn làm.”

“Tôi rsz2qnlà ngườSzCiTgi rsz2qnbình thường, rsz2qn cũng kkycnhcó lxGúc cărsz2qnm hận,xG cũxGng kkycnhtừng xGlàm virsz2qnệc khôSzCiTgng nênkkycnh làm.”rsz2qn ThSzCiTgịnh PhưxGơng Đkkycnhình nói, “ThậxGt xGra kkycnhai cũnrsz2qng rsz2qncó lrsz2qnúc mắkkycnhc lỗi,xG kkycnhai cũxGng ckkycnhó tkkycnhhể rsz2qnlàm nhữrsz2qnng việxGc SzCiTgkhông nêSzCiTgn làm. Chúngrsz2qn trsz2qna rsz2qnlà ngưrsz2qnời thưxGờng, khôngkkycnh phảiSzCiTg tháSzCiTgnh SzCiTgnhân, làkkycnhm srsz2qnai xGcũng rsz2qnlà chuyệSzCiTgn thường mà.”

Đàm Tĩnhkkycnh kxGhẽ thởxG dài, SzCiTg cúi đầuxG nóixG: “Nhưngrsz2qn hrsz2qnậu quảxG quxGá nghiêSzCiTgm trọng.”

“Bất ckkycnhứ chuyệnkkycnh xGgì cũng khôngxG nghiêmxG kkycnhtrọng nhSzCiTgư cSzCiTghúng xGta rsz2qntưởng tượngxG đâSzCiTgu.” ThSzCiTgịnh PhươngSzCiTg xGĐình nkkycnhói, SzCiTg“Khi mới đếnSzCiTg ThượngxG xGHải làSzCiTgm vSzCiTgiệc, kkycnhtôi kkycnhđã pSzCiTghạm phảiSzCiTg kkycnhmột kkycnhlỗi đặxGc biệrsz2qnt, đặcrsz2qn biệtxG nghiêxGm trọng, khiếnrsz2qn cáSzCiTgc nhSzCiTgà rsz2qncung ứkkycnhng kkycnhcủa cảSzCiTg krsz2qnhu vrsz2qnực kkycnhThái kkycnhBình Dưrsz2qnơng nhậnSzCiTg mxGột cáiSzCiTg báxGo giákkycnh sai. Tôkkycnhi ngSzCiTghĩ rsz2qnthế lSzCiTgà kkycnhhết, crsz2qnhắc rsz2qnchắn sSzCiTgẽ bịrsz2qn côSzCiTgng kkycnhty đrsz2qnuổi viSzCiTgệc, nhưSzCiTgng thựckkycnh txGế tôxGi đãrsz2qn lập trsz2qnức cáorsz2qn lỗiSzCiTg cxGủa mìnxGh chrsz2qno ckkycnhấp trênrsz2qn, cứSzCiTg SzCiTgthế rsz2qncấp nSzCiTgày xGbáo xGlên cấpSzCiTg kSzCiTgia, thậkkycnhm chí kikkycnhnh độSzCiTgng tớSzCiTgi tậnkkycnh PhSzCiTgó tổngkkycnh giársz2qnm đốxGc khrsz2qnu vựSzCiTgc Thársz2qni BìnhxG Dưrsz2qnơng. CuốixG cùnkkycnhg kkycnhcông ty chkkycnho tôkkycnhi mộrsz2qnt cơSzCiTg hội,kkycnh trrsz2qnong nửaxG trsz2qnháng tôxGi đãkkycnh rsz2qnbay rsz2qntới mxGười sxGáu nưkkycnhớc đSzCiTgể xiSzCiTgn lỗkkycnhi từng SzCiTgnhà cukkycnhng ứngSzCiTg, đồngrsz2qn SzCiTgthời krsz2qný kếtSzCiTg hợpSzCiTg đồngSzCiTg mới.SzCiTg SaSzCiTgu kkycnhkhi vềkkycnh Thượrsz2qnng HảSzCiTgi xGtôi crsz2qnòn bị xG trừ bSzCiTga tháxGng lxGương. NhSzCiTgưng kkycnhkết qSzCiTguả txGôi đkkycnhạt đSzCiTgược caxGo sSzCiTgau đSzCiTgó rkkycnhất rsz2qntuyệt vời,kkycnh côngrsz2qn ty quySzCiTgết địnrsz2qnh xGgiữ tôkkycnhi lạxGi. KxGhông lâursz2qn SzCiTgsau tôxGi thăngkkycnh cSzCiTghức, vkkycnhì tôrsz2qni từngrsz2qn rsz2qngặp rsz2qntất cả cársz2qnc rsz2qnnhà cuxGng SzCiTgứng, hơnkkycnh nữaxG quaSzCiTgn hệrsz2qn rsz2qnhợp táckkycnh sarsz2qnu đókkycnh rsz2qncũng rấtSzCiTg tSzCiTgốt. TrờixG khôngxG tuyệt đườrsz2qnng củarsz2qn arsz2qni, côrsz2qn đừxGng nghiêkkycnhm trxGọng hoákkycnh xGlỗi lầm.xG TSzCiTgái ônkkycnhg xGmất ngựxGa chưkkycnha chắcSzCiTg đã làrsz2qn chuyệnrsz2qn xấu.”

Đàm xGTĩnh trsz2qnhất thầxGn, thật raxG ThịnhxG PhSzCiTgương ĐìnhSzCiTg cũngSzCiTg krsz2qnhông ngkkycnhhĩ mxGình lxGại kxGể ckkycnhhuyện đSzCiTgó rsz2qncho côkkycnh kkycnhnghe. SzCiTgCó lẽ SzCiTg vì bộrsz2qn drsz2qnạng Đàmkkycnh TĩnSzCiTgh hômSzCiTg nSzCiTgay rsz2qnquá đrsz2qnỗi bkkycnhơ vơ,SzCiTg khôxGng nơikkycnh nxGương tựa,kkycnh SzCiTgkhiến axGnh cảm thấyxG mìrsz2qnnh nSzCiTghất địnhSzCiTg pSzCiTghải kkycnhnói gìkkycnh đókkycnh đểrsz2qn cổkkycnh vũkkycnh cxG, crsz2qnó lkkycnhẽ bệnhSzCiTg txGình củarsz2qn cSzCiTgon trkkycnhai đãxG thật skkycnhự qkkycnhuật ngãxG côrsz2qn rồi.

Cuối cùnkkycnhg kkycnhĐàm TĩnhxG ngẩSzCiTgng lên, hỏi:rsz2qn “Nếursz2qn cxGó hrsz2qnai sựSzCiTg lựakkycnh chxGọn, xGmột skkycnhẽ SzCiTglàm txGổn thươngSzCiTg rxGất nhSzCiTgiều người,rsz2qn lựa rsz2qnchọn SzCiTgkia cxGũng sẽxG lkkycnhàm tổnSzCiTg thươnSzCiTgg xGrất kkycnhnhiều người…”

“Người SzCiTgta vrsz2qnẫn SzCiTgnói hãy ckkycnhhọn xGcách tổnSzCiTg thươSzCiTgng ítxG SzCiTghơn, troxGng côngSzCiTg rsz2qnty cSzCiTgũng vậy,SzCiTg cáixG nàSzCiTgo xGtạo ítkkycnh SzCiTgtổn thất hơnkkycnh kkycnhthì rsz2qnta sSzCiTgẽ chrsz2qnọn cSzCiTgái đó.”

Anh cSzCiTgố xGý nhấnkkycnh rsz2qnmạnh là troSzCiTgng côkkycnhng rsz2qnty, xGĐàm kkycnhTĩnh txGhoáng ngẩkkycnhn ngxGười, xGcuối rsz2qncùng kkycnhcô cũnxGg hạxG quyếkkycnht trsz2qnâm, SzCiTgnói: “Giám đốcrsz2qn ThịxGnh, crsz2qnảm ơnkkycnh anhSzCiTg, tkkycnhôi birsz2qnết nkkycnhên lrsz2qnàm gìrsz2qn rồi.”

Thịnh Phươngrsz2qn Đìrsz2qnnh nghĩ SzCiTg ngợi mộtxG chúxGt rồikkycnh nóikkycnh: “TrưxGớc khkkycnhi qursz2qnyết địrsz2qnnh xGviệc kkycnhgì rsz2qnquan trọng,SzCiTg xGcô phảkkycnhi thật SzCiTgnghiêm tkkycnhúc suSzCiTgy xxGét tấtSzCiTg SzCiTgcả SzCiTgcác vấkkycnhn đềxG xGcó thểkkycnh xxGảy raSzCiTg. CònxG kkycnhkhi đkkycnhã quyxGết định,kkycnh kkycnhdù kếtxG quả kkkycnhhông lýkkycnh tưởngkkycnh thìkkycnh cxGũng đừxGng hrsz2qnối hận,SzCiTg vìrsz2qn xGcô kkycnhđã rsz2qncố gSzCiTgắng kkycnhhết skkycnhức rồi.”

 

“Cảm rsz2qnơn anhSzCiTg, Giámkkycnh đốc Thịnh.”

“Không crsz2qnó gì.”

“Còn nữa…xG từSzCiTg tuầnxG sau, tôrsz2qni muốnrsz2qn ngxGhỉ mkkycnhột tuần…”

Thịnh Phrsz2qnương rsz2qnĐình biết cSzCiTgô phảiSzCiTg ởSzCiTg việSzCiTgn rsz2qnchăm coxGn, lirsz2qnền nóixG: “Khôngrsz2qn saorsz2qn, tuxGần rsz2qnsau tôrsz2qni SzCiTgvẫn kkycnhở việxGn, chkkycnhắc chắn côngxG rsz2qnty rsz2qnsẽ srsz2qnắp xrsz2qnếp SzCiTgcho cxGô tiếpkkycnh tụSzCiTgc cxGhăm sócxG cSzCiTgho tôi.xG Nkkycnhhư vậyrsz2qn khôngrsz2qn ckkycnhoi lkkycnhà nghỉ, nếursz2qn kkycnhcông kkycnhty gọxGi đSzCiTgến, txGôi srsz2qnẽ sắpkkycnh xếp.”

Đàm TĩSzCiTgnh kkycnhvô cùngrsz2qn cảmrsz2qn động:xG “Cảm ơxGn anh.”

Sau xGkhi ĐSzCiTgàm Tkkycnhĩnh đirsz2qn, Thịnh PhưSzCiTgơng ĐìnxGh lxGại mởrsz2qn notkkycnhebook raxG, rốSzCiTgt rukkycnhộc ngườikkycnh SzCiTgphụ rsz2qnnữ nàykkycnh mSzCiTguốn hỏrsz2qni điềSzCiTgu gSzCiTgì nhxGỉ? Anh biếtkkycnh côrsz2qn SzCiTgđã quyếtSzCiTg kkycnhđịnh mkkycnhột điềuSzCiTg rấtxG qxGuan trọSzCiTgng, nxGhưng rxGốt cuộxGc xGnó làkkycnh gìxG? Thịnh Phươnkkycnhg ĐìxGnh nhkkycnhìn ánhrsz2qn tàkkycnh rsz2qndương ngxGoài cửxGa sổSzCiTg màSzCiTg thấtkkycnh thần,kkycnh SzCiTganh bSzCiTgắt đSzCiTgầu tòSzCiTg mkkycnhò vềSzCiTg mọi điềuxG củarsz2qn rsz2qnĐàm rsz2qnTĩnh, đặrsz2qnc biSzCiTgệt làkkycnh rsz2qnkhi phákkycnht hiệnrsz2qn kkycnhra côrsz2qn rsz2qncó liêrsz2qnn quarsz2qnn đếnrsz2qn Nhikkycnhếp rsz2qnVũ Tkkycnhhịnh. Thật rsz2qnra rsz2qnnhìn bềxG ngoàiSzCiTg crsz2qnô crsz2qnó vxGẻ yếuxG đuốiSzCiTg, nhưkkycnhng bênrsz2qn tronrsz2qng lkkycnhại rấtrsz2qn SzCiTgcố kkycnhchấp, rất kikkycnhên cường.kkycnh xGCó lẽrsz2qn cuSzCiTgộc đrsz2qnời đãSzCiTg đekkycnhm kkycnhlại chxGo côrsz2qn rấSzCiTgt kkycnhnhiều khóSzCiTg khxGăn, nhưxGng dườkkycnhng như ckkycnhô chxGưa xGbao giờkkycnh gụcxG nkkycnhgã. kkycnhCó điềuxG hrsz2qnai hxGôm narsz2qny trsz2qnrông crsz2qnô vSzCiTgô cùxGng tiềxGu tSzCiTguỵ, tựa hồkkycnh nhữngxG đònrsz2qn nặngSzCiTg nềxG củrsz2qna sốxG kkycnhphận đãxG khiếnxG ckkycnhô cSzCiTghao đảoxG sắpkkycnh ngãSzCiTg quỵ.

Thịnh PhưxGơng Đìkkycnhnh thở dàiSzCiTg, cókkycnh xGlẽ đrsz2qnây cSzCiTghính lkkycnhà ngưSzCiTgời kkycnhphụ nữrsz2qn cóSzCiTg cokkycnhn. rsz2qnNgười phụSzCiTg nữSzCiTg đãSzCiTg crsz2qnó kkycnhcon kkycnhkhông bkkycnhao giờ kkycnhbị quậkkycnht ngãxG, trxGừ SzCiTgkhi cxGon hSzCiTgọ xkkycnhảy rSzCiTga chuyện