Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 13 - Phần 2

Mỗi kdRhi bịcKgVhw ấmdR ứ8szidoc Yzs6o6anh vcKgVhwẫn mím môidR lạYzs6o6i nYzs6o6hư đứadR trcKgVhwẻ, hacKgVhwi cKgVhwbên kdRhoé miệngYzs6o6 hcKgVhwơi cKgVhwcong, nhìnYzs6o6 gYzs6o6iống nh8szidoư dRmột đĩnh vàngYzs6o6 nhỏcKgVhw Yzs6o6cong cdRong dRhai dRbên Yzs6o6mép v8szidoậy. Yzs6o6Đàm TĩncKgVhwh đứndRg từcKgVhw xYzs6o6a nh8szidoìn an8szidoh, vừcKgVhwa rồiYzs6o6 có đôndRg ngưYzs6o6ời, côcKgVhw cốdR tYzs6o6ình 8szidokhông nhìYzs6o6n anhcKgVhw, nhưcKgVhwng gcKgVhwiờ chỉcKgVhw ccKgVhwòn mộtYzs6o6 cKgVhwmình adRnh, cYzs6o6ó muốn tránhdR 8szidocũng khYzs6o6ông trdRánh đưcKgVhwợc. ĐầdRu ngYzs6o6ón cYzs6o6ái củdRa acKgVhwnh dRbị díYzs6o6nh chút8szido mựcKgVhwc đYzs6o6en, viếtYzs6o6 xong, ancKgVhwh vộicKgVhw tìYzs6o6m gdRiấy l8szidoau điYzs6o6 nhưnYzs6o6g kcKgVhwhông dRtìm thấyYzs6o6, liềnYzs6o6 8szidovào phòn8szidog vệYzs6o6 sicKgVhwnh rử8szidoa tay, nướcdR cKgVhwchảy cKgVhwrào 8szidorào. KhdRi r8szidoa ngoàiYzs6o6 Yzs6o6anh đã8szido 8szidovẩy nướccKgVhw cKgVhwrồi, Yzs6o6nhưng đầu8szido ng8szidoón tYzs6o6ay vẫn còcKgVhwn ướtdR, đànhcKgVhw kẹ8szidop scKgVhwổ gYzs6o6hi ccKgVhwhép vYzs6o6ào cKgVhwcánh tay.

Ngoài hàndRh landRg dRcó dRngười hỏi: “NhiếpcKgVhw VYzs6o6ũ ThịncKgVhwh đâuYzs6o6? cKgVhwMau, ChcKgVhwủ nhiệmdR tìcKgVhwm Yzs6o6anh ấy.”

Anh nhacKgVhwnh cdRhóng điYzs6o6 ra, đ8szidoã bYzs6o6a chụdRc tuổicKgVhw đầcKgVhwu, vdRậy màdR 8szidobước v8szidoẫn Yzs6o6sải ddRài, nhcKgVhwanh cKgVhwnhẹn nhcKgVhwư cKgVhwchàng tdRrai Yzs6o6mười bảyười tám,8szido 8szidokhông có8szido cKgVhwcảm gidRác 8szidogấp gácKgVhwp 8szidochỉ thấcKgVhwy rấtYzs6o6 trẻ8szido ccKgVhwon. Đàm8szido TĩnhcKgVhw thdRấy chcKgVhwua xót. 8szidoChia ta8szidoy rYzs6o6ồi gặpdR lại,dR nh8szidoưng ccKgVhwhưa ldRần gặpdR 8szidomặt nàcKgVhwo 8szidolại Yzs6o6có ấncKgVhw cKgVhwtượng nh8szidoư 8szidosáng nacKgVhwy, Nhiếp VũYzs6o6 TdRhịnh của8szido bucKgVhwổi 8szidosáng dRhôm ncKgVhway hệtYzs6o6 nhdRư NhiếpdR VũdR TdRhịnh cdRủa mườicKgVhw nădRm về8szido trước vậy,Yzs6o6 vdRẫn ldRà 8szidocậu thcKgVhwiếu niêYzs6o6n bềcKgVhw ncKgVhwgoài tYzs6o6rầm Yzs6o6mặc nhưngcKgVhw Yzs6o6sâu bdRên trYzs6o6ong lạicKgVhw rấ8szidot nổdRi loạn.

Phòng bệYzs6o6nh đã8szido yêYzs6o6n tĩnh lạicKgVhw 8szidonhưng lòncKgVhwg dạdR ĐàYzs6o6m cKgVhwTĩnh vẫcKgVhwn rdRối dRbời, côdR ncKgVhwgồi xu8szidoống, n8szidohìn TôYzs6o6n BcKgVhwình Yzs6o6đang nằm trêncKgVhw giường,8szido thấdRy cYzs6o6on hít8szido thcKgVhwở rấtdR kYzs6o6hó khănYzs6o6, ngựcdR phậpcKgVhw phồYzs6o6ng Yzs6o6lên xcKgVhwuống, cặpcKgVhw môi cKgVhw tím táiYzs6o6. cKgVhwĐàm Tĩnh8szido cảdRm tdRhấy mYzs6o6ình nh8szidoư mcKgVhwột ngọncKgVhw cKgVhwcây tro8szidong bã8szidoo, cơn8szido bão8szido cKgVhwtố 8szidocủa sốYzs6o6 mệnh đãcKgVhw quăcKgVhwng qdRuật 8szidogiày dRvò cKgVhwcô dRquá lâucKgVhw, qcKgVhwuá Yzs6o6lâu rồi,dR côdR sắ8szidop k8szidohông t8szidorụ nổicKgVhw nữa.

Dù cKgVhwchín giờcKgVhw dRphải Yzs6o6họp, nhưng sYzs6o6au k8szidohi kYzs6o6iểm tr8szidoa phòdRng bệnhcKgVhw xongcKgVhw. CcKgVhwhủ n8szidohiệm Phương8szido v8szidoẫn dànhcKgVhw nửacKgVhw tiếngdR qudRý báu mdRắng 8szidoNhiếp VcKgVhwũ ThịnhcKgVhw 8szidotrong v8szidoăn cKgVhwphòng. cKgVhwMọi ngườicKgVhw đi8szido quYzs6o6a 8szidovăn phòYzs6o6ng c8szidoủa cKgVhwông đều Yzs6o6rón r8szidoén nhẹdR nhàng,dR cdRhỉ sdRợ lạicKgVhw dRgây rdRa dRtiếng độngdR khiếndR Chủ8szido nhiệmdR PdRhương n8szidoổi g8szidoiận. Mấy Yzs6o6vị tiYzs6o6ến sĩdR cKgVhwở bê8szidon ngoài8szido đềdRu thởcKgVhw cũYzs6o6ng kh8szidoông Yzs6o6dám dRthở cKgVhwmạnh, cắmcKgVhw cúidR Yzs6o6viết bệnh án,8szido dRngay cYzs6o6ả dRy táYzs6o6 trưởnYzs6o6g Yzs6o6bình thườn8szidog nhiYzs6o6ều 8szidolời cKgVhwlà vậYzs6o6y mcKgVhwà lúcKgVhwc n8szidoày miệcKgVhwng 8szidocũng nhcKgVhwư dán băng8szido d8szidoính, chẳngdR nóidR tcKgVhwiếng nào.

“Có bi8szidoết vcKgVhwì 8szidosao tô8szidoi mắng cậucKgVhw cKgVhwkhông? RốtcKgVhw cuộcYzs6o6 gầnYzs6o6 đâydR cậ8szidou ldRàm cKgVhwsao vậy?Yzs6o6 dRĐầu ó8szidoc cứdR lơdR lửn8szidog tậcKgVhwn 8szidođâu ấy.8szido 8szidoĐừng tưởng vẫn8szido chưadR gâcKgVhwy rYzs6o6a dRlỗi lớdRn gì,8szido tôicKgVhw cKgVhwtháy cYzs6o6ứ tdRhế nàdRy 8szidosớm mudRộn rồcKgVhwi cũcKgVhwng xcKgVhwảy ra dR chuyện thôidR. CậudR nócKgVhwi xem8szido, rốt8szido cuộcdR Yzs6o6là chuyệncKgVhw gì?8szido CYzs6o6ậu c8szidoả ngàydR cKgVhwrầu rcKgVhwĩ đầy8szido cKgVhwtâm sự Yzs6o6như vYzs6o6ậy lYzs6o6à sa8szidoo? Chún8szidog tdRa làcKgVhwm b8szidoác 8szidosĩ, mọi8szido l8szidoúc mọcKgVhwi dRnơi đềudR phảYzs6o6i dRsuy xcKgVhwét dRvẫn đề8szido một cKgVhwcách Yzs6o6lý trdRí, bìdRnh tĩn8szidoh. ChuYzs6o6yện h8szidoôm qudRa dRlà thếdR nàocKgVhw? TôndR BìYzs6o6nh 8szidocó dRquan h8szidoệ gcKgVhwì vớidR cậu? Yzs6o6 Cậu khôdRng chYzs6o6i mYzs6o6ột đồngYzs6o6 dRnào chYzs6o6o thuố8szidoc ngo8szidoài bdRảo hiểm,8szido trdRong kdRhi cdRó nYzs6o6hững loại8szido bắtcKgVhw buộc phảiYzs6o6 dùdRng, bYzs6o6ắt buộc8szido cậudR hiểcKgVhwu khYzs6o6ông 8szidohả? dRCậu ti8szidoết kiệmdR ticKgVhwền ch8szidoo bệ8szidonh nhâ8szidon hay Yzs6o6là lấycKgVhw mạngYzs6o6 ngưdRời ta?”

Cuối cùnYzs6o6g NhiếcKgVhwp VũYzs6o6 Thịnh dR khẽ đáp:8szido “CháYzs6o6u cKgVhwvà 8szidođứa trẻdR đóYzs6o6… khô8szidong có8szido quadRn 8szidohệ cKgVhwgì đặcdR biệt…cKgVhw cKgVhwchỉ l8szidoà Yzs6o6điều k8szidoiện gia đcKgVhwình Yzs6o6họ khôngdR tốt…”

“Không cKgVhwcó quadRn hệdR g8szidoì đặc biệt8szido m8szidoà cậuYzs6o6 gọ8szidoi đi8szidoện cả8szido vdRào phòncKgVhwg mổ?”dR Chủ8szido n8szidohiệm PhưcKgVhwơng cKgVhwkhông dRkìm 8szidonổi gầmdR lênYzs6o6. “Tôi còYzs6o6n tYzs6o6ưởng trờicKgVhw sập,8szido dRcậu gọdRi tdRôi đếnYzs6o6 cứuYzs6o6 chứ!”

“Cháu quêndR mấdRt C8szidohủ nhiệm đang8szido mổ…”

“Quên?” Giọ8szidong C8szidohủ nhiệm PhươdRng lạidR 8szidocao l8szidoên cKgVhwmột bậc,cKgVhw “CậYzs6o6u ccKgVhwòn bYzs6o6ảo mìYzs6o6nh Yzs6o6không cKgVhwlơ đãngYzs6o6 đi!cKgVhw CậucKgVhw đangcKgVhw mổ8szido cũng Yzs6o6quên lcKgVhwuôn saocKgVhw? Tôi8szido chcKgVhwo cậuYzs6o6 hayYzs6o6, ccKgVhwậu ccKgVhwứ cảcKgVhw ngàcKgVhwy ng8szidohĩ ngợYzs6o6i lun8szidog tYzs6o6ung t8szidohế này 8szidonữa, cKgVhwrồi sẽYzs6o6 8szidocó ngdRày đểcKgVhw quênYzs6o6 daYzs6o6o mổcKgVhw trocKgVhwng ngựcYzs6o6 cKgVhwbệnh ndRhân! Đừng8szido tYzs6o6ưởng q8szidouên mình đancKgVhwg làm8szido gYzs6o6ì dRlà chuyệnYzs6o6 nhdRỏ, nYzs6o6hư Yzs6o6thế l8szidoà ccKgVhwậu khôngcKgVhw cóYzs6o6 8szidoy đức!”

Một bácKgVhwc sĩdR 8szidođang hYzs6o6ọc bồi 8szido dưỡng 8szidođẩy thiếdRt bịdR điYzs6o6 tdRới, đdRang g8szidoõ cKgVhwcửa thì8szido ngcKgVhwhe tYzs6o6hấy câYzs6o6u dRnói cuốicKgVhw cùngYzs6o6, dRvội giật mì8szidonh rụtcKgVhw t8szidoay về,dR nhdRìn saYzs6o6ng mấ8szidoy vcKgVhwị tidRến sĩ8szido đcKgVhwang viếtcKgVhw b8szidoệnh ándR bêdRn cạnh,cKgVhw th8szidoấy họ làmYzs6o6 đ8szidoộng tác8szido rạccKgVhwh ngaYzs6o6ng Yzs6o6cổ, acKgVhwnh cKgVhwta cKgVhwgiật thótdR, liềdRn rócKgVhwn réncKgVhw dRđẩy thiết8szido b8szidoị đ8szidoi mất.

Cuối ccKgVhwùng, dRkhi đến8szido dRgiờ họp, Chủ8szido ndRhiệm PhươngcKgVhw 8szidomới h8szidoầm hầmdR 8szidorời kYzs6o6hỏi vdRăn phòng8szido, trướccKgVhw dRkhi rcKgVhwa cửa8szido dRcòn buông lạdRi mộ8szidot câu8szido: “CậudR Yzs6o6hãy tựdR 8szidokiểm đicKgVhwểm lạidR đi!”

Nhiếp 8szidoVũ ThịdRnh cúi8szido đầu đi8szido dRra. TYzs6o6iến sĩ8szido cKgVhwĐồng, ng8szidoười nhiềucKgVhw tuổdRi nhấYzs6o6t tro8szidong sỗYzs6o6 8szidonhững ngườicKgVhw đcKgVhwược Yzs6o6Chủ nhiYzs6o6ệm Phương dẫncKgVhw dắt,Yzs6o6 bì8szidonh thườngcKgVhw rấtYzs6o6 8szidobiết q8szidouan tâYzs6o6m chăcKgVhwm só8szidoc ngư8szidoời cKgVhwkhác, vìcKgVhw NhiếpYzs6o6 Vũ Yzs6o6Thịnh Yzs6o6ít tuYzs6o6ổi, dRlại đượcdR CcKgVhwhủ cKgVhwnhiệm PhươngcKgVhw cKgVhwđặc bidRệt ưuYzs6o6 áYzs6o6i, nêncKgVhw andRh họ8szido ĐồngYzs6o6 nàYzs6o6y vdRẫn luôn cKgVhwcoi NhiếpdR dRVũ Yzs6o6Thịnh ldRà sưcKgVhw đYzs6o6ệ đYzs6o6ồng m8szidoôn, mYzs6o6à quênYzs6o6 mất8szido rằndRg acKgVhwnh dRđã cKgVhwcó Yzs6o6hai cKgVhwhọc Yzs6o6vị, hơn nữcKgVhwa cKgVhwcũng khôn8szidog phdRải học8szido trYzs6o6ò củacKgVhw 8szidoChủ 8szidonhiệm Phươ8szidong. Lần8szido nàYzs6o6y, tiến8szido Yzs6o6sĩ ĐồngcKgVhw lạcKgVhwi đến acKgVhwn ủi8szido anhYzs6o6: “CcKgVhwó quYzs6o6an tâcKgVhwm đế8szidon 8szidocậu t8szidohì cKgVhwông ấ8szidoy mớYzs6o6i dRlo lYzs6o6ắng cKgVhwnhư vậydR, nếucKgVhw đổ8szidoi là ngdRười Yzs6o6khác, ông8szido ấycKgVhw k8szidohông phí8szido sYzs6o6ức thế8szido đâu.”

“Phải rồi.”cKgVhw TiếnYzs6o6 Yzs6o6sĩ TicKgVhwểu Mẫn đầydR gcKgVhwọng 8szidokính 8szidonói, “NhiYzs6o6ếp sưcKgVhw huy8szidonh đừngdR n8szidoản ch8szidoí, ‘lãocKgVhw cKgVhwyêu’ qudRý adRnh 8szidonhất đấy8szido. Ông ấycKgVhw 8szidolà Yzs6o6Phong T8szidohanh DYzs6o6ương, andRh là8szido LệnhdR cKgVhwHồ XungdR[2], ôn8szidog ấcKgVhwy chdRỉ h8szidoận rè8szidon sắtYzs6o6 không tcKgVhwhành thécKgVhwp đYzs6o6ấy thôi!”cKgVhw L8szidoão yYzs6o6êu cKgVhwlà cKgVhwbiệt hiệ8szidou ccKgVhwủa C8szidohủ nhiệmdR PhươcKgVhwng, cũYzs6o6ng chỉ códR Yzs6o6mấy dRđệ tcKgVhwử Yzs6o6này dámcKgVhw côngYzs6o6 khYzs6o6ai đặ8szidot biệYzs6o6t hidRệu c8szidoho ôcKgVhwng ndRhư vậydR. Chủ8szido nhiệmYzs6o6 Phương lu8szidoôn chYzs6o6o dRrằng kdRỹ thYzs6o6uật tốtYzs6o6 tcKgVhwhì ôndRg cYzs6o6ó thdRể cưndRg hYzs6o6ọc tròdR 8szidocủa ôdRng nhYzs6o6ư ôn8szidog trời con.

[2] N8szidohân vậ8szidot trYzs6o6ong tiểu thuyếcKgVhwt dRvõ hiệpdR ThầnYzs6o6 điêucKgVhw 8szidohiệp lcKgVhwữ củaYzs6o6 dRnhà văn8szido Ki8szidom DungcKgVhw, vYzs6o6ốn làdR mộtcKgVhw lãngcKgVhw tửdR m8szidoê rượu, giỏYzs6o6i kiếm8szido thuậdRt, dRtừng đưdRợc Phon8szidog ThadRnh DcKgVhwương trYzs6o6uyền thụ8szido kidRếm phYzs6o6áp, vYzs6o6ề saYzs6o6u Yzs6o6yêu Nhậm Doa8szidonh Do8szidoanh, TdRhánh ccKgVhwô củadR 8szidoMa giáo.

“Tiểu MdRẫn, c8szidoậu 8szidoso sánh nhYzs6o6ư tYzs6o6hế 8szidokhông đúcKgVhwng rồi.Yzs6o6 Nế8szidou Yzs6o6lão y8szidoêu là8szido PhcKgVhwong ThanYzs6o6h DYzs6o6ương, thcKgVhwì dRLệnh cKgVhwHồ XudRng nên ldRà ĐồngdR đạcKgVhwi Yzs6o6sư h8szidouynh chứ!8szido CậucKgVhw 8szidoxem an8szidoh dRĐồng điềmYzs6o6 Yzs6o6đạm lễYzs6o6 đ8szidoộ, rấtdR giốcKgVhwng LệnhcKgVhw HồYzs6o6 Xung. CòcKgVhwn NYzs6o6hiếp VũYzs6o6 Thị8szidonh h8szidoấp dẫcKgVhwn cKgVhwphụ ndRữ thếcKgVhw cKgVhwnày, nócKgVhwi cKgVhwthế 8szidonào cũndRg làdR Dương Quá[3],8szido kYzs6o6hông phảiYzs6o6 LcKgVhwệnh Hồ8szido Xung!”

[3] NhâncKgVhw vậtYzs6o6 troYzs6o6ng tiểu thuyếtcKgVhw vdRõ hiệpYzs6o6 TdRhần đicKgVhwêu hiYzs6o6ệp cKgVhwlữ củaYzs6o6 Yzs6o6nhà vdRăn KcKgVhwim cKgVhwDung, Yzs6o6nổi tiếndRg đcKgVhwẹp trai, chunYzs6o6g tình.

“Chẳng lẽcKgVhw L8szidoệnh HồcKgVhw Xung dRkhông hấpYzs6o6 dẫndR phdRụ 8szidonữ cKgVhwư? S8szidoao Nhậm8szido DoandRh DoacKgVhwnh lạidR sốngdR 8szidochết tcKgVhwheo dRanh tdRa chứ?cKgVhw Hơn nữa8szido scKgVhwao Nhiế8szidop Vũ8szido cKgVhwThịnh ldRại cóYzs6o6 thể8szido ldRà DươcKgVhwng Qu8szidoá được?Yzs6o6 NếuYzs6o6 cậu8szido 8szidota dRlà Dư8szidoơng QdRuá, không dRphải chúnYzs6o6g dRta tYzs6o6hành Yzs6o6môn hạ8szido củaYzs6o6 phái8szido Toàn8szido Châ8szidon sao8szido? TdRôi khcKgVhwông muốn8szido cùngdR một giuộcdR vớicKgVhw Yzs6o6bọn đạcKgVhwo tcKgVhwhối đó…”

“Sao DươYzs6o6ng 8szidoQuá ldRại lYzs6o6à môn hạdR Toàn8szido ChâYzs6o6n? DươYzs6o6ng QYzs6o6uá làcKgVhw cKgVhwngười cdRủa pháicKgVhw cKgVhwCổ MộcKgVhw mớicKgVhw đúndRg. NhưndRg CổYzs6o6 cKgVhwM cũng khôngdR tốt8szido lànhcKgVhw gì…cKgVhw tocKgVhwàn nhữ8szidong phụdR nữ8szido t8szidoâm Yzs6o6lý biếndR thái…”

Mấy ngưcKgVhwời mồmYzs6o6 cKgVhwnăm miệnYzs6o6g mười bàYzs6o6n tán8szido cườidR đùa.cKgVhw cKgVhwTiến sĩ8szido 8szidoy họ8szidoc ldRâm cKgVhwsàng khổ,Yzs6o6 tYzs6o6iến sYzs6o6ĩ 8szidoy họ8szidoc lâmYzs6o6 sàngdR dưới trướngdR Chủ8szido nh8szidoiệm Yzs6o6Phương cYzs6o6òn khổdR hơcKgVhwn. Nhữn8szidog thầy8szido hướngYzs6o6 dẫncKgVhw Yzs6o6khác cKgVhwcó lẽdR còdRn cócKgVhw thể mắtcKgVhw nhắmYzs6o6 dRmắt m8szidoở, tặngYzs6o6 qu8szidoà, lYzs6o6ôi kYzs6o6éo quYzs6o6an cKgVhwhệ lcKgVhwà đượccKgVhw. NhưncKgVhwg vcKgVhwới CYzs6o6hủ nhiệYzs6o6m Phương 8szido thì k8szidohông đủcKgVhw cKgVhwgiỏi đừng8szido hòngdR tốtYzs6o6 Yzs6o6nghiệp. BcKgVhwài tậ8szidop căYzs6o6ng cKgVhwthẳng, ccKgVhwa mổdR lạYzs6o6i dRnhiều, vì thếcKgVhw cácKgVhwc tiến8szido sĩcKgVhw đ8szidoều pdRhải tựcKgVhw Yzs6o6tìm niềm8szido vuYzs6o6i trdRong nỗYzs6o6i kYzs6o6hổ. Bình8szido thYzs6o6ường chỉYzs6o6 cYzs6o6ần ngYzs6o6he họ nóidR lYzs6o6inh tidRnh một8szido Yzs6o6lúc, NhiếpdR V8szidoũ Yzs6o6Thịnh s8szidoẽ t8szidohấy nhYzs6o6ẹ ndRhõm hdRẳn đi,8szido Yzs6o6nhưng hôdRm nYzs6o6ay anh dRthật sựYzs6o6 rấYzs6o6t Yzs6o6buồn. 8szidoChủ nhiệmYzs6o6 PhươngcKgVhw nódRi rấtYzs6o6 đYzs6o6úng, gầncKgVhw dRđây anYzs6o6h suốt8szido Yzs6o6ngày ngẩn ngơcKgVhw sudRy ngcKgVhwhĩ những8szido gdRì kcKgVhwhông Yzs6o6biết nữa8szido, phạmcKgVhw lỗiYzs6o6 liê8szidon tụcdR, ccKgVhwứ thếcKgVhw Yzs6o6này thdRật scKgVhwự có ngdRuy c8szidoơ gYzs6o6ây đại8szido hdRoạ chứdR ch8szidoẳng chơi.

Thấy aYzs6o6nh thấtYzs6o6 thần,cKgVhw Tiểu MẫncKgVhw thôn8szidog cảmdR nói:Yzs6o6 “NhiếpcKgVhw s8szidoư hdRuynh, adRnh Yzs6o6bị lãcKgVhwo yêucKgVhw mYzs6o6ắng 8szidođên ndRgớ ngẩYzs6o6n tcKgVhwhật rồi…”

“Tiểu NhiYzs6o6ếp Yzs6o6đang phiền lòngdR dRvì chu8szidoyện g8szidoia đình.dR” A8szidonh Yzs6o6Đồng ngắtdR lYzs6o6ời cKgVhwTiểu Mẫn,8szido Yzs6o6còn nhácKgVhwy mắYzs6o6t mộ8szidot ccKgVhwái, “Cậu cũncKgVhwg đừYzs6o6ng dRlo lắng,8szido hacKgVhwi dRchủ nhYzs6o6iệm kh8szidooa dRGan dRvà kcKgVhwhoa Yzs6o6U bướu8szido hcKgVhwôm đ8szidoó cùndRg dRđến tìm lãoYzs6o6 yêu,8szido tôi8szido nghdRe thcKgVhwấy. BệnhYzs6o6 Yzs6o6tình củaYzs6o6 báccKgVhw trYzs6o6ai thcKgVhwật r8szidoa rấtdR kcKgVhwhả quancKgVhw, kdRiên trì điYzs6o6ều trịcKgVhw, mấy8szido nYzs6o6ăm khôngcKgVhw tYzs6o6hành vấYzs6o6n đcKgVhwề đâu.”

“Cảm ơdRn anhdR.” CYzs6o6uối cùng dRNhiếp dRVũ Yzs6o6Thịnh ccKgVhwười méodR xẹ8szidoo, “Yzs6o6Cảm 8szidoơn mYzs6o6ọi người,cKgVhw cKgVhwgần đâycKgVhw quảYzs6o6 Yzs6o6thực tôicKgVhw lcKgVhwú lẫn quá!”

“Có 8szidoai Yzs6o6gặp chuyệcKgVhwn này 8szidomà Yzs6o6không cKgVhwlo lcKgVhwắng chứ.”Anh8szido ĐồdRng cKgVhwvỗ 8szidovai andRh, “TôidR cKgVhwđổi 8szidocho cậucKgVhw dRca trựdRc đYzs6o6êm ngày cKgVhwmai, cdRậu làmcKgVhw 8szidoca 8szidosáng cYzs6o6ho 8szidotôi, gầndR đcKgVhwây cậucKgVhw mệtdR quádR rYzs6o6ồi, cần8szido dRphải nghỉ8szido ngơi.”

“Cảm Yzs6o6ơn anh.”

“Cảm ơYzs6o6n gdRì chứ?8szido Yzs6o6Ca mổ tuầncKgVhw trướccKgVhw sYzs6o6uýt nữadR tôdRi cắtcKgVhw nhầmYzs6o6 mạccKgVhwh máu8szido, 8szidomay mcKgVhwà cậdRu nhYzs6o6anh taYzs6o6y ngăYzs6o6n lạcKgVhwi, nếu khYzs6o6ông lãodR 8szidoyêu sẽ8szido pha8szidonh cKgVhwthây tôdRi mấtcKgVhw. ĐạdRi ândR đạcKgVhwi đứcdR đócKgVhw Yzs6o6tôi chcKgVhwỉ đổYzs6o6i cYzs6o6ho cậu8szido một cadR s8szidoáng, thcKgVhwế làYzs6o6 8szidoquá hời8szido rồi.”

Hôm n8szidoay NhdRiếp dRVũ Thịnh vẫ8szidon cdRòn cdRa Yzs6o6mổ, an8szidoh ădRn tcKgVhwrưa mộtcKgVhw Yzs6o6mình ởYzs6o6 nYzs6o6hà ănYzs6o6, lạYzs6o6i gặpdR VươngdR Vũ8szido LYzs6o6inh đếYzs6o6n 8szidomua cơm. ĐâdRy dRlà nhàcKgVhw ăcKgVhwn bệnh8szido việndR, mYzs6o6ua ởYzs6o6 cKgVhwđây phdRải qucKgVhwẹt thẻcKgVhw Yzs6o6nội bộcKgVhw, 8szidoxem dRra ccKgVhwô đãYzs6o6 đến nhầm.Yzs6o6 VươndRg VcKgVhwũ LiYzs6o6nh x8szidoếp hàcKgVhwng dRcả ncKgVhwửa dRngày trờiYzs6o6 mớiYzs6o6 biếcKgVhwt mìn8szidoh cKgVhwnhầm, dRđang địndRh đi thìYzs6o6 Nhiế8szidop VcKgVhwũ Thịnh8szido đứngYzs6o6 dRdậy cKgVhwmua gYzs6o6iúp dRcô hcKgVhwai suất.

“Một sYzs6o6uất trứdRng sốt8szido cà dR chua.” AdRnh nócKgVhwi vớicKgVhw cKgVhwngười bêdRn 8szidotrong Yzs6o6cửa sổYzs6o6 rồdRi dRquay san8szidog Yzs6o6hỏi Vươn8szidog cKgVhwVũ LcKgVhwinh, “8szidoCô ăn gì?”

“Thịt dRxào Yzs6o6rau cần.”

“Một sYzs6o6uất thdRịt cKgVhwxào rau Yzs6o6cần nữa.”

Vương VYzs6o6ũ Yzs6o6Linh chcKgVhwo suất cơm8szido trứngdR xốt8szido c8szidoà chu8szidoa Yzs6o6vào mộYzs6o6t hộp8szido Yzs6o6cơm mới,8szido còndR suất8szido 8szidokia ccKgVhwô ăcKgVhwn tạicKgVhw 8szidonhà ădRn luôdRn. Thấy bêYzs6o6n cạn8szidoh NdRhiếp VũdR ThịndRh cócKgVhw chdRỗ trốcKgVhwng, ccKgVhwô liềnYzs6o6 ngồi8szido xuốcKgVhwng, 8szidokhiến cKgVhwcác cKgVhwy bYzs6o6ác sĩ qu8szidoanh đó8szido r8szidoa sứccKgVhw x8szidoì xàodR bàYzs6o6n tdRán. RấtYzs6o6 nhiềucKgVhw ngườicKgVhw thích8szido dRnhìn 8szidoNhiếp cKgVhwVũ ThịnhdR 8szidoăn cơm, nhdRưng rYzs6o6ất 8szidoít dRy tYzs6o6á dRdám ndRgồi Yzs6o6đối ddRiện vớiYzs6o6 an8szidoh. 8szidoAnh qcKgVhwuá lạnhYzs6o6 lYzs6o6ùng, lú8szidoc nào cũngdR giữdR thácKgVhwi độcKgVhw xYzs6o6a cdRách, vẻcKgVhw mặtYzs6o6 8szidonhất m8szidoực lcKgVhwãnh đ8szidoạm nghiêmYzs6o6 túcYzs6o6, dưcKgVhwờng nhưYzs6o6 tay8szido anh Yzs6o6không dRcầm đầ8szidou 8szidođũa mdRà cầm8szido dRdao 8szidomổ, trướcKgVhwc mặtdR dRanh dRcũng cKgVhwkhông pdRhải cơ8szidom m8szidoà là8szido bệnh nYzs6o6hân t8szidorên bàdRn mổ8szido vậ8szidoy. V8szidoì tYzs6o6hế Yzs6o6dù cácYzs6o6 Yzs6o6y táYzs6o6 hếYzs6o6t sứcdR hâmcKgVhw mộ8szido Yzs6o6anh nhưncKgVhwg rấtcKgVhw cKgVhwít dRkhi dám 8szidotới ngcKgVhwồi cùncKgVhwg bà8szidon. Vươ8szidong VcKgVhwũ LidRnh khôn8szidog thấy8szido cKgVhwvậy, Yzs6o6cô thấdRy NhicKgVhwếp V8szidoũ ThịncKgVhwh quẹt 8szidothẻ mudRa cơmcKgVhw gcKgVhwiúp dRmình, rõ8szido r8szidoàng lYzs6o6à ncKgVhwgười tốtYzs6o6, bèndR lcKgVhwấy r8szidoa chYzs6o6út tiYzs6o6ền đưdRa chcKgVhwo anh, “Cảm8szido ơnYzs6o6 dRanh, Yzs6o6bác s8szidoĩ Nhiếp!”

“Không cầdRn khá8szidoch sáo.”

Vương Yzs6o6Vũ LinYzs6o6h thấyYzs6o6 anh8szido không nhậndR tiền,Yzs6o6 Yzs6o6đành dRđặt trdRên bàcKgVhwn. 8szidoCô cKgVhwnghĩ, bác8szido sĩcKgVhw thcKgVhwật 8szidocẩn thậdRn, tiềncKgVhw Yzs6o6bẩn ldRắm mà, đươngdR nhiêndR Yzs6o6anh khôncKgVhwg cKgVhwmuốn dùnYzs6o6g dRtay cầdRm tiYzs6o6ền dRkhi đacKgVhwng ănYzs6o6. cKgVhwCô vừcKgVhwa ă8szidon cKgVhwvừa hỏi NhYzs6o6iếp 8szidoVũ TYzs6o6hịnh: Yzs6o6“Sao adRnh bi8szidoết tôdRi muYzs6o6ốn 8szidomua 8szidocơm dRtrứng xốtcKgVhw Yzs6o6cà chua?”

“Hôm q8szidoua tôi8szido thấycKgVhw cô muYzs6o6a cơm.”

“À đúngdR dRrồi!” V8szidoương Vũ Li8szidonh cKgVhwchợt hiểu.

Nhiếp V8szidoũ Thịn8szidoh cdRúi đcKgVhwầu ăn, lòndRg thầdRm rủaYzs6o6 cdRhính mình.Yzs6o6 S8szidoáng Yzs6o6nay bịYzs6o6 ChủdR nhiệm8szido PhưdRơng dRmắng tdRé tádRt, a8szidonh đã cKgVhw quyết tdRâm cKgVhwkiểm cKgVhwđiểm bdRản thcKgVhwân, vậ8szidoy mYzs6o6à vừacKgVhw nhìn8szido tcKgVhwhấy VươcKgVhwng VYzs6o6ũ dRLinh 8szidođứng đócKgVhw, andRh lYzs6o6ại lập Yzs6o6tức tcKgVhwới dRquẹt thẻ8szido gicKgVhwúp. MìnYzs6o6h mất8szido tríYzs6o6 rcKgVhwồi! G8szidoiờ acKgVhwnh kh8szidoông dRchỉ thấyYzs6o6 ĐàmdR dRTĩnh lcKgVhwà lú lYzs6o6ẫn Yzs6o6mà gặp8szido ngcKgVhwười cóYzs6o6 l8szidoiên cKgVhwquan 8szidođến cô8szido ancKgVhwh Yzs6o6cũng dRlú dRlẫn, cứYzs6o6 thếYzs6o6 nàdRy dRsao đượcdR chứ?

Vương VcKgVhwũ LcKgVhwinh t8szidohu h8szidoết cam Yzs6o6đảm hdRỏi anhYzs6o6: “BdRác cKgVhwsĩ Nhiếp,Yzs6o6 tdRôi ldRà bạn…Yzs6o6 củaYzs6o6 mẹ8szido 8szidoTôn 8szidoBình, 8szidobệnh nYzs6o6hân ncKgVhwằm giườncKgVhwg số Yzs6o639 ấy8szido. 8szidoBệnh Yzs6o6tình củacKgVhw TôncKgVhw BìndRh… rYzs6o6ốt ccKgVhwuộc thếcKgVhw nào…”

“Phải mổYzs6o6 dRcàng sớcKgVhwm càng tốt.”

“Thế dRchi phcKgVhwí mYzs6o6ổ mấtdR bao nhiêu?”

“Gần chụcdR vạn.dR” Nhiếp VũcKgVhw ThdRịnh tỉdR mẩndR Yzs6o6nhặt cYzs6o6ọng hàYzs6o6nh cKgVhwtrong bát8szido canYzs6o6h r8szidoa, nódRi, “TìnhYzs6o6 hìn8szidoh bệnhYzs6o6 nhdRân hiện gdRiờ khôncKgVhwg ổn8szido đdRịnh, rủ8szidoi rYzs6o6o cadRo, ch8szidoưa biếtcKgVhw chừnYzs6o6g Yzs6o6sau 8szidokhi 8szidomổ Yzs6o6còn phải8szido vào8szido IC8szidoU, chi phYzs6o6í Yzs6o6khá cao.”

Vương dRVũ LidRnh nóiYzs6o6: “Hôm naycKgVhw tôi8szido xecKgVhwm ti8szidon tứcdR, ndRghe nó8szidoi đứa8szido tdRrẻ dRbị đưdRa dRđến Yzs6o6viện hô8szidom cKgVhwqua đãdR được8szido mộcKgVhwt cKgVhwvị tiên 8szidosinh hcKgVhwọ NhidRếp cKgVhwủng hộcKgVhw mư8szidoời vdRạn, ôncKgVhwg ấy8szido ccKgVhwòn cKgVhwnói sẽdR chcKgVhwịu cdRhi ph8szidoí 8szidosau đ8szidoó ndRữa… Các Yzs6o6y dRtá nó8szidoi đó8szido lcKgVhwà cKgVhwbố anhcKgVhw, ChủYzs6o6 tịchcKgVhw cKgVhwHội đồng8szido qcKgVhwuản t8szidorị tập8szido đYzs6o6oàn Đô8szidong 8szidoViễn. G8szidoia cảnhYzs6o6 của TdRôn BìcKgVhwnh tcKgVhwôi biết,dR họdR k8szidohông tdRhể l8szidoấy 8szidođâu Yzs6o6ra ccKgVhwả dRchục Yzs6o6vạn để8szido làmdR phẫuYzs6o6 thuật…”

Nhiếp VũcKgVhw ThịncKgVhwh buông đũacKgVhw, dcKgVhwửng dcKgVhwưng nói:8szido “CYzs6o6ô mcKgVhwuốn nóicKgVhw gì?”

“Bác scKgVhwĩ Nhiếp,8szido dRanh là ngườidR tốt8szido, cócKgVhw thể8szido nócKgVhwi vớicKgVhw việnYzs6o6 trưởng,Yzs6o6 tì8szidom giúYzs6o6p chdRo TdRôn BìdRnh cKgVhwngười ncKgVhwào Yzs6o6đó dRủng hộ tiềndR, cKgVhwcứu nó…dR hoặc8szido acKgVhwnh nóiYzs6o6 vớcKgVhwi ôncKgVhwg Nhiếp…”

“Bệnh việ8szidon kdRhông phdRải tổ chứccKgVhw cKgVhwtừ thiện,cKgVhw cũndRg cKgVhwkhông phảicKgVhw acKgVhwi cKgVhwcũng được8szido quyê8szidon gócKgVhwp cKgVhwtiền. Kh8szidooa TidRm ccKgVhwó hơn8szido hai trădRm bệnh8szido n8szidohân, kcKgVhwhoa NhYzs6o6i cò8szidon cdRó mườiYzs6o6 mdRấy đứadR dRtrẻ bdRị bệcKgVhwnh timYzs6o6, ngo8szidoài mộcKgVhwt t8szidoổ 8szidochức từ t8szidohiện Yzs6o6hỗ trợ8szido phẫuYzs6o6 th8szidouật 8szidotim cYzs6o6ho trẻ8szido nôngYzs6o6 thcKgVhwôn rcKgVhwa, khôYzs6o6ng cònYzs6o6 bấcKgVhwt cứ8szido dRtổ Yzs6o6chức xã hội8szido nà8szidoo cóYzs6o6 kYzs6o6ế hoạchdR cKgVhwquyên tiềYzs6o6n nữaYzs6o6. XdRin lỗYzs6o6i côcKgVhw VcKgVhwương, tôdRi dRkhông giúYzs6o6p được.”

Vương Vũ8szido Lin8szidoh nói: 8szido “Nhưng đứadR trcKgVhwẻ hô8szidom qua…”

“Đứa trẻcKgVhw đócKgVhw đượYzs6o6c ngườidR ta qcKgVhwuyên tcKgVhwiền chdRo dRlà vìdR ảnh8szido hưởn8szidog dRcủa tdRhời sự,dR bcKgVhwố tYzs6o6ôi vừYzs6o6a hadRy xYzs6o6em được8szido tdRin cKgVhwtức nên độngYzs6o6 l8szidoòng cKgVhwtrắc ẩ8szidon. cKgVhwCòn trườcKgVhwng hYzs6o6ợp 8szidonhư T8szidoôn BìndRh bệnhcKgVhw việnYzs6o6 khô8szidong còYzs6o6n cách n8szidoào, tô8szidoi cũngdR vdRậy. T8szidoôi sẽcKgVhw khôngYzs6o6 vìcKgVhw Yzs6o6bệnh nhâncKgVhw củ8szidoa mìcKgVhwnh cKgVhwmà y8szidoêu dRcầu bố8szido quycKgVhwên tiềcKgVhwn đâu, ôcKgVhwng ấ8szidoy làYzs6o6 dRông dRấy, tYzs6o6ôi làYzs6o6 tôi.”8szido NgừngYzs6o6 mộtdR chYzs6o6út, acKgVhwnh nói,Yzs6o6 8szido“Huống hồcKgVhw dRtôi đã nói8szido chu8szidoyện vớcKgVhwi mẹ8szido TdRôn BìnhcKgVhw, cKgVhwcó phươngdR á8szidon hỗdR trợYzs6o6 ph8szidoẫu thcKgVhwuật cdRủa côncKgVhwg t8szidoy CMYzs6o6, cócKgVhw điều phưdRơng dRán nàydR dRyêu cầdRu sửdR dụncKgVhwg huyếtYzs6o6 quảcKgVhwn nhâdRn tạoYzs6o6 của8szido cKgVhwCM, Yzs6o6nhưng mẹcKgVhw bệnh nhdRân v8szidoẫn chưaYzs6o6 đồngdR ýYzs6o6 nên8szido cKgVhwchưa dRthực hiệdRn được.”

Vương VcKgVhwũ LinYzs6o6h kh8szidoông biết tạidR dRsao Đàm8szido T8szidoĩnh lạicKgVhw kcKgVhwhông đồndRg ýcKgVhw, vìcKgVhw dRthế khcKgVhwi mancKgVhwg cKgVhwcơm vềdR phcKgVhwòng bệncKgVhwh, 8szidocô lYzs6o6iền hỏicKgVhw chuyện nàdRy. ĐàmdR TcKgVhwĩnh đáp:8szido “Rủi8szido Yzs6o6ro qudRá lớ8szidon, hcKgVhwơn 50%.”

Lúc nàyYzs6o6 VưcKgVhwơng VdRũ LicKgVhwnh mới hdRiểu rdRa, cYzs6o6ũng khôYzs6o6ng biếtdR nê8szidon nócKgVhwi g8szidoì, cYzs6o6hỉ nh8szidoìn Đàm8szido T8szidoĩnh dùng8szido Yzs6o6đũa khềdRu khềuYzs6o6 mấyYzs6o6 hạt cơmYzs6o6 tcKgVhwrong bYzs6o6át. VưdRơng VũdR cKgVhwLinh th8szidoở dàYzs6o6i: “cKgVhwBác sĩcKgVhw 8szidoNhiếp Yzs6o6đúng là8szido n8szidogười tốtdR. CơcKgVhwm Yzs6o6này là ancKgVhwh Yzs6o6ấy Yzs6o6mua cKgVhwcho tớdR đấy.Yzs6o6 CóYzs6o6 ô8szidong bốcKgVhw 8szidogiàu cdRó tdRhế mdRà anYzs6o6h ấdRy cYzs6o6hẳng cKgVhwra vcKgVhwẻ ch8szidoút nào. NhưYzs6o6ng h8szidoễ Yzs6o6cứ nhắcKgVhwc đếnYzs6o6 chuyệndR Chủ8szido tịchdR NhYzs6o6iếp quyênYzs6o6 tiYzs6o6ền 8szidolà acKgVhwnh dRấy đan8szidoh mặcKgVhwt lại, cdRó vẻdR kcKgVhwhông vdRui. ÀiYzs6o6, ĐàmcKgVhw Tĩnh8szido, TYzs6o6ôn BìnhYzs6o6 ncKgVhwhà chcKgVhwúng tdRa khôdRng macKgVhwy mắcKgVhwn đượccKgVhw n8szidohư cKgVhwcon nhà cKgVhwngười t8szidoa. CYzs6o6on cKgVhwnhà ngườicKgVhw 8szidota gặp8szido chuyện,Yzs6o6 8szidobố của8szido bá8szidoc cKgVhwsĩ NhiếpdR quyYzs6o6ên ti8szidoền mười vạ8szidon, dRcòn 8szidonói cKgVhwbệnh việndR cứcKgVhw ccKgVhwố cKgVhwgắng chYzs6o6ữa Yzs6o6trị, ông8szido ấydR 8szidosẽ l8szidoo hếtYzs6o6 Yzs6o6chi phcKgVhwí dRsau này. ChuyệncKgVhw dRnhư vdRậy 8szidosao ccKgVhwhúng t8szidoa khôdRng gặpcKgVhw được8szido chứ…”

Đàm Tĩ8szidonh Yzs6o6cúi đầdRu, n8szidogón tay dRcầm đũaYzs6o6 hơdRi rdRun rẩy,dR mãdRi mộdRt lcKgVhwúc ldRâu cYzs6o6ô mớYzs6o6i ngdRhe thấy8szido mìnhYzs6o6 khYzs6o6ó nhọc8szido 8szidonói: “Tự tớ8szido gcKgVhwây rYzs6o6a, kYzs6o6hông 8szidotrách cKgVhwai được.”

“Nói cKgVhwgì thcKgVhwế ĐàdRm Tĩnh?” VươYzs6o6ng Vũ8szido LindRh khôncKgVhwg 8szidonghe rõ,Yzs6o6 dRcô nói8szido, “Yzs6o6Cứ vcKgVhwo dRve nhưcKgVhw muYzs6o6ỗi ấy.”

“Không códR gì.Yzs6o6” ĐàmYzs6o6 Tĩnh8szido gắng lấyYzs6o6 lạcKgVhwi ticKgVhwnh 8szidothần, “TớcKgVhw pYzs6o6hải qu8szidoa cdRhỗ Giám8szido đốcdR Yzs6o6Thịnh xedRm saocKgVhw. Ma8szidoi lcKgVhwà thứYzs6o6 hai, chắ8szidoc chắYzs6o6n c8szidoông t8szidoy sẽdR códR rấcKgVhwt nhiềcKgVhwu emailcKgVhw, Yzs6o6tớ pYzs6o6hải đếnYzs6o6 đdRó xedRm Yzs6o6anh 8szidoấy cần giúpdR gìYzs6o6 khôcKgVhwng. CậucKgVhw tr8szidoông TdRôn BìnhdR dRgiúp tcKgVhwớ một8szido ldRát nhé.”

“Được rồi.”

“Nếu nódR tỉn8szidoh dậy8szido thdRì gọi 8szido cho tớ.”

“Biết rồi,Yzs6o6 biếtcKgVhw rồi.”

Đàm TĩcKgVhwnh đidR đYzs6o6ến cuối hànYzs6o6h dRlang, cKgVhwở Yzs6o6đó cócKgVhw một8szido pcKgVhwhòng vdRệ Yzs6o6sinh công8szido cộng8szido, rấtcKgVhw ítcKgVhw ngườidR ddRùng, vìdR dRphòng bệnh bâyYzs6o6 gdRiờ hYzs6o6ầu nYzs6o6hư đều8szido cYzs6o6ó phòn8szidog 8szidovệ dRsinh ridRêng. cKgVhwPhòng vdRệ 8szidosinh nàydR ngoYzs6o6ại trừcKgVhw thỉYzs6o6nh thoảng cKgVhwcó n8szidohân vicKgVhwên bệYzs6o6nh viYzs6o6ện sử8szido dụng,dR cYzs6o6òn thì8szido rYzs6o6ất ícKgVhwt người8szido vYzs6o6ào. LúYzs6o6c ĐàdRm Tĩnh 8szido bước v8szidoào, bdRên dRtrong khôngcKgVhw có8szido 8szidoai cả,8szido c8szidoô dRbèn trốn8szido tcKgVhwrong 8szidođó khódRc mộtYzs6o6 trậcKgVhwn thoải mái.

Phải mấtdR Yzs6o6bao nhiêYzs6o6u 8szidonước mắt mớdRi v8szidoơi đượcdR Yzs6o6nỗi đaYzs6o6u cKgVhwđè nặng8szido tronYzs6o6g l8szidoòng? PhảiYzs6o6 mấtcKgVhw b8szidoao ncKgVhwhiêu nướcdR mắdRt mớidR gột sạcdRh đượcYzs6o6 niềm8szido hốcKgVhwi hận8szido kh8szidoi 8szidoxưa? ThậtcKgVhw dRsự cdRô tYzs6o6hấy mì8szidonh đYzs6o6ã sadRi, côYzs6o6 hoàn8szido cKgVhwtoàn không códR Yzs6o6khả ndRăng chYzs6o6o cYzs6o6on mộtcKgVhw cuYzs6o6ộc Yzs6o6sống cKgVhwtốt 8szidođẹp, vậy8szido màcKgVhw lạ8szidoi đưcKgVhwa 8szidonó đếnYzs6o6 thdRế gdRiới nàyYzs6o6 cKgVhwđể nó Yzs6o6vừa si8szidonh dRra đãcKgVhw 8szidophải chịuYzs6o6 k8szidohổ, đếdRn dRbây gcKgVhwiờ vẫcKgVhwn hdRôn 8szidomê tronYzs6o6g phòngdR bệYzs6o6nh. Bệnh tậtdR khôYzs6o6ng đánhcKgVhw gdRục Yzs6o6được cô,cKgVhw lúccKgVhw dRkhó k8szidohăn ndRhất cô8szido cũnYzs6o6g cắ8szidon cKgVhwrăng vượcKgVhwt qcKgVhwua, nhưnYzs6o6g bây giYzs6o6ờ sdRố cKgVhwmệnh Yzs6o6sắp quậdRt ndRgã cô8szido rồi.

Cô khdRông thYzs6o6ể chốnYzs6o6g chọYzs6o6i nổi nữa.

Khi vàocKgVhw phòYzs6o6ng vệdR sinh, Yzs6o6Nhiếp VũdR ThYzs6o6ịnh loáncKgVhwg thodRáng nYzs6o6ghe thấydR cKgVhwbên kcKgVhwia váYzs6o6ch cYzs6o6ó tidRếng kYzs6o6hóc, dRlà tdRiếng phụ nữ,dR 8szidokhóc rấtcKgVhw kìm8szido nén,cKgVhw rấcKgVhwt đacKgVhwu đớ8szidon. TrodRng bệnhYzs6o6 8szidoviện thcKgVhwường x8szidouyên ccKgVhwó ng8szidoười khóc,dR đặc bi8szidoệt lcKgVhwà cKgVhwnửa đêm,dR kh8szidoi acKgVhwnh lêdR cKgVhwcơ thểYzs6o6 mệdRt mỏidR dRra kcKgVhwhỏi ph8szidoòng dRmổ cấp8szido cYzs6o6ứu, nghe thấycKgVhw tiếndRg n8szidoức n8szidoở Yzs6o6của ngưYzs6o6ời nhYzs6o6à bYzs6o6ệnh nhân,dR andRh thườngcKgVhw cYzs6o6ó ảo8szido giác8szido rYzs6o6ằng, người đangYzs6o6 kcKgVhwhóc 8szidođó chínhcKgVhw dRlà Đà8szidom Yzs6o6Tĩnh củacKgVhw anh.

Vì tidRếng cKgVhwkhóc củadR Đàm TcKgVhwĩnh cũngcKgVhw khóc8szido kìmYzs6o6 nén8szido gYzs6o6iống Yzs6o6như vậy,Yzs6o6 ngYzs6o6ay Yzs6o6việc khócYzs6o6 th8szidoật dRto lêcKgVhwn cKgVhwcô 8szidocũng không biếYzs6o6t, 8szidochỉ biếtYzs6o6 nấ8szidoc lêndR từngdR tiếng.8szido 8szidoRất lâYzs6o6u sacKgVhwu Yzs6o6anh m8szidoới épdR Yzs6o6mình Yzs6o6thay đổidR đượcdR phán đodRán sadRi lầ8szidom đó,cKgVhw bởi8szido mỗi8szido lcKgVhwần điYzs6o6 ngandRg qYzs6o6ua ngườcKgVhwi nhà8szido bệYzs6o6nh nhân,Yzs6o6 anYzs6o6h lạicKgVhw édRp mình nh8szidoìn, nhYzs6o6ìn chYzs6o6o rõ8szido đóYzs6o6 k8szidohông pYzs6o6hải l8szidoà ĐYzs6o6àm Tĩnh.Yzs6o6 ChicKgVhwêu đ8szidoó tcKgVhwuy tàcKgVhwn nhẫndR Yzs6o6nhưng rất h8szidoiệu cKgVhwquả, khiếndR 8szidoanh cócKgVhw Yzs6o6thể lcKgVhwập tức8szido tỉn8szidoh táoYzs6o6 lại,Yzs6o6 gặpYzs6o6 bấcKgVhwt cYzs6o6ứ 8szidoai 8szidokhóc Yzs6o6anh cũngdR pYzs6o6hải ép bảYzs6o6n tcKgVhwhân đ8szidoưa mắtdR nhcKgVhwìn. NhiYzs6o6ếp VcKgVhwũ ThYzs6o6ịnh thấdRy mìdRnh lại8szido mấYzs6o6t t8szidorí rồcKgVhwi, c8szidoon tradRi Đàm Tĩ8szidonh đdRã tcKgVhwrở thàn8szidoh bệnhcKgVhw nhâncKgVhw củacKgVhw anYzs6o6h, Yzs6o6đang Yzs6o6nằm tron8szidog pYzs6o6hòng b8szidoệnh t8szidoim dRkhoa Ngoại, 8szidonên cYzs6o6ả ngdRày aYzs6o6nh cũYzs6o6ng khô8szidong biYzs6o6ết mìndRh ndRghĩ cKgVhwgì nữa.dR AnYzs6o6h Yzs6o6bước nhan8szidoh rdRa kcKgVhwhỏi phòng 8szidovệ siYzs6o6nh, đếndR phYzs6o6òng trựcdR bacKgVhwn kéocKgVhw Yzs6o6y tcKgVhwá trưởcKgVhwng scKgVhwang một8szido bcKgVhwên, nói:

“Cô Yzs6o6bảo ngcKgVhwười vàdRo pdRhòng vệ 8szidosinh đicKgVhw, có8szido m8szidoột ngườiYzs6o6 Yzs6o6phụ ncKgVhwữ đandRg khócYzs6o6 cKgVhwtrong đó8szido, tôi8szido sợcKgVhw xảyYzs6o6 Yzs6o6ra chuyện.”

Y cKgVhwtá trưởngdR cũn8szidog sợdR xảcKgVhwy ra ccKgVhwhuyện, trướ8szidoc đâyYzs6o6 c8szidoũng t8szidoừng 8szidocó Yzs6o6bệnh ndRhân nhcKgVhwảy lầu8szido khYzs6o6iến cảYzs6o6 8szidobệnh viện8szido nháo nhYzs6o6ào, dRtuy kh8szidoông phcKgVhwải sự8szido cốdR Yzs6o6y họccKgVhw Yzs6o6nhưng cKgVhwcũng khYzs6o6iến dRtừ tYzs6o6rên cKgVhwxuống dướidR nơmcKgVhw dRnớp mấ8szidoy tháng liề8szidon, nêncKgVhw b8szidoệnh v8szidoiện đềdR phòngdR chuyệndR ncKgVhwày cKgVhwrất ncKgVhwghiêt, phYzs6o6òng hànYzs6o6h 8szidochính đãYzs6o6 đổi h8szidoết tấtYzs6o6 ccKgVhwả c8szidoửa 8szidosổ dRtrong phYzs6o6òng bệnhcKgVhw Yzs6o6và hànhYzs6o6 ladRng sYzs6o6ang Yzs6o6loại cYzs6o6hỉ mở8szido đưYzs6o6ợc mộdRt 8szidokhe nhỏ, bcKgVhwên n8szidogoài cửacKgVhw scKgVhwổ cYzs6o6ó thêmcKgVhw s8szidoong sắtdR, nódRi vớidR bênYzs6o6 ngoàicKgVhw làcKgVhw lướYzs6o6i ch8szidoống trộm, thật8szido raYzs6o6, dRcao thế8szido Yzs6o6này trộmYzs6o6 trYzs6o6èo khônYzs6o6g cKgVhwnổi, làdR đdRề phòngYzs6o6 ng8szidoười nhảdRy lầudR dRmà thôi.

Vì thYzs6o6ế dRkhi dRnghe Nhiếp cKgVhwVũ ThịnhcKgVhw ncKgVhwói vậy,cKgVhw 8szidoy tácKgVhw trưởdRng lcKgVhwiền đcKgVhwích 8szidothân đYzs6o6ến đó8szido. Yzs6o6Mãi lâuYzs6o6 sadRu 8szidomới dRquay l8szidoại, ngồi x8szidouống chiếc8szido gh8szidoế đốidR diệYzs6o6n Nhi8szidoếp V8szidoũ ThịdRnh, chỉdR ldRắc Yzs6o6đầu Yzs6o6thở Yzs6o6dài. NhiếYzs6o6p VũdR Thịnh hỏi:Yzs6o6 “Th8szidoế nào?”

“Là ngườidR ndRhà củadR bệnh nhâncKgVhw an8szidoh, dRđứa tdRrẻ giường8szido 3Yzs6o69 ấy,8szido dRcô ấydR dRtrốn mộtdR mìnhYzs6o6 trdRong dRđó ngồdRi khó8szidoc. ThấYzs6o6y tôi cKgVhwvào, cKgVhwcô Yzs6o6ta dRvội vYzs6o6àng lcKgVhwau nướccKgVhw mYzs6o6ắt dRlàm nhưYzs6o6 8szidokhông cóYzs6o6 chcKgVhwuyện Yzs6o6gì. TộicKgVhw nYzs6o6ghiệp quá, tcKgVhwôi sdRợ c8szidoô ấydR nghYzs6o6ĩ k8szidohông thô8szidong, phải8szido khu8szidoyên nhủ8szido m8szidoãi mớ8szidoi 8szidovề đấy.”

Người nhdRà bệnhdR 8szidonhân giư8szidoờng 39… Nhi8szidoếp Yzs6o6Vũ ThịdRnh p8szidohải mấdRt cKgVhwhai gi8szidoây Yzs6o6mới hcKgVhwiểu rdRa dRngười m8szidoà cKgVhwy tdRá dRtrưởng n8szidoói là cKgVhwai, nhấtdR thYzs6o6ời sữngdR người.

Rất nhiềudR lcKgVhwần kcKgVhwhi người dRkhác khócKgVhwc lódRc, Yzs6o6anh todRàn Yzs6o6lo đó8szido làYzs6o6 cKgVhwĐàm TĩndRh. NhdRưng đếnYzs6o6 khdRi ĐàmYzs6o6 8szidoTĩnh th8szidoật sYzs6o6ự khóc lócdR thìYzs6o6 ancKgVhwh lạicKgVhw khô8szidong nhậncKgVhw raYzs6o6. RốtcKgVhw cuộcYzs6o6 dRthời dRgian đãYzs6o6 đánh8szido cắpcKgVhw mYzs6o6ất điềcKgVhwu cKgVhwgì… mà Yzs6o6khiến khoảngcKgVhw cácKgVhwch cKgVhwgiữa họdR tr8szidoở cKgVhwnên xYzs6o6a xdRôi, dRlạ lẫmYzs6o6 nh8szidoư vậyYzs6o6… MãidR ldRâu 8szidosau anYzs6o6h cKgVhwmới lên tiếnYzs6o6g: “GiờcKgVhw côYzs6o6 ấydR ở8szido đâu?”

“Cô ấydR nYzs6o6ói muốncKgVhw 8szidođi cKgVhwthăm đồng nghiệdRp cYzs6o6ũng ở8szido bệnh8szido việndR cKgVhwnày. TôidR thấy8szido 8szidocô ấdRy cKgVhwvào tha8szidong máy8szido.” 8szidoY Yzs6o6tá trưởng nói,dR “ChắccKgVhw 8szidokhông sa8szidoo đâu.”

Nhiếp V8szidoũ ThịcKgVhwnh cKgVhwbiết chắdRc hẳn côcKgVhw đcKgVhwi t8szidohăm ThịnhdR PhYzs6o6ương ĐìnhcKgVhw, cảmdR x8szidoúc lạicKgVhw dRtrở nêndR phứccKgVhw tạpYzs6o6. An8szidoh bướYzs6o6c tớcKgVhwi cửa dR sổ nhì8szidon xuống8szido, phòYzs6o6ng bệnhcKgVhw t8szidoim kdRhoa NgcKgVhwoại cKgVhwở tdRầng Yzs6o630, qdRuá Yzs6o6cao, từ8szido Yzs6o6đây cKgVhwtrông dRxuống mọi n8szidogười bdRên dướiYzs6o6 Yzs6o6chỉ nhưcKgVhw nhữngYzs6o6 chấmdR nhYzs6o6ỏ l8szidoi Yzs6o6ti, đâYzs6o6u tYzs6o6hể nhậnYzs6o6 Yzs6o6ra aYzs6o6i dRlà Đàm Tĩnh.

Anh nghĩ,cKgVhw có8szido lẽdR mãcKgVhwi mã8szidoi mình sdRẽ thdRế này,8szido đứndRg ởYzs6o6 mdRột Yzs6o6nơi Yzs6o6xa xdRôi, kcKgVhwhông saYzs6o6o lạicKgVhw gần,cKgVhw ccKgVhwũng không8szido cKgVhwthể lạ8szidoi gầcKgVhwn, nhìn dRvề mộdRt hướng,8szido ngóngdR chờYzs6o6 Yzs6o6sự cKgVhwxuất hiệdRn củcKgVhwa ccKgVhwô, nhưng8szido kh8szidoi dRcô 8szidothật sựcKgVhw xdRuất 8szidohiện, anh códR tdRhể sẽYzs6o6 khôngdR nhYzs6o6ận Yzs6o6ra dRcô nữcKgVhwa, cKgVhwvì kdRhoảng cKgVhwcách giữaYzs6o6 8szidohai ngưcKgVhwời qcKgVhwuá xaYzs6o6, quá xa.

Thịnh PcKgVhwhương dRĐình đang dRtrả lờiYzs6o6 Yzs6o6thư Yzs6o6thì ngh8szidoe thấYzs6o6y tiếng8szido dRbước dRchân cKgVhwquen thcKgVhwuộc ngodRài hành8szido Yzs6o6lang. AnYzs6o6h đcKgVhwã phân dRbiệt đượYzs6o6c cKgVhwtiếng bYzs6o6ước dRchân dRcủa ĐàYzs6o6m Tĩnh8szido Yzs6o6và cáccKgVhw 8szidoy cKgVhwtá, Yzs6o6vì ĐàdRm T8szidoĩnh bưcKgVhwớc rất ndRhẹ. Bệ8szidonh n8szidohân cùcKgVhwng p8szidohòng vdRới anYzs6o6h xudRất vcKgVhwiện r8szidoồi, giờcKgVhw Yzs6o6chỉ còcKgVhwn dRmình cKgVhwanh t8szidorong phòng, cKgVhwkhi cKgVhwxử dRlý côncKgVhwg vidRệc Yzs6o6anh 8szidosẽ bảocKgVhw Yzs6o6hộ Yzs6o6lý TiểYzs6o6u cKgVhwPhùng xuốcKgVhwng v8szidoườn hocKgVhwa ngdRhỉ ngơi, nhcKgVhwư vậdRy Yzs6o6phòng 8szidobệnh cKgVhwcàng yêYzs6o6n tĩnh.8szido AdRnh nhấp8szido 8szidovào núYzs6o6t gửicKgVhw thdRư, rồiYzs6o6 gấpYzs6o6 notebook dRvào. Q8szidouả nhiêcKgVhwn ĐàmdR TĩnhdR 8szidoxuất Yzs6o6hiện ở8szido cửacKgVhw phdRòng, nhưnYzs6o6g 8szidotinh t8szidohần cô khYzs6o6ông đượcdR dRtốt lắm,8szido qucKgVhwanh mắtYzs6o6 dRcô cócKgVhw quầndRg thYzs6o6âm, nhưcKgVhwng dRcô vYzs6o6ẫn gượngcKgVhw cười:Yzs6o6 cKgVhw“Giám đốc Th8szidoịnh, cKgVhwhôm ndRay andRh tdRhấy 8szidothế nào?”

“Rất khoẻ,dR bác8szido sĩcKgVhw nói t8szidouần sadRu tôYzs6o6i xuấtcKgVhw việ8szidon được8szido rồi.”dR ThdRịnh PhdRương ĐìncKgVhwh hỏi,dR “dRBình BìYzs6o6nh thếcKgVhw nàdRo rồi? CôYzs6o6 cứ8szido chămYzs6o6 sócdR chcKgVhwáu cYzs6o6ho Yzs6o6tốt, khôngcKgVhw cKgVhwphải q8szidoua đâyYzs6o6, ởdR đYzs6o6ây cóYzs6o6 TiểcKgVhwu cKgVhwPhùng rồi8szido, cKgVhwcậu ấy rấtYzs6o6 Yzs6o6cẩn thận.”

Nhắc đế8szidon 8szidoTôn BìnhYzs6o6, Đàm Tĩnh8szido khôcKgVhwng cườYzs6o6i nổYzs6o6i nữa,8szido dRhàng lông8szido Yzs6o6mày 8szidocau lạicKgVhw: cKgVhw“Bình BcKgVhwình vẫdRn chư8szidoa tỉcKgVhwnh. Bác sĩcKgVhw cKgVhwnói n8szidoó quYzs6o6á yếucKgVhw nêndR dRbị hcKgVhwôn mê.”8szido cKgVhwCô nói,Yzs6o6 “ThậtcKgVhw Yzs6o6ra cKgVhwtôi cócKgVhw chuyệ8szidon muốndR cKgVhwhỏi ý a8szidonh. KicKgVhwến cKgVhwthức Yzs6o6và 8szidotầm nhdRìn 8szidocủa aYzs6o6nh đềuYzs6o6 ccKgVhwao hcKgVhwơn tôYzs6o6i, tôicKgVhw cũngcKgVhw cYzs6o6hẳng còndR thân thíccKgVhwh dRbạn bYzs6o6è dRnào c8szidoó thểdR bYzs6o6àn bạcYzs6o6 ccKgVhwả n8szidoên muốndR đến8szido hdRỏi anh.”

“Cô cKgVhwcứ nói,dR g8szidoiúp đưcKgVhwợc chắc chắdRn t8szidoôi sẽYzs6o6 giúp.”

Đàm TYzs6o6ĩnh lưỡng8szido ldRự một chút8szido rYzs6o6ồi hYzs6o6ỏi: “Yzs6o6Anh đãcKgVhw ba8szidoo giờdR gặYzs6o6p chu8szidoyện đặYzs6o6c biệdRt khYzs6o6ó xửdR chưa?”

“Đương n8szidohiên l8szidoà rồicKgVhw. Cuộ8szidoc đời khô8szidong thể8szido cứcKgVhw cKgVhwmàu Yzs6o6hồng m8szidoãi, dRai c8szidoũng códR lcKgVhwúc gặpYzs6o6 kYzs6o6hó khăn.”

“Thế anYzs6o6h đãcKgVhw bYzs6o6ao dRgiờ hận dRai chưYzs6o6a? dRVô cùngYzs6o6, vôYzs6o6 cùngYzs6o6 hận…Yzs6o6 Vì8szido Yzs6o6thế dRđã 8szidolàm Yzs6o6một việYzs6o6c vdRốn cKgVhwkhông nên8szido làm.”

“Tôi cKgVhwlà ngườicKgVhw 8szidobình thường, Yzs6o6cũng cócKgVhw cKgVhwlúc cădRm 8szidohận, cũngYzs6o6 từngYzs6o6 làdRm vcKgVhwiệc không8szido dRnên làm.”dR ThịnhYzs6o6 Ph8szidoương ĐìcKgVhwnh nói, dR“Thật rYzs6o6a 8szidoai cũdRng c8szidoó lúcKgVhwc mắccKgVhw lỗi8szido, dRai cũngYzs6o6 Yzs6o6có Yzs6o6thể dRlàm nhcKgVhwững vi8szidoệc khôngdR nêcKgVhwn làm. ChúngYzs6o6 8szidota 8szidolà n8szidogười thường,Yzs6o6 8szidokhông phảcKgVhwi t8szidohánh n8szidohân, làcKgVhwm sa8szidoi Yzs6o6cũng 8szidolà chuyệndR thường mà.”

Đàm Tĩ8szidonh kcKgVhwhẽ thởcKgVhw dài, cúidR đầuYzs6o6 nódRi: “8szidoNhưng hdRậu quả8szido qYzs6o6uá ndRghiêm trọng.”

“Bất cdRứ chuy8szidoện gì8szido cdRũng không ngh8szidoiêm tr8szidoọng nhưYzs6o6 dRchúng tdRa tưởngcKgVhw tượngdR đâu.”dR Thịnh8szido PhươYzs6o6ng Đình8szido nói,cKgVhw “Kh8szidoi mới đến8szido Yzs6o6Thượng HảcKgVhwi làdRm v8szidoiệc, tôiYzs6o6 đ8szidoã Yzs6o6phạm phảidR m8szidoột lỗidR đặcKgVhwc Yzs6o6biệt, dRđặc bi8szidoệt nghcKgVhwiêm trọng,8szido khiến cdRác dRnhà cuYzs6o6ng ứncKgVhwg củdRa 8szidocả khdRu vYzs6o6ực ThYzs6o6ái dRBình DưYzs6o6ơng cKgVhwnhận 8szidomột 8szidocái báo8szido Yzs6o6giá saiYzs6o6. Tôi dRnghĩ th8szidoế ldRà hếcKgVhwt, chcKgVhwắc ch8szidoắn sẽdR bị8szido côngdR tdRy đuYzs6o6ổi việ8szidoc, nhưncKgVhwg dRthực tcKgVhwế 8szidotôi đ8szidoã lậdRp tức c8szidoáo l8szidoỗi của8szido mcKgVhwình cdRho ccKgVhwấp trên,Yzs6o6 ccKgVhwứ tdRhế cấpdR dRnày báo8szido dRlên c8szidoấp kcKgVhwia, thdRậm chí kinh8szido độndRg tớdRi tYzs6o6ận Phó8szido tổ8szidong giádRm đốcdR kh8szidou vựcdR Th8szidoái Bì8szidonh Dươn8szidog. CYzs6o6uối dRcùng côngYzs6o6 ty 8szido cho tôidR mcKgVhwột cơYzs6o6 hội,cKgVhw tron8szidog ndRửa thdRáng tôcKgVhwi đãYzs6o6 baYzs6o6y tới8szido mườiYzs6o6 sáYzs6o6u nước8szido cKgVhwđể Yzs6o6xin lỗ8szidoi từng cKgVhw nhà cucKgVhwng ứng,8szido đồngYzs6o6 thờcKgVhwi Yzs6o6ký kếtdR h8szidoợp Yzs6o6đồng mdRới. SdRau khcKgVhwi vềYzs6o6 Thượng8szido HcKgVhwải 8szidotôi còndR 8szidobị trừ bdRa tháYzs6o6ng lư8szidoơng. NhYzs6o6ưng kdRết quảcKgVhw Yzs6o6tôi đạcKgVhwt cKgVhwđược ca8szidoo sdRau đ8szidoó r8szidoất tuYzs6o6yệt vờicKgVhw, công Yzs6o6 ty quYzs6o6yết địn8szidoh giữdR tôiYzs6o6 lại8szido. Khô8szidong lâdRu 8szidosau Yzs6o6tôi t8szidohăng 8szidochức, vcKgVhwì dRtôi tdRừng gdRặp tất8szido cKgVhwcả các ndRhà cYzs6o6ung ứng,dR hơ8szidon nữacKgVhw qdRuan 8szidohệ hợpcKgVhw tdRác sadRu Yzs6o6đó cũcKgVhwng rấtdR tốdRt. TrcKgVhwời k8szidohông tuyệ8szidot đường củacKgVhw a8szidoi, côYzs6o6 đừngcKgVhw nghiêmdR dRtrọng cKgVhwhoá lỗiYzs6o6 ldRầm. TdRái ôYzs6o6ng mấdRt dRngựa ccKgVhwhưa chắ8szidoc đã làcKgVhw chuyện8szido xấu.”

Đàm 8szidoTĩnh thấtdR thần,8szido thật radR ThịnYzs6o6h PhưcKgVhwơng 8szidoĐình ccKgVhwũng khdRông ngdRhĩ mìn8szidoh lạiYzs6o6 kể8szido chuydRện cKgVhwđó cYzs6o6ho Yzs6o6cô Yzs6o6nghe. CódR 8szidolẽ vì bộ8szido dạngYzs6o6 cKgVhwĐàm Tĩ8szidonh Yzs6o6hôm ndRay qucKgVhwá đỗi8szido cKgVhwbơ vYzs6o6ơ, khôngdR nYzs6o6ơi cKgVhwnương dRtựa, kYzs6o6hiến aYzs6o6nh cảm thấycKgVhw dRmình nhất8szido địdRnh phảdRi nóiYzs6o6 gdRì đó8szido đYzs6o6ể cổYzs6o6 Yzs6o6vũ Yzs6o6c, ccKgVhwó cKgVhwlẽ bện8szidoh tìcKgVhwnh của8szido dRcon 8szidotrai đã thật8szido s8szidoự quậtdR ncKgVhwgã c8szidoô rồi.

Cuối cùnYzs6o6g Đàm8szido TYzs6o6ĩnh ngẩng lên8szido, hỏdRi: dR“Nếu c8szidoó cKgVhwhai cKgVhwsự Yzs6o6lựa chọn,dR mộtcKgVhw scKgVhwẽ dRlàm tổn8szido thươcKgVhwng rấtcKgVhw Yzs6o6nhiều ngưdRời, lựa chọdRn k8szidoia cũndRg dRsẽ lcKgVhwàm cKgVhwtổn thdRương rYzs6o6ất ndRhiều người…”

“Người cKgVhwta vẫncKgVhw Yzs6o6nói hãy chọndR cádRch tổndR thương8szido ítcKgVhw hcKgVhwơn, trcKgVhwong 8szidocông tYzs6o6y Yzs6o6cũng cKgVhwvậy, cKgVhwcái 8szidonào tạodR ít8szido 8szidotổn thất 8szidohơn th8szidoì tcKgVhwa cKgVhwsẽ chọncKgVhw cáYzs6o6i đó.”

Anh cốdR ýcKgVhw Yzs6o6nhấn mạYzs6o6nh là cKgVhwtrong cô8szidong tyYzs6o6, ĐàmdR Tĩnh8szido thcKgVhwoáng ngdRẩn dRngười, cYzs6o6uối cdRùng cYzs6o6ô Yzs6o6cũng hạdR qudRyết tâm,8szido nóicKgVhw: “Giám dRđốc Yzs6o6Thịnh, cảm8szido ơndR aYzs6o6nh, tdRôi cKgVhwbiết nêcKgVhwn làYzs6o6m dRgì rồi.”

Thịnh Yzs6o6Phương ĐìnhdR cKgVhwnghĩ ngợi mộtdR Yzs6o6chút rYzs6o6ồi nói:cKgVhw “TdRrước Yzs6o6khi quyết8szido đYzs6o6ịnh vcKgVhwiệc gYzs6o6ì quYzs6o6an dRtrọng, Yzs6o6cô phảiYzs6o6 thật nghiêmdR tdRúc sucKgVhwy xétYzs6o6 tấtdR cảdR cá8szidoc vấncKgVhw cKgVhwđề cócKgVhw thểcKgVhw xảcKgVhwy r8szidoa. 8szidoCòn kdRhi đã8szido quyếtdR địndRh, dcKgVhwù kết quảYzs6o6 kcKgVhwhông lýdR dRtưởng tcKgVhwhì cYzs6o6ũng đừngdR hốYzs6o6i Yzs6o6hận, vìYzs6o6 ccKgVhwô cKgVhwđã cốYzs6o6 gcKgVhwắng hết8szido sứcdR rồi.”

 

“Cảm ơnYzs6o6 a8szidonh, cKgVhwGiám đốc Thịnh.”

“Không cócKgVhw gì.”

“Còn nữa…dR từcKgVhw tuầnYzs6o6 sau, dR tôi mYzs6o6uốn dRnghỉ mộYzs6o6t tuần…”

Thịnh PcKgVhwhương ĐcKgVhwình biết côYzs6o6 8szidophải ởdR việcKgVhwn chă8szidom cocKgVhwn, cKgVhwliền n8szidoói: “KhôngYzs6o6 saocKgVhw, Yzs6o6tuần sYzs6o6au Yzs6o6tôi vYzs6o6ẫn ở8szido việnYzs6o6, chắcdR chắn côndRg tcKgVhwy cKgVhwsẽ sắp8szido xếYzs6o6p dRcho côdR tiếp8szido dRtục chă8szidom dRsóc chcKgVhwo tôi.Yzs6o6 Như8szido vậ8szidoy khYzs6o6ông cYzs6o6oi l8szidoà nghỉcKgVhw, nếu cdRông cKgVhwty gọiYzs6o6 đ8szidoến, tôicKgVhw sẽ8szido 8szidosắp xếp.”

Đàm TdRĩnh vôcKgVhw dRcùng cảm8szido động: “CảmcKgVhw ơnYzs6o6 anh.”

Sau kcKgVhwhi Đàm8szido TĩnYzs6o6h đicKgVhw, Thịnh cKgVhwPhương Đì8szidonh cKgVhwlại 8szidomở noteboYzs6o6ok Yzs6o6ra, Yzs6o6rốt ruYzs6o6ộc cKgVhwngười phụ8szido nữcKgVhw nàyYzs6o6 muốn8szido hỏi8szido điềcKgVhwu gìdR nhỉ? AnhcKgVhw biếtdR cdRô đãcKgVhw dRquyết địnhYzs6o6 Yzs6o6một điYzs6o6ều rYzs6o6ất quaYzs6o6n trọn8szidog, cKgVhwnhưng dRrốt cuộc8szido 8szidonó lYzs6o6à gì?cKgVhw 8szidoThịnh Phương 8szidoĐình nhìnYzs6o6 án8szidoh t8szidoà dươdRng ngoàdRi cửa8szido sổcKgVhw dRmà thấtcKgVhw thần,8szido anYzs6o6h b8szidoắt Yzs6o6đầu tòYzs6o6 mòYzs6o6 về8szido mọi cKgVhw điều c8szidoủa dRĐàm TĩdRnh, đặccKgVhw bi8szidoệt là8szido kcKgVhwhi phátcKgVhw dRhiện cKgVhwra c8szidoô ccKgVhwó liêcKgVhwn q8szidouan đến8szido NhiếpYzs6o6 VYzs6o6ũ Thịnh. ThậtdR r8szidoa Yzs6o6nhìn b8szidoề ngoàYzs6o6i 8szidocô cYzs6o6ó vdRẻ yếdRu đuốiYzs6o6, ncKgVhwhưng b8szidoên troncKgVhwg ldRại rấ8szidot cốcKgVhw chấ8szidop, rấ8szidot kiên cường.8szido 8szidoCó lẽcKgVhw cYzs6o6uộc đờidR Yzs6o6đã đe8szidom dRlại cKgVhwcho cdRô rấtdR nhiềuYzs6o6 kh8szidoó khăYzs6o6n, nhdRưng dường nhcKgVhwư cdRô dRchưa bcKgVhwao Yzs6o6giờ Yzs6o6gục ndRgã. CócKgVhw điềudR haYzs6o6i hôm8szido nadRy trôn8szidog ccKgVhwô vdRô cYzs6o6ùng ti8szidoều tcKgVhwuỵ, tựa h8szidoồ những8szido đòndR nặngdR nềdR ccKgVhwủa sốcKgVhw phdRận đãcKgVhw khiế8szidon côYzs6o6 8szidochao Yzs6o6đảo sắpcKgVhw ngãdR quỵ.

Thịnh PhươngcKgVhw Đìn8szidoh cKgVhwthở dài, cdRó lYzs6o6ẽ đâydR ch8szidoính 8szidolà ngdRười dRphụ nữYzs6o6 8szidocó coYzs6o6n. NgườicKgVhw ph8szidoụ ncKgVhwữ đãYzs6o6 dRcó ccKgVhwon khôngdR bao 8szidogiờ bịdR q8szidouật ngã8szido, tr8szidoừ kYzs6o6hi cocKgVhwn họcKgVhw xảcKgVhwy rYzs6o6a chuyện