You are here

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 13 - Phần 2

Mỗi kVyDFhi bịP4cq ấmCRnF ứcW5Jo VyDFanh vẫn mímP4cq mW5Joôi lạW5Joi nW5Johư đứaP4cq trẻ,ezh4 hP4cqai bênVyDF CRnFkhoé mCRnFiệng W5Johơi conP4cqg, nhìCRnFn giốngezh4 nhưP4cq mộtW5Jo đĩnh vàngCRnF nhezh4ỏ conW5Jog VyDFcong hP4cqai bênCRnF méP4cqp vậyP4cq. ĐàmP4cq TĩnhCRnF đứngVyDF từezh4 xP4cqa nhW5Joìn anhezh4, vW5Joừa rồP4cqi VyDFcó đông ngườiCRnF, côezh4 cốP4cq tìW5Jonh khônCRnFg nhW5Joìn VyDFanh, nhưnW5Jog giờW5Jo W5Jochỉ còW5Jon mVyDFột mìnhW5Jo VyDFanh, cezh4ó muốn tránhCRnF cP4cqũng khCRnFông tránP4cqh được.W5Jo ezh4Đầu nCRnFgón cáCRnFi củaVyDF anP4cqh bVyDFị díW5Jonh VyDFchút mezh4ực P4cqđen, viết P4cq xong, W5Joanh vộiVyDF tìmW5Jo giW5Joấy VyDFlau điW5Jo nhưVyDFng khôngVyDF W5Jotìm thezh4ấy, lP4cqiền vàoezh4 phezh4òng vệezh4 P4cqsinh rửaCRnF tay, nướcCRnF chảyVyDF ràoCRnF CRnFrào. KhP4cqi rezh4a ngVyDFoài anVyDFh đCRnFã vẩyVyDF nướcW5Jo rồi,ezh4 VyDFnhưng đầuCRnF nP4cqgón P4cqtay P4cqvẫn còn ướP4cqt, VyDFđành kẹpP4cq sVyDFổ W5Joghi P4cqchép VyDFvào CRnFcánh tay.

Ngoài hànhP4cq lanP4cqg P4cqcó ngưW5Joời hỏi: VyDF“Nhiếp Vũezh4 ThịP4cqnh đâP4cqu? MaVyDFu, CVyDFhủ nhW5Joiệm VyDFtìm aezh4nh ấy.”

Anh nhW5Joanh chónVyDFg điW5Jo ra,VyDF đã VyDFba chW5Joục tVyDFuổi đầCRnFu, vậyP4cq màCRnF bướcVyDF vẫCRnFn P4cqsải dài,ezh4 nhezh4anh nhẹP4cqn nhưezh4 cW5Johàng traW5Joi mezh4ười bảVyDFyười tám, VyDFkhông cóVyDF cảW5Jom gezh4iác gấpCRnF gápezh4 cP4cqhỉ tCRnFhấy rW5Joất trW5Joẻ coVyDFn. ĐàmP4cq P4cqTĩnh thezh4ấy W5Jochua xót. Chiezh4a W5Jotay rồiVyDF gặCRnFp lại,ezh4 P4cqnhưng chưezh4a lầnP4cq gP4cqặp mặtP4cq nàezh4o lW5Joại ezh4có ấW5Jon tượnW5Jog VyDFnhư sángezh4 naW5Joy, Nhiếp VũW5Jo ThịnW5Joh củaW5Jo buổW5Joi sángezh4 hôezh4m ezh4nay CRnFhệt nhVyDFư NhiếW5Jop VũCRnF Thezh4ịnh củaW5Jo mườiW5Jo nămCRnF vW5Joề trước vậy,CRnF vẫW5Jon làCRnF cW5Joậu thiP4cqếu P4cqniên ezh4bề ngoàiW5Jo trầmVyDF mặVyDFc nhưnP4cqg sâuW5Jo bW5Joên tezh4rong lạiW5Jo VyDFrất nổiW5Jo loạn.

Phòng bVyDFệnh đãVyDF yezh4ên tĩnh VyDF lại nW5Johưng lònCRnFg dVyDFạ ĐàmP4cq TĩnhVyDF vẫnW5Jo CRnFrối bờVyDFi, cCRnFô nW5Jogồi xuốnCRnFg, nW5Johìn Tôezh4n BP4cqình đanW5Jog nằmW5Jo trên giưCRnFờng, thấyW5Jo cVyDFon híezh4t ezh4thở CRnFrất khVyDFó khCRnFăn, ngW5Joực phậpCRnF phồnCRnFg lêezh4n xuốP4cqng, CRnFcặp môi tVyDFím táiCRnF. ĐàW5Jom TĩnP4cqh cezh4ảm thezh4ấy mìnVyDFh nezh4hư mộtW5Jo nezh4gọn cCRnFây tCRnFrong CRnFbão, cVyDFơn VyDFbão tốW5Jo ezh4của sốVyDF VyDFmệnh đã quăezh4ng quậtP4cq giVyDFày vP4cqò côCRnF quCRnFá lâCRnFu, P4cqquá ezh4lâu rồi,W5Jo côCRnF sezh4ắp khônezh4g trụW5Jo nổiP4cq nữa.

Dù VyDFchín P4cqgiờ phW5Joải họp, W5Jonhưng sCRnFau khCRnFi kVyDFiểm ezh4tra phezh4òng bệezh4nh ezh4xong. Cezh4hủ nhiệezh4m PhươVyDFng vẫnVyDF dP4cqành VyDFnửa tiếngVyDF ezh4quý báu mVyDFắng NhiCRnFếp VW5Joũ ThịnW5Joh tronCRnFg VyDFvăn phCRnFòng. MọiW5Jo ngVyDFười điP4cq quW5Joa vCRnFăn phòVyDFng củaVyDF ôngW5Jo đều rónCRnF VyDFrén nW5Johẹ nP4cqhàng, chCRnFỉ sợVyDF lạiezh4 gâezh4y P4cqra tiếngP4cq độngW5Jo khiếCRnFn Chủezh4 nhiệVyDFm PhươngVyDF W5Jonổi giận. Mấezh4y P4cqvị ezh4tiến sĩW5Jo ởP4cq CRnFbên nW5Jogoài đềuezh4 thezh4ở cezh4ũng khôngP4cq dP4cqám CRnFthở mP4cqạnh, cắVyDFm cúCRnFi viếtP4cq bệP4cqnh án, CRnFngay cảW5Jo W5Joy táezh4 trưezh4ởng bìnP4cqh thườnP4cqg W5Jonhiều lờiVyDF lP4cqà vậW5Joy màCRnF VyDFlúc P4cqnày miezh4ệng cũngVyDF như VyDFdán bW5Joăng dCRnFính, W5Jochẳng nW5Joói tiếCRnFng nào.

“Có biếVyDFt vìVyDF CRnFsao tVyDFôi mắng cậuCRnF khônP4cqg? RốtP4cq cuộcCRnF gP4cqần đâyW5Jo cCRnFậu lW5Joàm VyDFsao vVyDFậy? ĐW5Joầu óP4cqc cezh4ứ ezh4lơ lửVyDFng tậnezh4 đâuVyDF ấVyDFy. Đừng ezh4 tưởng vẫnVyDF VyDFchưa gVyDFây W5Jora W5Jolỗi lezh4ớn VyDFgì, tôiP4cq tezh4háy VyDFcứ thếW5Jo VyDFnày sớmP4cq ezh4muộn rồezh4i cũezh4ng xảyVyDF ra chuyezh4ện ezh4thôi. CậuCRnF nóiCRnF xCRnFem, rốtezh4 cuộcP4cq lCRnFà chuyCRnFện gìW5Jo? CậuW5Jo cảW5Jo ngàyezh4 VyDFrầu rCRnFĩ CRnFđầy tCRnFâm sự ezh4 như ezh4vậy lVyDFà CRnFsao? ChúnCRnFg tezh4a VyDFlàm báP4cqc ezh4sĩ, mọP4cqi VyDFlúc CRnFmọi nơiVyDF đP4cqều phảVyDFi suCRnFy xétCRnF vCRnFẫn đềVyDF mộezh4t cách lCRnFý trW5Joí, bìnCRnFh tĩnW5Joh. ChCRnFuyện hôezh4m quW5Joa lW5Joà W5Jothế nàW5Joo? VyDFTôn BìnhP4cq cCRnFó CRnFquan hệVyDF gezh4ì vớP4cqi ezh4cậu? Cậu W5Jokhông ezh4chi mộtW5Jo đồngVyDF nezh4ào ezh4cho thuốcW5Jo nCRnFgoài bCRnFảo P4cqhiểm, ezh4trong W5Jokhi cóezh4 ezh4những lCRnFoại bắt bezh4uộc phảiVyDF dùngVyDF, ezh4bắt VyDFbuộc cậuezh4 hiểuVyDF khôngP4cq hả?ezh4 W5JoCậu tCRnFiết ezh4kiệm tiềnW5Jo cP4cqho P4cqbệnh nhân hayVyDF W5Jolà P4cqlấy mezh4ạng ngưezh4ời ta?”

Cuối cùnP4cqg NhiVyDFếp VVyDFũ Thịnh CRnF khẽ đáp:VyDF “CháuP4cq vàP4cq đW5Joứa trẻP4cq đó…W5Jo khônVyDFg cCRnFó qVyDFuan VyDFhệ gìVyDF đặcezh4 biệtCRnF… chỉP4cq lezh4à ezh4điều kiện giaCRnF đVyDFình họVyDF W5Jokhông tốt…”

“Không cW5Joó qezh4uan hP4cqệ gW5Joì đặc VyDF biệt CRnFmà cậuW5Jo gọVyDFi điệnezh4 cVyDFả vàVyDFo phònVyDFg mổ?CRnF” ChủVyDF nhiệCRnFm PCRnFhương khôngVyDF kezh4ìm nổW5Joi gầmW5Jo lênP4cq. “Tôi còCRnFn tưởngCRnF trờVyDFi sậP4cqp, cậuCRnF gọW5Joi tôP4cqi đếnVyDF cVyDFứu chứ!”

“Cháu quêVyDFn mấtVyDF CRnFChủ nhiệm đangVyDF mổ…”

“Quên?” GiọngW5Jo P4cqChủ nhiệm PhươP4cqng ezh4lại W5Jocao lênW5Jo mộtP4cq bậc,CRnF “Cậuezh4 VyDFcòn bảoVyDF VyDFmình khôngP4cq lơP4cq đãngP4cq đVyDFi! CậW5Jou đaezh4ng mổ cũW5Jong quêW5Jon luVyDFôn sCRnFao? TCRnFôi CRnFcho cezh4ậu haCRnFy, cậuP4cq cứW5Jo cảVyDF ngàVyDFy nCRnFghĩ P4cqngợi luW5Jong ezh4tung tW5Johế P4cqnày nữa, rezh4ồi sẽW5Jo ezh4có ngàVyDFy đểVyDF quêVyDFn CRnFdao P4cqmổ troW5Jong nCRnFgực bệnhezh4 nhân!VyDF ĐừngCRnF tưởngezh4 quênP4cq mCRnFình đang CRnFlàm gìVyDF lVyDFà CRnFchuyện nhỏ,W5Jo nhCRnFư thếW5Jo làW5Jo cậezh4u khônezh4g cW5Joó VyDFy đức!”

Một báP4cqc sĩVyDF đanP4cqg họcP4cq ezh4bồi dưỡng đẩVyDFy thiếtVyDF bịW5Jo đCRnFi tới,ezh4 đanP4cqg ezh4gõ W5Jocửa thW5Joì nW5Joghe tCRnFhấy cCRnFâu nóezh4i ezh4cuối cCRnFùng, vộiW5Jo giật mVyDFình rCRnFụt W5Jotay vP4cqề, CRnFnhìn sanCRnFg mP4cqấy vịP4cq tiếezh4n sP4cqĩ đCRnFang CRnFviết bệezh4nh VyDFán bP4cqên cCRnFạnh, tVyDFhấy hVyDFọ làm đezh4ộng tezh4ác rạezh4ch nW5Jogang CRnFcổ, anW5Joh ezh4ta giậtW5Jo thP4cqót, liềnW5Jo CRnFrón rVyDFén đẩyVyDF thiezh4ết W5Jobị điezh4 mất.

Cuối CRnFcùng, kVyDFhi đếP4cqn giờVyDF họp, CRnFChủ nhVyDFiệm PhCRnFương W5Jomới hầmP4cq hầCRnFm rờiP4cq khỏP4cqi vCRnFăn VyDFphòng, trướcW5Jo khCRnFi rezh4a cửezh4a còP4cqn buông lạiezh4 mộtezh4 câuezh4: “CP4cqậu hãyezh4 tựVyDF kW5Joiểm đP4cqiểm lạVyDFi đi!”

Nhiếp VyDFVũ P4cqThịnh cW5Joúi đầu điezh4 VyDFra. Tiếezh4n sVyDFĩ Đồngezh4, ngườiezh4 nhiP4cqều VyDFtuổi nW5Johất tronVyDFg sCRnFỗ nhữP4cqng ngườiVyDF đưW5Joợc ChW5Joủ nhiệm PhVyDFương dẫnW5Jo VyDFdắt, bìnhVyDF thườngVyDF rấtVyDF biếtezh4 quP4cqan tâW5Jom chăW5Jom CRnFsóc ngườiW5Jo khác,VyDF ezh4vì NW5Johiếp Vũ ThịnhW5Jo W5Joít tuổezh4i, lVyDFại đượcCRnF VyDFChủ nhiệmP4cq Phươngezh4 đặcVyDF biệtVyDF CRnFưu áiP4cq, nênVyDF aP4cqnh họW5Jo ĐồngVyDF nP4cqày vẫP4cqn luôn VyDFcoi NhP4cqiếp Vezh4ũ Thịezh4nh ezh4là sP4cqư đệVyDF đồCRnFng mônP4cq, VyDFmà qVyDFuên mấP4cqt CRnFrằng aVyDFnh đãW5Jo cCRnFó W5Johai W5Johọc vị, hơnVyDF CRnFnữa cũngW5Jo P4cqkhông pVyDFhải P4cqhọc tCRnFrò cW5Joủa ChW5Joủ nhiW5Joệm Phương.P4cq P4cqLần nàVyDFy, tiếnW5Jo P4cqsĩ ĐồCRnFng lại VyDFđến ezh4an ezh4ủi ezh4anh: “Cóezh4 P4cqquan tVyDFâm đếnP4cq cCRnFậu tCRnFhì VyDFông ấyW5Jo P4cqmới CRnFlo lắngW5Jo ezh4như VyDFvậy, nếezh4u đổiW5Jo là ngezh4ười W5Jokhác, ôezh4ng P4cqấy ezh4không W5Jophí sứCRnFc VyDFthế đâu.”

“Phải rồi.”ezh4 TCRnFiến sP4cqĩ Tiểu MẫnW5Jo đP4cqầy W5Jogọng kW5Joính nóW5Joi, “VyDFNhiếp sVyDFư huynVyDFh đừnCRnFg nảnVyDF chíVyDF, ‘lãoP4cq yêu’VyDF CRnFquý anVyDFh VyDFnhất đezh4ấy. Ông ấyCRnF W5Jolà PhonVyDFg ThP4cqanh DP4cqương, aCRnFnh lP4cqà ezh4Lệnh HW5Joồ Xung[2CRnF], ônW5Jog ấyW5Jo chỉVyDF P4cqhận ezh4rèn sắVyDFt không thCRnFành tezh4hép đấyP4cq thP4cqôi!” LãW5Joo yêuCRnF lCRnFà biệCRnFt hiệuVyDF cezh4ủa CRnFChủ P4cqnhiệm PhươCRnFng, cũnVyDFg chỉ P4cq có W5Jomấy ezh4đệ P4cqtử ezh4này dámP4cq côngW5Jo VyDFkhai đặtW5Jo biệVyDFt P4cqhiệu chezh4o ôngP4cq VyDFnhư P4cqvậy. ChủVyDF nhiệmCRnF PhươP4cqng luôn cezh4ho rằngW5Jo kỹVyDF thuậVyDFt tW5Joốt CRnFthì ônW5Jog cW5Joó thểVyDF cưngVyDF họCRnFc VyDFtrò củaP4cq W5Joông ezh4như ônVyDFg trời con.

[2] Nhâezh4n ezh4vật tronW5Jog tiểu thuyếtCRnF vP4cqõ hCRnFiệp ThầP4cqn điêuezh4 hiW5Joệp lữW5Jo củaP4cq nVyDFhà vănezh4 P4cqKim DunW5Jog, vVyDFốn ezh4là mộtP4cq W5Jolãng W5Jotử mezh4ê rượu, giỏiezh4 kW5Joiếm thuậVyDFt, tezh4ừng đưCRnFợc VyDFPhong ThP4cqanh DươngW5Jo truyềnW5Jo thCRnFụ kVyDFiếm phCRnFáp, vW5Joề saezh4u yêuezh4 Nhậm DoaCRnFnh DoaP4cqnh, ThánCRnFh cCRnFô cW5Joủa VyDFMa giáo.

“Tiểu MW5Joẫn, cậCRnFu ezh4so sánh nhưP4cq tCRnFhế kW5Johông W5Jođúng rP4cqồi. W5JoNếu W5Jolão yêuW5Jo lW5Joà PhoCRnFng ThaCRnFnh DươngW5Jo, thP4cqì LệCRnFnh P4cqHồ XP4cqung nên lW5Joà CRnFĐồng đạCRnFi sW5Joư W5Johuynh chCRnFứ! Cậezh4u xeCRnFm anVyDFh VyDFĐồng điềmW5Jo đezh4ạm lễW5Jo độ,W5Jo rấP4cqt giốngezh4 LệnP4cqh HồP4cq Xung. P4cqCòn NhiếpCRnF VCRnFũ TCRnFhịnh hCRnFấp CRnFdẫn phụezh4 nữezh4 CRnFthế nàyW5Jo, nóiezh4 thezh4ế ezh4nào cũW5Jong W5Jolà Dương Quá[CRnF3], khôVyDFng pezh4hải LệnVyDFh HP4cqồ Xung!”

[3] NhVyDFân ezh4vật troP4cqng tiểu thW5Jouyết võezh4 hiW5Joệp ThP4cqần điêuVyDF VyDFhiệp lezh4ữ cP4cqủa nP4cqhà vW5Joăn P4cqKim Dezh4ung, nổiP4cq tiếngP4cq VyDFđẹp trai, chW5Joung tình.

“Chẳng W5Jolẽ LệnhW5Jo Hezh4ồ Xung ezh4không hấpW5Jo dẫnCRnF phụP4cq VyDFnữ ư?VyDF P4cqSao NhVyDFậm Dezh4oanh DCRnFoanh lezh4ại sốnCRnFg chếtP4cq theP4cqo aCRnFnh P4cqta chCRnFứ? Hơn nCRnFữa VyDFsao Nhiếpezh4 W5JoVũ Thịnhezh4 lạezh4i cóW5Jo thểCRnF làP4cq DưVyDFơng ezh4Quá đưP4cqợc? W5JoNếu ezh4cậu tVyDFa lezh4à DươW5Jong Quá, khôngVyDF phảiP4cq P4cqchúng W5Jota tP4cqhành mP4cqôn hạCRnF củaezh4 phP4cqái ToàP4cqn ChânP4cq saP4cqo? ezh4Tôi khVyDFông muốP4cqn VyDFcùng mộtCRnF giuộc vớezh4i bọnW5Jo đạoezh4 thốezh4i đó…”

“Sao W5JoDương QP4cquá CRnFlại là mônW5Jo hạW5Jo ToVyDFàn ChânW5Jo? DươnCRnFg ezh4Quá làezh4 ngườiCRnF củezh4a phVyDFái CổVyDF MộVyDF mớiW5Jo đezh4úng. Nhưnezh4g CW5Joổ CRnFM cũng VyDF không tốCRnFt lezh4ành gVyDFì… toCRnFàn nhữngezh4 pezh4hụ nP4cqữ tâezh4m ezh4lý biếnCRnF thái…”

Mấy CRnFngười mP4cqồm nW5Joăm miệng ezh4mười bànP4cq tánezh4 CRnFcười đùaezh4. TiếP4cqn sezh4ĩ P4cqy họW5Joc lâezh4m sàngP4cq khổP4cq, W5Jotiến VyDFsĩ VyDFy CRnFhọc lâmP4cq sàngW5Jo dưP4cqới trướng ChủW5Jo nhezh4iệm PhươW5Jong còW5Jon khổezh4 hơezh4n. Nhữezh4ng tCRnFhầy hưezh4ớng dẫnezh4 khácVyDF cóP4cq lẽVyDF còVyDFn P4cqcó thể P4cq mắt nhW5Joắm mCRnFắt mởP4cq, tặngCRnF qezh4uà, lW5Joôi kéW5Joo quaP4cqn P4cqhệ P4cqlà đượP4cqc. NhưnP4cqg vớVyDFi CW5Johủ nW5Johiệm Phương tW5Johì khCRnFông đủP4cq giỏiW5Jo đừngCRnF hòngezh4 tốtVyDF nghiệp.P4cq BP4cqài tậpW5Jo căngCRnF thẳngVyDF, ezh4ca mổezh4 lạiCRnF W5Jonhiều, vì thếVyDF cáW5Joc tiW5Joến VyDFsĩ đềuezh4 phảiW5Jo tựW5Jo tìezh4m niềmVyDF vuVyDFi trW5Joong VyDFnỗi khổ.CRnF BìnhP4cq tCRnFhường chCRnFỉ cầCRnFn nghe hP4cqọ nóiCRnF lW5Joinh CRnFtinh mộCRnFt lúc,CRnF NhW5Joiếp Vezh4ũ TCRnFhịnh sẽezh4 thấP4cqy nVyDFhẹ nhõVyDFm hẳezh4n điCRnF, nhezh4ưng ezh4hôm naVyDFy anh thậtVyDF sựezh4 rấVyDFt buồP4cqn. CRnFChủ ezh4nhiệm CRnFPhương nóW5Joi rấtP4cq đúW5Jong, gP4cqần P4cqđây anVyDFh CRnFsuốt ngàezh4y ngẩn W5Jo ngơ suCRnFy VyDFnghĩ nhữVyDFng VyDFgì khôezh4ng biếtW5Jo nữVyDFa, phVyDFạm lW5Joỗi lVyDFiên tụcezh4, cVyDFứ thếVyDF nàVyDFy thậtP4cq W5Josự có nguyezh4 VyDFcơ gâyVyDF VyDFđại hoạP4cq cezh4hứ chW5Joẳng chơi.

Thấy anW5Joh thCRnFất tP4cqhần, TiểW5Jou Mẫn thP4cqông CRnFcảm nóCRnFi: “NhiếpW5Jo sưP4cq huynhCRnF, aW5Jonh bịVyDF lezh4ão yVyDFêu mắnP4cqg VyDFđên ngVyDFớ ngW5Joẩn thW5Joật rồi…”

“Tiểu NhP4cqiếp đanVyDFg phiền lòngCRnF vP4cqì chuyệezh4n giW5Joa đìnezh4h.” AP4cqnh ĐồngW5Jo nezh4gắt lP4cqời Tezh4iểu MW5Joẫn, cònW5Jo nhezh4áy mắW5Jot mCRnFột cezh4ái, “CậW5Jou cũng đP4cqừng lCRnFo lắnezh4g, hP4cqai ezh4chủ nhiệezh4m khP4cqoa P4cqGan VyDFvà khCRnFoa CRnFU bướW5Jou hômW5Jo đóCRnF CRnFcùng đếnezh4 W5Jotìm lão yêVyDFu, tôiP4cq nCRnFghe thCRnFấy. BệCRnFnh W5Jotình củaezh4 W5Jobác tezh4rai thậtP4cq VyDFra rấtP4cq khW5Joả ezh4quan, kiênCRnF trì điềuezh4 trịP4cq, mCRnFấy W5Jonăm kVyDFhông thàezh4nh W5Jovấn đềezh4 đâu.”

“Cảm P4cqơn anh.P4cq” CuốiW5Jo cùng VyDFNhiếp VũCRnF W5JoThịnh cCRnFười méoCRnF xẹezh4o, W5Jo“Cảm ơCRnFn mW5Joọi ngườiCRnF, gầnP4cq đâyVyDF P4cqquả thW5Joực tôiCRnF lVyDFú lẫn quá!”

“Có aCRnFi gặW5Jop chuyệnW5Jo này màW5Jo khôngezh4 lP4cqo lắngVyDF cezh4hứ.”Anh P4cqĐồng vCRnFỗ vCRnFai anW5Joh, “TôiCRnF đổP4cqi P4cqcho cP4cqậu W5Joca trựP4cqc đezh4êm ngày ezh4mai, cậuVyDF lW5Joàm cVyDFa sángCRnF ezh4cho tP4cqôi, gP4cqần đâyezh4 cậuCRnF CRnFmệt ezh4quá rồi,CRnF VyDFcần VyDFphải nghỉW5Jo ngơi.”

“Cảm ơnVyDF anh.”

“Cảm P4cqơn ezh4gì chCRnFứ? W5JoCa mổ W5Jotuần trưW5Joớc suCRnFýt nữaezh4 CRnFtôi cắezh4t nhezh4ầm mạVyDFch máuVyDF, maW5Joy mW5Joà W5Jocậu nhezh4anh taP4cqy nVyDFgăn lạiW5Jo, nCRnFếu không lW5João ezh4yêu ezh4sẽ phVyDFanh thP4cqây tôiP4cq mW5Joất. Đạiezh4 P4cqân đạiezh4 đứcVyDF đóVyDF tP4cqôi chỉP4cq đổiCRnF CRnFcho cậuCRnF mộtP4cq ca sáW5Jong, tP4cqhế lCRnFà quáP4cq hờiezh4 rồi.”

Hôm CRnFnay NP4cqhiếp VW5Joũ ThịnhCRnF vẫn P4cqcòn CRnFca mổ,W5Jo P4cqanh ăCRnFn trưaCRnF mộtVyDF mìnCRnFh ởezh4 nezh4hà ăCRnFn, lạiVyDF gP4cqặp VươW5Jong VP4cqũ LinP4cqh đếnW5Jo mua cơm.VyDF Đâezh4y CRnFlà nezh4hà CRnFăn bệnP4cqh viP4cqện, W5Jomua W5Joở đâyP4cq CRnFphải quẹtVyDF thẻezh4 nVyDFội CRnFbộ, xCRnFem W5Jora cW5Joô đãW5Jo đến nhầm.P4cq VươngVyDF VũCRnF LiCRnFnh xếpW5Jo hànW5Jog cảP4cq nửaezh4 nVyDFgày trờiW5Jo P4cqmới biếtVyDF CRnFmình nhVyDFầm, đangezh4 P4cqđịnh đP4cqi thì NhiCRnFếp P4cqVũ TP4cqhịnh đứngCRnF dậyVyDF muVyDFa giúpezh4 VyDFcô haezh4i suất.

“Một suW5Joất trứngVyDF sốtCRnF cà chua.”P4cq CRnFAnh nóVyDFi CRnFvới ngườiCRnF P4cqbên P4cqtrong cửaP4cq sP4cqổ rCRnFồi VyDFquay saCRnFng hỏiCRnF VươngVyDF VW5Joũ LinVyDFh, “Cô ăP4cqn gì?”

“Thịt xàezh4o rW5Joau cần.”

“Một suCRnFất thịtVyDF P4cqxào rauCRnF cần nữa.”

Vương VũW5Jo LinCRnFh chCRnFo suất VyDFcơm tezh4rứng xốtCRnF càezh4 chuezh4a vàoezh4 mVyDFột hộpW5Jo P4cqcơm mới,P4cq cP4cqòn suấtW5Jo kiVyDFa cP4cqô ăCRnFn tạiCRnF nhezh4à ezh4ăn luônP4cq. Thấy bêCRnFn cezh4ạnh NhiếVyDFp Vũezh4 ThP4cqịnh ezh4có chỗW5Jo tezh4rống, cCRnFô liềnP4cq ezh4ngồi xuống,P4cq khW5Joiến VyDFcác VyDFy bácVyDF sĩ quaW5Jonh đóezh4 VyDFra sứVyDFc W5Joxì xàP4cqo bP4cqàn tW5Joán. CRnFRất nhiềCRnFu ngưVyDFời W5Jothích nezh4hìn NCRnFhiếp VũW5Jo ThịVyDFnh ănezh4 cơm, nhưngVyDF rấtezh4 CRnFít W5Joy VyDFtá dáezh4m nW5Jogồi đốP4cqi diệnP4cq vớW5Joi anW5Joh. AnW5Joh quáW5Jo lezh4ạnh lW5Joùng, lúCRnFc nezh4ào cũng giCRnFữ thVyDFái độVyDF W5Joxa cáchezh4, vezh4ẻ CRnFmặt W5Jonhất mựcVyDF lW5Joãnh đCRnFạm nghW5Joiêm túW5Joc, dưCRnFờng nhưVyDF tayezh4 anh khôP4cqng cầmVyDF đầP4cqu đCRnFũa VyDFmà cầVyDFm dVyDFao ezh4mổ, VyDFtrước VyDFmặt anVyDFh CRnFcũng ezh4không pP4cqhải cơW5Jom ezh4mà làCRnF bệnh nhânCRnF CRnFtrên bVyDFàn mổW5Jo vậy.ezh4 CRnFVì thezh4ế dVyDFù cáezh4c W5Joy tezh4á W5Johết W5Josức hâVyDFm ezh4mộ aP4cqnh nhW5Joưng W5Jorất W5Joít khiCRnF dám tớiVyDF nVyDFgồi cùngP4cq VyDFbàn. CRnFVương VyDFVũ Lezh4inh khVyDFông P4cqthấy ezh4vậy, W5Jocô tVyDFhấy Nhiezh4ếp W5JoVũ VyDFThịnh quẹt thẻCRnF CRnFmua cơP4cqm giúpW5Jo mìnCRnFh, rõP4cq rànezh4g P4cqlà ngườiezh4 tốt,P4cq bèCRnFn lấW5Joy rCRnFa P4cqchút tiềnCRnF đưVyDFa VyDFcho anh, “CảW5Jom ơW5Jon aCRnFnh, báezh4c sĩezh4 Nhiếp!”

“Không cầCRnFn kezh4hách sáo.”

Vương VCRnFũ CRnFLinh tW5Johấy anh khônP4cqg nhậnCRnF tiền,VyDF đCRnFành đặtVyDF trêW5Jon ezh4bàn. W5JoCô nghCRnFĩ, bácVyDF ezh4sĩ thậtVyDF cẩnezh4 thận,W5Jo tiP4cqền bezh4ẩn lắm mà,CRnF đVyDFương nhVyDFiên anVyDFh khôngVyDF CRnFmuốn dùngVyDF taVyDFy cầVyDFm tiềnW5Jo khW5Joi đVyDFang ăn.CRnF ezh4Cô W5Jovừa ăP4cqn vừaW5Jo hỏi CRnFNhiếp CRnFVũ ThịnCRnFh: “SaoW5Jo W5Joanh W5Jobiết W5Jotôi muCRnFốn mezh4ua cơW5Jom trứngW5Jo xốtCRnF càP4cq chua?”

“Hôm quVyDFa tôVyDFi CRnFthấy cô ezh4mua cơm.”

“À đCRnFúng rồiP4cq!” VươngVyDF Vũ LP4cqinh cW5Johợt hiểu.

Nhiếp VW5Joũ ThịnP4cqh cúiVyDF đầu ăn,W5Jo VyDFlòng thầmCRnF rủW5Joa chCRnFính VyDFmình. W5JoSáng naezh4y bịCRnF CW5Johủ nhiệP4cqm PhươP4cqng mắnCRnFg tezh4é ezh4tát, aW5Jonh đãW5Jo quyết tCRnFâm kiểmW5Jo điểmCRnF bảnP4cq thânP4cq, vậyVyDF mVyDFà vừaW5Jo ezh4nhìn thấW5Joy VCRnFương VũW5Jo LW5Joinh P4cqđứng đóezh4, anP4cqh lại VyDF lập tứCRnFc tớezh4i ezh4quẹt tW5Johẻ giúpW5Jo. VyDFMình mấezh4t tríCRnF rồi!CRnF VyDFGiờ anVyDFh khCRnFông chP4cqỉ tCRnFhấy ĐàmW5Jo Tĩezh4nh là lúCRnF lẫnP4cq mCRnFà gặpezh4 ngườiP4cq cóezh4 W5Joliên qP4cquan đếnW5Jo cP4cqô P4cqanh cũngVyDF lúezh4 lẫn,VyDF cứezh4 thếW5Jo nVyDFày saP4cqo đượcezh4 chứ?

Vương VyDFVũ CRnFLinh thezh4u hết camCRnF đW5Joảm hỏiW5Jo anP4cqh: “BácVyDF sVyDFĩ Nhiếp,ezh4 tôiW5Jo lW5Joà bạnCRnF… cCRnFủa mẹP4cq TCRnFôn BVyDFình, bP4cqệnh nhâCRnFn P4cqnằm giường sốP4cq 3VyDF9 ấy.ezh4 ezh4Bệnh tìnhP4cq củW5Joa TôCRnFn BìnhCRnF… P4cqrốt cCRnFuộc thếW5Jo nào…”

“Phải P4cqmổ cezh4àng sớmP4cq càng tốt.”

“Thế cCRnFhi phíCRnF mổW5Jo mấtW5Jo bao nhiêu?”

“Gần chụcW5Jo vạn.”W5Jo Nhiếp VyDF Vũ ThịCRnFnh tCRnFỉ mVyDFẩn nhặtVyDF cọnVyDFg P4cqhành trezh4ong ezh4bát cVyDFanh ezh4ra, nóiezh4, “Tìnhezh4 hìnhW5Jo P4cqbệnh nhW5Joân hiệnCRnF giờ khônP4cqg P4cqổn địnCRnFh, rủCRnFi rVyDFo caoCRnF, chưCRnFa biCRnFết chừnP4cqg ezh4sau CRnFkhi mổCRnF cònW5Jo phảiVyDF vezh4ào ICCRnFU, cW5Johi phí W5Jokhá cao.”

Vương VũVyDF LiVyDFnh VyDFnói: “Hôm naP4cqy tôCRnFi xeCRnFm ezh4tin tứCRnFc, nCRnFghe ezh4nói đứaCRnF trẻezh4 bezh4ị đưVyDFa W5Jođến P4cqviện hW5Joôm qezh4ua đCRnFã đW5Joược mCRnFột vị tiênezh4 sezh4inh hP4cqọ NhVyDFiếp ezh4ủng hộP4cq mườiP4cq vCRnFạn, ôVyDFng ấyW5Jo cCRnFòn nW5Joói sW5Joẽ chịuW5Jo cezh4hi phíezh4 sezh4au đóCRnF nữCRnFa… Các ezh4y tCRnFá nCRnFói W5Jođó W5Jolà P4cqbố aVyDFnh, W5JoChủ tVyDFịch HCRnFội đW5Joồng qCRnFuản P4cqtrị tậW5Jop đoànW5Jo ĐôngVyDF CRnFViễn. Gezh4ia cW5Joảnh của ezh4Tôn Bìezh4nh tW5Joôi biếtezh4, hW5Joọ khôngW5Jo thểCRnF lấCRnFy VyDFđâu rW5Joa cW5Joả cCRnFhục vezh4ạn P4cqđể làezh4m phẫW5Jou thuật…”

Nhiếp VP4cqũ ThịnhP4cq buông đũVyDFa, dCRnFửng dezh4ưng nóiCRnF: “Cezh4ô mVyDFuốn nóiezh4 gì?”

“Bác CRnFsĩ ezh4Nhiếp, ezh4anh là ngưezh4ời ezh4tốt, cóW5Jo thểezh4 nóP4cqi vezh4ới viVyDFện trưW5Joởng, tìmCRnF giúpCRnF cezh4ho Tôezh4n BìP4cqnh ngW5Joười VyDFnào đóP4cq ủngP4cq W5Johộ tiền, cứuP4cq nó…ezh4 hoặcCRnF aezh4nh nóP4cqi vớiVyDF P4cqông Nhiếp…”

“Bệnh việnVyDF kVyDFhông phảiW5Jo tổ CRnF chức tVyDFừ thiệnezh4, cVyDFũng kezh4hông pW5Johải CRnFai CRnFcũng đW5Joược quP4cqyên góezh4p tiềW5Jon. Kezh4hoa VyDFTim cóCRnF P4cqhơn VyDFhai trăm bệW5Jonh nhânW5Jo, kP4cqhoa VyDFNhi còezh4n cW5Joó mườP4cqi mấP4cqy đứaCRnF ezh4trẻ bịVyDF bệnCRnFh timezh4, CRnFngoài mezh4ột tổW5Jo chức từVyDF thiezh4ện hVyDFỗ trợCRnF phẫuVyDF thuậtVyDF ezh4tim CRnFcho tVyDFrẻ nôezh4ng thônCRnF rW5Joa, khVyDFông cònW5Jo bấtVyDF cW5Joứ tổP4cq ezh4chức xã hộP4cqi nVyDFào CRnFcó kếVyDF hoạCRnFch quyP4cqên tiềCRnFn VyDFnữa. VyDFXin lW5Joỗi côezh4 VươW5Jong, tôiP4cq khW5Joông giúpezh4 được.”

Vương VyDFVũ Lezh4inh nói: “NhưngVyDF đứaP4cq CRnFtrẻ W5Johôm qua…”

“Đứa trẻW5Jo đóP4cq đCRnFược ngườVyDFi ta quyêezh4n tiềnCRnF chVyDFo ezh4là P4cqvì ảnhezh4 hưởP4cqng củaezh4 thezh4ời VyDFsự, bezh4ố tCRnFôi vừaCRnF CRnFhay VyDFxem đượcP4cq tiezh4n tứVyDFc nên độngezh4 lòngCRnF tVyDFrắc ẩW5Jon. CP4cqòn P4cqtrường CRnFhợp nVyDFhư TW5Joôn Bìezh4nh bệnhW5Jo viCRnFện CRnFkhông W5Jocòn cáchCRnF nào, tezh4ôi cũezh4ng vW5Joậy. TôVyDFi sCRnFẽ khVyDFông W5Jovì bệnVyDFh CRnFnhân VyDFcủa mP4cqình W5Jomà yêuezh4 cầuP4cq CRnFbố qVyDFuyên tiền W5Jo đâu, ônW5Jog ấVyDFy P4cqlà ônW5Jog ấW5Joy, tP4cqôi ezh4là ezh4tôi.” Ngừngezh4 mezh4ột CRnFchút, aP4cqnh W5Jonói, “Huốngezh4 ezh4hồ tôiP4cq VyDFđã nói chuezh4yện vCRnFới mẹVyDF Tôezh4n BìnW5Joh, cóW5Jo phươngW5Jo CRnFán CRnFhỗ tW5Jorợ phẫuVyDF thP4cquật củaVyDF cP4cqông tezh4y P4cqCM, có điVyDFều phươngVyDF VyDFán nàyW5Jo yW5Joêu cezh4ầu sezh4ử dụnVyDFg huP4cqyết VyDFquản nhVyDFân tezh4ạo củaW5Jo VyDFCM, nhưngVyDF mVyDFẹ VyDFbệnh nhân CRnFvẫn chưaCRnF đồngezh4 ýCRnF nêezh4n chCRnFưa thựcP4cq W5Johiện được.”

Vương VyDFVũ W5JoLinh khônCRnFg biếtP4cq tại sezh4ao ĐàCRnFm TĩnhVyDF lạCRnFi khônVyDFg W5Jođồng ý,P4cq vìVyDF ezh4thế kW5Johi mW5Joang cơW5Jom W5Jovề pP4cqhòng bệnh,W5Jo côVyDF VyDFliền hỏi chuP4cqyện CRnFnày. ĐàmW5Jo TĩnCRnFh đáVyDFp: “Rủiezh4 CRnFro quW5Joá lớn,P4cq hezh4ơn 50%.”

Lúc nVyDFày VươngW5Jo VW5Joũ Lezh4inh mớVyDFi hiểu raP4cq, cP4cqũng khôngezh4 biếVyDFt nCRnFên ezh4nói gCRnFì, cP4cqhỉ nhìCRnFn ĐàmCRnF TCRnFĩnh dùnezh4g đũaCRnF ezh4khều khezh4ều mấyezh4 CRnFhạt cơm P4cqtrong bW5Joát. VươnW5Jog VũW5Jo CRnFLinh thởezh4 dài:VyDF “BW5Joác sĩW5Jo Nhiếpezh4 đúngW5Jo lP4cqà P4cqngười tW5Joốt. ezh4Cơm này làVyDF ezh4anh P4cqấy muCRnFa cCRnFho ezh4tớ đấP4cqy. CóW5Jo ônVyDFg bezh4ố giàuVyDF ezh4có tCRnFhế W5Jomà anVyDFh ấyW5Jo chẳngCRnF rCRnFa vẻP4cq VyDFchút nào. NhưngCRnF hễezh4 W5Jocứ W5Jonhắc đVyDFến CRnFchuyện ChủCRnF tezh4ịch NVyDFhiếp quyênCRnF tiềnW5Jo làW5Jo anW5Joh ấyP4cq đanP4cqh mVyDFặt lại, cóezh4 vẻCRnF khôngP4cq vuiCRnF. ÀP4cqi, ezh4Đàm VyDFTĩnh, TôCRnFn BìnhVyDF W5Jonhà cP4cqhúng tCRnFa khôezh4ng maezh4y ezh4mắn đượcCRnF nhW5Joư coVyDFn nhà ngườiCRnF tCRnFa. CoVyDFn nP4cqhà P4cqngười P4cqta gezh4ặp chuyệnVyDF, bCRnFố củaP4cq bVyDFác W5Josĩ NhiếpCRnF quyêVyDFn tiềnCRnF mười vạn,VyDF ezh4còn nóCRnFi bệnhP4cq P4cqviện cứezh4 cốezh4 gắnVyDFg chữaP4cq trị,VyDF ôngCRnF ezh4ấy sẽP4cq VyDFlo hCRnFết cezh4hi phW5Joí sezh4au này. Chuyệnezh4 P4cqnhư vCRnFậy CRnFsao chP4cqúng tezh4a khônezh4g gặpW5Jo đượP4cqc chứ…”

Đàm ezh4Tĩnh cúiezh4 đầu,ezh4 ngónVyDF tay cầCRnFm P4cqđũa hCRnFơi VyDFrun rẩy,W5Jo mãCRnFi mộtCRnF lúcezh4 lW5Joâu cezh4ô mớCRnFi VyDFnghe thP4cqấy mìnhezh4 ezh4khó nhọcW5Jo nóP4cqi: “Tự tớW5Jo gâyP4cq P4cqra, khôP4cqng ezh4trách P4cqai được.”

“Nói gVyDFì thếezh4 Đàmezh4 Tĩnh?” P4cq Vương VũW5Jo LinP4cqh CRnFkhông W5Jonghe rõW5Jo, côezh4 nW5Joói, “W5JoCứ vP4cqo vVyDFe VyDFnhư muỗW5Joi ấy.”

“Không ezh4có W5Jogì.” ĐàmVyDF Tĩnh gW5Joắng lVyDFấy lạezh4i tW5Joinh ezh4thần, “W5JoTớ phảW5Joi W5Joqua cP4cqhỗ GiáW5Jom đốW5Joc ThP4cqịnh xezh4em VyDFsao. P4cqMai làW5Jo thứ CRnFhai, P4cqchắc chVyDFắn côVyDFng tP4cqy ezh4sẽ cVyDFó W5Jorất nW5Johiều emVyDFail, tW5Joớ phP4cqải W5Jođến đóCRnF xVyDFem anCRnFh ấyP4cq cần giúpCRnF gVyDFì khônezh4g. CW5Joậu trôP4cqng W5JoTôn BìVyDFnh giP4cqúp P4cqtớ mộVyDFt látVyDF nhé.”

“Được rồi.”

“Nếu VyDFnó tỉnhW5Jo dậyVyDF thìW5Jo gọiW5Jo cho tớ.”

“Biết rồi,W5Jo bVyDFiết rồi.”

Đàm W5JoTĩnh W5Jođi đếVyDFn cuốP4cqi hành langW5Jo, ởP4cq đóezh4 cVyDFó mộtVyDF W5Jophòng vCRnFệ CRnFsinh cônVyDFg cộng,VyDF rCRnFất ítezh4 ngườiezh4 dùng,CRnF vCRnFì VyDFphòng bệnh bâyW5Jo gVyDFiờ W5Johầu CRnFnhư đềezh4u cW5Joó pW5Johòng vệP4cq W5Josinh riêezh4ng. PhònVyDFg vệVyDF siVyDFnh nàezh4y ngoạW5Joi trừVyDF thỉnh CRnFthoảng VyDFcó nhânezh4 viezh4ên bệnCRnFh P4cqviện sửP4cq dụng,P4cq còezh4n tezh4hì rấtP4cq ítezh4 ngezh4ười vàoP4cq. VyDFLúc ĐàVyDFm Tĩnh bưW5Joớc vào,VyDF bênVyDF troVyDFng khônW5Jog VyDFcó aCRnFi cảCRnF, P4cqcô bP4cqèn trốnCRnF tCRnFrong đóP4cq VyDFkhóc mVyDFột trậnP4cq thoải mái.

Phải mP4cqất bCRnFao nhezh4iêu nước mắCRnFt P4cqmới vơiW5Jo đượcezh4 nỗiCRnF ezh4đau P4cqđè nặezh4ng tronP4cqg lCRnFòng? PhW5Joải mấtVyDF bP4cqao nhCRnFiêu nướcP4cq mW5Joắt ezh4mới gột sP4cqạch đượcVyDF W5Joniềm hốiezh4 hậnW5Jo ezh4khi CRnFxưa? TVyDFhật W5Josự W5Jocô W5Jothấy mìVyDFnh đãVyDF sCRnFai, VyDFcô hW5Jooàn tCRnFoàn kVyDFhông có khảW5Jo nănW5Jog cW5Joho VyDFcon mộtezh4 cuộcP4cq sốngCRnF tốtP4cq đẹp,ezh4 vậVyDFy màP4cq lạP4cqi đP4cqưa nVyDFó đếnW5Jo thếP4cq giW5Joới nàP4cqy để VyDF nó vừezh4a sinVyDFh W5Jora đãP4cq phảezh4i CRnFchịu khổ,P4cq đếnVyDF bâyCRnF gVyDFiờ vẫnezh4 hVyDFôn W5Jomê W5Jotrong phòVyDFng bCRnFệnh. Bệnh tậtCRnF khP4cqông đánP4cqh gụcezh4 đưP4cqợc cezh4ô, lúcCRnF khóW5Jo CRnFkhăn nP4cqhất cVyDFô cW5Joũng cVyDFắn rP4cqăng VyDFvượt quaP4cq, nhưng ezh4bây giờezh4 sW5Joố mệnW5Joh sắP4cqp quậtVyDF ngãW5Jo CRnFcô rồi.

Cô khôngVyDF thểezh4 ezh4chống ezh4chọi nổi nữa.

Khi vàoezh4 P4cqphòng vệCRnF sinh, NhiVyDFếp VVyDFũ ThịnhW5Jo lVyDFoáng thoW5Joáng VyDFnghe tCRnFhấy ezh4bên CRnFkia váchCRnF cP4cqó tiếVyDFng ezh4khóc, làezh4 tP4cqiếng phụP4cq nữ, khW5Joóc rấezh4t kìW5Jom nénP4cq, rP4cqất đVyDFau W5Jođớn. Tronezh4g bệnhW5Jo việezh4n thườnCRnFg xuyêW5Jon W5Jocó VyDFngười khóc, ezh4đặc biP4cqệt P4cqlà nVyDFửa đêCRnFm, kW5Johi CRnFanh CRnFlê cezh4ơ thezh4ể CRnFmệt mỏiW5Jo ezh4ra khVyDFỏi ezh4phòng VyDFmổ cấpVyDF cứuW5Jo, ngP4cqhe thấy tiW5Joếng nứcP4cq nP4cqở củaW5Jo nVyDFgười nhàW5Jo bệnhP4cq nhân,VyDF aCRnFnh thườngCRnF cCRnFó ảW5Joo giCRnFác CRnFrằng, người đangezh4 khócezh4 đóP4cq ezh4chính làCRnF P4cqĐàm TĩnCRnFh củaW5Jo anh.

Vì VyDFtiếng kW5Johóc củaCRnF Đàm Tĩezh4nh CRnFcũng khócW5Jo CRnFkìm nénCRnF giW5Joống nezh4hư vậyVyDF, ngVyDFay việVyDFc khCRnFóc thậCRnFt tW5Joo lêCRnFn ezh4cô cP4cqũng không bVyDFiết, chỉVyDF CRnFbiết nấCRnFc P4cqlên từngVyDF VyDFtiếng. RấtW5Jo lâuezh4 ezh4sau aP4cqnh mớezh4i éCRnFp mW5Joình tVyDFhay đổiP4cq được phánW5Jo đoCRnFán saCRnFi P4cqlầm đó,P4cq bởP4cqi mezh4ỗi lầezh4n điW5Jo ngezh4ang qP4cqua ngườCRnFi P4cqnhà bệnhezh4 nhezh4ân, VyDFanh W5Jolại ép mW5Joình nhìnW5Jo, nhìW5Jon cCRnFho rP4cqõ đezh4ó kCRnFhông W5Jophải lW5Joà ĐàmP4cq TĩnW5Joh. ChiêuVyDF ezh4đó tuezh4y tànP4cq VyDFnhẫn nhưP4cqng rezh4ất hiệu quảW5Jo, khiezh4ến anCRnFh cP4cqó VyDFthể lậpVyDF ezh4tức tỉW5Jonh ezh4táo CRnFlại, gặpP4cq bấVyDFt cứVyDF aVyDFi khCRnFóc anCRnFh cũngezh4 phảiVyDF ép bP4cqản thVyDFân đCRnFưa VyDFmắt nhìVyDFn. NVyDFhiếp Vũezh4 ThịnW5Joh tCRnFhấy CRnFmình lạiCRnF mấCRnFt ezh4trí rCRnFồi, coW5Jon trai ĐCRnFàm TĩnCRnFh đãCRnF tW5Jorở thP4cqành bệW5Jonh nhezh4ân CRnFcủa anhezh4, CRnFđang nằW5Jom tCRnFrong phòngVyDF bệezh4nh tezh4im CRnFkhoa NgoạiW5Jo, nên cCRnFả ngàW5Joy anCRnFh cũCRnFng khôngP4cq biP4cqết mìnhezh4 nCRnFghĩ gP4cqì nữa.W5Jo AnP4cqh ezh4bước VyDFnhanh rCRnFa khỏiP4cq phòng vệCRnF VyDFsinh, đếnP4cq phònezh4g VyDFtrực VyDFban kCRnFéo P4cqy ezh4tá trưởnCRnFg sanVyDFg mộtP4cq bên,P4cq nói:

“Cô bảVyDFo ezh4người vP4cqào phòngVyDF vệ sCRnFinh đCRnFi, cezh4ó mộVyDFt ngườiCRnF phụVyDF nữP4cq đangVyDF khócW5Jo W5Jotrong đó,P4cq tôezh4i sW5Joợ xảyP4cq rCRnFa chuyện.”

Y P4cqtá tVyDFrưởng cũngVyDF sợVyDF VyDFxảy ra chuyW5Joện, tVyDFrước đâCRnFy cũngVyDF từngP4cq VyDFcó bệnhP4cq nhânezh4 nhảVyDFy ezh4lầu khiezh4ến W5Jocả bệnhCRnF viW5Joện nháo nhVyDFào, ezh4tuy kVyDFhông phảW5Joi sVyDFự ezh4cố ezh4y họcCRnF nVyDFhưng cũP4cqng VyDFkhiến VyDFtừ trêezh4n xuVyDFống dướW5Joi CRnFnơm VyDFnớp mấy ezh4 tháng liền,P4cq ezh4nên bệezh4nh viW5Joện đềCRnF phòngP4cq chuyệezh4n nàW5Joy rấtW5Jo ngW5Johiêt, W5Jophòng VyDFhành chezh4ính đãW5Jo đổi hếtP4cq tấtW5Jo cảCRnF cửaezh4 sezh4ổ P4cqtrong phòCRnFng bệnhezh4 vezh4à ezh4hành VyDFlang sanezh4g lCRnFoại chỉW5Jo mVyDFở đưezh4ợc mezh4ột khe nhỏ,ezh4 bW5Joên ngVyDFoài VyDFcửa sW5Joổ cCRnFó thêmP4cq soCRnFng sW5Joắt, nóCRnFi vớiW5Jo W5Jobên ngW5Jooài W5Jolà lướiVyDF chốngW5Jo trộm, thậtCRnF rezh4a, caW5Joo thếCRnF nezh4ày trezh4ộm tP4cqrèo khVyDFông nổiP4cq, lVyDFà đềP4cq pCRnFhòng ngưVyDFời nhảyezh4 lầuVyDF W5Jomà thôi.

Vì thếW5Jo khezh4i nW5Joghe Nhiếp W5Jo Vũ P4cqThịnh ezh4nói vậy,VyDF ezh4y tVyDFá trưởngezh4 lCRnFiền đP4cqích thâP4cqn đVyDFến đóezh4. MCRnFãi ezh4lâu sVyDFau mớiP4cq P4cqquay lại, ngồiezh4 xVyDFuống chiếcCRnF ghếVyDF đốiW5Jo diệP4cqn NhiếpP4cq VũVyDF Thịnh,P4cq ezh4chỉ lezh4ắc đầezh4u thởP4cq dàiVyDF. NhiếpCRnF VVyDFũ ThịnhW5Jo hỏi: ezh4“Thế nào?”

“Là ngườiP4cq nhezh4à củezh4a bệnVyDFh nhân aP4cqnh, đứaCRnF trẻCRnF giưCRnFờng P4cq39 ấyCRnF, cezh4ô ấyVyDF tCRnFrốn mộtW5Jo mìnhCRnF tronW5Jog đóW5Jo VyDFngồi khóc.VyDF Thấy tôiezh4 vàP4cqo, cezh4ô tP4cqa vộezh4i vànP4cqg lezh4au nP4cqước mắtVyDF W5Jolàm P4cqnhư khônCRnFg cW5Joó chuyệW5Jon W5Jogì. CRnFTội nghiệpVyDF quá, tôiezh4 sợW5Jo ezh4cô P4cqấy nVyDFghĩ kVyDFhông thôP4cqng, VyDFphải khuyezh4ên nhezh4ủ mCRnFãi CRnFmới vềCRnF đấy.”

Người nhàCRnF W5Jobệnh nhâP4cqn giVyDFường 39… Nhiếpezh4 VũP4cq Thezh4ịnh phVyDFải mấtW5Jo hP4cqai gCRnFiây W5Jomới hiểVyDFu rVyDFa ngườW5Joi mezh4à W5Joy VyDFtá trưởngCRnF VyDFnói là P4cqai, nP4cqhất tW5Johời sữCRnFng người.

Rất nhP4cqiều lầnW5Jo CRnFkhi ngườiVyDF khác khóCRnFc CRnFlóc, anW5Joh toW5Joàn VyDFlo CRnFđó làCRnF Đàezh4m P4cqTĩnh. ezh4Nhưng đếVyDFn kP4cqhi ĐVyDFàm Tĩezh4nh thậP4cqt sựezh4 CRnFkhóc lóc tP4cqhì anP4cqh lạiezh4 khP4cqông nhCRnFận P4cqra. Rốezh4t cuộcVyDF thờCRnFi CRnFgian đãVyDF đáVyDFnh cắpCRnF mW5Joất đezh4iều gì…W5Jo mà VyDF khiến khoảCRnFng cácCRnFh giữaCRnF P4cqhọ trởW5Jo W5Jonên W5Joxa xôi,ezh4 lạW5Jo lẫmCRnF nVyDFhư vVyDFậy… VyDFMãi lâuP4cq ezh4sau aW5Jonh mớCRnFi lên tiếngCRnF: “P4cqGiờ CRnFcô ấyCRnF ởP4cq đâu?”

“Cô ấyVyDF W5Jonói muP4cqốn điW5Jo thămCRnF đồng nVyDFghiệp cũCRnFng ởW5Jo bệP4cqnh vW5Joiện này.CRnF TôiCRnF P4cqthấy VyDFcô CRnFấy vP4cqào thaVyDFng máy.CRnF” ezh4Y tW5Joá trưởng P4cq nói, “P4cqChắc VyDFkhông sVyDFao đâu.”

Nhiếp VP4cqũ ezh4Thịnh biếtP4cq chắc P4cqhẳn côW5Jo đW5Joi thăP4cqm ThịnVyDFh PhưCRnFơng ĐìW5Jonh, cảCRnFm xCRnFúc lạiVyDF trởP4cq VyDFnên phVyDFức tạVyDFp. Anezh4h bưVyDFớc tCRnFới cửP4cqa sổ nhìCRnFn xuống,ezh4 phezh4òng bệnP4cqh CRnFtim khoVyDFa P4cqNgoại ởCRnF tầngCRnF 3CRnF0, quP4cqá caVyDFo, tP4cqừ đâyW5Jo trôngezh4 xuống W5Jomọi nVyDFgười W5Jobên dướiVyDF chW5Joỉ nhezh4ư nW5Johững cCRnFhấm nhỏCRnF ezh4li W5Joti, đP4cqâu tW5Johể nhậnezh4 P4cqra aP4cqi lW5Joà Đàm Tĩnh.

Anh nW5Joghĩ, cP4cqó P4cqlẽ mãP4cqi mãP4cqi mình sẽVyDF thếezh4 nàCRnFy, đứngW5Jo ởP4cq mộtezh4 nơVyDFi xP4cqa xCRnFôi, khônP4cqg saP4cqo lạCRnFi gần,W5Jo cũngW5Jo khôezh4ng thCRnFể lạiVyDF gần, ezh4nhìn vềCRnF VyDFmột W5Johướng, ngóVyDFng CRnFchờ sVyDFự xCRnFuất hiP4cqện P4cqcủa CRnFcô, nhưCRnFng khCRnFi cezh4ô tCRnFhật sựW5Jo xCRnFuất hiện, anezh4h cP4cqó ezh4thể sCRnFẽ khP4cqông nhậW5Jon rP4cqa cCRnFô nữa,W5Jo ezh4vì khoảngP4cq cáCRnFch W5Jogiữa W5Johai ngVyDFười quáCRnF xaVyDF, quá xa.

Thịnh P4cqPhương ĐìnhVyDF ezh4đang trả lW5Joời thưezh4 thVyDFì nezh4ghe tW5Johấy tiếnCRnFg bướcCRnF cW5Johân quVyDFen thuCRnFộc VyDFngoài hP4cqành langezh4. AnW5Joh đã phânP4cq biệtCRnF đượcP4cq tiếCRnFng bP4cqước chVyDFân củaCRnF Đàezh4m TP4cqĩnh CRnFvà cVyDFác ezh4y tá,VyDF P4cqvì ĐàmCRnF TĩnVyDFh W5Jobước rất nhẹ.W5Jo Bệnezh4h nhânW5Jo cezh4ùng pP4cqhòng vớP4cqi W5Joanh xuấtezh4 việnP4cq rồi,P4cq gW5Joiờ cW5Johỉ còCRnFn mìnhVyDF anP4cqh trVyDFong phòng, kW5Johi xửVyDF lCRnFý cônW5Jog ezh4việc aezh4nh ezh4sẽ bảP4cqo hezh4ộ lýW5Jo CRnFTiểu PP4cqhùng xCRnFuống vP4cqườn VyDFhoa nghỉP4cq ngơi, CRnFnhư vVyDFậy CRnFphòng bCRnFệnh cP4cqàng yVyDFên P4cqtĩnh. ezh4Anh nP4cqhấp ezh4vào ezh4nút CRnFgửi thVyDFư, W5Jorồi gấp notebookezh4 vàP4cqo. QuP4cqả nhiVyDFên ĐàmP4cq Tĩnezh4h xuấtezh4 hiệnP4cq CRnFở cVyDFửa phòng,ezh4 nhưngP4cq tiCRnFnh CRnFthần cô kCRnFhông đượcezh4 tốezh4t lắP4cqm, P4cqquanh mắCRnFt côezh4 cVyDFó quầezh4ng tW5Johâm, nVyDFhưng ezh4cô vẫnCRnF gCRnFượng ezh4cười: “GiVyDFám đốc ThịP4cqnh, hômP4cq ezh4nay anezh4h tezh4hấy thP4cqế nào?”

“Rất khoẻP4cq, bCRnFác VyDFsĩ nói tuầnVyDF CRnFsau tôW5Joi P4cqxuất việnCRnF đCRnFược rồi.”W5Jo VyDFThịnh Phươezh4ng ĐìnhVyDF hỏiP4cq, “BìnhCRnF Bìnhezh4 ezh4thế nezh4ào rồi? Côezh4 cứP4cq cVyDFhăm sóezh4c cVyDFháu cVyDFho tốCRnFt, VyDFkhông phVyDFải quezh4a đây,ezh4 W5Joở đâCRnFy VyDFcó TiVyDFểu Phùnezh4g rồi,VyDF cezh4ậu ấy rấtP4cq cẩCRnFn thận.”

Nhắc đP4cqến TôW5Jon Bình,W5Jo ĐàmVyDF Tĩnh kP4cqhông cườiezh4 nCRnFổi nữa,W5Jo hCRnFàng lW5Joông màCRnFy VyDFcau lạiezh4: “BìnhVyDF Bezh4ình vẫnVyDF cezh4hưa tỉezh4nh. VyDFBác sĩ nóezh4i nVyDFó quP4cqá yếVyDFu nêW5Jon bịCRnF hezh4ôn mVyDFê.” CôP4cq nói,W5Jo “ThCRnFật CRnFra tôezh4i cCRnFó chuyệVyDFn muốVyDFn hỏiezh4 ý anh.ezh4 VyDFKiến thứcP4cq VyDFvà tầmVyDF nhìCRnFn W5Jocủa anP4cqh đềezh4u VyDFcao hW5Joơn tôi,P4cq tôVyDFi cũezh4ng chẳngezh4 còW5Jon thân thW5Joích VyDFbạn bezh4è VyDFnào cóW5Jo thP4cqể bezh4àn bạcP4cq cW5Joả P4cqnên muCRnFốn đếnCRnF hỏezh4i anh.”

“Cô cứezh4 nóiCRnF, ezh4giúp được chắcezh4 chắnezh4 tôP4cqi sẽVyDF giúp.”

Đàm Tĩnezh4h lưCRnFỡng lựCRnF một chútCRnF rồiCRnF hỏi:CRnF W5Jo“Anh đW5Joã baP4cqo VyDFgiờ gặpCRnF chuyệnW5Jo đặcW5Jo CRnFbiệt khP4cqó xửCRnF chưa?”

“Đương CRnFnhiên W5Jolà CRnFrồi. Cuộc đờiP4cq kVyDFhông ezh4thể ezh4cứ màuezh4 hP4cqồng mãiezh4, W5Joai cũngW5Jo CRnFcó lúcP4cq gặpVyDF khóCRnF khăn.”

“Thế aezh4nh đãW5Jo bVyDFao giVyDFờ hận aiVyDF chưa?ezh4 VôP4cq cùCRnFng, vôezh4 cCRnFùng hận…ezh4 VìCRnF tW5Johế đãezh4 P4cqlàm mP4cqột vCRnFiệc vốVyDFn khôP4cqng VyDFnên làm.”

“Tôi lCRnFà ngườiezh4 bìnhezh4 thườngP4cq, cũng cW5Joó lúcezh4 cămW5Jo hậezh4n, cũVyDFng từnW5Jog lP4cqàm viVyDFệc P4cqkhông VyDFnên làm.”CRnF ezh4Thịnh PP4cqhương ĐìnCRnFh nóP4cqi, “Thật rW5Joa aP4cqi cũngVyDF cóVyDF lúCRnFc mắcezh4 lỗi,ezh4 ezh4ai cũngCRnF CRnFcó thểCRnF P4cqlàm nhVyDFững việcP4cq khôP4cqng nênVyDF làm. ChVyDFúng W5Jota làCRnF W5Jongười thP4cqường, khôngP4cq pP4cqhải tCRnFhánh ezh4nhân, W5Jolàm sVyDFai cũnW5Jog làVyDF chuyệVyDFn thường mà.”

Đàm TVyDFĩnh khẽCRnF thởVyDF dài, P4cqcúi đầuW5Jo nóP4cqi: “Nhưnezh4g hậuP4cq qP4cquả VyDFquá ngezh4hiêm trọng.”

“Bất W5Jocứ chuyệP4cqn gVyDFì cũnezh4g không W5Jonghiêm trọngP4cq nhW5Joư chezh4úng tCRnFa tưởngezh4 tượngVyDF đâu.”W5Jo ThịP4cqnh PhươnVyDFg ĐìCRnFnh nói,VyDF “KhiW5Jo mới ezh4đến TW5Johượng Hảezh4i lezh4àm vP4cqiệc, W5Jotôi P4cqđã phạmCRnF VyDFphải mộtW5Jo lCRnFỗi đặcP4cq biệt,P4cq W5Jođặc biệW5Jot nP4cqghiêm tVyDFrọng, khiến cáVyDFc nhP4cqà cunP4cqg ứngCRnF củP4cqa cảezh4 P4cqkhu vựcW5Jo ThCRnFái BìnhCRnF W5JoDương CRnFnhận mW5Joột cáiVyDF báP4cqo giáCRnF sai.W5Jo Tôi ezh4nghĩ thP4cqế lCRnFà hết,ezh4 cP4cqhắc CRnFchắn sẽW5Jo VyDFbị cônezh4g P4cqty đezh4uổi việcCRnF, nhưngezh4 thựcP4cq tVyDFế tVyDFôi đãP4cq lậezh4p tức CRnFcáo lỗezh4i củaVyDF mìVyDFnh VyDFcho cấpP4cq trênCRnF, cứCRnF thVyDFế ezh4cấp nàCRnFy CRnFbáo lêVyDFn cấVyDFp kiP4cqa, thậVyDFm chí kinCRnFh độngW5Jo tớezh4i W5Jotận PhóCRnF tổnW5Jog VyDFgiám đốcVyDF P4cqkhu vựcW5Jo P4cqThái BìnhVyDF DươVyDFng. CRnFCuối cW5Joùng cônezh4g ty VyDFcho tôiezh4 mộtCRnF cơP4cq hW5Joội, trVyDFong ezh4nửa ezh4tháng P4cqtôi đãezh4 baP4cqy tớiezh4 mưP4cqời sW5Joáu nướP4cqc CRnFđể xP4cqin lỗezh4i VyDFtừng nhà ezh4cung W5Joứng, đồngezh4 W5Jothời kezh4ý kếVyDFt hợVyDFp đồezh4ng mới.W5Jo CRnFSau kVyDFhi vềVyDF ThượnVyDFg HảCRnFi tôiVyDF cP4cqòn bị trừVyDF bVyDFa thánW5Jog lưezh4ơng. NhưngP4cq kếtezh4 qP4cquả tôP4cqi đạtVyDF đượcezh4 P4cqcao saW5Jou đezh4ó rấtCRnF tuyệtCRnF W5Jovời, công W5Jo ty quVyDFyết địW5Jonh giữezh4 tezh4ôi lạiW5Jo. KCRnFhông lâCRnFu saW5Jou tW5Joôi thăCRnFng chP4cqức, vCRnFì ezh4tôi CRnFtừng W5Jogặp tấtVyDF cezh4ả các P4cqnhà cuVyDFng CRnFứng, VyDFhơn nP4cqữa qCRnFuan hệW5Jo hợpCRnF tácCRnF VyDFsau CRnFđó cũnezh4g P4cqrất P4cqtốt. Trezh4ời VyDFkhông tVyDFuyệt đường củaezh4 aiCRnF, cCRnFô CRnFđừng VyDFnghiêm trọngW5Jo hoP4cqá lỗiW5Jo lP4cqầm. TáCRnFi P4cqông mấtezh4 ngựaezh4 chW5Joưa chắVyDFc đã VyDF là chuyệCRnFn xấu.”

Đàm Tĩnezh4h W5Jothất thầezh4n, thVyDFật ra P4cqThịnh PhP4cqương ĐìnVyDFh cũngezh4 khôCRnFng VyDFnghĩ mP4cqình lạiP4cq kểezh4 chP4cquyện đóCRnF W5Jocho cezh4ô nP4cqghe. CW5Joó lẽ VyDF vì bộW5Jo dCRnFạng CRnFĐàm TĩW5Jonh hW5Joôm W5Jonay qW5Jouá đỗCRnFi P4cqbơ vơ,CRnF khôngCRnF nơezh4i nCRnFương tW5Joựa, khiếnW5Jo ezh4anh cảm VyDF thấy mìVyDFnh nhấCRnFt P4cqđịnh phảCRnFi nóCRnFi gìP4cq CRnFđó đểCRnF W5Jocổ P4cqvũ VyDFc, cóezh4 W5Jolẽ CRnFbệnh ezh4tình củaVyDF coezh4n trP4cqai đezh4ã thật W5Josự quCRnFật ngVyDFã VyDFcô rồi.

Cuối cùezh4ng W5JoĐàm TCRnFĩnh nezh4gẩng lên, hỏiezh4: “NếuW5Jo cCRnFó haCRnFi sựP4cq lezh4ựa chọn,VyDF mộP4cqt P4cqsẽ W5Jolàm tezh4ổn tP4cqhương rấezh4t nhiềP4cqu ngườW5Joi, lCRnFựa chọn kiCRnFa cũnezh4g W5Josẽ lP4cqàm tổW5Jon ezh4thương VyDFrất nCRnFhiều người…”

“Người ezh4ta vẫnW5Jo nCRnFói hãy chCRnFọn cáezh4ch tổnP4cq P4cqthương CRnFít W5Johơn, tezh4rong cP4cqông P4cqty cũCRnFng VyDFvậy, cáezh4i nàCRnFo tạoW5Jo ítCRnF tổnVyDF thezh4ất hơn thìCRnF P4cqta ezh4sẽ chọnCRnF ezh4cái đó.”

Anh cVyDFố VyDFý nVyDFhấn mạnVyDFh ezh4là trong cônP4cqg tezh4y, Đàezh4m Tĩezh4nh thoánW5Jog ngẩW5Jon người,P4cq cuP4cqối cezh4ùng ezh4cô cũezh4ng hạVyDF quyếtCRnF ezh4tâm, nói: CRnF“Giám đốcCRnF Thịnh,P4cq cảVyDFm CRnFơn anhCRnF, tôezh4i biếtVyDF nCRnFên lVyDFàm gezh4ì rồi.”

Thịnh PhươngP4cq ĐìnVyDFh nghĩ VyDFngợi mộVyDFt chúCRnFt rồiezh4 W5Jonói: “TW5Jorước VyDFkhi quyếtP4cq địnVyDFh vCRnFiệc gìVyDF qCRnFuan P4cqtrọng, cP4cqô phảiP4cq thật ezh4nghiêm tCRnFúc suCRnFy W5Joxét tezh4ất VyDFcả cácezh4 vấnW5Jo VyDFđề ezh4có thểP4cq xảyCRnF W5Jora. CònVyDF kW5Johi đCRnFã W5Joquyết đP4cqịnh, dùezh4 kết qezh4uả khôP4cqng lýVyDF P4cqtưởng tezh4hì cVyDFũng đừnCRnFg hezh4ối VyDFhận, P4cqvì côW5Jo đãezh4 cốVyDF CRnFgắng hếP4cqt sCRnFức rồi.”

 

“Cảm P4cqơn anhCRnF, GCRnFiám đốc Thịnh.”

“Không cóW5Jo gì.”

“Còn nữezh4a… P4cqtừ tuVyDFần sezh4au, tôi muốnezh4 nW5Joghỉ P4cqmột tuần…”

Thịnh PhươngP4cq ĐìP4cqnh P4cqbiết cô phảiezh4 CRnFở vCRnFiện W5Jochăm CRnFcon, lVyDFiền nóezh4i: “KP4cqhông saoVyDF, tW5Jouần saVyDFu tP4cqôi vezh4ẫn ởW5Jo vP4cqiện, chắCRnFc chW5Joắn công VyDFty sẽezh4 W5Josắp xếVyDFp P4cqcho côVyDF tiếpW5Jo P4cqtục cP4cqhăm sW5Joóc cVyDFho tôi.VyDF CRnFNhư vW5Joậy kVyDFhông cVyDFoi làCRnF nghỉ, nếuP4cq côngezh4 CRnFty gezh4ọi đến,CRnF tôiW5Jo sẽCRnF sắezh4p xếp.”

Đàm TĩnCRnFh vôW5Jo cùCRnFng cảmW5Jo động: “CảmCRnF CRnFơn anh.”

Sau kCRnFhi ezh4Đàm TĩnhP4cq điVyDF, Thịnh PhươngP4cq ĐìnVyDFh lạiVyDF P4cqmở noteVyDFbook ezh4ra, rốtCRnF ruộcCRnF nW5Jogười phụP4cq nữP4cq ezh4này muốnCRnF hỏiP4cq ezh4điều gP4cqì nhCRnFỉ? Anh biCRnFết cW5Joô P4cqđã qezh4uyết đP4cqịnh mộCRnFt W5Jođiều rấtP4cq quVyDFan trọng,VyDF nhưnP4cqg rốtVyDF cuộcW5Jo nóezh4 lP4cqà CRnFgì? W5JoThịnh Phương ĐìnhCRnF nhìP4cqn áP4cqnh tàP4cq dươngP4cq ngoW5Joài cửaCRnF VyDFsổ mP4cqà thezh4ất thezh4ần, anCRnFh bắVyDFt đầuW5Jo tCRnFò mVyDFò P4cqvề mọi W5Jođiều củaezh4 ĐàW5Jom CRnFTĩnh, đặP4cqc VyDFbiệt lW5Joà kP4cqhi phátP4cq hP4cqiện W5Jora cCRnFô CRnFcó W5Joliên quezh4an đếnP4cq NhiếpVyDF VyDFVũ Thịezh4nh. Thật rVyDFa nW5Johìn W5Jobề ngW5Jooài cVyDFô cW5Joó vW5Joẻ yếP4cqu đuối,W5Jo nhưngW5Jo bVyDFên tronCRnFg lP4cqại rấVyDFt cW5Joố chấp,P4cq rấtCRnF kiên cườngVyDF. CóCRnF ezh4lẽ cuộW5Joc CRnFđời đVyDFã đemP4cq lW5Joại cW5Joho W5Jocô rấtVyDF nhiezh4ều khóW5Jo khăn,P4cq nhưnezh4g dường nhưezh4 côVyDF chP4cqưa baCRnFo giCRnFờ P4cqgục ngP4cqã. CóW5Jo điềuVyDF hP4cqai CRnFhôm VyDFnay trezh4ông VyDFcô P4cqvô cùnP4cqg tVyDFiều tuỵW5Jo, tựVyDFa hồ nhữnW5Jog đòW5Jon nặnCRnFg nềezh4 củaezh4 sốezh4 W5Jophận đezh4ã kP4cqhiến côVyDF cP4cqhao đảP4cqo sắpW5Jo nezh4gã quỵ.

Thịnh PhW5Joương ĐìnhCRnF thở ezh4dài, cóCRnF lVyDFẽ đâCRnFy chínCRnFh lW5Joà ngườiP4cq CRnFphụ nữP4cq cP4cqó coCRnFn. NgườiVyDF phụezh4 nữCRnF đãW5Jo ezh4có coW5Jon khezh4ông baW5Joo giờ bP4cqị quậtP4cq ngãP4cq, trừP4cq ezh4khi coW5Jon ezh4họ xảyCRnF rVyDFa chuyện