Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 13 - Phần 2

Mỗi khtvjTCCi bị6x 6xấm ứcsUTTSD Q2wJ4ganh vẫnsUTTSD mím môtvjTCCi ltvjTCCại nhưtvjTCC sUTTSDđứa tsUTTSDrẻ, hsUTTSDai Q2wJ4gbên ktvjTCChoé miệngQ2wJ4g h6xơi cotvjTCCng, nhìnsUTTSD Q2wJ4ggiống ntvjTCChư mộtsUTTSD đĩnh vànQ2wJ4gg nhỏtvjTCC coQ2wJ4gng csUTTSDong Q2wJ4ghai bQ2wJ4gên Q2wJ4gmép vậyQ2wJ4g. ĐàsUTTSDm Tĩn6xh đứnQ2wJ4gg Q2wJ4gtừ tvjTCCxa nhìnQ2wJ4g a6xnh, tvjTCCvừa rsUTTSDồi c6xó đông nQ2wJ4ggười, ctvjTCCô cố6x tìn6xh ktvjTCChông n6xhìn anhtvjTCC, nhưnQ2wJ4gg gi6xờ chỉQ2wJ4g 6xcòn mộtsUTTSD mìn6xh an6xh, c6xó muốn tránh6x cQ2wJ4gũng khôngtvjTCC sUTTSDtránh đQ2wJ4gược. ĐầuQ2wJ4g nsUTTSDgón cátvjTCCi 6xcủa 6xanh bQ2wJ4gị dínQ2wJ4gh chútQ2wJ4g sUTTSDmực đsUTTSDen, viết tvjTCC xong, a6xnh vQ2wJ4gội Q2wJ4gtìm giấytvjTCC la6xu đtvjTCCi nhtvjTCCưng kQ2wJ4ghông Q2wJ4gtìm thsUTTSDấy, liề6xn vàoQ2wJ4g p6xhòng Q2wJ4gvệ siQ2wJ4gnh rửa 6x tay, nsUTTSDước ctvjTCChảy Q2wJ4grào rtvjTCCào. 6xKhi Q2wJ4gra sUTTSDngoài anQ2wJ4gh đãtvjTCC vẩyQ2wJ4g nsUTTSDước rồi,Q2wJ4g nhưn6xg đầutvjTCC ntvjTCCgón sUTTSDtay vẫn cònsUTTSD ướt,6x đànhtvjTCC 6xkẹp Q2wJ4gsổ Q2wJ4gghi chétvjTCCp vàsUTTSDo cáQ2wJ4gnh tay.

Ngoài sUTTSDhành 6xlang có6x người hỏi:sUTTSD tvjTCC“Nhiếp VũQ2wJ4g Thịn6xh đâu?Q2wJ4g MausUTTSD, Chủ6x nh6xiệm sUTTSDtìm 6xanh ấy.”

Anh nhansUTTSDh chQ2wJ4góng sUTTSDđi ra, đãtvjTCC 6xba Q2wJ4gchục tuổtvjTCCi đầsUTTSDu, vậtvjTCCy tvjTCCmà bướctvjTCC vẫntvjTCC sảitvjTCC 6xdài, nhantvjTCCh nhẹn6x nhtvjTCCư sUTTSDchàng trtvjTCCai mườitvjTCC bảyười tám,6x khsUTTSDông 6xcó Q2wJ4gcảm giácQ2wJ4g gấpsUTTSD gsUTTSDáp chỉtvjTCC thấy6x sUTTSDrất trẻ6x cosUTTSDn. ĐàmsUTTSD TsUTTSDĩnh thấytvjTCC chusUTTSDa tvjTCCxót. Chia tvjTCCtay Q2wJ4grồi gặp6x lại,Q2wJ4g nhưtvjTCCng chưaQ2wJ4g lsUTTSDần Q2wJ4ggặp mtvjTCCặt n6xào lạQ2wJ4gi c6xó ấnQ2wJ4g tượngsUTTSD 6xnhư sángQ2wJ4g 6xnay, Nhiếp VũsUTTSD ThịnhsUTTSD củaQ2wJ4g buổi6x sántvjTCCg hô6xm n6xay hệt6x nhưQ2wJ4g NsUTTSDhiếp tvjTCCVũ ThịnhtvjTCC củatvjTCC mườisUTTSD nătvjTCCm vềQ2wJ4g trước vậyQ2wJ4g, vẫnsUTTSD là6x cậQ2wJ4gu thiếutvjTCC sUTTSDniên 6xbề ng6xoài trsUTTSDầm mặsUTTSDc nhưnQ2wJ4gg sâQ2wJ4gu bsUTTSDên 6xtrong lạsUTTSDi rtvjTCCất nổiQ2wJ4g loạn.

Phòng bệnhsUTTSD Q2wJ4gđã yêntvjTCC tĩnh tvjTCClại nhưsUTTSDng tvjTCClòng dạQ2wJ4g ĐàmtvjTCC TĩnhQ2wJ4g vẫsUTTSDn rối6x 6xbời, côsUTTSD ngồtvjTCCi xuống,Q2wJ4g nh6xìn TônsUTTSD 6xBình đan6xg nằm trênQ2wJ4g giư6xờng, th6xấy ctvjTCCon Q2wJ4ghít thQ2wJ4gở rấtQ2wJ4g k6xhó khtvjTCCăn, ngự6xc pQ2wJ4ghập p6xhồng tvjTCClên xuốnQ2wJ4gg, tvjTCCcặp mtvjTCCôi tím tásUTTSDi. Đàm6x TĩQ2wJ4gnh Q2wJ4gcảm thấsUTTSDy mìnhQ2wJ4g tvjTCCnhư mQ2wJ4gột ng6xọn csUTTSDây sUTTSDtrong bãQ2wJ4go, cơtvjTCCn bã6xo t6xố của6x s6xố mệnh đã6x 6xquăng qsUTTSDuật giàtvjTCCy vòsUTTSD ctvjTCCô sUTTSDquá lâu,Q2wJ4g qtvjTCCuá lâu6x rồisUTTSD, Q2wJ4gcô sắQ2wJ4gp Q2wJ4gkhông Q2wJ4gtrụ 6xnổi nữa.

Dù ctvjTCChín giờsUTTSD phảisUTTSD họp, nhưnsUTTSDg tvjTCCsau khQ2wJ4gi kiểm6x trQ2wJ4ga sUTTSDphòng bsUTTSDệnh xQ2wJ4gong. Chủ6x nhiệ6xm sUTTSDPhương vtvjTCCẫn dànsUTTSDh nsUTTSDửa ttvjTCCiếng q6xuý báu mắngQ2wJ4g sUTTSDNhiếp Vũ6x ThsUTTSDịnh tQ2wJ4grong sUTTSDvăn phòng.Q2wJ4g MọisUTTSD ngQ2wJ4gười đQ2wJ4gi 6xqua vă6xn phò6xng củsUTTSDa ôngsUTTSD đều rónsUTTSD 6xrén 6xnhẹ nhàngQ2wJ4g, ctvjTCChỉ sợQ2wJ4g lại6x gâysUTTSD tvjTCCra tvjTCCtiếng độngtvjTCC khiếntvjTCC sUTTSDChủ nhiệmsUTTSD Ph6xương n6xổi giận.Q2wJ4g Mấy vịQ2wJ4g tsUTTSDiến sĩQ2wJ4g ở6x bênQ2wJ4g ngo6xài đềutvjTCC 6xthở sUTTSDcũng ktvjTCChông dámQ2wJ4g thở6x mạnh,6x cắmQ2wJ4g cúitvjTCC viếtsUTTSD bệnh 6xán, nsUTTSDgay c6xả Q2wJ4gy t6xá tQ2wJ4grưởng Q2wJ4gbình thtvjTCCường nhiềusUTTSD l6xời là6x vậy6x màQ2wJ4g 6xlúc n6xày miệ6xng cũnsUTTSDg như tvjTCC dán băn6xg dtvjTCCính, chẳngsUTTSD n6xói tiếngsUTTSD nào.

“Có biết6x tvjTCCvì stvjTCCao tvjTCCtôi mắng cậutvjTCC khôtvjTCCng? Rốt6x cuộctvjTCC gầnsUTTSD đâyQ2wJ4g cậusUTTSD 6xlàm s6xao vậtvjTCCy? ĐầuQ2wJ4g ócsUTTSD 6xcứ lơsUTTSD lửng6x tận6x đâuQ2wJ4g ấy.sUTTSD Đừng6x tưởng vẫntvjTCC c6xhưa gtvjTCCây rQ2wJ4ga lỗitvjTCC lQ2wJ4gớn 6xgì, tô6xi tsUTTSDháy cứtvjTCC t6xhế tvjTCCnày sớmtvjTCC muộsUTTSDn rồi6x c6xũng sUTTSDxảy ra chuyQ2wJ4gện thôitvjTCC. CậusUTTSD ntvjTCCói sUTTSDxem, rốt6x cuộQ2wJ4gc lQ2wJ4gà chu6xyện Q2wJ4ggì? 6xCậu csUTTSDả nQ2wJ4ggày rầsUTTSDu sUTTSDrĩ đầsUTTSDy tâmtvjTCC sự như6x vậyQ2wJ4g là6x sUTTSDsao? ChúnsUTTSDg ttvjTCCa Q2wJ4glàm Q2wJ4gbác sĩ,tvjTCC mQ2wJ4gọi lúsUTTSDc mọiQ2wJ4g nsUTTSDơi đều6x ph6xải suQ2wJ4gy xé6xt vẫnsUTTSD đề6x mộQ2wJ4gt cách ltvjTCCý trí6x, bìsUTTSDnh tQ2wJ4gĩnh. ChuyệnQ2wJ4g hôQ2wJ4gm Q2wJ4gqua làQ2wJ4g thếsUTTSD nQ2wJ4gào? TôtvjTCCn BìnQ2wJ4gh cóQ2wJ4g quasUTTSDn tvjTCChệ 6xgì v6xới cậu? C6xậu kh6xông tvjTCCchi m6xột đồngQ2wJ4g nsUTTSDào chQ2wJ4go ttvjTCChuốc ngo6xài bQ2wJ4gảo htvjTCCiểm, trotvjTCCng kh6xi tvjTCCcó nhữnQ2wJ4gg loạitvjTCC bắQ2wJ4gt buộc Q2wJ4gphải dùntvjTCCg, bắtvjTCCt buộ6xc cậuQ2wJ4g tvjTCChiểu khsUTTSDông hả?sUTTSD CậutvjTCC tiếtsUTTSD k6xiệm tiQ2wJ4gền chtvjTCCo bệnhsUTTSD nhâ6xn hay Q2wJ4glà lsUTTSDấy mạn6xg ngườitvjTCC ta?”

Cuối cùQ2wJ4gng NhisUTTSDếp V6xũ ThịnQ2wJ4gh khẽ đápQ2wJ4g: “CháusUTTSD và6x đứQ2wJ4ga tQ2wJ4grẻ đó…tvjTCC không6x cótvjTCC Q2wJ4gquan hệ6x Q2wJ4ggì sUTTSDđặc biệt…sUTTSD ctvjTCChỉ lsUTTSDà điềutvjTCC kiện giaQ2wJ4g đình6x tvjTCChọ ksUTTSDhông tốt…”

“Không csUTTSDó quQ2wJ4gan hệsUTTSD g6xì đặc biệt6x màtvjTCC csUTTSDậu gọi6x đtvjTCCiện 6xcả và6xo sUTTSDphòng mổ6x?” ChQ2wJ4gủ nhiệmsUTTSD Q2wJ4gPhương khsUTTSDông kìtvjTCCm tvjTCCnổi gầm6x lsUTTSDên. “Tôi cònQ2wJ4g tưsUTTSDởng tsUTTSDrời sậpsUTTSD, cQ2wJ4gậu gọQ2wJ4gi tôisUTTSD Q2wJ4gđến tvjTCCcứu chứ!”

“Cháu tvjTCCquên msUTTSDất ChủtvjTCC nhiệm 6xđang mổ…”

“Quên?” GQ2wJ4giọng ChủQ2wJ4g nhiệm PhươngsUTTSD lạiQ2wJ4g 6xcao lên6x mộtvjTCCt b6xậc, “CậuQ2wJ4g cò6xn bảo6x mình6x khôngtvjTCC lsUTTSDơ đ6xãng đisUTTSD! CtvjTCCậu đangQ2wJ4g mổ cũngQ2wJ4g quêtvjTCCn luQ2wJ4gôn 6xsao? TôQ2wJ4gi chQ2wJ4go cậuQ2wJ4g Q2wJ4ghay, 6xcậu tvjTCCcứ sUTTSDcả ngàQ2wJ4gy ngQ2wJ4ghĩ ngợi6x lusUTTSDng Q2wJ4gtung 6xthế này nsUTTSDữa, rsUTTSDồi s6xẽ tvjTCCcó 6xngày đểtvjTCC sUTTSDquên Q2wJ4gdao mổtvjTCC tronQ2wJ4gg nsUTTSDgực bệntvjTCCh nhtvjTCCân! ĐừngsUTTSD tưở6xng qutvjTCCên mình6x đang làsUTTSDm gì6x là6x chuyQ2wJ4gện sUTTSDnhỏ, nhưtvjTCC Q2wJ4gthế tvjTCClà cậuQ2wJ4g khôtvjTCCng c6xó Q2wJ4gy đức!”

Một básUTTSDc tvjTCCsĩ đanQ2wJ4gg họcQ2wJ4g bồisUTTSD dưỡng đtvjTCCẩy thi6xết bsUTTSDị đQ2wJ4gi tớisUTTSD, đan6xg gQ2wJ4gõ ctvjTCCửa th6xì 6xnghe 6xthấy câtvjTCCu nóitvjTCC cuốisUTTSD cùn6xg, v6xội giật mìnhsUTTSD rụtQ2wJ4g tvjTCCtay về,6x nhìQ2wJ4gn saQ2wJ4gng mấy6x vịtvjTCC tiến6x 6xsĩ đasUTTSDng viếtQ2wJ4g bệnhsUTTSD Q2wJ4gán bêQ2wJ4gn csUTTSDạnh, 6xthấy họ làmQ2wJ4g sUTTSDđộng sUTTSDtác rạch6x sUTTSDngang cổ,sUTTSD anQ2wJ4gh 6xta tvjTCCgiật thtvjTCCót, liềtvjTCCn rónsUTTSD réQ2wJ4gn 6xđẩy thiếttvjTCC bịsUTTSD đ6xi mất.

Cuối csUTTSDùng, ktvjTCChi đếsUTTSDn giờ họp,tvjTCC CsUTTSDhủ nhi6xệm PhsUTTSDương mớisUTTSD hầmQ2wJ4g hầmsUTTSD Q2wJ4grời khỏitvjTCC vsUTTSDăn phtvjTCCòng, trư6xớc khsUTTSDi rQ2wJ4ga cửatvjTCC còn buôngsUTTSD lQ2wJ4gại 6xmột Q2wJ4gcâu: “CậutvjTCC Q2wJ4ghãy ttvjTCCự sUTTSDkiểm điể6xm lạisUTTSD đi!”

Nhiếp VtvjTCCũ ThịnhtvjTCC sUTTSDcúi đầu đisUTTSD rasUTTSD. Tiế6xn s6xĩ ĐsUTTSDồng, ngườiQ2wJ4g tvjTCCnhiều tutvjTCCổi nhấ6xt tsUTTSDrong ssUTTSDỗ nhữtvjTCCng ngưtvjTCCời đtvjTCCược CtvjTCChủ nhiệm PhươntvjTCCg dẫnsUTTSD dắt,Q2wJ4g bìQ2wJ4gnh thsUTTSDường rất6x biết6x Q2wJ4gquan sUTTSDtâm Q2wJ4gchăm sQ2wJ4góc 6xngười khQ2wJ4gác, sUTTSDvì NhiếQ2wJ4gp Vũ ThịnhQ2wJ4g ísUTTSDt Q2wJ4gtuổi, Q2wJ4glại đượcQ2wJ4g Q2wJ4gChủ ntvjTCChiệm PQ2wJ4ghương đặQ2wJ4gc Q2wJ4gbiệt ưQ2wJ4gu ái,sUTTSD nQ2wJ4gên Q2wJ4ganh 6xhọ Đồng6x ntvjTCCày vẫn lQ2wJ4guôn csUTTSDoi NhiếptvjTCC Vũ6x ThịtvjTCCnh làsUTTSD sQ2wJ4gư sUTTSDđệ đồngsUTTSD sUTTSDmôn, Q2wJ4gmà quênQ2wJ4g mất6x rsUTTSDằng ansUTTSDh đãQ2wJ4g cótvjTCC hasUTTSDi hsUTTSDọc vị, hsUTTSDơn nữaQ2wJ4g cũtvjTCCng khônQ2wJ4gg phảiQ2wJ4g 6xhọc Q2wJ4gtrò ctvjTCCủa ChủtvjTCC tvjTCCnhiệm Phương6x. LầnQ2wJ4g nsUTTSDày, tiếtvjTCCn s6xĩ Đồng6x lại đếnsUTTSD tvjTCCan ủitvjTCC ansUTTSDh: “CósUTTSD qu6xan 6xtâm đến6x 6xcậu 6xthì ôntvjTCCg ấ6xy mới6x tvjTCClo lắngtvjTCC sUTTSDnhư vậy,sUTTSD nếsUTTSDu đổitvjTCC là sUTTSDngười khác6x, ô6xng ấytvjTCC khôntvjTCCg phítvjTCC sUTTSDsức Q2wJ4gthế đâu.”

“Phải rồi.”6x Ti6xến sĩtvjTCC Tiểu MẫntvjTCC đầysUTTSD gọnQ2wJ4gg kQ2wJ4gính nósUTTSDi, tvjTCC“Nhiếp sQ2wJ4gư Q2wJ4ghuynh đừng6x nảsUTTSDn chí,sUTTSD ‘6xlão yêu’6x quQ2wJ4gý ansUTTSDh nhấsUTTSDt đấy. ÔngtvjTCC ấQ2wJ4gy lsUTTSDà Phon6xg 6xThanh DsUTTSDương, Q2wJ4ganh 6xlà L6xệnh HtvjTCCồ XunsUTTSDg[2], Q2wJ4gông ấy6x chỉQ2wJ4g hậtvjTCCn Q2wJ4grèn sắt Q2wJ4gkhông thà6xnh Q2wJ4gthép đấyQ2wJ4g thôtvjTCCi!” sUTTSDLão ytvjTCCêu lsUTTSDà tvjTCCbiệt hiệuQ2wJ4g của6x ChủsUTTSD nhiệmQ2wJ4g Phương,Q2wJ4g cũntvjTCCg chỉ tvjTCCcó mấytvjTCC sUTTSDđệ tử6x tvjTCCnày tvjTCCdám cônsUTTSDg kQ2wJ4ghai đQ2wJ4gặt biệtvjTCCt hiệuQ2wJ4g sUTTSDcho ông6x như6x sUTTSDvậy. sUTTSDChủ nhiệsUTTSDm Phương lu6xôn cQ2wJ4gho rằngQ2wJ4g k6xỹ thutvjTCCật tốsUTTSDt th6xì tvjTCCông có6x th6xể cQ2wJ4gưng họcQ2wJ4g tsUTTSDrò củaQ2wJ4g ôsUTTSDng 6xnhư ôQ2wJ4gng trời con.

[2] NtvjTCChân vật6x Q2wJ4gtrong tiểu thuyếtsUTTSD sUTTSDvõ htvjTCCiệp ThầntvjTCC điêuQ2wJ4g tvjTCChiệp lữ6x ctvjTCCủa nhtvjTCCà v6xăn KiQ2wJ4gm DungtvjTCC, vốntvjTCC sUTTSDlà mộtQ2wJ4g 6xlãng tửtvjTCC mtvjTCCê Q2wJ4grượu, giỏi k6xiếm thuậtQ2wJ4g, từngQ2wJ4g đưtvjTCCợc Ph6xong ThtvjTCCanh DươnQ2wJ4gg truQ2wJ4gyền thQ2wJ4gụ kiế6xm sUTTSDpháp, tvjTCCvề s6xau ytvjTCCêu Nhậm tvjTCCDoanh DoQ2wJ4ganh, ThánhtvjTCC cô6x củatvjTCC Q2wJ4gMa giáo.

“Tiểu Mẫn,sUTTSD csUTTSDậu s6xo sánh nhưQ2wJ4g sUTTSDthế ktvjTCChông đQ2wJ4gúng rsUTTSDồi. Q2wJ4gNếu lãotvjTCC yêtvjTCCu lsUTTSDà PhQ2wJ4gong ThtvjTCCanh DươsUTTSDng, tQ2wJ4ghì sUTTSDLệnh HồtvjTCC X6xung nênsUTTSD là ĐồnsUTTSDg đạisUTTSD sưtvjTCC hutvjTCCynh chtvjTCCứ! C6xậu x6xem a6xnh Đ6xồng sUTTSDđiềm đạQ2wJ4gm sUTTSDlễ tvjTCCđộ, rấsUTTSDt 6xgiống LsUTTSDệnh Hồ XutvjTCCng. CQ2wJ4gòn sUTTSDNhiếp VsUTTSDũ Thịnh6x hấQ2wJ4gp dẫntvjTCC 6xphụ nữtvjTCC thếQ2wJ4g nà6xy, nóisUTTSD thếQ2wJ4g n6xào csUTTSDũng l6xà Dương Quá[6x3], kh6xông ph6xải LệQ2wJ4gnh Hồ6x Xung!”

[3] NhsUTTSDân vậtsUTTSD tr6xong tiểu thuyếtQ2wJ4g Q2wJ4gvõ 6xhiệp TtvjTCChần đisUTTSDêu sUTTSDhiệp sUTTSDlữ của6x ntvjTCChà vă6xn tvjTCCKim 6xDung, sUTTSDnổi tiếtvjTCCng đẹtvjTCCp trai, chuQ2wJ4gng tình.

“Chẳng ltvjTCCẽ LệnhsUTTSD Hồ6x Xung kQ2wJ4ghông hấsUTTSDp sUTTSDdẫn psUTTSDhụ nữsUTTSD ư?tvjTCC S6xao NQ2wJ4ghậm DoanQ2wJ4gh Q2wJ4gDoanh lạsUTTSDi sốQ2wJ4gng chết6x tsUTTSDheo Q2wJ4ganh 6xta chứ6x? Hơn nsUTTSDữa s6xao NhtvjTCCiếp VtvjTCCũ T6xhịnh lạisUTTSD 6xcó thểQ2wJ4g Q2wJ4glà DươngQ2wJ4g QusUTTSDá đư6xợc? NsUTTSDếu csUTTSDậu 6xta ltvjTCCà DưtvjTCCơng Quá, khôngsUTTSD pQ2wJ4ghải chúngQ2wJ4g 6xta Q2wJ4gthành môtvjTCCn hạsUTTSD củsUTTSDa tvjTCCphái TQ2wJ4goàn ChânsUTTSD saotvjTCC? TQ2wJ4gôi không6x muQ2wJ4gốn Q2wJ4gcùng mộQ2wJ4gt giuộc vớitvjTCC bọn6x đạo6x Q2wJ4gthối đó…”

“Sao Dương6x Q2wJ4gQuá lạQ2wJ4gi là sUTTSD môn hạQ2wJ4g TsUTTSDoàn ChâsUTTSDn? DươngsUTTSD QuQ2wJ4gá làsUTTSD ngườitvjTCC củaQ2wJ4g sUTTSDphái 6xCổ MộQ2wJ4g mQ2wJ4gới sUTTSDđúng. NhưnQ2wJ4gg CổtvjTCC sUTTSDM cũngsUTTSD không t6xốt ltvjTCCành gì6x… toQ2wJ4gàn nhữQ2wJ4gng phQ2wJ4gụ nữsUTTSD 6xtâm lsUTTSDý 6xbiến thái…”

Mấy ngườitvjTCC msUTTSDồm nătvjTCCm miệng mười6x bàntvjTCC t6xán sUTTSDcười đQ2wJ4gùa. Ti6xến sĩ6x Q2wJ4gy h6xọc lâmQ2wJ4g sànQ2wJ4gg khổ,sUTTSD t6xiến sĩsUTTSD sUTTSDy họcQ2wJ4g lsUTTSDâm sàsUTTSDng dưới trướQ2wJ4gng C6xhủ nhiệm6x PhươsUTTSDng còsUTTSDn khổ6x hơ6xn. NtvjTCChững ttvjTCChầy hướngQ2wJ4g sUTTSDdẫn sUTTSDkhác 6xcó lẽQ2wJ4g còQ2wJ4gn tvjTCCcó thể mắtsUTTSD nhắmsUTTSD mQ2wJ4gắt m6xở, tặngQ2wJ4g quàQ2wJ4g, l6xôi kQ2wJ4géo tvjTCCquan hệtvjTCC làtvjTCC được.tvjTCC Nhưng6x vớQ2wJ4gi CsUTTSDhủ nhiệtvjTCCm PhưQ2wJ4gơng thì khônsUTTSDg đủtvjTCC gi6xỏi đừntvjTCCg h6xòng tsUTTSDốt ngQ2wJ4ghiệp. BàiQ2wJ4g tậ6xp cQ2wJ4găng thẳng,Q2wJ4g Q2wJ4gca mổQ2wJ4g lạiQ2wJ4g nhtvjTCCiều, vì thếtvjTCC cácsUTTSD tQ2wJ4giến ssUTTSDĩ đều6x phảsUTTSDi t6xự Q2wJ4gtìm sUTTSDniềm Q2wJ4gvui tro6xng nỗi6x Q2wJ4gkhổ. tvjTCCBình thườngQ2wJ4g csUTTSDhỉ cầtvjTCCn nghsUTTSDe họ n6xói l6xinh ti6xnh mộttvjTCC lúcsUTTSD, Nhi6xếp sUTTSDVũ T6xhịnh s6xẽ thấysUTTSD n6xhẹ nhõtvjTCCm htvjTCCẳn đi,sUTTSD ntvjTCChưng hsUTTSDôm nsUTTSDay anh thậ6xt sựQ2wJ4g rấtQ2wJ4g buồn.Q2wJ4g tvjTCCChủ Q2wJ4gnhiệm PsUTTSDhương 6xnói sUTTSDrất đúng,6x gầntvjTCC sUTTSDđây anQ2wJ4gh suốt6x 6xngày ngẩn sUTTSDngơ sutvjTCCy nghĩ6x nh6xững Q2wJ4ggì Q2wJ4gkhông biếtQ2wJ4g nữa,6x p6xhạm lỗtvjTCCi liêntvjTCC 6xtục, cứ6x tsUTTSDhế nàyQ2wJ4g thậQ2wJ4gt Q2wJ4gsự có tvjTCCnguy 6xcơ Q2wJ4ggây đQ2wJ4gại hoạ6x chQ2wJ4gứ chẳng6x chơi.

Thấy atvjTCCnh thấtQ2wJ4g thtvjTCCần, TiểtvjTCCu Mẫn thônsUTTSDg cảmsUTTSD Q2wJ4gnói: “NhiếptvjTCC sưQ2wJ4g hu6xynh, Q2wJ4ganh bQ2wJ4gị lãtvjTCCo yQ2wJ4gêu mắtvjTCCng 6xđên ng6xớ 6xngẩn thậtQ2wJ4g rồi…”

“Tiểu 6xNhiếp đang6x phiềntvjTCC lòng Q2wJ4gvì c6xhuyện gisUTTSDa đình.”tvjTCC AnQ2wJ4gh ĐồnsUTTSDg ng6xắt lời6x TtvjTCCiểu Mẫn,sUTTSD 6xcòn nh6xáy msUTTSDắt mộtQ2wJ4g ctvjTCCái, “CậusUTTSD cũng đừngQ2wJ4g lQ2wJ4go Q2wJ4glắng, h6xai chủ6x nhiệQ2wJ4gm khosUTTSDa tvjTCCGan và6x khosUTTSDa Q2wJ4gU bướutvjTCC hômQ2wJ4g đQ2wJ4gó cùn6xg đếnQ2wJ4g tìQ2wJ4gm lão yêutvjTCC, tôitvjTCC sUTTSDnghe 6xthấy. Bệnh6x tìtvjTCCnh Q2wJ4gcủa 6xbác tratvjTCCi tsUTTSDhật tvjTCCra sUTTSDrất kh6xả quQ2wJ4gan, sUTTSDkiên trì điề6xu trị,Q2wJ4g mấytvjTCC tvjTCCnăm tvjTCCkhông sUTTSDthành vtvjTCCấn đềQ2wJ4g đâu.”

“Cảm ơn6x anhtvjTCC.” CuốsUTTSDi cùsUTTSDng Nhiếp VsUTTSDũ Thị6xnh cườisUTTSD méQ2wJ4go xẹosUTTSD, “CảmQ2wJ4g ơntvjTCC mọ6xi ngQ2wJ4gười, gầsUTTSDn đâQ2wJ4gy Q2wJ4gquả tsUTTSDhực tô6xi l6xú lẫn quá!”

“Có a6xi gtvjTCCặp chuyệtvjTCCn này màQ2wJ4g khônQ2wJ4gg lsUTTSDo lắngsUTTSD chứ.”AnhQ2wJ4g ĐồntvjTCCg vỗ6x vaQ2wJ4gi a6xnh, “TôisUTTSD đổQ2wJ4gi c6xho tvjTCCcậu csUTTSDa Q2wJ4gtrực đêm6x ngày masUTTSDi, csUTTSDậu tvjTCClàm tvjTCCca s6xáng tvjTCCcho tôi6x, gầtvjTCCn đâyQ2wJ4g cậuQ2wJ4g mệttvjTCC 6xquá r6xồi, cầQ2wJ4gn pQ2wJ4ghải ng6xhỉ ngơi.”

“Cảm ơnsUTTSD anh.”

“Cảm ơntvjTCC gìtvjTCC tvjTCCchứ? CQ2wJ4ga mổsUTTSD tuần tsUTTSDrước suýtvjTCCt Q2wJ4gnữa t6xôi cắtsUTTSD nhầm6x mạQ2wJ4gch msUTTSDáu, msUTTSDay mQ2wJ4gà cQ2wJ4gậu nhtvjTCCanh sUTTSDtay tvjTCCngăn lại,Q2wJ4g nếu khôtvjTCCng lãoQ2wJ4g tvjTCCyêu sẽQ2wJ4g phanQ2wJ4gh sUTTSDthây Q2wJ4gtôi mất.sUTTSD Q2wJ4gĐại sUTTSDân đạisUTTSD Q2wJ4gđức đóQ2wJ4g tôisUTTSD chsUTTSDỉ đổitvjTCC ch6xo cậ6xu một catvjTCC ssUTTSDáng, thQ2wJ4gế 6xlà qutvjTCCá h6xời rồi.”

Hôm nsUTTSDay NhiQ2wJ4gếp Q2wJ4gVũ Thịnh vẫnsUTTSD cònsUTTSD Q2wJ4gca mtvjTCCổ, a6xnh ăn6x trư6xa 6xmột mìsUTTSDnh 6xở n6xhà sUTTSDăn, lạisUTTSD tvjTCCgặp tvjTCCVương Vũ6x LiQ2wJ4gnh đế6xn mua cơsUTTSDm. tvjTCCĐây là6x Q2wJ4gnhà ăntvjTCC bệQ2wJ4gnh việnsUTTSD, tvjTCCmua ởtvjTCC đâytvjTCC phải6x qu6xẹt thẻtvjTCC nộisUTTSD bộtvjTCC, xQ2wJ4gem rsUTTSDa csUTTSDô đãQ2wJ4g đến nhầm.Q2wJ4g VươQ2wJ4gng VũtvjTCC LintvjTCCh Q2wJ4gxếp h6xàng cảtvjTCC nửa6x sUTTSDngày sUTTSDtrời msUTTSDới biết6x mình6x nhầmtvjTCC, đtvjTCCang địnhQ2wJ4g đi ttvjTCChì NhiếQ2wJ4gp sUTTSDVũ ThịQ2wJ4gnh đứngsUTTSD Q2wJ4gdậy mu6xa g6xiúp cQ2wJ4gô hsUTTSDai suất.

“Một suấtsUTTSD trứnsUTTSDg sQ2wJ4gốt cà chua.”sUTTSD AsUTTSDnh nóitvjTCC vớisUTTSD ngườ6xi 6xbên ttvjTCCrong cửasUTTSD ssUTTSDổ r6xồi qu6xay tvjTCCsang hỏtvjTCCi VươntvjTCCg Vũ6x L6xinh, “Cô ăn6x gì?”

“Thịt xsUTTSDào ratvjTCCu cần.”

“Một sQ2wJ4guất tQ2wJ4ghịt xsUTTSDào rau tvjTCC cần nữa.”

Vương 6xVũ LinsUTTSDh chQ2wJ4go suất6x cơm trứ6xng tvjTCCxốt cà6x Q2wJ4gchua vào6x Q2wJ4gmột hộtvjTCCp cơ6xm mới6x, ctvjTCCòn susUTTSDất sUTTSDkia ctvjTCCô Q2wJ4găn tạsUTTSDi n6xhà ăQ2wJ4gn lQ2wJ4guôn. Thấy bQ2wJ4gên cạnhtvjTCC N6xhiếp VsUTTSDũ tvjTCCThịnh csUTTSDó chỗ6x trốngQ2wJ4g, c6xô tvjTCCliền Q2wJ4gngồi xuốsUTTSDng, khiếnsUTTSD cQ2wJ4gác sUTTSDy bác sĩQ2wJ4g quansUTTSDh đótvjTCC rtvjTCCa sứcsUTTSD tvjTCCxì tvjTCCxào bàn6x táQ2wJ4gn. RấtsUTTSD nhitvjTCCều 6xngười thítvjTCCch nhtvjTCCìn NhisUTTSDếp VũQ2wJ4g ThịnhsUTTSD ăn cơm,Q2wJ4g nhưnsUTTSDg rấQ2wJ4gt sUTTSDít Q2wJ4gy tásUTTSD dQ2wJ4gám tvjTCCngồi sUTTSDđối dtvjTCCiện vớ6xi 6xanh. AnsUTTSDh qsUTTSDuá Q2wJ4glạnh ltvjTCCùng, lú6xc nào tvjTCCcũng gsUTTSDiữ thái6x độsUTTSD xtvjTCCa csUTTSDách, vQ2wJ4gẻ sUTTSDmặt nhấsUTTSDt m6xực lãQ2wJ4gnh đạ6xm nghiêmsUTTSD ttvjTCCúc, dườntvjTCCg tvjTCCnhư tQ2wJ4gay anh khôtvjTCCng cầsUTTSDm đầutvjTCC đũatvjTCC màtvjTCC cầ6xm d6xao mổtvjTCC, trước6x mtvjTCCặt antvjTCCh cũntvjTCCg khtvjTCCông pQ2wJ4ghải cQ2wJ4gơm mà6x lQ2wJ4gà bệnh Q2wJ4gnhân trtvjTCCên bàtvjTCCn m6xổ vậy.6x VìQ2wJ4g thếsUTTSD dQ2wJ4gù cácQ2wJ4g Q2wJ4gy t6xá hếtsUTTSD sứ6xc Q2wJ4ghâm mộ6x anQ2wJ4gh ntvjTCChưng rấsUTTSDt 6xít khi tvjTCCdám tớisUTTSD ngồsUTTSDi 6xcùng 6xbàn. VsUTTSDương VsUTTSDũ Li6xnh kh6xông thấysUTTSD vsUTTSDậy, c6xô thấysUTTSD Q2wJ4gNhiếp Q2wJ4gVũ 6xThịnh quẹt t6xhẻ mtvjTCCua cơsUTTSDm sUTTSDgiúp mìnQ2wJ4gh, 6xrõ sUTTSDràng làsUTTSD ngườ6xi t6xốt, bsUTTSDèn lấyQ2wJ4g 6xra chsUTTSDút tsUTTSDiền đư6xa ctvjTCCho tvjTCCanh, “Cảm ơntvjTCC anQ2wJ4gh, básUTTSDc sUTTSDsĩ Nhiếp!”

“Không ctvjTCCần k6xhách sáo.”

Vương VũQ2wJ4g LiQ2wJ4gnh sUTTSDthấy anh kQ2wJ4ghông nhậtvjTCCn tiền,6x đànhQ2wJ4g đặtQ2wJ4g tsUTTSDrên bàtvjTCCn. Cô6x ngQ2wJ4ghĩ, bá6xc 6xsĩ Q2wJ4gthật cẩn6x thận,Q2wJ4g titvjTCCền bẩn6x lắmQ2wJ4g mà, đtvjTCCương ntvjTCChiên a6xnh kh6xông muố6xn dùngsUTTSD taQ2wJ4gy cầmQ2wJ4g tvjTCCtiền tvjTCCkhi đa6xng Q2wJ4găn. CsUTTSDô vừQ2wJ4ga ă6xn vừasUTTSD hỏi NhiếptvjTCC VũQ2wJ4g Q2wJ4gThịnh: “sUTTSDSao tvjTCCanh btvjTCCiết ttvjTCCôi musUTTSDốn 6xmua cơm6x trứng6x xtvjTCCốt c6xà chua?”

“Hôm q6xua tôQ2wJ4gi thấsUTTSDy côQ2wJ4g mua cơm.”

“À đúngQ2wJ4g rồi!”tvjTCC sUTTSDVương VQ2wJ4gũ Linh chợtsUTTSD hiểu.

Nhiếp VQ2wJ4gũ T6xhịnh tvjTCCcúi đầu ă6xn, lòng6x Q2wJ4gthầm rủasUTTSD ctvjTCChính mình.6x SánQ2wJ4gg sUTTSDnay bịsUTTSD ChủsUTTSD nhi6xệm PhươngQ2wJ4g mắnQ2wJ4gg t6xé sUTTSDtát, an6xh đã qu6xyết tâsUTTSDm Q2wJ4gkiểm đQ2wJ4giểm bảtvjTCCn ttvjTCChân, vQ2wJ4gậy màtvjTCC sUTTSDvừa nhìsUTTSDn thấsUTTSDy VươngtvjTCC Q2wJ4gVũ LinQ2wJ4gh đứng6x Q2wJ4gđó, a6xnh 6xlại lập Q2wJ4gtức tsUTTSDới quQ2wJ4gẹt thẻ6x giúpsUTTSD. Mìn6xh Q2wJ4gmất tsUTTSDrí rtvjTCCồi! GiờQ2wJ4g a6xnh khôQ2wJ4gng chỉ6x thấyQ2wJ4g Đà6xm sUTTSDTĩnh lQ2wJ4gà lú sUTTSDlẫn mà6x gsUTTSDặp ngưtvjTCCời csUTTSDó liêsUTTSDn q6xuan đếntvjTCC Q2wJ4gcô an6xh cũnsUTTSDg lsUTTSDú lẫn,tvjTCC cứtvjTCC thế6x nsUTTSDày stvjTCCao được6x chứ?

Vương Vũ6x LintvjTCCh tsUTTSDhu hết ca6xm đảsUTTSDm Q2wJ4ghỏi anhtvjTCC: “sUTTSDBác sĩ6x Nh6xiếp, tôi6x làsUTTSD bạn…Q2wJ4g ctvjTCCủa mẹ6x tvjTCCTôn BìnhtvjTCC, bQ2wJ4gệnh nh6xân nằ6xm giường sUTTSDsố Q2wJ4g39 ấy.sUTTSD BsUTTSDệnh tìsUTTSDnh củQ2wJ4ga TQ2wJ4gôn Bình…Q2wJ4g rốttvjTCC cuộtvjTCCc sUTTSDthế nào…”

“Phải m6xổ cànsUTTSDg stvjTCCớm càng tốt.”

“Thế csUTTSDhi tvjTCCphí mQ2wJ4gổ mấtvjTCCt bao nhiêu?”

“Gần sUTTSDchục vạn.”sUTTSD NhtvjTCCiếp Vũ ThịnhsUTTSD t6xỉ mẩntvjTCC nhặtsUTTSD 6xcọng Q2wJ4ghành tro6xng báttvjTCC canQ2wJ4gh ratvjTCC, nótvjTCCi, “Tì6xnh hsUTTSDình bện6xh 6xnhân tvjTCChiện giờ khQ2wJ4gông ổnQ2wJ4g địn6xh, sUTTSDrủi rtvjTCCo Q2wJ4gcao, chưatvjTCC biế6xt chừQ2wJ4gng sa6xu kQ2wJ4ghi mổ6x cònsUTTSD phảitvjTCC v6xào 6xICU, chtvjTCCi phí ksUTTSDhá cao.”

Vương VũQ2wJ4g LQ2wJ4ginh nóQ2wJ4gi: “Hôm nayQ2wJ4g tôsUTTSDi tvjTCCxem titvjTCCn Q2wJ4gtức, ntvjTCCghe Q2wJ4gnói đứa6x tr6xẻ bị6x đưa6x đến6x việsUTTSDn 6xhôm sUTTSDqua đ6xã đượctvjTCC mộtvjTCCt vịQ2wJ4g tiên Q2wJ4gsinh họsUTTSD NhtvjTCCiếp 6xủng hộsUTTSD mườisUTTSD vạQ2wJ4gn, ôntvjTCCg tvjTCCấy cònQ2wJ4g 6xnói sẽsUTTSD chịu6x cQ2wJ4ghi phí6x satvjTCCu sUTTSDđó nữa… CácQ2wJ4g tvjTCCy 6xtá nóitvjTCC đQ2wJ4gó l6xà bốsUTTSD Q2wJ4ganh, ChủtvjTCC 6xtịch Hội6x đồngQ2wJ4g sUTTSDquản 6xtrị tậptvjTCC đoàsUTTSDn ĐônQ2wJ4gg Viễn.6x sUTTSDGia cảnh củasUTTSD TônQ2wJ4g BìnQ2wJ4gh tôisUTTSD biết6x, họsUTTSD khôsUTTSDng thtvjTCCể lấysUTTSD đâu6x rQ2wJ4ga tvjTCCcả csUTTSDhục vạ6xn đểsUTTSD lsUTTSDàm phQ2wJ4gẫu thuật…”

Nhiếp Vũ6x Thị6xnh buông đũtvjTCCa, dửnQ2wJ4gg dưntvjTCCg nói:tvjTCC “6xCô muốn6x nóQ2wJ4gi gì?”

“Bác ssUTTSDĩ NhisUTTSDếp, 6xanh là ngư6xời tốt,tvjTCC tvjTCCcó ttvjTCChể 6xnói vớisUTTSD sUTTSDviện t6xrưởng, tìtvjTCCm 6xgiúp ch6xo TônsUTTSD Q2wJ4gBình nsUTTSDgười sUTTSDnào đósUTTSD ủtvjTCCng hộ tiền,sUTTSD ctvjTCCứu nó…Q2wJ4g hoặc6x an6xh ntvjTCCói với6x ô6xng Nhiếp…”

“Bệnh việntvjTCC khôsUTTSDng phải6x tvjTCCtổ chức ttvjTCCừ thiệ6xn, cũn6xg Q2wJ4gkhông phảQ2wJ4gi aQ2wJ4gi cũnQ2wJ4gg đsUTTSDược quQ2wJ4gyên góptvjTCC titvjTCCền. tvjTCCKhoa sUTTSDTim cótvjTCC htvjTCCơn sUTTSDhai trăm sUTTSDbệnh nhâ6xn, k6xhoa N6xhi 6xcòn c6xó mưQ2wJ4gời mấy6x đứaQ2wJ4g Q2wJ4gtrẻ bịtvjTCC bện6xh timsUTTSD, ngoàitvjTCC mộtvjTCCt tổsUTTSD chức tsUTTSDừ thiệtvjTCCn h6xỗ Q2wJ4gtrợ phẫuQ2wJ4g thQ2wJ4guật ti6xm 6xcho trtvjTCCẻ ntvjTCCông t6xhôn ratvjTCC, kh6xông c6xòn bấttvjTCC cứsUTTSD tổtvjTCC chức xã6x h6xội ntvjTCCào c6xó kQ2wJ4gế hoạchQ2wJ4g qQ2wJ4guyên tiềsUTTSDn nữtvjTCCa. XQ2wJ4gin 6xlỗi Q2wJ4gcô VươngQ2wJ4g, tôQ2wJ4gi khôngQ2wJ4g giúsUTTSDp được.”

Vương 6xVũ LisUTTSDnh nói: “NhưngtvjTCC đứatvjTCC tQ2wJ4grẻ hôsUTTSDm qua…”

“Đứa trẻQ2wJ4g đtvjTCCó đưsUTTSDợc ngườiQ2wJ4g ta qu6xyên tiềntvjTCC Q2wJ4gcho ltvjTCCà vìtvjTCC ảnhtvjTCC hưởngQ2wJ4g của6x thQ2wJ4gời 6xsự, bốsUTTSD tQ2wJ4gôi sUTTSDvừa hQ2wJ4gay x6xem được6x tisUTTSDn tức nên6x đsUTTSDộng lòng6x trắcsUTTSD ẩn.sUTTSD CònsUTTSD trườnQ2wJ4gg sUTTSDhợp sUTTSDnhư TQ2wJ4gôn Q2wJ4gBình bsUTTSDệnh việnsUTTSD khôsUTTSDng cQ2wJ4gòn cáchQ2wJ4g nào, sUTTSDtôi cũng6x vậsUTTSDy. TôQ2wJ4gi sQ2wJ4gẽ 6xkhông vìtvjTCC bện6xh nhân6x ctvjTCCủa mìQ2wJ4gnh màQ2wJ4g yêuQ2wJ4g cầuQ2wJ4g bốQ2wJ4g quy6xên tiền đâu,Q2wJ4g ônQ2wJ4gg Q2wJ4gấy lQ2wJ4gà ônsUTTSDg ấQ2wJ4gy, tôi6x sUTTSDlà tôi.”Q2wJ4g NgừnQ2wJ4gg mộtQ2wJ4g chú6xt, ansUTTSDh Q2wJ4gnói, “HuốngsUTTSD sUTTSDhồ 6xtôi đã nóiQ2wJ4g csUTTSDhuyện với6x mtvjTCCẹ tvjTCCTôn Bình,Q2wJ4g có6x phươngQ2wJ4g 6xán hỗ6x trợsUTTSD ph6xẫu thuậttvjTCC củtvjTCCa côngsUTTSD t6xy tvjTCCCM, có 6x điều phươngsUTTSD ántvjTCC nà6xy yêQ2wJ4gu cầusUTTSD sử6x dụ6xng huyết6x quQ2wJ4gản nhâQ2wJ4gn tạQ2wJ4go củQ2wJ4ga CMQ2wJ4g, tvjTCCnhưng mẹQ2wJ4g bệnh nhânsUTTSD sUTTSDvẫn chư6xa đồnQ2wJ4gg Q2wJ4gý nêntvjTCC cQ2wJ4ghưa tvjTCCthực hsUTTSDiện được.”

Vương VtvjTCCũ 6xLinh ksUTTSDhông biếQ2wJ4gt tại Q2wJ4gsao ĐsUTTSDàm TĩnhtvjTCC l6xại khôngtvjTCC đồngQ2wJ4g ý6x, vìQ2wJ4g t6xhế khQ2wJ4gi 6xmang cơmsUTTSD 6xvề phQ2wJ4gòng bệnsUTTSDh, côsUTTSD tvjTCCliền hỏ6xi chuyện nQ2wJ4gày. ĐàmtvjTCC TĩsUTTSDnh đáp6x: “RủitvjTCC 6xro 6xquá Q2wJ4glớn, hơntvjTCC 50%.”

Lúc này6x Q2wJ4gVương sUTTSDVũ 6xLinh tvjTCCmới hiểu raQ2wJ4g, tvjTCCcũng khôntvjTCCg btvjTCCiết nê6xn nóiQ2wJ4g tvjTCCgì, Q2wJ4gchỉ Q2wJ4gnhìn Đàm6x TsUTTSDĩnh dùnQ2wJ4gg đũatvjTCC khềutvjTCC khều6x m6xấy hạQ2wJ4gt cơm 6xtrong báQ2wJ4gt. Q2wJ4gVương 6xVũ LitvjTCCnh 6xthở dàtvjTCCi: tvjTCC“Bác Q2wJ4gsĩ Nhiế6xp đúngsUTTSD là6x người6x tốt.6x CơtvjTCCm này6x là an6xh tvjTCCấy tvjTCCmua ch6xo tvjTCCtớ đấy.sUTTSD C6xó ônQ2wJ4gg bQ2wJ4gố gitvjTCCàu cóQ2wJ4g thếsUTTSD sUTTSDmà a6xnh ấytvjTCC chẳnsUTTSDg sUTTSDra vẻQ2wJ4g chútsUTTSD nàotvjTCC. Nhưng hễtvjTCC cứtvjTCC nhắcQ2wJ4g đếntvjTCC chuyệntvjTCC C6xhủ tịtvjTCCch NhisUTTSDếp quyêntvjTCC tiềsUTTSDn Q2wJ4glà tvjTCCanh 6xấy đa6xnh mặ6xt lại, cóQ2wJ4g vẻsUTTSD khsUTTSDông tvjTCCvui. Ài,6x tvjTCCĐàm TĩnhQ2wJ4g, TtvjTCCôn tvjTCCBình nsUTTSDhà chúnQ2wJ4gg t6xa khôn6xg matvjTCCy mắnQ2wJ4g sUTTSDđược nh6xư con tvjTCC nhà ngườisUTTSD sUTTSDta. CtvjTCCon nhQ2wJ4gà ngườitvjTCC tsUTTSDa g6xặp chutvjTCCyện, btvjTCCố củatvjTCC 6xbác s6xĩ NQ2wJ4ghiếp quy6xên titvjTCCền mười vạn,6x còn6x nóQ2wJ4gi btvjTCCệnh viện6x Q2wJ4gcứ cốQ2wJ4g gắ6xng ch6xữa tQ2wJ4grị, ôngQ2wJ4g ấQ2wJ4gy Q2wJ4gsẽ l6xo tvjTCChết chtvjTCCi sUTTSDphí sUTTSDsau ntvjTCCày. Chuyện như6x tvjTCCvậy sUTTSDsao chúsUTTSDng ttvjTCCa kh6xông gặQ2wJ4gp 6xđược chứ…”

Đàm TĩnQ2wJ4gh Q2wJ4gcúi Q2wJ4gđầu, ngón tvjTCCtay cầsUTTSDm đũaQ2wJ4g h6xơi rtvjTCCun rẩy,sUTTSD m6xãi mộ6xt lútvjTCCc lâutvjTCC côQ2wJ4g m6xới tvjTCCnghe tQ2wJ4ghấy mìQ2wJ4gnh khótvjTCC nhtvjTCCọc nói:tvjTCC “Tự tớQ2wJ4g Q2wJ4ggây rsUTTSDa, sUTTSDkhông trácQ2wJ4gh aQ2wJ4gi được.”

“Nói gQ2wJ4gì tQ2wJ4ghế ĐàmsUTTSD Tĩnh?6x” Vương VũsUTTSD LQ2wJ4ginh khôngtvjTCC nQ2wJ4gghe Q2wJ4grõ, c6xô nóisUTTSD, tvjTCC“Cứ tvjTCCvo vtvjTCCe nhQ2wJ4gư mtvjTCCuỗi ấy.”

“Không cósUTTSD gì.sUTTSD” Đ6xàm Tĩnh 6xgắng l6xấy lQ2wJ4gại tin6xh thần,tvjTCC Q2wJ4g“Tớ phải6x qutvjTCCa chỗQ2wJ4g sUTTSDGiám đ6xốc sUTTSDThịnh xe6xm Q2wJ4gsao. MsUTTSDai 6xlà thứ Q2wJ4ghai, chắ6xc chắnQ2wJ4g côsUTTSDng sUTTSDty sẽQ2wJ4g c6xó rQ2wJ4gất sUTTSDnhiều Q2wJ4gemail, ttvjTCCớ tvjTCCphải đếnQ2wJ4g đQ2wJ4gó xeQ2wJ4gm Q2wJ4ganh ấy6x csUTTSDần giúp sUTTSDgì ksUTTSDhông. CtvjTCCậu 6xtrông TônQ2wJ4g BtvjTCCình giúpQ2wJ4g ttvjTCCớ msUTTSDột Q2wJ4glát nhé.”

“Được rồi.”

“Nếu nósUTTSD tỉnsUTTSDh 6xdậy 6xthì gọi ctvjTCCho tớ.”

“Biết rồi6x, biết6x rồi.”

Đàm TĩQ2wJ4gnh đisUTTSD 6xđến cuối hànhQ2wJ4g lang6x, ởQ2wJ4g đótvjTCC cótvjTCC mộsUTTSDt phòntvjTCCg v6xệ sinsUTTSDh côngsUTTSD cộngsUTTSD, rấsUTTSDt ítvjTCCt ngườiQ2wJ4g dùn6xg, sUTTSDvì phtvjTCCòng bệnh tvjTCC bây giQ2wJ4gờ Q2wJ4ghầu nhsUTTSDư Q2wJ4gđều cQ2wJ4gó phQ2wJ4gòng vệQ2wJ4g sUTTSDsinh riêngQ2wJ4g. PQ2wJ4ghòng vệ6x sitvjTCCnh này6x ngoạiQ2wJ4g tvjTCCtrừ thỉnhQ2wJ4g thoảng cQ2wJ4gó nhâtvjTCCn viênsUTTSD bệnsUTTSDh tvjTCCviện sửtvjTCC dtvjTCCụng, còtvjTCCn t6xhì rấ6xt íttvjTCC n6xgười 6xvào. tvjTCCLúc sUTTSDĐàm Tĩnh sUTTSD bước vào,tvjTCC bên6x trosUTTSDng kh6xông cQ2wJ4gó a6xi csUTTSDả, 6xcô bèQ2wJ4gn trốnsUTTSD tr6xong đsUTTSDó khócsUTTSD mộ6xt 6xtrận thoải mái.

Phải mấttvjTCC sUTTSDbao nhiêu6x nướQ2wJ4gc mắt mới6x vơsUTTSDi đượctvjTCC n6xỗi đautvjTCC đsUTTSDè nặn6xg tro6xng lsUTTSDòng? Phả6xi mấsUTTSDt batvjTCCo nhiê6xu nướcsUTTSD mắttvjTCC mớiQ2wJ4g gột sạchsUTTSD 6xđược niềQ2wJ4gm hốQ2wJ4gi hậ6xn tvjTCCkhi xưasUTTSD? Thật6x sUTTSDsự côsUTTSD tsUTTSDhấy mình6x đãsUTTSD satvjTCCi, côQ2wJ4g hosUTTSDàn toànsUTTSD khôngQ2wJ4g có khảtvjTCC năngQ2wJ4g ch6xo csUTTSDon mộtQ2wJ4g cu6xộc sốngQ2wJ4g tốtvjTCCt đẹp,Q2wJ4g sUTTSDvậy sUTTSDmà lại6x đưatvjTCC n6xó đếntvjTCC tsUTTSDhế tvjTCCgiới tvjTCCnày Q2wJ4gđể nó vừsUTTSDa sintvjTCCh rsUTTSDa đtvjTCCã phảiQ2wJ4g ch6xịu khổ,sUTTSD đếQ2wJ4gn bQ2wJ4gây giờtvjTCC vQ2wJ4gẫn sUTTSDhôn Q2wJ4gmê trotvjTCCng phsUTTSDòng bệnh6x. BệnQ2wJ4gh tật 6xkhông Q2wJ4gđánh gục6x đượcQ2wJ4g cô,Q2wJ4g lúcQ2wJ4g khóQ2wJ4g khănsUTTSD nhấtvjTCCt 6xcô cũnQ2wJ4gg Q2wJ4gcắn răsUTTSDng vượttvjTCC quQ2wJ4ga, nhưng sUTTSDbây 6xgiờ số6x mệnhsUTTSD ssUTTSDắp Q2wJ4gquật tvjTCCngã cô6x rồi.

Cô khôQ2wJ4gng thể6x csUTTSDhống cQ2wJ4ghọi nổi nữa.

Khi vàosUTTSD phòng6x vệsUTTSD ssUTTSDinh, Nhiếp tvjTCCVũ ThtvjTCCịnh tvjTCCloáng thoánQ2wJ4gg ngh6xe thấy6x bênsUTTSD kiQ2wJ4ga vách6x tvjTCCcó tiếQ2wJ4gng khóQ2wJ4gc, Q2wJ4glà titvjTCCếng Q2wJ4gphụ nữ, khóQ2wJ4gc rấttvjTCC k6xìm ntvjTCCén, rtvjTCCất 6xđau đ6xớn. TrtvjTCCong bệQ2wJ4gnh sUTTSDviện thườnsUTTSDg tvjTCCxuyên cóQ2wJ4g ngườQ2wJ4gi khóc,sUTTSD đặc biệttvjTCC làQ2wJ4g nQ2wJ4gửa sUTTSDđêm, kQ2wJ4ghi ansUTTSDh tvjTCClê c6xơ t6xhể mtvjTCCệt mỏ6xi rsUTTSDa khỏi6x phòngsUTTSD Q2wJ4gmổ csUTTSDấp cứutvjTCC, nghe thấy6x tiếtvjTCCng nứtvjTCCc nQ2wJ4gở củasUTTSD ngQ2wJ4gười nhsUTTSDà 6xbệnh nhânsUTTSD, ansUTTSDh thưsUTTSDờng cQ2wJ4gó Q2wJ4gảo giáQ2wJ4gc Q2wJ4grằng, người đatvjTCCng tvjTCCkhóc sUTTSDđó chsUTTSDính làtvjTCC tvjTCCĐàm TĩsUTTSDnh củasUTTSD anh.

Vì tiếQ2wJ4gng ktvjTCChóc sUTTSDcủa Đàm TĩnhQ2wJ4g tvjTCCcũng khó6xc k6xìm tvjTCCnén giốngtvjTCC n6xhư vậy,sUTTSD nQ2wJ4ggay việcsUTTSD khQ2wJ4góc thtvjTCCật t6xo lêQ2wJ4gn 6xcô cũng6x khtvjTCCông biết, chỉ6x biếtQ2wJ4g nấc6x lsUTTSDên sUTTSDtừng tiếngsUTTSD. RtvjTCCất tvjTCClâu sa6xu atvjTCCnh mớiQ2wJ4g sUTTSDép mìtvjTCCnh tsUTTSDhay đổisUTTSD được phsUTTSDán đoáQ2wJ4gn saQ2wJ4gi lQ2wJ4gầm Q2wJ4gđó, bởisUTTSD tvjTCCmỗi lầntvjTCC đsUTTSDi ngan6xg qu6xa 6xngười nhsUTTSDà bệnhtvjTCC n6xhân, an6xh lạQ2wJ4gi éQ2wJ4gp mình nhìn,Q2wJ4g nhìtvjTCCn csUTTSDho rõsUTTSD đósUTTSD khônQ2wJ4gg psUTTSDhải tvjTCClà ĐàmtvjTCC Q2wJ4gTĩnh. ChiêutvjTCC đtvjTCCó tuQ2wJ4gy tànQ2wJ4g nhẫn6x nhưngsUTTSD rấtsUTTSD hiệu quả,6x khQ2wJ4giến aQ2wJ4gnh Q2wJ4gcó thểQ2wJ4g sUTTSDlập tứsUTTSDc tỉnhsUTTSD sUTTSDtáo lại,sUTTSD gặpsUTTSD bấtsUTTSD cứsUTTSD a6xi k6xhóc atvjTCCnh cũn6xg phải tvjTCCép sUTTSDbản thsUTTSDân Q2wJ4gđưa mắsUTTSDt nQ2wJ4ghìn. NhtvjTCCiếp tvjTCCVũ Thịnh6x thấsUTTSDy mìsUTTSDnh tvjTCClại mQ2wJ4gất trí6x rồisUTTSD, ctvjTCCon trai ĐàsUTTSDm TĩntvjTCCh đ6xã trở6x thà6xnh b6xệnh Q2wJ4gnhân của6x Q2wJ4ganh, đsUTTSDang nằmsUTTSD trQ2wJ4gong Q2wJ4gphòng bsUTTSDệnh 6xtim kh6xoa Ngoại, Q2wJ4g nên tvjTCCcả nsUTTSDgày an6xh cũntvjTCCg khô6xng bisUTTSDết mìsUTTSDnh nghĩ6x 6xgì nữasUTTSD. sUTTSDAnh bQ2wJ4gước tvjTCCnhanh sUTTSDra khỏi6x p6xhòng vệ sinQ2wJ4gh, đếnsUTTSD pQ2wJ4ghòng trực6x Q2wJ4gban ksUTTSDéo Q2wJ4gy tátvjTCC trưtvjTCCởng sansUTTSDg một6x 6xbên, nói:

“Cô Q2wJ4gbảo ngưtvjTCCời sUTTSDvào p6xhòng vệ 6xsinh điQ2wJ4g, Q2wJ4gcó mQ2wJ4gột người6x sUTTSDphụ sUTTSDnữ đansUTTSDg khócsUTTSD tsUTTSDrong đóQ2wJ4g, tsUTTSDôi sợ6x xảy6x 6xra chuyện.”

Y tásUTTSD trưởngQ2wJ4g cũngtvjTCC sợQ2wJ4g xảysUTTSD ra cQ2wJ4ghuyện, trQ2wJ4gước tvjTCCđây cũng6x từntvjTCCg ctvjTCCó bệ6xnh nhântvjTCC nhảysUTTSD lầuQ2wJ4g khiếsUTTSDn cảsUTTSD bệnh6x việsUTTSDn nh6xáo nhào, Q2wJ4gtuy ksUTTSDhông phảiQ2wJ4g sựsUTTSD ctvjTCCố 6xy htvjTCCọc nhưngtvjTCC csUTTSDũng khiếntvjTCC sUTTSDtừ trên6x 6xxuống dướisUTTSD n6xơm nớ6xp mấy6x tháng li6xền, n6xên bệnsUTTSDh vQ2wJ4giện đềsUTTSD phòsUTTSDng chuyệ6xn nsUTTSDày Q2wJ4grất ng6xhiêt, pQ2wJ4ghòng hàn6xh tvjTCCchính đãsUTTSD đổi hếttvjTCC tấQ2wJ4gt 6xcả csUTTSDửa sQ2wJ4gổ trontvjTCCg phòngQ2wJ4g bệnhsUTTSD tvjTCCvà hQ2wJ4gành lsUTTSDang sUTTSDsang 6xloại chtvjTCCỉ Q2wJ4gmở đượctvjTCC mộQ2wJ4gt khe Q2wJ4g nhỏ, sUTTSDbên sUTTSDngoài 6xcửa sổ6x Q2wJ4gcó thêsUTTSDm stvjTCCong sắt,sUTTSD nótvjTCCi vsUTTSDới sUTTSDbên ngoàtvjTCCi Q2wJ4glà lưQ2wJ4gới chốngsUTTSD trộm, thật6x 6xra, cQ2wJ4gao thếtvjTCC ntvjTCCày trộtvjTCCm trè6xo sUTTSDkhông nổi,sUTTSD là6x đ6xề phòntvjTCCg sUTTSDngười nhảQ2wJ4gy Q2wJ4glầu màtvjTCC thôi.

Vì Q2wJ4gthế khQ2wJ4gi ng6xhe Nhiếp 6x Vũ tvjTCCThịnh nói6x tvjTCCvậy, 6xy tátvjTCC trưởngtvjTCC Q2wJ4gliền đtvjTCCích sUTTSDthân đtvjTCCến đó.Q2wJ4g tvjTCCMãi lâtvjTCCu stvjTCCau mớitvjTCC tvjTCCquay ltvjTCCại, ngồi xuốngtvjTCC cQ2wJ4ghiếc ghế6x đốsUTTSDi diệnQ2wJ4g tvjTCCNhiếp VtvjTCCũ Thịnh,6x c6xhỉ sUTTSDlắc đầusUTTSD thởQ2wJ4g dài.sUTTSD NhtvjTCCiếp VũQ2wJ4g ThsUTTSDịnh hỏi: “ThếQ2wJ4g nào?”

“Là ngườisUTTSD nQ2wJ4ghà ctvjTCCủa bệnh nhânQ2wJ4g aQ2wJ4gnh, đứaQ2wJ4g tvjTCCtrẻ tvjTCCgiường 36x9 ấy,Q2wJ4g 6xcô ấysUTTSD trốnsUTTSD tvjTCCmột m6xình trtvjTCCong đsUTTSDó ng6xồi khóc.tvjTCC ThQ2wJ4gấy tôi và6xo, csUTTSDô t6xa vộiQ2wJ4g vàn6xg la6xu nướcsUTTSD mắsUTTSDt lsUTTSDàm nhsUTTSDư khtvjTCCông có6x chuyệntvjTCC gì6x. Tộ6xi n6xghiệp quá, tô6xi sợsUTTSD cQ2wJ4gô Q2wJ4gấy n6xghĩ k6xhông thôn6xg, phtvjTCCải khutvjTCCyên nhủ6x msUTTSDãi mớitvjTCC vềsUTTSD đấy.”

Người nhàQ2wJ4g bệtvjTCCnh ntvjTCChân 6xgiường 39… NhiếpsUTTSD 6xVũ Q2wJ4gThịnh phảiQ2wJ4g mQ2wJ4gất 6xhai gisUTTSDây mớiQ2wJ4g hiểutvjTCC rsUTTSDa ng6xười Q2wJ4gmà Q2wJ4gy tQ2wJ4gá trưởnsUTTSDg Q2wJ4gnói lQ2wJ4gà ai, nhtvjTCCất thờitvjTCC sữntvjTCCg người.

Rất nhisUTTSDều lầntvjTCC k6xhi ngườitvjTCC khác khócQ2wJ4g lócQ2wJ4g, 6xanh toàtvjTCCn tvjTCClo đ6xó lsUTTSDà Đ6xàm sUTTSDTĩnh. 6xNhưng đếnsUTTSD khQ2wJ4gi Đ6xàm Tĩ6xnh thật6x sUTTSDsự k6xhóc lóc thìtvjTCC asUTTSDnh l6xại khôn6xg nhậnQ2wJ4g rtvjTCCa. RQ2wJ4gốt cuộcQ2wJ4g tsUTTSDhời giaQ2wJ4gn Q2wJ4gđã sUTTSDđánh 6xcắp mtvjTCCất điềsUTTSDu gì…Q2wJ4g mà khiQ2wJ4gến 6xkhoảng c6xách giữatvjTCC htvjTCCọ tsUTTSDrở nêtvjTCCn x6xa xôi,6x 6xlạ tvjTCClẫm nQ2wJ4ghư 6xvậy… MsUTTSDãi lQ2wJ4gâu tvjTCCsau antvjTCCh mới lêntvjTCC sUTTSDtiếng: “GQ2wJ4giờ côsUTTSD ấytvjTCC ở6x đâu?”

“Cô sUTTSDấy nótvjTCCi muố6xn tvjTCCđi Q2wJ4gthăm đồng nghiệpQ2wJ4g cũngQ2wJ4g ở6x bệsUTTSDnh Q2wJ4gviện này.tvjTCC TôitvjTCC thsUTTSDấy côQ2wJ4g ấysUTTSD 6xvào tsUTTSDhang 6xmáy.” Q2wJ4gY tásUTTSD trưởng nó6xi, Q2wJ4g“Chắc k6xhông ssUTTSDao đâu.”

Nhiếp VQ2wJ4gũ ThịnhQ2wJ4g biế6xt chắc tvjTCC hẳn cQ2wJ4gô Q2wJ4gđi thămQ2wJ4g ThịQ2wJ4gnh sUTTSDPhương ĐsUTTSDình, cảmtvjTCC sUTTSDxúc tvjTCClại trởtvjTCC nênQ2wJ4g phứcQ2wJ4g tạp.sUTTSD AQ2wJ4gnh bưtvjTCCớc tớ6xi cửa 6x sổ nQ2wJ4ghìn x6xuống, phòtvjTCCng bệ6xnh titvjTCCm khosUTTSDa Ngoại6x ởsUTTSD sUTTSDtầng 6x30, 6xquá csUTTSDao, t6xừ đây6x trôntvjTCCg xuống mtvjTCCọi ngư6xời bêntvjTCC dướiQ2wJ4g chỉsUTTSD nhsUTTSDư nhQ2wJ4gững chấtvjTCCm 6xnhỏ ltvjTCCi ti6x, tvjTCCđâu thsUTTSDể Q2wJ4gnhận 6xra tvjTCCai là6x Đàm Tĩnh.

Anh nghĩ6x, 6xcó l6xẽ m6xãi mãi 6xmình tvjTCCsẽ Q2wJ4gthế này,6x đứnsUTTSDg ởsUTTSD mộtQ2wJ4g 6xnơi xsUTTSDa xôi,tvjTCC khô6xng Q2wJ4gsao lạitvjTCC gtvjTCCần, cũng6x sUTTSDkhông thểQ2wJ4g lạisUTTSD gần, nsUTTSDhìn vềtvjTCC mQ2wJ4gột hướngQ2wJ4g, ngóng6x csUTTSDhờ stvjTCCự xuấttvjTCC hiện6x củsUTTSDa 6xcô, nhưntvjTCCg k6xhi ctvjTCCô Q2wJ4gthật sựsUTTSD xuấtsUTTSD hiện, aQ2wJ4gnh Q2wJ4gcó thể6x 6xsẽ khôQ2wJ4gng nhậnQ2wJ4g 6xra tvjTCCcô nữQ2wJ4ga, vìtvjTCC khQ2wJ4goảng 6xcách giữtvjTCCa sUTTSDhai ngườitvjTCC sUTTSDquá xQ2wJ4ga, quá xa.

Thịnh PhươngtvjTCC Đ6xình đsUTTSDang trả ltvjTCCời 6xthư thìtvjTCC nghQ2wJ4ge thsUTTSDấy tiến6xg sUTTSDbước châsUTTSDn quetvjTCCn thsUTTSDuộc nsUTTSDgoài 6xhành lan6xg. tvjTCCAnh đã phântvjTCC biệttvjTCC đ6xược tiếngtvjTCC bướcsUTTSD chQ2wJ4gân ctvjTCCủa ĐQ2wJ4gàm TĩntvjTCCh sUTTSDvà Q2wJ4gcác Q2wJ4gy tá,Q2wJ4g sUTTSDvì ĐàtvjTCCm TĩnQ2wJ4gh bQ2wJ4gước rất nQ2wJ4ghẹ. BQ2wJ4gệnh nhâtvjTCCn tvjTCCcùng phòQ2wJ4gng 6xvới an6xh xuất6x việtvjTCCn r6xồi, gtvjTCCiờ cQ2wJ4ghỉ còn6x mìsUTTSDnh sUTTSDanh sUTTSDtrong phòng, tvjTCCkhi xử6x ltvjTCCý công6x việtvjTCCc ansUTTSDh 6xsẽ bảsUTTSDo hộ6x ltvjTCCý sUTTSDTiểu Ph6xùng xuố6xng vườsUTTSDn hQ2wJ4goa n6xghỉ ngơi, nhtvjTCCư vậytvjTCC psUTTSDhòng 6xbệnh càn6xg y6xên tĩn6xh. AQ2wJ4gnh nhấp6x v6xào n6xút gửi6x thư,tvjTCC rồQ2wJ4gi gấp notesUTTSDbook vQ2wJ4gào. QuảtvjTCC nh6xiên ĐàmQ2wJ4g TĩnhsUTTSD xtvjTCCuất hi6xện sUTTSDở c6xửa phò6xng, như6xng tinQ2wJ4gh thầnsUTTSD cô kQ2wJ4ghông tvjTCCđược tốtQ2wJ4g lắsUTTSDm, qu6xanh mắQ2wJ4gt Q2wJ4gcô cósUTTSD quầQ2wJ4gng thsUTTSDâm, 6xnhưng csUTTSDô vẫntvjTCC gượQ2wJ4gng cườQ2wJ4gi: “Giám đốc6x ThịnhtvjTCC, hômsUTTSD nQ2wJ4gay tvjTCCanh tsUTTSDhấy thsUTTSDế nào?”

“Rất khoẻ,Q2wJ4g Q2wJ4gbác sĩsUTTSD 6xnói tuần ssUTTSDau t6xôi xuất6x vitvjTCCện đQ2wJ4gược 6xrồi.” ThtvjTCCịnh Phư6xơng ĐìsUTTSDnh 6xhỏi, “sUTTSDBình BtvjTCCình Q2wJ4gthế n6xào Q2wJ4grồi? Cô cứQ2wJ4g chăm6x ssUTTSDóc chásUTTSDu ch6xo sUTTSDtốt, khônQ2wJ4gg phảitvjTCC tvjTCCqua đây,Q2wJ4g ở6x đâyQ2wJ4g có6x TiểuQ2wJ4g Phùn6xg rồi,tvjTCC sUTTSDcậu ấsUTTSDy rất c6xẩn thận.”

Nhắc đtvjTCCến TôtvjTCCn BìnhQ2wJ4g, Đàm TĩsUTTSDnh khô6xng cườiQ2wJ4g nsUTTSDổi nQ2wJ4gữa, tvjTCChàng l6xông mà6xy cQ2wJ4gau l6xại: Q2wJ4g“Bình BQ2wJ4gình sUTTSDvẫn ch6xưa tỉnh.Q2wJ4g BQ2wJ4gác sĩ nói6x nsUTTSDó sUTTSDquá yếQ2wJ4gu nênQ2wJ4g bịtvjTCC htvjTCCôn m6xê.” CQ2wJ4gô nói,sUTTSD “ThậttvjTCC 6xra tôisUTTSD csUTTSDó chuyện6x 6xmuốn hỏQ2wJ4gi ý sUTTSDanh. 6xKiến 6xthức vsUTTSDà sUTTSDtầm nhìnQ2wJ4g củaQ2wJ4g ansUTTSDh Q2wJ4gđều catvjTCCo hsUTTSDơn tôi6x, sUTTSDtôi cũtvjTCCng ctvjTCChẳng còsUTTSDn thân thísUTTSDch bạn6x b6xè nàsUTTSDo cQ2wJ4gó Q2wJ4gthể bàn6x bạc6x sUTTSDcả Q2wJ4gnên msUTTSDuốn đQ2wJ4gến 6xhỏi anh.”

“Cô cứQ2wJ4g nói,tvjTCC gsUTTSDiúp được chắ6xc chắtvjTCCn tôitvjTCC sẽQ2wJ4g giúp.”

Đàm Tĩ6xnh lưỡngQ2wJ4g lựsUTTSD một6x chút rQ2wJ4gồi hQ2wJ4gỏi: sUTTSD“Anh đãtvjTCC bQ2wJ4gao giờQ2wJ4g gặ6xp ctvjTCChuyện đặcsUTTSD bsUTTSDiệt khótvjTCC xửtvjTCC chưa?”

“Đương nhiênsUTTSD lsUTTSDà rồ6xi. CuộcsUTTSD đời ksUTTSDhông tvjTCCthể tvjTCCcứ msUTTSDàu hồtvjTCCng 6xmãi, tvjTCCai cũngsUTTSD cótvjTCC lsUTTSDúc tvjTCCgặp khótvjTCC khăn.”

“Thế anQ2wJ4gh đãQ2wJ4g b6xao sUTTSDgiờ hận tvjTCCai chưasUTTSD? tvjTCCVô cùsUTTSDng, Q2wJ4gvô cùQ2wJ4gng hận…Q2wJ4g Q2wJ4gVì thQ2wJ4gế 6xđã l6xàm mộtQ2wJ4g viQ2wJ4gệc vốnsUTTSD kh6xông 6xnên làm.”

“Tôi là6x ngườitvjTCC tvjTCCbình thường, cũngQ2wJ4g cQ2wJ4gó lú6xc căsUTTSDm hậtvjTCCn, cũngQ2wJ4g từngQ2wJ4g l6xàm việcsUTTSD ksUTTSDhông nsUTTSDên làmQ2wJ4g.” ThịnQ2wJ4gh PhưQ2wJ4gơng ĐìnhsUTTSD nói, “Q2wJ4gThật r6xa asUTTSDi cũngQ2wJ4g cQ2wJ4gó lúQ2wJ4gc mắcsUTTSD lỗi,6x sUTTSDai cũsUTTSDng c6xó th6xể ltvjTCCàm nhsUTTSDững vitvjTCCệc k6xhông nêQ2wJ4gn làm. ChúngQ2wJ4g t6xa làQ2wJ4g Q2wJ4gngười thường,sUTTSD sUTTSDkhông phảsUTTSDi ttvjTCChánh nsUTTSDhân, làmsUTTSD stvjTCCai cũntvjTCCg làQ2wJ4g cQ2wJ4ghuyện thường mà.”

Đàm TsUTTSDĩnh khtvjTCCẽ sUTTSDthở dài, cúi6x đầu6x nsUTTSDói: “NhưnQ2wJ4gg tvjTCChậu quảQ2wJ4g qtvjTCCuá nQ2wJ4gghiêm trọng.”

“Bất cứ6x chuysUTTSDện gìsUTTSD cũng khôntvjTCCg nghiêtvjTCCm trọngQ2wJ4g 6xnhư chúngtvjTCC t6xa tưởng6x tưsUTTSDợng đâQ2wJ4gu.” ThịnhtvjTCC PhươngtvjTCC ĐtvjTCCình nó6xi, “KhitvjTCC mới đ6xến ThượnQ2wJ4gg HảiQ2wJ4g lsUTTSDàm việc,Q2wJ4g tôsUTTSDi đtvjTCCã phQ2wJ4gạm p6xhải mộtQ2wJ4g l6xỗi đặctvjTCC 6xbiệt, đsUTTSDặc biệttvjTCC nghiQ2wJ4gêm Q2wJ4gtrọng, khiến cá6xc nh6xà cuQ2wJ4gng ứtvjTCCng 6xcủa csUTTSDả Q2wJ4gkhu vQ2wJ4gực TháisUTTSD sUTTSDBình DươngtvjTCC nhtvjTCCận mộttvjTCC cQ2wJ4gái bQ2wJ4gáo gitvjTCCá saQ2wJ4gi. Tôi 6xnghĩ thếQ2wJ4g làtvjTCC hQ2wJ4gết, chắsUTTSDc chắn6x sẽsUTTSD bị6x cQ2wJ4gông tsUTTSDy đuổsUTTSDi việc,6x nhưngQ2wJ4g tsUTTSDhực tsUTTSDế tôiQ2wJ4g đ6xã lập tứcQ2wJ4g cáotvjTCC lỗiQ2wJ4g củQ2wJ4ga mìQ2wJ4gnh tvjTCCcho cQ2wJ4gấp trQ2wJ4gên, cứ6x thếsUTTSD cấp6x tvjTCCnày báQ2wJ4go lêQ2wJ4gn cấp6x ksUTTSDia, ttvjTCChậm chí 6xkinh độntvjTCCg t6xới tậQ2wJ4gn Phó6x tổnQ2wJ4gg Q2wJ4ggiám đố6xc tvjTCCkhu vựctvjTCC TQ2wJ4ghái Bìn6xh Dương.Q2wJ4g CuốitvjTCC cùng6x cQ2wJ4gông ty ch6xo tôtvjTCCi mộttvjTCC csUTTSDơ hội,6x 6xtrong nửQ2wJ4ga thánsUTTSDg tôsUTTSDi đã6x basUTTSDy tới6x mườiQ2wJ4g sáu6x nưQ2wJ4gớc đQ2wJ4gể 6xxin lsUTTSDỗi từng nhà6x csUTTSDung ứng,Q2wJ4g đồtvjTCCng thờitvjTCC kýQ2wJ4g kết6x hsUTTSDợp đồtvjTCCng mớQ2wJ4gi. SQ2wJ4gau 6xkhi vềQ2wJ4g Th6xượng sUTTSDHải t6xôi c6xòn bị tvjTCCtrừ 6xba ttvjTCCháng lương.tvjTCC NhsUTTSDưng kết6x qQ2wJ4guả sUTTSDtôi đạtsUTTSD đsUTTSDược c6xao sasUTTSDu đó6x rtvjTCCất tuyệtsUTTSD vời,tvjTCC công ttvjTCCy quyếttvjTCC đ6xịnh gsUTTSDiữ tQ2wJ4gôi lạisUTTSD. KhôsUTTSDng ltvjTCCâu Q2wJ4gsau tôisUTTSD thsUTTSDăng ctvjTCChức, vìsUTTSD Q2wJ4gtôi ttvjTCCừng gặptvjTCC tsUTTSDất cả Q2wJ4g các nsUTTSDhà 6xcung sUTTSDứng, hsUTTSDơn 6xnữa quatvjTCCn sUTTSDhệ hợpsUTTSD ttvjTCCác stvjTCCau đó6x cũntvjTCCg rấtQ2wJ4g tQ2wJ4gốt. TrờisUTTSD khônQ2wJ4gg tuyệsUTTSDt đường Q2wJ4gcủa asUTTSDi, côQ2wJ4g đừ6xng nghisUTTSDêm trọnsUTTSDg tvjTCChoá lỗ6xi lQ2wJ4gầm. Tá6xi ôsUTTSDng Q2wJ4gmất ngựatvjTCC chưasUTTSD chtvjTCCắc đã sUTTSD là chuysUTTSDện xấu.”

Đàm sUTTSDTĩnh tsUTTSDhất thầ6xn, thtvjTCCật ra ThQ2wJ4gịnh P6xhương ĐìQ2wJ4gnh ctvjTCCũng ksUTTSDhông nghĩQ2wJ4g mình6x l6xại ksUTTSDể c6xhuyện đ6xó cQ2wJ4gho 6xcô 6xnghe. CóQ2wJ4g lẽ vìtvjTCC bộtvjTCC tvjTCCdạng ĐàQ2wJ4gm TsUTTSDĩnh hômtvjTCC 6xnay quáQ2wJ4g đỗiQ2wJ4g tvjTCCbơ vQ2wJ4gơ, khôn6xg nơitvjTCC nươntvjTCCg tựa,Q2wJ4g khsUTTSDiến atvjTCCnh cảm thấysUTTSD mtvjTCCình sUTTSDnhất định6x phảtvjTCCi nóisUTTSD gsUTTSDì sUTTSDđó đểQ2wJ4g sUTTSDcổ tvjTCCvũ csUTTSD, sUTTSDcó sUTTSDlẽ bsUTTSDệnh tìntvjTCCh 6xcủa tvjTCCcon ttvjTCCrai đtvjTCCã thật 6xsự quậtsUTTSD ngsUTTSDã tvjTCCcô rồi.

Cuối cùngQ2wJ4g ĐàmtvjTCC TĩnQ2wJ4gh ngẩng lên,6x hỏi:6x “NtvjTCCếu c6xó sUTTSDhai sựQ2wJ4g lựaQ2wJ4g chọtvjTCCn, mộsUTTSDt sẽtvjTCC lQ2wJ4gàm tổnsUTTSD thươn6xg Q2wJ4grất nhiềusUTTSD người,6x lựa csUTTSDhọn ki6xa cũngQ2wJ4g sẽtvjTCC sUTTSDlàm tổ6xn thươngtvjTCC rấtQ2wJ4g nhiều6x người…”

“Người tvjTCCta vẫQ2wJ4gn nótvjTCCi hsUTTSDãy chọn cátvjTCCch tổQ2wJ4gn thương6x sUTTSDít hơn6x, Q2wJ4gtrong tvjTCCcông sUTTSDty cũng6x vậy,6x Q2wJ4gcái nàosUTTSD tạQ2wJ4go íttvjTCC tổ6xn thất hơn6x Q2wJ4gthì tvjTCCta Q2wJ4gsẽ chọn6x c6xái đó.”

Anh cQ2wJ4gố ýQ2wJ4g 6xnhấn m6xạnh là troQ2wJ4gng csUTTSDông ty6x, 6xĐàm Q2wJ4gTĩnh thoán6xg ng6xẩn n6xgười, cuốiQ2wJ4g csUTTSDùng sUTTSDcô cũsUTTSDng Q2wJ4ghạ tvjTCCquyết Q2wJ4gtâm, n6xói: “Giám đốcQ2wJ4g ThịnsUTTSDh, csUTTSDảm ơQ2wJ4gn tvjTCCanh, sUTTSDtôi Q2wJ4gbiết n6xên làmsUTTSD gtvjTCCì rồi.”

Thịnh PtvjTCChương ĐìnhQ2wJ4g nghĩ6x ngợi mộQ2wJ4gt sUTTSDchút rsUTTSDồi 6xnói: “TrQ2wJ4gước ksUTTSDhi quyếtsUTTSD định6x 6xviệc gsUTTSDì quatvjTCCn tQ2wJ4grọng, Q2wJ4gcô phả6xi thật nghiê6xm túQ2wJ4gc ssUTTSDuy xétsUTTSD tấtvjTCCt cảsUTTSD cá6xc vấQ2wJ4gn đềQ2wJ4g sUTTSDcó sUTTSDthể tvjTCCxảy raQ2wJ4g. Cò6xn ktvjTCChi đãQ2wJ4g Q2wJ4gquyết định,Q2wJ4g sUTTSDdù kếsUTTSDt quả khôn6xg Q2wJ4glý tưởngsUTTSD thQ2wJ4gì cũng6x đừngtvjTCC htvjTCCối htvjTCCận, vsUTTSDì côtvjTCC đã6x c6xố gtvjTCCắng hQ2wJ4gết sứcsUTTSD rồi.”

 

“Cảm ơnsUTTSD atvjTCCnh, GiámtvjTCC đốc Thịnh.”

“Không cóQ2wJ4g gì.”

“Còn nữa6x… tQ2wJ4gừ sUTTSDtuần sau,Q2wJ4g tôi muốn6x nghỉsUTTSD một6x tuần…”

Thịnh PhưtvjTCCơng ĐìnsUTTSDh biế6xt cô phảitvjTCC ở6x viện6x sUTTSDchăm contvjTCC, Q2wJ4gliền nói:Q2wJ4g “KhôngtvjTCC saotvjTCC, tsUTTSDuần satvjTCCu tsUTTSDôi vẫn6x ởsUTTSD vitvjTCCện, chắQ2wJ4gc chắtvjTCCn công tvjTCCty sẽQ2wJ4g sắp6x xế6xp cQ2wJ4gho tvjTCCcô titvjTCCếp tsUTTSDục chămtvjTCC sóctvjTCC ch6xo tôi.6x NQ2wJ4ghư tvjTCCvậy khônQ2wJ4gg 6xcoi ltvjTCCà nghỉtvjTCC, nếu sUTTSDcông tQ2wJ4gy 6xgọi đến,Q2wJ4g 6xtôi 6xsẽ 6xsắp xếp.”

Đàm tvjTCCTĩnh vôtvjTCC cùngQ2wJ4g cả6xm động:tvjTCC “Cảm Q2wJ4gơn anh.”

Sau sUTTSDkhi ĐàQ2wJ4gm TĩsUTTSDnh Q2wJ4gđi, TQ2wJ4ghịnh Phương ĐìsUTTSDnh lạisUTTSD mở6x notsUTTSDebook rasUTTSD, rốtQ2wJ4g ruộcsUTTSD ngườiQ2wJ4g phtvjTCCụ nsUTTSDữ nsUTTSDày 6xmuốn hỏisUTTSD điềutvjTCC sUTTSDgì nhỉ?Q2wJ4g Anh btvjTCCiết cô6x đãQ2wJ4g quysUTTSDết tvjTCCđịnh 6xmột điều6x tvjTCCrất quasUTTSDn trọngtvjTCC, 6xnhưng tvjTCCrốt cu6xộc sUTTSDnó lsUTTSDà gì?6x Thịnh Phư6xơng ĐìnQ2wJ4gh ntvjTCChìn Q2wJ4gánh tvjTCCtà dư6xơng ngoàsUTTSDi cửasUTTSD Q2wJ4gsổ màtvjTCC t6xhất tsUTTSDhần, anQ2wJ4gh tvjTCCbắt đầutvjTCC tòsUTTSD sUTTSDmò vềQ2wJ4g mọi đi6xều củasUTTSD ĐàmQ2wJ4g Tĩ6xnh, đặctvjTCC b6xiệt ltvjTCCà 6xkhi Q2wJ4gphát hi6xện rsUTTSDa sUTTSDcô có6x l6xiên qutvjTCCan đtvjTCCến NtvjTCChiếp VũtvjTCC Thịnh.tvjTCC Thật rtvjTCCa nhQ2wJ4gìn tvjTCCbề ngQ2wJ4goài côQ2wJ4g cóQ2wJ4g sUTTSDvẻ tvjTCCyếu đu6xối, nsUTTSDhưng bêsUTTSDn tron6xg lạitvjTCC sUTTSDrất Q2wJ4gcố chấp,tvjTCC rất kitvjTCCên cườn6xg. 6xCó tvjTCClẽ cu6xộc đờisUTTSD đãsUTTSD đem6x lạtvjTCCi ctvjTCCho côQ2wJ4g sUTTSDrất nhtvjTCCiều sUTTSDkhó khă6xn, nhưnQ2wJ4gg dQ2wJ4gường như Q2wJ4gcô ctvjTCChưa bsUTTSDao tvjTCCgiờ sUTTSDgục ngã6x. CQ2wJ4gó điều6x hsUTTSDai sUTTSDhôm sUTTSDnay trônQ2wJ4gg Q2wJ4gcô 6xvô cùnQ2wJ4gg t6xiều tuỵ,Q2wJ4g tQ2wJ4gựa hồ nhữngtvjTCC đòtvjTCCn nặngQ2wJ4g Q2wJ4gnề củtvjTCCa s6xố phậnsUTTSD đã6x Q2wJ4gkhiến ctvjTCCô chasUTTSDo sUTTSDđảo tvjTCCsắp ng6xã quỵ.

Thịnh PhươnsUTTSDg ĐsUTTSDình thở dài,sUTTSD có6x lẽ6x Q2wJ4gđây chínhsUTTSD lsUTTSDà tvjTCCngười phtvjTCCụ n6xữ cQ2wJ4gó coQ2wJ4gn. NgườisUTTSD phụsUTTSD nữQ2wJ4g sUTTSDđã cótvjTCC c6xon khônQ2wJ4gg bao g6xiờ bịsUTTSD quQ2wJ4gật sUTTSDngã, t6xrừ kh6xi cotvjTCCn Q2wJ4ghọ xảytvjTCC rQ2wJ4ga chuyện