Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 13 - Phần 2

Mỗi km43vhi bịRfur ấmm43v ứcm43v an9Nerh vẫn mm43vím mFAJAôi lạm43vi FAJAnhư đCChgứa CChgtrẻ, ha9Neri bRfurên khoéRfur miệngRfur hơRfuri conRfurg, Rfurnhìn giống9Ner nhRfurư mCChgột đĩnh vàn9Nerg nCChghỏ conRfurg cm43vong haCChgi bRfurên mépFAJA FAJAvậy. Đàm43vm Tĩm43vnh đứngm43v từ9Ner xRfura nhCChgìn anhFAJA, vừa9Ner rồiFAJA có đôngRfur ngCChgười, côm43v cm43vố tìnCChgh 9Nerkhông nRfurhìn anh9Ner, nhưRfurng giờCChg cCChghỉ cò9Nern một9Ner mìCChgnh am43vnh, CChgcó muốn tránRfurh cũRfurng khôFAJAng trám43vnh đượRfurc. Đầu9Ner FAJAngón c9Nerái cFAJAủa Rfuranh b9Nerị dm43vính ch9Nerút mFAJAực đen,Rfur viRfurết xong, an9Nerh vộiRfur tìRfurm giấm43vy 9Nerlau điCChg nhFAJAưng khôngFAJA tìmFAJA thCChgấy, liền9Ner vCChgào p9Nerhòng CChgvệ CChgsinh rửa taym43v, nước9Ner ch9Nerảy rm43vào ràoRfur. KhCChgi rm43va ng9Neroài CChganh đãCChg vẩyRfur nướcFAJA rồi,CChg nhưFAJAng đầu9Ner CChgngón tam43vy vCChgẫn còn ướt,Rfur đàCChgnh kẹpm43v sổRfur m43vghi cCChghép vFAJAào cánm43vh tay.

Ngoài h9Nerành lanFAJAg cóRfur người hỏi:Rfur “NhFAJAiếp Vũm43v FAJAThịnh đ9Nerâu? M9Nerau, CChgChủ nhiệFAJAm tìmFAJA anm43vh ấy.”

Anh CChgnhanh chóng9Ner CChgđi ra,CChg đã CChgba chụcm43v tuổim43v 9Nerđầu, vm43vậy mRfurà bướcm43v FAJAvẫn sFAJAải dàiCChg, nhaRfurnh nhFAJAẹn nhưCChg chànm43vg trm43vai mưFAJAời bảyười táCChgm, Rfurkhông cm43vó 9Nercảm 9Nergiác gFAJAấp gápRfur chỉm43v tRfurhấy rm43vất 9Nertrẻ FAJAcon. FAJAĐàm 9NerTĩnh Rfurthấy chRfurua xót. Ch9Neria CChgtay rồim43v gặpFAJA lại,CChg nhưn9Nerg chư9Nera lầnm43v gm43vặp CChgmặt nàCChgo lFAJAại Rfurcó ấnm43v CChgtượng nhFAJAư sáng9Ner n9Neray, Nhiếp Vũm43v Thị9Nernh cCChgủa bm43vuổi FAJAsáng CChghôm naCChgy hệt9Ner nm43vhư NhiRfurếp Vm43vũ Thịn9Nerh cCChgủa mườCChgi nămRfur 9Nervề trước vậyRfur, vFAJAẫn làRfur FAJAcậu thm43viếu nCChgiên bFAJAề ngoàiFAJA trầmRfur mRfurặc nhưFAJAng FAJAsâu Rfurbên m43vtrong m43vlại rất9Ner nổiFAJA loạn.

Phòng bệnh9Ner đ9Nerã yê9Nern tĩnh lạiFAJA CChgnhưng lònFAJAg 9Nerdạ Đ9Neràm FAJATĩnh vẫnCChg rốiFAJA bời,FAJA côm43v Rfurngồi xuống,9Ner nhRfurìn TFAJAôn Bm43vình đaCChgng nằm trênRfur giườngRfur, thấFAJAy FAJAcon hRfurít thởm43v rấtRfur khó9Ner kh9Nerăn, ngựRfurc phRfurập pFAJAhồng lên9Ner xuốngm43v, cặpCChg môi Rfur tím tái.m43v CChgĐàm TĩnhCChg cRfurảm thấym43v mìRfurnh nhRfurư m43vmột n9Nergọn cRfurây 9Nertrong bm43vão, cm43vơn bm43vão t9Nerố củam43v sốFAJA mệnh 9Ner đã q9Neruăng m43vquật già9Nery vCChgò 9Nercô qCChguá lâ9Neru, quá9Ner lâm43vu rồi,FAJA m43vcô CChgsắp khôn9Nerg trRfurụ nổiFAJA nữa.

Dù cFAJAhín giCChgờ phảiCChg CChghọp, nhưng sm43vau FAJAkhi kRfuriểm tm43vra pm43vhòng FAJAbệnh CChgxong. Chủm43v nhiệ9Nerm Phươngm43v vRfurẫn dànhRfur nRfurửa tiếngm43v quý báFAJAu mắnCChgg Nhiếp9Ner CChgVũ T9Nerhịnh tCChgrong vănRfur phFAJAòng. MọiCChg ngườiRfur điFAJA qCChgua vRfurăn phòn9Nerg 9Nercủa ôngFAJA đều róCChgn 9Nerrén CChgnhẹ nhàng,CChg CChgchỉ sợFAJA lạiFAJA gâyRfur FAJAra tiếngm43v độngRfur khm43viến m43vChủ nhiệm43vm PhươngRfur Rfurnổi giận. MấyCChg FAJAvị tiếFAJAn 9Nersĩ 9Nerở bêFAJAn ngoRfurài đề9Neru thCChgở cũnm43vg khôngm43v m43vdám FAJAthở mFAJAạnh, cCChgắm cCChgúi viCChgết bệm43vnh án, nCChggay cảRfur CChgy tRfurá trưởng9Ner bCChgình tm43vhường nhim43vều 9Nerlời CChglà vậCChgy mFAJAà lú9Nerc FAJAnày CChgmiệng cũngRfur như d9Nerán băng9Ner CChgdính, cm43vhẳng Rfurnói tiCChgếng nào.

“Có biếFAJAt v9Nerì sRfurao m43vtôi mắng cậuRfur không?CChg m43vRốt cCChguộc gầCChgn đâym43v cậuRfur làmm43v saFAJAo FAJAvậy? ĐầRfuru m43vóc Rfurcứ lơ9Ner lửngm43v tận9Ner đâ9Neru ấy.9Ner Đừng tưởngm43v CChgvẫn c9Nerhưa gCChgây m43vra lm43vỗi CChglớn 9Nergì, tôim43v thám43vy cứRfur thếRfur nàRfury CChgsớm mm43vuộn rồim43v cm43vũng xRfurảy ra chuyệ9Nern thôi.m43v CậuCChg FAJAnói xem43vm, rốRfurt cm43vuộc lFAJAà chuyệnCChg gRfurì? CậuRfur cảFAJA ngà9Nery rầuFAJA rCChgĩ đầRfury tâmCChg sự Rfurnhư vậ9Nery lCChgà saoFAJA? Chúm43vng m43vta FAJAlàm bCChgác sm43vĩ, mọiFAJA lúcRfur mọFAJAi nm43vơi FAJAđều phảFAJAi m43vsuy xéFAJAt vẫnFAJA Rfurđề một cách9Ner lFAJAý tríRfur, bìnFAJAh tĩnh.m43v FAJAChuyện hômFAJA qRfurua làFAJA thFAJAế nàom43v? Tônm43v CChgBình có9Ner qFAJAuan CChghệ gFAJAì CChgvới cậu? FAJA Cậu kCChghông chCChgi mFAJAột đ9Nerồng nm43vào chFAJAo Rfurthuốc ngoàiFAJA bảm43vo hRfuriểm, tron9Nerg km43vhi cóFAJA nhữngFAJA lCChgoại bắt buộcRfur phảiFAJA dùng,m43v bắtm43v buộcm43v cRfurậu hiểuCChg FAJAkhông hRfurả? RfurCậu FAJAtiết kRfuriệm tiềnFAJA cFAJAho bệnh9Ner nFAJAhân hay FAJAlà lấym43v mạngRfur ng9Nerười ta?”

Cuối cù9Nerng RfurNhiếp m43vVũ Thịnh CChg khẽ đáp:Rfur “Cháu9Ner m43vvà đCChgứa Rfurtrẻ FAJAđó… kCChghông cóRfur Rfurquan hệFAJA m43vgì đặ9Nerc biệt…Rfur c9Nerhỉ là9Ner Rfurđiều kFAJAiện gia đRfurình họRfur khônm43vg tốt…”

“Không FAJAcó quaCChgn FAJAhệ gìm43v đặc Rfurbiệt màRfur cậCChgu gm43vọi điệnRfur cả9Ner FAJAvào pCChghòng mổ?”Rfur ChủFAJA nhiệmRfur PhươngFAJA kFAJAhông CChgkìm nổim43v gầm43vm lên. CChg“Tôi còFAJAn tưởngFAJA 9Nertrời sFAJAập, cậRfuru gọi9Ner tôFAJAi Rfurđến cứum43v chứ!”

“Cháu quênRfur CChgmất CCChghủ nhiệm đm43vang mổ…”

“Quên?” Gim43vọng 9NerChủ nhiệmFAJA Phương lạim43v ca9Nero lêm43vn mộtm43v bậRfurc, “CậuCChg cFAJAòn bảom43v mình9Ner khôFAJAng lơFAJA đRfurãng Rfurđi! CậCChgu đFAJAang FAJAmổ cũng quên9Ner lu9Nerôn saoCChg? TôiCChg ch9Nero cậm43vu haCChgy, Rfurcậu cứ9Ner cFAJAả ngà9Nery n9Nerghĩ nFAJAgợi lunRfurg tunFAJAg thFAJAế này nữam43v, rồRfuri sRfurẽ cóm43v CChgngày Rfurđể quCChgên Rfurdao Rfurmổ t9Nerrong nRfurgực bệRfurnh nhâCChgn! CChgĐừng tưRfurởng m43vquên mình 9Nerđang làFAJAm Rfurgì làm43v chuyệnm43v nhỏ,CChg nFAJAhư thếCChg m43vlà Rfurcậu khôRfurng cóm43v m43vy đức!”

Một bm43vác s9Nerĩ m43vđang h9Nerọc bồi dưỡngRfur đ9Nerẩy thiếFAJAt bịCChg m43vđi tm43với, đaRfurng 9Nergõ 9Nercửa FAJAthì nghFAJAe CChgthấy Rfurcâu nóiCChg cuốim43v Rfurcùng, vộCChgi giậtm43v mình rm43vụt tRfuray v9Nerề, nhFAJAìn 9Nersang mấCChgy vRfurị tm43viến sCChgĩ đ9Nerang viếtm43v bệnhRfur FAJAán 9Nerbên cRfurạnh, thấyRfur họ làRfurm độngFAJA Rfurtác rạchRfur m43vngang cổ,Rfur anFAJAh tCChga FAJAgiật thót,FAJA FAJAliền rCChgón rénRfur FAJAđẩy thiếtFAJA bRfurị đCChgi mất.

Cuối cù9Nerng, khm43vi m43vđến giờ9Ner họp, ChFAJAủ nhim43vệm PRfurhương m43vmới hầm43vm hầm9Ner r9Nerời CChgkhỏi văm43vn phm43vòng, trư9Nerớc kFAJAhi CChgra cửaRfur còn CChg buông FAJAlại 9Nermột Rfurcâu: “CChgCậu hãRfury tRfurự kFAJAiểm đRfuriểm FAJAlại đi!”

Nhiếp VRfurũ FAJAThịnh c9Nerúi đầu đi9Ner raFAJA. TCChgiến CChgsĩ ĐồCChgng, ngườiRfur nhiềm43vu tuổiCChg nhấCChgt troFAJAng FAJAsỗ nhữCChgng ngườiFAJA đượcm43v Chủm43v nhiệm PhươnFAJAg dẫn9Ner dắtm43v, 9Nerbình thưRfurờng rấtCChg biết9Ner q9Neruan tâmm43v 9Nerchăm m43vsóc ngườiRfur khRfurác, vm43vì NhiếRfurp Vũ Rfur Thịnh m43vít FAJAtuổi, lCChgại được9Ner Chủ9Ner 9Nernhiệm PhRfurương đặCChgc biệRfurt ưuRfur áiRfur, FAJAnên Rfuranh 9Nerhọ ĐồngRfur m43vnày vẫn luCChgôn FAJAcoi Nhi9Nerếp Vm43vũ ThRfurịnh là9Ner m43vsư đệRfur đồng9Ner CChgmôn, CChgmà CChgquên mấtCChg 9Nerrằng anCChgh đãCChg cóFAJA CChghai họ9Nerc vị, FAJA hơn m43vnữa cũm43vng khCChgông phảiFAJA họcFAJA CChgtrò CChgcủa Ch9Nerủ nhiệ9Nerm PhươCChgng. LầnCChg này9Ner, t9Neriến sĩ9Ner ĐồCChgng lại đếRfurn m43van ủi9Ner aRfurnh: “CóCChg qFAJAuan tCChgâm đFAJAến FAJAcậu th9Nerì ôRfurng ấyFAJA mm43với lm43vo lắngFAJA nRfurhư vậ9Nery, nếCChgu đổ9Neri là ngườim43v m43vkhác, Rfurông ấCChgy khô9Nerng m43vphí sRfurức thếCChg đâu.”

“Phải rồiFAJA.” TiFAJAến sĩCChg Tiểu MẫnCChg đầyCChg gọngm43v kíCChgnh nói,CChg “NhiFAJAếp sRfurư h9Neruynh đừngFAJA nảFAJAn 9Nerchí, ‘lã9Nero yêu’FAJA quCChgý an9Nerh nh9Nerất đấy. Ôngm43v ấy9Ner Rfurlà FAJAPhong ThanRfurh Dương,CChg anCChgh 9Nerlà RfurLệnh Hồm43v m43vXung[2], ôngm43v Rfurấy cFAJAhỉ 9Nerhận rFAJAèn sắt khôngRfur thànFAJAh 9Nerthép đấyFAJA thFAJAôi!” CChgLão m43vyêu làm43v biệ9Nert h9Neriệu củam43v ChủFAJA nhiFAJAệm PhươnRfurg, cũnm43vg chỉ Rfur có mấm43vy đRfurệ tửCChg nCChgày Rfurdám côm43vng khCChgai đCChgặt biệtRfur hiệu9Ner cRfurho ônFAJAg nCChghư vậym43v. CFAJAhủ nhiFAJAệm PhFAJAương luôn cm43vho rFAJAằng kCChgỹ th9Neruật tm43vốt 9Nerthì ôm43vng m43vcó thểRfur cưnRfurg họCChgc trm43vò cm43vủa FAJAông nhưm43v ôngCChg trời con.

[2] NFAJAhân 9Nervật tCChgrong tiểu 9Nerthuyết vRfurõ h9Neriệp ThầCChgn điêuRfur hiệp9Ner lữRfur của9Ner nhCChgà văRfurn RfurKim Dunm43vg, vốnm43v FAJAlà mộtCChg lm43vãng tử9Ner mm43vê rượu, CChg giỏi kiếCChgm thuậtRfur, 9Nertừng đượcFAJA PRfurhong Tm43vhanh RfurDương truy9Nerền thụCChg kiếm9Ner CChgpháp, vềCChg s9Nerau yêu NhậmFAJA DoanCChgh DCChgoanh, TháFAJAnh cô9Ner củ9Nera MFAJAa giáo.

“Tiểu MFAJAẫn, cậum43v sRfuro sánh nhưm43v thế9Ner khônFAJAg Rfurđúng rRfurồi. Nm43vếu lm43vão yêRfuru lCChgà PhCChgong Thanm43vh RfurDương, thìCChg Lệ9Nernh HFAJAồ CChgXung FAJAnên là FAJAĐồng đạim43v sm43vư hu9Nerynh cFAJAhứ! Cậu9Ner xCChgem anFAJAh ĐồngFAJA điềm9Ner đạFAJAm lễFAJA độ,CChg rấtFAJA giốngFAJA Lệnh9Ner Hồ XunRfurg. Cònm43v NhiếCChgp VũFAJA ThRfurịnh hấ9Nerp dẫnRfur phụRfur n9Nerữ t9Nerhế nàm43vy, nóCChgi thCChgế CChgnào 9Nercũng FAJAlà DươngFAJA Quá[3], khôngFAJA p9Nerhải LệnhRfur CChgHồ Xung!”

[3] Nm43vhân vậtm43v trCChgong tiểu thuyết9Ner võRfur hiệpRfur ThầnRfur điêu9Ner hiệpm43v l9Nerữ củaFAJA nhFAJAà văFAJAn KRfurim DuRfurng, nổiFAJA tiếnRfurg đẹpm43v trai, chFAJAung tình.

“Chẳng lẽ9Ner LFAJAệnh HFAJAồ Xungm43v không hấpm43v dm43vẫn phụCChg nữRfur 9Nerư? SRfurao m43vNhậm FAJADoanh Doan9Nerh lFAJAại sốngm43v chếtFAJA them43vo anCChgh CChgta ch9Nerứ? Hơn 9Ner nữa saCChgo Nhiếp9Ner VũFAJA ThịRfurnh lạRfuri c9Neró tCChghể l9Nerà DCChgương Quám43v đư9Nerợc? m43vNếu cậum43v CChgta là9Ner 9NerDương Quá, khôngFAJA phFAJAải chúngFAJA Rfurta th9Nerành 9Nermôn Rfurhạ củCChga pháCChgi Tm43voàn RfurChân m43vsao? TôRfuri khCChgông Rfurmuốn cùngm43v một gCChgiuộc vớiRfur m43vbọn đạoRfur thốiFAJA đó…”

“Sao DFAJAương Q9Neruá lCChgại 9Nerlà môn m43vhạ TCChgoàn C9Nerhân? Dương9Ner FAJAQuá FAJAlà người9Ner FAJAcủa pCChghái m43vCổ MộFAJA m43vmới đúng.Rfur NhưnCChgg CổFAJA FAJAM cũng khôngCChg tCChgốt lànhm43v FAJAgì… toànCChg những9Ner m43vphụ nữCChg t9Nerâm lm43vý biếRfurn thái…”

Mấy nRfurgười FAJAmồm năFAJAm miệng mười9Ner bàn9Ner tánCChg FAJAcười đm43vùa. Tiếnm43v s9Nerĩ Rfury họcRfur lâmm43v sCChgàng k9Nerhổ, tiếnCChg FAJAsĩ FAJAy họcm43v l9Nerâm sàngCChg dưới trướngFAJA CChgChủ nhiệmFAJA PhưCChgơng còCChgn khổm43v hơn.Rfur Nm43vhững thầyRfur hướngRfur dẫnm43v khm43vác cóCChg lCChgẽ m43vcòn cóm43v thể mắtFAJA nFAJAhắm mắt9Ner CChgmở, 9Nertặng qum43và, 9Nerlôi FAJAkéo m43vquan hm43vệ 9Nerlà đFAJAược. RfurNhưng vm43với ChFAJAủ nRfurhiệm Phương thìRfur kh9Nerông Rfurđủ giỏiCChg đRfurừng hRfuròng CChgtốt ngCChghiệp. B9Nerài tRfurập căRfurng thRfurẳng, cRfura mổRfur lạFAJAi CChgnhiều, vìCChg thế cácCChg tiếnFAJA sFAJAĩ đFAJAều phRfurải 9Nertự tìmRfur niCChgềm vuFAJAi troCChgng n9Nerỗi khổ.m43v BCChgình thườngCChg chỉm43v cần9Ner ngheRfur họ nm43vói l9Nerinh tinFAJAh mm43vột lúm43vc, NhiếFAJAp 9NerVũ ThịnhFAJA sẽm43v thấy9Ner nFAJAhẹ m43vnhõm hFAJAẳn FAJAđi, nh9Nerưng hFAJAôm nay aFAJAnh thậ9Nert sựFAJA rấtCChg buồn.CChg Cm43vhủ nhiệmm43v PFAJAhương FAJAnói rấtRfur đúng,9Ner gầm43vn đây9Ner m43vanh suRfurốt ngàym43v ngẩRfurn ngơ suFAJAy ngRfurhĩ nCChghững gìRfur khFAJAông bi9Nerết nữa,9Ner phạRfurm Rfurlỗi l9Neriên tụcFAJA, cRfurứ thế9Ner FAJAnày thậtCChg s9Nerự có9Ner nguy Rfurcơ m43vgây Rfurđại Rfurhoạ cFAJAhứ cFAJAhẳng chơi.

Thấy aCChgnh t9Nerhất FAJAthần, Tiểu MRfurẫn thRfurông cRfurảm nm43vói: “Nhiếp9Ner sưm43v hum43vynh, aRfurnh b9Nerị CChglão Rfuryêu mRfurắng đ9Nerên ngớRfur ngFAJAẩn tFAJAhật rồi…”

“Tiểu Nh9Neriếp đaRfurng ph9Neriền lòng vìFAJA chuRfuryện giFAJAa đình.”9Ner AFAJAnh Đ9Nerồng ngRfurắt 9Nerlời TiểuRfur MẫFAJAn, còn9Ner nháCChgy mắtm43v m43vmột cáim43v, “Cậu cũngCChg Rfurđừng lm43vo lắ9Nerng, hFAJAai chFAJAủ nhiệmFAJA kFAJAhoa GRfuran vFAJAà CChgkhoa FAJAU bướuCChg hômRfur đ9Neró cùnRfurg đếnFAJA tìm lãoFAJA yêu,CChg tôRfuri nm43vghe thấFAJAy. BệnhFAJA tìnhRfur cCChgủa bRfurác trFAJAai thm43vật Rfurra rất9Ner Rfurkhả FAJAquan, kFAJAiên trì điềum43v tCChgrị, mấyRfur nm43văm khRfurông CChgthành vấnCChg đềCChg đâu.”

“Cảm ơnm43v aCChgnh.” CRfuruối cùng NhiFAJAếp 9NerVũ ThCChgịnh cười9Ner mRfuréo xẹo,Rfur “CảmRfur Rfurơn mọiRfur người,9Ner gầnFAJA Rfurđây FAJAquả thựcCChg FAJAtôi lúFAJA lẫn quá!”

“Có am43vi gặCChgp chuCChgyện này mà9Ner không9Ner FAJAlo CChglắng chứ9Ner.”Anh Đồngm43v v9Nerỗ vaCChgi am43vnh, “FAJATôi đổiCChg chRfuro c9Nerậu c9Nera trựcm43v FAJAđêm ngày maFAJAi, cậm43vu là9Nerm FAJAca sCChgáng 9Nercho tôi,m43v CChggần đCChgây c9Nerậu mệtm43v FAJAquá rồi,9Ner cầnFAJA phải9Ner nghỉRfur ngơi.”

“Cảm ơCChgn anh.”

“Cảm ơCChgn gìFAJA CChgchứ? CChgCa mổ tuầnm43v trưm43vớc su9Nerýt nữ9Nera tm43vôi cắt9Ner 9Nernhầm mạFAJAch máum43v, mRfuray mm43và cậum43v n9Nerhanh Rfurtay ngănm43v lại,FAJA nếuCChg không lão9Ner yêuCChg sCChgẽ phm43vanh thây9Ner tôiCChg mấtRfur. Đm43vại FAJAân đ9Nerại đức9Ner đFAJAó CChgtôi FAJAchỉ CChgđổi m43vcho cậuFAJA mộtCChg ca sFAJAáng, thm43vế làCChg qCChguá hời9Ner rồi.”

Hôm nFAJAay Nhi9Nerếp VũRfur Thịnm43vh vẫn cRfuròn Rfurca mổCChg, anRfurh ă9Nern tr9Nerưa 9Nermột mìnRfurh ởRfur nhàCChg ăn9Ner, lạim43v gặpCChg VươngCChg Vũm43v LCChginh đến9Ner mua cm43vơm. ĐâyRfur lCChgà m43vnhà CChgăn bệnh9Ner viện,FAJA Rfurmua FAJAở đm43vây phảiFAJA quFAJAẹt tCChghẻ 9Nernội bộ9Ner, m43vxem rCChga cCChgô đãFAJA đến nRfurhầm. VCChgương FAJAVũ RfurLinh xCChgếp h9Neràng cCChgả nử9Nera 9Nerngày trờim43v mRfurới biếtRfur mìnRfurh nhầm,CChg đangCChg đCChgịnh đi thìCChg NhiếCChgp 9NerVũ ThịnRfurh m43vđứng Rfurdậy 9Nermua Rfurgiúp cm43vô h9Nerai suất.

“Một suấCChgt trCChgứng sốtm43v cà ch9Nerua.” A9Nernh CChgnói với9Ner ngườm43vi bCChgên troRfurng cFAJAửa sổRfur rồm43vi FAJAquay 9Nersang hỏiFAJA FAJAVương FAJAVũ RfurLinh, “Cô ănRfur gì?”

“Thịt 9Nerxào raCChgu cần.”

“Một suRfurất th9Nerịt xàom43v ram43vu cần nữa.”

Vương m43vVũ Li9Nernh 9Nercho suất cRfurơm trCChgứng xCChgốt CChgcà cCChghua vàom43v mộtm43v hộpFAJA cm43vơm mới9Ner, cònCChg suấtm43v kFAJAia m43vcô ăRfurn tạim43v nhàCChg ăCChgn luôn. Th9Nerấy bêm43vn cạnhRfur FAJANhiếp VFAJAũ ThịnhFAJA CChgcó chFAJAỗ trống,CChg CChgcô lRfuriền ng9Nerồi CChgxuống, khiếnFAJA cám43vc Rfury bác s9Nerĩ qu9Neranh Rfurđó r9Nera sứRfurc xRfurì xàom43v b9Neràn t9Nerán. RấtRfur Rfurnhiều ngm43vười thícm43vh Rfurnhìn NCChghiếp VũFAJA CChgThịnh ăn cơmCChg, nhưngRfur rấtRfur Rfurít m43vy tRfurá dámFAJA 9Nerngồi đốm43vi d9Neriện FAJAvới anhCChg. Am43vnh quCChgá 9Nerlạnh lùng9Ner, lúc9Ner nàFAJAo cũng CChggiữ thm43vái đm43vộ xm43va cách,Rfur vẻRfur mặtFAJA nFAJAhất mựcFAJA Rfurlãnh 9Nerđạm nghiêm43vm tRfurúc, dườngCChg m43vnhư tCChgay anh k9Nerhông cRfurầm đầuFAJA đũ9Nera mCChgà m43vcầm dCChgao CChgmổ, tm43vrước mặtCChg anRfurh cCChgũng m43vkhông phảm43vi 9Nercơm mCChgà l9Nerà bệnh nhânm43v trRfurên bànFAJA mổFAJA CChgvậy. m43vVì thCChgế CChgdù cám43vc FAJAy FAJAtá hếtFAJA m43vsức hâRfurm mm43vộ CChganh nFAJAhưng rấtm43v ít9Ner khi dámFAJA tớim43v ngồiRfur cm43vùng bàn.FAJA V9Nerương VũRfur Li9Nernh kh9Nerông thấym43v vm43vậy, Rfurcô thCChgấy NhCChgiếp Vm43vũ RfurThịnh quẹt thẻFAJA m9Nerua cFAJAơm giúpCChg mìnhm43v, Rfurrõ rà9Nerng FAJAlà ngưFAJAời tốt,9Ner m43vbèn l9Nerấy 9Nerra chútFAJA tiềnFAJA đ9Nerưa ch9Nero anh, CChg“Cảm ơCChgn anCChgh, b9Nerác sĩFAJA Nhiếp!”

“Không cm43vần khác9Nerh sáo.”

Vương 9NerVũ Lm43vinh thấy9Ner anh khôm43vng n9Nerhận tiền,FAJA đànCChgh đặtRfur trênm43v bànRfur. CCChgô nghĩ,FAJA bác9Ner sĩm43v thậtRfur cẩnFAJA tCChghận, tiềnFAJA bẩn9Ner m43vlắm mà, đươm43vng FAJAnhiên 9Neranh khm43vông muốnm43v dùnCChgg tRfuray CChgcầm tFAJAiền km43vhi đCChgang ăn.Rfur CFAJAô vừCChga ănRfur vm43vừa hỏi NhiRfurếp FAJAVũ TRfurhịnh: FAJA“Sao a9Nernh bFAJAiết tRfurôi 9Nermuốn Rfurmua cơm9Ner trứng9Ner xCChgốt cà9Ner chua?”

“Hôm qRfurua tFAJAôi thấFAJAy cô9Ner mua cơm.”

“À đúngRfur FAJArồi!” Vư9Nerơng Vũ 9NerLinh chợFAJAt hiểu.

Nhiếp 9NerVũ ThịCChgnh cCChgúi đầu ăn,m43v lòngCChg t9Nerhầm rủa9Ner CChgchính mìn9Nerh. SFAJAáng m43vnay bCChgị Chủ9Ner Rfurnhiệm PhRfurương mắRfurng FAJAté tátRfur, 9Neranh đã quyếFAJAt FAJAtâm kiểFAJAm điểm9Ner bCChgản th9Nerân, 9Nervậy màRfur FAJAvừa m43vnhìn thRfurấy Vương9Ner Vũm43v Li9Nernh đứngRfur đóCChg, aRfurnh lm43vại lập tứ9Nerc tới9Ner CChgquẹt thm43vẻ CChggiúp. Mìnm43vh m9Nerất Rfurtrí FAJArồi! GFAJAiờ anFAJAh khôRfurng chm43vỉ thấym43v ĐàFAJAm TFAJAĩnh là lm43vú lẫn9Ner mCChgà gặpRfur ngườRfuri cFAJAó lFAJAiên qCChguan đến9Ner c9Nerô aFAJAnh cm43vũng m43vlú Rfurlẫn, CChgcứ thFAJAế nàm43vy sFAJAao đượRfurc chứ?

Vương VFAJAũ m43vLinh thRfuru hết camm43v đảm9Ner hỏiCChg aRfurnh: “FAJABác sCChgĩ 9NerNhiếp, tôim43v CChglà bạn…9Ner củRfura mẹFAJA m43vTôn BìnhCChg, bRfurệnh nhânm43v nằm9Ner giường số9Ner 3CChg9 m43vấy. BFAJAệnh tCChgình củm43va T9Nerôn BìnCChgh… rFAJAốt cuộcFAJA thếm43v nào…”

“Phải mổCChg càm43vng sớmCChg càng tốt.”

“Thế 9Nerchi phím43v m9Nerổ mấRfurt bao nhiêu?”

“Gần chục9Ner vạm43vn.” Nhiếp VũFAJA ThCChgịnh t9Nerỉ mẩn9Ner nh9Nerặt cọnm43vg hànRfurh trCChgong báRfurt cam43vnh Rfurra, CChgnói, “9NerTình hìnm43vh bệFAJAnh nRfurhân hiện giờRfur khônCChgg Rfurổn định,9Ner r9Nerủi rFAJAo CChgcao, cFAJAhưa biếtFAJA chừng9Ner m43vsau Rfurkhi mổFAJA còCChgn phảiFAJA vàoRfur IRfurCU, chi phRfurí 9Nerkhá cao.”

Vương CChgVũ Lm43vinh nRfurói: “Hôm Rfur nay tôCChgi xRfurem ti9Nern tứcm43v, Rfurnghe nói9Ner đứa9Ner tr9Nerẻ FAJAbị FAJAđưa đếCChgn viện9Ner hôm43vm quFAJAa đãCChg đượm43vc mộ9Nert vị tiêRfurn sCChginh họRfur NhiếpRfur 9Nerủng 9Nerhộ mưCChgời vạnRfur, FAJAông ấyFAJA còCChgn Rfurnói s9Nerẽ chịu9Ner chRfuri phRfurí FAJAsau đó9Ner nữa… 9NerCác 9Nery tCChgá n9Nerói đóFAJA FAJAlà bốFAJA anhRfur, CFAJAhủ 9Nertịch Hộim43v đồRfurng quảFAJAn 9Nertrị tậpFAJA đoCChgàn ĐônRfurg Viễn.FAJA Gim43va cảnh Rfurcủa 9NerTôn BFAJAình tôm43vi bim43vết, họRfur khô9Nerng thFAJAể m43vlấy đâum43v rRfura CChgcả chụcRfur vạn9Ner để9Ner làmFAJA pFAJAhẫu thuật…”

Nhiếp VũRfur ThịnCChgh buông đFAJAũa, dử9Nerng dưm43vng nFAJAói: CChg“Cô FAJAmuốn nóFAJAi gì?”

“Bác sRfurĩ CChgNhiếp, FAJAanh là người9Ner tốt,9Ner cFAJAó thCChgể nm43vói vớim43v m43vviện trưởngRfur, FAJAtìm gim43vúp 9Nercho Tôn9Ner BìCChgnh ngư9Nerời nàRfuro đóRfur ủCChgng FAJAhộ tiền, Rfurcứu nRfuró… hoặcFAJA a9Nernh nóiCChg vm43với FAJAông Nhiếp…”

“Bệnh vCChgiện khm43vông pFAJAhải tổ cRfurhức từm43v tm43vhiện, cũCChgng khRfurông pRfurhải Rfurai 9Nercũng đượRfurc quyCChgên gópFAJA tiFAJAền. KhoRfura CChgTim cóRfur hm43vơn FAJAhai trăm bCChgệnh 9Nernhân, khRfuroa FAJANhi cònCChg FAJAcó 9Nermười mấ9Nery CChgđứa trRfurẻ CChgbị Rfurbệnh ti9Nerm, ngoàiFAJA mộtm43v tổm43v chFAJAức từ thiệnFAJA hm43vỗ trợCChg phFAJAẫu tRfurhuật ti9Nerm 9Nercho 9Nertrẻ nCChgông CChgthôn ra9Ner, 9Nerkhông còm43vn bấtRfur cFAJAứ tm43vổ chức x9Nerã hCChgội nào9Ner cm43vó m43vkế hoạchCChg quyêm43vn FAJAtiền nm43vữa. FAJAXin lỗiRfur cCChgô VươnCChgg, tôiFAJA km43vhông giúpFAJA được.”

Vương VũCChg L9Nerinh nói: “Nhưng9Ner đứaCChg trẻFAJA hôRfurm qua…”

“Đứa trẻ9Ner đm43vó được9Ner nRfurgười ta q9Neruyên tiền9Ner 9Nercho lCChgà vìRfur ảRfurnh hưởng9Ner FAJAcủa thm43vời m43vsự, bố9Ner tô9Neri vm43vừa haFAJAy xeFAJAm đượm43vc tiCChgn tức nênFAJA độngRfur l9Neròng 9Nertrắc ẩFAJAn. CRfuròn trường9Ner hợFAJAp nhưCChg TôCChgn FAJABình bệFAJAnh việnm43v khôngCChg 9Nercòn cách nm43vào, tôRfuri cũFAJAng vRfurậy. T9Nerôi sFAJAẽ m43vkhông vRfurì bệnhCChg nhânRfur củam43v mm43vình m43vmà yFAJAêu c9Nerầu bốFAJA quyCChgên tiền m43vđâu, FAJAông ấRfury l9Nerà ôRfurng ấy,FAJA 9Nertôi m43vlà tm43vôi.” NRfurgừng mCChgột ch9Nerút, FAJAanh nFAJAói, “HuốngFAJA CChghồ tôiCChg CChgđã nói chuyệnRfur m43vvới mẹm43v Tônm43v BìnhCChg, FAJAcó phCChgương áRfurn hỗFAJA FAJAtrợ phẫuCChg thuậtRfur FAJAcủa cônm43vg 9Nerty Cm43vM, có9Ner điều m43vphương ám43vn Rfurnày yCChgêu cầ9Neru sửFAJA CChgdụng huyếtCChg Rfurquản nhâFAJAn tạo9Ner của9Ner CMm43v, nhCChgưng Rfurmẹ bệnh nhânCChg vẫnRfur cFAJAhưa đồng9Ner CChgý n9Nerên Rfurchưa thựcFAJA hiệnm43v được.”

Vương VCChgũ LinRfurh FAJAkhông bFAJAiết tại saRfuro ĐFAJAàm m43vTĩnh 9Nerlại khônRfurg đồng9Ner 9Nerý, vìRfur thm43vế khRfuri 9Nermang cơRfurm Rfurvề m43vphòng bệCChgnh, CChgcô liềnCChg hỏiFAJA chuyện nàRfury. ĐàmCChg TĩnhCChg đáp:m43v 9Ner“Rủi rRfuro quáRfur m43vlớn, 9Nerhơn 50%.”

Lúc nàCChgy Vư9Nerơng V9Nerũ LinRfurh mới hiểu9Ner raCChg, cũRfurng khônm43vg biế9Nert nRfurên nóiCChg gRfurì, chỉm43v nhìnm43v CChgĐàm Tĩnh9Ner dùm43vng đũFAJAa khềuCChg khFAJAều mấyCChg CChghạt cơm tro9Nerng báCChgt. Vư9Nerơng Vũm43v m43vLinh thởm43v d9Nerài: “RfurBác sĩm43v NCChghiếp đ9Nerúng m43vlà ngườiRfur tốt.FAJA CơmFAJA nRfurày là aRfurnh ấym43v 9Nermua Rfurcho tớFAJA đấy.m43v CFAJAó ônCChgg bố9Ner giàm43vu cFAJAó tCChghế mm43và CChganh ấyCChg chẳng9Ner r9Nera vẻCChg chFAJAút nào. NhưCChgng hễCChg cm43vứ nFAJAhắc đếm43vn chuyệnFAJA Cm43vhủ tịchRfur NhiCChgếp quy9Nerên tiềRfurn làCChg FAJAanh FAJAấy 9Nerđanh mặt9Ner lại, cóCChg Rfurvẻ khCChgông v9Nerui. Àm43vi, Đàm9Ner TRfurĩnh, FAJATôn Bìn9Nerh nhCChgà cRfurhúng tRfura kh9Nerông Rfurmay mắFAJAn đRfurược CChgnhư con nhRfurà ngườCChgi FAJAta. CFAJAon nh9Nerà ngư9Nerời tm43va gm43vặp chuRfuryện, bốm43v củam43v bácm43v sCChgĩ Nhiếp9Ner quyêm43vn Rfurtiền mười vạn,9Ner cònFAJA nóCChgi bệnhm43v việnCChg cứRfur cFAJAố gắnFAJAg chCChgữa trị,CChg ô9Nerng ấFAJAy CChgsẽ l9Nero hế9Nert cCChghi pm43vhí FAJAsau này. m43v Chuyện nhưCChg vậRfury saFAJAo chúRfurng tFAJAa không9Ner gCChgặp được9Ner chứ…”

Đàm 9NerTĩnh 9Nercúi đầ9Neru, ngón9Ner tay cầm9Ner đũam43v hơCChgi Rfurrun rẩy9Ner, Rfurmãi một9Ner Rfurlúc lâFAJAu FAJAcô FAJAmới ngm43vhe thấ9Nery mìnhFAJA kCChghó nhọm43vc Rfurnói: “Tự 9Ner tớ gây9Ner Rfurra, khm43vông tráchm43v aFAJAi được.”

“Nói gìCChg thếm43v FAJAĐàm Tĩnh?” Vương9Ner VũRfur LFAJAinh khRfurông m43vnghe rõ,CChg cm43vô nói,Rfur “CứFAJA vCChgo FAJAve nhFAJAư muỗiCChg ấy.”

“Không 9Nercó gìCChg.” ĐàCChgm RfurTĩnh gắng lấyCChg lm43vại tinRfurh 9Nerthần, “Tớ9Ner phảiRfur 9Nerqua chm43vỗ RfurGiám 9Nerđốc ThFAJAịnh xeRfurm sam43vo. Mam43vi lFAJAà thứ hm43vai, cFAJAhắc cCChghắn côCChgng m43vty FAJAsẽ cóCChg rấtCChg nhiFAJAều emaiRfurl, tm43vớ phCChgải đếnm43v đRfuró FAJAxem a9Nernh 9Nerấy cần giúCChgp gìm43v khôngm43v. CFAJAậu m43vtrông 9NerTôn BRfurình giúm43vp m43vtớ Rfurmột l9Nerát nhé.”

“Được rồi.”

“Nếu nFAJAó t9Nerỉnh dậy9Ner thm43vì gọi CChg cho tớ.”

“Biết rồRfuri, bim43vết rồi.”

Đàm Tĩ9Nernh điRfur đếnm43v cuốm43vi hành lanFAJAg, 9Nerở CChgđó Rfurcó FAJAmột phòCChgng vệRfur m43vsinh côRfurng cộ9Nerng, rất9Ner ítCChg ngưFAJAời dùngCChg, vìm43v phRfuròng Rfurbệnh bây gm43viờ hầuRfur nhFAJAư đềCChgu cm43vó phòCChgng m43vvệ sinRfurh riêng9Ner. 9NerPhòng Rfurvệ siFAJAnh nàyRfur CChgngoại trừm43v thỉnh thoảngCChg 9Nercó nhânFAJA viêCChgn m43vbệnh v9Neriện sRfurử dụng,CChg còn9Ner FAJAthì rm43vất íFAJAt Rfurngười vm43vào. LúCChgc RfurĐàm Tĩnh bưCChgớc vRfurào, FAJAbên troCChgng FAJAkhông Rfurcó FAJAai cả,CChg cFAJAô m43vbèn 9Nertrốn tronm43vg CChgđó FAJAkhóc mộtm43v trCChgận thoải mái.

Phải m9Nerất bRfurao nhiCChgêu nước mắt9Ner mm43với 9Nervơi m43vđược nỗi9Ner đauCChg đèFAJA 9Nernặng tronCChgg lòng?FAJA 9NerPhải Rfurmất baRfuro Rfurnhiêu 9Nernước mắtFAJA mm43với 9Nergột sạch đượcm43v niềmFAJA hối9Ner Rfurhận km43vhi xRfurưa? ThCChgật sRfurự côRfur thấy9Ner mìnhFAJA m43vđã sam43vi, côFAJA m43vhoàn toàm43vn kCChghông có FAJAkhả năngm43v cRfurho c9Neron một9Ner cuộcRfur 9Nersống tốtm43v đẹFAJAp, vậyRfur màRfur lạFAJAi đư9Nera nóm43v đếnm43v thFAJAế CChggiới Rfurnày để nóRfur 9Nervừa FAJAsinh CChgra đãm43v phm43vải CChgchịu khổm43v, đếnCChg CChgbây giờm43v vẫFAJAn FAJAhôn mêm43v tFAJArong phòm43vng bệ9Nernh. Bệnh tật9Ner khônFAJAg đánhCChg CChggục đượm43vc côm43v, Rfurlúc kCChghó khănCChg nCChghất CChgcô cm43vũng cắRfurn răngm43v vượtCChg quCChga, nhưng bâyCChg gFAJAiờ sốCChg mCChgệnh sắFAJAp q9Neruật n9Nergã côCChg rồi.

Cô CChgkhông thểCChg chốnm43vg chọm43vi nổi nữa.

Khi vàm43vo CChgphòng vFAJAệ sinh, NRfurhiếp FAJAVũ ThFAJAịnh lRfuroáng t9Nerhoáng ngRfurhe thFAJAấy Rfurbên km43via vácm43vh cCChgó t9Neriếng k9Nerhóc, làCChg CChgtiếng ph9Nerụ nữ, khóRfurc rấm43vt k9Nerìm nénRfur, rm43vất FAJAđau CChgđớn. TRfurrong bệFAJAnh việFAJAn t9Nerhường xuyRfurên cCChgó ngườiRfur khóc, đặcm43v bRfuriệt l9Nerà nửFAJAa đêCChgm, k9Nerhi aRfurnh lRfurê cơFAJA thểm43v mệtRfur FAJAmỏi 9Nerra kFAJAhỏi phòngm43v m9Nerổ 9Nercấp c9Nerứu, nghFAJAe thấy tiế9Nerng FAJAnức nCChgở cFAJAủa ngườim43v nhàFAJA bRfurệnh nhCChgân, a9Nernh thường9Ner cFAJAó ảoFAJA giáFAJAc rằngFAJA, người đFAJAang khóm43vc đó9Ner chínhFAJA CChglà Đàmm43v T9Nerĩnh củaRfur anh.

Vì tCChgiếng khóc9Ner FAJAcủa Đàm Rfur Tĩnh cũngm43v khRfuróc m43vkìm n9Nerén m43vgiống nhRfurư vậy,Rfur nm43vgay việcCChg m43vkhóc FAJAthật tCChgo l9Nerên CChgcô cũRfurng không biết,CChg chỉRfur biết9Ner nấcCChg l9Nerên từCChgng tRfuriếng. Rất9Ner lâ9Neru 9Nersau anm43vh mớiRfur éFAJAp 9Nermình 9Nerthay m43vđổi được phán9Ner đoáFAJAn sm43vai FAJAlầm đó,Rfur m43vbởi FAJAmỗi lầnRfur đFAJAi nCChggang FAJAqua người9Ner nhà9Ner bm43vệnh nhCChgân, CChganh 9Nerlại éRfurp mình nhìnCChg, nh9Nerìn chRfuro rõFAJA đRfuró khFAJAông ph9Nerải Rfurlà ĐàmFAJA TRfurĩnh. ChiRfurêu đm43vó tuRfury tFAJAàn Rfurnhẫn nhFAJAưng rất hiệFAJAu quảRfur, khCChgiến FAJAanh có9Ner thểCChg lậFAJAp tứcm43v tỉnhCChg tRfuráo lại,FAJA gặ9Nerp bFAJAất cứRfur m43vai kFAJAhóc FAJAanh cRfurũng phRfurải ép bm43vản tm43vhân đư9Nera mắtRfur nhìnFAJA. NhiếCChgp VRfurũ FAJAThịnh tRfurhấy mìnFAJAh lạiFAJA CChgmất trím43v rm43vồi, cRfuron trai ĐFAJAàm Tĩnm43vh đãm43v trởFAJA thàRfurnh bệnhCChg nhâm43vn củaFAJA anhm43v, đ9Nerang CChgnằm trm43vong phòCChgng bệFAJAnh tFAJAim km43vhoa Ngoại, nêm43vn 9Nercả FAJAngày a9Nernh cũm43vng CChgkhông b9Neriết m43vmình nghĩRfur gìFAJA nữa.CChg AnCChgh bướcCChg nFAJAhanh 9Nerra m43vkhỏi phòng vCChgệ sinFAJAh, m43vđến phòRfurng t9Nerrực baRfurn kFAJAéo CChgy CChgtá FAJAtrưởng sam43vng mm43vột bêRfurn, nói:

“Cô 9Nerbảo nCChggười vàFAJAo phòng CChg vệ si9Nernh đCChgi, 9Nercó mộtFAJA nCChggười phụ9Ner nữm43v 9Nerđang 9Nerkhóc troRfurng đó,m43v tôim43v sợm43v xRfurảy rFAJAa chuyện.”

Y táRfur trưRfurởng cũn9Nerg 9Nersợ xảy CChgra Rfurchuyện, tRfurrước đâyCChg c9Nerũng từngm43v 9Nercó bm43vệnh nhânm43v m43vnhảy lầuFAJA khiếnRfur cCChgả m43vbệnh CChgviện nháo nhào,9Ner tFAJAuy 9Nerkhông ph9Nerải 9Nersự cFAJAố Rfury họcFAJA như9Nerng cũng9Ner khiếnRfur từ9Ner m43vtrên m43vxuống dm43vưới nm43vơm nớpm43v mấy tháng9Ner liền,CChg nFAJAên FAJAbệnh việnFAJA đề9Ner phònm43vg ch9Neruyện nàym43v Rfurrất nghiêCChgt, ph9Neròng hà9Nernh chínFAJAh đãCChg đổi hếtRfur 9Nertất cả9Ner cửam43v sổRfur tronm43vg pRfurhòng bRfurệnh m43vvà hàRfurnh lam43vng saFAJAng loạiCChg chRfurỉ CChgmở đượcm43v mộtm43v khe nhỏ,9Ner bênRfur ngoàRfuri Rfurcửa sổCChg FAJAcó thêCChgm sonCChgg sắt,Rfur nRfurói vớCChgi bêm43vn ngoài9Ner lFAJAà lướim43v chống9Ner trộm, thậtFAJA Rfurra, CChgcao FAJAthế nàm43vy trộmCChg tr9Nerèo khôm43vng nm43vổi, l9Nerà đCChgề phòngm43v m43vngười FAJAnhảy lm43vầu mm43và thôi.

Vì thế9Ner khm43vi 9Nernghe Nhiếp Vũ9Ner Thịnh9Ner CChgnói v9Nerậy, Rfury tám43v trm43vưởng lm43viền đCChgích tCChghân 9Nerđến đ9Neró. Mãim43v lRfurâu Rfursau m43vmới qm43vuay lại, ngồiCChg xum43vống 9Nerchiếc gh9Nerế đốiFAJA diệnFAJA Nhiếpm43v m43vVũ ThCChgịnh, chỉ9Ner Rfurlắc đầuRfur m43vthở m43vdài. NRfurhiếp m43vVũ Thịnh hỏi:Rfur 9Ner“Thế nào?”

“Là n9Nergười nhFAJAà củCChga bệnh nhânCChg am43vnh, đứaFAJA trCChgẻ giườRfurng 3CChg9 FAJAấy, cCChgô 9Nerấy trốnCChg mộtRfur mìnFAJAh tFAJArong đóFAJA ngồim43v k9Nerhóc. Thấy9Ner tôi vàoFAJA, cCChgô FAJAta vộim43v vm43vàng 9Nerlau nưm43vớc mắm43vt lm43vàm nhm43vư FAJAkhông cóRfur chuyệnFAJA gìFAJA. TộFAJAi nghiCChgệp quá, tôim43v sợm43v Rfurcô ấCChgy ngCChghĩ FAJAkhông thRfurông, 9Nerphải khuyê9Nern nhủ9Ner mãi9Ner mRfurới vềFAJA đấy.”

Người nhm43và bệnhm43v nFAJAhân giFAJAường 39… m43vNhiếp VCChgũ ThịFAJAnh phả9Neri mấtm43v FAJAhai giâFAJAy mớiRfur hiểuRfur m43vra 9Nerngười Rfurmà m43vy tám43v trưởngFAJA m43vnói Rfurlà ai, nhRfurất thm43vời sCChgững người.

Rất CChgnhiều l9Nerần m43vkhi ngFAJAười khác khCChgóc 9Nerlóc, m43vanh tFAJAoàn FAJAlo m43vđó làm43v FAJAĐàm TĩnhRfur. Nhm43vưng đếnRfur kRfurhi ĐàmFAJA Tm43vĩnh thậtRfur Rfursự khóc lócm43v FAJAthì CChganh lạiRfur kFAJAhông nhậFAJAn 9Nerra. Rốt9Ner m43vcuộc thời9Ner giRfuran 9Nerđã đRfuránh cắpCChg mấtm43v điềuFAJA g9Nerì… mà khiếnRfur 9Nerkhoảng cáchm43v giRfurữa Rfurhọ tFAJArở CChgnên m43vxa FAJAxôi, lạm43v lẫFAJAm nhCChgư v9Nerậy… MFAJAãi lâ9Neru sCChgau Rfuranh mới lênm43v tiếngCChg: “GiờFAJA côFAJA ấym43v FAJAở đâu?”

“Cô CChgấy nóFAJAi muốm43vn điCChg thăm đFAJAồng nghiệpFAJA cũngRfur ởCChg bệnh9Ner viện9Ner này.9Ner 9NerTôi thấFAJAy cCChgô ấyFAJA CChgvào FAJAthang 9Nermáy.” FAJAY tá9Ner trưởng nói,9Ner “Chắ9Nerc km43vhông FAJAsao đâu.”

Nhiếp Vũm43v Thịn9Nerh biết9Ner chắc CChg hẳn cFAJAô đRfuri thămFAJA ThịnhFAJA PhươngFAJA ĐìnhFAJA, cảmRfur x9Nerúc lm43vại trRfurở Rfurnên phFAJAức tạpm43v. AnCChgh bướcm43v tớiCChg CChgcửa sổ nhìnFAJA x9Neruống, phòngFAJA bệnRfurh tiCChgm CChgkhoa RfurNgoại Rfurở tầngRfur Rfur30, q9Neruá cm43vao, m43vtừ đ9Nerây trCChgông xCChguống mọi ngCChgười m43vbên dRfurưới chỉm43v nhưFAJA nhm43vững c9Nerhấm nhCChgỏ 9Nerli tiRfur, đâCChgu thểRfur nhFAJAận FAJAra Rfurai 9Nerlà Đàm Tĩnh.

Anh nghĩCChg, cóFAJA lẽRfur 9Nermãi mãi Rfur mình sẽ9Ner tCChghế CChgnày, 9Nerđứng ởRfur 9Nermột Rfurnơi xRfura xFAJAôi, khôngRfur s9Nerao lạiRfur gần9Ner, cũng9Ner khRfurông tm43vhể Rfurlại gần, nCChghìn về9Ner 9Nermột hưm43vớng, nCChggóng chFAJAờ sựFAJA xuất9Ner hiRfurện cm43vủa cô,FAJA nhưnFAJAg km43vhi cFAJAô thRfurật sFAJAự xuấtm43v hiện, FAJAanh cóFAJA thểm43v CChgsẽ m43vkhông nFAJAhận rRfura cCChgô nữa,Rfur Rfurvì khoFAJAảng các9Nerh giữam43v m43vhai m43vngười 9Nerquá xaFAJA, quá xa.

Thịnh PhưFAJAơng Đình9Ner đam43vng trả lờiCChg 9Nerthư thìRfur 9Nernghe CChgthấy tRfuriếng m43vbước FAJAchân Rfurquen thuộcm43v ngom43vài hànhRfur langCChg. FAJAAnh Rfurđã phân biệtFAJA đượcFAJA tiến9Nerg bướ9Nerc chRfurân của9Ner Đàmm43v Tĩnm43vh vàFAJA cáFAJAc m43vy tá,FAJA v9Nerì Đ9Neràm TĩnCChgh b9Nerước rấFAJAt nhẹ. BệnFAJAh nhâm43vn cùCChgng phònRfurg với9Ner a9Nernh xuấtCChg việCChgn r9Nerồi, gim43vờ chỉFAJA cònFAJA mìnRfurh FAJAanh tCChgrong phòng, kh9Neri 9Nerxử lý9Ner côngRfur FAJAviệc Rfuranh sẽm43v bảoCChg hm43vộ lýFAJA TRfuriểu Phùngm43v xuố9Nerng vườn9Ner h9Neroa nghỉ ngơi,Rfur nm43vhư CChgvậy phòngm43v bệnhFAJA càngm43v yRfurên Rfurtĩnh. AnRfurh nhấ9Nerp vFAJAào m43vnút gửi9Ner thư,Rfur rCChgồi gấpCChg notebook vào.9Ner Qum43vả nhiênCChg 9NerĐàm Tm43vĩnh xuất9Ner hiệFAJAn CChgở c9Nerửa phòng,Rfur nhưm43vng tin9Nerh thầnRfur cCChgô không đượcRfur tốFAJAt m43vlắm, quanm43vh mắm43vt cô9Ner Rfurcó quầRfurng th9Nerâm, nhưnRfurg c9Nerô m43vvẫn gượngFAJA cười9Ner: “Giám đ9Nerốc Thịnh,Rfur Rfurhôm CChgnay aCChgnh thFAJAấy tm43vhế nào?”

“Rất khoẻCChg, bám43vc sĩFAJA nói tuầ9Nern sm43vau t9Nerôi CChgxuất việ9Nern đượcm43v rồi.FAJA” Thịn9Nerh PhFAJAương FAJAĐình hCChgỏi, “BìnhRfur BìRfurnh thếm43v nàRfuro Rfurrồi? Cô 9Nercứ chRfurăm s9Neróc cháum43v c9Nerho tFAJAốt, khôFAJAng phảFAJAi quRfura đâyFAJA, ởRfur đCChgây m43vcó Ti9Nerểu PhùRfurng rFAJAồi, 9Nercậu ấy Rfurrất cCChgẩn thận.”

Nhắc đến9Ner Tôn9Ner BìRfurnh, Đàm Tĩm43vnh kCChghông cườFAJAi nRfurổi nữ9Nera, hànRfurg lôngCChg mRfurày caRfuru lFAJAại: “9NerBình BìRfurnh m43vvẫn FAJAchưa tỉnh.9Ner BácCChg sĩ nó9Neri nóm43v qum43vá yếm43vu nênCChg bị9Ner hôFAJAn mCChgê.” CRfurô Rfurnói, “TRfurhật rCChga tôm43vi CChgcó chuyệ9Nern muốnCChg hRfurỏi ý am43vnh. Kim43vến CChgthức v9Nerà FAJAtầm nhCChgìn FAJAcủa anCChgh đềFAJAu caRfuro hRfurơn tôRfuri, tôiCChg cRfurũng chẳn9Nerg cònm43v thân tRfurhích b9Nerạn bèRfur nFAJAào cFAJAó 9Nerthể bàn9Ner bạcCChg cảFAJA nênm43v muCChgốn đếnCChg hỏi9Ner anh.”

“Cô cứCChg n9Nerói, giFAJAúp đư9Nerợc chắc chắFAJAn tm43vôi sẽ9Ner giúp.”

Đàm Tĩnh9Ner lưỡFAJAng lựRfur mộCChgt chút rm43vồi h9Nerỏi: “AFAJAnh đãm43v ba9Nero gm43viờ gFAJAặp Rfurchuyện đặ9Nerc bi9Nerệt khóm43v xử9Ner chưa?”

“Đương nhiênFAJA lRfurà rồFAJAi. Cuộc đời9Ner khôngm43v tCChghể CChgcứ m9Neràu hồng9Ner mãiCChg, FAJAai cũnFAJAg cCChgó lúCChgc gặm43vp CChgkhó khăn.”

“Thế 9Neranh đãRfur b9Nerao CChggiờ hận aiRfur chưFAJAa? VFAJAô cùRfurng, vCChgô cùngm43v Rfurhận… RfurVì thế9Ner đãCChg làmFAJA mộtm43v viRfurệc vốFAJAn 9Nerkhông nFAJAên làm.”

“Tôi FAJAlà người9Ner bìnhCChg thườRfurng, cũng cm43vó lúRfurc că9Nerm Rfurhận, cFAJAũng từngCChg làmCChg vCChgiệc khôn9Nerg FAJAnên làmRfur.” ThịnhRfur Phư9Nerơng ĐCChgình nói, “ThậtRfur rCChga CChgai cũngm43v cóFAJA lúCChgc mắcCChg lỗi9Ner, a9Neri cũngRfur cm43vó thFAJAể làCChgm nhFAJAững việcRfur k9Nerhông FAJAnên Rfurlàm. Chúng FAJAta lCChgà ngườiCChg thườn9Nerg, khôm43vng pCChghải thánm43vh nhânCChg, m43vlàm 9Nersai cũ9Nerng lCChgà chFAJAuyện thường mà.”

Đàm CChgTĩnh khẽm43v thởm43v Rfurdài, cúi đầFAJAu nóiFAJA: “NhưCChgng hậu9Ner quả9Ner quáCChg FAJAnghiêm trọng.”

“Bất cứRfur chuyFAJAện m43vgì cũngRfur không Rfurnghiêm trọngFAJA nhRfurư chúng9Ner CChgta tưởn9Nerg tm43vượng m43vđâu.” Thịnh9Ner Phương9Ner FAJAĐình nóRfuri, “Km43vhi mới đRfurến ThFAJAượng HảiCChg l9Neràm vFAJAiệc, tm43vôi đãCChg phCChgạm phảiRfur mm43vột lỗm43vi đặcRfur biệt,9Ner đặCChgc bi9Nerệt ngFAJAhiêm trọn9Nerg, khiến cáCChgc m43vnhà cunm43vg ứngm43v cRfurủa cRfurả khRfuru m43vvực Th9Nerái BCChgình FAJADương Rfurnhận CChgmột Rfurcái bRfuráo m43vgiá sai. CChgTôi Rfurnghĩ tFAJAhế làRfur hếtm43v, CChgchắc chắCChgn sm43vẽ bị9Ner cFAJAông tCChgy đu9Nerổi việc,Rfur nm43vhưng thựcRfur Rfurtế tôm43vi m43vđã FAJAlập tức cáRfuro FAJAlỗi của9Ner CChgmình chFAJAo cấpm43v trên,Rfur cCChgứ tm43vhế cấpRfur 9Nernày báom43v l9Nerên cRfurấp kiaCChg, tRfurhậm chí kiCChgnh độ9Nerng CChgtới tận9Ner PFAJAhó tổngCChg gCChgiám đốRfurc km43vhu vựcRfur TháiFAJA Bìnm43vh DươngFAJA. CuốRfuri FAJAcùng côngFAJA tyCChg cho tôCChgi mộtRfur FAJAcơ hFAJAội, 9Nertrong 9Nernửa Rfurtháng tôim43v 9Nerđã 9Nerbay tới9Ner mườiCChg FAJAsáu nưm43vớc đểRfur CChgxin lỗiFAJA từng nhàm43v cunm43vg ứng,m43v đồngm43v thờFAJAi kRfurý kếtRfur FAJAhợp đồFAJAng mớim43v. 9NerSau khRfuri về9Ner m43vThượng m43vHải tôiFAJA 9Nercòn FAJAbị trừ bFAJAa thángRfur lươngRfur. Nhưng9Ner FAJAkết quảCChg tôCChgi đạFAJAt đượcCChg c9Nerao saRfuru đóFAJA rấRfurt tuyệtRfur vờ9Neri, cônm43vg ty quyếCChgt địnCChgh giữCChg FAJAtôi l9Nerại. KFAJAhông lâuRfur sa9Neru tôiCChg th9Nerăng chứcCChg, vm43vì tôiCChg từnm43vg FAJAgặp t9Nerất cảFAJA các m43vnhà m43vcung ứng,Rfur hơm43vn nữRfura quCChgan hRfurệ hợFAJAp CChgtác 9Nersau đFAJAó cũngFAJA rấtm43v tốt.CChg TrờiCChg FAJAkhông tuyệtCChg đường củaCChg ai9Ner, CChgcô đFAJAừng nghiRfurêm trm43vọng hRfuroá lCChgỗi l9Nerầm. CChgTái ônm43vg m9Nerất ngm43vựa chưaRfur CChgchắc đã làm43v chu9Neryện xấu.”

Đàm Tĩn9Nerh thấtFAJA thầnRfur, thật m43v ra ThịnhFAJA Phươnm43vg ĐFAJAình cũngRfur Rfurkhông nghRfurĩ mm43vình lạim43v kể9Ner chRfuruyện đóFAJA Rfurcho cm43vô ngCChghe. CFAJAó lẽ CChg vì bộm43v dạm43vng ĐàmCChg Tĩnm43vh hômRfur nm43vay qum43vá CChgđỗi bơRfur vơRfur, kh9Nerông FAJAnơi nươngRfur tCChgựa, khRfuriến anCChgh cảm thm43vấy mìRfurnh nhCChgất địnm43vh phảm43vi m43vnói CChggì đm43vó đểm43v cổCChg vũRfur 9Nerc, CChgcó Rfurlẽ bệnh9Ner tìnCChgh củaCChg coCChgn tCChgrai đã m43vthật sRfurự qRfuruật ngã9Ner c9Nerô rồi.

Cuối cùnm43vg 9NerĐàm Tĩnm43vh ngẩn9Nerg lên, hỏRfuri: “CChgNếu FAJAcó hm43vai sRfurự l9Nerựa chọn,9Ner mộtm43v sm43vẽ làCChgm tổnCChg thươngRfur rấm43vt nm43vhiều nRfurgười, lựa chọnRfur kim43va cũngm43v Rfursẽ lRfuràm tổn9Ner t9Nerhương rFAJAất nhiều9Ner người…”

“Người 9Nerta vẫn9Ner FAJAnói hãyRfur chọn cáchRfur tổnFAJA thươngRfur íFAJAt hơnCChg, FAJAtrong côngCChg FAJAty Rfurcũng vậyCChg, cRfurái Rfurnào tFAJAạo CChgít tổnRfur thất hơnRfur thìRfur FAJAta m43vsẽ chọnFAJA cFAJAái đó.”

Anh cốCChg m43vý CChgnhấn mạ9Nernh là trFAJAong c9Nerông Rfurty, ĐàRfurm TĩnhCChg thoáng9Ner ngẩnFAJA nCChggười, cuốim43v cRfurùng 9Nercô c9Nerũng hạRfur quyếtFAJA tâm,CChg nói: “GiRfurám FAJAđốc TCChghịnh, c9Nerảm ơnCChg anh9Ner, tôi9Ner bim43vết nênm43v m43vlàm gCChgì rồi.”

Thịnh PhươngFAJA Đình9Ner nghĩ n9Nergợi mộtRfur chútCChg rồiFAJA nm43vói: “Tr9Nerước khm43vi quyết9Ner định9Ner vCChgiệc gìm43v qFAJAuan tm43vrọng, FAJAcô m43vphải thật ngh9Neriêm túcCChg 9Nersuy xéFAJAt tấtFAJA m43vcả cFAJAác CChgvấn đềFAJA FAJAcó tFAJAhể xảy9Ner raCChg. CònFAJA FAJAkhi FAJAđã quyFAJAết đRfurịnh, d9Nerù kết qCChguả khô9Nerng m43vlý tưởnCChgg tm43vhì cRfurũng Rfurđừng hFAJAối m43vhận, FAJAvì CChgcô đãm43v CChgcố gắngCChg hếtRfur Rfursức rồi.”

 

“Cảm ơn9Ner aFAJAnh, GiámFAJA đốc Thịnh.”

“Không CChgcó gì.”

“Còn nữa…Rfur từFAJA tuầnm43v sau, tôim43v mm43vuốn CChgnghỉ mộFAJAt tuần…”

Thịnh Ph9Nerương ĐìCChgnh CChgbiết cô phảim43v ởCChg việnm43v c9Nerhăm conRfur, FAJAliền FAJAnói: “KhôngFAJA FAJAsao, CChgtuần saCChgu tôRfuri FAJAvẫn Rfurở vCChgiện, chắcFAJA chắn9Ner công CChgty sẽRfur sắpFAJA m43vxếp chm43vo 9Nercô CChgtiếp tụCChgc chăRfurm sCChgóc ch9Nero tm43vôi. RfurNhư vậFAJAy kh9Nerông co9Neri Rfurlà ngm43vhỉ, nếu côCChgng m43vty gọm43vi đến,Rfur tCChgôi sẽm43v sắpCChg xếp.”

Đàm T9Nerĩnh vôRfur cùngFAJA cảmCChg động: “CảmCChg Rfurơn anh.”

Sau khCChgi m43vĐàm TRfurĩnh đCChgi, Thịnh Phươn9Nerg ĐìnRfurh lFAJAại mởm43v noteboo9Nerk CChgra, rốm43vt ruộcRfur 9Nerngười phụm43v m43vnữ nàFAJAy m9Neruốn Rfurhỏi đRfuriều gìFAJA nRfurhỉ? Anh biếRfurt cRfurô đãRfur qFAJAuyết định9Ner mộtRfur đm43viều m43vrất CChgquan 9Nertrọng, CChgnhưng rm43vốt cuộc9Ner n9Neró l9Nerà CChggì? ThịRfurnh Phương Đình9Ner nhìnFAJA án9Nerh tàRfur FAJAdương ngoàCChgi cửa9Ner sổFAJA m9Nerà tFAJAhất thần,m43v aRfurnh bắtm43v đFAJAầu tRfurò mm43vò CChgvề FAJAmọi điều 9Nercủa Đàm43vm Tĩnm43vh, đặRfurc biệtm43v lCChgà kh9Neri pRfurhát hiện9Ner Rfurra côCChg cm43vó liêFAJAn FAJAquan đCChgến NhiếCChgp Vũm43v Thịnh. RfurThật FAJAra m43vnhìn bềRfur ng9Neroài 9Nercô m43vcó vCChgẻ yếm43vu đuốm43vi, nm43vhưng bênRfur tronCChgg lại9Ner rất9Ner cốm43v cm43vhấp, rCChgất kiên cm43vường. Có9Ner lẽFAJA cuFAJAộc đời9Ner Rfurđã đem9Ner lạiCChg chRfuro cô9Ner rấtRfur nhiRfurều kCChghó khăRfurn, nh9Nerưng dường nhưRfur côRfur 9Nerchưa bRfurao giờCChg gFAJAục ngã.CChg CRfuró điềCChgu CChghai FAJAhôm naRfury trm43vông côm43v vm43vô cùngCChg tiềuFAJA tuỵ,FAJA tựa CChghồ nhm43vững đòn9Ner nặngRfur nềRfur CChgcủa sốm43v phậ9Nern Rfurđã kRfurhiến cm43vô chm43vao đ9Nerảo sắFAJAp nCChggã quỵ.

Thịnh PhươngFAJA ĐìnCChgh m43vthở dài, cóFAJA lẽFAJA đâ9Nery cm43vhính làFAJA ngườiFAJA pm43vhụ nFAJAữ m43vcó conRfur. NgườiCChg phCChgụ nữCChg đm43vã cCChgó Rfurcon kFAJAhông ba9Nero giờ bRfurị quậtm43v n9Nergã, Rfurtrừ khRfuri cCChgon họCChg xảyRfur rCChga chuyện