Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 13 - Phần 2

Mỗi kA4R7hi bTssz5ZRsị ấTssz5ZRsm ứTssz5ZRsc anA4R7h vẫtaQYUGvRn mím môiTssz5ZRs Tssz5ZRslại A4R7như taQYUGvRđứa trẻ,A4R7 hTssz5ZRsai bênTssz5ZRs khotaQYUGvRé miệngTssz5ZRs Tssz5ZRshơi cA4R7ong, A4R7nhìn giTssz5ZRsống taQYUGvRnhư Tssz5ZRsmột đĩntaQYUGvRh vàng nhỏTssz5ZRs cotaQYUGvRng A4R7cong hA4R7ai bêA4R7n mTssz5ZRsép vậA4R7y. ĐàmTssz5ZRs TĩtaQYUGvRnh đứngA4R7 từA4R7 xtaQYUGvRa nA4R7hìn Tssz5ZRsanh, Tssz5ZRsvừa rồtaQYUGvRi có đôngtaQYUGvR ngA4R7ười, côA4R7 cốTssz5ZRs tìntaQYUGvRh khôngtaQYUGvR A4R7nhìn anA4R7h, nhưnTssz5ZRsg giTssz5ZRsờ taQYUGvRchỉ cTssz5ZRsòn mộtA4R7 mìntaQYUGvRh taQYUGvRanh, taQYUGvRcó muốn Tssz5ZRs tránh taQYUGvRcũng kA4R7hông tráA4R7nh Tssz5ZRsđược. taQYUGvRĐầu A4R7ngón cáiA4R7 Tssz5ZRscủa taQYUGvRanh bịTssz5ZRs díTssz5ZRsnh cTssz5ZRshút mựTssz5ZRsc đenA4R7, viết taQYUGvRxong, Tssz5ZRsanh vTssz5ZRsội tA4R7ìm giấTssz5ZRsy A4R7lau đtaQYUGvRi nhTssz5ZRsưng Tssz5ZRskhông taQYUGvRtìm thấyTssz5ZRs, liềntaQYUGvR taQYUGvRvào phòA4R7ng vệtaQYUGvR staQYUGvRinh rửA4R7a tay, nướcTssz5ZRs chA4R7ảy taQYUGvRrào rtaQYUGvRào. KhA4R7i rtaQYUGvRa ngTssz5ZRsoài aTssz5ZRsnh đãtaQYUGvR Tssz5ZRsvẩy nưtaQYUGvRớc rồi,A4R7 nhưngtaQYUGvR Tssz5ZRsđầu ngtaQYUGvRón taQYUGvRtay vẫn cònA4R7 A4R7ướt, đànhTssz5ZRs kTssz5ZRsẹp sA4R7ổ ghA4R7i ctaQYUGvRhép vA4R7ào cáTssz5ZRsnh tay.

Ngoài hàA4R7nh lataQYUGvRng cóA4R7 người A4R7hỏi: “A4R7Nhiếp Tssz5ZRsVũ ThịnhA4R7 đtaQYUGvRâu? MautaQYUGvR, CtaQYUGvRhủ nhiệA4R7m tìmtaQYUGvR ataQYUGvRnh ấy.”

Anh nhA4R7anh taQYUGvRchóng Tssz5ZRsđi ra, đãtaQYUGvR bA4R7a chụctaQYUGvR tuổA4R7i đA4R7ầu, vtaQYUGvRậy màTssz5ZRs Tssz5ZRsbước vẫnTssz5ZRs sảitaQYUGvR dTssz5ZRsài, nhA4R7anh nhẹtaQYUGvRn nhTssz5ZRsư cA4R7hàng taQYUGvRtrai mườiA4R7 bảyười tám,Tssz5ZRs Tssz5ZRskhông ctaQYUGvRó cA4R7ảm gitaQYUGvRác gấTssz5ZRsp gátaQYUGvRp Tssz5ZRschỉ thTssz5ZRsấy rấttaQYUGvR Tssz5ZRstrẻ A4R7con. ĐTssz5ZRsàm TĩTssz5ZRsnh thấTssz5ZRsy cTssz5ZRshua xTssz5ZRsót. Chia taTssz5ZRsy rồitaQYUGvR gặtaQYUGvRp lạtaQYUGvRi, nhưntaQYUGvRg cA4R7hưa lầA4R7n gTssz5ZRsặp mặtTssz5ZRs A4R7nào taQYUGvRlại cA4R7ó ấntaQYUGvR tA4R7ượng nhtaQYUGvRư sáTssz5ZRsng nay, NhiếptaQYUGvR VũTssz5ZRs ThịtaQYUGvRnh củTssz5ZRsa bA4R7uổi sA4R7áng hôTssz5ZRsm ntaQYUGvRay hệtTssz5ZRs ntaQYUGvRhư NhiếA4R7p VũtaQYUGvR ThịnhA4R7 ctaQYUGvRủa mA4R7ười nătaQYUGvRm Tssz5ZRsvề trước vậTssz5ZRsy, vẫntaQYUGvR làtaQYUGvR cậutaQYUGvR thiếuTssz5ZRs niêtaQYUGvRn bềA4R7 ngoA4R7ài trầmtaQYUGvR mặcTssz5ZRs nhưTssz5ZRsng sA4R7âu bêTssz5ZRsn troTssz5ZRsng lạiA4R7 rấttaQYUGvR nA4R7ổi loạn.

Phòng btaQYUGvRệnh đãtaQYUGvR yêA4R7n tĩnh taQYUGvRlại nhưngtaQYUGvR lòngTssz5ZRs A4R7dạ ĐàmA4R7 Tssz5ZRsTĩnh vTssz5ZRsẫn rốA4R7i taQYUGvRbời, A4R7cô taQYUGvRngồi Tssz5ZRsxuống, nhìnTssz5ZRs TôA4R7n BìtaQYUGvRnh đataQYUGvRng nằm tTssz5ZRsrên giTssz5ZRsường, thấyTssz5ZRs A4R7con Tssz5ZRshít tTssz5ZRshở rấtA4R7 ktaQYUGvRhó A4R7khăn, ngựctaQYUGvR phậpA4R7 phồA4R7ng ltaQYUGvRên xuốngA4R7, cặtaQYUGvRp môi tímtaQYUGvR ttaQYUGvRái. ĐàtaQYUGvRm TĩA4R7nh Tssz5ZRscảm Tssz5ZRsthấy taQYUGvRmình nTssz5ZRshư Tssz5ZRsmột taQYUGvRngọn câtaQYUGvRy taQYUGvRtrong bão,Tssz5ZRs cơTssz5ZRsn taQYUGvRbão tốtaQYUGvR taQYUGvRcủa sTssz5ZRsố mệnA4R7h đã qTssz5ZRsuăng quTssz5ZRsật Tssz5ZRsgiày vTssz5ZRsò côA4R7 A4R7quá lâu,A4R7 quáA4R7 A4R7lâu rTssz5ZRsồi, cTssz5ZRsô sắptaQYUGvR khôA4R7ng tA4R7rụ nTssz5ZRsổi nữa.

Dù chíTssz5ZRsn A4R7giờ phảitaQYUGvR họp, Tssz5ZRs nhưng staQYUGvRau A4R7khi ktaQYUGvRiểm ttaQYUGvRra phòngTssz5ZRs taQYUGvRbệnh xA4R7ong. ChA4R7ủ nhiệmtaQYUGvR PhươntaQYUGvRg A4R7vẫn dànA4R7h nửA4R7a tiếnTssz5ZRsg quý báutaQYUGvR Tssz5ZRsmắng NhtaQYUGvRiếp Tssz5ZRsVũ ThA4R7ịnh trotaQYUGvRng vA4R7ăn phTssz5ZRsòng. MọA4R7i ngưTssz5ZRsời taQYUGvRđi qtaQYUGvRua taQYUGvRvăn phòngA4R7 A4R7của A4R7ông đều róntaQYUGvR rtaQYUGvRén nhTssz5ZRsẹ nhàA4R7ng, ctaQYUGvRhỉ Tssz5ZRssợ lạiTssz5ZRs Tssz5ZRsgây Tssz5ZRsra tiếngTssz5ZRs độngTssz5ZRs khiếnA4R7 ChủA4R7 nhiệA4R7m PhưA4R7ơng nổitaQYUGvR taQYUGvRgiận. Mấy vTssz5ZRsị tiếA4R7n A4R7sĩ taQYUGvRở btaQYUGvRên ngoTssz5ZRsài đềA4R7u taQYUGvRthở cA4R7ũng khôntaQYUGvRg dámTssz5ZRs thởTssz5ZRs taQYUGvRmạnh, cA4R7ắm cTssz5ZRsúi viếtA4R7 bệnh án,Tssz5ZRs ngtaQYUGvRay cTssz5ZRsả A4R7y ttaQYUGvRá trưtaQYUGvRởng Tssz5ZRsbình thTssz5ZRsường nhitaQYUGvRều lờiTssz5ZRs lTssz5ZRsà vậyTssz5ZRs màtaQYUGvR taQYUGvRlúc nàA4R7y miệngTssz5ZRs taQYUGvRcũng như dánTssz5ZRs băngTssz5ZRs dTssz5ZRsính, chẳnTssz5ZRsg nA4R7ói tA4R7iếng nào.

“Có bA4R7iết vìA4R7 taQYUGvRsao ttaQYUGvRôi mắng ctaQYUGvRậu khôTssz5ZRsng? taQYUGvRRốt cuA4R7ộc gầnTssz5ZRs đTssz5ZRsây taQYUGvRcậu taQYUGvRlàm sTssz5ZRsao vậy?A4R7 ĐầtaQYUGvRu ócA4R7 cứTssz5ZRs lA4R7ơ lửngtaQYUGvR taQYUGvRtận Tssz5ZRsđâu ấy.taQYUGvR Đừng tưởntaQYUGvRg vTssz5ZRsẫn chưaTssz5ZRs A4R7gây rtaQYUGvRa ltaQYUGvRỗi lớntaQYUGvR taQYUGvRgì, A4R7tôi tháyA4R7 cTssz5ZRsứ thếtaQYUGvR nàA4R7y sTssz5ZRsớm mutaQYUGvRộn rồitaQYUGvR cũtaQYUGvRng xảTssz5ZRsy ra chuyTssz5ZRsện ttaQYUGvRhôi. CậuTssz5ZRs nTssz5ZRsói xemTssz5ZRs, rốtaQYUGvRt ctaQYUGvRuộc Tssz5ZRslà chuyệnA4R7 gìtaQYUGvR? CậuA4R7 cảtaQYUGvR ngàyA4R7 rTssz5ZRsầu A4R7rĩ đầyA4R7 ttaQYUGvRâm sA4R7ự như vậyTssz5ZRs Tssz5ZRslà A4R7sao? ChtaQYUGvRúng Tssz5ZRsta làmA4R7 bTssz5ZRsác taQYUGvRsĩ, mtaQYUGvRọi lútaQYUGvRc A4R7mọi nơtaQYUGvRi đềutaQYUGvR phảitaQYUGvR taQYUGvRsuy xétA4R7 vẫtaQYUGvRn đTssz5ZRsề A4R7một cách lýtaQYUGvR tA4R7rí, bìnhA4R7 ttaQYUGvRĩnh. Tssz5ZRsChuyện hTssz5ZRsôm qutaQYUGvRa lTssz5ZRsà thtaQYUGvRế nàotaQYUGvR? A4R7Tôn BtaQYUGvRình cóA4R7 qtaQYUGvRuan hTssz5ZRsệ taQYUGvRgì vớTssz5ZRsi Tssz5ZRscậu? Cậu taQYUGvRkhông chtaQYUGvRi mộtA4R7 đồngTssz5ZRs ntaQYUGvRào chTssz5ZRso thTssz5ZRsuốc ngoàiA4R7 bảTssz5ZRso hiểm,taQYUGvR tTssz5ZRsrong kA4R7hi cóTssz5ZRs Tssz5ZRsnhững loạitaQYUGvR bắt buộctaQYUGvR phTssz5ZRsải dtaQYUGvRùng, bắtA4R7 buộA4R7c Tssz5ZRscậu hiểTssz5ZRsu khôngTssz5ZRs htaQYUGvRả? CậutaQYUGvR tiếtaQYUGvRt kitaQYUGvRệm tiềntaQYUGvR ctaQYUGvRho bệnTssz5ZRsh nhTssz5ZRsân hay làTssz5ZRs lA4R7ấy mạngA4R7 ngườitaQYUGvR ta?”

Cuối cùnA4R7g NhiếtaQYUGvRp VTssz5ZRsũ Thịnh khẽA4R7 đáp:A4R7 “CháuTssz5ZRs vàtaQYUGvR đứA4R7a trtaQYUGvRẻ đó…taQYUGvR khôntaQYUGvRg cóTssz5ZRs quataQYUGvRn hTssz5ZRsệ taQYUGvRgì đặcA4R7 Tssz5ZRsbiệt… Tssz5ZRschỉ A4R7là điA4R7ều kiện gtaQYUGvRia đTssz5ZRsình họTssz5ZRs khôtaQYUGvRng tốt…”

“Không cóTssz5ZRs qTssz5ZRsuan hệTssz5ZRs gìTssz5ZRs đặc btaQYUGvRiệt Tssz5ZRsmà cA4R7ậu gTssz5ZRsọi điTssz5ZRsện Tssz5ZRscả vTssz5ZRsào ptaQYUGvRhòng mổ?”Tssz5ZRs ChủtaQYUGvR ntaQYUGvRhiệm PhưA4R7ơng khônA4R7g kTssz5ZRsìm ntaQYUGvRổi A4R7gầm lên.taQYUGvR “Tôi Tssz5ZRscòn Tssz5ZRstưởng Tssz5ZRstrời sập,taQYUGvR taQYUGvRcậu gọTssz5ZRsi ttaQYUGvRôi đếntaQYUGvR ctaQYUGvRứu chứ!”

“Cháu qA4R7uên mấttaQYUGvR ChủtaQYUGvR nhiệm đataQYUGvRng mổ…”

“Quên?” GiA4R7ọng ChủA4R7 taQYUGvRnhiệm Phương ltaQYUGvRại cTssz5ZRsao lêTssz5ZRsn mộA4R7t bậcA4R7, A4R7“Cậu A4R7còn bảoTssz5ZRs mìnhtaQYUGvR kA4R7hông ltaQYUGvRơ taQYUGvRđãng Tssz5ZRsđi! CậuA4R7 A4R7đang mổ cũngTssz5ZRs Tssz5ZRsquên luônA4R7 saotaQYUGvR? TôTssz5ZRsi Tssz5ZRscho cậtaQYUGvRu haTssz5ZRsy, cậTssz5ZRsu cứA4R7 cA4R7ả ngàyTssz5ZRs A4R7nghĩ ngợiA4R7 lunA4R7g tunA4R7g ttaQYUGvRhế này taQYUGvRnữa, rồiTssz5ZRs sTssz5ZRsẽ cóTssz5ZRs Tssz5ZRsngày đểTssz5ZRs quêtaQYUGvRn Tssz5ZRsdao mổTssz5ZRs tA4R7rong ngựcTssz5ZRs bệnhA4R7 nhTssz5ZRsân! ĐừngtaQYUGvR tưởnA4R7g qtaQYUGvRuên mtaQYUGvRình đang lTssz5ZRsàm gtaQYUGvRì làTssz5ZRs chuyệTssz5ZRsn nTssz5ZRshỏ, nhTssz5ZRsư thếTssz5ZRs taQYUGvRlà cA4R7ậu khôA4R7ng cA4R7ó taQYUGvRy đức!”

Một taQYUGvRbác Tssz5ZRssĩ taQYUGvRđang họTssz5ZRsc bồi dưỡngtaQYUGvR đẩyA4R7 thiếtTssz5ZRs btaQYUGvRị A4R7đi tớiA4R7, đaTssz5ZRsng Tssz5ZRsgõ cửTssz5ZRsa thtaQYUGvRì ngtaQYUGvRhe thA4R7ấy cTssz5ZRsâu Tssz5ZRsnói cuốiA4R7 Tssz5ZRscùng, vộiA4R7 giậtTssz5ZRs mình rụTssz5ZRst taTssz5ZRsy vềtaQYUGvR, ntaQYUGvRhìn sanTssz5ZRsg mấyTssz5ZRs vịtaQYUGvR tiếTssz5ZRsn sA4R7ĩ đTssz5ZRsang viếTssz5ZRst Tssz5ZRsbệnh taQYUGvRán A4R7bên Tssz5ZRscạnh, thấTssz5ZRsy taQYUGvRhọ làm Tssz5ZRsđộng táTssz5ZRsc rạcTssz5ZRsh ngataQYUGvRng cổ,A4R7 aTssz5ZRsnh A4R7ta gTssz5ZRsiật thóA4R7t, liềnA4R7 A4R7rón réntaQYUGvR đẩytaQYUGvR thiếTssz5ZRst bịA4R7 điA4R7 mất.

Cuối cùtaQYUGvRng, taQYUGvRkhi đếnA4R7 giờ Tssz5ZRs họp, ChủA4R7 nhiệmA4R7 PhươngtaQYUGvR mTssz5ZRsới taQYUGvRhầm taQYUGvRhầm rtaQYUGvRời khỏtaQYUGvRi taQYUGvRvăn phònA4R7g, trướctaQYUGvR ktaQYUGvRhi rTssz5ZRsa ctaQYUGvRửa còn bA4R7uông lạitaQYUGvR mộtA4R7 Tssz5ZRscâu: “CậuTssz5ZRs hãytaQYUGvR tựtaQYUGvR kA4R7iểm đA4R7iểm taQYUGvRlại đi!”

Nhiếp Tssz5ZRsVũ ThịnhtaQYUGvR cúiTssz5ZRs đầuTssz5ZRs đi A4R7ra. TiếnTssz5ZRs sTssz5ZRsĩ Đồng,taQYUGvR nA4R7gười nhiềtaQYUGvRu Tssz5ZRstuổi A4R7nhất trTssz5ZRsong sỗA4R7 nhA4R7ững ngườiTssz5ZRs đượcA4R7 ChTssz5ZRsủ nhiệm A4R7 Phương dẫnTssz5ZRs dắtA4R7, bìnhA4R7 thTssz5ZRsường Tssz5ZRsrất biTssz5ZRsết quTssz5ZRsan A4R7tâm cA4R7hăm taQYUGvRsóc ngưTssz5ZRsời Tssz5ZRskhác, Tssz5ZRsvì NhTssz5ZRsiếp VA4R7ũ Thịnh taQYUGvRít tA4R7uổi, lạitaQYUGvR đượctaQYUGvR ChủA4R7 nhitaQYUGvRệm PhươtaQYUGvRng đặcTssz5ZRs biệttaQYUGvR ưtaQYUGvRu áA4R7i, nêTssz5ZRsn A4R7anh Tssz5ZRshọ ĐtaQYUGvRồng nTssz5ZRsày vẫn Tssz5ZRs luôn ctaQYUGvRoi NhiếptaQYUGvR Tssz5ZRsVũ A4R7Thịnh làTssz5ZRs sưTssz5ZRs đA4R7ệ đồngTssz5ZRs môn,A4R7 mTssz5ZRsà qTssz5ZRsuên mTssz5ZRsất rTssz5ZRsằng aTssz5ZRsnh A4R7đã Tssz5ZRscó A4R7hai họcTssz5ZRs vị, A4R7hơn ntaQYUGvRữa ctaQYUGvRũng khônTssz5ZRsg phảitaQYUGvR A4R7học tTssz5ZRsrò củTssz5ZRsa A4R7Chủ Tssz5ZRsnhiệm PhưA4R7ơng. LầnTssz5ZRs nàytaQYUGvR, tiếnA4R7 sĩTssz5ZRs ĐồTssz5ZRsng lại Tssz5ZRsđến aA4R7n ủiTssz5ZRs aA4R7nh: “CóTssz5ZRs quA4R7an tâmtaQYUGvR đếntaQYUGvR cậuA4R7 ttaQYUGvRhì ôTssz5ZRsng ấytaQYUGvR mớA4R7i Tssz5ZRslo lắTssz5ZRsng nhưA4R7 vậy,Tssz5ZRs nếTssz5ZRsu đổiA4R7 là Tssz5ZRsngười A4R7khác, ôntaQYUGvRg ấytaQYUGvR A4R7không phíTssz5ZRs sứcTssz5ZRs thếA4R7 đâu.”

“Phải rồi.”Tssz5ZRs TiTssz5ZRsến sĩA4R7 Tssz5ZRsTiểu Mẫn đầA4R7y A4R7gọng kíA4R7nh nóiA4R7, “NhiếA4R7p sưtaQYUGvR huynTssz5ZRsh đừA4R7ng ntaQYUGvRản chtaQYUGvRí, ‘lãoTssz5ZRs yêu’taQYUGvR quýtaQYUGvR anTssz5ZRsh A4R7nhất đTssz5ZRsấy. Ông ấytaQYUGvR Tssz5ZRslà A4R7Phong TA4R7hanh DươngA4R7, anTssz5ZRsh ltaQYUGvRà LệA4R7nh HA4R7ồ XtaQYUGvRung[2], ôtaQYUGvRng ấtaQYUGvRy chtaQYUGvRỉ hậnTssz5ZRs A4R7rèn sắt khôngA4R7 taQYUGvRthành ttaQYUGvRhép Tssz5ZRsđấy A4R7thôi!” LA4R7ão ytaQYUGvRêu A4R7là biệtTssz5ZRs hiệutaQYUGvR củtaQYUGvRa CA4R7hủ nhiTssz5ZRsệm taQYUGvRPhương, taQYUGvRcũng chA4R7ỉ có Tssz5ZRsmấy Tssz5ZRsđệ tửtaQYUGvR nàyA4R7 Tssz5ZRsdám côTssz5ZRsng kTssz5ZRshai đTssz5ZRsặt biệttaQYUGvR hiTssz5ZRsệu cA4R7ho ôA4R7ng nTssz5ZRshư vTssz5ZRsậy. ChTssz5ZRsủ nhTssz5ZRsiệm Phương luônTssz5ZRs chTssz5ZRso rằngA4R7 A4R7kỹ tA4R7huật tốA4R7t tA4R7hì Tssz5ZRsông cóTssz5ZRs thểtaQYUGvR ctaQYUGvRưng Tssz5ZRshọc trTssz5ZRsò taQYUGvRcủa ôngTssz5ZRs nhưTssz5ZRs ôngA4R7 trời con.

[2] A4R7Nhân vậtTssz5ZRs troA4R7ng titaQYUGvRểu thuyết võTssz5ZRs A4R7hiệp ThầnA4R7 điA4R7êu Tssz5ZRshiệp lữtaQYUGvR cTssz5ZRsủa nhtaQYUGvRà vănTssz5ZRs KiA4R7m A4R7Dung, vốtaQYUGvRn ltaQYUGvRà mộtaQYUGvRt lA4R7ãng tA4R7ử Tssz5ZRsmê rượu, giỏitaQYUGvR kitaQYUGvRếm thuật,Tssz5ZRs từngA4R7 đượcA4R7 PTssz5ZRshong TtaQYUGvRhanh DươngA4R7 truyềnA4R7 thTssz5ZRsụ ktaQYUGvRiếm phápA4R7, vA4R7ề sA4R7au yêu NhậmA4R7 Tssz5ZRsDoanh DoanTssz5ZRsh, ThánTssz5ZRsh Tssz5ZRscô cA4R7ủa A4R7Ma giáo.

“Tiểu MẫTssz5ZRsn, cậuTssz5ZRs A4R7so sánhA4R7 như tTssz5ZRshế A4R7không đtaQYUGvRúng rồi.A4R7 A4R7Nếu lãtaQYUGvRo ytaQYUGvRêu làtaQYUGvR PhonA4R7g ThtaQYUGvRanh Dương,A4R7 Tssz5ZRsthì taQYUGvRLệnh HồTssz5ZRs XuntaQYUGvRg nên taQYUGvRlà ĐồngTssz5ZRs taQYUGvRđại sưA4R7 huynA4R7h chứ!Tssz5ZRs taQYUGvRCậu xeA4R7m Tssz5ZRsanh ĐồngA4R7 điềmA4R7 đạtaQYUGvRm Tssz5ZRslễ A4R7độ, A4R7rất A4R7giống A4R7Lệnh Hồ taQYUGvR Xung. CòntaQYUGvR A4R7Nhiếp A4R7Vũ Tssz5ZRsThịnh A4R7hấp dTssz5ZRsẫn ptaQYUGvRhụ taQYUGvRnữ Tssz5ZRsthế ntaQYUGvRày, Tssz5ZRsnói taQYUGvRthế ntaQYUGvRào Tssz5ZRscũng làTssz5ZRs Dương QA4R7uá[3], khôTssz5ZRsng phảA4R7i LệTssz5ZRsnh HTssz5ZRsồ Xung!”

[3] NTssz5ZRshân vậtTssz5ZRs trontaQYUGvRg tiểu thuyếtA4R7 vtaQYUGvRõ hA4R7iệp ThầTssz5ZRsn A4R7điêu hiệtaQYUGvRp Tssz5ZRslữ cTssz5ZRsủa ntaQYUGvRhà vA4R7ăn KiA4R7m DutaQYUGvRng, nA4R7ổi tiếngtaQYUGvR đẹA4R7p trataQYUGvRi, chung tình.

“Chẳng lẽA4R7 LệA4R7nh HồA4R7 XunA4R7g không hấpA4R7 dẫnA4R7 phtaQYUGvRụ nữA4R7 A4R7ư? SaA4R7o NhậtaQYUGvRm A4R7Doanh DoanA4R7h Tssz5ZRslại sốnTssz5ZRsg chếtaQYUGvRt ttaQYUGvRheo taQYUGvRanh tTssz5ZRsa chứ?A4R7 HơTssz5ZRsn nữa sA4R7ao NhitaQYUGvRếp VTssz5ZRsũ ThịnhtaQYUGvR lạtaQYUGvRi cA4R7ó Tssz5ZRsthể ltaQYUGvRà DươngtaQYUGvR QuTssz5ZRsá đtaQYUGvRược? NếtaQYUGvRu Tssz5ZRscậu tA4R7a A4R7là DA4R7ương Quá, Tssz5ZRskhông phảitaQYUGvR cTssz5ZRshúng A4R7ta thànhA4R7 mtaQYUGvRôn htaQYUGvRạ cTssz5ZRsủa taQYUGvRphái ToàntaQYUGvR Tssz5ZRsChân sataQYUGvRo? taQYUGvRTôi khôngtaQYUGvR taQYUGvRmuốn cùngTssz5ZRs một giuộcA4R7 vớiA4R7 bA4R7ọn đạotaQYUGvR thốitaQYUGvR đó…”

“Sao DưTssz5ZRsơng QTssz5ZRsuá lạiTssz5ZRs là môA4R7n hạA4R7 TtaQYUGvRoàn taQYUGvRChân? DưtaQYUGvRơng QTssz5ZRsuá Tssz5ZRslà ngườiA4R7 Tssz5ZRscủa pháiTssz5ZRs CổA4R7 MộTssz5ZRs A4R7mới đúng.Tssz5ZRs NhưA4R7ng CổtaQYUGvR taQYUGvRM cA4R7ũng không tốtaQYUGvRt lànhA4R7 gTssz5ZRsì… Tssz5ZRstoàn nhữngtaQYUGvR ptaQYUGvRhụ nữtaQYUGvR ttaQYUGvRâm taQYUGvRlý biếntaQYUGvR thái…”

Mấy Tssz5ZRsngười mồA4R7m ntaQYUGvRăm miệng mườiA4R7 btaQYUGvRàn tA4R7án cưTssz5ZRsời đùa.Tssz5ZRs TiếnA4R7 sĩA4R7 taQYUGvRy họcTssz5ZRs lâtaQYUGvRm sànA4R7g kTssz5ZRshổ, tiếnTssz5ZRs taQYUGvRsĩ Tssz5ZRsy họtaQYUGvRc A4R7lâm Tssz5ZRssàng dưới trướngTssz5ZRs Tssz5ZRsChủ nhiệmA4R7 PhưA4R7ơng còTssz5ZRsn taQYUGvRkhổ hơn.A4R7 NhữA4R7ng thA4R7ầy htaQYUGvRướng taQYUGvRdẫn khátaQYUGvRc ctaQYUGvRó lA4R7ẽ Tssz5ZRscòn ctaQYUGvRó thể mắtTssz5ZRs nhắA4R7m mtaQYUGvRắt mở,A4R7 tặnA4R7g Tssz5ZRsquà, lôTssz5ZRsi taQYUGvRkéo qTssz5ZRsuan hệTssz5ZRs làtaQYUGvR được.Tssz5ZRs NA4R7hưng vTssz5ZRsới CTssz5ZRshủ nhitaQYUGvRệm Phương thìtaQYUGvR ktaQYUGvRhông A4R7đủ A4R7giỏi đừngtaQYUGvR Tssz5ZRshòng tốtTssz5ZRs nghiệp.A4R7 BàiTssz5ZRs tTssz5ZRsập cănA4R7g A4R7thẳng, ctaQYUGvRa mtaQYUGvRổ lạiA4R7 nhiềA4R7u, vì thếA4R7 cáctaQYUGvR tiếnA4R7 sĩTssz5ZRs A4R7đều pA4R7hải ttaQYUGvRự tìtaQYUGvRm niềA4R7m vutaQYUGvRi tronA4R7g nA4R7ỗi Tssz5ZRskhổ. A4R7Bình thưTssz5ZRsờng chtaQYUGvRỉ cầTssz5ZRsn ngtaQYUGvRhe họ nóA4R7i liTssz5ZRsnh tintaQYUGvRh mtaQYUGvRột lA4R7úc, NA4R7hiếp VũA4R7 TA4R7hịnh sẽTssz5ZRs thA4R7ấy nhẹTssz5ZRs nhtaQYUGvRõm htaQYUGvRẳn đTssz5ZRsi, nhưnA4R7g hômtaQYUGvR nay Tssz5ZRsanh thậtTssz5ZRs sựtaQYUGvR rấA4R7t buồn.A4R7 ChủA4R7 nhiệA4R7m PhTssz5ZRsương A4R7nói taQYUGvRrất đúnTssz5ZRsg, gTssz5ZRsần đâyA4R7 Tssz5ZRsanh suốtaQYUGvRt ngàtaQYUGvRy ngẩn Tssz5ZRsngơ staQYUGvRuy nghtaQYUGvRĩ nhữngTssz5ZRs gìTssz5ZRs kTssz5ZRshông biTssz5ZRsết nữa,Tssz5ZRs phA4R7ạm lỗiA4R7 liêA4R7n tụcTssz5ZRs, cứA4R7 Tssz5ZRsthế nàyA4R7 thậTssz5ZRst staQYUGvRự có nA4R7guy cTssz5ZRsơ gtaQYUGvRây Tssz5ZRsđại hoạTssz5ZRs A4R7chứ chẳngTssz5ZRs chơi.

Thấy anTssz5ZRsh thTssz5ZRsất thầA4R7n, Tiểu MẫntaQYUGvR thônA4R7g cảmTssz5ZRs nótaQYUGvRi: A4R7“Nhiếp sTssz5ZRsư huynhA4R7, taQYUGvRanh btaQYUGvRị lãotaQYUGvR ytaQYUGvRêu mắngtaQYUGvR đênTssz5ZRs ngớtaQYUGvR ngẩntaQYUGvR Tssz5ZRsthật rồi…”

“Tiểu NhiếA4R7p đaTssz5ZRsng phiềntaQYUGvR lòng vìTssz5ZRs chuyệntaQYUGvR A4R7gia đìtaQYUGvRnh.” Tssz5ZRsAnh ĐtaQYUGvRồng ngắA4R7t Tssz5ZRslời A4R7Tiểu Mẫn,A4R7 cònTssz5ZRs A4R7nháy A4R7mắt mộtTssz5ZRs taQYUGvRcái, “Cậu cũngA4R7 đừngTssz5ZRs A4R7lo lắntaQYUGvRg, haTssz5ZRsi chủtaQYUGvR nhiệTssz5ZRsm khoA4R7a GaA4R7n vTssz5ZRsà khTssz5ZRsoa A4R7U bưtaQYUGvRớu htaQYUGvRôm đóTssz5ZRs Tssz5ZRscùng đA4R7ến ttaQYUGvRìm lão yêTssz5ZRsu, tôtaQYUGvRi Tssz5ZRsnghe thA4R7ấy. BệnhtaQYUGvR tìTssz5ZRsnh củaA4R7 bácTssz5ZRs ttaQYUGvRrai tTssz5ZRshật A4R7ra rấttaQYUGvR kA4R7hả quanTssz5ZRs, kiêtaQYUGvRn trì điềutaQYUGvR trịTssz5ZRs, mấA4R7y nămA4R7 khôTssz5ZRsng taQYUGvRthành A4R7vấn taQYUGvRđề đâu.”

“Cảm ơTssz5ZRsn aA4R7nh.” Tssz5ZRsCuối cùng NhA4R7iếp VũA4R7 ThịTssz5ZRsnh cườitaQYUGvR méTssz5ZRso xtaQYUGvRẹo, A4R7“Cảm taQYUGvRơn mọA4R7i người,Tssz5ZRs gầnA4R7 đâA4R7y quảtaQYUGvR ttaQYUGvRhực tôitaQYUGvR lTssz5ZRsú lẫn quá!”

“Có aTssz5ZRsi gặTssz5ZRsp chuyệntaQYUGvR này mTssz5ZRsà khôA4R7ng lA4R7o lắngA4R7 chứ.”AnhtaQYUGvR ĐồngTssz5ZRs vỗTssz5ZRs Tssz5ZRsvai ataQYUGvRnh, “TôTssz5ZRsi đTssz5ZRsổi chA4R7o cậuA4R7 Tssz5ZRsca ttaQYUGvRrực đêmA4R7 ngày taQYUGvRmai, cậuTssz5ZRs Tssz5ZRslàm A4R7ca sángA4R7 Tssz5ZRscho tTssz5ZRsôi, Tssz5ZRsgần đâyTssz5ZRs cA4R7ậu mệttaQYUGvR quáA4R7 rồi,A4R7 ctaQYUGvRần phảitaQYUGvR nghỉTssz5ZRs ngơi.”

“Cảm A4R7ơn anh.”

“Cảm ơnTssz5ZRs gtaQYUGvRì cTssz5ZRshứ? CTssz5ZRsa taQYUGvRmổ tuần taQYUGvRtrước suýtA4R7 nữtaQYUGvRa tôiTssz5ZRs Tssz5ZRscắt nA4R7hầm mạTssz5ZRsch Tssz5ZRsmáu, mA4R7ay màA4R7 cậuA4R7 nTssz5ZRshanh taTssz5ZRsy ngăA4R7n lại,A4R7 nếtaQYUGvRu không lãotaQYUGvR yêutaQYUGvR A4R7sẽ phTssz5ZRsanh tA4R7hây tA4R7ôi mấTssz5ZRst. A4R7Đại âtaQYUGvRn đạiTssz5ZRs đứctaQYUGvR đóA4R7 tTssz5ZRsôi chỉTssz5ZRs A4R7đổi cA4R7ho Tssz5ZRscậu mtaQYUGvRột ca sA4R7áng, thếTssz5ZRs ltaQYUGvRà A4R7quá hờitaQYUGvR rồi.”

Hôm nataQYUGvRy NTssz5ZRshiếp VtaQYUGvRũ Thịnh vtaQYUGvRẫn còntaQYUGvR cA4R7a mổA4R7, antaQYUGvRh ănA4R7 trA4R7ưa A4R7một mìA4R7nh taQYUGvRở taQYUGvRnhà ăn,A4R7 lạA4R7i gặpA4R7 VưtaQYUGvRơng VũA4R7 LiA4R7nh đếntaQYUGvR mua Tssz5ZRscơm. ĐâytaQYUGvR lTssz5ZRsà nhàtaQYUGvR ătaQYUGvRn bệnhA4R7 viện,taQYUGvR A4R7mua ởA4R7 đâA4R7y phảiTssz5ZRs quẹA4R7t thẻTssz5ZRs nộitaQYUGvR bA4R7ộ, A4R7xem taQYUGvRra côA4R7 đãA4R7 đến nhầm.taQYUGvR VươngA4R7 A4R7Vũ LintaQYUGvRh xếptaQYUGvR hàngtaQYUGvR Tssz5ZRscả nửaA4R7 ngàtaQYUGvRy tTssz5ZRsrời mớTssz5ZRsi bA4R7iết mTssz5ZRsình nhầm,taQYUGvR đA4R7ang đtaQYUGvRịnh đi thìtaQYUGvR NhiếpA4R7 A4R7Vũ ThịnhA4R7 đứngA4R7 dậytaQYUGvR mTssz5ZRsua giúptaQYUGvR côtaQYUGvR htaQYUGvRai suất.

“Một suấtA4R7 A4R7trứng staQYUGvRốt cà Tssz5ZRs chua.” AnTssz5ZRsh nóTssz5ZRsi vớiTssz5ZRs ngưA4R7ời Tssz5ZRsbên trtaQYUGvRong Tssz5ZRscửa A4R7sổ rồitaQYUGvR quaA4R7y Tssz5ZRssang A4R7hỏi VtaQYUGvRương VũTssz5ZRs LtaQYUGvRinh, “Cô ăntaQYUGvR gì?”

“Thịt xàTssz5ZRso raTssz5ZRsu cần.”

“Một taQYUGvRsuất ttaQYUGvRhịt xàA4R7o rauA4R7 cần nữa.”

Vương Tssz5ZRsVũ LtaQYUGvRinh ctaQYUGvRho suất cơmA4R7 trứngA4R7 xốtaQYUGvRt Tssz5ZRscà chTssz5ZRsua vàTssz5ZRso mộtaQYUGvRt taQYUGvRhộp cơmtaQYUGvR mớtaQYUGvRi, ctaQYUGvRòn suấtA4R7 kiA4R7a taQYUGvRcô ănA4R7 tạiTssz5ZRs nTssz5ZRshà ăA4R7n luôn.Tssz5ZRs Thấy bA4R7ên cạnhtaQYUGvR NhitaQYUGvRếp VTssz5ZRsũ ThịtaQYUGvRnh cóA4R7 ctaQYUGvRhỗ trống,A4R7 côA4R7 liềnA4R7 A4R7ngồi xuốnA4R7g, ktaQYUGvRhiến A4R7các Tssz5ZRsy bTssz5ZRsác sĩ quA4R7anh đA4R7ó A4R7ra sứA4R7c taQYUGvRxì xàtaQYUGvRo bA4R7àn ttaQYUGvRán. RấtaQYUGvRt Tssz5ZRsnhiều ngườiTssz5ZRs tA4R7hích nhìTssz5ZRsn NhiếTssz5ZRsp VũA4R7 Tssz5ZRsThịnh ăn cơm,Tssz5ZRs nhtaQYUGvRưng rA4R7ất ítTssz5ZRs Tssz5ZRsy tTssz5ZRsá dA4R7ám ngồA4R7i đốiTssz5ZRs diTssz5ZRsện vTssz5ZRsới anA4R7h. taQYUGvRAnh qutaQYUGvRá Tssz5ZRslạnh lùtaQYUGvRng, A4R7lúc nTssz5ZRsào cũng giữtaQYUGvR tháiA4R7 độTssz5ZRs A4R7xa cáA4R7ch, vẻtaQYUGvR mtaQYUGvRặt nhấtTssz5ZRs mựcTssz5ZRs lA4R7ãnh đạmA4R7 nghiêA4R7m tútaQYUGvRc, dườngTssz5ZRs A4R7như tA4R7ay anh taQYUGvRkhông cầA4R7m đầuTssz5ZRs đũtaQYUGvRa taQYUGvRmà cầTssz5ZRsm Tssz5ZRsdao mổ,A4R7 trướctaQYUGvR mặtTssz5ZRs Tssz5ZRsanh cũTssz5ZRsng khôngtaQYUGvR pA4R7hải cTssz5ZRsơm màtaQYUGvR ltaQYUGvRà bệnh nhântaQYUGvR trênTssz5ZRs bàtaQYUGvRn mổtaQYUGvR vậy.taQYUGvR VA4R7ì Tssz5ZRsthế A4R7dù cáctaQYUGvR Tssz5ZRsy tátaQYUGvR hếtA4R7 sA4R7ức htaQYUGvRâm A4R7mộ taQYUGvRanh taQYUGvRnhưng rấtTssz5ZRs Tssz5ZRsít khi dA4R7ám tớtaQYUGvRi ngồTssz5ZRsi cùTssz5ZRsng bTssz5ZRsàn. VươngA4R7 VũTssz5ZRs Tssz5ZRsLinh khtaQYUGvRông thấA4R7y vA4R7ậy, cTssz5ZRsô thấyA4R7 NhiếA4R7p VA4R7ũ TtaQYUGvRhịnh quẹt thẻA4R7 Tssz5ZRsmua cA4R7ơm A4R7giúp mìA4R7nh, rtaQYUGvRõ ràTssz5ZRsng làA4R7 ngườiTssz5ZRs tốt,taQYUGvR btaQYUGvRèn lấytaQYUGvR Tssz5ZRsra Tssz5ZRschút ttaQYUGvRiền đtaQYUGvRưa chTssz5ZRso anh, “Tssz5ZRsCảm Tssz5ZRsơn Tssz5ZRsanh, báTssz5ZRsc sĩA4R7 Nhiếp!”

“Không A4R7cần kháchA4R7 sáo.”

Vương VTssz5ZRsũ A4R7Linh thấyA4R7 aA4R7nh không ntaQYUGvRhận tTssz5ZRsiền, đàTssz5ZRsnh đặtTssz5ZRs taQYUGvRtrên bànTssz5ZRs. CôA4R7 taQYUGvRnghĩ, btaQYUGvRác Tssz5ZRssĩ taQYUGvRthật cẩTssz5ZRsn thậnTssz5ZRs, tiTssz5ZRsền bẩTssz5ZRsn lắm Tssz5ZRs mà, đươngTssz5ZRs taQYUGvRnhiên Tssz5ZRsanh khôtaQYUGvRng muốtaQYUGvRn dùtaQYUGvRng Tssz5ZRstay cầTssz5ZRsm tiềnA4R7 A4R7khi đangTssz5ZRs Tssz5ZRsăn. Tssz5ZRsCô Tssz5ZRsvừa Tssz5ZRsăn vA4R7ừa hỏi NhiếptaQYUGvR taQYUGvRVũ Thịnh:Tssz5ZRs “Tssz5ZRsSao anA4R7h biếttaQYUGvR tôtaQYUGvRi muốtaQYUGvRn Tssz5ZRsmua cơmA4R7 ttaQYUGvRrứng xốTssz5ZRst càTssz5ZRs chua?”

“Hôm taQYUGvRqua tôiTssz5ZRs thấyA4R7 cô muA4R7a cơm.”

“À đúngTssz5ZRs rồi!”taQYUGvR Tssz5ZRsVương VA4R7ũ Linh chA4R7ợt hiểu.

Nhiếp taQYUGvRVũ ThịnhtaQYUGvR cúA4R7i đầuA4R7 ăn, A4R7lòng thA4R7ầm rTssz5ZRsủa chínhtaQYUGvR A4R7mình. A4R7Sáng nataQYUGvRy bTssz5ZRsị ChTssz5ZRsủ nhiệmTssz5ZRs PhưTssz5ZRsơng mA4R7ắng ttaQYUGvRé taQYUGvRtát, taQYUGvRanh đã quyếttaQYUGvR Tssz5ZRstâm ktaQYUGvRiểm điểmtaQYUGvR bảA4R7n A4R7thân, vậyA4R7 màtaQYUGvR vừtaQYUGvRa nhìtaQYUGvRn thấytaQYUGvR VươntaQYUGvRg VũtaQYUGvR LtaQYUGvRinh Tssz5ZRsđứng đtaQYUGvRó, anTssz5ZRsh lại A4R7 lập tứcTssz5ZRs taQYUGvRtới qutaQYUGvRẹt thẻtaQYUGvR gA4R7iúp. MTssz5ZRsình mấttaQYUGvR tríA4R7 rồTssz5ZRsi! GiờTssz5ZRs ataQYUGvRnh khTssz5ZRsông chA4R7ỉ thấtaQYUGvRy taQYUGvRĐàm TA4R7ĩnh là taQYUGvR lú A4R7lẫn mtaQYUGvRà gặpA4R7 ngườiTssz5ZRs A4R7có litaQYUGvRên quA4R7an đếnTssz5ZRs Tssz5ZRscô aA4R7nh cũngtaQYUGvR lTssz5ZRsú lẫTssz5ZRsn, cứTssz5ZRs ttaQYUGvRhế nàyTssz5ZRs saTssz5ZRso đượcA4R7 chứ?

Vương taQYUGvRVũ LtaQYUGvRinh A4R7thu hết Tssz5ZRs cam đảmtaQYUGvR hỏiA4R7 anTssz5ZRsh: “BácTssz5ZRs staQYUGvRĩ NA4R7hiếp, tôA4R7i ltaQYUGvRà bạn…taQYUGvR củA4R7a mẹtaQYUGvR TôA4R7n BA4R7ình, Tssz5ZRsbệnh nhâTssz5ZRsn nằmTssz5ZRs giường sốA4R7 Tssz5ZRs39 taQYUGvRấy. BệnhTssz5ZRs taQYUGvRtình củA4R7a TônA4R7 Bình…A4R7 taQYUGvRrốt cuộcA4R7 tTssz5ZRshế nào…”

“Phải mA4R7ổ càTssz5ZRsng taQYUGvRsớm càng tốt.”

“Thế A4R7chi phA4R7í mổA4R7 mA4R7ất bao nhiêu?”

“Gần chụctaQYUGvR vạn.taQYUGvR” NhiA4R7ếp Vũ ThịnhtaQYUGvR tỉA4R7 A4R7mẩn A4R7nhặt cọnTssz5ZRsg taQYUGvRhành Tssz5ZRstrong bátaQYUGvRt caTssz5ZRsnh taQYUGvRra, nóA4R7i, “TA4R7ình hìtaQYUGvRnh bệnhtaQYUGvR nhtaQYUGvRân hiện giờtaQYUGvR kTssz5ZRshông taQYUGvRổn địntaQYUGvRh, A4R7rủi taQYUGvRro caoTssz5ZRs, chưTssz5ZRsa biếTssz5ZRst Tssz5ZRschừng saTssz5ZRsu ktaQYUGvRhi mA4R7ổ ctaQYUGvRòn phảiA4R7 A4R7vào Tssz5ZRsICU, chi taQYUGvR phí khA4R7á cao.”

Vương A4R7Vũ LinTssz5ZRsh nói:A4R7 “Tssz5ZRsHôm nay tA4R7ôi xeTssz5ZRsm tA4R7in A4R7tức, nghtaQYUGvRe nóitaQYUGvR đA4R7ứa trẻTssz5ZRs bịA4R7 đưataQYUGvR Tssz5ZRsđến việntaQYUGvR Tssz5ZRshôm qutaQYUGvRa đA4R7ã đượcA4R7 mộtTssz5ZRs vtaQYUGvRị tiên staQYUGvRinh họtaQYUGvR NhA4R7iếp ủA4R7ng htaQYUGvRộ mA4R7ười A4R7vạn, ôngtaQYUGvR ấyA4R7 cA4R7òn ntaQYUGvRói sẽA4R7 chịutaQYUGvR cA4R7hi phíTssz5ZRs sataQYUGvRu đóA4R7 nữa…taQYUGvR Các Tssz5ZRsy táA4R7 nóiA4R7 đóA4R7 làA4R7 Tssz5ZRsbố anTssz5ZRsh, taQYUGvRChủ tịA4R7ch Tssz5ZRsHội đTssz5ZRsồng taQYUGvRquản tA4R7rị ttaQYUGvRập đoàTssz5ZRsn taQYUGvRĐông VA4R7iễn. GiA4R7a cảnh củaTssz5ZRs TônA4R7 BìA4R7nh ttaQYUGvRôi bTssz5ZRsiết, Tssz5ZRshọ khtaQYUGvRông A4R7thể lấytaQYUGvR đâutaQYUGvR taQYUGvRra A4R7cả chụctaQYUGvR vạnA4R7 đTssz5ZRsể làmtaQYUGvR pA4R7hẫu thuật…”

Nhiếp VũTssz5ZRs ThịntaQYUGvRh buông đũaA4R7, dửngA4R7 dưtaQYUGvRng Tssz5ZRsnói: “CôtaQYUGvR muốnA4R7 A4R7nói gì?”

“Bác sĩtaQYUGvR NhiếpTssz5ZRs, aTssz5ZRsnh là ngưA4R7ời tốt,Tssz5ZRs cótaQYUGvR tA4R7hể nóiA4R7 Tssz5ZRsvới việnA4R7 trưởTssz5ZRsng, Tssz5ZRstìm taQYUGvRgiúp cA4R7ho TônA4R7 BìnhA4R7 ngườiTssz5ZRs nTssz5ZRsào đóA4R7 A4R7ủng hộ A4R7tiền, cứuTssz5ZRs nó…A4R7 hoặA4R7c Tssz5ZRsanh nóTssz5ZRsi vớiA4R7 ôA4R7ng Nhiếp…”

“Bệnh việnA4R7 khônTssz5ZRsg phảiTssz5ZRs tổ A4R7 chức Tssz5ZRstừ taQYUGvRthiện, cũtaQYUGvRng khônA4R7g A4R7phải A4R7ai cũA4R7ng đượTssz5ZRsc qutaQYUGvRyên gtaQYUGvRóp tiền.Tssz5ZRs KhoTssz5ZRsa TA4R7im taQYUGvRcó hTssz5ZRsơn hai trămTssz5ZRs btaQYUGvRệnh nhâTssz5ZRsn, kTssz5ZRshoa NTssz5ZRshi A4R7còn Tssz5ZRscó mườiA4R7 mtaQYUGvRấy đứaTssz5ZRs tTssz5ZRsrẻ taQYUGvRbị bA4R7ệnh Tssz5ZRstim, Tssz5ZRsngoài taQYUGvRmột taQYUGvRtổ cA4R7hức từ thiệnTssz5ZRs htaQYUGvRỗ trợTssz5ZRs A4R7phẫu taQYUGvRthuật tTssz5ZRsim Tssz5ZRscho Tssz5ZRstrẻ taQYUGvRnông thôntaQYUGvR A4R7ra, khôntaQYUGvRg cA4R7òn Tssz5ZRsbất cứtaQYUGvR tA4R7ổ chức A4R7xã hộiTssz5ZRs taQYUGvRnào ctaQYUGvRó taQYUGvRkế hoạcTssz5ZRsh quTssz5ZRsyên tiềnTssz5ZRs nữa.Tssz5ZRs XiA4R7n lỗTssz5ZRsi côtaQYUGvR taQYUGvRVương, tôA4R7i ktaQYUGvRhông giúA4R7p được.”

Vương VũA4R7 LA4R7inh nói: “NhưngTssz5ZRs taQYUGvRđứa trẻA4R7 htaQYUGvRôm qua…”

“Đứa ttaQYUGvRrẻ đótaQYUGvR đượctaQYUGvR Tssz5ZRsngười ta quytaQYUGvRên tiA4R7ền taQYUGvRcho làTssz5ZRs Tssz5ZRsvì ảA4R7nh Tssz5ZRshưởng củaA4R7 tA4R7hời sự,A4R7 bốtaQYUGvR A4R7tôi vừTssz5ZRsa Tssz5ZRshay xetaQYUGvRm đượcTssz5ZRs taQYUGvRtin tứctaQYUGvR nên độtaQYUGvRng lònTssz5ZRsg trA4R7ắc ẩTssz5ZRsn. CtaQYUGvRòn trườA4R7ng hợpTssz5ZRs nhTssz5ZRsư TônTssz5ZRs BTssz5ZRsình bTssz5ZRsệnh việntaQYUGvR khTssz5ZRsông còTssz5ZRsn cách nàoA4R7, tôtaQYUGvRi cũngTssz5ZRs vậyTssz5ZRs. TA4R7ôi sẽA4R7 Tssz5ZRskhông vtaQYUGvRì bệnhA4R7 nhA4R7ân củA4R7a A4R7mình A4R7mà yêuTssz5ZRs cầTssz5ZRsu taQYUGvRbố quA4R7yên tiềnTssz5ZRs đâu, A4R7ông ấyTssz5ZRs làA4R7 A4R7ông Tssz5ZRsấy, tôitaQYUGvR lTssz5ZRsà tôi.”taQYUGvR NgA4R7ừng mộtTssz5ZRs chútA4R7, taQYUGvRanh taQYUGvRnói, “HuốTssz5ZRsng hồA4R7 tôitaQYUGvR đã nóiTssz5ZRs chuyTssz5ZRsện vA4R7ới mẹTssz5ZRs Tssz5ZRsTôn BìnA4R7h, cóTssz5ZRs phươngtaQYUGvR áTssz5ZRsn hỗtaQYUGvR tA4R7rợ phTssz5ZRsẫu thuậtA4R7 A4R7của cônA4R7g tTssz5ZRsy CTssz5ZRsM, có điềuA4R7 pTssz5ZRshương áTssz5ZRsn nàyA4R7 A4R7yêu cầA4R7u A4R7sử dụnA4R7g A4R7huyết quTssz5ZRsản nhtaQYUGvRân tạTssz5ZRso taQYUGvRcủa CA4R7M, nhưA4R7ng mTssz5ZRsẹ bệnh nhânTssz5ZRs vẫntaQYUGvR A4R7chưa đtaQYUGvRồng ýTssz5ZRs A4R7nên chA4R7ưa thựTssz5ZRsc hiệntaQYUGvR được.”

Vương taQYUGvRVũ LTssz5ZRsinh khôTssz5ZRsng biết tA4R7ại staQYUGvRao ĐàmA4R7 TĩA4R7nh lạTssz5ZRsi Tssz5ZRskhông đồtaQYUGvRng ý,taQYUGvR vìA4R7 Tssz5ZRsthế khA4R7i manTssz5ZRsg cơA4R7m vềtaQYUGvR phtaQYUGvRòng bệntaQYUGvRh, taQYUGvRcô taQYUGvRliền hỏi chuyệnA4R7 này.Tssz5ZRs ĐtaQYUGvRàm A4R7Tĩnh đA4R7áp: “RủitaQYUGvR rA4R7o quA4R7á lớnTssz5ZRs, Tssz5ZRshơn 50%.”

Lúc nàA4R7y VươtaQYUGvRng taQYUGvRVũ taQYUGvRLinh taQYUGvRmới hiểu rtaQYUGvRa, Tssz5ZRscũng khôtaQYUGvRng biTssz5ZRsết nênA4R7 nóA4R7i Tssz5ZRsgì, chỉA4R7 nTssz5ZRshìn ĐTssz5ZRsàm TĩnA4R7h taQYUGvRdùng taQYUGvRđũa ktaQYUGvRhều khtaQYUGvRều mấA4R7y hạtTssz5ZRs cơm tA4R7rong bát.A4R7 VươA4R7ng VtaQYUGvRũ LinTssz5ZRsh thởTssz5ZRs dA4R7ài: “BácTssz5ZRs A4R7sĩ NhiTssz5ZRsếp đúngTssz5ZRs ltaQYUGvRà ngườitaQYUGvR tốtaQYUGvRt. A4R7Cơm này làTssz5ZRs aA4R7nh taQYUGvRấy mTssz5ZRsua Tssz5ZRscho A4R7tớ đấy.Tssz5ZRs CA4R7ó ôngA4R7 bốTssz5ZRs gTssz5ZRsiàu A4R7có thếA4R7 màtaQYUGvR A4R7anh ấyA4R7 cTssz5ZRshẳng rTssz5ZRsa vẻTssz5ZRs chútA4R7 nào. NhưntaQYUGvRg hA4R7ễ cứtaQYUGvR nhắcTssz5ZRs đếnTssz5ZRs chuyệntaQYUGvR ChủtaQYUGvR tịchTssz5ZRs NhiếpA4R7 quyêA4R7n tiềnA4R7 làA4R7 A4R7anh ấA4R7y Tssz5ZRsđanh mặA4R7t lại, A4R7 có vẻtaQYUGvR khôngTssz5ZRs vuA4R7i. Ài,Tssz5ZRs ĐàmTssz5ZRs TĩnTssz5ZRsh, TTssz5ZRsôn BìtaQYUGvRnh ntaQYUGvRhà chúntaQYUGvRg A4R7ta khôngTssz5ZRs mataQYUGvRy mắntaQYUGvR Tssz5ZRsđược A4R7như con A4R7 nhà ntaQYUGvRgười taA4R7. CoTssz5ZRsn nhtaQYUGvRà nA4R7gười tTssz5ZRsa gặptaQYUGvR chuyện,Tssz5ZRs bA4R7ố củTssz5ZRsa bátaQYUGvRc sTssz5ZRsĩ NhTssz5ZRsiếp quyênTssz5ZRs tiTssz5ZRsền mườiTssz5ZRs vạn, còtaQYUGvRn nótaQYUGvRi bệtaQYUGvRnh việTssz5ZRsn Tssz5ZRscứ taQYUGvRcố gắtaQYUGvRng chữaA4R7 trị,taQYUGvR ôTssz5ZRsng ấA4R7y sẽA4R7 A4R7lo A4R7hết Tssz5ZRschi pA4R7hí sA4R7au này. ChuyệnA4R7 Tssz5ZRsnhư vậtaQYUGvRy saA4R7o chTssz5ZRsúng ttaQYUGvRa kA4R7hông gTssz5ZRsặp đưTssz5ZRsợc chứ…”

Đàm TĩtaQYUGvRnh cA4R7úi đầu,Tssz5ZRs ngón taQYUGvRtay cầmtaQYUGvR đũataQYUGvR hơiA4R7 taQYUGvRrun rẩA4R7y, mtaQYUGvRãi mộA4R7t lútaQYUGvRc lâuA4R7 taQYUGvRcô mớtaQYUGvRi ngA4R7he thtaQYUGvRấy mìnTssz5ZRsh khTssz5ZRsó nhọcTssz5ZRs nóTssz5ZRsi: “Tự tớTssz5ZRs gA4R7ây rA4R7a, khôtaQYUGvRng taQYUGvRtrách aA4R7i được.”

“Nói Tssz5ZRsgì thtaQYUGvRế ĐàmtaQYUGvR Tĩnh?” VưTssz5ZRsơng VũtaQYUGvR LTssz5ZRsinh khôtaQYUGvRng taQYUGvRnghe rTssz5ZRsõ, côtaQYUGvR nói,taQYUGvR Tssz5ZRs“Cứ Tssz5ZRsvo taQYUGvRve nhtaQYUGvRư muỗiA4R7 ấy.”

“Không cóTssz5ZRs gìTssz5ZRs.” ĐàA4R7m Tĩnh gắngTssz5ZRs lấyTssz5ZRs lạiTssz5ZRs tA4R7inh thần,A4R7 “TTssz5ZRsớ taQYUGvRphải qutaQYUGvRa chỗA4R7 GiátaQYUGvRm đtaQYUGvRốc TtaQYUGvRhịnh taQYUGvRxem saTssz5ZRso. MataQYUGvRi lA4R7à thứ Tssz5ZRs hai, cTssz5ZRshắc Tssz5ZRschắn cA4R7ông tA4R7y sTssz5ZRsẽ cóTssz5ZRs rấtTssz5ZRs nhTssz5ZRsiều emaTssz5ZRsil, tớA4R7 phảtaQYUGvRi taQYUGvRđến đóA4R7 taQYUGvRxem aTssz5ZRsnh ấyTssz5ZRs cần giúpTssz5ZRs taQYUGvRgì khôA4R7ng. CậuA4R7 trôA4R7ng TtaQYUGvRôn BìA4R7nh giútaQYUGvRp tTssz5ZRsớ mộtA4R7 lA4R7át nhé.”

“Được rồi.”

“Nếu taQYUGvRnó tỉnhtaQYUGvR taQYUGvRdậy thA4R7ì gọi choTssz5ZRs tớ.”

“Biết rtaQYUGvRồi, biếA4R7t rồi.”

Đàm Tssz5ZRsTĩnh điTssz5ZRs đếtaQYUGvRn cuối hànhA4R7 langTssz5ZRs, ởtaQYUGvR đóA4R7 cóTssz5ZRs mộtA4R7 phTssz5ZRsòng Tssz5ZRsvệ sinA4R7h A4R7công cộTssz5ZRsng, rấtA4R7 taQYUGvRít ngườA4R7i dùngA4R7, Tssz5ZRsvì phònA4R7g bA4R7ệnh bây giờtaQYUGvR hầuA4R7 nTssz5ZRshư đềuA4R7 taQYUGvRcó ptaQYUGvRhòng vệTssz5ZRs sintaQYUGvRh riêng.A4R7 taQYUGvRPhòng vệTssz5ZRs Tssz5ZRssinh nàtaQYUGvRy taQYUGvRngoại trừtaQYUGvR A4R7thỉnh thoảng A4R7có nhânA4R7 vA4R7iên bệnTssz5ZRsh việnA4R7 sửA4R7 dụtaQYUGvRng, còntaQYUGvR taQYUGvRthì rấA4R7t ítTssz5ZRs ngtaQYUGvRười vàTssz5ZRso. LúTssz5ZRsc ĐàTssz5ZRsm Tĩnh A4R7bước vTssz5ZRsào, bêTssz5ZRsn Tssz5ZRstrong taQYUGvRkhông Tssz5ZRscó aA4R7i cả,A4R7 côA4R7 bènTssz5ZRs trốnTssz5ZRs trontaQYUGvRg đóTssz5ZRs khTssz5ZRsóc mộttaQYUGvR Tssz5ZRstrận thoải mái.

Phải mấtTssz5ZRs baA4R7o nhiêuA4R7 A4R7nước mắt mớiTssz5ZRs vA4R7ơi taQYUGvRđược nỗA4R7i Tssz5ZRsđau đA4R7è nặngtaQYUGvR A4R7trong lònTssz5ZRsg? PTssz5ZRshải mấtaQYUGvRt baTssz5ZRso nhiA4R7êu nưTssz5ZRsớc mắtTssz5ZRs mớTssz5ZRsi gột sạchA4R7 đượA4R7c ntaQYUGvRiềm hốiTssz5ZRs hậtaQYUGvRn kTssz5ZRshi xTssz5ZRsưa? TA4R7hật Tssz5ZRssự cA4R7ô thấTssz5ZRsy mtaQYUGvRình Tssz5ZRsđã saiA4R7, côtaQYUGvR hA4R7oàn tA4R7oàn khônTssz5ZRsg có khảtaQYUGvR taQYUGvRnăng Tssz5ZRscho coTssz5ZRsn mtaQYUGvRột cuộTssz5ZRsc sốA4R7ng taQYUGvRtốt đẹTssz5ZRsp, vTssz5ZRsậy taQYUGvRmà A4R7lại đưTssz5ZRsa nóA4R7 đtaQYUGvRến thtaQYUGvRế gTssz5ZRsiới nTssz5ZRsày đểtaQYUGvR nó vTssz5ZRsừa A4R7sinh rTssz5ZRsa đãtaQYUGvR phảtaQYUGvRi chtaQYUGvRịu khTssz5ZRsổ, đTssz5ZRsến bA4R7ây giờtaQYUGvR vẫtaQYUGvRn hA4R7ôn Tssz5ZRsmê trTssz5ZRsong pA4R7hòng bệnTssz5ZRsh. BệnA4R7h tật taQYUGvRkhông đA4R7ánh A4R7gục đượcTssz5ZRs cô,taQYUGvR taQYUGvRlúc khóTssz5ZRs khănA4R7 nhấtTssz5ZRs côA4R7 cũA4R7ng cắtaQYUGvRn răA4R7ng vượttaQYUGvR taQYUGvRqua, nhưng bTssz5ZRsây gA4R7iờ Tssz5ZRssố mệnhtaQYUGvR A4R7sắp qutaQYUGvRật ngãtaQYUGvR côA4R7 rồi.

Cô khônTssz5ZRsg tTssz5ZRshể chA4R7ống chọi nA4R7ổi nữa.

Khi vàotaQYUGvR phònA4R7g A4R7vệ sinh, NhiếA4R7p taQYUGvRVũ ThịnhTssz5ZRs loáTssz5ZRsng thoA4R7áng nA4R7ghe thấytaQYUGvR bênTssz5ZRs kiA4R7a váchtaQYUGvR taQYUGvRcó A4R7tiếng ktaQYUGvRhóc, làA4R7 tiếngtaQYUGvR phụ nữ,Tssz5ZRs khócA4R7 rấtTssz5ZRs kTssz5ZRsìm A4R7nén, Tssz5ZRsrất đaA4R7u đớn.Tssz5ZRs TTssz5ZRsrong btaQYUGvRệnh việnTssz5ZRs thườntaQYUGvRg xuA4R7yên Tssz5ZRscó ngườiA4R7 khóc, Tssz5ZRsđặc biTssz5ZRsệt ltaQYUGvRà A4R7nửa đêtaQYUGvRm, kTssz5ZRshi antaQYUGvRh taQYUGvRlê cơA4R7 thểA4R7 A4R7mệt mTssz5ZRsỏi rA4R7a khA4R7ỏi ptaQYUGvRhòng mổA4R7 cấptaQYUGvR taQYUGvRcứu, ntaQYUGvRghe thấy tTssz5ZRsiếng nứA4R7c taQYUGvRnở Tssz5ZRscủa ngưA4R7ời taQYUGvRnhà bệnhtaQYUGvR taQYUGvRnhân, anA4R7h thườngtaQYUGvR cótaQYUGvR ảTssz5ZRso giátaQYUGvRc rằA4R7ng, người đTssz5ZRsang A4R7khóc Tssz5ZRsđó chítaQYUGvRnh lTssz5ZRsà ĐàmA4R7 TĩA4R7nh ctaQYUGvRủa anh.

Vì tiếngTssz5ZRs A4R7khóc cA4R7ủa Đàm TĩnhA4R7 cũngTssz5ZRs kA4R7hóc kìA4R7m nétaQYUGvRn gTssz5ZRsiống nhưTssz5ZRs Tssz5ZRsvậy, ngA4R7ay việcTssz5ZRs khóTssz5ZRsc tA4R7hật taQYUGvRto lTssz5ZRsên côTssz5ZRs cũA4R7ng không Tssz5ZRs biết, A4R7chỉ bTssz5ZRsiết nấA4R7c lêA4R7n từTssz5ZRsng tTssz5ZRsiếng. RấtA4R7 A4R7lâu A4R7sau Tssz5ZRsanh mớiA4R7 étaQYUGvRp mTssz5ZRsình thA4R7ay taQYUGvRđổi được taQYUGvR phán đoánTssz5ZRs saTssz5ZRsi lầTssz5ZRsm A4R7đó, bởiTssz5ZRs mỗA4R7i lA4R7ần đTssz5ZRsi ngA4R7ang Tssz5ZRsqua ngườTssz5ZRsi nA4R7hà taQYUGvRbệnh nhântaQYUGvR, taQYUGvRanh ltaQYUGvRại ép mìnA4R7h nhtaQYUGvRìn, nTssz5ZRshìn taQYUGvRcho rõA4R7 đótaQYUGvR khTssz5ZRsông phảiA4R7 lA4R7à ĐtaQYUGvRàm TĩnA4R7h. ChiêuTssz5ZRs đóA4R7 tutaQYUGvRy tànA4R7 Tssz5ZRsnhẫn nhưnTssz5ZRsg rất hiệutaQYUGvR quả,taQYUGvR kA4R7hiến antaQYUGvRh taQYUGvRcó thểA4R7 ltaQYUGvRập tứcTssz5ZRs ttaQYUGvRỉnh ttaQYUGvRáo lại,taQYUGvR gặpTssz5ZRs A4R7bất ctaQYUGvRứ taQYUGvRai khóTssz5ZRsc Tssz5ZRsanh cũTssz5ZRsng phải Tssz5ZRs ép bảTssz5ZRsn thâtaQYUGvRn đA4R7ưa mắA4R7t nhA4R7ìn. NA4R7hiếp VũA4R7 ThịnhA4R7 thtaQYUGvRấy mìnA4R7h ltaQYUGvRại mấttaQYUGvR ttaQYUGvRrí rồiA4R7, ctaQYUGvRon traiA4R7 Đàm TĩntaQYUGvRh A4R7đã Tssz5ZRstrở thànhTssz5ZRs btaQYUGvRệnh ntaQYUGvRhân taQYUGvRcủa Tssz5ZRsanh, đA4R7ang nTssz5ZRsằm trontaQYUGvRg phòtaQYUGvRng taQYUGvRbệnh Tssz5ZRstim kTssz5ZRshoa Ngoại, taQYUGvR nên cảA4R7 A4R7ngày taQYUGvRanh Tssz5ZRscũng kTssz5ZRshông biếttaQYUGvR mìtaQYUGvRnh nghĩA4R7 gìtaQYUGvR nTssz5ZRsữa. A4R7Anh bướctaQYUGvR taQYUGvRnhanh rTssz5ZRsa khỏTssz5ZRsi phòngtaQYUGvR vệ Tssz5ZRssinh, đếnTssz5ZRs phtaQYUGvRòng Tssz5ZRstrực btaQYUGvRan kéotaQYUGvR A4R7y táA4R7 trưởngtaQYUGvR sA4R7ang Tssz5ZRsmột btaQYUGvRên, nói:

“Cô bảtaQYUGvRo ngườtaQYUGvRi vàtaQYUGvRo phòA4R7ng vệ sitaQYUGvRnh đA4R7i, cTssz5ZRsó mộtA4R7 ngưTssz5ZRsời Tssz5ZRsphụ ntaQYUGvRữ đtaQYUGvRang kA4R7hóc tTssz5ZRsrong Tssz5ZRsđó, tôTssz5ZRsi sợtaQYUGvR xảTssz5ZRsy A4R7ra chuyện.”

Y A4R7tá tTssz5ZRsrưởng cũnTssz5ZRsg sợTssz5ZRs xảy taQYUGvRra A4R7chuyện, trướcTssz5ZRs đâytaQYUGvR cũntaQYUGvRg từngA4R7 cA4R7ó bệtaQYUGvRnh nhtaQYUGvRân ntaQYUGvRhảy lầuTssz5ZRs khiếnA4R7 taQYUGvRcả bệA4R7nh việnTssz5ZRs nhátaQYUGvRo nhào, tutaQYUGvRy Tssz5ZRskhông phảiA4R7 sTssz5ZRsự cốtaQYUGvR Tssz5ZRsy Tssz5ZRshọc nhTssz5ZRsưng cũngTssz5ZRs khiếTssz5ZRsn A4R7từ ttaQYUGvRrên xuốngA4R7 Tssz5ZRsdưới Tssz5ZRsnơm nớpA4R7 mấy thánA4R7g lTssz5ZRsiền, nêA4R7n bệnhTssz5ZRs việntaQYUGvR đềtaQYUGvR phòtaQYUGvRng chuyệTssz5ZRsn nàyTssz5ZRs rấtA4R7 taQYUGvRnghiêt, A4R7phòng taQYUGvRhành chtaQYUGvRính đãtaQYUGvR taQYUGvRđổi hết taQYUGvRtất cảA4R7 cửaTssz5ZRs sA4R7ổ trtaQYUGvRong phòngtaQYUGvR bệnTssz5ZRsh vTssz5ZRsà hànhTssz5ZRs lA4R7ang sanTssz5ZRsg loạiA4R7 chỉtaQYUGvR mởtaQYUGvR đượcA4R7 mộA4R7t khtaQYUGvRe nhỏ, bêtaQYUGvRn ngoàA4R7i cửaTssz5ZRs sA4R7ổ cA4R7ó thtaQYUGvRêm sTssz5ZRsong sắt,A4R7 nTssz5ZRsói vtaQYUGvRới bA4R7ên ngtaQYUGvRoài A4R7là lA4R7ưới chốnTssz5ZRsg taQYUGvRtrộm, thật rA4R7a, Tssz5ZRscao tTssz5ZRshế nA4R7ày trA4R7ộm A4R7trèo kA4R7hông nổi,A4R7 A4R7là đềTssz5ZRs phòngtaQYUGvR ngườitaQYUGvR ntaQYUGvRhảy lầuA4R7 mA4R7à thôi.

Vì taQYUGvRthế khTssz5ZRsi ngA4R7he Nhiếp VũtaQYUGvR ThịnhTssz5ZRs A4R7nói vậTssz5ZRsy, taQYUGvRy taQYUGvRtá A4R7trưởng liềA4R7n đTssz5ZRsích Tssz5ZRsthân đếnA4R7 đótaQYUGvR. MãA4R7i Tssz5ZRslâu A4R7sau mớtaQYUGvRi taQYUGvRquay lại, ngtaQYUGvRồi xA4R7uống chiếA4R7c A4R7ghế đốitaQYUGvR diệnTssz5ZRs A4R7Nhiếp taQYUGvRVũ ThịA4R7nh, chỉA4R7 lắcA4R7 đầutaQYUGvR A4R7thở Tssz5ZRsdài. NhiếptaQYUGvR VũTssz5ZRs Thịnh taQYUGvR hỏi: “TtaQYUGvRhế nào?”

“Là Tssz5ZRsngười nhàtaQYUGvR củTssz5ZRsa bệnh nhTssz5ZRsân aA4R7nh, đứaA4R7 trTssz5ZRsẻ giườngtaQYUGvR Tssz5ZRs39 ấTssz5ZRsy, Tssz5ZRscô taQYUGvRấy trốtaQYUGvRn mộtaQYUGvRt mA4R7ình taQYUGvRtrong A4R7đó nA4R7gồi khA4R7óc. ThấA4R7y tôi vàoA4R7, côtaQYUGvR tA4R7a vộA4R7i vA4R7àng lTssz5ZRsau nTssz5ZRsước mắA4R7t làtaQYUGvRm nhưA4R7 khônA4R7g taQYUGvRcó chuyệnTssz5ZRs gì.Tssz5ZRs TtaQYUGvRội ngA4R7hiệp qtaQYUGvRuá, tôi A4R7sợ côTssz5ZRs ấytaQYUGvR ngA4R7hĩ khônA4R7g thôtaQYUGvRng, phảtaQYUGvRi khTssz5ZRsuyên nhủtaQYUGvR mA4R7ãi taQYUGvRmới vA4R7ề đấy.”

Người nhTssz5ZRsà A4R7bệnh nhtaQYUGvRân giA4R7ường 39… NhiếptaQYUGvR Tssz5ZRsVũ ThA4R7ịnh phảtaQYUGvRi mấtaQYUGvRt hA4R7ai A4R7giây mA4R7ới hiểuA4R7 rA4R7a taQYUGvRngười màA4R7 taQYUGvRy ttaQYUGvRá trưA4R7ởng nóitaQYUGvR là ai,taQYUGvR nhấtTssz5ZRs thờiTssz5ZRs sữTssz5ZRsng người.

Rất nhA4R7iều lTssz5ZRsần kA4R7hi người taQYUGvRkhác khTssz5ZRsóc lTssz5ZRsóc, ataQYUGvRnh Tssz5ZRstoàn A4R7lo đóA4R7 lTssz5ZRsà Tssz5ZRsĐàm Tĩnh.A4R7 NhưngA4R7 đTssz5ZRsến Tssz5ZRskhi Tssz5ZRsĐàm A4R7Tĩnh tTssz5ZRshật A4R7sự taQYUGvRkhóc lóc Tssz5ZRsthì ataQYUGvRnh A4R7lại khôngA4R7 nhậnTssz5ZRs A4R7ra. taQYUGvRRốt cuộtaQYUGvRc A4R7thời gTssz5ZRsian đãTssz5ZRs đánhTssz5ZRs ctaQYUGvRắp mtaQYUGvRất điềutaQYUGvR gì…taQYUGvR mà khiếntaQYUGvR khA4R7oảng taQYUGvRcách giữA4R7a họA4R7 trởA4R7 taQYUGvRnên xtaQYUGvRa xTssz5ZRsôi, lạA4R7 lẫmTssz5ZRs ntaQYUGvRhư vậy…Tssz5ZRs MA4R7ãi lâuA4R7 saA4R7u taQYUGvRanh mới lêntaQYUGvR tiTssz5ZRsếng: taQYUGvR“Giờ A4R7cô Tssz5ZRsấy taQYUGvRở đâu?”

“Cô ấytaQYUGvR ntaQYUGvRói muốntaQYUGvR điTssz5ZRs thăm Tssz5ZRs đồng nghiệpA4R7 cA4R7ũng ởtaQYUGvR bệnhA4R7 vTssz5ZRsiện này.Tssz5ZRs TôitaQYUGvR thấytaQYUGvR côA4R7 ấyA4R7 vàoTssz5ZRs thanTssz5ZRsg máy.”A4R7 Tssz5ZRsY taQYUGvRtá trưtaQYUGvRởng nói, “ChắcTssz5ZRs Tssz5ZRskhông saA4R7o đâu.”

Nhiếp taQYUGvRVũ ThịtaQYUGvRnh biếtTssz5ZRs chTssz5ZRsắc hẳn côA4R7 đTssz5ZRsi thătaQYUGvRm ThịnhTssz5ZRs PhươnA4R7g ĐìntaQYUGvRh, cA4R7ảm xTssz5ZRsúc lạitaQYUGvR A4R7trở nêA4R7n phứcA4R7 tạp.taQYUGvR Tssz5ZRsAnh bướctaQYUGvR Tssz5ZRstới cửTssz5ZRsa sổ nhìnA4R7 xuống,A4R7 phTssz5ZRsòng bệnhA4R7 titaQYUGvRm kA4R7hoa NgoạTssz5ZRsi A4R7ở tầTssz5ZRsng 3taQYUGvR0, qTssz5ZRsuá caTssz5ZRso, taQYUGvRtừ đâytaQYUGvR trônA4R7g xuống mọiA4R7 ngườiTssz5ZRs bêtaQYUGvRn Tssz5ZRsdưới chỉA4R7 nTssz5ZRshư nhữntaQYUGvRg chấmA4R7 nhỏtaQYUGvR Tssz5ZRsli tA4R7i, đâuA4R7 ttaQYUGvRhể ntaQYUGvRhận A4R7ra taQYUGvRai lA4R7à Đàm Tĩnh.

Anh nghĩTssz5ZRs, A4R7có lẽtaQYUGvR mãtaQYUGvRi mãi mìtaQYUGvRnh Tssz5ZRssẽ A4R7thế nàyTssz5ZRs, đứtaQYUGvRng taQYUGvRở mộtTssz5ZRs ntaQYUGvRơi xA4R7a A4R7xôi, kA4R7hông sataQYUGvRo taQYUGvRlại gần,A4R7 cTssz5ZRsũng khôngA4R7 thểtaQYUGvR lA4R7ại gtaQYUGvRần, nhìn Tssz5ZRsvề Tssz5ZRsmột hướng,taQYUGvR taQYUGvRngóng A4R7chờ taQYUGvRsự xuấtTssz5ZRs hiệnA4R7 củtaQYUGvRa cô,Tssz5ZRs nhưngtaQYUGvR khA4R7i Tssz5ZRscô thậtTssz5ZRs taQYUGvRsự xuTssz5ZRsất hiện, Tssz5ZRsanh cóTssz5ZRs thA4R7ể sẽA4R7 khônA4R7g Tssz5ZRsnhận A4R7ra cA4R7ô taQYUGvRnữa, A4R7vì khA4R7oảng cácTssz5ZRsh giTssz5ZRsữa haA4R7i ngườitaQYUGvR Tssz5ZRsquá xaA4R7, quá xa.

Thịnh PhươntaQYUGvRg ĐìnhTssz5ZRs đang trảTssz5ZRs lA4R7ời Tssz5ZRsthư thìTssz5ZRs ntaQYUGvRghe thấTssz5ZRsy tiếngA4R7 bướTssz5ZRsc ctaQYUGvRhân qtaQYUGvRuen thuộtaQYUGvRc nA4R7goài hA4R7ành lantaQYUGvRg. Tssz5ZRsAnh đã ptaQYUGvRhân A4R7biệt đtaQYUGvRược tiếtaQYUGvRng bướcA4R7 taQYUGvRchân củtaQYUGvRa ĐtaQYUGvRàm TĩnTssz5ZRsh A4R7và cáA4R7c A4R7y táTssz5ZRs, vìTssz5ZRs ĐàtaQYUGvRm TĩnhA4R7 bA4R7ước rất nhẹ.taQYUGvR taQYUGvRBệnh nhA4R7ân cTssz5ZRsùng A4R7phòng vớiTssz5ZRs antaQYUGvRh taQYUGvRxuất vA4R7iện rồi,taQYUGvR giờTssz5ZRs chTssz5ZRsỉ còntaQYUGvR mìA4R7nh anTssz5ZRsh trong phA4R7òng, khA4R7i xửTssz5ZRs ltaQYUGvRý côngA4R7 việcTssz5ZRs A4R7anh sẽtaQYUGvR bảotaQYUGvR hộA4R7 lTssz5ZRsý TitaQYUGvRểu PhùntaQYUGvRg taQYUGvRxuống vườntaQYUGvR hoA4R7a nghỉ ngơiA4R7, nA4R7hư taQYUGvRvậy phòngtaQYUGvR bệnhA4R7 cànA4R7g yêTssz5ZRsn tĩnh.Tssz5ZRs AnTssz5ZRsh nhtaQYUGvRấp vàoA4R7 A4R7nút taQYUGvRgửi taQYUGvRthư, rA4R7ồi gấp noteboA4R7ok vào.taQYUGvR QuảA4R7 nTssz5ZRshiên A4R7Đàm TA4R7ĩnh xuấttaQYUGvR hTssz5ZRsiện ởA4R7 taQYUGvRcửa taQYUGvRphòng, nhưngtaQYUGvR tinA4R7h thầtaQYUGvRn A4R7cô không A4R7được tốtA4R7 lắm,Tssz5ZRs quataQYUGvRnh mắtA4R7 taQYUGvRcô cA4R7ó quA4R7ầng thA4R7âm, nhưnTssz5ZRsg côA4R7 vẫnA4R7 gTssz5ZRsượng cười:A4R7 “Giám đốA4R7c ThịTssz5ZRsnh, hôtaQYUGvRm nTssz5ZRsay ataQYUGvRnh thấyTssz5ZRs taQYUGvRthế nào?”

“Rất khoẻ,Tssz5ZRs báctaQYUGvR taQYUGvRsĩ A4R7nói tuần sataQYUGvRu tôiTssz5ZRs xuấtA4R7 A4R7viện đượcTssz5ZRs rồi.taQYUGvR” TtaQYUGvRhịnh PhA4R7ương ĐìnhA4R7 hỏi,Tssz5ZRs “BìtaQYUGvRnh BìnTssz5ZRsh thTssz5ZRsế nàA4R7o rồi? CôTssz5ZRs cứTssz5ZRs chăTssz5ZRsm Tssz5ZRssóc ctaQYUGvRháu A4R7cho tốt,A4R7 A4R7không phảitaQYUGvR quTssz5ZRsa đTssz5ZRsây, Tssz5ZRsở đâyA4R7 taQYUGvRcó TiTssz5ZRsểu PhùngtaQYUGvR A4R7rồi, cậuA4R7 ấyTssz5ZRs rất cTssz5ZRsẩn thận.”

Nhắc đếnTssz5ZRs TôTssz5ZRsn BTssz5ZRsình, Đàm taQYUGvR Tĩnh khôngtaQYUGvR cườitaQYUGvR nổiA4R7 nữa,Tssz5ZRs hàngA4R7 lôtaQYUGvRng mTssz5ZRsày Tssz5ZRscau lA4R7ại: “Tssz5ZRsBình BìTssz5ZRsnh taQYUGvRvẫn chưaA4R7 tỉnhtaQYUGvR. BáctaQYUGvR sĩ taQYUGvRnói A4R7nó qA4R7uá yếuA4R7 A4R7nên bịA4R7 A4R7hôn mtaQYUGvRê.” CTssz5ZRsô nTssz5ZRsói, A4R7“Thật rtaQYUGvRa A4R7tôi cóA4R7 taQYUGvRchuyện muốntaQYUGvR hỏA4R7i ýA4R7 anh. KiếntaQYUGvR thứcA4R7 Tssz5ZRsvà tầmtaQYUGvR nhA4R7ìn cA4R7ủa aTssz5ZRsnh đềTssz5ZRsu cTssz5ZRsao hơA4R7n tTssz5ZRsôi, tôtaQYUGvRi cũngTssz5ZRs chẳTssz5ZRsng cA4R7òn thtaQYUGvRân thích bạntaQYUGvR A4R7bè nàA4R7o taQYUGvRcó thTssz5ZRsể bànA4R7 taQYUGvRbạc Tssz5ZRscả nêA4R7n mA4R7uốn đA4R7ến htaQYUGvRỏi anh.”

“Cô A4R7cứ nóTssz5ZRsi, giúA4R7p được chắcTssz5ZRs chắnA4R7 tôTssz5ZRsi sẽTssz5ZRs giúp.”

Đàm TĩtaQYUGvRnh lưỡngtaQYUGvR lựA4R7 một chtaQYUGvRút rồtaQYUGvRi hỏi:A4R7 “taQYUGvRAnh đãTssz5ZRs bA4R7ao gA4R7iờ gA4R7ặp chuyệtaQYUGvRn đặcTssz5ZRs biệttaQYUGvR khóTssz5ZRs xửtaQYUGvR chưa?”

“Đương nhTssz5ZRsiên lTssz5ZRsà rồitaQYUGvR. Cuộc đờtaQYUGvRi khTssz5ZRsông thểA4R7 cứTssz5ZRs mtaQYUGvRàu hTssz5ZRsồng Tssz5ZRsmãi, aA4R7i cũntaQYUGvRg Tssz5ZRscó lA4R7úc gặpA4R7 Tssz5ZRskhó khăn.”

“Thế aTssz5ZRsnh đãtaQYUGvR baTssz5ZRso gtaQYUGvRiờ taQYUGvRhận ai chưa?A4R7 VôtaQYUGvR A4R7cùng, vôtaQYUGvR cùTssz5ZRsng hận…taQYUGvR VA4R7ì thếA4R7 đãTssz5ZRs làmtaQYUGvR Tssz5ZRsmột việA4R7c vốTssz5ZRsn khA4R7ông nêTssz5ZRsn làm.”

“Tôi Tssz5ZRslà nA4R7gười bìnhtaQYUGvR thường, cũngA4R7 ctaQYUGvRó taQYUGvRlúc cA4R7ăm taQYUGvRhận, cũntaQYUGvRg từngTssz5ZRs A4R7làm việcA4R7 khôTssz5ZRsng taQYUGvRnên lA4R7àm.” ThịtaQYUGvRnh PhưTssz5ZRsơng taQYUGvRĐình nói, “ThậtA4R7 taQYUGvRra taQYUGvRai cTssz5ZRsũng cóTssz5ZRs lúTssz5ZRsc mắtaQYUGvRc Tssz5ZRslỗi, A4R7ai cA4R7ũng Tssz5ZRscó thểTssz5ZRs taQYUGvRlàm nhữngTssz5ZRs việcA4R7 khôngA4R7 nêA4R7n làm. ChúngA4R7 Tssz5ZRsta ltaQYUGvRà ngườiA4R7 thường,Tssz5ZRs kA4R7hông phảitaQYUGvR thántaQYUGvRh nhân,taQYUGvR làA4R7m sA4R7ai cũngtaQYUGvR lTssz5ZRsà Tssz5ZRschuyện thường mà.”

Đàm TA4R7ĩnh ktaQYUGvRhẽ thTssz5ZRsở dài, A4R7cúi đầuTssz5ZRs nói:taQYUGvR “NhưngtaQYUGvR A4R7hậu quA4R7ả quáTssz5ZRs Tssz5ZRsnghiêm trọng.”

“Bất Tssz5ZRscứ chA4R7uyện gìA4R7 cũng kA4R7hông A4R7nghiêm trọnTssz5ZRsg taQYUGvRnhư chúngA4R7 Tssz5ZRsta ttaQYUGvRưởng tượntaQYUGvRg đA4R7âu.” ThịnhA4R7 PhươnA4R7g Tssz5ZRsĐình ntaQYUGvRói, “Tssz5ZRsKhi mới taQYUGvR đến ThưA4R7ợng HảiTssz5ZRs làmA4R7 việc,taQYUGvR tôiA4R7 đãtaQYUGvR taQYUGvRphạm A4R7phải taQYUGvRmột lỗA4R7i đặctaQYUGvR biệttaQYUGvR, đặcA4R7 biA4R7ệt nghA4R7iêm trọng, khiếnA4R7 cáA4R7c nTssz5ZRshà cutaQYUGvRng ứnTssz5ZRsg củaTssz5ZRs cảtaQYUGvR kA4R7hu vựcTssz5ZRs taQYUGvRThái BìtaQYUGvRnh DtaQYUGvRương nA4R7hận Tssz5ZRsmột cáiTssz5ZRs bA4R7áo gtaQYUGvRiá sai. A4R7Tôi nghtaQYUGvRĩ Tssz5ZRsthế làtaQYUGvR hết,Tssz5ZRs taQYUGvRchắc A4R7chắn sẽtaQYUGvR taQYUGvRbị taQYUGvRcông taQYUGvRty đtaQYUGvRuổi việc,taQYUGvR nhưnTssz5ZRsg thựctaQYUGvR tếtaQYUGvR taQYUGvRtôi đãtaQYUGvR lập tứtaQYUGvRc Tssz5ZRscáo lỗitaQYUGvR củaA4R7 Tssz5ZRsmình chtaQYUGvRo cấA4R7p trA4R7ên, cTssz5ZRsứ taQYUGvRthế cấpA4R7 nàtaQYUGvRy taQYUGvRbáo lêtaQYUGvRn cấtaQYUGvRp ktaQYUGvRia, thậTssz5ZRsm chí taQYUGvRkinh độngtaQYUGvR tớiTssz5ZRs tậA4R7n PhtaQYUGvRó tổngtaQYUGvR giámA4R7 đốctaQYUGvR taQYUGvRkhu A4R7vực ThátaQYUGvRi taQYUGvRBình DươTssz5ZRsng. CuA4R7ối cùnA4R7g taQYUGvRcông A4R7ty cho tôtaQYUGvRi mtaQYUGvRột cơtaQYUGvR hTssz5ZRsội, taQYUGvRtrong nửA4R7a tA4R7háng Tssz5ZRstôi đãA4R7 bTssz5ZRsay taQYUGvRtới Tssz5ZRsmười sáuA4R7 nướtaQYUGvRc Tssz5ZRsđể xiA4R7n lỗitaQYUGvR từng nhàTssz5ZRs ctaQYUGvRung Tssz5ZRsứng, đTssz5ZRsồng tTssz5ZRshời Tssz5ZRský kếtA4R7 hTssz5ZRsợp đồntaQYUGvRg mớiTssz5ZRs. SaTssz5ZRsu ktaQYUGvRhi vềTssz5ZRs ThượngTssz5ZRs HTssz5ZRsải tôtaQYUGvRi cònA4R7 bA4R7ị trừ Tssz5ZRsba tháA4R7ng lương.A4R7 NA4R7hưng kếtTssz5ZRs qutaQYUGvRả tôtaQYUGvRi đạtTssz5ZRs đượctaQYUGvR ctaQYUGvRao saTssz5ZRsu đóA4R7 rấttaQYUGvR A4R7tuyệt vtaQYUGvRời, công A4R7ty quytaQYUGvRết địnTssz5ZRsh A4R7giữ tA4R7ôi A4R7lại. KhôngA4R7 lâuTssz5ZRs Tssz5ZRssau tôA4R7i thănTssz5ZRsg Tssz5ZRschức, vA4R7ì tôTssz5ZRsi từntaQYUGvRg gặtaQYUGvRp tấttaQYUGvR cả taQYUGvRcác nhTssz5ZRsà cunA4R7g ứtaQYUGvRng, hơtaQYUGvRn nữaTssz5ZRs qutaQYUGvRan taQYUGvRhệ hợpA4R7 táA4R7c sA4R7au đótaQYUGvR cTssz5ZRsũng A4R7rất tốtA4R7. TrờiA4R7 kTssz5ZRshông tuyệt đtaQYUGvRường cTssz5ZRsủa ataQYUGvRi, côtaQYUGvR đừngtaQYUGvR nghA4R7iêm trọntaQYUGvRg hoátaQYUGvR ltaQYUGvRỗi ltaQYUGvRầm. TTssz5ZRsái ôTssz5ZRsng mấA4R7t ngTssz5ZRsựa chưaTssz5ZRs chắcTssz5ZRs đã làtaQYUGvR taQYUGvRchuyện xấu.”

Đàm TA4R7ĩnh thấA4R7t A4R7thần, thật rTssz5ZRsa ThTssz5ZRsịnh PhươngTssz5ZRs ĐìntaQYUGvRh cũnA4R7g khôtaQYUGvRng ngtaQYUGvRhĩ A4R7mình lạA4R7i kểTssz5ZRs chuTssz5ZRsyện đóTssz5ZRs ctaQYUGvRho taQYUGvRcô taQYUGvRnghe. A4R7Có lẽ vìTssz5ZRs A4R7bộ A4R7dạng ĐàmA4R7 TĩnhTssz5ZRs hôtaQYUGvRm nA4R7ay taQYUGvRquá đỗiA4R7 btaQYUGvRơ Tssz5ZRsvơ, khôA4R7ng nA4R7ơi nươngTssz5ZRs A4R7tựa, kA4R7hiến aTssz5ZRsnh cảm thấyTssz5ZRs mTssz5ZRsình taQYUGvRnhất địnhA4R7 phTssz5ZRsải nóTssz5ZRsi gTssz5ZRsì đtaQYUGvRó đểTssz5ZRs cổtaQYUGvR A4R7vũ cA4R7, cA4R7ó lẽTssz5ZRs bệnhtaQYUGvR tìnhTssz5ZRs củataQYUGvR A4R7con ttaQYUGvRrai đã thậTssz5ZRst sựtaQYUGvR qtaQYUGvRuật ngTssz5ZRsã ctaQYUGvRô rồi.

Cuối cùngtaQYUGvR ĐtaQYUGvRàm taQYUGvRTĩnh ngẩng lên,Tssz5ZRs A4R7hỏi: “NếutaQYUGvR A4R7có hA4R7ai A4R7sự lựaTssz5ZRs chọn,taQYUGvR mộtTssz5ZRs sẽtaQYUGvR làmtaQYUGvR tổnTssz5ZRs thA4R7ương rấTssz5ZRst nhiềuTssz5ZRs người,A4R7 lựa chọnA4R7 kA4R7ia cũngA4R7 sẽTssz5ZRs lA4R7àm ttaQYUGvRổn ttaQYUGvRhương rtaQYUGvRất nhiềuA4R7 người…”

“Người A4R7ta taQYUGvRvẫn nTssz5ZRsói hãy chọnA4R7 Tssz5ZRscách tA4R7ổn thtaQYUGvRương íA4R7t Tssz5ZRshơn, trA4R7ong côngtaQYUGvR ttaQYUGvRy A4R7cũng vậTssz5ZRsy, Tssz5ZRscái nTssz5ZRsào tTssz5ZRsạo ítA4R7 Tssz5ZRstổn thất taQYUGvR hơn A4R7thì tTssz5ZRsa Tssz5ZRssẽ ctaQYUGvRhọn cáA4R7i đó.”

Anh Tssz5ZRscố ýA4R7 nhấntaQYUGvR mạnhtaQYUGvR là tA4R7rong côntaQYUGvRg ttaQYUGvRy, ĐàmTssz5ZRs TĩnA4R7h thoángtaQYUGvR ngẩntaQYUGvR người,A4R7 cuốA4R7i A4R7cùng A4R7cô cũntaQYUGvRg hTssz5ZRsạ quyếttaQYUGvR tâmA4R7, nóitaQYUGvR: “Giám đốcA4R7 ThTssz5ZRsịnh, cảmtaQYUGvR ơnTssz5ZRs anhTssz5ZRs, tôiA4R7 biếtA4R7 ntaQYUGvRên làmTssz5ZRs A4R7gì rồi.”

Thịnh PhA4R7ương Tssz5ZRsĐình nghĩ nA4R7gợi mộttaQYUGvR chúA4R7t rồTssz5ZRsi nói:A4R7 “TrướcA4R7 khA4R7i quyA4R7ết địtaQYUGvRnh việtaQYUGvRc A4R7gì qA4R7uan trọnTssz5ZRsg, côA4R7 phảA4R7i thật taQYUGvRnghiêm tútaQYUGvRc sTssz5ZRsuy A4R7xét taQYUGvRtất cảtaQYUGvR cácA4R7 vấnTssz5ZRs đềtaQYUGvR ctaQYUGvRó A4R7thể Tssz5ZRsxảy rTssz5ZRsa. CTssz5ZRsòn kA4R7hi A4R7đã quyếtA4R7 định,Tssz5ZRs dtaQYUGvRù kếtTssz5ZRs quả taQYUGvRkhông lA4R7ý tưởngtaQYUGvR tTssz5ZRshì cA4R7ũng đừnTssz5ZRsg hốiTssz5ZRs taQYUGvRhận, taQYUGvRvì côTssz5ZRs A4R7đã ctaQYUGvRố gắntaQYUGvRg hếtaQYUGvRt sứA4R7c rồi.”

 

“Cảm ơTssz5ZRsn anhA4R7, GiA4R7ám đốc Thịnh.”

“Không A4R7có gì.”

“Còn nữTssz5ZRsa… từA4R7 tuầnTssz5ZRs sau,taQYUGvR tôi muốnTssz5ZRs ngTssz5ZRshỉ Tssz5ZRsmột tuần…”

Thịnh PhTssz5ZRsương ĐìnA4R7h biết côtaQYUGvR phảitaQYUGvR Tssz5ZRsở việnA4R7 cTssz5ZRshăm conTssz5ZRs, taQYUGvRliền A4R7nói: “A4R7Không sTssz5ZRsao, tuầntaQYUGvR taQYUGvRsau tôTssz5ZRsi vẫnA4R7 ởTssz5ZRs viện,A4R7 chắA4R7c cTssz5ZRshắn công A4R7ty sẽA4R7 sTssz5ZRsắp xTssz5ZRsếp chtaQYUGvRo A4R7cô tA4R7iếp tụtaQYUGvRc chămA4R7 sTssz5ZRsóc taQYUGvRcho tôtaQYUGvRi. NhtaQYUGvRư taQYUGvRvậy ktaQYUGvRhông coTssz5ZRsi Tssz5ZRslà ngtaQYUGvRhỉ, nếu Tssz5ZRscông tA4R7y gọitaQYUGvR đến,A4R7 tôitaQYUGvR Tssz5ZRssẽ sắpTssz5ZRs xếp.”

Đàm taQYUGvRTĩnh vôTssz5ZRs cTssz5ZRsùng cảmtaQYUGvR động: “CảmA4R7 ơA4R7n anh.”

Sau kTssz5ZRshi ĐTssz5ZRsàm TĩnTssz5ZRsh Tssz5ZRsđi, ThA4R7ịnh Phương ĐìnA4R7h lạitaQYUGvR mởA4R7 notebooA4R7k rA4R7a, rốtTssz5ZRs rutaQYUGvRộc ngườitaQYUGvR pA4R7hụ Tssz5ZRsnữ nàA4R7y taQYUGvRmuốn hA4R7ỏi điềTssz5ZRsu Tssz5ZRsgì nA4R7hỉ? Anh biA4R7ết taQYUGvRcô đãtaQYUGvR quyếttaQYUGvR A4R7định mộTssz5ZRst điềuTssz5ZRs rấttaQYUGvR qtaQYUGvRuan trọng,A4R7 nhưnA4R7g taQYUGvRrốt cuộcTssz5ZRs ntaQYUGvRó Tssz5ZRslà gì?Tssz5ZRs Thịnh taQYUGvRPhương ĐìnhtaQYUGvR nA4R7hìn taQYUGvRánh tA4R7à dươngTssz5ZRs A4R7ngoài cửTssz5ZRsa sổTssz5ZRs Tssz5ZRsmà tTssz5ZRshất thầntaQYUGvR, antaQYUGvRh A4R7bắt đầuA4R7 ttaQYUGvRò taQYUGvRmò vtaQYUGvRề Tssz5ZRsmọi điều củaTssz5ZRs ĐTssz5ZRsàm Tssz5ZRsTĩnh, đA4R7ặc biệttaQYUGvR taQYUGvRlà khTssz5ZRsi pTssz5ZRshát hitaQYUGvRện rTssz5ZRsa taQYUGvRcô cA4R7ó liTssz5ZRsên quaA4R7n đếntaQYUGvR NhTssz5ZRsiếp VTssz5ZRsũ Thịnh. ThậtA4R7 rtaQYUGvRa nhA4R7ìn bTssz5ZRsề ngoàA4R7i côtaQYUGvR cTssz5ZRsó vA4R7ẻ yếuTssz5ZRs đTssz5ZRsuối, nTssz5ZRshưng taQYUGvRbên trA4R7ong A4R7lại rấA4R7t cTssz5ZRsố chấTssz5ZRsp, rất kiêA4R7n A4R7cường. CA4R7ó lẽTssz5ZRs cuộctaQYUGvR đờitaQYUGvR A4R7đã đetaQYUGvRm lA4R7ại chTssz5ZRso côTssz5ZRs rấtaQYUGvRt nA4R7hiều khóTssz5ZRs khtaQYUGvRăn, nhưngtaQYUGvR dưA4R7ờng như Tssz5ZRscô chưtaQYUGvRa Tssz5ZRsbao gA4R7iờ gụcTssz5ZRs ngãtaQYUGvR. CótaQYUGvR A4R7điều htaQYUGvRai A4R7hôm Tssz5ZRsnay trôngA4R7 côtaQYUGvR A4R7vô ctaQYUGvRùng tiềuTssz5ZRs tuỵ,Tssz5ZRs tựa A4R7hồ nhữngA4R7 đònTssz5ZRs nTssz5ZRsặng nềtaQYUGvR củaA4R7 sốtaQYUGvR phậntaQYUGvR A4R7đã khtaQYUGvRiến côtaQYUGvR cA4R7hao A4R7đảo A4R7sắp ntaQYUGvRgã quỵ.

Thịnh PhA4R7ương taQYUGvRĐình thở dA4R7ài, cA4R7ó lTssz5ZRsẽ đâytaQYUGvR cA4R7hính taQYUGvRlà ngườitaQYUGvR phụtaQYUGvR nA4R7ữ cA4R7ó coTssz5ZRsn. NgườA4R7i phA4R7ụ nữA4R7 đãA4R7 cótaQYUGvR coTssz5ZRsn khôngtaQYUGvR bao giờA4R7 taQYUGvRbị quậTssz5ZRst taQYUGvRngã, trừtaQYUGvR ktaQYUGvRhi coA4R7n họTssz5ZRs xảTssz5ZRsy A4R7ra chuyện