Chết!!! lỡ yêu rồi!làm sao đây? - Chap 34 - 36

Chiều, Aknó lAkết cáiAk t5TDTRghân hQrzTZeình mệ8e2CLdt mQrzTZeỏi củaAk mìnhAk về8e2CLd phòn8e2CLdg, nQrzTZeó th5TDTRgầm cảAkm ơn8e2CLd Lâ5TDTRgm. Nhờ cậu8e2CLd t8e2CLda mQrzTZeà nguyAkên chiề5TDTRgu nAkó c5TDTRgó vôQrzTZe QrzTZetrường đâu,8e2CLd QrzTZenên 8e2CLdcái bản8e2CLdg đQrzTZeang t8e2CLdreo trưAkớc nQrzTZegực đây kh8e2CLdông gâ5TDTRgy phQrzTZeiền hAkà Akgì 5TDTRgcho 5TDTRgnso cảQrzTZe, nó8e2CLd uAkng 5TDTRgdung đQrzTZei tr8e2CLdả cáiAk bảng5TDTRg 5TDTRgcho thầAky giámAk thị, 8e2CLdxong điQrzTZe vềAk phòng.

Vừa mAkở cửaAk Akra, nAkó thấ8e2CLdy hắn5TDTRg đangQrzTZe ngồiAk QrzTZetrên giường,QrzTZe đôi8e2CLd Akmắt đaQrzTZeng đăm5TDTRg chiêu nhQrzTZeìn một5TDTRg tAkấm 8e2CLdhình đã8e2CLd bQrzTZeị QrzTZevàng ốAk 5TDTRg4 gócAk hìnAkh. KQrzTZehông gQrzTZeian 8e2CLdbao trùAkm hắnQrzTZe tAkĩnh mịch, 8e2CLd ánh sán8e2CLdg yQrzTZeếu 8e2CLdớt bê5TDTRgn 5TDTRgngoài Akloáng tAkhoáng chAko nó5TDTRg c5TDTRgảm gQrzTZeiác mờ5TDTRg ảQrzTZeo, c8e2CLdứ nAkhư ngAkười ngồi 8e2CLdđấy k8e2CLdhông p5TDTRghải làQrzTZe Akmột QrzTZecon người5TDTRg lạ8e2CLdnh 8e2CLdlùng tàQrzTZen QrzTZebạo, mQrzTZeà làAk 5TDTRgmột ngườiQrzTZe 5TDTRgmang đầyQrzTZe vẻ QrzTZeu sQrzTZeầu phiềnQrzTZe mu5TDTRgộn. HắnQrzTZe 5TDTRgđang trút5TDTRg đi8e2CLd ưAku tư5TDTRg 8e2CLdqua nhữngQrzTZe cái8e2CLd thởAk hắt8e2CLd QrzTZeđều đặn,8e2CLd đôi8e2CLd mắt đăm5TDTRg chêAku d8e2CLdán QrzTZechặt vàoAk tấmQrzTZe hìnhAk, buồAkn bãQrzTZe, QrzTZeđó làAk 8e2CLdnhững g5TDTRgì QrzTZenó cóAk thể8e2CLd thấy,8e2CLd tiếQrzTZec nuối8e2CLd, đó là5TDTRg nhữ8e2CLdng gì5TDTRg đaQrzTZeng Akđọng lại5TDTRg 8e2CLdnơi khóeQrzTZe mQrzTZeắt củQrzTZea hắn.

Nó cứ5TDTRg đ8e2CLdứng lặng5TDTRg n8e2CLdhư th8e2CLdế QrzTZenày, ch8e2CLdo tới8e2CLd khQrzTZei hắn5TDTRg ng8e2CLdước m8e2CLdặt QrzTZelên, nhìnQrzTZe nóQrzTZe, xonQrzTZeg hắn mỉAkm 8e2CLdcười, QrzTZelấy 8e2CLdcái 5TDTRgví raAk, nhét8e2CLd tấAkm QrzTZehình QrzTZeđó lại.

“cậu vềQrzTZe rồi5TDTRg à?”Ak hắQrzTZen hỏi.

Nó kQrzTZehông nóAki gAkì, gQrzTZeật đQrzTZeầu, tự5TDTRg dưnAkg 8e2CLdhình ản8e2CLdh vừ8e2CLda rồi8e2CLd Akám ảnhAk nó,QrzTZe khiếnQrzTZe nóAk bị suQrzTZey sụp.Ak 5TDTRgĐâu QrzTZelà cQrzTZeon ngườ5TDTRgi 8e2CLdcủa hắn,8e2CLd cQrzTZehợt 5TDTRgcó gìQrzTZe Akdâng lAkên t5TDTRgrong 5TDTRglòng Aknó, n8e2CLdó chợt thấy8e2CLd hắn5TDTRg quáQrzTZe đá8e2CLdng thươ8e2CLdng! QrzTZeĐáng tQrzTZehương đến8e2CLd ph8e2CLdát khóc8e2CLd l5TDTRgên đượcAk! C8e2CLdhợt cáiQrzTZe ýQrzTZe QrzTZenghĩ trả thùAk tiAkêu Aktan tr8e2CLdong đầu8e2CLd Aknó, 8e2CLdnó t8e2CLdhấy l5TDTRgạc lAkối, n8e2CLdó đaAkng lQrzTZeàm Akgì ở5TDTRg Akđây? 8e2CLdNếu không phảQrzTZei tr5TDTRgả thù5TDTRg thì5TDTRg cóAk phải5TDTRg nAkó l8e2CLdà mộtAk đQrzTZeứa tr8e2CLdơ trẽn,8e2CLd g8e2CLdiả traQrzTZei đAkể 5TDTRgtiếp 8e2CLdcận b5TDTRgọn con t5TDTRgrai 8e2CLdsao? PhảiAk vậyQrzTZe không5TDTRg? Nó8e2CLd 5TDTRgphải Aklàm gìAk bâ5TDTRgy giQrzTZeờ? PhAkải l8e2CLdàm gìQrzTZe QrzTZeđể cAkó thAkể cQrzTZeân bằng đượ5TDTRgc đây?QrzTZe M8e2CLdục QrzTZeđích của5TDTRg n8e2CLdó, khAki quyếQrzTZet đ5TDTRgịnh gQrzTZeiả trQrzTZeai là8e2CLd để8e2CLd tr5TDTRgả thùAk…nhưng nAkó t5TDTRgiêu tan rồi…8e2CLdtiêu taQrzTZen 8e2CLdthật rồi!

Nó ngướQrzTZec 8e2CLdmắt Aknhìn QrzTZehắn, nụQrzTZe cườiQrzTZe trê8e2CLdn 5TDTRgmôi 8e2CLdhắn tQrzTZehật hi8e2CLdền h8e2CLdòa, đôi8e2CLd 8e2CLdmắt 5TDTRgđầy bì8e2CLdnh yên, bờQrzTZe 8e2CLdvai QrzTZevô cùngAk ấm8e2CLd áQrzTZep, QrzTZetự nhiQrzTZeên chỉAk muốnQrzTZe vùAki QrzTZeđầu tro5TDTRgng đó.8e2CLd n5TDTRgó lắ5TDTRgc lắcAk cáAki đầu.

“tôi 8e2CLdthua rồi!Ak 5TDTRgthua đQrzTZeậm thiAkệt rồiQrzTZe! cậuQrzTZe th5TDTRga Akcho tAkui đ8e2CLdi!” n8e2CLdó lầm5TDTRg bầmQrzTZe, hắnQrzTZe ng5TDTRghệch mặt raAk, nóAk 5TDTRgđang n8e2CLdói gìAk vậy?

Thời QrzTZegian tAkhấm thoắQrzTZet lại5TDTRg đAki quAka thQrzTZeêm 5TDTRgmột khoảngAk, nAkó vớiQrzTZe LâmAk đAkã trở8e2CLd lạ8e2CLdi bình th8e2CLdường, 8e2CLdngày ng8e2CLdày vQrzTZeẫn cười8e2CLd n8e2CLdói, lâAku 8e2CLdlâu 8e2CLdlại c8e2CLdòn làQrzTZem QrzTZegối QrzTZecho c5TDTRgậu taAk, nhưnQrzTZeg chungAk quy 5TDTRglà vẫQrzTZen rấQrzTZet tốt.Ak QrzTZecòn với5TDTRg Akhắn thìQrzTZe lạiQrzTZe là8e2CLd một5TDTRg 5TDTRgđống 5TDTRghỗn đAkộn, n8e2CLdó nửa8e2CLd muốnQrzTZe bình thườngQrzTZe vớiAk hAkắn, nAkửa muốnQrzTZe néAk tránh8e2CLd! B8e2CLdỗng 5TDTRgnó manQrzTZeg đ5TDTRgầy cQrzTZeảm giácAk 8e2CLdnhư k5TDTRgẻ QrzTZetội đồ, Akkhông 8e2CLddám đốiQrzTZe diệ8e2CLdn vớiQrzTZe mộ8e2CLdt 8e2CLdngười tQrzTZehanh ca5TDTRgo nh5TDTRgư 5TDTRghắn, thậ5TDTRgt là8e2CLd rốiQrzTZe quáAk đi!

“Huy! E5TDTRgm đanAkg làQrzTZem gQrzTZeì v5TDTRgậy?” nó8e2CLd đẩy8e2CLd cAkửa 5TDTRgphòng Akem 5TDTRgnó bước8e2CLd vào.

Đúng Aknhư nAkó đ5TDTRgoán, eAkm QrzTZenó đang5TDTRg cặmQrzTZe c5TDTRgụi họAkc bài5TDTRg trê5TDTRgn Akbàn h5TDTRgọc, ánQrzTZeh đ8e2CLdèn QrzTZetừ cái QrzTZe đèn h8e2CLdọc l5TDTRge lắtAk, áQrzTZenh sángQrzTZe bê5TDTRgn ngo5TDTRgài QrzTZegần nAkhư tắQrzTZet hẳn.8e2CLd NQrzTZeó 8e2CLdđi lại,5TDTRg 5TDTRgvỗ vQrzTZeỗ vaAki QrzTZecho em nó.

“học hoàiAk là8e2CLd 8e2CLdsao? Đi8e2CLd chơAki vớiAk chịQrzTZe nhQrzTZea!” Aknó nói5TDTRg, giọ8e2CLdng QrzTZephấn khởi.

Huy ngước8e2CLd mặtQrzTZe lê5TDTRgn, nhìQrzTZen nó8e2CLd 5TDTRgcười Akxòa, xonAkg lạiAk lắc8e2CLd đầu.

“em k5TDTRghông 5TDTRgmuốn điAk QrzTZera ngoQrzTZeài” cậu5TDTRg 8e2CLdnhẹ gi8e2CLdọng nói5TDTRg, taQrzTZey tạmAk thờ8e2CLdi bỏQrzTZe bú8e2CLdt, QrzTZexoay ngQrzTZeười ngồi đốQrzTZei diệQrzTZen Akvới chịQrzTZe mình.

Nó n8e2CLdghe xoQrzTZeng Akgãi gãiAk đầu.

“sao Akkhông m8e2CLduốn chứ?Ak hQrzTZeít 5TDTRgthở QrzTZekhông kQrzTZehí trAkong là5TDTRgnh k8e2CLdhông phải5TDTRg QrzTZetốt hơ8e2CLdn sao?”

“nhưng…ngày lễAk sắQrzTZep tớ8e2CLdi rAkồi, bAkên ngoAkài ồAkn àoQrzTZe QrzTZelắm, e8e2CLdm QrzTZekhông muốnQrzTZe r8e2CLda đó5TDTRg!” AkHuy nói va8e2CLdn nài.

Nó lạiQrzTZe gãi5TDTRg 5TDTRgđầu, eQrzTZem 8e2CLdnó n8e2CLdói đú5TDTRgng thiệt,QrzTZe chẳ8e2CLdng 8e2CLdlà AkHalloween sắpAk tới5TDTRg, 8e2CLdtrường AkBOY và 8e2CLdGIRL 5TDTRgsẽ sát5TDTRg nAkhập cùQrzTZeng tổAk chứcAk Akmột bQrzTZeữa tiệQrzTZec 8e2CLdvô cAkùng lớnAk. 8e2CLdNhưng n5TDTRgó lạ8e2CLdi rùng mình8e2CLd, và8e2CLdo cái5TDTRg ngàQrzTZey đ5TDTRgó QrzTZebọn 5TDTRghọ sQrzTZeẽ thAka hồ8e2CLd gi5TDTRgả dạn5TDTRgg m8e2CLda quỷQrzTZe h5TDTRgù dọaQrzTZe lẫn8e2CLd 8e2CLdnhau, nAkó thì lại…sợ5TDTRg m5TDTRga hAkơn Akgì hAkết! Nhưng…còn5TDTRg nữa…lỡQrzTZe QrzTZebọn nữ5TDTRg sinQrzTZeh nQrzTZehận r5TDTRga nóQrzTZe thì5TDTRg saoQrzTZe? NguAky thật, 8e2CLd ngày hômAk đó5TDTRg nóAk pQrzTZehải Aktrốn thôi!

Chỉ cònQrzTZe QrzTZe3 n5TDTRggày nữa8e2CLd l5TDTRgà tớiQrzTZe buổ8e2CLdi lễ8e2CLd, QrzTZenó c8e2CLdàng QrzTZetránh mặ8e2CLdt, nQrzTZeó th8e2CLdà nấpAk ở8e2CLd Akchỗ rừng câyQrzTZe làm8e2CLd gốiQrzTZe chAko LâQrzTZem ch5TDTRgứ nhấtQrzTZe quy5TDTRgết không8e2CLd chịQrzTZeu g5TDTRgiúp mọiAk người,QrzTZe hắnQrzTZe Akvốn Akđã Akkhó gặp 5TDTRg nó, 5TDTRggiờ càngAk kQrzTZehó QrzTZehơn khiến8e2CLd tAkâm tAkrạng khQrzTZeông 5TDTRgkhỏi k8e2CLdhó chịu.

Còn 5TDTRg2 8e2CLdngày nữa,5TDTRg sâAkn Aktrường 5TDTRgtấp 5TDTRgnập, k8e2CLdhông khQrzTZeí lễQrzTZe hộiQrzTZe đ5TDTRgã đế8e2CLdn, bọQrzTZen co8e2CLdn QrzTZetrai hăng hái5TDTRg làm8e2CLd vQrzTZeiệc đểQrzTZe ch8e2CLduẩn bịQrzTZe lễ,8e2CLd bởiQrzTZe Akhọ biết…lầnAk Aknày cácQrzTZe nữQrzTZe sinQrzTZeh Aksẽ qAkua dựQrzTZe lễ, n5TDTRgên gương5TDTRg mặ5TDTRgt a5TDTRgi cũ8e2CLdng hớn8e2CLd hở.Ak (v8e2CLdiết tớiQrzTZe đây8e2CLd cũng5TDTRg 8e2CLdphải lQrzTZeàm bộ5TDTRg mQrzTZeặt nAkày =.=”)

Ngày m5TDTRgai là5TDTRg lAkễ, mAkọi thAkứ càQrzTZeng tấpAk 8e2CLdnập, n8e2CLdgười n5TDTRggười chạyQrzTZe quQrzTZea chạyQrzTZe l5TDTRgại chuẩnAk bị nhưQrzTZe Akmắc cửiQrzTZe, nóAk v5TDTRgẫn núp8e2CLd ở8e2CLd đâ8e2CLdu 8e2CLdđó, LQrzTZeâm vẫnQrzTZe bìn8e2CLdh lặngQrzTZe ngủ,5TDTRg c8e2CLdòn hắnQrzTZe 5TDTRgvẫn 8e2CLdtâm tranAkg khó ch8e2CLdịu 5TDTRgkhi ph8e2CLdải tìmAk nAkó. TrưAkớc QrzTZecổng, mAkột cái5TDTRg 8e2CLdgiàn 8e2CLdma qu5TDTRgái đượcQrzTZe dAkựng 8e2CLdlên, bọn8e2CLd họAk dán lê8e2CLdn đQrzTZeó đầAky nhAkững coQrzTZen Aknhện 5TDTRgvà QrzTZerắn bằngQrzTZe nhựa,5TDTRg dướ8e2CLdi cỏ,Ak rả8e2CLdi đầ5TDTRgy n8e2CLdhưng bànAk taQrzTZey ma quAkái 8e2CLdnhư đanAkg Aknhô lênQrzTZe từAk mặ8e2CLdt đQrzTZeất, lâu8e2CLd lâuQrzTZe lạQrzTZei Aklà nhữQrzTZeng ngôQrzTZei mAkộ giả.Ak Trên xíAkch đQrzTZeu thì8e2CLd g8e2CLdắn đầy5TDTRg nhQrzTZeãn cầuAk nổi8e2CLd đầy8e2CLd gân5TDTRg 5TDTRgmáu, có8e2CLd cá8e2CLdi đượcAk tr8e2CLdeo lủngQrzTZe lẳnQrzTZeg đưaQrzTZe 5TDTRgxuống. Bọn Akcon 8e2CLdtrai lấAky tQrzTZeay mìAknh, nhúngQrzTZe Akvào sơ5TDTRgn m5TDTRgàu đỏ,QrzTZe QrzTZeịn Aklên trườngAk, tQrzTZeạo QrzTZera nhữQrzTZeng vết8e2CLd tay Akđầy má8e2CLdu Akkhắp nơ5TDTRgi. Đươ8e2CLdng nhiên,Ak vớQrzTZei 5TDTRgmột ngôi5TDTRg trườAkng 5TDTRggiàu cóQrzTZe, nhiAkêu đó5TDTRg chẳnAkg thấm thíQrzTZea gì5TDTRg. ĐènAk QrzTZeđủ màu8e2CLd được8e2CLd giQrzTZeăng 8e2CLdlên khắ5TDTRgp nơiAk, 8e2CLdtối 8e2CLdđến, 8e2CLdbọn họ8e2CLd nghỉAk ngơQrzTZei, chQrzTZeỉ còn ch5TDTRgờ 8e2CLdngày mAkai n5TDTRgữa thôi.

Còn về8e2CLd nóAk, 5TDTRgnó ngồiAk Aktừ trê5TDTRgn phòn8e2CLdg, nhìn5TDTRg xuQrzTZeống Aksân rồiQrzTZe rQrzTZeùng mìQrzTZenh, Akkéo QrzTZerèm Aklại, đắp 8e2CLdchăn kíQrzTZen người8e2CLd. 8e2CLdhu hAku! maAki n8e2CLdó Aksẽ QrzTZekhông rAka khỏi5TDTRg p5TDTRghòng đâuQrzTZe, Akghê qu5TDTRgá ghAkê quá! QrzTZeHức hức!

Cái 5TDTRgngày nóQrzTZe sợ5TDTRg hQrzTZeãi 5TDTRgcũng QrzTZetới, hắn5TDTRg dậyAk từQrzTZe 5TDTRgsớm đểAk chu8e2CLdẩn bị,5TDTRg nhQrzTZeìn qu5TDTRga nó,5TDTRg thấ8e2CLdy nó đắp5TDTRg chăn5TDTRg r5TDTRgun 8e2CLdbần bật.

“cậu b5TDTRgị g5TDTRgì vậy?”8e2CLd h5TDTRgắn quaAkn tâm.

“không…chẳng cóQrzTZe g8e2CLdì cả5TDTRg? cậuQrzTZe 8e2CLdđi điQrzTZe! QrzTZeTui kh5TDTRgông 5TDTRgđi đQrzTZeâu” n8e2CLdó n5TDTRgói giọnQrzTZeg còn5TDTRg run run.

“này! Kh8e2CLdông QrzTZephải bịQrzTZe sốtQrzTZe nặn8e2CLdg chứ?”8e2CLd h8e2CLdắn 8e2CLdlại gần,8e2CLd hất5TDTRg chă5TDTRgn củQrzTZea nAkó ra.

Nó giậQrzTZet mQrzTZeình, tr8e2CLdợn QrzTZemắt nhìnAk hắn,8e2CLd hQrzTZeét lớn.

“20cm!!!”

Hắn hQrzTZeiểu 8e2CLdý, liềnQrzTZe đAkứng 5TDTRglùi một8e2CLd QrzTZebước, nhưng8e2CLd l8e2CLdại lúngQrzTZe túng.

“nếu bịQrzTZe Akbệnh thAkì nên8e2CLd đQrzTZei Akkhám chứ?”

“tôi khô5TDTRgng c8e2CLdó bệ8e2CLdnh mà…QrzTZechỉ là…”QrzTZe 8e2CLd,nó khẽ5TDTRg đ5TDTRgưa mắtQrzTZe nhì8e2CLdn xuốn8e2CLdg sQrzTZeân trườQrzTZeng ,“tôi không5TDTRg dáAkm đi5TDTRg 5TDTRgra đó!”,8e2CLd nó5TDTRg lạiQrzTZe tr5TDTRgùm 5TDTRgchăn QrzTZekín mAkít, rAkun bầ5TDTRgn bật.

Mới đầuAk hắ5TDTRgn 8e2CLdcòn 8e2CLdnghệch mặAkt, nhưng8e2CLd 8e2CLdvề Aksau, lại5TDTRg n5TDTRghớ QrzTZecái tQrzTZeính sợ8e2CLd QrzTZema củ8e2CLda nó5TDTRg, hắn l5TDTRgại c8e2CLdười lớn.

“cậu trẻQrzTZe c5TDTRgon q5TDTRguá đấy!QrzTZe chỉAk 8e2CLdlà đồ8e2CLd giả5TDTRg thôiAk mà!”

“cũng kh8e2CLdông đượcAk! 5TDTRglàm ơn…đ8e2CLdi đ5TDTRgi…đi mộtQrzTZe mìnQrzTZeh đi5TDTRg! TAkui k5TDTRghông d5TDTRgám đi8e2CLd đâu!”Ak 5TDTRgnó van nài.

Rồi không5TDTRg QrzTZegian chợt8e2CLd 5TDTRgim ắng,8e2CLd nAkó ngQrzTZehe tiQrzTZeếng hắ5TDTRgn thAkở Akhắt QrzTZera, rồiAk 8e2CLdtiếng đóngQrzTZe cửa lại,8e2CLd tớiAk 8e2CLdlúc nà5TDTRgy n8e2CLdó mới5TDTRg th8e2CLdở phAkào 5TDTRgra, 8e2CLdtự nhiên5TDTRg l5TDTRgại cóQrzTZe Akcảm giácAk t8e2CLdội lỗiAk, nếu khô8e2CLdng lầQrzTZem thì5TDTRg hắn8e2CLd dQrzTZeự tAkính QrzTZelà sẽQrzTZe điAk vớ5TDTRgi nóQrzTZe dAkự 5TDTRgtiệc, nhưnQrzTZeg xiQrzTZen 8e2CLdlỗi nhé!8e2CLd Cái8e2CLd tính sợAk 5TDTRgma c8e2CLdủa 8e2CLdnó làAk bất8e2CLd trị8e2CLd mà!

Bóng đêmAk buôn5TDTRgg xuống,Ak 8e2CLd8h t5TDTRgối, mọiQrzTZe thứAk 8e2CLdbắt đầuAk, ngAkoài 8e2CLdcổng, b5TDTRgọn 5TDTRgcon 5TDTRggái bên trườngAk GIR8e2CLdL đã8e2CLd quQrzTZea, hìAknh Aknhư Akbọn Akhọ đềuQrzTZe gi5TDTRgả tAkrang thànhQrzTZe ‘cônQrzTZeg chúAka’ th8e2CLdì pQrzTZehải! thay vAkì làm5TDTRg nhữ8e2CLdng bộ5TDTRg cá8e2CLdnh m8e2CLda qu5TDTRgái, h5TDTRgọ lAkại k8e2CLdhoác lê5TDTRgn QrzTZenhững b8e2CLdộ Akváy QrzTZeđiệu đ8e2CLdà, tQrzTZerên mặt lại8e2CLd đeo5TDTRg mộtQrzTZe mặtQrzTZe 5TDTRgnạ cầQrzTZeu kAkì, n8e2CLdhìn c5TDTRgó vẻ8e2CLd rQrzTZeất hQrzTZeuyền bQrzTZeí! Nó8e2CLd nghiênAkg đầu,QrzTZe bỗnAkg thấy g5TDTRghen tQrzTZeị, dQrzTZeù s5TDTRgao nóAk cũng5TDTRg lQrzTZeà QrzTZecon 8e2CLdgái nhQrzTZea! AkTự nhiAkên cũ8e2CLdng muốnQrzTZe được5TDTRg m8e2CLdặc nQrzTZehư vậy.5TDTRg Nó nhìnQrzTZe q8e2CLduanh, h5TDTRgiện cũngAk khô5TDTRgng 8e2CLdcó aAki 8e2CLdở đây8e2CLd, m5TDTRgặc t5TDTRghử mộ5TDTRgt l8e2CLdần xeAkm 8e2CLdsao? Nhưng5TDTRg 5TDTRgvấn đề lạiQrzTZe l8e2CLdà…nó kAkhông cQrzTZeó mặ5TDTRgt nạ!

Hay là…

Nó 8e2CLdchui xuống8e2CLd g5TDTRgầm giường,QrzTZe lQrzTZeôi cá8e2CLdi 8e2CLdvali đự5TDTRgng đ5TDTRgầy đQrzTZeồ Akcon gáQrzTZei củAka 5TDTRgnó, đ8e2CLdợt trướQrzTZec vì m5TDTRguốn 8e2CLdquyến rAkũ hắn8e2CLd 8e2CLdnên QrzTZenó 8e2CLdđã mQrzTZeua rất8e2CLd nhiều5TDTRg vá8e2CLdy, t5TDTRgheo n8e2CLdó n8e2CLdhớ c8e2CLdó 8e2CLdmột bộ5TDTRg 5TDTRgváy 5TDTRgren rất cầuQrzTZe kì.

“đây rồi”5TDTRg nAkó thốt5TDTRg lêQrzTZen, xo5TDTRgng lạQrzTZei tìAkm m5TDTRgột cá8e2CLdi váyAk kAkhác, đơ5TDTRgn 8e2CLdgiản 5TDTRgnó chỉ5TDTRg muốn 8e2CLdcái 5TDTRgváy đóAk Akxòe ởAk Akdưới Akchân nhìnQrzTZe ch8e2CLdo Akgiống bọQrzTZen ki5TDTRga mAkột chút8e2CLd, m8e2CLdột lá8e2CLdt Aksau, một8e2CLd bộ váyAk trắ5TDTRgng ngọc8e2CLd đậpAk vAkào mQrzTZeắt nQrzTZeó, dAkưới vá5TDTRgy là5TDTRg 8e2CLdnhiều lớpQrzTZe QrzTZevải dày,5TDTRg tAkạo độ5TDTRg phồng5TDTRg QrzTZecho váy, rồi5TDTRg m5TDTRgột đôi8e2CLd gi5TDTRgày lấp8e2CLd lánh8e2CLd màAky tím8e2CLd. NQrzTZeó nhan8e2CLdh taAky chộp5TDTRg cái8e2CLd 8e2CLdkéo, cắt5TDTRg phần8e2CLd vQrzTZeải ren trêAkn chiếc5TDTRg 8e2CLdváy kia5TDTRg, c8e2CLdắt khéoAk hQrzTZeình 5TDTRg2 Akcon Akmắt trênAk đó.Ak Xo8e2CLdng! QrzTZeMọi 5TDTRgthứ thật hoàAkn 8e2CLdhảo v5TDTRgới nó.

Hắn b5TDTRgước QrzTZeđi mệ5TDTRgt mAkỏi trQrzTZeên 8e2CLdhành l5TDTRgang, r5TDTRga nQrzTZegoài 8e2CLdđó quả5TDTRg 5TDTRglà mAkột QrzTZesai lầQrzTZem, bọn8e2CLd coAkn gái saAko 5TDTRglại cứAk bAku hắAkn một5TDTRg cách5TDTRg k5TDTRghó chịuQrzTZe Aknhư vậQrzTZey chứ?8e2CLd BọnQrzTZe họ8e2CLd tới5TDTRg đâyAk Akkhông phải đểAk ch8e2CLdơi àAk? L8e2CLdại QrzTZegặp co8e2CLdn 8e2CLdbé QrzTZehot giQrzTZerl bênQrzTZe Akđó, vàAki thá8e2CLdng 5TDTRgtrước v5TDTRgì chơiQrzTZe đùaQrzTZe nênQrzTZe nhận 5TDTRg lời 8e2CLdquen, giAkờ Aksao n5TDTRghỉ? TAkhấy hắn5TDTRg 8e2CLdim Akắng th8e2CLdì nh8e2CLdỏ phảiAk hiểuAk 8e2CLdlà cAkhấm 8e2CLddứt 5TDTRgrồi chứ8e2CLd? thế màQrzTZe gQrzTZeiờ vẫ8e2CLdn 5TDTRgthản nhiêQrzTZen trưngAk b8e2CLdộ mặtAk 8e2CLdtự tiAkn bưAkớc cạ8e2CLdnh hắn,8e2CLd c5TDTRgòn tựQrzTZe nhi8e2CLdên khoác vaiAk, hừ!QrzTZe hắ5TDTRgn khônQrzTZeg thí8e2CLdch nhAkững Akđứa co5TDTRgn gáQrzTZei Aknhư v8e2CLdậy, họ5TDTRga 8e2CLdchăng Akchỉ tAkhích những 5TDTRg cô gá8e2CLdi th5TDTRganh c5TDTRgao nh5TDTRgư TranAkg AkThư thôi!Ak QrzTZeMột 5TDTRgcô 8e2CLdgái mỏng8e2CLd manAkh, gAkần nh8e2CLdư dễQrzTZe vỡQrzTZe trước mặt5TDTRg hắn8e2CLd, nh5TDTRgưng lại5TDTRg Akrất qAkuyến rũ…lầnQrzTZe đAkầu tiQrzTZeên hắ5TDTRgn QrzTZebị 8e2CLdthu h8e2CLdút 5TDTRgbởi 8e2CLdmột ngưAkời con gái5TDTRg đếQrzTZen thế!

Rồi 5TDTRghắn sữn5TDTRgg người,Ak 8e2CLdđã QrzTZebao l8e2CLdâu rồiAk khônAkg g8e2CLdặp T8e2CLdrang ThQrzTZeư, như8e2CLdng Akkhông hi5TDTRgểu tại sao…cóAk cả5TDTRgm giác5TDTRg rAkất gần…khôngQrzTZe hAkề x8e2CLda cQrzTZeách t5TDTRgí nAkào! Cứ8e2CLd nQrzTZehư Akcô t5TDTRga luônQrzTZe Akở Akcạn hắn…cảm giác5TDTRg đó…hắnQrzTZe vò8e2CLd đầu!5TDTRg thQrzTZeật làAk khó8e2CLd hiểu!

Đến trước5TDTRg cử8e2CLda phòngAk. AkHắn khônAkg 8e2CLdkhỏi QrzTZekhì cư5TDTRgời QrzTZekhi tAkưởng tượng5TDTRg cảnQrzTZeh Aknó chu5TDTRgi tọt vàoAk tro8e2CLdng 5TDTRgchăn Akrun lẩyQrzTZe bẩy,8e2CLd bAkởi QrzTZengoài kQrzTZeia đa8e2CLdng bậtAk nhữQrzTZeng bản5TDTRg nhạc5TDTRg Akrất Aklà ma quáAki. RồAki khAki nắm8e2CLd QrzTZelây QrzTZenắm c5TDTRgửa, chợ8e2CLdt mộ5TDTRgt 5TDTRgcái gì8e2CLd đóAk lóeQrzTZe lênAk tAkrong đầu5TDTRg hắn.

“liệu Tra5TDTRgng Thư8e2CLd cóQrzTZe Akở đâyQrzTZe k5TDTRghông nhỉ?Ak LiệuQrzTZe Akkhi mình…đẩ5TDTRgy cán5TDTRgh cửaQrzTZe nà8e2CLdy Akra, mình Akcó thểQrzTZe 8e2CLdthấy Akcô QrzTZeta không?”

Hắn phìAk cười5TDTRg 8e2CLdthành Aktiếng, quá5TDTRgi dị,QrzTZe h8e2CLdắn đa5TDTRgng 5TDTRgnhớ quQrzTZeá hóaQrzTZe rAkồ àQrzTZe? S8e2CLdao cAkô tQrzTZea lạiAk ở đâAky đư8e2CLdợc chứ?5TDTRg đây8e2CLd 5TDTRglà 8e2CLdkhu QrzTZeở dànAkh ch8e2CLdo 5TDTRgBOY mà8e2CLd, ch5TDTRgắc cAkậu QrzTZeuống Aksay Akrồi, nêQrzTZen nghỉ QrzTZengơi sQrzTZeớm thôi!

Khi 8e2CLdcánh cửQrzTZea đ8e2CLdã mở5TDTRg raQrzTZe…hắn sữngQrzTZe người…

Căn ph8e2CLdòng khôngAk mộtQrzTZe ánhAk đè5TDTRgn điện8e2CLd, chỉ5TDTRg loángQrzTZe thoáQrzTZeng ánhAk sángQrzTZe QrzTZetừ bênAk ngo5TDTRgài hắt8e2CLd vào cử8e2CLda QrzTZesổ rảiAk ráQrzTZec khắ5TDTRgp nơi5TDTRg. Chỉ8e2CLd 8e2CLdlà Akcăn phòngAk khônAkg tAkối, nh5TDTRgưng đủ5TDTRg 5TDTRgsáng để8e2CLd hắn thấy…một8e2CLd côQrzTZe g8e2CLdái? CôAk t8e2CLda mặc8e2CLd 5TDTRgmột QrzTZecái 5TDTRgđầm nAkgắn 8e2CLdmàu trắn8e2CLdg tiQrzTZenh khôAki, gặ5TDTRgp áQrzTZenh sánQrzTZeg mờ ảo5TDTRg kiAka liền8e2CLd thAkành 8e2CLdmột QrzTZelớp sương5TDTRg nh5TDTRgạt nhòa,8e2CLd đôi8e2CLd 5TDTRgchân 8e2CLdthon dài,8e2CLd kếtQrzTZe thúcQrzTZe ởAk dưới 8e2CLdlà mộQrzTZet Akđôi gQrzTZeiày cQrzTZeao góQrzTZet mà5TDTRgu t8e2CLdím lấp5TDTRg lAkánh QrzTZenhư sa5TDTRgo, đươngQrzTZe nhiAkên, thật5TDTRg nổiQrzTZe bật trêQrzTZen nềnAk p5TDTRghòng Aktối t8e2CLdăm 5TDTRgnhư thế,QrzTZe máQrzTZei tóAkc d8e2CLdài Aktới hông,5TDTRg 8e2CLdbồng Akbềnh uốnAk nQrzTZehẹ nAkhư làn 8e2CLd suối. 8e2CLdCó lQrzTZeẽ QrzTZecô t5TDTRga đang5TDTRg hQrzTZeóa 8e2CLdtrang, n5TDTRghưng kh5TDTRgác v8e2CLdới mọiQrzTZe cQrzTZeô gAkái khác8e2CLd đều5TDTRg Akđeo mặt8e2CLd nạ,Ak cô Akta lạiAk QrzTZeđeo mộ5TDTRgt 8e2CLdlớp v8e2CLdải re8e2CLdn QrzTZeche 8e2CLdđi đôiQrzTZe mắ8e2CLdt, QrzTZechỉ đểQrzTZe QrzTZelộ gươngQrzTZe mặAkt QrzTZegóc đầyQrzTZe thanh tQrzTZeú, cAkái mũi8e2CLd c8e2CLdao, 8e2CLdvà 5TDTRgđôi mAkôi đỏAk mọng.

Hắn…hắn nhAkận 5TDTRgra 5TDTRgcánh mũ5TDTRgi đó,5TDTRg nhậnAk Akra 5TDTRgđôi QrzTZemôi Akđó, chỉ8e2CLd v5TDTRgì đ8e2CLdôi m8e2CLdắt đư5TDTRgợc c8e2CLdhe đi, nhưng8e2CLd vẫnAk lộQrzTZe lênQrzTZe mộAkt Akcon ngươQrzTZei 8e2CLdsáng. HắnQrzTZe lắc8e2CLd lắc5TDTRg đầu,5TDTRg liệu5TDTRg c5TDTRgó p5TDTRghải là…

“Trang Thư?”5TDTRg hắn8e2CLd QrzTZethốt 5TDTRglên đầy8e2CLd 5TDTRgbất ngờ.

Nó giật8e2CLd mAkình q5TDTRguay 5TDTRglại, thấyAk h8e2CLdắn đã5TDTRg đứng8e2CLd 5TDTRgngay cửa,Ak QrzTZenó luQrzTZeng túng.

“tôi tôi…”Ak n8e2CLdó lắ8e2CLdp bắp…rồi5TDTRg cAkhợt 8e2CLdnhớ 5TDTRgmình đangAk 5TDTRglà thâ5TDTRgn p8e2CLdhận củaQrzTZe TraQrzTZeng Thư…nóAk phải làm5TDTRg s8e2CLdao đây?Ak ĐQrzTZeây lAkà trường8e2CLd BOAkY m5TDTRgà? Phải5TDTRg giải5TDTRg t8e2CLdhích QrzTZenhư Akthế nàoAk v5TDTRgề sự5TDTRg xuấ5TDTRgt hiện của5TDTRg cô5TDTRg gá5TDTRgi Tran5TDTRgg ThưAk 5TDTRgđây? TạiAk Aksao nóQrzTZe lạ5TDTRgi sơQrzTZe suất8e2CLd k5TDTRghông chịuAk Akkhóa Akcửa cAkhứ? Hắn 8e2CLdsẽ 5TDTRglàm gì5TDTRg nó?Ak AkTố cáo?5TDTRg NhưAkng nê5TDTRgn nhớQrzTZe hắ8e2CLdn thuộcAk dạng8e2CLd biếnAk tháAki nhaAk! HắnAk sẽ…sẽ…

Đầu n5TDTRgó quaQrzTZey Akmòng, g5TDTRgương mặ5TDTRgt ho5TDTRgảng loạnAk t8e2CLdhấy Akrõ 5TDTRgqua đôiAk mắtQrzTZe đe8e2CLdn c8e2CLdứ l5TDTRgay láy, Ak đôi QrzTZemôi 5TDTRgmím chặt…

“tách” QrzTZehắn v8e2CLdới t8e2CLday bậtQrzTZe côn5TDTRgg tắcAk 5TDTRgđèn 8e2CLdlên, Aklúc Aknày đãQrzTZe địAknh dạnAkg rõAk 5TDTRgcô 5TDTRggái đang đứQrzTZeng giữa5TDTRg phòng.

“tại 8e2CLdsao…cô lại…”

“tôi…tôi l8e2CLdà bạnQrzTZe củAka Hải!!!”8e2CLd n8e2CLdó l8e2CLda to5TDTRgáng lên.

Hắn Akbất 8e2CLdngờ, lAkà bạAkn QrzTZecủa Hải8e2CLd saoAk? RồiAk hắ5TDTRgn liềQrzTZen tức…sao5TDTRg tQrzTZerước giờAk 5TDTRghắn kh8e2CLdông biế8e2CLdt nhỉ? ChQrzTZeắc p5TDTRghải d8e2CLdạy dỗQrzTZe lAkại cậu5TDTRg bạn8e2CLd 5TDTRgnày quá!

“sao cô8e2CLd lạ8e2CLdi ởAk đây?”QrzTZe hắ5TDTRgn bắtAk đầuAk lấ5TDTRgy lAkại bQrzTZeình tĩn5TDTRgh, hỏi.

Nó ruAkn 8e2CLdrun, lấy8e2CLd Aktay quệt5TDTRg đQrzTZei mấy5TDTRg 8e2CLdgiọt mồ8e2CLd hôQrzTZei đanQrzTZeg c5TDTRghực rơQrzTZei trênAk trán,8e2CLd 8e2CLdlắp bắp.

“chỉ…chỉ là5TDTRg…tôi n5TDTRgghe Hải8e2CLd nóiQrzTZe ởQrzTZe đây5TDTRg cAkó tiệc5TDTRg rấQrzTZet vui…n5TDTRgên muốn8e2CLd tQrzTZeham dQrzTZeự…có điề5TDTRgu tôi khônQrzTZeg có5TDTRg v5TDTRgé m5TDTRgời, nê5TDTRgn ph5TDTRgải léQrzTZen v5TDTRgào đ5TDTRgây…hì hì…8e2CLd” tớiAk lúc8e2CLd nà5TDTRgy, nó8e2CLd bắQrzTZet đầu5TDTRg khâm p8e2CLdhục bAkản thânQrzTZe, mộtQrzTZe lQrzTZeí d5TDTRgo rấtAk lAkogic 8e2CLdnhư vậAky cũQrzTZeng n5TDTRgghĩ đượcQrzTZe, bằngAk chứn8e2CLdg 5TDTRglà QrzTZemặt hAkắn đã giãn5TDTRg 8e2CLdra một8e2CLd chút.

Hắn nhìQrzTZen nó5TDTRg mAkột hồiAk, nó5TDTRg n5TDTRghờ lAkời nóAki dối5TDTRg bAkan n8e2CLdãy c8e2CLdũng thQrzTZeấy tự8e2CLd tiQrzTZen h8e2CLdơn, không 5TDTRgcòn rAkun QrzTZenữa, đứngAk th5TDTRgằng lên.8e2CLd GươngQrzTZe mặtAk hắn5TDTRg chợtAk đỏ5TDTRg ửnQrzTZeg, s5TDTRgao vậy?QrzTZe tQrzTZeim hắn5TDTRg lạ8e2CLdi đập nhanhQrzTZe nữaAk r5TDTRgồi, chậc!

“vậy…cô muốnQrzTZe điAk dựQrzTZe tiệcQrzTZe chứQrzTZe? chQrzTZeúng tAka đ5TDTRgi 8e2CLdvới nQrzTZehau nhé!”QrzTZe hắQrzTZen đềQrzTZe nghị.

Nó liền8e2CLd 5TDTRgsuy nghĩ5TDTRg, n8e2CLdếu 5TDTRgnó từAk chối8e2CLd, tAkhì nóAk sẽQrzTZe trởAk vềQrzTZe tAkhân phậ8e2CLdn QrzTZecủa AkHải bằng cáchQrzTZe nào,8e2CLd họ5TDTRga c8e2CLdhăng b5TDTRgây giAkờ điAk r8e2CLda vớiAk hắn,8e2CLd rồiAk lénAk bỏ8e2CLd đi8e2CLd, rAka cửAka hQrzTZeàng mAkua mộAkt bộ Akđồ Akcon tra8e2CLdi chạyAk vQrzTZeào với5TDTRg QrzTZevài 5TDTRglon nAkước quảAk r8e2CLda vẻ5TDTRg nhAkư mớQrzTZei đi5TDTRg 5TDTRgra 5TDTRgngoài về.

Nó Akmỉm cười,Ak kế5TDTRg hoQrzTZeạch khQrzTZeông thể8e2CLd hoAkàn hảQrzTZeo hơn5TDTRg nữa,8e2CLd 8e2CLdnó nh8e2CLdanh chóngQrzTZe đồngAk Aký t8e2CLdheo hắn ra.

Tiếng nhạcAk ki8e2CLdnh Akdị van8e2CLdg l8e2CLdên Akkhiến n8e2CLdó nQrzTZeổi d5TDTRga 8e2CLdgà, bàn8e2CLd t8e2CLday 5TDTRgđang nắ8e2CLdm lấy8e2CLd 8e2CLdtay hắn bỗn8e2CLdg Akchốc r5TDTRgun lAkên bầnQrzTZe bật,QrzTZe 5TDTRg2 rănQrzTZeg Aktí 5TDTRgnữa l8e2CLdà v8e2CLda vàQrzTZeo 8e2CLdnhau cầmQrzTZe 8e2CLdcập, nhưng5TDTRg vQrzTZeì 8e2CLdsợ lộ,Ak nó 5TDTRgđành Akphải cAkhịu đựng.

Mặc d8e2CLdù đôi8e2CLd mắQrzTZet 5TDTRgđã đượcAk gi5TDTRgấu sQrzTZeau lớ8e2CLdp QrzTZeren đeQrzTZen tuyềnAk QrzTZekia, nhưng5TDTRg n5TDTRgó 8e2CLdvẫn đầyQrzTZe th8e2CLdu hút, Akthân 5TDTRghình hoànAk hảo,QrzTZe QrzTZeđi cùng8e2CLd mộtAk một8e2CLd cAkhàng trQrzTZeai QrzTZekhông k8e2CLdém phQrzTZeần đQrzTZeẹp đẽ.8e2CLd AkTất cả t5TDTRgạo 5TDTRgnên 5TDTRgtâm điểm5TDTRg củQrzTZea bữaQrzTZe tiệc.

Tự dưng8e2CLd…hắn cảm8e2CLd th8e2CLdấy tự8e2CLd 5TDTRghào! TQrzTZehằng co8e2CLdn tra8e2CLdi Aknào khQrzTZeông 8e2CLdtự hà5TDTRgo k5TDTRghi 5TDTRgđi cùnAkg một5TDTRg cô gáQrzTZei nh5TDTRgư vậyQrzTZe chứ?Ak chỉAk là…hQrzTZeắn khQrzTZeông biếtQrzTZe QrzTZenó có5TDTRg QrzTZecảm t8e2CLdhấy nh8e2CLdư vậyQrzTZe khô5TDTRgng? N5TDTRghưng hắnAk có 5TDTRgcảm gAkiác Aknhư nó8e2CLd 5TDTRgvà hắnQrzTZe là5TDTRg mộtQrzTZe cAkặp, dù8e2CLd chQrzTZeẳng 5TDTRgai nó8e2CLdi Akgì, bàQrzTZen taAky 5TDTRg2 ngườiAk 8e2CLdvẫn nắm QrzTZe chặt với5TDTRg nha8e2CLdu, QrzTZecả QrzTZe2 vAkẫn đi8e2CLd 5TDTRgbên nhau.

Hắn khôn8e2CLdg biết,Ak nếuQrzTZe kQrzTZehông lAkầm th5TDTRgì đây8e2CLd là5TDTRg lần8e2CLd t8e2CLdhứ QrzTZeba 5TDTRggặp TraQrzTZeng Thư,8e2CLd nhưng không5TDTRg hiểu8e2CLd sa8e2CLdo lQrzTZeại muốn8e2CLd trởQrzTZe thàQrzTZenh bạQrzTZen QrzTZetrai củ5TDTRga 8e2CLdcô t5TDTRga, 8e2CLdtừ lAkúc QrzTZenào hắAkn dQrzTZeễ d5TDTRgãi vậy saoAk? TừAk lúQrzTZec 5TDTRgnào hắn8e2CLd dAkễ Akđánh 5TDTRgmất cảm8e2CLd x8e2CLdúc vậAky sQrzTZeao? AkVậy cQrzTZeảm xAkúc vớ5TDTRgi Hải5TDTRg là5TDTRg gì?

Nghĩ đếnAk đ8e2CLdó hắnAk khAkẽ nhí8e2CLdu QrzTZemày, cQrzTZeảm xúc8e2CLd vQrzTZeới QrzTZecậu QrzTZeta l8e2CLdà 5TDTRggì? cóAk gi8e2CLdống…như vAkới Trang ThQrzTZeư không?

Nó tQrzTZehì Akkhông nAkhận QrzTZera n8e2CLdhững bối5TDTRg Akrối đó5TDTRg t5TDTRgrên gươnAkg mặtAk hắn,8e2CLd cẩn5TDTRg tAkhân từngAk bước5TDTRg với đQrzTZeôi giàyQrzTZe QrzTZecao gótQrzTZe, néQrzTZe nhữn5TDTRgg cQrzTZeon m8e2CLdắt giAkả, nhQrzTZeững bànQrzTZe ta8e2CLdy gi5TDTRgả đầyQrzTZe Akmáu dướQrzTZei sàn8e2CLd, cố gắng8e2CLd xaQrzTZeo 8e2CLdnhãng mìnhAk bằngQrzTZe 5TDTRgmột điệu8e2CLd QrzTZenhạc nàoAk đó8e2CLd để5TDTRg tống5TDTRg hếAkt n
hững5TDTRg 5TDTRgâm thAkanh kinQrzTZeh d5TDTRgị 5TDTRgxung quanhAk. NAkó QrzTZecắn mối5TDTRg, chỉQrzTZe 5TDTRgvì một8e2CLd pAkhút ghAken tị8e2CLd vớAk vẫn, điQrzTZe mặcAk cái5TDTRg váyAk v8e2CLdào, đểAk giờ5TDTRg 5TDTRgphải 8e2CLdrơi vQrzTZeào tìnhQrzTZe cảnhQrzTZe 8e2CLdnhư Akvầy đ5TDTRgây! Cũn5TDTRgg mQrzTZeay làQrzTZe nó 8e2CLdđã kAkịp độ5TDTRgi tó5TDTRgc gi8e2CLdả…không thì…

“cô mQrzTZeuốn uốAkng tQrzTZeí n8e2CLdước không?QrzTZe” Akhắn hỏi.

Nó lQrzTZeiền gậtAk đầ5TDTRgu lQrzTZeia lịAka, cơ8e2CLd hộiQrzTZe trốn5TDTRg thAkoát chAko QrzTZenó đâyAk rồiAk! đợiQrzTZe 8e2CLdkhi 8e2CLdhắn Aktiến đến cá8e2CLdi Akbàn thức8e2CLd ănAk QrzTZeở g5TDTRgiữa sân8e2CLd, 8e2CLdnó nhQrzTZeanh chân5TDTRg ch8e2CLdạy Akvề phíQrzTZea cổnAkg trường.8e2CLd nhưng…

“con kiQrzTZea! 8e2CLdMày Aklà n5TDTRghỏ nào?”

Nó bịQrzTZe ch5TDTRgặn bở5TDTRgi một8e2CLd nữ5TDTRg sinh8e2CLd, nQrzTZeó QrzTZenhíu Akmày, nếu8e2CLd nó8e2CLd kQrzTZehông lầm…thìQrzTZe 5TDTRgchẳng phQrzTZeải cQrzTZeon hot gir8e2CLdl trQrzTZeường GI5TDTRgRL sao?

“mình cóQrzTZe vAkiệc 8e2CLdbận…có 5TDTRggì QrzTZechúng Akta Aknói chQrzTZeuyện phQrzTZeiếm saQrzTZeo nhéQrzTZe!” nó8e2CLd cố8e2CLd lảnAkg tránh, cơAk hộiAk ch5TDTRgạy trốnQrzTZe tốtAk nhấtAk nAkày, khôQrzTZeng thểAk để5TDTRg 8e2CLdvụt đi8e2CLd được.

“mày dám!!”8e2CLd nQrzTZehỏ QrzTZehot g5TDTRgirl c5TDTRgảm thấy8e2CLd n8e2CLdhư 5TDTRgbị sỉAk nhục,Ak liền8e2CLd 8e2CLdvung tAkay tát8e2CLd nó. QrzTZeNhưng QrzTZenó đãQrzTZe né5TDTRg kịp,QrzTZe QrzTZenắm t5TDTRgay nhỏAk lại.

“cô bị5TDTRg gìQrzTZe vậy?Ak 8e2CLdtôi QrzTZecó l8e2CLdàm 5TDTRggì c8e2CLdô đâu”8e2CLd 8e2CLdnó 5TDTRgtức giậnAk, nAkói Akrít qu5TDTRga kẽ8e2CLd răng.

“mày cQrzTZeòn dámQrzTZe n5TDTRgói? 8e2CLdTao thQrzTZeấy 8e2CLdmày đ8e2CLdi cAkhung vQrzTZeới aQrzTZenh K5TDTRghoa! N8e2CLdói đi!8e2CLd MAkày làAk a5TDTRgi? Có QrzTZephải v8e2CLdì mQrzTZeày Akmà anQrzTZeh K5TDTRghoa bỏ8e2CLd 5TDTRgtao QrzTZekhông?” nhQrzTZeỏ đóAk QrzTZenói tQrzTZerong 5TDTRgcơn gi8e2CLdận Akdữ 8e2CLdtột độ8e2CLd, 8e2CLd2 mắt Akgiàn Akgiụa 5TDTRgnhư sắ5TDTRgp khóc.

Nó bQrzTZeối rốiAk, su5TDTRgy ngAkhĩ mộAkt hAkồi 8e2CLdliền hấ5TDTRgt t8e2CLday nhỏ5TDTRg Aklàm nhỏ8e2CLd loạng8e2CLd choạng.

“tôi khAkông phảiAk 5TDTRglà g8e2CLdì của5TDTRg KhQrzTZeoa QrzTZecả, gQrzTZeiờ QrzTZethì 8e2CLdđể tô8e2CLdi yQrzTZeên” nóQrzTZe liQrzTZeền bước5TDTRg QrzTZeđi nh5TDTRganh chóng. C5TDTRghợt 8e2CLdnhỏ hoAkt girQrzTZel đ5TDTRgứng lên8e2CLd chAkặn nó8e2CLd lại.

“mày tưởnQrzTZeg t8e2CLdao ti5TDTRgn 5TDTRgsao? T5TDTRgao kAkhông cQrzTZeó nguAk, sAkao màQrzTZey khônQrzTZeg dám5TDTRg cở8e2CLdi miến5TDTRgg vảQrzTZei ra 5TDTRgmà nó5TDTRgi chuyệnQrzTZe vAkới tAkao? AkMày sợ8e2CLd 8e2CLdtao sAkẽ nhậAkn QrzTZera mặ5TDTRgt màAky sao5TDTRg? NếuQrzTZe m8e2CLdày kh5TDTRgông làQrzTZem gì tAkhì t5TDTRgại soQrzTZea lại8e2CLd 5TDTRgsợ QrzTZetao nhậnAk 5TDTRgra mAkặt Akmày chứ?”Ak nhỏ8e2CLd nQrzTZeói nAkhư điênAk lQrzTZeoạn, nóQrzTZe cả8e2CLdm thấy phiềnQrzTZe phAkức, đ8e2CLdang lưỡ5TDTRgng lựAk c5TDTRgó nê8e2CLdn ch8e2CLdo nhAkỏ Akmột cưQrzTZeớc là5TDTRgm nhAkỏ ngQrzTZeất xAkỉu, 5TDTRgxong QrzTZebỏ cQrzTZehạy không 8e2CLdthì đằng8e2CLd xa…Aknó thấy5TDTRg Kh8e2CLdoa đan5TDTRgg chạAky lại.

Không hiểuAk s8e2CLdao 8e2CLdnó hoảQrzTZeng Akloạn, 5TDTRgquay QrzTZelưng ch5TDTRgạy ngượcQrzTZe vàoQrzTZe 5TDTRgtrong trưAkờng. NhAkỏ hot 5TDTRggirl dí5TDTRg theoAk, QrzTZephía s5TDTRgau 5TDTRglại l5TDTRgà Aktên 5TDTRgKhoa, QrzTZecả Ak3 rượt5TDTRg đ5TDTRguổi, tạ8e2CLdo Aknên m8e2CLdột khunQrzTZeg cảnh khôiAk hài.

Đang ch5TDTRgạy, tAkừ tQrzTZerong rAkừng cQrzTZeây, mộtQrzTZe cá5TDTRgnh taAky vươnAk 5TDTRgra 8e2CLdôm chặ5TDTRgt n5TDTRgó núpQrzTZe sAkao thâ8e2CLdn cây. Nó8e2CLd gà5TDTRgo toAk, n5TDTRghưng 5TDTRgđã bị8e2CLd 8e2CLdmột bAkàn t8e2CLday Akbịt 8e2CLdmiệng lại,8e2CLd nóAk phát5TDTRg khóc5TDTRg, trời8e2CLd ơiQrzTZe! Đừng nóiQrzTZe là5TDTRg…là…ma chứ!!!

Nó khó5TDTRgc QrzTZethầm, có5TDTRg 5TDTRgkhi 8e2CLdnào nó5TDTRg bAkị ănQrzTZe th8e2CLdịt khQrzTZeông? Nó5TDTRg từQrzTZeng xe5TDTRgm mộtAk bộAk phim ZombiQrzTZee, 5TDTRgmấy coAkn tAkhây QrzTZema tr5TDTRgong pAkhim rấtQrzTZe thQrzTZeích ănAk thị8e2CLdt người…có5TDTRg Akkhi Aknào n8e2CLdó bị8e2CLd như vậyAk khôn8e2CLdg? ChếtAk n5TDTRghư Akvậy 8e2CLdđau đớn5TDTRg lắm!QrzTZe nAkó k5TDTRghông mu5TDTRgốn! QrzTZeNhưng QrzTZecố g8e2CLdắng cỡ5TDTRg nAkào Aknó cũng khAkông thoáAkt Akra đượcQrzTZe b8e2CLdàn tQrzTZeay đangAk 5TDTRgôm 8e2CLdchặt nó.

“yên n5TDTRgào! TôiQrzTZe đây!”

Nó tr5TDTRgòn QrzTZexoe mắQrzTZet…là gQrzTZeiọng 8e2CLdcủa LâmAk…trong mộQrzTZet giây5TDTRg, nó5TDTRg thở5TDTRg ph8e2CLdào n8e2CLdhẹ nhõm.

Cùng lúQrzTZec 5TDTRgđó, 5TDTRg2 t5TDTRghân hQrzTZeình ch8e2CLdạy vụt8e2CLd quaAk, đ5TDTRgến kh8e2CLdi khôQrzTZeng còQrzTZen nQrzTZeghe tiếAkng Akbước chân, Lâ8e2CLdm 8e2CLdmới buôn8e2CLdg nó5TDTRg ra.

“cô đâ5TDTRgu rồiAk? r5TDTRga đâ8e2CLdy Akđi!” chạAky mộ5TDTRgt 5TDTRghồi kh8e2CLdông thấ5TDTRgy n8e2CLdó đâu,5TDTRg nAkhỏ ho5TDTRgt g8e2CLdirl hétAk toáng lên.

“này! CôAk đãQrzTZe 8e2CLdlàm 5TDTRggì T8e2CLdrang ThưAk hả?”5TDTRg QrzTZehắn xông8e2CLd lQrzTZeên, n5TDTRgắm chặ8e2CLdt va8e2CLdi nhỏ,QrzTZe 5TDTRgbàn tAkay QrzTZehắn dùng lự5TDTRgc mạnhQrzTZe đ5TDTRgến QrzTZenỗi 5TDTRgkhiến nh5TDTRgỏ phQrzTZeải nhăAkn mặt5TDTRg 8e2CLdđau đớn.

Nhưng rồiAk 8e2CLdnhỏ l5TDTRgại khóc.

“Khoa! Cậu8e2CLd Akđây rồi!” 8e2CLd nhỏAk 5TDTRgôm hắn.

Hắn QrzTZekhông khi5TDTRgêm nhưAkờng, mAkạnh tAkay đẩy5TDTRg nhỏ8e2CLd r8e2CLda khiế8e2CLdn nAkhỏ ngãAk xuốn5TDTRgg đất.8e2CLd Đôi8e2CLd mắt Aknhỏ tức8e2CLd gQrzTZeiận nhì8e2CLdn hắn.

“thái đAkộ v8e2CLdậy là5TDTRg sao8e2CLd? Nê8e2CLdn nQrzTZehớ cQrzTZeậu QrzTZelà bAkạn t5TDTRgrai của5TDTRg mình!”

Hắn lơ5TDTRg 8e2CLdđi, tiế5TDTRgp tục5TDTRg nhìQrzTZen 5TDTRgquanh 8e2CLdtìm Aknó, nAkhưng k8e2CLdhi Aknghe nhỏ8e2CLd QrzTZenói đếnQrzTZe t5TDTRgừ ‘bạn trai5TDTRg’ 8e2CLd, hắnAk cườiAk 8e2CLdkhẩy, 5TDTRgnói với5TDTRg giọngAk 5TDTRgchâm chọc.

“bạn tra8e2CLdi? TôAki kh8e2CLdông biQrzTZeết côAk giảQrzTZe 8e2CLdngu hQrzTZeay n8e2CLdgốc t5TDTRghật đâQrzTZey? C8e2CLdô phQrzTZeải nhìQrzTZen Akbiểu hiện Ak để đo5TDTRgán ý8e2CLd tô5TDTRgi c8e2CLdhứ, tôi5TDTRg Akvốn khô8e2CLdng 8e2CLdxem QrzTZecô là8e2CLd bạnQrzTZe gái!”

“là 5TDTRgvì cAkon nhAkỏ đó?”

“không! LàAk v5TDTRgì ngaQrzTZey từ8e2CLd đầ5TDTRgu, QrzTZecô QrzTZekhông h8e2CLdề là8e2CLd bạ5TDTRgn 5TDTRggái củaAk tôAki, 5TDTRgvà nếu8e2CLd cóQrzTZe thì 8e2CLdcũng chQrzTZeỉ tronQrzTZeg QrzTZemột giâyQrzTZe!” hắn8e2CLd nói5TDTRg, m8e2CLdiệng nhếc8e2CLdh lên8e2CLd, “đểQrzTZe tôQrzTZei n8e2CLdói c5TDTRgho QrzTZecô biết n8e2CLdhé, nếu5TDTRg Aktôi đã5TDTRg 5TDTRgtừng đồnAkg ý5TDTRg làmAk bạnQrzTZe t8e2CLdrai 5TDTRgcô, 8e2CLdthì tQrzTZein tAkôi đQrzTZei, 5TDTRgmột 5TDTRggiây 5TDTRgsau đó, làAk t5TDTRgôi đãAk ngầm8e2CLd Akchia Aktay rồi”.

Nói x8e2CLdong hắQrzTZen tiếpQrzTZe t5TDTRgục chạy8e2CLd điQrzTZe tìm5TDTRg nAkó, t8e2CLdâm QrzTZetrạng đaQrzTZeng bQrzTZeao QrzTZetrùm hắn5TDTRg 5TDTRglà QrzTZesự tức giận!QrzTZe Tran8e2CLdg Thư5TDTRg củaAk hắn,Ak 8e2CLdngười màQrzTZe lâQrzTZeu 8e2CLdlắm hắn8e2CLd mới5TDTRg 5TDTRggặp được…đ5TDTRgã 8e2CLdbỏ cQrzTZehạy! h5TDTRgắn không nhớ5TDTRg đến8e2CLd h8e2CLdình ảnAkh mạ8e2CLdnh mQrzTZeẽ 5TDTRgcủa cô5TDTRg nàQrzTZeng khQrzTZei lầAkn đầAku 8e2CLdtiên hắQrzTZen gặp8e2CLd ởAk quáQrzTZen bar, Ak hắn khôngAk nhớQrzTZe c5TDTRgô ấy8e2CLd 8e2CLdđã trừngAk trị8e2CLd tQrzTZeên s8e2CLday 8e2CLdkia n8e2CLdhư QrzTZethế QrzTZenào! AkHắn chỉ8e2CLd đọng8e2CLd troQrzTZeng đầu một5TDTRg c8e2CLdô gáAki hQrzTZeiền hò5TDTRga Akdễ vAkỡ kQrzTZehi cầAkm QrzTZecây kẹ5TDTRgo bông8e2CLd gòn8e2CLd n8e2CLdgọt mịAkn, chỉQrzTZe QrzTZenhớ Aktừng hànQrzTZeh động tAkhật nhQrzTZeẹ nhànAkg cQrzTZeủa 8e2CLdcô ấQrzTZey. 8e2CLdvà gi5TDTRgờ đQrzTZeây, cậu8e2CLd QrzTZeđổ hoAkàn toà8e2CLdn lỗAki c8e2CLdho 8e2CLdnhỏ hot 8e2CLdgirl, cQrzTZehắc chQrzTZeắn Tr8e2CLdang AkThư QrzTZeđã bị8e2CLd nhAkỏ đóQrzTZe hAkăm dọaAk đếnQrzTZe mứQrzTZec Akphải 5TDTRgbỏ chạy!

“chết tiệt!8e2CLd” hắnAk dậm5TDTRg c8e2CLdhân, xonQrzTZeg tiAkếp tụcAk tì5TDTRgm kiếm8e2CLd tr5TDTRgong v5TDTRgô vọng.

nhỏ hoQrzTZet gQrzTZeirl vẫnQrzTZe nAkgồi đóAk, đôQrzTZei chQrzTZeân mềAkm nhũn,QrzTZe QrzTZenhỏ hoAkàn tAkoàn khôngAk thQrzTZeể 5TDTRgđứng dậy đượ5TDTRgc, đôAki m5TDTRgôi n8e2CLdhỏ Akrun, rồ8e2CLdi c5TDTRghìm đắmAk tronAkg nư5TDTRgớc Akmắt. tạiQrzTZe sa8e2CLdo hQrzTZeắn QrzTZelạnh l8e2CLdùng nAkhư vậy? Aktại saAko lại5TDTRg đối5TDTRg xử5TDTRg vQrzTZeới QrzTZenhỏ nQrzTZehư vậy?

Trang TQrzTZehư? 5TDTRgcon b5TDTRgé kiAka tAkên TAkrang TAkhư? nhAkỏ khẽ8e2CLd nhíuQrzTZe mày…cả8e2CLdm giác…cái5TDTRg tên5TDTRg này 5TDTRgquen quen!

Còn vAkề nó8e2CLd, Akđể aAkn tâm,QrzTZe nóQrzTZe k5TDTRghẽ 8e2CLdló đầu8e2CLd r8e2CLda, qQrzTZeuả Aklà Ak2 người5TDTRg kiQrzTZea 5TDTRgđã c8e2CLdhạy mấtQrzTZe hút 8e2CLdtrong bQrzTZeóng tối.

“sao cậu5TDTRg lại5TDTRg 5TDTRgở đây?”5TDTRg nóQrzTZe nhì5TDTRgn LâmAk, thắc8e2CLd mắc.

“tôi ngủAk từ8e2CLd chAkiều, lúc8e2CLd tỉ8e2CLdnh Akdậy QrzTZethì đ5TDTRgã tố5TDTRgi” LQrzTZeâm 5TDTRggãi đầu,Ak nQrzTZehìn mặt5TDTRg cAkậu đúng lAkà vẫnQrzTZe còAkn QrzTZevẻ m8e2CLdơ màng8e2CLd ngủ.

“vậy tạ5TDTRgi saAko QrzTZebiết tôiQrzTZe mà5TDTRg cậQrzTZeu cứuAk chứ?”Ak nóAk thốt8e2CLd lênQrzTZe đếnQrzTZe m5TDTRgức kinAkh ngạc.

Lâm khẽ8e2CLd l5TDTRgắc lắcQrzTZe cáiAk đầuAk, nQrzTZegủ tiếpAk sAkao đượcQrzTZe kh8e2CLdi pQrzTZehải 5TDTRgnghe cái5TDTRg giọn5TDTRgg QrzTZethe thé5TDTRg cQrzTZeủa cô Aknàng h5TDTRgot gir5TDTRgl kia5TDTRg, v8e2CLdà rồi…cậu5TDTRg kh8e2CLdẽ li5TDTRgếc 8e2CLdnó, xoQrzTZeng dùng8e2CLd t8e2CLday vuốAkt mặtQrzTZe ch5TDTRge đi gương5TDTRg QrzTZemặt Akđỏ ửng…nAkgủ saAko đượcAk 5TDTRgkhi nhQrzTZeìn thAkấy 5TDTRgnó t5TDTRgrong bộAk dạn5TDTRgg này?8e2CLd ChỉAk mớiQrzTZe vừa nãy8e2CLd thôiAk, cậ5TDTRgu cònQrzTZe 8e2CLdôm n5TDTRgó troAkng lònAkg, thâAkn Akhình nhỏ8e2CLd nhắnQrzTZe đó,8e2CLd cậu8e2CLd chQrzTZeỉ QrzTZemuốn Aknhư vậ8e2CLdy mãi, 5TDTRgchỉ muốn5TDTRg ôQrzTZem thQrzTZeật cAkhặt, nAkhưng rồiQrzTZe cậu8e2CLd khôngAk dám,Ak nếAku vAkậy QrzTZecô QrzTZeta QrzTZesẽ ngất5TDTRg mất.

Nó thAkì qu5TDTRgýnh q8e2CLduáng, cứQrzTZe th8e2CLdò đầQrzTZeu QrzTZera nhìnAk 8e2CLdvề phí8e2CLda 5TDTRg2 ngườ8e2CLdi k8e2CLdia, 8e2CLdbọn 5TDTRghọ đanAkg làm gì5TDTRg nhỉ?5TDTRg LiệuQrzTZe cQrzTZeó p5TDTRghát hiện5TDTRg 8e2CLdra 8e2CLdnó khAkông? RAkồi nóAk lạQrzTZei nh8e2CLdìn về8e2CLd phí8e2CLda Lâ8e2CLdm, sQrzTZeao đó gươngQrzTZe mặtQrzTZe cắt5TDTRg khQrzTZeông cAkòn 8e2CLdgiọt máu.

Lâm mặQrzTZec bộ8e2CLd QrzTZeđồng ph8e2CLdục vớiAk c8e2CLdái áoAk t5TDTRgrắng tiAknh khQrzTZeá 8e2CLdrộng sAko với5TDTRg t5TDTRghân QrzTZehình cậu, nhưngQrzTZe thQrzTZeứ 8e2CLdkhiến nó8e2CLd s8e2CLdợ hã8e2CLdi l5TDTRgại lQrzTZeà k5TDTRghung cAkảnh pQrzTZehía sAkau! N5TDTRgếu 8e2CLdban ng5TDTRgày, cảnh5TDTRg tượng QrzTZenơi đâ8e2CLdy đQrzTZeẹp QrzTZeđẽ là8e2CLd 5TDTRgthế, thì8e2CLd bâ5TDTRgy giờAk, Aknó l8e2CLdại trở8e2CLd nênAk 5TDTRgma 5TDTRgquái m8e2CLdột cáAkch 8e2CLdkì dQrzTZeị. Án5TDTRgh trăng QrzTZemờ nhAkạt, những5TDTRg QrzTZetán câyQrzTZe t5TDTRgrên ca5TDTRgo rít8e2CLd 5TDTRgtheo tiếng5TDTRg 5TDTRggió, bón8e2CLdg Akđen cQrzTZehúng diQrzTZe chuyển trQrzTZeên nềnAk t8e2CLdrời tốiQrzTZe Aktăm, nhữnQrzTZeg 8e2CLdáng mâAky 8e2CLddần trôiAk qua5TDTRg, QrzTZenhưng tro5TDTRgng mAkắt nó cQrzTZehúng lạAki được5TDTRg nhân5TDTRg lên8e2CLd thAkành nhữ5TDTRgng b8e2CLdóng mAka trAkắng biQrzTZeết bay.

Nó ruQrzTZen bAkần bậtAk, kAkhông nói8e2CLd g5TDTRgì liề5TDTRgn cQrzTZehui 5TDTRgvào 8e2CLdlòng 8e2CLdcủa Lâm.QrzTZe 8e2CLdHành đ8e2CLdộng đó8e2CLd khiến LâmQrzTZe sững5TDTRg ngườ8e2CLdi, 8e2CLdđến kAkhi cAkảm Aknhận 8e2CLdđược s5TDTRgự ru8e2CLdn rẩyAk cAkủa QrzTZenó cậQrzTZeu mới5TDTRg khẽ8e2CLd đặtAk taAky lên Ak lưng nó.

“cậu…đưa tAkui rAka khỏiAk đâyAk đi5TDTRg…làm ơnAk điAk! ChỗAk nàAky g5TDTRghê q5TDTRguá!” 5TDTRgnó lắp8e2CLd bắp,8e2CLd thân hìQrzTZenh nQrzTZeó c5TDTRgàng 5TDTRgcố rúcAk tron5TDTRgg Aklòng Lâm.

Lâm kAkhông nóAki gì,QrzTZe cánh5TDTRg t5TDTRgay s8e2CLdiết 5TDTRgnó ch5TDTRgặt hơn,5TDTRg vQrzTZeô tìAknh điề8e2CLdu nàyQrzTZe là8e2CLdm nó8e2CLd cảAkm thấy QrzTZemột chútQrzTZe aAkn to5TDTRgàn, rồiAk cậu5TDTRg gầnQrzTZe Aknhư nhấ8e2CLdc b5TDTRgổng nAkó, bướcQrzTZe 5TDTRgra Akkhỏi những8e2CLd tánQrzTZe câyAk rậm rạp8e2CLd ki5TDTRga. NóQrzTZe nhắmAk nghAkiền m8e2CLdắt, nóAk 5TDTRgcảm giác8e2CLd khôn8e2CLdg khí5TDTRg xunAkg quan8e2CLdh rấAkt lạnhQrzTZe lẽo, nh8e2CLdưng 5TDTRgchỉ khAki tro8e2CLdng vòn5TDTRgg ta5TDTRgy LâmQrzTZe, 8e2CLdnó thấ5TDTRgy mQrzTZeột sự5TDTRg ấQrzTZem ápQrzTZe nàoQrzTZe Akđó vây8e2CLd quAkanh, nó không5TDTRg biết,8e2CLd nhưng8e2CLd n8e2CLdó mừng5TDTRg Akvì điều8e2CLd đó5TDTRg khiến8e2CLd nQrzTZeó đỡQrzTZe sợAk điAk một8e2CLd chút.

Khi nQrzTZeó mởQrzTZe mắ8e2CLdt, cũngQrzTZe 8e2CLdlà Aklúc nó5TDTRg nhận8e2CLd r8e2CLda mìnhAk QrzTZeđang 5TDTRgở trAkong mộtQrzTZe căAkn 5TDTRgphòng. AkNó chỉ bi8e2CLdết đ8e2CLdây làQrzTZe 5TDTRgphòng VAkIP 5TDTRgvì cá5TDTRgch bàiQrzTZe Aktrí ởQrzTZe QrzTZeđây, 5TDTRgnhưng chắcAk chắnAk khôngAk phả8e2CLdi phAkòng QrzTZecủa nó. C5TDTRghắc đâ8e2CLdy là8e2CLd phòngQrzTZe của8e2CLd Lâm,Ak nQrzTZeó đ8e2CLdoán vậy.QrzTZe KhônQrzTZeg kQrzTZeiêng 5TDTRgnể g8e2CLdì, n8e2CLdó th8e2CLdáo đôiAk giày caQrzTZeo góAkt, QrzTZengã pAkhịch lên5TDTRg cái8e2CLd giườ5TDTRgng 5TDTRgêm trướAkc mắt8e2CLd mAkà quên8e2CLd mấ8e2CLdt r5TDTRgằng mQrzTZeình đang5TDTRg mặt váQrzTZey phồng.

Lâm đứng8e2CLd ng5TDTRgay đó,8e2CLd 8e2CLdchứng kQrzTZeiến hết,QrzTZe liềnQrzTZe ngưQrzTZeợng Akchín Akcả mặAkt, nh8e2CLdưng cậu8e2CLd Akvẫn lầm lũ8e2CLdi, kQrzTZehông nAkói g5TDTRgì, ngồQrzTZei lênAk cửa8e2CLd s8e2CLdổ. bên8e2CLd Akngoài bữQrzTZea tiệcAk 5TDTRgvẫn náAko nhiệt8e2CLd, mặcQrzTZe cAkho ở đâyAk khônQrzTZeg giaQrzTZen i8e2CLdm 8e2CLdắng đQrzTZeến l5TDTRgạ thường.

Cậu 8e2CLdmím 8e2CLdmôi, cậuAk khôAkng muốn5TDTRg đưa8e2CLd mắtQrzTZe nhìn5TDTRg 8e2CLdnó, nhưngAk cậuAk k8e2CLdhông cưỡnQrzTZeg lạAki được. nóAk 5TDTRgđang n5TDTRgằm trê5TDTRgn giườngQrzTZe của8e2CLd cậ8e2CLdu, t5TDTRghật 5TDTRgngọt nQrzTZegào. Đôi5TDTRg mAkắt 8e2CLdnhắm, c8e2CLdó Aklẽ c5TDTRgô t8e2CLda đa5TDTRgng cố ngủAk, rQrzTZeồi c5TDTRgánh 8e2CLdtay đang8e2CLd đặtAk lê5TDTRgn 8e2CLdcái cQrzTZehăn mQrzTZeà Akcậu 5TDTRgvẫn đắp8e2CLd h8e2CLdằng 8e2CLdđêm, rồi8e2CLd hương Akthơm Akcủa QrzTZenó sAkẽ đọngQrzTZe lại8e2CLd nơ5TDTRgi đAkấy, rồ8e2CLdi hư8e2CLdơng thơQrzTZem ấy8e2CLd 5TDTRgsẽ l5TDTRgại khiAkến co5TDTRgn ti5TDTRgm cậu5TDTRg xáo trộn.

Lâm cQrzTZeúi QrzTZeđầu, hướngAk mắtQrzTZe xuống5TDTRg QrzTZesàn nhà.

Một khoảng8e2CLd 8e2CLdlặng Akđáng sợ.

Cậu n5TDTRghíu mày,QrzTZe khQrzTZeông sQrzTZeao ngQrzTZeăn đưQrzTZeợc đôAki châ8e2CLdn QrzTZeđang ti5TDTRgến vềQrzTZe nAkó, không5TDTRg ngAkăn được đôi8e2CLd mắt5TDTRg cứ8e2CLd nh5TDTRgìn nóAk chQrzTZeằm ch8e2CLdằm. trờiAk ơiQrzTZe! Cậ8e2CLdu điênAk mất!8e2CLd Aksai lầ5TDTRgm Akkhi 5TDTRgdẫn nAkó vQrzTZeề phòng, nh8e2CLdưng kQrzTZehi đó,Ak cậuAk khô8e2CLdng còn5TDTRg QrzTZenơi nàAko QrzTZekhác đểQrzTZe dAkẫn nó8e2CLd điAk trốQrzTZen. kh8e2CLdó khăAkn lắm5TDTRg cậu mAkới dừng5TDTRg bước,QrzTZe cậu8e2CLd dù8e2CLdng hết5TDTRg ca5TDTRgn đảm5TDTRg đểAk QrzTZechạy vAkào 5TDTRgphòng tắm.

Khóa t8e2CLdrái cửaAk thậtAk chặt,Ak cậuAk cúi8e2CLd x8e2CLduống bồAkn rQrzTZeửa 5TDTRgmặt, khô8e2CLdng nQrzTZegừng tóQrzTZee nước5TDTRg lêAkn mặt QrzTZeđể đượcAk t5TDTRgỉnh táo.

Nhìn mìn5TDTRgh 8e2CLdqua gương,5TDTRg ch5TDTRgưa baAko 5TDTRggiờ c5TDTRgậu Akthấy mặtQrzTZe QrzTZemình đỏAk đếAkn vâ8e2CLdy, đ5TDTRgôi m8e2CLdắt đó 5TDTRg chưa baQrzTZeo giờAk k5TDTRghao khát5TDTRg 5TDTRgđến vQrzTZeậy, QrzTZecậu tAkhở dốc8e2CLd, QrzTZexém c8e2CLdhút Aknữa 8e2CLdlà 8e2CLdlàm cQrzTZehuyện có5TDTRg lỗi với8e2CLd nó.5TDTRg mộtAk tAkhứ cảm8e2CLd gAkiác tội8e2CLd lỗiQrzTZe Akbao trùQrzTZem cậAku, k8e2CLdhiến cậQrzTZeu 8e2CLdgục xuốngAk, chỉQrzTZe mQrzTZeong nó đứn5TDTRgg 5TDTRgngay trướcAk mặ5TDTRgt đểQrzTZe được8e2CLd xi8e2CLdn lỗ8e2CLdi nó.

Nhưng 5TDTRgcó mQrzTZeột điềuAk khôAkng tQrzTZehể sửaAk chữAka đưQrzTZeợc 8e2CLdnữa…cậu yAkêu nAkó QrzTZethật rồi!

Rồi c8e2CLdậu lại5TDTRg nhQrzTZeìn mìnQrzTZeh tr5TDTRgong gương.

Cậu…sẽ bảo5TDTRg vệQrzTZe nó,5TDTRg chắ8e2CLdc QrzTZechắn lQrzTZeà vậy!

“cộc cộ8e2CLdc cộc!”

“cậu Akở troQrzTZeng đóAk à?”5TDTRg tiếAkng Aknó tAkhì tAkhào 5TDTRgở ngoàiAk cáAknh cửa.

Lâm liền5TDTRg nh5TDTRganh ch5TDTRgóng lấ5TDTRgy lại8e2CLd bìnhQrzTZe Aktĩnh, Akmở cửa8e2CLd bướcQrzTZe rAka n5TDTRggoài. NhìQrzTZen t8e2CLdhấy L8e2CLdâm, nó li5TDTRgền cảmAk tQrzTZehấy Akhơi ngượAkng, sQrzTZeau đQrzTZeó q8e2CLduay m5TDTRgặt 5TDTRgđi chAkỗ Akkhác nói.

“cậu chAko 5TDTRgtôi mư5TDTRgợn đồAk mAkặc được8e2CLd kAkhông? T8e2CLdôi cần8e2CLd 5TDTRgphải QrzTZevề phòn8e2CLdg vớ5TDTRgi thâ5TDTRgn phận8e2CLd là Hải…nên…”

“không saoAk! TôAki Akđi Aklấy chQrzTZeo cô”8e2CLd LâmAk nóiQrzTZe, nhưQrzTZeng ti8e2CLdm cậu5TDTRg lạiQrzTZe nhói…hằng8e2CLd đêQrzTZem nóQrzTZe v8e2CLdẫn ở c8e2CLdhung phòQrzTZeng vớ8e2CLdi cQrzTZeậu 5TDTRgta! Có5TDTRg gì8e2CLd cQrzTZehắc QrzTZechắn 8e2CLdhắn kh5TDTRgông 5TDTRglàm gQrzTZeì nQrzTZeó không?8e2CLd ChỉQrzTZe vQrzTZeừa rồi thôAki, 5TDTRgcậu 5TDTRgcòn 5TDTRgcó 5TDTRgý nghĩ8e2CLda điAkên rồ8e2CLd vớ5TDTRgi nó8e2CLd, liQrzTZeệu Akhắn sẽAk khôQrzTZeng Aklàm vậyAk nếuAk biết5TDTRg nó là5TDTRg 5TDTRgcon gái?

“sao 5TDTRgcô…tôi đã8e2CLd biếtQrzTZe QrzTZecô l8e2CLdà co5TDTRgn gái…liệuAk sẽQrzTZe a8e2CLdn toàn5TDTRg hơ8e2CLdn khQrzTZei cAkô ởQrzTZe chun8e2CLdg với tôi?Ak” LâQrzTZem đề8e2CLd nghị,QrzTZe taQrzTZey 8e2CLdvẫn gi5TDTRgả vờQrzTZe lụQrzTZec lọiQrzTZe tr8e2CLdong QrzTZetủ đồ8e2CLd mQrzTZeột 5TDTRgbộ 8e2CLdđồ 8e2CLdcho nó.

“nhưng…tôi QrzTZecần pAkhải tiếp5TDTRg 5TDTRgcận cậu8e2CLd QrzTZeta để…trả8e2CLd thù…”Ak QrzTZenó n5TDTRgói dối!

Chắc chắnQrzTZe là5TDTRg nóiAk dAkối, nóQrzTZe còAkn sữngAk ngườAki vì8e2CLd câu8e2CLd Aknói 5TDTRgdối kAkhi 8e2CLdnãy! QrzTZeChẳng phảiAk từ lâuAk đã8e2CLd biết5TDTRg 8e2CLdý địn5TDTRgh tQrzTZerả thùAk 8e2CLdtiêu tAkan rAkồi saoQrzTZe? Vậy…saoQrzTZe Akvẫn QrzTZephải ở5TDTRg QrzTZechung phòng5TDTRg với hắnAk nQrzTZehỉ? N8e2CLdó n8e2CLdgơ 5TDTRgmặt, như5TDTRgng lại5TDTRg nởQrzTZe nụAk cườiAk đAkể chQrzTZee QrzTZeđi sQrzTZeự lúQrzTZeng tQrzTZeúng đ8e2CLdó…nó khônQrzTZeg thể5TDTRg nghĩ QrzTZera đư8e2CLdợc l5TDTRgí dQrzTZeo nàAko 5TDTRgkhiến nQrzTZeó muốnQrzTZe tiếp5TDTRg tục5TDTRg ởQrzTZe chAkung phòn8e2CLdg vớ8e2CLdi 8e2CLdhắn cả!

“tôi hiểuQrzTZe 5TDTRgmà” QrzTZe,Lâm tiAkến vềAk nóAk, QrzTZeđưa 5TDTRgra mộtAk 8e2CLdbộ đồ,”8e2CLd côQrzTZe tAkhay Akđi, bQrzTZeộ vá5TDTRgy nà8e2CLdy cứ 8e2CLdđể Akđây, tôAki sẽQrzTZe giấAku giúAkp cô”.

Nó mỉm8e2CLd cười5TDTRg 8e2CLdthật tươi,5TDTRg 5TDTRgquả làQrzTZe 5TDTRgmay mắ8e2CLdn k5TDTRghi Aktrong tình5TDTRg cảnh8e2CLd 8e2CLdnày lại8e2CLd gặ8e2CLdp một nQrzTZegười 5TDTRgtốt nh5TDTRgư LâmQrzTZe. AkNó kh5TDTRgẽ 8e2CLdcảm 8e2CLdơn, 8e2CLdrồi cũngQrzTZe cầAkm bộ5TDTRg đ8e2CLdồ tiếnQrzTZe v5TDTRgề phòng8e2CLd tắm.