You are here

Chết!!! lỡ yêu rồi!làm sao đây? - Chap 34 - 36

Chiều, njGKjsMó lếtfkgVLn cáiaLAhXC tovhân hfkgVLnình ovmệt maLAhXCỏi củaov mìnhaLAhXC vềfkgVLn phòng,aLAhXC nóov thầmfkgVLn cảmjGKjsM ơnjGKjsM fkgVLnLâm. Nhờ cậovu tfkgVLna aLAhXCmà nfkgVLnguyên chifkgVLnều jGKjsMnó caLAhXCó vfkgVLnô trưfkgVLnờng đâu,fkgVLn nêfkgVLnn fkgVLncái bảngov đangov troveo taLAhXCrước ngực đâyaLAhXC khovông jGKjsMgây phjGKjsMiền hàjGKjsM gaLAhXCì chovo nfkgVLnso cảaLAhXC, naLAhXCó uovng dfkgVLnung điaLAhXC tfkgVLnrả fkgVLncái bảovng covho thầyjGKjsM giámfkgVLn thị, xaLAhXCong đijGKjsM vovề phòng.

Vừa mởjGKjsM aLAhXCcửa rajGKjsM, jGKjsMnó thfkgVLnấy hắnaLAhXC đanaLAhXCg ngồovi trêaLAhXCn giường,aLAhXC đôijGKjsM mắtaLAhXC aLAhXCđang đaLAhXCăm chiêu nhìnjGKjsM mộtjGKjsM taLAhXCấm hìnhfkgVLn đãov bịfkgVLn vàjGKjsMng ốaLAhXC aLAhXC4 gócjGKjsM jGKjsMhình. Khônovg gjGKjsMian fkgVLnbao trùmfkgVLn hắovn fkgVLntĩnh mịch, jGKjsM ánh sáfkgVLnng yếufkgVLn ớjGKjsMt bêjGKjsMn ngaLAhXCoài loánfkgVLng jGKjsMthoáng chaLAhXCo jGKjsMnó jGKjsMcảm gaLAhXCiác fkgVLnmờ ảo,jGKjsM ovcứ jGKjsMnhư ngjGKjsMười aLAhXCngồi đấy khôngfkgVLn phảifkgVLn aLAhXClà mộovt cjGKjsMon ngườaLAhXCi lạnhov lùngov tàfkgVLnn jGKjsMbạo, movà lovà mộjGKjsMt ngườovi jGKjsMmang đầyaLAhXC vẻ ujGKjsM sầaLAhXCu phiềaLAhXCn muộn.aLAhXC HắnfkgVLn đjGKjsMang taLAhXCrút đovi ưjGKjsMu taLAhXCư qovua nhữngov cájGKjsMi thởjGKjsM jGKjsMhắt đềuaLAhXC đặaLAhXCn, ovđôi mắaLAhXCt đăm ovchêu dáfkgVLnn chặovt vàovo tấmaLAhXC hìnfkgVLnh, bovuồn bfkgVLnã, đóov làjGKjsM nhữovng gaLAhXCì jGKjsMnó aLAhXCcó thểfkgVLn tjGKjsMhấy, tiovếc novuối, đó ljGKjsMà nhữngfkgVLn gìfkgVLn đanaLAhXCg đọnovg lfkgVLnại nơiaLAhXC aLAhXCkhóe fkgVLnmắt caLAhXCủa hắn.

Nó jGKjsMcứ đjGKjsMứng lặngfkgVLn nfkgVLnhư tjGKjsMhế novày, aLAhXCcho taLAhXCới kaLAhXChi ovhắn ngướcjGKjsM mjGKjsMặt lênfkgVLn, nhìnov nó,aLAhXC xonovg hắn mỉmaLAhXC cườijGKjsM, lấaLAhXCy ovcái vfkgVLní raov, naLAhXChét tấmov haLAhXCình đóaLAhXC lại.

“cậu vềaLAhXC rồifkgVLn à?”ov fkgVLnhắn hỏi.

Nó aLAhXCkhông novói aLAhXCgì, gậtjGKjsM jGKjsMđầu, tựjGKjsM dưngfkgVLn hìfkgVLnnh ảnhfkgVLn ovvừa raLAhXCồi ovám ảovnh novó, khiếnjGKjsM novó bị ovsuy sụp.jGKjsM ĐâufkgVLn lovà ovcon ngưaLAhXCời củova haLAhXCắn, cfkgVLnhợt cójGKjsM govì dâjGKjsMng lênov trojGKjsMng laLAhXCòng nóov, nójGKjsM chợt tjGKjsMhấy hắnov qaLAhXCuá đángov fkgVLnthương! ĐángfkgVLn thovương đếnaLAhXC phfkgVLnát ovkhóc aLAhXClên được!jGKjsM ChợtaLAhXC cáfkgVLni ýjGKjsM nghĩ trảjGKjsM ovthù tijGKjsMêu tafkgVLnn taLAhXCrong đầuaLAhXC naLAhXCó, fkgVLnnó tjGKjsMhấy lạcfkgVLn lốijGKjsM, nfkgVLnó đaaLAhXCng laLAhXCàm gfkgVLnì ởfkgVLn đây?ov NfkgVLnếu khônaLAhXCg phải trảjGKjsM jGKjsMthù thìjGKjsM covó phảiov njGKjsMó aLAhXClà mjGKjsMột đứjGKjsMa trơov trẽn,fkgVLn gjGKjsMiả trafkgVLni đaLAhXCể tiếpjGKjsM cjGKjsMận bfkgVLnọn aLAhXCcon trai jGKjsMsao? Povhải vậovy khôovng? NójGKjsM phfkgVLnải laLAhXCàm gaLAhXCì bâjGKjsMy giờfkgVLn? Phảiov ljGKjsMàm gjGKjsMì đovể fkgVLncó aLAhXCthể aLAhXCcân bjGKjsMằng được đây?jGKjsM Movục đovích cjGKjsMủa jGKjsMnó, khjGKjsMi qufkgVLnyết địnhfkgVLn gfkgVLniả traovi làfkgVLn đểov trảjGKjsM tjGKjsMhù…nhưng nóaLAhXC tijGKjsMêu tan rồi…tiêujGKjsM taLAhXCan thovật rồi!

Nó ngướcfkgVLn mắfkgVLnt jGKjsMnhìn hắnov, ovnụ covười trêaLAhXCn aLAhXCmôi ovhắn thậtaLAhXC hiềjGKjsMn hovòa, đaLAhXCôi mắovt đovầy bình yovên, baLAhXCờ fkgVLnvai vôov cùovng ấmjGKjsM áp,fkgVLn tựaLAhXC nhiovên chỉfkgVLn jGKjsMmuốn vùifkgVLn đầaLAhXCu troaLAhXCng đó.ov jGKjsMnó lắcfkgVLn lắcov cáifkgVLn đầu.

“tôi thfkgVLnua rfkgVLnồi! thuaLAhXCa đậmjGKjsM tfkgVLnhiệt rồiaLAhXC! cậjGKjsMu thfkgVLna chaLAhXCo tjGKjsMui đfkgVLni!” naLAhXCó lầmaLAhXC bầmfkgVLn, fkgVLnhắn nghệch mặtjGKjsM raaLAhXC, jGKjsMnó đovang nfkgVLnói ovgì vậy?

Thời gijGKjsMan thfkgVLnấm fkgVLnthoắt lạjGKjsMi đijGKjsM qufkgVLna thêmov mộfkgVLnt khfkgVLnoảng, nóaLAhXC vjGKjsMới LfkgVLnâm đovã tjGKjsMrở lfkgVLnại bình thovường, ovngày aLAhXCngày vjGKjsMẫn cườiaLAhXC njGKjsMói, lâaLAhXCu lâaLAhXCu lạovi cfkgVLnòn jGKjsMlàm gốijGKjsM fkgVLncho cfkgVLnậu tajGKjsM, nhưnfkgVLng chunovg quy ljGKjsMà jGKjsMvẫn rovất tốt.fkgVLn còfkgVLnn vớaLAhXCi hắovn ovthì laLAhXCại laLAhXCà mộjGKjsMt đốnovg jGKjsMhỗn độnov, nóov nửafkgVLn muốovn bovình thường vớiov hjGKjsMắn, nửova muốnov nové tránh!ov BỗngjGKjsM jGKjsMnó jGKjsMmang đầfkgVLny ovcảm aLAhXCgiác nhưov kẻjGKjsM tộijGKjsM đồ, kovhông dáovm đốaLAhXCi diệfkgVLnn vớiaLAhXC movột aLAhXCngười taLAhXChanh cajGKjsMo nhưaLAhXC hắn,ov aLAhXCthật aLAhXClà rốijGKjsM quová đi!

“Huy! aLAhXCEm đanovg làmaLAhXC gìfkgVLn vậyov?” nójGKjsM đẩyov cửaaLAhXC phòngjGKjsM ejGKjsMm nójGKjsM bướcov vào.

Đúng nhovư jGKjsMnó đojGKjsMán, jGKjsMem nóaLAhXC đajGKjsMng fkgVLncặm fkgVLncụi hovọc ovbài trêovn jGKjsMbàn họovc, áaLAhXCnh đèovn từaLAhXC cái đènov họcaLAhXC lfkgVLne lắt,fkgVLn áfkgVLnnh jGKjsMsáng bêfkgVLnn ovngoài gaLAhXCần nhưov tắtov hẳfkgVLnn. NójGKjsM đaLAhXCi lại,fkgVLn vfkgVLnỗ vaLAhXCỗ vovai cfkgVLnho em nó.

“học hovoài làjGKjsM sfkgVLnao? ĐijGKjsM caLAhXChơi vớiaLAhXC jGKjsMchị fkgVLnnha!” nóov aLAhXCnói, jGKjsMgiọng phấfkgVLnn khởi.

Huy novgước mặtov lênfkgVLn, naLAhXChìn aLAhXCnó cườijGKjsM xòjGKjsMa, ovxong lạiov lắcov đầu.

“em khaLAhXCông mfkgVLnuốn điaLAhXC raLAhXCa ngoài”aLAhXC cậaLAhXCu nhẹfkgVLn giọngjGKjsM nóaLAhXCi, tovay tfkgVLnạm thjGKjsMời bỏjGKjsM bújGKjsMt, xofkgVLnay người naLAhXCgồi đốjGKjsMi difkgVLnện vớiov chovị mình.

Nó nghaLAhXCe ovxong gaLAhXCãi govãi đầu.

“sao kovhông muốjGKjsMn caLAhXChứ? haLAhXCít thởjGKjsM khôngfkgVLn fkgVLnkhí trjGKjsMong ovlành khôngaLAhXC phảifkgVLn ovtốt haLAhXCơn sao?”

“nhưng…ngày lễjGKjsM ovsắp tớjGKjsMi rồi,aLAhXC aLAhXCbên nfkgVLngoài ồovn aLAhXCào lắaLAhXCm, eovm khônovg muốnjGKjsM jGKjsMra aLAhXCđó!” HuyfkgVLn nói ovvan nài.

Nó lfkgVLnại gãijGKjsM đầu,jGKjsM eaLAhXCm nóaLAhXC novói fkgVLnđúng tfkgVLnhiệt, chẳovng laLAhXCà HalloweaLAhXCen sắpov tới,ov trườngaLAhXC BOaLAhXCY và jGKjsMGIRL sẽov sfkgVLnát nhậaLAhXCp cùaLAhXCng ovtổ fkgVLnchức fkgVLnmột bữajGKjsM taLAhXCiệc vôaLAhXC cjGKjsMùng lớn.ov Nhovưng ovnó fkgVLnlại rùngjGKjsM mình, jGKjsMvào jGKjsMcái ngàjGKjsMy đóov baLAhXCọn jGKjsMhọ sovẽ jGKjsMtha aLAhXChồ giảaLAhXC dạngjGKjsM aLAhXCma qufkgVLnỷ jGKjsMhù dọafkgVLn lovẫn nhaufkgVLn, njGKjsMó thì lại…sợfkgVLn mfkgVLna hovơn gìov hết!aLAhXC Nhưngov…còn nữaaLAhXC…lỡ aLAhXCbọn nữfkgVLn sfkgVLninh nhậnfkgVLn fkgVLnra nófkgVLn jGKjsMthì sajGKjsMo? NjGKjsMguy taLAhXChật, ngày hômjGKjsM ovđó novó ovphải trốnfkgVLn thôi!

Chỉ cònov jGKjsM3 njGKjsMgày ovnữa aLAhXClà tovới buổfkgVLni lễaLAhXC, ovnó cànaLAhXCg jGKjsMtránh mặt,aLAhXC naLAhXCó jGKjsMthà nấpaLAhXC ởov chỗfkgVLn rừng aLAhXCcây làmjGKjsM ovgối chfkgVLno LâfkgVLnm chứaLAhXC nhovất qfkgVLnuyết fkgVLnkhông chịuov gijGKjsMúp mọijGKjsM ovngười, hắnov vốnjGKjsM aLAhXCđã khóaLAhXC gặp nó,ov jGKjsMgiờ covàng khóaLAhXC fkgVLnhơn khiếnaLAhXC tâovm trạjGKjsMng khôovng jGKjsMkhỏi khaLAhXCó chịu.

Còn fkgVLn2 ovngày nfkgVLnữa, aLAhXCsân trườnovg jGKjsMtấp nậfkgVLnp, khôfkgVLnng kjGKjsMhí lễaLAhXC hộifkgVLn fkgVLnđã jGKjsMđến, baLAhXCọn aLAhXCcon traijGKjsM hăng hjGKjsMái ljGKjsMàm jGKjsMviệc đểjGKjsM chuovẩn bovị aLAhXClễ, jGKjsMbởi họov biết…lầnjGKjsM novày cácfkgVLn naLAhXCữ sijGKjsMnh ovsẽ jGKjsMqua dựjGKjsM lễ,jGKjsM nên gaLAhXCương mjGKjsMặt ajGKjsMi cũaLAhXCng hớnjGKjsM hở.fkgVLn (vifkgVLnết tớiov ovđây jGKjsMcũng jGKjsMphải fkgVLnlàm bộaLAhXC mặtaLAhXC nàyfkgVLn =.=”)

Ngày maovi laLAhXCà lễfkgVLn, mọiov tfkgVLnhứ cànovg tấpaLAhXC nậjGKjsMp, ngườijGKjsM ngưaLAhXCời jGKjsMchạy quaLAhXCa chạyaLAhXC lovại chaLAhXCuẩn aLAhXCbị như jGKjsMmắc jGKjsMcửi, nóov vẫnaLAhXC fkgVLnnúp ovở đfkgVLnâu đófkgVLn, Lâmov vovẫn bìaLAhXCnh fkgVLnlặng njGKjsMgủ, jGKjsMcòn hắnaLAhXC vẫnov tâovm trangfkgVLn khó chịaLAhXCu kjGKjsMhi phjGKjsMải tìovm nó.aLAhXC ovTrước fkgVLncổng, mộtjGKjsM cáovi giàovn mova qaLAhXCuái đượcaLAhXC jGKjsMdựng lên,jGKjsM jGKjsMbọn họ dájGKjsMn aLAhXClên ovđó đầyaLAhXC nhữngaLAhXC coovn nhệjGKjsMn vaLAhXCà rắnaLAhXC bằngaLAhXC aLAhXCnhựa, dướaLAhXCi cjGKjsMỏ, rảiaLAhXC jGKjsMđầy nhưnovg ovbàn tay fkgVLnma quáovi njGKjsMhư đanfkgVLng nfkgVLnhô ovlên tjGKjsMừ aLAhXCmặt đất,aLAhXC fkgVLnlâu fkgVLnlâu lạiov làov nhữfkgVLnng ngôjGKjsMi mjGKjsMộ giả.ov TrêfkgVLnn xích đaLAhXCu thovì gjGKjsMắn đầyjGKjsM novhãn cầuaLAhXC ovnổi đầyaLAhXC gfkgVLnân máu,aLAhXC cfkgVLnó caLAhXCái ovđược traLAhXCeo lủngov lẳaLAhXCng đưaov xufkgVLnống. Bọn covon traovi lấyjGKjsM ovtay mìnjGKjsMh, aLAhXCnhúng ovvào jGKjsMsơn mjGKjsMàu đỏ,fkgVLn ịaLAhXCn lêaLAhXCn trường,ov tovạo rfkgVLna jGKjsMnhững vết ov tay đầfkgVLny májGKjsMu aLAhXCkhắp naLAhXCơi. ĐjGKjsMương fkgVLnnhiên, fkgVLnvới mộtjGKjsM ngôifkgVLn trườngfkgVLn gijGKjsMàu covó, nhaLAhXCiêu fkgVLnđó chẳng thấjGKjsMm taLAhXChía gì.ov ĐènaLAhXC aLAhXCđủ fkgVLnmàu đượcaLAhXC giănjGKjsMg lêovn kjGKjsMhắp ovnơi, jGKjsMtối đếnfkgVLn, bovọn họjGKjsM ngaLAhXChỉ novgơi, chỉ aLAhXC còn chờaLAhXC novgày fkgVLnmai njGKjsMữa thôi.

Còn vềaLAhXC nfkgVLnó, nójGKjsM ngồiov từov traLAhXCên povhòng, nhìnjGKjsM xufkgVLnống sânjGKjsM fkgVLnrồi rùnovg mìovnh, kéojGKjsM raLAhXCèm lại,ov đắp cjGKjsMhăn aLAhXCkín ngaLAhXCười. ovhu hujGKjsM! maaLAhXCi novó sẽov kjGKjsMhông fkgVLnra fkgVLnkhỏi pfkgVLnhòng đaLAhXCâu, jGKjsMghê fkgVLnquá gfkgVLnhê jGKjsMquá! Hức hức!

Cái ngàfkgVLny nóov jGKjsMsợ hovãi cũnovg tới,jGKjsM hắnov dfkgVLnậy tfkgVLnừ sớjGKjsMm đểjGKjsM chuẩjGKjsMn bovị, jGKjsMnhìn aLAhXCqua novó, thấaLAhXCy nó đắpfkgVLn chăaLAhXCn rfkgVLnun aLAhXCbần bật.

“cậu bịov aLAhXCgì fkgVLnvậy?” hắjGKjsMn quaaLAhXCn tâm.

“không…chẳng cjGKjsMó gìjGKjsM cảaLAhXC? cjGKjsMậu jGKjsMđi đifkgVLn! TufkgVLni khôngjGKjsM đaLAhXCi jGKjsMđâu” aLAhXCnó nfkgVLnói gfkgVLniọng cònjGKjsM run run.

“này! ovKhông phảifkgVLn bovị ovsốt nặngfkgVLn chứ?aLAhXC” fkgVLnhắn lạaLAhXCi gần,fkgVLn hấaLAhXCt chăjGKjsMn củaov naLAhXCó ra.

Nó giovật mìnaLAhXCh, trợjGKjsMn jGKjsMmắt fkgVLnnhìn hắaLAhXCn, fkgVLnhét lớn.

“20cm!!!”

Hắn hiểjGKjsMu ýov, liềnov đứngjGKjsM lfkgVLnùi mộtaLAhXC bước,jGKjsM jGKjsMnhưng lạifkgVLn lúfkgVLnng túng.

“nếu bịaLAhXC bjGKjsMệnh thfkgVLnì nênaLAhXC đaLAhXCi khaLAhXCám chứ?”

“tôi khôngov cóov bệnhjGKjsM mà…cfkgVLnhỉ fkgVLnlà…” ,aLAhXCnó khẽfkgVLn đưaov mắtaLAhXC nfkgVLnhìn xjGKjsMuống ovsân trườngov ,“tôi khôngfkgVLn fkgVLndám đaLAhXCi fkgVLnra đó!”,aLAhXC aLAhXCnó lạaLAhXCi trovùm jGKjsMchăn ovkín movít, rujGKjsMn baLAhXCần bật.

Mới đfkgVLnầu aLAhXChắn caLAhXCòn nghfkgVLnệch mặovt, nhovưng vaLAhXCề saufkgVLn, lạfkgVLni naLAhXChớ fkgVLncái tífkgVLnnh ovsợ aLAhXCma củafkgVLn novó, hắn lạifkgVLn ovcười lớn.

“cậu trfkgVLnẻ caLAhXCon qovuá đấy!ov jGKjsMchỉ jGKjsMlà fkgVLnđồ gifkgVLnả thôiaLAhXC mà!”

“cũng khôaLAhXCng jGKjsMđược! lovàm ovơn…đi đi…điov mjGKjsMột mìnovh aLAhXCđi! TujGKjsMi jGKjsMkhông daLAhXCám đfkgVLni đâu!”fkgVLn nóaLAhXC van nài.

Rồi khônovg gfkgVLnian jGKjsMchợt ifkgVLnm ắaLAhXCng, ovnó nghjGKjsMe tiếnjGKjsMg hovắn thởaLAhXC hắovt raov, rồifkgVLn tijGKjsMếng đóngfkgVLn cửa lại,fkgVLn taLAhXCới lúfkgVLnc nàjGKjsMy nóov mớiaLAhXC thởjGKjsM phjGKjsMào ovra, tovự novhiên lạiaLAhXC cójGKjsM caLAhXCảm aLAhXCgiác tộiov lỗiov, fkgVLnnếu không ljGKjsMầm thìaLAhXC hắnjGKjsM jGKjsMdự tjGKjsMính fkgVLnlà sẽfkgVLn ovđi vovới nóaLAhXC dựaLAhXC tiệjGKjsMc, naLAhXChưng xjGKjsMin lỗijGKjsM aLAhXCnhé! ovCái tíovnh sợ mfkgVLna covủa fkgVLnnó jGKjsMlà bấtfkgVLn trfkgVLnị mà!

Bóng đêfkgVLnm buôovng xuốnovg, 8ovh aLAhXCtối, mọovi thứjGKjsM ovbắt đầufkgVLn, ngoàaLAhXCi cổngaLAhXC, jGKjsMbọn cfkgVLnon gfkgVLnái bên trườngov GIaLAhXCRL đfkgVLnã ovqua, hovình nhfkgVLnư bọnaLAhXC jGKjsMhọ đềufkgVLn gifkgVLnả trafkgVLnng thfkgVLnành ‘côjGKjsMng chúa’ov thìfkgVLn phải!jGKjsM thay aLAhXCvì làjGKjsMm nhữovng bjGKjsMộ cánaLAhXCh mjGKjsMa quaLAhXCái, haLAhXCọ lạovi khfkgVLnoác ovlên nhữnjGKjsMg bộjGKjsM váfkgVLny điệuaLAhXC đà,aLAhXC trêjGKjsMn mặt lạiov đeaLAhXCo mộfkgVLnt mfkgVLnặt jGKjsMnạ cầfkgVLnu kì,aLAhXC nfkgVLnhìn cjGKjsMó vaLAhXCẻ rovất huyềovn jGKjsMbí! NóaLAhXC nghiêfkgVLnng đầu,fkgVLn aLAhXCbỗng thấy gfkgVLnhen tịov, dùjGKjsM safkgVLno nójGKjsM cũnfkgVLng làaLAhXC coaLAhXCn aLAhXCgái jGKjsMnha! aLAhXCTự naLAhXChiên caLAhXCũng movuốn đượfkgVLnc mặcaLAhXC nhưfkgVLn jGKjsMvậy. ovNó nhìn aLAhXCquanh, hijGKjsMện cfkgVLnũng khônfkgVLng covó ajGKjsMi ởjGKjsM đây,ov mặcov thửov mộtfkgVLn lovần xaLAhXCem jGKjsMsao? NhưnaLAhXCg vấovn đềov lại là…njGKjsMó fkgVLnkhông cójGKjsM fkgVLnmặt nạ!

Hay là…

Nó jGKjsMchui ovxuống gầjGKjsMm giường,fkgVLn lôjGKjsMi cáovi vaLAhXCali đựngfkgVLn đầyjGKjsM đồaLAhXC covon gáiaLAhXC củaLAhXCa nfkgVLnó, đợtjGKjsM trước vìjGKjsM movuốn quovyến rũaLAhXC fkgVLnhắn nêovn ovnó đãfkgVLn mjGKjsMua rấtaLAhXC nhiềufkgVLn váy,ov tfkgVLnheo nóov nhớjGKjsM cjGKjsMó jGKjsMmột bộjGKjsM vfkgVLnáy ren rấfkgVLnt cầufkgVLn kì.

“đây rồaLAhXCi” fkgVLnnó thjGKjsMốt fkgVLnlên, xoaLAhXCng lạijGKjsM tìmfkgVLn mộtov ovcái vjGKjsMáy khjGKjsMác, aLAhXCđơn gfkgVLniản novó chỉaLAhXC muốfkgVLnn cái vjGKjsMáy đójGKjsM jGKjsMxòe ovở dướiov chjGKjsMân nfkgVLnhìn cfkgVLnho gaLAhXCiống bọnjGKjsM kiaLAhXCa mộtov chaLAhXCút, mộtfkgVLn laLAhXCát sajGKjsMu, mộtfkgVLn bộ ov váy trắngfkgVLn ngọcjGKjsM đaLAhXCập vfkgVLnào mắtov nó,ov dướijGKjsM vájGKjsMy làfkgVLn nhifkgVLnều lớfkgVLnp vảiov dàyfkgVLn, tạofkgVLn độov phovồng choaLAhXC váy, rồjGKjsMi mộjGKjsMt đôiaLAhXC giovày lấpfkgVLn lájGKjsMnh màyfkgVLn tím.fkgVLn NfkgVLnó nhafkgVLnnh tfkgVLnay chộpaLAhXC cáijGKjsM aLAhXCkéo, cfkgVLnắt povhần vải renov trovên chiếcaLAhXC váovy kfkgVLnia, cắfkgVLnt khfkgVLnéo hìnaLAhXCh fkgVLn2 caLAhXCon mắtaLAhXC tjGKjsMrên đó.fkgVLn XonaLAhXCg! Mọiov thứjGKjsM thật hoàjGKjsMn hảojGKjsM vớifkgVLn nó.

Hắn bướaLAhXCc đovi maLAhXCệt aLAhXCmỏi tovrên hjGKjsMành aLAhXClang, rfkgVLna ngojGKjsMài đófkgVLn quảfkgVLn ovlà aLAhXCmột jGKjsMsai lầmov, aLAhXCbọn ovcon gái fkgVLnsao lạiaLAhXC cfkgVLnứ ovbu aLAhXChắn mộtov cjGKjsMách khovó chịufkgVLn naLAhXChư vfkgVLnậy jGKjsMchứ? ovBọn họaLAhXC tớijGKjsM đâyov khôngov pfkgVLnhải để caLAhXChơi fkgVLnà? LaLAhXCại gjGKjsMặp covon bfkgVLné hovot gijGKjsMrl jGKjsMbên aLAhXCđó, vàjGKjsMi tfkgVLnháng tfkgVLnrước aLAhXCvì fkgVLnchơi đùfkgVLna nêjGKjsMn nhận lờiov queaLAhXCn, giờfkgVLn saaLAhXCo nhỉ?fkgVLn fkgVLnThấy hắnfkgVLn aLAhXCim ắnjGKjsMg thovì ovnhỏ fkgVLnphải hiểuaLAhXC làfkgVLn chấmfkgVLn fkgVLndứt rồovi chứ? aLAhXC thế fkgVLnmà goviờ vẫnfkgVLn thjGKjsMản nhijGKjsMên trưaLAhXCng baLAhXCộ mặtfkgVLn ovtự tiaLAhXCn jGKjsMbước cạnovh hjGKjsMắn, jGKjsMcòn tjGKjsMự nhiêjGKjsMn aLAhXCkhoác vai, hừjGKjsM! hovắn kaLAhXChông thíjGKjsMch ovnhững đứaov covon gáiaLAhXC ovnhư vậy,jGKjsM họaaLAhXC covhăng chỉjGKjsM thíjGKjsMch nhữjGKjsMng cô gáovi taLAhXChanh cafkgVLno fkgVLnnhư aLAhXCTrang TaLAhXChư jGKjsMthôi! ovMột côaLAhXC gáiov mỏnjGKjsMg jGKjsMmanh, gầaLAhXCn naLAhXChư dễjGKjsM vỡfkgVLn trước ov mặt hắfkgVLnn, nfkgVLnhưng lạifkgVLn rấaLAhXCt quyjGKjsMến rũ…lầnfkgVLn đầuov tifkgVLnên hắnaLAhXC bịov thfkgVLnu aLAhXChút bởjGKjsMi mộtaLAhXC aLAhXCngười con gáifkgVLn đếnaLAhXC thế!

Rồi hắnfkgVLn sữnfkgVLng ngưaLAhXCời, aLAhXCđã bjGKjsMao lâuov rồijGKjsM ovkhông gặpov TjGKjsMrang Thư,ov nhjGKjsMưng khôngfkgVLn hiểuov tại sao…cófkgVLn jGKjsMcảm giájGKjsMc aLAhXCrất gần…khôngaLAhXC haLAhXCề xfkgVLna jGKjsMcách aLAhXCtí nàojGKjsM! Cứov novhư côjGKjsM tjGKjsMa jGKjsMluôn ởaLAhXC cạnjGKjsM hắn…cảm giácov đó…ovhắn vòov aLAhXCđầu! ovthật laLAhXCà khjGKjsMó hiểu!

Đến trfkgVLnước cfkgVLnửa pjGKjsMhòng. aLAhXCHắn khjGKjsMông khỏijGKjsM fkgVLnkhì cườiaLAhXC fkgVLnkhi tưởngfkgVLn tưovợng cảjGKjsMnh jGKjsMnó cjGKjsMhui tọt vàoaLAhXC taLAhXCrong cjGKjsMhăn rjGKjsMun lẩjGKjsMy bẩyov, bfkgVLnởi ngofkgVLnài kiaLAhXCa đanovg bậtjGKjsM nhovững bảovn nhjGKjsMạc rovất aLAhXClà ma quái.jGKjsM fkgVLnRồi jGKjsMkhi nắmjGKjsM jGKjsMlây nắfkgVLnm cửa,aLAhXC chợtov mfkgVLnột cáovi gìaLAhXC đófkgVLn lóefkgVLn lênaLAhXC taLAhXCrong đaLAhXCầu hắn.

“liệu TrfkgVLnang Thovư cófkgVLn ởov đâyaLAhXC ovkhông novhỉ? LiệjGKjsMu fkgVLnkhi mình…aLAhXCđẩy cáaLAhXCnh cfkgVLnửa nàaLAhXCy rova, mjGKjsMình có thểjGKjsM fkgVLnthấy covô taLAhXCa không?”

Hắn phovì covười thàfkgVLnnh tiếngfkgVLn, quáiov dị,fkgVLn hắnaLAhXC đaaLAhXCng nhớaLAhXC aLAhXCquá hóafkgVLn rồov ovà? SjGKjsMao côaLAhXC tjGKjsMa jGKjsMlại ở đjGKjsMây đaLAhXCược chứ?aLAhXC đâyjGKjsM ovlà khovu ởfkgVLn dànhaLAhXC cjGKjsMho BjGKjsMOY màjGKjsM, chovắc fkgVLncậu ovuống saaLAhXCy rồifkgVLn, nênjGKjsM nghỉ ov ngơi sớmfkgVLn thôi!

Khi cáovnh cfkgVLnửa đãaLAhXC mởjGKjsM ra…hfkgVLnắn sữovng người…

Căn ovphòng khôjGKjsMng mộtov ánhov đèjGKjsMn aLAhXCđiện, chỉov loánfkgVLng thoáfkgVLnng ánhaLAhXC saLAhXCáng taLAhXCừ bfkgVLnên ngoàjGKjsMi hắt vàoaLAhXC cửaov fkgVLnsổ rovải aLAhXCrác khắpjGKjsM nơi.ov Chỉov lfkgVLnà fkgVLncăn phòngaLAhXC khaLAhXCông ovtối, nhfkgVLnưng aLAhXCđủ ovsáng đovể hắn thấy…mộtfkgVLn ovcô aLAhXCgái? ovCô tova mặjGKjsMc mộtaLAhXC ovcái đầovm ngắnov aLAhXCmàu trắnfkgVLng tiovnh khôjGKjsMi, gặpov áfkgVLnnh sjGKjsMáng mờfkgVLn ảo kifkgVLna jGKjsMliền jGKjsMthành ovmột lớpaLAhXC sươnfkgVLng nhạtjGKjsM aLAhXCnhòa, đôiov chfkgVLnân thaLAhXCon dài,fkgVLn fkgVLnkết thúfkgVLnc ởov dưới ljGKjsMà mjGKjsMột đfkgVLnôi gfkgVLniày aLAhXCcao góovt mjGKjsMàu tíjGKjsMm lấfkgVLnp laLAhXCánh nhaLAhXCư sjGKjsMao, đưfkgVLnơng aLAhXCnhiên, thậtaLAhXC nổifkgVLn bật trênaLAhXC aLAhXCnền phjGKjsMòng tốjGKjsMi tăovm nhaLAhXCư thaLAhXCế, máiaLAhXC taLAhXCóc aLAhXCdài jGKjsMtới hôngfkgVLn, ovbồng bềovnh uốnfkgVLn njGKjsMhẹ nhfkgVLnư làn suốaLAhXCi. CóaLAhXC lẽjGKjsM aLAhXCcô tjGKjsMa đjGKjsMang hóova trangov, nhưngov khjGKjsMác vớjGKjsMi mọovi cfkgVLnô gjGKjsMái ovkhác ovđều đeoaLAhXC mặtjGKjsM nạ, côaLAhXC tjGKjsMa lạaLAhXCi đaLAhXCeo mộtfkgVLn ovlớp vjGKjsMải rjGKjsMen aLAhXCche đfkgVLni đôaLAhXCi jGKjsMmắt, chỉaLAhXC đovể lfkgVLnộ gưaLAhXCơng maLAhXCặt gócov fkgVLnđầy taLAhXChanh tú, cáfkgVLni mũiov caofkgVLn, vaLAhXCà đaLAhXCôi môjGKjsMi đjGKjsMỏ mọng.

Hắn…hắn naLAhXChận rjGKjsMa cánhaLAhXC aLAhXCmũi fkgVLnđó, naLAhXChận fkgVLnra đfkgVLnôi movôi đó,aLAhXC chỉjGKjsM vaLAhXCì đôijGKjsM mắaLAhXCt đượjGKjsMc chove đi, nhưjGKjsMng vẫjGKjsMn lộfkgVLn lêovn mộtov coaLAhXCn naLAhXCgươi sájGKjsMng. aLAhXCHắn lắcov lắcfkgVLn đầu,fkgVLn fkgVLnliệu cfkgVLnó phảiaLAhXC là…

“Trang ThjGKjsMư?” hắnjGKjsM tfkgVLnhốt ovlên đầovy bấtfkgVLn ngờ.

Nó aLAhXCgiật mìfkgVLnnh qujGKjsMay lạjGKjsMi, thaLAhXCấy hắnfkgVLn đovã đứngov novgay cửa,jGKjsM njGKjsMó ljGKjsMung túng.

“tôi tôjGKjsMi…” njGKjsMó lắfkgVLnp bắp…rồijGKjsM cjGKjsMhợt nhớov fkgVLnmình đajGKjsMng lfkgVLnà thânov povhận củajGKjsM TrjGKjsMang Thư…ovnó phải ljGKjsMàm sjGKjsMao aLAhXCđây? jGKjsMĐây laLAhXCà tovrường BaLAhXCOY mà?ov PhảfkgVLni giaLAhXCải thícfkgVLnh nhưov jGKjsMthế nàjGKjsMo ovvề sựfkgVLn xuất haLAhXCiện củajGKjsM caLAhXCô govái jGKjsMTrang Thovư đây?fkgVLn TạfkgVLni saovo fkgVLnnó laLAhXCại sfkgVLnơ suấtaLAhXC khôngov chịufkgVLn kjGKjsMhóa cửafkgVLn chứaLAhXC? Hắn sjGKjsMẽ làmjGKjsM jGKjsMgì naLAhXCó? Tốov cjGKjsMáo? NhưnjGKjsMg ovnên nhớjGKjsM jGKjsMhắn thuộaLAhXCc dạnjGKjsMg biếaLAhXCn aLAhXCthái nfkgVLnha! Hovắn sẽ…sẽ…

Đầu aLAhXCnó qfkgVLnuay mòngjGKjsM, gươjGKjsMng mặovt hoaLAhXCảng loạjGKjsMn fkgVLnthấy fkgVLnrõ jGKjsMqua đôovi movắt đenfkgVLn fkgVLncứ lafkgVLny ovláy, đôi môfkgVLni fkgVLnmím chặt…

“tách” jGKjsMhắn jGKjsMvới tjGKjsMay bậtaLAhXC ovcông tắcaLAhXC đovèn lênjGKjsM, lúovc nàjGKjsMy jGKjsMđã địnhov ovdạng rõov aLAhXCcô fkgVLngái đang đứngfkgVLn giữafkgVLn phòng.

“tại sao…côjGKjsM lại…”

“tôi…tôi lovà bạaLAhXCn củajGKjsM Hải!!!”fkgVLn jGKjsMnó ovla tjGKjsMoáng lên.

Hắn bấtaLAhXC ngờov, fkgVLnlà bạfkgVLnn củjGKjsMa HảiaLAhXC jGKjsMsao? Rồovi hovắn liềovn fkgVLntức…sao trướovc giờov hắaLAhXCn khônovg biết nhỉfkgVLn? aLAhXCChắc aLAhXCphải dạjGKjsMy dỗov lạjGKjsMi fkgVLncậu bjGKjsMạn jGKjsMnày quá!

“sao côov lovại ovở đây?”aLAhXC hắnaLAhXC fkgVLnbắt ovđầu lấyaLAhXC ovlại bjGKjsMình tĩnhov, hỏi.

Nó raLAhXCun rovun, lấyjGKjsM tovay qfkgVLnuệt đijGKjsM ovmấy gijGKjsMọt mồaLAhXC hôiaLAhXC đaaLAhXCng chựcfkgVLn ovrơi tfkgVLnrên tráaLAhXCn, fkgVLnlắp bắp.

“chỉ…chỉ ljGKjsMà…tôi ovnghe Hovải nófkgVLni fkgVLnở đâyaLAhXC fkgVLncó tiệcaLAhXC rấovt vovui…nên muốnaLAhXC tovham dự…cójGKjsM đijGKjsMều tôi khôfkgVLnng cóov aLAhXCvé mời,fkgVLn nênfkgVLn phảiov lénjGKjsM aLAhXCvào ovđây…hì hjGKjsMì…” tớifkgVLn lújGKjsMc novày, nfkgVLnó bắovt đầuaLAhXC khovâm phục bảnaLAhXC jGKjsMthân, mộovt aLAhXClí dovo rấtov logiovc nhưaLAhXC vjGKjsMậy covũng njGKjsMghĩ được,ov bằngaLAhXC chứnovg ovlà mặtfkgVLn hắn đãov giãnfkgVLn rova mộfkgVLnt chút.

Hắn nhìfkgVLnn jGKjsMnó aLAhXCmột hồi,jGKjsM nóaLAhXC nhovờ lờiaLAhXC nóijGKjsM dốfkgVLni bjGKjsMan fkgVLnnãy aLAhXCcũng ovthấy tựjGKjsM tiaLAhXCn jGKjsMhơn, khôfkgVLnng còn fkgVLnrun nữaLAhXCa, aLAhXCđứng jGKjsMthằng jGKjsMlên. Gươngov maLAhXCặt hovắn chợtfkgVLn ovđỏ ửngaLAhXC, saaLAhXCo vậy?jGKjsM ovtim hắfkgVLnn ljGKjsMại đập nhanhjGKjsM nữaaLAhXC rồi,ov chậc!

“vậy…cô muốovn đfkgVLni dựov tiệovc chứ?jGKjsM chovúng aLAhXCta đifkgVLn vjGKjsMới fkgVLnnhau nhé!”fkgVLn hắnov ovđề nghị.

Nó liềovn sufkgVLny nghĩjGKjsM, nfkgVLnếu nóov fkgVLntừ chối,ov thìfkgVLn nfkgVLnó sfkgVLnẽ trởjGKjsM ovvề ovthân povhận củafkgVLn HảifkgVLn bằng jGKjsM cách nào,aLAhXC aLAhXChọa chaLAhXCăng fkgVLnbây giaLAhXCờ fkgVLnđi ovra vớiov hjGKjsMắn, rồfkgVLni ljGKjsMén bjGKjsMỏ điaLAhXC, fkgVLnra cửjGKjsMa hàngfkgVLn muaLAhXCa mộaLAhXCt jGKjsMbộ đồ cjGKjsMon trovai aLAhXCchạy vàaLAhXCo vớiaLAhXC vàfkgVLni laLAhXCon ovnước quảjGKjsM raLAhXCa vẻfkgVLn nhjGKjsMư mớifkgVLn điaLAhXC rova ngoàaLAhXCi về.

Nó mỉfkgVLnm cười,jGKjsM kjGKjsMế hoạcfkgVLnh khônfkgVLng thểfkgVLn hovoàn fkgVLnhảo haLAhXCơn nữaLAhXCa, naLAhXCó nhanaLAhXCh chjGKjsMóng đồovng ýaLAhXC aLAhXCtheo hắn ra.

Tiếng nhạaLAhXCc kiovnh dịfkgVLn jGKjsMvang lêovn khiếnov nóov aLAhXCnổi jGKjsMda gjGKjsMà, bàfkgVLnn taaLAhXCy aLAhXCđang jGKjsMnắm laLAhXCấy taovy hắfkgVLnn bỗng chốovc ruovn laLAhXCên bầnfkgVLn jGKjsMbật, fkgVLn2 răngfkgVLn tífkgVLn nữajGKjsM ljGKjsMà vjGKjsMa vàjGKjsMo novhau cầmaLAhXC cập,ov nhưfkgVLnng vìfkgVLn sfkgVLnợ lộ, aLAhXCnó đànjGKjsMh phảiov chịujGKjsM đựng.

Mặc ovdù đôiaLAhXC mjGKjsMắt đãov đfkgVLnược giấjGKjsMu sfkgVLnau lớpaLAhXC aLAhXCren đoven tuyjGKjsMền aLAhXCkia, nhưngov nójGKjsM vẫnjGKjsM đầaLAhXCy thu fkgVLnhút, tovhân hìnhaLAhXC hoànaLAhXC hảofkgVLn, đovi cùnfkgVLng ovmột mộjGKjsMt chànaLAhXCg tovrai aLAhXCkhông kémjGKjsM phầnjGKjsM đẹaLAhXCp đẽ.ov Tất aLAhXCcả tạofkgVLn jGKjsMnên tâjGKjsMm điểmaLAhXC củjGKjsMa bữjGKjsMa tiệc.

Tự dưng…hovắn aLAhXCcảm thấyfkgVLn aLAhXCtự hàaLAhXCo! ThằngfkgVLn coaLAhXCn trjGKjsMai aLAhXCnào khônovg tựov haLAhXCào kfkgVLnhi aLAhXCđi jGKjsMcùng một côjGKjsM gáovi nhưjGKjsM vaLAhXCậy chứov? fkgVLnchỉ làov…hắn khôovng bijGKjsMết nóaLAhXC cfkgVLnó cảmaLAhXC thfkgVLnấy njGKjsMhư vậjGKjsMy aLAhXCkhông? NjGKjsMhưng ovhắn có fkgVLncảm giácjGKjsM aLAhXCnhư fkgVLnnó vàjGKjsM fkgVLnhắn laLAhXCà mộovt cặjGKjsMp, dùjGKjsM chẳngfkgVLn fkgVLnai nóifkgVLn gìaLAhXC, bànjGKjsM ovtay aLAhXC2 ngườifkgVLn jGKjsMvẫn nắm chặaLAhXCt vovới nhjGKjsMau, cảaLAhXC aLAhXC2 vẫnjGKjsM đijGKjsM bênaLAhXC nhau.

Hắn ovkhông biếovt, fkgVLnnếu khôaLAhXCng lầjGKjsMm taLAhXChì đâyfkgVLn làjGKjsM lầaLAhXCn taLAhXChứ baLAhXCa gjGKjsMặp TaLAhXCrang fkgVLnThư, nhưng khaLAhXCông hiểovu saaLAhXCo lạiaLAhXC muốaLAhXCn ovtrở thànfkgVLnh jGKjsMbạn traovi fkgVLncủa jGKjsMcô taLAhXCa, từov lúaLAhXCc nàojGKjsM hắjGKjsMn dễov djGKjsMãi aLAhXCvậy sao? TừjGKjsM lovúc nàaLAhXCo hjGKjsMắn dễaLAhXC đánovh mấjGKjsMt cảaLAhXCm xúfkgVLnc aLAhXCvậy sovao? Vậyov cảjGKjsMm xúovc vovới ovHải fkgVLnlà gì?

Nghĩ đếnov đovó hắfkgVLnn ovkhẽ njGKjsMhíu màovy, cảmfkgVLn ovxúc vớfkgVLni cậufkgVLn aLAhXCta làov aLAhXCgì? cóaLAhXC aLAhXCgiống…như với TjGKjsMrang ThưaLAhXC không?

Nó thfkgVLnì kjGKjsMhông njGKjsMhận ovra nhfkgVLnững fkgVLnbối jGKjsMrối đóov aLAhXCtrên ovgương aLAhXCmặt ovhắn, caLAhXCẩn thânov từngov bước vớifkgVLn aLAhXCđôi gfkgVLniày cajGKjsMo gaLAhXCót, néfkgVLn nhữaLAhXCng fkgVLncon mắtaLAhXC giovả, nfkgVLnhững fkgVLnbàn fkgVLntay giaLAhXCả đaLAhXCầy máuaLAhXC dướiaLAhXC sovàn, cố gắovng xovao nhãngfkgVLn mfkgVLnình bằnfkgVLng mộtfkgVLn điệuaLAhXC njGKjsMhạc nàfkgVLno ovđó đểfkgVLn ovtống hếtov n
hững âmaLAhXC tfkgVLnhanh kinovh ovdị xfkgVLnung ovquanh. Nóov fkgVLncắn mối,jGKjsM fkgVLnchỉ vìaLAhXC mjGKjsMột phúfkgVLnt ghfkgVLnen jGKjsMtị vớaLAhXC vẫn, điov mặovc cáijGKjsM váaLAhXCy jGKjsMvào, đểov giaLAhXCờ phfkgVLnải rơfkgVLni vàjGKjsMo tìnovh caLAhXCảnh novhư vầfkgVLny đâyaLAhXC! CũnfkgVLng aLAhXCmay ovlà nó đãov ovkịp độiov tócaLAhXC fkgVLngiả…không thì…

“cô mjGKjsMuốn uốngaLAhXC fkgVLntí fkgVLnnước không?fkgVLn” haLAhXCắn hỏi.

Nó liềnaLAhXC gfkgVLnật đầjGKjsMu lovia lịafkgVLn, cjGKjsMơ haLAhXCội trốfkgVLnn jGKjsMthoát cfkgVLnho nfkgVLnó đâjGKjsMy rồijGKjsM! đợifkgVLn khfkgVLni hắjGKjsMn tiến ov đến cáiov bjGKjsMàn thứovc ănaLAhXC ởaLAhXC giaLAhXCữa sâjGKjsMn, nóov aLAhXCnhanh cjGKjsMhân chạyov jGKjsMvề aLAhXCphía jGKjsMcổng trường.fkgVLn nhưng…

“con kjGKjsMia! Movày ovlà nhỏaLAhXC nào?”

Nó fkgVLnbị cjGKjsMhặn bởjGKjsMi aLAhXCmột nữaLAhXC sovinh, nóaLAhXC nhíuov màyaLAhXC, nếujGKjsM nójGKjsM aLAhXCkhông lầm…fkgVLnthì jGKjsMchẳng povhải con fkgVLnhot ovgirl trườngjGKjsM GIovRL sao?

“mình cófkgVLn aLAhXCviệc bận…jGKjsMcó aLAhXCgì chúovng jGKjsMta nóaLAhXCi chjGKjsMuyện pjGKjsMhiếm aLAhXCsao nhfkgVLné!” nóov cốaLAhXC lảng tránh,jGKjsM cjGKjsMơ hộfkgVLni chạyjGKjsM trfkgVLnốn tjGKjsMốt nhấovt nàyov, khôfkgVLnng thểov aLAhXCđể vụaLAhXCt ovđi được.

“mày dám!fkgVLn!” nhỏaLAhXC hjGKjsMot girovl fkgVLncảm taLAhXChấy nhưjGKjsM bfkgVLnị saLAhXCỉ nhaLAhXCục, liềnov vovung tafkgVLny fkgVLntát nó. fkgVLnNhưng ovnó đãov ovné kịovp, nắmjGKjsM taLAhXCay nhỏfkgVLn lại.

“cô bịaLAhXC gfkgVLnì vovậy? taLAhXCôi cójGKjsM jGKjsMlàm gìaLAhXC côfkgVLn đâu”ov aLAhXCnó tứcfkgVLn aLAhXCgiận, novói ríovt fkgVLnqua ovkẽ răng.

“mày còovn ovdám nói?fkgVLn jGKjsMTao aLAhXCthấy aLAhXCmày đaLAhXCi covhung vớijGKjsM jGKjsManh KaLAhXChoa! NójGKjsMi fkgVLnđi! MàaLAhXCy ljGKjsMà aLAhXCai? Có phfkgVLnải fkgVLnvì màaLAhXCy ovmà aLAhXCanh KhojGKjsMa baLAhXCỏ taLAhXCao không?”jGKjsM nhỏaLAhXC đófkgVLn nóijGKjsM trofkgVLnng cơnfkgVLn aLAhXCgiận dữjGKjsM tjGKjsMột ovđộ, aLAhXC2 mắt giànov gijGKjsMụa nhjGKjsMư sắpaLAhXC khóc.

Nó bốiov rối,jGKjsM sufkgVLny jGKjsMnghĩ jGKjsMmột ovhồi aLAhXCliền hấtjGKjsM tafkgVLny novhỏ laLAhXCàm nhỏaLAhXC loạngfkgVLn choạng.

“tôi khônjGKjsMg phảijGKjsM làjGKjsM fkgVLngì caLAhXCủa KhaLAhXCoa cả,ov giờaLAhXC thìaLAhXC ovđể tôiov aLAhXCyên” nófkgVLn jGKjsMliền bưaLAhXCớc điaLAhXC nhanh chovóng. ChợfkgVLnt nhovỏ hoovt fkgVLngirl aLAhXCđứng lovên aLAhXCchặn aLAhXCnó lại.

“mày tưởngov ovtao tiovn aLAhXCsao? TafkgVLno jGKjsMkhông covó ngaLAhXCu, aLAhXCsao màyov khôngaLAhXC dovám jGKjsMcởi miếngaLAhXC vảiov rajGKjsM mà nóijGKjsM chovuyện vớfkgVLni taoaLAhXC? Màyov sợfkgVLn tafkgVLno sovẽ nhfkgVLnận rfkgVLna mfkgVLnặt fkgVLnmày aLAhXCsao? Nếovu ovmày khovông ljGKjsMàm gì tovhì fkgVLntại ovsoa lạovi aLAhXCsợ jGKjsMtao njGKjsMhận raLAhXCa mặtfkgVLn màaLAhXCy chứ?”jGKjsM nfkgVLnhỏ nófkgVLni naLAhXChư ovđiên loạnjGKjsM, nóov jGKjsMcảm thấy phiềjGKjsMn phứcov, đanovg lưỡnaLAhXCg lựfkgVLn fkgVLncó nênov cjGKjsMho nhovỏ aLAhXCmột cfkgVLnước aLAhXClàm ovnhỏ ngấtov xỉuaLAhXC, xofkgVLnng bỏaLAhXC chfkgVLnạy không jGKjsMthì đằnjGKjsMg xjGKjsMa…nó aLAhXCthấy KjGKjsMhoa đanovg chạjGKjsMy lại.

Không jGKjsMhiểu aLAhXCsao nófkgVLn hoảngov jGKjsMloạn, quajGKjsMy lưngjGKjsM chạyaLAhXC ovngược vàojGKjsM traLAhXCong tjGKjsMrường. jGKjsMNhỏ hjGKjsMot girl doví thfkgVLneo, phjGKjsMía sfkgVLnau lạijGKjsM lovà fkgVLntên Khoova, cảjGKjsM aLAhXC3 rượovt đuổiov, tạojGKjsM nêovn mjGKjsMột khujGKjsMng cảnh aLAhXCkhôi hài.

Đang aLAhXCchạy, từjGKjsM trfkgVLnong rovừng cfkgVLnây, movột cfkgVLnánh taLAhXCay vưovơn ovra ômov chặfkgVLnt nóov jGKjsMnúp sjGKjsMao thân cjGKjsMây. NófkgVLn fkgVLngào tfkgVLno, novhưng đãjGKjsM bịov mộtaLAhXC aLAhXCbàn aLAhXCtay ovbịt mjGKjsMiệng lạaLAhXCi, nfkgVLnó pháaLAhXCt fkgVLnkhóc, trờovi ơiov! ĐaLAhXCừng nói làfkgVLn…là…ma chứ!!!

Nó ovkhóc thầm,ov cójGKjsM ovkhi nàoaLAhXC ovnó aLAhXCbị ănfkgVLn tfkgVLnhịt không?ov aLAhXCNó tovừng ovxem mộtaLAhXC ovbộ phim aLAhXCZombie, mấyfkgVLn jGKjsMcon fkgVLnthây ovma trfkgVLnong phijGKjsMm rấtjGKjsM aLAhXCthích ănaLAhXC aLAhXCthịt ngưfkgVLnời…có fkgVLnkhi ovnào naLAhXCó bịov như jGKjsMvậy khjGKjsMông? CfkgVLnhết nhưjGKjsM vfkgVLnậy aLAhXCđau ovđớn lắm!aLAhXC nójGKjsM khovông muốn!jGKjsM aLAhXCNhưng cốfkgVLn fkgVLngắng cỡov novào nó cjGKjsMũng khôovng jGKjsMthoát fkgVLnra fkgVLnđược baLAhXCàn aLAhXCtay đaLAhXCang ômjGKjsM chặtov nó.

“yên naLAhXCào! TôifkgVLn đây!”

Nó traLAhXCòn xoove mắt…làaLAhXC giọngfkgVLn củajGKjsM Lâovm…trong jGKjsMmột gaLAhXCiây, nójGKjsM taLAhXChở phàojGKjsM novhẹ nhõm.

Cùng lfkgVLnúc đó,jGKjsM jGKjsM2 thânov hìnjGKjsMh chạyjGKjsM vụtjGKjsM jGKjsMqua, đfkgVLnến kfkgVLnhi khôngov covòn ngjGKjsMhe fkgVLntiếng bướfkgVLnc chân, LjGKjsMâm mớiaLAhXC baLAhXCuông nóaLAhXC ra.

“cô jGKjsMđâu rồi?ov jGKjsMra đâyfkgVLn đovi!” chạovy fkgVLnmột hồijGKjsM kaLAhXChông fkgVLnthấy nfkgVLnó đâu,ov nhỏjGKjsM aLAhXChot girovl hétov toáng lên.

“này! CaLAhXCô đãjGKjsM làjGKjsMm aLAhXCgì TjGKjsMrang ThưfkgVLn fkgVLnhả?” hắnfkgVLn xôaLAhXCng lên,aLAhXC nắjGKjsMm fkgVLnchặt aLAhXCvai nhỏaLAhXC, ovbàn jGKjsMtay hắn dùngov ljGKjsMực mạfkgVLnnh đếnov fkgVLnnỗi khaLAhXCiến nhỏfkgVLn phảfkgVLni nhfkgVLnăn mặtov ovđau đớn.

Nhưng rfkgVLnồi nhỏov lạaLAhXCi khóc.

“Khoa! CậujGKjsM đâyjGKjsM rồi!”&naLAhXCbsp; ovnhỏ ôovm hắn.

Hắn khônjGKjsMg kaLAhXChiêm nhường,fkgVLn mạjGKjsMnh taovy đẩyfkgVLn nhỏaLAhXC aLAhXCra khiaLAhXCến nhỏaLAhXC fkgVLnngã xuốaLAhXCng đất.aLAhXC aLAhXCĐôi mắt nhỏov jGKjsMtức gifkgVLnận nhìnfkgVLn hắn.

“thái độaLAhXC vậyfkgVLn làov sajGKjsMo? Nênov nhớfkgVLn cậujGKjsM laLAhXCà bạnov ovtrai củafkgVLn mình!”

Hắn ovlơ aLAhXCđi, tiếpjGKjsM tụjGKjsMc nhìnaLAhXC quajGKjsMnh tjGKjsMìm naLAhXCó, nfkgVLnhưng khovi nghove nhaLAhXCỏ fkgVLnnói fkgVLnđến taLAhXCừ ‘bạn trai’jGKjsM ov, hắnov cưaLAhXCời khfkgVLnẩy, naLAhXCói vớijGKjsM giọngfkgVLn châaLAhXCm chọc.

“bạn traijGKjsM? jGKjsMTôi khôjGKjsMng biếtjGKjsM ovcô giảfkgVLn jGKjsMngu aLAhXChay ngjGKjsMốc jGKjsMthật đây?fkgVLn aLAhXCCô phovải nhìaLAhXCn bijGKjsMểu hiệfkgVLnn để fkgVLnđoán ýjGKjsM tôijGKjsM covhứ, tôaLAhXCi vjGKjsMốn khônfkgVLng xeaLAhXCm ovcô làov ovbạn gái!”

“là jGKjsMvì coovn nhỏaLAhXC đó?”

“không! LaLAhXCà vjGKjsMì nfkgVLngay fkgVLntừ đầu,fkgVLn jGKjsMcô khôfkgVLnng aLAhXChề làov bovạn gáiaLAhXC củaov tôi,jGKjsM vjGKjsMà nếfkgVLnu cóov thì cfkgVLnũng chaLAhXCỉ trojGKjsMng mjGKjsMột fkgVLngiây!” jGKjsMhắn nói,aLAhXC miệngjGKjsM naLAhXChếch lovên, “aLAhXCđể tôiaLAhXC nójGKjsMi chfkgVLno jGKjsMcô biếjGKjsMt nhé, nếujGKjsM tôfkgVLni đovã jGKjsMtừng đồaLAhXCng aLAhXCý laLAhXCàm bạnjGKjsM taLAhXCrai côjGKjsM, fkgVLnthì tovin fkgVLntôi aLAhXCđi, mộtfkgVLn giâjGKjsMy fkgVLnsau jGKjsMđó, là taLAhXCôi jGKjsMđã nfkgVLngầm chijGKjsMa tfkgVLnay rồi”.

Nói jGKjsMxong hắjGKjsMn tjGKjsMiếp ovtục chaLAhXCạy fkgVLnđi taLAhXCìm nó,aLAhXC tâaLAhXCm trạovng đaovng bajGKjsMo traLAhXCùm hắnaLAhXC lfkgVLnà sựjGKjsM tức giận!aLAhXC TfkgVLnrang ThưjGKjsM aLAhXCcủa hắn,fkgVLn ngườiaLAhXC mjGKjsMà aLAhXClâu lắmjGKjsM hắnaLAhXC mớovi gặpov được…đãjGKjsM fkgVLnbỏ chạy!ov hovắn không jGKjsMnhớ đovến fkgVLnhình ovảnh mạnhov mẽfkgVLn củaLAhXCa caLAhXCô nàngfkgVLn kfkgVLnhi aLAhXClần đầovu tiênjGKjsM hắovn gặjGKjsMp ởjGKjsM aLAhXCquán bar, aLAhXC hắn khjGKjsMông nhớfkgVLn covô ấyaLAhXC ovđã trovừng tjGKjsMrị tfkgVLnên sajGKjsMy kovia ovnhư thếjGKjsM njGKjsMào! fkgVLnHắn chỉjGKjsM đọngfkgVLn tjGKjsMrong đầu mộovt caLAhXCô gáifkgVLn fkgVLnhiền hfkgVLnòa dễjGKjsM vỡov aLAhXCkhi cầmjGKjsM jGKjsMcây fkgVLnkẹo bfkgVLnông gònaLAhXC ngọtfkgVLn mịaLAhXCn, ovchỉ fkgVLnnhớ từngaLAhXC hành độngaLAhXC thaLAhXCật nfkgVLnhẹ nhànaLAhXCg caLAhXCủa caLAhXCô ấy.fkgVLn vovà giờov ovđây, aLAhXCcậu đfkgVLnổ hfkgVLnoàn tfkgVLnoàn lỗiaLAhXC cjGKjsMho ovnhỏ hot gijGKjsMrl, cjGKjsMhắc chắnjGKjsM TraaLAhXCng ThfkgVLnư đãfkgVLn jGKjsMbị naLAhXChỏ đaLAhXCó hjGKjsMăm dọjGKjsMa đếnov jGKjsMmức jGKjsMphải aLAhXCbỏ chạy!

“chết tiệt!”ov hắnov dậfkgVLnm châaLAhXCn, xoaLAhXCng taLAhXCiếp tụfkgVLnc tìjGKjsMm kiếovm tronovg vfkgVLnô vọng.

nhỏ hjGKjsMot gjGKjsMirl vfkgVLnẫn nfkgVLngồi đóov, đaLAhXCôi chânov mềmfkgVLn nhũnfkgVLn, nhaLAhXCỏ hoovàn toaLAhXCàn khôaLAhXCng jGKjsMthể jGKjsMđứng jGKjsMdậy được, đfkgVLnôi mfkgVLnôi nhjGKjsMỏ runaLAhXC, rồaLAhXCi cfkgVLnhìm đắmov troovng nfkgVLnước mắt.jGKjsM tfkgVLnại saovo hắovn lạjGKjsMnh lùfkgVLnng ovnhư vậy? tạijGKjsM fkgVLnsao aLAhXClại đốjGKjsMi ovxử aLAhXCvới nhỏov nhưov vậy?

Trang ovThư? cofkgVLnn fkgVLnbé jGKjsMkia tjGKjsMên Tovrang TfkgVLnhư? nhaLAhXCỏ jGKjsMkhẽ nhaLAhXCíu mày…cảmov giác…cáiaLAhXC têovn nàfkgVLny quen quen!

Còn vềaLAhXC novó, aLAhXCđể fkgVLnan tâjGKjsMm, nóov kaLAhXChẽ lfkgVLnó đầuaLAhXC rjGKjsMa, quảov làjGKjsM jGKjsM2 ngườijGKjsM kovia đãfkgVLn fkgVLnchạy maLAhXCất hút jGKjsM trong bóovng tối.

“sao fkgVLncậu lạifkgVLn ởaLAhXC đây?”fkgVLn nfkgVLnó aLAhXCnhìn Lovâm, thắcaLAhXC mắc.

“tôi ngủjGKjsM từaLAhXC chijGKjsMều, lújGKjsMc tỉnhov dậyfkgVLn taLAhXChì jGKjsMđã tối”ov LâmaLAhXC jGKjsMgãi đầufkgVLn, jGKjsMnhìn mặtfkgVLn cậjGKjsMu đúng aLAhXC là fkgVLnvẫn cfkgVLnòn vẻov ovmơ màngov ngủ.

“vậy fkgVLntại safkgVLno biếtjGKjsM tjGKjsMôi màjGKjsM cfkgVLnậu fkgVLncứu chứ?”jGKjsM nófkgVLn tfkgVLnhốt lfkgVLnên đếnjGKjsM mứcfkgVLn kiovnh ngạc.

Lâm kfkgVLnhẽ lắfkgVLnc lắcjGKjsM cáijGKjsM đfkgVLnầu, novgủ tiếpov ovsao đovược kovhi pjGKjsMhải njGKjsMghe cáiov gjGKjsMiọng ovthe tjGKjsMhé củaLAhXCa cô aLAhXCnàng hoaLAhXCt giovrl kaLAhXCia, vàaLAhXC rồi…cậuov khẽaLAhXC liếcfkgVLn aLAhXCnó, fkgVLnxong dùnaLAhXCg ovtay vuốtfkgVLn mặtfkgVLn chove đi aLAhXCgương mặtaLAhXC jGKjsMđỏ ửng…ngủfkgVLn sajGKjsMo đượjGKjsMc kfkgVLnhi nhìfkgVLnn thấyjGKjsM novó tronfkgVLng bộaLAhXC djGKjsMạng nàaLAhXCy? ChỉfkgVLn aLAhXCmới vừa naLAhXCãy tjGKjsMhôi, cậuaLAhXC cònjGKjsM ômfkgVLn fkgVLnnó troovng lòng,jGKjsM thfkgVLnân hjGKjsMình nhỏaLAhXC nhắaLAhXCn đó,aLAhXC cjGKjsMậu chfkgVLnỉ muốnaLAhXC nfkgVLnhư vậy mãiaLAhXC, chjGKjsMỉ muốfkgVLnn jGKjsMôm thậovt chặfkgVLnt, nhaLAhXCưng rồiov cậovu aLAhXCkhông ovdám, nfkgVLnếu vậyov cjGKjsMô tova sẽjGKjsM ngấtfkgVLn mất.

Nó tfkgVLnhì quýjGKjsMnh aLAhXCquáng, cứjGKjsM thaLAhXCò đầujGKjsM raLAhXCa nhovìn vfkgVLnề phíjGKjsMa fkgVLn2 ngưfkgVLnời kiafkgVLn, ovbọn aLAhXChọ fkgVLnđang làmjGKjsM gì nhỉ?jGKjsM LiệufkgVLn jGKjsMcó phovát hfkgVLniện rjGKjsMa fkgVLnnó ovkhông? Rồiov nfkgVLnó fkgVLnlại nhìfkgVLnn jGKjsMvề pfkgVLnhía ovLâm, aLAhXCsao đó ovgương mặfkgVLnt cắovt kjGKjsMhông caLAhXCòn gfkgVLniọt máu.

Lâm mặfkgVLnc bfkgVLnộ đồovng phụcjGKjsM fkgVLnvới cáifkgVLn aLAhXCáo trắnfkgVLng jGKjsMtinh kfkgVLnhá rộnovg saLAhXCo vớiov thâaLAhXCn aLAhXChình cậu, njGKjsMhưng thovứ ovkhiến nóov sovợ haLAhXCãi ljGKjsMại lovà khunfkgVLng cảnaLAhXCh phíaLAhXCa jGKjsMsau! Novếu bovan ngày,jGKjsM fkgVLncảnh tượngfkgVLn nơi đfkgVLnây đaLAhXCẹp đjGKjsMẽ jGKjsMlà thế,fkgVLn aLAhXCthì aLAhXCbây giovờ, fkgVLnnó fkgVLnlại trởfkgVLn fkgVLnnên aLAhXCma fkgVLnquái mộfkgVLnt cáchov kìaLAhXC dị.aLAhXC Ánh trănovg mờfkgVLn naLAhXChạt, nhữjGKjsMng aLAhXCtán cjGKjsMây tjGKjsMrên caaLAhXCo rítaLAhXC tfkgVLnheo tjGKjsMiếng gió,jGKjsM jGKjsMbóng đeovn chúngjGKjsM djGKjsMi chuyển trovên ovnền jGKjsMtrời tfkgVLnối tămjGKjsM, nhữngaLAhXC ováng aLAhXCmây jGKjsMdần traLAhXCôi qfkgVLnua, nhưngfkgVLn jGKjsMtrong ovmắt nfkgVLnó chúng lạijGKjsM đovược nfkgVLnhân ljGKjsMên thànaLAhXCh nhjGKjsMững bjGKjsMóng jGKjsMma trắngfkgVLn bfkgVLniết bay.

Nó rujGKjsMn bầnjGKjsM bật,ov kovhông nóifkgVLn fkgVLngì liềnjGKjsM fkgVLnchui vàojGKjsM jGKjsMlòng củafkgVLn aLAhXCLâm. jGKjsMHành độngov ovđó khoviến Lâm sữovng ngườaLAhXCi, đếnov jGKjsMkhi jGKjsMcảm nhậnaLAhXC aLAhXCđược sựov rujGKjsMn rjGKjsMẩy jGKjsMcủa nóaLAhXC fkgVLncậu aLAhXCmới kfkgVLnhẽ đặtov fkgVLntay ovlên lưng nó.

“cậu…đưa fkgVLntui fkgVLnra khỏifkgVLn đâovy đi…lovàm ơnaLAhXC điaLAhXC! ChỗjGKjsM nàjGKjsMy ghêjGKjsM ovquá!” nófkgVLn ovlắp bfkgVLnắp, thânfkgVLn hình jGKjsMnó càjGKjsMng cốfkgVLn fkgVLnrúc jGKjsMtrong lovòng Lâm.

Lâm khônovg nóijGKjsM gìjGKjsM, fkgVLncánh aLAhXCtay saLAhXCiết nfkgVLnó ovchặt hơnjGKjsM, ovvô jGKjsMtình điềuov nàyjGKjsM laLAhXCàm ovnó aLAhXCcảm thấy mộtov chúfkgVLnt aovn toàn,ov rồiaLAhXC jGKjsMcậu gầnaLAhXC nfkgVLnhư nhấcfkgVLn bovổng nó,ov bướcov raLAhXCa ovkhỏi nhữngaLAhXC jGKjsMtán jGKjsMcây jGKjsMrậm rạp kovia. NfkgVLnó jGKjsMnhắm nghiềnjGKjsM mắt,aLAhXC nójGKjsM cảfkgVLnm gfkgVLniác kaLAhXChông kovhí xfkgVLnung quanaLAhXCh rấovt lạnhjGKjsM lẽo, novhưng covhỉ khjGKjsMi tjGKjsMrong vfkgVLnòng taLAhXCay LâfkgVLnm, naLAhXCó thấovy mộtov ovsự ấmfkgVLn ájGKjsMp nàovo đófkgVLn vâaLAhXCy qjGKjsMuanh, ovnó không biếfkgVLnt, nhưnjGKjsMg nóaLAhXC mừngaLAhXC vfkgVLnì điaLAhXCều đovó khiếnfkgVLn nójGKjsM đỡfkgVLn saLAhXCợ ovđi mộjGKjsMt chút.

Khi nóov maLAhXCở mắt,ov cũfkgVLnng làaLAhXC ljGKjsMúc ovnó nhậnjGKjsM rfkgVLna mìovnh đanfkgVLng ởfkgVLn troovng mộaLAhXCt cănaLAhXC phòngov. NóaLAhXC chỉ biếtjGKjsM aLAhXCđây làov pfkgVLnhòng VjGKjsMIP fkgVLnvì covách bàjGKjsMi traLAhXCí aLAhXCở đâyov, aLAhXCnhưng chắcov cjGKjsMhắn khôaLAhXCng phảifkgVLn phòaLAhXCng của nfkgVLnó. Chắcov đâyfkgVLn ljGKjsMà phòjGKjsMng củaaLAhXC LfkgVLnâm, njGKjsMó đoován vậyjGKjsM. KhôngfkgVLn kiaLAhXCêng ovnể aLAhXCgì, njGKjsMó tovháo aLAhXCđôi giày cjGKjsMao góaLAhXCt, naLAhXCgã phịchaLAhXC fkgVLnlên cjGKjsMái giườngov êfkgVLnm trưfkgVLnớc mắtjGKjsM maLAhXCà quêovn maLAhXCất rằfkgVLnng mìnhjGKjsM đanjGKjsMg mặtaLAhXC váy phồng.

Lâm đứngjGKjsM ovngay đó,fkgVLn aLAhXCchứng kiếnov fkgVLnhết, lfkgVLniền ngượngaLAhXC fkgVLnchín covả mfkgVLnặt, nhưnjGKjsMg cậuov vjGKjsMẫn lầm fkgVLnlũi, khônfkgVLng ovnói govì, nfkgVLngồi aLAhXClên caLAhXCửa sổjGKjsM. bêfkgVLnn ngoàjGKjsMi bữaaLAhXC tiaLAhXCệc vẫfkgVLnn náfkgVLno ovnhiệt, mặcjGKjsM cjGKjsMho jGKjsMở đây khôfkgVLnng giovan ijGKjsMm ovắng đếnjGKjsM lfkgVLnạ thường.

Cậu aLAhXCmím ovmôi, cjGKjsMậu khôngjGKjsM muốnjGKjsM ovđưa mắaLAhXCt nhovìn nó,jGKjsM nhưfkgVLnng cậuaLAhXC kfkgVLnhông cưỡngfkgVLn ljGKjsMại đjGKjsMược. nó aLAhXCđang nằmaLAhXC aLAhXCtrên giườngaLAhXC củajGKjsM cậu,aLAhXC thậfkgVLnt naLAhXCgọt naLAhXCgào. ĐôijGKjsM mắjGKjsMt nhắm,jGKjsM jGKjsMcó fkgVLnlẽ fkgVLncô fkgVLnta đang aLAhXC cố ngủjGKjsM, fkgVLnrồi cánaLAhXCh jGKjsMtay jGKjsMđang đặtfkgVLn lênaLAhXC cjGKjsMái chăovn jGKjsMmà cậfkgVLnu jGKjsMvẫn đắpjGKjsM hằngjGKjsM đêm,fkgVLn rồijGKjsM ovhương thơm củaov ovnó saLAhXCẽ đọngaLAhXC lạjGKjsMi ovnơi đovấy, rồijGKjsM hươaLAhXCng thơmjGKjsM ấyjGKjsM jGKjsMsẽ laLAhXCại aLAhXCkhiến caLAhXCon tijGKjsMm cậuaLAhXC xáo trộn.

Lâm cfkgVLnúi đaLAhXCầu, hướnovg mắtov xuốnovg sànfkgVLn nhà.

Một khfkgVLnoảng lặnaLAhXCg đángfkgVLn sợ.

Cậu nhíaLAhXCu aLAhXCmày, kaLAhXChông ovsao naLAhXCgăn đượaLAhXCc ovđôi châfkgVLnn aLAhXCđang jGKjsMtiến ovvề nóov, kovhông novgăn đaLAhXCược đôi ovmắt caLAhXCứ nhìnjGKjsM ovnó chằjGKjsMm chằm.aLAhXC trờiaLAhXC fkgVLnơi! CậaLAhXCu điêjGKjsMn mất!jGKjsM sfkgVLnai lầmjGKjsM ovkhi dẫfkgVLnn jGKjsMnó vềfkgVLn phòng, nhưnaLAhXCg aLAhXCkhi đó,jGKjsM cậovu khônfkgVLng jGKjsMcòn nơijGKjsM nàofkgVLn jGKjsMkhác đjGKjsMể ovdẫn fkgVLnnó đjGKjsMi trốn.jGKjsM kovhó aLAhXCkhăn aLAhXClắm cậu ovmới dừngjGKjsM bước,fkgVLn ovcậu ovdùng hếovt cjGKjsMan đảmjGKjsM đovể chjGKjsMạy ovvào paLAhXChòng tắm.

Khóa trájGKjsMi cửajGKjsM thậovt chặt,jGKjsM cậufkgVLn ovcúi xuốngaLAhXC bồnov aLAhXCrửa mặt,fkgVLn khônjGKjsMg ngừngov tfkgVLnóe nướjGKjsMc lênjGKjsM mặt đểov đưjGKjsMợc tỉnovh táo.

Nhìn mìnfkgVLnh qjGKjsMua gương,jGKjsM chjGKjsMưa baaLAhXCo giaLAhXCờ cjGKjsMậu thaLAhXCấy fkgVLnmặt jGKjsMmình đỏjGKjsM đếaLAhXCn vaLAhXCây, jGKjsMđôi mắtjGKjsM đó cfkgVLnhưa baovo jGKjsMgiờ khfkgVLnao kjGKjsMhát đếnov vậyov, caLAhXCậu jGKjsMthở dốcaLAhXC, fkgVLnxém chújGKjsMt nữaLAhXCa làjGKjsM làjGKjsMm caLAhXChuyện aLAhXCcó aLAhXClỗi với nó.jGKjsM mộaLAhXCt aLAhXCthứ ovcảm fkgVLngiác tộiaLAhXC fkgVLnlỗi bfkgVLnao trùaLAhXCm cậu,aLAhXC kjGKjsMhiến cậuov govục xuống,fkgVLn chỉov movong nó đovứng jGKjsMngay taLAhXCrước mặfkgVLnt đểfkgVLn đượcjGKjsM xiovn jGKjsMlỗi nó.

Nhưng ovcó mộtfkgVLn điềufkgVLn ovkhông tovhể fkgVLnsửa chữajGKjsM đfkgVLnược nữa…cậuaLAhXC yêujGKjsM nfkgVLnó aLAhXCthật rồi!

Rồi cậujGKjsM lạijGKjsM nhìovn ovmình troovng gương.

Cậu…sẽ fkgVLnbảo vaLAhXCệ njGKjsMó, fkgVLnchắc chắnov làaLAhXC vậy!

“cộc jGKjsMcộc cộc!”

“cậu ởaLAhXC tovrong đfkgVLnó à?”aLAhXC jGKjsMtiếng nóov tovhì thaLAhXCào ởjGKjsM ngovoài cánhjGKjsM cửa.

Lâm liềovn jGKjsMnhanh chónaLAhXCg lấyov lạiov bìnhov tĩnhfkgVLn, jGKjsMmở cửfkgVLna fkgVLnbước fkgVLnra njGKjsMgoài. Nhovìn thaLAhXCấy Lâm, nóaLAhXC liềnfkgVLn ovcảm ovthấy jGKjsMhơi ngượng,jGKjsM sjGKjsMau đófkgVLn quaovy mặtjGKjsM ovđi chỗaLAhXC khaLAhXCác nói.

“cậu chovo aLAhXCtôi aLAhXCmượn đovồ mặfkgVLnc đượcjGKjsM khjGKjsMông? aLAhXCTôi cjGKjsMần phảiov jGKjsMvề phòovng vjGKjsMới thânfkgVLn phậnaLAhXC là Hải…nên…”

“không sjGKjsMao! jGKjsMTôi điaLAhXC lấaLAhXCy chaLAhXCo côjGKjsM” Lâovm njGKjsMói, nhưngjGKjsM tjGKjsMim cậfkgVLnu lạaLAhXCi nhóijGKjsM…hằng đêmaLAhXC nófkgVLn vẫnfkgVLn ở fkgVLnchung phòngjGKjsM vớijGKjsM cậujGKjsM taLAhXCa! aLAhXCCó jGKjsMgì chắcaLAhXC cfkgVLnhắn hắnjGKjsM khônaLAhXCg làmaLAhXC gìfkgVLn ovnó không?fkgVLn Covhỉ vừafkgVLn rồi thôijGKjsM, cậufkgVLn cfkgVLnòn cójGKjsM ýov njGKjsMghĩa điênfkgVLn rồjGKjsM jGKjsMvới nóov, liệufkgVLn hắovn sfkgVLnẽ khjGKjsMông lfkgVLnàm vậyaLAhXC jGKjsMnếu biếfkgVLnt aLAhXCnó là ovcon gái?

“sao cô…tôifkgVLn đovã biếtfkgVLn ovcô làov coovn gái…aLAhXCliệu sẽjGKjsM aaLAhXCn ovtoàn hơovn khovi cfkgVLnô jGKjsMở chufkgVLnng với tjGKjsMôi?” Lâovm đềfkgVLn jGKjsMnghị, aLAhXCtay vẫaLAhXCn giảov vjGKjsMờ lụovc lọijGKjsM tronfkgVLng tủov đaLAhXCồ mfkgVLnột bộov đồaLAhXC cfkgVLnho nó.

“nhưng…tôi cầnaLAhXC phảaLAhXCi tiếpov fkgVLncận cậuov aLAhXCta để…trảov fkgVLnthù…” novó nóiov dối!

Chắc chắnaLAhXC aLAhXClà nóovi fkgVLndối, jGKjsMnó còovn sữngfkgVLn ngườijGKjsM aLAhXCvì câuaLAhXC nóifkgVLn djGKjsMối fkgVLnkhi nãy!jGKjsM CjGKjsMhẳng phảovi từ lâujGKjsM đãfkgVLn biếaLAhXCt ýjGKjsM địnhfkgVLn trfkgVLnả thùfkgVLn ovtiêu taLAhXCan jGKjsMrồi sfkgVLnao? fkgVLnVậy…sao vẫnov ovphải ởjGKjsM chunjGKjsMg povhòng với hắnov nhỉ?jGKjsM jGKjsMNó ovngơ mặt,ov naLAhXChưng lạiov ovnở nfkgVLnụ cfkgVLnười đểov ovche điaLAhXC sjGKjsMự lújGKjsMng tújGKjsMng đó…nófkgVLn kovhông thể nghĩfkgVLn rova đượovc lífkgVLn daLAhXCo aLAhXCnào khfkgVLniến naLAhXCó mjGKjsMuốn tiếpaLAhXC tụcfkgVLn ởfkgVLn fkgVLnchung phòngjGKjsM vớiaLAhXC hắovn cả!

“tôi hiểaLAhXCu mà”aLAhXC jGKjsM,Lâm tiovến vềjGKjsM nó,aLAhXC đưaaLAhXC fkgVLnra mộtaLAhXC bovộ đồ,”fkgVLn jGKjsMcô thaLAhXCay đfkgVLni, ovbộ vováy nàyov cứ đểov đây,aLAhXC tôfkgVLni sẽjGKjsM gijGKjsMấu giúpjGKjsM cô”.

Nó ovmỉm cườifkgVLn thậfkgVLnt tươi,jGKjsM fkgVLnquả làfkgVLn maovy aLAhXCmắn khaLAhXCi jGKjsMtrong ovtình cảnhov njGKjsMày lovại gaLAhXCặp một nfkgVLngười tốtaLAhXC nhưjGKjsM LâjGKjsMm. jGKjsMNó ovkhẽ aLAhXCcảm ơn,aLAhXC rjGKjsMồi cfkgVLnũng fkgVLncầm baLAhXCộ jGKjsMđồ tiếjGKjsMn vovề phònovg tắm.