Chết!!! lỡ yêu rồi!làm sao đây? - Chap 34 - 36

Chiều, YRxzHsWpnó lYRxzHsWpết cáiPtCymBPo thTLwmân hìnhYRxzHsWp mệPtCymBPot mỏiYRxzHsWp củaYRxzHsWp mìYRxzHsWpnh PtCymBPovề phònYRxzHsWpg, nóTLwm thầTLwmm cPtCymBPoảm TLwmơn Lâm.PtCymBPo Nhờ cậuPtCymBPo tTLwma màYRxzHsWp nguyênTLwm chiPtCymBPoều PtCymBPonó cTLwmó vYRxzHsWpô trườngPtCymBPo đâPtCymBPou, nêYRxzHsWpn cYRxzHsWpái bTLwmảng đaPtCymBPong trTLwmeo trướcPtCymBPo ngực đPtCymBPoây khPtCymBPoông gâyYRxzHsWp phiYRxzHsWpền hàTLwm gìYRxzHsWp chYRxzHsWpo TLwmnso cả,PtCymBPo PtCymBPonó unPtCymBPog duYRxzHsWpng đYRxzHsWpi trTLwmả PtCymBPocái bảPtCymBPong TLwmcho tYRxzHsWphầy giáTLwmm thị, xTLwmong đTLwmi PtCymBPovề phòng.

Vừa PtCymBPomở TLwmcửa raYRxzHsWp, TLwmnó thấyTLwm hắnYRxzHsWp PtCymBPođang nYRxzHsWpgồi trênTLwm giường,YRxzHsWp đôiYRxzHsWp TLwmmắt đanPtCymBPog đămPtCymBPo chiêYRxzHsWpu nhìn mộtPtCymBPo tấTLwmm hYRxzHsWpình TLwmđã TLwmbị vàTLwmng PtCymBPoố PtCymBPo4 gócYRxzHsWp hìPtCymBPonh. KhYRxzHsWpông giPtCymBPoan PtCymBPobao trùmTLwm hắnYRxzHsWp PtCymBPotĩnh mịch, ánPtCymBPoh YRxzHsWpsáng yếuYRxzHsWp ớtTLwm PtCymBPobên ngoàiPtCymBPo YRxzHsWploáng TLwmthoáng cPtCymBPoho nTLwmó cảYRxzHsWpm gPtCymBPoiác mYRxzHsWpờ ảo,YRxzHsWp cứPtCymBPo nYRxzHsWphư PtCymBPongười ngồi TLwm đấy khôngYRxzHsWp phảiYRxzHsWp lPtCymBPoà mộtPtCymBPo coTLwmn ngưYRxzHsWpời lTLwmạnh TLwmlùng tànPtCymBPo bạYRxzHsWpo, màYRxzHsWp lPtCymBPoà mộtTLwm ngườiTLwm mYRxzHsWpang đầyYRxzHsWp vPtCymBPoẻ u sTLwmầu pYRxzHsWphiền muộYRxzHsWpn. HắnTLwm đYRxzHsWpang trútPtCymBPo điTLwm ưuYRxzHsWp TLwmtư qPtCymBPoua YRxzHsWpnhững TLwmcái thởPtCymBPo hắtPtCymBPo đềuYRxzHsWp đYRxzHsWpặn, đôiPtCymBPo mắt YRxzHsWp đăm chYRxzHsWpêu dTLwmán YRxzHsWpchặt TLwmvào tấmYRxzHsWp hTLwmình, buồnPtCymBPo YRxzHsWpbã, đóPtCymBPo làPtCymBPo nhữngPtCymBPo TLwmgì nPtCymBPoó PtCymBPocó thểPtCymBPo thấy,YRxzHsWp tiếcYRxzHsWp nTLwmuối, đó YRxzHsWplà nhữngTLwm gTLwmì đangPtCymBPo đọngYRxzHsWp lạYRxzHsWpi nYRxzHsWpơi khóPtCymBPoe mắtYRxzHsWp cPtCymBPoủa hắn.

Nó cPtCymBPoứ đứngYRxzHsWp lPtCymBPoặng nhTLwmư thếPtCymBPo nàyTLwm, chPtCymBPoo tớiPtCymBPo kPtCymBPohi hắnTLwm ngướcYRxzHsWp mYRxzHsWpặt lêYRxzHsWpn, nhYRxzHsWpìn TLwmnó, xoPtCymBPong hắn mPtCymBPoỉm cười,TLwm lấyPtCymBPo cáPtCymBPoi víYRxzHsWp rTLwma, nhéYRxzHsWpt tấYRxzHsWpm hìnYRxzHsWph PtCymBPođó lại.

“cậu vềYRxzHsWp rồTLwmi àYRxzHsWp?” hPtCymBPoắn hỏi.

Nó khôngTLwm nóiPtCymBPo PtCymBPogì, YRxzHsWpgật đầu,TLwm tựTLwm dưngYRxzHsWp hìnhPtCymBPo YRxzHsWpảnh vừaTLwm rồTLwmi YRxzHsWpám TLwmảnh PtCymBPonó, khiếnYRxzHsWp nóTLwm PtCymBPobị suy sYRxzHsWpụp. ĐPtCymBPoâu lYRxzHsWpà YRxzHsWpcon nYRxzHsWpgười YRxzHsWpcủa hắn,YRxzHsWp chPtCymBPoợt TLwmcó YRxzHsWpgì dângPtCymBPo YRxzHsWplên tronTLwmg lPtCymBPoòng nóPtCymBPo, TLwmnó chợt thấPtCymBPoy hYRxzHsWpắn quPtCymBPoá TLwmđáng thươnYRxzHsWpg! ĐángPtCymBPo thươYRxzHsWpng đếnPtCymBPo YRxzHsWpphát khócYRxzHsWp lêTLwmn đPtCymBPoược! ChợPtCymBPot YRxzHsWpcái ýYRxzHsWp nPtCymBPoghĩ trả thPtCymBPoù tiêPtCymBPou taTLwmn tPtCymBPorong YRxzHsWpđầu PtCymBPonó, TLwmnó PtCymBPothấy TLwmlạc lốTLwmi, nóPtCymBPo PtCymBPođang YRxzHsWplàm gìTLwm ởTLwm đâyYRxzHsWp? NYRxzHsWpếu không YRxzHsWpphải trảTLwm thYRxzHsWpù thìTLwm cYRxzHsWpó phảiTLwm nTLwmó làTLwm mộPtCymBPot đứaTLwm TLwmtrơ trẽn,TLwm giảYRxzHsWp trYRxzHsWpai đTLwmể tiTLwmếp PtCymBPocận bọnTLwm con PtCymBPo trai saYRxzHsWpo? PhảiYRxzHsWp vậyYRxzHsWp PtCymBPokhông? PtCymBPoNó TLwmphải lYRxzHsWpàm gYRxzHsWpì bâyYRxzHsWp giPtCymBPoờ? PhTLwmải lTLwmàm gPtCymBPoì đPtCymBPoể cTLwmó thểTLwm cânTLwm bằPtCymBPong được đây?YRxzHsWp YRxzHsWpMục đíchYRxzHsWp YRxzHsWpcủa PtCymBPonó, YRxzHsWpkhi quyếtPtCymBPo địnhPtCymBPo gYRxzHsWpiả tTLwmrai lPtCymBPoà đTLwmể tYRxzHsWprả thù…nhưngYRxzHsWp nóYRxzHsWp tiêu tTLwman rồi…TLwmtiêu YRxzHsWptan thậtYRxzHsWp rồi!

Nó nYRxzHsWpgước mắtPtCymBPo TLwmnhìn hắn,TLwm YRxzHsWpnụ cườiPtCymBPo tPtCymBPorên PtCymBPomôi hPtCymBPoắn thậtYRxzHsWp hiềTLwmn hòYRxzHsWpa, đôiTLwm TLwmmắt đầyTLwm bìYRxzHsWpnh yên, bờYRxzHsWp vYRxzHsWpai PtCymBPovô cùnYRxzHsWpg ấmPtCymBPo ápYRxzHsWp, tựTLwm nhiPtCymBPoên YRxzHsWpchỉ muốnPtCymBPo YRxzHsWpvùi đầuTLwm tronYRxzHsWpg đó.TLwm nóTLwm lắcTLwm YRxzHsWplắc YRxzHsWpcái đầu.

“tôi thuTLwma rồPtCymBPoi! tYRxzHsWphua đậmPtCymBPo thiệtYRxzHsWp rồi!TLwm cậPtCymBPou tPtCymBPoha cPtCymBPoho tYRxzHsWpui đi!YRxzHsWp” nóPtCymBPo TLwmlầm bầPtCymBPom, PtCymBPohắn nghệch TLwmmặt TLwmra, nTLwmó YRxzHsWpđang YRxzHsWpnói TLwmgì vậy?

Thời PtCymBPogian tTLwmhấm tTLwmhoắt lPtCymBPoại điTLwm quTLwma tTLwmhêm mộtTLwm khoTLwmảng, TLwmnó vớiPtCymBPo LâmYRxzHsWp đYRxzHsWpã PtCymBPotrở PtCymBPolại bìnYRxzHsWph thường, ngàyPtCymBPo ngàYRxzHsWpy YRxzHsWpvẫn cườiYRxzHsWp nóiPtCymBPo, YRxzHsWplâu lâTLwmu lạiTLwm còYRxzHsWpn làmYRxzHsWp gốiTLwm YRxzHsWpcho cậuPtCymBPo tTLwma, nhưnTLwmg chung quTLwmy TLwmlà YRxzHsWpvẫn rấtTLwm PtCymBPotốt. còYRxzHsWpn vớiYRxzHsWp hắnPtCymBPo PtCymBPothì lạiTLwm làPtCymBPo mộtTLwm đốngPtCymBPo hỗYRxzHsWpn độYRxzHsWpn, nóYRxzHsWp TLwmnửa YRxzHsWpmuốn bình thườngTLwm YRxzHsWpvới hPtCymBPoắn, nTLwmửa muốYRxzHsWpn nTLwmé tránYRxzHsWph! BỗngYRxzHsWp nPtCymBPoó mYRxzHsWpang TLwmđầy cPtCymBPoảm YRxzHsWpgiác nhYRxzHsWpư kẻTLwm tTLwmội đồ, khYRxzHsWpông dáTLwmm đốiTLwm diệnPtCymBPo YRxzHsWpvới mTLwmột ngYRxzHsWpười TLwmthanh cPtCymBPoao PtCymBPonhư PtCymBPohắn, thậtYRxzHsWp lTLwmà rYRxzHsWpối qPtCymBPouá đi!

“Huy! EYRxzHsWpm đangPtCymBPo làmTLwm gPtCymBPoì vậTLwmy?” nPtCymBPoó đẩTLwmy cửaPtCymBPo phòngYRxzHsWp eYRxzHsWpm nóTLwm bướTLwmc vào.

Đúng TLwmnhư nPtCymBPoó đTLwmoán, YRxzHsWpem nóTLwm đanTLwmg cặmPtCymBPo cYRxzHsWpụi TLwmhọc bàPtCymBPoi trênYRxzHsWp bànTLwm họTLwmc, ánhYRxzHsWp đènPtCymBPo từTLwm cáiYRxzHsWp đèn hPtCymBPoọc YRxzHsWple lắt,YRxzHsWp PtCymBPoánh sángTLwm bênYRxzHsWp TLwmngoài PtCymBPogần nTLwmhư tắtPtCymBPo hẳnYRxzHsWp. PtCymBPoNó TLwmđi lại,YRxzHsWp vỗYRxzHsWp vYRxzHsWpỗ vPtCymBPoai YRxzHsWpcho em nó.

“học hoàiPtCymBPo làTLwm sPtCymBPoao? ĐiPtCymBPo chTLwmơi YRxzHsWpvới chịTLwm nhaPtCymBPo!” TLwmnó nói,PtCymBPo giọnTLwmg phấPtCymBPon khởi.

Huy ngướcTLwm mặPtCymBPot lênTLwm, nhìPtCymBPon PtCymBPonó TLwmcười TLwmxòa, TLwmxong lạiYRxzHsWp lắcPtCymBPo đầu.

“em YRxzHsWpkhông muốnYRxzHsWp điTLwm rPtCymBPoa ngoYRxzHsWpài” YRxzHsWpcậu PtCymBPonhẹ giọnTLwmg nóPtCymBPoi, TLwmtay tạmYRxzHsWp thYRxzHsWpời PtCymBPobỏ bútTLwm, xoaPtCymBPoy người nYRxzHsWpgồi đốiPtCymBPo dPtCymBPoiện TLwmvới PtCymBPochị mình.

Nó nghYRxzHsWpe xonYRxzHsWpg gãiPtCymBPo gãiYRxzHsWp đầu.

“sao khôngTLwm TLwmmuốn cPtCymBPohứ? hítPtCymBPo PtCymBPothở khôYRxzHsWpng YRxzHsWpkhí TLwmtrong làPtCymBPonh kPtCymBPohông pPtCymBPohải YRxzHsWptốt hơYRxzHsWpn sao?”

“nhưng…ngày lPtCymBPoễ sắYRxzHsWpp tớiPtCymBPo TLwmrồi, PtCymBPobên nYRxzHsWpgoài ồnPtCymBPo àoPtCymBPo lắmTLwm, TLwmem khônTLwmg TLwmmuốn YRxzHsWpra đó!PtCymBPo” HuyYRxzHsWp nói vTLwman nài.

Nó lạYRxzHsWpi gãiYRxzHsWp đầuTLwm, eTLwmm YRxzHsWpnó nóiYRxzHsWp đúngPtCymBPo thiPtCymBPoệt, chẳTLwmng YRxzHsWplà HalloYRxzHsWpween YRxzHsWpsắp tPtCymBPoới, trườnTLwmg BOY YRxzHsWp và GYRxzHsWpIRL sYRxzHsWpẽ TLwmsát YRxzHsWpnhập cùnYRxzHsWpg tổPtCymBPo chYRxzHsWpức TLwmmột bữaPtCymBPo tiệcTLwm vôPtCymBPo cùngTLwm lớYRxzHsWpn. NhYRxzHsWpưng nóTLwm lPtCymBPoại rùng mình,PtCymBPo vàYRxzHsWpo cPtCymBPoái ngYRxzHsWpày đóTLwm bọPtCymBPon hPtCymBPoọ sTLwmẽ YRxzHsWptha hồTLwm giPtCymBPoả dạnTLwmg mYRxzHsWpa quỷPtCymBPo YRxzHsWphù dọaTLwm lẫnPtCymBPo YRxzHsWpnhau, PtCymBPonó thì YRxzHsWp lại…sợ mTLwma hTLwmơn TLwmgì hết!PtCymBPo Nhưng…cònPtCymBPo nYRxzHsWpữa…lỡ bọnTLwm PtCymBPonữ sinTLwmh nhậnTLwm TLwmra nóTLwm TLwmthì YRxzHsWpsao? NgYRxzHsWpuy tYRxzHsWphật, ngày hômPtCymBPo đóYRxzHsWp PtCymBPonó phảTLwmi trốnPtCymBPo thôi!

Chỉ TLwmcòn YRxzHsWp3 nYRxzHsWpgày nữaYRxzHsWp làYRxzHsWp tớiTLwm buổiTLwm lễ,TLwm YRxzHsWpnó YRxzHsWpcàng trYRxzHsWpánh mặt,YRxzHsWp TLwmnó thàTLwm nấpTLwm ởTLwm chTLwmỗ rừng câyTLwm TLwmlàm gốiYRxzHsWp TLwmcho LâmTLwm chPtCymBPoứ nhấtPtCymBPo quyếtTLwm khôngYRxzHsWp PtCymBPochịu giPtCymBPoúp mọPtCymBPoi ngPtCymBPoười, TLwmhắn vTLwmốn đãYRxzHsWp kTLwmhó gặYRxzHsWpp nó, giờYRxzHsWp TLwmcàng PtCymBPokhó hYRxzHsWpơn kPtCymBPohiến YRxzHsWptâm trạnYRxzHsWpg khônYRxzHsWpg khYRxzHsWpỏi khTLwmó chịu.

Còn TLwm2 ngTLwmày nữYRxzHsWpa, TLwmsân trườngPtCymBPo tTLwmấp nập,YRxzHsWp khônTLwmg khíYRxzHsWp lễYRxzHsWp hộTLwmi đYRxzHsWpã TLwmđến, bọPtCymBPon YRxzHsWpcon trTLwmai hăng háiTLwm làYRxzHsWpm việcTLwm đTLwmể cPtCymBPohuẩn bịTLwm lễ,PtCymBPo bởiTLwm họTLwm YRxzHsWpbiết…lần nàPtCymBPoy cTLwmác nTLwmữ sPtCymBPoinh sẽPtCymBPo TLwmqua dTLwmự YRxzHsWplễ, nên gươnYRxzHsWpg mặtTLwm aTLwmi cũnTLwmg hPtCymBPoớn hở.TLwm (vTLwmiết YRxzHsWptới PtCymBPođây cũngYRxzHsWp phYRxzHsWpải làmYRxzHsWp bộYRxzHsWp mặtYRxzHsWp nàyTLwm =.=”)

Ngày PtCymBPomai YRxzHsWplà lYRxzHsWpễ, mọiYRxzHsWp thứYRxzHsWp cànPtCymBPog TLwmtấp nYRxzHsWpập, ngườiYRxzHsWp ngườiTLwm chạYRxzHsWpy quYRxzHsWpa cTLwmhạy lYRxzHsWpại chuẩnYRxzHsWp bYRxzHsWpị như mắcYRxzHsWp cYRxzHsWpửi, nYRxzHsWpó vYRxzHsWpẫn nYRxzHsWpúp ởPtCymBPo đâuTLwm đó,TLwm PtCymBPoLâm vẫnPtCymBPo bìnTLwmh lặngYRxzHsWp ngPtCymBPoủ, YRxzHsWpcòn hắnPtCymBPo vPtCymBPoẫn tâPtCymBPom trang kYRxzHsWphó chịYRxzHsWpu YRxzHsWpkhi pYRxzHsWphải tìYRxzHsWpm nó.PtCymBPo YRxzHsWpTrước cổng,TLwm mộtPtCymBPo cPtCymBPoái giàTLwmn mTLwma PtCymBPoquái đYRxzHsWpược TLwmdựng lênTLwm, bọnYRxzHsWp hYRxzHsWpọ dán lYRxzHsWpên đTLwmó đầYRxzHsWpy nhPtCymBPoững YRxzHsWpcon nYRxzHsWphện vàPtCymBPo rắnPtCymBPo bằTLwmng nhPtCymBPoựa, dưPtCymBPoới cỏ,PtCymBPo rảPtCymBPoi đầPtCymBPoy nhưnPtCymBPog bàYRxzHsWpn tay TLwmma YRxzHsWpquái PtCymBPonhư đanPtCymBPog nhTLwmô lêPtCymBPon từYRxzHsWp YRxzHsWpmặt đất,PtCymBPo lâYRxzHsWpu PtCymBPolâu lạiTLwm làYRxzHsWp nPtCymBPohững ngTLwmôi mộYRxzHsWp giả.TLwm Trên TLwmxích đYRxzHsWpu tYRxzHsWphì gTLwmắn đầyTLwm PtCymBPonhãn cầuYRxzHsWp PtCymBPonổi đYRxzHsWpầy gânTLwm máu,TLwm cóYRxzHsWp cPtCymBPoái đượcYRxzHsWp trTLwmeo YRxzHsWplủng lẳngPtCymBPo đưYRxzHsWpa xuốngTLwm. Bọn TLwmcon trYRxzHsWpai lấyPtCymBPo tTLwmay mình,PtCymBPo TLwmnhúng vTLwmào sYRxzHsWpơn TLwmmàu đỏ,YRxzHsWp ịnPtCymBPo lênTLwm trườngPtCymBPo, tYRxzHsWpạo rTLwma nhữngTLwm vết tPtCymBPoay YRxzHsWpđầy máuPtCymBPo TLwmkhắp nơi.YRxzHsWp ĐươnPtCymBPog YRxzHsWpnhiên, vớiYRxzHsWp mộtYRxzHsWp PtCymBPongôi trườnTLwmg giYRxzHsWpàu cTLwmó, nhTLwmiêu đóYRxzHsWp chẳng thấYRxzHsWpm thíTLwma gPtCymBPoì. ĐPtCymBPoèn đủYRxzHsWp mYRxzHsWpàu đượcPtCymBPo YRxzHsWpgiăng lêTLwmn khTLwmắp nơYRxzHsWpi, tốiYRxzHsWp đếTLwmn, bọnTLwm họPtCymBPo nghỉTLwm ngơiTLwm, chỉ YRxzHsWpcòn cTLwmhờ ngTLwmày maTLwmi nữaPtCymBPo thôi.

Còn vTLwmề nóYRxzHsWp, nóYRxzHsWp ngồiPtCymBPo PtCymBPotừ trPtCymBPoên phPtCymBPoòng, YRxzHsWpnhìn xuốngYRxzHsWp sânPtCymBPo rồiPtCymBPo rùnYRxzHsWpg YRxzHsWpmình, kéoTLwm TLwmrèm lại,PtCymBPo đắp chTLwmăn kíPtCymBPon người.YRxzHsWp hYRxzHsWpu huYRxzHsWp! mTLwmai nTLwmó PtCymBPosẽ khônYRxzHsWpg PtCymBPora khỏPtCymBPoi phònPtCymBPog đâu,PtCymBPo ghTLwmê TLwmquá gTLwmhê quá! HứcYRxzHsWp hức!

Cái TLwmngày nTLwmó sợYRxzHsWp PtCymBPohãi PtCymBPocũng YRxzHsWptới, TLwmhắn dậYRxzHsWpy từYRxzHsWp sớmYRxzHsWp đểPtCymBPo chuẩnYRxzHsWp bịYRxzHsWp, TLwmnhìn quYRxzHsWpa YRxzHsWpnó, thấy nóPtCymBPo đắpTLwm chTLwmăn PtCymBPorun bầYRxzHsWpn bật.

“cậu bịPtCymBPo YRxzHsWpgì vậy?”TLwm hPtCymBPoắn quaTLwmn tâm.

“không…chẳng cóTLwm PtCymBPogì cả?YRxzHsWp cPtCymBPoậu YRxzHsWpđi điYRxzHsWp! TuPtCymBPoi khôngYRxzHsWp đYRxzHsWpi đâu”YRxzHsWp nPtCymBPoó nóiTLwm giọnPtCymBPog cTLwmòn run run.

“này! KhôngPtCymBPo phảiTLwm TLwmbị TLwmsốt nPtCymBPoặng chứ?PtCymBPo” hắnYRxzHsWp lạiPtCymBPo gầnTLwm, hấtYRxzHsWp chănYRxzHsWp cPtCymBPoủa nóYRxzHsWp ra.

Nó PtCymBPogiật mìnPtCymBPoh, trPtCymBPoợn mắtYRxzHsWp YRxzHsWpnhìn hYRxzHsWpắn, hétPtCymBPo lớn.

“20cm!!!”

Hắn hiểuPtCymBPo PtCymBPoý, liềYRxzHsWpn đứngYRxzHsWp lùiPtCymBPo mộTLwmt bước,TLwm PtCymBPonhưng lạiYRxzHsWp PtCymBPolúng túng.

“nếu bịPtCymBPo bệnhPtCymBPo thìTLwm nêYRxzHsWpn PtCymBPođi khámTLwm chứ?”

“tôi YRxzHsWpkhông cTLwmó bPtCymBPoệnh mà…chỉYRxzHsWp là…”PtCymBPo ,nóTLwm YRxzHsWpkhẽ đTLwmưa mPtCymBPoắt nYRxzHsWphìn YRxzHsWpxuống sâTLwmn tPtCymBPorường ,“tPtCymBPoôi không YRxzHsWpdám đYRxzHsWpi TLwmra đó!”,PtCymBPo TLwmnó lạYRxzHsWpi PtCymBPotrùm chăYRxzHsWpn kYRxzHsWpín mTLwmít, rPtCymBPoun bầnTLwm bật.

Mới đầuPtCymBPo hắnTLwm còTLwmn ngTLwmhệch TLwmmặt, nhưngYRxzHsWp vềTLwm sauTLwm, lạPtCymBPoi nhớPtCymBPo cáiPtCymBPo tínhYRxzHsWp sợYRxzHsWp mPtCymBPoa củaTLwm PtCymBPonó, TLwmhắn lại cườTLwmi lớn.

“cậu trẻTLwm cTLwmon quYRxzHsWpá YRxzHsWpđấy! chỉTLwm làPtCymBPo đTLwmồ YRxzHsWpgiả tYRxzHsWphôi mà!”

“cũng kYRxzHsWphông đưYRxzHsWpợc! làYRxzHsWpm ơn…điPtCymBPo đi…điYRxzHsWp mYRxzHsWpột mìnYRxzHsWph đi!YRxzHsWp TuPtCymBPoi khTLwmông dáPtCymBPom điPtCymBPo đâu!”TLwm TLwmnó van nài.

Rồi PtCymBPokhông PtCymBPogian chợYRxzHsWpt iYRxzHsWpm ắPtCymBPong, nóTLwm ngYRxzHsWphe tiếngPtCymBPo TLwmhắn thTLwmở hYRxzHsWpắt raTLwm, rồPtCymBPoi tPtCymBPoiếng đóYRxzHsWpng cửa PtCymBPolại, tớiPtCymBPo lúcYRxzHsWp nàPtCymBPoy nTLwmó YRxzHsWpmới thởPtCymBPo pTLwmhào YRxzHsWpra, tựPtCymBPo TLwmnhiên lạiTLwm cóYRxzHsWp TLwmcảm giáPtCymBPoc tYRxzHsWpội lỗi,TLwm nếu khTLwmông lYRxzHsWpầm TLwmthì YRxzHsWphắn dựYRxzHsWp tínYRxzHsWph làTLwm sPtCymBPoẽ đPtCymBPoi vớYRxzHsWpi YRxzHsWpnó dPtCymBPoự tYRxzHsWpiệc, nhưngPtCymBPo TLwmxin lỗTLwmi nhTLwmé! PtCymBPoCái tính YRxzHsWp sợ mPtCymBPoa cPtCymBPoủa nYRxzHsWpó lTLwmà bấTLwmt tYRxzHsWprị mà!

Bóng PtCymBPođêm bPtCymBPouông xuống,PtCymBPo 8TLwmh TLwmtối, mọiPtCymBPo thứPtCymBPo bPtCymBPoắt đầu,PtCymBPo ngoàiTLwm cổng,YRxzHsWp bPtCymBPoọn PtCymBPocon TLwmgái bên trPtCymBPoường GIRPtCymBPoL YRxzHsWpđã quaYRxzHsWp, hìnPtCymBPoh nhưTLwm bTLwmọn TLwmhọ PtCymBPođều giYRxzHsWpả PtCymBPotrang thànYRxzHsWph ‘cônYRxzHsWpg chúTLwma’ thìTLwm phải!YRxzHsWp thay YRxzHsWpvì làmYRxzHsWp nTLwmhững TLwmbộ YRxzHsWpcánh mPtCymBPoa quái,TLwm hTLwmọ lTLwmại YRxzHsWpkhoác lTLwmên nhTLwmững TLwmbộ vTLwmáy điệTLwmu TLwmđà, TLwmtrên mặt lạiYRxzHsWp đeYRxzHsWpo mTLwmột mTLwmặt YRxzHsWpnạ cầuPtCymBPo TLwmkì, nYRxzHsWphìn PtCymBPocó PtCymBPovẻ rYRxzHsWpất huTLwmyền bí!TLwm NóYRxzHsWp nghiêTLwmng đầu,PtCymBPo PtCymBPobỗng thấy gheYRxzHsWpn YRxzHsWptị, YRxzHsWpdù sTLwmao nPtCymBPoó cũnTLwmg làTLwm cYRxzHsWpon gáTLwmi TLwmnha! TựYRxzHsWp nhiêPtCymBPon cPtCymBPoũng YRxzHsWpmuốn YRxzHsWpđược mặTLwmc nPtCymBPohư vậy.PtCymBPo Nó nhìnYRxzHsWp qPtCymBPouanh, hiệnYRxzHsWp cTLwmũng TLwmkhông cóPtCymBPo aYRxzHsWpi ởPtCymBPo đâYRxzHsWpy, mặcPtCymBPo thửTLwm mộtTLwm YRxzHsWplần xPtCymBPoem saoPtCymBPo? NhưngTLwm vấnYRxzHsWp đTLwmề lại là…PtCymBPonó khôPtCymBPong cPtCymBPoó mặtYRxzHsWp nạ!

Hay là…

Nó chPtCymBPoui xuốTLwmng gầmYRxzHsWp giườnPtCymBPog, YRxzHsWplôi YRxzHsWpcái vaTLwmli đựngPtCymBPo đPtCymBPoầy YRxzHsWpđồ coYRxzHsWpn gáiYRxzHsWp củaPtCymBPo nóYRxzHsWp, đợtPtCymBPo trPtCymBPoước vì PtCymBPomuốn quyPtCymBPoến rũYRxzHsWp YRxzHsWphắn nYRxzHsWpên nTLwmó đãYRxzHsWp TLwmmua rấtPtCymBPo PtCymBPonhiều váyTLwm, thePtCymBPoo PtCymBPonó nhYRxzHsWpớ PtCymBPocó mộtYRxzHsWp PtCymBPobộ váyYRxzHsWp ren TLwm rất cTLwmầu kì.

“đây PtCymBPorồi” nóTLwm thốYRxzHsWpt lên,PtCymBPo xTLwmong lạiYRxzHsWp tìTLwmm mộTLwmt cáTLwmi TLwmváy khYRxzHsWpác, đTLwmơn giYRxzHsWpản nóTLwm YRxzHsWpchỉ muốn cáiYRxzHsWp váyPtCymBPo đóPtCymBPo xòTLwme ởTLwm dướiTLwm YRxzHsWpchân nhìPtCymBPon YRxzHsWpcho giPtCymBPoống bTLwmọn kPtCymBPoia mộYRxzHsWpt chúYRxzHsWpt, mộtPtCymBPo lTLwmát sauYRxzHsWp, TLwmmột bộ vTLwmáy trắPtCymBPong ngọcYRxzHsWp TLwmđập vTLwmào mPtCymBPoắt PtCymBPonó, dPtCymBPoưới vTLwmáy làTLwm nhiềuPtCymBPo TLwmlớp PtCymBPovải dàTLwmy, tạoPtCymBPo độYRxzHsWp phYRxzHsWpồng cho vYRxzHsWpáy, rTLwmồi mộtTLwm đôYRxzHsWpi gPtCymBPoiày lấpPtCymBPo lánhYRxzHsWp mTLwmày tímYRxzHsWp. TLwmNó nhaYRxzHsWpnh tYRxzHsWpay YRxzHsWpchộp cáPtCymBPoi kYRxzHsWpéo, cắtTLwm YRxzHsWpphần vải TLwmren trêYRxzHsWpn chiếcYRxzHsWp váPtCymBPoy kiTLwma, cắtTLwm khPtCymBPoéo hìnhPtCymBPo TLwm2 coPtCymBPon mắtTLwm trêPtCymBPon đóTLwm. XonYRxzHsWpg! MọiTLwm tPtCymBPohứ thật hoYRxzHsWpàn hảPtCymBPoo vYRxzHsWpới nó.

Hắn bưTLwmớc điTLwm mệtPtCymBPo mTLwmỏi TLwmtrên hànTLwmh lPtCymBPoang, rTLwma YRxzHsWpngoài đóTLwm quPtCymBPoả lTLwmà mộtYRxzHsWp saPtCymBPoi lầm,YRxzHsWp bọnYRxzHsWp coPtCymBPon gái saYRxzHsWpo PtCymBPolại YRxzHsWpcứ TLwmbu PtCymBPohắn mTLwmột cPtCymBPoách YRxzHsWpkhó PtCymBPochịu nhưPtCymBPo vậTLwmy chứ?PtCymBPo BPtCymBPoọn họTLwm tớYRxzHsWpi đâPtCymBPoy kPtCymBPohông phải đểPtCymBPo chơTLwmi TLwmà? LPtCymBPoại gặpPtCymBPo TLwmcon béYRxzHsWp hPtCymBPoot girTLwml bPtCymBPoên đPtCymBPoó, vàiYRxzHsWp thPtCymBPoáng tYRxzHsWprước vìPtCymBPo chTLwmơi đùaYRxzHsWp nêYRxzHsWpn TLwmnhận lời queTLwmn, giTLwmờ sYRxzHsWpao nhỉ?TLwm ThấyTLwm hắnTLwm YRxzHsWpim ắnYRxzHsWpg tYRxzHsWphì nhPtCymBPoỏ PtCymBPophải hiểuPtCymBPo TLwmlà chấmTLwm dứtTLwm rồiPtCymBPo chứ? thYRxzHsWpế mYRxzHsWpà gYRxzHsWpiờ vẫnYRxzHsWp TLwmthản nhiênYRxzHsWp trưngPtCymBPo bYRxzHsWpộ mặTLwmt tựPtCymBPo tPtCymBPoin bưPtCymBPoớc cYRxzHsWpạnh hắYRxzHsWpn, YRxzHsWpcòn tựTLwm nhYRxzHsWpiên khoác vai,TLwm hừTLwm! hắnPtCymBPo khônTLwmg thícPtCymBPoh nhYRxzHsWpững đứaTLwm PtCymBPocon gáPtCymBPoi TLwmnhư PtCymBPovậy, PtCymBPohọa chăYRxzHsWpng chỉPtCymBPo YRxzHsWpthích những côYRxzHsWp gáiPtCymBPo TLwmthanh caTLwmo nTLwmhư TrTLwmang ThưPtCymBPo thôTLwmi! MộtYRxzHsWp cYRxzHsWpô PtCymBPogái mỏYRxzHsWpng YRxzHsWpmanh, gTLwmần nhPtCymBPoư PtCymBPodễ vYRxzHsWpỡ trước mặtPtCymBPo hắn,PtCymBPo nYRxzHsWphưng lạTLwmi rấtPtCymBPo PtCymBPoquyến rũ…YRxzHsWplần đầuTLwm TLwmtiên hPtCymBPoắn bịPtCymBPo tYRxzHsWphu YRxzHsWphút bởYRxzHsWpi mộYRxzHsWpt ngYRxzHsWpười con YRxzHsWp gái đếnTLwm thế!

Rồi hYRxzHsWpắn sữnYRxzHsWpg người,TLwm đãTLwm baPtCymBPoo lâuTLwm rồYRxzHsWpi kPtCymBPohông gTLwmặp TrPtCymBPoang Thư,YRxzHsWp nhưngPtCymBPo YRxzHsWpkhông hiểuPtCymBPo tại PtCymBPosao…có cảPtCymBPom giácYRxzHsWp rấtPtCymBPo gần…khôngTLwm hềPtCymBPo YRxzHsWpxa cTLwmách tPtCymBPoí nTLwmào! CTLwmứ nYRxzHsWphư côYRxzHsWp tYRxzHsWpa luPtCymBPoôn ởTLwm cạnYRxzHsWp hắn…cảm TLwm giác đóYRxzHsWp…hắn vTLwmò đầu!YRxzHsWp thậYRxzHsWpt lTLwmà TLwmkhó hiểu!

Đến trPtCymBPoước cửPtCymBPoa pTLwmhòng. HắnYRxzHsWp PtCymBPokhông kPtCymBPohỏi khìTLwm cưTLwmời TLwmkhi tưởngYRxzHsWp YRxzHsWptượng cTLwmảnh TLwmnó cTLwmhui tọt vPtCymBPoào trTLwmong chănTLwm rYRxzHsWpun lẩyPtCymBPo bPtCymBPoẩy, PtCymBPobởi TLwmngoài kPtCymBPoia đangPtCymBPo bTLwmật nhữnYRxzHsWpg TLwmbản nYRxzHsWphạc rấPtCymBPot YRxzHsWplà ma quái.PtCymBPo RồiTLwm PtCymBPokhi TLwmnắm lâyYRxzHsWp nắTLwmm cửa,PtCymBPo chợtYRxzHsWp TLwmmột cYRxzHsWpái gYRxzHsWpì đóPtCymBPo lóeTLwm lênPtCymBPo tTLwmrong đầYRxzHsWpu hắn.

“liệu TPtCymBPorang PtCymBPoThư cóYRxzHsWp ởTLwm đYRxzHsWpây khônYRxzHsWpg nhỉTLwm? LTLwmiệu khTLwmi YRxzHsWpmình…đẩy cánhPtCymBPo cửaTLwm nTLwmày PtCymBPora, mình cóPtCymBPo thểYRxzHsWp thấyTLwm côTLwm tPtCymBPoa không?”

Hắn pYRxzHsWphì cườYRxzHsWpi thYRxzHsWpành PtCymBPotiếng, quáiTLwm dTLwmị, YRxzHsWphắn đaTLwmng nhớTLwm quáTLwm hTLwmóa rYRxzHsWpồ YRxzHsWpà? SaYRxzHsWpo côTLwm PtCymBPota TLwmlại ở đâyPtCymBPo TLwmđược TLwmchứ? đâPtCymBPoy làPtCymBPo khPtCymBPou ởPtCymBPo dàPtCymBPonh cTLwmho TLwmBOY PtCymBPomà, cYRxzHsWphắc cYRxzHsWpậu uốngTLwm sTLwmay rồi,YRxzHsWp nTLwmên PtCymBPonghỉ ngơi sớmPtCymBPo thôi!

Khi cánhTLwm PtCymBPocửa đTLwmã TLwmmở raTLwm…hắn sữngPtCymBPo người…

Căn phònTLwmg khônTLwmg mộtYRxzHsWp TLwmánh PtCymBPođèn điện,TLwm chỉYRxzHsWp loánTLwmg thoTLwmáng áPtCymBPonh sáPtCymBPong TLwmtừ bYRxzHsWpên ngoàPtCymBPoi PtCymBPohắt vào TLwmcửa sTLwmổ rảiYRxzHsWp TLwmrác khắpYRxzHsWp nơPtCymBPoi. ChỉYRxzHsWp lTLwmà YRxzHsWpcăn phPtCymBPoòng khôYRxzHsWpng tPtCymBPoối, PtCymBPonhưng đủTLwm YRxzHsWpsáng đểYRxzHsWp hắn thấy…mộtTLwm PtCymBPocô gái?YRxzHsWp CTLwmô TLwmta YRxzHsWpmặc TLwmmột YRxzHsWpcái đầmPtCymBPo ngắnPtCymBPo màYRxzHsWpu PtCymBPotrắng tinTLwmh khTLwmôi, TLwmgặp TLwmánh sáYRxzHsWpng mờ PtCymBPoảo kTLwmia lPtCymBPoiền thàPtCymBPonh mộtTLwm TLwmlớp sươngTLwm nTLwmhạt nTLwmhòa, YRxzHsWpđôi cTLwmhân TLwmthon dài,YRxzHsWp kếtYRxzHsWp YRxzHsWpthúc PtCymBPoở dưới làTLwm mộTLwmt đYRxzHsWpôi gYRxzHsWpiày caPtCymBPoo PtCymBPogót PtCymBPomàu tPtCymBPoím lPtCymBPoấp lánPtCymBPoh nTLwmhư sYRxzHsWpao, đYRxzHsWpương PtCymBPonhiên, tPtCymBPohật nổiTLwm bPtCymBPoật trên nềnPtCymBPo phYRxzHsWpòng tốiYRxzHsWp tTLwmăm nhTLwmư YRxzHsWpthế, YRxzHsWpmái tóTLwmc dàiTLwm tớiPtCymBPo YRxzHsWphông, bồYRxzHsWpng bềTLwmnh uốPtCymBPon nhẹTLwm nhưPtCymBPo làYRxzHsWpn suối. CóTLwm lYRxzHsWpẽ cTLwmô tTLwma TLwmđang hóaTLwm tranTLwmg, nhưnPtCymBPog kTLwmhác vớiTLwm mọiYRxzHsWp cPtCymBPoô gáYRxzHsWpi kYRxzHsWphác đềuPtCymBPo đPtCymBPoeo mTLwmặt nạ, TLwmcô tPtCymBPoa lạTLwmi đPtCymBPoeo mộtYRxzHsWp lớPtCymBPop vảiTLwm PtCymBPoren cYRxzHsWphe điTLwm đôiYRxzHsWp TLwmmắt, chTLwmỉ đểTLwm TLwmlộ gươnTLwmg mặtYRxzHsWp gYRxzHsWpóc đTLwmầy thanh túTLwm, cáiYRxzHsWp mTLwmũi PtCymBPocao, vPtCymBPoà đôiYRxzHsWp mPtCymBPoôi đPtCymBPoỏ mọng.

Hắn…hắn nhTLwmận TLwmra cánPtCymBPoh mũYRxzHsWpi đPtCymBPoó, nhậPtCymBPon rTLwma đPtCymBPoôi môYRxzHsWpi đó,YRxzHsWp TLwmchỉ vìPtCymBPo đPtCymBPoôi mắPtCymBPot TLwmđược PtCymBPoche đi, YRxzHsWpnhưng vẫYRxzHsWpn lộYRxzHsWp lYRxzHsWpên mộTLwmt coYRxzHsWpn ngươTLwmi sánYRxzHsWpg. PtCymBPoHắn lYRxzHsWpắc YRxzHsWplắc đầu,PtCymBPo liệuYRxzHsWp TLwmcó phảiYRxzHsWp là…

“Trang ThPtCymBPoư?” hắTLwmn thốPtCymBPot lênTLwm đầPtCymBPoy bấtYRxzHsWp ngờ.

Nó giậtYRxzHsWp PtCymBPomình quYRxzHsWpay lại,TLwm thấTLwmy YRxzHsWphắn đTLwmã đứPtCymBPong ngPtCymBPoay cửa,TLwm nóYRxzHsWp luPtCymBPong túng.

“tôi tôi…”TLwm YRxzHsWpnó lTLwmắp bắTLwmp…rồi YRxzHsWpchợt nTLwmhớ mìnYRxzHsWph đanYRxzHsWpg làTLwm tPtCymBPohân phậTLwmn củaYRxzHsWp TLwmTrang TLwmThư…nó phải TLwmlàm TLwmsao đâPtCymBPoy? ĐâyPtCymBPo lTLwmà trườPtCymBPong TLwmBOY TLwmmà? PhảiTLwm TLwmgiải thícPtCymBPoh PtCymBPonhư YRxzHsWpthế nàYRxzHsWpo vềPtCymBPo sTLwmự xuấtPtCymBPo hiện củTLwma YRxzHsWpcô gPtCymBPoái TLwmTrang ThưPtCymBPo đây?YRxzHsWp TạPtCymBPoi PtCymBPosao TLwmnó lạiYRxzHsWp YRxzHsWpsơ suTLwmất khYRxzHsWpông chPtCymBPoịu khóTLwma cYRxzHsWpửa chứ? PtCymBPo Hắn sTLwmẽ làmPtCymBPo gìTLwm PtCymBPonó? TốPtCymBPo cáo?YRxzHsWp NhưngYRxzHsWp nênTLwm nhYRxzHsWpớ hắnTLwm thuộcYRxzHsWp dạngYRxzHsWp biếnPtCymBPo tháiYRxzHsWp nhaPtCymBPo! HYRxzHsWpắn sẽ…sẽ…

Đầu YRxzHsWpnó quaTLwmy TLwmmòng, gYRxzHsWpương mYRxzHsWpặt YRxzHsWphoảng lYRxzHsWpoạn PtCymBPothấy TLwmrõ qYRxzHsWpua đôiYRxzHsWp mắTLwmt đenPtCymBPo cứPtCymBPo laYRxzHsWpy láy, đôYRxzHsWpi mPtCymBPoôi PtCymBPomím chặt…

“tách” hYRxzHsWpắn vPtCymBPoới tPtCymBPoay bậtTLwm côTLwmng tTLwmắc đènTLwm lên,PtCymBPo lúcPtCymBPo nPtCymBPoày đãYRxzHsWp đTLwmịnh TLwmdạng rõPtCymBPo cTLwmô gáiTLwm đaYRxzHsWpng đứng giPtCymBPoữa phòng.

“tại sao…cYRxzHsWpô lại…”

“tôi…tôi YRxzHsWplà PtCymBPobạn củaTLwm HảiTLwm!!!” nYRxzHsWpó TLwmla toánTLwmg lên.

Hắn bấtYRxzHsWp ngờ,TLwm làPtCymBPo bYRxzHsWpạn cYRxzHsWpủa PtCymBPoHải sPtCymBPoao? TLwmRồi hắnPtCymBPo TLwmliền YRxzHsWptức…sao trướcPtCymBPo giờYRxzHsWp hắTLwmn PtCymBPokhông biết nhỉ?TLwm ChPtCymBPoắc phảYRxzHsWpi TLwmdạy dỗPtCymBPo TLwmlại cậuYRxzHsWp YRxzHsWpbạn nTLwmày quá!

“sao cPtCymBPoô lạiPtCymBPo ởTLwm đây?”YRxzHsWp hắnPtCymBPo TLwmbắt đầuTLwm lấyYRxzHsWp lPtCymBPoại bìPtCymBPonh tYRxzHsWpĩnh, hỏi.

Nó ruPtCymBPon ruTLwmn, lấyTLwm taTLwmy quệtYRxzHsWp TLwmđi mấyTLwm giPtCymBPoọt mồPtCymBPo hôiTLwm đTLwmang chựcYRxzHsWp rơiYRxzHsWp trYRxzHsWpên tráTLwmn, lPtCymBPoắp bắp.

“chỉ…chỉ lTLwmà…tôi TLwmnghe HảiTLwm nóTLwmi ởTLwm đâTLwmy cTLwmó tPtCymBPoiệc rYRxzHsWpất vuiPtCymBPo…nên muốnYRxzHsWp thTLwmam dựYRxzHsWp…có điều tôiTLwm khônYRxzHsWpg TLwmcó YRxzHsWpvé mời,YRxzHsWp nênPtCymBPo phảiTLwm lYRxzHsWpén vàYRxzHsWpo đâTLwmy…hì hì…”PtCymBPo TLwmtới YRxzHsWplúc này,TLwm nóYRxzHsWp bắtTLwm đầuPtCymBPo TLwmkhâm phục bảYRxzHsWpn YRxzHsWpthân, mYRxzHsWpột lYRxzHsWpí dTLwmo rấPtCymBPot logiTLwmc nYRxzHsWphư vPtCymBPoậy YRxzHsWpcũng nghYRxzHsWpĩ PtCymBPođược, TLwmbằng chTLwmứng lYRxzHsWpà mặtTLwm hắn TLwmđã giãnTLwm rPtCymBPoa mộtTLwm chút.

Hắn nPtCymBPohìn nYRxzHsWpó YRxzHsWpmột hồPtCymBPoi, nPtCymBPoó nhờYRxzHsWp lờTLwmi nóiTLwm dốiYRxzHsWp bTLwman nPtCymBPoãy cũnTLwmg thấTLwmy tựPtCymBPo TLwmtin hơYRxzHsWpn, khôYRxzHsWpng còn rPtCymBPoun TLwmnữa, đứngPtCymBPo thPtCymBPoằng lên.TLwm GưTLwmơng mặTLwmt hắnYRxzHsWp chợtPtCymBPo đỏTLwm ửnPtCymBPog, sYRxzHsWpao vậy?PtCymBPo tiPtCymBPom hắnYRxzHsWp lYRxzHsWpại đập nhanPtCymBPoh nữaPtCymBPo YRxzHsWprồi, chậc!

“vậy…cô YRxzHsWpmuốn PtCymBPođi dựPtCymBPo tiệTLwmc chứ?PtCymBPo PtCymBPochúng PtCymBPota PtCymBPođi vớiTLwm PtCymBPonhau nhTLwmé!” hắnPtCymBPo đềPtCymBPo nghị.

Nó TLwmliền YRxzHsWpsuy YRxzHsWpnghĩ, YRxzHsWpnếu nóTLwm từPtCymBPo chối,PtCymBPo thìTLwm YRxzHsWpnó sYRxzHsWpẽ trởTLwm TLwmvề thPtCymBPoân phậnPtCymBPo TLwmcủa YRxzHsWpHải bằng cYRxzHsWpách nPtCymBPoào, họPtCymBPoa chănYRxzHsWpg bPtCymBPoây giờYRxzHsWp PtCymBPođi rYRxzHsWpa vớiYRxzHsWp hắPtCymBPon, rPtCymBPoồi lTLwmén bỏTLwm YRxzHsWpđi, rYRxzHsWpa cYRxzHsWpửa hPtCymBPoàng muTLwma mộtPtCymBPo YRxzHsWpbộ đồ coTLwmn tTLwmrai cYRxzHsWphạy TLwmvào vớTLwmi vPtCymBPoài TLwmlon nướYRxzHsWpc quảPtCymBPo YRxzHsWpra vẻPtCymBPo nYRxzHsWphư YRxzHsWpmới TLwmđi rYRxzHsWpa TLwmngoài về.

Nó mỉmYRxzHsWp cười,YRxzHsWp kTLwmế TLwmhoạch khôPtCymBPong thTLwmể YRxzHsWphoàn hTLwmảo hơPtCymBPon PtCymBPonữa, PtCymBPonó nhanYRxzHsWph chónTLwmg PtCymBPođồng ýYRxzHsWp tPtCymBPoheo hắn ra.

Tiếng nhTLwmạc kiTLwmnh dịTLwm vaPtCymBPong YRxzHsWplên khYRxzHsWpiến nPtCymBPoó YRxzHsWpnổi YRxzHsWpda gàPtCymBPo, bàPtCymBPon tYRxzHsWpay đPtCymBPoang nắmYRxzHsWp lấyTLwm taTLwmy hắn bỗngPtCymBPo chốcPtCymBPo PtCymBPorun lênPtCymBPo bầnPtCymBPo bật,YRxzHsWp TLwm2 rYRxzHsWpăng tíTLwm nữaPtCymBPo YRxzHsWplà vPtCymBPoa vàoYRxzHsWp nhPtCymBPoau cầmYRxzHsWp cậTLwmp, nhưnYRxzHsWpg TLwmvì sợYRxzHsWp lộPtCymBPo, nó đànTLwmh phảPtCymBPoi chịTLwmu đựng.

Mặc dùPtCymBPo đôiPtCymBPo mắtTLwm đãPtCymBPo đượPtCymBPoc giấTLwmu saPtCymBPou lYRxzHsWpớp TLwmren đPtCymBPoen tuyềnYRxzHsWp kiYRxzHsWpa, nhưYRxzHsWpng nóYRxzHsWp vẫnPtCymBPo TLwmđầy tTLwmhu hút, TLwmthân hìnTLwmh hYRxzHsWpoàn hTLwmảo, TLwmđi cùPtCymBPong TLwmmột mPtCymBPoột cYRxzHsWphàng trTLwmai kYRxzHsWphông YRxzHsWpkém phTLwmần đẹpPtCymBPo đẽ.YRxzHsWp TTLwmất cả TLwmtạo nêPtCymBPon tâmTLwm đYRxzHsWpiểm củaTLwm bTLwmữa tiệc.

Tự dưng…TLwmhắn cảPtCymBPom thấyYRxzHsWp tYRxzHsWpự hPtCymBPoào! ThPtCymBPoằng cYRxzHsWpon YRxzHsWptrai nYRxzHsWpào khôngPtCymBPo PtCymBPotự hàTLwmo TLwmkhi điTLwm cùnPtCymBPog một côYRxzHsWp YRxzHsWpgái nhTLwmư vYRxzHsWpậy PtCymBPochứ? chỉPtCymBPo lYRxzHsWpà…hắn khôngYRxzHsWp YRxzHsWpbiết nTLwmó cPtCymBPoó cYRxzHsWpảm thPtCymBPoấy PtCymBPonhư vTLwmậy khôngTLwm? TLwmNhưng hTLwmắn có cảmPtCymBPo giáYRxzHsWpc nhưPtCymBPo nYRxzHsWpó vPtCymBPoà hPtCymBPoắn lTLwmà mộYRxzHsWpt cTLwmặp, dPtCymBPoù chPtCymBPoẳng PtCymBPoai nóTLwmi gìPtCymBPo, bànTLwm TLwmtay YRxzHsWp2 ngườiYRxzHsWp vẫYRxzHsWpn nắmTLwm chặt vớiPtCymBPo nhYRxzHsWpau, cTLwmả PtCymBPo2 vẫnTLwm YRxzHsWpđi bYRxzHsWpên nhau.

Hắn khônYRxzHsWpg bYRxzHsWpiết, nếuYRxzHsWp TLwmkhông lầmYRxzHsWp thìPtCymBPo đYRxzHsWpây làPtCymBPo PtCymBPolần PtCymBPothứ bPtCymBPoa gặYRxzHsWpp TranPtCymBPog Thư,TLwm nhưng PtCymBPo không hYRxzHsWpiểu sPtCymBPoao lạYRxzHsWpi muPtCymBPoốn trởYRxzHsWp thànTLwmh bạnYRxzHsWp PtCymBPotrai củYRxzHsWpa côTLwm taTLwm, PtCymBPotừ lúcTLwm nàTLwmo hắnYRxzHsWp YRxzHsWpdễ dPtCymBPoãi vậy TLwmsao? TừTLwm lPtCymBPoúc YRxzHsWpnào hắTLwmn PtCymBPodễ đánPtCymBPoh mấtPtCymBPo cTLwmảm PtCymBPoxúc TLwmvậy TLwmsao? VậyYRxzHsWp TLwmcảm PtCymBPoxúc vớPtCymBPoi HYRxzHsWpải lTLwmà gì?

Nghĩ đếnTLwm đóYRxzHsWp hắnTLwm khẽYRxzHsWp nhPtCymBPoíu màyTLwm, TLwmcảm YRxzHsWpxúc vớiPtCymBPo cậuPtCymBPo tTLwma TLwmlà gTLwmì? TLwmcó giống…nhưTLwm với PtCymBPoTrang ThYRxzHsWpư không?

Nó thPtCymBPoì YRxzHsWpkhông nhậPtCymBPon rPtCymBPoa nhữTLwmng bTLwmối rốiYRxzHsWp TLwmđó trPtCymBPoên gươngTLwm mYRxzHsWpặt hắnPtCymBPo, YRxzHsWpcẩn thPtCymBPoân từngYRxzHsWp bước vớiYRxzHsWp đôTLwmi giYRxzHsWpày cTLwmao góYRxzHsWpt, néTLwm nhữnPtCymBPog coTLwmn mYRxzHsWpắt giYRxzHsWpả, TLwmnhững bPtCymBPoàn tPtCymBPoay giảTLwm đầyPtCymBPo TLwmmáu dướiPtCymBPo sàn, YRxzHsWpcố gắngYRxzHsWp PtCymBPoxao nTLwmhãng TLwmmình bằTLwmng mộtTLwm đYRxzHsWpiệu PtCymBPonhạc nàoPtCymBPo PtCymBPođó đểTLwm tTLwmống hếPtCymBPot n
hữPtCymBPong YRxzHsWpâm thaTLwmnh kTLwminh dPtCymBPoị xunPtCymBPog quPtCymBPoanh. NYRxzHsWpó PtCymBPocắn mYRxzHsWpối, chỉYRxzHsWp vTLwmì mộPtCymBPot phútTLwm gPtCymBPohen tYRxzHsWpị vớPtCymBPo vẫnPtCymBPo, đi mPtCymBPoặc cáPtCymBPoi PtCymBPováy PtCymBPovào, đểPtCymBPo giờYRxzHsWp phảiTLwm TLwmrơi TLwmvào tìnhTLwm cảTLwmnh nhTLwmư vTLwmầy đây!YRxzHsWp CYRxzHsWpũng maTLwmy làPtCymBPo nó YRxzHsWp đã PtCymBPokịp độiTLwm tócYRxzHsWp giả…khôngTLwm thì…

“cô mYRxzHsWpuốn uốngPtCymBPo tíPtCymBPo PtCymBPonước khôngTLwm?” hTLwmắn hỏi.

Nó liềnYRxzHsWp YRxzHsWpgật đầYRxzHsWpu liYRxzHsWpa lịaYRxzHsWp, cPtCymBPoơ hộTLwmi trốYRxzHsWpn tPtCymBPohoát PtCymBPocho nTLwmó đâyPtCymBPo rồTLwmi! đợiTLwm kYRxzHsWphi hắnPtCymBPo tiến TLwm đến cáTLwmi PtCymBPobàn tPtCymBPohức ăPtCymBPon YRxzHsWpở giữTLwma sTLwmân, PtCymBPonó TLwmnhanh cTLwmhân chPtCymBPoạy vềPtCymBPo phPtCymBPoía cổnYRxzHsWpg trường.TLwm nhưng…

“con PtCymBPokia! MàyYRxzHsWp làYRxzHsWp nhỏYRxzHsWp nào?”

Nó bịYRxzHsWp chYRxzHsWpặn bởiTLwm mộtYRxzHsWp TLwmnữ PtCymBPosinh, nóPtCymBPo TLwmnhíu mày,PtCymBPo nPtCymBPoếu nóYRxzHsWp kTLwmhông lầm…thìYRxzHsWp PtCymBPochẳng TLwmphải con hTLwmot YRxzHsWpgirl trườngTLwm GIRPtCymBPoL sao?

“mình YRxzHsWpcó việYRxzHsWpc bận…cóPtCymBPo gìPtCymBPo chPtCymBPoúng PtCymBPota nóiTLwm chuyệnYRxzHsWp phiếmPtCymBPo YRxzHsWpsao nhé!”PtCymBPo TLwmnó YRxzHsWpcố lảng tránh,TLwm TLwmcơ hộYRxzHsWpi YRxzHsWpchạy trPtCymBPoốn tốtYRxzHsWp nYRxzHsWphất nàyPtCymBPo, khônPtCymBPog thPtCymBPoể đểPtCymBPo YRxzHsWpvụt đYRxzHsWpi được.

“mày dámPtCymBPo!!” nhỏPtCymBPo hPtCymBPoot gPtCymBPoirl cảYRxzHsWpm thấyPtCymBPo YRxzHsWpnhư YRxzHsWpbị sPtCymBPoỉ nYRxzHsWphục, liềnTLwm vuPtCymBPong tPtCymBPoay tátTLwm nó. NYRxzHsWphưng nóTLwm đãPtCymBPo nYRxzHsWpé kTLwmịp, nắmTLwm taPtCymBPoy YRxzHsWpnhỏ lại.

“cô bịPtCymBPo YRxzHsWpgì vậy?PtCymBPo tTLwmôi cYRxzHsWpó TLwmlàm gìYRxzHsWp côYRxzHsWp đâPtCymBPou” YRxzHsWpnó PtCymBPotức giYRxzHsWpận, nYRxzHsWpói rítYRxzHsWp quYRxzHsWpa kTLwmẽ răng.

“mày cPtCymBPoòn YRxzHsWpdám nói?PtCymBPo TaYRxzHsWpo thấyYRxzHsWp mPtCymBPoày TLwmđi chTLwmung vớTLwmi anPtCymBPoh KYRxzHsWphoa! NóTLwmi đPtCymBPoi! YRxzHsWpMày lPtCymBPoà aiTLwm? TLwmCó phải YRxzHsWpvì mYRxzHsWpày mYRxzHsWpà PtCymBPoanh KhPtCymBPooa bỏYRxzHsWp tTLwmao không?”YRxzHsWp nYRxzHsWphỏ đTLwmó nóiTLwm trTLwmong cơnTLwm gTLwmiận dữPtCymBPo tộtTLwm độPtCymBPo, TLwm2 mắt gPtCymBPoiàn giYRxzHsWpụa YRxzHsWpnhư PtCymBPosắp khóc.

Nó bốiYRxzHsWp rốiPtCymBPo, TLwmsuy nTLwmghĩ mộTLwmt hồiPtCymBPo liềnYRxzHsWp hấTLwmt tPtCymBPoay nhỏTLwm làmTLwm nhPtCymBPoỏ lYRxzHsWpoạng choạng.

“tôi khYRxzHsWpông PtCymBPophải làYRxzHsWp gìYRxzHsWp cTLwmủa TLwmKhoa cả,PtCymBPo giờPtCymBPo PtCymBPothì đểPtCymBPo YRxzHsWptôi TLwmyên” nóTLwm liềnPtCymBPo bTLwmước đPtCymBPoi nhaPtCymBPonh chóng. CTLwmhợt nhYRxzHsWpỏ TLwmhot girYRxzHsWpl đứngPtCymBPo lênYRxzHsWp cYRxzHsWphặn nóTLwm lại.

“mày tưởngTLwm TLwmtao tiTLwmn saPtCymBPoo? TTLwmao khTLwmông cTLwmó ngTLwmu, sYRxzHsWpao màyTLwm PtCymBPokhông TLwmdám cTLwmởi PtCymBPomiếng TLwmvải ra TLwm mà nóPtCymBPoi chuyPtCymBPoện vớYRxzHsWpi TLwmtao? MàyPtCymBPo sợPtCymBPo PtCymBPotao TLwmsẽ nhậTLwmn rPtCymBPoa mặTLwmt mTLwmày saPtCymBPoo? NếTLwmu TLwmmày khôTLwmng lYRxzHsWpàm gì TLwmthì tPtCymBPoại soYRxzHsWpa TLwmlại sợPtCymBPo PtCymBPotao nTLwmhận rTLwma mYRxzHsWpặt màPtCymBPoy PtCymBPochứ?” PtCymBPonhỏ YRxzHsWpnói nTLwmhư TLwmđiên loạn,PtCymBPo nYRxzHsWpó cPtCymBPoảm thấyPtCymBPo phiền pTLwmhức, đangPtCymBPo lưỡnYRxzHsWpg YRxzHsWplự PtCymBPocó TLwmnên YRxzHsWpcho YRxzHsWpnhỏ mộtPtCymBPo cướYRxzHsWpc PtCymBPolàm nhỏYRxzHsWp nPtCymBPogất xPtCymBPoỉu, xonPtCymBPog bỏYRxzHsWp chạy PtCymBPokhông thTLwmì đằngTLwm TLwmxa…nó thYRxzHsWpấy KhTLwmoa đaTLwmng chạyYRxzHsWp lại.

Không PtCymBPohiểu YRxzHsWpsao YRxzHsWpnó hoYRxzHsWpảng loạTLwmn, quPtCymBPoay lPtCymBPoưng chTLwmạy ngượcYRxzHsWp vàPtCymBPoo tronTLwmg trườPtCymBPong. YRxzHsWpNhỏ PtCymBPohot girl díYRxzHsWp theoTLwm, phYRxzHsWpía PtCymBPosau TLwmlại làPtCymBPo tPtCymBPoên KhoaPtCymBPo, cảPtCymBPo PtCymBPo3 rượYRxzHsWpt đuPtCymBPoổi, tạoTLwm nênTLwm mộtTLwm kPtCymBPohung cảnh khôiYRxzHsWp hài.

Đang chạPtCymBPoy, TLwmtừ YRxzHsWptrong rừTLwmng cây,TLwm mPtCymBPoột cTLwmánh TLwmtay vươPtCymBPon rTLwma ômPtCymBPo chặPtCymBPot PtCymBPonó nTLwmúp saPtCymBPoo thân cây.PtCymBPo NóYRxzHsWp YRxzHsWpgào tPtCymBPoo, nhưngYRxzHsWp đYRxzHsWpã bịTLwm mTLwmột bTLwmàn YRxzHsWptay bịtYRxzHsWp miệngPtCymBPo lại,YRxzHsWp nóYRxzHsWp pháTLwmt khóPtCymBPoc, tPtCymBPorời ơiYRxzHsWp! Đừng nóiTLwm là…là…maTLwm chứ!!!

Nó YRxzHsWpkhóc thầm,TLwm cóYRxzHsWp khYRxzHsWpi nàoYRxzHsWp nTLwmó YRxzHsWpbị TLwmăn YRxzHsWpthịt TLwmkhông? NóTLwm từYRxzHsWpng xYRxzHsWpem mYRxzHsWpột bộYRxzHsWp phim ZombYRxzHsWpie, mTLwmấy YRxzHsWpcon thâyTLwm TLwmma tronPtCymBPog phYRxzHsWpim rấtTLwm TLwmthích ănYRxzHsWp thịtPtCymBPo YRxzHsWpngười…có kPtCymBPohi TLwmnào nYRxzHsWpó YRxzHsWpbị nhPtCymBPoư vậy YRxzHsWpkhông? ChTLwmết TLwmnhư vậyYRxzHsWp đYRxzHsWpau đớYRxzHsWpn PtCymBPolắm! nóTLwm khôngPtCymBPo muốTLwmn! NhưnYRxzHsWpg cTLwmố TLwmgắng cỡYRxzHsWp YRxzHsWpnào nó cYRxzHsWpũng khTLwmông TLwmthoát rTLwma đượcYRxzHsWp YRxzHsWpbàn YRxzHsWptay đangYRxzHsWp ômTLwm chặtPtCymBPo nó.

“yên nàoPtCymBPo! TYRxzHsWpôi đây!”

Nó tPtCymBPoròn xoYRxzHsWpe mắt…lYRxzHsWpà giọYRxzHsWpng cTLwmủa PtCymBPoLâm…trong mộtTLwm gPtCymBPoiây, nóYRxzHsWp thởTLwm pTLwmhào YRxzHsWpnhẹ nhõm.

Cùng lúTLwmc đóYRxzHsWp, TLwm2 tTLwmhân hYRxzHsWpình TLwmchạy vPtCymBPoụt quaPtCymBPo, đếnTLwm YRxzHsWpkhi khônYRxzHsWpg cònPtCymBPo ngTLwmhe tiếTLwmng bước cPtCymBPohân, YRxzHsWpLâm mớTLwmi bTLwmuông nPtCymBPoó ra.

“cô đâuYRxzHsWp rồiTLwm? rTLwma đâTLwmy đi!YRxzHsWp” chạyPtCymBPo mPtCymBPoột hồiYRxzHsWp khôngPtCymBPo thấyPtCymBPo YRxzHsWpnó PtCymBPođâu, nPtCymBPohỏ PtCymBPohot gTLwmirl hYRxzHsWpét toáng lên.

“này! CôTLwm đãPtCymBPo làYRxzHsWpm gYRxzHsWpì TYRxzHsWprang ThPtCymBPoư hả?”PtCymBPo hắnTLwm PtCymBPoxông lPtCymBPoên, nắmYRxzHsWp chặtYRxzHsWp vaTLwmi nhỏ,YRxzHsWp bàTLwmn PtCymBPotay hắn dùTLwmng YRxzHsWplực mPtCymBPoạnh đếPtCymBPon nỗiYRxzHsWp kPtCymBPohiến nhỏTLwm phTLwmải nhPtCymBPoăn PtCymBPomặt đauTLwm đớn.

Nhưng rồPtCymBPoi nhỏYRxzHsWp lạiPtCymBPo khóc.

“Khoa! TLwmCậu TLwmđây rồi!”&nbspYRxzHsWp; nhỏTLwm ômYRxzHsWp hắn.

Hắn khPtCymBPoông khTLwmiêm nYRxzHsWphường, mạnPtCymBPoh taYRxzHsWpy đYRxzHsWpẩy nhYRxzHsWpỏ YRxzHsWpra khiếTLwmn nPtCymBPohỏ ngPtCymBPoã PtCymBPoxuống đTLwmất. ĐôiYRxzHsWp mắt nhỏPtCymBPo tứYRxzHsWpc TLwmgiận nhìnYRxzHsWp hắn.

“thái PtCymBPođộ vậyTLwm làTLwm saoYRxzHsWp? NênTLwm nPtCymBPohớ cậuPtCymBPo làPtCymBPo bạnYRxzHsWp YRxzHsWptrai củaTLwm mình!”

Hắn lPtCymBPoơ đTLwmi, tiếpYRxzHsWp tụcTLwm nhTLwmìn qYRxzHsWpuanh tìYRxzHsWpm PtCymBPonó, nTLwmhưng kPtCymBPohi ngYRxzHsWphe nhỏPtCymBPo nóTLwmi đếnTLwm PtCymBPotừ ‘bạn tPtCymBPorai’ TLwm, hYRxzHsWpắn YRxzHsWpcười khẩy,PtCymBPo nóiYRxzHsWp vớiPtCymBPo gPtCymBPoiọng châmPtCymBPo chọc.

“bạn traPtCymBPoi? TôiYRxzHsWp khôTLwmng biếtYRxzHsWp cPtCymBPoô giảTLwm PtCymBPongu PtCymBPohay PtCymBPongốc thậtYRxzHsWp đâPtCymBPoy? CYRxzHsWpô phảiYRxzHsWp nhìYRxzHsWpn biểuPtCymBPo hiện PtCymBPođể đoánYRxzHsWp ýPtCymBPo TLwmtôi chứ,TLwm tTLwmôi vPtCymBPoốn kPtCymBPohông PtCymBPoxem côTLwm lPtCymBPoà bYRxzHsWpạn gái!”

“là vYRxzHsWpì cYRxzHsWpon nYRxzHsWphỏ đó?”

“không! LàTLwm vìTLwm PtCymBPongay từYRxzHsWp đPtCymBPoầu, côPtCymBPo kYRxzHsWphông hềPtCymBPo lTLwmà bạnPtCymBPo gáPtCymBPoi củaYRxzHsWp tôPtCymBPoi, TLwmvà nếuPtCymBPo TLwmcó TLwmthì cũng chỉYRxzHsWp trYRxzHsWpong TLwmmột giây!”TLwm hYRxzHsWpắn YRxzHsWpnói, miệPtCymBPong nPtCymBPohếch TLwmlên, “đểYRxzHsWp tôiPtCymBPo nóYRxzHsWpi cPtCymBPoho cPtCymBPoô biếPtCymBPot nhé, nếYRxzHsWpu tôTLwmi đTLwmã từngYRxzHsWp đồngTLwm PtCymBPoý TLwmlàm bPtCymBPoạn PtCymBPotrai cYRxzHsWpô, thYRxzHsWpì tYRxzHsWpin tTLwmôi điTLwm, mộTLwmt gTLwmiây saTLwmu đó, làYRxzHsWp tôPtCymBPoi đYRxzHsWpã ngPtCymBPoầm chiPtCymBPoa YRxzHsWptay rồi”.

Nói PtCymBPoxong hắPtCymBPon tiếYRxzHsWpp tụcYRxzHsWp chTLwmạy điTLwm tìPtCymBPom nó,TLwm tTLwmâm trạngYRxzHsWp YRxzHsWpđang baPtCymBPoo trYRxzHsWpùm hắnYRxzHsWp làYRxzHsWp sTLwmự tức giận!TLwm TYRxzHsWprang TLwmThư cPtCymBPoủa hắn,PtCymBPo ngưPtCymBPoời màYRxzHsWp lâYRxzHsWpu YRxzHsWplắm hYRxzHsWpắn mớTLwmi gặTLwmp PtCymBPođược…đã TLwmbỏ chạyPtCymBPo! hắn khônPtCymBPog nhTLwmớ đếnPtCymBPo hìnhYRxzHsWp ảnhTLwm mạPtCymBPonh mYRxzHsWpẽ củaTLwm TLwmcô PtCymBPonàng khPtCymBPoi lầYRxzHsWpn đầuPtCymBPo tiêTLwmn hPtCymBPoắn gYRxzHsWpặp ởTLwm PtCymBPoquán baTLwmr, hắn khôYRxzHsWpng nhớTLwm cTLwmô YRxzHsWpấy đãPtCymBPo trừngTLwm PtCymBPotrị tPtCymBPoên saTLwmy PtCymBPokia nhPtCymBPoư thếTLwm nàoPtCymBPo! HắTLwmn TLwmchỉ đọngPtCymBPo tronPtCymBPog đầu mộPtCymBPot TLwmcô gáYRxzHsWpi hiPtCymBPoền hòPtCymBPoa dễYRxzHsWp TLwmvỡ khYRxzHsWpi cPtCymBPoầm câYRxzHsWpy kYRxzHsWpẹo bônTLwmg TLwmgòn ngọTLwmt mịPtCymBPon, TLwmchỉ nhớPtCymBPo từngPtCymBPo hành YRxzHsWp động thậtYRxzHsWp nhTLwmẹ nPtCymBPohàng củaYRxzHsWp côTLwm ấyPtCymBPo. TLwmvà giờTLwm đây,TLwm cậuPtCymBPo đổYRxzHsWp hoànPtCymBPo toànTLwm PtCymBPolỗi PtCymBPocho nhỏTLwm hot gYRxzHsWpirl, chắcTLwm chắnPtCymBPo TranTLwmg TPtCymBPohư đPtCymBPoã bYRxzHsWpị nhYRxzHsWpỏ YRxzHsWpđó hPtCymBPoăm dYRxzHsWpọa đYRxzHsWpến mứcYRxzHsWp phảiYRxzHsWp bỏPtCymBPo chạy!

“chết tPtCymBPoiệt!” hắnTLwm PtCymBPodậm chYRxzHsWpân, TLwmxong tiPtCymBPoếp tụTLwmc tìYRxzHsWpm kiếmPtCymBPo tYRxzHsWprong PtCymBPovô vọng.

nhỏ PtCymBPohot giYRxzHsWprl vẫnYRxzHsWp ngPtCymBPoồi đó,PtCymBPo đôiYRxzHsWp chYRxzHsWpân mềmTLwm YRxzHsWpnhũn, nhỏPtCymBPo hoYRxzHsWpàn tYRxzHsWpoàn kTLwmhông thểPtCymBPo đứngYRxzHsWp dYRxzHsWpậy được, đôTLwmi mPtCymBPoôi TLwmnhỏ runTLwm, rTLwmồi TLwmchìm đắmTLwm trYRxzHsWpong nướcYRxzHsWp mắtPtCymBPo. tạTLwmi sTLwmao hắnPtCymBPo lạTLwmnh lùPtCymBPong nhưYRxzHsWp vậPtCymBPoy? tại sYRxzHsWpao PtCymBPolại đốiPtCymBPo xTLwmử YRxzHsWpvới nhỏPtCymBPo nPtCymBPohư vậy?

Trang Thư?YRxzHsWp PtCymBPocon béPtCymBPo PtCymBPokia tênTLwm TPtCymBPorang TYRxzHsWphư? nhPtCymBPoỏ khẽYRxzHsWp nhíTLwmu mày…cPtCymBPoảm giTLwmác…cái têYRxzHsWpn này quenPtCymBPo quen!

Còn vềPtCymBPo TLwmnó, đểYRxzHsWp PtCymBPoan tâmPtCymBPo, PtCymBPonó kPtCymBPohẽ PtCymBPoló đầuTLwm raYRxzHsWp, quảTLwm YRxzHsWplà YRxzHsWp2 ngườiTLwm kTLwmia đPtCymBPoã cPtCymBPohạy mPtCymBPoất hút PtCymBPo trong YRxzHsWpbóng tối.

“sao YRxzHsWpcậu lạiPtCymBPo ởTLwm đây?”YRxzHsWp nTLwmó nYRxzHsWphìn LâPtCymBPom, tTLwmhắc mắc.

“tôi ngủYRxzHsWp từPtCymBPo chiều,YRxzHsWp lúcYRxzHsWp tỉPtCymBPonh dậyTLwm thìTLwm đãYRxzHsWp tối”PtCymBPo LYRxzHsWpâm YRxzHsWpgãi đPtCymBPoầu, PtCymBPonhìn mặPtCymBPot cậuTLwm đúTLwmng là vẫnTLwm PtCymBPocòn vẻYRxzHsWp mơYRxzHsWp màPtCymBPong ngủ.

“vậy tạiPtCymBPo TLwmsao biếYRxzHsWpt YRxzHsWptôi YRxzHsWpmà cPtCymBPoậu cứYRxzHsWpu chứ?”YRxzHsWp nóTLwm thốtYRxzHsWp lêPtCymBPon đếnTLwm TLwmmức TLwmkinh ngạc.

Lâm PtCymBPokhẽ lYRxzHsWpắc PtCymBPolắc cáiTLwm đầu,TLwm ngủTLwm YRxzHsWptiếp PtCymBPosao đượYRxzHsWpc kYRxzHsWphi pPtCymBPohải nTLwmghe cáiYRxzHsWp giọngTLwm TLwmthe théPtCymBPo của YRxzHsWpcô nànPtCymBPog hoPtCymBPot gPtCymBPoirl kYRxzHsWpia, vPtCymBPoà rồi…TLwmcậu TLwmkhẽ liếcTLwm YRxzHsWpnó, PtCymBPoxong TLwmdùng taTLwmy vuốtTLwm mặtTLwm cPtCymBPohe đi gươngTLwm PtCymBPomặt đỏPtCymBPo TLwmửng…ngủ saPtCymBPoo đượcYRxzHsWp TLwmkhi nhìnYRxzHsWp thấYRxzHsWpy PtCymBPonó trPtCymBPoong bộYRxzHsWp dạPtCymBPong YRxzHsWpnày? CPtCymBPohỉ mớiYRxzHsWp vừa TLwmnãy thôiYRxzHsWp, TLwmcậu TLwmcòn PtCymBPoôm YRxzHsWpnó tYRxzHsWprong lTLwmòng, PtCymBPothân hìPtCymBPonh nhỏYRxzHsWp nhắnYRxzHsWp đó,YRxzHsWp cậTLwmu chYRxzHsWpỉ YRxzHsWpmuốn nhưTLwm vYRxzHsWpậy mãi, chỉYRxzHsWp muốnTLwm ômYRxzHsWp TLwmthật PtCymBPochặt, nhưnYRxzHsWpg rồiYRxzHsWp cậuTLwm khPtCymBPoông YRxzHsWpdám, nếPtCymBPou vậyYRxzHsWp côYRxzHsWp PtCymBPota sẽPtCymBPo ngấPtCymBPot mất.

Nó tPtCymBPohì quYRxzHsWpýnh quánPtCymBPog, PtCymBPocứ thòTLwm đầuTLwm PtCymBPora nhìnPtCymBPo TLwmvề phPtCymBPoía PtCymBPo2 ngườiPtCymBPo kiTLwma, PtCymBPobọn TLwmhọ đTLwmang làPtCymBPom gì nhỉ?TLwm LYRxzHsWpiệu cYRxzHsWpó PtCymBPophát YRxzHsWphiện rTLwma nóTLwm không?PtCymBPo RồPtCymBPoi YRxzHsWpnó lạiTLwm nhìnTLwm vYRxzHsWpề phíPtCymBPoa Lâm,TLwm TLwmsao đó gươngPtCymBPo mặtPtCymBPo cắtYRxzHsWp khônTLwmg cPtCymBPoòn giọtYRxzHsWp máu.

Lâm mặPtCymBPoc bộTLwm TLwmđồng YRxzHsWpphục vớYRxzHsWpi TLwmcái TLwmáo trYRxzHsWpắng tiPtCymBPonh kháPtCymBPo rộngTLwm PtCymBPoso TLwmvới tPtCymBPohân hìTLwmnh cậu, nhưnTLwmg thPtCymBPoứ khiếnTLwm TLwmnó sợTLwm hãiTLwm lạYRxzHsWpi lTLwmà kPtCymBPohung cảYRxzHsWpnh YRxzHsWpphía YRxzHsWpsau! NếuYRxzHsWp baYRxzHsWpn ngàyPtCymBPo, PtCymBPocảnh tượPtCymBPong nơi đâyYRxzHsWp đYRxzHsWpẹp YRxzHsWpđẽ làYRxzHsWp thế,YRxzHsWp PtCymBPothì PtCymBPobây giờ,PtCymBPo nóTLwm lạiYRxzHsWp PtCymBPotrở nTLwmên mYRxzHsWpa qTLwmuái mộPtCymBPot cPtCymBPoách kìPtCymBPo dịTLwm. Ánh trYRxzHsWpăng mờPtCymBPo nhạYRxzHsWpt, nPtCymBPohững táYRxzHsWpn YRxzHsWpcây TLwmtrên cYRxzHsWpao rTLwmít TLwmtheo tiếngPtCymBPo gióYRxzHsWp, bóngTLwm đePtCymBPon chYRxzHsWpúng di YRxzHsWpchuyển tYRxzHsWprên nềnTLwm tTLwmrời tốTLwmi PtCymBPotăm, YRxzHsWpnhững áPtCymBPong mTLwmây PtCymBPodần trôTLwmi quaYRxzHsWp, nTLwmhưng TLwmtrong mPtCymBPoắt nó chúnTLwmg lạiYRxzHsWp đượcPtCymBPo nhânYRxzHsWp lPtCymBPoên thànhPtCymBPo nhữngTLwm bónYRxzHsWpg YRxzHsWpma trắngPtCymBPo biếPtCymBPot bay.

Nó rPtCymBPoun bầnPtCymBPo TLwmbật, khPtCymBPoông nóYRxzHsWpi YRxzHsWpgì lYRxzHsWpiền chYRxzHsWpui vTLwmào lònYRxzHsWpg cPtCymBPoủa YRxzHsWpLâm. HànhPtCymBPo TLwmđộng đóPtCymBPo khiến PtCymBPo Lâm sữngPtCymBPo YRxzHsWpngười, đPtCymBPoến kTLwmhi cảTLwmm TLwmnhận đPtCymBPoược PtCymBPosự rPtCymBPoun rẩyTLwm TLwmcủa nóYRxzHsWp cậYRxzHsWpu mớiPtCymBPo khẽPtCymBPo đặtPtCymBPo taTLwmy lên lưYRxzHsWpng nó.

“cậu…đưa YRxzHsWptui rTLwma kTLwmhỏi đâyYRxzHsWp đi…làmPtCymBPo ơnYRxzHsWp PtCymBPođi! PtCymBPoChỗ nàYRxzHsWpy gTLwmhê qPtCymBPouá!” TLwmnó lắpYRxzHsWp bắTLwmp, thân hìnhYRxzHsWp nóYRxzHsWp cTLwmàng PtCymBPocố rúPtCymBPoc tronPtCymBPog lTLwmòng Lâm.

Lâm khôPtCymBPong nTLwmói gì,TLwm cánhPtCymBPo taYRxzHsWpy siếtYRxzHsWp nóTLwm cYRxzHsWphặt hơYRxzHsWpn, YRxzHsWpvô tìPtCymBPonh điềuPtCymBPo TLwmnày YRxzHsWplàm YRxzHsWpnó cảmTLwm thấy mộtYRxzHsWp chPtCymBPoút PtCymBPoan toàn,TLwm rồTLwmi cậuYRxzHsWp gầYRxzHsWpn nhTLwmư nhTLwmấc TLwmbổng nYRxzHsWpó, bPtCymBPoước rYRxzHsWpa khỏiTLwm nhữPtCymBPong táYRxzHsWpn câYRxzHsWpy rậm rạpTLwm kTLwmia. NTLwmó nhPtCymBPoắm TLwmnghiền mắtPtCymBPo, nóTLwm cảTLwmm giáTLwmc khôngTLwm khTLwmí YRxzHsWpxung quTLwmanh rấtYRxzHsWp lạnhPtCymBPo lẽTLwmo, nhưng PtCymBPochỉ kPtCymBPohi tTLwmrong vòngPtCymBPo taPtCymBPoy PtCymBPoLâm, nPtCymBPoó thYRxzHsWpấy mộYRxzHsWpt YRxzHsWpsự ấmPtCymBPo PtCymBPoáp TLwmnào đóYRxzHsWp vTLwmây quanYRxzHsWph, nó YRxzHsWpkhông biết,TLwm TLwmnhưng TLwmnó mPtCymBPoừng vTLwmì TLwmđiều đóPtCymBPo YRxzHsWpkhiến nYRxzHsWpó đỡTLwm sợTLwm điYRxzHsWp mộtYRxzHsWp chút.

Khi PtCymBPonó mPtCymBPoở mắt,YRxzHsWp cTLwmũng làPtCymBPo lúcYRxzHsWp PtCymBPonó nhậnYRxzHsWp TLwmra mìnYRxzHsWph YRxzHsWpđang TLwmở TLwmtrong mộTLwmt cănYRxzHsWp phòngYRxzHsWp. NóYRxzHsWp chỉ biTLwmết đTLwmây lYRxzHsWpà phPtCymBPoòng VPtCymBPoIP vìPtCymBPo cácYRxzHsWph bYRxzHsWpài tPtCymBPorí ởPtCymBPo đâPtCymBPoy, nhTLwmưng cPtCymBPohắc cTLwmhắn khYRxzHsWpông TLwmphải phònYRxzHsWpg của nó.YRxzHsWp ChYRxzHsWpắc đâyTLwm làPtCymBPo pPtCymBPohòng củaPtCymBPo LâmTLwm, YRxzHsWpnó đoáPtCymBPon vậy.TLwm KYRxzHsWphông kPtCymBPoiêng nểPtCymBPo gìTLwm, nYRxzHsWpó tPtCymBPoháo đôPtCymBPoi giày cPtCymBPoao góPtCymBPot, PtCymBPongã TLwmphịch TLwmlên cáYRxzHsWpi gYRxzHsWpiường êmTLwm YRxzHsWptrước mắtYRxzHsWp mTLwmà quênYRxzHsWp mấtPtCymBPo rằYRxzHsWpng TLwmmình đanTLwmg mặtYRxzHsWp váy phồng.

Lâm đứPtCymBPong ngaPtCymBPoy TLwmđó, chTLwmứng kPtCymBPoiến hết,TLwm liTLwmền PtCymBPongượng PtCymBPochín cYRxzHsWpả mặt,YRxzHsWp nhưYRxzHsWpng cPtCymBPoậu YRxzHsWpvẫn lầm PtCymBPolũi, kTLwmhông nóiYRxzHsWp gTLwmì, ngồiPtCymBPo lêYRxzHsWpn PtCymBPocửa PtCymBPosổ. bYRxzHsWpên ngoàPtCymBPoi bữaYRxzHsWp tiệTLwmc vYRxzHsWpẫn náoTLwm nhiệt,YRxzHsWp mặcYRxzHsWp cYRxzHsWpho PtCymBPoở đây PtCymBPokhông gYRxzHsWpian YRxzHsWpim ắYRxzHsWpng đếPtCymBPon lạTLwm thường.

Cậu míPtCymBPom mPtCymBPoôi, cậTLwmu kTLwmhông YRxzHsWpmuốn đưTLwma mYRxzHsWpắt nTLwmhìn nYRxzHsWpó, nPtCymBPohưng cậuTLwm khTLwmông cưỡngPtCymBPo lạiYRxzHsWp PtCymBPođược. nó đangTLwm nằmYRxzHsWp tYRxzHsWprên gPtCymBPoiường YRxzHsWpcủa cậuPtCymBPo, tTLwmhật ngọtPtCymBPo ngàTLwmo. ĐôiTLwm mPtCymBPoắt nhắmTLwm, PtCymBPocó lTLwmẽ cPtCymBPoô PtCymBPota đYRxzHsWpang cố ngủ,PtCymBPo rYRxzHsWpồi cánhPtCymBPo PtCymBPotay đangPtCymBPo đPtCymBPoặt lênTLwm cPtCymBPoái chăTLwmn PtCymBPomà cậYRxzHsWpu vẫnTLwm đPtCymBPoắp hPtCymBPoằng PtCymBPođêm, rồiYRxzHsWp hương thơYRxzHsWpm PtCymBPocủa nPtCymBPoó sẽYRxzHsWp đọngYRxzHsWp lạiTLwm YRxzHsWpnơi đấTLwmy, PtCymBPorồi hPtCymBPoương thơYRxzHsWpm ấTLwmy sẽPtCymBPo lạTLwmi YRxzHsWpkhiến coTLwmn tTLwmim cTLwmậu xáo trộn.

Lâm cYRxzHsWpúi đYRxzHsWpầu, hướTLwmng mắtPtCymBPo xPtCymBPouống sYRxzHsWpàn nhà.

Một khoảngPtCymBPo lặngPtCymBPo đángYRxzHsWp sợ.

Cậu nPtCymBPohíu màyTLwm, TLwmkhông TLwmsao ngPtCymBPoăn đượcTLwm đYRxzHsWpôi PtCymBPochân đPtCymBPoang tiPtCymBPoến vềPtCymBPo nóYRxzHsWp, khôngPtCymBPo ngănPtCymBPo được đôiPtCymBPo mắtYRxzHsWp cứPtCymBPo TLwmnhìn YRxzHsWpnó chằmPtCymBPo chằTLwmm. trTLwmời ơi!PtCymBPo PtCymBPoCậu điênPtCymBPo mất!TLwm PtCymBPosai TLwmlầm khTLwmi dẫTLwmn nYRxzHsWpó về phòng,YRxzHsWp nhưTLwmng TLwmkhi YRxzHsWpđó, cậPtCymBPou khôngTLwm TLwmcòn nPtCymBPoơi nYRxzHsWpào khácYRxzHsWp TLwmđể dẫYRxzHsWpn nóYRxzHsWp YRxzHsWpđi PtCymBPotrốn. kTLwmhó khăYRxzHsWpn lắm cậuTLwm mớiTLwm dPtCymBPoừng bướcYRxzHsWp, cTLwmậu TLwmdùng PtCymBPohết TLwmcan đảmYRxzHsWp đểTLwm chPtCymBPoạy vPtCymBPoào phònYRxzHsWpg tắm.

Khóa tráiYRxzHsWp cTLwmửa thYRxzHsWpật chặtPtCymBPo, TLwmcậu cúiPtCymBPo YRxzHsWpxuống bYRxzHsWpồn PtCymBPorửa mặtYRxzHsWp, khYRxzHsWpông nYRxzHsWpgừng PtCymBPotóe nướcPtCymBPo lên mặtPtCymBPo đểTLwm đượcTLwm tỉnYRxzHsWph táo.

Nhìn YRxzHsWpmình qYRxzHsWpua PtCymBPogương, chưYRxzHsWpa bYRxzHsWpao gPtCymBPoiờ cậTLwmu thấyTLwm mặtTLwm YRxzHsWpmình đTLwmỏ đếYRxzHsWpn YRxzHsWpvây, đTLwmôi mắtTLwm đó chưaYRxzHsWp PtCymBPobao YRxzHsWpgiờ khTLwmao kYRxzHsWphát PtCymBPođến vậy,PtCymBPo cPtCymBPoậu thYRxzHsWpở dốPtCymBPoc, xTLwmém cTLwmhút PtCymBPonữa làPtCymBPo lTLwmàm cYRxzHsWphuyện cóYRxzHsWp lỗi vTLwmới nYRxzHsWpó. mộtPtCymBPo thTLwmứ cảmPtCymBPo giYRxzHsWpác YRxzHsWptội lỗPtCymBPoi bTLwmao trTLwmùm cậPtCymBPou, khYRxzHsWpiến PtCymBPocậu YRxzHsWpgục xuống,TLwm chPtCymBPoỉ monTLwmg nó đứnTLwmg nYRxzHsWpgay trướcYRxzHsWp mặtPtCymBPo đểTLwm đượYRxzHsWpc xYRxzHsWpin lỗiTLwm nó.

Nhưng YRxzHsWpcó mộPtCymBPot điềuPtCymBPo TLwmkhông thểTLwm sửaYRxzHsWp cTLwmhữa đượcTLwm nữa…cậuYRxzHsWp yêuPtCymBPo nPtCymBPoó thậtYRxzHsWp rồi!

Rồi cYRxzHsWpậu lTLwmại YRxzHsWpnhìn mìnYRxzHsWph tYRxzHsWprong gương.

Cậu…sẽ bảTLwmo vệPtCymBPo nóPtCymBPo, chắPtCymBPoc chắTLwmn PtCymBPolà vậy!

“cộc cộTLwmc cộc!”

“cậu ởPtCymBPo YRxzHsWptrong TLwmđó à?”PtCymBPo tiếngTLwm YRxzHsWpnó thìTLwm tYRxzHsWphào ởTLwm PtCymBPongoài cáTLwmnh cửa.

Lâm liềnYRxzHsWp nYRxzHsWphanh chónPtCymBPog lấyYRxzHsWp PtCymBPolại bìnYRxzHsWph tĩnh,TLwm mởPtCymBPo TLwmcửa YRxzHsWpbước rTLwma YRxzHsWpngoài. TLwmNhìn YRxzHsWpthấy LâmPtCymBPo, nó YRxzHsWpliền cảmPtCymBPo thấPtCymBPoy hơiYRxzHsWp ngượngTLwm, saYRxzHsWpu đóPtCymBPo quaTLwmy YRxzHsWpmặt đYRxzHsWpi cPtCymBPohỗ YRxzHsWpkhác nói.

“cậu chYRxzHsWpo TLwmtôi mượPtCymBPon đPtCymBPoồ mặcTLwm YRxzHsWpđược khTLwmông? TôYRxzHsWpi cầnPtCymBPo pTLwmhải YRxzHsWpvề phòYRxzHsWpng vYRxzHsWpới PtCymBPothân phậnYRxzHsWp là Hải…nên…”

“không saoPtCymBPo! TYRxzHsWpôi TLwmđi lấPtCymBPoy cYRxzHsWpho côPtCymBPo” LâTLwmm nóYRxzHsWpi, nhưngYRxzHsWp tYRxzHsWpim cậuPtCymBPo lạPtCymBPoi nhói…hTLwmằng đêmPtCymBPo PtCymBPonó vẫn ởYRxzHsWp chunYRxzHsWpg TLwmphòng vTLwmới cậTLwmu taTLwm! CPtCymBPoó gìYRxzHsWp chắTLwmc chTLwmắn hắnYRxzHsWp khYRxzHsWpông làmTLwm PtCymBPogì nPtCymBPoó không?YRxzHsWp ChTLwmỉ vừaTLwm rồi thôiTLwm, cYRxzHsWpậu cònPtCymBPo YRxzHsWpcó ýTLwm ngPtCymBPohĩa điênTLwm rPtCymBPoồ TLwmvới nó,TLwm liệTLwmu hắTLwmn sPtCymBPoẽ kTLwmhông lTLwmàm vậYRxzHsWpy nếuTLwm bTLwmiết nPtCymBPoó là YRxzHsWpcon gái?

“sao cô…PtCymBPotôi đYRxzHsWpã PtCymBPobiết cYRxzHsWpô PtCymBPolà TLwmcon gái…liTLwmệu sẽTLwm YRxzHsWpan toPtCymBPoàn YRxzHsWphơn kTLwmhi côTLwm ởYRxzHsWp TLwmchung vớiPtCymBPo tôi?” PtCymBPoLâm đềYRxzHsWp nYRxzHsWpghị, tPtCymBPoay vẫnPtCymBPo giYRxzHsWpả vYRxzHsWpờ lụcPtCymBPo lọPtCymBPoi tronPtCymBPog tủPtCymBPo đồPtCymBPo YRxzHsWpmột bộYRxzHsWp đồYRxzHsWp cTLwmho nó.

“nhưng…tôi cầnYRxzHsWp pTLwmhải tiPtCymBPoếp cậYRxzHsWpn cTLwmậu PtCymBPota đểPtCymBPo…trả tPtCymBPohù…” nóYRxzHsWp PtCymBPonói dối!

Chắc chPtCymBPoắn PtCymBPolà nóiYRxzHsWp dốiPtCymBPo, YRxzHsWpnó còTLwmn sữTLwmng ngườiTLwm vYRxzHsWpì câuTLwm YRxzHsWpnói dYRxzHsWpối kPtCymBPohi nãy!PtCymBPo ChẳTLwmng TLwmphải từ lâYRxzHsWpu đPtCymBPoã biTLwmết PtCymBPoý PtCymBPođịnh PtCymBPotrả tTLwmhù tTLwmiêu taYRxzHsWpn rồYRxzHsWpi sTLwmao? VậyTLwm…sao vYRxzHsWpẫn phTLwmải PtCymBPoở chuTLwmng phòngYRxzHsWp vớiYRxzHsWp hắn YRxzHsWpnhỉ? NYRxzHsWpó ngơTLwm mặtYRxzHsWp, nhưnTLwmg TLwmlại nởPtCymBPo nụYRxzHsWp cườYRxzHsWpi TLwmđể cPtCymBPohe đPtCymBPoi PtCymBPosự lúYRxzHsWpng túTLwmng đóPtCymBPo…nó TLwmkhông thể ngTLwmhĩ rYRxzHsWpa đưPtCymBPoợc líPtCymBPo TLwmdo nàoTLwm PtCymBPokhiến nóYRxzHsWp mPtCymBPouốn tiếpTLwm tụcYRxzHsWp PtCymBPoở TLwmchung YRxzHsWpphòng vYRxzHsWpới TLwmhắn cả!

“tôi TLwmhiểu PtCymBPomà” ,YRxzHsWpLâm tiếnPtCymBPo vềTLwm nTLwmó, YRxzHsWpđưa YRxzHsWpra mộtTLwm PtCymBPobộ đồ,”YRxzHsWp côYRxzHsWp thaYRxzHsWpy đYRxzHsWpi, PtCymBPobộ YRxzHsWpváy nYRxzHsWpày cứ đểTLwm đPtCymBPoây, tYRxzHsWpôi PtCymBPosẽ giấuYRxzHsWp giúpTLwm cô”.

Nó mỉPtCymBPom cườiPtCymBPo tTLwmhật tươi,YRxzHsWp quảTLwm YRxzHsWplà PtCymBPomay mắnYRxzHsWp khYRxzHsWpi tPtCymBPorong PtCymBPotình cảnhPtCymBPo nTLwmày PtCymBPolại gặpYRxzHsWp một YRxzHsWp người tốtYRxzHsWp nhưTLwm PtCymBPoLâm. YRxzHsWpNó khPtCymBPoẽ cPtCymBPoảm YRxzHsWpơn, rồiTLwm cũTLwmng PtCymBPocầm bTLwmộ TLwmđồ tiếnYRxzHsWp PtCymBPovề pPtCymBPohòng tắm.