Chết!!! lỡ yêu rồi!làm sao đây? - Chap 34 - 36

Chiều, bgPHnó j84Jlết cáij84J thj84Jân hìnXL6Hh j84Jmệt mỏiXL6H củaXL6H mìMaofnh vềSFwV Maofphòng, nXL6Hó SFwVthầm cảmXL6H ơnSFwV MaofLâm. Nhờ cậuSFwV tbgPHa màSFwV ngbgPHuyên cbgPHhiều XL6Hnó cMaofó vôXL6H trbgPHường bgPHđâu, nêj84Jn cj84Jái bảngXL6H đanXL6Hg j84Jtreo trướcXL6H ngực đâybgPH khXL6Hông gâyj84J phMaofiền bgPHhà gìj84J chj84Jo nMaofso j84Jcả, nXL6Hó j84Jung dSFwVung đMaofi j84Jtrả cáiXL6H bảnj84Jg cMaofho thầSFwVy giám thị,XL6H xMaofong đSFwVi vềMaof phòng.

Vừa bgPHmở SFwVcửa j84Jra, bgPHnó thbgPHấy hắnXL6H đanXL6Hg ngồibgPH trênSFwV gibgPHường, đj84Jôi mắtSFwV đanMaofg đMaofăm chiêu SFwV nhìn bgPHmột tấmSFwV hìnhXL6H đãXL6H bSFwVị vàMaofng SFwVố Maof4 góXL6Hc hìXL6Hnh. Khj84Jông giMaofan baSFwVo tSFwVrùm hj84Jắn tĩnbgPHh mịcSFwVh, ánh sángMaof yXL6Hếu j84Jớt j84Jbên ngoàbgPHi loángj84J thobgPHáng chXL6Ho nMaofó cảmMaof j84Jgiác mờbgPH XL6Hảo, j84Jcứ nbgPHhư SFwVngười ngồi đấSFwVy kj84Jhông phảibgPH j84Jlà mộtMaof cbgPHon ngườiMaof lạMaofnh lMaofùng tSFwVàn bạo,XL6H màj84J làXL6H mộSFwVt ngbgPHười maXL6Hng đầyj84J vẻ j84Ju XL6Hsầu phMaofiền muộn.XL6H Hắj84Jn XL6Hđang trútSFwV điMaof ưj84Ju tưbgPH qj84Jua nhXL6Hững cáij84J tbgPHhở hắtMaof đMaofều đặn,SFwV SFwVđôi mắt Maofđăm Maofchêu dáMaofn chặtbgPH vXL6Hào tấmXL6H hìj84Jnh, bXL6Huồn bj84Jã, đóSFwV lXL6Hà nhữngXL6H Maofgì XL6Hnó cSFwVó XL6Hthể tMaofhấy, tiếcMaof nuốXL6Hi, đó lbgPHà nhữnSFwVg gMaofì đangj84J SFwVđọng lạj84Ji nơj84Ji khóSFwVe mắtj84J củXL6Ha hắn.

Nó cứXL6H XL6Hđứng lặngbgPH nhưj84J thSFwVế nàXL6Hy, chMaofo tMaofới Maofkhi hắnSFwV ngưbgPHớc Maofmặt lj84Jên, nhXL6Hìn nXL6Hó, xonMaofg hắn mỉmMaof cười,bgPH lấXL6Hy XL6Hcái bgPHví raXL6H, nhMaofét XL6Htấm hMaofình j84Jđó lại.

“cậu vềSFwV rồij84J à?”SFwV hắnSFwV hỏi.

Nó kj84Jhông nóMaofi gìbgPH, gậMaoft đầubgPH, tựj84J dưngj84J hìnbgPHh ảnhXL6H vMaofừa bgPHrồi ámbgPH ảnhXL6H nj84Jó, kMaofhiến bgPHnó bị subgPHy sụpSFwV. XL6HĐâu lj84Jà cSFwVon ngưSFwVời Maofcủa hắn,XL6H chợtMaof XL6Hcó gìXL6H dâbgPHng lênXL6H XL6Htrong lòngMaof nj84Jó, nóMaof XL6Hchợt thấy hắnbgPH qbgPHuá đángXL6H thương!XL6H Đángj84J thươngXL6H đếnj84J phátbgPH khóSFwVc bgPHlên đMaofược! ChMaofợt XL6Hcái ýXL6H XL6Hnghĩ trả thùXL6H tSFwViêu tSFwVan SFwVtrong XL6Hđầu nó,XL6H nój84J thấj84Jy lSFwVạc lối,SFwV nóMaof đSFwVang lj84Jàm gMaofì ởSFwV SFwVđây? NbgPHếu không j84Jphải trảbgPH thùj84J thXL6Hì cSFwVó phảMaofi j84Jnó lXL6Hà bgPHmột SFwVđứa trơSFwV trẽn,Maof gibgPHả trbgPHai đểXL6H tiếpSFwV cậnbgPH bọnbgPH cobgPHn trai sXL6Hao? PhảiXL6H XL6Hvậy khônj84Jg? Nój84J XL6Hphải XL6Hlàm gMaofì XL6Hbây giờbgPH? PhbgPHải lSFwVàm gìMaof đểj84J cSFwVó Maofthể XL6Hcân bằng đượcMaof đây?j84J Mụcj84J đj84Jích củabgPH nóMaof, kj84Jhi quyếtMaof địSFwVnh gij84Jả trSFwVai làj84J đểbgPH trảMaof thù…nhưXL6Hng bgPHnó tiêu tanXL6H rồj84Ji…tiêu tbgPHan thSFwVật rồi!

Nó ngướcMaof mbgPHắt nhìMaofn hắnMaof, nMaofụ cườiMaof tj84Jrên môiSFwV hj84Jắn thXL6Hật hiềbgPHn hòbgPHa, đj84Jôi mXL6Hắt đj84Jầy bMaofình yên, bờSFwV vbgPHai vMaofô cùnXL6Hg ấbgPHm j84Jáp, tXL6Hự bgPHnhiên chỉbgPH muSFwVốn vùiXL6H đầuSFwV trMaofong đXL6Hó. nóSFwV bgPHlắc lắcj84J Maofcái đầu.

“tôi thuj84Ja Maofrồi! Maofthua đậmbgPH XL6Hthiệt j84Jrồi! cbgPHậu thSFwVa cj84Jho tMaofui đi!”XL6H nóbgPH lXL6Hầm XL6Hbầm, hắnMaof bgPHnghệch mặt raMaof, nMaofó đbgPHang nóbgPHi gj84Jì vậy?

Thời j84Jgian tMaofhấm j84Jthoắt lạij84J đibgPH qXL6Hua j84Jthêm mộtMaof khoảngSFwV, j84Jnó vớiXL6H LâmbgPH đãMaof bgPHtrở lạibgPH bìnj84Jh thường, bgPHngày ngàMaofy vbgPHẫn cườiMaof SFwVnói, lâuMaof j84Jlâu lj84Jại bgPHcòn làMaofm gốSFwVi cbgPHho cậj84Ju taMaof, Maofnhưng chung quMaofy lj84Jà vXL6Hẫn rMaofất SFwVtốt. còMaofn vớj84Ji hắnXL6H tXL6Hhì lXL6Hại làXL6H mbgPHột đXL6Hống hMaofỗn SFwVđộn, XL6Hnó nửXL6Ha muốnXL6H bình thườnXL6Hg vớij84J hbgPHắn, nửaXL6H bgPHmuốn nébgPH tráMaofnh! BỗbgPHng nóXL6H Maofmang đầySFwV cj84Jảm giábgPHc nhMaofư kbgPHẻ tộiMaof đồ, XL6Hkhông dámj84J đốj84Ji diệbgPHn vSFwVới XL6Hmột ngưbgPHời tbgPHhanh cbgPHao nhMaofư hắn,XL6H thậtbgPH lbgPHà rốXL6Hi quábgPH đi!

“Huy! SFwVEm đaXL6Hng j84Jlàm gj84Jì vậXL6Hy?” SFwVnó đẩybgPH cửaMaof phòngMaof ej84Jm bgPHnó bướXL6Hc vào.

Đúng nhưMaof nbgPHó đoán,bgPH eXL6Hm nóSFwV đangMaof bgPHcặm cụibgPH họXL6Hc bàSFwVi tbgPHrên bSFwVàn họcXL6H, ánhj84J đbgPHèn từSFwV cái SFwVđèn họcbgPH lj84Je lắXL6Ht, SFwVánh sángSFwV bênj84J ngoSFwVài gầSFwVn nhj84Jư tắtXL6H SFwVhẳn. NóMaof SFwVđi lạiXL6H, vỗMaof vSFwVỗ vMaofai chXL6Ho em nó.

“học Maofhoài XL6Hlà sXL6Hao? ĐXL6Hi cXL6Hhơi vXL6Hới chịXL6H nha!”j84J nXL6Hó nói,bgPH gbgPHiọng phj84Jấn khởi.

Huy ngướj84Jc Maofmặt lên,Maof XL6Hnhìn Maofnó cườiSFwV SFwVxòa, xbgPHong lbgPHại lXL6Hắc đầu.

“em khôSFwVng muốXL6Hn bgPHđi Maofra XL6Hngoài” cậuj84J nhẹXL6H giọngj84J XL6Hnói, taMaofy bgPHtạm thờSFwVi bỏXL6H bútMaof, xMaofoay người ngồiXL6H đbgPHối diệnSFwV SFwVvới chMaofị mình.

Nó SFwVnghe xonXL6Hg gj84Jãi gãbgPHi đầu.

“sao khSFwVông muốbgPHn chứ?Maof híj84Jt thởSFwV khônSFwVg kj84Jhí tj84Jrong lMaofành khôngbgPH pSFwVhải tốtbgPH hơbgPHn sao?”

“nhưng…ngày lễMaof Maofsắp tớj84Ji rồiMaof, bgPHbên XL6Hngoài Maofồn XL6Hào lắj84Jm, ej84Jm kXL6Hhông muốnMaof Maofra đó!”XL6H Huy SFwVnói vMaofan nài.

Nó lj84Jại gXL6Hãi đXL6Hầu, eSFwVm Maofnó nbgPHói bgPHđúng thibgPHệt, cMaofhẳng bgPHlà HalloweeXL6Hn sắpSFwV SFwVtới, trưj84Jờng BOYXL6H và GIj84JRL sMaofẽ sáj84Jt nhậpbgPH Maofcùng tSFwVổ chứj84Jc mộtXL6H Maofbữa SFwVtiệc vMaofô cSFwVùng lớSFwVn. Nhj84Jưng nóXL6H lạj84Ji rùng mìXL6Hnh, vàSFwVo cábgPHi ngàj84Jy đóSFwV SFwVbọn họXL6H Maofsẽ thSFwVa hSFwVồ gj84Jiả dạnj84Jg Maofma qXL6Huỷ hùXL6H dọaj84J lẫnSFwV nhaubgPH, nój84J thì bgPH lại…sợ mSFwVa hơnj84J Maofgì hết!XL6H NhưnMaofg…còn nữaj84J…lỡ bọnXL6H nXL6Hữ sinj84Jh nhậnXL6H rbgPHa nbgPHó thìSFwV j84Jsao? SFwVNguy thậXL6Ht, ngày hMaofôm đóbgPH bgPHnó phbgPHải trốj84Jn thôi!

Chỉ bgPHcòn SFwV3 ngbgPHày SFwVnữa lbgPHà tớiXL6H bgPHbuổi lMaofễ, SFwVnó cbgPHàng j84Jtránh mặtXL6H, j84Jnó tj84Jhà nXL6Hấp ởSFwV chMaofỗ rừng câXL6Hy làj84Jm Maofgối XL6Hcho LâmSFwV chSFwVứ nj84Jhất quybgPHết bgPHkhông cj84Jhịu gij84Júp mj84Jọi ngưbgPHời, hắnXL6H vốnSFwV bgPHđã XL6Hkhó gặSFwVp nó, bgPHgiờ cMaofàng khj84Jó Maofhơn khj84Jiến tâbgPHm tXL6Hrạng j84Jkhông khỏSFwVi kXL6Hhó chịu.

Còn Maof2 ngàyj84J nXL6Hữa, bgPHsân trườngSFwV tấpXL6H nập,XL6H khôngbgPH khMaofí lễXL6H hộiMaof đXL6Hã SFwVđến, bọnbgPH cMaofon traiSFwV hăng SFwVhái bgPHlàm vMaofiệc đểMaof chj84Juẩn bịSFwV lễXL6H, bởiMaof họSFwV j84Jbiết…lần nSFwVày cáSFwVc nữSFwV sinSFwVh sSFwVẽ quj84Ja dựj84J lXL6Hễ, nên gươngMaof mặtSFwV aXL6Hi cũSFwVng hớnMaof hởbgPH. (vbgPHiết tj84Jới đâyXL6H bgPHcũng pXL6Hhải làmj84J bbgPHộ mXL6Hặt bgPHnày =.=”)

Ngày maMaofi lj84Jà lSFwVễ, mọj84Ji thứMaof càngMaof tấpMaof nập,Maof ngườibgPH ngườiXL6H cSFwVhạy quMaofa SFwVchạy lạiSFwV cXL6Hhuẩn bị nhưXL6H mắcSFwV cửiMaof, nXL6Hó vẫnSFwV bgPHnúp ởXL6H đâuMaof đó,j84J LâXL6Hm vẫnXL6H bgPHbình lặngMaof ngủ,bgPH còXL6Hn hSFwVắn vẫnSFwV tâSFwVm traSFwVng khó chMaofịu kbgPHhi phảiXL6H tbgPHìm nó.SFwV bgPHTrước j84Jcổng, mSFwVột cSFwVái gMaofiàn mXL6Ha Maofquái đMaofược dXL6Hựng lj84Jên, j84Jbọn họ dánbgPH bgPHlên đbgPHó đầySFwV nhữnMaofg coj84Jn nhệnSFwV Maofvà rắnbgPH bSFwVằng nhSFwVựa, dướbgPHi cj84Jỏ, rj84Jải đầbgPHy nhMaofưng j84Jbàn tay bgPH ma bgPHquái nhưXL6H đaj84Jng nhSFwVô j84Jlên tj84Jừ j84Jmặt SFwVđất, bgPHlâu lâubgPH lMaofại XL6Hlà nhữnj84Jg ngôibgPH mj84Jộ bgPHgiả. TXL6Hrên xích j84Jđu thXL6Hì j84Jgắn đầbgPHy nhbgPHãn j84Jcầu nổiMaof đj84Jầy gâj84Jn máu,j84J cSFwVó cbgPHái đượcj84J Maoftreo Maoflủng lẳngSFwV đưabgPH xuXL6Hống. Bọn cj84Jon tXL6Hrai bgPHlấy tXL6Hay mìnj84Jh, nhúMaofng vbgPHào sơj84Jn màuMaof đXL6Hỏ, ịnSFwV lênXL6H trưj84Jờng, SFwVtạo SFwVra nj84Jhững vết taybgPH đầyMaof máuMaof bgPHkhắp nơi.j84J ĐươnSFwVg nSFwVhiên, vớiMaof mMaofột ngôiMaof trưj84Jờng giàuj84J cMaofó, j84Jnhiêu đSFwVó chẳnSFwVg thấm thíXL6Ha gj84Jì. ĐènSFwV đj84Jủ j84Jmàu đượcSFwV XL6Hgiăng lbgPHên Maofkhắp nơibgPH, tốibgPH đSFwVến, bọnSFwV họXL6H nghSFwVỉ nSFwVgơi, bgPHchỉ còn Maofchờ ngàySFwV maMaofi j84Jnữa thôi.

Còn vMaofề nój84J, nóXL6H ngồiSFwV tj84Jừ trênj84J phòng,bgPH nhìnXL6H xubgPHống bgPHsân rồiMaof j84Jrùng XL6Hmình, XL6Hkéo Maofrèm lại, đắpSFwV cbgPHhăn kínMaof ngXL6Hười. j84Jhu hMaofu! bgPHmai nMaofó Maofsẽ khôSFwVng rSFwVa khj84Jỏi bgPHphòng đâuMaof, ghj84Jê qSFwVuá ghêj84J quá! HXL6Hức hức!

Cái ngàXL6Hy nóMaof sợSFwV hj84Jãi cũnXL6Hg tới,XL6H hắnbgPH dbgPHậy từj84J j84Jsớm đXL6Hể chuẩnj84J bịMaof, nhìnbgPH quj84Ja nj84Jó, thấy SFwV nó đắpMaof chMaofăn ruSFwVn j84Jbần bật.

“cậu Maofbị bgPHgì vậy?XL6H” j84Jhắn quSFwVan tâm.

“không…chẳng cbgPHó Maofgì cả?Maof cậbgPHu điXL6H SFwVđi! MaofTui khj84Jông Maofđi đâu”SFwV nóMaof Maofnói giọj84Jng cònj84J run run.

“này! KhôSFwVng Maofphải bịMaof SFwVsốt nj84Jặng chứ?”Maof hắMaofn lXL6Hại j84Jgần, hấSFwVt chănbgPH củj84Ja nXL6Hó ra.

Nó giậtMaof mìnj84Jh, trợnMaof mắtXL6H j84Jnhìn SFwVhắn, SFwVhét lớn.

“20cm!!!”

Hắn hiểuXL6H ýbgPH, j84Jliền đứSFwVng lXL6Hùi mộSFwVt bưMaofớc, nXL6Hhưng lạiXL6H j84Jlúng túng.

“nếu bịXL6H bệnhbgPH thìXL6H nXL6Hên SFwVđi kMaofhám chứ?”

“tôi khj84Jông cóbgPH bệnMaofh mà…chỉXL6H là…”SFwV ,SFwVnó khbgPHẽ bgPHđưa mắSFwVt SFwVnhìn xj84Juống sânMaof trườnMaofg ,“tôi khôngXL6H dSFwVám XL6Hđi rj84Ja đóbgPH!”, nóXL6H lạj84Ji tXL6Hrùm chănj84J kMaofín Maofmít, rMaofun bbgPHần bật.

Mới đầuMaof hắnbgPH j84Jcòn nghj84Jệch mặt,bgPH nhưXL6Hng XL6Hvề sXL6Hau, lạiXL6H nhớMaof cáj84Ji tínMaofh sợXL6H Maofma củabgPH nój84J, hắn lSFwVại cưj84Jời lớn.

“cậu trẻj84J cj84Jon XL6Hquá đấy!SFwV chỉXL6H lbgPHà đồMaof gibgPHả thôSFwVi mà!”

“cũng khônSFwVg XL6Hđược! lMaofàm ơn…đMaofi đi…điMaof mMaofột mìnMaofh đi!Maof TuMaofi khôngbgPH dbgPHám đj84Ji SFwVđâu!” nóbgPH van nài.

Rồi khôngbgPH giaj84Jn chợtXL6H iSFwVm ắng,Maof XL6Hnó j84Jnghe tiếngXL6H hắnXL6H j84Jthở hắtXL6H SFwVra, rồXL6Hi tiếngj84J đj84Jóng cửMaofa lại, Maoftới lúcXL6H nàybgPH XL6Hnó mớSFwVi thởj84J phàoj84J raj84J, tựj84J nhibgPHên lạiXL6H cSFwVó cảmbgPH giácXL6H tMaofội SFwVlỗi, nếXL6Hu không lMaofầm tSFwVhì XL6Hhắn dựj84J tínj84Jh lSFwVà sẽMaof Maofđi vớXL6Hi nóSFwV j84Jdự tiệc,Maof nhưnMaofg XL6Hxin lỗSFwVi nhéj84J! CMaofái tbgPHính sợ XL6Hma cj84Jủa nóXL6H SFwVlà Maofbất trj84Jị mà!

Bóng đêmbgPH buôngMaof xj84Juống, XL6H8h tối,bgPH mọiMaof thứbgPH bắtSFwV đầu,Maof ngoàibgPH cổng,SFwV bj84Jọn SFwVcon gáiMaof bên tSFwVrường GISFwVRL đãbgPH quXL6Ha, hj84Jình nhưXL6H bbgPHọn Maofhọ Maofđều gij84Jả bgPHtrang tMaofhành ‘côngbgPH chúa’j84J thìj84J phải! thayMaof j84Jvì làXL6Hm nMaofhững bộbgPH cánhj84J SFwVma qbgPHuái, hSFwVọ lạXL6Hi khoácj84J lMaofên nhữngMaof bộbgPH váybgPH đj84Jiệu đà,bgPH trênSFwV mặt lj84Jại đSFwVeo SFwVmột mặtbgPH nSFwVạ cầuXL6H kìbgPH, nhìbgPHn Maofcó vẻMaof SFwVrất huyXL6Hền bí!XL6H NbgPHó ngXL6Hhiêng đầu,bgPH bỗnXL6Hg thấy ghej84Jn tj84Jị, j84Jdù Maofsao nbgPHó cũSFwVng XL6Hlà j84Jcon gáiSFwV SFwVnha! XL6HTự nXL6Hhiên cbgPHũng muốnXL6H SFwVđược mặcXL6H nhưMaof vậyXL6H. Nó nhìnj84J bgPHquanh, hbgPHiện cũnSFwVg khMaofông SFwVcó Maofai ởj84J đây,XL6H mặSFwVc tSFwVhử mSFwVột lầnSFwV bgPHxem sXL6Hao? NhưSFwVng vấbgPHn đề lạij84J lbgPHà…nó khôngbgPH cXL6Hó mặtMaof nạ!

Hay là…

Nó SFwVchui xuốngMaof SFwVgầm giưbgPHờng, lôj84Ji cáiMaof valXL6Hi đựngSFwV đầySFwV đồSFwV cobgPHn Maofgái củaMaof nóbgPH, SFwVđợt trước vMaofì muốnSFwV qXL6Huyến rbgPHũ hSFwVắn Maofnên nMaofó Maofđã mXL6Hua rấMaoft nSFwVhiều váMaofy, bgPHtheo XL6Hnó SFwVnhớ j84Jcó mXL6Hột bgPHbộ váyXL6H SFwVren rất SFwVcầu kì.

“đây rồbgPHi” nbgPHó thốXL6Ht lXL6Hên, xonbgPHg bgPHlại tìbgPHm XL6Hmột cMaofái bgPHváy khác,SFwV đMaofơn giảnMaof nóXL6H cMaofhỉ mj84Juốn cái vbgPHáy XL6Hđó xbgPHòe ởSFwV dướiMaof châbgPHn nhj84Jìn cXL6Hho giốngbgPH bXL6Họn kibgPHa mộtj84J chútXL6H, mộtMaof látj84J sauSFwV, mMaofột bộ j84J váy trắSFwVng ngọcbgPH đậbgPHp XL6Hvào mbgPHắt nóMaof, dướiXL6H XL6Hváy lXL6Hà nhiSFwVều lớpMaof vảj84Ji dày,SFwV SFwVtạo đbgPHộ phồngXL6H cho vXL6Háy, rMaofồi mộSFwVt đôij84J giàj84Jy lấpj84J lánXL6Hh màSFwVy tím.Maof Nj84Jó nXL6Hhanh tSFwVay cj84Jhộp cábgPHi bgPHkéo, cj84Jắt pj84Jhần vải rej84Jn j84Jtrên chij84Jếc vbgPHáy kMaofia, cXL6Hắt kSFwVhéo XL6Hhình SFwV2 cobgPHn mắXL6Ht Maoftrên đóMaof. XoXL6Hng! MọiXL6H thứbgPH thật hoj84Jàn hMaofảo vj84Jới nó.

Hắn bướcXL6H điXL6H mệtSFwV XL6Hmỏi Maoftrên XL6Hhành laj84Jng, rbgPHa ngoàbgPHi đóSFwV qSFwVuả XL6Hlà mộtXL6H sSFwVai XL6Hlầm, bọnj84J con gáXL6Hi sbgPHao j84Jlại cSFwVứ bbgPHu hMaofắn mMaofột cácXL6Hh khSFwVó cXL6Hhịu nhbgPHư vậyj84J chbgPHứ? BọnbgPH hXL6Họ SFwVtới đâyj84J khônXL6Hg phảSFwVi để XL6Hchơi à?SFwV MaofLại gặXL6Hp coMaofn SFwVbé hoXL6Ht girj84Jl bêSFwVn đbgPHó, vàij84J thXL6Háng trướcMaof vj84Jì chơij84J đùaMaof nênj84J nhận XL6Hlời queXL6Hn, giờj84J saMaofo XL6Hnhỉ? XL6HThấy hắnj84J XL6Him XL6Hắng thbgPHì nhỏbgPH phảSFwVi hj84Jiểu Maoflà chấmXL6H dứtSFwV rồij84J chj84Jứ? thế mMaofà giờbgPH XL6Hvẫn thj84Jản nhij84Jên trưnj84Jg bộSFwV mbgPHặt tựXL6H tiXL6Hn bướMaofc SFwVcạnh hắn,Maof còXL6Hn tựj84J nhiêMaofn khoác vai,bgPH hừ!Maof hắMaofn khônMaofg thíchbgPH nhữngj84J đứaSFwV bgPHcon Maofgái nj84Jhư bgPHvậy, Maofhọa chăj84Jng SFwVchỉ thj84Jích nhữnSFwVg cô gMaofái tXL6Hhanh Maofcao SFwVnhư TrMaofang ThưSFwV thMaofôi! Mộtj84J SFwVcô gSFwVái mỏngbgPH maSFwVnh, bgPHgần nhbgPHư Maofdễ vỡbgPH tMaofrước mặt hắbgPHn, bgPHnhưng lạij84J rấtbgPH quyếnMaof rũ…lầj84Jn đầuj84J tiênXL6H hắnj84J bSFwVị bgPHthu hútj84J bởiMaof mộtj84J ngườiXL6H con gáMaofi đXL6Hến thế!

Rồi hắnXL6H sữnSFwVg ngườbgPHi, đMaofã XL6Hbao lâMaofu rồibgPH khôngSFwV gặpXL6H Tranj84Jg ThưXL6H, nhưngSFwV khôbgPHng bgPHhiểu tại sao…SFwVcó cSFwVảm gXL6Hiác rấj84Jt gần…kXL6Hhông hềbgPH xbgPHa cácj84Jh j84Jtí XL6Hnào! CứXL6H nhSFwVư côbgPH tbgPHa j84Jluôn ởj84J SFwVcạn hắn…cảm giácbgPH đSFwVó…hắn bgPHvò đMaofầu! XL6Hthật lj84Jà khbgPHó hiểu!

Đến trưj84Jớc cửXL6Ha phònSFwVg. HbgPHắn khônj84Jg XL6Hkhỏi kXL6Hhì cườbgPHi SFwVkhi tưởngSFwV tượngMaof cảnhXL6H XL6Hnó chuj84Ji tọt vbgPHào XL6Htrong cj84Jhăn ruXL6Hn lẩyMaof bẩyj84J, bởibgPH ngoSFwVài kMaofia đangj84J bậXL6Ht SFwVnhững bảnXL6H nMaofhạc rấtMaof làSFwV ma quáXL6Hi. RXL6Hồi kMaofhi nắmbgPH lSFwVây nMaofắm cửa,XL6H chợbgPHt mộtbgPH cbgPHái bgPHgì đóMaof lMaofóe lXL6Hên tMaofrong đXL6Hầu hắn.

“liệu SFwVTrang ThưXL6H cj84Jó ởXL6H bgPHđây khôngMaof nhbgPHỉ? LiệuSFwV khMaofi mình…đẩyMaof cáj84Jnh cj84Jửa nàyj84J rXL6Ha, mình cój84J thểMaof XL6Hthấy côj84J tSFwVa không?”

Hắn pj84Jhì cườibgPH thànhSFwV tiếng,j84J quáXL6Hi dị,bgPH Maofhắn đbgPHang nhớMaof SFwVquá hóaMaof XL6Hrồ Maofà? SaXL6Ho côSFwV SFwVta Maoflại ở đâyMaof đưj84Jợc chứ?Maof đâySFwV lj84Jà kXL6Hhu Maofở dànhSFwV cXL6Hho bgPHBOY màbgPH, chắbgPHc cbgPHậu uốngj84J saXL6Hy rồi,bgPH nênMaof nghỉj84J ngơi Maofsớm thôi!

Khi cánhj84J cửaSFwV đXL6Hã mSFwVở raj84J…hắn j84Jsững người…

Căn XL6Hphòng j84Jkhông mbgPHột XL6Hánh Maofđèn điện,j84J chXL6Hỉ loánXL6Hg thoXL6Háng ánhbgPH sáj84Jng từXL6H bêMaofn nXL6Hgoài hắt vàoSFwV cửaMaof j84Jsổ rảibgPH Maofrác khMaofắp SFwVnơi. Chỉj84J j84Jlà căbgPHn phòbgPHng khôngMaof tj84Jối, XL6Hnhưng đủSFwV sángj84J đểbgPH hắn thấy…mộtXL6H bgPHcô gMaofái? Cj84Jô bgPHta mặcMaof Maofmột cáij84J đầmSFwV bgPHngắn mSFwVàu tbgPHrắng Maoftinh khôi,Maof gặpbgPH ánbgPHh sáj84Jng mờ ảoj84J kibgPHa liMaofền thànhbgPH mMaofột lớMaofp sươngMaof nhXL6Hạt nhòj84Ja, đj84Jôi cbgPHhân thoMaofn dàibgPH, kếtSFwV thúcMaof ởXL6H dưới làXL6H mSFwVột SFwVđôi giàSFwVy cSFwVao gSFwVót mj84Jàu j84Jtím lbgPHấp láj84Jnh SFwVnhư saj84Jo, đươngSFwV nhiên,j84J thXL6Hật nổSFwVi bật trênXL6H nềnXL6H bgPHphòng bgPHtối tăSFwVm nhưXL6H XL6Hthế, máSFwVi tSFwVóc bgPHdài tớj84Ji hSFwVông, Maofbồng j84Jbềnh bgPHuốn nhẹXL6H nj84Jhư làn suốbgPHi. j84JCó j84Jlẽ j84Jcô tMaofa đanSFwVg hóSFwVa trabgPHng, nhưnMaofg kXL6Hhác vớbgPHi bgPHmọi Maofcô Maofgái khácSFwV đềuj84J đeoj84J mặXL6Ht nạ, bgPH cô tMaofa lạibgPH đSFwVeo mộtMaof lớpbgPH SFwVvải rj84Jen chbgPHe XL6Hđi đôMaofi mắt,bgPH chj84Jỉ SFwVđể lj84Jộ gXL6Hương XL6Hmặt XL6Hgóc đầbgPHy tMaofhanh tú, cMaofái mũj84Ji cMaofao, XL6Hvà đôSFwVi môiMaof đỏXL6H mọng.

Hắn…hắn nhậXL6Hn rXL6Ha cMaofánh mbgPHũi đó,j84J nhXL6Hận rXL6Ha đôj84Ji môiXL6H đó,bgPH chỉXL6H vXL6Hì đôiMaof XL6Hmắt đưbgPHợc chXL6He đi, nSFwVhưng vẫnj84J lSFwVộ lSFwVên mộtj84J SFwVcon ngưj84Jơi bgPHsáng. Hắnj84J SFwVlắc lắcj84J bgPHđầu, liệuSFwV cMaofó phảiMaof là…

“Trang SFwVThư?” hj84Jắn bgPHthốt lênbgPH đầyXL6H Maofbất ngờ.

Nó j84Jgiật mìnMaofh SFwVquay lại,SFwV thấbgPHy j84Jhắn XL6Hđã bgPHđứng XL6Hngay cửaMaof, XL6Hnó lunbgPHg túng.

“tôi tôi…XL6H” nóSFwV lắpXL6H bắpXL6H…rồi chợtXL6H nhớXL6H mXL6Hình đXL6Hang SFwVlà thâSFwVn j84Jphận củaMaof TraSFwVng Thư…XL6Hnó phải Maoflàm sbgPHao đây?SFwV Đâyj84J Maoflà trườXL6Hng bgPHBOY mà?SFwV PMaofhải gij84Jải tMaofhích nhưbgPH thếj84J nàbgPHo XL6Hvề sSFwVự xuất hiệnj84J củaXL6H côj84J gáSFwVi TraXL6Hng j84JThư đâXL6Hy? j84JTại sabgPHo nMaofó lạiSFwV sbgPHơ Maofsuất khôngSFwV SFwVchịu khXL6Hóa SFwVcửa chứ? HắnMaof SFwVsẽ lXL6Hàm SFwVgì nój84J? Tj84Jố cáSFwVo? NXL6Hhưng nXL6Hên nMaofhớ hbgPHắn tMaofhuộc dạngSFwV biSFwVến bgPHthái nhMaofa! Hắj84Jn sẽ…sẽ…

Đầu nXL6Hó quj84Jay mMaofòng, gươbgPHng mặtMaof hoảnMaofg loạnMaof SFwVthấy SFwVrõ quSFwVa đôbgPHi mắMaoft đenj84J cứbgPH laMaofy láMaofy, đôi môij84J míMaofm chặt…

“tách” hắnMaof vớiXL6H SFwVtay Maofbật côMaofng tbgPHắc đèMaofn lênXL6H, lúSFwVc SFwVnày bgPHđã địnhj84J dạngMaof rõj84J côbgPH gáij84J đang đứnbgPHg giữXL6Ha phòng.

“tại sao…côj84J lại…”

“tôi…tôi làSFwV bạnSFwV củaMaof Hải!j84J!!” XL6Hnó lMaofa tXL6Hoáng lên.

Hắn bấtMaof ngờ,bgPH bgPHlà bMaofạn củaMaof Hảij84J sabgPHo? Rồj84Ji SFwVhắn liềnXL6H tức…saoXL6H Maoftrước giMaofờ bgPHhắn khSFwVông biết Maof nhỉ? ChắMaofc phảj84Ji dạj84Jy dỗbgPH lạij84J j84Jcậu j84Jbạn SFwVnày quá!

“sao SFwVcô j84Jlại Maofở đây?”bgPH hXL6Hắn bắtj84J đSFwVầu lấyj84J lSFwVại bìXL6Hnh SFwVtĩnh, hỏi.

Nó rXL6Hun runj84J, lấyXL6H XL6Htay qSFwVuệt SFwVđi mấyMaof gij84Jọt mồj84J hôbgPHi đaXL6Hng chựcMaof rơMaofi trMaofên bgPHtrán, lắbgPHp bắp.

“chỉ…chỉ là…tôSFwVi Maofnghe HSFwVải nóibgPH ởMaof đâybgPH Maofcó tj84Jiệc rấtXL6H vSFwVui…nên muốnXL6H tbgPHham dự…cóXL6H điều tôXL6Hi khMaofông cXL6Hó vbgPHé j84Jmời, nênMaof bgPHphải XL6Hlén vàoSFwV đMaofây…hì hì…”Maof Maoftới lXL6Húc này,XL6H nj84Jó bắtMaof đầuSFwV kMaofhâm phục bbgPHản thâSFwVn, mSFwVột lSFwVí dbgPHo rj84Jất logSFwVic nhưbgPH vậMaofy cũnj84Jg nghĩbgPH được,SFwV bbgPHằng cXL6Hhứng làSFwV mặtMaof hắn đãbgPH gMaofiãn rj84Ja mộj84Jt chút.

Hắn nj84Jhìn nXL6Hó SFwVmột hồibgPH, Maofnó nMaofhờ lờiMaof nXL6Hói dốj84Ji baSFwVn j84Jnãy cMaofũng tj84Jhấy Maoftự tj84Jin hơnj84J, khôngMaof còn rubgPHn nữSFwVa, j84Jđứng thằbgPHng lên.Maof GươSFwVng mặtXL6H j84Jhắn cSFwVhợt đỏbgPH ửj84Jng, bgPHsao vậy?XL6H bgPHtim hắj84Jn lạiSFwV đậMaofp nhanh nữSFwVa rồi,Maof chậc!

“vậy…cô muốnj84J SFwVđi Maofdự SFwVtiệc chứ?bgPH chSFwVúng tj84Ja điSFwV vj84Jới bgPHnhau j84Jnhé!” j84Jhắn SFwVđề nghị.

Nó liềnj84J sbgPHuy nghSFwVĩ, nj84Jếu nSFwVó từj84J chốij84J, Maofthì nóMaof sẽXL6H trMaofở vbgPHề thbgPHân pbgPHhận cSFwVủa HảiMaof bằng cáchSFwV nàobgPH, họaXL6H chSFwVăng bSFwVây XL6Hgiờ điSFwV rXL6Ha vớj84Ji hắn,XL6H rồiSFwV léSFwVn bỏj84J điSFwV, bgPHra cXL6Hửa hàngMaof mj84Jua mộtXL6H bộ đồSFwV Maofcon tMaofrai chSFwVạy XL6Hvào XL6Hvới vàij84J SFwVlon SFwVnước j84Jquả Maofra XL6Hvẻ Maofnhư mớij84J đXL6Hi rbgPHa j84Jngoài về.

Nó mỉmbgPH cười,Maof kếj84J j84Jhoạch khônXL6Hg thMaofể hbgPHoàn hbgPHảo j84Jhơn nữaSFwV, nXL6Hó nSFwVhanh chXL6Hóng đXL6Hồng ýSFwV theo SFwVhắn ra.

Tiếng nhạcSFwV kibgPHnh j84Jdị XL6Hvang lêj84Jn khiếnXL6H Maofnó nSFwVổi dMaofa gàSFwV, bànMaof tSFwVay XL6Hđang nj84Jắm XL6Hlấy XL6Htay hắbgPHn bỗng chSFwVốc bgPHrun j84Jlên XL6Hbần bậtMaof, XL6H2 răj84Jng SFwVtí XL6Hnữa j84Jlà SFwVva vàbgPHo j84Jnhau cMaofầm cập,bgPH nhưMaofng vìj84J sợj84J lộ,j84J nó đànhXL6H phảij84J chịuSFwV đựng.

Mặc dXL6Hù đôj84Ji mắtXL6H đXL6Hã đXL6Hược giSFwVấu saj84Ju lbgPHớp XL6Hren đeXL6Hn tuyMaofền kiXL6Ha, nhưnSFwVg nóbgPH vẫnj84J đầybgPH thu húbgPHt, bgPHthân hbgPHình hobgPHàn hảXL6Ho, đSFwVi cùXL6Hng mộtj84J mộtSFwV chMaofàng tMaofrai Maofkhông kXL6Hém phầSFwVn đẹpbgPH đẽ.SFwV Tất cảXL6H tạoMaof nbgPHên tj84Jâm điMaofểm củaXL6H bữaj84J tiệc.

Tự dưng…hj84Jắn cảmXL6H thấyMaof tựXL6H SFwVhào! Thằngj84J cbgPHon SFwVtrai nàoXL6H kj84Jhông bgPHtự bgPHhào bgPHkhi đSFwVi cbgPHùng một côXL6H gXL6Hái nhMaofư vậyj84J Maofchứ? chỉXL6H là…hắnbgPH khMaofông biếtSFwV Maofnó Maofcó cảmSFwV thấXL6Hy nhSFwVư vMaofậy khôngSFwV? NhưngMaof bgPHhắn có cMaofảm gSFwViác Maofnhư Maofnó vj84Jà bgPHhắn làSFwV mộtMaof cặSFwVp, XL6Hdù cXL6Hhẳng bgPHai XL6Hnói gìXL6H, j84Jbàn tSFwVay j84J2 ngườiXL6H vẫnXL6H bgPHnắm chặt vớiMaof j84Jnhau, cj84Jả j84J2 vẫnXL6H điMaof bênXL6H nhau.

Hắn khôXL6Hng biết,SFwV nếuXL6H SFwVkhông j84Jlầm thìj84J đâyj84J làj84J lSFwVần thứSFwV SFwVba gặpXL6H j84JTrang Thưj84J, nhưng khônj84Jg hiểSFwVu sbgPHao lạibgPH mj84Juốn trởSFwV thbgPHành Maofbạn tj84Jrai củabgPH j84Jcô taMaof, từbgPH lúcMaof nj84Jào hắnMaof dSFwVễ dMaofãi vậy sao?Maof TừMaof lúcSFwV nMaofào hắnbgPH dMaofễ đMaofánh mấtSFwV cảmbgPH xj84Júc vậybgPH saoSFwV? VbgPHậy cj84Jảm xúcXL6H vớij84J HảibgPH làj84J gì?

Nghĩ đếnSFwV đój84J hắnSFwV khẽXL6H nbgPHhíu Maofmày, cảmj84J xúcXL6H bgPHvới bgPHcậu bgPHta Maoflà gMaofì? cóbgPH giống…nj84Jhư vớSFwVi Trang ThưMaof không?

Nó thìbgPH khj84Jông nhj84Jận j84Jra nhữngMaof bj84Jối rốibgPH Maofđó trênSFwV gươnMaofg mMaofặt SFwVhắn, cẩj84Jn thânj84J từngj84J bước vớij84J đSFwVôi gij84Jày cabgPHo gój84Jt, nj84Jé nhbgPHững bgPHcon mắMaoft giả,Maof nSFwVhững SFwVbàn tbgPHay SFwVgiả XL6Hđầy XL6Hmáu dướibgPH sMaofàn, cố gMaofắng xaj84Jo nhãnSFwVg mMaofình bằngj84J mộtSFwV điệuj84J nhXL6Hạc nàobgPH đSFwVó SFwVđể tốnMaofg hj84Jết n
hững SFwVâm SFwVthanh kXL6Hinh Maofdị xSFwVung quMaofanh. MaofNó cj84Jắn mối,j84J chỉbgPH Maofvì mộtSFwV phbgPHút ghj84Jen tj84Jị vớbgPH vẫn, điXL6H mặcSFwV cáij84J vMaofáy j84Jvào, đMaofể giờj84J phảibgPH rj84Jơi j84Jvào tìnhXL6H SFwVcảnh nbgPHhư j84Jvầy XL6Hđây! MaofCũng maXL6Hy XL6Hlà nó đãj84J XL6Hkịp độSFwVi SFwVtóc giả…khôngMaof thì…

“cô muốnSFwV uốngj84J tíj84J nướcXL6H Maofkhông?” hắSFwVn hỏi.

Nó liềnj84J gXL6Hật đầuMaof liXL6Ha bgPHlịa, cMaofơ hộMaofi tbgPHrốn tMaofhoát cXL6Hho nSFwVó đâySFwV SFwVrồi! đMaofợi kj84Jhi hắMaofn tiếnj84J đến XL6Hcái bànXL6H thứcj84J ăbgPHn ởXL6H giữMaofa sXL6Hân, XL6Hnó nhanbgPHh cbgPHhân chạybgPH vềXL6H phSFwVía cổnXL6Hg trườXL6Hng. nhưng…

“con kibgPHa! MàySFwV lXL6Hà j84Jnhỏ nào?”

Nó bịMaof chặMaofn XL6Hbởi mộtSFwV nữj84J sinSFwVh, bgPHnó nhíMaofu màMaofy, nSFwVếu XL6Hnó kj84Jhông lầmMaof…thì cj84Jhẳng SFwVphải con bgPH hot gMaofirl trườngbgPH j84JGIRL sao?

“mình cóXL6H vibgPHệc bj84Jận…có j84Jgì chúnj84Jg tMaofa nóiMaof Maofchuyện phiếmSFwV Maofsao SFwVnhé!” nbgPHó cốj84J lảng trábgPHnh, j84Jcơ XL6Hhội chạybgPH trXL6Hốn tbgPHốt nhấtMaof j84Jnày, kXL6Hhông thểSFwV đểj84J vụMaoft đibgPH được.

“mày dáSFwVm!!” Maofnhỏ hoj84Jt giMaofrl cảj84Jm Maofthấy bgPHnhư SFwVbị j84Jsỉ nhMaofục, libgPHền SFwVvung taMaofy tátSFwV nój84J. Nhưng nóbgPH đãXL6H nXL6Hé kịpMaof, Maofnắm taSFwVy nXL6Hhỏ lại.

“cô bịSFwV j84Jgì j84Jvậy? tôibgPH Maofcó làMaofm j84Jgì SFwVcô đâuMaof” nóSFwV bgPHtức gj84Jiận, nóSFwVi rítbgPH qSFwVua kẽSFwV răng.

“mày còXL6Hn j84Jdám nóMaofi? j84JTao XL6Hthấy màSFwVy đMaofi chuMaofng vbgPHới aSFwVnh bgPHKhoa! XL6HNói đi!Maof MbgPHày XL6Hlà aiXL6H? Có phảXL6Hi vMaofì XL6Hmày màMaof anj84Jh KbgPHhoa bỏMaof tXL6Hao không?j84J” nj84Jhỏ đbgPHó nóSFwVi troXL6Hng cơnXL6H giậnj84J dữj84J tộtbgPH độ,j84J j84J2 mắt giànMaof giSFwVụa nhMaofư sMaofắp khóc.

Nó XL6Hbối rối,bgPH suMaofy SFwVnghĩ mộj84Jt hSFwVồi liềSFwVn bgPHhất taj84Jy j84Jnhỏ lbgPHàm nSFwVhỏ loạnj84Jg choạng.

“tôi khôSFwVng phảiXL6H XL6Hlà gìMaof cbgPHủa KSFwVhoa cả,j84J giờSFwV j84Jthì đểMaof bgPHtôi yên”SFwV SFwVnó liềnSFwV bướSFwVc XL6Hđi nhanh cXL6Hhóng. ChợtXL6H nhỏj84J hoXL6Ht gSFwVirl đSFwVứng lênMaof chặMaofn nóMaof lại.

“mày tXL6Hưởng tXL6Hao bgPHtin XL6Hsao? Taj84Jo kMaofhông cj84Jó ngubgPH, sbgPHao j84Jmày khSFwVông dámj84J cởij84J miếngMaof vảibgPH rXL6Ha mà nj84Jói chuyệnbgPH vMaofới tSFwVao? MàybgPH sbgPHợ SFwVtao sẽXL6H nhậnMaof rSFwVa mSFwVặt màyMaof j84Jsao? XL6HNếu bgPHmày khônbgPHg j84Jlàm gì thìbgPH tạiMaof sobgPHa lạiSFwV sợXL6H taj84Jo nhậnj84J rSFwVa Maofmặt màXL6Hy cj84Jhứ?” nhỏSFwV nXL6Hói nhMaofư điXL6Hên loạn,SFwV nbgPHó cảbgPHm thấy phiềnMaof phức,XL6H bgPHđang lưỡngXL6H lbgPHự SFwVcó nêj84Jn j84Jcho nXL6Hhỏ XL6Hmột cướcXL6H Maoflàm nhỏXL6H ngSFwVất xỉXL6Hu, xoSFwVng bgPHbỏ chMaofạy không XL6Hthì đằngSFwV xXL6Ha…nó thấXL6Hy KhXL6Hoa đaMaofng chạyj84J lại.

Không hiểuj84J sXL6Hao nóSFwV hoảngSFwV loạMaofn, qMaofuay lưSFwVng chạyj84J ngj84Jược vMaofào j84Jtrong tj84Jrường. NhXL6Hỏ hot Maofgirl díbgPH theoj84J, SFwVphía sMaofau lạbgPHi lMaofà têj84Jn KMaofhoa, cảXL6H SFwV3 rượtSFwV đuổj84Ji, tạobgPH nêbgPHn mMaofột khMaofung cảnh SFwVkhôi hài.

Đang chạy,j84J từbgPH troSFwVng rừngMaof cbgPHây, mộtj84J cánbgPHh tSFwVay vươnSFwV rMaofa bgPHôm chặtj84J nóXL6H núbgPHp SFwVsao thân cây.Maof NóbgPH gàbgPHo tobgPH, nhưSFwVng SFwVđã bịj84J mộtbgPH j84Jbàn taj84Jy bịtXL6H bgPHmiệng lạMaofi, nMaofó phj84Ját khbgPHóc, trờSFwVi SFwVơi! Đừng nóiXL6H là…là…mabgPH chứ!!!

Nó XL6Hkhóc thầm,Maof cj84Jó kj84Jhi nSFwVào SFwVnó bgPHbị ănj84J thịbgPHt khôngMaof? SFwVNó từnj84Jg xbgPHem mộtSFwV bj84Jộ phim ZombbgPHie, mấj84Jy cMaofon tMaofhây mXL6Ha tMaofrong bgPHphim rấMaoft tMaofhích ăMaofn tj84Jhịt ngưj84Jời…có kj84Jhi nbgPHào j84Jnó XL6Hbị nhưj84J vậy khôXL6Hng? ChếtXL6H nhưj84J vậySFwV đauMaof đớnbgPH XL6Hlắm! nj84Jó XL6Hkhông muSFwVốn! NhưXL6Hng XL6Hcố gMaofắng cỡbgPH Maofnào nó bgPH cũng khôngSFwV thoXL6Hát SFwVra XL6Hđược bXL6Hàn tbgPHay đangMaof XL6Hôm chặtj84J nó.

“yên nbgPHào! TôSFwVi đây!”

Nó tXL6Hròn xMaofoe mắt…SFwVlà j84Jgiọng củaXL6H Lâm…trongbgPH mộtXL6H giây,XL6H nóSFwV thởSFwV phàoj84J nhMaofẹ nhõm.

Cùng lúSFwVc đó,XL6H SFwV2 Maofthân hbgPHình cj84Jhạy vụtSFwV qXL6Hua, đSFwVến kMaofhi kSFwVhông cònMaof ngj84Jhe tiếbgPHng bước cXL6Hhân, LâSFwVm mbgPHới XL6Hbuông nóSFwV ra.

“cô Maofđâu rồi?SFwV rj84Ja đâXL6Hy đi!XL6H” cXL6Hhạy mộtbgPH hj84Jồi khôXL6Hng thMaofấy nMaofó Maofđâu, nSFwVhỏ hSFwVot gbgPHirl hét toSFwVáng lên.

“này! CbgPHô đãSFwV SFwVlàm j84Jgì bgPHTrang ThXL6Hư hả?”XL6H hắnbgPH xônMaofg lênSFwV, j84Jnắm chbgPHặt XL6Hvai nhỏ,SFwV bbgPHàn taXL6Hy hắn dùngbgPH XL6Hlực mạnhSFwV đếnXL6H nỗiSFwV khiếnj84J bgPHnhỏ pj84Jhải nhăXL6Hn XL6Hmặt đaSFwVu đớn.

Nhưng rbgPHồi nMaofhỏ lạij84J khóc.

“Khoa! CậbgPHu đâySFwV rồi!” XL6H nj84Jhỏ XL6Hôm hắn.

Hắn khMaofông SFwVkhiêm nhường,SFwV mạnhXL6H SFwVtay đẩyMaof SFwVnhỏ SFwVra khiếnj84J nj84Jhỏ nj84Jgã xMaofuống Maofđất. bgPHĐôi mắt nhỏSFwV tSFwVức gibgPHận nhMaofìn hắn.

“thái độSFwV j84Jvậy lXL6Hà saoj84J? MaofNên XL6Hnhớ cậuSFwV làMaof XL6Hbạn SFwVtrai SFwVcủa mình!”

Hắn lơXL6H điMaof, tMaofiếp tụcXL6H SFwVnhìn SFwVquanh j84Jtìm XL6Hnó, nhMaofưng khbgPHi j84Jnghe nhỏXL6H nóiMaof đếnMaof tXL6Hừ ‘bạn Maoftrai’ XL6H, Maofhắn j84Jcười SFwVkhẩy, SFwVnói vớSFwVi bgPHgiọng bgPHchâm chọc.

“bạn traMaofi? XL6HTôi khôngXL6H biếtj84J côbgPH giảSFwV nMaofgu Maofhay bgPHngốc thMaofật đbgPHây? SFwVCô phảiXL6H nhìj84Jn bij84Jểu hiệMaofn để đoánSFwV j84Jý j84Jtôi chSFwVứ, SFwVtôi vốbgPHn kXL6Hhông xebgPHm Maofcô lbgPHà bạXL6Hn gái!”

“là vìSFwV cbgPHon nhỏMaof đó?”

“không! SFwVLà SFwVvì ngMaofay từj84J đầu,bgPH côMaof khôbgPHng hềXL6H lSFwVà bj84Jạn gXL6Hái XL6Hcủa tôiMaof, SFwVvà nếMaofu cXL6Hó thìbgPH cũng XL6Hchỉ trMaofong mộtbgPH giâyj84J!” hắMaofn Maofnói, mbgPHiệng nhbgPHếch j84Jlên, “đểSFwV tôMaofi nj84Jói cXL6Hho côj84J biết nhé,Maof nXL6Hếu tôiXL6H đãbgPH tbgPHừng đj84Jồng ýbgPH làmXL6H bạnMaof tMaofrai côj84J, tSFwVhì tij84Jn tôiSFwV đij84J, SFwVmột giâySFwV j84Jsau đSFwVó, là tbgPHôi đãj84J nbgPHgầm XL6Hchia tXL6Hay rồi”.

Nói XL6Hxong hắnj84J tiếSFwVp bgPHtục chạyMaof đibgPH tìmj84J nó,bgPH Maoftâm trSFwVạng đaj84Jng bSFwVao tXL6Hrùm hắnSFwV làSFwV XL6Hsự Maoftức giận! TrbgPHang Tj84Jhư củaSFwV hắnj84J, ngườibgPH mj84Jà bgPHlâu lắmSFwV hắnSFwV SFwVmới gặSFwVp đSFwVược…đã bỏXL6H chạXL6Hy! hắn khônbgPHg SFwVnhớ SFwVđến hìnhMaof ảnhbgPH mạnhbgPH mẽMaof Maofcủa cMaofô nMaofàng bgPHkhi lXL6Hần đầubgPH bgPHtiên hj84Jắn gMaofặp SFwVở qSFwVuán bar, hắSFwVn kbgPHhông nhớXL6H côj84J Maofấy đãbgPH tMaofrừng trịbgPH têXL6Hn sbgPHay kbgPHia nhưXL6H SFwVthế nào!SFwV HắnSFwV chbgPHỉ đọngj84J tronSFwVg đầu mộtXL6H j84Jcô gáiXL6H hMaofiền XL6Hhòa dễj84J vỡXL6H SFwVkhi cầMaofm bgPHcây kMaofẹo bôngMaof gòSFwVn ngMaofọt SFwVmịn, chj84Jỉ j84Jnhớ từMaofng hành độj84Jng tj84Jhật nhXL6Hẹ nhSFwVàng củabgPH côSFwV ấyXL6H. vàXL6H j84Jgiờ đây,j84J cậuSFwV đổMaof hoàSFwVn toànXL6H SFwVlỗi j84Jcho SFwVnhỏ hotbgPH girl, j84Jchắc chắnXL6H Tj84Jrang j84JThư đãXL6H bịj84J nhbgPHỏ đbgPHó hămMaof dọj84Ja đếSFwVn mứcbgPH phảj84Ji j84Jbỏ chạy!

“chết bgPHtiệt!” hMaofắn Maofdậm bgPHchân, xonSFwVg tSFwViếp XL6Htục tìmj84J kiMaofếm tbgPHrong j84Jvô vọng.

nhỏ j84Jhot XL6Hgirl XL6Hvẫn ngồMaofi đój84J, đôj84Ji chânj84J mềmXL6H j84Jnhũn, SFwVnhỏ hoànSFwV tXL6Hoàn khôngj84J thểSFwV đSFwVứng SFwVdậy được, đôiMaof mXL6Hôi nhỏXL6H runbgPH, rồbgPHi bgPHchìm đMaofắm tSFwVrong nướcbgPH mắtbgPH. tạiXL6H sj84Jao hắbgPHn lạnhj84J lùnXL6Hg bgPHnhư vSFwVậy? tại Maofsao lSFwVại đốiXL6H xửj84J vXL6Hới nhỏbgPH nSFwVhư vậy?

Trang Thư?XL6H coj84Jn béSFwV kSFwVia têSFwVn SFwVTrang TMaofhư? nhỏSFwV khMaofẽ nhXL6Híu mày…cXL6Hảm giác…cáiSFwV têMaofn nSFwVày quen quen!

Còn vềbgPH nóbgPH, đbgPHể Maofan tâm,j84J nbgPHó khẽbgPH lóSFwV đầuj84J rSFwVa, quảMaof SFwVlà XL6H2 ngườibgPH kiXL6Ha đãbgPH cbgPHhạy j84Jmất bgPHhút trong bónXL6Hg tối.

“sao SFwVcậu lạMaofi ởbgPH đâbgPHy?” XL6Hnó nhìnSFwV Lâm,Maof thắXL6Hc mắc.

“tôi SFwVngủ từMaof SFwVchiều, lúSFwVc tỉnhXL6H dậyXL6H tj84Jhì đãSFwV tối”bgPH Lj84Jâm gãij84J đầMaofu, nhìSFwVn mj84Jặt cXL6Hậu đúng bgPHlà vMaofẫn còSFwVn vẻMaof mbgPHơ màngbgPH ngủ.

“vậy tạSFwVi SFwVsao biếMaoft tôMaofi màj84J cậuMaof cứubgPH chứMaof?” j84Jnó XL6Hthốt lSFwVên j84Jđến mứcbgPH kinSFwVh ngạc.

Lâm khẽXL6H lắcbgPH XL6Hlắc cáj84Ji bgPHđầu, ngủXL6H j84Jtiếp XL6Hsao đbgPHược khbgPHi pMaofhải nbgPHghe cSFwVái giMaofọng thSFwVe tXL6Hhé cMaofủa cô nSFwVàng Maofhot girMaofl kj84Jia, vàbgPH rồi…Maofcậu kbgPHhẽ liếSFwVc nó,XL6H xSFwVong dXL6Hùng tj84Jay bgPHvuốt mặtSFwV cMaofhe đi gj84Jương mbgPHặt đỏSFwV ửng…ngSFwVủ bgPHsao đượcSFwV kMaofhi nhìnMaof thXL6Hấy nój84J SFwVtrong bộj84J dạngj84J nXL6Hày? j84JChỉ mớibgPH vừa SFwVnãy thôi,SFwV cậSFwVu còj84Jn ômSFwV nóSFwV tXL6Hrong lj84Jòng, thâMaofn hìXL6Hnh nSFwVhỏ nhắSFwVn đó,XL6H XL6Hcậu chỉXL6H muSFwVốn SFwVnhư vậy mãj84Ji, chỉMaof mubgPHốn ôSFwVm thậtXL6H cMaofhặt, nhưnMaofg rSFwVồi cậuj84J khbgPHông dám,SFwV nếXL6Hu vMaofậy côbgPH Maofta sẽMaof ngấtSFwV mất.

Nó SFwVthì quýnj84Jh quánbgPHg, cứXL6H thSFwVò đầuXL6H j84Jra nhXL6Hìn vSFwVề pj84Jhía bgPH2 ngườiMaof kiaSFwV, j84Jbọn hXL6Họ bgPHđang lXL6Hàm gì nj84Jhỉ? LiệXL6Hu cóMaof bgPHphát hiệnj84J SFwVra nbgPHó khônj84Jg? RXL6Hồi Maofnó lạiMaof nhMaofìn vềXL6H Maofphía LSFwVâm, j84Jsao đbgPHó gương mặj84Jt cắtj84J kbgPHhông cj84Jòn giọtj84J máu.

Lâm j84Jmặc bộbgPH đồngj84J phụbgPHc vớiMaof cáj84Ji áoj84J trắngSFwV j84Jtinh kháMaof rbgPHộng sXL6Ho Maofvới thSFwVân hìnbgPHh cXL6Hậu, nhưng j84Jthứ khj84Jiến nXL6Hó sSFwVợ hãiXL6H lạiXL6H làj84J XL6Hkhung cảMaofnh phíaj84J sXL6Hau! NếubgPH SFwVban ngày,XL6H cảnhMaof tượng nơiXL6H đâyMaof đẹpMaof XL6Hđẽ Maoflà thế,Maof thìj84J bâyMaof giờSFwV, bgPHnó bgPHlại tXL6Hrở SFwVnên XL6Hma j84Jquái mộtXL6H cácbgPHh SFwVkì dị.Maof ÁnhXL6H trăng SFwVmờ Maofnhạt, nhữngMaof bgPHtán cMaofây bgPHtrên cSFwVao rj84Jít theSFwVo tiếXL6Hng bgPHgió, bóngj84J XL6Hđen chúngj84J di chuyểnSFwV trMaofên nềj84Jn SFwVtrời tốiMaof tăm,Maof nXL6Hhững ánj84Jg mXL6Hây dMaofần tXL6Hrôi SFwVqua, nXL6Hhưng tronSFwVg mắtXL6H nó chúngj84J bgPHlại đượcbgPH nXL6Hhân lênMaof XL6Hthành SFwVnhững bónj84Jg Maofma trắnbgPHg bXL6Hiết bay.

Nó SFwVrun j84Jbần bXL6Hật, khôngXL6H nóiXL6H gìXL6H liềbgPHn cXL6Hhui vSFwVào lòngSFwV XL6Hcủa LâmXL6H. Hànj84Jh độngSFwV SFwVđó kSFwVhiến Lâm sữnMaofg người,j84J XL6Hđến khXL6Hi cảmbgPH nhậnbgPH đượcSFwV SFwVsự rMaofun rẩybgPH SFwVcủa nj84Jó cậuSFwV Maofmới khSFwVẽ đặMaoft tSFwVay lên lưngbgPH nó.

“cậu…đưa j84Jtui rMaofa SFwVkhỏi đâMaofy đi…làXL6Hm Maofơn đi!Maof ChMaofỗ nXL6Hày ghêSFwV qXL6Huá!” nj84Jó XL6Hlắp bắp,bgPH thj84Jân hình bgPHnó cbgPHàng cốSFwV rúcSFwV tbgPHrong j84Jlòng Lâm.

Lâm khXL6Hông nóiXL6H Maofgì, cánhXL6H tXL6Hay siếtXL6H nóXL6H chặtbgPH hơXL6Hn, bgPHvô tìbgPHnh Maofđiều nàyXL6H lSFwVàm nSFwVó cảmXL6H thấyj84J một chúSFwVt aj84Jn tbgPHoàn, rồXL6Hi cậSFwVu gầnSFwV nhưSFwV nXL6Hhấc bổngbgPH nj84Jó, bướcSFwV rXL6Ha khỏXL6Hi nbgPHhững tánbgPH cbgPHây rậm rạpSFwV Maofkia. Nój84J nhắmSFwV nghiềnXL6H mắtj84J, j84Jnó cảmj84J gMaofiác khXL6Hông kXL6Hhí xunMaofg quanMaofh rấtj84J lạnMaofh lẽobgPH, nhưng cbgPHhỉ kMaofhi bgPHtrong vòMaofng tXL6Hay Lâm,bgPH nbgPHó XL6Hthấy mộtbgPH sựMaof ấmj84J bgPHáp nàXL6Ho SFwVđó vâybgPH quanhSFwV, nó khôngbgPH biếXL6Ht, XL6Hnhưng bgPHnó mừngXL6H vìbgPH điềMaofu đSFwVó khiếMaofn nMaofó đỡj84J sợbgPH đj84Ji mộtbgPH chút.

Khi j84Jnó mởMaof SFwVmắt, Maofcũng Maoflà lúXL6Hc SFwVnó nhj84Jận j84Jra mìnhXL6H đangSFwV j84Jở j84Jtrong bgPHmột cXL6Hăn j84Jphòng. NXL6Hó chỉ biếtj84J j84Jđây làSFwV phòngSFwV MaofVIP vìbgPH cácMaofh bj84Jài Maoftrí ởMaof đây,XL6H nhưngMaof chắSFwVc j84Jchắn j84Jkhông phảXL6Hi pj84Jhòng của nóMaof. ChắcbgPH đâMaofy lMaofà phòSFwVng cXL6Hủa Lâm,SFwV nóXL6H đoáXL6Hn vậy.bgPH KhôngbgPH kiêngXL6H XL6Hnể gj84Jì, nóXL6H thbgPHáo đôiSFwV SFwVgiày cao gj84Jót, ngXL6Hã j84Jphịch lêMaofn j84Jcái j84Jgiường êMaofm SFwVtrước mắXL6Ht XL6Hmà quênj84J mấj84Jt rằnMaofg mbgPHình đSFwVang mặt váyj84J phồng.

Lâm SFwVđứng ngMaofay SFwVđó, cSFwVhứng SFwVkiến hết,j84J liMaofền XL6Hngượng SFwVchín cảXL6H mặt,SFwV nhưnbgPHg cXL6Hậu vẫnj84J lầmXL6H lũi, khbgPHông Maofnói gìSFwV, ngồXL6Hi lêj84Jn bgPHcửa sbgPHổ. bêSFwVn ngj84Joài bữMaofa tiệbgPHc vẫSFwVn náoXL6H nhXL6Hiệt, mặj84Jc chMaofo XL6Hở đây kj84Jhông j84Jgian XL6Him ắbgPHng đếj84Jn XL6Hlạ thường.

Cậu mímbgPH môbgPHi, cậMaofu khôngMaof muốXL6Hn đưaXL6H mắtbgPH nhbgPHìn nóbgPH, nhj84Jưng j84Jcậu khbgPHông cưỡXL6Hng XL6Hlại được. Maof nó đanSFwVg nằSFwVm trêMaofn giườnj84Jg Maofcủa cậuMaof, thậtSFwV ngọSFwVt ngào.Maof ĐôiSFwV mắtXL6H nhắm,SFwV cbgPHó bgPHlẽ j84Jcô tMaofa Maofđang cố ngXL6Hủ, Maofrồi cáSFwVnh Maoftay đaMaofng đặXL6Ht lMaofên SFwVcái chXL6Hăn bgPHmà cbgPHậu vẫnbgPH Maofđắp j84Jhằng đMaofêm, rồij84J hương thơmXL6H củabgPH XL6Hnó sj84Jẽ đọngXL6H lạiSFwV j84Jnơi đấybgPH, rồij84J hươngMaof tj84Jhơm ấySFwV sẽj84J lạiMaof khiếnj84J coXL6Hn tj84Jim cj84Jậu xáo trộn.

Lâm cúj84Ji đầbgPHu, hướnMaofg mắtbgPH xuốngSFwV bgPHsàn nhà.

Một XL6Hkhoảng lặnSFwVg đángMaof sợ.

Cậu nhj84Jíu mày,bgPH khônj84Jg j84Jsao ngj84Jăn đưXL6Hợc đXL6Hôi chj84Jân đMaofang tiếnMaof vềbgPH nj84Jó, bgPHkhông ngăj84Jn được đôibgPH mắtSFwV j84Jcứ nhìnXL6H nXL6Hó chằXL6Hm chằmXL6H. trờiMaof ơiSFwV! CậuXL6H đij84Jên Maofmất! bgPHsai lầmSFwV khj84Ji dẫnbgPH j84Jnó về phòng,Maof nhj84Jưng khXL6Hi đó,bgPH cậuSFwV khbgPHông cXL6Hòn nơiMaof nàoSFwV kháXL6Hc đểXL6H dSFwVẫn Maofnó Maofđi trốnMaof. khóbgPH kSFwVhăn lSFwVắm cậu j84Jmới dừngXL6H Maofbước, cSFwVậu SFwVdùng hếMaoft cMaofan đảmXL6H đểSFwV chMaofạy vàSFwVo SFwVphòng tắm.

Khóa trXL6Hái cửaj84J XL6Hthật chặt,Maof cậuj84J j84Jcúi xuốnSFwVg bồnj84J rửbgPHa mặt,Maof khôj84Jng bgPHngừng bgPHtóe nướcj84J lên mặtj84J đểMaof đượcj84J tỉnhj84J táo.

Nhìn mìj84Jnh quSFwVa gưXL6Hơng, chưaMaof XL6Hbao giờXL6H cj84Jậu thấyXL6H mặMaoft mbgPHình đỏXL6H SFwVđến vâMaofy, đSFwVôi mắtSFwV đó chưaMaof baXL6Ho gSFwViờ khaSFwVo khSFwVát đSFwVến bgPHvậy, cậuMaof tSFwVhở bgPHdốc, xémbgPH chXL6Hút nữaMaof làMaof j84Jlàm chuSFwVyện cóbgPH lMaofỗi với nóMaof. mộMaoft tj84Jhứ cảSFwVm SFwVgiác tộbgPHi lỗbgPHi babgPHo bgPHtrùm cậXL6Hu, khiSFwVến j84Jcậu gụcbgPH xuống,j84J chỉMaof monj84Jg nSFwVó đứng ngaSFwVy trướcSFwV mặtMaof đểMaof đượMaofc xibgPHn lỗXL6Hi nó.

Nhưng cóXL6H mộtbgPH đXL6Hiều Maofkhông thMaofể sửaSFwV j84Jchữa SFwVđược nXL6Hữa…cậu yêMaofu SFwVnó tj84Jhật rồi!

Rồi cj84Jậu lạiMaof bgPHnhìn mìnhMaof tj84Jrong gương.

Cậu…sẽ bảbgPHo vệbgPH nóMaof, chắj84Jc chj84Jắn lbgPHà vậy!

“cộc cộcbgPH cộc!”

“cậu ởbgPH troj84Jng đój84J à?Maof” tiếSFwVng bgPHnó thMaofì thàXL6Ho ởMaof ngobgPHài cánSFwVh cửa.

Lâm liềSFwVn nhanMaofh chóngSFwV lấXL6Hy lạiMaof bSFwVình tĩnhMaof, Maofmở cj84Jửa bưbgPHớc XL6Hra ngoàj84Ji. NhìnbgPH thấybgPH bgPHLâm, nó liềnj84J cảmbgPH thấj84Jy hơSFwVi ngượnbgPHg, XL6Hsau đóXL6H XL6Hquay SFwVmặt đSFwVi chỗj84J kbgPHhác nói.

“cậu cSFwVho tôiSFwV mượnXL6H đồbgPH mặbgPHc đượcSFwV kbgPHhông? Tj84Jôi j84Jcần phảXL6Hi vềj84J phònj84Jg vớiSFwV thânj84J SFwVphận là Hải…nên…”

“không bgPHsao! TôMaofi điSFwV XL6Hlấy chj84Jo cj84Jô” LâmbgPH nSFwVói, nSFwVhưng tiXL6Hm bgPHcậu lạj84Ji nhóbgPHi…hằng SFwVđêm Maofnó vẫn bgPHở chuMaofng phòj84Jng vớbgPHi cậSFwVu XL6Hta! CóMaof Maofgì cbgPHhắc cSFwVhắn hSFwVắn khônXL6Hg Maoflàm Maofgì bgPHnó kXL6Hhông? ChỉXL6H bgPHvừa rồi thôbgPHi, Maofcậu còSFwVn cóbgPH SFwVý nghbgPHĩa điênj84J rồMaof bgPHvới Maofnó, liệSFwVu XL6Hhắn sẽbgPH khônXL6Hg lj84Jàm vMaofậy nSFwVếu bXL6Hiết nó SFwVlà cXL6Hon gái?

“sao cô…tôMaofi đbgPHã biếtMaof cXL6Hô lj84Jà coMaofn gái…liệuMaof XL6Hsẽ aXL6Hn toàMaofn hơMaofn XL6Hkhi cbgPHô ởMaof chuSFwVng với tôi?”SFwV LSFwVâm đềMaof nSFwVghị, XL6Htay vẫnXL6H XL6Hgiả Maofvờ lụcj84J lọiSFwV troj84Jng tXL6Hủ đồXL6H mSFwVột bộMaof đồXL6H Maofcho nó.

“nhưng…tôi XL6Hcần pSFwVhải tSFwViếp Maofcận cMaofậu tbgPHa để…bgPHtrả tSFwVhù…” nóXL6H nóiSFwV dối!

Chắc chắnbgPH Maoflà nóiMaof dbgPHối, nóbgPH còXL6Hn sữXL6Hng nj84Jgười SFwVvì câubgPH nój84Ji dốiXL6H Maofkhi SFwVnãy! MaofChẳng phảXL6Hi từ XL6Hlâu SFwVđã biếtSFwV ýXL6H địnhSFwV trảSFwV tMaofhù tiêubgPH tj84Jan XL6Hrồi sMaofao? Vậy…saoXL6H vXL6Hẫn SFwVphải j84Jở cbgPHhung phSFwVòng với hắnbgPH nhỉbgPH? SFwVNó ngơMaof mặtMaof, nbgPHhưng lạij84J nj84Jở nụj84J cườibgPH đểMaof cj84Jhe bgPHđi sbgPHự lúngXL6H túngj84J đóbgPH…nó kj84Jhông thể nghĩMaof rbgPHa đưMaofợc XL6Hlí dSFwVo nàbgPHo kbgPHhiến nój84J muốbgPHn tiXL6Hếp j84Jtục ởMaof chuSFwVng phònXL6Hg vớiXL6H hắj84Jn cả!

“tôi SFwVhiểu mSFwVà” ,SFwVLâm tMaofiến vềMaof nj84Jó, đưbgPHa rMaofa mộtMaof bộXL6H đồ,”SFwV SFwVcô thj84Jay đbgPHi, bộj84J j84Jváy SFwVnày cSFwVứ để đâybgPH, tMaofôi sẽj84J giấuMaof gbgPHiúp cô”.

Nó Maofmỉm cườMaofi SFwVthật tưMaofơi, quảMaof làMaof mbgPHay mắnbgPH kj84Jhi tronbgPHg bgPHtình cảnhSFwV nàbgPHy bgPHlại gặSFwVp mộj84Jt người tốj84Jt nhưj84J SFwVLâm. NóXL6H kj84Jhẽ cảmj84J j84Jơn, rj84Jồi cMaofũng bgPHcầm bộMaof đồMaof tiếXL6Hn vềSFwV phXL6Hòng tắm.