Chết!!! lỡ yêu rồi!làm sao đây? - Chap 34 - 36

Chiều, nó6XbTxiMN l6XbTxiMNết c6XbTxiMNái thâqWiDroZQn hìnqWiDroZQh mệtqWiDroZQ mCHTTỏi củ6XbTxiMNa mìnqWiDroZQh 6XbTxiMNvề phònqWiDroZQg, nó6XbTxiMN thầmqWiDroZQ cảmCHTT ơnqWiDroZQ Lâm. CHTT Nhờ cậuCHTT qWiDroZQta mqWiDroZQà ngqWiDroZQuyên cqWiDroZQhiều 6XbTxiMNnó có6XbTxiMN CHTTvô trườnqWiDroZQg qWiDroZQđâu, qWiDroZQnên cáiqWiDroZQ b6XbTxiMNảng đanqWiDroZQg treqWiDroZQo t6XbTxiMNrước 6XbTxiMNngực đây khôn6XbTxiMNg gqWiDroZQây phi6XbTxiMNền 6XbTxiMNhà qWiDroZQgì qWiDroZQcho CHTTnso cqWiDroZQả, qWiDroZQnó CHTTung d6XbTxiMNung đqWiDroZQi trảqWiDroZQ cqWiDroZQái bảng6XbTxiMN c6XbTxiMNho thầyqWiDroZQ giám thị,qWiDroZQ xoqWiDroZQng điCHTT vCHTTề phòng.

Vừa 6XbTxiMNmở cửaqWiDroZQ rCHTTa, nCHTTó thấCHTTy hắCHTTn 6XbTxiMNđang n6XbTxiMNgồi trqWiDroZQên giường,qWiDroZQ đôiCHTT m6XbTxiMNắt đangCHTT đămCHTT chiêu nhìnCHTT mộtCHTT t6XbTxiMNấm CHTThình CHTTđã bịCHTT vàn6XbTxiMNg ốCHTT CHTT4 g6XbTxiMNóc qWiDroZQhình. KhôCHTTng giaCHTTn bCHTTao trùCHTTm hắn6XbTxiMN tĩnh6XbTxiMN mịch,qWiDroZQ ánh sáng6XbTxiMN yqWiDroZQếu ớqWiDroZQt bêCHTTn ng6XbTxiMNoài loánqWiDroZQg thqWiDroZQoáng c6XbTxiMNho qWiDroZQnó qWiDroZQcảm giác6XbTxiMN 6XbTxiMNmờ ảoCHTT, 6XbTxiMNcứ n6XbTxiMNhư ngườiqWiDroZQ ngồqWiDroZQi đấy k6XbTxiMNhông CHTTphải l6XbTxiMNà mộqWiDroZQt coCHTTn n6XbTxiMNgười 6XbTxiMNlạnh lùnqWiDroZQg tà6XbTxiMNn bạo,6XbTxiMN qWiDroZQmà 6XbTxiMNlà một6XbTxiMN 6XbTxiMNngười maqWiDroZQng đầyCHTT vẻ uCHTT sầuqWiDroZQ pqWiDroZQhiền muộqWiDroZQn. 6XbTxiMNHắn đaqWiDroZQng qWiDroZQtrút đ6XbTxiMNi ưuqWiDroZQ CHTTtư q6XbTxiMNua nh6XbTxiMNững cái6XbTxiMN thởCHTT hắt6XbTxiMN đều6XbTxiMN 6XbTxiMNđặn, đôiqWiDroZQ mắt đămqWiDroZQ chCHTTêu dánCHTT CHTTchặt 6XbTxiMNvào tấCHTTm hình,6XbTxiMN buồn6XbTxiMN bã,qWiDroZQ đóCHTT làCHTT nhữn6XbTxiMNg qWiDroZQgì nóqWiDroZQ có6XbTxiMN th6XbTxiMNể thấyCHTT, tiế6XbTxiMNc nuối, đóCHTT lqWiDroZQà nhCHTTững gìqWiDroZQ đaCHTTng đọng6XbTxiMN lCHTTại nCHTTơi kqWiDroZQhóe m6XbTxiMNắt cqWiDroZQủa hắn.

Nó cứqWiDroZQ đứngqWiDroZQ lặnqWiDroZQg nhưqWiDroZQ thếCHTT này,qWiDroZQ chqWiDroZQo CHTTtới kCHTThi hắnqWiDroZQ nCHTTgước mặt6XbTxiMN lên,6XbTxiMN nhìqWiDroZQn nó,CHTT 6XbTxiMNxong hắn mỉmCHTT cườ6XbTxiMNi, 6XbTxiMNlấy cáiCHTT CHTTví CHTTra, nhétqWiDroZQ tấ6XbTxiMNm hìnhqWiDroZQ đóqWiDroZQ lại.

“cậu CHTTvề rồiCHTT 6XbTxiMNà?” CHTThắn hỏi.

Nó kqWiDroZQhông nqWiDroZQói gì,CHTT gậtqWiDroZQ đ6XbTxiMNầu, tự6XbTxiMN qWiDroZQdưng hCHTTình ảCHTTnh vừqWiDroZQa qWiDroZQrồi áqWiDroZQm ảnhqWiDroZQ qWiDroZQnó, khiqWiDroZQến CHTTnó bị 6XbTxiMN suy sụp.qWiDroZQ Đ6XbTxiMNâu 6XbTxiMNlà coqWiDroZQn ngườiCHTT qWiDroZQcủa hắn,6XbTxiMN chợtqWiDroZQ cóqWiDroZQ gqWiDroZQì d6XbTxiMNâng l6XbTxiMNên trqWiDroZQong lò6XbTxiMNng nó,CHTT 6XbTxiMNnó chqWiDroZQợt thấy 6XbTxiMNhắn quáCHTT đánCHTTg thươngCHTT! Đáng6XbTxiMN thCHTTương đếnqWiDroZQ phát6XbTxiMN khqWiDroZQóc lênCHTT được6XbTxiMN! ChợtqWiDroZQ CHTTcái ýqWiDroZQ nghqWiDroZQĩ trả t6XbTxiMNhù tiqWiDroZQêu qWiDroZQtan qWiDroZQtrong đầuqWiDroZQ nóqWiDroZQ, nó6XbTxiMN thCHTTấy lạcCHTT CHTTlối, nó6XbTxiMN đaCHTTng là6XbTxiMNm g6XbTxiMNì ởCHTT đâqWiDroZQy? CHTTNếu không6XbTxiMN phải 6XbTxiMNtrả tqWiDroZQhù thqWiDroZQì c6XbTxiMNó phảiCHTT nCHTTó là6XbTxiMN mộ6XbTxiMNt qWiDroZQđứa CHTTtrơ trẽ6XbTxiMNn, qWiDroZQgiả tCHTTrai đ6XbTxiMNể tiếCHTTp cậnCHTT qWiDroZQbọn con tCHTTrai sqWiDroZQao? PqWiDroZQhải 6XbTxiMNvậy khôngCHTT? 6XbTxiMNNó pqWiDroZQhải l6XbTxiMNàm gìCHTT qWiDroZQbây qWiDroZQgiờ? PhảiqWiDroZQ là6XbTxiMNm 6XbTxiMNgì qWiDroZQđể cóCHTT thểqWiDroZQ qWiDroZQcân bằqWiDroZQng được đâyCHTT? MụcCHTT đqWiDroZQích của6XbTxiMN nóCHTT, k6XbTxiMNhi quyết6XbTxiMN định6XbTxiMN giả6XbTxiMN CHTTtrai qWiDroZQlà CHTTđể trảCHTT thù…nhưngCHTT qWiDroZQnó CHTTtiêu tan CHTTrồi…tiêu tqWiDroZQan thậtqWiDroZQ rồi!

Nó ngước6XbTxiMN 6XbTxiMNmắt qWiDroZQnhìn hắn,qWiDroZQ nụCHTT cười6XbTxiMN trêCHTTn môCHTTi hắCHTTn thậ6XbTxiMNt hiền6XbTxiMN hòCHTTa, đ6XbTxiMNôi mắCHTTt đầy6XbTxiMN 6XbTxiMNbình yên, qWiDroZQbờ qWiDroZQvai CHTTvô cCHTTùng ấmCHTT á6XbTxiMNp, tựqWiDroZQ qWiDroZQnhiên chỉCHTT mu6XbTxiMNốn vCHTTùi đCHTTầu tCHTTrong đóCHTT. n6XbTxiMNó lắ6XbTxiMNc lắc6XbTxiMN cáiCHTT đầu.

“tôi thqWiDroZQua rồi!qWiDroZQ qWiDroZQthua đậm6XbTxiMN thiCHTTệt rồi6XbTxiMN! cậqWiDroZQu thCHTTa chqWiDroZQo tqWiDroZQui đqWiDroZQi!” CHTTnó lầmCHTT b6XbTxiMNầm, hqWiDroZQắn nghệchCHTT mặt qWiDroZQra, qWiDroZQnó đaCHTTng nóiCHTT g6XbTxiMNì vậy?

Thời gqWiDroZQian thấqWiDroZQm thoắt6XbTxiMN lạ6XbTxiMNi đCHTTi quCHTTa th6XbTxiMNêm mộCHTTt khoảng,CHTT nóqWiDroZQ vớiqWiDroZQ LâCHTTm đqWiDroZQã trởqWiDroZQ qWiDroZQlại bình thườ6XbTxiMNng, nqWiDroZQgày ngàqWiDroZQy vẫnqWiDroZQ cườiqWiDroZQ nói,6XbTxiMN 6XbTxiMNlâu lâ6XbTxiMNu 6XbTxiMNlại cCHTTòn làmCHTT gối6XbTxiMN chqWiDroZQo cậ6XbTxiMNu 6XbTxiMNta, nhưCHTTng chung qCHTTuy 6XbTxiMNlà vẫnCHTT rất6XbTxiMN 6XbTxiMNtốt. cònqWiDroZQ vớiCHTT hắCHTTn tCHTThì lạiqWiDroZQ là6XbTxiMN một6XbTxiMN đốngqWiDroZQ hỗnCHTT độn,qWiDroZQ nó6XbTxiMN CHTTnửa muốnCHTT bình thư6XbTxiMNờng vớ6XbTxiMNi 6XbTxiMNhắn, nửaCHTT qWiDroZQmuốn né6XbTxiMN CHTTtránh! BỗnCHTTg qWiDroZQnó mqWiDroZQang đqWiDroZQầy cảmCHTT gCHTTiác n6XbTxiMNhư kẻqWiDroZQ tqWiDroZQội đồ, khôngCHTT dámCHTT 6XbTxiMNđối diệnqWiDroZQ vớiCHTT mộCHTTt ngưqWiDroZQời thanCHTTh qWiDroZQcao như6XbTxiMN CHTThắn, t6XbTxiMNhật l6XbTxiMNà rốiqWiDroZQ quáqWiDroZQ đi!

“Huy! 6XbTxiMNEm đanqWiDroZQg lCHTTàm gìqWiDroZQ 6XbTxiMNvậy?” nó6XbTxiMN đẩqWiDroZQy cửaqWiDroZQ CHTTphòng CHTTem 6XbTxiMNnó bướ6XbTxiMNc vào.

Đúng qWiDroZQnhư CHTTnó đCHTToán, e6XbTxiMNm nCHTTó đaCHTTng cặmqWiDroZQ CHTTcụi họcCHTT qWiDroZQbài tCHTTrên bàqWiDroZQn họcCHTT, CHTTánh đè6XbTxiMNn t6XbTxiMNừ cái đ6XbTxiMNèn hCHTTọc lqWiDroZQe lqWiDroZQắt, CHTTánh sáng6XbTxiMN qWiDroZQbên ngCHTToài gần6XbTxiMN qWiDroZQnhư tắCHTTt hẳqWiDroZQn. N6XbTxiMNó điqWiDroZQ lại,6XbTxiMN vỗ6XbTxiMN vỗqWiDroZQ 6XbTxiMNvai 6XbTxiMNcho em nó.

“học ho6XbTxiMNài 6XbTxiMNlà qWiDroZQsao? Đ6XbTxiMNi 6XbTxiMNchơi vớiqWiDroZQ chị6XbTxiMN nha!”qWiDroZQ n6XbTxiMNó nói6XbTxiMN, giọng6XbTxiMN phấn6XbTxiMN khởi.

Huy CHTTngước mặ6XbTxiMNt lCHTTên, nhìnCHTT qWiDroZQnó cưqWiDroZQời xòCHTTa, xo6XbTxiMNng lạ6XbTxiMNi lắcqWiDroZQ đầu.

“em khôngCHTT mu6XbTxiMNốn qWiDroZQđi rqWiDroZQa ngoài6XbTxiMN” cậCHTTu nCHTThẹ 6XbTxiMNgiọng nóCHTTi, t6XbTxiMNay tạmCHTT thời6XbTxiMN bỏqWiDroZQ bút,6XbTxiMN xoaCHTTy người ngồCHTTi đốqWiDroZQi CHTTdiện CHTTvới chịCHTT mình.

Nó nqWiDroZQghe xCHTTong 6XbTxiMNgãi gCHTTãi đầu.

“sao khCHTTông m6XbTxiMNuốn chứ?qWiDroZQ híCHTTt thCHTTở kqWiDroZQhông kCHTThí tronCHTTg lànhCHTT khônqWiDroZQg phải6XbTxiMN tốtqWiDroZQ hơnqWiDroZQ sao?”

“nhưng…ngày qWiDroZQlễ sắp6XbTxiMN tớiqWiDroZQ rồqWiDroZQi, b6XbTxiMNên qWiDroZQngoài 6XbTxiMNồn ào6XbTxiMN lắm,qWiDroZQ 6XbTxiMNem kqWiDroZQhông muốCHTTn qWiDroZQra đó!”qWiDroZQ Huy 6XbTxiMN nói 6XbTxiMNvan nài.

Nó lạCHTTi gãiqWiDroZQ 6XbTxiMNđầu, 6XbTxiMNem nó6XbTxiMN nóqWiDroZQi đúng6XbTxiMN thiCHTTệt, chẳnCHTTg CHTTlà HalloweeCHTTn sắpqWiDroZQ 6XbTxiMNtới, tr6XbTxiMNường BOY v6XbTxiMNà GIR6XbTxiMNL sẽCHTT sá6XbTxiMNt nhCHTTập cùngqWiDroZQ 6XbTxiMNtổ chqWiDroZQức mộtCHTT bữa6XbTxiMN tiệqWiDroZQc v6XbTxiMNô cùngqWiDroZQ lớn.CHTT NhưqWiDroZQng n6XbTxiMNó lạ6XbTxiMNi rùng mìnqWiDroZQh, v6XbTxiMNào cáCHTTi 6XbTxiMNngày 6XbTxiMNđó 6XbTxiMNbọn họCHTT sẽ6XbTxiMN tqWiDroZQha hCHTTồ giả6XbTxiMN 6XbTxiMNdạng CHTTma quCHTTỷ qWiDroZQhù dCHTTọa CHTTlẫn nCHTThau, nó6XbTxiMN thì CHTT lại…sợ mqWiDroZQa hơqWiDroZQn qWiDroZQgì hết6XbTxiMN! NhưqWiDroZQng…còn nữa…lỡCHTT bọ6XbTxiMNn nCHTTữ sCHTTinh nhậ6XbTxiMNn rqWiDroZQa CHTTnó thì6XbTxiMN sa6XbTxiMNo? NguCHTTy thật, 6XbTxiMN ngày hqWiDroZQôm đó6XbTxiMN 6XbTxiMNnó 6XbTxiMNphải trCHTTốn thôi!

Chỉ cCHTTòn 6XbTxiMN3 ngàCHTTy nữqWiDroZQa qWiDroZQlà t6XbTxiMNới bqWiDroZQuổi CHTTlễ, nCHTTó càngqWiDroZQ trqWiDroZQánh qWiDroZQmặt, nqWiDroZQó thCHTTà nấpqWiDroZQ ởCHTT chỗCHTT rừng 6XbTxiMNcây làCHTTm gốiCHTT qWiDroZQcho 6XbTxiMNLâm cqWiDroZQhứ nhCHTTất qWiDroZQquyết 6XbTxiMNkhông chqWiDroZQịu giúpqWiDroZQ mọ6XbTxiMNi người,qWiDroZQ hắn6XbTxiMN 6XbTxiMNvốn CHTTđã CHTTkhó gặp nóqWiDroZQ, giCHTTờ c6XbTxiMNàng k6XbTxiMNhó hơ6XbTxiMNn khiCHTTến tâm6XbTxiMN tr6XbTxiMNạng khônqWiDroZQg khỏqWiDroZQi khó6XbTxiMN chịu.

Còn 6XbTxiMN2 ngày6XbTxiMN qWiDroZQnữa, 6XbTxiMNsân trườngCHTT tấqWiDroZQp nậpCHTT, khônCHTTg k6XbTxiMNhí lễCHTT h6XbTxiMNội đ6XbTxiMNã đến,CHTT bọn6XbTxiMN 6XbTxiMNcon trai hăn6XbTxiMNg CHTThái làqWiDroZQm việcCHTT để6XbTxiMN chuqWiDroZQẩn bịqWiDroZQ lễ,CHTT bởiqWiDroZQ h6XbTxiMNọ biết…lần6XbTxiMN nàyqWiDroZQ CHTTcác qWiDroZQnữ qWiDroZQsinh sẽqWiDroZQ quCHTTa dự6XbTxiMN lễ, nên6XbTxiMN g6XbTxiMNương m6XbTxiMNặt qWiDroZQai cũnqWiDroZQg hớn6XbTxiMN hởqWiDroZQ. (viết6XbTxiMN tớiCHTT đâCHTTy cũnCHTTg phảiCHTT 6XbTxiMNlàm bộCHTT mCHTTặt qWiDroZQnày =.=”)

Ngày mqWiDroZQai lCHTTà lễ,qWiDroZQ mọi6XbTxiMN tCHTThứ CHTTcàng tấpqWiDroZQ 6XbTxiMNnập, ngườiCHTT ngư6XbTxiMNời ch6XbTxiMNạy q6XbTxiMNua chạyqWiDroZQ lqWiDroZQại 6XbTxiMNchuẩn bị 6XbTxiMNnhư mắcqWiDroZQ 6XbTxiMNcửi, CHTTnó v6XbTxiMNẫn nú6XbTxiMNp ở6XbTxiMN đâ6XbTxiMNu 6XbTxiMNđó, L6XbTxiMNâm CHTTvẫn bình6XbTxiMN lCHTTặng ngủ,6XbTxiMN CHTTcòn hắn6XbTxiMN vCHTTẫn tâ6XbTxiMNm traCHTTng khó ch6XbTxiMNịu kqWiDroZQhi phảiCHTT tì6XbTxiMNm n6XbTxiMNó. Trước6XbTxiMN qWiDroZQcổng, mCHTTột cá6XbTxiMNi già6XbTxiMNn CHTTma qqWiDroZQuái đượ6XbTxiMNc dựngqWiDroZQ qWiDroZQlên, bọn6XbTxiMN họ dáqWiDroZQn lên6XbTxiMN đó6XbTxiMN qWiDroZQđầy qWiDroZQnhững coqWiDroZQn qWiDroZQnhện 6XbTxiMNvà rắnCHTT bằngCHTT nhựa,qWiDroZQ dướiqWiDroZQ cỏ,CHTT rCHTTải đầyqWiDroZQ như6XbTxiMNng bà6XbTxiMNn t6XbTxiMNay ma quáqWiDroZQi nhCHTTư đ6XbTxiMNang nhô6XbTxiMN lqWiDroZQên qWiDroZQtừ qWiDroZQmặt đất,CHTT CHTTlâu qWiDroZQlâu lạ6XbTxiMNi 6XbTxiMNlà những6XbTxiMN ngôiqWiDroZQ mộqWiDroZQ giả.CHTT Trê6XbTxiMNn xích đ6XbTxiMNu thì6XbTxiMN gắnqWiDroZQ đầyqWiDroZQ n6XbTxiMNhãn qWiDroZQcầu nổqWiDroZQi đầy6XbTxiMN g6XbTxiMNân 6XbTxiMNmáu, cóCHTT cáiCHTT CHTTđược treCHTTo lủnqWiDroZQg qWiDroZQlẳng đưaCHTT xuống. BọCHTTn 6XbTxiMNcon tr6XbTxiMNai lấyCHTT t6XbTxiMNay mình,6XbTxiMN nhúngqWiDroZQ CHTTvào sơCHTTn màu6XbTxiMN đỏ,CHTT ịn6XbTxiMN lêqWiDroZQn trườn6XbTxiMNg, tqWiDroZQạo qWiDroZQra những6XbTxiMN vết 6XbTxiMN tay 6XbTxiMNđầy m6XbTxiMNáu khắpqWiDroZQ nCHTTơi. ĐươnqWiDroZQg nhiênqWiDroZQ, 6XbTxiMNvới mộtCHTT nqWiDroZQgôi trCHTTường giCHTTàu cCHTTó, CHTTnhiêu đóqWiDroZQ chẳng th6XbTxiMNấm thí6XbTxiMNa gì.CHTT Đ6XbTxiMNèn đ6XbTxiMNủ mCHTTàu đượcqWiDroZQ giăngCHTT lên6XbTxiMN khắpqWiDroZQ nơi,qWiDroZQ tốiqWiDroZQ đến,6XbTxiMN qWiDroZQbọn hqWiDroZQọ qWiDroZQnghỉ ngCHTTơi, chỉ còqWiDroZQn chờCHTT ngàqWiDroZQy mqWiDroZQai nữaqWiDroZQ thôi.

Còn v6XbTxiMNề qWiDroZQnó, CHTTnó nqWiDroZQgồi từqWiDroZQ tCHTTrên phòn6XbTxiMNg, nhìnqWiDroZQ xuốnqWiDroZQg CHTTsân rồiCHTT CHTTrùng mìnhCHTT, kéoqWiDroZQ 6XbTxiMNrèm lại, đ6XbTxiMNắp CHTTchăn kíqWiDroZQn ngườiCHTT. 6XbTxiMNhu huCHTT! m6XbTxiMNai 6XbTxiMNnó sẽCHTT khôCHTTng r6XbTxiMNa khỏqWiDroZQi ph6XbTxiMNòng đâu,qWiDroZQ ghêqWiDroZQ qu6XbTxiMNá gCHTThê qCHTTuá! Hức hức!

Cái CHTTngày n6XbTxiMNó s6XbTxiMNợ CHTThãi 6XbTxiMNcũng CHTTtới, hCHTTắn dậyqWiDroZQ tqWiDroZQừ 6XbTxiMNsớm đểqWiDroZQ chuẩn6XbTxiMN 6XbTxiMNbị, nhìn6XbTxiMN qWiDroZQqua nqWiDroZQó, thấy nóqWiDroZQ đắpqWiDroZQ chăCHTTn ruCHTTn bầCHTTn bật.

“cậu bịCHTT gqWiDroZQì CHTTvậy?” hắqWiDroZQn quqWiDroZQan tâm.

“không…chẳng cqWiDroZQó gì6XbTxiMN cả?CHTT CHTTcậu đi6XbTxiMN 6XbTxiMNđi! TuCHTTi khô6XbTxiMNng đi6XbTxiMN đqWiDroZQâu” CHTTnó CHTTnói qWiDroZQgiọng cò6XbTxiMNn run run.

“này! KqWiDroZQhông phảiCHTT bị6XbTxiMN qWiDroZQsốt nặqWiDroZQng 6XbTxiMNchứ?” hắnqWiDroZQ 6XbTxiMNlại gần,CHTT hấtCHTT CHTTchăn qWiDroZQcủa nóqWiDroZQ ra.

Nó CHTTgiật mCHTTình, t6XbTxiMNrợn qWiDroZQmắt n6XbTxiMNhìn hắn,6XbTxiMN héqWiDroZQt lớn.

“20cm!!!”

Hắn hiểCHTTu ý6XbTxiMN, liền6XbTxiMN đứngCHTT 6XbTxiMNlùi mộqWiDroZQt bước,6XbTxiMN như6XbTxiMNng lại6XbTxiMN CHTTlúng túng.

“nếu b6XbTxiMNị bệ6XbTxiMNnh tCHTThì nênqWiDroZQ CHTTđi kCHTThám chứ?”

“tôi khCHTTông qWiDroZQcó bqWiDroZQệnh m6XbTxiMNà…chỉ là…”CHTT ,nó6XbTxiMN kqWiDroZQhẽ đưaCHTT mắtCHTT nhìnqWiDroZQ xqWiDroZQuống sâ6XbTxiMNn 6XbTxiMNtrường ,“tôi khôqWiDroZQng CHTTdám đi6XbTxiMN rqWiDroZQa đó!”,CHTT qWiDroZQnó lạCHTTi trùqWiDroZQm cCHTThăn kqWiDroZQín mít,qWiDroZQ ruCHTTn bầqWiDroZQn bật.

Mới qWiDroZQđầu hắnqWiDroZQ còqWiDroZQn nCHTTghệch mqWiDroZQặt, nhCHTTưng 6XbTxiMNvề sau6XbTxiMN, lạqWiDroZQi nqWiDroZQhớ c6XbTxiMNái tCHTTính sợqWiDroZQ 6XbTxiMNma củaCHTT nóCHTT, hắn lạiqWiDroZQ cười6XbTxiMN lớn.

“cậu trqWiDroZQẻ cCHTTon CHTTquá đấy!6XbTxiMN ch6XbTxiMNỉ làCHTT đồqWiDroZQ gqWiDroZQiả thôi6XbTxiMN mà!”

“cũng 6XbTxiMNkhông được!6XbTxiMN CHTTlàm ơn6XbTxiMN…đi đi…điqWiDroZQ một6XbTxiMN mình6XbTxiMN đi6XbTxiMN! CHTTTui kCHTThông dCHTTám qWiDroZQđi đâu!”qWiDroZQ CHTTnó van nài.

Rồi kqWiDroZQhông g6XbTxiMNian chợqWiDroZQt i6XbTxiMNm ắng,qWiDroZQ 6XbTxiMNnó nqWiDroZQghe tqWiDroZQiếng hắCHTTn thCHTTở hắtCHTT rqWiDroZQa, rồCHTTi tqWiDroZQiếng đóng6XbTxiMN cửqWiDroZQa lại, tớiCHTT lqWiDroZQúc nàyqWiDroZQ nóCHTT mqWiDroZQới thCHTTở CHTTphào raCHTT, tự6XbTxiMN nh6XbTxiMNiên lCHTTại cCHTTó cảmCHTT CHTTgiác tqWiDroZQội lỗi,CHTT nếu không6XbTxiMN CHTTlầm thqWiDroZQì hắnCHTT 6XbTxiMNdự tínqWiDroZQh 6XbTxiMNlà sẽ6XbTxiMN đi6XbTxiMN qWiDroZQvới n6XbTxiMNó qWiDroZQdự tqWiDroZQiệc, 6XbTxiMNnhưng xCHTTin lỗ6XbTxiMNi n6XbTxiMNhé! CCHTTái tính qWiDroZQsợ mCHTTa củ6XbTxiMNa 6XbTxiMNnó qWiDroZQlà qWiDroZQbất tqWiDroZQrị mà!

Bóng đCHTTêm buô6XbTxiMNng CHTTxuống, 8qWiDroZQh tCHTTối, CHTTmọi t6XbTxiMNhứ b6XbTxiMNắt đầCHTTu, ngoqWiDroZQài cổngqWiDroZQ, bọn6XbTxiMN cqWiDroZQon gá6XbTxiMNi bên qWiDroZQ trường GI6XbTxiMNRL đãqWiDroZQ CHTTqua, hình6XbTxiMN qWiDroZQnhư bọqWiDroZQn họCHTT đềuqWiDroZQ gCHTTiả CHTTtrang t6XbTxiMNhành ‘côngqWiDroZQ ch6XbTxiMNúa’ tCHTThì phải! thay6XbTxiMN vì6XbTxiMN lCHTTàm những6XbTxiMN bộCHTT cánhCHTT m6XbTxiMNa quái,CHTT 6XbTxiMNhọ 6XbTxiMNlại kqWiDroZQhoác 6XbTxiMNlên nhữngqWiDroZQ bộqWiDroZQ vqWiDroZQáy qWiDroZQđiệu đà,CHTT trên mặtqWiDroZQ lại6XbTxiMN đ6XbTxiMNeo m6XbTxiMNột qWiDroZQmặt nạqWiDroZQ qWiDroZQcầu kqWiDroZQì, nhCHTTìn c6XbTxiMNó vqWiDroZQẻ rấtqWiDroZQ hqWiDroZQuyền qWiDroZQbí! NCHTTó ngqWiDroZQhiêng qWiDroZQđầu, bỗng6XbTxiMN thấy qWiDroZQghen tị,CHTT dCHTTù sa6XbTxiMNo nóqWiDroZQ cũngqWiDroZQ làqWiDroZQ coqWiDroZQn g6XbTxiMNái nCHTTha! Tự6XbTxiMN CHTTnhiên cqWiDroZQũng m6XbTxiMNuốn đượqWiDroZQc mặcCHTT CHTTnhư vậy.6XbTxiMN Nó n6XbTxiMNhìn q6XbTxiMNuanh, hiệqWiDroZQn cũn6XbTxiMNg kh6XbTxiMNông cóCHTT aqWiDroZQi ở6XbTxiMN đâ6XbTxiMNy, mặCHTTc thử6XbTxiMN qWiDroZQmột lầnqWiDroZQ CHTTxem saoCHTT? Như6XbTxiMNng vCHTTấn đề lạiCHTT là…nó6XbTxiMN khôqWiDroZQng cóqWiDroZQ CHTTmặt nạ!

Hay là…

Nó c6XbTxiMNhui xCHTTuống 6XbTxiMNgầm giườngCHTT, CHTTlôi cáiCHTT valqWiDroZQi đựng6XbTxiMN đầyqWiDroZQ qWiDroZQđồ CHTTcon qWiDroZQgái c6XbTxiMNủa nqWiDroZQó, đợt6XbTxiMN trước vìqWiDroZQ muốnCHTT CHTTquyến r6XbTxiMNũ hắnCHTT n6XbTxiMNên nóqWiDroZQ đã6XbTxiMN mu6XbTxiMNa rấtqWiDroZQ nhiềCHTTu váy,6XbTxiMN theqWiDroZQo qWiDroZQnó CHTTnhớ cCHTTó 6XbTxiMNmột bộqWiDroZQ qWiDroZQváy ren rấCHTTt qWiDroZQcầu kì.

“đây rồiCHTT” nqWiDroZQó t6XbTxiMNhốt lêCHTTn, xoqWiDroZQng lại6XbTxiMN tì6XbTxiMNm mộCHTTt cái6XbTxiMN váyqWiDroZQ khCHTTác, đơqWiDroZQn CHTTgiản nCHTTó chỉ6XbTxiMN mqWiDroZQuốn cái vCHTTáy 6XbTxiMNđó CHTTxòe ởCHTT dướiqWiDroZQ CHTTchân nhìn6XbTxiMN cCHTTho 6XbTxiMNgiống bọn6XbTxiMN k6XbTxiMNia mộ6XbTxiMNt cqWiDroZQhút, mộCHTTt lá6XbTxiMNt CHTTsau, m6XbTxiMNột bộ 6XbTxiMNváy tqWiDroZQrắng nqWiDroZQgọc đ6XbTxiMNập vàoqWiDroZQ mắt6XbTxiMN nó,CHTT dướiCHTT vqWiDroZQáy lCHTTà nhiềCHTTu lớpqWiDroZQ vải6XbTxiMN dàCHTTy, tạCHTTo CHTTđộ ph6XbTxiMNồng cho váy,6XbTxiMN rồqWiDroZQi một6XbTxiMN đôCHTTi già6XbTxiMNy lấp6XbTxiMN lqWiDroZQánh màCHTTy qWiDroZQtím. NqWiDroZQó nqWiDroZQhanh taCHTTy chộpqWiDroZQ cáiqWiDroZQ qWiDroZQkéo, cắqWiDroZQt phầCHTTn vải 6XbTxiMN ren tqWiDroZQrên cqWiDroZQhiếc váCHTTy kiCHTTa, qWiDroZQcắt khéqWiDroZQo hìqWiDroZQnh CHTT2 qWiDroZQcon mắtCHTT t6XbTxiMNrên đó.6XbTxiMN Xon6XbTxiMNg! MọiqWiDroZQ tqWiDroZQhứ thật hoàCHTTn CHTThảo vớiCHTT nó.

Hắn bướcqWiDroZQ điqWiDroZQ mệ6XbTxiMNt mqWiDroZQỏi tCHTTrên 6XbTxiMNhành CHTTlang, 6XbTxiMNra ng6XbTxiMNoài đóqWiDroZQ quả6XbTxiMN lqWiDroZQà mộtqWiDroZQ saCHTTi lầm,6XbTxiMN bọCHTTn con gáqWiDroZQi sa6XbTxiMNo lạiqWiDroZQ cứCHTT 6XbTxiMNbu hắqWiDroZQn mộCHTTt cáCHTTch 6XbTxiMNkhó chịuCHTT nhưqWiDroZQ 6XbTxiMNvậy chCHTTứ? B6XbTxiMNọn họCHTT t6XbTxiMNới đqWiDroZQây khôngCHTT phải 6XbTxiMNđể chơiCHTT qWiDroZQà? Lại6XbTxiMN 6XbTxiMNgặp qWiDroZQcon béqWiDroZQ CHTThot gi6XbTxiMNrl bCHTTên đCHTTó, vCHTTài thá6XbTxiMNng tCHTTrước vqWiDroZQì chơqWiDroZQi đù6XbTxiMNa nên6XbTxiMN nhận lờiCHTT quenCHTT, qWiDroZQgiờ CHTTsao nhỉqWiDroZQ? ThấqWiDroZQy hắCHTTn CHTTim ắngqWiDroZQ thqWiDroZQì nhỏCHTT 6XbTxiMNphải hiểuCHTT l6XbTxiMNà c6XbTxiMNhấm dứtqWiDroZQ CHTTrồi chứ? thếqWiDroZQ CHTTmà CHTTgiờ CHTTvẫn thản6XbTxiMN nhiêCHTTn trưqWiDroZQng qWiDroZQbộ mặqWiDroZQt CHTTtự tCHTTin bướqWiDroZQc cạCHTTnh hắnqWiDroZQ, còn6XbTxiMN 6XbTxiMNtự nhiê6XbTxiMNn khoácCHTT vai, 6XbTxiMNhừ! hắnqWiDroZQ 6XbTxiMNkhông thíchCHTT nhữngqWiDroZQ đứaqWiDroZQ CHTTcon gáiCHTT như6XbTxiMN vậy,qWiDroZQ hqWiDroZQọa chăqWiDroZQng chỉCHTT thícCHTTh nhqWiDroZQững cô gá6XbTxiMNi tha6XbTxiMNnh cCHTTao như6XbTxiMN Tr6XbTxiMNang Th6XbTxiMNư thôiCHTT! MCHTTột cqWiDroZQô gqWiDroZQái mỏn6XbTxiMNg manqWiDroZQh, gần6XbTxiMN như6XbTxiMN dqWiDroZQễ vỡqWiDroZQ trước mqWiDroZQặt hắCHTTn, qWiDroZQnhưng l6XbTxiMNại rấtCHTT 6XbTxiMNquyến rũ…lần6XbTxiMN đqWiDroZQầu ti6XbTxiMNên hắqWiDroZQn qWiDroZQbị CHTTthu húqWiDroZQt qWiDroZQbởi mộCHTTt qWiDroZQngười con gái6XbTxiMN đếnqWiDroZQ thế!

Rồi hắnqWiDroZQ sững6XbTxiMN CHTTngười, đãCHTT qWiDroZQbao lâuCHTT rồiqWiDroZQ khôngqWiDroZQ gqWiDroZQặp TranqWiDroZQg ThCHTTư, CHTTnhưng khônqWiDroZQg hiểu6XbTxiMN tại sao…cóCHTT cảm6XbTxiMN 6XbTxiMNgiác rấtqWiDroZQ gầnCHTT…không 6XbTxiMNhề CHTTxa qWiDroZQcách qWiDroZQtí 6XbTxiMNnào! CHTTCứ n6XbTxiMNhư cô6XbTxiMN tCHTTa luô6XbTxiMNn 6XbTxiMNở cạqWiDroZQn 6XbTxiMNhắn…cảm giác đó…hắnCHTT vòCHTT đầu!CHTT tqWiDroZQhật là6XbTxiMN CHTTkhó hiểu!

Đến trư6XbTxiMNớc c6XbTxiMNửa phCHTTòng. H6XbTxiMNắn khCHTTông qWiDroZQkhỏi k6XbTxiMNhì cườiCHTT k6XbTxiMNhi tưCHTTởng tượnqWiDroZQg cảnh6XbTxiMN CHTTnó chCHTTui tọCHTTt vào tron6XbTxiMNg cqWiDroZQhăn 6XbTxiMNrun 6XbTxiMNlẩy 6XbTxiMNbẩy, bởqWiDroZQi ngoCHTTài kqWiDroZQia đaCHTTng bậtCHTT những6XbTxiMN 6XbTxiMNbản nhạc6XbTxiMN r6XbTxiMNất l6XbTxiMNà ma qWiDroZQquái. RCHTTồi k6XbTxiMNhi nắ6XbTxiMNm 6XbTxiMNlây nắm6XbTxiMN cửa6XbTxiMN, chCHTTợt mộtCHTT cái6XbTxiMN gì6XbTxiMN đóqWiDroZQ lóeCHTT lqWiDroZQên trCHTTong đầuCHTT hắn.

“liệu qWiDroZQTrang Th6XbTxiMNư cqWiDroZQó ởCHTT đâCHTTy khqWiDroZQông nCHTThỉ? CHTTLiệu khCHTTi mình…6XbTxiMNđẩy cqWiDroZQánh cửqWiDroZQa CHTTnày r6XbTxiMNa, mình c6XbTxiMNó thCHTTể thqWiDroZQấy qWiDroZQcô qWiDroZQta không?”

Hắn phìCHTT cườiqWiDroZQ qWiDroZQthành tiếng,qWiDroZQ q6XbTxiMNuái dị,6XbTxiMN qWiDroZQhắn đang6XbTxiMN nhqWiDroZQớ quCHTTá hóqWiDroZQa rqWiDroZQồ à?CHTT SqWiDroZQao côCHTT 6XbTxiMNta lạiqWiDroZQ ở đâyqWiDroZQ được6XbTxiMN CHTTchứ? qWiDroZQđây lqWiDroZQà 6XbTxiMNkhu ở6XbTxiMN dà6XbTxiMNnh cqWiDroZQho BOCHTTY màCHTT, chắcqWiDroZQ cậu6XbTxiMN qWiDroZQuống CHTTsay rồiqWiDroZQ, nênqWiDroZQ nghỉ ngqWiDroZQơi sớmCHTT thôi!

Khi 6XbTxiMNcánh qWiDroZQcửa đãCHTT mở6XbTxiMN ra…h6XbTxiMNắn sữnqWiDroZQg người…

Căn phqWiDroZQòng qWiDroZQkhông mCHTTột ánhqWiDroZQ đqWiDroZQèn đCHTTiện, qWiDroZQchỉ loángCHTT tCHTThoáng án6XbTxiMNh s6XbTxiMNáng từqWiDroZQ bê6XbTxiMNn ngqWiDroZQoài qWiDroZQhắt vào c6XbTxiMNửa s6XbTxiMNổ rải6XbTxiMN r6XbTxiMNác khắp6XbTxiMN nơiqWiDroZQ. CCHTThỉ qWiDroZQlà că6XbTxiMNn qWiDroZQphòng khônqWiDroZQg tối,6XbTxiMN nh6XbTxiMNưng đủCHTT sáqWiDroZQng đểCHTT hắn thấy…qWiDroZQmột qWiDroZQcô gái?6XbTxiMN CôCHTT 6XbTxiMNta mặc6XbTxiMN qWiDroZQmột cáCHTTi đầmCHTT ngắn6XbTxiMN màuCHTT trắng6XbTxiMN CHTTtinh k6XbTxiMNhôi, gặpqWiDroZQ áqWiDroZQnh sáCHTTng mờ ả6XbTxiMNo qWiDroZQkia 6XbTxiMNliền thànCHTTh mộtCHTT 6XbTxiMNlớp sươn6XbTxiMNg n6XbTxiMNhạt nhòa,qWiDroZQ CHTTđôi chqWiDroZQân thCHTTon dài,qWiDroZQ kết6XbTxiMN thú6XbTxiMNc qWiDroZQở dưới là6XbTxiMN mộqWiDroZQt đôiqWiDroZQ CHTTgiày qWiDroZQcao gCHTTót mà6XbTxiMNu 6XbTxiMNtím lấp6XbTxiMN 6XbTxiMNlánh nhCHTTư 6XbTxiMNsao, qWiDroZQđương nhiên,6XbTxiMN thậqWiDroZQt nổi6XbTxiMN bật qWiDroZQtrên nềqWiDroZQn ph6XbTxiMNòng 6XbTxiMNtối tă6XbTxiMNm qWiDroZQnhư thế,6XbTxiMN máCHTTi tóCHTTc 6XbTxiMNdài tớqWiDroZQi hông,6XbTxiMN bCHTTồng bCHTTềnh uốnqWiDroZQ n6XbTxiMNhẹ nCHTThư làn suốiCHTT. CCHTTó lqWiDroZQẽ 6XbTxiMNcô qWiDroZQta đangCHTT hóa6XbTxiMN trangCHTT, 6XbTxiMNnhưng CHTTkhác vớiqWiDroZQ mọiqWiDroZQ CHTTcô 6XbTxiMNgái 6XbTxiMNkhác đCHTTều đCHTTeo mặtCHTT nạ, côCHTT qWiDroZQta lại6XbTxiMN CHTTđeo CHTTmột lớpqWiDroZQ vCHTTải re6XbTxiMNn CHTTche đqWiDroZQi đôCHTTi mắt,6XbTxiMN cCHTThỉ đCHTTể lộqWiDroZQ gươn6XbTxiMNg mặtqWiDroZQ góCHTTc đầCHTTy thanh 6XbTxiMNtú, cái6XbTxiMN mũqWiDroZQi 6XbTxiMNcao, vqWiDroZQà đqWiDroZQôi mCHTTôi đỏqWiDroZQ mọng.

Hắn…hắn nqWiDroZQhận 6XbTxiMNra cánhCHTT mũ6XbTxiMNi đó6XbTxiMN, nhậnqWiDroZQ qWiDroZQra qWiDroZQđôi môiCHTT đó6XbTxiMN, 6XbTxiMNchỉ vì6XbTxiMN đôiqWiDroZQ mắtqWiDroZQ được6XbTxiMN cqWiDroZQhe đi, nh6XbTxiMNưng vẫn6XbTxiMN lqWiDroZQộ lCHTTên mộtqWiDroZQ coqWiDroZQn nCHTTgươi sqWiDroZQáng. HắnCHTT lắCHTTc l6XbTxiMNắc đầuqWiDroZQ, liệqWiDroZQu c6XbTxiMNó phảCHTTi là…

“Trang Thư?”qWiDroZQ hqWiDroZQắn thốt6XbTxiMN lêCHTTn đ6XbTxiMNầy bấtqWiDroZQ ngờ.

Nó giậqWiDroZQt mCHTTình qqWiDroZQuay lạiCHTT, thấyCHTT 6XbTxiMNhắn CHTTđã đứ6XbTxiMNng CHTTngay cửCHTTa, 6XbTxiMNnó CHTTlung túng.

“tôi tCHTTôi…” nó6XbTxiMN CHTTlắp bắp…rồiCHTT chợtCHTT nhqWiDroZQớ qWiDroZQmình đangCHTT qWiDroZQlà tqWiDroZQhân phậnCHTT củaCHTT TraqWiDroZQng Thư…nó phải6XbTxiMN làmCHTT sqWiDroZQao đây?qWiDroZQ ĐâCHTTy là6XbTxiMN trườCHTTng BqWiDroZQOY mà?6XbTxiMN PCHTThải g6XbTxiMNiải thích6XbTxiMN nh6XbTxiMNư t6XbTxiMNhế nàCHTTo về6XbTxiMN sCHTTự xuất CHTT hiện củaqWiDroZQ cô6XbTxiMN gáiCHTT Tran6XbTxiMNg TqWiDroZQhư đâ6XbTxiMNy? Tạ6XbTxiMNi CHTTsao nóqWiDroZQ lCHTTại sơ6XbTxiMN s6XbTxiMNuất khqWiDroZQông chịuCHTT khóaqWiDroZQ cửaCHTT chứCHTT? Hắn qWiDroZQsẽ làqWiDroZQm gCHTTì CHTTnó? T6XbTxiMNố cá6XbTxiMNo? Nh6XbTxiMNưng nêCHTTn 6XbTxiMNnhớ h6XbTxiMNắn thuộcCHTT dạCHTTng biến6XbTxiMN 6XbTxiMNthái qWiDroZQnha! HqWiDroZQắn sẽ…sẽ…

Đầu nCHTTó qCHTTuay mòng6XbTxiMN, gươnqWiDroZQg qWiDroZQmặt hoản6XbTxiMNg loạqWiDroZQn tCHTThấy rõ6XbTxiMN CHTTqua đô6XbTxiMNi mắtqWiDroZQ đenCHTT cứCHTT CHTTlay lá6XbTxiMNy, đôi mô6XbTxiMNi m6XbTxiMNím chặt…

“tách” hắnqWiDroZQ vớqWiDroZQi qWiDroZQtay bậCHTTt côCHTTng tắqWiDroZQc đè6XbTxiMNn CHTTlên, lúcCHTT nàyCHTT đ6XbTxiMNã định6XbTxiMN dạCHTTng rõqWiDroZQ cqWiDroZQô gá6XbTxiMNi đaqWiDroZQng đứng giữ6XbTxiMNa phòng.

“tại saqWiDroZQo…cô lại…”

“tôi…tôi CHTTlà bạn6XbTxiMN 6XbTxiMNcủa qWiDroZQHải!!!” CHTTnó lqWiDroZQa toánqWiDroZQg lên.

Hắn bất6XbTxiMN ngờqWiDroZQ, l6XbTxiMNà bạqWiDroZQn củaqWiDroZQ HảCHTTi qWiDroZQsao? R6XbTxiMNồi 6XbTxiMNhắn qWiDroZQliền tức…saoqWiDroZQ trưCHTTớc g6XbTxiMNiờ hắnqWiDroZQ khônCHTTg biết6XbTxiMN nhỉ? CCHTThắc phảiCHTT dạqWiDroZQy dỗqWiDroZQ l6XbTxiMNại cậu6XbTxiMN bạqWiDroZQn này6XbTxiMN quá!

“sao cqWiDroZQô lại6XbTxiMN qWiDroZQở đâ6XbTxiMNy?” hắnqWiDroZQ bắ6XbTxiMNt đầuCHTT qWiDroZQlấy lạiCHTT bìnhqWiDroZQ tCHTTĩnh, hỏi.

Nó r6XbTxiMNun 6XbTxiMNrun, CHTTlấy taCHTTy qqWiDroZQuệt CHTTđi mấy6XbTxiMN giọtCHTT mồ6XbTxiMN 6XbTxiMNhôi qWiDroZQđang chqWiDroZQực qWiDroZQrơi qWiDroZQtrên tráqWiDroZQn, lắpqWiDroZQ bắp.

“chỉ…chỉ là…tôiqWiDroZQ nCHTTghe HảiqWiDroZQ nóiCHTT ởCHTT đâyqWiDroZQ CHTTcó qWiDroZQtiệc rqWiDroZQất vui…n6XbTxiMNên mCHTTuốn t6XbTxiMNham d6XbTxiMNự…có điều CHTT tôi khônqWiDroZQg có6XbTxiMN qWiDroZQvé mờCHTTi, nqWiDroZQên phải6XbTxiMN CHTTlén và6XbTxiMNo đây…hìCHTT hì…”CHTT tớiqWiDroZQ qWiDroZQlúc 6XbTxiMNnày, nqWiDroZQó CHTTbắt đầuCHTT kh6XbTxiMNâm phục b6XbTxiMNản thân6XbTxiMN, mCHTTột líqWiDroZQ dqWiDroZQo rất6XbTxiMN lo6XbTxiMNgic CHTTnhư vậqWiDroZQy CHTTcũng nqWiDroZQghĩ đượCHTTc, b6XbTxiMNằng chứngqWiDroZQ CHTTlà mặ6XbTxiMNt hắnqWiDroZQ đã g6XbTxiMNiãn qWiDroZQra mộtCHTT chút.

Hắn CHTTnhìn 6XbTxiMNnó mqWiDroZQột hồCHTTi, n6XbTxiMNó nh6XbTxiMNờ lờCHTTi n6XbTxiMNói dqWiDroZQối b6XbTxiMNan qWiDroZQnãy 6XbTxiMNcũng thqWiDroZQấy CHTTtự tqWiDroZQin hơn6XbTxiMN, không cònCHTT ruqWiDroZQn nqWiDroZQữa, 6XbTxiMNđứng thằng6XbTxiMN qWiDroZQlên. Gư6XbTxiMNơng mặtCHTT hắn6XbTxiMN cCHTThợt đỏ6XbTxiMN ửnqWiDroZQg, sa6XbTxiMNo vậy?qWiDroZQ t6XbTxiMNim hắ6XbTxiMNn lạ6XbTxiMNi đập nhCHTTanh nữa6XbTxiMN r6XbTxiMNồi, chậc!

“vậy…cô m6XbTxiMNuốn đi6XbTxiMN dự6XbTxiMN tCHTTiệc chứ?6XbTxiMN chú6XbTxiMNng tCHTTa điCHTT vớ6XbTxiMNi nhaCHTTu qWiDroZQnhé!” h6XbTxiMNắn đềCHTT nghị.

Nó l6XbTxiMNiền s6XbTxiMNuy CHTTnghĩ, nếuCHTT nCHTTó 6XbTxiMNtừ chốiqWiDroZQ, tqWiDroZQhì nqWiDroZQó qWiDroZQsẽ trởCHTT vềCHTT thâCHTTn phậnqWiDroZQ củCHTTa CHTTHải bằn6XbTxiMNg cách n6XbTxiMNào, hqWiDroZQọa CHTTchăng qWiDroZQbây gCHTTiờ đ6XbTxiMNi qWiDroZQra với6XbTxiMN hắCHTTn, qWiDroZQrồi lCHTTén 6XbTxiMNbỏ đi,CHTT CHTTra cửa6XbTxiMN hàCHTTng muCHTTa mCHTTột bộ 6XbTxiMNđồ CHTTcon tCHTTrai ch6XbTxiMNạy vàoqWiDroZQ vớiqWiDroZQ CHTTvài l6XbTxiMNon nước6XbTxiMN quả6XbTxiMN qWiDroZQra vqWiDroZQẻ nhCHTTư 6XbTxiMNmới đqWiDroZQi rqWiDroZQa ngoàCHTTi về.

Nó mỉmqWiDroZQ cườiqWiDroZQ, kế6XbTxiMN hoạ6XbTxiMNch kh6XbTxiMNông thCHTTể qWiDroZQhoàn hảqWiDroZQo hơnCHTT nqWiDroZQữa, CHTTnó qWiDroZQnhanh chóCHTTng đồqWiDroZQng ýqWiDroZQ theo hắn6XbTxiMN ra.

Tiếng nh6XbTxiMNạc kinqWiDroZQh dịqWiDroZQ va6XbTxiMNng lênqWiDroZQ kCHTThiến nCHTTó nổi6XbTxiMN dqWiDroZQa gà,CHTT CHTTbàn taCHTTy đanqWiDroZQg nắm6XbTxiMN lấCHTTy taCHTTy hắn 6XbTxiMN bỗng chốcqWiDroZQ ruCHTTn lêCHTTn bầnCHTT bật,6XbTxiMN CHTT2 qWiDroZQrăng tíCHTT nữaqWiDroZQ làCHTT v6XbTxiMNa 6XbTxiMNvào nha6XbTxiMNu cCHTTầm cậCHTTp, nhqWiDroZQưng vì6XbTxiMN 6XbTxiMNsợ lộqWiDroZQ, nó đCHTTành phảCHTTi chịuCHTT đựng.

Mặc 6XbTxiMNdù đôiCHTT mắtCHTT đã6XbTxiMN đưCHTTợc qWiDroZQgiấu 6XbTxiMNsau 6XbTxiMNlớp 6XbTxiMNren đenqWiDroZQ CHTTtuyền kiqWiDroZQa, nhưngCHTT 6XbTxiMNnó vẫCHTTn đầ6XbTxiMNy thu qWiDroZQhút, thâqWiDroZQn hình6XbTxiMN hoàqWiDroZQn CHTThảo, đ6XbTxiMNi cù6XbTxiMNng một6XbTxiMN CHTTmột chànqWiDroZQg trqWiDroZQai kh6XbTxiMNông CHTTkém p6XbTxiMNhần đẹp6XbTxiMN đqWiDroZQẽ. Tất cảCHTT tạ6XbTxiMNo qWiDroZQnên tâm6XbTxiMN qWiDroZQđiểm của6XbTxiMN bữa6XbTxiMN tiệc.

Tự dưCHTTng…hắn cCHTTảm qWiDroZQthấy 6XbTxiMNtự hàoqWiDroZQ! TCHTThằng coCHTTn trCHTTai qWiDroZQnào không6XbTxiMN tựqWiDroZQ hà6XbTxiMNo kCHTThi điqWiDroZQ c6XbTxiMNùng một c6XbTxiMNô gáqWiDroZQi n6XbTxiMNhư 6XbTxiMNvậy CHTTchứ? chỉqWiDroZQ là…hắn6XbTxiMN 6XbTxiMNkhông biếqWiDroZQt n6XbTxiMNó c6XbTxiMNó cảqWiDroZQm CHTTthấy qWiDroZQnhư vậy6XbTxiMN khôn6XbTxiMNg? qWiDroZQNhưng hắn c6XbTxiMNó cảmCHTT CHTTgiác nhCHTTư 6XbTxiMNnó qWiDroZQvà hắnCHTT l6XbTxiMNà qWiDroZQmột cặp,6XbTxiMN qWiDroZQdù chẳ6XbTxiMNng 6XbTxiMNai nói6XbTxiMN gì,CHTT bàn6XbTxiMN t6XbTxiMNay 6XbTxiMN2 ngqWiDroZQười v6XbTxiMNẫn nắm c6XbTxiMNhặt vớiqWiDroZQ nhqWiDroZQau, cả6XbTxiMN 6XbTxiMN2 v6XbTxiMNẫn đCHTTi bê6XbTxiMNn nhau.

Hắn 6XbTxiMNkhông bCHTTiết, nếqWiDroZQu khôCHTTng lầCHTTm tCHTThì đây6XbTxiMN 6XbTxiMNlà CHTTlần thứ6XbTxiMN b6XbTxiMNa gCHTTặp 6XbTxiMNTrang T6XbTxiMNhư, nhqWiDroZQưng không hqWiDroZQiểu sa6XbTxiMNo qWiDroZQlại muốCHTTn trởqWiDroZQ thàqWiDroZQnh 6XbTxiMNbạn tra6XbTxiMNi CHTTcủa CHTTcô tqWiDroZQa, CHTTtừ qWiDroZQlúc 6XbTxiMNnào hắn6XbTxiMN dễqWiDroZQ dãqWiDroZQi vậy saoCHTT? T6XbTxiMNừ l6XbTxiMNúc nàqWiDroZQo hắnCHTT dễ6XbTxiMN CHTTđánh mấ6XbTxiMNt cảCHTTm xúCHTTc vậyCHTT CHTTsao? VqWiDroZQậy cCHTTảm xCHTTúc vqWiDroZQới HảiCHTT lqWiDroZQà gì?

Nghĩ qWiDroZQđến đCHTTó hắnCHTT kqWiDroZQhẽ nhíCHTTu màqWiDroZQy, cảmqWiDroZQ 6XbTxiMNxúc qWiDroZQvới cậ6XbTxiMNu CHTTta l6XbTxiMNà gì?CHTT c6XbTxiMNó giống…qWiDroZQnhư với Tr6XbTxiMNang CHTTThư không?

Nó tqWiDroZQhì khôngCHTT n6XbTxiMNhận rCHTTa những6XbTxiMN CHTTbối rốiqWiDroZQ 6XbTxiMNđó tr6XbTxiMNên gưCHTTơng mặtqWiDroZQ hắnqWiDroZQ, cẩnqWiDroZQ tqWiDroZQhân từng6XbTxiMN bqWiDroZQước với đôiCHTT giàyCHTT c6XbTxiMNao gót6XbTxiMN, néCHTT nhữCHTTng co6XbTxiMNn mắqWiDroZQt giả,CHTT nCHTThững bànCHTT 6XbTxiMNtay giảqWiDroZQ đầyCHTT máuCHTT dưới6XbTxiMN sàn, cốCHTT g6XbTxiMNắng xqWiDroZQao nhãng6XbTxiMN mìn6XbTxiMNh bằ6XbTxiMNng mộtCHTT điệuCHTT nhạqWiDroZQc nà6XbTxiMNo 6XbTxiMNđó đqWiDroZQể tốngqWiDroZQ hếtCHTT n
hững6XbTxiMN CHTTâm th6XbTxiMNanh kCHTTinh dqWiDroZQị qWiDroZQxung qua6XbTxiMNnh. Nó6XbTxiMN cCHTTắn mốCHTTi, qWiDroZQchỉ vqWiDroZQì mộtCHTT pCHTThút gheqWiDroZQn tCHTTị vớ6XbTxiMN vẫn, đqWiDroZQi qWiDroZQmặc cái6XbTxiMN vqWiDroZQáy vàoCHTT, đểCHTT giCHTTờ phảqWiDroZQi rơi6XbTxiMN 6XbTxiMNvào tìnCHTTh qWiDroZQcảnh nhCHTTư qWiDroZQvầy đâyCHTT! CũngqWiDroZQ maCHTTy lCHTTà nó 6XbTxiMN đã kịpqWiDroZQ đội6XbTxiMN tócqWiDroZQ giả…6XbTxiMNkhông thì…

“cô qWiDroZQmuốn uốngqWiDroZQ tCHTTí nCHTTước không?”CHTT hắnCHTT hỏi.

Nó lqWiDroZQiền gậtCHTT đầu6XbTxiMN liCHTTa qWiDroZQlịa, cCHTTơ hqWiDroZQội trqWiDroZQốn tCHTThoát c6XbTxiMNho nó6XbTxiMN đây6XbTxiMN rqWiDroZQồi! đqWiDroZQợi khCHTTi hắnqWiDroZQ t6XbTxiMNiến đến CHTTcái CHTTbàn thứqWiDroZQc qWiDroZQăn 6XbTxiMNở gi6XbTxiMNữa sânCHTT, qWiDroZQnó qWiDroZQnhanh châCHTTn chạqWiDroZQy vềCHTT CHTTphía cổngqWiDroZQ CHTTtrường. nhưng…

“con kiqWiDroZQa! MCHTTày qWiDroZQlà nhỏqWiDroZQ nào?”

Nó bqWiDroZQị chặnCHTT bở6XbTxiMNi mCHTTột nữ6XbTxiMN sinh6XbTxiMN, n6XbTxiMNó nhqWiDroZQíu mà6XbTxiMNy, qWiDroZQnếu nóqWiDroZQ không6XbTxiMN lầm…qWiDroZQthì 6XbTxiMNchẳng phqWiDroZQải con h6XbTxiMNot 6XbTxiMNgirl tr6XbTxiMNường GIR6XbTxiMNL sao?

“mình c6XbTxiMNó qWiDroZQviệc bận…có6XbTxiMN gìqWiDroZQ chúngqWiDroZQ tqWiDroZQa n6XbTxiMNói cqWiDroZQhuyện phiếm6XbTxiMN sqWiDroZQao nCHTThé!” CHTTnó cqWiDroZQố lảng tCHTTránh, cơ6XbTxiMN hộqWiDroZQi 6XbTxiMNchạy trốCHTTn 6XbTxiMNtốt nCHTThất nàyqWiDroZQ, khôngqWiDroZQ thểqWiDroZQ đCHTTể vụtCHTT điCHTT được.

“mày dám!!”qWiDroZQ nhỏqWiDroZQ 6XbTxiMNhot girqWiDroZQl cảm6XbTxiMN thấCHTTy nhưqWiDroZQ bịqWiDroZQ sỉqWiDroZQ 6XbTxiMNnhục, lCHTTiền vqWiDroZQung CHTTtay tátqWiDroZQ nó. NhCHTTưng nó6XbTxiMN đãCHTT nqWiDroZQé k6XbTxiMNịp, nqWiDroZQắm taCHTTy CHTTnhỏ lại.

“cô bịCHTT gì6XbTxiMN CHTTvậy? tôi6XbTxiMN có6XbTxiMN làqWiDroZQm 6XbTxiMNgì CHTTcô qWiDroZQđâu” CHTTnó tứcCHTT giận,qWiDroZQ nqWiDroZQói rqWiDroZQít 6XbTxiMNqua qWiDroZQkẽ răng.

“mày còCHTTn dáCHTTm nói?6XbTxiMN CHTTTao thấyCHTT màyqWiDroZQ CHTTđi chunqWiDroZQg vớiqWiDroZQ anCHTTh KhoaCHTT! qWiDroZQNói CHTTđi! MqWiDroZQày qWiDroZQlà CHTTai? CqWiDroZQó phải vCHTTì màCHTTy mà6XbTxiMN a6XbTxiMNnh Kho6XbTxiMNa bCHTTỏ t6XbTxiMNao không?”6XbTxiMN n6XbTxiMNhỏ đ6XbTxiMNó nó6XbTxiMNi tCHTTrong cơ6XbTxiMNn gCHTTiận d6XbTxiMNữ CHTTtột độ6XbTxiMN, qWiDroZQ2 mắtqWiDroZQ giàn giụqWiDroZQa nhCHTTư sắpqWiDroZQ khóc.

Nó b6XbTxiMNối rốiCHTT, CHTTsuy nCHTTghĩ mộ6XbTxiMNt hồiqWiDroZQ qWiDroZQliền 6XbTxiMNhất tqWiDroZQay nhqWiDroZQỏ làqWiDroZQm qWiDroZQnhỏ 6XbTxiMNloạng choạng.

“tôi 6XbTxiMNkhông phảCHTTi làCHTT g6XbTxiMNì củaCHTT KCHTThoa cả,CHTT giCHTTờ thìCHTT đểCHTT 6XbTxiMNtôi yên”6XbTxiMN n6XbTxiMNó liềCHTTn bướcCHTT đCHTTi nhanhCHTT chóng. ChợqWiDroZQt nhỏqWiDroZQ hCHTTot girCHTTl đứng6XbTxiMN lêqWiDroZQn c6XbTxiMNhặn nóqWiDroZQ lại.

“mày tưởqWiDroZQng ta6XbTxiMNo ti6XbTxiMNn qWiDroZQsao? 6XbTxiMNTao 6XbTxiMNkhông c6XbTxiMNó nqWiDroZQgu, s6XbTxiMNao qWiDroZQmày qWiDroZQkhông dámCHTT cởi6XbTxiMN CHTTmiếng CHTTvải r6XbTxiMNa mà CHTTnói chuyệnCHTT vCHTTới 6XbTxiMNtao? MàqWiDroZQy sợCHTT t6XbTxiMNao sẽCHTT nhậnqWiDroZQ rCHTTa CHTTmặt màCHTTy sa6XbTxiMNo? Nếu6XbTxiMN màqWiDroZQy k6XbTxiMNhông qWiDroZQlàm gì 6XbTxiMN thì tại6XbTxiMN so6XbTxiMNa lCHTTại sCHTTợ 6XbTxiMNtao nhậnCHTT CHTTra mặt6XbTxiMN mà6XbTxiMNy chứ?qWiDroZQ” 6XbTxiMNnhỏ nóiCHTT nhqWiDroZQư đi6XbTxiMNên CHTTloạn, qWiDroZQnó CHTTcảm thấy p6XbTxiMNhiền phức,CHTT đqWiDroZQang lCHTTưỡng lựCHTT cCHTTó nqWiDroZQên cCHTTho nh6XbTxiMNỏ mqWiDroZQột cưCHTTớc lCHTTàm n6XbTxiMNhỏ ng6XbTxiMNất xỉ6XbTxiMNu, xCHTTong bỏqWiDroZQ chạy khônqWiDroZQg tCHTThì qWiDroZQđằng xa…nó6XbTxiMN CHTTthấy Kho6XbTxiMNa đangqWiDroZQ qWiDroZQchạy lại.

Không hiể6XbTxiMNu saCHTTo qWiDroZQnó ho6XbTxiMNảng loạnCHTT, qWiDroZQquay lưnqWiDroZQg ch6XbTxiMNạy n6XbTxiMNgược vqWiDroZQào tronqWiDroZQg trường.CHTT CHTTNhỏ hot CHTT girl 6XbTxiMNdí theoCHTT, phíaCHTT saCHTTu qWiDroZQlại lCHTTà tên6XbTxiMN Khoa6XbTxiMN, cảqWiDroZQ CHTT3 rượt6XbTxiMN đuổi,CHTT tạCHTTo nê6XbTxiMNn mộtqWiDroZQ kCHTThung cảnh khô6XbTxiMNi hài.

Đang chạ6XbTxiMNy, qWiDroZQtừ troqWiDroZQng rqWiDroZQừng qWiDroZQcây, mộtqWiDroZQ cáqWiDroZQnh t6XbTxiMNay vươnqWiDroZQ rCHTTa 6XbTxiMNôm chặtCHTT nó6XbTxiMN núpqWiDroZQ sCHTTao thân cCHTTây. NCHTTó qWiDroZQgào 6XbTxiMNto, qWiDroZQnhưng đãCHTT bqWiDroZQị CHTTmột bàqWiDroZQn ta6XbTxiMNy bịtCHTT miệngCHTT lại,CHTT nCHTTó CHTTphát khCHTTóc, trờCHTTi ơiCHTT! Đừng nóiCHTT là…CHTTlà…ma chứ!!!

Nó khócCHTT thầm,qWiDroZQ cóCHTT 6XbTxiMNkhi nàoCHTT CHTTnó bịqWiDroZQ ă6XbTxiMNn thịtCHTT khqWiDroZQông? NóCHTT từngqWiDroZQ xqWiDroZQem 6XbTxiMNmột bộ6XbTxiMN phim CHTTZombie, qWiDroZQmấy qWiDroZQcon qWiDroZQthây mCHTTa tCHTTrong phiqWiDroZQm rất6XbTxiMN thícCHTTh ăqWiDroZQn thịtqWiDroZQ người…có6XbTxiMN k6XbTxiMNhi nà6XbTxiMNo 6XbTxiMNnó bị6XbTxiMN như qWiDroZQvậy khôngCHTT? CCHTThết CHTTnhư vậyqWiDroZQ đ6XbTxiMNau đớqWiDroZQn lắm!qWiDroZQ nó6XbTxiMN kh6XbTxiMNông muốqWiDroZQn! CHTTNhưng cốCHTT gắCHTTng c6XbTxiMNỡ nCHTTào nó cqWiDroZQũng khôCHTTng thoátCHTT CHTTra đượcCHTT b6XbTxiMNàn 6XbTxiMNtay đanqWiDroZQg ômCHTT chặtqWiDroZQ nó.

“yên nCHTTào! qWiDroZQTôi đây!”

Nó trCHTTòn xoCHTTe m6XbTxiMNắt…là giọn6XbTxiMNg củqWiDroZQa Lâm…6XbTxiMNtrong mộtCHTT gCHTTiây, nó6XbTxiMN tCHTThở phàoCHTT CHTTnhẹ nhõm.

Cùng lúcCHTT đó,qWiDroZQ qWiDroZQ2 tqWiDroZQhân hìnhqWiDroZQ qWiDroZQchạy vụtCHTT quqWiDroZQa, đếnqWiDroZQ kCHTThi khôngCHTT còn6XbTxiMN nqWiDroZQghe tiếnqWiDroZQg CHTTbước chân, CHTTLâm mớiqWiDroZQ 6XbTxiMNbuông 6XbTxiMNnó ra.

“cô đâuqWiDroZQ rồi?CHTT qWiDroZQra đâCHTTy đi6XbTxiMN!” chạyCHTT mộCHTTt hồiqWiDroZQ khqWiDroZQông thqWiDroZQấy n6XbTxiMNó đâu,6XbTxiMN n6XbTxiMNhỏ h6XbTxiMNot 6XbTxiMNgirl hét toángCHTT lên.

“này! Cô6XbTxiMN đãqWiDroZQ làmqWiDroZQ gìqWiDroZQ TraCHTTng qWiDroZQThư hả?”CHTT hqWiDroZQắn xông6XbTxiMN lqWiDroZQên, nắmqWiDroZQ chặqWiDroZQt vaqWiDroZQi nhỏ,CHTT bà6XbTxiMNn t6XbTxiMNay hqWiDroZQắn dùng lựCHTTc m6XbTxiMNạnh đCHTTến nỗ6XbTxiMNi khiếnqWiDroZQ nqWiDroZQhỏ phảqWiDroZQi nhăCHTTn mặCHTTt đauqWiDroZQ đớn.

Nhưng 6XbTxiMNrồi CHTTnhỏ lCHTTại khóc.

“Khoa! CCHTTậu đ6XbTxiMNây rồi!” CHTT nqWiDroZQhỏ 6XbTxiMNôm hắn.

Hắn khônCHTTg khiêm6XbTxiMN qWiDroZQnhường, mạnh6XbTxiMN t6XbTxiMNay đẩCHTTy qWiDroZQnhỏ rqWiDroZQa khiếnCHTT nhỏqWiDroZQ ngqWiDroZQã qWiDroZQxuống đất.CHTT ĐôiqWiDroZQ mắt nhỏqWiDroZQ tứcCHTT giận6XbTxiMN nCHTThìn hắn.

“thái độqWiDroZQ vậqWiDroZQy lCHTTà saoCHTT? CHTTNên nhớqWiDroZQ cậuCHTT 6XbTxiMNlà 6XbTxiMNbạn t6XbTxiMNrai cqWiDroZQủa mình!”

Hắn lơqWiDroZQ đqWiDroZQi, tiếpqWiDroZQ tục6XbTxiMN n6XbTxiMNhìn quCHTTanh tìqWiDroZQm n6XbTxiMNó, nhưn6XbTxiMNg 6XbTxiMNkhi ngCHTThe nhCHTTỏ 6XbTxiMNnói đế6XbTxiMNn 6XbTxiMNtừ ‘bạn trai’CHTT qWiDroZQ, CHTThắn cưCHTTời k6XbTxiMNhẩy, nóCHTTi vqWiDroZQới giọngCHTT châ6XbTxiMNm chọc.

“bạn tCHTTrai? qWiDroZQTôi khôn6XbTxiMNg CHTTbiết 6XbTxiMNcô giqWiDroZQả ngqWiDroZQu CHTThay ngqWiDroZQốc thậtCHTT CHTTđây? CCHTTô phảCHTTi nhìn6XbTxiMN biCHTTểu hiện đểCHTT đoáqWiDroZQn ý6XbTxiMN tôiCHTT cCHTThứ, tCHTTôi qWiDroZQvốn khôngqWiDroZQ qWiDroZQxem cCHTTô 6XbTxiMNlà bạn6XbTxiMN gái!”

“là qWiDroZQvì qWiDroZQcon nhỏ6XbTxiMN đó?”

“không! Là6XbTxiMN v6XbTxiMNì ng6XbTxiMNay từ6XbTxiMN đqWiDroZQầu, 6XbTxiMNcô không6XbTxiMN hềCHTT lCHTTà qWiDroZQbạn gáqWiDroZQi củ6XbTxiMNa tôCHTTi, vàCHTT nếu6XbTxiMN CHTTcó thì cũngCHTT c6XbTxiMNhỉ qWiDroZQtrong 6XbTxiMNmột giâ6XbTxiMNy!” hắnqWiDroZQ nói,CHTT 6XbTxiMNmiệng nhếcqWiDroZQh lê6XbTxiMNn, “đqWiDroZQể tôiCHTT nó6XbTxiMNi c6XbTxiMNho côCHTT biết CHTT nhé, nếuCHTT tôCHTTi đã6XbTxiMN t6XbTxiMNừng qWiDroZQđồng ýCHTT làmCHTT bạ6XbTxiMNn CHTTtrai cô,6XbTxiMN thìCHTT tCHTTin qWiDroZQtôi đqWiDroZQi, CHTTmột CHTTgiây s6XbTxiMNau đó, 6XbTxiMNlà CHTTtôi đãqWiDroZQ 6XbTxiMNngầm CHTTchia t6XbTxiMNay rồi”.

Nói xo6XbTxiMNng hắ6XbTxiMNn 6XbTxiMNtiếp 6XbTxiMNtục c6XbTxiMNhạy đ6XbTxiMNi tì6XbTxiMNm n6XbTxiMNó, tqWiDroZQâm tCHTTrạng đa6XbTxiMNng ba6XbTxiMNo trùCHTTm CHTThắn làCHTT sqWiDroZQự tức qWiDroZQ giận! Tra6XbTxiMNng ThCHTTư củaCHTT h6XbTxiMNắn, ngưCHTTời màCHTT lâqWiDroZQu CHTTlắm 6XbTxiMNhắn mCHTTới CHTTgặp được…đãqWiDroZQ bỏqWiDroZQ qWiDroZQchạy! hắn kqWiDroZQhông nqWiDroZQhớ đếnCHTT 6XbTxiMNhình ảnh6XbTxiMN qWiDroZQmạnh mqWiDroZQẽ CHTTcủa qWiDroZQcô nàn6XbTxiMNg khCHTTi CHTTlần đầuCHTT 6XbTxiMNtiên hắnqWiDroZQ gặp6XbTxiMN ởqWiDroZQ quáqWiDroZQn bar, hắnCHTT khôn6XbTxiMNg nCHTThớ cô6XbTxiMN ấyCHTT đqWiDroZQã CHTTtrừng trịCHTT tênCHTT sa6XbTxiMNy kCHTTia 6XbTxiMNnhư thếCHTT nào!6XbTxiMN Hắn6XbTxiMN chỉCHTT đọ6XbTxiMNng t6XbTxiMNrong đầu qWiDroZQ một qWiDroZQcô 6XbTxiMNgái hiềqWiDroZQn hòqWiDroZQa dễ6XbTxiMN vỡ6XbTxiMN kh6XbTxiMNi cầCHTTm cây6XbTxiMN kẹoCHTT bông6XbTxiMN g6XbTxiMNòn ngCHTTọt CHTTmịn, ch6XbTxiMNỉ nhớ6XbTxiMN từngCHTT hànqWiDroZQh động CHTTthật nhqWiDroZQẹ n6XbTxiMNhàng củaqWiDroZQ côqWiDroZQ CHTTấy. vàCHTT giCHTTờ đâqWiDroZQy, cCHTTậu đổ6XbTxiMN hoà6XbTxiMNn toàn6XbTxiMN CHTTlỗi cqWiDroZQho CHTTnhỏ 6XbTxiMNhot girl, chắcqWiDroZQ chắn6XbTxiMN T6XbTxiMNrang Thư6XbTxiMN đ6XbTxiMNã CHTTbị nCHTThỏ đó6XbTxiMN hăCHTTm 6XbTxiMNdọa qWiDroZQđến qWiDroZQmức phải6XbTxiMN bCHTTỏ chạy!

“chết tiệt6XbTxiMN!” hắqWiDroZQn dậmqWiDroZQ chân,CHTT xonCHTTg tqWiDroZQiếp tụ6XbTxiMNc CHTTtìm kCHTTiếm tCHTTrong vô6XbTxiMN vọng.

nhỏ CHTThot gqWiDroZQirl vẫnqWiDroZQ ngồiqWiDroZQ qWiDroZQđó, đô6XbTxiMNi châqWiDroZQn mềm6XbTxiMN 6XbTxiMNnhũn, nh6XbTxiMNỏ hoànCHTT toànCHTT khôqWiDroZQng thểCHTT 6XbTxiMNđứng dậ6XbTxiMNy được, đ6XbTxiMNôi môqWiDroZQi nhỏ6XbTxiMN rCHTTun, rồiCHTT c6XbTxiMNhìm qWiDroZQđắm qWiDroZQtrong nước6XbTxiMN mắt.6XbTxiMN tCHTTại sCHTTao hắn6XbTxiMN lạnqWiDroZQh lùngCHTT n6XbTxiMNhư vậqWiDroZQy? tại sCHTTao lạCHTTi đối6XbTxiMN xửCHTT vớiqWiDroZQ CHTTnhỏ nCHTThư vậy?

Trang TqWiDroZQhư? c6XbTxiMNon béCHTT CHTTkia tCHTTên Tra6XbTxiMNng ThqWiDroZQư? nhỏ6XbTxiMN qWiDroZQkhẽ nhCHTTíu màqWiDroZQy…cảm qWiDroZQgiác…cái CHTTtên nàqWiDroZQy quen quen!

Còn về6XbTxiMN CHTTnó, để6XbTxiMN 6XbTxiMNan tâ6XbTxiMNm, CHTTnó khCHTTẽ CHTTló đầuCHTT rqWiDroZQa, CHTTquả làqWiDroZQ CHTT2 ngư6XbTxiMNời ki6XbTxiMNa đã6XbTxiMN cCHTThạy mấCHTTt húCHTTt trong b6XbTxiMNóng tối.

“sao cậ6XbTxiMNu lạCHTTi 6XbTxiMNở đây?”qWiDroZQ nqWiDroZQó nh6XbTxiMNìn LqWiDroZQâm, thắc6XbTxiMN mắc.

“tôi qWiDroZQngủ từCHTT chiềuqWiDroZQ, lCHTTúc tỉnhCHTT dậyqWiDroZQ thqWiDroZQì đãqWiDroZQ tối”qWiDroZQ qWiDroZQLâm gãiCHTT đầqWiDroZQu, CHTTnhìn mặtqWiDroZQ 6XbTxiMNcậu đúng lqWiDroZQà vẫ6XbTxiMNn qWiDroZQcòn vẻCHTT CHTTmơ màqWiDroZQng ngủ.

“vậy tạiqWiDroZQ sCHTTao biqWiDroZQết tôi6XbTxiMN mCHTTà cCHTTậu qWiDroZQcứu chứ?CHTT” n6XbTxiMNó tqWiDroZQhốt lên6XbTxiMN đếnqWiDroZQ mứcqWiDroZQ kiCHTTnh ngạc.

Lâm qWiDroZQkhẽ CHTTlắc lắ6XbTxiMNc cáCHTTi đầu,6XbTxiMN nqWiDroZQgủ t6XbTxiMNiếp sa6XbTxiMNo được6XbTxiMN 6XbTxiMNkhi phải6XbTxiMN ngCHTThe cái6XbTxiMN giọngCHTT th6XbTxiMNe théCHTT của cCHTTô nàqWiDroZQng hqWiDroZQot qWiDroZQgirl ki6XbTxiMNa, vCHTTà rồi…cậu6XbTxiMN kCHTThẽ liếc6XbTxiMN nCHTTó, xonqWiDroZQg dùCHTTng tqWiDroZQay vuốtqWiDroZQ mặt6XbTxiMN ch6XbTxiMNe đi g6XbTxiMNương mặCHTTt đỏ6XbTxiMN ửngqWiDroZQ…ngủ saCHTTo đCHTTược 6XbTxiMNkhi nhìnCHTT qWiDroZQthấy nqWiDroZQó tqWiDroZQrong bộCHTT dCHTTạng này?CHTT CCHTThỉ mCHTTới vCHTTừa nãy thôiCHTT, cCHTTậu còn6XbTxiMN ôqWiDroZQm nCHTTó trqWiDroZQong lòn6XbTxiMNg, thqWiDroZQân hìnCHTTh nCHTThỏ nh6XbTxiMNắn đó6XbTxiMN, cCHTTậu 6XbTxiMNchỉ muqWiDroZQốn nqWiDroZQhư vậy mãi,CHTT chỉCHTT 6XbTxiMNmuốn ôm6XbTxiMN th6XbTxiMNật chặtCHTT, qWiDroZQnhưng CHTTrồi cậuqWiDroZQ khqWiDroZQông dámCHTT, nếuqWiDroZQ vậCHTTy côCHTT qWiDroZQta sẽqWiDroZQ ngấtCHTT mất.

Nó thìCHTT quýCHTTnh qCHTTuáng, CHTTcứ thòqWiDroZQ đầuqWiDroZQ r6XbTxiMNa nhqWiDroZQìn vềqWiDroZQ 6XbTxiMNphía 6XbTxiMN2 ngCHTTười ki6XbTxiMNa, 6XbTxiMNbọn hCHTTọ đaqWiDroZQng làm qWiDroZQgì nhỉ?CHTT qWiDroZQLiệu cóCHTT 6XbTxiMNphát CHTThiện 6XbTxiMNra qWiDroZQnó khônqWiDroZQg? RồCHTTi nóCHTT lại6XbTxiMN qWiDroZQnhìn về6XbTxiMN phía6XbTxiMN Lâm6XbTxiMN, sCHTTao đó 6XbTxiMN gương mặtqWiDroZQ cắCHTTt khô6XbTxiMNng cònCHTT giọtqWiDroZQ máu.

Lâm mặcCHTT b6XbTxiMNộ đồng6XbTxiMN 6XbTxiMNphục vớiqWiDroZQ cáCHTTi áo6XbTxiMN 6XbTxiMNtrắng tin6XbTxiMNh kqWiDroZQhá rộngqWiDroZQ qWiDroZQso vớiCHTT thânCHTT hìnCHTTh cậu, nhưng6XbTxiMN thqWiDroZQứ khiếnqWiDroZQ nCHTTó sợ6XbTxiMN 6XbTxiMNhãi qWiDroZQlại qWiDroZQlà khuCHTTng cảnCHTTh p6XbTxiMNhía 6XbTxiMNsau! NếuqWiDroZQ CHTTban ngàyCHTT, cảnCHTTh tượngqWiDroZQ nơi đâyqWiDroZQ đ6XbTxiMNẹp đqWiDroZQẽ 6XbTxiMNlà thếqWiDroZQ, th6XbTxiMNì bqWiDroZQây giờCHTT, CHTTnó lqWiDroZQại qWiDroZQtrở 6XbTxiMNnên mCHTTa qu6XbTxiMNái mộtCHTT c6XbTxiMNách 6XbTxiMNkì d6XbTxiMNị. Ánh trqWiDroZQăng mờqWiDroZQ nhqWiDroZQạt, những6XbTxiMN tqWiDroZQán c6XbTxiMNây trênCHTT cqWiDroZQao CHTTrít thCHTTeo tiếngqWiDroZQ g6XbTxiMNió, 6XbTxiMNbóng qWiDroZQđen cqWiDroZQhúng di cCHTThuyển trqWiDroZQên nềnCHTT trờCHTTi tqWiDroZQối tăm,CHTT nhữCHTTng ánqWiDroZQg 6XbTxiMNmây CHTTdần trCHTTôi quaCHTT, CHTTnhưng tqWiDroZQrong mắt6XbTxiMN nó 6XbTxiMNchúng lCHTTại được6XbTxiMN nhâqWiDroZQn qWiDroZQlên thCHTTành nhữngCHTT bóng6XbTxiMN CHTTma qWiDroZQtrắng biế6XbTxiMNt bay.

Nó ru6XbTxiMNn bqWiDroZQần bCHTTật, kqWiDroZQhông n6XbTxiMNói gì6XbTxiMN li6XbTxiMNền chuqWiDroZQi vàoCHTT qWiDroZQlòng củaCHTT CHTTLâm. HqWiDroZQành động6XbTxiMN đ6XbTxiMNó qWiDroZQkhiến Lâm sững6XbTxiMN ngưqWiDroZQời, 6XbTxiMNđến k6XbTxiMNhi qWiDroZQcảm nhận6XbTxiMN đượcCHTT sự6XbTxiMN ru6XbTxiMNn rẩyCHTT củ6XbTxiMNa nóCHTT cậu6XbTxiMN mqWiDroZQới khẽqWiDroZQ đặCHTTt taCHTTy CHTTlên lưng nó.

“cậu…đưa t6XbTxiMNui 6XbTxiMNra khỏiqWiDroZQ 6XbTxiMNđây đCHTTi…làm ơnqWiDroZQ đ6XbTxiMNi! ChỗCHTT CHTTnày gqWiDroZQhê qCHTTuá!” qWiDroZQnó lắpCHTT bắp,6XbTxiMN thân hqWiDroZQình nqWiDroZQó cà6XbTxiMNng cố6XbTxiMN rúCHTTc tronCHTTg lòCHTTng Lâm.

Lâm khôngCHTT nCHTTói g6XbTxiMNì, cánCHTTh taCHTTy siếqWiDroZQt 6XbTxiMNnó chặtqWiDroZQ 6XbTxiMNhơn, 6XbTxiMNvô tì6XbTxiMNnh đqWiDroZQiều nàyCHTT làmCHTT nóqWiDroZQ cảmCHTT thấy mộtqWiDroZQ ch6XbTxiMNút aqWiDroZQn t6XbTxiMNoàn, CHTTrồi cậqWiDroZQu gầqWiDroZQn 6XbTxiMNnhư nhấqWiDroZQc bqWiDroZQổng nó,6XbTxiMN bCHTTước qWiDroZQra khỏqWiDroZQi nhqWiDroZQững tánqWiDroZQ c6XbTxiMNây rậm rạpCHTT kiCHTTa. CHTTNó nhắmCHTT nghiềnqWiDroZQ mắt,CHTT nó6XbTxiMN cCHTTảm giáqWiDroZQc khCHTTông khíCHTT 6XbTxiMNxung qua6XbTxiMNnh rất6XbTxiMN lạnhqWiDroZQ lẽo, nhưng6XbTxiMN 6XbTxiMNchỉ 6XbTxiMNkhi tqWiDroZQrong qWiDroZQvòng qWiDroZQtay qWiDroZQLâm, nqWiDroZQó 6XbTxiMNthấy mộ6XbTxiMNt s6XbTxiMNự 6XbTxiMNấm CHTTáp nàoCHTT đó6XbTxiMN 6XbTxiMNvây quanhqWiDroZQ, nqWiDroZQó không biết6XbTxiMN, nCHTThưng n6XbTxiMNó mừng6XbTxiMN vì6XbTxiMN điềuCHTT đóqWiDroZQ khqWiDroZQiến n6XbTxiMNó đỡCHTT sợqWiDroZQ đqWiDroZQi mộtCHTT chút.

Khi n6XbTxiMNó mởCHTT mắt6XbTxiMN, CHTTcũng l6XbTxiMNà lqWiDroZQúc qWiDroZQnó nhậCHTTn rqWiDroZQa qWiDroZQmình đCHTTang ởCHTT tr6XbTxiMNong mộtqWiDroZQ c6XbTxiMNăn phòngqWiDroZQ. CHTTNó chỉ biết6XbTxiMN đCHTTây lCHTTà phCHTTòng VI6XbTxiMNP 6XbTxiMNvì cqWiDroZQách bài6XbTxiMN tqWiDroZQrí qWiDroZQở đây,CHTT nhưnCHTTg chắcqWiDroZQ chắ6XbTxiMNn k6XbTxiMNhông phqWiDroZQải CHTTphòng của nó.6XbTxiMN Chắ6XbTxiMNc đâ6XbTxiMNy là6XbTxiMN phòngqWiDroZQ củaCHTT LâqWiDroZQm, nóCHTT đoCHTTán vậqWiDroZQy. KhôngqWiDroZQ k6XbTxiMNiêng nể6XbTxiMN gì,qWiDroZQ nqWiDroZQó 6XbTxiMNtháo đôi6XbTxiMN giày caqWiDroZQo 6XbTxiMNgót, ngãqWiDroZQ phịcCHTTh lênqWiDroZQ cáiCHTT giườngqWiDroZQ êmqWiDroZQ tCHTTrước mắ6XbTxiMNt 6XbTxiMNmà quênqWiDroZQ mất6XbTxiMN rCHTTằng CHTTmình đaCHTTng mặt6XbTxiMN váy phồng.

Lâm đứngqWiDroZQ ngqWiDroZQay đó,6XbTxiMN chứCHTTng k6XbTxiMNiến hết,CHTT liềqWiDroZQn ngượnqWiDroZQg chCHTTín cả6XbTxiMN mặt,qWiDroZQ qWiDroZQnhưng qWiDroZQcậu 6XbTxiMNvẫn qWiDroZQlầm lũi, không6XbTxiMN nó6XbTxiMNi gì,6XbTxiMN ngồi6XbTxiMN lqWiDroZQên cửaqWiDroZQ 6XbTxiMNsổ. b6XbTxiMNên ngoqWiDroZQài bqWiDroZQữa tiệqWiDroZQc vẫ6XbTxiMNn 6XbTxiMNnáo nhiệtqWiDroZQ, CHTTmặc cqWiDroZQho ở đqWiDroZQây khô6XbTxiMNng gi6XbTxiMNan iqWiDroZQm ắng6XbTxiMN đếCHTTn lạCHTT thường.

Cậu m6XbTxiMNím môi,CHTT cậu6XbTxiMN khôngqWiDroZQ qWiDroZQmuốn đưaCHTT mCHTTắt nhCHTTìn nó,qWiDroZQ nhưn6XbTxiMNg cậ6XbTxiMNu qWiDroZQkhông cưỡnCHTTg lạiCHTT được. 6XbTxiMN nó đanCHTTg 6XbTxiMNnằm trCHTTên 6XbTxiMNgiường qWiDroZQcủa cậqWiDroZQu, thậtCHTT ngọt6XbTxiMN ngCHTTào. ĐôqWiDroZQi mCHTTắt nhắm,6XbTxiMN qWiDroZQcó CHTTlẽ CHTTcô tqWiDroZQa đang CHTTcố ngủ,qWiDroZQ rồiCHTT cáCHTTnh taqWiDroZQy đangCHTT đặtCHTT qWiDroZQlên cáCHTTi cCHTThăn màCHTT cậCHTTu v6XbTxiMNẫn đắp6XbTxiMN hằ6XbTxiMNng đêmCHTT, qWiDroZQrồi CHTThương thơm 6XbTxiMNcủa nCHTTó sẽ6XbTxiMN đọngqWiDroZQ lCHTTại nCHTTơi đấy,6XbTxiMN rồi6XbTxiMN hươqWiDroZQng tCHTThơm ấyqWiDroZQ sqWiDroZQẽ lạCHTTi 6XbTxiMNkhiến qWiDroZQcon 6XbTxiMNtim cậuCHTT xáo trộn.

Lâm c6XbTxiMNúi đCHTTầu, hướng6XbTxiMN mắtCHTT xu6XbTxiMNống sàqWiDroZQn nhà.

Một khoảngqWiDroZQ lqWiDroZQặng đángqWiDroZQ sợ.

Cậu nqWiDroZQhíu mCHTTày, k6XbTxiMNhông 6XbTxiMNsao ng6XbTxiMNăn được6XbTxiMN đqWiDroZQôi châ6XbTxiMNn đ6XbTxiMNang tiếnqWiDroZQ vqWiDroZQề nóCHTT, kh6XbTxiMNông 6XbTxiMNngăn được đôiCHTT mắtqWiDroZQ qWiDroZQcứ nhìn6XbTxiMN nqWiDroZQó chằmCHTT chằCHTTm. tCHTTrời qWiDroZQơi! 6XbTxiMNCậu điqWiDroZQên mấCHTTt! sqWiDroZQai lầmCHTT khCHTTi dẫ6XbTxiMNn nóqWiDroZQ về phòng,CHTT nCHTThưng k6XbTxiMNhi đó,6XbTxiMN cậuqWiDroZQ kCHTThông 6XbTxiMNcòn nơiqWiDroZQ nào6XbTxiMN kqWiDroZQhác đCHTTể dCHTTẫn nCHTTó điqWiDroZQ trốn6XbTxiMN. k6XbTxiMNhó kh6XbTxiMNăn CHTTlắm cậu CHTTmới dCHTTừng b6XbTxiMNước, cậuqWiDroZQ dùng6XbTxiMN hCHTTết caCHTTn đảmqWiDroZQ đểqWiDroZQ cqWiDroZQhạy CHTTvào pCHTThòng tắm.

Khóa tr6XbTxiMNái qWiDroZQcửa thậtqWiDroZQ chặt,qWiDroZQ qWiDroZQcậu cúiqWiDroZQ xuống6XbTxiMN bCHTTồn rửaCHTT mặCHTTt, khô6XbTxiMNng qWiDroZQngừng tóqWiDroZQe nCHTTước lên6XbTxiMN mặt đểCHTT được6XbTxiMN tỉnhCHTT táo.

Nhìn mìnhCHTT quCHTTa gương,6XbTxiMN 6XbTxiMNchưa 6XbTxiMNbao gCHTTiờ cCHTTậu thấyCHTT qWiDroZQmặt mìnCHTTh đCHTTỏ đế6XbTxiMNn vCHTTây, đôqWiDroZQi mắtqWiDroZQ đ6XbTxiMNó chưa baCHTTo gCHTTiờ kh6XbTxiMNao kh6XbTxiMNát đếnCHTT vậyqWiDroZQ, cậ6XbTxiMNu thởCHTT dốc6XbTxiMN, xCHTTém chCHTTút nữaCHTT làqWiDroZQ 6XbTxiMNlàm chqWiDroZQuyện có6XbTxiMN lỗiqWiDroZQ với CHTTnó. một6XbTxiMN thứ6XbTxiMN cảqWiDroZQm giáCHTTc tội6XbTxiMN lỗi6XbTxiMN qWiDroZQbao tCHTTrùm cậu,qWiDroZQ khiế6XbTxiMNn CHTTcậu 6XbTxiMNgục xqWiDroZQuống, chỉ6XbTxiMN mCHTTong nó đqWiDroZQứng ngqWiDroZQay trướqWiDroZQc mqWiDroZQặt qWiDroZQđể đượcCHTT xCHTTin lỗiqWiDroZQ nó.

Nhưng c6XbTxiMNó qWiDroZQmột đqWiDroZQiều khôngqWiDroZQ thqWiDroZQể s6XbTxiMNửa chữa6XbTxiMN đưqWiDroZQợc nữa…cậuCHTT yqWiDroZQêu CHTTnó thậqWiDroZQt rồi!

Rồi cậuqWiDroZQ lại6XbTxiMN 6XbTxiMNnhìn mì6XbTxiMNnh tron6XbTxiMNg gương.

Cậu…sẽ bảoqWiDroZQ vệ6XbTxiMN nqWiDroZQó, chắcCHTT chắ6XbTxiMNn lCHTTà vậy!

“cộc cộqWiDroZQc cộc!”

“cậu ởCHTT tCHTTrong đóCHTT 6XbTxiMNà?” CHTTtiếng nóqWiDroZQ 6XbTxiMNthì thàqWiDroZQo ởqWiDroZQ n6XbTxiMNgoài cánhCHTT cửa.

Lâm liềnCHTT nh6XbTxiMNanh CHTTchóng lCHTTấy lạiqWiDroZQ bìqWiDroZQnh qWiDroZQtĩnh, qWiDroZQmở cửqWiDroZQa bước6XbTxiMN qWiDroZQra ngoài.CHTT NCHTThìn t6XbTxiMNhấy Lâm,qWiDroZQ nó liqWiDroZQền cảmCHTT thấCHTTy hơCHTTi ngượng6XbTxiMN, saqWiDroZQu đóqWiDroZQ q6XbTxiMNuay CHTTmặt điqWiDroZQ cCHTThỗ qWiDroZQkhác nói.

“cậu ch6XbTxiMNo qWiDroZQtôi m6XbTxiMNượn đ6XbTxiMNồ mặcqWiDroZQ đưqWiDroZQợc kCHTThông? CHTTTôi cqWiDroZQần CHTTphải 6XbTxiMNvề phqWiDroZQòng vqWiDroZQới t6XbTxiMNhân 6XbTxiMNphận là Hải…nên…”

“không saCHTTo! CHTTTôi qWiDroZQđi 6XbTxiMNlấy chCHTTo cô”qWiDroZQ CHTTLâm qWiDroZQnói, nhưqWiDroZQng t6XbTxiMNim 6XbTxiMNcậu 6XbTxiMNlại nhói…hằngqWiDroZQ đêmqWiDroZQ nóCHTT vẫn ở6XbTxiMN chuCHTTng pCHTThòng 6XbTxiMNvới cCHTTậu CHTTta! 6XbTxiMNCó gqWiDroZQì chắcqWiDroZQ cqWiDroZQhắn hắn6XbTxiMN khôCHTTng 6XbTxiMNlàm CHTTgì nqWiDroZQó khô6XbTxiMNng? ChqWiDroZQỉ CHTTvừa rqWiDroZQồi thôi, c6XbTxiMNậu 6XbTxiMNcòn qWiDroZQcó ýCHTT CHTTnghĩa 6XbTxiMNđiên rồCHTT với6XbTxiMN nó,CHTT liệuqWiDroZQ hắn6XbTxiMN qWiDroZQsẽ khônCHTTg làCHTTm vậyCHTT CHTTnếu qWiDroZQbiết nó 6XbTxiMN là 6XbTxiMNcon gái?

“sao cô6XbTxiMN…tôi qWiDroZQđã biếtCHTT 6XbTxiMNcô qWiDroZQlà cCHTTon gái…lqWiDroZQiệu s6XbTxiMNẽ aqWiDroZQn toqWiDroZQàn hơnqWiDroZQ khqWiDroZQi côCHTT qWiDroZQở c6XbTxiMNhung với tôi?”6XbTxiMN LâmCHTT đề6XbTxiMN nghqWiDroZQị, 6XbTxiMNtay vẫCHTTn giCHTTả CHTTvờ lụCHTTc lọiCHTT tronCHTTg tủCHTT CHTTđồ mộtqWiDroZQ qWiDroZQbộ đồCHTT cCHTTho nó.

“nhưng…tôi cầ6XbTxiMNn phCHTTải tiếp6XbTxiMN cậqWiDroZQn cậqWiDroZQu tCHTTa qWiDroZQđể…trả thù…”qWiDroZQ 6XbTxiMNnó nóiCHTT dối!

Chắc cqWiDroZQhắn làCHTT nCHTTói qWiDroZQdối, nCHTTó cònCHTT sqWiDroZQững ngườiCHTT vì6XbTxiMN câu6XbTxiMN nóCHTTi 6XbTxiMNdối 6XbTxiMNkhi nãyqWiDroZQ! 6XbTxiMNChẳng pqWiDroZQhải từ lâCHTTu đqWiDroZQã biết6XbTxiMN qWiDroZQý qWiDroZQđịnh t6XbTxiMNrả tqWiDroZQhù tqWiDroZQiêu tqWiDroZQan rồiqWiDroZQ CHTTsao? Vậy…saoqWiDroZQ vẫ6XbTxiMNn phả6XbTxiMNi CHTTở chunCHTTg phòqWiDroZQng với hắn6XbTxiMN nhỉCHTT? N6XbTxiMNó CHTTngơ mặt,6XbTxiMN qWiDroZQnhưng lạ6XbTxiMNi nqWiDroZQở nụ6XbTxiMN cười6XbTxiMN để6XbTxiMN 6XbTxiMNche điqWiDroZQ CHTTsự lúngCHTT túng6XbTxiMN 6XbTxiMNđó…nó kh6XbTxiMNông t6XbTxiMNhể nghĩ qWiDroZQra được6XbTxiMN 6XbTxiMNlí CHTTdo nàCHTTo kh6XbTxiMNiến nqWiDroZQó muốnCHTT tiếCHTTp tụcCHTT ởCHTT ch6XbTxiMNung p6XbTxiMNhòng CHTTvới qWiDroZQhắn cả!

“tôi h6XbTxiMNiểu mqWiDroZQà” 6XbTxiMN,Lâm tiqWiDroZQến vqWiDroZQề CHTTnó, đưCHTTa 6XbTxiMNra mộ6XbTxiMNt b6XbTxiMNộ đồ,qWiDroZQ” CHTTcô thqWiDroZQay đCHTTi, 6XbTxiMNbộ váyqWiDroZQ qWiDroZQnày cứ qWiDroZQ để đâyCHTT, tCHTTôi sẽ6XbTxiMN giấuqWiDroZQ giCHTTúp cô”.

Nó mỉmCHTT cưqWiDroZQời thCHTTật tư6XbTxiMNơi, quqWiDroZQả làCHTT maCHTTy m6XbTxiMNắn khqWiDroZQi trqWiDroZQong tìqWiDroZQnh cảnhCHTT CHTTnày lạCHTTi CHTTgặp một ngườiCHTT tốtqWiDroZQ qWiDroZQnhư Lâm.6XbTxiMN Nó6XbTxiMN kh6XbTxiMNẽ cqWiDroZQảm 6XbTxiMNơn, rồiqWiDroZQ cũng6XbTxiMN cầ6XbTxiMNm bộ6XbTxiMN đCHTTồ CHTTtiến vềqWiDroZQ phòn6XbTxiMNg tắm.