Chết!!! lỡ yêu rồi!làm sao đây? - Chap 34 - 36

Chiều, nó83 Q7lết cQsái thzUân hìnQ7h mệtnW m34ỏi củYfa nWmình vềGd phòQ7ng, nYfó thầQ7m cảmEu ơEun zULâm. Nhờ cậEuu tQsa nWmà ng7yuyên chnWiều nó34 cóGd vQsô trường7y đâQ7u, 7ynên cáiYf Yfbảng đanYfg tre7yo tzUrước ngực đây7y kQshông Gdgây phiền83 hYfà 83gì 83cho nEuso c7yả, Gdnó unQ7g d7yung điEu trảYf cáiYf 7ybảng czUho thầy34 giám thị,Gd Gdxong Q7đi vềGd phòng.

Vừa mởzU cửEua Yfra, nQsó 7ythấy hắnEu đangzU ngồi7y 7ytrên giường,7y đ83ôi mắEut 34đang đămQ7 chiêu nhìnGd mộtGd tấmQ7 hìnnWh Q7đã Eubị 7yvàng nWố 7y4 góc83 hình34. KQshông Yfgian nWbao tr34ùm hắzUn tnWĩnh mịch, ánhnW sáGdng y83ếu ớtzU bê7yn nGdgoài loáng83 thQsoáng chnWo nnWó 7ycảm giácnW mờ83 ảo,83 cứQs nh34ư Eungười n83gồi đấy khô7yng phảiEu làEu một34 cEuon ngườ83i lnWạnh lùnQ7g tàn34 bạQso, nWmà lYfà Qsmột ngưnWời Gdmang đầyGd vẻ83 u sầuEu phizUền muộnEu. HắQ7n đa34ng trQ7út đi83 ưuQ7 tQsư q7yua nhữn83g cáinW thở7y hắtzU đềEuu đặn,nW Q7đôi mắt Yfđăm c7yhêu Qsdán chGdặt zUvào tấmEu hìnzUh, buồnEu 34bã, đóQs làQ7 nhữngzU gQ7ì nQ7ó 83có thYfể thQsấy, tiếzUc nuối, đóEu làEu nhữ7yng Eugì Qsđang zUđọng lạ34i nzUơi khóeEu mắtzU cEuủa hắn.

Nó cứ34 đứngQ7 lặ7yng Eunhư tEuhế Eunày, Gdcho tớiEu kEuhi Yfhắn ngư34ớc mYfặt lên,Q7 nhìn34 nónW, xoQ7ng hắn mỉmzU cườnWi, lGdấy 83cái vQ7í r34a, nhé83t tấmzU hìYfnh Qsđó lại.

“cậu v83ề rồizU à?”83 Q7hắn hỏi.

Nó khôYfng nzUói 7ygì, gậQ7t đầuYf, tựEu dưngQ7 hìnYfh ảnh83 Q7vừa Q7rồi Gdám ảnhQs nó,zU khQsiến nEuó bị suQsy sụYfp. ĐâuQs zUlà co7yn ng34ười Eucủa hắ7yn, chGdợt 34có gì83 d83âng lnWên troYfng zUlòng nó,7y Q7nó chợt thấnWy hYfắn qQsuá đán7yg thươn34g! ĐángEu thươQ7ng đếnYf phát83 nWkhóc lên83 đư34ợc! C83hợt cáiEu Q7ý nghQsĩ trả t83hù tiêQsu tQ7an troQsng đầu34 83nó, nó34 7ythấy Q7lạc lối,Qs nóQ7 đan7yg là34m gìQs ởnW đây?zU NếuGd khônEug phải trảnW thù34 thìEu 34có phảinW n7yó lGdà mộtnW đứa83 83trơ Qstrẽn, giEuả Q7trai đểYf tiếpYf cậnGd bọnYf c34on trai saonW? Ph83ải v7yậy khYfông? NnWó phảiQ7 làQsm gì34 bâynW giờ?Qs PhnWải lànWm gìzU để7y Yfcó th7yể cânYf bằngzU được đây?Gd EuMục đíchQs cQ7ủa nó,Qs khYfi Yfquyết định83 giảzU trYfai làzU đểYf Eutrả thù…nhưEung nóQs tiêGdu tan rồi…ti83êu tQ7an thQsật rồi!

Nó ngưzUớc mắt83 Qsnhìn h7yắn, nEuụ Eucười trênYf m83ôi hắGdn thậnWt hiềzUn Qshòa, đôiGd mắGdt đầyQs bình Q7 yên, bzUờ va83i v7yô cYfùng ấmzU áp,Yf Q7tự nYfhiên chỉ34 muốnzU 7yvùi đầQsu tr7yong đónW. nóQs lnWắc lEuắc cá34i đầu.

“tôi thu7ya rồ7yi! Q7thua đậm83 thiYfệt zUrồi! cQsậu th83a chnWo tQ7ui đi!”7y nYfó lầm7y bầm,Eu hắn83 nghệch mặ7yt nWra, nó83 đQ7ang nóiQs gìEu vậy?

Thời gzUian thấmEu thoắt7y nWlại nWđi 34qua thêm7y mộYft khoảng,zU 34nó vzUới LâQsm đãnW Yftrở Eulại bình thườngzU, ngYfày nnWgày vẫn83 cưYfời nóizU, l83âu 7ylâu Eulại Q7còn là83m gốizU cGdho cậ83u Gdta, nhưEung chung qQsuy làQ7 83vẫn rấtGd tzUốt. cònGd vớiEu hắQsn 34thì lYfại Qslà 83một đốn34g hỗn34 đ83ộn, nónW nử83a mu34ốn bình thườngnW Euvới hắEun, nửazU Eumuốn Q7né tránhGd! 7yBỗng nQ7ó mQsang đầyQ7 cảmnW giázUc nnWhư kẻ34 tộiYf đồ, khôngQs dámQ7 đốiGd diệnWn vớ7yi mzUột ngư83ời Euthanh c83ao Gdnhư hắn,34 thật83 Eulà rốQsi quzUá đi!

“Huy! E83m đ34ang làQ7m zUgì vậyYf?” Yfnó 34đẩy cQ7ửa phòn7yg eYfm n83ó bưnWớc vào.

Đúng nhưGd zUnó đoá7yn, eQ7m nEuó đangEu cQsặm cụYfi học34 bàYfi tYfrên bànEu học34, ánhEu nWđèn 7ytừ cái đè83n hnWọc Qsle lắ34t, ánhQ7 sánzUg nWbên 7yngoài gầnGd nhnWư tGdắt 7yhẳn. QsNó điQ7 nWlại, Yfvỗ vỗzU vaYfi czUho em nó.

“học hozUài lnWà saYfo? 34Đi chEuơi vnWới c83hị nha!zU” n7yó nQ7ói, gzUiọng phQ7ấn khởi.

Huy 7yngước mặtEu lênEu, nnWhìn n7yó cEuười xòGda, xonWng lạiQs l7yắc đầu.

“em khEuông m7yuốn đi83 nWra ngoài”83 cQsậu nEuhẹ giọngEu Q7nói, 83tay 83tạm th34ời bỏnW bút,34 Q7xoay người Gdngồi đYfối diQ7ện v83ới cEuhị mình.

Nó nghYfe xonnWg gãi7y 7ygãi đầu.

“sao zUkhông mQ7uốn chứ?Yf hítYf thởYf khQsông Qskhí trzUong làn7yh khô7yng pQshải tốtEu hơ7yn sao?”

“nhưng…ngày lGdễ sắpGd t7yới rồi,34 34bên ngQsoài ồnWn ào7y Yflắm, e34m 83không mu34ốn 34ra đó!”nW Huy nzUói vaEun nài.

Nó lại34 gãQ7i đầ83u, e83m Q7nó nGdói đúEung thiGdệt, chẳnQ7g Yflà HallowGdeen sQsắp tQsới, Eutrường BOQsY và nWGIRL sẽ34 sQsát Q7nhập cQ7ùng tYfổ chứcQs mộtzU bữ83a tiệ34c Q7vô cGdùng 83lớn. NhnWưng nYfó 34lại rùng mình,34 vzUào cázUi ngQsày đóEu bọn83 họzU sẽ83 thzUa Qshồ giảQ7 dạYfng mQsa quỷQ7 hùEu dọaYf lẫnnW Q7nhau, n34ó thì nW lại…sợ mQsa hơYfn 83gì hnWết! Nhưng…cònQ7 83nữa…lỡ bọGdn zUnữ sinWnh nhậzUn Gdra 7ynó thnWì Q7sao? Ngu83y thật,83 ngày hEuôm 34đó n83ó phảizU trốn7y thôi!

Chỉ cònQ7 Qs3 ngQsày nWnữa zUlà tớizU b83uổi lễzU, nQ7ó cànEug tránnWh mQsặt, nóYf tGdhà Eunấp ở7y c7yhỗ rừng cây7y làmQs Eugối Yfcho L83âm c7yhứ nhất7y Gdquyết khôngYf chịnWu giú83p mọiEu người,7y 83hắn vốn83 Gdđã kEuhó gặp zUnó, Yfgiờ Gdcàng zUkhó hQsơn kGdhiến tnWâm trEuạng kEuhông khỏnWi Gdkhó chịu.

Còn Q72 ngàyYf nữa,nW Eusân trYfường tấzUp nậ34p, khôngGd 83khí lQ7ễ 7yhội đzUã đến,Yf bọGdn coGdn 7ytrai hăng háiEu làGdm v7yiệc để83 chuEuẩn bịQs lễ,Yf bởYfi Qshọ biết…lầnQ7 này83 cá7yc Qsnữ sEuinh sẽ83 qu83a dGdự 34lễ, nên gư34ơng 7ymặt a7yi cũn83g hớnQ7 7yhở. (Euviết Eutới đâGdy cũng34 phảnWi lànWm bộ34 mặEut Gdnày =.=”)

Ngày m83ai Yflà lQsễ, mọnWi thnWứ cGdàng Gdtấp nậpEu, ngườnWi người83 chạyQ7 qGdua chQ7ạy Qslại czUhuẩn bị nQshư mắcYf cửinW, nóQ7 vnWẫn n34úp ở83 đzUâu đó7y, LânWm vzUẫn b7yình lặngYf Eungủ, cò83n hnWắn vnWẫn tâmEu traYfng khó cGdhịu khYfi p34hải 83tìm nó.34 Tr83ước cổng,Gd mộtnW c34ái giàn34 mGda Euquái đượczU dYfựng lêGdn, bọ34n hzUọ dán lzUên đóGd đầyQs nnWhững cEuon nhệnQ7 Q7và rắnnW bằng34 nhựa7y, dưới83 cQsỏ, 34rải đầ34y nhGdưng bànYf tay mQsa qYfuái nhưGd đang83 nhYfô lê7yn 34từ mặt7y đấ34t, lâuEu Eulâu lạiQ7 làzU nhữngnW ngôiQs mộ7y giả.Q7 Trên x7yích đu34 83thì gQsắn đzUầy nhQ7ãn c7yầu nổiQs đầyEu Yfgân mYfáu, Q7có cáiEu đYfược treEuo Gdlủng lẳng7y Euđưa xuốnGdg. Bọn coGdn traGdi lấynW tYfay zUmình, nhúnnWg Euvào sơnQ7 mYfàu đ83ỏ, ịnnW lê34n trường,zU tạ7yo Yfra nhzUững vếQ7t tay đầyEu mzUáu khắpGd nơiGd. ĐươngYf nhiêGdn, Qsvới mzUột ngQsôi trườQsng giQ7àu cEuó, Yfnhiêu đóGd cnWhẳng thấm thíaEu Q7gì. ĐèQsn đủnW mà83u đượcnW Qsgiăng 83lên kGdhắp nYfơi, tốQsi 7yđến, nWbọn họ7y nghỉ34 ngơi,Gd chỉ cònnW chờQ7 34ngày m34ai Q7nữa thôi.

Còn vềnW Qsnó, n83ó ngQsồi Qstừ trênQ7 phòngEu, nhzUìn xuốngnW 7ysân rồiYf Gdrùng nWmình, zUkéo rèmQ7 lại, đắ34p c7yhăn kíQsn ngQsười. hGdu hu7y! maYfi nóQ7 7ysẽ khnWông rEua khỏiYf phòQsng đâu,Yf g34hê 7yquá g83hê quá! Hứ7yc hức!

Cái nQsgày nózU sợYf zUhãi cũnWng tới34, hắnQs dậy34 34từ s34ớm đểnW chu7yẩn bị,83 nhìnWn qu83a Q7nó, thấy7y nó đắpQs chăYfn nWrun bần7y bật.

“cậu bị7y gì83 vậyQs?” Yfhắn qu34an tâm.

“không…chẳng cóEu gYfì cảQ7? cậu83 điQs đinW! TuQ7i 83không đi83 đâu”7y zUnó nónWi giọngEu Qscòn run run.

“này! KhônYfg phả34i bịnW sốzUt nặ83ng chứ?”nW hzUắn lQ7ại gần83, hất34 chănQ7 củQ7a nnWó ra.

Nó gizUật mGdình, tEurợn m7yắt nhìQsn nWhắn, h83ét lớn.

“20cm!!!”

Hắn hiểEuu ýQs, liQsền đEuứng l7yùi mộtQ7 nWbước, như34ng lQsại lúng83 túng.

“nếu bQ7ị bệ34nh nWthì nênWn Qsđi kh7yám chứ?”

“tôi khôngnW cózU Eubệnh mà…c83hỉ là…”Eu ,nQsó kQ7hẽ đư83a Gdmắt nhìn34 xuốngzU sQsân trườQsng 7y,“tôi không dámGd đi7y rGda đóYf!”, n34ó 83lại trùQsm chQsăn Eukín mízUt, rzUun bần83 bật.

Mới đầuQ7 hzUắn zUcòn nEughệch mặt,7y nhưngGd vnWề sEuau, lạiGd nh34ớ cQsái tínGdh sợEu m34a củ7ya Q7nó, zUhắn lại cườnWi lớn.

“cậu trẻ34 Gdcon qunWá đEuấy! cGdhỉ nWlà Yfđồ giảGd thô83i mà!”

“cũng 34không đượcEu! lQsàm ơn…đizU đ7yi…đi mộtYf zUmình đzUi! TuEui khnWông Yfdám điQ7 đâu!”Yf nó34 van nài.

Rồi k34hông zUgian cGdhợt Gdim ắngQ7, nóYf Gdnghe tinWếng hắn7y thQsở hắtQs Qsra, rồiYf t83iếng đónEug cYfửa lại, tớinW Eulúc nàGdy nnWó mớiGd thở7y zUphào Eura, Gdtự nhiênEu lạEui cóEu cảmEu giQ7ác 34tội Qslỗi, nếu khôngQ7 lầmGd thGdì hắnGd Gddự tQ7ính là83 sEuẽ điQ7 83với Qsnó dựEu nWtiệc, nQ7hưng xizUn 34lỗi nhnWé! Q7Cái tính s7yợ m7ya cnWủa Q7nó lzUà b34ất trịzU mà!

Bóng 7yđêm bu34ông xuống,zU 8Q7h tốiGd, mọYfi Euthứ bắtzU đầGdu, nWngoài cổGdng, bGdọn coQsn gáinW bên trườGdng G34IRL đ7yã qzUua, hEuình nh7yư bọnEu họ7y đGdều Gdgiả Q7trang thànGdh ‘côngEu 34chúa’ thìQs phải! th34ay vnWì l7yàm 34những Q7bộ cánYfh zUma quái,34 Euhọ zUlại khoQ7ác lêQ7n những83 b7yộ Q7váy điệuYf đà,Q7 trên mặtnW Qslại đeozU Gdmột Q7mặt nạQs cầunW kì,Eu nhGdìn nWcó vẻnW rấQst huyền34 bYfí! NnWó nghiêngzU đnWầu, bỗEung thấy Gd ghen tịGd, dù83 s34ao n83ó cũnEug làQs 34con Yfgái nhEua! TQsự nhiê7yn Yfcũng mQ7uốn được34 mzUặc Qsnhư vậy.7y Nó zU nhìn quaQsnh, hiệnnW cũng34 nWkhông Q7có aQsi Q7ở đây,Eu Qsmặc thửzU Yfmột lầnGd nWxem sQsao? YfNhưng vGdấn đề lạiQs là…nó34 khô7yng cóQs 34mặt nạ!

Hay là…

Nó chuzUi xuống7y gEuầm giường,Q7 lQsôi cáizU vEuali đựn7yg đầy83 đồnW cozUn 34gái củaYf nYfó, đợtGd trướ34c vì muốnQ7 quyQ7ến Q7rũ hắYfn 83nên Gdnó đGdã m83ua Eurất nhiềQsu vá7yy, th83eo nnWó zUnhớ cóGd Gdmột bộGd vánWy ren rấnWt cầu7y kì.

“đây rồi”Qs nnWó thQsốt lê83n, xonnWg lạ83i Eutìm mộtGd Qscái váyQs kháQsc, đơzUn ginWản nnWó czUhỉ Qsmuốn cái vGdáy Yfđó xGdòe 83ở dưới34 chânYf nhì34n cQsho giốnzUg bọnnW Q7kia mộYft chEuút, mộtYf lQsát sa34u, mộ34t bộ Qs váy tGdrắng ngEuọc Q7đập vào7y mắtQ7 nó,Gd dưới34 váy7y làzU nhiềQ7u lGdớp vảiYf dà34y, tEuạo đ34ộ phồngGd czUho váy, rồizU mộGdt 83đôi giàQsy zUlấp lá7ynh m83ày 7ytím. NóGd n34hanh 7ytay cGdhộp cái34 k7yéo, 83cắt 7yphần vải reYfn t7yrên cnWhiếc váyQ7 kiQ7a, Yfcắt khézUo hìn83h Qs2 Eucon mắtzU trYfên 7yđó. XonWng! MYfọi Qsthứ thật zU hoàn hảo34 vớGdi nó.

Hắn bướcEu điEu mệtGd m83ỏi trênnW hàEunh lQ7ang, Yfra ngoài83 đóGd quả7y 34là mộtYf Gdsai lầGdm, zUbọn con 7ygái szUao lạYfi cứzU bQ7u hắnWn mộQst cách83 kGdhó Euchịu nzUhư vậynW Yfchứ? BọnGd h34ọ tới7y đâQ7y kQshông Euphải để cEuhơi 7yà? 7yLại gặpnW nWcon bézU nWhot gi7yrl b7yên đó7y, v7yài thánWng trướcEu vEuì 83chơi zUđùa n83ên nh34ận lời qQsuen, giờGd 34sao nhỉ?nW Thấy34 Euhắn 34im ắngYf t83hì nhỏQ7 ph83ải hGdiểu là83 chấmzU dứtnW Q7rồi Qschứ? thế mànW giYfờ vQ7ẫn thzUản n7yhiên trưngnW bộ83 mặGdt tựEu tiQsn bước7y cạ83nh hzUắn, còzUn tự34 nzUhiên khoác vaYfi, Euhừ! 83hắn khzUông tzUhích nhữ7yng đứanW c83on zUgái nYfhư v7yậy, h83ọa c7yhăng chỉ7y thEuích nhQ7ững cô gáiQ7 tQshanh caYfo nQshư 7yTrang Thư7y thôi!Q7 MnWột c34ô gáiYf mỏnnWg mYfanh, gầnEu nh83ư 7ydễ vỡ7y tEurước mặt hắn,Yf nhưnEug lại7y rấtGd quyế7yn rũ…lần7y Q7đầu tiQsên Euhắn Q7bị thnWu hGdút bởizU mzUột n83gười con Eu gái đQ7ến thế!

Rồi 7yhắn Eusững ngưYfời, đãEu baQso lQ7âu rồi83 khEuông gặpQ7 TEurang Thư7y, nhEuưng k34hông hi34ểu tại sao…c34ó cảmYf giEuác rấtQs gần…không34 Gdhề xzUa cácGdh tínW nàoGd! C7yứ nhnWư côQs Qsta luYfôn ởQ7 cGdạn hắn…cảm giácQs đó…hắnYf vò83 đầuQs! nWthật 7ylà khnWó hiểu!

Đến trướczU cửazU pQ7hòng. HắQsn kYfhông khỏiYf kGdhì 7ycười Eukhi tưởngYf tượng34 cQ7ảnh nQ7ó cQshui Eutọt vào Eutrong cYfhăn r34un lẩyQs bẩynW, bởiGd ngoàinW Qskia đangnW bậtYf nhữngYf bảnWn nhạcEu rQ7ất là83 maQs quái. Rồ34i khQsi n34ắm lây7y nắmGd cửYfa, chợGdt mộtGd cá34i g34ì đYfó lóQ7e lênnW trYfong đầuYf hắn.

“liệu TranWng T83hư 34có Qsở đâQsy khôEung nhỉ?nW LiệzUu khQ7i Eumình…đẩy cánhzU cửaGd nàYfy raQ7, mình zU có Q7thể th83ấy cô34 7yta không?”

Hắn phYfì cườinW thàn83h tiQ7ếng, quáiQs dị7y, zUhắn đQsang nhớ7y qu34á Q7hóa nWrồ àGd? SQ7ao 34cô Yfta l7yại ở đâynW đưEuợc chEuứ? Qsđây lànW nWkhu Q7ở 7ydành chnWo EuBOY m34à, chắ7yc cậu34 uốQsng s7yay rồi,nW nênEu nghzUỉ ngơi zUsớm thôi!

Khi cEuánh cửGda 34đã mởnW ra…hắ7yn s34ững người…

Căn phòngGd kzUhông mEuột 7yánh đèn83 điện,Yf ch34ỉ loán7yg thoáng7y nWánh sáng34 từEu bGdên nYfgoài hắt Gd vào cửQ7a 34sổ rảiGd ráYfc kh34ắp Eunơi. CYfhỉ lnWà căGdn phòngYf khônQsg tố83i, nhưng34 Q7đủ sá83ng để7y hắn thấy…mộtQs c83ô gánWi? 7yCô tzUa mặcQ7 Gdmột cGdái zUđầm n7ygắn m34àu trQ7ắng t83inh kh34ôi, gặpzU áYfnh sQsáng mYfờ ảo zUkia liềQsn thànGdh Yfmột Gdlớp sưnWơng nhạt34 nWnhòa, đ83ôi cGdhân tho7yn d7yài, 34kết th83úc ởYf dưYfới là Yfmột đôi7y gQsiày czUao gQsót màzUu tí34m lấ7yp 7ylánh nEuhư sa34o, đương7y nh83iên, tQshật n83ổi bật trên83 nGdền p34hòng tốQsi tămQs nhưGd t83hế, Yfmái tzUóc dà7yi tzUới hôQ7ng, b7yồng bềnhGd uốnEu Gdnhẹ nzUhư lYfàn suối. CóGd lẽ7y cGdô 7yta 34đang hó83a trangQ7, nzUhưng kháYfc vớ7yi mọzUi czUô gzUái khác7y đềuEu đeGdo mặzUt nạ, nW cô tQsa lạiQs đe34o mộGdt lớp34 vảiGd r83en cQshe điYf đnWôi Q7mắt, chỉYf đGdể l7yộ gương7y mặt7y gócQs đầyzU thanhQ7 tú, cái83 mũi34 caozU, zUvà đYfôi 34môi đỏQ7 mọng.

Hắn…hắn nhận7y Eura cá83nh mũizU đ7yó, nEuhận rEua đQ7ôi mnWôi đó,Q7 chỉYf v7yì Qsđôi mắnWt được83 c83he đi,83 nhưng vẫ34n lộ83 nWlên mnWột Eucon nGdgươi s83áng. HắnEu lắc83 lắcQ7 đ7yầu, l7yiệu 7ycó p83hải là…

“Trang Thư34?” hắnQs tYfhốt lQ7ên đầyYf bấEut ngờ.

Nó giật34 mìEunh Q7quay 7ylại, thấyYf Euhắn đãzU đứngGd nnWgay 34cửa, nó7y luEung túng.

“tôi tôi…”Eu nGdó lắp7y bắp…rồiGd chợnWt nh34ớ mì34nh đanWng lGdà Euthân phậnEu củnWa T34rang Thư…nó phảiEu l83àm nWsao đâyGd? ĐâyzU lQ7à trường7y B83OY màQs? QsPhải Gdgiải thízUch nh83ư tnWhế nà34o về83 sựQ7 xuất hiện7y czUủa cEuô gáYfi TGdrang Th7yư nWđây? TạinW Qssao nó34 lQ7ại 34sơ su34ất knWhông Qschịu kQshóa cửaYf chứnW? Hắn sẽEu làmnW gGdì nó?34 TốYf cáo7y? Như83ng n7yên nhớGd hắnWn tYfhuộc dQ7ạng biến34 Gdthái n83ha! HắnnW sẽ…sẽ…

Đầu nGdó qEuuay zUmòng, gươnYfg 83mặt hoảnYfg loạnEu thấ34y rnWõ quYfa đôiEu mắt34 đeEun Qscứ l7yay lQsáy, đôi m83ôi mímGd chặt…

“tách” hắnGd vQsới taEuy bậtQs zUcông tắ34c đèzUn lzUên, lQ7úc Qsnày đQ7ã địnhYf Eudạng rõ34 c34ô zUgái đa34ng đứng gnWiữa phòng.

“tại sao…cQsô lại…”

“tôi…tôi 34là b34ạn c34ủa Hải!!!”34 zUnó lnWa tnWoáng lên.

Hắn bQ7ất ngờ,Gd 34là 7ybạn czUủa zUHải sao83? RồGdi h34ắn lGdiền tứcGd…sao tQ7rước Q7giờ hắnEu khQsông biếYft nhỉ? Q7Chắc pzUhải dạy83 Eudỗ lạizU cậYfu bạnEu nEuày quá!

“sao cGdô lạiQs 7yở đâzUy?” 7yhắn bắGdt đầu34 lQsấy lạiGd bYfình 83tĩnh, hỏi.

Nó ruYfn runQ7, lấ34y 7ytay quệt7y đzUi mấyGd nWgiọt mồQ7 hôizU đanYfg chựcEu rơ7yi trêQsn trá34n, lắzUp bắp.

“chỉ…chỉ là…tzUôi ngQshe HảiYf nói34 ởnW Gdđây cónW tiệ34c rấ34t vui…nênnW mu7yốn Eutham dự…có7y đzUiều tôi khGdông cQsó vénW mời,Qs nênGd phả34i lé34n 83vào đây…hìYf nWhì…” tQsới lYfúc này,Gd nó34 bắQst đầuQs khâm 34phục bản83 thân34, mYfột Qslí Qsdo rấGdt lozUgic nGdhư vậ34y cũ7yng nzUghĩ đượQ7c, bằngYf cQshứng là34 mặGdt hzUắn đã 83giãn zUra mộ83t chút.

Hắn nQshìn nó7y mQ7ột hYfồi, nó7y nhờQ7 Eulời nónWi dối34 Gdban nGdãy Gdcũng thấynW tựQs tzUin hơQsn, khônzUg còn ru34n nữanW, đứnGdg thằngnW lên.nW zUGương mQsặt Q7hắn ch83ợt đỏ83 ửng,34 sQsao vậyQ7? Eutim h34ắn lạEui đập Eu nhanh 7ynữa rồiEu, chậc!

“vậy…cô muốn83 Euđi dự83 Qstiệc chứ?83 ch83úng tQ7a Gdđi vYfới nhaGdu nhé!”Eu hnWắn Gdđề nghị.

Nó lnWiền s7yuy nzUghĩ, n83ếu nnWó từ83 83chối, thì83 nó7y sẽnW trQsở vềQ7 th34ân p34hận củaQ7 HnWải bằng 34 cách 34nào, zUhọa Gdchăng bâQsy giờ34 đQsi 83ra với7y hắnnW, rồi83 lQ7én 34bỏ đi,Eu rnWa zUcửa hànQ7g 7ymua mộtnW bộ Q7 đồ zUcon tra83i cEuhạy vàoEu với83 34vài lo34n nướcEu q7yuả Q7ra vẻQ7 nhYfư mớ34i đEui r7ya n7ygoài về.

Nó mnWỉm cư83ời, Q7kế hoạEuch khôYfng thểGd hYfoàn hả34o hơGdn nữa,83 nó83 nQ7hanh Yfchóng đQsồng ý83 theo hắ7yn ra.

Tiếng nhạnWc kYfinh d7yị vanEug lêGdn khi7yến nWnó nổYfi d83a g83à, bànGd taEuy đQsang nắmQs lYfấy taQsy hắn bỗngnW chốQ7c ru83n l83ên bần7y bậQ7t, 7y2 34răng Q7tí nWnữa là7y nWva vàoEu nWnhau cầm7y 34cập, nhưngYf vìQs nWsợ lộ,nW nó đànhYf ph7yải chịzUu đựng.

Mặc d7yù đôi34 mắt83 đãnW đượcQ7 g34iấu sQsau lớ83p rGden 83đen tuyzUền ki7ya, nhưGdng nQsó vẫnWn đQsầy Qsthu hút, thâEun hìnWnh Euhoàn hảzUo, đi7y cQ7ùng mEuột mộtGd chQ7àng traEui 83không ké34m phEuần đẹpYf đẽ.7y Tất cảGd tạonW nêEun tnWâm điQsểm củaYf bzUữa tiệc.

Tự dưng…hắnQs cảmQ7 t7yhấy tQ7ự hQsào! Thằng34 Yfcon tQsrai nàEuo khô83ng tQ7ự hàGdo kQshi đ83i cùnYfg một cô83 gái34 nhQsư vậEuy cYfhứ? nWchỉ là…hEuắn không7y Gdbiết nó34 cónW cảmGd thấyzU nQ7hư vậynW Gdkhông? Như7yng hQ7ắn có cảmGd gQsiác nzUhư 34nó vEuà hắ83n l83à Gdmột cặpQs, zUdù c83hẳng aEui nó34i gìEu, bà34n tQ7ay 342 ngGdười vẫnzU nắzUm chặt vớYfi nhaQsu, Yfcả Yf2 vẫn83 Qsđi bênYf nhau.

Hắn không83 biế83t, nếQsu 7ykhông lzUầm thGdì đây83 làEu lầnzU thứGd Qsba g34ặp TraQsng 7yThư, nhưng khôngEu hiể7yu sEuao lEuại 83muốn trởzU thàn83h bạn34 traYfi củaYf 83cô tQ7a, t34ừ lúcEu nàEuo hắnGd 83dễ d34ãi vậy 34sao? TừGd Yflúc nàoQs hYfắn dễQ7 đáQ7nh mất83 cảmzU xúnWc vậy34 34sao? VậyEu 7ycảm xúGdc vớEui zUHải lzUà gì?

Nghĩ Gdđến đzUó h7yắn khYfẽ Gdnhíu 7ymày, cảm7y 7yxúc vớnWi cậQ7u 34ta Yflà 34gì? cózU giống…như83 với TrEuang ThưQs không?

Nó tQ7hì khôn7yg nhận7y nWra nhữngQ7 Yfbối Gdrối đóGd trênWn g7yương mặtQ7 hắ34n, cẩn83 Q7thân từnEug bư7yớc với đQsôi giàQ7y canWo gó34t, 83né nhzUững cozUn mắt34 giảEu, nhữ83ng bQsàn Qstay gQ7iả đ7yầy m83áu dướiGd sàn,83 cố gắngQ7 xQ7ao nhãngQs mìnQ7h b34ằng mộQ7t đEuiệu nYfhạc nà34o đó34 đểEu tốngQs hếtnW n
34hững âm7y Gdthanh Yfkinh dịEu xuGdng qQsuanh. 7yNó 83cắn mối,83 c83hỉ 7yvì 7ymột phútQs ghe7yn Q7tị vớYf v34ẫn, đi mQ7ặc cQ7ái vEuáy vào34, Euđể ginWờ phảGdi rơYfi vào7y tìnEuh cảnGdh 83như vEuầy đâyQs! CũnYfg mnWay làEu nó Q7 đã nWkịp độinW 83tóc giả…34không thì…

“cô muốnQs uốQsng tíQs zUnước khôngEu?” hắnQs hỏi.

Nó 83liền gật7y 83đầu nWlia lịzUa, cGdơ hộzUi trốn34 thoáEut Yfcho nó34 đâyYf rồiYf! nWđợi khQsi 7yhắn tiến Qs đến cáiGd bYfàn thứ7yc Euăn ở34 giEuữa snWân, 34nó nhanEuh c34hân chạyQs vEuề Q7phía cổngQ7 tzUrường. nhưng…

“con Qskia! MàyGd làGd nQshỏ nào?”

Nó bịYf chặQsn bởi7y 7ymột nữEu sinh7y, nó7y nhíQ7u mày,Qs nế7yu 34nó kzUhông lầm…thnWì chẳngzU phảiQ7 cQ7on hot girYfl tYfrường GIzURL sao?

“mình cnWó viGdệc bận…cóQ7 gYfì chzUúng tQsa 7ynói chuy83ện pnWhiếm snWao nhéQ7!” nYfó cQ7ố lảng t34ránh, cơnW Gdhội chGdạy zUtrốn tốt34 Q7nhất này,7y knWhông thểYf đểQs vụtnW 83đi được.

“mày dám83!!” 7ynhỏ ho34t gi34rl cảmGd tQ7hấy 83như bị7y Yfsỉ Qsnhục, liềzUn zUvung 34tay tEuát nó. NhưnzUg nnWó đãYf néGd kị83p, zUnắm 83tay nhnWỏ lại.

“cô bịnW gì7y vậy?Eu tôi83 cQsó làm83 gEuì c83ô đâunW” nQ7ó tứcGd giận,zU nóiQs ríEut qQ7ua Q7kẽ răng.

“mày cnWòn zUdám Qsnói? TaGdo thấy34 Gdmày đi34 nWchung với34 a34nh Q7Khoa! NóinW 34đi! 34Mày làzU aiQ7? Có Euphải v34ì 83mày Qsmà Q7anh KhYfoa bỏ34 ta34o khzUông?” nzUhỏ đóQ7 nóYfi tronYfg cYfơn zUgiận 83dữ tộGdt 83độ, zU2 mắt Eugiàn giụEua nhưGd sắp34 khóc.

Nó 7ybối 83rối, Gdsuy ngh7yĩ m34ột hồYfi li34ền zUhất Gdtay nhỏQ7 làmQs nh83ỏ nWloạng choạng.

“tôi khYfông phảiEu lQsà gì83 củQ7a nWKhoa 83cả, giờ34 nWthì đQ7ể tôzUi yên”Gd nYfó liềnWn Gdbước Gdđi nhanEuh chóng. Chợ7yt nhỏ34 zUhot girzUl đứnQsg lênzU chặQsn nYfó lại.

“mày tnWưởng Qstao t34in sanWo? TaYfo khônnWg cEuó Eungu, saEuo mànWy khGdông dáQsm cởQ7i miEuếng v7yải ra mzUà nóiQs ch34uyện vớQsi taozU? MàyGd snWợ t34ao 83sẽ nhận7y rnWa mEuặt 7ymày s83ao? NếuGd m34ày khôngQ7 làQ7m gì thìnW tYfại sQsoa lQsại 7ysợ tzUao nQ7hận 7yra mGdặt mày83 chứQ7?” nhỏQ7 nóQ7i như34 đi83ên loạn,83 nnWó Eucảm t83hấy phiền phức,Q7 đGdang lưỡn34g lựYf cnWó nzUên ch34o nhGdỏ mộtzU cướcYf làmQ7 Qsnhỏ ngấtYf Qsxỉu, xonnWg bYfỏ chạy Yfkhông tEuhì đằnnWg xa…nóQs tEuhấy KQshoa đan7yg chạGdy lại.

Không hzUiểu nWsao nó83 83hoảng lnWoạn, qQsuay lYfưng chạyYf ngượEuc vàoQs tGdrong trường.Gd NhnWỏ hot Q7 girl nWdí theQ7o, phEuía snWau lạGdi lYfà têQsn KhoQsa, cảGd nW3 rượtGd 7yđuổi, Eutạo nGdên Qsmột khunQ7g 34cảnh khôi hài.

Đang chạGdy, từQs troQ7ng rừzUng Eucây, mYfột 7ycánh Yftay Qsvươn nWra ômzU nWchặt nózU Yfnúp snWao thânEu cây. NEuó gào83 83to, nhưnzUg đãQs Gdbị một83 bQsàn t34ay nWbịt Q7miệng lQsại, nzUó phánWt khóEuc, tnWrời nWơi! Đừng n83ói là…là…mazU chứ!!!

Nó khónWc th7yầm, cónW Eukhi 34nào nónW bịYf ăEun thịtQs khô83ng? QsNó từnQ7g 34xem mộYft Eubộ 7yphim Zombie, zUmấy c7yon th7yây m34a tr34ong phQ7im rấEut thnWích 7yăn thịEut người…cóEu Eukhi nàoYf nó7y bị7y như vQsậy kQ7hông? ChếtYf Yfnhư v34ậy đnWau đớn7y lzUắm! nóQ7 kGdhông mEuuốn! NhưGdng zUcố gắ7yng nWcỡ nà7yo nQsó cũng Qskhông thoáQ7t rEua đượcEu Yfbàn tazUy Yfđang ôQ7m c7yhặt nó.

“yên n7yào! TzUôi đây!”

Nó tYfròn 83xoe mắt…làEu giEuọng củazU Lâm…trong34 mộ34t giây83, nQsó t83hở pQ7hào n7yhẹ nhõm.

Cùng lúGdc đó,7y nW2 t34hân hình83 Qschạy vụ83t 83qua, đếnQs 83khi khô7yng cònQ7 nghEue tiếngnW bước Eu chân, LâmQs mớYfi buônQsg nóQs ra.

“cô đâuQs rồYfi? rQsa 7yđây đi!Qs” chạyGd mộ83t hồQ7i khônQ7g thGdấy nYfó đâuzU, nhỏEu zUhot Eugirl hét 34 toáng lên.

“này! Cô7y đYfã làm34 gQ7ì Tra83ng ThưEu hả?”Q7 hYfắn xô34ng l7yên, n7yắm cEuhặt vazUi nhQsỏ, bYfàn tQ7ay hắn dùEung 83lực mạnh34 đếnzU Gdnỗi khEuiến nhỏ34 phảizU nEuhăn 34mặt đau83 đớn.

Nhưng rồiYf nhỏnW lạiEu khóc.

“Khoa! CậuQ7 đGdây rồi!”zU  nhỏEu 34ôm hắn.

Hắn khQ7ông kYfhiêm nhQsường, mạEunh Yftay 83đẩy nh7yỏ rnWa khiếGdn nQ7hỏ ngnWã xuốQsng đất.7y Đ34ôi mắt nhỏ83 tQ7ức giậnGd Qsnhìn hắn.

“thái độ83 Yfvậy Eulà 34sao? NênnW nhớGd cậuEu làzU bzUạn tQsrai cYfủa mình!”

Hắn lnWơ Qsđi, ti7yếp tụ83c nhìQsn quanYfh tìnWm nó,Qs nhưn7yg Gdkhi nYfghe nhnWỏ Yfnói đến83 từYf ‘bzUạn trai’ zU, hQ7ắn c34ười khẩy,Qs nó34i vớizU giọng34 cGdhâm chọc.

“bạn trzUai? 7yTôi 34không Q7biết cGdô giảnW 7yngu hEuay 34ngốc thzUật đâEuy? QsCô phảiEu nGdhìn biểuGd hnWiện để đoánnW ýQs tôQsi cnWhứ, t7yôi v34ốn khôn34g xe7ym cEuô Yflà 83bạn gái!”

“là vìQs cEuon nhnWỏ đó?”

“không! LGdà Gdvì ngQ7ay từ83 đ34ầu, cYfô khô7yng hQ7ề lnWà Qsbạn gQ7ái của83 tôi83, vnWà nếQsu cnWó thì Yfcũng chỉQ7 nWtrong mộtQ7 giây!”Q7 83hắn 83nói, miện34g nhếc34h lê7yn, “đểQ7 tGdôi nóYfi chnWo cnWô biếtnW nhé, nếuEu t7yôi Euđã Eutừng đồnWng 83ý lànWm nWbạn tra34i Yfcô, thìzU 34tin Eutôi đi,Yf mnWột giâynW Q7sau đó, làzU tnWôi đGdã nQsgầm 7ychia nWtay rồi”.

Nói 7yxong hắnEu tiếYfp t7yục ch83ạy điQ7 nWtìm nEuó, t34âm tQ7rạng Gdđang b83ao 34trùm hắnWn l83à sGdự tứcEu giận! Tr7yang ThưQs củazU hắGdn, ngườ34i màEu lâEuu lắmQs hYfắn mớ34i gGdặp được34…đã bỏYf Qschạy! hắnzU không 7ynhớ đQsến hìn7yh ảnWnh mạ7ynh mẽnW của83 34cô nà83ng k7yhi 34lần đầ83u tnWiên h83ắn Gdgặp ởQ7 qQsuán banWr, hắn khôn83g nQ7hớ cnWô ấQ7y đã34 trừngEu Q7trị tênnW sazUy kQ7ia n7yhư thế34 n83ào! HắnYf chEuỉ đọngQ7 trnWong đầu mQsột Qscô Qsgái hiềnWn hòa34 dYfễ vỡzU 83khi cầ34m cQ7ây k34ẹo bônnWg gEuòn nnWgọt m7yịn, c7yhỉ nhớ34 từngQs hành đzUộng 83thật nhẹ83 n7yhàng củazU zUcô ấy.Gd vQ7à Q7giờ đâ83y, c34ậu đổ34 hoQsàn toQ7àn lỗQ7i nWcho nhỏzU hot 34girl, chắc7y chGdắn 34Trang ThưnW Gdđã bzUị nhỏ7y đónW hăzUm dọaEu đ83ến m7yức phảiGd bỏzU chạy!

“chết tiệt!”Gd hắn34 dzUậm cGdhân, nWxong tiếpnW tụcQ7 tGdìm Q7kiếm tro34ng v34ô vọng.

nhỏ hoQst Eugirl vẫnYf ngồYfi Gdđó, đEuôi Yfchân mề83m n83hũn, nhỏEu hoàzUn tnWoàn khôngzU tYfhể Euđứng dậy đYfược, đôiGd môiYf n83hỏ ru83n, rồiQs chEuìm đắmQs tr7yong nưEuớc mắt.Qs tạnWi 83sao hắ83n lGdạnh lù34ng nzUhư vEuậy? tại 83sao lạYfi đối83 xửzU vớQ7i nQshỏ 34như vậy?

Trang EuThư? cGdon 34bé ki7ya nWtên TGdrang Thư34? nhỏ7y khẽnW nQ7híu mày…cảmnW giác…cáGdi tênWn này qu7yen quen!

Còn Qsvề nónW, đểnW aQ7n tâm,34 Qsnó khẽ83 lGdó Gdđầu r7ya, quả34 34là 342 nzUgười kiQsa 7yđã chạyYf 7ymất hút trongYf Yfbóng tối.

“sao cnWậu lạinW ởzU đây?”34 nóEu nh34ìn Lâm83, tGdhắc mắc.

“tôi zUngủ từQs chnWiều, lúcnW tỉnh7y dậy7y thEuì đãQs tzUối” YfLâm gãYfi đầ34u, nhìn7y mGdặt cGdậu 83đúng là vẫnQs cQ7òn nWvẻ mQsơ màngzU ngủ.

“vậy tạiGd s83ao biế34t tôi34 mGdà cậ7yu Q7cứu chứ?”Gd nóQs 7ythốt lEuên đếnYf m7yức kinYfh ngạc.

Lâm khẽ7y 34lắc lắGdc Qscái đ7yầu, ngủGd tinWếp sGdao đưEuợc nWkhi phảinW nghzUe 34cái Gdgiọng tQshe tzUhé của cô83 nàngnW hoEut nWgirl kiaYf, vàzU rồi…cậunW khẽQ7 lEuiếc nnWó, zUxong dù83ng 34tay Gdvuốt mặzUt chQ7e đi gương7y mặYft đỏGd ửng…ngủYf sYfao Q7được khQsi nhnWìn thấyQs nWnó t7yrong bộQ7 dạ34ng này?Qs ChỉYf m34ới vừa 34nãy th83ôi, czUậu 34còn Q7ôm nóQs tzUrong Q7lòng, t83hân hGdình nQshỏ nhắn34 đó34, cậu83 c7yhỉ Qsmuốn nhGdư vậy7y mãi, chỉ83 muEuốn ômQ7 Qsthật chặtnW, n7yhưng rồGdi cậ7yu khôQ7ng dáEum, nếunW vậQ7y Yfcô 34ta s83ẽ ngQ7ất mất.

Nó thìQs qu34ýnh q83uáng, cứ7y th7yò đầunW Eura nhìn7y v83ề phíanW Gd2 ngưYfời kGdia, bọ34n họQs đangQs làm gìQ7 nhỉEu? LiệQ7u cóQ7 Gdphát hi83ện rzUa Qsnó khôngQ7? GdRồi nóGd lEuại Yfnhìn vềEu phíGda Lâm,Gd saGdo đó gươ83ng mặtzU cắt7y khôngEu cGdòn giGdọt máu.

Lâm mặQ7c bộ34 đồngGd Euphục vớiQ7 cáiQ7 Gdáo trắngQ7 Yftinh kháGd rGdộng sQso v7yới 34thân h83ình cậ7yu, nhưng thứQs khi83ến nGdó sợnW hãi83 lạEui làzU kQshung Eucảnh phQ7ía saGdu! QsNếu bnWan ngàYfy, cản7yh tượng nQ7ơi đâyEu đẹpzU đẽzU l83à thế,Qs thYfì b7yây giờ,zU nóQ7 lạ83i trởYf nnWên mnWa quáiGd một83 cácYfh kGdì Q7dị. Ánh trăng34 mờ34 nhạtQ7, nhQsững Eután cQsây t7yrên cnWao rí7yt tGdheo tiếngnW Qsgió, bón7yg đeQ7n chYfúng di czUhuyển trnWên Eunền trzUời tối83 tăQ7m, nh7yững Yfáng mây34 dầnQ7 t34rôi qQ7ua, nhưEung nWtrong mGdắt nó chúngYf lạizU được7y nhzUân zUlên thànYfh nhữnWng bó34ng mGda tr34ắng biếtGd bay.

Nó Q7run bầnYf bậ7yt, không34 n7yói gQ7ì lzUiền 34chui vàzUo lòngGd Gdcủa Lâm34. YfHành đ83ộng đEuó khiến LâmGd sYfững ngư34ời, đếnQ7 kEuhi 7ycảm nzUhận đzUược sựQs ruQsn rẩYfy củQ7a nYfó cậuYf zUmới khẽnW đặtnW taQ7y lên lưnGdg nó.

“cậu…đưa tnWui r34a khỏiYf đâynW đQsi…làm 7yơn đi!Gd Chỗ83 nàynW Yfghê quá!”zU 34nó lắQsp bắp,83 thGdân hình nóYf càn83g c34ố rQ7úc tro83ng l7yòng Lâm.

Lâm knWhông nQsói gìQ7, 7ycánh 7ytay snWiết n7yó Q7chặt hzUơn, vôQ7 Gdtình điềuzU Qsnày làQsm nQsó cảm34 tzUhấy một ch7yút a34n toàn34, rồQsi cậuEu gần7y nEuhư nnWhấc bQ7ổng nóEu, bước7y rzUa khỏizU n34hững 83tán câyGd rậGdm rạp Qskia. 34Nó nhắmQs nghiềYfn mắt,Qs nóEu nWcảm gYfiác Qskhông khnWí xzUung quGdanh rấtGd Qslạnh lQ7ẽo, nhưng chzUỉ Yfkhi nWtrong vònYfg taGdy LâmYf, nYfó thấyQs mộEut sựEu Q7ấm á34p nàozU Yfđó vQ7ây Qsquanh, nó khQ7ông biết34, n83hưng nnWó Eumừng vì34 điềuYf đóQ7 khiếnGd Qsnó đỡGd sợGd đi34 mQ7ột chút.

Khi nózU Gdmở mắt7y, 7ycũng l83à 83lúc nQsó zUnhận rYfa mìGdnh đ7yang ởQs trQsong mộzUt căYfn phòn34g. YfNó c34hỉ biết đâyzU lEuà phònGdg VzUIP vGdì cácQ7h bQ7ài trGdí nWở đâ83y, Qsnhưng chắcYf chắn83 kh7yông p83hải phQsòng của nó.Qs Chắc34 đâzUy làQs phòngGd nWcủa Lâm7y, n7yó nWđoán vậnWy. Q7Không kiêng7y nểQ7 gìQs, nónW tháo83 Qsđôi Gdgiày cao gEuót, ngnWã phịcYfh lzUên cáQsi gi34ường Gdêm trướcnW mắt34 màGd quên34 mấGdt rằng83 Qsmình đnWang mặt 34váy phồng.

Lâm đEuứng ngaYfy đó,Eu czUhứng zUkiến Euhết, liềnYf ngYfượng cQ7hín cQ7ả mặt,Yf nhưnYfg cYfậu vẫnGd lầm lũi,nW kEuhông Qsnói gì,Qs Qsngồi lEuên cQ7ửa Q7sổ. zUbên 83ngoài bữazU tiệGdc zUvẫn nzUáo nQshiệt, mặcQs Eucho Q7ở đây Yfkhông Eugian i83m Euắng đếnQ7 lYfạ thường.

Cậu mízUm mQ7ôi, cậu7y khôn7yg mnWuốn zUđưa Eumắt nnWhìn zUnó, nhnWưng 34cậu k7yhông zUcưỡng lại7y được. Q7nó đannWg nằ7ym tQ7rên giườngnW Qscủa cQ7ậu, tzUhật n34gọt ngàzUo. QsĐôi mắnWt nhắ7ym, 34có Qslẽ c34ô Euta đang cốYf ngủ,Q7 34rồi cnWánh t34ay đ7yang 34đặt lGdên 83cái ch34ăn màEu cậYfu vẫnGd đắpnW hQsằng đEuêm, rồinW hươ7yng thơm của34 Q7nó szUẽ zUđọng Gdlại nơiEu 83đấy, rồiYf hươEung thnWơm ấyQ7 s7yẽ lGdại khiếnEu coEun ti83m cậuQs xáo trộn.

Lâm cúiQs đầQsu, hưzUớng mắQ7t xuGdống sàEun nhà.

Một khnWoảng 7ylặng đáYfng sợ.

Cậu Yfnhíu màzUy, kzUhông sEuao ngzUăn đượcEu đzUôi Gdchân đzUang tiếnYf vềzU nQ7ó, khGdông nGdgăn được Yfđôi mGdắt c7yứ nhìnYf Q7nó chằm34 chằmQ7. trời7y ơiYf! C7yậu Q7điên mất34! s7yai lầmQs knWhi dẫ7yn nó7y về zUphòng, nhưnQ7g Eukhi đó7y, cậunW 83không còn34 zUnơi nàzUo kháEuc đểQ7 dẫnYf zUnó đi7y t7yrốn. khGdó 83khăn lắm cậuQ7 mớQ7i Q7dừng bướnWc, cậu83 dùn7yg hếtzU 83can đảnWm đểzU chạyEu vàYfo phòng7y tắm.

Khóa tráGdi cửYfa nWthật chặt,Gd cậEuu cú7yi 83xuống bQsồn rEuửa m83ặt, khô34ng ngừnzUg 83tóe nư34ớc lênWn mặt để7y đượcQs tỉnYfh táo.

Nhìn 34mình Gdqua gươnEug, chYfưa b34ao giờYf cậu7y tzUhấy mặ7yt mìnGdh đQsỏ đGdến 7yvây, đô7yi mắtEu đó chưQsa bEuao giQ7ờ Qskhao Gdkhát đến34 vzUậy, cậGdu thởEu dốzUc, xéYfm c7yhút nzUữa lYfà l83àm chuyệnQs c83ó lỗi với7y nó.Eu mộtYf th83ứ cả7ym giácQs tGdội 7ylỗi ba34o trEuùm cậQsu, khnWiến cậu34 gụ83c xuốngQs, chỉGd monYfg nó đứGdng nnWgay trước7y mặt7y đểzU đư7yợc nWxin lỗYfi nó.

Nhưng Qscó một34 zUđiều k34hông thểQs sửYfa chzUữa đượcEu nữa…cậuQs 7yyêu nónW thậtYf rồi!

Rồi cậQsu lại34 nWnhìn mzUình Qstrong gương.

Cậu…sẽ bảonW vnWệ nó,nW Q7chắc chắn34 l83à vậy!

“cộc cộc83 cộc!”

“cậu ở7y tzUrong đóEu 83à?” 34tiếng nWnó thì83 th7yào ởzU ngoàiYf cáYfnh cửa.

Lâm liền34 Yfnhanh cGdhóng lQsấy 34lại bìnzUh tĩnh,Yf mQsở czUửa bướcQ7 rzUa ngoàQsi. NEuhìn tnWhấy Lâm, n7yó liền34 cảQsm thYfấy hơ34i ngượngGd, s83au đóQ7 zUquay mzUặt điQs chỗQ7 kzUhác nói.

“cậu Gdcho t83ôi mượnQ7 đ34ồ mặcYf đượczU khônWng? EuTôi cầnzU phả34i về34 phòngQs 34với thânYf phậnQ7 là Hải…nên…”

“không Eusao! TôiGd đGdi lấyYf 34cho côYf” QsLâm nói,Eu Gdnhưng tGdim Eucậu lEuại zUnhói…hằng đêmQs Gdnó vQ7ẫn ở chQsung phònEug vớGdi cậuGd Q7ta! CQ7ó Q7gì czUhắc chắnYf hắn7y khônnWg làm7y g34ì nóGd k7yhông? ChỉYf vừaGd rồi thôi,Q7 34cậu cònzU cónW ýnW ng7yhĩa điênWn rồzU 83với nóEu, lQsiệu hắnEu sẽ7y khôngzU là34m vậyGd nếuEu Yfbiết nóEu là coQsn gái?

“sao côQ7…tôi đãYf bi83ết 83cô là34 cnWon gái…liệunW Q7sẽ Euan toà34n hơGdn 34khi czUô 7yở chQ7ung với tôi?”34 L34âm đề7y 34nghị, tQsay v7yẫn Eugiả vờnW lQsục l7yọi troQsng tYfủ đồQs 7ymột bộGd 34đồ Gdcho nó.

“nhưng…tôi cYfần ph83ải ti7yếp cYfận cậu83 tGda để…trảEu thù…”7y nónW nóizU dối!

Chắc chắnzU Eulà nnWói dốizU, nó7y cònQ7 sữn83g ngườiQs Euvì câQsu nó83i dốnWi kEuhi 83nãy! C7yhẳng phảinW từEu lâu 83đã b7yiết ýEu định7y tzUrả tQshù tGdiêu Eutan rồGdi sQsao? Vậy…saoQs 34vẫn phQ7ải ởEu cYfhung 34phòng vớzUi hắn nhỉnW? NQ7ó ngơYf mặtQ7, nhưn7yg lạiYf nởQ7 zUnụ cQsười đQ7ể c34he đnWi sự7y lúng7y túnWng đóEu…nó kYfhông thểQ7 nghĩ 7yra đượnWc líQ7 d34o nànWo Yfkhiến zUnó 34muốn tiếpGd tụcYf ở34 chuQsng phòn7yg Euvới hắQ7n cả!

“tôi hEuiểu mYfà” ,QsLâm tiếnnW về83 nGdó, đzUưa rQ7a 7ymột bộ7y đồ,”Q7 cQ7ô zUthay Q7đi, bYfộ vá34y này34 cứ Eu để đâyQ7, nWtôi sẽ83 giấuEu giúp34 cô”.

Nó m7yỉm cườnWi thậtnW tưnWơi, qu34ả lGdà ma7yy mzUắn kEuhi Yftrong 34tình Q7cảnh nàyYf lạiGd gặp83 mộtnW người tYfốt nQshư Lâm.Yf zUNó k34hẽ cảmnW ơnWn, rồ7yi Gdcũng cầQ7m 34bộ đồQs tinWến vềQ7 phòYfng tắm.