You are here

Chết!!! lỡ yêu rồi!làm sao đây? - Chap 34 - 36

Chiều, nxDó lếtnCYmcp xDcái thâxDn h5NVbYFình mfwc5Pdệt mỏinCYmcp cfwc5Pdủa 5NVbYFmình vềfwc5Pd 5NVbYFphòng, nó5NVbYF thầmnCYmcp cfwc5Pdảm xDơn Lâm. Nhờ5NVbYF cậunCYmcp txDa 5NVbYFmà nguy5NVbYFên chxDiều nóxD cfwc5Pdó 5NVbYFvô trườnxDg đâu5NVbYF, n5NVbYFên cfwc5Pdái bảng5NVbYF đxDang trfwc5Pdeo trướnCYmcpc ngực đânCYmcpy kfwc5Pdhông xDgây phiề5NVbYFn hànCYmcp gnCYmcpì c5NVbYFho nsfwc5Pdo c5NVbYFả, nó5NVbYF fwc5Pdung dunxDg đifwc5Pd trảfwc5Pd cnCYmcpái bảnfwc5Pdg chxDo fwc5Pdthầy giám thị,5NVbYF xo5NVbYFng fwc5Pdđi vềnCYmcp phòng.

Vừa mởxD cửfwc5Pda nCYmcpra, nónCYmcp thnCYmcpấy hfwc5Pdắn đanfwc5Pdg nfwc5Pdgồi trxDên gnCYmcpiường, đôifwc5Pd mnCYmcpắt đangxD xDđăm chiêu nhìnfwc5Pd mộ5NVbYFt tấmxD hìnfwc5Pdh đnCYmcpã bị5NVbYF vàngxD ố5NVbYF xD4 gónCYmcpc hìnhxD. KhônCYmcpng xDgian baxDo trùmfwc5Pd hắnxD nCYmcptĩnh mịch, fwc5Pd ánh sfwc5Pdáng y5NVbYFếu ớtxD nCYmcpbên ngoàxDi 5NVbYFloáng thoán5NVbYFg 5NVbYFcho n5NVbYFó cảmnCYmcp gixDác mnCYmcpờ ảo,nCYmcp fwc5Pdcứ như5NVbYF nfwc5Pdgười ngồi đấy5NVbYF khônnCYmcpg phxDải làfwc5Pd mộtxD co5NVbYFn ngưxDời xDlạnh lùfwc5Pdng tfwc5Pdàn bạo,5NVbYF mxDà nCYmcplà mộtxD fwc5Pdngười manxDg đầy5NVbYF fwc5Pdvẻ u sầuxD ph5NVbYFiền muộn.nCYmcp fwc5PdHắn đnCYmcpang xDtrút đnCYmcpi ưunCYmcp fwc5Pdtư fwc5Pdqua nhữnnCYmcpg cái5NVbYF thxDở hắfwc5Pdt đều5NVbYF đnCYmcpặn, đô5NVbYFi mắt đămnCYmcp chêufwc5Pd dfwc5Pdán chnCYmcpặt vàoxD tấm5NVbYF hxDình, buồn5NVbYF bã,nCYmcp đóxD fwc5Pdlà nhữn5NVbYFg nCYmcpgì nnCYmcpó cxDó thể5NVbYF txDhấy, tiế5NVbYFc nuối, đóxD 5NVbYFlà nhữngxD fwc5Pdgì đanfwc5Pdg đọn5NVbYFg lạnCYmcpi n5NVbYFơi khxDóe mxDắt c5NVbYFủa hắn.

Nó xDcứ đứngfwc5Pd lặxDng nhưfwc5Pd thếxD xDnày, cxDho tới5NVbYF khnCYmcpi hắnnCYmcp ngướcfwc5Pd mặtnCYmcp lênfwc5Pd, nfwc5Pdhìn 5NVbYFnó, xonfwc5Pdg hắn nCYmcpmỉm cưxDời, lnCYmcpấy xDcái fwc5Pdví ranCYmcp, nhét5NVbYF xDtấm hình5NVbYF đxDó lại.

“cậu vềfwc5Pd r5NVbYFồi à5NVbYF?” hắnnCYmcp hỏi.

Nó nCYmcpkhông n5NVbYFói gì,xD gậfwc5Pdt đ5NVbYFầu, fwc5Pdtự dưnxDg hìn5NVbYFh ản5NVbYFh vừ5NVbYFa rồxDi ánCYmcpm ảnhxD nó,fwc5Pd khnCYmcpiến nnCYmcpó bị suyxD 5NVbYFsụp. Đâu5NVbYF làxD fwc5Pdcon nxDgười xDcủa hắ5NVbYFn, chợxDt fwc5Pdcó gì5NVbYF d5NVbYFâng lfwc5Pdên tronxDg lònCYmcpng nnCYmcpó, nCYmcpnó cfwc5Pdhợt thấy hắnfwc5Pd quáfwc5Pd fwc5Pdđáng thương!fwc5Pd ĐángnCYmcp thươngnCYmcp đếfwc5Pdn phfwc5Pdát khóxDc lênfwc5Pd được!5NVbYF ChợtnCYmcp cáifwc5Pd ýfwc5Pd nghĩ xDtrả nCYmcpthù tiêufwc5Pd tfwc5Pdan tnCYmcprong đầfwc5Pdu nó,nCYmcp nnCYmcpó tfwc5Pdhấy lạxDc lối,nCYmcp 5NVbYFnó fwc5Pdđang fwc5Pdlàm xDgì xDở đây?nCYmcp NxDếu không xDphải 5NVbYFtrả tnCYmcphù thìfwc5Pd cónCYmcp phfwc5Pdải nxDó lànCYmcp fwc5Pdmột fwc5Pdđứa nCYmcptrơ t5NVbYFrẽn, gnCYmcpiả tfwc5Pdrai để5NVbYF nCYmcptiếp cậfwc5Pdn 5NVbYFbọn con txDrai saonCYmcp? Phfwc5Pdải vậxDy không?nCYmcp Nfwc5Pdó phả5NVbYFi l5NVbYFàm gì5NVbYF fwc5Pdbây 5NVbYFgiờ? PxDhải nCYmcplàm 5NVbYFgì đểnCYmcp fwc5Pdcó tfwc5Pdhể câ5NVbYFn bằngfwc5Pd được đâyfwc5Pd? MụxDc đíxDch củxDa nónCYmcp, kxDhi qu5NVbYFyết địn5NVbYFh gixDả traxDi l5NVbYFà 5NVbYFđể trảnCYmcp thù…nhưngnCYmcp fwc5Pdnó tiêu5NVbYF tan rồixD…tiêu t5NVbYFan thậtfwc5Pd rồi!

Nó ngướ5NVbYFc mắfwc5Pdt nhxDìn hắn,fwc5Pd nfwc5Pdụ cườinCYmcp nCYmcptrên môifwc5Pd hắn5NVbYF thậxDt 5NVbYFhiền hòa,5NVbYF đfwc5Pdôi mắxDt đầynCYmcp bình yên,nCYmcp bờnCYmcp vnCYmcpai fwc5Pdvô cù5NVbYFng ấnCYmcpm nCYmcpáp, tựxD nhiê5NVbYFn chnCYmcpỉ muố5NVbYFn vùinCYmcp fwc5Pdđầu tr5NVbYFong đó.nCYmcp nóxD lắcxD lnCYmcpắc 5NVbYFcái đầu.

“tôi txDhua rxDồi! tnCYmcphua đxDậm txDhiệt rồi!5NVbYF cfwc5Pdậu tfwc5Pdha cnCYmcpho fwc5Pdtui fwc5Pdđi!” nxDó nCYmcplầm bầm,nCYmcp hắnxD nfwc5Pdghệch mặt ranCYmcp, nóxD đanfwc5Pdg nóixD 5NVbYFgì vậy?

Thời ginCYmcpan thấmxD thoắnCYmcpt lạxDi đ5NVbYFi fwc5Pdqua thfwc5Pdêm mfwc5Pdột khoảnxDg, xDnó 5NVbYFvới fwc5PdLâm đãxD t5NVbYFrở lạinCYmcp bìnhnCYmcp thường, ngàyfwc5Pd n5NVbYFgày vẫ5NVbYFn cưfwc5Pdời nnCYmcpói, 5NVbYFlâu lânCYmcpu lạifwc5Pd cxDòn 5NVbYFlàm gốfwc5Pdi cfwc5Pdho xDcậu ta5NVbYF, nfwc5Pdhưng chung qufwc5Pdy nCYmcplà vẫnxD rấtfwc5Pd tốt.fwc5Pd còxDn vớifwc5Pd h5NVbYFắn txDhì lạnCYmcpi fwc5Pdlà mộtxD đ5NVbYFống hỗnfwc5Pd độxDn, nCYmcpnó 5NVbYFnửa muốxDn bình 5NVbYFthường nCYmcpvới hắn,xD n5NVbYFửa muốn5NVbYF nCYmcpné tr5NVbYFánh! Bỗng5NVbYF nónCYmcp mafwc5Pdng fwc5Pdđầy nCYmcpcảm nCYmcpgiác nhfwc5Pdư nCYmcpkẻ nCYmcptội đồ, khôngnCYmcp dá5NVbYFm xDđối dfwc5Pdiện vớnCYmcpi mộxDt nnCYmcpgười thaxDnh cafwc5Pdo nhưxD hắfwc5Pdn, tnCYmcphật lxDà rối5NVbYF xDquá đi!

“Huy! fwc5PdEm đ5NVbYFang lànCYmcpm gxDì vậyfwc5Pd?” nxDó 5NVbYFđẩy xDcửa phò5NVbYFng 5NVbYFem nnCYmcpó bước5NVbYF vào.

Đúng nhưnCYmcp n5NVbYFó đoán,xD xDem nó5NVbYF đan5NVbYFg cặmnCYmcp cụnCYmcpi họxDc 5NVbYFbài tfwc5Pdrên bxDàn học,nCYmcp ánCYmcpnh đènfwc5Pd 5NVbYFtừ cáixD đèn hfwc5Pdọc l5NVbYFe 5NVbYFlắt, áxDnh fwc5Pdsáng nCYmcpbên ngo5NVbYFài g5NVbYFần n5NVbYFhư tắtxD hẳxDn. xDNó fwc5Pdđi lại,nCYmcp vỗnCYmcp fwc5Pdvỗ vxDai ch5NVbYFo em nó.

“học hxDoài lnCYmcpà 5NVbYFsao? ĐixD cfwc5Pdhơi vớ5NVbYFi chịnCYmcp nhfwc5Pda!” 5NVbYFnó 5NVbYFnói, giọngfwc5Pd 5NVbYFphấn khởi.

Huy ngfwc5Pdước mặtxD nCYmcplên, nhnCYmcpìn fwc5Pdnó cườinCYmcp xòa5NVbYF, xxDong lạixD lắ5NVbYFc đầu.

“em kxDhông muốn5NVbYF đfwc5Pdi nCYmcpra fwc5Pdngoài” nCYmcpcậu n5NVbYFhẹ ginCYmcpọng xDnói, tanCYmcpy 5NVbYFtạm thời5NVbYF bfwc5Pdỏ bútfwc5Pd, xoanCYmcpy người ngồifwc5Pd đ5NVbYFối diệxDn với5NVbYF cxDhị mình.

Nó nghnCYmcpe xfwc5Pdong 5NVbYFgãi gãfwc5Pdi đầu.

“sao khô5NVbYFng m5NVbYFuốn cfwc5Pdhứ? h5NVbYFít fwc5Pdthở khônxDg k5NVbYFhí tron5NVbYFg l5NVbYFành khôfwc5Pdng pxDhải tốtfwc5Pd fwc5Pdhơn sao?”

“nhưng…ngày lnCYmcpễ sắpxD tnCYmcpới rồi5NVbYF, bên5NVbYF ngoànCYmcpi ồxDn àfwc5Pdo lắm,5NVbYF exDm khfwc5Pdông muxDốn 5NVbYFra đó!”fwc5Pd Huy nfwc5Pdói vfwc5Pdan nài.

Nó lfwc5Pdại gãi5NVbYF đầu,5NVbYF 5NVbYFem fwc5Pdnó nói5NVbYF đúngfwc5Pd thiệ5NVbYFt, chẳngfwc5Pd lnCYmcpà HaxDlloween snCYmcpắp tớifwc5Pd, trườfwc5Pdng BOxDY và 5NVbYFGIRL fwc5Pdsẽ s5NVbYFát nhập5NVbYF cxDùng tổfwc5Pd chứxDc mộfwc5Pdt bữnCYmcpa tfwc5Pdiệc vô5NVbYF cùngfwc5Pd lớn.nCYmcp N5NVbYFhưng n5NVbYFó lạxDi rùn5NVbYFg mình, 5NVbYFvào xDcái n5NVbYFgày đófwc5Pd bọnnCYmcp họfwc5Pd snCYmcpẽ t5NVbYFha hnCYmcpồ gnCYmcpiả dạfwc5Pdng mxDa quỷnCYmcp hfwc5Pdù d5NVbYFọa lẫnnCYmcp nxDhau, 5NVbYFnó thì lfwc5Pdại…sợ mfwc5Pda hơxDn fwc5Pdgì hxDết! Nhưng…còn5NVbYF nữxDa…lỡ 5NVbYFbọn xDnữ sxDinh nxDhận 5NVbYFra n5NVbYFó xDthì sanCYmcpo? NxDguy thật, ngnCYmcpày fwc5Pdhôm nCYmcpđó nCYmcpnó pxDhải trốnnCYmcp thôi!

Chỉ cònfwc5Pd fwc5Pd3 ngày5NVbYF fwc5Pdnữa lfwc5Pdà tớifwc5Pd buổixD lễ,nCYmcp nnCYmcpó cfwc5Pdàng tránCYmcpnh m5NVbYFặt, nó5NVbYF xDthà nấfwc5Pdp ởnCYmcp 5NVbYFchỗ rừng xD cây nCYmcplàm 5NVbYFgối cxDho LânCYmcpm chứ5NVbYF nhấtnCYmcp quyếtfwc5Pd khnCYmcpông chị5NVbYFu nCYmcpgiúp mfwc5Pdọi ng5NVbYFười, h5NVbYFắn nCYmcpvốn nCYmcpđã nCYmcpkhó gặp nó,nCYmcp 5NVbYFgiờ cxDàng khónCYmcp h5NVbYFơn khiếfwc5Pdn tâmfwc5Pd trạnCYmcpng khôn5NVbYFg khỏfwc5Pdi khóxD chịu.

Còn fwc5Pd2 ng5NVbYFày nxDữa, 5NVbYFsân tfwc5Pdrường tấpnCYmcp nậpnCYmcp, 5NVbYFkhông khnCYmcpí fwc5Pdlễ hộxDi đxDã đfwc5Pdến, bọnxD 5NVbYFcon trai hxDăng hánCYmcpi lxDàm 5NVbYFviệc đểfwc5Pd chuẩnCYmcpn bnCYmcpị lễ,5NVbYF bởifwc5Pd họfwc5Pd biết…nCYmcplần này5NVbYF cfwc5Pdác nữfwc5Pd xDsinh sẽxD qufwc5Pda fwc5Pddự fwc5Pdlễ, nên gương5NVbYF mnCYmcpặt axDi cũngnCYmcp h5NVbYFớn hở.fwc5Pd (viếfwc5Pdt tớ5NVbYFi đâyxD cũng5NVbYF phảixD lànCYmcpm bộnCYmcp mặxDt nà5NVbYFy =.=”)

Ngày manCYmcpi fwc5Pdlà lễ,xD 5NVbYFmọi thnCYmcpứ cfwc5Pdàng tấfwc5Pdp nfwc5Pdập, ngườifwc5Pd người5NVbYF chạyxD qnCYmcpua cnCYmcphạy lạixD cnCYmcphuẩn bị fwc5Pdnhư mắc5NVbYF cửxDi, nnCYmcpó vẫfwc5Pdn núpxD nCYmcpở đâunCYmcp đó5NVbYF, LnCYmcpâm vfwc5Pdẫn bxDình lặ5NVbYFng nnCYmcpgủ, cnCYmcpòn hắnxD vẫnnCYmcp txDâm trxDang khó ch5NVbYFịu khfwc5Pdi phảfwc5Pdi tì5NVbYFm nófwc5Pd. TxDrước cổn5NVbYFg, xDmột c5NVbYFái gi5NVbYFàn mfwc5Pda nCYmcpquái được5NVbYF dựngnCYmcp lênfwc5Pd, bfwc5Pdọn họ dánnCYmcp l5NVbYFên đxDó xDđầy nhữngnCYmcp co5NVbYFn nhệnxD vnCYmcpà rắfwc5Pdn bằngnCYmcp fwc5Pdnhựa, dướifwc5Pd cỏ,5NVbYF rả5NVbYFi đầy5NVbYF nhưnxDg fwc5Pdbàn tanCYmcpy ma quái5NVbYF nxDhư đangfwc5Pd nxDhô lênxD nCYmcptừ mặtfwc5Pd đất,fwc5Pd lnCYmcpâu fwc5Pdlâu nCYmcplại làfwc5Pd nnCYmcphững ngôifwc5Pd mnCYmcpộ giảnCYmcp. Trên xíchxD xDđu thì5NVbYF gắnxD đầyxD nnCYmcphãn cầufwc5Pd nổfwc5Pdi đầynCYmcp g5NVbYFân máu,fwc5Pd cófwc5Pd c5NVbYFái đưxDợc trexDo 5NVbYFlủng lẳngnCYmcp đư5NVbYFa xuống. Bọnfwc5Pd cnCYmcpon traxDi lấyxD nCYmcptay 5NVbYFmình, nhúnnCYmcpg v5NVbYFào sơfwc5Pdn màuxD đỏ,fwc5Pd ịn5NVbYF lênxD tr5NVbYFường, xDtạo fwc5Pdra nhữngxD vết xDtay đầynCYmcp máuxD khắpxD nơnCYmcpi. Đươ5NVbYFng xDnhiên, vớixD mộtnCYmcp ngôi5NVbYF trườngxD gifwc5Pdàu cóxD, nhiêuxD đóxD chẳng thấnCYmcpm thíanCYmcp gì.5NVbYF Đ5NVbYFèn đủxD fwc5Pdmàu đượfwc5Pdc fwc5Pdgiăng xDlên khắxDp nơi5NVbYF, tốinCYmcp đến,nCYmcp 5NVbYFbọn fwc5Pdhọ nghxDỉ ngnCYmcpơi, chỉnCYmcp còn 5NVbYFchờ ngày5NVbYF mfwc5Pdai nữaxD thôi.

Còn xDvề fwc5Pdnó, nóxD 5NVbYFngồi txDừ trênfwc5Pd phxDòng, nhìnCYmcpn xuốngnCYmcp snCYmcpân rồi5NVbYF rùnxDg mxDình, ké5NVbYFo rèm5NVbYF lại, đắxDp c5NVbYFhăn fwc5Pdkín ngườnCYmcpi. hxDu 5NVbYFhu! ma5NVbYFi n5NVbYFó sẽnCYmcp khôngfwc5Pd rxDa khỏi5NVbYF phònfwc5Pdg đâ5NVbYFu, ghfwc5Pdê nCYmcpquá nCYmcpghê nCYmcpquá! Hức hức!

Cái ngànCYmcpy nnCYmcpó sxDợ hãifwc5Pd c5NVbYFũng tớifwc5Pd, hắn5NVbYF dậxDy tfwc5Pdừ sớfwc5Pdm đxDể chuẩxDn bị,xD nfwc5Pdhìn fwc5Pdqua nxDó, thấy nóxD đfwc5Pdắp chăfwc5Pdn xDrun bần5NVbYF bật.

“cậu 5NVbYFbị 5NVbYFgì vậy?5NVbYF” hắnxD quafwc5Pdn tâm.

“không…chẳng có5NVbYF 5NVbYFgì cfwc5Pdả? cậunCYmcp đfwc5Pdi đfwc5Pdi! 5NVbYFTui k5NVbYFhông đinCYmcp đâu”nCYmcp nóxD nCYmcpnói giọ5NVbYFng cònnCYmcp run run.

“này! Khô5NVbYFng phfwc5Pdải nCYmcpbị sốtnCYmcp nặn5NVbYFg chứ?”fwc5Pd hắnfwc5Pd lxDại gần,nCYmcp hấtnCYmcp chănCYmcpn củaxD fwc5Pdnó ra.

Nó 5NVbYFgiật mình,xD trợnnCYmcp mắtnCYmcp nhxDìn hắnnCYmcp, hfwc5Pdét lớn.

“20cm!!!”

Hắn fwc5Pdhiểu xDý, li5NVbYFền đứngfwc5Pd nCYmcplùi mộtxD bước,5NVbYF nhưxDng lại5NVbYF lún5NVbYFg túng.

“nếu bị5NVbYF nCYmcpbệnh thì5NVbYF nCYmcpnên nCYmcpđi khánCYmcpm chứ?”

“tôi khôxDng fwc5Pdcó bệfwc5Pdnh mà…5NVbYFchỉ là…”fwc5Pd ,nCYmcpnó khẽfwc5Pd đ5NVbYFưa mắtxD nnCYmcphìn xunCYmcpống sâfwc5Pdn t5NVbYFrường ,“tôi khônCYmcpng nCYmcpdám đxDi xDra đó!”,5NVbYF nófwc5Pd nCYmcplại 5NVbYFtrùm chăxDn kíxDn mínCYmcpt, ruxDn bầnnCYmcp bật.

Mới đnCYmcpầu hắnCYmcpn fwc5Pdcòn nghệcfwc5Pdh mặfwc5Pdt, nhưng5NVbYF xDvề xDsau, lạinCYmcp nfwc5Pdhớ cáifwc5Pd tínhnCYmcp nCYmcpsợ mxDa cnCYmcpủa nnCYmcpó, hắn lạixD cười5NVbYF lớn.

“cậu trẻnCYmcp conCYmcpn quxDá đấy!xD chfwc5Pdỉ lànCYmcp đồfwc5Pd ginCYmcpả tnCYmcphôi mà!”

“cũng khôngnCYmcp được!5NVbYF lfwc5Pdàm ơ5NVbYFn…đi đi…đixD mnCYmcpột mìnfwc5Pdh đi!5NVbYF T5NVbYFui knCYmcphông dxDám đfwc5Pdi đâfwc5Pdu!” xDnó van nài.

Rồi khônCYmcpng gnCYmcpian chợtfwc5Pd xDim ắnnCYmcpg, nxDó xDnghe tixDếng hắnfwc5Pd tnCYmcphở hắt5NVbYF raxD, rồnCYmcpi 5NVbYFtiếng đónfwc5Pdg cửa lfwc5Pdại, tớxDi lfwc5Pdúc này5NVbYF nCYmcpnó mới5NVbYF tfwc5Pdhở p5NVbYFhào nCYmcpra, tựnCYmcp nhiênCYmcpn 5NVbYFlại c5NVbYFó nCYmcpcảm g5NVbYFiác tội5NVbYF lỗifwc5Pd, nếu fwc5Pdkhông lnCYmcpầm th5NVbYFì hắn5NVbYF xDdự tính5NVbYF lxDà sẽnCYmcp 5NVbYFđi vớinCYmcp nfwc5Pdó dựnCYmcp tiệcfwc5Pd, fwc5Pdnhưng xi5NVbYFn lfwc5Pdỗi nhé5NVbYF! CánCYmcpi tínnCYmcph sợ nCYmcpma cfwc5Pdủa xDnó làxD nCYmcpbất trị5NVbYF mà!

Bóng đêxDm buôngnCYmcp xuốnCYmcpng, nCYmcp8h tối,fwc5Pd fwc5Pdmọi txDhứ bắtfwc5Pd đfwc5Pdầu, nnCYmcpgoài cổn5NVbYFg, bọ5NVbYFn 5NVbYFcon gnCYmcpái bên trườngfwc5Pd nCYmcpGIRL xDđã quanCYmcp, hìfwc5Pdnh nhưfwc5Pd bọxDn xDhọ đềuxD giảxD tranfwc5Pdg thnCYmcpành ‘côngxD fwc5Pdchúa’ t5NVbYFhì phảifwc5Pd! thay vnCYmcpì là5NVbYFm nhnCYmcpững xDbộ cáxDnh mfwc5Pda quáifwc5Pd, họnCYmcp 5NVbYFlại khfwc5Pdoác lênxD nhữ5NVbYFng bộ5NVbYF váfwc5Pdy xDđiệu đ5NVbYFà, trêxDn mặt l5NVbYFại đnCYmcpeo mộxDt mnCYmcpặt nạfwc5Pd cầxDu k5NVbYFì, nhxDìn cfwc5Pdó vẻfwc5Pd rấtnCYmcp huyềnCYmcpn b5NVbYFí! xDNó ngnCYmcphiêng đầu,5NVbYF fwc5Pdbỗng 5NVbYFthấy ghen tị,nCYmcp xDdù s5NVbYFao nxDó cfwc5Pdũng làxD nCYmcpcon gáifwc5Pd nh5NVbYFa! Tfwc5Pdự n5NVbYFhiên 5NVbYFcũng muốnxD đfwc5Pdược mặcfwc5Pd nhxDư vậxDy. Nó nhìnxD qunCYmcpanh, hiện5NVbYF cũnCYmcpng khôxDng cónCYmcp anCYmcpi ởnCYmcp đâyfwc5Pd, mặc5NVbYF thửxD mộxDt lầnnCYmcp 5NVbYFxem s5NVbYFao? Nhfwc5Pdưng vấxDn đề lạifwc5Pd là…nófwc5Pd khôfwc5Pdng fwc5Pdcó mặfwc5Pdt nạ!

Hay là…

Nó chnCYmcpui xuốnCYmcpng gầmnCYmcp giường,nCYmcp nCYmcplôi xDcái vanCYmcpli đựnfwc5Pdg đầyxD nCYmcpđồ coxDn gánCYmcpi fwc5Pdcủa nófwc5Pd, đfwc5Pdợt trưxDớc vì muố5NVbYFn qfwc5Pduyến fwc5Pdrũ hắfwc5Pdn nxDên fwc5Pdnó 5NVbYFđã fwc5Pdmua rấfwc5Pdt nhinCYmcpều fwc5Pdváy, thefwc5Pdo 5NVbYFnó nCYmcpnhớ cnCYmcpó mfwc5Pdột 5NVbYFbộ vfwc5Pdáy ren rfwc5Pdất cxDầu kì.

“đây rồi”nCYmcp fwc5Pdnó fwc5Pdthốt 5NVbYFlên, x5NVbYFong nCYmcplại tìmfwc5Pd mộxDt cá5NVbYFi vfwc5Pdáy 5NVbYFkhác, đơfwc5Pdn gxDiản nxDó chỉ5NVbYF muốn cáixD xDváy đófwc5Pd fwc5Pdxòe ở5NVbYF dướixD chân5NVbYF nhìnnCYmcp cnCYmcpho xDgiống bọfwc5Pdn kixDa mfwc5Pdột chútxD, mộtxD láxDt sa5NVbYFu, mộtnCYmcp bộ váyxD trắ5NVbYFng ngfwc5Pdọc đậnCYmcpp vàonCYmcp mắtnCYmcp nóxD, dưfwc5Pdới váyfwc5Pd nCYmcplà xDnhiều fwc5Pdlớp vải5NVbYF dày,nCYmcp t5NVbYFạo độfwc5Pd phồnfwc5Pdg cho vfwc5Pdáy, rfwc5Pdồi mộfwc5Pdt đnCYmcpôi gixDày xDlấp fwc5Pdlánh nCYmcpmày tífwc5Pdm. 5NVbYFNó fwc5Pdnhanh fwc5Pdtay cnCYmcphộp cáxDi kénCYmcpo, fwc5Pdcắt phnCYmcpần vảixD ren trê5NVbYFn cfwc5Pdhiếc vánCYmcpy xDkia, cắfwc5Pdt fwc5Pdkhéo hnCYmcpình nCYmcp2 cxDon mắxDt tfwc5Pdrên đó.xD XoxDng! xDMọi tnCYmcphứ thật hoxDàn hảoxD 5NVbYFvới nó.

Hắn bnCYmcpước đ5NVbYFi mệ5NVbYFt mỏi5NVbYF nCYmcptrên 5NVbYFhành 5NVbYFlang, nCYmcpra ngoàfwc5Pdi fwc5Pdđó quảfwc5Pd lànCYmcp m5NVbYFột nCYmcpsai lầnCYmcpm, bọn5NVbYF con gnCYmcpái fwc5Pdsao lạifwc5Pd cứxD xDbu hắnCYmcpn mộxDt cácnCYmcph khó5NVbYF chxDịu nhnCYmcpư fwc5Pdvậy chứ?nCYmcp Bọfwc5Pdn họnCYmcp tới5NVbYF đâyfwc5Pd khô5NVbYFng nCYmcpphải để chơnCYmcpi àfwc5Pd? LạixD nCYmcpgặp xDcon 5NVbYFbé hoxDt girxDl bên5NVbYF đnCYmcpó, vàifwc5Pd thánxDg trướnCYmcpc vìnCYmcp cxDhơi đùaxD nfwc5Pdên nxDhận lời fwc5Pdquen, gfwc5Pdiờ nCYmcpsao nhỉ?5NVbYF 5NVbYFThấy hắfwc5Pdn 5NVbYFim ắnCYmcpng thìfwc5Pd nCYmcpnhỏ phảxDi hiểxDu lànCYmcp chấmfwc5Pd dứxDt nCYmcprồi nCYmcpchứ? thế mfwc5Pdà giờnCYmcp vẫnxD thảnfwc5Pd nhiênnCYmcp trưngnCYmcp bộ5NVbYF mặ5NVbYFt fwc5Pdtự t5NVbYFin bướcnCYmcp 5NVbYFcạnh hắ5NVbYFn, cònCYmcpn 5NVbYFtự nhiên5NVbYF khoác va5NVbYFi, 5NVbYFhừ! hắxDn khôn5NVbYFg t5NVbYFhích nhữngxD đnCYmcpứa cnCYmcpon gáxDi nCYmcpnhư vfwc5Pdậy, 5NVbYFhọa chăxDng 5NVbYFchỉ thíxDch nhữnCYmcpng cô gnCYmcpái thanfwc5Pdh 5NVbYFcao nhnCYmcpư 5NVbYFTrang nCYmcpThư thôi!5NVbYF Một5NVbYF cxDô gáixD mỏngfwc5Pd m5NVbYFanh, nCYmcpgần 5NVbYFnhư 5NVbYFdễ vỡ5NVbYF trước mặt5NVbYF hắn,fwc5Pd nnCYmcphưng lạinCYmcp rấtxD quyếnxD rũ…lầxDn đfwc5Pdầu tiênCYmcpn hắn5NVbYF bịfwc5Pd 5NVbYFthu húnCYmcpt xDbởi mộtxD ngưxDời con fwc5Pdgái đếnxD thế!

Rồi hắ5NVbYFn snCYmcpững ngườfwc5Pdi, fwc5Pdđã ba5NVbYFo 5NVbYFlâu rồixD nCYmcpkhông fwc5Pdgặp Tran5NVbYFg ThxDư, nhưnCYmcpng khôngxD h5NVbYFiểu tạfwc5Pdi sao…có cả5NVbYFm giác5NVbYF nCYmcprất gần…khôngnCYmcp hxDề x5NVbYFa cá5NVbYFch t5NVbYFí 5NVbYFnào! CứxD nnCYmcphư côxD txDa luônfwc5Pd ởfwc5Pd cxDạn hắn…cảm giácfwc5Pd đó…hắnxD vnCYmcpò xDđầu! txDhật 5NVbYFlà kxDhó hiểu!

Đến t5NVbYFrước cửxDa phxDòng. HnCYmcpắn khôngfwc5Pd kxDhỏi 5NVbYFkhì cườinCYmcp k5NVbYFhi tưởnxDg tượxDng cả5NVbYFnh nó5NVbYF cfwc5Pdhui tọt xD vào tron5NVbYFg cnCYmcphăn rxDun lxDẩy fwc5Pdbẩy, nCYmcpbởi nCYmcpngoài kixDa đannCYmcpg bậnCYmcpt nhfwc5Pdững xDbản nhạxDc rấxDt làxD ma quáxDi. Rồfwc5Pdi fwc5Pdkhi nắmnCYmcp xDlây nắmfwc5Pd cxDửa, chfwc5Pdợt mộtfwc5Pd cánCYmcpi gxDì đ5NVbYFó lóxDe lêfwc5Pdn tro5NVbYFng đầunCYmcp hắn.

“liệu TnCYmcprang TnCYmcphư cnCYmcpó ở5NVbYF 5NVbYFđây khônnCYmcpg nhnCYmcpỉ? Liệfwc5Pdu kfwc5Pdhi mình…xDđẩy 5NVbYFcánh cửa5NVbYF nàfwc5Pdy rafwc5Pd, mình cxDó thểfwc5Pd tfwc5Pdhấy cxDô nCYmcpta không?”

Hắn ph5NVbYFì cườinCYmcp thànhnCYmcp tiến5NVbYFg, qufwc5Pdái dị,xD 5NVbYFhắn đa5NVbYFng nhfwc5Pdớ quánCYmcp h5NVbYFóa xDrồ ànCYmcp? fwc5PdSao cnCYmcpô xDta nCYmcplại ở fwc5Pd đây đượcxD chứnCYmcp? đâynCYmcp xDlà kh5NVbYFu ởnCYmcp dànnCYmcph chxDo xDBOY mà,5NVbYF chxDắc cậuxD uốfwc5Pdng sanCYmcpy rồixD, nnCYmcpên nghỉ ngơfwc5Pdi sớm5NVbYF thôi!

Khi cxDánh cửnCYmcpa đfwc5Pdã mởfwc5Pd ra…hắnCYmcpn 5NVbYFsững người…

Căn pfwc5Pdhòng k5NVbYFhông mộtfwc5Pd ánCYmcpnh đfwc5Pdèn điện,xD nCYmcpchỉ xDloáng thxDoáng á5NVbYFnh sáxDng xDtừ bên5NVbYF nCYmcpngoài hfwc5Pdắt vào nCYmcpcửa nCYmcpsổ fwc5Pdrải rnCYmcpác khắ5NVbYFp nơnCYmcpi. Ch5NVbYFỉ là5NVbYF cfwc5Pdăn p5NVbYFhòng khôngxD tốixD, nhưn5NVbYFg đủxD 5NVbYFsáng fwc5Pdđể hắnCYmcpn thấy…một cfwc5Pdô gáxDi? Côfwc5Pd tnCYmcpa mặfwc5Pdc mộtfwc5Pd cánCYmcpi đầxDm fwc5Pdngắn mà5NVbYFu nCYmcptrắng 5NVbYFtinh khfwc5Pdôi, gnCYmcpặp á5NVbYFnh sánxDg mờ ảofwc5Pd kinCYmcpa nCYmcpliền thàn5NVbYFh m5NVbYFột lớpxD sươngfwc5Pd nhạtxD nhnCYmcpòa, đônCYmcpi chân5NVbYF nCYmcpthon dài,nCYmcp kếtfwc5Pd thúcnCYmcp 5NVbYFở dưới lxDà xDmột đxDôi g5NVbYFiày cfwc5Pdao gónCYmcpt mnCYmcpàu t5NVbYFím lấpxD xDlánh nhfwc5Pdư nCYmcpsao, đươngxD nhiê5NVbYFn, thxDật nổfwc5Pdi bật tr5NVbYFên nềnxD phfwc5Pdòng tốxDi tfwc5Pdăm n5NVbYFhư th5NVbYFế, mfwc5Pdái tónCYmcpc fwc5Pddài tớfwc5Pdi hônnCYmcpg, bnCYmcpồng 5NVbYFbềnh nCYmcpuốn nhẹ5NVbYF nCYmcpnhư làn sunCYmcpối. Cfwc5Pdó lxDẽ xDcô 5NVbYFta đa5NVbYFng hóafwc5Pd xDtrang, n5NVbYFhưng xDkhác vớinCYmcp mxDọi cônCYmcp g5NVbYFái nCYmcpkhác đều5NVbYF đeonCYmcp mặtfwc5Pd nạxD, cô 5NVbYFta lạ5NVbYFi đnCYmcpeo mộtnCYmcp lfwc5Pdớp vảinCYmcp xDren chnCYmcpe đi5NVbYF đôfwc5Pdi m5NVbYFắt, cnCYmcphỉ fwc5Pdđể lộxD gưfwc5Pdơng mặtnCYmcp gónCYmcpc fwc5Pdđầy thanh xDtú, cxDái mũinCYmcp cxDao, fwc5Pdvà đxDôi môixD đỏfwc5Pd mọng.

Hắn…hắn nhfwc5Pdận 5NVbYFra cfwc5Pdánh m5NVbYFũi fwc5Pdđó, xDnhận fwc5Pdra đôifwc5Pd môinCYmcp xDđó, chỉnCYmcp vì5NVbYF đôfwc5Pdi mắnCYmcpt đượcfwc5Pd cfwc5Pdhe đi,fwc5Pd nhưng vẫn5NVbYF fwc5Pdlộ nCYmcplên mfwc5Pdột 5NVbYFcon nnCYmcpgươi sángfwc5Pd. HắxDn lắcfwc5Pd xDlắc đầu,5NVbYF liệunCYmcp 5NVbYFcó phảxDi là…

“Trang Thư?”xD hắn5NVbYF thxDốt lênCYmcpn đầxDy bất5NVbYF ngờ.

Nó giậxDt mìnhfwc5Pd qua5NVbYFy lại,xD thấyfwc5Pd hắn5NVbYF đã5NVbYF đứngfwc5Pd nnCYmcpgay cửa,fwc5Pd 5NVbYFnó lu5NVbYFng túng.

“tôi tôi…”nCYmcp fwc5Pdnó lxDắp bắp…rồi5NVbYF chợ5NVbYFt nhớ5NVbYF xDmình đaxDng nCYmcplà thfwc5Pdân phậnnCYmcp fwc5Pdcủa TranxDg Thư…nófwc5Pd phải làfwc5Pdm sanCYmcpo đâxDy? Đ5NVbYFây lxDà trườnCYmcpng BnCYmcpOY mà?xD PhnCYmcpải giải5NVbYF thífwc5Pdch nh5NVbYFư th5NVbYFế nànCYmcpo vềfwc5Pd sựfwc5Pd xnCYmcpuất hiện củ5NVbYFa xDcô gxDái TraxDng nCYmcpThư đfwc5Pdây? T5NVbYFại sxDao fwc5Pdnó 5NVbYFlại s5NVbYFơ sunCYmcpất xDkhông c5NVbYFhịu knCYmcphóa 5NVbYFcửa cnCYmcphứ? Hắn sẽnCYmcp nCYmcplàm nCYmcpgì nónCYmcp? TxDố xDcáo? NhưngnCYmcp nênxD nCYmcpnhớ hắnCYmcpn thuộc5NVbYF dạfwc5Pdng bi5NVbYFến thnCYmcpái n5NVbYFha! HắnxD sẽ…sẽ…

Đầu xDnó fwc5Pdquay mxDòng, gương5NVbYF mặtxD hoản5NVbYFg nCYmcploạn thấfwc5Pdy rõfwc5Pd q5NVbYFua đôifwc5Pd mắtfwc5Pd đefwc5Pdn cứfwc5Pd lanCYmcpy láy, đôi5NVbYF fwc5Pdmôi mímnCYmcp chặt…

“tách” 5NVbYFhắn vxDới txDay bật5NVbYF cnCYmcpông tắcfwc5Pd đè5NVbYFn lênnCYmcp, lúnCYmcpc nànCYmcpy đãnCYmcp địnCYmcpnh dạnnCYmcpg xDrõ cxDô g5NVbYFái đang đứn5NVbYFg gifwc5Pdữa phòng.

“tại saofwc5Pd…cô lại…”

“tôi…tôi là5NVbYF bạxDn củafwc5Pd Hải5NVbYF!!!” nxDó lnCYmcpa tnCYmcpoáng lên.

Hắn bấ5NVbYFt ngờ,fwc5Pd làxD nCYmcpbạn củanCYmcp nCYmcpHải saonCYmcp? Rồifwc5Pd hắn5NVbYF liềnfwc5Pd tức5NVbYF…sao t5NVbYFrước 5NVbYFgiờ hắxDn không5NVbYF biết 5NVbYFnhỉ? Cfwc5Pdhắc phảinCYmcp dạyxD dỗ5NVbYF xDlại xDcậu bxDạn xDnày quá!

“sao xDcô 5NVbYFlại ởfwc5Pd đ5NVbYFây?” hắn5NVbYF bắxDt đầxDu lấ5NVbYFy nCYmcplại bìnhfwc5Pd 5NVbYFtĩnh, hỏi.

Nó rufwc5Pdn ruxDn, xDlấy tanCYmcpy quệtfwc5Pd xDđi mấyxD xDgiọt mxDồ hôxDi đangxD chựcnCYmcp rơxDi trê5NVbYFn trán,5NVbYF lxDắp bắp.

“chỉ…chỉ là…tôixD nghfwc5Pde Hải5NVbYF nnCYmcpói ở5NVbYF nCYmcpđây cfwc5Pdó ti5NVbYFệc fwc5Pdrất vui…nxDên fwc5Pdmuốn t5NVbYFham fwc5Pddự…có điềfwc5Pdu tôi khôn5NVbYFg có5NVbYF v5NVbYFé mời,fwc5Pd fwc5Pdnên phảxDi lén5NVbYF vnCYmcpào đây…hìxD xDhì…” tới5NVbYF lúcxD nàynCYmcp, nxDó bxDắt đầufwc5Pd khâm 5NVbYFphục bảnxD tnCYmcphân, nCYmcpmột l5NVbYFí nCYmcpdo r5NVbYFất logfwc5Pdic n5NVbYFhư nCYmcpvậy cfwc5Pdũng xDnghĩ đượxDc, bằng5NVbYF chứn5NVbYFg làfwc5Pd mnCYmcpặt h5NVbYFắn đã giãnfwc5Pd rnCYmcpa mộtnCYmcp chút.

Hắn nhìnfwc5Pd nó5NVbYF mnCYmcpột hnCYmcpồi, nónCYmcp nhxDờ lờxDi nófwc5Pdi dốnCYmcpi bafwc5Pdn nfwc5Pdãy cũ5NVbYFng thấnCYmcpy tự5NVbYF ti5NVbYFn hơn5NVbYF, không cònxD fwc5Pdrun nnCYmcpữa, đứngxD thằngfwc5Pd lên.fwc5Pd Gương5NVbYF mặfwc5Pdt hắnfwc5Pd chnCYmcpợt đxDỏ ửng,xD 5NVbYFsao vxDậy? tfwc5Pdim hắfwc5Pdn lại5NVbYF đập fwc5Pdnhanh xDnữa xDrồi, chậc!

“vậy…cô xDmuốn xDđi dựnCYmcp nCYmcptiệc chứnCYmcp? chúnxDg 5NVbYFta đnCYmcpi vxDới n5NVbYFhau fwc5Pdnhé!” hắnxD đềnCYmcp nghị.

Nó liền5NVbYF xDsuy nghnCYmcpĩ, nếu5NVbYF nCYmcpnó fwc5Pdtừ chối,xD th5NVbYFì nxDó nCYmcpsẽ t5NVbYFrở vxDề tnCYmcphân phậnfwc5Pd 5NVbYFcủa Hảfwc5Pdi bằnxDg cách nào,xD hxDọa chnCYmcpăng 5NVbYFbây gixDờ đfwc5Pdi fwc5Pdra 5NVbYFvới hnCYmcpắn, r5NVbYFồi lnCYmcpén bỏfwc5Pd đixD, rfwc5Pda cửafwc5Pd xDhàng munCYmcpa mộtnCYmcp bộ đồxD conCYmcpn tranCYmcpi chnCYmcpạy v5NVbYFào với5NVbYF fwc5Pdvài nCYmcplon nướcxD quảnCYmcp rnCYmcpa vẻxD n5NVbYFhư mớifwc5Pd đinCYmcp r5NVbYFa ngnCYmcpoài về.

Nó mỉmfwc5Pd cười,nCYmcp kxDế hoạchnCYmcp khôxDng th5NVbYFể hfwc5Pdoàn hảofwc5Pd hơ5NVbYFn nữfwc5Pda, n5NVbYFó nhanCYmcpnh chóng5NVbYF đồngnCYmcp fwc5Pdý theo hắnxD ra.

Tiếng n5NVbYFhạc xDkinh dịfwc5Pd fwc5Pdvang lênxD khiếnnCYmcp nCYmcpnó n5NVbYFổi 5NVbYFda gànCYmcp, bfwc5Pdàn tanCYmcpy đan5NVbYFg nắmxD lấy5NVbYF taxDy hắn xD bỗng chốcxD ruxDn lênxD bầnxD 5NVbYFbật, 5NVbYF2 rfwc5Pdăng xDtí nữa5NVbYF nCYmcplà xDva xDvào nh5NVbYFau cầmnCYmcp cậpxD, nCYmcpnhưng vìxD xDsợ lộ, nóxD đànxDh phảxDi chxDịu đựng.

Mặc 5NVbYFdù đôixD m5NVbYFắt đnCYmcpã đượcnCYmcp gnCYmcpiấu xDsau lớ5NVbYFp re5NVbYFn đenxD tuyềfwc5Pdn kinCYmcpa, nCYmcpnhưng 5NVbYFnó 5NVbYFvẫn đầfwc5Pdy thufwc5Pd hút, 5NVbYFthân hìnhnCYmcp hoànnCYmcp hảo,fwc5Pd đ5NVbYFi nCYmcpcùng mfwc5Pdột mộtnCYmcp chàng5NVbYF t5NVbYFrai nCYmcpkhông kémnCYmcp fwc5Pdphần 5NVbYFđẹp đnCYmcpẽ. Tất cnCYmcpả nCYmcptạo nêfwc5Pdn tâmnCYmcp đ5NVbYFiểm nCYmcpcủa bữanCYmcp tiệc.

Tự dưng…hxDắn cảnCYmcpm thxDấy 5NVbYFtự hàxDo! Thằng5NVbYF fwc5Pdcon nCYmcptrai nxDào khônCYmcpng nCYmcptự hfwc5Pdào k5NVbYFhi đ5NVbYFi nCYmcpcùng một cô5NVbYF 5NVbYFgái 5NVbYFnhư vậfwc5Pdy fwc5Pdchứ? fwc5Pdchỉ là…hắnfwc5Pd 5NVbYFkhông bi5NVbYFết nfwc5Pdó có5NVbYF cnCYmcpảm thấyxD nCYmcpnhư vậnCYmcpy không5NVbYF? xDNhưng fwc5Pdhắn có cả5NVbYFm gi5NVbYFác nh5NVbYFư nfwc5Pdó v5NVbYFà hắnfwc5Pd nCYmcplà fwc5Pdmột nCYmcpcặp, dxDù chxDẳng xDai nxDói gnCYmcpì, bàn5NVbYF tfwc5Pday fwc5Pd2 ngườixD vẫnCYmcpn nắm chặtfwc5Pd xDvới nfwc5Pdhau, cnCYmcpả nCYmcp2 vẫnxD fwc5Pdđi bênnCYmcp nhau.

Hắn fwc5Pdkhông binCYmcpết, nếfwc5Pdu khôngfwc5Pd lfwc5Pdầm fwc5Pdthì đây5NVbYF lxDà lần5NVbYF thứfwc5Pd bfwc5Pda gặfwc5Pdp Trfwc5Pdang xDThư, nhưnxDg không hnCYmcpiểu nCYmcpsao lại5NVbYF muốxDn trởxD thành5NVbYF bạnxD tnCYmcprai củafwc5Pd 5NVbYFcô xDta, từ5NVbYF lúcnCYmcp nàofwc5Pd fwc5Pdhắn nCYmcpdễ dfwc5Pdãi vậy sao?fwc5Pd TừnCYmcp lúcnCYmcp nxDào fwc5Pdhắn dễnCYmcp đánhnCYmcp mấ5NVbYFt 5NVbYFcảm xúxDc 5NVbYFvậy xDsao? VậnCYmcpy cảm5NVbYF xúnCYmcpc với5NVbYF HảnCYmcpi lànCYmcp gì?

Nghĩ đếnnCYmcp đxDó hắfwc5Pdn fwc5Pdkhẽ nhí5NVbYFu mày,5NVbYF 5NVbYFcảm xúnCYmcpc xDvới 5NVbYFcậu fwc5Pdta xDlà gfwc5Pdì? cxDó giống…nnCYmcphư với nCYmcpTrang ThxDư không?

Nó fwc5Pdthì khôngnCYmcp nh5NVbYFận rnCYmcpa nhfwc5Pdững bốixD rxDối đó5NVbYF tr5NVbYFên gươnxDg mặfwc5Pdt hắn,xD nCYmcpcẩn t5NVbYFhân từngxD bước xDvới nCYmcpđôi nCYmcpgiày cafwc5Pdo gótnCYmcp, 5NVbYFné 5NVbYFnhững c5NVbYFon fwc5Pdmắt gixDả, nhữngxD xDbàn tafwc5Pdy fwc5Pdgiả đầyxD máufwc5Pd dướifwc5Pd sàn, xDcố gắ5NVbYFng xafwc5Pdo nhãngfwc5Pd mìnhxD bằngnCYmcp mộtxD điệfwc5Pdu nhạcnCYmcp xDnào đfwc5Pdó nCYmcpđể xDtống fwc5Pdhết n
hữngxD 5NVbYFâm tha5NVbYFnh 5NVbYFkinh dịxD xun5NVbYFg quanh5NVbYF. Nó5NVbYF cắ5NVbYFn mối,nCYmcp chỉfwc5Pd nCYmcpvì nCYmcpmột phúnCYmcpt xDghen tfwc5Pdị vớ5NVbYF vẫn, đnCYmcpi xDmặc cáixD váyxD vàxDo, đnCYmcpể gixDờ phảinCYmcp rxDơi v5NVbYFào t5NVbYFình cảnhxD nhưfwc5Pd vầyfwc5Pd nCYmcpđây! CũngxD maxDy là5NVbYF nó đã5NVbYF kịnCYmcpp đxDội tócxD giả…khôngxD thì…

“cô mxDuốn uống5NVbYF txDí nnCYmcpước không?”fwc5Pd hắ5NVbYFn hỏi.

Nó l5NVbYFiền gậtfwc5Pd đầ5NVbYFu fwc5Pdlia lịxDa, cơxD hfwc5Pdội trốfwc5Pdn thoátnCYmcp chfwc5Pdo 5NVbYFnó đâyxD rồifwc5Pd! đnCYmcpợi xDkhi hắn5NVbYF tiến xD đến cáxDi bxDàn xDthức ănxD ởfwc5Pd giữanCYmcp 5NVbYFsân, nfwc5Pdó nhanxDh châ5NVbYFn chạynCYmcp vềfwc5Pd phíxDa cổngnCYmcp trườfwc5Pdng. nhưng…

“con fwc5Pdkia! 5NVbYFMày lànCYmcp nh5NVbYFỏ nào?”

Nó fwc5Pdbị chặnxD bxDởi mộtfwc5Pd nữ5NVbYF sinh5NVbYF, 5NVbYFnó nhíuxD mày,5NVbYF nếu5NVbYF nCYmcpnó khôngfwc5Pd lầm…thfwc5Pdì chẳngnCYmcp pnCYmcphải nCYmcpcon hot g5NVbYFirl trxDường GIxDRL sao?

“mình có5NVbYF việxDc bậ5NVbYFn…có gfwc5Pdì chúnnCYmcpg t5NVbYFa 5NVbYFnói xDchuyện phiếm5NVbYF xDsao nCYmcpnhé!” fwc5Pdnó cố5NVbYF lảng tránh,fwc5Pd cnCYmcpơ nCYmcphội chạy5NVbYF fwc5Pdtrốn t5NVbYFốt nfwc5Pdhất xDnày, khônfwc5Pdg thểxD 5NVbYFđể vfwc5Pdụt đnCYmcpi được.

“mày dám5NVbYF!!” nhfwc5Pdỏ nCYmcphot 5NVbYFgirl cảmfwc5Pd thấy5NVbYF nhfwc5Pdư bịxD sỉfwc5Pd nhục,xD liền5NVbYF vun5NVbYFg tfwc5Pday xDtát n5NVbYFó. Nhưng nCYmcpnó đ5NVbYFã n5NVbYFé 5NVbYFkịp, nxDắm tafwc5Pdy nhnCYmcpỏ lại.

“cô bnCYmcpị fwc5Pdgì vfwc5Pdậy? tôifwc5Pd cóxD làmfwc5Pd fwc5Pdgì côfwc5Pd đâu”fwc5Pd nxDó tứcfwc5Pd giậxDn, nóixD rí5NVbYFt fwc5Pdqua kẽnCYmcp răng.

“mày cnCYmcpòn dá5NVbYFm nó5NVbYFi? TanCYmcpo thxDấy mànCYmcpy đi5NVbYF chunCYmcpng vớifwc5Pd a5NVbYFnh KxDhoa! Nfwc5Pdói đifwc5Pd! Mày5NVbYF l5NVbYFà xDai? Có phải5NVbYF vnCYmcpì 5NVbYFmày mà5NVbYF nCYmcpanh fwc5PdKhoa bỏ5NVbYF t5NVbYFao không?”xD nCYmcpnhỏ đó5NVbYF nnCYmcpói tronCYmcpng fwc5Pdcơn giậnfwc5Pd dữxD tột5NVbYF độ5NVbYF, nCYmcp2 mắtnCYmcp giàn giụnCYmcpa nnCYmcphư sắpxD khóc.

Nó xDbối rối,fwc5Pd 5NVbYFsuy ngh5NVbYFĩ mộtnCYmcp hồixD liềxDn 5NVbYFhất ta5NVbYFy fwc5Pdnhỏ lfwc5Pdàm nh5NVbYFỏ loạnfwc5Pdg choạng.

“tôi khôngfwc5Pd phảxDi 5NVbYFlà gìxD củaxD K5NVbYFhoa cnCYmcpả, giờfwc5Pd t5NVbYFhì đểnCYmcp 5NVbYFtôi fwc5Pdyên” nó5NVbYF linCYmcpền bfwc5Pdước đfwc5Pdi nhafwc5Pdnh chóng. nCYmcpChợt nhỏxD 5NVbYFhot gi5NVbYFrl đxDứng fwc5Pdlên chặnnCYmcp nóxD lại.

“mày tưởngxD tfwc5Pdao 5NVbYFtin sanCYmcpo? 5NVbYFTao khô5NVbYFng cóxD nguxD, xDsao mà5NVbYFy khônCYmcpng dxDám nCYmcpcởi miếngfwc5Pd vải5NVbYF xDra mà nó5NVbYFi chuyện5NVbYF vnCYmcpới nCYmcptao? 5NVbYFMày sợxD txDao sẽxD nhậ5NVbYFn fwc5Pdra mặt5NVbYF màyfwc5Pd saoxD? NxDếu màfwc5Pdy khôfwc5Pdng làmnCYmcp gì thfwc5Pdì tạixD s5NVbYFoa lạifwc5Pd sợfwc5Pd 5NVbYFtao 5NVbYFnhận nCYmcpra mặfwc5Pdt màynCYmcp chxDứ?” n5NVbYFhỏ nóixD nhưnCYmcp điên5NVbYF loạn,5NVbYF nónCYmcp cảmfwc5Pd tfwc5Pdhấy phiền phxDức, đanCYmcpng lưỡnCYmcpng lự5NVbYF cónCYmcp nên5NVbYF chnCYmcpo nhỏfwc5Pd mộtnCYmcp cước5NVbYF làmxD n5NVbYFhỏ ngấfwc5Pdt xỉu,fwc5Pd fwc5Pdxong b5NVbYFỏ chạy khôngxD thìnCYmcp đằxDng fwc5Pdxa…nó txDhấy Khofwc5Pda đnCYmcpang chfwc5Pdạy lại.

Không hiểunCYmcp s5NVbYFao xDnó hxDoảng loạn,fwc5Pd quafwc5Pdy lnCYmcpưng chạfwc5Pdy ngnCYmcpược v5NVbYFào tnCYmcprong trường5NVbYF. NhnCYmcpỏ hot g5NVbYFirl dífwc5Pd thexDo, pnCYmcphía s5NVbYFau l5NVbYFại lfwc5Pdà tênnCYmcp fwc5PdKhoa, cả5NVbYF fwc5Pd3 5NVbYFrượt đuổinCYmcp, fwc5Pdtạo nên5NVbYF một5NVbYF k5NVbYFhung cảnh khôfwc5Pdi hài.

Đang chạfwc5Pdy, txDừ tro5NVbYFng rừnfwc5Pdg cây5NVbYF, mxDột cánfwc5Pdh txDay 5NVbYFvươn xDra ôm5NVbYF chặt5NVbYF 5NVbYFnó n5NVbYFúp sfwc5Pdao thân cxDây. fwc5PdNó gàxDo tonCYmcp, nhưngnCYmcp đãnCYmcp bnCYmcpị m5NVbYFột b5NVbYFàn xDtay bfwc5Pdịt minCYmcpệng lại,5NVbYF fwc5Pdnó nCYmcpphát xDkhóc, fwc5Pdtrời ơi!xD 5NVbYFĐừng nói làxD…là…ma chứ!!!

Nó khócfwc5Pd fwc5Pdthầm, c5NVbYFó kh5NVbYFi fwc5Pdnào nnCYmcpó xDbị ănxD th5NVbYFịt 5NVbYFkhông? fwc5PdNó từfwc5Pdng fwc5Pdxem nCYmcpmột bộfwc5Pd p5NVbYFhim Zombie, mnCYmcpấy co5NVbYFn thâ5NVbYFy xDma tronxDg fwc5Pdphim rấtxD nCYmcpthích ăfwc5Pdn thịt5NVbYF nfwc5Pdgười…có khnCYmcpi nxDào nfwc5Pdó xDbị như vậnCYmcpy nCYmcpkhông? ChếtxD nCYmcpnhư vậyfwc5Pd đxDau đfwc5Pdớn lắm!fwc5Pd nnCYmcpó knCYmcphông nCYmcpmuốn! NhưxDng cốfwc5Pd gắngnCYmcp xDcỡ xDnào nófwc5Pd cũng kfwc5Pdhông nCYmcpthoát r5NVbYFa đượcfwc5Pd b5NVbYFàn nCYmcptay đangxD ômnCYmcp xDchặt nó.

“yên nàoxD! Tô5NVbYFi đây!”

Nó trò5NVbYFn xoxDe mắt…lfwc5Pdà giọn5NVbYFg cxDủa Lâm…trongnCYmcp m5NVbYFột xDgiây, nó5NVbYF thxDở phànCYmcpo nhẹnCYmcp nhõm.

Cùng lúxDc đnCYmcpó, xD2 thânnCYmcp hìxDnh cfwc5Pdhạy xDvụt quanCYmcp, đếnxD khfwc5Pdi khxDông cònfwc5Pd nnCYmcpghe fwc5Pdtiếng bước chân,xD Lâ5NVbYFm mớixD nCYmcpbuông nófwc5Pd ra.

“cô đâunCYmcp rồi?xD rfwc5Pda đâynCYmcp đi!5NVbYF” nCYmcpchạy một5NVbYF h5NVbYFồi khô5NVbYFng thấy5NVbYF nóxD đânCYmcpu, nhfwc5Pdỏ h5NVbYFot gnCYmcpirl hét toáfwc5Pdng lên.

“này! Cô5NVbYF nCYmcpđã làxDm gìnCYmcp TrxDang Thfwc5Pdư hả?xD” hắnxD xô5NVbYFng lênnCYmcp, nắfwc5Pdm chặtxD fwc5Pdvai nhỏ5NVbYF, bànCYmcpn tanCYmcpy xDhắn dùng lựcxD mạnhnCYmcp fwc5Pdđến n5NVbYFỗi kh5NVbYFiến nhxDỏ phảfwc5Pdi nhfwc5Pdăn mfwc5Pdặt đfwc5Pdau đớn.

Nhưng nCYmcprồi nh5NVbYFỏ lạixD khóc.

“Khoa! Cậu5NVbYF đfwc5Pdây rồi!”&xDnbsp; nhỏfwc5Pd xDôm hắn.

Hắn k5NVbYFhông kh5NVbYFiêm nxDhường, mạnxDh tafwc5Pdy nCYmcpđẩy nCYmcpnhỏ rfwc5Pda khiếnxD nhỏ5NVbYF ngãxD xufwc5Pdống đất.xD 5NVbYFĐôi mắt nhỏnCYmcp tfwc5Pdức giận5NVbYF nhìnfwc5Pd hắn.

“thái độnCYmcp vậy5NVbYF lxDà sao5NVbYF? 5NVbYFNên nhớxD cậ5NVbYFu lnCYmcpà bfwc5Pdạn tfwc5Pdrai của5NVbYF mình!”

Hắn lxDơ đi,xD tiếpxD tụcxD nCYmcpnhìn xDquanh 5NVbYFtìm nó,fwc5Pd nfwc5Pdhưng kfwc5Pdhi xDnghe nh5NVbYFỏ nxDói đếnxD từ5NVbYF ‘bạn 5NVbYF trai’ nCYmcp, hắnCYmcpn cfwc5Pdười knCYmcphẩy, nónCYmcpi v5NVbYFới giọngfwc5Pd châfwc5Pdm chọc.

“bạn tfwc5Pdrai? nCYmcpTôi xDkhông nCYmcpbiết cxDô g5NVbYFiả n5NVbYFgu xDhay ngốc5NVbYF tfwc5Pdhật đây?nCYmcp C5NVbYFô phải5NVbYF n5NVbYFhìn biểuxD hiện đểfwc5Pd fwc5Pdđoán nCYmcpý nCYmcptôi chứ,5NVbYF fwc5Pdtôi v5NVbYFốn khônCYmcpng xnCYmcpem 5NVbYFcô lfwc5Pdà xDbạn gái!”

“là vxDì cxDon nhnCYmcpỏ đó?”

“không! Là5NVbYF vxDì nga5NVbYFy xDtừ xDđầu, cfwc5Pdô 5NVbYFkhông hề5NVbYF nCYmcplà fwc5Pdbạn gái5NVbYF cfwc5Pdủa tôixD, vàfwc5Pd nếunCYmcp c5NVbYFó xDthì cũng chxDỉ tr5NVbYFong một5NVbYF giây!”fwc5Pd hắn5NVbYF nói,5NVbYF mifwc5Pdệng nhếchnCYmcp lxDên, 5NVbYF“để tôi5NVbYF nó5NVbYFi chnCYmcpo nCYmcpcô biết nhé,nCYmcp nCYmcpnếu 5NVbYFtôi xDđã 5NVbYFtừng xDđồng xDý làxDm nCYmcpbạn nCYmcptrai fwc5Pdcô, fwc5Pdthì ti5NVbYFn tô5NVbYFi đi,xD 5NVbYFmột fwc5Pdgiây sanCYmcpu đó, làxD xDtôi đãfwc5Pd ngầmfwc5Pd nCYmcpchia tafwc5Pdy rồi”.

Nói xofwc5Pdng hắnxD t5NVbYFiếp tụcfwc5Pd c5NVbYFhạy đixD txDìm nó5NVbYF, nCYmcptâm trạngxD đafwc5Pdng bafwc5Pdo tnCYmcprùm hnCYmcpắn làfwc5Pd sựnCYmcp tứnCYmcpc giận! TnCYmcprang Thưfwc5Pd củfwc5Pda hắn,nCYmcp fwc5Pdngười m5NVbYFà lâu5NVbYF xDlắm h5NVbYFắn mớifwc5Pd gặpfwc5Pd được…đãxD bỏnCYmcp fwc5Pdchạy! hắn khônfwc5Pdg nhfwc5Pdớ đếnnCYmcp hfwc5Pdình ảnxDh mạn5NVbYFh fwc5Pdmẽ xDcủa cnCYmcpô nàngxD kh5NVbYFi lần5NVbYF đầunCYmcp tinCYmcpên hắnnCYmcp gặpnCYmcp ởfwc5Pd qufwc5Pdán bar,5NVbYF hắn kxDhông nhớxD cxDô ấy5NVbYF đã5NVbYF trừng5NVbYF tr5NVbYFị tnCYmcpên fwc5Pdsay ki5NVbYFa nhnCYmcpư nCYmcpthế nào!5NVbYF HnCYmcpắn chỉ5NVbYF đfwc5Pdọng trxDong đxDầu một côfwc5Pd gánCYmcpi hiềnCYmcpn fwc5Pdhòa nCYmcpdễ vnCYmcpỡ kfwc5Pdhi fwc5Pdcầm câfwc5Pdy kẹ5NVbYFo bôngxD gòn5NVbYF ngọfwc5Pdt mịn,fwc5Pd xDchỉ xDnhớ từng5NVbYF hành5NVbYF động nCYmcpthật nhẹnCYmcp nhàngfwc5Pd củanCYmcp 5NVbYFcô ấy.5NVbYF vàfwc5Pd gxDiờ đây,fwc5Pd cậnCYmcpu đổnCYmcp hoà5NVbYFn t5NVbYFoàn lỗfwc5Pdi c5NVbYFho nhỏ5NVbYF hnCYmcpot girl, chắcfwc5Pd chnCYmcpắn Tr5NVbYFang fwc5PdThư đfwc5Pdã b5NVbYFị nhỏnCYmcp đónCYmcp hămfwc5Pd dọanCYmcp đếnxD fwc5Pdmức 5NVbYFphải bỏxD chạy!

“chết fwc5Pdtiệt!” hxDắn xDdậm c5NVbYFhân, xnCYmcpong tiếp5NVbYF tụfwc5Pdc tnCYmcpìm kfwc5Pdiếm trofwc5Pdng nCYmcpvô vọng.

nhỏ hfwc5Pdot g5NVbYFirl nCYmcpvẫn fwc5Pdngồi đfwc5Pdó, 5NVbYFđôi chânnCYmcp mềfwc5Pdm nhũn,xD nh5NVbYFỏ hoàfwc5Pdn toxDàn khxDông fwc5Pdthể đứngfwc5Pd dậy được,nCYmcp đxDôi môinCYmcp nhxDỏ ruxDn, rồi5NVbYF chxDìm đắmxD tronxDg nướcnCYmcp mắ5NVbYFt. txDại sxDao hắn5NVbYF xDlạnh lùng5NVbYF fwc5Pdnhư vậy? tạxDi sfwc5Pdao lạixD đốixD xửnCYmcp vớ5NVbYFi nnCYmcphỏ nhnCYmcpư vậy?

Trang ThưxD? cofwc5Pdn bénCYmcp xDkia fwc5Pdtên TrxDang Thư5NVbYF? nhỏnCYmcp khẽnCYmcp nh5NVbYFíu mày…cnCYmcpảm giáfwc5Pdc…cái tênxD này quefwc5Pdn quen!

Còn vnCYmcpề nfwc5Pdó, đnCYmcpể nCYmcpan tâm,nCYmcp xDnó k5NVbYFhẽ lófwc5Pd đầxDu rfwc5Pda, qfwc5Pduả lxDà xD2 ngườinCYmcp kixDa đãfwc5Pd xDchạy mnCYmcpất hút5NVbYF trong bónfwc5Pdg tối.

“sao cậuxD fwc5Pdlại ởxD đxDây?” nó5NVbYF nhìnfwc5Pd Lâm5NVbYF, thắcnCYmcp mắc.

“tôi ngxDủ từnCYmcp chiềfwc5Pdu, lú5NVbYFc xDtỉnh 5NVbYFdậy txDhì đãfwc5Pd tối”xD fwc5PdLâm gãinCYmcp đầu,5NVbYF xDnhìn mặtxD c5NVbYFậu đxDúng là vẫxDn cfwc5Pdòn xDvẻ mơfwc5Pd mànxDg ngủ.

“vậy tạifwc5Pd snCYmcpao fwc5Pdbiết nCYmcptôi fwc5Pdmà cậufwc5Pd cứuxD chứ?”nCYmcp nófwc5Pd xDthốt 5NVbYFlên đếnnCYmcp mứcxD knCYmcpinh ngạc.

Lâm khẽfwc5Pd 5NVbYFlắc 5NVbYFlắc fwc5Pdcái đầu,nCYmcp ngfwc5Pdủ tinCYmcpếp fwc5Pdsao đfwc5Pdược kxDhi p5NVbYFhải nghnCYmcpe xDcái giọngxD tnCYmcphe 5NVbYFthé củafwc5Pd cô nnCYmcpàng honCYmcpt gixDrl kifwc5Pda, vàxD rồi…fwc5Pdcậu khẽ5NVbYF lnCYmcpiếc nó5NVbYF, nCYmcpxong dùngnCYmcp xDtay vxDuốt nCYmcpmặt cnCYmcphe đi gư5NVbYFơng mặt5NVbYF nCYmcpđỏ ửng…5NVbYFngủ nCYmcpsao được5NVbYF k5NVbYFhi 5NVbYFnhìn 5NVbYFthấy fwc5Pdnó fwc5Pdtrong bộnCYmcp 5NVbYFdạng nfwc5Pdày? ChỉxD mới5NVbYF vừa 5NVbYFnãy nCYmcpthôi, cậunCYmcp fwc5Pdcòn ôm5NVbYF nónCYmcp txDrong nCYmcplòng, thâfwc5Pdn hìxDnh nhxDỏ nnCYmcphắn đó5NVbYF, cậu5NVbYF cnCYmcphỉ xDmuốn nhưfwc5Pd vậy 5NVbYF mãi, chỉnCYmcp muốnnCYmcp 5NVbYFôm thậtnCYmcp chặt5NVbYF, nhưnCYmcpng rồifwc5Pd nCYmcpcậu khôngnCYmcp dám,5NVbYF 5NVbYFnếu nCYmcpvậy côfwc5Pd xDta s5NVbYFẽ ngấfwc5Pdt mất.

Nó nCYmcpthì qufwc5Pdýnh qfwc5Pduáng, cứxD thòfwc5Pd xDđầu fwc5Pdra fwc5Pdnhìn vềxD phí5NVbYFa 5NVbYF2 nCYmcpngười kianCYmcp, bnCYmcpọn họxD đxDang làm xD gì n5NVbYFhỉ? LiệuxD c5NVbYFó phát5NVbYF hifwc5Pdện r5NVbYFa nCYmcpnó khôxDng? fwc5PdRồi nófwc5Pd lạ5NVbYFi nhxDìn nCYmcpvề phíanCYmcp LnCYmcpâm, 5NVbYFsao đó gươngfwc5Pd mặnCYmcpt cắtnCYmcp khôngnCYmcp còxDn giọtxD máu.

Lâm mnCYmcpặc bộnCYmcp đồn5NVbYFg phụfwc5Pdc vfwc5Pdới cáinCYmcp áxDo trắngxD xDtinh kfwc5Pdhá xDrộng sxDo v5NVbYFới txDhân hfwc5Pdình cậu, nhưng5NVbYF thứ5NVbYF fwc5Pdkhiến 5NVbYFnó s5NVbYFợ hãnCYmcpi fwc5Pdlại xDlà nCYmcpkhung cảnh5NVbYF phxDía sxDau! Nếu5NVbYF bxDan ngàxDy, nCYmcpcảnh tượng 5NVbYF nơi nCYmcpđây đẹpnCYmcp fwc5Pdđẽ xDlà thfwc5Pdế, thì5NVbYF bâyfwc5Pd giờ,5NVbYF nnCYmcpó lạfwc5Pdi tfwc5Pdrở nên5NVbYF nCYmcpma qufwc5Pdái mộtxD cáchxD k5NVbYFì d5NVbYFị. Ánh trănnCYmcpg mfwc5Pdờ nhnCYmcpạt, nhữngnCYmcp t5NVbYFán câyxD trênnCYmcp cafwc5Pdo rí5NVbYFt thexDo nCYmcptiếng xDgió, bxDóng đe5NVbYFn chúxDng di nCYmcp chuyển t5NVbYFrên nền5NVbYF trờinCYmcp tốifwc5Pd xDtăm, nxDhững áfwc5Pdng mâyfwc5Pd dầnxD trôixD fwc5Pdqua, nhưnnCYmcpg tronnCYmcpg 5NVbYFmắt nónCYmcp chúng nCYmcplại 5NVbYFđược xDnhân fwc5Pdlên fwc5Pdthành nCYmcpnhững nCYmcpbóng xDma trắnnCYmcpg biết5NVbYF bay.

Nó xDrun bầnxD bậ5NVbYFt, k5NVbYFhông nCYmcpnói gìfwc5Pd liềnxD chufwc5Pdi vàoxD fwc5Pdlòng fwc5Pdcủa Lfwc5Pdâm. HànxDh fwc5Pdđộng xDđó khiến LâmnCYmcp sữngnCYmcp nfwc5Pdgười, nCYmcpđến khfwc5Pdi cảm5NVbYF nhxDận đượcfwc5Pd sự5NVbYF xDrun rẩfwc5Pdy xDcủa 5NVbYFnó cậunCYmcp mớixD xDkhẽ xDđặt fwc5Pdtay lnCYmcpên lưng nó.

“cậu…đưa txDui nCYmcpra khỏxDi đfwc5Pdây fwc5Pdđi…làm ơnfwc5Pd nCYmcpđi! Cfwc5Pdhỗ 5NVbYFnày ghêxD quá!”xD nxDó lắ5NVbYFp bắp,xD thân hìnhfwc5Pd nCYmcpnó càng5NVbYF cốnCYmcp rfwc5Pdúc trnCYmcpong fwc5Pdlòng Lâm.

Lâm khônCYmcpng nóxDi g5NVbYFì, cánCYmcpnh tnCYmcpay sfwc5Pdiết nxDó chặtnCYmcp hơ5NVbYFn, 5NVbYFvô fwc5Pdtình đxDiều n5NVbYFày xDlàm fwc5Pdnó xDcảm thấy 5NVbYF một chúxDt nCYmcpan txDoàn, rồinCYmcp xDcậu gfwc5Pdần nxDhư nhấc5NVbYF bổnxDg nóxD, bướcfwc5Pd xDra 5NVbYFkhỏi fwc5Pdnhững tnCYmcpán câyfwc5Pd rậm nCYmcp rạp k5NVbYFia. fwc5PdNó nCYmcpnhắm nCYmcpnghiền mắnCYmcpt, fwc5Pdnó cảm5NVbYF 5NVbYFgiác khxDông khxDí xu5NVbYFng quxDanh rấtxD lxDạnh 5NVbYFlẽo, nhưng nCYmcpchỉ nCYmcpkhi trnCYmcpong vòngnCYmcp tanCYmcpy LâmxD, n5NVbYFó thấ5NVbYFy xDmột sựxD ấmnCYmcp ánCYmcpp 5NVbYFnào đnCYmcpó vnCYmcpây quanh5NVbYF, nó khôngfwc5Pd nCYmcpbiết, nhưxDng nónCYmcp m5NVbYFừng xDvì đ5NVbYFiều đónCYmcp khiếfwc5Pdn 5NVbYFnó đ5NVbYFỡ nCYmcpsợ nCYmcpđi một5NVbYF chút.

Khi nó5NVbYF 5NVbYFmở mắt,fwc5Pd nCYmcpcũng xDlà lúcnCYmcp nxDó n5NVbYFhận r5NVbYFa mìnhnCYmcp đangfwc5Pd ởfwc5Pd tronxDg mộfwc5Pdt cfwc5Pdăn phònfwc5Pdg. NóxD chỉ biết5NVbYF xDđây fwc5Pdlà phòxDng Vfwc5PdIP vì5NVbYF cánCYmcpch bnCYmcpài trínCYmcp ởxD đânCYmcpy, nhưnxDg chfwc5Pdắc cfwc5Pdhắn khfwc5Pdông fwc5Pdphải phònfwc5Pdg xDcủa nó. C5NVbYFhắc đâxDy lànCYmcp phnCYmcpòng củaxD Lâm,5NVbYF nCYmcpnó đoá5NVbYFn vậy.nCYmcp KhônCYmcpng kiêxDng nểxD gì,5NVbYF 5NVbYFnó thánCYmcpo đxDôi xDgiày cao gótxD, nfwc5Pdgã fwc5Pdphịch xDlên cáinCYmcp giưnCYmcpờng êmnCYmcp trướcnCYmcp mắtnCYmcp fwc5Pdmà qufwc5Pdên mất5NVbYF rằngnCYmcp mìnhxD đxDang mặt váyfwc5Pd phồng.

Lâm đứngfwc5Pd 5NVbYFngay đnCYmcpó, chứngnCYmcp kiếfwc5Pdn hết,nCYmcp li5NVbYFền ngượngfwc5Pd fwc5Pdchín 5NVbYFcả mxDặt, xDnhưng cxDậu vẫn5NVbYF lầm lũi,5NVbYF khônnCYmcpg nóixD fwc5Pdgì, nxDgồi lxDên nCYmcpcửa nCYmcpsổ. bênxD ngfwc5Pdoài 5NVbYFbữa tiệnCYmcpc vẫn5NVbYF xDnáo nhiệtfwc5Pd, mặc5NVbYF chnCYmcpo 5NVbYFở đây kfwc5Pdhông gia5NVbYFn nCYmcpim ắfwc5Pdng đếnnCYmcp lạ5NVbYF thường.

Cậu mfwc5Pdím môinCYmcp, cậufwc5Pd khônnCYmcpg muốnxD đ5NVbYFưa mắtfwc5Pd 5NVbYFnhìn nfwc5Pdó, nh5NVbYFưng cnCYmcpậu knCYmcphông cưỡng5NVbYF lạinCYmcp được. nónCYmcp đangnCYmcp nằ5NVbYFm trênnCYmcp giường5NVbYF của5NVbYF cậufwc5Pd, tnCYmcphật nnCYmcpgọt n5NVbYFgào. Đ5NVbYFôi m5NVbYFắt nhắm,5NVbYF 5NVbYFcó xDlẽ côfwc5Pd xDta đang 5NVbYF cố ngnCYmcpủ, rồifwc5Pd cánh5NVbYF tanCYmcpy đangxD đặtfwc5Pd fwc5Pdlên cá5NVbYFi chănfwc5Pd m5NVbYFà cậu5NVbYF vxDẫn đắnCYmcpp 5NVbYFhằng đ5NVbYFêm, rxDồi hương thơmnCYmcp củaxD 5NVbYFnó sxDẽ đọngnCYmcp lạixD nơ5NVbYFi đấynCYmcp, rồixD nCYmcphương thnCYmcpơm xDấy sẽfwc5Pd lạfwc5Pdi khiếxDn co5NVbYFn xDtim cậfwc5Pdu xáo trộn.

Lâm cúxDi nCYmcpđầu, hướfwc5Pdng xDmắt xuốn5NVbYFg snCYmcpàn nhà.

Một khoảnCYmcpng lặnxDg đáng5NVbYF sợ.

Cậu nhíuxD mày,nCYmcp không5NVbYF xDsao nCYmcpngăn đượcxD đônCYmcpi chânCYmcpn đafwc5Pdng ti5NVbYFến fwc5Pdvề nnCYmcpó, khxDông ngănxD được đôixD mắxDt cứnCYmcp 5NVbYFnhìn nónCYmcp chằfwc5Pdm chằmfwc5Pd. trờifwc5Pd ơ5NVbYFi! Cậfwc5Pdu điênxD mất!xD fwc5Pdsai lnCYmcpầm nCYmcpkhi dfwc5Pdẫn xDnó về phòng,xD nhfwc5Pdưng knCYmcphi đfwc5Pdó, cậxDu k5NVbYFhông còn5NVbYF nCYmcpnơi nàofwc5Pd knCYmcphác đểnCYmcp dẫnnCYmcp nó5NVbYF đfwc5Pdi trốn.xD 5NVbYFkhó khă5NVbYFn lắm cậunCYmcp mớifwc5Pd dnCYmcpừng bước,5NVbYF cậuxD dfwc5Pdùng hfwc5Pdết 5NVbYFcan đảmfwc5Pd fwc5Pdđể chfwc5Pdạy vàofwc5Pd p5NVbYFhòng tắm.

Khóa tráinCYmcp c5NVbYFửa thậtxD chặt,xD cậufwc5Pd xDcúi xuốnfwc5Pdg bồnxD fwc5Pdrửa nCYmcpmặt, khôn5NVbYFg ngxDừng tóxDe 5NVbYFnước lên mặtnCYmcp 5NVbYFđể đượcnCYmcp t5NVbYFỉnh táo.

Nhìn mfwc5Pdình qnCYmcpua 5NVbYFgương, cxDhưa bfwc5Pdao giờxD xDcậu xDthấy mnCYmcpặt mìnhfwc5Pd đfwc5Pdỏ đếnfwc5Pd vxDây, đôifwc5Pd mfwc5Pdắt đó chư5NVbYFa fwc5Pdbao giờfwc5Pd khfwc5Pdao khátfwc5Pd đ5NVbYFến vậy,nCYmcp cậfwc5Pdu thxDở dốcnCYmcp, xémxD ch5NVbYFút nữaxD lxDà làmxD chuyệnnCYmcp cxDó lỗi nCYmcpvới nó.fwc5Pd mộtxD xDthứ cảmfwc5Pd gifwc5Pdác xDtội 5NVbYFlỗi fwc5Pdbao trxDùm cậu,nCYmcp khifwc5Pdến nCYmcpcậu xDgục xuống,5NVbYF chỉfwc5Pd monxDg nó 5NVbYF đứng ngnCYmcpay trướnCYmcpc mặtfwc5Pd đểxD đượcnCYmcp xfwc5Pdin lỗxDi nó.

Nhưng cófwc5Pd m5NVbYFột đinCYmcpều khôngnCYmcp t5NVbYFhể sửafwc5Pd chữaxD đượcfwc5Pd nữa…cậ5NVbYFu yêfwc5Pdu nónCYmcp nCYmcpthật rồi!

Rồi fwc5Pdcậu lạinCYmcp nfwc5Pdhìn mfwc5Pdình t5NVbYFrong gương.

Cậu…sẽ bảoxD vệ5NVbYF nCYmcpnó, cfwc5Pdhắc chfwc5Pdắn lànCYmcp vậy!

“cộc cnCYmcpộc cộc!”

“cậu ởxD trxDong 5NVbYFđó fwc5Pdà?” tiếnxDg nxDó xDthì 5NVbYFthào ởxD nnCYmcpgoài cá5NVbYFnh cửa.

Lâm liề5NVbYFn nhafwc5Pdnh chón5NVbYFg lấxDy nCYmcplại bìn5NVbYFh txDĩnh, mnCYmcpở fwc5Pdcửa bư5NVbYFớc rnCYmcpa ngfwc5Pdoài. xDNhìn thấynCYmcp nCYmcpLâm, nó liền5NVbYF nCYmcpcảm thấy5NVbYF fwc5Pdhơi ngượngfwc5Pd, snCYmcpau đóxD qfwc5Pduay nCYmcpmặt nCYmcpđi chỗnCYmcp khácnCYmcp nói.

“cậu cfwc5Pdho nCYmcptôi mưfwc5Pdợn đồnCYmcp mặcxD được5NVbYF khôxDng? Tôfwc5Pdi nCYmcpcần phxDải xDvề fwc5Pdphòng nCYmcpvới thâfwc5Pdn phậ5NVbYFn là Hải…nên…”

“không sxDao! TônCYmcpi fwc5Pdđi lấfwc5Pdy cnCYmcpho cô”fwc5Pd LâmnCYmcp nói,5NVbYF nhxDưng tixDm cậuxD lạxDi nh5NVbYFói…hằng xDđêm n5NVbYFó vẫn fwc5Pdở chnCYmcpung phxDòng vfwc5Pdới cậu5NVbYF t5NVbYFa! CónCYmcp 5NVbYFgì nCYmcpchắc chắnfwc5Pd nCYmcphắn 5NVbYFkhông lfwc5Pdàm gnCYmcpì fwc5Pdnó 5NVbYFkhông? 5NVbYFChỉ vừanCYmcp rồi thnCYmcpôi, cậnCYmcpu xDcòn xDcó fwc5Pdý ngh5NVbYFĩa điênCYmcpn rồ5NVbYF với5NVbYF nfwc5Pdó, liệuxD hắfwc5Pdn sẽnCYmcp khônxDg 5NVbYFlàm v5NVbYFậy xDnếu bfwc5Pdiết nó lànCYmcp conCYmcpn gái?

“sao cô…tôi5NVbYF đãfwc5Pd biếtnCYmcp cô5NVbYF nCYmcplà cfwc5Pdon gáfwc5Pdi…liệu fwc5Pdsẽ axDn toàn5NVbYF hfwc5Pdơn k5NVbYFhi 5NVbYFcô ởxD 5NVbYFchung với5NVbYF tôi?” Lfwc5Pdâm đềfwc5Pd nghxDị, ta5NVbYFy vnCYmcpẫn giảnCYmcp v5NVbYFờ lụxDc lọnCYmcpi trxDong tủxD đồ5NVbYF mộfwc5Pdt bộ5NVbYF đồxD fwc5Pdcho nó.

“nhưng…tôi cầnfwc5Pd pnCYmcphải tiếpxD fwc5Pdcận c5NVbYFậu t5NVbYFa để…tfwc5Pdrả thùxD…” xDnó nóixD dối!

Chắc chắnnCYmcp lnCYmcpà nóxDi dối,nCYmcp nófwc5Pd cò5NVbYFn s5NVbYFững ngườinCYmcp vxDì cxDâu nófwc5Pdi dốxDi xDkhi nãy!nCYmcp Chẳn5NVbYFg pnCYmcphải 5NVbYFtừ lâu đã5NVbYF biết5NVbYF ýnCYmcp địnhnCYmcp trảfwc5Pd xDthù txDiêu taxDn rồinCYmcp saofwc5Pd? Vậyfwc5Pd…sao fwc5Pdvẫn ph5NVbYFải ởxD xDchung phòxDng với fwc5Pd hắn nhỉnCYmcp? NnCYmcpó ngơ5NVbYF mxDặt, như5NVbYFng lạinCYmcp n5NVbYFở nụfwc5Pd cườixD xDđể 5NVbYFche đxDi s5NVbYFự lúnfwc5Pdg túfwc5Pdng đófwc5Pd…nó khxDông thể fwc5Pd nghĩ r5NVbYFa đfwc5Pdược xDlí 5NVbYFdo nàfwc5Pdo khiếnnCYmcp xDnó mfwc5Pduốn tiế5NVbYFp fwc5Pdtục ởxD xDchung phòngnCYmcp vớinCYmcp hnCYmcpắn cả!

“tôi hiể5NVbYFu mà”5NVbYF ,Lâfwc5Pdm tiếfwc5Pdn vềnCYmcp nCYmcpnó, đưafwc5Pd xDra mfwc5Pdột bộnCYmcp đfwc5Pdồ,” fwc5Pdcô thafwc5Pdy đixD, bxDộ xDváy nàfwc5Pdy cứ đểnCYmcp đfwc5Pdây, tfwc5Pdôi sẽnCYmcp giấfwc5Pdu gixDúp cô”.

Nó xDmỉm cườixD tfwc5Pdhật tươi,nCYmcp q5NVbYFuả lxDà mxDay mắnxD khfwc5Pdi tronnCYmcpg tfwc5Pdình cảnxDh nfwc5Pdày lxDại gxDặp một ngườinCYmcp tốt5NVbYF nxDhư Lâmfwc5Pd. fwc5PdNó khẽ5NVbYF cảmnCYmcp ơn5NVbYF, rnCYmcpồi cũnfwc5Pdg cầmfwc5Pd bnCYmcpộ đồ5NVbYF tiếfwc5Pdn vxDề phòngfwc5Pd tắm.