Chết!!! lỡ yêu rồi!làm sao đây? - Chap 34 - 36

Chiều, nVwzNó l9exwết cáiCWqK tVwzNhân RqhUhình mRqhUệt VwzNmỏi cRqhUủa mì9exwnh vCWqKề pVwzNhòng, n9exwó thầmRqhU cảmVwzN ơRqhUn LâCWqKm. Nhờ cậ9exwu RqhUta A76zmà ng9exwuyên A76zchiều nóVwzN cóVwzN vRqhUô trườCWqKng đA76zâu, nênA76z cA76zái RqhUbảng đanA76zg trCWqKeo trướVwzNc ngựcVwzN đây khA76zông gâyCWqK CWqKphiền hCWqKà gì9exw ch9exwo nsRqhUo cVwzNả, RqhUnó un9exwg dunCWqKg đi9exw trRqhUả cVwzNái bảCWqKng CWqKcho thầVwzNy giám thịA76z, xonRqhUg đCWqKi vềRqhU phòng.

Vừa mA76zở cửaA76z raCWqK, nóA76z tA76zhấy hắnCWqK đRqhUang nA76zgồi trA76zên giườngA76z, đôVwzNi mắtRqhU đanA76zg đăVwzNm chiêu 9exwnhìn mộCWqKt VwzNtấm hìCWqKnh RqhUđã bịRqhU RqhUvàng 9exwố 9exw4 CWqKgóc CWqKhình. KhôA76zng RqhUgian baCWqKo 9exwtrùm hắnA76z tĩnh9exw mịch, VwzNánh sánVwzNg A76zyếu ớtA76z A76zbên RqhUngoài 9exwloáng thoánRqhUg cCWqKho VwzNnó cảRqhUm giRqhUác 9exwmờ ảo,VwzN A76zcứ nhCWqKư ngườiRqhU CWqKngồi đấy không9exw phảCWqKi 9exwlà RqhUmột CWqKcon ngườiA76z lạnhCWqK lùnRqhUg RqhUtàn bạo,RqhU mà9exw VwzNlà mCWqKột ngườiVwzN CWqKmang VwzNđầy vẻ 9exw u sầuCWqK pVwzNhiền mRqhUuộn. CWqKHắn đangCWqK trútA76z VwzNđi ưuVwzN tA76zư qA76zua nhữngCWqK cáA76zi A76zthở hắtVwzN đềuRqhU đặn,9exw A76zđôi mắt đămVwzN CWqKchêu CWqKdán chặtCWqK vàVwzNo 9exwtấm RqhUhình, A76zbuồn CWqKbã, đó9exw lA76zà nRqhUhững gìA76z nRqhUó c9exwó VwzNthể thấyRqhU, tiếcCWqK n9exwuối, đó làA76z nhữnCWqKg A76zgì đRqhUang đọRqhUng lCWqKại nơiCWqK khCWqKóe RqhUmắt củaA76z hắn.

Nó cứVwzN đA76zứng CWqKlặng CWqKnhư thếVwzN nà9exwy, chVwzNo tVwzNới kh9exwi hVwzNắn ngước9exw 9exwmặt lê9exwn, nhA76zìn nó,RqhU x9exwong hắn9exw mỉm cưRqhUời, lấRqhUy cRqhUái vCWqKí raRqhU, VwzNnhét tCWqKấm hìnA76zh đó9exw lại.

“cậu CWqKvề A76zrồi à?”9exw hRqhUắn hỏi.

Nó khônA76zg nóiVwzN gVwzNì, gậA76zt đầA76zu, A76ztự dưCWqKng hìnhA76z ảnhRqhU vừA76za rồi9exw VwzNám ảRqhUnh nóCWqK, khiếnVwzN A76znó bị suCWqKy sụp.CWqK ĐâuVwzN làRqhU coCWqKn người9exw củaCWqK A76zhắn, c9exwhợt cVwzNó gì9exw dRqhUâng lênCWqK tA76zrong 9exwlòng nA76zó, nVwzNó chợt thấ9exwy h9exwắn quVwzNá đA76záng thươnCWqKg! ĐánA76zg thươCWqKng đCWqKến RqhUphát khRqhUóc lêRqhUn đưCWqKợc! RqhUChợt c9exwái ýCWqK nghĩ tA76zrả CWqKthù CWqKtiêu RqhUtan troA76zng RqhUđầu nóA76z, CWqKnó thấRqhUy VwzNlạc lốiCWqK, A76znó đanRqhUg VwzNlàm gìVwzN ở9exw đây?VwzN NCWqKếu k9exwhông phải A76ztrả tRqhUhù CWqKthì cóVwzN phải9exw nCWqKó lCWqKà mộtCWqK đứa9exw CWqKtrơ trẽnCWqK, giảA76z tA76zrai đểA76z tiCWqKếp c9exwận bọn9exw con trA76zai sA76zao? PhảiVwzN vRqhUậy không?A76z A76zNó phảCWqKi A76zlàm gìCWqK bâA76zy giVwzNờ? PRqhUhải làmA76z VwzNgì đCWqKể cVwzNó thCWqKể cânRqhU bVwzNằng được đâyVwzN? MụcA76z đích9exw củaCWqK 9exwnó, khCWqKi VwzNquyết địnhRqhU giA76zả A76ztrai làRqhU đểRqhU trCWqKả thù…RqhUnhưng 9exwnó tiêuCWqK tan rồi…tiRqhUêu tVwzNan thậtRqhU rồi!

Nó VwzNngước mắtCWqK CWqKnhìn CWqKhắn, n9exwụ cười9exw 9exwtrên môiA76z hắnRqhU thậVwzNt hiềCWqKn hòVwzNa, đôiVwzN mắRqhUt đRqhUầy bình yêRqhUn, b9exwờ 9exwvai vVwzNô cùCWqKng ấmVwzN áA76zp, tựRqhU nRqhUhiên chCWqKỉ muVwzNốn vùVwzNi đ9exwầu A76ztrong đó.RqhU 9exwnó lắ9exwc A76zlắc cáiA76z đầu.

“tôi thRqhUua rồiRqhU! tVwzNhua đậmCWqK tRqhUhiệt rCWqKồi! A76zcậu A76ztha chRqhUo A76ztui CWqKđi!” nóVwzN lầ9exwm bầm9exw, 9exwhắn nghệCWqKch mặt raCWqK, RqhUnó đangCWqK nRqhUói 9exwgì vậy?

Thời RqhUgian tVwzNhấm thoắtCWqK lạVwzNi đ9exwi A76zqua th9exwêm VwzNmột kRqhUhoảng, n9exwó 9exwvới LVwzNâm đãRqhU VwzNtrở lạRqhUi bình thưA76zờng, ngA76zày ngà9exwy vẫnVwzN cườiRqhU nóiCWqK, lâuVwzN lVwzNâu A76zlại cA76zòn 9exwlàm g9exwối chVwzNo cậuCWqK 9exwta, nA76zhưng cA76zhung quy lCWqKà vVwzNẫn VwzNrất tốA76zt. cònRqhU vớiRqhU hắVwzNn thìVwzN lạiVwzN lVwzNà mộRqhUt 9exwđống hRqhUỗn độn,9exw nóVwzN RqhUnửa 9exwmuốn bình RqhU thường vớA76zi hắn,RqhU CWqKnửa muốA76zn né9exw tránhA76z! BỗnRqhUg nóRqhU maCWqKng đầyCWqK A76zcảm gVwzNiác như9exw kCWqKẻ tộiA76z đRqhUồ, không dáVwzNm đốiA76z diệnRqhU vớCWqKi mộtVwzN ngườ9exwi thRqhUanh caVwzNo n9exwhư 9exwhắn, RqhUthật lCWqKà rốiCWqK quáA76z đi!

“Huy! ECWqKm RqhUđang làmA76z gìCWqK RqhUvậy?” nóCWqK đẩRqhUy cửCWqKa phòRqhUng VwzNem nóRqhU bướCWqKc vào.

Đúng nhRqhUư nóRqhU đ9exwoán, CWqKem nVwzNó RqhUđang cặmVwzN cCWqKụi hCWqKọc bàiCWqK RqhUtrên bànCWqK họcVwzN, ánh9exw đ9exwèn tCWqKừ cái đVwzNèn hCWqKọc lRqhUe lắt,VwzN áCWqKnh sáVwzNng bênA76z ngoàRqhUi gầnA76z CWqKnhư tắtCWqK hẳn.A76z 9exwNó RqhUđi lại,RqhU 9exwvỗ vRqhUỗ vVwzNai cVwzNho em nó.

“học CWqKhoài là9exw saoCWqK? A76zĐi CWqKchơi vRqhUới chịRqhU nh9exwa!” nóRqhU nói,CWqK giọnCWqKg pA76zhấn khởi.

Huy ngưA76zớc CWqKmặt lên9exw, nhìnA76z nCWqKó cưRqhUời xòa9exw, xonCWqKg lạVwzNi lRqhUắc đầu.

“em kh9exwông muốRqhUn đi9exw 9exwra ngoà9exwi” CWqKcậu VwzNnhẹ giọngCWqK nóiA76z, tVwzNay tạCWqKm thRqhUời bỏRqhU VwzNbút, xRqhUoay ngưA76zời ngồi đốiCWqK A76zdiện vớRqhUi CWqKchị mình.

Nó nghVwzNe xonCWqKg g9exwãi gãVwzNi đầu.

“sao kRqhUhông mA76zuốn chA76zứ? hítCWqK thởVwzN khôngRqhU kVwzNhí RqhUtrong VwzNlành không9exw phCWqKải tốRqhUt RqhUhơn sao?”

“nhưng…ngày 9exwlễ sắpCWqK tớVwzNi rCWqKồi, bênA76z ngoA76zài ồn9exw ào9exw lắm,VwzN eVwzNm khA76zông mRqhUuốn A76zra 9exwđó!” Huy nóVwzNi vaCWqKn nài.

Nó lạA76zi gãiVwzN đầu,VwzN 9exwem nóA76z nRqhUói đVwzNúng thiệtVwzN, chRqhUẳng A76zlà HalloweeRqhUn sắpVwzN VwzNtới, trườngCWqK BO9exwY và GIRCWqKL A76zsẽ CWqKsát nhậpVwzN cù9exwng tổCWqK chứcCWqK 9exwmột 9exwbữa tiệcRqhU A76zvô cùnVwzNg lớn.A76z N9exwhưng nó9exw A76zlại rùng RqhUmình, v9exwào cRqhUái ngCWqKày đóRqhU bọn9exw CWqKhọ RqhUsẽ A76ztha hồ9exw giRqhUả dạnRqhUg mCWqKa quỷA76z hCWqKù dCWqKọa l9exwẫn nh9exwau, nóVwzN thì A76zlại…sợ VwzNma 9exwhơn gìRqhU hết!VwzN Nhưng…còn9exw nữa…l9exwỡ bọnVwzN nữA76z sinA76zh n9exwhận r9exwa nCWqKó A76zthì sCWqKao? NguA76zy thật, VwzNngày hôA76zm đó9exw nó9exw phảCWqKi VwzNtrốn thôi!

Chỉ cA76zòn RqhU3 nVwzNgày nữa9exw l9exwà CWqKtới buVwzNổi lễ,CWqK nó9exw cà9exwng tráVwzNnh mRqhUặt, nóVwzN thàRqhU CWqKnấp ở9exw ch9exwỗ rừng câyCWqK làmA76z gốRqhUi 9exwcho LA76zâm chCWqKứ nhấ9exwt quyVwzNết VwzNkhông cRqhUhịu gCWqKiúp mọRqhUi n9exwgười, 9exwhắn A76zvốn CWqKđã khCWqKó gặp nVwzNó, gCWqKiờ càn9exwg khRqhUó hVwzNơn khiếnCWqK CWqKtâm trạngRqhU RqhUkhông k9exwhỏi khRqhUó chịu.

Còn A76z2 ngàyRqhU nữCWqKa, VwzNsân trườngA76z tVwzNấp nậpCWqK, khôVwzNng VwzNkhí CWqKlễ hội9exw đãCWqK đến,A76z CWqKbọn cA76zon tr9exwai hăng hVwzNái làmA76z CWqKviệc đểVwzN chuẩVwzNn VwzNbị lễ,A76z bCWqKởi họ9exw biết…lần9exw này9exw cA76zác n9exwữ siA76znh sCWqKẽ A76zqua CWqKdự lễ, VwzN nên gươngRqhU 9exwmặt RqhUai cũnVwzNg hớnCWqK A76zhở. (viVwzNết tRqhUới đâyA76z CWqKcũng pA76zhải là9exwm bộCWqK m9exwặt nàyA76z =.=”)

Ngày maCWqKi làCWqK lRqhUễ, VwzNmọi tVwzNhứ càng9exw tấp9exw nậpVwzN, ngườiRqhU ngườiA76z cVwzNhạy qCWqKua chạyCWqK lạiVwzN chuCWqKẩn bị nhVwzNư mắcA76z cửi,VwzN nóVwzN VwzNvẫn nVwzNúp ởVwzN đâRqhUu đRqhUó, LâVwzNm A76zvẫn b9exwình lặngVwzN ngủ9exw, CWqKcòn hắCWqKn VwzNvẫn tVwzNâm trRqhUang khó cRqhUhịu k9exwhi phảVwzNi tìVwzNm nóCWqK. TrưVwzNớc cổng,9exw mộtRqhU 9exwcái giA76zàn 9exwma quá9exwi đượA76zc dựngCWqK lên,CWqK VwzNbọn họ9exw dán lêCWqKn đóVwzN đầyRqhU nhữngRqhU cCWqKon nhệnVwzN VwzNvà rắn9exw bằngA76z RqhUnhựa, dư9exwới VwzNcỏ, rCWqKải đầy9exw nhưngRqhU RqhUbàn A76ztay ma quCWqKái RqhUnhư đRqhUang nRqhUhô lê9exwn tRqhUừ VwzNmặt VwzNđất, lRqhUâu lâRqhUu lCWqKại RqhUlà nhVwzNững ngRqhUôi mA76zộ CWqKgiả. Trên xVwzNích đCWqKu th9exwì gVwzNắn 9exwđầy nVwzNhãn cầRqhUu CWqKnổi đầyA76z gVwzNân máu9exw, cVwzNó cáCWqKi đượcVwzN trA76zeo RqhUlủng lẳngRqhU đ9exwưa xuống. Bọn9exw cVwzNon CWqKtrai A76zlấy RqhUtay mìnA76zh, nhúngCWqK vàoA76z sRqhUơn màuVwzN đRqhUỏ, CWqKịn VwzNlên trCWqKường, tạ9exwo 9exwra CWqKnhững vết VwzN tay đầy9exw máuA76z khắpRqhU nơA76zi. ĐưRqhUơng nhiA76zên, vớiRqhU mộtCWqK ngôA76zi trườngA76z giàuVwzN có9exw, nhiCWqKêu đó9exw chẳng thấmRqhU thíRqhUa gì.9exw 9exwĐèn đủA76z mVwzNàu A76zđược giănA76zg 9exwlên khắA76zp n9exwơi, tốVwzNi đếnVwzN, bọnVwzN 9exwhọ nghCWqKỉ ngơi,RqhU chA76zỉ còn chờRqhU n9exwgày A76zmai nữRqhUa thôi.

Còn vRqhUề nó,9exw nóA76z nVwzNgồi A76ztừ t9exwrên phòng,CWqK nhìCWqKn xuốVwzNng sânRqhU rVwzNồi VwzNrùng mìRqhUnh, ké9exwo VwzNrèm lại, đắp9exw chA76zăn kínRqhU ngVwzNười. RqhUhu huA76z! maA76zi nó9exw sẽVwzN khôn9exwg rVwzNa kh9exwỏi pCWqKhòng đâu,A76z gVwzNhê quáVwzN gRqhUhê quá! Hức9exw hức!

Cái ngàVwzNy nVwzNó sợ9exw hãi9exw cA76zũng CWqKtới, hắnCWqK dậRqhUy CWqKtừ sớmRqhU đểCWqK chuẩnRqhU bị,A76z n9exwhìn RqhUqua nó,CWqK thấ9exwy nó đắpCWqK chănCWqK VwzNrun bần9exw bật.

“cậu 9exwbị 9exwgì vậy?”RqhU hắCWqKn qRqhUuan tâm.

“không…chẳng có9exw gA76zì cCWqKả? cRqhUậu VwzNđi 9exwđi! TVwzNui kRqhUhông A76zđi đâuA76z” 9exwnó RqhUnói VwzNgiọng cò9exwn run run.

“này! KhôngVwzN phảiA76z bịRqhU sốA76zt nA76zặng c9exwhứ?” hắnRqhU lạiRqhU gầnVwzN, hấtA76z chănVwzN củCWqKa nóA76z ra.

Nó gA76ziật mìnhCWqK, trCWqKợn mắtVwzN nh9exwìn hắnVwzN, hA76zét lớn.

“20cm!!!”

Hắn hiểu9exw A76zý, liềnVwzN đứng9exw 9exwlùi VwzNmột bước,9exw nhưngRqhU lVwzNại VwzNlúng túng.

“nếu bị9exw bệnhCWqK thRqhUì nVwzNên đA76zi khám9exw chứ?”

“tôi kVwzNhông VwzNcó VwzNbệnh mà…cRqhUhỉ là…”9exw ,RqhUnó RqhUkhẽ đưRqhUa mắA76zt n9exwhìn VwzNxuống sA76zân trườCWqKng ,“tôi khôngVwzN dáA76zm đCWqKi r9exwa đó!”,CWqK nRqhUó lRqhUại trùmA76z chCWqKăn VwzNkín 9exwmít, ruRqhUn CWqKbần bật.

Mới đầ9exwu hắnCWqK c9exwòn nghệchVwzN mRqhUặt, nhưngVwzN vềA76z sau9exw, lạiRqhU nhớCWqK cáiRqhU tínCWqKh sA76zợ VwzNma 9exwcủa nó,A76z 9exwhắn lại cườRqhUi lớn.

“cậu 9exwtrẻ cRqhUon quáRqhU đấCWqKy! chỉRqhU lCWqKà đồRqhU giả9exw thRqhUôi mà!”

“cũng khCWqKông đCWqKược! RqhUlàm ơn…đCWqKi đi…đi9exw mộ9exwt mìnhA76z đi!RqhU TuCWqKi khôRqhUng dá9exwm điVwzN đâuRqhU!” nVwzNó van nài.

Rồi khôngCWqK giRqhUan chợtA76z CWqKim CWqKắng, nóVwzN n9exwghe tiếnVwzNg 9exwhắn thCWqKở hắVwzNt VwzNra, rồVwzNi tCWqKiếng đA76zóng cVwzNửa lại, tớiA76z lú9exwc nCWqKày n9exwó mớiRqhU thCWqKở phàVwzNo CWqKra, tựA76z nhiêVwzNn lạiVwzN VwzNcó 9exwcảm 9exwgiác RqhUtội lỗiA76z, nếu khôngRqhU lRqhUầm A76zthì hắnCWqK dựRqhU tínhA76z lCWqKà sẽVwzN đRqhUi vRqhUới n9exwó d9exwự 9exwtiệc, nhưngVwzN xiA76zn lỗiA76z nhé!VwzN CáiCWqK tính sợA76z mA76za 9exwcủa n9exwó lVwzNà bấtVwzN tCWqKrị mà!

Bóng đêA76zm buCWqKông xu9exwống, 8RqhUh tốiRqhU, mọi9exw thứA76z bắtCWqK đầu,9exw ngoà9exwi cổA76zng, CWqKbọn 9exwcon gáiCWqK bên trườnVwzNg GIRVwzNL đãVwzN VwzNqua, hì9exwnh nVwzNhư bọnRqhU họCWqK RqhUđều giảCWqK tran9exwg tVwzNhành ‘cRqhUông chúa’9exw thìCWqK phải!A76z thay vìVwzN làmCWqK nhCWqKững CWqKbộ cá9exwnh RqhUma quái,A76z hVwzNọ VwzNlại khoácCWqK lêRqhUn CWqKnhững bộVwzN vá9exwy điệuCWqK CWqKđà, CWqKtrên mặt lạiRqhU đeoCWqK mRqhUột mRqhUặt nạRqhU VwzNcầu kVwzNì, RqhUnhìn CWqKcó vẻRqhU rấtRqhU hu9exwyền bíRqhU! CWqKNó nRqhUghiêng đầu,VwzN bỗngA76z thấy ghenVwzN RqhUtị, CWqKdù sRqhUao nóVwzN cũVwzNng 9exwlà coCWqKn gáCWqKi VwzNnha! CWqKTự nh9exwiên cũn9exwg muốnA76z đượcA76z m9exwặc nhưRqhU vậy.VwzN N9exwó nhìn quVwzNanh, hiCWqKện A76zcũng khVwzNông cóRqhU aCWqKi VwzNở đây,A76z mặc9exw tA76zhử CWqKmột lầRqhUn xVwzNem saoRqhU? NCWqKhưng vấnA76z VwzNđề lại là…nóVwzN khôngRqhU A76zcó mặVwzNt nạ!

Hay là…

Nó cA76zhui xVwzNuống gầCWqKm giườngA76z, lôA76zi cáVwzNi VwzNvali đCWqKựng đầ9exwy đồRqhU A76zcon gCWqKái củaRqhU VwzNnó, A76zđợt t9exwrước vì muRqhUốn quyếCWqKn RqhUrũ hắnA76z 9exwnên nóVwzN đãVwzN muVwzNa rấA76zt nhCWqKiều váA76zy, theRqhUo VwzNnó nhVwzNớ có9exw mộVwzNt bộRqhU VwzNváy ren rA76zất cầuA76z kì.

“đây rA76zồi” nóCWqK thốtA76z lên,RqhU xRqhUong CWqKlại tìmCWqK mVwzNột cáiA76z 9exwváy kA76zhác, đơnVwzN A76zgiản A76znó chCWqKỉ muốCWqKn cái váVwzNy đóRqhU xòe9exw ởRqhU dướiA76z CWqKchân nhRqhUìn ch9exwo VwzNgiống RqhUbọn kiA76za mCWqKột chú9exwt, mộVwzNt lA76zát sauVwzN, một9exw bộ A76z váy tCWqKrắng ngọcVwzN đậpCWqK vàoVwzN mA76zắt nóRqhU, dưới9exw váA76zy lCWqKà nhCWqKiều lớCWqKp CWqKvải dàyCWqK, tạo9exw độRqhU A76zphồng chCWqKo váy, rồiCWqK một9exw đôiVwzN g9exwiày lấVwzNp VwzNlánh mà9exwy VwzNtím. 9exwNó RqhUnhanh tA76zay cRqhUhộp A76zcái kéRqhUo, cắA76zt pVwzNhần vải rVwzNen trê9exwn cCWqKhiếc A76zváy VwzNkia, cắtA76z khCWqKéo hìnhCWqK CWqK2 A76zcon mắRqhUt trênA76z 9exwđó. Xong9exw! MVwzNọi thứCWqK thRqhUật hoàn h9exwảo 9exwvới nó.

Hắn VwzNbước đCWqKi mệtVwzN mỏiCWqK trênVwzN hànCWqKh lanRqhUg, A76zra 9exwngoài CWqKđó RqhUquả A76zlà RqhUmột sa9exwi lầm,VwzN bọnCWqK co9exwn gái saRqhUo lạ9exwi RqhUcứ bA76zu h9exwắn A76zmột VwzNcách RqhUkhó VwzNchịu nhVwzNư vậyA76z chứA76z? BRqhUọn họRqhU tVwzNới đâyVwzN kVwzNhông phải đểRqhU chRqhUơi A76zà? LạiVwzN gCWqKặp RqhUcon VwzNbé hA76zot gVwzNirl bA76zên đó,A76z 9exwvài thángRqhU trướ9exwc A76zvì chơCWqKi VwzNđùa VwzNnên nhận lờiCWqK VwzNquen, giờRqhU sCWqKao nhCWqKỉ? ThấA76zy CWqKhắn CWqKim ắng9exw th9exwì nhỏVwzN VwzNphải hiểuA76z làCWqK chấmRqhU A76zdứt rRqhUồi chứ? thếVwzN m9exwà giờCWqK vẫ9exwn thảA76zn nhiVwzNên trưVwzNng bVwzNộ mặtRqhU A76ztự VwzNtin bướRqhUc cạnhRqhU hắVwzNn, A76zcòn tVwzNự nhiêA76zn khoác A76zvai, hừ!VwzN hRqhUắn khônCWqKg tRqhUhích CWqKnhững đứaA76z A76zcon gRqhUái nhưCWqK vậyA76z, hVwzNọa chăn9exwg chỉVwzN thíA76zch những côVwzN g9exwái tA76zhanh caCWqKo nhRqhUư TA76zrang CWqKThư tVwzNhôi! MộA76zt cRqhUô gCWqKái A76zmỏng CWqKmanh, CWqKgần A76znhư dCWqKễ vỡCWqK trước CWqKmặt hắnRqhU, nhưngRqhU lạRqhUi rấtA76z qVwzNuyến rũ…lầnA76z đầuVwzN RqhUtiên hắnRqhU bịCWqK VwzNthu hútVwzN bởiVwzN 9exwmột 9exwngười con9exw gái đếnRqhU thế!

Rồi hắn9exw sữngA76z CWqKngười, đãA76z ba9exwo lâuCWqK rồiA76z A76zkhông gặpRqhU Tran9exwg Th9exwư, như9exwng khôngA76z hiểuRqhU tạiCWqK sao…có cảmVwzN g9exwiác rất9exw gần…k9exwhông VwzNhề CWqKxa cáchCWqK tíVwzN nàoRqhU! C9exwứ nhưA76z 9exwcô VwzNta VwzNluôn ởRqhU VwzNcạn hắn…cảmRqhU giác đó…hắnVwzN vòVwzN đầu!VwzN tA76zhật VwzNlà khA76zó hiểu!

Đến t9exwrước 9exwcửa phòng.CWqK VwzNHắn khRqhUông k9exwhỏi kA76zhì cười9exw khRqhUi tưởng9exw tưA76zợng cảCWqKnh nóA76z chCWqKui tọt vàoRqhU troCWqKng chăCWqKn rA76zun lẩyA76z bẩy,RqhU bởiCWqK ngoà9exwi kA76zia đangRqhU bậtA76z nhữngVwzN bảRqhUn nhạcRqhU rất9exw A76zlà ma quáCWqKi. RồiRqhU khVwzNi nắmA76z lâyA76z nắmA76z cửaA76z, cVwzNhợt mVwzNột cVwzNái gìVwzN RqhUđó lVwzNóe lêRqhUn troA76zng đầu9exw hắn.

“liệu Tra9exwng Thư9exw cóA76z 9exwở đâCWqKy kVwzNhông nhỉ9exw? LCWqKiệu k9exwhi mình…đẩyRqhU cánVwzNh cửVwzNa VwzNnày CWqKra, mình cVwzNó t9exwhể thấyVwzN cô9exw tCWqKa không?”

Hắn phìRqhU cườiRqhU thRqhUành tiếngA76z, VwzNquái dVwzNị, hắCWqKn VwzNđang nhớRqhU RqhUquá CWqKhóa r9exwồ àVwzN? SVwzNao c9exwô RqhUta lạiCWqK ở đâ9exwy RqhUđược RqhUchứ? đâ9exwy CWqKlà kRqhUhu ởRqhU dànVwzNh cCWqKho CWqKBOY m9exwà, chắcVwzN cậRqhUu uốnA76zg sa9exwy rồRqhUi, nên9exw nghỉ VwzNngơi sớmCWqK thôi!

Khi cáVwzNnh cửaCWqK đA76zã RqhUmở ra…hắnCWqK CWqKsững người…

Căn phòn9exwg kA76zhông mộtCWqK RqhUánh đèA76zn điện,VwzN A76zchỉ loá9exwng thoán9exwg áRqhUnh sáVwzNng VwzNtừ bênRqhU nA76zgoài RqhUhắt vào cửaCWqK sổCWqK rả9exwi rác9exw khắp9exw nA76zơi. ChRqhUỉ lCWqKà cănVwzN phVwzNòng kCWqKhông tRqhUối, nhưngVwzN đủVwzN sángA76z để9exw hắn thấyRqhU…một cCWqKô gái?RqhU CA76zô tA76za mVwzNặc A76zmột CWqKcái đầm9exw ngắnVwzN mVwzNàu trắRqhUng tVwzNinh khRqhUôi, gặpCWqK ánVwzNh sRqhUáng mRqhUờ ảo kA76zia liềnRqhU thRqhUành mộ9exwt A76zlớp sCWqKương nVwzNhạt nhòa,A76z đ9exwôi A76zchân t9exwhon dài,VwzN kếA76zt tA76zhúc ở9exw 9exwdưới là VwzNmột đôi9exw gRqhUiày ca9exwo gótVwzN mVwzNàu tRqhUím lấpA76z lánA76zh nVwzNhư sRqhUao, đươA76zng nhiên,A76z thậCWqKt n9exwổi bậtRqhU trên nềVwzNn phòngCWqK tA76zối tRqhUăm nhưA76z thRqhUế, máiVwzN tócA76z dàiRqhU tớiVwzN hônRqhUg, bồng9exw bềnh9exw uốRqhUn A76znhẹ nh9exwư làn suối.9exw CVwzNó CWqKlẽ cVwzNô tA76za đa9exwng hóaRqhU A76ztrang, nhưnCWqKg khácRqhU CWqKvới mọiVwzN cRqhUô gRqhUái CWqKkhác đềuCWqK đ9exweo mặt9exw nạ,RqhU cô tCWqKa VwzNlại đCWqKeo mộRqhUt lớpVwzN v9exwải rRqhUen cRqhUhe đA76zi đôiA76z A76zmắt, chVwzNỉ đểCWqK lộ9exw gươVwzNng mặtVwzN gócCWqK đầRqhUy thanh tCWqKú, cáRqhUi CWqKmũi cao9exw, RqhUvà đôi9exw A76zmôi RqhUđỏ mọng.

Hắn…hắn nhA76zận CWqKra cáVwzNnh mũCWqKi 9exwđó, VwzNnhận 9exwra đVwzNôi mVwzNôi đóRqhU, chỉ9exw vìVwzN đôiA76z mắtCWqK đưCWqKợc A76zche đi, 9exwnhưng vẫnVwzN lộRqhU lênA76z mộtVwzN coVwzNn ngươVwzNi sCWqKáng. CWqKHắn lVwzNắc lVwzNắc đVwzNầu, liệuCWqK cóRqhU phảiVwzN là…

“Trang Thư?”RqhU hắA76zn tVwzNhốt RqhUlên đầyA76z b9exwất ngờ.

Nó giậtCWqK mìRqhUnh quaA76zy VwzNlại, thấyRqhU hVwzNắn đVwzNã 9exwđứng nCWqKgay cửaRqhU, VwzNnó RqhUlung túng.

“tôi VwzNtôi…” nCWqKó lắpCWqK bắpCWqK…rồi chợtCWqK A76znhớ mìnVwzNh đan9exwg lVwzNà thâCWqKn A76zphận c9exwủa TrCWqKang Thư…nó phảiA76z làmVwzN saVwzNo 9exwđây? ĐâyVwzN lVwzNà trườngVwzN BOCWqKY mà?A76z Phải9exw gRqhUiải thíCWqKch A76znhư thA76zế nVwzNào vVwzNề sựRqhU xuA76zất hiện cRqhUủa RqhUcô gA76zái TVwzNrang ThưRqhU A76zđây? TạiCWqK VwzNsao A76znó 9exwlại s9exwơ A76zsuất khôn9exwg chịu9exw khóaVwzN cRqhUửa chứ?9exw Hắn sẽA76z CWqKlàm gìVwzN CWqKnó? TốVwzN cáo?A76z NhVwzNưng nRqhUên nhớCWqK hắnA76z thuA76zộc dạRqhUng bRqhUiến t9exwhái nhA76za! HắnRqhU sẽ…sẽ…

Đầu nRqhUó RqhUquay m9exwòng, gưCWqKơng mặtRqhU hoảnCWqKg loVwzNạn tVwzNhấy rõRqhU quRqhUa đôiRqhU mắtVwzN đeVwzNn cứRqhU la9exwy láy, đôRqhUi môCWqKi míCWqKm chặt…

“tách” hVwzNắn vớiCWqK 9exwtay bậtA76z cônVwzNg tắc9exw đèA76zn lên,RqhU lúcA76z nA76zày đãCWqK 9exwđịnh dạA76zng rõRqhU cRqhUô CWqKgái đangVwzN đứng giữaA76z phòng.

“tại sao…cA76zô lại…”

“tôi…tôi VwzNlà bạnVwzN của9exw Hải!!!”9exw nóCWqK VwzNla toCWqKáng lên.

Hắn 9exwbất n9exwgờ, CWqKlà bạnCWqK cCWqKủa HảiA76z saoA76z? R9exwồi hắA76zn liền9exw tức…saoRqhU trướcA76z giờ9exw hắVwzNn khônCWqKg biết nhỉ?A76z ChRqhUắc p9exwhải dVwzNạy d9exwỗ lạiVwzN cCWqKậu bạn9exw nRqhUày quá!

“sao RqhUcô lạiVwzN ở9exw đây?”9exw VwzNhắn bắtA76z đầuA76z lấRqhUy lạiA76z bìnhRqhU tĩnh,RqhU hỏi.

Nó ruCWqKn rVwzNun, lấyVwzN taRqhUy quCWqKệt đCWqKi mấyVwzN giA76zọt mồ9exw hôRqhUi A76zđang A76zchực rơiVwzN trCWqKên tRqhUrán, VwzNlắp bắp.

“chỉ…chỉ l9exwà…tôi CWqKnghe HảA76zi CWqKnói ởA76z đâyA76z cóRqhU t9exwiệc rấtCWqK vui…nênCWqK muốCWqKn th9exwam dự…cóVwzN điều VwzN tôi kh9exwông A76zcó véRqhU mờiRqhU, A76znên pA76zhải lVwzNén vRqhUào đâyA76z…hì hì…”VwzN tới9exw RqhUlúc nA76zày, nóVwzN bắtVwzN đRqhUầu khâm pRqhUhục bản9exw th9exwân, một9exw VwzNlí A76zdo A76zrất 9exwlogic nA76zhư vậCWqKy A76zcũng 9exwnghĩ đượCWqKc, bằnVwzNg A76zchứng lA76zà 9exwmặt h9exwắn đã giãnCWqK RqhUra RqhUmột chút.

Hắn VwzNnhìn nóVwzN mộtVwzN hồi,VwzN VwzNnó nhờVwzN lờVwzNi VwzNnói dVwzNối baCWqKn nãCWqKy cCWqKũng thRqhUấy tự9exw tCWqKin hơnA76z, không còn9exw ruA76zn nữa,A76z đứngA76z thằnA76zg lên.VwzN GươngCWqK mVwzNặt hắnVwzN chợt9exw đỏRqhU ửn9exwg, sRqhUao vậy?VwzN 9exwtim hắnVwzN 9exwlại đập nhaCWqKnh 9exwnữa rồiCWqK, chậc!

“vậy…cô RqhUmuốn CWqKđi RqhUdự VwzNtiệc chVwzNứ? chúRqhUng VwzNta điCWqK vA76zới RqhUnhau nCWqKhé!” hRqhUắn đVwzNề nghị.

Nó l9exwiền sA76zuy ng9exwhĩ, nếuRqhU nVwzNó từ9exw cCWqKhối, thA76zì CWqKnó sẽVwzN trởVwzN vềCWqK tCWqKhân phậnA76z cVwzNủa Hải9exw bằng cáRqhUch nCWqKào, họaVwzN chRqhUăng bVwzNây giờ9exw 9exwđi RqhUra vớVwzNi hắRqhUn, VwzNrồi l9exwén CWqKbỏ đ9exwi, VwzNra A76zcửa hRqhUàng mRqhUua mộVwzNt bộ đồA76z 9exwcon VwzNtrai 9exwchạy vA76zào vớCWqKi A76zvài loRqhUn VwzNnước qRqhUuả rRqhUa vA76zẻ A76znhư mớiA76z RqhUđi rA76za A76zngoài về.

Nó mRqhUỉm cười,9exw kếRqhU RqhUhoạch VwzNkhông thểVwzN hoVwzNàn A76zhảo hA76zơn CWqKnữa, nVwzNó nhaRqhUnh chónA76zg đồng9exw A76zý thA76zeo hắn ra.

Tiếng VwzNnhạc CWqKkinh dVwzNị RqhUvang lVwzNên khCWqKiến 9exwnó nổ9exwi A76zda gA76zà, bàVwzNn 9exwtay đanA76zg nắmVwzN lấVwzNy ta9exwy hắCWqKn bỗng c9exwhốc 9exwrun lênRqhU bầVwzNn A76zbật, A76z2 rCWqKăng tA76zí nữaVwzN làA76z 9exwva vRqhUào nhCWqKau cầ9exwm cậA76zp, nA76zhưng RqhUvì CWqKsợ lộ, nA76zó CWqKđành pA76zhải chị9exwu đựng.

Mặc dCWqKù đRqhUôi mắtVwzN đã9exw được9exw giấuRqhU sRqhUau lớpA76z reVwzNn đVwzNen tu9exwyền VwzNkia, VwzNnhưng nóRqhU vẫn9exw đầyRqhU thuRqhU hút, thâRqhUn h9exwình hoàCWqKn 9exwhảo, đRqhUi cùnVwzNg A76zmột m9exwột chàngA76z traCWqKi khônCWqKg kém9exw pA76zhần VwzNđẹp RqhUđẽ. TấtA76z cả tạA76zo nVwzNên tâRqhUm điểmVwzN củaRqhU A76zbữa tiệc.

Tự 9exwdưng…hắn CWqKcảm VwzNthấy tựA76z hào!A76z ThVwzNằng cRqhUon tA76zrai nàA76zo khRqhUông tA76zự hCWqKào CWqKkhi điA76z cVwzNùng một RqhU cô gáA76zi nA76zhư vậyVwzN chA76zứ? chỉA76z là…hắn9exw VwzNkhông CWqKbiết n9exwó CWqKcó RqhUcảm thấyVwzN nA76zhư vậyA76z khôngRqhU? RqhUNhưng hắn cóRqhU cảmA76z gRqhUiác nRqhUhư VwzNnó vàRqhU A76zhắn CWqKlà mVwzNột cặp,RqhU d9exwù chẳA76zng RqhUai nVwzNói gì9exw, b9exwàn taRqhUy VwzN2 người9exw vẫA76zn nắm chặtVwzN vớiCWqK nhauVwzN, cảVwzN 9exw2 vẫ9exwn CWqKđi bRqhUên nhau.

Hắn kA76zhông biA76zết, nA76zếu khVwzNông lầmA76z A76zthì đA76zây lCWqKà lầnRqhU thứA76z 9exwba gặpRqhU VwzNTrang Thư,VwzN VwzNnhưng không hRqhUiểu saA76zo VwzNlại mRqhUuốn RqhUtrở 9exwthành bạnRqhU RqhUtrai cCWqKủa cVwzNô tCWqKa, từRqhU A76zlúc nàVwzNo hắn9exw dVwzNễ dãVwzNi vậy sA76zao? TCWqKừ 9exwlúc VwzNnào hắnVwzN dVwzNễ đA76zánh mấtA76z cảmA76z xúRqhUc vậyCWqK 9exwsao? VậyA76z cảmRqhU xúA76zc vRqhUới HảA76zi A76zlà gì?

Nghĩ đRqhUến đóVwzN hRqhUắn k9exwhẽ nhíuRqhU mA76zày, cảmCWqK xúcA76z vớiCWqK cA76zậu tRqhUa là9exw gì?RqhU có9exw CWqKgiống…như RqhUvới Trang TCWqKhư không?

Nó tA76zhì 9exwkhông nhVwzNận rA76za nhữnA76zg bối9exw rRqhUối đóA76z RqhUtrên gươngVwzN mặtA76z h9exwắn, RqhUcẩn thRqhUân từnA76zg bCWqKước với đôRqhUi giCWqKày RqhUcao góCWqKt, néVwzN nhữRqhUng cVwzNon mắtA76z gA76ziả, nhữnCWqKg bàCWqKn tA76zay gCWqKiả đầyCWqK máVwzNu dướiVwzN sànRqhU, cố A76zgắng xaA76zo nhãA76zng mìnhCWqK RqhUbằng mộtCWqK RqhUđiệu nhạcA76z RqhUnào đóA76z đểCWqK tốCWqKng hếtVwzN n
hữngA76z RqhUâm VwzNthanh kinCWqKh dị9exw xuA76zng qu9exwanh. NóRqhU cắCWqKn mốiRqhU, chỉCWqK vRqhUì mộRqhUt pCWqKhút VwzNghen tịVwzN vớVwzN vẫn, CWqK đi mRqhUặc cáiVwzN váyRqhU vàoVwzN, đểA76z gi9exwờ phảVwzNi rơRqhUi VwzNvào tì9exwnh cảnCWqKh nA76zhư vầyRqhU đây!A76z C9exwũng ma9exwy là9exw nó đ9exwã kịpRqhU độiCWqK tócRqhU giả9exw…không thì…

“cô muCWqKốn uốngRqhU 9exwtí nướcA76z khRqhUông?” hắVwzNn hỏi.

Nó li9exwền gậtA76z đầuA76z A76zlia lCWqKịa, VwzNcơ CWqKhội trốnVwzN tVwzNhoát c9exwho 9exwnó đâyRqhU rồi!CWqK VwzNđợi A76zkhi 9exwhắn tVwzNiến đến cVwzNái bàn9exw thứcCWqK ăVwzNn 9exwở CWqKgiữa sâRqhUn, VwzNnó nhanVwzNh chA76zân chạRqhUy về9exw phA76zía c9exwổng tRqhUrường. nhưng…

“con ki9exwa! M9exwày làVwzN nRqhUhỏ nào?”

Nó 9exwbị chặnRqhU b9exwởi mộRqhUt nữRqhU siVwzNnh, VwzNnó nhA76zíu màyCWqK, nếCWqKu n9exwó kRqhUhông 9exwlầm…thì chẳngCWqK phảVwzNi coCWqKn hot giRqhUrl CWqKtrường GI9exwRL sao?

“mình RqhUcó việcA76z bận…cVwzNó gìVwzN chún9exwg tVwzNa n9exwói chuyện9exw phiếmA76z 9exwsao nhé!”A76z nVwzNó cốVwzN lảng9exw tránh, cơCWqK VwzNhội cVwzNhạy trốnA76z A76ztốt nhấtA76z A76znày, không9exw tA76zhể đểVwzN vụVwzNt đRqhUi được.

“mày dám!!”VwzN nVwzNhỏ 9exwhot girRqhUl cảCWqKm thCWqKấy nhưRqhU bịCWqK sỉRqhU nhụcVwzN, A76zliền vuRqhUng 9exwtay tCWqKát nó. NCWqKhưng RqhUnó RqhUđã nRqhUé kịp,VwzN nắm9exw VwzNtay nCWqKhỏ lại.

“cô bCWqKị gìRqhU v9exwậy? tRqhUôi CWqKcó là9exwm gCWqKì cCWqKô đâu”RqhU A76znó tức9exw 9exwgiận, nóA76zi rítA76z quRqhUa kẽVwzN răng.

“mày A76zcòn dRqhUám nA76zói? T9exwao thấyCWqK VwzNmày điRqhU 9exwchung vớiVwzN a9exwnh Kho9exwa! NóiRqhU đCWqKi! VwzNMày CWqKlà RqhUai? Có pA76zhải vA76zì mVwzNày VwzNmà RqhUanh CWqKKhoa bỏRqhU tRqhUao khôCWqKng?” nhỏVwzN đA76zó nA76zói tro9exwng cơCWqKn giCWqKận dVwzNữ tộtCWqK độ,VwzN VwzN2 mắRqhUt giàn g9exwiụa nCWqKhư sắpCWqK khóc.

Nó bVwzNối rối,VwzN VwzNsuy ngh9exwĩ một9exw RqhUhồi li9exwền hA76zất tCWqKay nhỏRqhU CWqKlàm nRqhUhỏ 9exwloạng choạng.

“tôi khôRqhUng phRqhUải A76zlà CWqKgì củaRqhU Kho9exwa cả,9exw giờCWqK thìRqhU đVwzNể CWqKtôi A76zyên” VwzNnó liề9exwn bưA76zớc CWqKđi nhanh chóng.9exw CVwzNhợt n9exwhỏ hoCWqKt girCWqKl đứA76zng lRqhUên chRqhUặn nóCWqK lại.

“mày tưởA76zng ta9exwo tCWqKin saVwzNo? TVwzNao khôn9exwg cóA76z RqhUngu, saRqhUo màCWqKy k9exwhông dáA76zm VwzNcởi A76zmiếng vA76zải ra A76z mà nóRqhUi cVwzNhuyện vCWqKới A76ztao? MàyCWqK sCWqKợ ta9exwo A76zsẽ nhậnCWqK rVwzNa mRqhUặt mà9exwy sA76zao? 9exwNếu mA76zày kCWqKhông làm9exw RqhUgì thì tRqhUại RqhUsoa lRqhUại VwzNsợ taRqhUo nhận9exw RqhUra mặt9exw màRqhUy chứ?”CWqK VwzNnhỏ nóA76zi nhưA76z điêA76zn lA76zoạn, 9exwnó cảmVwzN thấy phiềnVwzN phCWqKức, VwzNđang lCWqKưỡng lựVwzN RqhUcó nêA76zn ch9exwo nhỏCWqK mộtVwzN cướcRqhU làmRqhU VwzNnhỏ ngấtVwzN xỉu,CWqK 9exwxong 9exwbỏ chạy RqhU không th9exwì 9exwđằng xa…nóRqhU thấyRqhU A76zKhoa đangA76z chạ9exwy lại.

Không hiểuVwzN saCWqKo nCWqKó RqhUhoảng A76zloạn, RqhUquay lRqhUưng chạyA76z ngư9exwợc 9exwvào CWqKtrong trường.CWqK CWqKNhỏ hot CWqKgirl dVwzNí t9exwheo, pVwzNhía sA76zau 9exwlại VwzNlà VwzNtên Kh9exwoa, cRqhUả CWqK3 rượtRqhU đuổCWqKi, tRqhUạo nên9exw m9exwột khCWqKung cảnh kCWqKhôi hài.

Đang chạCWqKy, CWqKtừ trVwzNong rừ9exwng c9exwây, mộtA76z RqhUcánh RqhUtay CWqKvươn r9exwa ômCWqK chặtA76z VwzNnó A76znúp A76zsao thân 9exwcây. N9exwó gVwzNào toA76z, nhưnVwzNg đ9exwã bịRqhU mộtCWqK bàCWqKn taVwzNy b9exwịt miệngRqhU RqhUlại, nVwzNó phát9exw khóc9exw, trờiRqhU RqhUơi! Đừng A76z nói là…là…maVwzN chứ!!!

Nó khócRqhU thầmA76z, cRqhUó kRqhUhi VwzNnào n9exwó bịRqhU ănA76z thịRqhUt không?9exw NA76zó từng9exw VwzNxem một9exw bộA76z phim ZoA76zmbie, mấyRqhU A76zcon thâA76zy mCWqKa tronRqhUg p9exwhim rấRqhUt tVwzNhích ăVwzNn thịVwzNt người…cóA76z kCWqKhi nàRqhUo n9exwó VwzNbị nVwzNhư vậy kh9exwông? ChếtVwzN 9exwnhư vậyCWqK đauRqhU đớRqhUn lắm!A76z nRqhUó khônVwzNg muA76zốn! NhưnCWqKg c9exwố gắCWqKng cỡ9exw nàoVwzN nó cVwzNũng khRqhUông t9exwhoát rVwzNa đượA76zc bàCWqKn RqhUtay đa9exwng ôRqhUm chặtCWqK nó.

“yên nào!9exw TôiRqhU đây!”

Nó trònVwzN CWqKxoe mắt…làVwzN giọngVwzN cRqhUủa Lâm…9exwtrong mộtRqhU giâRqhUy, nóVwzN tCWqKhở phA76zào nhCWqKẹ nhõm.

Cùng VwzNlúc đó,CWqK 9exw2 t9exwhân hìn9exwh chRqhUạy vụRqhUt qA76zua, đếnA76z 9exwkhi CWqKkhông cònCWqK nghVwzNe tiếngRqhU bước chân,RqhU CWqKLâm mCWqKới buônCWqKg VwzNnó ra.

“cô đâCWqKu rồCWqKi? CWqKra 9exwđây đi!”A76z cCWqKhạy RqhUmột hồiVwzN kA76zhông tCWqKhấy VwzNnó đRqhUâu, 9exwnhỏ CWqKhot gi9exwrl hét toángVwzN lên.

“này! C9exwô đã9exw lVwzNàm VwzNgì Tra9exwng ThưCWqK hả?”9exw hắnCWqK xVwzNông lên,RqhU nVwzNắm chặRqhUt vaA76zi nRqhUhỏ, bVwzNàn A76ztay hắn dùRqhUng lCWqKực m9exwạnh đếnVwzN nỗiCWqK khiếnA76z nhCWqKỏ phảiA76z A76znhăn mặtRqhU đau9exw đớn.

Nhưng rồi9exw nCWqKhỏ lạiA76z khóc.

“Khoa! VwzNCậu đA76zây rồi!”A76z  nhỏA76z A76zôm hắn.

Hắn khônVwzNg khA76ziêm nhường,CWqK mạ9exwnh t9exway 9exwđẩy nhỏCWqK 9exwra khi9exwến nRqhUhỏ 9exwngã xu9exwống đA76zất. ĐA76zôi mắt RqhUnhỏ tứVwzNc giCWqKận nhìnRqhU hắn.

“thái độRqhU vậyRqhU làCWqK sa9exwo? NênCWqK RqhUnhớ cRqhUậu lRqhUà bạnCWqK traCWqKi củVwzNa mình!”

Hắn lơVwzN đVwzNi, tCWqKiếp VwzNtục nA76zhìn qCWqKuanh tìmVwzN nóA76z, nhưn9exwg kA76zhi nghCWqKe RqhUnhỏ CWqKnói VwzNđến từA76z ‘bạA76zn trai’ A76z, hắnCWqK cườiCWqK khẩy,CWqK nóRqhUi với9exw gi9exwọng cVwzNhâm chọc.

“bạn CWqKtrai? TôiCWqK khôVwzNng CWqKbiết côRqhU giảCWqK ngVwzNu hA76zay ngốcRqhU thật9exw đA76zây? CA76zô phảiVwzN nRqhUhìn biểA76zu hiệnA76z để đoRqhUán ýVwzN tA76zôi chứ,RqhU tôiCWqK CWqKvốn A76zkhông xCWqKem côRqhU lVwzNà bạnCWqK gái!”

“là vìA76z RqhUcon A76znhỏ đó?”

“không! Là9exw vRqhUì ngCWqKay tCWqKừ đầu,9exw 9exwcô khRqhUông h9exwề làVwzN bạCWqKn gVwzNái RqhUcủa tôi,VwzN CWqKvà nVwzNếu cRqhUó thì cCWqKũng chRqhUỉ tronVwzNg m9exwột giây9exw!” CWqKhắn nói,9exw miA76zệng nhếCWqKch lênCWqK, “đểA76z A76ztôi nóiRqhU chVwzNo cRqhUô biếVwzNt nhé, nCWqKếu tVwzNôi đãA76z từnRqhUg đồA76zng VwzNý 9exwlàm bạnA76z t9exwrai côRqhU, A76zthì CWqKtin A76ztôi A76zđi, RqhUmột giâyRqhU RqhUsau đó,VwzN là CWqKtôi đ9exwã ngầ9exwm chA76zia 9exwtay rồi”.

Nói x9exwong hắnCWqK tiếpVwzN tụcCWqK CWqKchạy điVwzN tìA76zm nó9exw, tâmCWqK trạngRqhU đangCWqK bRqhUao trCWqKùm hắnCWqK làCWqK sVwzNự tức RqhUgiận! TranRqhUg TA76zhư 9exwcủa hắCWqKn, ngườiVwzN mRqhUà l9exwâu RqhUlắm hắnCWqK mRqhUới gA76zặp đượCWqKc…đã bỏCWqK chạy!VwzN hắn khôngRqhU nCWqKhớ đếA76zn hì9exwnh VwzNảnh mạCWqKnh CWqKmẽ 9exwcủa cVwzNô nàng9exw VwzNkhi lầnRqhU đầuCWqK t9exwiên hắnVwzN gặA76zp ởCWqK quáA76zn bar, RqhU hắn kA76zhông nA76zhớ cRqhUô ấyA76z đãRqhU trừngCWqK trịCWqK tênRqhU A76zsay 9exwkia VwzNnhư thếA76z nào!VwzN Hắ9exwn chỉVwzN đọngRqhU tronVwzNg đầu mộtRqhU cA76zô RqhUgái hiềnCWqK A76zhòa dễRqhU vỡVwzN khRqhUi cầmRqhU c9exwây kẹoVwzN bô9exwng gò9exwn ngọRqhUt mịn,9exw cA76zhỉ nhớA76z tCWqKừng hRqhUành động thậtRqhU nhẹ9exw nhàCWqKng của9exw RqhUcô ấy.RqhU vàA76z giRqhUờ đVwzNây, cậuCWqK đổ9exw hA76zoàn RqhUtoàn lỗ9exwi A76zcho nhỏA76z hot girlA76z, c9exwhắc chCWqKắn 9exwTrang TA76zhư đãVwzN bị9exw nA76zhỏ đóVwzN hăVwzNm dọaVwzN đếnCWqK mRqhUức pRqhUhải bỏVwzN chạy!

“chết tCWqKiệt!” hắn9exw dậVwzNm ch9exwân, xoA76zng tA76ziếp tụcCWqK VwzNtìm kiếA76zm RqhUtrong vôCWqK vọng.

nhỏ h9exwot giA76zrl vẫnCWqK CWqKngồi RqhUđó, đôiA76z châRqhUn mềmVwzN nhũnA76z, nhỏVwzN h9exwoàn toàn9exw kh9exwông A76zthể đứngCWqK dậy đượRqhUc, đRqhUôi VwzNmôi nVwzNhỏ runRqhU, rồA76zi chìmRqhU CWqKđắm tCWqKrong nướVwzNc mắt.A76z tạCWqKi VwzNsao hRqhUắn lạnhRqhU RqhUlùng nhRqhUư vậy? 9exwtại sA76zao lại9exw đốiRqhU CWqKxử vớRqhUi nhỏA76z RqhUnhư vậy?

Trang Thư?CWqK co9exwn béVwzN kVwzNia tRqhUên T9exwrang ThCWqKư? nhỏVwzN kh9exwẽ nhíRqhUu mày…cảmA76z giácVwzN…cái tênCWqK này9exw quen quen!

Còn về9exw nó,9exw đA76zể aVwzNn tâm,RqhU RqhUnó khA76zẽ lóVwzN đầuA76z VwzNra, qCWqKuả VwzNlà A76z2 ng9exwười kA76zia CWqKđã CWqKchạy m9exwất hút tRqhUrong bón9exwg tối.

“sao cậVwzNu lạiVwzN ởA76z đâRqhUy?” nRqhUó nA76zhìn L9exwâm, thắcVwzN mắc.

“tôi RqhUngủ từ9exw chiều,A76z lVwzNúc tỉCWqKnh dậyVwzN 9exwthì đãA76z tối9exw” LâmVwzN CWqKgãi đầA76zu, n9exwhìn mặA76zt 9exwcậu đúng làVwzN vẫnRqhU còA76zn vẻVwzN mơ9exw màng9exw ngủ.

“vậy tạCWqKi saVwzNo biếRqhUt tRqhUôi mA76zà cCWqKậu cứA76zu chứCWqK?” n9exwó tRqhUhốt lêCWqKn đếnVwzN mức9exw k9exwinh ngạc.

Lâm khẽVwzN lắc9exw CWqKlắc cáA76zi đVwzNầu, A76zngủ tiếp9exw sVwzNao đưCWqKợc khA76zi pRqhUhải nghCWqKe c9exwái CWqKgiọng RqhUthe tVwzNhé của RqhU cô nànA76zg VwzNhot gRqhUirl 9exwkia, vàCWqK rRqhUồi…cậu khẽRqhU CWqKliếc RqhUnó, VwzNxong d9exwùng tRqhUay vuA76zốt mặA76zt chVwzNe đi gương9exw mặtCWqK đỏVwzN ửnA76zg…ngủ saVwzNo đượcCWqK RqhUkhi RqhUnhìn tRqhUhấy n9exwó tCWqKrong bộCWqK VwzNdạng nàA76zy? Chỉ9exw mớiA76z vừa nãy9exw thôi9exw, cậuCWqK 9exwcòn ômA76z RqhUnó 9exwtrong lònRqhUg, thâVwzNn hìnCWqKh 9exwnhỏ nhắnVwzN đó,RqhU cậuA76z chỉA76z muA76zốn nVwzNhư vVwzNậy mãi, RqhUchỉ muVwzNốn ômA76z thCWqKật cCWqKhặt, nCWqKhưng CWqKrồi cậuVwzN khôA76zng RqhUdám, VwzNnếu vậyCWqK cô9exw tVwzNa sẽA76z A76zngất mất.

Nó thìA76z quýnhCWqK quRqhUáng, cứA76z CWqKthò đầuVwzN r9exwa 9exwnhìn vRqhUề phía9exw CWqK2 ngưRqhUời kCWqKia, bọCWqKn họ9exw đan9exwg l9exwàm gì nh9exwỉ? LiệuVwzN CWqKcó A76zphát VwzNhiện VwzNra n9exwó khô9exwng? RồiCWqK RqhUnó l9exwại nA76zhìn vCWqKề VwzNphía LâRqhUm, saCWqKo đó gương9exw VwzNmặt cắVwzNt khôn9exwg CWqKcòn giọtA76z máu.

Lâm mặVwzNc 9exwbộ RqhUđồng phụcRqhU vớiVwzN cáiRqhU áoVwzN tr9exwắng tVwzNinh kRqhUhá rộn9exwg VwzNso vớVwzNi thâ9exwn RqhUhình cậu9exw, nhưng thRqhUứ khiếnA76z nA76zó sợ9exw hãCWqKi lạiA76z RqhUlà k9exwhung cA76zảnh phíaCWqK RqhUsau! 9exwNếu bA76zan 9exwngày, cảnhRqhU tượng nơi9exw đâyCWqK RqhUđẹp đẽVwzN làRqhU thế,A76z CWqKthì bâyRqhU giVwzNờ, nóRqhU CWqKlại trởVwzN nVwzNên mA76za quA76zái RqhUmột A76zcách RqhUkì CWqKdị. ÁnhCWqK trăng VwzNmờ nhạRqhUt, RqhUnhững tá9exwn c9exwây trên9exw c9exwao ríCWqKt thRqhUeo tiếCWqKng 9exwgió, bRqhUóng A76zđen chVwzNúng di chA76zuyển trênA76z nền9exw trờiCWqK tối9exw tăVwzNm, những9exw ánRqhUg mâyVwzN 9exwdần t9exwrôi qRqhUua, nhưngCWqK troVwzNng mắVwzNt nó CWqK chúng lạiRqhU đượcA76z nhâA76zn lê9exwn VwzNthành nhữVwzNng bóVwzNng 9exwma RqhUtrắng biết9exw bay.

Nó ru9exwn bầnCWqK b9exwật, A76zkhông nóRqhUi gìRqhU liềRqhUn 9exwchui A76zvào lòngRqhU củaRqhU LRqhUâm. H9exwành động9exw đóCWqK khiến LâmA76z sữA76zng người9exw, A76zđến A76zkhi cảmCWqK nhậnA76z đưCWqKợc 9exwsự rCWqKun rẩy9exw cCWqKủa nóA76z cậA76zu RqhUmới khẽCWqK CWqKđặt taA76zy lên lCWqKưng nó.

“cậu…đưa CWqKtui RqhUra khỏi9exw đâyVwzN đi…lCWqKàm ơVwzNn đi!VwzN ChVwzNỗ RqhUnày gh9exwê CWqKquá!” nóA76z lắpCWqK bắp,9exw thân RqhUhình nCWqKó CWqKcàng CWqKcố rVwzNúc A76ztrong lòngA76z Lâm.

Lâm khônCWqKg nóiVwzN gì,CWqK cáA76znh tA76zay siRqhUết nRqhUó cVwzNhặt hơn,A76z vRqhUô tìnA76zh A76zđiều nàRqhUy làmA76z nóA76z cảA76zm thấy mRqhUột chút9exw RqhUan A76ztoàn, rồi9exw RqhUcậu gầnRqhU nA76zhư CWqKnhấc bổngA76z nóVwzN, bướVwzNc RqhUra khỏiRqhU RqhUnhững tánA76z câA76zy rCWqKậm rạp RqhUkia. NVwzNó nhắmA76z nghiA76zền CWqKmắt, nVwzNó cảmRqhU giác9exw khRqhUông khA76zí xu9exwng quanA76zh rấtCWqK l9exwạnh lẽo, nh9exwưng chA76zỉ kVwzNhi tron9exwg vòng9exw CWqKtay Lâ9exwm, RqhUnó thấyCWqK mộtVwzN s9exwự ấmCWqK A76záp nàVwzNo đóCWqK vâVwzNy qVwzNuanh, nó khôngCWqK bCWqKiết, nhVwzNưng n9exwó A76zmừng vìRqhU đA76ziều VwzNđó khiến9exw n9exwó đỡA76z CWqKsợ điA76z một9exw chút.

Khi nóRqhU mởCWqK CWqKmắt, cũn9exwg VwzNlà lúcVwzN nóA76z nhVwzNận 9exwra VwzNmình A76zđang ở9exw trCWqKong mộRqhUt căRqhUn phòng9exw. NRqhUó chỉ A76z biết VwzNđây RqhUlà pVwzNhòng VVwzNIP vìA76z RqhUcách bRqhUài t9exwrí ởVwzN đây,RqhU nhưng9exw chắc9exw chắn9exw RqhUkhông phải9exw CWqKphòng của RqhUnó. CA76zhắc đâ9exwy là9exw pCWqKhòng củaA76z RqhULâm, VwzNnó đoVwzNán vậRqhUy. KhôVwzNng kiêngRqhU nểVwzN gìRqhU, nA76zó tCWqKháo 9exwđôi giày 9exwcao gót,9exw ngãRqhU phA76zịch 9exwlên VwzNcái giườ9exwng VwzNêm trướcCWqK CWqKmắt A76zmà quênCWqK RqhUmất rằnRqhUg mA76zình đanCWqKg mA76zặt váy phồng.

Lâm đứVwzNng ngaA76zy đó,VwzN CWqKchứng k9exwiến hế9exwt, liềRqhUn ngA76zượng RqhUchín cCWqKả m9exwặt, nA76zhưng cậu9exw v9exwẫn lầm 9exwlũi, kA76zhông nóRqhUi g9exwì, n9exwgồi lêRqhUn VwzNcửa sổ.A76z bVwzNên ng9exwoài bữCWqKa tiA76zệc vẫA76zn nRqhUáo nhA76ziệt, mặcA76z VwzNcho ở đâCWqKy kCWqKhông g9exwian VwzNim ắngRqhU A76zđến RqhUlạ thường.

Cậu mím9exw môi,RqhU cRqhUậu khôngA76z RqhUmuốn RqhUđưa mắtA76z VwzNnhìn nó,A76z nhưngVwzN cậRqhUu khôCWqKng cưRqhUỡng l9exwại đRqhUược. nó đanCWqKg nằmA76z VwzNtrên giườngVwzN củaVwzN cA76zậu, thRqhUật ngọ9exwt nRqhUgào. ĐRqhUôi mắCWqKt nhắmCWqK, cóVwzN lVwzNẽ c9exwô VwzNta đanVwzNg cố ngủ,9exw A76zrồi cáA76znh taA76zy đaRqhUng đặtVwzN lênRqhU cVwzNái chCWqKăn màRqhU cậuA76z vVwzNẫn đắpA76z hằCWqKng đêm,CWqK rồiA76z hươVwzNng thơm củA76za nóRqhU sẽRqhU đọn9exwg lạRqhUi nơiCWqK đấ9exwy, rồiRqhU hươn9exwg thơmCWqK ấy9exw sVwzNẽ lạRqhUi khiến9exw coVwzNn tRqhUim cậuRqhU xáo trộn.

Lâm cú9exwi đầuVwzN, hướngCWqK mắCWqKt xuốngA76z s9exwàn nhà.

Một CWqKkhoảng lặngCWqK đáng9exw sợ.

Cậu nRqhUhíu màCWqKy, khôRqhUng 9exwsao ngA76zăn đượcRqhU đôi9exw châ9exwn đanA76zg tiếVwzNn vềRqhU nó,CWqK khôngCWqK ngăCWqKn được đôi9exw mVwzNắt cứCWqK nhìnRqhU RqhUnó chằmA76z chằm.A76z trờiCWqK A76zơi! CậCWqKu điêVwzNn mất!RqhU sCWqKai RqhUlầm khCWqKi 9exwdẫn n9exwó về phòVwzNng, n9exwhưng k9exwhi đó,RqhU A76zcậu khôngVwzN còVwzNn nơiRqhU 9exwnào kCWqKhác đểA76z dẫnA76z nó9exw đVwzNi trốn.VwzN k9exwhó kA76zhăn A76zlắm cậu CWqKmới VwzNdừng bướcCWqK, cRqhUậu VwzNdùng hếVwzNt cA76zan RqhUđảm đểCWqK chạyRqhU vA76zào phRqhUòng tắm.

Khóa tráCWqKi cửaCWqK thậCWqKt chặtA76z, cậuA76z cúiRqhU xuốnVwzNg bồCWqKn rVwzNửa mặt,CWqK khôngVwzN RqhUngừng tóeVwzN nướcRqhU lên mVwzNặt đểRqhU được9exw tRqhUỉnh táo.

Nhìn mCWqKình quVwzNa gươnCWqKg, cRqhUhưa baCWqKo VwzNgiờ VwzNcậu thấyCWqK VwzNmặt VwzNmình CWqKđỏ đếA76zn vây,VwzN đôiA76z mắVwzNt CWqKđó chưa baVwzNo 9exwgiờ khaRqhUo kháCWqKt đCWqKến vậy,RqhU cậuCWqK tVwzNhở dốc,9exw xCWqKém cA76zhút nữVwzNa là9exw làm9exw chuyCWqKện c9exwó lỗi vớiRqhU A76znó. mộtA76z thVwzNứ cảm9exw gA76ziác tộA76zi lỗi9exw VwzNbao tRqhUrùm cậu,CWqK khiA76zến cRqhUậu CWqKgục xRqhUuống, chVwzNỉ mo9exwng nó đứng9exw 9exwngay trưCWqKớc CWqKmặt để9exw đượcRqhU xiA76zn lỗRqhUi nó.

Nhưng cóRqhU m9exwột điềuA76z khônCWqKg thểVwzN sVwzNửa VwzNchữa đượCWqKc nữa…cậuA76z yVwzNêu n9exwó thậtVwzN rồi!

Rồi 9exwcậu lạVwzNi CWqKnhìn mìVwzNnh tCWqKrong gương.

Cậu…sẽ bảVwzNo vệRqhU RqhUnó, c9exwhắc c9exwhắn lCWqKà vậy!

“cộc cộVwzNc cộc!”

“cậu ởCWqK VwzNtrong đVwzNó à9exw?” tiếCWqKng n9exwó thìVwzN thVwzNào ởVwzN n9exwgoài cáRqhUnh cửa.

Lâm liềA76zn nhanCWqKh 9exwchóng lấy9exw lạRqhUi bìA76znh tĩCWqKnh, mởA76z cửRqhUa bướVwzNc rRqhUa 9exwngoài. NCWqKhìn thấ9exwy LâmVwzN, nó liềnCWqK cảmA76z thấyCWqK A76zhơi ngượA76zng, saCWqKu đRqhUó quaRqhUy mặtRqhU điRqhU cA76zhỗ khRqhUác nói.

“cậu CWqKcho tA76zôi mưA76zợn đồRqhU mặ9exwc được9exw khôVwzNng? CWqKTôi cầnVwzN phảiVwzN vCWqKề phVwzNòng VwzNvới th9exwân phậnVwzN là Hải…nên…”

“không saoCWqK! TôiRqhU điRqhU lấy9exw cRqhUho 9exwcô” Lâm9exw nóCWqKi, nhRqhUưng RqhUtim cậRqhUu CWqKlại nhói…hRqhUằng CWqKđêm nóCWqK vẫn ởCWqK chuCWqKng 9exwphòng CWqKvới cậu9exw CWqKta! VwzNCó g9exwì CWqKchắc chắnVwzN RqhUhắn khRqhUông CWqKlàm gìRqhU nóA76z A76zkhông? ChCWqKỉ vừa9exw rồiA76z thôi, cVwzNậu A76zcòn RqhUcó ýA76z nghĩCWqKa điA76zên A76zrồ với9exw VwzNnó, liA76zệu hRqhUắn sRqhUẽ CWqKkhông A76zlàm v9exwậy nA76zếu biế9exwt nóA76z là coVwzNn gái?

“sao cô…A76ztôi đãCWqK bVwzNiết cVwzNô l9exwà CWqKcon gái…9exwliệu A76zsẽ aVwzNn toàCWqKn hơCWqKn kVwzNhi côVwzN ởVwzN chun9exwg vVwzNới tôi?” VwzNLâm RqhUđề 9exwnghị, t9exway A76zvẫn gi9exwả 9exwvờ lCWqKục lọiCWqK tronRqhUg tủRqhU đồ9exw mVwzNột bộVwzN đồA76z c9exwho nó.

“nhưng…tôi cần9exw phảiCWqK RqhUtiếp cVwzNận cậuA76z tCWqKa để…tCWqKrả thù…”CWqK nóA76z nA76zói dối!

Chắc A76zchắn 9exwlà nóA76zi dối,VwzN nVwzNó còVwzNn sữ9exwng người9exw vìRqhU câ9exwu RqhUnói dốRqhUi RqhUkhi nVwzNãy! C9exwhẳng phảiRqhU từ CWqK lâu đãVwzN biết9exw VwzNý địnCWqKh VwzNtrả tCWqKhù tiRqhUêu RqhUtan rồiRqhU saRqhUo? Vậy…saCWqKo vẫnCWqK CWqKphải ởCWqK A76zchung phònCWqKg với hắn9exw nhỉVwzN? NVwzNó A76zngơ 9exwmặt, nhưA76zng lạiCWqK nở9exw RqhUnụ cườiA76z đ9exwể cRqhUhe đCWqKi 9exwsự lúnCWqKg túA76zng đó…nVwzNó khônCWqKg A76zthể nghĩ rVwzNa đưRqhUợc líVwzN A76zdo nàRqhUo 9exwkhiến nóRqhU muốn9exw tiếRqhUp tụA76zc ởRqhU chRqhUung phòngCWqK v9exwới hắnRqhU cả!

“tôi h9exwiểu mà”A76z ,LâmRqhU tiếVwzNn vềRqhU nCWqKó, đưaRqhU 9exwra mộtA76z bộVwzN đồ,9exw” cCWqKô thaRqhUy đi,VwzN bộA76z váVwzNy nVwzNày cứ đểRqhU đâRqhUy, tRqhUôi sẽ9exw gVwzNiấu giú9exwp cô”.

Nó mỉm9exw cư9exwời thậA76zt CWqKtươi, quảCWqK 9exwlà CWqKmay mA76zắn A76zkhi troA76zng tìnhVwzN VwzNcảnh nàA76zy lạiCWqK gặp9exw một 9exwngười tốtA76z 9exwnhư LâVwzNm. NVwzNó A76zkhẽ cảmVwzN ơnCWqK, rồiA76z cũn9exwg c9exwầm bộ9exw đồVwzN t9exwiến vềVwzN phòngRqhU tắm.