Chết!!! lỡ yêu rồi!làm sao đây? - Chap 34 - 36

Chiều, n4yZ7rpSWó lế4yZ7rpSWt 4yZ7rpSWcái thânh9Ch tS9FojTwhình mệt4yZ7rpSW mỏih9Ch c4yZ7rpSWủa mình4yZ7rpSW tS9FojTwvề phòng,h9Ch nóh9Ch t4yZ7rpSWhầm 4yZ7rpSWcảm ơtS9FojTwn Lâm.h9Ch Nhờ cậh9Chu 4yZ7rpSWta tS9FojTwmà ngutS9FojTwyên chtS9FojTwiều nótS9FojTw cótS9FojTw vh9Chô trườn4yZ7rpSWg 4yZ7rpSWđâu, nh9Chên ch9Chái bả4yZ7rpSWng đh9Chang trh9Cheo trướctS9FojTw ngực đtS9FojTwây khônh9Chg gtS9FojTwây h9Chphiền hh9Chà gì4yZ7rpSW tS9FojTwcho h9Chnso cả4yZ7rpSW, h9Chnó 4yZ7rpSWung du4yZ7rpSWng h9Chđi trh9Chả cátS9FojTwi bảngtS9FojTw c4yZ7rpSWho h9Chthầy giám ttS9FojTwhị, xh9Chong tS9FojTwđi vtS9FojTwề phòng.

Vừa h9Chmở cửa4yZ7rpSW tS9FojTwra, ntS9FojTwó thấyh9Ch hắnh9Ch đangtS9FojTw ngồi4yZ7rpSW t4yZ7rpSWrên giường,h9Ch đôih9Ch mắ4yZ7rpSWt h9Chđang đtS9FojTwăm chiêu nhìh9Chn mh9Chột ttS9FojTwấm hì4yZ7rpSWnh đh9Chã bịtS9FojTw vàng4yZ7rpSW h9Chố h9Ch4 gh9Chóc htS9FojTwình. KhôtS9FojTwng giatS9FojTwn bh9Chao trùmh9Ch 4yZ7rpSWhắn tĩ4yZ7rpSWnh mịch, h9Chánh sántS9FojTwg ytS9FojTwếu ớttS9FojTw bh9Chên ngh9Choài loáh9Chng thoáh9Chng chh9Cho nó4yZ7rpSW h9Chcảm gi4yZ7rpSWác mờtS9FojTw ảoh9Ch, cứtS9FojTw n4yZ7rpSWhư ngườih9Ch ngồi 4yZ7rpSWđấy 4yZ7rpSWkhông ph4yZ7rpSWải h9Chlà h9Chmột coh9Chn người4yZ7rpSW lạnh4yZ7rpSW lùngh9Ch ttS9FojTwàn bạtS9FojTwo, mh9Chà 4yZ7rpSWlà mộttS9FojTw ngườih9Ch tS9FojTwmang đtS9FojTwầy vẻ uh9Ch sầutS9FojTw phih9Chền muộn.tS9FojTw Hắnh9Ch đan4yZ7rpSWg t4yZ7rpSWrút đh9Chi ưuh9Ch tS9FojTwtư qutS9FojTwa nhữnh9Chg c4yZ7rpSWái thở4yZ7rpSW hắttS9FojTw đều4yZ7rpSW đặn,h9Ch đôitS9FojTw mắt đăm4yZ7rpSW c4yZ7rpSWhêu dh9Chán h9Chchặt v4yZ7rpSWào tấtS9FojTwm h4yZ7rpSWình, buh9Chồn bãtS9FojTw, đótS9FojTw l4yZ7rpSWà những4yZ7rpSW gh9Chì tS9FojTwnó ch9Chó ttS9FojTwhể thh9Chấy, tiếh9Chc nuối, đ4yZ7rpSWó ltS9FojTwà nhữngh9Ch tS9FojTwgì đah9Chng đtS9FojTwọng lạih9Ch n4yZ7rpSWơi ktS9FojTwhóe mắt4yZ7rpSW củah9Ch hắn.

Nó cứtS9FojTw đứngtS9FojTw ltS9FojTwặng nhh9Chư thế4yZ7rpSW nàtS9FojTwy, c4yZ7rpSWho h9Chtới kh4yZ7rpSWi hắh9Chn ngướctS9FojTw mặttS9FojTw lênh9Ch, n4yZ7rpSWhìn nótS9FojTw, xotS9FojTwng hắntS9FojTw mỉm cư4yZ7rpSWời, ltS9FojTwấy ctS9FojTwái vh9Chí h9Chra, nh4yZ7rpSWét tấtS9FojTwm hìnhh9Ch đóh9Ch lại.

“cậu 4yZ7rpSWvề h9Chrồi à?”4yZ7rpSW hắtS9FojTwn hỏi.

Nó khôtS9FojTwng nh9Chói gh9Chì, g4yZ7rpSWật đầu,h9Ch tựtS9FojTw dưnh9Chg hìnhtS9FojTw ả4yZ7rpSWnh v4yZ7rpSWừa rtS9FojTwồi 4yZ7rpSWám ảnhtS9FojTw n4yZ7rpSWó, khiếnh9Ch nótS9FojTw bị suytS9FojTw tS9FojTwsụp. Đâu4yZ7rpSW làh9Ch 4yZ7rpSWcon ngườitS9FojTw củh9Cha hh9Chắn, ch9Chhợt 4yZ7rpSWcó 4yZ7rpSWgì dângh9Ch lêntS9FojTw tr4yZ7rpSWong lòngtS9FojTw nó,h9Ch nh9Chó chợt thấytS9FojTw hh9Chắn quá4yZ7rpSW đáh9Chng thươngh9Ch! Đánh9Chg thươngh9Ch đếntS9FojTw ph9Chhát khtS9FojTwóc lêtS9FojTwn đượtS9FojTwc! Chợt4yZ7rpSW cáh9Chi h9Chý nghĩ ttS9FojTwrả th9Chhù tS9FojTwtiêu t4yZ7rpSWan tS9FojTwtrong đ4yZ7rpSWầu ntS9FojTwó, nh9Chó h9Chthấy lạch9Ch lối,tS9FojTw tS9FojTwnó đah9Chng làtS9FojTwm gh9Chì ởtS9FojTw tS9FojTwđây? tS9FojTwNếu không h9Chphải tr4yZ7rpSWả thùh9Ch tS9FojTwthì cóh9Ch tS9FojTwphải nh9Chó làtS9FojTw h9Chmột đứa4yZ7rpSW trtS9FojTwơ trẽntS9FojTw, g4yZ7rpSWiả ttS9FojTwrai để4yZ7rpSW titS9FojTwếp ch9Chận bọntS9FojTw con ttS9FojTwrai sh9Chao? Phải4yZ7rpSW vậytS9FojTw kh4yZ7rpSWông? N4yZ7rpSWó ptS9FojTwhải làmh9Ch g4yZ7rpSWì 4yZ7rpSWbây 4yZ7rpSWgiờ? Phảih9Ch 4yZ7rpSWlàm 4yZ7rpSWgì đtS9FojTwể ctS9FojTwó ttS9FojTwhể cântS9FojTw bằng được4yZ7rpSW đtS9FojTwây? h9ChMục đí4yZ7rpSWch của4yZ7rpSW ntS9FojTwó, kh4yZ7rpSWi quyếttS9FojTw h9Chđịnh giảtS9FojTw tS9FojTwtrai l4yZ7rpSWà tS9FojTwđể tr4yZ7rpSWả thù…ntS9FojTwhưng ntS9FojTwó tiêu ta4yZ7rpSWn rồih9Ch…tiêu h9Chtan ttS9FojTwhật rồi!

Nó n4yZ7rpSWgước tS9FojTwmắt h9Chnhìn htS9FojTwắn, nụtS9FojTw cưh9Chời th9Chrên 4yZ7rpSWmôi hh9Chắn thậth9Ch tS9FojTwhiền hòa,h9Ch đôitS9FojTw mắth9Ch đầyh9Ch tS9FojTwbình yên, bờtS9FojTw 4yZ7rpSWvai 4yZ7rpSWvô cùh9Chng ấmh9Ch áph9Ch, tựh9Ch tS9FojTwnhiên chh9Chỉ muốn4yZ7rpSW h9Chvùi đh9Chầu trontS9FojTwg đó.h9Ch h9Chnó lắc4yZ7rpSW h9Chlắc tS9FojTwcái đầu.

“tôi t4yZ7rpSWhua h9Chrồi! thh9Chua đậm4yZ7rpSW thh9Chiệt rồih9Ch! cậu4yZ7rpSW h9Chtha 4yZ7rpSWcho tutS9FojTwi đi!”4yZ7rpSW nó4yZ7rpSW l4yZ7rpSWầm 4yZ7rpSWbầm, hắtS9FojTwn nghệch mặh9Cht rah9Ch, nótS9FojTw đa4yZ7rpSWng nóh9Chi tS9FojTwgì vậy?

Thời giatS9FojTwn thấtS9FojTwm thoắth9Ch lại4yZ7rpSW đi4yZ7rpSW 4yZ7rpSWqua thêm4yZ7rpSW tS9FojTwmột h9Chkhoảng, nh9Chó vớitS9FojTw Lâ4yZ7rpSWm đtS9FojTwã trởtS9FojTw lạitS9FojTw bìnhh9Ch thường, nh9Chgày ngàtS9FojTwy vẫn4yZ7rpSW cười4yZ7rpSW nói,tS9FojTw h9Chlâu lâ4yZ7rpSWu lạih9Ch tS9FojTwcòn là4yZ7rpSWm gốtS9FojTwi h9Chcho h9Chcậu tatS9FojTw, ntS9FojTwhưng chung q4yZ7rpSWuy 4yZ7rpSWlà vẫnh9Ch 4yZ7rpSWrất th9Chốt. cò4yZ7rpSWn với4yZ7rpSW hắnh9Ch h9Chthì h9Chlại l4yZ7rpSWà một4yZ7rpSW đốtS9FojTwng hỗtS9FojTwn đh9Chộn, ntS9FojTwó 4yZ7rpSWnửa muốnh9Ch bình9Chh thường vớ4yZ7rpSWi hắn,tS9FojTw nửah9Ch muốh9Chn nh9Ché trá4yZ7rpSWnh! BỗtS9FojTwng tS9FojTwnó ma4yZ7rpSWng đầtS9FojTwy cảm4yZ7rpSW giác4yZ7rpSW nhh9Chư kẻ4yZ7rpSW tộitS9FojTw đồ,tS9FojTw không dátS9FojTwm đố4yZ7rpSWi diệnh9Ch vtS9FojTwới mộth9Ch ngườitS9FojTw thantS9FojTwh c4yZ7rpSWao nhh9Chư hắn4yZ7rpSW, th4yZ7rpSWật làtS9FojTw rh9Chối qtS9FojTwuá đi!

“Huy! E4yZ7rpSWm đa4yZ7rpSWng làh9Chm 4yZ7rpSWgì vậy?”4yZ7rpSW nóh9Ch đh9Chẩy cửatS9FojTw phòntS9FojTwg e4yZ7rpSWm tS9FojTwnó bước4yZ7rpSW vào.

Đúng nhh9Chư nh9Chó đoántS9FojTw, 4yZ7rpSWem nh9Chó 4yZ7rpSWđang cặmtS9FojTw cụi4yZ7rpSW họh9Chc bh9Chài ttS9FojTwrên bàntS9FojTw học4yZ7rpSW, ánh9Chh đè4yZ7rpSWn tS9FojTwtừ cáih9Ch đèn họch9Ch ltS9FojTwe lắ4yZ7rpSWt, ánh4yZ7rpSW sáng4yZ7rpSW bêh9Chn ntS9FojTwgoài gầ4yZ7rpSWn nhưh9Ch tắth9Ch tS9FojTwhẳn. 4yZ7rpSWNó đih9Ch tS9FojTwlại, vỗ4yZ7rpSW vỗh9Ch h9Chvai chh9Cho em nó.

“học hoh9Chài 4yZ7rpSWlà sh9Chao? 4yZ7rpSWĐi h9Chchơi vớitS9FojTw chịh9Ch nha!”h9Ch nótS9FojTw nóih9Ch, giọngh9Ch phấn4yZ7rpSW khởi.

Huy nh9Chgước m4yZ7rpSWặt lêntS9FojTw, tS9FojTwnhìn nótS9FojTw cườitS9FojTw h9Chxòa, xotS9FojTwng lại4yZ7rpSW l4yZ7rpSWắc đầu.

“em ktS9FojTwhông muốtS9FojTwn tS9FojTwđi rh9Cha h9Chngoài” ctS9FojTwậu nhẹ4yZ7rpSW giọn4yZ7rpSWg nóih9Ch, ta4yZ7rpSWy tS9FojTwtạm thờitS9FojTw 4yZ7rpSWbỏ búh9Cht, h9Chxoay người ngồ4yZ7rpSWi đốitS9FojTw diệh9Chn với4yZ7rpSW chịh9Ch mình.

Nó nh9Chghe xontS9FojTwg gã4yZ7rpSWi gãtS9FojTwi đầu.

“sao khtS9FojTwông muốn4yZ7rpSW chứ4yZ7rpSW? híth9Ch tS9FojTwthở khôntS9FojTwg khí4yZ7rpSW trh9Chong làntS9FojTwh khôtS9FojTwng phảtS9FojTwi tốth9Ch hh9Chơn sao?”

“nhưng…ngày lễh9Ch sắ4yZ7rpSWp h9Chtới rồi,h9Ch btS9FojTwên ngotS9FojTwài 4yZ7rpSWồn àh9Cho lắm,4yZ7rpSW tS9FojTwem kh9Chhông mh9Chuốn h9Chra đtS9FojTwó!” Huy n4yZ7rpSWói vah9Chn nài.

Nó l4yZ7rpSWại 4yZ7rpSWgãi đầh9Chu, h9Chem h9Chnó tS9FojTwnói đúh9Chng thiệt,tS9FojTw ctS9FojTwhẳng l4yZ7rpSWà Halloweh9Chen sắh9Chp tới4yZ7rpSW, trườngtS9FojTw h9ChBOY và GIR4yZ7rpSWL stS9FojTwẽ sáh9Cht tS9FojTwnhập cùn4yZ7rpSWg tổh9Ch chứ4yZ7rpSWc m4yZ7rpSWột bữa4yZ7rpSW tiệtS9FojTwc tS9FojTwvô cùng4yZ7rpSW l4yZ7rpSWớn. NtS9FojTwhưng nótS9FojTw lạih9Ch rùng mìtS9FojTwnh, vào4yZ7rpSW tS9FojTwcái ng4yZ7rpSWày đ4yZ7rpSWó bh9Chọn họh9Ch s4yZ7rpSWẽ th9Chha h4yZ7rpSWồ gtS9FojTwiả 4yZ7rpSWdạng m4yZ7rpSWa qu4yZ7rpSWỷ h4yZ7rpSWù tS9FojTwdọa lẫnh9Ch nhah9Chu, nótS9FojTw thì l4yZ7rpSWại…sợ mh9Cha htS9FojTwơn gh9Chì hếth9Ch! Nhưng…còtS9FojTwn nữa…h9Chlỡ b4yZ7rpSWọn ntS9FojTwữ sinh9Chh nh4yZ7rpSWận 4yZ7rpSWra nótS9FojTw th4yZ7rpSWì sao4yZ7rpSW? NgtS9FojTwuy thật, ngàytS9FojTw hômtS9FojTw đ4yZ7rpSWó nóh9Ch p4yZ7rpSWhải 4yZ7rpSWtrốn thôi!

Chỉ c4yZ7rpSWòn h9Ch3 nh9Chgày nữah9Ch h9Chlà ttS9FojTwới h9Chbuổi lễh9Ch, ntS9FojTwó tS9FojTwcàng th9Chránh mặh9Cht, tS9FojTwnó th4yZ7rpSWà nấph9Ch ởh9Ch h9Chchỗ rừng câ4yZ7rpSWy làtS9FojTwm gh9Chối h9Chcho tS9FojTwLâm chứ4yZ7rpSW tS9FojTwnhất quyếtS9FojTwt kh9Chhông 4yZ7rpSWchịu giútS9FojTwp mọi4yZ7rpSW người,4yZ7rpSW 4yZ7rpSWhắn vốtS9FojTwn đãtS9FojTw khtS9FojTwó gặp tS9FojTw nó, g4yZ7rpSWiờ càngtS9FojTw khó4yZ7rpSW hơntS9FojTw khi4yZ7rpSWến h9Chtâm trtS9FojTwạng khtS9FojTwông khỏtS9FojTwi ktS9FojTwhó chịu.

Còn 4yZ7rpSW2 ngàytS9FojTw nữa,4yZ7rpSW 4yZ7rpSWsân trường4yZ7rpSW tấh9Chp tS9FojTwnập, ktS9FojTwhông khítS9FojTw tS9FojTwlễ hộ4yZ7rpSWi đãh9Ch đến,tS9FojTw bọntS9FojTw ctS9FojTwon tratS9FojTwi hăng hátS9FojTwi 4yZ7rpSWlàm việ4yZ7rpSWc để4yZ7rpSW chuẩn4yZ7rpSW btS9FojTwị lễ,4yZ7rpSW 4yZ7rpSWbởi họtS9FojTw biết…lầntS9FojTw nà4yZ7rpSWy cáctS9FojTw nữh9Ch s4yZ7rpSWinh h9Chsẽ quh9Cha dựh9Ch lễ,4yZ7rpSW nên gưtS9FojTwơng mặttS9FojTw atS9FojTwi ctS9FojTwũng hớn4yZ7rpSW hở.4yZ7rpSW (viết4yZ7rpSW tới4yZ7rpSW 4yZ7rpSWđây cũtS9FojTwng phh9Chải là4yZ7rpSWm bộtS9FojTw mặ4yZ7rpSWt nh9Chày =.=”)

Ngày 4yZ7rpSWmai làh9Ch lễ,4yZ7rpSW tS9FojTwmọi thứh9Ch cà4yZ7rpSWng ttS9FojTwấp nập,h9Ch ngườitS9FojTw ngườtS9FojTwi ctS9FojTwhạy h9Chqua chạyh9Ch tS9FojTwlại c4yZ7rpSWhuẩn bị nhưtS9FojTw mắch9Ch h9Chcửi, tS9FojTwnó vẫnh9Ch 4yZ7rpSWnúp ở4yZ7rpSW đâu4yZ7rpSW đ4yZ7rpSWó, Lh9Châm vẫn4yZ7rpSW h9Chbình lặh9Chng ngủ4yZ7rpSW, cònh9Ch hắnh9Ch h9Chvẫn ttS9FojTwâm trang h9Ch khó ch4yZ7rpSWịu k4yZ7rpSWhi phảitS9FojTw tì4yZ7rpSWm ntS9FojTwó. h9ChTrước cổng,4yZ7rpSW mộth9Ch ctS9FojTwái giàh9Chn m4yZ7rpSWa quá4yZ7rpSWi đh9Chược dựh9Chng h9Chlên, b4yZ7rpSWọn họ tS9FojTwdán lên4yZ7rpSW 4yZ7rpSWđó 4yZ7rpSWđầy nhữtS9FojTwng c4yZ7rpSWon nhệntS9FojTw tS9FojTwvà rh9Chắn h9Chbằng nhh9Chựa, dư4yZ7rpSWới cỏ,h9Ch rh9Chải đầyh9Ch ntS9FojTwhưng bàh9Chn tayh9Ch ma qu4yZ7rpSWái nh9Chhư đah9Chng ntS9FojTwhô 4yZ7rpSWlên t4yZ7rpSWừ mặ4yZ7rpSWt đh9Chất, l4yZ7rpSWâu lâtS9FojTwu lh9Chại làh9Ch nhữtS9FojTwng tS9FojTwngôi 4yZ7rpSWmộ 4yZ7rpSWgiả. 4yZ7rpSWTrên xích đ4yZ7rpSWu thh9Chì gắnh9Ch đầ4yZ7rpSWy h9Chnhãn cầu4yZ7rpSW nổi4yZ7rpSW đầy4yZ7rpSW gâtS9FojTwn m4yZ7rpSWáu, h9Chcó cátS9FojTwi đh9Chược tr4yZ7rpSWeo lủh9Chng lẳngh9Ch đ4yZ7rpSWưa xuống. BọntS9FojTw tS9FojTwcon tr4yZ7rpSWai 4yZ7rpSWlấy tatS9FojTwy mình,h9Ch nh4yZ7rpSWúng vàoh9Ch sơntS9FojTw màuh9Ch đtS9FojTwỏ, ịnh9Ch ltS9FojTwên trườn4yZ7rpSWg, h9Chtạo rh9Cha tS9FojTwnhững h9Chvết tay đầytS9FojTw 4yZ7rpSWmáu tS9FojTwkhắp 4yZ7rpSWnơi. ĐươntS9FojTwg nhi4yZ7rpSWên, vtS9FojTwới m4yZ7rpSWột nh9Chgôi trh9Chường h9Chgiàu ctS9FojTwó, nhitS9FojTwêu h9Chđó chẳng tS9FojTwthấm ttS9FojTwhía g4yZ7rpSWì. Đè4yZ7rpSWn đủh9Ch tS9FojTwmàu được4yZ7rpSW giăngtS9FojTw lêntS9FojTw khtS9FojTwắp h9Chnơi, tS9FojTwtối đến4yZ7rpSW, bọtS9FojTwn họ4yZ7rpSW nghỉtS9FojTw ngơitS9FojTw, ctS9FojTwhỉ còn chờh9Ch ng4yZ7rpSWày m4yZ7rpSWai nữatS9FojTw thôi.

Còn 4yZ7rpSWvề nh9Chó, nóh9Ch nh9Chgồi từtS9FojTw tS9FojTwtrên phòn4yZ7rpSWg, ntS9FojTwhìn xtS9FojTwuống tS9FojTwsân r4yZ7rpSWồi tS9FojTwrùng 4yZ7rpSWmình, ké4yZ7rpSWo tS9FojTwrèm lại, đắptS9FojTw chăntS9FojTw 4yZ7rpSWkín người.tS9FojTw h4yZ7rpSWu hh9Chu! matS9FojTwi nh9Chó s4yZ7rpSWẽ 4yZ7rpSWkhông r4yZ7rpSWa khỏi4yZ7rpSW phh9Chòng đh9Châu, gtS9FojTwhê tS9FojTwquá gh9Chhê quá4yZ7rpSW! Hức hức!

Cái ngàtS9FojTwy nótS9FojTw sợtS9FojTw hãi4yZ7rpSW cũtS9FojTwng tớih9Ch, hắn4yZ7rpSW d4yZ7rpSWậy từtS9FojTw tS9FojTwsớm đểtS9FojTw ctS9FojTwhuẩn bị4yZ7rpSW, nhh9Chìn qh9Chua ntS9FojTwó, tS9FojTwthấy nó đh9Chắp chtS9FojTwăn rh9Chun bh9Chần bật.

“cậu bịtS9FojTw gh9Chì vậy?”4yZ7rpSW hắnh9Ch quah9Chn tâm.

“không…chẳng cótS9FojTw 4yZ7rpSWgì cả4yZ7rpSW? cậh9Chu h9Chđi đi!4yZ7rpSW TutS9FojTwi kh4yZ7rpSWông h9Chđi đâ4yZ7rpSWu” nóh9Ch nó4yZ7rpSWi giọngtS9FojTw còn4yZ7rpSW run run.

“này! h9ChKhông phh9Chải bị4yZ7rpSW sốtS9FojTwt h9Chnặng 4yZ7rpSWchứ?” hắnh9Ch lại4yZ7rpSW gần,tS9FojTw h9Chhất 4yZ7rpSWchăn củh9Cha ntS9FojTwó ra.

Nó gtS9FojTwiật mìtS9FojTwnh, trợn4yZ7rpSW mắttS9FojTw n4yZ7rpSWhìn hắn,h9Ch héth9Ch lớn.

“20cm!!!”

Hắn hiểuh9Ch ý4yZ7rpSW, liềntS9FojTw h9Chđứng ltS9FojTwùi một4yZ7rpSW bướctS9FojTw, nh9Chhưng l4yZ7rpSWại 4yZ7rpSWlúng túng.

“nếu bh9Chị 4yZ7rpSWbệnh 4yZ7rpSWthì nênh9Ch h9Chđi khámh9Ch chứ?”

“tôi khôngtS9FojTw ch9Chó bệ4yZ7rpSWnh mà…ch9Chhỉ là…”tS9FojTw 4yZ7rpSW,nó 4yZ7rpSWkhẽ đ4yZ7rpSWưa mắt4yZ7rpSW nhìntS9FojTw xuh9Chống sâ4yZ7rpSWn trư4yZ7rpSWờng ,“tôi 4yZ7rpSW không dátS9FojTwm đ4yZ7rpSWi tS9FojTwra h9Chđó!”, n4yZ7rpSWó lạitS9FojTw trh9Chùm chăh9Chn h9Chkín h9Chmít, rtS9FojTwun bh9Chần bật.

Mới h9Chđầu 4yZ7rpSWhắn c4yZ7rpSWòn h9Chnghệch mặt,h9Ch ntS9FojTwhưng về4yZ7rpSW 4yZ7rpSWsau, lạih9Ch nhớ4yZ7rpSW cá4yZ7rpSWi h9Chtính stS9FojTwợ mh9Cha ctS9FojTwủa ntS9FojTwó, hắn lại4yZ7rpSW cườitS9FojTw lớn.

“cậu h9Chtrẻ h9Chcon qu4yZ7rpSWá đtS9FojTwấy! chỉ4yZ7rpSW l4yZ7rpSWà tS9FojTwđồ giảh9Ch thôh9Chi mà!”

“cũng khônh9Chg 4yZ7rpSWđược! là4yZ7rpSWm ơn…đitS9FojTw đi…đi4yZ7rpSW một4yZ7rpSW mình9Chh h9Chđi! Tuh9Chi kh9Chhông tS9FojTwdám 4yZ7rpSWđi đâu!”4yZ7rpSW nó4yZ7rpSW van nài.

Rồi k4yZ7rpSWhông gih9Chan ch4yZ7rpSWợt itS9FojTwm ắng,tS9FojTw 4yZ7rpSWnó ngh9Chhe tiếng4yZ7rpSW hắntS9FojTw t4yZ7rpSWhở hắt4yZ7rpSW tS9FojTwra, rồi4yZ7rpSW tiến4yZ7rpSWg đóng4yZ7rpSW cửa lại,tS9FojTw 4yZ7rpSWtới 4yZ7rpSWlúc 4yZ7rpSWnày nh9Chó mớih9Ch th4yZ7rpSWở phào4yZ7rpSW ra4yZ7rpSW, tựtS9FojTw nhiênh9Ch lạitS9FojTw có4yZ7rpSW cảm4yZ7rpSW giác4yZ7rpSW tộih9Ch lỗih9Ch, nếu4yZ7rpSW không lầtS9FojTwm tS9FojTwthì hh9Chắn h9Chdự th9Chính ltS9FojTwà stS9FojTwẽ đ4yZ7rpSWi tS9FojTwvới nh9Chó dựtS9FojTw tih9Chệc, nhưntS9FojTwg x4yZ7rpSWin lh9Chỗi nhé!h9Ch tS9FojTwCái tính sợtS9FojTw h9Chma 4yZ7rpSWcủa nó4yZ7rpSW ltS9FojTwà bấttS9FojTw trtS9FojTwị mà!

Bóng đtS9FojTwêm buôngtS9FojTw xuốtS9FojTwng, 8tS9FojTwh tốitS9FojTw, mọh9Chi thứ4yZ7rpSW bắh9Cht đầu,4yZ7rpSW n4yZ7rpSWgoài cổ4yZ7rpSWng, tS9FojTwbọn 4yZ7rpSWcon gtS9FojTwái bên trườnh9Chg h9ChGIRL tS9FojTwđã 4yZ7rpSWqua, hh9Chình nhh9Chư bọntS9FojTw họh9Ch đềutS9FojTw giả4yZ7rpSW trtS9FojTwang h9Chthành ‘côngtS9FojTw chúa’h9Ch thìtS9FojTw phải! tha4yZ7rpSWy h9Chvì ltS9FojTwàm những4yZ7rpSW bộtS9FojTw c4yZ7rpSWánh tS9FojTwma quá4yZ7rpSWi, 4yZ7rpSWhọ lạitS9FojTw khoác4yZ7rpSW lh9Chên ntS9FojTwhững tS9FojTwbộ váyh9Ch điệ4yZ7rpSWu đ4yZ7rpSWà, trên h9Ch mặt lại4yZ7rpSW 4yZ7rpSWđeo một4yZ7rpSW mặt4yZ7rpSW nạ4yZ7rpSW ctS9FojTwầu kì,tS9FojTw h9Chnhìn c4yZ7rpSWó vẻh9Ch rấh9Cht huyềntS9FojTw bí!4yZ7rpSW NótS9FojTw tS9FojTwnghiêng đầu,h9Ch bỗngtS9FojTw th4yZ7rpSWấy ghen tịtS9FojTw, 4yZ7rpSWdù stS9FojTwao n4yZ7rpSWó cũ4yZ7rpSWng h9Chlà tS9FojTwcon gá4yZ7rpSWi 4yZ7rpSWnha! Tựh9Ch nhiên4yZ7rpSW cũngh9Ch muốnh9Ch đượch9Ch mặch9Ch 4yZ7rpSWnhư vậy.tS9FojTw Nó nhì4yZ7rpSWn qutS9FojTwanh, hiệnh9Ch cũntS9FojTwg khônh9Chg tS9FojTwcó tS9FojTwai ởh9Ch 4yZ7rpSWđây, mặch9Ch th4yZ7rpSWử mộttS9FojTw l4yZ7rpSWần 4yZ7rpSWxem saoh9Ch? Nh4yZ7rpSWưng vh9Chấn đề lạitS9FojTw là…nó4yZ7rpSW kh4yZ7rpSWông 4yZ7rpSWcó mặttS9FojTw nạ!

Hay là…

Nó chutS9FojTwi xh9Chuống gầmh9Ch giường,tS9FojTw lôh9Chi ch9Chái 4yZ7rpSWvali đtS9FojTwựng đ4yZ7rpSWầy đồh9Ch c4yZ7rpSWon gáitS9FojTw tS9FojTwcủa nótS9FojTw, đợttS9FojTw trướch9Ch vì muốh9Chn quyế4yZ7rpSWn r4yZ7rpSWũ hắntS9FojTw nh9Chên nó4yZ7rpSW đtS9FojTwã mu4yZ7rpSWa rất4yZ7rpSW nhtS9FojTwiều tS9FojTwváy, ttS9FojTwheo nh9Chó tS9FojTwnhớ 4yZ7rpSWcó một4yZ7rpSW b4yZ7rpSWộ h9Chváy r4yZ7rpSWen rất cầu4yZ7rpSW kì.

“đây rồi”h9Ch tS9FojTwnó thốth9Ch lên4yZ7rpSW, tS9FojTwxong lạitS9FojTw tS9FojTwtìm m4yZ7rpSWột 4yZ7rpSWcái váytS9FojTw h9Chkhác, đơn4yZ7rpSW gih9Chản 4yZ7rpSWnó chtS9FojTwỉ mtS9FojTwuốn cái tS9FojTwváy h9Chđó xòeh9Ch ởtS9FojTw dưới4yZ7rpSW chtS9FojTwân nhìh9Chn chh9Cho gi4yZ7rpSWống bọn4yZ7rpSW kh9Chia mộth9Ch chúh9Cht, mtS9FojTwột 4yZ7rpSWlát stS9FojTwau, một4yZ7rpSW b4yZ7rpSWộ váy trh9Chắng ngọctS9FojTw đtS9FojTwập h9Chvào h9Chmắt nó4yZ7rpSW, dưới4yZ7rpSW váytS9FojTw 4yZ7rpSWlà nhiềuh9Ch lớtS9FojTwp vải4yZ7rpSW dàytS9FojTw, tạotS9FojTw độh9Ch phồngtS9FojTw cho v4yZ7rpSWáy, h9Chrồi một4yZ7rpSW đôih9Ch gtS9FojTwiày lấh9Chp lántS9FojTwh h9Chmày tímh9Ch. NtS9FojTwó 4yZ7rpSWnhanh tah9Chy chộp4yZ7rpSW cái4yZ7rpSW kh9Chéo, cắh9Cht phh9Chần vải retS9FojTwn 4yZ7rpSWtrên c4yZ7rpSWhiếc váh9Chy ktS9FojTwia, cắt4yZ7rpSW 4yZ7rpSWkhéo hh9Chình 4yZ7rpSW2 4yZ7rpSWcon tS9FojTwmắt trêntS9FojTw đó.tS9FojTw XongtS9FojTw! MọitS9FojTw h9Chthứ thật hotS9FojTwàn h9Chhảo vớh9Chi nó.

Hắn bướctS9FojTw đi4yZ7rpSW mệh9Cht h9Chmỏi trêh9Chn hh9Chành l4yZ7rpSWang, tS9FojTwra ngoh9Chài 4yZ7rpSWđó tS9FojTwquả làtS9FojTw một4yZ7rpSW tS9FojTwsai lầh9Chm, bọnh9Ch con gái4yZ7rpSW s4yZ7rpSWao lạ4yZ7rpSWi ctS9FojTwứ 4yZ7rpSWbu h4yZ7rpSWắn 4yZ7rpSWmột cách9Chh kh9Chhó ch4yZ7rpSWịu tS9FojTwnhư vậytS9FojTw chứ?h9Ch tS9FojTwBọn họh9Ch th9Chới đâ4yZ7rpSWy tS9FojTwkhông ph4yZ7rpSWải để c4yZ7rpSWhơi 4yZ7rpSWà? tS9FojTwLại gặph9Ch tS9FojTwcon bé4yZ7rpSW htS9FojTwot girtS9FojTwl 4yZ7rpSWbên đ4yZ7rpSWó, vàitS9FojTw ttS9FojTwháng trướch9Ch vìh9Ch chơih9Ch đtS9FojTwùa n4yZ7rpSWên nhận lờ4yZ7rpSWi que4yZ7rpSWn, gh9Chiờ satS9FojTwo ntS9FojTwhỉ? TtS9FojTwhấy hắ4yZ7rpSWn ih9Chm ắng4yZ7rpSW thìh9Ch nhh9Chỏ phảitS9FojTw hiể4yZ7rpSWu làtS9FojTw chấm4yZ7rpSW dứ4yZ7rpSWt rồitS9FojTw chứ? thếtS9FojTw 4yZ7rpSWmà g4yZ7rpSWiờ vẫn4yZ7rpSW th4yZ7rpSWản nhiêtS9FojTwn tr4yZ7rpSWưng bộtS9FojTw mặtS9FojTwt tựtS9FojTw 4yZ7rpSWtin bướctS9FojTw cạn4yZ7rpSWh hắntS9FojTw, còn4yZ7rpSW th9Chự nh4yZ7rpSWiên khoá4yZ7rpSWc vai, hừ!tS9FojTw tS9FojTwhắn khôngh9Ch thtS9FojTwích nhtS9FojTwững đứh9Cha 4yZ7rpSWcon gái4yZ7rpSW nhưh9Ch vậy4yZ7rpSW, tS9FojTwhọa chăh9Chng chh9Chỉ thích9Chh nhữtS9FojTwng cô gátS9FojTwi t4yZ7rpSWhanh tS9FojTwcao nh9Chhư Tr4yZ7rpSWang Thưh9Ch thh9Chôi! M4yZ7rpSWột tS9FojTwcô h9Chgái mỏngtS9FojTw manhtS9FojTw, gtS9FojTwần tS9FojTwnhư 4yZ7rpSWdễ 4yZ7rpSWvỡ trước 4yZ7rpSWmặt hh9Chắn, như4yZ7rpSWng lạtS9FojTwi tS9FojTwrất quyến4yZ7rpSW rtS9FojTwũ…lần 4yZ7rpSWđầu titS9FojTwên tS9FojTwhắn btS9FojTwị th9Chhu hh9Chút bởi4yZ7rpSW h9Chmột n4yZ7rpSWgười co4yZ7rpSWn gái đếh9Chn thế!

Rồi hắnh9Ch sữngtS9FojTw nh9Chgười, đã4yZ7rpSW bah9Cho lâu4yZ7rpSW rồih9Ch khôn4yZ7rpSWg gặptS9FojTw tS9FojTwTrang Thư,tS9FojTw nhưnh9Chg khôngh9Ch hiểtS9FojTwu tại h9Chsao…có cảmtS9FojTw giách9Ch rtS9FojTwất gần…khôntS9FojTwg h4yZ7rpSWề xtS9FojTwa h9Chcách h9Chtí tS9FojTwnào! CứtS9FojTw nh9Chhư tS9FojTwcô ttS9FojTwa l4yZ7rpSWuôn 4yZ7rpSWở ctS9FojTwạn hắn…cảm giáctS9FojTw đtS9FojTwó…hắn h9Chvò đh9Chầu! thh9Chật là4yZ7rpSW khtS9FojTwó hiểu!

Đến t4yZ7rpSWrước ctS9FojTwửa phòng.h9Ch HắntS9FojTw không4yZ7rpSW khtS9FojTwỏi 4yZ7rpSWkhì cười4yZ7rpSW kh4yZ7rpSWi tưởntS9FojTwg tượngh9Ch cảnhh9Ch ntS9FojTwó ch4yZ7rpSWui tọt vàtS9FojTwo trh9Chong chănh9Ch ruh9Chn lẩh9Chy 4yZ7rpSWbẩy, b4yZ7rpSWởi ngo4yZ7rpSWài tS9FojTwkia đantS9FojTwg bậttS9FojTw 4yZ7rpSWnhững h9Chbản nh9Chhạc rh9Chất h9Chlà mah9Ch quái. RồitS9FojTw k4yZ7rpSWhi h9Chnắm tS9FojTwlây n4yZ7rpSWắm cửah9Ch, chợth9Ch m4yZ7rpSWột cátS9FojTwi gìh9Ch đótS9FojTw lóeh9Ch lêntS9FojTw trontS9FojTwg đầutS9FojTw hắn.

“liệu Tran4yZ7rpSWg T4yZ7rpSWhư 4yZ7rpSWcó ởtS9FojTw đâyh9Ch khôn4yZ7rpSWg nhỉ?4yZ7rpSW h9ChLiệu h9Chkhi h9Chmình…đẩy cán4yZ7rpSWh 4yZ7rpSWcửa nàh9Chy r4yZ7rpSWa, 4yZ7rpSWmình có thh9Chể thấyh9Ch ch9Chô h9Chta không?”

Hắn tS9FojTwphì cườh9Chi thàtS9FojTwnh ti4yZ7rpSWếng, 4yZ7rpSWquái dtS9FojTwị, hắh9Chn đan4yZ7rpSWg ntS9FojTwhớ qh9Chuá hó4yZ7rpSWa tS9FojTwrồ àtS9FojTw? h9ChSao cô4yZ7rpSW ttS9FojTwa lạtS9FojTwi ở đâytS9FojTw đưtS9FojTwợc chứ4yZ7rpSW? đâyh9Ch ltS9FojTwà khtS9FojTwu ởtS9FojTw dàntS9FojTwh tS9FojTwcho BtS9FojTwOY mh9Chà, c4yZ7rpSWhắc cậutS9FojTw uốngtS9FojTw s4yZ7rpSWay r4yZ7rpSWồi, n4yZ7rpSWên nghỉ ntS9FojTwgơi sớmtS9FojTw thôi!

Khi 4yZ7rpSWcánh cửh9Cha đãtS9FojTw 4yZ7rpSWmở ratS9FojTw…hắn sữnh9Chg người…

Căn phtS9FojTwòng khônh9Chg mộ4yZ7rpSWt tS9FojTwánh đè4yZ7rpSWn điện,h9Ch chỉtS9FojTw l4yZ7rpSWoáng ttS9FojTwhoáng ántS9FojTwh sántS9FojTwg 4yZ7rpSWtừ b4yZ7rpSWên ngoà4yZ7rpSWi hắt v4yZ7rpSWào ctS9FojTwửa sh9Chổ rảih9Ch rh9Chác kh9Chhắp nh9Chơi. Chỉh9Ch tS9FojTwlà c4yZ7rpSWăn ptS9FojTwhòng khôh9Chng th9Chối, n4yZ7rpSWhưng h9Chđủ h9Chsáng đ4yZ7rpSWể hắn thấy…mộth9Ch c4yZ7rpSWô gáih9Ch? h9ChCô t4yZ7rpSWa mặc4yZ7rpSW mộtS9FojTwt ch9Chái đầ4yZ7rpSWm ngắntS9FojTw mtS9FojTwàu trắngh9Ch tih9Chnh khôh9Chi, gặptS9FojTw 4yZ7rpSWánh sáng4yZ7rpSW mờ ảo4yZ7rpSW tS9FojTwkia lih9Chền thàn4yZ7rpSWh tS9FojTwmột l4yZ7rpSWớp h9Chsương tS9FojTwnhạt nhòa4yZ7rpSW, 4yZ7rpSWđôi ch9Chhân thh9Chon dàtS9FojTwi, kết4yZ7rpSW thúh9Chc 4yZ7rpSWở dướtS9FojTwi là mộth9Ch 4yZ7rpSWđôi tS9FojTwgiày ca4yZ7rpSWo gótS9FojTwt mh9Chàu tS9FojTwtím ltS9FojTwấp lán4yZ7rpSWh tS9FojTwnhư sa4yZ7rpSWo, đươ4yZ7rpSWng ntS9FojTwhiên, t4yZ7rpSWhật nổi4yZ7rpSW bật tr4yZ7rpSWên n4yZ7rpSWền p4yZ7rpSWhòng tốitS9FojTw 4yZ7rpSWtăm n4yZ7rpSWhư t4yZ7rpSWhế, má4yZ7rpSWi tótS9FojTwc 4yZ7rpSWdài tớh9Chi hh9Chông, b4yZ7rpSWồng 4yZ7rpSWbềnh uốnh9Ch n4yZ7rpSWhẹ nh4yZ7rpSWư lh9Chàn suối. h9ChCó tS9FojTwlẽ 4yZ7rpSWcô t4yZ7rpSWa đantS9FojTwg tS9FojTwhóa tr4yZ7rpSWang, nhưngh9Ch tS9FojTwkhác với4yZ7rpSW mọh9Chi 4yZ7rpSWcô gáitS9FojTw kháctS9FojTw đềuh9Ch tS9FojTwđeo mặttS9FojTw nạ,tS9FojTw cô ttS9FojTwa lạitS9FojTw đh9Cheo mộh9Cht 4yZ7rpSWlớp vả4yZ7rpSWi r4yZ7rpSWen chh9Che h9Chđi đtS9FojTwôi mtS9FojTwắt, ctS9FojTwhỉ 4yZ7rpSWđể h9Chlộ gươn4yZ7rpSWg mặttS9FojTw gó4yZ7rpSWc đầh9Chy thanh9Chh tú, cá4yZ7rpSWi mtS9FojTwũi caoh9Ch, vh9Chà đôih9Ch môh9Chi đỏh9Ch mọng.

Hắn…hắn tS9FojTwnhận rtS9FojTwa cátS9FojTwnh tS9FojTwmũi đó,h9Ch nhtS9FojTwận rh9Cha đtS9FojTwôi môh9Chi đó,tS9FojTw chỉ4yZ7rpSW vì4yZ7rpSW đôtS9FojTwi mtS9FojTwắt đtS9FojTwược chtS9FojTwe đh9Chi, nhưng vẫh9Chn lộ4yZ7rpSW lên4yZ7rpSW mộtS9FojTwt cotS9FojTwn tS9FojTwngươi sh9Cháng. Hắnh9Ch lắch9Ch lắ4yZ7rpSWc đh9Chầu, liệu4yZ7rpSW cóh9Ch phảh9Chi là…

“Trang Thh9Chư?” hắnh9Ch th4yZ7rpSWốt tS9FojTwlên h9Chđầy bấh9Cht ngờ.

Nó giật4yZ7rpSW tS9FojTwmình qh9Chuay lại,tS9FojTw thấy4yZ7rpSW hắtS9FojTwn đtS9FojTwã đứn4yZ7rpSWg tS9FojTwngay c4yZ7rpSWửa, nóh9Ch tS9FojTwlung túng.

“tôi tôi4yZ7rpSW…” n4yZ7rpSWó lh9Chắp bắp…rtS9FojTwồi c4yZ7rpSWhợt 4yZ7rpSWnhớ mìtS9FojTwnh đantS9FojTwg ltS9FojTwà th9Chhân phh9Chận c4yZ7rpSWủa Tra4yZ7rpSWng 4yZ7rpSWThư…nó phải ltS9FojTwàm sh9Chao đây?h9Ch Đh9Chây làh9Ch tS9FojTwtrường tS9FojTwBOY mà4yZ7rpSW? 4yZ7rpSWPhải giải4yZ7rpSW thtS9FojTwích nhh9Chư thếh9Ch n4yZ7rpSWào v4yZ7rpSWề h9Chsự xuất hiệh9Chn của4yZ7rpSW côtS9FojTw g4yZ7rpSWái Tran4yZ7rpSWg ThtS9FojTwư đây4yZ7rpSW? Tạih9Ch sa4yZ7rpSWo ntS9FojTwó lạih9Ch 4yZ7rpSWsơ suất4yZ7rpSW k4yZ7rpSWhông chịu4yZ7rpSW k4yZ7rpSWhóa tS9FojTwcửa h9Chchứ? Hắn s4yZ7rpSWẽ làtS9FojTwm gìtS9FojTw n4yZ7rpSWó? TốtS9FojTw c4yZ7rpSWáo? Như4yZ7rpSWng nên4yZ7rpSW nhớh9Ch hắn4yZ7rpSW thutS9FojTwộc dạng4yZ7rpSW biếtS9FojTwn tháih9Ch nh9Chha! Hắn4yZ7rpSW sẽ…sẽ…

Đầu ntS9FojTwó qu4yZ7rpSWay mòntS9FojTwg, gươngtS9FojTw tS9FojTwmặt hoảngh9Ch loạnh9Ch 4yZ7rpSWthấy rtS9FojTwõ qutS9FojTwa h9Chđôi mắh9Cht đen4yZ7rpSW ctS9FojTwứ ltS9FojTway láy, đôh9Chi m4yZ7rpSWôi h9Chmím chặt…

“tách” hắtS9FojTwn 4yZ7rpSWvới h9Chtay btS9FojTwật côntS9FojTwg tắtS9FojTwc đ4yZ7rpSWèn lê4yZ7rpSWn, h9Chlúc tS9FojTwnày đ4yZ7rpSWã đ4yZ7rpSWịnh dạngh9Ch rtS9FojTwõ ch9Chô gáih9Ch đang đứngtS9FojTw gih9Chữa phòng.

“tại h9Chsao…cô lại…”

“tôi…tôi 4yZ7rpSWlà 4yZ7rpSWbạn củatS9FojTw Hải!!!”4yZ7rpSW nótS9FojTw tS9FojTwla t4yZ7rpSWoáng lên.

Hắn bất4yZ7rpSW 4yZ7rpSWngờ, l4yZ7rpSWà bạh9Chn c4yZ7rpSWủa HảitS9FojTw satS9FojTwo? 4yZ7rpSWRồi hắntS9FojTw lh9Chiền tức…saotS9FojTw tr4yZ7rpSWước gitS9FojTwờ hắnh9Ch h9Chkhông biếh9Cht nhỉ? C4yZ7rpSWhắc p4yZ7rpSWhải h9Chdạy d4yZ7rpSWỗ ltS9FojTwại cậh9Chu bạ4yZ7rpSWn nà4yZ7rpSWy quá!

“sao côh9Ch l4yZ7rpSWại 4yZ7rpSWở h9Chđây?” hắnh9Ch bắh9Cht đầuh9Ch lấtS9FojTwy h9Chlại bìntS9FojTwh tĩntS9FojTwh, hỏi.

Nó rh9Chun rtS9FojTwun, lấyh9Ch t4yZ7rpSWay tS9FojTwquệt 4yZ7rpSWđi mấytS9FojTw h9Chgiọt mồh9Ch hô4yZ7rpSWi đatS9FojTwng tS9FojTwchực rtS9FojTwơi trêntS9FojTw tr4yZ7rpSWán, ltS9FojTwắp bắp.

“chỉ…chỉ là…4yZ7rpSWtôi tS9FojTwnghe Hh9Chải n4yZ7rpSWói h9Chở đâyh9Ch h9Chcó tiệtS9FojTwc rấttS9FojTw vui…tS9FojTwnên mu4yZ7rpSWốn th9Chham dự…cótS9FojTw điều tôi4yZ7rpSW khôntS9FojTwg ctS9FojTwó v4yZ7rpSWé mh9Chời, nh9Chên p4yZ7rpSWhải ltS9FojTwén v4yZ7rpSWào đây…hìh9Ch hì…”4yZ7rpSW tớitS9FojTw lúc4yZ7rpSW nàytS9FojTw, h9Chnó bắtS9FojTwt tS9FojTwđầu kh4yZ7rpSWâm phục bh9Chản t4yZ7rpSWhân, mộth9Ch ltS9FojTwí h9Chdo 4yZ7rpSWrất ltS9FojTwogic nh9Chhư vậytS9FojTw 4yZ7rpSWcũng nghh9Chĩ được,h9Ch bằtS9FojTwng 4yZ7rpSWchứng ltS9FojTwà h9Chmặt 4yZ7rpSWhắn đã gh9Chiãn h9Chra mộttS9FojTw chút.

Hắn nhh9Chìn nóh9Ch h9Chmột hồi,h9Ch h9Chnó ntS9FojTwhờ lờtS9FojTwi nóih9Ch h9Chdối b4yZ7rpSWan 4yZ7rpSWnãy ctS9FojTwũng h9Chthấy tựtS9FojTw th9Chin hơh9Chn, không tS9FojTwcòn ru4yZ7rpSWn 4yZ7rpSWnữa, đứ4yZ7rpSWng thằh9Chng lêtS9FojTwn. Gương4yZ7rpSW h9Chmặt h4yZ7rpSWắn chợ4yZ7rpSWt đh9Chỏ ửng,tS9FojTw sh9Chao vậh9Chy? th9Chim hắnh9Ch lại4yZ7rpSW đập nhtS9FojTwanh nh9Chữa rồh9Chi, chậc!

“vậy…cô muốh9Chn đi4yZ7rpSW h9Chdự t4yZ7rpSWiệc chứh9Ch? h9Chchúng th9Cha đitS9FojTw vớ4yZ7rpSWi h9Chnhau nh9Chhé!” hắntS9FojTw đề4yZ7rpSW nghị.

Nó lh9Chiền s4yZ7rpSWuy nghĩtS9FojTw, nế4yZ7rpSWu n4yZ7rpSWó từh9Ch ctS9FojTwhối, thtS9FojTwì nó4yZ7rpSW h9Chsẽ trởh9Ch h9Chvề thâ4yZ7rpSWn phậ4yZ7rpSWn củtS9FojTwa h9ChHải b4yZ7rpSWằng cách nh9Chào, họah9Ch chtS9FojTwăng bh9Chây 4yZ7rpSWgiờ đih9Ch rh9Cha vh9Chới hắh9Chn, rồi4yZ7rpSW lé4yZ7rpSWn bỏtS9FojTw đi,4yZ7rpSW rtS9FojTwa c4yZ7rpSWửa hàn4yZ7rpSWg m4yZ7rpSWua mh9Chột bộ đồh9Ch cotS9FojTwn th9Chrai chạytS9FojTw vtS9FojTwào h9Chvới h9Chvài lh9Chon ntS9FojTwước tS9FojTwquả r4yZ7rpSWa vh9Chẻ tS9FojTwnhư mớ4yZ7rpSWi đh9Chi 4yZ7rpSWra ngotS9FojTwài về.

Nó mỉh9Chm cười,4yZ7rpSW kếtS9FojTw hoạchh9Ch h9Chkhông thể4yZ7rpSW hoàh9Chn hảoh9Ch 4yZ7rpSWhơn nữtS9FojTwa, n4yZ7rpSWó nh9Chhanh ctS9FojTwhóng đồngh9Ch ýtS9FojTw theo hắntS9FojTw ra.

Tiếng nhạch9Ch kih9Chnh 4yZ7rpSWdị vantS9FojTwg l4yZ7rpSWên khitS9FojTwến ntS9FojTwó 4yZ7rpSWnổi d4yZ7rpSWa gàh9Ch, tS9FojTwbàn tatS9FojTwy 4yZ7rpSWđang 4yZ7rpSWnắm lấyh9Ch ta4yZ7rpSWy hắn bỗng4yZ7rpSW chh9Chốc rutS9FojTwn lêntS9FojTw bần4yZ7rpSW bậtS9FojTwt, 4yZ7rpSW2 răntS9FojTwg tí4yZ7rpSW nữah9Ch l4yZ7rpSWà 4yZ7rpSWva tS9FojTwvào nh9Chhau ctS9FojTwầm ctS9FojTwập, nhh9Chưng vìtS9FojTw h9Chsợ lộ, h9Ch nó đh9Chành h9Chphải chh9Chịu đựng.

Mặc dùtS9FojTw h9Chđôi 4yZ7rpSWmắt đtS9FojTwã đư4yZ7rpSWợc giấ4yZ7rpSWu h9Chsau lớp4yZ7rpSW retS9FojTwn đh9Chen tu4yZ7rpSWyền kiah9Ch, nhtS9FojTwưng nó4yZ7rpSW vẫntS9FojTw đh9Chầy thtS9FojTwu hút, thâ4yZ7rpSWn hìnhtS9FojTw hoàtS9FojTwn hảotS9FojTw, đih9Ch 4yZ7rpSWcùng mtS9FojTwột mộ4yZ7rpSWt chàngh9Ch 4yZ7rpSWtrai khô4yZ7rpSWng kétS9FojTwm phần4yZ7rpSW đẹtS9FojTwp đẽ4yZ7rpSW. Tất tS9FojTw cả 4yZ7rpSWtạo h9Chnên tâh9Chm 4yZ7rpSWđiểm củtS9FojTwa bữah9Ch tiệc.

Tự dưtS9FojTwng…hắn ctS9FojTwảm tS9FojTwthấy tựh9Ch hào4yZ7rpSW! Thằng4yZ7rpSW 4yZ7rpSWcon tr4yZ7rpSWai nàotS9FojTw khôh9Chng th9Chự hàtS9FojTwo kh9Chhi đtS9FojTwi cùngtS9FojTw một côtS9FojTw gtS9FojTwái 4yZ7rpSWnhư vh9Chậy tS9FojTwchứ? ctS9FojTwhỉ là…hắn4yZ7rpSW khtS9FojTwông biết4yZ7rpSW n4yZ7rpSWó ch9Chó cảtS9FojTwm thấytS9FojTw nhưtS9FojTw h9Chvậy khh9Chông? h9ChNhưng hắn cótS9FojTw tS9FojTwcảm tS9FojTwgiác 4yZ7rpSWnhư nh9Chó vàh9Ch h9Chhắn 4yZ7rpSWlà m4yZ7rpSWột cặh9Chp, dùtS9FojTw chẳngh9Ch ah9Chi nóh9Chi gìh9Ch, bà4yZ7rpSWn tah9Chy tS9FojTw2 ngườih9Ch vẫn4yZ7rpSW nắm chặ4yZ7rpSWt h9Chvới n4yZ7rpSWhau, ch9Chả h9Ch2 vẫh9Chn tS9FojTwđi bêh9Chn nhau.

Hắn 4yZ7rpSWkhông biếh9Cht, tS9FojTwnếu ktS9FojTwhông lầmh9Ch th9Chhì đâyh9Ch 4yZ7rpSWlà lầtS9FojTwn th9Chhứ b4yZ7rpSWa gh9Chặp Trh9Chang Thư4yZ7rpSW, nh4yZ7rpSWưng không hi4yZ7rpSWểu sah9Cho h9Chlại 4yZ7rpSWmuốn h9Chtrở ttS9FojTwhành bạntS9FojTw h9Chtrai c4yZ7rpSWủa 4yZ7rpSWcô h9Chta, th9Chừ lúh9Chc nà4yZ7rpSWo hắh9Chn dễh9Ch h9Chdãi vậy satS9FojTwo? Từh9Ch lúh9Chc nàh9Cho hắntS9FojTw dễtS9FojTw tS9FojTwđánh mấttS9FojTw cảmtS9FojTw xúctS9FojTw vậy4yZ7rpSW saotS9FojTw? 4yZ7rpSWVậy tS9FojTwcảm tS9FojTwxúc vớih9Ch H4yZ7rpSWải lh9Chà gì?

Nghĩ tS9FojTwđến đótS9FojTw hắ4yZ7rpSWn k4yZ7rpSWhẽ nhíuh9Ch màh9Chy, 4yZ7rpSWcảm h9Chxúc vh9Chới 4yZ7rpSWcậu tS9FojTwta l4yZ7rpSWà tS9FojTwgì? c4yZ7rpSWó giống…nh9Chhư vớih9Ch Trang tS9FojTwThư không?

Nó th4yZ7rpSWì khôh9Chng 4yZ7rpSWnhận rh9Cha nhtS9FojTwững b4yZ7rpSWối rối4yZ7rpSW đh9Chó trêh9Chn tS9FojTwgương mtS9FojTwặt hh9Chắn, cẩh9Chn thâh9Chn từnh9Chg bước vớitS9FojTw đô4yZ7rpSWi g4yZ7rpSWiày tS9FojTwcao g4yZ7rpSWót, 4yZ7rpSWné nhữngtS9FojTw 4yZ7rpSWcon mắth9Ch gtS9FojTwiả, 4yZ7rpSWnhững tS9FojTwbàn h9Chtay h9Chgiả đầyh9Ch máu4yZ7rpSW dưới4yZ7rpSW tS9FojTwsàn, cố tS9FojTwgắng x4yZ7rpSWao nhã4yZ7rpSWng mình4yZ7rpSW bằngtS9FojTw h9Chmột điệutS9FojTw nhạch9Ch nàh9Cho h9Chđó để4yZ7rpSW tốngtS9FojTw h9Chhết n
hữntS9FojTwg h9Châm ttS9FojTwhanh kinh9Chh dị4yZ7rpSW x4yZ7rpSWung qtS9FojTwuanh. NtS9FojTwó cắn4yZ7rpSW mố4yZ7rpSWi, ctS9FojTwhỉ 4yZ7rpSWvì h9Chmột phúttS9FojTw h9Chghen tịh9Ch h9Chvớ vẫn, đi4yZ7rpSW h9Chmặc h9Chcái v4yZ7rpSWáy v4yZ7rpSWào, đểh9Ch giờtS9FojTw phtS9FojTwải rơh9Chi h9Chvào t4yZ7rpSWình cảnhtS9FojTw nh9Chhư vtS9FojTwầy đây!tS9FojTw h9ChCũng mtS9FojTway l4yZ7rpSWà nó đãh9Ch tS9FojTwkịp đ4yZ7rpSWội h9Chtóc giả…không4yZ7rpSW thì…

“cô 4yZ7rpSWmuốn tS9FojTwuống 4yZ7rpSWtí nướctS9FojTw không?tS9FojTw” h9Chhắn hỏi.

Nó ltS9FojTwiền 4yZ7rpSWgật đầuh9Ch ltS9FojTwia lị4yZ7rpSWa, cơ4yZ7rpSW hộitS9FojTw trốnh9Ch h9Chthoát tS9FojTwcho 4yZ7rpSWnó đ4yZ7rpSWây rồi!h9Ch đợ4yZ7rpSWi kh4yZ7rpSWi htS9FojTwắn tiến đế4yZ7rpSWn cá4yZ7rpSWi tS9FojTwbàn thứ4yZ7rpSWc ăn4yZ7rpSW ởh9Ch giữh9Cha sâ4yZ7rpSWn, nh9Chó nha4yZ7rpSWnh ctS9FojTwhân chạytS9FojTw về4yZ7rpSW phíh9Cha cổngtS9FojTw t4yZ7rpSWrường. nhưng…

“con kh9Chia! Mày4yZ7rpSW 4yZ7rpSWlà tS9FojTwnhỏ nào?”

Nó bịtS9FojTw chặn4yZ7rpSW bởi4yZ7rpSW m4yZ7rpSWột h9Chnữ sinh4yZ7rpSW, nóh9Ch nhíh9Chu mtS9FojTwày, nếutS9FojTw tS9FojTwnó khôngh9Ch lầm…thìh9Ch chtS9FojTwẳng p4yZ7rpSWhải tS9FojTwcon hot gh9Chirl trường4yZ7rpSW tS9FojTwGIRL sao?

“mình có4yZ7rpSW h9Chviệc bận…cótS9FojTw gì4yZ7rpSW chúngtS9FojTw th9Cha ntS9FojTwói chuyệntS9FojTw phiếmh9Ch satS9FojTwo nhé!”tS9FojTw nóh9Ch cốtS9FojTw lảng trán4yZ7rpSWh, ch9Chơ hộitS9FojTw chh9Chạy tS9FojTwtrốn tốth9Ch nhấth9Ch nàyh9Ch, khôtS9FojTwng thể4yZ7rpSW đh9Chể vtS9FojTwụt tS9FojTwđi được.

“mày dám!h9Ch!” nhỏtS9FojTw 4yZ7rpSWhot gih9Chrl cảtS9FojTwm h9Chthấy nhưtS9FojTw h9Chbị sỉh9Ch nhục4yZ7rpSW, liềtS9FojTwn vu4yZ7rpSWng tah9Chy ttS9FojTwát nó4yZ7rpSW. Nhưng h9Chnó đh9Chã né4yZ7rpSW kị4yZ7rpSWp, h9Chnắm tatS9FojTwy nhỏh9Ch lại.

“cô h9Chbị gtS9FojTwì vậytS9FojTw? tôtS9FojTwi 4yZ7rpSWcó làtS9FojTwm h9Chgì 4yZ7rpSWcô đâutS9FojTw” nh9Chó ttS9FojTwức h9Chgiận, nóitS9FojTw rí4yZ7rpSWt q4yZ7rpSWua 4yZ7rpSWkẽ răng.

“mày 4yZ7rpSWcòn dáh9Chm nóitS9FojTw? Tah9Cho thấ4yZ7rpSWy h9Chmày đtS9FojTwi chtS9FojTwung vớh9Chi anh9Chh h9ChKhoa! Nh9Chói tS9FojTwđi! M4yZ7rpSWày l4yZ7rpSWà 4yZ7rpSWai? Ch9Chó phải h9Chvì tS9FojTwmày màh9Ch anh9Chh Kho4yZ7rpSWa tS9FojTwbỏ tah9Cho k4yZ7rpSWhông?” nhtS9FojTwỏ đh9Chó 4yZ7rpSWnói tron4yZ7rpSWg 4yZ7rpSWcơn g4yZ7rpSWiận dữ4yZ7rpSW ttS9FojTwột đ4yZ7rpSWộ, h9Ch2 mắ4yZ7rpSWt giàn giụah9Ch h9Chnhư sh9Chắp khóc.

Nó bối4yZ7rpSW rtS9FojTwối, suh9Chy nghĩtS9FojTw mh9Chột hồi4yZ7rpSW lh9Chiền hấttS9FojTw tS9FojTwtay nh4yZ7rpSWỏ làtS9FojTwm nh9Chhỏ loạntS9FojTwg choạng.

“tôi khônh9Chg ptS9FojTwhải lh9Chà gh9Chì củatS9FojTw Khh9Choa ch9Chả, giờh9Ch ttS9FojTwhì đểtS9FojTw th9Chôi yêh9Chn” nh9Chó h9Chliền bướch9Ch đi4yZ7rpSW nhanh tS9FojTwchóng. ChtS9FojTwợt nhỏh9Ch hoh9Cht 4yZ7rpSWgirl đứng4yZ7rpSW 4yZ7rpSWlên ch4yZ7rpSWặn ntS9FojTwó lại.

“mày tưởngh9Ch tS9FojTwtao ti4yZ7rpSWn h9Chsao? h9ChTao khôtS9FojTwng tS9FojTwcó h9Chngu, tS9FojTwsao màtS9FojTwy khôngh9Ch d4yZ7rpSWám c4yZ7rpSWởi miếngh9Ch tS9FojTwvải ra màh9Ch tS9FojTwnói h9Chchuyện vớitS9FojTw taoh9Ch? Mày4yZ7rpSW tS9FojTwsợ t4yZ7rpSWao sẽh9Ch nh4yZ7rpSWận r4yZ7rpSWa mtS9FojTwặt mày4yZ7rpSW saoh9Ch? Nh9Chếu tS9FojTwmày khôntS9FojTwg lh9Chàm gtS9FojTwì thì tạih9Ch h9Chsoa lạtS9FojTwi tS9FojTwsợ ttS9FojTwao tS9FojTwnhận rh9Cha mặh9Cht tS9FojTwmày chứ?”tS9FojTw h9Chnhỏ tS9FojTwnói h9Chnhư đi4yZ7rpSWên loạn,4yZ7rpSW nh9Chó cả4yZ7rpSWm thấy phh9Chiền phức,h9Ch tS9FojTwđang lưỡngtS9FojTw l4yZ7rpSWự h9Chcó ntS9FojTwên tS9FojTwcho ntS9FojTwhỏ một4yZ7rpSW cưtS9FojTwớc l4yZ7rpSWàm nhỏtS9FojTw tS9FojTwngất xỉu,4yZ7rpSW xontS9FojTwg bỏ4yZ7rpSW 4yZ7rpSWchạy không thìh9Ch đằngtS9FojTw xh9Cha…nó thấy4yZ7rpSW KhotS9FojTwa đan4yZ7rpSWg c4yZ7rpSWhạy lại.

Không hiểu4yZ7rpSW stS9FojTwao tS9FojTwnó tS9FojTwhoảng loạh9Chn, quatS9FojTwy 4yZ7rpSWlưng chạytS9FojTw 4yZ7rpSWngược h9Chvào trotS9FojTwng trườnh9Chg. Nhỏ4yZ7rpSW hot g4yZ7rpSWirl díh9Ch h9Chtheo, ph9Chhía sa4yZ7rpSWu lạih9Ch là4yZ7rpSW tên4yZ7rpSW Khoh9Cha, 4yZ7rpSWcả tS9FojTw3 tS9FojTwrượt đuổi,h9Ch tạ4yZ7rpSWo n4yZ7rpSWên tS9FojTwmột khuntS9FojTwg ch9Chảnh khôi hài.

Đang chạy4yZ7rpSW, từ4yZ7rpSW tronh9Chg rh9Chừng tS9FojTwcây, mh9Chột 4yZ7rpSWcánh tS9FojTwtay vươtS9FojTwn 4yZ7rpSWra h9Chôm chặt4yZ7rpSW ntS9FojTwó nútS9FojTwp h9Chsao thâh9Chn cây. h9ChNó tS9FojTwgào to4yZ7rpSW, nhưngh9Ch đãtS9FojTw bị4yZ7rpSW mộth9Ch bàntS9FojTw tS9FojTwtay bịt4yZ7rpSW mh9Chiệng lại,4yZ7rpSW nó4yZ7rpSW pháth9Ch ktS9FojTwhóc, trờ4yZ7rpSWi h9Chơi! Đừng nóih9Ch là…làh9Ch…ma chứ!!!

Nó khh9Chóc tS9FojTwthầm, ch9Chó 4yZ7rpSWkhi 4yZ7rpSWnào nh9Chó bịh9Ch ăh9Chn th4yZ7rpSWịt khtS9FojTwông? 4yZ7rpSWNó th9Chừng tS9FojTwxem mộth9Ch tS9FojTwbộ phim Zo4yZ7rpSWmbie, h9Chmấy coh9Chn thtS9FojTwây 4yZ7rpSWma troh9Chng p4yZ7rpSWhim rấttS9FojTw ttS9FojTwhích ă4yZ7rpSWn th9Chhịt ngư4yZ7rpSWời…có kh4yZ7rpSWi nào4yZ7rpSW h9Chnó bịh9Ch như h9Ch vậy khôntS9FojTwg? ChếtS9FojTwt nh9Chhư vậytS9FojTw đatS9FojTwu đớn4yZ7rpSW tS9FojTwlắm! n4yZ7rpSWó khôn4yZ7rpSWg muh9Chốn! tS9FojTwNhưng ch9Chố gắ4yZ7rpSWng cỡtS9FojTw nàtS9FojTwo tS9FojTwnó cũng khh9Chông th9Chhoát rh9Cha tS9FojTwđược h9Chbàn ttS9FojTway đangh9Ch ôm4yZ7rpSW chặtS9FojTwt nó.

“yên nàh9Cho! h9ChTôi đây!”

Nó tr4yZ7rpSWòn xtS9FojTwoe mắt…làtS9FojTw gih9Chọng ch9Chủa Lâm…tr4yZ7rpSWong mộttS9FojTw giâh9Chy, 4yZ7rpSWnó thh9Chở phào4yZ7rpSW nhẹh9Ch nhõm.

Cùng lúctS9FojTw đó,4yZ7rpSW tS9FojTw2 t4yZ7rpSWhân hình9Chh chạy4yZ7rpSW vụttS9FojTw qh9Chua, đếnh9Ch k4yZ7rpSWhi tS9FojTwkhông tS9FojTwcòn ng4yZ7rpSWhe 4yZ7rpSWtiếng bước chân,h9Ch h9ChLâm tS9FojTwmới btS9FojTwuông 4yZ7rpSWnó ra.

“cô đâuh9Ch r4yZ7rpSWồi? h9Chra đâh9Chy đi!”4yZ7rpSW chạy4yZ7rpSW mộth9Ch hh9Chồi ktS9FojTwhông thấ4yZ7rpSWy n4yZ7rpSWó đh9Châu, n4yZ7rpSWhỏ ho4yZ7rpSWt gitS9FojTwrl htS9FojTwét toáng lên.

“này! CôtS9FojTw đã4yZ7rpSW 4yZ7rpSWlàm tS9FojTwgì TratS9FojTwng Th4yZ7rpSWư hả?”h9Ch hắtS9FojTwn xôngtS9FojTw lê4yZ7rpSWn, nắmh9Ch ctS9FojTwhặt tS9FojTwvai nhỏh9Ch, bh9Chàn tS9FojTwtay h9Chhắn dùng lựctS9FojTw mh9Chạnh đếh9Chn h9Chnỗi khih9Chến nhỏtS9FojTw h9Chphải nh9Chhăn mh9Chặt đh9Chau đớn.

Nhưng rồi4yZ7rpSW nhỏ4yZ7rpSW ltS9FojTwại khóc.

“Khoa! C4yZ7rpSWậu đâ4yZ7rpSWy rồi!tS9FojTw”  nhỏ4yZ7rpSW tS9FojTwôm hắn.

Hắn khtS9FojTwông tS9FojTwkhiêm nhtS9FojTwường, m4yZ7rpSWạnh ta4yZ7rpSWy tS9FojTwđẩy nh4yZ7rpSWỏ r4yZ7rpSWa h9Chkhiến nhỏ4yZ7rpSW tS9FojTwngã xuốngh9Ch đất.tS9FojTw 4yZ7rpSWĐôi mắt nhỏtS9FojTw tứtS9FojTwc giậh9Chn nh9Chhìn hắn.

“thái độ4yZ7rpSW v4yZ7rpSWậy làtS9FojTw sao4yZ7rpSW? Nênh9Ch nhớh9Ch cậuh9Ch lh9Chà bạn4yZ7rpSW tra4yZ7rpSWi củah9Ch mình!”

Hắn 4yZ7rpSWlơ 4yZ7rpSWđi, tiếph9Ch ttS9FojTwục nhh9Chìn quah9Chnh tìh9Chm 4yZ7rpSWnó, h9Chnhưng kh9Chhi nghtS9FojTwe nhtS9FojTwỏ n4yZ7rpSWói đếntS9FojTw 4yZ7rpSWtừ ‘bạn trai’tS9FojTw h9Ch, hắnh9Ch cườih9Ch ktS9FojTwhẩy, nóih9Ch với4yZ7rpSW giọnh9Chg h9Chchâm chọc.

“bạn tra4yZ7rpSWi? Tô4yZ7rpSWi khôntS9FojTwg biếttS9FojTw ch9Chô h9Chgiả h9Chngu ha4yZ7rpSWy ngốc4yZ7rpSW t4yZ7rpSWhật đây4yZ7rpSW? C4yZ7rpSWô ph4yZ7rpSWải tS9FojTwnhìn bitS9FojTwểu hiện đểtS9FojTw đoá4yZ7rpSWn ý4yZ7rpSW t4yZ7rpSWôi chtS9FojTwứ, t4yZ7rpSWôi vốn4yZ7rpSW khh9Chông xe4yZ7rpSWm ctS9FojTwô làtS9FojTw bạn4yZ7rpSW gái!”

“là vtS9FojTwì co4yZ7rpSWn tS9FojTwnhỏ đó?”

“không! Lh9Chà vtS9FojTwì tS9FojTwngay từh9Ch đầu,tS9FojTw côtS9FojTw khôh9Chng hềtS9FojTw l4yZ7rpSWà bạh9Chn gái4yZ7rpSW 4yZ7rpSWcủa tôi,4yZ7rpSW vh9Chà h9Chnếu 4yZ7rpSWcó thì c4yZ7rpSWũng chỉh9Ch tro4yZ7rpSWng mộ4yZ7rpSWt giâ4yZ7rpSWy!” hh9Chắn tS9FojTwnói, 4yZ7rpSWmiệng nhế4yZ7rpSWch lêntS9FojTw, “để4yZ7rpSW tôih9Ch 4yZ7rpSWnói ctS9FojTwho 4yZ7rpSWcô biết nhé,4yZ7rpSW 4yZ7rpSWnếu th9Chôi đãh9Ch ttS9FojTwừng đồ4yZ7rpSWng 4yZ7rpSWý làtS9FojTwm tS9FojTwbạn trh9Chai c4yZ7rpSWô, ttS9FojTwhì 4yZ7rpSWtin tôh9Chi đi4yZ7rpSW, mộ4yZ7rpSWt 4yZ7rpSWgiây 4yZ7rpSWsau đó, h9Ch là t4yZ7rpSWôi h9Chđã 4yZ7rpSWngầm h9Chchia tatS9FojTwy rồi”.

Nói xon4yZ7rpSWg hắn4yZ7rpSW tiếptS9FojTw tụtS9FojTwc chạytS9FojTw đi4yZ7rpSW tì4yZ7rpSWm nó,h9Ch tâmh9Ch trạ4yZ7rpSWng đangh9Ch batS9FojTwo trùtS9FojTwm hắh9Chn làtS9FojTw h9Chsự tức giậntS9FojTw! h9ChTrang T4yZ7rpSWhư củatS9FojTw hắn,h9Ch ngườ4yZ7rpSWi 4yZ7rpSWmà ltS9FojTwâu lh9Chắm hắntS9FojTw mới4yZ7rpSW gh9Chặp được…đãh9Ch bỏ4yZ7rpSW h9Chchạy! hắn h9Ch không 4yZ7rpSWnhớ đến4yZ7rpSW 4yZ7rpSWhình ảnhh9Ch mạtS9FojTwnh mh9Chẽ củah9Ch côh9Ch nàng4yZ7rpSW h9Chkhi l4yZ7rpSWần đầutS9FojTw tS9FojTwtiên hắntS9FojTw gh9Chặp 4yZ7rpSWở q4yZ7rpSWuán bar, hắn4yZ7rpSW h9Chkhông n4yZ7rpSWhớ côh9Ch 4yZ7rpSWấy đãtS9FojTw trừ4yZ7rpSWng trị4yZ7rpSW th9Chên sah9Chy kitS9FojTwa 4yZ7rpSWnhư th4yZ7rpSWế nà4yZ7rpSWo! Hắnh9Ch h9Chchỉ đọtS9FojTwng tr4yZ7rpSWong đầu một4yZ7rpSW ch9Chô h9Chgái hiền4yZ7rpSW h4yZ7rpSWòa h9Chdễ vỡtS9FojTw k4yZ7rpSWhi h9Chcầm 4yZ7rpSWcây k4yZ7rpSWẹo tS9FojTwbông gòtS9FojTwn ngọth9Ch mịn4yZ7rpSW, chtS9FojTwỉ nhớh9Ch th9Chừng hành độngtS9FojTw thtS9FojTwật nhẹ4yZ7rpSW tS9FojTwnhàng củah9Ch côh9Ch ấyh9Ch. h9Chvà giờ4yZ7rpSW đây,tS9FojTw cậuh9Ch tS9FojTwđổ h4yZ7rpSWoàn totS9FojTwàn lh9Chỗi tS9FojTwcho nhỏ4yZ7rpSW hot 4yZ7rpSW girl, c4yZ7rpSWhắc chắnh9Ch Th9Chrang Thh9Chư đãh9Ch b4yZ7rpSWị ntS9FojTwhỏ đóh9Ch 4yZ7rpSWhăm dtS9FojTwọa đh9Chến m4yZ7rpSWức phả4yZ7rpSWi bỏ4yZ7rpSW chạy!

“chết tS9FojTwtiệt!” tS9FojTwhắn dậmtS9FojTw tS9FojTwchân, xon4yZ7rpSWg tiếph9Ch ttS9FojTwục 4yZ7rpSWtìm kiếh9Chm tr4yZ7rpSWong vh9Chô vọng.

nhỏ ho4yZ7rpSWt gitS9FojTwrl tS9FojTwvẫn ngồh9Chi đóh9Ch, h9Chđôi chânh9Ch mềmh9Ch nhũn,h9Ch nhh9Chỏ hoh9Chàn toàn4yZ7rpSW kh4yZ7rpSWông th9Chhể đứngh9Ch dậy được,h9Ch đôtS9FojTwi môi4yZ7rpSW n4yZ7rpSWhỏ ruh9Chn, rh9Chồi chtS9FojTwìm đắmtS9FojTw th9Chrong nướch9Ch mắ4yZ7rpSWt. tại4yZ7rpSW satS9FojTwo hắntS9FojTw h9Chlạnh h9Chlùng n4yZ7rpSWhư vậy? tại4yZ7rpSW tS9FojTwsao lạih9Ch đốitS9FojTw xử4yZ7rpSW vớtS9FojTwi nhỏh9Ch 4yZ7rpSWnhư vậy?

Trang Th4yZ7rpSWư? tS9FojTwcon béh9Ch 4yZ7rpSWkia tS9FojTwtên T4yZ7rpSWrang Thư?h9Ch nhỏh9Ch ktS9FojTwhẽ tS9FojTwnhíu mày…cảmtS9FojTw giác…4yZ7rpSWcái têh9Chn này qtS9FojTwuen quen!

Còn về4yZ7rpSW nó,tS9FojTw h9Chđể h9Chan tâm,4yZ7rpSW ntS9FojTwó khẽh9Ch lh9Chó đầu4yZ7rpSW rh9Cha, qu4yZ7rpSWả tS9FojTwlà 4yZ7rpSW2 ngườtS9FojTwi ktS9FojTwia đãtS9FojTw chạy4yZ7rpSW mấtS9FojTwt hút th9Chrong bóng4yZ7rpSW tối.

“sao 4yZ7rpSWcậu lạh9Chi tS9FojTwở đây?”h9Ch ntS9FojTwó nhìh9Chn Lâm,h9Ch 4yZ7rpSWthắc mắc.

“tôi ngh9Chủ từh9Ch chiều,4yZ7rpSW lh9Chúc h9Chtỉnh dậy4yZ7rpSW th9Chhì 4yZ7rpSWđã tố4yZ7rpSWi” L4yZ7rpSWâm gãh9Chi đầtS9FojTwu, tS9FojTwnhìn mặth9Ch cậuh9Ch đúng 4yZ7rpSW là vẫn4yZ7rpSW c4yZ7rpSWòn vẻ4yZ7rpSW mh9Chơ m4yZ7rpSWàng ngủ.

“vậy tạh9Chi 4yZ7rpSWsao b4yZ7rpSWiết h9Chtôi màh9Ch cậu4yZ7rpSW cứuh9Ch chứ?h9Ch” nó4yZ7rpSW thốttS9FojTw lên4yZ7rpSW đếntS9FojTw 4yZ7rpSWmức kin4yZ7rpSWh ngạc.

Lâm khtS9FojTwẽ h9Chlắc lắctS9FojTw ctS9FojTwái đầu,4yZ7rpSW ngủh9Ch ti4yZ7rpSWếp 4yZ7rpSWsao đượ4yZ7rpSWc tS9FojTwkhi phảitS9FojTw ngh9Chhe cáitS9FojTw h9Chgiọng thh9Che thtS9FojTwé c4yZ7rpSWủa cô tS9FojTwnàng ho4yZ7rpSWt g4yZ7rpSWirl kiatS9FojTw, v4yZ7rpSWà rồi…cậu4yZ7rpSW khẽtS9FojTw tS9FojTwliếc ntS9FojTwó, xh9Chong dùngtS9FojTw h9Chtay h9Chvuốt mặt4yZ7rpSW tS9FojTwche đitS9FojTw gương mtS9FojTwặt đỏ4yZ7rpSW ửng…ngủ4yZ7rpSW satS9FojTwo 4yZ7rpSWđược kh9Chhi nhìn4yZ7rpSW thấytS9FojTw nótS9FojTw t4yZ7rpSWrong b4yZ7rpSWộ dạ4yZ7rpSWng n4yZ7rpSWày? 4yZ7rpSWChỉ mớ4yZ7rpSWi vừa nãh9Chy th4yZ7rpSWôi, ctS9FojTwậu còntS9FojTw tS9FojTwôm nóh9Ch tron4yZ7rpSWg lònh9Chg, thântS9FojTw tS9FojTwhình nhỏ4yZ7rpSW nhắ4yZ7rpSWn đó,h9Ch cậutS9FojTw chtS9FojTwỉ mutS9FojTwốn nhưh9Ch vậy tS9FojTwmãi, 4yZ7rpSWchỉ m4yZ7rpSWuốn ôtS9FojTwm th4yZ7rpSWật chặth9Ch, n4yZ7rpSWhưng r4yZ7rpSWồi cậutS9FojTw khôngtS9FojTw dáh9Chm, tS9FojTwnếu vậy4yZ7rpSW c4yZ7rpSWô t4yZ7rpSWa stS9FojTwẽ ngất4yZ7rpSW mất.

Nó thtS9FojTwì quýntS9FojTwh tS9FojTwquáng, ch9Chứ h9Chthò đ4yZ7rpSWầu h9Chra nhh9Chìn tS9FojTwvề phítS9FojTwa h9Ch2 ngườih9Ch tS9FojTwkia, btS9FojTwọn htS9FojTwọ đantS9FojTwg 4yZ7rpSWlàm gì ntS9FojTwhỉ? Liệ4yZ7rpSWu cóh9Ch ptS9FojTwhát h4yZ7rpSWiện rh9Cha h9Chnó không?tS9FojTw tS9FojTwRồi nóh9Ch h9Chlại 4yZ7rpSWnhìn 4yZ7rpSWvề phh9Chía Lâm4yZ7rpSW, h9Chsao đó gươnh9Chg mặ4yZ7rpSWt cắth9Ch khôh9Chng 4yZ7rpSWcòn giọt4yZ7rpSW máu.

Lâm mặh9Chc b4yZ7rpSWộ tS9FojTwđồng phtS9FojTwục với4yZ7rpSW cáh9Chi tS9FojTwáo trắng4yZ7rpSW tinh9Chh k4yZ7rpSWhá rộngh9Ch s4yZ7rpSWo với4yZ7rpSW thh9Chân hìnhtS9FojTw cậu4yZ7rpSW, nhưng h9Chthứ tS9FojTwkhiến nó4yZ7rpSW h9Chsợ hãih9Ch lạih9Ch 4yZ7rpSWlà khh9Chung cảh9Chnh ptS9FojTwhía sautS9FojTw! Nếu4yZ7rpSW batS9FojTwn ngh9Chày, cản4yZ7rpSWh t4yZ7rpSWượng nơi đtS9FojTwây đẹptS9FojTw đẽh9Ch là4yZ7rpSW thế,4yZ7rpSW th9Chhì h9Chbây giờ,4yZ7rpSW nótS9FojTw lạih9Ch tr4yZ7rpSWở ntS9FojTwên mh9Cha quáitS9FojTw mh9Chột cáchh9Ch 4yZ7rpSWkì dị.h9Ch Ánh h9Chtrăng mtS9FojTwờ nhh9Chạt, n4yZ7rpSWhững tátS9FojTwn cây4yZ7rpSW t4yZ7rpSWrên ch9Chao ríth9Ch the4yZ7rpSWo tiếh9Chng gió,h9Ch bónh9Chg đeh9Chn ch4yZ7rpSWúng di chh9Chuyển th9Chrên h9Chnền trờ4yZ7rpSWi tS9FojTwtối tăh9Chm, nhữngh9Ch átS9FojTwng mtS9FojTwây tS9FojTwdần trôi4yZ7rpSW quah9Ch, nh4yZ7rpSWưng trh9Chong mắh9Cht nó ch9Chhúng lạih9Ch đượch9Ch nhtS9FojTwân l4yZ7rpSWên thàh9Chnh nhữ4yZ7rpSWng bótS9FojTwng mh9Cha trh9Chắng btS9FojTwiết bay.

Nó rtS9FojTwun bầnh9Ch bật,4yZ7rpSW khôntS9FojTwg ntS9FojTwói tS9FojTwgì h9Chliền 4yZ7rpSWchui v4yZ7rpSWào h9Chlòng 4yZ7rpSWcủa L4yZ7rpSWâm. HàntS9FojTwh độngh9Ch đóh9Ch ktS9FojTwhiến Lâm tS9FojTwsững h9Chngười, đếnh9Ch tS9FojTwkhi 4yZ7rpSWcảm ntS9FojTwhận đư4yZ7rpSWợc sự4yZ7rpSW ru4yZ7rpSWn rẩh9Chy ch9Chủa nh9Chó cậutS9FojTw mớih9Ch khẽtS9FojTw h9Chđặt tS9FojTwtay lên lưngh9Ch nó.

“cậu…đưa tutS9FojTwi rtS9FojTwa khh9Chỏi đh9Chây đih9Ch…làm tS9FojTwơn đih9Ch! Chỗh9Ch nà4yZ7rpSWy gh4yZ7rpSWê quá!”4yZ7rpSW n4yZ7rpSWó lắ4yZ7rpSWp bắp4yZ7rpSW, thân 4yZ7rpSWhình n4yZ7rpSWó càtS9FojTwng cốh9Ch h9Chrúc trtS9FojTwong lònh9Chg Lâm.

Lâm khtS9FojTwông nótS9FojTwi gì,4yZ7rpSW cánh4yZ7rpSW 4yZ7rpSWtay s4yZ7rpSWiết h9Chnó chặth9Ch htS9FojTwơn, h9Chvô tình9Chh điều4yZ7rpSW nàh9Chy tS9FojTwlàm h9Chnó cảm4yZ7rpSW 4yZ7rpSWthấy một chútS9FojTwt 4yZ7rpSWan toàntS9FojTw, rồih9Ch cậtS9FojTwu gầntS9FojTw nhh9Chư nhấh9Chc bổn4yZ7rpSWg nó4yZ7rpSW, bướctS9FojTw h9Chra ktS9FojTwhỏi nhữngtS9FojTw táh9Chn câytS9FojTw rậm rạph9Ch ki4yZ7rpSWa. Nóh9Ch nh4yZ7rpSWắm nghiềh9Chn mắt,4yZ7rpSW nó4yZ7rpSW cả4yZ7rpSWm giátS9FojTwc 4yZ7rpSWkhông tS9FojTwkhí x4yZ7rpSWung qtS9FojTwuanh rấh9Cht lạnhtS9FojTw lẽh9Cho, nhưng h9Chchỉ tS9FojTwkhi tr4yZ7rpSWong vòntS9FojTwg t4yZ7rpSWay Lâm,4yZ7rpSW nótS9FojTw t4yZ7rpSWhấy mtS9FojTwột 4yZ7rpSWsự ấ4yZ7rpSWm áph9Ch nàtS9FojTwo đó4yZ7rpSW vâh9Chy qh9Chuanh, nó kh4yZ7rpSWông biết,tS9FojTw 4yZ7rpSWnhưng nh9Chó mừngtS9FojTw h9Chvì điề4yZ7rpSWu đh9Chó khiế4yZ7rpSWn h9Chnó đỡh9Ch sợ4yZ7rpSW tS9FojTwđi h9Chmột chút.

Khi nó4yZ7rpSW m4yZ7rpSWở mắt,tS9FojTw cũntS9FojTwg làtS9FojTw lú4yZ7rpSWc nh9Chó ntS9FojTwhận 4yZ7rpSWra mìnhtS9FojTw tS9FojTwđang tS9FojTwở 4yZ7rpSWtrong mộttS9FojTw cănh9Ch phòng.h9Ch 4yZ7rpSWNó chỉ tS9FojTwbiết đâtS9FojTwy tS9FojTwlà phòh9Chng VItS9FojTwP vìtS9FojTw ctS9FojTwách bàitS9FojTw th9Chrí ở4yZ7rpSW đây,4yZ7rpSW nhưng4yZ7rpSW chắch9Ch chh9Chắn khônh9Chg ptS9FojTwhải phòngh9Ch của tS9FojTw nó. h9ChChắc đâyh9Ch h9Chlà 4yZ7rpSWphòng h9Chcủa Lâm,4yZ7rpSW nótS9FojTw đoánh9Ch vậy.h9Ch Kh9Chhông kiênh9Chg nể4yZ7rpSW gìtS9FojTw, n4yZ7rpSWó tháoh9Ch đôtS9FojTwi giày cao4yZ7rpSW gót,tS9FojTw tS9FojTwngã phịctS9FojTwh lên4yZ7rpSW cá4yZ7rpSWi giường4yZ7rpSW h9Chêm trư4yZ7rpSWớc mắtS9FojTwt m4yZ7rpSWà quh9Chên mấtS9FojTwt r4yZ7rpSWằng mìnhh9Ch đah9Chng m4yZ7rpSWặt váy phồng.

Lâm tS9FojTwđứng n4yZ7rpSWgay đótS9FojTw, chứngtS9FojTw kiếnh9Ch hết,tS9FojTw litS9FojTwền ngượnh9Chg ctS9FojTwhín ch9Chả mặt,h9Ch nhưntS9FojTwg h9Chcậu 4yZ7rpSWvẫn lầm lũitS9FojTw, khôngh9Ch ntS9FojTwói gh9Chì, ngồ4yZ7rpSWi l4yZ7rpSWên tS9FojTwcửa sổ4yZ7rpSW. btS9FojTwên ngh9Choài 4yZ7rpSWbữa tiệtS9FojTwc v4yZ7rpSWẫn n4yZ7rpSWáo n4yZ7rpSWhiệt, h9Chmặc ch9Chho ở đâyh9Ch kh9Chhông giah9Chn tS9FojTwim 4yZ7rpSWắng đế4yZ7rpSWn lạh9Ch thường.

Cậu mítS9FojTwm môih9Ch, cậutS9FojTw khôngtS9FojTw muốtS9FojTwn đưah9Ch mắth9Ch nhìtS9FojTwn nó4yZ7rpSW, nhưngh9Ch ch9Chậu khôn4yZ7rpSWg h9Chcưỡng 4yZ7rpSWlại được. h9Chnó đtS9FojTwang nằmtS9FojTw h9Chtrên gitS9FojTwường củah9Ch cậ4yZ7rpSWu, thậttS9FojTw n4yZ7rpSWgọt nh9Chgào. ĐôitS9FojTw mắttS9FojTw 4yZ7rpSWnhắm, cótS9FojTw lh9Chẽ ch9Chô th9Cha đa4yZ7rpSWng cố ngủ,4yZ7rpSW rtS9FojTwồi cátS9FojTwnh h9Chtay đanh9Chg đặth9Ch ltS9FojTwên cáitS9FojTw c4yZ7rpSWhăn m4yZ7rpSWà cậutS9FojTw vẫtS9FojTwn h9Chđắp hh9Chằng đêm,4yZ7rpSW r4yZ7rpSWồi hương thơ4yZ7rpSWm củatS9FojTw nóh9Ch 4yZ7rpSWsẽ đọngtS9FojTw lạtS9FojTwi 4yZ7rpSWnơi đấy4yZ7rpSW, rồih9Ch hươngh9Ch tS9FojTwthơm tS9FojTwấy tS9FojTwsẽ lạih9Ch khiếtS9FojTwn c4yZ7rpSWon titS9FojTwm cậuh9Ch xáo trộn.

Lâm h9Chcúi đầh9Chu, hướngh9Ch h9Chmắt x4yZ7rpSWuống stS9FojTwàn nhà.

Một khotS9FojTwảng lặng4yZ7rpSW đh9Cháng sợ.

Cậu nhí4yZ7rpSWu m4yZ7rpSWày, khh9Chông sh9Chao n4yZ7rpSWgăn h9Chđược tS9FojTwđôi châ4yZ7rpSWn tS9FojTwđang titS9FojTwến 4yZ7rpSWvề nó,4yZ7rpSW khôtS9FojTwng ngă4yZ7rpSWn được đôih9Ch mắ4yZ7rpSWt ch9Chứ nhình9Ch nó4yZ7rpSW chằtS9FojTwm chằm.4yZ7rpSW h9Chtrời ơi!4yZ7rpSW Ch9Chậu điênh9Ch mtS9FojTwất! tS9FojTwsai lầmh9Ch ktS9FojTwhi dẫtS9FojTwn h9Chnó về phh9Chòng, nhưn4yZ7rpSWg k4yZ7rpSWhi đó,tS9FojTw cậ4yZ7rpSWu khôn4yZ7rpSWg cò4yZ7rpSWn tS9FojTwnơi nàtS9FojTwo kháh9Chc đtS9FojTwể dẫnh9Ch nótS9FojTw 4yZ7rpSWđi tr4yZ7rpSWốn. kh9Chhó ktS9FojTwhăn lắmh9Ch cậu mớtS9FojTwi dừngh9Ch bước,4yZ7rpSW cậ4yZ7rpSWu d4yZ7rpSWùng hếh9Cht ctS9FojTwan đảmh9Ch h9Chđể chạtS9FojTwy vàoh9Ch phò4yZ7rpSWng tắm.

Khóa ttS9FojTwrái c4yZ7rpSWửa t4yZ7rpSWhật chh9Chặt, cậutS9FojTw cúi4yZ7rpSW xuốngtS9FojTw bồntS9FojTw rửa4yZ7rpSW mặt,4yZ7rpSW khô4yZ7rpSWng h9Chngừng th9Chóe nướctS9FojTw lên m4yZ7rpSWặt đểh9Ch đượctS9FojTw tỉnh9Chh táo.

Nhìn mình9Chh qu4yZ7rpSWa g4yZ7rpSWương, h9Chchưa bah9Cho h9Chgiờ ch9Chậu h9Chthấy mặtS9FojTwt mìh9Chnh đỏ4yZ7rpSW đ4yZ7rpSWến vây,h9Ch đô4yZ7rpSWi tS9FojTwmắt đó chh9Chưa 4yZ7rpSWbao gtS9FojTwiờ tS9FojTwkhao h9Chkhát đtS9FojTwến vậy,h9Ch h9Chcậu thh9Chở dốc,tS9FojTw xéh9Chm chúh9Cht n4yZ7rpSWữa làh9Ch lh9Chàm chuyệnh9Ch cóh9Ch lỗitS9FojTw với tS9FojTwnó. m4yZ7rpSWột th9Chhứ cảmh9Ch gh9Chiác tộih9Ch lỗ4yZ7rpSWi tS9FojTwbao trh9Chùm h9Chcậu, khtS9FojTwiến cậ4yZ7rpSWu 4yZ7rpSWgục xuốh9Chng, chh9Chỉ mon4yZ7rpSWg tS9FojTwnó đứng 4yZ7rpSWngay trước4yZ7rpSW mtS9FojTwặt đtS9FojTwể đưh9Chợc xi4yZ7rpSWn tS9FojTwlỗi nó.

Nhưng tS9FojTwcó một4yZ7rpSW đi4yZ7rpSWều 4yZ7rpSWkhông thể4yZ7rpSW stS9FojTwửa ctS9FojTwhữa đượctS9FojTw nữah9Ch…cậu yêtS9FojTwu nh9Chó thậh9Cht rồi!

Rồi h9Chcậu lạih9Ch nh9Chhìn mìnhtS9FojTw th9Chrong gương.

Cậu…sẽ bảo4yZ7rpSW h9Chvệ nó,tS9FojTw ctS9FojTwhắc ch4yZ7rpSWắn 4yZ7rpSWlà vậy!

“cộc cộc4yZ7rpSW cộc!”

“cậu 4yZ7rpSWở troh9Chng đtS9FojTwó à?”4yZ7rpSW t4yZ7rpSWiếng 4yZ7rpSWnó thh9Chì thàh9Cho ở4yZ7rpSW ngh9Choài c4yZ7rpSWánh cửa.

Lâm liền4yZ7rpSW nhtS9FojTwanh h9Chchóng lấyh9Ch lh9Chại btS9FojTwình tĩnh4yZ7rpSW, m4yZ7rpSWở 4yZ7rpSWcửa btS9FojTwước rh9Cha 4yZ7rpSWngoài. Nhìh9Chn tS9FojTwthấy Lâm, tS9FojTwnó li4yZ7rpSWền cảmtS9FojTw thấyh9Ch hơi4yZ7rpSW ngượng,tS9FojTw stS9FojTwau đtS9FojTwó quh9Chay mặth9Ch tS9FojTwđi chỗtS9FojTw kháctS9FojTw nói.

“cậu ch4yZ7rpSWo tôih9Ch mượn4yZ7rpSW tS9FojTwđồ h9Chmặc đh9Chược không?tS9FojTw Tô4yZ7rpSWi ch9Chần phả4yZ7rpSWi tS9FojTwvề ptS9FojTwhòng 4yZ7rpSWvới h9Chthân phậnh9Ch là Hải…nên…”

“không sao4yZ7rpSW! Tôh9Chi đtS9FojTwi l4yZ7rpSWấy ctS9FojTwho cô”4yZ7rpSW L4yZ7rpSWâm nóih9Ch, nhưngh9Ch ti4yZ7rpSWm ctS9FojTwậu lại4yZ7rpSW nhh9Chói…hằng đêmtS9FojTw nó4yZ7rpSW vẫh9Chn ở h9Chchung ph4yZ7rpSWòng 4yZ7rpSWvới 4yZ7rpSWcậu ta4yZ7rpSW! CótS9FojTw gì4yZ7rpSW h9Chchắc ch9Chhắn hắ4yZ7rpSWn không4yZ7rpSW tS9FojTwlàm gtS9FojTwì ntS9FojTwó khôn4yZ7rpSWg? Chỉh9Ch vừtS9FojTwa rồi 4yZ7rpSW thôi, cậu4yZ7rpSW còn4yZ7rpSW cóh9Ch ýh9Ch nh9Chghĩa điên4yZ7rpSW rồtS9FojTw h9Chvới nótS9FojTw, liệutS9FojTw htS9FojTwắn tS9FojTwsẽ khônh9Chg làmtS9FojTw tS9FojTwvậy nếuh9Ch biế4yZ7rpSWt nó 4yZ7rpSWlà 4yZ7rpSWcon gái?

“sao cô4yZ7rpSW…tôi đh9Chã biếttS9FojTw tS9FojTwcô làh9Ch c4yZ7rpSWon gái…liệuh9Ch sẽtS9FojTw a4yZ7rpSWn h9Chtoàn hơntS9FojTw 4yZ7rpSWkhi h9Chcô ởh9Ch tS9FojTwchung vớ4yZ7rpSWi tôi?” Lâ4yZ7rpSWm đề4yZ7rpSW nghị4yZ7rpSW, ta4yZ7rpSWy vẫtS9FojTwn 4yZ7rpSWgiả h9Chvờ lụctS9FojTw lọh9Chi trontS9FojTwg tủtS9FojTw đồtS9FojTw mộth9Ch bộh9Ch đồh9Ch c4yZ7rpSWho nó.

“nhưng…tôi cầh9Chn tS9FojTwphải tih9Chếp cậnh9Ch cậuh9Ch tS9FojTwta để…trảtS9FojTw tS9FojTwthù…” nótS9FojTw nh9Chói dối!

Chắc tS9FojTwchắn làh9Ch nói4yZ7rpSW dối,h9Ch ntS9FojTwó ctS9FojTwòn tS9FojTwsững n4yZ7rpSWgười h9Chvì ch9Châu nóh9Chi dốitS9FojTw tS9FojTwkhi nãh9Chy! h9ChChẳng phảtS9FojTwi 4yZ7rpSWtừ lâu h9Chđã biếth9Ch ý4yZ7rpSW đh9Chịnh trtS9FojTwả th9Chhù tiêtS9FojTwu ttS9FojTwan rtS9FojTwồi saotS9FojTw? Vậy…stS9FojTwao vh9Chẫn phải4yZ7rpSW ở4yZ7rpSW chh9Chung phòn4yZ7rpSWg với hắnh9Ch nhỉ4yZ7rpSW? h9ChNó nh9Chgơ mặt,h9Ch như4yZ7rpSWng tS9FojTwlại nởtS9FojTw n4yZ7rpSWụ cườh9Chi đểh9Ch ch4yZ7rpSWe h9Chđi sựh9Ch lú4yZ7rpSWng ttS9FojTwúng đh9Chó…nó khôn4yZ7rpSWg thể ngtS9FojTwhĩ 4yZ7rpSWra đượch9Ch tS9FojTwlí d4yZ7rpSWo n4yZ7rpSWào kh9Chhiến nh9Chó muốn4yZ7rpSW h9Chtiếp h9Chtục ở4yZ7rpSW chh9Chung phòng4yZ7rpSW với4yZ7rpSW hắn4yZ7rpSW cả!

“tôi hiểutS9FojTw h9Chmà” ,LâmtS9FojTw tiếnh9Ch vềtS9FojTw nh9Chó, đưah9Ch rh9Cha h9Chmột bộtS9FojTw đồ,”tS9FojTw côtS9FojTw t4yZ7rpSWhay đi,tS9FojTw h9Chbộ vátS9FojTwy nàyh9Ch cứ đểh9Ch đây,4yZ7rpSW tô4yZ7rpSWi sẽh9Ch gh9Chiấu gih9Chúp cô”.

Nó mỉ4yZ7rpSWm cườtS9FojTwi thậttS9FojTw tư4yZ7rpSWơi, qh9Chuả tS9FojTwlà ma4yZ7rpSWy mắn4yZ7rpSW kh9Chhi ttS9FojTwrong tìh9Chnh cảnhtS9FojTw n4yZ7rpSWày lại4yZ7rpSW g4yZ7rpSWặp mộth9Ch người h9Chtốt nhưh9Ch Lâm.tS9FojTw NtS9FojTwó khẽ4yZ7rpSW h9Chcảm ơn,h9Ch rtS9FojTwồi cũn4yZ7rpSWg cầtS9FojTwm btS9FojTwộ h9Chđồ tiếntS9FojTw vtS9FojTwề phò4yZ7rpSWng tắm.