Chết!!! lỡ yêu rồi!làm sao đây? - Chap 34 - 36

Chiều, 6Lpcnó lếtGJGF ikDncái t6Lpchân hình4DWt m6Lpcệt mỏi4DWt ikDncủa 6Lpcmình về4DWt phikDnòng, nGJGFó thGJGFầm cảmGJGF ikDnơn Lâm6Lpc. Nhờ cậu4DWt 4DWtta me2TRà nikDnguyên chiềuikDn nóe2TR cGJGFó e2TRvô te2TRrường đâu,ikDn 6Lpcnên cikDnái b4DWtảng đa6Lpcng tre2TReo trướcikDn ngực đâyGJGF khikDnông gâe2TRy phiền6Lpc e2TRhà gìGJGF cGJGFho ne2TRso cảikDn, ne2TRó unGJGFg 4DWtdung điikDn trikDnả 6Lpccái 4DWtbảng ikDncho the2TRầy giá6Lpcm thị, ikDnxong GJGFđi vikDnề phòng.

Vừa mởGJGF cikDnửa re2TRa, 6Lpcnó thấ4DWty hắikDnn đanGJGFg GJGFngồi t4DWtrên giường,6Lpc đôi6Lpc GJGFmắt đan4DWtg đăe2TRm e2TRchiêu nhìn mGJGFột tấme2TR h6Lpcình đikDnã bịGJGF vàn4DWtg ố6Lpc ikDn4 6Lpcgóc hìn4DWth. Khôn6Lpcg ge2TRian GJGFbao trùme2TR hắnGJGF tĩGJGFnh mịch, ánh4DWt sá6Lpcng yếe2TRu ớt4DWt bê6Lpcn GJGFngoài loán4DWtg thGJGFoáng cGJGFho nó4DWt c6Lpcảm giácikDn e2TRmờ GJGFảo, cứikDn nhe2TRư người4DWt ngồi đấy4DWt khônge2TR ikDnphải 4DWtlà mộe2TRt GJGFcon ngườie2TR lạnhikDn lùn4DWtg tàne2TR bạ4DWto, mikDnà là4DWt mộte2TR ngườiikDn mane2TRg đầye2TR vẻe2TR u s6Lpcầu phiềnGJGF 4DWtmuộn. Hắne2TR đangikDn tikDnrút đ4DWti 4DWtưu e2TRtư q4DWtua nhữngikDn cáiikDn ikDnthở he2TRắt đe2TRều đặnikDn, đôi6Lpc mắt 4DWt đăm ch4DWtêu dán6Lpc chặ4DWtt vào6Lpc t4DWtấm hikDnình, buồnGJGF bãikDn, đikDnó ikDnlà ikDnnhững 6Lpcgì e2TRnó có4DWt thể6Lpc ikDnthấy, tiGJGFếc nuối, đó4DWt làGJGF nh6Lpcững gìe2TR đane2TRg đọnikDng lGJGFại nơiikDn k4DWthóe mắtikDn củGJGFa hắn.

Nó ikDncứ đứng4DWt lặngGJGF nh6Lpcư thếikDn ne2TRày, ikDncho tới6Lpc e2TRkhi hắne2TR n6Lpcgước mặ4DWtt lêne2TR, ne2TRhìn e2TRnó, xo6Lpcng hikDnắn mỉm cưGJGFời, lGJGFấy 4DWtcái ikDnví raikDn, nhétGJGF tấm4DWt hìe2TRnh đóe2TR lại.

“cậu 6Lpcvề rồiGJGF 4DWtà?” hắ6Lpcn hỏi.

Nó khôngGJGF nó4DWti g4DWtì, e2TRgật đầu,4DWt tự6Lpc dưGJGFng hìnikDnh ảnhikDn vừa6Lpc rikDnồi 6Lpcám ảnhGJGF 4DWtnó, e2TRkhiến nGJGFó bị 4DWtsuy GJGFsụp. 4DWtĐâu l4DWtà ikDncon ngGJGFười củ4DWta hắ4DWtn, chợ4DWtt cGJGFó g6Lpcì dikDnâng likDnên trikDnong 4DWtlòng ne2TRó, ikDnnó chợt t6Lpchấy hắ6Lpcn qGJGFuá đánge2TR thươn6Lpcg! ĐángGJGF thư6Lpcơng e2TRđến pe2TRhát ikDnkhóc ikDnlên được!e2TR Chợt4DWt cái6Lpc ý4DWt nghĩ trả6Lpc t6Lpchù tiGJGFêu 6Lpctan troe2TRng đầuikDn nó,GJGF nóGJGF thấy4DWt lạGJGFc lốe2TRi, nikDnó đa6Lpcng l6Lpcàm g4DWtì ở6Lpc đâe2TRy? NếuGJGF không pGJGFhải 6Lpctrả thikDnù thikDnì cikDnó p4DWthải ne2TRó làGJGF mộ6Lpct đứGJGFa trGJGFơ t4DWtrẽn, ikDngiả tikDnrai đ4DWtể tGJGFiếp 6Lpccận e2TRbọn con traGJGFi 6Lpcsao? Ph6Lpcải vậGJGFy ikDnkhông? NóikDn phải4DWt l6Lpcàm e2TRgì b4DWtây gGJGFiờ? PhảikDni e2TRlàm g4DWtì ikDnđể cóGJGF thGJGFể ce2TRân bằnGJGFg được đây6Lpc? M6Lpcục đích4DWt củ6Lpca nóikDn, khGJGFi quyế4DWtt định6Lpc gi4DWtả traGJGFi 4DWtlà đểGJGF GJGFtrả thù…nhưngikDn n4DWtó ti4DWtêu tan rồi…ikDntiêu t4DWtan thật4DWt rồi!

Nó ngư6Lpcớc mắt6Lpc n6Lpchìn hắ4DWtn, nụGJGF ikDncười trên6Lpc mô6Lpci e2TRhắn GJGFthật e2TRhiền hòa,6Lpc đôi6Lpc mắt6Lpc đầikDny bìnhGJGF yên, bờGJGF 4DWtvai e2TRvô GJGFcùng ấm6Lpc á6Lpcp, tựGJGF nhie2TRên che2TRỉ muốe2TRn vikDnùi đầu4DWt trone2TRg đó6Lpc. nGJGFó l4DWtắc lắcikDn 4DWtcái đầu.

“tôi 6Lpcthua rồi!e2TR th6Lpcua đ4DWtậm tGJGFhiệt rồi!e2TR cậ6Lpcu tGJGFha ch6Lpco e2TRtui ikDnđi!” ikDnnó lầ6Lpcm bầm6Lpc, hắne2TR nghệch 4DWt mặt ikDnra, nóe2TR đan4DWtg nóGJGFi gìikDn vậy?

Thời giaikDnn thấm4DWt the2TRoắt lạ6Lpci đikDni que2TRa thêmikDn ikDnmột khoảng,GJGF 6Lpcnó 6Lpcvới LâGJGFm đãikDn e2TRtrở lạ4DWti bìn6Lpch thường, ng4DWtày nge2TRày vẫnGJGF cikDnười n4DWtói, 6Lpclâu lâ4DWtu lại6Lpc 4DWtcòn là6Lpcm gố6Lpci ikDncho cậu6Lpc 6Lpcta, nh6Lpcưng chunge2TR quy lGJGFà vẫ6Lpcn rấte2TR tốt6Lpc. còne2TR vớikDni hắn6Lpc thì4DWt lạikDni lGJGFà mộtikDn đốe2TRng hỗnikDn 6Lpcđộn, nóe2TR 4DWtnửa muốe2TRn bình ikDnthường v4DWtới hắn,6Lpc nửa6Lpc muốne2TR née2TR tránh6Lpc! B4DWtỗng 4DWtnó maikDnng đầye2TR cảmGJGF giáce2TR nhGJGFư kẻ6Lpc tộ6Lpci đồ, khôngGJGF dikDnám 4DWtđối diệnGJGF vớie2TR mộe2TRt ngườie2TR than4DWth caikDno nhe2TRư hikDnắn, thật4DWt 6Lpclà 4DWtrối que2TRá đi!

“Huy! 6LpcEm đanGJGFg làme2TR gìGJGF vậy?”e2TR n6Lpcó đẩ6Lpcy cửa6Lpc phGJGFòng eGJGFm n4DWtó bư6Lpcớc vào.

Đúng e2TRnhư n6Lpcó đoán,4DWt e6Lpcm nikDnó ikDnđang c4DWtặm c4DWtụi họce2TR 6Lpcbài 4DWttrên bàikDnn học,ikDn áikDnnh đèe2TRn từe2TR cái6Lpc đèn học4DWt lGJGFe lắt4DWt, áe2TRnh sáne2TRg bênGJGF ngoàe2TRi gầnGJGF e2TRnhư e2TRtắt h4DWtẳn. ikDnNó điikDn ikDnlại, ikDnvỗ vỗ4DWt vaikDni ch6Lpco em nó.

“học ho6Lpcài là4DWt saoe2TR? e2TRĐi che2TRơi vớiikDn chGJGFị ne2TRha!” nó6Lpc e2TRnói, giọng6Lpc 4DWtphấn khởi.

Huy ngướcGJGF ikDnmặt lê4DWtn, nhì4DWtn e2TRnó c6Lpcười xò6Lpca, GJGFxong e2TRlại lắe2TRc đầu.

“em khôe2TRng mikDnuốn ikDnđi 4DWtra ngoài”6Lpc e2TRcậu n6Lpchẹ gie2TRọng n4DWtói, tae2TRy tạmGJGF 4DWtthời 4DWtbỏ 6Lpcbút, xoaikDny người ngồi6Lpc 4DWtđối diện4DWt vớiGJGF ikDnchị mình.

Nó 6Lpcnghe xikDnong gãikDni 4DWtgãi đầu.

“sao khôe2TRng muốn6Lpc chứGJGF? híe2TRt thởikDn khônge2TR GJGFkhí 4DWttrong lànhGJGF ke2TRhông phảiikDn 4DWttốt hơnikDn sao?”

“nhưng…ngày lễikDn e2TRsắp tớie2TR rồikDni, 4DWtbên ne2TRgoài ồn6Lpc e2TRào 6Lpclắm, e4DWtm khikDnông e2TRmuốn 4DWtra đ6Lpcó!” Hu4DWty nói vae2TRn nài.

Nó lạiGJGF g6Lpcãi đầue2TR, eikDnm nó4DWt ikDnnói đ6Lpcúng th6Lpciệt, chẳGJGFng lGJGFà Halle2TRoween sắpe2TR tới,GJGF t4DWtrường BOY vàGJGF GIRikDnL sẽ6Lpc sát6Lpc e2TRnhập cùnGJGFg tổGJGF chGJGFức me2TRột be2TRữa tiệce2TR vô6Lpc c6Lpcùng 4DWtlớn. 4DWtNhưng 4DWtnó GJGFlại rùng mìGJGFnh, ikDnvào 6Lpccái GJGFngày e2TRđó bọnikDn họ4DWt sGJGFẽ th4DWta hồikDn g4DWtiả dạng6Lpc GJGFma quikDnỷ e2TRhù dọe2TRa lẫe2TRn e2TRnhau, nó6Lpc thì lại…sợ4DWt ikDnma hơGJGFn gGJGFì hết!ikDn Nhưng…cònikDn n6Lpcữa…lỡ bọnGJGF nữGJGF sin6Lpch nhGJGFận rGJGFa nikDnó the2TRì e2TRsao? GJGFNguy thật, ng4DWtày h6Lpcôm GJGFđó GJGFnó ph4DWtải trikDnốn thôi!

Chỉ c4DWtòn GJGF3 ikDnngày nikDnữa l4DWtà tớ4DWti buổ4DWti lễ,GJGF nóGJGF cànikDng 4DWttránh mặt,4DWt GJGFnó ikDnthà nấpikDn 6Lpcở chikDnỗ rừe2TRng cây ikDnlàm gikDnối ce2TRho Lâ4DWtm chứ6Lpc nhấte2TR que2TRyết kikDnhông chị4DWtu giúe2TRp mọie2TR nGJGFgười, 6Lpchắn e2TRvốn đã6Lpc kGJGFhó gặp nó,e2TR g6Lpciờ càGJGFng khikDnó ikDnhơn kikDnhiến ikDntâm e2TRtrạng khe2TRông kh6Lpcỏi ke2TRhó chịu.

Còn ikDn2 ngày6Lpc e2TRnữa, sâikDnn trườikDnng tGJGFấp nập,e2TR khôn6Lpcg GJGFkhí lễ6Lpc hộGJGFi đãikDn đến,6Lpc b4DWtọn cikDnon trai hăGJGFng e2TRhái 4DWtlàm ve2TRiệc đểGJGF GJGFchuẩn bịGJGF lễ6Lpc, be2TRởi h4DWtọ biết…lầnGJGF e2TRnày ce2TRác e2TRnữ sine2TRh e2TRsẽ q6Lpcua dikDnự lễ, e2TR nên g4DWtương mặ6Lpct 6Lpcai ce2TRũng hớikDnn hGJGFở. (viế6Lpct tớie2TR 6Lpcđây cũ4DWtng ikDnphải làm6Lpc 6Lpcbộ mặe2TRt nàyGJGF =.=”)

Ngày m4DWtai GJGFlà lễ4DWt, e2TRmọi thứe2TR c4DWtàng tấpGJGF nậikDnp, ngườikDni người4DWt chạyGJGF qikDnua e2TRchạy lạie2TR chikDnuẩn bị ne2TRhư mắikDnc cửi,GJGF nGJGFó vẫn6Lpc núGJGFp ở6Lpc đâuGJGF đó,ikDn Le2TRâm vẫ4DWtn bì4DWtnh lặne2TRg ngủ,6Lpc c4DWtòn hắnGJGF vẫnikDn te2TRâm tran4DWtg khó ch4DWtịu k4DWthi GJGFphải 4DWttìm nó.4DWt Trướ4DWtc cổng4DWt, m6Lpcột GJGFcái GJGFgiàn 6Lpcma 4DWtquái đư4DWtợc dựe2TRng lênGJGF, bọn4DWt h6Lpcọ dán 6Lpclên ikDnđó đGJGFầy nhữGJGFng 4DWtcon nhện6Lpc v4DWtà ikDnrắn 6Lpcbằng nhựa,4DWt dư4DWtới cGJGFỏ, rảiGJGF đầyikDn nGJGFhưng bàn6Lpc tGJGFay ma quáiikDn như6Lpc đGJGFang n6Lpchô GJGFlên t6Lpcừ mikDnặt đất,GJGF lâGJGFu GJGFlâu lạie2TR làikDn nh4DWtững ng4DWtôi mikDnộ giả.6Lpc e2TRTrên xích đikDnu thGJGFì gắne2TR đầy4DWt nhãnGJGF cầuikDn nổi6Lpc đầGJGFy g6Lpcân máu4DWt, cóGJGF 6Lpccái e2TRđược treGJGFo lủngGJGF lẳngikDn đ6Lpcưa xuốn4DWtg. Bọn co4DWtn GJGFtrai lấyGJGF tGJGFay m4DWtình, nhúnikDng vikDnào sơ4DWtn mGJGFàu đikDnỏ, ịn4DWt likDnên trường,4DWt tạo6Lpc 6Lpcra nh6Lpcững vếikDnt tay đ4DWtầy me2TRáu khắpe2TR nơie2TR. Đ4DWtương GJGFnhiên, ikDnvới một6Lpc ngôi6Lpc trư6Lpcờng giàu6Lpc ce2TRó, nhie2TRêu đóGJGF 4DWtchẳng thấm th6Lpcía gGJGFì. 6LpcĐèn đủGJGF màue2TR được4DWt giăn4DWtg lêikDnn khikDnắp nơi,GJGF tốie2TR đ6Lpcến, bọGJGFn 6Lpchọ nghỉ6Lpc ngơ6Lpci, chỉ GJGFcòn cikDnhờ GJGFngày m4DWtai nữa6Lpc thôi.

Còn 6Lpcvề nGJGFó, nóGJGF ngikDnồi từikDn tGJGFrên phònge2TR, nhìGJGFn ikDnxuống ikDnsân rồie2TR rùGJGFng mikDnình, kéoe2TR rè6Lpcm lạGJGFi, đắp chăikDnn kín6Lpc ngư6Lpcời. hGJGFu h4DWtu! maikDni nóikDn sGJGFẽ khônge2TR e2TRra khGJGFỏi phòe2TRng đâ6Lpcu, g4DWthê quáe2TR ikDnghê quGJGFá! Hức hức!

Cái ngàyikDn e2TRnó sợGJGF hãiikDn cGJGFũng tới,e2TR hắne2TR dậ4DWty te2TRừ sớm4DWt đểikDn chuGJGFẩn bị,6Lpc nhìe2TRn qGJGFua nóikDn, thấyGJGF nó đ4DWtắp chă6Lpcn r4DWtun 6Lpcbần bật.

“cậu bịe2TR 6Lpcgì vậy?”ikDn e2TRhắn quikDnan tâm.

“không…chẳng GJGFcó gGJGFì c4DWtả? cậGJGFu đi6Lpc đ6Lpci! e2TRTui khGJGFông điGJGF đâu”4DWt e2TRnó nói6Lpc giọngikDn cò4DWtn run run.

“này! Kh6Lpcông phảikDni bGJGFị sốikDnt GJGFnặng ch4DWtứ?” he2TRắn likDnại gầe2TRn, h6Lpcất chă6Lpcn ce2TRủa nó4DWt ra.

Nó giậtGJGF mìne2TRh, trợn4DWt mắtikDn nhì6Lpcn hắn4DWt, hée2TRt lớn.

“20cm!!!”

Hắn GJGFhiểu ý6Lpc, liền4DWt đứng4DWt lùi4DWt mikDnột bưe2TRớc, n6Lpchưng lại4DWt l6Lpcúng túng.

“nếu bị6Lpc bệGJGFnh th4DWtì 6Lpcnên e2TRđi khám4DWt chứ?”

“tôi khônikDng c6Lpcó bệ6Lpcnh mà…c6Lpchỉ làe2TR…” ,nikDnó kGJGFhẽ đưa4DWt GJGFmắt nGJGFhìn xe2TRuống sâGJGFn trườnge2TR ,“tGJGFôi không d4DWtám 4DWtđi rikDna đó!”,4DWt nóGJGF l4DWtại trù4DWtm ch4DWtăn kín6Lpc 4DWtmít, ikDnrun bầnikDn bật.

Mới đe2TRầu h4DWtắn còikDnn nghệchGJGF mặt4DWt, n4DWthưng vềe2TR ikDnsau, lạiikDn nh6Lpcớ cá4DWti tíikDnnh sikDnợ me2TRa củaikDn 4DWtnó, hắnikDn lại GJGFcười lớn.

“cậu 4DWttrẻ coe2TRn GJGFquá đấy!e2TR chỉGJGF ikDnlà đồe2TR giả4DWt thôi6Lpc mà!”

“cũng khô4DWtng được!4DWt làmikDn ơn…điGJGF đi…điGJGF me2TRột mình6Lpc đi!e2TR TuGJGFi khôe2TRng dá6Lpcm điGJGF đâu!”4DWt ne2TRó van nài.

Rồi kikDnhông giae2TRn chợikDnt iikDnm ắikDnng, GJGFnó ngikDnhe tiế6Lpcng hắn6Lpc thởe2TR e2TRhắt rGJGFa, rồi4DWt tiếne2TRg đ6Lpcóng cửa ikDn lại, tới6Lpc ikDnlúc này4DWt nó4DWt mới6Lpc thở6Lpc phà6Lpco re2TRa, tựe2TR nhGJGFiên lGJGFại c4DWtó 6Lpccảm giác6Lpc tội6Lpc lỗi,ikDn nếu kh4DWtông lầmikDn tGJGFhì hắGJGFn 6Lpcdự tGJGFính lGJGFà s6Lpcẽ đGJGFi e2TRvới nóGJGF dựGJGF tGJGFiệc, nGJGFhưng 4DWtxin le2TRỗi n6Lpché! ikDnCái tikDnính sợ 4DWtma củae2TR ikDnnó likDnà bất4DWt trGJGFị mà!

Bóng đêm6Lpc buône2TRg 4DWtxuống, 86Lpch tối,e2TR mọ4DWti the2TRứ bắikDnt đikDnầu, e2TRngoài cổngGJGF, be2TRọn cGJGFon 6Lpcgái bên trườnge2TR e2TRGIRL đã4DWt qGJGFua, GJGFhình nGJGFhư bọne2TR 4DWthọ đềuikDn gie2TRả e2TRtrang the2TRành ‘cônGJGFg chú4DWta’ thìe2TR phảe2TRi! thay vikDnì l6Lpcàm nhữGJGFng ikDnbộ cánikDnh ikDnma qikDnuái, hGJGFọ 4DWtlại kho4DWtác lê4DWtn những6Lpc bộ6Lpc vikDnáy điệue2TR đ6Lpcà, te2TRrên mặt lạe2TRi đee2TRo m6Lpcột me2TRặt nạikDn c6Lpcầu k6Lpcì, nGJGFhìn c4DWtó vẻ6Lpc rấe2TRt huyGJGFền b6Lpcí! Ne2TRó nghie2TRêng đầ4DWtu, bGJGFỗng thấy gheikDnn t4DWtị, 4DWtdù se2TRao n4DWtó GJGFcũng làikDn GJGFcon gáikDni nh6Lpca! TGJGFự nhiGJGFên cũ4DWtng muốGJGFn đưGJGFợc mặc4DWt n6Lpchư ve2TRậy. Nó GJGFnhìn quGJGFanh, hiệnikDn cũne2TRg khôngGJGF ce2TRó 6Lpcai ởe2TR đikDnây, mặe2TRc thử4DWt mộtGJGF e2TRlần ikDnxem sao6Lpc? NikDnhưng e2TRvấn đề 4DWtlại 4DWtlà…nó khôn4DWtg cóikDn mặt6Lpc nạ!

Hay là…

Nó chikDnui xuốngGJGF ikDngầm giườne2TRg, lô6Lpci cáe2TRi e2TRvali đ4DWtựng 6Lpcđầy đồ6Lpc e2TRcon 4DWtgái của4DWt GJGFnó, đợe2TRt t4DWtrước vì mu4DWtốn quyếnikDn rikDnũ 6Lpchắn nêne2TR nóGJGF đ4DWtã muikDna rấ6Lpct nhiềuikDn GJGFváy, thGJGFeo nóe2TR nhớikDn cGJGFó mộGJGFt bộikDn vikDnáy ren rất6Lpc cầue2TR kì.

“đây GJGFrồi” nóikDn thốtikDn ikDnlên, xonGJGFg lạiGJGF tìme2TR mộte2TR ce2TRái GJGFváy kháe2TRc, đơne2TR gGJGFiản 4DWtnó c4DWthỉ muốn cáiikDn váye2TR e2TRđó 4DWtxòe 4DWtở dưới6Lpc châne2TR nhìnGJGF c4DWtho giốne2TRg bọn6Lpc ke2TRia mộte2TR chú4DWtt, mộtGJGF GJGFlát sGJGFau, mộikDnt bộ váye2TR trắnGJGFg ngọce2TR đe2TRập v4DWtào mắt4DWt 6Lpcnó, dưới4DWt vá6Lpcy làikDn nikDnhiều lớp4DWt vảe2TRi dày,GJGF tạoikDn độikDn p4DWthồng cho GJGFváy, rồie2TR một6Lpc đôi6Lpc g4DWtiày lấp6Lpc l6Lpcánh mà4DWty tíme2TR. N6Lpcó nhan4DWth e2TRtay chộpGJGF c6Lpcái kéikDno, cắGJGFt ph6Lpcần vải r6Lpcen trêikDnn chiế4DWtc vá6Lpcy ke2TRia, cắGJGFt khéo4DWt hìn6Lpch ikDn2 ce2TRon m6Lpcắt trêikDnn đó.4DWt 6LpcXong! MọiikDn thứe2TR thật hoà6Lpcn 6Lpchảo vớe2TRi nó.

Hắn bướe2TRc đ4DWti mệt6Lpc 6Lpcmỏi trêe2TRn hàn4DWth laGJGFng, 4DWtra ngo4DWtài ikDnđó q4DWtuả GJGFlà mộtGJGF GJGFsai le2TRầm, bọnGJGF con6Lpc gái sa4DWto lạ4DWti c4DWtứ b4DWtu h6Lpcắn ikDnmột ce2TRách khikDnó cGJGFhịu nh6Lpcư vậy6Lpc c4DWthứ? BikDnọn họ4DWt t6Lpcới đ4DWtây ke2TRhông pe2TRhải để chơiGJGF à?6Lpc e2TRLại gặpikDn c6Lpcon béikDn 6Lpchot gir4DWtl bê6Lpcn 4DWtđó, vàGJGFi GJGFtháng ikDntrước 6Lpcvì c6Lpchơi đùa4DWt e2TRnên nhận 6Lpc lời q4DWtuen, giờe2TR sikDnao nhe2TRỉ? Thấy6Lpc hắne2TR iGJGFm ắng6Lpc thGJGFì e2TRnhỏ p6Lpchải ikDnhiểu lGJGFà chấmikDn dứ4DWtt rồiGJGF chikDnứ? thế màe2TR giờ4DWt vẫGJGFn th6Lpcản nhi4DWtên 6Lpctrưng e2TRbộ ikDnmặt t6Lpcự tikDnin bước4DWt cạikDnnh hắn,4DWt còikDnn e2TRtự nhiênGJGF khoác GJGF vai, hừ!4DWt hắnikDn k6Lpchông th6Lpcích nhữe2TRng e2TRđứa ikDncon gáie2TR e2TRnhư vậy,ikDn hikDnọa chăGJGFng ikDnchỉ thíGJGFch nhữn4DWtg cô gái6Lpc e2TRthanh caikDno 6Lpcnhư Trae2TRng ThưGJGF tGJGFhôi! Mộ4DWtt côikDn gáiikDn mỏng6Lpc ikDnmanh, 4DWtgần e2TRnhư 6Lpcdễ vỡ4DWt trước mặtGJGF hắn,ikDn nGJGFhưng lại4DWt rấikDnt e2TRquyến rũ…lầikDnn đầu4DWt tiênGJGF hắnGJGF GJGFbị t4DWthu hútikDn bởiGJGF mộtikDn ikDnngười coe2TRn gái đếne2TR thế!

Rồi hắne2TR sững4DWt ne2TRgười, đãe2TR e2TRbao lâu4DWt rồikDni ikDnkhông gặikDnp Tra6Lpcng Thư,6Lpc nGJGFhưng khôn6Lpcg hi4DWtểu t6Lpcại sao…có cảme2TR ikDngiác rất4DWt gầnikDn…không hềikDn e2TRxa cáce2TRh GJGFtí ne2TRào! C4DWtứ 6Lpcnhư c6Lpcô 6Lpcta luôikDnn ởe2TR cạn4DWt hắn…cảmGJGF giác đó…hắn4DWt GJGFvò đầu!GJGF thGJGFật là6Lpc kh4DWtó hiểu!

Đến 4DWttrước cửaikDn e2TRphòng. HắnikDn 4DWtkhông khỏie2TR kh6Lpcì cườikDni kGJGFhi tưở4DWtng ikDntượng e2TRcảnh ne2TRó ch6Lpcui tọt vàoikDn tGJGFrong chGJGFăn e2TRrun lẩy4DWt bGJGFẩy, 4DWtbởi ngoàe2TRi k6Lpcia e2TRđang e2TRbật những4DWt 4DWtbản nhạce2TR rấte2TR làikDn m4DWta quái. Re2TRồi e2TRkhi nGJGFắm lâyikDn nắmGJGF cửaikDn, chợGJGFt mộtGJGF cáe2TRi ge2TRì đóikDn lóGJGFe 6Lpclên tr4DWtong đầue2TR hắn.

“liệu GJGFTrang T4DWthư cikDnó ở6Lpc e2TRđây ke2TRhông GJGFnhỉ? Liệue2TR khikDni mình…đẩ6Lpcy ikDncánh cửae2TR nGJGFày raGJGF, ikDnmình có thể4DWt thấGJGFy 4DWtcô t4DWta không?”

Hắn phe2TRì cườiGJGF thGJGFành tiếng,4DWt quáikDni dị6Lpc, hắnikDn đanikDng 4DWtnhớ quGJGFá ikDnhóa re2TRồ à4DWt? SaGJGFo 6Lpccô te2TRa lạie2TR ở đ6Lpcây được4DWt ch6Lpcứ? đâyGJGF likDnà 6Lpckhu ikDnở dàikDnnh ce2TRho GJGFBOY me2TRà, chắc4DWt cậ4DWtu uốikDnng s6Lpcay r4DWtồi, nêGJGFn nghGJGFỉ ngơi s4DWtớm thôi!

Khi cánhGJGF cử4DWta ikDnđã mởe2TR r4DWta…hắn s6Lpcững người…

Căn phònge2TR GJGFkhông mộte2TR ánh6Lpc ikDnđèn điện,6Lpc chỉ6Lpc lGJGFoáng t6Lpchoáng ánh4DWt sikDnáng t6Lpcừ GJGFbên 6Lpcngoài hắt vào6Lpc cửGJGFa e2TRsổ rải4DWt e2TRrác kh6Lpcắp n4DWtơi. ChỉGJGF le2TRà căne2TR pGJGFhòng khônikDng tốGJGFi, nhưnikDng đủGJGF sáne2TRg 6Lpcđể hắn thấy…một6Lpc cô6Lpc gá4DWti? GJGFCô 6Lpcta mặc4DWt m6Lpcột cái4DWt đầm4DWt e2TRngắn mikDnàu trắn4DWtg tinikDnh e2TRkhôi, g4DWtặp GJGFánh sáGJGFng mờGJGF ảo 6Lpckia liềnikDn thàe2TRnh mộGJGFt lớp6Lpc GJGFsương n4DWthạt nhe2TRòa, đô4DWti chânikDn thGJGFon GJGFdài, 6Lpckết thúe2TRc GJGFở dưới 4DWtlà m6Lpcột đôGJGFi giày4DWt caGJGFo gGJGFót màe2TRu tím4DWt likDnấp 6Lpclánh nhưe2TR 4DWtsao, đươn6Lpcg nh6Lpciên, thậtikDn nikDnổi bật trikDnên nền6Lpc phe2TRòng t4DWtối tăikDnm 6Lpcnhư tGJGFhế, mikDnái tikDnóc dài6Lpc tGJGFới hônGJGFg, GJGFbồng 4DWtbềnh u6Lpcốn nhGJGFẹ như4DWt là4DWtn suối. CóikDn likDnẽ 6Lpccô t6Lpca đ4DWtang hóae2TR trae2TRng, GJGFnhưng khikDnác vớie2TR mọGJGFi côGJGF 4DWtgái khác4DWt đ4DWtều 4DWtđeo mặikDnt nạ, ce2TRô t6Lpca lại6Lpc đe2TReo 4DWtmột l4DWtớp GJGFvải reGJGFn c4DWthe đi6Lpc GJGFđôi mắGJGFt, chỉe2TR để4DWt lộikDn gươngikDn e2TRmặt gócGJGF 6Lpcđầy thanh 4DWttú, c4DWtái 6Lpcmũi caoGJGF, 6Lpcvà GJGFđôi mô4DWti đỏGJGF mọng.

Hắn…hắn nhậne2TR re2TRa cánhikDn e2TRmũi 4DWtđó, nhGJGFận ikDnra e2TRđôi môikDni đó,e2TR chỉe2TR v4DWtì e2TRđôi mắte2TR đượce2TR cikDnhe đi, n6Lpchưng vikDnẫn lộikDn GJGFlên mộte2TR coe2TRn GJGFngươi sáne2TRg. Hắ6Lpcn lắ6Lpcc lắc4DWt đầ4DWtu, liệ6Lpcu có6Lpc 6Lpcphải là…

“Trang Thư?”e2TR hắn4DWt tikDnhốt likDnên đ4DWtầy GJGFbất ngờ.

Nó giật6Lpc mình6Lpc qua6Lpcy lại6Lpc, thấe2TRy hGJGFắn đãGJGF đ6Lpcứng 6Lpcngay cửa,GJGF nó6Lpc lun4DWtg túng.

“tôi tôi…”6Lpc n4DWtó likDnắp bắp…rồi4DWt chợte2TR nhe2TRớ mình4DWt đangikDn là6Lpc t6Lpchân pikDnhận củaikDn TranikDng Thư…ne2TRó phải làm6Lpc sae2TRo đây6Lpc? ĐâyGJGF làikDn te2TRrường BikDnOY m6Lpcà? PhảikDni giải6Lpc thíc6Lpch nhGJGFư thếikDn nikDnào vềe2TR sGJGFự xuất hiện4DWt củikDna c4DWtô gáikDni Trae2TRng T4DWthư đe2TRây? TGJGFại 6Lpcsao GJGFnó lạGJGFi sơ4DWt su4DWtất khônikDng chịu4DWt ke2TRhóa ce2TRửa chứ?GJGF Hắn sẽGJGF likDnàm ge2TRì nóGJGF? T4DWtố cáoikDn? NGJGFhưng ne2TRên nhớ6Lpc hắn6Lpc thuikDnộc dạng6Lpc biế4DWtn GJGFthái nhaikDn! Hắne2TR sẽ…sẽ…

Đầu n4DWtó qGJGFuay mòngGJGF, gương6Lpc mặte2TR hoảng4DWt loạ6Lpcn thấyikDn rikDnõ quGJGFa e2TRđôi me2TRắt đe6Lpcn cứikDn la6Lpcy l4DWtáy, đôi mikDnôi 6Lpcmím chặt…

“tách” hGJGFắn vớ4DWti t4DWtay b4DWtật cô4DWtng tắcGJGF đènikDn lên,e2TR 4DWtlúc nGJGFày đã4DWt đị6Lpcnh dạikDnng rGJGFõ côikDn 6Lpcgái đang ikDn đứng giGJGFữa phòng.

“tại sao…ce2TRô lại…”

“tôi…tôi là4DWt bạne2TR ikDncủa HảGJGFi!!!” 6Lpcnó ikDnla te2TRoáng lên.

Hắn bấte2TR ngờ,4DWt 6Lpclà bạn4DWt củaGJGF Hả4DWti sGJGFao? GJGFRồi hắ4DWtn 6Lpcliền tức…sao4DWt trướcGJGF giờGJGF h4DWtắn khôikDnng biết nhỉ6Lpc? CikDnhắc pikDnhải dạy4DWt dỗikDn 4DWtlại cậuikDn bạne2TR nikDnày quá!

“sao côikDn lại6Lpc ởe2TR đ6Lpcây?” hắnikDn bắ4DWtt đầu4DWt l4DWtấy lạie2TR bìikDnnh tĩnh,4DWt hỏi.

Nó GJGFrun e2TRrun, lấ4DWty tGJGFay qu4DWtệt 6Lpcđi mấe2TRy giọte2TR ikDnmồ ikDnhôi đan4DWtg chự4DWtc 6Lpcrơi trênGJGF tráne2TR, lắpe2TR bắp.

“chỉ…chỉ là…tôi4DWt ng4DWthe HGJGFải nóie2TR 6Lpcở ikDnđây có4DWt t4DWtiệc rấtikDn vui…nê6Lpcn mu6Lpcốn the2TRam dự…có6Lpc điều 6Lpctôi ikDnkhông e2TRcó vée2TR mời,GJGF nêGJGFn phảe2TRi ikDnlén v4DWtào đây…hìikDn h4DWtì…” e2TRtới lúikDnc 4DWtnày, e2TRnó bắe2TRt đầuikDn khâ4DWtm phục GJGFbản thân4DWt, một6Lpc líikDn GJGFdo 6Lpcrất logie2TRc như4DWt vậyGJGF cũng6Lpc nGJGFghĩ đượce2TR, bằnGJGFg chikDnứng e2TRlà mặikDnt hắn đã6Lpc giikDnãn r6Lpca mộte2TR chút.

Hắn 4DWtnhìn nó4DWt mộtGJGF ikDnhồi, nóGJGF nhờ4DWt lời6Lpc nó6Lpci d4DWtối baikDnn nã6Lpcy 6Lpccũng thấikDny tự6Lpc tiGJGFn hơn,GJGF không cònGJGF ikDnrun nữa4DWt, 6Lpcđứng GJGFthằng lêGJGFn. G4DWtương ikDnmặt hGJGFắn GJGFchợt đ4DWtỏ ửnGJGFg, s6Lpcao 6Lpcvậy? 4DWttim hGJGFắn lại6Lpc đập nikDnhanh nikDnữa rồi,ikDn chậc!

“vậy…cô mu6Lpcốn e2TRđi dikDnự e2TRtiệc ch4DWtứ? chúne2TRg 4DWtta đe2TRi ve2TRới nha6Lpcu nhé!”4DWt he2TRắn đGJGFề nghị.

Nó le2TRiền s4DWtuy ne2TRghĩ, nikDnếu nGJGFó từikDn chối6Lpc, th6Lpcì nóe2TR sikDnẽ te2TRrở v6Lpcề thân4DWt ph6Lpcận củae2TR GJGFHải bằng cikDnách nào,e2TR h6Lpcọa ce2TRhăng 4DWtbây GJGFgiờ đe2TRi ikDnra vikDnới e2TRhắn, 6Lpcrồi lén4DWt b6Lpcỏ đ6Lpci, ikDnra e2TRcửa 4DWthàng m6Lpcua mộe2TRt e2TRbộ đồ co4DWtn tr6Lpcai chạye2TR vào4DWt GJGFvới vài4DWt e2TRlon nikDnước e2TRquả r6Lpca GJGFvẻ như6Lpc 6Lpcmới đie2TR e2TRra ngGJGFoài về.

Nó mỉmGJGF cikDnười, kế4DWt hoạcGJGFh khôngikDn GJGFthể 6Lpchoàn hả6Lpco hơn6Lpc nữ4DWta, ikDnnó nh6Lpcanh chón6Lpcg đồngGJGF ý6Lpc theo hắGJGFn ra.

Tiếng nh4DWtạc k4DWtinh 4DWtdị vanGJGFg lê4DWtn khiếne2TR ikDnnó nổi6Lpc dikDna g4DWtà, bànGJGF te2TRay ikDnđang nắ4DWtm lấy6Lpc ta6Lpcy hắn6Lpc bỗng c6Lpchốc 6Lpcrun lGJGFên b4DWtần bậtikDn, ikDn2 răn6Lpcg tí4DWt nữe2TRa là4DWt 4DWtva vàGJGFo ikDnnhau GJGFcầm cập,6Lpc 4DWtnhưng vìikDn s4DWtợ lộikDn, nó e2TRđành e2TRphải cGJGFhịu đựng.

Mặc 4DWtdù e2TRđôi mắtGJGF đã4DWt 6Lpcđược giấu4DWt sa4DWtu 6Lpclớp r4DWten đ4DWten tuyềe2TRn GJGFkia, n6Lpchưng n6Lpcó vẫnGJGF đ4DWtầy thu hút6Lpc, thâe2TRn hikDnình hoà6Lpcn hảo,e2TR đ6Lpci cùnikDng một4DWt mộ4DWtt c6Lpchàng tra6Lpci 4DWtkhông kée2TRm phầe2TRn đẹe2TRp đẽ.6Lpc ikDnTất cả 6Lpctạo nênGJGF tâe2TRm điểm4DWt 6Lpccủa bữGJGFa tiệc.

Tự dưng…4DWthắn e2TRcảm tGJGFhấy 6Lpctự e2TRhào! ikDnThằng cikDnon t6Lpcrai nào6Lpc khôn4DWtg tựe2TR hào6Lpc kikDnhi đikDni cùnGJGFg một4DWt cô 6Lpcgái nhưikDn vGJGFậy chứ?6Lpc chGJGFỉ là…hắn4DWt kh4DWtông bikDniết nGJGFó c4DWtó cảm6Lpc thấ4DWty như4DWt vậyikDn GJGFkhông? Nhưn4DWtg hắnikDn có cảikDnm gi6Lpcác như4DWt ikDnnó e2TRvà hắn6Lpc 4DWtlà mikDnột cGJGFặp, dùGJGF e2TRchẳng ae2TRi nGJGFói gì,4DWt 4DWtbàn te2TRay 4DWt2 6Lpcngười 6Lpcvẫn nắm chặt4DWt e2TRvới n4DWthau, cảikDn 4DWt2 vẫe2TRn đie2TR bGJGFên nhau.

Hắn khe2TRông biết,6Lpc nếuGJGF kikDnhông lầGJGFm thikDnì đe2TRây là6Lpc lầnGJGF thứ4DWt ikDnba gặpGJGF Tra6Lpcng ThikDnư, nhưng khôngGJGF hi6Lpcểu sa6Lpco lạe2TRi GJGFmuốn e2TRtrở thàne2TRh 4DWtbạn tGJGFrai c4DWtủa cô4DWt GJGFta, từGJGF lú6Lpcc 6Lpcnào hắn4DWt 6Lpcdễ d4DWtãi vậy sGJGFao? Từe2TR lúcGJGF nikDnào hắnikDn dễ4DWt đáe2TRnh m6Lpcất cảmikDn ikDnxúc vậe2TRy saoe2TR? GJGFVậy cảm6Lpc 4DWtxúc ve2TRới HảiGJGF le2TRà gì?

Nghĩ đếne2TR đikDnó he2TRắn khe2TRẽ nhGJGFíu mày,6Lpc cảGJGFm xúcGJGF vớiGJGF cậue2TR t6Lpca làGJGF g4DWtì? c6Lpcó g4DWtiống…như vGJGFới Trang ThưikDn không?

Nó t4DWthì k4DWthông nhậne2TR rikDna 6Lpcnhững bố4DWti r4DWtối đóGJGF trênikDn ge2TRương me2TRặt hắn,GJGF 4DWtcẩn thân6Lpc từngGJGF bước vớiikDn đôiGJGF giikDnày c6Lpcao e2TRgót, néikDn nhữngGJGF ce2TRon mắtikDn 4DWtgiả, nikDnhững bàn4DWt GJGFtay 6Lpcgiả 4DWtđầy e2TRmáu dướ4DWti sàn, cGJGFố gắn6Lpcg e2TRxao GJGFnhãng mGJGFình bằngGJGF mộGJGFt đie2TRệu nhạcikDn GJGFnào đó6Lpc đểe2TR tốngGJGF hếtGJGF n
hữ6Lpcng âm6Lpc tikDnhanh kiikDnnh dikDnị xuikDnng qikDnuanh. Ne2TRó cGJGFắn mố6Lpci, chikDnỉ 4DWtvì mộte2TR phútikDn ghGJGFen t6Lpcị 6Lpcvớ vẫn,ikDn đi mặcGJGF 4DWtcái vikDnáy vàoe2TR, để4DWt gi6Lpcờ GJGFphải rikDnơi vikDnào tìn6Lpch ce2TRảnh nhưGJGF vầ4DWty e2TRđây! CikDnũng 4DWtmay l4DWtà nGJGFó đã kịpe2TR độiikDn tóc6Lpc giả…khôngGJGF thì…

“cô mu6Lpcốn uốGJGFng tí4DWt 4DWtnước không?”GJGF hắn6Lpc hỏi.

Nó 4DWtliền gậtikDn đầuGJGF l4DWtia e2TRlịa, e2TRcơ hGJGFội t6Lpcrốn t4DWthoát e2TRcho ne2TRó đâ4DWty rồi!ikDn đe2TRợi k6Lpchi hắnikDn tiến GJGF đến cái4DWt bànikDn GJGFthức 6Lpcăn ởikDn g4DWtiữa sânikDn, GJGFnó ikDnnhanh châikDnn chạyikDn 4DWtvề ikDnphía c4DWtổng e2TRtrường. nhưng…

“con GJGFkia! MàGJGFy lGJGFà nhỏikDn nào?”

Nó e2TRbị chặn6Lpc bởie2TR mộtGJGF nữGJGF s6Lpcinh, n4DWtó nhíikDnu mGJGFày, ikDnnếu 4DWtnó k4DWthông GJGFlầm…thì chẳngikDn phảiGJGF con hoGJGFt gGJGFirl trư4DWtờng GI6LpcRL sao?

“mình cóikDn v6Lpciệc bận…cóe2TR gikDnì ce2TRhúng ikDnta ikDnnói chuy6Lpcện phie2TRếm ikDnsao n4DWthé!” 4DWtnó e2TRcố likDnảng tránh, cơGJGF hộie2TR cGJGFhạy GJGFtrốn tốikDnt nhGJGFất GJGFnày, k6Lpchông tGJGFhể đểGJGF vụGJGFt đe2TRi được.

“mày e2TRdám!!” nhỏ4DWt hGJGFot gi6Lpcrl cảm4DWt thấyGJGF nhưGJGF bịikDn sikDnỉ nhikDnục, le2TRiền vue2TRng t6Lpcay táGJGFt nó.GJGF Nhưng n6Lpcó đã6Lpc nGJGFé k4DWtịp, GJGFnắm 4DWttay nhỏ4DWt lại.

“cô e2TRbị gikDnì vGJGFậy? tôiikDn ce2TRó 4DWtlàm gìe2TR 6Lpccô đâu”e2TR n6Lpcó tức4DWt 4DWtgiận, 6Lpcnói 6Lpcrít qGJGFua kikDnẽ răng.

“mày còGJGFn dámGJGF nói?GJGF TikDnao the2TRấy màikDny đikDni chu4DWtng v6Lpcới a4DWtnh KikDnhoa! NikDnói đi!ikDn Mà4DWty l4DWtà a4DWti? ikDnCó phải GJGFvì mikDnày mGJGFà GJGFanh Ke2TRhoa bỏ4DWt tae2TRo khô4DWtng?” nhỏe2TR đó6Lpc ikDnnói troGJGFng cơ4DWtn 6Lpcgiận d4DWtữ tột6Lpc độ,6Lpc ikDn2 m4DWtắt giàn giikDnụa nhGJGFư sắikDnp khóc.

Nó bốiGJGF rối,e2TR s6Lpcuy nghĩGJGF mộte2TR hồiikDn liềne2TR hất4DWt taikDny nhe2TRỏ làm6Lpc GJGFnhỏ likDnoạng choạng.

“tôi khGJGFông phGJGFải l4DWtà gì4DWt củaikDn Ke2TRhoa c6Lpcả, g4DWtiờ th6Lpcì đểikDn tikDnôi yên”e2TR e2TRnó liềnikDn bước4DWt đi4DWt nikDnhanh chóng. ikDnChợt nh4DWtỏ h6Lpcot g4DWtirl e2TRđứng likDnên chặn4DWt nikDnó lại.

“mày tưởnGJGFg ikDntao ti6Lpcn se2TRao? Ta4DWto khônge2TR GJGFcó ikDnngu, se2TRao m4DWtày GJGFkhông 4DWtdám cởie2TR miếikDnng vải4DWt 6Lpcra mà 4DWtnói chuyệnGJGF vớ6Lpci ta4DWto? MikDnày sợe2TR t4DWtao GJGFsẽ nhậne2TR GJGFra mặt6Lpc màyikDn saoikDn? Nếue2TR màGJGFy khônge2TR GJGFlàm gì tikDnhì 6Lpctại se2TRoa lạiikDn s4DWtợ tikDnao 6Lpcnhận 4DWtra GJGFmặt mGJGFày chikDnứ?” n4DWthỏ GJGFnói 4DWtnhư điên6Lpc loạn,6Lpc nó4DWt cả6Lpcm thấy phiền4DWt phức,4DWt đ6Lpcang lưỡnikDng le2TRự cikDnó nê4DWtn cGJGFho nhe2TRỏ mộtikDn cước4DWt là6Lpcm ne2TRhỏ ngất4DWt xỉu,4DWt xikDnong b4DWtỏ chạy khôe2TRng t6Lpchì e2TRđằng e2TRxa…nó tikDnhấy Khoe2TRa đ6Lpcang ch6Lpcạy lại.

Không hiểu4DWt sikDnao ne2TRó 6Lpchoảng loạn,GJGF q4DWtuay le2TRưng c4DWthạy ngưikDnợc ikDnvào t6Lpcrong tikDnrường. NhỏGJGF ho6Lpct girl e2TRdí thGJGFeo, phía4DWt sikDnau lạiikDn le2TRà 4DWttên KhoikDna, cảGJGF 6Lpc3 rưGJGFợt đuổi,e2TR GJGFtạo nGJGFên mộtikDn GJGFkhung cảe2TRnh khôi hài.

Đang chạy,4DWt từ6Lpc tre2TRong rừng4DWt cGJGFây, m4DWtột cá4DWtnh ta4DWty v6Lpcươn r4DWta 4DWtôm chặt6Lpc nóe2TR núp4DWt sa4DWto thân câye2TR. e2TRNó gàoe2TR e2TRto, nhưne2TRg đã4DWt bị4DWt e2TRmột 6Lpcbàn ta4DWty b4DWtịt m6Lpciệng l4DWtại, nó4DWt e2TRphát GJGFkhóc, t6Lpcrời ơi6Lpc! Đừng nóiGJGF là…là…mae2TR chứ!!!

Nó khikDnóc thầm6Lpc, ce2TRó khGJGFi GJGFnào nóikDn bị4DWt ăn4DWt te2TRhịt kikDnhông? 6LpcNó từe2TRng x4DWtem mộtikDn e2TRbộ phe2TRim Zombie, GJGFmấy coe2TRn the2TRây me2TRa trikDnong 6Lpcphim rấte2TR thGJGFích ăe2TRn the2TRịt nGJGFgười…có e2TRkhi nào4DWt 4DWtnó bịikDn như vGJGFậy khikDnông? ChếtGJGF 6Lpcnhư vậe2TRy đauikDn ikDnđớn e2TRlắm! nikDnó khGJGFông mikDnuốn! NhưnikDng ce2TRố gắne2TRg cỡikDn ikDnnào nó 6Lpccũng không4DWt t4DWthoát e2TRra được4DWt 4DWtbàn t6Lpcay đan4DWtg ôm4DWt 4DWtchặt nó.

“yên nàoGJGF! TôGJGFi đây!”

Nó trò4DWtn xikDnoe mắt…làe2TR giọng4DWt GJGFcủa L6Lpcâm…trong mộtikDn giây,GJGF nGJGFó 6Lpcthở e2TRphào nGJGFhẹ nhõm.

Cùng lúc6Lpc đó,ikDn ikDn2 thGJGFân hìn4DWth ch6Lpcạy vụt6Lpc qe2TRua, ikDnđến kh4DWti e2TRkhông còne2TR ngGJGFhe tiếngGJGF bước chân,6Lpc Lâme2TR mớGJGFi bGJGFuông e2TRnó ra.

“cô đâu4DWt rồi?4DWt e2TRra đe2TRây đi6Lpc!” ch6Lpcạy mộikDnt ikDnhồi GJGFkhông thGJGFấy nó4DWt đe2TRâu, nhỏe2TR h4DWtot gie2TRrl hét toá6Lpcng lên.

“này! CôikDn đ4DWtã e2TRlàm gìikDn Tran6Lpcg ThưikDn hả?”4DWt hắne2TR xông6Lpc lêne2TR, nắGJGFm c6Lpchặt vae2TRi n6Lpchỏ, bGJGFàn t4DWtay hắn dGJGFùng le2TRực mạ4DWtnh đikDnến n4DWtỗi khiến4DWt e2TRnhỏ phải4DWt nhăne2TR mặt6Lpc đaGJGFu đớn.

Nhưng rồ6Lpci nhe2TRỏ lạGJGFi khóc.

“Khoa! Cậu4DWt 6Lpcđây rồi!” 6Lpc nhỏikDn ô6Lpcm hắn.

Hắn khônge2TR khe2TRiêm nhường,e2TR mạe2TRnh ta6Lpcy đ6Lpcẩy nhỏe2TR 6Lpcra e2TRkhiến nhỏikDn nge2TRã xuốnikDng đất.e2TR ĐôiGJGF 4DWtmắt nhỏ tGJGFức giậne2TR nhìe2TRn hắn.

“thái đ4DWtộ v4DWtậy likDnà s4DWtao? NikDnên n6Lpchớ 6Lpccậu làe2TR ikDnbạn tGJGFrai c4DWtủa mình!”

Hắn lơ6Lpc đ6Lpci, t6Lpciếp tụcGJGF nhìn6Lpc quan4DWth t6Lpcìm nóe2TR, nGJGFhưng ikDnkhi ikDnnghe nhỏ4DWt GJGFnói đếnikDn từGJGF ‘bạn traiGJGF’ GJGF, 6Lpchắn GJGFcười k4DWthẩy, n4DWtói e2TRvới gGJGFiọng cikDnhâm chọc.

“bạn traikDni? GJGFTôi không4DWt 4DWtbiết côe2TR giGJGFả n4DWtgu hGJGFay e2TRngốc t4DWthật đây?ikDn GJGFCô ph6Lpcải nhìe2TRn GJGFbiểu hiệnGJGF để đoikDnán ý6Lpc tôGJGFi chikDnứ, tôGJGFi v6Lpcốn GJGFkhông 4DWtxem c6Lpcô 6Lpclà bạnikDn gái!”

“là 6Lpcvì coGJGFn GJGFnhỏ đó?”

“không! LàikDn vì6Lpc ngae2TRy từikDn đầu4DWt, cô4DWt 6Lpckhông h4DWtề ikDnlà bGJGFạn gáiikDn e2TRcủa tôi,ikDn vàe2TR n4DWtếu c4DWtó thì ikDn cũng c6Lpchỉ 4DWttrong mộte2TR GJGFgiây!” hắn4DWt 6Lpcnói, m6Lpciệng nhếchikDn e2TRlên, 6Lpc“để t4DWtôi nóikDni ch4DWto c6Lpcô bGJGFiết nhé, nếuikDn tGJGFôi đã4DWt từnikDng ikDnđồng ý4DWt làGJGFm bạikDnn tre2TRai ce2TRô, thìe2TR tiikDnn ikDntôi đie2TR, mộte2TR gie2TRây GJGFsau đó, e2TRlà tôi4DWt đ4DWtã ngầ4DWtm 6Lpcchia e2TRtay rồi”.

Nói xonikDng h4DWtắn t4DWtiếp tụcGJGF chạy4DWt đ6Lpci tì6Lpcm 6Lpcnó, tâm6Lpc ikDntrạng 4DWtđang b6Lpcao 4DWttrùm h6Lpcắn 6Lpclà sự4DWt tức giận!4DWt 4DWtTrang T4DWthư 4DWtcủa 6Lpchắn, ngưGJGFời mikDnà ikDnlâu lắm4DWt hắnGJGF m6Lpcới 6Lpcgặp được…đikDnã bỏe2TR chạy!ikDn hắn khônGJGFg nhGJGFớ GJGFđến hình4DWt ảnhGJGF mạ6Lpcnh mẽ4DWt củaGJGF cikDnô nàng6Lpc k4DWthi lầnikDn đầ4DWtu 4DWttiên hắn4DWt gặikDnp ở4DWt qGJGFuán bar, hắn6Lpc GJGFkhông ikDnnhớ GJGFcô ấGJGFy đãGJGF tre2TRừng te2TRrị tên4DWt 6Lpcsay 6Lpckia nGJGFhư tGJGFhế nà6Lpco! HắnGJGF ce2TRhỉ 6Lpcđọng tro6Lpcng đầu mộte2TR 6Lpccô gáGJGFi h4DWtiền hòikDna dễikDn vỡ4DWt khe2TRi cầ6Lpcm câGJGFy 4DWtkẹo GJGFbông gònikDn ngọtGJGF mịn,ikDn cikDnhỉ ikDnnhớ từngGJGF hành GJGF động thật4DWt nhe2TRẹ nhàGJGFng củaikDn c6Lpcô ấy.6Lpc GJGFvà g4DWtiờ đây,6Lpc cậe2TRu đ6Lpcổ ikDnhoàn toàn6Lpc lỗie2TR 6Lpccho nhỏ4DWt hot4DWt girl, chắcGJGF e2TRchắn Tre2TRang Thư6Lpc đãGJGF b6Lpcị nhỏ6Lpc đikDnó e2TRhăm dọa6Lpc đGJGFến mức4DWt phGJGFải b4DWtỏ chạy!

“chết e2TRtiệt!” GJGFhắn dậm4DWt châ4DWtn, xon6Lpcg tiếe2TRp GJGFtục tìm4DWt k6Lpciếm troikDnng e2TRvô vọng.

nhỏ ho6Lpct gikDnirl vẫGJGFn ngGJGFồi ikDnđó, đô6Lpci c4DWthân mGJGFềm n4DWthũn, nGJGFhỏ hoà6Lpcn toàikDnn khôGJGFng thể6Lpc đứGJGFng dậy được,4DWt đ6Lpcôi môe2TRi n4DWthỏ ru6Lpcn, rồ6Lpci chGJGFìm đắGJGFm trone2TRg 4DWtnước mắtGJGF. tạ6Lpci sGJGFao h6Lpcắn le2TRạnh l4DWtùng nhưe2TR vậy? 6Lpc tại se2TRao lạ4DWti GJGFđối xikDnử vớie2TR nhe2TRỏ nikDnhư vậy?

Trang Thư?4DWt c6Lpcon e2TRbé ikDnkia ikDntên 6LpcTrang ThGJGFư? nhỏGJGF kikDnhẽ nhíe2TRu mày…ce2TRảm giác…cáie2TR e2TRtên này e2TRquen quen!

Còn vGJGFề n6Lpcó, đểe2TR a6Lpcn tGJGFâm, nóikDn k4DWthẽ lóGJGF đầue2TR ra6Lpc, 6Lpcquả e2TRlà e2TR2 ngư6Lpcời kGJGFia đãGJGF chạy6Lpc mGJGFất hút trongGJGF b6Lpcóng tối.

“sao cậu4DWt lại4DWt ikDnở đây?”4DWt e2TRnó nikDnhìn ikDnLâm, 4DWtthắc mắc.

“tôi e2TRngủ te2TRừ chiề6Lpcu, lúikDnc tỉnGJGFh dậikDny thìe2TR đãikDn tối”e2TR LâGJGFm e2TRgãi đầu,ikDn nh6Lpcìn mặtikDn cậu4DWt đúng lGJGFà vẫn4DWt cò6Lpcn v4DWtẻ mơ4DWt màng6Lpc ngủ.

“vậy tạe2TRi ikDnsao bie2TRết 4DWttôi m4DWtà cậuikDn cứu4DWt chứ?”e2TR nó6Lpc thốtikDn ikDnlên đếe2TRn mứce2TR kine2TRh ngạc.

Lâm khẽGJGF 6Lpclắc lắ4DWtc cáiGJGF đầu,GJGF ngủikDn e2TRtiếp sae2TRo đượce2TR ke2TRhi phải4DWt 4DWtnghe cáikDni giọngikDn e2TRthe 4DWtthé của 6Lpc cô nà4DWtng h6Lpcot gir6Lpcl GJGFkia, v4DWtà rồi…cậuikDn khẽikDn l6Lpciếc 4DWtnó, x4DWtong dGJGFùng t4DWtay vuGJGFốt mặte2TR ch6Lpce đi gương6Lpc m6Lpcặt đỏ6Lpc ửng…nge2TRủ 4DWtsao đượce2TR khGJGFi nGJGFhìn ikDnthấy ikDnnó troikDnng b6Lpcộ dạne2TRg 6Lpcnày? Ch4DWtỉ mới6Lpc vừa GJGFnãy thô4DWti, 4DWtcậu còn6Lpc GJGFôm 4DWtnó tro6Lpcng lòng,e2TR thâ4DWtn h6Lpcình nhikDnỏ nhắ4DWtn đe2TRó, cậGJGFu chỉ4DWt mikDnuốn nhưGJGF vậy mã4DWti, chỉikDn mu6Lpcốn ôikDnm th4DWtật chặt,6Lpc nhưngikDn r4DWtồi cậuGJGF khôikDnng dám,4DWt n6Lpcếu vậy6Lpc c4DWtô t6Lpca sẽ6Lpc ngGJGFất mất.

Nó thìGJGF 4DWtquýnh quáikDnng, c6Lpcứ th4DWtò đầu4DWt GJGFra nhìnGJGF vGJGFề phíae2TR e2TR2 ikDnngười kiae2TR, bọne2TR họ6Lpc đae2TRng làikDnm gì nhỉ?e2TR Liệu4DWt e2TRcó pGJGFhát hiệnikDn re2TRa n6Lpcó khôn6Lpcg? e2TRRồi 4DWtnó lGJGFại nhìn4DWt ve2TRề phGJGFía Lâe2TRm, sikDnao đó gươikDnng mặte2TR GJGFcắt khôGJGFng cikDnòn giọtGJGF máu.

Lâm mặc6Lpc e2TRbộ 6Lpcđồng phục6Lpc ikDnvới cikDnái áGJGFo trắGJGFng tiGJGFnh k6Lpchá rộ4DWtng sikDno ikDnvới thikDnân hình6Lpc cậu, ikDn nhưng thikDnứ ke2TRhiến nó4DWt sợGJGF hãikDni lạ4DWti l4DWtà khun4DWtg cảnh6Lpc phikDnía s6Lpcau! NếuikDn baikDnn ngày,e2TR cảnh6Lpc tượ6Lpcng nơi đâyikDn đẹpe2TR đẽGJGF l4DWtà th4DWtế, e2TRthì 4DWtbây giờ,4DWt n6Lpcó lạ4DWti trikDnở n6Lpcên mikDna e2TRquái một6Lpc cáche2TR kìGJGF d6Lpcị. Ánh trăne2TRg m4DWtờ nhạt,e2TR nhữnge2TR táne2TR cây6Lpc 4DWttrên cikDnao ríGJGFt theikDno tGJGFiếng g4DWtió, 4DWtbóng đeGJGFn GJGFchúng dGJGFi chuyển trêikDnn 6Lpcnền t4DWtrời GJGFtối tămGJGF, nhe2TRững e2TRáng me2TRây dầ6Lpcn tGJGFrôi qikDnua, nhưngikDn troikDnng me2TRắt nó ikDn chúng lạiGJGF GJGFđược n6Lpchân lênikDn tikDnhành nhikDnững bikDnóng e2TRma tGJGFrắng ikDnbiết bay.

Nó ru6Lpcn bầnikDn bật,ikDn 4DWtkhông n6Lpcói gGJGFì le2TRiền chuikDni vàoikDn lòng4DWt 6Lpccủa LâmikDn. Hàn4DWth đGJGFộng đó6Lpc khiếe2TRn Lâm sữn4DWtg ngikDnười, đến6Lpc kGJGFhi cảm6Lpc nhậnGJGF đượce2TR se2TRự 6Lpcrun rẩyikDn củe2TRa nó6Lpc cậu4DWt ikDnmới kh6Lpcẽ đ4DWtặt tikDnay lên 6Lpc lưng nó.

“cậu…đưa tu4DWti ikDnra k4DWthỏi đ4DWtây đi…làme2TR ơn4DWt đi!GJGF Ch6Lpcỗ nikDnày gh4DWtê quá!e2TR” nó4DWt GJGFlắp e2TRbắp, thân ikDn hình nó6Lpc cà4DWtng cốe2TR rGJGFúc tron6Lpcg lònGJGFg Lâm.

Lâm khikDnông nóGJGFi gì,4DWt cá6Lpcnh 4DWttay GJGFsiết 4DWtnó chặt4DWt hơn6Lpc, vôe2TR tì6Lpcnh điều6Lpc 4DWtnày GJGFlàm nGJGFó cảme2TR thấy6Lpc một chú4DWtt 4DWtan toàikDnn, ikDnrồi c6Lpcậu gần4DWt n6Lpchư nh4DWtấc bổngGJGF ne2TRó, 6Lpcbước r6Lpca k6Lpchỏi n4DWthững tánikDn ce2TRây rậm rạpe2TR kia6Lpc. GJGFNó nhắme2TR nikDnghiền mắt,e2TR nó4DWt cảme2TR giác4DWt khô4DWtng k6Lpchí xe2TRung quae2TRnh rấtikDn 4DWtlạnh lẽoGJGF, nhưng chỉ4DWt 6Lpckhi GJGFtrong vòng6Lpc e2TRtay Lâm,4DWt nóikDn thấye2TR một6Lpc sự4DWt ấm4DWt áp6Lpc nàoe2TR đóGJGF vây4DWt quanGJGFh, nóe2TR không 4DWtbiết, nhưGJGFng nGJGFó mừn6Lpcg vì6Lpc điềue2TR đóikDn khiếne2TR ne2TRó đỡikDn sợe2TR GJGFđi mộ6Lpct chút.

Khi nó6Lpc 4DWtmở 4DWtmắt, ce2TRũng e2TRlà lúe2TRc ikDnnó nhậnGJGF GJGFra m4DWtình đanGJGFg ởikDn tre2TRong GJGFmột ce2TRăn ikDnphòng. Nó4DWt chỉ b4DWtiết đGJGFây là6Lpc phò6Lpcng e2TRVIP vì4DWt cáe2TRch e2TRbài tríe2TR ởe2TR đ6Lpcây, n6Lpchưng ce2TRhắc 6Lpcchắn GJGFkhông phe2TRải e2TRphòng của ne2TRó. 4DWtChắc đây4DWt làe2TR 6Lpcphòng củ4DWta 6LpcLâm, nóe2TR đoán4DWt 6Lpcvậy. Kh6Lpcông ikDnkiêng nể4DWt gGJGFì, nóikDn thá6Lpco e2TRđôi giày 4DWt cao gót6Lpc, ngãGJGF phị6Lpcch ikDnlên cáGJGFi giikDnường êmikDn trướcikDn mắtGJGF mà6Lpc quên6Lpc me2TRất rằngGJGF 4DWtmình đae2TRng m6Lpcặt váy phồng.

Lâm GJGFđứng ikDnngay 4DWtđó, e2TRchứng kiếnikDn hGJGFết, liền4DWt ngưe2TRợng chín6Lpc cảGJGF mặt,6Lpc nhưnikDng cGJGFậu vẫe2TRn lầm lũe2TRi, e2TRkhông nó4DWti GJGFgì, n6Lpcgồi lê4DWtn cửaGJGF ikDnsổ. e2TRbên GJGFngoài bữa4DWt tiệce2TR vẫikDnn ne2TRáo nhGJGFiệt, mặGJGFc cikDnho ở đâ4DWty khôe2TRng e2TRgian e2TRim ắnge2TR đến4DWt le2TRạ thường.

Cậu mímikDn môe2TRi, cậ6Lpcu khô4DWtng muốne2TR đưa6Lpc mắt4DWt 4DWtnhìn nóe2TR, n6Lpchưng cậ6Lpcu khôngikDn cưỡngGJGF likDnại đikDnược. nó GJGFđang nằme2TR trêikDnn 4DWtgiường củGJGFa cậu,4DWt ikDnthật ng6Lpcọt ngàoGJGF. Đôi4DWt ikDnmắt nh4DWtắm, có6Lpc 4DWtlẽ cô6Lpc tGJGFa đikDnang cố ngủGJGF, rồie2TR cánhikDn tGJGFay đane2TRg đặtGJGF 4DWtlên cái4DWt c4DWthăn mikDnà c6Lpcậu vẫnikDn đắe2TRp hằn4DWtg đême2TR, rồ6Lpci hương tikDnhơm ikDncủa nóe2TR sẽikDn đọn4DWtg lạikDni n6Lpcơi đấyikDn, rồ4DWti e2TRhương tGJGFhơm GJGFấy sẽGJGF lại6Lpc khiếikDnn c6Lpcon tiikDnm cậue2TR xáo trộn.

Lâm cikDnúi đe2TRầu, hướe2TRng me2TRắt GJGFxuống ikDnsàn nhà.

Một khoảng6Lpc lặ6Lpcng ikDnđáng sợ.

Cậu e2TRnhíu mà4DWty, khôn4DWtg s6Lpcao n6Lpcgăn được6Lpc 6Lpcđôi châikDnn đang4DWt 6Lpctiến về6Lpc 4DWtnó, khôn4DWtg n4DWtgăn được6Lpc đôi mắtikDn cứ4DWt nhe2TRìn GJGFnó ikDnchằm ch4DWtằm. trờiikDn ơikDni! Cậu6Lpc điê4DWtn mấtikDn! e2TRsai lầ4DWtm kGJGFhi dGJGFẫn GJGFnó về 4DWtphòng, GJGFnhưng kh6Lpci đó,4DWt cậu4DWt ke2TRhông còikDnn e2TRnơi nàoe2TR khá6Lpcc đGJGFể dẫnGJGF e2TRnó đ6Lpci trốnGJGF. GJGFkhó khăn6Lpc lắm cậuGJGF mớe2TRi dừng6Lpc bước,4DWt ikDncậu dùn6Lpcg ikDnhết caGJGFn đảm6Lpc đểe2TR GJGFchạy ve2TRào GJGFphòng tắm.

Khóa trá6Lpci cửae2TR the2TRật chặGJGFt, cikDnậu c4DWtúi xuốn6Lpcg bồn6Lpc rửe2TRa mặt,ikDn khôikDnng ngừng6Lpc GJGFtóe nikDnước lên mặ6Lpct để6Lpc đượcikDn tỉnhGJGF táo.

Nhìn mikDnình que2TRa gương,6Lpc chưae2TR bikDnao giờ4DWt ce2TRậu thấGJGFy ikDnmặt 6Lpcmình đ6Lpcỏ đến4DWt vâyikDn, đ4DWtôi 4DWtmắt đó6Lpc chưa b4DWtao giờikDn ke2TRhao GJGFkhát đ4DWtến ikDnvậy, cậue2TR tGJGFhở ikDndốc, xikDném chút6Lpc nữikDna làGJGF làGJGFm GJGFchuyện ikDncó 4DWtlỗi với 6Lpcnó. một6Lpc tGJGFhứ c6Lpcảm g4DWtiác tộiikDn lỗi4DWt ba6Lpco trùGJGFm cậ4DWtu, kh6Lpciến 4DWtcậu 4DWtgục xuống,4DWt chỉGJGF e2TRmong nó GJGF đứng ngaikDny trước6Lpc mặt4DWt đGJGFể được4DWt xiikDnn le2TRỗi nó.

Nhưng cGJGFó mộte2TR e2TRđiều khôn6Lpcg thểe2TR sửikDna chữaikDn đ4DWtược nữa…cậ4DWtu yê6Lpcu nikDnó tikDnhật rồi!

Rồi cGJGFậu lại6Lpc nh4DWtìn mìnhGJGF trone2TRg gương.

Cậu…sẽ bảo4DWt vikDnệ n6Lpcó, ce2TRhắc chắnGJGF GJGFlà vậy!

“cộc cộcGJGF cộc!”

“cậu ikDnở 6Lpctrong 6Lpcđó à?”ikDn te2TRiếng nóe2TR thìe2TR thàGJGFo ở6Lpc ngoàiGJGF cán6Lpch cửa.

Lâm lGJGFiền nhanGJGFh chón6Lpcg lấye2TR GJGFlại b4DWtình tikDnĩnh, mở6Lpc cửae2TR bướce2TR re2TRa ng4DWtoài. Nhe2TRìn thikDnấy Lâm, 4DWtnó liềnGJGF cảme2TR thấye2TR e2TRhơi ngượn4DWtg, sGJGFau đe2TRó qGJGFuay mặt4DWt đGJGFi chỗ4DWt kh4DWtác nói.

“cậu 4DWtcho tôiikDn mượnikDn đồ6Lpc mikDnặc 4DWtđược kh4DWtông? TôGJGFi 4DWtcần phảiikDn về4DWt pGJGFhòng vGJGFới thâ4DWtn phận6Lpc là Hải…nên…”

“không 4DWtsao! T4DWtôi đi4DWt lấ6Lpcy ce2TRho cô”ikDn Lâm6Lpc nóikDni, ne2TRhưng ti4DWtm ikDncậu likDnại nhói…he2TRằng đ6Lpcêm nó6Lpc vẫn GJGFở ch4DWtung phòng6Lpc ikDnvới cậuikDn ikDnta! Có4DWt gìikDn chắ6Lpcc c6Lpchắn hikDnắn khônge2TR làm6Lpc 6Lpcgì nGJGFó khôn4DWtg? Chỉ4DWt GJGFvừa rồi 4DWtthôi, c4DWtậu còe2TRn ce2TRó ýikDn n6Lpcghĩa điênikDn rồ4DWt vớiikDn nóGJGF, liệuGJGF 6Lpchắn sẽe2TR khe2TRông làmikDn vậy6Lpc nếu4DWt b6Lpciết nó lGJGFà ikDncon gái?

“sao cô…t6Lpcôi đã6Lpc biế6Lpct ikDncô làGJGF cikDnon gái…liệuikDn sẽe2TR 4DWtan to4DWtàn hơ6Lpcn k6Lpchi e2TRcô ởGJGF chue2TRng với 4DWttôi?” Lâm4DWt đikDnề ngikDnhị, 4DWttay vẫikDnn giikDnả vờ6Lpc l6Lpcục lGJGFọi tGJGFrong e2TRtủ đ6Lpcồ mGJGFột bGJGFộ đồe2TR e2TRcho nó.

“nhưng…tôi cần6Lpc p4DWthải tiếp6Lpc ikDncận cậue2TR tGJGFa để…trả4DWt 6Lpcthù…” nó6Lpc n4DWtói dối!

Chắc ikDnchắn likDnà nóe2TRi dố6Lpci, ikDnnó còn4DWt sững4DWt ne2TRgười v6Lpcì 6Lpccâu 4DWtnói dGJGFối 6Lpckhi n6Lpcãy! ChẳngikDn pGJGFhải e2TRtừ lâu đikDnã bGJGFiết ýe2TR địe2TRnh trả6Lpc thGJGFù tiêu6Lpc 6Lpctan rồ6Lpci sGJGFao? Vậe2TRy…sao ikDnvẫn phảiGJGF ở6Lpc chuGJGFng phòng4DWt với h6Lpcắn nhỉ?6Lpc Nó4DWt ngơikDn mặe2TRt, nhikDnưng lạiikDn nởikDn nụGJGF cGJGFười để6Lpc cikDnhe 6Lpcđi sựGJGF le2TRúng túnge2TR đó…nóe2TR e2TRkhông thể nghĩGJGF 6Lpcra đượcikDn líikDn 6Lpcdo nàoGJGF kh6Lpciến nóGJGF muố6Lpcn tGJGFiếp tụGJGFc ởGJGF che2TRung phòikDnng vớe2TRi ikDnhắn cả!

“tôi hiểu6Lpc mà”6Lpc ,LâmikDn tiến4DWt vềe2TR nó,6Lpc đưae2TR e2TRra ikDnmột bikDnộ đồ,6Lpc” cGJGFô 4DWtthay đikDni, bộikDn ikDnváy nàyGJGF cứ đểGJGF đâikDny, tôi6Lpc sGJGFẽ giấ6Lpcu giúe2TRp cô”.

Nó mỉme2TR ikDncười tikDnhật tươi,e2TR que2TRả làGJGF mikDnay mắ6Lpcn khikDni tikDnrong te2TRình c6Lpcảnh nàyikDn likDnại gặpGJGF mộGJGFt người tốt6Lpc nGJGFhư Lâm4DWt. N4DWtó khẽ4DWt 6Lpccảm ơnikDn, rồiikDn GJGFcũng ikDncầm bộ4DWt đồikDn tiến4DWt vềe2TR phòng4DWt tắm.