Lão nhị là ông chủ - Chương 08

Phàn SWQ8Lở 3CWkNgữ nsnrcói 3CWknhững lờisnrc này 9j4mra cũsnrcng khôn5pD6g snrclàm ngạcsnrc nhiêsnrcn 5pD64 ngườiWQ8L đanWQ8Lg nó3CWki chuyện.

Hai 5pD6vợ chồn5pD6g họWQ8L t3CWkhì không p3CWkhải nói,WQ8L đ9j4mương nWQ8Lhiên sẽ9j4m 9j4mkhông ngạcWQ8L nhiên3CWk 3CWknhưng phả3CWkn ứngsnrc củWQ8La L5pD6í Chính5pD6 snrcVũ và3CWk Tần LạcWQ8L Lâ5pD6m khWQ8Liến WQ8Lcho c5pD6ô n5pD6ghi 5pD6ngờ, khó5pD6 hiểu,9j4m bọn3CWk họ9j4m s5pD6au ksnrchi 3CWknghe c5pD6ô n9j4mói như5pD6 vậy5pD6 3CWkcả hai 9j4mcùng sửngsnrc sốWQ8Lt mộ9j4mt snrcchút rồiWQ8L lập3CWk tứsnrcc cười5pD6 t5pD6o thànsnrch tiếng.

“Ha ha……”

Phàn snrcSở NgữWQ8L n3CWkgạc nhsnrciên, hai m5pD6ắt trợnsnrc lêsnrcn, WQ8Lcảm thấysnrc kh3CWkông bsnrciết l3CWkàm sa5pD6o, lại9j4m 9j4mcó chútsnrc nWQ8Lan WQ8Lkham, khsnrcổ sở WQ8L nhìn bọ5pD6n họ.

Chẳng 5pD6lẽ chusnrcyện snrcnàng và H9j4mạ TửWQ8L Kìnsnrch l9j4mà v5pD6ợ chồng9j4m thậ3CWkt sựsnrc buồWQ8Ln c5pD6ười 9j4mnhư vậy,3CWk là5pD6m ch5pD6o ngưWQ8Lời k5pD6hác ksnrchó có5pD6 thể 9j4mtin nhWQ8Lư vậ9j4my sao?

“Lão 5pD6bà, WQ8Lem cuWQ8Lối cùng cũ9j4mng quyếtWQ8L WQ8Lđịnh côn3CWkg 9j4mkhai qua9j4mn hsnrcệ của3CWk chú9j4mng ta5pD6? snrcAnh rất9j4m v5pD6ui vẻ!”

Không chúWQ8L ý5pD6 tới3CWk tâ3CWkm tình WQ8L của c5pD6ô khô3CWkng tốtsnrc, WQ8LHạ TửWQ8L Kì5pD6nh v5pD6ui 9j4msướng gắWQ8Lt 5pD6gao WQ8Lkéo côWQ8L 3CWklại gần3CWk, tr5pD6ước mặtWQ8L mọ5pD6i người hô3CWkn cWQ8Lô sWQ8Lay đắm5pD6 rồisnrc 5pD6sau đó3CWk ngâyWQ8L ngWQ8Lô cười3CWk h3CWka 9j4mha ha.

Tâm tì9j4mnh c5pD6ô khWQ8Lông tốt 5pD6 nhưng v3CWkì an5pD6h su9j4mng s3CWkướng khôn9j4mg chú9j4mt 3CWkche d3CWkấu là5pD6m c3CWkho cô3CWk 9j4mbình p3CWkhục một3CWk chúWQ8Lt, trong l5pD6òng vẫn9j4m k9j4mhông 9j4mthể WQ8Lkhông suWQ8Ly nghĩ.

“Nhìn tWQ8Lên kWQ8Lia xsnrcem cười đếnWQ8L giốngWQ8L mộWQ8Lt t3CWkên ngốc.”

“Đúng vậy,5pD6 cũsnrcng 5pD6may tôi kWQ8Lhông cóWQ8L WQ8Lmê lusnrcyến an5pD6h snrcta WQ8Lnếu 3CWkkhông 5pD6bây giờWQ8L nhấtsnrc địnhsnrc 3CWkvỡ mộng.”

Phía s9j4mau 9j4mPhàn Sở9j4m Nsnrcgữ vang9j4m lên t3CWkiếng chếWQ8L nhạosnrc WQ8Lmột 5pD6cách thoả5pD6i msnrcái, cô5pD6 khôWQ8Lng nhị3CWkn đượWQ8Lc 9j4mquay đầ3CWku 3CWklại, c9j4mhỉ thấy Lsnrcí snrcChính 5pD6Vũ vsnrcà 3CWkTần Lạ3CWkc Lâ3CWkm đứng3CWk chun9j4mg mộsnrct cWQ8Lhỗ, tsnrcrên m3CWkặt snrctươi cườsnrci trêu chọcWQ8L khôWQ8Lng 3CWkcó một3CWk tiWQ8La tr9j4mào phú5pD6ng 3CWkác ýWQ8L nào.

Cô nsnrcgạc nsnrchiên 9j4mtrừng mắt nhìn9j4m, WQ8Lra lệnh3CWk 9j4mcho ch3CWkính mì3CWknh ph9j4mải cẩsnrcn thWQ8Lận một5pD6 chút,WQ8L người3CWk vừaWQ8L mớiWQ8L cư5pD6ời nh5pD6ạo cô 9j4msao bâysnrc gWQ8Liờ lại3CWk c9j4mó vWQ8Lẻ mặt3CWk này?

“Hai n9j4mgười cá5pD6c ngươ3CWki hâm mộsnrc t3CWkhì c9j4mứ việ3CWkc nó5pD6i thẳng,5pD6 h3CWka ha……WQ8L” Hạsnrc Tsnrcử KìnhWQ8L WQ8Lbỗng nhisnrcên đsnrcắc WQ8Lý cườisnrc snrcha ha nói&nbs3CWkp; với9j4m hsnrcai ngưsnrcời kia.

“Có WQ8Lgì đáng3CWk hâm9j4m snrcmộ, so vớiWQ8L WQ8Lcậu, tôi3CWk m5pD6uốn tìm3CWk bạnWQ8L gáisnrc 3CWkkhó khănWQ8L sao?

“Vấn snrcđề 9j4mlà cậ9j4mu tì9j4mm đưsnrcợc cô snrcgái đồngWQ8L 3CWký cùng5pD6 c5pD6ậu snrcbạch đầu5pD6 3CWkgiai l9j4mão sao?”

“Tôi khsnrcông mu3CWkốn thôi, đ9j4mược không?”

“Đều g5pD6iống 3CWknhau, tósnrcm 3CWklại cậu khô3CWkng tìWQ8Lm đượsnrcc 3CWktình y5pD6êu snrcsong phsnrcương, 9j4mgiống tôi9j4m và5pD6 snrclão bsnrcà nắ3CWkm taWQ8Ly nhaWQ8Lu đi hế9j4mt cuộc5pD6 đời5pD6, 9j4mha ha……”

Hạ TửWQ8L KìnWQ8Lh bWQ8Lừa bsnrcãi cười 5pD6nói, thásnrci đ3CWkộ kiêWQ8Lu 5pD6ngạo làWQ8Lm 9j4mcho người3CWk 3CWkta rất9j4m muốnsnrc đánh.

“Phàn tiểu9j4m t3CWkhư, nế9j4mu cô kWQ8Lhông chịuWQ8L nổi9j4m c5pD6ậu WQ8Lta, snrclúc nào3CWk WQ8Lcũng 5pD6có thsnrcể bỏsnrc hắn.9j4m Tô3CWki cóWQ8L t9j4mhể gWQ8Liúp WQ8Lcô mộtsnrc t5pD6ay, cam 9j4m đoan cô9j4m sẽWQ8L kWQ8Lhông bịsnrc 9j4mtên lưWQ8Lu mansnrch nsnrcày snrcquấy r9j4mầy.” Lí9j4m C5pD6hính V5pD6ũ đ3CWkem WQ8Lchuyện khônWQ8Lg thể x5pD6ảy r3CWka 3CWknày 5pD6nói 3CWkvới cô.

“Thật WQ8Lsự snrccám 5pD6ơn ý9j4m tốsnrct của cậu,3CWk tsnrcôi và9j4m WQ8Llão b9j4mà nhất3CWk định3CWk b3CWkên n9j4mhau đến9j4m WQ8Lbạc đ5pD6ầu 9j4msau 3CWkđó cùng3CWk nhaWQ8Lu tsnrcham snrcgia lễ đưa5pD6 5pD6tiễn củaWQ8L cậu.

“Tên hỗnsnrc đản9j4m này.”WQ8L Lí Chính3CWk VWQ8Lũ ngâ9j4my WQ8Lngười snrcmột chútWQ8L, nhịn3CWk khôn9j4mg đượcWQ8L cười3CWk mắng.

Tần WQ8LLạc Lâm3CWk ởWQ8L bênsnrc cạWQ8Lnh nghe t5pD6hấy b3CWka chữsnrc “5pD6lễ đsnrcưa tiWQ8Lễn” nsnrchanh chó5pD6ng cười9j4m 9j4mlớn, 5pD6cười đWQ8Lến nổi5pD6 khônWQ8Lg đứng vWQ8Lững được,WQ8L snrchai v5pD6ai khô3CWkng WQ8Lngừng run.

Tình snrcthế trước9j4m mắsnrct đã vưsnrcợt qu9j4ma khảWQ8L năn5pD6g lí9j4m g9j4miải củ3CWka Ph5pD6àn S9j4mở NWQ8Lgữ, đôWQ8Li mắt9j4m to3CWk, mê9j4m hsnrcoặc bình3CWk tĩn9j4mh nhìsnrcn những vi5pD6ệc đa5pD6ng xả3CWky rWQ8La, mWQ8Lờ WQ8Lmịt hỏi:“snrcRốt cuộcWQ8L 9j4mlà ch5pD6uyện 5pD6gì đa9j4mng xảsnrcy ra?”

“Cám 5pD6ơn cô9j4m gisnrcúp ch5pD6úng tôi k5pD6iếm được5pD6 5pD6phần 5pD6cơm beefste9j4mak đắ3CWkt tiề3CWkn.” 3CWkLí Chín9j4mh Vũsnrc mỉmsnrc cười5pD6 nói.

“Kiếm được9j4m?” PhàWQ8Ln Sở5pD6 Ngữ trừng9j4m 3CWkmắt nhìsnrcn, vẫn9j4m l9j4mà WQ8Lvẻ 9j4mmặt ngsnrchi hoặc.

“Thật snrcra làWQ8L phWQ8Lần thư5pD6ởng hoàn thành3CWk nhiệ3CWkm vụ.”9j4m Tần9j4m LạcWQ8L 9j4mLâm 3CWkbổ sung.

“Phần 9j4mthưởng n5pD6hiệm vụ?9j4m” Cô vẫ3CWkn như3CWk 3CWkcũ ngâ9j4my ngWQ8Lốc lặsnrcp lờ5pD6i nói5pD6 của3CWk đối3CWk phươn3CWkg, 3CWksau đó5pD6 m3CWkột 9j4mý tWQ8Lưởng khôWQ8Lng thể tsnrcin đượcsnrc chậmWQ8L snrcrãi c3CWkhui vàsnrco đầu5pD6 snrccô. Cô3CWk WQ8Lxoay ng9j4mười 9j4mđối msnrcặt 9j4mvới Hsnrcạ TWQ8Lử Kình, WQ8Llên 9j4mán anh:“Anhsnrc khônsnrcg tuânsnrc th3CWkủ ướ9j4mc định?”

Hạ Tửsnrc K5pD6ình l9j4mập tứcsnrc nhWQ8Líu mày.“Anh khôn5pD6g tu5pD6ân thWQ8Lủ ước5pD6 định5pD6 nào?”

“Công k3CWkhai chsnrcuyện chúng ta5pD6 kế9j4mt hôn5pD6, 3CWkanh nsnrcói d9j4mo esnrcm quyếtWQ8L định.”

“Đúng v3CWkậy 3CWklà d9j4mo e9j4mm quyết địnhsnrc, m5pD6à WQ8Lvừa rồWQ8Li WQ8Lem tWQ8Lự 9j4mmình côsnrcng khasnrci, không9j4m phảWQ8Li saoWQ8L?” A3CWknh nhí5pD6u msnrcày, cóWQ8L chút snrckhó 3CWkhiểu 9j4mhỏi ngượsnrcc lại.

“Anh đã5pD6 9j4mnói trư3CWkớc cho ngườisnrc khácWQ8L biết9j4m còsnrcn bảsnrco e5pD6m c5pD6ông kh5pD6ai?” WQ8LCô ph5pD6ản bác.

“Anh đâ9j4mu c5pD6ó nói5pD6 WQ8Lcho người nà3CWko biế3CWkt trước9j4m đâ3CWku? snrcAnh nói3CWk cWQ8Lho ai?”3CWk 5pD6Anh hỏi.

“Không phải5pD6 5pD6bọn h3CWkọ sao?” PhàWQ8Ln Sở9j4m WQ8LNgữ lậ3CWkp tứ5pD6c x9j4moay ngườWQ8Li, 3CWktay WQ8Lchỉ 9j4mvề phía5pD6 WQ8LLí 5pD6Chính Vũsnrc csnrcùng Tần5pD6 3CWkLạc Lâm.

“Bọn họ?”snrc Hạ5pD6 5pD6Tử 9j4mKình nhăn mày.3CWk“Hai ngườ3CWki,” 9j4mAnh hỏi:“Tô9j4mi cósnrc nó5pD6i 3CWkcho 5pD6qua ch3CWko h3CWkai người3CWk bisnrcết tôiWQ8L đWQ8Lã snrckết hôn,3CWk vợ tôi3CWk snrclà WQ8Lcô gá5pD6i snrcnày sao?”

Lí C9j4mhính Vũ3CWk cùn3CWkg T5pD6ần Lạc WQ8L Lâm nhất3CWk 9j4mthời cứngsnrc họnWQ8Lg, hWQ8Lai mắ9j4mt mởWQ8L tWQ8Lo vô9j4m tội,WQ8L vẻsnrc mặ3CWkt là5pD6 b5pD6ị dọa.

“Cái 3CWkgì, đăng3CWk kWQ8Lí kết snrc hôn?” WQ8LLí WQ8LChính Vũ3CWk ki9j4mnh ngạsnrcc trsnrcừng mắtsnrc n3CWkhìn bọ3CWkn h9j4mọ, lắp3CWk bắ3CWkp nói:9j4m“Ý là5pD6, cWQ8Lô ấy 3CWk thật sự9j4m là9j4m snrclão bà3CWk củasnrc cậu,9j4m khôsnrcng 5pD6phải bạn9j4m gá9j4mi? 5pD6Các ng9j4mươi thậWQ8Lt sự5pD6 kếtWQ8L hôn?9j4m 3CWkLà vợ chồng?”

“Thật vậy9j4m saoWQ8L? 3CWkHạ T5pD6ử Kình, 3CWkanh thsnrcật sựsnrc kếtsnrc hôn?”WQ8L Tầ5pD6n L5pD6ạc WQ8LLâm c3CWkũng lộ5pD6 WQ8Lra vẻsnrc mặWQ8Lt 3CWkkhông tsnrcin, nhìn9j4m anh hỏi.

Phàn Sởsnrc Ngữ9j4m lạ3CWki mờsnrc mịt snrckhó hiWQ8Lểu, s9j4mao phả3CWkn ứsnrcng của9j4m h3CWkai người3CWk đWQ8Ló lạWQ8Li snrcnhư vậWQ8Ly, giốsnrcng nhWQ8Lư 9j4mchỉ v9j4mừa mới3CWk ngsnrche tin WQ8Lanh kếtsnrc h3CWkôn? 13CWk0 ph3CWkút trưWQ8Lớc khôWQ8Lng phải3CWk snrcbọn họ3CWk đều5pD6 đa3CWkng nóWQ8Li snrcchuyện n9j4mày sao?

“Hai người9j4m kh3CWkông biết chuyện3CWk a3CWknh ấWQ8Ly 3CWkvà tôWQ8Li kết9j4m h3CWkôn sao?”5pD6 C9j4mô kWQ8Lhông WQ8Ltự chủsnrc đ5pD6ược lêWQ8Ln tiếng5pD6 hỏi.

Kia h9j4mai ngườiWQ8L kWQ8Lhông chút 3CWkdo dự9j4m lậsnrcp tứcWQ8L WQ8Llắc 9j4mđầu, gisnrcống n9j4mhư 5pD6vẫn còsnrcn kh9j4miếp 5pD6sợ ch9j4mỉ dựa5pD6 vWQ8Lào 5pD6bản nănWQ8Lg tr5pD6ả lời cô.

“Vậy 9j4mhai snrcngười n5pD6ói hoàn thà3CWknh nh5pD6iệm snrcvụ WQ8Llà nhiệ3CWkm v3CWkụ nào?”

“Tử Kìn3CWkh n9j4mói cậu3CWk WQ8Lta thích cô5pD6, côsnrc WQ8Lcũng thíc5pD6h 5pD6cậu WQ8Lta nhưng9j4m 5pD6không biếtsnrc cô3CWk snrclo s3CWkợ cái3CWk WQ8Lgì kh3CWkông dám5pD6 thừ9j4ma nhận 3CWk tình cảsnrcm của3CWk mì5pD6nh nêsnrcn nhờ9j4m ch3CWkúng tôisnrc gWQ8Liúp đỡ.”3CWk L9j4mí ChWQ8Lính V3CWkũ h5pD6ơi bình5pD6 tĩnsnrch lại nhưng5pD6 t3CWkim vẫn5pD6 đậpsnrc mạ3CWknh và3CWk lo3CWkạn WQ8Lnhịp, trả3CWk lờsnrci cô.

“Tôi pWQ8Lhụ 3CWktrách là9j4mm ch9j4mo cô g9j4mhen đểsnrc xesnrcm 9j4mcô c5pD6ó phản3CWk ứng9j4m không5pD6.” T3CWkần LạcWQ8L L9j4mâm 9j4mnói, gisnrcọng WQ8Lnói ngâWQ8Ly ngsnrcốc gi5pD6ống y n5pD6hư L3CWkí ChíWQ8Lnh Vũ.

“Tôi giúsnrcp cậ9j4mu t5pD6a diễ5pD6n một màn9j4m 5pD6tình địch5pD6 xuấsnrct hi3CWkện r5pD6ồi đán3CWkh nWQ8Lhau đểWQ8L xesnrcm cô9j4m 9j4mcó thể3CWk mắc3CWk mưusnrc rồi9j4m thổWQ8L lộWQ8L 5pD6tình cảm 9j4mhay khôn3CWkg. Kếsnrct qWQ8Luả snrccô thật5pD6 sự9j4m trú3CWkng kế.”9j4m LWQ8Lí Csnrchính 5pD6Vũ tiếp5pD6 lời9j4m 5pD6Tần Lạsnrcc Lâm snrcnói, saWQ8Lu đsnrcó hoàn9j4m hồ3CWkn, trừn5pD6g msnrcắt nhì5pD6n Hạ5pD6 Tử5pD6 K5pD6ình 5pD6oán g5pD6iận nói:“Tạsnrci 5pD6sao lại9j4m lừa9j4m bọn tô3CWki? Chúnsnrcg tsnrcôi WQ8Lđều đsnrcồng WQ8Lý g5pD6iúp snrccậu, 9j4mcậu lạsnrci còWQ8Ln lsnrcừa snrcbọn tWQ8Lôi giờ3CWk tsnrcính sao đây?”

Không để5pD6 ý3CWk b3CWkạn tốt9j4m đang bất5pD6 mãsnrcn, 9j4moán hậnsnrc  nhìnsnrc ch3CWkằm 3CWkchằm mình,snrc snrcHạ WQ8LTử Kình9j4m csnrchỉ cWQ8Lhú 3CWký đếnWQ8L 9j4msuy nghĩ và9j4m phản5pD6 3CWkứng củ5pD6a lãoWQ8L bà.

“Nghe thấ5pD6y khôn9j4mg? Amh3CWk không có9j4m nó3CWki chWQ8Lo bọnsnrc họ5pD6 9j4mbiết, vẫnsnrc WQ8Ltuân thủWQ8L WQ8Lước địn9j4mh củasnrc ch3CWkúng ta5pD6.” 3CWkAnh thành thậWQ8Lt nói.

“Uhm,” snrcCô gậ5pD6t 9j4mđầu, tiếp WQ8Ltheo vẻ9j4m m9j4mặt nghiêsnrcm t3CWkúc n9j4mhìn anh:“Nh3CWkưng an9j4mh snrckhông t9j4muân tsnrchủ 5pD6quy tắc.”

“Quy 9j4mtắc nào3CWk?” A9j4mnh 5pD6nhíu mày hỏi.

“Anh lừ9j4ma em.”

“Vấn đề3CWk 9j4mlà 9j4msao snrcanh WQ8Lkhông nhớ 5pD6rõ csnrcó c3CWkái qu3CWky tắc5pD6 này?”5pD6 Asnrcnh vôsnrc tộiWQ8L nsnrcói, k5pD6ỳ thật9j4m că5pD6n bảnWQ8L l5pD6à chơ9j4mi 5pD6xấu cô.

“Nếu quyền9j4m côn9j4mg 3CWkkhai là củ5pD6a esnrcm a3CWknh kh5pD6ông đượWQ8Lc sWQ8Lử dụngsnrc b3CWkiện psnrcháp nà3CWky bsnrcắt snrcem cô5pD6ng khai.”5pD6 C5pD6ô nghiêmsnrc túc nói.

“Ai, WQ8Lem yê9j4mu c5pD6ó phảWQ8Li em hiểuWQ8L lầmWQ8L r5pD6ồi khôn3CWkg?” AWQ8Lnh trừ3CWkng 3CWkmắt 9j4mnhìn, vẻWQ8L mặt9j4m càng3CWk thê5pD6m vsnrcô tội5pD6, l5pD6àm snrcbộ tWQ8Lhở dài nói.

“Cái snrcgì?” 9j4mCô 9j4mbất ng9j4mờ hỏi.

“Anh 3CWkđang 5pD6cùng WQ8Lem nói chuyện5pD6 đáWQ8Lnh cược5pD6 tốisnrc n9j4may, WQ8Lem đan9j4mg 3CWknói cá5pD6i 9j4mgì? Tu5pD6y rằng5pD6 a5pD6nh dùn3CWkg 5pD6kế cũn5pD6g 5pD6hơi 3CWktốn kém nhWQ8Lưng WQ8Lem đồn9j4mg ý5pD6 3CWkcông kha3CWki chuyệnWQ8L c9j4mhúng snrcta kết3CWk h9j4môn th9j4mật s5pD6ự khiế9j4mn a3CWknh rất3CWk vui.” Asnrcnh n5pD6ói xon5pD6g 5pD6đột nhiênWQ8L hôn3CWk cô.

“Anh yêu5pD6 WQ8Lem, l5pD6ão bà.”

Trong nhá3CWky mắ5pD6t mWQ8Lặt PhWQ8Làn Sở Ng9j4mữ  3CWknhanh csnrchóng 3CWkđỏ l5pD6ên không9j4m 3CWkbiết lWQ8Là đỏsnrc WQ8Lbừng h9j4may chỉWQ8L snrchồng 9j4mhồng. Anh snrc thật WQ8Lti bỉ.

“Thì rWQ8La l5pD6à th3CWkế…… cậu  thậ9j4mt đúng3CWk WQ8Llà c9j4mó đủWQ8L tWQ8Li bỉsnrc v3CWkô s9j4mỉ.” snrcLí Chính9j4m Vsnrcũ tsnrchay WQ8Lcô 9j4mnói rWQ8La snrclời trong lòng.

Ở một5pD6 5pD6bên ng5pD6he nửa3CWk ngày, anh3CWk rốtsnrc cụ5pD6c có9j4m tWQ8Lhể hiểu3CWk đsnrcược 7snrc, 5pD68 phầnWQ8L WQ8Lcủa 3CWkcâu snrcchuyện, nếu3CWk gi3CWkống nsnrchư nhữ5pD6ng lời cậWQ8Lu 9j4mta n9j4mói tsnrchì H9j4mạ Tửsnrc KìnhWQ8L th3CWkật đúng9j4m lWQ8Là 3CWkcó 5pD6đủ 9j4mti bỉ3CWk vôsnrc sỉsnrc snrcvì đạt9j4m đượcsnrc mục5pD6 đích không3CWk n3CWkgại dù3CWkng bấsnrct c5pD6ứ 9j4mthủ đoạnsnrc tồ5pD6i tệsnrc nào.9j4m NhưWQ8Lng là3CWk 3CWkcái mWQ8Lục snrcđích kiWQ8La nghsnrce có v9j4mẻ WQ8Lbuồn cười.

“Ha ha……”snrc WQ8LCàng nghĩWQ8L cànsnrcg cảm thấyWQ8L buồnWQ8L cườsnrci, Lísnrc WQ8LChính 9j4mVũ nhịn5pD6 khô3CWkng 9j4mđược cười9j4m WQ8Lthành tiếng.“NgưWQ8Lời luô3CWkn thuận lợi5pD6 tr5pD6ong vi9j4mệc snrcliên q9j4muan đến5pD6 phụ3CWk nữWQ8L 9j4mnhư cậu3CWk 5pD6thì 5pD6ra cũsnrcng 5pD6có n9j4mgày như5pD6 thế snrcnày WQ8Lsao? Hsnrca hWQ8La……” Cưới3CWk lão9j4m b3CWkà, l9j4mão snrcbà c9j4mũng kh3CWkông chịuWQ8L WQ8Lcông snrckhai qWQ8Luan h3CWkệ v9j4mới anh? Rất3CWk buồ3CWkn cười!

Tần Lạsnrcc L9j4mâm ởWQ8L bsnrcên cạnh 9j4m cũng cười3CWk theo.

“Nhưng 5pD6tôi cWQ8Lũng 9j4mmuốn chúc mừn5pD6g h5pD6ai WQ8Lngười.” Cô5pD6 v9j4mừa cườiWQ8L v9j4mừa nói.

Tạm t3CWkhời bỏ5pD6 qsnrcua mWQ8Lột bên sựWQ8L tứcWQ8L 5pD6giận đối5pD6 vớ9j4mi 5pD6ti bỉ5pD6 snrclão csnrcông, Phàn5pD6 5pD6Sở Ng9j4mữ đe9j4mm ánsnrch mắtWQ8L c9j4mhuyển đếnWQ8L vWQ8Lị Tần Lạcsnrc Lâmsnrc tiểu5pD6 tsnrchư 9j4mxinh đẹp9j4m tự9j4m ti5pD6n làsnrcm csnrcô thấy5pD6 g9j4mhen 3CWktị “XinWQ8L hỏi……”9j4m Cô9j4m muốnWQ8L nói lại9j4m thôi,snrc nhì5pD6n đốisnrc phương.

Tần Lạc9j4m Lâmsnrc mỉsnrcm cười5pD6 nhìn snrccô, 5pD6trên mặt5pD6 tấtWQ8L snrccả đ5pD6ều làWQ8L sự9j4m t3CWkhân thiện5pD6 không9j4m c9j4mó mộtsnrc chút9j4m đối9j4m  5pD6địch hoặc chế3CWk nh3CWkạo.“Cô cóWQ8L g5pD6ì 3CWkmuốn WQ8Lhỏi tôWQ8Li saWQ8Lo?” Cô5pD6 9j4môn n9j4mhu hỏi.

Cô 9j4mgật gật5pD6 đầu,9j4m thoá9j4mng do 9j4mdự WQ8Lmột WQ8Lchút mới9j4m mởWQ8L mWQ8Liệng hỏiWQ8L :“Hai5pD6 ngươi3CWk WQ8Lhình 9j4mnhư &nbsnrcsp;rất 5pD6quen thuộc?”

Tần LạWQ8Lc Lâ5pD6m bỗ5pD6ng nhiên9j4m khẽ cười9j4m m3CWkột snrctiếng, chếsnrc nsnrchạo snrcnhìn HWQ8Lạ Tử9j4m Kìn5pD6h WQ8Lnói:“Lão b5pD6à WQ8Lcủa 9j4manh snrcđang ghe9j4mn, anh nê3CWkn ca5pD6o hứ5pD6ng, đắWQ8Lc 3CWký đi?”

“Đúng vsnrcậy, tôi3CWk WQ8Lmừng đ3CWkến nổi sắp5pD6 b9j4may 3CWklên snrc9 tsnrcầng mây.WQ8L” Hạ9j4m TWQ8Lử KìWQ8Lnh nhếch5pD6 miệng5pD6 nói5pD6, b3CWkộ dángsnrc quWQ8Lả 9j4mthật v3CWkui vẻ khôngsnrc thôi.

Phàn Ssnrcở Ng9j4mữ lại5pD6 đ9j4mỏ mặt.

“3 ngườWQ8Li chsnrcúng tôsnrci 9j4mlà bạn 5pD6 thời đại3CWk học.”snrc snrcTần L5pD6ạc Lâm9j4m cười3CWk nói.

Bạn thời5pD6 9j4mđại học3CWk? ThWQ8Lì rsnrca là thế.

Phàn Sở3CWk Ng9j4mữ rốt3CWk cụcsnrc xóa bỏ9j4m được9j4m nghWQ8Li ngờsnrc 3CWktrong lònWQ8Lg như9j4mng lại9j4m chứng9j4m m9j4minh đượ9j4mc mộtsnrc v5pD6iệc đó5pD6 là3CWk —9j4m nsnrcgay t5pD6ừ đầu 5pD6anh cũsnrcng đã5pD6 snrclên kế5pD6 hoạch9j4m tấ5pD6t WQ8Lcả, là3CWkm WQ8Lcho cô5pD6 3CWkngơ ngác9j4m r5pD6ơi vàosnrc c5pD6ạm b3CWkẫy của5pD6 anh mà9j4m kh9j4mông biết.

Anh thậsnrct 5pD6sự rấ5pD6t snrcti bỉ.

Nhưng là……snrc 3CWkAiz, tạsnrci saosnrc cô một3CWk ch9j4mút 3CWkcũng kh9j4mông cảWQ8Lm thấ9j4my c5pD6hán ghétWQ8L hoWQ8Lặc WQ8Lgiận anh?

Tình 5pD6yêu tWQ8Lhật s9j4mự làWQ8Lm cho WQ8Lcon nsnrcgười m3CWkù quáng.

Cũng ma3CWky ssnrcau WQ8Lbuổi 3CWklễ phát 9j4m biểu làsnrc ng5pD6ày n9j4mghỉ snrcnếu khôsnrcng 5pD6Phàn sở3CWk snrcNgữ thậsnrct đúngsnrc là9j4m không9j4m biết5pD6 n3CWkên đốiWQ8L msnrcặt v3CWkới đồng nghisnrcệp 3CWkở công&nWQ8Lbsp; t3CWky như3CWk t5pD6hế nào.

Cô WQ8Lhoàn tWQ8Loàn snrckhông ngh5pD6i ngờ chuyệnWQ8L snrccô kết3CWk 5pD6hôn 5pD6cùng lã3CWko bảWQ8Ln s5pD6ẽ trosnrcng thời3CWk gia5pD6n ngắn5pD6 nhấtsnrc giống5pD6 nh5pD6ư lửsnrca cháy snrclan to3CWkàn 3CWkcông ty5pD6, dù9j4m sasnrco đâ5pD6y csnrcũng l5pD6à snrccông WQ8Lty q5pD6uan 5pD6hệ 3CWkxã h9j4mội, tisnrcn tức9j4m đ3CWkặc biệt WQ8Lnhanh nhạy.

Aiz, cứWQ8L n3CWkghĩ đWQ8Lến thứ9j4m hsnrcai phải đối5pD6 mặ3CWkt vớiWQ8L mọi5pD6 WQ8Lngười ởsnrc c3CWkông t5pD6y, 9j4mcô liền9j4m cả3CWkm thWQ8Lấy 9j4mbi thươngsnrc, WQ8Lthật sự9j4m rất bisnrc thương.

Nhịn WQ8Lkhông đWQ8Lược, cô5pD6 đánh người3CWk đ5pD6àn ôWQ8Lng 9j4mđang xWQ8Lem tạpWQ8L csnrchí ởWQ8L bên9j4m cạWQ8Lnh mộ5pD6t cái.

“Ối! Lsnrcão b9j4mà, 9j4mem musnrcốn mưu 5pD6sát WQ8Lchồng snrcsao?” Hạ5pD6 Tửsnrc WQ8LKình c9j4mố t5pD6ình l5pD6àm rWQ8La 5pD6vẻ đau9j4m đớn.

Cô gi5pD6ả WQ8Lvờ nhsnrcư k5pD6hông nghe snrc thấy, 9j4mcũng khô5pD6ng thè9j4mm li3CWkếc n3CWkhìn a9j4mnh, tiếp3CWk tục9j4m làWQ8Lm như9j4m ksnrchông nhìsnrcn tsnrchấy an9j4mh, nhìn5pD6 về phí9j4ma trước,5pD6 l9j4mo lắnWQ8Lg nWQ8Lgày thứ3CWk h9j4mai phsnrcải WQ8Lđối WQ8Lmặt vớsnrci đ5pD6ồng nghiệsnrcp nsnrchư thế3CWk nào.

“Ai, l9j4mão snrcbà, eWQ8Lm susnrcy nghĩ cá5pD6i 9j4mgì? Tại3CWk sa5pD6o cả5pD6 5pD6buổi sáng9j4m 5pD6em cũ5pD6ng kh3CWkông nsnrchìn lWQ8Lão côn3CWkg snrctuấn suấWQ8Lt, gợsnrci cảm3CWk mị hoặc9j4m c3CWkủa mìsnrcnh một3CWk cáWQ8Li?” 3CWkAnh bỗng9j4m nhiê9j4mn n5pD6hẹ nhàn3CWkg snrcxoay mặ5pD6t củWQ8La cô5pD6 đWQ8Lối diện mình,5pD6ra vẻ&5pD6nbsp; đángWQ8L thươ3CWkng, ôWQ8Ln n3CWkhu hỏi.

“Còn khô9j4mng psnrchải 3CWktại anh hạ3CWki.” C9j4mô WQ8Lhung hăn3CWkg trừng9j4m mắt5pD6 nh9j4mìn WQ8Lanh mộsnrct cái,5pD6 9j4mnhịn không3CWk đ9j4mược l9j4mại đánhsnrc snrcanh một cái.

“Ối!” Ansnrch lạiWQ8L l9j4mần nữa5pD6 gsnrciả đau 9j4mkêu r9j4ma tiếng,snrc“Thì rsnrca aWQ8Lnh cướisnrc phWQ8Lải một3CWk 3CWklão bàsnrc WQ8Lbạo lực5pD6 nha.”

“Nếu eWQ8Lm l9j4mà  bạo3CWk lực lãosnrc 9j4mbà vậy3CWk an9j4mh chính9j4m l3CWkà tWQ8Li b3CWkỉ l3CWkão côn9j4mg.” Cô9j4m tr3CWkừng mắt5pD6 nói.

“Hắc, lãsnrco bà9j4m, lão9j4m công củasnrc 9j4mem tWQ8Li WQ8Lbỉ hồ9j4mi nà5pD6o? 5pD6Ta được3CWk cônsnrcg 3CWknhận là9j4m ch9j4mính nhWQ8Lân quâsnrcn tử3CWk đósnrc nha.”3CWk AnWQ8Lh đem tạWQ8Lp chí5pD6 đsnrcặt t9j4mrên b5pD6àn t5pD6rà, ngsnrchiêm chỉnhsnrc khánsnrcg nghị.

“Chính nhâsnrcn qsnrcuân tử3CWk sẽsnrc vì thắngWQ8L thuWQ8La mà3CWk sử9j4m dụng5pD6 thủ5pD6 đoạn?5pD6” 3CWkNói 9j4mxong 5pD6cô cònWQ8L 9j4mrõ r9j4màng chỉWQ8L raWQ8L:“Đêm qua.”

“Em snrccó biết5pD6 snrccâu “đại trượng3CWk ph9j4mu c3CWko đượcsnrc dã3CWkn được”WQ8L 5pD6” Ý5pD6 snrcchính lsnrcà thỉnh9j4m tWQ8Lhoảng ksnrchông 5pD6làm chsnrcính nhân 5pD6 quân tửsnrc cũn3CWkg đượcsnrc bởi9j4m vìWQ8L asnrcnh là9j4m m5pD6ột đạiWQ8L tr9j4mượng p9j4mhu 3CWkco được3CWk giãsnrcn được.

Đối mặt5pD6 vớ3CWki ngư5pD6ời ăsnrcn nói snrc trơn trusnrc, snrcngụy biệ5pD6n thànWQ8Lh 9j4mtài như9j4m Hạsnrc Tửsnrc Kình,WQ8L 3CWkPhàn WQ8LSở Ngữ3CWk căsnrcn bảnWQ8L khô5pD6ng 9j4mphải là đsnrcối thủ5pD6 c3CWkủa anh9j4m, n3CWkgoài việc5pD6 iWQ8Lm lặnWQ8Lg khôn9j4mg nóWQ8Li g9j4mì cWQ8Lô cũngsnrc chỉ9j4m cWQ8Ló thểWQ8L tWQ8Lrừng anh, dùng9j4m sứWQ8Lc 3CWktrừng anWQ8Lh để3CWk chốngsnrc đỡ.

“Lão bà9j4m, lúcsnrc snrcem phẫn3CWk n3CWkộ trông thậtWQ8L snrcđáng yêu.”5pD6 5pD6Anh cườisnrc khẽ,snrc kWQ8Lìm 5pD6lòng khônWQ8Lg được3CWk snrccúi n5pD6gười hô9j4mn c9j4mô một chút.

“Uy, 9j4mem snrcđang tứ5pD6c giận.” C9j4mô tWQ8Lrừng mắt5pD6 n9j4mhìn anh.

“Lúc 9j4mem t9j4mức giậ5pD6n trôngsnrc cũng thậ3CWkt đán3CWkg yêu.”snrc 5pD6Anh làm9j4m nhWQ8Lư khôn5pD6g snrcnghe thsnrcấy l5pD6ại h9j4môn cô.

“Uy!” CWQ8Lô 3CWkđánh a9j4mnh một cáiWQ8L, vừasnrc bự9j4mc 5pD6mình vừa9j4m b9j4muồn cười,3CWk th3CWkật là9j4m 5pD6sắp khôn9j4mg c5pD6hịu 3CWknổi anh.

“Anh 5pD6yêu e9j4mm, lã5pD6o bà9j4m.” Anh 3CWk bắt lấy3CWk ta3CWky 5pD6cô, m5pD6ười ngó9j4mn ta9j4my đan5pD6 và3CWko nhWQ8Lau, thâ9j4mm tì3CWknh chWQ8Lân tsnrchành nói.

Mặt của9j4m cô9j4m đ3CWkỏ h5pD6ồng, nhịn snrckhông đ3CWkược li5pD6ếc snrcanh mộsnrct c5pD6ái, lẩmWQ8L bẩm3CWk nói9j4m:“Anh thWQ8Lật s3CWkự snrcthực 3CWkti bỉ,9j4m chWQ8Lỉ biếtWQ8L nóWQ8Li sang chuy3CWkện khác.”

“Ai, tấtWQ8L 9j4mcả 9j4mđều lWQ8Là hiểu9j4m lầm, s3CWkao 5pD6anh lạsnrci nói9j4m sa5pD6ng ch9j4muyện khá3CWkc đượsnrcc? Bất3CWk qusnrcá,” A5pD6nh 3CWkđột nhi5pD6ên snrcthay 9j4mvẻ mặt đứng3CWk 3CWkđắn nói9j4m, 9j4m“Anh 3CWkkhông ngạsnrci h5pD6ọc 3CWkhỏi ngư3CWkời k3CWkhác WQ8Lmột chút,5pD6 ch9j4múng 3CWkta lúc5pD6 n9j4mãy đang thảosnrc l9j4muận vấnsnrc đềWQ8L 9j4mgì? snrcAnh yê9j4mu e5pD6m nsnrchiều như5pD6 3CWkthế 3CWknào ssnrcao? Đ5pD6áp á9j4mn lsnrcà rất3CWk yêu, rấ9j4mt yêu.”

Anh 3CWkmặt dà5pD6y WQ8Ltự hỏ3CWki tựsnrc đáp, khiếnsnrc cô3CWk nhịWQ8Ln khWQ8Lông được3CWk mWQ8Lỉm cười.

Cô thật sự,3CWk tsnrchật WQ8Lsự 3CWkchịu khôsnrcng n5pD6ổi a9j4mnh, cũngWQ8L c5pD6hịu k5pD6hông nổWQ8Li chính5pD6 mìnhsnrc quásnrc y5pD6êu anh…… WQ8LCảm giác9j4m nWQ8Lày c9j4mó chúWQ8Lt hơ5pD6i đáng5pD6 sợ.

“Làm sao vậy?”WQ8L WQ8LChú ýsnrc 9j4mthấy nWQ8Lụ cườsnrci c9j4mủa csnrcô biế3CWkn m9j4mất 9j4mmột c9j4mách WQ8Lkhông bì3CWknh 9j4mthường, anh qu9j4man tWQ8Lâm ôsnrcn 9j4mnhu hỏi.

“Chúng ta thật3CWk ssnrcự có3CWk thể9j4m snrcyêu snrcnhau cả9j4m đời,5pD6 WQ8Lbạch 9j4mđầu gi5pD6ai 9j4mlão sao?”snrc Csnrcô hỏi3CWk ansnrch, v5pD6ẻ mặt lsnrco lắng,9j4m khiếp3CWk sự5pD6 9j4mvề tươWQ8Lng lai.

“Đương nhiên c9j4mó thể.”3CWk 5pD6Anh không5pD6 ch3CWkút WQ8Ldo dự5pD6 trả9j4m lời.

“Thật vậy sa5pD6o?” Cô5pD6 p9j4mhát hi5pD6ện msnrcình snrccàng ngà3CWky snrccàng 3CWkyêu 5pD6anh vì5pD6 9j4mvậy càn9j4mg cả9j4mm thấ5pD6y WQ8Lsợ hãi.

“Đương nhiên.” 3CWkAnh 9j4mnói 9j4mnhư đi9j4mnh đóng3CWk cột,“Chuyện9j4m k3CWkhác không9j4m nó5pD6i, chsnrcỉ 3CWkcần nhì3CWkn b5pD6ố mẹ WQ8L của 9j4mhai tasnrc, WQ8Lbọn họsnrc chsnrcung tìnhsnrc yêu9j4m nhasnrcu 3CWkmà chún3CWkg tsnrca lạiWQ8L 3CWkthừa hưởng9j4m gieWQ8Ln di 5pD6 truyền c5pD6ủa họ9j4m snrcvì vậy9j4m chú3CWkng t9j4ma n9j4mhất định9j4m 9j4mcó 5pD6thể yêu5pD6 nha5pD6u đến9j4m bạ3CWkc đầu.”

Cách anh thu3CWkyết phụcWQ8L làm9j4m c5pD6ho côsnrc buồsnrcn 9j4mcười nhưngsnrc 3CWkchỉ chốsnrcc l3CWkát 5pD6nó lại5pD6 b9j4miến mất.

“Còn chuyện g3CWkì sa5pD6o?” tsnrcay an9j4mh chạmsnrc và9j4mo mặ5pD6t cô,9j4m kiê3CWkn nhẫn3CWk h9j4mỏi lại,9j4m 5pD6anh khônWQ8Lg t5pD6hể chịu đư5pD6ợc khWQ8Li 5pD6thấy 5pD6cô buồn.

“Thứ hai kWQ8Lhi 5pD6đi làWQ8Lm, snrcem nWQ8Lên làm5pD6 cásnrci g9j4mì bây3CWk giờ?”3CWk Cô5pD6 nhăsnrcn snrcmặt snrchỏi anh.

“Cái gì lsnrcàm 5pD6sao b9j4mây giWQ8Lờ?” A3CWknh WQ8Lkhông hiể5pD6u 5pD6cô đ3CWkang hỏi5pD6 c9j4mái gì.

Thứ hai ở5pD6 côsnrcng 9j4mty c9j4mó chuyện5pD6 gì5pD6 snrcmà an9j4mh 5pD6không snrcbiết sao3CWk? WQ8LHạ Tử9j4m Kìn9j4mh s5pD6uy nghĩ.

“Chuyện chúng tsnrca 9j4mkết hô9j4mn, 5pD6đến WQ8Lthứ WQ8Lhai nhất9j4m đ9j4mịnh đãsnrc truyề5pD6n đến3CWk ta3CWki mỗi9j4m ngsnrcười WQ8Ltrong côn5pD6g ty, 9j4mđến lú3CWkc đó9j4m e5pD6m n5pD6ên đốisnrc mặt5pD6 với9j4m họ9j4m nh5pD6ư snrcthế nàoWQ8L đây?”5pD6 WQ8LPhàn Sở9j4m Ngữ5pD6 không9j4m chuyển mắtWQ8L 3CWknhìn anhsnrc, khôngWQ8L biế9j4mt snrcanh 9j4mcó phải3CWk đaWQ8Lng snrcgiả ngốcWQ8L vớWQ8Li côsnrc không.

“Thì ra l3CWkà chusnrcyện này.”

Nhìn anh snrcra snrcvẻ đãWQ8L hiểWQ8Lu lại5pD6 cWQ8Lòn rấ9j4mt thsnrcoải mWQ8Lái snrcvui t5pD6hích 3CWklàm WQ8Lcho snrccô nhất9j4m thờWQ8Li bốc3CWk hỏa.

“Đúng vậy, c3CWkhính lWQ8Là chuy9j4mện WQ8Lnày!” 9j4mCô trừ3CWkng mắt3CWk nói,“5pD6Anh 3CWk nói n5pD6ên lsnrcàm 9j4mgì bâ3CWky giờ?”

“Chỉ cần 5pD6thoải má3CWki nhậnWQ8L sự9j4m chú5pD6c phúc3CWk snrccủa m3CWkọi người5pD6 lsnrcà đư9j4mợc rồi.”

“Anh nói 9j4mthật đơ9j4mn giản.”3CWk 9j4mCô gi5pD6ận dỗi5pD6 đánh9j4m ansnrch 3CWkmột cái.

“Là em s5pD6uy n3CWkghĩ 9j4mquá p5pD6hức tạp.3CWk WQ8LEm 9j4mrốt cuộ3CWkc snrclo l5pD6ắng cái3CWk 9j4mgì, lãWQ8Lo bà?”9j4m 5pD6Anh 3CWkkéo 9j4mcô vào snrc trong 3CWklòng, ô3CWkn 3CWknhu hỏi.

“Đại soái csnrca 5pD6lão bảnsnrc cướ5pD6i msnrcột nữsnrc thư9j4m 3CWkkí tron9j4mg côn5pD6g 3CWkty, khô3CWkng 9j4mbắt m9j4mắt, 9j4mcá WQ8Ltính cứng nhắc9j4m WQ8Lcâu nệ,3CWk WQ8Lkhông làm3CWk 3CWkcho n9j4mgười kh5pD6ác yêusnrc m5pD6ếm, 3CWknếu an5pD6h l5pD6à ngườ9j4mi đứng3CWk x9j4mem, 9j4manh sẽ ng3CWkhĩ 9j4mnhư thế5pD6 nào?”

“Cô gái 5pD6này thật9j4m lợsnrci hại?”9j4m AWQ8Lnh hơ3CWki đăm9j4m chiê5pD6u liếsnrcc nhìsnrcn cô5pD6 mộtWQ8L cáisnrc, sa3CWku đó9j4m thonWQ8Lg thả 3CWknhíu mWQ8Lày nói.

“Còn gì nữa?”

“Cô ta WQ8Lbiết dù3CWkng mê5pD6 t9j4mhuật, nếWQ8Lu khô5pD6ng, 5pD6công p5pD6hu tsnrcrên WQ8Lgiường khẳWQ8Lng định5pD6 đ3CWkặc b3CWkiệt tốt?” A9j4mnh nhăsnrcn m5pD6ặt snrcnói tiếp.

Cô trừng msnrcắt liếcWQ8L snrcanh snrcmột cá9j4mi, ngh3CWkiến răn9j4mg nghiếsnrcn lsnrcợi hỏi:“3CWkCòn gì9j4m nữa?”

“Không biết csnrcô t5pD6a làsnrcm n3CWkhư th3CWkế nàosnrc m5pD6ê hoặ9j4mc rồ5pD6i WQ8Ltrèo lên3CWk giư9j4mờng của3CWk lão9j4m bảWQ8Ln? LàWQ8L WQ8Llúc 3CWkcùng lão snrcbản 3CWkra ngoàisnrc công9j4m tá3CWkc, WQ8Llừa ch5pD6o lão9j4m bản5pD6 3CWkuống saWQ8Ly snrclàm r5pD6a nWQ8Lhững chuyện5pD6 không WQ8Ltự ch5pD6ủ được9j4m s3CWkao? HaWQ8Ly WQ8Llà trựcWQ8L tiếp3CWk cưỡn3CWkg ép9j4m q3CWkuan hệ3CWk, snrcsau đósnrc 9j4mthành c3CWkông lấWQ8Ly tự sát5pD6 snrcuy hiếpsnrc b5pD6ức hôn……”

“Uy!” Thấy 5pD6anh 5pD6càng nó9j4mi càng9j4m 9j4mlưu l3CWkoát, snrccàng kho3CWka trươnWQ8Lg, PWQ8Lhàn SởWQ8L Ngữ9j4m snrcnhịn khônWQ8Lg được đánWQ8Lh anWQ8Lh WQ8Lmột chút.

“Đây không WQ8Lphải lWQ8Là s3CWkuy n3CWkghĩ csnrcủa snrcem 3CWksao?” 9j4mAnh làWQ8Lm n9j4mhư vsnrcô tội5pD6 nói.

“Em đang snrchỏi 5pD6anh 5pD6nghĩ 5pD6như thế9j4m snrcnào?” snrcCô nói.

Anh im 9j4mlặng tro5pD6ng chốcWQ8L láWQ8Lt rsnrcồi chăm9j4m ch5pD6ú nhìn9j4m c5pD6ô, thosnrcng t3CWkhả nói:“snrcAnh sẽ9j4m nghĩWQ8L đây nhất5pD6 đWQ8Lịnh làWQ8L chân9j4m tình.”

Cô ngẩn ra9j4m, kh5pD6ông thểsnrc dời9j4m kh9j4mỏi đôi3CWk mắ3CWkt 3CWkthâm tì9j4mnh snrccủa anh.

“Anh sẽ WQ8Lnghĩ……” WQ8LAnh 9j4mtiếp tụcWQ8L nói,9j4m“Cô g5pD6ái 3CWknày nWQ8Lhất địnhWQ8L csnrcó đisnrcểm WQ8Lđặc biệt5pD6 nênsnrc đạiWQ8L soái 3CWk ca lão3CWk bảWQ8Ln 5pD6kia mới9j4m mê5pD6 luyến,3CWk ái5pD6 mộ3CWk, khôngWQ8L thểsnrc 5pD6tự k5pD6ìm c5pD6hế WQ8Lmà yêuWQ8L cô3CWk ấy,snrc saWQ8Lu đó 9j4mcòn cư5pD6ới lsnrcàm vợ,5pD6 đ9j4mồng thờisnrc p3CWkhát th9j4mệ cảWQ8L đời5pD6 WQ8Lchỉ WQ8Lnắm ta3CWky cô9j4m, snrccùng 9j4mcô sống3CWk đếnsnrc đầu bạc.”

Trái tim của9j4m csnrcô không5pD6 tsnrcự chủ5pD6 được3CWk đập9j4m nhaWQ8Lnh l3CWkên, vìsnrc n9j4mhu tìn9j4mh tron5pD6g 3CWkmắt an9j4mh và3CWk snrcnhững lời anWQ8Lh nsnrcói snrcmà cả5pD6m động.

“Lão công……”

Anh lấy tasnrcy c3CWkhe mWQ8Liệng c5pD6ô WQ8Llại, khôn3CWkg c3CWkho cô9j4m m9j4mở snrcmiệng 5pD6nói chuyệnsnrc, muốnsnrc c5pD6ô ng5pD6he anh nói.

“Lão bà, 9j4mtại s9j4mao 3CWkem ph9j4mải quasnrcn t9j4mâm 3CWkngười WQ8Lkhác 9j4mnghĩ gì5pD6?” An3CWkh c3CWkhân thàn5pD6h nhìn9j4m cô nó9j4mi.“Người kh9j4mác muốn3CWk nghĩWQ8L nsnrchư tsnrchế nà3CWko làWQ8L chWQ8Luyện của9j4m họ5pD6, khôn9j4mg liêWQ8Ln 9j4mquan đ5pD6ến chúng ta9j4m, khôsnrcng phải9j4m 3CWksao? Gi9j4mống 3CWknhư bWQ8La m9j4mẹ em3CWk, bọsnrcn hWQ8Lọ ch5pD6ênh lệ5pD6ch tuổi3CWk tá5pD6c nhất định3CWk c9j4mó snrcnhiều người5pD6 9j4mkhông xesnrcm t9j4mrọng 9j4mphải không?3CWk Nsnrchưng 9j4mbọn h3CWkọ vẫWQ8Ln yêu9j4m nh9j4mau, vẫn hạnsnrch 5pD6phúc không5pD6 phảWQ8Li sao?”

“Trọng điểm là3CWk,” 5pD6Anh nhấn9j4m mạnh.“TWQ8Lhân là9j4m lãsnrco bảnWQ8L của5pD6 cô9j4mng tysnrc, là9j4m người3CWk trựcWQ8L tiếp3CWk phsnrcát lương c9j4mho WQ8Lnhân viêWQ8Ln, l5pD6ão đại,snrc 3CWkem thậsnrct sự9j4m c5pD6ho rằng9j4m aWQ8Lnh snrcsẽ cWQ8Lho psnrchép bọn9j4m họsnrc vô3CWk lễ 9j4m lão với3CWk l3CWkão WQ8Lbản nư3CWkơng sao?”

Nghe thấy v5pD6ậy, P3CWkhàn 5pD6Sở N9j4mgữ snrcnhịn không9j4m đ5pD6ược trừngWQ8L lớ9j4mn 9j4mhai m9j4mắt, đem5pD6 snrctay ansnrch lsnrcấy r9j4ma khỏi m9j4miệng cô.

“Anh muốn lsnrcàm cá3CWki gì?”9j4m WQ8LCô snrclo lắngWQ8L 9j4mhỏi anh.

“Làm việc n9j4mên làm.”WQ8L WQ8LAnh ônsnrc 3CWknhu cười.

“Việc gì là9j4m việcWQ8L 5pD6nên là9j4mm?” CWQ8Lô 9j4mtiếp t5pD6ục hỏi.

“Em muốn b9j4miết nsnrchư v3CWkậy sao?”

“Em không hWQ8Ly 3CWkvọng bởi5pD6 v9j4mì WQ8Lem 5pD6mà l5pD6àm 9j4mcho snrcbất kì9j4m 5pD6người 9j4mnào snrcgặp ta3CWki ương.”

“Đó không phảsnrci snrclà snrctai WQ8Lương, ph3CWkải nWQ8Lói l3CWkà WQ8Lgieo gi5pD6ó gặ3CWkt bảsnrco.” A9j4mnh cư9j4mời nói,9j4m nhưng giọ3CWkng đsnrciệu snrccó mộsnrct t9j4mia 5pD6lãnh kh9j4mốc, giốngWQ8L WQ8Lnhư anWQ8Lh snrcđã sớmsnrc quy5pD6ết tâWQ8Lm mu9j4mốn gi5pD6ết không tha.

“Lão công.” C3CWkô n9j4mhíu màyWQ8L nhìn3CWk anh.

“Lão bà.” AWQ8Lnh mỉmWQ8L cười3CWk đáp3CWk lại.

“Lão công.” C9j4mô nhấ3CWkn mạnhsnrc, tỏsnrc v3CWkẻ WQ8Lphản đối.

“Lão bà.” 3CWkAnh tiếp3CWk tsnrcục snrcmỉm cưWQ8Lời màWQ8L chống3CWk đỡ.

“Mọi người đều9j4m lsnrcàm viWQ8Lệc vớiWQ8L nh9j4mau nh9j4miều nă3CWkm nWQ8Lhư vậy9j4m, a9j4mnh 3CWkcó thể9j4m đồng5pD6 WQ8Lý vớisnrc e9j4mm, đừng vì3CWk tìnhsnrc cảm9j4m snrccá 9j4mnhân nhất3CWk t5pD6hời m3CWkà phủ5pD6i bWQ8Lỏ những5pD6 c3CWkố gắ3CWkng, hsnrci WQ8Lsinh củaWQ8L họ3CWk snrccho côn9j4mg ty nhữsnrcng nămsnrc snrcqua đượ9j4mc 5pD6không?” Csnrcô gọnsnrc gà5pD6ng WQ8Ldứt khoát9j4m, t3CWkhành th5pD6ật nói.

“Em cũng biết5pD6, đốiWQ8L vsnrcới nhWQ8Lững cốsnrc g3CWkắng v3CWkà 3CWkhi siWQ8Lnh của9j4m 9j4mmọi người5pD6 a9j4mnh đều3CWk th5pD6ưởng chWQ8Lo họ3CWk xứng đáng,9j4m 5pD6chưa c3CWkó bạ3CWkc đ5pD6ãi ng9j4mười nào.”

“Em biết, như5pD6ng c9j4mông t9j4my snrccó thể9j4m phásnrct t5pD6riển mạ5pD6nh mẽ,9j4m đứngWQ8L WQ8Lvững tron9j4mg gi9j4mới n3CWkày đề3CWku có5pD6 công của9j4m mọisnrc 3CWkngười. C3CWkho nsnrcên đồng9j4m snrcý vớisnrc em9j4m, WQ8Lkhông cầ5pD6n vWQ8Lì WQ8Lem làWQ8Lm kWQ8Lhó người5pD6 nào đư9j4mợc khô9j4mng?” WQ8LCô c3CWkầu xin.

“Em mềm 5pD6lòng 9j4mnhư vậWQ8Ly làsnrc kh3CWkông đưWQ8Lợc.” An3CWkh thở5pD6 dà9j4mi 5pD6lắc đầWQ8Lu nói.

“Lão công……”

“Chuyện này WQ8Lanh kh9j4mông th3CWkể đồnWQ8Lg 3CWký với9j4m e9j4mm.” AWQ8Lnh nghiWQ8Lêm túWQ8Lc lắc9j4m đầu3CWk nói,“L5pD6à n3CWkgười l9j4mãnh đạo qusnrcyết địnhWQ8L chính5pD6 sác9j4mh củaWQ8L WQ8Lcông snrcty WQ8Lanh kWQ8Lhông thểWQ8L mềm9j4m l9j4mòng WQ8Lnhư phụ5pD6 nữ.”

“Nhưng chuyện này……”

“Nghe anh nóWQ8Li hết5pD6 đsnrcã.” Ansnrch ô3CWkn nh9j4mu ngắWQ8Lt lWQ8Lời 3CWkcô, vẻ9j4m mặt9j4m v9j4mẫn nghiêm3CWk túcWQ8L nh9j4mư vậy.

Phàn Sở 5pD6Ngữ bWQ8Lất 9j4mđắc 5pD6dĩ nhì3CWkn an9j4mh, ksnrchông hi9j4mểu 3CWkanh 5pD6tại 3CWksao ph9j4mải 9j4mcố 5pD6chấp n3CWkhư thế?

Nếu đồng nghi9j4mệp đốiWQ8L vớ3CWki cWQ8Lô cósnrc ý9j4m kiến3CWk th5pD6ì cWQ8Lũng là9j4m d3CWko snrccô k9j4mhông đủsnrc ti5pD6êu chuẩn,5pD6 không th9j4mể snrctrách n9j4mgười WQ8Lkhác, nếu3CWk a9j4mnh bở5pD6i v3CWkì côsnrc 3CWkmà 9j4mlạm snrcdụng chứcWQ8L quy9j4mền 9j4mtrả thWQ8Lù đối phương3CWk snrcthì c5pD6hỉ 5pD6càng là9j4mm kh5pD6ó csnrcô hơn9j4m m5pD6à th9j4môi. Chẳn9j4mg lẽ9j4m asnrcnh không9j4m hiểu?

“Nếu anh đã3CWk 3CWkra msnrcột quyết3CWk địn5pD6h gìsnrc đó9j4m tsnrchì khônsnrcg phảisnrc chsnrcỉ vì5pD6 một3CWk chuysnrcện. 9j4mKhông phảiWQ8L c5pD6hỉ một, c9j4mó ngh9j4mĩa 5pD6anh đãWQ8L 9j4mcho h3CWkọ cơ5pD6 hội3CWk nsnrchưng 5pD6hết lWQ8Lần nàyWQ8L đ3CWkến l5pD6ần khá9j4mc kh5pD6ông thay đổi,WQ8L một5pD6 lầnsnrc lạisnrc mộtsnrc lần9j4m t3CWkái ph9j4mạm, 9j4mđối với9j4m nhữ9j4mng n3CWkgười 9j4mnhư vậyWQ8L snrccho 5pD6dù kh3CWkông phải 5pD6vì 5pD6em t3CWkhì asnrcnh c3CWkũng 3CWkphải snrcvì WQ8Lcông t9j4my WQ8Lmà t9j4mrừng phạt5pD6.” A9j4mnh thsnrcật sự3CWk 3CWknghiêm túc nó5pD6i vớisnrc cô.

“Anh cam đoansnrc sẽsnrc không3CWk lấy5pD6 việcWQ8L công9j4m básnrco t3CWkhù riêng?”WQ8L Cô5pD6 nhsnrcìn a5pD6nh đánh3CWk giá3CWk. Vì3CWk 9j4msao cô vẫn3CWk cảm3CWk t3CWkhấy khảsnrc nănWQ8Lg này5pD6 snrcrất lớn?

“Ai, lão bà,WQ8L WQ8Llão 3CWkcông c3CWkủa esnrcm 9j4mlà 5pD6người 5pD6không phâWQ8Ln biệtsnrc cônWQ8Lg 9j4mtư n3CWkhư v5pD6ậy sao?”

Phàn Sở Ngữ9j4m th3CWkành th3CWkật s9j4muy nWQ8Lghĩ m5pD6ột 9j4mlát rồsnrci đưa3CWk snrcra đáWQ8Lp án.

“Phải.” Cô nói.

Hạ Tử Kìn5pD6h dở3CWk khósnrcc dWQ8Lở cười.

“Cám ơn 5pD6em tWQ8Lin tưởngWQ8L a9j4mnh nWQ8Lhư v3CWkậy, lão9j4m b9j4mà.” AnWQ8Lh WQ8Lcười 3CWkkhổ mà3CWk nói.

“Lão công……”

“Được rồi, ngừng.”WQ8L A9j4mnh 3CWkđột nh9j4miên ngắtWQ8L l9j4mời cô:“Chún3CWkg tWQ8La khôsnrcng nê3CWkn vìWQ8L 9j4mtryện còsnrcn c3CWkhưa có xảysnrc 3CWkra WQ8Ltranh 5pD6luận kh9j4mông thô5pD6i, nWQ8Lếu lãn5pD6g ph3CWkí thờisnrc ch3CWko chuyện3CWk nWQ8Lày 5pD6không b9j4mằng chúng ta5pD6 nêsnrcn “vậnWQ8L độWQ8Lng” một3CWk chút?”

Phàn Sở Ng9j4mữ mặtWQ8L n3CWkhanh chónWQ8Lg đWQ8Lỏ lên.

“Anh thật ksnrchông đứn5pD6g đắn!”WQ8L 5pD6Cô snrcmặt đỏWQ8L tsnrcía snrctai 9j4mtrừng 5pD6anh 9j4mliếc mắ5pD6t mộWQ8Lt cái.

“ “Vận động”snrc saWQ8Lo snrccó 9j4mthể l5pD6à ch9j4muyện snrckhông đứng9j4m đsnrcắn, lão9j4m bàWQ8L? 3CWkViệc nàysnrc l9j4miên q3CWkuan đến đWQ8Lời sa9j4mu củaWQ8L chúWQ8Lng tWQ8La, WQ8Lđây l5pD6à csnrchuyện đứng9j4m đắn9j4m 5pD6nhất c5pD6ũng quasnrcn tr5pD6ọng nhất.”3CWk Anh ngh5pD6iêm tú3CWkc nói.

Phàn Sở Ngsnrcữ hoà5pD6n t5pD6oàn snrcnói không9j4m snrcra lời,5pD6 chỉ9j4m cWQ8Ló thWQ8Lể xấusnrc snrchổ trWQ8Lừng anWQ8Lh liếcsnrc mắt9j4m một cáisnrc, sa5pD6u đWQ8Ló qusnrcyết đị3CWknh đứnsnrcg dậysnrc chạy9j4m snrclấy ngườWQ8Li, khô3CWkng đWQ8Lể 5pD6ý tới9j4m anh.

Dù s9j4mao côsnrc vĩn3CWkh v5pD6iễn không 

thể nói lWQ8Lại anh.

Nhưng cô snrcvừa WQ8Lmới đứng5pD6 9j4mlên, 3CWkhai snrcchân c9j4mòn chsnrcưa đứng5pD6 vữngWQ8L, đsnrcã bị3CWk WQ8Lanh k3CWkéo ngãWQ8L ng5pD6ồi 9j4mlại sô pha.

“Uy!” Cô5pD6 khá5pD6ng ngh3CWkị qu9j4may 5pD6đầu 9j4mkêu l5pD6ên, giâ5pD6y tiếp5pD6 t9j4mheo đã3CWk b5pD6ị snrcanh áp3CWk đả5pD6o snrcở tWQ8Lrên s3CWkô pha.

Anh ở t3CWkrên nsnrcgười 9j4mmong cWQ8Lhờ nhìsnrcn cô,WQ8L nụ3CWk cười5pD6 gợiWQ8L cả3CWkm mê3CWk hoặc,5pD6 5pD6đôi mắt9j4m đen9j4m lấ5pD6p l3CWkánh tràn đầysnrc tWQ8Lình WQ8Lyêu snrcvà khátWQ8L vọng9j4m đối3CWk vớ9j4mi cô.

Cô hô 9j4mhấp ksnrchó khăsnrcn, tisnrcm đậpsnrc nhanh.

Anh chậm rãi5pD6 snrccúi người9j4m 5pD6hôn côWQ8L, nhẹ9j4m nhWQ8Làng hWQ8Lôn đWQ8Lôi 9j4mmôi c9j4mô, giốngWQ8L nh9j4mư thương tiếc lại giống như khiêu khích.

Hô hấp của cô không thể khống chế dần dần trở nên dồn dập, hai tay không tự chủ được chủ động đặt lên cổ anh, kéo anh ép xuống dưới làm cho nụ hôn càng ngày càng sâu.

Anh khẽ cười thành tiếng, thuận theo mong muốn của cô, đem lưỡi tiến vào trong miệng cô, nhiệt liệt mà cơ khát hôn cô, rồi sau đó đem cô tiến vào trong bể dục vọng, dìm ngập……