Lão nhị là ông chủ - Chương 08

Phàn zvNASở NtM7dYWbrgữ nóitM7dYWbr nhữnq9xgPG94g lời nàyq9xgPG94 rq9xgPG94a cũngq9xgPG94 khôq9xgPG94ng lq9xgPG94àm tM7dYWbrngạc nhiêzvNAn zvNA4 ngườiq9xgPG94 đtM7dYWbrang nóiq9xgPG94 chuyện.

Hai zvNAvợ chồngtM7dYWbr họzvNA q9xgPG94thì zvNAkhông phải nzvNAói, q9xgPG94đương zvNAnhiên stM7dYWbrẽ khôngtM7dYWbr zvNAngạc ntM7dYWbrhiên nhưzvNAng phảnzvNA ứtM7dYWbrng tM7dYWbrcủa Lq9xgPG94í Chínhq9xgPG94 VũzvNA q9xgPG94và Tần LạctM7dYWbr LâmzvNA khiếzvNAn chzvNAo czvNAô ntM7dYWbrghi ngtM7dYWbrờ, q9xgPG94khó hiểzvNAu, bọnzvNA zvNAhọ zvNAsau zvNAkhi nghzvNAe côzvNA zvNAnói nzvNAhư vậyq9xgPG94 cả haitM7dYWbr q9xgPG94cùng tM7dYWbrsửng sốttM7dYWbr mộtzvNA chtM7dYWbrút rồtM7dYWbri tM7dYWbrlập tq9xgPG94ức cưtM7dYWbrời q9xgPG94to thq9xgPG94ành tiếng.

“Ha ha……”

Phàn tM7dYWbrSở NgữtM7dYWbr ntM7dYWbrgạc nhiên, q9xgPG94 hai mắttM7dYWbr tzvNArợn lên,zvNA czvNAảm thấzvNAy kzvNAhông tM7dYWbrbiết làtM7dYWbrm sazvNAo, lạizvNA q9xgPG94có q9xgPG94chút nzvNAan khamzvNA, khtM7dYWbrổ sở nhìntM7dYWbr q9xgPG94bọn họ.

Chẳng lq9xgPG94ẽ chuyệntM7dYWbr tM7dYWbrnàng và tM7dYWbr Hạ TtM7dYWbrử KìnzvNAh làtM7dYWbr vợzvNA chồq9xgPG94ng thậttM7dYWbr stM7dYWbrự buồq9xgPG94n cq9xgPG94ười nhưzvNA vậzvNAy, zvNAlàm zvNAcho ngq9xgPG94ười kzvNAhác khzvNAó tM7dYWbrcó thể tq9xgPG94in nhưtM7dYWbr vậyq9xgPG94 sao?

“Lão bàzvNA, eq9xgPG94m tM7dYWbrcuối cùnq9xgPG94g cũng quyq9xgPG94ết đzvNAịnh q9xgPG94công khq9xgPG94ai q9xgPG94quan htM7dYWbrệ củazvNA czvNAhúng zvNAta? Anq9xgPG94h rấzvNAt vq9xgPG94ui vẻ!”

Không cq9xgPG94hú tM7dYWbrý tớtM7dYWbri tâmq9xgPG94 tình cq9xgPG94ủa côzvNA khtM7dYWbrông tốt,tM7dYWbr Hạq9xgPG94 tM7dYWbrTử tM7dYWbrKình tM7dYWbrvui sưq9xgPG94ớng gắzvNAt gazvNAo kéotM7dYWbr q9xgPG94cô lạitM7dYWbr gần,zvNA trướctM7dYWbr mặttM7dYWbr mọtM7dYWbri người q9xgPG94hôn côzvNA q9xgPG94say đtM7dYWbrắm rồitM7dYWbr saq9xgPG94u đótM7dYWbr ngâytM7dYWbr nzvNAgô tM7dYWbrcười zvNAha zvNAha ha.

Tâm tìnzvNAh zvNAcô ktM7dYWbrhông tM7dYWbrtốt nhưng vq9xgPG94ì zvNAanh stM7dYWbrung sưzvNAớng khôngq9xgPG94 chúttM7dYWbr chzvNAe q9xgPG94dấu làq9xgPG94m czvNAho tM7dYWbrcô bìzvNAnh phzvNAục mộtzvNA czvNAhút, ttM7dYWbrrong lòng vẫntM7dYWbr khq9xgPG94ông thểzvNA zvNAkhông suq9xgPG94y nghĩ.

“Nhìn tzvNAên kitM7dYWbra xetM7dYWbrm cười đếnq9xgPG94 gzvNAiống mộtzvNA têntM7dYWbr ngốc.”

“Đúng vậytM7dYWbr, zvNAcũng mq9xgPG94ay tôi q9xgPG94 không czvNAó tM7dYWbrmê luyq9xgPG94ến atM7dYWbrnh zvNAta q9xgPG94nếu khôzvNAng bâtM7dYWbry gzvNAiờ nhq9xgPG94ất địnhq9xgPG94 vỡq9xgPG94 mộng.”

Phía satM7dYWbru q9xgPG94Phàn SởtM7dYWbr NtM7dYWbrgữ vantM7dYWbrg lên tiếngzvNA chếtM7dYWbr ntM7dYWbrhạo mtM7dYWbrột cázvNAch thq9xgPG94oải mtM7dYWbrái, tM7dYWbrcô khônzvNAg nhịntM7dYWbr đzvNAược quaq9xgPG94y đầuzvNA lại,tM7dYWbr q9xgPG94chỉ thấy Líq9xgPG94 ChínhzvNA Vq9xgPG94ũ zvNAvà TầnzvNA LạczvNA zvNALâm đứngq9xgPG94 chutM7dYWbrng tM7dYWbrmột chỗ,tM7dYWbr tzvNArên mặtq9xgPG94 tưtM7dYWbrơi cườtM7dYWbri trêu ctM7dYWbrhọc khtM7dYWbrông czvNAó mộtzvNA titM7dYWbra tràtM7dYWbro phzvNAúng ázvNAc ýq9xgPG94 nào.

Cô nq9xgPG94gạc nhiq9xgPG94ên trừzvNAng mắt nhìn,q9xgPG94 rq9xgPG94a lệnhtM7dYWbr cq9xgPG94ho chínhq9xgPG94 mìnhtM7dYWbr tM7dYWbrphải czvNAẩn thậnzvNA q9xgPG94một chúttM7dYWbr, ngzvNAười vừatM7dYWbr mớiq9xgPG94 cườitM7dYWbr nhạotM7dYWbr cô zvNAsao bâq9xgPG94y gq9xgPG94iờ lạiq9xgPG94 ctM7dYWbró vẻtM7dYWbr q9xgPG94mặt này?

“Hai nq9xgPG94gười q9xgPG94các ngzvNAươi hâm mộtM7dYWbr ttM7dYWbrhì q9xgPG94cứ việzvNAc nótM7dYWbri thq9xgPG94ẳng, zvNAha ha……”tM7dYWbr q9xgPG94Hạ TửtM7dYWbr KìntM7dYWbrh bỗngzvNA nhiêq9xgPG94n đắczvNA q9xgPG94ý cườq9xgPG94i hzvNAa ha nói&nbq9xgPG94sp; vtM7dYWbrới hazvNAi ngườiq9xgPG94 kia.

“Có q9xgPG94gì zvNAđáng hâmq9xgPG94 mộ,tM7dYWbr so vớitM7dYWbr czvNAậu, tzvNAôi muốntM7dYWbr tìq9xgPG94m bạnq9xgPG94 gtM7dYWbrái q9xgPG94khó khăq9xgPG94n sao?

“Vấn đềtM7dYWbr tM7dYWbrlà cậuq9xgPG94 tìzvNAm được côtM7dYWbr gzvNAái q9xgPG94đồng ýtM7dYWbr cùngzvNA ctM7dYWbrậu bạq9xgPG94ch đầuzvNA q9xgPG94giai lq9xgPG94ão sao?”

“Tôi kq9xgPG94hông muốzvNAn thôi, đượczvNA không?”

“Đều gtM7dYWbriống zvNAnhau, tóq9xgPG94m lại zvNA cậu khôngtM7dYWbr tìmtM7dYWbr đượczvNA tìq9xgPG94nh yzvNAêu q9xgPG94song phươngtM7dYWbr, giq9xgPG94ống tôtM7dYWbri vq9xgPG94à lq9xgPG94ão zvNAbà nắmq9xgPG94 tq9xgPG94ay zvNAnhau q9xgPG94đi hết cuzvNAộc đờiq9xgPG94, hzvNAa ha……”

Hạ Tửq9xgPG94 KìnzvNAh btM7dYWbrừa tM7dYWbrbãi cười nói,zvNA tq9xgPG94hái tM7dYWbrđộ kq9xgPG94iêu ngzvNAạo lzvNAàm tM7dYWbrcho ngườiq9xgPG94 ttM7dYWbra rấtq9xgPG94 muốnzvNA đánh.

“Phàn q9xgPG94tiểu thư,zvNA nếuq9xgPG94 cô q9xgPG94không chịuq9xgPG94 nổizvNA cq9xgPG94ậu ttM7dYWbra, zvNAlúc ntM7dYWbrào cũngtM7dYWbr zvNAcó thtM7dYWbrể btM7dYWbrỏ hắn.q9xgPG94 zvNATôi zvNAcó thểq9xgPG94 tM7dYWbrgiúp czvNAô mộq9xgPG94t tayzvNA, camtM7dYWbr đoan ctM7dYWbrô szvNAẽ q9xgPG94không q9xgPG94bị tM7dYWbrtên lưtM7dYWbru mantM7dYWbrh nzvNAày quấzvNAy rầy.”tM7dYWbr zvNALí ChíntM7dYWbrh Vũq9xgPG94 đemtM7dYWbr q9xgPG94chuyện không thểtM7dYWbr xảyq9xgPG94 zvNAra ntM7dYWbrày nótM7dYWbri vớitM7dYWbr cô.

“Thật sựzvNA cámtM7dYWbr ơntM7dYWbr zvNAý tốttM7dYWbr của cậutM7dYWbr, tôitM7dYWbr vàzvNA q9xgPG94lão bàzvNA nhấtM7dYWbrt đzvNAịnh tM7dYWbrbên zvNAnhau zvNAđến bq9xgPG94ạc đầutM7dYWbr stM7dYWbrau đózvNA zvNAcùng zvNAnhau tzvNAham q9xgPG94gia lễ đưaq9xgPG94 ttM7dYWbriễn czvNAủa cậu.

“Tên tM7dYWbrhỗn đảq9xgPG94n tM7dYWbrnày.” Líq9xgPG94 Chính VtM7dYWbrũ q9xgPG94ngây ngườizvNA mộtzvNA chzvNAút, nhtM7dYWbrịn khôzvNAng đượzvNAc cườiq9xgPG94 mắng.

Tần Lq9xgPG94ạc LâmtM7dYWbr ởzvNA bêntM7dYWbr czvNAạnh nghe thấyq9xgPG94 tM7dYWbrba chữq9xgPG94 “lễzvNA q9xgPG94đưa tiễntM7dYWbr” zvNAnhanh chóngtM7dYWbr cườitM7dYWbr lớnzvNA, cườzvNAi đếnq9xgPG94 nzvNAổi q9xgPG94không đq9xgPG94ứng vững đq9xgPG94ược, hq9xgPG94ai vtM7dYWbrai khôzvNAng ntM7dYWbrgừng run.

Tình zvNAthế q9xgPG94trước mắtzvNA đã vượttM7dYWbr tM7dYWbrqua zvNAkhả q9xgPG94năng tM7dYWbrlí giảiq9xgPG94 củazvNA PhzvNAàn Sởq9xgPG94 q9xgPG94Ngữ, đôzvNAi mzvNAắt tM7dYWbrto, mtM7dYWbrê hoặctM7dYWbr btM7dYWbrình tĩnhtM7dYWbr q9xgPG94nhìn những vq9xgPG94iệc q9xgPG94đang xảyzvNA rq9xgPG94a, mờzvNA zvNAmịt hỏi:“Rốtq9xgPG94 tM7dYWbrcuộc làtM7dYWbr cq9xgPG94huyện gìzvNA đatM7dYWbrng xzvNAảy ra?”

“Cám q9xgPG94ơn q9xgPG94cô tM7dYWbrgiúp chq9xgPG94úng tôi kiếzvNAm đq9xgPG94ược pzvNAhần q9xgPG94cơm beefstq9xgPG94eak đắzvNAt tiềnq9xgPG94.” zvNALí ChzvNAính VzvNAũ mỉzvNAm cườitM7dYWbr nói.

“Kiếm được?”zvNA PhàzvNAn q9xgPG94Sở NgữzvNA trừng tM7dYWbrmắt q9xgPG94nhìn, vq9xgPG94ẫn lq9xgPG94à q9xgPG94vẻ mặttM7dYWbr nzvNAghi hoặc.

“Thật tM7dYWbrra làzvNA phq9xgPG94ần thưởng q9xgPG94 hoàn thànq9xgPG94h nhiệmtM7dYWbr vụzvNA.” TầntM7dYWbr LạczvNA LâmzvNA q9xgPG94bổ sung.

“Phần thưởngtM7dYWbr nzvNAhiệm vụ?” Côq9xgPG94 vẫzvNAn nhưzvNA ctM7dYWbrũ ngq9xgPG94ây ngốcq9xgPG94 tM7dYWbrlặp lzvNAời tM7dYWbrnói củazvNA zvNAđối phươq9xgPG94ng, stM7dYWbrau đtM7dYWbró tM7dYWbrmột zvNAý tưởnzvNAg không thểtM7dYWbr titM7dYWbrn q9xgPG94được chzvNAậm rtM7dYWbrãi chzvNAui vzvNAào đq9xgPG94ầu ctM7dYWbrô. CôzvNA xtM7dYWbroay ngưzvNAời đốitM7dYWbr mq9xgPG94ặt vớzvNAi q9xgPG94Hạ TzvNAử Kình, tM7dYWbr lên zvNAán anh:tM7dYWbr“Anh khq9xgPG94ông zvNAtuân thủtM7dYWbr q9xgPG94ước định?”

Hạ TửzvNA KtM7dYWbrình lzvNAập q9xgPG94tức nhíutM7dYWbr mày.“Anh khzvNAông tutM7dYWbrân thủq9xgPG94 ướctM7dYWbr địnhzvNA nào?”

“Công kq9xgPG94hai ctM7dYWbrhuyện ctM7dYWbrhúng ta kếzvNAt hôn,tM7dYWbr zvNAanh ntM7dYWbrói zvNAdo tM7dYWbrem quyếttM7dYWbr định.”

“Đúng tM7dYWbrvậy tM7dYWbrlà zvNAdo etM7dYWbrm quyếq9xgPG94t định, tM7dYWbrmà vtM7dYWbrừa tM7dYWbrrồi etM7dYWbrm tzvNAự tM7dYWbrmình côntM7dYWbrg khaizvNA, kq9xgPG94hông phq9xgPG94ải satM7dYWbro?” AtM7dYWbrnh nhíuzvNA mtM7dYWbrày, ctM7dYWbró chút khtM7dYWbró q9xgPG94hiểu hq9xgPG94ỏi ngưq9xgPG94ợc lại.

“Anh đãzvNA zvNAnói trzvNAước choq9xgPG94 người kháctM7dYWbr bq9xgPG94iết còzvNAn bảoq9xgPG94 zvNAem tM7dYWbrcông khtM7dYWbrai?” Côq9xgPG94 zvNAphản bác.

“Anh q9xgPG94đâu zvNAcó nq9xgPG94ói ctM7dYWbrho người nàozvNA biếq9xgPG94t ttM7dYWbrrước đâutM7dYWbr? Anq9xgPG94h tM7dYWbrnói cq9xgPG94ho azvNAi?” AntM7dYWbrh hỏi.

“Không tM7dYWbrphải bọnq9xgPG94 họzvNA sao?”zvNA Phàn SởzvNA Ngữq9xgPG94 lậtM7dYWbrp tứcq9xgPG94 xoaq9xgPG94y ngườtM7dYWbri, tq9xgPG94ay chỉzvNA vềtM7dYWbr zvNAphía zvNALí Chq9xgPG94ính Vq9xgPG94ũ czvNAùng zvNATần LạtM7dYWbrc Lâm.

“Bọn họ?”q9xgPG94 Hạq9xgPG94 TửzvNA KzvNAình nhăn mày.“HaizvNA ntM7dYWbrgười,” AnzvNAh hỏi:tM7dYWbr“Tôi tM7dYWbrcó nótM7dYWbri q9xgPG94cho qzvNAua zvNAcho hq9xgPG94ai ngườiq9xgPG94 biếttM7dYWbr tôtM7dYWbri đãtM7dYWbr zvNAkết hq9xgPG94ôn, vợ tôq9xgPG94i ltM7dYWbrà zvNAcô tM7dYWbrgái ntM7dYWbrày sao?”

Lí ChínhzvNA VtM7dYWbrũ cùzvNAng Tầq9xgPG94n Lạc Lâmq9xgPG94 nzvNAhất thờzvNAi cq9xgPG94ứng tM7dYWbrhọng, haq9xgPG94i mắtM7dYWbrt mởzvNA tzvNAo vôzvNA tq9xgPG94ội, vq9xgPG94ẻ q9xgPG94mặt ltM7dYWbrà bịq9xgPG94 dọa.

“Cái gzvNAì, đtM7dYWbrăng kízvNA kết zvNAhôn?” LítM7dYWbr ChzvNAính VũzvNA q9xgPG94kinh ngạczvNA trừngtM7dYWbr mắtq9xgPG94 nhìnq9xgPG94 bzvNAọn hzvNAọ, lq9xgPG94ắp zvNAbắp tM7dYWbrnói:“Ý lzvNAà, zvNAcô ấy thậq9xgPG94t zvNAsự làzvNA lãozvNA tM7dYWbrbà củaq9xgPG94 ctM7dYWbrậu, kq9xgPG94hông phảtM7dYWbri zvNAbạn gátM7dYWbri? CáctM7dYWbr nzvNAgươi thậttM7dYWbr sựq9xgPG94 kếq9xgPG94t htM7dYWbrôn? q9xgPG94Là vợ chồng?”

“Thật vậq9xgPG94y zvNAsao? HạzvNA Tử Kình,zvNA q9xgPG94anh zvNAthật sựq9xgPG94 kếtq9xgPG94 hôn?zvNA” TầzvNAn LạctM7dYWbr LtM7dYWbrâm cũzvNAng lộzvNA rzvNAa vẻq9xgPG94 q9xgPG94mặt khôngtM7dYWbr tinzvNA, nhq9xgPG94ìn anh hỏi.

Phàn SởtM7dYWbr NtM7dYWbrgữ lạq9xgPG94i mq9xgPG94ờ mịt khózvNA hiểu,tM7dYWbr tM7dYWbrsao phảnzvNA ứtM7dYWbrng củazvNA hzvNAai tM7dYWbrngười đózvNA zvNAlại nhtM7dYWbrư tM7dYWbrvậy, q9xgPG94giống nhưtM7dYWbr cq9xgPG94hỉ vừaq9xgPG94 zvNAmới nghetM7dYWbr tin tM7dYWbranh ktM7dYWbrết hôn?zvNA tM7dYWbr10 phtM7dYWbrút trướctM7dYWbr khzvNAông zvNAphải bọq9xgPG94n htM7dYWbrọ đềq9xgPG94u đzvNAang q9xgPG94nói chuyệnq9xgPG94 nàyq9xgPG94 sao?

“Hai ngườizvNA khôzvNAng biết chutM7dYWbryện anq9xgPG94h ấytM7dYWbr vzvNAà tôizvNA kếtzvNA hônq9xgPG94 q9xgPG94sao?” CôtM7dYWbr q9xgPG94không tq9xgPG94ự cq9xgPG94hủ đượczvNA ltM7dYWbrên tiếngzvNA hỏi.

Kia tM7dYWbrhai ngưq9xgPG94ời khôq9xgPG94ng chút q9xgPG94do tM7dYWbrdự zvNAlập tứzvNAc zvNAlắc đầu,q9xgPG94 gzvNAiống ntM7dYWbrhư vtM7dYWbrẫn còzvNAn khizvNAếp tM7dYWbrsợ chỉtM7dYWbr q9xgPG94dựa vàtM7dYWbro bảtM7dYWbrn năntM7dYWbrg zvNAtrả lời cô.

“Vậy tM7dYWbrhai ngườitM7dYWbr ntM7dYWbrói hoàn tM7dYWbrthành nhizvNAệm zvNAvụ tM7dYWbrlà nhiệzvNAm vzvNAụ nào?”

“Tử Kq9xgPG94ình nq9xgPG94ói cậq9xgPG94u tzvNAa thích tM7dYWbr cô, ctM7dYWbrô cũzvNAng tq9xgPG94hích ctM7dYWbrậu tzvNAa nhưngq9xgPG94 khôq9xgPG94ng biếtzvNA ctM7dYWbrô lq9xgPG94o szvNAợ czvNAái zvNAgì khôngq9xgPG94 dátM7dYWbrm thừaq9xgPG94 nq9xgPG94hận tình cảmq9xgPG94 cq9xgPG94ủa mìnhzvNA nênzvNA tM7dYWbrnhờ chúnq9xgPG94g ttM7dYWbrôi giúq9xgPG94p đỡ.”q9xgPG94 LízvNA q9xgPG94Chính VzvNAũ tM7dYWbrhơi bìzvNAnh tĩtM7dYWbrnh lại nhưngtM7dYWbr tiq9xgPG94m vẫnzvNA đtM7dYWbrập mạntM7dYWbrh q9xgPG94và loạtM7dYWbrn nhịptM7dYWbr, trảq9xgPG94 lờitM7dYWbr cô.

“Tôi phụzvNA trátM7dYWbrch làzvNAm chq9xgPG94o cô tM7dYWbrghen đểtM7dYWbr xetM7dYWbrm côtM7dYWbr czvNAó pzvNAhản ứntM7dYWbrg kq9xgPG94hông.” zvNATần LạtM7dYWbrc Lâmq9xgPG94 zvNAnói, giọngzvNA ntM7dYWbrói ngtM7dYWbrây ngốq9xgPG94c giốngq9xgPG94 y tM7dYWbrnhư Líq9xgPG94 CtM7dYWbrhính Vũ.

“Tôi tM7dYWbrgiúp ctM7dYWbrậu tM7dYWbrta diễq9xgPG94n mộtq9xgPG94 màn tìnq9xgPG94h zvNAđịch xzvNAuất hiệntM7dYWbr rq9xgPG94ồi đánhzvNA nzvNAhau đzvNAể xq9xgPG94em côzvNA cq9xgPG94ó tzvNAhể mắq9xgPG94c mq9xgPG94ưu rồtM7dYWbri q9xgPG94thổ lộq9xgPG94 tq9xgPG94ình cảm zvNAhay khôntM7dYWbrg. tM7dYWbrKết qtM7dYWbruả ctM7dYWbrô zvNAthật sựq9xgPG94 trq9xgPG94úng zvNAkế.” tM7dYWbrLí Chínhq9xgPG94 VũtM7dYWbr tiếpzvNA lờzvNAi zvNATần Lạcq9xgPG94 Lâm ntM7dYWbrói, szvNAau đózvNA q9xgPG94hoàn hồq9xgPG94n, q9xgPG94trừng mtM7dYWbrắt nhq9xgPG94ìn tM7dYWbrHạ Tửq9xgPG94 KìntM7dYWbrh oátM7dYWbrn giq9xgPG94ận nóitM7dYWbr:“Tại sazvNAo lạitM7dYWbr lừatM7dYWbr bọn q9xgPG94tôi? Chq9xgPG94úng tôzvNAi đềuzvNA zvNAđồng tM7dYWbrý tM7dYWbrgiúp cậu,zvNA cậzvNAu lạq9xgPG94i czvNAòn ltM7dYWbrừa bq9xgPG94ọn tôq9xgPG94i gizvNAờ tízvNAnh sao đây?”

Không zvNAđể ýzvNA bạntM7dYWbr tốzvNAt đantM7dYWbrg bất mtM7dYWbrãn, oánq9xgPG94 htM7dYWbrận zvNA nhìn chằtM7dYWbrm chằzvNAm mình,q9xgPG94 HạtM7dYWbr tM7dYWbrTử KzvNAình tM7dYWbrchỉ chq9xgPG94ú tM7dYWbrý đếntM7dYWbr zvNAsuy ngtM7dYWbrhĩ và pq9xgPG94hản ứngtM7dYWbr củazvNA lq9xgPG94ão bà.

“Nghe tq9xgPG94hấy q9xgPG94không? q9xgPG94Amh không cóq9xgPG94 nq9xgPG94ói chtM7dYWbro bọtM7dYWbrn họzvNA biết,q9xgPG94 vẫq9xgPG94n zvNAtuân thủtM7dYWbr ướczvNA địnhtM7dYWbr củq9xgPG94a chúngzvNA tq9xgPG94a.” AntM7dYWbrh tM7dYWbrthành thật nói.

“Uhm,” CtM7dYWbrô gậttM7dYWbr q9xgPG94đầu, tiếp theozvNA zvNAvẻ mặttM7dYWbr q9xgPG94nghiêm tzvNAúc nq9xgPG94hìn anh:“Nq9xgPG94hưng anq9xgPG94h khôtM7dYWbrng tuânzvNA thủzvNA zvNAquy tắc.”

“Quy tắzvNAc nq9xgPG94ào?” tM7dYWbrAnh nq9xgPG94híu mày hỏi.

“Anh tM7dYWbrlừa em.”

“Vấn q9xgPG94đề q9xgPG94là q9xgPG94sao antM7dYWbrh khôngq9xgPG94 nhớ rõq9xgPG94 ctM7dYWbró cáiq9xgPG94 qtM7dYWbruy tắctM7dYWbr q9xgPG94này?” Aq9xgPG94nh vzvNAô tộizvNA nói,zvNA kq9xgPG94ỳ thậtq9xgPG94 q9xgPG94căn bảzvNAn lzvNAà ctM7dYWbrhơi tM7dYWbrxấu cô.

“Nếu quyềnzvNA côngq9xgPG94 kzvNAhai là củatM7dYWbr q9xgPG94em atM7dYWbrnh q9xgPG94không đưq9xgPG94ợc tM7dYWbrsử zvNAdụng biệnq9xgPG94 pháptM7dYWbr tM7dYWbrnày bắtM7dYWbrt etM7dYWbrm tM7dYWbrcông khaizvNA.” CôzvNA nghitM7dYWbrêm túc nói.

“Ai, zvNAem yêuzvNA q9xgPG94có tM7dYWbrphải q9xgPG94em hiểu q9xgPG94lầm rồiq9xgPG94 khôzvNAng?” AtM7dYWbrnh trzvNAừng mắtq9xgPG94 nhìzvNAn, vẻq9xgPG94 mặttM7dYWbr càngtM7dYWbr tzvNAhêm q9xgPG94vô tội,tM7dYWbr lzvNAàm bộq9xgPG94 thở dàiq9xgPG94 nói.

“Cái gì?zvNA” zvNACô bấttM7dYWbr nzvNAgờ hỏi.

“Anh đaq9xgPG94ng zvNAcùng zvNAem zvNAnói chuyện đánzvNAh cưzvNAợc tốitM7dYWbr tM7dYWbrnay, eq9xgPG94m đzvNAang nózvNAi cáiq9xgPG94 gìzvNA? TutM7dYWbry rằq9xgPG94ng azvNAnh tM7dYWbrdùng kếq9xgPG94 cũzvNAng q9xgPG94hơi tốn ktM7dYWbrém nhưngtM7dYWbr ezvNAm đồngzvNA q9xgPG94ý cônzvNAg tM7dYWbrkhai zvNAchuyện czvNAhúng tM7dYWbrta tM7dYWbrkết hq9xgPG94ôn q9xgPG94thật stM7dYWbrự khiếntM7dYWbr atM7dYWbrnh tM7dYWbrrất vui.” AnzvNAh nózvNAi xonzvNAg độttM7dYWbr nhiêzvNAn hônzvNA cô.

“Anh yêq9xgPG94u emzvNA, lãozvNA bà.”

Trong nq9xgPG94háy tM7dYWbrmắt mtM7dYWbrặt q9xgPG94Phàn Sở zvNANgữ  nhq9xgPG94anh ctM7dYWbrhóng zvNAđỏ lzvNAên khôq9xgPG94ng bitM7dYWbrết q9xgPG94là đzvNAỏ bừq9xgPG94ng hq9xgPG94ay chỉzvNA hồzvNAng hồzvNAng. Anh tM7dYWbrthật zvNAti bỉ.

“Thì zvNAra làtM7dYWbr thế……q9xgPG94 cậu &zvNAnbsp;thật zvNAđúng tM7dYWbrlà cq9xgPG94ó đủtM7dYWbr tq9xgPG94i bỉtM7dYWbr vtM7dYWbrô sỉ.zvNA” LzvNAí ChínhzvNA zvNAVũ thtM7dYWbray côtM7dYWbr tM7dYWbrnói rtM7dYWbra lờzvNAi trong lòng.

Ở mtM7dYWbrột bzvNAên nghq9xgPG94e nzvNAửa ngàzvNAy, anh zvNArốt cụtM7dYWbrc cózvNA ttM7dYWbrhể hiểutM7dYWbr đượctM7dYWbr tM7dYWbr7, q9xgPG948 phầnzvNA củtM7dYWbra câzvNAu chuyện,zvNA nếzvNAu giốngzvNA nq9xgPG94hư nhữngtM7dYWbr lời cậuq9xgPG94 zvNAta tM7dYWbrnói tzvNAhì zvNAHạ Tq9xgPG94ử KìtM7dYWbrnh thtM7dYWbrật zvNAđúng làtM7dYWbr cótM7dYWbr đủq9xgPG94 q9xgPG94ti zvNAbỉ vzvNAô sq9xgPG94ỉ tM7dYWbrvì đạtq9xgPG94 đượcq9xgPG94 q9xgPG94mục đítM7dYWbrch không ntM7dYWbrgại dùnzvNAg bấtzvNA cứzvNA thq9xgPG94ủ đozvNAạn tồtM7dYWbri tM7dYWbrtệ ntM7dYWbrào. NzvNAhưng làtM7dYWbr zvNAcái mụq9xgPG94c đíchtM7dYWbr q9xgPG94kia nghtM7dYWbre có vẻtM7dYWbr bzvNAuồn cười.

“Ha ha……zvNA” CzvNAàng zvNAnghĩ càng cảmtM7dYWbr tq9xgPG94hấy buồntM7dYWbr cườiq9xgPG94, q9xgPG94Lí ChítM7dYWbrnh q9xgPG94Vũ nhịzvNAn khônzvNAg tM7dYWbrđược czvNAười ttM7dYWbrhành tiếng.“NgưtM7dYWbrời luôzvNAn thuận lợq9xgPG94i trotM7dYWbrng việzvNAc ltM7dYWbriên quzvNAan đếnzvNA pq9xgPG94hụ nq9xgPG94ữ nzvNAhư cq9xgPG94ậu thq9xgPG94ì rzvNAa zvNAcũng czvNAó ngtM7dYWbrày nhzvNAư thế nàyq9xgPG94 stM7dYWbrao? zvNAHa ha……”zvNA CướizvNA lãzvNAo bà,zvNA q9xgPG94lão bàtM7dYWbr ctM7dYWbrũng khôzvNAng czvNAhịu cônzvNAg khq9xgPG94ai qq9xgPG94uan q9xgPG94hệ với tM7dYWbr anh? RấtM7dYWbrt btM7dYWbruồn cười!

Tần LzvNAạc zvNALâm ởq9xgPG94 bêq9xgPG94n cạnh tM7dYWbr cũng cưzvNAời theo.

“Nhưng tôq9xgPG94i cũnq9xgPG94g muốntM7dYWbr chúc mừntM7dYWbrg hq9xgPG94ai người.zvNA” zvNACô vtM7dYWbrừa cườtM7dYWbri zvNAvừa nói.

Tạm thờtM7dYWbri btM7dYWbrỏ qq9xgPG94ua mộzvNAt bên zvNA sự tứq9xgPG94c giậnq9xgPG94 đtM7dYWbrối vớzvNAi q9xgPG94ti bỉtM7dYWbr lãq9xgPG94o cônzvNAg, Phàq9xgPG94n SzvNAở NgữzvNA q9xgPG94đem átM7dYWbrnh mzvNAắt chuzvNAyển đếnzvNA vịtM7dYWbr Tq9xgPG94ần Lạc zvNALâm tiểuq9xgPG94 thzvNAư xitM7dYWbrnh đẹpq9xgPG94 ttM7dYWbrự zvNAtin lq9xgPG94àm côtM7dYWbr tq9xgPG94hấy tM7dYWbrghen tịtM7dYWbr “tM7dYWbrXin hỏi……”q9xgPG94 tM7dYWbrCô mq9xgPG94uốn nóq9xgPG94i lại tzvNAhôi, zvNAnhìn đốq9xgPG94i phương.

Tần zvNALạc LâtM7dYWbrm mỉq9xgPG94m cưtM7dYWbrời nhìn zvNA cô, trtM7dYWbrên mtM7dYWbrặt tM7dYWbrtất tM7dYWbrcả đềuq9xgPG94 zvNAlà stM7dYWbrự tM7dYWbrthân thq9xgPG94iện khôzvNAng ctM7dYWbró mộq9xgPG94t zvNAchút tM7dYWbrđối &nbstM7dYWbrp;địch hzvNAoặc chế nhtM7dYWbrạo.“Cô cq9xgPG94ó gìtM7dYWbr muốntM7dYWbr hỏizvNA tôq9xgPG94i szvNAao?” CtM7dYWbrô q9xgPG94ôn tM7dYWbrnhu hỏi.

Cô gậttM7dYWbr gậzvNAt đầu,zvNA thzvNAoáng dotM7dYWbr dự mộttM7dYWbr chútq9xgPG94 mớizvNA mởtM7dYWbr mizvNAệng hq9xgPG94ỏi :“HaitM7dYWbr ngươitM7dYWbr hìnhzvNA nhq9xgPG94ư &nbtM7dYWbrsp;rất quzvNAen thuộc?”

Tần Lq9xgPG94ạc LâtM7dYWbrm bzvNAỗng q9xgPG94nhiên khẽ cưzvNAời mq9xgPG94ột tiếnq9xgPG94g, chếzvNA nhạoq9xgPG94 nhìntM7dYWbr HạzvNA tM7dYWbrTử KìnzvNAh nói:“LãozvNA tM7dYWbrbà củatM7dYWbr antM7dYWbrh đangzvNA gq9xgPG94hen, zvNAanh nên catM7dYWbro hứng,tM7dYWbr đắczvNA tM7dYWbrý đi?”

“Đúng vậy,tM7dYWbr tM7dYWbrtôi mq9xgPG94ừng đến nổizvNA sắpzvNA baq9xgPG94y zvNAlên zvNA9 tM7dYWbrtầng mây.”tM7dYWbr HzvNAạ q9xgPG94Tử Kq9xgPG94ình nhếchzvNA miệngq9xgPG94 ntM7dYWbrói, bộtM7dYWbr dángzvNA quảzvNA thậzvNAt vui tM7dYWbrvẻ khônzvNAg thôi.

Phàn q9xgPG94Sở Ngq9xgPG94ữ lạtM7dYWbri đỏzvNA mặt.

“3 ngzvNAười ctM7dYWbrhúng tôizvNA lzvNAà bzvNAạn thời đạzvNAi học.tM7dYWbr” Tầq9xgPG94n LzvNAạc LâmzvNA cưzvNAời nói.

Bạn thờiq9xgPG94 đạiq9xgPG94 họtM7dYWbrc? Thq9xgPG94ì raq9xgPG94 là thế.

Phàn SởtM7dYWbr NgữzvNA rốq9xgPG94t cụczvNA xq9xgPG94óa bỏ đưtM7dYWbrợc ngzvNAhi ngờq9xgPG94 trozvNAng lòngq9xgPG94 nhtM7dYWbrưng lq9xgPG94ại chứngzvNA mitM7dYWbrnh đượcq9xgPG94 mộttM7dYWbr việtM7dYWbrc đq9xgPG94ó lq9xgPG94à —tM7dYWbr nq9xgPG94gay từzvNA đầu zvNAanh zvNAcũng đãzvNA lênq9xgPG94 kếq9xgPG94 hotM7dYWbrạch tấtq9xgPG94 czvNAả, zvNAlàm czvNAho zvNAcô ngơzvNA zvNAngác rtM7dYWbrơi tM7dYWbrvào cạq9xgPG94m bẫytM7dYWbr q9xgPG94của anh mzvNAà khq9xgPG94ông biết.

Anh zvNAthật sựq9xgPG94 rấtzvNA tq9xgPG94i bỉ.

Nhưng là……tM7dYWbr Aizq9xgPG94, tzvNAại sao ctM7dYWbrô mộtq9xgPG94 zvNAchút cũngtM7dYWbr tM7dYWbrkhông q9xgPG94cảm thấytM7dYWbr q9xgPG94chán ghéq9xgPG94t q9xgPG94hoặc giq9xgPG94ận anh?

Tình tM7dYWbryêu zvNAthật sựzvNA q9xgPG94làm cho zvNAcon ngườiq9xgPG94 zvNAmù quáng.

Cũng zvNAmay q9xgPG94sau bq9xgPG94uổi lq9xgPG94ễ phát bitM7dYWbrểu q9xgPG94là ngàytM7dYWbr nghtM7dYWbrỉ nếzvNAu khôntM7dYWbrg PhàtM7dYWbrn szvNAở Ngữq9xgPG94 thậtM7dYWbrt đtM7dYWbrúng tM7dYWbrlà khôtM7dYWbrng biếtzvNA nêq9xgPG94n đốiq9xgPG94 mặtq9xgPG94 với đồzvNAng nghiq9xgPG94ệp q9xgPG94ở công zvNA tzvNAy nzvNAhư thq9xgPG94ế nào.

Cô hoànq9xgPG94 toàq9xgPG94n khôngzvNA nghi ngtM7dYWbrờ chtM7dYWbruyện zvNAcô kếtq9xgPG94 tM7dYWbrhôn czvNAùng lzvNAão bảntM7dYWbr sẽzvNA ttM7dYWbrrong thờzvNAi gq9xgPG94ian ngắntM7dYWbr nhzvNAất giốngq9xgPG94 nhtM7dYWbrư lửa cq9xgPG94háy lazvNAn toànzvNA cônq9xgPG94g q9xgPG94ty, dùtM7dYWbr sazvNAo đâyzvNA cũnq9xgPG94g lq9xgPG94à côngzvNA zvNAty qzvNAuan hệq9xgPG94 xãq9xgPG94 hộitM7dYWbr, tM7dYWbrtin tq9xgPG94ức đặq9xgPG94c biệt ntM7dYWbrhanh nhạy.

Aiz, q9xgPG94cứ nghĩzvNA zvNAđến thứzvNA hai phảiq9xgPG94 zvNAđối tM7dYWbrmặt vớtM7dYWbri mq9xgPG94ọi ngườtM7dYWbri ởq9xgPG94 côngtM7dYWbr tq9xgPG94y, côzvNA q9xgPG94liền q9xgPG94cảm thấq9xgPG94y tM7dYWbrbi thương,q9xgPG94 thzvNAật stM7dYWbrự rất btM7dYWbri thương.

Nhịn q9xgPG94không được,tM7dYWbr ctM7dYWbrô đánh ngườizvNA đàzvNAn ôq9xgPG94ng đanq9xgPG94g xezvNAm tzvNAạp chízvNA ởq9xgPG94 bzvNAên zvNAcạnh mộttM7dYWbr cái.

“Ối! LãtM7dYWbro bà,zvNA ezvNAm mq9xgPG94uốn mưuq9xgPG94 sát chồngzvNA sao?”q9xgPG94 tM7dYWbrHạ TzvNAử KtM7dYWbrình cốq9xgPG94 tìzvNAnh lzvNAàm rtM7dYWbra vẻtM7dYWbr đautM7dYWbr đớn.

Cô giảzvNA tM7dYWbrvờ nhtM7dYWbrư khônq9xgPG94g nghe tM7dYWbrthấy, cũngq9xgPG94 khônzvNAg thèq9xgPG94m liếcq9xgPG94 nhìtM7dYWbrn aq9xgPG94nh, tzvNAiếp tzvNAục lq9xgPG94àm nq9xgPG94hư khônq9xgPG94g zvNAnhìn thấyzvNA atM7dYWbrnh, nhìn vềzvNA zvNAphía trước,zvNA lzvNAo lắngtM7dYWbr ngàtM7dYWbry thứq9xgPG94 haq9xgPG94i q9xgPG94phải tM7dYWbrđối mtM7dYWbrặt vớizvNA đồnzvNAg nghiệptM7dYWbr nhq9xgPG94ư thếtM7dYWbr nào.

“Ai, lãozvNA bzvNAà, ezvNAm suzvNAy nghĩtM7dYWbr cái gtM7dYWbrì? Tạiq9xgPG94 stM7dYWbrao tM7dYWbrcả tM7dYWbrbuổi sángzvNA tM7dYWbrem cũq9xgPG94ng khôngq9xgPG94 nzvNAhìn lãq9xgPG94o cônq9xgPG94g ttM7dYWbruấn suất,zvNA gtM7dYWbrợi cảtM7dYWbrm mị hoặcq9xgPG94 củaq9xgPG94 mìnq9xgPG94h mộtzvNA cáizvNA?” AzvNAnh bỗzvNAng q9xgPG94nhiên tM7dYWbrnhẹ zvNAnhàng xozvNAay mặtzvNA củzvNAa côzvNA đq9xgPG94ối diện q9xgPG94 mình,ra vẻ&q9xgPG94nbsp; đáq9xgPG94ng tq9xgPG94hương, ôntM7dYWbr q9xgPG94nhu hỏi.

“Còn khtM7dYWbrông tM7dYWbrphải tạiq9xgPG94 anh hại.”zvNA tM7dYWbrCô hunq9xgPG94g hq9xgPG94ăng q9xgPG94trừng mắttM7dYWbr nhìq9xgPG94n aq9xgPG94nh mộzvNAt tM7dYWbrcái, nzvNAhịn tM7dYWbrkhông đượctM7dYWbr lạizvNA đánhzvNA tM7dYWbranh một cái.

“Ối!” AntM7dYWbrh tM7dYWbrlại lầtM7dYWbrn nữatM7dYWbr giả đauzvNA kêutM7dYWbr tM7dYWbrra tiếng,tM7dYWbr“Thì tM7dYWbrra tM7dYWbranh cq9xgPG94ưới phảiq9xgPG94 mộtzvNA lãotM7dYWbr bq9xgPG94à tM7dYWbrbạo lựq9xgPG94c nha.”

“Nếu zvNAem lzvNAà &nbstM7dYWbrp;bạo lực lãotM7dYWbr bàzvNA vậyq9xgPG94 aq9xgPG94nh chíntM7dYWbrh lzvNAà ttM7dYWbri bỉtM7dYWbr zvNAlão zvNAcông.” Côq9xgPG94 tq9xgPG94rừng mắtM7dYWbrt nói.

“Hắc, q9xgPG94lão btM7dYWbrà, lãq9xgPG94o công củatM7dYWbr zvNAem ttM7dYWbri bỉq9xgPG94 q9xgPG94hồi zvNAnào? TzvNAa đượzvNAc côntM7dYWbrg nhậtM7dYWbrn làzvNA chínhq9xgPG94 nq9xgPG94hân qtM7dYWbruân tửzvNA đózvNA zvNAnha.” AtM7dYWbrnh đem q9xgPG94 tạp chítM7dYWbr đặzvNAt trq9xgPG94ên bànzvNA trà,tM7dYWbr nghtM7dYWbriêm cq9xgPG94hỉnh khq9xgPG94áng nghị.

“Chính nzvNAhân tM7dYWbrquân tzvNAử zvNAsẽ vì thq9xgPG94ắng thuzvNAa màq9xgPG94 zvNAsử dụngtM7dYWbr thủtM7dYWbr đoạn?”zvNA NzvNAói xzvNAong zvNAcô cònzvNA rõq9xgPG94 ràzvNAng chỉzvNA ra:“Đêmq9xgPG94 qua.”

“Em cótM7dYWbr bitM7dYWbrết cq9xgPG94âu “đại trượngtM7dYWbr tM7dYWbrphu zvNAco đượczvNA dãnq9xgPG94 được”q9xgPG94 q9xgPG94” Ýq9xgPG94 chíntM7dYWbrh lq9xgPG94à thỉnq9xgPG94h tM7dYWbrthoảng zvNAkhông làmtM7dYWbr cq9xgPG94hính nhân quâq9xgPG94n tửzvNA cũnzvNAg đượctM7dYWbr bởizvNA vìtM7dYWbr anq9xgPG94h lzvNAà tM7dYWbrmột đạtM7dYWbri trượnzvNAg pzvNAhu zvNAco đượq9xgPG94c gzvNAiãn được.

Đối mặq9xgPG94t vớiq9xgPG94 tM7dYWbrngười ănq9xgPG94 zvNAnói trơn trzvNAu, ntM7dYWbrgụy zvNAbiện thq9xgPG94ành zvNAtài nhzvNAư Hạq9xgPG94 Tq9xgPG94ử Kình,zvNA Pq9xgPG94hàn SởzvNA NtM7dYWbrgữ căntM7dYWbr bảnzvNA khzvNAông phq9xgPG94ải là đốizvNA thủq9xgPG94 củq9xgPG94a tM7dYWbranh, ngoàzvNAi vitM7dYWbrệc izvNAm lặnzvNAg khôngzvNA tM7dYWbrnói gìtM7dYWbr côtM7dYWbr cũngzvNA cq9xgPG94hỉ cózvNA tzvNAhể trừq9xgPG94ng anh, dùq9xgPG94ng zvNAsức trừnzvNAg anq9xgPG94h đzvNAể zvNAchống đỡ.

“Lão bàzvNA, lúczvNA etM7dYWbrm ptM7dYWbrhẫn nzvNAộ trông thtM7dYWbrật q9xgPG94đáng ytM7dYWbrêu.” zvNAAnh cườzvNAi khẽ,tM7dYWbr kìmtM7dYWbr lòtM7dYWbrng khôzvNAng đtM7dYWbrược cúizvNA ngườizvNA hq9xgPG94ôn tM7dYWbrcô một chút.

“Uy, etM7dYWbrm đanq9xgPG94g tứczvNA giậq9xgPG94n.” Cô tq9xgPG94rừng mắtzvNA tM7dYWbrnhìn anh.

“Lúc zvNAem tứczvNA gitM7dYWbrận trông tM7dYWbrcũng tM7dYWbrthật đtM7dYWbráng zvNAyêu.” AntM7dYWbrh ltM7dYWbràm nhưq9xgPG94 khôzvNAng nghzvNAe thấyq9xgPG94 tM7dYWbrlại hônq9xgPG94 cô.

“Uy!” Côq9xgPG94 zvNAđánh antM7dYWbrh mộq9xgPG94t cái, vừaq9xgPG94 bựcq9xgPG94 mìnhzvNA tM7dYWbrvừa tM7dYWbrbuồn zvNAcười, thậtM7dYWbrt làtM7dYWbr sắtM7dYWbrp khtM7dYWbrông chịuq9xgPG94 nổizvNA anh.

“Anh ytM7dYWbrêu emq9xgPG94, zvNAlão bàq9xgPG94.” AzvNAnh bắt lq9xgPG94ấy taq9xgPG94y côzvNA, mườizvNA ngónq9xgPG94 ttM7dYWbray đazvNAn vàoq9xgPG94 nzvNAhau, tzvNAhâm tìntM7dYWbrh chtM7dYWbrân thàtM7dYWbrnh nói.

Mặt củzvNAa ctM7dYWbrô đỏzvNA hồngtM7dYWbr, nhtM7dYWbrịn không đượzvNAc lq9xgPG94iếc tM7dYWbranh mộtzvNA cázvNAi, lẩmzvNA bẩmq9xgPG94 nói:“AntM7dYWbrh thậq9xgPG94t sựq9xgPG94 thựctM7dYWbr tM7dYWbrti q9xgPG94bỉ, chzvNAỉ biếzvNAt nq9xgPG94ói sang chuyq9xgPG94ện khác.”

“Ai, tấzvNAt cảq9xgPG94 đềtM7dYWbru q9xgPG94là htM7dYWbriểu lầm, zvNAsao zvNAanh q9xgPG94lại q9xgPG94nói sq9xgPG94ang chuyệtM7dYWbrn q9xgPG94khác đưzvNAợc? BấttM7dYWbr quá,”tM7dYWbr Anq9xgPG94h đtM7dYWbrột nhitM7dYWbrên tM7dYWbrthay vẻq9xgPG94 mặq9xgPG94t đứng q9xgPG94đắn nói,q9xgPG94 “zvNAAnh kzvNAhông ngạizvNA hq9xgPG94ọc tM7dYWbrhỏi ngườizvNA kháczvNA mzvNAột chút,tM7dYWbr chtM7dYWbrúng tM7dYWbrta q9xgPG94lúc nãy đq9xgPG94ang tM7dYWbrthảo luậzvNAn vấnzvNA đềzvNA gìzvNA? AnzvNAh yêuzvNA zvNAem nhiềq9xgPG94u nzvNAhư thếtM7dYWbr nq9xgPG94ào saozvNA? ĐápzvNA ánq9xgPG94 zvNAlà rấttM7dYWbr yêu, rấtM7dYWbrt yêu.”

Anh mặtM7dYWbrt dq9xgPG94ày tq9xgPG94ự hỏiq9xgPG94 tự đáp,q9xgPG94 tM7dYWbrkhiến tM7dYWbrcô nq9xgPG94hịn khôngzvNA đượzvNAc mỉq9xgPG94m cười.

Cô thật sựq9xgPG94, tzvNAhật sựq9xgPG94 chtM7dYWbrịu khôzvNAng zvNAnổi anhtM7dYWbr, cũngtM7dYWbr chịutM7dYWbr khônzvNAg zvNAnổi chq9xgPG94ính q9xgPG94mình tM7dYWbrquá yêu anh……tM7dYWbr CảmtM7dYWbr giáq9xgPG94c ntM7dYWbrày tM7dYWbrcó czvNAhút hơtM7dYWbri đántM7dYWbrg sợ.

“Làm sao tM7dYWbrvậy?” zvNAChú zvNAý thấyq9xgPG94 nụq9xgPG94 cưzvNAời củtM7dYWbra ctM7dYWbrô q9xgPG94biến zvNAmất mtM7dYWbrột cátM7dYWbrch khôngzvNA tM7dYWbrbình thtM7dYWbrường, anh quaq9xgPG94n zvNAtâm q9xgPG94ôn nhq9xgPG94u hỏi.

“Chúng ta ttM7dYWbrhật stM7dYWbrự zvNAcó tzvNAhể yq9xgPG94êu tM7dYWbrnhau q9xgPG94cả đời,zvNA bạchzvNA đầzvNAu gzvNAiai lq9xgPG94ão sao?”tM7dYWbr q9xgPG94Cô hỏizvNA zvNAanh, tM7dYWbrvẻ mặt tM7dYWbrlo lzvNAắng, ktM7dYWbrhiếp q9xgPG94sự q9xgPG94về tươzvNAng lai.

“Đương nhiên cóq9xgPG94 thể.”tM7dYWbr zvNAAnh ktM7dYWbrhông q9xgPG94chút q9xgPG94do dtM7dYWbrự trảtM7dYWbr lời.

“Thật vậy saoq9xgPG94?” Côq9xgPG94 phq9xgPG94át hiệntM7dYWbr mìnzvNAh cànzvNAg nq9xgPG94gày càq9xgPG94ng yq9xgPG94êu antM7dYWbrh zvNAvì vậyq9xgPG94 zvNAcàng ctM7dYWbrảm thấq9xgPG94y sợq9xgPG94 hãi.

“Đương nhiên.” tM7dYWbrAnh ntM7dYWbrói nhq9xgPG94ư đtM7dYWbrinh đq9xgPG94óng tM7dYWbrcột,“Chuyện ktM7dYWbrhác khônzvNAg nóitM7dYWbr, czvNAhỉ cầq9xgPG94n nhìntM7dYWbr q9xgPG94bố mẹ củazvNA zvNAhai q9xgPG94ta, btM7dYWbrọn họq9xgPG94 chuq9xgPG94ng tzvNAình tM7dYWbryêu ntM7dYWbrhau q9xgPG94mà zvNAchúng ttM7dYWbra lạzvNAi thừq9xgPG94a hưởnzvNAg gtM7dYWbrien di trutM7dYWbryền czvNAủa họtM7dYWbr zvNAvì vậyzvNA chúnq9xgPG94g tzvNAa nhzvNAất địtM7dYWbrnh cótM7dYWbr ttM7dYWbrhể yêuzvNA nhtM7dYWbrau q9xgPG94đến tM7dYWbrbạc đầu.”

Cách anh thuzvNAyết phụczvNA lzvNAàm tM7dYWbrcho czvNAô buq9xgPG94ồn cườizvNA tM7dYWbrnhưng chỉtM7dYWbr chốczvNA látq9xgPG94 nzvNAó lạizvNA zvNAbiến mất.

“Còn chuyện gìq9xgPG94 satM7dYWbro?” q9xgPG94tay tM7dYWbranh q9xgPG94chạm tM7dYWbrvào mtM7dYWbrặt cq9xgPG94ô, kitM7dYWbrên nhẫq9xgPG94n hỏitM7dYWbr zvNAlại, atM7dYWbrnh khtM7dYWbrông ttM7dYWbrhể chịu q9xgPG94được khzvNAi thzvNAấy tM7dYWbrcô buồn.

“Thứ hai kq9xgPG94hi đitM7dYWbr làq9xgPG94m, eq9xgPG94m tM7dYWbrnên làzvNAm cátM7dYWbri zvNAgì btM7dYWbrây zvNAgiờ?” q9xgPG94Cô ntM7dYWbrhăn mặq9xgPG94t hzvNAỏi anh.

“Cái gì làmtM7dYWbr sq9xgPG94ao bâtM7dYWbry giờ?”q9xgPG94 AzvNAnh zvNAkhông tM7dYWbrhiểu czvNAô tM7dYWbrđang hỏtM7dYWbri ctM7dYWbrái gì.

Thứ hai tM7dYWbrở côntM7dYWbrg tq9xgPG94y cq9xgPG94ó cq9xgPG94huyện gzvNAì mq9xgPG94à q9xgPG94anh tM7dYWbrkhông biếtq9xgPG94 szvNAao? HạzvNA Tửq9xgPG94 Kq9xgPG94ình szvNAuy nghĩ.

“Chuyện chúng zvNAta q9xgPG94kết zvNAhôn, đếntM7dYWbr thứzvNA hatM7dYWbri nhq9xgPG94ất địtM7dYWbrnh đtM7dYWbrã truyềnq9xgPG94 đếnq9xgPG94 zvNAtai zvNAmỗi ngườitM7dYWbr troq9xgPG94ng q9xgPG94công ty, đếnq9xgPG94 lúq9xgPG94c đóq9xgPG94 ezvNAm nêntM7dYWbr đq9xgPG94ối mặttM7dYWbr vớq9xgPG94i tM7dYWbrhọ nzvNAhư thếtM7dYWbr nàzvNAo đtM7dYWbrây?” PzvNAhàn SởtM7dYWbr tM7dYWbrNgữ khzvNAông chuyển tM7dYWbrmắt nhìnq9xgPG94 tM7dYWbranh, khôtM7dYWbrng biếtq9xgPG94 q9xgPG94anh q9xgPG94có phảitM7dYWbr zvNAđang giảzvNA ngốq9xgPG94c vzvNAới zvNAcô không.

“Thì ra q9xgPG94là chuytM7dYWbrện này.”

Nhìn anh rq9xgPG94a vẻzvNA đq9xgPG94ã hzvNAiểu lạq9xgPG94i còntM7dYWbr rq9xgPG94ất thoảiq9xgPG94 mázvNAi vuzvNAi thíctM7dYWbrh làq9xgPG94m zvNAcho côq9xgPG94 nhấttM7dYWbr thờizvNA bốczvNA hỏa.

“Đúng vậy, chízvNAnh làzvNA chuyệtM7dYWbrn này!”zvNA Côq9xgPG94 trừngzvNA mtM7dYWbrắt nói,“Aq9xgPG94nh &nbtM7dYWbrsp;nói nêq9xgPG94n lzvNAàm gìtM7dYWbr bâyzvNA giờ?”

“Chỉ cần thoảizvNA mátM7dYWbri nhq9xgPG94ận sq9xgPG94ự q9xgPG94chúc phúzvNAc củazvNA zvNAmọi ngưtM7dYWbrời q9xgPG94là đượctM7dYWbr rồi.”

“Anh nói thq9xgPG94ật đơnzvNA giản.”tM7dYWbr zvNACô gq9xgPG94iận dỗzvNAi đánzvNAh q9xgPG94anh q9xgPG94một cái.

“Là em zvNAsuy nghĩzvNA qq9xgPG94uá phứzvNAc tạzvNAp. Eq9xgPG94m rốq9xgPG94t cq9xgPG94uộc q9xgPG94lo lắngtM7dYWbr cáizvNA gq9xgPG94ì, lãoq9xgPG94 zvNAbà?” q9xgPG94Anh q9xgPG94kéo q9xgPG94cô tM7dYWbrvào trong tM7dYWbrlòng, ôtM7dYWbrn nq9xgPG94hu hỏi.

“Đại soái czvNAa lãzvNAo zvNAbản zvNAcưới zvNAmột nữtM7dYWbr tzvNAhư ktM7dYWbrí trozvNAng cônzvNAg tyzvNA, khônq9xgPG94g zvNAbắt mắttM7dYWbr, q9xgPG94cá tínhzvNA tM7dYWbrcứng nhắc câuq9xgPG94 zvNAnệ, khôngq9xgPG94 làmzvNA chq9xgPG94o ngưtM7dYWbrời kháq9xgPG94c q9xgPG94yêu mếm,q9xgPG94 nếutM7dYWbr q9xgPG94anh zvNAlà ngườitM7dYWbr đứngtM7dYWbr xzvNAem, anh sẽtM7dYWbr q9xgPG94nghĩ nq9xgPG94hư tq9xgPG94hế nào?”

“Cô gái nàq9xgPG94y thậq9xgPG94t lợq9xgPG94i htM7dYWbrại?” AzvNAnh hơtM7dYWbri đzvNAăm chitM7dYWbrêu liếctM7dYWbr zvNAnhìn côtM7dYWbr mộtzvNA cái,zvNA q9xgPG94sau đóq9xgPG94 thzvNAong thả q9xgPG94 nhíu màyzvNA nói.

“Còn gì nữa?”

“Cô ta bq9xgPG94iết dtM7dYWbrùng mêq9xgPG94 tM7dYWbrthuật, zvNAnếu không,zvNA zvNAcông phzvNAu trtM7dYWbrên giườngtM7dYWbr khẳzvNAng địnhtM7dYWbr đq9xgPG94ặc biệttM7dYWbr tốt?” q9xgPG94Anh nq9xgPG94hăn mtM7dYWbrặt nóiq9xgPG94 tiếp.

Cô trừng mắtq9xgPG94 liếzvNAc antM7dYWbrh mộtzvNA ctM7dYWbrái, nghiếzvNAn tM7dYWbrrăng ntM7dYWbrghiến lzvNAợi htM7dYWbrỏi:“Còn gìtM7dYWbr nữa?”

“Không biết q9xgPG94cô tM7dYWbrta lzvNAàm nhưq9xgPG94 thếzvNA ntM7dYWbrào mzvNAê hoặcq9xgPG94 rồiq9xgPG94 trtM7dYWbrèo tM7dYWbrlên giườngtM7dYWbr tM7dYWbrcủa q9xgPG94lão bản?q9xgPG94 Lq9xgPG94à q9xgPG94lúc cùngtM7dYWbr lão bảntM7dYWbr rtM7dYWbra q9xgPG94ngoài tM7dYWbrcông zvNAtác, lừazvNA q9xgPG94cho tM7dYWbrlão bảnq9xgPG94 uốngzvNA szvNAay tM7dYWbrlàm zvNAra nhtM7dYWbrững chuyệnzvNA không tựtM7dYWbr zvNAchủ đưq9xgPG94ợc saotM7dYWbr? HazvNAy tM7dYWbrlà trựtM7dYWbrc tiếzvNAp cưỡngtM7dYWbr épzvNA qtM7dYWbruan hệ,tM7dYWbr sazvNAu đq9xgPG94ó tq9xgPG94hành cônq9xgPG94g lấyzvNA tự sátq9xgPG94 tM7dYWbruy hizvNAếp bzvNAức hôn……”

“Uy!” Thấy q9xgPG94anh czvNAàng nóiq9xgPG94 czvNAàng lưutM7dYWbr tM7dYWbrloát, zvNAcàng ktM7dYWbrhoa trương,tM7dYWbr PhtM7dYWbràn Sởq9xgPG94 NgtM7dYWbrữ ntM7dYWbrhịn khôngzvNA được tM7dYWbr đánh atM7dYWbrnh mtM7dYWbrột chút.

“Đây không phq9xgPG94ải làtM7dYWbr suzvNAy nzvNAghĩ củtM7dYWbra ezvNAm sao?”tM7dYWbr AtM7dYWbrnh q9xgPG94làm nhtM7dYWbrư vzvNAô tM7dYWbrtội nói.

“Em đang hỏitM7dYWbr anq9xgPG94h q9xgPG94nghĩ nhtM7dYWbrư thtM7dYWbrế ntM7dYWbrào?” tM7dYWbrCô nói.

Anh im lặzvNAng troq9xgPG94ng chốtM7dYWbrc láq9xgPG94t rồizvNA ctM7dYWbrhăm czvNAhú nhtM7dYWbrìn cq9xgPG94ô, thonq9xgPG94g q9xgPG94thả nói:“AnzvNAh sẽq9xgPG94 nzvNAghĩ đây nhzvNAất zvNAđịnh lzvNAà q9xgPG94chân tình.”

Cô ngẩn rzvNAa, tM7dYWbrkhông ttM7dYWbrhể dờizvNA tM7dYWbrkhỏi tM7dYWbrđôi mắtq9xgPG94 thâmzvNA ttM7dYWbrình củazvNA anh.

“Anh sẽ nghĩ……”q9xgPG94 Aq9xgPG94nh tiếpzvNA tq9xgPG94ục nói,“Cq9xgPG94ô q9xgPG94gái nàytM7dYWbr nhq9xgPG94ất địnhtM7dYWbr zvNAcó điểmq9xgPG94 đặtM7dYWbrc biq9xgPG94ệt ntM7dYWbrên đạizvNA soáq9xgPG94i ca zvNAlão bảzvNAn kzvNAia q9xgPG94mới q9xgPG94mê luzvNAyến, ázvNAi mq9xgPG94ộ, q9xgPG94không q9xgPG94thể tựtM7dYWbr kìzvNAm chếzvNA mtM7dYWbrà yêuzvNA côzvNA ấy,q9xgPG94 stM7dYWbrau tM7dYWbrđó còn cướq9xgPG94i làmzvNA tM7dYWbrvợ, đồntM7dYWbrg thờitM7dYWbr pházvNAt thệq9xgPG94 cq9xgPG94ả q9xgPG94đời chỉtM7dYWbr nắzvNAm q9xgPG94tay côq9xgPG94, cùq9xgPG94ng ctM7dYWbrô sốngzvNA đếnzvNA đầu bạc.”

Trái tim củatM7dYWbr cq9xgPG94ô khôngq9xgPG94 tựzvNA tM7dYWbrchủ đượctM7dYWbr đậpzvNA nhazvNAnh lêq9xgPG94n, vzvNAì nq9xgPG94hu tìnhzvNA trq9xgPG94ong mắtM7dYWbrt zvNAanh q9xgPG94và những ltM7dYWbrời atM7dYWbrnh nóitM7dYWbr zvNAmà q9xgPG94cảm động.

“Lão công……”

Anh lấy tzvNAay tM7dYWbrche miệntM7dYWbrg cq9xgPG94ô lạq9xgPG94i, khq9xgPG94ông zvNAcho ctM7dYWbrô mzvNAở mitM7dYWbrệng nóiq9xgPG94 cq9xgPG94huyện, muốzvNAn czvNAô nghzvNAe anh nói.

“Lão bà, tM7dYWbrtại sq9xgPG94ao eq9xgPG94m phảitM7dYWbr quq9xgPG94an tâmq9xgPG94 nzvNAgười kháczvNA nq9xgPG94ghĩ gì?zvNA” Anq9xgPG94h châq9xgPG94n thàq9xgPG94nh q9xgPG94nhìn côq9xgPG94 nói.“Người khácq9xgPG94 muốtM7dYWbrn ntM7dYWbrghĩ nhzvNAư tq9xgPG94hế nàoq9xgPG94 q9xgPG94là chuyệnq9xgPG94 củaq9xgPG94 họq9xgPG94, khôntM7dYWbrg liêtM7dYWbrn qq9xgPG94uan đến chúngtM7dYWbr tzvNAa, khq9xgPG94ông phảiq9xgPG94 saoq9xgPG94? GiốntM7dYWbrg zvNAnhư bq9xgPG94a mẹq9xgPG94 zvNAem, bq9xgPG94ọn họzvNA chtM7dYWbrênh q9xgPG94lệch tM7dYWbrtuổi zvNAtác nhất địnhtM7dYWbr ctM7dYWbró nhiềutM7dYWbr ngưzvNAời khôngq9xgPG94 q9xgPG94xem trọngq9xgPG94 zvNAphải tM7dYWbrkhông? NhưtM7dYWbrng bọq9xgPG94n zvNAhọ vẫnq9xgPG94 yêuzvNA nhauq9xgPG94, vẫn hạnhzvNA phútM7dYWbrc ktM7dYWbrhông phảizvNA sao?”

“Trọng điểm làzvNA,” AntM7dYWbrh nhấnzvNA mạnh.“ThâzvNAn lzvNAà lq9xgPG94ão zvNAbản cq9xgPG94ủa cônq9xgPG94g ttM7dYWbry, tM7dYWbrlà ngườzvNAi trq9xgPG94ực ttM7dYWbriếp phát lươngq9xgPG94 cq9xgPG94ho q9xgPG94nhân viên,zvNA tM7dYWbrlão đại,tM7dYWbr q9xgPG94em thậtq9xgPG94 sựq9xgPG94 ctM7dYWbrho rằq9xgPG94ng tM7dYWbranh sẽtM7dYWbr czvNAho phéptM7dYWbr bọzvNAn họzvNA zvNAvô lzvNAễ lão vớiq9xgPG94 ltM7dYWbrão bảntM7dYWbr nươngtM7dYWbr sao?”

Nghe thấy vậy,zvNA PhtM7dYWbràn SzvNAở NgtM7dYWbrữ nhq9xgPG94ịn zvNAkhông q9xgPG94được trtM7dYWbrừng lớnq9xgPG94 hq9xgPG94ai zvNAmắt, đemzvNA tatM7dYWbry azvNAnh lấyq9xgPG94 razvNA khỏi mzvNAiệng cô.

“Anh muốn ltM7dYWbràm cázvNAi q9xgPG94gì?” Côq9xgPG94 lq9xgPG94o lq9xgPG94ắng hỏiq9xgPG94 anh.

“Làm việc nq9xgPG94ên ltM7dYWbràm.” q9xgPG94Anh ôq9xgPG94n nzvNAhu cười.

“Việc gì làtM7dYWbr vq9xgPG94iệc ntM7dYWbrên làm?”tM7dYWbr CôtM7dYWbr tizvNAếp tụtM7dYWbrc hỏi.

“Em muốn tM7dYWbrbiết nhtM7dYWbrư vậyq9xgPG94 sao?”

“Em không hq9xgPG94y vọnzvNAg bởitM7dYWbr vìq9xgPG94 etM7dYWbrm màtM7dYWbr q9xgPG94làm chtM7dYWbro bấtM7dYWbrt tM7dYWbrkì tM7dYWbrngười ntM7dYWbrào tM7dYWbrgặp tatM7dYWbri ương.”

“Đó không phảitM7dYWbr làtM7dYWbr tatM7dYWbri ưtM7dYWbrơng, phảiq9xgPG94 nózvNAi làtM7dYWbr gzvNAieo giq9xgPG94ó gq9xgPG94ặt bảo.”tM7dYWbr AzvNAnh cq9xgPG94ười nq9xgPG94ói, nhưng q9xgPG94giọng điệuq9xgPG94 cózvNA mộttM7dYWbr zvNAtia q9xgPG94lãnh tM7dYWbrkhốc, giốngzvNA q9xgPG94như anzvNAh q9xgPG94đã sớmzvNA quyếtM7dYWbrt tâzvNAm muốzvNAn q9xgPG94giết không tha.

“Lão công.” q9xgPG94Cô nzvNAhíu màq9xgPG94y nhzvNAìn anh.

“Lão bà.” tM7dYWbrAnh mỉmq9xgPG94 ctM7dYWbrười đápq9xgPG94 lại.

“Lão công.” CôzvNA zvNAnhấn mạnh,zvNA tỏtM7dYWbr vẻq9xgPG94 phq9xgPG94ản đối.

“Lão bà.” AntM7dYWbrh tzvNAiếp tụtM7dYWbrc mỉmq9xgPG94 cườitM7dYWbr màzvNA zvNAchống đỡ.

“Mọi người đềuq9xgPG94 lzvNAàm việzvNAc vớtM7dYWbri nhatM7dYWbru nhiềtM7dYWbru nămq9xgPG94 nhq9xgPG94ư vậtM7dYWbry, antM7dYWbrh cq9xgPG94ó tM7dYWbrthể đồzvNAng ýq9xgPG94 vớq9xgPG94i tM7dYWbrem, đừnq9xgPG94g vì zvNAtình czvNAảm cq9xgPG94á q9xgPG94nhân nhấq9xgPG94t thq9xgPG94ời zvNAmà phủizvNA tM7dYWbrbỏ ntM7dYWbrhững tM7dYWbrcố q9xgPG94gắng, htM7dYWbri zvNAsinh củatM7dYWbr q9xgPG94họ tM7dYWbrcho công tyzvNA nhữq9xgPG94ng nămq9xgPG94 tM7dYWbrqua đưtM7dYWbrợc q9xgPG94không?” Cq9xgPG94ô gọntM7dYWbr gànzvNAg zvNAdứt zvNAkhoát, thq9xgPG94ành thậttM7dYWbr nói.

“Em cũng biếzvNAt, đốizvNA vớtM7dYWbri nhữnzvNAg ctM7dYWbrố tM7dYWbrgắng vàtM7dYWbr q9xgPG94hi sitM7dYWbrnh ctM7dYWbrủa mọizvNA ngưq9xgPG94ời antM7dYWbrh đềuq9xgPG94 thưởnzvNAg cq9xgPG94ho họ xứngq9xgPG94 đáng,q9xgPG94 chtM7dYWbrưa zvNAcó q9xgPG94bạc đãq9xgPG94i ngưtM7dYWbrời nào.”

“Em biết, q9xgPG94nhưng q9xgPG94công tzvNAy q9xgPG94có q9xgPG94thể phq9xgPG94át tq9xgPG94riển mạnhzvNA mtM7dYWbrẽ, đứngq9xgPG94 vữngq9xgPG94 trozvNAng gzvNAiới nàyzvNA đềutM7dYWbr có zvNAcông củtM7dYWbra q9xgPG94mọi ngưtM7dYWbrời. tM7dYWbrCho nzvNAên đồntM7dYWbrg ýtM7dYWbr vq9xgPG94ới emq9xgPG94, ktM7dYWbrhông czvNAần vtM7dYWbrì etM7dYWbrm lq9xgPG94àm khózvNA ngườitM7dYWbr nào q9xgPG94 được không?”zvNA Cq9xgPG94ô czvNAầu xin.

“Em mềm lònzvNAg ntM7dYWbrhư tM7dYWbrvậy lq9xgPG94à khônzvNAg được.”q9xgPG94 Aq9xgPG94nh thởq9xgPG94 dàq9xgPG94i ltM7dYWbrắc q9xgPG94đầu nói.

“Lão công……”

“Chuyện này tM7dYWbranh kzvNAhông zvNAthể đồngtM7dYWbr zvNAý zvNAvới emq9xgPG94.” Aq9xgPG94nh ngq9xgPG94hiêm túczvNA ltM7dYWbrắc zvNAđầu nói,“LzvNAà zvNAngười lãq9xgPG94nh đạo zvNA quyết địntM7dYWbrh chínzvNAh szvNAách zvNAcủa côq9xgPG94ng zvNAty azvNAnh khônzvNAg thểtM7dYWbr mềmq9xgPG94 q9xgPG94lòng zvNAnhư phụq9xgPG94 nữ.”

“Nhưng chuyện này……”

“Nghe anh nótM7dYWbri hq9xgPG94ết zvNAđã.” AzvNAnh ôzvNAn ntM7dYWbrhu ngắzvNAt lờizvNA côtM7dYWbr, vẻtM7dYWbr mtM7dYWbrặt q9xgPG94vẫn nghiêq9xgPG94m zvNAtúc q9xgPG94như vậy.

Phàn Sở NgữzvNA bấq9xgPG94t đắctM7dYWbr dĩtM7dYWbr nq9xgPG94hìn zvNAanh, khônzvNAg hiểtM7dYWbru aq9xgPG94nh tạitM7dYWbr saq9xgPG94o zvNAphải czvNAố tM7dYWbrchấp nhq9xgPG94ư thế?

Nếu đồng nghiệtM7dYWbrp đốiq9xgPG94 vớitM7dYWbr ctM7dYWbrô zvNAcó ýq9xgPG94 kiếtM7dYWbrn thìq9xgPG94 tM7dYWbrcũng lq9xgPG94à dq9xgPG94o zvNAcô tM7dYWbrkhông đủq9xgPG94 tM7dYWbrtiêu chzvNAuẩn, không thểq9xgPG94 tráchtM7dYWbr ngườitM7dYWbr zvNAkhác, nzvNAếu zvNAanh bzvNAởi q9xgPG94vì ctM7dYWbrô mtM7dYWbrà lạmtM7dYWbr dụzvNAng q9xgPG94chức quyềnq9xgPG94 trảq9xgPG94 tM7dYWbrthù đối zvNAphương q9xgPG94thì chq9xgPG94ỉ zvNAcàng làmq9xgPG94 khóq9xgPG94 zvNAcô htM7dYWbrơn mzvNAà thôi.tM7dYWbr ChtM7dYWbrẳng tM7dYWbrlẽ aq9xgPG94nh khônq9xgPG94g hiểu?

“Nếu anh đzvNAã rzvNAa mộtzvNA quyếtq9xgPG94 địnhzvNA gìzvNA zvNAđó thìq9xgPG94 khônq9xgPG94g phảq9xgPG94i chỉtM7dYWbr vìq9xgPG94 mộtzvNA chuyệntM7dYWbr. tM7dYWbrKhông phảtM7dYWbri chỉ tM7dYWbr một, q9xgPG94có nzvNAghĩa q9xgPG94anh đãq9xgPG94 chzvNAo họzvNA cơzvNA tM7dYWbrhội nhưngzvNA hếtzvNA lzvNAần nàq9xgPG94y zvNAđến lầzvNAn zvNAkhác q9xgPG94không q9xgPG94thay đổi, q9xgPG94một lầzvNAn lạtM7dYWbri mộttM7dYWbr tM7dYWbrlần q9xgPG94tái q9xgPG94phạm, zvNAđối vớitM7dYWbr nhữtM7dYWbrng ngưtM7dYWbrời q9xgPG94như vq9xgPG94ậy chtM7dYWbro zvNAdù không phảq9xgPG94i q9xgPG94vì zvNAem thzvNAì azvNAnh cũtM7dYWbrng phảitM7dYWbr vìq9xgPG94 côzvNAng tzvNAy zvNAmà trừntM7dYWbrg phạt.”zvNA AnzvNAh thq9xgPG94ật sựq9xgPG94 ngq9xgPG94hiêm túctM7dYWbr nói zvNAvới cô.

“Anh cam đotM7dYWbran sẽzvNA tM7dYWbrkhông lấzvNAy việczvNA cônq9xgPG94g báozvNA tM7dYWbrthù riênq9xgPG94g?” Cq9xgPG94ô zvNAnhìn zvNAanh tM7dYWbrđánh tM7dYWbrgiá. q9xgPG94Vì tM7dYWbrsao cô vẫnzvNA cảzvNAm thấzvNAy khảq9xgPG94 năngtM7dYWbr nàzvNAy rấzvNAt lớn?

“Ai, lão bq9xgPG94à, lãozvNA cq9xgPG94ông củatM7dYWbr ezvNAm làq9xgPG94 ngq9xgPG94ười khtM7dYWbrông phq9xgPG94ân biệq9xgPG94t côngq9xgPG94 tưzvNA nzvNAhư vzvNAậy sao?”

Phàn Sở NgữzvNA thànq9xgPG94h thậttM7dYWbr suq9xgPG94y nghzvNAĩ mộtM7dYWbrt látM7dYWbrt rồizvNA đưq9xgPG94a rq9xgPG94a đq9xgPG94áp án.

“Phải.” Cô nói.

Hạ Tử q9xgPG94Kình q9xgPG94dở tM7dYWbrkhóc dởtM7dYWbr cười.

“Cám ơn ezvNAm ttM7dYWbrin tưởngtM7dYWbr anzvNAh nhtM7dYWbrư vậyq9xgPG94, q9xgPG94lão bà.”zvNA q9xgPG94Anh zvNAcười ktM7dYWbrhổ màtM7dYWbr nói.

“Lão công……”

“Được rồi, ngừng.”zvNA AzvNAnh độttM7dYWbr nq9xgPG94hiên zvNAngắt lờizvNA côtM7dYWbr:“Chúng tzvNAa q9xgPG94không nêntM7dYWbr vzvNAì trtM7dYWbryện còntM7dYWbr cq9xgPG94hưa có xảyq9xgPG94 rtM7dYWbra tranq9xgPG94h ltM7dYWbruận khtM7dYWbrông thôi,tM7dYWbr ntM7dYWbrếu ltM7dYWbrãng zvNAphí tq9xgPG94hời chq9xgPG94o chuytM7dYWbrện nàyzvNA khôngzvNA bq9xgPG94ằng q9xgPG94chúng ta tM7dYWbrnên “vậq9xgPG94n động”zvNA mộtq9xgPG94 chút?”

Phàn Sở tM7dYWbrNgữ mặttM7dYWbr q9xgPG94nhanh chónq9xgPG94g đỏzvNA lên.

“Anh thật khôzvNAng q9xgPG94đứng đắzvNAn!” Côq9xgPG94 mặtq9xgPG94 đzvNAỏ ttM7dYWbría tzvNAai trừq9xgPG94ng aq9xgPG94nh lizvNAếc mắtq9xgPG94 q9xgPG94một cái.

“ “Vận zvNAđộng” sq9xgPG94ao cózvNA thểq9xgPG94 làq9xgPG94 zvNAchuyện kzvNAhông đtM7dYWbrứng đắntM7dYWbr, lãozvNA btM7dYWbrà? zvNAViệc nàtM7dYWbry liêtM7dYWbrn quzvNAan đến đờitM7dYWbr saq9xgPG94u củatM7dYWbr chúngtM7dYWbr tzvNAa, đâytM7dYWbr làq9xgPG94 chq9xgPG94uyện đứngzvNA đắntM7dYWbr nhấtq9xgPG94 cũngzvNA zvNAquan trzvNAọng nhấzvNAt.” Anh q9xgPG94nghiêm tq9xgPG94úc nói.

Phàn Sở q9xgPG94Ngữ hoàq9xgPG94n toàq9xgPG94n tM7dYWbrnói khôngzvNA q9xgPG94ra zvNAlời, zvNAchỉ czvNAó tM7dYWbrthể xấuq9xgPG94 q9xgPG94hổ trừngtM7dYWbr q9xgPG94anh liếtM7dYWbrc mzvNAắt một cáq9xgPG94i, saq9xgPG94u đzvNAó quyếq9xgPG94t địnhzvNA đứnq9xgPG94g dậytM7dYWbr chạytM7dYWbr lấzvNAy người,tM7dYWbr q9xgPG94không đểzvNA tM7dYWbrý q9xgPG94tới anh.

Dù tM7dYWbrsao côzvNA vĩzvNAnh viễnzvNA không 

tM7dYWbrthể nói tM7dYWbrlại anh.

Nhưng cô vừatM7dYWbr tM7dYWbrmới đứngtM7dYWbr lêzvNAn, tM7dYWbrhai châtM7dYWbrn cq9xgPG94òn q9xgPG94chưa đứq9xgPG94ng vữngq9xgPG94, đãq9xgPG94 bịzvNA antM7dYWbrh kq9xgPG94éo zvNAngã ngồzvNAi lzvNAại sô pha.

“Uy!” Cô khzvNAáng nghịtM7dYWbr tM7dYWbrquay đầutM7dYWbr kêuq9xgPG94 lênq9xgPG94, gtM7dYWbriây tq9xgPG94iếp thq9xgPG94eo tM7dYWbrđã bịtM7dYWbr atM7dYWbrnh áq9xgPG94p đzvNAảo ởtM7dYWbr trênq9xgPG94 zvNAsô pha.

Anh ở ttM7dYWbrrên ngườiq9xgPG94 mzvNAong chzvNAờ nzvNAhìn zvNAcô, nụq9xgPG94 cườtM7dYWbri gợiq9xgPG94 cảmtM7dYWbr mq9xgPG94ê q9xgPG94hoặc, đôiq9xgPG94 mắq9xgPG94t đenq9xgPG94 lấq9xgPG94p lánh tM7dYWbr tràn đầzvNAy zvNAtình yêutM7dYWbr vzvNAà kq9xgPG94hát zvNAvọng đốiq9xgPG94 tM7dYWbrvới cô.

Cô hô hấptM7dYWbr khtM7dYWbró khăq9xgPG94n, titM7dYWbrm q9xgPG94đập nhanh.

Anh chậm rãzvNAi cúzvNAi ngườiq9xgPG94 q9xgPG94hôn tM7dYWbrcô, nhtM7dYWbrẹ nq9xgPG94hàng hq9xgPG94ôn đôizvNA môzvNAi ctM7dYWbrô, gizvNAống nhq9xgPG94ư thương tiếc lại giống như khiêu khích.

Hô hấp của cô không thể khống chế dần dần trở nên dồn dập, hai tay không tự chủ được chủ động đặt lên cổ anh, kéo anh ép xuống dưới làm cho nụ hôn càng ngày càng sâu.

Anh khẽ cười thành tiếng, thuận theo mong muốn của cô, đem lưỡi tiến vào trong miệng cô, nhiệt liệt mà cơ khát hôn cô, rồi sau đó đem cô tiến vào trong bể dục vọng, dìm ngập……