You are here

Lão nhị là ông chủ - Chương 08

Phàn SMPDWở NgMPDWữ nóiMPDW nhữngraaqVxvY lờiMPDW này rTxVmj4eza cũTxVmj4ezng kMPDWhông làMPDWm raaqVxvYngạc nhiêMPDWn MPDW4 TxVmj4ezngười MPDWđang nMPDWói chuyện.

Hai vợTxVmj4ez chồnraaqVxvYg họTxVmj4ez TxVmj4ezthì không phảiTxVmj4ez nMPDWói, đươngMPDW nhraaqVxvYiên sMPDWẽ kTxVmj4ezhông MPDWngạc nraaqVxvYhiên nhưngraaqVxvY phảnMPDW TxVmj4ezứng củaMPDW raaqVxvYLí CTxVmj4ezhính VũraaqVxvY TxVmj4ezvà Tần LạTxVmj4ezc LTxVmj4ezâm MPDWkhiến chTxVmj4ezo craaqVxvYô MPDWnghi ngờ,raaqVxvY MPDWkhó hiểraaqVxvYu, bọnTxVmj4ez hraaqVxvYọ sTxVmj4ezau kMPDWhi TxVmj4eznghe côraaqVxvY nóiTxVmj4ez nhraaqVxvYư MPDWvậy cả haiMPDW cTxVmj4ezùng sửngraaqVxvY sMPDWốt mộTxVmj4ezt chúraaqVxvYt rồTxVmj4ezi lậpraaqVxvY tứcraaqVxvY cườraaqVxvYi tTxVmj4ezo thànMPDWh tiếng.

“Ha ha……”

Phàn SởTxVmj4ez NraaqVxvYgữ ngạcTxVmj4ez nhiên, haiMPDW mắraaqVxvYt trTxVmj4ezợn lêMPDWn, cảraaqVxvYm traaqVxvYhấy MPDWkhông biếMPDWt làmraaqVxvY saoTxVmj4ez, lạiMPDW córaaqVxvY chúTxVmj4ezt naMPDWn khamMPDW, khMPDWổ sở nhraaqVxvYìn bọnraaqVxvY họ.

Chẳng lẽTxVmj4ez chuyệnMPDW nraaqVxvYàng TxVmj4ezvà Hạ MPDWTử KMPDWình raaqVxvYlà vTxVmj4ezợ chồngraaqVxvY thậtTxVmj4ez sựMPDW buồTxVmj4ezn cườiraaqVxvY nraaqVxvYhư raaqVxvYvậy, TxVmj4ezlàm craaqVxvYho ngườraaqVxvYi kTxVmj4ezhác khraaqVxvYó MPDWcó thraaqVxvYể tin nhưTxVmj4ez vậyMPDW sao?

“Lão bà,MPDW MPDWem cuốiMPDW cùnraaqVxvYg cũng quyếtMPDW địnMPDWh côngMPDW kTxVmj4ezhai quaMPDWn hệraaqVxvY củraaqVxvYa chMPDWúng taTxVmj4ez? MPDWAnh rraaqVxvYất vraaqVxvYui vẻ!”

Không MPDWchú ýMPDW tớiraaqVxvY TxVmj4eztâm tình củaTxVmj4ez cMPDWô khMPDWông tốraaqVxvYt, HạMPDW TraaqVxvYử MPDWKình raaqVxvYvui sưTxVmj4ezớng gắtTxVmj4ez gTxVmj4ezao kéoTxVmj4ez TxVmj4ezcô lMPDWại gần,TxVmj4ez trưTxVmj4ezớc MPDWmặt mọi TxVmj4ez người hôTxVmj4ezn côraaqVxvY sraaqVxvYay đắmMPDW rồiMPDW saraaqVxvYu MPDWđó ngâyTxVmj4ez MPDWngô cTxVmj4ezười TxVmj4ezha hraaqVxvYa ha.

Tâm tìnhraaqVxvY craaqVxvYô khônMPDWg tốt nhTxVmj4ezưng vTxVmj4ezì anraaqVxvYh suraaqVxvYng sướngTxVmj4ez MPDWkhông chúraaqVxvYt cTxVmj4ezhe dấuMPDW lMPDWàm cMPDWho MPDWcô bìnhraaqVxvY phụcTxVmj4ez mMPDWột chMPDWút, trMPDWong lòng MPDWvẫn MPDWkhông MPDWthể raaqVxvYkhông suMPDWy nghĩ.

“Nhìn raaqVxvYtên kMPDWia MPDWxem cười đếnTxVmj4ez giốraaqVxvYng mộTxVmj4ezt tTxVmj4ezên ngốc.”

“Đúng vậy,TxVmj4ez craaqVxvYũng mTxVmj4ezay tôTxVmj4ezi không raaqVxvYcó TxVmj4ezmê lTxVmj4ezuyến aMPDWnh MPDWta nMPDWếu khônTxVmj4ezg bâTxVmj4ezy giờraaqVxvY nhấTxVmj4ezt địMPDWnh vỡraaqVxvY mộng.”

Phía sraaqVxvYau PhMPDWàn SMPDWở NgMPDWữ vang lênMPDW traaqVxvYiếng cMPDWhế TxVmj4eznhạo mộTxVmj4ezt craaqVxvYách thoảiMPDW máiMPDW, côraaqVxvY kraaqVxvYhông raaqVxvYnhịn đượcTxVmj4ez raaqVxvYquay đMPDWầu lại,MPDW chỉ TxVmj4ezthấy LTxVmj4ezí ChínMPDWh MPDWVũ MPDWvà TTxVmj4ezần raaqVxvYLạc LMPDWâm đứngraaqVxvY chunraaqVxvYg mộraaqVxvYt cMPDWhỗ, trTxVmj4ezên mặtMPDW tTxVmj4ezươi cườTxVmj4ezi trraaqVxvYêu chọc kMPDWhông cóTxVmj4ez mộtraaqVxvY traaqVxvYia tràTxVmj4ezo MPDWphúng MPDWác raaqVxvYý nào.

Cô TxVmj4ezngạc raaqVxvYnhiên trừTxVmj4ezng mắt nhìn,TxVmj4ez MPDWra MPDWlệnh craaqVxvYho MPDWchính mMPDWình phraaqVxvYải MPDWcẩn MPDWthận raaqVxvYmột chútraaqVxvY, nMPDWgười vraaqVxvYừa mớTxVmj4ezi cườiMPDW nTxVmj4ezhạo cô TxVmj4ez sao bTxVmj4ezây giờraaqVxvY lạiMPDW córaaqVxvY vẻraaqVxvY TxVmj4ezmặt này?

“Hai ngườiraaqVxvY craaqVxvYác ngưMPDWơi hâmMPDW mộ thìMPDW cứraaqVxvY vTxVmj4eziệc TxVmj4eznói TxVmj4ezthẳng, TxVmj4ezha TxVmj4ezha……” HMPDWạ TraaqVxvYử KìnhMPDW bỗnMPDWg nhTxVmj4eziên MPDWđắc ýTxVmj4ez cườiMPDW TxVmj4ezha ha nói&raaqVxvYnbsp; vớiMPDW haMPDWi ngMPDWười kia.

“Có gTxVmj4ezì đMPDWáng MPDWhâm mộraaqVxvY, raaqVxvYso với cTxVmj4ezậu, MPDWtôi TxVmj4ezmuốn tìMPDWm bạnraaqVxvY gáraaqVxvYi khóraaqVxvY kTxVmj4ezhăn sao?

“Vấn raaqVxvYđề lTxVmj4ezà raaqVxvYcậu tìraaqVxvYm được côMPDW raaqVxvYgái raaqVxvYđồng ýraaqVxvY cùnMPDWg MPDWcậu bTxVmj4ezạch đầuraaqVxvY giaraaqVxvYi lTxVmj4ezão sao?”

“Tôi kMPDWhông TxVmj4ezmuốn thôi, đượcTxVmj4ez không?”

“Đều giốngMPDW nhaTxVmj4ezu, TxVmj4eztóm lạiraaqVxvY cậu khôngTxVmj4ez tTxVmj4ezìm đượcraaqVxvY tMPDWình yêuTxVmj4ez sTxVmj4ezong phươnraaqVxvYg, giốMPDWng tôMPDWi vMPDWà TxVmj4ezlão braaqVxvYà nắraaqVxvYm tTxVmj4ezay nhMPDWau đi hếtTxVmj4ez craaqVxvYuộc MPDWđời, TxVmj4ezha ha……”

Hạ TửraaqVxvY KìnhMPDW bTxVmj4ezừa bãiMPDW cười nTxVmj4ezói, thraaqVxvYái đMPDWộ kiêTxVmj4ezu ngạoraaqVxvY làTxVmj4ezm chTxVmj4ezo nTxVmj4ezgười tTxVmj4eza rấtraaqVxvY mMPDWuốn đánh.

“Phàn tiMPDWểu TxVmj4ezthư, nếuTxVmj4ez cô khôngTxVmj4ez cTxVmj4ezhịu MPDWnổi cậuTxVmj4ez traaqVxvYa, lúcTxVmj4ez nTxVmj4ezào cũnraaqVxvYg cóMPDW thMPDWể bTxVmj4ezỏ hắn.TxVmj4ez TTxVmj4ezôi cTxVmj4ezó thểraaqVxvY giúTxVmj4ezp côraaqVxvY MPDWmột tayMPDW, caTxVmj4ezm đoan côraaqVxvY sẽraaqVxvY khônTxVmj4ezg bMPDWị têMPDWn lưMPDWu TxVmj4ezmanh nTxVmj4ezày quấyMPDW rầy.”TxVmj4ez MPDWLí CMPDWhính VũTxVmj4ez đeTxVmj4ezm MPDWchuyện raaqVxvYkhông thể xảyMPDW MPDWra nTxVmj4ezày nraaqVxvYói vớraaqVxvYi cô.

“Thật sựMPDW cáraaqVxvYm ơTxVmj4ezn raaqVxvYý traaqVxvYốt của cậu,TxVmj4ez tôiTxVmj4ez vàTxVmj4ez MPDWlão braaqVxvYà TxVmj4eznhất TxVmj4ezđịnh TxVmj4ezbên TxVmj4eznhau đếnTxVmj4ez bạTxVmj4ezc đầraaqVxvYu saMPDWu đóMPDW MPDWcùng MPDWnhau traaqVxvYham graaqVxvYia lễ đưaMPDW traaqVxvYiễn raaqVxvYcủa cậu.

“Tên hỗnraaqVxvY đảnMPDW này.MPDW” Lí raaqVxvY Chính MPDWVũ ngMPDWây raaqVxvYngười mộMPDWt cTxVmj4ezhút, nhịnTxVmj4ez khraaqVxvYông đượcraaqVxvY cưTxVmj4ezời mắng.

Tần LạcMPDW LâmMPDW ởTxVmj4ez bênTxVmj4ez cạnTxVmj4ezh nghe thTxVmj4ezấy bTxVmj4eza chraaqVxvYữ “lTxVmj4ezễ đưMPDWa tiMPDWễn” nMPDWhanh cMPDWhóng MPDWcười lớn,TxVmj4ez cưMPDWời đraaqVxvYến nổiraaqVxvY khôMPDWng đứng vữngMPDW đưraaqVxvYợc, hMPDWai varaaqVxvYi kraaqVxvYhông ngừnMPDWg run.

Tình thếMPDW trướraaqVxvYc mắtMPDW MPDWđã vượt quMPDWa khraaqVxvYả nănTxVmj4ezg TxVmj4ezlí giảiMPDW TxVmj4ezcủa PhàraaqVxvYn SởraaqVxvY NTxVmj4ezgữ, đTxVmj4ezôi mắMPDWt TxVmj4ezto, mêMPDW hoặMPDWc bìTxVmj4eznh tĩnraaqVxvYh nhìn nraaqVxvYhững vraaqVxvYiệc đanTxVmj4ezg xảyTxVmj4ez rMPDWa, raaqVxvYmờ mịtTxVmj4ez hỏi:“RraaqVxvYốt MPDWcuộc làTxVmj4ez chuyệMPDWn gìTxVmj4ez đaTxVmj4ezng MPDWxảy ra?”

“Cám MPDWơn TxVmj4ezcô giúpraaqVxvY chúngMPDW tôi kiếmTxVmj4ez đraaqVxvYược praaqVxvYhần craaqVxvYơm beefsteaMPDWk đắMPDWt tiềnraaqVxvY.” LraaqVxvYí ChínhraaqVxvY VũTxVmj4ez mỉmMPDW cưMPDWời nói.

“Kiếm được?”TxVmj4ez PhTxVmj4ezàn SởraaqVxvY Ngữ TxVmj4ez trừng mắtTxVmj4ez nhìnraaqVxvY, vẫnMPDW MPDWlà vẻTxVmj4ez mặtraaqVxvY nghraaqVxvYi hoặc.

“Thật MPDWra MPDWlà pMPDWhần thưởng hoànTxVmj4ez thànTxVmj4ezh raaqVxvYnhiệm MPDWvụ.” TầTxVmj4ezn LraaqVxvYạc LâmraaqVxvY bMPDWổ sung.

“Phần TxVmj4ezthưởng nhiTxVmj4ezệm vụraaqVxvY?” Cô vẫnMPDW raaqVxvYnhư cũTxVmj4ez MPDWngây nMPDWgốc lặMPDWp lTxVmj4ezời TxVmj4eznói cTxVmj4ezủa đốiTxVmj4ez phươngMPDW, saraaqVxvYu đóMPDW mộraaqVxvYt MPDWý traaqVxvYưởng không traaqVxvYhể TxVmj4eztin đượcraaqVxvY cMPDWhậm TxVmj4ezrãi chuTxVmj4ezi MPDWvào đầuraaqVxvY cMPDWô. CôraaqVxvY xoMPDWay ngraaqVxvYười đốMPDWi mMPDWặt vớTxVmj4ezi HạraaqVxvY TửraaqVxvY Kình, TxVmj4ezlên MPDWán anh:raaqVxvY“Anh khraaqVxvYông tuâTxVmj4ezn tTxVmj4ezhủ ướcMPDW định?”

Hạ MPDWTử KìnhMPDW lậraaqVxvYp MPDWtức nhTxVmj4ezíu mày.“Anh khônMPDWg tuânMPDW thủMPDW ướcTxVmj4ez địraaqVxvYnh nào?”

“Công kMPDWhai chMPDWuyện MPDWchúng ta TxVmj4ezkết hMPDWôn, TxVmj4ezanh nóraaqVxvYi raaqVxvYdo raaqVxvYem quyếtTxVmj4ez định.”

“Đúng vậyMPDW TxVmj4ezlà raaqVxvYdo raaqVxvYem quyết định,TxVmj4ez raaqVxvYmà vừTxVmj4eza rồiTxVmj4ez MPDWem tựMPDW mìnMPDWh raaqVxvYcông khaiTxVmj4ez, khTxVmj4ezông phảTxVmj4ezi sao?”raaqVxvY raaqVxvYAnh nhíTxVmj4ezu mraaqVxvYày, cóMPDW chút khMPDWó raaqVxvYhiểu hỏMPDWi ngượcMPDW lại.

“Anh đãTxVmj4ez nóTxVmj4ezi trưMPDWớc cho ngườTxVmj4ezi raaqVxvYkhác biếtMPDW còTxVmj4ezn bảoTxVmj4ez eMPDWm MPDWcông khai?”MPDW CôTxVmj4ez phảnMPDW bác.

“Anh đâuTxVmj4ez cTxVmj4ezó raaqVxvYnói MPDWcho người nTxVmj4ezào biTxVmj4ezết trướcTxVmj4ez đâMPDWu? MPDWAnh nraaqVxvYói craaqVxvYho ai?”MPDW AnTxVmj4ezh hỏi.

“Không phảiMPDW bTxVmj4ezọn họraaqVxvY sao?” PhànraaqVxvY SởraaqVxvY NMPDWgữ lậpraaqVxvY traaqVxvYức xraaqVxvYoay ngườiMPDW, MPDWtay chỉTxVmj4ez vềTxVmj4ez phTxVmj4ezía TxVmj4ezLí CraaqVxvYhính TxVmj4ezVũ cùnTxVmj4ezg TầnTxVmj4ez LạcTxVmj4ez Lâm.

“Bọn họ?”raaqVxvY HMPDWạ TxVmj4ezTử KìnhTxVmj4ez nhăn mày.“HaiTxVmj4ez ngưMPDWời,” AraaqVxvYnh hỏi:“raaqVxvYTôi cMPDWó nóiMPDW raaqVxvYcho quraaqVxvYa chTxVmj4ezo haTxVmj4ezi TxVmj4ezngười biếtMPDW traaqVxvYôi đãTxVmj4ez kếtTxVmj4ez hôn, vợTxVmj4ez raaqVxvYtôi lTxVmj4ezà raaqVxvYcô gáiMPDW nàyTxVmj4ez sao?”

Lí ChíraaqVxvYnh VũTxVmj4ez cùTxVmj4ezng TầnraaqVxvY Lạc LâmMPDW nhấMPDWt thờiraaqVxvY cứngTxVmj4ez họngTxVmj4ez, TxVmj4ezhai mraaqVxvYắt mởMPDW tMPDWo vôMPDW tộiMPDW, vraaqVxvYẻ raaqVxvYmặt lTxVmj4ezà bịTxVmj4ez dọa.

“Cái gì,TxVmj4ez đTxVmj4ezăng raaqVxvYkí kết hônraaqVxvY?” LraaqVxvYí ChínMPDWh VũMPDW kinraaqVxvYh ngạcMPDW tMPDWrừng mắtMPDW nhìnraaqVxvY MPDWbọn TxVmj4ezhọ, lắMPDWp bắpTxVmj4ez nraaqVxvYói:“Ý là,raaqVxvY TxVmj4ezcô ấy MPDW thật sựMPDW lraaqVxvYà lãoTxVmj4ez bMPDWà củMPDWa cậu,raaqVxvY khôTxVmj4ezng pTxVmj4ezhải bạnTxVmj4ez raaqVxvYgái? raaqVxvYCác ngưraaqVxvYơi traaqVxvYhật sTxVmj4ezự kếtMPDW hôraaqVxvYn? LàraaqVxvY vợ chồng?”

“Thật vTxVmj4ezậy saMPDWo? HạraaqVxvY Tử KraaqVxvYình, raaqVxvYanh thậtTxVmj4ez sựTxVmj4ez kếtMPDW hôn?”MPDW TầnraaqVxvY raaqVxvYLạc LTxVmj4ezâm cũngraaqVxvY lTxVmj4ezộ raaqVxvYra vTxVmj4ezẻ mặtraaqVxvY kraaqVxvYhông MPDWtin, nhTxVmj4ezìn anh hỏi.

Phàn SởTxVmj4ez NgữTxVmj4ez lạiTxVmj4ez mMPDWờ mịt raaqVxvYkhó hiểu,TxVmj4ez sTxVmj4ezao praaqVxvYhản ứnTxVmj4ezg củaMPDW haraaqVxvYi nTxVmj4ezgười đTxVmj4ezó lạiTxVmj4ez nraaqVxvYhư raaqVxvYvậy, giốngMPDW nhMPDWư chMPDWỉ vừraaqVxvYa raaqVxvYmới nghe TxVmj4eztin anMPDWh kếtraaqVxvY hôTxVmj4ezn? 1raaqVxvY0 phúraaqVxvYt trướraaqVxvYc khôraaqVxvYng phảiMPDW bọMPDWn họraaqVxvY đềuTxVmj4ez raaqVxvYđang nTxVmj4ezói chTxVmj4ezuyện nàyraaqVxvY sao?

“Hai ngườiTxVmj4ez khôngTxVmj4ez biết chuyệTxVmj4ezn TxVmj4ezanh ấyMPDW vàraaqVxvY raaqVxvYtôi kếMPDWt raaqVxvYhôn saoraaqVxvY?” CraaqVxvYô khôTxVmj4ezng tựMPDW chủMPDW đưMPDWợc raaqVxvYlên tiMPDWếng hỏi.

Kia haraaqVxvYi ngưMPDWời khôMPDWng chút raaqVxvYdo MPDWdự lậTxVmj4ezp tứTxVmj4ezc lắraaqVxvYc đầu,MPDW giraaqVxvYống nMPDWhư vraaqVxvYẫn cònTxVmj4ez MPDWkhiếp sợTxVmj4ez chỉTxVmj4ez draaqVxvYựa vraaqVxvYào braaqVxvYản nraaqVxvYăng trảMPDW lời cô.

“Vậy haraaqVxvYi ngườTxVmj4ezi raaqVxvYnói hoàTxVmj4ezn thành nhiTxVmj4ezệm vMPDWụ làTxVmj4ez nhMPDWiệm vraaqVxvYụ nào?”

“Tử KraaqVxvYình nóTxVmj4ezi cậuMPDW tMPDWa thích cô,raaqVxvY TxVmj4ezcô cũngraaqVxvY thíchTxVmj4ez craaqVxvYậu tMPDWa nhưraaqVxvYng kraaqVxvYhông raaqVxvYbiết cTxVmj4ezô MPDWlo sợTxVmj4ez raaqVxvYcái gìMPDW khôngTxVmj4ez dáMPDWm thừMPDWa nhận tTxVmj4ezình cảmTxVmj4ez củaraaqVxvY mìMPDWnh nênraaqVxvY nhờraaqVxvY cMPDWhúng tôMPDWi gTxVmj4eziúp đỡ.”MPDW LíraaqVxvY ChínhMPDW VũMPDW hơTxVmj4ezi bìnhraaqVxvY tĩTxVmj4eznh lại nhưngTxVmj4ez tiMPDWm vẫnTxVmj4ez đậTxVmj4ezp mạnTxVmj4ezh vàMPDW lTxVmj4ezoạn nhịpTxVmj4ez, TxVmj4eztrả lờMPDWi cô.

“Tôi phTxVmj4ezụ tráchTxVmj4ez lTxVmj4ezàm raaqVxvYcho cô ghTxVmj4ezen đểTxVmj4ez xeraaqVxvYm cTxVmj4ezô cMPDWó raaqVxvYphản raaqVxvYứng không.”TxVmj4ez TầMPDWn LạcTxVmj4ez TxVmj4ezLâm nóMPDWi, giọngTxVmj4ez raaqVxvYnói ngâyTxVmj4ez nMPDWgốc giốngMPDW yMPDW như TxVmj4ezLí ChMPDWính Vũ.

“Tôi gTxVmj4eziúp cậuTxVmj4ez tMPDWa diễnraaqVxvY một MPDWmàn tìMPDWnh đraaqVxvYịch xuraaqVxvYất hiTxVmj4ezện raaqVxvYrồi raaqVxvYđánh MPDWnhau đểraaqVxvY xeMPDWm côraaqVxvY craaqVxvYó thểTxVmj4ez mắcTxVmj4ez mTxVmj4ezưu rồMPDWi thraaqVxvYổ lMPDWộ tMPDWình cảm haTxVmj4ezy khôMPDWng. KếtTxVmj4ez MPDWquả craaqVxvYô traaqVxvYhật sựraaqVxvY trTxVmj4ezúng kếraaqVxvY.” raaqVxvYLí ChínTxVmj4ezh VũraaqVxvY raaqVxvYtiếp lTxVmj4ezời TầnTxVmj4ez LạMPDWc raaqVxvYLâm nói, sMPDWau đóMPDW hoànraaqVxvY hồn,raaqVxvY trMPDWừng MPDWmắt nTxVmj4ezhìn TxVmj4ezHạ TửMPDW KìnraaqVxvYh MPDWoán giTxVmj4ezận nói:“TTxVmj4ezại saMPDWo raaqVxvYlại MPDWlừa bọn TxVmj4eztôi? ChMPDWúng tôraaqVxvYi đềuraaqVxvY đồngraaqVxvY ýraaqVxvY giMPDWúp cậraaqVxvYu, cậuraaqVxvY lMPDWại MPDWcòn lTxVmj4ezừa raaqVxvYbọn tôraaqVxvYi gTxVmj4eziờ tínhraaqVxvY sao đây?”

Không TxVmj4ezđể MPDWý bạraaqVxvYn tốtraaqVxvY đaTxVmj4ezng bất mMPDWãn, oMPDWán hậnraaqVxvY  nhìMPDWn chằmMPDW chằraaqVxvYm mìMPDWnh, HMPDWạ TửTxVmj4ez KìMPDWnh chỉTxVmj4ez craaqVxvYhú MPDWý đraaqVxvYến TxVmj4ezsuy nghĩ vàTxVmj4ez raaqVxvYphản MPDWứng củraaqVxvYa lãraaqVxvYo bà.

“Nghe thấyraaqVxvY khTxVmj4ezông? MPDWAmh không cMPDWó nMPDWói chraaqVxvYo bọraaqVxvYn hMPDWọ TxVmj4ezbiết, raaqVxvYvẫn MPDWtuân thraaqVxvYủ MPDWước địnhTxVmj4ez củaMPDW chúngMPDW raaqVxvYta.” raaqVxvYAnh thành thậtTxVmj4ez nói.

“Uhm,” CôraaqVxvY gMPDWật đầuMPDW, MPDWtiếp theo vraaqVxvYẻ mặTxVmj4ezt nTxVmj4ezghiêm tMPDWúc nhìTxVmj4ezn anh:“TxVmj4ezNhưng anraaqVxvYh kMPDWhông tuâraaqVxvYn MPDWthủ qraaqVxvYuy tắc.”

“Quy traaqVxvYắc nàTxVmj4ezo?” MPDWAnh nraaqVxvYhíu mày hỏi.

“Anh lừaMPDW em.”

“Vấn đraaqVxvYề TxVmj4ezlà saTxVmj4ezo raaqVxvYanh không nhớMPDW rõMPDW córaaqVxvY cáTxVmj4ezi qTxVmj4ezuy tắMPDWc này?”MPDW raaqVxvYAnh vTxVmj4ezô tộiTxVmj4ez nóiTxVmj4ez, kraaqVxvYỳ thậtTxVmj4ez căTxVmj4ezn MPDWbản làMPDW chMPDWơi xấuTxVmj4ez cô.

“Nếu quyềnraaqVxvY TxVmj4ezcông khaTxVmj4ezi là TxVmj4ezcủa MPDWem anMPDWh TxVmj4ezkhông đưMPDWợc TxVmj4ezsử dụngraaqVxvY bTxVmj4eziện pháraaqVxvYp nTxVmj4ezày MPDWbắt MPDWem craaqVxvYông kTxVmj4ezhai.” CôraaqVxvY nghiêmraaqVxvY túc nói.

“Ai, eraaqVxvYm yêuTxVmj4ez córaaqVxvY raaqVxvYphải em hiểuTxVmj4ez lầmMPDW rồraaqVxvYi khraaqVxvYông?” TxVmj4ezAnh trừTxVmj4ezng mắtTxVmj4ez nraaqVxvYhìn, vẻTxVmj4ez mặTxVmj4ezt càTxVmj4ezng thêTxVmj4ezm vTxVmj4ezô tội,TxVmj4ez làMPDWm bộTxVmj4ez thởTxVmj4ez dài nói.

“Cái gìMPDW?” CTxVmj4ezô bấtMPDW nTxVmj4ezgờ hỏi.

“Anh MPDWđang raaqVxvYcùng eMPDWm nói chuyệraaqVxvYn đáraaqVxvYnh cượcraaqVxvY tốiraaqVxvY naTxVmj4ezy, eraaqVxvYm đaraaqVxvYng nóiMPDW cáiraaqVxvY gìTxVmj4ez? TTxVmj4ezuy rMPDWằng anraaqVxvYh dùnMPDWg kếTxVmj4ez cũnTxVmj4ezg hơiraaqVxvY tốn kTxVmj4ezém raaqVxvYnhưng eMPDWm đồngraaqVxvY TxVmj4ezý côMPDWng kTxVmj4ezhai chuyệnraaqVxvY chúnTxVmj4ezg tMPDWa kTxVmj4ezết raaqVxvYhôn thMPDWật sựraaqVxvY kraaqVxvYhiến MPDWanh rất vui.TxVmj4ez” raaqVxvYAnh MPDWnói xraaqVxvYong độMPDWt MPDWnhiên hMPDWôn cô.

“Anh yêuraaqVxvY eTxVmj4ezm, lãoMPDW bà.”

Trong raaqVxvYnháy mắtTxVmj4ez TxVmj4ezmặt Phàn raaqVxvYSở NgữMPDW TxVmj4ez nhanh craaqVxvYhóng đỏTxVmj4ez raaqVxvYlên khôTxVmj4ezng MPDWbiết TxVmj4ezlà đỏraaqVxvY bừraaqVxvYng hTxVmj4ezay chỉTxVmj4ez hồnTxVmj4ezg MPDWhồng. Anh thậtMPDW tTxVmj4ezi bỉ.

“Thì rMPDWa MPDWlà tMPDWhế…… cậu &raaqVxvYnbsp;thật đúngraaqVxvY làMPDW córaaqVxvY raaqVxvYđủ TxVmj4ezti bMPDWỉ vôraaqVxvY sỉ.”TxVmj4ez LíMPDW CMPDWhính VraaqVxvYũ traaqVxvYhay TxVmj4ezcô TxVmj4eznói TxVmj4ezra lờiMPDW trong lòng.

Ở mTxVmj4ezột bêraaqVxvYn ngMPDWhe nMPDWửa ngàyTxVmj4ez, anh rốtTxVmj4ez cụcTxVmj4ez TxVmj4ezcó tTxVmj4ezhể MPDWhiểu đượcTxVmj4ez 7MPDW, MPDW8 pMPDWhần cMPDWủa câuMPDW chuTxVmj4ezyện, nếuMPDW giraaqVxvYống nhưMPDW nhữngMPDW lờTxVmj4ezi cậu raaqVxvYta nóiTxVmj4ez thMPDWì HraaqVxvYạ TraaqVxvYử KìnhraaqVxvY traaqVxvYhật đTxVmj4ezúng raaqVxvYlà TxVmj4ezcó đủMPDW MPDWti TxVmj4ezbỉ vôMPDW MPDWsỉ TxVmj4ezvì raaqVxvYđạt đưMPDWợc mụcTxVmj4ez đích khôngraaqVxvY ngạiMPDW dùraaqVxvYng MPDWbất cứraaqVxvY thủMPDW đoạraaqVxvYn tồiMPDW MPDWtệ nMPDWào. NhưTxVmj4ezng làMPDW MPDWcái mụcTxVmj4ez đíMPDWch raaqVxvYkia MPDWnghe cMPDWó vẻ raaqVxvYbuồn cười.

“Ha ha……”TxVmj4ez CraaqVxvYàng nMPDWghĩ càng raaqVxvYcảm thấMPDWy buồnMPDW cườiTxVmj4ez, LraaqVxvYí ChTxVmj4ezính TxVmj4ezVũ nhịnTxVmj4ez kMPDWhông đượcTxVmj4ez cườiMPDW MPDWthành tTxVmj4eziếng.“Người luôn thraaqVxvYuận lợiMPDW TxVmj4eztrong TxVmj4ezviệc raaqVxvYliên quTxVmj4ezan đếnMPDW phụraaqVxvY nMPDWữ nTxVmj4ezhư cTxVmj4ezậu traaqVxvYhì rraaqVxvYa raaqVxvYcũng raaqVxvYcó ngàMPDWy nTxVmj4ezhư thế nàyTxVmj4ez saoMPDW? raaqVxvYHa ha……”MPDW CướiTxVmj4ez lãMPDWo bàraaqVxvY, lãMPDWo bMPDWà cũMPDWng TxVmj4ezkhông craaqVxvYhịu cTxVmj4ezông kraaqVxvYhai qMPDWuan hệraaqVxvY vớiTxVmj4ez anh? TxVmj4ezRất buồnraaqVxvY cười!

Tần TxVmj4ezLạc LâMPDWm raaqVxvYở bênMPDW cạnh cũngTxVmj4ez cườiTxVmj4ez theo.

“Nhưng tMPDWôi cũnMPDWg raaqVxvYmuốn chTxVmj4ezúc mừng TxVmj4ezhai ngườMPDWi.” CôMPDW vraaqVxvYừa craaqVxvYười TxVmj4ezvừa nói.

Tạm thờTxVmj4ezi MPDWbỏ quraaqVxvYa mộTxVmj4ezt bên sraaqVxvYự tứcraaqVxvY TxVmj4ezgiận đốiraaqVxvY vớiMPDW tMPDWi bỉraaqVxvY lãTxVmj4ezo côngMPDW, PhMPDWàn TxVmj4ezSở NTxVmj4ezgữ TxVmj4ezđem áMPDWnh mắtMPDW chuyraaqVxvYển TxVmj4ezđến vraaqVxvYị TraaqVxvYần Lạc LMPDWâm raaqVxvYtiểu thMPDWư TxVmj4ezxinh đMPDWẹp tMPDWự traaqVxvYin lMPDWàm côTxVmj4ez thraaqVxvYấy ghMPDWen raaqVxvYtị “raaqVxvYXin hỏi……”TxVmj4ez CMPDWô muốnMPDW nói lMPDWại thôi,raaqVxvY nhMPDWìn đốiMPDW phương.

Tần LạcMPDW LâraaqVxvYm mraaqVxvYỉm craaqVxvYười nhìn cTxVmj4ezô, traaqVxvYrên mặtTxVmj4ez tMPDWất cảMPDW đềraaqVxvYu làraaqVxvY sựraaqVxvY MPDWthân thiệTxVmj4ezn khôraaqVxvYng craaqVxvYó mraaqVxvYột chúTxVmj4ezt MPDWđối  địMPDWch hoặc raaqVxvYchế nhraaqVxvYạo.“Cô cTxVmj4ezó gìraaqVxvY muốTxVmj4ezn hraaqVxvYỏi tôraaqVxvYi saoMPDW?” CôraaqVxvY ôTxVmj4ezn nMPDWhu hỏi.

Cô gậtTxVmj4ez gậtraaqVxvY raaqVxvYđầu, MPDWthoáng TxVmj4ezdo dự mộtraaqVxvY chúraaqVxvYt mớiTxVmj4ez mraaqVxvYở TxVmj4ezmiệng hỏMPDWi :“HairaaqVxvY ngTxVmj4ezươi MPDWhình nhưTxVmj4ez  rTxVmj4ezất queMPDWn thuộc?”

Tần LạcraaqVxvY LâmMPDW bỗngMPDW nhiên TxVmj4ezkhẽ raaqVxvYcười mộtMPDW tiếng,raaqVxvY MPDWchế nhạoTxVmj4ez nhTxVmj4ezìn HạMPDW MPDWTử KìnMPDWh nTxVmj4ezói:“Lão braaqVxvYà TxVmj4ezcủa MPDWanh đMPDWang ghenMPDW, anhMPDW nên raaqVxvYcao hứngMPDW, MPDWđắc ýMPDW đi?”

“Đúng vậTxVmj4ezy, tMPDWôi mTxVmj4ezừng đến nổiraaqVxvY sắMPDWp bMPDWay lênMPDW raaqVxvY9 tầngMPDW TxVmj4ezmây.” HạTxVmj4ez TMPDWử KìraaqVxvYnh nhếcTxVmj4ezh miệngTxVmj4ez nóraaqVxvYi, bộMPDW draaqVxvYáng qMPDWuả MPDWthật vui vMPDWẻ khônMPDWg thôi.

Phàn SraaqVxvYở NgữraaqVxvY lạiMPDW đỏraaqVxvY mặt.

“3 nraaqVxvYgười chúngTxVmj4ez TxVmj4eztôi MPDWlà TxVmj4ezbạn thời đMPDWại học.TxVmj4ez” TầnMPDW LMPDWạc LâraaqVxvYm cườiTxVmj4ez nói.

Bạn thờiraaqVxvY đạTxVmj4ezi raaqVxvYhọc? TMPDWhì ra TxVmj4ez là thế.

Phàn SởTxVmj4ez MPDWNgữ raaqVxvYrốt cụcraaqVxvY xóa bỏraaqVxvY đượcTxVmj4ez ngMPDWhi nMPDWgờ troMPDWng lòngTxVmj4ez nMPDWhưng lạTxVmj4ezi chTxVmj4ezứng minMPDWh đượraaqVxvYc mraaqVxvYột việTxVmj4ezc MPDWđó lMPDWà —TxVmj4ez TxVmj4ezngay từ đầuTxVmj4ez raaqVxvYanh cũraaqVxvYng đãTxVmj4ez lraaqVxvYên MPDWkế hoạchTxVmj4ez tấTxVmj4ezt cMPDWả, làmTxVmj4ez TxVmj4ezcho côraaqVxvY TxVmj4ezngơ MPDWngác rơiraaqVxvY vTxVmj4ezào cạmMPDW bẫyTxVmj4ez của anhTxVmj4ez màraaqVxvY khônraaqVxvYg biết.

Anh tTxVmj4ezhật sựMPDW MPDWrất tMPDWi bỉ.

Nhưng là…MPDW… AraaqVxvYiz, TxVmj4eztại sao raaqVxvY cô mTxVmj4ezột chMPDWút cũngTxVmj4ez khôTxVmj4ezng cảmTxVmj4ez MPDWthấy cháMPDWn ghétMPDW hoMPDWặc giậnTxVmj4ez anh?

Tình yêTxVmj4ezu thraaqVxvYật sMPDWự TxVmj4ezlàm MPDWcho con ngườiTxVmj4ez TxVmj4ezmù quáng.

Cũng raaqVxvYmay saMPDWu buổiMPDW MPDWlễ phát MPDWbiểu làTxVmj4ez ngàyraaqVxvY nTxVmj4ezghỉ nếMPDWu khôngMPDW PhànraaqVxvY sởraaqVxvY NgữTxVmj4ez thậtTxVmj4ez MPDWđúng làraaqVxvY MPDWkhông MPDWbiết nraaqVxvYên đốiMPDW raaqVxvYmặt với đraaqVxvYồng nTxVmj4ezghiệp ởMPDW côngTxVmj4ez  traaqVxvYy nhưraaqVxvY tTxVmj4ezhế nào.

Cô hoàraaqVxvYn tMPDWoàn khôngraaqVxvY nghi ngờMPDW chuyệnraaqVxvY craaqVxvYô kraaqVxvYết TxVmj4ezhôn cTxVmj4ezùng lTxVmj4ezão braaqVxvYản sTxVmj4ezẽ troMPDWng thờiTxVmj4ez giaraaqVxvYn TxVmj4ezngắn TxVmj4eznhất gMPDWiống nraaqVxvYhư lửa cháyraaqVxvY TxVmj4ezlan toTxVmj4ezàn cônMPDWg MPDWty, dTxVmj4ezù sTxVmj4ezao đâMPDWy craaqVxvYũng lraaqVxvYà cônTxVmj4ezg MPDWty raaqVxvYquan TxVmj4ezhệ TxVmj4ezxã hộiraaqVxvY, tiMPDWn tứcTxVmj4ez đặc TxVmj4ezbiệt TxVmj4eznhanh nhạy.

Aiz, cTxVmj4ezứ nghĩMPDW TxVmj4ezđến thứTxVmj4ez hai praaqVxvYhải đốiraaqVxvY mặtMPDW vớiMPDW raaqVxvYmọi ngraaqVxvYười ởMPDW côTxVmj4ezng tyraaqVxvY, côraaqVxvY liềMPDWn cảMPDWm thTxVmj4ezấy bTxVmj4ezi thương,TxVmj4ez thậtTxVmj4ez sựTxVmj4ez rất TxVmj4ezbi thương.

Nhịn kTxVmj4ezhông đượraaqVxvYc, côMPDW đánh nTxVmj4ezgười đàMPDWn ôngraaqVxvY MPDWđang xMPDWem tạpMPDW chraaqVxvYí raaqVxvYở bêraaqVxvYn cạnTxVmj4ezh mộraaqVxvYt cái.

“Ối! LãoraaqVxvY bà,raaqVxvY eraaqVxvYm muTxVmj4ezốn mưu sátMPDW chồngTxVmj4ez sao?”MPDW HạMPDW TraaqVxvYử KìnraaqVxvYh raaqVxvYcố TxVmj4eztình lMPDWàm rraaqVxvYa vraaqVxvYẻ đraaqVxvYau đớn.

Cô graaqVxvYiả vraaqVxvYờ nMPDWhư khônTxVmj4ezg nghe thấTxVmj4ezy, cũngTxVmj4ez khMPDWông thMPDWèm liếcraaqVxvY nhìnMPDW araaqVxvYnh, tiMPDWếp tụcMPDW làmraaqVxvY nhưraaqVxvY khôraaqVxvYng nraaqVxvYhìn thTxVmj4ezấy anhraaqVxvY, nhìn vềTxVmj4ez phíMPDWa traaqVxvYrước, TxVmj4ezlo lắngTxVmj4ez ngàyMPDW traaqVxvYhứ MPDWhai phảiMPDW đốiMPDW mTxVmj4ezặt vớiMPDW đồngraaqVxvY nghiệpraaqVxvY nhMPDWư tMPDWhế nào.

“Ai, lãraaqVxvYo bàTxVmj4ez, raaqVxvYem MPDWsuy nghraaqVxvYĩ cái gì?MPDW TMPDWại sTxVmj4ezao cảMPDW raaqVxvYbuổi sáraaqVxvYng TxVmj4ezem MPDWcũng khônMPDWg nhìnraaqVxvY lãTxVmj4ezo raaqVxvYcông raaqVxvYtuấn TxVmj4ezsuất, TxVmj4ezgợi cảraaqVxvYm mMPDWị hoặc củaTxVmj4ez mMPDWình mộraaqVxvYt cái?”raaqVxvY AraaqVxvYnh bỗnTxVmj4ezg raaqVxvYnhiên nMPDWhẹ nhMPDWàng TxVmj4ezxoay raaqVxvYmặt củaraaqVxvY cMPDWô đốiraaqVxvY diện mình,raMPDW vẻ MPDW đáraaqVxvYng thươnMPDWg, ôTxVmj4ezn nhMPDWu hỏi.

“Còn khôTxVmj4ezng pTxVmj4ezhải tạiMPDW anh hạraaqVxvYi.” CôMPDW huMPDWng hăngraaqVxvY trừngTxVmj4ez TxVmj4ezmắt nhìMPDWn aTxVmj4eznh mộtMPDW cáiTxVmj4ez, nhịnraaqVxvY khôngTxVmj4ez TxVmj4ezđược TxVmj4ezlại đMPDWánh MPDWanh một cái.

“Ối!” MPDWAnh lạMPDWi lầTxVmj4ezn nữaTxVmj4ez graaqVxvYiả đau MPDWkêu TxVmj4ezra tiếngMPDW,“Thì raaqVxvYra raaqVxvYanh cưraaqVxvYới phảiTxVmj4ez mộtMPDW lãoraaqVxvY bàMPDW MPDWbạo lựcTxVmj4ez nha.”

“Nếu eTxVmj4ezm TxVmj4ezlà  bạoraaqVxvY lực lãoraaqVxvY MPDWbà vậyTxVmj4ez anraaqVxvYh chíraaqVxvYnh lraaqVxvYà raaqVxvYti bỉraaqVxvY lTxVmj4ezão côngraaqVxvY.” CTxVmj4ezô traaqVxvYrừng MPDWmắt nói.

“Hắc, lãTxVmj4ezo bTxVmj4ezà, lãraaqVxvYo công MPDWcủa raaqVxvYem raaqVxvYti bỉMPDW raaqVxvYhồi nào?TxVmj4ez TxVmj4ezTa đượcTxVmj4ez côngraaqVxvY nhậnraaqVxvY làMPDW craaqVxvYhính nhânMPDW quraaqVxvYân raaqVxvYtử đóMPDW nha.”MPDW raaqVxvYAnh đem tạpTxVmj4ez MPDWchí đặtraaqVxvY trraaqVxvYên bTxVmj4ezàn tràraaqVxvY, nghiTxVmj4ezêm chTxVmj4ezỉnh kháMPDWng nghị.

“Chính nhâraaqVxvYn quraaqVxvYân tửMPDW raaqVxvYsẽ vì thraaqVxvYắng TxVmj4ezthua MPDWmà TxVmj4ezsử dụngMPDW tTxVmj4ezhủ đoạn?”MPDW NóMPDWi TxVmj4ezxong TxVmj4ezcô cònMPDW TxVmj4ezrõ MPDWràng chỉTxVmj4ez ra:“ĐMPDWêm qua.”

“Em córaaqVxvY biếtMPDW câraaqVxvYu “đại trượngMPDW pTxVmj4ezhu cMPDWo MPDWđược dãnMPDW đượcMPDW” TxVmj4ez” raaqVxvYÝ cTxVmj4ezhính lraaqVxvYà thraaqVxvYỉnh thoảngMPDW MPDWkhông làmraaqVxvY chínTxVmj4ezh nhâTxVmj4ezn quân tMPDWử raaqVxvYcũng đượcraaqVxvY bởiTxVmj4ez vìTxVmj4ez araaqVxvYnh làMPDW raaqVxvYmột đạiMPDW trượnMPDWg TxVmj4ezphu craaqVxvYo đượMPDWc graaqVxvYiãn được.

Đối mặTxVmj4ezt vớiMPDW ngưMPDWời raaqVxvYăn nói trơnMPDW truMPDW, ngraaqVxvYụy biệnraaqVxvY raaqVxvYthành tàTxVmj4ezi nhưraaqVxvY HạMPDW TửTxVmj4ez KraaqVxvYình, PTxVmj4ezhàn STxVmj4ezở raaqVxvYNgữ cTxVmj4ezăn bảnTxVmj4ez khônMPDWg phTxVmj4ezải là đốiMPDW thủTxVmj4ez MPDWcủa anMPDWh, ngoTxVmj4ezài việcraaqVxvY iMPDWm lặnMPDWg khôngMPDW nraaqVxvYói gTxVmj4ezì MPDWcô cũngraaqVxvY cTxVmj4ezhỉ cóMPDW TxVmj4ezthể trừMPDWng anTxVmj4ezh, dùng sứcMPDW traaqVxvYrừng araaqVxvYnh đraaqVxvYể chốngMPDW đỡ.

“Lão bà,MPDW lúraaqVxvYc MPDWem phẫnTxVmj4ez nộ trônTxVmj4ezg thậMPDWt đTxVmj4ezáng yêu.”raaqVxvY raaqVxvYAnh craaqVxvYười khẽ,MPDW kMPDWìm MPDWlòng kTxVmj4ezhông đượcraaqVxvY cMPDWúi MPDWngười hraaqVxvYôn côraaqVxvY một chút.

“Uy, eTxVmj4ezm đanraaqVxvYg tứMPDWc giận.” CraaqVxvYô tTxVmj4ezrừng mTxVmj4ezắt nhìnraaqVxvY anh.

“Lúc raaqVxvYem TxVmj4eztức raaqVxvYgiận trông cũnraaqVxvYg thraaqVxvYật TxVmj4ezđáng raaqVxvYyêu.” AnMPDWh lraaqVxvYàm nraaqVxvYhư khraaqVxvYông nghraaqVxvYe traaqVxvYhấy lạiTxVmj4ez hôMPDWn cô.

“Uy!” CôMPDW đánhMPDW MPDWanh mMPDWột cái, TxVmj4ezvừa raaqVxvYbực raaqVxvYmình vừMPDWa MPDWbuồn cười,TxVmj4ez thậtTxVmj4ez làMPDW sắMPDWp khôngraaqVxvY chịTxVmj4ezu nổiraaqVxvY anh.

“Anh MPDWyêu raaqVxvYem, lãraaqVxvYo bMPDWà.” Anh bTxVmj4ezắt lấyMPDW taraaqVxvYy cMPDWô, TxVmj4ezmười ngMPDWón taraaqVxvYy đraaqVxvYan raaqVxvYvào nhTxVmj4ezau, thâraaqVxvYm tìnhMPDW MPDWchân MPDWthành nói.

Mặt TxVmj4ezcủa cMPDWô đỏTxVmj4ez hồnTxVmj4ezg, nhịn khôMPDWng đưMPDWợc lMPDWiếc araaqVxvYnh MPDWmột cáraaqVxvYi, lMPDWẩm bẩmMPDW nóTxVmj4ezi:“Anh thậtraaqVxvY sựMPDW MPDWthực TxVmj4ezti bỉraaqVxvY, MPDWchỉ biếtMPDW nói sanraaqVxvYg churaaqVxvYyện khác.”

“Ai, tấtMPDW MPDWcả đềuTxVmj4ez raaqVxvYlà hiểu lMPDWầm, saMPDWo aMPDWnh lạiraaqVxvY nóMPDWi sanMPDWg chuyraaqVxvYện TxVmj4ezkhác đMPDWược? BraaqVxvYất MPDWquá,” MPDWAnh độtTxVmj4ez nhiênTxVmj4ez MPDWthay vTxVmj4ezẻ mặt đứngTxVmj4ez đraaqVxvYắn raaqVxvYnói, “AMPDWnh raaqVxvYkhông ngạiMPDW họMPDWc hỏMPDWi ngườiMPDW kháMPDWc mộMPDWt chút,raaqVxvY cMPDWhúng traaqVxvYa lúcraaqVxvY nãy đanTxVmj4ezg thảraaqVxvYo luậnMPDW TxVmj4ezvấn đềTxVmj4ez gìraaqVxvY? raaqVxvYAnh TxVmj4ezyêu eraaqVxvYm nhTxVmj4eziều nhưMPDW tMPDWhế TxVmj4eznào saMPDWo? ĐápTxVmj4ez TxVmj4ezán TxVmj4ezlà rấtraaqVxvY yêu,MPDW rất yêu.”

Anh mMPDWặt MPDWdày raaqVxvYtự raaqVxvYhỏi tự đáp,MPDW khraaqVxvYiến raaqVxvYcô TxVmj4eznhịn raaqVxvYkhông đMPDWược raaqVxvYmỉm cười.

Cô thật raaqVxvYsự, thậtraaqVxvY sựTxVmj4ez craaqVxvYhịu kTxVmj4ezhông nổiTxVmj4ez anraaqVxvYh, cũnTxVmj4ezg cTxVmj4ezhịu khTxVmj4ezông nổiMPDW chínMPDWh mMPDWình quáTxVmj4ez yêu anhMPDW…… CảMPDWm raaqVxvYgiác nàyMPDW craaqVxvYó chútMPDW hơiMPDW đTxVmj4ezáng sợ.

“Làm sao vậy?”MPDW raaqVxvYChú ýTxVmj4ez thấTxVmj4ezy TxVmj4eznụ TxVmj4ezcười raaqVxvYcủa côMPDW raaqVxvYbiến mấraaqVxvYt mTxVmj4ezột cáchMPDW khôMPDWng bìTxVmj4eznh thườnMPDWg, anh quraaqVxvYan tâMPDWm ôraaqVxvYn nMPDWhu hỏi.

“Chúng ta thậTxVmj4ezt sMPDWự TxVmj4ezcó thểMPDW MPDWyêu MPDWnhau TxVmj4ezcả MPDWđời, bạTxVmj4ezch đầuraaqVxvY raaqVxvYgiai lãoMPDW saoTxVmj4ez?” CôMPDW hỏiraaqVxvY anhTxVmj4ez, vẻraaqVxvY mMPDWặt lo lắngMPDW, khiếpMPDW sựraaqVxvY vềMPDW tươnTxVmj4ezg lai.

“Đương nhiên córaaqVxvY thTxVmj4ezể.” raaqVxvYAnh khôngraaqVxvY TxVmj4ezchút dMPDWo draaqVxvYự raaqVxvYtrả lời.

“Thật vậy sao?”MPDW CMPDWô pháMPDWt hiệnTxVmj4ez mìnhMPDW cànTxVmj4ezg ngàraaqVxvYy TxVmj4ezcàng yraaqVxvYêu MPDWanh vraaqVxvYì vậyMPDW càraaqVxvYng cảMPDWm thấTxVmj4ezy sợraaqVxvY hãi.

“Đương nhiên.” AraaqVxvYnh raaqVxvYnói nraaqVxvYhư đinraaqVxvYh đóngTxVmj4ez cột,“ChuyTxVmj4ezện kháTxVmj4ezc raaqVxvYkhông nói,raaqVxvY chỉTxVmj4ez cTxVmj4ezần nMPDWhìn bốMPDW mẹ cTxVmj4ezủa TxVmj4ezhai taMPDW, bọnMPDW họraaqVxvY chunTxVmj4ezg tMPDWình yêuMPDW nMPDWhau mTxVmj4ezà chúngTxVmj4ez tMPDWa lạiraaqVxvY thraaqVxvYừa hưởngraaqVxvY gieTxVmj4ezn di truraaqVxvYyền củaraaqVxvY họTxVmj4ez MPDWvì vậyraaqVxvY chMPDWúng traaqVxvYa nhấtraaqVxvY địnhraaqVxvY cMPDWó thraaqVxvYể yêTxVmj4ezu nraaqVxvYhau đếnraaqVxvY bMPDWạc đầu.”

Cách anh thuyMPDWết phụcTxVmj4ez MPDWlàm raaqVxvYcho cMPDWô buMPDWồn cườiraaqVxvY nTxVmj4ezhưng craaqVxvYhỉ chốMPDWc raaqVxvYlát MPDWnó lạiTxVmj4ez biếnTxVmj4ez mất.

“Còn chuyện gMPDWì sraaqVxvYao?” taraaqVxvYy aMPDWnh chạmMPDW TxVmj4ezvào mặtTxVmj4ez cTxVmj4ezô, kiênMPDW nhẫnraaqVxvY hỏiTxVmj4ez lại,MPDW anraaqVxvYh khôTxVmj4ezng thTxVmj4ezể MPDWchịu được raaqVxvYkhi traaqVxvYhấy MPDWcô buồn.

“Thứ hai khraaqVxvYi đraaqVxvYi làmraaqVxvY, eraaqVxvYm nêTxVmj4ezn làmTxVmj4ez cáiMPDW MPDWgì bâMPDWy giờ?”raaqVxvY CraaqVxvYô nhăTxVmj4ezn mMPDWặt hỏiTxVmj4ez anh.

“Cái gì raaqVxvYlàm MPDWsao bMPDWây graaqVxvYiờ?” MPDWAnh kMPDWhông hiểraaqVxvYu cTxVmj4ezô đanMPDWg TxVmj4ezhỏi cáMPDWi gì.

Thứ hai ởraaqVxvY TxVmj4ezcông tTxVmj4ezy cTxVmj4ezó chuyệnTxVmj4ez graaqVxvYì mMPDWà anTxVmj4ezh khôngraaqVxvY biraaqVxvYết saoraaqVxvY? raaqVxvYHạ TMPDWử KìnhTxVmj4ez TxVmj4ezsuy nghĩ.

“Chuyện chúng traaqVxvYa kếtMPDW hôTxVmj4ezn, MPDWđến MPDWthứ MPDWhai nhấtTxVmj4ez địnhMPDW TxVmj4ezđã truyềnTxVmj4ez đếnMPDW tMPDWai MPDWmỗi ngườiraaqVxvY trraaqVxvYong công traaqVxvYy, TxVmj4ezđến lúcTxVmj4ez MPDWđó eraaqVxvYm nênMPDW MPDWđối mặMPDWt vớiTxVmj4ez hTxVmj4ezọ raaqVxvYnhư tMPDWhế TxVmj4eznào đây?”MPDW PhraaqVxvYàn SởraaqVxvY NraaqVxvYgữ khônraaqVxvYg chuyển mắtMPDW nhìnraaqVxvY MPDWanh, raaqVxvYkhông biếTxVmj4ezt raaqVxvYanh TxVmj4ezcó phảiraaqVxvY đanraaqVxvYg giảMPDW ngốTxVmj4ezc vớiraaqVxvY côTxVmj4ez không.

“Thì ra raaqVxvYlà chuyệnMPDW này.”

Nhìn anh TxVmj4ezra vẻraaqVxvY đãMPDW hiểuMPDW TxVmj4ezlại craaqVxvYòn rấtTxVmj4ez thoảMPDWi máraaqVxvYi vuTxVmj4ezi TxVmj4ezthích MPDWlàm craaqVxvYho MPDWcô raaqVxvYnhất thờraaqVxvYi bốraaqVxvYc hỏa.

“Đúng vậy, cTxVmj4ezhính raaqVxvYlà cTxVmj4ezhuyện nàyTxVmj4ez!” CraaqVxvYô trừngraaqVxvY mắtTxVmj4ez nói,MPDW“Anh  nóiTxVmj4ez nraaqVxvYên MPDWlàm TxVmj4ezgì bâraaqVxvYy giờ?”

“Chỉ cần thoraaqVxvYải mraaqVxvYái nhậMPDWn sMPDWự chúTxVmj4ezc raaqVxvYphúc TxVmj4ezcủa mọMPDWi ngườiTxVmj4ez lraaqVxvYà đTxVmj4ezược rồi.”

“Anh nói thậTxVmj4ezt đơTxVmj4ezn giản.TxVmj4ez” raaqVxvYCô giậnTxVmj4ez dỗTxVmj4ezi đánhraaqVxvY raaqVxvYanh mộtMPDW cái.

“Là em suraaqVxvYy MPDWnghĩ quTxVmj4ezá phứcTxVmj4ez raaqVxvYtạp. EraaqVxvYm rốraaqVxvYt cuộcMPDW lTxVmj4ezo lắnMPDWg cáTxVmj4ezi graaqVxvYì, lãoraaqVxvY raaqVxvYbà?” raaqVxvYAnh kéoraaqVxvY MPDWcô vào tronMPDWg lònTxVmj4ezg, TxVmj4ezôn nhMPDWu hỏi.

“Đại soái craaqVxvYa MPDWlão bMPDWản MPDWcưới mộtTxVmj4ez nraaqVxvYữ thTxVmj4ezư MPDWkí trTxVmj4ezong côngraaqVxvY tMPDWy, kraaqVxvYhông bắtMPDW mắt,raaqVxvY cMPDWá raaqVxvYtính cứng nhắcraaqVxvY câuraaqVxvY nệ,MPDW TxVmj4ezkhông làTxVmj4ezm craaqVxvYho ngườiMPDW TxVmj4ezkhác MPDWyêu mếmTxVmj4ez, nếuMPDW anMPDWh làMPDW ngườiraaqVxvY đứMPDWng xTxVmj4ezem, raaqVxvYanh sẽ nghMPDWĩ MPDWnhư thMPDWế nào?”

“Cô gái nraaqVxvYày thậtraaqVxvY lợiraaqVxvY hại?”MPDW AnraaqVxvYh hMPDWơi MPDWđăm chMPDWiêu liếraaqVxvYc raaqVxvYnhìn TxVmj4ezcô mộraaqVxvYt cáiraaqVxvY, MPDWsau đóTxVmj4ez thoraaqVxvYng thả nhMPDWíu mTxVmj4ezày nói.

“Còn gì nữa?”

“Cô ta biếtraaqVxvY TxVmj4ezdùng TxVmj4ezmê thTxVmj4ezuật, nếMPDWu khôraaqVxvYng, côngTxVmj4ez raaqVxvYphu TxVmj4eztrên giMPDWường khẳngraaqVxvY địnhTxVmj4ez đặcTxVmj4ez biệt tốt?”TxVmj4ez raaqVxvYAnh nhănMPDW mraaqVxvYặt nóTxVmj4ezi tiếp.

Cô trừng mắMPDWt raaqVxvYliếc aTxVmj4eznh TxVmj4ezmột raaqVxvYcái, nghiếraaqVxvYn răngMPDW MPDWnghiến lMPDWợi hỏi:“raaqVxvYCòn graaqVxvYì nữa?”

“Không biết côTxVmj4ez TxVmj4ezta lMPDWàm nhưMPDW thTxVmj4ezế nàoTxVmj4ez mTxVmj4ezê TxVmj4ezhoặc rồiraaqVxvY trèTxVmj4ezo lMPDWên giườnTxVmj4ezg củMPDWa lMPDWão bản?TxVmj4ez MPDWLà TxVmj4ezlúc cùnMPDWg lão bảraaqVxvYn rMPDWa ngTxVmj4ezoài cMPDWông tác,TxVmj4ez lMPDWừa craaqVxvYho lãMPDWo bảnraaqVxvY uốraaqVxvYng saMPDWy MPDWlàm raaqVxvYra nhữnTxVmj4ezg chuyệnMPDW khraaqVxvYông tự MPDWchủ TxVmj4ezđược sTxVmj4ezao? raaqVxvYHay làTxVmj4ez TxVmj4eztrực tiếTxVmj4ezp cưTxVmj4ezỡng épMPDW quMPDWan hệMPDW, sMPDWau raaqVxvYđó thraaqVxvYành cMPDWông lraaqVxvYấy tự sáTxVmj4ezt uMPDWy hiếpMPDW bTxVmj4ezức hôn……”

“Uy!” Thấy araaqVxvYnh càngraaqVxvY nóiraaqVxvY càTxVmj4ezng raaqVxvYlưu loTxVmj4ezát, càngMPDW kraaqVxvYhoa trMPDWương, TxVmj4ezPhàn SởTxVmj4ez NgữraaqVxvY nhịnTxVmj4ez kTxVmj4ezhông được đáTxVmj4eznh raaqVxvYanh mộtraaqVxvY chút.

“Đây không MPDWphải lTxVmj4ezà TxVmj4ezsuy nghMPDWĩ TxVmj4ezcủa eTxVmj4ezm sao?”MPDW AMPDWnh lraaqVxvYàm raaqVxvYnhư vraaqVxvYô tộiTxVmj4ez nói.

“Em đang hỏiraaqVxvY MPDWanh nMPDWghĩ TxVmj4eznhư thTxVmj4ezế nào?”MPDW TxVmj4ezCô nói.

Anh im lặnraaqVxvYg raaqVxvYtrong chốcMPDW TxVmj4ezlát rồiTxVmj4ez chMPDWăm chúMPDW nhìnTxVmj4ez côTxVmj4ez, thoMPDWng thraaqVxvYả nói:“ATxVmj4eznh sraaqVxvYẽ raaqVxvYnghĩ đây nhấtraaqVxvY địnhTxVmj4ez lMPDWà chraaqVxvYân tình.”

Cô ngẩn raMPDW, khôTxVmj4ezng traaqVxvYhể dờraaqVxvYi TxVmj4ezkhỏi đôTxVmj4ezi raaqVxvYmắt tTxVmj4ezhâm tMPDWình TxVmj4ezcủa anh.

“Anh sẽ nghĩ……”raaqVxvY AnMPDWh tiMPDWếp tMPDWục nói,“CôMPDW gáiTxVmj4ez nàTxVmj4ezy MPDWnhất địnMPDWh cóTxVmj4ez đTxVmj4eziểm đTxVmj4ezặc biệtTxVmj4ez nênMPDW đạraaqVxvYi soái TxVmj4ez ca lTxVmj4ezão bMPDWản MPDWkia mớMPDWi mTxVmj4ezê luyraaqVxvYến, áiTxVmj4ez TxVmj4ezmộ, kMPDWhông thểTxVmj4ez traaqVxvYự kìmMPDW chếMPDW màraaqVxvY yêuTxVmj4ez craaqVxvYô raaqVxvYấy, TxVmj4ezsau đó cònTxVmj4ez craaqVxvYưới MPDWlàm vợraaqVxvY, đTxVmj4ezồng thTxVmj4ezời phTxVmj4ezát thệMPDW cảMPDW đờiraaqVxvY chMPDWỉ nắTxVmj4ezm traaqVxvYay côTxVmj4ez, MPDWcùng MPDWcô sốraaqVxvYng đTxVmj4ezến đầu bạc.”

Trái tim củaMPDW craaqVxvYô khMPDWông tựMPDW chMPDWủ đượcraaqVxvY đậMPDWp nMPDWhanh lênMPDW, raaqVxvYvì MPDWnhu tìnraaqVxvYh troMPDWng raaqVxvYmắt anraaqVxvYh vMPDWà raaqVxvYnhững lời TxVmj4ezanh MPDWnói mTxVmj4ezà cảmraaqVxvY động.

“Lão công……”

Anh lấy traaqVxvYay chMPDWe miệngTxVmj4ez côraaqVxvY lại,MPDW TxVmj4ezkhông MPDWcho raaqVxvYcô mởraaqVxvY miraaqVxvYệng TxVmj4eznói chraaqVxvYuyện, muốnraaqVxvY raaqVxvYcô ngMPDWhe anh nói.

“Lão bà, tạraaqVxvYi saTxVmj4ezo MPDWem MPDWphải quaMPDWn tâMPDWm nMPDWgười khraaqVxvYác nghĩraaqVxvY gìraaqVxvY?” ATxVmj4eznh châMPDWn thànTxVmj4ezh nhìnMPDW cô nói.“NgườMPDWi kháraaqVxvYc TxVmj4ezmuốn ngraaqVxvYhĩ TxVmj4eznhư MPDWthế nMPDWào làTxVmj4ez chuyệTxVmj4ezn củaTxVmj4ez họ,raaqVxvY khôraaqVxvYng liêraaqVxvYn quaTxVmj4ezn đến chúngMPDW TxVmj4ezta, khôMPDWng phTxVmj4ezải sraaqVxvYao? GiốngTxVmj4ez nhMPDWư raaqVxvYba mẹraaqVxvY emTxVmj4ez, bọnTxVmj4ez họraaqVxvY chênhTxVmj4ez lệTxVmj4ezch tuổiraaqVxvY TxVmj4eztác nraaqVxvYhất định cóTxVmj4ez nTxVmj4ezhiều nTxVmj4ezgười khMPDWông raaqVxvYxem trọngTxVmj4ez pTxVmj4ezhải khôngMPDW? TxVmj4ezNhưng bọMPDWn họTxVmj4ez vraaqVxvYẫn yêuraaqVxvY nMPDWhau, vẫn hạnTxVmj4ezh pTxVmj4ezhúc khôngTxVmj4ez phảiraaqVxvY sao?”

“Trọng điểm lraaqVxvYà,” TxVmj4ezAnh nhraaqVxvYấn mạnh.“ThânTxVmj4ez làMPDW lãMPDWo raaqVxvYbản củaMPDW côraaqVxvYng tyTxVmj4ez, raaqVxvYlà ngMPDWười trTxVmj4ezực tiTxVmj4ezếp phraaqVxvYát lương chTxVmj4ezo nhâMPDWn viênraaqVxvY, MPDWlão đại,MPDW raaqVxvYem thậTxVmj4ezt sraaqVxvYự cMPDWho rraaqVxvYằng TxVmj4ezanh sTxVmj4ezẽ MPDWcho MPDWphép bTxVmj4ezọn MPDWhọ vôTxVmj4ez lễ lãoTxVmj4ez vớiMPDW lraaqVxvYão bảMPDWn nươraaqVxvYng sao?”

Nghe thấy vậMPDWy, PMPDWhàn SởTxVmj4ez MPDWNgữ raaqVxvYnhịn kraaqVxvYhông TxVmj4ezđược raaqVxvYtrừng lớnraaqVxvY TxVmj4ezhai mắt,MPDW TxVmj4ezđem taTxVmj4ezy aTxVmj4eznh raaqVxvYlấy ra TxVmj4ezkhỏi MPDWmiệng cô.

“Anh muốn lMPDWàm craaqVxvYái gìTxVmj4ez?” CTxVmj4ezô lMPDWo lắngMPDW TxVmj4ezhỏi anh.

“Làm việc nênraaqVxvY TxVmj4ezlàm.” raaqVxvYAnh ônraaqVxvY nTxVmj4ezhu cười.

“Việc gì lTxVmj4ezà việcMPDW MPDWnên làm?”TxVmj4ez CraaqVxvYô tiếpMPDW tTxVmj4ezục hỏi.

“Em muốn biraaqVxvYết TxVmj4eznhư vậyraaqVxvY sao?”

“Em không TxVmj4ezhy vraaqVxvYọng TxVmj4ezbởi raaqVxvYvì eMPDWm mMPDWà lraaqVxvYàm chTxVmj4ezo TxVmj4ezbất kìTxVmj4ez ngưTxVmj4ezời nMPDWào gặpMPDW taMPDWi ương.”

“Đó không pMPDWhải làraaqVxvY traaqVxvYai ươTxVmj4ezng, phảiMPDW nóTxVmj4ezi lraaqVxvYà TxVmj4ezgieo gMPDWió TxVmj4ezgặt bảoMPDW.” AnMPDWh craaqVxvYười nóiraaqVxvY, nhưng giọngTxVmj4ez điệuraaqVxvY MPDWcó mTxVmj4ezột MPDWtia lMPDWãnh khMPDWốc, giMPDWống nhưTxVmj4ez araaqVxvYnh đãTxVmj4ez sớmMPDW qTxVmj4ezuyết tâmTxVmj4ez muốTxVmj4ezn giTxVmj4ezết không tha.

“Lão công.” CôraaqVxvY nhraaqVxvYíu MPDWmày nhìnraaqVxvY anh.

“Lão bà.” AraaqVxvYnh mMPDWỉm cườiTxVmj4ez đáMPDWp lại.

“Lão công.” MPDWCô nMPDWhấn mạMPDWnh, tỏTxVmj4ez vTxVmj4ezẻ phảnMPDW đối.

“Lão bà.” AnTxVmj4ezh tMPDWiếp tụcMPDW MPDWmỉm cưraaqVxvYời MPDWmà cTxVmj4ezhống đỡ.

“Mọi người đềuraaqVxvY làmraaqVxvY raaqVxvYviệc vraaqVxvYới nhaMPDWu TxVmj4eznhiều TxVmj4eznăm nhưraaqVxvY vMPDWậy, aTxVmj4eznh córaaqVxvY MPDWthể TxVmj4ezđồng ýraaqVxvY vớraaqVxvYi eraaqVxvYm, đừTxVmj4ezng vì tìraaqVxvYnh cảmMPDW cTxVmj4ezá nTxVmj4ezhân nhấtTxVmj4ez thờiMPDW màraaqVxvY phủTxVmj4ezi bỏraaqVxvY nhữnMPDWg TxVmj4ezcố gắMPDWng, hMPDWi TxVmj4ezsinh củaraaqVxvY họTxVmj4ez cTxVmj4ezho craaqVxvYông ty TxVmj4eznhững năMPDWm MPDWqua đượcMPDW không?”raaqVxvY TxVmj4ezCô gọMPDWn gTxVmj4ezàng dứMPDWt khoTxVmj4ezát, thàTxVmj4eznh thậtTxVmj4ez nói.

“Em cũng biết,MPDW raaqVxvYđối vraaqVxvYới nhữraaqVxvYng cốraaqVxvY gMPDWắng vàMPDW hMPDWi raaqVxvYsinh cMPDWủa MPDWmọi ngMPDWười aMPDWnh raaqVxvYđều thMPDWưởng chraaqVxvYo họ xứnMPDWg đáMPDWng, MPDWchưa MPDWcó TxVmj4ezbạc đãiMPDW ngưTxVmj4ezời nào.”

“Em biết, nhưnTxVmj4ezg cônraaqVxvYg MPDWty cóTxVmj4ez thraaqVxvYể pTxVmj4ezhát triTxVmj4ezển mạraaqVxvYnh mẽ,raaqVxvY raaqVxvYđứng raaqVxvYvững tronTxVmj4ezg giớiMPDW nàyTxVmj4ez đềuTxVmj4ez TxVmj4ezcó công củaMPDW mọraaqVxvYi ngườiraaqVxvY. ChraaqVxvYo nêraaqVxvYn đồngraaqVxvY ýraaqVxvY vraaqVxvYới TxVmj4ezem, khraaqVxvYông cầnraaqVxvY vìTxVmj4ez TxVmj4ezem MPDWlàm raaqVxvYkhó ngưMPDWời nào đượcMPDW kTxVmj4ezhông?” MPDWCô cầMPDWu xin.

“Em mềm lòngraaqVxvY nhưTxVmj4ez raaqVxvYvậy làTxVmj4ez khônraaqVxvYg được.”TxVmj4ez ATxVmj4eznh thởMPDW MPDWdài lắcraaqVxvY raaqVxvYđầu nói.

“Lão công……”

“Chuyện này MPDWanh khôngraaqVxvY traaqVxvYhể MPDWđồng ýMPDW vớiMPDW emraaqVxvY.” raaqVxvYAnh nghMPDWiêm traaqVxvYúc lMPDWắc đầuraaqVxvY nói,“LMPDWà raaqVxvYngười lãnhraaqVxvY đạo raaqVxvY quyết địnhraaqVxvY cTxVmj4ezhính sáraaqVxvYch TxVmj4ezcủa raaqVxvYcông TxVmj4ezty TxVmj4ezanh khônMPDWg traaqVxvYhể TxVmj4ezmềm MPDWlòng nhMPDWư phTxVmj4ezụ nữ.”

“Nhưng chuyện này……”

“Nghe anh nóiTxVmj4ez hếtraaqVxvY đã.”TxVmj4ez AMPDWnh ônraaqVxvY raaqVxvYnhu ngraaqVxvYắt MPDWlời côTxVmj4ez, TxVmj4ezvẻ TxVmj4ezmặt vẫnraaqVxvY nghiêMPDWm túcTxVmj4ez nhTxVmj4ezư vậy.

Phàn Sở NgữTxVmj4ez TxVmj4ezbất đắcTxVmj4ez TxVmj4ezdĩ nhraaqVxvYìn anTxVmj4ezh, raaqVxvYkhông hiểuraaqVxvY anTxVmj4ezh tạiMPDW saMPDWo pTxVmj4ezhải raaqVxvYcố chMPDWấp nMPDWhư thế?

Nếu đồng nghTxVmj4eziệp đốiTxVmj4ez vớiTxVmj4ez raaqVxvYcô cóTxVmj4ez TxVmj4ezý raaqVxvYkiến thMPDWì cũTxVmj4ezng raaqVxvYlà raaqVxvYdo TxVmj4ezcô khôraaqVxvYng đủMPDW MPDWtiêu chuẩn,TxVmj4ez khôTxVmj4ezng thể tráchraaqVxvY MPDWngười raaqVxvYkhác, nếraaqVxvYu aMPDWnh braaqVxvYởi vMPDWì cTxVmj4ezô MPDWmà lạmraaqVxvY draaqVxvYụng cMPDWhức qTxVmj4ezuyền trraaqVxvYả thùMPDW đối phươngTxVmj4ez thìMPDW chỉraaqVxvY càngraaqVxvY TxVmj4ezlàm khóTxVmj4ez côraaqVxvY hơTxVmj4ezn màTxVmj4ez TxVmj4ezthôi. ChẳngTxVmj4ez lẽraaqVxvY MPDWanh khôTxVmj4ezng hiểu?

“Nếu anh raaqVxvYđã MPDWra mộtTxVmj4ez quyếtTxVmj4ez địnMPDWh gìMPDW TxVmj4ezđó traaqVxvYhì khôngMPDW phMPDWải chTxVmj4ezỉ raaqVxvYvì mộtraaqVxvY chuyMPDWện. raaqVxvYKhông phảraaqVxvYi chỉraaqVxvY một, raaqVxvYcó ngMPDWhĩa anMPDWh đãTxVmj4ez cMPDWho họMPDW cơMPDW hộiraaqVxvY nhưraaqVxvYng hếtMPDW lầTxVmj4ezn nàyraaqVxvY đếMPDWn raaqVxvYlần raaqVxvYkhác TxVmj4ezkhông thay TxVmj4ezđổi, mraaqVxvYột lMPDWần lạMPDWi mộtTxVmj4ez lầnTxVmj4ez TxVmj4eztái phạm,MPDW đốiTxVmj4ez vớTxVmj4ezi nhữngTxVmj4ez ngưTxVmj4ezời nTxVmj4ezhư vậTxVmj4ezy chTxVmj4ezo dùraaqVxvY raaqVxvYkhông phải TxVmj4ezvì MPDWem tMPDWhì raaqVxvYanh cTxVmj4ezũng phảiraaqVxvY MPDWvì côTxVmj4ezng TxVmj4ezty TxVmj4ezmà trừngTxVmj4ez TxVmj4ezphạt.” MPDWAnh thậtMPDW sựraaqVxvY nraaqVxvYghiêm túc raaqVxvY nói MPDWvới cô.

“Anh cam đoanTxVmj4ez raaqVxvYsẽ khônraaqVxvYg lMPDWấy việcMPDW côraaqVxvYng bTxVmj4ezáo thTxVmj4ezù MPDWriêng?” CôraaqVxvY nhMPDWìn TxVmj4ezanh đánhraaqVxvY giáraaqVxvY. VMPDWì TxVmj4ezsao raaqVxvYcô vẫn cảmMPDW traaqVxvYhấy khảraaqVxvY năngraaqVxvY nTxVmj4ezày rấtMPDW lớn?

“Ai, lão bà,MPDW lãoMPDW côngraaqVxvY củraaqVxvYa eTxVmj4ezm raaqVxvYlà ngườiMPDW khôngMPDW praaqVxvYhân biệtMPDW côngraaqVxvY TxVmj4eztư nraaqVxvYhư vậyTxVmj4ez sao?”

Phàn Sở NgTxVmj4ezữ thàraaqVxvYnh thậTxVmj4ezt suTxVmj4ezy nghTxVmj4ezĩ mộtraaqVxvY látMPDW rồTxVmj4ezi đưaTxVmj4ez MPDWra đápraaqVxvY án.

“Phải.” Cô nói.

Hạ Tử KìnhTxVmj4ez dMPDWở MPDWkhóc dởMPDW cười.

“Cám ơn TxVmj4ezem tMPDWin tưởngraaqVxvY aTxVmj4eznh nhMPDWư raaqVxvYvậy, lMPDWão bMPDWà.” AMPDWnh cưMPDWời khổMPDW MPDWmà nói.

“Lão công……”

“Được rồi, ngừngTxVmj4ez.” AnTxVmj4ezh độMPDWt nhMPDWiên nMPDWgắt lờiMPDW craaqVxvYô:“Chúng tMPDWa kTxVmj4ezhông TxVmj4eznên vraaqVxvYì traaqVxvYryện TxVmj4ezcòn raaqVxvYchưa có xảraaqVxvYy rraaqVxvYa tranMPDWh luậraaqVxvYn khôraaqVxvYng MPDWthôi, MPDWnếu lãnraaqVxvYg raaqVxvYphí thờiTxVmj4ez chMPDWo chuyệnTxVmj4ez raaqVxvYnày khôTxVmj4ezng bằnTxVmj4ezg chúngraaqVxvY ta nênTxVmj4ez “vTxVmj4ezận độMPDWng” mộtMPDW chút?”

Phàn Sở NgữMPDW mặMPDWt nhanraaqVxvYh raaqVxvYchóng đMPDWỏ lên.

“Anh thật khraaqVxvYông đứngraaqVxvY đắn!raaqVxvY” MPDWCô mặMPDWt đỏMPDW raaqVxvYtía tTxVmj4ezai trừngMPDW aMPDWnh liTxVmj4ezếc mắtMPDW mMPDWột cái.

“ “Vận TxVmj4ezđộng” saraaqVxvYo craaqVxvYó tTxVmj4ezhể lMPDWà chuTxVmj4ezyện khôMPDWng đứnraaqVxvYg đắn,TxVmj4ez lãTxVmj4ezo TxVmj4ezbà? TxVmj4ezViệc TxVmj4eznày liênMPDW quTxVmj4ezan đến đờiTxVmj4ez saTxVmj4ezu củaTxVmj4ez chúraaqVxvYng taMPDW, đâyraaqVxvY lTxVmj4ezà craaqVxvYhuyện đứngraaqVxvY đắnraaqVxvY nhấMPDWt cũnMPDWg qMPDWuan trraaqVxvYọng nhất.”raaqVxvY Anh ngTxVmj4ezhiêm túTxVmj4ezc nói.

Phàn Sở TxVmj4ezNgữ hoànTxVmj4ez toàTxVmj4ezn nóTxVmj4ezi khôngraaqVxvY raaqVxvYra lMPDWời, cMPDWhỉ MPDWcó thểraaqVxvY xấuraaqVxvY raaqVxvYhổ trMPDWừng MPDWanh liếMPDWc mắTxVmj4ezt một raaqVxvY cái, raaqVxvYsau đóMPDW quyếtMPDW MPDWđịnh raaqVxvYđứng dậyTxVmj4ez raaqVxvYchạy lấMPDWy ngraaqVxvYười, khônraaqVxvYg đểraaqVxvY TxVmj4ezý MPDWtới anh.

Dù sTxVmj4ezao cMPDWô vĩnMPDWh MPDWviễn không 

thể nói lạiTxVmj4ez anh.

Nhưng MPDWcô vừaMPDW MPDWmới TxVmj4ezđứng lênraaqVxvY, haTxVmj4ezi châraaqVxvYn còMPDWn chưaTxVmj4ez đứngTxVmj4ez raaqVxvYvững, đMPDWã TxVmj4ezbị aTxVmj4eznh kraaqVxvYéo nraaqVxvYgã ngồiraaqVxvY raaqVxvYlại sô pha.

“Uy!” Cô kháMPDWng ngTxVmj4ezhị qraaqVxvYuay đầuMPDW kêuTxVmj4ez lêTxVmj4ezn, giâyTxVmj4ez tiếpraaqVxvY thMPDWeo đãraaqVxvY bịMPDW aMPDWnh raaqVxvYáp raaqVxvYđảo raaqVxvYở MPDWtrên sôTxVmj4ez pha.

Anh ở trMPDWên ngườiTxVmj4ez mTxVmj4ezong raaqVxvYchờ raaqVxvYnhìn cTxVmj4ezô, raaqVxvYnụ cườiMPDW raaqVxvYgợi cảraaqVxvYm TxVmj4ezmê hTxVmj4ezoặc, đôiraaqVxvY mTxVmj4ezắt đenTxVmj4ez lTxVmj4ezấp lánh raaqVxvY tràn đầyMPDW tìnMPDWh MPDWyêu vàTxVmj4ez kMPDWhát vọnMPDWg đốiTxVmj4ez vớiraaqVxvY cô.

Cô hô hấpMPDW khóTxVmj4ez raaqVxvYkhăn, tiraaqVxvYm đậpraaqVxvY nhanh.

Anh chậm rraaqVxvYãi cúiraaqVxvY raaqVxvYngười hôraaqVxvYn côMPDW, nhẹraaqVxvY nhàngTxVmj4ez hôMPDWn đôiTxVmj4ez TxVmj4ezmôi cMPDWô, TxVmj4ezgiống MPDWnhư thương tiếc lại giống như khiêu khích.

Hô hấp của cô không thể khống chế dần dần trở nên dồn dập, hai tay không tự chủ được chủ động đặt lên cổ anh, kéo anh ép xuống dưới làm cho nụ hôn càng ngày càng sâu.

Anh khẽ cười thành tiếng, thuận theo mong muốn của cô, đem lưỡi tiến vào trong miệng cô, nhiệt liệt mà cơ khát hôn cô, rồi sau đó đem cô tiến vào trong bể dục vọng, dìm ngập……