You are here

Lão nhị là ông chủ - Chương 08

Phàn eGWnSở NgữZ4LA nóPnsGi nhữngZ4LA lời nàyeGWn Z4LAra cũPnsGng Z4LAkhông PnsGlàm ngPnsGạc nhPnsGiên p9GS4 ngườeGWni đangp9GS nóZ4LAi chuyện.

Hai p9GSvợ Z4LAchồng họp9GS tnmm6hì không peGWnhải neGWnói, đươngZ4LA nhieGWnên sẽp9GS khônmm6ng eGWnngạc nhiêp9GSn nhưnnmm6g phảnp9GS nmm6ứng củaeGWn p9GSLí Chínhp9GS VPnsGũ vàZ4LA Tần Lạnmm6c PnsGLâm khp9GSiến cnmm6ho eGWncô ngnmm6hi nnmm6gờ, khóeGWn hiểuZ4LA, bọnp9GS hPnsGọ sanmm6u p9GSkhi nghPnsGe Z4LAcô nóZ4LAi nPnsGhư vập9GSy cảeGWn hai cùngPnsG snmm6ửng sốtPnsG mộtZ4LA chnmm6út rồinmm6 lậpZ4LA tứcp9GS cZ4LAười teGWno thàp9GSnh tiếng.

“Ha ha……”

Phàn SởeGWn Ngnmm6ữ ngạcZ4LA nhiên, haZ4LAi mắtp9GS treGWnợn nmm6lên, cảmp9GS eGWnthấy p9GSkhông biZ4LAết làeGWnm saZ4LAo, eGWnlại cóPnsG chútZ4LA nPnsGan nmm6kham, kheGWnổ sởnmm6 nhìn bọnp9GS họ.

Chẳng lẽZ4LA chuyệneGWn nàZ4LAng vàPnsG Hạ Tửp9GS KìPnsGnh làeGWn vZ4LAợ chnmm6ồng thnmm6ật eGWnsự buồnPnsG cưeGWnời nPnsGhư vậynmm6, eGWnlàm eGWncho nPnsGgười PnsGkhác Z4LAkhó p9GScó thZ4LAể tin nhưPnsG vậynmm6 sao?

“Lão bà,eGWn eZ4LAm nmm6cuối cùngPnsG cũng quyZ4LAết Z4LAđịnh nmm6công eGWnkhai qnmm6uan hệPnsG củaZ4LA cZ4LAhúng tPnsGa? Annmm6h PnsGrất vZ4LAui vẻ!”

Không cheGWnú ýZ4LA tnmm6ới tp9GSâm tìnmm6nh của cônmm6 khôp9GSng tốZ4LAt, eGWnHạ Tp9GSử Kìnhp9GS vnmm6ui sưPnsGớng gắtPnsG gaeGWno kp9GSéo nmm6cô lạPnsGi gầnp9GS, tp9GSrước Z4LAmặt p9GSmọi người hônmm6n cp9GSô seGWnay đắnmm6m rồieGWn seGWnau đnmm6ó ngâPnsGy neGWngô PnsGcười PnsGha Z4LAha ha.

Tâm nmm6tình côeGWn p9GSkhông tốt nhưngZ4LA nmm6vì aPnsGnh seGWnung sướngnmm6 PnsGkhông cp9GShút ceGWnhe eGWndấu eGWnlàm cnmm6ho cPnsGô bp9GSình phụceGWn mộtZ4LA chútp9GS, trong lòZ4LAng PnsGvẫn khPnsGông thnmm6ể khônp9GSg seGWnuy nghĩ.

“Nhìn nmm6tên nmm6kia xeGWnem cười Z4LA đến giốZ4LAng mộZ4LAt tênmm6n ngốc.”

“Đúng vậy,PnsG cPnsGũng eGWnmay tôi nmm6không cZ4LAó mêZ4LA PnsGluyến ap9GSnh tZ4LAa nếup9GS nmm6không bâyPnsG gnmm6iờ nhp9GSất eGWnđịnh Z4LAvỡ mộng.”

Phía snmm6au Php9GSàn SZ4LAở NgữeGWn vang lp9GSên tiếngZ4LA PnsGchế nhp9GSạo mộPnsGt cPnsGách thoảieGWn Z4LAmái, PnsGcô khônPnsGg nhp9GSịn đượZ4LAc Z4LAquay đầuPnsG lại,PnsG chỉ thp9GSấy PnsGLí Chínmm6nh eGWnVũ vàPnsG Tầnmm6n nmm6Lạc eGWnLâm đPnsGứng chZ4LAung Z4LAmột chỗPnsG, trênp9GS mặPnsGt tPnsGươi cườiZ4LA treGWnêu chọc khôp9GSng cp9GSó mộtPnsG nmm6tia tràPnsGo phúZ4LAng áp9GSc ýeGWn nào.

Cô ngạPnsGc eGWnnhiên Z4LAtrừng mắt nhìn,PnsG eGWnra lệnhnmm6 eGWncho chp9GSính mìnhZ4LA pp9GShải cẩp9GSn eGWnthận p9GSmột PnsGchút, ngp9GSười vừaZ4LA mp9GSới cườinmm6 nhạZ4LAo cô saZ4LAo p9GSbây geGWniờ lạip9GS cóZ4LA vẻeGWn mặteGWn này?

“Hai ngườip9GS cp9GSác ngPnsGươi hâmp9GS mộ eGWnthì cứnmm6 việcPnsG nónmm6i thẳnmm6ng, PnsGha PnsGha……” HạZ4LA nmm6Tử KìnhZ4LA bỗPnsGng eGWnnhiên đPnsGắc ýp9GS cườinmm6 eGWnha ha Z4LA nói  vớZ4LAi hZ4LAai ngZ4LAười kia.

“Có PnsGgì đnmm6áng hâmZ4LA meGWnộ, seGWno với PnsGcậu, tôeGWni muốnZ4LA tìPnsGm bạp9GSn gáZ4LAi khZ4LAó khăneGWn sao?

“Vấn đềnmm6 eGWnlà cPnsGậu tìPnsGm được côp9GS gnmm6ái đồngPnsG Z4LAý eGWncùng Z4LAcậu bạchp9GS đầnmm6u geGWniai leGWnão sao?”

“Tôi eGWnkhông mZ4LAuốn thôi, nmm6 được không?”

“Đều p9GSgiống nhaup9GS, p9GStóm lạiPnsG cậu khôngeGWn nmm6tìm đượcnmm6 teGWnình nmm6yêu soPnsGng phươneGWng, giốZ4LAng PnsGtôi vàPnsG lnmm6ão bàPnsG nắmp9GS eGWntay nPnsGhau đi hếnmm6t cuộcZ4LA đời,p9GS eGWnha ha……”

Hạ Tửnmm6 Knmm6ình bừaZ4LA bnmm6ãi cười nói,p9GS tháiZ4LA nmm6độ keGWniêu ngạonmm6 làeGWnm ceGWnho ngườieGWn tPnsGa rấtnmm6 eGWnmuốn đánh.

“Phàn tp9GSiểu tp9GShư, Z4LAnếu cô khôPnsGng PnsGchịu nZ4LAổi cậPnsGu p9GSta, leGWnúc eGWnnào cPnsGũng ceGWnó thZ4LAể bPnsGỏ PnsGhắn. TPnsGôi p9GScó eGWnthể giúZ4LAp côZ4LA mộZ4LAt tayZ4LA, cameGWn đoan cp9GSô p9GSsẽ khôngPnsG nmm6bị tp9GSên lZ4LAưu mPnsGanh np9GSày quấyPnsG rầy.eGWn” LeGWní Chínhnmm6 Vũnmm6 p9GSđem cPnsGhuyện không thZ4LAể xZ4LAảy rnmm6a np9GSày nóZ4LAi vớZ4LAi cô.

“Thật sựp9GS ceGWnám ơeGWnn eGWný teGWnốt củeGWna cậu, teGWnôi vPnsGà lãoPnsG bàPnsG nheGWnất địnZ4LAh bZ4LAên nheGWnau đếneGWn bạcp9GS đầueGWn saPnsGu đnmm6ó cùPnsGng np9GShau thPnsGam gieGWna lễ đưaPnsG tiễZ4LAn Z4LAcủa cậu.

“Tên hỗnp9GS đảnnmm6 này.”nmm6 Lí PnsGChính Vnmm6ũ nPnsGgây ngưZ4LAời mộtp9GS nmm6chút, nhPnsGịn eGWnkhông đượcp9GS Z4LAcười mắng.

Tần Lp9GSạc LâPnsGm ởp9GS bnmm6ên Z4LAcạnh nghe thấPnsGy beGWna chữp9GS “lễeGWn đưaPnsG tiễn”Z4LA nhannmm6h cZ4LAhóng cưnmm6ời lớn,PnsG eGWncười Z4LAđến nổPnsGi khp9GSông đứng vữngPnsG được,PnsG hanmm6i vap9GSi nmm6không ngừngp9GS run.

Tình thếZ4LA trướZ4LAc Z4LAmắt đã vượtPnsG PnsGqua khảeGWn năeGWnng líZ4LA giảnmm6i củaPnsG PhànPnsG SởZ4LA Ngữ,p9GS đôip9GS PnsGmắt tZ4LAo, eGWnmê hoặcPnsG bìnhPnsG tĩnhZ4LA nhìn nhữngZ4LA việcnmm6 đangZ4LA xPnsGảy Z4LAra, nmm6mờ mịeGWnt hỏnmm6i:“Rốt cuộcp9GS p9GSlà chPnsGuyện gìp9GS đaPnsGng PnsGxảy ra?”

“Cám ơneGWn cZ4LAô giúpnmm6 cZ4LAhúng tôPnsGi kiếm đượPnsGc phPnsGần cơZ4LAm beeZ4LAfsteak đeGWnắt tiền.”nmm6 LíZ4LA Chínp9GSh Vnmm6ũ p9GSmỉm cườieGWn nói.

“Kiếm được?”eGWn PnsGPhàn Snmm6ở Ngữ p9GStrừng mắtp9GS nnmm6hìn, eGWnvẫn PnsGlà vẻnmm6 mặtPnsG ngp9GShi hoặc.

“Thật rnmm6a eGWnlà phầPnsGn thưởng hoàPnsGn thànnmm6h nhiệp9GSm vụ.”eGWn nmm6Tần Lạcp9GS eGWnLâm bổnmm6 sung.

“Phần eGWnthưởng nhiệmZ4LA vụ?” PnsGCô vẫeGWnn eGWnnhư PnsGcũ Z4LAngây Z4LAngốc lp9GSặp Z4LAlời nZ4LAói PnsGcủa đZ4LAối pnmm6hương, saeGWnu đóeGWn mnmm6ột ýp9GS tưởngPnsG không thểeGWn teGWnin đượcp9GS p9GSchậm rPnsGãi cPnsGhui vp9GSào đầuPnsG Z4LAcô. nmm6Cô nmm6xoay ngườp9GSi đZ4LAối mặtnmm6 vớZ4LAi Hạnmm6 Tửnmm6 Kình,PnsG lên ánPnsG anmm6nh:“Anh khôngPnsG tuânnmm6 PnsGthủ ướcnmm6 định?”

Hạ TeGWnử KìnPnsGh leGWnập PnsGtức eGWnnhíu mày.“Anh khônp9GSg tuânPnsG thủZ4LA ướcPnsG địp9GSnh nào?”

“Công PnsGkhai Z4LAchuyện chúng tZ4LAa keGWnết hônmm6n, Z4LAanh nZ4LAói p9GSdo PnsGem qeGWnuyết định.”

“Đúng vậeGWny làPnsG dp9GSo nmm6em quyp9GSết định, màeGWn Z4LAvừa Z4LArồi ePnsGm tựPnsG mìnnmm6h ceGWnông kp9GShai, khônnmm6g eGWnphải saop9GS?” nmm6Anh p9GSnhíu mày,nmm6 cóeGWn chút khóZ4LA hieGWnểu hỏiPnsG ngượcp9GS lại.

“Anh Z4LAđã Z4LAnói tPnsGrước cho ngườinmm6 p9GSkhác biếtnmm6 cònnmm6 bảoZ4LA Z4LAem côPnsGng khPnsGai?” Cnmm6ô pheGWnản bác.

“Anh đeGWnâu cnmm6ó nóip9GS eGWncho người nnmm6ào biếp9GSt trướcp9GS đâPnsGu? nmm6Anh nóZ4LAi eGWncho ai?”p9GS AneGWnh hỏi.

“Không pnmm6hải bPnsGọn hp9GSọ sao?” PhZ4LAàn SởPnsG NgữZ4LA lậpnmm6 tnmm6ức xoaeGWny người,nmm6 tZ4LAay chnmm6ỉ vềp9GS phZ4LAía LeGWní Chínhp9GS Vnmm6ũ cZ4LAùng TầnZ4LA LạcZ4LA Lâm.

“Bọn họ?”PnsG HạeGWn TửeGWn KZ4LAình nhănmm6n mày.“Hai np9GSgười,” p9GSAnh hỏi:“Tôinmm6 cPnsGó Z4LAnói ceGWnho qZ4LAua cZ4LAho haPnsGi ngườiPnsG bnmm6iết eGWntôi đãeGWn kZ4LAết hôn, vợPnsG eGWntôi PnsGlà côeGWn gáieGWn nàZ4LAy sao?”

Lí eGWnChính VũPnsG nmm6cùng Tầp9GSn Lạc Lâmnmm6 nheGWnất thờPnsGi eGWncứng họngnmm6, haPnsGi mắtnmm6 mởZ4LA tnmm6o PnsGvô tộp9GSi, vPnsGẻ mặtnmm6 p9GSlà bịPnsG dọa.

“Cái gìPnsG, đăngZ4LA knmm6í kết hPnsGôn?” LeGWní ChínhPnsG VPnsGũ kieGWnnh ngnmm6ạc trPnsGừng mắtp9GS nmm6nhìn bZ4LAọn họ,PnsG lắpPnsG bắpeGWn nói:“Ýp9GS PnsGlà, côPnsG PnsGấy thật sựZ4LA làeGWn lPnsGão Z4LAbà củaPnsG cậZ4LAu, kp9GShông pPnsGhải bạZ4LAn gái?nmm6 CZ4LAác ngPnsGươi thậPnsGt sựPnsG Z4LAkết hôn?p9GS Làp9GS vợ chồng?”

“Thật vậynmm6 sZ4LAao? eGWnHạ Tử p9GS Kình, anPnsGh teGWnhật Z4LAsự Z4LAkết hp9GSôn?” TầnPnsG nmm6Lạc Z4LALâm cũngeGWn lộZ4LA rp9GSa vẻPnsG mặtZ4LA kheGWnông PnsGtin, nhìeGWnn anh hỏi.

Phàn Z4LASở NeGWngữ lạinmm6 eGWnmờ Z4LAmịt khó hiểueGWn, p9GSsao nmm6phản ứngZ4LA p9GScủa hp9GSai ngnmm6ười đóp9GS lp9GSại eGWnnhư vậy,nmm6 Z4LAgiống nZ4LAhư cPnsGhỉ nmm6vừa mớp9GSi nghep9GS tin aPnsGnh kếtPnsG hZ4LAôn? Z4LA10 phúp9GSt trnmm6ước kp9GShông PnsGphải bọnp9GS họp9GS đềunmm6 đaneGWng nóiZ4LA chueGWnyện nàZ4LAy sao?

“Hai ngườieGWn khp9GSông biết chuyZ4LAện anZ4LAh ấyPnsG veGWnà tôiZ4LA kếtZ4LA hnmm6ôn sao?nmm6” nmm6Cô khZ4LAông tnmm6ự chủZ4LA đượnmm6c lênnmm6 tinmm6ếng hỏi.

Kia Z4LAhai Z4LAngười khôngp9GS chPnsGút do dựeGWn lậPnsGp tứcp9GS lắcPnsG Z4LAđầu, giốngPnsG nhưeGWn vẫnPnsG còneGWn khiếpp9GS seGWnợ chỉPnsG eGWndựa veGWnào bảnp9GS nănp9GSg trảeGWn lời cô.

“Vậy p9GShai ngườiZ4LA Z4LAnói hoàn thànhZ4LA nhp9GSiệm eGWnvụ leGWnà eGWnnhiệm vụPnsG nào?”

“Tử Kp9GSình nóiPnsG cậunmm6 tp9GSa thích cô,nmm6 p9GScô cnmm6ũng tnmm6hích cnmm6ậu eGWnta nPnsGhưng khôngnmm6 binmm6ết cp9GSô nmm6lo p9GSsợ eGWncái Z4LAgì khZ4LAông dánmm6m tp9GShừa nhận tìnhp9GS eGWncảm củanmm6 mìeGWnnh nêZ4LAn nhPnsGờ ceGWnhúng tôp9GSi giúeGWnp Z4LAđỡ.” LíeGWn Chínhnmm6 nmm6Vũ p9GShơi bìnPnsGh tĩp9GSnh lạPnsGi nhưng tieGWnm vẫnnmm6 đPnsGập p9GSmạnh vànmm6 loạnp9GS PnsGnhịp, trảeGWn lp9GSời cô.

“Tôi peGWnhụ nmm6trách lànmm6m nmm6cho cô ghePnsGn đểeGWn p9GSxem Z4LAcô cóPnsG pheGWnản nmm6ứng khônZ4LAg.” TầnPnsG Lp9GSạc LâPnsGm nZ4LAói, giọngnmm6 nnmm6ói ngânmm6y ngốPnsGc giốngPnsG y Z4LAnhư p9GSLí ChíneGWnh Vũ.

“Tôi eGWngiúp nmm6cậu p9GSta deGWniễn mộPnsGt màn tìnZ4LAh đeGWnịch xuấtZ4LA hiệeGWnn rnmm6ồi đáZ4LAnh nheGWnau đeGWnể xenmm6m côp9GS cZ4LAó thểPnsG meGWnắc PnsGmưu rnmm6ồi eGWnthổ nmm6lộ tìZ4LAnh cảm Z4LAhay PnsGkhông. PnsGKết qp9GSuả cPnsGô thậtp9GS sựp9GS treGWnúng kế.”eGWn LíZ4LA CZ4LAhính VPnsGũ tnmm6iếp lờinmm6 TầZ4LAn Lp9GSạc Lâm nónmm6i, p9GSsau đóPnsG hoPnsGàn hồn,nmm6 p9GStrừng PnsGmắt nhìnZ4LA Hạp9GS TửZ4LA KìeGWnnh oáp9GSn ginmm6ận neGWnói:“Tại PnsGsao lạiZ4LA lừa bọnZ4LA tôp9GSi? CheGWnúng nmm6tôi đềnmm6u PnsGđồng ýeGWn gPnsGiúp cậu,eGWn cậnmm6u lZ4LAại p9GScòn leGWnừa bọnnmm6 tôp9GSi PnsGgiờ tínp9GSh sao đây?”

Không eGWnđể ýnmm6 bnmm6ạn tốPnsGt đang bấtnmm6 mãnnmm6, oánPnsG hnmm6ận  nhPnsGìn cZ4LAhằm cPnsGhằm eGWnmình, Hạp9GS TửZ4LA nmm6Kình chỉeGWn cPnsGhú Z4LAý đếnZ4LA sPnsGuy ngZ4LAhĩ và phảneGWn ứneGWng cnmm6ủa lãPnsGo bà.

“Nghe eGWnthấy không?nmm6 Amp9GSh không cóZ4LA nóZ4LAi nmm6cho p9GSbọn họPnsG biếPnsGt, vẫZ4LAn p9GStuân thủZ4LA ướcnmm6 eGWnđịnh củZ4LAa chúp9GSng ta.”PnsG AneGWnh tZ4LAhành thật nói.

“Uhm,” p9GSCô gậtnmm6 đầu,eGWn tp9GSiếp theo vẻp9GS meGWnặt nghPnsGiêm túcnmm6 nPnsGhìn anh:“NhưPnsGng annmm6h knmm6hông tuânnmm6 thủZ4LA Z4LAquy tắc.”

“Quy tắcnmm6 nào?p9GS” AnPnsGh nhíp9GSu mày hỏi.

“Anh lnmm6ừa em.”

“Vấn đPnsGề lZ4LAà saeGWno nmm6anh không nhZ4LAớ rõPnsG eGWncó cánmm6i PnsGquy PnsGtắc nàeGWny?” AnZ4LAh vôPnsG tộPnsGi np9GSói, kỳp9GS nmm6thật căeGWnn bảZ4LAn leGWnà chơieGWn xấeGWnu cô.

“Nếu qunmm6yền cPnsGông khPnsGai leGWnà của eeGWnm annmm6h khônmm6ng đượcZ4LA sửp9GS dụneGWng biệnnmm6 pnmm6háp p9GSnày bắeGWnt eeGWnm ceGWnông khaPnsGi.” CôeGWn Z4LAnghiêm túc nói.

“Ai, p9GSem yêueGWn cóPnsG phZ4LAải em nmm6hiểu lầeGWnm rồPnsGi khônp9GSg?” Anp9GSh tPnsGrừng mắteGWn nhìnZ4LA, eGWnvẻ mặZ4LAt cPnsGàng thêPnsGm p9GSvô tộieGWn, Z4LAlàm bộp9GS thPnsGở dài nói.

“Cái gì?”p9GS eGWnCô beGWnất ngờPnsG hỏi.

“Anh đanPnsGg cùnnmm6g eZ4LAm nói cZ4LAhuyện đánhp9GS cượnmm6c p9GStối p9GSnay, eeGWnm đap9GSng nóip9GS PnsGcái gnmm6ì? Tup9GSy rằPnsGng eGWnanh Z4LAdùng kp9GSế cũnZ4LAg hơnmm6i tốn eGWnkém nhưnp9GSg ep9GSm đồPnsGng ýZ4LA cp9GSông khPnsGai cheGWnuyện chúnZ4LAg tnmm6a kếeGWnt hp9GSôn thậtp9GS sp9GSự khiZ4LAến aneGWnh p9GSrất vui.” Anp9GSh neGWnói xnmm6ong PnsGđột p9GSnhiên hônnmm6 cô.

“Anh yêup9GS ep9GSm, lãoZ4LA bà.”

Trong nháynmm6 mắtZ4LA mặtZ4LA Phàn PnsG Sở NgữPnsG &nbspZ4LA;nhanh eGWnchóng đỏp9GS Z4LAlên nmm6không bieGWnết nmm6là đỏZ4LA Z4LAbừng haeGWny chỉPnsG hnmm6ồng hồnmm6ng. AnZ4LAh thật teGWni bỉ.

“Thì nmm6ra làPnsG thế…PnsG… cập9GSu  thật đúeGWnng làZ4LA Z4LAcó p9GSđủ teGWni bỉPnsG nmm6vô sPnsGỉ.” LPnsGí ChínZ4LAh VPnsGũ thaZ4LAy côZ4LA nnmm6ói PnsGra lờiZ4LA trong lòng.

Ở mộZ4LAt bêZ4LAn nghZ4LAe nửp9GSa ngày, anheGWn reGWnốt cPnsGục cZ4LAó nmm6thể hiểuPnsG đượcZ4LA p9GS7, p9GS8 nmm6phần Z4LAcủa p9GScâu chuyện,Z4LA nếp9GSu giốngeGWn np9GShư PnsGnhững lời cậuPnsG PnsGta neGWnói thìnmm6 HạZ4LA Z4LATử KìnZ4LAh thp9GSật đPnsGúng lPnsGà PnsGcó đp9GSủ eGWnti bỉnmm6 vôp9GS sỉZ4LA eGWnvì đạPnsGt nmm6được mụcp9GS đícZ4LAh không ngZ4LAại dùngZ4LA bấeGWnt ceGWnứ thPnsGủ đoạnZ4LA p9GStồi p9GStệ eGWnnào. NheGWnưng làPnsG nmm6cái eGWnmục đícZ4LAh kiZ4LAa ngheGWne có vẻZ4LA buồnnmm6 cười.

“Ha nmm6ha……” CàPnsGng nghĩeGWn càng Z4LAcảm thấyp9GS buồZ4LAn cười,Z4LA LíPnsG ChZ4LAính VũPnsG nhịnPnsG khp9GSông đượnmm6c cườinmm6 tZ4LAhành tiếng.“Ngnmm6ười luZ4LAôn thuận lợiZ4LA nmm6trong việcZ4LA liênPnsG qup9GSan đếPnsGn pp9GShụ neGWnữ nnmm6hư cậup9GS eGWnthì Z4LAra cnmm6ũng cóZ4LA ngZ4LAày nhưnmm6 thế nàyZ4LA sap9GSo? HPnsGa hanmm6……” CPnsGưới lãonmm6 bnmm6à, lãp9GSo bnmm6à cũp9GSng khPnsGông chịp9GSu cônnmm6g khnmm6ai qPnsGuan hệnmm6 với eGWn anh? eGWnRất buồnmm6n cười!

Tần LạZ4LAc Lâmnmm6 eGWnở bêp9GSn cạnh cũngeGWn cườieGWn theo.

“Nhưng tôinmm6 cũnPnsGg PnsGmuốn chúc mừnZ4LAg haeGWni ngưnmm6ời.” p9GSCô vừnmm6a cườieGWn vừPnsGa nói.

Tạm thờinmm6 bỏeGWn qPnsGua mộteGWn bên sp9GSự tPnsGức eGWngiận đốinmm6 vớp9GSi nmm6ti bỉPnsG lãZ4LAo ceGWnông, PeGWnhàn p9GSSở NgữeGWn PnsGđem PnsGánh mắtZ4LA chuyểPnsGn đếneGWn Z4LAvị TZ4LAần Lạc p9GSLâm tiểnmm6u nmm6thư xip9GSnh đZ4LAẹp tựPnsG Z4LAtin lp9GSàm cônmm6 Z4LAthấy gheZ4LAn tịPnsG “XiPnsGn hỏi……”PnsG Cp9GSô muPnsGốn nói eGWnlại thôiPnsG, nnmm6hìn đPnsGối phương.

Tần LZ4LAạc nmm6Lâm mỉmnmm6 cườiPnsG nhìn cZ4LAô, trPnsGên mặtnmm6 PnsGtất cảp9GS eGWnđều lPnsGà sựeGWn thnmm6ân thiệZ4LAn khônZ4LAg ceGWnó mộtnmm6 cPnsGhút đốieGWn &nPnsGbsp;địch hop9GSặc chế nhạo.“CôeGWn cóeGWn gp9GSì muốnp9GS hỏinmm6 PnsGtôi sap9GSo?” CôeGWn ôp9GSn nheGWnu hỏi.

Cô gậtZ4LA gậeGWnt đầeGWnu, tPnsGhoáng do PnsGdự PnsGmột cheGWnút mớeGWni mởPnsG miệngp9GS hỏieGWn :“nmm6Hai ngươinmm6 hPnsGình nmm6như &nbspZ4LA;rất Z4LAquen thuộc?”

Tần LạcPnsG eGWnLâm PnsGbỗng nhiên eGWnkhẽ eGWncười mp9GSột tieGWnếng, eGWnchế nhạoZ4LA nnmm6hìn eGWnHạ Tửnmm6 Kìp9GSnh nói:“LãeGWno bp9GSà củaPnsG Z4LAanh đaneGWng ghnmm6en, anPnsGh nên cPnsGao hp9GSứng, đắcnmm6 ýp9GS đi?”

“Đúng eGWnvậy, eGWntôi p9GSmừng đến nPnsGổi sắeGWnp beGWnay lêPnsGn Z4LA9 tầnmm6ng mây.”Z4LA HạeGWn TZ4LAử Kìnp9GSh nhếPnsGch miệngnmm6 nZ4LAói, bnmm6ộ nmm6dáng PnsGquả thậtp9GS vui vPnsGẻ khônPnsGg thôi.

Phàn PnsGSở Np9GSgữ lạieGWn đỏnmm6 mặt.

“3 ngeGWnười eGWnchúng tôp9GSi lPnsGà bạn thờiZ4LA đạinmm6 hp9GSọc.” Tầnnmm6 Lp9GSạc LâmZ4LA cp9GSười nói.

Bạn tnmm6hời PnsGđại học?Z4LA ThPnsGì eGWnra là thế.

Phàn Sởnmm6 nmm6Ngữ rốtp9GS cụcZ4LA xóa nmm6bỏ đp9GSược nghZ4LAi ngờeGWn trp9GSong p9GSlòng nhnmm6ưng PnsGlại chứngeGWn mp9GSinh đượcPnsG mộteGWn việp9GSc đPnsGó lnmm6à Z4LA— ngPnsGay từ đầup9GS PnsGanh cũngp9GS Z4LAđã lPnsGên kPnsGế nmm6hoạch tấtPnsG cả,nmm6 làmPnsG cPnsGho cZ4LAô ngơZ4LA nnmm6gác rơiZ4LA vàPnsGo cạZ4LAm bẫyPnsG của aeGWnnh meGWnà khôp9GSng biết.

Anh thậtp9GS sựPnsG Z4LArất tZ4LAi bỉ.

Nhưng là……nmm6 AZ4LAiz, nmm6tại sao PnsGcô mộPnsGt cnmm6hút cũngZ4LA kp9GShông cZ4LAảm thấyp9GS PnsGchán ghZ4LAét nmm6hoặc geGWniận anh?

Tình Z4LAyêu p9GSthật PnsGsự lànmm6m cho cnmm6on ngườiPnsG mùnmm6 quáng.

Cũng maPnsGy Z4LAsau bPnsGuổi lễeGWn pháZ4LAt biểu lp9GSà ngàp9GSy Z4LAnghỉ nếunmm6 khôngZ4LA PhàneGWn sPnsGở Ngnmm6ữ thậtnmm6 đúnPnsGg lnmm6à khôngp9GS bnmm6iết nZ4LAên đốPnsGi mặtZ4LA vớiPnsG đồng nghinmm6ệp ởnmm6 công&nPnsGbsp; PnsGty nhp9GSư eGWnthế nào.

Cô hoànZ4LA top9GSàn keGWnhông nghi ngờnmm6 chuyệneGWn ceGWnô Z4LAkết hônZ4LA cùngeGWn lãnmm6o bZ4LAản sẽZ4LA treGWnong theGWnời giaPnsGn np9GSgắn np9GShất giPnsGống nhưnmm6 lửa cháZ4LAy lnmm6an p9GStoàn p9GScông tZ4LAy, dùeGWn eGWnsao eGWnđây cũngPnsG nmm6là cônZ4LAg tZ4LAy queGWnan hệeGWn xãPnsG hộiPnsG, eGWntin tứcnmm6 đặc biệtp9GS nmm6nhanh nhạy.

Aiz, cứZ4LA ngZ4LAhĩ đếnPnsG thứZ4LA heGWnai phải đp9GSối eGWnmặt vớp9GSi meGWnọi ngườiZ4LA ởPnsG cZ4LAông teGWny, eGWncô liềneGWn cảPnsGm thấyZ4LA Z4LAbi thưnmm6ơng, thậtPnsG sZ4LAự rấPnsGt bi thương.

Nhịn Z4LAkhông đnmm6ược, côeGWn đánhPnsG người đànp9GS ôeGWnng đanPnsGg PnsGxem tạp9GSp chíPnsG ởnmm6 eGWnbên cạnZ4LAh mộZ4LAt cái.

“Ối! LãoZ4LA bZ4LAà, ep9GSm mp9GSuốn mưu sátPnsG chPnsGồng sp9GSao?” HạZ4LA Z4LATử Kìp9GSnh cốPnsG eGWntình lànmm6m nmm6ra p9GSvẻ đeGWnau đớn.

Cô giảp9GS vờPnsG nnmm6hư knmm6hông nghe thấyPnsG, cũneGWng knmm6hông nmm6thèm PnsGliếc nhìnp9GS Z4LAanh, tiếpp9GS tZ4LAục PnsGlàm nhPnsGư khnmm6ông PnsGnhìn thấyp9GS aneGWnh, nhìn vềPnsG phíPnsGa trướcZ4LA, lp9GSo lZ4LAắng neGWngày thnmm6ứ nmm6hai nmm6phải đnmm6ối mặteGWn vớinmm6 đồZ4LAng nghiệpnmm6 nhPnsGư tnmm6hế nào.

“Ai, eGWnlão bà,p9GS ep9GSm seGWnuy nghĩ p9GScái geGWnì? PnsGTại snmm6ao cảZ4LA bup9GSổi sángeGWn enmm6m p9GScũng khPnsGông Z4LAnhìn lãonmm6 côngZ4LA tuấnp9GS suấnmm6t, gợieGWn nmm6cảm mị eGWn hoặc củaZ4LA mPnsGình mộtZ4LA cPnsGái?” AneGWnh bỗngeGWn nhiênnmm6 nhẹeGWn PnsGnhàng Z4LAxoay mặeGWnt củaZ4LA cPnsGô PnsGđối diện mình,PnsGra vẻ&nbPnsGsp; đZ4LAáng Z4LAthương, ônmm6n np9GShu hỏi.

“Còn kheGWnông phảinmm6 tnmm6ại anhPnsG hại.” CôPnsG hPnsGung hăZ4LAng treGWnừng mắPnsGt nheGWnìn anZ4LAh mộteGWn cái,p9GS PnsGnhịn khôngnmm6 đnmm6ược lạZ4LAi đánZ4LAh p9GSanh một cái.

“Ối!” eGWnAnh lp9GSại lầZ4LAn nữZ4LAa giả đauZ4LA knmm6êu nmm6ra tiếnZ4LAg,“Thì reGWna aPnsGnh cướinmm6 phảip9GS mộtPnsG lãnmm6o Z4LAbà p9GSbạo nmm6lực nha.”

“Nếu p9GSem p9GSlà  bZ4LAạo lực lãoeGWn Z4LAbà vậPnsGy aneGWnh chíeGWnnh lnmm6à tPnsGi nmm6bỉ lãop9GS cônnmm6g.” CPnsGô trừngp9GS mắteGWn nói.

“Hắc, lp9GSão bà,Z4LA lãPnsGo Z4LAcông của PnsGem teGWni bỉeGWn heGWnồi nàp9GSo? TPnsGa p9GSđược PnsGcông nhậnp9GS làp9GS cPnsGhính nhâp9GSn qPnsGuân tửeGWn PnsGđó PnsGnha.” p9GSAnh đem tp9GSạp chíZ4LA đặtnmm6 trêp9GSn bànp9GS tZ4LArà, eGWnnghiêm chỉneGWnh khángeGWn nghị.

“Chính nhPnsGân quâZ4LAn eGWntử eGWnsẽ vì thắngeGWn thZ4LAua mànmm6 sửp9GS p9GSdụng thủp9GS đoạp9GSn?” Np9GSói xoPnsGng cônmm6 cp9GSòn reGWnõ reGWnàng chỉnmm6 reGWna:“Đêm qua.”

“Em cZ4LAó beGWniết câueGWn “đại PnsGtrượng phnmm6u p9GSco PnsGđược dnmm6ãn đưeGWnợc” ”eGWn nmm6Ý chínZ4LAh Z4LAlà thỉnhnmm6 theGWnoảng kp9GShông làmp9GS chínhp9GS nhân qunmm6ân tPnsGử cũnPnsGg đp9GSược p9GSbởi nmm6vì anZ4LAh lnmm6à eGWnmột nmm6đại Z4LAtrượng pnmm6hu cZ4LAo Z4LAđược giZ4LAãn được.

Đối mặteGWn veGWnới ngườiZ4LA ăZ4LAn nói tp9GSrơn tp9GSru, eGWnngụy biPnsGện thPnsGành tàPnsGi nhưPnsG Hnmm6ạ Tửnmm6 Z4LAKình, PPnsGhàn SởeGWn NgữeGWn nmm6căn bảnp9GS PnsGkhông php9GSải làPnsG đối thủp9GS eGWncủa aPnsGnh, ngoeGWnài eGWnviệc Z4LAim lặPnsGng khônp9GSg PnsGnói gìZ4LA cZ4LAô PnsGcũng chỉnmm6 eGWncó thểnmm6 trừnp9GSg p9GSanh, dùng sứcnmm6 tPnsGrừng anmm6nh đểZ4LA cZ4LAhống đỡ.

“Lão bZ4LAà, lúPnsGc nmm6em peGWnhẫn nộ PnsG trông thậZ4LAt đángZ4LA p9GSyêu.” p9GSAnh cưnmm6ời khnmm6ẽ, kìp9GSm lònZ4LAg khôngnmm6 đượceGWn eGWncúi p9GSngười hôPnsGn Z4LAcô một chút.

“Uy, nmm6em đeGWnang teGWnức giận.” Cônmm6 trừngeGWn eGWnmắt nPnsGhìn anh.

“Lúc Z4LAem eGWntức giậneGWn trôp9GSng cũng tnmm6hật đángnmm6 PnsGyêu.” AneGWnh leGWnàm nhZ4LAư kp9GShông nghnmm6e p9GSthấy leGWnại hôp9GSn cô.

“Uy!” CZ4LAô đánhp9GS anp9GSh một cái,nmm6 vZ4LAừa bựnmm6c mp9GSình vừaZ4LA buồnnmm6 PnsGcười, tPnsGhật eGWnlà sắpnmm6 khôneGWng chPnsGịu nổiZ4LA anh.

“Anh yPnsGêu enmm6m, nmm6lão bà.PnsG” AnheGWn bắt lấyPnsG tap9GSy cp9GSô, PnsGmười nmm6ngón tanmm6y đp9GSan vàeGWno nhaZ4LAu, thPnsGâm tìnhZ4LA chânPnsG theGWnành nói.

Mặt củaZ4LA cnmm6ô nmm6đỏ hồng,Z4LA nhịn khôngnmm6 đượceGWn liếcp9GS aZ4LAnh mộtZ4LA cáPnsGi, lẩmnmm6 bẩPnsGm nói:“Annmm6h thậPnsGt sựZ4LA thựZ4LAc teGWni Z4LAbỉ, cZ4LAhỉ biếtnmm6 nónmm6i sang chueGWnyện khác.”

“Ai, tấtZ4LA p9GScả đềuPnsG p9GSlà hiểu lầm,p9GS PnsGsao Z4LAanh eGWnlại nóp9GSi sanPnsGg chuyệnZ4LA kheGWnác được?eGWn BấeGWnt quZ4LAá,” eGWnAnh độteGWn nhiênPnsG thaeGWny PnsGvẻ mặt đứngnmm6 Z4LAđắn neGWnói, “AnhZ4LA khônp9GSg ngạPnsGi họcZ4LA hỏiPnsG nmm6người khnmm6ác mPnsGột cheGWnút, chúnnmm6g tPnsGa lp9GSúc neGWnãy đang eGWnthảo nmm6luận vZ4LAấn đeGWnề gìZ4LA? Anmm6nh yêuPnsG eZ4LAm nhiềeGWnu Z4LAnhư thếp9GS PnsGnào p9GSsao? PnsGĐáp ánmm6n lPnsGà rấp9GSt yêu, rấtp9GS yêu.”

Anh mặteGWn dàyPnsG tựPnsG hỏip9GS tự đáp,PnsG khiếPnsGn cp9GSô nhPnsGịn khPnsGông đượcPnsG meGWnỉm cười.

Cô thật sự,p9GS tp9GShật p9GSsự cheGWnịu kheGWnông neGWnổi annmm6h, cũnnmm6g chịuPnsG khônPnsGg nổiPnsG chPnsGính mìnhZ4LA Z4LAquá yêu anmm6nh…… CảmPnsG giáceGWn eGWnnày cóPnsG nmm6chút hơPnsGi đáeGWnng sợ.

“Làm sao vậy?”Z4LA Cp9GShú eGWný tPnsGhấy nụp9GS cườiPnsG củZ4LAa Z4LAcô beGWniến meGWnất mPnsGột ceGWnách khôngPnsG bnmm6ình thường,p9GS anh PnsG quan tâZ4LAm eGWnôn nhPnsGu hỏi.

“Chúng ta thậPnsGt PnsGsự cóp9GS teGWnhể yêp9GSu Z4LAnhau cảPnsG đờeGWni, bạcnmm6h đầup9GS giPnsGai leGWnão sao?”eGWn Cônmm6 hZ4LAỏi anp9GSh, vZ4LAẻ mnmm6ặt lo lắnPnsGg, khieGWnếp p9GSsự Z4LAvề PnsGtương lai.

“Đương nhiên cóp9GS thể.”PnsG Anmm6nh khôngZ4LA chZ4LAút dnmm6o eGWndự Z4LAtrả lời.

“Thật vậy sao?”PnsG CôeGWn phánmm6t hiệnnmm6 mìZ4LAnh càngPnsG ngàyeGWn Z4LAcàng yêZ4LAu aeGWnnh nmm6vì PnsGvậy eGWncàng cảmnmm6 teGWnhấy eGWnsợ hãi.

“Đương nhiên.” Ap9GSnh nnmm6ói Z4LAnhư điPnsGnh đóngPnsG p9GScột,“Chuyện kheGWnác khôeGWnng nói,Z4LA ceGWnhỉ nmm6cần nhìnmm6n bPnsGố mẹ cPnsGủa hp9GSai taeGWn, bZ4LAọn hnmm6ọ chunZ4LAg tìnhZ4LA yZ4LAêu nhZ4LAau màeGWn Z4LAchúng tnmm6a eGWnlại thừap9GS hưởeGWnng geGWnien di truZ4LAyền củanmm6 họZ4LA nmm6vì vnmm6ậy cheGWnúng p9GSta PnsGnhất địnhZ4LA cóp9GS thểp9GS yêuZ4LA nhap9GSu đếnnmm6 bạcZ4LA đầu.”

Cách anh thnmm6uyết phụcZ4LA làp9GSm chZ4LAo nmm6cô bPnsGuồn cưnmm6ời nmm6nhưng chỉp9GS chPnsGốc lnmm6át nmm6nó eGWnlại biếnp9GS mất.

“Còn chuyện p9GSgì sao?PnsG” nmm6tay ap9GSnh chạmnmm6 vàeGWno mặp9GSt cZ4LAô, PnsGkiên nZ4LAhẫn hp9GSỏi lạp9GSi, anPnsGh khôngeGWn thZ4LAể chịu đượcZ4LA khnmm6i thp9GSấy cZ4LAô buồn.

“Thứ hai p9GSkhi đZ4LAi làmZ4LA, eeGWnm nênp9GS lànmm6m cáeGWni gìZ4LA bâp9GSy giờ?p9GS” CôeGWn nhăPnsGn mặtnmm6 hỏinmm6 anh.

“Cái gì PnsGlàm nmm6sao p9GSbây giZ4LAờ?” AZ4LAnh khôngPnsG hiểp9GSu côeGWn đanPnsGg hỏiPnsG cPnsGái gì.

Thứ hai eGWnở côZ4LAng tnmm6y PnsGcó chuyệnmm6n Z4LAgì mnmm6à aZ4LAnh nmm6không biếteGWn sanmm6o? HạPnsG TPnsGử Kìnhnmm6 sunmm6y nghĩ.

“Chuyện chúng teGWna knmm6ết hôn,eGWn đếnZ4LA thnmm6ứ p9GShai nZ4LAhất địnhZ4LA đãeGWn tPnsGruyền Z4LAđến taZ4LAi meGWnỗi ngnmm6ười treGWnong côngnmm6 ty, đZ4LAến lúeGWnc đóeGWn PnsGem nnmm6ên PnsGđối eGWnmặt vớp9GSi PnsGhọ eGWnnhư thp9GSế nàop9GS đây?”nmm6 PhànPnsG SPnsGở Ngữp9GS knmm6hông chuyển mắnmm6t nhp9GSìn anZ4LAh, khôngZ4LA biZ4LAết anZ4LAh cZ4LAó php9GSải Z4LAđang gieGWnả ngốnmm6c vp9GSới côZ4LA không.

“Thì ra PnsGlà chuynmm6ện này.”

Nhìn anh rnmm6a vẻnmm6 đãnmm6 hZ4LAiểu PnsGlại còeGWnn rấnmm6t Z4LAthoải máinmm6 vuPnsGi tPnsGhích làmp9GS p9GScho ceGWnô neGWnhất theGWnời beGWnốc hỏa.

“Đúng vậy, chínmm6nh p9GSlà PnsGchuyện nàZ4LAy!” Cp9GSô tPnsGrừng mắteGWn nói,“Anhnmm6 &nbspeGWn;nói nênPnsG làmZ4LA PnsGgì bâynmm6 giờ?”

“Chỉ cần thonmm6ải máZ4LAi nheGWnận p9GSsự chúceGWn eGWnphúc củap9GS mọieGWn nPnsGgười eGWnlà đượcZ4LA rồi.”

“Anh nói p9GSthật đZ4LAơn giảnnmm6.” Cnmm6ô giậnZ4LA dỗinmm6 đánhZ4LA Z4LAanh mộteGWn cái.

“Là em sup9GSy nZ4LAghĩ qeGWnuá phứcPnsG tạpnmm6. EPnsGm p9GSrốt nmm6cuộc lPnsGo lắneGWng cáinmm6 PnsGgì, lãp9GSo bà?Z4LA” AeGWnnh PnsGkéo cônmm6 vào eGWn trong lòPnsGng, ôeGWnn nnmm6hu hỏi.

“Đại soái p9GSca lãoPnsG bảnPnsG p9GScưới mộtZ4LA nữp9GS tPnsGhư kp9GSí treGWnong cônPnsGg tPnsGy, khôneGWng bắtnmm6 mắnmm6t, eGWncá típ9GSnh cứng nhắcPnsG cp9GSâu nmm6nệ, khp9GSông nmm6làm cPnsGho ngườiZ4LA kPnsGhác yêueGWn mếm,PnsG nếp9GSu anmm6nh eGWnlà ngườnmm6i đeGWnứng Z4LAxem, anh nmm6 sẽ nghPnsGĩ nheGWnư Z4LAthế nào?”

“Cô gái nàPnsGy tPnsGhật lPnsGợi hại?”nmm6 AZ4LAnh hơeGWni đămnmm6 chp9GSiêu lZ4LAiếc nhìnnmm6 côeGWn mPnsGột ceGWnái, saeGWnu đeGWnó thonZ4LAg thả neGWnhíu mZ4LAày nói.

“Còn gì nữa?”

“Cô ta biếnmm6t eGWndùng Z4LAmê thZ4LAuật, p9GSnếu khônnmm6g, côPnsGng phPnsGu treGWnên giườngZ4LA kp9GShẳng địnhPnsG đặcp9GS biệt PnsG tốt?” Anp9GSh nPnsGhăn PnsGmặt nóPnsGi tiếp.

Cô trừng mZ4LAắt linmm6ếc aZ4LAnh mộteGWn cánmm6i, ngheGWniến rănmm6ng nghiếnPnsG Z4LAlợi eGWnhỏi:“Còn gPnsGì nữa?”

“Không biết cPnsGô Z4LAta làmnmm6 nPnsGhư thếp9GS nàeGWno eGWnmê p9GShoặc PnsGrồi PnsGtrèo lêPnsGn giườngPnsG eGWncủa leGWnão bZ4LAản? Lp9GSà lp9GSúc cùng PnsG lão p9GSbản Z4LAra ngPnsGoài PnsGcông táeGWnc, p9GSlừa cheGWno nmm6lão bảneGWn uốngp9GS nmm6say làmPnsG PnsGra p9GSnhững chPnsGuyện knmm6hông tự ceGWnhủ đưp9GSợc sanmm6o? eGWnHay lnmm6à trựcnmm6 tiếZ4LAp cưỡneGWng PnsGép quanmm6n hệ,Z4LA saZ4LAu đZ4LAó thànp9GSh côp9GSng Z4LAlấy tự sátPnsG uPnsGy hiếpZ4LA bứcnmm6 hôn……”

“Uy!” Thấy PnsGanh càp9GSng nZ4LAói càngPnsG lp9GSưu loáteGWn, cànPnsGg eGWnkhoa trưp9GSơng, Phànp9GS SeGWnở NgPnsGữ nhịeGWnn khôngnmm6 được đánhp9GS aeGWnnh Z4LAmột chút.

“Đây không phảiPnsG làPnsG nmm6suy nZ4LAghĩ ceGWnủa PnsGem sp9GSao?” nmm6Anh làp9GSm neGWnhư Z4LAvô tZ4LAội nói.

“Em đang nmm6hỏi aPnsGnh ngp9GShĩ neGWnhư tnmm6hế nào?”PnsG CeGWnô nói.

Anh im lZ4LAặng PnsGtrong chPnsGốc lPnsGát rồiZ4LA Z4LAchăm chúeGWn nhìneGWn Z4LAcô, thp9GSong thZ4LAả nói:“Z4LAAnh Z4LAsẽ p9GSnghĩ đâyp9GS nhất địnhPnsG làZ4LA eGWnchân tình.”

Cô ngẩn rPnsGa, khôeGWnng tp9GShể dờieGWn khỏiZ4LA đZ4LAôi mắtp9GS thâeGWnm tìneGWnh củap9GS anh.

“Anh sẽ eGWnnghĩ……” Anmm6nh tiếpnmm6 tụcp9GS nóZ4LAi,“Cô gáiPnsG nPnsGày nhấp9GSt PnsGđịnh cóZ4LA đieGWnểm đặceGWn biệtPnsG PnsGnên đạieGWn soPnsGái ca lp9GSão bảnnmm6 kip9GSa eGWnmới mZ4LAê luyếneGWn, nmm6ái mộ,PnsG khôngPnsG tnmm6hể tựeGWn knmm6ìm chPnsGế màeGWn yêeGWnu cZ4LAô ấy,PnsG Z4LAsau đónmm6 còn cướiZ4LA p9GSlàm vợ,PnsG đồngp9GS thờiZ4LA nmm6phát PnsGthệ cnmm6ả đờiZ4LA chỉZ4LA nắmPnsG p9GStay cZ4LAô, PnsGcùng cônmm6 sốngp9GS đeGWnến đầu bạc.”

Trái tim củeGWna cPnsGô khônnmm6g tZ4LAự chnmm6ủ đượZ4LAc đậpnmm6 nhaPnsGnh lp9GSên, vìnmm6 nnmm6hu PnsGtình troZ4LAng mắtp9GS aneGWnh veGWnà nhữngeGWn lời aeGWnnh nZ4LAói Z4LAmà cPnsGảm động.

“Lão công……”

Anh lấy taZ4LAy chPnsGe mieGWnệng cnmm6ô lạp9GSi, khPnsGông eGWncho cnmm6ô mởeGWn miệPnsGng nZ4LAói chuyệZ4LAn, Z4LAmuốn côeGWn ngheGWne anh nói.

“Lão bà, tạp9GSi saPnsGo nmm6em phảp9GSi qZ4LAuan tZ4LAâm ngp9GSười Z4LAkhác Z4LAnghĩ gì?”PnsG Anmm6nh cZ4LAhân tnmm6hành nhìneGWn cô nóiZ4LA.“Người Z4LAkhác muốZ4LAn nZ4LAghĩ Z4LAnhư thếp9GS nàeGWno leGWnà chuyệnPnsG củaZ4LA họZ4LA, khZ4LAông p9GSliên qunmm6an p9GSđến chúng PnsGta, khnmm6ông pheGWnải sp9GSao? GiốngPnsG nhPnsGư nmm6ba mẹp9GS PnsGem, beGWnọn hp9GSọ chênhZ4LA lệceGWnh tuổnmm6i tp9GSác nhất địnhp9GS PnsGcó PnsGnhiều ngưnmm6ời nmm6không xep9GSm trọngZ4LA phảiPnsG khôneGWng? NhưngZ4LA bnmm6ọn họnmm6 nmm6vẫn yp9GSêu nhap9GSu, vẫn p9GS hạnh phPnsGúc PnsGkhông phảiPnsG sao?”

“Trọng điểm là,”Z4LA Anp9GSh nhấp9GSn mạnh.“ThâPnsGn nmm6là lãeGWno bZ4LAản cZ4LAủa cPnsGông p9GSty, Z4LAlà ngưPnsGời trựZ4LAc tiếpp9GS phát Z4LA lương nmm6cho nhâZ4LAn viên,nmm6 lãPnsGo đại,p9GS ePnsGm thậtZ4LA seGWnự chZ4LAo rằnnmm6g aZ4LAnh sZ4LAẽ cZ4LAho phépnmm6 bọnmm6n p9GShọ vZ4LAô lễ lãnmm6o vnmm6ới lãoeGWn PnsGbản nươnZ4LAg sao?”

Nghe thấy vậyeGWn, PhànPnsG Sởp9GS NgữPnsG nheGWnịn khZ4LAông đượcnmm6 trPnsGừng lớnPnsG nmm6hai mắZ4LAt, đep9GSm PnsGtay aneGWnh p9GSlấy PnsGra khỏi miệngeGWn cô.

“Anh muốn p9GSlàm cáZ4LAi geGWnì?” Côp9GS Z4LAlo nmm6lắng hp9GSỏi anh.

“Làm việc nênPnsG nmm6làm.” Ap9GSnh PnsGôn eGWnnhu cười.

“Việc gì leGWnà việcp9GS nênPnsG làm?”Z4LA nmm6Cô tiếpPnsG tụp9GSc hỏi.

“Em muốn bPnsGiết nhnmm6ư vậyZ4LA sao?”

“Em không p9GShy vọeGWnng Z4LAbởi vìeGWn Z4LAem eGWnmà Z4LAlàm chZ4LAo bnmm6ất kPnsGì ngườinmm6 nmm6nào nmm6gặp tap9GSi ương.”

“Đó không phảp9GSi lPnsGà teGWnai ươngPnsG, phảinmm6 nónmm6i Z4LAlà gnmm6ieo gióZ4LA eGWngặt bảp9GSo.” AneGWnh p9GScười neGWnói, Z4LAnhưng giọng điệuPnsG cPnsGó eGWnmột tp9GSia lãPnsGnh eGWnkhốc, giốnnmm6g nhưZ4LA ap9GSnh đãp9GS sớmnmm6 quPnsGyết tPnsGâm muPnsGốn giếtnmm6 không tha.

“Lão công.” CPnsGô nhíueGWn eGWnmày PnsGnhìn anh.

“Lão bà.” Anp9GSh mỉmZ4LA cườip9GS p9GSđáp lại.

“Lão công.” Cp9GSô nhPnsGấn mạnmm6nh, tỏp9GS vẻZ4LA pnmm6hản đối.

“Lão bà.” AZ4LAnh tiếeGWnp tụPnsGc PnsGmỉm cườinmm6 nmm6mà chốngeGWn đỡ.

“Mọi người đp9GSều lànmm6m vinmm6ệc Z4LAvới nhnmm6au nPnsGhiều eGWnnăm nnmm6hư vậZ4LAy, aeGWnnh cóZ4LA thểeGWn đồnmm6ng PnsGý vớinmm6 eZ4LAm, đừng vìeGWn nmm6tình ceGWnảm eGWncá nhnmm6ân nhấp9GSt thZ4LAời p9GSmà phủinmm6 bỏp9GS nnmm6hững cốp9GS gắngZ4LA, nmm6hi PnsGsinh eGWncủa họnmm6 ceGWnho cônPnsGg ty nZ4LAhững năp9GSm qeGWnua đượcPnsG không?”nmm6 CôPnsG gọneGWn gàngPnsG dứtp9GS khoZ4LAát, thànhp9GS thZ4LAật nói.

“Em cũng biết,nmm6 đeGWnối vp9GSới nhữPnsGng cốnmm6 geGWnắng vp9GSà hnmm6i PnsGsinh củaeGWn mọip9GS ngườPnsGi aeGWnnh đềnmm6u thưởngZ4LA PnsGcho hPnsGọ xứng đángPnsG, eGWnchưa cóPnsG bạeGWnc đãiZ4LA ngườinmm6 nào.”

“Em biết, Z4LAnhưng côngZ4LA tPnsGy cPnsGó eGWnthể phPnsGát trnmm6iển mPnsGạnh mẽ,nmm6 PnsGđứng vữngeGWn trop9GSng giớieGWn nàynmm6 đềup9GS có côZ4LAng củPnsGa mọiPnsG nmm6người. eGWnCho np9GSên đồnp9GSg ýp9GS vZ4LAới nmm6em, kZ4LAhông cZ4LAần veGWnì enmm6m lZ4LAàm eGWnkhó ngườip9GS nào đượPnsGc kp9GShông?” CôeGWn cầunmm6 xin.

“Em mềm lòngeGWn p9GSnhư vậynmm6 leGWnà khôZ4LAng được.”Z4LA AnPnsGh thởp9GS dàiPnsG lắcZ4LA đầnmm6u nói.

“Lão công……”

“Chuyện này aeGWnnh khôngp9GS thểZ4LA đồngnmm6 p9GSý vớeGWni emPnsG.” AeGWnnh nghieGWnêm túcPnsG Z4LAlắc eGWnđầu nói,“LeGWnà ngưnmm6ời Z4LAlãnh đạo quyếp9GSt địnhPnsG chp9GSính snmm6ách PnsGcủa côngPnsG tPnsGy eGWnanh khôp9GSng tPnsGhể mnmm6ềm lnmm6òng nZ4LAhư php9GSụ nữ.”

“Nhưng chuyện này……”

“Nghe anh p9GSnói hếtZ4LA đãp9GS.” Ap9GSnh p9GSôn nmm6nhu eGWnngắt lờiZ4LA cZ4LAô, vẻeGWn mặeGWnt vẫp9GSn nghZ4LAiêm p9GStúc nhưp9GS vậy.

Phàn Sở NgeGWnữ beGWnất đắcp9GS dĩnmm6 neGWnhìn anhPnsG, keGWnhông hieGWnểu anZ4LAh tạiZ4LA saPnsGo PnsGphải PnsGcố chnmm6ấp neGWnhư thế?

Nếu đồng p9GSnghiệp đnmm6ối vớieGWn côp9GS cnmm6ó ýPnsG kiếnZ4LA theGWnì PnsGcũng eGWnlà eGWndo cPnsGô khôp9GSng Z4LAđủ nmm6tiêu eGWnchuẩn, knmm6hông thể treGWnách ngưnmm6ời khácZ4LA, nếuPnsG nmm6anh bởZ4LAi vPnsGì cp9GSô mZ4LAà lạmeGWn dụnmm6ng chứcPnsG Z4LAquyền trảeGWn Z4LAthù đối pPnsGhương Z4LAthì chỉp9GS cànPnsGg Z4LAlàm khóp9GS cônmm6 eGWnhơn p9GSmà thôi.p9GS Chẳngnmm6 lẽp9GS aneGWnh khôPnsGng hiểu?

“Nếu anh PnsGđã rp9GSa mộtPnsG quyp9GSết địeGWnnh PnsGgì Z4LAđó p9GSthì knmm6hông phảinmm6 Z4LAchỉ Z4LAvì eGWnmột chuyZ4LAện. eGWnKhông phảnmm6i chỉ mộeGWnt, PnsGcó nghĩPnsGa Z4LAanh đãPnsG cPnsGho hp9GSọ p9GScơ eGWnhội nhưngnmm6 Z4LAhết nmm6lần nàyp9GS đeGWnến lầnZ4LA kheGWnác khôngPnsG thay đổip9GS, mộtZ4LA lầnPnsG leGWnại mộtp9GS lầnnmm6 tZ4LAái phạnmm6m, đPnsGối nmm6với nhữngeGWn ngườiZ4LA PnsGnhư vậyPnsG chp9GSo PnsGdù khônZ4LAg phải vZ4LAì Z4LAem nmm6thì aZ4LAnh cũZ4LAng phảiZ4LA eGWnvì cônmm6ng eGWnty mnmm6à p9GStrừng phạt.”Z4LA PnsGAnh thậnmm6t Z4LAsự PnsGnghiêm túc nóPnsGi vZ4LAới cô.

“Anh cam đoaZ4LAn sẽeGWn khôngPnsG eGWnlấy việPnsGc côZ4LAng báZ4LAo Z4LAthù riêng?Z4LA” CôZ4LA nhnmm6ìn PnsGanh nmm6đánh Z4LAgiá. VPnsGì sanmm6o cô nmm6vẫn cảnmm6m thấyPnsG khPnsGả Z4LAnăng nZ4LAày rấtPnsG lớn?

“Ai, lão bàPnsG, lnmm6ão cZ4LAông củaPnsG p9GSem làPnsG ngườnmm6i khôngnmm6 phâPnsGn biệteGWn cônp9GSg tưnmm6 Z4LAnhư vPnsGậy sao?”

Phàn Sở NgữeGWn nmm6thành thậtPnsG sueGWny ngnmm6hĩ mộZ4LAt nmm6lát rồp9GSi đưnmm6a eGWnra đápp9GS án.

“Phải.” Cô nói.

Hạ Tử KPnsGình dZ4LAở khóPnsGc dởZ4LA cười.

“Cám ơn nmm6em eGWntin tưởngZ4LA anPnsGh nhưeGWn vậy,PnsG lãoZ4LA bà.”nmm6 Anmm6nh cườip9GS khPnsGổ p9GSmà nói.

“Lão công……”

“Được rồi, p9GSngừng.” AZ4LAnh đnmm6ột nhiênmm6n ngắtZ4LA lờPnsGi cô:“Chúngnmm6 tp9GSa kp9GShông nmm6nên vìZ4LA tryệnmm6n PnsGcòn chưap9GS có xảyeGWn eGWnra tranZ4LAh luậneGWn kp9GShông thZ4LAôi, nếuZ4LA lnmm6ãng nmm6phí PnsGthời eGWncho chuyệnp9GS PnsGnày eGWnkhông bằngZ4LA chúng tZ4LAa eGWnnên “vậnZ4LA Z4LAđộng” nmm6một chút?”

Phàn Sở NgPnsGữ eGWnmặt nhPnsGanh chóPnsGng đỏPnsG lên.

“Anh thật Z4LAkhông đứngp9GS đắn!”p9GS PnsGCô mặteGWn đỏp9GS PnsGtía taZ4LAi trừZ4LAng anPnsGh nmm6liếc nmm6mắt mộPnsGt cái.

“ “Vận động”eGWn PnsGsao ceGWnó tnmm6hể làZ4LA eGWnchuyện khZ4LAông đZ4LAứng đắn,eGWn lp9GSão Z4LAbà? ViệZ4LAc np9GSày lPnsGiên quaZ4LAn đến đờip9GS Z4LAsau p9GScủa PnsGchúng Z4LAta, đâeGWny làZ4LA eGWnchuyện đứngZ4LA đnmm6ắn nhPnsGất cZ4LAũng qp9GSuan trọnZ4LAg nhPnsGất.” Anh nghinmm6êm p9GStúc nói.

Phàn Sở Nnmm6gữ honmm6àn toànPnsG nmm6nói khôeGWnng p9GSra leGWnời, chPnsGỉ cZ4LAó p9GSthể xấuPnsG hổPnsG trZ4LAừng aneGWnh eGWnliếc mắtnmm6 một nmm6cái, snmm6au đóp9GS quyếPnsGt địnhZ4LA eGWnđứng PnsGdậy chạPnsGy lp9GSấy ngeGWnười, kZ4LAhông đểPnsG ýPnsG tớiZ4LA anh.

Dù saPnsGo nmm6cô vĩnhp9GS viễZ4LAn không 

thể nói lnmm6ại anh.

Nhưng cô veGWnừa mớiZ4LA đứngeGWn lêeGWnn, p9GShai chânZ4LA cp9GSòn cheGWnưa đứneGWng vữngp9GS, đPnsGã bZ4LAị aZ4LAnh PnsGkéo nmm6ngã ngồiPnsG lạPnsGi sô pha.

“Uy!” Cô kháeGWnng nZ4LAghị quanmm6y đầueGWn kêueGWn PnsGlên, gp9GSiây tp9GSiếp tp9GSheo đãp9GS bịp9GS p9GSanh eGWnáp đPnsGảo ởp9GS trêneGWn sôeGWn pha.

Anh ởPnsG tp9GSrên ngườinmm6 monZ4LAg chờeGWn nhìeGWnn cô,Z4LA nụPnsG cườnmm6i p9GSgợi cảmnmm6 mênmm6 hoặc,nmm6 đôip9GS mắp9GSt đennmm6 lnmm6ấp Z4LAlánh tràn đầyZ4LA tìnhnmm6 PnsGyêu vZ4LAà keGWnhát vZ4LAọng đPnsGối vớinmm6 cô.

CPnsGô hô hấp9GSp khóPnsG kheGWnăn, nmm6tim đậpPnsG nhanh.

Anh chậm reGWnãi cúeGWni ngưp9GSời hôp9GSn cZ4LAô, nhẹp9GS nhàneGWng hPnsGôn đôeGWni môiZ4LA côp9GS, gieGWnống nhưPnsG thương tiếc lại giống như khiêu khích.

Hô hấp của cô không thể khống chế dần dần trở nên dồn dập, hai tay không tự chủ được chủ động đặt lên cổ anh, kéo anh ép xuống dưới làm cho nụ hôn càng ngày càng sâu.

Anh khẽ cười thành tiếng, thuận theo mong muốn của cô, đem lưỡi tiến vào trong miệng cô, nhiệt liệt mà cơ khát hôn cô, rồi sau đó đem cô tiến vào trong bể dục vọng, dìm ngập……