You are here

Lão nhị là ông chủ - Chương 08

Phàn GRSở D6ox5qNgữ nóiGR nhữngNXo5ZN lờNXo5ZNi này NXo5ZNra GRcũng ki49mdbhông NXo5ZNlàm ngạNXo5ZNc nhiNXo5ZNên GR4 ngườiD6ox5q đGRang nóD6ox5qi chuyện.

Hai vi49mdbợ chD6ox5qồng NXo5ZNhọ GRthì khônD6ox5qg phải i49mdbnói, đươnNXo5ZNg ni49mdbhiên sẽD6ox5q khôngD6ox5q ngạD6ox5qc nhiD6ox5qên nD6ox5qhưng phảni49mdb ứD6ox5qng củai49mdb NXo5ZNLí ChínhNXo5ZN VNXo5ZNũ i49mdbvà Tần LạNXo5ZNc NXo5ZNLâm khi49mdbiến chNXo5ZNo côGR ngi49mdbhi ngNXo5ZNờ, khói49mdb hiGRểu, i49mdbbọn NXo5ZNhọ D6ox5qsau NXo5ZNkhi ni49mdbghe cD6ox5qô nNXo5ZNói nhi49mdbư vGRậy cNXo5ZNả hai cùngNXo5ZN D6ox5qsửng sốtD6ox5q mội49mdbt GRchút rồD6ox5qi lậi49mdbp ti49mdbức i49mdbcười tD6ox5qo thD6ox5qành tiếng.

“Ha ha……”

Phàn SởGR Ni49mdbgữ ngi49mdbạc nhiêi49mdbn, hai mắtD6ox5q trợnGR lên,i49mdb cD6ox5qảm tD6ox5qhấy ki49mdbhông biếti49mdb lNXo5ZNàm sD6ox5qao, lạiD6ox5q cóNXo5ZN chGRút naGRn khD6ox5qam, khGRổ NXo5ZNsở nhìn GRbọn họ.

Chẳng lẽNXo5ZN chuD6ox5qyện nài49mdbng và Hại49mdb TD6ox5qử Kìi49mdbnh lGRà D6ox5qvợ cNXo5ZNhồng thậGRt i49mdbsự buồD6ox5qn NXo5ZNcười nNXo5ZNhư i49mdbvậy, làmNXo5ZN cD6ox5qho ngNXo5ZNười khácNXo5ZN khD6ox5qó cNXo5ZNó NXo5ZNthể tin D6ox5qnhư vậD6ox5qy sao?

“Lão bNXo5ZNà, D6ox5qem cuốii49mdb cùng cũngGR quyếtD6ox5q địnhGR cônGRg D6ox5qkhai qD6ox5quan hNXo5ZNệ củNXo5ZNa chúNXo5ZNng ti49mdba? D6ox5qAnh rấtGR vuD6ox5qi vẻ!”

Không chúGR ýGR tớii49mdb tâD6ox5qm D6ox5qtình của cGRô khD6ox5qông ti49mdbốt, Hại49mdb TửD6ox5q KìnD6ox5qh vNXo5ZNui sướngi49mdb gắGRt gD6ox5qao D6ox5qkéo GRcô GRlại gầni49mdb, ti49mdbrước i49mdbmặt mọi i49mdbngười hôni49mdb GRcô NXo5ZNsay GRđắm rồi49mdbi saD6ox5qu D6ox5qđó D6ox5qngây ngNXo5ZNô cườiGR GRha hi49mdba ha.

Tâm tìGRnh i49mdbcô khD6ox5qông tốt D6ox5q nhưng vìD6ox5q NXo5ZNanh suD6ox5qng sướngGR khôngi49mdb cNXo5ZNhút chi49mdbe dấi49mdbu làmNXo5ZN cGRho NXo5ZNcô bi49mdbình phụcD6ox5q mD6ox5qột chút,i49mdb trong lòngGR D6ox5qvẫn i49mdbkhông thểGR khôni49mdbg sNXo5ZNuy nghĩ.

“Nhìn têi49mdbn kNXo5ZNia D6ox5qxem cười i49mdb đến gD6ox5qiống mộti49mdb i49mdbtên ngốc.”

“Đúng vậy,D6ox5q GRcũng NXo5ZNmay tôi khônNXo5ZNg cGRó mêNXo5ZN luyếi49mdbn anNXo5ZNh tD6ox5qa nếuNXo5ZN khôGRng bâGRy gii49mdbờ nNXo5ZNhất đD6ox5qịnh vỡNXo5ZN mộng.”

Phía saGRu i49mdbPhàn SởGR NgữD6ox5q vang lGRên tiD6ox5qếng chNXo5ZNế nhạoNXo5ZN mộD6ox5qt cGRách thGRoải mái,i49mdb cNXo5ZNô khônGRg nhi49mdbịn NXo5ZNđược qNXo5ZNuay đầuD6ox5q lại,GR chỉ thấi49mdby LíNXo5ZN CD6ox5qhính GRVũ vi49mdbà TGRần Lại49mdbc LâmD6ox5q đứD6ox5qng chNXo5ZNung mGRột chỗD6ox5q, NXo5ZNtrên mGRặt tưD6ox5qơi cườiNXo5ZN i49mdbtrêu chọc NXo5ZNkhông cóNXo5ZN D6ox5qmột tiD6ox5qa tD6ox5qrào phúngGR ácNXo5ZN D6ox5qý nào.

Cô ni49mdbgạc nGRhiên trừngD6ox5q NXo5ZNmắt nhìn, D6ox5qra lệnNXo5ZNh ci49mdbho chínhi49mdb mìnhGR phảiGR i49mdbcẩn tD6ox5qhận mộtNXo5ZN chi49mdbút, ngGRười i49mdbvừa mớD6ox5qi cườD6ox5qi nhạoi49mdb cô NXo5ZNsao NXo5ZNbây gi49mdbiờ lạiNXo5ZN i49mdbcó vẻNXo5ZN mNXo5ZNặt này?

“Hai ngườii49mdb cGRác ngươGRi hâm mGRộ thi49mdbì cNXo5ZNứ việcGR ni49mdbói thẳnGRg, hi49mdba ha……”NXo5ZN i49mdbHạ TD6ox5qử KNXo5ZNình bỗni49mdbg nhi49mdbiên đGRắc GRý cườiNXo5ZN hD6ox5qa ha nói&nD6ox5qbsp; vi49mdbới i49mdbhai ngGRười kia.

“Có gNXo5ZNì đD6ox5qáng D6ox5qhâm D6ox5qmộ, so vớiD6ox5q cậuD6ox5q, GRtôi muốnNXo5ZN tìmD6ox5q D6ox5qbạn gGRái khNXo5ZNó kNXo5ZNhăn sao?

“Vấn đềi49mdb lGRà cậNXo5ZNu tìmi49mdb được côNXo5ZN GRgái đồnGRg NXo5ZNý cD6ox5qùng D6ox5qcậu bạGRch đầui49mdb gGRiai lãNXo5ZNo sao?”

“Tôi GRkhông i49mdbmuốn thôi, đi49mdbược không?”

“Đều giốnGRg nhaui49mdb, tóD6ox5qm lại cậuGR kNXo5ZNhông tìi49mdbm đưNXo5ZNợc tìnD6ox5qh yD6ox5qêu sGRong phương,i49mdb giốngi49mdb tôGRi vi49mdbà lãGRo bD6ox5qà nắmNXo5ZN i49mdbtay nhGRau đi GR hết NXo5ZNcuộc đờiD6ox5q, D6ox5qha ha……”

Hạ TửD6ox5q KìNXo5ZNnh bD6ox5qừa bãNXo5ZNi cười nói,D6ox5q D6ox5qthái GRđộ kD6ox5qiêu NXo5ZNngạo làNXo5ZNm chD6ox5qo ngườiNXo5ZN NXo5ZNta rGRất muD6ox5qốn đánh.

“Phàn tD6ox5qiểu thư,i49mdb nNXo5ZNếu cNXo5ZNô không chNXo5ZNịu nổi49mdbi cậD6ox5qu tGRa, lúcD6ox5q i49mdbnào cũnGRg i49mdbcó thểD6ox5q bỏNXo5ZN hắNXo5ZNn. Tôi49mdbi cD6ox5qó ti49mdbhể giúD6ox5qp côNXo5ZN mộNXo5ZNt taNXo5ZNy, cam đNXo5ZNoan côi49mdb sGRẽ kNXo5ZNhông bịD6ox5q têGRn lưD6ox5qu manNXo5ZNh nài49mdby quấGRy rầy.”GR Li49mdbí ChD6ox5qính VũGR đeD6ox5qm chuyệnD6ox5q khôngGR thể xảyGR rNXo5ZNa i49mdbnày nGRói vớNXo5ZNi cô.

“Thật D6ox5qsự ci49mdbám ơnGR ýGR tốtNXo5ZN của cậNXo5ZNu, tôD6ox5qi NXo5ZNvà lãNXo5ZNo bNXo5ZNà nhấtD6ox5q địnhGR bêNXo5ZNn nGRhau đếnGR GRbạc đD6ox5qầu sD6ox5qau đNXo5ZNó cNXo5ZNùng nGRhau tGRham D6ox5qgia GRlễ đưa tii49mdbễn củaD6ox5q cậu.

“Tên hỗnGR i49mdbđản này.”D6ox5q Lí Ci49mdbhính i49mdbVũ ngâi49mdby NXo5ZNngười mộtD6ox5q cNXo5ZNhút, nhịi49mdbn khôngGR đượNXo5ZNc D6ox5qcười mắng.

Tần D6ox5qLạc LâmNXo5ZN ởGR bêni49mdb cạnh GR nghe tGRhấy bD6ox5qa chD6ox5qữ i49mdb“lễ đưGRa GRtiễn” i49mdbnhanh chGRóng cưGRời lD6ox5qớn, cưNXo5ZNời đếnD6ox5q ni49mdbổi kNXo5ZNhông đứng i49mdbvững đi49mdbược, hGRai NXo5ZNvai kNXo5ZNhông ngừngGR run.

Tình thếGR trướNXo5ZNc mắNXo5ZNt GRđã vượt quNXo5ZNa kNXo5ZNhả nD6ox5qăng li49mdbí giảii49mdb củaD6ox5q PhNXo5ZNàn SởNXo5ZN Ngữ,NXo5ZN đNXo5ZNôi NXo5ZNmắt toNXo5ZN, i49mdbmê D6ox5qhoặc bìnNXo5ZNh ti49mdbĩnh nhìni49mdb những việci49mdb đangNXo5ZN xGRảy raD6ox5q, mD6ox5qờ mNXo5ZNịt hỏi:“D6ox5qRốt ci49mdbuộc lD6ox5qà chuyệnD6ox5q gGRì i49mdbđang xi49mdbảy ra?”

“Cám ơni49mdb NXo5ZNcô GRgiúp chúnNXo5ZNg tôi kiếmNXo5ZN đượcGR phNXo5ZNần GRcơm beefi49mdbsteak i49mdbđắt tii49mdbền.” GRLí i49mdbChính VũNXo5ZN mGRỉm cườiNXo5ZN nói.

“Kiếm được?”GR i49mdbPhàn SởGR Ngữ trừngi49mdb i49mdbmắt nhìi49mdbn, vẫni49mdb lD6ox5qà vi49mdbẻ i49mdbmặt nNXo5ZNghi hoặc.

“Thật rD6ox5qa làD6ox5q phầNXo5ZNn thưD6ox5qởng hoàn ti49mdbhành nD6ox5qhiệm vụ.GR” TNXo5ZNần Lại49mdbc LâmNXo5ZN GRbổ sung.

“Phần thưởngi49mdb nNXo5ZNhiệm vụ?”D6ox5q Cô vẫni49mdb nhNXo5ZNư D6ox5qcũ nGRgây ngối49mdbc i49mdblặp lD6ox5qời GRnói cD6ox5qủa đốii49mdb GRphương, saNXo5ZNu đóD6ox5q mộtGR ýD6ox5q tưNXo5ZNởng GRkhông thể NXo5ZNtin đưi49mdbợc GRchậm NXo5ZNrãi chi49mdbui vài49mdbo đầGRu D6ox5qcô. CNXo5ZNô D6ox5qxoay ngưGRời đốiD6ox5q mặtD6ox5q vớiNXo5ZN Hi49mdbạ i49mdbTử Kình, lênD6ox5q NXo5ZNán ani49mdbh:“Anh kGRhông GRtuân thi49mdbủ ướci49mdb định?”

Hạ TửD6ox5q KìnhNXo5ZN lậpNXo5ZN D6ox5qtức nhíu màyGR.“Anh khônNXo5ZNg D6ox5qtuân thủNXo5ZN ướcGR địnhD6ox5q nào?”

“Công khaGRi chuyệnNXo5ZN chúng GRta kếtD6ox5q hôi49mdbn, anD6ox5qh GRnói GRdo D6ox5qem qi49mdbuyết định.”

“Đúng vNXo5ZNậy làD6ox5q i49mdbdo eD6ox5qm quyết đD6ox5qịnh, mD6ox5qà vD6ox5qừa rNXo5ZNồi D6ox5qem tGRự D6ox5qmình NXo5ZNcông kD6ox5qhai, khôngNXo5ZN phảiNXo5ZN sao?”D6ox5q i49mdbAnh nhíD6ox5qu mD6ox5qày, cói49mdb chút khóD6ox5q hiểuNXo5ZN hỏiD6ox5q ngNXo5ZNược lại.

“Anh đãi49mdb nóiGR GRtrước cho ngườiD6ox5q kGRhác biếD6ox5qt cònD6ox5q bảNXo5ZNo eD6ox5qm côNXo5ZNng khai?”D6ox5q Côi49mdb phảGRn bác.

“Anh đâuD6ox5q NXo5ZNcó nGRói chNXo5ZNo người nàGRo biếti49mdb tD6ox5qrước đi49mdbâu? ANXo5ZNnh NXo5ZNnói GRcho aiGR?” AnD6ox5qh hỏi.

“Không GRphải bọni49mdb họGR sao?” Phàni49mdb NXo5ZNSở NgữGR D6ox5qlập tứcNXo5ZN xoaGRy ngưNXo5ZNời, taNXo5ZNy chi49mdbỉ vi49mdbề phGRía Li49mdbí D6ox5qChính VGRũ GRcùng TầnGR LạcGR Lâm.

“Bọn D6ox5qhọ?” HạNXo5ZN TửD6ox5q Ki49mdbình nhăn mi49mdbày.“Hai người,”NXo5ZN AnNXo5ZNh hỏi:“TôiNXo5ZN cóD6ox5q nóiNXo5ZN chGRo quD6ox5qa chi49mdbo i49mdbhai ngườGRi biếi49mdbt NXo5ZNtôi đãGR kếtNXo5ZN hônNXo5ZN, vợ tôiNXo5ZN i49mdblà GRcô gáNXo5ZNi nD6ox5qày sao?”

Lí ChNXo5ZNính NXo5ZNVũ cùNXo5ZNng Tầni49mdb Lạc LâmD6ox5q nhD6ox5qất i49mdbthời cứnGRg họnNXo5ZNg, haGRi mi49mdbắt mởD6ox5q NXo5ZNto GRvô ti49mdbội, i49mdbvẻ mặtD6ox5q làNXo5ZN bịD6ox5q dọa.

“Cái gì,D6ox5q đăngD6ox5q kíGR kết hôn?”D6ox5q LD6ox5qí Chi49mdbính i49mdbVũ NXo5ZNkinh ngạcD6ox5q trNXo5ZNừng i49mdbmắt nhìD6ox5qn bọi49mdbn họ,NXo5ZN lắpD6ox5q bắi49mdbp nói:“ÝD6ox5q là,i49mdb GRcô ấy thậtGR sD6ox5qự li49mdbà lãoi49mdb bàGR củaNXo5ZN NXo5ZNcậu, khôngGR phD6ox5qải bạNXo5ZNn gáNXo5ZNi? CáNXo5ZNc ngươD6ox5qi thậD6ox5qt GRsự kGRết hôni49mdb? NXo5ZNLà vợ chồng?”

“Thật vNXo5ZNậy saoNXo5ZN? GRHạ Tử NXo5ZN Kình, anD6ox5qh NXo5ZNthật sựi49mdb kNXo5ZNết hôn?”GR TD6ox5qần LGRạc LâmD6ox5q cũnNXo5ZNg lD6ox5qộ ri49mdba vẻGR mặti49mdb GRkhông tD6ox5qin, NXo5ZNnhìn anh hỏi.

Phàn SởNXo5ZN ND6ox5qgữ lạii49mdb mD6ox5qờ mịt i49mdb khó hiểui49mdb, sD6ox5qao D6ox5qphản ứnD6ox5qg củaD6ox5q D6ox5qhai ngGRười đóD6ox5q lạiD6ox5q nhGRư vậNXo5ZNy, giốngi49mdb nhD6ox5qư cGRhỉ vừai49mdb mớiD6ox5q nghD6ox5qe tin anD6ox5qh kếD6ox5qt hôn?D6ox5q 1GR0 phúGRt trướci49mdb i49mdbkhông phảiGR bD6ox5qọn NXo5ZNhọ i49mdbđều đanD6ox5qg nD6ox5qói chuyệnNXo5ZN nàyD6ox5q sao?

“Hai ngưi49mdbời khônNXo5ZNg biết chuyệni49mdb D6ox5qanh ấyNXo5ZN D6ox5qvà tôD6ox5qi kếti49mdb NXo5ZNhôn sNXo5ZNao?” CD6ox5qô khôNXo5ZNng tựNXo5ZN chi49mdbủ đD6ox5qược lêni49mdb tiếngi49mdb hỏi.

Kia hai49mdbi ngNXo5ZNười khôngGR cNXo5ZNhút do GRdự lNXo5ZNập tứcD6ox5q lGRắc đầGRu, GRgiống nhưi49mdb vẫnD6ox5q NXo5ZNcòn khiếNXo5ZNp sợD6ox5q chỉi49mdb dựaNXo5ZN vàoGR bảnGR nănNXo5ZNg trảNXo5ZN lời cô.

“Vậy D6ox5qhai ngưi49mdbời i49mdbnói hoànD6ox5q thành nhiệNXo5ZNm vụi49mdb lNXo5ZNà nhiệmNXo5ZN GRvụ nào?”

“Tử KìGRnh nóD6ox5qi cậuD6ox5q GRta thíNXo5ZNch cô, côNXo5ZN NXo5ZNcũng thíD6ox5qch cậuGR NXo5ZNta GRnhưng khGRông biếGRt D6ox5qcô D6ox5qlo i49mdbsợ i49mdbcái NXo5ZNgì D6ox5qkhông D6ox5qdám thGRừa nhận i49mdbtình NXo5ZNcảm NXo5ZNcủa mìnhD6ox5q NXo5ZNnên i49mdbnhờ i49mdbchúng tôNXo5ZNi i49mdbgiúp đỡ.D6ox5q” Li49mdbí i49mdbChính VũNXo5ZN GRhơi bìi49mdbnh tĩnGRh lạGRi nhưng NXo5ZNtim vẫnNXo5ZN đậpNXo5ZN i49mdbmạnh vàNXo5ZN loD6ox5qạn nhi49mdbịp, i49mdbtrả lờii49mdb cô.

“Tôi pNXo5ZNhụ tNXo5ZNrách D6ox5qlàm chi49mdbo cô ghei49mdbn đểNXo5ZN xi49mdbem i49mdbcô cGRó phảnGR ứni49mdbg không.”GR TầnNXo5ZN LạNXo5ZNc Lâmi49mdb nóiNXo5ZN, giọGRng i49mdbnói nGRgây nNXo5ZNgốc giốGRng yNXo5ZN như LD6ox5qí ChíNXo5ZNnh Vũ.

“Tôi gD6ox5qiúp cậui49mdb tGRa diễnGR D6ox5qmột màn GRtình địchGR D6ox5qxuất hiệnNXo5ZN NXo5ZNrồi D6ox5qđánh i49mdbnhau D6ox5qđể xei49mdbm côD6ox5q cóGR thểi49mdb mắcGR mD6ox5qưu rồiD6ox5q thổGR lD6ox5qộ tình cD6ox5qảm haD6ox5qy khôGRng. Kếi49mdbt i49mdbquả D6ox5qcô thậtGR sựi49mdb tri49mdbúng kế.”NXo5ZN D6ox5qLí Chínhi49mdb Vũi49mdb tiếpi49mdb lờD6ox5qi TầnNXo5ZN Lạci49mdb Lâm NXo5ZNnói, sGRau đói49mdb hoNXo5ZNàn hồn,D6ox5q GRtrừng mD6ox5qắt nGRhìn Hại49mdb Ti49mdbử NXo5ZNKình NXo5ZNoán giậni49mdb nói:i49mdb“Tại saGRo lạNXo5ZNi lGRừa bọn GRtôi? Chúi49mdbng i49mdbtôi đềuNXo5ZN đồNXo5ZNng ýi49mdb NXo5ZNgiúp ci49mdbậu, cậuD6ox5q lạiGR cD6ox5qòn lừi49mdba NXo5ZNbọn tôi49mdbi gGRiờ tíD6ox5qnh sao đây?”

Không đểNXo5ZN ýGR bạnGR GRtốt GRđang bất mãnNXo5ZN, GRoán hậni49mdb &D6ox5qnbsp;nhìn chằi49mdbm chằmNXo5ZN mNXo5ZNình, NXo5ZNHạ TửD6ox5q KìnhNXo5ZN chỉGR ci49mdbhú ýGR đếnGR sui49mdby nghĩ vD6ox5qà phảni49mdb ứD6ox5qng củD6ox5qa lãoNXo5ZN bà.

“Nghe thấyGR NXo5ZNkhông? Amh khôngD6ox5q i49mdbcó nóiNXo5ZN chi49mdbo bọnNXo5ZN hi49mdbọ biết,GR vẫi49mdbn tD6ox5quân NXo5ZNthủ D6ox5qước địnhD6ox5q củai49mdb chúi49mdbng tai49mdb.” AnD6ox5qh GRthành thật nói.

“Uhm,” CôGR i49mdbgật đầuGR, tiếp tGRheo vẻD6ox5q mặtNXo5ZN nNXo5ZNghiêm tNXo5ZNúc D6ox5qnhìn anh:“Ni49mdbhưng anNXo5ZNh kD6ox5qhông tuâi49mdbn i49mdbthủ quNXo5ZNy tắc.”

“Quy tắi49mdbc D6ox5qnào?” Ai49mdbnh nGRhíu mày hỏi.

“Anh lừGRa em.”

“Vấn đềNXo5ZN lài49mdb NXo5ZNsao anNXo5ZNh không D6ox5qnhớ rõD6ox5q cNXo5ZNó cáiD6ox5q quGRy tắci49mdb nD6ox5qày?” NXo5ZNAnh vôi49mdb tộiNXo5ZN nóNXo5ZNi, kỳNXo5ZN tGRhật căD6ox5qn bảni49mdb li49mdbà chơiD6ox5q xấui49mdb cô.

“Nếu quyGRền côngD6ox5q khGRai là củaGR NXo5ZNem GRanh khônGRg đượcD6ox5q GRsử dụD6ox5qng biệNXo5ZNn phái49mdbp nàNXo5ZNy i49mdbbắt eNXo5ZNm NXo5ZNcông khai.”NXo5ZN Ci49mdbô nghiêNXo5ZNm túc nói.

“Ai, GRem yi49mdbêu cóNXo5ZN phi49mdbải em hD6ox5qiểu lầGRm rồiNXo5ZN D6ox5qkhông?” Ai49mdbnh trừGRng mNXo5ZNắt nhìn,D6ox5q GRvẻ mặD6ox5qt càD6ox5qng thêGRm GRvô tộGRi, GRlàm bi49mdbộ thở GR dài nói.

“Cái gì?”NXo5ZN Côi49mdb bấi49mdbt ngNXo5ZNờ hỏi.

“Anh đi49mdbang NXo5ZNcùng NXo5ZNem i49mdbnói chuyện đánhD6ox5q cượcD6ox5q tNXo5ZNối nGRay, eD6ox5qm đanD6ox5qg NXo5ZNnói cGRái gNXo5ZNì? TGRuy rằngGR NXo5ZNanh dùnNXo5ZNg GRkế cũD6ox5qng hNXo5ZNơi tốn kéD6ox5qm nhNXo5ZNưng i49mdbem đồngD6ox5q GRý cônD6ox5qg khaGRi D6ox5qchuyện i49mdbchúng GRta kếD6ox5qt hônNXo5ZN thNXo5ZNật sựGR khD6ox5qiến NXo5ZNanh rất vui.D6ox5q” NXo5ZNAnh NXo5ZNnói xD6ox5qong độtNXo5ZN nhiGRên i49mdbhôn cô.

“Anh NXo5ZNyêu D6ox5qem, lãoi49mdb bà.”

Trong nháGRy mắtNXo5ZN mặti49mdb NXo5ZNPhàn Sở NgữNXo5ZN &ni49mdbbsp;nhanh chD6ox5qóng đỏi49mdb lêNXo5ZNn khôngi49mdb i49mdbbiết lNXo5ZNà đi49mdbỏ bD6ox5qừng haNXo5ZNy i49mdbchỉ GRhồng hồngGR. Anh i49mdbthật D6ox5qti bỉ.

“Thì rD6ox5qa NXo5ZNlà thế……i49mdb cậu  thậD6ox5qt đúngi49mdb làGR NXo5ZNcó i49mdbđủ tD6ox5qi bỉi49mdb vNXo5ZNô si49mdbỉ.” LíGR ChD6ox5qính Vi49mdbũ thaD6ox5qy côGR nói49mdbi rD6ox5qa lờiD6ox5q trong lòng.

Ở i49mdbmột D6ox5qbên nghD6ox5qe nửaD6ox5q ngày, i49mdb anh NXo5ZNrốt cụcD6ox5q cóGR NXo5ZNthể hGRiểu đượcNXo5ZN i49mdb7, i49mdb8 GRphần củaNXo5ZN GRcâu chuyệD6ox5qn, D6ox5qnếu giốnGRg nhưNXo5ZN nhữnNXo5ZNg lời i49mdb cậu NXo5ZNta ni49mdbói ti49mdbhì HGRạ TửD6ox5q KìNXo5ZNnh GRthật đúngGR làGR cóD6ox5q đNXo5ZNủ tGRi GRbỉ i49mdbvô sỉD6ox5q NXo5ZNvì đại49mdbt đượci49mdb mNXo5ZNục đích khônNXo5ZNg ngạD6ox5qi di49mdbùng NXo5ZNbất cứGR thủD6ox5q đNXo5ZNoạn tồNXo5ZNi i49mdbtệ nào.NXo5ZN Ni49mdbhưng lD6ox5qà cáiNXo5ZN i49mdbmục đíchD6ox5q kD6ox5qia nNXo5ZNghe có vẻi49mdb buồnGR cười.

“Ha ha……”D6ox5q Càni49mdbg nghGRĩ càng cảmD6ox5q GRthấy buồnGR NXo5ZNcười, Li49mdbí ChíD6ox5qnh Vũi49mdb D6ox5qnhịn khôngi49mdb đượcD6ox5q cườii49mdb i49mdbthành tiếng.“NgưGRời luôn thuậnNXo5ZN lợi49mdbi D6ox5qtrong NXo5ZNviệc lGRiên D6ox5qquan i49mdbđến i49mdbphụ i49mdbnữ NXo5ZNnhư cNXo5ZNậu thNXo5ZNì ri49mdba cũngi49mdb D6ox5qcó nNXo5ZNgày nhGRư thế nàyGR GRsao? D6ox5qHa ha……”NXo5ZN CướiGR lãi49mdbo bi49mdbà, li49mdbão bài49mdb cũnD6ox5qg khônD6ox5qg i49mdbchịu côngD6ox5q NXo5ZNkhai qGRuan hệD6ox5q với anNXo5ZNh? Ri49mdbất bNXo5ZNuồn cười!

Tần LạcGR LâmD6ox5q ởD6ox5q GRbên cGRạnh cũng cườGRi theo.

“Nhưng D6ox5qtôi NXo5ZNcũng muốnNXo5ZN chúc NXo5ZNmừng GRhai người.”D6ox5q Ci49mdbô vi49mdbừa cưi49mdbời vừaNXo5ZN nói.

Tạm thời49mdbi bỏNXo5ZN i49mdbqua NXo5ZNmột bên i49mdb sự i49mdbtức giậnD6ox5q đốiGR vD6ox5qới i49mdbti bGRỉ lãoi49mdb cônNXo5ZNg, PGRhàn SởNXo5ZN D6ox5qNgữ đemGR áGRnh mắi49mdbt GRchuyển đNXo5ZNến vD6ox5qị Tần D6ox5qLạc GRLâm tiểuD6ox5q tNXo5ZNhư NXo5ZNxinh đẹpGR tNXo5ZNự tiNXo5ZNn NXo5ZNlàm GRcô thấyi49mdb gheNXo5ZNn tGRị “Xini49mdb hỏD6ox5qi……” Côi49mdb muốnNXo5ZN nói D6ox5q lại ti49mdbhôi, nhi49mdbìn đốiNXo5ZN phương.

Tần LNXo5ZNạc LNXo5ZNâm D6ox5qmỉm cD6ox5qười nhìnNXo5ZN cô, tD6ox5qrên i49mdbmặt tNXo5ZNất D6ox5qcả đềuGR D6ox5qlà D6ox5qsự thâD6ox5qn NXo5ZNthiện khôngNXo5ZN D6ox5qcó i49mdbmột chD6ox5qút GRđối  địchD6ox5q hoặc chếNXo5ZN nhạo.“CôGR cNXo5ZNó i49mdbgì mui49mdbốn hỏii49mdb tôii49mdb sao?”i49mdb CôNXo5ZN ônGR GRnhu hỏi.

Cô NXo5ZNgật gậi49mdbt đầu,i49mdb thD6ox5qoáng NXo5ZNdo dự mGRột GRchút mớiNXo5ZN mởD6ox5q miệngNXo5ZN hỏiGR :“HaiGR ngGRươi hìnhNXo5ZN nhGRư GR rất i49mdbquen thuộc?”

Tần LạGRc GRLâm bD6ox5qỗng i49mdbnhiên khẽ NXo5ZNcười mộNXo5ZNt tiNXo5ZNếng, chNXo5ZNế nD6ox5qhạo nhìnNXo5ZN D6ox5qHạ TửNXo5ZN Kìi49mdbnh nD6ox5qói:“Lão bD6ox5qà GRcủa NXo5ZNanh đanD6ox5qg ghi49mdben, anh nêni49mdb caD6ox5qo hứngNXo5ZN, đắcNXo5ZN GRý đi?”

“Đúng vậyNXo5ZN, tôiGR mừnGRg đến nổiNXo5ZN sNXo5ZNắp bi49mdbay li49mdbên D6ox5q9 tầngNXo5ZN mây.”NXo5ZN Hại49mdb Tửi49mdb i49mdbKình nhếi49mdbch miệnGRg nóNXo5ZNi, bộD6ox5q D6ox5qdáng GRquả thi49mdbật vui vẻGR kD6ox5qhông thôi.

Phàn Sởi49mdb NgữD6ox5q lạii49mdb đỏi49mdb mặt.

“3 ngD6ox5qười i49mdbchúng tôii49mdb i49mdblà bạn i49mdbthời đạiD6ox5q học.”GR TầnNXo5ZN LạcD6ox5q LâGRm cưGRời nói.

Bạn GRthời đạiGR D6ox5qhọc? Thi49mdbì GRra là thế.

Phàn NXo5ZNSở NgGRữ rốti49mdb cụD6ox5qc xóD6ox5qa bỏ đượcNXo5ZN i49mdbnghi nNXo5ZNgờ NXo5ZNtrong lònD6ox5qg nhưngGR lD6ox5qại chứnD6ox5qg minNXo5ZNh đượcNXo5ZN NXo5ZNmột vi49mdbiệc đóNXo5ZN D6ox5qlà —D6ox5q ngD6ox5qay từ đầuGR anNXo5ZNh cũngNXo5ZN i49mdbđã lGRên kếi49mdb hoD6ox5qạch tấtD6ox5q cảGR, li49mdbàm chi49mdbo GRcô ngơD6ox5q nD6ox5qgác rơNXo5ZNi vàD6ox5qo cạmi49mdb bGRẫy của aD6ox5qnh mNXo5ZNà kNXo5ZNhông biết.

Anh thậi49mdbt si49mdbự GRrất tD6ox5qi bỉ.

Nhưng là……i49mdb Aizi49mdb, ti49mdbại sao côi49mdb i49mdbmột chúi49mdbt cũngi49mdb kNXo5ZNhông cảGRm thNXo5ZNấy i49mdbchán gi49mdbhét hGRoặc gD6ox5qiận anh?

Tình yêGRu thậtNXo5ZN si49mdbự làmGR chGRo con ngưD6ox5qời NXo5ZNmù quáng.

Cũng NXo5ZNmay saD6ox5qu bD6ox5quổi li49mdbễ phát D6ox5q biểu i49mdblà ngàyi49mdb nghD6ox5qỉ nếuNXo5ZN i49mdbkhông PhD6ox5qàn D6ox5qsở Ni49mdbgữ i49mdbthật đúngD6ox5q làGR khôi49mdbng bGRiết nêni49mdb đốNXo5ZNi mặti49mdb với đồngGR nD6ox5qghiệp NXo5ZNở công&nbD6ox5qsp; tNXo5ZNy nhGRư thGRế nào.

Cô hoi49mdbàn toàD6ox5qn khôngD6ox5q nghi i49mdb ngờ chuyệnGR i49mdbcô ki49mdbết hônD6ox5q cGRùng i49mdblão bD6ox5qản sẽGR troD6ox5qng thờiD6ox5q gD6ox5qian ngGRắn nhấtNXo5ZN giGRống nhGRư lửa i49mdbcháy lGRan tGRoàn côNXo5ZNng GRty, dùD6ox5q NXo5ZNsao đâyGR D6ox5qcũng NXo5ZNlà côni49mdbg tNXo5ZNy qi49mdbuan i49mdbhệ xi49mdbã hộGRi, NXo5ZNtin tứcD6ox5q đặc biệtNXo5ZN nhaNXo5ZNnh nhạy.

Aiz, cứi49mdb nghD6ox5qĩ đếnD6ox5q tNXo5ZNhứ hai phảii49mdb i49mdbđối i49mdbmặt vớiD6ox5q GRmọi ni49mdbgười ởi49mdb côGRng tD6ox5qy, ci49mdbô liềNXo5ZNn cảmi49mdb thấD6ox5qy bD6ox5qi thương,NXo5ZN thậi49mdbt sựi49mdb rấi49mdbt bi thương.

Nhịn kNXo5ZNhông đD6ox5qược, D6ox5qcô đi49mdbánh người đàni49mdb ôni49mdbg GRđang i49mdbxem GRtạp i49mdbchí GRở NXo5ZNbên cạnhi49mdb mộtD6ox5q cái.

“Ối! LGRão i49mdbbà, D6ox5qem NXo5ZNmuốn mưu NXo5ZNsát chồngD6ox5q sao?”D6ox5q GRHạ TNXo5ZNử KìD6ox5qnh cốD6ox5q NXo5ZNtình lNXo5ZNàm NXo5ZNra vẻGR đaNXo5ZNu đớn.

Cô giảGR vời49mdb i49mdbnhư khôni49mdbg nghe thấy,D6ox5q i49mdbcũng khôngNXo5ZN thèD6ox5qm lNXo5ZNiếc nhìNXo5ZNn ani49mdbh, tGRiếp tụcD6ox5q làmi49mdb i49mdbnhư khôi49mdbng nNXo5ZNhìn thD6ox5qấy anhNXo5ZN, nhìn vềi49mdb phíNXo5ZNa trưới49mdbc, NXo5ZNlo lắngD6ox5q D6ox5qngày thi49mdbứ i49mdbhai phGRải đốiD6ox5q mặNXo5ZNt vớiNXo5ZN đồngNXo5ZN nNXo5ZNghiệp nhNXo5ZNư tD6ox5qhế nào.

“Ai, lãoNXo5ZN bàD6ox5q, eGRm sD6ox5quy ngi49mdbhĩ cái gì?i49mdb TGRại sGRao cảD6ox5q bD6ox5quổi sáNXo5ZNng NXo5ZNem ci49mdbũng kGRhông nhìi49mdbn lD6ox5qão cônGRg tuấnD6ox5q suấtNXo5ZN, gợiGR cảmi49mdb mị hoặNXo5ZNc củaNXo5ZN mìnhD6ox5q mộNXo5ZNt cái?”GR NXo5ZNAnh i49mdbbỗng nhiD6ox5qên nNXo5ZNhẹ i49mdbnhàng xoGRay mặD6ox5qt D6ox5qcủa cGRô đD6ox5qối diện mìGRnh,ra vẻ&nNXo5ZNbsp; đángD6ox5q thươnD6ox5qg, ôD6ox5qn GRnhu hỏi.

“Còn khNXo5ZNông pGRhải tại49mdbi ai49mdbnh hại.” Ci49mdbô hGRung hăngD6ox5q ti49mdbrừng mD6ox5qắt nhìnGR D6ox5qanh mộtNXo5ZN cáiD6ox5q, nhD6ox5qịn khôni49mdbg NXo5ZNđược lạiD6ox5q D6ox5qđánh NXo5ZNanh một cái.

“Ối!” AnD6ox5qh lạiNXo5ZN lầGRn nữai49mdb giảGR đau NXo5ZNkêu rD6ox5qa tiếng,“Ti49mdbhì rD6ox5qa NXo5ZNanh cướiGR phảGRi D6ox5qmột NXo5ZNlão bàD6ox5q bi49mdbạo lựcNXo5ZN nha.”

“Nếu eD6ox5qm lài49mdb D6ox5q bạo lực NXo5ZNlão bNXo5ZNà vậyNXo5ZN anNXo5ZNh chGRính GRlà tGRi bỉGR lGRão NXo5ZNcông.” D6ox5qCô trừngNXo5ZN mắi49mdbt nói.

“Hắc, lD6ox5qão bD6ox5qà, lãoGR công D6ox5qcủa NXo5ZNem GRti bi49mdbỉ hồii49mdb nàoi49mdb? TD6ox5qa đượcGR ci49mdbông nhậni49mdb i49mdblà chíni49mdbh nhNXo5ZNân i49mdbquân tGRử đGRó i49mdbnha.” D6ox5qAnh đem i49mdb tạp D6ox5qchí đi49mdbặt i49mdbtrên i49mdbbàn trD6ox5qà, nghD6ox5qiêm chỉnhi49mdb i49mdbkháng nghị.

“Chính i49mdbnhân quâNXo5ZNn tNXo5ZNử sẽi49mdb NXo5ZNvì thắng tNXo5ZNhua mi49mdbà sửD6ox5q GRdụng NXo5ZNthủ đoạn?”NXo5ZN NóiNXo5ZN xNXo5ZNong côD6ox5q cònGR GRrõ ràGRng i49mdbchỉ ra:“ĐêmNXo5ZN qua.”

“Em cGRó i49mdbbiết i49mdbcâu “đại tri49mdbượng phD6ox5qu cNXo5ZNo đượcD6ox5q D6ox5qdãn được”i49mdb ”D6ox5q D6ox5qÝ NXo5ZNchính i49mdblà D6ox5qthỉnh tGRhoảng khi49mdbông làmD6ox5q cGRhính nhân quâni49mdb tửGR D6ox5qcũng i49mdbđược bởiNXo5ZN NXo5ZNvì ani49mdbh lGRà i49mdbmột đD6ox5qại NXo5ZNtrượng pD6ox5qhu GRco đượcGR giNXo5ZNãn được.

Đối mặtD6ox5q vớiD6ox5q ngNXo5ZNười ănD6ox5q nói trơD6ox5qn trGRu, ngD6ox5qụy biệGRn thi49mdbành ti49mdbài nhưD6ox5q Hại49mdb TửGR Kìi49mdbnh, PhànGR SởGR Ni49mdbgữ i49mdbcăn bảnGR D6ox5qkhông i49mdbphải là i49mdb đối thủGR củD6ox5qa aGRnh, ngoàiNXo5ZN vi49mdbiệc iNXo5ZNm lặngD6ox5q khôi49mdbng D6ox5qnói gD6ox5qì côi49mdb i49mdbcũng chNXo5ZNỉ i49mdbcó thểD6ox5q ti49mdbrừng ani49mdbh, dùng i49mdbsức trừGRng anGRh đểi49mdb chốngD6ox5q đỡ.

“Lão bà,D6ox5q lúcNXo5ZN eD6ox5qm phGRẫn nộ trôngi49mdb thD6ox5qật đángi49mdb D6ox5qyêu.” NXo5ZNAnh D6ox5qcười khẽ,NXo5ZN kìmD6ox5q i49mdblòng ki49mdbhông đưNXo5ZNợc cúiNXo5ZN ngườGRi D6ox5qhôn i49mdbcô một chút.

“Uy, D6ox5qem đi49mdbang tứcGR giậnGR.” Cô trD6ox5qừng i49mdbmắt nhìGRn anh.

“Lúc eD6ox5qm ti49mdbức gi49mdbiận trônD6ox5qg cũng thậD6ox5qt đánNXo5ZNg yêi49mdbu.” Ai49mdbnh li49mdbàm nhưD6ox5q ki49mdbhông ni49mdbghe thGRấy lạiD6ox5q hD6ox5qôn cô.

“Uy!” NXo5ZNCô đánhi49mdb anNXo5ZNh mNXo5ZNột cái, vừGRa bNXo5ZNực mìnhi49mdb vừaD6ox5q bNXo5ZNuồn NXo5ZNcười, thậD6ox5qt làGR sắpNXo5ZN khônGRg chịNXo5ZNu nGRổi anh.

“Anh NXo5ZNyêu eGRm, li49mdbão GRbà.” AnhD6ox5q bắt D6ox5qlấy GRtay côNXo5ZN, mườiGR ni49mdbgón GRtay đaNXo5ZNn D6ox5qvào nhaui49mdb, thNXo5ZNâm tìGRnh cGRhân thàni49mdbh nói.

Mặt củi49mdba côGR GRđỏ hNXo5ZNồng, nhịn khôGRng đưi49mdbợc liếi49mdbc i49mdbanh mộti49mdb cáii49mdb, i49mdblẩm bi49mdbẩm nói:“AnGRh thNXo5ZNật sựNXo5ZN thựcNXo5ZN tD6ox5qi GRbỉ, cNXo5ZNhỉ GRbiết D6ox5qnói sang chuyi49mdbện khác.”

“Ai, GRtất ci49mdbả đềNXo5ZNu li49mdbà hiểu lầm,GR D6ox5qsao aD6ox5qnh lạNXo5ZNi nóD6ox5qi sD6ox5qang chuyệnD6ox5q kNXo5ZNhác được?D6ox5q Bấti49mdb quá,”i49mdb AGRnh đGRột nhiGRên thaGRy vi49mdbẻ mặt đứngD6ox5q D6ox5qđắn nói,i49mdb “AD6ox5qnh khôngGR ngạii49mdb hNXo5ZNọc hỏiGR ngưi49mdbời kháD6ox5qc NXo5ZNmột D6ox5qchút, chúngi49mdb GRta lúi49mdbc nãy đD6ox5qang thảoi49mdb luậnGR vNXo5ZNấn đD6ox5qề NXo5ZNgì? AnD6ox5qh yi49mdbêu GRem nGRhiều D6ox5qnhư NXo5ZNthế nàoGR saoGR? Đápi49mdb áD6ox5qn i49mdblà i49mdbrất yêu, D6ox5q rất yêu.”

Anh mặtGR dàGRy i49mdbtự hD6ox5qỏi tựi49mdb đáp, kD6ox5qhiến cD6ox5qô nhịni49mdb khi49mdbông đượcD6ox5q mỉD6ox5qm cười.

Cô thật sự,NXo5ZN thậtNXo5ZN sựGR chịuNXo5ZN ki49mdbhông nổiGR anGRh, cũGRng cGRhịu khôD6ox5qng nNXo5ZNổi chínNXo5ZNh mìnhNXo5ZN quD6ox5qá yêu anhNXo5ZN…… Cảmi49mdb gi49mdbiác nàNXo5ZNy cD6ox5qó GRchút hơiGR đángi49mdb sợ.

“Làm sao vậy?”D6ox5q ChNXo5ZNú NXo5ZNý thấD6ox5qy nD6ox5qụ cưNXo5ZNời củNXo5ZNa cGRô bD6ox5qiến mấi49mdbt mộtGR cácD6ox5qh ki49mdbhông bNXo5ZNình thườngGR, anh qui49mdban tD6ox5qâm ônD6ox5q nNXo5ZNhu hỏi.

“Chúng ta thậtGR sNXo5ZNự cóGR D6ox5qthể yêuD6ox5q nhD6ox5qau i49mdbcả đời49mdbi, bi49mdbạch đầD6ox5qu giaNXo5ZNi li49mdbão sao?i49mdb” CôD6ox5q D6ox5qhỏi anGRh, NXo5ZNvẻ mặt loGR lắng,GR khGRiếp sNXo5ZNự D6ox5qvề tươngD6ox5q lai.

“Đương nhiên GRcó i49mdbthể.” AGRnh khôGRng cNXo5ZNhút dD6ox5qo di49mdbự trảGR lời.

“Thật vậy saGRo?” CôNXo5ZN phátGR hNXo5ZNiện mìni49mdbh cGRàng NXo5ZNngày cNXo5ZNàng yêuD6ox5q anD6ox5qh D6ox5qvì vD6ox5qậy càGRng cảmGR thD6ox5qấy sợGR hãi.

“Đương nhiên.” GRAnh NXo5ZNnói nhưD6ox5q đD6ox5qinh đóngi49mdb cột,NXo5ZN“Chuyện khi49mdbác ki49mdbhông nói,GR chỉGR NXo5ZNcần ni49mdbhìn bốNXo5ZN mẹ củD6ox5qa hi49mdbai GRta, bọNXo5ZNn họNXo5ZN chNXo5ZNung tìnD6ox5qh yêGRu nD6ox5qhau mi49mdbà chúnD6ox5qg tGRa li49mdbại thừai49mdb hưGRởng giGRen di NXo5ZNtruyền củi49mdba họGR vìGR NXo5ZNvậy GRchúng ti49mdba nhấtNXo5ZN D6ox5qđịnh cGRó thNXo5ZNể yêGRu nhai49mdbu đNXo5ZNến bạGRc đầu.”

Cách anh tGRhuyết pi49mdbhục lNXo5ZNàm cNXo5ZNho GRcô buNXo5ZNồn cườiGR nhưnD6ox5qg GRchỉ chối49mdbc láNXo5ZNt nóNXo5ZN lạii49mdb biếnD6ox5q mất.

“Còn chuyện gìD6ox5q sNXo5ZNao?” D6ox5qtay ani49mdbh chại49mdbm vài49mdbo mNXo5ZNặt côGR, D6ox5qkiên nNXo5ZNhẫn hGRỏi lại,GR i49mdbanh NXo5ZNkhông tGRhể chịu D6ox5q được i49mdbkhi thấD6ox5qy côD6ox5q buồn.

“Thứ hai khi49mdbi đii49mdb NXo5ZNlàm, eGRm i49mdbnên lD6ox5qàm cái49mdbi gD6ox5qì bD6ox5qây gi49mdbiờ?” Ci49mdbô nGRhăn mặti49mdb hD6ox5qỏi anh.

“Cái gì làmD6ox5q sai49mdbo bâyi49mdb giNXo5ZNờ?” AnGRh khôngNXo5ZN hiểNXo5ZNu cD6ox5qô đanGRg hỏiNXo5ZN cGRái gì.

Thứ hai ởGR cGRông tD6ox5qy cNXo5ZNó chuyD6ox5qện gD6ox5qì D6ox5qmà D6ox5qanh khNXo5ZNông bNXo5ZNiết GRsao? Hi49mdbạ GRTử KìnGRh suGRy nghĩ.

“Chuyện chúng tD6ox5qa kếtNXo5ZN hi49mdbôn, đếGRn thNXo5ZNứ GRhai nhD6ox5qất đi49mdbịnh đãi49mdb truyNXo5ZNền đếnGR taNXo5ZNi mỗGRi ngườiNXo5ZN tronGRg ci49mdbông ty, đGRến lúci49mdb đNXo5ZNó NXo5ZNem i49mdbnên đốii49mdb mặtNXo5ZN vi49mdbới họGR nhi49mdbư thD6ox5qế nàNXo5ZNo đây?i49mdb” PD6ox5qhàn SD6ox5qở Ngữi49mdb khGRông chuGRyển mắt nhìni49mdb anhNXo5ZN, kGRhông biếtNXo5ZN NXo5ZNanh cóGR phảiD6ox5q đaD6ox5qng giảNXo5ZN ngốNXo5ZNc vớiGR cNXo5ZNô không.

“Thì ra i49mdblà chuyệni49mdb này.”

Nhìn anh NXo5ZNra vD6ox5qẻ đãNXo5ZN hiNXo5ZNểu lạiD6ox5q NXo5ZNcòn rấGRt thoảiD6ox5q D6ox5qmái vuGRi thíD6ox5qch D6ox5qlàm i49mdbcho côD6ox5q ni49mdbhất i49mdbthời bốcD6ox5q hỏa.

“Đúng vậy, chíni49mdbh lD6ox5qà chuyi49mdbện này!i49mdb” CNXo5ZNô trừi49mdbng mi49mdbắt nói,“AnhNXo5ZN &nbspi49mdb;nói nêi49mdbn GRlàm i49mdbgì bD6ox5qây giờ?”

“Chỉ cần tD6ox5qhoải máiNXo5ZN nhậnGR sựD6ox5q NXo5ZNchúc phúci49mdb củai49mdb mọiD6ox5q nNXo5ZNgười làNXo5ZN đD6ox5qược rồi.”

“Anh nói thậti49mdb i49mdbđơn giản.D6ox5q” CGRô giậni49mdb GRdỗi đánGRh aNXo5ZNnh i49mdbmột cái.

“Là em NXo5ZNsuy nNXo5ZNghĩ quGRá phGRức D6ox5qtạp. ENXo5ZNm rốti49mdb cuộcNXo5ZN D6ox5qlo lắGRng cNXo5ZNái gD6ox5qì, NXo5ZNlão bi49mdbà?” D6ox5qAnh i49mdbkéo ci49mdbô vào troNXo5ZNng lònNXo5ZNg, i49mdbôn nhNXo5ZNu hỏi.

“Đại soái ci49mdba lãGRo bảnNXo5ZN cNXo5ZNưới mộti49mdb nD6ox5qữ thưi49mdb kNXo5ZNí i49mdbtrong côD6ox5qng tGRy, khôngNXo5ZN D6ox5qbắt mắNXo5ZNt, cáNXo5ZN i49mdbtính cứng nhắcGR ci49mdbâu nệ,i49mdb khôngGR lD6ox5qàm NXo5ZNcho ngườii49mdb kGRhác yi49mdbêu mếi49mdbm, nếNXo5ZNu ani49mdbh lNXo5ZNà ngườii49mdb i49mdbđứng xGRem, anh i49mdb sẽ ngD6ox5qhĩ nD6ox5qhư i49mdbthế nào?”

“Cô gái nàyNXo5ZN thậti49mdb lợiNXo5ZN hại?”NXo5ZN AnGRh hơD6ox5qi đD6ox5qăm GRchiêu lii49mdbếc ni49mdbhìn ci49mdbô mộGRt cNXo5ZNái, GRsau đD6ox5qó thNXo5ZNong thả D6ox5qnhíu màyNXo5ZN nói.

“Còn gì nữa?”

“Cô ta biD6ox5qết dNXo5ZNùng mGRê thuậi49mdbt, ni49mdbếu khôi49mdbng, cGRông i49mdbphu tri49mdbên giườnGRg khẳnGRg địnhNXo5ZN NXo5ZNđặc biệi49mdbt tốt?” ANXo5ZNnh nhănGR mặNXo5ZNt GRnói tiếp.

Cô trừng i49mdbmắt liếNXo5ZNc NXo5ZNanh mộti49mdb cái,NXo5ZN ngD6ox5qhiến rănGRg ngD6ox5qhiến lợiNXo5ZN hỏi:GR“Còn i49mdbgì nữa?”

“Không biết ci49mdbô tD6ox5qa lNXo5ZNàm nhD6ox5qư thếi49mdb nàoD6ox5q mêNXo5ZN hoi49mdbặc rồiD6ox5q trèNXo5ZNo lêD6ox5qn gNXo5ZNiường củaGR GRlão bản?NXo5ZN LD6ox5qà lúcNXo5ZN cùng lãoNXo5ZN D6ox5qbản GRra ngoàiD6ox5q ci49mdbông táci49mdb, lD6ox5qừa NXo5ZNcho lãGRo bảGRn uốngNXo5ZN saGRy i49mdblàm i49mdbra nhữngGR chuyGRện i49mdbkhông tự ci49mdbhủ đượcNXo5ZN saoGR? Hai49mdby lNXo5ZNà i49mdbtrực ti49mdbiếp cưi49mdbỡng éNXo5ZNp quNXo5ZNan GRhệ, saNXo5ZNu đi49mdbó GRthành côNXo5ZNng lấGRy tự sáGRt ui49mdby hiếpi49mdb D6ox5qbức hôn……”

“Uy!” Thấy anD6ox5qh càngNXo5ZN nóiNXo5ZN cànD6ox5qg lD6ox5qưu loáD6ox5qt, D6ox5qcàng khD6ox5qoa GRtrương, Pi49mdbhàn SởGR Ni49mdbgữ nhịnNXo5ZN ki49mdbhông được đánhD6ox5q i49mdbanh mộtGR chút.

“Đây không phảii49mdb D6ox5qlà i49mdbsuy nghĩi49mdb củaGR ei49mdbm saoGR?” GRAnh lD6ox5qàm nhGRư vôD6ox5q NXo5ZNtội nói.

“Em đang GRhỏi aNXo5ZNnh nghNXo5ZNĩ nhưD6ox5q thếNXo5ZN nào?”i49mdb Ci49mdbô nói.

Anh im lặi49mdbng troD6ox5qng NXo5ZNchốc lD6ox5qát rồiGR chăD6ox5qm chi49mdbú nhìni49mdb côGR, thGRong thảNXo5ZN GRnói:“Anh sẽi49mdb nghĩD6ox5q đây ni49mdbhất đGRịnh GRlà D6ox5qchân tình.”

Cô ngẩn raD6ox5q, khôngGR i49mdbthể di49mdbời kNXo5ZNhỏi đGRôi mắtGR thâGRm GRtình củaGR anh.

“Anh sẽ nghĩ……”i49mdb NXo5ZNAnh tiD6ox5qếp tụci49mdb nóNXo5ZNi,“Cô gáiNXo5ZN nGRày nhấti49mdb địNXo5ZNnh ci49mdbó đii49mdbểm đặD6ox5qc biệNXo5ZNt i49mdbnên đạiGR soáii49mdb ca lãGRo bảNXo5ZNn D6ox5qkia mớiD6ox5q mi49mdbê luyếGRn, áD6ox5qi mộGR, khôGRng thGRể tựGR kNXo5ZNìm chếi49mdb màGR yD6ox5qêu cNXo5ZNô GRấy, D6ox5qsau đó GRcòn cướiGR lNXo5ZNàm vợ,GR đồngNXo5ZN thờD6ox5qi NXo5ZNphát ti49mdbhệ cải49mdb đờiGR i49mdbchỉ nắmi49mdb NXo5ZNtay côNXo5ZN, GRcùng ci49mdbô sốngD6ox5q đếNXo5ZNn đầu bạc.”

Trái tim củNXo5ZNa côNXo5ZN ki49mdbhông tD6ox5qự chi49mdbủ đượcD6ox5q đi49mdbập D6ox5qnhanh lGRên, vìD6ox5q nhi49mdbu tìNXo5ZNnh trNXo5ZNong mắD6ox5qt aGRnh vGRà D6ox5qnhững lời anD6ox5qh nóiD6ox5q mD6ox5qà i49mdbcảm động.

“Lão công……”

Anh lấy taD6ox5qy GRche miệngD6ox5q côGR lạii49mdb, khôNXo5ZNng chNXo5ZNo D6ox5qcô mi49mdbở mii49mdbệng nD6ox5qói D6ox5qchuyện, muốnGR côD6ox5q GRnghe anh nói.

“Lão bà, tạiNXo5ZN sGRao eD6ox5qm pi49mdbhải GRquan tGRâm D6ox5qngười khácD6ox5q nghNXo5ZNĩ gì?”NXo5ZN AnD6ox5qh chGRân thànNXo5ZNh nhìni49mdb cô nói.“NXo5ZNNgười khD6ox5qác GRmuốn nNXo5ZNghĩ ni49mdbhư thếi49mdb nàNXo5ZNo li49mdbà chuNXo5ZNyện củaNXo5ZN hGRọ, kD6ox5qhông i49mdbliên qGRuan đến chúngNXo5ZN NXo5ZNta, kGRhông phảD6ox5qi saoGR? GNXo5ZNiống nNXo5ZNhư bGRa NXo5ZNmẹ ei49mdbm, bD6ox5qọn họi49mdb GRchênh lệchD6ox5q tuổD6ox5qi D6ox5qtác nhất D6ox5q định ci49mdbó nGRhiều ngườiNXo5ZN khônNXo5ZNg NXo5ZNxem NXo5ZNtrọng phảiD6ox5q kD6ox5qhông? NhưngD6ox5q bọni49mdb GRhọ vẫnNXo5ZN NXo5ZNyêu nNXo5ZNhau, vẫn hGRạnh phGRúc khGRông phảiNXo5ZN sao?”

“Trọng điểm là,”i49mdb NXo5ZNAnh nhấnD6ox5q mi49mdbạnh.“Thân làD6ox5q i49mdblão bảni49mdb củGRa côNXo5ZNng tyi49mdb, D6ox5qlà ngườiGR D6ox5qtrực tiếpi49mdb phi49mdbát lương chNXo5ZNo nNXo5ZNhân NXo5ZNviên, lãNXo5ZNo đại,D6ox5q GRem NXo5ZNthật sựD6ox5q NXo5ZNcho rằnNXo5ZNg anGRh sGRẽ chi49mdbo D6ox5qphép D6ox5qbọn GRhọ D6ox5qvô lễ lãoD6ox5q vớD6ox5qi lãD6ox5qo bảnNXo5ZN nGRương sao?”

Nghe thấy vGRậy, PD6ox5qhàn GRSở NgNXo5ZNữ nhịnGR khôni49mdbg đượGRc trừngi49mdb lNXo5ZNớn hi49mdbai mắtD6ox5q, đemNXo5ZN tai49mdby ai49mdbnh lấyGR ra GR khỏi miệngi49mdb cô.

“Anh muốn lGRàm cái49mdbi gì?”D6ox5q Ci49mdbô lNXo5ZNo lắGRng hỏii49mdb anh.

“Làm việc nênNXo5ZN lài49mdbm.” ANXo5ZNnh ônD6ox5q nhD6ox5qu cười.

“Việc gì D6ox5qlà D6ox5qviệc nGRên i49mdblàm?” Ci49mdbô tiD6ox5qếp tụcGR hỏi.

“Em muốn GRbiết i49mdbnhư vậyi49mdb sao?”

“Em không i49mdbhy vọngi49mdb bi49mdbởi vìGR i49mdbem NXo5ZNmà D6ox5qlàm ci49mdbho i49mdbbất i49mdbkì ni49mdbgười NXo5ZNnào gặD6ox5qp tai49mdbi ương.”

“Đó không phảiD6ox5q lNXo5ZNà D6ox5qtai ươngD6ox5q, phảiD6ox5q GRnói D6ox5qlà NXo5ZNgieo gii49mdbó gặti49mdb bNXo5ZNảo.” AD6ox5qnh cườii49mdb nNXo5ZNói, nhưng giọngNXo5ZN điệuGR cóNXo5ZN mộtGR ti49mdbia D6ox5qlãnh D6ox5qkhốc, gNXo5ZNiống nhưNXo5ZN aD6ox5qnh đãNXo5ZN sGRớm qi49mdbuyết tGRâm mui49mdbốn D6ox5qgiết không tha.

“Lão công.” CôGR D6ox5qnhíu màyNXo5ZN nD6ox5qhìn anh.

“Lão bà.” AD6ox5qnh mỉmi49mdb cườiGR đápi49mdb lại.

“Lão công.” NXo5ZNCô GRnhấn mD6ox5qạnh, tỏD6ox5q D6ox5qvẻ pD6ox5qhản đối.

“Lão bà.” AnD6ox5qh tiếpi49mdb GRtục NXo5ZNmỉm cườiD6ox5q mD6ox5qà chốngNXo5ZN đỡ.

“Mọi người i49mdbđều GRlàm vD6ox5qiệc vớiD6ox5q nNXo5ZNhau nhiềuD6ox5q năGRm nhGRư vD6ox5qậy, GRanh D6ox5qcó thểNXo5ZN đồi49mdbng ýGR D6ox5qvới NXo5ZNem, đNXo5ZNừng vì tìnhD6ox5q cảGRm cáGR i49mdbnhân GRnhất thời49mdbi mài49mdb GRphủi bỏNXo5ZN nD6ox5qhững ci49mdbố GRgắng, NXo5ZNhi sD6ox5qinh ci49mdbủa họD6ox5q NXo5ZNcho cGRông ty nhữngD6ox5q năGRm NXo5ZNqua đượcGR không?”i49mdb Côi49mdb gọnNXo5ZN NXo5ZNgàng dứNXo5ZNt GRkhoát, thD6ox5qành thi49mdbật nói.

“Em cũng NXo5ZNbiết, đốiNXo5ZN NXo5ZNvới NXo5ZNnhững cGRố i49mdbgắng vài49mdb GRhi NXo5ZNsinh củGRa mi49mdbọi ngườiGR anGRh đềuNXo5ZN thưNXo5ZNởng chi49mdbo hGRọ xứng đángD6ox5q, GRchưa i49mdbcó bạcD6ox5q i49mdbđãi ngườiD6ox5q nào.”

“Em biết, nhNXo5ZNưng cônGRg tGRy cGRó thểD6ox5q pháti49mdb triD6ox5qển mạnhD6ox5q mẽ,GR đứD6ox5qng D6ox5qvững tD6ox5qrong giớiGR nàGRy đềi49mdbu có GRcông củaNXo5ZN mọii49mdb nD6ox5qgười. CGRho nêD6ox5qn đồnNXo5ZNg ýNXo5ZN vi49mdbới emi49mdb, khôngNXo5ZN NXo5ZNcần vGRì NXo5ZNem làmi49mdb khD6ox5qó ngưD6ox5qời nào đưNXo5ZNợc không?”i49mdb Ci49mdbô cầNXo5ZNu xin.

“Em mềm lòngNXo5ZN i49mdbnhư D6ox5qvậy NXo5ZNlà kNXo5ZNhông đưNXo5ZNợc.” Ai49mdbnh ti49mdbhở dàiNXo5ZN i49mdblắc đầui49mdb nói.

“Lão công……”

“Chuyện này anNXo5ZNh khônGRg thểD6ox5q đồnD6ox5qg D6ox5qý vD6ox5qới D6ox5qem.” AnNXo5ZNh nghNXo5ZNiêm ti49mdbúc lGRắc đầi49mdbu nói,NXo5ZN“Là ngườiD6ox5q lãnhNXo5ZN đạo quyếti49mdb đi49mdbịnh chíGRnh sáchNXo5ZN cD6ox5qủa côi49mdbng ti49mdby ani49mdbh khônD6ox5qg thểNXo5ZN mGRềm i49mdblòng nD6ox5qhư phụNXo5ZN nữ.”

“Nhưng chuyện này……”

“Nghe anh nóii49mdb hGRết đã.D6ox5q” ANXo5ZNnh ôi49mdbn i49mdbnhu ngắti49mdb i49mdblời NXo5ZNcô, GRvẻ mặti49mdb GRvẫn nghiNXo5ZNêm tNXo5ZNúc nhD6ox5qư vậy.

Phàn Sở D6ox5qNgữ bấtD6ox5q đD6ox5qắc dĩGR nhNXo5ZNìn ai49mdbnh, khônNXo5ZNg hGRiểu anD6ox5qh GRtại si49mdbao phải49mdbi cốD6ox5q chấpGR nD6ox5qhư thế?

Nếu đồng ngD6ox5qhiệp đốiD6ox5q vớiNXo5ZN ci49mdbô cóNXo5ZN ýNXo5ZN kiếni49mdb tNXo5ZNhì cũnNXo5ZNg li49mdbà dGRo ci49mdbô khNXo5ZNông đủNXo5ZN NXo5ZNtiêu chuD6ox5qẩn, không tNXo5ZNhể tráD6ox5qch nNXo5ZNgười NXo5ZNkhác, nGRếu NXo5ZNanh bởi49mdbi NXo5ZNvì côi49mdb màGR lạNXo5ZNm dụGRng cNXo5ZNhức qNXo5ZNuyền tri49mdbả thNXo5ZNù đối phươngNXo5ZN tGRhì cD6ox5qhỉ i49mdbcàng lD6ox5qàm khói49mdb côNXo5ZN hơGRn mD6ox5qà thôNXo5ZNi. ChẳnGRg GRlẽ D6ox5qanh i49mdbkhông hiểu?

“Nếu anh đãi49mdb ri49mdba mộtNXo5ZN quyếtNXo5ZN địnGRh gìGR i49mdbđó tNXo5ZNhì khônNXo5ZNg phảiD6ox5q chỉD6ox5q vD6ox5qì mGRột chD6ox5quyện. D6ox5qKhông NXo5ZNphải chi49mdbỉ một, cóGR nghĩi49mdba D6ox5qanh đNXo5ZNã D6ox5qcho họi49mdb cD6ox5qơ hộiD6ox5q nhưngi49mdb hếtD6ox5q lầnGR nD6ox5qày đếD6ox5qn lầnD6ox5q khGRác NXo5ZNkhông thay đổi,GR mộtNXo5ZN lNXo5ZNần D6ox5qlại mộGRt GRlần tGRái NXo5ZNphạm, đối49mdbi vớiD6ox5q nhữnGRg ngườiGR nD6ox5qhư vi49mdbậy cD6ox5qho dùD6ox5q khôni49mdbg phải vi49mdbì eD6ox5qm thìNXo5ZN GRanh D6ox5qcũng phảiNXo5ZN vD6ox5qì côngD6ox5q ti49mdby D6ox5qmà trừD6ox5qng phạt.”GR D6ox5qAnh thNXo5ZNật sựi49mdb nghiêGRm túD6ox5qc nói vNXo5ZNới cô.

“Anh cam đoi49mdban i49mdbsẽ GRkhông lấyi49mdb vi49mdbiệc côngGR NXo5ZNbáo tGRhù riêngD6ox5q?” Côi49mdb nhìNXo5ZNn aNXo5ZNnh đánhD6ox5q NXo5ZNgiá. Vìi49mdb D6ox5qsao NXo5ZNcô vẫn cảmNXo5ZN GRthấy khảD6ox5q năi49mdbng ni49mdbày rấti49mdb lớn?

“Ai, lão bD6ox5qà, NXo5ZNlão côngi49mdb i49mdbcủa eGRm làNXo5ZN i49mdbngười khôNXo5ZNng i49mdbphân biNXo5ZNệt côni49mdbg tưD6ox5q nhưD6ox5q D6ox5qvậy sao?”

Phàn Sở GRNgữ D6ox5qthành NXo5ZNthật sNXo5ZNuy nghGRĩ mội49mdbt lái49mdbt rồii49mdb đD6ox5qưa rD6ox5qa đápD6ox5q án.

“Phải.” Cô nói.

Hạ Tử Kìi49mdbnh dởD6ox5q GRkhóc dởD6ox5q cười.

“Cám ơn GRem NXo5ZNtin tD6ox5qưởng GRanh nGRhư vậyNXo5ZN, lãD6ox5qo bà.D6ox5q” GRAnh cườiGR ki49mdbhổ GRmà nói.

“Lão công……”

“Được rồi, ngừNXo5ZNng.” i49mdbAnh GRđột nhiênNXo5ZN ngắtNXo5ZN lGRời cô:“CD6ox5qhúng tGRa khD6ox5qông nênGR vD6ox5qì ti49mdbryện GRcòn chD6ox5qưa có GRxảy GRra tranD6ox5qh luNXo5ZNận khNXo5ZNông NXo5ZNthôi, nD6ox5qếu i49mdblãng phíGR thờNXo5ZNi D6ox5qcho i49mdbchuyện nàyNXo5ZN kNXo5ZNhông i49mdbbằng chúni49mdbg ta nêi49mdbn “vậi49mdbn đGRộng” mội49mdbt chút?”

Phàn Sở Ngữi49mdb mặtNXo5ZN GRnhanh chóngGR đỏD6ox5q lên.

“Anh thật khôngGR đứngGR đắni49mdb!” i49mdbCô mặtD6ox5q đNXo5ZNỏ tíaGR taD6ox5qi trNXo5ZNừng GRanh liếcNXo5ZN mắD6ox5qt mi49mdbột cái.

“ “Vận độNXo5ZNng” sGRao cóD6ox5q thểi49mdb NXo5ZNlà chi49mdbuyện khôGRng đứngGR đi49mdbắn, lãoNXo5ZN NXo5ZNbà? VNXo5ZNiệc nàyGR D6ox5qliên qD6ox5quan đến đờii49mdb sD6ox5qau củaD6ox5q chúD6ox5qng taGR, đNXo5ZNây lNXo5ZNà D6ox5qchuyện đứngD6ox5q i49mdbđắn nhNXo5ZNất cũngGR GRquan trọngD6ox5q nhNXo5ZNất.” Anh ngNXo5ZNhiêm túcNXo5ZN nói.

Phàn Sở NgD6ox5qữ hoNXo5ZNàn toàD6ox5qn NXo5ZNnói khi49mdbông i49mdbra lời,NXo5ZN chỉGR cóD6ox5q thểi49mdb NXo5ZNxấu hGRổ tri49mdbừng NXo5ZNanh liếcGR mD6ox5qắt một GR cái, saNXo5ZNu GRđó qui49mdbyết địi49mdbnh đD6ox5qứng dậyNXo5ZN ci49mdbhạy lấNXo5ZNy ngưi49mdbời, kGRhông đểi49mdb ýi49mdb tớiD6ox5q anh.

Dù sNXo5ZNao côGR vĩnhi49mdb NXo5ZNviễn không 

thể nói lạiGR anh.

Nhưng cô GRvừa NXo5ZNmới đứni49mdbg lêGRn, GRhai châGRn còD6ox5qn chD6ox5qưa đứngNXo5ZN vữni49mdbg, D6ox5qđã NXo5ZNbị ai49mdbnh kéD6ox5qo nGRgã nD6ox5qgồi lạiD6ox5q sô pha.

“UyNXo5ZN!” Cô NXo5ZNkháng D6ox5qnghị quai49mdby đD6ox5qầu GRkêu lêni49mdb, giâyNXo5ZN tiGRếp thi49mdbeo NXo5ZNđã GRbị ai49mdbnh ái49mdbp D6ox5qđảo i49mdbở trNXo5ZNên sôD6ox5q pha.

Anh ở i49mdbtrên NXo5ZNngười mGRong chờNXo5ZN nhìnD6ox5q i49mdbcô, nụNXo5ZN cườiNXo5ZN GRgợi cải49mdbm mi49mdbê hoặc,i49mdb đD6ox5qôi mắNXo5ZNt đenGR lấpNXo5ZN lánhGR tràn đi49mdbầy tìnNXo5ZNh yêui49mdb vGRà NXo5ZNkhát i49mdbvọng đNXo5ZNối vớiGR cô.

Cô NXo5ZNhô hấGRp khi49mdbó kD6ox5qhăn, tiNXo5ZNm đi49mdbập nhanh.

Anh chậm rãD6ox5qi NXo5ZNcúi ngưGRời hônGR cô,GR GRnhẹ nhàD6ox5qng hônNXo5ZN GRđôi mi49mdbôi côNXo5ZN, giGRống nNXo5ZNhư thương tiếc lại giống như khiêu khích.

Hô hấp của cô không thể khống chế dần dần trở nên dồn dập, hai tay không tự chủ được chủ động đặt lên cổ anh, kéo anh ép xuống dưới làm cho nụ hôn càng ngày càng sâu.

Anh khẽ cười thành tiếng, thuận theo mong muốn của cô, đem lưỡi tiến vào trong miệng cô, nhiệt liệt mà cơ khát hôn cô, rồi sau đó đem cô tiến vào trong bể dục vọng, dìm ngập……