Lão nhị là ông chủ - Chương 08

Phàn Sở9g7kGA Ng9g7kGAữ u5rn57nói những9g7kGA lời kq này u5rn57ra cũng7pQFwj khkqông 9g7kGAlàm ngkqạc nhu5rn57iên kq4 người7pQFwj đang9g7kGA kqnói chuyện.

Hai vợkq chồng9g7kGA 9g7kGAhọ tkqhì khkqông phải nói7pQFwj, đư7pQFwjơng n7pQFwjhiên sẽu5rn57 khôn9g7kGAg n9g7kGAgạc nu5rn57hiên nhưng9g7kGA kqphản 9g7kGAứng củ7pQFwja 7pQFwjLí Chín9g7kGAh V9g7kGAũ vàkq Tần Lạc7pQFwj L9g7kGAâm khkqiến chkqo 7pQFwjcô ngh7pQFwji ngờ,u5rn57 7pQFwjkhó hi9g7kGAểu, bọu5rn57n h9g7kGAọ u5rn57sau kkqhi ngu5rn57he 7pQFwjcô kqnói 7pQFwjnhư u5rn57vậy cả kq hai cù7pQFwjng sửu5rn57ng s9g7kGAốt mộtu5rn57 chútkq rồu5rn57i lậkqp t7pQFwjức cườkqi 9g7kGAto tu5rn57hành tiếng.

“Ha ha……”

Phàn Sởu5rn57 Ngkqữ ngạc7pQFwj nhiu5rn57ên, hai mắ7pQFwjt kqtrợn u5rn57lên, kqcảm thấykq khônu5rn57g 9g7kGAbiết u5rn57làm sao7pQFwj, lạ9g7kGAi có7pQFwj chúu5rn57t 9g7kGAnan 9g7kGAkham, khu5rn57ổ sở n9g7kGAhìn 7pQFwjbọn họ.

Chẳng lẽu5rn57 chuyệnkq 7pQFwjnàng và Hạkq kqTử Ku5rn57ình kqlà vợ7pQFwj c7pQFwjhồng thkqật u5rn57sự buồnu5rn57 cườu5rn57i nh9g7kGAư vậkqy, làu5rn57m 7pQFwjcho nu5rn57gười kkqhác ku5rn57hó cóu5rn57 thể kqtin nu5rn57hư vậy7pQFwj sao?

“Lão 9g7kGAbà, u5rn57em cuốu5rn57i cùng c9g7kGAũng quyếtu5rn57 u5rn57định c7pQFwjông khu5rn57ai kqquan hệu5rn57 củakq chúnu5rn57g tu5rn57a? Akqnh rất9g7kGA vkqui vẻ!”

Không 9g7kGAchú 7pQFwjý tớkqi tâmu5rn57 tìnkqh của cu5rn57ô khôu5rn57ng tốt,kq 7pQFwjHạ Tkqử Kì9g7kGAnh v9g7kGAui sướkqng gắt9g7kGA ga7pQFwjo kqkéo côu5rn57 lại9g7kGA gu5rn57ần, trướ7pQFwjc m9g7kGAặt mọi người9g7kGA hkqôn cô7pQFwj su5rn57ay đắmkq r9g7kGAồi sakqu đókq ngây7pQFwj ngkqô cườiu5rn57 u5rn57ha u5rn57ha ha.

Tâm tìn9g7kGAh cô9g7kGA kkqhông tố7pQFwjt nhưng vì9g7kGA 9g7kGAanh skqung s7pQFwjướng không9g7kGA chkqút u5rn57che dấ7pQFwju 9g7kGAlàm u5rn57cho 7pQFwjcô bình9g7kGA phụkqc 7pQFwjmột chútu5rn57, tron7pQFwjg lòng v7pQFwjẫn khôn7pQFwjg thểkq kh7pQFwjông kqsuy nghĩ.

“Nhìn t9g7kGAên kqkia xeu5rn57m cười đếnkq giống9g7kGA mộkqt kqtên ngốc.”

“Đúng vậyu5rn57, cũnu5rn57g m9g7kGAay tôi không9g7kGA có7pQFwj mêu5rn57 luy9g7kGAến anu5rn57h 9g7kGAta nếuu5rn57 khôngu5rn57 bây7pQFwj g7pQFwjiờ nhấtkq địnkqh vỡ9g7kGA mộng.”

Phía u5rn57sau Pkqhàn Su5rn57ở Ngữ9g7kGA vang lê7pQFwjn tiếu5rn57ng chếu5rn57 nhạokq mộu5rn57t u5rn57cách thoảikq m9g7kGAái, c9g7kGAô 9g7kGAkhông nhịnkq 9g7kGAđược qu5rn57uay 7pQFwjđầu lại,kq chỉ thấy7pQFwj Lu5rn57í Chínhu5rn57 V7pQFwjũ 9g7kGAvà 9g7kGATần Lạckq kqLâm đ7pQFwjứng chun9g7kGAg mộtkq kqchỗ, u5rn57trên mu5rn57ặt 9g7kGAtươi ckqười trêu ch7pQFwjọc k7pQFwjhông cókq m9g7kGAột u5rn57tia t7pQFwjrào pu5rn57húng áu5rn57c 7pQFwjý nào.

Cô ngạkqc nhi7pQFwjên trừng7pQFwj mắt nhìn,9g7kGA kqra l9g7kGAệnh chkqo chínhkq mìkqnh phải7pQFwj cẩnkq 9g7kGAthận mộu5rn57t chút9g7kGA, ngườikq vừau5rn57 mớiu5rn57 cười7pQFwj kqnhạo cô sao9g7kGA bâ9g7kGAy gu5rn57iờ 9g7kGAlại c7pQFwjó 9g7kGAvẻ mkqặt này?

“Hai u5rn57người 7pQFwjcác ngươkqi hâm mộu5rn57 thì7pQFwj cứkq việc7pQFwj nókqi thu5rn57ẳng, h9g7kGAa ha……”u5rn57 Hạ7pQFwj Tkqử u5rn57Kình u5rn57bỗng nh9g7kGAiên đắc7pQFwj ýu5rn57 cười7pQFwj h7pQFwja h9g7kGAa nói  vkqới hakqi người9g7kGA kia.

“Có kqgì đkqáng 7pQFwjhâm mộ7pQFwj, so v7pQFwjới kqcậu, tôiu5rn57 muốn7pQFwj kqtìm bạnkq gu5rn57ái ku5rn57hó khă7pQFwjn sao?

“Vấn đều5rn57 lu5rn57à cậ7pQFwju kqtìm được u5rn57 cô gkqái đồng9g7kGA kqý cùng9g7kGA ckqậu bạchu5rn57 đầu7pQFwj g9g7kGAiai lão7pQFwj sao?”

“Tôi khô7pQFwjng m9g7kGAuốn thôi, được7pQFwj không?”

“Đều gi7pQFwjống 7pQFwjnhau, t7pQFwjóm lại cậukq kh7pQFwjông tìm7pQFwj đượckq tìnhkq yê7pQFwju su5rn57ong ph7pQFwjương, giố9g7kGAng tkqôi vàu5rn57 lãokq u5rn57bà nu5rn57ắm ta7pQFwjy nha7pQFwju đi u5rn57hết cuu5rn57ộc kqđời, kqha ha……”

Hạ Tử9g7kGA Kìn9g7kGAh bừkqa bãkqi cư9g7kGAời nói, tháikq độkq kiê7pQFwju 9g7kGAngạo làm9g7kGA chkqo người9g7kGA 9g7kGAta rất9g7kGA kqmuốn đánh.

“Phàn kqtiểu thư,kq nếuu5rn57 cô khôn7pQFwjg kqchịu nổikq cậu9g7kGA ta7pQFwj, lúckq nào7pQFwj cũng7pQFwj c7pQFwjó thể7pQFwj bỏu5rn57 hắnkq. T7pQFwjôi c9g7kGAó thu5rn57ể gi9g7kGAúp cô7pQFwj 7pQFwjmột ta9g7kGAy, cam đou5rn57an côu5rn57 7pQFwjsẽ 9g7kGAkhông b7pQFwjị tên9g7kGA 7pQFwjlưu m7pQFwjanh n7pQFwjày qukqấy rầy.”kq 9g7kGALí u5rn57Chính Vũu5rn57 đemu5rn57 chu7pQFwjyện không u5rn57thể kqxảy 9g7kGAra nàyu5rn57 nóikq vớkqi cô.

“Thật skqự cákqm ơkqn ýu5rn57 tốtkq của cậukq, u5rn57tôi 9g7kGAvà lã7pQFwjo bu5rn57à nhất7pQFwj kqđịnh bênkq n7pQFwjhau đến7pQFwj bạ9g7kGAc đầukq sa9g7kGAu đó7pQFwj cùn7pQFwjg nhu5rn57au tkqham gi7pQFwja lễ đưau5rn57 7pQFwjtiễn của9g7kGA cậu.

“Tên h7pQFwjỗn đản9g7kGA này.”9g7kGA Lí Chínhu5rn57 Vũu5rn57 ngâ7pQFwjy ng7pQFwjười một9g7kGA cu5rn57hút, nhịnkq khô9g7kGAng đượcu5rn57 cười7pQFwj mắng.

Tần Lạckq Lu5rn57âm ở7pQFwj kqbên cạnh nghekq kqthấy 9g7kGAba kqchữ “lễu5rn57 đưu5rn57a tiễn”7pQFwj nhanu5rn57h chó7pQFwjng cườiu5rn57 lớn,u5rn57 7pQFwjcười đếu5rn57n u5rn57nổi 9g7kGAkhông đứng9g7kGA vững được,u5rn57 ha9g7kGAi vkqai u5rn57không ng7pQFwjừng run.

Tình thếkq t7pQFwjrước m7pQFwjắt đã 9g7kGA vượt 9g7kGAqua kh9g7kGAả nănkqg lkqí g7pQFwjiải 7pQFwjcủa Phàkqn u5rn57Sở N7pQFwjgữ, đôu5rn57i mắtkq to7pQFwj, mê9g7kGA ho9g7kGAặc bìn7pQFwjh t7pQFwjĩnh nhìn những7pQFwj việc7pQFwj đanu5rn57g xảkqy rau5rn57, mờu5rn57 mị7pQFwjt hỏi:“Rốt7pQFwj cu5rn57uộc là9g7kGA ckqhuyện gì9g7kGA đangu5rn57 x7pQFwjảy ra?”

“Cám ơnu5rn57 kqcô g9g7kGAiúp chkqúng tôi kq kiếm được9g7kGA pu5rn57hần cơ7pQFwjm 7pQFwjbeefsteak đ9g7kGAắt u5rn57tiền.” Lu5rn57í u5rn57Chính kqVũ mỉ7pQFwjm cườ7pQFwji nói.

“Kiếm kqđược?” Pu5rn57hàn Sở7pQFwj Ngu5rn57ữ trừng mắ9g7kGAt nhkqìn, vẫ9g7kGAn lu5rn57à vẻkq mặtkq 9g7kGAnghi hoặc.

“Thật 9g7kGAra u5rn57là pkqhần thưởng hoàn7pQFwj thkqành nhikqệm vu5rn57ụ.” Tầu5rn57n Lạc9g7kGA L9g7kGAâm bổkq sung.

“Phần th9g7kGAưởng nh9g7kGAiệm vụ?” Côkq vẫn9g7kGA kqnhư u5rn57cũ nu5rn57gây u5rn57ngốc 7pQFwjlặp l7pQFwjời nu5rn57ói kqcủa đốikq phương,u5rn57 kqsau u5rn57đó u5rn57một ý9g7kGA tưởu5rn57ng ku5rn57hông thể tu5rn57in được7pQFwj chậmkq rãikq ch9g7kGAui vàkqo đầukq cô.u5rn57 Côkq xoakqy ngườikq đ7pQFwjối mặkqt vớikq Hkqạ T7pQFwjử K9g7kGAình, lên kqán au5rn57nh:“Anh không7pQFwj tu7pQFwjân thủ9g7kGA ướu5rn57c định?”

Hạ Tửu5rn57 Ku5rn57ình kqlập tu5rn57ức nhíu mày.“7pQFwjAnh khu5rn57ông tu7pQFwjân kqthủ ưu5rn57ớc 7pQFwjđịnh nào?”

“Công 9g7kGAkhai chuyện9g7kGA chúng ta9g7kGA kết7pQFwj h9g7kGAôn, kqanh nóu5rn57i 7pQFwjdo u5rn57em qkquyết định.”

“Đúng u5rn57vậy 7pQFwjlà u5rn57do eu5rn57m quyết địn7pQFwjh, màkq vừa7pQFwj rồi7pQFwj ekqm t9g7kGAự mìnhu5rn57 u5rn57công kha9g7kGAi, kqkhông phảu5rn57i sao?”7pQFwj An9g7kGAh nkqhíu màykq, u5rn57có chútkq khó 9g7kGAhiểu hỏ9g7kGAi ngượcu5rn57 lại.

“Anh đã9g7kGA nókqi trướ7pQFwjc cho 9g7kGA người khác7pQFwj bu5rn57iết còn9g7kGA 7pQFwjbảo u5rn57em cô9g7kGAng k7pQFwjhai?” 7pQFwjCô phảu5rn57n bác.

“Anh đâu9g7kGA ckqó nóu5rn57i ch9g7kGAo ng7pQFwjười nào biết7pQFwj trước7pQFwj kqđâu? kqAnh 9g7kGAnói cu5rn57ho ai?kq” A7pQFwjnh hỏi.

“Không phả7pQFwji b9g7kGAọn 9g7kGAhọ sa7pQFwjo?” Phàn Sởkq Ngữkq lập9g7kGA tkqức xo9g7kGAay ngườkqi, ta7pQFwjy chỉ9g7kGA về9g7kGA phu5rn57ía kqLí 7pQFwjChính Vu5rn57ũ cùnkqg Tkqần L9g7kGAạc Lâm.

“Bọn họ?”u5rn57 Hạ7pQFwj Tu5rn57ử Kì9g7kGAnh nhăn kq mày.“Hai người,”9g7kGA A7pQFwjnh hỏiu5rn57:“Tôi có7pQFwj nókqi ckqho qu5rn57ua 9g7kGAcho 7pQFwjhai u5rn57người biếtkq tô7pQFwji đã9g7kGA kết9g7kGA hô9g7kGAn, vợ tôi9g7kGA l7pQFwjà cô7pQFwj gáiu5rn57 n7pQFwjày sao?”

Lí C9g7kGAhính V7pQFwjũ c7pQFwjùng Tầnu5rn57 Lkqạc Lâm nhấtkq thời7pQFwj cứu5rn57ng họngu5rn57, kqhai mắu5rn57t kqmở tkqo vkqô tkqội, vẻu5rn57 mặt9g7kGA u5rn57là bịkq dọa.

“Cái gì,kq đăng7pQFwj kkqí kết 9g7kGA hôn?” 9g7kGALí Chu5rn57ính Vũkq kin9g7kGAh ngạc7pQFwj trừngu5rn57 mắkqt n9g7kGAhìn b9g7kGAọn u5rn57họ, lắkqp bắu5rn57p nói:“Ýu5rn57 9g7kGAlà, u5rn57cô ấy u5rn57 thật s7pQFwjự làu5rn57 lu5rn57ão b9g7kGAà 9g7kGAcủa cậ7pQFwju, k7pQFwjhông phải7pQFwj bạnkq u5rn57gái? Cáu5rn57c ngươiu5rn57 thậtkq sự9g7kGA kếkqt hkqôn? L9g7kGAà vợ chồng?”

“Thật vkqậy sakqo? Hạ7pQFwj Tử Kình,u5rn57 a9g7kGAnh 9g7kGAthật sựkq 7pQFwjkết hô7pQFwjn?” 9g7kGATần 9g7kGALạc 7pQFwjLâm 7pQFwjcũng lu5rn57ộ 7pQFwjra vẻ7pQFwj mặ9g7kGAt kh7pQFwjông tinu5rn57, nhìn9g7kGA anh hỏi.

Phàn Sởkq Nu5rn57gữ lạiu5rn57 9g7kGAmờ 9g7kGAmịt khó hi9g7kGAểu, u5rn57sao phảu5rn57n ứngkq củau5rn57 hu5rn57ai 9g7kGAngười đu5rn57ó lại9g7kGA như7pQFwj vậ7pQFwjy, giốnkqg như7pQFwj kqchỉ vừa9g7kGA 9g7kGAmới ngu5rn57he tin akqnh kếtu5rn57 hôn?u5rn57 17pQFwj0 phú7pQFwjt trước9g7kGA u5rn57không ph9g7kGAải kqbọn họkq đềuu5rn57 đkqang nkqói u5rn57chuyện nàyu5rn57 sao?

“Hai ngườiu5rn57 ku5rn57hông biết chuyệ9g7kGAn anu5rn57h ấy7pQFwj 7pQFwjvà tô9g7kGAi 9g7kGAkết 9g7kGAhôn sao?”kq Cô7pQFwj k9g7kGAhông t7pQFwjự u5rn57chủ 9g7kGAđược lênkq tiế9g7kGAng hỏi.

Kia u5rn57hai ng9g7kGAười khô9g7kGAng chút7pQFwj do dự9g7kGA lậpkq t9g7kGAức lắcu5rn57 đầu,kq 9g7kGAgiống u5rn57như vẫnu5rn57 cònkq khkqiếp sợkq chỉ9g7kGA du5rn57ựa kqvào bả7pQFwjn nă9g7kGAng trảu5rn57 lời cô.

“Vậy ha9g7kGAi ngkqười nó9g7kGAi hoàn thà7pQFwjnh nhkqiệm vụ9g7kGA kqlà nu5rn57hiệm vụkq nào?”

“Tử Kì7pQFwjnh nói7pQFwj cậu9g7kGA tu5rn57a thích 9g7kGA cô, cu5rn57ô cũ7pQFwjng thíkqch cậ9g7kGAu tu5rn57a nhưu5rn57ng 7pQFwjkhông biế9g7kGAt ckqô l9g7kGAo sợ9g7kGA cái7pQFwj gìkq khônu5rn57g du5rn57ám th9g7kGAừa nhận tìkqnh cảm9g7kGA của9g7kGA 7pQFwjmình n7pQFwjên nhờ7pQFwj c7pQFwjhúng tô7pQFwji gu5rn57iúp đỡ.”9g7kGA Lkqí Chín9g7kGAh Vũ7pQFwj h9g7kGAơi bìnhkq tu5rn57ĩnh lại nhưngkq tu5rn57im kqvẫn đập7pQFwj mạnkqh 7pQFwjvà loạkqn nhịkqp, u5rn57trả lờiu5rn57 cô.

“Tôi p7pQFwjhụ trá9g7kGAch 9g7kGAlàm ckqho cô ghen7pQFwj đkqể x9g7kGAem 7pQFwjcô có9g7kGA pu5rn57hản u5rn57ứng 7pQFwjkhông.” T7pQFwjần Lạu5rn57c Lâmu5rn57 nóiu5rn57, giọngu5rn57 n9g7kGAói nkqgây ngốcu5rn57 giốu5rn57ng 9g7kGAy như Lu5rn57í Chín9g7kGAh Vũ.

“Tôi gi9g7kGAúp cậ7pQFwju t7pQFwja d7pQFwjiễn 7pQFwjmột màn 9g7kGAtình địch7pQFwj xukqất hiệnkq rồiu5rn57 đánhkq nh9g7kGAau kqđể 7pQFwjxem 9g7kGAcô có7pQFwj 9g7kGAthể m7pQFwjắc mưu5rn57u r7pQFwjồi u5rn57thổ lộ9g7kGA 9g7kGAtình cảm 9g7kGAhay kqkhông. Kế7pQFwjt quả9g7kGA cô9g7kGA thật9g7kGA sự9g7kGA tu5rn57rúng kế.”u5rn57 Lkqí Chính9g7kGA Vu5rn57ũ tiếp7pQFwj lời7pQFwj Tần7pQFwj Lạckq Lâm nóikq, sa9g7kGAu đókq hu5rn57oàn hồn,u5rn57 trừnu5rn57g mắkqt nhì9g7kGAn 9g7kGAHạ kqTử K7pQFwjình o9g7kGAán gkqiận nói:“Tại9g7kGA su5rn57ao u5rn57lại lừa9g7kGA bọn tôikq? Chúnkqg 7pQFwjtôi đkqều 7pQFwjđồng ýkq giúp7pQFwj cậu,9g7kGA cậu9g7kGA lạikq c9g7kGAòn lừa9g7kGA bu5rn57ọn tu5rn57ôi giờ7pQFwj tu5rn57ính sao đây?”

Không để9g7kGA 7pQFwjý bạnkq tốkqt đang 9g7kGAbất mãn,u5rn57 oánkq hậu5rn57n 9g7kGA nhìn cu5rn57hằm c9g7kGAhằm mì7pQFwjnh, Hkqạ Tửu5rn57 Kì9g7kGAnh chỉ9g7kGA c9g7kGAhú ýu5rn57 u5rn57đến 7pQFwjsuy nghĩ9g7kGA và phảnu5rn57 ứngu5rn57 củakq lã9g7kGAo bà.

“Nghe tkqhấy 7pQFwjkhông? Amh 7pQFwjkhông cu5rn57ó nóikq c7pQFwjho bọn9g7kGA họ7pQFwj bikqết, 7pQFwjvẫn tu7pQFwjân thủu5rn57 ước7pQFwj định7pQFwj củ7pQFwja chúkqng ta.kq” A9g7kGAnh thành7pQFwj thật nói.

“Uhm,” Cu5rn57ô gật9g7kGA 7pQFwjđầu, kqtiếp theo vu5rn57ẻ mặtu5rn57 u5rn57nghiêm túckq nhìn7pQFwj anh:“N7pQFwjhưng 9g7kGAanh kkqhông tuânkq thủ9g7kGA qukqy tắc.”

“Quy tắcu5rn57 nà7pQFwjo?” Au5rn57nh u5rn57nhíu mày hỏi.

“Anh lu5rn57ừa em.”

“Vấn đề9g7kGA làkq s7pQFwjao anu5rn57h kh9g7kGAông nhớ u5rn57rõ u5rn57có 9g7kGAcái kqquy t9g7kGAắc này?”u5rn57 A9g7kGAnh vôkq tộ9g7kGAi n7pQFwjói, k9g7kGAỳ thật9g7kGA 7pQFwjcăn bảnkq làkq chơi9g7kGA xu5rn57ấu cô.

“Nếu quy7pQFwjền ckqông k7pQFwjhai 9g7kGAlà của e7pQFwjm akqnh khkqông đượckq sửu5rn57 dụngu5rn57 biệkqn u5rn57pháp nà9g7kGAy b7pQFwjắt 7pQFwjem công7pQFwj ku5rn57hai.” C7pQFwjô nghiêm7pQFwj túc nói.

“Ai, ekqm 9g7kGAyêu có7pQFwj phải7pQFwj em u5rn57hiểu lầmu5rn57 rồi7pQFwj khkqông?” Ankqh trừng9g7kGA mắkqt nhìn7pQFwj, vẻkq mặt9g7kGA ckqàng thêm9g7kGA v9g7kGAô u5rn57tội, làkqm bộ9g7kGA thởkq dài nói.

“Cái gì9g7kGA?” C7pQFwjô u5rn57bất ngkqờ hỏi.

“Anh đa9g7kGAng cùng9g7kGA e7pQFwjm nói chuyệnu5rn57 đánhu5rn57 7pQFwjcược tốkqi na7pQFwjy, u5rn57em đa9g7kGAng nkqói cái7pQFwj gì?u5rn57 kqTuy rằnkqg an9g7kGAh dùng7pQFwj u5rn57kế 9g7kGAcũng hơikq tốn kqkém nhưkqng e9g7kGAm đồkqng kqý côngkq khkqai chuy7pQFwjện kqchúng kqta kết9g7kGA hôn7pQFwj thậtkq sự9g7kGA kqkhiến an7pQFwjh rất vui.u5rn57” Au5rn57nh nókqi 9g7kGAxong đột9g7kGA nhiêu5rn57n hônu5rn57 cô.

“Anh yêu9g7kGA u5rn57em, lãokq bà.”

Trong nh7pQFwjáy mu5rn57ắt mặu5rn57t Phàn 7pQFwj Sở u5rn57Ngữ &kqnbsp;nhanh chóng7pQFwj 7pQFwjđỏ lu5rn57ên khô9g7kGAng biu5rn57ết lu5rn57à đỏ9g7kGA bừn7pQFwjg hu5rn57ay ch9g7kGAỉ kqhồng hồng7pQFwj. 9g7kGAAnh thật 9g7kGAti bỉ.

“Thì ru5rn57a là7pQFwj thế……9g7kGA c9g7kGAậu  thật đú7pQFwjng kqlà có7pQFwj đ7pQFwjủ tkqi u5rn57bỉ 7pQFwjvô sỉ.”u5rn57 L9g7kGAí Chínu5rn57h kqVũ thkqay u5rn57cô n9g7kGAói u5rn57ra kqlời trong lòng.

Ở u5rn57một bên9g7kGA ngh9g7kGAe nử7pQFwja ngày, anhkq 9g7kGArốt cụ7pQFwjc ckqó thểu5rn57 hi9g7kGAểu đưkqợc 77pQFwj, u5rn578 phầkqn của7pQFwj câkqu u5rn57chuyện, nếukq giốn7pQFwjg nh7pQFwjư nhkqững lời cậukq u5rn57ta nóu5rn57i th9g7kGAì Hkqạ u5rn57Tử Kì7pQFwjnh thậkqt đúu5rn57ng l9g7kGAà c7pQFwjó đủu5rn57 tu5rn57i bỉ9g7kGA vô9g7kGA sỉ7pQFwj vìu5rn57 đạt7pQFwj được7pQFwj mục9g7kGA đích 9g7kGAkhông ngkqại dùnkqg bất9g7kGA cu5rn57ứ tkqhủ kqđoạn 7pQFwjtồi kqtệ nào9g7kGA. kqNhưng là9g7kGA 7pQFwjcái mụckq đ7pQFwjích kikqa ngu5rn57he có vẻu5rn57 b7pQFwjuồn cười.

“Ha ha……kq” Càng7pQFwj ngkqhĩ càng cả7pQFwjm thkqấy buồnu5rn57 kqcười, kqLí Chính9g7kGA Vkqũ kqnhịn kh9g7kGAông được9g7kGA cư9g7kGAời thà7pQFwjnh tiếng.“Ngườikq luôn 7pQFwjthuận lợi9g7kGA tru5rn57ong việc9g7kGA l7pQFwjiên qu5rn57uan đếu5rn57n u5rn57phụ nữ7pQFwj kqnhư c7pQFwjậu thìkq ru5rn57a u5rn57cũng cókq nu5rn57gày nhkqư thế 9g7kGAnày su5rn57ao? 7pQFwjHa ha……”7pQFwj Cướiu5rn57 lãokq bà7pQFwj, lkqão b7pQFwjà cũn9g7kGAg khô7pQFwjng chị7pQFwju côngu5rn57 ku5rn57hai qua9g7kGAn u5rn57hệ v7pQFwjới anh? Rấtu5rn57 7pQFwjbuồn cười!

Tần Lạckq Lâmkq ở7pQFwj b9g7kGAên cạnh 7pQFwjcũng cười9g7kGA theo.

“Nhưng tôiu5rn57 cũnu5rn57g muốn7pQFwj chúc mừngu5rn57 hakqi người9g7kGA.” 7pQFwjCô vừa9g7kGA cườikq vừkqa nói.

Tạm thờiu5rn57 bỏ7pQFwj qukqa một7pQFwj bên su5rn57ự tức7pQFwj giậnu5rn57 đối7pQFwj kqvới 9g7kGAti bỉu5rn57 l9g7kGAão 9g7kGAcông, kqPhàn 7pQFwjSở Ngữkq 9g7kGAđem á9g7kGAnh kqmắt chuykqển đế9g7kGAn v9g7kGAị Tần Lạcu5rn57 Lâmkq tkqiểu kqthư x7pQFwjinh u5rn57đẹp tự9g7kGA 7pQFwjtin làkqm c7pQFwjô tkqhấy ghu5rn57en tị9g7kGA 9g7kGA“Xin hỏi……”u5rn57 9g7kGACô muốn9g7kGA nkqói lại thôi,9g7kGA nhìn9g7kGA đốikq phương.

Tần Lạu5rn57c kqLâm 7pQFwjmỉm cười7pQFwj nhìkqn cô, tr9g7kGAên mu5rn57ặt tu5rn57ất cả7pQFwj đềukq là7pQFwj sự9g7kGA thâ7pQFwjn t7pQFwjhiện khôngkq cu5rn57ó m7pQFwjột cu5rn57hút đ9g7kGAối &7pQFwjnbsp;địch 7pQFwjhoặc chế nhạo.“Côu5rn57 cókq gìu5rn57 muốn7pQFwj h7pQFwjỏi t9g7kGAôi sao?9g7kGA” Côkq ôkqn nhu5rn57u hỏi.

Cô g9g7kGAật gật7pQFwj đầu,9g7kGA thoán7pQFwjg do dựkq m7pQFwjột cu5rn57hút mớ9g7kGAi mởu5rn57 miệng9g7kGA hỏi9g7kGA :7pQFwj“Hai 9g7kGAngươi hìkqnh u5rn57như u5rn57 rất qkquen thuộc?”

Tần 9g7kGALạc kqLâm bỗng9g7kGA nhiên kh9g7kGAẽ cườikq mộ9g7kGAt tiếng,9g7kGA ch7pQFwjế nu5rn57hạo nhì7pQFwjn Hạkq Tửu5rn57 Kìnkqh nói:“Lão7pQFwj 9g7kGAbà củau5rn57 kqanh 9g7kGAđang ghenkq, a7pQFwjnh nên ca7pQFwjo hứng,7pQFwj đắc9g7kGA 9g7kGAý đi?”

“Đúng vậy9g7kGA, tôu5rn57i u5rn57mừng đến nổi7pQFwj 7pQFwjsắp b9g7kGAay lê9g7kGAn kq9 7pQFwjtầng mây.”9g7kGA H9g7kGAạ Tử9g7kGA Kìnu5rn57h nhếch7pQFwj miệu5rn57ng nói9g7kGA, bộ9g7kGA dán7pQFwjg quu5rn57ả th7pQFwjật vui vẻkq khôn7pQFwjg thôi.

Phàn u5rn57Sở Ng9g7kGAữ lại7pQFwj u5rn57đỏ mặt.

“3 người7pQFwj chú7pQFwjng 7pQFwjtôi 7pQFwjlà bạn thờikq đạiu5rn57 học.”u5rn57 u5rn57Tần Lạcu5rn57 Lâmkq c7pQFwjười nói.

Bạn th9g7kGAời đại9g7kGA họkqc? Thu5rn57ì ru5rn57a là thế.

Phàn kqSở Ngữ9g7kGA rốkqt cụcu5rn57 xóa bỏ7pQFwj được7pQFwj nghkqi 7pQFwjngờ t9g7kGArong lu5rn57òng nhưnkqg lạikq chứng9g7kGA miu5rn57nh đượckq một7pQFwj việ7pQFwjc đó9g7kGA l7pQFwjà —u5rn57 9g7kGAngay t9g7kGAừ đầu u5rn57anh cũnu5rn57g đ9g7kGAã lên9g7kGA kế7pQFwj hoạchkq tất7pQFwj c9g7kGAả, l9g7kGAàm ch9g7kGAo côkq u5rn57ngơ ngáu5rn57c rơikq vàkqo cạmkq 7pQFwjbẫy c7pQFwjủa anh mà9g7kGA khôn7pQFwjg biết.

Anh thậ7pQFwjt s9g7kGAự 7pQFwjrất u5rn57ti bỉ.

Nhưng là……u5rn57 Aiu5rn57z, t7pQFwjại sao c9g7kGAô 7pQFwjmột chútkq cũkqng khôkqng cả7pQFwjm tu5rn57hấy chákqn ghétu5rn57 hoặ9g7kGAc giậkqn anh?

Tình yêu9g7kGA t7pQFwjhật skqự kqlàm chkqo con ngườiu5rn57 m7pQFwjù quáng.

Cũng 9g7kGAmay s7pQFwjau buổi9g7kGA l9g7kGAễ phát 9g7kGA biểu u5rn57là ngkqày ngh9g7kGAỉ nếu5rn57u kqkhông Phànu5rn57 sởkq Nkqgữ thật9g7kGA đu5rn57úng làu5rn57 khôu5rn57ng bu5rn57iết nê7pQFwjn đối9g7kGA mặtkq với u5rn57đồng nghikqệp ở9g7kGA cônu5rn57g  tu5rn57y như7pQFwj t9g7kGAhế nào.

Cô ho9g7kGAàn t7pQFwjoàn khô9g7kGAng ng9g7kGAhi ngờ chuyu5rn57ện c9g7kGAô u5rn57kết h9g7kGAôn kqcùng l7pQFwjão bảnkq sẽ9g7kGA tkqrong th9g7kGAời gkqian ng7pQFwjắn nhấtkq giố7pQFwjng như7pQFwj lửa cháy7pQFwj u5rn57lan toàu5rn57n côn9g7kGAg kqty, dù7pQFwj s7pQFwjao đâu5rn57y cũnkqg 9g7kGAlà u5rn57công t7pQFwjy kqquan h7pQFwjệ xu5rn57ã hu5rn57ội, tiu5rn57n tức7pQFwj đặc biệtu5rn57 nha9g7kGAnh nhạy.

Aiz, c7pQFwjứ nghkqĩ đu5rn57ến t9g7kGAhứ hau5rn57i phải đu5rn57ối mặt9g7kGA với9g7kGA 9g7kGAmọi người7pQFwj ở9g7kGA côngu5rn57 t7pQFwjy, cô9g7kGA 7pQFwjliền u5rn57cảm kqthấy u5rn57bi th7pQFwjương, thu5rn57ật 7pQFwjsự rất b9g7kGAi thương.

Nhịn khôn7pQFwjg đkqược, côkq đánh 9g7kGAngười đàn9g7kGA ôu5rn57ng đangu5rn57 xkqem tạp7pQFwj c9g7kGAhí ở7pQFwj bkqên ckqạnh mộu5rn57t cái.

“Ối! Lã9g7kGAo bu5rn57à, e7pQFwjm m7pQFwjuốn mưu 7pQFwjsát chồngu5rn57 sao?”9g7kGA Hạkq Tửu5rn57 Kìnu5rn57h cốkq tì7pQFwjnh làkqm rkqa vẻ9g7kGA đu5rn57au đớn.

Cô g7pQFwjiả vờ9g7kGA n9g7kGAhư khôkqng nghe thấyu5rn57, ckqũng khô9g7kGAng th9g7kGAèm liế9g7kGAc nh7pQFwjìn 9g7kGAanh, 7pQFwjtiếp kqtục làkqm nhưkq kh9g7kGAông nh9g7kGAìn kqthấy a7pQFwjnh, nhìn về9g7kGA phíau5rn57 trước,u5rn57 7pQFwjlo lắnkqg ngà9g7kGAy thkqứ 7pQFwjhai phảu5rn57i đố9g7kGAi 9g7kGAmặt với7pQFwj đu5rn57ồng nghiệu5rn57p n9g7kGAhư thếu5rn57 nào.

“Ai, lkqão bàu5rn57, 9g7kGAem sukqy u5rn57nghĩ cái 7pQFwjgì? Tu5rn57ại kqsao cả7pQFwj buổikq sángkq 9g7kGAem c9g7kGAũng khkqông nu5rn57hìn 7pQFwjlão 7pQFwjcông tuấnu5rn57 suất7pQFwj, gợkqi 7pQFwjcảm mị u5rn57 hoặc u5rn57của mkqình 9g7kGAmột cái?”kq An9g7kGAh bỗng9g7kGA nu5rn57hiên nhẹu5rn57 nhà9g7kGAng 7pQFwjxoay mặtkq u5rn57của c7pQFwjô đ7pQFwjối diu5rn57ện mình,ra vẻ 9g7kGA đáng9g7kGA thương,9g7kGA 7pQFwjôn nh9g7kGAu hỏi.

“Còn khônkqg phkqải tu5rn57ại anh kqhại.” Cu5rn57ô hu9g7kGAng kqhăng trừn7pQFwjg mắkqt 7pQFwjnhìn 9g7kGAanh một9g7kGA c7pQFwjái, n7pQFwjhịn k9g7kGAhông đượckq 9g7kGAlại đánhu5rn57 a9g7kGAnh một cái.

“Ối!” Akqnh lạ9g7kGAi kqlần nữa7pQFwj giả u5rn57 đau kê7pQFwju rkqa tiếng,“Thì7pQFwj rkqa 9g7kGAanh cướ7pQFwji ph9g7kGAải mộ7pQFwjt u5rn57lão 7pQFwjbà bạu5rn57o lực9g7kGA nha.”

“Nếu e7pQFwjm làu5rn57 &nbspu5rn57;bạo lực lãkqo bà7pQFwj vậy7pQFwj 7pQFwjanh chíu5rn57nh là9g7kGA u5rn57ti 7pQFwjbỉ lãou5rn57 công.”9g7kGA u5rn57Cô trừ7pQFwjng mắtkq nói.

“Hắc, l7pQFwjão bkqà, lão9g7kGA công củakq e7pQFwjm 7pQFwjti 9g7kGAbỉ 9g7kGAhồi 9g7kGAnào? 9g7kGATa đượcu5rn57 cô7pQFwjng nh7pQFwjận kqlà c7pQFwjhính nhân7pQFwj qu5rn57uân t9g7kGAử đu5rn57ó kqnha.” An7pQFwjh đem tạ9g7kGAp chkqí kqđặt 7pQFwjtrên kqbàn 7pQFwjtrà, ng7pQFwjhiêm cu5rn57hỉnh khu5rn57áng nghị.

“Chính u5rn57nhân 7pQFwjquân tử7pQFwj sẽ9g7kGA vì thắngkq 7pQFwjthua mkqà sử9g7kGA dụngkq thủkq đoạn?”kq Nó7pQFwji xo9g7kGAng kqcô c7pQFwjòn 7pQFwjrõ u5rn57ràng kqchỉ kqra:“Đêm qua.”

“Em kqcó biết9g7kGA câ9g7kGAu “đại trượngu5rn57 p7pQFwjhu u5rn57co đượckq 9g7kGAdãn được”kq kq” Ý7pQFwj chíkqnh l7pQFwjà th7pQFwjỉnh thoảu5rn57ng khô7pQFwjng lu5rn57àm chín9g7kGAh nhân 7pQFwjquân tửkq cũkqng đ9g7kGAược bởiu5rn57 7pQFwjvì u5rn57anh lkqà kqmột đại7pQFwj trượkqng 9g7kGAphu 7pQFwjco được7pQFwj giãnu5rn57 được.

Đối mặtu5rn57 9g7kGAvới ng7pQFwjười u5rn57ăn nói tr9g7kGAơn trukq, ngụ9g7kGAy bikqện u5rn57thành tài7pQFwj nhưu5rn57 Hạ9g7kGA T9g7kGAử Kìn9g7kGAh, Phàu5rn57n Sởu5rn57 Ngữkq că9g7kGAn bảkqn khôu5rn57ng phải7pQFwj làu5rn57 đối thủ7pQFwj c7pQFwjủa 9g7kGAanh, ng9g7kGAoài việ9g7kGAc 9g7kGAim lkqặng kkqhông nkqói 9g7kGAgì côkq cu5rn57ũng chỉkq c7pQFwjó thkqể trừng9g7kGA anh,9g7kGA dùng sứcu5rn57 tru5rn57ừng akqnh đ7pQFwjể 7pQFwjchống đỡ.

“Lão bu5rn57à, l7pQFwjúc kqem phẫnkq nộ trôn9g7kGAg tu5rn57hật kqđáng yêu.”7pQFwj Ankqh cười9g7kGA u5rn57khẽ, kìu5rn57m lòn9g7kGAg kh9g7kGAông đượcu5rn57 cú9g7kGAi người9g7kGA hônkq cô7pQFwj một chút.

“Uy, e7pQFwjm đang9g7kGA kqtức gi9g7kGAận.” Cô trừkqng mắt9g7kGA nhìnkq anh.

“Lúc eu5rn57m tứu5rn57c gikqận trông 9g7kGA cũng t9g7kGAhật đ9g7kGAáng yê9g7kGAu.” An9g7kGAh làmkq nhưkq kqkhông ngh9g7kGAe thấyu5rn57 kqlại hkqôn cô.

“Uy!” Côkq đá9g7kGAnh akqnh kqmột cái, u5rn57vừa bựcu5rn57 mu5rn57ình vừu5rn57a buu5rn57ồn cu5rn57ười, t9g7kGAhật kqlà sắ9g7kGAp ku5rn57hông chịu7pQFwj nổ7pQFwji anh.

“Anh yêkqu emkq, lãkqo bà.”7pQFwj An7pQFwjh bắt 7pQFwjlấy ta7pQFwjy cô,u5rn57 mườikq ngó9g7kGAn 9g7kGAtay 7pQFwjđan u5rn57vào 9g7kGAnhau, 7pQFwjthâm tình7pQFwj ckqhân thà9g7kGAnh nói.

Mặt củau5rn57 côkq kqđỏ hồnkqg, nhịn u5rn57không đượu5rn57c l9g7kGAiếc au5rn57nh kqmột cái,u5rn57 9g7kGAlẩm bẩ9g7kGAm nói:“Au5rn57nh thậtkq su5rn57ự 9g7kGAthực tkqi bỉ,7pQFwj chỉu5rn57 biếu5rn57t nói skqang chuyệnkq khác.”

“Ai, u5rn57tất c9g7kGAả đ9g7kGAều lu5rn57à hiể9g7kGAu lầm, skqao au5rn57nh lạikq nókqi san9g7kGAg chuyệnkq khác7pQFwj đu5rn57ược? kqBất qukqá,” Anu5rn57h đ9g7kGAột nhi7pQFwjên 9g7kGAthay vẻu5rn57 mặtu5rn57 đứng đkqắn nóikq, “Anhu5rn57 khôn7pQFwjg ng7pQFwjại họu5rn57c h7pQFwjỏi người9g7kGA kh9g7kGAác u5rn57một chúu5rn57t, c9g7kGAhúng t7pQFwja lkqúc nãy đang7pQFwj 9g7kGAthảo luậkqn v9g7kGAấn 9g7kGAđề gì?7pQFwj A9g7kGAnh yêukq e7pQFwjm u5rn57nhiều nh9g7kGAư thếu5rn57 nàkqo sau5rn57o? Đákqp u5rn57án lu5rn57à rất9g7kGA ykqêu, rất yêu.”

Anh m9g7kGAặt dày9g7kGA tựu5rn57 hỏ7pQFwji tự u5rn57 đáp, ku5rn57hiến côkq nhu5rn57ịn kkqhông đưkqợc mkqỉm cười.

Cô thật sự,7pQFwj tu5rn57hật sựkq ch9g7kGAịu khôngkq nkqổi anh9g7kGA, cu5rn57ũng chịu7pQFwj khônkqg nổiu5rn57 chínhu5rn57 mình9g7kGA 9g7kGAquá yêu anh……7pQFwj 7pQFwjCảm u5rn57giác này9g7kGA u5rn57có 9g7kGAchút u5rn57hơi đáng9g7kGA sợ.

“Làm sao vậy?9g7kGA” Chu5rn57ú ýu5rn57 t7pQFwjhấy nụ9g7kGA cười7pQFwj củ9g7kGAa côu5rn57 biếnkq kqmất kqmột u5rn57cách k9g7kGAhông bìnu5rn57h thường7pQFwj, anh 9g7kGAquan tâm9g7kGA ô7pQFwjn n7pQFwjhu hỏi.

“Chúng ta tu5rn57hật sự9g7kGA u5rn57có tkqhể yê9g7kGAu nh7pQFwjau cảkq đời,kq bạkqch 9g7kGAđầu gkqiai lão9g7kGA sao?”7pQFwj Cu5rn57ô hkqỏi 7pQFwjanh, vkqẻ mặt lou5rn57 l9g7kGAắng, kkqhiếp kqsự về9g7kGA tươngu5rn57 lai.

“Đương nhiên u5rn57có th9g7kGAể.” Akqnh 9g7kGAkhông chútkq d9g7kGAo d9g7kGAự 7pQFwjtrả lời.

“Thật vậy sao?”u5rn57 C7pQFwjô phákqt hiệnkq mìnkqh càngu5rn57 kqngày càn9g7kGAg kqyêu a7pQFwjnh vìu5rn57 vậy7pQFwj c7pQFwjàng cảmkq thấykq s7pQFwjợ hãi.

“Đương nhiên.” Akqnh n9g7kGAói nh9g7kGAư u5rn57đinh 9g7kGAđóng cột,“Chuyện9g7kGA khác7pQFwj k9g7kGAhông nó7pQFwji, chỉ9g7kGA cầnu5rn57 nhìnu5rn57 7pQFwjbố mkqẹ của hu5rn57ai ta9g7kGA, b9g7kGAọn h9g7kGAọ c7pQFwjhung tìu5rn57nh yêu5rn57u n7pQFwjhau mà7pQFwj chúnu5rn57g u5rn57ta lạ9g7kGAi thừau5rn57 hưởkqng 7pQFwjgien di truy7pQFwjền u5rn57của họu5rn57 v9g7kGAì vậ7pQFwjy chúkqng tu5rn57a nu5rn57hất định9g7kGA 7pQFwjcó th9g7kGAể yêukq n7pQFwjhau đkqến bu5rn57ạc đầu.”

Cách anh thu9g7kGAyết phục7pQFwj lkqàm chkqo côu5rn57 buồu5rn57n cu5rn57ười nhưn7pQFwjg chỉ7pQFwj chốkqc 9g7kGAlát 9g7kGAnó lạiu5rn57 biếu5rn57n mất.

“Còn chuyện kqgì sao?kq” ta7pQFwjy u5rn57anh c9g7kGAhạm 9g7kGAvào mặ7pQFwjt côkq, u5rn57kiên nkqhẫn kqhỏi lại,u5rn57 ankqh kkqhông thkqể chị7pQFwju được khkqi th7pQFwjấy ckqô buồn.

“Thứ hai kh7pQFwji đikq làm,u5rn57 e7pQFwjm 7pQFwjnên u5rn57làm cá9g7kGAi g7pQFwjì bu5rn57ây giờ?7pQFwj” kqCô nhu5rn57ăn mặt9g7kGA h9g7kGAỏi anh.

“Cái gì làm7pQFwj sa7pQFwjo bkqây giờ?”9g7kGA 9g7kGAAnh khôn7pQFwjg hiểukq 7pQFwjcô đangu5rn57 u5rn57hỏi cá7pQFwji gì.

Thứ hai ởkq cônu5rn57g 9g7kGAty có7pQFwj chu5rn57uyện 9g7kGAgì 7pQFwjmà 7pQFwjanh khônu5rn57g biết7pQFwj saokq? Hkqạ Tu5rn57ử K7pQFwjình sukqy nghĩ.

“Chuyện chúng 7pQFwjta kếtkq 9g7kGAhôn, kqđến thứu5rn57 kqhai nhấtu5rn57 địn7pQFwjh 9g7kGAđã 9g7kGAtruyền đếnkq ta9g7kGAi mỗi9g7kGA ngườ9g7kGAi trou5rn57ng kqcông ty, đếnkq lú9g7kGAc đókq e7pQFwjm u5rn57nên đốikq mặt9g7kGA vớikq h7pQFwjọ như9g7kGA thế7pQFwj 7pQFwjnào đây?”kq Phà7pQFwjn 7pQFwjSở N9g7kGAgữ kh9g7kGAông cu5rn57huyển mắt nhìn9g7kGA 9g7kGAanh, kkqhông kqbiết an7pQFwjh có9g7kGA ph7pQFwjải 9g7kGAđang gu5rn57iả ngố9g7kGAc u5rn57với cô9g7kGA không.

“Thì ra là9g7kGA cu5rn57huyện này.”

Nhìn anh u5rn57ra vẻ9g7kGA đkqã h7pQFwjiểu lạiu5rn57 cò7pQFwjn rấtu5rn57 thoảu5rn57i kqmái v7pQFwjui 9g7kGAthích làmu5rn57 cu5rn57ho cu5rn57ô nhấ7pQFwjt thờikq u5rn57bốc hỏa.

“Đúng vậy, chínhu5rn57 lu5rn57à 9g7kGAchuyện này!7pQFwj” Cô7pQFwj u5rn57trừng u5rn57mắt nó7pQFwji,“Anh  nóu5rn57i nê7pQFwjn là9g7kGAm 9g7kGAgì b7pQFwjây giờ?”

“Chỉ cần thoải9g7kGA mákqi nhậ7pQFwjn s9g7kGAự chúcu5rn57 u5rn57phúc củakq 9g7kGAmọi ngư9g7kGAời l7pQFwjà được9g7kGA rồi.”

“Anh nói 9g7kGAthật đơnkq giảkqn.” Cô7pQFwj giậnkq dỗi9g7kGA đánhu5rn57 an9g7kGAh m7pQFwjột cái.

“Là em s7pQFwjuy nghĩu5rn57 qukqá ph9g7kGAức 7pQFwjtạp. E7pQFwjm rốtkq cuộckq l9g7kGAo lắng7pQFwj cáiu5rn57 g7pQFwjì, lã9g7kGAo u5rn57bà?” u5rn57Anh kéo7pQFwj kqcô vào trong7pQFwj lòng,u5rn57 ôkqn u5rn57nhu hỏi.

“Đại soái kqca 9g7kGAlão bảnkq cưu5rn57ới mộ9g7kGAt nữkq thư7pQFwj kqkí tronu5rn57g ckqông u5rn57ty, khônkqg bắt7pQFwj m7pQFwjắt, cáu5rn57 tính9g7kGA cứn9g7kGAg nhắc c9g7kGAâu nệ,7pQFwj khôu5rn57ng làmu5rn57 7pQFwjcho ngườiu5rn57 khkqác yêukq mếm,kq 7pQFwjnếu an9g7kGAh kqlà ngườkqi đ7pQFwjứng u5rn57xem, anh u5rn57sẽ ng7pQFwjhĩ kqnhư thế9g7kGA nào?”

“Cô gái n9g7kGAày thậu5rn57t lợ9g7kGAi h9g7kGAại?” Ankqh 9g7kGAhơi đ7pQFwjăm 7pQFwjchiêu liế7pQFwjc nhkqìn 7pQFwjcô mkqột kqcái, s9g7kGAau đó9g7kGA t9g7kGAhong thảkq nhíu mkqày nói.

“Còn gì nữa?”

“Cô ta 7pQFwjbiết 9g7kGAdùng m9g7kGAê kqthuật, nếu9g7kGA khôu5rn57ng, công9g7kGA 9g7kGAphu trê7pQFwjn giường7pQFwj kh9g7kGAẳng định9g7kGA đặ9g7kGAc bikqệt tốt?” 7pQFwjAnh nh9g7kGAăn 7pQFwjmặt 7pQFwjnói tiếp.

Cô trừng mắu5rn57t liu5rn57ếc akqnh mộtu5rn57 cái,kq ng7pQFwjhiến ră9g7kGAng ng7pQFwjhiến lợ9g7kGAi hỏi:“Cònkq gkqì nữa?”

“Không biết cô7pQFwj tu5rn57a là7pQFwjm nhưkq tu5rn57hế kqnào mê7pQFwj hoặcu5rn57 rồikq t9g7kGArèo lkqên giư7pQFwjờng củkqa lãou5rn57 bản?u5rn57 u5rn57Là lúc7pQFwj cùng lã7pQFwjo b7pQFwjản 7pQFwjra 7pQFwjngoài côkqng tu5rn57ác, l9g7kGAừa 7pQFwjcho l7pQFwjão bảkqn ukqống s9g7kGAay lu5rn57àm u5rn57ra những9g7kGA c7pQFwjhuyện không tự7pQFwj cu5rn57hủ đư9g7kGAợc saokq? 9g7kGAHay u5rn57là tr7pQFwjực tiếpkq u5rn57cưỡng éu5rn57p q9g7kGAuan hệ7pQFwj, skqau đóu5rn57 9g7kGAthành kqcông lấyu5rn57 t9g7kGAự sát u9g7kGAy hiếp7pQFwj bu5rn57ức hôn……”

“Uy!” Thấy an7pQFwjh cànkqg nkqói kqcàng u5rn57lưu 7pQFwjloát, càng7pQFwj kkqhoa u5rn57trương, Phàn9g7kGA S7pQFwjở Ngu5rn57ữ nhịn9g7kGA kh7pQFwjông được đánhkq an7pQFwjh mộ7pQFwjt chút.

“Đây không pkqhải lu5rn57à su7pQFwjy ngh9g7kGAĩ c7pQFwjủa e7pQFwjm sakqo?” u5rn57Anh u5rn57làm u5rn57như vôkq tộ9g7kGAi nói.

“Em đang hỏ9g7kGAi anu5rn57h nghu5rn57ĩ kqnhư tkqhế nàu5rn57o?” Ckqô nói.

Anh im lặkqng tr9g7kGAong chkqốc látu5rn57 rkqồi chămu5rn57 c7pQFwjhú 9g7kGAnhìn cô7pQFwj, 7pQFwjthong kqthả u5rn57nói:“Anh sẽu5rn57 9g7kGAnghĩ đây nhất7pQFwj 9g7kGAđịnh l7pQFwjà ckqhân tình.”

Cô ngẩn ru5rn57a, kh7pQFwjông t9g7kGAhể dờikq khỏi9g7kGA đôiu5rn57 mắtkq kqthâm tình9g7kGA c7pQFwjủa anh.

“Anh sẽ nghĩ……”7pQFwj Anu5rn57h tkqiếp tụckq nói9g7kGA,“Cô gákqi n9g7kGAày nh7pQFwjất đu5rn57ịnh c9g7kGAó điểm9g7kGA đặu5rn57c 7pQFwjbiệt nkqên đạikq soái u5rn57 ca lu5rn57ão bản7pQFwj 7pQFwjkia mu5rn57ới mê9g7kGA l9g7kGAuyến, 7pQFwjái mộ,u5rn57 u5rn57không t7pQFwjhể tkqự 7pQFwjkìm ch7pQFwjế mu5rn57à y9g7kGAêu cô7pQFwj ấy7pQFwj, 7pQFwjsau đó 7pQFwjcòn 9g7kGAcưới làu5rn57m vkqợ, 9g7kGAđồng 9g7kGAthời ph7pQFwját thệkq ckqả đờikq chu5rn57ỉ n7pQFwjắm t9g7kGAay c9g7kGAô, cùng7pQFwj cô9g7kGA skqống đế9g7kGAn đầu bạc.”

Trái tim kqcủa cô9g7kGA khôngkq tu5rn57ự ch9g7kGAủ đượ9g7kGAc 9g7kGAđập nhanu5rn57h l9g7kGAên, kqvì 7pQFwjnhu tình9g7kGA t7pQFwjrong m7pQFwjắt akqnh v7pQFwjà những u5rn57lời a7pQFwjnh nkqói kqmà u5rn57cảm động.

“Lão công……”

Anh lấy ta9g7kGAy ckqhe miệkqng 7pQFwjcô lại,7pQFwj k7pQFwjhông cu5rn57ho kqcô 7pQFwjmở miệng7pQFwj u5rn57nói kqchuyện, muốnu5rn57 côkq n7pQFwjghe anh nói.

“Lão bà, tu5rn57ại sakqo 9g7kGAem phải7pQFwj qua7pQFwjn 9g7kGAtâm ngư7pQFwjời kh7pQFwjác nghu5rn57ĩ gu5rn57ì?” u5rn57Anh châ9g7kGAn 7pQFwjthành nh7pQFwjìn cô nói.“kqNgười kkqhác m9g7kGAuốn nghĩ7pQFwj 7pQFwjnhư t9g7kGAhế nu5rn57ào kqlà u5rn57chuyện củkqa họ,7pQFwj k9g7kGAhông liênkq kqquan đến c7pQFwjhúng takq, khô9g7kGAng phảikq 7pQFwjsao? Giốu5rn57ng nkqhư 7pQFwjba u5rn57mẹ eu5rn57m, bọnkq kqhọ chêu5rn57nh lệch7pQFwj t9g7kGAuổi tá7pQFwjc nhất địn9g7kGAh c9g7kGAó nhu5rn57iều ngườiu5rn57 không7pQFwj xe9g7kGAm tru5rn57ọng phải7pQFwj khônu5rn57g? Nhưng7pQFwj bọkqn họ9g7kGA u5rn57vẫn yêu5rn57u nh9g7kGAau, 9g7kGAvẫn hạnh p7pQFwjhúc k7pQFwjhông phải9g7kGA sao?”

“Trọng điểm kqlà,” Ankqh 9g7kGAnhấn mạkqnh.“Thân lkqà lu5rn57ão bảkqn củ9g7kGAa công7pQFwj tu5rn57y, làkq ngườkqi kqtrực tiếu5rn57p phát 7pQFwj lương cu5rn57ho nhu5rn57ân vu5rn57iên, lu5rn57ão đại9g7kGA, kqem thậkqt sựkq ch7pQFwjo rằnu5rn57g 7pQFwjanh s7pQFwjẽ cu5rn57ho ph9g7kGAép bọnkq họu5rn57 9g7kGAvô lễ l7pQFwjão vớ9g7kGAi kqlão u5rn57bản nương7pQFwj sao?”

Nghe thấy v7pQFwjậy, Phà9g7kGAn 9g7kGASở Ng9g7kGAữ nhịnkq không9g7kGA đượ9g7kGAc t9g7kGArừng kqlớn h9g7kGAai mắt,9g7kGA đeu5rn57m 7pQFwjtay 9g7kGAanh 9g7kGAlấy ra khỏiu5rn57 miện7pQFwjg cô.

“Anh muốn l7pQFwjàm cá9g7kGAi gì?”u5rn57 kqCô l7pQFwjo kqlắng hỏi9g7kGA anh.

“Làm việc nênu5rn57 là7pQFwjm.” A9g7kGAnh 7pQFwjôn nhu5rn57u cười.

“Việc gì làkq vi7pQFwjệc kqnên 7pQFwjlàm?” Côkq tiếp7pQFwj tkqục hỏi.

“Em muốn bikqết n7pQFwjhư vậy9g7kGA sao?”

“Em không h7pQFwjy vọkqng bkqởi vìu5rn57 7pQFwjem m9g7kGAà làkqm ckqho bất7pQFwj ku5rn57ì ngườu5rn57i kqnào 7pQFwjgặp tau5rn57i ương.”

“Đó không 7pQFwjphải l7pQFwjà kqtai ương7pQFwj, phải7pQFwj nóikq u5rn57là giekqo g7pQFwjió gặt9g7kGA bảu5rn57o.” Akqnh cười7pQFwj nóikq, nhưn7pQFwjg giọng điu5rn57ệu kqcó 7pQFwjmột ti7pQFwja u5rn57lãnh kh9g7kGAốc, giố7pQFwjng nu5rn57hư a7pQFwjnh u5rn57đã sớmu5rn57 quyếtu5rn57 tu5rn57âm 9g7kGAmuốn gu5rn57iết không tha.

“Lão công.” Cô7pQFwj nhíu9g7kGA m9g7kGAày nhì9g7kGAn anh.

“Lão bà.” Ankqh mỉm9g7kGA cười9g7kGA đápu5rn57 lại.

“Lão công.” C9g7kGAô nhấn7pQFwj mạnh7pQFwj, tỏu5rn57 u5rn57vẻ phản9g7kGA đối.

“Lão bà.” 9g7kGAAnh tiế9g7kGAp tụcu5rn57 9g7kGAmỉm cườ7pQFwji mu5rn57à chố9g7kGAng đỡ.

“Mọi người đều5rn57u l9g7kGAàm việckq v7pQFwjới nhkqau nh7pQFwjiều nu5rn57ăm như9g7kGA vậy9g7kGA, 9g7kGAanh 9g7kGAcó thể9g7kGA đ9g7kGAồng ýkq vớu5rn57i emkq, đừng vìu5rn57 tình7pQFwj c9g7kGAảm kqcá nhân7pQFwj nu5rn57hất thời9g7kGA mu5rn57à 7pQFwjphủi bỏu5rn57 những9g7kGA ckqố gắu5rn57ng, h7pQFwji sin7pQFwjh củkqa họu5rn57 c9g7kGAho côn7pQFwjg ty nhữngu5rn57 9g7kGAnăm q9g7kGAua đư9g7kGAợc khôngu5rn57?” Cô9g7kGA gọnu5rn57 g9g7kGAàng dứ7pQFwjt khoá9g7kGAt, th7pQFwjành thậtkq nói.

“Em cũng bikqết, đkqối 7pQFwjvới nhữ9g7kGAng kqcố g7pQFwjắng và7pQFwj hu5rn57i u5rn57sinh của7pQFwj mọikq ngườiu5rn57 a7pQFwjnh đều9g7kGA 7pQFwjthưởng u5rn57cho họ u5rn57xứng đáu5rn57ng, chưakq ckqó bạckq đãi7pQFwj ngưu5rn57ời nào.”

“Em biết, u5rn57nhưng công7pQFwj kqty có9g7kGA tu5rn57hể phkqát tr7pQFwjiển mạu5rn57nh kqmẽ, đứng7pQFwj v7pQFwjững tr7pQFwjong giớ9g7kGAi nà9g7kGAy đềukq có ckqông cu5rn57ủa mọu5rn57i n9g7kGAgười. Cu5rn57ho nê9g7kGAn đồkqng ý7pQFwj vkqới e9g7kGAm, kh7pQFwjông cầkqn v9g7kGAì ekqm 7pQFwjlàm khókq ngư9g7kGAời n9g7kGAào được khôngu5rn57?” kqCô cầukq xin.

“Em mềm lòng9g7kGA nh7pQFwjư vậy9g7kGA l9g7kGAà kqkhông được.”7pQFwj A9g7kGAnh thởu5rn57 kqdài kqlắc đầu7pQFwj nói.

“Lão công……”

“Chuyện này ankqh khô7pQFwjng kqthể đồnkqg ý7pQFwj u5rn57với e7pQFwjm.” A7pQFwjnh nghiêu5rn57m t7pQFwjúc lắc9g7kGA đầu7pQFwj nói,“7pQFwjLà người7pQFwj lãu5rn57nh đạo 7pQFwj quyết đkqịnh u5rn57chính sác7pQFwjh cu5rn57ủa u5rn57công tu5rn57y 9g7kGAanh khôngkq thu5rn57ể mều5rn57m lò9g7kGAng 9g7kGAnhư phụkq nữ.”

“Nhưng chuyện này……”

“Nghe anh nó7pQFwji kqhết u5rn57đã.” An9g7kGAh ôn7pQFwj nh9g7kGAu 9g7kGAngắt lkqời cu5rn57ô, vẻu5rn57 mu5rn57ặt vẫnkq nghi9g7kGAêm kqtúc 9g7kGAnhư vậy.

Phàn Sở Ngkqữ bấ7pQFwjt đắc7pQFwj kqdĩ nhìn7pQFwj akqnh, khôn7pQFwjg hiểu9g7kGA 9g7kGAanh tại9g7kGA s9g7kGAao ph9g7kGAải cố9g7kGA chkqấp như7pQFwj thế?

Nếu đồng 7pQFwjnghiệp đối7pQFwj vu5rn57ới cu5rn57ô u5rn57có kqý kqkiến tkqhì 7pQFwjcũng 7pQFwjlà d7pQFwjo cu5rn57ô khôn7pQFwjg đủ9g7kGA tiu5rn57êu chuẩn7pQFwj, không thể9g7kGA tu5rn57rách người7pQFwj khákqc, nếu7pQFwj ankqh b9g7kGAởi vìu5rn57 c9g7kGAô u5rn57mà lạm7pQFwj dụngu5rn57 c9g7kGAhức qukqyền tr9g7kGAả t7pQFwjhù đối 7pQFwjphương thì9g7kGA u5rn57chỉ kqcàng làmkq khóu5rn57 côkq hơu5rn57n mà7pQFwj thôi.7pQFwj Chẳ7pQFwjng lẽ7pQFwj anu5rn57h khu5rn57ông hiểu?

“Nếu anh đkqã 7pQFwjra mkqột quyếtu5rn57 đkqịnh 9g7kGAgì đó9g7kGA tu5rn57hì 9g7kGAkhông phảikq chỉkq vu5rn57ì mộu5rn57t u5rn57chuyện. Khô7pQFwjng phải9g7kGA chỉ 7pQFwj một, có7pQFwj ngh7pQFwjĩa kqanh đu5rn57ã kqcho họu5rn57 c7pQFwjơ hội9g7kGA như7pQFwjng 9g7kGAhết lần7pQFwj n9g7kGAày đến9g7kGA lầ7pQFwjn kqkhác khkqông thay đổkqi, mộ7pQFwjt lầnkq kqlại mộtkq l9g7kGAần tkqái phkqạm, đốiu5rn57 vớiu5rn57 nhữngu5rn57 ngưkqời n9g7kGAhư vu5rn57ậy ch7pQFwjo 7pQFwjdù không ph7pQFwjải u5rn57vì u5rn57em t9g7kGAhì 7pQFwjanh 7pQFwjcũng phu5rn57ải vkqì côngu5rn57 kqty màkq trừ9g7kGAng phạt.”kq Akqnh thật7pQFwj su5rn57ự n7pQFwjghiêm túc nói7pQFwj 9g7kGAvới cô.

“Anh cam đoau5rn57n sẽkq không9g7kGA lấu5rn57y u5rn57việc côngu5rn57 7pQFwjbáo t7pQFwjhù riêng?9g7kGA” C9g7kGAô u5rn57nhìn anu5rn57h đánkqh u5rn57giá. V9g7kGAì su5rn57ao cô 9g7kGAvẫn cu5rn57ảm t7pQFwjhấy khả9g7kGA năng7pQFwj nà9g7kGAy kqrất lớn?

“Ai, lão bàkq, 9g7kGAlão công9g7kGA củ7pQFwja 9g7kGAem l7pQFwjà ngườ9g7kGAi khôn9g7kGAg ph9g7kGAân bikqệt cô7pQFwjng tu5rn57ư như7pQFwj vậyu5rn57 sao?”

Phàn Sở Ng9g7kGAữ th9g7kGAành thậtu5rn57 skquy ng9g7kGAhĩ mộ9g7kGAt kqlát rồikq u5rn57đưa rkqa đáu5rn57p án.

“Phải.” Cô nói.

Hạ Tử Kìn9g7kGAh dở9g7kGA k7pQFwjhóc dở9g7kGA cười.

“Cám ơn u5rn57em u5rn57tin tưởn9g7kGAg an9g7kGAh như7pQFwj u5rn57vậy, lã9g7kGAo bà9g7kGA.” 7pQFwjAnh cườikq k9g7kGAhổ kqmà nói.

“Lão công……”

“Được rồi, ng9g7kGAừng.” 7pQFwjAnh độtkq nhiêkqn 9g7kGAngắt l7pQFwjời cô:9g7kGA“Chúng tu5rn57a khônkqg nêu5rn57n 9g7kGAvì tryệ9g7kGAn cò9g7kGAn kqchưa có u5rn57 xảy r7pQFwja trkqanh u5rn57luận khônkqg tkqhôi, 7pQFwjnếu lãu5rn57ng phíu5rn57 thờ7pQFwji 9g7kGAcho chuyện9g7kGA u5rn57này kkqhông bằnu5rn57g chúng kq ta nêu5rn57n “vậ9g7kGAn độn7pQFwjg” m9g7kGAột chút?”

Phàn Sở Ng7pQFwjữ mặtu5rn57 7pQFwjnhanh chónkqg đỏu5rn57 lên.

“Anh thật kh9g7kGAông đứn9g7kGAg đắ7pQFwjn!” Côu5rn57 mặu5rn57t đỏ9g7kGA u5rn57tía t7pQFwjai trkqừng 7pQFwjanh liếc7pQFwj mkqắt u5rn57một cái.

“ “Vận động7pQFwj” u5rn57sao có7pQFwj tu5rn57hể là7pQFwj u5rn57chuyện u5rn57không đứngkq đắn9g7kGA, kqlão bàu5rn57? Việckq 7pQFwjnày liu5rn57ên qu7pQFwjan đến đờikq kqsau c9g7kGAủa ch7pQFwjúng t9g7kGAa, đ7pQFwjây làu5rn57 cu5rn57huyện 7pQFwjđứng đắn9g7kGA nhấtu5rn57 cũu5rn57ng 7pQFwjquan t7pQFwjrọng nhất.”7pQFwj An7pQFwjh nghiêm tú7pQFwjc nói.

Phàn Sở N9g7kGAgữ hoà7pQFwjn toàu5rn57n nóikq 7pQFwjkhông u5rn57ra u5rn57lời, 7pQFwjchỉ c7pQFwjó thểkq 9g7kGAxấu hổu5rn57 trừngu5rn57 9g7kGAanh liếckq mắ9g7kGAt một cái,9g7kGA sau5rn57u đókq quy7pQFwjết đị7pQFwjnh u5rn57đứng 9g7kGAdậy u5rn57chạy lấykq ngưkqời, khôngkq đ7pQFwjể u5rn57ý tới9g7kGA anh.

Dù 9g7kGAsao ckqô vĩu5rn57nh vi9g7kGAễn không 

thể nói lạiu5rn57 anh.

Nhưng cô vừa7pQFwj mớikq 7pQFwjđứng lên7pQFwj, h7pQFwjai chkqân c7pQFwjòn 9g7kGAchưa đứngu5rn57 vu5rn57ững, đ7pQFwjã bịkq an7pQFwjh kéou5rn57 u5rn57ngã nkqgồi 9g7kGAlại sô pha.

“Uy!” 9g7kGA Cô khá7pQFwjng nghị9g7kGA 9g7kGAquay đầu7pQFwj kêu9g7kGA lêkqn, gikqây kqtiếp t7pQFwjheo đã9g7kGA bu5rn57ị au5rn57nh ápkq đkqảo ở9g7kGA 7pQFwjtrên s7pQFwjô pha.

Anh ở trên7pQFwj ng7pQFwjười monkqg ch9g7kGAờ nhì7pQFwjn 9g7kGAcô, n7pQFwjụ c7pQFwjười 7pQFwjgợi kqcảm mu5rn57ê hoặc,u5rn57 đkqôi mắtkq đe7pQFwjn lấpu5rn57 lánkqh tràn đ9g7kGAầy tìn7pQFwjh yu5rn57êu vu5rn57à kh7pQFwját 7pQFwjvọng đố9g7kGAi vu5rn57ới cô.

Cô hô hấpkq kqkhó khăn9g7kGA, tiu5rn57m đậpu5rn57 nhanh.

Anh 9g7kGA chậm rkqãi 9g7kGAcúi ngườiu5rn57 h9g7kGAôn cô,kq nhẹkq nh9g7kGAàng 7pQFwjhôn đôi9g7kGA mu5rn57ôi 7pQFwjcô, gkqiống nh9g7kGAư thương tiếc lại giống như khiêu khích.

Hô hấp của cô không thể khống chế dần dần trở nên dồn dập, hai tay không tự chủ được chủ động đặt lên cổ anh, kéo anh ép xuống dưới làm cho nụ hôn càng ngày càng sâu.

Anh khẽ cười thành tiếng, thuận theo mong muốn của cô, đem lưỡi tiến vào trong miệng cô, nhiệt liệt mà cơ khát hôn cô, rồi sau đó đem cô tiến vào trong bể dục vọng, dìm ngập……