Lão nhị là ông chủ - Chương 08

Phàn SCerwở Ngữ4UpYXvUu n4UpYXvUuói n7p7T3A2Bhững lời này4UpYXvUu r4UpYXvUua 4UpYXvUucũng Cerwkhông 7p7T3A2Blàm ngạc7p7T3A2B 7p7T3A2Bnhiên 7p7T3A2B4 n4UpYXvUugười đan4UpYXvUug 4UpYXvUunói chuyện.

Hai v4UpYXvUuợ ch4UpYXvUuồng họCerw thì7p7T3A2B Cerwkhông phải nóCerwi, đ4UpYXvUuương nh7p7T3A2Biên s4UpYXvUuẽ kh7p7T3A2Bông ngạ4UpYXvUuc nCerwhiên như4UpYXvUung p7p7T3A2Bhản ứng4UpYXvUu của7p7T3A2B Lí7p7T3A2B ChíCerwnh 4UpYXvUuVũ 7p7T3A2Bvà Tần 4UpYXvUuLạc 4UpYXvUuLâm k4UpYXvUuhiến chCerwo cô7p7T3A2B ngh4UpYXvUui ngờ,7p7T3A2B k4UpYXvUuhó hiểu4UpYXvUu, bọn4UpYXvUu 4UpYXvUuhọ saCerwu kh4UpYXvUui nghCerwe 7p7T3A2Bcô nói4UpYXvUu nhCerwư Cerwvậy cCerwả hai cùn7p7T3A2Bg s4UpYXvUuửng sốCerwt mộtCerw c4UpYXvUuhút rồCerwi lập4UpYXvUu tCerwức cườ7p7T3A2Bi 4UpYXvUuto thàn7p7T3A2Bh tiếng.

“Ha ha……”

Phàn S4UpYXvUuở Ngữ7p7T3A2B nCerwgạc 4UpYXvUunhiên, hai mắt4UpYXvUu trợCerwn l7p7T3A2Bên, cảm7p7T3A2B thấy7p7T3A2B khô7p7T3A2Bng 4UpYXvUubiết làm4UpYXvUu s7p7T3A2Bao, lạ4UpYXvUui c7p7T3A2Bó chCerwút na7p7T3A2Bn 7p7T3A2Bkham, khổ7p7T3A2B sở n4UpYXvUuhìn bọnCerw họ.

Chẳng lẽCerw 4UpYXvUuchuyện nàngCerw và H4UpYXvUuạ 4UpYXvUuTử CerwKình 4UpYXvUulà 4UpYXvUuvợ chồngCerw thật7p7T3A2B sự4UpYXvUu buCerwồn cườ7p7T3A2Bi nhưCerw vậy,4UpYXvUu làm4UpYXvUu cCerwho người7p7T3A2B khá4UpYXvUuc khóCerw Cerwcó thể tin7p7T3A2B n7p7T3A2Bhư vậy7p7T3A2B sao?

“Lão bà,4UpYXvUu 4UpYXvUuem cuối4UpYXvUu cùn7p7T3A2Bg cũng quyết7p7T3A2B đCerwịnh cô7p7T3A2Bng Cerwkhai quaCerwn Cerwhệ c7p7T3A2Bủa chún7p7T3A2Bg ta4UpYXvUu? 7p7T3A2BAnh rấtCerw 4UpYXvUuvui vẻ!”

Không c4UpYXvUuhú 7p7T3A2Bý t7p7T3A2Bới t7p7T3A2Bâm tìn4UpYXvUuh của côCerw khô7p7T3A2Bng tốt4UpYXvUu, HạCerw T7p7T3A2Bử KìnCerwh Cerwvui sướn4UpYXvUug 7p7T3A2Bgắt g4UpYXvUuao kéoCerw côCerw lại7p7T3A2B 7p7T3A2Bgần, tr4UpYXvUuước mặt7p7T3A2B mọ4UpYXvUui người Cerwhôn cô7p7T3A2B s7p7T3A2Bay 4UpYXvUuđắm 4UpYXvUurồi Cerwsau 7p7T3A2Bđó 4UpYXvUungây ngCerwô cư4UpYXvUuời h4UpYXvUua h4UpYXvUua ha.

Tâm tìnCerwh 4UpYXvUucô k7p7T3A2Bhông tốt nhưng4UpYXvUu vìCerw a4UpYXvUunh sun4UpYXvUug sướng7p7T3A2B Cerwkhông chút7p7T3A2B Cerwche dấuCerw là7p7T3A2Bm 7p7T3A2Bcho cCerwô bình7p7T3A2B phụcCerw một7p7T3A2B 4UpYXvUuchút, trongCerw lòng vCerwẫn kh7p7T3A2Bông thể4UpYXvUu khCerwông 4UpYXvUusuy nghĩ.

“Nhìn tên4UpYXvUu 4UpYXvUukia Cerwxem cười đ7p7T3A2Bến Cerwgiống Cerwmột Cerwtên ngốc.”

“Đúng vậy,Cerw cũngCerw 4UpYXvUumay tôi không4UpYXvUu c4UpYXvUuó mêCerw luyế4UpYXvUun an7p7T3A2Bh t4UpYXvUua nếCerwu không4UpYXvUu bây4UpYXvUu giờCerw nh7p7T3A2Bất định4UpYXvUu Cerwvỡ mộng.”

Phía Cerwsau Phà4UpYXvUun S4UpYXvUuở NgữCerw vang lêCerwn tiến4UpYXvUug 4UpYXvUuchế nhạCerwo một7p7T3A2B cáchCerw thoảCerwi m4UpYXvUuái, côCerw khôn4UpYXvUug nCerwhịn đượ4UpYXvUuc qua7p7T3A2By đầu7p7T3A2B lại,Cerw chỉ thấy4UpYXvUu L4UpYXvUuí CerwChính VũCerw vàCerw Tần4UpYXvUu Lạ4UpYXvUuc CerwLâm đCerwứng chCerwung mộCerwt chỗ,7p7T3A2B 4UpYXvUutrên Cerwmặt tươiCerw cười4UpYXvUu trêu 4UpYXvUu chọc 4UpYXvUukhông 7p7T3A2Bcó mCerwột ti7p7T3A2Ba tr4UpYXvUuào phúCerwng Cerwác ýCerw nào.

Cô ngạc7p7T3A2B nhi4UpYXvUuên tCerwrừng mắt nhìn,4UpYXvUu r4UpYXvUua l4UpYXvUuệnh Cerwcho chính4UpYXvUu m7p7T3A2Bình ph4UpYXvUuải c4UpYXvUuẩn thậnCerw một4UpYXvUu ch7p7T3A2Bút, n7p7T3A2Bgười vừaCerw m4UpYXvUuới cư4UpYXvUuời n7p7T3A2Bhạo 7p7T3A2Bcô sao bây4UpYXvUu gi7p7T3A2Bờ 4UpYXvUulại c4UpYXvUuó vẻCerw 7p7T3A2Bmặt này?

“Hai nCerwgười cáCerwc n7p7T3A2Bgươi h4UpYXvUuâm mộ t7p7T3A2Bhì Cerwcứ việc4UpYXvUu n7p7T3A2Bói thẳng,4UpYXvUu 4UpYXvUuha ha……”4UpYXvUu HạCerw 7p7T3A2BTử KCerwình bỗng7p7T3A2B nhiênCerw Cerwđắc ý7p7T3A2B cười7p7T3A2B h7p7T3A2Ba haCerw nói  Cerwvới h4UpYXvUuai người7p7T3A2B kia.

“Có gìCerw đáng4UpYXvUu hâ4UpYXvUum Cerwmộ, so 4UpYXvUu với cậu,7p7T3A2B tôCerwi mCerwuốn t7p7T3A2Bìm bạn4UpYXvUu 4UpYXvUugái kh4UpYXvUuó kCerwhăn sao?

“Vấn đ4UpYXvUuề 7p7T3A2Blà cậuCerw 4UpYXvUutìm đư4UpYXvUuợc cô gái4UpYXvUu đồn7p7T3A2Bg ý7p7T3A2B cù4UpYXvUung cậuCerw 4UpYXvUubạch đầuCerw gia7p7T3A2Bi l4UpYXvUuão sao?”

“Tôi khô4UpYXvUung mCerwuốn thôi4UpYXvUu, được không?”

“Đều giống7p7T3A2B 7p7T3A2Bnhau, t4UpYXvUuóm lại cậu4UpYXvUu khôn7p7T3A2Bg tì4UpYXvUum đư7p7T3A2Bợc tìn7p7T3A2Bh yêuCerw soCerwng phương4UpYXvUu, 7p7T3A2Bgiống tôi4UpYXvUu và7p7T3A2B l7p7T3A2Bão b7p7T3A2Bà Cerwnắm 4UpYXvUutay 7p7T3A2Bnhau đi hếtCerw 4UpYXvUucuộc đ4UpYXvUuời, hCerwa ha……”

Hạ TửCerw Kìn7p7T3A2Bh bừ4UpYXvUua bã4UpYXvUui cười nó4UpYXvUui, 4UpYXvUuthái độ4UpYXvUu k7p7T3A2Biêu ngạo4UpYXvUu làm7p7T3A2B chCerwo Cerwngười t7p7T3A2Ba rCerwất muốn7p7T3A2B đánh.

“Phàn tiểu4UpYXvUu thưCerw, nếu4UpYXvUu cô4UpYXvUu không chịuCerw nổiCerw c4UpYXvUuậu t4UpYXvUua, lúc7p7T3A2B Cerwnào cCerwũng có4UpYXvUu thể4UpYXvUu bỏ7p7T3A2B hắ4UpYXvUun. 4UpYXvUuTôi cóCerw 4UpYXvUuthể g4UpYXvUuiúp 7p7T3A2Bcô mCerwột 4UpYXvUutay, cam 4UpYXvUuđoan 4UpYXvUucô sẽ7p7T3A2B 7p7T3A2Bkhông Cerwbị têCerwn l7p7T3A2Bưu manCerwh nà7p7T3A2By 4UpYXvUuquấy rầy.”7p7T3A2B 7p7T3A2BLí Ch7p7T3A2Bính VCerwũ đ4UpYXvUuem cCerwhuyện khô7p7T3A2Bng thể x7p7T3A2Bảy 4UpYXvUura 4UpYXvUunày Cerwnói v4UpYXvUuới cô.

“Thật 7p7T3A2Bsự Cerwcám 7p7T3A2Bơn 7p7T3A2Bý tCerwốt của Cerwcậu, tôiCerw v7p7T3A2Bà lã4UpYXvUuo Cerwbà nhất4UpYXvUu định4UpYXvUu bê7p7T3A2Bn nhaCerwu đến7p7T3A2B bCerwạc đầ4UpYXvUuu sa4UpYXvUuu đó7p7T3A2B cùnCerwg nha7p7T3A2Bu thCerwam gi7p7T3A2Ba l4UpYXvUuễ đưa tiễn7p7T3A2B củCerwa cậu.

“Tên hỗn4UpYXvUu đ4UpYXvUuản này7p7T3A2B.” Lí 4UpYXvUu Chính CerwVũ nCerwgây n7p7T3A2Bgười Cerwmột cCerwhút, nhịn7p7T3A2B không4UpYXvUu Cerwđược cườ7p7T3A2Bi mắng.

Tần Lạ7p7T3A2Bc LCerwâm 7p7T3A2Bở 7p7T3A2Bbên cạnh Cerw nghe thCerwấy Cerwba ch4UpYXvUuữ “l4UpYXvUuễ đư4UpYXvUua tiễnCerw” n4UpYXvUuhanh chón7p7T3A2Bg cườiCerw lớn,4UpYXvUu cười4UpYXvUu đến4UpYXvUu nCerwổi kh4UpYXvUuông Cerwđứng vững đ4UpYXvUuược, h7p7T3A2Bai 7p7T3A2Bvai khô4UpYXvUung ngừn7p7T3A2Bg run.

Tình thế7p7T3A2B trước7p7T3A2B mắ4UpYXvUut đã 4UpYXvUuvượt q4UpYXvUuua khả4UpYXvUu năn4UpYXvUug líCerw g7p7T3A2Biải củ7p7T3A2Ba 4UpYXvUuPhàn Sở4UpYXvUu Ngữ,Cerw đôi4UpYXvUu 4UpYXvUumắt t7p7T3A2Bo, m7p7T3A2Bê ho7p7T3A2Bặc bìnCerwh tĩ7p7T3A2Bnh 7p7T3A2Bnhìn những viCerwệc đan7p7T3A2Bg xảyCerw r7p7T3A2Ba, 4UpYXvUumờ mịtCerw 4UpYXvUuhỏi:“Rốt cuCerwộc là4UpYXvUu 7p7T3A2Bchuyện g4UpYXvUuì đCerwang xảyCerw ra?”

“Cám ơ7p7T3A2Bn côCerw g4UpYXvUuiúp chCerwúng tôi 7p7T3A2Bkiếm đượcCerw phCerwần 7p7T3A2Bcơm beef7p7T3A2Bsteak đắtCerw 4UpYXvUutiền.” L7p7T3A2Bí ChíCerwnh VũCerw mỉm4UpYXvUu cười4UpYXvUu nói.

“Kiếm được?”Cerw CerwPhàn 4UpYXvUuSở Ngữ trừng4UpYXvUu mắt4UpYXvUu nh7p7T3A2Bìn, v4UpYXvUuẫn Cerwlà vẻCerw mặtCerw 7p7T3A2Bnghi hoặc.

“Thật 4UpYXvUura làCerw phCerwần thư7p7T3A2Bởng hoàn tCerwhành nhiệm4UpYXvUu vụ.”7p7T3A2B 4UpYXvUuTần LạcCerw 7p7T3A2BLâm 4UpYXvUubổ sung.

“Phần thưởn7p7T3A2Bg nhi4UpYXvUuệm vụ?” Cô7p7T3A2B vẫ7p7T3A2Bn 4UpYXvUunhư cũ7p7T3A2B n7p7T3A2Bgây ngốc4UpYXvUu l7p7T3A2Bặp l7p7T3A2Bời nó7p7T3A2Bi cCerwủa đốiCerw phươngCerw, saCerwu đ4UpYXvUuó Cerwmột 7p7T3A2Bý tưởngCerw k7p7T3A2Bhông thể Cerwtin đ4UpYXvUuược chậm7p7T3A2B 7p7T3A2Brãi c4UpYXvUuhui và7p7T3A2Bo đầCerwu cô.7p7T3A2B Cô4UpYXvUu xoaCerwy ng7p7T3A2Bười đố4UpYXvUui mặt4UpYXvUu vớCerwi H4UpYXvUuạ Tử4UpYXvUu Kìn7p7T3A2Bh, lên 7p7T3A2Bán an7p7T3A2Bh:“Anh khCerwông tuâCerwn thủ7p7T3A2B ướcCerw định?”

Hạ CerwTử KìCerwnh lậpCerw tức7p7T3A2B nhíCerwu mày.“Anh khôn4UpYXvUug tu7p7T3A2Bân 7p7T3A2Bthủ ước4UpYXvUu địCerwnh nào?”

“Công kh4UpYXvUuai chCerwuyện chCerwúng ta kết7p7T3A2B Cerwhôn, an7p7T3A2Bh nó7p7T3A2Bi 7p7T3A2Bdo 7p7T3A2Bem qu7p7T3A2Byết định.”

“Đúng vậy7p7T3A2B là7p7T3A2B 7p7T3A2Bdo e7p7T3A2Bm quyết Cerwđịnh, Cerwmà vừ4UpYXvUua rồiCerw Cerwem tự4UpYXvUu mìnCerwh côn4UpYXvUug Cerwkhai, khôn7p7T3A2Bg phải7p7T3A2B sao4UpYXvUu?” 4UpYXvUuAnh nhíuCerw m4UpYXvUuày, cóCerw chútCerw khó hiểuCerw hCerwỏi ngược4UpYXvUu lại.

“Anh đã4UpYXvUu 4UpYXvUunói trưCerwớc cho người4UpYXvUu kh4UpYXvUuác biết7p7T3A2B cò7p7T3A2Bn bảoCerw eCerwm cônCerwg kh4UpYXvUuai?” CôCerw ph4UpYXvUuản bác.

“Anh đâuCerw 7p7T3A2Bcó nCerwói ch4UpYXvUuo người7p7T3A2B nào 7p7T3A2Bbiết trước4UpYXvUu đâu?4UpYXvUu An4UpYXvUuh nóCerwi c7p7T3A2Bho ai?7p7T3A2B” CerwAnh hỏi.

“Không phảCerwi bọCerwn h7p7T3A2Bọ sao?” PhàCerwn S7p7T3A2Bở Ngữ4UpYXvUu lậ7p7T3A2Bp tức4UpYXvUu x4UpYXvUuoay ng7p7T3A2Bười, 7p7T3A2Btay chỉCerw về7p7T3A2B 4UpYXvUuphía 7p7T3A2BLí CCerwhính CerwVũ cùnCerwg Tần4UpYXvUu Lạ7p7T3A2Bc Lâm.

“Bọn họ?7p7T3A2B” HạCerw T4UpYXvUuử KìnCerwh nhăn mày.“HaiCerw người,”Cerw 4UpYXvUuAnh hỏi:“TôCerwi c4UpYXvUuó nCerwói ch4UpYXvUuo q7p7T3A2Bua 7p7T3A2Bcho haCerwi ngư4UpYXvUuời bCerwiết tôCerwi đãCerw k4UpYXvUuết hôn, 7p7T3A2B vợ t4UpYXvUuôi là4UpYXvUu cô4UpYXvUu g4UpYXvUuái 4UpYXvUunày sao?”

Lí 7p7T3A2BChính 4UpYXvUuVũ c7p7T3A2Bùng Tầ7p7T3A2Bn Lạ7p7T3A2Bc Lâm nhấ4UpYXvUut 7p7T3A2Bthời cứ7p7T3A2Bng Cerwhọng, h4UpYXvUuai mắt7p7T3A2B mởCerw tCerwo Cerwvô t4UpYXvUuội, vẻ4UpYXvUu mặtCerw làCerw bị4UpYXvUu dọa.

“Cái 7p7T3A2Bgì, đăCerwng k4UpYXvUuí Cerwkết hôn?” L7p7T3A2Bí Chí7p7T3A2Bnh V4UpYXvUuũ k4UpYXvUuinh nCerwgạc tr4UpYXvUuừng mắt4UpYXvUu 4UpYXvUunhìn bọnCerw Cerwhọ, lắp7p7T3A2B bCerwắp nCerwói:“Ý là,Cerw Cerwcô ấy thậtCerw sự7p7T3A2B là4UpYXvUu lã7p7T3A2Bo bàCerw 7p7T3A2Bcủa cậCerwu, không4UpYXvUu phCerwải Cerwbạn gáCerwi? CácCerw ngươiCerw thậ4UpYXvUut sựCerw k7p7T3A2Bết hôn7p7T3A2B? L4UpYXvUuà vợ chồng?”

“Thật vậ4UpYXvUuy sao4UpYXvUu? HCerwạ Tử KìnhCerw, an4UpYXvUuh 7p7T3A2Bthật s7p7T3A2Bự kếtCerw hCerwôn?” TầnCerw Lạc7p7T3A2B L7p7T3A2Bâm Cerwcũng lộCerw r7p7T3A2Ba v4UpYXvUuẻ mặ7p7T3A2Bt khônCerwg tin4UpYXvUu, nhCerwìn anh hỏi.

Phàn 4UpYXvUuSở 4UpYXvUuNgữ lại7p7T3A2B m7p7T3A2Bờ mịt khó7p7T3A2B hiểu,4UpYXvUu 4UpYXvUusao phản4UpYXvUu 4UpYXvUuứng cCerwủa h4UpYXvUuai n7p7T3A2Bgười đóCerw lại4UpYXvUu n4UpYXvUuhư v4UpYXvUuậy, 4UpYXvUugiống nhưCerw ch7p7T3A2Bỉ 7p7T3A2Bvừa Cerwmới nghe 4UpYXvUutin 4UpYXvUuanh kết4UpYXvUu hôn?7p7T3A2B 4UpYXvUu10 phú4UpYXvUut trước7p7T3A2B kh4UpYXvUuông phảiCerw Cerwbọn h7p7T3A2Bọ đ7p7T3A2Bều Cerwđang n7p7T3A2Bói chuyện4UpYXvUu nàyCerw sao?

“Hai người7p7T3A2B kCerwhông biết chuy7p7T3A2Bện anCerwh ấy4UpYXvUu 7p7T3A2Bvà tôCerwi kết4UpYXvUu hôCerwn saoCerw?” CôCerw Cerwkhông tự4UpYXvUu 4UpYXvUuchủ được7p7T3A2B Cerwlên ti4UpYXvUuếng hỏi.

Kia hCerwai ngườ7p7T3A2Bi khôn7p7T3A2Bg chút d7p7T3A2Bo dự4UpYXvUu lập4UpYXvUu 4UpYXvUutức l4UpYXvUuắc đầ7p7T3A2Bu, gi4UpYXvUuống Cerwnhư vẫn7p7T3A2B cCerwòn k4UpYXvUuhiếp sợ4UpYXvUu chỉCerw dự4UpYXvUua v7p7T3A2Bào bản7p7T3A2B n7p7T3A2Băng trả7p7T3A2B lời cô.

“Vậy hCerwai ngưCerwời nCerwói ho4UpYXvUuàn thành n4UpYXvUuhiệm v7p7T3A2Bụ lCerwà nhiệmCerw v4UpYXvUuụ nào?”

“Tử Kì4UpYXvUunh nCerwói cậu4UpYXvUu 4UpYXvUuta thích cô4UpYXvUu, cô4UpYXvUu cũ4UpYXvUung tCerwhích cậ4UpYXvUuu tCerwa nCerwhưng Cerwkhông biếtCerw cCerwô lCerwo 7p7T3A2Bsợ c4UpYXvUuái 7p7T3A2Bgì 7p7T3A2Bkhông dámCerw thừaCerw nhận7p7T3A2B tình c4UpYXvUuảm cCerwủa mCerwình n4UpYXvUuên nhờ4UpYXvUu cCerwhúng tCerwôi giCerwúp đỡ.”Cerw 7p7T3A2BLí C7p7T3A2Bhính V7p7T3A2Bũ 7p7T3A2Bhơi Cerwbình tĩnh4UpYXvUu lại7p7T3A2B nhưng 4UpYXvUutim 4UpYXvUuvẫn đập4UpYXvUu 4UpYXvUumạnh 4UpYXvUuvà l4UpYXvUuoạn nCerwhịp, tr7p7T3A2Bả lờ4UpYXvUui cô.

“Tôi pCerwhụ trCerwách Cerwlàm 7p7T3A2Bcho cô gCerwhen đểCerw Cerwxem c7p7T3A2Bô cCerwó phản4UpYXvUu ứ7p7T3A2Bng không.”4UpYXvUu TầCerwn LCerwạc CerwLâm n4UpYXvUuói, giọnCerwg nCerwói ng4UpYXvUuây ngốc7p7T3A2B giCerwống y như4UpYXvUu L4UpYXvUuí ChínhCerw Vũ.

“Tôi gCerwiúp c4UpYXvUuậu t7p7T3A2Ba 4UpYXvUudiễn 4UpYXvUumột màn t7p7T3A2Bình đCerwịch xuấtCerw hiệ7p7T3A2Bn rồ7p7T3A2Bi đá4UpYXvUunh Cerwnhau 7p7T3A2Bđể 4UpYXvUuxem c7p7T3A2Bô cCerwó Cerwthể mắCerwc 4UpYXvUumưu r7p7T3A2Bồi thổCerw l7p7T3A2Bộ tình 7p7T3A2Bcảm ha7p7T3A2By 4UpYXvUukhông. 4UpYXvUuKết quả4UpYXvUu Cerwcô thật4UpYXvUu s7p7T3A2Bự trúngCerw kCerwế.” LíCerw ChínCerwh 7p7T3A2BVũ tiếp7p7T3A2B lời7p7T3A2B Tầ4UpYXvUun L7p7T3A2Bạc Lâm 4UpYXvUunói, sCerwau 4UpYXvUuđó 7p7T3A2Bhoàn Cerwhồn, trừng4UpYXvUu Cerwmắt n4UpYXvUuhìn Hạ7p7T3A2B 4UpYXvUuTử 4UpYXvUuKình oá7p7T3A2Bn giậ4UpYXvUun nói7p7T3A2B:“Tại 4UpYXvUusao l4UpYXvUuại l7p7T3A2Bừa bọn t7p7T3A2Bôi? Ch4UpYXvUuúng t4UpYXvUuôi đ4UpYXvUuều đồng4UpYXvUu 7p7T3A2Bý giúCerwp cCerwậu, c4UpYXvUuậu lCerwại cCerwòn lừCerwa bọn4UpYXvUu t7p7T3A2Bôi 4UpYXvUugiờ t4UpYXvUuính sao đây?”

Không để4UpYXvUu ý7p7T3A2B 7p7T3A2Bbạn tốCerwt đang 4UpYXvUubất mãn,7p7T3A2B o7p7T3A2Bán Cerwhận  4UpYXvUunhìn chằCerwm c7p7T3A2Bhằm mìn7p7T3A2Bh, HạCerw TCerwử KìCerwnh Cerwchỉ cCerwhú 4UpYXvUuý đến4UpYXvUu 4UpYXvUusuy 7p7T3A2Bnghĩ và phản4UpYXvUu ứnCerwg 7p7T3A2Bcủa lCerwão bà.

“Nghe 4UpYXvUuthấy không?Cerw Amh khô4UpYXvUung có7p7T3A2B 7p7T3A2Bnói ch7p7T3A2Bo 4UpYXvUubọn 7p7T3A2Bhọ biết,Cerw vẫn7p7T3A2B tuCerwân t7p7T3A2Bhủ Cerwước đ7p7T3A2Bịnh của4UpYXvUu 7p7T3A2Bchúng t7p7T3A2Ba.” AnCerwh thành t4UpYXvUuhật nói.

“Uhm,” CerwCô gật7p7T3A2B Cerwđầu, tiếp 7p7T3A2B theo 7p7T3A2Bvẻ Cerwmặt ng4UpYXvUuhiêm tCerwúc nhìn4UpYXvUu anh:“Như7p7T3A2Bng an4UpYXvUuh khônCerwg tuâCerwn 4UpYXvUuthủ qu4UpYXvUuy tắc.”

“Quy tắcCerw nào4UpYXvUu?” 4UpYXvUuAnh nh4UpYXvUuíu mày hỏi.

“Anh lừa4UpYXvUu em.”

“Vấn đềCerw 7p7T3A2Blà s4UpYXvUuao 7p7T3A2Banh kCerwhông nhớ rCerwõ 7p7T3A2Bcó cáiCerw quCerwy tắCerwc này?4UpYXvUu” An7p7T3A2Bh Cerwvô tội4UpYXvUu nó4UpYXvUui, 4UpYXvUukỳ t4UpYXvUuhật că4UpYXvUun bảnCerw là7p7T3A2B ch4UpYXvUuơi xấuCerw cô.

“Nếu quyCerwền công4UpYXvUu kha7p7T3A2Bi là4UpYXvUu của e7p7T3A2Bm aCerwnh không7p7T3A2B đượ4UpYXvUuc sử4UpYXvUu dụngCerw biện4UpYXvUu pCerwháp n7p7T3A2Bày bắtCerw eCerwm côn7p7T3A2Bg khai.”4UpYXvUu C4UpYXvUuô nghiCerwêm túc nói.

“Ai, 4UpYXvUuem yêu4UpYXvUu Cerwcó phải4UpYXvUu em 4UpYXvUu hiểu 7p7T3A2Blầm 7p7T3A2Brồi không?”4UpYXvUu An7p7T3A2Bh trừngCerw mắt4UpYXvUu nhìn4UpYXvUu, vẻ4UpYXvUu mặt7p7T3A2B c4UpYXvUuàng thêm7p7T3A2B vôCerw tội,7p7T3A2B làmCerw bộ7p7T3A2B thCerwở dài nói.

“Cái gì?7p7T3A2B” Cô7p7T3A2B bấtCerw n4UpYXvUugờ hỏi.

“Anh đa7p7T3A2Bng cùng7p7T3A2B e4UpYXvUum nói chuyệnCerw đán7p7T3A2Bh cư4UpYXvUuợc tố4UpYXvUui n4UpYXvUuay, e7p7T3A2Bm đ7p7T3A2Bang nó4UpYXvUui cái7p7T3A2B gìCerw? 4UpYXvUuTuy rằCerwng Cerwanh dùngCerw Cerwkế c7p7T3A2Bũng hơCerwi tố7p7T3A2Bn kém nCerwhưng Cerwem Cerwđồng 7p7T3A2Bý 4UpYXvUucông khaCerwi chuyệ4UpYXvUun chúnCerwg 7p7T3A2Bta kết7p7T3A2B hôn4UpYXvUu thật7p7T3A2B s7p7T3A2Bự kh7p7T3A2Biến 4UpYXvUuanh r7p7T3A2Bất vui.” 4UpYXvUuAnh 7p7T3A2Bnói x7p7T3A2Bong đột4UpYXvUu nhiê4UpYXvUun hô4UpYXvUun cô.

“Anh yêu7p7T3A2B Cerwem, lCerwão bà.”

Trong nháy7p7T3A2B mắCerwt mặCerwt CerwPhàn Sở 7p7T3A2BNgữ &nb7p7T3A2Bsp;nhanh ch4UpYXvUuóng đỏ4UpYXvUu lên7p7T3A2B khô4UpYXvUung biết4UpYXvUu là4UpYXvUu đỏCerw bừn7p7T3A2Bg haCerwy 4UpYXvUuchỉ h4UpYXvUuồng hồnCerwg. Anh t4UpYXvUuhật t4UpYXvUui bỉ.

“Thì rCerwa làCerw thế……4UpYXvUu cậu &nbs4UpYXvUup;thật đúng7p7T3A2B làCerw cCerwó 7p7T3A2Bđủ tCerwi b7p7T3A2Bỉ vô4UpYXvUu sỉ.”Cerw Lí4UpYXvUu Chí4UpYXvUunh Vũ7p7T3A2B 4UpYXvUuthay 7p7T3A2Bcô n4UpYXvUuói rCerwa lời4UpYXvUu trong lòng.

Ở Cerwmột b4UpYXvUuên ng4UpYXvUuhe nửa4UpYXvUu n7p7T3A2Bgày, anh rốtCerw cục4UpYXvUu có4UpYXvUu thể4UpYXvUu Cerwhiểu được4UpYXvUu 4UpYXvUu7, 4UpYXvUu8 p7p7T3A2Bhần củ7p7T3A2Ba câu4UpYXvUu 7p7T3A2Bchuyện, nếuCerw giốCerwng Cerwnhư Cerwnhững lời c4UpYXvUuậu 7p7T3A2Bta 7p7T3A2Bnói th4UpYXvUuì Hạ7p7T3A2B Tử7p7T3A2B Kình7p7T3A2B thật7p7T3A2B đ7p7T3A2Búng l7p7T3A2Bà c4UpYXvUuó 4UpYXvUuđủ Cerwti b4UpYXvUuỉ v4UpYXvUuô s7p7T3A2Bỉ Cerwvì đạ7p7T3A2Bt được7p7T3A2B mụCerwc đích 7p7T3A2B không 7p7T3A2Bngại dCerwùng bấ4UpYXvUut cứCerw thủ4UpYXvUu đoạCerwn Cerwtồi tệ4UpYXvUu n7p7T3A2Bào. Nhưng4UpYXvUu Cerwlà c4UpYXvUuái m4UpYXvUuục đíCerwch Cerwkia 4UpYXvUunghe c4UpYXvUuó vẻ bCerwuồn cười.

“Ha ha7p7T3A2B……” CànCerwg ng7p7T3A2Bhĩ càng cảmCerw thấy4UpYXvUu b7p7T3A2Buồn cư7p7T3A2Bời, Lí4UpYXvUu C7p7T3A2Bhính Vũ4UpYXvUu nhị7p7T3A2Bn kCerwhông đ4UpYXvUuược cư7p7T3A2Bời thành4UpYXvUu 7p7T3A2Btiếng.“Người luôn th4UpYXvUuuận 7p7T3A2Blợi troCerwng việcCerw 7p7T3A2Bliên qua4UpYXvUun đếCerwn phụ4UpYXvUu Cerwnữ Cerwnhư 4UpYXvUucậu thì7p7T3A2B r7p7T3A2Ba cũCerwng c4UpYXvUuó ngày7p7T3A2B Cerwnhư thế Cerw này sa7p7T3A2Bo? HCerwa ha……4UpYXvUu” CưCerwới lã7p7T3A2Bo bCerwà, lão4UpYXvUu b7p7T3A2Bà cũn7p7T3A2Bg k4UpYXvUuhông chCerwịu c7p7T3A2Bông k7p7T3A2Bhai 4UpYXvUuquan 4UpYXvUuhệ với Cerw anh? Rất7p7T3A2B buồ7p7T3A2Bn cười!

Tần LạcCerw 7p7T3A2BLâm 4UpYXvUuở bênCerw cạnh cũng4UpYXvUu cười4UpYXvUu theo.

“Nhưng tô7p7T3A2Bi 7p7T3A2Bcũng muốn4UpYXvUu c7p7T3A2Bhúc mừng h7p7T3A2Bai người.”4UpYXvUu CôCerw Cerwvừa cườiCerw vừa4UpYXvUu nói.

Tạm th7p7T3A2Bời bỏ4UpYXvUu q4UpYXvUuua mộ4UpYXvUut 4UpYXvUubên sự Cerwtức giậ7p7T3A2Bn đối4UpYXvUu vớ7p7T3A2Bi t7p7T3A2Bi b7p7T3A2Bỉ lã7p7T3A2Bo cCerwông, Phàn7p7T3A2B SCerwở NgữCerw 4UpYXvUuđem á4UpYXvUunh mCerwắt chuyển7p7T3A2B đếCerwn Cerwvị TầCerwn Lạc LCerwâm tiểu7p7T3A2B thư7p7T3A2B x4UpYXvUuinh đẹpCerw 4UpYXvUutự tiCerwn lCerwàm cô4UpYXvUu th7p7T3A2Bấy gheCerwn Cerwtị 4UpYXvUu“Xin hỏi……”7p7T3A2B C7p7T3A2Bô Cerwmuốn nói lại7p7T3A2B thôi,Cerw nh4UpYXvUuìn Cerwđối phương.

Tần 4UpYXvUuLạc L7p7T3A2Bâm Cerwmỉm cườiCerw nh4UpYXvUuìn cô, trên7p7T3A2B 7p7T3A2Bmặt 7p7T3A2Btất cCerwả đCerwều là4UpYXvUu sựCerw th4UpYXvUuân thiCerwện khôngCerw có7p7T3A2B 4UpYXvUumột 7p7T3A2Bchút đ7p7T3A2Bối  địch4UpYXvUu hoặc Cerw chế nhạo.“C4UpYXvUuô có4UpYXvUu g7p7T3A2Bì muốCerwn 4UpYXvUuhỏi t4UpYXvUuôi saCerwo?” CerwCô ôn7p7T3A2B nCerwhu hỏi.

Cô g4UpYXvUuật 4UpYXvUugật đầu,7p7T3A2B thCerwoáng do dCerwự mộ7p7T3A2Bt c4UpYXvUuhút mớiCerw mở4UpYXvUu miệngCerw hỏi7p7T3A2B :“4UpYXvUuHai ngươi4UpYXvUu hCerwình nhưCerw  Cerwrất qCerwuen thuộc?”

Tần L7p7T3A2Bạc CerwLâm bỗngCerw nhiên4UpYXvUu khẽ cườiCerw mộtCerw tiến4UpYXvUug, c4UpYXvUuhế n7p7T3A2Bhạo nh4UpYXvUuìn Hạ4UpYXvUu TCerwử K7p7T3A2Bình nói:“LãCerwo bà7p7T3A2B của7p7T3A2B 4UpYXvUuanh đang7p7T3A2B g4UpYXvUuhen, anh4UpYXvUu nên 7p7T3A2Bcao hCerwứng, đắc4UpYXvUu Cerwý đi?”

“Đúng vậy,4UpYXvUu tô4UpYXvUui Cerwmừng đế4UpYXvUun nổi sắpCerw bCerway lên7p7T3A2B 7p7T3A2B9 tầng7p7T3A2B m7p7T3A2Bây.” H4UpYXvUuạ T4UpYXvUuử Kình4UpYXvUu nh4UpYXvUuếch 4UpYXvUumiệng nCerwói, Cerwbộ d7p7T3A2Báng quả4UpYXvUu thật4UpYXvUu vui7p7T3A2B vẻ k7p7T3A2Bhông thôi.

Phàn S4UpYXvUuở Ng7p7T3A2Bữ lCerwại Cerwđỏ mặt.

“3 ng4UpYXvUuười ch7p7T3A2Búng tCerwôi l4UpYXvUuà bạCerwn thời đ7p7T3A2Bại học.”4UpYXvUu Tầ7p7T3A2Bn 7p7T3A2BLạc Lâm4UpYXvUu cườ7p7T3A2Bi nói.

Bạn thờiCerw đạ7p7T3A2Bi học?Cerw ThìCerw ra 7p7T3A2Blà thế.

Phàn SởCerw NCerwgữ rốtCerw cCerwục xóa bỏ4UpYXvUu đ4UpYXvUuược 4UpYXvUunghi ngờ7p7T3A2B tron4UpYXvUug lòn4UpYXvUug nhưn4UpYXvUug 7p7T3A2Blại chứn7p7T3A2Bg min4UpYXvUuh được4UpYXvUu một4UpYXvUu vi7p7T3A2Bệc đ7p7T3A2Bó Cerwlà —Cerw n7p7T3A2Bgay từ đ4UpYXvUuầu an4UpYXvUuh cũngCerw 4UpYXvUuđã Cerwlên kế7p7T3A2B hoạch4UpYXvUu t4UpYXvUuất cả,7p7T3A2B Cerwlàm ch4UpYXvUuo cô7p7T3A2B ngCerwơ 4UpYXvUungác rơi4UpYXvUu và7p7T3A2Bo 7p7T3A2Bcạm bẫyCerw của anhCerw m7p7T3A2Bà kh7p7T3A2Bông biết.

Anh t7p7T3A2Bhật sự4UpYXvUu rất4UpYXvUu tCerwi bỉ.

Nhưng làCerw…… A7p7T3A2Biz, Cerwtại sao cô7p7T3A2B mCerwột chúCerwt Cerwcũng Cerwkhông cảmCerw th7p7T3A2Bấy chánCerw g7p7T3A2Bhét Cerwhoặc giậnCerw anh?

Tình yêCerwu thậtCerw sự7p7T3A2B Cerwlàm cho co7p7T3A2Bn người7p7T3A2B mù4UpYXvUu quáng.

Cũng Cerwmay s7p7T3A2Bau buổi7p7T3A2B lễ7p7T3A2B Cerwphát biểu 7p7T3A2Blà n7p7T3A2Bgày n7p7T3A2Bghỉ Cerwnếu Cerwkhông PhànCerw Cerwsở NgCerwữ thật4UpYXvUu đCerwúng 7p7T3A2Blà khôn4UpYXvUug b4UpYXvUuiết nê7p7T3A2Bn đối4UpYXvUu mCerwặt với đồng4UpYXvUu nghiệp7p7T3A2B ởCerw Cerwcông  tCerwy nhCerwư thế7p7T3A2B nào.

Cô hoànCerw toà7p7T3A2Bn khôCerwng nghi7p7T3A2B ngờ chuy4UpYXvUuện cô7p7T3A2B kết4UpYXvUu hôn7p7T3A2B cCerwùng lã7p7T3A2Bo bản4UpYXvUu Cerwsẽ tCerwrong thờiCerw gia4UpYXvUun Cerwngắn nhCerwất giốngCerw nh7p7T3A2Bư lử7p7T3A2Ba cháy laCerwn toCerwàn cô7p7T3A2Bng ty4UpYXvUu, dù4UpYXvUu saCerwo Cerwđây cũn7p7T3A2Bg là4UpYXvUu Cerwcông 7p7T3A2Bty qu4UpYXvUuan 4UpYXvUuhệ xCerwã hội,Cerw Cerwtin tức4UpYXvUu đặc biệ7p7T3A2Bt nha4UpYXvUunh nhạy.

Aiz, cứ4UpYXvUu 4UpYXvUunghĩ đế7p7T3A2Bn 7p7T3A2Bthứ hai Cerwphải đối4UpYXvUu mặtCerw với7p7T3A2B mọCerwi ngườiCerw ở4UpYXvUu cônCerwg 7p7T3A2Bty, Cerwcô lCerwiền cảCerwm th4UpYXvUuấy Cerwbi thương,4UpYXvUu thật7p7T3A2B sự4UpYXvUu rất bi7p7T3A2B thương.

Nhịn khCerwông đượCerwc, cô7p7T3A2B đánh người4UpYXvUu đà4UpYXvUun Cerwông đan4UpYXvUug x7p7T3A2Bem t7p7T3A2Bạp Cerwchí ở4UpYXvUu bê4UpYXvUun cạnh4UpYXvUu một4UpYXvUu cái.

“Ối! LãoCerw bà7p7T3A2B, eCerwm 7p7T3A2Bmuốn mưu sátCerw chồn4UpYXvUug saCerwo?” 7p7T3A2BHạ CerwTử 4UpYXvUuKình cố7p7T3A2B 4UpYXvUutình là4UpYXvUum 4UpYXvUura Cerwvẻ đauCerw đớn.

Cô giả4UpYXvUu 7p7T3A2Bvờ n7p7T3A2Bhư kh4UpYXvUuông Cerwnghe thấy, cũng4UpYXvUu khô7p7T3A2Bng thCerwèm liếc4UpYXvUu Cerwnhìn anh7p7T3A2B, t4UpYXvUuiếp tục4UpYXvUu làmCerw Cerwnhư khônCerwg nCerwhìn thấy4UpYXvUu 7p7T3A2Banh, 7p7T3A2Bnhìn về pCerwhía trưCerwớc, lCerwo lắnCerwg ngCerwày thứ7p7T3A2B haCerwi phả4UpYXvUui đ4UpYXvUuối m4UpYXvUuặt v7p7T3A2Bới đồ4UpYXvUung nghiệp4UpYXvUu Cerwnhư thế7p7T3A2B nào.

“Ai, lãoCerw 7p7T3A2Bbà, e7p7T3A2Bm 4UpYXvUusuy nghĩ cái4UpYXvUu 4UpYXvUugì? TạiCerw s4UpYXvUuao cảCerw Cerwbuổi s7p7T3A2Báng eCerwm cũngCerw Cerwkhông nhCerwìn 4UpYXvUulão côn7p7T3A2Bg tuấn4UpYXvUu sCerwuất, gợi7p7T3A2B cảm7p7T3A2B mị hoặ4UpYXvUuc 7p7T3A2Bcủa 4UpYXvUumình một7p7T3A2B cái7p7T3A2B?” A4UpYXvUunh 4UpYXvUubỗng 7p7T3A2Bnhiên n4UpYXvUuhẹ 4UpYXvUunhàng Cerwxoay mặtCerw c7p7T3A2Bủa cô7p7T3A2B 4UpYXvUuđối diện Cerw mình,ra 4UpYXvUuvẻ  đáng7p7T3A2B thương,Cerw ô4UpYXvUun Cerwnhu hỏi.

“Còn khôn7p7T3A2Bg pCerwhải t4UpYXvUuại anh 4UpYXvUuhại.” 4UpYXvUuCô Cerwhung h4UpYXvUuăng trừng7p7T3A2B mắtCerw nhìn7p7T3A2B anCerwh mộCerwt 7p7T3A2Bcái, nhị4UpYXvUun khôn4UpYXvUug đư4UpYXvUuợc lại4UpYXvUu 7p7T3A2Bđánh an4UpYXvUuh một cái.

“Ối!” A7p7T3A2Bnh lại4UpYXvUu lần4UpYXvUu 4UpYXvUunữa giả đaCerwu kê4UpYXvUuu r7p7T3A2Ba tiếng7p7T3A2B,“Thì 4UpYXvUura a4UpYXvUunh cưới7p7T3A2B p7p7T3A2Bhải một7p7T3A2B lãCerwo 4UpYXvUubà Cerwbạo lực7p7T3A2B nha.”

“Nếu 4UpYXvUuem l4UpYXvUuà 7p7T3A2B bạo lự4UpYXvUuc lão b7p7T3A2Bà vậyCerw Cerwanh chCerwính l7p7T3A2Bà Cerwti bCerwỉ lã7p7T3A2Bo côngCerw.” Cô4UpYXvUu trừ4UpYXvUung mắtCerw nói.

“Hắc, lão7p7T3A2B b7p7T3A2Bà, l4UpYXvUuão công cCerwủa e4UpYXvUum tCerwi bỉ7p7T3A2B hồi7p7T3A2B nàCerwo? TCerwa được4UpYXvUu 7p7T3A2Bcông nCerwhận làCerw c4UpYXvUuhính nhâ7p7T3A2Bn quâ7p7T3A2Bn 7p7T3A2Btử đóCerw nha.”7p7T3A2B ACerwnh 7p7T3A2Bđem tạp Cerwchí 4UpYXvUuđặt trêCerwn bà4UpYXvUun 4UpYXvUutrà, nghi4UpYXvUuêm ch4UpYXvUuỉnh kCerwháng nghị.

“Chính nhânCerw quân4UpYXvUu 7p7T3A2Btử sẽ4UpYXvUu Cerwvì thắng thu4UpYXvUua mCerwà sử4UpYXvUu dụn4UpYXvUug 4UpYXvUuthủ đoạCerwn?” Nói4UpYXvUu x4UpYXvUuong côCerw còn7p7T3A2B rCerwõ 7p7T3A2Bràng ch7p7T3A2Bỉ ra:“7p7T3A2BĐêm qua.”

“Em có4UpYXvUu biết4UpYXvUu câu7p7T3A2B “đại tr4UpYXvUuượng ph7p7T3A2Bu c7p7T3A2Bo đượ7p7T3A2Bc dã7p7T3A2Bn được”7p7T3A2B ”4UpYXvUu Ý4UpYXvUu chín7p7T3A2Bh lCerwà thCerwỉnh thoảngCerw khôngCerw Cerwlàm c7p7T3A2Bhính Cerwnhân quân tửCerw cũn4UpYXvUug được7p7T3A2B bởi4UpYXvUu v4UpYXvUuì an7p7T3A2Bh 4UpYXvUulà mộtCerw đạ7p7T3A2Bi trượCerwng 4UpYXvUuphu 7p7T3A2Bco 4UpYXvUuđược giã4UpYXvUun được.

Đối mặtCerw 7p7T3A2Bvới ngườiCerw ăn4UpYXvUu nói trơn4UpYXvUu t4UpYXvUuru, ngụyCerw biệ7p7T3A2Bn t4UpYXvUuhành tàiCerw nh7p7T3A2Bư HạCerw Tử7p7T3A2B Kình,Cerw Phà4UpYXvUun 4UpYXvUuSở Ng7p7T3A2Bữ că7p7T3A2Bn 7p7T3A2Bbản khônCerwg phảiCerw là Cerwđối thủ7p7T3A2B của7p7T3A2B a4UpYXvUunh, ngoài7p7T3A2B việc4UpYXvUu 4UpYXvUuim lặnCerwg k7p7T3A2Bhông nó4UpYXvUui g7p7T3A2Bì cô7p7T3A2B Cerwcũng chCerwỉ có7p7T3A2B thể7p7T3A2B trừngCerw Cerwanh, dùng sức4UpYXvUu tCerwrừng an7p7T3A2Bh đểCerw chốnCerwg đỡ.

“Lão bàCerw, 7p7T3A2Blúc Cerwem pCerwhẫn nộ trông4UpYXvUu thậ4UpYXvUut đá4UpYXvUung yêu.7p7T3A2B” A4UpYXvUunh cười4UpYXvUu kCerwhẽ, 4UpYXvUukìm lònCerwg khô7p7T3A2Bng được7p7T3A2B 7p7T3A2Bcúi người4UpYXvUu hô7p7T3A2Bn Cerwcô một chút.

“Uy, 7p7T3A2Bem đCerwang tứCerwc giCerwận.” Cô trừng4UpYXvUu mCerwắt 4UpYXvUunhìn anh.

“Lúc e7p7T3A2Bm 4UpYXvUutức giận4UpYXvUu trông 4UpYXvUu cũng thậtCerw đángCerw 7p7T3A2Byêu.” An7p7T3A2Bh 7p7T3A2Blàm n4UpYXvUuhư khôngCerw 7p7T3A2Bnghe thấCerwy lại7p7T3A2B hôCerwn cô.

“Uy!” C7p7T3A2Bô 4UpYXvUuđánh a7p7T3A2Bnh mộ7p7T3A2Bt cái, vừCerwa bực7p7T3A2B mìCerwnh vừa4UpYXvUu Cerwbuồn cười,4UpYXvUu t4UpYXvUuhật 7p7T3A2Blà sắpCerw k4UpYXvUuhông chịuCerw nổ7p7T3A2Bi anh.

“Anh y4UpYXvUuêu emCerw, lã7p7T3A2Bo 7p7T3A2Bbà.” CerwAnh bắt lấ4UpYXvUuy ta7p7T3A2By Cerwcô, mườiCerw n7p7T3A2Bgón t4UpYXvUuay đ7p7T3A2Ban Cerwvào nhauCerw, thâ4UpYXvUum Cerwtình 7p7T3A2Bchân thànhCerw nói.

Mặt cCerwủa 7p7T3A2Bcô đỏCerw hồng,4UpYXvUu nhịn không7p7T3A2B đượCerwc liếcCerw an7p7T3A2Bh 4UpYXvUumột cá7p7T3A2Bi, 4UpYXvUulẩm bẩmCerw nói:“Anh7p7T3A2B thật7p7T3A2B Cerwsự thực4UpYXvUu tCerwi bỉ,4UpYXvUu chỉ4UpYXvUu 4UpYXvUubiết nói sa4UpYXvUung chu4UpYXvUuyện khác.”

“Ai, t7p7T3A2Bất cả4UpYXvUu đều4UpYXvUu lCerwà hiểu lầm,4UpYXvUu sCerwao an7p7T3A2Bh lạiCerw Cerwnói s4UpYXvUuang chuyệ7p7T3A2Bn 4UpYXvUukhác được?7p7T3A2B Bất4UpYXvUu quá,4UpYXvUu” CerwAnh độtCerw n4UpYXvUuhiên tCerwhay 7p7T3A2Bvẻ mặt đCerwứng 7p7T3A2Bđắn Cerwnói, 7p7T3A2B“Anh khôn4UpYXvUug ngạ4UpYXvUui họ4UpYXvUuc hỏi7p7T3A2B ngườiCerw kh7p7T3A2Bác 4UpYXvUumột chút,Cerw chú7p7T3A2Bng 7p7T3A2Bta lúc4UpYXvUu nãy4UpYXvUu đang 4UpYXvUuthảo luậ7p7T3A2Bn vấ4UpYXvUun đ7p7T3A2Bề Cerwgì? A4UpYXvUunh yê7p7T3A2Bu e7p7T3A2Bm 7p7T3A2Bnhiều n7p7T3A2Bhư thế4UpYXvUu 4UpYXvUunào sa4UpYXvUuo? Đá4UpYXvUup ánCerw làCerw r4UpYXvUuất y4UpYXvUuêu, rất yêu.”

Anh 4UpYXvUumặt dà7p7T3A2By t7p7T3A2Bự hỏiCerw tự đ7p7T3A2Báp, 4UpYXvUukhiến c4UpYXvUuô nhị7p7T3A2Bn khôngCerw được4UpYXvUu 7p7T3A2Bmỉm cười.

Cô thật sự,Cerw thậtCerw sự7p7T3A2B chịCerwu khôngCerw n4UpYXvUuổi anh4UpYXvUu, cũng4UpYXvUu ch7p7T3A2Bịu khôn4UpYXvUug nổi7p7T3A2B 7p7T3A2Bchính mìCerwnh 7p7T3A2Bquá yêu7p7T3A2B anh…… C7p7T3A2Bảm giác7p7T3A2B Cerwnày c4UpYXvUuó chú4UpYXvUut hCerwơi 7p7T3A2Bđáng sợ.

“Làm sao vậy?”Cerw Chú7p7T3A2B 4UpYXvUuý thấCerwy nụ4UpYXvUu c7p7T3A2Bười củ7p7T3A2Ba cCerwô bCerwiến mất7p7T3A2B 7p7T3A2Bmột cáchCerw khôn4UpYXvUug 7p7T3A2Bbình thườ7p7T3A2Bng, anh7p7T3A2B quan 7p7T3A2Btâm 4UpYXvUuôn nhCerwu hỏi.

“Chúng ta tCerwhật s4UpYXvUuự cóCerw thể4UpYXvUu yê7p7T3A2Bu n4UpYXvUuhau 4UpYXvUucả đời7p7T3A2B, b7p7T3A2Bạch đầu4UpYXvUu g7p7T3A2Biai lãCerwo sCerwao?” Cô4UpYXvUu hỏCerwi Cerwanh, v4UpYXvUuẻ mặ4UpYXvUut lo l7p7T3A2Bắng, khiếpCerw 7p7T3A2Bsự v4UpYXvUuề tươngCerw lai.

“Đương nhiên c7p7T3A2Bó 7p7T3A2Bthể.” A4UpYXvUunh 7p7T3A2Bkhông c4UpYXvUuhút 7p7T3A2Bdo dự4UpYXvUu Cerwtrả lời.

“Thật vậy sa4UpYXvUuo?” CerwCô 4UpYXvUuphát hiện7p7T3A2B mCerwình cà4UpYXvUung 7p7T3A2Bngày c4UpYXvUuàng y4UpYXvUuêu aCerwnh Cerwvì 4UpYXvUuvậy 7p7T3A2Bcàng cảmCerw thấyCerw sợ7p7T3A2B hãi.

“Đương nhiên.” ACerwnh nói4UpYXvUu nCerwhư đinCerwh đón7p7T3A2Bg cột,“4UpYXvUuChuyện kCerwhác k4UpYXvUuhông nCerwói, ch7p7T3A2Bỉ cần4UpYXvUu nhCerwìn bố7p7T3A2B mẹ của4UpYXvUu 4UpYXvUuhai ta4UpYXvUu, bCerwọn Cerwhọ chCerwung tì7p7T3A2Bnh yêuCerw nh7p7T3A2Bau mCerwà chúnCerwg t7p7T3A2Ba lại4UpYXvUu thừa4UpYXvUu hưởn4UpYXvUug gie7p7T3A2Bn Cerwdi truyền củaCerw hCerwọ vì4UpYXvUu vậ4UpYXvUuy 7p7T3A2Bchúng Cerwta nhất7p7T3A2B 4UpYXvUuđịnh Cerwcó Cerwthể 7p7T3A2Byêu nhCerwau đến7p7T3A2B b4UpYXvUuạc đầu.”

Cách anh th7p7T3A2Buyết pCerwhục l4UpYXvUuàm ch7p7T3A2Bo 4UpYXvUucô buồ7p7T3A2Bn cườCerwi n7p7T3A2Bhưng 4UpYXvUuchỉ chố7p7T3A2Bc Cerwlát 7p7T3A2Bnó lạiCerw 4UpYXvUubiến mất.

“Còn chuyện gì4UpYXvUu sao?”7p7T3A2B ta7p7T3A2By 7p7T3A2Banh chạmCerw Cerwvào mCerwặt Cerwcô, kiê7p7T3A2Bn Cerwnhẫn hỏiCerw lại,Cerw a7p7T3A2Bnh k4UpYXvUuhông thể4UpYXvUu chịu được4UpYXvUu khCerwi thấy4UpYXvUu côCerw buồn.

“Thứ hai kCerwhi điCerw là7p7T3A2Bm, 4UpYXvUuem nên7p7T3A2B làm7p7T3A2B cái4UpYXvUu gìCerw bâ4UpYXvUuy giờ?”Cerw CôCerw 4UpYXvUunhăn mCerwặt hCerwỏi anh.

“Cái gì l7p7T3A2Bàm saCerwo bây4UpYXvUu giờ?”4UpYXvUu A7p7T3A2Bnh 4UpYXvUukhông h7p7T3A2Biểu c7p7T3A2Bô đan4UpYXvUug 7p7T3A2Bhỏi cái7p7T3A2B gì.

Thứ hai 4UpYXvUuở côn7p7T3A2Bg 7p7T3A2Bty 4UpYXvUucó 4UpYXvUuchuyện gìCerw Cerwmà Cerwanh kCerwhông biết7p7T3A2B s7p7T3A2Bao? HCerwạ 7p7T3A2BTử K7p7T3A2Bình s7p7T3A2Buy nghĩ.

“Chuyện chúng 4UpYXvUuta kết7p7T3A2B hôn7p7T3A2B, 4UpYXvUuđến thứ7p7T3A2B 4UpYXvUuhai nhất7p7T3A2B đị7p7T3A2Bnh 4UpYXvUuđã Cerwtruyền đến4UpYXvUu ta4UpYXvUui m7p7T3A2Bỗi ngườCerwi trCerwong công tyCerw, đếCerwn lúcCerw đó7p7T3A2B e4UpYXvUum Cerwnên đ7p7T3A2Bối mặtCerw v7p7T3A2Bới h7p7T3A2Bọ như7p7T3A2B thếCerw nà7p7T3A2Bo đ7p7T3A2Bây?” Phà4UpYXvUun 4UpYXvUuSở N4UpYXvUugữ kh7p7T3A2Bông chuyển7p7T3A2B mắt n7p7T3A2Bhìn anh4UpYXvUu, khôn7p7T3A2Bg biCerwết anCerwh có7p7T3A2B Cerwphải đCerwang giả7p7T3A2B ngốcCerw v4UpYXvUuới c7p7T3A2Bô không.

“Thì ra Cerwlà chuyệ4UpYXvUun này.”

Nhìn anh 7p7T3A2Bra vẻ4UpYXvUu 4UpYXvUuđã hiểuCerw lại7p7T3A2B cò4UpYXvUun 4UpYXvUurất tho7p7T3A2Bải Cerwmái vuCerwi thíchCerw là7p7T3A2Bm c7p7T3A2Bho c4UpYXvUuô nhất7p7T3A2B t7p7T3A2Bhời b7p7T3A2Bốc hỏa.

“Đúng vậy, ch4UpYXvUuính là7p7T3A2B chuy4UpYXvUuện này7p7T3A2B!” Cô4UpYXvUu trừn4UpYXvUug mắtCerw nói4UpYXvUu,“Anh  n7p7T3A2Bói n4UpYXvUuên lCerwàm gCerwì b4UpYXvUuây giờ?”

“Chỉ cần thoảiCerw má7p7T3A2Bi nhận7p7T3A2B sự4UpYXvUu c4UpYXvUuhúc Cerwphúc củaCerw m4UpYXvUuọi ngưCerwời Cerwlà đượcCerw rồi.”

“Anh nói 7p7T3A2Bthật đ4UpYXvUuơn giản.”Cerw 7p7T3A2BCô gi7p7T3A2Bận 7p7T3A2Bdỗi đáCerwnh 7p7T3A2Banh mộ4UpYXvUut cái.

“Là em su4UpYXvUuy 7p7T3A2Bnghĩ qu7p7T3A2Bá phứ7p7T3A2Bc tCerwạp. ECerwm rốtCerw cuộc7p7T3A2B Cerwlo 4UpYXvUulắng 4UpYXvUucái gì7p7T3A2B, lã7p7T3A2Bo Cerwbà?” 4UpYXvUuAnh Cerwkéo 7p7T3A2Bcô vàoCerw trong lònCerwg, ônCerw nhCerwu hỏi.

“Đại soái c4UpYXvUua lã4UpYXvUuo bảnCerw cCerwưới m7p7T3A2Bột nữCerw t7p7T3A2Bhư 7p7T3A2Bkí 7p7T3A2Btrong công7p7T3A2B 7p7T3A2Bty, kh4UpYXvUuông bắtCerw mắtCerw, cá4UpYXvUu tín4UpYXvUuh 7p7T3A2Bcứng nhắc câuCerw 7p7T3A2Bnệ, khôn4UpYXvUug 7p7T3A2Blàm c4UpYXvUuho ngườ4UpYXvUui khá4UpYXvUuc yêuCerw mếm,7p7T3A2B nếu7p7T3A2B anCerwh 7p7T3A2Blà ngườiCerw đứng4UpYXvUu x4UpYXvUuem, anh 7p7T3A2Bsẽ ngCerwhĩ n7p7T3A2Bhư t4UpYXvUuhế nào?”

“Cô gái nCerwày thậtCerw lCerwợi hại?7p7T3A2B” A7p7T3A2Bnh 7p7T3A2Bhơi đăCerwm c4UpYXvUuhiêu Cerwliếc nh4UpYXvUuìn cCerwô mCerwột Cerwcái, sa4UpYXvUuu đóCerw thon4UpYXvUug thả nhíCerwu mCerwày nói.

“Còn gì nữa?”

“Cô ta biếCerwt dùng7p7T3A2B 7p7T3A2Bmê th4UpYXvUuuật, nếu4UpYXvUu Cerwkhông, cô4UpYXvUung pCerwhu trCerwên giường4UpYXvUu khẳ4UpYXvUung định4UpYXvUu đặCerwc biệt tốt?”7p7T3A2B A7p7T3A2Bnh 7p7T3A2Bnhăn 7p7T3A2Bmặt 7p7T3A2Bnói tiếp.

Cô trừng 4UpYXvUumắt liếCerwc Cerwanh một4UpYXvUu cá7p7T3A2Bi, ngCerwhiến 7p7T3A2Brăng nghi4UpYXvUuến lợ4UpYXvUui hỏi:“Còn7p7T3A2B gCerwì nữa?”

“Không biết Cerwcô t4UpYXvUua Cerwlàm n7p7T3A2Bhư 4UpYXvUuthế nàoCerw mCerwê hoặ4UpYXvUuc rCerwồi trè4UpYXvUuo lên4UpYXvUu giườn4UpYXvUug c7p7T3A2Bủa 7p7T3A2Blão b4UpYXvUuản? 4UpYXvUuLà l7p7T3A2Búc cùng lão4UpYXvUu bản4UpYXvUu r7p7T3A2Ba 4UpYXvUungoài công4UpYXvUu tá4UpYXvUuc, lừaCerw c4UpYXvUuho l4UpYXvUuão 7p7T3A2Bbản uống4UpYXvUu Cerwsay là4UpYXvUum 4UpYXvUura 4UpYXvUunhững chuyCerwện k4UpYXvUuhông tự cCerwhủ được4UpYXvUu sa4UpYXvUuo? Ha7p7T3A2By làCerw trực7p7T3A2B ti7p7T3A2Bếp cưỡng4UpYXvUu é4UpYXvUup quaCerwn hệ4UpYXvUu, Cerwsau đó4UpYXvUu t4UpYXvUuhành c4UpYXvUuông Cerwlấy tự Cerw sát Cerwuy h7p7T3A2Biếp bức7p7T3A2B hôn……”

“Uy!” Thấy anCerwh cà4UpYXvUung 7p7T3A2Bnói càng4UpYXvUu lưCerwu l7p7T3A2Boát, 4UpYXvUucàng kh7p7T3A2Boa 7p7T3A2Btrương, Ph4UpYXvUuàn SCerwở NCerwgữ nhị4UpYXvUun khônCerwg được đá4UpYXvUunh 4UpYXvUuanh mộ4UpYXvUut chút.

“Đây không phải4UpYXvUu lCerwà 7p7T3A2Bsuy ng4UpYXvUuhĩ c4UpYXvUuủa 7p7T3A2Bem sao7p7T3A2B?” 7p7T3A2BAnh là4UpYXvUum nhưCerw 4UpYXvUuvô Cerwtội nói.

“Em đang hCerwỏi a7p7T3A2Bnh nCerwghĩ như7p7T3A2B th4UpYXvUuế nào?”4UpYXvUu Cô7p7T3A2B nói.

Anh im 7p7T3A2Blặng tro7p7T3A2Bng 4UpYXvUuchốc l7p7T3A2Bát rồCerwi ch4UpYXvUuăm chCerwú nhìCerwn cô,Cerw th4UpYXvUuong t4UpYXvUuhả nói7p7T3A2B:“Anh sẽCerw ng4UpYXvUuhĩ đây n7p7T3A2Bhất định4UpYXvUu Cerwlà châ7p7T3A2Bn tình.”

Cô ngẩn Cerwra, k4UpYXvUuhông thểCerw dời4UpYXvUu khỏCerwi 4UpYXvUuđôi mắt4UpYXvUu thâCerwm 7p7T3A2Btình củaCerw anh.

“Anh sẽ nghĩ……”4UpYXvUu A4UpYXvUunh tiế4UpYXvUup tụcCerw n4UpYXvUuói,“Cô gái7p7T3A2B nà7p7T3A2By nhất7p7T3A2B định4UpYXvUu có4UpYXvUu điCerwểm đặcCerw bCerwiệt nên4UpYXvUu đạiCerw soáCerwi ca lCerwão Cerwbản k7p7T3A2Bia mới4UpYXvUu m4UpYXvUuê luyến7p7T3A2B, ái4UpYXvUu mộCerw, 7p7T3A2Bkhông t4UpYXvUuhể tự4UpYXvUu k7p7T3A2Bìm 7p7T3A2Bchế mCerwà Cerwyêu c4UpYXvUuô ấy,Cerw 7p7T3A2Bsau đó còCerwn cưới7p7T3A2B là4UpYXvUum vợ4UpYXvUu, đồngCerw Cerwthời 4UpYXvUuphát Cerwthệ cả4UpYXvUu Cerwđời chỉCerw nắmCerw t4UpYXvUuay 4UpYXvUucô, 4UpYXvUucùng cCerwô số4UpYXvUung đến7p7T3A2B đầu bạc.”

Trái tim của4UpYXvUu c4UpYXvUuô kh4UpYXvUuông 4UpYXvUutự 7p7T3A2Bchủ đượCerwc đập4UpYXvUu nha4UpYXvUunh l4UpYXvUuên, Cerwvì nh4UpYXvUuu tìCerwnh tron7p7T3A2Bg mắt4UpYXvUu aCerwnh v7p7T3A2Bà nCerwhững lời a4UpYXvUunh nCerwói mà7p7T3A2B cảm7p7T3A2B động.

“Lão công……”

Anh lấy Cerwtay chCerwe 7p7T3A2Bmiệng c7p7T3A2Bô 4UpYXvUulại, khôn4UpYXvUug cCerwho c7p7T3A2Bô 7p7T3A2Bmở miệng4UpYXvUu 7p7T3A2Bnói chuCerwyện, mu4UpYXvUuốn c4UpYXvUuô ngh4UpYXvUue anh nói.

“Lão bà, tại7p7T3A2B 4UpYXvUusao 7p7T3A2Bem phả4UpYXvUui q4UpYXvUuuan 7p7T3A2Btâm n4UpYXvUugười khácCerw ngh7p7T3A2Bĩ gì?”4UpYXvUu ACerwnh châCerwn thà7p7T3A2Bnh nh7p7T3A2Bìn cô nói.“4UpYXvUuNgười kh7p7T3A2Bác muố4UpYXvUun ngCerwhĩ nh7p7T3A2Bư t7p7T3A2Bhế nà4UpYXvUuo Cerwlà chuyện7p7T3A2B củCerwa h4UpYXvUuọ, kCerwhông lCerwiên quaCerwn 4UpYXvUuđến chúng 4UpYXvUuta, không4UpYXvUu ph4UpYXvUuải saoCerw? Gi4UpYXvUuống Cerwnhư bCerwa 7p7T3A2Bmẹ e7p7T3A2Bm, b7p7T3A2Bọn họ4UpYXvUu ch7p7T3A2Bênh lệCerwch 4UpYXvUutuổi tác7p7T3A2B nhất địnhCerw cCerwó nCerwhiều ngư7p7T3A2Bời khôngCerw xeCerwm trọ4UpYXvUung phải4UpYXvUu khô7p7T3A2Bng? NhưnCerwg b4UpYXvUuọn hCerwọ vẫCerwn yê4UpYXvUuu 4UpYXvUunhau, vẫn hạCerwnh p7p7T3A2Bhúc khôn4UpYXvUug 7p7T3A2Bphải sao?”

“Trọng điểm là,”7p7T3A2B An4UpYXvUuh 7p7T3A2Bnhấn mCerwạnh.“Thân là4UpYXvUu lão4UpYXvUu b7p7T3A2Bản củaCerw 4UpYXvUucông tCerwy, Cerwlà n4UpYXvUugười trực4UpYXvUu tiếp4UpYXvUu phát lươngCerw cCerwho nhâ4UpYXvUun vCerwiên, lã4UpYXvUuo đại4UpYXvUu, e4UpYXvUum 4UpYXvUuthật sự7p7T3A2B Cerwcho rằnCerwg aCerwnh sCerwẽ 7p7T3A2Bcho pCerwhép bọn7p7T3A2B họ7p7T3A2B vô4UpYXvUu lễ l7p7T3A2Bão 7p7T3A2Bvới lã4UpYXvUuo bản4UpYXvUu Cerwnương sao?”

Nghe thấy vậy,Cerw Phàn7p7T3A2B Sở4UpYXvUu Ngữ7p7T3A2B n7p7T3A2Bhịn 4UpYXvUukhông đượ7p7T3A2Bc trừ7p7T3A2Bng lớ7p7T3A2Bn 4UpYXvUuhai mắtCerw, đeCerwm 7p7T3A2Btay aCerwnh lấy4UpYXvUu ra khCerwỏi m4UpYXvUuiệng cô.

“Anh muốn làCerwm 4UpYXvUucái 4UpYXvUugì?” Cô7p7T3A2B l7p7T3A2Bo lắ4UpYXvUung hCerwỏi anh.

“Làm việc nê4UpYXvUun làm7p7T3A2B.” A7p7T3A2Bnh 4UpYXvUuôn 4UpYXvUunhu cười.

“Việc gì 7p7T3A2Blà việcCerw nên7p7T3A2B là4UpYXvUum?” 4UpYXvUuCô tiếp7p7T3A2B tụcCerw hỏi.

“Em muốn bCerwiết nhưCerw 7p7T3A2Bvậy sao?”

“Em không hCerwy vọng7p7T3A2B 7p7T3A2Bbởi 7p7T3A2Bvì e4UpYXvUum màCerw làCerwm c7p7T3A2Bho bấtCerw kìCerw ngCerwười 7p7T3A2Bnào gặ4UpYXvUup ta7p7T3A2Bi ương.”

“Đó không p7p7T3A2Bhải lCerwà ta7p7T3A2Bi Cerwương, 7p7T3A2Bphải 4UpYXvUunói lCerwà g7p7T3A2Bieo giCerwó gặ4UpYXvUut bảo.”7p7T3A2B ACerwnh Cerwcười nói,4UpYXvUu nCerwhưng giọng điệu4UpYXvUu có7p7T3A2B mCerwột 7p7T3A2Btia lãn7p7T3A2Bh khốCerwc, giống7p7T3A2B như7p7T3A2B 4UpYXvUuanh Cerwđã 4UpYXvUusớm 4UpYXvUuquyết t7p7T3A2Bâm m4UpYXvUuuốn giế4UpYXvUut không tha.

“Lão công.” 7p7T3A2BCô nhí7p7T3A2Bu mCerwày nhìn4UpYXvUu anh.

“Lão bà.” CerwAnh mỉmCerw cườiCerw đáp4UpYXvUu lại.

“Lão công.” 7p7T3A2BCô nhấn7p7T3A2B mạnh,Cerw tỏCerw v7p7T3A2Bẻ Cerwphản đối.

“Lão bà.” An4UpYXvUuh 7p7T3A2Btiếp tụcCerw m4UpYXvUuỉm cười7p7T3A2B Cerwmà chống7p7T3A2B đỡ.

“Mọi người đều4UpYXvUu làmCerw việc7p7T3A2B vớiCerw Cerwnhau nhiề7p7T3A2Bu năm7p7T3A2B nCerwhư vậy,7p7T3A2B Cerwanh 7p7T3A2Bcó th4UpYXvUuể đồng7p7T3A2B ý4UpYXvUu 4UpYXvUuvới eCerwm, đừng vì4UpYXvUu tìnCerwh cảm4UpYXvUu cCerwá n7p7T3A2Bhân nhất7p7T3A2B 7p7T3A2Bthời màCerw 7p7T3A2Bphủi b7p7T3A2Bỏ nhCerwững cốCerw 7p7T3A2Bgắng, h7p7T3A2Bi si7p7T3A2Bnh c4UpYXvUuủa họCerw 4UpYXvUucho côCerwng ty n4UpYXvUuhững năm7p7T3A2B quCerwa đ4UpYXvUuược không?”4UpYXvUu Cô7p7T3A2B gọ7p7T3A2Bn g7p7T3A2Bàng 4UpYXvUudứt k4UpYXvUuhoát, thàCerwnh thậtCerw nói.

“Em cũng biCerwết, đối4UpYXvUu 7p7T3A2Bvới nh4UpYXvUuững cố7p7T3A2B gắn4UpYXvUug Cerwvà h7p7T3A2Bi 4UpYXvUusinh cCerwủa mọi4UpYXvUu người4UpYXvUu an7p7T3A2Bh đ4UpYXvUuều 7p7T3A2Bthưởng 4UpYXvUucho họ xứng7p7T3A2B 7p7T3A2Bđáng, 4UpYXvUuchưa cCerwó bạc7p7T3A2B Cerwđãi ngườiCerw nào.”

“Em biết, nhưngCerw cô7p7T3A2Bng t7p7T3A2By có4UpYXvUu thể4UpYXvUu phá7p7T3A2Bt triểnCerw mạ7p7T3A2Bnh 7p7T3A2Bmẽ, đứ7p7T3A2Bng vữ4UpYXvUung troCerwng g4UpYXvUuiới này7p7T3A2B đCerwều có7p7T3A2B công củCerwa mọ7p7T3A2Bi người.7p7T3A2B Ch4UpYXvUuo nê4UpYXvUun đồngCerw 7p7T3A2Bý với7p7T3A2B e7p7T3A2Bm, khCerwông cần7p7T3A2B vìCerw 4UpYXvUuem Cerwlàm 4UpYXvUukhó Cerwngười nà4UpYXvUuo được 7p7T3A2Bkhông?” CôCerw cầu4UpYXvUu xin.

“Em mềm l4UpYXvUuòng n4UpYXvUuhư vậ7p7T3A2By làCerw khô7p7T3A2Bng được.”4UpYXvUu A4UpYXvUunh tCerwhở 4UpYXvUudài lắ7p7T3A2Bc đầu4UpYXvUu nói.

“Lão công……”

“Chuyện này 7p7T3A2Banh k7p7T3A2Bhông 7p7T3A2Bthể đồngCerw ý7p7T3A2B vCerwới em.Cerw” 7p7T3A2BAnh nghiêCerwm tú4UpYXvUuc lCerwắc đầu4UpYXvUu nói,“LCerwà người7p7T3A2B Cerwlãnh đạo quyết7p7T3A2B địnhCerw ch7p7T3A2Bính sách7p7T3A2B 4UpYXvUucủa c7p7T3A2Bông tCerwy Cerwanh Cerwkhông thể4UpYXvUu mềCerwm lò4UpYXvUung n7p7T3A2Bhư p4UpYXvUuhụ nữ.”

“Nhưng chuyện này……”

“Nghe anh 4UpYXvUunói hCerwết đã.”7p7T3A2B An7p7T3A2Bh ôCerwn n4UpYXvUuhu ngắCerwt lời7p7T3A2B côCerw, Cerwvẻ mặtCerw vẫ4UpYXvUun nghiCerwêm túc7p7T3A2B 7p7T3A2Bnhư vậy.

Phàn Sở Ng7p7T3A2Bữ bấtCerw đ4UpYXvUuắc dĩ7p7T3A2B nhì7p7T3A2Bn 7p7T3A2Banh, khôn4UpYXvUug hiểu4UpYXvUu an4UpYXvUuh tCerwại s7p7T3A2Bao phảCerwi cố7p7T3A2B chấp4UpYXvUu nCerwhư thế?

Nếu đồng nghiCerwệp 7p7T3A2Bđối vớ4UpYXvUui cô7p7T3A2B c4UpYXvUuó ý4UpYXvUu kiến7p7T3A2B t4UpYXvUuhì cũn7p7T3A2Bg 7p7T3A2Blà d4UpYXvUuo 4UpYXvUucô khCerwông đủ7p7T3A2B tCerwiêu Cerwchuẩn, không th7p7T3A2Bể 7p7T3A2Btrách ngườiCerw kh7p7T3A2Bác, nế7p7T3A2Bu an7p7T3A2Bh b7p7T3A2Bởi vì7p7T3A2B 7p7T3A2Bcô 7p7T3A2Bmà lạm7p7T3A2B dụn7p7T3A2Bg c7p7T3A2Bhức qu4UpYXvUuyền t4UpYXvUurả Cerwthù đối phương7p7T3A2B 4UpYXvUuthì 4UpYXvUuchỉ càn4UpYXvUug làCerwm kh7p7T3A2Bó cô4UpYXvUu 7p7T3A2Bhơn m7p7T3A2Bà th7p7T3A2Bôi. ChẳCerwng l4UpYXvUuẽ Cerwanh 4UpYXvUukhông hiểu?

“Nếu anh đ7p7T3A2Bã 7p7T3A2Bra mộ4UpYXvUut quyế4UpYXvUut định4UpYXvUu 4UpYXvUugì Cerwđó th7p7T3A2Bì khCerwông phCerwải chỉCerw 7p7T3A2Bvì một4UpYXvUu chuyện.Cerw KhCerwông Cerwphải ch4UpYXvUuỉ một, 4UpYXvUucó nghĩaCerw Cerwanh 7p7T3A2Bđã c7p7T3A2Bho 7p7T3A2Bhọ c4UpYXvUuơ hộiCerw như4UpYXvUung hếCerwt lần7p7T3A2B nCerwày đếnCerw lần7p7T3A2B khá7p7T3A2Bc khôCerwng thay đổ4UpYXvUui, mộCerwt 4UpYXvUulần 4UpYXvUulại một4UpYXvUu lần4UpYXvUu tái4UpYXvUu p4UpYXvUuhạm, đCerwối v7p7T3A2Bới nhữngCerw Cerwngười nhCerwư vậy4UpYXvUu ch4UpYXvUuo 4UpYXvUudù không phải4UpYXvUu v7p7T3A2Bì 4UpYXvUuem th7p7T3A2Bì 4UpYXvUuanh cũCerwng Cerwphải v7p7T3A2Bì c4UpYXvUuông 7p7T3A2Bty 4UpYXvUumà tCerwrừng ph7p7T3A2Bạt.” 7p7T3A2BAnh thậ4UpYXvUut sự4UpYXvUu 7p7T3A2Bnghiêm túc 7p7T3A2Bnói với7p7T3A2B cô.

“Anh cam đCerwoan sẽCerw khôngCerw lấ7p7T3A2By Cerwviệc công4UpYXvUu 7p7T3A2Bbáo th7p7T3A2Bù rCerwiêng?” C4UpYXvUuô 7p7T3A2Bnhìn anCerwh đánCerwh g7p7T3A2Biá. 7p7T3A2BVì s4UpYXvUuao c7p7T3A2Bô vẫn 7p7T3A2Bcảm 4UpYXvUuthấy k7p7T3A2Bhả nă7p7T3A2Bng n4UpYXvUuày r7p7T3A2Bất lớn?

“Ai, lão bà,4UpYXvUu 4UpYXvUulão công7p7T3A2B cCerwủa Cerwem là4UpYXvUu Cerwngười khôn4UpYXvUug pCerwhân biệt4UpYXvUu côngCerw 7p7T3A2Btư như4UpYXvUu v7p7T3A2Bậy sao?”

Phàn Sở N4UpYXvUugữ t7p7T3A2Bhành thật4UpYXvUu sCerwuy ngCerwhĩ mộtCerw lát4UpYXvUu rCerwồi đ7p7T3A2Bưa 4UpYXvUura đáp7p7T3A2B án.

“Phải.” Cô nói.

Hạ Tử CerwKình dở7p7T3A2B khóCerwc dởCerw cười.

“Cám ơn e7p7T3A2Bm t7p7T3A2Bin tư4UpYXvUuởng aCerwnh n7p7T3A2Bhư vậy,7p7T3A2B lão4UpYXvUu bà.”7p7T3A2B A7p7T3A2Bnh cCerwười khổ7p7T3A2B Cerwmà nói.

“Lão công……”

“Được rồi, ngừng.”7p7T3A2B CerwAnh đột7p7T3A2B nhiCerwên n7p7T3A2Bgắt lời4UpYXvUu cô:“Chúng4UpYXvUu 7p7T3A2Bta kh7p7T3A2Bông n4UpYXvUuên vì7p7T3A2B tryệ7p7T3A2Bn Cerwcòn cCerwhưa 4UpYXvUucó xảy rCerwa trCerwanh luậ4UpYXvUun không7p7T3A2B t7p7T3A2Bhôi, nế7p7T3A2Bu lãn7p7T3A2Bg ph7p7T3A2Bí tCerwhời c4UpYXvUuho ch7p7T3A2Buyện nàCerwy khCerwông bằngCerw chúngCerw ta 7p7T3A2Bnên “vậnCerw 4UpYXvUuđộng” mCerwột chút?”

Phàn Sở Ng4UpYXvUuữ 7p7T3A2Bmặt nhaCerwnh c7p7T3A2Bhóng 4UpYXvUuđỏ lên.

“Anh thật 4UpYXvUukhông đ4UpYXvUuứng đắn!”Cerw 7p7T3A2BCô mặt7p7T3A2B 7p7T3A2Bđỏ tía7p7T3A2B tCerwai trừng4UpYXvUu 7p7T3A2Banh li4UpYXvUuếc mắt4UpYXvUu một4UpYXvUu cái.

“ “Vận độngCerw” s4UpYXvUuao c4UpYXvUuó t4UpYXvUuhể 7p7T3A2Blà chu4UpYXvUuyện k7p7T3A2Bhông đứn7p7T3A2Bg đắ4UpYXvUun, lCerwão 4UpYXvUubà? V7p7T3A2Biệc nà4UpYXvUuy liê4UpYXvUun 4UpYXvUuquan đến đờiCerw 7p7T3A2Bsau cCerwủa chúng4UpYXvUu Cerwta, đâyCerw lCerwà chuyệnCerw đ7p7T3A2Bứng đ4UpYXvUuắn nhất7p7T3A2B 7p7T3A2Bcũng qCerwuan trọng7p7T3A2B nCerwhất.” Anh ngCerwhiêm túCerwc nói.

Phàn Sở NCerwgữ hoà7p7T3A2Bn toCerwàn 7p7T3A2Bnói khô4UpYXvUung 4UpYXvUura l7p7T3A2Bời, ch4UpYXvUuỉ có4UpYXvUu thểCerw xấ7p7T3A2Bu hổ7p7T3A2B trCerwừng Cerwanh liếCerwc mắtCerw một cái4UpYXvUu, 7p7T3A2Bsau đ7p7T3A2Bó quyCerwết định4UpYXvUu đứ7p7T3A2Bng dậyCerw chạ4UpYXvUuy l4UpYXvUuấy ngưCerwời, khô7p7T3A2Bng Cerwđể ý7p7T3A2B tới4UpYXvUu anh.

Dù saCerwo Cerwcô v4UpYXvUuĩnh Cerwviễn không 

t4UpYXvUuhể nói lại4UpYXvUu anh.

Nhưng cô vừaCerw 7p7T3A2Bmới đứ4UpYXvUung lênCerw, 7p7T3A2Bhai châ4UpYXvUun 4UpYXvUucòn ch7p7T3A2Bưa đứng4UpYXvUu vững,7p7T3A2B đ7p7T3A2Bã bị7p7T3A2B 7p7T3A2Banh kéoCerw ngãCerw ngồi4UpYXvUu lạiCerw sô pha.

“7p7T3A2BUy!” Cô kh7p7T3A2Báng nghịCerw q4UpYXvUuuay 4UpYXvUuđầu 4UpYXvUukêu lên7p7T3A2B, Cerwgiây t4UpYXvUuiếp Cerwtheo đã7p7T3A2B b4UpYXvUuị an7p7T3A2Bh áCerwp đả7p7T3A2Bo ở7p7T3A2B 7p7T3A2Btrên s7p7T3A2Bô pha.

AnCerwh ở trêCerwn ngườCerwi m7p7T3A2Bong chờ4UpYXvUu 7p7T3A2Bnhìn 7p7T3A2Bcô, Cerwnụ c4UpYXvUuười g7p7T3A2Bợi cảCerwm mê7p7T3A2B hoặc,4UpYXvUu 7p7T3A2Bđôi mắ4UpYXvUut 7p7T3A2Bđen lấCerwp lCerwánh tràn đầy4UpYXvUu 4UpYXvUutình 7p7T3A2Byêu và7p7T3A2B k7p7T3A2Bhát 4UpYXvUuvọng đối4UpYXvUu vớ7p7T3A2Bi cô.

Cô hô h7p7T3A2Bấp kh4UpYXvUuó k7p7T3A2Bhăn, 7p7T3A2Btim đậ4UpYXvUup nhanh.

Anh chậm rCerwãi 4UpYXvUucúi ngư4UpYXvUuời hôn7p7T3A2B cô7p7T3A2B, nCerwhẹ nhàCerwng 7p7T3A2Bhôn 7p7T3A2Bđôi m4UpYXvUuôi cCerwô, giống4UpYXvUu Cerwnhư thương tiếc lại giống như khiêu khích.

Hô hấp của cô không thể khống chế dần dần trở nên dồn dập, hai tay không tự chủ được chủ động đặt lên cổ anh, kéo anh ép xuống dưới làm cho nụ hôn càng ngày càng sâu.

Anh khẽ cười thành tiếng, thuận theo mong muốn của cô, đem lưỡi tiến vào trong miệng cô, nhiệt liệt mà cơ khát hôn cô, rồi sau đó đem cô tiến vào trong bể dục vọng, dìm ngập……