You are here

Lão nhị là ông chủ - Chương 08

Phàn Sởqjx2d9BR Ngmfxtữ mfxtnói nhC4wM6CRtững lời mfxt này C4wM6CRtra cũngmfxt mfxtkhông làmfxtm C4wM6CRtngạc nhiênmfxt qjx2d9BR4 ngườiC4wM6CRt C4wM6CRtđang nóC4wM6CRti chuyện.

Hai qjx2d9BRvợ chồmfxtng họqjx2d9BR thmfxtì không phảiC4wM6CRt nóiC4wM6CRt, đưqjx2d9BRơng nqjx2d9BRhiên smfxtẽ qjx2d9BRkhông C4wM6CRtngạc nC4wM6CRthiên nhưmfxtng phqjx2d9BRản C4wM6CRtứng củaC4wM6CRt LC4wM6CRtí C4wM6CRtChính Vũmfxt vàqjx2d9BR Tần Lạcqjx2d9BR LâmC4wM6CRt C4wM6CRtkhiến cqjx2d9BRho côqjx2d9BR mfxtnghi ngờ,C4wM6CRt C4wM6CRtkhó qjx2d9BRhiểu, bọnC4wM6CRt họqjx2d9BR sC4wM6CRtau kqjx2d9BRhi C4wM6CRtnghe C4wM6CRtcô nóiC4wM6CRt nhmfxtư vmfxtậy cả hamfxti cqjx2d9BRùng sửnqjx2d9BRg sốC4wM6CRtt mộtqjx2d9BR chmfxtút qjx2d9BRrồi lậpqjx2d9BR tứcC4wM6CRt cườiqjx2d9BR tC4wM6CRto thàC4wM6CRtnh tiếng.

“Ha ha……”

Phàn qjx2d9BRSở Nmfxtgữ mfxtngạc nhiên, mfxt hai mắtmfxt trợC4wM6CRtn lmfxtên, cảmmfxt thC4wM6CRtấy khôqjx2d9BRng biqjx2d9BRết C4wM6CRtlàm saomfxt, lạimfxt cóC4wM6CRt chútC4wM6CRt naC4wM6CRtn khammfxt, khổqjx2d9BR sở nhìqjx2d9BRn bọnC4wM6CRt họ.

Chẳng lẽmfxt cqjx2d9BRhuyện nàngmfxt và Hạqjx2d9BR C4wM6CRtTử qjx2d9BRKình lmfxtà vC4wM6CRtợ chồqjx2d9BRng tqjx2d9BRhật sựC4wM6CRt buồqjx2d9BRn cườiqjx2d9BR qjx2d9BRnhư mfxtvậy, làmC4wM6CRt chmfxto ngườimfxt kháqjx2d9BRc mfxtkhó cC4wM6CRtó thểC4wM6CRt tin mfxtnhư mfxtvậy sao?

“Lão qjx2d9BRbà, mfxtem cumfxtối cùqjx2d9BRng cũng qqjx2d9BRuyết địnhqjx2d9BR mfxtcông kmfxthai quC4wM6CRtan hệqjx2d9BR củamfxt cC4wM6CRthúng qjx2d9BRta? C4wM6CRtAnh rqjx2d9BRất qjx2d9BRvui vẻ!”

Không chúC4wM6CRt qjx2d9BRý tớiqjx2d9BR tâC4wM6CRtm tình củqjx2d9BRa cmfxtô kmfxthông tốt,mfxt qjx2d9BRHạ Tmfxtử Kqjx2d9BRình vuC4wM6CRti sC4wM6CRtướng gắtqjx2d9BR gqjx2d9BRao qjx2d9BRkéo côC4wM6CRt lạiqjx2d9BR gầnqjx2d9BR, trướcC4wM6CRt mC4wM6CRtặt mọqjx2d9BRi người hônmfxt cC4wM6CRtô smfxtay đắmqjx2d9BR rmfxtồi saqjx2d9BRu qjx2d9BRđó mfxtngây C4wM6CRtngô cmfxtười C4wM6CRtha hmfxta ha.

Tâm tìnC4wM6CRth C4wM6CRtcô kC4wM6CRthông tốt nhC4wM6CRtưng C4wM6CRtvì qjx2d9BRanh sunC4wM6CRtg sC4wM6CRtướng khôngC4wM6CRt chúC4wM6CRtt cmfxthe dấumfxt làmC4wM6CRt cC4wM6CRtho C4wM6CRtcô bìnhmfxt pC4wM6CRthục mộtqjx2d9BR cqjx2d9BRhút, trong lqjx2d9BRòng vẫC4wM6CRtn qjx2d9BRkhông tC4wM6CRthể khôC4wM6CRtng C4wM6CRtsuy nghĩ.

“Nhìn tmfxtên C4wM6CRtkia xmfxtem C4wM6CRtcười đến C4wM6CRtgiống mC4wM6CRtột qjx2d9BRtên ngốc.”

“Đúng C4wM6CRtvậy, C4wM6CRtcũng mmfxtay tôi khônC4wM6CRtg cómfxt mC4wM6CRtê C4wM6CRtluyến aC4wM6CRtnh tqjx2d9BRa qjx2d9BRnếu khônqjx2d9BRg bâmfxty giờmfxt nhấtC4wM6CRt địnhC4wM6CRt vỡmfxt mộng.”

Phía mfxtsau Pmfxthàn SC4wM6CRtở qjx2d9BRNgữ vang lêmfxtn tiếmfxtng chếmfxt qjx2d9BRnhạo mộC4wM6CRtt C4wM6CRtcách thoảimfxt mái,qjx2d9BR cmfxtô khôC4wM6CRtng C4wM6CRtnhịn đC4wM6CRtược quaqjx2d9BRy qjx2d9BRđầu lạC4wM6CRti, chỉ thấyC4wM6CRt C4wM6CRtLí CC4wM6CRthính qjx2d9BRVũ vqjx2d9BRà Tầnmfxt Lạcqjx2d9BR Lmfxtâm mfxtđứng chumfxtng mmfxtột chỗ,qjx2d9BR trênmfxt mặtC4wM6CRt tqjx2d9BRươi cưC4wM6CRtời trêu chọqjx2d9BRc khmfxtông cqjx2d9BRó mC4wM6CRtột mfxttia tràmfxto phC4wM6CRtúng ácqjx2d9BR qjx2d9BRý nào.

Cô nqjx2d9BRgạc nC4wM6CRthiên C4wM6CRttrừng mắC4wM6CRtt nhìn, qjx2d9BRra lệnmfxth cC4wM6CRtho mfxtchính mqjx2d9BRình phqjx2d9BRải cẩnqjx2d9BR thqjx2d9BRận mmfxtột chúC4wM6CRtt, ngưmfxtời vừmfxta mớmfxti cườiqjx2d9BR nhạoC4wM6CRt cô sC4wM6CRtao bâC4wM6CRty giờC4wM6CRt lạmfxti mfxtcó vẻqjx2d9BR mC4wM6CRtặt này?

“Hai ngườimfxt cáC4wM6CRtc ngươC4wM6CRti hâmC4wM6CRt mộ mfxtthì cứqjx2d9BR việcqjx2d9BR qjx2d9BRnói thẳng,mfxt hqjx2d9BRa hmfxta……” Hạqjx2d9BR Tửqjx2d9BR KC4wM6CRtình bỗngmfxt nhmfxtiên đắmfxtc ýC4wM6CRt C4wM6CRtcười C4wM6CRtha hmfxta nói  vớimfxt hC4wM6CRtai ngưC4wM6CRtời kia.

“Có C4wM6CRtgì đánC4wM6CRtg hâmC4wM6CRt mộ,mfxt so vớC4wM6CRti cậu,qjx2d9BR tôiC4wM6CRt mqjx2d9BRuốn C4wM6CRttìm bạqjx2d9BRn gqjx2d9BRái khqjx2d9BRó kqjx2d9BRhăn sao?

“Vấn đmfxtề lmfxtà qjx2d9BRcậu mfxttìm được côC4wM6CRt gáiqjx2d9BR đồngqjx2d9BR ýqjx2d9BR mfxtcùng cậuqjx2d9BR C4wM6CRtbạch đầuqjx2d9BR gmfxtiai C4wM6CRtlão sao?”

“Tôi khqjx2d9BRông muốmfxtn thôiC4wM6CRt, được không?”

“Đều giốqjx2d9BRng nhaqjx2d9BRu, qjx2d9BRtóm lại cC4wM6CRtậu kC4wM6CRthông tìC4wM6CRtm đượcmfxt tìnhmfxt C4wM6CRtyêu sonqjx2d9BRg phươngqjx2d9BR, giốmfxtng tômfxti C4wM6CRtvà lãqjx2d9BRo mfxtbà nắmC4wM6CRt tmfxtay nhC4wM6CRtau mfxtđi hết cqjx2d9BRuộc đời,C4wM6CRt mfxtha ha……”

Hạ Tửqjx2d9BR mfxtKình mfxtbừa qjx2d9BRbãi cười nmfxtói, thmfxtái độC4wM6CRt C4wM6CRtkiêu C4wM6CRtngạo qjx2d9BRlàm chqjx2d9BRo ngườC4wM6CRti mfxtta rấtqjx2d9BR muốnmfxt đánh.

“Phàn timfxtểu thqjx2d9BRư, nếqjx2d9BRu cômfxt không cmfxthịu nổmfxti cậC4wM6CRtu taqjx2d9BR, lmfxtúc nàqjx2d9BRo cũqjx2d9BRng mfxtcó thểqjx2d9BR bỏC4wM6CRt qjx2d9BRhắn. qjx2d9BRTôi cmfxtó mfxtthể gC4wM6CRtiúp côqjx2d9BR mộtC4wM6CRt qjx2d9BRtay, cam mfxtđoan cômfxt sẽqjx2d9BR khC4wM6CRtông qjx2d9BRbị mfxttên mfxtlưu C4wM6CRtmanh nàC4wM6CRty quấyC4wM6CRt mfxtrầy.” C4wM6CRtLí Chínhmfxt Vũmfxt mfxtđem chmfxtuyện không thểqjx2d9BR xảymfxt rC4wM6CRta nàyC4wM6CRt nóC4wM6CRti mfxtvới cô.

“Thật C4wM6CRtsự cámmfxt ơmfxtn ýqjx2d9BR tốC4wM6CRtt của cậu,qjx2d9BR tôiqjx2d9BR vmfxtà lmfxtão bàC4wM6CRt qjx2d9BRnhất địnhC4wM6CRt bmfxtên nC4wM6CRthau C4wM6CRtđến bạcqjx2d9BR đầmfxtu mfxtsau đC4wM6CRtó cmfxtùng mfxtnhau tmfxtham gmfxtia lễ đưamfxt tiễqjx2d9BRn mfxtcủa cậu.

“Tên hỗnC4wM6CRt đảnqjx2d9BR này.”C4wM6CRt Lí C4wM6CRtChính VC4wM6CRtũ ngmfxtây ngườimfxt mộC4wM6CRtt chútmfxt, nmfxthịn khônqjx2d9BRg đượcC4wM6CRt cmfxtười mắng.

Tần Lạcmfxt Lmfxtâm ởC4wM6CRt C4wM6CRtbên cạnh nC4wM6CRtghe tmfxthấy mfxtba mfxtchữ “lễmfxt đC4wM6CRtưa tiC4wM6CRtễn” nhanqjx2d9BRh chóngqjx2d9BR cườimfxt lớn,C4wM6CRt cườmfxti đếnmfxt nổiqjx2d9BR mfxtkhông đứng vữnqjx2d9BRg được,mfxt hC4wM6CRtai vmfxtai khônC4wM6CRtg ngừnC4wM6CRtg run.

Tình mfxtthế tmfxtrước mC4wM6CRtắt đã vượC4wM6CRtt quqjx2d9BRa kqjx2d9BRhả nC4wM6CRtăng mfxtlí giảC4wM6CRti củaC4wM6CRt Phànqjx2d9BR qjx2d9BRSở Ngữmfxt, C4wM6CRtđôi mắtmfxt tmfxto, mqjx2d9BRê hoặcmfxt bìnqjx2d9BRh qjx2d9BRtĩnh nhìn nhữngqjx2d9BR việcC4wM6CRt đanmfxtg C4wM6CRtxảy mfxtra, mmfxtờ mịmfxtt hỏi:C4wM6CRt“Rốt cuqjx2d9BRộc lC4wM6CRtà cmfxthuyện mfxtgì đmfxtang xảymfxt ra?”

“Cám ơmfxtn C4wM6CRtcô C4wM6CRtgiúp chqjx2d9BRúng qjx2d9BRtôi kiếm đượcC4wM6CRt pqjx2d9BRhần mfxtcơm qjx2d9BRbeefsteak đắtqjx2d9BR tiền.”C4wM6CRt LíC4wM6CRt Chínhmfxt VũC4wM6CRt mỉmqjx2d9BR cườiC4wM6CRt nói.

“Kiếm đượC4wM6CRtc?” PC4wM6CRthàn Smfxtở Ngữ trừngqjx2d9BR mfxtmắt nhìqjx2d9BRn, mfxtvẫn C4wM6CRtlà vC4wM6CRtẻ mặtC4wM6CRt nqjx2d9BRghi hoặc.

“Thật C4wM6CRtra C4wM6CRtlà phmfxtần thưởng hoànqjx2d9BR C4wM6CRtthành nhiệqjx2d9BRm vụC4wM6CRt.” C4wM6CRtTần LạC4wM6CRtc C4wM6CRtLâm bổC4wM6CRt sung.

“Phần thưởngC4wM6CRt nhC4wM6CRtiệm vC4wM6CRtụ?” Cô vqjx2d9BRẫn nmfxthư cũqjx2d9BR ngâyC4wM6CRt ngốqjx2d9BRc lặqjx2d9BRp lờiC4wM6CRt nóimfxt cC4wM6CRtủa đmfxtối phươC4wM6CRtng, C4wM6CRtsau đC4wM6CRtó mmfxtột qjx2d9BRý tưởngmfxt không thểqjx2d9BR tqjx2d9BRin C4wM6CRtđược chậqjx2d9BRm rãiC4wM6CRt qjx2d9BRchui vC4wM6CRtào đầumfxt cmfxtô. Cômfxt mfxtxoay qjx2d9BRngười đốiC4wM6CRt mC4wM6CRtặt vớiC4wM6CRt Hạqjx2d9BR TửC4wM6CRt Kình, lênmfxt áqjx2d9BRn anhqjx2d9BR:“Anh khônqjx2d9BRg tuânC4wM6CRt thủqjx2d9BR ướcmfxt định?”

Hạ Tmfxtử Kìnqjx2d9BRh lậmfxtp tứcqjx2d9BR C4wM6CRtnhíu mày.“Anh khônmfxtg tuqjx2d9BRân C4wM6CRtthủ ướcmfxt C4wM6CRtđịnh nào?”

“Công kqjx2d9BRhai chuyC4wM6CRtện chúng tqjx2d9BRa kqjx2d9BRết C4wM6CRthôn, aqjx2d9BRnh C4wM6CRtnói dqjx2d9BRo eqjx2d9BRm qmfxtuyết định.”

“Đúng vậymfxt lqjx2d9BRà mfxtdo eC4wM6CRtm quyết định,qjx2d9BR mC4wM6CRtà C4wM6CRtvừa rmfxtồi emfxtm tmfxtự mìnhmfxt C4wM6CRtcông mfxtkhai, khônC4wM6CRtg phảmfxti sqjx2d9BRao?” Anmfxth nhíC4wM6CRtu màqjx2d9BRy, cC4wM6CRtó chút khómfxt himfxtểu hỏimfxt ngượcqjx2d9BR lại.

“Anh đãqjx2d9BR nqjx2d9BRói trqjx2d9BRước cho ngqjx2d9BRười khC4wM6CRtác biếC4wM6CRtt mfxtcòn bmfxtảo eC4wM6CRtm côngC4wM6CRt khaC4wM6CRti?” Cqjx2d9BRô pmfxthản bác.

“Anh đâC4wM6CRtu cóqjx2d9BR nóiC4wM6CRt chC4wM6CRto người nàomfxt biếtqjx2d9BR trưC4wM6CRtớc đâuC4wM6CRt? qjx2d9BRAnh nóimfxt cqjx2d9BRho ai?”qjx2d9BR AC4wM6CRtnh hỏi.

“Không phảiC4wM6CRt bọnmfxt họC4wM6CRt mfxtsao?” Phàn Sởmfxt C4wM6CRtNgữ mfxtlập mfxttức xqjx2d9BRoay nmfxtgười, taqjx2d9BRy chqjx2d9BRỉ mfxtvề phíamfxt qjx2d9BRLí Cmfxthính Vmfxtũ cùngqjx2d9BR mfxtTần Lmfxtạc Lâm.

“Bọn họ?”C4wM6CRt Hạmfxt C4wM6CRtTử Kìnqjx2d9BRh nhăn mày.“Hamfxti ngưqjx2d9BRời,” Amfxtnh hỏi:“Tôiqjx2d9BR cómfxt nómfxti cmfxtho qumfxta chmfxto hmfxtai ngườqjx2d9BRi biếtC4wM6CRt tôiqjx2d9BR C4wM6CRtđã kếtmfxt hôn, qjx2d9BR vợ tôimfxt qjx2d9BRlà cC4wM6CRtô gáiC4wM6CRt nàyqjx2d9BR sao?”

Lí qjx2d9BRChính VC4wM6CRtũ cC4wM6CRtùng Tầnmfxt Lạqjx2d9BRc Lâm nhmfxtất thờiqjx2d9BR cứnmfxtg họnqjx2d9BRg, hamfxti mắtqjx2d9BR mởC4wM6CRt C4wM6CRtto C4wM6CRtvô tộC4wM6CRti, vẻqjx2d9BR mặC4wM6CRtt lmfxtà bC4wM6CRtị dọa.

“Cái gìqjx2d9BR, đăngC4wM6CRt kqjx2d9BRí kết hônC4wM6CRt?” C4wM6CRtLí Chmfxtính Vũqjx2d9BR kiqjx2d9BRnh ngqjx2d9BRạc trừngqjx2d9BR mắC4wM6CRtt nhC4wM6CRtìn bọnC4wM6CRt hC4wM6CRtọ, lắpqjx2d9BR bắqjx2d9BRp nói:“ÝC4wM6CRt làqjx2d9BR, cC4wM6CRtô ấy thmfxtật mfxtsự lC4wM6CRtà lC4wM6CRtão bàmfxt củaqjx2d9BR cậC4wM6CRtu, khônC4wM6CRtg phC4wM6CRtải mfxtbạn gámfxti? mfxtCác ngC4wM6CRtươi C4wM6CRtthật sựqjx2d9BR kC4wM6CRtết hqjx2d9BRôn? mfxtLà vợ chồng?”

“Thật vậqjx2d9BRy saoqjx2d9BR? Hạmfxt Tử Kình,mfxt qjx2d9BRanh qjx2d9BRthật sựC4wM6CRt kC4wM6CRtết hôn?”qjx2d9BR Tqjx2d9BRần LạC4wM6CRtc LC4wM6CRtâm cũngqjx2d9BR lC4wM6CRtộ qjx2d9BRra vẻqjx2d9BR mfxtmặt khôngqjx2d9BR timfxtn, nhmfxtìn anh hỏi.

Phàn Sqjx2d9BRở NC4wM6CRtgữ lạiqjx2d9BR mờqjx2d9BR mịt khómfxt qjx2d9BRhiểu, qjx2d9BRsao phảmfxtn mfxtứng củaC4wM6CRt hmfxtai ngườiqjx2d9BR đómfxt lạiqjx2d9BR nhqjx2d9BRư C4wM6CRtvậy, C4wM6CRtgiống nmfxthư chỉC4wM6CRt vqjx2d9BRừa mớiqjx2d9BR mfxtnghe tin anmfxth kếtmfxt hônmfxt? C4wM6CRt10 phúmfxtt trướqjx2d9BRc khôqjx2d9BRng phảiC4wM6CRt mfxtbọn hC4wM6CRtọ mfxtđều đanmfxtg nóC4wM6CRti chqjx2d9BRuyện nqjx2d9BRày sao?

“Hai ngườC4wM6CRti qjx2d9BRkhông bmfxtiết chuyện C4wM6CRtanh ấyC4wM6CRt vàqjx2d9BR tqjx2d9BRôi kếtC4wM6CRt hômfxtn sao?”mfxt Cômfxt khômfxtng tựC4wM6CRt chủmfxt đượcC4wM6CRt lqjx2d9BRên tiếqjx2d9BRng hỏi.

Kia haqjx2d9BRi nC4wM6CRtgười khômfxtng chqjx2d9BRút do dmfxtự lậpC4wM6CRt tứcqjx2d9BR mfxtlắc đầC4wM6CRtu, giốngmfxt nhqjx2d9BRư vqjx2d9BRẫn cC4wM6CRtòn khiếmfxtp sợC4wM6CRt cmfxthỉ dựaqjx2d9BR C4wM6CRtvào bảqjx2d9BRn nănmfxtg mfxttrả lời cô.

“Vậy haC4wM6CRti ngC4wM6CRtười nóiqjx2d9BR hmfxtoàn thành nhiệmfxtm mfxtvụ qjx2d9BRlà mfxtnhiệm vmfxtụ nào?”

“Tử mfxtKình nómfxti cqjx2d9BRậu qjx2d9BRta mfxtthích cô, cC4wM6CRtô cũqjx2d9BRng tmfxthích cậC4wM6CRtu qjx2d9BRta nhưnC4wM6CRtg khmfxtông mfxtbiết cC4wM6CRtô lC4wM6CRto mfxtsợ cáiqjx2d9BR gC4wM6CRtì kqjx2d9BRhông dáC4wM6CRtm thừC4wM6CRta nhậnC4wM6CRt tình cảqjx2d9BRm củamfxt mìnqjx2d9BRh nêqjx2d9BRn nhmfxtờ chqjx2d9BRúng tômfxti giúC4wM6CRtp mfxtđỡ.” mfxtLí Cqjx2d9BRhính Vũqjx2d9BR hmfxtơi bìnmfxth tĩnhC4wM6CRt lại nhưngqjx2d9BR timfxtm vqjx2d9BRẫn đmfxtập mạnhmfxt vàC4wM6CRt loqjx2d9BRạn C4wM6CRtnhịp, trảC4wM6CRt lờimfxt cô.

“Tôi phụC4wM6CRt tmfxtrách làqjx2d9BRm cqjx2d9BRho cô qjx2d9BR ghen đểC4wM6CRt xeqjx2d9BRm C4wM6CRtcô cóqjx2d9BR qjx2d9BRphản mfxtứng khôngqjx2d9BR.” Tqjx2d9BRần LạC4wM6CRtc LâC4wM6CRtm nóiqjx2d9BR, giọC4wM6CRtng nóC4wM6CRti ngC4wM6CRtây ngốmfxtc giốnC4wM6CRtg yqjx2d9BR như Lqjx2d9BRí Chínqjx2d9BRh Vũ.

“Tôi giúmfxtp cậumfxt tC4wM6CRta dC4wM6CRtiễn một mànmfxt tqjx2d9BRình mfxtđịch qjx2d9BRxuất hiệnqjx2d9BR rồiqjx2d9BR đánhC4wM6CRt nhqjx2d9BRau đểmfxt xeC4wM6CRtm mfxtcô cmfxtó thểqjx2d9BR mắcqjx2d9BR mưumfxt rồiqjx2d9BR thổC4wM6CRt mfxtlộ C4wM6CRttình cảm C4wM6CRthay khôngmfxt. Kếtqjx2d9BR qC4wM6CRtuả cômfxt mfxtthật C4wM6CRtsự trmfxtúng C4wM6CRtkế.” mfxtLí ChíC4wM6CRtnh Vqjx2d9BRũ tiếC4wM6CRtp lờmfxti qjx2d9BRTần LạcC4wM6CRt Lâm nqjx2d9BRói, C4wM6CRtsau qjx2d9BRđó homfxtàn hồnqjx2d9BR, trừnmfxtg mắtC4wM6CRt nhmfxtìn Hmfxtạ Tmfxtử KìnhC4wM6CRt qjx2d9BRoán gimfxtận nóiqjx2d9BR:“Tại C4wM6CRtsao lạimfxt lừa bọnC4wM6CRt mfxttôi? Chúnqjx2d9BRg tôiC4wM6CRt đềuqjx2d9BR đồngmfxt ýqjx2d9BR gimfxtúp cậmfxtu, cậuC4wM6CRt C4wM6CRtlại cònqjx2d9BR lừaC4wM6CRt bọnmfxt tmfxtôi giờC4wM6CRt tínmfxth sao đây?”

Không đểqjx2d9BR mfxtý bạnC4wM6CRt tqjx2d9BRốt đang bấtC4wM6CRt qjx2d9BRmãn, oánqjx2d9BR hmfxtận  nhqjx2d9BRìn chằmqjx2d9BR chằmqjx2d9BR mìnhmfxt, Hmfxtạ TửC4wM6CRt qjx2d9BRKình chỉmfxt chúC4wM6CRt ýqjx2d9BR đếC4wM6CRtn C4wM6CRtsuy nqjx2d9BRghĩ và phảnC4wM6CRt ứngmfxt củamfxt lmfxtão bà.

“Nghe thC4wM6CRtấy khC4wM6CRtông? Amfxtmh không qjx2d9BRcó C4wM6CRtnói C4wM6CRtcho mfxtbọn mfxthọ biqjx2d9BRết, vẫnqjx2d9BR tuânmfxt thủqjx2d9BR mfxtước địnhC4wM6CRt củamfxt chúnC4wM6CRtg tC4wM6CRta.” qjx2d9BRAnh thành thậtC4wM6CRt nói.

“Uhm,” C4wM6CRtCô gC4wM6CRtật C4wM6CRtđầu, tiếp theoC4wM6CRt C4wM6CRtvẻ mặtmfxt nghiêmmfxt túcmfxt nmfxthìn anh:“Nhưngmfxt anqjx2d9BRh khôngmfxt tuâC4wM6CRtn thủmfxt qmfxtuy tắc.”

“Quy qjx2d9BRtắc nào?”C4wM6CRt Amfxtnh nhqjx2d9BRíu mày hỏi.

“Anh qjx2d9BRlừa em.”

“Vấn đềC4wM6CRt lqjx2d9BRà saC4wM6CRto aC4wM6CRtnh khqjx2d9BRông nhớ C4wM6CRtrõ cóC4wM6CRt cáiqjx2d9BR mfxtquy tắmfxtc này?”qjx2d9BR mfxtAnh vômfxt tộiC4wM6CRt nmfxtói, kỳC4wM6CRt thậtC4wM6CRt cămfxtn bC4wM6CRtản làqjx2d9BR chơmfxti xấqjx2d9BRu cô.

“Nếu quyềnqjx2d9BR cC4wM6CRtông kmfxthai là củaC4wM6CRt C4wM6CRtem anmfxth khôngqjx2d9BR đC4wM6CRtược smfxtử dC4wM6CRtụng biệnC4wM6CRt phápC4wM6CRt nqjx2d9BRày bắC4wM6CRtt eC4wM6CRtm cônqjx2d9BRg khaiC4wM6CRt.” Cômfxt nghiêqjx2d9BRm túc nói.

“Ai, C4wM6CRtem yêmfxtu qjx2d9BRcó phC4wM6CRtải em hiểumfxt lầmC4wM6CRt rồimfxt khmfxtông?” Anqjx2d9BRh trC4wM6CRtừng mắtmfxt nhqjx2d9BRìn, vẻmfxt mặC4wM6CRtt càngC4wM6CRt thêmC4wM6CRt qjx2d9BRvô C4wM6CRttội, qjx2d9BRlàm bC4wM6CRtộ tqjx2d9BRhở dài nói.

“Cái gC4wM6CRtì?” qjx2d9BRCô bấtC4wM6CRt C4wM6CRtngờ hỏi.

“Anh đamfxtng mfxtcùng qjx2d9BRem nói chuyệmfxtn đánhmfxt cượcmfxt tốiC4wM6CRt nmfxtay, eqjx2d9BRm đC4wM6CRtang nóqjx2d9BRi cmfxtái gmfxtì? TC4wM6CRtuy rằngqjx2d9BR C4wM6CRtanh dC4wM6CRtùng qjx2d9BRkế cũnmfxtg hqjx2d9BRơi tốn C4wM6CRtkém nhC4wM6CRtưng emfxtm C4wM6CRtđồng qjx2d9BRý mfxtcông khaqjx2d9BRi chuyệC4wM6CRtn cC4wM6CRthúng tC4wM6CRta kếmfxtt mfxthôn thậtC4wM6CRt sựmfxt C4wM6CRtkhiến aqjx2d9BRnh rất mfxt vui.” Anmfxth nómfxti xonmfxtg đC4wM6CRtột nhiC4wM6CRtên hôC4wM6CRtn cô.

“Anh yêmfxtu C4wM6CRtem, lãomfxt bà.”

Trong nháC4wM6CRty mắtmfxt mqjx2d9BRặt Phàn C4wM6CRt Sở Ngmfxtữ  nhmfxtanh chónqjx2d9BRg đỏC4wM6CRt lêqjx2d9BRn khôngmfxt biếtqjx2d9BR qjx2d9BRlà đỏqjx2d9BR bmfxtừng hC4wM6CRtay chỉC4wM6CRt hqjx2d9BRồng qjx2d9BRhồng. Anh thậtqjx2d9BR tC4wM6CRti bỉ.

“Thì qjx2d9BRra C4wM6CRtlà thmfxtế…… cậu &mfxtnbsp;thật đúC4wM6CRtng lC4wM6CRtà cóqjx2d9BR đủqjx2d9BR mfxtti bqjx2d9BRỉ vômfxt sỉ.”C4wM6CRt Lmfxtí Chínqjx2d9BRh Vqjx2d9BRũ thmfxtay mfxtcô C4wM6CRtnói rqjx2d9BRa lờimfxt trong lòng.

Ở mộtqjx2d9BR qjx2d9BRbên mfxtnghe nửaC4wM6CRt ngày, C4wM6CRtanh rốtqjx2d9BR mfxtcục cóqjx2d9BR thểqjx2d9BR hiểuqjx2d9BR đượcqjx2d9BR C4wM6CRt7, qjx2d9BR8 pmfxthần củaC4wM6CRt câuqjx2d9BR chuyệnC4wM6CRt, mfxtnếu giốngC4wM6CRt qjx2d9BRnhư nmfxthững lờiqjx2d9BR cậu tC4wM6CRta nóiqjx2d9BR thmfxtì Hạqjx2d9BR TửC4wM6CRt KìC4wM6CRtnh thậtmfxt qjx2d9BRđúng C4wM6CRtlà mfxtcó đqjx2d9BRủ tC4wM6CRti bmfxtỉ vôqjx2d9BR sỉC4wM6CRt vìqjx2d9BR đmfxtạt mfxtđược mụcC4wM6CRt đíchqjx2d9BR không nmfxtgại dùmfxtng bấtqjx2d9BR cứmfxt thủmfxt đoạnmfxt qjx2d9BRtồi qjx2d9BRtệ nmfxtào. mfxtNhưng mfxtlà cC4wM6CRtái mụcqjx2d9BR mfxtđích kqjx2d9BRia nmfxtghe có mfxt vẻ buồnC4wM6CRt cười.

“Ha ha……”C4wM6CRt C4wM6CRtCàng mfxtnghĩ C4wM6CRtcàng cảm thC4wM6CRtấy buồnqjx2d9BR cmfxtười, LC4wM6CRtí ChínC4wM6CRth Vqjx2d9BRũ nhịqjx2d9BRn khmfxtông mfxtđược cườiqjx2d9BR thàqjx2d9BRnh tiếng.“NgưC4wM6CRtời luôn thuậqjx2d9BRn lmfxtợi trC4wM6CRtong mfxtviệc limfxtên qqjx2d9BRuan đếC4wM6CRtn phụC4wM6CRt qjx2d9BRnữ nhưqjx2d9BR C4wM6CRtcậu thC4wM6CRtì rC4wM6CRta cũqjx2d9BRng cómfxt ngàqjx2d9BRy nhmfxtư thếC4wM6CRt này qjx2d9BRsao? Hqjx2d9BRa qjx2d9BRha……” Cqjx2d9BRưới lC4wM6CRtão bàqjx2d9BR, lqjx2d9BRão qjx2d9BRbà cũmfxtng khqjx2d9BRông mfxtchịu mfxtcông khaqjx2d9BRi qqjx2d9BRuan hmfxtệ với qjx2d9BRanh? qjx2d9BRRất bC4wM6CRtuồn cười!

Tần Lạcqjx2d9BR LâC4wM6CRtm ởC4wM6CRt bênmfxt cạnh cũC4wM6CRtng cưC4wM6CRtời theo.

“Nhưng tôimfxt cũngmfxt muốnmfxt chúc mừqjx2d9BRng hC4wM6CRtai người.”mfxt Côqjx2d9BR vừmfxta cườimfxt vừamfxt nói.

Tạm qjx2d9BRthời bỏqjx2d9BR qumfxta mộqjx2d9BRt bên sựmfxt tứcqjx2d9BR giậmfxtn đốC4wM6CRti vớC4wM6CRti tmfxti mfxtbỉ lãomfxt qjx2d9BRcông, Phàmfxtn Sqjx2d9BRở Ngữqjx2d9BR qjx2d9BRđem ánhC4wM6CRt mắqjx2d9BRt chuyểC4wM6CRtn qjx2d9BRđến vịqjx2d9BR TầC4wM6CRtn Lạc Lâmmfxt tqjx2d9BRiểu thC4wM6CRtư mfxtxinh C4wM6CRtđẹp mfxttự qjx2d9BRtin lmfxtàm côqjx2d9BR thấmfxty ghmfxten qjx2d9BRtị “C4wM6CRtXin hỏi……”C4wM6CRt CôC4wM6CRt mqjx2d9BRuốn nói lạiqjx2d9BR thôi,mfxt nhìnC4wM6CRt đốmfxti phương.

Tần Lqjx2d9BRạc Lâqjx2d9BRm C4wM6CRtmỉm cườmfxti nhìn cC4wM6CRtô, trqjx2d9BRên mfxtmặt tấtqjx2d9BR cảmfxt đềqjx2d9BRu làmfxt mfxtsự tmfxthân thiC4wM6CRtện mfxtkhông qjx2d9BRcó mộmfxtt qjx2d9BRchút đốiqjx2d9BR &nbqjx2d9BRsp;địch hoặc chếmfxt nhạo.“Cômfxt cqjx2d9BRó qjx2d9BRgì muqjx2d9BRốn hỏiC4wM6CRt tmfxtôi qjx2d9BRsao?” Côqjx2d9BR ônC4wM6CRt nmfxthu hỏi.

Cô gậmfxtt gậtqjx2d9BR đầuqjx2d9BR, mfxtthoáng dmfxto dự mộC4wM6CRtt chúC4wM6CRtt mớimfxt mC4wM6CRtở miqjx2d9BRệng hỏqjx2d9BRi :“qjx2d9BRHai C4wM6CRtngươi mfxthình nmfxthư  mfxtrất quC4wM6CRten thuộc?”

Tần LC4wM6CRtạc Lâmqjx2d9BR bỗngC4wM6CRt nhiqjx2d9BRên khẽ cưmfxtời mộC4wM6CRtt tiếngC4wM6CRt, cmfxthế nhmfxtạo nhmfxtìn qjx2d9BRHạ Tửqjx2d9BR KìC4wM6CRtnh nC4wM6CRtói:“Lão bàmfxt cC4wM6CRtủa anC4wM6CRth đamfxtng ghmfxten, anmfxth nên camfxto hứng,qjx2d9BR đắcC4wM6CRt qjx2d9BRý đi?”

“Đúng vậy,mfxt C4wM6CRttôi mừnC4wM6CRtg đến nmfxtổi sqjx2d9BRắp baC4wM6CRty lC4wM6CRtên C4wM6CRt9 tầnC4wM6CRtg C4wM6CRtmây.” Hạqjx2d9BR Tửqjx2d9BR Kqjx2d9BRình nhếchC4wM6CRt miệngC4wM6CRt nóqjx2d9BRi, qjx2d9BRbộ dánqjx2d9BRg quảC4wM6CRt thậmfxtt vui vẻqjx2d9BR kC4wM6CRthông thôi.

Phàn Sởmfxt Ngqjx2d9BRữ lạiqjx2d9BR đỏmfxt mặt.

“3 ngườiC4wM6CRt cC4wM6CRthúng tôiC4wM6CRt qjx2d9BRlà bạn mfxt thời đqjx2d9BRại họC4wM6CRtc.” mfxtTần Lqjx2d9BRạc LâmC4wM6CRt cC4wM6CRtười nói.

Bạn tC4wM6CRthời đạimfxt họcmfxt? Tmfxthì raC4wM6CRt là thế.

Phàn qjx2d9BRSở Ngmfxtữ rốtqjx2d9BR cụC4wM6CRtc xóamfxt bỏ đượcqjx2d9BR nghmfxti ngờC4wM6CRt tqjx2d9BRrong lqjx2d9BRòng nhưnqjx2d9BRg lạimfxt chứC4wM6CRtng mmfxtinh đmfxtược qjx2d9BRmột việqjx2d9BRc đC4wM6CRtó mfxtlà —qjx2d9BR ngaC4wM6CRty từmfxt đầu anmfxth cũngC4wM6CRt đC4wM6CRtã lênC4wM6CRt kếqjx2d9BR hoạchC4wM6CRt tấtC4wM6CRt C4wM6CRtcả, C4wM6CRtlàm cqjx2d9BRho cômfxt ngơmfxt ngáqjx2d9BRc rqjx2d9BRơi vàmfxto cqjx2d9BRạm bẫC4wM6CRty của amfxtnh qjx2d9BRmà C4wM6CRtkhông biết.

Anh mfxtthật smfxtự qjx2d9BRrất tC4wM6CRti bỉ.

Nhưng là……C4wM6CRt AizC4wM6CRt, mfxttại smfxtao cô qjx2d9BRmột chqjx2d9BRút cmfxtũng mfxtkhông cảmqjx2d9BR thấyC4wM6CRt mfxtchán gC4wM6CRthét hoặcmfxt giậnmfxt anh?

Tình mfxtyêu qjx2d9BRthật mfxtsự làmC4wM6CRt cho C4wM6CRtcon ngườimfxt mC4wM6CRtù quáng.

Cũng mC4wM6CRtay qjx2d9BRsau buổimfxt mfxtlễ pC4wM6CRthát biểu làqjx2d9BR ngmfxtày qjx2d9BRnghỉ nếuC4wM6CRt mfxtkhông PhàC4wM6CRtn sởqjx2d9BR NC4wM6CRtgữ thậtC4wM6CRt C4wM6CRtđúng lqjx2d9BRà khqjx2d9BRông qjx2d9BRbiết nC4wM6CRtên đqjx2d9BRối mC4wM6CRtặt với đồngmfxt nghiệpC4wM6CRt qjx2d9BRở cônC4wM6CRtg  C4wM6CRtty nmfxthư thếqjx2d9BR nào.

Cô qjx2d9BRhoàn toàC4wM6CRtn khônC4wM6CRtg nghi ngC4wM6CRtờ chuymfxtện cmfxtô kếtmfxt hC4wM6CRtôn cùngC4wM6CRt qjx2d9BRlão bC4wM6CRtản mfxtsẽ trC4wM6CRtong thờimfxt qjx2d9BRgian ngắC4wM6CRtn nhấtqjx2d9BR giốmfxtng nhC4wM6CRtư lửa cháyC4wM6CRt C4wM6CRtlan toànmfxt côngC4wM6CRt mfxtty, dqjx2d9BRù smfxtao đâqjx2d9BRy cũC4wM6CRtng lqjx2d9BRà mfxtcông tmfxty quamfxtn qjx2d9BRhệ xqjx2d9BRã hộiC4wM6CRt, tmfxtin tứcqjx2d9BR đặc biệqjx2d9BRt nhamfxtnh nhạy.

Aiz, cC4wM6CRtứ nmfxtghĩ đmfxtến tmfxthứ hai phảimfxt mfxtđối mặmfxtt vớiqjx2d9BR mọimfxt ngườiC4wM6CRt ởqjx2d9BR côC4wM6CRtng C4wM6CRtty, cmfxtô liềnqjx2d9BR cảmC4wM6CRt thấymfxt bmfxti thươngC4wM6CRt, thậqjx2d9BRt mfxtsự rất mfxtbi thương.

Nhịn khôqjx2d9BRng đưqjx2d9BRợc, C4wM6CRtcô đánh ngưqjx2d9BRời đàC4wM6CRtn ônmfxtg đC4wM6CRtang xC4wM6CRtem tạpC4wM6CRt cqjx2d9BRhí C4wM6CRtở bmfxtên cạnmfxth mộqjx2d9BRt cái.

“Ối! LãC4wM6CRto bC4wM6CRtà, qjx2d9BRem muốqjx2d9BRn mưu sáC4wM6CRtt C4wM6CRtchồng samfxto?” Hạqjx2d9BR qjx2d9BRTử Kìnmfxth cốC4wM6CRt mfxttình lqjx2d9BRàm mfxtra vmfxtẻ đC4wM6CRtau đớn.

Cô giảmfxt qjx2d9BRvờ nmfxthư khôngC4wM6CRt nghe thấy,C4wM6CRt cũC4wM6CRtng khôngqjx2d9BR thèmmfxt liếcqjx2d9BR nhìqjx2d9BRn anmfxth, tmfxtiếp tqjx2d9BRục làmfxtm nhC4wM6CRtư khônqjx2d9BRg nhìnmfxt thấyqjx2d9BR anmfxth, nhìn qjx2d9BRvề C4wM6CRtphía trước,mfxt lqjx2d9BRo lắngqjx2d9BR qjx2d9BRngày thứmfxt C4wM6CRthai phqjx2d9BRải đốiC4wM6CRt mqjx2d9BRặt C4wM6CRtvới đồngmfxt mfxtnghiệp nmfxthư thếmfxt nào.

“Ai, lmfxtão C4wM6CRtbà, eqjx2d9BRm suqjx2d9BRy mfxtnghĩ cái C4wM6CRtgì? TạC4wM6CRti C4wM6CRtsao cảC4wM6CRt C4wM6CRtbuổi sáC4wM6CRtng qjx2d9BRem qjx2d9BRcũng khqjx2d9BRông nqjx2d9BRhìn lqjx2d9BRão cqjx2d9BRông tuấnC4wM6CRt qjx2d9BRsuất, gợiC4wM6CRt cmfxtảm mmfxtị hoặc C4wM6CRtcủa mìnhmfxt mộmfxtt cmfxtái?” qjx2d9BRAnh bỗqjx2d9BRng mfxtnhiên nhẹqjx2d9BR nqjx2d9BRhàng qjx2d9BRxoay mặtmfxt củamfxt cqjx2d9BRô mfxtđối diệC4wM6CRtn mình,ra vẻ&nbsC4wM6CRtp; đáqjx2d9BRng thmfxtương, ôqjx2d9BRn nhmfxtu hỏi.

“Còn C4wM6CRtkhông C4wM6CRtphải mfxttại anh hạiqjx2d9BR.” qjx2d9BRCô hunC4wM6CRtg hămfxtng mfxttrừng mC4wM6CRtắt nhìqjx2d9BRn C4wM6CRtanh mộtqjx2d9BR cái,mfxt nhịqjx2d9BRn khC4wM6CRtông qjx2d9BRđược lạC4wM6CRti đánhqjx2d9BR anC4wM6CRth một cái.

“Ối!” AnC4wM6CRth lạimfxt lqjx2d9BRần nữaC4wM6CRt giảmfxt đau kC4wM6CRtêu qjx2d9BRra tiếnC4wM6CRtg,“Thì C4wM6CRtra qjx2d9BRanh cướqjx2d9BRi phảiqjx2d9BR mộtqjx2d9BR lãmfxto bàqjx2d9BR bạomfxt lựmfxtc nha.”

“Nếu emfxtm lC4wM6CRtà mfxt bạo C4wM6CRtlực lão bàqjx2d9BR vậyC4wM6CRt amfxtnh cqjx2d9BRhính lmfxtà qjx2d9BRti C4wM6CRtbỉ lãmfxto công.”qjx2d9BR qjx2d9BRCô trmfxtừng mắC4wM6CRtt nói.

“Hắc, lmfxtão bqjx2d9BRà, lãqjx2d9BRo công củaqjx2d9BR eqjx2d9BRm tC4wM6CRti bỉmfxt hồiC4wM6CRt nàmfxto? mfxtTa đượcC4wM6CRt côqjx2d9BRng nhậnqjx2d9BR C4wM6CRtlà cmfxthính nqjx2d9BRhân quâqjx2d9BRn qjx2d9BRtử đómfxt nha.”qjx2d9BR Aqjx2d9BRnh đem tạpC4wM6CRt cmfxthí mfxtđặt trqjx2d9BRên bàqjx2d9BRn tràmfxt, nghiêmqjx2d9BR chỉC4wM6CRtnh khánmfxtg nghị.

“Chính nhânmfxt qqjx2d9BRuân tqjx2d9BRử qjx2d9BRsẽ vì tC4wM6CRthắng thuC4wM6CRta mmfxtà mfxtsử dụnC4wM6CRtg thủC4wM6CRt đoạn?”qjx2d9BR Nóqjx2d9BRi xqjx2d9BRong mfxtcô cmfxtòn rqjx2d9BRõ ràngmfxt chỉC4wM6CRt ra:C4wM6CRt“Đêm qua.”

“Em cmfxtó bqjx2d9BRiết câumfxt “đại trượC4wM6CRtng phC4wM6CRtu mfxtco đưC4wM6CRtợc mfxtdãn được”qjx2d9BR mfxt” mfxtÝ chínmfxth qjx2d9BRlà thỉC4wM6CRtnh thoảngmfxt kqjx2d9BRhông làqjx2d9BRm qjx2d9BRchính nhmfxtân quân tửC4wM6CRt cũngmfxt đượcC4wM6CRt mfxtbởi vìmfxt C4wM6CRtanh làC4wM6CRt mộtqjx2d9BR đạiC4wM6CRt tqjx2d9BRrượng C4wM6CRtphu C4wM6CRtco đượcC4wM6CRt giãmfxtn được.

Đối mặtmfxt vớqjx2d9BRi ngườiC4wM6CRt ăqjx2d9BRn nóiqjx2d9BR trơn tC4wM6CRtru, ngqjx2d9BRụy biệC4wM6CRtn thànqjx2d9BRh tàimfxt nhC4wM6CRtư Hmfxtạ mfxtTử mfxtKình, Phànmfxt Smfxtở Ngữmfxt qjx2d9BRcăn qjx2d9BRbản qjx2d9BRkhông phảiqjx2d9BR là đốiC4wM6CRt thủC4wM6CRt củmfxta anhC4wM6CRt, ngqjx2d9BRoài vmfxtiệc qjx2d9BRim lặnqjx2d9BRg qjx2d9BRkhông qjx2d9BRnói mfxtgì cC4wM6CRtô cqjx2d9BRũng chqjx2d9BRỉ cóqjx2d9BR thểqjx2d9BR trừnmfxtg anh, dùngC4wM6CRt sứmfxtc trC4wM6CRtừng qjx2d9BRanh đểqjx2d9BR chốngqjx2d9BR đỡ.

“Lão bà,mfxt lúcmfxt emfxtm phẫnmfxt nC4wM6CRtộ trông tmfxthật đáC4wM6CRtng yqjx2d9BRêu.” Anmfxth cmfxtười khẽ,mfxt kqjx2d9BRìm lònmfxtg khôngqjx2d9BR đưmfxtợc cúiC4wM6CRt ngườimfxt qjx2d9BRhôn cômfxt một chút.

“Uy, mfxtem đangqjx2d9BR tứC4wM6CRtc giận.” Cmfxtô trừnqjx2d9BRg mắtmfxt qjx2d9BRnhìn anh.

“Lúc eqjx2d9BRm tứcC4wM6CRt gmfxtiận trông cũngqjx2d9BR thậtmfxt đánqjx2d9BRg yêu.mfxt” AnC4wM6CRth làC4wM6CRtm qjx2d9BRnhư khôqjx2d9BRng ngC4wM6CRthe tqjx2d9BRhấy lạimfxt qjx2d9BRhôn cô.

“Uy!” Cmfxtô đqjx2d9BRánh qjx2d9BRanh mộtmfxt cái, mfxtvừa bựcmfxt mìqjx2d9BRnh vừqjx2d9BRa buồmfxtn cười,qjx2d9BR thC4wM6CRtật C4wM6CRtlà sắqjx2d9BRp khôC4wM6CRtng chmfxtịu nổimfxt anh.

“Anh ymfxtêu qjx2d9BRem, lqjx2d9BRão bà.qjx2d9BR” Anh C4wM6CRt bắt C4wM6CRtlấy taqjx2d9BRy côC4wM6CRt, mườC4wM6CRti ngónmfxt tC4wM6CRtay mfxtđan vqjx2d9BRào mfxtnhau, tmfxthâm tìnmfxth châmfxtn thC4wM6CRtành nói.

Mặt cmfxtủa cmfxtô đmfxtỏ hồng,mfxt nhịqjx2d9BRn không đmfxtược liếmfxtc aC4wM6CRtnh mfxtmột qjx2d9BRcái, lC4wM6CRtẩm bqjx2d9BRẩm nói:“Anhmfxt thqjx2d9BRật sựmfxt thựcC4wM6CRt tqjx2d9BRi mfxtbỉ, C4wM6CRtchỉ biếtC4wM6CRt nói mfxtsang C4wM6CRtchuyện khác.”

“Ai, tấtmfxt cmfxtả đềC4wM6CRtu lmfxtà hiểu mfxt lầm, C4wM6CRtsao aqjx2d9BRnh lạiqjx2d9BR nmfxtói samfxtng mfxtchuyện kháC4wM6CRtc được?qjx2d9BR BấC4wM6CRtt quáqjx2d9BR,” Aqjx2d9BRnh mfxtđột nhqjx2d9BRiên mfxtthay qjx2d9BRvẻ mặt đqjx2d9BRứng đắnC4wM6CRt qjx2d9BRnói, “Anqjx2d9BRh kC4wM6CRthông nC4wM6CRtgại họcC4wM6CRt hqjx2d9BRỏi ngườmfxti khácC4wM6CRt mC4wM6CRtột chúqjx2d9BRt, mfxtchúng tC4wM6CRta lúC4wM6CRtc nãy C4wM6CRtđang thảC4wM6CRto mfxtluận vấnmfxt mfxtđề gì?C4wM6CRt mfxtAnh yqjx2d9BRêu mfxtem nhC4wM6CRtiều qjx2d9BRnhư thqjx2d9BRế qjx2d9BRnào sC4wM6CRtao? ĐáC4wM6CRtp mfxtán mfxtlà C4wM6CRtrất yêu, mfxtrất yêu.”

Anh mặtqjx2d9BR dàmfxty tựmfxt hỏC4wM6CRti tựmfxt đáp, kqjx2d9BRhiến côC4wM6CRt C4wM6CRtnhịn khôngC4wM6CRt đượcqjx2d9BR qjx2d9BRmỉm cười.

Cô thật sựC4wM6CRt, thqjx2d9BRật qjx2d9BRsự chịumfxt kmfxthông nmfxtổi anC4wM6CRth, cũC4wM6CRtng chmfxtịu khôngmfxt mfxtnổi C4wM6CRtchính mfxtmình mfxtquá yêuC4wM6CRt anh…… Cqjx2d9BRảm giqjx2d9BRác mfxtnày C4wM6CRtcó chC4wM6CRtút hơimfxt qjx2d9BRđáng sợ.

“Làm sao vậy?”qjx2d9BR Chúqjx2d9BR mfxtý qjx2d9BRthấy nC4wM6CRtụ cườiqjx2d9BR mfxtcủa cqjx2d9BRô bmfxtiến mfxtmất mộC4wM6CRtt cáqjx2d9BRch khmfxtông bìnhC4wM6CRt thườnC4wM6CRtg, anh quaqjx2d9BRn tâmfxtm ônmfxt nC4wM6CRthu hỏi.

“Chúng ta thmfxtật sC4wM6CRtự cqjx2d9BRó thểmfxt yêuC4wM6CRt nhamfxtu cảC4wM6CRt qjx2d9BRđời, bạchqjx2d9BR đmfxtầu gimfxtai lãqjx2d9BRo saqjx2d9BRo?” C4wM6CRtCô hỏmfxti amfxtnh, vẻmfxt mặt lomfxt mfxtlắng, khiếpmfxt mfxtsự vềC4wM6CRt tươngmfxt lai.

“Đương nhiên cmfxtó thmfxtể.” AC4wM6CRtnh khôC4wM6CRtng chúmfxtt dmfxto C4wM6CRtdự trảqjx2d9BR lời.

“Thật vậy sao?”C4wM6CRt mfxtCô qjx2d9BRphát hiệnC4wM6CRt mmfxtình cànmfxtg ngàymfxt cànqjx2d9BRg yêC4wM6CRtu C4wM6CRtanh qjx2d9BRvì vmfxtậy càC4wM6CRtng cảmmfxt qjx2d9BRthấy sC4wM6CRtợ hãi.

“Đương nhiên.” Aqjx2d9BRnh nóimfxt nhưmfxt đinC4wM6CRth đóngqjx2d9BR mfxtcột,“Chuyện mfxtkhác qjx2d9BRkhông nóiC4wM6CRt, chỉmfxt cầnC4wM6CRt nhC4wM6CRtìn C4wM6CRtbố mẹ củaC4wM6CRt hC4wM6CRtai C4wM6CRtta, bọnC4wM6CRt họqjx2d9BR qjx2d9BRchung tìnmfxth yêumfxt nhC4wM6CRtau mqjx2d9BRà chúnC4wM6CRtg tqjx2d9BRa qjx2d9BRlại thqjx2d9BRừa hưởngqjx2d9BR giemfxtn di truqjx2d9BRyền củamfxt hmfxtọ C4wM6CRtvì vC4wM6CRtậy chúngC4wM6CRt tmfxta nhấtqjx2d9BR địnhC4wM6CRt mfxtcó thểC4wM6CRt mfxtyêu nhqjx2d9BRau đếqjx2d9BRn C4wM6CRtbạc đầu.”

Cách anh tqjx2d9BRhuyết phụC4wM6CRtc làC4wM6CRtm chqjx2d9BRo cC4wM6CRtô buồnC4wM6CRt mfxtcười nhưngmfxt cmfxthỉ cqjx2d9BRhốc lámfxtt nmfxtó lạC4wM6CRti bmfxtiến mất.

“Còn chuyện gC4wM6CRtì mfxtsao?” taqjx2d9BRy anqjx2d9BRh chạmmfxt C4wM6CRtvào mặtmfxt cmfxtô, kiêC4wM6CRtn nhẫnmfxt C4wM6CRthỏi lạimfxt, anC4wM6CRth khqjx2d9BRông tmfxthể chịu mfxtđược khqjx2d9BRi thấmfxty qjx2d9BRcô buồn.

“Thứ hai kmfxthi qjx2d9BRđi làm,C4wM6CRt C4wM6CRtem nênmfxt lmfxtàm cáiqjx2d9BR gìqjx2d9BR bmfxtây giờ?mfxt” mfxtCô nhmfxtăn mặtqjx2d9BR hC4wM6CRtỏi anh.

“Cái gì lqjx2d9BRàm samfxto bC4wM6CRtây giC4wM6CRtờ?” qjx2d9BRAnh khôC4wM6CRtng hiểC4wM6CRtu côqjx2d9BR đanmfxtg hỏiC4wM6CRt cáqjx2d9BRi gì.

Thứ hai ởmfxt cqjx2d9BRông tC4wM6CRty cómfxt chC4wM6CRtuyện C4wM6CRtgì qjx2d9BRmà C4wM6CRtanh khônqjx2d9BRg biếtC4wM6CRt saqjx2d9BRo? Hqjx2d9BRạ Tửmfxt mfxtKình mfxtsuy nghĩ.

“Chuyện chúng mfxtta kếmfxtt hC4wM6CRtôn, đếnC4wM6CRt thứC4wM6CRt mfxthai nC4wM6CRthất địnqjx2d9BRh đãC4wM6CRt qjx2d9BRtruyền đếnqjx2d9BR tamfxti mỗimfxt ngườiC4wM6CRt tromfxtng công ty,C4wM6CRt đếnqjx2d9BR lúcC4wM6CRt đóqjx2d9BR qjx2d9BRem nêqjx2d9BRn đốC4wM6CRti mặtmfxt vớiC4wM6CRt mfxthọ nhmfxtư tqjx2d9BRhế nàC4wM6CRto đqjx2d9BRây?” Pmfxthàn SởC4wM6CRt qjx2d9BRNgữ khônmfxtg chuyểnqjx2d9BR mắt nhqjx2d9BRìn anhC4wM6CRt, khôngC4wM6CRt bqjx2d9BRiết mfxtanh cóC4wM6CRt phảC4wM6CRti đangmfxt giảqjx2d9BR mfxtngốc vqjx2d9BRới cômfxt không.

“Thì ra làmfxt qjx2d9BRchuyện này.”

Nhìn anh rqjx2d9BRa qjx2d9BRvẻ mfxtđã hiểumfxt mfxtlại cC4wM6CRtòn rấtC4wM6CRt thoqjx2d9BRải máqjx2d9BRi vC4wM6CRtui qjx2d9BRthích qjx2d9BRlàm chC4wM6CRto mfxtcô C4wM6CRtnhất thmfxtời bốcqjx2d9BR hỏa.

“Đúng vậy, cmfxthính mfxtlà chuyệqjx2d9BRn này!”C4wM6CRt Cômfxt trC4wM6CRtừng mắmfxtt nói,“Anmfxth &mfxtnbsp;nói nqjx2d9BRên qjx2d9BRlàm gC4wM6CRtì qjx2d9BRbây giờ?”

“Chỉ cần thqjx2d9BRoải mC4wM6CRtái mfxtnhận sựC4wM6CRt chúqjx2d9BRc phúmfxtc củqjx2d9BRa mọmfxti ngườiC4wM6CRt làqjx2d9BR mfxtđược rồi.”

“Anh nói tqjx2d9BRhật đC4wM6CRtơn giản.”mfxt CC4wM6CRtô gimfxtận dỗimfxt mfxtđánh amfxtnh C4wM6CRtmột cái.

“Là em smfxtuy nghĩmfxt qqjx2d9BRuá phứcC4wM6CRt tạpmfxt. qjx2d9BREm rốtqjx2d9BR mfxtcuộc lC4wM6CRto lắngqjx2d9BR C4wM6CRtcái gmfxtì, lãoqjx2d9BR bà?”qjx2d9BR Amfxtnh kémfxto côqjx2d9BR vào trC4wM6CRtong lòng,qjx2d9BR qjx2d9BRôn qjx2d9BRnhu hỏi.

“Đại soái cmfxta mfxtlão bảnmfxt cướiqjx2d9BR mC4wM6CRtột nữmfxt qjx2d9BRthư mfxtkí tronqjx2d9BRg cônqjx2d9BRg tqjx2d9BRy, khôngC4wM6CRt bắmfxtt mắtmfxt, mfxtcá C4wM6CRttính cứng nhắcC4wM6CRt câumfxt mfxtnệ, khqjx2d9BRông C4wM6CRtlàm C4wM6CRtcho ngườiqjx2d9BR mfxtkhác yêumfxt mC4wM6CRtếm, nC4wM6CRtếu mfxtanh làmfxt ngườiC4wM6CRt đứngmfxt mfxtxem, C4wM6CRtanh sẽ nC4wM6CRtghĩ mfxtnhư thC4wM6CRtế nào?”

“Cô gái nàyqjx2d9BR thmfxtật lợiqjx2d9BR hại?mfxt” Amfxtnh mfxthơi đămqjx2d9BR chiêmfxtu liqjx2d9BRếc nhìnC4wM6CRt C4wM6CRtcô mộtC4wM6CRt qjx2d9BRcái, sC4wM6CRtau mfxtđó tC4wM6CRthong thả mfxt nhíu màyC4wM6CRt nói.

“Còn gì nữa?”

“Cô ta bC4wM6CRtiết qjx2d9BRdùng qjx2d9BRmê thC4wM6CRtuật, nếuC4wM6CRt không,C4wM6CRt cômfxtng pqjx2d9BRhu trênqjx2d9BR giườngC4wM6CRt khẳngC4wM6CRt đC4wM6CRtịnh qjx2d9BRđặc bqjx2d9BRiệt tốt?” mfxtAnh nhăqjx2d9BRn mmfxtặt C4wM6CRtnói tiếp.

Cô trừng qjx2d9BRmắt lC4wM6CRtiếc aC4wM6CRtnh mmfxtột mfxtcái, nghC4wM6CRtiến răC4wM6CRtng nC4wM6CRtghiến lợqjx2d9BRi hỏi:qjx2d9BR“Còn qjx2d9BRgì nữa?”

“Không biết côqjx2d9BR qjx2d9BRta làmqjx2d9BR nmfxthư thếqjx2d9BR C4wM6CRtnào mêqjx2d9BR homfxtặc rqjx2d9BRồi trèomfxt lêC4wM6CRtn mfxtgiường củqjx2d9BRa lmfxtão qjx2d9BRbản? LC4wM6CRtà lúcmfxt cùng lmfxtão bC4wM6CRtản rC4wM6CRta ngoàmfxti cqjx2d9BRông táqjx2d9BRc, lừmfxta qjx2d9BRcho lãmfxto bảnqjx2d9BR uốnC4wM6CRtg mfxtsay qjx2d9BRlàm qjx2d9BRra nhC4wM6CRtững chC4wM6CRtuyện không tựmfxt cqjx2d9BRhủ đượcC4wM6CRt sC4wM6CRtao? Hmfxtay làC4wM6CRt trựmfxtc tiC4wM6CRtếp cưỡnC4wM6CRtg épC4wM6CRt mfxtquan hệ,qjx2d9BR sC4wM6CRtau đómfxt thC4wM6CRtành côngC4wM6CRt lấyC4wM6CRt tự sátmfxt C4wM6CRtuy hiếpmfxt bứcmfxt hôn……”

“Uy!” Thấy anC4wM6CRth càC4wM6CRtng nC4wM6CRtói C4wM6CRtcàng qjx2d9BRlưu lC4wM6CRtoát, cànqjx2d9BRg kmfxthoa trmfxtương, PhànC4wM6CRt mfxtSở Nmfxtgữ nhịnqjx2d9BR khônmfxtg qjx2d9BRđược đánh amfxtnh mộtmfxt chút.

“Đây không phảiC4wM6CRt mfxtlà sC4wM6CRtuy nqjx2d9BRghĩ củC4wM6CRta mfxtem sao?”qjx2d9BR Amfxtnh làmfxtm nhmfxtư vqjx2d9BRô C4wM6CRttội nói.

“Em đang C4wM6CRthỏi anqjx2d9BRh qjx2d9BRnghĩ nhmfxtư thếqjx2d9BR nào?”C4wM6CRt CôC4wM6CRt nói.

Anh im lặngqjx2d9BR C4wM6CRttrong cmfxthốc lmfxtát rồC4wM6CRti chC4wM6CRtăm chúmfxt nhC4wM6CRtìn mfxtcô, tmfxthong tC4wM6CRthả nói:“Amfxtnh qjx2d9BRsẽ ngmfxthĩ đây nhqjx2d9BRất qjx2d9BRđịnh làC4wM6CRt chmfxtân tình.”

Cô ngẩn mfxtra, khôngqjx2d9BR qjx2d9BRthể dờimfxt khC4wM6CRtỏi qjx2d9BRđôi qjx2d9BRmắt thC4wM6CRtâm tìnC4wM6CRth mfxtcủa anh.

“Anh sẽ nghĩ……”qjx2d9BR AnC4wM6CRth tiếpmfxt tụqjx2d9BRc nC4wM6CRtói,“Cô gáC4wM6CRti qjx2d9BRnày nhấtC4wM6CRt địnhqjx2d9BR C4wM6CRtcó điểmC4wM6CRt đặcmfxt biC4wM6CRtệt C4wM6CRtnên đạC4wM6CRti soái camfxt lmfxtão C4wM6CRtbản kiqjx2d9BRa mớimfxt mêC4wM6CRt luyến,mfxt áiqjx2d9BR mộ,qjx2d9BR khôngmfxt thmfxtể tựC4wM6CRt kqjx2d9BRìm chếqjx2d9BR mC4wM6CRtà yêqjx2d9BRu C4wM6CRtcô C4wM6CRtấy, mfxtsau đó cònC4wM6CRt cướiqjx2d9BR lqjx2d9BRàm vC4wM6CRtợ, C4wM6CRtđồng thờC4wM6CRti phátC4wM6CRt thệmfxt cC4wM6CRtả đmfxtời chỉmfxt qjx2d9BRnắm C4wM6CRttay cC4wM6CRtô, cmfxtùng cômfxt sốngqjx2d9BR đếC4wM6CRtn đầu bạc.”

Trái tim mfxtcủa cC4wM6CRtô khônmfxtg tmfxtự chủC4wM6CRt đượcC4wM6CRt đậpC4wM6CRt nqjx2d9BRhanh lênC4wM6CRt, vìmfxt nC4wM6CRthu tìnhqjx2d9BR tromfxtng mắtqjx2d9BR aC4wM6CRtnh vàqjx2d9BR những lờiC4wM6CRt anqjx2d9BRh C4wM6CRtnói mmfxtà cảC4wM6CRtm động.

“Lão công……”

Anh lấy mfxttay qjx2d9BRche mimfxtệng côC4wM6CRt lại,C4wM6CRt mfxtkhông chmfxto côqjx2d9BR mC4wM6CRtở miệngC4wM6CRt nóiqjx2d9BR chuqjx2d9BRyện, mqjx2d9BRuốn cômfxt nC4wM6CRtghe anh nói.

“Lão bà, tạiqjx2d9BR C4wM6CRtsao qjx2d9BRem phảiC4wM6CRt qumfxtan tqjx2d9BRâm ngưqjx2d9BRời khC4wM6CRtác mfxtnghĩ gìmfxt?” C4wM6CRtAnh chqjx2d9BRân thànqjx2d9BRh nhìnqjx2d9BR cô nóiC4wM6CRt.“Người khácC4wM6CRt muốnC4wM6CRt nC4wM6CRtghĩ nhC4wM6CRtư tC4wM6CRthế nàomfxt lqjx2d9BRà cC4wM6CRthuyện củC4wM6CRta mfxthọ, C4wM6CRtkhông qjx2d9BRliên qumfxtan đqjx2d9BRến chúng tqjx2d9BRa, khôngC4wM6CRt phảmfxti smfxtao? mfxtGiống qjx2d9BRnhư bC4wM6CRta qjx2d9BRmẹ eC4wM6CRtm, bọnC4wM6CRt họmfxt chênhqjx2d9BR lệchC4wM6CRt mfxttuổi tácC4wM6CRt nhất C4wM6CRt định cC4wM6CRtó nhiềC4wM6CRtu nmfxtgười C4wM6CRtkhông xeC4wM6CRtm trọnmfxtg pmfxthải khôqjx2d9BRng? qjx2d9BRNhưng bọnqjx2d9BR mfxthọ C4wM6CRtvẫn yêuC4wM6CRt nhauqjx2d9BR, vẫnC4wM6CRt hạnh phúcmfxt khôqjx2d9BRng mfxtphải sao?”

“Trọng điểm là,C4wM6CRt” qjx2d9BRAnh nhmfxtấn mạnh.qjx2d9BR“Thân lmfxtà qjx2d9BRlão bmfxtản cqjx2d9BRủa cônqjx2d9BRg tqjx2d9BRy, lqjx2d9BRà mfxtngười trựcC4wM6CRt tiếpC4wM6CRt phát lưmfxtơng C4wM6CRtcho C4wM6CRtnhân viêqjx2d9BRn, lãoC4wM6CRt đại,qjx2d9BR eC4wM6CRtm C4wM6CRtthật C4wM6CRtsự chmfxto rằngC4wM6CRt C4wM6CRtanh sẽC4wM6CRt chqjx2d9BRo mfxtphép bọnmfxt hqjx2d9BRọ vôqjx2d9BR lễ lãoqjx2d9BR vớiqjx2d9BR lãmfxto qjx2d9BRbản nươngC4wM6CRt sao?”

Nghe thấy vậy,C4wM6CRt Phqjx2d9BRàn SởC4wM6CRt Ngữmfxt nqjx2d9BRhịn C4wM6CRtkhông C4wM6CRtđược trừngmfxt qjx2d9BRlớn hmfxtai mắt,C4wM6CRt đemfxtm taC4wM6CRty amfxtnh lấyqjx2d9BR ra khỏimfxt miệnqjx2d9BRg cô.

“Anh muốn lqjx2d9BRàm cáC4wM6CRti gìmfxt?” Côqjx2d9BR mfxtlo lắnC4wM6CRtg hỏqjx2d9BRi anh.

“Làm việc nêmfxtn làm.qjx2d9BR” AnC4wM6CRth ôqjx2d9BRn C4wM6CRtnhu cười.

“Việc gì lC4wM6CRtà việcC4wM6CRt nênqjx2d9BR làm?”C4wM6CRt CôC4wM6CRt C4wM6CRttiếp mfxttục hỏi.

“Em muốn biqjx2d9BRết nhmfxtư vậC4wM6CRty sao?”

“Em không hC4wM6CRty vọngC4wM6CRt bởiqjx2d9BR C4wM6CRtvì qjx2d9BRem mqjx2d9BRà làC4wM6CRtm chqjx2d9BRo bấqjx2d9BRt kC4wM6CRtì ngườiqjx2d9BR nmfxtào gmfxtặp C4wM6CRttai ương.”

“Đó không phảimfxt C4wM6CRtlà mfxttai ươmfxtng, phảqjx2d9BRi mfxtnói qjx2d9BRlà gqjx2d9BRieo giC4wM6CRtó gặtC4wM6CRt bảo.”C4wM6CRt qjx2d9BRAnh cườiqjx2d9BR nóC4wM6CRti, nhưnmfxtg giọng đmfxtiệu cC4wM6CRtó mqjx2d9BRột qjx2d9BRtia lãqjx2d9BRnh kqjx2d9BRhốc, giC4wM6CRtống mfxtnhư anqjx2d9BRh đãmfxt sớmqjx2d9BR mfxtquyết mfxttâm muqjx2d9BRốn mfxtgiết không tha.

“Lão công.” CC4wM6CRtô nhíC4wM6CRtu mmfxtày nhìqjx2d9BRn anh.

“Lão bà.” AC4wM6CRtnh mfxtmỉm cườiqjx2d9BR đápmfxt lại.

“Lão công.” mfxtCô nhC4wM6CRtấn mạC4wM6CRtnh, tỏqjx2d9BR vẻmfxt pqjx2d9BRhản đối.

“Lão bà.” AC4wM6CRtnh mfxttiếp tụmfxtc mỉmmfxt cườiqjx2d9BR mC4wM6CRtà chốngqjx2d9BR đỡ.

“Mọi người đềuqjx2d9BR làmmfxt viC4wM6CRtệc vớmfxti mfxtnhau mfxtnhiều mfxtnăm nqjx2d9BRhư vậmfxty, anqjx2d9BRh cC4wM6CRtó qjx2d9BRthể mfxtđồng ýqjx2d9BR vớimfxt emmfxt, đừmfxtng vì tìmfxtnh mfxtcảm cC4wM6CRtá nhânqjx2d9BR C4wM6CRtnhất thờqjx2d9BRi mmfxtà pC4wM6CRthủi bmfxtỏ nhữqjx2d9BRng qjx2d9BRcố gắC4wM6CRtng, qjx2d9BRhi sinC4wM6CRth cC4wM6CRtủa mfxthọ chC4wM6CRto công tC4wM6CRty nhữqjx2d9BRng nămqjx2d9BR qqjx2d9BRua đượcC4wM6CRt khônC4wM6CRtg?” Cmfxtô mfxtgọn gC4wM6CRtàng dứmfxtt khoqjx2d9BRát, C4wM6CRtthành thậC4wM6CRtt nói.

“Em cũng biqjx2d9BRết, C4wM6CRtđối vớimfxt nhC4wM6CRtững cốC4wM6CRt gắngC4wM6CRt vàmfxt C4wM6CRthi mfxtsinh củaC4wM6CRt mọiC4wM6CRt ngưqjx2d9BRời mfxtanh đềuC4wM6CRt tqjx2d9BRhưởng cqjx2d9BRho họqjx2d9BR xứng đánmfxtg, chmfxtưa C4wM6CRtcó bạcC4wM6CRt đãmfxti ngườimfxt nào.”

“Em biết, nhưngmfxt côngmfxt tmfxty qjx2d9BRcó C4wM6CRtthể pC4wM6CRthát tqjx2d9BRriển mạnqjx2d9BRh mẽ,mfxt đC4wM6CRtứng vữngmfxt tronC4wM6CRtg giớimfxt qjx2d9BRnày đềumfxt có qjx2d9BR công củaC4wM6CRt mqjx2d9BRọi người.qjx2d9BR Chmfxto nC4wM6CRtên đồngmfxt ýqjx2d9BR vC4wM6CRtới qjx2d9BRem, khC4wM6CRtông cầqjx2d9BRn qjx2d9BRvì C4wM6CRtem làmmfxt C4wM6CRtkhó ngưmfxtời nàomfxt được khônC4wM6CRtg?” qjx2d9BRCô cầuqjx2d9BR xin.

“Em mềm lònmfxtg nC4wM6CRthư vqjx2d9BRậy lqjx2d9BRà kmfxthông được.”mfxt Amfxtnh mfxtthở dàimfxt lắcC4wM6CRt C4wM6CRtđầu nói.

“Lão công……”

“Chuyện này anqjx2d9BRh khôngC4wM6CRt thC4wM6CRtể đồngqjx2d9BR ýC4wM6CRt vmfxtới emmfxt.” Amfxtnh ngmfxthiêm túcC4wM6CRt lắC4wM6CRtc đầuqjx2d9BR mfxtnói,“Là ngườmfxti lãnmfxth đạo quyếtqjx2d9BR đmfxtịnh chínmfxth sácqjx2d9BRh cC4wM6CRtủa cônqjx2d9BRg C4wM6CRtty mfxtanh qjx2d9BRkhông thC4wM6CRtể mềmmfxt lqjx2d9BRòng nhqjx2d9BRư pC4wM6CRthụ nữ.”

“Nhưng chuyện này……”

“Nghe anh C4wM6CRtnói hếtmfxt đã.”C4wM6CRt Aqjx2d9BRnh ônqjx2d9BR nhC4wM6CRtu ngắtqjx2d9BR lờimfxt cô,mfxt vẻmfxt mặC4wM6CRtt vẫnC4wM6CRt C4wM6CRtnghiêm túcqjx2d9BR nhmfxtư vậy.

Phàn Sở Ngữqjx2d9BR mfxtbất đắcqjx2d9BR dĩC4wM6CRt mfxtnhìn amfxtnh, khônC4wM6CRtg hiqjx2d9BRểu C4wM6CRtanh tqjx2d9BRại mfxtsao phảiC4wM6CRt cmfxtố cC4wM6CRthấp nmfxthư thế?

Nếu đồng C4wM6CRtnghiệp đốiC4wM6CRt vớiC4wM6CRt cmfxtô mfxtcó ýmfxt kiếqjx2d9BRn thìC4wM6CRt cũngmfxt C4wM6CRtlà dC4wM6CRto C4wM6CRtcô kqjx2d9BRhông qjx2d9BRđủ tiqjx2d9BRêu chuẩqjx2d9BRn, không tC4wM6CRthể trámfxtch nC4wM6CRtgười kháqjx2d9BRc, nếuC4wM6CRt qjx2d9BRanh bởC4wM6CRti vqjx2d9BRì cômfxt mqjx2d9BRà lạmmfxt dụngC4wM6CRt cmfxthức quyềnmfxt tqjx2d9BRrả mfxtthù đối phưmfxtơng thmfxtì chỉC4wM6CRt mfxtcàng lC4wM6CRtàm kmfxthó cmfxtô qjx2d9BRhơn mmfxtà thôi.qjx2d9BR Chẳmfxtng lẽqjx2d9BR aqjx2d9BRnh kmfxthông hiểu?

“Nếu anh qjx2d9BRđã rqjx2d9BRa mqjx2d9BRột quC4wM6CRtyết địnhqjx2d9BR gìmfxt đóC4wM6CRt thìC4wM6CRt mfxtkhông phảqjx2d9BRi chỉqjx2d9BR vìC4wM6CRt qjx2d9BRmột chuyệnqjx2d9BR. KC4wM6CRthông phqjx2d9BRải chỉ mộC4wM6CRtt, cómfxt nghĩC4wM6CRta anqjx2d9BRh đãmfxt qjx2d9BRcho C4wM6CRthọ cC4wM6CRtơ hộiC4wM6CRt nhưqjx2d9BRng hếqjx2d9BRt lầnqjx2d9BR qjx2d9BRnày đqjx2d9BRến lầqjx2d9BRn khácC4wM6CRt khôngmfxt thay đổi,qjx2d9BR mfxtmột lầnmfxt lạiC4wM6CRt mmfxtột lmfxtần táiC4wM6CRt phạm,qjx2d9BR đốiqjx2d9BR qjx2d9BRvới C4wM6CRtnhững nC4wM6CRtgười nhmfxtư vậyqjx2d9BR chmfxto mfxtdù khôngC4wM6CRt phải vqjx2d9BRì qjx2d9BRem thC4wM6CRtì mfxtanh C4wM6CRtcũng C4wM6CRtphải vC4wM6CRtì cômfxtng tqjx2d9BRy màmfxt trừngqjx2d9BR phạt.”mfxt Anqjx2d9BRh thậC4wM6CRtt smfxtự nghmfxtiêm túcqjx2d9BR nói vmfxtới cô.

“Anh cam đoaqjx2d9BRn sẽmfxt khômfxtng lấyC4wM6CRt việcC4wM6CRt côngqjx2d9BR báomfxt tqjx2d9BRhù riêC4wM6CRtng?” Cqjx2d9BRô nhmfxtìn amfxtnh đánhC4wM6CRt giá.C4wM6CRt VC4wM6CRtì qjx2d9BRsao cô vẫmfxtn C4wM6CRtcảm thấyC4wM6CRt khmfxtả nqjx2d9BRăng nC4wM6CRtày rmfxtất lớn?

“Ai, lão bà,mfxt lãC4wM6CRto C4wM6CRtcông cqjx2d9BRủa C4wM6CRtem lmfxtà ngưC4wM6CRtời qjx2d9BRkhông phmfxtân biệmfxtt côngqjx2d9BR tưqjx2d9BR C4wM6CRtnhư vậyqjx2d9BR sao?”

Phàn Sở NC4wM6CRtgữ C4wM6CRtthành mfxtthật sC4wM6CRtuy nghĩmfxt mộtC4wM6CRt látqjx2d9BR rồiC4wM6CRt đưmfxta rC4wM6CRta đápqjx2d9BR án.

“Phải.” Cô nói.

Hạ Tử Kìnhmfxt dởqjx2d9BR C4wM6CRtkhóc dởC4wM6CRt cười.

“Cám ơn C4wM6CRtem tqjx2d9BRin tưqjx2d9BRởng mfxtanh nhC4wM6CRtư vậyC4wM6CRt, qjx2d9BRlão bà.”C4wM6CRt AC4wM6CRtnh qjx2d9BRcười kmfxthổ màC4wM6CRt nói.

“Lão công……”

“Được rồi, ngừngmfxt.” Anqjx2d9BRh độtmfxt nhiênC4wM6CRt ngắtqjx2d9BR lờiC4wM6CRt cô:“Chúngmfxt tqjx2d9BRa kqjx2d9BRhông nênqjx2d9BR vìqjx2d9BR tryqjx2d9BRện còqjx2d9BRn chưaC4wM6CRt có mfxt xảy mfxtra traC4wM6CRtnh luqjx2d9BRận khôngqjx2d9BR thômfxti, nếuC4wM6CRt lãngqjx2d9BR pmfxthí qjx2d9BRthời cmfxtho chuyệnC4wM6CRt nqjx2d9BRày khônC4wM6CRtg bằngmfxt chC4wM6CRtúng ta nêqjx2d9BRn “C4wM6CRtvận động”qjx2d9BR mộtqjx2d9BR chút?”

Phàn Sở NgữC4wM6CRt mmfxtặt nhaC4wM6CRtnh cmfxthóng qjx2d9BRđỏ lên.

“Anh thật khqjx2d9BRông đứC4wM6CRtng đắn!”mfxt Cqjx2d9BRô mặtqjx2d9BR đC4wM6CRtỏ tíamfxt tamfxti tqjx2d9BRrừng amfxtnh lqjx2d9BRiếc mqjx2d9BRắt mmfxtột cái.

“ “Vận động”qjx2d9BR samfxto cóC4wM6CRt tqjx2d9BRhể C4wM6CRtlà cmfxthuyện khôC4wM6CRtng đứmfxtng đắC4wM6CRtn, lãoC4wM6CRt bà?C4wM6CRt Việqjx2d9BRc mfxtnày qjx2d9BRliên qC4wM6CRtuan đến C4wM6CRt đời saC4wM6CRtu mfxtcủa cqjx2d9BRhúng qjx2d9BRta, đâqjx2d9BRy lC4wM6CRtà chumfxtyện mfxtđứng đắnC4wM6CRt nhấtmfxt qjx2d9BRcũng qC4wM6CRtuan trọqjx2d9BRng nhất.”mfxt Anh nghC4wM6CRtiêm qjx2d9BRtúc nói.

Phàn Sở C4wM6CRtNgữ hqjx2d9BRoàn toqjx2d9BRàn mfxtnói khôngqjx2d9BR qjx2d9BRra lC4wM6CRtời, cC4wM6CRthỉ C4wM6CRtcó thểqjx2d9BR xấuC4wM6CRt hổqjx2d9BR trừqjx2d9BRng C4wM6CRtanh liếqjx2d9BRc mắtmfxt một C4wM6CRtcái, mfxtsau đóC4wM6CRt quyếtqjx2d9BR địnC4wM6CRth mfxtđứng dC4wM6CRtậy chạyqjx2d9BR lấqjx2d9BRy người,qjx2d9BR khômfxtng đểC4wM6CRt C4wM6CRtý tmfxtới anh.

Dù sC4wM6CRtao cmfxtô vqjx2d9BRĩnh viễnC4wM6CRt không 

thểmfxt nói lạiC4wM6CRt anh.

Nhưng mfxtcô C4wM6CRtvừa mfxtmới đứngqjx2d9BR lmfxtên, hamfxti chmfxtân mfxtcòn chưaqjx2d9BR đứnC4wM6CRtg vữngC4wM6CRt, mfxtđã bịmfxt qjx2d9BRanh kéomfxt ngqjx2d9BRã ngmfxtồi lạiqjx2d9BR sô pha.

“Uy!” Cô mfxtkháng nmfxtghị quamfxty đầumfxt kqjx2d9BRêu lêmfxtn, giâyC4wM6CRt mfxttiếp mfxttheo đãC4wM6CRt qjx2d9BRbị anmfxth qjx2d9BRáp đảC4wM6CRto ởmfxt trêmfxtn sômfxt pha.

Anhmfxt ở trêqjx2d9BRn ngườiC4wM6CRt C4wM6CRtmong C4wM6CRtchờ nC4wM6CRthìn cô,qjx2d9BR nụmfxt cườimfxt gợqjx2d9BRi cảmfxtm mêC4wM6CRt hoặc,mfxt qjx2d9BRđôi mắmfxtt đeqjx2d9BRn lấC4wM6CRtp lánh trànC4wM6CRt đC4wM6CRtầy tìqjx2d9BRnh mfxtyêu vC4wM6CRtà kC4wM6CRthát mfxtvọng qjx2d9BRđối vớqjx2d9BRi cô.

Cô hô hấpqjx2d9BR qjx2d9BRkhó mfxtkhăn, tqjx2d9BRim đC4wM6CRtập nhanh.

Anh C4wM6CRt chậm rC4wM6CRtãi cmfxtúi ngưqjx2d9BRời hmfxtôn cô,mfxt mfxtnhẹ nhàC4wM6CRtng hC4wM6CRtôn đôimfxt môC4wM6CRti cmfxtô, giốngC4wM6CRt nhqjx2d9BRư thương tiếc lại giống như khiêu khích.

Hô hấp của cô không thể khống chế dần dần trở nên dồn dập, hai tay không tự chủ được chủ động đặt lên cổ anh, kéo anh ép xuống dưới làm cho nụ hôn càng ngày càng sâu.

Anh khẽ cười thành tiếng, thuận theo mong muốn của cô, đem lưỡi tiến vào trong miệng cô, nhiệt liệt mà cơ khát hôn cô, rồi sau đó đem cô tiến vào trong bể dục vọng, dìm ngập……