Lão nhị là ông chủ - Chương 08

Phàn yGq2F6vaSở NyGq2F6vagữ nóiW8oxn8BL nhW8oxn8BLững lờinoLD này noLDra cũW8oxn8BLng knoLDhông lW8oxn8BLàm ngW8oxn8BLạc nnoLDhiên noLD4 ngườinoLD W8oxn8BLđang nnoLDói chuyện.

Hai vợW8oxn8BL chồngnoLD họnoLD tyGq2F6vahì khônnoLDg phải noLDnói, đươnoLDng noLDnhiên sẽW8oxn8BL kyGq2F6vahông W8oxn8BLngạc nhiêyGq2F6van nnoLDhưng phảnW8oxn8BL ứW8oxn8BLng noLDcủa LíyGq2F6va ChínnoLDh VũyGq2F6va yGq2F6vavà Tần LạcyGq2F6va LâW8oxn8BLm khiếnnoLD W8oxn8BLcho cW8oxn8BLô ngW8oxn8BLhi W8oxn8BLngờ, khW8oxn8BLó W8oxn8BLhiểu, bọnW8oxn8BL họnoLD noLDsau khnoLDi ngW8oxn8BLhe noLDcô nónoLDi yGq2F6vanhư vyGq2F6vaậy cW8oxn8BLả hai cùnW8oxn8BLg sửngyGq2F6va noLDsốt mộtnoLD cnoLDhút ryGq2F6vaồi yGq2F6valập tứcyGq2F6va W8oxn8BLcười noLDto tyGq2F6vahành tiếng.

“Ha ha……”

Phàn SởnoLD NnoLDgữ W8oxn8BLngạc nhiên, hyGq2F6vaai W8oxn8BLmắt trợnnoLD lênnoLD, cảmW8oxn8BL thấyyGq2F6va noLDkhông biyGq2F6vaết yGq2F6valàm syGq2F6vaao, lạiW8oxn8BL cóyGq2F6va chúW8oxn8BLt nanoLDn noLDkham, khnoLDổ sở W8oxn8BL nhìn bọyGq2F6van họ.

Chẳng lyGq2F6vaẽ cW8oxn8BLhuyện nànnoLDg và HạnoLD TửyGq2F6va KìnhnoLD yGq2F6valà yGq2F6vavợ chồngnoLD tW8oxn8BLhật syGq2F6vaự buồW8oxn8BLn cườiyGq2F6va nhyGq2F6vaư vậynoLD, lyGq2F6vaàm W8oxn8BLcho ngưnoLDời khyGq2F6vaác khyGq2F6vaó W8oxn8BLcó tW8oxn8BLhể tin nhưyGq2F6va vậynoLD sao?

“Lão noLDbà, W8oxn8BLem cuốiyGq2F6va noLDcùng cũng W8oxn8BLquyết noLDđịnh côW8oxn8BLng khanoLDi yGq2F6vaquan hệnoLD củW8oxn8BLa chúngnoLD yGq2F6vata? noLDAnh rnoLDất vuW8oxn8BLi vẻ!”

Không chyGq2F6vaú ýW8oxn8BL tyGq2F6vaới tW8oxn8BLâm tình cW8oxn8BLủa yGq2F6vacô khôngnoLD yGq2F6vatốt, HnoLDạ TửnoLD noLDKình vyGq2F6vaui sướngnoLD yGq2F6vagắt ganoLDo kéoW8oxn8BL noLDcô lạiW8oxn8BL gần,yGq2F6va trướcW8oxn8BL mặtyGq2F6va mọi ngườiW8oxn8BL hônnoLD côyGq2F6va sW8oxn8BLay noLDđắm rW8oxn8BLồi sayGq2F6vau đóyGq2F6va ngâyGq2F6vay W8oxn8BLngô cườiyGq2F6va noLDha hyGq2F6vaa ha.

Tâm tìnhnoLD cW8oxn8BLô khônyGq2F6vag tnoLDốt nhưng noLDvì annoLDh syGq2F6vaung sướW8oxn8BLng khônyGq2F6vag chútyGq2F6va cW8oxn8BLhe dấW8oxn8BLu yGq2F6valàm chyGq2F6vao côW8oxn8BL bnoLDình phnoLDục mộyGq2F6vat W8oxn8BLchút, trong lònyGq2F6vag vẫnoLDn khôngnoLD thểyGq2F6va khW8oxn8BLông syGq2F6vauy nghĩ.

“Nhìn tênyGq2F6va kiW8oxn8BLa xnoLDem cười đếnW8oxn8BL W8oxn8BLgiống W8oxn8BLmột têW8oxn8BLn ngốc.”

“Đúng noLDvậy, cũyGq2F6vang mW8oxn8BLay tôi noLDkhông yGq2F6vacó mêyGq2F6va luyếyGq2F6van ayGq2F6vanh W8oxn8BLta nyGq2F6vaếu khônnoLDg W8oxn8BLbây gyGq2F6vaiờ yGq2F6vanhất địnhW8oxn8BL vỡnoLD mộng.”

Phía syGq2F6vaau PhànyGq2F6va SởW8oxn8BL noLDNgữ vang lnoLDên tiếngW8oxn8BL chếW8oxn8BL nhạyGq2F6vao mộtnoLD cánoLDch thoảinoLD noLDmái, côyGq2F6va kW8oxn8BLhông nhịnnoLD đưW8oxn8BLợc yGq2F6vaquay đầunoLD lạinoLD, chỉ W8oxn8BLthấy LyGq2F6vaí ChínW8oxn8BLh VW8oxn8BLũ vW8oxn8BLà TyGq2F6vaần yGq2F6vaLạc LâmW8oxn8BL noLDđứng chuyGq2F6vang mW8oxn8BLột cW8oxn8BLhỗ, trênyGq2F6va mặtW8oxn8BL W8oxn8BLtươi cW8oxn8BLười trêu chọcnoLD khôW8oxn8BLng yGq2F6vacó mộtnoLD tiyGq2F6vaa trànoLDo pW8oxn8BLhúng yGq2F6vaác noLDý nào.

Cô ngạW8oxn8BLc nhnoLDiên W8oxn8BLtrừng mắnoLDt nhìn, ryGq2F6vaa lyGq2F6vaệnh cyGq2F6vaho chínyGq2F6vah mìnoLDnh phW8oxn8BLải cẩyGq2F6van thậnW8oxn8BL myGq2F6vaột chút,W8oxn8BL ngyGq2F6vaười vừnoLDa mớinoLD cườinoLD nnoLDhạo cô yGq2F6vasao noLDbây gnoLDiờ lạiyGq2F6va cóyGq2F6va vẻW8oxn8BL mặtW8oxn8BL này?

“Hai ngườiW8oxn8BL cácnoLD ngươnoLDi hâm noLD mộ thìnoLD cứW8oxn8BL việcnoLD yGq2F6vanói thẳngnoLD, noLDha ha……”W8oxn8BL HạyGq2F6va TửW8oxn8BL KìW8oxn8BLnh W8oxn8BLbỗng nhiênnoLD đắcnoLD ýW8oxn8BL cườyGq2F6vai yGq2F6vaha hayGq2F6va nói  vớiyGq2F6va hayGq2F6vai nW8oxn8BLgười kia.

“Có gìW8oxn8BL đáyGq2F6vang yGq2F6vahâm mộW8oxn8BL, so vyGq2F6vaới noLDcậu, tyGq2F6vaôi muốyGq2F6van tìmyGq2F6va bạnyGq2F6va gáyGq2F6vai khnoLDó khW8oxn8BLăn sao?

“Vấn đềW8oxn8BL lyGq2F6vaà W8oxn8BLcậu tìW8oxn8BLm được cônoLD gáyGq2F6vai đồyGq2F6vang W8oxn8BLý noLDcùng cậW8oxn8BLu bạchyGq2F6va đầunoLD giW8oxn8BLai lãoyGq2F6va sao?”

“Tôi kyGq2F6vahông muốyGq2F6van thôi, đượcyGq2F6va không?”

“Đều ginoLDống nhnoLDau, tyGq2F6vaóm lại cậyGq2F6vau khônoLDng tnoLDìm đưW8oxn8BLợc tìnoLDnh W8oxn8BLyêu noLDsong phnoLDương, giốyGq2F6vang tôinoLD vW8oxn8BLà yGq2F6valão bàyGq2F6va W8oxn8BLnắm W8oxn8BLtay nhnoLDau đi hếtyGq2F6va cuộcyGq2F6va đyGq2F6vaời, hnoLDa ha……”

Hạ TửnoLD KyGq2F6vaình bừaW8oxn8BL bãiyGq2F6va cười nói,noLD yGq2F6vathái độyGq2F6va kiyGq2F6vaêu ngW8oxn8BLạo làW8oxn8BLm yGq2F6vacho ngnoLDười yGq2F6vata W8oxn8BLrất noLDmuốn đánh.

“Phàn tiyGq2F6vaểu thnoLDư, yGq2F6vanếu côyGq2F6va không chịyGq2F6vau nổiW8oxn8BL cyGq2F6vaậu tnoLDa, lúnoLDc nyGq2F6vaào cũW8oxn8BLng noLDcó thnoLDể bỏnoLD hắyGq2F6van. TônoLDi yGq2F6vacó thyGq2F6vaể gnoLDiúp cnoLDô mộtyGq2F6va tnoLDay, cam đyGq2F6vaoan côyGq2F6va yGq2F6vasẽ W8oxn8BLkhông bịW8oxn8BL tyGq2F6vaên yGq2F6valưu manW8oxn8BLh nW8oxn8BLày qW8oxn8BLuấy rầyW8oxn8BL.” LínoLD ChyGq2F6vaính VũyGq2F6va đyGq2F6vaem noLDchuyện khônoLDng thể yGq2F6vaxảy ryGq2F6vaa nàyW8oxn8BL nóyGq2F6vai vớinoLD cô.

“Thật sW8oxn8BLự cnoLDám ơnW8oxn8BL yGq2F6vaý noLDtốt W8oxn8BLcủa cậu, noLDtôi vW8oxn8BLà lãoW8oxn8BL byGq2F6vaà nhW8oxn8BLất địyGq2F6vanh bênyGq2F6va nhW8oxn8BLau đếyGq2F6van bnoLDạc đầuW8oxn8BL sW8oxn8BLau noLDđó cùnyGq2F6vag nhanoLDu thnoLDam gyGq2F6vaia lễ yGq2F6va đưa tiễnnoLD cyGq2F6vaủa cậu.

“Tên hW8oxn8BLỗn đảyGq2F6van này.”yGq2F6va Lí CyGq2F6vahính noLDVũ noLDngây nW8oxn8BLgười myGq2F6vaột chúyGq2F6vat, nhW8oxn8BLịn khônyGq2F6vag đyGq2F6vaược cườW8oxn8BLi mắng.

Tần LạW8oxn8BLc LnoLDâm ởnoLD byGq2F6vaên cạnh nghyGq2F6vae tyGq2F6vahấy W8oxn8BLba W8oxn8BLchữ “lyGq2F6vaễ noLDđưa tiễnW8oxn8BL” nhanoLDnh chóngW8oxn8BL cyGq2F6vaười lớn,W8oxn8BL cườiyGq2F6va yGq2F6vađến noLDnổi khôngW8oxn8BL đứng vữngnoLD được,yGq2F6va yGq2F6vahai vyGq2F6vaai khônnoLDg ngnoLDừng run.

Tình thếnoLD trướW8oxn8BLc mắtW8oxn8BL đyGq2F6vaã vượt qunoLDa khảW8oxn8BL nnoLDăng líyGq2F6va giW8oxn8BLải củaW8oxn8BL PW8oxn8BLhàn SởW8oxn8BL Ngữ,yGq2F6va đônoLDi noLDmắt tnoLDo, myGq2F6vaê hW8oxn8BLoặc bìW8oxn8BLnh tĩyGq2F6vanh nhìnyGq2F6va những việcW8oxn8BL đangW8oxn8BL xảyW8oxn8BL W8oxn8BLra, mờW8oxn8BL mW8oxn8BLịt hỏi:“RốtyGq2F6va cuộyGq2F6vac lànoLD chuyệnW8oxn8BL gìW8oxn8BL đannoLDg yGq2F6vaxảy ra?”

“Cám ơnoLDn cnoLDô giúpyGq2F6va cnoLDhúng tôi kiếyGq2F6vam đnoLDược phầyGq2F6van noLDcơm beefyGq2F6vasteak đyGq2F6vaắt tiyGq2F6vaền.” LíyGq2F6va ChínW8oxn8BLh VũyGq2F6va mỉnoLDm cườnoLDi nói.

“Kiếm được?”noLD PhàW8oxn8BLn noLDSở Ngữ noLD trừng mắtW8oxn8BL nhìW8oxn8BLn, vẫnoLDn lnoLDà vẻnoLD yGq2F6vamặt nghnoLDi hoặc.

“Thật W8oxn8BLra lyGq2F6vaà phầnyGq2F6va W8oxn8BLthưởng hoàn W8oxn8BLthành nnoLDhiệm vyGq2F6vaụ.” TầnW8oxn8BL noLDLạc LâmW8oxn8BL bW8oxn8BLổ sung.

“Phần thưởnoLDng nhyGq2F6vaiệm vụ?” CôW8oxn8BL vW8oxn8BLẫn nW8oxn8BLhư noLDcũ ngâyGq2F6vay ngốcnoLD lặyGq2F6vap lờnoLDi nóiW8oxn8BL W8oxn8BLcủa yGq2F6vađối phnoLDương, saW8oxn8BLu đyGq2F6vaó mộnoLDt ýyGq2F6va noLDtưởng không thểW8oxn8BL tyGq2F6vain đW8oxn8BLược cyGq2F6vahậm noLDrãi W8oxn8BLchui vàyGq2F6vao noLDđầu côyGq2F6va. CônoLD noLDxoay ngườW8oxn8BLi yGq2F6vađối mnoLDặt vW8oxn8BLới HạyGq2F6va TửyGq2F6va KnoLDình, lên áW8oxn8BLn anh:“AnhnoLD khyGq2F6vaông tyGq2F6vauân tW8oxn8BLhủ ướcnoLD định?”

Hạ TửnoLD KìnnoLDh lậpyGq2F6va tứnoLDc nhíu noLDmày.“Anh khW8oxn8BLông yGq2F6vatuân thủnoLD ướnoLDc địnhnoLD nào?”

“Công noLDkhai chuyệW8oxn8BLn chúng tyGq2F6vaa kếtyGq2F6va hôW8oxn8BLn, anyGq2F6vah nnoLDói yGq2F6vado W8oxn8BLem quyếtW8oxn8BL định.”

“Đúng vW8oxn8BLậy làW8oxn8BL W8oxn8BLdo noLDem quyếtnoLD định, màW8oxn8BL vừaW8oxn8BL W8oxn8BLrồi noLDem tựnoLD mìW8oxn8BLnh noLDcông yGq2F6vakhai, khôngyGq2F6va phảinoLD saoyGq2F6va?” W8oxn8BLAnh nhW8oxn8BLíu noLDmày, cW8oxn8BLó chút khóyGq2F6va hiểuW8oxn8BL hỏyGq2F6vai ngượcyGq2F6va lại.

“Anh đãW8oxn8BL nóiW8oxn8BL trướcyGq2F6va chyGq2F6vao người yGq2F6vakhác bnoLDiết cònnoLD bảoyGq2F6va W8oxn8BLem cônyGq2F6vag khayGq2F6vai?” CyGq2F6vaô W8oxn8BLphản bác.

“Anh đâuW8oxn8BL cónoLD nóW8oxn8BLi W8oxn8BLcho yGq2F6vangười nào biếyGq2F6vat tnoLDrước đâyGq2F6vau? AnyGq2F6vah noLDnói cyGq2F6vaho ayGq2F6vai?” AW8oxn8BLnh hỏi.

“Không yGq2F6vaphải bọnyGq2F6va họW8oxn8BL sao?” PhànyGq2F6va W8oxn8BLSở NgữW8oxn8BL noLDlập tứnoLDc W8oxn8BLxoay ngườW8oxn8BLi, tayGq2F6vay chỉnoLD vềyGq2F6va yGq2F6vaphía LW8oxn8BLí ChíW8oxn8BLnh VW8oxn8BLũ cùnyGq2F6vag TầnW8oxn8BL LạyGq2F6vac Lâm.

“Bọn họ?”W8oxn8BL HnoLDạ TnoLDử KìnW8oxn8BLh nhăn myGq2F6vaày.“Hai ngyGq2F6vaười,” yGq2F6vaAnh hỏyGq2F6vai:“Tôi cyGq2F6vaó noLDnói chnoLDo W8oxn8BLqua noLDcho hayGq2F6vai ngyGq2F6vaười biyGq2F6vaết tônoLDi noLDđã kếtnoLD hôn, yGq2F6vavợ tôinoLD lyGq2F6vaà côW8oxn8BL gyGq2F6vaái nàynoLD sao?”

Lí noLDChính VyGq2F6vaũ cnoLDùng yGq2F6vaTần LW8oxn8BLạc Lâm nhW8oxn8BLất thờnoLDi cứnoLDng họng,yGq2F6va hW8oxn8BLai W8oxn8BLmắt W8oxn8BLmở tyGq2F6vao W8oxn8BLvô tyGq2F6vaội, yGq2F6vavẻ mặtnoLD lW8oxn8BLà bịnoLD dọa.

“Cái gnoLDì, noLDđăng noLDkí kết hôn?”W8oxn8BL LnoLDí ChíyGq2F6vanh noLDVũ kiW8oxn8BLnh ngW8oxn8BLạc trừW8oxn8BLng mắtnoLD nhìnyGq2F6va noLDbọn họ,noLD yGq2F6valắp bắW8oxn8BLp nói:“ÝW8oxn8BL lyGq2F6vaà, yGq2F6vacô ấy thậtnoLD sựW8oxn8BL làyGq2F6va W8oxn8BLlão bW8oxn8BLà yGq2F6vacủa cyGq2F6vaậu, khôngyGq2F6va pnoLDhải bạnnoLD gáiyGq2F6va? CyGq2F6vaác ngươyGq2F6vai thậyGq2F6vat snoLDự kyGq2F6vaết hônyGq2F6va? LW8oxn8BLà vợ chồng?”

“Thật vnoLDậy yGq2F6vasao? HW8oxn8BLạ TW8oxn8BLử Kình, ayGq2F6vanh thậnoLDt sựW8oxn8BL kếtW8oxn8BL hôn?yGq2F6va” TầnyGq2F6va LyGq2F6vaạc LnoLDâm W8oxn8BLcũng noLDlộ rW8oxn8BLa vyGq2F6vaẻ mW8oxn8BLặt kW8oxn8BLhông W8oxn8BLtin, noLDnhìn anh hỏi.

Phàn SnoLDở NgW8oxn8BLữ lW8oxn8BLại mờnoLD mịt W8oxn8BLkhó hiểu,noLD sayGq2F6vao phảnnoLD ứngnoLD củaW8oxn8BL hyGq2F6vaai ngườinoLD đónoLD lạnoLDi nW8oxn8BLhư vậyW8oxn8BL, giyGq2F6vaống noLDnhư chnoLDỉ vừyGq2F6vaa mớW8oxn8BLi nghe tiyGq2F6van anoLDnh kW8oxn8BLết hônoLDn? 1noLD0 noLDphút trướcnoLD khôyGq2F6vang phảinoLD bọnW8oxn8BL họyGq2F6va đềuW8oxn8BL đangyGq2F6va nóyGq2F6vai yGq2F6vachuyện nàyGq2F6vay sao?

“Hai ngW8oxn8BLười khônW8oxn8BLg biết chuyệyGq2F6van anoLDnh W8oxn8BLấy vnoLDà tnoLDôi yGq2F6vakết hônnoLD sao?W8oxn8BL” yGq2F6vaCô khôngnoLD W8oxn8BLtự cyGq2F6vahủ đượnoLDc lnoLDên tiyGq2F6vaếng hỏi.

Kia hyGq2F6vaai ngưnoLDời khônW8oxn8BLg chútyGq2F6va do dựnoLD W8oxn8BLlập tnoLDức lắnoLDc đW8oxn8BLầu, giốngyGq2F6va nyGq2F6vahư vẫnW8oxn8BL cyGq2F6vaòn khiếnoLDp sợnoLD chỉW8oxn8BL dựaW8oxn8BL vW8oxn8BLào bảnnoLD nănW8oxn8BLg trảnoLD lời cô.

“Vậy yGq2F6vahai ngườW8oxn8BLi nóinoLD noLDhoàn thành nhiệmW8oxn8BL vụW8oxn8BL yGq2F6valà nhiệW8oxn8BLm W8oxn8BLvụ nào?”

“Tử KìyGq2F6vanh nóiW8oxn8BL cyGq2F6vaậu yGq2F6vata tnoLDhích cô, cônoLD cũnoLDng yGq2F6vathích cậnoLDu tW8oxn8BLa nhưnnoLDg khôngW8oxn8BL bnoLDiết cônoLD lnoLDo syGq2F6vaợ cáiW8oxn8BL gyGq2F6vaì khôW8oxn8BLng dánoLDm thW8oxn8BLừa nhận tìnnoLDh cnoLDảm củanoLD mìnnoLDh W8oxn8BLnên nhyGq2F6vaờ chúngnoLD noLDtôi giúW8oxn8BLp đỡ.”yGq2F6va LW8oxn8BLí ChyGq2F6vaính VũyGq2F6va hơW8oxn8BLi bìnhyGq2F6va tĩnhW8oxn8BL lại nhưngyGq2F6va tnoLDim vẫnyGq2F6va đậyGq2F6vap mạnoLDnh W8oxn8BLvà loạyGq2F6van nyGq2F6vahịp, trảnoLD lW8oxn8BLời cô.

“Tôi phnoLDụ tráyGq2F6vach làmyGq2F6va chW8oxn8BLo cônoLD ghen đyGq2F6vaể xenoLDm cônoLD cóW8oxn8BL phảnW8oxn8BL ứyGq2F6vang không.”noLD TnoLDần LạcyGq2F6va LâyGq2F6vam nóyGq2F6vai, giọngyGq2F6va nW8oxn8BLói nyGq2F6vagây nW8oxn8BLgốc giốngW8oxn8BL y nnoLDhư W8oxn8BLLí ChíyGq2F6vanh Vũ.

“Tôi giúpW8oxn8BL cậyGq2F6vau tyGq2F6vaa diễnnoLD mnoLDột màn noLDtình noLDđịch noLDxuất hiệnW8oxn8BL rồyGq2F6vai đánhnoLD nhnoLDau đW8oxn8BLể xenoLDm côyGq2F6va cónoLD thểW8oxn8BL W8oxn8BLmắc mưyGq2F6vau rnoLDồi thổW8oxn8BL lộnoLD noLDtình cảm hanoLDy khôyGq2F6vang. KếtyGq2F6va W8oxn8BLquả W8oxn8BLcô thậtnoLD noLDsự tyGq2F6varúng kế.”noLD LyGq2F6vaí CyGq2F6vahính W8oxn8BLVũ noLDtiếp lờinoLD TầnyGq2F6va LạcnoLD Lâm nói,yGq2F6va sanoLDu đóyGq2F6va honoLDàn hồW8oxn8BLn, trừnW8oxn8BLg mnoLDắt nhìyGq2F6van HạyGq2F6va TyGq2F6vaử KìW8oxn8BLnh oánoLDn giW8oxn8BLận nói:“TạiyGq2F6va saW8oxn8BLo lạiW8oxn8BL lừa bọnnoLD tôyGq2F6vai? ChúngnoLD W8oxn8BLtôi đềnoLDu noLDđồng ýnoLD giúpW8oxn8BL yGq2F6vacậu, cW8oxn8BLậu lạiyGq2F6va cnoLDòn lừanoLD bW8oxn8BLọn tyGq2F6vaôi yGq2F6vagiờ W8oxn8BLtính sao đây?”

Không đểnoLD W8oxn8BLý bnoLDạn tW8oxn8BLốt đang bnoLDất mW8oxn8BLãn, yGq2F6vaoán hậnW8oxn8BL  nhìW8oxn8BLn chằyGq2F6vam chW8oxn8BLằm noLDmình, HạW8oxn8BL TửnoLD KìnoLDnh cnoLDhỉ chúnoLD yGq2F6vaý đếnnoLD syGq2F6vauy nghĩ noLDvà phảnnoLD W8oxn8BLứng củnoLDa yGq2F6valão bà.

“Nghe W8oxn8BLthấy khôyGq2F6vang? AmhyGq2F6va không cyGq2F6vaó yGq2F6vanói W8oxn8BLcho bọnnoLD W8oxn8BLhọ biết,noLD vW8oxn8BLẫn tuânnoLD tnoLDhủ ướcyGq2F6va địnyGq2F6vah W8oxn8BLcủa chyGq2F6vaúng tnoLDa.” W8oxn8BLAnh tnoLDhành thật nói.

“Uhm,” CôyGq2F6va gậtnoLD đầunoLD, tiếp W8oxn8BLtheo W8oxn8BLvẻ mặW8oxn8BLt nghiêmW8oxn8BL tyGq2F6vaúc yGq2F6vanhìn anh:“W8oxn8BLNhưng W8oxn8BLanh kW8oxn8BLhông tuâW8oxn8BLn thyGq2F6vaủ W8oxn8BLquy tắc.”

“Quy tắcnoLD nào?”W8oxn8BL AyGq2F6vanh nyGq2F6vahíu mày hỏi.

“Anh lừaW8oxn8BL em.”

“Vấn đềyGq2F6va W8oxn8BLlà saW8oxn8BLo annoLDh khôngyGq2F6va nhớ rnoLDõ cónoLD cW8oxn8BLái noLDquy tắyGq2F6vac nàyyGq2F6va?” yGq2F6vaAnh vôW8oxn8BL tộyGq2F6vai nóiW8oxn8BL, kỳyGq2F6va thậtnoLD cănW8oxn8BL bW8oxn8BLản noLDlà chơinoLD xW8oxn8BLấu cô.

“Nếu quynoLDền W8oxn8BLcông khW8oxn8BLai là củanoLD enoLDm noLDanh khnoLDông đượcyGq2F6va noLDsử dụnoLDng biệyGq2F6van pnoLDháp nàyW8oxn8BL bắnoLDt noLDem cnoLDông khai.W8oxn8BL” CyGq2F6vaô nghiêmW8oxn8BL túc nói.

“Ai, noLDem yW8oxn8BLêu cnoLDó yGq2F6vaphải em hiểuyGq2F6va lầmyGq2F6va W8oxn8BLrồi khôngW8oxn8BL?” AW8oxn8BLnh yGq2F6vatrừng W8oxn8BLmắt W8oxn8BLnhìn, vnoLDẻ mặtnoLD càngnoLD tyGq2F6vahêm vW8oxn8BLô tộinoLD, lnoLDàm bộyGq2F6va thở dàinoLD nói.

“Cái gì?yGq2F6va” CyGq2F6vaô bấyGq2F6vat ngnoLDờ hỏi.

“Anh đnoLDang yGq2F6vacùng W8oxn8BLem yGq2F6vanói chuyện đánnoLDh cượcnoLD yGq2F6vatối nanoLDy, enoLDm đanoLDng W8oxn8BLnói cáW8oxn8BLi gìyGq2F6va? TyGq2F6vauy rằyGq2F6vang annoLDh dùnyGq2F6vag kếnoLD cũnyGq2F6vag hơiyGq2F6va W8oxn8BLtốn kém yGq2F6vanhưng eW8oxn8BLm đồngW8oxn8BL ýW8oxn8BL cW8oxn8BLông khanoLDi W8oxn8BLchuyện cW8oxn8BLhúng tnoLDa kếtW8oxn8BL hW8oxn8BLôn thậW8oxn8BLt syGq2F6vaự khiyGq2F6vaến aW8oxn8BLnh rất vui.”W8oxn8BL AnW8oxn8BLh W8oxn8BLnói xonW8oxn8BLg yGq2F6vađột nnoLDhiên W8oxn8BLhôn cô.

“Anh yW8oxn8BLêu noLDem, noLDlão bà.”

Trong nhW8oxn8BLáy noLDmắt W8oxn8BLmặt W8oxn8BLPhàn Sở NgW8oxn8BLữ  nhanyGq2F6vah chóngW8oxn8BL đỏyGq2F6va W8oxn8BLlên khônyGq2F6vag biếtnoLD noLDlà đW8oxn8BLỏ bừW8oxn8BLng hW8oxn8BLay noLDchỉ yGq2F6vahồng hồng.yGq2F6va Anh thnoLDật tyGq2F6vai bỉ.

“Thì W8oxn8BLra lyGq2F6vaà thyGq2F6vaế…… cậu W8oxn8BL thật đúngnoLD lànoLD cónoLD đủyGq2F6va yGq2F6vati bỉnoLD vnoLDô sỉ.noLD” yGq2F6vaLí ChínhnoLD W8oxn8BLVũ thaW8oxn8BLy W8oxn8BLcô nóW8oxn8BLi rnoLDa lờiW8oxn8BL trong lòng.

Ở mộtW8oxn8BL bnoLDên nnoLDghe noLDnửa noLDngày, anh rnoLDốt cụcnoLD cnoLDó W8oxn8BLthể hiyGq2F6vaểu đượcW8oxn8BL yGq2F6va7, yGq2F6va8 phW8oxn8BLần củayGq2F6va câunoLD chuyện,yGq2F6va nếyGq2F6vau gW8oxn8BLiống nhưyGq2F6va nhữyGq2F6vang lời cậuyGq2F6va W8oxn8BLta nóiyGq2F6va thyGq2F6vaì HW8oxn8BLạ TửnoLD KìnW8oxn8BLh thậtyGq2F6va đúngW8oxn8BL lnoLDà yGq2F6vacó noLDđủ W8oxn8BLti bW8oxn8BLỉ vônoLD sỉW8oxn8BL vìnoLD noLDđạt đượcnoLD yGq2F6vamục đích noLD không ngạiyGq2F6va dnoLDùng yGq2F6vabất cW8oxn8BLứ W8oxn8BLthủ đoạnyGq2F6va tồyGq2F6vai tệnoLD nàyGq2F6vao. NhưnyGq2F6vag làW8oxn8BL cánoLDi mụW8oxn8BLc đíchW8oxn8BL kiyGq2F6vaa nnoLDghe cónoLD vẻ buW8oxn8BLồn cười.

“Ha ha……”noLD CàngnoLD nW8oxn8BLghĩ noLDcàng cảm thấW8oxn8BLy buồyGq2F6van cười,yGq2F6va W8oxn8BLLí ChínhnoLD VyGq2F6vaũ nhyGq2F6vaịn khôngyGq2F6va đượW8oxn8BLc cườinoLD yGq2F6vathành tnoLDiếng.“Người luôn thuậnnoLD lợiyGq2F6va trnoLDong việcyGq2F6va lW8oxn8BLiên yGq2F6vaquan đếnyGq2F6va phụW8oxn8BL W8oxn8BLnữ nhưW8oxn8BL cậunoLD thyGq2F6vaì W8oxn8BLra cũngyGq2F6va cónoLD noLDngày nhưnoLD thế nàyW8oxn8BL saonoLD? HyGq2F6vaa hnoLDa……” CưnoLDới yGq2F6valão byGq2F6vaà, lyGq2F6vaão bàyGq2F6va cũngW8oxn8BL kyGq2F6vahông yGq2F6vachịu cnoLDông khaW8oxn8BLi qnoLDuan hW8oxn8BLệ vớiyGq2F6va anh? noLDRất buyGq2F6vaồn cười!

Tần LạcnoLD noLDLâm ởW8oxn8BL W8oxn8BLbên cạnh cnoLDũng cườW8oxn8BLi theo.

“Nhưng tnoLDôi cũnW8oxn8BLg muốnnoLD chnoLDúc mừng hnoLDai người.”noLD yGq2F6vaCô vừayGq2F6va cườiW8oxn8BL vnoLDừa nói.

Tạm tW8oxn8BLhời bỏyGq2F6va qunoLDa mộW8oxn8BLt bên syGq2F6vaự noLDtức giậnW8oxn8BL đốnoLDi vớW8oxn8BLi tnoLDi bW8oxn8BLỉ lãW8oxn8BLo côW8oxn8BLng, PhW8oxn8BLàn noLDSở yGq2F6vaNgữ đnoLDem áyGq2F6vanh mắnoLDt chuyểyGq2F6van đếnnoLD noLDvị Tần W8oxn8BL Lạc LânoLDm W8oxn8BLtiểu thW8oxn8BLư xinW8oxn8BLh đẹpyGq2F6va tựyGq2F6va tinoLDn noLDlàm W8oxn8BLcô thấyW8oxn8BL ghyGq2F6vaen tW8oxn8BLị “yGq2F6vaXin hW8oxn8BLỏi……” W8oxn8BLCô muốnnoLD nóinoLD lại tyGq2F6vahôi, nyGq2F6vahìn đốyGq2F6vai phương.

Tần LW8oxn8BLạc LyGq2F6vaâm mW8oxn8BLỉm W8oxn8BLcười nhìn cô,noLD trênW8oxn8BL mặtyGq2F6va tấtyGq2F6va cảnoLD đềnoLDu lyGq2F6vaà sựW8oxn8BL tyGq2F6vahân thiệW8oxn8BLn yGq2F6vakhông cW8oxn8BLó mnoLDột chúnoLDt đốW8oxn8BLi &nyGq2F6vabsp;địch hoặcyGq2F6va chế nhạo.“CôyGq2F6va cW8oxn8BLó gyGq2F6vaì munoLDốn hỏinoLD noLDtôi saoW8oxn8BL?” CôyGq2F6va ônnoLD W8oxn8BLnhu hỏi.

Cô gW8oxn8BLật gậnoLDt đầnoLDu, thoW8oxn8BLáng do dựnoLD mộtW8oxn8BL yGq2F6vachút mW8oxn8BLới noLDmở miyGq2F6vaệng hỏW8oxn8BLi :“HaiyGq2F6va ngươiW8oxn8BL noLDhình nW8oxn8BLhư &nW8oxn8BLbsp;rất quenoLDn thuộc?”

Tần LạyGq2F6vac LyGq2F6vaâm bỗngW8oxn8BL nhiên khẽW8oxn8BL yGq2F6vacười mộW8oxn8BLt tiếnW8oxn8BLg, noLDchế nhạoW8oxn8BL nnoLDhìn HạyGq2F6va noLDTử KìnhW8oxn8BL nóyGq2F6vai:“Lão yGq2F6vabà củanoLD aW8oxn8BLnh đangyGq2F6va ghenoLDn, anh noLDnên cayGq2F6vao hW8oxn8BLứng, đắcyGq2F6va W8oxn8BLý đi?”

“Đúng vậy,noLD W8oxn8BLtôi mừngW8oxn8BL đếnnoLD nổi W8oxn8BLsắp W8oxn8BLbay lênoLDn yGq2F6va9 tyGq2F6vaầng mâyGq2F6vay.” HạnoLD TửnoLD yGq2F6vaKình nhếnoLDch miệnoLDng nW8oxn8BLói, bộW8oxn8BL dánnoLDg quảyGq2F6va thậnoLDt vui noLD vẻ kyGq2F6vahông thôi.

Phàn SởW8oxn8BL noLDNgữ lạW8oxn8BLi W8oxn8BLđỏ mặt.

“3 ngưyGq2F6vaời chW8oxn8BLúng tnoLDôi noLDlà bạn thờiW8oxn8BL đW8oxn8BLại học.”noLD TnoLDần LạcnoLD LâW8oxn8BLm cườinoLD nói.

Bạn thờW8oxn8BLi đạnoLDi hnoLDọc? W8oxn8BLThì ra noLD là thế.

Phàn SnoLDở noLDNgữ rốtW8oxn8BL cụnoLDc xóa bỏnoLD đưW8oxn8BLợc ngW8oxn8BLhi nnoLDgờ tryGq2F6vaong yGq2F6valòng noLDnhưng lạW8oxn8BLi chnoLDứng mW8oxn8BLinh đyGq2F6vaược mW8oxn8BLột việcW8oxn8BL đnoLDó lànoLD —noLD ngyGq2F6vaay từ yGq2F6va đầu anoLDnh cũngyGq2F6va đãyGq2F6va lnoLDên kếnoLD hoyGq2F6vaạch tấnoLDt cả,noLD làmyGq2F6va cnoLDho cônoLD ngW8oxn8BLơ ngáW8oxn8BLc ryGq2F6vaơi vW8oxn8BLào cạyGq2F6vam bW8oxn8BLẫy cyGq2F6vaủa anh mW8oxn8BLà khôngyGq2F6va biết.

Anh tyGq2F6vahật snoLDự yGq2F6varất tnoLDi bỉ.

Nhưng là…noLD… AiyGq2F6vaz, tạiW8oxn8BL sao yGq2F6vacô mộtnoLD chyGq2F6vaút cũnoLDng khnoLDông cW8oxn8BLảm thấynoLD noLDchán gyGq2F6vahét hoặcW8oxn8BL yGq2F6vagiận anh?

Tình yêuW8oxn8BL thậtW8oxn8BL sựW8oxn8BL lyGq2F6vaàm yGq2F6vacho con ngưnoLDời noLDmù quáng.

Cũng W8oxn8BLmay saW8oxn8BLu buyGq2F6vaổi yGq2F6valễ phyGq2F6vaát biểu W8oxn8BLlà ngàyGq2F6vay noLDnghỉ noLDnếu khyGq2F6vaông PnoLDhàn sởnoLD NnoLDgữ thậtnoLD đúnyGq2F6vag lnoLDà khônW8oxn8BLg biếyGq2F6vat nênnoLD đốyGq2F6vai W8oxn8BLmặt với đnoLDồng nghiệW8oxn8BLp ởnoLD công&noLDnbsp; tnoLDy nhưW8oxn8BL thếnoLD nào.

Cô W8oxn8BLhoàn toànoLDn khôW8oxn8BLng nghi nyGq2F6vagờ chuyệnyGq2F6va cnoLDô noLDkết hônyGq2F6va cùyGq2F6vang lãoyGq2F6va bảnW8oxn8BL sẽW8oxn8BL tW8oxn8BLrong tyGq2F6vahời noLDgian ngắnyGq2F6va nhnoLDất giốngyGq2F6va W8oxn8BLnhư lửa noLD cháy lanoLDn toàyGq2F6van cônW8oxn8BLg yGq2F6vaty, dùyGq2F6va W8oxn8BLsao đâyGq2F6vay cũngnoLD lyGq2F6vaà côngW8oxn8BL tnoLDy quayGq2F6van hệnoLD xW8oxn8BLã hnoLDội, tyGq2F6vain tứyGq2F6vac đặcyGq2F6va biệt nhW8oxn8BLanh nhạy.

Aiz, yGq2F6vacứ nghW8oxn8BLĩ đếnW8oxn8BL thW8oxn8BLứ hyGq2F6vaai phải đốinoLD mặtW8oxn8BL vớiW8oxn8BL mọiyGq2F6va yGq2F6vangười ởW8oxn8BL côngyGq2F6va tyyGq2F6va, noLDcô linoLDền cảW8oxn8BLm yGq2F6vathấy noLDbi thươnW8oxn8BLg, tnoLDhật sựnoLD rất byGq2F6vai thương.

Nhịn W8oxn8BLkhông được,noLD côW8oxn8BL đánh ngườiW8oxn8BL noLDđàn ôngnoLD yGq2F6vađang xeW8oxn8BLm tạpyGq2F6va noLDchí ởyGq2F6va bêyGq2F6van cạnnoLDh mộtyGq2F6va cái.

“Ối! LãW8oxn8BLo bW8oxn8BLà, noLDem munoLDốn mưu W8oxn8BL sát chW8oxn8BLồng syGq2F6vaao?” HyGq2F6vaạ TyGq2F6vaử KìnyGq2F6vah cnoLDố noLDtình làmnoLD rW8oxn8BLa vẻnoLD đayGq2F6vau đớn.

Cô gnoLDiả vờyGq2F6va nhyGq2F6vaư yGq2F6vakhông nghe thấyW8oxn8BL, cũnyGq2F6vag khôyGq2F6vang tnoLDhèm lyGq2F6vaiếc nhìnW8oxn8BL anhyGq2F6va, tiếnoLDp W8oxn8BLtục lnoLDàm nnoLDhư khôngW8oxn8BL nhìnoLDn thấyW8oxn8BL noLDanh, nhìn vnoLDề pW8oxn8BLhía trước,noLD lyGq2F6vao lắnnoLDg nW8oxn8BLgày thyGq2F6vaứ hayGq2F6vai phảinoLD đốyGq2F6vai mặnoLDt vớiW8oxn8BL đồnoLDng yGq2F6vanghiệp yGq2F6vanhư tnoLDhế nào.

“Ai, lãoW8oxn8BL noLDbà, noLDem suyGq2F6vay nghĩ yGq2F6vacái gìyGq2F6va? W8oxn8BLTại noLDsao cW8oxn8BLả noLDbuổi snoLDáng noLDem cũnyGq2F6vag khôngnoLD nyGq2F6vahìn lãyGq2F6vao cônnoLDg tuấnyGq2F6va suấtW8oxn8BL, gyGq2F6vaợi cảmyGq2F6va mị noLD hoặc củaW8oxn8BL mìnnoLDh W8oxn8BLmột cái?”W8oxn8BL AnoLDnh yGq2F6vabỗng yGq2F6vanhiên yGq2F6vanhẹ nW8oxn8BLhàng xyGq2F6vaoay mặnoLDt cyGq2F6vaủa cW8oxn8BLô đyGq2F6vaối diện mìnhW8oxn8BL,ra vẻ yGq2F6va đángW8oxn8BL tyGq2F6vahương, noLDôn nnoLDhu hỏi.

“Còn khônW8oxn8BLg phảinoLD tạiyGq2F6va anh hại.”noLD CôyGq2F6va hunyGq2F6vag hyGq2F6vaăng noLDtrừng mắtyGq2F6va nhìnW8oxn8BL annoLDh mộtnoLD cnoLDái, nhịnW8oxn8BL khôngyGq2F6va đW8oxn8BLược lạiyGq2F6va đáW8oxn8BLnh W8oxn8BLanh một cái.

“Ối!” AnoLDnh lạiW8oxn8BL lầnnoLD nữyGq2F6vaa giả đayGq2F6vau knoLDêu ryGq2F6vaa tiếng,“W8oxn8BLThì noLDra anoLDnh cyGq2F6vaưới W8oxn8BLphải mộtnoLD lãW8oxn8BLo bnoLDà bạonoLD lựW8oxn8BLc nha.”

“Nếu W8oxn8BLem lnoLDà  yGq2F6vabạo noLDlực lão bànoLD yGq2F6vavậy yGq2F6vaanh noLDchính làW8oxn8BL yGq2F6vati bỉyGq2F6va lãoW8oxn8BL cônW8oxn8BLg.” yGq2F6vaCô tnoLDrừng mắtW8oxn8BL nói.

“Hắc, lyGq2F6vaão noLDbà, yGq2F6valão công củanoLD enoLDm yGq2F6vati W8oxn8BLbỉ hồiyGq2F6va nàoyGq2F6va? W8oxn8BLTa yGq2F6vađược côngW8oxn8BL nhyGq2F6vaận lW8oxn8BLà chínyGq2F6vah nhânyGq2F6va qyGq2F6vauân tửW8oxn8BL noLDđó nhyGq2F6vaa.” AW8oxn8BLnh đenoLDm tạp yGq2F6vachí đặtnoLD noLDtrên byGq2F6vaàn trà,yGq2F6va nghiW8oxn8BLêm chyGq2F6vaỉnh yGq2F6vakháng nghị.

“Chính nhyGq2F6vaân noLDquân yGq2F6vatử yGq2F6vasẽ vì thắngW8oxn8BL W8oxn8BLthua W8oxn8BLmà yGq2F6vasử dụnnoLDg thủnoLD đoạn?”yGq2F6va NóiW8oxn8BL xoW8oxn8BLng noLDcô còyGq2F6van yGq2F6varõ yGq2F6varàng chỉyGq2F6va ra:yGq2F6va“Đêm qua.”

“Em cyGq2F6vaó biếnoLDt cnoLDâu “đạW8oxn8BLi trượng noLDphu yGq2F6vaco đượyGq2F6vac dW8oxn8BLãn được”noLD ”noLD ÝW8oxn8BL chínhnoLD làyGq2F6va W8oxn8BLthỉnh tW8oxn8BLhoảng khônoLDng lyGq2F6vaàm chnoLDính nhân quânW8oxn8BL tyGq2F6vaử cnoLDũng noLDđược bởiW8oxn8BL W8oxn8BLvì ayGq2F6vanh yGq2F6valà mộtnoLD W8oxn8BLđại trượngyGq2F6va yGq2F6vaphu cnoLDo đượcyGq2F6va giãnyGq2F6va được.

Đối mặtnoLD vớiyGq2F6va ngườiyGq2F6va noLDăn noLDnói trơn tyGq2F6varu, noLDngụy biyGq2F6vaện thànhyGq2F6va noLDtài nhyGq2F6vaư noLDHạ noLDTử KìyGq2F6vanh, PhàyGq2F6van SnoLDở yGq2F6vaNgữ noLDcăn bảyGq2F6van khôngW8oxn8BL phảiyGq2F6va là đốinoLD yGq2F6vathủ củanoLD ayGq2F6vanh, ngoàiyGq2F6va yGq2F6vaviệc yGq2F6vaim lặngW8oxn8BL khW8oxn8BLông nóinoLD noLDgì yGq2F6vacô cũngnoLD cnoLDhỉ yGq2F6vacó yGq2F6vathể trừngyGq2F6va anhnoLD, dùng noLDsức trừngyGq2F6va yGq2F6vaanh yGq2F6vađể chnoLDống đỡ.

“Lão bànoLD, lúW8oxn8BLc enoLDm phnoLDẫn nW8oxn8BLộ trông thậW8oxn8BLt đánoLDng yêu.W8oxn8BL” AnW8oxn8BLh cườiyGq2F6va khnoLDẽ, yGq2F6vakìm lòngyGq2F6va kyGq2F6vahông đW8oxn8BLược cúinoLD ngưW8oxn8BLời hyGq2F6vaôn noLDcô một chút.

“Uy, eW8oxn8BLm W8oxn8BLđang tứcW8oxn8BL giận.W8oxn8BL” Cô trừngW8oxn8BL noLDmắt nhìW8oxn8BLn anh.

“Lúc enoLDm tứcW8oxn8BL giậnnoLD trôngyGq2F6va cũng thậW8oxn8BLt đángnoLD yêu.”yGq2F6va AnyGq2F6vah làmnoLD nhyGq2F6vaư khW8oxn8BLông ngnoLDhe thấyW8oxn8BL noLDlại hnoLDôn cô.

“Uy!” noLDCô đánnoLDh W8oxn8BLanh một cái,noLD vừaW8oxn8BL W8oxn8BLbực mnoLDình vừayGq2F6va noLDbuồn cW8oxn8BLười, thậtW8oxn8BL W8oxn8BLlà snoLDắp W8oxn8BLkhông chịuW8oxn8BL nyGq2F6vaổi anh.

“Anh noLDyêu W8oxn8BLem, lyGq2F6vaão byGq2F6vaà.” Anh W8oxn8BL bắt lấynoLD tW8oxn8BLay cô,W8oxn8BL mườyGq2F6vai W8oxn8BLngón tayGq2F6vay đanyGq2F6va yGq2F6vavào nhayGq2F6vau, tnoLDhâm tW8oxn8BLình chânW8oxn8BL yGq2F6vathành nói.

Mặt củayGq2F6va yGq2F6vacô đỏnoLD hồng,yGq2F6va nhịn knoLDhông đượcyGq2F6va noLDliếc anoLDnh mộtW8oxn8BL cái,yGq2F6va lẩW8oxn8BLm noLDbẩm nói:“AW8oxn8BLnh thW8oxn8BLật W8oxn8BLsự thựcnoLD tnoLDi W8oxn8BLbỉ, chỉnoLD biếW8oxn8BLt nói sanyGq2F6vag chunoLDyện khác.”

“Ai, tấtnoLD cảW8oxn8BL đềW8oxn8BLu lnoLDà noLDhiểu lầm, saW8oxn8BLo ayGq2F6vanh W8oxn8BLlại nónoLDi sW8oxn8BLang chuyệW8oxn8BLn khácW8oxn8BL đượcW8oxn8BL? BấtW8oxn8BL quáW8oxn8BL,” yGq2F6vaAnh độnoLDt nhiênoLDn tW8oxn8BLhay vW8oxn8BLẻ mặt yGq2F6va đứng noLDđắn nyGq2F6vaói, “noLDAnh khônnoLDg nW8oxn8BLgại hyGq2F6vaọc noLDhỏi ngườyGq2F6vai yGq2F6vakhác mộW8oxn8BLt cnoLDhút, cyGq2F6vahúng tW8oxn8BLa lúyGq2F6vac noLDnãy đang tyGq2F6vahảo luậW8oxn8BLn noLDvấn đyGq2F6vaề gìW8oxn8BL? AnoLDnh yêuW8oxn8BL eW8oxn8BLm nhiềnoLDu nhyGq2F6vaư noLDthế nàoW8oxn8BL saoW8oxn8BL? ĐápW8oxn8BL áyGq2F6van W8oxn8BLlà noLDrất yGq2F6vayêu, rất yêu.”

Anh mặtW8oxn8BL dyGq2F6vaày noLDtự noLDhỏi tự noLD đáp, khnoLDiến cnoLDô nhịnnoLD khônoLDng đưW8oxn8BLợc myGq2F6vaỉm cười.

Cô thật sự,W8oxn8BL tyGq2F6vahật W8oxn8BLsự yGq2F6vachịu khônoLDng nổnoLDi W8oxn8BLanh, cũnyGq2F6vag chyGq2F6vaịu noLDkhông nổinoLD chínoLDnh mìyGq2F6vanh quánoLD yêu anh…noLD… W8oxn8BLCảm giáW8oxn8BLc nàynoLD cóyGq2F6va W8oxn8BLchút hơiW8oxn8BL đnoLDáng sợ.

“Làm sao vyGq2F6vaậy?” W8oxn8BLChú yGq2F6vaý thyGq2F6vaấy nụnoLD cườiW8oxn8BL noLDcủa noLDcô biếnW8oxn8BL myGq2F6vaất mộtyGq2F6va W8oxn8BLcách kyGq2F6vahông bìnyGq2F6vah thườngyGq2F6va, noLDanh quan yGq2F6vatâm ôyGq2F6van nnoLDhu hỏi.

“Chúng ta tyGq2F6vahật sựyGq2F6va cónoLD thểyGq2F6va yêW8oxn8BLu nnoLDhau cảyGq2F6va đnoLDời, bạcW8oxn8BLh W8oxn8BLđầu ginoLDai lW8oxn8BLão saoW8oxn8BL?” CônoLD hỏiyGq2F6va anhnoLD, vW8oxn8BLẻ myGq2F6vaặt lo lắnoLDng, noLDkhiếp sựW8oxn8BL vềW8oxn8BL tươyGq2F6vang lai.

“Đương nhiên yGq2F6vacó thể.yGq2F6va” AyGq2F6vanh khôngnoLD chW8oxn8BLút yGq2F6vado dựyGq2F6va tryGq2F6vaả lời.

“Thật vậy noLDsao?” CôyGq2F6va pháyGq2F6vat hnoLDiện mìnhnoLD noLDcàng noLDngày càngW8oxn8BL yêyGq2F6vau ayGq2F6vanh W8oxn8BLvì vậynoLD W8oxn8BLcàng cnoLDảm thấW8oxn8BLy sợW8oxn8BL hãi.

“Đương nhiên.” AnoLDnh nóiyGq2F6va nhưyGq2F6va đinhnoLD đóngnoLD cột,“ChuyệnyGq2F6va kháW8oxn8BLc khW8oxn8BLông nóiyGq2F6va, chyGq2F6vaỉ cầnW8oxn8BL noLDnhìn bốyGq2F6va mẹ cW8oxn8BLủa haW8oxn8BLi yGq2F6vata, bnoLDọn hyGq2F6vaọ yGq2F6vachung tìnhyGq2F6va W8oxn8BLyêu noLDnhau W8oxn8BLmà cnoLDhúng noLDta yGq2F6valại tyGq2F6vahừa hưởngyGq2F6va gW8oxn8BLien di tryGq2F6vauyền củaW8oxn8BL hyGq2F6vaọ vnoLDì noLDvậy yGq2F6vachúng tyGq2F6vaa nhấtnoLD noLDđịnh yGq2F6vacó thểW8oxn8BL yêunoLD nhyGq2F6vaau đếnW8oxn8BL byGq2F6vaạc đầu.”

Cách anh thuyếtnoLD phnoLDục lnoLDàm chyGq2F6vao côyGq2F6va buồnnoLD cW8oxn8BLười nhưngnoLD noLDchỉ chốcyGq2F6va W8oxn8BLlát nóyGq2F6va lW8oxn8BLại byGq2F6vaiến mất.

“Còn chuyện gìW8oxn8BL sanoLDo?” tnoLDay ayGq2F6vanh chạW8oxn8BLm yGq2F6vavào mặnoLDt W8oxn8BLcô, knoLDiên nhẫW8oxn8BLn hỏiW8oxn8BL lại,yGq2F6va annoLDh W8oxn8BLkhông W8oxn8BLthể chịu đưnoLDợc noLDkhi thấynoLD cyGq2F6vaô buồn.

“Thứ hai khyGq2F6vai đinoLD làyGq2F6vam, eW8oxn8BLm nênnoLD làW8oxn8BLm cW8oxn8BLái gìyGq2F6va bnoLDây giờ?”W8oxn8BL yGq2F6vaCô noLDnhăn yGq2F6vamặt hỏnoLDi anh.

“Cái gì làmyGq2F6va W8oxn8BLsao bânoLDy giyGq2F6vaờ?” AnnoLDh khônoLDng hiểuyGq2F6va yGq2F6vacô đannoLDg hỏyGq2F6vai cáiW8oxn8BL gì.

Thứ hai ởnoLD côW8oxn8BLng tW8oxn8BLy cóyGq2F6va cW8oxn8BLhuyện gyGq2F6vaì noLDmà W8oxn8BLanh noLDkhông binoLDết sayGq2F6vao? HạnoLD TW8oxn8BLử KìnhnoLD sW8oxn8BLuy nghĩ.

“Chuyện chúng yGq2F6vata kếnoLDt hôn,yGq2F6va đW8oxn8BLến tW8oxn8BLhứ noLDhai nhấtW8oxn8BL địnhnoLD đãnoLD truyềnyGq2F6va đếnW8oxn8BL tW8oxn8BLai mnoLDỗi yGq2F6vangười tronW8oxn8BLg công tyGq2F6vay, đếnyGq2F6va W8oxn8BLlúc đW8oxn8BLó noLDem nênW8oxn8BL đốinoLD mặtW8oxn8BL vớinoLD hW8oxn8BLọ nhưnoLD thếyGq2F6va nyGq2F6vaào W8oxn8BLđây?” PnoLDhàn yGq2F6vaSở noLDNgữ kyGq2F6vahông chuyển noLD mắt nhìnoLDn anW8oxn8BLh, kyGq2F6vahông biyGq2F6vaết anyGq2F6vah cóyGq2F6va phnoLDải W8oxn8BLđang giảW8oxn8BL ngốnoLDc noLDvới côyGq2F6va không.

“Thì ra lànoLD yGq2F6vachuyện này.”

Nhìn anh W8oxn8BLra noLDvẻ đnoLDã hiW8oxn8BLểu lạinoLD cònoLDn rấtW8oxn8BL thoảiW8oxn8BL yGq2F6vamái vuyGq2F6vai thícyGq2F6vah noLDlàm noLDcho côyGq2F6va nhấtnoLD thờnoLDi bốW8oxn8BLc hỏa.

“Đúng vậy, chínnoLDh yGq2F6valà chyGq2F6vauyện này!”noLD noLDCô trừyGq2F6vang noLDmắt nnoLDói,“Anh  nónoLDi noLDnên làW8oxn8BLm gìW8oxn8BL bâW8oxn8BLy giờ?”

“Chỉ cần thoảyGq2F6vai myGq2F6vaái nhậnyGq2F6va sựyGq2F6va cyGq2F6vahúc phW8oxn8BLúc W8oxn8BLcủa mW8oxn8BLọi ngườW8oxn8BLi lnoLDà đưyGq2F6vaợc rồi.”

“Anh nói thậW8oxn8BLt đyGq2F6vaơn giản.”yGq2F6va CôW8oxn8BL giậW8oxn8BLn dỗiyGq2F6va đánoLDnh yGq2F6vaanh mộtnoLD cái.

“Là em sW8oxn8BLuy W8oxn8BLnghĩ quáyGq2F6va W8oxn8BLphức tạpW8oxn8BL. noLDEm rốtnoLD cuyGq2F6vaộc lW8oxn8BLo W8oxn8BLlắng cáiW8oxn8BL noLDgì, lãW8oxn8BLo bà?yGq2F6va” AnW8oxn8BLh kéyGq2F6vao cônoLD vào tnoLDrong noLDlòng, ôW8oxn8BLn nnoLDhu hỏi.

“Đại soái cyGq2F6vaa lyGq2F6vaão W8oxn8BLbản cưyGq2F6vaới mộtW8oxn8BL nữnoLD W8oxn8BLthư knoLDí troyGq2F6vang cW8oxn8BLông yGq2F6vaty, noLDkhông yGq2F6vabắt mắt,W8oxn8BL cáyGq2F6va tW8oxn8BLính cứnoLDng nhắc cW8oxn8BLâu noLDnệ, khôyGq2F6vang W8oxn8BLlàm W8oxn8BLcho W8oxn8BLngười knoLDhác yêW8oxn8BLu noLDmếm, nếuyGq2F6va annoLDh lW8oxn8BLà ngưyGq2F6vaời đứnnoLDg xeW8oxn8BLm, anh yGq2F6va sẽ nghĩW8oxn8BL nhưW8oxn8BL thếyGq2F6va nào?”

“Cô gái nàynoLD thnoLDật noLDlợi hại?”noLD W8oxn8BLAnh hơnoLDi đămW8oxn8BL chiêyGq2F6vau liếcyGq2F6va nW8oxn8BLhìn cônoLD yGq2F6vamột cái,noLD sanoLDu đW8oxn8BLó thoW8oxn8BLng thyGq2F6vaả nhíu mW8oxn8BLày nói.

“Còn gì nữa?”

“Cô ta biếtnoLD yGq2F6vadùng mnoLDê thuật,W8oxn8BL nếnoLDu khônW8oxn8BLg, côngyGq2F6va phnoLDu noLDtrên giườngnoLD khẳngnoLD địnhyGq2F6va đW8oxn8BLặc biệt tốt?W8oxn8BL” AnnoLDh nhănnoLD mặtyGq2F6va nóiW8oxn8BL tiếp.

Cô trừng mắtnoLD W8oxn8BLliếc anoLDnh mộtyGq2F6va cái,W8oxn8BL nghiếnnoLD rnoLDăng nghiếnyGq2F6va lợiW8oxn8BL hỏi:yGq2F6va“Còn noLDgì nữa?”

“Không biết cnoLDô tW8oxn8BLa lànoLDm nhW8oxn8BLư tW8oxn8BLhế W8oxn8BLnào mênoLD hnoLDoặc rồinoLD tnoLDrèo lênW8oxn8BL giườngnoLD củaW8oxn8BL lyGq2F6vaão bản?W8oxn8BL yGq2F6vaLà lnoLDúc cùng lãyGq2F6vao bảnyGq2F6va ryGq2F6vaa ngoànoLDi côW8oxn8BLng tácnoLD, lW8oxn8BLừa chW8oxn8BLo lW8oxn8BLão byGq2F6vaản uyGq2F6vaống saW8oxn8BLy W8oxn8BLlàm yGq2F6vara nhữngW8oxn8BL cW8oxn8BLhuyện không tựnoLD chủW8oxn8BL đW8oxn8BLược snoLDao? noLDHay lW8oxn8BLà trựyGq2F6vac noLDtiếp cưỡngW8oxn8BL yGq2F6vaép qyGq2F6vauan hệ,W8oxn8BL snoLDau đóW8oxn8BL thnoLDành yGq2F6vacông lấynoLD tự snoLDát unoLDy hiếpnoLD bứcyGq2F6va hôn……”

“Uy!” Thấy W8oxn8BLanh càW8oxn8BLng nyGq2F6vaói cànW8oxn8BLg lyGq2F6vaưu loátyGq2F6va, cànW8oxn8BLg khoW8oxn8BLa trương,yGq2F6va PnoLDhàn SyGq2F6vaở NgữnoLD W8oxn8BLnhịn khôngnoLD đượnoLDc đánh W8oxn8BLanh mW8oxn8BLột chút.

“Đây không phảinoLD lànoLD syGq2F6vauy nghĩyGq2F6va cW8oxn8BLủa yGq2F6vaem W8oxn8BLsao?” AyGq2F6vanh lnoLDàm nyGq2F6vahư vW8oxn8BLô tộiW8oxn8BL nói.

“Em đang hỏnoLDi W8oxn8BLanh ngW8oxn8BLhĩ W8oxn8BLnhư noLDthế nàW8oxn8BLo?” yGq2F6vaCô nói.

Anh im lặnW8oxn8BLg troyGq2F6vang chốcnoLD lyGq2F6vaát noLDrồi chămW8oxn8BL chúW8oxn8BL noLDnhìn cô,W8oxn8BL thoyGq2F6vang yGq2F6vathả nói:“AyGq2F6vanh sẽnoLD nnoLDghĩ đW8oxn8BLây nhất đnoLDịnh lànoLD chânoLDn tình.”

Cô ngẩn rayGq2F6va, khôngnoLD thểnoLD dnoLDời kW8oxn8BLhỏi đyGq2F6vaôi mắtyGq2F6va tyGq2F6vahâm tnoLDình cyGq2F6vaủa anh.

“Anh sẽ nghĩ……”W8oxn8BL noLDAnh tiếpyGq2F6va tnoLDục nyGq2F6vaói,“Cô gánoLDi W8oxn8BLnày nhấnoLDt địnnoLDh cnoLDó đinoLDểm đặcyGq2F6va biệtyGq2F6va nyGq2F6vaên noLDđại soáW8oxn8BLi ca lW8oxn8BLão bW8oxn8BLản knoLDia mnoLDới mêyGq2F6va luyếnoLDn, áiyGq2F6va mộ,yGq2F6va yGq2F6vakhông thểyGq2F6va noLDtự kìyGq2F6vam yGq2F6vachế myGq2F6vaà yêunoLD côyGq2F6va ấyGq2F6vay, snoLDau đó cònnoLD cướiW8oxn8BL làmyGq2F6va vợW8oxn8BL, đồyGq2F6vang thờiyGq2F6va pW8oxn8BLhát thệW8oxn8BL cyGq2F6vaả đờiW8oxn8BL cnoLDhỉ nắyGq2F6vam taW8oxn8BLy noLDcô, cùnoLDng côW8oxn8BL sốnW8oxn8BLg đếnW8oxn8BL đầu bạc.”

Trái tim củW8oxn8BLa noLDcô khônoLDng noLDtự chnoLDủ đưnoLDợc noLDđập nyGq2F6vahanh lênnoLD, W8oxn8BLvì W8oxn8BLnhu tìnoLDnh yGq2F6vatrong W8oxn8BLmắt anyGq2F6vah vàyGq2F6va những yGq2F6va lời yGq2F6vaanh nóiyGq2F6va màyGq2F6va yGq2F6vacảm động.

“Lão công……”

Anh lấy tayGq2F6vay chyGq2F6vae minoLDệng W8oxn8BLcô lW8oxn8BLại, khôngnoLD yGq2F6vacho côyGq2F6va mởW8oxn8BL mW8oxn8BLiệng nóinoLD chuyệnoLDn, muốnW8oxn8BL W8oxn8BLcô ngyGq2F6vahe anh nói.

“Lão bà, tạiW8oxn8BL snoLDao enoLDm phnoLDải W8oxn8BLquan yGq2F6vatâm ngyGq2F6vaười yGq2F6vakhác ngnoLDhĩ gì?”noLD noLDAnh chnoLDân thàyGq2F6vanh nnoLDhìn cô nói.“NgườinoLD W8oxn8BLkhác mW8oxn8BLuốn nyGq2F6vaghĩ W8oxn8BLnhư thếW8oxn8BL nyGq2F6vaào lW8oxn8BLà chunoLDyện củanoLD họnoLD, khônnoLDg lyGq2F6vaiên quyGq2F6vaan đến noLDchúng tayGq2F6va, khônoLDng phảinoLD snoLDao? GiốngW8oxn8BL nhnoLDư noLDba mẹW8oxn8BL eW8oxn8BLm, byGq2F6vaọn hnoLDọ chênhyGq2F6va lệcW8oxn8BLh tyGq2F6vauổi tW8oxn8BLác yGq2F6vanhất định cóW8oxn8BL nW8oxn8BLhiều ngưnoLDời khyGq2F6vaông xnoLDem W8oxn8BLtrọng phảiyGq2F6va không?yGq2F6va NhyGq2F6vaưng bọnoLDn họW8oxn8BL vẫnW8oxn8BL yêuyGq2F6va nhayGq2F6vau, vẫn hạnnoLDh phW8oxn8BLúc khnoLDông phảinoLD sao?”

“Trọng điểm là,yGq2F6va” noLDAnh nyGq2F6vahấn mạnhyGq2F6va.“Thân yGq2F6valà lW8oxn8BLão bảnoLDn cW8oxn8BLủa côyGq2F6vang tyW8oxn8BL, W8oxn8BLlà ngườinoLD trW8oxn8BLực tnoLDiếp pháyGq2F6vat lương cnoLDho nhW8oxn8BLân viênnoLD, lãoyGq2F6va đại,yGq2F6va yGq2F6vaem thậnoLDt noLDsự noLDcho yGq2F6varằng yGq2F6vaanh sẽyGq2F6va chyGq2F6vao pyGq2F6vahép bọnW8oxn8BL hW8oxn8BLọ vnoLDô lyGq2F6vaễ lão vớyGq2F6vai W8oxn8BLlão W8oxn8BLbản nươnW8oxn8BLg sao?”

Nghe thấy noLDvậy, PhyGq2F6vaàn SởW8oxn8BL NgnoLDữ nhịnyGq2F6va khônW8oxn8BLg đượyGq2F6vac trừngW8oxn8BL lớnyGq2F6va hayGq2F6vai yGq2F6vamắt, đW8oxn8BLem W8oxn8BLtay anyGq2F6vah lấyW8oxn8BL ra khỏnoLDi miyGq2F6vaệng cô.

“Anh muốn lnoLDàm cáinoLD gì?”W8oxn8BL CôW8oxn8BL W8oxn8BLlo lắngyGq2F6va hỏiW8oxn8BL anh.

“Làm việc noLDnên làm.”yGq2F6va AnyGq2F6vah ônyGq2F6va nnoLDhu cười.

“Việc gì W8oxn8BLlà vyGq2F6vaiệc nW8oxn8BLên làW8oxn8BLm?” CyGq2F6vaô tiW8oxn8BLếp tụW8oxn8BLc hỏi.

“Em muốn biếtnoLD nhưnoLD vậynoLD sao?”

“Em không noLDhy vọnyGq2F6vag W8oxn8BLbởi noLDvì enoLDm mànoLD noLDlàm chW8oxn8BLo bấtyGq2F6va yGq2F6vakì ngưW8oxn8BLời nànoLDo W8oxn8BLgặp tanoLDi ương.”

“Đó không pW8oxn8BLhải lW8oxn8BLà tyGq2F6vaai ươngW8oxn8BL, phảinoLD nóW8oxn8BLi làyGq2F6va ginoLDeo gW8oxn8BLió gặtnoLD bảo.”noLD yGq2F6vaAnh cườnoLDi nW8oxn8BLói, nhưngnoLD giọng điệW8oxn8BLu cyGq2F6vaó noLDmột tnoLDia lãyGq2F6vanh khốc,yGq2F6va giốngW8oxn8BL nW8oxn8BLhư anoLDnh yGq2F6vađã sớmnoLD quyếtnoLD tW8oxn8BLâm muốW8oxn8BLn noLDgiết không tha.

“Lão công.” CW8oxn8BLô nhínoLDu mànoLDy nhìnnoLD anh.

“Lão bà.” AW8oxn8BLnh yGq2F6vamỉm cườinoLD đápyGq2F6va lại.

“Lão công.” CyGq2F6vaô nhấnW8oxn8BL mW8oxn8BLạnh, tỏyGq2F6va vnoLDẻ phảyGq2F6van đối.

“Lão bà.” W8oxn8BLAnh noLDtiếp tụcnoLD mỉmW8oxn8BL cườnoLDi myGq2F6vaà cW8oxn8BLhống đỡ.

“Mọi người đềnoLDu làyGq2F6vam noLDviệc vnoLDới nhW8oxn8BLau nhiyGq2F6vaều nănoLDm nhưyGq2F6va yGq2F6vavậy, ayGq2F6vanh cóW8oxn8BL thểnoLD yGq2F6vađồng W8oxn8BLý vnoLDới noLDem, đừng vW8oxn8BLì tìnhW8oxn8BL cảyGq2F6vam cyGq2F6vaá nhâyGq2F6van yGq2F6vanhất thờinoLD mnoLDà noLDphủi noLDbỏ nhữnnoLDg cốnoLD yGq2F6vagắng, W8oxn8BLhi sinyGq2F6vah W8oxn8BLcủa họnoLD W8oxn8BLcho W8oxn8BLcông ty nhnoLDững năW8oxn8BLm quW8oxn8BLa đưyGq2F6vaợc khôngW8oxn8BL?” W8oxn8BLCô gnoLDọn gànoLDng dứW8oxn8BLt noLDkhoát, thànhyGq2F6va yGq2F6vathật nói.

“Em cũng biếnoLDt, đốiW8oxn8BL vyGq2F6vaới W8oxn8BLnhững cốnoLD noLDgắng W8oxn8BLvà noLDhi siW8oxn8BLnh cyGq2F6vaủa noLDmọi ngườinoLD yGq2F6vaanh đềuyGq2F6va tnoLDhưởng W8oxn8BLcho họ xứnyGq2F6vag noLDđáng, yGq2F6vachưa cnoLDó bạcW8oxn8BL đãiyGq2F6va ngườinoLD nào.”

“Em biết, nhưngnoLD yGq2F6vacông tW8oxn8BLy cónoLD yGq2F6vathể phátnoLD tnoLDriển mạW8oxn8BLnh mẽnoLD, đứngW8oxn8BL vữngnoLD tronyGq2F6vag giớinoLD nàyW8oxn8BL đềunoLD có W8oxn8BL công củW8oxn8BLa mọiyGq2F6va người.W8oxn8BL ChnoLDo nênoLDn đồngnoLD ýyGq2F6va vyGq2F6vaới noLDem, khôngnoLD cầnnoLD W8oxn8BLvì yGq2F6vaem yGq2F6valàm khóW8oxn8BL ngườiW8oxn8BL nào đượcW8oxn8BL không?”noLD noLDCô cầunoLD xin.

“Em mềm lòW8oxn8BLng nhưyGq2F6va vậyGq2F6vay lW8oxn8BLà W8oxn8BLkhông đượcnoLD.” W8oxn8BLAnh tW8oxn8BLhở dàyGq2F6vai lắcW8oxn8BL đầuW8oxn8BL nói.

“Lão công……”

“Chuyện này W8oxn8BLanh khôngnoLD tyGq2F6vahể đồngnoLD ýyGq2F6va vnoLDới em.noLD” AnyGq2F6vah ngyGq2F6vahiêm túnoLDc lắcW8oxn8BL đầyGq2F6vau yGq2F6vanói,“Là ngưW8oxn8BLời lãnyGq2F6vah noLDđạo quyết địnyGq2F6vah chínnoLDh W8oxn8BLsách củayGq2F6va côngnoLD tW8oxn8BLy annoLDh khôyGq2F6vang thểyGq2F6va mềmnoLD lònyGq2F6vag nhưnoLD pyGq2F6vahụ nữ.”

“Nhưng chuyện này……”

“Nghe anh nnoLDói hW8oxn8BLết đã.”noLD AW8oxn8BLnh ônoLDn nhyGq2F6vau ngắtnoLD noLDlời cyGq2F6vaô, vẻnoLD W8oxn8BLmặt vẫnyGq2F6va noLDnghiêm tnoLDúc nhW8oxn8BLư vậy.

Phàn Sở noLDNgữ bấyGq2F6vat đắyGq2F6vac yGq2F6vadĩ nhìnoLDn anW8oxn8BLh, khôngW8oxn8BL hiyGq2F6vaểu noLDanh noLDtại syGq2F6vaao pW8oxn8BLhải cyGq2F6vaố cW8oxn8BLhấp noLDnhư thế?

Nếu đồng nyGq2F6vaghiệp đốiW8oxn8BL vớyGq2F6vai cônoLD W8oxn8BLcó noLDý yGq2F6vakiến tW8oxn8BLhì cW8oxn8BLũng W8oxn8BLlà noLDdo cW8oxn8BLô knoLDhông đủW8oxn8BL tiyGq2F6vaêu cW8oxn8BLhuẩn, khônnoLDg thể tnoLDrách ngườinoLD kháyGq2F6vac, nnoLDếu W8oxn8BLanh bW8oxn8BLởi vìW8oxn8BL yGq2F6vacô màW8oxn8BL lạmW8oxn8BL yGq2F6vadụng chyGq2F6vaức quynoLDền W8oxn8BLtrả tW8oxn8BLhù đối phW8oxn8BLương tW8oxn8BLhì chyGq2F6vaỉ cànnoLDg W8oxn8BLlàm kyGq2F6vahó yGq2F6vacô hơyGq2F6van W8oxn8BLmà thôyGq2F6vai. noLDChẳng W8oxn8BLlẽ anW8oxn8BLh knoLDhông hiểu?

“Nếu anh noLDđã rW8oxn8BLa mnoLDột noLDquyết địnhnoLD gìnoLD đyGq2F6vaó W8oxn8BLthì knoLDhông phảW8oxn8BLi chyGq2F6vaỉ vW8oxn8BLì mộtW8oxn8BL noLDchuyện. yGq2F6vaKhông phảiyGq2F6va chỉ một,yGq2F6va cóyGq2F6va nyGq2F6vaghĩa yGq2F6vaanh đãyGq2F6va yGq2F6vacho hW8oxn8BLọ cW8oxn8BLơ hyGq2F6vaội noLDnhưng hW8oxn8BLết lầyGq2F6van W8oxn8BLnày đếnyGq2F6va lầnnoLD khW8oxn8BLác khôngW8oxn8BL thay đổi,yGq2F6va mộyGq2F6vat lyGq2F6vaần lW8oxn8BLại mW8oxn8BLột lầnnoLD yGq2F6vatái phạm,yGq2F6va đốiyGq2F6va vớiyGq2F6va nhnoLDững ngườiyGq2F6va W8oxn8BLnhư vậyW8oxn8BL chnoLDo noLDdù không phảiW8oxn8BL yGq2F6vavì eW8oxn8BLm thyGq2F6vaì anW8oxn8BLh noLDcũng phnoLDải yGq2F6vavì noLDcông tW8oxn8BLy màyGq2F6va trừnnoLDg phạt.W8oxn8BL” AW8oxn8BLnh thnoLDật syGq2F6vaự nW8oxn8BLghiêm túc yGq2F6vanói vớiyGq2F6va cô.

“Anh cam đnoLDoan sẽyGq2F6va khôyGq2F6vang lnoLDấy viyGq2F6vaệc cônnoLDg báW8oxn8BLo yGq2F6vathù riênnoLDg?” CôyGq2F6va nyGq2F6vahìn anW8oxn8BLh đáyGq2F6vanh noLDgiá. noLDVì W8oxn8BLsao cô vẫnoLDn cảmyGq2F6va thấynoLD yGq2F6vakhả nnoLDăng noLDnày ryGq2F6vaất lớn?

“Ai, lão noLDbà, lãonoLD côngyGq2F6va củaW8oxn8BL eyGq2F6vam lnoLDà nnoLDgười khônyGq2F6vag pW8oxn8BLhân biệtnoLD cônW8oxn8BLg tưnoLD nhưyGq2F6va vậnoLDy sao?”

Phàn Sở NgữnoLD thànhyGq2F6va thậtnoLD suW8oxn8BLy nghĩnoLD mW8oxn8BLột noLDlát rồyGq2F6vai đưayGq2F6va noLDra đáyGq2F6vap án.

“Phải.” Cô nói.

Hạ Tử KìnhyGq2F6va dởnoLD khócnoLD dởW8oxn8BL cười.

“Cám ơn enoLDm tW8oxn8BLin tưởngyGq2F6va anoLDnh nhyGq2F6vaư vậynoLD, lãonoLD bà.”yGq2F6va AnW8oxn8BLh cườyGq2F6vai khyGq2F6vaổ mW8oxn8BLà nói.

“Lão công……”

“Được rồi, nW8oxn8BLgừng.” yGq2F6vaAnh đyGq2F6vaột nhinoLDên noLDngắt lnoLDời noLDcô:“Chúng tnoLDa khôngW8oxn8BL nênoLDn W8oxn8BLvì tyGq2F6varyện cW8oxn8BLòn cnoLDhưa có xảnoLDy noLDra trW8oxn8BLanh luậnnoLD khônW8oxn8BLg thônoLDi, nnoLDếu lãnW8oxn8BLg phW8oxn8BLí W8oxn8BLthời chnoLDo chuyGq2F6vayện nàW8oxn8BLy noLDkhông bW8oxn8BLằng chúng noLD ta nnoLDên “vậnnoLD độnW8oxn8BLg” mộyGq2F6vat chút?”

Phàn Sở yGq2F6vaNgữ mặtW8oxn8BL nhanW8oxn8BLh chónW8oxn8BLg đỏnoLD lên.

“Anh thật noLDkhông đứngW8oxn8BL yGq2F6vađắn!” CôyGq2F6va yGq2F6vamặt đỏW8oxn8BL yGq2F6vatía tnoLDai trừngnoLD ayGq2F6vanh liếcW8oxn8BL mnoLDắt mộtW8oxn8BL cái.

“ “Vận đnoLDộng” sayGq2F6vao cónoLD W8oxn8BLthể lyGq2F6vaà chuyệW8oxn8BLn khnoLDông đứngyGq2F6va đắW8oxn8BLn, noLDlão byGq2F6vaà? ViệcnoLD nnoLDày linoLDên qW8oxn8BLuan đW8oxn8BLến đời noLDsau củanoLD chúngnoLD tW8oxn8BLa, yGq2F6vađây làW8oxn8BL chuyệnW8oxn8BL đứngyGq2F6va yGq2F6vađắn nhấtW8oxn8BL noLDcũng qW8oxn8BLuan trọnoLDng nnoLDhất.” AnhyGq2F6va nghiêm túW8oxn8BLc nói.

Phàn Sở NW8oxn8BLgữ hoyGq2F6vaàn tonoLDàn nóW8oxn8BLi khôngW8oxn8BL W8oxn8BLra lời,yGq2F6va chỉnoLD noLDcó tyGq2F6vahể xấnoLDu hnoLDổ trừnW8oxn8BLg annoLDh liếcW8oxn8BL mắyGq2F6vat mnoLDột cái, W8oxn8BLsau đónoLD W8oxn8BLquyết đyGq2F6vaịnh đnoLDứng dnoLDậy chạyW8oxn8BL lấyyGq2F6va ngườyGq2F6vai, khôngnoLD W8oxn8BLđể ýyGq2F6va tớW8oxn8BLi anh.

Dù sanoLDo cnoLDô vĩnhW8oxn8BL viW8oxn8BLễn không 

thể nói lW8oxn8BLại anh.

NhưngW8oxn8BL cô vừyGq2F6vaa myGq2F6vaới đứnyGq2F6vag lnoLDên, yGq2F6vahai chânyGq2F6va còW8oxn8BLn cyGq2F6vahưa đứngyGq2F6va yGq2F6vavững, đãnoLD bịyGq2F6va ayGq2F6vanh kéonoLD ngW8oxn8BLã yGq2F6vangồi lạiW8oxn8BL sô pha.

“Uy!” Cô khánoLDng nnoLDghị quayGq2F6vay W8oxn8BLđầu kêW8oxn8BLu lêW8oxn8BLn, giW8oxn8BLây tiếW8oxn8BLp tyGq2F6vaheo đãnoLD bW8oxn8BLị ayGq2F6vanh noLDáp đảnoLDo ởnoLD noLDtrên sW8oxn8BLô pha.

Anh ở trnoLDên ngườiyGq2F6va W8oxn8BLmong chW8oxn8BLờ yGq2F6vanhìn cô,W8oxn8BL nnoLDụ cưnoLDời gyGq2F6vaợi W8oxn8BLcảm mêW8oxn8BL hyGq2F6vaoặc, đW8oxn8BLôi noLDmắt đennoLD lyGq2F6vaấp lánh yGq2F6vatràn đầW8oxn8BLy tìnyGq2F6vah W8oxn8BLyêu yGq2F6vavà W8oxn8BLkhát vọngW8oxn8BL đốnoLDi vớW8oxn8BLi cô.

Cô hô W8oxn8BLhấp khW8oxn8BLó khănnoLD, tW8oxn8BLim đậpnoLD nhanh.

Anh chyGq2F6vaậm rãiW8oxn8BL cúiW8oxn8BL ngnoLDười W8oxn8BLhôn cô,yGq2F6va nhẹW8oxn8BL nhànyGq2F6vag hôW8oxn8BLn đôinoLD môinoLD cW8oxn8BLô, giyGq2F6vaống nnoLDhư thương tiếc lại giống như khiêu khích.

Hô hấp của cô không thể khống chế dần dần trở nên dồn dập, hai tay không tự chủ được chủ động đặt lên cổ anh, kéo anh ép xuống dưới làm cho nụ hôn càng ngày càng sâu.

Anh khẽ cười thành tiếng, thuận theo mong muốn của cô, đem lưỡi tiến vào trong miệng cô, nhiệt liệt mà cơ khát hôn cô, rồi sau đó đem cô tiến vào trong bể dục vọng, dìm ngập……