Lão nhị là ông chủ - Chương 08

Phàn jYhJGxSở NgjYhJGxữ nzFói nhMW8RBYững jYhJGxlời này rMW8RBYa jYhJGxcũng không5MLwJS ljYhJGxàm ngạzFc nhiênMW8RBY jYhJGx4 ngjYhJGxười đMW8RBYang nói5MLwJS chuyện.

Hai vợzF chồnMW8RBYg họzF t5MLwJShì khôngMW8RBY phải nóizF, đươngzF nhizFên 5MLwJSsẽ khjYhJGxông ngạcMW8RBY 5MLwJSnhiên nhưngMW8RBY phản5MLwJS ứngjYhJGx cjYhJGxủa LízF ChínhMW8RBY VũMW8RBY MW8RBYvà Tần LạczF LjYhJGxâm khiếnzF zFcho côjYhJGx ngzFhi zFngờ, khózF zFhiểu, jYhJGxbọn hMW8RBYọ 5MLwJSsau 5MLwJSkhi n5MLwJSghe cjYhJGxô nó5MLwJSi nhzFư vậyjYhJGx cả h5MLwJSai cùjYhJGxng sửngMW8RBY szFốt MW8RBYmột chú5MLwJSt zFrồi lậpjYhJGx 5MLwJStức cườiMW8RBY 5MLwJSto thàzFnh tiếng.

“Ha ha……”

Phàn Sở5MLwJS MW8RBYNgữ ngạczF nhiên, haijYhJGx mắtMW8RBY jYhJGxtrợn lênMW8RBY, cảzFm thấy5MLwJS khôngzF biếtzF l5MLwJSàm sao5MLwJS, lạMW8RBYi 5MLwJScó 5MLwJSchút MW8RBYnan khzFam, MW8RBYkhổ sở n5MLwJShìn bọnjYhJGx họ.

Chẳng lẽjYhJGx chuyện5MLwJS njYhJGxàng và 5MLwJS Hạ TửMW8RBY Kình5MLwJS lzFà vzFợ cjYhJGxhồng thậtMW8RBY sựzF buồnzF cườizF nMW8RBYhư vậy,5MLwJS làmjYhJGx czFho ngườizF kháMW8RBYc MW8RBYkhó có5MLwJS thể MW8RBY tin nhưzF 5MLwJSvậy sao?

“Lão b5MLwJSà, ezFm 5MLwJScuối cùng cũng5MLwJS MW8RBYquyết địn5MLwJSh côMW8RBYng kh5MLwJSai qjYhJGxuan 5MLwJShệ 5MLwJScủa chzFúng zFta? 5MLwJSAnh rấtMW8RBY v5MLwJSui vẻ!”

Không czFhú ýMW8RBY tzFới tMW8RBYâm tìzFnh của cjYhJGxô k5MLwJShông tốt,jYhJGx HạjYhJGx TửzF Kình5MLwJS v5MLwJSui sướngzF gjYhJGxắt jYhJGxgao kéMW8RBYo côjYhJGx lạizF gần5MLwJS, trzFước jYhJGxmặt mọi nMW8RBYgười hô5MLwJSn MW8RBYcô sazFy đjYhJGxắm rồizF sazFu đó5MLwJS ngjYhJGxây ngô5MLwJS cjYhJGxười hzFa hMW8RBYa ha.

Tâm zFtình MW8RBYcô khjYhJGxông tốt như5MLwJSng vìjYhJGx ajYhJGxnh sjYhJGxung sưMW8RBYớng khô5MLwJSng MW8RBYchút jYhJGxche 5MLwJSdấu làm5MLwJS chjYhJGxo MW8RBYcô bìnhMW8RBY zFphục mộMW8RBYt chú5MLwJSt, trong 5MLwJS lòng vẫn5MLwJS khônMW8RBYg thể5MLwJS khônMW8RBYg zFsuy nghĩ.

“Nhìn têMW8RBYn kjYhJGxia xMW8RBYem cười đến5MLwJS giốngzF mộjYhJGxt MW8RBYtên ngốc.”

“Đúng vậyjYhJGx, cũng5MLwJS majYhJGxy tôizF không c5MLwJSó MW8RBYmê lzFuyến aMW8RBYnh t5MLwJSa nếu5MLwJS không5MLwJS bjYhJGxây g5MLwJSiờ nhấzFt địnhjYhJGx vMW8RBYỡ mộng.”

Phía s5MLwJSau PhMW8RBYàn SởzF NMW8RBYgữ vang lênMW8RBY tiế5MLwJSng c5MLwJShế nhạzFo m5MLwJSột 5MLwJScách thjYhJGxoải mái,jYhJGx côMW8RBY khôjYhJGxng nzFhịn jYhJGxđược jYhJGxquay zFđầu lạ5MLwJSi, cMW8RBYhỉ thấy LjYhJGxí ChízFnh Vũ5MLwJS và5MLwJS TzFần LjYhJGxạc LMW8RBYâm đứn5MLwJSg chu5MLwJSng mộtzF chỗ,zF trzFên mặjYhJGxt tươizF cườizF trêuMW8RBY chọc khzFông 5MLwJScó zFmột tMW8RBYia tràjYhJGxo p5MLwJShúng ácjYhJGx jYhJGxý nào.

Cô ngạczF nhijYhJGxên trừng5MLwJS mắt 5MLwJSnhìn, r5MLwJSa MW8RBYlệnh chMW8RBYo chínhMW8RBY mì5MLwJSnh phảjYhJGxi zFcẩn thậnzF mộ5MLwJSt chút,jYhJGx người5MLwJS vjYhJGxừa mzFới 5MLwJScười nhạojYhJGx côjYhJGx sao bâMW8RBYy jYhJGxgiờ lạizF cóMW8RBY MW8RBYvẻ mặt5MLwJS này?

“Hai ngzFười zFcác ngươi5MLwJS hâmzF mộ tjYhJGxhì cjYhJGxứ vijYhJGxệc nó5MLwJSi zFthẳng, hjYhJGxa ha…jYhJGx…” H5MLwJSạ Tử5MLwJS KìzFnh bỗnMW8RBYg zFnhiên đ5MLwJSắc ý5MLwJS c5MLwJSười jYhJGxha ha nói&nbMW8RBYsp; 5MLwJSvới hazFi ng5MLwJSười kia.

“Có gìzF đáng5MLwJS hâzFm mMW8RBYộ, szFo với zFcậu, 5MLwJStôi muốnMW8RBY tMW8RBYìm bạnjYhJGx gájYhJGxi MW8RBYkhó MW8RBYkhăn sao?

“Vấn đề5MLwJS jYhJGxlà zFcậu tìzFm được côMW8RBY gái5MLwJS đồngzF zFý cùn5MLwJSg MW8RBYcậu bạcMW8RBYh đầuMW8RBY giaMW8RBYi lãozF sao?”

“Tôi khôn5MLwJSg m5MLwJSuốn thôiMW8RBY, được không?”

“Đều giốngMW8RBY njYhJGxhau, 5MLwJStóm 5MLwJSlại cậu khzFông tìmMW8RBY đượcjYhJGx tìnzFh MW8RBYyêu 5MLwJSsong phươnzFg, giốnjYhJGxg tôiMW8RBY và5MLwJS lãzFo bàjYhJGx n5MLwJSắm jYhJGxtay MW8RBYnhau đi hếjYhJGxt jYhJGxcuộc zFđời, jYhJGxha ha……”

Hạ TửjYhJGx KìnhjYhJGx bừajYhJGx bã5MLwJSi cjYhJGxười nói, thzFái độMW8RBY kiêjYhJGxu ngạo5MLwJS là5MLwJSm czFho ngưMW8RBYời jYhJGxta rấtjYhJGx mu5MLwJSốn đánh.

“Phàn t5MLwJSiểu thư5MLwJS, nếuMW8RBY cô khônMW8RBYg chịzFu nổi5MLwJS cậjYhJGxu tMW8RBYa, MW8RBYlúc njYhJGxào c5MLwJSũng czFó tzFhể b5MLwJSỏ hắzFn. TjYhJGxôi có5MLwJS thểjYhJGx gijYhJGxúp cô5MLwJS mộzFt t5MLwJSay, cam jYhJGx đoan jYhJGxcô sẽjYhJGx khMW8RBYông bịzF 5MLwJStên lưujYhJGx MW8RBYmanh njYhJGxày quấy5MLwJS rầy.”zF LMW8RBYí ChMW8RBYính VzFũ jYhJGxđem chuyệnjYhJGx không5MLwJS thể xMW8RBYảy rzFa nàjYhJGxy nózFi vớijYhJGx cô.

“Thật szFự cámjYhJGx ơzFn ý5MLwJS tốtMW8RBY của cậ5MLwJSu, tôi5MLwJS và5MLwJS lãjYhJGxo bà5MLwJS nhất5MLwJS địnjYhJGxh bênMW8RBY njYhJGxhau đzFến bjYhJGxạc đầu5MLwJS s5MLwJSau đó5MLwJS cùMW8RBYng nhzFau thMW8RBYam giMW8RBYa lễ đưjYhJGxa MW8RBYtiễn củazF cậu.

“Tên hỗMW8RBYn đảnjYhJGx này.5MLwJS” LízF Chính VũMW8RBY njYhJGxgây ngườjYhJGxi mộtMW8RBY chút,MW8RBY nhịnMW8RBY kMW8RBYhông được5MLwJS cườiMW8RBY mắng.

Tần LạczF LâmjYhJGx ởMW8RBY jYhJGxbên cạnh nghejYhJGx thấy5MLwJS jYhJGxba chzFữ “l5MLwJSễ đưMW8RBYa tiễMW8RBYn” nhaMW8RBYnh chóngzF cườizF lMW8RBYớn, cư5MLwJSời đ5MLwJSến nổi5MLwJS khôzFng đứng vữngMW8RBY được,MW8RBY h5MLwJSai 5MLwJSvai khônjYhJGxg nMW8RBYgừng run.

Tình thếjYhJGx trướcjYhJGx mắtjYhJGx đã vưjYhJGxợt qjYhJGxua zFkhả nănMW8RBYg líjYhJGx giảMW8RBYi củMW8RBYa Phàn5MLwJS SởMW8RBY NzFgữ, đô5MLwJSi mắjYhJGxt tjYhJGxo, 5MLwJSmê 5MLwJShoặc bìnhjYhJGx tĩnMW8RBYh nhìnzF những v5MLwJSiệc 5MLwJSđang xảyjYhJGx raMW8RBY, mờjYhJGx mịzFt jYhJGxhỏi:“Rốt cuộcjYhJGx làMW8RBY ch5MLwJSuyện gìjYhJGx đzFang xảy5MLwJS ra?”

“Cám ơjYhJGxn czFô gzFiúp chúngMW8RBY jYhJGxtôi kiếm đjYhJGxược 5MLwJSphần cjYhJGxơm beefsteaMW8RBYk đzFắt tiền.”zF MW8RBYLí 5MLwJSChính VũMW8RBY zFmỉm cườijYhJGx nói.

“Kiếm đượcMW8RBY?” PhzFàn jYhJGxSở Ngữ5MLwJS trừng mMW8RBYắt nhìn,MW8RBY vẫMW8RBYn làMW8RBY vẻ5MLwJS mjYhJGxặt MW8RBYnghi hoặc.

“Thật r5MLwJSa lzFà phầjYhJGxn thưởng hoà5MLwJSn t5MLwJShành nhijYhJGxệm vụ.”jYhJGx T5MLwJSần LạcjYhJGx LjYhJGxâm bổ5MLwJS sung.

“Phần thưởngjYhJGx nhijYhJGxệm vụ?” CôjYhJGx vjYhJGxẫn 5MLwJSnhư cũjYhJGx MW8RBYngây jYhJGxngốc lặpMW8RBY lời5MLwJS jYhJGxnói củaMW8RBY đốiMW8RBY phương,5MLwJS jYhJGxsau đ5MLwJSó mzFột ýzF tưởzFng không tjYhJGxhể jYhJGxtin đ5MLwJSược chậmMW8RBY rãijYhJGx chjYhJGxui vàjYhJGxo đMW8RBYầu zFcô. CôzF zFxoay ngưjYhJGxời jYhJGxđối mzFặt vớzFi Hạ5MLwJS T5MLwJSử Kình, ljYhJGxên jYhJGxán zFanh:“Anh kjYhJGxhông tuzFân tzFhủ ưMW8RBYớc định?”

Hạ TửzF 5MLwJSKình lậpjYhJGx tứ5MLwJSc nhízFu mày.“Anh jYhJGxkhông tuzFân thủzF ướcjYhJGx định5MLwJS nào?”

“Công kjYhJGxhai MW8RBYchuyện chújYhJGxng ta kjYhJGxết hjYhJGxôn, 5MLwJSanh nMW8RBYói MW8RBYdo ezFm quy5MLwJSết định.”

“Đúng vậjYhJGxy là5MLwJS jYhJGxdo MW8RBYem quyếtzF định, mjYhJGxà vừjYhJGxa jYhJGxrồi MW8RBYem tjYhJGxự mìnhjYhJGx cônMW8RBYg khaizF, khônjYhJGxg phảiMW8RBY sao?”MW8RBY AnjYhJGxh nhMW8RBYíu mjYhJGxày, cójYhJGx chúMW8RBYt khó hzFiểu hỏiMW8RBY ngư5MLwJSợc lại.

“Anh đãzF nózFi trưMW8RBYớc chMW8RBYo người k5MLwJShác zFbiết czFòn 5MLwJSbảo jYhJGxem cônzFg kMW8RBYhai?” CMW8RBYô phảnzF bác.

“Anh đjYhJGxâu zFcó nói5MLwJS chMW8RBYo người nào5MLwJS biế5MLwJSt trưzFớc MW8RBYđâu? AnMW8RBYh nzFói cjYhJGxho ai5MLwJS?” AjYhJGxnh hỏi.

“Không phả5MLwJSi MW8RBYbọn họMW8RBY s5MLwJSao?” Phàn zFSở zFNgữ zFlập tứczF xoaMW8RBYy người,zF taMW8RBYy c5MLwJShỉ vzFề phíazF MW8RBYLí ChjYhJGxính VMW8RBYũ MW8RBYcùng Tần5MLwJS LzFạc Lâm.

“Bọn họ?”MW8RBY Hạ5MLwJS TzFử 5MLwJSKình nhăjYhJGxn mày.“Hai ng5MLwJSười,” MW8RBYAnh hỏi:MW8RBY“Tôi cMW8RBYó nMW8RBYói chjYhJGxo 5MLwJSqua 5MLwJScho hzFai ngzFười biếtMW8RBY jYhJGxtôi đjYhJGxã kjYhJGxết hôn, vợjYhJGx 5MLwJStôi làMW8RBY c5MLwJSô gáizF n5MLwJSày sao?”

Lí C5MLwJShính VũMW8RBY czFùng TầzFn Lạc LâzFm nhấtjYhJGx zFthời jYhJGxcứng họnMW8RBYg, MW8RBYhai MW8RBYmắt mzFở tzFo vôjYhJGx tội5MLwJS, vẻzF mMW8RBYặt jYhJGxlà jYhJGxbị dọa.

“Cái gìzF, đă5MLwJSng kjYhJGxí kếjYhJGxt hôn?” jYhJGxLí 5MLwJSChính Vũ5MLwJS kiMW8RBYnh ngạcMW8RBY zFtrừng mắtjYhJGx jYhJGxnhìn bọMW8RBYn họ,jYhJGx 5MLwJSlắp bjYhJGxắp zFnói:“Ý là,jYhJGx c5MLwJSô ấjYhJGxy thật sự5MLwJS làjYhJGx lMW8RBYão bàMW8RBY của5MLwJS MW8RBYcậu, khôn5MLwJSg phải5MLwJS bạzFn gái?jYhJGx MW8RBYCác ng5MLwJSươi tMW8RBYhật sựjYhJGx kjYhJGxết 5MLwJShôn? LàzF vợ chồng?”

“Thật vậy5MLwJS jYhJGxsao? HzFạ Tử KìnhMW8RBY, MW8RBYanh thậMW8RBYt sự5MLwJS jYhJGxkết hôn?”5MLwJS TầnMW8RBY L5MLwJSạc LâzFm cũn5MLwJSg lộzF MW8RBYra vẻzF mặzFt khôzFng tinMW8RBY, nh5MLwJSìn anh hỏi.

Phàn Sở5MLwJS NMW8RBYgữ ljYhJGxại mờMW8RBY mịt khzFó hiểuzF, saMW8RBYo phảnjYhJGx ứMW8RBYng củMW8RBYa ha5MLwJSi nMW8RBYgười zFđó lzFại jYhJGxnhư vậy,jYhJGx giốngMW8RBY như5MLwJS chỉzF vjYhJGxừa mới5MLwJS nghejYhJGx tin MW8RBYanh kjYhJGxết hônzF? 1MW8RBY0 phút5MLwJS trướczF khôngzF phảizF bọnjYhJGx họMW8RBY jYhJGxđều đazFng nzFói chu5MLwJSyện nàyzF sao?

“Hai người5MLwJS k5MLwJShông biết chuyện5MLwJS anjYhJGxh ấzFy và5MLwJS tôizF jYhJGxkết hôzFn saMW8RBYo?” MW8RBYCô khôngzF MW8RBYtự chủjYhJGx đượjYhJGxc lê5MLwJSn tiếngzF hỏi.

Kia jYhJGxhai người5MLwJS khMW8RBYông chút doMW8RBY dựjYhJGx zFlập tzFức lắcjYhJGx zFđầu, giốngzF như5MLwJS vMW8RBYẫn cònjYhJGx MW8RBYkhiếp sợzF c5MLwJShỉ dựa5MLwJS v5MLwJSào bảMW8RBYn n5MLwJSăng trảMW8RBY lời cô.

“Vậy ha5MLwJSi njYhJGxgười nói5MLwJS hoàn tzFhành nMW8RBYhiệm vụMW8RBY làjYhJGx nzFhiệm vụ5MLwJS nào?”

“Tử Kình5MLwJS jYhJGxnói cjYhJGxậu tzFa thích côzF, zFcô czFũng jYhJGxthích cậuzF tMW8RBYa nhưzFng khôMW8RBYng biMW8RBYết jYhJGxcô 5MLwJSlo sợMW8RBY czFái jYhJGxgì khjYhJGxông dMW8RBYám thừaMW8RBY 5MLwJSnhận tình cả5MLwJSm củ5MLwJSa mìnhMW8RBY nMW8RBYên nzFhờ chúngjYhJGx t5MLwJSôi gzFiúp zFđỡ.” LMW8RBYí ChínMW8RBYh Vũ5MLwJS MW8RBYhơi bìzFnh tĩnjYhJGxh lại nhưng5MLwJS tMW8RBYim vMW8RBYẫn đậpjYhJGx mạnhzF vzFà loạ5MLwJSn nhịp,zF trảzF lờiMW8RBY cô.

“Tôi jYhJGxphụ trác5MLwJSh làmzF cMW8RBYho cô ghe5MLwJSn đểjYhJGx MW8RBYxem MW8RBYcô cójYhJGx jYhJGxphản ứngjYhJGx khônMW8RBYg.” Tần5MLwJS jYhJGxLạc zFLâm nói,5MLwJS giọzFng n5MLwJSói ngâjYhJGxy ngjYhJGxốc giốngMW8RBY y5MLwJS như LMW8RBYí ChíMW8RBYnh Vũ.

“Tôi jYhJGxgiúp jYhJGxcậu jYhJGxta diễnzF một màn5MLwJS tzFình MW8RBYđịch MW8RBYxuất MW8RBYhiện rồizF 5MLwJSđánh nzFhau đểjYhJGx xe5MLwJSm côMW8RBY czFó thểjYhJGx mắc5MLwJS jYhJGxmưu rồizF thổMW8RBY lộzF tình cjYhJGxảm jYhJGxhay zFkhông. Kế5MLwJSt zFquả côjYhJGx thzFật sựMW8RBY 5MLwJStrúng k5MLwJSế.” LzFí CjYhJGxhính VMW8RBYũ ti5MLwJSếp lờzFi Tần5MLwJS Lạ5MLwJSc Lâm nói,jYhJGx MW8RBYsau đóMW8RBY jYhJGxhoàn hồn,jYhJGx tMW8RBYrừng mắtMW8RBY nhzFìn HạzF TửzF Kì5MLwJSnh zFoán gijYhJGxận nói:“TạiMW8RBY saMW8RBYo lạizF lừa bọnzF jYhJGxtôi? MW8RBYChúng zFtôi đềuMW8RBY đjYhJGxồng ýjYhJGx giMW8RBYúp cậuMW8RBY, c5MLwJSậu lạiMW8RBY 5MLwJScòn zFlừa bọzFn 5MLwJStôi giờ5MLwJS tínhzF sao đây?”

Không để5MLwJS zFý bạn5MLwJS 5MLwJStốt đang bấzFt mãn,MW8RBY jYhJGxoán hậnMW8RBY  nMW8RBYhìn chằmjYhJGx czFhằm mìnzFh, HạzF TửjYhJGx KìnhzF chjYhJGxỉ zFchú zFý đếnjYhJGx jYhJGxsuy nghĩ5MLwJS và phảnjYhJGx ứngMW8RBY MW8RBYcủa lãzFo bà.

“Nghe 5MLwJSthấy khôngjYhJGx? Amh khôjYhJGxng cjYhJGxó nMW8RBYói chzFo jYhJGxbọn họjYhJGx biếtMW8RBY, vzFẫn tuânzF thủzF ướjYhJGxc đjYhJGxịnh củazF ch5MLwJSúng ta.”5MLwJS AnzFh thành thậ5MLwJSt nói.

“Uhm,” C5MLwJSô gật5MLwJS đầu,zF tiếp theoMW8RBY vẻjYhJGx mặtzF ngzFhiêm túMW8RBYc nhì5MLwJSn anh:“Nhưng5MLwJS azFnh khôngzF tuânzF jYhJGxthủ quzFy tắc.”

“Quy tắcMW8RBY nào?”jYhJGx AjYhJGxnh nhMW8RBYíu mày hỏi.

“Anh l5MLwJSừa em.”

“Vấn đề5MLwJS làMW8RBY jYhJGxsao anzFh không zF nhớ rõ5MLwJS cózF jYhJGxcái qu5MLwJSy tjYhJGxắc này?”5MLwJS AnzFh vôjYhJGx tộMW8RBYi nói,zF kzFỳ thật5MLwJS c5MLwJSăn bản5MLwJS làMW8RBY chơizF xjYhJGxấu cô.

“Nếu quyềMW8RBYn cjYhJGxông khjYhJGxai lMW8RBYà của e5MLwJSm ajYhJGxnh khôzFng đượcjYhJGx sử5MLwJS dụnjYhJGxg bizFện phá5MLwJSp jYhJGxnày bắzFt ezFm cô5MLwJSng kjYhJGxhai.” CôjYhJGx nzFghiêm túc nói.

“Ai, zFem jYhJGxyêu cjYhJGxó phMW8RBYải em 5MLwJS hiểu lầzFm rồizF không?”jYhJGx zFAnh trjYhJGxừng mắtzF nMW8RBYhìn, jYhJGxvẻ jYhJGxmặt cMW8RBYàng thêMW8RBYm jYhJGxvô zFtội, ljYhJGxàm zFbộ thở dàjYhJGxi nói.

“Cái gì?”jYhJGx CjYhJGxô jYhJGxbất ngMW8RBYờ hỏi.

“Anh 5MLwJSđang cMW8RBYùng 5MLwJSem nói chuyệnMW8RBY đánh5MLwJS cượcjYhJGx tối5MLwJS njYhJGxay, ezFm đzFang nózFi cáMW8RBYi g5MLwJSì? TujYhJGxy rằngMW8RBY zFanh dùMW8RBYng k5MLwJSế cũMW8RBYng hơjYhJGxi tốn kéMW8RBYm nMW8RBYhưng jYhJGxem đ5MLwJSồng ýMW8RBY 5MLwJScông kzFhai chuyệzFn jYhJGxchúng zFta jYhJGxkết hônjYhJGx thậtMW8RBY sựMW8RBY khiến5MLwJS MW8RBYanh rất v5MLwJSui.” AnzFh nói5MLwJS MW8RBYxong độ5MLwJSt nhizFên hônMW8RBY cô.

“Anh yê5MLwJSu em5MLwJS, lãozF bà.”

Trong nházFy mắjYhJGxt 5MLwJSmặt zFPhàn Sở N5MLwJSgữ &nbzFsp;nhanh c5MLwJShóng đỏ5MLwJS jYhJGxlên khôjYhJGxng biết5MLwJS lzFà đỏ5MLwJS bừngMW8RBY zFhay chzFỉ hồn5MLwJSg hồjYhJGxng. AnMW8RBYh thật jYhJGxti bỉ.

“Thì zFra ljYhJGxà 5MLwJSthế…… cậu  thậtMW8RBY đúngMW8RBY làjYhJGx cMW8RBYó đủ5MLwJS MW8RBYti bỉMW8RBY zFvô sjYhJGxỉ.” LíjYhJGx C5MLwJShính VũzF thMW8RBYay c5MLwJSô nóijYhJGx jYhJGxra lời5MLwJS trong lòng.

Ở zFmột bêjYhJGxn 5MLwJSnghe nửaMW8RBY ngàyMW8RBY, anh rốtjYhJGx c5MLwJSục MW8RBYcó thMW8RBYể hiMW8RBYểu đ5MLwJSược 7zF, jYhJGx8 phjYhJGxần cMW8RBYủa câMW8RBYu c5MLwJShuyện, MW8RBYnếu gizFống nhzFư njYhJGxhững lờijYhJGx cậu tjYhJGxa nói5MLwJS thìMW8RBY Hạ5MLwJS TMW8RBYử zFKình MW8RBYthật đúMW8RBYng làzF cózF 5MLwJSđủ MW8RBYti zFbỉ MW8RBYvô sỉjYhJGx vì5MLwJS jYhJGxđạt đượ5MLwJSc mục5MLwJS đíchMW8RBY không ngMW8RBYại MW8RBYdùng bấtMW8RBY cứjYhJGx tjYhJGxhủ đoạnjYhJGx tồizF zFtệ nào.MW8RBY MW8RBYNhưng làzF cázFi mụzFc MW8RBYđích MW8RBYkia ngjYhJGxhe có vjYhJGxẻ buồnMW8RBY cười.

“Ha hzFa……” MW8RBYCàng ngjYhJGxhĩ càng cảmMW8RBY thấzFy MW8RBYbuồn c5MLwJSười, Lí5MLwJS MW8RBYChính MW8RBYVũ n5MLwJShịn khônMW8RBYg đượMW8RBYc cười5MLwJS zFthành tiếng.“N5MLwJSgười luôn thjYhJGxuận lợi5MLwJS tjYhJGxrong vijYhJGxệc lijYhJGxên zFquan đếnzF phụzF zFnữ nMW8RBYhư cậu5MLwJS thMW8RBYì MW8RBYra cjYhJGxũng zFcó ngàzFy nMW8RBYhư thế nàyjYhJGx saoMW8RBY? jYhJGxHa ha……”MW8RBY CưjYhJGxới l5MLwJSão bMW8RBYà, jYhJGxlão bà5MLwJS cũngMW8RBY khMW8RBYông chịuzF côngzF khjYhJGxai qu5MLwJSan hệjYhJGx với azFnh? RấtzF buzFồn cười!

Tần LạzFc LjYhJGxâm ởzF 5MLwJSbên cạnh czFũng cMW8RBYười theo.

“Nhưng jYhJGxtôi cũnzFg mujYhJGxốn chúc mừng5MLwJS jYhJGxhai n5MLwJSgười.” zFCô 5MLwJSvừa cườijYhJGx vừa5MLwJS nói.

Tạm thMW8RBYời bỏMW8RBY zFqua mộzFt bên sựjYhJGx tzFức gzFiận đốijYhJGx vớjYhJGxi tzFi zFbỉ MW8RBYlão công5MLwJS, PMW8RBYhàn Sở5MLwJS Ngữ5MLwJS đejYhJGxm ázFnh mắzFt chuyMW8RBYển đếnzF zFvị Tần LạczF LâMW8RBYm tiểMW8RBYu tjYhJGxhư xMW8RBYinh đẹp5MLwJS t5MLwJSự t5MLwJSin lMW8RBYàm zFcô thấyjYhJGx ghMW8RBYen tMW8RBYị “XinzF hzFỏi……” CôzF muốnMW8RBY nói MW8RBY lại thôijYhJGx, 5MLwJSnhìn đốizF phương.

Tần LMW8RBYạc zFLâm mỉjYhJGxm cjYhJGxười nhìn 5MLwJS cô, t5MLwJSrên mặjYhJGxt tấMW8RBYt cảjYhJGx đMW8RBYều l5MLwJSà sựzF tjYhJGxhân thiMW8RBYện khôngMW8RBY c5MLwJSó mộtjYhJGx MW8RBYchút MW8RBYđối  địchjYhJGx hoặc c5MLwJShế nhạo.“Cô5MLwJS có5MLwJS gMW8RBYì muốnjYhJGx hỏi5MLwJS tôjYhJGxi zFsao?” CjYhJGxô ôMW8RBYn zFnhu hỏi.

Cô gậzFt gjYhJGxật đMW8RBYầu, 5MLwJSthoáng do dựjYhJGx jYhJGxmột chúzFt mới5MLwJS mjYhJGxở miệng5MLwJS hỏiMW8RBY :“HaizF ngMW8RBYươi hìnjYhJGxh nhzFư &nbszFp;rất quejYhJGxn thuộc?”

Tần Lạc5MLwJS jYhJGxLâm 5MLwJSbỗng nhiMW8RBYên khẽ cườizF jYhJGxmột tMW8RBYiếng, czFhế nhạ5MLwJSo MW8RBYnhìn MW8RBYHạ TửjYhJGx 5MLwJSKình nói:“LjYhJGxão MW8RBYbà czFủa aMW8RBYnh đaMW8RBYng ghzFen, anh n5MLwJSên cazFo hứng,zF đắ5MLwJSc ý5MLwJS đi?”

“Đúng zFvậy, t5MLwJSôi mừ5MLwJSng đến nổijYhJGx sắMW8RBYp jYhJGxbay lêjYhJGxn 5MLwJS9 5MLwJStầng mây.jYhJGx” HạMW8RBY TửjYhJGx KjYhJGxình nhjYhJGxếch miệ5MLwJSng nóijYhJGx, 5MLwJSbộ dánjYhJGxg qjYhJGxuả tzFhật vui vẻMW8RBY khjYhJGxông thôi.

Phàn zFSở Ngữ5MLwJS lạiMW8RBY đỏzF mặt.

“3 ngườiMW8RBY c5MLwJShúng tôijYhJGx làMW8RBY bạn thờijYhJGx zFđại học.”zF Tầ5MLwJSn LzFạc LâmMW8RBY cưMW8RBYời nói.

Bạn MW8RBYthời đzFại họcMW8RBY? 5MLwJSThì zFra là thế.

Phàn SMW8RBYở MW8RBYNgữ zFrốt cụczF xóazF bỏ được5MLwJS ngMW8RBYhi n5MLwJSgờ t5MLwJSrong ljYhJGxòng nhMW8RBYưng lạijYhJGx cjYhJGxhứng minMW8RBYh được5MLwJS mộ5MLwJSt vijYhJGxệc đMW8RBYó lMW8RBYà zF— 5MLwJSngay từ đầujYhJGx a5MLwJSnh cũnzFg 5MLwJSđã ljYhJGxên kMW8RBYế hjYhJGxoạch tất5MLwJS jYhJGxcả, jYhJGxlàm chjYhJGxo 5MLwJScô ngơMW8RBY ng5MLwJSác jYhJGxrơi 5MLwJSvào czFạm 5MLwJSbẫy của aMW8RBYnh 5MLwJSmà khônjYhJGxg biết.

Anh thậ5MLwJSt MW8RBYsự rMW8RBYất MW8RBYti bỉ.

Nhưng là……zF 5MLwJSAiz, tạizF saoMW8RBY cô jYhJGxmột MW8RBYchút cũnMW8RBYg kzFhông czFảm tMW8RBYhấy chán5MLwJS ghétMW8RBY 5MLwJShoặc giậnMW8RBY anh?

Tình yê5MLwJSu thậtMW8RBY sựzF lzFàm cho cozFn ng5MLwJSười mMW8RBYù quáng.

Cũng mMW8RBYay sjYhJGxau bzFuổi ljYhJGxễ phát MW8RBY biểu lMW8RBYà ngàjYhJGxy nghjYhJGxỉ 5MLwJSnếu khônzFg PhàjYhJGxn sở5MLwJS NzFgữ jYhJGxthật đúngjYhJGx làMW8RBY jYhJGxkhông MW8RBYbiết nêMW8RBYn đốizF mặtjYhJGx với jYhJGx đồng nzFghiệp ởMW8RBY c5MLwJSông  jYhJGxty nh5MLwJSư thế5MLwJS nào.

Cô zFhoàn toà5MLwJSn khôjYhJGxng nghi jYhJGx ngờ cjYhJGxhuyện jYhJGxcô kếtzF hôzFn cùzFng ljYhJGxão bảnjYhJGx 5MLwJSsẽ tronMW8RBYg thờiMW8RBY gijYhJGxan ngắzFn nh5MLwJSất giống5MLwJS nhưMW8RBY lửa chzFáy lajYhJGxn tozFàn cô5MLwJSng t5MLwJSy, zFdù sa5MLwJSo đâyzF MW8RBYcũng zFlà côngzF MW8RBYty quzFan hệjYhJGx xãMW8RBY hội,jYhJGx jYhJGxtin zFtức đặc bijYhJGxệt 5MLwJSnhanh nhạy.

Aiz, cứ5MLwJS jYhJGxnghĩ jYhJGxđến th5MLwJSứ hzFai phải 5MLwJSđối mặtMW8RBY vớMW8RBYi m5MLwJSọi MW8RBYngười ởzF côngzF tzFy, cô5MLwJS liềnjYhJGx cjYhJGxảm thấyMW8RBY zFbi jYhJGxthương, 5MLwJSthật s5MLwJSự rấ5MLwJSt bi thương.

Nhịn khôzFng được,zF jYhJGxcô đánjYhJGxh người đàn5MLwJS ôMW8RBYng đang5MLwJS xjYhJGxem tạpjYhJGx jYhJGxchí MW8RBYở bê5MLwJSn jYhJGxcạnh mjYhJGxột cái.

“Ối! LãojYhJGx bà,MW8RBY MW8RBYem mjYhJGxuốn mMW8RBYưu sát zFchồng saojYhJGx?” MW8RBYHạ TửMW8RBY MW8RBYKình MW8RBYcố 5MLwJStình làmjYhJGx zFra vMW8RBYẻ đ5MLwJSau đớn.

Cô 5MLwJSgiả vMW8RBYờ nhjYhJGxư khôngzF n5MLwJSghe thấy, cũnjYhJGxg khôjYhJGxng 5MLwJSthèm l5MLwJSiếc nhìMW8RBYn anjYhJGxh, tiếMW8RBYp tzFục jYhJGxlàm jYhJGxnhư khô5MLwJSng nhìn5MLwJS thấyjYhJGx anjYhJGxh, nhìnzF về phí5MLwJSa trướMW8RBYc, ljYhJGxo lắn5MLwJSg ngàMW8RBYy thMW8RBYứ zFhai phảiMW8RBY đối5MLwJS mặtzF vớijYhJGx đjYhJGxồng nghiệzFp MW8RBYnhư thếjYhJGx nào.

“Ai, lMW8RBYão bàzF, eMW8RBYm sMW8RBYuy nghĩ 5MLwJS cái gìzF? TạjYhJGxi saMW8RBYo jYhJGxcả b5MLwJSuổi sánzFg ezFm cũMW8RBYng khônjYhJGxg nhìnMW8RBY 5MLwJSlão cônjYhJGxg MW8RBYtuấn MW8RBYsuất, gợijYhJGx cảMW8RBYm mị hoặ5MLwJSc jYhJGxcủa mMW8RBYình mjYhJGxột cáizF?” A5MLwJSnh bỗngzF nhijYhJGxên nhMW8RBYẹ jYhJGxnhàng xozFay mjYhJGxặt cMW8RBYủa 5MLwJScô jYhJGxđối diện mìnhjYhJGx,ra vẻ&nbszFp; đzFáng tjYhJGxhương, ôjYhJGxn n5MLwJShu hỏi.

“Còn khôMW8RBYng phải5MLwJS MW8RBYtại anh hại.5MLwJS” MW8RBYCô hunMW8RBYg 5MLwJShăng trừn5MLwJSg mjYhJGxắt nhìn5MLwJS MW8RBYanh mộtjYhJGx cázFi, zFnhịn khôjYhJGxng được5MLwJS lạizF đá5MLwJSnh a5MLwJSnh một cái.

“Ối!” jYhJGxAnh lạ5MLwJSi lầnjYhJGx nMW8RBYữa giả đajYhJGxu jYhJGxkêu rMW8RBYa MW8RBYtiếng,“Thì rjYhJGxa a5MLwJSnh cướzFi phảMW8RBYi jYhJGxmột lMW8RBYão bzFà bạjYhJGxo lựzFc nha.”

“Nếu e5MLwJSm lzFà  b5MLwJSạo lực jYhJGxlão b5MLwJSà jYhJGxvậy a5MLwJSnh czFhính jYhJGxlà tjYhJGxi zFbỉ ljYhJGxão czFông.” CjYhJGxô trừnzFg mắMW8RBYt nói.

“Hắc, zFlão zFbà, lãojYhJGx công jYhJGxcủa ejYhJGxm MW8RBYti bỉjYhJGx zFhồi nzFào? jYhJGxTa đượcjYhJGx zFcông nhậjYhJGxn l5MLwJSà chí5MLwJSnh nhjYhJGxân quânjYhJGx tửzF đ5MLwJSó nha5MLwJS.” AzFnh đem MW8RBYtạp chjYhJGxí zFđặt trjYhJGxên b5MLwJSàn tjYhJGxrà, zFnghiêm cjYhJGxhỉnh khángzF nghị.

“Chính nhâMW8RBYn qujYhJGxân 5MLwJStử sẽjYhJGx 5MLwJSvì thắng thujYhJGxa MW8RBYmà jYhJGxsử dụng5MLwJS thMW8RBYủ đoạn?”zF NózFi xzFong côjYhJGx cjYhJGxòn r5MLwJSõ zFràng chỉ5MLwJS MW8RBYra:“Đêm qua.”

“Em có5MLwJS biếjYhJGxt câujYhJGx zF“đại trượng 5MLwJSphu jYhJGxco đượjYhJGxc dã5MLwJSn được”5MLwJS ”MW8RBY ÝMW8RBY chính5MLwJS lzFà 5MLwJSthỉnh t5MLwJShoảng khô5MLwJSng 5MLwJSlàm chínzFh nhân quâzFn tửzF cũngzF đượcMW8RBY bởiMW8RBY v5MLwJSì aMW8RBYnh lzFà mộtMW8RBY 5MLwJSđại trư5MLwJSợng jYhJGxphu zFco đượcMW8RBY jYhJGxgiãn được.

Đối mặzFt vMW8RBYới người5MLwJS jYhJGxăn nói zFtrơn truzF, ngụy5MLwJS bMW8RBYiện zFthành tàiMW8RBY nhưMW8RBY H5MLwJSạ jYhJGxTử zFKình, 5MLwJSPhàn SjYhJGxở NgữjYhJGx cănzF bản5MLwJS kMW8RBYhông phải5MLwJS làzF đối tMW8RBYhủ cMW8RBYủa 5MLwJSanh, ngoàzFi việ5MLwJSc jYhJGxim lặng5MLwJS kh5MLwJSông njYhJGxói gMW8RBYì MW8RBYcô 5MLwJScũng chMW8RBYỉ c5MLwJSó thjYhJGxể zFtrừng MW8RBYanh, dùng s5MLwJSức trừ5MLwJSng 5MLwJSanh đMW8RBYể chốn5MLwJSg đỡ.

“Lão b5MLwJSà, zFlúc ejYhJGxm zFphẫn n5MLwJSộ trông jYhJGxthật đánjYhJGxg yêu.”5MLwJS zFAnh cười5MLwJS 5MLwJSkhẽ, kjYhJGxìm ljYhJGxòng khôMW8RBYng đượcMW8RBY cúMW8RBYi ngjYhJGxười 5MLwJShôn cMW8RBYô một chút.

“Uy, ejYhJGxm đa5MLwJSng zFtức giận.” zFCô trừngzF mắtzF nhìnjYhJGx anh.

“Lúc MW8RBYem tMW8RBYức giậnzF trông cũngzF tMW8RBYhật đjYhJGxáng yMW8RBYêu.” AjYhJGxnh làjYhJGxm 5MLwJSnhư khôn5MLwJSg nghMW8RBYe zFthấy jYhJGxlại hônzF cô.

“Uy!” CzFô đjYhJGxánh 5MLwJSanh một cá5MLwJSi, zFvừa bực5MLwJS mìzFnh vừa5MLwJS buMW8RBYồn cười,jYhJGx tMW8RBYhật làMW8RBY sắpzF kjYhJGxhông chị5MLwJSu nổizF anh.

“Anh zFyêu eMW8RBYm, 5MLwJSlão bà.”MW8RBY MW8RBYAnh bắt lấjYhJGxy 5MLwJStay côjYhJGx, mưMW8RBYời jYhJGxngón tzFay đanMW8RBY vàMW8RBYo nhauMW8RBY, thjYhJGxâm tjYhJGxình chzFân zFthành nói.

Mặt zFcủa 5MLwJScô jYhJGxđỏ hồng5MLwJS, nhịn khôMW8RBYng được5MLwJS liếzFc an5MLwJSh mộtzF cáMW8RBYi, MW8RBYlẩm bẩmjYhJGx nói:“AnhzF MW8RBYthật sự5MLwJS tjYhJGxhực t5MLwJSi bỉ,5MLwJS chỉjYhJGx bMW8RBYiết nói sazFng chuyMW8RBYện khác.”

“Ai, tấtMW8RBY cMW8RBYả zFđều là5MLwJS hiMW8RBYểu lầm, s5MLwJSao zFanh lạzFi jYhJGxnói sazFng chuyệnjYhJGx jYhJGxkhác 5MLwJSđược? zFBất jYhJGxquá,” zFAnh jYhJGxđột n5MLwJShiên tzFhay vjYhJGxẻ mặt zFđứng đắnjYhJGx nói5MLwJS, “AnjYhJGxh không5MLwJS ngạizF họcjYhJGx hỏzFi ngườijYhJGx kh5MLwJSác mộjYhJGxt chút,MW8RBY 5MLwJSchúng tjYhJGxa zFlúc njYhJGxãy đang thảozF jYhJGxluận jYhJGxvấn đzFề gì?5MLwJS AnjYhJGxh yêuMW8RBY ejYhJGxm 5MLwJSnhiều nhưMW8RBY thếjYhJGx nàozF saojYhJGx? ĐzFáp áMW8RBYn l5MLwJSà rjYhJGxất yêu, rấtMW8RBY yêu.”

Anh m5MLwJSặt dMW8RBYày 5MLwJStự zFhỏi tự đjYhJGxáp, khijYhJGxến cMW8RBYô nhịnMW8RBY khôngzF zFđược mỉMW8RBYm cười.

Cô thật sự,zF thật5MLwJS 5MLwJSsự chịuzF kh5MLwJSông nổizF azFnh, cũngMW8RBY chịuMW8RBY MW8RBYkhông nổijYhJGx chínzFh mìnhjYhJGx quázF yêu anMW8RBYh…… C5MLwJSảm 5MLwJSgiác nMW8RBYày 5MLwJScó jYhJGxchút hzFơi đájYhJGxng sợ.

“Làm sao vậy?”MW8RBY zFChú ýMW8RBY tjYhJGxhấy nụzF cườizF củaMW8RBY cô5MLwJS biến5MLwJS m5MLwJSất zFmột c5MLwJSách khôngMW8RBY bìnhMW8RBY thư5MLwJSờng, anh quaMW8RBYn tâ5MLwJSm 5MLwJSôn nMW8RBYhu hỏi.

“Chúng ta thậtMW8RBY sMW8RBYự zFcó thểzF zFyêu nhaMW8RBYu cả5MLwJS đ5MLwJSời, bạ5MLwJSch đầ5MLwJSu gjYhJGxiai lMW8RBYão zFsao?” C5MLwJSô zFhỏi anzFh, vzFẻ mặt MW8RBY lo lắngMW8RBY, khijYhJGxếp sMW8RBYự 5MLwJSvề tươMW8RBYng lai.

“Đương nhiên zFcó thểMW8RBY.” zFAnh kMW8RBYhông c5MLwJShút zFdo dMW8RBYự trảzF lời.

“Thật vậy sao5MLwJS?” CôzF phMW8RBYát hi5MLwJSện jYhJGxmình cà5MLwJSng ngà5MLwJSy càzFng yêuzF 5MLwJSanh vìjYhJGx vậzFy cànzFg cảm5MLwJS tMW8RBYhấy jYhJGxsợ hãi.

“Đương nhiên.” AzFnh nó5MLwJSi 5MLwJSnhư 5MLwJSđinh đóngjYhJGx cột,“MW8RBYChuyện khzFác kjYhJGxhông nóijYhJGx, chMW8RBYỉ zFcần nzFhìn bốzF mẹ của5MLwJS h5MLwJSai tazF, bọnMW8RBY 5MLwJShọ ch5MLwJSung t5MLwJSình yêjYhJGxu nhMW8RBYau zFmà chúnzFg MW8RBYta lMW8RBYại tjYhJGxhừa 5MLwJShưởng g5MLwJSien dzFi truyền zFcủa họzF zFvì vậyzF 5MLwJSchúng tzFa nhấtjYhJGx 5MLwJSđịnh czFó thểjYhJGx y5MLwJSêu nhajYhJGxu đến5MLwJS bạc5MLwJS đầu.”

Cách anh zFthuyết 5MLwJSphục làzFm 5MLwJScho cô5MLwJS buồnzF czFười nhưn5MLwJSg czFhỉ jYhJGxchốc lát5MLwJS 5MLwJSnó lMW8RBYại biế5MLwJSn mất.

“Còn chuyện g5MLwJSì sMW8RBYao?” MW8RBYtay anjYhJGxh chzFạm vàMW8RBYo mặtjYhJGx c5MLwJSô, k5MLwJSiên njYhJGxhẫn hỏiMW8RBY lzFại, ajYhJGxnh khônjYhJGxg thểMW8RBY chịu được5MLwJS kh5MLwJSi thấjYhJGxy cMW8RBYô buồn.

“Thứ hai kzFhi 5MLwJSđi 5MLwJSlàm, eMW8RBYm 5MLwJSnên làMW8RBYm cájYhJGxi gìzF b5MLwJSây giờ5MLwJS?” Cô5MLwJS nhjYhJGxăn m5MLwJSặt hỏzFi anh.

“Cái gì làmzF MW8RBYsao bâyMW8RBY giờ?zF” A5MLwJSnh khjYhJGxông hzFiểu côzF đajYhJGxng hỏizF cái5MLwJS gì.

Thứ hai ởjYhJGx cMW8RBYông jYhJGxty cjYhJGxó chuyệMW8RBYn gzFì mMW8RBYà 5MLwJSanh khjYhJGxông bzFiết jYhJGxsao? Hạ5MLwJS TMW8RBYử Kình5MLwJS jYhJGxsuy nghĩ.

“Chuyện chúng zFta kjYhJGxết hMW8RBYôn, đzFến thứzF jYhJGxhai nhấtzF định5MLwJS đãMW8RBY truyềMW8RBYn đzFến ta5MLwJSi MW8RBYmỗi ngườ5MLwJSi trjYhJGxong công jYhJGxty, đếnzF zFlúc MW8RBYđó e5MLwJSm nzFên đối5MLwJS mặtjYhJGx jYhJGxvới họzF 5MLwJSnhư thếzF nzFào đzFây?” PhàjYhJGxn SởMW8RBY N5MLwJSgữ khMW8RBYông chjYhJGxuyển mắt nhìnzF anMW8RBYh, không5MLwJS bijYhJGxết anjYhJGxh cjYhJGxó phMW8RBYải đan5MLwJSg g5MLwJSiả ngốcMW8RBY jYhJGxvới jYhJGxcô không.

“Thì ra MW8RBYlà chuyệnjYhJGx này.”

Nhìn anh rzFa zFvẻ đãjYhJGx zFhiểu lạijYhJGx cjYhJGxòn rzFất tjYhJGxhoải mzFái vujYhJGxi jYhJGxthích 5MLwJSlàm c5MLwJSho cjYhJGxô nhMW8RBYất 5MLwJSthời bố5MLwJSc hỏa.

“Đúng vậy, chínhMW8RBY là5MLwJS czFhuyện này!”jYhJGx CzFô trjYhJGxừng mắjYhJGxt nói,“MW8RBYAnh &njYhJGxbsp;nói nênMW8RBY làMW8RBYm gMW8RBYì bâyzF giờ?”

“Chỉ cần thoảizF 5MLwJSmái n5MLwJShận sự5MLwJS jYhJGxchúc phúcjYhJGx cMW8RBYủa mọijYhJGx người5MLwJS MW8RBYlà đượjYhJGxc rồi.”

“Anh nói thậtMW8RBY đơnjYhJGx giản.”MW8RBY CôjYhJGx MW8RBYgiận dỗ5MLwJSi đánzFh 5MLwJSanh mộtMW8RBY cái.

“Là em suzFy 5MLwJSnghĩ qjYhJGxuá phức5MLwJS tạp.zF EMW8RBYm rốMW8RBYt cuộcMW8RBY lMW8RBYo lắngjYhJGx zFcái jYhJGxgì, zFlão bàMW8RBY?” MW8RBYAnh kézFo jYhJGxcô vào tronjYhJGxg ljYhJGxòng, ôn5MLwJS nMW8RBYhu hỏi.

“Đại soái 5MLwJSca lãozF bảzFn cư5MLwJSới mộMW8RBYt zFnữ 5MLwJSthư kjYhJGxí trjYhJGxong côngzF t5MLwJSy, khôMW8RBYng bắtzF MW8RBYmắt, cájYhJGx tínMW8RBYh cứng nhắcjYhJGx cMW8RBYâu njYhJGxệ, khzFông jYhJGxlàm c5MLwJSho người5MLwJS khá5MLwJSc yêujYhJGx MW8RBYmếm, nếujYhJGx anMW8RBYh lzFà ngườijYhJGx đứnjYhJGxg xem5MLwJS, 5MLwJSanh sẽ ngMW8RBYhĩ nhzFư tzFhế nào?”

“Cô gái nàzFy MW8RBYthật jYhJGxlợi hạizF?” jYhJGxAnh hzFơi đ5MLwJSăm czFhiêu 5MLwJSliếc njYhJGxhìn c5MLwJSô mộtjYhJGx MW8RBYcái, zFsau đMW8RBYó thozFng thjYhJGxả nhíu 5MLwJSmày nói.

“Còn gì nữa?”

“Cô ta bijYhJGxết jYhJGxdùng jYhJGxmê thuậMW8RBYt, nếuzF zFkhông, MW8RBYcông pjYhJGxhu trMW8RBYên giưzFờng khẳngjYhJGx định5MLwJS đặcMW8RBY 5MLwJSbiệt tốt?” 5MLwJSAnh nMW8RBYhăn mặtjYhJGx zFnói tiếp.

Cô trừng zFmắt lzFiếc anMW8RBYh mộtjYhJGx cáiMW8RBY, nghMW8RBYiến rănzFg nMW8RBYghiến lợzFi hỏi:“MW8RBYCòn MW8RBYgì nữa?”

“Không biết c5MLwJSô tzFa làjYhJGxm nzFhư thMW8RBYế nàjYhJGxo MW8RBYmê hoặc5MLwJS jYhJGxrồi tjYhJGxrèo zFlên giư5MLwJSờng czFủa jYhJGxlão b5MLwJSản? jYhJGxLà lzFúc cùng5MLwJS lão bảzFn rzFa njYhJGxgoài côjYhJGxng MW8RBYtác, lừ5MLwJSa zFcho lão5MLwJS bản5MLwJS uố5MLwJSng MW8RBYsay làm5MLwJS r5MLwJSa nhữngzF chuyệnMW8RBY MW8RBYkhông tự 5MLwJSchủ đMW8RBYược sajYhJGxo? HajYhJGxy MW8RBYlà trực5MLwJS tjYhJGxiếp cư5MLwJSỡng épjYhJGx zFquan zFhệ, jYhJGxsau đó5MLwJS thàzFnh cjYhJGxông lMW8RBYấy tự sáMW8RBYt uMW8RBYy jYhJGxhiếp 5MLwJSbức hôn……”

“Uy!” Thấy 5MLwJSanh cMW8RBYàng nóijYhJGx càjYhJGxng ljYhJGxưu loáMW8RBYt, càzFng jYhJGxkhoa trương,zF Ph5MLwJSàn SjYhJGxở Ng5MLwJSữ nMW8RBYhịn khôMW8RBYng đjYhJGxược đánh a5MLwJSnh mộtzF chút.

“Đây không phảMW8RBYi l5MLwJSà zFsuy nghzFĩ c5MLwJSủa eMW8RBYm sao?MW8RBY” 5MLwJSAnh làjYhJGxm như5MLwJS vôzF tộ5MLwJSi nói.

“Em đang hjYhJGxỏi anzFh nghjYhJGxĩ nhMW8RBYư zFthế nào5MLwJS?” CôzF nói.

Anh im zFlặng jYhJGxtrong chzFốc látjYhJGx rồijYhJGx jYhJGxchăm chzFú nhì5MLwJSn zFcô, thozFng thảjYhJGx nói:“5MLwJSAnh sẽjYhJGx MW8RBYnghĩ đây nhấtzF đjYhJGxịnh làMW8RBY c5MLwJShân tình.”

Cô ngẩn MW8RBYra, khôn5MLwJSg thểzF dờiMW8RBY khỏijYhJGx đôijYhJGx mắMW8RBYt thâ5MLwJSm tình5MLwJS czFủa anh.

“Anh sẽ nghĩ……”MW8RBY MW8RBYAnh tiMW8RBYếp 5MLwJStục nói,“CôMW8RBY g5MLwJSái này5MLwJS njYhJGxhất 5MLwJSđịnh zFcó điểmjYhJGx đặ5MLwJSc 5MLwJSbiệt 5MLwJSnên đMW8RBYại soái cazF lão5MLwJS 5MLwJSbản kMW8RBYia mớMW8RBYi mêzF luyMW8RBYến, zFái MW8RBYmộ, không5MLwJS jYhJGxthể tựjYhJGx kìzFm chếzF màzF yzFêu cô5MLwJS ấy,zF sMW8RBYau đzFó còn cướizF làm5MLwJS v5MLwJSợ, đồngMW8RBY thzFời pMW8RBYhát th5MLwJSệ cả5MLwJS đờijYhJGx chỉzF nắMW8RBYm t5MLwJSay cMW8RBYô, zFcùng cô5MLwJS sốngMW8RBY jYhJGxđến đầu bạc.”

Trái tim củMW8RBYa côMW8RBY khô5MLwJSng zFtự chjYhJGxủ đượcjYhJGx đậpzF njYhJGxhanh lênzF, vì5MLwJS nhMW8RBYu tìn5MLwJSh tMW8RBYrong mzFắt anMW8RBYh vMW8RBYà những MW8RBYlời an5MLwJSh nózFi mà5MLwJS czFảm động.

“Lão công……”

Anh lấy ta5MLwJSy chzFe miệnMW8RBYg côjYhJGx lạijYhJGx, khôngMW8RBY ch5MLwJSo côzF jYhJGxmở mjYhJGxiệng nóijYhJGx cjYhJGxhuyện, muốnjYhJGx jYhJGxcô nghjYhJGxe anh nói.

“Lão bà, tạjYhJGxi sa5MLwJSo eMW8RBYm phMW8RBYải qua5MLwJSn tâmzF ngjYhJGxười khác5MLwJS nghzFĩ gì?zF” AnMW8RBYh châzFn thànhMW8RBY nhì5MLwJSn cMW8RBYô nói.“Người khácjYhJGx jYhJGxmuốn nghjYhJGxĩ như5MLwJS thếzF zFnào ljYhJGxà chuyệMW8RBYn củMW8RBYa h5MLwJSọ, k5MLwJShông lizFên quaMW8RBYn đến jYhJGx chúng tMW8RBYa, MW8RBYkhông phải5MLwJS saojYhJGx? GiốngzF nhưzF b5MLwJSa mẹMW8RBY eMW8RBYm, bọn5MLwJS họ5MLwJS czFhênh jYhJGxlệch tuổi5MLwJS 5MLwJStác nhất địnjYhJGxh cjYhJGxó nhiềujYhJGx ngườizF kjYhJGxhông xe5MLwJSm trMW8RBYọng 5MLwJSphải khônzFg? NhưMW8RBYng bọn5MLwJS h5MLwJSọ jYhJGxvẫn yêu5MLwJS nhazFu, vẫMW8RBYn hạnh phzFúc khôngMW8RBY phzFải sao?”

“Trọng điểm lzFà,” AzFnh nhấnzF mạnh5MLwJS.“Thân làzF lãoMW8RBY bjYhJGxản củazF côngzF tzFy, là5MLwJS người5MLwJS tr5MLwJSực tiếpMW8RBY phát MW8RBY lương jYhJGxcho jYhJGxnhân vi5MLwJSên, ljYhJGxão MW8RBYđại, ezFm thật5MLwJS sựMW8RBY chMW8RBYo r5MLwJSằng 5MLwJSanh szFẽ jYhJGxcho phép5MLwJS MW8RBYbọn họ5MLwJS vôzF lễ lãMW8RBYo với5MLwJS lãozF bjYhJGxản nương5MLwJS sao?”

Nghe thấy vậy,MW8RBY PhMW8RBYàn SởzF Ngữ5MLwJS nhịnzF không5MLwJS đượczF trjYhJGxừng 5MLwJSlớn hazFi mắt,jYhJGx jYhJGxđem t5MLwJSay anzFh lấyjYhJGx ra khỏijYhJGx miệngMW8RBY cô.

“Anh muốn zFlàm jYhJGxcái gì?”5MLwJS CôzF MW8RBYlo lắnzFg zFhỏi anh.

“Làm việc nên5MLwJS làm.”jYhJGx An5MLwJSh ôMW8RBYn 5MLwJSnhu cười.

“Việc gì 5MLwJSlà việ5MLwJSc nêjYhJGxn làm?jYhJGx” CzFô tiMW8RBYếp tục5MLwJS hỏi.

“Em muốn MW8RBYbiết njYhJGxhư jYhJGxvậy sao?”

“Em không hzFy vọngMW8RBY bởiMW8RBY v5MLwJSì ejYhJGxm zFmà làzFm MW8RBYcho bấzFt zFkì ngườMW8RBYi jYhJGxnào gặ5MLwJSp tazFi ương.”

“Đó không phải5MLwJS ljYhJGxà MW8RBYtai ương,jYhJGx phải5MLwJS nóiMW8RBY là5MLwJS gjYhJGxieo giójYhJGx gặtMW8RBY bảozF.” zFAnh cưjYhJGxời nózFi, nhưng giọnMW8RBYg điệujYhJGx cMW8RBYó mjYhJGxột ti5MLwJSa lMW8RBYãnh kh5MLwJSốc, giống5MLwJS MW8RBYnhư an5MLwJSh jYhJGxđã sớMW8RBYm quyếzFt tzFâm muzFốn giết5MLwJS không tha.

“Lão công.” CjYhJGxô nhíuzF 5MLwJSmày nhzFìn anh.

“Lão bà.” zFAnh mjYhJGxỉm cườiMW8RBY đáp5MLwJS lại.

“Lão công.” CôMW8RBY nzFhấn zFmạnh, tjYhJGxỏ vẻzF phản5MLwJS đối.

“Lão bà.” AnjYhJGxh 5MLwJStiếp zFtục mMW8RBYỉm zFcười MW8RBYmà chốnjYhJGxg đỡ.

“Mọi người đềujYhJGx làmMW8RBY việcjYhJGx với5MLwJS nhzFau nhiềuzF năjYhJGxm nhưMW8RBY vậyjYhJGx, anjYhJGxh có5MLwJS thểzF đồjYhJGxng ýjYhJGx MW8RBYvới zFem, đừng vì5MLwJS tzFình cảm5MLwJS cáMW8RBY jYhJGxnhân nhzFất t5MLwJShời jYhJGxmà phủ5MLwJSi bMW8RBYỏ n5MLwJShững cjYhJGxố gắng,5MLwJS zFhi s5MLwJSinh củMW8RBYa hzFọ 5MLwJScho 5MLwJScông ty nhữ5MLwJSng năzFm zFqua MW8RBYđược khôngjYhJGx?” CzFô jYhJGxgọn gàngjYhJGx jYhJGxdứt khoá5MLwJSt, thà5MLwJSnh th5MLwJSật nói.

“Em cũng biếjYhJGxt, đốijYhJGx vớizF nhữngMW8RBY MW8RBYcố gMW8RBYắng MW8RBYvà hzFi zFsinh của5MLwJS mọzFi ngườijYhJGx aMW8RBYnh đều5MLwJS thư5MLwJSởng zFcho họ xứng5MLwJS đángjYhJGx, chưaMW8RBY 5MLwJScó bạcMW8RBY đã5MLwJSi ngườizF nào.”

“Em biết, jYhJGxnhưng côngzF tMW8RBYy cjYhJGxó thể5MLwJS jYhJGxphát tMW8RBYriển mạnhMW8RBY mjYhJGxẽ, đứ5MLwJSng vMW8RBYững trMW8RBYong giMW8RBYới nàzFy đều5MLwJS có cônjYhJGxg củajYhJGx mzFọi 5MLwJSngười. CzFho jYhJGxnên đồngMW8RBY MW8RBYý vớiMW8RBY em5MLwJS, kh5MLwJSông czFần vzFì zFem làjYhJGxm MW8RBYkhó ng5MLwJSười njYhJGxào được 5MLwJSkhông?” CôjYhJGx zFcầu xin.

“Em mềm ljYhJGxòng n5MLwJShư 5MLwJSvậy lzFà 5MLwJSkhông MW8RBYđược.” AnMW8RBYh 5MLwJSthở dzFài lắcjYhJGx đ5MLwJSầu nói.

“Lão công……”

“Chuyện này anMW8RBYh khônzFg thMW8RBYể đồnjYhJGxg jYhJGxý jYhJGxvới em.”5MLwJS AnjYhJGxh zFnghiêm tú5MLwJSc lMW8RBYắc đầuMW8RBY nói,“LzFà nMW8RBYgười lãMW8RBYnh đạo quy5MLwJSết địnhMW8RBY 5MLwJSchính sácjYhJGxh củ5MLwJSa cjYhJGxông t5MLwJSy anjYhJGxh khôn5MLwJSg thMW8RBYể jYhJGxmềm lònjYhJGxg MW8RBYnhư phụ5MLwJS nữ.”

“Nhưng chuyện này……”

“Nghe anh nói5MLwJS hếMW8RBYt đã5MLwJS.” AnMW8RBYh MW8RBYôn nhzFu ngắ5MLwJSt lờMW8RBYi MW8RBYcô, vẻzF mặMW8RBYt vjYhJGxẫn 5MLwJSnghiêm t5MLwJSúc nzFhư vậy.

Phàn Sở NMW8RBYgữ zFbất đắcMW8RBY MW8RBYdĩ nhì5MLwJSn anhMW8RBY, MW8RBYkhông hiểjYhJGxu anjYhJGxh tạizF sMW8RBYao pzFhải cố5MLwJS chấpMW8RBY nMW8RBYhư thế?

Nếu đồng njYhJGxghiệp đối5MLwJS vớ5MLwJSi cMW8RBYô c5MLwJSó ýMW8RBY kiếjYhJGxn th5MLwJSì MW8RBYcũng là5MLwJS MW8RBYdo cMW8RBYô kMW8RBYhông đủ5MLwJS tiêzFu chuzFẩn, không zF thể zFtrách njYhJGxgười kjYhJGxhác, nếuzF MW8RBYanh bởijYhJGx vzFì MW8RBYcô màMW8RBY lạmMW8RBY dụng5MLwJS chứcMW8RBY qujYhJGxyền tzFrả thzFù đối phươngjYhJGx thìzF c5MLwJShỉ càn5MLwJSg jYhJGxlàm khjYhJGxó c5MLwJSô hơjYhJGxn mMW8RBYà jYhJGxthôi. ChẳngzF lẽjYhJGx a5MLwJSnh kjYhJGxhông hiểu?

“Nếu anh đãjYhJGx rjYhJGxa mMW8RBYột quyjYhJGxết địn5MLwJSh gìjYhJGx đójYhJGx t5MLwJShì khôngzF phảijYhJGx czFhỉ 5MLwJSvì mộtjYhJGx chuyện5MLwJS. KhônzFg phảijYhJGx chỉ mộtMW8RBY, 5MLwJScó nghĩMW8RBYa anMW8RBYh đãzF chMW8RBYo hMW8RBYọ c5MLwJSơ hMW8RBYội nhưnjYhJGxg hzFết lần5MLwJS nàMW8RBYy đ5MLwJSến lzFần khá5MLwJSc khzFông t5MLwJShay đổi, mzFột lầzFn lạijYhJGx m5MLwJSột lầnzF 5MLwJStái phzFạm, đốijYhJGx vớiMW8RBY những5MLwJS ngườizF n5MLwJShư vậy5MLwJS MW8RBYcho dùMW8RBY không 5MLwJSphải 5MLwJSvì zFem thMW8RBYì anjYhJGxh c5MLwJSũng phảijYhJGx MW8RBYvì czFông t5MLwJSy jYhJGxmà jYhJGxtrừng phạt.”zF An5MLwJSh tzFhật szFự zFnghiêm túc nói5MLwJS vớijYhJGx cô.

“Anh cam đoajYhJGxn zFsẽ khôngzF lấ5MLwJSy vzFiệc 5MLwJScông báoMW8RBY thzFù riêng?”jYhJGx CôzF nhì5MLwJSn an5MLwJSh đánhzF giá.zF jYhJGxVì sjYhJGxao côjYhJGx vẫn cả5MLwJSm thấzFy kzFhả nănMW8RBYg nàyjYhJGx rấtjYhJGx lớn?

“Ai, lão bjYhJGxà, 5MLwJSlão cjYhJGxông c5MLwJSủa eMW8RBYm làjYhJGx nzFgười jYhJGxkhông phMW8RBYân bi5MLwJSệt côzFng zFtư nhjYhJGxư jYhJGxvậy sao?”

Phàn Sở NzFgữ jYhJGxthành t5MLwJShật sujYhJGxy nghĩMW8RBY mộtjYhJGx lájYhJGxt rzFồi đMW8RBYưa zFra đápzF án.

“Phải.” Cô nói.

Hạ Tử Kình5MLwJS dởzF khócMW8RBY dở5MLwJS cười.

“Cám ơn ezFm ti5MLwJSn tưởng5MLwJS ajYhJGxnh nhưMW8RBY vậy,jYhJGx lãoMW8RBY 5MLwJSbà.” MW8RBYAnh cườjYhJGxi k5MLwJShổ mMW8RBYà nói.

“Lão công……”

“Được rồi, ngừnMW8RBYg.” MW8RBYAnh đột5MLwJS nhijYhJGxên MW8RBYngắt lờijYhJGx cô:“Chún5MLwJSg MW8RBYta kh5MLwJSông MW8RBYnên v5MLwJSì tryzFện c5MLwJSòn chzFưa có5MLwJS xảy jYhJGxra tMW8RBYranh luận5MLwJS khMW8RBYông thôi,MW8RBY nếujYhJGx jYhJGxlãng phíMW8RBY MW8RBYthời c5MLwJSho chuyện5MLwJS MW8RBYnày khônjYhJGxg bằMW8RBYng chújYhJGxng ta nMW8RBYên “jYhJGxvận động”5MLwJS một5MLwJS chút?”

Phàn Sở NgữjYhJGx mặtjYhJGx nzFhanh MW8RBYchóng đ5MLwJSỏ lên.

“Anh thật khônjYhJGxg đứMW8RBYng đắn!”MW8RBY CôjYhJGx mặt5MLwJS đỏMW8RBY tíaMW8RBY ta5MLwJSi trừngMW8RBY zFanh liếczF mắMW8RBYt mzFột cái.

“ “Vận độjYhJGxng” MW8RBYsao cózF 5MLwJSthể lzFà chu5MLwJSyện khôMW8RBYng đứMW8RBYng đắn,5MLwJS lãMW8RBYo jYhJGxbà? ViệcMW8RBY nàjYhJGxy lzFiên jYhJGxquan đến đờiMW8RBY zFsau củazF chúngzF ta5MLwJS, đâyMW8RBY lMW8RBYà chuyệnzF đứngjYhJGx jYhJGxđắn MW8RBYnhất czFũng quzFan trọzFng nhất.”jYhJGx Anh njYhJGxghiêm túcjYhJGx nói.

Phàn Sở NgjYhJGxữ hoàMW8RBYn toàjYhJGxn nójYhJGxi 5MLwJSkhông 5MLwJSra lời,zF chỉzF cjYhJGxó tjYhJGxhể xấuzF h5MLwJSổ trừng5MLwJS anMW8RBYh liếcjYhJGx MW8RBYmắt một zFcái, sa5MLwJSu đMW8RBYó quyếMW8RBYt địnjYhJGxh đứnMW8RBYg dậ5MLwJSy ch5MLwJSạy lấyjYhJGx người,jYhJGx khôn5MLwJSg đểjYhJGx jYhJGxý 5MLwJStới anh.

Dù MW8RBYsao cjYhJGxô 5MLwJSvĩnh viễnMW8RBY không 

thể nói lại5MLwJS anh.

Nhưng cô vừjYhJGxa mớzFi đứngMW8RBY lêMW8RBYn, ha5MLwJSi chjYhJGxân cònzF zFchưa đứngMW8RBY vMW8RBYững, đã5MLwJS bjYhJGxị azFnh MW8RBYkéo ngãMW8RBY ngồiMW8RBY MW8RBYlại sô pha.

“Uy!” Cô kházFng nMW8RBYghị quajYhJGxy đầuzF kêzFu lênMW8RBY, gzFiây tiếp5MLwJS 5MLwJStheo đãjYhJGx 5MLwJSbị 5MLwJSanh ázFp đảMW8RBYo jYhJGxở zFtrên sMW8RBYô pha.

Anh ở 5MLwJStrên ngjYhJGxười 5MLwJSmong MW8RBYchờ nhìnzF cô5MLwJS, nụMW8RBY cườizF gợzFi cảmzF mêMW8RBY h5MLwJSoặc, MW8RBYđôi MW8RBYmắt đenMW8RBY lấpzF lánh 5MLwJS tràn đầyjYhJGx tjYhJGxình 5MLwJSyêu jYhJGxvà k5MLwJShát zFvọng jYhJGxđối với5MLwJS cô.

Cô hô hzFấp MW8RBYkhó k5MLwJShăn, ti5MLwJSm đzFập nhanh.

Anh chậzFm rãiMW8RBY c5MLwJSúi jYhJGxngười hMW8RBYôn jYhJGxcô, nhMW8RBYẹ nhàjYhJGxng MW8RBYhôn đôijYhJGx mzFôi cMW8RBYô, gijYhJGxống n5MLwJShư thương tiếc lại giống như khiêu khích.

Hô hấp của cô không thể khống chế dần dần trở nên dồn dập, hai tay không tự chủ được chủ động đặt lên cổ anh, kéo anh ép xuống dưới làm cho nụ hôn càng ngày càng sâu.

Anh khẽ cười thành tiếng, thuận theo mong muốn của cô, đem lưỡi tiến vào trong miệng cô, nhiệt liệt mà cơ khát hôn cô, rồi sau đó đem cô tiến vào trong bể dục vọng, dìm ngập……