Lộc Đỉnh Ký - Hồi 236-P

Dọc đường Đông du, Quả La Văn lại tiếp được mật dụ của Nga hoàng trịnh trọng chỉ thị: Nếu cuộc đàm phán về cuộc giao thương với Trung Quốc mà thắng lợi thì dù có phải nhường thành Nhã Tát Khắc cho Trung Quốc cũng được, miễn làđừng để tổn thương đến uy danh Nga hoàng. Sứ giả còn bí mật đưa lễ vật đút lót đại biểu Trung Quốc.)Hoa Bá Tư Cơ nói:
- Công chúa điện hạ còn dặn tiểu nhân trình Trung Quốc tiểu hài đại nhân là
nếu làm xong đại sự, Công chúa điện hạ sẽ tặng lễ vật quý trọng. Ngoài ra còn
lựa mỹ nữ của mười nước là Đại Nga La Tư, Tiểu Nga La Tư, Bạch Nga La Tư, Kha Tát
Khắc, Thát Đát, Thụy Điển, Ba Tư, Ba Lan, Lập Đào Uyển, Đan Mạch mỗi nước một
cô, cô nào cô ấy đều nhỏ tuổi xinh đẹp và toàn là xử nữ chứ không phải quả phụ
đưa đến tặng cho Trung Quốc tiểu hài đại nhân.
Vi Tiểu Bảo cười khanh khách đáp:
- Hiện ta đã có bảy cô vợ mà mình ứng phó chưa được chu đáo, nếu lại thêm
mỹ nữ mười nước thì cái mạng của Trung Quốc tiểu hài đại nhân này đến phải ô hô
ai tai mất!
Hoa Bá Tư Cơ vội nói:
- Không phải đâu! Không phải đâu. Mười vị xử nữ xinh đẹp này, Công chúa
điện hạ chuẩn bị cả rồi. Chính mắt bọn tiểu nhân đã trông thấy, cô nào tướng mạo
cũng như bông mai côi, da mỡ như sữa bò, tiếng nói như dạ oanh.
Vi Tiểu Bảo trống ngực đánh thình thình hỏi:
- Công chúa điện hạ muốn ta làm việc gì?
Tề Lạc Nặc Phu đáp:
- Việc thứ nhất là hai nước hòa hiếu, hoạch định cương giới một cách công
bằng. Từ nay trở đi không xảy cuộc giao binh nữa.
Vi Tiểu Bảo tự nhủ:
- ý kiến của Hoàng đế cũng muốn như vậy. Việc này có thể làm được.
Nhưng gã chau mày hỏi:
- Phía Tây nước La Sát các ngươi có một nước Thụy... Thụy gì đó đã phái sứ
giả đến yêu cầu Trung Quốc chúng ta đồng thời ra quân giáp công La Sát cả hai
mặt Đông và Tây để chia đôi giang sơn của các ngươi. Khi đó thì những gì Đại NgaLa Tư, Tiểu Nga La Tư, bất dại bất diểu Trung Nga La Tư, Hắc Nga La Tư, Bạch Nga La Tư, Ngũ Hoa Thập Sắc Nga La Tư chẳng thiếu gì giai nhân mỹ nữ, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chẳng cần phải Công chúa điện hạ của các ngươi đưa tặng nữa.
Huống chi mỗi thứ chỉ đưa tặng có một cô là keo kiệt quá!
Hai tên đội trưởng La Sát nghe Vi Tiểu Bảo nói vậy không khỏi giật mình kinh
hãi.
Hồi ấy, Quốc Vương nước Thụy Điển là Lý đệ thập bát mới lên ngôi là một vị
anh quân niên thiếu, chỉnh đốn quân cơ, sửa sang võ bị, có ý muốn khởi binh đánh
La Sát. Bọn văn võ đại thần ở triều đình Mạc Tư Khoa đều lấy làm lo lắng, vì ngày
ngày cho đại đội binh mã không ngớt kéo qua mặt Đông. Chẳng ngờ Thụy Điển lại
toan tính đến việc liên minh với Trung Quốc. La Sát tuy cường thịnh, nhưng hai
mặt trước sau đều thụ địch thì đại cuộc tất lâm nguy.
Vi Tiểu Bảo nhìn mặt Hoa Bá Tư Cơ và Tề Lạc Nặc Phu biết là mình đánh đòn
gió đã sinh hiệu lực, liền nói tiếp:
- Nhưng giữa ta và Công chúa điện hạ là chỗ hảo bằng hữu tâm đầu ý hợp thì
khi nào còn nhận lời đề nghị của bọn man tử nước Thụy gì gì đó? Hiện giờ Trung
Quốc Hoàng đế chưa quyết định chủ ý, nếu quả nước La Sát thành tâm cầu hòa
thì ta đuổi sứ giả nước Thụy gì đó về.
Hai tên đội trưởng cả mừng vội đáp:
- Nước La Sát rất mực chân thành, tuyệt chẳng có điều chi giả dối. Xin Trung
Quốc tiểu hài đại nhân đuổi ngay sứ giả Thụy Điển về nước, hay chặt đầu hắn đi
càng tốt.
Vi Tiểu Bảo lắc đầu nói:
- Việc chặt đầu sứ giả thì không được đâu. Huống chi hắn lại đưa tặng ta rất
nhiều kim cương bảo thạch và mỹ nữ mười mấy nước thì làm sao chém chết hắn cho
đành? Có đúng thế không?
Hai tên đội trưởng luôn miệng khen phải. Chúng nghĩ thầm:
- Té ra nước Thụy Điển cố ý giao hảo với Trung Quốc. Họ thả vỏ quít trước
rồi ăn mắm rươi sau. Thủ đoạn của họ còn sáng nước hơn mình.Rồi chúng tự nhủ:
- May mà gã Trung Quốc tiểu hài đại nhân này giao hảo với Công chúa nhà
mình, không thì vụ này thật nát bét, khó bề vãn hồi được.
Vi Tiểu Bảo lại hỏi:
- Công chúa còn muốn ta làm việc gì nữa?
Hoa Bá Tư Cơ mỉm cười đáp:
- Công chúa điện hạ chân thành mời Trung Quốc tiểu hài đại nhân tới điện
Cẩm Linh thành Mạc Tư Khoa để cùng bàn việc trong tẩm thất.
Vi Tiểu Bảo bật tiếng cười khành khạch bụng bảo dạ:
- Đây lại là món mê thang của La Sát hay gọi tắt là La Sát thang cho tiện, La
Sát thang ăn được nhưng không thể tin được.
Gã cười nói:
- Té ra bọn đàn ông La Sát toàn là đồ bỏ.
Tề Lạc Nặc Phu mỉm cười đáp:
- Chẳng phải đàn ông La Sát toàn là đồ vô dụng, nhưng Công chúa điện hạ
đặc biệt tưởng niệm Trung Quốc tiểu hài đại nhân.
Vi Tiểu Bảo lẩm bẩm:
- Lại thêm một chén La Sát thang nữa.
Gã liền hỏi:
- Chỉ có vậy thôi, không còn việc gì nữa chứ?
Hoa Bá Tư Cơ đáp:
- Công chúa thỉnh cầu Trung Quốc Hoàng đế bệ hạ chuẩn cho các nhà buôn
hai nước được đi lại tự do thông thương.
Tề Lạc Nặc Phu nói theo:
- Một khi thương nhân hai nước đi lại thường xuyên, Công chúa thời thường
có thể viết thư, đưa lễ gửi sang cho đại nhân.Vi Tiểu Bảo mắng thầm:
- Con mẹ nó! Lại thêm một chén La Sát thang nữa.
Gã liền hỏi:
- Ngươi nói thế thì hai nước giao thương là làm việc riêng cho Công chúa hay
sao?
Tề Lạc Nặc Phu đáp:
- Dạ dạ! Hoàn toàn vì Trung Quốc tiểu hài đại nhân.
Vi Tiểu Bảo nói:
- Hiện giờ ta không còn là trẻ nít, các ngươi không được xưng hô Trung
Quốc tiểu hài gì gì đó.
Hai tên liền khom lưng hô:
- Dạ dạ! Trung Quốc đại nhân các hạ.
Vi Tiểu Bảo mỉm cười đáp:
- Được rồi! Các ngươi hãy lui về nghỉ ngơi. Bọn ta sẽ đến Ni Bố Sở. Các
ngươi cùng theo đi là xong.
Hai tên kinh hãi đưa mắt nhìn nhau tự hỏi:
- Đại quân Trung Quốc kéo đến Ni Bố Sở làm gì? Chẳng lẽ họ lại đánh
thành?
Vi Tiểu Bảo nói tiếp:
- Các ngươi cứ yên lòng. Ta đã nhận lời với Công chúa là hai nước hòa hiếu,
không còn chuyện giao tranh nữa.
Hai tên khom lưng nói:
- Đa ta Trung Quốc tiểu... à quên... đại nhân các hạ.
Hoa Bá Tư Cơ lại nói:
- Công chúa nghe nói những cầu ở Trung Quốc xây cất rất hay. Bất luận
trường giang đại hà đều dùng đá lớn để bắc cầu. Phía dưới không cần thạch trụ,
kiều đôn. Công chúa đem lòng yêu mến Trung Quốc đại nhân các hạ, nên ưu thíchcả những cái gì của Trung Quốc. Điện hạ xin đại nhân phái mấy tên thợ giỏi
chuyên nghiệp bắc cầu qua Mạc Tư Khoa để dựng mấy tòa thạch kiểu thuần kỳ.
Hàng ngày Công chúa điện hạ ra chơi thạch kiều Trung Quốc, đi lại tản bộ trên
cầu cũng như hàng ngày được thấy mặt đại nhân các hạ.
Vi Tiểu Bảo lẩm bẩm:
- La Sát thang đưa hết chén này đến chén khác, ta mà ăn mãi vào tất phải ộc
ra mất. Tại sao Công chúa La Sát lại đặc biệt thẩm mỹ những tòa thạch kiều của
Trung Quốc? Trong vụ này tất có điều chi ngoắt ngoéo. Ta không thể để mắc
vào cạm bẫy của hồ ly tinh nước La Sát.
Gã liền đáp:
- Công chúa mà tưởng niệm ta cũng bất tất phải bắc cầu đá cho tốn nhiều
công trình. Ta tặng nàng mấy tấm chăn bông và gối đầu ở Trung Quốc là đủ. Khi
nàng ngủ cứ ôm chăn và gối của ta thì cũng như nàng ngủ chung với Trung Quốc
đại nhân các hạ.
Hai tên đội trưởng La Sát đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt đều ra chiều bẽn lẽn.
Tề Lạc Nặc Phu ngập ngừng nói:
- Cái đó... dường như...
Hoa Bá Tư Cơ đầu óc linh hoạt hơn, liền đỡ lời:
- Chủ ý của đại nhân các hạ rất cao minh. Chăn gối Trung Quốc do bọn tiểu
nhân đưa về để Công chúa điện hạ không ôm Trung Quốc đại nhân các hạ thì ôm
chăn gối Trung Quốc cũng hay rồi. Có điều chăn gối chỉ được mấy năm là rách
nát, chẳng thể kiên cố bằng cầu đá. Vậy xin đại nhân phái mấy kỹ sư qua dựng
thạch kiều mới là tuyệt diệu.
Vi Tiểu Bảo nghe giọng lưỡi hai tên đội trưởng La Sát rất tha thiết về việc
phái kỹ sư đi bắc cầu, liền nghi là chúng có âm mưu ngụy kế. Gã chưa hiểu thời
bấy giờ kỹ thuật bắc cầu của Trung Quốc đứng vào bậc nhất thiên hạ. Người
ngoại quốc đến Trung Hoa thấy những cây thạch kiều hùng vĩ đều tấm tắc khen là
kỳ dị. Ai cũng tán thưởng không ngớt. Họ tự hỏi:- Những cây thạch kiều ở đáy dưới không có cột chống mà sao bắc qua sông
được? Thật là thần diệu khôn lường!
Người La Sát cũng mong học được phương pháp bắc cầu bằng cách này, vì
họ rất ca ngợi môn kỹ thuật về khoa học của Trung Quốc mà thôi, chứ chẳng có
âm mưu nào khác.
(Lời chú của tác giả:
"Năm Khang Hy thứ 15 những Nga phái Tư Ba Tháp Lôi (N. G. Spatinary) làm
khâm sai, đem theo những chuyên gia về bảo thạch, chuyên gia về dược tài đến
Bắc Kinh, đưa ra mấy khoản yêu cầu.
Trong những khoản này có một điều xin chuẩn cho nước Nga được mượn kỹ
sư bắc cầu của Trung Hoa.
Viên Khâm sai La Sát vì không chịu quỳ xuống dập đầu trước mặt Hoàng đế
Trung Quốc nên bị Thanh đình đuổi về nước.")
Vi Tiểu Bảo bụng bảo dạ:
- Những tên này đòi hỏi hết điều nọ đến điều kia. Chúng càng đòi hỏi, ta
càng không chịu ưng thuận.
Gã liền nói:
- Ta biết rồi. Các ngươi hãy lui ra.
Hai tên đội trưởng không dám nói gì nữa. Chúng thi lễ rồi rút lui.
Đại quân lên đường tiến về phía Tây, một hôm đến gần thành Ni Bố Sở.
Khâm sai đại thần nước La Sát là Phi Yến Đa La được tin báo đại quân bên
Thanh kéo đến không khỏi giật mình kinh hãi. Y vội viết thư sang xin quân Thanh
đồn trú ở ngoài rồi y lập tức đến tương hội.
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Bất tất phải khách sáo. Cứ để bọn ta đến chào khách là được.
Quân Thanh rầm rầm rộ rộ kéo đến tận chân thành Ni Bố Sở.
Bọn Bằng Xuân, Tát Bố Tố, Mã Lạt chia lấy ba đội nhân mã đi quanh giữ ba
mặt Bắc, Tây, Nam thành Ni Bố Sở, đóng trên những yếu đạo để ngăn chặn đườngrút lui của quân La Sát trong thành, lại cản trở cả đường viện binh của quân tiếp
viện từ mặt Tây kéo đến.
Vi Tiểu Bảo, Sách Ngạch Đồ cùng bọn Đông Quốc Cương thống lĩnh trung
quân đồn trú ở ngoài thành phía Đông.
Trung quân bắn pháo thay phiên. Bốn mặt cũng nổi hiệu súng vang rền.
Các đại thần và quan quân La Sát trong thành Ni Bố Sở thấy quân Thanh tập
hợp đông như kiến, khí thế rất là hùng dũng, không khỏi khiếp sợ.
Phi Yến Đa La liền sắp sửa lễ vật phái người đưa đến doanh trướng quân
Thanh và đệ thư lên khâm sai đại thần Trung Quốc.
Trong thư nói: Hoàng đế hai nước đã quyết định bãi binh nghị hòa, vậy cuộc
hội ngộ này chuyên về việc kiềm đính hòa ước. Quân đội hai bên không nên gần
nhau quá để tránh khỏi xảy cuộc xung đột bất ngờ, có thể đưa đến chỗ tổn
thương tình giao hảo giữa hai nước.
Vi Tiểu Bảo cùng các đại thần thương nghị, đều nói: Trung Hoa là thượng
quốc không xử sự ngang trái, cần giữ điều tiên lễ hậu binh.
Vi Tiểu Bảo liền hạ lệnh lui binh mấy dặm, đồn trú ở phía Đông sông Thân
Nhĩ Khắc. Đồng thời gã ra lệnh cho ba cánh quân đóng ở ba mặt Bắc, Tây, Nam
cũng rút vào trong núi chờ đợi.
Phi Yến Đa La thấy quân Thanh triệt thoái mới hơi yên dạ. Y lại viết văn thư
đưa ra bốn điều kiện về cuộc tương hội.
Điều thứ nhất: Cuộc hội kiến diễn ra tại khu vực giữa thành Ni Bố Sở và sông
Thập Nhĩ Khắc.
Điều thứ hai: Ngày hội kiến, Khâm sai hai nước đều đêm bốn chục tùy viên.
Điều thứ ba: Hai nước đều giàn hàng năm trăm quân. Quân Nga sắp hàng ở
dưới chân thành. Quân Thanh sắp hàng ở bờ sông.
Điều thứ tư: Hai nước đều đem kèm đội vệ binh gồm hai trăm sáu chục người.
Ngoài đao kiếm, vệ binh không được mang một thứ vũ khí nào khác.
Sở dĩ bên La Sát phải đưa bốn điều đề nghị này vì uy thế quân Thanh rất
lớn mà quân Nga ít người. Nếu không hạn chế nhân số thì bên Nga lâm vào tình thếhạ phong. Mặt khác võ khí quân La Sát lợi hại hơn quân Thanh mà không hạn chế
khí giới thì quân Nga lại chiếm thế thượng phong, chắc đối phương không chịu. Vì
vậy, họ đề nghị trước là khôn và quy định vệ binh chỉ được mang theo đao kiếm.
Vi Tiểu Bảo sau khi thương nghị với các đại thần, nhận thấy đề nghị này có
thể theo được, liền tiếp nhận ngay.
Ngay đêm hôm ấy, Vi Tiểu Bảo phái thân binh dựng doanh trướng để làm hội
sở.
Sáng sớm hôm sau, bọn Vi Tiểu Bảo, Sách Ngạch Đồ, Đông Quốc Cương
dẫn hai trăm sáu chục tên quân đằng bài đến hội sở.
Bỗng thấy cử thành Ni Bố Sở mở rộng, hơn hai trăm quân kỵ Kha Tát Khắc
đều cầm trường đao hộ vệ cho quan viên La Sát đến hội sở.
Đội kỵ binh này người cao ngựa lớn, oai phong lẫm liệt. Còn quân đằng bài
bên Thanh đều là bộ binh, coi về ngoài không hùng dũng bằng quân La Sát.