Lộc Đỉnh Ký - Hồi 196-P2

Vi Xuân Phương không biết con mình đã làm quan to, bà cho là gã cờ gian
bạc lận được một món tiền lớn. Bà nghe gã nói muốn đón mình về Bắc Kinh an
hưởng phú quý, liền lắc đầu đáp:
-Tiền cờ bạc nay được mai thua. Ta theo ngươi đến Bắc Kinh rồi ngươi thua
hết sạch sành sanh, có khi phải đem bán lão nương vào nhà chứa cũng chưa biết
chừng. Lão nương làm ăn ở Dương Châu đã quen rồi và dễ chịu hơn. Bây giờ lên
Bắc Kinh nghe người ta nói tiếng trọ trẹ theo lối quan thoại, lão nương khó mà
hiểu được.
Vi Tiểu Bảo cười nói:
-Má má cứ yên trí đi, không phải lo lắng chi cả. Đến Bắc Kinh rồi má má được
ăn sung mặc sướng, ăn toàn cao lương mỹ vị, mặc toàn theo lụa lượt là, lại có nha
đầu, lẫu ẩu hầu hạ, chẳng phải làm một việc gì. Tiền bạc của hài nhi hiện nay đánh
bạc suốt đời cũng không thua hết.
Vi Xuân Phương lắc đầu quầy quậy đáp:
-¡n rồi ngồi không lại càng buồn chết người. Còn kẻ hầu người hạ thì lão
nương không có phúc phận để mà thừa hưởng. Lão nương đến Bắc Kinh thì chỉ
không đầy ba ngày là muốn bỏ đi.
Vi Tiểu Bảo đã biết tính nết mẫu thân, gã cũng nghĩ rằng nếu ăn rồi ngồi rú
rú trong phòng viện rộng thênh thang quả là vô vị thật.
Gã liền lấy ra một tập ngân phiếu cộng năm vạn lạng bạc đưa cho mẫu thân,
nói:
-Má má! Má má dùng số tiền này để mua lại viện Lệ xuân tự mình đúng làm chủ
nhân.
Gã dừng lại một chút rồi tiếp:-Hài nhi tìm mua thêm cho má má ba kỹ viện nữa để mở Lệ Hạ viện, Lệ Thu
viện, Lệ Đông viện. Thế mà một năm bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông đều được phát
tài.
Vi Xuân Phương không hoài bão chí lớn, bà cười đáp:
-Ta đi kêu người coi lại xem tập ngân phiếu này là chân hay giả đã. Nếu đúng
của thật đổi được tiền thì lão nương mở một viện nho nhỏ cũng đủ thỏa mãn rồi.
Còn muốn mở lớn thì chờ ngươi trưởng thành sẽ liệu.
Vi Tiểu Bảo cười rồi đưa mẫu thân ra về.
Vi Xuân Phương ra đến cửa, dừng bước lại khẽ hỏi:
-Tiểu Bảo! Ngươi làm gì mà lắm tiền thế? Có phải ngươi đi ăn cắp của người
ta không?
Vi Tiểu Bảo lấy bốn hạt xúc xắc trong túi áo ra, miệng hô:
-Mãn đường hồng!
Gã gieo bộ xúc xắc xuống bàn. Quả nhiên con nào cũng hướng mặt "tứ
điểm" lên.
Vi Xuân Phương mừng rỡ vô cùng. Bây giờ bà mới yên lòng cười nói:
-Thằng láu cá này đã có bảnh lãnh về nghề bạc bịp thì không bao giờ thua
hết tiền thật.
Dứt lời bà thoăn thoắt đi ngay.
Lúc này các văn võ quan viên thành Dương Châu đã đứng sắp theo thứ tự ở
ngoài sảnh đường để đón chờ Khâm sai đại nhân.
Người nào cũng đưa một phần lễ trọng để tiễn chân.
Dương Châu là đất bờ xôi ruộng mật. Ai đến làm quan ở đây cũng không
mong thăng quan để khỏi phải chuyển đi nơi khác. Họ chỉ cần Khâm sai đại nhân
về tới Bắc Kinh nói mấy câu tử tế, để được ở lại Dương Châu làm thêm mấy năm là
trong lòng thỏa mãn lắm rồi.
Tổng đốc và Tuần phủ dĩ nhiên phần nghi trình càng long trọng hơn.Việc miễn lương tiền cho nhân dân phủ Dương Châu dĩ nhiên có phần khấu
trừ cho những tay kinh doanh. Vi Tiểu Bảo không kịp tự mình biện sự, nhưng Tổng
đốc, Tuần phủ đã đem phần đáng được khấu trừ dâng lên một cách ổn thỏa.
Vi Tiểu Bảo đem một số võ tướng cùng kẻ thân tùy, người nào cũng được dự
phần lễ hậu.
Viên Tuần phủ đã viết xong tấu chương để Vi Tiểu Bảo điện tâu Hoàng đế.
Trong bản tấu chương nói tỷ mỉ những công cuộc ngấm ngầm thám phỏng và công
nhiên tra xét. Khâm sai phải dấn thân vào nơi hiểm địa mới khám phá ra được
những hành động của Ngô Tam Quế. Trong tấu chương còn khoa trương những mật
mưu của Ngô Chi Vinh mà Tuần phủ và Tổng đốc đã phụ giúp và đáng được hưởng
công lao đôi chút.
Tuần phủ lại nói:
-Nay Hoàng thượng hưng binh đánh dẹp nghịch tặc Ngô Tam Quế, đáng tiếc
ty chức là văn quan, không thể ra trận giết giặc. Trong vòng mười ngày ty chức sẽ
áp giải lương thực đưa đến Hồ Nam để Hoàng thượng xử dụng.
Vi Tiểu Bảo vui mừng đáp:
-Đại quân chưa tới nơi đã sẵn sàng lương thảo là hay lắm! Các huynh lo nghĩ
chu đáo như vậy, nhất định sẽ làm cho Hoàng thượng được hài lòng.
Hôm sau Vi Tiểu Bảo cùng bọn tùy tùng và binh mã lên đường áp giải cả Ngô
Chi Vinh và Mao Đông Châu dời khỏi Dương Châu trở về Bắc Kinh.
Vì Đức vua ban thượng dụ tuyên triệu khẩn cấp nên đoàn người ngựa không
dám chần chờ ở dọc đường, bỏ mất cơ hội thâu lượm lễ vật trong hậu cùng của
đút.
Trong khi đi đường, Vi Tiểu Bảo được tin Ngô Tam Quế khởi binh rồi, đề
đốc Vân Nam là Trương Quế Trụ. Tuần Phủ Quý là Tào Thân Cát đề đốc là Lý Bản
Thâm đều phụ giúp Ngô Tam Quế. Tổng đốc Vân Quý là Cam Văn Côn tự sát.
Một hôm đi tới địa giới tỉnh Sơn Đông thì thấy chiếu văn của Vua Khang Hy
thống trách Ngô Tam Quế.
Địa phương quan sao bảng văn trình lên Khâm sai đại thần.Vi Tiểu Bảo kêu sư gia đọc chiếu văn và giải thích.
Sư gia liền đọc chiếu:
"Tên nghịch tặc Ngô Tam Quế lâm vào bước đường cùng chạy đến quy thuận.
Đức thế tổ Chương hoàng đế nghĩ tình hắn tâm đầu hàng, trao cho nắm giữ binh
quyền lại phong vương tước. Hắn đã minh thệ buộc mình vào với sơn hà. Những
tướng thuộc hạ của hắn cũng được phong quan đời đời hưởng lộc. Đức thế tổ đối
với hắn như vậy tưởng là ơn đức tầy non"
"Ngô Tam Quế trọng trấn đất Điền Nam được triều đình dốc lòng tin cậy. Khi
trẫm lên ngôi lại đặc biệt thăng cho hắn làm Thân vương, coi chẳng khác kẻ tâm
phúc, ủy thác giữ vững thành trì. Lòng ưu ái đến thế là cùng cực, cổ kim hãn hữu"
Vi Tiểu Bảo nghe đọc đọan chiếu này cùng những lời giải thích của gia sư, gã
không ngớt lẩm nhẩm gật đầu nói:
Đức Hoàng thượng đối đãi với tên phản tặc này như vậy qủa là trọng hậu,
tuyện không nói quá chút nào. Nhưng ta đây đối với Hoàng thượng dốc lòng hai
chữ trung trinh mà mới được phong tước Bá. Từ tước Bá lên đến thân vương còn
cách một đoạn đường dài.
Gia sư lại đọc tiếp:
"Ai ngờ Ngô Tam Quế tính nết kỳ khôi, đầy lòng man trá. Hắn được sủng ái,
sinh ra kiêu ngạo, ngấm ngầm mưu đồ phản nghịch".
"Tháng bảy năm nay hắn thỉnh cầu di chuyển về nơi khác. Trẫm tưởng rằng lời
thỉnh cầu của hắn do lòng thành thực, lại nghĩ tới hắn tuổi già suy nhược mà thầy
trò hắn viễn tú xa xăm đã lâu ngày nên phê chuẩn cho hắn toại nguyện đặng nghỉ
ngơi trong lúc tuổi già. Đồng thời trẫm sức cho các chức ty địa phương phải sắp
đặt chu đáo, khỏi gây xáo trộn".
"Trẫm lại đặc biệt phái đại thần đến nơi để đọc chỉ dụ tuyên lời ủy lạo".
"Tóm lại, trẫm đối với Ngô Tam Quế hết lòng hết dạ về đủ mọi phương diện,
không còn thế nào làm hơn được nữa".
"Mới đây Tổng đốc Xuyên Hồ là Thái Dục Vinh tâu rằng:"Ngô Tam Quế làm điều phản bạn, vong ân phụ nghĩa mấy đời triều đình đã
chí tình trọng hậu với hắn. Nhất đán hắn ỷ thế mạnh của loại diều hâu làm điều
hung nghịch khiến cho trăm họ lầm than, quỷ thần cũng phải phẫn nộ, phép nước
không thể dung tha".
Vi Tiểu Bảo nghe đọc một câu lại ca ngợi một câu. Gã nói:
-Đức Hoàng thượng khoan hồng đại độ. Ngô Tam Quế làm điều vô thiên vô
phép mà ngày không chưởi bới con bà nó, vẫn dùng lời lịch sự. Thật là môt đấng
nhân quân.
Bọn Trương Dũng, Vương Tiến Bảo, Triệu Lương Đống, Tôn Tư Khắc và anh
em Thiên Địa Hội đứng nghe, đều nghĩ thầm:
Trong chiếu văn chỉ nói đến Hoàng đế đối đãi với Ngô Tam Quế rất mực ưu
đãi và trách hắn vong ân bội nghĩa, tuyệt không nhắc đến kẻ Mãn người Hán mà
cũng không đề cập tới việc hắn sát hại vương thất Minh triều thì thật là cao minh.
Có thế mới khiến cho thiên hạ đều giác ngộ việc Ngô Tam Quế tạo phản là hành
động không thể tha thứ được.
Sư gia tiếp tục đọc xuống dưới. Phần này chỉ khuyên nhủ quan địa phương
không được theo hùa nghịch tặc. Cả những ai đã lầm theo tặc đảng thì mau mau
hối cải trở về quy thuận sẽ được triều đình bỏ đi không xét lỗi lầm. Bất luận
những người họ hàng thân thích nào với Ngô Tam Quế làm quan ở các tính, nhất
luật không bị liên quan.
Trong chỉ dụ còn nói:
"Ai có tài bắt được Ngô Tam Quế nạp ở quân trung sẽ được phong tước
thay cho hắn. Còn những người hoặc bắt hoặc giết nghịch đảng, hoặc đem binh
mã cùng thành trì của chúng quy thuận triều đình sẽ luận công thăng thưởng.
Quyết không sai lời".
Vi Tiểu Bảo nghe đoạn chót gia sư giải thích:
-Hoàng thượng đã ưng thuận cho ai bắt buộc Ngô Tam Quế đem vào quân
trướng là ngài phong cho chức Bình Tây Thân Vương.
Gã không khỏi ngứa ngáy trong lòng, quay lại ngó bọn Từ Thiên Xuyên nói:-Chúng ta đi bắt Ngô Tam Quế để làm Bình Tây Vương môt phen kể ra cũng
thú.
Quần hùng đều khen phải.
Bọn võ tướng Trương Dũng nghĩ thầm trong bụng:
-Dưới trướng Ngô Tam Quế rất nhiều binh hùng tướng mạnh bắt hắn đâu phải
chuyện dễ dàng?
Bọn Tứ Thiên Xuyên lại nghĩ khác:
-Bọn ta có giết Ngô Tam Quế cũng chỉ vì hắn làm nghiêng ngửa giang sơn của
người Hán chứ đâu phải vì Hoàng đế Thát Đát mà ra sức?
Vi Tiểu Bảo nghe được chiếu văn xong liền hạ lệnh lên đường lập tức. Gã
chỉ mong về tới Bắc Kinh cho sớm, vì gã sợ về chậm sẽ có người đoạt mất công
đầu này. Ai mà bắt được Ngô Tam Quế thì chức Bình Tây Vương không về tay gã
nữa.
Dọc đường không có sự gì xảy ra. Một hôm về tới Hương Hà gần Bắc Kinh.
Vi Tiểu Bảo dặn bọn Trương Dũng thống lãnh đại đội ở đại đây chờ đợi. Gã cùng
Song Nhi và quần hùng Thiên Địa Hội áp giải Ngô Chi Vinh rẽ về hướng Tây Nam.
Tòa nhà lớn của Trang gia ở phía Tây thành Bắc Kinh. Ngày trước Vi Tiểu Bảo
vâng lệnh Đức Hoàng đế lên Ngũ Đài Sơn thuộc tỉnh Sơn Tây, nhân vào đó trú
mưa mà gặp một phen kỳ ngộ.
Trời đã xế chiều, đoàn người đến một tòa thị trấn cách Trang gia chừng hai
chục dặm, liền tìm đến phạm điếm ăn uống.
Lúc này mọi người đã thay mặc quần áo thường, lại điểm vào á huyệt Ngô Chi
Vinh, cởi trói để hắn đi lại như thường cho người ta khỏi nghi ngờ.
Quần hào vào ngồi xuống bên hai cái bàn gỗ, nhưng không ai muốn ngồi
chung với Ngô Chi Vinh. Chỉ có Song Nhi sợ hắn trốn mất nên thị ngồi cùng bàn
với hắng để tiện viện giám thị.
Cơm rượu đưa tới, mọi người đang ngồi ăn uống, bỗng ngoài điếm có mười
mấy người đi tới.