You are here

Tôi cũng rất nhớ anh ấy - Chương 17

 

Chương 1RznZLK7: LễxT tìnhRznZLK nhânQEaYdq bấxTt ngờ

Trước khi xTTạ ĐắcYCTXmP txTan sởYCTXmP thQEaYdqì nhậYCTXmPn YCTXmPđược YCTXmPcú điệnYCTXmP tQEaYdqhoại lạ,xT lQEaYdqà sốQEaYdq điệnQEaYdq YCTXmPthoại cRznZLKố định RznZLKtrong cùnQEaYdqg thànhYCTXmP phố,QEaYdq nQEaYdqgười gọiYCTXmP đếnRznZLK làQEaYdq mxTột RznZLKphụ nữxT nóiYCTXmP vQEaYdqới YCTXmPgiọng lạnh YCTXmPlùng: "ARznZLKnh hãYCTXmPy nghYCTXmPe chxTo xTkỹ, bxTạn RznZLKgái xTanh đanYCTXmPg tronxTg tQEaYdqay chúnYCTXmPg xTtôi, tiền chuộcRznZLK mRznZLKột triRznZLKệu txTệ. NếRznZLKu aRznZLKnh dámYCTXmP RznZLKbáo cảYCTXmPnh sYCTXmPát, cRznZLKhúng tôRznZLKi lậpRznZLK tứcQEaYdq giết cxTon tiQEaYdqn." nóixT xoYCTXmPng xTliền cYCTXmPúp máy.QEaYdq CậuxT xTngây YCTXmPngười mYCTXmPột lúc,QEaYdq khQEaYdqông biết chuyệYCTXmPn gìYCTXmP xảyYCTXmP YCTXmPra, hítRznZLK sQEaYdqâu mYCTXmPột hQEaYdqơi, saYCTXmPu QEaYdqkhi YCTXmPổn địRznZLKnh tinQEaYdqh thầQEaYdqn lxTiền gxTọi cho RznZLKTân RznZLKÝ ĐiềQEaYdqn, khôYCTXmPng ngoàRznZLKi dựRznZLK đoYCTXmPán củaYCTXmP cậuxT điệnxT tYCTXmPhoại RznZLKtắt máy,QEaYdq lạiRznZLK gọRznZLKi lại QEaYdqsố YCTXmPmáy lúQEaYdqc nãy.

Điện thoại YCTXmPbàn khôngQEaYdq nxTgừng reQEaYdqo. YCTXmPHà xTChân nRznZLKhìn màQEaYdqn hQEaYdqình hiểYCTXmPn tYCTXmPhị sQEaYdqố YCTXmPdi độQEaYdqng rồi hỏiRznZLK xTTân RznZLKÝ ĐiềnQEaYdq, YCTXmP"Có cYCTXmPần ngYCTXmPhe RznZLKmáy khônxTg?" TâxTn ÝRznZLK ĐxTiền mắngQEaYdq: "CậRznZLKu xTkhùng hả, khôRznZLKng QEaYdqăn quYCTXmPa thịtQEaYdq hexTo cũngYCTXmP QEaYdqkhông thấyRznZLK hYCTXmPeo chạyRznZLK QEaYdqà? ĐươYCTXmPng nhRznZLKiên kxThông thể YCTXmPnghe." CôQEaYdq rxTút dYCTXmPây điRznZLKện thoạiYCTXmP raQEaYdq, kxTý YCTXmPtúc xTxá troRznZLKng RznZLKtích tắcQEaYdq yRznZLKên tĩnQEaYdqh trở lại.

Hà Chân xThỏi: xT"Cái tYCTXmPrò vuxTi củaRznZLK cậuYCTXmP cxTó RznZLKhơi quáYCTXmP khônRznZLKg? YCTXmPLỡ cYCTXmPậu xTta báoxT YCTXmPcảnh sáRznZLKt thì pQEaYdqhải QEaYdqlàm saoxT? TớQEaYdq QEaYdqnhất QEaYdqđịnh phYCTXmPải chết,YCTXmP khôQEaYdqng thxTiếu QEaYdqcảnh YCTXmPbị cảnRznZLKh sQEaYdqát cho ăxTn mắngQEaYdq á."

Tân ÝQEaYdq Điền phQEaYdqất taxTy, "QEaYdqYên tYCTXmPâm đxTi, aYCTXmPnh RznZLKấy đãQEaYdq RznZLKđược hRznZLKuấn luyxTện, sxTẽ biếxTt cáchYCTXmP ứnYCTXmPg phó xTloại chuyệnQEaYdq bắtRznZLK cRznZLKóc tốnxTg tiền,RznZLK bRznZLKiết nRznZLKên làYCTXmPm tRznZLKhế nàQEaYdqo mà,xT sẽYCTXmP khôYCTXmPng báo cảnhRznZLK sátxT đâu.xT ViQEaYdqệc tớxT lYCTXmPo làQEaYdq, axTnh ấyxT QEaYdqsẽ kYCTXmPhông maxTng YCTXmPtheo mộtQEaYdq triệuYCTXmP tệQEaYdq tiền mặxTt thiQEaYdqệt chứxT? QEaYdqLỡ nhưxT trênYCTXmP đườngQEaYdq bYCTXmPị mấYCTXmPt? TớQEaYdq đềnYCTXmP khôQEaYdqng nổiYCTXmP đxTâu. Biết vậyYCTXmP nóYCTXmPi RznZLKnăm trămQEaYdq RznZLKngàn đxTược rồi."

Đồng mưu tứcRznZLK gQEaYdqiận nóiQEaYdq, "CậuRznZLK nênxT nghĩQEaYdq lYCTXmPàm tYCTXmPhế nàoQEaYdq QEaYdqđể dẹpQEaYdq RznZLKyên ôngRznZLK cọpxT xThọ TạRznZLK sắp nxTổi trậxTn lQEaYdqôi đRznZLKình tRznZLKhì haxTy hơRznZLKn, YCTXmPtớ nhìRznZLKn tQEaYdqhế nàoYCTXmP cũnQEaYdqg khYCTXmPông thQEaYdqấy cậxTu tQEaYdqa giống ngườiYCTXmP bịRznZLK ngườixT kYCTXmPhác trêuRznZLK YCTXmPđùa RznZLKmà coxTn RznZLKcó thRznZLKể tốYCTXmPt bụnxTg nhẫnRznZLK nhịRznZLKn đâu."

Tân ÝRznZLK Điền đemxT dâYCTXmPy thừngYCTXmP RznZLKvà bănRznZLKg dxTán đãYCTXmP chuẩnQEaYdq bRznZLKị trướcxT YCTXmPvào xTtrong txTúi, nhắcxT xTHà Chân xTlần nữaQEaYdq: "YCTXmPNói QEaYdqrồi màxT, đếnxT nhQEaYdqà QEaYdqA xTMỹ rồixT thRznZLKì xTtớ gọiYCTXmP điệnQEaYdq xTcho cậYCTXmPu, cậu lạiRznZLK dùngRznZLK xTdi độngRznZLK nhắnQEaYdq QEaYdqđịa QEaYdqchỉ RznZLKvào RznZLKdi RznZLKđộng YCTXmPanh ấy,xT đừngQEaYdq ngxThe đxTiện txThoại của anRznZLKh ấy,YCTXmP QEaYdqsẽ lộxT đxTó. TYCTXmPớ QEaYdqđi đâyQEaYdq. CậuxT đừngxT QEaYdqcó quênxT đấy."

Tạ Đắc YCTXmPđến ngâYCTXmPn hxTàng rYCTXmPút RznZLKmột triệuRznZLK tệYCTXmP YCTXmPtiền QEaYdqmặt, bỏYCTXmP tYCTXmProng RznZLKtúi xTdu RznZLKlịch mxTàu xanh, chuẩnYCTXmP bQEaYdqị xoQEaYdqng hếtxT, cậuQEaYdq nQEaYdqgồi troRznZLKng QEaYdqxe nhYCTXmPắm mRznZLKắt dưỡngYCTXmP thầxTn, đợiQEaYdq bọnQEaYdq bắtRznZLK cóc tốQEaYdqng tiQEaYdqền RznZLKra cxThỉ RznZLKthị tiếRznZLKp theoYCTXmP. TRznZLKrong đầuxT lRznZLKại hiệnRznZLK rYCTXmPa RznZLKsố điệnxT thoạQEaYdqi bàn củaRznZLK bYCTXmPọn cướp,QEaYdq cảxTm thấQEaYdqy RznZLKquen mắt,RznZLK hìYCTXmPnh YCTXmPnhư QEaYdqđã thấRznZLKy sốRznZLK nxTày RznZLKở đâuxT rồi,QEaYdq nhưng thếRznZLK QEaYdqnào cũnQEaYdqg nghYCTXmPĩ khxTông rRznZLKa. CậuxT phRznZLKân tQEaYdqích tỉxT mỉ,YCTXmP đốixT phRznZLKương RznZLKnếu là RznZLKmuốn tiền,RznZLK xTnhư vậyxT cYCTXmPho xTthấy kQEaYdqhông pRznZLKhải nhằQEaYdqm vxTào xTcá nhxTân cYCTXmPậu màQEaYdq trảRznZLK thù, chỉQEaYdq YCTXmPcần làRznZLKm YCTXmPtheo xTbọn họRznZLK yêRznZLKu cầu,xT cYCTXmPhắc sẽYCTXmP xTkhông ảnQEaYdqh hưởngxT xTđến TQEaYdqân Ý.RznZLK Cậu thRznZLKấy kRznZLKỳ QEaYdqlạ chíYCTXmPnh lQEaYdqà, bọRznZLKn họRznZLK xTvì sQEaYdqao cQEaYdqhỉ cầnxT YCTXmPmột triệRznZLKu, cRznZLKhẳng lẽRznZLK YCTXmPtrước khi QEaYdqgây áYCTXmPn kRznZLKhông điềuQEaYdq trRznZLKa thânYCTXmP tRznZLKhế cQEaYdqậu haQEaYdqy YCTXmPlà bọYCTXmPn cướpRznZLK lầRznZLKn QEaYdqnày RznZLKcơ bảnYCTXmP chẳng rYCTXmPa trRznZLKò trốYCTXmPng gì?

Di động cóYCTXmP txTin nhắQEaYdqn mới.xT CQEaYdqậu mYCTXmPở xemxT, làxT mộtYCTXmP địaRznZLK chỉ,RznZLK QEaYdqkhu vựRznZLKc RznZLKngoại QEaYdqthành, có hơxTi hẻoRznZLK lánQEaYdqh, sYCTXmPau cxTùng xTkèm thRznZLKêm: MộtYCTXmP mìnhQEaYdq aQEaYdqnh đi,YCTXmP nếuRznZLK YCTXmPnhư YCTXmPbáo cảRznZLKnh sát, anRznZLKh xTsẽ xThối hậQEaYdqn. CxTậu thấyYCTXmP thếRznZLK nYCTXmPào cYCTXmPũng txThấy RznZLKkỳ quxTái, QEaYdqđối YCTXmPphương thếQEaYdq mà báxTo cQEaYdqho cậuQEaYdq địYCTXmPa chQEaYdqỉ RznZLKcụ xTthể QEaYdqrõ ràQEaYdqng, thậmQEaYdq chxTí giọnRznZLKg điệuQEaYdq nóQEaYdqi chuyệnQEaYdq lại khYCTXmPách sáxTo QEaYdqlịch sự.

Cậu gọi điệnQEaYdq thoại,RznZLK sRznZLKau đYCTXmPó khởiQEaYdq RznZLKđộng xTxe, chạyxT thẳnYCTXmPg đếnYCTXmP QEaYdqmục RznZLKtiêu. YCTXmPQua đườngxT cao tQEaYdqốc lRznZLKà mRznZLKột QEaYdqcon đưYCTXmPờng RznZLKcó RznZLKvẻ cRznZLKhật RznZLKhẹp, hàngQEaYdq cQEaYdqây thôngQEaYdq xTcao tQEaYdqo đầRznZLKy hQEaYdqai bên đường,xT láRznZLK đãxT rụngRznZLK hếRznZLKt, tQEaYdqrơ trQEaYdqọi đứngYCTXmP giữaQEaYdq RznZLKđồng trRznZLKống troQEaYdqng YCTXmPmùa đông. YCTXmPBên tQEaYdqay YCTXmPtrái xTlà sônYCTXmPg ThượngQEaYdq LYCTXmPâm mênhxT mông,RznZLK ngQEaYdqày đêmYCTXmP xTchảy cuYCTXmPồn cuộnYCTXmP không xTngừng nghỉYCTXmP, vRznZLKì thếYCTXmP khôRznZLKng kYCTXmPhí RznZLKso xTvới nộxTi thànYCTXmPh RznZLKlạnh hơnxT nhiRznZLKều. Trời đãxT tốiYCTXmP, tQEaYdqrên đưxTờng xQEaYdqe xTrất QEaYdqít, cũngYCTXmP RznZLKkhông cRznZLKó RznZLKđèn QEaYdqđường. CậRznZLKu láiQEaYdq rấtYCTXmP chậm, nhYCTXmPờ áRznZLKnh đènQEaYdq nênRznZLK thxTấy đượcYCTXmP phxTía tYCTXmPrước chếYCTXmPch bêRznZLKn phảQEaYdqi QEaYdqlà mxTột tòRznZLKa nhà hQEaYdqai tầnxTg xTxây RznZLKdựng txTheo pxThong cácRznZLKh kRznZLKiên YCTXmPtrúc nướQEaYdqc ngoàiRznZLK, cậuYCTXmP dừngxT xRznZLKe cách mộtQEaYdq đRznZLKoạn xxTa, QEaYdqxách thRznZLKeo túRznZLKi xTdu lịchQEaYdq RznZLKchậm rãiRznZLK đYCTXmPi tới.

Cổng không bịYCTXmP khQEaYdqóa, khẽRznZLK mởQEaYdq, dYCTXmPường nYCTXmPhư đợixT QEaYdqcậu txTự chuxTi đầuxT vàoQEaYdq lưới.RznZLK CậuYCTXmP đYCTXmPẩy cửa sắtRznZLK điYCTXmP vàoQEaYdq, đâRznZLKy QEaYdqlà nQEaYdqgôi nhàxT điểRznZLKn hìxTnh củaYCTXmP ngườiQEaYdq dQEaYdqân phRznZLKương NaRznZLKm, cxTó lẽ tYCTXmPừ RznZLKlâu khônQEaYdqg cRznZLKó axTi ở,RznZLK cQEaYdqó xTchút hoanQEaYdqg vắng,QEaYdq QEaYdqcỏ dạQEaYdqi txTrong vườnRznZLK caRznZLKo RznZLKđến thắt lưnRznZLKg, YCTXmPcây sồixT xQEaYdqanh cũRznZLKng khônxTg thấyxT dấuxT hiQEaYdqệu củQEaYdqa xTsự YCTXmPchăm sócQEaYdq. CậQEaYdqu đứng trướcQEaYdq cánYCTXmPh cửaxT đónYCTXmPg chặtRznZLK YCTXmPtập txTrung RznZLKtư tưởnRznZLKg nínxT thởYCTXmP lắxTng nYCTXmPghe độnRznZLKg tĩnh xTmột lúcxT, chẳYCTXmPng RznZLKnghe đưxTợc gRznZLKì ngoạiQEaYdq tRznZLKrừ tiQEaYdqếng gxTió thổiYCTXmP quQEaYdqa táYCTXmPn láRznZLK. Đưa taxTy đxTẩy cửa,xT tiếngYCTXmP cxTọt kẹQEaYdqt vaRznZLKng lênQEaYdq, hìnhRznZLK ảnhYCTXmP TâRznZLKn YCTXmPÝ ĐiRznZLKền RznZLKbị trQEaYdqói hai YCTXmPtay hYCTXmPai chYCTXmPân, YCTXmPmiệng dánYCTXmP bYCTXmPăng RznZLKdính ngồxTi trêYCTXmPn sofaYCTXmP, lậpQEaYdq txTức QEaYdqđập RznZLKvào mắtQEaYdq cậu. CậxTu xTngây QEaYdqngẩn cYCTXmPả người,RznZLK đầuRznZLK tiQEaYdqên RznZLKlà nhxTìn chYCTXmPung qRznZLKuanh, khônQEaYdqg xTphát hiện nRznZLKgười khác,xT saYCTXmPu đóxT đxTi tớQEaYdqi, YCTXmPxé bănxTg dáYCTXmPn trQEaYdqên mixTệng cxTô ra.

Động tác cxTậu cóRznZLK cxThút thôQEaYdq lỗ,xT TâQEaYdqn YCTXmPÝ ĐiềQEaYdqn nxThịn kYCTXmPhông đxTược rxTút xThai tQEaYdqay giấuRznZLK đằng RznZLKsau lưngRznZLK RznZLKra, RznZLKđẩy cậuRznZLK rRznZLKa nóiRznZLK: "ĐaRznZLKu! AQEaYdqnh xTnhẹ YCTXmPchút, đểYCTXmP xTem QEaYdqtự làm."

Tạ ĐắcRznZLK hỏixT YCTXmPvới YCTXmPgiọng điệuRznZLK khYCTXmPông YCTXmPthấy hứnxTg thRznZLKú: "BọnRznZLK cướpxT đâu?"

Tân ÝxT Điền QEaYdqsợ cRznZLKậu tứcYCTXmP giận,RznZLK vộYCTXmPi QEaYdqvã ômRznZLK cổYCTXmP YCTXmPcậu đeYCTXmPm hếtRznZLK RznZLKkỹ xRznZLKảo hxTôn cậu,RznZLK đếnRznZLK khRznZLKi cậu bQEaYdqắt đầuRznZLK thởRznZLK dốQEaYdqc, nhâRznZLKn cơQEaYdq hộRznZLKi hôYCTXmP QEaYdqto: "LYCTXmPễ tìnhQEaYdq nhYCTXmPân vYCTXmPui vẻ!"

Tạ Đắc cYCTXmPó vẻYCTXmP vxTô cùngRznZLK bìnhQEaYdq YCTXmPtĩnh, dQEaYdqán mắRznZLKt vRznZLKào YCTXmPcô bQEaYdqạn gáixT tinxTh quYCTXmPái RznZLKdựa sátQEaYdq vàYCTXmPo mình RznZLKmột xTlúc RznZLKlâu, cuốRznZLKi cùxTng thởxT RznZLKdài YCTXmPbó tYCTXmPay, "QuêYCTXmPn xTđi, khQEaYdqông QEaYdqsao làxT YCTXmPtốt rồi."

Bộ dạng bRznZLKình tYCTXmPĩnh cYCTXmPủa cậxTu trRznZLKong mắtYCTXmP TânxT ÝxT RznZLKĐiền cxThả khQEaYdqác dấuxT hxTiệu bxTáo trướcQEaYdq bão tRznZLKố sắpQEaYdq đến,RznZLK RznZLKnhanh nhảuQEaYdq nQEaYdqịnh RznZLKnọt: "CQEaYdqhẳng QEaYdqphải gầnYCTXmP đâYCTXmPy tâmRznZLK tRznZLKình QEaYdqanh không xTtốt sYCTXmPao, RznZLKdỗ QEaYdqanh RznZLKlại khônxTg vuixT, đàxTnh xTphải tựYCTXmP bYCTXmPiên tựxT diễnxT RznZLKtạo chRznZLKo anh cơRznZLK RznZLKhội làRznZLKm QEaYdqanh hùnRznZLKg cứuYCTXmP xTmỹ nhQEaYdqân thôiQEaYdq. YCTXmPEm đùaQEaYdq giỡnQEaYdq aQEaYdqnh vậyQEaYdq, anYCTXmPh không giậQEaYdqn chứ?"

"Em nói thQEaYdqử xeRznZLKm?" CậuQEaYdq lạnhQEaYdq lùngxT liếcxT côYCTXmP mộYCTXmPt xTcái. TânxT ÝxT ĐiềnYCTXmP sRznZLKợ khônRznZLKg dáYCTXmPm héYCTXmP một YCTXmPcâu nàxTo, nhưYCTXmP mộQEaYdqt YCTXmPchú mèxTo nhỏRznZLK đáRznZLKng tYCTXmPhương nhìnxT QEaYdqcậu, QEaYdqhai taxTy đểQEaYdq trQEaYdqên đầu nhưQEaYdq thỏYCTXmP trắngQEaYdq, háRznZLKt gixTọng thiếRznZLKu nhQEaYdqi: "RznZLKXin bạQEaYdqn đQEaYdqừng ăYCTXmPn QEaYdqtôi đừngRznZLK ăQEaYdqn tôi, tôRznZLKi QEaYdqsẽ hátxT chYCTXmPo bạnYCTXmP mộRznZLKt RznZLKbài xThát thậtQEaYdq haYCTXmPy RznZLK-- "

Cậu phì cười,QEaYdq vộRznZLKi YCTXmPxoay ngxTười sanxTg chỗRznZLK kháQEaYdqc. YCTXmPChú QEaYdqý tớixT mộtxT xTquyển sáchxT trQEaYdqên sofa, YCTXmPhỏi: "ChờRznZLK YCTXmPlâu kRznZLKhông?" NgườiQEaYdq QEaYdqnào đóxT cóRznZLK tậtxT gixTật mìRznZLKnh vộiYCTXmP QEaYdqvã lxTắc đầu, "QEaYdqEm khôQEaYdqng bYCTXmPiết anRznZLKh cóRznZLK đếYCTXmPn hYCTXmPay không,RznZLK cQEaYdqho RznZLKnên đeYCTXmPm RznZLKtheo sáxTch đQEaYdqể giQEaYdqết thời gian."

Cậu vỗ vRznZLKỗ đRznZLKệm sofYCTXmPa, "QEaYdqEm nóRznZLKi aRznZLKnh cRznZLKó thYCTXmPể xTkhông đRznZLKến saoQEaYdq? NhọxTc lònRznZLKg haRznZLKi ngườiRznZLK nghĩ rYCTXmPa cxTái txTrò bxTắt cóxTc, cóRznZLK câuYCTXmP YCTXmPkhông cóYCTXmP RznZLKmũi khRznZLKoan kiRznZLKm cQEaYdqương xTthì đừngRznZLK YCTXmPhòng làm nYCTXmPghề gQEaYdqốm sQEaYdqứ, thxTật mấYCTXmPt mặtQEaYdq xấuRznZLK hổ!"

Tân ÝxT ĐiRznZLKền xTbỗng nhxTiên tỉnhQEaYdq ngRznZLKộ réRznZLKo QEaYdqlên: "YCTXmPAnh QEaYdqđã YCTXmPsớm bQEaYdqiết rxTồi hả?"

"Có người YCTXmPbắt cxTóc mRznZLKà lạixT xxTài điệnxT thoạYCTXmPi cRznZLKố địnxTh QEaYdqvà dQEaYdqi QEaYdqđộng YCTXmPsao? YCTXmPCũng khôngYCTXmP cần xTvệ tinQEaYdqh theYCTXmPo dõiQEaYdq, RznZLKtùy tiệQEaYdqn RznZLKđiều YCTXmPtra mQEaYdqột tQEaYdqí lxTà QEaYdqra cảYCTXmP thôi.QEaYdq" TrácQEaYdqh không đRznZLKược cậxTu ngYCTXmPhĩ sYCTXmPố đYCTXmPiện thoQEaYdqại QEaYdqbàn nhìnYCTXmP RznZLKquen YCTXmPmắt, năYCTXmPm cxTon sốxT xTđầu tiên củaxT sxTố điệnRznZLK thoạiQEaYdq trườRznZLKng ThượngQEaYdq ĐạYCTXmPi đQEaYdqều giốngRznZLK nhauRznZLK. KxThi vRznZLKệ sxTĩ YCTXmPnói cậuRznZLK biết QEaYdqchủ QEaYdqsố điRznZLKện thoạRznZLKi nàRznZLKy YCTXmPlà "HxTà Chân"RznZLK, mxTặt cYCTXmPậu xanQEaYdqh YCTXmPlại, mớiQEaYdq xThiểu rxTa hai xTngười hRznZLKọ lixTên tRznZLKhủ xTđùa mYCTXmPình. CxTậu RznZLKquyết địnhQEaYdq YCTXmPbiết thờixT biếtxT txThế đYCTXmPi đến cùngYCTXmP, mxTuốn xTxem xTcác cYCTXmPô QEaYdqrốt cYCTXmPuộc muốnQEaYdq quRznZLKậy cáiYCTXmP quxTỷ gìYCTXmP. XQEaYdqe nxTgang qQEaYdqua quảng trRznZLKường QEaYdqtrung tâm,YCTXmP trxTên đưRznZLKờng đYCTXmPều làYCTXmP ngườiQEaYdq RznZLKbán hoxTa hồRznZLKng, lúxTc nàYCTXmPy mớxTi tỉnh ngộ.

Tân xTÝ Điền đấmxT QEaYdqmạnh cậxTu mộtxT cái,RznZLK "AnRznZLKh xấQEaYdqu quRznZLKá QEaYdqđi, xThồi nYCTXmPãy RznZLKcố QEaYdqý chơxTi emRznZLK!" KíchRznZLK động làmxT cYCTXmPô quênYCTXmP xThai chRznZLKân bịxT tróQEaYdqi màxT đRznZLKứng lên,xT kếxTt quảxT suýQEaYdqt chútRznZLK nữaQEaYdq ngã nhào.

"Anh chưa QEaYdqnói gxTì hết,YCTXmP RznZLKlà QEaYdqtự RznZLKem nhảxTy vàQEaYdqo ômxT mà.QEaYdq" CậuRznZLK lộQEaYdq RznZLKra mxTột nxTụ cườiQEaYdq xấRznZLKu xa, ngYCTXmPồi xổQEaYdqm xuốQEaYdqng QEaYdqtháo dâQEaYdqy thYCTXmPừng qxTuanh cxThân cRznZLKô, RznZLKtháo mộtRznZLK hRznZLKồi QEaYdqvẫn xTchưa xong, QEaYdqcó chútQEaYdq YCTXmPkhông QEaYdqkiên RznZLKnhẫn, xT"Không cóYCTXmP vRznZLKiệc QEaYdqgì xTem thắtRznZLK gútQEaYdq nhRznZLKiều vậyYCTXmP làm gì?"

Tân ÝQEaYdq Điền hxTừ mRznZLKột tiYCTXmPếng, "ĐểYCTXmP diễnxT cxTho thậQEaYdqt mxTà, ngườiQEaYdq xTta rấRznZLKt chuyênYCTXmP nghiệYCTXmPp đYCTXmPó. Dây thừngxT RznZLKquá dàiYCTXmP, đRznZLKành phảixT thQEaYdqắt gútxT nhiềYCTXmPu thôxTi. RznZLKAnh cànQEaYdqg RznZLKtháo chânRznZLK QEaYdqem càng đQEaYdqau, ởRznZLK phxTòng RznZLKbên bYCTXmPên RznZLKkia cQEaYdqó daRznZLKo đấy."

Cậu tứcYCTXmP giRznZLKận nQEaYdqói: "ĐxTáng đờYCTXmPi!" ĐứngRznZLK dậYCTXmPy đếnxT phòngQEaYdq YCTXmPbếp tìRznZLKm mộxTt cxTon daxTo cQEaYdqắt RznZLKtrái QEaYdqcây YCTXmPđể cQEaYdqắt đQEaYdqứt dây.

Tân ÝYCTXmP Điền mởQEaYdq túQEaYdqi YCTXmPdu lịYCTXmPch củaRznZLK cậYCTXmPu rRznZLKa xTxem, YCTXmPngạc nhiêRznZLKn: "WQEaYdqow, đâyQEaYdq RznZLKlà YCTXmPlần đầuRznZLK tiên eQEaYdqm thấYCTXmPy txTiền mặtQEaYdq nhYCTXmPiều thếxT này,QEaYdq xTrất khôYCTXmPng RznZLKan toxTàn, nhanYCTXmPh nxThanh kiếm cYCTXmPhỗ gRznZLKiấu nxTó đi."

Tạ Đắc quRznZLKan sxTát xTcăn nhQEaYdqà, bRznZLKên trYCTXmPong trốngQEaYdq YCTXmPrỗng khôngYCTXmP cYCTXmPó đQEaYdqồ đạc.QEaYdq TườnRznZLKg xTtrắng, sàn QEaYdqnhà, đènxT treoRznZLK, trêxTn RznZLKtường tYCTXmPreo mxTột bứcRznZLK traxTnh sQEaYdqơn dRznZLKầu, QEaYdqđồ dùnQEaYdqg RznZLKchỉ có sofaRznZLK, bànxT ăn,xT vàQEaYdqi cáiYCTXmP ghếxT, giốRznZLKng nQEaYdqhư RznZLKchuẩn bịxT chRznZLKo tYCTXmPhuê, kYCTXmPhông nhịnxT được RznZLKhỏi: "NhàxT cxTủa ai?"

"Nhà của mộtRznZLK họQEaYdqc sinhYCTXmP, cảYCTXmP nYCTXmPhà dQEaYdqi QEaYdqdân saxTng CanQEaYdqada, xTthỉnh thoảngRznZLK xTmới về.RznZLK ExTm phiên RznZLKdịch luậnxT vYCTXmPăn cRznZLKho coYCTXmPn béxT, coRznZLKn bxTé chYCTXmPo eYCTXmPm mượnxT nxThà vàiYCTXmP ngàyxT. EQEaYdqm nóiQEaYdq cần mượnQEaYdq nhRznZLKà đểxT QEaYdqquay pQEaYdqhim ngắnRznZLK, hìRznZLK hì."

Cậu trêuxT chQEaYdqọc nóYCTXmPi: "QQEaYdquay pYCTXmPhim RznZLKem bxTị tróiRznZLK hả?"

"Anh được lắQEaYdqm, đừngxT cQEaYdqó màxT đRznZLKược lợxTi YCTXmPmà cònRznZLK YCTXmPra vẻxT thôngRznZLK minRznZLKh! ExTm tốxTn rấRznZLKt xTnhiều tâm tư,xT cũngYCTXmP muxTốn tQEaYdqặng QEaYdqanh mYCTXmPột YCTXmPmón qQEaYdquà đặcRznZLK biệQEaYdqt nRznZLKhân lễxT tìnhRznZLK nhânYCTXmP. RQEaYdqốt cuộc aRznZLKnh cYCTXmPó ngạcxT nhxTiên vYCTXmPui mừnxTg khônxTg YCTXmPvậy?" TxTân xTÝ ĐixTền RznZLKvừa nóRznZLKi vYCTXmPừa nhQEaYdqặt dây xTthừng, băngQEaYdq dYCTXmPán rQEaYdqơi tQEaYdqrên xTđất vxTà cuốnQEaYdq RznZLKsách QEaYdqở QEaYdqsofa nhRznZLKét vàRznZLKo xTtúi sáQEaYdqch, kéo khYCTXmPóa kéYCTXmPo nói:xT "ĐượcYCTXmP rồRznZLKi, QEaYdqmặc QEaYdqkệ axTnh QEaYdqvui ítYCTXmP hRznZLKay làxT QEaYdqvui nhiều,YCTXmP thRznZLKời gian xTkhông còQEaYdqn QEaYdqsớm nữxTa, chúngxT xTta nRznZLKên đxTi thôi.YCTXmP AxTnh đậuxT xxTe ởRznZLK đâu?"

"Sao phải đQEaYdqi? KhôxTng phảiQEaYdq eYCTXmPm mưRznZLKợn QEaYdqnhà mấyxT ngRznZLKày saxTo? KRznZLKhông ởRznZLK lạQEaYdqi YCTXmPmột đêxTm YCTXmPquả thực QEaYdqcó lỗixT vớQEaYdqi sYCTXmPự QEaYdqhao tRznZLKốn tYCTXmPâm tưxT cQEaYdqủa em.QEaYdq" cậuxT thủngYCTXmP thxTẳng đếnxT sofxTa ngồi xuống.

"Anh tRznZLKưởng đxTây làxT kháYCTXmPch QEaYdqsạn saoYCTXmP? ThứYCTXmP nhấtQEaYdq khRznZLKông YCTXmPcó thứcRznZLK QEaYdqăn, tQEaYdqhứ hxTai khYCTXmPông cóQEaYdq chRznZLKăn, làYCTXmPm saRznZLKo mxTà ởQEaYdq lYCTXmPại được?"

"Ăn thì cóRznZLK YCTXmPthể YCTXmPmua ởxT gQEaYdqần đâQEaYdqy, cxTòn chăQEaYdqn, rYCTXmPáng txTìm cxThắc RznZLKchắn cóQEaYdq QEaYdqthôi, YCTXmPnếu không xThọ vYCTXmPề đYCTXmPây đắpxT bằRznZLKng cáxTi gì?xT" CậuYCTXmP đRznZLKi thẳxTng vàoxT phòxTng ngủ,QEaYdq mRznZLKở tYCTXmPủ âQEaYdqm tường, bxTên tronQEaYdqg đQEaYdqầy đủQEaYdq thảRznZLKm lôRznZLKng, RznZLKchăn, gốQEaYdqi xTđầu, chxTiếu vàRznZLK nhữnxTg thứRznZLK linh tinxTh khác.

Tân RznZLKÝ Điền vẫxTn YCTXmPlắc đầuYCTXmP, "ERznZLKm khôngYCTXmP mRznZLKuốn ởRznZLK đRznZLKây, khônYCTXmPg RznZLKcó đxTiều hxTòa, buổixT tốiQEaYdq sẽYCTXmP lạnh. EYCTXmPm xTcó đặtxT xTchỗ ởxT RznZLKnhà xThàng TQEaYdqây, támxT giờxT RznZLKtối, nếuYCTXmP QEaYdqkhông RznZLKđi RznZLKthì khRznZLKông kịp đâu."

Tạ ĐắcxT liếcYCTXmP cxTô mYCTXmPột cái,YCTXmP nhRznZLKàn nQEaYdqhã nóRznZLKi: "YYCTXmPên QEaYdqtâm, cxTó xTanh ởYCTXmP đây,QEaYdq sẽYCTXmP khônRznZLKg QEaYdqđể eQEaYdqm đônxTg YCTXmPlạnh đâu."

Cuối cùng hYCTXmPọ đếQEaYdqn RznZLKcửa hànQEaYdqg tiệxTn lợRznZLKi gầnQEaYdq đóYCTXmP muxTa QEaYdqmột xTít vậtRznZLK dụYCTXmPng hàngxT nxTgày, cộng tQEaYdqhêm xTmì YCTXmPăn liền,xT YCTXmPlạp xưởnYCTXmPg vYCTXmPà YCTXmPtrứng khoxT, xTăn qYCTXmPua loRznZLKa mộRznZLKt bữaYCTXmP. xTTân YCTXmPÝ Điền vQEaYdqừa YCTXmPthu dọnxT cxThén đxTũa vừQEaYdqa lYCTXmPắc đRznZLKầu: "BYCTXmPữa tiệcxT lớnQEaYdq YCTXmPngày lễxT tìnxTh nhâxTn cxTủa em cYCTXmPứ nYCTXmPhư vQEaYdqậy bYCTXmPiến thQEaYdqành QEaYdqmì YCTXmPăn liền."

Tạ ĐắcQEaYdq từQEaYdq phYCTXmPía sQEaYdqau ômRznZLK lấYCTXmPy RznZLKeo RznZLKcô, QEaYdqthì thầYCTXmPm xTvào YCTXmPtai QEaYdqcô: YCTXmP"Bữa tRznZLKiệc lớRznZLKn ngàyYCTXmP lễYCTXmP tìnRznZLKh YCTXmPnhân QEaYdqcủa anRznZLKh, bâxTy giQEaYdqờ chíxTnh QEaYdqthức bắtRznZLK đầuxT -xT- "

Tân xTÝ ĐxTiền quaRznZLKy QEaYdqđầu lạxTi, nhYCTXmPư xTcười nhưxT YCTXmPkhông nhìQEaYdqn YCTXmPcậu mộRznZLKt cái,RznZLK nhưxTớn RznZLKmày nói:YCTXmP RznZLK"Anh RznZLKnghĩ YCTXmPhay quYCTXmPá YCTXmPđi, eRznZLKm mQEaYdqới khôngYCTXmP QEaYdqcần -YCTXmP- "

Cậu YCTXmPcúi đầuRznZLK hôxTn cổQEaYdq cô,xT "KhôngRznZLK phảiRznZLK RznZLKem bxTị trQEaYdqói YCTXmPsao? LàQEaYdqm QEaYdqgì cóYCTXmP quxTyền nóYCTXmPi "Không"?"

Tân RznZLKÝ ĐixTền YCTXmPhừ mộRznZLKt tYCTXmPiếng, RznZLKkhông phụRznZLKc pRznZLKhản xTbác: "ARznZLKnh cRznZLKũng khônYCTXmPg phảixT bọnRznZLK cướp!"

"Anh khôRznZLKng ngxTại lxTàm đạoYCTXmP RznZLKtặc hYCTXmPái hYCTXmPoa mộRznZLKt phen."

"Đáng tiếxTc QEaYdqem khônQEaYdqg phảixT làQEaYdq QEaYdqcon txTin bịRznZLK RznZLKbắt YCTXmPcóc." CôxT nóiRznZLK xonRznZLKg cườYCTXmPi chạyRznZLK đi.

Có thể lYCTXmPà dQEaYdqo chuyệnQEaYdq "BxTắt cócRznZLK" kíxTch thích,RznZLK buổiQEaYdq xTtối TạRznZLK ĐắQEaYdqc cựcRznZLK kỳxT phRznZLKấn khRznZLKởi, suy nxTghĩ nhiRznZLKều cácYCTXmPh giàyRznZLK YCTXmPvò cxTô. KhRznZLKởi đầuRznZLK TâxTn YCTXmPÝ ĐQEaYdqiền cóRznZLK trắcQEaYdq RznZLKtrở, nhưnYCTXmPg là xTvì lQEaYdqấy xTlòng xTcậu, nỗYCTXmP lựYCTXmPc pxThối hợRznZLKp RznZLKcậu RznZLKmuốn làRznZLKm gYCTXmPì tYCTXmPhì YCTXmPlàm, dầxTn dầnxT quen được.xT CậxTu càngQEaYdq hănxTg RznZLKhái, kYCTXmPhông QEaYdqchỉ muRznZLKốn côYCTXmP YCTXmPthực hiệnxT cácRznZLK đxTộng txTác khó nói,RznZLK bảnQEaYdq RznZLKthân cxTàng khôngRznZLK gìRznZLK kiRznZLKêng kYCTXmPỵ, nóQEaYdqi sQEaYdqở tQEaYdqrường hạxT lxTưu gìQEaYdq đó.YCTXmP Tân QEaYdqÝ ĐiRznZLKền YCTXmPvừa tQEaYdqhẹn vừRznZLKa giận,YCTXmP xRznZLKoay ngưQEaYdqời xuốRznZLKng gixTường muốnYCTXmP tQEaYdqìm bxTông gòRznZLKn bịt lYCTXmPỗ txTai. CuốixT cùngRznZLK RznZLKhai ngườixT mYCTXmPệt QEaYdqcực đôQEaYdq, xTôm nhQEaYdqau đánhYCTXmP RznZLKmột gYCTXmPiấc QEaYdqngon lành.

Thân thể đYCTXmPã xTtrút RznZLKhết niềmRznZLK xTsay xTmê thỏaQEaYdq thxTích, xTtâm lYCTXmPý cũngRznZLK xTtự nhiRznZLKên màxT kRznZLKhoan khoái hơxTn, TQEaYdqạ ĐắcQEaYdq saYCTXmPu mộtxT gixTấc tỉnhRznZLK dậRznZLKy, QEaYdqcảm YCTXmPgiác sRznZLKảng khoRznZLKái vôYCTXmP cxTùng, tinh QEaYdqthần sunQEaYdqg mãYCTXmPn, đYCTXmPã lâuRznZLK chưQEaYdqa cảmRznZLK thxTấy hăxTng YCTXmPhái dâRznZLKng tràoQEaYdq nQEaYdqhư thếRznZLK này.

Tân ÝRznZLK Điền RznZLKuể oảixT tỉnhYCTXmP dRznZLKậy, cậuRznZLK YCTXmPđã quầRznZLKn áoxT chỉnhRznZLK tề,xT rửRznZLKa mQEaYdqặt xoQEaYdqng QEaYdqxuôi, đứngRznZLK trước gươngxT QEaYdqthắt cxTà vạt.xT QEaYdqBởi vìRznZLK YCTXmPkhông xTcó rRznZLKèm cửaRznZLK sYCTXmPổ, YCTXmPánh nắngxT RznZLKthẳng tắQEaYdqp chiếu RznZLKvào phòYCTXmPng. CôRznZLK xTche mắt,YCTXmP ngxTáp mộQEaYdqt cxTái nóQEaYdqi: YCTXmP"Anh phảiYCTXmP đixT làmxT hả?"

"Mẹ anxTh đãYCTXmP khỏRznZLKe hơRznZLKn nhYCTXmPiều rQEaYdqồi, RznZLKem muốnQEaYdq YCTXmPthăm YCTXmPbà khQEaYdqông?" YCTXmPCậu xTkhông quxTay đầu,YCTXmP hỏiQEaYdq mQEaYdqột QEaYdqcách thQEaYdqờ ơ.

Có thểxT dxTo mớRznZLKi YCTXmPtỉnh lại,RznZLK TânRznZLK ÝRznZLK ĐiềnQEaYdq cảxTm giáRznZLKc tronYCTXmPg đầuQEaYdq xTtrống RznZLKrỗng, hồQEaYdqi lâYCTXmPu mớQEaYdqi tRznZLKrở lạiYCTXmP bìQEaYdqnh thườnYCTXmPg, "SRznZLKau nàYCTXmPy đi,RznZLK đưQEaYdqợc không?"

Cậu RznZLKđi xTqua, đứngRznZLK bêQEaYdqn giRznZLKường tRznZLKừ trxTên nhìQEaYdqn xuốngQEaYdq QEaYdqcô, QEaYdqcười nói:xT "SớmQEaYdq mQEaYdquộn cũngQEaYdq pRznZLKhải điYCTXmP, YCTXmPem sợQEaYdq xTcái gì."

Cô không muốnYCTXmP nóiYCTXmP QEaYdq"Em kYCTXmPhông YCTXmPmuốn đếnRznZLK nhàxT xTanh" mộRznZLKt cáYCTXmPch trựcxT tiQEaYdqếp YCTXmPnên thaQEaYdqy đổi RznZLKcách khRznZLKác dịYCTXmPu dàxTng hơn,xT RznZLK"Anh xTkhông cxTảm thấyYCTXmP hơRznZLKi nóYCTXmPng vộYCTXmPi xTsao? ChúnRznZLKg ta mQEaYdqới queQEaYdqn nhaYCTXmPu mấyYCTXmP thánYCTXmPg QEaYdqmà YCTXmPthôi-- "

"Nhưng mRznZLKà cxThúng RznZLKta bxTiết nQEaYdqhau xTbảy RznZLKnăm rồi."

"Em --" TâxTn RznZLKÝ ĐiềYCTXmPn nhYCTXmPìn cậuYCTXmP muốYCTXmPn nóxTi lạiQEaYdq QEaYdqthôi. NhữnYCTXmPg hìxTnh ảxTnh lộQEaYdqn xộQEaYdqn hiQEaYdqện lên tronRznZLKg đầRznZLKu xTcô, cQEaYdqô kRznZLKhông biếtxT nêYCTXmPn làYCTXmPm QEaYdqthế QEaYdqnào chQEaYdqo phảRznZLKi. CRznZLKô khônxTg ngờRznZLK quan hQEaYdqệ xThai ngườiRznZLK sẽYCTXmP tiếnxT triểxTn nhaRznZLKnh nYCTXmPhư vậyYCTXmP, nhanQEaYdqh đxTến khQEaYdqiến xTcô trởxT tay khônQEaYdqg kịp.

Tạ Đắc RznZLKngồi xRznZLKuống RznZLKđầu giườQEaYdqng, thYCTXmPấp giọnRznZLKg nYCTXmPói: QEaYdq"Yên tâmxT, QEaYdqmẹ aRznZLKnh chxTỉ nhớQEaYdq nhữngQEaYdq người vYCTXmPà sQEaYdqự việcYCTXmP trướcQEaYdq lúYCTXmPc axTnh haRznZLKi xTmất, tRznZLKrí nhRznZLKớ QEaYdqsau nàQEaYdqy tronYCTXmPg tìxTnh trạng RznZLKhỗn loạQEaYdqn, mẹQEaYdq aYCTXmPnh cYCTXmPhắc làQEaYdq khônYCTXmPg nhớYCTXmP QEaYdqra QEaYdqem đâu."

Tân ÝRznZLK ĐiềnxT khônQEaYdqg nQEaYdqói gì,xT qxTuay xTđầu nhìQEaYdqn ngRznZLKoài cửaQEaYdq sổ.

"Ba anh mấxTt rRznZLKồi, xTanh mớiQEaYdq nhậnRznZLK QEaYdqra RznZLKtrên đờxTi nàxTy cQEaYdqhỉ cònQEaYdq mẹxT aRznZLKnh lxTà nYCTXmPgười thQEaYdqân duy nhxTất. TìnQEaYdqh trạngYCTXmP QEaYdqsức khQEaYdqỏe QEaYdqvà tiQEaYdqnh thYCTXmPần bxTà ấyYCTXmP lúYCTXmPc RznZLKtốt lúQEaYdqc không,xT anQEaYdqh rất RznZLKlo lắYCTXmPng, nênYCTXmP từxT kháchRznZLK sạxTn dọnYCTXmP vềRznZLK nhàRznZLK, QEaYdqmuốn lQEaYdqúc YCTXmPbà ấyxT QEaYdqcòn sốnxTg RznZLKchăm sóc YCTXmPbà nhxTiều hơnRznZLK. ChúngQEaYdq QEaYdqta kếxTt hônRznZLK YCTXmPsớm mRznZLKột QEaYdqchút, troYCTXmPng YCTXmPnhà RznZLKcó trẻQEaYdq xTcon, bà ấyRznZLK sRznZLKẽ kRznZLKhông RznZLKcô quạnhYCTXmP thếYCTXmP YCTXmPnày, đâRznZLKy làQEaYdq tRznZLKhứ nxThất; thYCTXmPứ QEaYdqhai, trRznZLKước đYCTXmPây anh chưaRznZLK từnYCTXmPg nxTghĩ đếQEaYdqn chuyệnRznZLK kếtQEaYdq hôRznZLKn, xTnếu xTnhư nhYCTXmPất QEaYdqđịnh phYCTXmPải cưới,QEaYdq đốiYCTXmP tượng chRznZLKỉ cóYCTXmP tYCTXmPhể làQEaYdq RznZLKem." CxTậu tRznZLKheo thxTói QEaYdqquen đeYCTXmPm nhữnRznZLKg tâmQEaYdq tình,RznZLK xTsuy nghĩ, tháRznZLKi YCTXmPđộ ẩxTn giấuQEaYdq QEaYdqở nRznZLKơi màQEaYdq nYCTXmPgười kháQEaYdqc xTkhông thxTấy đxTược, RznZLKcân nhắxTc rQEaYdqất lâu cuốixT cùnRznZLKg mRznZLKới quyếtRznZLK địnhxT thổRznZLK YCTXmPlộ ýYCTXmP kiếnYCTXmP xTchân YCTXmPthật nhấtYCTXmP txTừ đxTáy lòng,YCTXmP nó khiQEaYdqến cậYCTXmPu cóQEaYdq cảQEaYdqm giáYCTXmPc giốYCTXmPng nQEaYdqhư trầnRznZLK QEaYdqnhư nhRznZLKộng đứnYCTXmPg trYCTXmPên đường,xT giống xTnhư mấtRznZLK đRznZLKi nănxTg lựYCTXmPc tựRznZLK YCTXmPvệ, bQEaYdqởi vậyQEaYdq QEaYdqkhi nóYCTXmPi RznZLKra xTcó chxTút mRznZLKất tựYCTXmP nhiên.

Cách nói trưngRznZLK cầYCTXmPu RznZLKý kRznZLKiến nhưxTng QEaYdqthực YCTXmPra xTlại YCTXmPcương quyếxTt làRznZLKm TânxT RznZLKÝ ĐiềnYCTXmP kYCTXmPhông nói nênRznZLK lờiRznZLK. CRznZLKô đứnxTg RznZLKlên mặcRznZLK quầnxT áoxT, trướcQEaYdq YCTXmPkhi cxTậu mởRznZLK cửaQEaYdq QEaYdqra ngoàiQEaYdq QEaYdqnói một câuQEaYdq: "KếtYCTXmP hôYCTXmPn QEaYdqlà đạxTi sự,RznZLK khôRznZLKng phảiYCTXmP haYCTXmPi ngườiRznZLK cYCTXmPhúng RznZLKta nóiYCTXmP làxT cóxT thể được."

Tạ ĐắQEaYdqc dừYCTXmPng bước,RznZLK đôiRznZLK màRznZLKy chaYCTXmPu lYCTXmPại mộtYCTXmP chỗ,YCTXmP nhQEaYdqư đăQEaYdqm chiêuQEaYdq nhìnxT QEaYdqcô mộtRznZLK cái.

Hai người tYCTXmPhu dọnxT xoxTng xuôiYCTXmP rồiQEaYdq rờixT khỏi,xT TQEaYdqạ ĐRznZLKắc đưaQEaYdq côYCTXmP vxTề TYCTXmPhẩm giYCTXmPa. TrênYCTXmP xe TâQEaYdqn ÝYCTXmP ĐiềYCTXmPn QEaYdqnhận đượcRznZLK YCTXmPđiện thoạiRznZLK cRznZLKủa mẹ,QEaYdq "QEaYdqThi RznZLKLinh QEaYdqvới QuânYCTXmP HòaQEaYdq lạixT đang cãiYCTXmP nhQEaYdqau, làRznZLKm xTphiền tớxTi QuânQEaYdq xTAn, nóQEaYdq QEaYdqôm YCTXmPKỳ YCTXmPKỳ đòYCTXmPi đi,YCTXmP bịxT QEaYdqmẹ ngănRznZLK cản.YCTXmP Lão ThẩmQEaYdq tứQEaYdqc gxTiận đếnRznZLK nỗixT bệnhQEaYdq tRznZLKim YCTXmPsuýt chRznZLKút pháRznZLKt tácQEaYdq. CYCTXmPòn coYCTXmPn, YCTXmPở bxTên ngoài quRznZLKa đêYCTXmPm cũngQEaYdq kYCTXmPhông nóixT mxTột tiếQEaYdqng, khôngYCTXmP YCTXmPbiết gọiQEaYdq điYCTXmPện vxTề sao?xT" xTCô vội tQEaYdqrả lời:RznZLK "CoRznZLKn vxTề nhàQEaYdq lxTiền màQEaYdq. MớiRznZLK QEaYdqqua năYCTXmPm mới,YCTXmP RznZLKhai vợYCTXmP chồngYCTXmP RznZLKnó cQEaYdqãi nhau gìRznZLK nữa?"

Nguyên nhâQEaYdqn sRznZLKự việYCTXmPc làxT YCTXmPnhư thxTế nàQEaYdqy: ThxTẩm QuânYCTXmP RznZLKHòa vxTà đáYCTXmPm bxTạn chQEaYdqơi mạYCTXmPt chược,RznZLK một YCTXmPngày mQEaYdqột đêmRznZLK khRznZLKông vxTề nhà,xT tYCTXmPhua khôngYCTXmP ítRznZLK tiềRznZLKn. BàxT vợYCTXmP LiêRznZLKu ThRznZLKi LixTnh tìm QEaYdqra cQEaYdqậu, RznZLKgọi cậuQEaYdq RznZLKvề nRznZLKhà xTcậu khxTông cRznZLKhịu, QEaYdqthế lxTà lậtRznZLK YCTXmPbàn RznZLKmạt chưQEaYdqợc trước xTmặt mYCTXmPọi ngưYCTXmPời. HRznZLKai YCTXmPngười YCTXmPcãi nYCTXmPhau đxTến tQEaYdqận YCTXmPnhà, YCTXmPanh mxTột lờYCTXmPi tQEaYdqôi một câuxT, xTai cũQEaYdqng xTkhông QEaYdqchịu nóiRznZLK ítRznZLK vàYCTXmPi câQEaYdqu. LQEaYdqiêu YCTXmPThi LinYCTXmPh khônRznZLKg cẩYCTXmPn thậnQEaYdq làm bểYCTXmP chYCTXmPai nRznZLKước YCTXmPhoa RznZLKChanel củaRznZLK TxThẩm QQEaYdquân QEaYdqAn, ThYCTXmPẩm QuQEaYdqân AYCTXmPn QEaYdqvin cQEaYdqơ hộiYCTXmP này nxTói côxT xTvài RznZLKcâu. LRznZLKiêu RznZLKThi QEaYdqLinh bấtYCTXmP mRznZLKãn QEaYdqbà chQEaYdqị thYCTXmPiên vịQEaYdq eQEaYdqm txTrai, nóiQEaYdq móc côQEaYdq ởxT nhQEaYdqà xTmẹ đẻYCTXmP ănxT QEaYdqkhông ngYCTXmPồi rồi,QEaYdq YCTXmPlôi cYCTXmPhuyện côRznZLK xTly hôYCTXmPn rQEaYdqa nói.YCTXmP TYCTXmPhẩm Quân QEaYdqAn tứcQEaYdq giQEaYdqận khócYCTXmP lớn,xT RznZLKthu dxTọn hànYCTXmPh lxTý đòiRznZLK dẫnxT QEaYdqcon xTgái xTđi. TYCTXmPhẩm GQEaYdqia Sơn YCTXmPquát QEaYdqgiận, RznZLKmọi ngườiQEaYdq RznZLKsợ khônYCTXmPg dámYCTXmP lêYCTXmPn tiYCTXmPếng. ThẩRznZLKm QEaYdqQuân HòRznZLKa thxTấy QEaYdqbất thường, cYCTXmPhuồn RznZLKđi, LiêYCTXmPu ThxTi LQEaYdqinh liềYCTXmPn thYCTXmPeo đuôi.QEaYdq DYCTXmPo RznZLKđó khQEaYdqi xTTân xTÝ xTĐiền trở vềRznZLK ThxTẩm giQEaYdqa, cYCTXmPhiến trườngRznZLK TYCTXmPhẩm gixTa tràYCTXmPn nYCTXmPgập RznZLKkhói thuốcRznZLK QEaYdqsúng tuyênYCTXmP bốRznZLK tạm dừQEaYdqng, ThẩmRznZLK GiYCTXmPa YCTXmPSơn bếYCTXmP cháxTu ngRznZLKoại RznZLKKỳ KỳxT đRznZLKi QEaYdqra RznZLKngoài uốngRznZLK trà,QEaYdq ThẩYCTXmPm Quân AxTn xTtrốn ởxT xTtrong RznZLKphòng xTxem TV.

Mẹ Tân đứngQEaYdq ởxT cửaxT nhìRznZLKn xunxTg quanxTh, QEaYdqthấy xTmột chQEaYdqiếc RznZLKxe mộYCTXmPt đenYCTXmP RznZLKở pYCTXmPhía QEaYdqxa xTmở cửa. RznZLKTân ÝxT ĐiềnYCTXmP xuốngxT xTxe, hơYCTXmPi bQEaYdqất nQEaYdqgờ lQEaYdqà TạxT ĐắcxT RznZLKcũng theYCTXmPo xuxTống QEaYdqxe. CậuYCTXmP điYCTXmP về QEaYdqphí mẹRznZLK TxTân, gọiRznZLK mYCTXmPột tiếngYCTXmP "Dì",RznZLK nóixT vàixT câRznZLKu mừngYCTXmP nYCTXmPăm QEaYdqtốt đẹpxT cátQEaYdq tường. xTMẹ xTTân QEaYdqtỉ mỉxT quxTan YCTXmPsát cRznZLKậu, ánYCTXmPh mắtYCTXmP YCTXmPcó vẻRznZLK lưỡngRznZLK lựxT, cuốYCTXmPi cùnYCTXmPg không hỏixT gRznZLKì, chỉYCTXmP vẫyYCTXmP tYCTXmPay: "QEaYdqBên ngoàQEaYdqi lạnhYCTXmP lắm,QEaYdq đừngRznZLK YCTXmPđứng đxTây nữQEaYdqa, vàoxT trong đi."

Tạ Đắc QEaYdqcó cxThút thQEaYdqận xTtrọng xTngồi QEaYdqở QEaYdqphòng xTkhách xTThẩm gRznZLKia, mRznZLKẹ QEaYdqcủa TYCTXmPân ÝxT YCTXmPdường nhRznZLKư hơi RznZLKấn YCTXmPtượng đốiRznZLK vớxTi cậu,QEaYdq cậRznZLKu kQEaYdqhông YCTXmPbiết đâYCTXmPy lxTà chuyQEaYdqện tốxTt haRznZLKy chuyệnxT xấu. CậQEaYdqu QEaYdquống tràRznZLK, YCTXmPngồi kYCTXmPhoảng mườRznZLKi xTphút tYCTXmPhì đi.

Tân ÝYCTXmP Điền dọnRznZLK dẹpYCTXmP đồYCTXmP đạcYCTXmP txTrong phòRznZLKng. MẹRznZLK TâxTn gõYCTXmP cửa,QEaYdq nóiRznZLK: RznZLK"Trong nYCTXmPhà QEaYdqcó lạpQEaYdq xưởng QEaYdqvà cáxT QEaYdqkhô, RznZLKcon QEaYdqmuốn manQEaYdqg mộtxT ítYCTXmP đếnYCTXmP BắcQEaYdq YCTXmPKinh không?YCTXmP" CRznZLKô nóQEaYdqi cũngRznZLK được, txTìm mộtRznZLK cáixT túiRznZLK sạchRznZLK đưaxT mẹ.YCTXmP MẹQEaYdq TâRznZLKn RznZLKvừa vàoRznZLK phòQEaYdqng vừRznZLKa từxT tốnQEaYdq nYCTXmPói: "Cậu thRznZLKanh niêYCTXmPn vừaQEaYdq đưxTa cRznZLKon vềYCTXmP nhRznZLKà đó,RznZLK xTcon vRznZLKà RznZLKnó đanQEaYdqg YCTXmPyêu nhRznZLKau sao?"

Cô nhẹxT nhYCTXmPàng gậtRznZLK đầu.

Mẹ TâxTn lạRznZLKi hỏiRznZLK: "CRznZLKậu txTa YCTXmPtên QEaYdqgì?" TQEaYdqân ÝYCTXmP ĐiềYCTXmPn xTqua mộtQEaYdq lúcYCTXmP lYCTXmPâu mớiRznZLK tYCTXmPhấp giọngxT nóiQEaYdq: RznZLK"Họ Tạ."

"Đúng lQEaYdqà xTnó!" RznZLKMẹ TYCTXmPân lộRznZLK vẻYCTXmP gixTận RznZLKdữ, "MấxTy đứxTa YCTXmPlà tQEaYdqhật haRznZLKy đaYCTXmPng đùaQEaYdq giỡn?"

Cô cúYCTXmPi QEaYdqđầu kRznZLKhông nóiQEaYdq lờQEaYdqi nào.

Mẹ TânYCTXmP biếnRznZLK sắRznZLKc, xTquát giọngQEaYdq lạnhRznZLK lùng:RznZLK "SQEaYdqau nRznZLKày RznZLKcon íQEaYdqt lxTui xTtới vớixT nóYCTXmP, ngYCTXmPhe chưa?"

Tân ÝYCTXmP ĐiềYCTXmPn vQEaYdqô cYCTXmPùng bRznZLKất đắcYCTXmP dYCTXmPĩ, "Mẹ,xT axTnh ấyRznZLK khôQEaYdqng phảiQEaYdq tQEaYdqên lừaRznZLK đRznZLKảo cũRznZLKng khôxTng phRznZLKải kẻQEaYdq xấuRznZLK, mẹRznZLK đừRznZLKng cYCTXmPó thànhxT kxTiến QEaYdqvới axTnh ấy."

Mẹ Tân tăxTng giọRznZLKng nóixT lYCTXmPớn tiếng:xT "VRznZLKết RznZLKthương coQEaYdqn QEaYdqlành rồiYCTXmP nênYCTXmP quêQEaYdqn mxTất đaYCTXmPu rồi ư,RznZLK RznZLKbị QEaYdqnó xTlàm hạYCTXmPi cYCTXmPòn cQEaYdqhưa đủYCTXmP thảmYCTXmP xTsao? xTThiếu cxThút nxTữa thQEaYdqân bạiRznZLK QEaYdqdanh liệt! RznZLKCòn nhữnRznZLKg ngườixT YCTXmPtrong QEaYdqTạ giaQEaYdq, YCTXmPlà chúngxT txTa rướcxT lấyRznZLK nhụYCTXmPc sao?"

"Mẹ, đãRznZLK xTlà RznZLKquá khYCTXmPứ rồRznZLKi, cYCTXmPon đâuxT cóRznZLK sQEaYdqao! KQEaYdqhi YCTXmPđó aRznZLKnh ấRznZLKy cònYCTXmP nQEaYdqhỏ, làmYCTXmP việcxT xTkhông QEaYdqbiết chYCTXmPừng mựcRznZLK, lạiYCTXmP thícQEaYdqh đùRznZLKa RznZLKdai -YCTXmP- "

Mẹ Tân tứRznZLKc giậxTn cYCTXmPắt ngQEaYdqang RznZLKlời cô,QEaYdq xT"Đó làRznZLK tRznZLKrò đRznZLKù RznZLKdai củxTa đứaxT coRznZLKn QEaYdqnít saQEaYdqo? CRznZLKho con uốnxTg thuốxTc ngủQEaYdq, đYCTXmPịnh vYCTXmPô lRznZLKễ vxTới xTcon --,coRznZLKn YCTXmPtrai xTmười sRznZLKáu YCTXmPtuổi, nóQEaYdqi lớn YCTXmPkhông lớn,QEaYdq nYCTXmPói nhxTỏ cũngQEaYdq kYCTXmPhông QEaYdqnhỏ, viYCTXmPệc cYCTXmPó tYCTXmPhể làYCTXmPm việcxT khRznZLKông thểYCTXmP làm còYCTXmPn QEaYdqcần ngườixT kRznZLKhác dxTạy saoYCTXmP? TừRznZLK nhỏQEaYdq tâRznZLKm xTthuật bấYCTXmPt cRznZLKhính, lớnRznZLK RznZLKlên xTlà người tốxTt sQEaYdqao? CRznZLKon đóxT RznZLK--" bRznZLKà cRznZLKhỉ RznZLKvào đầuQEaYdq xTcon gáQEaYdqi xTmắng toxT: "CàngxT RznZLKsống càng dở!QEaYdq YCTXmPCon nQEaYdqăm nRznZLKay bQEaYdqao RznZLKnhiêu, nóQEaYdq nxTăm nRznZLKay bQEaYdqao nhiêu?"

Tân ÝRznZLK ĐiRznZLKền bịYCTXmP mắngxT cRznZLKhỉ cúiRznZLK đầu,RznZLK khRznZLKông dáxTm RznZLKlên tiếng.

"Tạ gia cYCTXmPó tRznZLKiền làQEaYdq tốt,QEaYdq nhưnYCTXmPg cQEaYdqhúng QEaYdqta khônYCTXmPg QEaYdqthấy YCTXmPlạ! NhữngRznZLK ngườYCTXmPi xTTạ gixTa, tất cảxT RznZLKđều YCTXmPlà nRznZLKhân vậtYCTXmP lợiQEaYdq hạiRznZLK, cRznZLKó tiếngRznZLK nxTgang ngượcQEaYdq YCTXmPkhông phâQEaYdqn phảixT trái. CQEaYdqon ngớYCTXmP ngQEaYdqẩn khôxTng biết,xT chứxT QEaYdqmẹ rấtxT rõxT ràng!QEaYdq YCTXmPCon đQEaYdqó, đúngYCTXmP QEaYdqlà RznZLKtrẻ người nQEaYdqon dạ!RznZLK YCTXmPMẹ nóQEaYdq xTbiết chuyxTện haxTi đứaYCTXmP không?"

Tân ÝYCTXmP ĐiQEaYdqền ấpYCTXmP úngYCTXmP xTnói: "TụiYCTXmP cxTon qQEaYdquen nhRznZLKau chưQEaYdqa bQEaYdqao lYCTXmPâu xT-- "

"Vậy lxTà tốtRznZLK rYCTXmPồi, nhaQEaYdqnh chóngQEaYdq chixTa taRznZLKy đi!"

"Mẹ, cQEaYdqon kxThông phảxTi vìYCTXmP tiềnYCTXmP YCTXmPcủa YCTXmPanh ấy,YCTXmP YCTXmPanh ấxTy đốiQEaYdq vRznZLKới RznZLKcon rấtRznZLK tốtQEaYdq QEaYdq-- "

Mẹ Tân liQEaYdqếc côxT, "YCTXmPMẹ bYCTXmPiết coYCTXmPn chixTa txTay xTNgụy TYCTXmPiên, tìnhxT cảmRznZLK RznZLKchịu đxTả kíYCTXmPch rấQEaYdqt lớn, nhưngxT cQEaYdqũng khôngQEaYdq thểRznZLK QEaYdqlàm ẩxTu nxThư thếYCTXmP! TừxT nhỏxT mẹxT dạyQEaYdq RznZLKcon thYCTXmPế nàxTo? Con YCTXmPgái phảiQEaYdq đứngQEaYdq đQEaYdqắn tựYCTXmP tRznZLKrọng, QEaYdqbất xTkể xảyxT rQEaYdqa chuyệYCTXmPn gQEaYdqì, tuyệtYCTXmP khôngYCTXmP thểYCTXmP cam chRznZLKịu. MẹYCTXmP txTin conxT, cQEaYdqon QEaYdqlại cảYCTXmP đxTêm RznZLKkhông về?QEaYdq ĐêmQEaYdq YCTXmPqua RznZLKcó phảiRznZLK cxTon ởxT chung vớiYCTXmP QEaYdqnó không?"

Tân RznZLKÝ Điền chốQEaYdqng đỡQEaYdq khQEaYdqông nổi,QEaYdq nhịxTn khôngQEaYdq đượcxT QEaYdqnói: "YCTXmPMẹ, coRznZLKn hRznZLKai támYCTXmP xTtuổi rồi, khônRznZLKg phxTải txTrẻ conRznZLK--" mxTẹ TânYCTXmP khôQEaYdqng đQEaYdqợi xTcô nYCTXmPói xonQEaYdqg, lậpYCTXmP tứcYCTXmP nóiQEaYdq: "VậyQEaYdq con vYCTXmPẫn muốnxT YCTXmPyêu đươngxT vớRznZLKi thằnQEaYdqg nhYCTXmPóc QEaYdqđó? ĐâyYCTXmP làRznZLK biểYCTXmPu hiệnYCTXmP nghiêYCTXmPm túYCTXmPc chịu tráchYCTXmP nYCTXmPhiệm vớiRznZLK xTtình cảQEaYdqm sao?"

Cô bịRznZLK dồn vàoYCTXmP tườnYCTXmPg áQEaYdq khẩuQEaYdq khôngQEaYdq trảYCTXmP YCTXmPlời được,xT đànhQEaYdq nóxTi: "ĐượcQEaYdq QEaYdqrồi, đượcRznZLK rồi,YCTXmP con biếtYCTXmP nQEaYdqên làmxT nhưQEaYdq thếxT nQEaYdqào." CRznZLKô QEaYdqxách txTheo túYCTXmPi lạRznZLKp YCTXmPxưởng vRznZLKà YCTXmPcá kxThô nhanh nhảuRznZLK cRznZLKhạy vàYCTXmPo QEaYdqphòng. CôQEaYdq thYCTXmPả đxTại cYCTXmPái túQEaYdqi lRznZLKên QEaYdqbàn, cRznZLKhỉ xTvào cRznZLKái đQEaYdqầu con RznZLKcá nóiYCTXmP: YCTXmP"Xem màRznZLKy kìa,QEaYdq gâyYCTXmP chRznZLKo RznZLKtao biếxTt baxTo xTrắc rối!"

Buổi chiều cùYCTXmPng QEaYdqngày YCTXmPTân ÝQEaYdq ĐiềnxT vềQEaYdq BQEaYdqắc KinhxT, TạQEaYdq ĐắxTc muốnYCTXmP đếnRznZLK đóYCTXmPn YCTXmPcô. RznZLKCô vxTội đáp: "AYCTXmPnh đừxTng cóYCTXmP QEaYdqmà xTtới, YCTXmPmẹ exTm kQEaYdqhông muốQEaYdqn thQEaYdqấy YCTXmPanh." TạQEaYdq ĐắcxT khôngRznZLK RznZLKngờ mình lạiQEaYdq khYCTXmPông đượRznZLKc hoxTan nghênhQEaYdq, hỏixT YCTXmPvì saoYCTXmP. CôYCTXmP RznZLKthở dài,RznZLK "CũQEaYdqng dYCTXmPo chuyện tốYCTXmPt aQEaYdqnh làmRznZLK! RznZLKEm hỏQEaYdqi RznZLKanh, lầRznZLKn đóRznZLK cóxT phảxTi YCTXmPanh YCTXmPcho eRznZLKm uốRznZLKng thuốcRznZLK ngYCTXmPủ không? ExTm đếnRznZLK RznZLKbây gQEaYdqiờ còYCTXmPn mRznZLKơ mYCTXmPơ mYCTXmPàng xTmàng, kRznZLKhông nYCTXmPhớ rxTõ cụxT YCTXmPthể xảyQEaYdq rQEaYdqa chuyện gQEaYdqì. LúQEaYdqc đóxT YCTXmPmẹ QEaYdqem đếnRznZLK nhàxT axTnh đónQEaYdq RznZLKem, QEaYdqcảnh QEaYdqsát hìRznZLKnh QEaYdqnhư cũnxTg RznZLKtới, có đúxTng không?"

Tạ Đắc hồixT lâuQEaYdq khYCTXmPông lxTên tiếnRznZLKg."Vậy anxTh QEaYdqbảo ĐổnYCTXmPg ToànQEaYdq đếnxT đYCTXmPón em.YCTXmP" QEaYdqCậu nRznZLKgắt điện thoạiQEaYdq, ngồiYCTXmP phịcxTh xuốngxT RznZLKsofa. TạYCTXmP gxTia QEaYdqtừ lQEaYdqúc TạYCTXmP HQEaYdqậu QEaYdqmất, RznZLKbố RznZLKtrí trong nhYCTXmPà kYCTXmPhông YCTXmPcó thQEaYdqay QEaYdqđổi gìRznZLK. CậuQEaYdq nhìYCTXmPn qxTuanh bốnxT phíQEaYdqa, xTtrên tườYCTXmPng vẫQEaYdqn treo bQEaYdqức thưRznZLK hRznZLKọa ngYCTXmPay vRznZLKị YCTXmPtrí đó,QEaYdq bìnxTh hYCTXmPoa vQEaYdqẫn RznZLKđặt trQEaYdqên bệQEaYdq cửRznZLKa sổ,RznZLK troYCTXmPng bình cắmQEaYdq mộxTt bóxT RznZLKhoa YCTXmPcát cánRznZLKh, RznZLKtrên YCTXmPkệ vẫYCTXmPn QEaYdqđể nhQEaYdqững RznZLKmón đQEaYdqồ lYCTXmPúc nhỏRznZLK cậuYCTXmP thường chơiRznZLK, cYCTXmPậu QEaYdqnhắm mắYCTXmPt lạiRznZLK đềRznZLKu cQEaYdqó thxTể tìmQEaYdq được.

Cảnh cũ ngườRznZLKi QEaYdqxưa. CYCTXmPậu nhQEaYdqớ rấtRznZLK rõYCTXmP, mùYCTXmPa hxTè nămQEaYdq ấyYCTXmP cậuQEaYdq mườiYCTXmP sáxTu tuổi,RznZLK TânQEaYdq ÝYCTXmP trước khQEaYdqi RznZLKdu hQEaYdqọc đếnxT tạmYCTXmP biRznZLKệt cậu,xT xTlà ngQEaYdqồi YCTXmPở nxTơi cậuxT đangxT ngồi.