Tôi cũng rất nhớ anh ấy - Chương 17

 

Chương KUyn17: LsP9pễ tìnQ4v3h nhâQ4v3n bấsP9pt ngờ

Trước khi TạD4um Q4v3Đắc 6bCRtan sởsP9p thìD4um D4umnhận đượcD4um 6bCRcú đD4umiện KUynthoại lKUynạ, làsP9p KUynsố điệnD4um thoKUynại cốKUyn định tsP9prong c6bCRùng KUynthành pD4umhố, nKUyngười gọisP9p D4umđến KUynlà mộtKUyn phụQ4v3 nữKUyn nóisP9p với6bCR giọKUynng lạnh lùng:Q4v3 "Q4v3Anh hãsP9py ngD4umhe chD4umo kỹ,Q4v3 6bCRbạn gáiKUyn aKUynnh đa6bCRng trKUynong tQ4v3ay chúKUynng tôiKUyn, tiền chuộcKUyn mộsP9pt trD4umiệu tệ.Q4v3 Nếu6bCR ansP9ph dsP9pám báoKUyn cảD4umnh sátD4um, Q4v3chúng t6bCRôi lD4umập tứcD4um giết 6bCRcon tD4umin." nóisP9p xoQ4v3ng liề6bCRn cKUynúp KUynmáy. 6bCRCậu D4umngây người6bCR một6bCR lD4umúc, khôsP9png biết chuD4umyện gQ4v3ì xảysP9p rQ4v3a, hí6bCRt sâuKUyn mộ6bCRt hơi,D4um saD4umu D4umkhi ổKUynn địnhKUyn tisP9pnh thầQ4v3n liềQ4v3n gọiQ4v3 cho KUynTân Q4v3Ý Điền,D4um 6bCRkhông nD4umgoài dựD4um đosP9pán củaQ4v3 cậuD4um Q4v3điện tQ4v3hoại tD4umắt máy,D4um 6bCRlại D4umgọi lại sKUynố sP9pmáy lQ4v3úc nãy.

Điện thoại b6bCRàn khôsP9png ng6bCRừng resP9po. KUynHà ChânQ4v3 nQ4v3hìn 6bCRmàn 6bCRhình hiD4umển th6bCRị ssP9pố D4umdi 6bCRđộng rồi hỏ6bCRi TâD4umn ÝQ4v3 Điền,KUyn "CKUynó D4umcần nD4umghe máysP9p KUynkhông?" Q4v3Tân Ý6bCR KUynĐiền KUynmắng: KUyn"Cậu kKUynhùng hả, khôngsP9p ă6bCRn qu6bCRa thịKUynt heKUyno cũnD4umg kQ4v3hông thấyKUyn heD4umo chD4umạy KUynà? ĐươQ4v3ng nhi6bCRên khsP9pông thể nghe.sP9p" CôsP9p r6bCRút Q4v3dây D4umđiện thD4umoại Q4v3ra, kýKUyn sP9ptúc xD4umá troD4umng tíchsP9p KUyntắc yênsP9p tĩnKUynh trở lại.

Hà Chân hỏsP9pi: KUyn"Cái t6bCRrò vusP9pi củQ4v3a cậD4umu có6bCR hơiD4um quáD4um khôn6bCRg? LỡKUyn csP9pậu 6bCRta báoQ4v3 csP9pảnh ssP9pát thì ph6bCRải D4umlàm saoD4um? TKUynớ nhấtD4um đD4umịnh phQ4v3ải chết,KUyn 6bCRkhông thiếuD4um cảnhQ4v3 bịD4um cảnsP9ph sátD4um cho ăKUynn mắnD4umg á."

Tân ÝsP9p Điền phấsP9pt taQ4v3y, "Yên6bCR Q4v3tâm đ6bCRi, KUynanh ấyQ4v3 đã6bCR 6bCRđược huấsP9pn luyKUynện, sKUynẽ sP9pbiết cácsP9ph ứn6bCRg phó loQ4v3ại D4umchuyện bD4umắt cKUynóc D4umtống tiền,Q4v3 6bCRbiết nsP9pên 6bCRlàm tsP9phế sP9pnào mà,6bCR Q4v3sẽ kD4umhông báo cảnhsP9p sKUynát đâu.6bCR VKUyniệc tsP9pớ l6bCRo làKUyn, asP9pnh ấyQ4v3 sQ4v3ẽ khsP9pông man6bCRg tsP9pheo 6bCRmột triệuKUyn tsP9pệ tiền sP9pmặt D4umthiệt cKUynhứ? sP9pLỡ nhưsP9p 6bCRtrên đsP9pường Q4v3bị mất?6bCR Q4v3Tớ đD4umền khônsP9pg nổD4umi đ6bCRâu. Biết vsP9pậy KUynnói năKUynm tsP9prăm ng6bCRàn đư6bCRợc rồi."

Đồng mưu t6bCRức giận6bCR D4umnói, "CD4umậu n6bCRên sP9pnghĩ lD4umàm thD4umế nàoD4um đểD4um dẹsP9pp yQ4v3ên ông6bCR cọp6bCR Q4v3họ TạKUyn sắp nổisP9p trậnD4um lôKUyni đìnhQ4v3 thìD4um haKUyny hơnKUyn, 6bCRtớ sP9pnhìn thsP9pế nsP9pào cũngKUyn ksP9phông thấKUyny cậu6bCR t6bCRa giống n6bCRgười bsP9pị ngườiQ4v3 khác6bCR trêusP9p đùasP9p D4ummà KUyncon cD4umó D4umthể tốtD4um D4umbụng nhẫD4umn n6bCRhịn đâu."

Tân Q4v3Ý Điền 6bCRđem d6bCRây tQ4v3hừng vQ4v3à bă6bCRng dáKUynn D4umđã c6bCRhuẩn sP9pbị trQ4v3ước vàD4umo tronD4umg túi,6bCR nhắQ4v3c D4umHà Chân Q4v3lần nữsP9pa: "N6bCRói rồiQ4v3 màKUyn, đếnKUyn nhD4umà sP9pA MQ4v3ỹ rồsP9pi tKUynhì tớKUyn 6bCRgọi điệnsP9p chD4umo cậu,D4um cậu Q4v3lại dùsP9png dKUyni độngQ4v3 nhắ6bCRn địKUyna c6bCRhỉ sP9pvào d6bCRi độnD4umg anQ4v3h D4umấy, đừngD4um ngh6bCRe điện6bCR thD4umoại của aD4umnh ấyQ4v3, KUynsẽ D4umlộ đó.6bCR Q4v3Tớ Q4v3đi đây.sP9p CậuQ4v3 đừng6bCR sP9pcó quD4umên đấy."

Tạ Đắc đếnKUyn nsP9pgân hàngsP9p rúKUynt mộtQ4v3 triD4umệu tệsP9p tiềnKUyn msP9pặt, bKUynỏ tronQ4v3g túi6bCR 6bCRdu sP9plịch msP9pàu xanh, chuẩQ4v3n bịD4um xonsP9pg hết,6bCR KUyncậu ngồsP9pi KUyntrong sP9pxe nhắsP9pm mắD4umt dưỡngKUyn D4umthần, đợi6bCR bọD4umn D4umbắt cóc tốnsP9pg 6bCRtiền rD4uma cKUynhỉ t6bCRhị tiếQ4v3p tsP9pheo. TsP9prong đầuD4um lQ4v3ại hiệnQ4v3 D4umra KUynsố đsP9piện t6bCRhoại bàn củD4uma 6bCRbọn cướD4ump, cảD4umm tD4umhấy qD4umuen mắt,6bCR hìnKUynh Q4v3như 6bCRđã tsP9phấy số6bCR nàsP9py ởD4um đQ4v3âu rD4umồi, nhưng thế6bCR nKUynào cD4umũng 6bCRnghĩ không6bCR rD4uma. Q4v3Cậu KUynphân Q4v3tích tỉKUyn mỉ,KUyn đốiKUyn sP9pphương nKUynếu là muốn6bCR tD4umiền, nhưsP9p vKUynậy c6bCRho thấy6bCR khôngQ4v3 pQ4v3hải KUynnhằm vKUynào cQ4v3á nhâQ4v3n cậ6bCRu m6bCRà tD4umrả thù, chỉKUyn cQ4v3ần KUynlàm theKUyno bọKUynn họKUyn yêusP9p cầQ4v3u, chắc6bCR sQ4v3ẽ khônsP9pg ả6bCRnh hưởngsP9p KUynđến TKUynân KUynÝ. Cậu thấ6bCRy ksP9pỳ lạKUyn 6bCRchính làsP9p, bọn6bCR hQ4v3ọ vQ4v3ì sD4umao cKUynhỉ cầ6bCRn mộtKUyn tsP9priệu, chẳng6bCR D4umlẽ trướcsP9p khi gâQ4v3y á6bCRn kh6bCRông điềuQ4v3 6bCRtra thsP9pân thD4umế cậuQ4v3 haQ4v3y KUynlà bọD4umn cướpsP9p lầ6bCRn 6bCRnày cD4umơ bQ4v3ản chẳng 6bCRra tr6bCRò 6bCRtrống gì?

Di động cKUynó tiQ4v3n nhắn6bCR sP9pmới. CậD4umu mởsP9p Q4v3xem, lQ4v3à mộtQ4v3 địaQ4v3 chỉ,Q4v3 D4umkhu KUynvực ngosP9pại thành6bCR, có 6bCRhơi hẻoQ4v3 lásP9pnh, s6bCRau cQ4v3ùng kQ4v3èm thêm:sP9p 6bCRMột mìnQ4v3h anKUynh 6bCRđi, nQ4v3ếu n6bCRhư bD4umáo cQ4v3ảnh sát, aKUynnh sẽKUyn hốQ4v3i Q4v3hận. CậKUynu thD4umấy thKUynế nàsP9po cũngKUyn thấysP9p kỳsP9p D4umquái, đối6bCR phKUynương th6bCRế mà bD4umáo chD4umo 6bCRcậu địaQ4v3 chỉ6bCR cụD4um thQ4v3ể Q4v3rõ ràngQ4v3, thậKUynm chíQ4v3 D4umgiọng điệuQ4v3 nKUynói chsP9puyện lại khácsP9ph sásP9po lịcD4umh sự.

Cậu gọi đ6bCRiện D4umthoại, sP9psau đósP9p khởiQ4v3 độngKUyn KUynxe, chạyQ4v3 thD4umẳng đếnKUyn mụcKUyn tiêKUynu. KUynQua đườngsP9p cao 6bCRtốc lKUynà sP9pmột KUyncon đưQ4v3ờng cóD4um sP9pvẻ c6bCRhật hẹp,D4um hàKUynng câyKUyn thôsP9png cKUynao tsP9po đầyD4um hsP9pai bên đườnD4umg, 6bCRlá đãKUyn rụngD4um hsP9pết, tr6bCRơ trQ4v3ọi đứngKUyn giữa6bCR đồngsP9p trốngKUyn trKUynong mùKUyna đông. Q4v3Bên 6bCRtay tráisP9p lD4umà D4umsông Q4v3Thượng LâKUynm mên6bCRh mông,Q4v3 ngsP9pày đê6bCRm cKUynhảy cD4umuồn cuộsP9pn không ngQ4v3ừng KUynnghỉ, KUynvì thếQ4v3 khôngQ4v3 khíQ4v3 D4umso D4umvới nD4umội tQ4v3hành sP9plạnh hơnsP9p nQ4v3hiều. Trời đã6bCR 6bCRtối, tKUynrên đườngKUyn xD4ume rất6bCR ít,6bCR cũnD4umg khôD4umng cóD4um đènKUyn đường.D4um CậD4umu láKUyni rấD4umt chậm, nhKUynờ á6bCRnh đènsP9p nênKUyn sP9pthấy đsP9pược pQ4v3hía tQ4v3rước D4umchếch bênD4um phả6bCRi 6bCRlà mộ6bCRt KUyntòa nhà hasP9pi t6bCRầng xâysP9p dựngsP9p tD4umheo 6bCRphong cácKUynh D4umkiên tKUynrúc 6bCRnước nD4umgoài, cD4umậu dừn6bCRg Q4v3xe cách 6bCRmột đoQ4v3ạn sP9pxa, xáQ4v3ch th6bCReo túiQ4v3 D4umdu lịcQ4v3h sP9pchậm 6bCRrãi điQ4v3 tới.

Cổng không bịQ4v3 KUynkhóa, khẽsP9p mở,Q4v3 dườngQ4v3 nhKUynư đsP9pợi cậusP9p tự6bCR D4umchui đầsP9pu vàQ4v3o lưới.D4um CậuQ4v3 đẩsP9py cửa 6bCRsắt điKUyn vào,sP9p sP9pđây làD4um ngôi6bCR Q4v3nhà điQ4v3ển hìnhKUyn củaQ4v3 nQ4v3gười dânD4um sP9pphương NamsP9p, cóKUyn lẽ tD4umừ lâKUynu k6bCRhông KUyncó Q4v3ai KUynở, cKUynó cQ4v3hút hoQ4v3ang vắQ4v3ng, c6bCRỏ dQ4v3ại trKUynong vườnKUyn 6bCRcao đế6bCRn thắt lưQ4v3ng, câysP9p sồiD4um xanD4umh cũngQ4v3 sP9pkhông thấ6bCRy dấuQ4v3 hiệQ4v3u cD4umủa sự6bCR D4umchăm sóc.D4um D4umCậu đứng trsP9pước cásP9pnh cửa6bCR đóKUynng chKUynặt tKUynập trKUynung tưQ4v3 tưởngsP9p 6bCRnín thởKUyn lắQ4v3ng ngh6bCRe sP9pđộng tĩnh mKUynột lúcsP9p, chẳngQ4v3 nsP9pghe đượcsP9p gìD4um KUynngoại t6bCRrừ tiếnKUyng gi6bCRó thổisP9p qu6bCRa KUyntán láD4um. Đưa tasP9py đẩyQ4v3 cửa,Q4v3 tiếnsP9pg cQ4v3ọt kD4umẹt vanKUyng lênD4um, hìQ4v3nh ảnQ4v3h TQ4v3ân ÝQ4v3 Điền6bCR bịD4um tróKUyni hai ta6bCRy haKUyni chD4umân, miệQ4v3ng dáD4umn bD4umăng dínQ4v3h n6bCRgồi D4umtrên sof6bCRa, D4umlập tứcsP9p KUynđập sP9pvào mD4umắt cậu. CậuQ4v3 nsP9pgây ngsP9pẩn cảD4um người,Q4v3 đầuKUyn sP9ptiên l6bCRà 6bCRnhìn csP9phung KUynquanh, khônsP9pg sP9pphát hiện Q4v3người khKUynác, saKUynu đKUynó D4umđi tới,sP9p xéD4um băngsP9p D4umdán tsP9prên miệ6bCRng D4umcô ra.

Động tác cKUynậu D4umcó chútKUyn thD4umô lKUynỗ, TKUynân ÝsP9p ĐiềsP9pn nh6bCRịn khKUynông đượKUync rútsP9p Q4v3hai sP9ptay giấ6bCRu đằng sD4umau lưnsP9pg ra6bCR, đẩy6bCR cậKUynu rsP9pa nóKUyni: "ĐD4umau! D4umAnh n6bCRhẹ sP9pchút, đểQ4v3 D4umem sP9ptự làm."

Tạ ĐắcD4um Q4v3hỏi vớiD4um giọng6bCR đisP9pệu D4umkhông sP9pthấy hứn6bCRg D4umthú: "BQ4v3ọn cướpD4um đâu?"

Tân D4umÝ Điền sợQ4v3 Q4v3cậu KUyntức giận,sP9p D4umvội vãD4um ôm6bCR cQ4v3ổ cKUynậu đemKUyn 6bCRhết kỹQ4v3 xảKUyno KUynhôn 6bCRcậu, đsP9pến khKUyni cậu bắtsP9p đầu6bCR tsP9phở dốD4umc, nhQ4v3ân cD4umơ D4umhội D4umhô KUynto: "D4umLễ tD4umình n6bCRhân KUynvui vẻ!"

Tạ Đắc KUyncó sP9pvẻ vôD4um cKUynùng bsP9pình tĩnh,sP9p dá6bCRn mắtKUyn vD4umào 6bCRcô bạnQ4v3 gáiQ4v3 Q4v3tinh quáiKUyn dựQ4v3a sásP9pt vsP9pào mình mQ4v3ột lúsP9pc lD4umâu, cuKUynối cùQ4v3ng thởKUyn KUyndài KUynbó tayD4um, "QsP9puên 6bCRđi, khônD4umg saKUyno làsP9p tốtKUyn rồi."

Bộ dạng bìKUynnh tĩQ4v3nh củasP9p cậuKUyn 6bCRtrong mQ4v3ắt Tân6bCR Q4v3Ý ĐiềnQ4v3 chảKUyn kháD4umc dấu6bCR hiệuD4um básP9po trưsP9pớc bão D4umtố sắp6bCR đến,sP9p nD4umhanh KUynnhảu nịKUynnh nọKUynt: "ChẳngsP9p phD4umải gầnKUyn 6bCRđây Q4v3tâm tìnhD4um ansP9ph không tốtKUyn ssP9pao, dQ4v3ỗ KUynanh lại6bCR kD4umhông vuisP9p, đQ4v3ành KUynphải tựKUyn sP9pbiên tựQ4v3 sP9pdiễn tQ4v3ạo cQ4v3ho anh cơKUyn hộD4umi sP9plàm KUynanh hùngD4um cứuQ4v3 mỹ6bCR nhâQ4v3n thôisP9p. 6bCREm KUynđùa sP9pgiỡn aKUynnh vậsP9py, Q4v3anh không giậnQ4v3 chứ?"

"Em nói thKUynử xem?6bCR" CậuQ4v3 lạnhD4um lùng6bCR liếcsP9p sP9pcô mộtsP9p cáQ4v3i. TsP9pân 6bCRÝ ĐiềD4umn sợD4um khôD4umng KUyndám 6bCRhé một câD4umu 6bCRnào, D4umnhư mD4umột cKUynhú mè6bCRo 6bCRnhỏ sP9pđáng thư6bCRơng nsP9phìn cậu,D4um h6bCRai taQ4v3y đểD4um tr6bCRên đầu nQ4v3hư th6bCRỏ trắn6bCRg, hD4umát giọsP9png thQ4v3iếu 6bCRnhi: "XKUynin Q4v3bạn đừng6bCR ăn6bCR t6bCRôi đừngQ4v3 ă6bCRn tôi, Q4v3tôi sẽ6bCR h6bCRát chD4umo bạnKUyn một6bCR bàiQ4v3 háQ4v3t thậKUynt sP9phay D4um-- "

Cậu phì Q4v3cười, vộKUyni x6bCRoay ngườQ4v3i san6bCRg cD4umhỗ khác.6bCR CD4umhú KUyný Q4v3tới mộtQ4v3 qu6bCRyển D4umsách trê6bCRn sofa, hỏD4umi: "C6bCRhờ lâuD4um không?"6bCR Ngư6bCRời nàKUyno đósP9p D4umcó tsP9pật giậtsP9p Q4v3mình vộiD4um Q4v3vã lKUynắc đầu, "ED4umm khônKUyng biếtKUyn anD4umh sP9pcó đsP9pến D4umhay Q4v3không, cKUynho D4umnên D4umđem thQ4v3eo KUynsách đểQ4v3 giQ4v3ết thời gian."

Cậu vỗ vKUynỗ đệmKUyn soD4umfa, "KUynEm nósP9pi D4umanh cQ4v3ó thể6bCR k6bCRhông đếnKUyn sD4umao? NhD4umọc lòng6bCR sP9phai ngườsP9pi nghĩ rQ4v3a cáiD4um t6bCRrò bắtD4um cóc,KUyn cQ4v3ó cQ4v3âu kQ4v3hông c6bCRó mũKUyni khoaQ4v3n KUynkim KUyncương thKUynì KUynđừng hòngD4um làm nD4umghề gốmsP9p sứ6bCR, thKUynật mấtQ4v3 mQ4v3ặt sP9pxấu hổ!"

Tân sP9pÝ D4umĐiền Q4v3bỗng KUynnhiên tQ4v3ỉnh ngD4umộ r6bCRéo l6bCRên: "6bCRAnh đQ4v3ã ssP9pớm biếsP9pt 6bCRrồi hả?"

"Có người bắt6bCR cóD4umc D4ummà lạKUyni xàisP9p điD4umện thoạisP9p KUyncố định6bCR vàD4um dKUyni độKUynng ssP9pao? CũngQ4v3 kQ4v3hông cần vệQ4v3 tiQ4v3nh D4umtheo sP9pdõi, D4umtùy t6bCRiện điềuKUyn Q4v3tra mộtsP9p t6bCRí l6bCRà rD4uma cảQ4v3 thôsP9pi." TD4umrách không đượcsP9p cậu6bCR nghĩQ4v3 sD4umố điện6bCR thoạiQ4v3 D4umbàn nQ4v3hìn queD4umn mắt,KUyn nKUynăm coQ4v3n 6bCRsố đsP9pầu tiên 6bCRcủa sD4umố đKUyniện thQ4v3oại trưsP9pờng Q4v3Thượng ĐạQ4v3i 6bCRđều giốngKUyn nhsP9pau. KUynKhi 6bCRvệ sD4umĩ nóD4umi cD4umậu biết ch6bCRủ sD4umố đi6bCRện tsP9phoại nàsP9py lD4umà "HàsP9p Chân",D4um sP9pmặt csP9pậu xa6bCRnh sP9plại, sP9pmới hiểu6bCR rQ4v3a hai ngưQ4v3ời họsP9p liênD4um tQ4v3hủ đùQ4v3a mình.D4um CậusP9p quyếtsP9p địnhD4um biếD4umt thờiQ4v3 biD4umết thế6bCR đ6bCRi đến Q4v3cùng, muố6bCRn Q4v3xem Q4v3các côsP9p r6bCRốt cuộcKUyn musP9pốn quậyQ4v3 c6bCRái Q4v3quỷ gsP9pì. D4umXe ngD4umang Q4v3qua quảng trưKUynờng tD4umrung tâmsP9p, D4umtrên đườngD4um đềuQ4v3 lKUynà ngsP9pười bánQ4v3 hoKUyna hồngD4um, lQ4v3úc nà6bCRy mớiKUyn tỉnh ngộ.

Tân Q4v3Ý Điền đấsP9pm mạD4umnh cậuQ4v3 mộsP9pt Q4v3cái, "AsP9pnh xD4umấu quá6bCR điD4um, hồi6bCR n6bCRãy csP9pố ýQ4v3 6bCRchơi e6bCRm!" KícsP9ph động lQ4v3àm cQ4v3ô Q4v3quên haKUyni cKUynhân bị6bCR tD4umrói D4ummà đứngD4um lêD4umn, kD4umết quảD4um suýtsP9p cKUynhút nD4umữa ngã nhào.

"Anh chưa 6bCRnói gìsP9p hếtQ4v3, làKUyn tD4umự eQ4v3m nhD4umảy vào6bCR ômsP9p mKUynà." CậusP9p KUynlộ rQ4v3a mộtD4um nKUynụ cười6bCR xấusP9p xa, n6bCRgồi xổmD4um xuốngQ4v3 tháo6bCR KUyndây thQ4v3ừng quanKUynh châQ4v3n côKUyn, tháoD4um mộtKUyn 6bCRhồi 6bCRvẫn chưaD4um xong, sP9pcó chúKUynt k6bCRhông kD4umiên nhẫKUynn, "KhsP9pông cD4umó việcKUyn sP9pgì esP9pm KUynthắt gúsP9pt nhiề6bCRu vD4umậy làm gì?"

Tân Q4v3Ý Điền hừQ4v3 một6bCR tiếnQ4v3g, D4um"Để 6bCRdiễn 6bCRcho tsP9phật mKUynà, KUynngười t6bCRa D4umrất chuyênsP9p nghi6bCRệp đD4umó. Dây thKUynừng quáQ4v3 dàD4umi, đànhQ4v3 phảisP9p thắtD4um gQ4v3út nhi6bCRều thôisP9p. AnsP9ph sP9pcàng tKUynháo chQ4v3ân eQ4v3m càng đauQ4v3, Q4v3ở phòD4umng Q4v3bên bênD4um sP9pkia cKUynó daD4umo đấy."

Cậu tQ4v3ức giD4umận nói:KUyn "ĐánQ4v3g đời!"D4um Đứ6bCRng KUyndậy đếnsP9p phòsP9png bếpQ4v3 tìD4umm m6bCRột co6bCRn 6bCRdao cắtD4um trD4umái D4umcây đểQ4v3 6bCRcắt đQ4v3ứt dây.

Tân sP9pÝ Điền mởKUyn túiKUyn 6bCRdu lịchsP9p củ6bCRa cậusP9p 6bCRra KUynxem, D4umngạc n6bCRhiên: "Wo6bCRw, đsP9pây l6bCRà sP9plần đầu6bCR tiên Q4v3em thấyKUyn tiD4umền mặtKUyn nhiềQ4v3u thếKUyn này,Q4v3 rấtQ4v3 khQ4v3ông sP9pan toD4umàn, D4umnhanh nh6bCRanh kiếm chsP9pỗ gQ4v3iấu 6bCRnó đi."

Tạ Đắc Q4v3quan sásP9pt KUyncăn nhà,sP9p bêD4umn 6bCRtrong trốngQ4v3 rỗnKUyng sP9pkhông 6bCRcó đồQ4v3 đạD4umc. TườngD4um trắnD4umg, sàn nhà,sP9p đQ4v3èn treQ4v3o, trêsP9pn tườnsP9pg trQ4v3eo mộtsP9p bứcsP9p traKUynnh sơnsP9p dầu,Q4v3 đ6bCRồ sP9pdùng csP9phỉ có soD4umfa, bàKUynn ănD4um, vKUynài Q4v3cái g6bCRhế, giốngsP9p nh6bCRư chKUynuẩn Q4v3bị cQ4v3ho thuê6bCR, Q4v3không nhịnKUyn được hỏi:KUyn "NhàKUyn c6bCRủa ai?"

"Nhà của mộtD4um họQ4v3c ssP9pinh, cKUynả Q4v3nhà D4umdi dâ6bCRn ssP9pang CanD4umada, thỉnhKUyn thoQ4v3ảng m6bCRới vQ4v3ề. EKUynm phiên dịQ4v3ch luậnQ4v3 văn6bCR Q4v3cho 6bCRcon bKUyné, c6bCRon KUynbé ch6bCRo 6bCRem mưD4umợn nhsP9pà vàiQ4v3 nKUyngày. D4umEm nsP9pói cần mượnKUyn nhàD4um đểKUyn quasP9py phiKUynm 6bCRngắn, hìKUyn hì."

Cậu trêD4umu chọsP9pc nóD4umi: "QuQ4v3ay ph6bCRim D4umem bị6bCR tróiKUyn hả?"

"Anh được lsP9pắm, đừngQ4v3 cKUynó m6bCRà KUynđược lợiQ4v3 màD4um c6bCRòn rD4uma vKUynẻ thôngD4um msP9pinh! E6bCRm tốKUynn KUynrất nhiềKUynu tâm Q4v3tư, cũsP9png muD4umốn t6bCRặng KUynanh mộD4umt D4ummón qD4umuà đặcsP9p bsP9piệt nhâ6bCRn lKUynễ D4umtình nhâKUynn. RQ4v3ốt cuộc aKUynnh Q4v3có sP9pngạc KUynnhiên KUynvui mừnsP9pg khsP9pông vậy?D4um" Tâ6bCRn ÝD4um KUynĐiền vừ6bCRa n6bCRói vD4umừa nhặt6bCR dây KUynthừng, băngKUyn dQ4v3án 6bCRrơi tKUynrên đấtD4um vàKUyn cuốn6bCR KUynsách sP9pở Q4v3sofa nhétsP9p và6bCRo D4umtúi sáD4umch, kéo kh6bCRóa k6bCRéo nói:D4um "ĐượD4umc rồD4umi, KUynmặc kệQ4v3 a6bCRnh vsP9pui ítsP9p hQ4v3ay làKUyn vu6bCRi nhiềuD4um, thQ4v3ời gian khôngD4um còKUynn sớ6bCRm D4umnữa, c6bCRhúng tKUyna nênsP9p KUynđi tD4umhôi. KUynAnh đậu6bCR KUynxe ởQ4v3 đâu?"

"Sao phải đi?6bCR KUynKhông phảiD4um KUynem msP9pượn nhàKUyn mấyQ4v3 ngà6bCRy ssP9pao? KsP9phông 6bCRở lạQ4v3i mộtQ4v3 đêD4umm quKUynả thực KUyncó lỗiQ4v3 vớsP9pi sP9psự haKUyno tsP9pốn tâD4umm tư6bCR củQ4v3a sP9pem." cậuQ4v3 KUynthủng tsP9phẳng đếsP9pn soD4umfa ngồi xuống.

"Anh tD4umưởng Q4v3đây sP9plà kháQ4v3ch s6bCRạn sasP9po? TKUynhứ nhấD4umt khônQ4v3g D4umcó thứcsP9p ăn,D4um thứQ4v3 hKUynai khôngKUyn Q4v3có KUynchăn, Q4v3làm sasP9po Q4v3mà ởsP9p lạisP9p được?"

"Ăn thì 6bCRcó thểsP9p msP9pua ởKUyn g6bCRần đQ4v3ây, còsP9pn chsP9păn, 6bCRráng tìQ4v3m chắD4umc c6bCRhắn c6bCRó thôQ4v3i, n6bCRếu không họKUyn vềKUyn 6bCRđây đắpsP9p bằngKUyn Q4v3cái gìD4um?" CậusP9p đD4umi tKUynhẳng vàoD4um Q4v3phòng nsP9pgủ, mởD4um tủD4um â6bCRm tường, b6bCRên tronKUyng đầyD4um đủD4um Q4v3thảm 6bCRlông, D4umchăn, g6bCRối đầu,6bCR chiếusP9p vD4umà nhữngsP9p thứsP9p linh ti6bCRnh khác.

Tân ÝQ4v3 Điền D4umvẫn lắD4umc đ6bCRầu, "EQ4v3m khD4umông m6bCRuốn ởKUyn đâsP9py, khôngQ4v3 sP9pcó điềusP9p hòasP9p, bu6bCRổi tQ4v3ối D4umsẽ lạnh. Q4v3Em cósP9p D4umđặt cD4umhỗ sP9pở nhKUynà Q4v3hàng Tây6bCR, tám6bCR giQ4v3ờ t6bCRối, nếuD4um kQ4v3hông đsP9pi 6bCRthì khôKUynng kịp đâu."

Tạ ĐắcKUyn D4umliếc KUyncô mộtKUyn cái,6bCR nhàD4umn nhKUynã nó6bCRi: "YênQ4v3 tâQ4v3m, cQ4v3ó sP9panh sP9pở đâKUyny, D4umsẽ khônD4umg đsP9pể esP9pm đông6bCR lạnhD4um đâu."

Cuối cùng họsP9p đến6bCR cửaKUyn hàngD4um tKUyniện lợiD4um gầQ4v3n đóD4um muD4uma mD4umột ítD4um vậtQ4v3 dụn6bCRg hàn6bCRg ngày,sP9p cộng tsP9phêm mQ4v3ì 6bCRăn liQ4v3ền, lsP9pạp xưởnKUyng vQ4v3à trQ4v3ứng D4umkho, ănKUyn quD4uma 6bCRloa mộtsP9p bữa.sP9p D4umTân Ý6bCR Điền vừaD4um thD4umu dọQ4v3n sP9pchén đũasP9p vừaKUyn lắcKUyn đsP9pầu: "KUynBữa Q4v3tiệc Q4v3lớn ngQ4v3ày lễ6bCR tìnQ4v3h nKUynhân củaD4um em cKUynứ nhưsP9p vD4umậy biQ4v3ến thKUynành KUynmì ă6bCRn liền."

Tạ sP9pĐắc từQ4v3 phíD4uma KUynsau ômQ4v3 lấysP9p Q4v3eo cô,sP9p thìKUyn sP9pthầm vào6bCR tKUynai cQ4v3ô: "BữsP9pa tiQ4v3ệc l6bCRớn ngàyQ4v3 lễ6bCR tìnhsP9p nhâD4umn của6bCR anD4umh, bâ6bCRy giờ6bCR chínsP9ph tsP9phức D4umbắt sP9pđầu sP9p-- "

Tân 6bCRÝ ĐiềnsP9p quasP9py đầu6bCR lD4umại, nD4umhư cườiQ4v3 nKUynhư Q4v3không nhìnD4um cậsP9pu mộD4umt cásP9pi, nhướn6bCR mD4umày nD4umói: "Q4v3Anh ngKUynhĩ haKUyny quáD4um KUynđi, eD4umm m6bCRới 6bCRkhông cầD4umn Q4v3-- "

Cậu cúD4umi đầuQ4v3 hôsP9pn cổQ4v3 côD4um, "KhôngD4um 6bCRphải D4umem bịQ4v3 tróQ4v3i ssP9pao? LàmsP9p Q4v3gì sP9pcó 6bCRquyền nósP9pi "Không"?"

Tân 6bCRÝ ĐiềnD4um 6bCRhừ sP9pmột tiếQ4v3ng, khô6bCRng phụsP9pc p6bCRhản bác:Q4v3 "KUynAnh cũng6bCR khôngQ4v3 phảQ4v3i bọnsP9p cướp!"

"Anh khôKUynng ngD4umại làmKUyn đạoQ4v3 tặcD4um háiKUyn ho6bCRa một6bCR phen."

"Đáng tQ4v3iếc eQ4v3m k6bCRhông phQ4v3ải làKUyn KUyncon tsP9pin D4umbị KUynbắt cóc.Q4v3" CsP9pô nKUynói xoKUynng cười6bCR chạy6bCR đi.

Có thể D4umlà dD4umo sP9pchuyện "B6bCRắt cóc"KUyn kícD4umh thícQ4v3h, buổisP9p D4umtối D4umTạ sP9pĐắc cựKUync Q4v3kỳ phấsP9pn khởiKUyn, suy sP9pnghĩ nsP9phiều cácKUynh gQ4v3iày vòQ4v3 c6bCRô. D4umKhởi đầusP9p TD4umân Ý6bCR ĐiềnsP9p KUyncó trắcQ4v3 trở6bCR, nhưnQ4v3g là vìD4um lấyD4um lò6bCRng cD4umậu, nỗQ4v3 lựcD4um phốQ4v3i hợpKUyn cậuQ4v3 m6bCRuốn làD4umm sP9pgì tQ4v3hì làm,D4um dầsP9pn KUyndần quen đượcD4um. CD4umậu cà6bCRng hănQ4v3g hásP9pi, khôngKUyn chỉ6bCR muốsP9pn côsP9p 6bCRthực hiệnKUyn D4umcác đQ4v3ộng tácsP9p khó nóisP9p, KUynbản thâKUynn cQ4v3àng khônQ4v3g KUyngì kiêngQ4v3 kỵ,sP9p nóQ4v3i s6bCRở trường6bCR hạ6bCR lưuQ4v3 gD4umì đKUynó. Tân ÝQ4v3 sP9pĐiền vsP9pừa thẹnsP9p vừasP9p giận,Q4v3 6bCRxoay nsP9pgười xuD4umống giườngsP9p muD4umốn tKUynìm bQ4v3ông gòD4umn bịt lỗD4um sP9ptai. CuốiKUyn cùKUynng 6bCRhai Q4v3người sP9pmệt cKUynực đ6bCRô, sP9pôm nQ4v3hau đáD4umnh mộtsP9p gKUyniấc ngsP9pon lành.

Thân thể sP9pđã trúKUynt hsP9pết niềmsP9p D4umsay Q4v3mê thỏaKUyn thíchQ4v3, tâQ4v3m lD4umý cũnQ4v3g tựQ4v3 nhiênsP9p màQ4v3 khoaKUynn khoái hơn,Q4v3 6bCRTạ ĐắcKUyn KUynsau Q4v3một KUyngiấc tQ4v3ỉnh dậy,D4um 6bCRcảm sP9pgiác sD4umảng khoáKUyni vôsP9p cùng,sP9p tinh thầnD4um 6bCRsung Q4v3mãn, 6bCRđã lKUynâu chưasP9p cảD4umm sP9pthấy hăngsP9p háQ4v3i dsP9pâng trào6bCR nhsP9pư thế6bCR này.

Tân sP9pÝ Điền D4umuể oảiQ4v3 tỉnsP9ph dsP9pậy, csP9pậu đãQ4v3 quKUynần 6bCRáo chỉnhQ4v3 t6bCRề, 6bCRrửa Q4v3mặt sP9pxong xuôiD4um, Q4v3đứng trước gươnKUyng KUynthắt c6bCRà sP9pvạt. BKUynởi vQ4v3ì khD4umông c6bCRó rKUynèm cử6bCRa sổ,sP9p ánhD4um nắngQ4v3 thẳn6bCRg tắpsP9p chiếu và6bCRo phòng.6bCR CôKUyn D4umche KUynmắt, 6bCRngáp msP9pột csP9pái nsP9pói: D4um"Anh pD4umhải đQ4v3i làmKUyn hả?"

"Mẹ KUynanh đãQ4v3 KUynkhỏe hơQ4v3n nhiềuKUyn rồQ4v3i, 6bCRem mKUynuốn thămsP9p bàKUyn khôQ4v3ng?" 6bCRCậu khôngKUyn q6bCRuay đầQ4v3u, hỏi6bCR mộ6bCRt các6bCRh thờQ4v3 ơ.

Có thểsP9p Q4v3do mới6bCR tỉnQ4v3h lại,6bCR TânsP9p ÝKUyn ĐiềnD4um cảmsP9p Q4v3giác 6bCRtrong đD4umầu sP9ptrống rỗsP9png, hKUynồi lâuD4um KUynmới trởsP9p lại6bCR bình6bCR thường,sP9p D4um"Sau sP9pnày đi,D4um đượD4umc không?"

Cậu 6bCRđi qKUynua, đsP9pứng sP9pbên giưKUynờng từKUyn tD4umrên nhQ4v3ìn xuốnKUyng cô6bCR, cườisP9p nD4umói: "SKUynớm muộKUynn cQ4v3ũng pKUynhải đsP9pi, esP9pm ssP9pợ csP9pái gì."

Cô không KUynmuốn nóiKUyn KUyn"Em khD4umông muốQ4v3n đếKUynn nhàsP9p KUynanh" sP9pmột cáKUynch trựcsP9p tiếKUynp nKUynên sP9pthay đổi cách6bCR kQ4v3hác dịuQ4v3 dD4umàng hơD4umn, "AnQ4v3h khôngKUyn cảsP9pm 6bCRthấy hơiQ4v3 n6bCRóng vộKUyni Q4v3sao? Chú6bCRng ta mớsP9pi 6bCRquen KUynnhau mấD4umy thD4umáng màsP9p thôisP9p-- "

"Nhưng màsP9p KUynchúng Q4v3ta biếtKUyn nKUynhau bảyD4um nD4umăm rồi."

"Em --" D4umTân 6bCRÝ Điề6bCRn nhìnsP9p cậuKUyn muốQ4v3n 6bCRnói lạiD4um sP9pthôi. NhữQ4v3ng hìnhD4um ảD4umnh sP9plộn D4umxộn hi6bCRện lên tron6bCRg đầuKUyn cô,Q4v3 côD4um khônKUyng bKUyniết nKUynên làKUynm tD4umhế sP9pnào Q4v3cho phảiKUyn. CôsP9p khôngD4um ngờ6bCR quan hsP9pệ haD4umi ngườiD4um 6bCRsẽ tiếsP9pn triểnsP9p KUynnhanh sP9pnhư vậy,KUyn nhsP9panh sP9pđến khiếsP9pn cô6bCR trD4umở tay khKUynông kịp.

Tạ Đắc ngD4umồi xuốngKUyn đầusP9p D4umgiường, tsP9phấp giọnQ4v3g nósP9pi: "YsP9pên tâKUynm, Q4v3mẹ anQ4v3h chỉsP9p nhớsP9p nKUynhững người vsP9pà sQ4v3ự việKUync tr6bCRước KUynlúc aKUynnh haQ4v3i mấ6bCRt, trQ4v3í Q4v3nhớ Q4v3sau nQ4v3ày D4umtrong tìnhQ4v3 trạng hỗnD4um lKUynoạn, mẹsP9p KUynanh 6bCRchắc lQ4v3à khôngD4um nhD4umớ D4umra sP9pem đâu."

Tân ÝKUyn ĐiềnKUyn khKUynông nsP9pói KUyngì, qusP9pay đD4umầu D4umnhìn ngoàKUyni D4umcửa sổ.

"Ba anh mấtsP9p rồi,sP9p an6bCRh mớsP9pi nhD4umận rKUyna t6bCRrên đờisP9p nàQ4v3y cD4umhỉ cD4umòn mẹ6bCR ansP9ph lsP9pà người6bCR thD4umân duy nhKUynất. TìQ4v3nh trạngQ4v3 sứcQ4v3 khỏeKUyn vQ4v3à tinQ4v3h thầnKUyn Q4v3bà 6bCRấy D4umlúc Q4v3tốt l6bCRúc khôn6bCRg, Q4v3anh rất KUynlo lắsP9png, nQ4v3ên từKUyn ksP9phách sạD4umn dọnKUyn vềsP9p nhàQ4v3, muốnD4um lúD4umc bà6bCR ấyQ4v3 sP9pcòn sốnQ4v3g chăD4umm sóc bQ4v3à nhiD4umều h6bCRơn. 6bCRChúng 6bCRta kQ4v3ết hônKUyn sớm6bCR m6bCRột chD4umút, trQ4v3ong n6bCRhà 6bCRcó sP9ptrẻ cosP9pn, bà ấyD4um sẽQ4v3 khôngQ4v3 cD4umô quạnsP9ph thD4umế này6bCR, đ6bCRây là6bCR thứKUyn nh6bCRất; tsP9phứ 6bCRhai, Q4v3trước đsP9pây anh chưaD4um từnsP9pg nghĩ6bCR đến6bCR chuKUynyện D4umkết hD4umôn, nế6bCRu KUynnhư nhấtKUyn địnhKUyn phảiQ4v3 sP9pcưới, đốiQ4v3 tượng chỉD4um cósP9p thểKUyn lsP9pà em.Q4v3" KUynCậu tQ4v3heo tsP9phói quesP9pn Q4v3đem nhữngQ4v3 tsP9pâm tìQ4v3nh, sKUynuy nghĩ, tháiKUyn độD4um KUynẩn giấsP9pu ởQ4v3 nKUynơi 6bCRmà người6bCR kháD4umc k6bCRhông thấKUyny được,6bCR cQ4v3ân sP9pnhắc rsP9pất lâu KUyncuối 6bCRcùng Q4v3mới quyếtsP9p địnhKUyn thổKUyn lộD4um ýKUyn kiKUynến 6bCRchân thậtsP9p nhấtsP9p KUyntừ đáyKUyn lòng,KUyn nó D4umkhiến cậQ4v3u csP9pó KUyncảm gQ4v3iác giốnQ4v3g nKUynhư trầnD4um nhKUynư nsP9phộng đứngQ4v3 tD4umrên đường,6bCR giống 6bCRnhư mấtD4um điD4um năngKUyn 6bCRlực tựQ4v3 vệ,KUyn bKUynởi vậ6bCRy k6bCRhi nQ4v3ói rsP9pa cóD4um chúKUynt mất6bCR tựsP9p nhiên.

Cách nói sP9ptrưng cầuD4um ýsP9p sP9pkiến nQ4v3hưng thựcD4um rQ4v3a lQ4v3ại cươD4umng quyD4umết 6bCRlàm TâD4umn KUynÝ ĐQ4v3iền khônQ4v3g nói nênsP9p lời.sP9p C6bCRô đứsP9png 6bCRlên mặcQ4v3 quầ6bCRn D4umáo, trưsP9pớc khQ4v3i cậuD4um mởQ4v3 cửaD4um KUynra ngoàiKUyn nsP9pói một câu:Q4v3 "KsP9pết hôsP9pn lD4umà đKUynại sự,D4um khônD4umg phảiKUyn hsP9pai ngKUynười chúD4umng 6bCRta nóD4umi là6bCR Q4v3có thể được."

Tạ ĐắQ4v3c dsP9pừng bước,D4um đôQ4v3i màD4umy c6bCRhau lạiKUyn mộ6bCRt chKUynỗ, sP9pnhư đăsP9pm chiD4umêu KUynnhìn côD4um mộtD4um cái.

Hai người thKUynu Q4v3dọn sP9pxong 6bCRxuôi rồisP9p rKUynời kQ4v3hỏi, TạD4um ĐắcQ4v3 6bCRđưa cô6bCR 6bCRvề ThKUynẩm giKUyna. T6bCRrên xe KUynTân ÝQ4v3 ĐiD4umền nhận6bCR đưsP9pợc đsP9piện 6bCRthoại củasP9p mKUynẹ, "TKUynhi Lin6bCRh vớiQ4v3 QuânKUyn H6bCRòa lạsP9pi đang sP9pcãi nhauD4um, làmKUyn phiềsP9pn tớiQ4v3 QuD4umân AnsP9p, sP9pnó 6bCRôm KỳD4um KỳD4um đsP9pòi Q4v3đi, bị6bCR mẹKUyn nsP9pgăn Q4v3cản. Lão ThẩD4umm tứKUync giậKUynn đQ4v3ến Q4v3nỗi bệnh6bCR tiD4umm suýtsP9p chútD4um pháQ4v3t tásP9pc. C6bCRòn D4umcon, ở6bCR bêsP9pn ngoài quKUyna đêmQ4v3 cũKUynng khsP9pông n6bCRói mộtQ4v3 tiếng,6bCR D4umkhông bD4umiết gọiD4um KUynđiện vềKUyn saosP9p?" 6bCRCô vội tD4umrả lD4umời: D4um"Con 6bCRvề 6bCRnhà liKUynền Q4v3mà. MớQ4v3i qu6bCRa nămD4um mớsP9pi, ha6bCRi vợKUyn chồngsP9p Q4v3nó 6bCRcãi nhau gìKUyn nữa?"

Nguyên nhQ4v3ân sP9psự việQ4v3c D4umlà nhKUynư D4umthế nD4umày: ThẩKUynm QuâQ4v3n Hòa6bCR vD4umà đámKUyn bạQ4v3n chsP9pơi mạKUynt chược,D4um một nD4umgày mộD4umt D4umđêm khôngsP9p Q4v3về nhà6bCR, thuKUyna khônsP9pg sP9pít tsP9piền. BàKUyn KUynvợ L6bCRiêu ThD4umi LinsP9ph tìm rKUyna cậu,KUyn gD4umọi Q4v3cậu vềKUyn KUynnhà cậuQ4v3 khsP9pông chịu,sP9p tQ4v3hế lQ4v3à l6bCRật b6bCRàn mạtQ4v3 chD4umược trước mặtQ4v3 sP9pmọi ngườKUyni. HsP9pai ngưQ4v3ời cãisP9p nsP9phau đếnsP9p tậ6bCRn nD4umhà, asP9pnh mộtsP9p KUynlời tQ4v3ôi một câsP9pu, aKUyni cũnD4umg khôngKUyn 6bCRchịu nói6bCR íD4umt sP9pvài câuD4um. LiQ4v3êu TsP9phi LinD4umh kD4umhông cẩn6bCR Q4v3thận làm b6bCRể chKUynai nước6bCR sP9phoa ChanKUynel 6bCRcủa ThẩmsP9p QuQ4v3ân AQ4v3n, ThẩmD4um QKUynuân AKUynn D4umvin D4umcơ hQ4v3ội này nóisP9p csP9pô vàiKUyn Q4v3câu. sP9pLiêu TKUynhi L6bCRinh D4umbất m6bCRãn 6bCRbà cKUynhị thiêsP9pn vịQ4v3 esP9pm D4umtrai, nóQ4v3i móc cKUynô ở6bCR nhsP9pà mẹD4um đẻQ4v3 sP9păn khôQ4v3ng ngồQ4v3i rồisP9p, lD4umôi chuyệnKUyn c6bCRô Q4v3ly 6bCRhôn D4umra nó6bCRi. TQ4v3hẩm Quân D4umAn tứcsP9p giận6bCR khócD4um l6bCRớn, D4umthu dọ6bCRn hàQ4v3nh l6bCRý đD4umòi dẫnsP9p Q4v3con Q4v3gái đi.sP9p ThẩmQ4v3 GisP9pa Sơn sP9pquát giậsP9pn, KUynmọi ngườ6bCRi sợsP9p kKUynhông sP9pdám lsP9pên tsP9piếng. ThẩQ4v3m QusP9pân 6bCRHòa thấyKUyn bsP9pất thường, chQ4v3uồn đ6bCRi, LiêuD4um Q4v3Thi D4umLinh liQ4v3ền tsP9pheo đusP9pôi. D4umDo đ6bCRó kD4umhi TâQ4v3n ÝD4um Điền6bCR trở D4umvề 6bCRThẩm gia6bCR, chiếnsP9p trQ4v3ường Thẩm6bCR giQ4v3a trKUynàn ngậpD4um khóiQ4v3 thuốcKUyn súnKUyng KUyntuyên bsP9pố tạm Q4v3dừng, TQ4v3hẩm KUynGia SơD4umn bếKUyn cháQ4v3u ng6bCRoại KỳKUyn KỳQ4v3 đ6bCRi 6bCRra ngoD4umài uốngKUyn tD4umrà, ThẩsP9pm Quân AsP9pn trốnD4um ởD4um tKUynrong phòngQ4v3 x6bCRem TV.

Mẹ Tân đứQ4v3ng D4umở csP9pửa D4umnhìn Q4v3xung quD4umanh, thấyKUyn mQ4v3ột cD4umhiếc xD4ume mộsP9pt đenKUyn ởQ4v3 phKUynía KUynxa mở6bCR cửa. TQ4v3ân 6bCRÝ Điền6bCR xuQ4v3ống xD4ume, hơi6bCR Q4v3bất ngờKUyn 6bCRlà 6bCRTạ ĐD4umắc cũnsP9pg theKUyno Q4v3xuống xQ4v3e. CậuD4um Q4v3đi về pD4umhí mẹD4um Tân,Q4v3 gọisP9p mộtsP9p tiếngKUyn D4um"Dì", nóiKUyn vQ4v3ài KUyncâu mừngQ4v3 năD4umm tQ4v3ốt đẹpD4um D4umcát tường. Mẹ6bCR Tân6bCR tsP9pỉ mỉD4um qKUynuan sáKUynt cậu,sP9p ásP9pnh D4ummắt cóQ4v3 6bCRvẻ lưsP9pỡng lự6bCR, cuốiKUyn cùD4umng không h6bCRỏi gQ4v3ì, chỉsP9p vẫysP9p taQ4v3y: "BênKUyn ngsP9poài sP9plạnh lQ4v3ắm, đừngD4um đsP9pứng đâ6bCRy nD4umữa, Q4v3vào trong đi."

Tạ Đắc 6bCRcó 6bCRchút thận6bCR trọnD4umg KUynngồi ở6bCR ph6bCRòng kháchsP9p TD4umhẩm gi6bCRa, mẹQ4v3 củQ4v3a TânQ4v3 ÝQ4v3 dường6bCR KUynnhư hơi KUynấn tượngQ4v3 đối6bCR vớisP9p cậu,6bCR cQ4v3ậu KUynkhông biếtKUyn 6bCRđây làD4um chuyệKUynn 6bCRtốt 6bCRhay chuKUynyện xấu. sP9pCậu uốnQ4v3g 6bCRtrà, sP9pngồi khoảngQ4v3 mườisP9p phD4umút thìsP9p đi.

Tân sP9pÝ Điền dọnKUyn dsP9pẹp đD4umồ KUynđạc tKUynrong phòngsP9p. MẹsP9p TKUynân gõ6bCR cửaD4um, n6bCRói: "TronD4umg 6bCRnhà cóQ4v3 lQ4v3ạp xưởng vàKUyn Q4v3cá khô,6bCR coQ4v3n muốnKUyn m6bCRang mộtQ4v3 6bCRít đQ4v3ến BắcD4um KUynKinh khôQ4v3ng?" sP9pCô nóD4umi cũngD4um được, tìmsP9p KUynmột cáQ4v3i túisP9p sP9psạch đưa6bCR D4ummẹ. Mẹ6bCR TD4umân vừaKUyn vàosP9p phKUynòng vừasP9p KUyntừ tốD4umn 6bCRnói: "Cậu thKUynanh niênKUyn vsP9pừa đưaKUyn cD4umon về6bCR nh6bCRà D4umđó, csP9pon KUynvà nsP9pó đanQ4v3g yD4umêu nD4umhau sao?"

Cô nhẹsP9p nhKUynàng gậtKUyn đầu.

Mẹ TâQ4v3n 6bCRlại hỏi6bCR: "6bCRCậu D4umta Q4v3tên gì?"6bCR TâQ4v3n ÝQ4v3 Điền6bCR D4umqua m6bCRột lúcQ4v3 KUynlâu mớQ4v3i thấQ4v3p gsP9piọng nósP9pi: D4um"Họ Tạ."

"Đúng KUynlà nó!"KUyn sP9pMẹ TânD4um lộsP9p vẻ6bCR gQ4v3iận dữsP9p, "MấKUyny đứasP9p lQ4v3à thậtKUyn Q4v3hay đangsP9p đùaQ4v3 giỡn?"

Cô cúQ4v3i đầ6bCRu kh6bCRông KUynnói lờD4umi nào.

Mẹ TânKUyn biQ4v3ến sắD4umc, quáD4umt 6bCRgiọng lạnhsP9p lùngsP9p: "SaD4umu nàyD4um csP9pon KUynít luKUyni tớiKUyn vớiD4um nó6bCR, ngh6bCRe chưa?"

Tân ÝQ4v3 ĐiềnKUyn 6bCRvô Q4v3cùng D4umbất đắcD4um dĩD4um, "Mẹ,6bCR anKUynh sP9pấy khôQ4v3ng KUynphải tD4umên lQ4v3ừa đảD4umo cũnKUyng 6bCRkhông phQ4v3ải sP9pkẻ xấQ4v3u, mẹKUyn đừngQ4v3 sP9pcó thàsP9pnh sP9pkiến vsP9pới an6bCRh ấy."

Mẹ Tân KUyntăng giKUynọng nD4umói Q4v3lớn KUyntiếng: "Vế6bCRt thươsP9png D4umcon lànsP9ph sP9prồi nênQ4v3 q6bCRuên mấtKUyn Q4v3đau rồi ư,Q4v3 bịD4um D4umnó sP9plàm hạiKUyn cònD4um chư6bCRa đKUynủ KUynthảm sP9psao? ThiếuQ4v3 chsP9pút nsP9pữa Q4v3thân bạiKUyn D4umdanh liệt! CD4umòn nhữngsP9p ngườiD4um t6bCRrong KUynTạ gD4umia, làsP9p D4umchúng tKUyna rướcD4um lQ4v3ấy nhụsP9pc sao?"

"Mẹ, đãsP9p là6bCR quáD4um kKUynhứ rồi,Q4v3 co6bCRn đâuKUyn Q4v3có s6bCRao! KhQ4v3i Q4v3đó Q4v3anh ấsP9py cònsP9p nhỏ6bCR, lKUynàm vQ4v3iệc khôngQ4v3 KUynbiết chừD4umng mựKUync, lạKUyni thsP9pích đùD4uma 6bCRdai 6bCR-- "

Mẹ Tân tứQ4v3c giậsP9pn cắt6bCR ng6bCRang D4umlời côKUyn, "ĐósP9p lQ4v3à tròD4um KUynđù 6bCRdai củsP9pa đD4umứa c6bCRon nsP9pít saoD4um? Ch6bCRo con uốn6bCRg thuốcQ4v3 ngủ,Q4v3 địnhsP9p vD4umô lD4umễ KUynvới coQ4v3n --D4um,con trD4umai mườisP9p sáuQ4v3 tQ4v3uổi, nóiQ4v3 lớn khôngsP9p lớn6bCR, n6bCRói nhỏKUyn cũsP9png D4umkhông nhỏKUyn, việcsP9p c6bCRó thểD4um lKUynàm việcD4um sP9pkhông KUynthể làm cònQ4v3 cD4umần ngườiD4um khQ4v3ác dQ4v3ạy sD4umao? TừKUyn nhỏKUyn tâ6bCRm thuậtKUyn bấtsP9p cQ4v3hính, lớnQ4v3 D4umlên làKUyn người tsP9pốt sP9psao? CD4umon đóD4um D4um--" bàKUyn chỉsP9p và6bCRo đầuKUyn coD4umn gásP9pi mắnsP9pg to6bCR: "CànQ4v3g sốsP9png càng dsP9pở! 6bCRCon nsP9păm nD4umay b6bCRao nhiêusP9p, nó6bCR nsP9păm KUynnay baQ4v3o nhiêu?"

Tân 6bCRÝ ĐiềnsP9p sP9pbị mQ4v3ắng chỉsP9p cúQ4v3i đầuD4um, khônD4umg dáKUynm lênKUyn tiếng.

"Tạ gia cósP9p tiềnsP9p KUynlà tKUynốt, nhưKUynng csP9phúng tQ4v3a khôD4umng thấyD4um lạ!sP9p NhữnsP9pg ngườiKUyn Tạ6bCR KUyngia, tất cảD4um đều6bCR l6bCRà nsP9phân vậtsP9p KUynlợi hại,KUyn sP9pcó tisP9pếng ngaKUynng ngượsP9pc KUynkhông pD4umhân phsP9pải trái. C6bCRon KUynngớ ngẩ6bCRn khônQ4v3g Q4v3biết, chứD4um mẹQ4v3 rsP9pất KUynrõ ràsP9png! D4umCon sP9pđó, đúnQ4v3g làD4um trẻKUyn người noKUynn dạ!sP9p Mẹ6bCR 6bCRnó biếKUynt chuy6bCRện KUynhai đứaKUyn không?"

Tân D4umÝ Điền6bCR ấpsP9p úsP9png nQ4v3ói: "TụiQ4v3 cosP9pn qsP9puen nhaKUynu c6bCRhưa ba6bCRo KUynlâu -6bCR- "

"Vậy làQ4v3 tốt6bCR rồQ4v3i, nhQ4v3anh chQ4v3óng chiD4uma taQ4v3y đi!"

"Mẹ, 6bCRcon khD4umông D4umphải vQ4v3ì tD4umiền củaD4um asP9pnh ấKUyny, aKUynnh ấKUyny đốisP9p vKUynới coD4umn rấ6bCRt tốtKUyn -sP9p- "

Mẹ Tân liếcQ4v3 côD4um, KUyn"Mẹ KUynbiết sP9pcon sP9pchia t6bCRay NgụyD4um TiênQ4v3, sP9ptình cảm6bCR chịu6bCR đ6bCRả Q4v3kích rấtD4um lớn, nhưngKUyn 6bCRcũng kQ4v3hông thểKUyn lQ4v3àm 6bCRẩu nh6bCRư sP9pthế! TD4umừ nhỏ6bCR mẹsP9p dạy6bCR Q4v3con thếKUyn n6bCRào? Con Q4v3gái phảiKUyn đứngKUyn đắsP9pn tựsP9p trọng6bCR, b6bCRất KUynkể KUynxảy D4umra chuyệnD4um gìsP9p, tusP9pyệt khôngKUyn thểQ4v3 cam chịu.Q4v3 MD4umẹ tD4umin D4umcon, csP9pon lạiKUyn D4umcả đêmKUyn khD4umông về?sP9p Đêm6bCR qKUynua sP9pcó Q4v3phải D4umcon D4umở chung 6bCRvới nósP9p không?"

Tân ÝD4um Điền chốQ4v3ng đỡQ4v3 khsP9pông Q4v3nổi, nhịn6bCR 6bCRkhông D4umđược nói:6bCR "Q4v3Mẹ, KUyncon KUynhai 6bCRtám tu6bCRổi rồi, Q4v3không 6bCRphải 6bCRtrẻ con6bCR--" mẹQ4v3 D4umTân kQ4v3hông đợKUyni c6bCRô 6bCRnói KUynxong, lậKUynp tứcD4um nóiD4um: "Q4v3Vậy con vKUynẫn mKUynuốn yêuQ4v3 đươngsP9p vớisP9p thằnD4umg nhD4umóc đó?D4um KUynĐây lKUynà biểuKUyn hiệnKUyn nghiêKUynm 6bCRtúc chịu t6bCRrách nhi6bCRệm vớisP9p tìnsP9ph cảmsP9p sao?"

Cô b6bCRị dồn Q4v3vào tưsP9pờng áQ4v3 khẩQ4v3u khQ4v3ông trKUynả lờQ4v3i được,Q4v3 đàD4umnh nósP9pi: "ĐQ4v3ược Q4v3rồi, đượcD4um rồi,6bCR con biKUynết nênsP9p lKUynàm nKUynhư thQ4v3ế nàD4umo." D4umCô 6bCRxách thesP9po tú6bCRi lạKUynp xD4umưởng KUynvà D4umcá D4umkhô nhanh nh6bCRảu cKUynhạy sP9pvào phòn6bCRg. CôQ4v3 thảKUyn đạisP9p Q4v3cái Q4v3túi lênD4um bà6bCRn, sP9pchỉ vKUynào cáiKUyn đD4umầu con sP9pcá nó6bCRi: sP9p"Xem sP9pmày kQ4v3ìa, gâD4umy csP9pho ta6bCRo biếtD4um b6bCRao rắcQ4v3 rối!"

Buổi chiều D4umcùng ngà6bCRy TsP9pân ÝsP9p ĐiềnQ4v3 vKUynề BắcKUyn KinhD4um, TạKUyn ĐắcsP9p mKUynuốn đD4umến đónD4um cô.KUyn CsP9pô vộsP9pi đáp: "AKUynnh D4umđừng cóD4um msP9pà tới,D4um mẹsP9p D4umem khQ4v3ông KUynmuốn thấyKUyn anhQ4v3." 6bCRTạ D4umĐắc khônsP9pg ngờQ4v3 mình lQ4v3ại khKUynông KUynđược sP9phoan nghênh,KUyn hỏD4umi vìD4um saKUyno. CôD4um thởD4um 6bCRdài, "CũngKUyn dQ4v3o chuyện t6bCRốt anD4umh làmQ4v3! Q4v3Em hKUynỏi asP9pnh, lầnKUyn đó6bCR sP9pcó pD4umhải KUynanh chD4umo D4umem uốQ4v3ng tQ4v3huốc 6bCRngủ không? ED4umm đế6bCRn bây6bCR giKUynờ cònD4um mơsP9p sP9pmơ 6bCRmàng màn6bCRg, khsP9pông nhớKUyn rD4umõ D4umcụ 6bCRthể Q4v3xảy sP9pra chuyện 6bCRgì. Q4v3Lúc sP9pđó mD4umẹ eKUynm đếnD4um D4umnhà a6bCRnh đsP9pón Q4v3em, sP9pcảnh sátKUyn hìD4umnh nh6bCRư D4umcũng tớKUyni, có đú6bCRng không?"

Tạ Đắc h6bCRồi l6bCRâu khD4umông lênQ4v3 tiếng."VậyD4um anQ4v3h bảQ4v3o Đổng6bCR D4umToàn đQ4v3ến sP9pđón D4umem." CKUynậu ngắtsP9p điện thoQ4v3ại, nsP9pgồi phị6bCRch xuD4umống soQ4v3fa. Q4v3Tạ giD4uma tKUynừ Q4v3lúc TạKUyn Q4v3Hậu mấKUynt, bố6bCR KUyntrí trong nhD4umà khôngQ4v3 cóQ4v3 tha6bCRy đổiQ4v3 gQ4v3ì. C6bCRậu nKUynhìn q6bCRuanh bốn6bCR phía6bCR, trêsP9pn tườngQ4v3 sP9pvẫn treo bứQ4v3c thưKUyn họaD4um nD4umgay KUynvị tsP9prí đsP9pó, bìnsP9ph Q4v3hoa vẫn6bCR đặt6bCR KUyntrên sP9pbệ cửaD4um sổ,D4um trKUynong bình 6bCRcắm mộQ4v3t bD4umó ho6bCRa KUyncát 6bCRcánh, D4umtrên KUynkệ vẫnD4um để6bCR nhữsP9png mó6bCRn đồsP9p lKUynúc nhỏD4um cậsP9pu thường chD4umơi, cậuD4um nhắmD4um msP9pắt 6bCRlại đQ4v3ều cKUynó tKUynhể tQ4v3ìm được.

Cảnh cũ ngườiD4um xưa.6bCR CậKUynu D4umnhớ rấsP9pt rõ,Q4v3 mQ4v3ùa hèKUyn sP9pnăm KUynấy cậQ4v3u mườisP9p sQ4v3áu sP9ptuổi, TKUynân ÝQ4v3 trước sP9pkhi dsP9pu 6bCRhọc đếsP9pn Q4v3tạm biệt6bCR cậsP9pu, làKUyn ngD4umồi ởD4um KUynnơi cậuKUyn đasP9png ngồi.