Tôi cũng rất nhớ anh ấy - Chương 17

 

Chương 17LbUa: LễxubR tìn7Phkh nhLbUaân bấLbUat ngờ

Trước khi Tạ7Phk ĐắcZz57 tLbUaan 7Phksở t3TU8hì nhậZz57n đ3TU8ược 3TU8cú đ7Phkiện thoạiZz57 3TU8lạ, lxubRà sốLbUa điệxubRn thLbUaoại xubRcố định troLbUang cLbUaùng Zz57thành phố,3TU8 ngườiZz57 gọixubR đếnLbUa lLbUaà mộtZz57 pxubRhụ nữ7Phk nó3TU8i vớiLbUa giLbUaọng lạnh l3TU8ùng: xubR"Anh hãZz57y ngh7Phke c7Phkho kZz57ỹ, bạnxubR g7Phkái 7Phkanh đanxubRg LbUatrong taxubRy chúngZz57 t7Phkôi, tiền chu7Phkộc một7Phk tLbUariệu tệ.7Phk Nế3TU8u aLbUanh 7Phkdám bLbUaáo cản7Phkh sát,7Phk ch7Phkúng tô3TU8i lậpZz57 tứ7Phkc giết cxubRon tLbUain." nóZz57i xonxubRg li3TU8ền cúxubRp LbUamáy. CậuZz57 ngâyZz57 ngườ3TU8i mộtZz57 3TU8lúc, 7Phkkhông biết chuyệnxubR gì3TU8 xả3TU8y r7Phka, híxubRt 7Phksâu một3TU8 3TU8hơi, Zz57sau kLbUahi ổn3TU8 địnZz57h tin3TU8h thầLbUan liền7Phk gọixubR cho T7Phkân xubRÝ Đ7Phkiền, khônxubRg ngoà7Phki d3TU8ự đ7Phkoán 3TU8của cậu7Phk điện7Phk tZz57hoại tắtLbUa máy3TU8, 7Phklại gxubRọi lại số7Phk máxubRy lú7Phkc nãy.

Điện thoại bàZz57n khôZz57ng LbUangừng reoZz57. HàxubR Chân7Phk nhì7Phkn mxubRàn hình3TU8 hiển7Phk thịLbUa sZz57ố xubRdi động7Phk rồi hỏi3TU8 TZz57ân ÝLbUa Điền,LbUa 3TU8"Có cầxubRn ngZz57he máLbUay Zz57không?" LbUaTân ÝxubR Điền7Phk LbUamắng: "CậuLbUa khùngxubR hả, khôn3TU8g ăZz57n quZz57a t3TU8hịt h3TU8eo xubRcũng kh3TU8ông tZz57hấy heZz57o ch7Phkạy àLbUa? ĐươngLbUa nhiê7Phkn 7Phkkhông thể nghe.LbUa" C7Phkô rúxubRt dây3TU8 đZz57iện thoại7Phk raLbUa, kZz57ý tú7Phkc xZz57á tronxubRg Zz57tích xubRtắc yxubRên tĩn7Phkh trở lại.

Hà Chân hỏ3TU8i: "CáxubRi tLbUarò vuLbUai củaLbUa cậ3TU8u cóLbUa hơZz57i qLbUauá không?xubR LỡxubR cậu7Phk xubRta bá7Phko cảnhLbUa sLbUaát thì phảixubR LbUalàm LbUasao? 7PhkTớ 7Phknhất đxubRịnh phảixubR LbUachết, khôngxubR 3TU8thiếu cảnhxubR xubRbị cảnh7Phk sáZz57t cho ănxubR mắn7Phkg á."

Tân Ý7Phk Điền phấtxubR taxubRy, "Y7Phkên tâxubRm đi3TU8, an7Phkh ấy7Phk đã7Phk đ3TU8ược huấZz57n luZz57yện, xubRsẽ biếLbUat cáchLbUa ứng3TU8 phó loại3TU8 chuZz57yện bắLbUat LbUacóc tống7Phk tiề3TU8n, biLbUaết LbUanên làmZz57 thZz57ế nàoxubR màxubR, sẽLbUa không7Phk báo 3TU8cảnh sxubRát 7Phkđâu. V3TU8iệc tớZz57 7Phklo xubRlà, 3TU8anh 3TU8ấy sẽ7Phk khônZz57g 3TU8mang 3TU8theo mộLbUat triệZz57u tệxubR tiền mặtxubR thiệxubRt chứ?xubR L3TU8ỡ 7Phknhư Zz57trên đườngZz57 bị7Phk mất?3TU8 Tớ3TU8 đền3TU8 7Phkkhông 3TU8nổi đâu.xubR Biết vậy3TU8 nó7Phki nZz57ăm trLbUaăm nxubRgàn được3TU8 rồi."

Đồng mưu tức7Phk giậnZz57 3TU8nói, 7Phk"Cậu nên7Phk n3TU8ghĩ Zz57làm tZz57hế nàoLbUa 7Phkđể dẹ7Phkp yLbUaên LbUaông Zz57cọp họ7Phk Tạ7Phk sắp nổ3TU8i trận3TU8 lôiLbUa đxubRình th3TU8ì hxubRay hơn,7Phk xubRtớ nhìZz57n thếZz57 LbUanào cZz57ũng 3TU8không thấLbUay cZz57ậu t7Phka giống người7Phk b7Phkị người3TU8 kh3TU8ác xubRtrêu đLbUaùa m3TU8à coZz57n có3TU8 thểLbUa tốtLbUa b7Phkụng nhẫxubRn nhịn7Phk đâu."

Tân Zz57Ý Điền đe7Phkm dâyxubR th7Phkừng vxubRà 3TU8băng dán3TU8 đãZz57 chuẩn7Phk bịxubR tZz57rước xubRvào tZz57rong túxubRi, nZz57hắc HàZz57 Chân lầnZz57 7Phknữa: 3TU8"Nói r3TU8ồi mZz57à, đếnLbUa nhà7Phk 7PhkA LbUaMỹ rồi3TU8 t7Phkhì xubRtớ xubRgọi điệnZz57 3TU8cho cậu7Phk, cậu lại3TU8 d7Phkùng d7Phki Zz57động nhắnLbUa đ7Phkịa chỉ7Phk vàxubRo dZz57i độZz57ng an3TU8h LbUaấy, đừ7Phkng n3TU8ghe đxubRiện thxubRoại của a7Phknh ấy3TU8, s7Phkẽ lộZz57 đó.LbUa 3TU8Tớ đi7Phk đâ3TU8y. Cậu7Phk đừngxubR 7Phkcó quên7Phk đấy."

Tạ Đắc đếZz57n 7Phkngân 3TU8hàng rú7Phkt LbUamột 3TU8triệu tệxubR tiền3TU8 mặt,xubR bỏ3TU8 trZz57ong Zz57túi d7Phku Zz57lịch mLbUaàu xanh, chuẩnxubR bxubRị xo3TU8ng hếLbUat, 3TU8cậu nLbUagồi xubRtrong xubRxe nhxubRắm mắtZz57 dưỡZz57ng thần3TU8, đợi3TU8 b7Phkọn bắtxubR cóc tống7Phk tiềnLbUa r3TU8a chLbUaỉ thị3TU8 tiếxubRp the3TU8o. Tron7Phkg đầZz57u lạiLbUa hiệLbUan LbUara sốxubR điệnLbUa tho3TU8ại bàn củaZz57 7Phkbọn cư7Phkớp, 7Phkcảm thấyxubR qZz57uen mắt,LbUa hình3TU8 nhưZz57 đã3TU8 tZz57hấy số3TU8 nàZz57y ởZz57 đxubRâu rồi,Zz57 nhưng txubRhế 7Phknào cũnLbUag ng3TU8hĩ 7Phkkhông ra7Phk. Cậu3TU8 p3TU8hân tícLbUah tỉLbUa mỉ3TU8, đốixubR phươngLbUa nZz57ếu là LbUamuốn tiềZz57n, 3TU8như vậy7Phk chZz57o 7Phkthấy xubRkhông phảxubRi nh7Phkằm vLbUaào cáZz57 nZz57hân cậuxubR 7Phkmà trả3TU8 thù, xubRchỉ cầ3TU8n 3TU8làm LbUatheo bxubRọn họZz57 yê7Phku cLbUaầu, ch7Phkắc sẽ7Phk khônxubRg LbUaảnh xubRhưởng đếnZz57 Tâ7Phkn Ý.7Phk Cậu thấZz57y kxubRỳ lạ3TU8 LbUachính l7Phkà, bLbUaọn 3TU8họ 7Phkvì LbUasao chxubRỉ cần3TU8 mộtLbUa trixubRệu, chLbUaẳng lẽLbUa trướcLbUa khi gZz57ây Zz57án khônLbUag điLbUaều tr7Phka xubRthân tZz57hế cậ3TU8u hxubRay lZz57à bọ3TU8n cưxubRớp l7Phkần xubRnày cơLbUa bản3TU8 chẳng LbUara tròxubR tLbUarống gì?

Di động cóxubR tixubRn nhắnLbUa m3TU8ới. Cậu3TU8 mLbUaở xemxubR, lZz57à một7Phk xubRđịa chỉxubR, kh3TU8u vựZz57c ngoạZz57i t7Phkhành, có hLbUaơi hẻoLbUa 3TU8lánh, Zz57sau cùngxubR kèmZz57 thêm:7Phk M3TU8ột mìnhLbUa xubRanh xubRđi, nếuLbUa n3TU8hư bLbUaáo cản3TU8h sát, anxubRh sẽ3TU8 7Phkhối Zz57hận. CậuLbUa t7Phkhấy thZz57ế n7Phkào cũnZz57g thấyxubR kLbUaỳ quáiZz57, LbUađối phương3TU8 t3TU8hế mà báoLbUa c3TU8ho cậ3TU8u đ7Phkịa chỉLbUa cụLbUa thểLbUa Zz57rõ ràngLbUa, thậm7Phk chíLbUa giọng7Phk điệxubRu nóiZz57 chuLbUayện lại khác3TU8h LbUasáo lịchxubR sự.

Cậu gọi điệZz57n thoZz57ại, sLbUaau đZz57ó k7Phkhởi độngLbUa xeZz57, chạy7Phk thẳ3TU8ng đếxubRn mụZz57c txubRiêu. QxubRua đư7Phkờng cao tốcZz57 l3TU8à mộLbUat co7Phkn đLbUaường Zz57có vẻ7Phk ch7Phkật LbUahẹp, h3TU8àng câ7Phky thLbUaông 7Phkcao t7Phko đầyZz57 h7Phkai bên đườnLbUag, xubRlá xubRđã rụngZz57 7Phkhết, trxubRơ trLbUaọi đứn3TU8g gxubRiữa đồngxubR trốn3TU8g 7Phktrong LbUamùa đông. BxubRên xubRtay tr7Phkái là3TU8 sôLbUang ThZz57ượng LZz57âm mênhLbUa mZz57ông, 7Phkngày đêm3TU8 chả7Phky cuLbUaồn c3TU8uộn không ngừngZz57 nghZz57ỉ, 7Phkvì 3TU8thế khLbUaông LbUakhí 3TU8so v7Phkới nộiZz57 thànxubRh lạnxubRh hơ3TU8n nhZz57iều. Trời đ7Phkã tố3TU8i, tZz57rên đường7Phk xLbUae rấ7Phkt ítLbUa, cũng7Phk LbUakhông Zz57có đènxubR đường.Zz57 CậuZz57 3TU8lái rất3TU8 chậm, nhờLbUa áZz57nh đè3TU8n nZz57ên tLbUahấy đưxubRợc phíxubRa trước3TU8 chếcLbUah bê7Phkn phLbUaải lLbUaà mộ3TU8t t7Phkòa nhà haLbUai t7Phkầng 3TU8xây dựng7Phk the3TU8o Zz57phong cáZz57ch LbUakiên tLbUarúc nướcxubR LbUangoài, cậu3TU8 dZz57ừng x7Phke cách mộtxubR đoạ7Phkn 7Phkxa, xáZz57ch Zz57theo túiLbUa dxubRu lZz57ịch cZz57hậm r7Phkãi đLbUai tới.

Cổng không bị3TU8 kZz57hóa, khẽ3TU8 mở,3TU8 dư3TU8ờng n7Phkhư đ3TU8ợi c7Phkậu tự3TU8 3TU8chui đầuxubR và7Phko lxubRưới. 3TU8Cậu đẩ7Phky cửa sắLbUat 7Phkđi vàLbUao, đLbUaây l3TU8à ngôxubRi xubRnhà đi3TU8ển hìxubRnh 3TU8của ngườ3TU8i dLbUaân ph3TU8ương Nam3TU8, Zz57có lẽ 7Phktừ lZz57âu khxubRông 7Phkcó 7Phkai 7Phkở, c3TU8ó chúxubRt Zz57hoang vắng,LbUa cỏ3TU8 dạiLbUa troLbUang vườn3TU8 c7Phkao đến7Phk thắt lưZz57ng, câyxubR sLbUaồi x3TU8anh cũng7Phk k3TU8hông xubRthấy dấLbUau 3TU8hiệu cxubRủa sựxubR chăm3TU8 sóc.7Phk 3TU8Cậu đứng trLbUaước 7Phkcánh cửLbUaa đón7Phkg cLbUahặt Zz57tập truZz57ng tưxubR tưZz57ởng nín3TU8 thởZz57 l7Phkắng Zz57nghe độxubRng tĩnh một3TU8 lZz57úc, chẳ3TU8ng nghxubRe được3TU8 gxubRì ngoạxubRi Zz57trừ txubRiếng 3TU8gió tLbUahổi quLbUaa tLbUaán lá.3TU8 Đưa tLbUaay đẩZz57y cửaxubR, tiếxubRng c3TU8ọt kẹtLbUa van3TU8g lên,3TU8 hLbUaình ảnh3TU8 LbUaTân Ý3TU8 ĐxubRiền bị7Phk tróiZz57 hai Zz57tay h3TU8ai châxubRn, miLbUaệng dán7Phk bă7Phkng dínZz57h n7Phkgồi trên3TU8 sofa7Phk, lậpLbUa tứcxubR đậpxubR vàLbUao mắt7Phk cậu. Cậ7Phku xubRngây n7Phkgẩn cả3TU8 người,7Phk đLbUaầu tiLbUaên l7Phkà nhìnZz57 xubRchung LbUaquanh, không7Phk phát3TU8 hiện người7Phk kháZz57c, xubRsau Zz57đó điZz57 7Phktới, xé7Phk băZz57ng dánxubR tZz57rên miệZz57ng cô7Phk ra.

Động tác 7Phkcậu cóxubR ch3TU8út tZz57hô xubRlỗ, Tâ3TU8n Ý7Phk Điền7Phk xubRnhịn khLbUaông đượcxubR r3TU8út ha7Phki taZz57y giấu3TU8 đằng saxubRu l7Phkưng raxubR, đLbUaẩy c3TU8ậu rxubRa nói:xubR "ĐauxubR! AxubRnh nhẹxubR chút3TU8, đểLbUa e3TU8m tựxubR làm."

Tạ Đắc3TU8 hỏ7Phki vxubRới giLbUaọng điệu7Phk xubRkhông LbUathấy hứngLbUa thú:3TU8 "Bọn3TU8 cư3TU8ớp đâu?"

Tân LbUaÝ Điền Zz57sợ cLbUaậu tứcxubR giận,3TU8 vộ3TU8i 7Phkvã 7Phkôm cổxubR cxubRậu đemZz57 7Phkhết kLbUaỹ xLbUaảo hô3TU8n cậu,LbUa đếnxubR xubRkhi cậu bắtxubR đầu7Phk thZz57ở d7Phkốc, 3TU8nhân cxubRơ h7Phkội hôZz57 toxubR: "LễZz57 tìnhLbUa nh3TU8ân vZz57ui vẻ!"

Tạ Đắc cZz57ó 7Phkvẻ xubRvô cùnLbUag bìnLbUah tĩxubRnh, dánZz57 mắLbUat 7Phkvào côxubR bạn7Phk gáixubR 7Phktinh quái7Phk d3TU8ựa sát7Phk vàoLbUa mình mộLbUat LbUalúc lxubRâu, c3TU8uối cùngLbUa thởZz57 dLbUaài LbUabó LbUatay, "QuênxubR đi,xubR khôxubRng s7Phkao l3TU8à tốZz57t rồi."

Bộ dạng bìnxubRh tĩ7Phknh của7Phk cậuLbUa t3TU8rong LbUamắt Tân3TU8 xubRÝ ĐiềZz57n chảZz57 xubRkhác d3TU8ấu hiệuLbUa bLbUaáo trướ7Phkc bão tốZz57 sắpxubR 3TU8đến, nha7Phknh nhảuxubR nxubRịnh nọt:LbUa "CLbUahẳng phảixubR gxubRần đZz57ây tâm7Phk tình3TU8 aZz57nh không tốtZz57 LbUasao, dỗ7Phk 7Phkanh l7Phkại kLbUahông vu3TU8i, đành7Phk phảZz57i tự3TU8 LbUabiên tựZz57 diễZz57n 3TU8tạo ch7Phko anh cơ3TU8 hộixubR là3TU8m anxubRh LbUahùng cứuZz57 Zz57mỹ nhânLbUa thôi.3TU8 7PhkEm 3TU8đùa giỡn7Phk anZz57h vậy,xubR an7Phkh không giậ3TU8n chứ?"

"Em nói 3TU8thử xexubRm?" CậuZz57 lạnxubRh lZz57ùng l3TU8iếc cLbUaô mộZz57t cáixubR. TânxubR 7PhkÝ ĐiềZz57n sợ3TU8 7Phkkhông 7Phkdám Zz57hé một xubRcâu xubRnào, 7Phknhư một3TU8 LbUachú 3TU8mèo n7Phkhỏ đángLbUa thươxubRng nhìnxubR cậuZz57, 3TU8hai taZz57y xubRđể Zz57trên đầu nLbUahư t3TU8hỏ tZz57rắng, LbUahát giọngZz57 LbUathiếu nhi3TU8: "X7Phkin bạLbUan đừnZz57g LbUaăn tôZz57i đừn3TU8g ă7Phkn tôi, t7Phkôi sẽ7Phk hátZz57 xubRcho bạ3TU8n một3TU8 bàiLbUa há3TU8t thậLbUat xubRhay xubR-- "

Cậu phì cưZz57ời, vộixubR xo3TU8ay ngưZz57ời xubRsang chỗLbUa khác7Phk. CxubRhú ýxubR t3TU8ới mLbUaột quyểxubRn sácZz57h LbUatrên sofa, hZz57ỏi: "Chờ3TU8 lâxubRu khôZz57ng?" NgxubRười nà3TU8o đó3TU8 cZz57ó xubRtật g7Phkiật mìn7Phkh vLbUaội vãxubR lắc3TU8 đầu, xubR"Em khô3TU8ng b3TU8iết anLbUah cZz57ó đế7Phkn xubRhay k7Phkhông, c7Phkho 3TU8nên đe3TU8m LbUatheo 3TU8sách đxubRể giLbUaết thời gian."

Cậu vỗ v7Phkỗ xubRđệm 3TU8sofa, xubR"Em nó7Phki xubRanh cZz57ó thể3TU8 Zz57không đZz57ến saoxubR? NhọcxubR lòngxubR hZz57ai ngườixubR nghĩ LbUara cá3TU8i trò7Phk Zz57bắt cóc3TU8, cóxubR cZz57âu k3TU8hông cóZz57 mũLbUai kho3TU8an Zz57kim cươLbUang txubRhì đxubRừng hòng7Phk làm 3TU8nghề LbUagốm sLbUaứ, txubRhật mấtZz57 mặtLbUa xấLbUau hổ!"

Tân Ý3TU8 ĐiềZz57n bỗnLbUag nhiên7Phk tỉZz57nh ngộ7Phk rxubRéo lênZz57: "A7Phknh đã7Phk sớmLbUa biếtLbUa rồi3TU8 hả?"

"Có người b7Phkắt cóxubRc màZz57 lZz57ại xàxubRi đi3TU8ện thoạxubRi cốZz57 địnLbUah Zz57và 7Phkdi độngZz57 s7Phkao? CLbUaũng khônZz57g cần vệLbUa tinZz57h thexubRo dõLbUai, LbUatùy 3TU8tiện điều7Phk t3TU8ra mộtxubR tLbUaí LbUalà rLbUaa cxubRả thôi."7Phk 7PhkTrách không được7Phk cậuxubR nghĩ7Phk số3TU8 điệnxubR thoạixubR b3TU8àn nh7Phkìn que3TU8n mắt3TU8, n7Phkăm cLbUaon sốLbUa 7Phkđầu tiên củaLbUa s3TU8ố điệnZz57 thxubRoại trườngLbUa Thư7Phkợng ĐạiLbUa đềuZz57 giốnZz57g 3TU8nhau. Kh7Phki LbUavệ s7Phkĩ nZz57ói cậuZz57 biết 3TU8chủ số3TU8 điệnZz57 thoạiZz57 7Phknày l7Phkà "Zz57Hà Chân"LbUa, mặZz57t c7Phkậu xanLbUah lxubRại, 7Phkmới hiểu3TU8 r3TU8a hai ngườixubR họZz57 li7Phkên thủLbUa xubRđùa mình3TU8. CậZz57u quyếZz57t địZz57nh biết7Phk thời7Phk biếtLbUa thxubRế điZz57 đến c7Phkùng, muốnLbUa xe3TU8m cLbUaác cLbUaô rZz57ốt LbUacuộc muốn7Phk qu3TU8ậy cái7Phk quỷ7Phk g3TU8ì. LbUaXe ngaxubRng qu3TU8a quảng tLbUarường xubRtrung txubRâm, tr7Phkên đường7Phk đềuZz57 xubRlà ngưxubRời bá7Phkn h3TU8oa hồnLbUag, 7Phklúc nà3TU8y mớiZz57 tỉnh ngộ.

Tân 7PhkÝ Điền đấm7Phk mạnhxubR cậxubRu mộtLbUa cái7Phk, "An3TU8h xấuxubR qZz57uá đi,xubR Zz57hồi nã7Phky c7Phkố LbUaý cLbUahơi e7Phkm!" KíchLbUa động l3TU8àm côxubR qu3TU8ên haZz57i 7Phkchân bịLbUa tróLbUai m7Phkà 7Phkđứng 7Phklên, k3TU8ết q7Phkuả suý7Phkt chútLbUa nữ7Phka ngã nhào.

"Anh chưa xubRnói xubRgì hết,7Phk l7Phkà tự7Phk 7Phkem nhảyZz57 vàoZz57 ômxubR mà."xubR CậLbUau lxubRộ rLbUaa mộ7Phkt xubRnụ cLbUaười xấu3TU8 xa, n3TU8gồi x7Phkổm xZz57uống t7Phkháo dâyLbUa thừng7Phk qu7Phkanh chZz57ân côLbUa, thLbUaáo mộtZz57 Zz57hồi vẫnZz57 cLbUahưa xong, cxubRó chú3TU8t khxubRông k7Phkiên n7Phkhẫn, "KLbUahông cóZz57 việcZz57 3TU8gì exubRm thxubRắt gútZz57 nLbUahiều vậyLbUa làm gì?"

Tân xubRÝ Điền h7Phkừ mộtxubR tiZz57ếng, "Để3TU8 diễnLbUa Zz57cho tLbUahật màLbUa, ng7Phkười txubRa rấLbUat chuyê3TU8n ngLbUahiệp đóLbUa. Dây t7Phkhừng quá3TU8 dàxubRi, đà7Phknh Zz57phải thLbUaắt g3TU8út nh3TU8iều thôLbUai. AxubRnh cànLbUag tháZz57o 3TU8chân e3TU8m càng đaZz57u, ở7Phk 3TU8phòng 7Phkbên b3TU8ên k3TU8ia có7Phk dLbUaao đấy."

Cậu txubRức giậnxubR nói:Zz57 "Đáng7Phk đời7Phk!" Đứng7Phk dxubRậy 7Phkđến 7Phkphòng bếZz57p t7Phkìm một7Phk Zz57con LbUadao cắt7Phk Zz57trái câxubRy đ3TU8ể cLbUaắt 7Phkđứt dây.

Tân ÝLbUa Điền mLbUaở túi3TU8 dLbUau Zz57lịch cZz57ủa LbUacậu rZz57a xLbUaem, nZz57gạc nhiên3TU8: "WoZz57w, đxubRây là7Phk xubRlần đxubRầu tiên e7Phkm thấy7Phk xubRtiền mặtLbUa nLbUahiều thLbUaế 3TU8này, rấ3TU8t khô7Phkng aZz57n t3TU8oàn, nha3TU8nh nhZz57anh kiếm 3TU8chỗ g3TU8iấu nLbUaó đi."

Tạ Đắc 3TU8quan sátLbUa c3TU8ăn n3TU8hà, bê7Phkn tro7Phkng LbUatrống r7Phkỗng khônLbUag xubRcó đồ7Phk đạLbUac. 7PhkTường trắnZz57g, sàn LbUanhà, đLbUaèn trLbUaeo, t7Phkrên tường3TU8 Zz57treo xubRmột Zz57bức tranZz57h 3TU8sơn dầuLbUa, đồLbUa dùnxubRg xubRchỉ có so7Phkfa, 3TU8bàn ăn,3TU8 vàZz57i cáLbUai Zz57ghế, giốnZz57g nh7Phkư 7Phkchuẩn xubRbị chLbUao thu3TU8ê, kxubRhông nhịLbUan được hỏi:xubR "NhàZz57 củLbUaa ai?"

"Nhà của mộtZz57 họ3TU8c sixubRnh, cả7Phk LbUanhà d7Phki dânxubR sLbUaang CanadaZz57, t3TU8hỉnh thoảng3TU8 m3TU8ới vềLbUa. Zz57Em phiên dịxubRch luLbUaận 7Phkvăn ch7Phko coZz57n bxubRé, cZz57on b3TU8é xubRcho LbUaem 7Phkmượn nhxubRà xubRvài ng3TU8ày. 7PhkEm nói3TU8 cần mượZz57n nh7Phkà 3TU8để q7Phkuay phxubRim ngắnLbUa, LbUahì hì."

Cậu trZz57êu chọcLbUa nóLbUai: "QuLbUaay phi7Phkm Zz57em LbUabị tróiLbUa hả?"

"Anh được lắm,Zz57 đừZz57ng 3TU8có mà3TU8 đ3TU8ược lxubRợi m3TU8à cònZz57 rxubRa vZz57ẻ thôngxubR mxubRinh! EZz57m xubRtốn rấLbUat Zz57nhiều tâm t3TU8ư, cũ3TU8ng muốnZz57 LbUatặng anZz57h một3TU8 mónxubR qu3TU8à đặcxubR biệt7Phk nhânLbUa lễ3TU8 tì7Phknh nhLbUaân. Rốt3TU8 cuộc Zz57anh cóxubR ngạcxubR xubRnhiên vuxubRi m7Phkừng khLbUaông vậy?LbUa" TâZz57n 3TU8Ý LbUaĐiền vừa7Phk nóLbUai vừLbUaa Zz57nhặt dây thừnZz57g, bă3TU8ng Zz57dán rZz57ơi Zz57trên đấZz57t xubRvà cu7Phkốn sáchLbUa LbUaở sLbUaofa LbUanhét vào7Phk LbUatúi sáchZz57, kéo kZz57hóa kéoxubR nói:xubR "Zz57Được rồZz57i, mặ7Phkc kệ3TU8 axubRnh 3TU8vui ítLbUa hZz57ay 3TU8là vLbUaui n7Phkhiều, txubRhời gian 3TU8không xubRcòn sớxubRm nữa,3TU8 cZz57húng t7Phka nênZz57 3TU8đi Zz57thôi. AnLbUah đậu3TU8 7Phkxe xubRở đâu?"

"Sao phải đi?Zz57 KhônxubRg xubRphải eZz57m mượnxubR 7Phknhà mấZz57y ngàyZz57 xubRsao? KhôZz57ng ở7Phk lạZz57i mộtLbUa đêmZz57 quảxubR thực 7Phkcó xubRlỗi vớLbUai sựLbUa h3TU8ao 3TU8tốn 3TU8tâm tưxubR củaxubR em.Zz57" LbUacậu 7Phkthủng thẳxubRng đếnZz57 7Phksofa ngồi xuống.

"Anh t3TU8ưởng đZz57ây lxubRà khLbUaách sạn7Phk saxubRo? TxubRhứ nhZz57ất khônZz57g 7Phkcó thứcZz57 ăn,xubR Zz57thứ haxubRi khôxubRng c7Phkó cxubRhăn, làm7Phk saZz57o mà7Phk 3TU8ở lại3TU8 được?"

"Ăn thì LbUacó thểLbUa mxubRua ởLbUa 7Phkgần đây,Zz57 còn7Phk 3TU8chăn, rá7Phkng txubRìm chZz57ắc chLbUaắn cóZz57 thôixubR, nếu3TU8 không hLbUaọ vềLbUa đxubRây đắpLbUa LbUabằng cáLbUai g7Phkì?" Cậu3TU8 LbUađi 3TU8thẳng vào3TU8 phòng3TU8 ngủ,3TU8 mở3TU8 t3TU8ủ âm7Phk tường, bê3TU8n troxubRng đầy7Phk 7Phkđủ thảm7Phk lônxubRg, chZz57ăn, gố7Phki đầu3TU8, c3TU8hiếu LbUavà những7Phk th7Phkứ linh txubRinh khác.

Tân Zz57Ý Điền vẫnxubR lắc3TU8 đầu,Zz57 LbUa"Em không7Phk muốn7Phk ởZz57 đây,LbUa khôngZz57 cLbUaó điều7Phk 7Phkhòa, bu7Phkổi tố7Phki sẽ7Phk lạnh. EZz57m cóxubR đặt7Phk xubRchỗ ởLbUa nh3TU8à hàngZz57 Tây,7Phk t7Phkám LbUagiờ tối,xubR nếuxubR khônLbUag đZz57i thìZz57 không7Phk kịp đâu."

Tạ Đắc7Phk liế3TU8c 7Phkcô mxubRột cái,LbUa nh7Phkàn nZz57hã nóxubRi: 7Phk"Yên tâm,xubR c7Phkó anZz57h ở3TU8 đây7Phk, sẽ3TU8 kh3TU8ông LbUađể 3TU8em đông3TU8 lạ7Phknh đâu."

Cuối cùng hxubRọ đếxubRn cxubRửa hànZz57g tiệ7Phkn lLbUaợi gLbUaần đZz57ó muxubRa một3TU8 íZz57t 3TU8vật dụZz57ng Zz57hàng ngày3TU8, cộng thêmZz57 3TU8mì 3TU8ăn li7Phkền, lạpxubR xưởLbUang xubRvà t3TU8rứng xubRkho, ăLbUan qLbUaua l3TU8oa mộtxubR bữa.7Phk 3TU8Tân xubRÝ Điền vừaZz57 txubRhu dọnxubR chéxubRn đũaLbUa vừaxubR lắcLbUa đầuxubR: LbUa"Bữa tiệc3TU8 Zz57lớn 7Phkngày xubRlễ tìZz57nh nh3TU8ân cZz57ủa em cứ7Phk xubRnhư vậ7Phky biếZz57n thàn3TU8h 7Phkmì ănxubR liền."

Tạ Đắc7Phk từ7Phk LbUaphía Zz57sau ômZz57 Zz57lấy e3TU8o cô,7Phk thì7Phk thxubRầm vxubRào tLbUaai 3TU8cô: "Bữ3TU8a tZz57iệc lxubRớn Zz57ngày lễZz57 tì7Phknh nhZz57ân của7Phk an3TU8h, 3TU8bây xubRgiờ 3TU8chính thức3TU8 bắ3TU8t đầu7Phk -LbUa- "

Tân LbUaÝ Điề3TU8n 7Phkquay đầu3TU8 lại,Zz57 Zz57như cườiLbUa nhưZz57 khôLbUang nhì7Phkn 7Phkcậu mxubRột 7Phkcái, như7Phkớn m3TU8ày nói:3TU8 "A3TU8nh 3TU8nghĩ xubRhay xubRquá 3TU8đi, xubRem mớZz57i LbUakhông cầ7Phkn -3TU8- "

Cậu cZz57úi đầ3TU8u hônxubR Zz57cổ cLbUaô, "KhônxubRg phxubRải e3TU8m bị7Phk tLbUarói 7Phksao? Làm7Phk xubRgì có3TU8 quyxubRền xubRnói "Không"?"

Tân 3TU8Ý ĐLbUaiền h3TU8ừ mxubRột tiếZz57ng, khônxubRg Zz57phục pxubRhản bác:7Phk LbUa"Anh cũxubRng khôn3TU8g phải3TU8 bọnZz57 cướp!"

"Anh khxubRông 3TU8ngại làZz57m đạxubRo tặcxubR háiLbUa 3TU8hoa Zz57một phen."

"Đáng tiếcZz57 7Phkem LbUakhông phải3TU8 3TU8là co7Phkn xubRtin bị3TU8 bắtLbUa cóc."Zz57 C3TU8ô nZz57ói xLbUaong cườZz57i chạy3TU8 đi.

Có thể l7Phkà d7Phko chuxubRyện "BắtZz57 cxubRóc" kícZz57h thícxubRh, 7Phkbuổi tốxubRi TạZz57 ĐZz57ắc cực7Phk kLbUaỳ phấnxubR khở3TU8i, suy nLbUaghĩ Zz57nhiều các3TU8h 7Phkgiày vò3TU8 cô3TU8. KhởiZz57 đầxubRu xubRTân Ý7Phk ĐiLbUaền LbUacó trắ3TU8c t3TU8rở, nh7Phkưng là vì7Phk lấyLbUa lòng3TU8 cậuLbUa, Zz57nỗ lựxubRc phốiLbUa h3TU8ợp cậuZz57 mu7Phkốn 7Phklàm gìLbUa thì3TU8 làLbUam, dầnxubR dần7Phk quen được.3TU8 Cậu3TU8 3TU8càng hăZz57ng hái,LbUa k7Phkhông 3TU8chỉ mLbUauốn cô7Phk thực7Phk h3TU8iện cáLbUac độngZz57 7Phktác khó LbUanói, bả7Phkn thâZz57n cxubRàng không7Phk 7Phkgì kiên3TU8g kỵxubR, nói7Phk 7Phksở trưxubRờng h7Phkạ lLbUaưu gìZz57 đLbUaó. Tân Zz57Ý Đ7Phkiền xubRvừa Zz57thẹn vừaxubR xubRgiận, xoxubRay ngLbUaười xuốngZz57 giườngxubR muốnLbUa tìZz57m bôngLbUa g7Phkòn bịt l7Phkỗ ta7Phki. xubRCuối cLbUaùng ha3TU8i ngưZz57ời mệ3TU8t cLbUaực đ3TU8ô, LbUaôm nhaLbUau đánh7Phk 3TU8một LbUagiấc ng3TU8on lành.

Thân thể đãLbUa t3TU8rút hếtZz57 nxubRiềm sLbUaay mxubRê thxubRỏa th3TU8ích, tâm3TU8 LbUalý cũxubRng 3TU8tự nhiêZz57n mà7Phk k3TU8hoan khoái hLbUaơn, Tạ3TU8 ĐắZz57c sa7Phku m3TU8ột giấc7Phk tLbUaỉnh dậy7Phk, cảm3TU8 xubRgiác sản7Phkg khoá7Phki 3TU8vô cùng,LbUa tinh tZz57hần su3TU8ng mZz57ãn, 7Phkđã lLbUaâu ch7Phkưa cảZz57m th7Phkấy hăxubRng hZz57ái d3TU8âng xubRtrào nxubRhư th3TU8ế này.

Tân Zz57Ý Điền uể7Phk oảiLbUa tỉxubRnh dậ3TU8y, cậuxubR đãLbUa quầxubRn áxubRo chỉnhxubR tề,LbUa rLbUaửa mặ3TU8t xonxubRg xuZz57ôi, đxubRứng trước gương7Phk thắ3TU8t càxubR vZz57ạt. BởxubRi xubRvì 7Phkkhông có3TU8 rè7Phkm cử3TU8a sổ,xubR áZz57nh nZz57ắng t7Phkhẳng tắp3TU8 chiếu v3TU8ào pLbUahòng. CôLbUa chZz57e mắt3TU8, 7Phkngáp mZz57ột cáZz57i nóiLbUa: "AnZz57h phả7Phki LbUađi Zz57làm hả?"

"Mẹ aZz57nh LbUađã khỏ3TU8e hơxubRn nhi3TU8ều 3TU8rồi, e3TU8m muốnxubR tZz57hăm xubRbà khônxubRg?" 3TU8Cậu k7Phkhông Zz57quay đầu,Zz57 hỏiLbUa mộ7Phkt cLbUaách txubRhờ ơ.

Có thểxubR xubRdo mLbUaới tỉZz57nh lại,xubR TâLbUan ÝLbUa 7PhkĐiền cảZz57m gxubRiác troLbUang 3TU8đầu 3TU8trống rZz57ỗng, hồi3TU8 3TU8lâu m3TU8ới tr7Phkở lạiLbUa bình7Phk thường,Zz57 "S3TU8au n7Phkày LbUađi, 3TU8được không?"

Cậu đi7Phk quxubRa, đ7Phkứng bê3TU8n giườngZz57 từLbUa trêZz57n nhZz57ìn xuốngLbUa c7Phkô, cườiLbUa 3TU8nói: "Sớ7Phkm mxubRuộn cũnZz57g ph7Phkải đi,xubR eLbUam sợLbUa cá3TU8i gì."

Cô không mu3TU8ốn nóLbUai "ELbUam kh3TU8ông m7Phkuốn đếxubRn nhà3TU8 a3TU8nh" 7Phkmột cáxubRch trực7Phk tixubRếp nêLbUan Zz57thay đổi c3TU8ách khác7Phk dịuZz57 dàng7Phk hơZz57n, "7PhkAnh 7Phkkhông cảmLbUa LbUathấy hơZz57i nónLbUag 7Phkvội sao7Phk? Chú3TU8ng ta mới3TU8 quexubRn 7Phknhau mấyLbUa tháng3TU8 mà3TU8 thôiLbUa-- "

"Nhưng 7Phkmà chún7Phkg txubRa biếtZz57 3TU8nhau bZz57ảy LbUanăm rồi."

"Em --" Tân7Phk Ý7Phk Đi3TU8ền nhì3TU8n Zz57cậu muốLbUan nó3TU8i lạZz57i thô7Phki. Zz57Những hxubRình Zz57ảnh lZz57ộn xộn7Phk hiệxubRn lên tron3TU8g đầu3TU8 LbUacô, xubRcô khôZz57ng LbUabiết nxubRên làxubRm LbUathế nàZz57o LbUacho pZz57hải. 3TU8Cô khôxubRng LbUangờ quan hệxubR ha7Phki ngưxubRời sẽ3TU8 tiếnZz57 triểnxubR nhLbUaanh nhLbUaư xubRvậy, n7Phkhanh đ3TU8ến khiếnZz57 côLbUa trở3TU8 tay xubRkhông kịp.

Tạ Đắc ngồLbUai xuốngZz57 đầu3TU8 gi3TU8ường, thấpxubR giọng7Phk nói:3TU8 "Yên3TU8 tâmLbUa, mxubRẹ an7Phkh c3TU8hỉ nhớZz57 nhữnxubRg người và7Phk sự3TU8 việ7Phkc trướcZz57 LbUalúc anLbUah xubRhai mất,xubR txubRrí nhxubRớ saxubRu này7Phk trZz57ong t3TU8ình trạng hỗxubRn loZz57ạn, mẹLbUa anLbUah chắc3TU8 lLbUaà khô3TU8ng n3TU8hớ Zz57ra 3TU8em đâu."

Tân xubRÝ ĐiềLbUan khônZz57g nóZz57i gìxubR, quaLbUay đầuZz57 nZz57hìn ngLbUaoài cửZz57a sổ.

"Ba anh mấLbUat rồLbUai, axubRnh mới7Phk LbUanhận Zz57ra 7Phktrên đxubRời LbUanày c7Phkhỉ LbUacòn mẹxubR aLbUanh 7Phklà 7Phkngười 7Phkthân duy nhất.3TU8 TìnhZz57 tr3TU8ạng sức3TU8 khỏeZz57 vàxubR xubRtinh thầnLbUa xubRbà ấyLbUa 3TU8lúc tốt3TU8 lúLbUac k7Phkhông, anZz57h rất 7Phklo lắng,Zz57 nênLbUa từxubR kh7Phkách LbUasạn dọLbUan LbUavề nLbUahà, LbUamuốn Zz57lúc bàLbUa ấyZz57 xubRcòn sLbUaống 7Phkchăm sóc bàxubR 7Phknhiều hơn.xubR ChúZz57ng t7Phka kếxubRt hô7Phkn LbUasớm mộtZz57 xubRchút, trxubRong nhàZz57 LbUacó Zz57trẻ Zz57con, bà xubRấy LbUasẽ khôLbUang côLbUa quạ3TU8nh thếxubR n3TU8ày, đây3TU8 l3TU8à thứ3TU8 nhLbUaất; thZz57ứ h7Phkai, trư3TU8ớc 7Phkđây anh chưLbUaa từnxubRg LbUanghĩ đếnLbUa 3TU8chuyện kếxubRt hôxubRn, nLbUaếu n7Phkhư nhấLbUat địxubRnh p7Phkhải c3TU8ưới, đ7Phkối tượng chỉZz57 c7Phkó txubRhể l3TU8à em.3TU8" CậLbUau LbUatheo thói3TU8 queLbUan đZz57em nhữngLbUa tLbUaâm tình,3TU8 suLbUay nghĩ, LbUathái độLbUa ẩnZz57 giấuxubR Zz57ở nLbUaơi màxubR nxubRgười khácLbUa khxubRông txubRhấy đLbUaược, cân3TU8 n7Phkhắc rấtLbUa lâu cuốixubR c7Phkùng mớixubR 7Phkquyết địnhLbUa LbUathổ lLbUaộ 3TU8ý xubRkiến chZz57ân thậtxubR nxubRhất từLbUa đáZz57y lòng,Zz57 nó khxubRiến c7Phkậu cóZz57 cảm7Phk 3TU8giác giốngZz57 nhLbUaư t7Phkrần nhZz57ư nhộnZz57g đứng3TU8 xubRtrên đườnLbUag, giống xubRnhư mLbUaất 7Phkđi năng3TU8 lự3TU8c tựLbUa vLbUaệ, bởLbUai vLbUaậy k3TU8hi nóiLbUa rZz57a 3TU8có chútZz57 mấZz57t t3TU8ự nhiên.

Cách nói 7Phktrưng cầZz57u 3TU8ý kiến7Phk nhưngxubR thựcZz57 r3TU8a lạZz57i cươn7Phkg quyếtZz57 làm7Phk TâLbUan 3TU8Ý Đi3TU8ền không7Phk nói xubRnên l3TU8ời. 7PhkCô đứngLbUa lxubRên Zz57mặc LbUaquần áo3TU8, trZz57ước kLbUahi cậuLbUa mởZz57 cxubRửa r7Phka ng7Phkoài n3TU8ói một câu7Phk: "KếtxubR hxubRôn 7Phklà đạiLbUa sự,xubR 7Phkkhông ph3TU8ải haxubRi ngườ3TU8i chúngZz57 tLbUaa xubRnói là7Phk cóLbUa thể được."

Tạ Zz57Đắc dừngLbUa bưLbUaớc, đôi3TU8 mà7Phky ch7Phkau lại7Phk mLbUaột cZz57hỗ, như7Phk đămxubR 7Phkchiêu Zz57nhìn cxubRô mộtZz57 cái.

Hai người xubRthu dọnxubR xonLbUag xuôixubR rồ7Phki rờiLbUa khZz57ỏi, Tạ7Phk ĐắcLbUa đưa3TU8 côxubR vxubRề Thẩ7Phkm Zz57gia. TrxubRên xe Tâ7Phkn ÝZz57 ĐiềxubRn nZz57hận đượcxubR 3TU8điện thoạiZz57 của7Phk Zz57mẹ, "ThLbUai Lin7Phkh vớiZz57 Qu3TU8ân Hòa3TU8 lại3TU8 đang cZz57ãi Zz57nhau, l3TU8àm p7Phkhiền tớixubR QuâxubRn A3TU8n, Zz57nó Zz57ôm KỳLbUa K3TU8ỳ đòiZz57 đi,Zz57 bị7Phk mẹZz57 Zz57ngăn cảnZz57. Lão ThẩLbUam tức7Phk giận7Phk đến3TU8 nỗLbUai 7Phkbệnh tZz57im xubRsuýt ch3TU8út phZz57át tác.Zz57 C7Phkòn Zz57con, LbUaở b7Phkên ngoài qxubRua đêmLbUa cũn7Phkg khônZz57g Zz57nói mLbUaột 7Phktiếng, khZz57ông biếtxubR gọiZz57 đ7Phkiện về7Phk s3TU8ao?" CôZz57 vội trảZz57 lời:LbUa "7PhkCon vLbUaề nLbUahà l3TU8iền m7Phkà. Mới3TU8 qLbUaua năLbUam 3TU8mới, hZz57ai vxubRợ chồng7Phk nxubRó LbUacãi nhau xubRgì nữa?"

Nguyên n7Phkhân sự3TU8 việLbUac lxubRà nhxubRư thếLbUa nLbUaày: TLbUahẩm Zz57Quân Hò3TU8a vxubRà đá3TU8m bạxubRn c3TU8hơi mạt7Phk chượLbUac, một nZz57gày mộtxubR đLbUaêm khônxubRg 3TU8về Zz57nhà, tZz57hua kh3TU8ông íLbUat tLbUaiền. Bà3TU8 vợ3TU8 LixubRêu Zz57Thi Li3TU8nh tìm rxubRa cậu,LbUa gọiLbUa c3TU8ậu 3TU8về nhàLbUa cậuZz57 kZz57hông chịu,xubR tLbUahế làZz57 lật3TU8 bàLbUan mạ7Phkt chượLbUac trước mLbUaặt mọiLbUa ng3TU8ười. 7PhkHai Zz57người LbUacãi nxubRhau đế3TU8n tZz57ận n3TU8hà, aZz57nh mộtLbUa lời3TU8 tLbUaôi một 7Phkcâu, 3TU8ai cũngxubR khôLbUang chịxubRu nói7Phk xubRít vàZz57i câu.LbUa LiêuLbUa TZz57hi Li7Phknh khZz57ông cẩnLbUa thậnLbUa làm bxubRể chaZz57i nướxubRc hLbUaoa xubRChanel củaxubR ThẩxubRm QuânZz57 7PhkAn, ThLbUaẩm Quân7Phk 3TU8An vxubRin cơZz57 hội7Phk này nóZz57i cô3TU8 vàLbUai cxubRâu. Zz57Liêu ThLbUai 3TU8Linh bấtLbUa mãnLbUa bàZz57 c7Phkhị thiên7Phk v3TU8ị eLbUam trai3TU8, nóiZz57 móc c3TU8ô ởZz57 nhZz57à mxubRẹ đẻZz57 ănxubR khôn7Phkg ngồi7Phk rồi,7Phk lôiZz57 chuyxubRện xubRcô 3TU8ly hônLbUa 7Phkra nó7Phki. TZz57hẩm Quân AxubRn tứLbUac giậnLbUa k3TU8hóc lớn,LbUa txubRhu dọnZz57 hàn7Phkh lLbUaý đò7Phki dẫn7Phk xubRcon gáiLbUa điZz57. ThẩmxubR Gi7Phka Sơn quátZz57 giận,3TU8 mọZz57i nZz57gười sợ3TU8 kZz57hông dámxubR 3TU8lên 3TU8tiếng. xubRThẩm QZz57uân HòaLbUa th3TU8ấy bấZz57t thường, chuZz57ồn Zz57đi, LiLbUaêu ThxubRi LLbUainh lxubRiền th3TU8eo đuZz57ôi. Zz57Do đóZz57 kh7Phki TZz57ân ÝZz57 Đi3TU8ền trở vềxubR ThẩmZz57 7Phkgia, chiế7Phkn trường3TU8 ThẩZz57m gxubRia LbUatràn ng3TU8ập kh7Phkói thuốcLbUa súng7Phk tuyênLbUa bốxubR tạm dừZz57ng, TLbUahẩm xubRGia Sơ3TU8n bếLbUa 3TU8cháu ngoạixubR Kỳ3TU8 KỳxubR đLbUai xubRra ngoàLbUai 7Phkuống tràxubR, Thẩm7Phk Quân ALbUan LbUatrốn ởZz57 xubRtrong phònxubRg LbUaxem TV.

Mẹ Tân đứxubRng ởLbUa c3TU8ửa xubRnhìn xu3TU8ng quanZz57h, thấxubRy mộtZz57 chiếc7Phk 7Phkxe mộtLbUa đenZz57 ởLbUa Zz57phía xZz57a mZz57ở cửa. LbUaTân 3TU8Ý Điền3TU8 xZz57uống xeLbUa, hơ3TU8i 3TU8bất ngờLbUa xubRlà TạLbUa 7PhkĐắc c3TU8ũng th3TU8eo xuống3TU8 xeLbUa. CậuxubR Zz57đi về pxubRhí mẹ7Phk TxubRân, gọixubR mxubRột tiLbUaếng "Dì"3TU8, 7Phknói vàLbUai cxubRâu mừnLbUag năZz57m tốtZz57 đẹ3TU8p c7Phkát tường. Mẹ7Phk Tâ7Phkn txubRỉ mLbUaỉ qua7Phkn sátLbUa cậu,7Phk ánxubRh mắZz57t 7Phkcó v7Phkẻ lưỡng7Phk lự,3TU8 3TU8cuối 3TU8cùng không xubRhỏi xubRgì, ch3TU8ỉ vẫyxubR ta3TU8y: "Bê3TU8n ngoà7Phki lạZz57nh lắm,7Phk đừng7Phk đứnxubRg đ3TU8ây nữa,Zz57 vàoxubR trong đi."

Tạ Đắc cóxubR cxubRhút thậnZz57 trọnZz57g ngồi3TU8 3TU8ở LbUaphòng khách7Phk ThẩmZz57 3TU8gia, xubRmẹ c7Phkủa Tân7Phk 3TU8Ý dườngxubR n7Phkhư hơi ấn7Phk tượn7Phkg đZz57ối vớiLbUa cậuZz57, cậ7Phku k3TU8hông biLbUaết đây3TU8 lxubRà chu7Phkyện tốLbUat h3TU8ay chuyệnZz57 xấu. CậZz57u uống3TU8 3TU8trà, Zz57ngồi khoảnLbUag mưZz57ời p7Phkhút thì3TU8 đi.

Tân 3TU8Ý Điền dọxubRn dẹpLbUa đồZz57 đạcZz57 trLbUaong phòngZz57. MZz57ẹ TâZz57n gõ7Phk cửa,xubR nói:Zz57 "TronZz57g nhZz57à 7Phkcó lạpLbUa xưởng Zz57và LbUacá kxubRhô, cLbUaon xubRmuốn xubRmang 3TU8một íxubRt đếnZz57 Bắ7Phkc 3TU8Kinh không?"LbUa Cô7Phk n7Phkói cLbUaũng được, tìmZz57 mộLbUat cxubRái túi7Phk sạchLbUa đưLbUaa 7Phkmẹ. Mẹ3TU8 Tâ7Phkn vừaLbUa v7Phkào phòZz57ng vừaZz57 từZz57 LbUatốn nóLbUai: "Cậu thxubRanh xubRniên vừaxubR đưa7Phk coZz57n vềLbUa 7Phknhà đó3TU8, cLbUaon và7Phk nóZz57 đangxubR yê7Phku 7Phknhau sao?"

Cô nhẹ7Phk nhà3TU8ng gật7Phk đầu.

Mẹ T3TU8ân lạiLbUa h3TU8ỏi: "Zz57Cậu tZz57a LbUatên gì?"3TU8 7PhkTân LbUaÝ ĐiềnxubR qu3TU8a mộtLbUa 7Phklúc lâ7Phku Zz57mới th3TU8ấp giọngLbUa nóiLbUa: "HọxubR Tạ."

"Đúng lZz57à n3TU8ó!" MLbUaẹ Tân3TU8 lộxubR v7Phkẻ giậnZz57 3TU8dữ, "Zz57Mấy đxubRứa Zz57là t3TU8hật haLbUay đa7Phkng đZz57ùa giỡn?"

Cô cú7Phki đầuxubR kxubRhông LbUanói lxubRời nào.

Mẹ Tân7Phk biếxubRn sắc,7Phk qZz57uát giọng3TU8 lxubRạnh lùng:3TU8 "SxubRau nàLbUay cLbUaon íxubRt luxubRi tớiLbUa vớixubR xubRnó, ngLbUahe chưa?"

Tân ÝZz57 Điền7Phk vôLbUa cùngxubR bấtLbUa đắc3TU8 dĩ,Zz57 "M3TU8ẹ, axubRnh ấyxubR khôngZz57 phải7Phk t3TU8ên lừ3TU8a đảZz57o cũLbUang khôZz57ng phả3TU8i k3TU8ẻ xấZz57u, mẹZz57 đừng3TU8 cóZz57 LbUathành 3TU8kiến xubRvới an7Phkh ấy."

Mẹ Tân tăZz57ng LbUagiọng nói3TU8 lớZz57n tiếLbUang: "VếLbUat thươLbUang coxubRn l3TU8ành rLbUaồi nênxubR qxubRuên Zz57mất đaLbUau rồi 3TU8ư, bịxubR nóxubR làm7Phk hạZz57i cònxubR ch3TU8ưa xubRđủ thảm7Phk saoLbUa? TLbUahiếu LbUachút 3TU8nữa Zz57thân bại7Phk dLbUaanh liệt! Zz57Còn nhữngxubR nxubRgười tr7Phkong T3TU8ạ gi7Phka, 7Phklà chúnxubRg 7Phkta rước3TU8 lấyLbUa nhụcxubR sao?"

"Mẹ, đãxubR 3TU8là q3TU8uá khứ3TU8 rồi,7Phk cxubRon đâLbUau cxubRó saLbUao! K7Phkhi đóZz57 aLbUanh ấy3TU8 cò7Phkn nhỏZz57, làLbUam xubRviệc khôn3TU8g biZz57ết LbUachừng mực,3TU8 3TU8lại thíc7Phkh đZz57ùa daLbUai Zz57-- "

Mẹ Tân t7Phkức giZz57ận LbUacắt 7Phkngang l7Phkời cô,3TU8 "Đó3TU8 làLbUa tròLbUa xubRđù daZz57i cZz57ủa đứa7Phk co7Phkn nít7Phk LbUasao? C3TU8ho con uố7Phkng thuZz57ốc ngxubRủ, Zz57định 7Phkvô lễZz57 vớixubR LbUacon --,cxubRon tLbUarai mưZz57ời sáuLbUa tuổi,3TU8 nóixubR lớn khônZz57g lớLbUan, nóixubR nZz57hỏ cũn3TU8g khônxubRg n7Phkhỏ, vLbUaiệc c3TU8ó LbUathể l3TU8àm v7Phkiệc khônLbUag thể7Phk làm cò7Phkn cầnZz57 ngườiLbUa kxubRhác 7Phkdạy 7Phksao? TxubRừ nhỏ3TU8 txubRâm thuậxubRt b7Phkất xubRchính, Zz57lớn lêxubRn l3TU8à người tốtLbUa Zz57sao? CxubRon đóxubR --7Phk" bxubRà cxubRhỉ vàoLbUa đầZz57u LbUacon g3TU8ái mắng3TU8 xubRto: "CànxubRg sốngZz57 càng d3TU8ở! C3TU8on nămxubR n3TU8ay baLbUao 3TU8nhiêu, 3TU8nó nLbUaăm nxubRay b3TU8ao nhiêu?"

Tân 7PhkÝ Điền7Phk Zz57bị mắnxubRg 3TU8chỉ c3TU8úi đầu,7Phk khôngxubR dáZz57m l3TU8ên tiếng.

"Tạ gia cZz57ó 3TU8tiền là7Phk tốtZz57, nhưLbUang chúng3TU8 txubRa khxubRông xubRthấy lạ!Zz57 NhữLbUang người3TU8 Tạ7Phk g7Phkia, tất cả7Phk đZz57ều Zz57là nhânxubR vật3TU8 3TU8lợi hạiLbUa, Zz57có tiếng3TU8 nLbUagang ngưLbUaợc khxubRông pLbUahân phLbUaải trái. Co7Phkn ngớ7Phk ngLbUaẩn khôngZz57 bixubRết, cZz57hứ mZz57ẹ rấtxubR rLbUaõ r3TU8àng! C3TU8on đó,xubR đúnLbUag làxubR Zz57trẻ người xubRnon dạ!xubR MẹZz57 nó3TU8 biếZz57t chuxubRyện haxubRi đ7Phkứa không?"

Tân Ý7Phk ĐiềnxubR LbUaấp úxubRng xubRnói: "TụixubR coxubRn xubRquen nhaxubRu chư3TU8a 3TU8bao xubRlâu -3TU8- "

"Vậy là3TU8 tốxubRt LbUarồi, nhaxubRnh xubRchóng chi3TU8a txubRay đi!"

"Mẹ, c3TU8on khônZz57g phxubRải 3TU8vì tiềnxubR củaxubR aLbUanh ấy,Zz57 an3TU8h ấyLbUa đốxubRi vLbUaới coZz57n rất7Phk tốt3TU8 -3TU8- "

Mẹ Tân Zz57liếc cô,3TU8 LbUa"Mẹ biếtxubR coxubRn chiZz57a ta7Phky Ngụ7Phky TZz57iên, tình7Phk cLbUaảm chịuxubR đả7Phk kí3TU8ch LbUarất lớn, nhưngLbUa cũxubRng khôn7Phkg thể3TU8 làxubRm ẩ3TU8u Zz57như t7Phkhế! 3TU8Từ xubRnhỏ Zz57mẹ dạy7Phk 3TU8con txubRhế nào?3TU8 Con gái7Phk phải3TU8 đứn3TU8g 3TU8đắn 7Phktự tr3TU8ọng, 3TU8bất kểZz57 xubRxảy rLbUaa chuyện7Phk g7Phkì, tuy7Phkệt kxubRhông thLbUaể cam chị3TU8u. MẹZz57 tiZz57n coxubRn, co7Phkn lạLbUai 7Phkcả đêxubRm không7Phk về?7Phk Đêm7Phk qZz57ua cxubRó phải3TU8 co3TU8n ởZz57 chung vớiZz57 n7Phkó không?"

Tân ÝLbUa Điền chốn3TU8g đỡZz57 khôxubRng nổi,LbUa nhịnxubR không3TU8 đượ7Phkc xubRnói: "Mẹ,3TU8 coxubRn 7Phkhai t7Phkám tuổiZz57 rồi, Zz57không phảixubR tr7Phkẻ coZz57n--" mẹLbUa 7PhkTân k7Phkhông đợiLbUa LbUacô nói3TU8 7Phkxong, lậpxubR tứcxubR nóLbUai: "VậZz57y con v7Phkẫn muốnZz57 yêZz57u xubRđương vớxubRi thằng3TU8 nhóLbUac đZz57ó? Đ3TU8ây lLbUaà biểu3TU8 hiệnxubR ng3TU8hiêm túc7Phk chịu trá3TU8ch nxubRhiệm vxubRới t7Phkình Zz57cảm sao?"

Cô bị3TU8 dồn v7Phkào xubRtường áZz57 kLbUahẩu không7Phk xubRtrả lxubRời được,3TU8 đà7Phknh nxubRói: "Đ3TU8ược rồi,3TU8 đưZz57ợc r3TU8ồi, con biếxubRt xubRnên làLbUam như3TU8 thLbUaế nào3TU8." Cô7Phk xáLbUach thZz57eo túxubRi xubRlạp xưởngZz57 v7Phkà cá7Phk khôLbUa nhanh n3TU8hảu Zz57chạy v7Phkào phòLbUang. LbUaCô t7Phkhả đạiLbUa cLbUaái xubRtúi l7Phkên bàn,7Phk chỉ7Phk LbUavào cxubRái đầuZz57 con LbUacá nói:Zz57 "LbUaXem màyxubR kLbUaìa, gây3TU8 ch3TU8o tZz57ao biế7Phkt LbUabao rắLbUac rối!"

Buổi chiều cùnLbUag ngà7Phky LbUaTân ÝxubR Điề7Phkn vềZz57 BắcZz57 KixubRnh, xubRTạ LbUaĐắc muxubRốn đếnLbUa đLbUaón cô.3TU8 Zz57Cô vộxubRi đáp: "Zz57Anh đừngZz57 cZz57ó LbUamà Zz57tới, mLbUaẹ exubRm không7Phk muốnxubR thấyZz57 anh.3TU8" TLbUaạ ĐắcLbUa khôxubRng nLbUagờ mình lại3TU8 khô3TU8ng đượcLbUa hoaZz57n LbUanghênh, hỏ3TU8i xubRvì sxubRao. CôZz57 thở3TU8 dà7Phki, "CũngxubR d3TU8o chuyện tốtZz57 aZz57nh làZz57m! ELbUam hỏixubR 7Phkanh, LbUalần đó3TU8 c7Phkó phLbUaải anLbUah 7Phkcho e7Phkm uố7Phkng thuốZz57c 7Phkngủ không? E3TU8m đếnLbUa bâyxubR 3TU8giờ còZz57n 7Phkmơ mLbUaơ mLbUaàng màng7Phk, 3TU8không nhớZz57 3TU8rõ 7Phkcụ 7Phkthể xảyZz57 3TU8ra chuyện gì.Zz57 Lú7Phkc xubRđó 7Phkmẹ 3TU8em đến7Phk nh7Phkà aZz57nh đó7Phkn emZz57, LbUacảnh sátLbUa hìnxubRh như7Phk cZz57ũng tLbUaới, có đúxubRng không?"

Tạ Đắc hồi3TU8 lâuxubR khLbUaông lxubRên tiếng."VxubRậy anZz57h bLbUaảo LbUaĐổng ToLbUaàn đZz57ến đxubRón LbUaem." CậuZz57 n7Phkgắt điện tho7Phkại, ngồiLbUa ph3TU8ịch xuống7Phk soZz57fa. TạLbUa Zz57gia t3TU8ừ l3TU8úc TạxubR Hậ7Phku 7Phkmất, bốZz57 tríZz57 trong nhZz57à xubRkhông xubRcó Zz57thay đổxubRi xubRgì. C7Phkậu 3TU8nhìn quan3TU8h bốn3TU8 phía,3TU8 t3TU8rên tư3TU8ờng vLbUaẫn treo bứcZz57 tZz57hư họ3TU8a n3TU8gay vZz57ị trí7Phk đxubRó, bìn3TU8h h7Phkoa 7Phkvẫn đLbUaặt LbUatrên bệ3TU8 cửaxubR sổ,LbUa tron7Phkg bình cZz57ắm một7Phk bóZz57 Zz57hoa cáLbUat xubRcánh, xubRtrên k7Phkệ vẫ3TU8n đxubRể nhữZz57ng LbUamón đồ7Phk lúc7Phk nhỏ7Phk cxubRậu thường Zz57chơi, cậuxubR nhxubRắm mLbUaắt 3TU8lại đềuLbUa Zz57có thể7Phk tìmLbUa được.

Cảnh cũ ngườ3TU8i xư3TU8a. CậZz57u n3TU8hớ rấtLbUa LbUarõ, mùaZz57 h7Phkè xubRnăm ấy3TU8 cậu7Phk mườixubR sáLbUau tZz57uổi, TânLbUa 3TU8Ý trước kxubRhi LbUadu Zz57học đếnxubR tạ7Phkm bZz57iệt cậu,3TU8 LbUalà ng7Phkồi ởZz57 n3TU8ơi xubRcậu đanZz57g ngồi.