Tôi cũng rất nhớ anh ấy - Chương 17

 

Chương 17yNi937: LễJ2 tìn3xdaU6h nhân8ec8Cx bJ2ất ngờ

Trước khi T8ec8Cxạ ĐắcJ2 t8ec8Cxan sởyNi937 t3xdaU6hì nhận3xdaU6 đượcyNi937 c8ec8Cxú điện3xdaU6 thoạ3xdaU6i yNi937lạ, là3xdaU6 s3xdaU6ố điyNi937ện thoại3xdaU6 yNi937cố định troJ2ng 8ec8Cxcùng J2thành phyNi937ố, ngườ8ec8Cxi gọiyNi937 đến3xdaU6 lyNi937à 8ec8Cxmột phụ8ec8Cx nữJ2 nóiJ2 với8ec8Cx g3xdaU6iọng lạnh lùnyNi937g: "AnyNi937h hJ2ãy nyNi937ghe chJ2o kỹ,yNi937 J2bạn gái3xdaU6 yNi937anh đangyNi937 troJ2ng t8ec8Cxay chúnyNi937g yNi937tôi, tiền chuyNi937ộc một8ec8Cx triệu3xdaU6 tệ8ec8Cx. NếuJ2 a3xdaU6nh dámyNi937 J2báo 8ec8Cxcảnh sáyNi937t, chúyNi937ng tôi8ec8Cx yNi937lập tJ2ức giết co3xdaU6n tyNi937in." yNi937nói xJ2ong liềnJ2 cúp3xdaU6 máy3xdaU6. C3xdaU6ậu ngâyyNi937 ngưJ2ời mJ2ột lJ2úc, k8ec8Cxhông biết yNi937chuyện gyNi937ì xyNi937ảy 3xdaU6ra, hí8ec8Cxt sâu8ec8Cx mộtJ2 J2hơi, sJ2au kJ2hi ổ8ec8Cxn địJ2nh 3xdaU6tinh thầnyNi937 liềJ2n gọ3xdaU6i cho TJ2ân J2Ý Đi8ec8Cxền, kh8ec8Cxông nyNi937goài 8ec8Cxdự đoyNi937án của8ec8Cx 8ec8Cxcậu điện3xdaU6 th8ec8Cxoại tắyNi937t máy,8ec8Cx lại3xdaU6 8ec8Cxgọi lại 3xdaU6số yNi937máy l3xdaU6úc nãy.

Điện thoại b3xdaU6àn khô3xdaU6ng nJ2gừng re3xdaU6o. yNi937Hà ChyNi937ân nhìyNi937n màn8ec8Cx hìnyNi937h hiể3xdaU6n thyNi937ị 3xdaU6số dyNi937i đJ2ộng rồi hỏiyNi937 T8ec8Cxân 8ec8CxÝ ĐiềnyNi937, "Có8ec8Cx cần8ec8Cx ngyNi937he myNi937áy không?yNi937" Tâ3xdaU6n Ý8ec8Cx Đ8ec8Cxiền mắngyNi937: "CậuyNi937 khù8ec8Cxng hả, yNi937không ă3xdaU6n 3xdaU6qua thịJ2t he3xdaU6o J2cũng khôJ2ng t8ec8Cxhấy J2heo chạJ2y à8ec8Cx? 3xdaU6Đương nh3xdaU6iên khôngyNi937 thể nghe.3xdaU6" 8ec8CxCô rút3xdaU6 dâ8ec8Cxy đi8ec8Cxện yNi937thoại ra8ec8Cx, yNi937ký túcyNi937 x8ec8Cxá t8ec8Cxrong tíchJ2 tJ2ắc y3xdaU6ên tĩyNi937nh trở lại.

Hà Chân yNi937hỏi: yNi937"Cái tJ2rò 8ec8Cxvui yNi937của c8ec8Cxậu có8ec8Cx hJ2ơi q8ec8Cxuá khJ2ông? L3xdaU6ỡ cậuyNi937 8ec8Cxta bJ2áo cảnhJ2 sJ2át thì pyNi937hải lJ2àm yNi937sao? TớyNi937 nhất8ec8Cx đị3xdaU6nh 3xdaU6phải chế3xdaU6t, khôngJ2 thi8ec8Cxếu cảyNi937nh bịJ2 cảnJ2h sát3xdaU6 cho ă8ec8Cxn mắJ2ng á."

Tân J2Ý Điền phất3xdaU6 3xdaU6tay, "YênJ2 tâyNi937m điJ2, an8ec8Cxh ấJ2y đãJ2 yNi937được h3xdaU6uấn luJ2yện, s8ec8Cxẽ bJ2iết J2cách ứngyNi937 phó loạ3xdaU6i chuyện3xdaU6 J2bắt có3xdaU6c 8ec8Cxtống tiề8ec8Cxn, bJ2iết nên8ec8Cx làJ2m thJ2ế nJ2ào mà3xdaU6, sẽ8ec8Cx khô8ec8Cxng báo cảnhyNi937 syNi937át đâu.yNi937 J2Việc 3xdaU6tớ lyNi937o làyNi937, J2anh 8ec8Cxấy sẽJ2 không3xdaU6 mayNi937ng tyNi937heo mộtyNi937 tr3xdaU6iệu t8ec8Cxệ tiền mặtJ2 thiJ2ệt 3xdaU6chứ? LỡyNi937 3xdaU6như trJ2ên đườngJ2 bịJ2 mất?3xdaU6 TớJ2 đ3xdaU6ền k3xdaU6hông nổi8ec8Cx đâu.yNi937 Biết vậyyNi937 nó3xdaU6i 8ec8Cxnăm tr8ec8Cxăm ngàyNi937n đượcJ2 rồi."

Đồng mưu tức8ec8Cx giận3xdaU6 nói,3xdaU6 "CậuJ2 n3xdaU6ên ngh3xdaU6ĩ J2làm tJ2hế 8ec8Cxnào đJ2ể dẹJ2p yê3xdaU6n ông8ec8Cx cọp3xdaU6 h8ec8Cxọ TyNi937ạ sắp n8ec8Cxổi yNi937trận lôJ2i đJ2ình tJ2hì hyNi937ay hơn,3xdaU6 t8ec8Cxớ nhìn3xdaU6 yNi937thế n3xdaU6ào cũngyNi937 khô3xdaU6ng thấy8ec8Cx cậu8ec8Cx 8ec8Cxta giống ng3xdaU6ười b8ec8Cxị ng3xdaU6ười khác3xdaU6 trêyNi937u 3xdaU6đùa yNi937mà co8ec8Cxn 3xdaU6có th3xdaU6ể tyNi937ốt bụngJ2 nhẫn3xdaU6 J2nhịn đâu."

Tân ÝyNi937 Điền đem8ec8Cx dâyyNi937 tyNi937hừng 8ec8Cxvà băngJ2 dá8ec8Cxn đJ2ã chu8ec8Cxẩn bị3xdaU6 trước8ec8Cx 8ec8Cxvào tr8ec8Cxong 3xdaU6túi, nhắ8ec8Cxc yNi937Hà Chân lầyNi937n nữa3xdaU6: "NóJ2i rồiJ2 mà,3xdaU6 đếnyNi937 nhà8ec8Cx 8ec8CxA 8ec8CxMỹ rồiJ2 t8ec8Cxhì J2tớ 8ec8Cxgọi đi3xdaU6ện 3xdaU6cho J2cậu, cậu lại3xdaU6 d3xdaU6ùng 8ec8Cxdi độnyNi937g nhắn8ec8Cx địa3xdaU6 8ec8Cxchỉ vào8ec8Cx J2di đyNi937ộng an8ec8Cxh ấJ2y, đừ3xdaU6ng ng3xdaU6he đ3xdaU6iện th8ec8Cxoại của a3xdaU6nh ấy,J2 sẽ8ec8Cx J2lộ đ8ec8Cxó. Tớ3xdaU6 yNi937đi đây.8ec8Cx CJ2ậu đừng8ec8Cx J2có quênyNi937 đấy."

Tạ Đắc đế3xdaU6n ngân3xdaU6 yNi937hàng rú3xdaU6t yNi937một tr8ec8Cxiệu tệ3xdaU6 tiền8ec8Cx mặt,yNi937 bỏJ2 tronyNi937g 8ec8Cxtúi 3xdaU6du lyNi937ịch myNi937àu xanh, chuẩnJ2 bịJ2 xJ2ong h8ec8Cxết, cậyNi937u ngJ2ồi t8ec8Cxrong x8ec8Cxe 8ec8Cxnhắm mắ3xdaU6t yNi937dưỡng 8ec8Cxthần, đợiyNi937 bọnJ2 bắt8ec8Cx cóc t3xdaU6ống tiềnJ2 yNi937ra chỉ3xdaU6 th3xdaU6ị tiếpJ2 th8ec8Cxeo. J2Trong đầ8ec8Cxu lJ2ại hiện8ec8Cx J2ra 8ec8Cxsố đJ2iện thoạiJ2 bàn 8ec8Cxcủa bọ8ec8Cxn cJ2ướp, cả8ec8Cxm thấJ2y quyNi937en mắt,8ec8Cx hìn8ec8Cxh 8ec8Cxnhư đyNi937ã 8ec8Cxthấy syNi937ố 3xdaU6này ởyNi937 đâu3xdaU6 r3xdaU6ồi, nhưng thếJ2 nàoJ2 cũn8ec8Cxg yNi937nghĩ k3xdaU6hông ra8ec8Cx. CậuyNi937 pJ2hân tíyNi937ch 3xdaU6tỉ mỉ,3xdaU6 đốiJ2 phư3xdaU6ơng 8ec8Cxnếu là yNi937muốn tiền,J2 n3xdaU6hư vậy8ec8Cx chJ2o t8ec8Cxhấy khô8ec8Cxng yNi937phải nhyNi937ằm vJ2ào cá3xdaU6 nh3xdaU6ân cyNi937ậu m3xdaU6à trả3xdaU6 thù, chỉ8ec8Cx 3xdaU6cần làmyNi937 3xdaU6theo bJ2ọn h3xdaU6ọ yêu8ec8Cx cầu8ec8Cx, ch8ec8Cxắc sJ2ẽ khôngyNi937 ảyNi937nh hưởng3xdaU6 đến8ec8Cx J2Tân Ý.J2 Cậu thấyJ2 kỳJ2 3xdaU6lạ ch3xdaU6ính làJ2, 3xdaU6bọn họJ2 vìyNi937 sayNi937o J2chỉ cầnyNi937 myNi937ột triệu,8ec8Cx chẳng8ec8Cx lẽ3xdaU6 J2trước khi g3xdaU6ây á3xdaU6n kJ2hông đJ2iều tryNi937a thâJ2n tyNi937hế 8ec8Cxcậu hayNi937y yNi937là bọnyNi937 cướpJ2 lần3xdaU6 này3xdaU6 8ec8Cxcơ bả3xdaU6n chẳng rJ2a J2trò trốngyNi937 gì?

Di động cóJ2 tiyNi937n nhắ8ec8Cxn mới.J2 C3xdaU6ậu yNi937mở xem8ec8Cx, làJ2 mộtyNi937 địJ2a chỉ,3xdaU6 khyNi937u vyNi937ực ngyNi937oại tyNi937hành, có hơi8ec8Cx 3xdaU6hẻo láJ2nh, sayNi937u cùn8ec8Cxg kèmJ2 thJ2êm: Một8ec8Cx mìn3xdaU6h a8ec8Cxnh đ3xdaU6i, nếuyNi937 nhưJ2 báyNi937o cả8ec8Cxnh sát, ayNi937nh J2sẽ hối3xdaU6 hận.3xdaU6 CậuyNi937 thấy3xdaU6 8ec8Cxthế nàJ2o cyNi937ũng thấJ2y k8ec8Cxỳ q8ec8Cxuái, đố8ec8Cxi 8ec8Cxphương thyNi937ế mà 8ec8Cxbáo ch8ec8Cxo 3xdaU6cậu địaJ2 ch3xdaU6ỉ 8ec8Cxcụ t8ec8Cxhể rJ2õ r3xdaU6àng, tJ2hậm c3xdaU6hí giọng3xdaU6 điệuyNi937 nóiJ2 chuy3xdaU6ện lại kh3xdaU6ách sá8ec8Cxo lịchJ2 sự.

Cậu gọi điện3xdaU6 thoạyNi937i, 3xdaU6sau đó3xdaU6 khởiJ2 độn8ec8Cxg x3xdaU6e, chạyJ2 thJ2ẳng đến8ec8Cx m3xdaU6ục 3xdaU6tiêu. yNi937Qua đườJ2ng cao tốcyNi937 l3xdaU6à một8ec8Cx co8ec8Cxn đường3xdaU6 c3xdaU6ó vẻ8ec8Cx chật8ec8Cx hẹp,3xdaU6 8ec8Cxhàng câ3xdaU6y tJ2hông c8ec8Cxao tyNi937o đầyJ2 hyNi937ai bên đư8ec8Cxờng, lá8ec8Cx J2đã r8ec8Cxụng hJ2ết, trơJ2 trọi3xdaU6 đứng3xdaU6 gJ2iữa đồngJ2 trốnJ2g tro8ec8Cxng 8ec8Cxmùa đông. BêJ2n J2tay yNi937trái làJ2 sô8ec8Cxng Thượng3xdaU6 8ec8CxLâm mêJ2nh mông,yNi937 ngJ2ày J2đêm chảy3xdaU6 cuồn3xdaU6 cuộyNi937n không ngừ3xdaU6ng nghỉ8ec8Cx, vJ2ì 3xdaU6thế J2không kh3xdaU6í yNi937so vyNi937ới nộJ2i tyNi937hành lJ2ạnh h8ec8Cxơn nhiều8ec8Cx. Trời đãyNi937 tối,3xdaU6 trênyNi937 đưyNi937ờng J2xe ryNi937ất ítyNi937, c8ec8Cxũng khôngyNi937 cóyNi937 đèn8ec8Cx 8ec8Cxđường. CậuyNi937 lái8ec8Cx rấ3xdaU6t chậm, nyNi937hờ J2ánh đènJ2 8ec8Cxnên t3xdaU6hấy 3xdaU6được phía3xdaU6 trướcyNi937 chếchJ2 bênyNi937 yNi937phải là8ec8Cx mộyNi937t tyNi937òa nhà hJ2ai tầng3xdaU6 xJ2ây dựnyNi937g theJ2o ph8ec8Cxong c3xdaU6ách kiêyNi937n t3xdaU6rúc nước8ec8Cx ngyNi937oài, cậ3xdaU6u dừng8ec8Cx xyNi937e cách mộ8ec8Cxt đoạn8ec8Cx 3xdaU6xa, xác3xdaU6h th8ec8Cxeo yNi937túi 3xdaU6du lịcyNi937h cyNi937hậm rãyNi937i điyNi937 tới.

Cổng không byNi937ị khóaJ2, khẽ3xdaU6 3xdaU6mở, 3xdaU6dường nhưJ2 đợi8ec8Cx cậyNi937u tự8ec8Cx ch3xdaU6ui đầu3xdaU6 v8ec8Cxào 3xdaU6lưới. Cậ3xdaU6u đẩyyNi937 cửa yNi937sắt điJ2 v3xdaU6ào, đâyNi937y 3xdaU6là nJ2gôi nJ2hà J2điển h3xdaU6ình của8ec8Cx ngyNi937ười dâ3xdaU6n phưJ2ơng J2Nam, c8ec8Cxó lẽ t3xdaU6ừ lâ8ec8Cxu khôJ2ng c8ec8Cxó 3xdaU6ai ở,3xdaU6 có8ec8Cx ch3xdaU6út hoanJ2g vắnJ2g, cỏJ2 3xdaU6dại tr3xdaU6ong vườ3xdaU6n cJ2ao đếnJ2 thắt lưn8ec8Cxg, cây8ec8Cx yNi937sồi xyNi937anh c8ec8Cxũng khôngJ2 tyNi937hấy dấu8ec8Cx h8ec8Cxiệu của8ec8Cx sự8ec8Cx chămyNi937 sócyNi937. Cậu8ec8Cx đứng tr3xdaU6ước J2cánh cửa8ec8Cx đJ2óng chyNi937ặt 3xdaU6tập tr8ec8Cxung tJ2ư tưởyNi937ng nínJ2 tJ2hở yNi937lắng nghJ2e độnyNi937g tĩnh myNi937ột lúc3xdaU6, chẳngJ2 ng3xdaU6he đượcJ2 gyNi937ì ng3xdaU6oại J2trừ tiến3xdaU6g gi8ec8Cxó thổi3xdaU6 quyNi937a tJ2án lá8ec8Cx. Đưa ta8ec8Cxy đẩy8ec8Cx cửayNi937, tiếng3xdaU6 cyNi937ọt k8ec8Cxẹt 3xdaU6vang lêyNi937n, hyNi937ình ảJ2nh J2Tân Ý8ec8Cx ĐiềJ2n bJ2ị tró8ec8Cxi hai 3xdaU6tay J2hai chânJ2, m3xdaU6iệng dyNi937án băng3xdaU6 dí8ec8Cxnh nJ2gồi tryNi937ên sJ2ofa, lyNi937ập tức8ec8Cx đậpyNi937 J2vào mJ2ắt cậu. CậuyNi937 ng8ec8Cxây n8ec8Cxgẩn cảyNi937 người,yNi937 đầu3xdaU6 tiênyNi937 là8ec8Cx n8ec8Cxhìn ch3xdaU6ung J2quanh, 8ec8Cxkhông 3xdaU6phát hiện ngư8ec8Cxời kháJ2c, sa3xdaU6u yNi937đó điyNi937 tới,3xdaU6 xéyNi937 băng3xdaU6 J2dán trên3xdaU6 miệng8ec8Cx côyNi937 ra.

Động tác cậu8ec8Cx J2có 8ec8Cxchút th3xdaU6ô l8ec8Cxỗ, TyNi937ân Ý3xdaU6 ĐiềnyNi937 yNi937nhịn J2không đượcJ2 rJ2út hayNi937i t3xdaU6ay giấu3xdaU6 đằng sa3xdaU6u lư8ec8Cxng r3xdaU6a, đJ2ẩy c3xdaU6ậu rJ2a nói:3xdaU6 "Đ3xdaU6au! AnyNi937h 8ec8Cxnhẹ cJ2hút, đểJ2 e3xdaU6m tyNi937ự làm."

Tạ ĐJ2ắc hỏi8ec8Cx vớ3xdaU6i gJ2iọng điyNi937ệu khôn3xdaU6g thấyJ2 hứJ2ng thJ2ú: "ByNi937ọn cưyNi937ớp đâu?"

Tân 3xdaU6Ý Điền syNi937ợ cậyNi937u 3xdaU6tức giận,yNi937 vộiJ2 v8ec8Cxã 3xdaU6ôm 3xdaU6cổ J2cậu đJ2em hếtJ2 kỹ8ec8Cx xảo8ec8Cx h8ec8Cxôn cậuJ2, đến8ec8Cx 8ec8Cxkhi cậu byNi937ắt đầu8ec8Cx th3xdaU6ở dốc,J2 nhâ8ec8Cxn c3xdaU6ơ hội3xdaU6 h8ec8Cxô t8ec8Cxo: "Lễ8ec8Cx 3xdaU6tình n3xdaU6hân vJ2ui vẻ!"

Tạ Đắc cyNi937ó vẻ3xdaU6 v8ec8Cxô cùngyNi937 b3xdaU6ình tĩnh,8ec8Cx dá3xdaU6n mắ8ec8Cxt v8ec8Cxào côJ2 b8ec8Cxạn 8ec8Cxgái t8ec8Cxinh quáJ2i dựayNi937 sáyNi937t và3xdaU6o mình 8ec8Cxmột lúc8ec8Cx l8ec8Cxâu, cuốyNi937i c8ec8Cxùng thở3xdaU6 d8ec8Cxài bó8ec8Cx yNi937tay, "8ec8CxQuên điJ2, khyNi937ông syNi937ao l8ec8Cxà tốt8ec8Cx rồi."

Bộ dạng bìnJ2h t3xdaU6ĩnh của3xdaU6 cậu3xdaU6 tronJ2g mắtJ2 Tâ8ec8Cxn 3xdaU6Ý 8ec8CxĐiền chảyNi937 kyNi937hác J2dấu hiệu3xdaU6 yNi937báo trướcJ2 bão tố3xdaU6 sắpJ2 đ3xdaU6ến, nhJ2anh yNi937nhảu nịnhJ2 yNi937nọt: "Chẳng8ec8Cx phải8ec8Cx gJ2ần đâJ2y 3xdaU6tâm tìJ2nh a3xdaU6nh không yNi937tốt sa3xdaU6o, 8ec8Cxdỗ ayNi937nh lạiJ2 J2không J2vui, đànhyNi937 pJ2hải t8ec8Cxự biênJ2 tựyNi937 diễ8ec8Cxn 8ec8Cxtạo chyNi937o anh cơ8ec8Cx hộiyNi937 làJ2m an8ec8Cxh yNi937hùng cứu8ec8Cx m8ec8Cxỹ nhân8ec8Cx th8ec8Cxôi. EJ2m đJ2ùa giỡn8ec8Cx yNi937anh v8ec8Cxậy, an8ec8Cxh không giậ3xdaU6n chứ?"

"Em nói tyNi937hử J2xem?" CJ2ậu yNi937lạnh l8ec8Cxùng liế3xdaU6c yNi937cô một3xdaU6 cái3xdaU6. TâJ2n 3xdaU6Ý Đ3xdaU6iền yNi937sợ khôn3xdaU6g dáyNi937m J2hé một câuyNi937 nào8ec8Cx, J2như myNi937ột chúJ2 8ec8Cxmèo nJ2hỏ đáng8ec8Cx thư3xdaU6ơng J2nhìn 8ec8Cxcậu, 8ec8Cxhai ta8ec8Cxy đểyNi937 t8ec8Cxrên đầu n8ec8Cxhư th8ec8Cxỏ t3xdaU6rắng, hát3xdaU6 J2giọng th8ec8Cxiếu nhiJ2: "Xi3xdaU6n bạnyNi937 đJ2ừng yNi937ăn 3xdaU6tôi đừJ2ng ă8ec8Cxn tôi, J2tôi yNi937sẽ yNi937hát c8ec8Cxho yNi937bạn một8ec8Cx 8ec8Cxbài h8ec8Cxát thậtyNi937 ha3xdaU6y -8ec8Cx- "

Cậu phì cườiJ2, v3xdaU6ội x3xdaU6oay ngư8ec8Cxời sa3xdaU6ng chỗJ2 khác.J2 yNi937Chú yNi937ý tớiJ2 mộtJ2 8ec8Cxquyển J2sách tJ2rên sofa, hỏi8ec8Cx: "Chờ8ec8Cx yNi937lâu không?3xdaU6" Người8ec8Cx nà3xdaU6o đó3xdaU6 cJ2ó tậ3xdaU6t gJ2iật mình8ec8Cx vội3xdaU6 3xdaU6vã lắc8ec8Cx đầu, "J2Em 8ec8Cxkhông J2biết 8ec8Cxanh 8ec8Cxcó đến8ec8Cx yNi937hay không8ec8Cx, ch8ec8Cxo nênyNi937 đem8ec8Cx tJ2heo J2sách đyNi937ể giếJ2t thời gian."

Cậu vỗ v8ec8Cxỗ đệmyNi937 s8ec8Cxofa, "3xdaU6Em 3xdaU6nói anJ2h có8ec8Cx t3xdaU6hể yNi937không đến8ec8Cx sao3xdaU6? 8ec8CxNhọc lyNi937òng ha3xdaU6i ngườ3xdaU6i nghĩ r8ec8Cxa cá3xdaU6i t8ec8Cxrò bắtJ2 cócJ2, c3xdaU6ó câuyNi937 khôyNi937ng 3xdaU6có mũJ2i khoyNi937an kJ2im cưJ2ơng yNi937thì đừngJ2 hòngyNi937 làm nghề3xdaU6 yNi937gốm sứ,J2 yNi937thật mất3xdaU6 mặt3xdaU6 3xdaU6xấu hổ!"

Tân yNi937Ý Đ3xdaU6iền bJ2ỗng nhiênJ2 tỉnhyNi937 ngộJ2 réyNi937o lênyNi937: "An3xdaU6h J2đã sớmJ2 biếJ2t ryNi937ồi hả?"

"Có người bắt8ec8Cx J2cóc mà8ec8Cx J2lại xàyNi937i điện3xdaU6 t3xdaU6hoại cốJ2 địnhyNi937 yNi937và d8ec8Cxi động8ec8Cx sao3xdaU6? Cũng3xdaU6 khôn8ec8Cxg cần vệyNi937 t8ec8Cxinh t8ec8Cxheo dyNi937õi, J2tùy tiệnJ2 điều8ec8Cx tyNi937ra một8ec8Cx tíyNi937 lJ2à yNi937ra cảyNi937 t3xdaU6hôi." TráchJ2 không đượcJ2 c8ec8Cxậu nghĩ3xdaU6 8ec8Cxsố điện8ec8Cx tJ2hoại J2bàn nhìn3xdaU6 J2quen mắt,8ec8Cx yNi937năm 3xdaU6con sốJ2 đầuJ2 tiên củaJ2 sốyNi937 điện8ec8Cx tho3xdaU6ại trường3xdaU6 ThượngJ2 Đại8ec8Cx đềuJ2 giốngyNi937 nhJ2au. K8ec8Cxhi 3xdaU6vệ s8ec8Cxĩ yNi937nói J2cậu biết c3xdaU6hủ sốyNi937 yNi937điện tho3xdaU6ại nàyyNi937 J2là 8ec8Cx"Hà Chân"3xdaU6, mặt3xdaU6 yNi937cậu xayNi937nh lại3xdaU6, mới8ec8Cx hiểu8ec8Cx r8ec8Cxa hai ngườiJ2 họ3xdaU6 lJ2iên thủ3xdaU6 đùJ2a mình.J2 CậuJ2 quyết3xdaU6 địnhJ2 3xdaU6biết t3xdaU6hời J2biết th8ec8Cxế yNi937đi đến 3xdaU6cùng, mu8ec8Cxốn x8ec8Cxem cá3xdaU6c 3xdaU6cô rố3xdaU6t cuộyNi937c myNi937uốn qu8ec8Cxậy cái8ec8Cx quỷJ2 gì.8ec8Cx XJ2e ngan8ec8Cxg J2qua quảng trườ8ec8Cxng trJ2ung 8ec8Cxtâm, J2trên đường8ec8Cx đề8ec8Cxu l8ec8Cxà ngườiJ2 b8ec8Cxán 8ec8Cxhoa J2hồng, J2lúc J2này mới8ec8Cx tỉnh ngộ.

Tân ÝJ2 Điền đấmyNi937 mạnhyNi937 c8ec8Cxậu mộyNi937t cái,8ec8Cx "yNi937Anh xấ8ec8Cxu q8ec8Cxuá đi,J2 J2hồi nãyyNi937 cố8ec8Cx 8ec8Cxý chơJ2i 3xdaU6em!" Kíc8ec8Cxh động 3xdaU6làm cyNi937ô quJ2ên hayNi937i 8ec8Cxchân bị3xdaU6 8ec8Cxtrói mà8ec8Cx đứngJ2 J2lên, kJ2ết quảyNi937 3xdaU6suýt c8ec8Cxhút nJ2ữa ngã nhào.

"Anh chưa yNi937nói g3xdaU6ì hết,J2 l3xdaU6à t3xdaU6ự e8ec8Cxm nJ2hảy vJ2ào ômyNi937 mà."J2 C8ec8Cxậu lộ8ec8Cx 8ec8Cxra một3xdaU6 8ec8Cxnụ cườ8ec8Cxi xấuJ2 xa, ngồiyNi937 xổm8ec8Cx 8ec8Cxxuống tháo3xdaU6 d8ec8Cxây thừnJ2g 3xdaU6quanh J2chân côyNi937, 3xdaU6tháo mộ3xdaU6t hồ8ec8Cxi 3xdaU6vẫn ch3xdaU6ưa xong, có8ec8Cx chú3xdaU6t khôyNi937ng kiên3xdaU6 nhẫn,J2 "K8ec8Cxhông cóJ2 việcJ2 g8ec8Cxì e8ec8Cxm th8ec8Cxắt gúJ2t nhi8ec8Cxều 3xdaU6vậy làm gì?"

Tân ÝyNi937 Điền hJ2ừ mộ8ec8Cxt tiến8ec8Cxg, "Để3xdaU6 diễyNi937n cJ2ho thyNi937ật mà,yNi937 ngyNi937ười yNi937ta r3xdaU6ất c8ec8Cxhuyên nghiJ2ệp đ3xdaU6ó. Dây thừ8ec8Cxng J2quá 3xdaU6dài, 3xdaU6đành phải3xdaU6 tyNi937hắt gút3xdaU6 n8ec8Cxhiều thôi.8ec8Cx AyNi937nh cJ2àng thJ2áo châJ2n e8ec8Cxm càng đau8ec8Cx, ở8ec8Cx J2phòng 8ec8Cxbên b8ec8Cxên ki8ec8Cxa c8ec8Cxó dyNi937ao đấy."

Cậu tức3xdaU6 giận3xdaU6 nóiyNi937: "Đáng8ec8Cx đyNi937ời!" ĐứngJ2 d3xdaU6ậy đJ2ến phònJ2g J2bếp tìm8ec8Cx yNi937một J2con dJ2ao cắtJ2 tr3xdaU6ái c8ec8Cxây 8ec8Cxđể cắ8ec8Cxt đứ3xdaU6t dây.

Tân ÝyNi937 Điền mởJ2 J2túi dJ2u lịchJ2 của3xdaU6 3xdaU6cậu ryNi937a xeyNi937m, n3xdaU6gạc 3xdaU6nhiên: 3xdaU6"Wow, đây8ec8Cx là8ec8Cx l8ec8Cxần đầuJ2 tiên eyNi937m thấy3xdaU6 3xdaU6tiền mJ2ặt nhiJ2ều th3xdaU6ế nàyyNi937, rấtyNi937 khôn8ec8Cxg aJ2n toàJ2n, nhyNi937anh yNi937nhanh kiếm ch3xdaU6ỗ giấ8ec8Cxu n8ec8Cxó đi."

Tạ Đắc quyNi937an sáJ2t cănJ2 nhàyNi937, bênyNi937 tron3xdaU6g trống3xdaU6 3xdaU6rỗng khônJ2g cyNi937ó đồJ2 đạc.8ec8Cx Tư8ec8Cxờng trắnJ2g, sàn n8ec8Cxhà, đènJ2 t3xdaU6reo, trê8ec8Cxn tườngyNi937 tr3xdaU6eo mộtyNi937 byNi937ức tyNi937ranh sơnJ2 dyNi937ầu, đ8ec8Cxồ dJ2ùng 3xdaU6chỉ có 3xdaU6sofa, byNi937àn ăn,yNi937 v8ec8Cxài 8ec8Cxcái g3xdaU6hế, giốnJ2g nyNi937hư ch3xdaU6uẩn bị3xdaU6 ch3xdaU6o th8ec8Cxuê, J2không yNi937nhịn được hỏi:yNi937 "NhàJ2 8ec8Cxcủa ai?"

"Nhà của mJ2ột học3xdaU6 sinh3xdaU6, cả8ec8Cx nyNi937hà d3xdaU6i dâ8ec8Cxn yNi937sang CanaJ2da, thỉnh8ec8Cx J2thoảng mới8ec8Cx v3xdaU6ề. 8ec8CxEm phiên dịyNi937ch l3xdaU6uận J2văn 8ec8Cxcho cJ2on J2bé, J2con bJ2é 3xdaU6cho J2em mượn8ec8Cx nhà3xdaU6 J2vài ngày.yNi937 EyNi937m n8ec8Cxói cần mượn3xdaU6 nh8ec8Cxà đểJ2 yNi937quay phi8ec8Cxm n8ec8Cxgắn, J2hì hì."

Cậu 8ec8Cxtrêu chọyNi937c nói:8ec8Cx "QJ2uay phi3xdaU6m eJ2m bịyNi937 yNi937trói hả?"

"Anh được lJ2ắm, J2đừng có3xdaU6 màJ2 đượcJ2 8ec8Cxlợi mà8ec8Cx còn8ec8Cx yNi937ra v8ec8Cxẻ thôn3xdaU6g minh3xdaU6! 3xdaU6Em tố8ec8Cxn rất3xdaU6 nhi8ec8Cxều tâm t3xdaU6ư, cyNi937ũng m8ec8Cxuốn tặ8ec8Cxng anyNi937h mộJ2t móyNi937n quà3xdaU6 đặc8ec8Cx biệt3xdaU6 nhân3xdaU6 8ec8Cxlễ t3xdaU6ình nh8ec8Cxân. J2Rốt cuộc a3xdaU6nh c3xdaU6ó J2ngạc nhiêyNi937n vu3xdaU6i mừngyNi937 khyNi937ông vậy?"yNi937 3xdaU6Tân ÝJ2 3xdaU6Điền vừyNi937a nóiJ2 vừayNi937 nhặtJ2 dây tyNi937hừng, bă3xdaU6ng dán3xdaU6 rơ3xdaU6i trênyNi937 J2đất và3xdaU6 cu3xdaU6ốn sách3xdaU6 3xdaU6ở syNi937ofa n8ec8Cxhét và8ec8Cxo túiyNi937 sáJ2ch, kéo k3xdaU6hóa J2kéo nJ2ói: "ĐưJ2ợc rồiyNi937, m3xdaU6ặc 8ec8Cxkệ 3xdaU6anh vu8ec8Cxi 8ec8Cxít ha3xdaU6y lJ2à vyNi937ui yNi937nhiều, thờiyNi937 gian k8ec8Cxhông cònyNi937 sớmyNi937 nữyNi937a, J2chúng tyNi937a nêJ2n đJ2i th3xdaU6ôi. yNi937Anh đậuJ2 yNi937xe ở3xdaU6 đâu?"

"Sao phải điJ2? yNi937Không pyNi937hải 8ec8Cxem mượnyNi937 n8ec8Cxhà mấy3xdaU6 yNi937ngày 3xdaU6sao? Kh3xdaU6ông ởJ2 yNi937lại mJ2ột đyNi937êm 8ec8Cxquả thực có3xdaU6 lỗi8ec8Cx 8ec8Cxvới s3xdaU6ự 8ec8Cxhao tốn3xdaU6 J2tâm t8ec8Cxư cyNi937ủa em.3xdaU6" 8ec8Cxcậu th8ec8Cxủng thẳn3xdaU6g J2đến sof8ec8Cxa ngồi xuống.

"Anh J2tưởng đâyJ2 làJ2 kháchyNi937 sạ8ec8Cxn syNi937ao? Thứ3xdaU6 nyNi937hất khôn3xdaU6g c3xdaU6ó t3xdaU6hức ăn,3xdaU6 thứ3xdaU6 J2hai khyNi937ông cóyNi937 J2chăn, l8ec8Cxàm sa8ec8Cxo yNi937mà ở3xdaU6 lạiyNi937 được?"

"Ăn thì J2có thểJ2 m8ec8Cxua ở3xdaU6 gầnyNi937 đ3xdaU6ây, còn3xdaU6 chyNi937ăn, rángyNi937 tìmJ2 c8ec8Cxhắc 8ec8Cxchắn yNi937có th3xdaU6ôi, 8ec8Cxnếu không yNi937họ 3xdaU6về đ3xdaU6ây đắpJ2 b3xdaU6ằng 3xdaU6cái gJ2ì?" 3xdaU6Cậu J2đi J2thẳng vàoyNi937 J2phòng ngủyNi937, mJ2ở yNi937tủ 8ec8Cxâm tường, bê8ec8Cxn tronJ2g đầy3xdaU6 đủ8ec8Cx th3xdaU6ảm lôn3xdaU6g, chă3xdaU6n, gốJ2i đầu,3xdaU6 chiếu3xdaU6 vàJ2 nhữn3xdaU6g 8ec8Cxthứ linh tyNi937inh khác.

Tân 3xdaU6Ý Điền vẫ8ec8Cxn lắcyNi937 đầu,yNi937 3xdaU6"Em khyNi937ông m8ec8Cxuốn J2ở đây,3xdaU6 khôn3xdaU6g 3xdaU6có đ8ec8Cxiều hòJ2a, buổi3xdaU6 tối8ec8Cx sẽyNi937 lạnh. EyNi937m c3xdaU6ó đặtyNi937 3xdaU6chỗ ở3xdaU6 8ec8Cxnhà hà8ec8Cxng TyNi937ây, tám8ec8Cx giờ8ec8Cx tối8ec8Cx, n8ec8Cxếu khôngJ2 điJ2 3xdaU6thì k8ec8Cxhông kịp đâu."

Tạ Đắc3xdaU6 liếyNi937c cô3xdaU6 J2một 8ec8Cxcái, 3xdaU6nhàn 8ec8Cxnhã 8ec8Cxnói: "8ec8CxYên J2tâm, yNi937có 8ec8Cxanh ở3xdaU6 đây,3xdaU6 s8ec8Cxẽ khô8ec8Cxng để8ec8Cx e3xdaU6m đông3xdaU6 lạJ2nh đâu."

Cuối cùng họyNi937 đếnJ2 cửa3xdaU6 hàngJ2 tiện8ec8Cx lợiJ2 gầJ2n đóJ2 mJ2ua mJ2ột J2ít J2vật 3xdaU6dụng hàJ2ng n8ec8Cxgày, cộng thêJ2m myNi937ì ăn8ec8Cx J2liền, J2lạp xưởngJ2 vàyNi937 trứng3xdaU6 yNi937kho, ănyNi937 J2qua lyNi937oa một3xdaU6 bữa.yNi937 TyNi937ân 8ec8CxÝ Điền vJ2ừa t8ec8Cxhu 3xdaU6dọn chén8ec8Cx đũ3xdaU6a yNi937vừa J2lắc đầu:8ec8Cx "3xdaU6Bữa tiệyNi937c lớ8ec8Cxn ngàyNi937y lễ3xdaU6 tìn8ec8Cxh 8ec8Cxnhân cyNi937ủa em J2cứ n8ec8Cxhư vậy8ec8Cx byNi937iến thànhyNi937 m8ec8Cxì 3xdaU6ăn liền."

Tạ yNi937Đắc J2từ phíaJ2 sa3xdaU6u 3xdaU6ôm lJ2ấy eyNi937o 8ec8Cxcô, th8ec8Cxì J2thầm J2vào yNi937tai 8ec8Cxcô: "Bữ3xdaU6a J2tiệc yNi937lớn yNi937ngày J2lễ J2tình nhyNi937ân củJ2a 8ec8Cxanh, 8ec8Cxbây g3xdaU6iờ cyNi937hính thứyNi937c 3xdaU6bắt đầu8ec8Cx -yNi937- "

Tân ÝJ2 J2Điền yNi937quay đ8ec8Cxầu lyNi937ại, 3xdaU6như cười3xdaU6 nJ2hư khôn3xdaU6g 8ec8Cxnhìn yNi937cậu mộ3xdaU6t cái,3xdaU6 nh3xdaU6ướn mày8ec8Cx nói:3xdaU6 "An8ec8Cxh ng8ec8Cxhĩ hJ2ay q3xdaU6uá yNi937đi, J2em 3xdaU6mới khônJ2g J2cần -yNi937- "

Cậu cyNi937úi đầu8ec8Cx hônyNi937 cổ3xdaU6 c3xdaU6ô, "yNi937Không phải3xdaU6 e8ec8Cxm bịJ2 tró3xdaU6i J2sao? LàyNi937m gyNi937ì J2có qu8ec8Cxyền J2nói "Không"?"

Tân 8ec8CxÝ ĐiềnyNi937 h3xdaU6ừ mộtJ2 tiế8ec8Cxng, kyNi937hông phụcJ2 phảyNi937n bácyNi937: J2"Anh cJ2ũng J2không p8ec8Cxhải bọn3xdaU6 cướp!"

"Anh kJ2hông ng3xdaU6ại yNi937làm đạoyNi937 J2tặc h3xdaU6ái 3xdaU6hoa mộtJ2 phen."

"Đáng ti3xdaU6ếc 8ec8Cxem không3xdaU6 phải8ec8Cx 8ec8Cxlà 3xdaU6con J2tin 3xdaU6bị bắt3xdaU6 J2cóc." 8ec8CxCô n8ec8Cxói xon3xdaU6g cườiJ2 cJ2hạy đi.

Có thể là3xdaU6 8ec8Cxdo chuyệyNi937n "Bắt3xdaU6 có8ec8Cxc" kí3xdaU6ch thícJ2h, buJ2ổi tyNi937ối T3xdaU6ạ 3xdaU6Đắc cựyNi937c kỳyNi937 phấn3xdaU6 kh8ec8Cxởi, suy ng8ec8Cxhĩ nhiềuJ2 cáyNi937ch g8ec8Cxiày vò3xdaU6 3xdaU6cô. KJ2hởi đầ3xdaU6u Tâ3xdaU6n Ý8ec8Cx Đ8ec8Cxiền cóJ2 tr3xdaU6ắc tyNi937rở, n3xdaU6hưng là vJ2ì lấyyNi937 lòn8ec8Cxg cậu,J2 n3xdaU6ỗ lực3xdaU6 pJ2hối h3xdaU6ợp cậ8ec8Cxu m3xdaU6uốn yNi937làm gJ2ì 8ec8Cxthì làyNi937m, dầ3xdaU6n J2dần quen đượcJ2. C8ec8Cxậu càng8ec8Cx hyNi937ăng háiJ2, khôngJ2 chỉyNi937 muyNi937ốn c3xdaU6ô thực3xdaU6 hyNi937iện cyNi937ác độnJ2g tácJ2 khó nóJ2i, bảnJ2 thâ8ec8Cxn 3xdaU6càng yNi937không J2gì kJ2iêng kỵ,J2 n8ec8Cxói 3xdaU6sở trường8ec8Cx 8ec8Cxhạ l3xdaU6ưu gJ2ì đyNi937ó. Tân ÝJ2 Điề3xdaU6n vừa8ec8Cx thẹn8ec8Cx vừaJ2 giJ2ận, xo3xdaU6ay ngườiyNi937 xuốnyNi937g giườJ2ng muốnyNi937 tìm8ec8Cx bôyNi937ng gò8ec8Cxn bịt l8ec8Cxỗ ta8ec8Cxi. Cuối8ec8Cx cùn3xdaU6g yNi937hai người8ec8Cx 8ec8Cxmệt 3xdaU6cực đô,8ec8Cx ômyNi937 nyNi937hau đ8ec8Cxánh một8ec8Cx gyNi937iấc nJ2gon lành.

Thân thể đ3xdaU6ã trút8ec8Cx hếtJ2 yNi937niềm syNi937ay m8ec8Cxê thỏ3xdaU6a t3xdaU6hích, tJ2âm lý8ec8Cx c8ec8Cxũng tựyNi937 nyNi937hiên m3xdaU6à khoJ2an khoái hơ8ec8Cxn, Tạ3xdaU6 yNi937Đắc 8ec8Cxsau mộJ2t giấ8ec8Cxc tỉnh8ec8Cx dậy,8ec8Cx cảm8ec8Cx yNi937giác s3xdaU6ảng khoJ2ái vôJ2 3xdaU6cùng, tinh th3xdaU6ần s8ec8Cxung mãn8ec8Cx, đãJ2 lJ2âu chưaJ2 cảmyNi937 3xdaU6thấy hăJ2ng háiyNi937 8ec8Cxdâng tràyNi937o nh8ec8Cxư 3xdaU6thế này.

Tân 8ec8CxÝ Điền 3xdaU6uể oải3xdaU6 tỉn3xdaU6h dậy8ec8Cx, cậJ2u đãyNi937 quần3xdaU6 áoJ2 chyNi937ỉnh tề,8ec8Cx rửaJ2 myNi937ặt J2xong xuô8ec8Cxi, đứn3xdaU6g trước gư3xdaU6ơng t8ec8Cxhắt J2cà vạt.J2 Bởi8ec8Cx vìJ2 khô3xdaU6ng cyNi937ó rJ2èm cửa8ec8Cx yNi937sổ, ánhyNi937 nắng8ec8Cx tyNi937hẳng 3xdaU6tắp chiếu yNi937vào pyNi937hòng. CyNi937ô yNi937che mJ2ắt, ngáJ2p một8ec8Cx cáyNi937i nói8ec8Cx: yNi937"Anh p8ec8Cxhải điyNi937 lJ2àm hả?"

"Mẹ 3xdaU6anh đyNi937ã yNi937khỏe hơnyNi937 nhiều3xdaU6 rồi,J2 eJ2m muốn3xdaU6 thămJ2 bàyNi937 yNi937không?" Cậ8ec8Cxu khônJ2g 3xdaU6quay 3xdaU6đầu, hỏyNi937i J2một cáchyNi937 t3xdaU6hờ ơ.

Có thể8ec8Cx yNi937do 8ec8Cxmới t8ec8Cxỉnh lại,8ec8Cx Tân3xdaU6 ÝJ2 Điền8ec8Cx J2cảm giá8ec8Cxc trJ2ong đầu8ec8Cx tJ2rống rỗng,8ec8Cx h8ec8Cxồi lâJ2u mJ2ới tyNi937rở lyNi937ại b8ec8Cxình thườn8ec8Cxg, "S8ec8Cxau 3xdaU6này 8ec8Cxđi, đượJ2c không?"

Cậu đJ2i qu8ec8Cxa, J2đứng J2bên giườngyNi937 3xdaU6từ tyNi937rên nh3xdaU6ìn xuốnJ2g cô,8ec8Cx cườiyNi937 nyNi937ói: "SyNi937ớm 3xdaU6muộn cũ3xdaU6ng phJ2ải điJ2, e3xdaU6m sợ8ec8Cx cá3xdaU6i gì."

Cô không muố3xdaU6n J2nói J2"Em khJ2ông muốyNi937n đếnyNi937 nhà8ec8Cx anh8ec8Cx" mộJ2t cácJ2h trự8ec8Cxc tiếp8ec8Cx 3xdaU6nên thaJ2y đổi cácyNi937h khyNi937ác J2dịu 8ec8Cxdàng hơ3xdaU6n, "An8ec8Cxh khônJ2g c3xdaU6ảm thấy8ec8Cx hơiyNi937 3xdaU6nóng v3xdaU6ội sa8ec8Cxo? Chúng3xdaU6 ta mới3xdaU6 qu3xdaU6en 8ec8Cxnhau mấy8ec8Cx thángJ2 yNi937mà thôyNi937i-- "

"Nhưng myNi937à J2chúng t8ec8Cxa biết3xdaU6 nh8ec8Cxau b8ec8Cxảy nămJ2 rồi."

"Em --" 3xdaU6Tân ÝJ2 Đi8ec8Cxền nyNi937hìn c8ec8Cxậu muyNi937ốn 3xdaU6nói lại3xdaU6 8ec8Cxthôi. 8ec8CxNhững hìnhJ2 ảJ2nh lộJ2n J2xộn hiệnJ2 lên troJ2ng đầuyNi937 cô,J2 c8ec8Cxô kJ2hông bi3xdaU6ết n3xdaU6ên lJ2àm tyNi937hế yNi937nào c8ec8Cxho pJ2hải. J2Cô khôn8ec8Cxg ngờ3xdaU6 quan yNi937hệ h3xdaU6ai ngườiyNi937 sẽyNi937 tiếnJ2 t8ec8Cxriển nhyNi937anh nhJ2ư vậ8ec8Cxy, n3xdaU6hanh đếJ2n khiến3xdaU6 cô3xdaU6 tr3xdaU6ở tay không8ec8Cx kịp.

Tạ Đắc J2ngồi xuJ2ống đầ8ec8Cxu giJ2ường, thJ2ấp giọng3xdaU6 8ec8Cxnói: J2"Yên 3xdaU6tâm, mẹyNi937 8ec8Cxanh cJ2hỉ nhớ8ec8Cx nhữn8ec8Cxg người vyNi937à sJ2ự vi3xdaU6ệc trướJ2c lúcJ2 an8ec8Cxh ha3xdaU6i mất,J2 trJ2í nhJ2ớ syNi937au 3xdaU6này tro3xdaU6ng tìyNi937nh trạng hỗn8ec8Cx loạnyNi937, mẹJ2 J2anh chắc3xdaU6 là3xdaU6 kh3xdaU6ông nhớ8ec8Cx yNi937ra eJ2m đâu."

Tân yNi937Ý Điền3xdaU6 khôngJ2 n3xdaU6ói gJ2ì, qua8ec8Cxy đầu3xdaU6 nh3xdaU6ìn ngoyNi937ài cửyNi937a sổ.

"Ba anh yNi937mất rồi,yNi937 an3xdaU6h mớJ2i yNi937nhận ryNi937a trên8ec8Cx J2đời yNi937này cyNi937hỉ yNi937còn mẹ8ec8Cx anJ2h lyNi937à ngư8ec8Cxời thâyNi937n duy nh3xdaU6ất. Tình8ec8Cx tyNi937rạng 8ec8Cxsức khỏe3xdaU6 vJ2à tin3xdaU6h thầnJ2 8ec8Cxbà ấyNi937y lJ2úc tyNi937ốt lúcJ2 khôngyNi937, yNi937anh rất lyNi937o J2lắng, nê8ec8Cxn 3xdaU6từ kh8ec8Cxách s8ec8Cxạn yNi937dọn vềJ2 J2nhà, 3xdaU6muốn yNi937lúc byNi937à ấyyNi937 cyNi937òn sốngyNi937 chăm3xdaU6 sóc bàJ2 nhyNi937iều 3xdaU6hơn. C3xdaU6húng t3xdaU6a kếtJ2 hônyNi937 sớm8ec8Cx mJ2ột chúyNi937t, 8ec8Cxtrong nhàJ2 c8ec8Cxó t8ec8Cxrẻ coyNi937n, bà ấyyNi937 s8ec8Cxẽ khôngyNi937 c8ec8Cxô yNi937quạnh thế3xdaU6 n3xdaU6ày, đâyJ2 l8ec8Cxà thứ8ec8Cx nhấJ2t; tyNi937hứ hai3xdaU6, trướ8ec8Cxc đây8ec8Cx anh ch3xdaU6ưa từngJ2 ngh3xdaU6ĩ đyNi937ến chuyện8ec8Cx kết3xdaU6 hôn8ec8Cx, J2nếu như3xdaU6 nhất3xdaU6 định3xdaU6 phả8ec8Cxi cưới,yNi937 đối3xdaU6 tượng chỉJ2 có8ec8Cx thyNi937ể làyNi937 8ec8Cxem." CậuJ2 tyNi937heo th8ec8Cxói q3xdaU6uen đemyNi937 nhJ2ững 8ec8Cxtâm tì3xdaU6nh, yNi937suy nghĩ, 8ec8Cxthái độJ2 ẩn3xdaU6 giấuyNi937 ởJ2 nơ8ec8Cxi màyNi937 8ec8Cxngười khá3xdaU6c 8ec8Cxkhông J2thấy được,yNi937 cân3xdaU6 nhắ8ec8Cxc rấJ2t lâu cuố3xdaU6i cùngyNi937 m3xdaU6ới quyết8ec8Cx J2định thổ3xdaU6 J2lộ ý8ec8Cx kiến3xdaU6 chJ2ân thật3xdaU6 nhấtyNi937 3xdaU6từ 3xdaU6đáy lòng,3xdaU6 nó khiyNi937ến yNi937cậu cóyNi937 3xdaU6cảm giá8ec8Cxc giốn3xdaU6g như3xdaU6 tr3xdaU6ần nhyNi937ư nhyNi937ộng đ8ec8Cxứng 8ec8Cxtrên đường8ec8Cx, giống như3xdaU6 mấtJ2 yNi937đi nyNi937ăng lực8ec8Cx tựJ2 vệ,3xdaU6 yNi937bởi J2vậy 3xdaU6khi nóJ2i rJ2a 8ec8Cxcó 8ec8Cxchút m3xdaU6ất t8ec8Cxự nhiên.

Cách nói 8ec8Cxtrưng cầuyNi937 ý8ec8Cx kiến8ec8Cx n3xdaU6hưng 8ec8Cxthực 8ec8Cxra lại8ec8Cx cươngJ2 quyết3xdaU6 là3xdaU6m TJ2ân ÝyNi937 ĐJ2iền không3xdaU6 nói nên8ec8Cx lời.J2 CyNi937ô 8ec8Cxđứng lêyNi937n mặc3xdaU6 qu3xdaU6ần áo8ec8Cx, trước3xdaU6 kh3xdaU6i 3xdaU6cậu 3xdaU6mở cửJ2a J2ra ngoJ2ài nyNi937ói một 8ec8Cxcâu: "3xdaU6Kết hyNi937ôn làJ2 đạiyNi937 sự8ec8Cx, 8ec8Cxkhông p8ec8Cxhải ha8ec8Cxi ngườiJ2 chúnJ2g tyNi937a nói3xdaU6 yNi937là c3xdaU6ó thể được."

Tạ Đắc3xdaU6 dừng8ec8Cx yNi937bước, đô3xdaU6i 8ec8Cxmày J2chau lạ8ec8Cxi một3xdaU6 cJ2hỗ, nhưJ2 đăm3xdaU6 chiêuyNi937 3xdaU6nhìn côyNi937 yNi937một cái.

Hai người thJ2u dọn3xdaU6 xonJ2g xuôiyNi937 rồi8ec8Cx rời3xdaU6 khỏi,8ec8Cx TạJ2 Đắc8ec8Cx đưa3xdaU6 yNi937cô 8ec8Cxvề ThẩyNi937m giayNi937. TrJ2ên xe TâyNi937n Ý3xdaU6 Đ3xdaU6iền nh8ec8Cxận 8ec8Cxđược đ3xdaU6iện thoại8ec8Cx của3xdaU6 yNi937mẹ, "Th3xdaU6i Lin8ec8Cxh 8ec8Cxvới J2Quân Hò8ec8Cxa l8ec8Cxại đang cãiJ2 nh3xdaU6au, l3xdaU6àm phJ2iền tớiyNi937 8ec8CxQuân J2An, J2nó ôyNi937m yNi937Kỳ Kỳ8ec8Cx đò8ec8Cxi đ3xdaU6i, bịJ2 mẹ8ec8Cx 3xdaU6ngăn 3xdaU6cản. Lão T3xdaU6hẩm t3xdaU6ức gi8ec8Cxận yNi937đến 8ec8Cxnỗi byNi937ệnh ti3xdaU6m suý8ec8Cxt 3xdaU6chút p3xdaU6hát tác3xdaU6. 3xdaU6Còn coJ2n, ở3xdaU6 b3xdaU6ên ngoài 3xdaU6qua yNi937đêm c3xdaU6ũng khôyNi937ng nói3xdaU6 mộ8ec8Cxt tiếng,yNi937 không3xdaU6 biế8ec8Cxt J2gọi điệJ2n về3xdaU6 syNi937ao?" CJ2ô vội trả8ec8Cx lời8ec8Cx: "Co3xdaU6n về8ec8Cx yNi937nhà li8ec8Cxền mà.J2 MJ2ới q8ec8Cxua năJ2m 3xdaU6mới, ha3xdaU6i vợ3xdaU6 chồJ2ng nó8ec8Cx cãiJ2 nhau yNi937gì nữa?"

Nguyên J2nhân sựJ2 việc8ec8Cx yNi937là J2như tyNi937hế này:3xdaU6 ThẩyNi937m Quâ3xdaU6n 3xdaU6Hòa v3xdaU6à J2đám bạnJ2 chơi3xdaU6 mạtJ2 chược,J2 một ngàyJ2 mộJ2t đêm3xdaU6 k8ec8Cxhông về3xdaU6 nhyNi937à, tJ2hua khônJ2g ítJ2 tiề8ec8Cxn. ByNi937à vợ8ec8Cx LiJ2êu Th8ec8Cxi Lin3xdaU6h tìm r3xdaU6a cậu3xdaU6, gọyNi937i c3xdaU6ậu vềJ2 nJ2hà c3xdaU6ậu không8ec8Cx chị3xdaU6u, thếJ2 là3xdaU6 lậ3xdaU6t bànJ2 mạ3xdaU6t yNi937chược trước m8ec8Cxặt J2mọi người3xdaU6. J2Hai ngJ2ười cã3xdaU6i nhaJ2u đJ2ến tận3xdaU6 nhJ2à, a8ec8Cxnh m8ec8Cxột lời8ec8Cx tôi3xdaU6 một câuJ2, aJ2i 8ec8Cxcũng khôn3xdaU6g chịJ2u nJ2ói ít8ec8Cx v3xdaU6ài câu.3xdaU6 L3xdaU6iêu J2Thi LJ2inh 3xdaU6không J2cẩn thậnJ2 làm bể3xdaU6 chayNi937i nướJ2c hyNi937oa Cha8ec8Cxnel c8ec8Cxủa Thẩm8ec8Cx yNi937Quân AJ2n, ThẩmJ2 Qu8ec8Cxân AJ2n vi3xdaU6n cơJ2 hội3xdaU6 này nóiyNi937 J2cô và3xdaU6i câu.8ec8Cx 3xdaU6Liêu yNi937Thi Li8ec8Cxnh b3xdaU6ất mJ2ãn b8ec8Cxà chị8ec8Cx t3xdaU6hiên yNi937vị J2em tJ2rai, n8ec8Cxói móc yNi937cô J2ở 8ec8Cxnhà 8ec8Cxmẹ đẻyNi937 ăyNi937n khôJ2ng 8ec8Cxngồi rồi,3xdaU6 l3xdaU6ôi chuyện3xdaU6 J2cô lyNi937y hô8ec8Cxn J2ra nyNi937ói. ThyNi937ẩm Quân 3xdaU6An tứ3xdaU6c giận8ec8Cx khócyNi937 lớ3xdaU6n, yNi937thu dọnJ2 J2hành lJ2ý đò3xdaU6i dẫnyNi937 coyNi937n g8ec8Cxái đ3xdaU6i. Thẩ3xdaU6m GiJ2a Sơn qyNi937uát giậ8ec8Cxn, mọyNi937i ngườ8ec8Cxi J2sợ khJ2ông dá3xdaU6m lêyNi937n tiế8ec8Cxng. Thẩm8ec8Cx QuJ2ân H3xdaU6òa 3xdaU6thấy bJ2ất thường, ch8ec8Cxuồn đi,3xdaU6 Li8ec8Cxêu Th8ec8Cxi LiyNi937nh J2liền 3xdaU6theo đuôiJ2. yNi937Do 3xdaU6đó k8ec8Cxhi TâJ2n 8ec8CxÝ Điền8ec8Cx trở vềJ2 Thẩm8ec8Cx 3xdaU6gia, chiến3xdaU6 trường3xdaU6 Thẩm3xdaU6 giJ2a tr8ec8Cxàn ngậ8ec8Cxp khóiJ2 thu8ec8Cxốc sJ2úng tJ2uyên bố8ec8Cx tạm dừng,yNi937 Th3xdaU6ẩm GyNi937ia SơyNi937n yNi937bế J2cháu J2ngoại KỳJ2 Kỳ8ec8Cx 3xdaU6đi J2ra n3xdaU6goài uống3xdaU6 trà8ec8Cx, ThẩyNi937m Quân yNi937An trốn3xdaU6 8ec8Cxở J2trong phòn8ec8Cxg xJ2em TV.

Mẹ Tân yNi937đứng ở3xdaU6 cJ2ửa nhìnyNi937 x8ec8Cxung q3xdaU6uanh, thấy8ec8Cx m3xdaU6ột chJ2iếc x3xdaU6e mJ2ột đyNi937en yNi937ở pJ2hía x3xdaU6a mở3xdaU6 cửa. yNi937Tân 3xdaU6Ý Đ8ec8Cxiền xuống3xdaU6 8ec8Cxxe, h8ec8Cxơi b3xdaU6ất ngờJ2 l3xdaU6à TJ2ạ ĐắcJ2 c3xdaU6ũng t3xdaU6heo xuố8ec8Cxng x8ec8Cxe. Cậu3xdaU6 đJ2i về J2phí mẹJ2 TâyNi937n, J2gọi mộyNi937t ti8ec8Cxếng "J2Dì", nói3xdaU6 vàyNi937i câJ2u 8ec8Cxmừng nă3xdaU6m J2tốt đẹp3xdaU6 cyNi937át tường. MẹyNi937 3xdaU6Tân t3xdaU6ỉ mỉyNi937 qyNi937uan sát3xdaU6 cậ8ec8Cxu, án8ec8Cxh mắt8ec8Cx cyNi937ó 3xdaU6vẻ lưỡ3xdaU6ng l3xdaU6ự, cuJ2ối J2cùng không hJ2ỏi yNi937gì, c3xdaU6hỉ vẫy8ec8Cx tayyNi937: "BJ2ên ngoàiJ2 lạnh3xdaU6 3xdaU6lắm, đừng3xdaU6 đứng3xdaU6 đâyNi937y 3xdaU6nữa, vào3xdaU6 trong đi."

Tạ Đắc cJ2ó cJ2hút thận3xdaU6 t8ec8Cxrọng 8ec8Cxngồi 8ec8Cxở phò3xdaU6ng khách3xdaU6 Thẩ3xdaU6m 3xdaU6gia, 3xdaU6mẹ củ8ec8Cxa TJ2ân 3xdaU6Ý dườn8ec8Cxg 8ec8Cxnhư hơi yNi937ấn J2tượng đốiyNi937 với8ec8Cx cậu8ec8Cx, 8ec8Cxcậu không8ec8Cx biếyNi937t đây3xdaU6 8ec8Cxlà ch3xdaU6uyện 3xdaU6tốt hyNi937ay cJ2huyện xấu. Cậ8ec8Cxu u3xdaU6ống trà8ec8Cx, ng3xdaU6ồi khoảyNi937ng mười8ec8Cx ph3xdaU6út yNi937thì đi.

Tân ÝJ2 Điền dọn3xdaU6 dẹJ2p đồJ2 đạc3xdaU6 trJ2ong pJ2hòng. MẹJ2 8ec8CxTân g3xdaU6õ cửJ2a, J2nói: "J2Trong 3xdaU6nhà cyNi937ó yNi937lạp xưởng J2và cá3xdaU6 khô3xdaU6, cyNi937on m8ec8Cxuốn myNi937ang mộtyNi937 J2ít đế3xdaU6n BắJ2c Ki3xdaU6nh không3xdaU6?" C3xdaU6ô nJ2ói 3xdaU6cũng được, 8ec8Cxtìm m8ec8Cxột cá8ec8Cxi tú8ec8Cxi sạ8ec8Cxch 3xdaU6đưa mẹ8ec8Cx. J2Mẹ TânyNi937 vừyNi937a J2vào phòngJ2 vừayNi937 từ8ec8Cx t3xdaU6ốn nóiyNi937: "Cậu thaJ2nh niêyNi937n yNi937vừa đư3xdaU6a cJ2on vJ2ề nhàyNi937 đó,3xdaU6 co8ec8Cxn vàJ2 J2nó đanJ2g yNi937yêu nhayNi937u sao?"

Cô nhẹyNi937 nhàng3xdaU6 gậ3xdaU6t đầu.

Mẹ 3xdaU6Tân lại3xdaU6 yNi937hỏi: "CyNi937ậu yNi937ta tê8ec8Cxn gì?"yNi937 J2Tân 8ec8CxÝ Điền8ec8Cx quJ2a mộJ2t lyNi937úc lyNi937âu J2mới thấpyNi937 giJ2ọng yNi937nói: "3xdaU6Họ Tạ."

"Đúng là3xdaU6 nó!3xdaU6" Mẹ3xdaU6 J2Tân lyNi937ộ 8ec8Cxvẻ giậ8ec8Cxn 8ec8Cxdữ, "MấyyNi937 đứyNi937a là3xdaU6 J2thật hayNi937y đanJ2g đùa8ec8Cx giỡn?"

Cô cJ2úi đầuyNi937 khô3xdaU6ng nói3xdaU6 lyNi937ời nào.

Mẹ 3xdaU6Tân biếJ2n sắc3xdaU6, quát3xdaU6 gyNi937iọng lạnh8ec8Cx lùng:J2 "SaJ2u n3xdaU6ày coyNi937n ítyNi937 3xdaU6lui tớiJ2 3xdaU6với nó3xdaU6, J2nghe chưa?"

Tân 3xdaU6Ý Điền3xdaU6 vyNi937ô c3xdaU6ùng bất8ec8Cx đắcJ2 yNi937dĩ, "Mẹ,3xdaU6 3xdaU6anh ấy8ec8Cx yNi937không phải3xdaU6 J2tên lJ2ừa đảyNi937o cũn3xdaU6g khôngyNi937 pyNi937hải kẻ3xdaU6 xấu,3xdaU6 mẹyNi937 đừJ2ng có8ec8Cx th8ec8Cxành kiếnyNi937 J2với aJ2nh ấy."

Mẹ Tân tănJ2g giọngJ2 nó8ec8Cxi l8ec8Cxớn tiếng:8ec8Cx "Vế8ec8Cxt thưyNi937ơng coyNi937n lànhyNi937 rồi8ec8Cx 3xdaU6nên q3xdaU6uên mất8ec8Cx đauJ2 rồi yNi937ư, bịJ2 yNi937nó làJ2m hạJ2i cònyNi937 3xdaU6chưa đủ3xdaU6 thảm8ec8Cx sao3xdaU6? Thi3xdaU6ếu chút3xdaU6 n8ec8Cxữa tJ2hân bạ8ec8Cxi dan3xdaU6h liệt! CyNi937òn n3xdaU6hững ngườiJ2 tryNi937ong TạyNi937 gi8ec8Cxa, là8ec8Cx chú3xdaU6ng 3xdaU6ta rưJ2ớc 8ec8Cxlấy nhụyNi937c sao?"

"Mẹ, đJ2ã l3xdaU6à quá8ec8Cx kyNi937hứ rồi3xdaU6, yNi937con đâyNi937u cóyNi937 saoyNi937! KJ2hi đó8ec8Cx anJ2h ấy8ec8Cx cònJ2 yNi937nhỏ, lyNi937àm 3xdaU6việc kJ2hông biết3xdaU6 cyNi937hừng yNi937mực, lại3xdaU6 thícyNi937h đùaJ2 dayNi937i -yNi937- "

Mẹ Tân tứyNi937c g8ec8Cxiận c8ec8Cxắt 3xdaU6ngang lờyNi937i 3xdaU6cô, "ĐóyNi937 l3xdaU6à tròJ2 J2đù 3xdaU6dai củJ2a yNi937đứa cJ2on nítyNi937 yNi937sao? ChyNi937o con uố8ec8Cxng thyNi937uốc ngủ,J2 địnhJ2 v3xdaU6ô J2lễ vJ2ới coyNi937n --,cJ2on 8ec8Cxtrai mười8ec8Cx syNi937áu tuổi,8ec8Cx nó8ec8Cxi lớn khôyNi937ng lớJ2n, nóJ2i nhyNi937ỏ cũn8ec8Cxg 8ec8Cxkhông nhỏ,8ec8Cx việc8ec8Cx có3xdaU6 thể3xdaU6 lJ2àm việc8ec8Cx 8ec8Cxkhông thJ2ể làm c8ec8Cxòn J2cần ngườiyNi937 khácyNi937 dyNi937ạy saJ2o? TừJ2 nhỏyNi937 tâm3xdaU6 thuậJ2t byNi937ất chínJ2h, yNi937lớn lên8ec8Cx lyNi937à người J2tốt sa8ec8Cxo? CoyNi937n đóJ2 --J2" yNi937bà chỉJ2 vyNi937ào đ8ec8Cxầu J2con 3xdaU6gái mJ2ắng tyNi937o: yNi937"Càng sốn3xdaU6g càng dở!J2 CoyNi937n 3xdaU6năm n3xdaU6ay byNi937ao nhiJ2êu, nó8ec8Cx nă8ec8Cxm nJ2ay J2bao nhiêu?"

Tân ÝyNi937 Điề8ec8Cxn bJ2ị mắnyNi937g yNi937chỉ J2cúi 3xdaU6đầu, 8ec8Cxkhông dJ2ám lêJ2n tiếng.

"Tạ gia 8ec8Cxcó tiềnJ2 yNi937là J2tốt, nhyNi937ưng chún8ec8Cxg t8ec8Cxa kh8ec8Cxông 8ec8Cxthấy lạ8ec8Cx! Nh3xdaU6ững ngườiyNi937 T8ec8Cxạ gi3xdaU6a, tất cảyNi937 đềuJ2 lyNi937à nhânJ2 vậtJ2 lợiJ2 h3xdaU6ại, 8ec8Cxcó tiếng3xdaU6 J2ngang ngược3xdaU6 không8ec8Cx J2phân phảyNi937i trái. Co8ec8Cxn 3xdaU6ngớ ng3xdaU6ẩn khô8ec8Cxng biết,yNi937 chứyNi937 m3xdaU6ẹ rấ3xdaU6t 3xdaU6rõ rànJ2g! 3xdaU6Con đó,8ec8Cx đ3xdaU6úng yNi937là tr3xdaU6ẻ người noyNi937n dạ!3xdaU6 MẹyNi937 3xdaU6nó bi8ec8Cxết chuyện8ec8Cx h8ec8Cxai đứaJ2 không?"

Tân ÝJ2 ĐiềyNi937n ấpJ2 3xdaU6úng nóiyNi937: "J2Tụi c3xdaU6on quyNi937en 3xdaU6nhau 8ec8Cxchưa bayNi937o lâyNi937u yNi937-- "

"Vậy lJ2à tốtyNi937 rồi,3xdaU6 n8ec8Cxhanh chóng8ec8Cx chiJ2a taJ2y đi!"

"Mẹ, J2con khôJ2ng phảyNi937i 3xdaU6vì tiềnyNi937 của3xdaU6 a8ec8Cxnh ấy,J2 anyNi937h ấyyNi937 đốiyNi937 vớiJ2 cJ2on 3xdaU6rất tốtJ2 J2-- "

Mẹ Tân liế8ec8Cxc cô,8ec8Cx "8ec8CxMẹ biết8ec8Cx cyNi937on chJ2ia t3xdaU6ay NgụyyNi937 yNi937Tiên, tìn3xdaU6h cảm3xdaU6 chịuyNi937 đảJ2 yNi937kích rấyNi937t lớn, n8ec8Cxhưng cũ8ec8Cxng khJ2ông t8ec8Cxhể làm3xdaU6 ẩu3xdaU6 nyNi937hư 8ec8Cxthế! Từ8ec8Cx nhỏyNi937 mẹyNi937 3xdaU6dạy co3xdaU6n t8ec8Cxhế nào?J2 Con g8ec8Cxái phảiJ2 đứyNi937ng đắn3xdaU6 t3xdaU6ự t8ec8Cxrọng, 3xdaU6bất k8ec8Cxể xảy8ec8Cx yNi937ra chu8ec8Cxyện gì,yNi937 tuyệtJ2 J2không thểJ2 cam chịu.yNi937 3xdaU6Mẹ tyNi937in 8ec8Cxcon, yNi937con lại8ec8Cx cảJ2 đêm8ec8Cx 3xdaU6không yNi937về? yNi937Đêm qu8ec8Cxa cóyNi937 phảiJ2 cJ2on ở8ec8Cx chung v8ec8Cxới nó3xdaU6 không?"

Tân J2Ý Điền chốngyNi937 đ3xdaU6ỡ khônJ2g nổyNi937i, nhịn3xdaU6 8ec8Cxkhông 8ec8Cxđược nóJ2i: "yNi937Mẹ, yNi937con 3xdaU6hai 8ec8Cxtám tuổiyNi937 rồi, k3xdaU6hông 3xdaU6phải trẻJ2 c8ec8Cxon--" mẹJ2 8ec8CxTân kh8ec8Cxông đợi3xdaU6 3xdaU6cô nói3xdaU6 xo8ec8Cxng, lập3xdaU6 t8ec8Cxức nyNi937ói: "V8ec8Cxậy con vẫn3xdaU6 muốnJ2 yyNi937êu đương3xdaU6 vớyNi937i thằ3xdaU6ng nhJ2óc đó8ec8Cx? Đâ3xdaU6y là8ec8Cx 8ec8Cxbiểu hJ2iện nghi3xdaU6êm J2túc chịu 3xdaU6trách nhiệmJ2 J2với tìnhyNi937 cJ2ảm sao?"

Cô 3xdaU6bị dồn 3xdaU6vào tư3xdaU6ờng J2á khẩuJ2 khyNi937ông 3xdaU6trả lờyNi937i được,8ec8Cx J2đành 8ec8Cxnói: "Đ8ec8Cxược yNi937rồi, đượcJ2 rồi,8ec8Cx con biết8ec8Cx nên8ec8Cx là8ec8Cxm nh8ec8Cxư thếyNi937 nào."yNi937 Cô8ec8Cx 8ec8Cxxách t3xdaU6heo tyNi937úi lạyNi937p xưởnJ2g v3xdaU6à 8ec8Cxcá kh8ec8Cxô nhanh nyNi937hảu 8ec8Cxchạy v3xdaU6ào 8ec8Cxphòng. CôJ2 th3xdaU6ả đạyNi937i cáiyNi937 t8ec8Cxúi J2lên bàn3xdaU6, yNi937chỉ v3xdaU6ào cáiyNi937 đầu3xdaU6 con c8ec8Cxá nói:J2 yNi937"Xem m8ec8Cxày kì8ec8Cxa, 8ec8Cxgây chyNi937o t3xdaU6ao biếtJ2 baJ2o rắ3xdaU6c rối!"

Buổi chiều cù3xdaU6ng ngàyJ2 TJ2ân 8ec8CxÝ ĐiJ2ền yNi937về Bắc8ec8Cx Kin8ec8Cxh, T8ec8Cxạ ĐắyNi937c myNi937uốn đến3xdaU6 đónJ2 cJ2ô. Cô8ec8Cx vộyNi937i đáp: "AnyNi937h đ8ec8Cxừng yNi937có yNi937mà tớ8ec8Cxi, mẹ8ec8Cx yNi937em kJ2hông muố3xdaU6n tJ2hấy anh.yNi937" TạJ2 8ec8CxĐắc khônJ2g 8ec8Cxngờ mình lJ2ại kh3xdaU6ông đượcyNi937 8ec8Cxhoan nghênhyNi937, h3xdaU6ỏi v3xdaU6ì saoJ2. C3xdaU6ô thJ2ở dàyNi937i, 8ec8Cx"Cũng 8ec8Cxdo chuyện tJ2ốt yNi937anh 3xdaU6làm! yNi937Em 8ec8Cxhỏi anh8ec8Cx, 3xdaU6lần đóyNi937 8ec8Cxcó p8ec8Cxhải an3xdaU6h chyNi937o eyNi937m uống3xdaU6 thuố8ec8Cxc ngủJ2 không? 8ec8CxEm 8ec8Cxđến bâyNi937y gi3xdaU6ờ cyNi937òn mơ3xdaU6 mơyNi937 màng8ec8Cx mà8ec8Cxng, khyNi937ông nhớyNi937 rõyNi937 cụ3xdaU6 yNi937thể xảy8ec8Cx J2ra chuyện 8ec8Cxgì. LúcJ2 đyNi937ó mẹJ2 eyNi937m đế3xdaU6n nhyNi937à anJ2h đóyNi937n yNi937em, cản8ec8Cxh sátyNi937 hìn8ec8Cxh nhyNi937ư 3xdaU6cũng t8ec8Cxới, có đúng8ec8Cx không?"

Tạ Đắc yNi937hồi l3xdaU6âu k8ec8Cxhông lên3xdaU6 tiếng."VậyyNi937 3xdaU6anh bả3xdaU6o ĐổngJ2 yNi937Toàn đếnJ2 đón3xdaU6 em.yNi937" J2Cậu yNi937ngắt điện tJ2hoại, ngồ8ec8Cxi ph8ec8Cxịch xuống3xdaU6 3xdaU6sofa. TJ2ạ yNi937gia t3xdaU6ừ lúcyNi937 T8ec8Cxạ HậuyNi937 mất,3xdaU6 J2bố trí8ec8Cx trong nhà8ec8Cx khô8ec8Cxng 8ec8Cxcó yNi937thay 8ec8Cxđổi gì.8ec8Cx Cậu8ec8Cx J2nhìn quyNi937anh bố3xdaU6n phía8ec8Cx, tr3xdaU6ên tườyNi937ng yNi937vẫn treo b8ec8Cxức th8ec8Cxư 8ec8Cxhọa 8ec8Cxngay yNi937vị tr8ec8Cxí đyNi937ó, bì8ec8Cxnh hyNi937oa vẫn8ec8Cx đặt3xdaU6 trê3xdaU6n bệ8ec8Cx cJ2ửa sổ,yNi937 tJ2rong bình cắJ2m 3xdaU6một 8ec8Cxbó ho8ec8Cxa cáyNi937t cáJ2nh, trêJ2n yNi937kệ v8ec8Cxẫn đểyNi937 nhữ8ec8Cxng 8ec8Cxmón đồyNi937 8ec8Cxlúc nhỏyNi937 cậu8ec8Cx thường ch8ec8Cxơi, cậuyNi937 n3xdaU6hắm mắJ2t lạiJ2 đều3xdaU6 cóJ2 8ec8Cxthể tìm3xdaU6 được.

Cảnh cũ ngưyNi937ời xưa.3xdaU6 CậyNi937u nhớ3xdaU6 ryNi937ất yNi937rõ, mùyNi937a yNi937hè năm3xdaU6 ấyyNi937 cJ2ậu mườJ2i syNi937áu tuổi,3xdaU6 T3xdaU6ân J2Ý trước khJ2i yNi937du h8ec8Cxọc đến3xdaU6 tạmJ2 biệt8ec8Cx c8ec8Cxậu, l8ec8Cxà ngồyNi937i ởJ2 8ec8Cxnơi cậu3xdaU6 đ3xdaU6ang ngồi.