Tôi cũng rất nhớ anh ấy - Chương 17

 

Chương 1o9YS7: Lo9YSễ eH4RxoAdtình nhânkxtuBvCe bấtkxtuBvCe ngờ

Trước khi TkxtuBvCeạ eH4RxoAdĐắc takxtuBvCen o9YSsở theH4RxoAdì nhkxtuBvCeận đưeH4RxoAdợc o9YScú đkxtuBvCeiện thoạio9YS lkxtuBvCeạ, làeH4RxoAd sốo9YS o9YSđiện thoạio9YS cốkxtuBvCe định kxtuBvCetrong cùno9YSg to9YShành phố,o9YS ngườkxtuBvCei gọio9YS đếnkxtuBvCe lào9YS mộeH4RxoAdt phụo9YS nữkxtuBvCe neH4RxoAdói eH4RxoAdvới giọkxtuBvCeng lạnh lùneH4RxoAdg: "eH4RxoAdAnh hkxtuBvCeãy neH4RxoAdghe chkxtuBvCeo keH4RxoAdỹ, eH4RxoAdbạn go9YSái ao9YSnh đankxtuBvCeg treH4RxoAdong takxtuBvCey chúnkxtuBvCeg tôio9YS, tiền chuộckxtuBvCe kxtuBvCemột triệkxtuBvCeu tệ.kxtuBvCe NkxtuBvCeếu ankxtuBvCeh dkxtuBvCeám báeH4RxoAdo cảo9YSnh so9YSát, chúngkxtuBvCe eH4RxoAdtôi lậo9YSp tứckxtuBvCe giết eH4RxoAdcon o9YStin." nókxtuBvCei kxtuBvCexong likxtuBvCeền co9YSúp mkxtuBvCeáy. Cậuo9YS o9YSngây neH4RxoAdgười mộteH4RxoAd lúo9YSc, khôeH4RxoAdng biết ckxtuBvCehuyện o9YSgì xeH4RxoAdảy eH4RxoAdra, ho9YSít seH4RxoAdâu o9YSmột hơeH4RxoAdi, so9YSau keH4RxoAdhi ổno9YS đo9YSịnh o9YStinh tho9YSần liềno9YS o9YSgọi cho eH4RxoAdTân ÝeH4RxoAd Điền,o9YS khônkxtuBvCeg ngoàikxtuBvCe dựkxtuBvCe kxtuBvCeđoán củeH4RxoAda kxtuBvCecậu đo9YSiện thoạieH4RxoAd tắto9YS máo9YSy, lạikxtuBvCe gọio9YS lại kxtuBvCesố mo9YSáy lúkxtuBvCec nãy.

Điện thoại bàkxtuBvCen keH4RxoAdhông ngừno9YSg reo9YSo. kxtuBvCeHà CkxtuBvCehân eH4RxoAdnhìn o9YSmàn o9YShình hiểneH4RxoAd thịeH4RxoAd sốeH4RxoAd o9YSdi độngeH4RxoAd rồi hkxtuBvCeỏi TâkxtuBvCen Ýo9YS ĐiềnkxtuBvCe, "CókxtuBvCe cầno9YS kxtuBvCenghe kxtuBvCemáy không?kxtuBvCe" o9YSTân Ýo9YS ĐieH4RxoAdền mắnkxtuBvCeg: "o9YSCậu khùno9YSg hả, khôkxtuBvCeng kxtuBvCeăn o9YSqua teH4RxoAdhịt kxtuBvCeheo cũno9YSg khôngo9YS to9YShấy hekxtuBvCeo kxtuBvCechạy à?o9YS ĐươngkxtuBvCe nheH4RxoAdiên kheH4RxoAdông thể ngkxtuBvCehe." Co9YSô o9YSrút kxtuBvCedây điệneH4RxoAd thoạieH4RxoAd reH4RxoAda, keH4RxoAdý to9YSúc xeH4RxoAdá troneH4RxoAdg to9YSích tắeH4RxoAdc o9YSyên tĩnheH4RxoAd trở lại.

Hà Chân hỏikxtuBvCe: "CkxtuBvCeái to9YSrò vueH4RxoAdi eH4RxoAdcủa cậuo9YS cóeH4RxoAd hơeH4RxoAdi quákxtuBvCe khkxtuBvCeông? LkxtuBvCeỡ cậuo9YS eH4RxoAdta kxtuBvCebáo co9YSảnh sáo9YSt thì pkxtuBvCehải làmeH4RxoAd saoeH4RxoAd? o9YSTớ o9YSnhất địnhkxtuBvCe pheH4RxoAdải chếteH4RxoAd, kho9YSông thiếo9YSu ceH4RxoAdảnh bịkxtuBvCe cảnheH4RxoAd skxtuBvCeát cho ăo9YSn mắngo9YS á."

Tân o9YSÝ Điền phkxtuBvCeất teH4RxoAday, "YêneH4RxoAd to9YSâm đio9YS, kxtuBvCeanh ấeH4RxoAdy o9YSđã đưeH4RxoAdợc huấo9YSn luyệeH4RxoAdn, sẽo9YS biếkxtuBvCet cácheH4RxoAd kxtuBvCeứng phó loeH4RxoAdại o9YSchuyện bắto9YS ceH4RxoAdóc tốngo9YS tio9YSền, o9YSbiết nkxtuBvCeên lào9YSm thếkxtuBvCe nàkxtuBvCeo màkxtuBvCe, eH4RxoAdsẽ khkxtuBvCeông báo cảnheH4RxoAd seH4RxoAdát đâu.eH4RxoAd Vo9YSiệc to9YSớ kxtuBvCelo làeH4RxoAd, ano9YSh ấkxtuBvCey o9YSsẽ khôngo9YS eH4RxoAdmang o9YStheo mộteH4RxoAd tkxtuBvCeriệu tệkxtuBvCe tiền mặo9YSt thieH4RxoAdệt o9YSchứ? eH4RxoAdLỡ nheH4RxoAdư trkxtuBvCeên đườngkxtuBvCe kxtuBvCebị mấtkxtuBvCe? eH4RxoAdTớ eH4RxoAdđền kxtuBvCekhông no9YSổi đâueH4RxoAd. Biết kxtuBvCevậy nóio9YS nămeH4RxoAd kxtuBvCetrăm nkxtuBvCegàn đượco9YS rồi."

Đồng mưu tứkxtuBvCec giậneH4RxoAd no9YSói, "Cậuo9YS kxtuBvCenên nkxtuBvCeghĩ làeH4RxoAdm tho9YSế nkxtuBvCeào đểeH4RxoAd eH4RxoAddẹp o9YSyên ôngkxtuBvCe kxtuBvCecọp họeH4RxoAd TạkxtuBvCe sắp nổio9YS trậno9YS lôeH4RxoAdi đìnho9YS thkxtuBvCeì kxtuBvCehay hơneH4RxoAd, tớkxtuBvCe nhìeH4RxoAdn tho9YSế nàoo9YS cũno9YSg o9YSkhông thấyeH4RxoAd ceH4RxoAdậu tkxtuBvCea giống neH4RxoAdgười o9YSbị ngườio9YS kháceH4RxoAd kxtuBvCetrêu đùeH4RxoAda màeH4RxoAd ckxtuBvCeon cókxtuBvCe o9YSthể o9YStốt bụnkxtuBvCeg nhẫkxtuBvCen nhịno9YS đâu."

Tân ÝeH4RxoAd Điền đemkxtuBvCe dâyo9YS thừngo9YS vào9YS bo9YSăng dáno9YS đeH4RxoAdã chkxtuBvCeuẩn bịkxtuBvCe tro9YSước eH4RxoAdvào troeH4RxoAdng túkxtuBvCei, nhắceH4RxoAd eH4RxoAdHà Chân lầnkxtuBvCe nữao9YS: eH4RxoAd"Nói rồio9YS mkxtuBvCeà, đếnkxtuBvCe kxtuBvCenhà eH4RxoAdA eH4RxoAdMỹ rồieH4RxoAd to9YShì tớo9YS geH4RxoAdọi đkxtuBvCeiện chkxtuBvCeo cậuo9YS, cậu lkxtuBvCeại dùngeH4RxoAd do9YSi đo9YSộng o9YSnhắn địakxtuBvCe eH4RxoAdchỉ vàkxtuBvCeo kxtuBvCedi độngeH4RxoAd ano9YSh ấkxtuBvCey, đeH4RxoAdừng kxtuBvCenghe điệno9YS tkxtuBvCehoại của ankxtuBvCeh ấy,kxtuBvCe sẽo9YS o9YSlộ đó.kxtuBvCe o9YSTớ đio9YS o9YSđây. Cậuo9YS đo9YSừng ceH4RxoAdó o9YSquên đấy."

Tạ Đắc kxtuBvCeđến ngâno9YS hàngkxtuBvCe eH4RxoAdrút mo9YSột triệukxtuBvCe tệkxtuBvCe eH4RxoAdtiền mkxtuBvCeặt, o9YSbỏ tronkxtuBvCeg túio9YS do9YSu lịceH4RxoAdh màeH4RxoAdu xanh, ceH4RxoAdhuẩn bịkxtuBvCe xoo9YSng heH4RxoAdết, cậeH4RxoAdu neH4RxoAdgồi tro9YSong xeH4RxoAde no9YShắm mắteH4RxoAd dưỡngeH4RxoAd thầneH4RxoAd, đeH4RxoAdợi bọo9YSn kxtuBvCebắt cóc tốnkxtuBvCeg tiềneH4RxoAd kxtuBvCera eH4RxoAdchỉ thịeH4RxoAd tiếpkxtuBvCe theokxtuBvCe. TroneH4RxoAdg đầukxtuBvCe leH4RxoAdại hikxtuBvCeện kxtuBvCera sốkxtuBvCe điệneH4RxoAd to9YShoại bàn củo9YSa bọnkxtuBvCe kxtuBvCecướp, cảkxtuBvCem thấkxtuBvCey queeH4RxoAdn mắo9YSt, hìnhkxtuBvCe neH4RxoAdhư đeH4RxoAdã to9YShấy sốkxtuBvCe nàyeH4RxoAd ởo9YS đâueH4RxoAd rồkxtuBvCei, nhưng teH4RxoAdhế nàeH4RxoAdo cũo9YSng nghkxtuBvCeĩ keH4RxoAdhông reH4RxoAda. CeH4RxoAdậu phâneH4RxoAd kxtuBvCetích kxtuBvCetỉ o9YSmỉ, đốkxtuBvCei phưo9YSơng nếukxtuBvCe là muốkxtuBvCen tiềno9YS, nhkxtuBvCeư vkxtuBvCeậy o9YScho teH4RxoAdhấy ko9YShông eH4RxoAdphải nho9YSằm eH4RxoAdvào eH4RxoAdcá nhânkxtuBvCe ckxtuBvCeậu mo9YSà tkxtuBvCerả thù, o9YSchỉ co9YSần lào9YSm theo9YSo kxtuBvCebọn họeH4RxoAd yo9YSêu cầeH4RxoAdu, chắo9YSc so9YSẽ kheH4RxoAdông kxtuBvCeảnh hưởngkxtuBvCe đếnkxtuBvCe o9YSTân kxtuBvCeÝ. Cậu thấeH4RxoAdy kỳkxtuBvCe lo9YSạ chínheH4RxoAd là,eH4RxoAd bọnkxtuBvCe hkxtuBvCeọ vo9YSì sao9YSo chỉkxtuBvCe co9YSần mộo9YSt triệu,kxtuBvCe kxtuBvCechẳng lẽkxtuBvCe teH4RxoAdrước khi gâkxtuBvCey ákxtuBvCen khôngkxtuBvCe điềeH4RxoAdu treH4RxoAda thâkxtuBvCen thkxtuBvCeế ceH4RxoAdậu o9YShay làeH4RxoAd bọneH4RxoAd cướeH4RxoAdp lầeH4RxoAdn nàkxtuBvCey co9YSơ bảnkxtuBvCe chẳng rkxtuBvCea to9YSrò tro9YSống gì?

Di động ckxtuBvCeó kxtuBvCetin nhắo9YSn mớo9YSi. CeH4RxoAdậu mởkxtuBvCe eH4RxoAdxem, leH4RxoAdà mộto9YS địaeH4RxoAd ceH4RxoAdhỉ, ko9YShu vựceH4RxoAd kxtuBvCengoại teH4RxoAdhành, có hơieH4RxoAd hẻokxtuBvCe lánhkxtuBvCe, sakxtuBvCeu kxtuBvCecùng kèmo9YS to9YShêm: Mo9YSột mkxtuBvCeình ankxtuBvCeh đi,kxtuBvCe nếueH4RxoAd nhưeH4RxoAd báoo9YS cảno9YSh sát, aeH4RxoAdnh skxtuBvCeẽ hốkxtuBvCei heH4RxoAdận. CeH4RxoAdậu thkxtuBvCeấy to9YShế nàoeH4RxoAd cũkxtuBvCeng thấykxtuBvCe ko9YSỳ qkxtuBvCeuái, kxtuBvCeđối phươngo9YS teH4RxoAdhế mà báoeH4RxoAd kxtuBvCecho cậueH4RxoAd địkxtuBvCea chỉeH4RxoAd ceH4RxoAdụ thểo9YS eH4RxoAdrõ reH4RxoAdàng, thậmkxtuBvCe chkxtuBvCeí giọngkxtuBvCe điệo9YSu neH4RxoAdói chuyệneH4RxoAd lại khácheH4RxoAd o9YSsáo lịcho9YS sự.

Cậu gọi điệkxtuBvCen thoại,eH4RxoAd saeH4RxoAdu đóeH4RxoAd o9YSkhởi độngeH4RxoAd xo9YSe, chạkxtuBvCey thẳngeH4RxoAd đeH4RxoAdến mụeH4RxoAdc tiêu.kxtuBvCe o9YSQua đườngkxtuBvCe cao tốceH4RxoAd eH4RxoAdlà mộto9YS coeH4RxoAdn đưo9YSờng cóeH4RxoAd vẻo9YS chậtkxtuBvCe hẹpeH4RxoAd, hàeH4RxoAdng câyeH4RxoAd kxtuBvCethông o9YScao kxtuBvCeto đầykxtuBvCe ho9YSai bên đường,eH4RxoAd eH4RxoAdlá đkxtuBvCeã rụngeH4RxoAd hết,o9YS trơo9YS trọo9YSi đứngkxtuBvCe eH4RxoAdgiữa đồngo9YS trốngo9YS tkxtuBvCerong mùao9YS đông. BeH4RxoAdên o9YStay to9YSrái eH4RxoAdlà seH4RxoAdông ThượngkxtuBvCe LâmeH4RxoAd mênho9YS môeH4RxoAdng, ngàkxtuBvCey đêo9YSm chảeH4RxoAdy cuồneH4RxoAd kxtuBvCecuộn không ngừngo9YS nghỉ,kxtuBvCe vo9YSì thếo9YS khôo9YSng kho9YSí kxtuBvCeso vớikxtuBvCe nộio9YS tkxtuBvCehành o9YSlạnh hơo9YSn nhiều.kxtuBvCe Trời eH4RxoAdđã tối,kxtuBvCe trêo9YSn eH4RxoAdđường xeH4RxoAde ro9YSất íto9YS, cũnkxtuBvCeg khôno9YSg o9YScó đkxtuBvCeèn đườeH4RxoAdng. CeH4RxoAdậu lo9YSái kxtuBvCerất chậm, kxtuBvCenhờ ánho9YS đeH4RxoAdèn nêeH4RxoAdn thấyeH4RxoAd đượckxtuBvCe peH4RxoAdhía tro9YSước chếkxtuBvCech bêno9YS phảikxtuBvCe làkxtuBvCe mộtkxtuBvCe tòkxtuBvCea nhà o9YShai tầkxtuBvCeng xâykxtuBvCe kxtuBvCedựng tho9YSeo phoeH4RxoAdng ceH4RxoAdách kiêneH4RxoAd kxtuBvCetrúc nưeH4RxoAdớc nkxtuBvCegoài, ckxtuBvCeậu dừkxtuBvCeng kxtuBvCexe cách meH4RxoAdột đeH4RxoAdoạn xeH4RxoAda, xákxtuBvCech theo9YSo túeH4RxoAdi dkxtuBvCeu o9YSlịch chậmkxtuBvCe ro9YSãi o9YSđi tới.

Cổng không beH4RxoAdị o9YSkhóa, kheH4RxoAdẽ mở,o9YS dườkxtuBvCeng no9YShư đợio9YS ckxtuBvCeậu tựkxtuBvCe eH4RxoAdchui đầueH4RxoAd vào9YSo lướkxtuBvCei. Cậuo9YS kxtuBvCeđẩy cửa sắteH4RxoAd đo9YSi vkxtuBvCeào, kxtuBvCeđây làeH4RxoAd ngkxtuBvCeôi kxtuBvCenhà điểneH4RxoAd hìo9YSnh củaeH4RxoAd ngkxtuBvCeười o9YSdân phươngeH4RxoAd eH4RxoAdNam, ceH4RxoAdó lẽ từkxtuBvCe lâukxtuBvCe khônkxtuBvCeg o9YScó kxtuBvCeai ở,o9YS o9YScó kxtuBvCechút heH4RxoAdoang vắng,o9YS kxtuBvCecỏ kxtuBvCedại o9YStrong vườneH4RxoAd ckxtuBvCeao đếnkxtuBvCe thắt eH4RxoAdlưng, co9YSây sồio9YS xankxtuBvCeh cũngkxtuBvCe khôngkxtuBvCe kxtuBvCethấy dkxtuBvCeấu hiệkxtuBvCeu o9YScủa skxtuBvCeự chămeH4RxoAd seH4RxoAdóc. Cậuo9YS đứng trưo9YSớc eH4RxoAdcánh ceH4RxoAdửa đókxtuBvCeng chkxtuBvCeặt teH4RxoAdập trkxtuBvCeung teH4RxoAdư tưo9YSởng níno9YS kxtuBvCethở lắneH4RxoAdg neH4RxoAdghe eH4RxoAdđộng tĩnh mộtkxtuBvCe lúkxtuBvCec, chẳngo9YS ngkxtuBvCehe đưkxtuBvCeợc o9YSgì nkxtuBvCegoại o9YStrừ tiếo9YSng go9YSió thổkxtuBvCei queH4RxoAda tkxtuBvCeán eH4RxoAdlá. Đưa tkxtuBvCeay đeH4RxoAdẩy co9YSửa, tiếnkxtuBvCeg cọeH4RxoAdt o9YSkẹt vkxtuBvCeang lêo9YSn, hìo9YSnh ảnkxtuBvCeh To9YSân ÝkxtuBvCe eH4RxoAdĐiền bịkxtuBvCe tróo9YSi hai taeH4RxoAdy kxtuBvCehai châneH4RxoAd, miệngeH4RxoAd deH4RxoAdán băneH4RxoAdg kxtuBvCedính ngồio9YS trênkxtuBvCe seH4RxoAdofa, lo9YSập tkxtuBvCeức đậpkxtuBvCe vàeH4RxoAdo mắeH4RxoAdt cậu. CậeH4RxoAdu ngâo9YSy ngẩeH4RxoAdn eH4RxoAdcả người,eH4RxoAd đầuo9YS kxtuBvCetiên lào9YS nhìo9YSn kxtuBvCechung qeH4RxoAduanh, khôngeH4RxoAd pho9YSát hiện ngườikxtuBvCe khákxtuBvCec, skxtuBvCeau đóeH4RxoAd đieH4RxoAd tới,o9YS xéo9YS băo9YSng dáeH4RxoAdn trêneH4RxoAd mieH4RxoAdệng eH4RxoAdcô ra.

Động tác cậueH4RxoAd cóeH4RxoAd chúteH4RxoAd teH4RxoAdhô lỗkxtuBvCe, TânkxtuBvCe eH4RxoAdÝ Điềo9YSn nhịneH4RxoAd khôno9YSg đượkxtuBvCec rúo9YSt haeH4RxoAdi tkxtuBvCeay o9YSgiấu đằng so9YSau kxtuBvCelưng o9YSra, đẩyo9YS cậkxtuBvCeu rkxtuBvCea no9YSói: "Đauo9YS! Ano9YSh neH4RxoAdhẹ chúo9YSt, đểeH4RxoAd eeH4RxoAdm tựkxtuBvCe làm."

Tạ ĐắkxtuBvCec hỏio9YS vớikxtuBvCe kxtuBvCegiọng điệueH4RxoAd khôneH4RxoAdg thấeH4RxoAdy hứngo9YS theH4RxoAdú: "BọnkxtuBvCe cưkxtuBvCeớp đâu?"

Tân Ýo9YS Điền sợeH4RxoAd ceH4RxoAdậu tứckxtuBvCe giậneH4RxoAd, veH4RxoAdội o9YSvã ôkxtuBvCem eH4RxoAdcổ cậuo9YS đemeH4RxoAd hếeH4RxoAdt ko9YSỹ o9YSxảo eH4RxoAdhôn o9YScậu, đếo9YSn ko9YShi cậu kxtuBvCebắt đầuo9YS thởkxtuBvCe do9YSốc, o9YSnhân kxtuBvCecơ ho9YSội hôkxtuBvCe eH4RxoAdto: "LễeH4RxoAd to9YSình nheH4RxoAdân veH4RxoAdui vẻ!"

Tạ Đắc o9YScó vo9YSẻ veH4RxoAdô eH4RxoAdcùng bo9YSình tĩneH4RxoAdh, dáo9YSn meH4RxoAdắt vàoeH4RxoAd co9YSô bạno9YS eH4RxoAdgái teH4RxoAdinh quo9YSái dựao9YS skxtuBvCeát vàeH4RxoAdo mình mộtkxtuBvCe o9YSlúc lâueH4RxoAd, cuốieH4RxoAd cùngkxtuBvCe kxtuBvCethở dàikxtuBvCe bóeH4RxoAd tayeH4RxoAd, kxtuBvCe"Quên eH4RxoAdđi, khôeH4RxoAdng eH4RxoAdsao eH4RxoAdlà tốkxtuBvCet rồi."

Bộ dạng eH4RxoAdbình tkxtuBvCeĩnh ckxtuBvCeủa cậkxtuBvCeu teH4RxoAdrong meH4RxoAdắt TâkxtuBvCen ÝeH4RxoAd ĐiềeH4RxoAdn chảeH4RxoAd khákxtuBvCec dấukxtuBvCe hikxtuBvCeệu báo9YSo trướkxtuBvCec bão tốeH4RxoAd sắpkxtuBvCe đến,o9YS kxtuBvCenhanh eH4RxoAdnhảu nịnkxtuBvCeh kxtuBvCenọt: "Cho9YSẳng phảio9YS go9YSần đâykxtuBvCe tâeH4RxoAdm tkxtuBvCeình ano9YSh không kxtuBvCetốt o9YSsao, dỗo9YS aneH4RxoAdh lạikxtuBvCe khôno9YSg vueH4RxoAdi, eH4RxoAdđành phảeH4RxoAdi tkxtuBvCeự bio9YSên tựkxtuBvCe diễno9YS tạoo9YS cheH4RxoAdo anh cơo9YS hộikxtuBvCe làmeH4RxoAd ano9YSh hùngeH4RxoAd cứuo9YS meH4RxoAdỹ eH4RxoAdnhân eH4RxoAdthôi. EeH4RxoAdm đùaeH4RxoAd o9YSgiỡn ao9YSnh vậykxtuBvCe, aneH4RxoAdh không giậo9YSn chứ?"

"Em nói tkxtuBvCehử xem?kxtuBvCe" Cậuo9YS lạnheH4RxoAd leH4RxoAdùng leH4RxoAdiếc côkxtuBvCe o9YSmột cái.o9YS To9YSân eH4RxoAdÝ Điềno9YS kxtuBvCesợ khôngo9YS dáeH4RxoAdm héo9YS một câueH4RxoAd eH4RxoAdnào, o9YSnhư eH4RxoAdmột ckxtuBvCehú eH4RxoAdmèo nhỏkxtuBvCe đeH4RxoAdáng eH4RxoAdthương neH4RxoAdhìn kxtuBvCecậu, kxtuBvCehai tkxtuBvCeay đkxtuBvCeể trêo9YSn đầu eH4RxoAdnhư thkxtuBvCeỏ o9YStrắng, hátkxtuBvCe geH4RxoAdiọng thkxtuBvCeiếu nho9YSi: "kxtuBvCeXin bạeH4RxoAdn đừngo9YS o9YSăn tôikxtuBvCe đừngkxtuBvCe ăkxtuBvCen tôi, tkxtuBvCeôi eH4RxoAdsẽ háteH4RxoAd co9YSho beH4RxoAdạn mộteH4RxoAd bàikxtuBvCe háteH4RxoAd kxtuBvCethật heH4RxoAday -kxtuBvCe- "

Cậu phì cườo9YSi, vộieH4RxoAd o9YSxoay ngườieH4RxoAd kxtuBvCesang chỗkxtuBvCe kho9YSác. Chúo9YS ýkxtuBvCe teH4RxoAdới mộtkxtuBvCe quyeH4RxoAdển sáceH4RxoAdh trêneH4RxoAd sofa, ho9YSỏi: "CheH4RxoAdờ lâeH4RxoAdu o9YSkhông?" Ngườo9YSi nàeH4RxoAdo đóeH4RxoAd cókxtuBvCe eH4RxoAdtật geH4RxoAdiật mìneH4RxoAdh eH4RxoAdvội vãeH4RxoAd lắceH4RxoAd đầu, o9YS"Em khôneH4RxoAdg biếeH4RxoAdt kxtuBvCeanh cókxtuBvCe eH4RxoAdđến haeH4RxoAdy eH4RxoAdkhông, o9YScho nênkxtuBvCe đekxtuBvCem thkxtuBvCeeo sáco9YSh đểeH4RxoAd geH4RxoAdiết thời gian."

Cậu vỗ vỗeH4RxoAd đeH4RxoAdệm sofao9YS, "Eo9YSm o9YSnói ankxtuBvCeh co9YSó thểeH4RxoAd kho9YSông đếkxtuBvCen saoo9YS? NheH4RxoAdọc kxtuBvCelòng ho9YSai ngo9YSười nghĩ kxtuBvCera o9YScái trkxtuBvCeò bắteH4RxoAd cóc,eH4RxoAd co9YSó câukxtuBvCe khôeH4RxoAdng co9YSó mkxtuBvCeũi kkxtuBvCehoan kieH4RxoAdm cươngkxtuBvCe thkxtuBvCeì o9YSđừng hòngeH4RxoAd làm kxtuBvCenghề go9YSốm o9YSsứ, tho9YSật mấkxtuBvCet mặtkxtuBvCe eH4RxoAdxấu hổ!"

Tân ÝeH4RxoAd ĐkxtuBvCeiền bỗneH4RxoAdg nheH4RxoAdiên eH4RxoAdtỉnh ngộo9YS réo9YSo lêneH4RxoAd: "o9YSAnh đãeH4RxoAd sớo9YSm bio9YSết rồio9YS hả?"

"Có người eH4RxoAdbắt kxtuBvCecóc màkxtuBvCe lạikxtuBvCe kxtuBvCexài điệno9YS thoạio9YS eH4RxoAdcố địo9YSnh vkxtuBvCeà eH4RxoAddi độngo9YS eH4RxoAdsao? CũneH4RxoAdg kheH4RxoAdông cần veH4RxoAdệ tineH4RxoAdh to9YSheo dõkxtuBvCei, tùyo9YS tieH4RxoAdện điềkxtuBvCeu teH4RxoAdra mộto9YS kxtuBvCetí làeH4RxoAd reH4RxoAda ckxtuBvCeả thôi."kxtuBvCe TráeH4RxoAdch không đượkxtuBvCec cậueH4RxoAd nghkxtuBvCeĩ kxtuBvCesố đkxtuBvCeiện eH4RxoAdthoại bàneH4RxoAd nhìnkxtuBvCe o9YSquen mắt,eH4RxoAd eH4RxoAdnăm kxtuBvCecon eH4RxoAdsố kxtuBvCeđầu tiên củo9YSa sốo9YS điệneH4RxoAd theH4RxoAdoại trườeH4RxoAdng Thượno9YSg Đạio9YS đềeH4RxoAdu gikxtuBvCeống nheH4RxoAdau. kxtuBvCeKhi vệkxtuBvCe sĩo9YS kxtuBvCenói cậkxtuBvCeu biết co9YShủ o9YSsố điệno9YS tkxtuBvCehoại no9YSày lào9YS "HeH4RxoAdà ChânkxtuBvCe", mặto9YS ceH4RxoAdậu xeH4RxoAdanh lại,eH4RxoAd mớeH4RxoAdi hio9YSểu ro9YSa hai ngườikxtuBvCe họkxtuBvCe o9YSliên thủkxtuBvCe kxtuBvCeđùa o9YSmình. eH4RxoAdCậu quo9YSyết địnhkxtuBvCe biếto9YS thờkxtuBvCei bikxtuBvCeết tho9YSế đio9YS đến cùngeH4RxoAd, muốno9YS xeH4RxoAdem cáeH4RxoAdc eH4RxoAdcô rốteH4RxoAd cuộco9YS mkxtuBvCeuốn quậeH4RxoAdy cáikxtuBvCe quỷo9YS kxtuBvCegì. XeH4RxoAde neH4RxoAdgang qkxtuBvCeua quảng trườkxtuBvCeng trukxtuBvCeng tâm,kxtuBvCe trêneH4RxoAd đườngkxtuBvCe đo9YSều lkxtuBvCeà ngườio9YS bkxtuBvCeán kxtuBvCehoa hồno9YSg, o9YSlúc o9YSnày mớeH4RxoAdi tỉnh ngộ.

Tân o9YSÝ Điền đấo9YSm mkxtuBvCeạnh ckxtuBvCeậu mkxtuBvCeột cái,kxtuBvCe "kxtuBvCeAnh o9YSxấu qo9YSuá đio9YS, o9YShồi nãyeH4RxoAd cốo9YS o9YSý chơio9YS eH4RxoAdem!" KíceH4RxoAdh động lo9YSàm côeH4RxoAd kxtuBvCequên ho9YSai co9YShân eH4RxoAdbị tróieH4RxoAd eH4RxoAdmà đkxtuBvCeứng lêkxtuBvCen, kếtkxtuBvCe qo9YSuả suýtkxtuBvCe chúo9YSt nữeH4RxoAda ngã nhào.

"Anh chưa no9YSói gkxtuBvCeì hếeH4RxoAdt, o9YSlà tựeH4RxoAd eo9YSm nhảyo9YS vo9YSào ôeH4RxoAdm o9YSmà." Cậuo9YS lộo9YS ro9YSa eH4RxoAdmột nụeH4RxoAd cườikxtuBvCe xấeH4RxoAdu xa, ngo9YSồi o9YSxổm xuốngo9YS to9YSháo dkxtuBvCeây thừno9YSg qo9YSuanh ckxtuBvCehân cô,kxtuBvCe o9YStháo mộto9YS hồkxtuBvCei kxtuBvCevẫn chưkxtuBvCea xong, ckxtuBvCeó chúo9YSt o9YSkhông kio9YSên nho9YSẫn, "Khôo9YSng kxtuBvCecó việkxtuBvCec o9YSgì eo9YSm thắteH4RxoAd gúo9YSt nhkxtuBvCeiều eH4RxoAdvậy làm gì?"

Tân o9YSÝ Điền hừo9YS kxtuBvCemột tiếnkxtuBvCeg, "ĐểkxtuBvCe eH4RxoAddiễn cho9YSo to9YShật mà,o9YS kxtuBvCengười teH4RxoAda eH4RxoAdrất co9YShuyên ngheH4RxoAdiệp đó.eH4RxoAd Dây thừngkxtuBvCe qeH4RxoAduá dàieH4RxoAd, đànhkxtuBvCe phảo9YSi teH4RxoAdhắt kxtuBvCegút nhkxtuBvCeiều thôi.kxtuBvCe kxtuBvCeAnh cào9YSng tháeH4RxoAdo co9YShân o9YSem càng đkxtuBvCeau, eH4RxoAdở peH4RxoAdhòng bênkxtuBvCe bêno9YS eH4RxoAdkia ceH4RxoAdó dao9YSo đấy."

Cậu tứckxtuBvCe eH4RxoAdgiận nókxtuBvCei: "Đáno9YSg đời!"eH4RxoAd ĐứneH4RxoAdg do9YSậy eH4RxoAdđến phòngeH4RxoAd bếpkxtuBvCe tìmo9YS o9YSmột coeH4RxoAdn kxtuBvCedao cắtkxtuBvCe o9YStrái ckxtuBvCeây đo9YSể co9YSắt đứtkxtuBvCe dây.

Tân eH4RxoAdÝ Điền mởeH4RxoAd o9YStúi kxtuBvCedu lkxtuBvCeịch kxtuBvCecủa cậukxtuBvCe ro9YSa xekxtuBvCem, eH4RxoAdngạc nkxtuBvCehiên: "eH4RxoAdWow, o9YSđây leH4RxoAdà lầneH4RxoAd đầuo9YS tiên ekxtuBvCem thấo9YSy o9YStiền mặtkxtuBvCe nhiềukxtuBvCe tho9YSế neH4RxoAdày, rấkxtuBvCet kheH4RxoAdông ao9YSn toàkxtuBvCen, no9YShanh nhao9YSnh kiếm ceH4RxoAdhỗ go9YSiấu nkxtuBvCeó đi."

Tạ Đắc qo9YSuan sáteH4RxoAd căo9YSn nhàeH4RxoAd, kxtuBvCebên eH4RxoAdtrong treH4RxoAdống rỗno9YSg kxtuBvCekhông co9YSó đo9YSồ đạckxtuBvCe. Tườngo9YS trắo9YSng, sàn nhào9YS, đèno9YS treo9YSo, teH4RxoAdrên tườngo9YS tro9YSeo o9YSmột bứeH4RxoAdc trkxtuBvCeanh seH4RxoAdơn do9YSầu, đeH4RxoAdồ dùno9YSg chỉeH4RxoAd có sofkxtuBvCea, eH4RxoAdbàn ăn,kxtuBvCe vo9YSài o9YScái o9YSghế, giốngo9YS nhưo9YS chuẩeH4RxoAdn bkxtuBvCeị ceH4RxoAdho thuêo9YS, khkxtuBvCeông nhkxtuBvCeịn được kxtuBvCehỏi: "No9YShà co9YSủa ai?"

"Nhà của kxtuBvCemột họceH4RxoAd sinhkxtuBvCe, ckxtuBvCeả kxtuBvCenhà dkxtuBvCei dâneH4RxoAd skxtuBvCeang Canado9YSa, thỉnheH4RxoAd thoảnkxtuBvCeg mớikxtuBvCe vo9YSề. o9YSEm phiên dịckxtuBvCeh luậo9YSn văeH4RxoAdn ceH4RxoAdho co9YSon béeH4RxoAd, coeH4RxoAdn beH4RxoAdé chkxtuBvCeo eo9YSm mượneH4RxoAd neH4RxoAdhà vào9YSi ngào9YSy. Eo9YSm nóieH4RxoAd cần eH4RxoAdmượn eH4RxoAdnhà đểeH4RxoAd eH4RxoAdquay o9YSphim ngắn,o9YS eH4RxoAdhì hì."

Cậu trkxtuBvCeêu chkxtuBvCeọc nói:eH4RxoAd "QukxtuBvCeay kxtuBvCephim eH4RxoAdem o9YSbị tro9YSói hả?"

"Anh được leH4RxoAdắm, đeH4RxoAdừng kxtuBvCecó màkxtuBvCe đượkxtuBvCec lợieH4RxoAd kxtuBvCemà còno9YS kxtuBvCera vẻo9YS thôneH4RxoAdg o9YSminh! EkxtuBvCem to9YSốn rấto9YS nhiềukxtuBvCe tâm tkxtuBvCeư, cũeH4RxoAdng eH4RxoAdmuốn tặneH4RxoAdg aneH4RxoAdh mộto9YS móo9YSn quo9YSà eH4RxoAdđặc biệo9YSt nhâneH4RxoAd leH4RxoAdễ tìno9YSh nheH4RxoAdân. RốkxtuBvCet cuộc ano9YSh kxtuBvCecó eH4RxoAdngạc nhiêo9YSn eH4RxoAdvui mo9YSừng kho9YSông vậy?kxtuBvCe" Tâo9YSn ÝkxtuBvCe ĐieH4RxoAdền vừao9YS eH4RxoAdnói vừeH4RxoAda nkxtuBvCehặt dây thừng,o9YS băngkxtuBvCe kxtuBvCedán ro9YSơi trêeH4RxoAdn đấkxtuBvCet vo9YSà kxtuBvCecuốn eH4RxoAdsách ởeH4RxoAd sofkxtuBvCea o9YSnhét eH4RxoAdvào teH4RxoAdúi sách,eH4RxoAd kéo khóo9YSa keH4RxoAdéo nói:eH4RxoAd "ĐượkxtuBvCec rồkxtuBvCei, mặco9YS kkxtuBvCeệ aneH4RxoAdh vo9YSui kxtuBvCeít ho9YSay lo9YSà veH4RxoAdui no9YShiều, tkxtuBvCehời gian kho9YSông còno9YS sớo9YSm nữkxtuBvCea, o9YSchúng o9YSta nêno9YS eH4RxoAdđi teH4RxoAdhôi. AkxtuBvCenh đậukxtuBvCe eH4RxoAdxe o9YSở đâu?"

"Sao phải eH4RxoAdđi? KhôkxtuBvCeng phkxtuBvCeải eH4RxoAdem mượneH4RxoAd kxtuBvCenhà mấykxtuBvCe o9YSngày saoo9YS? KhônkxtuBvCeg ởo9YS lạikxtuBvCe eH4RxoAdmột đêkxtuBvCem quảeH4RxoAd thực cóo9YS lỗieH4RxoAd eH4RxoAdvới skxtuBvCeự haeH4RxoAdo tốno9YS tâeH4RxoAdm tưo9YS củo9YSa ekxtuBvCem." cậuo9YS eH4RxoAdthủng kxtuBvCethẳng eH4RxoAdđến so9YSofa ngồi xuống.

"Anh kxtuBvCetưởng đâyo9YS làkxtuBvCe khkxtuBvCeách skxtuBvCeạn sakxtuBvCeo? ThứkxtuBvCe nhấto9YS khôngeH4RxoAd ceH4RxoAdó thứeH4RxoAdc ăo9YSn, thứeH4RxoAd o9YShai khôngeH4RxoAd cókxtuBvCe chăno9YS, làmeH4RxoAd saeH4RxoAdo màkxtuBvCe ởkxtuBvCe lạkxtuBvCei được?"

"Ăn thì ckxtuBvCeó thểeH4RxoAd meH4RxoAdua ởkxtuBvCe gầnkxtuBvCe eH4RxoAdđây, còkxtuBvCen chăeH4RxoAdn, ráeH4RxoAdng tìkxtuBvCem ceH4RxoAdhắc chắno9YS cóeH4RxoAd kxtuBvCethôi, nếueH4RxoAd không họeH4RxoAd vềeH4RxoAd đâyeH4RxoAd đắpeH4RxoAd bằngo9YS cáio9YS geH4RxoAdì?" Cậuo9YS đieH4RxoAd theH4RxoAdẳng vàeH4RxoAdo phòngeH4RxoAd ngo9YSủ, mởeH4RxoAd o9YStủ o9YSâm tường, o9YSbên to9YSrong đầkxtuBvCey đủkxtuBvCe thảmeH4RxoAd lông,kxtuBvCe chăno9YS, o9YSgối đeH4RxoAdầu, o9YSchiếu vàkxtuBvCe nheH4RxoAdững thứkxtuBvCe linh o9YStinh khác.

Tân kxtuBvCeÝ Điền vẫnkxtuBvCe o9YSlắc đeH4RxoAdầu, o9YS"Em khôo9YSng meH4RxoAduốn o9YSở đâkxtuBvCey, khôneH4RxoAdg co9YSó điềeH4RxoAdu hòa,o9YS o9YSbuổi kxtuBvCetối sẽkxtuBvCe lạnh. eH4RxoAdEm ceH4RxoAdó đeH4RxoAdặt chỗkxtuBvCe ởeH4RxoAd eH4RxoAdnhà kxtuBvCehàng TâyeH4RxoAd, tkxtuBvCeám kxtuBvCegiờ eH4RxoAdtối, nếuo9YS kho9YSông đieH4RxoAd eH4RxoAdthì khôngeH4RxoAd kịp đâu."

Tạ ĐắckxtuBvCe liếckxtuBvCe côo9YS meH4RxoAdột cáeH4RxoAdi, eH4RxoAdnhàn nhão9YS kxtuBvCenói: kxtuBvCe"Yên tâkxtuBvCem, cókxtuBvCe kxtuBvCeanh o9YSở đây,kxtuBvCe o9YSsẽ khôno9YSg o9YSđể ekxtuBvCem đônkxtuBvCeg lạkxtuBvCenh đâu."

Cuối cùng họeH4RxoAd đếneH4RxoAd co9YSửa hàngkxtuBvCe kxtuBvCetiện lợo9YSi gầeH4RxoAdn eH4RxoAdđó mo9YSua mộteH4RxoAd íteH4RxoAd vậo9YSt deH4RxoAdụng hàngo9YS ngàykxtuBvCe, cộng eH4RxoAdthêm mìo9YS kxtuBvCeăn liềnkxtuBvCe, lạo9YSp xưo9YSởng vào9YS trứo9YSng ko9YSho, ăneH4RxoAd qeH4RxoAdua lokxtuBvCea mkxtuBvCeột bữa.kxtuBvCe eH4RxoAdTân kxtuBvCeÝ Điền kxtuBvCevừa kxtuBvCethu do9YSọn ceH4RxoAdhén đũaeH4RxoAd vừkxtuBvCea lắkxtuBvCec o9YSđầu: o9YS"Bữa tio9YSệc lớkxtuBvCen ngàyo9YS lễeH4RxoAd tìno9YSh kxtuBvCenhân kxtuBvCecủa em kxtuBvCecứ neH4RxoAdhư o9YSvậy o9YSbiến theH4RxoAdành o9YSmì ănkxtuBvCe liền."

Tạ Đắco9YS kxtuBvCetừ pheH4RxoAdía skxtuBvCeau kxtuBvCeôm lấyo9YS eo9YSo kxtuBvCecô, kxtuBvCethì teH4RxoAdhầm vàoeH4RxoAd o9YStai eH4RxoAdcô: "BữkxtuBvCea tkxtuBvCeiệc lớkxtuBvCen eH4RxoAdngày eH4RxoAdlễ eH4RxoAdtình nhânkxtuBvCe củao9YS eH4RxoAdanh, bâkxtuBvCey giờo9YS chío9YSnh eH4RxoAdthức bắkxtuBvCet đeH4RxoAdầu -o9YS- "

Tân Ýo9YS kxtuBvCeĐiền quakxtuBvCey đầukxtuBvCe lại,o9YS nhưeH4RxoAd ceH4RxoAdười neH4RxoAdhư kxtuBvCekhông nhìo9YSn cậueH4RxoAd mộto9YS cáikxtuBvCe, kxtuBvCenhướn màyo9YS nói:eH4RxoAd "AkxtuBvCenh nghĩeH4RxoAd o9YShay quáo9YS đi,eH4RxoAd eo9YSm o9YSmới khkxtuBvCeông cầnkxtuBvCe -o9YS- "

Cậu cúeH4RxoAdi đầueH4RxoAd hôno9YS ceH4RxoAdổ ceH4RxoAdô, "kxtuBvCeKhông phkxtuBvCeải eeH4RxoAdm eH4RxoAdbị tro9YSói kxtuBvCesao? LàmkxtuBvCe kxtuBvCegì ckxtuBvCeó quykxtuBvCeền nóikxtuBvCe "Không"?"

Tân ÝeH4RxoAd Đio9YSền o9YShừ meH4RxoAdột teH4RxoAdiếng, khôeH4RxoAdng phụceH4RxoAd po9YShản bác:o9YS "Ao9YSnh eH4RxoAdcũng kkxtuBvCehông phảieH4RxoAd bkxtuBvCeọn cướp!"

"Anh khônkxtuBvCeg no9YSgại leH4RxoAdàm đạeH4RxoAdo tặo9YSc o9YShái ho9YSoa mkxtuBvCeột phen."

"Đáng teH4RxoAdiếc kxtuBvCeem khôo9YSng eH4RxoAdphải kxtuBvCelà co9YSon tio9YSn eH4RxoAdbị bắtkxtuBvCe cóeH4RxoAdc." Côo9YS eH4RxoAdnói xokxtuBvCeng o9YScười eH4RxoAdchạy đi.

Có thể kxtuBvCelà kxtuBvCedo cheH4RxoAduyện "BắteH4RxoAd o9YScóc" kíco9YSh thích,eH4RxoAd buổo9YSi eH4RxoAdtối eH4RxoAdTạ ĐắckxtuBvCe co9YSực ko9YSỳ eH4RxoAdphấn khởi,kxtuBvCe suy nghĩo9YS nhikxtuBvCeều cácho9YS giào9YSy o9YSvò cô.o9YS KhởieH4RxoAd đầukxtuBvCe Tâo9YSn Ýo9YS Đo9YSiền cóeH4RxoAd trắckxtuBvCe tro9YSở, nhưkxtuBvCeng là eH4RxoAdvì eH4RxoAdlấy lòkxtuBvCeng ckxtuBvCeậu, nỗeH4RxoAd eH4RxoAdlực phốo9YSi hkxtuBvCeợp o9YScậu muốnkxtuBvCe lào9YSm gìkxtuBvCe teH4RxoAdhì lào9YSm, dkxtuBvCeần dầnkxtuBvCe quen được.kxtuBvCe CậukxtuBvCe kxtuBvCecàng ho9YSăng háieH4RxoAd, khôkxtuBvCeng co9YShỉ mueH4RxoAdốn ckxtuBvCeô thựkxtuBvCec kxtuBvCehiện cáeH4RxoAdc độngo9YS to9YSác khó eH4RxoAdnói, beH4RxoAdản tho9YSân càneH4RxoAdg kxtuBvCekhông geH4RxoAdì kiêo9YSng kỵ,o9YS nóikxtuBvCe seH4RxoAdở trưkxtuBvCeờng hạeH4RxoAd lkxtuBvCeưu kxtuBvCegì eH4RxoAdđó. Tân kxtuBvCeÝ ĐiềnkxtuBvCe vừaeH4RxoAd teH4RxoAdhẹn vừakxtuBvCe giậkxtuBvCen, xoakxtuBvCey ngo9YSười kxtuBvCexuống giườngeH4RxoAd mueH4RxoAdốn tìkxtuBvCem bôngo9YS go9YSòn bịt lỗeH4RxoAd tkxtuBvCeai. CueH4RxoAdối ckxtuBvCeùng haeH4RxoAdi ngườeH4RxoAdi mệtkxtuBvCe cựceH4RxoAd đkxtuBvCeô, eH4RxoAdôm nkxtuBvCehau đánho9YS mộeH4RxoAdt giấceH4RxoAd ngkxtuBvCeon lành.

Thân thể đeH4RxoAdã tro9YSút hếkxtuBvCet no9YSiềm kxtuBvCesay o9YSmê thỏao9YS thích,eH4RxoAd tkxtuBvCeâm lýo9YS cũnkxtuBvCeg tựeH4RxoAd nhiêneH4RxoAd o9YSmà khoao9YSn khoái kxtuBvCehơn, TeH4RxoAdạ o9YSĐắc saeH4RxoAdu mộto9YS gikxtuBvCeấc tỉnhkxtuBvCe o9YSdậy, cảmeH4RxoAd giáco9YS seH4RxoAdảng khoáikxtuBvCe o9YSvô cùngeH4RxoAd, tinh thầno9YS so9YSung o9YSmãn, đãkxtuBvCe lâkxtuBvCeu chưeH4RxoAda kxtuBvCecảm tho9YSấy heH4RxoAdăng hákxtuBvCei eH4RxoAddâng tràeH4RxoAdo neH4RxoAdhư thếeH4RxoAd này.

Tân eH4RxoAdÝ Điền kxtuBvCeuể eH4RxoAdoải kxtuBvCetỉnh o9YSdậy, cậo9YSu đãkxtuBvCe kxtuBvCequần eH4RxoAdáo eH4RxoAdchỉnh o9YStề, rửkxtuBvCea mkxtuBvCeặt xeH4RxoAdong xuôikxtuBvCe, kxtuBvCeđứng trước gươkxtuBvCeng tho9YSắt ceH4RxoAdà vạt.eH4RxoAd eH4RxoAdBởi kxtuBvCevì khkxtuBvCeông eH4RxoAdcó rèmkxtuBvCe cửao9YS eH4RxoAdsổ, ánheH4RxoAd nắeH4RxoAdng thẳngkxtuBvCe tắkxtuBvCep chiếu vkxtuBvCeào peH4RxoAdhòng. Côo9YS o9YSche mắkxtuBvCet, eH4RxoAdngáp mộeH4RxoAdt cáio9YS o9YSnói: kxtuBvCe"Anh phảikxtuBvCe đo9YSi lo9YSàm hả?"

"Mẹ eH4RxoAdanh o9YSđã khỏeH4RxoAde hơo9YSn eH4RxoAdnhiều rồikxtuBvCe, kxtuBvCeem mukxtuBvCeốn thăo9YSm bàeH4RxoAd khôngo9YS?" Cậo9YSu khônkxtuBvCeg quakxtuBvCey đầu,kxtuBvCe o9YShỏi mộtkxtuBvCe cáckxtuBvCeh theH4RxoAdờ ơ.

Có eH4RxoAdthể do9YSo mớkxtuBvCei tỉnhkxtuBvCe lạeH4RxoAdi, kxtuBvCeTân o9YSÝ ĐiềneH4RxoAd cảo9YSm giákxtuBvCec troneH4RxoAdg đầukxtuBvCe trốeH4RxoAdng kxtuBvCerỗng, hồieH4RxoAd lâo9YSu mớieH4RxoAd trởeH4RxoAd lạeH4RxoAdi bìno9YSh eH4RxoAdthường, kxtuBvCe"Sau nkxtuBvCeày đi,o9YS đượceH4RxoAd không?"

Cậu o9YSđi o9YSqua, đứngo9YS o9YSbên giườngo9YS từeH4RxoAd trêeH4RxoAdn nhìneH4RxoAd eH4RxoAdxuống cô,o9YS cưo9YSời neH4RxoAdói: o9YS"Sớm muo9YSộn cũkxtuBvCeng pho9YSải eH4RxoAdđi, eo9YSm so9YSợ cáikxtuBvCe gì."

Cô không muốeH4RxoAdn nókxtuBvCei eH4RxoAd"Em khôkxtuBvCeng muốneH4RxoAd đếnkxtuBvCe nkxtuBvCehà aneH4RxoAdh" o9YSmột ceH4RxoAdách to9YSrực tieH4RxoAdếp no9YSên to9YShay đổi cáckxtuBvCeh kháckxtuBvCe dịueH4RxoAd dào9YSng hơn,kxtuBvCe "Ano9YSh khôno9YSg cảmkxtuBvCe eH4RxoAdthấy hơkxtuBvCei no9YSóng vộieH4RxoAd saokxtuBvCe? ChúngkxtuBvCe ta kxtuBvCemới o9YSquen nhkxtuBvCeau mấyeH4RxoAd tháeH4RxoAdng eH4RxoAdmà thôikxtuBvCe-- "

"Nhưng meH4RxoAdà chúngkxtuBvCe tkxtuBvCea biếkxtuBvCet o9YSnhau o9YSbảy năo9YSm rồi."

"Em --" eH4RxoAdTân kxtuBvCeÝ ĐiềneH4RxoAd nhìneH4RxoAd cậo9YSu muốnkxtuBvCe o9YSnói lạio9YS kxtuBvCethôi. NhkxtuBvCeững ho9YSình o9YSảnh kxtuBvCelộn xộnkxtuBvCe heH4RxoAdiện lên kxtuBvCetrong đầueH4RxoAd ceH4RxoAdô, côkxtuBvCe khôngkxtuBvCe biếto9YS nkxtuBvCeên lào9YSm o9YSthế eH4RxoAdnào chkxtuBvCeo phkxtuBvCeải. eH4RxoAdCô kho9YSông ngeH4RxoAdờ quan ho9YSệ hakxtuBvCei kxtuBvCengười sẽo9YS tiếeH4RxoAdn eH4RxoAdtriển neH4RxoAdhanh nhkxtuBvCeư vậo9YSy, nhaneH4RxoAdh đếo9YSn khiếo9YSn côo9YS tkxtuBvCerở tay khôno9YSg kịp.

Tạ Đắc ngồikxtuBvCe xuốno9YSg o9YSđầu go9YSiường, thấeH4RxoAdp giọeH4RxoAdng o9YSnói: "Yêno9YS tâm,kxtuBvCe mẹo9YS akxtuBvCenh chỉkxtuBvCe eH4RxoAdnhớ eH4RxoAdnhững người vào9YS so9YSự việco9YS trướco9YS lúo9YSc akxtuBvCenh hkxtuBvCeai mấteH4RxoAd, tríeH4RxoAd nho9YSớ saeH4RxoAdu nàeH4RxoAdy trokxtuBvCeng tìnho9YS trạng hỗno9YS lo9YSoạn, mẹeH4RxoAd akxtuBvCenh chkxtuBvCeắc o9YSlà o9YSkhông nhớeH4RxoAd reH4RxoAda o9YSem đâu."

Tân eH4RxoAdÝ ĐiềkxtuBvCen khôngkxtuBvCe nóeH4RxoAdi geH4RxoAdì, qkxtuBvCeuay đầeH4RxoAdu o9YSnhìn eH4RxoAdngoài eH4RxoAdcửa sổ.

"Ba anh mấtkxtuBvCe ro9YSồi, kxtuBvCeanh mo9YSới nhậneH4RxoAd rkxtuBvCea trênkxtuBvCe đo9YSời kxtuBvCenày cheH4RxoAdỉ còo9YSn mẹo9YS o9YSanh làeH4RxoAd ngkxtuBvCeười thâkxtuBvCen duy nho9YSất. eH4RxoAdTình teH4RxoAdrạng skxtuBvCeức khỏeo9YS o9YSvà eH4RxoAdtinh thầkxtuBvCen bkxtuBvCeà ấykxtuBvCe lúceH4RxoAd tốtkxtuBvCe o9YSlúc khôeH4RxoAdng, ankxtuBvCeh rất lkxtuBvCeo lo9YSắng, nêeH4RxoAdn kxtuBvCetừ kho9YSách eH4RxoAdsạn dọnkxtuBvCe kxtuBvCevề eH4RxoAdnhà, mo9YSuốn lúo9YSc eH4RxoAdbà kxtuBvCeấy ceH4RxoAdòn sốngkxtuBvCe chămeH4RxoAd sóc bkxtuBvCeà kxtuBvCenhiều hơkxtuBvCen. Co9YShúng kxtuBvCeta kếto9YS o9YShôn sớmeH4RxoAd mkxtuBvCeột co9YShút, eH4RxoAdtrong nkxtuBvCehà cóeH4RxoAd trẻeH4RxoAd coeH4RxoAdn, bà ấykxtuBvCe sẽo9YS kkxtuBvCehông eH4RxoAdcô qkxtuBvCeuạnh thếo9YS o9YSnày, đâo9YSy o9YSlà thứeH4RxoAd nhấkxtuBvCet; thứo9YS heH4RxoAdai, trkxtuBvCeước kxtuBvCeđây anh chưo9YSa teH4RxoAdừng nghĩeH4RxoAd đếnkxtuBvCe chuyệno9YS keH4RxoAdết hôkxtuBvCen, nếkxtuBvCeu eH4RxoAdnhư nhấtkxtuBvCe eH4RxoAdđịnh po9YShải ceH4RxoAdưới, đốieH4RxoAd tượng chỉeH4RxoAd ceH4RxoAdó tho9YSể làeH4RxoAd eeH4RxoAdm." CậkxtuBvCeu o9YStheo thóio9YS eH4RxoAdquen đemkxtuBvCe nhữngeH4RxoAd tkxtuBvCeâm o9YStình, kxtuBvCesuy nghĩ, teH4RxoAdhái độo9YS ẩeH4RxoAdn gio9YSấu ởkxtuBvCe o9YSnơi meH4RxoAdà o9YSngười kkxtuBvCehác kheH4RxoAdông thkxtuBvCeấy được,eH4RxoAd cânkxtuBvCe nho9YSắc rấteH4RxoAd lâu ckxtuBvCeuối kxtuBvCecùng eH4RxoAdmới quyếeH4RxoAdt địkxtuBvCenh thổeH4RxoAd lộkxtuBvCe o9YSý kiếneH4RxoAd chânkxtuBvCe thậtkxtuBvCe nheH4RxoAdất từkxtuBvCe đáykxtuBvCe leH4RxoAdòng, nó khiếeH4RxoAdn cậuo9YS co9YSó ckxtuBvCeảm geH4RxoAdiác kxtuBvCegiống o9YSnhư tkxtuBvCerần nhưkxtuBvCe nhộngo9YS đứo9YSng o9YStrên đườneH4RxoAdg, giống kxtuBvCenhư mấtkxtuBvCe đeH4RxoAdi năneH4RxoAdg kxtuBvCelực teH4RxoAdự o9YSvệ, bởikxtuBvCe vậykxtuBvCe o9YSkhi no9YSói kxtuBvCera ceH4RxoAdó eH4RxoAdchút meH4RxoAdất teH4RxoAdự nhiên.

Cách nói trưkxtuBvCeng cầukxtuBvCe eH4RxoAdý kiếeH4RxoAdn nhưo9YSng o9YSthực rkxtuBvCea eH4RxoAdlại ckxtuBvCeương queH4RxoAdyết eH4RxoAdlàm TâneH4RxoAd Ýo9YS ĐkxtuBvCeiền kheH4RxoAdông nói nêo9YSn lờieH4RxoAd. kxtuBvCeCô đứngo9YS lêeH4RxoAdn mặco9YS qeH4RxoAduần áokxtuBvCe, trướco9YS kxtuBvCekhi cậeH4RxoAdu mởkxtuBvCe cửaeH4RxoAd kxtuBvCera ngoàeH4RxoAdi nóeH4RxoAdi một câkxtuBvCeu: "Kếto9YS ho9YSôn lo9YSà eH4RxoAdđại sự,kxtuBvCe khôngkxtuBvCe phảo9YSi o9YShai eH4RxoAdngười co9YShúng tkxtuBvCea no9YSói kxtuBvCelà ckxtuBvCeó thể được."

Tạ Đắco9YS dừeH4RxoAdng bướco9YS, đkxtuBvCeôi màeH4RxoAdy chkxtuBvCeau lạieH4RxoAd mộkxtuBvCet co9YShỗ, kxtuBvCenhư đkxtuBvCeăm kxtuBvCechiêu neH4RxoAdhìn eH4RxoAdcô mộeH4RxoAdt cái.

Hai người thkxtuBvCeu dkxtuBvCeọn xoo9YSng xuôo9YSi rồieH4RxoAd reH4RxoAdời khỏo9YSi, TạkxtuBvCe kxtuBvCeĐắc đưakxtuBvCe ckxtuBvCeô eH4RxoAdvề TheH4RxoAdẩm giaeH4RxoAd. eH4RxoAdTrên xe o9YSTân ÝeH4RxoAd ĐiềnkxtuBvCe neH4RxoAdhận kxtuBvCeđược kxtuBvCeđiện thoạeH4RxoAdi o9YScủa mẹ,kxtuBvCe "TheH4RxoAdi eH4RxoAdLinh vớieH4RxoAd QuânkxtuBvCe Hòao9YS lạkxtuBvCei đang ceH4RxoAdãi o9YSnhau, làmo9YS kxtuBvCephiền tớkxtuBvCei QueH4RxoAdân AkxtuBvCen, eH4RxoAdnó ômo9YS Kỳo9YS KkxtuBvCeỳ kxtuBvCeđòi đkxtuBvCei, eH4RxoAdbị eH4RxoAdmẹ ngkxtuBvCeăn ceH4RxoAdản. Lão TkxtuBvCehẩm tứeH4RxoAdc gikxtuBvCeận đếno9YS nỗikxtuBvCe o9YSbệnh tio9YSm suýeH4RxoAdt chúo9YSt pho9YSát tác.kxtuBvCe CònkxtuBvCe co9YSon, ởkxtuBvCe bo9YSên ngoài qeH4RxoAdua đkxtuBvCeêm cũngo9YS keH4RxoAdhông nóo9YSi mộo9YSt tiếngkxtuBvCe, khônkxtuBvCeg biếteH4RxoAd gkxtuBvCeọi đkxtuBvCeiện vkxtuBvCeề so9YSao?" o9YSCô vội trảeH4RxoAd lời:eH4RxoAd "CokxtuBvCen vềo9YS nhào9YS leH4RxoAdiền màeH4RxoAd. eH4RxoAdMới quo9YSa năeH4RxoAdm mo9YSới, haeH4RxoAdi kxtuBvCevợ chồneH4RxoAdg nóo9YS co9YSãi nhau kxtuBvCegì nữa?"

Nguyên kxtuBvCenhân o9YSsự việckxtuBvCe lkxtuBvCeà nkxtuBvCehư thếeH4RxoAd nàeH4RxoAdy: ThkxtuBvCeẩm o9YSQuân o9YSHòa kxtuBvCevà đámo9YS bạo9YSn chơo9YSi mạto9YS chược,o9YS một ngàykxtuBvCe mộo9YSt đkxtuBvCeêm khôngo9YS eH4RxoAdvề neH4RxoAdhà, o9YSthua khônkxtuBvCeg ío9YSt o9YStiền. BàkxtuBvCe vợeH4RxoAd LiêueH4RxoAd eH4RxoAdThi LkxtuBvCeinh tìm eH4RxoAdra cậuo9YS, go9YSọi cậukxtuBvCe vo9YSề nhào9YS cậo9YSu khôkxtuBvCeng kxtuBvCechịu, kxtuBvCethế làkxtuBvCe o9YSlật bào9YSn mo9YSạt chượo9YSc trước o9YSmặt eH4RxoAdmọi người.eH4RxoAd HeH4RxoAdai ngườo9YSi cãkxtuBvCei nhkxtuBvCeau đkxtuBvCeến tậkxtuBvCen eH4RxoAdnhà, kxtuBvCeanh mộkxtuBvCet lờikxtuBvCe kxtuBvCetôi một câu,o9YS ao9YSi cũo9YSng khôkxtuBvCeng co9YShịu nóio9YS íteH4RxoAd kxtuBvCevài câukxtuBvCe. LkxtuBvCeiêu TeH4RxoAdhi Lio9YSnh khôkxtuBvCeng cẩneH4RxoAd tkxtuBvCehận làm bkxtuBvCeể chakxtuBvCei eH4RxoAdnước hoeH4RxoAda ChankxtuBvCeel củaeH4RxoAd ThẩmeH4RxoAd kxtuBvCeQuân Ano9YS, TkxtuBvCehẩm Quâno9YS AeH4RxoAdn vkxtuBvCein cơeH4RxoAd hộkxtuBvCei này nóo9YSi eH4RxoAdcô vàikxtuBvCe câu.o9YS LiêueH4RxoAd TheH4RxoAdi o9YSLinh bấtkxtuBvCe mãneH4RxoAd kxtuBvCebà chịkxtuBvCe kxtuBvCethiên vịeH4RxoAd eH4RxoAdem traio9YS, neH4RxoAdói móc côo9YS ởo9YS nhàeH4RxoAd mo9YSẹ đeH4RxoAdẻ ăeH4RxoAdn kkxtuBvCehông ngồikxtuBvCe rồi,o9YS leH4RxoAdôi chuyệnkxtuBvCe côeH4RxoAd lkxtuBvCey hôno9YS eH4RxoAdra o9YSnói. kxtuBvCeThẩm Quân AkxtuBvCen tứckxtuBvCe giậno9YS khkxtuBvCeóc lo9YSớn, to9YShu dọneH4RxoAd hànhkxtuBvCe o9YSlý đòkxtuBvCei kxtuBvCedẫn ckxtuBvCeon eH4RxoAdgái đikxtuBvCe. ThẩeH4RxoAdm kxtuBvCeGia Sơn quáo9YSt gieH4RxoAdận, mọio9YS ngườikxtuBvCe sợeH4RxoAd eH4RxoAdkhông o9YSdám lêkxtuBvCen tiếnkxtuBvCeg. To9YShẩm Quo9YSân HòaeH4RxoAd teH4RxoAdhấy bấto9YS thường, o9YSchuồn o9YSđi, LiêeH4RxoAdu TeH4RxoAdhi kxtuBvCeLinh liềo9YSn theeH4RxoAdo đuo9YSôi. Do9YSo kxtuBvCeđó kxtuBvCekhi TâneH4RxoAd o9YSÝ kxtuBvCeĐiền trở o9YSvề kxtuBvCeThẩm gikxtuBvCea, kxtuBvCechiến trườneH4RxoAdg Thẩmo9YS geH4RxoAdia tràeH4RxoAdn o9YSngập eH4RxoAdkhói thuốckxtuBvCe súnkxtuBvCeg tuyeH4RxoAdên bốeH4RxoAd tạm do9YSừng, ThẩmeH4RxoAd Go9YSia SơkxtuBvCen eH4RxoAdbế co9YSháu kxtuBvCengoại KỳeH4RxoAd KỳkxtuBvCe o9YSđi kxtuBvCera no9YSgoài uốkxtuBvCeng o9YStrà, Thẩo9YSm Quân Ao9YSn trkxtuBvCeốn o9YSở to9YSrong phòngeH4RxoAd xkxtuBvCeem TV.

Mẹ Tân đeH4RxoAdứng ởo9YS kxtuBvCecửa nhìnkxtuBvCe xuno9YSg qukxtuBvCeanh, thấyo9YS o9YSmột chiếceH4RxoAd xkxtuBvCee mộkxtuBvCet đeeH4RxoAdn ởo9YS pho9YSía o9YSxa eH4RxoAdmở cửa. TeH4RxoAdân eH4RxoAdÝ ĐiềkxtuBvCen xuốngkxtuBvCe xekxtuBvCe, ho9YSơi eH4RxoAdbất ngờo9YS eH4RxoAdlà eH4RxoAdTạ Đắco9YS ceH4RxoAdũng tho9YSeo xukxtuBvCeống xeeH4RxoAd. CậukxtuBvCe đio9YS về pheH4RxoAdí eH4RxoAdmẹ Tân,o9YS gọikxtuBvCe mộto9YS tiếngeH4RxoAd "Do9YSì", nóieH4RxoAd vàeH4RxoAdi co9YSâu mừngkxtuBvCe năkxtuBvCem tkxtuBvCeốt đẹpo9YS ceH4RxoAdát tường. MẹkxtuBvCe o9YSTân tỉo9YS mỉkxtuBvCe eH4RxoAdquan sátkxtuBvCe eH4RxoAdcậu, ánho9YS eH4RxoAdmắt ceH4RxoAdó vkxtuBvCeẻ lưỡno9YSg lựo9YS, ckxtuBvCeuối cùngeH4RxoAd không hỏio9YS gìo9YS, chỉkxtuBvCe vẫyeH4RxoAd tkxtuBvCeay: "eH4RxoAdBên neH4RxoAdgoài lạnhkxtuBvCe lắo9YSm, đừngo9YS đkxtuBvCeứng đâyo9YS eH4RxoAdnữa, vàkxtuBvCeo trong đi."

Tạ Đắc ceH4RxoAdó chúteH4RxoAd teH4RxoAdhận trọkxtuBvCeng ngồieH4RxoAd ởkxtuBvCe phòo9YSng kháo9YSch TkxtuBvCehẩm giaeH4RxoAd, eH4RxoAdmẹ ceH4RxoAdủa TâeH4RxoAdn o9YSÝ dườngo9YS eH4RxoAdnhư hơi ấo9YSn tượngo9YS đeH4RxoAdối vớikxtuBvCe cậu,eH4RxoAd ceH4RxoAdậu ko9YShông eH4RxoAdbiết kxtuBvCeđây kxtuBvCelà chuyeH4RxoAdện tốkxtuBvCet hao9YSy o9YSchuyện xấu. CậukxtuBvCe ukxtuBvCeống trà,kxtuBvCe ngồikxtuBvCe khoảneH4RxoAdg meH4RxoAdười phúteH4RxoAd thìkxtuBvCe đi.

Tân kxtuBvCeÝ Điền dọeH4RxoAdn o9YSdẹp đồeH4RxoAd đkxtuBvCeạc tronkxtuBvCeg phòng.o9YS MẹeH4RxoAd kxtuBvCeTân gõo9YS ceH4RxoAdửa, o9YSnói: "TroneH4RxoAdg no9YShà cókxtuBvCe lạpkxtuBvCe xưởng eH4RxoAdvà cákxtuBvCe eH4RxoAdkhô, cokxtuBvCen muốo9YSn meH4RxoAdang mộtkxtuBvCe o9YSít đếo9YSn Bắco9YS KkxtuBvCeinh khôngkxtuBvCe?" CkxtuBvCeô eH4RxoAdnói co9YSũng được, tìmeH4RxoAd eH4RxoAdmột cáikxtuBvCe túio9YS sạeH4RxoAdch đưao9YS o9YSmẹ. kxtuBvCeMẹ TâeH4RxoAdn veH4RxoAdừa eH4RxoAdvào phòno9YSg vừakxtuBvCe từo9YS tốnkxtuBvCe nóieH4RxoAd: "Cậu thano9YSh o9YSniên vừakxtuBvCe đưaeH4RxoAd ceH4RxoAdon vo9YSề eH4RxoAdnhà o9YSđó, kxtuBvCecon vkxtuBvCeà nókxtuBvCe o9YSđang yo9YSêu nhkxtuBvCeau sao?"

Cô nkxtuBvCehẹ nhànkxtuBvCeg gậto9YS đầu.

Mẹ Tâno9YS lạieH4RxoAd hỏeH4RxoAdi: "Cậuo9YS kxtuBvCeta eH4RxoAdtên gì?"kxtuBvCe TânkxtuBvCe eH4RxoAdÝ ĐieH4RxoAdền eH4RxoAdqua mộo9YSt lúo9YSc eH4RxoAdlâu mớikxtuBvCe teH4RxoAdhấp kxtuBvCegiọng eH4RxoAdnói: "HọkxtuBvCe Tạ."

"Đúng kxtuBvCelà eH4RxoAdnó!" MẹkxtuBvCe TâeH4RxoAdn lo9YSộ o9YSvẻ giậeH4RxoAdn dữkxtuBvCe, "kxtuBvCeMấy đứakxtuBvCe leH4RxoAdà tho9YSật eH4RxoAdhay eH4RxoAdđang đùao9YS giỡn?"

Cô co9YSúi eH4RxoAdđầu ko9YShông nóo9YSi lkxtuBvCeời nào.

Mẹ TâneH4RxoAd biếneH4RxoAd sắc,kxtuBvCe qkxtuBvCeuát gikxtuBvCeọng lạo9YSnh lùngo9YS: "SkxtuBvCeau o9YSnày co9YSon íto9YS luo9YSi tớkxtuBvCei vớikxtuBvCe o9YSnó, o9YSnghe chưa?"

Tân o9YSÝ ĐkxtuBvCeiền eH4RxoAdvô ceH4RxoAdùng bấto9YS đắeH4RxoAdc dĩkxtuBvCe, "Mẹo9YS, ankxtuBvCeh ấyeH4RxoAd khôngeH4RxoAd pheH4RxoAdải têkxtuBvCen lừo9YSa o9YSđảo cũeH4RxoAdng khôo9YSng phảio9YS kxtuBvCekẻ xo9YSấu, mẹeH4RxoAd đừneH4RxoAdg cókxtuBvCe teH4RxoAdhành ko9YSiến kxtuBvCevới aeH4RxoAdnh ấy."

Mẹ Tân tăkxtuBvCeng giọnkxtuBvCeg nóio9YS lớnkxtuBvCe teH4RxoAdiếng: o9YS"Vết tkxtuBvCehương eH4RxoAdcon lo9YSành o9YSrồi no9YSên quêneH4RxoAd mấkxtuBvCet đeH4RxoAdau rồi ưo9YS, o9YSbị nóo9YS o9YSlàm hạo9YSi eH4RxoAdcòn ckxtuBvCehưa đủeH4RxoAd theH4RxoAdảm eH4RxoAdsao? ThikxtuBvCeếu co9YShút eH4RxoAdnữa theH4RxoAdân bạo9YSi o9YSdanh liệt! CònkxtuBvCe nhữngo9YS o9YSngười troeH4RxoAdng Tạo9YS o9YSgia, lào9YS chkxtuBvCeúng eH4RxoAdta rướco9YS lấkxtuBvCey nhụco9YS sao?"

"Mẹ, đeH4RxoAdã kxtuBvCelà qeH4RxoAduá khứkxtuBvCe rồi,o9YS o9YScon đâuo9YS ceH4RxoAdó seH4RxoAdao! kxtuBvCeKhi đeH4RxoAdó ao9YSnh kxtuBvCeấy còneH4RxoAd nheH4RxoAdỏ, lo9YSàm việceH4RxoAd khôngeH4RxoAd biếto9YS chừno9YSg mực,o9YS lạieH4RxoAd thkxtuBvCeích đùao9YS dakxtuBvCei kxtuBvCe-- "

Mẹ Tân tứco9YS giậno9YS cắto9YS ngeH4RxoAdang lo9YSời ceH4RxoAdô, "kxtuBvCeĐó làkxtuBvCe kxtuBvCetrò o9YSđù eH4RxoAddai ceH4RxoAdủa đứakxtuBvCe ceH4RxoAdon neH4RxoAdít sakxtuBvCeo? eH4RxoAdCho con uốngkxtuBvCe tkxtuBvCehuốc ngủ,eH4RxoAd địnho9YS vôkxtuBvCe o9YSlễ vớeH4RxoAdi eH4RxoAdcon -kxtuBvCe-,con o9YStrai mườo9YSi sáuo9YS kxtuBvCetuổi, nóeH4RxoAdi lớn ko9YShông kxtuBvCelớn, eH4RxoAdnói no9YShỏ kxtuBvCecũng khôno9YSg nhkxtuBvCeỏ, việco9YS co9YSó tho9YSể làmeH4RxoAd vieH4RxoAdệc kkxtuBvCehông teH4RxoAdhể làm co9YSòn o9YScần ngườikxtuBvCe kháo9YSc dạkxtuBvCey saeH4RxoAdo? TeH4RxoAdừ nho9YSỏ tkxtuBvCeâm thuậto9YS kxtuBvCebất chío9YSnh, lớno9YS o9YSlên eH4RxoAdlà người teH4RxoAdốt seH4RxoAdao? kxtuBvCeCon đóo9YS --kxtuBvCe" bàeH4RxoAd chỉkxtuBvCe vàokxtuBvCe kxtuBvCeđầu co9YSon gáieH4RxoAd mắngeH4RxoAd teH4RxoAdo: "eH4RxoAdCàng sốneH4RxoAdg càng o9YSdở! CoeH4RxoAdn kxtuBvCenăm no9YSay eH4RxoAdbao nhiêu,kxtuBvCe nóeH4RxoAd neH4RxoAdăm naeH4RxoAdy baeH4RxoAdo nhiêu?"

Tân o9YSÝ ĐiềnkxtuBvCe kxtuBvCebị mắngeH4RxoAd chỉeH4RxoAd cúikxtuBvCe đo9YSầu, khôeH4RxoAdng dámkxtuBvCe lo9YSên tiếng.

"Tạ gia ckxtuBvCeó kxtuBvCetiền làeH4RxoAd tốt,eH4RxoAd nhưngeH4RxoAd kxtuBvCechúng o9YSta kheH4RxoAdông tkxtuBvCehấy lạ!kxtuBvCe NhữneH4RxoAdg no9YSgười To9YSạ gkxtuBvCeia, tất cảeH4RxoAd đkxtuBvCeều làeH4RxoAd neH4RxoAdhân vậtkxtuBvCe lo9YSợi hạikxtuBvCe, cóo9YS tkxtuBvCeiếng eH4RxoAdngang ngưkxtuBvCeợc khôkxtuBvCeng phâo9YSn phảikxtuBvCe trái. CeH4RxoAdon nkxtuBvCegớ ngẩneH4RxoAd ko9YShông eH4RxoAdbiết, co9YShứ mẹeH4RxoAd rấkxtuBvCet rõkxtuBvCe ràng!o9YS CkxtuBvCeon đo9YSó, o9YSđúng o9YSlà trẻkxtuBvCe người nokxtuBvCen dkxtuBvCeạ! eH4RxoAdMẹ nókxtuBvCe o9YSbiết chuyệneH4RxoAd haeH4RxoAdi kxtuBvCeđứa không?"

Tân o9YSÝ ĐiềeH4RxoAdn ấpo9YS úeH4RxoAdng nói:eH4RxoAd "kxtuBvCeTụi co9YSon kxtuBvCequen nhaeH4RxoAdu chkxtuBvCeưa bakxtuBvCeo lo9YSâu kxtuBvCe-- "

"Vậy lo9YSà tốeH4RxoAdt o9YSrồi, nheH4RxoAdanh ceH4RxoAdhóng co9YShia taeH4RxoAdy đi!"

"Mẹ, ckxtuBvCeon kho9YSông phảieH4RxoAd o9YSvì tiềneH4RxoAd củaeH4RxoAd ankxtuBvCeh ấyo9YS, o9YSanh ấyo9YS đốo9YSi vớio9YS o9YScon rấo9YSt tốtkxtuBvCe kxtuBvCe-- "

Mẹ Tân leH4RxoAdiếc kxtuBvCecô, kxtuBvCe"Mẹ o9YSbiết ckxtuBvCeon chkxtuBvCeia kxtuBvCetay NeH4RxoAdgụy Tiên,o9YS teH4RxoAdình cảmo9YS cho9YSịu đảo9YS kíco9YSh o9YSrất lớn, nhưngeH4RxoAd cũo9YSng khôneH4RxoAdg thểo9YS leH4RxoAdàm ẩukxtuBvCe nhưkxtuBvCe o9YSthế! TừkxtuBvCe nhỏo9YS mẹeH4RxoAd dạyo9YS co9YSon thếkxtuBvCe nào9YSo? Con gáieH4RxoAd phkxtuBvCeải đứkxtuBvCeng đắnkxtuBvCe kxtuBvCetự trọngo9YS, beH4RxoAdất eH4RxoAdkể xảo9YSy rkxtuBvCea chuyệnkxtuBvCe gì,o9YS kxtuBvCetuyệt khôo9YSng tkxtuBvCehể cam chịu.kxtuBvCe MẹkxtuBvCe to9YSin ckxtuBvCeon, kxtuBvCecon lạo9YSi o9YScả đêeH4RxoAdm kho9YSông o9YSvề? o9YSĐêm o9YSqua ckxtuBvCeó pkxtuBvCehải coeH4RxoAdn eH4RxoAdở chung vớio9YS nóeH4RxoAd không?"

Tân ÝkxtuBvCe Điền chốno9YSg đkxtuBvCeỡ khôngeH4RxoAd nkxtuBvCeổi, nhịneH4RxoAd kxtuBvCekhông đượckxtuBvCe nói:eH4RxoAd "eH4RxoAdMẹ, coeH4RxoAdn haeH4RxoAdi kxtuBvCetám tkxtuBvCeuổi rồi, khôngo9YS pho9YSải kxtuBvCetrẻ con-eH4RxoAd-" meH4RxoAdẹ TâneH4RxoAd khôngo9YS đkxtuBvCeợi côo9YS no9YSói xoeH4RxoAdng, lậkxtuBvCep kxtuBvCetức nóieH4RxoAd: o9YS"Vậy con vẫkxtuBvCen muốno9YS yêuo9YS eH4RxoAdđương veH4RxoAdới kxtuBvCethằng o9YSnhóc kxtuBvCeđó? ĐâykxtuBvCe kxtuBvCelà biểueH4RxoAd hiệnkxtuBvCe nghikxtuBvCeêm teH4RxoAdúc chịu treH4RxoAdách no9YShiệm vớkxtuBvCei tìnkxtuBvCeh cảmo9YS sao?"

Cô bịkxtuBvCe dồn o9YSvào tườkxtuBvCeng áeH4RxoAd kho9YSẩu khôeH4RxoAdng eH4RxoAdtrả kxtuBvCelời được,o9YS kxtuBvCeđành eH4RxoAdnói: "ĐượceH4RxoAd reH4RxoAdồi, đượco9YS rồi,eH4RxoAd con biếeH4RxoAdt nêno9YS lkxtuBvCeàm nhưkxtuBvCe thếeH4RxoAd nào."eH4RxoAd Côo9YS xáchkxtuBvCe theo9YSo túikxtuBvCe kxtuBvCelạp xưởo9YSng vo9YSà kxtuBvCecá kho9YSô nhanh nhảkxtuBvCeu cheH4RxoAdạy eH4RxoAdvào phònkxtuBvCeg. CôeH4RxoAd theH4RxoAdả đạieH4RxoAd cáo9YSi túeH4RxoAdi lêeH4RxoAdn bàeH4RxoAdn, chỉo9YS vkxtuBvCeào cáo9YSi đeH4RxoAdầu con co9YSá nóio9YS: o9YS"Xem mào9YSy kìa,kxtuBvCe eH4RxoAdgây cho9YSo taeH4RxoAdo biếeH4RxoAdt bakxtuBvCeo eH4RxoAdrắc rối!"

Buổi chiều cùno9YSg ngkxtuBvCeày TânkxtuBvCe ÝkxtuBvCe ĐiềeH4RxoAdn vềkxtuBvCe BắkxtuBvCec KinhkxtuBvCe, Tạo9YS Đắo9YSc mkxtuBvCeuốn đếnkxtuBvCe đóeH4RxoAdn côeH4RxoAd. CeH4RxoAdô vộieH4RxoAd đáp: "eH4RxoAdAnh đừnkxtuBvCeg ceH4RxoAdó kxtuBvCemà kxtuBvCetới, eH4RxoAdmẹ kxtuBvCeem khôkxtuBvCeng muốno9YS kxtuBvCethấy o9YSanh." o9YSTạ Đắo9YSc ko9YShông nkxtuBvCegờ mình lo9YSại khôo9YSng đượckxtuBvCe hkxtuBvCeoan neH4RxoAdghênh, heH4RxoAdỏi vìeH4RxoAd saeH4RxoAdo. CeH4RxoAdô theH4RxoAdở dàeH4RxoAdi, "CeH4RxoAdũng o9YSdo chuyện to9YSốt ano9YSh làm!kxtuBvCe eH4RxoAdEm hỏikxtuBvCe anheH4RxoAd, lầkxtuBvCen đóeH4RxoAd ceH4RxoAdó o9YSphải eH4RxoAdanh ceH4RxoAdho o9YSem eH4RxoAduống thueH4RxoAdốc no9YSgủ không? o9YSEm đếnkxtuBvCe kxtuBvCebây giờkxtuBvCe ceH4RxoAdòn mo9YSơ mkxtuBvCeơ mào9YSng màneH4RxoAdg, khôneH4RxoAdg kxtuBvCenhớ kxtuBvCerõ kxtuBvCecụ thểeH4RxoAd xảo9YSy eH4RxoAdra chuyện gì.kxtuBvCe LúkxtuBvCec đkxtuBvCeó o9YSmẹ eeH4RxoAdm đếnkxtuBvCe nhkxtuBvCeà ankxtuBvCeh đóneH4RxoAd emkxtuBvCe, cảnho9YS so9YSát hìnhkxtuBvCe neH4RxoAdhư o9YScũng kxtuBvCetới, có o9YSđúng không?"

Tạ Đắc eH4RxoAdhồi kxtuBvCelâu ko9YShông lêkxtuBvCen tiếng."VậykxtuBvCe o9YSanh kxtuBvCebảo Đổno9YSg TkxtuBvCeoàn đếno9YS o9YSđón em.eH4RxoAd" o9YSCậu ngắkxtuBvCet điện thoại,eH4RxoAd o9YSngồi kxtuBvCephịch eH4RxoAdxuống eH4RxoAdsofa. TkxtuBvCeạ go9YSia từo9YS lúckxtuBvCe TạkxtuBvCe HậeH4RxoAdu mất,eH4RxoAd o9YSbố kxtuBvCetrí trong nho9YSà khôeH4RxoAdng co9YSó teH4RxoAdhay eH4RxoAdđổi gì.kxtuBvCe kxtuBvCeCậu no9YShìn quankxtuBvCeh bốo9YSn phkxtuBvCeía, trêno9YS tườno9YSg vẫo9YSn treo bứco9YS thưkxtuBvCe họeH4RxoAda ngao9YSy vkxtuBvCeị teH4RxoAdrí đó,kxtuBvCe bìno9YSh ho9YSoa vẫnkxtuBvCe kxtuBvCeđặt trêneH4RxoAd o9YSbệ co9YSửa sổ,o9YS treH4RxoAdong bình cắmeH4RxoAd mộtkxtuBvCe eH4RxoAdbó eH4RxoAdhoa cáeH4RxoAdt cánh,eH4RxoAd treH4RxoAdên ko9YSệ vẫkxtuBvCen eH4RxoAdđể nkxtuBvCehững eH4RxoAdmón đồeH4RxoAd o9YSlúc neH4RxoAdhỏ co9YSậu thường o9YSchơi, kxtuBvCecậu nhkxtuBvCeắm mắkxtuBvCet lạeH4RxoAdi đềukxtuBvCe kxtuBvCecó eH4RxoAdthể tkxtuBvCeìm được.

Cảnh cũ ngeH4RxoAdười xeH4RxoAdưa. CậukxtuBvCe nhớkxtuBvCe kxtuBvCerất rõkxtuBvCe, o9YSmùa kxtuBvCehè nămeH4RxoAd ấeH4RxoAdy cậkxtuBvCeu mườikxtuBvCe kxtuBvCesáu tukxtuBvCeổi, Tâo9YSn o9YSÝ trước eH4RxoAdkhi kxtuBvCedu họckxtuBvCe o9YSđến to9YSạm eH4RxoAdbiệt cậukxtuBvCe, làeH4RxoAd ngồikxtuBvCe kxtuBvCeở kxtuBvCenơi cậkxtuBvCeu o9YSđang ngồi.