You are here

Tôi cũng rất nhớ anh ấy - Chương 17

 

Chương YXLtH717: LễYXLtH7 tW8ZRZRình nhâW8ZRZRn YXLtH7bất ngờ

Trước khi U8d4XNTạ Đắc9Q YXLtH7tan sở9Q W8ZRZRthì nYXLtH7hận đượcU8d4XN 9Qcú đYXLtH7iện W8ZRZRthoại lạ,W8ZRZR lU8d4XNà số9Q điệnYXLtH7 9Qthoại cốYXLtH7 định trYXLtH7ong c9Qùng thà9Qnh phố,9Q người9Q U8d4XNgọi đếW8ZRZRn lU8d4XNà mộtU8d4XN phụU8d4XN nữYXLtH7 YXLtH7nói v9Qới giọngYXLtH7 lạnh lùngU8d4XN: "AYXLtH7nh hãyW8ZRZR nYXLtH7ghe ch9Qo k9Qỹ, bạnYXLtH7 gáYXLtH7i aYXLtH7nh đangW8ZRZR tronU8d4XNg ta9Qy 9Qchúng tYXLtH7ôi, tiền chuộcW8ZRZR mộtU8d4XN triệYXLtH7u YXLtH7tệ. NếYXLtH7u anYXLtH7h dW8ZRZRám bW8ZRZRáo cảnW8ZRZRh sáW8ZRZRt, chYXLtH7úng YXLtH7tôi 9Qlập W8ZRZRtức giết coYXLtH7n tiU8d4XNn." nóYXLtH7i xW8ZRZRong liềnYXLtH7 cúW8ZRZRp máyU8d4XN. Cậu9Q ngâyW8ZRZR nYXLtH7gười mU8d4XNột lúU8d4XNc, U8d4XNkhông biết W8ZRZRchuyện gW8ZRZRì xYXLtH7ảy r9Qa, hítW8ZRZR W8ZRZRsâu m9Qột hơW8ZRZRi, W8ZRZRsau kh9Qi YXLtH7ổn địnhYXLtH7 tinYXLtH7h thầnYXLtH7 liền9Q gọiW8ZRZR cho YXLtH7Tân YXLtH7Ý Điền,9Q k9Qhông YXLtH7ngoài dựYXLtH7 đU8d4XNoán củYXLtH7a cậuW8ZRZR đ9Qiện thoạW8ZRZRi tU8d4XNắt máYXLtH7y, lạiYXLtH7 gU8d4XNọi lại sYXLtH7ố U8d4XNmáy lúc9Q nãy.

Điện thoại bàW8ZRZRn khônU8d4XNg ngừnU8d4XNg 9Qreo. U8d4XNHà C9Qhân nhìU8d4XNn mànYXLtH7 hìnW8ZRZRh hiểnYXLtH7 thU8d4XNị sốU8d4XN W8ZRZRdi U8d4XNđộng rồi hỏi9Q TYXLtH7ân W8ZRZRÝ Điền,U8d4XN "Có9Q cầW8ZRZRn n9Qghe máyW8ZRZR khô9Qng?" TâYXLtH7n ÝU8d4XN ĐiềYXLtH7n mắW8ZRZRng: 9Q"Cậu khW8ZRZRùng hả, kW8ZRZRhông ăn9Q q9Qua thịtYXLtH7 h9Qeo cW8ZRZRũng khôn9Qg 9Qthấy heU8d4XNo chạU8d4XNy à?U8d4XN ĐYXLtH7ương nhiênU8d4XN khôW8ZRZRng thể n9Qghe." U8d4XNCô W8ZRZRrút dU8d4XNây YXLtH7điện thoạiU8d4XN W8ZRZRra, ký9Q túcW8ZRZR xá9Q troYXLtH7ng tíU8d4XNch tắcU8d4XN yên9Q U8d4XNtĩnh trở lại.

Hà Chân hỏi:YXLtH7 "C9Qái U8d4XNtrò YXLtH7vui W8ZRZRcủa cậuW8ZRZR có9Q U8d4XNhơi quáW8ZRZR khônU8d4XNg? LỡYXLtH7 cậuYXLtH7 t9Qa 9Qbáo cảnW8ZRZRh sYXLtH7át thì phả9Qi lU8d4XNàm saYXLtH7o? 9QTớ nhấ9Qt địnhYXLtH7 phảiW8ZRZR chết,9Q U8d4XNkhông thiW8ZRZRếu cảnhU8d4XN b9Qị cảYXLtH7nh sáW8ZRZRt cho ă9Qn mắnYXLtH7g á."

Tân Ý9Q Điền phấtU8d4XN tW8ZRZRay, "Y9Qên tâmYXLtH7 đ9Qi, aYXLtH7nh ấyU8d4XN đãW8ZRZR được9Q huấnW8ZRZR luyệW8ZRZRn, sẽW8ZRZR bYXLtH7iết U8d4XNcách ứngW8ZRZR phó loạiU8d4XN chuyệnW8ZRZR bắYXLtH7t YXLtH7cóc tốngYXLtH7 tW8ZRZRiền, biết9Q nênU8d4XN U8d4XNlàm th9Qế nàoW8ZRZR mà,U8d4XN W8ZRZRsẽ khôngYXLtH7 báo cảnhU8d4XN sU8d4XNát YXLtH7đâu. ViệcU8d4XN tớ9Q YXLtH7lo lYXLtH7à, aW8ZRZRnh ấYXLtH7y sẽYXLtH7 W8ZRZRkhông 9Qmang tW8ZRZRheo mộU8d4XNt tYXLtH7riệu tệW8ZRZR tiền mặtYXLtH7 thiệW8ZRZRt chứYXLtH7? LỡW8ZRZR n9Qhư trU8d4XNên đườ9Qng bịU8d4XN mU8d4XNất? YXLtH7Tớ đềnYXLtH7 kW8ZRZRhông nổU8d4XNi đâu.U8d4XN Biết U8d4XNvậy nóW8ZRZRi nămYXLtH7 U8d4XNtrăm ngà9Qn đượcW8ZRZR rồi."

Đồng mưu tứcW8ZRZR giậnYXLtH7 nói,9Q W8ZRZR"Cậu nW8ZRZRên ngYXLtH7hĩ l9Qàm th9Qế nW8ZRZRào đểU8d4XN dẹpW8ZRZR yêU8d4XNn ônU8d4XNg cYXLtH7ọp họ9Q TạYXLtH7 sắp nổiYXLtH7 trận9Q 9Qlôi U8d4XNđình thìU8d4XN haYXLtH7y hơU8d4XNn, t9Qớ nhì9Qn thU8d4XNế 9Qnào cU8d4XNũng khôU8d4XNng W8ZRZRthấy cU8d4XNậu tYXLtH7a giống YXLtH7người YXLtH7bị ngYXLtH7ười khácYXLtH7 9Qtrêu đùaU8d4XN mW8ZRZRà cW8ZRZRon có9Q thể9Q tốtW8ZRZR bụnU8d4XNg nhẫU8d4XNn nhịn9Q đâu."

Tân U8d4XNÝ Điền đYXLtH7em U8d4XNdây thừnYXLtH7g vàU8d4XN băn9Qg dYXLtH7án đ9Qã ch9Quẩn YXLtH7bị trước9Q 9Qvào U8d4XNtrong túU8d4XNi, nYXLtH7hắc HYXLtH7à Chân lần9Q nữa:9Q "NYXLtH7ói YXLtH7rồi mà,9Q đYXLtH7ến nU8d4XNhà U8d4XNA MỹYXLtH7 rồiU8d4XN W8ZRZRthì tW8ZRZRớ gọi9Q điện9Q U8d4XNcho cậW8ZRZRu, cậu lạYXLtH7i dùng9Q dW8ZRZRi đU8d4XNộng nhắnYXLtH7 địaW8ZRZR W8ZRZRchỉ vào9Q 9Qdi độnU8d4XNg an9Qh ấy,YXLtH7 đừngU8d4XN nW8ZRZRghe đ9Qiện U8d4XNthoại của 9Qanh ấy9Q, sẽ9Q l9Qộ đW8ZRZRó. YXLtH7Tớ đ9Qi đU8d4XNây. Cậu9Q đừYXLtH7ng cóW8ZRZR quênU8d4XN đấy."

Tạ Đắc đếnYXLtH7 ngânW8ZRZR h9Qàng rútYXLtH7 mộtYXLtH7 t9Qriệu U8d4XNtệ tiềnYXLtH7 mặt,9Q bỏW8ZRZR troW8ZRZRng túiYXLtH7 dW8ZRZRu lịchU8d4XN mU8d4XNàu xanh, chuW8ZRZRẩn bịYXLtH7 xW8ZRZRong hW8ZRZRết, cậW8ZRZRu nU8d4XNgồi YXLtH7trong 9Qxe nhắmW8ZRZR mắtYXLtH7 dYXLtH7ưỡng thầ9Qn, đợiYXLtH7 W8ZRZRbọn YXLtH7bắt cóc tốngU8d4XN tiề9Qn 9Qra chỉYXLtH7 thịU8d4XN tiW8ZRZRếp tU8d4XNheo. TroU8d4XNng đầYXLtH7u lạW8ZRZRi hiệnU8d4XN YXLtH7ra số9Q điện9Q 9Qthoại bàn c9Qủa bọn9Q cướp,U8d4XN cảmU8d4XN thấyU8d4XN YXLtH7quen mắt,YXLtH7 hìnhYXLtH7 nhưYXLtH7 đãYXLtH7 thU8d4XNấy U8d4XNsố này9Q ởU8d4XN đâuU8d4XN rồi9Q, nhưng thW8ZRZRế nàW8ZRZRo cũngYXLtH7 nghĩU8d4XN không9Q U8d4XNra. CậW8ZRZRu YXLtH7phân tí9Qch tỉ9Q mỉW8ZRZR, đốYXLtH7i phương9Q nếuYXLtH7 là muốU8d4XNn tiW8ZRZRền, nh9Qư vU8d4XNậy W8ZRZRcho tW8ZRZRhấy YXLtH7không phảiYXLtH7 nhằ9Qm vào9Q cáU8d4XN nhâYXLtH7n cậuW8ZRZR màU8d4XN U8d4XNtrả thù, chỉU8d4XN YXLtH7cần là9Qm 9Qtheo bọYXLtH7n họ9Q yêW8ZRZRu cYXLtH7ầu, ch9Qắc sYXLtH7ẽ khôngW8ZRZR ảnhU8d4XN hưởnU8d4XNg đếnW8ZRZR 9QTân Ý.W8ZRZR Cậu thấW8ZRZRy kW8ZRZRỳ U8d4XNlạ U8d4XNchính W8ZRZRlà, bU8d4XNọn U8d4XNhọ U8d4XNvì sYXLtH7ao chỉYXLtH7 cầ9Qn W8ZRZRmột tri9Qệu, chU8d4XNẳng lẽYXLtH7 trướcYXLtH7 khi gW8ZRZRây áYXLtH7n khônU8d4XNg điềuU8d4XN trYXLtH7a t9Qhân YXLtH7thế cậU8d4XNu haYXLtH7y YXLtH7là bW8ZRZRọn cướU8d4XNp 9Qlần 9Qnày 9Qcơ U8d4XNbản chẳng U8d4XNra tròU8d4XN t9Qrống gì?

Di động c9Qó 9Qtin nhắnW8ZRZR YXLtH7mới. Cậu9Q mởW8ZRZR 9Qxem, U8d4XNlà mộW8ZRZRt địU8d4XNa U8d4XNchỉ, khW8ZRZRu U8d4XNvực ngoạ9Qi thà9Qnh, có hơi9Q hẻo9Q lánhU8d4XN, 9Qsau cùngW8ZRZR kèU8d4XNm 9Qthêm: MYXLtH7ột m9Qình a9Qnh điU8d4XN, nYXLtH7ếu nhYXLtH7ư W8ZRZRbáo cảYXLtH7nh sát, YXLtH7anh sU8d4XNẽ hW8ZRZRối hU8d4XNận. CậuW8ZRZR thấU8d4XNy th9Qế n9Qào U8d4XNcũng thấyU8d4XN kYXLtH7ỳ qu9Qái, đối9Q p9Qhương tU8d4XNhế mà bW8ZRZRáo chU8d4XNo cậuW8ZRZR địaW8ZRZR chỉU8d4XN cYXLtH7ụ t9Qhể U8d4XNrõ ràng,YXLtH7 U8d4XNthậm U8d4XNchí gYXLtH7iọng đW8ZRZRiệu nU8d4XNói chuyệnU8d4XN lại kW8ZRZRhách sáW8ZRZRo lịchU8d4XN sự.

Cậu gọi đi9Qện thoại,W8ZRZR sW8ZRZRau đ9Qó U8d4XNkhởi đ9Qộng xeYXLtH7, chạ9Qy thẳng9Q W8ZRZRđến mụcYXLtH7 tiêuU8d4XN. 9QQua đường9Q cao 9Qtốc lYXLtH7à mộtYXLtH7 cW8ZRZRon đườn9Qg cóU8d4XN vW8ZRZRẻ chW8ZRZRật hẹp9Q, hàngU8d4XN câyW8ZRZR thônU8d4XNg cYXLtH7ao U8d4XNto đầW8ZRZRy hYXLtH7ai bên đường,9Q láYXLtH7 W8ZRZRđã rụnU8d4XNg hết,YXLtH7 W8ZRZRtrơ trọYXLtH7i đứW8ZRZRng giYXLtH7ữa đồngYXLtH7 trYXLtH7ống tron9Qg mùaW8ZRZR đông. BêYXLtH7n 9Qtay trá9Qi làYXLtH7 sô9Qng ThưW8ZRZRợng LW8ZRZRâm mêU8d4XNnh môW8ZRZRng, U8d4XNngày đYXLtH7êm chảyW8ZRZR cuồnYXLtH7 cuộU8d4XNn không nYXLtH7gừng nghỉ9Q, vìU8d4XN thếYXLtH7 khôYXLtH7ng khW8ZRZRí 9Qso U8d4XNvới U8d4XNnội YXLtH7thành lạnhW8ZRZR W8ZRZRhơn nhiềuW8ZRZR. Trời đYXLtH7ã t9Qối, trênU8d4XN đườU8d4XNng W8ZRZRxe rW8ZRZRất í9Qt, cũ9Qng U8d4XNkhông cóW8ZRZR đW8ZRZRèn đường.U8d4XN CậU8d4XNu láU8d4XNi rấtYXLtH7 chậm, nhờYXLtH7 ánhW8ZRZR đ9Qèn nêU8d4XNn th9Qấy đượcU8d4XN W8ZRZRphía trướU8d4XNc U8d4XNchếch b9Qên phảiU8d4XN làU8d4XN mU8d4XNột t9Qòa nhà YXLtH7hai tầ9Qng xâW8ZRZRy 9Qdựng theU8d4XNo phYXLtH7ong cácW8ZRZRh kiênU8d4XN YXLtH7trúc nW8ZRZRước ngoài,U8d4XN U8d4XNcậu dW8ZRZRừng YXLtH7xe cách mộtU8d4XN đo9Qạn U8d4XNxa, xáchU8d4XN the9Qo tú9Qi dW8ZRZRu W8ZRZRlịch c9Qhậm rãiYXLtH7 đW8ZRZRi tới.

Cổng không bịYXLtH7 khóaU8d4XN, 9Qkhẽ mở,YXLtH7 dưYXLtH7ờng U8d4XNnhư đW8ZRZRợi cW8ZRZRậu tựW8ZRZR chuYXLtH7i đầuU8d4XN vW8ZRZRào lưới.U8d4XN CậuU8d4XN YXLtH7đẩy cửa sắtU8d4XN đU8d4XNi vU8d4XNào, đW8ZRZRây làU8d4XN ng9Qôi nU8d4XNhà điểnU8d4XN hìnU8d4XNh củaU8d4XN 9Qngười U8d4XNdân phương9Q N9Qam, cYXLtH7ó lẽ YXLtH7từ U8d4XNlâu khôngU8d4XN YXLtH7có aW8ZRZRi W8ZRZRở, YXLtH7có chútW8ZRZR U8d4XNhoang vắng,9Q c9Qỏ dạiU8d4XN tr9Qong vườn9Q caW8ZRZRo đế9Qn thắt lưngU8d4XN, câU8d4XNy 9Qsồi xan9Qh 9Qcũng khôngYXLtH7 t9Qhấy dấYXLtH7u hiYXLtH7ệu cU8d4XNủa W8ZRZRsự c9Qhăm 9Qsóc. Cậu9Q đứng W8ZRZRtrước cán9Qh cửaW8ZRZR đó9Qng YXLtH7chặt tậYXLtH7p trYXLtH7ung t9Qư t9Qưởng U8d4XNnín tYXLtH7hở lYXLtH7ắng ngU8d4XNhe đ9Qộng tĩnh mộ9Qt lúU8d4XNc, W8ZRZRchẳng nU8d4XNghe đượ9Qc gYXLtH7ì n9Qgoại trừU8d4XN tiếYXLtH7ng gU8d4XNió tU8d4XNhổi U8d4XNqua tánU8d4XN U8d4XNlá. Đưa YXLtH7tay đẩU8d4XNy c9Qửa, tYXLtH7iếng U8d4XNcọt kẹtYXLtH7 vYXLtH7ang lên,U8d4XN h9Qình 9Qảnh U8d4XNTân ÝYXLtH7 Đ9Qiền bịW8ZRZR tW8ZRZRrói hai taYXLtH7y hYXLtH7ai U8d4XNchân, mYXLtH7iệng dánYXLtH7 băng9Q dínhW8ZRZR n9Qgồi trêU8d4XNn so9Qfa, lậU8d4XNp tứ9Qc U8d4XNđập vàW8ZRZRo mắtW8ZRZR cậu. U8d4XNCậu ngYXLtH7ây ngẩnU8d4XN cảW8ZRZR người,9Q đầ9Qu tiêYXLtH7n làW8ZRZR U8d4XNnhìn chuU8d4XNng quW8ZRZRanh, kh9Qông YXLtH7phát hiện ngườU8d4XNi khYXLtH7ác, saYXLtH7u đóYXLtH7 đi9Q 9Qtới, xé9Q bănYXLtH7g dáYXLtH7n trU8d4XNên miệU8d4XNng W8ZRZRcô ra.

Động tác cậU8d4XNu 9Qcó chW8ZRZRút tW8ZRZRhô lỗ,U8d4XN TU8d4XNân YXLtH7Ý 9QĐiền W8ZRZRnhịn khôn9Qg YXLtH7được 9Qrút ha9Qi tYXLtH7ay giấU8d4XNu đằng s9Qau l9Qưng ra9Q, đẩyW8ZRZR cậu9Q rW8ZRZRa nói9Q: "Đ9Qau! AnU8d4XNh nhẹ9Q ch9Qút, đU8d4XNể eW8ZRZRm tYXLtH7ự làm."

Tạ Đắc9Q hỏiW8ZRZR vớiW8ZRZR giọngU8d4XN 9Qđiệu khôn9Qg thấyU8d4XN U8d4XNhứng thU8d4XNú: "BU8d4XNọn YXLtH7cướp đâu?"

Tân U8d4XNÝ Điền U8d4XNsợ W8ZRZRcậu tứcU8d4XN giYXLtH7ận, vộYXLtH7i vYXLtH7ã ôU8d4XNm U8d4XNcổ cậ9Qu đU8d4XNem hYXLtH7ết 9Qkỹ YXLtH7xảo hW8ZRZRôn cậu,U8d4XN đến9Q 9Qkhi cậu W8ZRZRbắt đầuYXLtH7 thW8ZRZRở dốcW8ZRZR, nhW8ZRZRân cơYXLtH7 hộiYXLtH7 9Qhô toU8d4XN: "L9Qễ tìU8d4XNnh n9Qhân vuW8ZRZRi vẻ!"

Tạ Đắc cYXLtH7ó 9Qvẻ vW8ZRZRô cùng9Q bìW8ZRZRnh tĩnh,W8ZRZR dYXLtH7án W8ZRZRmắt vàoU8d4XN W8ZRZRcô bạnW8ZRZR gáW8ZRZRi tinW8ZRZRh quáYXLtH7i U8d4XNdựa sU8d4XNát YXLtH7vào mình mYXLtH7ột lúW8ZRZRc l9Qâu, cuYXLtH7ối cùngU8d4XN thởW8ZRZR dàYXLtH7i bóW8ZRZR taU8d4XNy, YXLtH7"Quên đi,W8ZRZR khU8d4XNông sYXLtH7ao 9Qlà W8ZRZRtốt rồi."

Bộ dạng bYXLtH7ình tĩ9Qnh củ9Qa cậu9Q U8d4XNtrong mắt9Q TânYXLtH7 U8d4XNÝ Điề9Qn cU8d4XNhả W8ZRZRkhác dấuU8d4XN hiệW8ZRZRu U8d4XNbáo W8ZRZRtrước bão tốYXLtH7 sắYXLtH7p đ9Qến, n9Qhanh nhảuYXLtH7 nịnU8d4XNh nYXLtH7ọt: "ChẳngU8d4XN phảiYXLtH7 gầW8ZRZRn U8d4XNđây U8d4XNtâm t9Qình anYXLtH7h không tố9Qt sYXLtH7ao, d9Qỗ anYXLtH7h lại9Q k9Qhông v9Qui, đàU8d4XNnh pYXLtH7hải tW8ZRZRự biên9Q t9Qự diU8d4XNễn tạU8d4XNo cYXLtH7ho anh 9Qcơ hộYXLtH7i U8d4XNlàm a9Qnh YXLtH7hùng cứuYXLtH7 W8ZRZRmỹ nU8d4XNhân thôi.U8d4XN YXLtH7Em đùa9Q W8ZRZRgiỡn aU8d4XNnh vậy,W8ZRZR W8ZRZRanh không giậnYXLtH7 chứ?"

"Em nói W8ZRZRthử xem?YXLtH7" CậuW8ZRZR 9Qlạnh lù9Qng li9Qếc U8d4XNcô mW8ZRZRột cYXLtH7ái. TW8ZRZRân U8d4XNÝ Đi9Qền W8ZRZRsợ YXLtH7không d9Qám hU8d4XNé một câuYXLtH7 nào,9Q nh9Qư mộtYXLtH7 chúW8ZRZR 9Qmèo nhỏYXLtH7 W8ZRZRđáng thươngYXLtH7 nW8ZRZRhìn cậu,U8d4XN haW8ZRZRi taW8ZRZRy đểYXLtH7 trênW8ZRZR đầu 9Qnhư th9Qỏ trắnYXLtH7g, hátYXLtH7 giọU8d4XNng thiU8d4XNếu nhYXLtH7i: U8d4XN"Xin bạn9Q W8ZRZRđừng ănW8ZRZR tôi9Q 9Qđừng ănU8d4XN tôi, U8d4XNtôi sẽYXLtH7 hW8ZRZRát W8ZRZRcho bạ9Qn m9Qột bà9Qi háW8ZRZRt tU8d4XNhật ha9Qy -U8d4XN- "

Cậu phì cười,U8d4XN vội9Q x9Qoay ngườYXLtH7i s9Qang 9Qchỗ U8d4XNkhác. W8ZRZRChú ýU8d4XN 9Qtới mộU8d4XNt quyểnW8ZRZR sácW8ZRZRh trênYXLtH7 sofa, YXLtH7hỏi: "W8ZRZRChờ lâu9Q không?YXLtH7" NgườiYXLtH7 nàYXLtH7o 9Qđó W8ZRZRcó tYXLtH7ật gi9Qật mìnhYXLtH7 vộiYXLtH7 U8d4XNvã lắ9Qc đầu, "EYXLtH7m kh9Qông biếtU8d4XN an9Qh c9Qó đU8d4XNến 9Qhay khôngYXLtH7, chW8ZRZRo nW8ZRZRên đ9Qem theYXLtH7o sU8d4XNách đểYXLtH7 giYXLtH7ết thời gian."

Cậu vỗ vW8ZRZRỗ đệm9Q U8d4XNsofa, "9QEm nW8ZRZRói anU8d4XNh c9Qó thểYXLtH7 YXLtH7không đếU8d4XNn s9Qao? NYXLtH7học lU8d4XNòng 9Qhai ngườiYXLtH7 nghĩ YXLtH7ra cáW8ZRZRi U8d4XNtrò bắtU8d4XN cóW8ZRZRc, cóYXLtH7 câuYXLtH7 YXLtH7không cóW8ZRZR mũiW8ZRZR khoYXLtH7an W8ZRZRkim cươnYXLtH7g thU8d4XNì đU8d4XNừng U8d4XNhòng làm nghềU8d4XN gốmW8ZRZR sYXLtH7ứ, thật9Q mấtYXLtH7 YXLtH7mặt xấuYXLtH7 hổ!"

Tân ÝU8d4XN Điề9Qn bỗngYXLtH7 n9Qhiên t9Qỉnh n9Qgộ réU8d4XNo lêU8d4XNn: YXLtH7"Anh đ9Qã sớ9Qm biW8ZRZRết rồiW8ZRZR hả?"

"Có người bắt9Q cóYXLtH7c YXLtH7mà U8d4XNlại x9Qài điệnU8d4XN thoạiW8ZRZR cW8ZRZRố đ9Qịnh vU8d4XNà d9Qi W8ZRZRđộng saU8d4XNo? CũnW8ZRZRg khônYXLtH7g cần YXLtH7vệ tU8d4XNinh theYXLtH7o 9Qdõi, YXLtH7tùy tiệW8ZRZRn YXLtH7điều YXLtH7tra mộYXLtH7t W8ZRZRtí 9Qlà rW8ZRZRa cảU8d4XN thôi.U8d4XN" TrácYXLtH7h không đ9Qược cậuYXLtH7 ngU8d4XNhĩ sốU8d4XN điW8ZRZRện W8ZRZRthoại W8ZRZRbàn nhYXLtH7ìn quW8ZRZRen mắt,9Q 9Qnăm cW8ZRZRon U8d4XNsố đầu9Q tiên U8d4XNcủa sYXLtH7ố điW8ZRZRện thoại9Q trườngU8d4XN ThưW8ZRZRợng ĐạiU8d4XN U8d4XNđều giốnU8d4XNg W8ZRZRnhau. K9Qhi vệ9Q sĩU8d4XN nói9Q 9Qcậu biết chủYXLtH7 sW8ZRZRố điệnU8d4XN tYXLtH7hoại n9Qày 9Qlà "HàU8d4XN Châ9Qn", mặW8ZRZRt cậU8d4XNu xW8ZRZRanh lYXLtH7ại, mớiW8ZRZR hiểu9Q r9Qa hai ngườiU8d4XN h9Qọ liê9Qn th9Qủ đ9Qùa mìnhYXLtH7. CậuU8d4XN YXLtH7quyết địnhYXLtH7 biW8ZRZRết thờiU8d4XN YXLtH7biết 9Qthế đ9Qi đến cùng,W8ZRZR muốnU8d4XN xeW8ZRZRm cYXLtH7ác 9Qcô rW8ZRZRốt cuộcW8ZRZR muố9Qn quậyU8d4XN YXLtH7cái quỷU8d4XN g9Qì. YXLtH7Xe nYXLtH7gang qU8d4XNua quảng tYXLtH7rường trunW8ZRZRg tâm,U8d4XN tYXLtH7rên đW8ZRZRường đYXLtH7ều lW8ZRZRà ngư9Qời W8ZRZRbán hW8ZRZRoa hồnYXLtH7g, lúc9Q nW8ZRZRày mU8d4XNới tỉnh ngộ.

Tân 9QÝ Điền đU8d4XNấm W8ZRZRmạnh cậu9Q một9Q c9Qái, YXLtH7"Anh xU8d4XNấu qu9Qá điU8d4XN, hồiW8ZRZR nãyYXLtH7 cốU8d4XN 9Qý chơiU8d4XN emW8ZRZR!" K9Qích động làmYXLtH7 YXLtH7cô quU8d4XNên hU8d4XNai chYXLtH7ân 9Qbị trói9Q mYXLtH7à đứnU8d4XNg lêYXLtH7n, W8ZRZRkết YXLtH7quả W8ZRZRsuýt chútU8d4XN nYXLtH7ữa ngã nhào.

"Anh chưa nóW8ZRZRi gìU8d4XN hếtW8ZRZR, l9Qà tự9Q 9Qem nhảyYXLtH7 vàYXLtH7o ômW8ZRZR YXLtH7mà." CậuW8ZRZR l9Qộ YXLtH7ra mộtYXLtH7 W8ZRZRnụ cườiU8d4XN YXLtH7xấu xa, nU8d4XNgồi xổmU8d4XN xuốnU8d4XNg th9Qáo dYXLtH7ây tW8ZRZRhừng quaW8ZRZRnh ch9Qân cW8ZRZRô, tháoU8d4XN mộtYXLtH7 9Qhồi vẫnW8ZRZR chưaYXLtH7 xong, cóW8ZRZR chútW8ZRZR khônYXLtH7g kiêYXLtH7n nhẫn,YXLtH7 "KYXLtH7hông cóU8d4XN việYXLtH7c gW8ZRZRì 9Qem W8ZRZRthắt gúW8ZRZRt nhiềU8d4XNu vậyYXLtH7 làm gì?"

Tân ÝU8d4XN Điền hừU8d4XN mộtU8d4XN tiếngU8d4XN, YXLtH7"Để diễnW8ZRZR chYXLtH7o thậYXLtH7t mà,W8ZRZR ngườiYXLtH7 W8ZRZRta rYXLtH7ất chu9Qyên nghW8ZRZRiệp đYXLtH7ó. Dây thW8ZRZRừng W8ZRZRquá dài9Q, đànhYXLtH7 ph9Qải thắtYXLtH7 gútU8d4XN nhiềYXLtH7u YXLtH7thôi. AW8ZRZRnh càng9Q tW8ZRZRháo cU8d4XNhân eU8d4XNm càng đau,YXLtH7 W8ZRZRở phW8ZRZRòng bW8ZRZRên bênW8ZRZR kYXLtH7ia cóW8ZRZR d9Qao đấy."

Cậu tứcYXLtH7 g9Qiận nóiU8d4XN: U8d4XN"Đáng đời!YXLtH7" Đứng9Q U8d4XNdậy đến9Q U8d4XNphòng YXLtH7bếp tìYXLtH7m mộU8d4XNt cW8ZRZRon daU8d4XNo cU8d4XNắt tW8ZRZRrái câyYXLtH7 U8d4XNđể W8ZRZRcắt 9Qđứt dây.

Tân 9QÝ Điền mởYXLtH7 túW8ZRZRi U8d4XNdu lịchYXLtH7 YXLtH7của cậuU8d4XN YXLtH7ra xeW8ZRZRm, ngạc9Q nhiêW8ZRZRn: U8d4XN"Wow, đâyYXLtH7 9Qlà lYXLtH7ần đầu9Q tiên YXLtH7em tU8d4XNhấy tiU8d4XNền mW8ZRZRặt nhiềuYXLtH7 thế9Q này,U8d4XN rU8d4XNất khônW8ZRZRg aYXLtH7n to9Qàn, W8ZRZRnhanh W8ZRZRnhanh kiếm chỗYXLtH7 giU8d4XNấu U8d4XNnó đi."

Tạ Đắc quaYXLtH7n YXLtH7sát cănYXLtH7 nh9Qà, bêW8ZRZRn troU8d4XNng trống9Q rU8d4XNỗng 9Qkhông cóYXLtH7 đồW8ZRZR đạc9Q. TYXLtH7ường tU8d4XNrắng, sàn YXLtH7nhà, 9Qđèn treoYXLtH7, 9Qtrên tườngU8d4XN trU8d4XNeo mộtYXLtH7 YXLtH7bức tYXLtH7ranh sơnYXLtH7 dầ9Qu, đồW8ZRZR dùngW8ZRZR chỉW8ZRZR có sofW8ZRZRa, bàU8d4XNn ăn9Q, vàYXLtH7i 9Qcái W8ZRZRghế, gi9Qống nhW8ZRZRư cU8d4XNhuẩn bịYXLtH7 U8d4XNcho thuU8d4XNê, khôYXLtH7ng nhịnU8d4XN được hỏi9Q: "NhW8ZRZRà YXLtH7của ai?"

"Nhà của mộtU8d4XN hYXLtH7ọc sinhYXLtH7, cW8ZRZRả nU8d4XNhà dW8ZRZRi dâW8ZRZRn saYXLtH7ng Ca9Qnada, thỉnhW8ZRZR thoảYXLtH7ng mớYXLtH7i về.W8ZRZR U8d4XNEm phiên dYXLtH7ịch luậnW8ZRZR vănW8ZRZR chU8d4XNo co9Qn bé,W8ZRZR cU8d4XNon YXLtH7bé ch9Qo eW8ZRZRm mượnYXLtH7 nYXLtH7hà vàiU8d4XN ngày.U8d4XN EW8ZRZRm W8ZRZRnói cần mưW8ZRZRợn nW8ZRZRhà đ9Qể quaW8ZRZRy phiU8d4XNm nU8d4XNgắn, hYXLtH7ì hì."

Cậu trêuW8ZRZR chU8d4XNọc nóYXLtH7i: "QuaU8d4XNy ph9Qim U8d4XNem bW8ZRZRị tróU8d4XNi hả?"

"Anh được lW8ZRZRắm, đừngU8d4XN W8ZRZRcó mW8ZRZRà đưYXLtH7ợc lợiU8d4XN YXLtH7mà 9Qcòn rYXLtH7a v9Qẻ thônYXLtH7g minYXLtH7h! W8ZRZREm U8d4XNtốn rU8d4XNất nhU8d4XNiều tâm tưW8ZRZR, c9Qũng muU8d4XNốn tặngU8d4XN 9Qanh mW8ZRZRột YXLtH7món U8d4XNquà đặcU8d4XN biệU8d4XNt nhânYXLtH7 W8ZRZRlễ tìW8ZRZRnh nhân9Q. RốtW8ZRZR cuộc aU8d4XNnh cU8d4XNó ng9Qạc nhYXLtH7iên vU8d4XNui 9Qmừng khôngYXLtH7 v9Qậy?" TânW8ZRZR ÝU8d4XN ĐiềnYXLtH7 vừa9Q nóYXLtH7i vừaYXLtH7 U8d4XNnhặt dây thừnU8d4XNg, b9Qăng U8d4XNdán rơU8d4XNi W8ZRZRtrên đW8ZRZRất vàW8ZRZR cuW8ZRZRốn YXLtH7sách U8d4XNở sof9Qa nU8d4XNhét và9Qo túiYXLtH7 sW8ZRZRách, kéo kU8d4XNhóa kéYXLtH7o nó9Qi: "W8ZRZRĐược rồiW8ZRZR, m9Qặc kW8ZRZRệ 9Qanh vW8ZRZRui U8d4XNít haW8ZRZRy lW8ZRZRà vuW8ZRZRi nhiều,9Q thờW8ZRZRi gian khôngU8d4XN cònYXLtH7 sYXLtH7ớm nữYXLtH7a, ch9Qúng tU8d4XNa nên9Q đi9Q thôiYXLtH7. W8ZRZRAnh đậuW8ZRZR YXLtH7xe 9Qở đâu?"

"Sao phải đW8ZRZRi? Khôn9Qg phU8d4XNải eW8ZRZRm 9Qmượn nhYXLtH7à 9Qmấy n9Qgày saW8ZRZRo? KhônU8d4XNg ởU8d4XN W8ZRZRlại mộW8ZRZRt U8d4XNđêm qYXLtH7uả thực cU8d4XNó lỗYXLtH7i vớ9Qi sựW8ZRZR 9Qhao tốnU8d4XN tW8ZRZRâm tU8d4XNư củaYXLtH7 emU8d4XN." U8d4XNcậu tW8ZRZRhủng thẳnU8d4XNg đU8d4XNến sU8d4XNofa ngồi xuống.

"Anh tưởng9Q đU8d4XNây 9Qlà khW8ZRZRách sạnU8d4XN sao9Q? TW8ZRZRhứ nhất9Q khôn9Qg YXLtH7có thứYXLtH7c ăn,U8d4XN thU8d4XNứ h9Qai k9Qhông W8ZRZRcó chănU8d4XN, làmW8ZRZR YXLtH7sao W8ZRZRmà ởW8ZRZR W8ZRZRlại được?"

"Ăn thì c9Qó W8ZRZRthể muYXLtH7a ởYXLtH7 gầnU8d4XN YXLtH7đây, U8d4XNcòn YXLtH7chăn, rYXLtH7áng tìW8ZRZRm chắcYXLtH7 cW8ZRZRhắn cóYXLtH7 tU8d4XNhôi, nếuYXLtH7 không họW8ZRZR v9Qề đW8ZRZRây đ9Qắp bằn9Qg c9Qái gU8d4XNì?" CYXLtH7ậu U8d4XNđi thẳn9Qg vàoU8d4XN pW8ZRZRhòng ngủ,W8ZRZR mW8ZRZRở tủW8ZRZR YXLtH7âm tường, U8d4XNbên tYXLtH7rong đầyU8d4XN YXLtH7đủ thU8d4XNảm lU8d4XNông, chYXLtH7ăn, YXLtH7gối 9Qđầu, c9Qhiếu vU8d4XNà nhữngW8ZRZR thYXLtH7ứ linh W8ZRZRtinh khác.

Tân YXLtH7Ý Điền vẫnYXLtH7 9Qlắc đầu,9Q "9QEm k9Qhông muốYXLtH7n ở9Q đây,U8d4XN kh9Qông cU8d4XNó điều9Q 9Qhòa, buổiU8d4XN 9Qtối sẽYXLtH7 lạnh. YXLtH7Em cóYXLtH7 đặU8d4XNt 9Qchỗ ởYXLtH7 nhW8ZRZRà hàngYXLtH7 Tây,U8d4XN YXLtH7tám giờYXLtH7 tối,U8d4XN n9Qếu khW8ZRZRông đYXLtH7i YXLtH7thì khôngYXLtH7 kịp đâu."

Tạ Đắc9Q liếcW8ZRZR cW8ZRZRô một9Q cáU8d4XNi, nhànYXLtH7 nhã9Q 9Qnói: 9Q"Yên tâW8ZRZRm, cU8d4XNó 9Qanh ởU8d4XN đ9Qây, sẽW8ZRZR khU8d4XNông đểYXLtH7 eYXLtH7m đôU8d4XNng l9Qạnh đâu."

Cuối cùng W8ZRZRhọ đW8ZRZRến YXLtH7cửa W8ZRZRhàng U8d4XNtiện lU8d4XNợi gW8ZRZRần đW8ZRZRó muU8d4XNa U8d4XNmột ítU8d4XN v9Qật dụngW8ZRZR W8ZRZRhàng ngàyYXLtH7, cộng 9Qthêm mYXLtH7ì U8d4XNăn liềnYXLtH7, lạpU8d4XN xưởng9Q YXLtH7và tU8d4XNrứng k9Qho, ăU8d4XNn quW8ZRZRa W8ZRZRloa 9Qmột W8ZRZRbữa. Tân9Q ÝW8ZRZR Điền vừaW8ZRZR 9Qthu dọn9Q cYXLtH7hén đũW8ZRZRa v9Qừa lắYXLtH7c đầu9Q: "B9Qữa tiW8ZRZRệc YXLtH7lớn W8ZRZRngày W8ZRZRlễ tW8ZRZRình 9Qnhân 9Qcủa em YXLtH7cứ nhU8d4XNư v9Qậy biến9Q W8ZRZRthành mìU8d4XN ăYXLtH7n liền."

Tạ ĐắW8ZRZRc U8d4XNtừ YXLtH7phía W8ZRZRsau ôYXLtH7m lấ9Qy U8d4XNeo côU8d4XN, tU8d4XNhì W8ZRZRthầm vYXLtH7ào taYXLtH7i cW8ZRZRô: "BW8ZRZRữa tiệW8ZRZRc lớW8ZRZRn U8d4XNngày lễYXLtH7 tình9Q nhYXLtH7ân W8ZRZRcủa YXLtH7anh, bâ9Qy 9Qgiờ chíW8ZRZRnh thức9Q bắ9Qt 9Qđầu -U8d4XN- "

Tân ÝU8d4XN ĐiềnYXLtH7 qu9Qay YXLtH7đầu l9Qại, 9Qnhư cW8ZRZRười nhưYXLtH7 khônYXLtH7g nU8d4XNhìn cU8d4XNậu mộtW8ZRZR cáiYXLtH7, nhướn9Q 9Qmày nóW8ZRZRi: "W8ZRZRAnh ng9Qhĩ U8d4XNhay YXLtH7quá đYXLtH7i, 9Qem mớW8ZRZRi kW8ZRZRhông cầYXLtH7n -9Q- "

Cậu U8d4XNcúi đầu9Q 9Qhôn cổYXLtH7 cô9Q, "KW8ZRZRhông p9Qhải eYXLtH7m bịW8ZRZR tróiW8ZRZR sW8ZRZRao? Làm9Q g9Qì có9Q quU8d4XNyền nóiU8d4XN "Không"?"

Tân U8d4XNÝ ĐU8d4XNiền hừ9Q mộtW8ZRZR tiếng,W8ZRZR 9Qkhông pW8ZRZRhục pU8d4XNhản W8ZRZRbác: "AnYXLtH7h cũU8d4XNng 9Qkhông phảW8ZRZRi bọn9Q cướp!"

"Anh khônU8d4XNg ngW8ZRZRại lU8d4XNàm đạo9Q tặU8d4XNc háiYXLtH7 hoW8ZRZRa mW8ZRZRột phen."

"Đáng tU8d4XNiếc eYXLtH7m khônU8d4XNg phảW8ZRZRi 9Qlà U8d4XNcon ti9Qn bịU8d4XN bắW8ZRZRt cóc.9Q" CôU8d4XN nóYXLtH7i U8d4XNxong cườ9Qi chạy9Q đi.

Có thể là9Q U8d4XNdo cW8ZRZRhuyện "9QBắt cYXLtH7óc" kícYXLtH7h thích,YXLtH7 U8d4XNbuổi U8d4XNtối Tạ9Q ĐắYXLtH7c cW8ZRZRực kỳU8d4XN phấW8ZRZRn khởYXLtH7i, suy YXLtH7nghĩ nYXLtH7hiều YXLtH7cách gYXLtH7iày U8d4XNvò cô.9Q Khởi9Q đ9Qầu TYXLtH7ân Ý9Q Đ9Qiền cU8d4XNó trắcW8ZRZR U8d4XNtrở, nU8d4XNhưng là vìYXLtH7 W8ZRZRlấy lònW8ZRZRg cậu,9Q nỗ9Q lựYXLtH7c phốiYXLtH7 W8ZRZRhợp cYXLtH7ậu mu9Qốn lU8d4XNàm gì9Q t9Qhì làm,YXLtH7 dầW8ZRZRn dầnU8d4XN quen được.9Q CậuW8ZRZR YXLtH7càng 9Qhăng h9Qái, W8ZRZRkhông YXLtH7chỉ muU8d4XNốn cô9Q thYXLtH7ực hiệYXLtH7n 9Qcác độW8ZRZRng 9Qtác khó nW8ZRZRói, b9Qản W8ZRZRthân W8ZRZRcàng khôW8ZRZRng gì9Q kiêngW8ZRZR W8ZRZRkỵ, nYXLtH7ói sởW8ZRZR trW8ZRZRường h9Qạ lưU8d4XNu g9Qì đó.9Q Tân Ý9Q ĐiềnW8ZRZR vừa9Q t9Qhẹn 9Qvừa W8ZRZRgiận, xoW8ZRZRay n9Qgười xU8d4XNuống giư9Qờng muốnU8d4XN YXLtH7tìm bô9Qng gònW8ZRZR bịt lỗYXLtH7 taiYXLtH7. Cu9Qối cùW8ZRZRng haU8d4XNi 9Qngười mệW8ZRZRt cựcW8ZRZR đW8ZRZRô, U8d4XNôm nhaYXLtH7u đánU8d4XNh 9Qmột giấcU8d4XN ngU8d4XNon lành.

Thân thể đãYXLtH7 U8d4XNtrút hếtU8d4XN niềW8ZRZRm saYXLtH7y mê9Q YXLtH7thỏa tW8ZRZRhích, tU8d4XNâm YXLtH7lý W8ZRZRcũng tự9Q nhiê9Qn mU8d4XNà khW8ZRZRoan khoái hW8ZRZRơn, TU8d4XNạ ĐắcW8ZRZR YXLtH7sau m9Qột giấcW8ZRZR tỉnh9Q dậW8ZRZRy, 9Qcảm giYXLtH7ác sảU8d4XNng khW8ZRZRoái vW8ZRZRô 9Qcùng, tinh thầnU8d4XN W8ZRZRsung mãnU8d4XN, đãU8d4XN lâ9Qu 9Qchưa cảm9Q thấyU8d4XN hănYXLtH7g há9Qi dW8ZRZRâng U8d4XNtrào nhưU8d4XN thếW8ZRZR này.

Tân Ý9Q Điền U8d4XNuể oảYXLtH7i tỉnhYXLtH7 dậy,U8d4XN YXLtH7cậu đãW8ZRZR qYXLtH7uần YXLtH7áo chỉnh9Q tềYXLtH7, rửa9Q mặt9Q xYXLtH7ong xuW8ZRZRôi, đứngYXLtH7 trước 9Qgương U8d4XNthắt W8ZRZRcà W8ZRZRvạt. BởiW8ZRZR vYXLtH7ì k9Qhông cYXLtH7ó YXLtH7rèm c9Qửa sổ,9Q ánU8d4XNh nắng9Q thẳngW8ZRZR U8d4XNtắp chiếu vàW8ZRZRo phòU8d4XNng. CôU8d4XN ch9Qe mắt,YXLtH7 YXLtH7ngáp mộtYXLtH7 cYXLtH7ái nóiU8d4XN: "An9Qh p9Qhải đi9Q lU8d4XNàm hả?"

"Mẹ anYXLtH7h đã9Q khỏeYXLtH7 U8d4XNhơn W8ZRZRnhiều r9Qồi, eW8ZRZRm m9Quốn thW8ZRZRăm 9Qbà khôW8ZRZRng?" CậYXLtH7u khôngU8d4XN 9Qquay đầu,YXLtH7 hYXLtH7ỏi mộtW8ZRZR c9Qách thYXLtH7ờ ơ.

Có tU8d4XNhể U8d4XNdo mớYXLtH7i tỉnU8d4XNh lW8ZRZRại, TânU8d4XN ÝYXLtH7 ĐiềnYXLtH7 cảU8d4XNm U8d4XNgiác tU8d4XNrong U8d4XNđầu 9Qtrống rỗng,YXLtH7 hồiYXLtH7 lâW8ZRZRu 9Qmới trởU8d4XN lYXLtH7ại bU8d4XNình thưW8ZRZRờng, YXLtH7"Sau nU8d4XNày đi9Q, đư9Qợc không?"

Cậu đU8d4XNi quU8d4XNa, đứU8d4XNng bêW8ZRZRn giườngYXLtH7 từU8d4XN tr9Qên nhìW8ZRZRn xu9Qống cU8d4XNô, cườ9Qi nóiU8d4XN: W8ZRZR"Sớm mu9Qộn U8d4XNcũng phảiU8d4XN đYXLtH7i, U8d4XNem sợ9Q cá9Qi gì."

Cô không muYXLtH7ốn nó9Qi W8ZRZR"Em khôngYXLtH7 YXLtH7muốn U8d4XNđến 9Qnhà YXLtH7anh" mộtU8d4XN 9Qcách t9Qrực tiYXLtH7ếp 9Qnên W8ZRZRthay đổi các9Qh khácW8ZRZR U8d4XNdịu dàngW8ZRZR hơn9Q, "A9Qnh kU8d4XNhông cảYXLtH7m thU8d4XNấy hơYXLtH7i n9Qóng vU8d4XNội saU8d4XNo? 9QChúng ta mớW8ZRZRi queW8ZRZRn nha9Qu m9Qấy thW8ZRZRáng W8ZRZRmà thôi--9Q "

"Nhưng màYXLtH7 chúYXLtH7ng tW8ZRZRa YXLtH7biết nYXLtH7hau bU8d4XNảy nămW8ZRZR rồi."

"Em --" T9Qân Ý9Q ĐiềnU8d4XN nhìn9Q cậW8ZRZRu muốn9Q n9Qói lạiYXLtH7 thôi9Q. NhữYXLtH7ng hYXLtH7ình ảYXLtH7nh lộn9Q xộnW8ZRZR hi9Qện lên U8d4XNtrong đầuW8ZRZR côU8d4XN, côU8d4XN khYXLtH7ông biếtW8ZRZR W8ZRZRnên W8ZRZRlàm t9Qhế 9Qnào YXLtH7cho pYXLtH7hải. Cô9Q k9Qhông U8d4XNngờ quan hệYXLtH7 hW8ZRZRai ng9Qười sẽW8ZRZR tiYXLtH7ến triW8ZRZRển nhU8d4XNanh U8d4XNnhư vậy,U8d4XN nhW8ZRZRanh đếU8d4XNn khiếU8d4XNn U8d4XNcô trYXLtH7ở tay khU8d4XNông kịp.

Tạ Đắc 9Qngồi xuốngU8d4XN đW8ZRZRầu giườW8ZRZRng, th9Qấp giọ9Qng W8ZRZRnói: "YYXLtH7ên tâmU8d4XN, mẹW8ZRZR aYXLtH7nh chỉW8ZRZR nhớW8ZRZR nhữngYXLtH7 người vW8ZRZRà sựU8d4XN U8d4XNviệc YXLtH7trước lúcU8d4XN aYXLtH7nh h9Qai 9Qmất, tríU8d4XN U8d4XNnhớ W8ZRZRsau này9Q t9Qrong W8ZRZRtình trạng hỗn9Q loạYXLtH7n, YXLtH7mẹ anYXLtH7h W8ZRZRchắc l9Qà khôn9Qg nYXLtH7hớ rYXLtH7a 9Qem đâu."

Tân W8ZRZRÝ ĐiềYXLtH7n YXLtH7không YXLtH7nói YXLtH7gì, quW8ZRZRay đ9Qầu nhYXLtH7ìn nYXLtH7goài cửaYXLtH7 sổ.

"Ba anh mấW8ZRZRt rồW8ZRZRi, U8d4XNanh mớW8ZRZRi nhậnYXLtH7 rW8ZRZRa trYXLtH7ên đU8d4XNời nàYXLtH7y 9Qchỉ cònU8d4XN mẹW8ZRZR anYXLtH7h lW8ZRZRà ngườiW8ZRZR thYXLtH7ân duy n9Qhất. TìYXLtH7nh trạ9Qng sứYXLtH7c khYXLtH7ỏe v9Qà tiU8d4XNnh thầnYXLtH7 9Qbà 9Qấy lúW8ZRZRc YXLtH7tốt lúYXLtH7c khYXLtH7ông, a9Qnh rất l9Qo lắngYXLtH7, W8ZRZRnên U8d4XNtừ khU8d4XNách 9Qsạn dọU8d4XNn vềYXLtH7 nhà,U8d4XN mW8ZRZRuốn lú9Qc U8d4XNbà 9Qấy YXLtH7còn sU8d4XNống cW8ZRZRhăm sóc b9Qà nhU8d4XNiều hơn.U8d4XN ChW8ZRZRúng YXLtH7ta 9Qkết U8d4XNhôn W8ZRZRsớm mYXLtH7ột cW8ZRZRhút, YXLtH7trong nhW8ZRZRà c9Qó trẻU8d4XN co9Qn, bà ấyW8ZRZR sẽW8ZRZR khônU8d4XNg côW8ZRZR quạnh9Q th9Qế nàyU8d4XN, đâU8d4XNy là9Q thứ9Q nhất;W8ZRZR thU8d4XNứ h9Qai, trư9Qớc đâW8ZRZRy anh chưaYXLtH7 U8d4XNtừng nU8d4XNghĩ đW8ZRZRến chuyệnW8ZRZR kếtYXLtH7 hôn,U8d4XN YXLtH7nếu n9Qhư nYXLtH7hất địnhW8ZRZR phW8ZRZRải cưới,U8d4XN đốiW8ZRZR tượng chỉYXLtH7 U8d4XNcó thểYXLtH7 W8ZRZRlà YXLtH7em." 9QCậu tW8ZRZRheo tYXLtH7hói queYXLtH7n đemW8ZRZR W8ZRZRnhững t9Qâm t9Qình, su9Qy nghĩ, th9Qái YXLtH7độ ẩYXLtH7n giấuW8ZRZR ởW8ZRZR U8d4XNnơi mYXLtH7à ngư9Qời khU8d4XNác kYXLtH7hông W8ZRZRthấy đượcW8ZRZR, 9Qcân nhắcYXLtH7 rất9Q lâu cYXLtH7uối cùngYXLtH7 mớiYXLtH7 quyếtYXLtH7 địYXLtH7nh thU8d4XNổ 9Qlộ U8d4XNý kiếnU8d4XN cW8ZRZRhân thậtYXLtH7 YXLtH7nhất tW8ZRZRừ đYXLtH7áy lòW8ZRZRng, nó kU8d4XNhiến cậW8ZRZRu YXLtH7có c9Qảm giá9Qc gYXLtH7iống nW8ZRZRhư tU8d4XNrần như9Q nW8ZRZRhộng đứngW8ZRZR trW8ZRZRên đường,9Q giống 9Qnhư U8d4XNmất YXLtH7đi U8d4XNnăng lựW8ZRZRc 9Qtự vệ,9Q bởiW8ZRZR W8ZRZRvậy kW8ZRZRhi nóW8ZRZRi 9Qra W8ZRZRcó U8d4XNchút U8d4XNmất tựYXLtH7 nhiên.

Cách nói trưn9Qg cầu9Q 9Qý kiếU8d4XNn nU8d4XNhưng thựW8ZRZRc W8ZRZRra lYXLtH7ại cưU8d4XNơng quyếW8ZRZRt làm9Q TânW8ZRZR Ý9Q ĐiềnW8ZRZR khôYXLtH7ng nói nYXLtH7ên YXLtH7lời. YXLtH7Cô đ9Qứng YXLtH7lên mU8d4XNặc quầ9Qn áo,9Q tW8ZRZRrước k9Qhi W8ZRZRcậu mởW8ZRZR cU8d4XNửa rW8ZRZRa ngoàU8d4XNi nóW8ZRZRi một câu:U8d4XN "KW8ZRZRết U8d4XNhôn làW8ZRZR YXLtH7đại sự,U8d4XN U8d4XNkhông phảW8ZRZRi h9Qai người9Q cU8d4XNhúng tU8d4XNa 9Qnói là9Q cYXLtH7ó thể được."

Tạ ĐắcYXLtH7 YXLtH7dừng bướW8ZRZRc, đôiYXLtH7 W8ZRZRmày ch9Qau lạiU8d4XN mộYXLtH7t chỗ,W8ZRZR n9Qhư đămU8d4XN chU8d4XNiêu YXLtH7nhìn c9Qô m9Qột cái.

Hai người W8ZRZRthu W8ZRZRdọn xU8d4XNong xYXLtH7uôi rồiYXLtH7 rờU8d4XNi khYXLtH7ỏi, 9QTạ ĐắcW8ZRZR đưaW8ZRZR cô9Q vềYXLtH7 ThẩU8d4XNm giaW8ZRZR. TrW8ZRZRên xe TânYXLtH7 W8ZRZRÝ ĐiềnU8d4XN nhận9Q đượcU8d4XN điYXLtH7ện tU8d4XNhoại củaYXLtH7 mẹYXLtH7, "TU8d4XNhi LiU8d4XNnh vớW8ZRZRi QuânW8ZRZR HòU8d4XNa W8ZRZRlại đang cãW8ZRZRi nh9Qau, W8ZRZRlàm ph9Qiền YXLtH7tới QuYXLtH7ân AnU8d4XN, U8d4XNnó U8d4XNôm U8d4XNKỳ U8d4XNKỳ U8d4XNđòi điW8ZRZR, bịYXLtH7 mẹU8d4XN ngYXLtH7ăn cản.W8ZRZR Lão T9Qhẩm tU8d4XNức giậnYXLtH7 W8ZRZRđến nỗi9Q bệnhU8d4XN tW8ZRZRim sU8d4XNuýt chúYXLtH7t p9Qhát tác.W8ZRZR U8d4XNCòn cU8d4XNon, 9Qở 9Qbên ngoài YXLtH7qua đêmYXLtH7 U8d4XNcũng khôW8ZRZRng nóiYXLtH7 U8d4XNmột tiếng,U8d4XN khônW8ZRZRg bU8d4XNiết gọU8d4XNi điệU8d4XNn vềU8d4XN YXLtH7sao?" YXLtH7Cô vội tYXLtH7rả lYXLtH7ời: "CW8ZRZRon về9Q nhYXLtH7à liềnYXLtH7 mà9Q. MU8d4XNới qW8ZRZRua nă9Qm mớiW8ZRZR, hW8ZRZRai vợYXLtH7 chồng9Q n9Qó 9Qcãi nhau gU8d4XNì nữa?"

Nguyên W8ZRZRnhân sự9Q việcYXLtH7 U8d4XNlà nhưU8d4XN thếW8ZRZR nW8ZRZRày: 9QThẩm Quân9Q YXLtH7Hòa và9Q đámU8d4XN bạnYXLtH7 chơ9Qi W8ZRZRmạt chượYXLtH7c, một W8ZRZRngày 9Qmột đêmW8ZRZR khônU8d4XNg vềYXLtH7 nhàW8ZRZR, t9Qhua YXLtH7không íYXLtH7t tiền.U8d4XN U8d4XNBà v9Qợ LiêuW8ZRZR ThW8ZRZRi YXLtH7Linh tìm YXLtH7ra cậu,YXLtH7 gYXLtH7ọi cậu9Q vềU8d4XN nU8d4XNhà cậuU8d4XN kh9Qông 9Qchịu, tW8ZRZRhế lYXLtH7à lật9Q bU8d4XNàn mạtYXLtH7 chượcW8ZRZR trước mặtW8ZRZR mU8d4XNọi ngưU8d4XNời. HaW8ZRZRi ngườ9Qi cã9Qi nYXLtH7hau đếnU8d4XN tậU8d4XNn nhàU8d4XN, anYXLtH7h YXLtH7một YXLtH7lời tôiW8ZRZR một câuU8d4XN, U8d4XNai cũnYXLtH7g W8ZRZRkhông W8ZRZRchịu U8d4XNnói ít9Q vW8ZRZRài c9Qâu. Liêu9Q TU8d4XNhi LYXLtH7inh khôngU8d4XN cẩnW8ZRZR U8d4XNthận làm 9Qbể cW8ZRZRhai nướW8ZRZRc hoU8d4XNa U8d4XNChanel củaYXLtH7 TU8d4XNhẩm U8d4XNQuân AnYXLtH7, ThẩU8d4XNm W8ZRZRQuân U8d4XNAn vW8ZRZRin YXLtH7cơ W8ZRZRhội này YXLtH7nói YXLtH7cô vàYXLtH7i câW8ZRZRu. U8d4XNLiêu ThU8d4XNi LinW8ZRZRh bW8ZRZRất mãn9Q bYXLtH7à chịU8d4XN thi9Qên vW8ZRZRị U8d4XNem trW8ZRZRai, nóU8d4XNi móc cU8d4XNô ởW8ZRZR YXLtH7nhà mYXLtH7ẹ W8ZRZRđẻ ănW8ZRZR khW8ZRZRông nW8ZRZRgồi U8d4XNrồi, l9Qôi chuW8ZRZRyện c9Qô U8d4XNly hU8d4XNôn rW8ZRZRa nU8d4XNói. ThẩmW8ZRZR Quân A9Qn tức9Q g9Qiận W8ZRZRkhóc lớn,YXLtH7 tW8ZRZRhu dọU8d4XNn hành9Q YXLtH7lý 9Qđòi W8ZRZRdẫn cYXLtH7on gáiU8d4XN đW8ZRZRi. W8ZRZRThẩm U8d4XNGia Sơn 9Qquát giậnYXLtH7, mọiU8d4XN ngườU8d4XNi 9Qsợ khôngU8d4XN dU8d4XNám lêU8d4XNn U8d4XNtiếng. ThẩW8ZRZRm QuânW8ZRZR HòU8d4XNa thấyW8ZRZR bất9Q thường, cW8ZRZRhuồn điYXLtH7, W8ZRZRLiêu Th9Qi LinYXLtH7h liền9Q U8d4XNtheo đuôiU8d4XN. W8ZRZRDo YXLtH7đó khU8d4XNi TâU8d4XNn ÝYXLtH7 Đi9Qền trở vYXLtH7ề ThẩmU8d4XN gYXLtH7ia, U8d4XNchiến trườn9Qg ThẩYXLtH7m YXLtH7gia trYXLtH7àn ngậpW8ZRZR khóW8ZRZRi t9Qhuốc súnW8ZRZRg tuyW8ZRZRên bốU8d4XN tạm dừnW8ZRZRg, Th9Qẩm GW8ZRZRia S9Qơn bU8d4XNế cW8ZRZRháu ng9Qoại KỳYXLtH7 9QKỳ điW8ZRZR U8d4XNra nW8ZRZRgoài uố9Qng tW8ZRZRrà, 9QThẩm Quân AU8d4XNn trốnW8ZRZR ởYXLtH7 9Qtrong U8d4XNphòng xYXLtH7em TV.

Mẹ Tân đứng9Q ởYXLtH7 cU8d4XNửa n9Qhìn xunYXLtH7g quaW8ZRZRnh, th9Qấy mộtU8d4XN W8ZRZRchiếc xU8d4XNe mộtU8d4XN đenW8ZRZR ởW8ZRZR phíaW8ZRZR xYXLtH7a mởYXLtH7 cửa. 9QTân ÝYXLtH7 Điền9Q xuYXLtH7ống 9Qxe, hU8d4XNơi bấtYXLtH7 ng9Qờ lW8ZRZRà TạW8ZRZR ĐắcYXLtH7 c9Qũng tW8ZRZRheo xuốngW8ZRZR xYXLtH7e. CậU8d4XNu đW8ZRZRi về W8ZRZRphí YXLtH7mẹ TâYXLtH7n, g9Qọi W8ZRZRmột tU8d4XNiếng "Dì",9Q nóYXLtH7i vàiYXLtH7 câuW8ZRZR W8ZRZRmừng n9Qăm t9Qốt đẹU8d4XNp cáU8d4XNt tường. MẹU8d4XN TâW8ZRZRn W8ZRZRtỉ mYXLtH7ỉ YXLtH7quan sYXLtH7át cậu,YXLtH7 U8d4XNánh mắt9Q cóU8d4XN W8ZRZRvẻ lưỡngYXLtH7 W8ZRZRlự, cYXLtH7uối cùng9Q không 9Qhỏi g9Qì, chỉU8d4XN W8ZRZRvẫy tayW8ZRZR: "BYXLtH7ên ngYXLtH7oài lạnYXLtH7h YXLtH7lắm, đừ9Qng YXLtH7đứng 9Qđây nữa,W8ZRZR W8ZRZRvào trong đi."

Tạ Đắc c9Qó chútU8d4XN thậnYXLtH7 trọnU8d4XNg ngồiU8d4XN ở9Q phònYXLtH7g W8ZRZRkhách ThẩmU8d4XN gU8d4XNia, 9Qmẹ củaW8ZRZR TU8d4XNân W8ZRZRÝ dườngW8ZRZR YXLtH7như hơi W8ZRZRấn tượng9Q đốiU8d4XN vU8d4XNới cW8ZRZRậu, cậ9Qu kYXLtH7hông biếtW8ZRZR YXLtH7đây làYXLtH7 cYXLtH7huyện tốYXLtH7t YXLtH7hay chuy9Qện xấu. Cậ9Qu uU8d4XNống W8ZRZRtrà, ngU8d4XNồi khoản9Qg m9Qười phútU8d4XN thW8ZRZRì đi.

Tân U8d4XNÝ Điền YXLtH7dọn dẹp9Q đồW8ZRZR đạW8ZRZRc troYXLtH7ng phòW8ZRZRng. MW8ZRZRẹ U8d4XNTân gW8ZRZRõ cửa,W8ZRZR nóiYXLtH7: "Tro9Qng nU8d4XNhà cW8ZRZRó lạpU8d4XN xưởng v9Qà cáU8d4XN khôU8d4XN, coW8ZRZRn muốYXLtH7n maW8ZRZRng mộ9Qt U8d4XNít đếnU8d4XN BắW8ZRZRc KiW8ZRZRnh khôngU8d4XN?" 9QCô U8d4XNnói cũng9Q được, tU8d4XNìm mộtYXLtH7 YXLtH7cái túi9Q sạcYXLtH7h đW8ZRZRưa mẹ9Q. U8d4XNMẹ TU8d4XNân v9Qừa vàoW8ZRZR pYXLtH7hòng vừYXLtH7a tU8d4XNừ tốnYXLtH7 nóYXLtH7i: "Cậu thanW8ZRZRh niW8ZRZRên vừU8d4XNa đưaW8ZRZR W8ZRZRcon U8d4XNvề W8ZRZRnhà YXLtH7đó, coYXLtH7n vU8d4XNà nU8d4XNó đangW8ZRZR yêuYXLtH7 nh9Qau sao?"

Cô nhẹW8ZRZR U8d4XNnhàng gU8d4XNật đầu.

Mẹ TâU8d4XNn U8d4XNlại hỏi:W8ZRZR "Cậu9Q t9Qa 9Qtên gìU8d4XN?" T9Qân 9QÝ ĐiYXLtH7ền quW8ZRZRa mộtYXLtH7 YXLtH7lúc lâW8ZRZRu 9Qmới thấpU8d4XN giọ9Qng nóYXLtH7i: YXLtH7"Họ Tạ."

"Đúng 9Qlà nW8ZRZRó!" Mẹ9Q TânW8ZRZR lộW8ZRZR vẻW8ZRZR gi9Qận dW8ZRZRữ, "YXLtH7Mấy đứ9Qa lYXLtH7à thậW8ZRZRt W8ZRZRhay U8d4XNđang đùYXLtH7a giỡn?"

Cô cúiU8d4XN đYXLtH7ầu khôW8ZRZRng YXLtH7nói U8d4XNlời nào.

Mẹ TâW8ZRZRn biến9Q sắc,9Q quátW8ZRZR gYXLtH7iọng lạnhU8d4XN lùngU8d4XN: "Sa9Qu nàW8ZRZRy cW8ZRZRon íU8d4XNt lU8d4XNui tớiW8ZRZR với9Q nó9Q, ngYXLtH7he chưa?"

Tân ÝW8ZRZR Đ9Qiền W8ZRZRvô cùngYXLtH7 bấ9Qt đắcYXLtH7 d9Qĩ, "MW8ZRZRẹ, an9Qh W8ZRZRấy kh9Qông phảiYXLtH7 YXLtH7tên lU8d4XNừa đả9Qo YXLtH7cũng W8ZRZRkhông pW8ZRZRhải kW8ZRZRẻ xấu9Q, U8d4XNmẹ đừYXLtH7ng cU8d4XNó thàW8ZRZRnh kiế9Qn vW8ZRZRới aW8ZRZRnh ấy."

Mẹ Tân tU8d4XNăng giọnU8d4XNg n9Qói lớYXLtH7n tiYXLtH7ếng: "VếtYXLtH7 thươnW8ZRZRg cW8ZRZRon U8d4XNlành rồiYXLtH7 W8ZRZRnên quên9Q mU8d4XNất đaU8d4XNu rồi ưW8ZRZR, bịW8ZRZR nóYXLtH7 làYXLtH7m hW8ZRZRại cònU8d4XN chYXLtH7ưa W8ZRZRđủ thả9Qm sU8d4XNao? ThiW8ZRZRếu U8d4XNchút nW8ZRZRữa thU8d4XNân bạW8ZRZRi W8ZRZRdanh liệt! C9Qòn nW8ZRZRhững ng9Qười trU8d4XNong TạYXLtH7 gU8d4XNia, làYXLtH7 chúnYXLtH7g W8ZRZRta U8d4XNrước lW8ZRZRấy nU8d4XNhục sao?"

"Mẹ, U8d4XNđã U8d4XNlà quáYXLtH7 khứW8ZRZR rồW8ZRZRi, 9Qcon U8d4XNđâu cW8ZRZRó U8d4XNsao! K9Qhi YXLtH7đó W8ZRZRanh ấYXLtH7y cònU8d4XN nhW8ZRZRỏ, lU8d4XNàm việcU8d4XN kU8d4XNhông W8ZRZRbiết chừnYXLtH7g mự9Qc, lU8d4XNại thíU8d4XNch đùaU8d4XN dYXLtH7ai -U8d4XN- "

Mẹ Tân tứ9Qc giận9Q U8d4XNcắt ngaU8d4XNng lời9Q U8d4XNcô, "ĐYXLtH7ó U8d4XNlà tr9Qò đù9Q dYXLtH7ai củYXLtH7a đứaW8ZRZR coYXLtH7n nYXLtH7ít sao9Q? U8d4XNCho con uốngYXLtH7 thYXLtH7uốc ngủ,W8ZRZR địn9Qh v9Qô l9Qễ vớ9Qi cYXLtH7on --,cW8ZRZRon trW8ZRZRai mườU8d4XNi YXLtH7sáu tYXLtH7uổi, nóiW8ZRZR lớn kh9Qông lớn,W8ZRZR nW8ZRZRói nhỏW8ZRZR W8ZRZRcũng 9Qkhông YXLtH7nhỏ, việU8d4XNc W8ZRZRcó 9Qthể l9Qàm việc9Q khôW8ZRZRng U8d4XNthể làm cò9Qn cần9Q ngườiU8d4XN YXLtH7khác dạy9Q sW8ZRZRao? TừU8d4XN nhỏW8ZRZR YXLtH7tâm thuậW8ZRZRt bấU8d4XNt U8d4XNchính, lớW8ZRZRn lêW8ZRZRn U8d4XNlà người tốt9Q saU8d4XNo? CoU8d4XNn đ9Qó --W8ZRZR" bYXLtH7à U8d4XNchỉ vào9Q đầu9Q W8ZRZRcon U8d4XNgái mắngW8ZRZR tU8d4XNo: "9QCàng sốnYXLtH7g càng dởYXLtH7! W8ZRZRCon 9Qnăm naYXLtH7y baU8d4XNo nhYXLtH7iêu, nóYXLtH7 năm9Q U8d4XNnay bU8d4XNao nhiêu?"

Tân ÝU8d4XN Đ9Qiền bịU8d4XN mắW8ZRZRng ch9Qỉ cúW8ZRZRi đầ9Qu, kYXLtH7hông dámW8ZRZR lêU8d4XNn tiếng.

"Tạ gia cóW8ZRZR U8d4XNtiền lW8ZRZRà tốU8d4XNt, như9Qng cYXLtH7húng tYXLtH7a kU8d4XNhông thấyU8d4XN lạ!YXLtH7 NhữnYXLtH7g ngưW8ZRZRời 9QTạ gW8ZRZRia, tất cảW8ZRZR đềuU8d4XN U8d4XNlà U8d4XNnhân vậtU8d4XN lYXLtH7ợi hạYXLtH7i, cóW8ZRZR tiếngW8ZRZR nganU8d4XNg ngượcU8d4XN YXLtH7không U8d4XNphân phảYXLtH7i trái. C9Qon nW8ZRZRgớ W8ZRZRngẩn khônYXLtH7g biết,9Q chứU8d4XN mW8ZRZRẹ rất9Q r9Qõ rYXLtH7àng! CoW8ZRZRn 9Qđó, đúnW8ZRZRg lU8d4XNà trẻ9Q người noW8ZRZRn dạ!YXLtH7 M9Qẹ W8ZRZRnó bW8ZRZRiết cW8ZRZRhuyện hU8d4XNai YXLtH7đứa không?"

Tân ÝU8d4XN Đ9Qiền ấpW8ZRZR úngW8ZRZR YXLtH7nói: "YXLtH7Tụi 9Qcon qW8ZRZRuen W8ZRZRnhau cYXLtH7hưa U8d4XNbao lâYXLtH7u -9Q- "

"Vậy lW8ZRZRà tốU8d4XNt rồiW8ZRZR, n9Qhanh chóngW8ZRZR U8d4XNchia W8ZRZRtay đi!"

"Mẹ, YXLtH7con khôYXLtH7ng p9Qhải vYXLtH7ì tiềnU8d4XN củaW8ZRZR YXLtH7anh ấy9Q, 9Qanh 9Qấy đốU8d4XNi vớiU8d4XN c9Qon rấtU8d4XN tốW8ZRZRt -U8d4XN- "

Mẹ Tân liYXLtH7ếc 9Qcô, YXLtH7"Mẹ W8ZRZRbiết 9Qcon cYXLtH7hia tU8d4XNay N9Qgụy TiêYXLtH7n, tì9Qnh YXLtH7cảm chịU8d4XNu đYXLtH7ả 9Qkích rấ9Qt lớn, như9Qng cU8d4XNũng khôYXLtH7ng 9Qthể làW8ZRZRm ẩu9Q nW8ZRZRhư thếU8d4XN! TừW8ZRZR U8d4XNnhỏ W8ZRZRmẹ U8d4XNdạy cYXLtH7on 9Qthế nU8d4XNào? Con gá9Qi ph9Qải đứnW8ZRZRg đắU8d4XNn tựW8ZRZR trọngU8d4XN, bấtW8ZRZR kểU8d4XN xảy9Q r9Qa chuU8d4XNyện gì,U8d4XN tuyU8d4XNệt khôngU8d4XN tW8ZRZRhể cam cW8ZRZRhịu. U8d4XNMẹ U8d4XNtin conYXLtH7, 9Qcon lạ9Qi cYXLtH7ả YXLtH7đêm không9Q vU8d4XNề? ĐêmU8d4XN q9Qua 9Qcó phW8ZRZRải c9Qon U8d4XNở chung vớiYXLtH7 9Qnó không?"

Tân ÝW8ZRZR Điền chW8ZRZRống đỡ9Q YXLtH7không nổW8ZRZRi, nhịnYXLtH7 9Qkhông W8ZRZRđược nóiYXLtH7: "Mẹ,9Q YXLtH7con U8d4XNhai YXLtH7tám tW8ZRZRuổi rồi, khônU8d4XNg U8d4XNphải trẻU8d4XN con--U8d4XN" m9Qẹ Tân9Q khôngU8d4XN đợW8ZRZRi cYXLtH7ô W8ZRZRnói xong9Q, W8ZRZRlập tYXLtH7ức nóiU8d4XN: "Vậy9Q con vẫnU8d4XN mu9Qốn yW8ZRZRêu đưW8ZRZRơng với9Q thằngU8d4XN nhó9Qc W8ZRZRđó? ĐâyU8d4XN l9Qà biểuYXLtH7 hiện9Q nghYXLtH7iêm W8ZRZRtúc chịu trách9Q U8d4XNnhiệm vU8d4XNới tìU8d4XNnh cảm9Q sao?"

Cô bịYXLtH7 dồn vàU8d4XNo tườngYXLtH7 á9Q khẩYXLtH7u khôW8ZRZRng trW8ZRZRả lờiYXLtH7 W8ZRZRđược, đànW8ZRZRh nYXLtH7ói: "ĐượcYXLtH7 YXLtH7rồi, đượcYXLtH7 rồi,U8d4XN con bU8d4XNiết nên9Q U8d4XNlàm nU8d4XNhư thếW8ZRZR nW8ZRZRào." U8d4XNCô xá9Qch theU8d4XNo túiYXLtH7 lạpW8ZRZR xưởngU8d4XN v9Qà YXLtH7cá k9Qhô nhanh nhảu9Q chU8d4XNạy vàoU8d4XN phW8ZRZRòng. CW8ZRZRô tU8d4XNhả đạU8d4XNi 9Qcái tW8ZRZRúi lYXLtH7ên bànW8ZRZR, chỉU8d4XN vàoW8ZRZR c9Qái đ9Qầu con cáW8ZRZR nóiW8ZRZR: "XYXLtH7em màyW8ZRZR kìaYXLtH7, W8ZRZRgây chU8d4XNo tW8ZRZRao biW8ZRZRết 9Qbao rắ9Qc rối!"

Buổi chiều cùngW8ZRZR ng9Qày 9QTân ÝU8d4XN ĐiềnYXLtH7 vềU8d4XN BắcYXLtH7 U8d4XNKinh, T9Qạ ĐắcU8d4XN muốn9Q đYXLtH7ến U8d4XNđón côYXLtH7. CW8ZRZRô YXLtH7vội đáp: U8d4XN"Anh đYXLtH7ừng c9Qó màYXLtH7 tU8d4XNới, mẹ9Q e9Qm khôYXLtH7ng muốnU8d4XN U8d4XNthấy anYXLtH7h." TạYXLtH7 YXLtH7Đắc khônYXLtH7g ng9Qờ mình lạiU8d4XN kh9Qông 9Qđược hoa9Qn ngW8ZRZRhênh, hỏW8ZRZRi YXLtH7vì U8d4XNsao. Cô9Q tW8ZRZRhở dU8d4XNài, "CW8ZRZRũng YXLtH7do chuyện tốt9Q anW8ZRZRh làmU8d4XN! EYXLtH7m hỏi9Q YXLtH7anh, lầnYXLtH7 đYXLtH7ó cU8d4XNó phảiU8d4XN 9Qanh cYXLtH7ho e9Qm YXLtH7uống W8ZRZRthuốc ngủ9Q không? U8d4XNEm đến9Q bU8d4XNây W8ZRZRgiờ cYXLtH7òn mYXLtH7ơ mơW8ZRZR mànYXLtH7g mànYXLtH7g, k9Qhông nU8d4XNhớ W8ZRZRrõ cụYXLtH7 thU8d4XNể xảYXLtH7y rU8d4XNa chuyện gì.YXLtH7 LYXLtH7úc YXLtH7đó mẹU8d4XN eW8ZRZRm đếnU8d4XN YXLtH7nhà anU8d4XNh đónW8ZRZR eW8ZRZRm, cảnhU8d4XN sYXLtH7át hình9Q YXLtH7như U8d4XNcũng tới,W8ZRZR có YXLtH7đúng không?"

Tạ Đắc hồW8ZRZRi lâuW8ZRZR khônU8d4XNg U8d4XNlên W8ZRZRtiếng."Vậy W8ZRZRanh bảoW8ZRZR ĐW8ZRZRổng TW8ZRZRoàn đếnU8d4XN đóU8d4XNn eU8d4XNm." CậuYXLtH7 ng9Qắt điện thoU8d4XNại, n9Qgồi phịch9Q xuốngU8d4XN so9Qfa. TU8d4XNạ YXLtH7gia từ9Q lU8d4XNúc 9QTạ Hậu9Q mấW8ZRZRt, bố9Q tríU8d4XN trong YXLtH7nhà khU8d4XNông cóU8d4XN t9Qhay đổiW8ZRZR gW8ZRZRì. 9QCậu nhYXLtH7ìn W8ZRZRquanh bU8d4XNốn phíaYXLtH7, trYXLtH7ên tư9Qờng vẫ9Qn treo bứYXLtH7c tU8d4XNhư họaU8d4XN U8d4XNngay vU8d4XNị tr9Qí đó,W8ZRZR W8ZRZRbình hoU8d4XNa v9Qẫn đặtU8d4XN trYXLtH7ên W8ZRZRbệ cửaYXLtH7 sổ,YXLtH7 YXLtH7trong bình cắmYXLtH7 YXLtH7một YXLtH7bó U8d4XNhoa cátU8d4XN cán9Qh, trêU8d4XNn kệU8d4XN W8ZRZRvẫn để9Q nhữngW8ZRZR 9Qmón 9Qđồ 9Qlúc YXLtH7nhỏ c9Qậu thường chơiU8d4XN, cW8ZRZRậu nhắmYXLtH7 mắ9Qt W8ZRZRlại đều9Q cóYXLtH7 th9Qể tì9Qm được.

Cảnh cũ ngườiU8d4XN xưa.9Q CW8ZRZRậu nhớU8d4XN 9Qrất rõ,YXLtH7 mù9Qa hè9Q năm9Q ấYXLtH7y cậuYXLtH7 mườYXLtH7i sYXLtH7áu tuổi,U8d4XN U8d4XNTân Ý9Q trước U8d4XNkhi dYXLtH7u họcYXLtH7 U8d4XNđến tW8ZRZRạm 9Qbiệt cậu,W8ZRZR làU8d4XN ngồiW8ZRZR ởU8d4XN nYXLtH7ơi 9Qcậu đan9Qg ngồi.