Tôi cũng rất nhớ anh ấy - Chương 17

 

Chương p3qWwert17: Lễd4rfcZHp tìn8v7Ph nhâ8v7Pn bấtp3qWwert ngờ

Trước khi Td4rfcZHpạ Đắc8v7P p3qWwerttan sở8v7P td4rfcZHphì np3qWwerthận được8v7P cd4rfcZHpú điệd4rfcZHpn thoạd4rfcZHpi lạ,8v7P l8v7Pà p3qWwertsố điệ8v7Pn thd4rfcZHpoại c8v7Pố định td4rfcZHprong cùngd4rfcZHp thp3qWwertành 8v7Pphố, ngườid4rfcZHp gd4rfcZHpọi đến8v7P lp3qWwertà d4rfcZHpmột phụ8v7P d4rfcZHpnữ nód4rfcZHpi vớd4rfcZHpi giọng8v7P lạnh ld4rfcZHpùng: "Anp3qWwerth hp3qWwertãy ngh8v7Pe ch8v7Po kỹp3qWwert, 8v7Pbạn gád4rfcZHpi and4rfcZHph đa8v7Png d4rfcZHptrong tad4rfcZHpy chp3qWwertúng t8v7Pôi, tiền chud4rfcZHpộc một8v7P tr8v7Piệu tp3qWwertệ. Nd4rfcZHpếu ad4rfcZHpnh 8v7Pdám báod4rfcZHp cảnhp3qWwert s8v7Pát, chú8v7Png tô8v7Pi p3qWwertlập tứcp3qWwert giết cod4rfcZHpn tid4rfcZHpn." np3qWwertói xon8v7Pg d4rfcZHpliền cp3qWwertúp má8v7Py. Cập3qWwertu ngd4rfcZHpây ngườip3qWwert mộtd4rfcZHp p3qWwertlúc, 8v7Pkhông biết cd4rfcZHphuyện d4rfcZHpgì xảy8v7P rp3qWwerta, 8v7Phít sâud4rfcZHp mộ8v7Pt h8v7Pơi, 8v7Psau k8v7Phi ổd4rfcZHpn đd4rfcZHpịnh td4rfcZHpinh thp3qWwertần lip3qWwertền g8v7Pọi cho Tânp3qWwert Ýp3qWwert Đd4rfcZHpiền, khôngd4rfcZHp 8v7Pngoài dp3qWwertự đoán8v7P củd4rfcZHpa cậ8v7Pu điện8v7P d4rfcZHpthoại p3qWwerttắt p3qWwertmáy, p3qWwertlại gọip3qWwert lại s8v7Pố mád4rfcZHpy l8v7Púc nãy.

Điện thoại bd4rfcZHpàn kp3qWwerthông p3qWwertngừng 8v7Preo. Hp3qWwertà Chân8v7P nh8v7Pìn mànp3qWwert hình8v7P hiển8v7P t8v7Phị sốd4rfcZHp 8v7Pdi độngd4rfcZHp rồi hỏid4rfcZHp p3qWwertTân Ýp3qWwert Điền,p3qWwert "Cód4rfcZHp cầp3qWwertn ngd4rfcZHphe md4rfcZHpáy không?"d4rfcZHp Tâ8v7Pn p3qWwertÝ Điềnd4rfcZHp mắnd4rfcZHpg: "Cậ8v7Pu p3qWwertkhùng hả, khôngd4rfcZHp ăn8v7P qd4rfcZHpua thp3qWwertịt hep3qWwerto cũp3qWwertng khônd4rfcZHpg thấ8v7Py p3qWwertheo p3qWwertchạy d4rfcZHpà? Đd4rfcZHpương nhp3qWwertiên k8v7Phông thể ngp3qWwerthe." Cp3qWwertô rd4rfcZHpút d8v7Pây đi8v7Pện td4rfcZHphoại p3qWwertra, k8v7Pý túd4rfcZHpc xá8v7P tro8v7Png td4rfcZHpích tắcp3qWwert p3qWwertyên p3qWwerttĩnh trở lại.

Hà Chân hp3qWwertỏi: "Cá8v7Pi tròd4rfcZHp vud4rfcZHpi củad4rfcZHp d4rfcZHpcậu cd4rfcZHpó hơi8v7P quáp3qWwert kp3qWwerthông? 8v7PLỡ cp3qWwertậu p3qWwertta d4rfcZHpbáo cảnhd4rfcZHp sád4rfcZHpt thì phảid4rfcZHp là8v7Pm sp3qWwertao? p3qWwertTớ nhấd4rfcZHpt địn8v7Ph pd4rfcZHphải chết,d4rfcZHp khônd4rfcZHpg thi8v7Pếu cảnh8v7P bịd4rfcZHp cp3qWwertảnh 8v7Psát cho ăn8v7P mắng8v7P á."

Tân Ý8v7P Điền phấp3qWwertt 8v7Ptay, "Yêp3qWwertn tâmd4rfcZHp đid4rfcZHp, ap3qWwertnh p3qWwertấy đ8v7Pã đưp3qWwertợc huấ8v7Pn lu8v7Pyện, sp3qWwertẽ biếtp3qWwert c8v7Pách d4rfcZHpứng phó loạ8v7Pi chuy8v7Pện bắd4rfcZHpt cp3qWwertóc tốn8v7Pg tiềnd4rfcZHp, b8v7Piết nêp3qWwertn l8v7Pàm thếd4rfcZHp nàd4rfcZHpo d4rfcZHpmà, sẽ8v7P khôd4rfcZHpng báo cảnh8v7P sp3qWwertát đâ8v7Pu. V8v7Piệc p3qWwerttớ 8v7Plo ld4rfcZHpà, anp3qWwerth ấyp3qWwert d4rfcZHpsẽ kh8v7Pông md4rfcZHpang p3qWwerttheo m8v7Pột tri8v7Pệu p3qWwerttệ tiền mặtp3qWwert thiệtd4rfcZHp cd4rfcZHphứ? p3qWwertLỡ nhp3qWwertư t8v7Prên đườnd4rfcZHpg bịd4rfcZHp mất?p3qWwert Tớd4rfcZHp đền8v7P kh8v7Pông n8v7Pổi đâu.8v7P Biết vậy8v7P p3qWwertnói 8v7Pnăm trp3qWwertăm 8v7Pngàn đượcp3qWwert rồi."

Đồng mưu t8v7Pức giậ8v7Pn d4rfcZHpnói, 8v7P"Cậu nêp3qWwertn nd4rfcZHpghĩ làp3qWwertm thế8v7P n8v7Pào đểd4rfcZHp dẹ8v7Pp yêp3qWwertn ônd4rfcZHpg cọp8v7P họ8v7P Td4rfcZHpạ sắp nổi8v7P trận8v7P lôid4rfcZHp đìnhp3qWwert thd4rfcZHpì had4rfcZHpy hơn8v7P, d4rfcZHptớ nh8v7Pìn td4rfcZHphế n8v7Pào cũnd4rfcZHpg kp3qWwerthông thấyd4rfcZHp cd4rfcZHpậu d4rfcZHpta giống d4rfcZHpngười d4rfcZHpbị ngư8v7Pời khád4rfcZHpc p3qWwerttrêu đ8v7Pùa mp3qWwertà co8v7Pn d4rfcZHpcó thểp3qWwert t8v7Pốt bụngp3qWwert n8v7Phẫn nhị8v7Pn đâu."

Tân Ý8v7P Điền đem8v7P 8v7Pdây p3qWwertthừng và8v7P bănd4rfcZHpg d4rfcZHpdán đãp3qWwert ch8v7Puẩn bịp3qWwert tp3qWwertrước p3qWwertvào t8v7Prong túi,p3qWwert nhắp3qWwertc p3qWwertHà Chân ld4rfcZHpần nữap3qWwert: p3qWwert"Nói 8v7Prồi 8v7Pmà, đếnp3qWwert nhà8v7P d4rfcZHpA Mỹp3qWwert rồi8v7P 8v7Pthì p3qWwerttớ gọid4rfcZHp p3qWwertđiện cd4rfcZHpho 8v7Pcậu, cậu lạp3qWwerti dùp3qWwertng 8v7Pdi độp3qWwertng nhắd4rfcZHpn địap3qWwert 8v7Pchỉ và8v7Po dp3qWwerti độn8v7Pg a8v7Pnh ấp3qWwerty, đừngd4rfcZHp nghp3qWwerte điệd4rfcZHpn th8v7Poại của a8v7Pnh ấy8v7P, sẽ8v7P d4rfcZHplộ 8v7Pđó. Tớd4rfcZHp đid4rfcZHp đây.p3qWwert Cậup3qWwert đd4rfcZHpừng p3qWwertcó qud4rfcZHpên đấy."

Tạ Đắc đếnp3qWwert ngd4rfcZHpân hà8v7Png d4rfcZHprút mộtp3qWwert triệup3qWwert td4rfcZHpệ tiềp3qWwertn mặt,d4rfcZHp bỏ8v7P tr8v7Pong d4rfcZHptúi p3qWwertdu lp3qWwertịch màu8v7P xanh, chup3qWwertẩn bd4rfcZHpị xo8v7Png 8v7Phết, 8v7Pcậu ngồd4rfcZHpi td4rfcZHprong d4rfcZHpxe nhắd4rfcZHpm mp3qWwertắt dưỡngp3qWwert td4rfcZHphần, đợip3qWwert bọd4rfcZHpn bắtd4rfcZHp cóc tốngp3qWwert tiềnd4rfcZHp rp3qWwerta p3qWwertchỉ thd4rfcZHpị tid4rfcZHpếp t8v7Pheo. p3qWwertTrong đầu8v7P lạd4rfcZHpi d4rfcZHphiện rd4rfcZHpa sp3qWwertố điện8v7P thop3qWwertại bàn p3qWwertcủa 8v7Pbọn cướp8v7P, c8v7Pảm t8v7Phấy 8v7Pquen mắt,p3qWwert hìn8v7Ph nhp3qWwertư đãd4rfcZHp thấp3qWwerty sd4rfcZHpố này8v7P ởp3qWwert đâd4rfcZHpu p3qWwertrồi, nhưng thd4rfcZHpế nd4rfcZHpào cũng8v7P nghĩd4rfcZHp kh8v7Pông d4rfcZHpra. C8v7Pậu d4rfcZHpphân 8v7Ptích 8v7Ptỉ mỉp3qWwert, d4rfcZHpđối phư8v7Pơng nếud4rfcZHp là muốn8v7P tiềnd4rfcZHp, d4rfcZHpnhư vậd4rfcZHpy chd4rfcZHpo thd4rfcZHpấy kp3qWwerthông phảp3qWwerti 8v7Pnhằm vàd4rfcZHpo c8v7Pá 8v7Pnhân cậud4rfcZHp d4rfcZHpmà trảd4rfcZHp thù, 8v7Pchỉ 8v7Pcần làmd4rfcZHp thep3qWwerto bọ8v7Pn họ8v7P yêud4rfcZHp cp3qWwertầu, chắp3qWwertc sp3qWwertẽ khôn8v7Pg ả8v7Pnh hưởng8v7P đếnd4rfcZHp 8v7PTân d4rfcZHpÝ. Cậu thấd4rfcZHpy kỳp3qWwert l8v7Pạ chính8v7P lp3qWwertà, bọnp3qWwert họd4rfcZHp vìd4rfcZHp sp3qWwertao chỉd4rfcZHp cd4rfcZHpần d4rfcZHpmột d4rfcZHptriệu, chd4rfcZHpẳng lẽp3qWwert tp3qWwertrước khi gâd4rfcZHpy ánd4rfcZHp không8v7P p3qWwertđiều t8v7Pra thâd4rfcZHpn thế8v7P cd4rfcZHpậu 8v7Phay lp3qWwertà p3qWwertbọn cướpd4rfcZHp lần8v7P 8v7Pnày cd4rfcZHpơ d4rfcZHpbản chẳng d4rfcZHpra p3qWwerttrò trốngd4rfcZHp gì?

Di động cóp3qWwert tip3qWwertn nh8v7Pắn m8v7Pới. d4rfcZHpCậu mởp3qWwert xe8v7Pm, d4rfcZHplà một8v7P đ8v7Pịa chỉ,p3qWwert 8v7Pkhu vực8v7P ngoại8v7P 8v7Pthành, có 8v7Phơi d4rfcZHphẻo lp3qWwertánh, sap3qWwertu c8v7Pùng kè8v7Pm thp3qWwertêm: Một8v7P mìnp3qWwerth ad4rfcZHpnh đp3qWwerti, nếup3qWwert p3qWwertnhư d4rfcZHpbáo cd4rfcZHpảnh sát, anp3qWwerth d4rfcZHpsẽ hốd4rfcZHpi hậnp3qWwert. Cậu8v7P tp3qWwerthấy thế8v7P nàop3qWwert cũp3qWwertng thấyd4rfcZHp kỳd4rfcZHp qud4rfcZHpái, đối8v7P phươ8v7Png thế8v7P mà p3qWwertbáo d4rfcZHpcho cậu8v7P địd4rfcZHpa cd4rfcZHphỉ p3qWwertcụ th8v7Pể rd4rfcZHpõ r8v7Pàng, thậmd4rfcZHp chíd4rfcZHp giọp3qWwertng điệd4rfcZHpu d4rfcZHpnói ch8v7Puyện lại kháchp3qWwert sád4rfcZHpo lịchd4rfcZHp sự.

Cậu gọi điệnd4rfcZHp thod4rfcZHpại, p3qWwertsau đó8v7P kh8v7Pởi độngp3qWwert xep3qWwert, chạy8v7P thẳngp3qWwert đp3qWwertến mụp3qWwertc ti8v7Pêu. Qp3qWwertua đườ8v7Png cao tốd4rfcZHpc d4rfcZHplà mp3qWwertột cp3qWwerton d4rfcZHpđường cp3qWwertó d4rfcZHpvẻ 8v7Pchật hẹp,8v7P hàn8v7Pg c8v7Pây t8v7Phông c8v7Pao t8v7Po d4rfcZHpđầy hap3qWwerti bên đư8v7Pờng, láp3qWwert đd4rfcZHpã p3qWwertrụng hếp3qWwertt, trơp3qWwert trọid4rfcZHp đ8v7Pứng 8v7Pgiữa đồnp3qWwertg trống8v7P td4rfcZHprong mùd4rfcZHpa đông. Bên8v7P p3qWwerttay tp3qWwertrái ld4rfcZHpà sông8v7P Thượnd4rfcZHpg 8v7PLâm mêd4rfcZHpnh md4rfcZHpông, np3qWwertgày đêmd4rfcZHp chp3qWwertảy cuồnd4rfcZHp cu8v7Pộn không nd4rfcZHpgừng d4rfcZHpnghỉ, vìd4rfcZHp thếd4rfcZHp khôd4rfcZHpng kp3qWwerthí s8v7Po vớd4rfcZHpi nội8v7P td4rfcZHphành lp3qWwertạnh hơd4rfcZHpn nhiều.d4rfcZHp Trời đãp3qWwert d4rfcZHptối, trp3qWwertên p3qWwertđường x8v7Pe rấd4rfcZHpt ít,d4rfcZHp cd4rfcZHpũng khôd4rfcZHpng 8v7Pcó d4rfcZHpđèn đường.p3qWwert Cd4rfcZHpậu láid4rfcZHp r8v7Pất chậm, 8v7Pnhờ d4rfcZHpánh đènp3qWwert nêd4rfcZHpn d4rfcZHpthấy đượcp3qWwert p8v7Phía trướcp3qWwert d4rfcZHpchếch bêp3qWwertn p8v7Phải ld4rfcZHpà 8v7Pmột d4rfcZHptòa nhà hap3qWwerti tầngd4rfcZHp x8v7Pây dựp3qWwertng td4rfcZHpheo pp3qWwerthong cd4rfcZHpách p3qWwertkiên trúc8v7P nd4rfcZHpước 8v7Pngoài, cd4rfcZHpậu dừng8v7P 8v7Pxe cách mộtp3qWwert đoạnp3qWwert xap3qWwert, xácd4rfcZHph thd4rfcZHpeo tú8v7Pi d4rfcZHpdu lịd4rfcZHpch cp3qWwerthậm rãid4rfcZHp đd4rfcZHpi tới.

Cổng không p3qWwertbị p3qWwertkhóa, khẽ8v7P mởd4rfcZHp, dườnd4rfcZHpg nhp3qWwertư đợip3qWwert cp3qWwertậu tự8v7P chp3qWwertui đầup3qWwert vàd4rfcZHpo lưới.8v7P Cậu8v7P đẩyd4rfcZHp cửa sắtd4rfcZHp đi8v7P vàp3qWwerto, đây8v7P ld4rfcZHpà d4rfcZHpngôi nhà8v7P điểnd4rfcZHp hp3qWwertình của8v7P ngườip3qWwert dâp3qWwertn phươnp3qWwertg p3qWwertNam, d4rfcZHpcó lẽ từd4rfcZHp p3qWwertlâu p3qWwertkhông có8v7P ap3qWwerti ở,8v7P c8v7Pó chúd4rfcZHpt hoa8v7Png vắngp3qWwert, cỏp3qWwert dạip3qWwert tronp3qWwertg vườnd4rfcZHp d4rfcZHpcao 8v7Pđến thắt ld4rfcZHpưng, d4rfcZHpcây sồi8v7P xanp3qWwerth c8v7Pũng 8v7Pkhông thấ8v7Py p3qWwertdấu hiệu8v7P củap3qWwert 8v7Psự chămd4rfcZHp só8v7Pc. p3qWwertCậu đứng trướcd4rfcZHp c8v7Pánh cp3qWwertửa đd4rfcZHpóng chd4rfcZHpặt tậ8v7Pp trunp3qWwertg tp3qWwertư tưp3qWwertởng nínd4rfcZHp t8v7Phở lắnp3qWwertg nghp3qWwerte độngp3qWwert tĩnh m8v7Pột lúc,d4rfcZHp chẳngp3qWwert nghd4rfcZHpe đượcd4rfcZHp d4rfcZHpgì n8v7Pgoại trừd4rfcZHp tp3qWwertiếng gióp3qWwert 8v7Pthổi qp3qWwertua tád4rfcZHpn p3qWwertlá. Đưa ta8v7Py đẩyd4rfcZHp cử8v7Pa, tp3qWwertiếng d4rfcZHpcọt kẹtd4rfcZHp v8v7Pang p3qWwertlên, hìnd4rfcZHph ảnh8v7P Tâp3qWwertn 8v7PÝ Đid4rfcZHpền d4rfcZHpbị td4rfcZHprói hai td4rfcZHpay had4rfcZHpi cp3qWwerthân, p3qWwertmiệng dánd4rfcZHp băp3qWwertng d8v7Pính ngồp3qWwerti td4rfcZHprên sod4rfcZHpfa, d4rfcZHplập tứcp3qWwert đập8v7P vd4rfcZHpào mắt8v7P cậu. Cp3qWwertậu ngâyd4rfcZHp ngẩnd4rfcZHp cả8v7P ngườp3qWwerti, d4rfcZHpđầu tp3qWwertiên là8v7P nhìnd4rfcZHp p3qWwertchung qd4rfcZHpuanh, kh8v7Pông phd4rfcZHpát hiện người8v7P k8v7Phác, sap3qWwertu đp3qWwertó đid4rfcZHp tới,p3qWwert xéd4rfcZHp 8v7Pbăng dp3qWwertán td4rfcZHprên md4rfcZHpiệng cd4rfcZHpô ra.

Động tác cập3qWwertu c8v7Pó ch8v7Pút td4rfcZHphô lỗ,p3qWwert p3qWwertTân p3qWwertÝ Đ8v7Piền nhị8v7Pn khôp3qWwertng đ8v7Pược rp3qWwertút 8v7Phai tap3qWwerty giấud4rfcZHp đằng sap3qWwertu lưnd4rfcZHpg rd4rfcZHpa, đẩyp3qWwert cậ8v7Pu p3qWwertra nd4rfcZHpói: p3qWwert"Đau! p3qWwertAnh nh8v7Pẹ 8v7Pchút, đểp3qWwert 8v7Pem d4rfcZHptự làm."

Tạ Đd4rfcZHpắc d4rfcZHphỏi vớ8v7Pi g8v7Piọng điệud4rfcZHp khp3qWwertông thấyp3qWwert hứngd4rfcZHp thú:d4rfcZHp "Bọnd4rfcZHp cướpd4rfcZHp đâu?"

Tân p3qWwertÝ Điền 8v7Psợ p3qWwertcậu tứd4rfcZHpc giậ8v7Pn, vp3qWwertội vã8v7P ô8v7Pm cổd4rfcZHp d4rfcZHpcậu đe8v7Pm hếtp3qWwert p3qWwertkỹ xả8v7Po hônd4rfcZHp 8v7Pcậu, đếnd4rfcZHp k8v7Phi cậu bắ8v7Pt 8v7Pđầu thởp3qWwert dốcp3qWwert, n8v7Phân cd4rfcZHpơ p3qWwerthội 8v7Phô t8v7Po: "p3qWwertLễ t8v7Pình nhd4rfcZHpân vup3qWwerti vẻ!"

Tạ Đắc có8v7P vẻp3qWwert vd4rfcZHpô cù8v7Png bd4rfcZHpình tĩ8v7Pnh, dán8v7P mắp3qWwertt vào8v7P cô8v7P bp3qWwertạn gáp3qWwerti d4rfcZHptinh qup3qWwertái dp3qWwertựa sd4rfcZHpát d4rfcZHpvào mình một8v7P ld4rfcZHpúc lâup3qWwert, cud4rfcZHpối d4rfcZHpcùng thở8v7P dàp3qWwerti bp3qWwertó t8v7Pay, d4rfcZHp"Quên đid4rfcZHp, kh8v7Pông sap3qWwerto ld4rfcZHpà tốtp3qWwert rồi."

Bộ dạng p3qWwertbình tĩp3qWwertnh củad4rfcZHp cậud4rfcZHp td4rfcZHprong mắ8v7Pt Tân8v7P Ýd4rfcZHp Điềd4rfcZHpn p3qWwertchả kp3qWwerthác dấup3qWwert hiệp3qWwertu 8v7Pbáo trướcd4rfcZHp bão tố8v7P sắd4rfcZHpp p3qWwertđến, n8v7Phanh nhảp3qWwertu 8v7Pnịnh nọt8v7P: "Chẳngd4rfcZHp p3qWwertphải d4rfcZHpgần đâyd4rfcZHp tâ8v7Pm tìnhd4rfcZHp d4rfcZHpanh không t8v7Pốt 8v7Psao, dỗ8v7P 8v7Panh p3qWwertlại khôngp3qWwert 8v7Pvui, đànp3qWwerth phảp3qWwerti tự8v7P biên8v7P tự8v7P p3qWwertdiễn tạ8v7Po ch8v7Po anh 8v7Pcơ hộid4rfcZHp làmp3qWwert an8v7Ph hù8v7Png cp3qWwertứu md4rfcZHpỹ 8v7Pnhân thôi.8v7P p3qWwertEm đùd4rfcZHpa gd4rfcZHpiỡn d4rfcZHpanh vậy,8v7P p3qWwertanh không giậnd4rfcZHp chứ?"

"Em nói tp3qWwerthử xd4rfcZHpem?" d4rfcZHpCậu lạnh8v7P d4rfcZHplùng p3qWwertliếc cd4rfcZHpô mộtp3qWwert d4rfcZHpcái. p3qWwertTân d4rfcZHpÝ Điềnp3qWwert sợp3qWwert k8v7Phông dám8v7P d4rfcZHphé một câp3qWwertu nà8v7Po, nhp3qWwertư m8v7Pột chp3qWwertú md4rfcZHpèo nhỏd4rfcZHp đáng8v7P 8v7Pthương np3qWwerthìn d4rfcZHpcậu, hap3qWwerti tad4rfcZHpy để8v7P tp3qWwertrên đầu 8v7Pnhư thỏp3qWwert trắp3qWwertng, hát8v7P gp3qWwertiọng thp3qWwertiếu nhi8v7P: "X8v7Pin bạn8v7P đừn8v7Pg p3qWwertăn d4rfcZHptôi đ8v7Pừng p3qWwertăn tôi, tp3qWwertôi p3qWwertsẽ h8v7Pát ch8v7Po b8v7Pạn mộtp3qWwert b8v7Pài hd4rfcZHpát thật8v7P hap3qWwerty -p3qWwert- "

Cậu phì cườ8v7Pi, p3qWwertvội xoap3qWwerty nd4rfcZHpgười p3qWwertsang chd4rfcZHpỗ 8v7Pkhác. d4rfcZHpChú ýp3qWwert tớid4rfcZHp d4rfcZHpmột p3qWwertquyển sá8v7Pch tp3qWwertrên sofa, hỏd4rfcZHpi: "Chờ8v7P lâud4rfcZHp khp3qWwertông?" Ngườp3qWwerti nà8v7Po d4rfcZHpđó cód4rfcZHp 8v7Ptật g8v7Piật mìd4rfcZHpnh vộip3qWwert d4rfcZHpvã lắc8v7P đầu, d4rfcZHp"Em kp3qWwerthông bd4rfcZHpiết d4rfcZHpanh cp3qWwertó đến8v7P d4rfcZHphay khônd4rfcZHpg, cp3qWwertho nêp3qWwertn đ8v7Pem 8v7Ptheo sáchd4rfcZHp đd4rfcZHpể d4rfcZHpgiết thời gian."

Cậu vỗ d4rfcZHpvỗ đệmd4rfcZHp sof8v7Pa, "8v7PEm nói8v7P ap3qWwertnh có8v7P thểp3qWwert khôngd4rfcZHp p3qWwertđến sap3qWwerto? Nh8v7Pọc ld4rfcZHpòng 8v7Phai ngườd4rfcZHpi nghĩ rp3qWwerta cp3qWwertái trò8v7P bắp3qWwertt cóc,p3qWwert cp3qWwertó câup3qWwert 8v7Pkhông cód4rfcZHp mũid4rfcZHp kho8v7Pan k8v7Pim cươn8v7Pg p3qWwertthì đừn8v7Pg hòngp3qWwert làm ngd4rfcZHphề p3qWwertgốm p3qWwertsứ, thật8v7P mấtd4rfcZHp mặ8v7Pt xấup3qWwert hổ!"

Tân Ýp3qWwert Điềnp3qWwert bỗnd4rfcZHpg nhd4rfcZHpiên t8v7Pỉnh p3qWwertngộ rép3qWwerto lp3qWwertên: 8v7P"Anh đãd4rfcZHp p3qWwertsớm biết8v7P rồp3qWwerti hả?"

"Có người 8v7Pbắt c8v7Póc md4rfcZHpà ld4rfcZHpại xà8v7Pi điệd4rfcZHpn 8v7Pthoại d4rfcZHpcố đ8v7Pịnh vp3qWwertà 8v7Pdi đ8v7Pộng saod4rfcZHp? C8v7Pũng k8v7Phông cần vp3qWwertệ tin8v7Ph p3qWwerttheo dõi,p3qWwert tùp3qWwerty td4rfcZHpiện điềud4rfcZHp tr8v7Pa md4rfcZHpột td4rfcZHpí lp3qWwertà r8v7Pa 8v7Pcả p3qWwertthôi." Trd4rfcZHpách không đư8v7Pợc cậud4rfcZHp ng8v7Phĩ sốp3qWwert d4rfcZHpđiện p3qWwertthoại b8v7Pàn nhìd4rfcZHpn qd4rfcZHpuen 8v7Pmắt, p3qWwertnăm c8v7Pon sp3qWwertố đầup3qWwert tiên củad4rfcZHp sốd4rfcZHp điệnp3qWwert thop3qWwertại td4rfcZHprường Thượngd4rfcZHp Đ8v7Pại đềup3qWwert giốnp3qWwertg nhd4rfcZHpau. K8v7Phi vệp3qWwert sd4rfcZHpĩ nó8v7Pi cậud4rfcZHp biết c8v7Phủ sd4rfcZHpố đd4rfcZHpiện tho8v7Pại nà8v7Py làp3qWwert 8v7P"Hà Châ8v7Pn", mặd4rfcZHpt d4rfcZHpcậu 8v7Pxanh lại,d4rfcZHp md4rfcZHpới hiể8v7Pu rp3qWwerta hai nd4rfcZHpgười hp3qWwertọ lp3qWwertiên thủ8v7P p3qWwertđùa mì8v7Pnh. Cậup3qWwert quyếtp3qWwert đp3qWwertịnh biếp3qWwertt th8v7Pời d4rfcZHpbiết thếp3qWwert p3qWwertđi đến cùd4rfcZHpng, muốnp3qWwert d4rfcZHpxem p3qWwertcác cô8v7P r8v7Pốt c8v7Puộc muốnd4rfcZHp p3qWwertquậy cád4rfcZHpi quỷd4rfcZHp gìp3qWwert. X8v7Pe ng8v7Pang 8v7Pqua quảng trư8v7Pờng p3qWwerttrung tp3qWwertâm, trêp3qWwertn đườngd4rfcZHp đd4rfcZHpều p3qWwertlà người8v7P bánd4rfcZHp hp3qWwertoa hồd4rfcZHpng, lúd4rfcZHpc nàp3qWwerty mớid4rfcZHp tỉnh ngộ.

Tân d4rfcZHpÝ Điền 8v7Pđấm mạnhd4rfcZHp c8v7Pậu mộ8v7Pt cáp3qWwerti, 8v7P"Anh xấud4rfcZHp qp3qWwertuá d4rfcZHpđi, hồip3qWwert nãy8v7P cốp3qWwert p3qWwertý chơi8v7P emp3qWwert!" Kích8v7P động lp3qWwertàm p3qWwertcô qu8v7Pên h8v7Pai cp3qWwerthân bị8v7P tróid4rfcZHp md4rfcZHpà đứd4rfcZHpng lêd4rfcZHpn, d4rfcZHpkết qud4rfcZHpả suýp3qWwertt chútp3qWwert 8v7Pnữa ngã nhào.

"Anh chưa nd4rfcZHpói p3qWwertgì hết,8v7P d4rfcZHplà tựp3qWwert ep3qWwertm nh8v7Pảy và8v7Po ôm8v7P mà."p3qWwert 8v7PCậu lộ8v7P p3qWwertra m8v7Pột d4rfcZHpnụ cườip3qWwert xấ8v7Pu xa, np3qWwertgồi xổmp3qWwert xuốngp3qWwert tháo8v7P dâyd4rfcZHp thừnp3qWwertg p3qWwertquanh ch8v7Pân 8v7Pcô, tháod4rfcZHp m8v7Pột hồip3qWwert vẫn8v7P chưad4rfcZHp xong, cp3qWwertó 8v7Pchút không8v7P 8v7Pkiên nh8v7Pẫn, "Khd4rfcZHpông d4rfcZHpcó việcd4rfcZHp gìp3qWwert 8v7Pem d4rfcZHpthắt gútp3qWwert nhiềup3qWwert p3qWwertvậy làm gì?"

Tân d4rfcZHpÝ Điền hừ8v7P mộtd4rfcZHp tiếngp3qWwert, "Để8v7P dd4rfcZHpiễn ch8v7Po thậ8v7Pt mà,p3qWwert ngp3qWwertười tp3qWwerta rấ8v7Pt chup3qWwertyên nghp3qWwertiệp p3qWwertđó. Dây p3qWwertthừng qud4rfcZHpá dàp3qWwerti, đd4rfcZHpành phảid4rfcZHp thắtd4rfcZHp g8v7Pút 8v7Pnhiều thôi8v7P. 8v7PAnh càd4rfcZHpng th8v7Páo 8v7Pchân p3qWwertem càng đp3qWwertau, p3qWwertở phòng8v7P bp3qWwertên bp3qWwertên kd4rfcZHpia cóp3qWwert dd4rfcZHpao đấy."

Cậu p3qWwerttức 8v7Pgiận np3qWwertói: "Đáng8v7P đời!d4rfcZHp" Đứngp3qWwert d4rfcZHpdậy đp3qWwertến phòp3qWwertng bếpp3qWwert td4rfcZHpìm mộtp3qWwert cod4rfcZHpn da8v7Po cắtp3qWwert trái8v7P câyd4rfcZHp đểd4rfcZHp cắp3qWwertt 8v7Pđứt dây.

Tân Ý8v7P Điền mở8v7P 8v7Ptúi p3qWwertdu l8v7Pịch củap3qWwert c8v7Pậu d4rfcZHpra d4rfcZHpxem, ngạc8v7P nhi8v7Pên: "Wop3qWwertw, đâyp3qWwert lp3qWwertà lần8v7P đầp3qWwertu tiên ed4rfcZHpm tp3qWwerthấy tiềnp3qWwert d4rfcZHpmặt nhd4rfcZHpiều thế8v7P này8v7P, rất8v7P không8v7P ap3qWwertn toàn,d4rfcZHp nha8v7Pnh nhap3qWwertnh kiếm cp3qWwerthỗ p3qWwertgiấu p3qWwertnó đi."

Tạ Đắc qup3qWwertan sp3qWwertát cănp3qWwert nhp3qWwertà, bd4rfcZHpên d4rfcZHptrong d4rfcZHptrống 8v7Prỗng khôngp3qWwert c8v7Pó đồd4rfcZHp đạc.p3qWwert Tườ8v7Png trp3qWwertắng, sàn nhp3qWwertà, đd4rfcZHpèn treop3qWwert, trê8v7Pn tườngd4rfcZHp tp3qWwertreo mộp3qWwertt bứcp3qWwert tr8v7Panh sp3qWwertơn d8v7Pầu, đd4rfcZHpồ dùng8v7P chỉp3qWwert có sofd4rfcZHpa, bànd4rfcZHp ănd4rfcZHp, vàp3qWwerti cád4rfcZHpi ghếp3qWwert, giố8v7Png như8v7P cp3qWwerthuẩn b8v7Pị 8v7Pcho p3qWwertthuê, khôd4rfcZHpng nhịnp3qWwert được 8v7Phỏi: "Nhà8v7P của8v7P ai?"

"Nhà của mp3qWwertột 8v7Phọc sinh8v7P, cảp3qWwert np3qWwerthà p3qWwertdi dp3qWwertân 8v7Psang Cp3qWwertanada, thỉd4rfcZHpnh d4rfcZHpthoảng mớ8v7Pi về8v7P. Ep3qWwertm phiên dịcp3qWwerth lu8v7Pận văp3qWwertn cp3qWwertho cp3qWwerton 8v7Pbé, d4rfcZHpcon p3qWwertbé chd4rfcZHpo 8v7Pem mượnp3qWwert p3qWwertnhà và8v7Pi ngàd4rfcZHpy. d4rfcZHpEm nód4rfcZHpi cần mượd4rfcZHpn nhàd4rfcZHp đểp3qWwert quad4rfcZHpy 8v7Pphim d4rfcZHpngắn, p3qWwerthì hì."

Cậu trd4rfcZHpêu chọp3qWwertc nói:d4rfcZHp d4rfcZHp"Quay phip3qWwertm ep3qWwertm bịd4rfcZHp trd4rfcZHpói hả?"

"Anh được l8v7Pắm, đừd4rfcZHpng d4rfcZHpcó màd4rfcZHp đư8v7Pợc p3qWwertlợi màd4rfcZHp cònp3qWwert p3qWwertra vẻd4rfcZHp thô8v7Png mip3qWwertnh! Ed4rfcZHpm tốnd4rfcZHp rấp3qWwertt nhi8v7Pều tâm t8v7Pư, p3qWwertcũng 8v7Pmuốn tặngp3qWwert a8v7Pnh mộtp3qWwert p3qWwertmón quàp3qWwert đặc8v7P biệtp3qWwert nhâd4rfcZHpn p3qWwertlễ t8v7Pình nhâ8v7Pn. Rd4rfcZHpốt cuộc an8v7Ph có8v7P nd4rfcZHpgạc nhiê8v7Pn vd4rfcZHpui mừngd4rfcZHp khôn8v7Pg vậy?8v7P" Tp3qWwertân Ý8v7P p3qWwertĐiền d4rfcZHpvừa nóp3qWwerti d4rfcZHpvừa nhp3qWwertặt dây thd4rfcZHpừng, d4rfcZHpbăng p3qWwertdán r8v7Pơi trp3qWwertên đd4rfcZHpất vàd4rfcZHp p3qWwertcuốn sáchp3qWwert ởp3qWwert sd4rfcZHpofa nhép3qWwertt p3qWwertvào túip3qWwert sácp3qWwerth, kéo khóa8v7P kéd4rfcZHpo n8v7Pói: "Đượp3qWwertc rồi,8v7P md4rfcZHpặc 8v7Pkệ d4rfcZHpanh vd4rfcZHpui íp3qWwertt h8v7Pay ld4rfcZHpà v8v7Pui nhiềud4rfcZHp, d4rfcZHpthời gian khôn8v7Pg cp3qWwertòn sớmp3qWwert np3qWwertữa, d4rfcZHpchúng d4rfcZHpta np3qWwertên p3qWwertđi thô8v7Pi. And4rfcZHph d4rfcZHpđậu xp3qWwerte ởp3qWwert đâu?"

"Sao phải d4rfcZHpđi? Khôd4rfcZHpng php3qWwertải 8v7Pem mượnd4rfcZHp nd4rfcZHphà mấp3qWwerty n8v7Pgày sap3qWwerto? d4rfcZHpKhông p3qWwertở lại8v7P một8v7P đ8v7Pêm q8v7Puả thực p3qWwertcó lỗi8v7P vớid4rfcZHp 8v7Psự 8v7Phao p3qWwerttốn tâmp3qWwert tưd4rfcZHp củp3qWwerta emp3qWwert." cậ8v7Pu td4rfcZHphủng thẳng8v7P d4rfcZHpđến sop3qWwertfa ngồi xuống.

"Anh tưởngp3qWwert đây8v7P 8v7Plà kháchd4rfcZHp sạnd4rfcZHp 8v7Psao? Th8v7Pứ nhd4rfcZHpất không8v7P có8v7P thp3qWwertức ănp3qWwert, thứp3qWwert h8v7Pai khôd4rfcZHpng p3qWwertcó chăd4rfcZHpn, 8v7Plàm sad4rfcZHpo p3qWwertmà d4rfcZHpở lạp3qWwerti được?"

"Ăn thì 8v7Pcó thểd4rfcZHp mu8v7Pa ởd4rfcZHp gp3qWwertần đây,8v7P cònd4rfcZHp chăn,p3qWwert rd4rfcZHpáng tìm8v7P chd4rfcZHpắc chắnd4rfcZHp d4rfcZHpcó thôi,d4rfcZHp np3qWwertếu không họp3qWwert v8v7Pề đâyd4rfcZHp đắp3qWwertp b8v7Pằng d4rfcZHpcái gì?8v7P" Cp3qWwertậu đp3qWwerti thẳnp3qWwertg vàd4rfcZHpo php3qWwertòng ngp3qWwertủ, md4rfcZHpở tủ8v7P âmp3qWwert tường, d4rfcZHpbên 8v7Ptrong 8v7Pđầy đủd4rfcZHp thp3qWwertảm lôd4rfcZHpng, chp3qWwertăn, gố8v7Pi đd4rfcZHpầu, c8v7Phiếu vp3qWwertà n8v7Phững p3qWwertthứ linh 8v7Ptinh khác.

Tân 8v7PÝ Điền vp3qWwertẫn lắcp3qWwert đầ8v7Pu, 8v7P"Em kp3qWwerthông mp3qWwertuốn ở8v7P đd4rfcZHpây, khôp3qWwertng c8v7Pó đi8v7Pều hòp3qWwerta, buổp3qWwerti p3qWwerttối sp3qWwertẽ lạnh. 8v7PEm cód4rfcZHp đd4rfcZHpặt p3qWwertchỗ ởd4rfcZHp nhàd4rfcZHp hàngp3qWwert Tâyd4rfcZHp, tád4rfcZHpm gi8v7Pờ 8v7Ptối, nếup3qWwert khd4rfcZHpông p3qWwertđi thì8v7P khônd4rfcZHpg kịp đâu."

Tạ Đắp3qWwertc lip3qWwertếc cp3qWwertô p3qWwertmột cái8v7P, nhp3qWwertàn np3qWwerthã nó8v7Pi: "Yêd4rfcZHpn tâm,8v7P cóp3qWwert ad4rfcZHpnh ở8v7P đây,p3qWwert sp3qWwertẽ không8v7P d4rfcZHpđể e8v7Pm đôngp3qWwert lp3qWwertạnh đâu."

Cuối cùng họ8v7P 8v7Pđến p3qWwertcửa hàng8v7P tiện8v7P lợip3qWwert gd4rfcZHpần đód4rfcZHp mup3qWwerta mộtd4rfcZHp ítp3qWwert v8v7Pật dụng8v7P hànp3qWwertg ng8v7Pày, cộng 8v7Pthêm mìd4rfcZHp ăn8v7P liền,8v7P lạpp3qWwert xưởd4rfcZHpng và8v7P tr8v7Pứng khod4rfcZHp, p3qWwertăn qd4rfcZHpua 8v7Ploa d4rfcZHpmột bữa8v7P. Tâ8v7Pn Ý8v7P Điền vừap3qWwert th8v7Pu d8v7Pọn c8v7Phén 8v7Pđũa d4rfcZHpvừa lắp3qWwertc đầu:p3qWwert "Bữad4rfcZHp p3qWwerttiệc ld4rfcZHpớn p3qWwertngày lp3qWwertễ td4rfcZHpình nhd4rfcZHpân củap3qWwert em cứ8v7P 8v7Pnhư vập3qWwerty biến8v7P th8v7Pành mì8v7P ăp3qWwertn liền."

Tạ Đd4rfcZHpắc từp3qWwert ph8v7Pía sa8v7Pu d4rfcZHpôm lp3qWwertấy 8v7Peo côd4rfcZHp, td4rfcZHphì p3qWwertthầm vào8v7P 8v7Ptai cp3qWwertô: "Bữd4rfcZHpa td4rfcZHpiệc lớnp3qWwert nd4rfcZHpgày lễ8v7P p3qWwerttình nhp3qWwertân của8v7P anhd4rfcZHp, bâyp3qWwert gd4rfcZHpiờ chínp3qWwerth thứcp3qWwert 8v7Pbắt đp3qWwertầu 8v7P-- "

Tân Ýp3qWwert Điềnd4rfcZHp d4rfcZHpquay đầud4rfcZHp 8v7Plại, như8v7P p3qWwertcười nhd4rfcZHpư khôp3qWwertng nhì8v7Pn cậud4rfcZHp m8v7Pột cái,d4rfcZHp nhướd4rfcZHpn mà8v7Py d4rfcZHpnói: "d4rfcZHpAnh ngp3qWwerthĩ d4rfcZHphay qup3qWwertá đi,p3qWwert d4rfcZHpem 8v7Pmới 8v7Pkhông c8v7Pần -d4rfcZHp- "

Cậu 8v7Pcúi đầu8v7P p3qWwerthôn 8v7Pcổ cd4rfcZHpô, 8v7P"Không p8v7Phải p3qWwertem bịd4rfcZHp trói8v7P sad4rfcZHpo? Làm8v7P gìd4rfcZHp cd4rfcZHpó quyềnd4rfcZHp n8v7Pói "Không"?"

Tân Ýp3qWwert Điền8v7P hừ8v7P mộd4rfcZHpt t8v7Piếng, khôngp3qWwert phd4rfcZHpục phảnd4rfcZHp b8v7Pác: 8v7P"Anh cũng8v7P khô8v7Png d4rfcZHpphải bọn8v7P cướp!"

"Anh p3qWwertkhông ngại8v7P làmp3qWwert đạop3qWwert tặd4rfcZHpc háip3qWwert ho8v7Pa mộtd4rfcZHp phen."

"Đáng tiếc8v7P ed4rfcZHpm khônp3qWwertg p3qWwertphải l8v7Pà p3qWwertcon tid4rfcZHpn b8v7Pị bắtd4rfcZHp cóc.p3qWwert" Cp3qWwertô 8v7Pnói xo8v7Png cườp3qWwerti chạp3qWwerty đi.

Có thể làp3qWwert p3qWwertdo chuyệ8v7Pn "Bắt8v7P cóp3qWwertc" kí8v7Pch p3qWwertthích, p3qWwertbuổi t8v7Pối T8v7Pạ Đắd4rfcZHpc cp3qWwertực kỳ8v7P phấp3qWwertn khởd4rfcZHpi, suy nghĩp3qWwert nhiềud4rfcZHp cáchp3qWwert 8v7Pgiày 8v7Pvò c8v7Pô. Khởd4rfcZHpi đ8v7Pầu Tâp3qWwertn Ýd4rfcZHp Đid4rfcZHpền p3qWwertcó trắd4rfcZHpc trởd4rfcZHp, nhưnd4rfcZHpg là v8v7Pì lấd4rfcZHpy lòngp3qWwert cậu,d4rfcZHp d4rfcZHpnỗ lựcp3qWwert phốip3qWwert hợpd4rfcZHp p3qWwertcậu muốp3qWwertn làm8v7P gd4rfcZHpì thd4rfcZHpì ld4rfcZHpàm, dầd4rfcZHpn d8v7Pần quen được.8v7P Cp3qWwertậu cd4rfcZHpàng hănp3qWwertg p3qWwerthái, d4rfcZHpkhông chỉ8v7P m8v7Puốn c8v7Pô thựp3qWwertc hiệd4rfcZHpn cd4rfcZHpác độ8v7Png 8v7Ptác khó nói,p3qWwert bảnp3qWwert td4rfcZHphân cp3qWwertàng 8v7Pkhông d4rfcZHpgì kiêd4rfcZHpng kp3qWwertỵ, p3qWwertnói sp3qWwertở t8v7Prường hạ8v7P p3qWwertlưu gìp3qWwert đd4rfcZHpó. Tân d4rfcZHpÝ Điềnd4rfcZHp vừa8v7P t8v7Phẹn vừp3qWwerta giận,p3qWwert xop3qWwertay người8v7P xuống8v7P gid4rfcZHpường mup3qWwertốn tìmp3qWwert 8v7Pbông gòn8v7P bịt ld4rfcZHpỗ 8v7Ptai. p3qWwertCuối cùng8v7P hd4rfcZHpai ngườid4rfcZHp mệtp3qWwert cựcp3qWwert p3qWwertđô, 8v7Pôm p3qWwertnhau đánhp3qWwert một8v7P giấcd4rfcZHp ngo8v7Pn lành.

Thân thể d4rfcZHpđã trútd4rfcZHp d4rfcZHphết niềm8v7P sap3qWwerty p3qWwertmê th8v7Pỏa td4rfcZHphích, d4rfcZHptâm lp3qWwertý p3qWwertcũng tựd4rfcZHp 8v7Pnhiên 8v7Pmà khoa8v7Pn khoái hơnd4rfcZHp, Tp3qWwertạ d4rfcZHpĐắc s8v7Pau mp3qWwertột gp3qWwertiấc 8v7Ptỉnh dd4rfcZHpậy, cảmp3qWwert gid4rfcZHpác p3qWwertsảng kho8v7Pái vô8v7P cùng,8v7P tinh thần8v7P sunp3qWwertg mãn,d4rfcZHp d4rfcZHpđã l8v7Pâu chưa8v7P d4rfcZHpcảm d4rfcZHpthấy p3qWwerthăng h8v7Pái dâng8v7P tràod4rfcZHp nhp3qWwertư thếp3qWwert này.

Tân 8v7PÝ Điền d4rfcZHpuể oải8v7P tỉ8v7Pnh p3qWwertdậy, cậup3qWwert 8v7Pđã qp3qWwertuần p3qWwertáo chỉd4rfcZHpnh tề,8v7P rửa8v7P mặt8v7P xonp3qWwertg xu8v7Pôi, đứng8v7P trước gươnd4rfcZHpg thắtp3qWwert càd4rfcZHp vd4rfcZHpạt. Bởi8v7P v8v7Pì khôn8v7Pg 8v7Pcó 8v7Prèm cửa8v7P sổ,p3qWwert án8v7Ph nắp3qWwertng t8v7Phẳng td4rfcZHpắp chiếu và8v7Po d4rfcZHpphòng. Cd4rfcZHpô c8v7Phe d4rfcZHpmắt, ngá8v7Pp mộtd4rfcZHp cd4rfcZHpái p3qWwertnói: "An8v7Ph php3qWwertải đd4rfcZHpi 8v7Plàm hả?"

"Mẹ ap3qWwertnh đã8v7P khỏd4rfcZHpe hơnp3qWwert nhid4rfcZHpều rồi,8v7P e8v7Pm muốnp3qWwert thă8v7Pm bàd4rfcZHp không?8v7P" Cập3qWwertu khôn8v7Pg d4rfcZHpquay đầu,d4rfcZHp p3qWwerthỏi một8v7P d4rfcZHpcách thờ8v7P ơ.

Có thểp3qWwert p3qWwertdo md4rfcZHpới tỉnd4rfcZHph lạid4rfcZHp, Tânp3qWwert 8v7PÝ Đp3qWwertiền c8v7Pảm gip3qWwertác d4rfcZHptrong đầud4rfcZHp trốnd4rfcZHpg rỗng,8v7P hồ8v7Pi lâd4rfcZHpu m8v7Pới trởp3qWwert lạip3qWwert bìnd4rfcZHph thườngp3qWwert, "S8v7Pau n8v7Pày đp3qWwerti, được8v7P không?"

Cậu đi8v7P p3qWwertqua, đứng8v7P bên8v7P giườnp3qWwertg từd4rfcZHp trê8v7Pn p3qWwertnhìn xuố8v7Png d4rfcZHpcô, 8v7Pcười nói:8v7P "Sớd4rfcZHpm muộ8v7Pn cũngd4rfcZHp phải8v7P d4rfcZHpđi, 8v7Pem sợd4rfcZHp cáp3qWwerti gì."

Cô không muốnd4rfcZHp nóip3qWwert 8v7P"Em 8v7Pkhông muốnd4rfcZHp đến8v7P nhà8v7P ap3qWwertnh" 8v7Pmột c8v7Pách d4rfcZHptrực tiếd4rfcZHpp 8v7Pnên d4rfcZHpthay đổi c8v7Pách khá8v7Pc p3qWwertdịu dp3qWwertàng hơp3qWwertn, d4rfcZHp"Anh khôd4rfcZHpng cảmp3qWwert thấyd4rfcZHp hơi8v7P d4rfcZHpnóng vộid4rfcZHp d4rfcZHpsao? Chp3qWwertúng ta mp3qWwertới qp3qWwertuen nd4rfcZHphau mấp3qWwerty thá8v7Png 8v7Pmà td4rfcZHphôi-- "

"Nhưng 8v7Pmà c8v7Phúng d4rfcZHpta 8v7Pbiết nhad4rfcZHpu bảy8v7P năd4rfcZHpm rồi."

"Em --" Tând4rfcZHp Ýd4rfcZHp Điền8v7P nhìd4rfcZHpn d4rfcZHpcậu muốp3qWwertn nói8v7P lạid4rfcZHp thôi8v7P. Nhữngd4rfcZHp hì8v7Pnh 8v7Pảnh lộnd4rfcZHp xộnp3qWwert hiệnp3qWwert lên tro8v7Png đầd4rfcZHpu cô,d4rfcZHp p3qWwertcô d4rfcZHpkhông biết8v7P nên8v7P lp3qWwertàm thếd4rfcZHp p3qWwertnào c8v7Pho php3qWwertải. Cd4rfcZHpô khôp3qWwertng ngờp3qWwert quan p3qWwerthệ p3qWwerthai ngườid4rfcZHp sẽ8v7P tiế8v7Pn tp3qWwertriển nhd4rfcZHpanh d4rfcZHpnhư vậy8v7P, n8v7Phanh đế8v7Pn khiế8v7Pn d4rfcZHpcô trở8v7P tay khônp3qWwertg kịp.

Tạ Đắc 8v7Pngồi xuốngd4rfcZHp đ8v7Pầu gi8v7Pường, thấ8v7Pp giọn8v7Pg nd4rfcZHpói: "Yênd4rfcZHp tp3qWwertâm, p3qWwertmẹ ap3qWwertnh cd4rfcZHphỉ p3qWwertnhớ nh8v7Pững người d4rfcZHpvà sp3qWwertự việcp3qWwert trướcd4rfcZHp 8v7Plúc an8v7Ph hap3qWwerti mấtd4rfcZHp, trp3qWwertí nh8v7Pớ p3qWwertsau np3qWwertày 8v7Ptrong tìd4rfcZHpnh trạng h8v7Pỗn l8v7Poạn, mẹp3qWwert 8v7Panh 8v7Pchắc làd4rfcZHp không8v7P nhớ8v7P d4rfcZHpra e8v7Pm đâu."

Tân Ýp3qWwert Điền8v7P khôngd4rfcZHp 8v7Pnói 8v7Pgì, p3qWwertquay đầud4rfcZHp p3qWwertnhìn ngoàid4rfcZHp c8v7Pửa sổ.

"Ba anh d4rfcZHpmất d4rfcZHprồi, an8v7Ph mớid4rfcZHp 8v7Pnhận 8v7Pra 8v7Ptrên đờid4rfcZHp 8v7Pnày d4rfcZHpchỉ cd4rfcZHpòn mẹd4rfcZHp a8v7Pnh lp3qWwertà ngd4rfcZHpười tp3qWwerthân duy np3qWwerthất. Tìd4rfcZHpnh tp3qWwertrạng sp3qWwertức p3qWwertkhỏe d4rfcZHpvà t8v7Pinh tp3qWwerthần bd4rfcZHpà ấyd4rfcZHp lp3qWwertúc 8v7Ptốt lú8v7Pc kh8v7Pông, an8v7Ph rất d4rfcZHplo l8v7Pắng, p3qWwertnên p3qWwerttừ khácd4rfcZHph sạnd4rfcZHp dd4rfcZHpọn vềp3qWwert nhàp3qWwert, muốnp3qWwert lúd4rfcZHpc 8v7Pbà p3qWwertấy còp3qWwertn sp3qWwertống chp3qWwertăm sóc bp3qWwertà n8v7Phiều d4rfcZHphơn. C8v7Phúng d4rfcZHpta kếtp3qWwert h8v7Pôn sd4rfcZHpớm md4rfcZHpột chú8v7Pt, tp3qWwertrong nhp3qWwertà d4rfcZHpcó d4rfcZHptrẻ cop3qWwertn, bà ấyd4rfcZHp 8v7Psẽ khôngd4rfcZHp d4rfcZHpcô qp3qWwertuạnh thd4rfcZHpế 8v7Pnày, đâyd4rfcZHp làd4rfcZHp tp3qWwerthứ nhất;p3qWwert thứp3qWwert 8v7Phai, trướcd4rfcZHp d4rfcZHpđây anh chưa8v7P từ8v7Png nghp3qWwertĩ đ8v7Pến chuyệp3qWwertn kd4rfcZHpết hôp3qWwertn, p3qWwertnếu nh8v7Pư nhd4rfcZHpất địp3qWwertnh phảd4rfcZHpi cưới,8v7P p3qWwertđối tượng chỉp3qWwert có8v7P td4rfcZHphể làd4rfcZHp em.d4rfcZHp" Cậup3qWwert td4rfcZHpheo thód4rfcZHpi qup3qWwerten đp3qWwertem nhữ8v7Png t8v7Pâm td4rfcZHpình, d4rfcZHpsuy nghĩ, tháid4rfcZHp độ8v7P ẩnp3qWwert giấ8v7Pu ởp3qWwert nơip3qWwert m8v7Pà 8v7Pngười 8v7Pkhác không8v7P thp3qWwertấy đư8v7Pợc, 8v7Pcân nhắcp3qWwert rấtd4rfcZHp lâu cuố8v7Pi cd4rfcZHpùng mới8v7P quyếtd4rfcZHp địnhp3qWwert thổ8v7P ld4rfcZHpộ ýp3qWwert 8v7Pkiến d4rfcZHpchân thậtp3qWwert nhd4rfcZHpất từp3qWwert đáyp3qWwert 8v7Plòng, nó kh8v7Piến cậ8v7Pu d4rfcZHpcó cảm8v7P gip3qWwertác giốd4rfcZHpng 8v7Pnhư tr8v7Pần p3qWwertnhư nhộd4rfcZHpng đứngd4rfcZHp trêd4rfcZHpn đưd4rfcZHpờng, giống nhd4rfcZHpư mất8v7P đid4rfcZHp năp3qWwertng lựcp3qWwert tựp3qWwert vệd4rfcZHp, bởi8v7P vậ8v7Py kh8v7Pi nói8v7P p3qWwertra 8v7Pcó ch8v7Pút mất8v7P p3qWwerttự nhiên.

Cách nói trưng8v7P c8v7Pầu 8v7Pý k8v7Piến nh8v7Pưng t8v7Phực d4rfcZHpra lạip3qWwert p3qWwertcương qu8v7Pyết lp3qWwertàm Td4rfcZHpân 8v7PÝ p3qWwertĐiền khônd4rfcZHpg nói nênp3qWwert d4rfcZHplời. Cd4rfcZHpô p3qWwertđứng p3qWwertlên mặd4rfcZHpc qp3qWwertuần ád4rfcZHpo, tp3qWwertrước kp3qWwerthi cậ8v7Pu 8v7Pmở p3qWwertcửa rd4rfcZHpa ngoàid4rfcZHp nó8v7Pi một câu:8v7P d4rfcZHp"Kết hônd4rfcZHp là8v7P đạp3qWwerti s8v7Pự, 8v7Pkhông phảid4rfcZHp p3qWwerthai người8v7P c8v7Phúng tp3qWwerta nd4rfcZHpói làp3qWwert cp3qWwertó thể được."

Tạ Đd4rfcZHpắc d4rfcZHpdừng bướcd4rfcZHp, đp3qWwertôi 8v7Pmày d4rfcZHpchau lạd4rfcZHpi mộtd4rfcZHp chd4rfcZHpỗ, nhd4rfcZHpư 8v7Pđăm p3qWwertchiêu nhp3qWwertìn cd4rfcZHpô d4rfcZHpmột cái.

Hai người tp3qWwerthu d8v7Pọn xo8v7Png xuôi8v7P rồ8v7Pi rờip3qWwert kd4rfcZHphỏi, Tạd4rfcZHp Đắd4rfcZHpc đưd4rfcZHpa p3qWwertcô p3qWwertvề p3qWwertThẩm 8v7Pgia. Trênd4rfcZHp xe Tâp3qWwertn Ýd4rfcZHp Đid4rfcZHpền nhậnd4rfcZHp đd4rfcZHpược đ8v7Piện thoạip3qWwert p3qWwertcủa mẹ,p3qWwert "d4rfcZHpThi Lin8v7Ph vớid4rfcZHp 8v7PQuân Hòd4rfcZHpa lạp3qWwerti đang cd4rfcZHpãi d4rfcZHpnhau, p3qWwertlàm pd4rfcZHphiền tớip3qWwert Qud4rfcZHpân Ad4rfcZHpn, np3qWwertó ôd4rfcZHpm 8v7PKỳ Kd4rfcZHpỳ đòid4rfcZHp 8v7Pđi, 8v7Pbị p3qWwertmẹ np3qWwertgăn cản.d4rfcZHp Lão Thẩd4rfcZHpm tức8v7P gp3qWwertiận đp3qWwertến nỗ8v7Pi bệnhd4rfcZHp p3qWwerttim sp3qWwertuýt c8v7Phút phd4rfcZHpát p3qWwerttác. Cònd4rfcZHp 8v7Pcon, ởp3qWwert bêp3qWwertn ngoài qud4rfcZHpa đêmp3qWwert cũng8v7P d4rfcZHpkhông np3qWwertói mộtd4rfcZHp tiếngd4rfcZHp, khôn8v7Pg biếtd4rfcZHp gọid4rfcZHp 8v7Pđiện về8v7P sao?8v7P" Cô8v7P vội tp3qWwertrả ld4rfcZHpời: "C8v7Pon vềp3qWwert nhp3qWwertà liềnd4rfcZHp m8v7Pà. Mớ8v7Pi d4rfcZHpqua năm8v7P m8v7Pới, d4rfcZHphai vợ8v7P p3qWwertchồng nd4rfcZHpó c8v7Pãi nhau gp3qWwertì nữa?"

Nguyên 8v7Pnhân sp3qWwertự vid4rfcZHpệc d4rfcZHplà np3qWwerthư thế8v7P nà8v7Py: Thẩmp3qWwert Quâd4rfcZHpn Hp3qWwertòa 8v7Pvà đp3qWwertám bạd4rfcZHpn ch8v7Pơi 8v7Pmạt cd4rfcZHphược, một ngàyp3qWwert mộtd4rfcZHp đêm8v7P kh8v7Pông vd4rfcZHpề nhà8v7P, p3qWwertthua khô8v7Png í8v7Pt ti8v7Pền. Bà8v7P vd4rfcZHpợ Liêu8v7P Th8v7Pi Lind4rfcZHph tìm rp3qWwerta cậu,p3qWwert gọip3qWwert cập3qWwertu v8v7Pề nh8v7Pà cậu8v7P khôp3qWwertng chịud4rfcZHp, t8v7Phế 8v7Plà lậtp3qWwert p3qWwertbàn mạ8v7Pt chưd4rfcZHpợc trước d4rfcZHpmặt mọi8v7P người.8v7P d4rfcZHpHai np3qWwertgười 8v7Pcãi nd4rfcZHphau đến8v7P tậd4rfcZHpn 8v7Pnhà, d4rfcZHpanh một8v7P lời8v7P tôd4rfcZHpi một câud4rfcZHp, 8v7Pai cd4rfcZHpũng khôd4rfcZHpng 8v7Pchịu nd4rfcZHpói 8v7Pít p3qWwertvài câu8v7P. Lid4rfcZHpêu Thp3qWwerti d4rfcZHpLinh khôn8v7Pg p3qWwertcẩn thậ8v7Pn làm bểd4rfcZHp chad4rfcZHpi nd4rfcZHpước 8v7Phoa Cp3qWwerthanel củ8v7Pa Thẩ8v7Pm Qu8v7Pân d4rfcZHpAn, Th8v7Pẩm Qup3qWwertân p3qWwertAn vd4rfcZHpin c8v7Pơ hộ8v7Pi này nd4rfcZHpói d4rfcZHpcô p3qWwertvài cp3qWwertâu. p3qWwertLiêu Th8v7Pi Lp3qWwertinh bấ8v7Pt m8v7Pãn 8v7Pbà ch8v7Pị 8v7Pthiên v8v7Pị e8v7Pm trd4rfcZHpai, nói8v7P móc cd4rfcZHpô 8v7Pở np3qWwerthà m8v7Pẹ d4rfcZHpđẻ ăp3qWwertn khôn8v7Pg ngd4rfcZHpồi rồp3qWwerti, lôi8v7P chd4rfcZHpuyện c8v7Pô ld4rfcZHpy hôd4rfcZHpn rd4rfcZHpa d4rfcZHpnói. Thp3qWwertẩm Quân A8v7Pn tứcd4rfcZHp giậd4rfcZHpn k8v7Phóc lớn,d4rfcZHp thd4rfcZHpu d4rfcZHpdọn hànhd4rfcZHp d4rfcZHplý p3qWwertđòi dẫn8v7P cop3qWwertn p3qWwertgái đi.p3qWwert Thẩd4rfcZHpm Gip3qWwerta Sơn 8v7Pquát gip3qWwertận, mọip3qWwert ngưp3qWwertời sợd4rfcZHp khôn8v7Pg d8v7Pám lênp3qWwert tiếng.d4rfcZHp Thẩm8v7P 8v7PQuân Hd4rfcZHpòa thd4rfcZHpấy bấd4rfcZHpt thường, cd4rfcZHphuồn đd4rfcZHpi, Liêu8v7P Th8v7Pi Ld4rfcZHpinh lid4rfcZHpền td4rfcZHpheo 8v7Pđuôi. D8v7Po 8v7Pđó d4rfcZHpkhi Tâd4rfcZHpn Ý8v7P Đp3qWwertiền trở về8v7P Thd4rfcZHpẩm 8v7Pgia, chid4rfcZHpến trườngd4rfcZHp Thẩmd4rfcZHp gd4rfcZHpia t8v7Pràn ngd4rfcZHpập khód4rfcZHpi th8v7Puốc p3qWwertsúng tuyêp3qWwertn bp3qWwertố tạm dừn8v7Pg, p3qWwertThẩm Gp3qWwertia Sơp3qWwertn bd4rfcZHpế chd4rfcZHpáu ngp3qWwertoại K8v7Pỳ Kỳ8v7P đi8v7P p3qWwertra d4rfcZHpngoài ud4rfcZHpống trà8v7P, Thẩmd4rfcZHp Quân Ad4rfcZHpn trốnp3qWwert ởd4rfcZHp p3qWwerttrong phòngp3qWwert xp3qWwertem TV.

Mẹ Tân đứng8v7P ởd4rfcZHp cửad4rfcZHp nhìnp3qWwert 8v7Pxung p3qWwertquanh, td4rfcZHphấy mộ8v7Pt cd4rfcZHphiếc x8v7Pe mộ8v7Pt đd4rfcZHpen p3qWwertở phí8v7Pa d4rfcZHpxa m8v7Pở cửa. d4rfcZHpTân 8v7PÝ Đi8v7Pền xuốp3qWwertng xep3qWwert, hơi8v7P bấtp3qWwert ngờd4rfcZHp là8v7P Tạd4rfcZHp Đắcd4rfcZHp cũ8v7Png thd4rfcZHpeo xuốn8v7Pg xd4rfcZHpe. Cậup3qWwert p3qWwertđi về pp3qWwerthí mẹ8v7P d4rfcZHpTân, gọid4rfcZHp mp3qWwertột tiến8v7Pg "Dìd4rfcZHp", nóp3qWwerti vàd4rfcZHpi câd4rfcZHpu d4rfcZHpmừng n8v7Păm tốtp3qWwert đẹpp3qWwert 8v7Pcát tường. p3qWwertMẹ T8v7Pân tỉp3qWwert d4rfcZHpmỉ qud4rfcZHpan sád4rfcZHpt cd4rfcZHpậu, án8v7Ph mắtd4rfcZHp d4rfcZHpcó d4rfcZHpvẻ lưỡp3qWwertng p3qWwertlự, 8v7Pcuối d4rfcZHpcùng không hỏd4rfcZHpi gì,8v7P p3qWwertchỉ vd4rfcZHpẫy tad4rfcZHpy: "d4rfcZHpBên np3qWwertgoài lạn8v7Ph lắmd4rfcZHp, đừng8v7P đứnd4rfcZHpg 8v7Pđây nữad4rfcZHp, v8v7Pào trong đi."

Tạ Đắc cóp3qWwert chútp3qWwert thậ8v7Pn tp3qWwertrọng np3qWwertgồi ở8v7P phòd4rfcZHpng khách8v7P Thẩp3qWwertm gid4rfcZHpa, mẹp3qWwert củad4rfcZHp Tâd4rfcZHpn d4rfcZHpÝ dưp3qWwertờng d4rfcZHpnhư hơi ấn8v7P tượngp3qWwert đối8v7P vd4rfcZHpới cậu8v7P, cậud4rfcZHp không8v7P p3qWwertbiết đ8v7Pây l8v7Pà chup3qWwertyện d4rfcZHptốt had4rfcZHpy chud4rfcZHpyện xấu. Cậup3qWwert uố8v7Png trd4rfcZHpà, ngd4rfcZHpồi khoảngp3qWwert mp3qWwertười phd4rfcZHpút thp3qWwertì đi.

Tân Ý8v7P Điền 8v7Pdọn dẹp3qWwertp đồ8v7P đd4rfcZHpạc trond4rfcZHpg php3qWwertòng. Md4rfcZHpẹ Tân8v7P gõd4rfcZHp cửa,p3qWwert nóp3qWwerti: "Tron8v7Pg p3qWwertnhà cóp3qWwert p3qWwertlạp xưởng d4rfcZHpvà c8v7Pá khôp3qWwert, co8v7Pn muố8v7Pn 8v7Pmang p3qWwertmột 8v7Pít d4rfcZHpđến B8v7Pắc K8v7Pinh khp3qWwertông?" Cp3qWwertô nóip3qWwert 8v7Pcũng được, p3qWwerttìm p3qWwertmột 8v7Pcái 8v7Ptúi sạch8v7P đư8v7Pa mẹ.p3qWwert 8v7PMẹ Tâd4rfcZHpn vừa8v7P vàop3qWwert phònd4rfcZHpg vừap3qWwert từ8v7P tốn8v7P nói:8v7P "Cậu 8v7Pthanh niêd4rfcZHpn vừ8v7Pa d4rfcZHpđưa cp3qWwerton vềd4rfcZHp nd4rfcZHphà đó,8v7P p3qWwertcon vàd4rfcZHp p3qWwertnó đ8v7Pang yêu8v7P nh8v7Pau sao?"

Cô nhp3qWwertẹ nhànp3qWwertg gp3qWwertật đầu.

Mẹ Tân8v7P d4rfcZHplại p3qWwerthỏi: "Cậu8v7P t8v7Pa p3qWwerttên gì?"d4rfcZHp p3qWwertTân d4rfcZHpÝ p3qWwertĐiền qud4rfcZHpa mp3qWwertột lúc8v7P p3qWwertlâu mớp3qWwerti thấpp3qWwert gid4rfcZHpọng nóp3qWwerti: "Hd4rfcZHpọ Tạ."

"Đúng ld4rfcZHpà p3qWwertnó!" Mẹd4rfcZHp Tâp3qWwertn lộ8v7P vẻ8v7P g8v7Piận dữ,8v7P "p3qWwertMấy đứap3qWwert d4rfcZHplà thậtd4rfcZHp had4rfcZHpy d4rfcZHpđang đù8v7Pa giỡn?"

Cô c8v7Púi đầup3qWwert kp3qWwerthông n8v7Pói ld4rfcZHpời nào.

Mẹ Tâ8v7Pn biến8v7P sắc8v7P, quá8v7Pt gip3qWwertọng lạp3qWwertnh lùnd4rfcZHpg: "Sd4rfcZHpau nà8v7Py cd4rfcZHpon í8v7Pt lup3qWwerti td4rfcZHpới 8v7Pvới d4rfcZHpnó, ngh8v7Pe chưa?"

Tân 8v7PÝ Điền8v7P vp3qWwertô cùn8v7Pg bấtd4rfcZHp đắp3qWwertc d8v7Pĩ, "Mẹ8v7P, and4rfcZHph ấyd4rfcZHp không8v7P phảid4rfcZHp 8v7Ptên lừad4rfcZHp đảop3qWwert cũngd4rfcZHp kh8v7Pông phải8v7P p3qWwertkẻ xấu,8v7P mẹd4rfcZHp đừd4rfcZHpng cód4rfcZHp 8v7Pthành d4rfcZHpkiến với8v7P an8v7Ph ấy."

Mẹ Tân d4rfcZHptăng gi8v7Pọng np3qWwertói lớp3qWwertn tiế8v7Png: d4rfcZHp"Vết thươnd4rfcZHpg cop3qWwertn lp3qWwertành rồp3qWwerti nênp3qWwert quê8v7Pn 8v7Pmất đaud4rfcZHp rồi ư,8v7P bị8v7P nód4rfcZHp làp3qWwertm hạd4rfcZHpi cò8v7Pn 8v7Pchưa đ8v7Pủ d4rfcZHpthảm p3qWwertsao? Thiếup3qWwert chútp3qWwert nữa8v7P thd4rfcZHpân bạd4rfcZHpi d4rfcZHpdanh liệt! 8v7PCòn nd4rfcZHphững n8v7Pgười t8v7Prong d4rfcZHpTạ gid4rfcZHpa, làd4rfcZHp chúng8v7P d4rfcZHpta rưd4rfcZHpớc lấyd4rfcZHp nhụp3qWwertc sao?"

"Mẹ, đãd4rfcZHp lp3qWwertà q8v7Puá khứp3qWwert rồi,d4rfcZHp c8v7Pon đâu8v7P cód4rfcZHp saop3qWwert! p3qWwertKhi đód4rfcZHp a8v7Pnh ấ8v7Py còn8v7P p3qWwertnhỏ, ld4rfcZHpàm vid4rfcZHpệc khô8v7Png biếtp3qWwert p3qWwertchừng mựp3qWwertc, lạp3qWwerti d4rfcZHpthích đù8v7Pa da8v7Pi -d4rfcZHp- "

Mẹ Tân tứcd4rfcZHp d4rfcZHpgiận cắt8v7P d4rfcZHpngang lp3qWwertời p3qWwertcô, "Đó8v7P lp3qWwertà tp3qWwertrò đù8v7P dap3qWwerti d4rfcZHpcủa đứa8v7P cop3qWwertn np3qWwertít saop3qWwert? C8v7Pho con uốngp3qWwert thuố8v7Pc ngủ8v7P, địn8v7Ph vd4rfcZHpô lễ8v7P vớ8v7Pi p3qWwertcon --,d4rfcZHpcon 8v7Ptrai mư8v7Pời sd4rfcZHpáu tu8v7Pổi, nóid4rfcZHp lớn kd4rfcZHphông lớn,d4rfcZHp nóip3qWwert nhỏp3qWwert cp3qWwertũng 8v7Pkhông nhỏ8v7P, việcd4rfcZHp c8v7Pó thểd4rfcZHp 8v7Plàm việcp3qWwert khôd4rfcZHpng thể8v7P làm cònp3qWwert d4rfcZHpcần ngườid4rfcZHp k8v7Phác dạp3qWwerty 8v7Psao? Từd4rfcZHp nhỏp3qWwert tâmp3qWwert thuậtp3qWwert bấp3qWwertt chp3qWwertính, ld4rfcZHpớn 8v7Plên d4rfcZHplà người tốtd4rfcZHp sa8v7Po? Cp3qWwerton đó8v7P d4rfcZHp--" d4rfcZHpbà cd4rfcZHphỉ v8v7Pào đầud4rfcZHp cp3qWwerton gá8v7Pi mắngd4rfcZHp td4rfcZHpo: 8v7P"Càng sốngp3qWwert càng dở!p3qWwert Cp3qWwerton nd4rfcZHpăm na8v7Py d4rfcZHpbao nd4rfcZHphiêu, p3qWwertnó n8v7Păm nd4rfcZHpay ba8v7Po nhiêu?"

Tân Ýp3qWwert Điềnp3qWwert bịd4rfcZHp mắ8v7Png chỉp3qWwert p3qWwertcúi đầu,8v7P khôngd4rfcZHp dám8v7P 8v7Plên tiếng.

"Tạ gia cóp3qWwert d4rfcZHptiền làp3qWwert tốt,p3qWwert như8v7Png cd4rfcZHphúng 8v7Pta khô8v7Png d4rfcZHpthấy lạ!8v7P Nh8v7Pững ngưd4rfcZHpời Tạd4rfcZHp gd4rfcZHpia, tất p3qWwertcả 8v7Pđều d4rfcZHplà nhâ8v7Pn vậtp3qWwert ld4rfcZHpợi hp3qWwertại, cp3qWwertó tiế8v7Png ngp3qWwertang d4rfcZHpngược khp3qWwertông 8v7Pphân phải8v7P trái. d4rfcZHpCon ngớd4rfcZHp ngẩnd4rfcZHp không8v7P b8v7Piết, chứ8v7P d4rfcZHpmẹ rp3qWwertất rõ8v7P d4rfcZHpràng! Co8v7Pn đó,8v7P d4rfcZHpđúng d4rfcZHplà 8v7Ptrẻ người nop3qWwertn dạ!8v7P Mẹp3qWwert nóp3qWwert bid4rfcZHpết cd4rfcZHphuyện p3qWwerthai đp3qWwertứa không?"

Tân Ý8v7P 8v7PĐiền 8v7Pấp únd4rfcZHpg nó8v7Pi: "Tp3qWwertụi cop3qWwertn q8v7Puen nhad4rfcZHpu chp3qWwertưa bap3qWwerto lâup3qWwert -d4rfcZHp- "

"Vậy l8v7Pà tố8v7Pt rồd4rfcZHpi, nhap3qWwertnh c8v7Phóng cd4rfcZHphia 8v7Ptay đi!"

"Mẹ, cop3qWwertn khp3qWwertông phải8v7P v8v7Pì 8v7Ptiền c8v7Pủa ad4rfcZHpnh ấd4rfcZHpy, 8v7Panh p3qWwertấy đốip3qWwert vớip3qWwert d4rfcZHpcon rp3qWwertất tp3qWwertốt d4rfcZHp-- "

Mẹ Tân liếc8v7P cô8v7P, "M8v7Pẹ bip3qWwertết co8v7Pn chp3qWwertia ta8v7Py Ngụyd4rfcZHp Tiên8v7P, tìnp3qWwerth cảp3qWwertm chịu8v7P đảp3qWwert kd4rfcZHpích rấtp3qWwert lớn, p3qWwertnhưng c8v7Pũng 8v7Pkhông thểp3qWwert lp3qWwertàm ẩ8v7Pu d4rfcZHpnhư thế!8v7P Tp3qWwertừ nhỏ8v7P d4rfcZHpmẹ dạd4rfcZHpy cop3qWwertn thd4rfcZHpế nàd4rfcZHpo? Con gáip3qWwert phảd4rfcZHpi đứ8v7Png đắnd4rfcZHp td4rfcZHpự trọng,8v7P bất8v7P 8v7Pkể xảyp3qWwert p3qWwertra chp3qWwertuyện gì8v7P, tuyp3qWwertệt k8v7Phông thể8v7P cam p3qWwertchịu. Mp3qWwertẹ t8v7Pin cp3qWwerton, 8v7Pcon lạ8v7Pi cảp3qWwert đêm8v7P kd4rfcZHphông vp3qWwertề? Đêmp3qWwert qud4rfcZHpa cp3qWwertó phải8v7P p3qWwertcon ởd4rfcZHp chung d4rfcZHpvới nóp3qWwert không?"

Tân p3qWwertÝ Điền chốngd4rfcZHp đp3qWwertỡ khôngd4rfcZHp nổi,p3qWwert nhịnd4rfcZHp khôngd4rfcZHp đượcp3qWwert nóip3qWwert: "Mẹ,d4rfcZHp p3qWwertcon d4rfcZHphai 8v7Ptám tuổd4rfcZHpi rồi, khôngp3qWwert phải8v7P trẻ8v7P d4rfcZHpcon--" 8v7Pmẹ Td4rfcZHpân khôd4rfcZHpng đp3qWwertợi 8v7Pcô 8v7Pnói xo8v7Png, p3qWwertlập tứcd4rfcZHp nói:8v7P "Vậyp3qWwert con vẫn8v7P 8v7Pmuốn yêd4rfcZHpu đươ8v7Png v8v7Pới thằngp3qWwert nhócp3qWwert đó?d4rfcZHp Đây8v7P d4rfcZHplà biểup3qWwert 8v7Phiện np3qWwertghiêm túcd4rfcZHp chịu tr8v7Pách nhiệp3qWwertm vớ8v7Pi d4rfcZHptình cảmp3qWwert sao?"

Cô d4rfcZHpbị dồn v8v7Pào tườngd4rfcZHp d4rfcZHpá kd4rfcZHphẩu kp3qWwerthông t8v7Prả lờid4rfcZHp được,d4rfcZHp đànhp3qWwert nd4rfcZHpói: "Đư8v7Pợc rồi,8v7P được8v7P rp3qWwertồi, con bid4rfcZHpết nêp3qWwertn d4rfcZHplàm nhưp3qWwert thd4rfcZHpế nào8v7P." C8v7Pô xácp3qWwerth d4rfcZHptheo túd4rfcZHpi lạp8v7P xưởp3qWwertng vàd4rfcZHp cp3qWwertá khôp3qWwert nhanh d4rfcZHpnhảu chạyp3qWwert vàod4rfcZHp phòngp3qWwert. Cp3qWwertô thảd4rfcZHp d4rfcZHpđại 8v7Pcái td4rfcZHpúi d4rfcZHplên bd4rfcZHpàn, chỉ8v7P v8v7Pào cái8v7P đầp3qWwertu con cp3qWwertá nói:d4rfcZHp 8v7P"Xem m8v7Pày k8v7Pìa, g8v7Pây p3qWwertcho d4rfcZHptao bp3qWwertiết d4rfcZHpbao rắp3qWwertc rối!"

Buổi chiều cp3qWwertùng n8v7Pgày T8v7Pân Ý8v7P Điền8v7P p3qWwertvề Bd4rfcZHpắc p3qWwertKinh, Tp3qWwertạ Đắcp3qWwert mup3qWwertốn p3qWwertđến đónd4rfcZHp cô.8v7P Cd4rfcZHpô vộd4rfcZHpi đáp: "A8v7Pnh đừng8v7P cóp3qWwert màd4rfcZHp tớ8v7Pi, mẹp3qWwert 8v7Pem kp3qWwerthông m8v7Puốn 8v7Pthấy and4rfcZHph." d4rfcZHpTạ Đắ8v7Pc d4rfcZHpkhông np3qWwertgờ mình 8v7Plại k8v7Phông được8v7P hp3qWwertoan ng8v7Phênh, hỏd4rfcZHpi v8v7Pì saop3qWwert. d4rfcZHpCô thd4rfcZHpở dài,8v7P "C8v7Pũng d8v7Po chuyện tốtd4rfcZHp and4rfcZHph là8v7Pm! 8v7PEm hỏi8v7P anhd4rfcZHp, lầd4rfcZHpn đód4rfcZHp d4rfcZHpcó phảid4rfcZHp and4rfcZHph d4rfcZHpcho d4rfcZHpem u8v7Pống thuốcd4rfcZHp ngủ8v7P không? 8v7PEm đến8v7P bâ8v7Py giờp3qWwert còp3qWwertn mơd4rfcZHp mơp3qWwert m8v7Pàng màngd4rfcZHp, khôngp3qWwert nd4rfcZHphớ rõ8v7P 8v7Pcụ thểd4rfcZHp p3qWwertxảy rd4rfcZHpa chuyện p3qWwertgì. 8v7PLúc đ8v7Pó md4rfcZHpẹ d4rfcZHpem đếd4rfcZHpn nh8v7Pà and4rfcZHph 8v7Pđón emp3qWwert, cảnhp3qWwert d4rfcZHpsát hì8v7Pnh p3qWwertnhư cũd4rfcZHpng tới,8v7P có đúnd4rfcZHpg không?"

Tạ Đắc hồd4rfcZHpi lâud4rfcZHp d4rfcZHpkhông p3qWwertlên tiế8v7Png."Vậy d4rfcZHpanh d4rfcZHpbảo 8v7PĐổng Toàd4rfcZHpn đến8v7P d4rfcZHpđón em.p3qWwert" Cậud4rfcZHp ngp3qWwertắt điện thoại,8v7P ngồip3qWwert phịchp3qWwert xuốnd4rfcZHpg sof8v7Pa. Tạd4rfcZHp g8v7Pia 8v7Ptừ d4rfcZHplúc Tạ8v7P Hd4rfcZHpậu mất,p3qWwert p3qWwertbố trí8v7P trong nhàd4rfcZHp kh8v7Pông d4rfcZHpcó td4rfcZHphay đổi8v7P gp3qWwertì. Cậu8v7P nhd4rfcZHpìn quanp3qWwerth bốnd4rfcZHp phía,p3qWwert trênd4rfcZHp tườn8v7Pg vẫ8v7Pn treo bd4rfcZHpức th8v7Pư họd4rfcZHpa ngp3qWwertay 8v7Pvị trí8v7P đó,d4rfcZHp bp3qWwertình p3qWwerthoa vẫn8v7P đp3qWwertặt trênd4rfcZHp bệ8v7P p3qWwertcửa sổ8v7P, t8v7Prong bình 8v7Pcắm mộtp3qWwert bóp3qWwert 8v7Phoa cd4rfcZHpát cánhd4rfcZHp, 8v7Ptrên kệd4rfcZHp vẫnp3qWwert để8v7P những8v7P món8v7P đồd4rfcZHp ld4rfcZHpúc nhỏp3qWwert cậu8v7P thường chp3qWwertơi, cậd4rfcZHpu p3qWwertnhắm mp3qWwertắt lạid4rfcZHp đều8v7P p3qWwertcó thể8v7P tìm8v7P được.

Cảnh cũ ngườ8v7Pi xưap3qWwert. Cậd4rfcZHpu nhớ8v7P rấp3qWwertt rp3qWwertõ, mù8v7Pa 8v7Phè d4rfcZHpnăm ấyp3qWwert cậud4rfcZHp mườip3qWwert sáu8v7P tuổi,p3qWwert T8v7Pân d4rfcZHpÝ trước kd4rfcZHphi dd4rfcZHpu hp3qWwertọc đến8v7P tạmp3qWwert bp3qWwertiệt cp3qWwertậu, lp3qWwertà ngồi8v7P p3qWwertở 8v7Pnơi cậud4rfcZHp đa8v7Png ngồi.