Tôi cũng rất nhớ anh ấy - Chương 17

 

Chương 7u7p17: LễqCku t7u7pình nh7u7pân bất9ncG ngờ

Trước khi TạqCku ĐqCkuắc tuKT6an sở9ncG qCkuthì nhận9ncG đượyMqsc cúuKT6 đuKT6iện yMqsthoại lạ,7u7p làqCku qCkusố điệnyMqs thoạiuKT6 cốyMqs định tr7u7pong cù7u7png thành9ncG phqCkuố, 9ncGngười gyMqsọi đến7u7p 7u7plà một9ncG phụuKT6 nữ9ncG nóyMqsi vyMqsới 9ncGgiọng lạnh lqCkuùng: "AnuKT6h hãyyMqs nghqCkue ch9ncGo kỹ,uKT6 bạnqCku yMqsgái yMqsanh đa7u7png tron7u7pg ta9ncGy chúyMqsng tôi,qCku tiền chuộcqCku m7u7pột triệu7u7p tệ.uKT6 NếqCkuu a9ncGnh d9ncGám báoqCku c7u7pảnh syMqsát, chúnqCkug tôyMqsi yMqslập tứcyMqs giết couKT6n tiqCkun." nóuKT6i yMqsxong liền7u7p c9ncGúp máy.qCku Cậ7u7pu yMqsngây yMqsngười mộtyMqs lúc,9ncG kyMqshông biết chuyện9ncG gìuKT6 xảyqCku r9ncGa, hí7u7pt uKT6sâu mộtqCku hơi,qCku uKT6sau khuKT6i ổnqCku qCkuđịnh tuKT6inh th9ncGần uKT6liền gọiqCku cho qCkuTân ÝqCku Điền,qCku khyMqsông yMqsngoài duKT6ự đ7u7poán của9ncG cậuyMqs điệnuKT6 th7u7poại tắuKT6t máyqCku, uKT6lại gọi7u7p lại sốuKT6 máy7u7p lúuKT6c nãy.

Điện thoại 7u7pbàn k7u7phông ngừyMqsng reouKT6. HàyMqs yMqsChân 7u7pnhìn 9ncGmàn uKT6hình hqCkuiển thị9ncG số9ncG 9ncGdi 9ncGđộng rồi huKT6ỏi 9ncGTân Ý9ncG Điề9ncGn, "Có9ncG uKT6cần ngh7u7pe qCkumáy kh9ncGông?" TyMqsân yMqsÝ ĐiqCkuền mắng:qCku "9ncGCậu k9ncGhùng hả, khôyMqsng uKT6ăn quuKT6a 9ncGthịt 7u7pheo cũ7u7png khôn9ncGg tqCkuhấy yMqsheo cyMqshạy 9ncGà? Đương9ncG nuKT6hiên khyMqsông thể nghe.yMqs" CôyMqs uKT6rút dqCkuây điệ9ncGn uKT6thoại ryMqsa, ký7u7p túc7u7p xá9ncG tro7u7png tícuKT6h tắuKT6c uKT6yên tĩyMqsnh trở lại.

Hà Chân hyMqsỏi: qCku"Cái 7u7ptrò vu9ncGi của9ncG cậuqCku có7u7p huKT6ơi 9ncGquá khôn7u7pg? Lỡ9ncG 9ncGcậu uKT6ta 7u7pbáo cuKT6ảnh sáyMqst thì puKT6hải l9ncGàm sa7u7po? TớuKT6 nh9ncGất địn9ncGh ph7u7pải yMqschết, khuKT6ông thi7u7pếu uKT6cảnh b7u7pị cyMqsảnh uKT6sát cho qCkuăn 9ncGmắng á."

Tân uKT6Ý Điền phấ7u7pt tay9ncG, "Yên9ncG t9ncGâm điqCku, auKT6nh ấuKT6y đqCkuã được9ncG huấ9ncGn luyqCkuện, sẽuKT6 biếqCkut cáuKT6ch ứqCkung phó lqCkuoại 7u7pchuyện qCkubắt cuKT6óc tqCkuống tiềuKT6n, biếuKT6t nqCkuên là9ncGm t7u7phế nàuKT6o 9ncGmà, syMqsẽ kuKT6hông báo cyMqsảnh sáyMqst đâuKT6u. ViệyMqsc tớqCku qCkulo là,uKT6 ayMqsnh ấ7u7py s7u7pẽ kyMqshông mqCkuang t9ncGheo yMqsmột triệu9ncG t7u7pệ tiền mặtqCku thiệ9ncGt chứ?9ncG Lỡ9ncG n7u7phư t9ncGrên đườngqCku bị7u7p mất?7u7p 9ncGTớ đềnyMqs qCkukhông nổi7u7p đâuKT6u. Biết vậqCkuy nói9ncG nămyMqs trăyMqsm ngànyMqs được7u7p rồi."

Đồng mưu tức9ncG giyMqsận 7u7pnói, "CậqCkuu qCkunên qCkunghĩ l9ncGàm thế7u7p n9ncGào đểqCku uKT6dẹp yqCkuên ôqCkung cọ7u7pp họ9ncG T9ncGạ sắp nổuKT6i trậuKT6n lôi9ncG đìnqCkuh uKT6thì hayMqsy hơn,yMqs tớ9ncG nhìyMqsn tuKT6hế yMqsnào cũnyMqsg kh7u7pông thấ7u7py cqCkuậu qCkuta giống ngườiqCku bịyMqs n7u7pgười kh9ncGác trê9ncGu đùauKT6 mà9ncG yMqscon có9ncG tqCkuhể tốtqCku bụ9ncGng nhẫnqCku nh9ncGịn đâu."

Tân ÝuKT6 Điền đuKT6em dâqCkuy uKT6thừng vàuKT6 uKT6băng dánuKT6 đuKT6ã chuẩnyMqs buKT6ị trướcyMqs vàuKT6o tr7u7pong túi,yMqs 9ncGnhắc Hà7u7p Chân lần7u7p nữayMqs: "NóiuKT6 ruKT6ồi m9ncGà, đế9ncGn nhàqCku qCkuA MyMqsỹ rồi7u7p 9ncGthì tớyMqs gọuKT6i điệnyMqs chuKT6o cậqCkuu, cậu lại7u7p dyMqsùng duKT6i đ9ncGộng nhắnuKT6 địauKT6 chqCkuỉ vàqCkuo 9ncGdi đyMqsộng anqCkuh ấy,7u7p đừngqCku ngyMqshe điệ7u7pn tho9ncGại của qCkuanh ấy,7u7p sqCkuẽ l9ncGộ đó.7u7p 9ncGTớ uKT6đi đ9ncGây. yMqsCậu đừngqCku cuKT6ó qCkuquên đấy."

Tạ Đắc đếnuKT6 ng9ncGân hàng7u7p r7u7pút một9ncG t9ncGriệu uKT6tệ tiềqCkun mặt,uKT6 qCkubỏ tryMqsong tyMqsúi d7u7pu lị9ncGch màuyMqs xanh, cyMqshuẩn uKT6bị xon7u7pg hết,9ncG uKT6cậu ng9ncGồi tronuKT6g yMqsxe nhắ7u7pm qCkumắt dưỡngyMqs t9ncGhần, đ7u7pợi bọuKT6n bắyMqst cóc uKT6tống 9ncGtiền qCkura c9ncGhỉ yMqsthị tiếpyMqs theouKT6. TqCkurong đqCkuầu lạiyMqs hiệqCkun qCkura s9ncGố qCkuđiện thoạiyMqs bàn c7u7pủa b9ncGọn cưuKT6ớp, uKT6cảm 9ncGthấy qCkuquen mắt,qCku hìn7u7ph nhưqCku đãqCku thyMqsấy sốyMqs n9ncGày ởyMqs yMqsđâu yMqsrồi, nhưng thyMqsế nàoqCku cqCkuũng ng9ncGhĩ uKT6không qCkura. CậuqCku phânyMqs tícqCkuh t7u7pỉ m9ncGỉ, đốiuKT6 phươ7u7png nuKT6ếu là muốnyMqs 7u7ptiền, nhưqCku 7u7pvậy chyMqso thqCkuấy yMqskhông phảiuKT6 nqCkuhằm v7u7pào cuKT6á 7u7pnhân uKT6cậu màuKT6 trả7u7p thù, cuKT6hỉ cần9ncG làmyMqs tqCkuheo bọn7u7p h7u7pọ yêuyMqs cầuqCku, cqCkuhắc sẽyMqs không9ncG ả7u7pnh hư9ncGởng đến7u7p TânuKT6 7u7pÝ. Cậu thqCkuấy kỳ9ncG luKT6ạ 7u7pchính là,9ncG qCkubọn họuKT6 vì7u7p s9ncGao ch9ncGỉ cầnuKT6 mộ7u7pt triệu,9ncG cuKT6hẳng yMqslẽ trướcyMqs khi gyMqsây ánuKT6 kuKT6hông điều7u7p qCkutra thânqCku thyMqsế cậu7u7p ha9ncGy luKT6à qCkubọn cướp7u7p qCkulần này7u7p uKT6cơ bảyMqsn chẳng 9ncGra tyMqsrò trống7u7p gì?

Di động cqCkuó yMqstin nhắnuKT6 uKT6mới. Cậu7u7p 7u7pmở xe7u7pm, là9ncG m7u7pột đ7u7pịa yMqschỉ, khuKT6u 7u7pvực ngoại9ncG thànqCkuh, có hơ7u7pi hẻoyMqs lánuKT6h, uKT6sau cqCkuùng kèyMqsm 9ncGthêm: Một7u7p mìnqCkuh qCkuanh 9ncGđi, nqCkuếu nhưyMqs qCkubáo cảnhuKT6 sát, a9ncGnh sẽyMqs hốiyMqs 7u7phận. yMqsCậu tqCkuhấy thế9ncG yMqsnào cũqCkung tyMqshấy kỳ9ncG quái7u7p, đuKT6ối phươn9ncGg thyMqsế mà 7u7pbáo chqCkuo cậuuKT6 địuKT6a chỉyMqs 7u7pcụ tqCkuhể ryMqsõ ràqCkung, thuKT6ậm c7u7phí giọng7u7p đi9ncGệu nóiqCku chuy9ncGện lại khuKT6ách sá9ncGo lịc7u7ph sự.

Cậu gọi điệnqCku thoại,qCku s7u7pau qCkuđó yMqskhởi độyMqsng xuKT6e, uKT6chạy thẳng7u7p đến9ncG mqCkuục tqCkuiêu. uKT6Qua đườnuKT6g cao tốc7u7p làqCku qCkumột coyMqsn đườnguKT6 cqCkuó uKT6vẻ cyMqshật hẹ9ncGp, hyMqsàng c9ncGây thôuKT6ng qCkucao t9ncGo đầ7u7py ha9ncGi bên đqCkuường, 9ncGlá đãqCku rụngyMqs hết7u7p, tuKT6rơ trọiuKT6 đứ9ncGng yMqsgiữa đồngyMqs trống9ncG tqCkurong qCkumùa đông. uKT6Bên 7u7ptay trái9ncG làqCku sôuKT6ng Thượng9ncG L9ncGâm muKT6ênh 7u7pmông, ng9ncGày đêuKT6m chảy7u7p cqCkuuồn cuyMqsộn không ngừnuKT6g nghqCkuỉ, yMqsvì thế7u7p khôngqCku yMqskhí sqCkuo vớiqCku nqCkuội thà9ncGnh 7u7plạnh hơyMqsn nhiềuuKT6. Trời đãqCku tối7u7p, t9ncGrên đườngqCku qCkuxe rấqCkut ít,9ncG cũn7u7pg khôn9ncGg 9ncGcó 9ncGđèn đườuKT6ng. Cậu9ncG lá9ncGi rất9ncG chậm, 9ncGnhờ uKT6ánh đèyMqsn nên7u7p thqCkuấy đượcqCku phíqCkua tyMqsrước chếchqCku bênqCku ph7u7pải uKT6là mộtqCku yMqstòa nhà qCkuhai tầng9ncG xqCkuây dựnguKT6 thuKT6eo phoqCkung cáuKT6ch kiê9ncGn trqCkuúc nước9ncG ngoài,qCku c9ncGậu dừngyMqs xuKT6e cách mqCkuột yMqsđoạn xaqCku, xác7u7ph theyMqso túiyMqs yMqsdu lqCkuịch c7u7phậm uKT6rãi điqCku tới.

Cổng không qCkubị khóa9ncG, uKT6khẽ mở,qCku dư7u7pờng nhưyMqs đợiuKT6 c9ncGậu tự9ncG chuuKT6i đầu9ncG v7u7pào yMqslưới. 7u7pCậu 7u7pđẩy cửa 7u7psắt điqCku vàqCkuo, đây9ncG làqCku nguKT6ôi n7u7phà điểuKT6n hìyMqsnh yMqscủa nuKT6gười dânyMqs phươngqCku qCkuNam, 9ncGcó lẽ từ9ncG luKT6âu kqCkuhông cóqCku yMqsai ở,uKT6 c9ncGó chútqCku yMqshoang vắ7u7png, cỏyMqs dạiuKT6 uKT6trong vườn9ncG cuKT6ao đếyMqsn thắt lưng,qCku c9ncGây sồi7u7p 7u7pxanh cũnqCkug khôngqCku tqCkuhấy dấu9ncG h7u7piệu củ9ncGa sựyMqs chămqCku suKT6óc. qCkuCậu đứng trưuKT6ớc cá9ncGnh cửuKT6a đónyMqsg chặtuKT6 tậyMqsp truyMqsng tqCkuư tư9ncGởng nyMqsín thqCkuở lắng9ncG uKT6nghe yMqsđộng tĩnh mộ9ncGt lqCkuúc, chẳnguKT6 9ncGnghe đượcqCku gìyMqs ngo9ncGại trừ9ncG tiếng9ncG g9ncGió thổyMqsi qu7u7pa tuKT6án luKT6á. Đưa tyMqsay qCkuđẩy cửa,yMqs tiếnyMqsg cqCkuọt kẹtuKT6 vauKT6ng l9ncGên, 7u7phình ảnqCkuh TqCkuân 7u7pÝ Điề7u7pn qCkubị tróuKT6i hai t7u7pay uKT6hai chân,qCku uKT6miệng d9ncGán bă9ncGng 9ncGdính ngồi9ncG trqCkuên so7u7pfa, lậpqCku 7u7ptức đậpyMqs 9ncGvào mqCkuắt cậu. CậuqCku ngâyqCku ngqCkuẩn cảyMqs ngư7u7pời, đầuqCku tqCkuiên 9ncGlà uKT6nhìn cyMqshung quanh7u7p, khqCkuông pyMqshát hiện ngưyMqsời khácuKT6, syMqsau đó9ncG đ7u7pi t9ncGới, xuKT6é byMqsăng dáuKT6n tuKT6rên miệngyMqs c7u7pô ra.

Động tác 9ncGcậu cuKT6ó cuKT6hút uKT6thô luKT6ỗ, TuKT6ân qCkuÝ uKT6Điền 9ncGnhịn uKT6không được9ncG yMqsrút yMqshai qCkutay uKT6giấu đằng 7u7psau yMqslưng ra9ncG, đqCkuẩy yMqscậu ryMqsa nqCkuói: "ĐyMqsau! AyMqsnh nhẹuKT6 uKT6chút, để9ncG 7u7pem tựyMqs làm."

Tạ uKT6Đắc 7u7phỏi với9ncG giọnuKT6g điệuqCku khôuKT6ng th7u7pấy uKT6hứng yMqsthú: "uKT6Bọn cướpqCku đâu?"

Tân qCkuÝ Điền sợ9ncG cqCkuậu t7u7pức g9ncGiận, vộiyMqs vuKT6ã ôm7u7p cổ9ncG 7u7pcậu đemyMqs hqCkuết 9ncGkỹ xyMqsảo 7u7phôn cậ9ncGu, qCkuđến k9ncGhi cậu bắtqCku đầ7u7pu 9ncGthở dốyMqsc, nhân7u7p cơyMqs hộqCkui h9ncGô qCkuto: yMqs"Lễ tyMqsình nhânyMqs v9ncGui vẻ!"

Tạ Đắc cóuKT6 v9ncGẻ 7u7pvô yMqscùng 7u7pbình tĩnhyMqs, dánuKT6 mắtyMqs 7u7pvào qCkucô bạuKT6n gáiuKT6 9ncGtinh 7u7pquái dựaqCku s9ncGát vàuKT6o mình mộuKT6t lúuKT6c lqCkuâu, cuối7u7p cùyMqsng thở9ncG 7u7pdài b9ncGó tayqCku, "QuênqCku đi7u7p, uKT6không uKT6sao lyMqsà tốt7u7p rồi."

Bộ dạng byMqsình tĩnhqCku 7u7pcủa cậuqCku t9ncGrong mắ7u7pt TâyMqsn qCkuÝ Điền7u7p chảqCku 9ncGkhác dấu7u7p hiệu7u7p báoyMqs trướcuKT6 bão tốqCku s9ncGắp đến,yMqs nhqCkuanh nhuKT6ảu qCkunịnh nọt:uKT6 "ChqCkuẳng phả9ncGi 9ncGgần 7u7pđây tâ7u7pm tuKT6ình 7u7panh không qCkutốt saoyMqs, dỗ7u7p anuKT6h lạ9ncGi khôqCkung vuiuKT6, đànhuKT6 ph9ncGải tựqCku biêqCkun tqCkuự qCkudiễn tạo9ncG c9ncGho anh cuKT6ơ 7u7phội qCkulàm 7u7panh hùnuKT6g c9ncGứu mỹ9ncG nhânuKT6 9ncGthôi. qCkuEm đuKT6ùa giỡnuKT6 aqCkunh vậy,uKT6 9ncGanh không giậnyMqs chứ?"

"Em nói thửqCku xem7u7p?" CậuqCku uKT6lạnh lùyMqsng liếc9ncG côqCku qCkumột c7u7pái. TâuKT6n ÝyMqs ĐiyMqsền 7u7psợ k9ncGhông d7u7pám hé7u7p một câuyMqs nqCkuào, n9ncGhư mộqCkut chúyMqs uKT6mèo n9ncGhỏ đáyMqsng thư7u7pơng n9ncGhìn cậuyMqs, haqCkui tqCkuay đqCkuể trên7u7p đầu qCkunhư th9ncGỏ trắng,qCku há9ncGt giọngyMqs thiếuqCku 7u7pnhi: yMqs"Xin bạnyMqs đừngqCku ănyMqs tôuKT6i đừ7u7png ăyMqsn tôi, tôiyMqs sẽqCku h9ncGát 9ncGcho qCkubạn mộtuKT6 byMqsài háyMqst thậtqCku yMqshay -qCku- "

Cậu phì cườ9ncGi, vqCkuội xoayMqsy ngườiyMqs qCkusang uKT6chỗ khácyMqs. ChúqCku ýqCku tớiyMqs một7u7p yMqsquyển sáuKT6ch tyMqsrên sofa, hqCkuỏi: "CyMqshờ lyMqsâu khô9ncGng?" yMqsNgười nà7u7po đuKT6ó có7u7p tuKT6ật giật7u7p mìnuKT6h vộyMqsi vãuKT6 lắc9ncG đầu, "9ncGEm khônguKT6 9ncGbiết 9ncGanh cóuKT6 đếnqCku 9ncGhay không,yMqs qCkucho nê9ncGn đeyMqsm t9ncGheo sqCkuách để7u7p giếyMqst thời gian."

Cậu vỗ vỗqCku đệmyMqs sofqCkua, "qCkuEm yMqsnói auKT6nh qCkucó 9ncGthể k7u7phông qCkuđến suKT6ao? NhuKT6ọc lònguKT6 hyMqsai người7u7p nghĩ yMqsra uKT6cái tròuKT6 bắyMqst cóuKT6c, có7u7p c7u7pâu khôngyMqs c9ncGó mũyMqsi qCkukhoan yMqskim cươn7u7pg t7u7phì đừng7u7p uKT6hòng làm ngh7u7pề gốyMqsm sứ,7u7p thật9ncG mấtuKT6 mặ9ncGt xấuyMqs hổ!"

Tân Ý9ncG Điền9ncG bỗngqCku nqCkuhiên tỉqCkunh ngộuKT6 réoyMqs lên:7u7p yMqs"Anh uKT6đã sớm7u7p biếtqCku ryMqsồi hả?"

"Có người bắtqCku cóuKT6c myMqsà lại7u7p xàuKT6i 7u7pđiện thoạiyMqs cốuKT6 đqCkuịnh 7u7pvà dyMqsi động7u7p yMqssao? qCkuCũng khyMqsông cần v7u7pệ tqCkuinh thqCkueo duKT6õi, 7u7ptùy ti7u7pện 7u7pđiều t7u7pra mộtqCku tí7u7p làuKT6 ryMqsa cảuKT6 qCkuthôi." TráyMqsch không đượqCkuc cậuqCku nghĩ9ncG số7u7p qCkuđiện tyMqshoại bàn9ncG nhìuKT6n qyMqsuen mắ7u7pt, năyMqsm co9ncGn uKT6số 7u7pđầu tiên củauKT6 số7u7p điện9ncG yMqsthoại trườnguKT6 ThượuKT6ng ĐạiuKT6 đyMqsều qCkugiống yMqsnhau. KuKT6hi vệ7u7p yMqssĩ n7u7pói 9ncGcậu biết qCkuchủ qCkusố điệnuKT6 t7u7phoại qCkunày làuKT6 "H9ncGà ChqCkuân", mặtyMqs cậu7u7p xan7u7ph lại,yMqs qCkumới hiểuyMqs r7u7pa hai người7u7p họqCku liênqCku th7u7pủ đùauKT6 uKT6mình. CqCkuậu uKT6quyết định7u7p byMqsiết t7u7phời biếqCkut thuKT6ế điyMqs đến cuKT6ùng, muốqCkun xeuKT6m cácuKT6 c9ncGô rốtyMqs qCkucuộc m9ncGuốn quậyyMqs yMqscái qu7u7pỷ uKT6gì. uKT6Xe ngaqCkung qyMqsua quảng trưuKT6ờng 7u7ptrung tâmuKT6, trêyMqsn đườ9ncGng đều9ncG làqCku n7u7pgười bqCkuán h9ncGoa hồn7u7pg, lyMqsúc nàyuKT6 myMqsới tỉnh ngộ.

Tân ÝuKT6 Điền đấm7u7p mạqCkunh 7u7pcậu mộtuKT6 cá7u7pi, "AnyMqsh xấuKT6u quKT6uá đi,uKT6 hồi9ncG nãy7u7p c9ncGố ý7u7p qCkuchơi emuKT6!" KíyMqsch động làmqCku cqCkuô quên9ncG hyMqsai cyMqshân bịqCku t9ncGrói m7u7pà 7u7pđứng lê7u7pn, qCkukết qqCkuuả yMqssuýt chúuKT6t n7u7pữa ngã nhào.

"Anh chưa 7u7pnói uKT6gì hết,qCku làyMqs t9ncGự 9ncGem n9ncGhảy vàuKT6o ôuKT6m mà.7u7p" CậuqCku 7u7plộ r7u7pa một9ncG nụqCku cườ7u7pi yMqsxấu xa, ngồiqCku xuKT6ổm xuốuKT6ng yMqstháo 9ncGdây thừnguKT6 quanyMqsh chuKT6ân cô9ncG, thyMqsáo m7u7pột hồi7u7p vyMqsẫn qCkuchưa xong, c7u7pó c9ncGhút uKT6không yMqskiên nhẫ9ncGn, yMqs"Không cóqCku vuKT6iệc uKT6gì qCkuem thắtuKT6 g9ncGút nhiềuqCku vậ7u7py làm gì?"

Tân yMqsÝ Điền hừ7u7p mộ9ncGt tiếuKT6ng, "ĐểyMqs d9ncGiễn ch9ncGo thậtuKT6 7u7pmà, ngyMqsười tyMqsa ruKT6ất cyMqshuyên nqCkughiệp đóyMqs. Dây 7u7pthừng qCkuquá uKT6dài, đyMqsành p7u7phải yMqsthắt gú7u7pt nhiềyMqsu thôuKT6i. AqCkunh cyMqsàng tyMqsháo cyMqshân 9ncGem càng đauKT6u, ởyMqs phò7u7png buKT6ên bêuKT6n qCkukia có9ncG dyMqsao đấy."

Cậu t7u7pức giậnqCku nói:yMqs "Đáng7u7p 7u7pđời!" Đứng9ncG dậyuKT6 đến7u7p puKT6hòng bếpqCku tì7u7pm một9ncG coqCkun uKT6dao uKT6cắt t9ncGrái cây7u7p đuKT6ể cắt7u7p đứtqCku dây.

Tân yMqsÝ Điền 7u7pmở qCkutúi 9ncGdu lịcqCkuh 7u7pcủa cậuuKT6 uKT6ra xeuKT6m, nguKT6ạc nhiuKT6ên: 9ncG"Wow, đâyyMqs uKT6là lầ7u7pn đầuqCku tiên euKT6m thấyuKT6 tiề7u7pn 7u7pmặt 9ncGnhiều qCkuthế này,uKT6 rấtuKT6 kh9ncGông qCkuan toàn,yMqs nuKT6hanh nhanyMqsh kiếm ch9ncGỗ giấqCkuu 7u7pnó đi."

Tạ Đắc qu9ncGan sát7u7p cqCkuăn yMqsnhà, 9ncGbên t7u7prong trống7u7p rỗnyMqsg kqCkuhông c9ncGó đuKT6ồ đạc.7u7p yMqsTường trắnuKT6g, sàn nhqCkuà, đèn7u7p uKT6treo, yMqstrên tườ9ncGng treyMqso mộ9ncGt bứyMqsc t7u7pranh uKT6sơn 9ncGdầu, đồyMqs qCkudùng chỉ7u7p có s7u7pofa, bànuKT6 uKT6ăn, vài7u7p cqCkuái ghế,uKT6 guKT6iống uKT6như chuẩnuKT6 b9ncGị ch9ncGo thuê,7u7p khônqCkug nhịqCkun được hỏi:7u7p "Nhà7u7p cqCkuủa ai?"

"Nhà của mộtyMqs họyMqsc siuKT6nh, c9ncGả nuKT6hà duKT6i dqCkuân suKT6ang 9ncGCanada, 7u7pthỉnh thoqCkuảng mớiqCku về.uKT6 uKT6Em phiên dịchyMqs luậyMqsn vănqCku yMqscho coyMqsn bé7u7p, uKT6con béyMqs c9ncGho yMqsem mượn9ncG nh7u7pà uKT6vài qCkungày. 9ncGEm n7u7pói cần mượn7u7p nhyMqsà đểyMqs uKT6quay phiuKT6m ngắn,qCku huKT6ì hì."

Cậu trqCkuêu yMqschọc nóuKT6i: "Qua7u7py phi7u7pm e7u7pm bị7u7p t9ncGrói hả?"

"Anh được qCkulắm, đừyMqsng c9ncGó yMqsmà 7u7pđược lqCkuợi uKT6mà còyMqsn ruKT6a 7u7pvẻ thqCkuông m9ncGinh! E7u7pm tốuKT6n uKT6rất n7u7phiều tâm tưyMqs, cũn9ncGg muốnuKT6 tặngqCku an7u7ph mộtuKT6 mónyMqs yMqsquà 9ncGđặc biệtyMqs qCkunhân lễ7u7p tình9ncG nhân.7u7p 7u7pRốt cuộc uKT6anh cuKT6ó 9ncGngạc nhqCkuiên 7u7pvui mừngqCku khôngqCku vậ7u7py?" TyMqsân 7u7pÝ yMqsĐiền 7u7pvừa nó7u7pi vừyMqsa yMqsnhặt dây thừ7u7png, bqCkuăng dán9ncG r9ncGơi yMqstrên đất7u7p vyMqsà qCkucuốn sáyMqsch qCkuở so9ncGfa nuKT6hét vqCkuào túiqCku sqCkuách, kéo kuKT6hóa uKT6kéo nói7u7p: "Được7u7p rồ7u7pi, mặcqCku 7u7pkệ a9ncGnh vuqCkui ít9ncG ha9ncGy là7u7p 7u7pvui nhiều,7u7p thời7u7p gian 9ncGkhông còn7u7p sớmuKT6 nuKT6ữa, chúnuKT6g tyMqsa nê7u7pn đqCkui tyMqshôi. An7u7ph đậuyMqs yMqsxe ởyMqs đâu?"

"Sao phải điyMqs? KhôyMqsng phảuKT6i eyMqsm mượnyMqs n7u7phà m7u7pấy ngà9ncGy sa9ncGo? K9ncGhông uKT6ở lạiqCku mộtuKT6 đê7u7pm q7u7puả thực cóqCku lỗ9ncGi vớ7u7pi sự9ncG hqCkuao tốnqCku tâm7u7p yMqstư củuKT6a em.uKT6" cậuqCku thuKT6ủng thẳng7u7p đếyMqsn uKT6sofa ngồi xuống.

"Anh tưởnuKT6g đâ7u7py 7u7plà 7u7pkhách suKT6ạn sao7u7p? ThứuKT6 nuKT6hất khuKT6ông c7u7pó th9ncGức uKT6ăn, 7u7pthứ hayMqsi khôqCkung 7u7pcó chăuKT6n, uKT6làm sa9ncGo màqCku ởuKT6 uKT6lại được?"

"Ăn thì c9ncGó tqCkuhể muqCkua yMqsở 7u7pgần đ7u7pây, cqCkuòn chăqCkun, ránguKT6 yMqstìm c7u7phắc cqCkuhắn c7u7pó thôi,9ncG nếu7u7p không họ9ncG v9ncGề đ9ncGây 9ncGđắp bằng9ncG cqCkuái guKT6ì?" CậuqCku đuKT6i thẳnuKT6g qCkuvào phònyMqsg ngủ,7u7p mởuKT6 tyMqsủ âm9ncG tường, bên7u7p tro7u7png đầuKT6y đ7u7pủ thảmqCku 9ncGlông, chăqCkun, g9ncGối đầu,qCku chiếuqCku vàuKT6 nhyMqsững thứqCku linh t9ncGinh khác.

Tân 7u7pÝ Điền vẫn7u7p 9ncGlắc đyMqsầu, "EyMqsm khôqCkung muuKT6ốn qCkuở đâyyMqs, 7u7pkhông c7u7pó 7u7pđiều hòa9ncG, buổiyMqs tqCkuối sẽyMqs lạnh. yMqsEm có7u7p đặtqCku chuKT6ỗ ở7u7p nhuKT6à hànguKT6 Tây9ncG, tuKT6ám giuKT6ờ tối,yMqs nếuyMqs khôngyMqs 7u7pđi thqCkuì khônyMqsg kịp đâu."

Tạ ĐắyMqsc liế7u7pc 9ncGcô mộtuKT6 cá9ncGi, nh9ncGàn nhã7u7p nói9ncG: "Yên7u7p tâm,uKT6 cóqCku uKT6anh ở9ncG đây,qCku suKT6ẽ khôuKT6ng 7u7pđể e9ncGm đôyMqsng qCkulạnh đâu."

Cuối cùng họyMqs uKT6đến cửuKT6a hàng9ncG tiệnuKT6 uKT6lợi gần9ncG đ7u7pó m9ncGua mộtqCku ítyMqs vậtqCku dụng9ncG h7u7pàng ngày,9ncG cộng thêmyMqs mì7u7p 9ncGăn liền,7u7p lạpqCku xưởnguKT6 vyMqsà trứng7u7p kyMqsho, 9ncGăn q7u7pua lo7u7pa yMqsmột bữ9ncGa. Tâ9ncGn ÝuKT6 Điền vừayMqs th7u7pu dọnuKT6 yMqschén đũqCkua 9ncGvừa l7u7pắc đầuKT6u: "BữuKT6a qCkutiệc lớnqCku qCkungày lễyMqs t7u7pình nhâqCkun củauKT6 em cyMqsứ nh7u7pư uKT6vậy biếuKT6n thàuKT6nh qCkumì ăn9ncG liền."

Tạ Đắc9ncG từuKT6 uKT6phía sa9ncGu ôm7u7p lấyqCku yMqseo cô,7u7p 9ncGthì thầqCkum vàqCkuo t7u7pai cô9ncG: "BữauKT6 yMqstiệc lớnuKT6 ngàqCkuy lqCkuễ tìn7u7ph yMqsnhân cuKT6ủa auKT6nh, b9ncGây giờ9ncG chínyMqsh t9ncGhức bqCkuắt đầqCkuu 9ncG-- "

Tân 9ncGÝ ĐiềnyMqs quayMqsy đầyMqsu lạ9ncGi, nhyMqsư cườiqCku n7u7phư khôyMqsng nh9ncGìn cậu7u7p một9ncG cqCkuái, uKT6nhướn mày7u7p 9ncGnói: "qCkuAnh ngh9ncGĩ 9ncGhay quáuKT6 đyMqsi, 7u7pem muKT6ới kqCkuhông cuKT6ần 9ncG-- "

Cậu cúiqCku đầ7u7pu hônyMqs cổuKT6 cô7u7p, 7u7p"Không phảiqCku 7u7pem 9ncGbị tróiyMqs sa7u7po? LàqCkum gìqCku cóqCku quy7u7pền 9ncGnói "Không"?"

Tân ÝyMqs ĐiqCkuền 9ncGhừ mộuKT6t tiếuKT6ng, không7u7p ph9ncGục pyMqshản bá7u7pc: 7u7p"Anh cuKT6ũng 7u7pkhông phqCkuải bọnqCku cướp!"

"Anh không7u7p qCkungại làmyMqs đạoqCku tặc9ncG há9ncGi hoyMqsa mộ9ncGt phen."

"Đáng tiếcuKT6 e9ncGm khôngqCku ph9ncGải lyMqsà 7u7pcon t9ncGin bị9ncG bắ7u7pt 9ncGcóc." CqCkuô yMqsnói uKT6xong cười7u7p c9ncGhạy đi.

Có thể l7u7pà 9ncGdo ch7u7puyện uKT6"Bắt cuKT6óc" kuKT6ích thícuKT6h, buổiuKT6 tốiyMqs Tạ7u7p Đắc9ncG cựcuKT6 kỳ7u7p phấuKT6n uKT6khởi, suy nghĩyMqs nhiềuqCku các9ncGh giàyqCku vò9ncG cô9ncG. Khởi9ncG đầuqCku TânqCku uKT6Ý ĐiềnqCku cóqCku trắuKT6c trở,7u7p nhqCkuưng là vì9ncG lấuKT6y l9ncGòng 9ncGcậu, qCkunỗ lựuKT6c pyMqshối 7u7phợp cqCkuậu muốnyMqs làqCkum guKT6ì th7u7pì làyMqsm, dqCkuần dầ7u7pn quen đ7u7pược. CậuyMqs cqCkuàng hăn9ncGg hái,7u7p 9ncGkhông chỉ7u7p muqCkuốn 9ncGcô thựuKT6c hqCkuiện cqCkuác uKT6động t9ncGác khó nóiqCku, bảuKT6n thânyMqs 9ncGcàng khqCkuông g9ncGì uKT6kiêng kỵuKT6, nóiqCku sở7u7p tr7u7pường hạyMqs 9ncGlưu g7u7pì qCkuđó. Tân uKT6Ý ĐiềnqCku vừuKT6a thyMqsẹn qCkuvừa giuKT6ận, yMqsxoay ngưqCkuời yMqsxuống giườnguKT6 mu7u7pốn tìm9ncG bôqCkung gòqCkun bịt lỗuKT6 tayMqsi. CuyMqsối cùqCkung qCkuhai ngư9ncGời mệtuKT6 7u7pcực yMqsđô, ôm9ncG nhauKT6u đánhyMqs mộtuKT6 giấc9ncG ngyMqson lành.

Thân thể yMqsđã qCkutrút hếtyMqs niyMqsềm qCkusay muKT6ê 7u7pthỏa thí7u7pch, uKT6tâm lýqCku cũngyMqs tựqCku nhiên9ncG muKT6à kh7u7poan khoái uKT6hơn, Tạ9ncG ĐắcyMqs sa9ncGu một7u7p 9ncGgiấc tỉnh7u7p dậ9ncGy, cyMqsảm giác7u7p sảuKT6ng kho7u7pái vuKT6ô c7u7pùng, tinh thqCkuần yMqssung mãnuKT6, đãyMqs uKT6lâu chư7u7pa cảmuKT6 tyMqshấy hănguKT6 há9ncGi yMqsdâng tyMqsrào n7u7phư thếqCku này.

Tân ÝqCku Điền 7u7puể oải7u7p tỉnyMqsh dậy,yMqs cậuqCku uKT6đã quầnuKT6 á9ncGo cyMqshỉnh tề,uKT6 rửa7u7p m7u7pặt xoyMqsng 9ncGxuôi, đứnuKT6g trước gyMqsương thắt7u7p c9ncGà vạt9ncG. BởiuKT6 qCkuvì kh7u7pông cuKT6ó ruKT6èm cyMqsửa sổqCku, ánqCkuh 9ncGnắng th7u7pẳng tắpqCku chiếu vàoqCku phuKT6òng. qCkuCô uKT6che mắqCkut, nyMqsgáp mộtuKT6 cái9ncG nó9ncGi: uKT6"Anh phảiuKT6 đ9ncGi làuKT6m hả?"

"Mẹ aqCkunh đã7u7p khỏeqCku 9ncGhơn nhi7u7pều ruKT6ồi, eyMqsm muố7u7pn 9ncGthăm bàqCku không9ncG?" CqCkuậu khôngqCku quyMqsay đ7u7pầu, uKT6hỏi 7u7pmột cáchqCku thờqCku ơ.

Có tyMqshể dyMqso uKT6mới tỉnhuKT6 lại,7u7p TânyMqs uKT6Ý Điền9ncG cảyMqsm g9ncGiác 9ncGtrong đầ9ncGu yMqstrống rỗqCkung, hồ9ncGi lâuuKT6 mớiuKT6 uKT6trở lạ7u7pi bì7u7pnh t9ncGhường, "S9ncGau 9ncGnày điuKT6, đượcuKT6 không?"

Cậu đi7u7p 9ncGqua, đứ9ncGng bêuKT6n g7u7piường từqCku trênyMqs nhìqCkun x7u7puống cô,uKT6 c7u7pười qCkunói: "S7u7pớm m7u7puộn cũng7u7p phảiuKT6 qCkuđi, yMqsem uKT6sợ 9ncGcái gì."

Cô không muốnqCku qCkunói "qCkuEm khônuKT6g muốnuKT6 đế7u7pn nhàyMqs anh9ncG" một7u7p cyMqsách t7u7prực tyMqsiếp 9ncGnên tha9ncGy đổi 7u7pcách kh7u7pác uKT6dịu dàngyMqs hơyMqsn, yMqs"Anh kuKT6hông cả9ncGm yMqsthấy hơuKT6i nóqCkung vqCkuội yMqssao? Ch9ncGúng ta mới9ncG qqCkuuen n7u7phau mấyyMqs thánuKT6g mà9ncG th7u7pôi-- "

"Nhưng màuKT6 chún9ncGg tqCkua biếtyMqs nh9ncGau bqCkuảy yMqsnăm rồi."

"Em --" TyMqsân Ý7u7p Điền7u7p nhìn9ncG cqCkuậu muốn7u7p nóuKT6i lạqCkui thôi.9ncG NhữuKT6ng hìn9ncGh ảnh9ncG lộn9ncG xộn7u7p qCkuhiện lên tro9ncGng đầyMqsu c9ncGô, cyMqsô khônqCkug byMqsiết nênqCku l9ncGàm thế7u7p nà7u7po ch9ncGo phảyMqsi. C9ncGô khôn9ncGg ngqCkuờ quan h7u7pệ uKT6hai ngườuKT6i 7u7psẽ qCkutiến 9ncGtriển nhqCkuanh uKT6như vqCkuậy, nhanqCkuh uKT6đến yMqskhiến cuKT6ô trở7u7p tay 9ncGkhông kịp.

Tạ Đắc ngồi9ncG xuốn7u7pg 7u7pđầu giường,9ncG thqCkuấp g9ncGiọng yMqsnói: "9ncGYên tyMqsâm, 7u7pmẹ a7u7pnh chỉyMqs nhớ9ncG uKT6những người v7u7pà 9ncGsự viuKT6ệc trưuKT6ớc lúc9ncG an7u7ph 7u7phai mất9ncG, trqCkuí nhqCkuớ suKT6au qCkunày tronqCkug tuKT6ình trạng hyMqsỗn loyMqsạn, mẹ9ncG an7u7ph chắcyMqs làqCku khônuKT6g nhớuKT6 ryMqsa 9ncGem đâu."

Tân uKT6Ý ĐqCkuiền k9ncGhông nói9ncG 7u7pgì, quayMqsy đầu7u7p 7u7pnhìn ngoqCkuài cyMqsửa sổ.

"Ba anh m7u7pất r7u7pồi, a9ncGnh mới9ncG nhậnqCku r9ncGa trqCkuên đuKT6ời 7u7pnày chỉ9ncG qCkucòn mẹuKT6 uKT6anh làyMqs người7u7p 7u7pthân duy 9ncGnhất. uKT6Tình trạnqCkug sứcyMqs khỏeyMqs và9ncG t7u7pinh yMqsthần qCkubà ấy7u7p lúcyMqs tốtqCku lyMqsúc kh7u7pông, ayMqsnh rất yMqslo lắng,9ncG yMqsnên 7u7ptừ khách7u7p sạnuKT6 d7u7pọn về9ncG nhqCkuà, m9ncGuốn 7u7plúc bàqCku ấy9ncG c9ncGòn sqCkuống chăyMqsm sóc byMqsà nhiềuKT6u hơn.qCku ChúnguKT6 tyMqsa kế7u7pt hô9ncGn sớ9ncGm muKT6ột chú9ncGt, troyMqsng uKT6nhà cóyMqs trẻ7u7p cyMqson, bà ấyqCku 9ncGsẽ khôqCkung 9ncGcô quạn7u7ph thế7u7p nuKT6ày, đâuKT6y làqCku thuKT6ứ n7u7phất; 9ncGthứ hai7u7p, trướcuKT6 7u7pđây anh cuKT6hưa từng9ncG nghĩyMqs đ7u7pến chuyệnqCku qCkukết yMqshôn, nếyMqsu yMqsnhư nhuKT6ất uKT6định phải9ncG cưới,yMqs đuKT6ối tượng c9ncGhỉ cóyMqs qCkuthể làqCku e7u7pm." Cậu9ncG the7u7po qCkuthói quuKT6en đqCkuem qCkunhững tâ7u7pm tì9ncGnh, syMqsuy nghĩ, tháiuKT6 đ9ncGộ 9ncGẩn giấu7u7p uKT6ở nơiuKT6 màqCku ngườiuKT6 7u7pkhác khqCkuông thấyqCku được,qCku cân9ncG 9ncGnhắc rấtyMqs lâu cuốiuKT6 cqCkuùng mới9ncG quKT6uyết đị9ncGnh t9ncGhổ 7u7plộ qCkuý kiến9ncG 7u7pchân tqCkuhật qCkunhất từqCku đqCkuáy lqCkuòng, nó khiqCkuến cậuKT6u cóyMqs 7u7pcảm 9ncGgiác giố9ncGng nhyMqsư trqCkuần n7u7phư nyMqshộng đyMqsứng tr9ncGên đườ9ncGng, giống uKT6như myMqsất đuKT6i n7u7păng lự9ncGc tựyMqs vuKT6ệ, bởiuKT6 vậyyMqs yMqskhi nuKT6ói ryMqsa qCkucó uKT6chút 9ncGmất tựyMqs nhiên.

Cách nói 9ncGtrưng cầuuKT6 7u7pý kiếnyMqs nh9ncGưng uKT6thực r7u7pa lạqCkui cươuKT6ng quqCkuyết lqCkuàm TyMqsân ÝyMqs ĐqCkuiền không9ncG nói nqCkuên lời9ncG. CyMqsô đứn9ncGg qCkulên mặc9ncG quầuKT6n qCkuáo, trướcuKT6 k7u7phi cậuqCku 7u7pmở cửqCkua rqCkua ngoàyMqsi 9ncGnói một cuKT6âu: "KếqCkut qCkuhôn 9ncGlà đạiqCku sự9ncG, khôuKT6ng p7u7phải hqCkuai n7u7pgười chún9ncGg 9ncGta uKT6nói qCkulà 7u7pcó thể được."

Tạ yMqsĐắc dừnguKT6 bưqCkuớc, đôiyMqs 9ncGmày cuKT6hau lạiqCku mqCkuột uKT6chỗ, nh9ncGư đămyMqs chqCkuiêu nhìyMqsn cqCkuô mộuKT6t cái.

Hai người uKT6thu dqCkuọn xyMqsong xuôqCkui qCkurồi r9ncGời khỏiqCku, TqCkuạ Đắc9ncG đưayMqs cyMqsô vềqCku TuKT6hẩm giqCkua. Tr7u7pên xe TâyMqsn Ý7u7p ĐqCkuiền nhậ7u7pn đượcuKT6 điện7u7p yMqsthoại 9ncGcủa mẹqCku, "T7u7phi L7u7pinh vớ9ncGi qCkuQuân HòauKT6 lạiyMqs đang cãyMqsi nhau9ncG, là7u7pm p7u7phiền 7u7ptới Quâ7u7pn uKT6An, nó9ncG 7u7pôm KuKT6ỳ KqCkuỳ đòiqCku uKT6đi, bị7u7p myMqsẹ ngă7u7pn yMqscản. Lão TyMqshẩm tứcyMqs giậnuKT6 đếyMqsn nỗiuKT6 buKT6ệnh 9ncGtim suýtyMqs chút7u7p puKT6hát tác.yMqs CòuKT6n coqCkun, 9ncGở bên9ncG ngoài qu7u7pa đêmyMqs cũyMqsng k7u7phông 7u7pnói một9ncG tiếng,qCku khôuKT6ng buKT6iết gọiyMqs điuKT6ện qCkuvề sauKT6o?" CôuKT6 vội uKT6trả lời:uKT6 "CouKT6n yMqsvề yMqsnhà li9ncGền mà9ncG. MớyMqsi 7u7pqua yMqsnăm mới,qCku ha7u7pi vợ7u7p chồng7u7p nóuKT6 cãuKT6i nhau yMqsgì nữa?"

Nguyên nh7u7pân uKT6sự việ9ncGc 7u7plà nqCkuhư tqCkuhế n9ncGày: 9ncGThẩm QuâuKT6n uKT6Hòa vàuKT6 đámuKT6 bạnyMqs c9ncGhơi myMqsạt chượcuKT6, một ngàuKT6y mộ9ncGt đêmuKT6 kyMqshông vềyMqs nuKT6hà, thuyMqsa khônguKT6 7u7pít ti7u7pền. B7u7pà vợ9ncG Liê7u7pu TqCkuhi Li7u7pnh tìm r9ncGa cậu,9ncG gọuKT6i cậuuKT6 yMqsvề nyMqshà c7u7pậu 9ncGkhông chịu,9ncG t7u7phế qCkulà l7u7pật qCkubàn uKT6mạt chượcuKT6 trước mặtuKT6 yMqsmọi người.yMqs HqCkuai nguKT6ười cyMqsãi uKT6nhau đến9ncG yMqstận nh9ncGà, anuKT6h m7u7pột lờiyMqs qCkutôi một cqCkuâu, a7u7pi cũuKT6ng khôyMqsng 7u7pchịu nyMqsói íuKT6t qCkuvài câqCkuu. yMqsLiêu TyMqshi Lin7u7ph kh9ncGông 7u7pcẩn thận7u7p làm 7u7pbể chauKT6i yMqsnước uKT6hoa ChaneyMqsl của9ncG Thẩm9ncG 7u7pQuân yMqsAn, Thẩm9ncG Quân9ncG AqCkun 9ncGvin 9ncGcơ hộqCkui này nyMqsói cô9ncG 7u7pvài câu.yMqs LiêqCkuu ThyMqsi qCkuLinh bất7u7p 7u7pmãn bqCkuà cyMqshị 9ncGthiên v9ncGị yMqsem traqCkui, n7u7pói móc cyMqsô ởyMqs n9ncGhà 9ncGmẹ 7u7pđẻ ăn7u7p uKT6không n7u7pgồi rồi,qCku lôi9ncG chu7u7pyện cqCkuô qCkuly h7u7pôn rqCkua 7u7pnói. TyMqshẩm Quân AqCkun tứcuKT6 qCkugiận khóqCkuc lớn,uKT6 t7u7phu dọnyMqs hànhuKT6 lý9ncG đòi7u7p d9ncGẫn uKT6con guKT6ái điyMqs. ThẩmqCku yMqsGia Sơn quáqCkut guKT6iận, mọiqCku ngườiyMqs sợ9ncG khônyMqsg dáuKT6m 9ncGlên qCkutiếng. Thẩ9ncGm yMqsQuân HòayMqs tyMqshấy bất7u7p thường, c7u7phuồn điqCku, LiêuqCku ThyMqsi Lin9ncGh yMqsliền thqCkueo đuôi.9ncG 7u7pDo đóyMqs kh7u7pi Tân7u7p ÝuKT6 Điề7u7pn trở yMqsvề T9ncGhẩm gqCkuia, ch9ncGiến trường7u7p ThẩmuKT6 gqCkuia 7u7ptràn ngập7u7p k9ncGhói qCkuthuốc sún7u7pg yMqstuyên qCkubố tạm duKT6ừng, Thẩm9ncG 7u7pGia SơuKT6n 7u7pbế cháuqCku qCkungoại KyMqsỳ KỳyMqs đyMqsi rqCkua ngoàuKT6i uốngyMqs tràqCku, qCkuThẩm Quân A9ncGn truKT6ốn ởyMqs tron9ncGg pqCkuhòng x7u7pem TV.

Mẹ Tân đứngyMqs ở9ncG uKT6cửa nhìyMqsn x9ncGung quqCkuanh, thấy9ncG mộuKT6t cyMqshiếc 7u7pxe mộtqCku đen9ncG ởuKT6 phíuKT6a x7u7pa mở9ncG cửa. TâuKT6n ÝuKT6 Điề9ncGn xuqCkuống xeuKT6, hơiuKT6 bất9ncG n7u7pgờ làuKT6 yMqsTạ ĐắcqCku cũng7u7p thyMqseo xuống9ncG xyMqse. Cậu9ncG đ9ncGi về qCkuphí mẹ9ncG Tân9ncG, yMqsgọi một7u7p tiến9ncGg "yMqsDì", 9ncGnói vàiuKT6 cuKT6âu mừng7u7p yMqsnăm tqCkuốt đẹpqCku 9ncGcát tường. M9ncGẹ qCkuTân tỉqCku muKT6ỉ q9ncGuan sát7u7p cậu7u7p, áyMqsnh mắ9ncGt qCkucó qCkuvẻ lưỡng9ncG l7u7pự, 9ncGcuối 9ncGcùng không hỏiyMqs gìqCku, c9ncGhỉ vẫyuKT6 7u7ptay: "BênqCku n9ncGgoài lạnhuKT6 lắm,9ncG 7u7pđừng đ7u7pứng đây7u7p nữ9ncGa, yMqsvào trong đi."

Tạ Đắc c9ncGó chút9ncG thậnyMqs t9ncGrọng ngồqCkui ởuKT6 uKT6phòng khá9ncGch yMqsThẩm 7u7pgia, mẹ9ncG 7u7pcủa T7u7pân uKT6Ý dư9ncGờng nqCkuhư hơi ấn7u7p tyMqsượng đốiyMqs với9ncG cậyMqsu, cậuyMqs kyMqshông biếtyMqs đâyqCku luKT6à cyMqshuyện tốtyMqs huKT6ay chqCkuuyện xấu. uKT6Cậu uốnguKT6 trà7u7p, 9ncGngồi khoảqCkung mườiqCku phyMqsút tuKT6hì đi.

Tân Ý9ncG Điền qCkudọn dyMqsẹp đồyMqs yMqsđạc tronuKT6g p9ncGhòng. Mẹ9ncG TânyMqs gõuKT6 cửa7u7p, 7u7pnói: "TronuKT6g 9ncGnhà yMqscó 9ncGlạp xưởng và9ncG 7u7pcá khôqCku, cqCkuon muyMqsốn muKT6ang mộtqCku ítuKT6 đếqCkun BắqCkuc yMqsKinh 7u7pkhông?" 7u7pCô nyMqsói cũyMqsng được, tì9ncGm mộtqCku cyMqsái túiuKT6 s7u7pạch đuKT6ưa mẹ.7u7p MẹuKT6 Tân7u7p vừa9ncG uKT6vào phòn9ncGg vừa7u7p t9ncGừ tốqCkun nói:9ncG "Cậu tuKT6hanh yMqsniên qCkuvừa đyMqsưa uKT6con qCkuvề nhqCkuà đó,yMqs yMqscon v9ncGà yMqsnó đa7u7png yqCkuêu n7u7phau sao?"

Cô nhẹ9ncG n9ncGhàng gậtyMqs đầu.

Mẹ TânqCku lạ9ncGi hỏuKT6i: "CậuyMqs tyMqsa tê9ncGn gì?"uKT6 TânyMqs Ý7u7p yMqsĐiền yMqsqua mộyMqst lúyMqsc lâuqCku mớiyMqs tyMqshấp giọqCkung nóiqCku: "HyMqsọ Tạ."

"Đúng l7u7pà 7u7pnó!" M7u7pẹ Tâ9ncGn lộuKT6 vuKT6ẻ gyMqsiận uKT6dữ, uKT6"Mấy đqCkuứa lqCkuà thqCkuật h7u7pay đan7u7pg đùa7u7p giỡn?"

Cô cúyMqsi đqCkuầu khôuKT6ng nói9ncG yMqslời nào.

Mẹ TânyMqs 7u7pbiến sắc,9ncG quát7u7p giọng7u7p lạnhyMqs lùng:9ncG yMqs"Sau nqCkuày c9ncGon ít9ncG lu7u7pi 9ncGtới với7u7p nóqCku, ng9ncGhe chưa?"

Tân uKT6Ý Điề9ncGn vô9ncG cqCkuùng b9ncGất đắ9ncGc dĩyMqs, "Mẹ7u7p, a9ncGnh ấ9ncGy khô9ncGng phảuKT6i têyMqsn lừa7u7p đả9ncGo cũuKT6ng khôngqCku phảiqCku 9ncGkẻ xấu,yMqs mẹ7u7p đừng9ncG cóyMqs th7u7pành kiếqCkun vớ9ncGi 7u7panh ấy."

Mẹ Tân tănguKT6 giọuKT6ng nóiqCku 9ncGlớn tiến7u7pg: "yMqsVết thươngyMqs coqCkun 9ncGlành rồiqCku nêuKT6n q7u7puên mấtqCku đau9ncG rồi 7u7pư, b7u7pị nóqCku làmyMqs hạiqCku còn9ncG 9ncGchưa đủ7u7p thảmyMqs saoqCku? ThiếuqCku chúuKT6t nữqCkua thâyMqsn bạiuKT6 danqCkuh liệt! Cò9ncGn yMqsnhững nqCkugười tron7u7pg TạqCku gqCkuia, 7u7plà qCkuchúng tqCkua rướcuKT6 lấy9ncG nh9ncGục sao?"

"Mẹ, 7u7pđã lqCkuà quyMqsá khứyMqs rồi,qCku coqCkun đâuqCku cóqCku sa9ncGo! KhqCkui đóqCku an9ncGh ấy9ncG còn9ncG nhỏ9ncG, làuKT6m vi7u7pệc khôn7u7pg biếyMqst chừ9ncGng mự9ncGc, l9ncGại t9ncGhích qCkuđùa dqCkuai -7u7p- "

Mẹ Tân tứcyMqs gi9ncGận cắt9ncG ngayMqsng lờ9ncGi cqCkuô, "Đ7u7pó là7u7p tryMqsò đqCkuù dauKT6i qCkucủa đứa7u7p couKT6n uKT6nít sauKT6o? 7u7pCho con qCkuuống thuuKT6ốc ngủ7u7p, địnhqCku vôyMqs lễqCku vớ9ncGi cqCkuon -7u7p-,con tr9ncGai uKT6mười sá7u7pu tuKT6uổi, nó7u7pi lớn kuKT6hông 9ncGlớn, nóiyMqs 9ncGnhỏ cũ7u7png yMqskhông nhỏqCku, vi7u7pệc qCkucó thểyMqs làmyMqs việc7u7p kyMqshông yMqsthể làm uKT6còn cầ9ncGn ngườuKT6i khá9ncGc dqCkuạy sauKT6o? TừuKT6 nyMqshỏ tâuKT6m thuuKT6ật bấyMqst cyMqshính, 7u7plớn lê9ncGn lqCkuà người tốtyMqs sa9ncGo? Co7u7pn đóyMqs -7u7p-" b7u7pà chỉyMqs và9ncGo đầu9ncG coyMqsn yMqsgái mắng9ncG 7u7pto: "CuKT6àng sqCkuống càng dở7u7p! C7u7pon n9ncGăm 9ncGnay bauKT6o nhi9ncGêu, nóyMqs năyMqsm nauKT6y bauKT6o nhiêu?"

Tân qCkuÝ Đ7u7piền 9ncGbị yMqsmắng 9ncGchỉ yMqscúi đầuyMqs, khônqCkug dámqCku yMqslên tiếng.

"Tạ gia cóuKT6 tiềnyMqs yMqslà qCkutốt, nqCkuhưng chúyMqsng tqCkua khôuKT6ng uKT6thấy 7u7plạ! 9ncGNhững ngườiyMqs Tạ9ncG guKT6ia, tất cuKT6ả đ7u7pều l7u7pà nhyMqsân vậtuKT6 lợqCkui hạ7u7pi, c7u7pó tiếngqCku ngan7u7pg ngượ7u7pc kyMqshông pqCkuhân 9ncGphải trái. yMqsCon uKT6ngớ 9ncGngẩn khôyMqsng biế7u7pt, chứ7u7p mẹyMqs 9ncGrất ryMqsõ ràyMqsng! C9ncGon đó,qCku đqCkuúng luKT6à trẻyMqs người no7u7pn qCkudạ! Mẹ7u7p 9ncGnó biếuKT6t chuyyMqsện ha9ncGi đứaqCku không?"

Tân ÝyMqs ĐiềqCkun qCkuấp qCkuúng nói:yMqs "TụiyMqs yMqscon qCkuquen nh7u7pau chưayMqs 7u7pbao lâuuKT6 -9ncG- "

"Vậy uKT6là tốt7u7p rồi7u7p, nha7u7pnh qCkuchóng 9ncGchia taqCkuy đi!"

"Mẹ, coyMqsn khuKT6ông yMqsphải vìuKT6 tiềyMqsn cuKT6ủa an7u7ph ấyMqsy, ayMqsnh qCkuấy đốiuKT6 yMqsvới co9ncGn rấqCkut tố9ncGt -7u7p- "

Mẹ Tân liếc9ncG cô,qCku "MẹuKT6 biế9ncGt qCkucon qCkuchia tayMqsy Ng9ncGụy yMqsTiên, tuKT6ình cyMqsảm ch7u7pịu đảqCku 9ncGkích 7u7prất lớn, nhqCkuưng cũ9ncGng khôn9ncGg thể9ncG là7u7pm ẩuKT6u 9ncGnhư tyMqshế! Từ7u7p qCkunhỏ mẹyMqs d9ncGạy c7u7pon uKT6thế n9ncGào? Con gáiuKT6 9ncGphải qCkuđứng đắn7u7p t9ncGự tyMqsrọng, bất9ncG kể7u7p xảy9ncG 7u7pra c9ncGhuyện gyMqsì, tuyệ7u7pt khôuKT6ng thểqCku cam yMqschịu. Mẹ7u7p tiuKT6n 9ncGcon, co9ncGn lạqCkui cảyMqs đuKT6êm khô7u7png qCkuvề? 9ncGĐêm yMqsqua cóqCku phả9ncGi co9ncGn uKT6ở chung vớiqCku nóuKT6 không?"

Tân Ý7u7p Điền 9ncGchống đuKT6ỡ k9ncGhông nyMqsổi, nhịnqCku khô7u7png đượcuKT6 n7u7pói: "7u7pMẹ, coqCkun huKT6ai tuKT6ám tu9ncGổi rồi, khô9ncGng 7u7pphải t7u7prẻ couKT6n--" mẹuKT6 Tân7u7p qCkukhông đợiyMqs côuKT6 7u7pnói xonyMqsg, uKT6lập tyMqsức nuKT6ói: "uKT6Vậy con vẫnuKT6 muốnqCku yêu7u7p 9ncGđương vớiqCku thằnguKT6 nhócqCku đó?uKT6 ĐâyMqsy uKT6là biểu7u7p hqCkuiện nghiuKT6êm tqCkuúc chịu tyMqsrách nhi7u7pệm v9ncGới 7u7ptình cả7u7pm sao?"

Cô bị9ncG dồn vàoyMqs uKT6tường uKT6á khqCkuẩu kqCkuhông trảqCku lờiqCku được,yMqs đànqCkuh nqCkuói: "ĐượuKT6c rồi,uKT6 đqCkuược rồi,uKT6 con biếtyMqs nênqCku làmqCku nhyMqsư thế7u7p nàqCkuo." Cô7u7p xácuKT6h 9ncGtheo uKT6túi lyMqsạp xưởuKT6ng 9ncGvà c9ncGá kyMqshô nhanh 9ncGnhảu qCkuchạy 7u7pvào phòng.uKT6 CyMqsô thảqCku đạuKT6i cái7u7p t7u7púi lyMqsên bànuKT6, 7u7pchỉ v9ncGào cá7u7pi đầuqCku con cuKT6á uKT6nói: "X7u7pem màyMqsy kìa,9ncG uKT6gây yMqscho t7u7pao biếqCkut qCkubao rắqCkuc rối!"

Buổi chiều cùnyMqsg 7u7pngày TânuKT6 yMqsÝ ĐiềuKT6n yMqsvề BắuKT6c Kin9ncGh, TuKT6ạ ĐắyMqsc muyMqsốn uKT6đến đónuKT6 côqCku. Cô7u7p vội9ncG đáp: "AqCkunh đừnyMqsg cuKT6ó mà7u7p tớiqCku, mẹqCku e9ncGm k7u7phông uKT6muốn thấ9ncGy auKT6nh." qCkuTạ ĐắuKT6c khôn9ncGg ngờyMqs mình lạyMqsi kh7u7pông được7u7p hoaqCkun 9ncGnghênh, hỏiuKT6 yMqsvì yMqssao. C7u7pô 9ncGthở dà9ncGi, uKT6"Cũng yMqsdo chuyện tố7u7pt an9ncGh làm9ncG! E7u7pm hỏqCkui 9ncGanh, lần9ncG đó9ncG qCkucó phải7u7p ayMqsnh yMqscho eqCkum uốngqCku thu7u7pốc nqCkugủ không? 7u7pEm đqCkuến b7u7pây giờqCku còn7u7p yMqsmơ mqCkuơ màng9ncG mànguKT6, khô7u7png nqCkuhớ rõ7u7p cụuKT6 thể7u7p xảy9ncG r7u7pa chuyện g7u7pì. LúcqCku qCkuđó mẹ7u7p eqCkum đến9ncG nh9ncGà anyMqsh 9ncGđón eyMqsm, 9ncGcảnh sáqCkut yMqshình nhưqCku cũnqCkug 7u7ptới, có 7u7pđúng không?"

Tạ Đắc hồi9ncG lâuuKT6 khqCkuông lêqCkun tiếyMqsng."Vậy qCkuanh bảoyMqs ĐyMqsổng ToànyMqs đếnyMqs đqCkuón em.9ncG" CậuuKT6 n7u7pgắt điện thoại,9ncG uKT6ngồi phịchqCku xuố7u7png sofa7u7p. 7u7pTạ gyMqsia yMqstừ lúc9ncG TạuKT6 HậuqCku m7u7pất, bố7u7p tqCkurí trong nhyMqsà khôngyMqs cóqCku tuKT6hay đổiqCku gì.uKT6 CậuqCku nhìnyMqs qqCkuuanh 7u7pbốn p7u7phía, trênqCku tường7u7p vẫnqCku treo b9ncGức th7u7pư họayMqs nguKT6ay vịqCku 9ncGtrí đó,7u7p uKT6bình hoqCkua v7u7pẫn đặt9ncG tqCkurên b9ncGệ cửa9ncG sổqCku, qCkutrong bình uKT6cắm mộtqCku 9ncGbó hqCkuoa uKT6cát cuKT6ánh, trê9ncGn kuKT6ệ vuKT6ẫn để7u7p những9ncG 7u7pmón đồqCku l7u7púc nhỏyMqs cậuqCku thường cuKT6hơi, cậuyMqs 9ncGnhắm m9ncGắt yMqslại qCkuđều cóyMqs th7u7pể yMqstìm được.

Cảnh cũ nqCkugười xưa7u7p. 9ncGCậu yMqsnhớ rqCkuất rõ,9ncG mùa7u7p uKT6hè nă9ncGm qCkuấy cậ9ncGu mườuKT6i 9ncGsáu uKT6tuổi, T7u7pân yMqsÝ trước qCkukhi d9ncGu qCkuhọc đếnyMqs tạmuKT6 biệtuKT6 cậu,7u7p lyMqsà nuKT6gồi ởqCku nơiqCku cậ7u7pu đyMqsang ngồi.