Tôi cũng rất nhớ anh ấy - Chương 17

 

Chương 1L3PX7: LwzJ2ễ wzJ2tình wzJ2nhân bcuyeất ngờ

Trước khi Tạ98h9 Đắcrzew wzJ2tan wzJ2sở thrzewì nhcuyeận đượccuye cúrzew điệnrzew thoạrzewi lạ,wzJ2 cuyelà scuyeố đcuyeiện thoL3PXại cốcuye định trL3PXong cùngL3PX thàwzJ2nh phwzJ2ố, người98h9 gọL3PXi đwzJ2ến 98h9là một98h9 phrzewụ rzewnữ nóicuye wzJ2với giọnL3PXg lạnh lùncuyeg: "AwzJ2nh hãyL3PX nL3PXghe c98h9ho kỹ,cuye bạnwzJ2 gáiwzJ2 wzJ2anh đangwzJ2 troncuyeg ta98h9y chúngrzew t98h9ôi, tiền chuộc98h9 mL3PXột trwzJ2iệu tệcuye. NếuwzJ2 ancuyeh rzewdám bá98h9o cảnhL3PX sát,wzJ2 chúrzewng tL3PXôi lậpwzJ2 tứ98h9c giết corzewn tin.98h9" nócuyei xwzJ2ong l98h9iền c98h9úp máy.cuye 98h9Cậu ngây98h9 ngườirzew mrzewột lúc98h9, kwzJ2hông biết chucuyeyện 98h9gì wzJ2xảy ra98h9, hítcuye cuyesâu mcuyeột rzewhơi, wzJ2sau khL3PXi 98h9ổn đị98h9nh trzewinh thcuyeần liềrzewn gwzJ2ọi cho TânL3PX wzJ2Ý Điềrzewn, khôngcuye wzJ2ngoài dựL3PX đorzewán crzewủa cậuwzJ2 đrzewiện thoạiL3PX tắtL3PX wzJ2máy, lạirzew gọi98h9 lại số98h9 mrzewáy lúc98h9 nãy.

Điện thoại bà98h9n krzewhông ngừngrzew cuyereo. Hcuyeà Châncuye nhwzJ2ìn L3PXmàn hìnrzewh hiểnrzew thịL3PX srzewố dwzJ2i độn98h9g rồi hỏiL3PX TâL3PXn 98h9Ý wzJ2Điền, "Ccuyeó cwzJ2ần ngcuyehe m98h9áy khôcuyeng?" TwzJ2ân cuyeÝ Điền98h9 mắng:cuye "Ccuyeậu khwzJ2ùng hả, kcuyehông ă98h9n qurzewa thịt98h9 herzewo wzJ2cũng khônrzewg thấwzJ2y hwzJ2eo chạwzJ2y L3PXà? Đư98h9ơng nhwzJ2iên 98h9không thể ngL3PXhe." Côrzew rútcuye dâ98h9y L3PXđiện thoại98h9 wzJ2ra, 98h9ký túL3PXc cuyexá trrzewong tírzewch rzewtắc yêL3PXn tĩnhrzew trở lại.

Hà Chân hỏcuyei: "cuyeCái tròcuye vL3PXui L3PXcủa 98h9cậu ccuyeó cuyehơi rzewquá không?cuye L3PXLỡ cậurzew wzJ2ta b98h9áo cảncuyeh sá98h9t thì phả98h9i lL3PXàm s98h9ao? L3PXTớ nhcuyeất địrzewnh phL3PXải cL3PXhết, wzJ2không thiếucuye cảnrzewh bị98h9 cảncuyeh sáwzJ2t cho ăcuyen mwzJ2ắng á."

Tân L3PXÝ Điền phấL3PXt trzeway, "Yênrzew cuyetâm đL3PXi, anrzewh 98h9ấy đã98h9 đL3PXược huwzJ2ấn luwzJ2yện, s98h9ẽ b98h9iết cL3PXách ứngL3PX phó loạiL3PX chuyệnwzJ2 b98h9ắt cóccuye cuyetống tiền,98h9 biết98h9 nêrzewn làm98h9 cuyethế nàoL3PX mcuyeà, srzewẽ kL3PXhông báo cwzJ2ảnh wzJ2sát đâu.98h9 VwzJ2iệc tớwzJ2 98h9lo lcuyeà, ancuyeh L3PXấy wzJ2sẽ khcuyeông mcuyeang therzewo mộtwzJ2 tr98h9iệu tệL3PX tiền rzewmặt thiệ98h9t chứ?98h9 L3PXLỡ nhưL3PX trcuyeên đườngcuye bịwzJ2 mất?98h9 wzJ2Tớ đcuyeền khô98h9ng nổicuye cuyeđâu. Biết vrzewậy nóiL3PX nL3PXăm trwzJ2ăm nL3PXgàn đượccuye rồi."

Đồng mưu tứcwzJ2 giậrzewn ncuyeói, "CậuwzJ2 98h9nên nL3PXghĩ rzewlàm twzJ2hế nàoL3PX đcuyeể cuyedẹp yêrzewn ônwzJ2g cọp98h9 họcuye L3PXTạ sắp nổrzewi trrzewận cuyelôi đìnhL3PX wzJ2thì hawzJ2y hơnwzJ2, trzewớ nhrzewìn rzewthế nàorzew cL3PXũng khôngwzJ2 thL3PXấy cậL3PXu 98h9ta giống ngưL3PXời bịL3PX ngườiL3PX khácrzew trrzewêu đùacuye màcuye L3PXcon cówzJ2 t98h9hể tốtrzew bụrzewng nhẫnrzew ncuyehịn đâu."

Tân cuyeÝ Điền rzewđem dây98h9 tL3PXhừng vcuyeà 98h9băng dánwzJ2 đ98h9ã ccuyehuẩn bwzJ2ị trướrzewc vàoL3PX trcuyeong tcuyeúi, L3PXnhắc HL3PXà Chân lầnrzew nrzewữa: "NL3PXói 98h9rồi màcuye, đếnrzew nwzJ2hà rzewA MỹwzJ2 rồiwzJ2 thì98h9 tớcuye 98h9gọi điệcuyen cwzJ2ho cậu,cuye cậu lại98h9 cuyedùng dcuyei đcuyeộng nhắwzJ2n địawzJ2 cL3PXhỉ vàrzewo drzewi độngL3PX aL3PXnh ấy,rzew đừcuyeng nghrzewe đirzewện wzJ2thoại của anwzJ2h ấcuyey, sL3PXẽ l98h9ộ đó.cuye Tớ98h9 điL3PX đây.L3PX L3PXCậu đừngrzew rzewcó qcuyeuên đấy."

Tạ Đắc cuyeđến cuyengân wzJ2hàng r98h9út rzewmột L3PXtriệu trzewệ t98h9iền mặt,wzJ2 bỏ98h9 troL3PXng t98h9úi cuyedu lịccuyeh 98h9màu xanh, chuẩwzJ2n rzewbị xcuyeong hết,98h9 98h9cậu ngồcuyei t98h9rong xL3PXe nhắm98h9 mắtrzew dưỡngcuye thwzJ2ần, L3PXđợi bọrzewn bắtL3PX cóc tốcuyeng tiềnrzew rwzJ2a rzewchỉ thịwzJ2 tiếL3PXp th98h9eo. TL3PXrong đầcuyeu l98h9ại hiệnwzJ2 cuyera scuyeố điệnrzew L3PXthoại bàn cL3PXủa bọnwzJ2 crzewướp, cuyecảm twzJ2hấy q98h9uen mắt98h9, hìn98h9h nwzJ2hư L3PXđã wzJ2thấy sốcuye n98h9ày ởwzJ2 đâurzew rồwzJ2i, nhưng tcuyehế L3PXnào cũngcuye nghwzJ2ĩ khwzJ2ông 98h9ra. Cậu98h9 phâncuye tích98h9 tỉwzJ2 L3PXmỉ, đốcuyei phưwzJ2ơng nwzJ2ếu là muốn98h9 tcuyeiền, cuyenhư vậy98h9 cL3PXho twzJ2hấy khôcuyeng phảiL3PX 98h9nhằm vào98h9 cárzew 98h9nhân cL3PXậu rzewmà trảL3PX thù, chỉrzew cầ98h9n làmL3PX trzewheo bọ98h9n rzewhọ yêu98h9 98h9cầu, chwzJ2ắc sẽcuye rzewkhông ảnhwzJ2 hưởwzJ2ng đếnrzew TânwzJ2 L3PXÝ. Cậu thấyrzew krzewỳ lrzewạ ch98h9ính làL3PX, bọnrzew hrzewọ vrzewì saL3PXo 98h9chỉ 98h9cần L3PXmột trzewriệu, c98h9hẳng lẽL3PX trưrzewớc khi g98h9ây árzewn khôn98h9g điềucuye tL3PXra rzewthân trzewhế cậwzJ2u rzewhay wzJ2là bọcuyen cướprzew lần98h9 nà98h9y cwzJ2ơ bả98h9n chẳng 98h9ra trrzewò trốngcuye gì?

Di động wzJ2có tiwzJ2n nhắnwzJ2 mới.L3PX 98h9Cậu cuyemở rzewxem, lrzewà mộL3PXt địawzJ2 chcuyeỉ, 98h9khu cuyevực ngoạirzew thành,rzew có hơiwzJ2 hẻorzew 98h9lánh, sa98h9u c98h9ùng kèmL3PX t98h9hêm: rzewMột mìnrzewh L3PXanh đi,L3PX nếu98h9 nhrzewư L3PXbáo cảwzJ2nh sát, cuyeanh 98h9sẽ cuyehối hận.98h9 CwzJ2ậu thấywzJ2 thwzJ2ế rzewnào cũn98h9g th98h9ấy cuyekỳ quá98h9i, đwzJ2ối phươL3PXng th98h9ế mà bárzewo rzewcho cậuL3PX cuyeđịa ccuyehỉ cụwzJ2 thwzJ2ể L3PXrõ ràng,98h9 thcuyeậm chírzew giọL3PXng điệrzewu nówzJ2i cwzJ2huyện lại rzewkhách sácuyeo lịcuyech sự.

Cậu gọi điệnL3PX thoạiwzJ2, sacuyeu cuyeđó khcuyeởi độngcuye cuyexe, chạwzJ2y thẳngwzJ2 đếncuye mụcwzJ2 tiwzJ2êu. L3PXQua đường98h9 cao tốccuye L3PXlà một98h9 cL3PXon đưrzewờng cóL3PX L3PXvẻ chậtcuye hẹp,cuye hrzewàng cârzewy thôngL3PX caL3PXo twzJ2o đầycuye harzewi bên đường,wzJ2 cuyelá 98h9đã rụngcuye hếtrzew, trơrzew trzewrọi đứngwzJ2 cuyegiữa đồngrzew L3PXtrống 98h9trong mùarzew đông. Bên98h9 tarzewy tráL3PXi là98h9 sôngwzJ2 Thượng98h9 LL3PXâm mêL3PXnh rzewmông, wzJ2ngày đêmcuye chcuyeảy cuồncuye cuộnwzJ2 không n98h9gừng nghỉwzJ2, vìL3PX thếL3PX k98h9hông kwzJ2hí swzJ2o L3PXvới nộL3PXi thànrzewh lạ98h9nh hơnwzJ2 nhwzJ2iều. Trời đãcuye tốiL3PX, trzewrên đườn98h9g xcuyee rấrzewt ít,rzew cũwzJ2ng khôngL3PX 98h9có đènrzew đườnrzewg. Cậrzewu láicuye rấtwzJ2 chậm, nhL3PXờ á98h9nh đènL3PX nêL3PXn thL3PXấy đượcwzJ2 pL3PXhía trước98h9 chếcL3PXh brzewên phcuyeải l98h9à 98h9một tò98h9a nhà L3PXhai tầngrzew wzJ2xây dựn98h9g thcuyeeo pcuyehong cáchwzJ2 kwzJ2iên tr98h9úc nướcwzJ2 ngocuyeài, cậu98h9 dừngL3PX x98h9e cách mL3PXột đoạnL3PX rzewxa, xwzJ2ách the98h9o L3PXtúi L3PXdu lịch98h9 chậwzJ2m wzJ2rãi điwzJ2 tới.

Cổng không bL3PXị khwzJ2óa, khwzJ2ẽ mở,L3PX dường98h9 nhưrzew đợiwzJ2 crzewậu wzJ2tự chcuyeui đầurzew vàcuyeo lưới.cuye Crzewậu đẩcuyey cửa sắtrzew đicuye vào,L3PX đâL3PXy làcuye n98h9gôi nhà98h9 điểncuye hìn98h9h ccuyeủa n98h9gười dân98h9 przewhương L3PXNam, cL3PXó lẽ từcuye 98h9lâu khô98h9ng c98h9ó cuyeai ở98h9, cuyecó chú98h9t hoL3PXang vắng,rzew cỏwzJ2 dạrzewi rzewtrong vwzJ2ườn crzewao đếncuye thắt lưng,98h9 L3PXcây sồiL3PX xacuyenh cũng98h9 98h9không 98h9thấy dấuL3PX hrzewiệu c98h9ủa sự98h9 chrzewăm só98h9c. Cậu98h9 đứng trướrzewc cL3PXánh cửL3PXa cuyeđóng L3PXchặt tập98h9 trrzewung tưL3PX tưởnrzewg rzewnín tcuyehở lắnwzJ2g wzJ2nghe độngrzew tĩnh rzewmột lúcL3PX, ch98h9ẳng rzewnghe đượwzJ2c L3PXgì ngoạirzew twzJ2rừ ticuyeếng gi98h9ó thổirzew qwzJ2ua táncuye wzJ2lá. Đưa t98h9ay đẩyL3PX cửaL3PX, 98h9tiếng cwzJ2ọt kẹtrzew vrzewang lwzJ2ên, hìrzewnh ả98h9nh Tân98h9 Ýrzew ĐiềnL3PX bịL3PX tró98h9i hai tcuyeay haL3PXi châncuye, miệng98h9 cuyedán rzewbăng cuyedính ngcuyeồi tr98h9ên sofarzew, lập98h9 tứrzewc đậpwzJ2 cuyevào mắt98h9 cậu. cuyeCậu nrzewgây ngẩnwzJ2 cả98h9 người,wzJ2 98h9đầu tiêcuyen wzJ2là nhrzewìn L3PXchung qu98h9anh, khwzJ2ông phá98h9t hiện n98h9gười k98h9hác, sacuyeu đwzJ2ó điwzJ2 98h9tới, xé98h9 băngwzJ2 dánrzew tcuyerên miệng98h9 wzJ2cô ra.

Động tác cậL3PXu có98h9 chrzewút thôrzew lỗwzJ2, Tâcuyen 98h9Ý Đcuyeiền cuyenhịn kwzJ2hông đưwzJ2ợc rcuyeút harzewi trzeway giấrzewu đằng sawzJ2u rzewlưng rzewra, đẩ98h9y c98h9ậu r98h9a cuyenói: "Đau!L3PX AwzJ2nh nhẹrzew cwzJ2hút, đểL3PX 98h9em 98h9tự làm."

Tạ Đắcrzew hỏcuyei vớirzew gwzJ2iọng đL3PXiệu khôngL3PX th98h9ấy hứnrzewg tL3PXhú: rzew"Bọn cướ98h9p đâu?"

Tân rzewÝ Điền sợL3PX ccuyeậu tL3PXức gi98h9ận, 98h9vội wzJ2vã ôcuyem rzewcổ cậuwzJ2 đcuyeem 98h9hết cuyekỹ xảwzJ2o 98h9hôn cậu,L3PX đếnrzew khwzJ2i cậu cuyebắt đầL3PXu rzewthở dcuyeốc, nhâ98h9n c98h9ơ hộL3PXi hô98h9 towzJ2: "Lễ98h9 tcuyeình L3PXnhân v98h9ui vẻ!"

Tạ Đắc wzJ2có vẻ98h9 98h9vô cL3PXùng bcuyeình L3PXtĩnh, dá98h9n mwzJ2ắt và98h9o côrzew bạnrzew gá98h9i tiwzJ2nh rzewquái dựL3PXa sáL3PXt vàcuyeo mình mộrzewt rzewlúc lcuyeâu, L3PXcuối cùngrzew twzJ2hở dàiwzJ2 L3PXbó tay98h9, "L3PXQuên đi,98h9 khô98h9ng swzJ2ao lwzJ2à tốwzJ2t rồi."

Bộ dạng bìwzJ2nh tĩnhL3PX củacuye cậu98h9 trorzewng mắwzJ2t Tâncuye 98h9Ý Điền98h9 chảwzJ2 kL3PXhác 98h9dấu hiệrzewu báo98h9 trướcL3PX bão cuyetố sắ98h9p đến,cuye nrzewhanh n98h9hảu nịrzewnh nọt:cuye wzJ2"Chẳng 98h9phải 98h9gần đâyL3PX tâ98h9m twzJ2ình acuyenh không L3PXtốt saocuye, dỗcuye L3PXanh lạiL3PX k98h9hông vrzewui, đànhcuye phảirzew twzJ2ự biL3PXên tựL3PX L3PXdiễn tạcuyeo chwzJ2o anh c98h9ơ hộL3PXi cuyelàm ancuyeh hùnL3PXg cứu98h9 mwzJ2ỹ nhwzJ2ân thcuyeôi. E98h9m đùcuyea gicuyeỡn anL3PXh vậy,cuye anrzewh không giL3PXận chứ?"

"Em nói th98h9ử xem?L3PX" rzewCậu lạnh98h9 L3PXlùng liếcL3PX ccuyeô mộtwzJ2 cáiL3PX. TânwzJ2 Ýcuye Điềrzewn sợL3PX rzewkhông L3PXdám rzewhé một c98h9âu nL3PXào, nhwzJ2ư mộL3PXt chcuyeú cuyemèo nh98h9ỏ đácuyeng thcuyeương nwzJ2hìn cậu98h9, haL3PXi twzJ2ay L3PXđể trwzJ2ên đầu 98h9như L3PXthỏ trắnL3PXg, há98h9t gcuyeiọng tcuyehiếu nhrzewi: 98h9"Xin bạnL3PX đcuyeừng ă98h9n L3PXtôi đừrzewng ăL3PXn tôi, wzJ2tôi sẽcuye rzewhát chL3PXo bL3PXạn mộL3PXt bàirzew hátL3PX th98h9ật hL3PXay rzew-- "

Cậu phì cười,98h9 vộiwzJ2 xwzJ2oay ngườiwzJ2 sarzewng wzJ2chỗ kwzJ2hác. ChúwzJ2 ýwzJ2 tớcuyei mộtL3PX cuyequyển sáchL3PX tcuyerên sofa, hỏi:L3PX rzew"Chờ lrzewâu không?98h9" Ngườicuye nàocuye wzJ2đó ccuyeó L3PXtật gi98h9ật mìn98h9h cuyevội vwzJ2ã lắccuye đầu, "E98h9m khônrzewg bi98h9ết a98h9nh cwzJ2ó đếnL3PX hrzeway khôngrzew, chcuyeo 98h9nên đemL3PX thL3PXeo sá98h9ch để98h9 L3PXgiết thời gian."

Cậu vỗ rzewvỗ đệrzewm so98h9fa, "98h9Em nóiwzJ2 anrzewh cL3PXó thcuyeể kwzJ2hông đếncuye L3PXsao? Nhọcrzew wzJ2lòng hrzewai ngườirzew nghĩ wzJ2ra cárzewi trò98h9 bắtcuye cócL3PX, crzewó wzJ2câu kL3PXhông ccuyeó mũcuyei khorzewan kicuyem cươ98h9ng twzJ2hì đừngcuye hòng98h9 làm ngL3PXhề gốwzJ2m swzJ2ứ, thậwzJ2t mấtwzJ2 mặt98h9 xwzJ2ấu hổ!"

Tân 98h9Ý ĐiwzJ2ền wzJ2bỗng nhiê98h9n tỉcuyenh ngộ98h9 rL3PXéo cuyelên: "L3PXAnh đã98h9 sớm98h9 cuyebiết rzewrồi hả?"

"Có người bắ98h9t córzewc mà98h9 lạcuyei xàirzew điệrzewn thoạ98h9i cốL3PX địnhcuye và98h9 wzJ2di độwzJ2ng wzJ2sao? wzJ2Cũng khwzJ2ông cần vệrzew cuyetinh thwzJ2eo wzJ2dõi, twzJ2ùy tiện98h9 điềuL3PX trzewra mộtcuye tírzew L3PXlà rL3PXa cả98h9 thôL3PXi." 98h9Trách không được98h9 cậurzew wzJ2nghĩ sốcuye đwzJ2iện thowzJ2ại bàncuye nhrzewìn L3PXquen mắt,wzJ2 nwzJ2ăm ccuyeon số98h9 đwzJ2ầu tiên củcuyea sốcuye L3PXđiện cuyethoại trường98h9 ThượnwzJ2g wzJ2Đại wzJ2đều girzewống nhaL3PXu. rzewKhi vL3PXệ sĩ98h9 nówzJ2i cậu98h9 biết cL3PXhủ wzJ2số điệnwzJ2 thoại98h9 nL3PXày làwzJ2 "H98h9à Crzewhân", mặtrzew cL3PXậu L3PXxanh lL3PXại, mới98h9 hiL3PXểu cuyera hai ngcuyeười họL3PX liL3PXên thủwzJ2 đùwzJ2a mìncuyeh. CwzJ2ậu L3PXquyết định98h9 wzJ2biết thờcuyei biếrzewt thếL3PX đcuyei đến cùng,rzew muốcuyen xeL3PXm cácL3PX côcuye rốL3PXt cucuyeộc muốnrzew qu98h9ậy wzJ2cái quỷcuye gcuyeì. Xrzewe L3PXngang rzewqua quảng trườngwzJ2 tcuyerung tâcuyem, trêcuyen đườngrzew đềucuye wzJ2là ngườ98h9i bán98h9 h98h9oa hL3PXồng, lL3PXúc này98h9 98h9mới tỉnh ngộ.

Tân L3PXÝ Điền đấm98h9 mạnwzJ2h cwzJ2ậu m98h9ột cwzJ2ái, "A98h9nh xấrzewu wzJ2quá đi98h9, wzJ2hồi nãywzJ2 cốwzJ2 ýcuye chơirzew ewzJ2m!" 98h9Kích động rzewlàm côcuye quêncuye cuyehai chrzewân 98h9bị trcuyeói mà98h9 đ98h9ứng 98h9lên, rzewkết L3PXquả 98h9suýt cL3PXhút L3PXnữa ngã nhào.

"Anh chưa nwzJ2ói cuyegì hếtwzJ2, lrzewà t98h9ự eL3PXm nhảy98h9 vàorzew ômwzJ2 mà.wzJ2" Cậurzew lộwzJ2 wzJ2ra mộtL3PX nụwzJ2 98h9cười xcuyeấu xa, nrzewgồi xổrzewm xuốrzewng tháwzJ2o dL3PXây thừngwzJ2 q98h9uanh 98h9chân wzJ2cô, th98h9áo 98h9một wzJ2hồi vL3PXẫn cL3PXhưa xong, cL3PXó chúrzewt kcuyehông kirzewên nhẫn,wzJ2 "Khôncuyeg córzew viwzJ2ệc gìL3PX e98h9m thắtL3PX gút98h9 nh98h9iều rzewvậy làm gì?"

Tân cuyeÝ Điền 98h9hừ một98h9 tiến98h9g, "wzJ2Để diễnwzJ2 L3PXcho th98h9ật mrzewà, ngườiwzJ2 98h9ta rất98h9 churzewyên nghiệp98h9 đó98h9. Dây thừnwzJ2g 98h9quá rzewdài, đànhrzew phảiwzJ2 thắcuyet 98h9gút nhiềurzew thôiwzJ2. Arzewnh rzewcàng tháwzJ2o chcuyeân ecuyem càng cuyeđau, rzewở phcuyeòng bêcuyen bênL3PX rzewkia crzewó rzewdao đấy."

Cậu tứ98h9c gicuyeận rzewnói: "Đángcuye đờirzew!" Đ98h9ứng dậy98h9 đếwzJ2n pL3PXhòng bếprzew tìmL3PX rzewmột wzJ2con dL3PXao cắtL3PX twzJ2rái crzewây đL3PXể cắcuyet đứt98h9 dây.

Tân Ý98h9 Điền mở98h9 túicuye dcuyeu lịch98h9 củarzew c98h9ậu cuyera rzewxem, ngạcrzew ncuyehiên: "WowL3PX, cuyeđây làL3PX lầL3PXn đầL3PXu tiên cuyeem thcuyeấy tiềL3PXn mặcuyet nhL3PXiều thếrzew nàcuyey, L3PXrất wzJ2không cuyean tocuyeàn, nhaL3PXnh nhrzewanh kiếm wzJ2chỗ L3PXgiấu nórzew đi."

Tạ Đắc quawzJ2n sátcuye căL3PXn nhàwzJ2, rzewbên troL3PXng 98h9trống wzJ2rỗng cuyekhông L3PXcó đồwzJ2 đạc.wzJ2 Tường98h9 trzewrắng, sàn nh98h9à, đcuyeèn cuyetreo, trêrzewn tườngcuye trwzJ2eo L3PXmột bứwzJ2c trzewranh cuyesơn dầu,L3PX đồL3PX dùnrzewg chỉcuye có sofrzewa, wzJ2bàn ănL3PX, vrzewài cái98h9 grzewhế, giwzJ2ống nhưL3PX chucuyeẩn bị98h9 rzewcho twzJ2huê, khwzJ2ông nhị98h9n được hỏi:cuye "L3PXNhà cuyecủa ai?"

"Nhà của mộrzewt học98h9 sL3PXinh, cảL3PX nwzJ2hà dwzJ2i dâwzJ2n sawzJ2ng L3PXCanada, thỉnhL3PX thoảcuyeng mớcuyei vcuyeề. L3PXEm phiên dịchL3PX luậnL3PX L3PXvăn ccuyeho cuyecon bé,L3PX cL3PXon bwzJ2é chwzJ2o rzewem mượnwzJ2 cuyenhà vrzewài ngàrzewy. 98h9Em 98h9nói cần mư98h9ợn nL3PXhà đ98h9ể quacuyey rzewphim ngắn,L3PX cuyehì hì."

Cậu tr98h9êu chọrzewc nóicuye: "Qua98h9y phcuyeim ewzJ2m bịrzew 98h9trói hả?"

"Anh được lắm,rzew đừngwzJ2 wzJ2có mà98h9 đượ98h9c lợicuye m98h9à còwzJ2n rwzJ2a vẻL3PX thrzewông mwzJ2inh! wzJ2Em t98h9ốn rấtL3PX nhiềucuye tâm rzewtư, cũwzJ2ng muốncuye cuyetặng arzewnh mộ98h9t mówzJ2n quàcuye đặ98h9c biệt98h9 nhâcuyen lễrzew twzJ2ình nhâ98h9n. Rốtcuye cuộc rzewanh rzewcó ngạc98h9 nwzJ2hiên L3PXvui mừngL3PX khcuyeông vậy?L3PX" TâwzJ2n L3PXÝ Điền98h9 vừarzew nó98h9i vừawzJ2 nhặtrzew dây thừnwzJ2g, bL3PXăng dáncuye rwzJ2ơi tcuyerên đấtwzJ2 vàwzJ2 curzewốn sác98h9h ở98h9 sL3PXofa nhétwzJ2 vL3PXào túicuye sácrzewh, kéo khóawzJ2 kéocuye nói98h9: "Được98h9 rồi,wzJ2 mrzewặc cuyekệ anL3PXh vuL3PXi írzewt hrzeway cuyelà vuL3PXi nhiềurzew, thờiwzJ2 gian kh98h9ông L3PXcòn 98h9sớm n98h9ữa, chúncuyeg twzJ2a nên98h9 đrzewi thL3PXôi. rzewAnh L3PXđậu cuyexe ởcuye đâu?"

"Sao phải đi?cuye Khôngrzew phảL3PXi erzewm mượnrzew nhwzJ2à mấL3PXy ncuyegày sacuyeo? KwzJ2hông rzewở lạcuyei mrzewột đêm98h9 quảL3PX thực 98h9có lỗiwzJ2 vớicuye scuyeự cuyehao rzewtốn trzewâm 98h9tư rzewcủa cuyeem." cậucuye cuyethủng thẳL3PXng đếnwzJ2 s98h9ofa ngồi xuống.

"Anh tưởncuyeg đâycuye lL3PXà khác98h9h sạnrzew s98h9ao? Trzewhứ nhL3PXất khôL3PXng rzewcó thức98h9 rzewăn, L3PXthứ 98h9hai khôL3PXng cócuye chănrzew, làcuyem cuyesao 98h9mà L3PXở lạicuye được?"

"Ăn thì wzJ2có thểrzew m98h9ua ởcuye gầnrzew 98h9đây, cuyecòn chănrzew, ránrzewg L3PXtìm crzewhắc chắncuye có98h9 t98h9hôi, n98h9ếu không hL3PXọ vềwzJ2 L3PXđây rzewđắp bằng98h9 c98h9ái gì?L3PX" L3PXCậu rzewđi cuyethẳng L3PXvào phòng98h9 ngủ,rzew mởwzJ2 tủ98h9 âmwzJ2 tường, b98h9ên tL3PXrong đầL3PXy đcuyeủ trzewhảm 98h9lông, wzJ2chăn, gốcuyei đầu,L3PX chiếwzJ2u L3PXvà những98h9 tL3PXhứ linh tin98h9h khác.

Tân Ý98h9 Điền 98h9vẫn lắccuye đầucuye, "Erzewm khôwzJ2ng murzewốn L3PXở đây,L3PX khôngrzew L3PXcó điềuwzJ2 hòa,L3PX buổiwzJ2 rzewtối rzewsẽ lạnh. Ecuyem cL3PXó đặtwzJ2 chỗcuye ởcuye nwzJ2hà hàngL3PX Tâyrzew, támL3PX g98h9iờ 98h9tối, wzJ2nếu kh98h9ông L3PXđi thìcuye kL3PXhông kịp đâu."

Tạ Đắc98h9 liếcwzJ2 côrzew mộL3PXt cái,wzJ2 nhà98h9n nL3PXhã nóL3PXi: rzew"Yên tâwzJ2m, cL3PXó wzJ2anh ởcuye đây,cuye sẽ98h9 khôcuyeng đểL3PX rzewem 98h9đông lwzJ2ạnh đâu."

Cuối cùng họ98h9 đếnL3PX ccuyeửa hàngL3PX cuyetiện lợrzewi gầnrzew đócuye muL3PXa mộL3PXt íwzJ2t vậtcuye dụnwzJ2g hàngrzew wzJ2ngày, cộng thêmwzJ2 rzewmì ăL3PXn liền,L3PX lạpwzJ2 xưởngL3PX vàrzew L3PXtrứng kho98h9, ănL3PX qcuyeua lcuyeoa mộcuyet bữcuyea. TânL3PX rzewÝ Điền vừL3PXa twzJ2hu cuyedọn ché98h9n đũcuyea vwzJ2ừa cuyelắc đầu98h9: "BL3PXữa t98h9iệc lớn98h9 cuyengày L3PXlễ tìnwzJ2h nhânwzJ2 củaL3PX em cứcuye nhrzewư vậywzJ2 biếnwzJ2 thàwzJ2nh L3PXmì ărzewn liền."

Tạ Đắcrzew 98h9từ ph98h9ía sarzewu 98h9ôm 98h9lấy e98h9o cô,rzew tL3PXhì 98h9thầm vrzewào 98h9tai cô:rzew 98h9"Bữa tiL3PXệc lớn98h9 98h9ngày lễrzew tìnhcuye nhwzJ2ân L3PXcủa anhwzJ2, brzewây giờ98h9 c98h9hính thứcrzew bắwzJ2t đầucuye -rzew- "

Tân wzJ2Ý wzJ2Điền cuyequay đầurzew rzewlại, L3PXnhư cườicuye nhưL3PX khL3PXông nwzJ2hìn crzewậu mộtcuye cL3PXái, nh98h9ướn màywzJ2 nówzJ2i: "rzewAnh ncuyeghĩ hawzJ2y 98h9quá đi,wzJ2 rzewem mớL3PXi k98h9hông cầnL3PX -wzJ2- "

Cậu 98h9cúi đầL3PXu hrzewôn ccuyeổ cô,wzJ2 "KhwzJ2ông phảrzewi L3PXem bịL3PX trrzewói sawzJ2o? LwzJ2àm grzewì cócuye q98h9uyền nL3PXói "Không"?"

Tân Ý98h9 Điềncuye hừL3PX mộtL3PX tiếwzJ2ng, khôwzJ2ng phụcwzJ2 phảnrzew bácuyec: "cuyeAnh crzewũng krzewhông phcuyeải bọnrzew cướp!"

"Anh L3PXkhông n98h9gại lwzJ2àm đạ98h9o tặ98h9c hwzJ2ái 98h9hoa 98h9một phen."

"Đáng rzewtiếc eL3PXm 98h9không phảicuye lwzJ2à wzJ2con t98h9in bịL3PX bắ98h9t cócrzew." 98h9Cô nórzewi xonwzJ2g cười98h9 98h9chạy đi.

Có thể làwzJ2 dL3PXo chuyệrzewn "BL3PXắt cóc"wzJ2 kíc98h9h wzJ2thích, buổi98h9 tốiL3PX TạwzJ2 Đ98h9ắc 98h9cực kỳ98h9 L3PXphấn khởi,wzJ2 suy n98h9ghĩ n98h9hiều c98h9ách giàrzewy vL3PXò côwzJ2. Khở98h9i L3PXđầu Târzewn ÝL3PX ĐiềnwzJ2 c98h9ó cuyetrắc trở,wzJ2 nhưnrzewg là 98h9vì lấcuyey lòngrzew L3PXcậu, nL3PXỗ wzJ2lực phrzewối hợpL3PX rzewcậu mwzJ2uốn wzJ2làm rzewgì cuyethì 98h9làm, drzewần dầcuyen quen được.wzJ2 Cậurzew cànrzewg cuyehăng cuyehái, khL3PXông chỉcuye wzJ2muốn côL3PX tcuyehực hiệL3PXn cácL3PX độngwzJ2 t98h9ác khó nói98h9, bL3PXản thân98h9 rzewcàng khôwzJ2ng gìrzew kicuyeêng kcuyeỵ, nóL3PXi sL3PXở trườngL3PX hạL3PX lưurzew gìL3PX đó.L3PX Tân ÝL3PX Đi98h9ền vừacuye thẹn98h9 vừaL3PX 98h9giận, L3PXxoay nL3PXgười xuốngrzew giườngwzJ2 mrzewuốn tìwzJ2m L3PXbông gòwzJ2n bịt L3PXlỗ taL3PXi. Cuối98h9 cù98h9ng cuyehai ngườiwzJ2 mệt98h9 cực98h9 đwzJ2ô, wzJ2ôm nhacuyeu wzJ2đánh mộtrzew wzJ2giấc 98h9ngon lành.

Thân thể đwzJ2ã t98h9rút hếtcuye niềmwzJ2 98h9say 98h9mê 98h9thỏa thícwzJ2h, tâwzJ2m 98h9lý 98h9cũng wzJ2tự wzJ2nhiên màwzJ2 k98h9hoan khoái rzewhơn, Tạcuye Đắcrzew scuyeau mộtrzew gi98h9ấc tỉncuyeh dậy,cuye cL3PXảm gL3PXiác sảncuyeg khrzewoái vL3PXô cùng,cuye tinh thầncuye srzewung mãn,cuye L3PXđã lâurzew chưaL3PX ccuyeảm th98h9ấy hăncuyeg wzJ2hái dânL3PXg trcuyeào như98h9 thếL3PX này.

Tân Ý98h9 Điền uểwzJ2 wzJ2oải tỉnhwzJ2 d98h9ậy, cậuwzJ2 đãrzew quần98h9 áowzJ2 chỉnL3PXh t98h9ề, rửwzJ2a mwzJ2ặt xwzJ2ong L3PXxuôi, đứngrzew trước gưL3PXơng thắtL3PX crzewà vạt98h9. Bởcuyei vìwzJ2 khôngrzew córzew rèmL3PX cwzJ2ửa sổ98h9, rzewánh nắngrzew thẳngwzJ2 L3PXtắp chiếu vàcuyeo phòng.L3PX CôL3PX L3PXche mrzewắt, ngácuyep mộtL3PX cáiL3PX nrzewói: rzew"Anh phảiL3PX đwzJ2i lcuyeàm hả?"

"Mẹ ancuyeh đ98h9ã khỏewzJ2 98h9hơn nhwzJ2iều rL3PXồi, rzewem wzJ2muốn thămrzew bà98h9 khwzJ2ông?" Cậucuye khônL3PXg quawzJ2y đầu,cuye hỏcuyei mộ98h9t cuyecách thờcuye ơ.

Có cuyethể L3PXdo mới98h9 98h9tỉnh wzJ2lại, Tâ98h9n Ý98h9 ĐiềnL3PX crzewảm cuyegiác tronrzewg đầucuye trốngwzJ2 rwzJ2ỗng, hcuyeồi lâL3PXu mớ98h9i cuyetrở lạiwzJ2 b98h9ình t98h9hường, "SwzJ2au nàyrzew đicuye, đưrzewợc không?"

Cậu đwzJ2i wzJ2qua, đứncuyeg rzewbên giưL3PXờng từwzJ2 L3PXtrên nhìnwzJ2 xuống98h9 wzJ2cô, cườiL3PX L3PXnói: "SớwzJ2m wzJ2muộn ccuyeũng phải98h9 đ98h9i, e98h9m 98h9sợ cárzewi gì."

Cô không muL3PXốn nóL3PXi rzew"Em khô98h9ng muố98h9n cuyeđến ncuyehà an98h9h" m98h9ột cáchrzew trzewrực tirzewếp nêcuyen th98h9ay đổi ccuyeách khá98h9c dịucuye d98h9àng hơn,wzJ2 "AnL3PXh không98h9 cảmcuye tL3PXhấy rzewhơi n98h9óng vL3PXội sarzewo? Ccuyehúng ta rzewmới qL3PXuen 98h9nhau m98h9ấy trzewháng màwzJ2 thôiL3PX-- "

"Nhưng mL3PXà chúcuyeng t98h9a biết98h9 nwzJ2hau bảyrzew năL3PXm rồi."

"Em --" Trzewân ÝL3PX ĐiềwzJ2n nhìnL3PX cậuwzJ2 muwzJ2ốn nóiwzJ2 lL3PXại thô98h9i. wzJ2Những hrzewình ảnhwzJ2 lộcuyen cuyexộn rzewhiện lên troL3PXng đầL3PXu cô,wzJ2 c98h9ô khôL3PXng 98h9biết nê98h9n 98h9làm trzewhế nàocuye chwzJ2o rzewphải. rzewCô cuyekhông ngờwzJ2 quan hệrzew hcuyeai ngrzewười s98h9ẽ tiếwzJ2n triL3PXển cuyenhanh nwzJ2hư vL3PXậy, nhawzJ2nh đếnL3PX k98h9hiến cuyecô trcuyeở tay khôL3PXng kịp.

Tạ Đắc ngL3PXồi xu98h9ống đầurzew giườncuyeg, thấwzJ2p giwzJ2ọng nóicuye: "Y98h9ên trzewâm, mẹwzJ2 anL3PXh chwzJ2ỉ nrzewhớ nhữ98h9ng người vàwzJ2 scuyeự việrzewc trL3PXước 98h9lúc an98h9h ha98h9i L3PXmất, tL3PXrí nhrzewớ wzJ2sau nàywzJ2 trL3PXong t98h9ình trạng rzewhỗn loạnwzJ2, mẹ98h9 acuyenh chắrzewc là98h9 khôL3PXng nhớL3PX rzewra rzewem đâu."

Tân rzewÝ ĐiềL3PXn khôngcuye nócuyei gì98h9, 98h9quay đầu98h9 nhìncuye ngoàicuye cửaL3PX sổ.

"Ba anh L3PXmất rrzewồi, an98h9h L3PXmới nhậncuye 98h9ra trênrzew đờ98h9i này98h9 L3PXchỉ cònL3PX mcuyeẹ cuyeanh làwzJ2 ngườiL3PX thrzewân duy nhất.98h9 T98h9ình trạngL3PX sL3PXức khỏeL3PX vrzewà 98h9tinh thầwzJ2n bàrzew ấyL3PX 98h9lúc tốtL3PX lrzewúc khô98h9ng, wzJ2anh rất lwzJ2o lắng,wzJ2 nênrzew tcuyeừ kcuyehách sạnrzew wzJ2dọn vL3PXề ncuyehà, m98h9uốn lúccuye bàrzew ấywzJ2 ccuyeòn L3PXsống c98h9hăm sóc bcuyeà nhiềuL3PX cuyehơn. Chúngcuye t98h9a kếtL3PX cuyehôn cuyesớm mộtcuye cL3PXhút, trowzJ2ng L3PXnhà rzewcó trẻL3PX cuyecon, bà rzewấy sẽwzJ2 krzewhông wzJ2cô quạnh98h9 thếrzew nàwzJ2y, L3PXđây rzewlà thứL3PX rzewnhất; thcuyeứ h98h9ai, trướcwzJ2 đwzJ2ây anh chL3PXưa từngwzJ2 ng98h9hĩ đến98h9 L3PXchuyện kếtwzJ2 hwzJ2ôn, cuyenếu nhưcuye nhấtrzew địnhwzJ2 phcuyeải cưrzewới, đcuyeối tượng chỉL3PX cL3PXó thểwzJ2 lcuyeà wzJ2em." wzJ2Cậu th98h9eo 98h9thói wzJ2quen 98h9đem nhữwzJ2ng tâcuyem wzJ2tình, sL3PXuy nghĩ, thá98h9i độrzew wzJ2ẩn wzJ2giấu rzewở nwzJ2ơi màL3PX nL3PXgười khcuyeác kL3PXhông thấL3PXy đượwzJ2c, câ98h9n nrzewhắc rất98h9 lâu rzewcuối cùn98h9g mớ98h9i quyếtrzew wzJ2định tL3PXhổ 98h9lộ L3PXý kiL3PXến chârzewn cuyethật L3PXnhất trzewừ đárzewy lcuyeòng, nó khicuyeến cuyecậu L3PXcó cwzJ2ảm cuyegiác gL3PXiống nhưL3PX tr98h9ần như98h9 nhộrzewng đứnrzewg trênrzew đcuyeường, giống nL3PXhư mấtL3PX điL3PX năng98h9 lựcwzJ2 tựwzJ2 rzewvệ, bởcuyei cuyevậy khL3PXi nrzewói 98h9ra 98h9có chcuyeút mấL3PXt t98h9ự nhiên.

Cách nói cuyetrưng c98h9ầu ýcuye kiếnrzew nhL3PXưng thựcL3PX wzJ2ra lạicuye cươrzewng quyết98h9 lcuyeàm TâL3PXn wzJ2Ý Điền98h9 khôncuyeg nói nêrzewn lờiwzJ2. CôL3PX đứrzewng rzewlên rzewmặc qcuyeuần áo,wzJ2 trướL3PXc khL3PXi cwzJ2ậu mở98h9 cửawzJ2 L3PXra rzewngoài nóirzew một câL3PXu: "Kếtcuye hônwzJ2 làwzJ2 đại98h9 sự,wzJ2 krzewhông p98h9hải wzJ2hai ngL3PXười ccuyehúng t98h9a nrzewói lL3PXà ccuyeó thể được."

Tạ Đ98h9ắc dừngwzJ2 brzewước, đwzJ2ôi màwzJ2y L3PXchau lcuyeại mL3PXột cL3PXhỗ, nL3PXhư rzewđăm chiêrzewu nhcuyeìn 98h9cô mộtrzew cái.

Hai người 98h9thu dọn98h9 98h9xong xucuyeôi rồiwzJ2 rờwzJ2i khỏirzew, T98h9ạ rzewĐắc đưL3PXa rzewcô wzJ2về Thrzewẩm grzewia. TrêwzJ2n xe T98h9ân wzJ2Ý ĐiềnwzJ2 nhậnwzJ2 đượ98h9c đi98h9ện thoạiwzJ2 củL3PXa rzewmẹ, L3PX"Thi cuyeLinh vL3PXới Qrzewuân L3PXHòa lạrzewi đang cã98h9i nhaL3PXu, làmcuye phiềrzewn tớwzJ2i Qu98h9ân AnL3PX, nóL3PX ôm98h9 KwzJ2ỳ KL3PXỳ đrzewòi đi,L3PX bwzJ2ị 98h9mẹ ngănrzew cản.L3PX Lão TL3PXhẩm tức98h9 gcuyeiận đến98h9 98h9nỗi bệ98h9nh tcuyeim suý98h9t ccuyehút przewhát cuyetác. L3PXCòn ccuyeon, ởwzJ2 wzJ2bên ngoài qcuyeua đêL3PXm 98h9cũng khôwzJ2ng nórzewi wzJ2một tiếnrzewg, khôcuyeng biế98h9t gọi98h9 điệrzewn rzewvề L3PXsao?" L3PXCô vội trảwzJ2 lờcuyei: "wzJ2Con vềL3PX nhàcuye liềnrzew 98h9mà. Mớirzew qcuyeua wzJ2năm mrzewới, ha98h9i vwzJ2ợ chồncuyeg nrzewó cãiwzJ2 nhau gìcuye nữa?"

Nguyên nhwzJ2ân scuyeự việccuye lL3PXà nhưrzew t98h9hế nrzewày: TL3PXhẩm QuânL3PX rzewHòa vcuyeà đámwzJ2 bạncuye chơL3PXi mạL3PXt chược,wzJ2 một ngàwzJ2y mL3PXột đê98h9m khôngcuye vềwzJ2 nwzJ2hà, thuL3PXa khrzewông ítL3PX tiềL3PXn. Bàcuye vrzewợ Liêcuyeu wzJ2Thi LinwzJ2h tìm L3PXra L3PXcậu, L3PXgọi cậ98h9u vềwzJ2 wzJ2nhà c98h9ậu khôrzewng chịuL3PX, twzJ2hế cuyelà lậL3PXt bànwzJ2 mạtwzJ2 chL3PXược trước rzewmặt cuyemọi nwzJ2gười. Harzewi rzewngười cãiwzJ2 nhawzJ2u L3PXđến tận98h9 wzJ2nhà, wzJ2anh mộL3PXt lờicuye tôcuyei một câwzJ2u, arzewi cũn98h9g không98h9 chịu98h9 nówzJ2i ícuyet L3PXvài câL3PXu. cuyeLiêu wzJ2Thi Lcuyeinh kh98h9ông cẩn98h9 trzewhận làm rzewbể ch98h9ai nướL3PXc hoL3PXa C98h9hanel crzewủa Thẩm98h9 wzJ2Quân Arzewn, ThẩL3PXm Quân98h9 AL3PXn 98h9vin cwzJ2ơ hộirzew này nówzJ2i cL3PXô 98h9vài câu.98h9 LwzJ2iêu ThL3PXi Linrzewh bấwzJ2t mãnrzew bàcuye crzewhị 98h9thiên cuyevị eL3PXm trzewrai, wzJ2nói móc côrzew ở98h9 ncuyehà mẹ98h9 đrzewẻ ăcuyen khrzewông ncuyegồi rồi98h9, lôrzewi chuyệrzewn c98h9ô L3PXly hcuyeôn L3PXra nwzJ2ói. T98h9hẩm Quân Arzewn 98h9tức gicuyeận khó98h9c lớnwzJ2, t98h9hu dcuyeọn hành98h9 lýL3PX đòL3PXi dL3PXẫn rzewcon gáiwzJ2 đcuyei. L3PXThẩm wzJ2Gia Sơn wzJ2quát rzewgiận, mọrzewi ngườwzJ2i sợwzJ2 cuyekhông d98h9ám cuyelên tiếrzewng. Thẩmrzew Q98h9uân HwzJ2òa rzewthấy bấcuyet thường, crzewhuồn đL3PXi, LiêL3PXu cuyeThi Lrzewinh liềcuyen theL3PXo đuôcuyei. L3PXDo đórzew L3PXkhi Tâcuyen Ý98h9 Điềrzewn trở vềwzJ2 ThẩmwzJ2 giL3PXa, chiL3PXến trườngrzew Thẩmcuye cuyegia trwzJ2àn ngậpwzJ2 kwzJ2hói thu98h9ốc súngrzew tuL3PXyên 98h9bố tạm dừnrzewg, Thẩcuyem Grzewia Scuyeơn 98h9bế cháwzJ2u ngoL3PXại Krzewỳ Kỳ98h9 điL3PX wzJ2ra ngoàL3PXi rzewuống tL3PXrà, L3PXThẩm Quân rzewAn wzJ2trốn ởrzew trowzJ2ng phòng98h9 xerzewm TV.

Mẹ Tân đứngL3PX cuyeở rzewcửa n98h9hìn xcuyeung 98h9quanh, thấywzJ2 mộtwzJ2 chiếrzewc xwzJ2e mrzewột đcuyeen ởwzJ2 pcuyehía xcuyea mởrzew cửa. TânwzJ2 98h9Ý Điềncuye xuốngwzJ2 x98h9e, L3PXhơi rzewbất ngờrzew lcuyeà Tạ98h9 ĐắcwzJ2 cuyecũng L3PXtheo xuốn98h9g xeL3PX. CậuL3PX đi98h9 về pL3PXhí cuyemẹ Tânrzew, rzewgọi mwzJ2ột ti98h9ếng "Dì"98h9, L3PXnói vàwzJ2i cârzewu mừrzewng wzJ2năm tốt98h9 đẹpcuye cácuyet tường. 98h9Mẹ Tâncuye L3PXtỉ L3PXmỉ cuyequan sárzewt ccuyeậu, áL3PXnh mắtwzJ2 cóL3PX vẻcuye lwzJ2ưỡng l98h9ự, cuối98h9 cL3PXùng không hL3PXỏi gwzJ2ì, chỉrzew vẫy98h9 98h9tay: "rzewBên ngoL3PXài wzJ2lạnh wzJ2lắm, đ98h9ừng đứngwzJ2 98h9đây cuyenữa, vàwzJ2o trong đi."

Tạ Đắc c98h9ó chrzewút thwzJ2ận trọngwzJ2 ngồiL3PX 98h9ở phcuyeòng kháwzJ2ch Thẩmrzew 98h9gia, mẹcuye củacuye T98h9ân L3PXÝ dư98h9ờng nhrzewư hơi ấncuye tưwzJ2ợng đwzJ2ối vwzJ2ới cậu,cuye cậuwzJ2 khôL3PXng bcuyeiết đcuyeây 98h9là chuyệwzJ2n twzJ2ốt haL3PXy chuyệcuyen xấu. Ccuyeậu uốngwzJ2 trwzJ2à, 98h9ngồi kcuyehoảng mười98h9 phú98h9t wzJ2thì đi.

Tân cuyeÝ Điền dọrzewn dẹp98h9 đồcuye đạc98h9 tr98h9ong phwzJ2òng. rzewMẹ T98h9ân gõ98h9 98h9cửa, nóicuye: "L3PXTrong 98h9nhà ccuyeó 98h9lạp xưởng vàrzew ccuyeá khwzJ2ô, cocuyen wzJ2muốn mL3PXang mcuyeột rzewít đế98h9n BắL3PXc KinwzJ2h khôngwzJ2?" Cô98h9 nóiwzJ2 cwzJ2ũng được, wzJ2tìm mộtL3PX cwzJ2ái túwzJ2i sạcrzewh đ98h9ưa L3PXmẹ. cuyeMẹ L3PXTân vrzewừa vàowzJ2 phòngrzew rzewvừa từwzJ2 tốn98h9 98h9nói: "Cậu than98h9h ncuyeiên 98h9vừa đưrzewa corzewn v98h9ề nrzewhà L3PXđó, L3PXcon wzJ2và nwzJ2ó đangL3PX yêL3PXu nhL3PXau sao?"

Cô nhrzewẹ nL3PXhàng gậrzewt đầu.

Mẹ TânL3PX lạicuye cuyehỏi: L3PX"Cậu cuyeta L3PXtên gì?"cuye TânwzJ2 Ýcuye L3PXĐiền qurzewa mộtcuye L3PXlúc lâuL3PX L3PXmới 98h9thấp giọng98h9 nwzJ2ói: cuye"Họ Tạ."

"Đúng lcuyeà nó!98h9" Mẹrzew rzewTân lộ98h9 vẻrzew grzewiận dwzJ2ữ, L3PX"Mấy đứa98h9 rzewlà thwzJ2ật hcuyeay đang98h9 đwzJ2ùa giỡn?"

Cô cwzJ2úi đầuwzJ2 khôngcuye nóiwzJ2 lờiL3PX nào.

Mẹ Tân98h9 wzJ2biến sắcL3PX, qrzewuát wzJ2giọng lạnwzJ2h lùng98h9: "cuyeSau ncuyeày rzewcon írzewt lu98h9i tớiL3PX vL3PXới nócuye, nghL3PXe chưa?"

Tân wzJ2Ý Điền98h9 vwzJ2ô cùrzewng wzJ2bất đắc98h9 wzJ2dĩ, "cuyeMẹ, L3PXanh ấyrzew rzewkhông phả98h9i 98h9tên l98h9ừa đcuyeảo cũL3PXng kcuyehông p98h9hải krzewẻ xấucuye, mẹcuye đ98h9ừng ccuyeó rzewthành kiếnwzJ2 v98h9ới an98h9h ấy."

Mẹ Tân tăn98h9g giọngwzJ2 nóiwzJ2 lcuyeớn tiếL3PXng: "Vrzewết thưrzewơng cwzJ2on cuyelành rcuyeồi rzewnên quêwzJ2n mL3PXất đrzewau rồi ưwzJ2, bịwzJ2 nócuye 98h9làm hạcuyei 98h9còn chưaL3PX đủcuye th98h9ảm sL3PXao? Trzewhiếu chútcuye nL3PXữa thrzewân rzewbại dL3PXanh liệt! Cò98h9n nhữrzewng nL3PXgười trrzewong Tạrzew g98h9ia, 98h9là rzewchúng tL3PXa wzJ2rước 98h9lấy nL3PXhục sao?"

"Mẹ, đãrzew L3PXlà qL3PXuá wzJ2khứ rL3PXồi, coL3PXn L3PXđâu wzJ2có L3PXsao! Khcuyei đ98h9ó anL3PXh ấwzJ2y cL3PXòn rzewnhỏ, rzewlàm vicuyeệc k98h9hông biếtcuye 98h9chừng mực,98h9 l98h9ại thL3PXích đùaL3PX da98h9i -L3PX- "

Mẹ Tân tứcrzew giậncuye cắtcuye nganwzJ2g 98h9lời côL3PX, 98h9"Đó l98h9à L3PXtrò đù98h9 dwzJ2ai của98h9 đứarzew L3PXcon níwzJ2t cuyesao? Ch98h9o con uốn98h9g tL3PXhuốc ngủ,cuye địL3PXnh vôL3PX lcuyeễ vớL3PXi cocuyen --cuye,con twzJ2rai wzJ2mười sáuL3PX tuổiL3PX, nórzewi lớn khôngL3PX lớnL3PX, nrzewói nhỏwzJ2 L3PXcũng khô98h9ng nhỏ,98h9 viL3PXệc ccuyeó thểrzew làwzJ2m việcrzew rzewkhông rzewthể làm crzewòn cầwzJ2n nwzJ2gười kháL3PXc dạyrzew sa98h9o? wzJ2Từ nhỏwzJ2 cuyetâm thuL3PXật bấwzJ2t cwzJ2hính, wzJ2lớn lêncuye là98h9 người wzJ2tốt saL3PXo? rzewCon đ98h9ó cuye--" brzewà rzewchỉ vào98h9 đầu98h9 wzJ2con gárzewi mrzewắng tocuye: "CàngL3PX sốn98h9g càng drzewở! 98h9Con cuyenăm nrzeway rzewbao nhiêu,98h9 nwzJ2ó ncuyeăm nawzJ2y wzJ2bao nhiêu?"

Tân rzewÝ ĐiềnL3PX bịcuye mắngL3PX chỉL3PX cwzJ2úi đcuyeầu, khôngcuye dáL3PXm 98h9lên tiếng.

"Tạ gia 98h9có tiềnrzew làwzJ2 tốt,98h9 ncuyehưng chúngL3PX rzewta khôngL3PX 98h9thấy 98h9lạ! Nhcuyeững ngườiL3PX Tạ98h9 giawzJ2, tất cả98h9 rzewđều làrzew nhrzewân vậtL3PX lợwzJ2i hại,L3PX córzew trzewiếng ncuyegang ngưcuyeợc rzewkhông phwzJ2ân pwzJ2hải trái. wzJ2Con nL3PXgớ ngẩncuye khrzewông 98h9biết, ch98h9ứ mwzJ2ẹ 98h9rất rrzewõ ràng98h9! C98h9on 98h9đó, đcuyeúng l98h9à tr98h9ẻ người noL3PXn dạ!cuye 98h9Mẹ nL3PXó biếrzewt chwzJ2uyện hrzewai đrzewứa không?"

Tân Ý98h9 Đicuyeền ấprzew ú98h9ng nóL3PXi: "wzJ2Tụi rzewcon cuyequen 98h9nhau chcuyeưa bawzJ2o lâuL3PX -wzJ2- "

"Vậy làcuye tốt98h9 rồi,L3PX nhacuyenh chónL3PXg wzJ2chia rzewtay đi!"

"Mẹ, cL3PXon khôn98h9g 98h9phải cuyevì tiềnrzew củrzewa ancuyeh ấL3PXy, a98h9nh ấycuye đối98h9 vớirzew L3PXcon cuyerất tốL3PXt -wzJ2- "

Mẹ Tân liếcrzew cô,wzJ2 "Mẹ98h9 biL3PXết cwzJ2on cuyechia tL3PXay Ngụy98h9 Ti98h9ên, tcuyeình cảm98h9 98h9chịu đảwzJ2 k98h9ích rấwzJ2t lớn, L3PXnhưng cũng98h9 khL3PXông thể98h9 cuyelàm ẩucuye nhcuyeư thế!rzew cuyeTừ nhcuyeỏ mẹwzJ2 drzewạy 98h9con thếcuye nào?cuye Con g98h9ái phảL3PXi đứngwzJ2 đắnL3PX wzJ2tự trọng,98h9 brzewất wzJ2kể xcuyeảy rzewra chuyện98h9 gì,wzJ2 tuyệ98h9t khôngcuye trzewhể cam chịurzew. Mẹcuye cuyetin cwzJ2on, coL3PXn lrzewại cL3PXả đL3PXêm khôL3PXng về?98h9 Đrzewêm quwzJ2a cóL3PX 98h9phải cocuyen ởL3PX chung cuyevới nócuye không?"

Tân ÝwzJ2 Điền chốcuyeng đỡrzew 98h9không ncuyeổi, nh98h9ịn khôngL3PX đượcwzJ2 rzewnói: wzJ2"Mẹ, wzJ2con hawzJ2i tL3PXám tuổiL3PX rồi, khônL3PXg phảicuye trẻwzJ2 con-cuye-" mẹrzew wzJ2Tân rzewkhông đợi98h9 rzewcô wzJ2nói xwzJ2ong, L3PXlập twzJ2ức nóirzew: "VậL3PXy con vcuyeẫn muốn98h9 yêrzewu đcuyeương vớiwzJ2 thằngwzJ2 wzJ2nhóc đó?wzJ2 rzewĐây làwzJ2 biểuwzJ2 h98h9iện nghiL3PXêm cuyetúc chịu tL3PXrách nhiệmL3PX vớirzew tìL3PXnh crzewảm sao?"

Cô bịwzJ2 dồn vàrzewo t98h9ường árzew khẩurzew khrzewông trảwzJ2 lời98h9 đcuyeược, đàwzJ2nh nórzewi: "Đượccuye rrzewồi, đượcrzew cuyerồi, con b98h9iết nwzJ2ên làL3PXm nhưcuye t98h9hế rzewnào." C98h9ô xáchcuye the98h9o túcuyei wzJ2lạp 98h9xưởng vcuyeà ccuyeá khôrzew nhanh nhảcuyeu chwzJ2ạy wzJ2vào phòwzJ2ng. 98h9Cô thảL3PX đạL3PXi ccuyeái túwzJ2i lcuyeên bàL3PXn, crzewhỉ vrzewào cái98h9 đrzewầu con c98h9á nói:wzJ2 "Xecuyem cuyemày kL3PXìa, cuyegây chL3PXo tawzJ2o biếtL3PX bwzJ2ao rắc98h9 rối!"

Buổi chiều cùwzJ2ng ng98h9ày TânL3PX ÝwzJ2 ĐL3PXiền vềcuye Bắcrzew Kirzewnh, rzewTạ ĐwzJ2ắc wzJ2muốn đến98h9 đrzewón crzewô. CôwzJ2 vộicuye đáp: "wzJ2Anh đừcuyeng ccuyeó m98h9à tới,cuye L3PXmẹ eL3PXm kwzJ2hông mcuyeuốn tcuyehấy anwzJ2h." rzewTạ Đắcrzew khL3PXông ngờwzJ2 mình lạiwzJ2 kcuyehông đượ98h9c horzewan nghêncuyeh, 98h9hỏi vìwzJ2 s98h9ao. rzewCô tcuyehở dài,rzew "CwzJ2ũng dwzJ2o chuyện tốt98h9 arzewnh làm!L3PX EwzJ2m hỏiwzJ2 cuyeanh, lần98h9 đówzJ2 ccuyeó wzJ2phải wzJ2anh cL3PXho erzewm u98h9ống thuốcrzew ngủrzew không? EL3PXm đrzewến wzJ2bây giờrzew 98h9còn wzJ2mơ mơrzew L3PXmàng màng,wzJ2 khwzJ2ông nwzJ2hớ r98h9õ cụ98h9 thểL3PX xảyrzew L3PXra chuyện gcuyeì. L3PXLúc đwzJ2ó rzewmẹ ecuyem đếnrzew nhà98h9 rzewanh rzewđón emL3PX, cảnhL3PX scuyeát hìwzJ2nh nhưwzJ2 cũngwzJ2 tớicuye, có đúrzewng không?"

Tạ Đắc hồi98h9 lâu98h9 khrzewông wzJ2lên tiếng."98h9Vậy rzewanh bảowzJ2 Đổrzewng TowzJ2àn 98h9đến đóL3PXn em.cuye" Cậu98h9 ngcuyeắt điện trzewhoại, 98h9ngồi phị98h9ch xuốn98h9g sorzewfa. wzJ2Tạ giwzJ2a từL3PX lwzJ2úc rzewTạ HwzJ2ậu mấtrzew, bốL3PX tríL3PX trong ncuyehà khôngL3PX 98h9có trzewhay đổiwzJ2 gìcuye. Cậurzew nrzewhìn quanwzJ2h wzJ2bốn pwzJ2hía, trênL3PX tưL3PXờng wzJ2vẫn treo wzJ2bức thrzewư họL3PXa L3PXngay vrzewị wzJ2trí đó,98h9 bìL3PXnh h98h9oa L3PXvẫn đặtcuye trêcuyen brzewệ cửarzew swzJ2ổ, troL3PXng bình cuyecắm rzewmột bócuye cuyehoa cátL3PX cáL3PXnh, t98h9rên 98h9kệ vẫncuye đểL3PX nhữcuyeng mónrzew đồrzew lwzJ2úc nhỏcuye cậ98h9u thường chơL3PXi, cậuL3PX nhắm98h9 mắtrzew lạwzJ2i đ98h9ều cócuye thểL3PX tìcuyem được.

Cảnh cũ n98h9gười xưawzJ2. CậuL3PX nhớwzJ2 rấtL3PX rwzJ2õ, mwzJ2ùa hèwzJ2 năL3PXm cuyeấy cL3PXậu mườL3PXi scuyeáu tuổi,cuye Tâncuye ÝwzJ2 trước wzJ2khi 98h9du học98h9 cuyeđến tạL3PXm bi98h9ệt cậuwzJ2, wzJ2là ngồiwzJ2 ở98h9 nơ98h9i cậwzJ2u đwzJ2ang ngồi.