You are here

Tôi cũng rất nhớ anh ấy - Chương 17

 

Chương hkkP17: L2AgFễ tì5xbDnh nhnrTiân bnrTiất ngờ

Trước khi nrTiTạ ĐqX9Cắc thkkPan sqX9Cở th5xbDì nhqX9Cận đượchkkP cúhkkP điện2AgF thoạihkkP lạ,5xbD làhkkP shkkPố đ5xbDiện thqX9Coại cốqX9C định trhkkPong cùngnrTi thàhkkPnh phốnrTi, ngnrTiười gọinrTi đếhkkPn hkkPlà nrTimột phụ5xbD nữqX9C qX9Cnói vớiqX9C ginrTiọng lạnh lùng:hkkP "AqX9Cnh hãqX9Cy ngnrTihe chhkkPo nrTikỹ, b2AgFạn 2AgFgái hkkPanh hkkPđang tr2AgFong qX9Ctay cqX9Chúng tôi,5xbD tiền chuộchkkP 5xbDmột triệqX9Cu tnrTiệ. 5xbDNếu 5xbDanh qX9Cdám qX9Cbáo cnrTiảnh sqX9Cát, chhkkPúng tô5xbDi lập5xbD tnrTiức giết nrTicon nrTitin." nnrTiói nrTixong liềnhkkP 2AgFcúp mqX9Cáy. CậuhkkP ngây2AgF ngườihkkP mộtnrTi lúchkkP, khkkPhông biết hkkPchuyện hkkPgì xảqX9Cy rqX9Ca, hí5xbDt sâqX9Cu mộthkkP hơi,nrTi nrTisau k5xbDhi ổqX9Cn địnhkkPh tinhkkPh thqX9Cần liề2AgFn gọi2AgF cho Tân5xbD hkkPÝ ĐqX9Ciền, không5xbD ngqX9Coài dhkkPự đoánhkkP củ5xbDa cậnrTiu điện5xbD thoạhkkPi hkkPtắt máyqX9C, lạihkkP gqX9Cọi lại sốhkkP m5xbDáy lúqX9Cc nãy.

Điện thoại bàqX9Cn khnrTiông ngừng2AgF r5xbDeo. 5xbDHà ChâqX9Cn nhìnqX9C mqX9Càn hìnhqX9C hiểnqX9C 2AgFthị sốqX9C 2AgFdi độngqX9C rồi hỏinrTi hkkPTân ÝqX9C Đ2AgFiền, qX9C"Có cầhkkPn nnrTighe máyhkkP khônghkkP?" TânqX9C Ý2AgF ĐiềnnrTi mắ2AgFng: "CqX9Cậu khnrTiùng hả, nrTikhông nrTiăn 5xbDqua thqX9Cịt h2AgFeo 5xbDcũng qX9Ckhông 5xbDthấy he2AgFo 2AgFchạy nrTià? ĐươhkkPng 5xbDnhiên khôngqX9C thể ngqX9Che." ChkkPô rú2AgFt d5xbDây điện5xbD thnrTioại rqX9Ca, 2AgFký nrTitúc x5xbDá tron2AgFg tícnrTih tắcnrTi y2AgFên tĩnhhkkP trở lại.

Hà Chân hhkkPỏi: "Cá2AgFi trhkkPò vnrTiui nrTicủa cậuqX9C qX9Ccó hơihkkP nrTiquá kh2AgFông? LỡhkkP c2AgFậu 5xbDta báo2AgF cảnh5xbD sát5xbD thì qX9Cphải là5xbDm sao5xbD? Tớ5xbD 5xbDnhất đhkkPịnh phhkkPải chếqX9Ct, k5xbDhông hkkPthiếu hkkPcảnh bịqX9C c2AgFảnh 5xbDsát cho ă5xbDn mắng2AgF á."

Tân ÝhkkP Điền phấhkkPt tqX9Cay, "qX9CYên tqX9Câm đi2AgF, anhkkPh 5xbDấy hkkPđã đhkkPược huấnrTin luyện5xbD, sẽ2AgF biếtqX9C các2AgFh ứhkkPng phó 5xbDloại chuyhkkPện b5xbDắt cóc2AgF tốqX9Cng tinrTiền, biếtqX9C 5xbDnên làmnrTi hkkPthế n2AgFào mnrTià, snrTiẽ khônrTing báo cảnh5xbD s5xbDát đâu.nrTi VnrTiiệc tớ5xbD lhkkPo lnrTià, nrTianh ấyhkkP sẽqX9C khnrTiông man2AgFg thenrTio mộthkkP tqX9Criệu t5xbDệ tiền mặ5xbDt thiệtnrTi chứ?5xbD 2AgFLỡ như5xbD trênqX9C hkkPđường bị2AgF mất2AgF? 5xbDTớ đềnnrTi khônqX9Cg 2AgFnổi đâu.hkkP Biết nrTivậy nqX9Cói nămnrTi tră2AgFm 5xbDngàn đượcnrTi rồi."

Đồng mưu tứcqX9C giậnrTin nóihkkP, "CậuhkkP nênnrTi nqX9Cghĩ nrTilàm hkkPthế nà2AgFo để2AgF dẹp5xbD y2AgFên nrTiông cọnrTip họnrTi T5xbDạ sắp nổ5xbDi trậnhkkP 2AgFlôi đìn5xbDh thì5xbD h5xbDay hơn,qX9C qX9Ctớ n2AgFhìn tnrTihế nà2AgFo cũng2AgF khônhkkPg thấy2AgF cậnrTiu t5xbDa giống ngườiqX9C b5xbDị n5xbDgười khácnrTi trêuqX9C đùa2AgF mànrTi hkkPcon có2AgF thkkPhể tnrTiốt 5xbDbụng nh5xbDẫn nhị5xbDn đâu."

Tân ÝnrTi Điền đem2AgF dânrTiy thừng5xbD 2AgFvà băngnrTi 5xbDdán đãnrTi chuẩnnrTi b2AgFị trước2AgF vào5xbD tro5xbDng túi,hkkP nhắcqX9C 2AgFHà Chân lầnrTin nữnrTia: "nrTiNói hkkPrồi mà,5xbD đế5xbDn nhnrTià qX9CA MhkkPỹ 5xbDrồi thìnrTi tớ2AgF 5xbDgọi điện5xbD nrTicho cậu5xbD, cậu 5xbDlại hkkPdùng nrTidi động5xbD nhắnnrTi địa2AgF c2AgFhỉ v2AgFào dqX9Ci động2AgF anqX9Ch ấy5xbD, đừhkkPng ng2AgFhe điệhkkPn tho2AgFại của qX9Canh hkkPấy, sẽ5xbD qX9Clộ 5xbDđó. ThkkPớ đ2AgFi đây.hkkP qX9CCậu 5xbDđừng qX9Ccó quêqX9Cn đấy."

Tạ Đắc đếnqX9C nqX9Cgân hàn2AgFg 5xbDrút mnrTiột tr5xbDiệu qX9Ctệ tinrTiền mặ2AgFt, b5xbDỏ thkkProng tqX9Cúi dhkkPu lịnrTich màunrTi xanh, chuẩ5xbDn b5xbDị xhkkPong hết,qX9C 5xbDcậu ngồqX9Ci tron2AgFg xhkkPe nhắmhkkP nrTimắt dqX9Cưỡng thầqX9Cn, đợiqX9C bọnhkkP bắ5xbDt cóc tốhkkPng tiền5xbD nrTira 5xbDchỉ thhkkPị tiếpnrTi the2AgFo. Tro2AgFng đầuhkkP 5xbDlại hihkkPện 5xbDra sốhkkP điqX9Cện thoạ5xbDi bàn cnrTiủa nrTibọn cướp,hkkP nrTicảm tqX9Chấy qnrTiuen mắtnrTi, hìnhhkkP như2AgF đã5xbD thấynrTi nrTisố 5xbDnày ởhkkP đânrTiu r5xbDồi, nhưng hkkPthế nàonrTi cũnnrTig nnrTighĩ khôqX9Cng hkkPra. Cậu5xbD phâqX9Cn tícqX9Ch tqX9Cỉ mỉ,qX9C đối2AgF phưnrTiơng 5xbDnếu là hkkPmuốn tiềnhkkP, nhqX9Cư vậhkkPy c2AgFho thhkkPấy kqX9Chông phả5xbDi nhhkkPằm vnrTiào cá5xbD nhâhkkPn chkkPậu mà2AgF t5xbDrả thù, chqX9Cỉ cnrTiần là5xbDm thnrTieo bhkkPọn họ2AgF yênrTiu cnrTiầu, chắc2AgF shkkPẽ khôngnrTi qX9Cảnh hưởqX9Cng đếnhkkP nrTiTân 2AgFÝ. Cậu thấqX9Cy kỳhkkP lạ2AgF ch5xbDính là,hkkP bọqX9Cn h2AgFọ vìhkkP snrTiao chhkkPỉ c2AgFần một2AgF t2AgFriệu, chẳngqX9C lẽhkkP tqX9Crước khi gâynrTi ánhkkP khônhkkPg đ2AgFiều t2AgFra 5xbDthân th5xbDế 5xbDcậu ha2AgFy nrTilà bnrTiọn cướpqX9C lần2AgF này2AgF nrTicơ b5xbDản chẳng nrTira t5xbDrò trqX9Cống gì?

Di động c5xbDó 2AgFtin nhắn2AgF mớ5xbDi. CậqX9Cu mở2AgF xenrTim, làhkkP một2AgF 2AgFđịa chỉnrTi, kh2AgFu 5xbDvực ngoạiqX9C thành,nrTi có hơihkkP hkkPhẻo 5xbDlánh, saqX9Cu cùngqX9C kèmqX9C tqX9Chêm: MộnrTit mìnhnrTi annrTih điqX9C, nqX9Cếu hkkPnhư bnrTiáo cảnhhkkP sát, 5xbDanh sẽnrTi 2AgFhối nrTihận. 5xbDCậu thấnrTiy t5xbDhế nà5xbDo qX9Ccũng thấy5xbD kỳ2AgF qu5xbDái, 2AgFđối phqX9Cương thếnrTi mà báo5xbD qX9Ccho nrTicậu nrTiđịa hkkPchỉ cụ2AgF thkkPhể rnrTiõ rqX9Càng, thậnrTim chhkkPí giọng5xbD đ2AgFiệu nóqX9Ci chhkkPuyện lại khácnrTih 2AgFsáo lịchkkPh sự.

Cậu gọi điệnqX9C th5xbDoại, sahkkPu đóhkkP khởnrTii độ5xbDng x5xbDe, chạynrTi th2AgFẳng qX9Cđến mụ2AgFc 2AgFtiêu. 5xbDQua đườnghkkP cao tốhkkPc lhkkPà một5xbD 2AgFcon đ5xbDường 2AgFcó vẻhkkP chậqX9Ct hẹqX9Cp, hàn2AgFg 5xbDcây tqX9Chông chkkPao 2AgFto nrTiđầy 2AgFhai bên đườqX9Cng, láhkkP đhkkPã qX9Crụng nrTihết, tnrTirơ tr5xbDọi đứng2AgF gihkkPữa đồ2AgFng t2AgFrống 5xbDtrong mùaqX9C đông. Bê5xbDn t2AgFay trá5xbDi qX9Clà sqX9Công ThượnghkkP 5xbDLâm mqX9Cênh mông,5xbD nqX9Cgày đê5xbDm chảynrTi cunrTiồn cuộ2AgFn không ngừngqX9C qX9Cnghỉ, v2AgFì tnrTihế khôhkkPng kh5xbDí sqX9Co nrTivới nqX9Cội thnrTiành lạ5xbDnh hơ5xbDn nhiềuqX9C. Trời đãnrTi tối,qX9C trê2AgFn 5xbDđường qX9Cxe rấqX9Ct ítnrTi, cũnghkkP 5xbDkhông cóhkkP đènnrTi đường.hkkP hkkPCậu 5xbDlái 2AgFrất chậm, nhnrTiờ ánhnrTi đènqX9C nên5xbD tnrTihấy đượ5xbDc phínrTia trướcqX9C chnrTiếch bnrTiên pnrTihải nrTilà mộhkkPt tqX9Còa nhà qX9Chai qX9Ctầng xâ5xbDy dựnghkkP tqX9Cheo 2AgFphong cáqX9Cch kihkkPên trqX9Cúc nước5xbD ngonrTiài, 2AgFcậu dhkkPừng xqX9Ce cách mộtnrTi 5xbDđoạn xhkkPa, xhkkPách nrTitheo túqX9Ci d2AgFu lnrTiịch c2AgFhậm r2AgFãi nrTiđi tới.

Cổng không bị2AgF 5xbDkhóa, khhkkPẽ mhkkPở, dường5xbD n5xbDhư đợinrTi nrTicậu thkkPự 5xbDchui đầu2AgF vnrTiào lưới.2AgF CậunrTi đẩ5xbDy cửa nrTisắt đihkkP nrTivào, đâhkkPy lqX9Cà 5xbDngôi n5xbDhà qX9Cđiển hìnhhkkP của5xbD nqX9Cgười dâ2AgFn phươhkkPng NhkkPam, c2AgFó lẽ tqX9Cừ lâunrTi khôn5xbDg hkkPcó 2AgFai ở,hkkP cónrTi c2AgFhút honrTiang hkkPvắng, hkkPcỏ dạiqX9C tronhkkPg vườnnrTi cahkkPo đếnnrTi thắt lưng2AgF, qX9Ccây sồihkkP xan5xbDh qX9Ccũng k2AgFhông thqX9Cấy dấ5xbDu hiệqX9Cu c2AgFủa sựnrTi 2AgFchăm snrTióc. CậunrTi đứng tr2AgFước cnrTiánh cửqX9Ca đónnrTig chặthkkP 5xbDtập trunhkkPg tưhkkP tưởngnrTi nqX9Cín thởqX9C qX9Clắng nhkkPghe đ5xbDộng tĩnh m5xbDột 2AgFlúc, chẳnhkkPg ngnrTihe đượchkkP qX9Cgì ngoạnrTii trqX9Cừ tiếnrTing gióqX9C tnrTihổi qunrTia tnrTián lá5xbD. Đưa t2AgFay đẩy2AgF cửa2AgF, tihkkPếng nrTicọt k2AgFẹt vqX9Cang l5xbDên, hìn2AgFh ảnnrTih TânnrTi ÝnrTi Đ2AgFiền 2AgFbị tró2AgFi hai tnrTiay hhkkPai chânnrTi, mnrTiiệng dhkkPán 2AgFbăng dínhhkkP hkkPngồi t2AgFrên sofa2AgF, lập2AgF tức2AgF đập5xbD 5xbDvào mắt5xbD cậu. CậunrTi ngây5xbD ngẩ2AgFn cả2AgF người,hkkP đầu2AgF tiên5xbD nrTilà hkkPnhìn chunnrTig quanh5xbD, khôn2AgFg ph2AgFát hiện người2AgF kháhkkPc, shkkPau đóqX9C nrTiđi nrTitới, xé5xbD bă2AgFng dáqX9Cn trqX9Cên miệ2AgFng côqX9C ra.

Động tác cậu2AgF qX9Ccó ch2AgFút nrTithô lỗ2AgF, TânrTin ÝnrTi ĐiềnrTin 2AgFnhịn k5xbDhông được2AgF rúnrTit nrTihai t5xbDay giấuqX9C đằng hkkPsau lqX9Cưng ra2AgF, đẩ5xbDy cậu5xbD rqX9Ca nói:qX9C "ĐahkkPu! A2AgFnh 5xbDnhẹ chqX9Cút, để5xbD e5xbDm hkkPtự làm."

Tạ Đắc2AgF hỏinrTi 5xbDvới giọn5xbDg điệu5xbD khôn2AgFg thấyhkkP qX9Chứng thú2AgF: "BọnhkkP c5xbDướp đâu?"

Tân 2AgFÝ Điền s2AgFợ cậunrTi tức2AgF gqX9Ciận, vộ5xbDi v2AgFã ômnrTi cổqX9C hkkPcậu 2AgFđem hếthkkP kqX9Cỹ xảohkkP hônnrTi c5xbDậu, đến2AgF khqX9Ci cậu bắtqX9C đ5xbDầu thở2AgF dốc,hkkP n2AgFhân c5xbDơ hhkkPội hkkPhô 5xbDto: "LễqX9C tì2AgFnh nhânrTin vu5xbDi vẻ!"

Tạ Đắc qX9Ccó vẻ5xbD hkkPvô chkkPùng bnrTiình nrTitĩnh, dhkkPán mắt2AgF v5xbDào qX9Ccô bhkkPạn g5xbDái ti5xbDnh quqX9Cái hkkPdựa snrTiát vàonrTi mình 5xbDmột lhkkPúc lqX9Câu, cuốhkkPi cù5xbDng thởhkkP dài5xbD 5xbDbó tqX9Cay, 5xbD"Quên đ5xbDi, khôn5xbDg s5xbDao 5xbDlà nrTitốt rồi."

Bộ dạng bìnhnrTi hkkPtĩnh củhkkPa cậunrTi trhkkPong hkkPmắt Tâ5xbDn 2AgFÝ Điền2AgF 5xbDchả kháqX9Cc dấuqX9C hinrTiệu 2AgFbáo trướchkkP bão tố5xbD s5xbDắp 5xbDđến, 5xbDnhanh nhảu2AgF nnrTiịnh 5xbDnọt: "ChẳnghkkP phải2AgF gần5xbD đâqX9Cy thkkPâm tình5xbD ahkkPnh không tốtqX9C sqX9Cao, d5xbDỗ qX9Canh lạiqX9C kh2AgFông 2AgFvui, đànhnrTi phải2AgF tqX9Cự bhkkPiên t5xbDự diễn2AgF t5xbDạo ch2AgFo anh hkkPcơ hqX9Cội là2AgFm a5xbDnh hhkkPùng cứ2AgFu 2AgFmỹ n5xbDhân thôinrTi. nrTiEm đù5xbDa giỡ2AgFn aqX9Cnh vậy5xbD, hkkPanh không giậhkkPn chứ?"

"Em nói th5xbDử xem?hkkP" CậuhkkP l5xbDạnh lùn2AgFg liế2AgFc 5xbDcô mộnrTit 5xbDcái. TqX9Cân Ý2AgF ĐiqX9Cền 5xbDsợ kqX9Chông 5xbDdám hé2AgF một câu2AgF nào,qX9C nrTinhư mộ2AgFt chúnrTi mnrTièo 5xbDnhỏ nrTiđáng thươnghkkP nhqX9Cìn 5xbDcậu, hkkPhai tahkkPy để5xbD t2AgFrên đầu nhnrTiư thkkPhỏ trắngqX9C, háhkkPt ghkkPiọng t2AgFhiếu nhkkPhi: "XqX9Cin bhkkPạn đừng5xbD ăn5xbD tô5xbDi đqX9Cừng nrTiăn tôi, tqX9Côi sẽ5xbD hátnrTi qX9Ccho bạ2AgFn một2AgF 5xbDbài hhkkPát t5xbDhật haqX9Cy qX9C-- "

Cậu phì cườhkkPi, vộnrTii x2AgFoay ngườ2AgFi san5xbDg cqX9Chỗ khác5xbD. Ch5xbDú nrTiý tớinrTi một2AgF hkkPquyển hkkPsách t5xbDrên sofa, hỏi:qX9C "ChkkPhờ lâu5xbD khônrTing?" NgườinrTi nàoqX9C đónrTi có2AgF tậtqX9C giậqX9Ct mìhkkPnh vộhkkPi 2AgFvã lắcnrTi đầu, 5xbD"Em không5xbD bihkkPết hkkPanh 2AgFcó đế5xbDn hahkkPy kh2AgFông, hkkPcho nhkkPên đemnrTi thhkkPeo sáhkkPch đểqX9C hkkPgiết thời gian."

Cậu vỗ vỗnrTi 2AgFđệm qX9Csofa, "EqX9Cm nóihkkP hkkPanh 5xbDcó thqX9Cể khô5xbDng đếnnrTi 2AgFsao? 5xbDNhọc qX9Clòng 2AgFhai nrTingười nghĩ 2AgFra cnrTiái tqX9Crò bắthkkP cóc,hkkP cnrTió câ2AgFu khôngnrTi 2AgFcó mũinrTi khonrTian ki2AgFm cương5xbD t5xbDhì đừnqX9Cg qX9Chòng làm qX9Cnghề gốmqX9C sứ,hkkP thật2AgF mấthkkP mặthkkP 2AgFxấu hổ!"

Tân hkkPÝ ĐihkkPền bỗnrTing nhkkPhiên tỉnhnrTi nrTingộ 2AgFréo lêhkkPn: 2AgF"Anh đã5xbD qX9Csớm b5xbDiết r5xbDồi hả?"

"Có người bnrTiắt hkkPcóc màqX9C lạihkkP xàinrTi đhkkPiện tnrTihoại chkkPố đqX9Cịnh 2AgFvà dhkkPi độqX9Cng qX9Csao? hkkPCũng khôhkkPng cần 2AgFvệ thkkPinh hkkPtheo dõi,2AgF tù5xbDy tiện2AgF 5xbDđiều trqX9Ca m5xbDột tíhkkP l2AgFà rnrTia 2AgFcả thôinrTi." nrTiTrách không đượhkkPc cậu5xbD ng5xbDhĩ qX9Csố điện2AgF thohkkPại bqX9Càn nhkkPhìn 2AgFquen nrTimắt, 2AgFnăm co2AgFn số5xbD đầqX9Cu tiên hkkPcủa sốqX9C điệqX9Cn thnrTioại trườ2AgFng ThượngnrTi ĐạnrTii đề5xbDu giống2AgF 5xbDnhau. KhkkPhi vệqX9C sĩ2AgF 5xbDnói cậqX9Cu biết cqX9Chủ số5xbD qX9Cđiện thoqX9Cại nà5xbDy hkkPlà qX9C"Hà ChâqX9Cn", mhkkPặt cqX9Cậu 2AgFxanh lại5xbD, m2AgFới hiểqX9Cu rnrTia hai 5xbDngười họnrTi liê2AgFn thhkkPủ nrTiđùa hkkPmình. CậnrTiu quyếtnrTi địnhnrTi bi5xbDết thờqX9Ci biếhkkPt t5xbDhế đinrTi đến cùqX9Cng, qX9Cmuốn 5xbDxem cánrTic cnrTiô r2AgFốt chkkPuộc 2AgFmuốn quậ5xbDy cáihkkP quỷnrTi qX9Cgì. X2AgFe ngan5xbDg qu2AgFa quảng trườngnrTi nrTitrung tâmhkkP, trênhkkP đườqX9Cng đ2AgFều qX9Clà hkkPngười qX9Cbán 5xbDhoa hồng,nrTi 5xbDlúc nà2AgFy mớihkkP tỉnh ngộ.

Tân ÝqX9C Điền qX9Cđấm mạnhkkPh cậhkkPu mộtqX9C cánrTii, 2AgF"Anh xấuhkkP 2AgFquá đihkkP, hqX9Cồi nnrTiãy cốhkkP ýhkkP 2AgFchơi emqX9C!" 2AgFKích động 2AgFlàm cô2AgF 2AgFquên qX9Chai châhkkPn bqX9Cị trqX9Cói 5xbDmà đứngqX9C lêhkkPn, kếnrTit quảhkkP su2AgFýt chútnrTi nnrTiữa ngã nhào.

"Anh chưa nóhkkPi gì2AgF 2AgFhết, lhkkPà tnrTiự e2AgFm nhả5xbDy v2AgFào ômhkkP qX9Cmà." CậqX9Cu lộnrTi rnrTia một5xbD nrTinụ cười5xbD xấqX9Cu xa, ngồ2AgFi x5xbDổm xuốngqX9C qX9Ctháo 2AgFdây thqX9Cừng qhkkPuanh châhkkPn cô,nrTi tháo2AgF m2AgFột hồihkkP vẫ5xbDn chqX9Cưa xong, có5xbD chúthkkP khôhkkPng kqX9Ciên nhẫn,hkkP "Không5xbD cóhkkP vihkkPệc gìnrTi e2AgFm tqX9Chắt 2AgFgút n5xbDhiều vậy2AgF làm gì?"

Tân ÝhkkP Điền qX9Chừ mnrTiột tiếng,5xbD "ĐnrTiể dnrTiiễn cnrTiho qX9Cthật mqX9Cà, ngườinrTi thkkPa rất5xbD chuynrTiên nghi5xbDệp đó.qX9C Dây thừn2AgFg quá2AgF dnrTiài, đànhnrTi phảihkkP tnrTihắt g2AgFút nhhkkPiều 5xbDthôi. An2AgFh qX9Ccàng 5xbDtháo c2AgFhân e5xbDm càng đa5xbDu, ởnrTi phòhkkPng bên5xbD b5xbDên kihkkPa nrTicó dhkkPao đấy."

Cậu tức2AgF giận5xbD nói2AgF: "Đán2AgFg 2AgFđời!" ĐứngqX9C dậqX9Cy đế5xbDn p2AgFhòng 5xbDbếp nrTitìm mộthkkP co2AgFn dnrTiao cắt5xbD tr2AgFái câynrTi đểqX9C cắthkkP 5xbDđứt dây.

Tân Ý2AgF Điền mhkkPở 2AgFtúi qX9Cdu lịqX9Cch cqX9Của cậu5xbD r2AgFa xehkkPm, ngạqX9Cc nhnrTiiên: nrTi"Wow, đ2AgFây lnrTià lần2AgF đầu5xbD tiên nrTiem tqX9Chấy tiềnqX9C hkkPmặt hkkPnhiều thế2AgF nqX9Cày, r5xbDất khôngnrTi nrTian qX9Ctoàn, nhkkPhanh 5xbDnhanh kiếm cnrTihỗ giấhkkPu nó5xbD đi."

Tạ Đắc qnrTiuan snrTiát căqX9Cn nh5xbDà, bênnrTi trnrTiong trốn5xbDg qX9Crỗng khônghkkP cónrTi đồ5xbD đạ5xbDc. Tường2AgF hkkPtrắng, sàn nhà,5xbD đhkkPèn 2AgFtreo, tr5xbDên tư5xbDờng trnrTieo hkkPmột 2AgFbức nrTitranh nrTisơn dầu5xbD, hkkPđồ dùngqX9C c2AgFhỉ có hkkPsofa, nrTibàn ăhkkPn, vqX9Cài nrTicái ghkkPhế, giốngnrTi nnrTihư c2AgFhuẩn bịqX9C ch5xbDo thhkkPuê, khônqX9Cg nhịnqX9C được nrTihỏi: hkkP"Nhà củnrTia ai?"

"Nhà của m5xbDột họ5xbDc sqX9Cinh, cả2AgF nhà5xbD dqX9Ci dân5xbD qX9Csang Ca5xbDnada, thỉ5xbDnh thhkkPoảng mớnrTii về.qX9C 5xbDEm phiên dịch2AgF nrTiluận vă2AgFn 5xbDcho 5xbDcon bénrTi, cohkkPn bqX9Cé 2AgFcho 2AgFem mượ2AgFn n5xbDhà vài5xbD ngày.qX9C nrTiEm nónrTii cần mượn2AgF nqX9Chà đhkkPể qqX9Cuay nrTiphim ngắn5xbD, hnrTiì hì."

Cậu tr2AgFêu chọcqX9C nhkkPói: 2AgF"Quay nrTiphim e5xbDm bịnrTi nrTitrói hả?"

"Anh được l5xbDắm, đừngqX9C cnrTió mà5xbD đượnrTic nrTilợi màqX9C hkkPcòn 5xbDra vẻhkkP nrTithông minhnrTi! qX9CEm 2AgFtốn rấnrTit nhiều2AgF tâm qX9Ctư, qX9Ccũng muố5xbDn tặnrTing qX9Canh 5xbDmột mónhkkP q5xbDuà đhkkPặc hkkPbiệt nnrTihân lqX9Cễ tìqX9Cnh nrTinhân. Rố5xbDt cuộc an2AgFh c5xbDó nnrTigạc nhiên2AgF 5xbDvui hkkPmừng khônnrTig vậy?"nrTi Tân5xbD nrTiÝ Đ2AgFiền 2AgFvừa 2AgFnói vhkkPừa nhặt5xbD dây hkkPthừng, bă2AgFng 2AgFdán rơnrTii t5xbDrên đấthkkP 5xbDvà cunrTiốn sáchhkkP ởhkkP shkkPofa nhétqX9C vàonrTi tnrTiúi s5xbDách, kéo hkkPkhóa kqX9Céo nói:qX9C 2AgF"Được rồi,hkkP mặ2AgFc kệ5xbD anrTinh vuqX9Ci í5xbDt ha5xbDy 2AgFlà vnrTiui nhiều5xbD, t5xbDhời gian khônhkkPg nrTicòn sớmhkkP nữa,2AgF chúnghkkP qX9Cta 5xbDnên qX9Cđi nrTithôi. AnqX9Ch đậu2AgF xnrTie ởnrTi đâu?"

"Sao phải nrTiđi? KhônghkkP phải2AgF enrTim mượnnrTi nqX9Chà mấyhkkP ngànrTiy sa5xbDo? Không5xbD ở5xbD hkkPlại mộnrTit nrTiđêm qhkkPuả thực hkkPcó l5xbDỗi vớhkkPi sựnrTi hhkkPao t2AgFốn tâmhkkP qX9Ctư c2AgFủa ehkkPm." cậu2AgF t5xbDhủng t2AgFhẳng hkkPđến sohkkPfa ngồi xuống.

"Anh tưởn5xbDg đânrTiy lànrTi khkkPhách s2AgFạn saqX9Co? ThqX9Cứ nhấtqX9C nrTikhông qX9Ccó t5xbDhức ăqX9Cn, thứqX9C 5xbDhai khô2AgFng hkkPcó chă2AgFn, lhkkPàm saqX9Co mànrTi qX9Cở lại5xbD được?"

"Ăn thì hkkPcó thnrTiể m2AgFua ở2AgF gần5xbD qX9Cđây, cnrTiòn ch5xbDăn, rángqX9C qX9Ctìm cqX9Chắc chắnnrTi 2AgFcó thkkPhôi, n5xbDếu không hkkPhọ vqX9Cề đ2AgFây đ5xbDắp bằ5xbDng cáiqX9C gnrTiì?" Cậu2AgF đi2AgF tnrTihẳng qX9Cvào phònrTing ngủ2AgF, mở5xbD tủnrTi âmnrTi tường, bnrTiên tro5xbDng đầy5xbD đủnrTi thảmqX9C lônnrTig, chănrTin, gốiqX9C đầu,nrTi chiếu5xbD vhkkPà hkkPnhững thứnrTi linh 5xbDtinh khác.

Tân 5xbDÝ Điền vẫn2AgF lắc2AgF đầu2AgF, "hkkPEm khônhkkPg muốnhkkP ởqX9C đâqX9Cy, hkkPkhông c2AgFó đnrTiiều hkkPhòa, bnrTiuổi thkkPối sẽqX9C lạnh. 5xbDEm nrTicó đặqX9Ct chỗnrTi ởqX9C n2AgFhà hàn5xbDg nrTiTây, tnrTiám g5xbDiờ tối,qX9C nrTinếu khônhkkPg nrTiđi th5xbDì khô5xbDng kịp đâu."

Tạ Đắc2AgF hkkPliếc 2AgFcô m5xbDột 2AgFcái, nhà5xbDn nh2AgFã nói:5xbD "YênhkkP tâm,5xbD có5xbD an2AgFh nrTiở đây,5xbD hkkPsẽ không2AgF để5xbD enrTim đônghkkP 5xbDlạnh đâu."

Cuối cùng họ2AgF đếnqX9C cử2AgFa hqX9Càng nrTitiện l5xbDợi hkkPgần đóhkkP hkkPmua hkkPmột ínrTit qX9Cvật dụngnrTi hà2AgFng n2AgFgày, cộng thnrTiêm mhkkPì ă5xbDn liền,5xbD lnrTiạp qX9Cxưởng vànrTi trứngqX9C knrTiho, ănqX9C qhkkPua lqX9Coa một2AgF bữa.hkkP T5xbDân Ý2AgF Điền hkkPvừa 2AgFthu nrTidọn chéqX9Cn 2AgFđũa nrTivừa lắc5xbD đầuhkkP: hkkP"Bữa tiệcqX9C lớqX9Cn nrTingày 5xbDlễ thkkPình nhânnrTi 5xbDcủa em cnrTiứ nh2AgFư hkkPvậy hkkPbiến nrTithành 5xbDmì ăn5xbD liền."

Tạ nrTiĐắc 5xbDtừ phíqX9Ca 2AgFsau ôhkkPm lấy5xbD eqX9Co 2AgFcô, tqX9Chì thầmnrTi nrTivào tnrTiai chkkPô: "2AgFBữa thkkPiệc lớhkkPn nqX9Cgày l5xbDễ tìnhqX9C nhâhkkPn củahkkP qX9Canh, bâyhkkP ghkkPiờ chínnrTih t5xbDhức 2AgFbắt qX9Cđầu hkkP-- "

Tân hkkPÝ ĐiềnqX9C qu5xbDay đầu5xbD lại,2AgF n2AgFhư hkkPcười hkkPnhư không5xbD nhìnrTin qX9Ccậu mqX9Cột chkkPái, qX9Cnhướn mànrTiy nói:2AgF "qX9CAnh nrTinghĩ hnrTiay qX9Cquá điqX9C, 2AgFem mớinrTi 5xbDkhông cần2AgF nrTi-- "

Cậu hkkPcúi đầuqX9C hô2AgFn hkkPcổ cô,5xbD hkkP"Không phnrTiải nrTiem qX9Cbị tr5xbDói saoqX9C? Là5xbDm gì2AgF có2AgF qu2AgFyền nóiqX9C "Không"?"

Tân ÝhkkP qX9CĐiền hừnrTi một2AgF tiếng,2AgF khôngqX9C phụchkkP phnrTiản bác5xbD: 2AgF"Anh cũ2AgFng khhkkPông phnrTiải bọn5xbD cướp!"

"Anh khôn2AgFg ng2AgFại qX9Clàm nrTiđạo tặ5xbDc háqX9Ci ho2AgFa một2AgF phen."

"Đáng tiếchkkP e2AgFm k5xbDhông p2AgFhải l2AgFà nrTicon ti5xbDn bị2AgF bắthkkP có5xbDc." CôqX9C nóinrTi xqX9Cong cườinrTi cqX9Chạy đi.

Có thể lànrTi dqX9Co chuyệnnrTi "BnrTiắt cóc"5xbD kíc5xbDh thích,2AgF buổi5xbD t2AgFối 2AgFTạ Đắc5xbD hkkPcực qX9Ckỳ phấn2AgF khởinrTi, suy hkkPnghĩ nnrTihiều cáchnrTi hkkPgiày 5xbDvò 5xbDcô. KhởinrTi đầ2AgFu 2AgFTân nrTiÝ Đi5xbDền cóqX9C t5xbDrắc trở,hkkP như2AgFng là v2AgFì lấy2AgF lòn5xbDg cậu,5xbD 5xbDnỗ lựchkkP phối2AgF hợhkkPp cậqX9Cu muốn2AgF làhkkPm gì2AgF thì5xbD là2AgFm, nrTidần dqX9Cần quen được.hkkP C2AgFậu c5xbDàng hăhkkPng háiqX9C, khônqX9Cg hkkPchỉ muốnqX9C cô2AgF tqX9Chực hiệnnrTi 2AgFcác động2AgF tánrTic khó nói,5xbD bản5xbD t5xbDhân càqX9Cng khôngnrTi gì2AgF ki2AgFêng qX9Ckỵ, 5xbDnói 5xbDsở trườhkkPng hqX9Cạ l2AgFưu hkkPgì đó5xbD. Tân ÝhkkP ĐiềnhkkP nrTivừa 2AgFthẹn vừanrTi giận2AgF, xonrTiay ngư5xbDời xuốnqX9Cg giườn2AgFg munrTiốn 5xbDtìm bônqX9Cg gò5xbDn bịt lỗ5xbD taihkkP. C2AgFuối cùhkkPng ha2AgFi ngườiqX9C mệt2AgF chkkPực đô,2AgF hkkPôm 5xbDnhau qX9Cđánh nrTimột g2AgFiấc ng2AgFon lành.

Thân thể đãhkkP trúqX9Ct hếtnrTi nnrTiiềm snrTiay mêhkkP thỏaqX9C thích,5xbD tâm2AgF lnrTiý 2AgFcũng tựnrTi 5xbDnhiên qX9Cmà kho5xbDan khoái hqX9Cơn, 5xbDTạ Đắc5xbD sahkkPu hkkPmột g5xbDiấc tỉnhnrTi dậ2AgFy, cảmqX9C gi2AgFác sảnqX9Cg kqX9Choái vqX9Cô cù5xbDng, tinh thầnhkkP sunrTing mãn2AgF, 2AgFđã lâ5xbDu chưa2AgF cnrTiảm thấnrTiy nrTihăng hánrTii dânrTing trà5xbDo nhnrTiư thnrTiế này.

Tân Ý5xbD Điền uểqX9C qX9Coải tỉn2AgFh dậ2AgFy, cnrTiậu đãhkkP quầ5xbDn áhkkPo chỉnh2AgF t2AgFề, rửa2AgF mặtqX9C xohkkPng xuônrTii, đứnnrTig trước qX9Cgương thắnrTit hkkPcà vạt.hkkP BởihkkP vqX9Cì khônrTing c5xbDó rhkkPèm cửqX9Ca sổ,hkkP 2AgFánh nắng5xbD thẳngqX9C tắphkkP chiếu và5xbDo phònghkkP. 2AgFCô cnrTihe mhkkPắt, nqX9Cgáp một5xbD cánrTii nói:5xbD "hkkPAnh phhkkPải đi2AgF làmqX9C hả?"

"Mẹ a2AgFnh đãqX9C qX9Ckhỏe h5xbDơn nhiềuqX9C rồi,qX9C e5xbDm muốn5xbD thqX9Căm bànrTi khôngqX9C?" CậunrTi khôngqX9C qqX9Cuay hkkPđầu, qX9Chỏi nrTimột cáchnrTi thhkkPờ ơ.

Có qX9Cthể d5xbDo mớihkkP tỉnh2AgF lhkkPại, 5xbDTân 5xbDÝ ĐihkkPền cảmnrTi giáhkkPc tro2AgFng đầ2AgFu trqX9Cống rỗnghkkP, hồihkkP lâ2AgFu mớiqX9C trở2AgF lạiqX9C bnrTiình thường,qX9C "SanrTiu nnrTiày đhkkPi, đưnrTiợc không?"

Cậu đnrTii quanrTi, đứnghkkP bêqX9Cn giườnhkkPg từhkkP qX9Ctrên nhìn2AgF x2AgFuống qX9Ccô, cười5xbD qX9Cnói: "SớmqX9C muộnhkkP cũngnrTi phảqX9Ci qX9Cđi, 5xbDem sợnrTi cqX9Cái gì."

Cô không mnrTiuốn nóihkkP "qX9CEm 2AgFkhông mhkkPuốn đ5xbDến qX9Cnhà annrTih" mộthkkP c2AgFách tr5xbDực qX9Ctiếp nê2AgFn thkkPhay đổi các2AgFh khácnrTi dịuqX9C dnrTiàng qX9Chơn, "AnhkkPh khônhkkPg c2AgFảm thấy5xbD hơi2AgF hkkPnóng vqX9Cội qX9Csao? 2AgFChúng ta qX9Cmới 2AgFquen 5xbDnhau mấy2AgF thnrTiáng mà2AgF thôi5xbD-- "

"Nhưng hkkPmà chkkPhúng 5xbDta b5xbDiết nqX9Chau 5xbDbảy nămhkkP rồi."

"Em --" TnrTiân ÝhkkP Điền5xbD 2AgFnhìn cậu5xbD muhkkPốn qX9Cnói lại2AgF t5xbDhôi. NhữngqX9C hnrTiình ảqX9Cnh lộn5xbD xộnnrTi hiện5xbD lên tnrTirong nrTiđầu cqX9Cô, qX9Ccô k5xbDhông bi2AgFết qX9Cnên nrTilàm qX9Cthế nàonrTi chnrTio phkkPhải. CnrTiô kqX9Chông 5xbDngờ quan hqX9Cệ haqX9Ci ngườhkkPi 2AgFsẽ tiếnhkkP triểhkkPn 5xbDnhanh nhưhkkP vậy,nrTi nha2AgFnh đ2AgFến khiếnqX9C qX9Ccô trhkkPở tay 2AgFkhông kịp.

Tạ Đắc nqX9Cgồi xnrTiuống 2AgFđầu giưnrTiờng, thhkkPấp ginrTiọng nóqX9Ci: "YênqX9C tâm,2AgF mqX9Cẹ a2AgFnh cqX9Chỉ hkkPnhớ 2AgFnhững người vhkkPà s5xbDự việcqX9C trước5xbD lhkkPúc an2AgFh hhkkPai mất,nrTi trí5xbD nh2AgFớ s5xbDau nnrTiày troqX9Cng tìn2AgFh trạng hỗn2AgF lo2AgFạn, mẹ2AgF a2AgFnh chkkPhắc lqX9Cà khôqX9Cng nnrTihớ rnrTia qX9Cem đâu."

Tân Ý2AgF ĐqX9Ciền khônqX9Cg nóqX9Ci hkkPgì, nrTiquay qX9Cđầu nhìnrTin nnrTigoài cửaqX9C sổ.

"Ba anh mấhkkPt nrTirồi, anhkkPh mhkkPới nh2AgFận rhkkPa thkkPrên đờinrTi nà2AgFy ch5xbDỉ 2AgFcòn mẹnrTi 2AgFanh qX9Clà người5xbD thânhkkP duy 5xbDnhất. Tì2AgFnh t5xbDrạng 2AgFsức khnrTiỏe và5xbD t5xbDinh thầnnrTi bqX9Cà ấyqX9C 5xbDlúc tốtqX9C lú2AgFc không,qX9C a5xbDnh rất l2AgFo lắng,hkkP nênrTin 2AgFtừ khá2AgFch sạnqX9C dọnrTin vqX9Cề n5xbDhà, hkkPmuốn lhkkPúc nrTibà ấy2AgF cònqX9C shkkPống chnrTiăm sóc hkkPbà nhqX9Ciều hqX9Cơn. C5xbDhúng nrTita kế5xbDt h5xbDôn sqX9Cớm mộtqX9C chút,hkkP tronrTing nqX9Chà cónrTi nrTitrẻ coqX9Cn, bà 2AgFấy sẽqX9C k5xbDhông qX9Ccô quạnhhkkP thếhkkP n5xbDày, đqX9Cây lhkkPà hkkPthứ nhấ5xbDt; t5xbDhứ hnrTiai, hkkPtrước đ2AgFây anh chưhkkPa tqX9Cừng nghqX9Cĩ đế5xbDn hkkPchuyện k2AgFết hônqX9C, nếnrTiu nrTinhư nnrTihất đị5xbDnh phải2AgF cưới,nrTi đối5xbD tượng chnrTiỉ chkkPó th2AgFể làhkkP enrTim." hkkPCậu thhkkPeo thóihkkP quqX9Cen đ2AgFem nhữ2AgFng tâm5xbD tìn2AgFh, shkkPuy nghĩ, tháqX9Ci hkkPđộ ẩn2AgF gi5xbDấu ởnrTi 2AgFnơi hkkPmà 5xbDngười khánrTic hkkPkhông thấqX9Cy nrTiđược, 5xbDcân 2AgFnhắc rấ2AgFt lâu cuốihkkP nrTicùng mớqX9Ci quyết5xbD địnhhkkP thổ5xbD hkkPlộ nrTiý 2AgFkiến cnrTihân 5xbDthật nhấnrTit 2AgFtừ đáynrTi lòhkkPng, nó khiếnqX9C cậ5xbDu c5xbDó cảqX9Cm giánrTic giốn2AgFg như2AgF trần5xbD nhưnrTi nhộnhkkPg đ2AgFứng 5xbDtrên đường,hkkP giống nh2AgFư mấnrTit đihkkP năqX9Cng nrTilực tqX9Cự vệhkkP, bởhkkPi vậyhkkP kh5xbDi n5xbDói r5xbDa nrTicó chqX9Cút mấthkkP tựqX9C nhiên.

Cách nói trưnghkkP cầ5xbDu nrTiý kqX9Ciến n2AgFhưng 2AgFthực r2AgFa lại5xbD cương5xbD quyếthkkP làm2AgF nrTiTân Ý2AgF Điề2AgFn hkkPkhông nói n5xbDên lờ5xbDi. Cô5xbD đứngnrTi lênrTin mặc2AgF quần2AgF á2AgFo, trướhkkPc khkkPhi cậqX9Cu 2AgFmở cử5xbDa rnrTia ngoqX9Cài n2AgFói một câ2AgFu: "KếqX9Ct hônqX9C lhkkPà đạihkkP qX9Csự, hkkPkhông p2AgFhải ha5xbDi ngườihkkP c5xbDhúng 5xbDta nóiqX9C làhkkP hkkPcó thể được."

Tạ 2AgFĐắc dừng2AgF b2AgFước, đ2AgFôi 5xbDmày chanrTiu lạnrTii mộ2AgFt chỗnrTi, nhqX9Cư đă5xbDm chiqX9Cêu nhìhkkPn qX9Ccô mộhkkPt cái.

Hai người th2AgFu 2AgFdọn xnrTiong xu2AgFôi rồiqX9C rời5xbD khỏinrTi, TạnrTi ĐắcqX9C đhkkPưa 2AgFcô 2AgFvề T5xbDhẩm giahkkP. TrqX9Cên xe TânrTin qX9CÝ ĐiềnqX9C nhậnqX9C 2AgFđược điện2AgF thoqX9Cại củahkkP mẹ,2AgF "Th5xbDi nrTiLinh vớihkkP Quâ5xbDn HqX9Còa 2AgFlại đang cãi2AgF nhau5xbD, 5xbDlàm ph5xbDiền tqX9Cới QuhkkPân nrTiAn, nónrTi ôqX9Cm KỳqX9C KnrTiỳ đònrTii đnrTii, bị2AgF mẹ5xbD ngqX9Căn cảnhkkP. Lão Thẩ2AgFm 5xbDtức giậnqX9C đếhkkPn nỗiqX9C bệqX9Cnh ti5xbDm suýt2AgF chkkPhút phá2AgFt tnrTiác. CònhkkP conqX9C, hkkPở 2AgFbên ngoài qqX9Cua đê5xbDm cũhkkPng k5xbDhông nó5xbDi mộnrTit tnrTiiếng, khôngnrTi biếthkkP gọqX9Ci 5xbDđiện vềnrTi qX9Csao?" CnrTiô vội trảqX9C lời:qX9C hkkP"Con 2AgFvề nhqX9Cà liềhkkPn m5xbDà. MqX9Cới hkkPqua nă5xbDm mớinrTi, h2AgFai vợ5xbD chồn5xbDg nhkkPó nrTicãi nhau gìnrTi nữa?"

Nguyên nhânrTin s5xbDự việcnrTi nrTilà nqX9Chư qX9Cthế hkkPnày: Thẩm5xbD qX9CQuân HòaqX9C 5xbDvà đá5xbDm bạn5xbD nrTichơi 5xbDmạt c2AgFhược, một ngàyqX9C mộqX9Ct đê5xbDm khôn5xbDg v5xbDề nhqX9Cà, hkkPthua khhkkPông íthkkP tiền.5xbD hkkPBà vợnrTi L2AgFiêu hkkPThi LihkkPnh tìm qX9Cra cậu,qX9C qX9Cgọi cậ2AgFu v5xbDề nh5xbDà c5xbDậu k2AgFhông c5xbDhịu, nrTithế làhkkP lậqX9Ct b5xbDàn m2AgFạt c5xbDhược trước hkkPmặt m5xbDọi người.qX9C HhkkPai n5xbDgười 5xbDcãi nhaqX9Cu đến5xbD 5xbDtận nhà,nrTi 2AgFanh mộ2AgFt l5xbDời tôqX9Ci một câ2AgFu, qX9Cai 5xbDcũng khô5xbDng cnrTihịu hkkPnói íthkkP 2AgFvài câu5xbD. Liê5xbDu Th2AgFi nrTiLinh khqX9Công cẩn2AgF thkkPhận làm 5xbDbể 2AgFchai nưnrTiớc h5xbDoa Chane2AgFl củanrTi 5xbDThẩm QuhkkPân AnnrTi, ThkkPhẩm nrTiQuân nrTiAn qX9Cvin cơ2AgF nrTihội này hkkPnói cônrTi vàinrTi hkkPcâu. nrTiLiêu nrTiThi LnrTiinh bất2AgF m2AgFãn bàqX9C nrTichị thinrTiên qX9Cvị 5xbDem tqX9Crai, nóiqX9C móc cô2AgF ở2AgF nhà2AgF 5xbDmẹ đẻnrTi nrTiăn 5xbDkhông ngồiqX9C rồi2AgF, lôiqX9C chuyệqX9Cn c5xbDô nrTily hônhkkP r2AgFa nóiqX9C. ThhkkPẩm Quân hkkPAn tứchkkP gi2AgFận khhkkPóc lớn2AgF, hkkPthu 5xbDdọn nrTihành l2AgFý đònrTii dẫqX9Cn hkkPcon gái2AgF 2AgFđi. TqX9Chẩm GiqX9Ca Sơn quát2AgF giận,hkkP mhkkPọi ngườnrTii 5xbDsợ khnrTiông dáqX9Cm nrTilên tqX9Ciếng. 2AgFThẩm nrTiQuân 5xbDHòa thấynrTi bấnrTit thường, chuồqX9Cn điqX9C, LqX9Ciêu Th2AgFi LinhkkPh liền5xbD nrTitheo đuôi.5xbD DnrTio đó2AgF k5xbDhi T2AgFân qX9CÝ ĐiềnnrTi trở vềnrTi ThkkPhẩm gi5xbDa, chiến5xbD tr2AgFường ThẩnrTim hkkPgia trànnrTi ng5xbDập khói5xbD thuốc5xbD súqX9Cng tuyê5xbDn b5xbDố tạm dừn5xbDg, nrTiThẩm hkkPGia Sơ2AgFn qX9Cbế cháhkkPu nhkkPgoại KhkkPỳ KỳhkkP đ5xbDi hkkPra ngoàinrTi uhkkPống trànrTi, Th5xbDẩm Quân 2AgFAn trốnnrTi ở5xbD tqX9Crong phòhkkPng xehkkPm TV.

Mẹ Tân đứngnrTi ởnrTi cửnrTia nh5xbDìn xun2AgFg q5xbDuanh, thấyqX9C mqX9Cột chiqX9Cếc 2AgFxe mhkkPột đehkkPn nrTiở phí2AgFa 2AgFxa nrTimở cửa. TânqX9C hkkPÝ Điề5xbDn qX9Cxuống xhkkPe, hqX9Cơi bấtqX9C ngờhkkP qX9Clà TạqX9C Đắc2AgF cũn5xbDg thqX9Ceo xuốngnrTi 2AgFxe. 5xbDCậu qX9Cđi về 5xbDphí mhkkPẹ T5xbDân, gọi2AgF mqX9Cột thkkPiếng "Dì"hkkP, nói2AgF vàiqX9C cqX9Câu mừnrTing nămhkkP nrTitốt hkkPđẹp cáthkkP tường. MẹhkkP 5xbDTân tỉ2AgF mỉhkkP qnrTiuan sá2AgFt cậhkkPu, ánhnrTi 2AgFmắt cóqX9C nrTivẻ lưỡnnrTig lựqX9C, qX9Ccuối cùnnrTig không hỏiqX9C gnrTiì, c5xbDhỉ vẫynrTi nrTitay: "2AgFBên ngoà2AgFi 2AgFlạnh lắm,hkkP đừqX9Cng đứngqX9C đâyhkkP nữahkkP, vào2AgF trong đi."

Tạ Đắc cóqX9C chútqX9C thậnnrTi trọnhkkPg qX9Cngồi ởhkkP phò2AgFng kháchnrTi ThnrTiẩm giahkkP, mnrTiẹ củanrTi Tâ2AgFn hkkPÝ dườngnrTi 2AgFnhư hơi ấn5xbD tư2AgFợng 5xbDđối hkkPvới cậqX9Cu, cậ5xbDu kqX9Chông 2AgFbiết đâ5xbDy 5xbDlà nrTichuyện 2AgFtốt hahkkPy 5xbDchuyện xấu. CậnrTiu uốnhkkPg trà,2AgF ngồinrTi khoản5xbDg mnrTiười ph2AgFút thì5xbD đi.

Tân nrTiÝ Điền dọ2AgFn dẹp2AgF đồ5xbD đạc2AgF tro2AgFng 2AgFphòng. MẹqX9C TânrTin gõ2AgF cửa,2AgF nóiqX9C: "TronrTing nhhkkPà có2AgF 5xbDlạp xưởng v2AgFà cqX9Cá khhkkPô, chkkPon muốnnrTi nrTimang một2AgF íqX9Ct đếnqX9C qX9CBắc 5xbDKinh 5xbDkhông?" Cô2AgF n2AgFói chkkPũng được, tì5xbDm hkkPmột cáqX9Ci tú5xbDi sạchqX9C 5xbDđưa mẹ.2AgF MhkkPẹ nrTiTân vừahkkP và5xbDo p2AgFhòng vừahkkP tnrTiừ tốn5xbD nóqX9Ci: "Cậu thanqX9Ch niênhkkP vừaqX9C đ2AgFưa hkkPcon về2AgF nrTinhà đó,hkkP qX9Ccon và2AgF nnrTió đahkkPng y5xbDêu nhkkPhau sao?"

Cô nhẹ5xbD nhàng2AgF g2AgFật đầu.

Mẹ TânhkkP hkkPlại nrTihỏi: "Cậ2AgFu t2AgFa têqX9Cn 5xbDgì?" 2AgFTân ÝqX9C ĐiềnnrTi qunrTia nrTimột l5xbDúc lâunrTi mớhkkPi thấpqX9C giọnrTing nói2AgF: "hkkPHọ Tạ."

"Đúng 5xbDlà 5xbDnó!" MẹnrTi Tân2AgF lộhkkP 2AgFvẻ giậ2AgFn dữ,qX9C "MấynrTi đứa2AgF nrTilà thậthkkP hqX9Cay đhkkPang qX9Cđùa giỡn?"

Cô cúhkkPi đầ2AgFu khnrTiông nónrTii lờiqX9C nào.

Mẹ Tâ5xbDn bnrTiiến sắcnrTi, quáqX9Ct nrTigiọng qX9Clạnh l5xbDùng: "S2AgFau n5xbDày coqX9Cn íqX9Ct lu5xbDi hkkPtới với5xbD n2AgFó, ng5xbDhe chưa?"

Tân 2AgFÝ ĐiềnnrTi vôqX9C cù5xbDng bấtqX9C đ5xbDắc dĩ5xbD, "Mẹ5xbD, anqX9Ch ấnrTiy hkkPkhông phảihkkP t5xbDên 2AgFlừa đảo2AgF cũn5xbDg kh2AgFông hkkPphải qX9Ckẻ 5xbDxấu, hkkPmẹ đừngqX9C qX9Ccó th5xbDành kiến5xbD nrTivới nrTianh ấy."

Mẹ Tân tqX9Căng giọngqX9C nqX9Cói nrTilớn tiếqX9Cng: "VếqX9Ct thươn5xbDg co5xbDn làn5xbDh 2AgFrồi nhkkPên 5xbDquên m5xbDất đaqX9Cu rồi 2AgFư, bịhkkP qX9Cnó làqX9Cm hại2AgF còhkkPn chkkPhưa đủnrTi 2AgFthảm sao5xbD? ThinrTiếu ch5xbDút nữqX9Ca thâ5xbDn bạqX9Ci dqX9Canh liệt! 5xbDCòn nhữngqX9C ngưqX9Cời tronhkkPg qX9CTạ giqX9Ca, làqX9C chú5xbDng qX9Cta rước2AgF lấynrTi nhụnrTic sao?"

"Mẹ, đãhkkP lànrTi quhkkPá kh5xbDứ hkkPrồi, qX9Ccon đâuhkkP có5xbD saoqX9C! K2AgFhi đóhkkP anrTinh ấyhkkP còhkkPn nhnrTiỏ, lnrTiàm việhkkPc hkkPkhông biế2AgFt 2AgFchừng hkkPmực, 5xbDlại thínrTich đùaqX9C dqX9Cai qX9C-- "

Mẹ Tân tức2AgF giqX9Cận cắtnrTi ngahkkPng lhkkPời 5xbDcô, "ĐóhkkP nrTilà nrTitrò đùhkkP dnrTiai nrTicủa 5xbDđứa coqX9Cn n2AgFít 5xbDsao? CqX9Cho con uốhkkPng thuốnrTic ng5xbDủ, đị2AgFnh vônrTi 2AgFlễ vnrTiới conrTin --qX9C,con qX9Ctrai mườihkkP shkkPáu tuổi,2AgF 5xbDnói lớn khôqX9Cng lớ5xbDn, nó5xbDi nrTinhỏ cũngqX9C khônqX9Cg nh5xbDỏ, v2AgFiệc nrTicó thểqX9C là5xbDm việcnrTi hkkPkhông th5xbDể làm cònqX9C cầnqX9C ngườihkkP k2AgFhác hkkPdạy sao5xbD? TừqX9C nhhkkPỏ t2AgFâm thuậtqX9C bất2AgF chính,qX9C lớ5xbDn lê2AgFn nrTilà người tốt5xbD saqX9Co? CqX9Con đó2AgF 5xbD--" nrTibà chỉ5xbD vàqX9Co nrTiđầu nrTicon gánrTii mắngqX9C thkkPo: "hkkPCàng sốnghkkP càng dở2AgF! nrTiCon qX9Cnăm nnrTiay 5xbDbao nhiêu,hkkP nó5xbD qX9Cnăm hkkPnay bqX9Cao nhiêu?"

Tân 5xbDÝ ĐiềnnrTi bhkkPị mắ2AgFng chhkkPỉ cúi5xbD hkkPđầu, khônghkkP dámqX9C lnrTiên tiếng.

"Tạ gia chkkPó tihkkPền 2AgFlà tốthkkP, nhưngnrTi chúnqX9Cg tqX9Ca khôhkkPng thấy5xbD hkkPlạ! Nh5xbDững nqX9Cgười nrTiTạ gia5xbD, tất cảnrTi nrTiđều qX9Clà nhkkPhân 5xbDvật lợinrTi hại,qX9C c5xbDó tiếngnrTi n2AgFgang hkkPngược khônghkkP pnrTihân phảiqX9C trái. 2AgFCon ng5xbDớ ngẩnqX9C khôngnrTi nrTibiết, cnrTihứ nrTimẹ 5xbDrất rqX9Cõ ràng!qX9C ChkkPon 2AgFđó, đún5xbDg 5xbDlà trẻ5xbD người nnrTion dạnrTi! MẹnrTi n5xbDó b2AgFiết qX9Cchuyện hanrTii đứa5xbD không?"

Tân hkkPÝ ĐinrTiền ấpnrTi ú5xbDng nói5xbD: "Tụi2AgF co5xbDn quhkkPen nrTinhau cnrTihưa 5xbDbao lâuhkkP -nrTi- "

"Vậy làhkkP qX9Ctốt rhkkPồi, nhan2AgFh ch2AgFóng ch2AgFia thkkPay đi!"

"Mẹ, coqX9Cn khôngqX9C phqX9Cải vìhkkP tihkkPền củ2AgFa hkkPanh 5xbDấy, a5xbDnh ấ2AgFy đốiqX9C vớiqX9C qX9Ccon 5xbDrất 2AgFtốt 5xbD-- "

Mẹ Tân nrTiliếc cqX9Cô, "MhkkPẹ biếtnrTi cohkkPn ch5xbDia t2AgFay NgụynrTi TiêhkkPn, tìnhkkPh cảm2AgF chị5xbDu 2AgFđả kíchkkPh r5xbDất lớn, nhkkPhưng cũng2AgF khônqX9Cg 2AgFthể là2AgFm ẩuhkkP nhqX9Cư thế!qX9C TừqX9C nhỏhkkP mẹqX9C dạyqX9C c5xbDon hkkPthế nqX9Cào? Con hkkPgái phảinrTi qX9Cđứng đắnnrTi nrTitự trọng,5xbD bqX9Cất khkkPể xảynrTi r2AgFa ch2AgFuyện gnrTiì, 2AgFtuyệt hkkPkhông hkkPthể cam chịunrTi. MẹhkkP 2AgFtin con5xbD, conrTin qX9Clại qX9Ccả đêmqX9C không5xbD về2AgF? Đêm5xbD q5xbDua cóqX9C phảinrTi co2AgFn ởqX9C chung vớinrTi nóhkkP không?"

Tân Ý2AgF Điền c2AgFhống đỡqX9C k5xbDhông nrTinổi, nh5xbDịn 5xbDkhông được2AgF nói:nrTi "Mẹ,5xbD coqX9Cn haqX9Ci hkkPtám tuổinrTi rồi, kh2AgFông phkkPhải trqX9Cẻ con--hkkP" mẹnrTi 5xbDTân kqX9Chông đợihkkP cqX9Cô hkkPnói xon5xbDg, qX9Clập tnrTiức nói:qX9C "5xbDVậy con vẫ2AgFn muố5xbDn yêunrTi đươ2AgFng vớqX9Ci thằngqX9C nhnrTióc hkkPđó? Đâ2AgFy làqX9C 2AgFbiểu hihkkPện 2AgFnghiêm t5xbDúc chịu t2AgFrách nhiệm2AgF vqX9Cới tìnhkkPh cảnrTim sao?"

Cô bịnrTi dồn và5xbDo tườn5xbDg á2AgF khkkPhẩu khnrTiông trảqX9C lờiqX9C được,5xbD đnrTiành nói:qX9C "Được2AgF rnrTiồi, đ5xbDược rồ2AgFi, con biếthkkP nênqX9C hkkPlàm nnrTihư 2AgFthế nàqX9Co." CôhkkP 2AgFxách the5xbDo tú5xbDi qX9Clạp xưở5xbDng qX9Cvà cáhkkP khkkPhô nhanh qX9Cnhảu chạy5xbD vào5xbD pqX9Chòng. CôhkkP qX9Cthả đạinrTi cáinrTi túi2AgF lênqX9C bànrTin, 5xbDchỉ vàohkkP cá5xbDi đầu5xbD con 2AgFcá nó5xbDi: "XqX9Cem mày2AgF kìa,5xbD nrTigây nrTicho nrTitao nrTibiết banrTio rắhkkPc rối!"

Buổi chiều qX9Ccùng 5xbDngày Tân2AgF ÝhkkP ĐiềnnrTi nrTivề BắcqX9C Ki5xbDnh, TqX9Cạ ĐắcqX9C mu5xbDốn đếnqX9C 2AgFđón cô2AgF. CnrTiô 2AgFvội đáp: "AhkkPnh đừnghkkP cóqX9C mà2AgF tới2AgF, mẹqX9C hkkPem k2AgFhông muốn5xbD tnrTihấy anh.2AgF" Tạ5xbD ĐhkkPắc khôn5xbDg ng2AgFờ mình lạinrTi khônghkkP đượ5xbDc hoanrTin nghhkkPênh, hỏihkkP vìnrTi sanrTio. CôqX9C 5xbDthở dàinrTi, "CũnhkkPg nrTido chuyện tốt2AgF annrTih là2AgFm! hkkPEm qX9Chỏi 5xbDanh, lần2AgF qX9Cđó cónrTi phả2AgFi qX9Canh hkkPcho 2AgFem uốnrTing thuốcqX9C 2AgFngủ không? nrTiEm đến2AgF bây5xbD giờ5xbD cnrTiòn mơ5xbD mơ5xbD mà5xbDng màng,nrTi khnrTiông nhqX9Cớ rnrTiõ nrTicụ tnrTihể xảqX9Cy r2AgFa chuyện gìqX9C. qX9CLúc đhkkPó m2AgFẹ 5xbDem đếnhkkP nhànrTi 5xbDanh qX9Cđón 2AgFem, cảnh2AgF sátnrTi hìnnrTih nrTinhư cũ5xbDng tới,nrTi có đú5xbDng không?"

Tạ Đắc hồ2AgFi 2AgFlâu kqX9Chông lê5xbDn tiếng."Vậy2AgF an5xbDh bảnrTio ĐổqX9Cng ToànhkkP đ2AgFến đó5xbDn em2AgF." CậunrTi ng2AgFắt điện t5xbDhoại, ngồ2AgFi phị5xbDch xu2AgFống snrTiofa. TạnrTi giqX9Ca từhkkP lúhkkPc TạqX9C HậunrTi nrTimất, bố2AgF trí5xbD trong nhàhkkP khônrTing hkkPcó thaqX9Cy nrTiđổi gqX9Cì. C5xbDậu nhìnrTin qqX9Cuanh bố5xbDn phía,hkkP t2AgFrên tườhkkPng vẫnqX9C treo 2AgFbức tnrTihư họanrTi nrTingay v5xbDị trqX9Cí 5xbDđó, bìnhhkkP hoqX9Ca vẫ5xbDn đ5xbDặt trênrTin nrTibệ cửa2AgF s2AgFổ, qX9Ctrong bình cqX9Cắm mộhkkPt bqX9Có 5xbDhoa c5xbDát cáqX9Cnh, trêhkkPn kệqX9C vẫnhkkP đnrTiể nnrTihững hkkPmón nrTiđồ qX9Clúc nhỏnrTi cậunrTi thường chơhkkPi, c5xbDậu nhắm2AgF mắthkkP lạnrTii đềuhkkP cqX9Có thểhkkP tìmnrTi được.

Cảnh cũ ngưnrTiời 2AgFxưa. ChkkPậu nhớqX9C rấtqX9C r2AgFõ, mù5xbDa hè5xbD năm5xbD ấy2AgF nrTicậu mười2AgF sqX9Cáu tunrTiổi, TânnrTi hkkPÝ trước hkkPkhi dqX9Cu họ2AgFc hkkPđến qX9Ctạm 2AgFbiệt cậnrTiu, lhkkPà ngồihkkP 5xbDở nnrTiơi cậu2AgF đanrTing ngồi.