You are here

Tôi cũng rất nhớ anh ấy - Chương 17

 

Chương 15uJxsq7: ZkrgE6Lễ 5uJxsqtình nhânZkrgE6 bấZkrgE6t ngờ

Trước khi ZkrgE6Tạ 5uJxsqĐắc tZkrgE6an sởKiUo58 tKiUo58hì nhL8ận L8được cL8ú điệnKiUo58 thoZkrgE6ại lạ,L8 là5uJxsq sốL8 ZkrgE6điện thoZkrgE6ại cZkrgE6ố định tKiUo58rong cùnZkrgE6g ZkrgE6thành KiUo58phố, KiUo58người gọ5uJxsqi đL8ến L8là mZkrgE6ột phKiUo58ụ nữ5uJxsq n5uJxsqói KiUo58với giọngZkrgE6 lạnh 5uJxsqlùng: KiUo58"Anh hãL8y ZkrgE6nghe ch5uJxsqo L8kỹ, bạZkrgE6n gáiL8 a5uJxsqnh đanZkrgE6g tro5uJxsqng ta5uJxsqy c5uJxsqhúng tôKiUo58i, tiền chuKiUo58ộc mộtZkrgE6 tri5uJxsqệu 5uJxsqtệ. 5uJxsqNếu aL8nh dZkrgE6ám báL8o ZkrgE6cảnh sátKiUo58, chúnKiUo58g KiUo58tôi l5uJxsqập tứZkrgE6c giết 5uJxsqcon L8tin." n5uJxsqói xL8ong lZkrgE6iền cúpKiUo58 máyZkrgE6. 5uJxsqCậu L8ngây ngườiKiUo58 mZkrgE6ột lúc,5uJxsq khôngL8 biết chuKiUo58yện gì5uJxsq 5uJxsqxảy 5uJxsqra, hítKiUo58 KiUo58sâu mKiUo58ột hơi,KiUo58 sZkrgE6au khL8i ổnL8 địnZkrgE6h L8tinh th5uJxsqần KiUo58liền gọiKiUo58 cho TâL8n ZkrgE6Ý ĐZkrgE6iền, khôn5uJxsqg ngoàiL8 dựKiUo58 KiUo58đoán củZkrgE6a KiUo58cậu điL8ện thL8oại tắZkrgE6t máy,L8 lạiL8 ZkrgE6gọi lại sL8ố máL8y lL8úc nãy.

Điện thoại b5uJxsqàn khôngKiUo58 ngừngKiUo58 reL8o. HàKiUo58 ChL8ân nhìL8n mànL8 hìnhKiUo58 hiL8ển t5uJxsqhị sốZkrgE6 d5uJxsqi độKiUo58ng rồi hỏiZkrgE6 KiUo58Tân ÝL8 Điền,ZkrgE6 "KiUo58Có c5uJxsqần ngL8he 5uJxsqmáy không?"L8 L8Tân ZkrgE6Ý ĐiềnZkrgE6 mắng:KiUo58 "KiUo58Cậu khZkrgE6ùng hả, khônKiUo58g ZkrgE6ăn quL8a thịKiUo58t hL8eo cũnL8g khôngKiUo58 thấy5uJxsq hZkrgE6eo chạyZkrgE6 à5uJxsq? Đư5uJxsqơng nhiên5uJxsq kh5uJxsqông thể ngL8he." C5uJxsqô L8rút dâyL8 điệnKiUo58 th5uJxsqoại 5uJxsqra, ký5uJxsq tZkrgE6úc L8xá t5uJxsqrong tícL8h t5uJxsqắc yên5uJxsq 5uJxsqtĩnh trở lại.

Hà Chân hZkrgE6ỏi: "CáiL8 tr5uJxsqò vuKiUo58i KiUo58của cậuKiUo58 c5uJxsqó hơKiUo58i qL8uá kZkrgE6hông? LỡZkrgE6 cậuZkrgE6 5uJxsqta bá5uJxsqo cZkrgE6ảnh ZkrgE6sát thì p5uJxsqhải lL8àm 5uJxsqsao? TKiUo58ớ nhấ5uJxsqt định5uJxsq p5uJxsqhải chếZkrgE6t, ZkrgE6không t5uJxsqhiếu L8cảnh bịKiUo58 cảnhKiUo58 s5uJxsqát cho ZkrgE6ăn mắnKiUo58g á."

Tân Ý5uJxsq Điền L8phất tZkrgE6ay, "L8Yên tâL8m đi,5uJxsq 5uJxsqanh ấyKiUo58 đãL8 đượL8c huấ5uJxsqn luKiUo58yện, sL8ẽ biếZkrgE6t cá5uJxsqch ứng5uJxsq phó lL8oại ZkrgE6chuyện bắKiUo58t c5uJxsqóc t5uJxsqống tKiUo58iền, biL8ết nên5uJxsq là5uJxsqm KiUo58thế nKiUo58ào màL8, KiUo58sẽ khZkrgE6ông báo cả5uJxsqnh sátZkrgE6 L8đâu. VZkrgE6iệc tZkrgE6ớ lZkrgE6o là5uJxsq, 5uJxsqanh ấyL8 ZkrgE6sẽ KiUo58không manKiUo58g theZkrgE6o 5uJxsqmột triệuZkrgE6 tệKiUo58 tiền mặtKiUo58 L8thiệt cKiUo58hứ? LỡZkrgE6 nhưKiUo58 ZkrgE6trên đườn5uJxsqg bịKiUo58 L8mất? 5uJxsqTớ đL8ền khô5uJxsqng nổZkrgE6i KiUo58đâu. Biết vL8ậy nóiL8 L8năm trămZkrgE6 KiUo58ngàn đ5uJxsqược rồi."

Đồng mưu tứcKiUo58 giận5uJxsq nóiKiUo58, "CậZkrgE6u nZkrgE6ên nghĩZkrgE6 làKiUo58m thế5uJxsq L8nào đểKiUo58 dẹpKiUo58 5uJxsqyên 5uJxsqông cọKiUo58p hZkrgE6ọ T5uJxsqạ sắp 5uJxsqnổi tZkrgE6rận lL8ôi đìL8nh t5uJxsqhì hL8ay hơKiUo58n, ZkrgE6tớ nZkrgE6hìn thế5uJxsq nào5uJxsq 5uJxsqcũng kZkrgE6hông tZkrgE6hấy cZkrgE6ậu tKiUo58a giống ngườL8i 5uJxsqbị ngườiZkrgE6 khác5uJxsq trêuKiUo58 KiUo58đùa m5uJxsqà L8con cóL8 thểZkrgE6 L8tốt bụngKiUo58 nhẫL8n nhịnL8 đâu."

Tân ÝZkrgE6 Điền đ5uJxsqem dâZkrgE6y tKiUo58hừng 5uJxsqvà bă5uJxsqng dZkrgE6án đL8ã chuẩnZkrgE6 bịKiUo58 trướZkrgE6c ZkrgE6vào trL8ong 5uJxsqtúi, nhắc5uJxsq KiUo58Hà Chân lầnKiUo58 nữaKiUo58: L8"Nói rồiKiUo58 mà,5uJxsq đếKiUo58n nhàL8 ZkrgE6A ML8ỹ rồi5uJxsq t5uJxsqhì tớL8 gọiL8 ZkrgE6điện ch5uJxsqo cậu,L8 cậu lạiZkrgE6 ZkrgE6dùng L8di KiUo58động KiUo58nhắn địaL8 chZkrgE6ỉ vL8ào dKiUo58i động5uJxsq aZkrgE6nh KiUo58ấy, đừn5uJxsqg nghZkrgE6e đL8iện thL8oại của aZkrgE6nh ấy,L8 sZkrgE6ẽ ZkrgE6lộ ZkrgE6đó. TớZkrgE6 L8đi đâL8y. CKiUo58ậu đừngL8 L8có ZkrgE6quên đấy."

Tạ Đắc L8đến KiUo58ngân hànKiUo58g 5uJxsqrút L8một triệuKiUo58 tệL8 ZkrgE6tiền mặtZkrgE6, L8bỏ trZkrgE6ong túiL8 L8du lịc5uJxsqh màZkrgE6u xanh, chuẩL8n bịL8 KiUo58xong hKiUo58ết, cậKiUo58u nKiUo58gồi tronL8g L8xe nhL8ắm mắZkrgE6t dưỡng5uJxsq thZkrgE6ần, đợiKiUo58 bọZkrgE6n bắ5uJxsqt cóc t5uJxsqống L8tiền 5uJxsqra KiUo58chỉ thịZkrgE6 tiếL8p theoKiUo58. TroKiUo58ng đầ5uJxsqu lL8ại hiện5uJxsq 5uJxsqra số5uJxsq điệnKiUo58 thoạ5uJxsqi bàn củaL8 bọZkrgE6n cướp,KiUo58 cảmL8 thấyZkrgE6 quKiUo58en mắKiUo58t, hình5uJxsq nhưKiUo58 đ5uJxsqã t5uJxsqhấy sKiUo58ố nKiUo58ày ở5uJxsq đâu5uJxsq rZkrgE6ồi, nhưng thếZkrgE6 ZkrgE6nào 5uJxsqcũng nghL8ĩ khô5uJxsqng 5uJxsqra. Cậu5uJxsq pKiUo58hân tíZkrgE6ch tỉZkrgE6 mỉ,5uJxsq L8đối phưKiUo58ơng KiUo58nếu là muKiUo58ốn tiền,KiUo58 nhưL8 vL8ậy L8cho thấyZkrgE6 L8không phảiZkrgE6 5uJxsqnhằm ZkrgE6vào cL8á n5uJxsqhân cậuKiUo58 KiUo58mà trảKiUo58 thù, chKiUo58ỉ cầKiUo58n làKiUo58m tL8heo bKiUo58ọn họ5uJxsq L8yêu L8cầu, chắ5uJxsqc ZkrgE6sẽ khônZkrgE6g ản5uJxsqh hưởngKiUo58 đế5uJxsqn Tâ5uJxsqn 5uJxsqÝ. Cậu thL8ấy kỳ5uJxsq lL8ạ ZkrgE6chính lL8à, bọnKiUo58 họL8 v5uJxsqì KiUo58sao chỉL8 KiUo58cần mộtL8 triệu5uJxsq, chẳngKiUo58 lKiUo58ẽ trướcZkrgE6 khi 5uJxsqgây ánKiUo58 ZkrgE6không điềuKiUo58 tZkrgE6ra thân5uJxsq thKiUo58ế cZkrgE6ậu ha5uJxsqy lZkrgE6à bọKiUo58n cướp5uJxsq lầZkrgE6n nàZkrgE6y cơ5uJxsq bL8ản chẳng 5uJxsqra ZkrgE6trò trống5uJxsq gì?

Di động KiUo58có tiL8n nhKiUo58ắn mZkrgE6ới. L8Cậu mởZkrgE6 xeKiUo58m, là5uJxsq mộtKiUo58 địa5uJxsq chỉ,ZkrgE6 k5uJxsqhu vL8ực nZkrgE6goại thàL8nh, có hơZkrgE6i hZkrgE6ẻo lánZkrgE6h, L8sau cù5uJxsqng kèmKiUo58 thêmKiUo58: MộtZkrgE6 mìnKiUo58h anKiUo58h điL8, nếuL8 KiUo58như báoKiUo58 cảnhKiUo58 sát, ZkrgE6anh KiUo58sẽ ZkrgE6hối 5uJxsqhận. CậZkrgE6u th5uJxsqấy thế5uJxsq nàZkrgE6o cũnKiUo58g thấyZkrgE6 kỳKiUo58 quZkrgE6ái, đốZkrgE6i phương5uJxsq thếZkrgE6 mà bá5uJxsqo ZkrgE6cho cậu5uJxsq đL8ịa cZkrgE6hỉ cZkrgE6ụ thể5uJxsq rõKiUo58 ràngZkrgE6, thậmZkrgE6 KiUo58chí ZkrgE6giọng điệuKiUo58 nL8ói chuy5uJxsqện lại kh5uJxsqách sZkrgE6áo lịchL8 sự.

Cậu gọi điệnL8 thoại,5uJxsq s5uJxsqau đóKiUo58 kL8hởi động5uJxsq xKiUo58e, chạyZkrgE6 thẳngL8 đếZkrgE6n ZkrgE6mục tiZkrgE6êu. QuL8a đường5uJxsq cao tốZkrgE6c KiUo58là mộtL8 c5uJxsqon ZkrgE6đường cKiUo58ó v5uJxsqẻ chL8ật hẹp5uJxsq, hàKiUo58ng L8cây 5uJxsqthông cZkrgE6ao tKiUo58o đầyL8 h5uJxsqai bên đườnZkrgE6g, l5uJxsqá đã5uJxsq rZkrgE6ụng hếtL8, 5uJxsqtrơ ZkrgE6trọi đứngZkrgE6 giữaKiUo58 đL8ồng KiUo58trống tronZkrgE6g mùaL8 đông. BênKiUo58 tZkrgE6ay tr5uJxsqái L8là sL8ông ThượngZkrgE6 LâZkrgE6m mêZkrgE6nh mônKiUo58g, KiUo58ngày L8đêm chảKiUo58y cuồnL8 cuộZkrgE6n không ngZkrgE6ừng nghKiUo58ỉ, vì5uJxsq thếKiUo58 k5uJxsqhông kZkrgE6hí sKiUo58o ZkrgE6với nộiZkrgE6 tKiUo58hành KiUo58lạnh hơn5uJxsq nhKiUo58iều. Trời đã5uJxsq t5uJxsqối, trêZkrgE6n đườngKiUo58 xZkrgE6e rấL8t ZkrgE6ít, cũngZkrgE6 kL8hông cóKiUo58 đèZkrgE6n ZkrgE6đường. 5uJxsqCậu L8lái rKiUo58ất chậm, L8nhờ ánKiUo58h KiUo58đèn nênL8 thấL8y đượcL8 phíZkrgE6a trướcZkrgE6 cL8hếch bê5uJxsqn ph5uJxsqải lZkrgE6à mộtZkrgE6 tò5uJxsqa nhà hL8ai tầZkrgE6ng xây5uJxsq dựngL8 tL8heo phoL8ng cácKiUo58h kiêZkrgE6n trúcKiUo58 n5uJxsqước ngL8oài, L8cậu L8dừng 5uJxsqxe cách mộL8t L8đoạn xaZkrgE6, xáZkrgE6ch thKiUo58eo túL8i KiUo58du lịch5uJxsq chậKiUo58m rãKiUo58i điL8 tới.

Cổng không bịKiUo58 khóa,L8 5uJxsqkhẽ mởZkrgE6, 5uJxsqdường nh5uJxsqư đợiKiUo58 cậuKiUo58 KiUo58tự chuZkrgE6i đầKiUo58u vào5uJxsq lướKiUo58i. Cậ5uJxsqu đẩyKiUo58 cửa KiUo58sắt đ5uJxsqi vL8ào, L8đây l5uJxsqà ngôiL8 nZkrgE6hà đi5uJxsqển KiUo58hình của5uJxsq người5uJxsq dL8ân L8phương ZkrgE6Nam, cóL8 lẽ từ5uJxsq lZkrgE6âu ZkrgE6không c5uJxsqó L8ai ởKiUo58, cóZkrgE6 5uJxsqchút hoan5uJxsqg vắZkrgE6ng, cKiUo58ỏ dạZkrgE6i ZkrgE6trong vư5uJxsqờn KiUo58cao 5uJxsqđến thắt lưZkrgE6ng, câZkrgE6y s5uJxsqồi xaZkrgE6nh cũng5uJxsq ZkrgE6không thấy5uJxsq dấZkrgE6u hL8iệu ZkrgE6của sZkrgE6ự KiUo58chăm sZkrgE6óc. CậKiUo58u đứng trướcZkrgE6 cá5uJxsqnh c5uJxsqửa đóngKiUo58 cKiUo58hặt t5uJxsqập trKiUo58ung tư5uJxsq tưKiUo58ởng nínZkrgE6 tL8hở lZkrgE6ắng ngKiUo58he độngL8 tĩnh mộtKiUo58 lZkrgE6úc, chẳngL8 ngh5uJxsqe đZkrgE6ược gKiUo58ì nL8goại trừZkrgE6 KiUo58tiếng gióZkrgE6 thổiZkrgE6 L8qua táKiUo58n lKiUo58á. Đưa taKiUo58y đZkrgE6ẩy cửaZkrgE6, tiZkrgE6ếng cọtKiUo58 kẹtL8 KiUo58vang lKiUo58ên, hL8ình KiUo58ảnh TL8ân ÝL8 Điền5uJxsq bịKiUo58 trKiUo58ói hai ta5uJxsqy haL8i chân,KiUo58 miệnKiUo58g dán5uJxsq băZkrgE6ng ZkrgE6dính KiUo58ngồi trênKiUo58 L8sofa, lậpKiUo58 tứcZkrgE6 đậZkrgE6p vàKiUo58o mắt5uJxsq cậu. CậuZkrgE6 nZkrgE6gây ngẩKiUo58n cả5uJxsq ngườL8i, đầ5uJxsqu tiKiUo58ên làZkrgE6 nhìZkrgE6n chunL8g quaZkrgE6nh, khKiUo58ông pL8hát hiện L8người k5uJxsqhác, L8sau đóKiUo58 đKiUo58i tới,KiUo58 x5uJxsqé b5uJxsqăng dL8án tr5uJxsqên mi5uJxsqệng côKiUo58 ra.

Động tác KiUo58cậu cóZkrgE6 chútKiUo58 tL8hô ZkrgE6lỗ, Tân5uJxsq ÝZkrgE6 Điền5uJxsq KiUo58nhịn khZkrgE6ông đượcZkrgE6 rúL8t h5uJxsqai taL8y giL8ấu đằng ZkrgE6sau 5uJxsqlưng L8ra, đẩKiUo58y cậuZkrgE6 L8ra nói:ZkrgE6 "ĐaZkrgE6u! AnZkrgE6h nhẹ5uJxsq ZkrgE6chút, đểL8 KiUo58em tựKiUo58 làm."

Tạ ĐKiUo58ắc KiUo58hỏi vớiKiUo58 giọL8ng đ5uJxsqiệu kh5uJxsqông thấKiUo58y hứngZkrgE6 ZkrgE6thú: ZkrgE6"Bọn 5uJxsqcướp đâu?"

Tân Ý5uJxsq Điền sợZkrgE6 L8cậu tứcL8 gi5uJxsqận, vZkrgE6ội v5uJxsqã ôm5uJxsq 5uJxsqcổ KiUo58cậu ZkrgE6đem hết5uJxsq kL8ỹ xảoKiUo58 hL8ôn cậKiUo58u, đếnL8 khL8i cậu bắtL8 đầuKiUo58 5uJxsqthở dốc,ZkrgE6 nZkrgE6hân cơKiUo58 hộiL8 hôL8 tZkrgE6o: L8"Lễ tL8ình nL8hân vZkrgE6ui vẻ!"

Tạ Đắc ZkrgE6có vẻ5uJxsq vZkrgE6ô KiUo58cùng bình5uJxsq tĩnZkrgE6h, dánL8 mZkrgE6ắt L8vào cL8ô bạnL8 gá5uJxsqi tiL8nh quáiL8 dựaKiUo58 sá5uJxsqt vào5uJxsq mình mKiUo58ột lúKiUo58c lâu,KiUo58 cuốKiUo58i KiUo58cùng tKiUo58hở ZkrgE6dài bKiUo58ó taKiUo58y, "5uJxsqQuên đL8i, 5uJxsqkhông saL8o lKiUo58à ZkrgE6tốt rồi."

Bộ dạng bìKiUo58nh KiUo58tĩnh củaL8 cậuKiUo58 tL8rong mắtZkrgE6 TL8ân ZkrgE6Ý ĐL8iền chảKiUo58 5uJxsqkhác dấ5uJxsqu hKiUo58iệu L8báo trước5uJxsq bão tKiUo58ố sắKiUo58p đến,5uJxsq nKiUo58hanh nhZkrgE6ảu n5uJxsqịnh nọZkrgE6t: "ChẳngL8 p5uJxsqhải gần5uJxsq đâyL8 t5uJxsqâm tìnhZkrgE6 a5uJxsqnh không tốKiUo58t L8sao, dỗZkrgE6 aKiUo58nh lạiZkrgE6 khôn5uJxsqg v5uJxsqui, đàL8nh phảKiUo58i tựL8 biKiUo58ên tự5uJxsq d5uJxsqiễn t5uJxsqạo chL8o anh KiUo58cơ KiUo58hội lZkrgE6àm ZkrgE6anh L8hùng cứZkrgE6u L8mỹ nhâZkrgE6n thôi.KiUo58 EZkrgE6m KiUo58đùa 5uJxsqgiỡn anKiUo58h v5uJxsqậy, a5uJxsqnh không giậnL8 chứ?"

"Em nói th5uJxsqử xL8em?" CậuKiUo58 lạnL8h l5uJxsqùng liếKiUo58c côKiUo58 mộtL8 cáL8i. TZkrgE6ân ZkrgE6Ý ĐiềnL8 sợL8 KiUo58không L8dám ZkrgE6hé một câuKiUo58 nàL8o, nhưL8 một5uJxsq 5uJxsqchú mèL8o nhZkrgE6ỏ đáng5uJxsq thưKiUo58ơng nhìZkrgE6n cậu,KiUo58 haL8i tZkrgE6ay đZkrgE6ể trêKiUo58n đầu ZkrgE6như thỏZkrgE6 trắZkrgE6ng, há5uJxsqt giọngZkrgE6 tKiUo58hiếu nZkrgE6hi: KiUo58"Xin bạnZkrgE6 đừngZkrgE6 KiUo58ăn L8tôi đZkrgE6ừng ăKiUo58n tôi, KiUo58tôi sẽ5uJxsq hátL8 chKiUo58o bạ5uJxsqn mKiUo58ột bàiZkrgE6 hát5uJxsq th5uJxsqật h5uJxsqay -5uJxsq- "

Cậu phì cười,L8 vộL8i xoaL8y ngKiUo58ười sKiUo58ang chỗKiUo58 kháZkrgE6c. KiUo58Chú ýZkrgE6 tớKiUo58i KiUo58một quyểnL8 sáKiUo58ch trên5uJxsq sofa, hỏZkrgE6i: "5uJxsqChờ lL8âu không?"5uJxsq Ngườ5uJxsqi nàL8o đóKiUo58 5uJxsqcó tậtKiUo58 giL8ật mình5uJxsq 5uJxsqvội v5uJxsqã L8lắc đầu, L8"Em ZkrgE6không biế5uJxsqt anL8h ZkrgE6có đZkrgE6ến haL8y khônKiUo58g, L8cho nê5uJxsqn 5uJxsqđem the5uJxsqo 5uJxsqsách KiUo58để 5uJxsqgiết thời gian."

Cậu vỗ vKiUo58ỗ KiUo58đệm ZkrgE6sofa, "EL8m nóZkrgE6i aL8nh cZkrgE6ó thểL8 khôngL8 đếnZkrgE6 saoL8? NhọL8c lòngZkrgE6 ha5uJxsqi nL8gười nghĩ ZkrgE6ra cKiUo58ái KiUo58trò ZkrgE6bắt cóZkrgE6c, c5uJxsqó câL8u khôKiUo58ng cóZkrgE6 KiUo58mũi 5uJxsqkhoan ZkrgE6kim cương5uJxsq tL8hì đKiUo58ừng hònKiUo58g làm 5uJxsqnghề gốm5uJxsq sứ,L8 thật5uJxsq mấtKiUo58 5uJxsqmặt ZkrgE6xấu hổ!"

Tân L8Ý ĐZkrgE6iền 5uJxsqbỗng nhiKiUo58ên tỉnhKiUo58 ng5uJxsqộ L8réo lênL8: "ZkrgE6Anh 5uJxsqđã sớmZkrgE6 biếtZkrgE6 rồiZkrgE6 hả?"

"Có người L8bắt cóc5uJxsq mKiUo58à lạiZkrgE6 xài5uJxsq điệnKiUo58 thZkrgE6oại cốL8 định5uJxsq vàKiUo58 5uJxsqdi đ5uJxsqộng 5uJxsqsao? Cũn5uJxsqg khônKiUo58g cần vệL8 tZkrgE6inh theZkrgE6o dõi,ZkrgE6 tL8ùy tiện5uJxsq đi5uJxsqều tr5uJxsqa KiUo58một L8tí làKiUo58 r5uJxsqa cL8ả 5uJxsqthôi." TráchL8 không đượcZkrgE6 cậL8u nKiUo58ghĩ số5uJxsq đL8iện thoạiL8 bàn5uJxsq ZkrgE6nhìn q5uJxsquen mZkrgE6ắt, năm5uJxsq coL8n KiUo58số đầuKiUo58 tiên cZkrgE6ủa L8số điZkrgE6ện thoạZkrgE6i 5uJxsqtrường Thượng5uJxsq ZkrgE6Đại L8đều giống5uJxsq nhaKiUo58u. L8Khi 5uJxsqvệ L8sĩ nói5uJxsq cZkrgE6ậu biết chZkrgE6ủ sZkrgE6ố điệZkrgE6n t5uJxsqhoại n5uJxsqày l5uJxsqà "KiUo58Hà ChânZkrgE6", mZkrgE6ặt cậu5uJxsq xanL8h lại,L8 L8mới hiểu5uJxsq 5uJxsqra hai ngườiZkrgE6 họL8 KiUo58liên thủ5uJxsq đùL8a mìL8nh. CậuL8 qZkrgE6uyết địnZkrgE6h b5uJxsqiết thờKiUo58i ZkrgE6biết t5uJxsqhế đ5uJxsqi đến cZkrgE6ùng, muL8ốn 5uJxsqxem các5uJxsq cZkrgE6ô r5uJxsqốt cuL8ộc muốnKiUo58 quậy5uJxsq 5uJxsqcái quỷKiUo58 gKiUo58ì. XZkrgE6e nganL8g quKiUo58a quảng t5uJxsqrường trunZkrgE6g 5uJxsqtâm, trêL8n đKiUo58ường đềZkrgE6u lL8à ngKiUo58ười b5uJxsqán hKiUo58oa h5uJxsqồng, lúcZkrgE6 nZkrgE6ày mKiUo58ới tỉnh ngộ.

Tân Ý5uJxsq Điền đấmL8 mZkrgE6ạnh cKiUo58ậu mộ5uJxsqt L8cái, "ZkrgE6Anh xZkrgE6ấu qZkrgE6uá đi,ZkrgE6 hồiKiUo58 L8nãy c5uJxsqố ýL8 chơiL8 KiUo58em!" L8Kích động lKiUo58àm cZkrgE6ô quêL8n hL8ai châL8n b5uJxsqị trZkrgE6ói mKiUo58à đứ5uJxsqng lênZkrgE6, 5uJxsqkết quảZkrgE6 ZkrgE6suýt ch5uJxsqút nữaZkrgE6 ngã nhào.

"Anh chưa nóiKiUo58 gìKiUo58 hết,ZkrgE6 KiUo58là t5uJxsqự ZkrgE6em L8nhảy vZkrgE6ào L8ôm mà."5uJxsq CL8ậu 5uJxsqlộ r5uJxsqa mộ5uJxsqt nZkrgE6ụ cườiKiUo58 xấuL8 xa, ngồZkrgE6i xL8ổm ZkrgE6xuống KiUo58tháo d5uJxsqây tZkrgE6hừng quaKiUo58nh chZkrgE6ân cZkrgE6ô, tháZkrgE6o mộtKiUo58 hồiKiUo58 vẫ5uJxsqn chưaKiUo58 xong, cZkrgE6ó 5uJxsqchút kKiUo58hông 5uJxsqkiên 5uJxsqnhẫn, "KhKiUo58ông ZkrgE6có việcL8 KiUo58gì eZkrgE6m 5uJxsqthắt gL8út nh5uJxsqiều vL8ậy làm gì?"

Tân 5uJxsqÝ Điền L8hừ một5uJxsq L8tiếng, "Để5uJxsq ZkrgE6diễn cZkrgE6ho thậtZkrgE6 mL8à, ngưZkrgE6ời L8ta rKiUo58ất ZkrgE6chuyên ngKiUo58hiệp đó.ZkrgE6 Dây thKiUo58ừng quKiUo58á d5uJxsqài, đànhKiUo58 KiUo58phải thắ5uJxsqt gútL8 nhiềuL8 th5uJxsqôi. AnL8h cànL8g thá5uJxsqo cL8hân eZkrgE6m càng đZkrgE6au, ZkrgE6ở L8phòng KiUo58bên bênZkrgE6 k5uJxsqia 5uJxsqcó L8dao đấy."

Cậu L8tức giậKiUo58n KiUo58nói: "L8Đáng đờ5uJxsqi!" ĐứngZkrgE6 dậyZkrgE6 đế5uJxsqn phZkrgE6òng bếpKiUo58 tL8ìm mộtKiUo58 cKiUo58on dZkrgE6ao cắZkrgE6t tZkrgE6rái câ5uJxsqy ZkrgE6để cKiUo58ắt đứtZkrgE6 dây.

Tân ZkrgE6Ý Điền m5uJxsqở L8túi ZkrgE6du lịL8ch L8của cậuL8 5uJxsqra xZkrgE6em, ngạcL8 nh5uJxsqiên: "WL8ow, KiUo58đây làZkrgE6 lầnKiUo58 đ5uJxsqầu tiên eZkrgE6m t5uJxsqhấy tiềKiUo58n mặt5uJxsq nhZkrgE6iều thế5uJxsq nà5uJxsqy, rL8ất không5uJxsq aKiUo58n t5uJxsqoàn, nKiUo58hanh nhaL8nh kiếm KiUo58chỗ gKiUo58iấu n5uJxsqó đi."

Tạ Đắc ZkrgE6quan ZkrgE6sát ZkrgE6căn nhàZkrgE6, bZkrgE6ên tro5uJxsqng trống5uJxsq rỗngL8 kZkrgE6hông KiUo58có đồKiUo58 đạc.ZkrgE6 TL8ường trắng,KiUo58 sàn nKiUo58hà, đèKiUo58n ZkrgE6treo, 5uJxsqtrên tL8ường treZkrgE6o mộKiUo58t bứcKiUo58 trZkrgE6anh ZkrgE6sơn d5uJxsqầu, đ5uJxsqồ d5uJxsqùng chZkrgE6ỉ có ZkrgE6sofa, ZkrgE6bàn ăn,ZkrgE6 vài5uJxsq L8cái gKiUo58hế, giống5uJxsq 5uJxsqnhư chuẩZkrgE6n b5uJxsqị KiUo58cho thuê,KiUo58 khô5uJxsqng nhL8ịn được h5uJxsqỏi: "NKiUo58hà củZkrgE6a ai?"

"Nhà của mộtZkrgE6 L8học sinKiUo58h, cảL8 nhZkrgE6à ZkrgE6di dânZkrgE6 sKiUo58ang CanadZkrgE6a, thỉnhZkrgE6 tKiUo58hoảng mớiZkrgE6 vL8ề. EL8m phiên dịKiUo58ch luKiUo58ận vănZkrgE6 KiUo58cho co5uJxsqn bZkrgE6é, coKiUo58n bZkrgE6é chL8o eZkrgE6m mượZkrgE6n ZkrgE6nhà L8vài nKiUo58gày. E5uJxsqm 5uJxsqnói cần mZkrgE6ượn n5uJxsqhà đZkrgE6ể q5uJxsquay phL8im ngắn,KiUo58 5uJxsqhì hì."

Cậu 5uJxsqtrêu chọcL8 nóiKiUo58: "Q5uJxsquay ZkrgE6phim eKiUo58m bịZkrgE6 tr5uJxsqói hả?"

"Anh được lắm,L8 đừng5uJxsq cóL8 màKiUo58 ZkrgE6được L8lợi 5uJxsqmà 5uJxsqcòn 5uJxsqra vẻ5uJxsq thôZkrgE6ng L8minh! L8Em tL8ốn rấtL8 KiUo58nhiều tâm tưZkrgE6, cũnKiUo58g muốnZkrgE6 tặngL8 L8anh một5uJxsq mónL8 5uJxsqquà 5uJxsqđặc bZkrgE6iệt nhâKiUo58n lL8ễ tZkrgE6ình nhân5uJxsq. RốL8t cuộc a5uJxsqnh c5uJxsqó ngKiUo58ạc nhiê5uJxsqn L8vui mừngL8 L8không vậy?5uJxsq" ZkrgE6Tân KiUo58Ý Đi5uJxsqền vừaL8 nói5uJxsq vừaZkrgE6 n5uJxsqhặt dây thừnL8g, 5uJxsqbăng dánZkrgE6 rZkrgE6ơi trênKiUo58 đấtL8 ZkrgE6và cuốnL8 sácL8h ở5uJxsq sL8ofa n5uJxsqhét vàoKiUo58 tKiUo58úi sách,ZkrgE6 kéo khKiUo58óa kL8éo nóiKiUo58: "ĐưL8ợc rồi,KiUo58 mZkrgE6ặc ZkrgE6kệ ZkrgE6anh vL8ui í5uJxsqt L8hay KiUo58là vuL8i nhiềuKiUo58, tZkrgE6hời gian khônL8g 5uJxsqcòn sớmZkrgE6 nữ5uJxsqa, chúnKiUo58g 5uJxsqta nênKiUo58 đ5uJxsqi 5uJxsqthôi. AnZkrgE6h L8đậu x5uJxsqe ZkrgE6ở đâu?"

"Sao phải đi?L8 Khôn5uJxsqg phảZkrgE6i ZkrgE6em mượnZkrgE6 nKiUo58hà mấy5uJxsq ngà5uJxsqy ZkrgE6sao? KhôL8ng ởZkrgE6 lạiZkrgE6 mL8ột đêL8m quảL8 thực cZkrgE6ó lỗi5uJxsq vớiKiUo58 sự5uJxsq haZkrgE6o tốnKiUo58 tâmZkrgE6 tZkrgE6ư củaZkrgE6 e5uJxsqm." cậL8u thủng5uJxsq thẳ5uJxsqng 5uJxsqđến L8sofa ngồi xuống.

"Anh tưởngZkrgE6 đâyKiUo58 làZkrgE6 khácZkrgE6h sạnZkrgE6 KiUo58sao? 5uJxsqThứ nhấtZkrgE6 khôKiUo58ng cL8ó thứL8c ăn,KiUo58 KiUo58thứ h5uJxsqai khZkrgE6ông 5uJxsqcó cZkrgE6hăn, là5uJxsqm KiUo58sao mL8à L8ở lKiUo58ại được?"

"Ăn thì có5uJxsq KiUo58thể mKiUo58ua 5uJxsqở g5uJxsqần đâyKiUo58, cò5uJxsqn chă5uJxsqn, rángZkrgE6 5uJxsqtìm chL8ắc ZkrgE6chắn cL8ó thôZkrgE6i, nếuL8 không ZkrgE6họ về5uJxsq KiUo58đây đắpKiUo58 bằnL8g c5uJxsqái g5uJxsqì?" CL8ậu 5uJxsqđi thẳnKiUo58g 5uJxsqvào pKiUo58hòng ngủ,ZkrgE6 5uJxsqmở tL8ủ KiUo58âm tường, bL8ên troKiUo58ng đầ5uJxsqy đủL8 5uJxsqthảm ZkrgE6lông, cKiUo58hăn, gố5uJxsqi đầu5uJxsq, chiZkrgE6ếu ZkrgE6và L8những thKiUo58ứ linh L8tinh khác.

Tân 5uJxsqÝ Điền vZkrgE6ẫn 5uJxsqlắc đầu,KiUo58 ZkrgE6"Em kKiUo58hông muốnKiUo58 ởL8 đây,KiUo58 k5uJxsqhông cZkrgE6ó điềuZkrgE6 hòL8a, buL8ổi tKiUo58ối sẽKiUo58 lạnh. E5uJxsqm cóZkrgE6 đL8ặt chỗKiUo58 ở5uJxsq nhà5uJxsq hàZkrgE6ng TKiUo58ây, KiUo58tám giZkrgE6ờ KiUo58tối, nZkrgE6ếu khL8ông đZkrgE6i tKiUo58hì L8không kịp đâu."

Tạ ĐắL8c liZkrgE6ếc côKiUo58 5uJxsqmột cáiL8, n5uJxsqhàn nhZkrgE6ã nóZkrgE6i: "Yên5uJxsq t5uJxsqâm, cZkrgE6ó anL8h ở5uJxsq đâZkrgE6y, sKiUo58ẽ khôL8ng đ5uJxsqể e5uJxsqm đôZkrgE6ng l5uJxsqạnh đâu."

Cuối cùng hZkrgE6ọ đ5uJxsqến L8cửa hàn5uJxsqg tiện5uJxsq l5uJxsqợi gầnL8 5uJxsqđó KiUo58mua mộtZkrgE6 ítZkrgE6 vậ5uJxsqt dụn5uJxsqg hL8àng ngàyZkrgE6, cộng 5uJxsqthêm KiUo58mì KiUo58ăn L8liền, lL8ạp xưởngZkrgE6 ZkrgE6và trứ5uJxsqng khoZkrgE6, ăL8n KiUo58qua lL8oa mộtL8 L8bữa. TânL8 ÝL8 Điền vừaZkrgE6 5uJxsqthu dọnKiUo58 KiUo58chén đ5uJxsqũa vừaKiUo58 lắcKiUo58 đầL8u: L8"Bữa tiệcKiUo58 l5uJxsqớn 5uJxsqngày 5uJxsqlễ 5uJxsqtình nhânZkrgE6 L8của em KiUo58cứ 5uJxsqnhư vậyKiUo58 biL8ến thKiUo58ành KiUo58mì ănZkrgE6 liền."

Tạ ĐZkrgE6ắc từL8 L8phía 5uJxsqsau ômKiUo58 lL8ấy 5uJxsqeo cKiUo58ô, ZkrgE6thì thầm5uJxsq vàoZkrgE6 tKiUo58ai cL8ô: "BữaZkrgE6 tKiUo58iệc lKiUo58ớn L8ngày l5uJxsqễ tìnKiUo58h nZkrgE6hân củaZkrgE6 an5uJxsqh, bây5uJxsq giL8ờ chínKiUo58h ZkrgE6thức ZkrgE6bắt đầuKiUo58 -ZkrgE6- "

Tân L8Ý KiUo58Điền q5uJxsquay đZkrgE6ầu lL8ại, ZkrgE6như cườL8i 5uJxsqnhư khôngL8 KiUo58nhìn cậuL8 mộtL8 cáL8i, nhướZkrgE6n m5uJxsqày ZkrgE6nói: "AnKiUo58h nghĩ5uJxsq h5uJxsqay quáZkrgE6 L8đi, ZkrgE6em mớiKiUo58 khônKiUo58g cầL8n -5uJxsq- "

Cậu cúiL8 KiUo58đầu hôZkrgE6n cổ5uJxsq cô5uJxsq, "KhZkrgE6ông pZkrgE6hải eZkrgE6m bịZkrgE6 trL8ói sL8ao? L5uJxsqàm 5uJxsqgì cZkrgE6ó KiUo58quyền nóiL8 "Không"?"

Tân L8Ý L8Điền hừL8 một5uJxsq tiếng,ZkrgE6 không5uJxsq ZkrgE6phục phảnL8 bKiUo58ác: "AL8nh 5uJxsqcũng khôngKiUo58 pKiUo58hải KiUo58bọn cướp!"

"Anh khôngL8 5uJxsqngại làm5uJxsq KiUo58đạo 5uJxsqtặc há5uJxsqi hZkrgE6oa mZkrgE6ột phen."

"Đáng tKiUo58iếc ZkrgE6em khônL8g phL8ải 5uJxsqlà KiUo58con tKiUo58in bịZkrgE6 bZkrgE6ắt cóc.KiUo58" CôL8 nó5uJxsqi xonKiUo58g cKiUo58ười chạyZkrgE6 đi.

Có thể 5uJxsqlà dKiUo58o chuyệnZkrgE6 "B5uJxsqắt cKiUo58óc" kZkrgE6ích thíchL8, KiUo58buổi tốZkrgE6i KiUo58Tạ ĐắcL8 ZkrgE6cực kỳ5uJxsq phấn5uJxsq khởL8i, suy nghZkrgE6ĩ nKiUo58hiều L8cách giàyZkrgE6 KiUo58vò KiUo58cô. L8Khởi đầ5uJxsqu 5uJxsqTân Ý5uJxsq ĐiKiUo58ền ZkrgE6có trắc5uJxsq trởL8, 5uJxsqnhưng là vìZkrgE6 lấy5uJxsq L8lòng 5uJxsqcậu, n5uJxsqỗ lựKiUo58c phốKiUo58i h5uJxsqợp cậKiUo58u 5uJxsqmuốn làKiUo58m gìL8 thìZkrgE6 làmKiUo58, dầL8n dầKiUo58n quen được.5uJxsq CậZkrgE6u ZkrgE6càng hăngKiUo58 hái5uJxsq, khôngKiUo58 chỉ5uJxsq mu5uJxsqốn cZkrgE6ô thKiUo58ực hiện5uJxsq L8các độngL8 tKiUo58ác khó nóiL8, bảnKiUo58 KiUo58thân 5uJxsqcàng khôngL8 gZkrgE6ì KiUo58kiêng L8kỵ, nóKiUo58i 5uJxsqsở trườngZkrgE6 hạL8 lưZkrgE6u gìZkrgE6 đó5uJxsq. Tân ÝKiUo58 L8Điền vừaKiUo58 tL8hẹn vừ5uJxsqa giận5uJxsq, xoaL8y ngưL8ời xuốnL8g giưZkrgE6ờng KiUo58muốn tZkrgE6ìm bL8ông 5uJxsqgòn bịt lỗZkrgE6 tZkrgE6ai. CuốiZkrgE6 cùZkrgE6ng haZkrgE6i ngKiUo58ười mệt5uJxsq cL8ực đô,ZkrgE6 ômZkrgE6 nh5uJxsqau đZkrgE6ánh mộtZkrgE6 giL8ấc ngZkrgE6on lành.

Thân thể 5uJxsqđã tZkrgE6rút hết5uJxsq 5uJxsqniềm saL8y mê5uJxsq L8thỏa tKiUo58hích, tâ5uJxsqm KiUo58lý cũnZkrgE6g tựL8 nhKiUo58iên mL8à k5uJxsqhoan khoái hơKiUo58n, TZkrgE6ạ 5uJxsqĐắc sa5uJxsqu ZkrgE6một giấc5uJxsq tỉnh5uJxsq dậy,L8 cảKiUo58m giácZkrgE6 sảngZkrgE6 kZkrgE6hoái vL8ô cùng,5uJxsq tinh thầKiUo58n s5uJxsqung mãnZkrgE6, đãL8 lâZkrgE6u chưaL8 ZkrgE6cảm thấyL8 hănZkrgE6g hái5uJxsq dL8âng trà5uJxsqo n5uJxsqhư thế5uJxsq này.

Tân ÝZkrgE6 Điền uZkrgE6ể oảiZkrgE6 tỉnZkrgE6h dậ5uJxsqy, cậ5uJxsqu đãKiUo58 quầnL8 áoL8 chỉnhZkrgE6 tềZkrgE6, rửaL8 mặZkrgE6t xonL8g xuôi,ZkrgE6 ZkrgE6đứng trước gưKiUo58ơng tKiUo58hắt L8cà KiUo58vạt. KiUo58Bởi vL8ì khônKiUo58g cóZkrgE6 rZkrgE6èm cửL8a sổKiUo58, ánL8h ZkrgE6nắng thẳng5uJxsq t5uJxsqắp chiếu vàZkrgE6o phò5uJxsqng. CôZkrgE6 chL8e L8mắt, nZkrgE6gáp một5uJxsq cáiZkrgE6 nói:5uJxsq "KiUo58Anh L8phải điZkrgE6 làL8m hả?"

"Mẹ ZkrgE6anh đãKiUo58 khỏeZkrgE6 5uJxsqhơn nhiềL8u rồi,KiUo58 eL8m mu5uJxsqốn t5uJxsqhăm KiUo58bà không5uJxsq?" Cậ5uJxsqu khZkrgE6ông qua5uJxsqy đầZkrgE6u, hỏiZkrgE6 mL8ột L8cách th5uJxsqờ ơ.

Có 5uJxsqthể dL8o mớZkrgE6i tỉnhL8 lại,5uJxsq Tân5uJxsq ZkrgE6Ý ĐL8iền cảmZkrgE6 giZkrgE6ác troZkrgE6ng ZkrgE6đầu tKiUo58rống rỗnKiUo58g, hL8ồi lZkrgE6âu mới5uJxsq trKiUo58ở lại5uJxsq bL8ình t5uJxsqhường, KiUo58"Sau nàyKiUo58 đZkrgE6i, đượcZkrgE6 không?"

Cậu ZkrgE6đi q5uJxsqua, đứnZkrgE6g bêL8n giườngL8 từ5uJxsq trL8ên nhL8ìn xKiUo58uống ZkrgE6cô, cư5uJxsqời nóiKiUo58: "SớZkrgE6m muộnL8 cL8ũng phảKiUo58i đ5uJxsqi, eL8m sợ5uJxsq cáiZkrgE6 gì."

Cô không ZkrgE6muốn nóiKiUo58 "KiUo58Em khL8ông muốnKiUo58 đế5uJxsqn nh5uJxsqà an5uJxsqh" mộtKiUo58 5uJxsqcách tL8rực tiZkrgE6ếp nênL8 thZkrgE6ay đổi KiUo58cách k5uJxsqhác KiUo58dịu dàZkrgE6ng hơnL8, "AZkrgE6nh kL8hông cảmL8 ZkrgE6thấy L8hơi 5uJxsqnóng vội5uJxsq KiUo58sao? ChúngL8 ta mKiUo58ới quKiUo58en nha5uJxsqu mấ5uJxsqy th5uJxsqáng mà5uJxsq thôi--KiUo58 "

"Nhưng mà5uJxsq cZkrgE6húng KiUo58ta b5uJxsqiết 5uJxsqnhau b5uJxsqảy nKiUo58ăm rồi."

"Em --" TâKiUo58n L8Ý ĐiềnL8 nZkrgE6hìn cậuL8 muốn5uJxsq L8nói lL8ại t5uJxsqhôi. NZkrgE6hững hìnKiUo58h ảnh5uJxsq lộ5uJxsqn xZkrgE6ộn hZkrgE6iện lên L8trong đầuKiUo58 cô,L8 5uJxsqcô khô5uJxsqng KiUo58biết n5uJxsqên ZkrgE6làm KiUo58thế nàoKiUo58 chZkrgE6o phảL8i. CL8ô khôngL8 ngờ5uJxsq quan hệL8 haZkrgE6i ZkrgE6người sKiUo58ẽ tiếnL8 trL8iển nZkrgE6hanh nhưZkrgE6 vậ5uJxsqy, nhan5uJxsqh đL8ến khiếL8n cô5uJxsq trởZkrgE6 tay ZkrgE6không kịp.

Tạ Đắc ngồZkrgE6i xuKiUo58ống đKiUo58ầu gZkrgE6iường, thấpL8 gi5uJxsqọng nói:ZkrgE6 "YênL8 5uJxsqtâm, mẹ5uJxsq a5uJxsqnh 5uJxsqchỉ ZkrgE6nhớ nL8hững người KiUo58và sL8ự việcL8 tr5uJxsqước lZkrgE6úc an5uJxsqh h5uJxsqai mấKiUo58t, trKiUo58í L8nhớ s5uJxsqau L8này 5uJxsqtrong tình5uJxsq trạng hỗn5uJxsq 5uJxsqloạn, mZkrgE6ẹ anKiUo58h chKiUo58ắc lZkrgE6à khôngKiUo58 nhớKiUo58 5uJxsqra eL8m đâu."

Tân L8Ý ĐiềnL8 khônL8g nóiL8 ZkrgE6gì, L8quay đầuKiUo58 nhìn5uJxsq ngoàiL8 cửaKiUo58 sổ.

"Ba anh m5uJxsqất 5uJxsqrồi, aL8nh mớL8i 5uJxsqnhận rZkrgE6a trênZkrgE6 đờiL8 nàKiUo58y chỉZkrgE6 L8còn mẹL8 KiUo58anh 5uJxsqlà ngưZkrgE6ời tZkrgE6hân duy nhất.KiUo58 TìnhKiUo58 tKiUo58rạng sKiUo58ức kh5uJxsqỏe vàKiUo58 tiZkrgE6nh KiUo58thần bàL8 5uJxsqấy lúcZkrgE6 tốt5uJxsq 5uJxsqlúc kKiUo58hông, anZkrgE6h rất ZkrgE6lo lắng,L8 5uJxsqnên KiUo58từ khZkrgE6ách sạKiUo58n dọnKiUo58 về5uJxsq nhàL8, muốnZkrgE6 lúcL8 L8bà ấy5uJxsq còn5uJxsq sốnZkrgE6g chZkrgE6ăm sóc KiUo58bà nhiềKiUo58u hơL8n. ChúngL8 KiUo58ta kKiUo58ết hô5uJxsqn sKiUo58ớm KiUo58một 5uJxsqchút, 5uJxsqtrong nhà5uJxsq cL8ó L8trẻ cZkrgE6on, bà ấyZkrgE6 5uJxsqsẽ kZkrgE6hông cô5uJxsq quạKiUo58nh thL8ế nàKiUo58y, L8đây là5uJxsq tZkrgE6hứ nhKiUo58ất; thứ5uJxsq h5uJxsqai, ZkrgE6trước KiUo58đây anh cL8hưa KiUo58từng nghĩKiUo58 L8đến chuZkrgE6yện kL8ết hL8ôn, nKiUo58ếu nhưL8 nhất5uJxsq định5uJxsq phKiUo58ải cL8ưới, đốiKiUo58 tượng chL8ỉ cL8ó thểZkrgE6 ZkrgE6là em.5uJxsq" CậKiUo58u theL8o t5uJxsqhói quZkrgE6en đeZkrgE6m nhữnKiUo58g tâKiUo58m tì5uJxsqnh, suZkrgE6y nghĩ, KiUo58thái độZkrgE6 ẩZkrgE6n giL8ấu ZkrgE6ở nơ5uJxsqi mà5uJxsq ngườiZkrgE6 L8khác khôngL8 thấZkrgE6y đưKiUo58ợc, cânL8 nhắ5uJxsqc rấtKiUo58 lâu cuốiL8 cùnZkrgE6g mớ5uJxsqi qL8uyết địnhKiUo58 thZkrgE6ổ lộKiUo58 ýKiUo58 ZkrgE6kiến cL8hân thậL8t nhL8ất tKiUo58ừ đáyL8 lònZkrgE6g, nó KiUo58khiến cậuL8 5uJxsqcó cảmKiUo58 L8giác giốngL8 nZkrgE6hư t5uJxsqrần nhưKiUo58 nhộngKiUo58 đứKiUo58ng tL8rên đưZkrgE6ờng, giống L8như mL8ất điKiUo58 nKiUo58ăng lKiUo58ực tự5uJxsq vệ,L8 bởiZkrgE6 vậKiUo58y L8khi nKiUo58ói KiUo58ra cZkrgE6ó chúL8t mấL8t tZkrgE6ự nhiên.

Cách nói trưngL8 cầZkrgE6u L8ý KiUo58kiến nZkrgE6hưng th5uJxsqực rKiUo58a lại5uJxsq cương5uJxsq quyếtKiUo58 l5uJxsqàm TâL8n ÝKiUo58 Điền5uJxsq khKiUo58ông nói nênKiUo58 KiUo58lời. CôKiUo58 đL8ứng lêKiUo58n mặc5uJxsq qu5uJxsqần áoKiUo58, trKiUo58ước k5uJxsqhi cậuL8 mKiUo58ở cửa5uJxsq rZkrgE6a n5uJxsqgoài nói5uJxsq một câ5uJxsqu: "KếKiUo58t hZkrgE6ôn lL8à 5uJxsqđại ZkrgE6sự, kZkrgE6hông phảiZkrgE6 KiUo58hai ngườiZkrgE6 5uJxsqchúng L8ta L8nói lZkrgE6à cóKiUo58 thể được."

Tạ ĐắcKiUo58 dừn5uJxsqg bước,L8 đôi5uJxsq mày5uJxsq L8chau lạiKiUo58 mộtZkrgE6 chỗ,ZkrgE6 nhưZkrgE6 đăL8m chiêuZkrgE6 nhì5uJxsqn KiUo58cô mộ5uJxsqt cái.

Hai người thKiUo58u dọKiUo58n xKiUo58ong KiUo58xuôi rL8ồi rờZkrgE6i khỏi,5uJxsq TạZkrgE6 ĐắcL8 đKiUo58ưa cZkrgE6ô vKiUo58ề T5uJxsqhẩm gZkrgE6ia. TL8rên xe Tân5uJxsq KiUo58Ý ĐiềZkrgE6n nhậZkrgE6n 5uJxsqđược điệnKiUo58 thoZkrgE6ại củKiUo58a 5uJxsqmẹ, KiUo58"Thi LiZkrgE6nh vớiL8 5uJxsqQuân KiUo58Hòa lạiKiUo58 đang cKiUo58ãi nhaZkrgE6u, làm5uJxsq phKiUo58iền tớiKiUo58 QKiUo58uân AnL8, nóZkrgE6 L8ôm KỳZkrgE6 KKiUo58ỳ 5uJxsqđòi đ5uJxsqi, bKiUo58ị mẹ5uJxsq ngăn5uJxsq cảnZkrgE6. Lão ThẩKiUo58m tứcL8 giậnKiUo58 đế5uJxsqn nỗiKiUo58 bệnhZkrgE6 tiKiUo58m suýZkrgE6t chúL8t phátL8 KiUo58tác. ZkrgE6Còn coL8n, ởZkrgE6 bên5uJxsq ngoài KiUo58qua đêL8m cũ5uJxsqng khL8ông KiUo58nói m5uJxsqột tiếng,5uJxsq khZkrgE6ông biếKiUo58t gọZkrgE6i đL8iện vềKiUo58 sZkrgE6ao?" 5uJxsqCô vội tL8rả lZkrgE6ời: "ZkrgE6Con vL8ề nhàL8 liề5uJxsqn L8mà. M5uJxsqới quL8a nămZkrgE6 KiUo58mới, KiUo58hai L8vợ chồnZkrgE6g nL8ó cãL8i nhau gìZkrgE6 nữa?"

Nguyên n5uJxsqhân sL8ự việc5uJxsq làZkrgE6 nL8hư thZkrgE6ế KiUo58này: ThL8ẩm KiUo58Quân H5uJxsqòa vZkrgE6à KiUo58đám ZkrgE6bạn ZkrgE6chơi mL8ạt chZkrgE6ược, một ZkrgE6ngày mộ5uJxsqt đêm5uJxsq khôn5uJxsqg KiUo58về nhà5uJxsq, thu5uJxsqa kL8hông íZkrgE6t tiền.5uJxsq 5uJxsqBà v5uJxsqợ LiêZkrgE6u Th5uJxsqi LL8inh tìm rZkrgE6a cậu5uJxsq, gọiKiUo58 cậKiUo58u vềZkrgE6 nhKiUo58à cậuKiUo58 khL8ông cL8hịu, th5uJxsqế ZkrgE6là lKiUo58ật bàL8n mạtKiUo58 KiUo58chược trước mL8ặt mọi5uJxsq ZkrgE6người. HKiUo58ai 5uJxsqngười cãiL8 nhZkrgE6au đ5uJxsqến tậnZkrgE6 nhà,5uJxsq anL8h một5uJxsq lKiUo58ời tôiKiUo58 một câu5uJxsq, a5uJxsqi cũngZkrgE6 L8không chZkrgE6ịu nKiUo58ói ítKiUo58 KiUo58vài câu.KiUo58 LZkrgE6iêu ThKiUo58i LiZkrgE6nh kKiUo58hông cẩnZkrgE6 thậnZkrgE6 làm KiUo58bể chaL8i nướZkrgE6c hZkrgE6oa ChaL8nel cL8ủa T5uJxsqhẩm KiUo58Quân A5uJxsqn, ThẩmL8 QuâL8n ZkrgE6An vZkrgE6in cơKiUo58 ZkrgE6hội này 5uJxsqnói côL8 vàiZkrgE6 câKiUo58u. L5uJxsqiêu ZkrgE6Thi LinKiUo58h bất5uJxsq mãnKiUo58 L8bà c5uJxsqhị thiKiUo58ên vị5uJxsq eKiUo58m tr5uJxsqai, nóiZkrgE6 móc L8cô ởKiUo58 nL8hà mẹZkrgE6 đẻL8 L8ăn kh5uJxsqông KiUo58ngồi rồKiUo58i, ZkrgE6lôi chuZkrgE6yện 5uJxsqcô lL8y hKiUo58ôn KiUo58ra nói.KiUo58 ThKiUo58ẩm Quân AL8n tKiUo58ức giậKiUo58n kL8hóc lL8ớn, KiUo58thu KiUo58dọn hànKiUo58h 5uJxsqlý đòi5uJxsq L8dẫn ZkrgE6con g5uJxsqái đi.KiUo58 ThẩKiUo58m GiKiUo58a Sơn q5uJxsquát giậnL8, mL8ọi ngườiZkrgE6 sợL8 khôngL8 dZkrgE6ám KiUo58lên tiến5uJxsqg. ThẩZkrgE6m ZkrgE6Quân KiUo58Hòa thấy5uJxsq bấtZkrgE6 thường, chuKiUo58ồn đi,ZkrgE6 LiZkrgE6êu TL8hi LiKiUo58nh liKiUo58ền tKiUo58heo đZkrgE6uôi. DKiUo58o KiUo58đó kZkrgE6hi TânZkrgE6 5uJxsqÝ ĐiềnKiUo58 trở ZkrgE6về ThẩmZkrgE6 giaZkrgE6, chKiUo58iến tr5uJxsqường L8Thẩm gZkrgE6ia L8tràn ngậpKiUo58 khL8ói thuốKiUo58c 5uJxsqsúng 5uJxsqtuyên bốKiUo58 tạm dZkrgE6ừng, ThẩmKiUo58 ZkrgE6Gia 5uJxsqSơn KiUo58bế cKiUo58háu ngoZkrgE6ại KL8ỳ KiUo58Kỳ đi5uJxsq r5uJxsqa ngoàiKiUo58 uống5uJxsq trL8à, T5uJxsqhẩm Quân KiUo58An trốnL8 ởL8 tr5uJxsqong ZkrgE6phòng xKiUo58em TV.

Mẹ Tân đL8ứng ởZkrgE6 cửa5uJxsq nhìnZkrgE6 ZkrgE6xung quanhL8, thấyZkrgE6 mộtKiUo58 ch5uJxsqiếc xZkrgE6e mộtKiUo58 đeZkrgE6n ở5uJxsq phíZkrgE6a x5uJxsqa mở5uJxsq cửa. L8Tân Ý5uJxsq ĐiềnKiUo58 xuống5uJxsq ZkrgE6xe, hơiL8 bL8ất nZkrgE6gờ L8là TL8ạ Đắ5uJxsqc cL8ũng L8theo xu5uJxsqống KiUo58xe. 5uJxsqCậu ZkrgE6đi về 5uJxsqphí L8mẹ T5uJxsqân, gọiKiUo58 L8một tKiUo58iếng "Dì"KiUo58, n5uJxsqói L8vài ZkrgE6câu mừng5uJxsq nă5uJxsqm tZkrgE6ốt đẹpKiUo58 cátL8 tường. L8Mẹ TânKiUo58 tỉ5uJxsq mỉZkrgE6 qZkrgE6uan sáZkrgE6t c5uJxsqậu, ZkrgE6ánh m5uJxsqắt cKiUo58ó vẻ5uJxsq lưỡngKiUo58 lL8ự, cuốiL8 cZkrgE6ùng không hỏiKiUo58 gìZkrgE6, chỉZkrgE6 vẫy5uJxsq KiUo58tay: "BênZkrgE6 5uJxsqngoài lạnh5uJxsq lắm,5uJxsq đừ5uJxsqng đứn5uJxsqg đâ5uJxsqy nữL8a, vàoKiUo58 trong đi."

Tạ Đắc có5uJxsq KiUo58chút thậL8n 5uJxsqtrọng ngL8ồi ởKiUo58 pKiUo58hòng KiUo58khách ThL8ẩm gi5uJxsqa, L8mẹ cKiUo58ủa ZkrgE6Tân ÝKiUo58 dườnZkrgE6g nhưKiUo58 hơi ấnL8 tượngKiUo58 đốiL8 vớL8i cậu,L8 cậ5uJxsqu ZkrgE6không biếZkrgE6t đâ5uJxsqy lZkrgE6à chuyệnL8 5uJxsqtốt hZkrgE6ay chu5uJxsqyện xấu. KiUo58Cậu uốn5uJxsqg t5uJxsqrà, ngL8ồi L8khoảng mườiL8 phúKiUo58t thìL8 đi.

Tân ÝKiUo58 Điền dọKiUo58n dẹ5uJxsqp đồKiUo58 đạcL8 trKiUo58ong phòL8ng. MẹZkrgE6 T5uJxsqân gõZkrgE6 cử5uJxsqa, nKiUo58ói: "Tron5uJxsqg nZkrgE6hà c5uJxsqó lạpKiUo58 xưởng v5uJxsqà cá5uJxsq ZkrgE6khô, cL8on muốL8n m5uJxsqang một5uJxsq ít5uJxsq đKiUo58ến BắcZkrgE6 Ki5uJxsqnh kKiUo58hông?" KiUo58Cô L8nói cũL8ng được, t5uJxsqìm một5uJxsq L8cái túZkrgE6i sạchKiUo58 đư5uJxsqa mKiUo58ẹ. M5uJxsqẹ TâZkrgE6n vừKiUo58a v5uJxsqào pKiUo58hòng vừZkrgE6a từZkrgE6 tốKiUo58n nóZkrgE6i: "Cậu thKiUo58anh niêZkrgE6n vZkrgE6ừa đ5uJxsqưa coZkrgE6n v5uJxsqề ZkrgE6nhà đZkrgE6ó, L8con vàZkrgE6 KiUo58nó ZkrgE6đang yêuL8 nKiUo58hau sao?"

Cô nhL8ẹ 5uJxsqnhàng gL8ật đầu.

Mẹ TâKiUo58n lL8ại hỏi5uJxsq: "CậuL8 L8ta tZkrgE6ên gìZkrgE6?" TâKiUo58n ZkrgE6Ý ĐiềnKiUo58 ZkrgE6qua mZkrgE6ột ZkrgE6lúc l5uJxsqâu mớiZkrgE6 thấpKiUo58 gKiUo58iọng nZkrgE6ói: "HL8ọ Tạ."

"Đúng lL8à nó!L8" MẹKiUo58 Tâ5uJxsqn lộL8 vẻZkrgE6 L8giận KiUo58dữ, "M5uJxsqấy L8đứa ZkrgE6là thậ5uJxsqt ZkrgE6hay đaKiUo58ng đùL8a giỡn?"

Cô cL8úi đầu5uJxsq không5uJxsq nZkrgE6ói l5uJxsqời nào.

Mẹ T5uJxsqân biếnZkrgE6 sắc,L8 quátKiUo58 L8giọng lạKiUo58nh lùnL8g: "SZkrgE6au nà5uJxsqy 5uJxsqcon ítKiUo58 ZkrgE6lui tớ5uJxsqi vớiL8 nóKiUo58, 5uJxsqnghe chưa?"

Tân L8Ý ĐiềnKiUo58 vôZkrgE6 cùng5uJxsq bất5uJxsq đắKiUo58c 5uJxsqdĩ, "Mẹ,L8 L8anh ấy5uJxsq kh5uJxsqông phảiL8 L8tên lừaL8 5uJxsqđảo cũngKiUo58 ZkrgE6không phảiL8 kZkrgE6ẻ xấu,L8 mẹKiUo58 đ5uJxsqừng c5uJxsqó thànhKiUo58 L8kiến vớZkrgE6i KiUo58anh ấy."

Mẹ Tân tă5uJxsqng KiUo58giọng 5uJxsqnói lớ5uJxsqn tiếngZkrgE6: "VếtZkrgE6 thư5uJxsqơng KiUo58con 5uJxsqlành rồiKiUo58 5uJxsqnên qu5uJxsqên mấtZkrgE6 5uJxsqđau rồi 5uJxsqư, bịZkrgE6 ZkrgE6nó làmKiUo58 hạiKiUo58 cZkrgE6òn chưa5uJxsq KiUo58đủ KiUo58thảm sao5uJxsq? ThiZkrgE6ếu chZkrgE6út nữaL8 thânKiUo58 bạL8i dZkrgE6anh liệt! CònL8 n5uJxsqhững ngườ5uJxsqi trZkrgE6ong TạL8 ZkrgE6gia, là5uJxsq L8chúng tL8a 5uJxsqrước lấKiUo58y nhục5uJxsq sao?"

"Mẹ, đZkrgE6ã lL8à qL8uá khKiUo58ứ rồi,ZkrgE6 cZkrgE6on đâu5uJxsq ZkrgE6có sao5uJxsq! ZkrgE6Khi đ5uJxsqó aL8nh ZkrgE6ấy KiUo58còn nhỏ,L8 là5uJxsqm vi5uJxsqệc L8không biếtKiUo58 chL8ừng mL8ực, l5uJxsqại thíchKiUo58 đùaL8 d5uJxsqai L8-- "

Mẹ Tân tL8ức giậnKiUo58 cắL8t ngaKiUo58ng lờiKiUo58 cô5uJxsq, "ZkrgE6Đó KiUo58là KiUo58trò KiUo58đù dKiUo58ai củaKiUo58 đứaKiUo58 5uJxsqcon nZkrgE6ít ZkrgE6sao? CL8ho con uống5uJxsq thuốZkrgE6c ngKiUo58ủ, 5uJxsqđịnh vZkrgE6ô lễZkrgE6 với5uJxsq L8con --KiUo58,con t5uJxsqrai mườiKiUo58 sáL8u tuổL8i, nZkrgE6ói lớn khôL8ng lZkrgE6ớn, L8nói nKiUo58hỏ cKiUo58ũng khôL8ng nhỏ,KiUo58 viL8ệc cZkrgE6ó thể5uJxsq làm5uJxsq ZkrgE6việc khZkrgE6ông thL8ể làm cò5uJxsqn cầ5uJxsqn L8người khá5uJxsqc dạy5uJxsq s5uJxsqao? T5uJxsqừ nhỏKiUo58 tâKiUo58m t5uJxsqhuật bấtL8 cL8hính, KiUo58lớn lêZkrgE6n là5uJxsq người tốtZkrgE6 5uJxsqsao? Co5uJxsqn ZkrgE6đó L8--" bZkrgE6à chỉ5uJxsq vàoL8 đầuKiUo58 ZkrgE6con gá5uJxsqi mắnL8g L8to: ZkrgE6"Càng số5uJxsqng càng dở!5uJxsq C5uJxsqon KiUo58năm 5uJxsqnay baKiUo58o ZkrgE6nhiêu, 5uJxsqnó nă5uJxsqm na5uJxsqy b5uJxsqao nhiêu?"

Tân Ý5uJxsq ĐZkrgE6iền bịKiUo58 mL8ắng chỉL8 ZkrgE6cúi đầu,ZkrgE6 khôn5uJxsqg L8dám l5uJxsqên tiếng.

"Tạ gia cKiUo58ó tiềZkrgE6n lKiUo58à tốtKiUo58, như5uJxsqng chKiUo58úng ZkrgE6ta khôngL8 thấyKiUo58 lạ!L8 L8Những ngườL8i Tạ5uJxsq giaZkrgE6, tất 5uJxsqcả đềuZkrgE6 lKiUo58à L8nhân vậtZkrgE6 lKiUo58ợi hại,ZkrgE6 cóL8 tiZkrgE6ếng nganKiUo58g ngượcL8 kL8hông phâZkrgE6n phảiKiUo58 trái. CoZkrgE6n 5uJxsqngớ ngẩnL8 khôKiUo58ng biZkrgE6ết, ch5uJxsqứ mZkrgE6ẹ r5uJxsqất r5uJxsqõ ràng!L8 CoL8n ZkrgE6đó, đúnKiUo58g lKiUo58à KiUo58trẻ người n5uJxsqon dạ!ZkrgE6 ML8ẹ nL8ó bL8iết chuyệZkrgE6n ha5uJxsqi đứKiUo58a không?"

Tân L8Ý Đi5uJxsqền ấp5uJxsq úngL8 nóiZkrgE6: "5uJxsqTụi coKiUo58n qKiUo58uen nhKiUo58au L8chưa L8bao lâuKiUo58 -KiUo58- "

"Vậy làZkrgE6 tốKiUo58t ZkrgE6rồi, KiUo58nhanh chónL8g chZkrgE6ia ta5uJxsqy đi!"

"Mẹ, 5uJxsqcon kL8hông phảZkrgE6i v5uJxsqì tiềnZkrgE6 của5uJxsq aZkrgE6nh ấ5uJxsqy, 5uJxsqanh ấyZkrgE6 đốiL8 ZkrgE6với cL8on rấtL8 tốKiUo58t ZkrgE6-- "

Mẹ Tân liKiUo58ếc côL8, L8"Mẹ biết5uJxsq cL8on L8chia tKiUo58ay ZkrgE6Ngụy TiêL8n, t5uJxsqình cảmKiUo58 chịuKiUo58 KiUo58đả kZkrgE6ích rấtKiUo58 lớn, n5uJxsqhưng cũngZkrgE6 L8không thể5uJxsq làm5uJxsq L8ẩu ZkrgE6như t5uJxsqhế! TL8ừ nZkrgE6hỏ mẹ5uJxsq dạyL8 c5uJxsqon tL8hế nào5uJxsq? Con gL8ái ph5uJxsqải đứnZkrgE6g 5uJxsqđắn tựL8 trọZkrgE6ng, bấtZkrgE6 k5uJxsqể xảyL8 L8ra chL8uyện KiUo58gì, tuyệtL8 k5uJxsqhông thểL8 cam c5uJxsqhịu. MẹZkrgE6 KiUo58tin KiUo58con, cL8on l5uJxsqại cKiUo58ả đêL8m khKiUo58ông về?KiUo58 Đ5uJxsqêm qKiUo58ua 5uJxsqcó pZkrgE6hải L8con ởZkrgE6 chung vớiKiUo58 5uJxsqnó không?"

Tân Ý5uJxsq Điền chốnKiUo58g đỡL8 khKiUo58ông n5uJxsqổi, nZkrgE6hịn kL8hông đZkrgE6ược ZkrgE6nói: KiUo58"Mẹ, co5uJxsqn ha5uJxsqi ZkrgE6tám tuổi5uJxsq rồi, L8không pL8hải trẻL8 cL8on--" mẹL8 T5uJxsqân khônZkrgE6g đợi5uJxsq cL8ô nóZkrgE6i xonZkrgE6g, lậpZkrgE6 tứcL8 nói:L8 "VZkrgE6ậy con KiUo58vẫn mu5uJxsqốn yKiUo58êu ZkrgE6đương vL8ới thằZkrgE6ng nhócKiUo58 ZkrgE6đó? ĐL8ây l5uJxsqà bi5uJxsqểu hiệnKiUo58 nghiZkrgE6êm KiUo58túc chịu trácZkrgE6h ZkrgE6nhiệm KiUo58với tìnhKiUo58 cảm5uJxsq sao?"

Cô 5uJxsqbị dồn vàoKiUo58 tườngZkrgE6 áL8 k5uJxsqhẩu khônL8g t5uJxsqrả lời5uJxsq đưZkrgE6ợc, đànhKiUo58 KiUo58nói: "Được5uJxsq r5uJxsqồi, được5uJxsq rồKiUo58i, con bKiUo58iết nê5uJxsqn làmKiUo58 nhZkrgE6ư t5uJxsqhế nào.L8" CôL8 xáchZkrgE6 5uJxsqtheo tZkrgE6úi lạpKiUo58 xZkrgE6ưởng vKiUo58à c5uJxsqá kh5uJxsqô nhanh nhảZkrgE6u ch5uJxsqạy vàoKiUo58 phòZkrgE6ng. CôZkrgE6 thZkrgE6ả đạiKiUo58 cáZkrgE6i túiZkrgE6 lên5uJxsq bàKiUo58n, chZkrgE6ỉ 5uJxsqvào ZkrgE6cái đZkrgE6ầu con cáL8 n5uJxsqói: "Xe5uJxsqm màKiUo58y kìaZkrgE6, 5uJxsqgây L8cho tL8ao biKiUo58ết ba5uJxsqo rắ5uJxsqc rối!"

Buổi chiều cù5uJxsqng ngàyZkrgE6 TL8ân KiUo58Ý Điề5uJxsqn vL8ề BKiUo58ắc KinhL8, TạZkrgE6 ĐắcL8 muốnL8 đến5uJxsq đón5uJxsq cKiUo58ô. C5uJxsqô vộiL8 đáp: KiUo58"Anh đừngKiUo58 cL8ó màL8 KiUo58tới, mẹZkrgE6 eZkrgE6m khôKiUo58ng 5uJxsqmuốn tL8hấy anh.5uJxsq" TạZkrgE6 ĐKiUo58ắc ZkrgE6không ngL8ờ mình lạZkrgE6i k5uJxsqhông ZkrgE6được 5uJxsqhoan nghêKiUo58nh, h5uJxsqỏi vìL8 saoKiUo58. L8Cô thZkrgE6ở dàiKiUo58, "CũZkrgE6ng dL8o chuyện tốt5uJxsq aKiUo58nh làm!5uJxsq E5uJxsqm h5uJxsqỏi anhKiUo58, lKiUo58ần đóZkrgE6 cZkrgE6ó phKiUo58ải anZkrgE6h KiUo58cho L8em uốnL8g thuZkrgE6ốc ngủKiUo58 không? E5uJxsqm đếnZkrgE6 L8bây giờKiUo58 cònZkrgE6 mơ5uJxsq mơKiUo58 mànKiUo58g màng,5uJxsq khônL8g nhớL8 L8rõ cụL8 thểKiUo58 xKiUo58ảy rL8a chuyện gKiUo58ì. LKiUo58úc 5uJxsqđó mẹ5uJxsq eZkrgE6m đZkrgE6ến nhàL8 anL8h đónZkrgE6 eZkrgE6m, cảnZkrgE6h sáKiUo58t hì5uJxsqnh nhL8ư cũ5uJxsqng tới,L8 có đún5uJxsqg không?"

Tạ Đắc hL8ồi l5uJxsqâu không5uJxsq lê5uJxsqn tiếng."VZkrgE6ậy ZkrgE6anh bL8ảo ĐL8ổng ToàZkrgE6n đến5uJxsq đón5uJxsq eZkrgE6m." Cậu5uJxsq ngắtZkrgE6 điện thoại,KiUo58 ngồiKiUo58 pKiUo58hịch xuốKiUo58ng s5uJxsqofa. T5uJxsqạ giZkrgE6a từ5uJxsq lZkrgE6úc 5uJxsqTạ HZkrgE6ậu mấKiUo58t, bốL8 tríZkrgE6 trong nhàZkrgE6 khZkrgE6ông cóKiUo58 5uJxsqthay đổiZkrgE6 gL8ì. CậuL8 nhìnZkrgE6 quZkrgE6anh bốnL8 pL8hía, ZkrgE6trên tườnKiUo58g vẫnKiUo58 treo bL8ức 5uJxsqthư hKiUo58ọa ngaKiUo58y vịL8 tKiUo58rí đL8ó, b5uJxsqình ho5uJxsqa vẫnKiUo58 đặtKiUo58 tL8rên KiUo58bệ cửaZkrgE6 sổ,ZkrgE6 5uJxsqtrong bình c5uJxsqắm ZkrgE6một bL8ó hoKiUo58a cátKiUo58 cánh5uJxsq, tL8rên kKiUo58ệ L8vẫn đểL8 nhL8ững mónKiUo58 đZkrgE6ồ 5uJxsqlúc KiUo58nhỏ KiUo58cậu thường ch5uJxsqơi, 5uJxsqcậu L8nhắm mắL8t l5uJxsqại ZkrgE6đều KiUo58có KiUo58thể tZkrgE6ìm được.

Cảnh cũ ngZkrgE6ười xư5uJxsqa. L8Cậu nhớ5uJxsq rấtL8 r5uJxsqõ, L8mùa 5uJxsqhè KiUo58năm ZkrgE6ấy ZkrgE6cậu mườiKiUo58 sL8áu tuổiKiUo58, TL8ân ÝZkrgE6 trước kZkrgE6hi dZkrgE6u họKiUo58c đếnKiUo58 t5uJxsqạm biKiUo58ệt cZkrgE6ậu, l5uJxsqà ngồiL8 ở5uJxsq nZkrgE6ơi cZkrgE6ậu đaL8ng ngồi.