You are here

Tôi cũng rất nhớ anh ấy - Chương 17

 

Chương 17fj4Gvw: Lễ6m t6mình QSH798nhân bấMuBDfSt ngờ

Trước khi TQSH798ạ ĐắcQSH798 taMuBDfSn sởfj4Gvw fj4Gvwthì nhfj4Gvwận đượcMuBDfS MuBDfScú điệfj4Gvwn thQSH798oại QSH798lạ, lfj4Gvwà sốQSH798 điệnQSH798 QSH798thoại cfj4Gvwố định tMuBDfSrong cùn6mg thàMuBDfSnh phố6m, ngườiQSH798 gọ6mi đếfj4Gvwn 6mlà fj4Gvwmột QSH798phụ nữfj4Gvw nóifj4Gvw vớifj4Gvw giọn6mg lạnh lùnQSH798g: "6mAnh hQSH798ãy ng6mhe cMuBDfSho kỹ,MuBDfS bQSH798ạn g6mái anfj4Gvwh đan6mg tfj4Gvwrong 6mtay ch6múng tôQSH798i, tiền chQSH798uộc 6mmột tMuBDfSriệu tệ.fj4Gvw NếMuBDfSu aQSH798nh dámMuBDfS bQSH798áo cản6mh sát,MuBDfS chúfj4Gvwng 6mtôi lQSH798ập tứcfj4Gvw giết MuBDfScon tin.MuBDfS" n6mói xfj4Gvwong lQSH798iền 6mcúp máyfj4Gvw. CậuMuBDfS ngâyMuBDfS ngườMuBDfSi MuBDfSmột lúcfj4Gvw, 6mkhông biết chuyMuBDfSện MuBDfSgì QSH798xảy r6ma, híQSH798t sâu6m mộtQSH798 6mhơi, sa6mu k6mhi MuBDfSổn 6mđịnh tinQSH798h thfj4Gvwần liềnMuBDfS gọiMuBDfS cho Tânfj4Gvw Ý6m Điền,MuBDfS khônQSH798g ngofj4Gvwài MuBDfSdự đoánQSH798 fj4Gvwcủa cậufj4Gvw điệQSH798n tfj4Gvwhoại QSH798tắt máyMuBDfS, lạifj4Gvw gọifj4Gvw lại fj4Gvwsố 6mmáy l6múc nãy.

Điện thoại bQSH798àn 6mkhông ngừngMuBDfS fj4Gvwreo. HMuBDfSà CMuBDfShân fj4Gvwnhìn màMuBDfSn h6mình hiểQSH798n MuBDfSthị số6m 6mdi độnQSH798g rồi hỏi6m QSH798Tân MuBDfSÝ 6mĐiền, "CMuBDfSó cầQSH798n ng6mhe má6my khônMuBDfSg?" 6mTân 6mÝ ĐiềnQSH798 mfj4Gvwắng: "MuBDfSCậu khfj4Gvwùng hả, khôMuBDfSng ăfj4Gvwn qfj4Gvwua fj4Gvwthịt hfj4Gvweo cũngQSH798 khônfj4Gvwg MuBDfSthấy hfj4Gvweo chạfj4Gvwy àfj4Gvw? ĐươMuBDfSng nhiênfj4Gvw khôngQSH798 thể MuBDfSnghe." Côfj4Gvw rúMuBDfSt QSH798dây MuBDfSđiện thoạfj4Gvwi rafj4Gvw, kýfj4Gvw QSH798túc xáfj4Gvw trofj4Gvwng tQSH798ích tfj4Gvwắc yêQSH798n tĩfj4Gvwnh trở lại.

Hà Chân hỏMuBDfSi: QSH798"Cái tròfj4Gvw vQSH798ui củafj4Gvw cậfj4Gvwu cMuBDfSó MuBDfShơi quáQSH798 kh6mông? LỡQSH798 cQSH798ậu fj4Gvwta bá6mo cảnhQSH798 sMuBDfSát thì phảMuBDfSi lfj4Gvwàm 6msao? Tớ6m nhấQSH798t địn6mh phảfj4Gvwi cMuBDfShết, khônfj4Gvwg thfj4Gvwiếu cảnfj4Gvwh bị6m cảMuBDfSnh sáMuBDfSt cho ăQSH798n mắnQSH798g á."

Tân 6mÝ Điền phấfj4Gvwt tayMuBDfS, "Yfj4Gvwên tâQSH798m điQSH798, a6mnh ấyMuBDfS đ6mã đượcQSH798 hufj4Gvwấn luyện,6m sẽfj4Gvw MuBDfSbiết cácfj4Gvwh ứQSH798ng phó loạ6mi chuyệfj4Gvwn MuBDfSbắt fj4Gvwcóc t6mống tiền,6m biếMuBDfSt n6mên QSH798làm fj4Gvwthế nào6m mfj4Gvwà, sfj4Gvwẽ không6m báo cQSH798ảnh 6msát 6mđâu. ViMuBDfSệc fj4Gvwtớ lMuBDfSo làfj4Gvw, QSH798anh ấyMuBDfS QSH798sẽ khônQSH798g maMuBDfSng theQSH798o MuBDfSmột tri6mệu tfj4Gvwệ tiền mMuBDfSặt thiMuBDfSệt QSH798chứ? LỡQSH798 nhưfj4Gvw trMuBDfSên đfj4Gvwường bQSH798ị mMuBDfSất? 6mTớ đền6m khfj4Gvwông nổiMuBDfS đâu.MuBDfS Biết vậQSH798y fj4Gvwnói năfj4Gvwm trămfj4Gvw ngàfj4Gvwn đượcMuBDfS rồi."

Đồng mưu MuBDfStức giậnQSH798 QSH798nói, "CMuBDfSậu nêfj4Gvwn QSH798nghĩ lfj4Gvwàm thếQSH798 fj4Gvwnào đểMuBDfS dẹpfj4Gvw MuBDfSyên ôQSH798ng QSH798cọp họ6m Tfj4Gvwạ sắp nQSH798ổi trậnMuBDfS lQSH798ôi đìn6mh thìfj4Gvw haQSH798y hfj4Gvwơn, tMuBDfSớ n6mhìn thế6m nà6mo c6mũng khôngMuBDfS thấyfj4Gvw MuBDfScậu MuBDfSta giống ngườ6mi bị6m nMuBDfSgười khá6mc fj4Gvwtrêu MuBDfSđùa MuBDfSmà cfj4Gvwon cMuBDfSó th6mể t6mốt bụngQSH798 6mnhẫn nhịnMuBDfS đâu."

Tân 6mÝ Điền đe6mm dâyMuBDfS thừnQSH798g vàMuBDfS 6mbăng dánQSH798 QSH798đã chuẩfj4Gvwn bịQSH798 tQSH798rước MuBDfSvào tron6mg túiQSH798, nhắcMuBDfS 6mHà Chân lQSH798ần nữa:MuBDfS "NMuBDfSói rQSH798ồi màMuBDfS, fj4Gvwđến nhQSH798à MuBDfSA Mỹfj4Gvw rồQSH798i thMuBDfSì tfj4Gvwớ gQSH798ọi điệnQSH798 cQSH798ho cậu,6m cậu fj4Gvwlại fj4Gvwdùng dfj4Gvwi độngfj4Gvw nhắn6m fj4Gvwđịa 6mchỉ vào6m MuBDfSdi độngQSH798 anMuBDfSh ấy,MuBDfS đừnfj4Gvwg n6mghe điệnQSH798 thoại6m của anQSH798h ấyfj4Gvw, sẽMuBDfS MuBDfSlộ MuBDfSđó. QSH798Tớ QSH798đi fj4Gvwđây. CậQSH798u đừngMuBDfS cMuBDfSó quê6mn đấy."

Tạ Đắc đến6m ngânfj4Gvw 6mhàng r6mút một6m triệMuBDfSu 6mtệ tiềnMuBDfS m6mặt, bỏMuBDfS tronfj4Gvwg túiMuBDfS dMuBDfSu lịchQSH798 màuMuBDfS xanh, 6mchuẩn bQSH798ị xMuBDfSong hết,6m cậfj4Gvwu ngồiQSH798 tron6mg 6mxe QSH798nhắm mắtfj4Gvw dưỡnfj4Gvwg thMuBDfSần, QSH798đợi bọn6m b6mắt cóc tMuBDfSống tiềfj4Gvwn QSH798ra QSH798chỉ thịfj4Gvw tiếpfj4Gvw the6mo. Trfj4Gvwong đầufj4Gvw lạiMuBDfS hfj4Gvwiện rfj4Gvwa sốQSH798 điện6m thoại6m bàn củaQSH798 bMuBDfSọn cướp,fj4Gvw cả6mm thấyMuBDfS qufj4Gvwen QSH798mắt, hìfj4Gvwnh nhưQSH798 đ6mã thấfj4Gvwy sfj4Gvwố MuBDfSnày ở6m đMuBDfSâu rồi,QSH798 nhưng thế6m nfj4Gvwào cũ6mng ngMuBDfShĩ khQSH798ông raMuBDfS. CMuBDfSậu QSH798phân tícMuBDfSh QSH798tỉ MuBDfSmỉ, đốiQSH798 phươnQSH798g 6mnếu là muốfj4Gvwn tiền,MuBDfS nhMuBDfSư vậyQSH798 MuBDfScho tfj4Gvwhấy khôQSH798ng 6mphải nhằmQSH798 MuBDfSvào cQSH798á nhfj4Gvwân cậQSH798u màQSH798 6mtrả thù, 6mchỉ cần6m QSH798làm tQSH798heo bMuBDfSọn họfj4Gvw QSH798yêu cầu,QSH798 fj4Gvwchắc QSH798sẽ khôn6mg ảQSH798nh hưở6mng đMuBDfSến MuBDfSTân QSH798Ý. Cậu t6mhấy fj4Gvwkỳ MuBDfSlạ chíMuBDfSnh là,QSH798 bọn6m h6mọ vìMuBDfS QSH798sao chỉQSH798 cầnQSH798 mMuBDfSột triệu,fj4Gvw chẳng6m 6mlẽ trướcMuBDfS khi gây6m án6m kfj4Gvwhông QSH798điều trQSH798a thânQSH798 thếfj4Gvw cậQSH798u haMuBDfSy 6mlà bfj4Gvwọn cưQSH798ớp lQSH798ần MuBDfSnày QSH798cơ bản6m chẳng fj4Gvwra trMuBDfSò 6mtrống gì?

Di động 6mcó tiQSH798n nhắnfj4Gvw mới.fj4Gvw Cậufj4Gvw mởQSH798 xeQSH798m, là6m mộQSH798t fj4Gvwđịa chQSH798ỉ, khQSH798u vựcfj4Gvw ngoạifj4Gvw 6mthành, có hơMuBDfSi hẻoMuBDfS lá6mnh, MuBDfSsau cù6mng MuBDfSkèm fj4Gvwthêm: Mộ6mt mì6mnh fj4Gvwanh đMuBDfSi, nếuQSH798 nhfj4Gvwư báoMuBDfS cả6mnh sát, a6mnh sMuBDfSẽ hfj4Gvwối MuBDfShận. fj4GvwCậu tQSH798hấy thếMuBDfS nàoMuBDfS cMuBDfSũng tMuBDfShấy kỳfj4Gvw quáifj4Gvw, đốiMuBDfS phư6mơng thế6m mà báMuBDfSo chQSH798o cậu6m địa6m c6mhỉ cfj4Gvwụ thểQSH798 fj4Gvwrõ ràMuBDfSng, fj4Gvwthậm chQSH798í giọMuBDfSng điệuMuBDfS nóiQSH798 c6mhuyện lại khách6m fj4Gvwsáo lịch6m sự.

Cậu gọi điệnfj4Gvw thoại6m, sQSH798au đóMuBDfS kfj4Gvwhởi fj4Gvwđộng xeQSH798, chfj4Gvwạy t6mhẳng 6mđến 6mmục MuBDfStiêu. Q6mua đ6mường cao tốcQSH798 lMuBDfSà mộtMuBDfS QSH798con đư6mờng cfj4Gvwó vẻfj4Gvw fj4Gvwchật hẹpfj4Gvw, 6mhàng cQSH798ây thônMuBDfSg 6mcao tfj4Gvwo đầy6m hMuBDfSai bên đường,QSH798 láfj4Gvw đ6mã rụnfj4Gvwg hết,QSH798 MuBDfStrơ trọMuBDfSi đứngQSH798 giữaQSH798 QSH798đồng t6mrống troQSH798ng mùMuBDfSa đông. Bênfj4Gvw tQSH798ay tráiMuBDfS fj4Gvwlà sôngfj4Gvw ThượngMuBDfS Lfj4Gvwâm mêfj4Gvwnh mông,6m 6mngày 6mđêm chảyQSH798 cQSH798uồn cuộn6m không nfj4Gvwgừng ngQSH798hỉ, fj4Gvwvì tQSH798hế fj4Gvwkhông khí6m fj4Gvwso vfj4Gvwới fj4Gvwnội tQSH798hành lạnhMuBDfS hơn6m nh6miều. Trời đãfj4Gvw tối,6m trQSH798ên đường6m 6mxe rấMuBDfSt ít,fj4Gvw cũng6m khQSH798ông cfj4Gvwó đènfj4Gvw đườnQSH798g. CậuQSH798 lfj4Gvwái rất6m chậm, nh6mờ áMuBDfSnh đènfj4Gvw nfj4Gvwên thfj4Gvwấy đư6mợc phíaMuBDfS trướ6mc 6mchếch bênfj4Gvw phảfj4Gvwi QSH798là một6m MuBDfStòa nhà hQSH798ai QSH798tầng MuBDfSxây dựn6mg QSH798theo phfj4Gvwong các6mh kiêfj4Gvwn QSH798trúc nưQSH798ớc QSH798ngoài, cậufj4Gvw dừng6m x6me cách mộtQSH798 MuBDfSđoạn QSH798xa, xácQSH798h thMuBDfSeo 6mtúi 6mdu lị6mch chậQSH798m r6mãi 6mđi tới.

Cổng không MuBDfSbị 6mkhóa, 6mkhẽ mở,6m dườngfj4Gvw như6m QSH798đợi cậufj4Gvw tfj4Gvwự chuMuBDfSi đầMuBDfSu 6mvào lư6mới. Cậu6m đẩyQSH798 cửa sắfj4Gvwt đfj4Gvwi vàMuBDfSo, đâMuBDfSy MuBDfSlà ngôiQSH798 6mnhà đQSH798iển hìnMuBDfSh củafj4Gvw ngườiQSH798 dânQSH798 phươngMuBDfS fj4GvwNam, fj4Gvwcó lẽ từfj4Gvw l6mâu k6mhông cfj4Gvwó fj4Gvwai 6mở, cóQSH798 chútQSH798 fj4Gvwhoang vắn6mg, MuBDfScỏ dạiQSH798 trofj4Gvwng vườfj4Gvwn MuBDfScao đ6mến thắt fj4Gvwlưng, câyQSH798 sồMuBDfSi xanfj4Gvwh cũngQSH798 khôn6mg fj4Gvwthấy dấuMuBDfS MuBDfShiệu MuBDfScủa sự6m chMuBDfSăm só6mc. fj4GvwCậu đứng trưMuBDfSớc cáfj4Gvwnh MuBDfScửa đóngfj4Gvw chặfj4Gvwt tậfj4Gvwp truQSH798ng 6mtư tưởngQSH798 6mnín thQSH798ở MuBDfSlắng nghfj4Gvwe độngMuBDfS tĩnh một6m QSH798lúc, chfj4Gvwẳng ngMuBDfShe đượcMuBDfS MuBDfSgì fj4Gvwngoại trừ6m tiếnMuBDfSg giMuBDfSó thổ6mi QSH798qua tánMuBDfS l6má. Đưa taMuBDfSy đẩfj4Gvwy cMuBDfSửa, tiếnfj4Gvwg cọtMuBDfS 6mkẹt vaMuBDfSng lfj4Gvwên, hìnhQSH798 ảnfj4Gvwh TâMuBDfSn ÝQSH798 QSH798Điền QSH798bị tfj4Gvwrói hai QSH798tay haMuBDfSi chân,QSH798 miệngfj4Gvw dáfj4Gvwn băngfj4Gvw díMuBDfSnh ngồifj4Gvw 6mtrên sofafj4Gvw, lMuBDfSập tứcMuBDfS đậQSH798p vfj4Gvwào fj4Gvwmắt cậu. QSH798Cậu ngây6m ngẩfj4Gvwn cảMuBDfS nfj4Gvwgười, QSH798đầu tfj4Gvwiên lMuBDfSà nfj4Gvwhìn QSH798chung qufj4Gvwanh, khMuBDfSông phá6mt hiện ngưQSH798ời khfj4Gvwác, sMuBDfSau đóMuBDfS MuBDfSđi MuBDfStới, xMuBDfSé băngfj4Gvw dQSH798án t6mrên miMuBDfSệng cfj4Gvwô ra.

Động tác cậ6mu QSH798có 6mchút thôfj4Gvw lỗ,MuBDfS MuBDfSTân Ý6m ĐiềnQSH798 6mnhịn kfj4Gvwhông đQSH798ược rfj4Gvwút fj4Gvwhai tfj4Gvway 6mgiấu đằng fj4Gvwsau lưnMuBDfSg ra6m, đfj4Gvwẩy cQSH798ậu rMuBDfSa nófj4Gvwi: "MuBDfSĐau! AQSH798nh n6mhẹ chút,fj4Gvw MuBDfSđể MuBDfSem tựMuBDfS làm."

Tạ ĐQSH798ắc hMuBDfSỏi với6m giọngMuBDfS điệuQSH798 khôngQSH798 6mthấy hứnfj4Gvwg thfj4Gvwú: QSH798"Bọn cướpMuBDfS đâu?"

Tân 6mÝ Điền sợQSH798 QSH798cậu tứcQSH798 giậ6mn, fj4Gvwvội v6mã ôQSH798m MuBDfScổ cQSH798ậu đMuBDfSem hết6m MuBDfSkỹ xảQSH798o hfj4Gvwôn cậMuBDfSu, đếMuBDfSn kfj4Gvwhi cậu bắMuBDfSt đầu6m 6mthở dốcfj4Gvw, nhQSH798ân cơfj4Gvw hộ6mi hô6m tfj4Gvwo: "LễMuBDfS tìnhQSH798 nhMuBDfSân vu6mi vẻ!"

Tạ Đắc cóQSH798 vMuBDfSẻ vô6m cùnMuBDfSg bình6m MuBDfStĩnh, dfj4Gvwán mắtQSH798 vQSH798ào QSH798cô bạnMuBDfS gáifj4Gvw ti6mnh quáiQSH798 fj4Gvwdựa 6msát vàMuBDfSo mình MuBDfSmột l6múc lâu,QSH798 cuốQSH798i cù6mng thởMuBDfS dàiQSH798 b6mó tMuBDfSay, "QSH798Quên QSH798đi, không6m QSH798sao lMuBDfSà tốtQSH798 rồi."

Bộ dạng bìnhQSH798 tĩQSH798nh củaMuBDfS cMuBDfSậu tr6mong mắQSH798t MuBDfSTân fj4GvwÝ ĐiMuBDfSền fj4Gvwchả khQSH798ác dấuMuBDfS hiệu6m bMuBDfSáo tMuBDfSrước bão tQSH798ố sắQSH798p đMuBDfSến, nhMuBDfSanh nhảu6m nịQSH798nh fj4Gvwnọt: "ChẳQSH798ng 6mphải gầnQSH798 đQSH798ây tQSH798âm tìnQSH798h anQSH798h không tốQSH798t sa6mo, 6mdỗ anQSH798h lMuBDfSại khôn6mg vQSH798ui, MuBDfSđành phảfj4Gvwi tựfj4Gvw biQSH798ên tự6m diQSH798ễn tạoQSH798 fj4Gvwcho anh c6mơ hội6m là6mm anfj4Gvwh QSH798hùng 6mcứu MuBDfSmỹ nhânMuBDfS thôiMuBDfS. EMuBDfSm MuBDfSđùa giỡ6mn 6manh vậy,QSH798 QSH798anh không giậnfj4Gvw chứ?"

"Em nói thửfj4Gvw xefj4Gvwm?" CậMuBDfSu lạfj4Gvwnh lùfj4Gvwng lifj4Gvwếc QSH798cô 6mmột cáQSH798i. fj4GvwTân fj4GvwÝ Đifj4Gvwền sợMuBDfS khôn6mg dáfj4Gvwm fj4Gvwhé một c6mâu n6mào, fj4Gvwnhư mộfj4Gvwt c6mhú mMuBDfSèo nhỏfj4Gvw MuBDfSđáng thươQSH798ng nhìn6m cậu,MuBDfS hMuBDfSai taMuBDfSy MuBDfSđể MuBDfStrên đầu nhưfj4Gvw tQSH798hỏ trắMuBDfSng, hát6m gQSH798iọng thiếfj4Gvwu nfj4Gvwhi: MuBDfS"Xin fj4Gvwbạn đừngQSH798 ăMuBDfSn tMuBDfSôi đừngQSH798 ănQSH798 tôi, t6môi sẽQSH798 h6mát 6mcho bQSH798ạn mộtMuBDfS MuBDfSbài MuBDfShát thậtMuBDfS haQSH798y fj4Gvw-- "

Cậu phì cfj4Gvwười, fj4Gvwvội xoaQSH798y ngườifj4Gvw QSH798sang chỗ6m khQSH798ác. Ch6mú ý6m tớifj4Gvw mộ6mt quyểnfj4Gvw sá6mch trênMuBDfS sofa, hỏi:6m QSH798"Chờ lâQSH798u không?MuBDfS" Nfj4Gvwgười MuBDfSnào đófj4Gvw MuBDfScó tậtfj4Gvw fj4Gvwgiật mì6mnh vQSH798ội vãMuBDfS lắcMuBDfS đầu, fj4Gvw"Em khônQSH798g bi6mết a6mnh cóQSH798 đếQSH798n hafj4Gvwy khfj4Gvwông, MuBDfScho nênQSH798 6mđem thefj4Gvwo sáchQSH798 để6m giMuBDfSết thời gian."

Cậu vỗ fj4Gvwvỗ đệm6m sofaQSH798, "EMuBDfSm fj4Gvwnói aMuBDfSnh cQSH798ó 6mthể khônMuBDfSg đếfj4Gvwn sMuBDfSao? NhọMuBDfSc lòngMuBDfS hfj4Gvwai n6mgười nghĩ rMuBDfSa cáfj4Gvwi MuBDfStrò bắt6m cóc6m, cQSH798ó cQSH798âu kMuBDfShông 6mcó mũifj4Gvw khQSH798oan kiQSH798m cươ6mng t6mhì đừnfj4Gvwg hònMuBDfSg làm nghềMuBDfS gốmQSH798 sứ,6m MuBDfSthật mấtfj4Gvw mặQSH798t xấu6m hổ!"

Tân ÝQSH798 ĐiềnMuBDfS bỗnQSH798g nhiMuBDfSên t6mỉnh nfj4Gvwgộ réofj4Gvw lfj4Gvwên: QSH798"Anh đãQSH798 sfj4Gvwớm biếtMuBDfS fj4Gvwrồi hả?"

"Có người 6mbắt có6mc mQSH798à lạiMuBDfS xàfj4Gvwi điệQSH798n thoại6m QSH798cố địn6mh vàfj4Gvw d6mi độngMuBDfS saoMuBDfS? 6mCũng khônMuBDfSg cần v6mệ 6mtinh thefj4Gvwo 6mdõi, tùyfj4Gvw tifj4Gvwện điềuMuBDfS 6mtra mộfj4Gvwt tíMuBDfS lMuBDfSà MuBDfSra cảQSH798 thô6mi." TráchMuBDfS không đưMuBDfSợc MuBDfScậu n6mghĩ MuBDfSsố điệnQSH798 tQSH798hoại bàQSH798n n6mhìn que6mn mắt6m, 6mnăm MuBDfScon s6mố đầu6m tiên củafj4Gvw QSH798số QSH798điện thoMuBDfSại tfj4Gvwrường Thượng6m Đại6m QSH798đều giốngMuBDfS nhau6m. fj4GvwKhi vệMuBDfS s6mĩ nóifj4Gvw cậufj4Gvw biết chfj4Gvwủ sfj4Gvwố điệnMuBDfS thoạifj4Gvw nàQSH798y MuBDfSlà fj4Gvw"Hà CQSH798hân", mặtQSH798 cậ6mu xanfj4Gvwh lfj4Gvwại, 6mmới hi6mểu QSH798ra hai ngườQSH798i họ6m liê6mn tfj4Gvwhủ đQSH798ùa mìnhMuBDfS. Cậ6mu qfj4Gvwuyết định6m biếtQSH798 thời6m biếtQSH798 th6mế đi6m đến cùng,MuBDfS MuBDfSmuốn x6mem cQSH798ác cô6m rốtQSH798 cuộcfj4Gvw muốMuBDfSn qufj4Gvwậy QSH798cái quỷ6m gMuBDfSì. XMuBDfSe ngQSH798ang MuBDfSqua quảng trườngQSH798 tru6mng tâQSH798m, trênQSH798 đưfj4Gvwờng đềuQSH798 là6m ngườiMuBDfS bQSH798án hoMuBDfSa hfj4Gvwồng, fj4Gvwlúc 6mnày fj4Gvwmới tỉnh ngộ.

Tân QSH798Ý Điền QSH798đấm m6mạnh cậu6m một6m cái,QSH798 "6mAnh xQSH798ấu quQSH798á đi6m, fj4Gvwhồi nMuBDfSãy fj4Gvwcố MuBDfSý chQSH798ơi em!MuBDfS" KQSH798ích động lfj4Gvwàm côMuBDfS qufj4Gvwên MuBDfShai chân6m MuBDfSbị 6mtrói fj4Gvwmà đứngMuBDfS QSH798lên, kếtQSH798 quả6m suQSH798ýt chútMuBDfS nữQSH798a ngã nhào.

"Anh chưa nQSH798ói gìMuBDfS hếtQSH798, 6mlà tựQSH798 e6mm nfj4Gvwhảy vàofj4Gvw fj4Gvwôm mà."QSH798 Cậufj4Gvw lfj4Gvwộ 6mra mộtMuBDfS nQSH798ụ cườ6mi xQSH798ấu xa, 6mngồi xổQSH798m xuốnQSH798g MuBDfStháo dâyfj4Gvw thừngfj4Gvw QSH798quanh cQSH798hân QSH798cô, tháfj4Gvwo mộtQSH798 hồiMuBDfS vẫQSH798n ch6mưa xong, có6m QSH798chút khôfj4Gvwng kMuBDfSiên nhẫnMuBDfS, "Khôfj4Gvwng cóMuBDfS vQSH798iệc gfj4Gvwì 6mem thắ6mt gMuBDfSút nQSH798hiều vậfj4Gvwy làm gì?"

Tân QSH798Ý Điền hừ6m một6m fj4Gvwtiếng, "ĐMuBDfSể diễnQSH798 chfj4Gvwo thậfj4Gvwt fj4Gvwmà, ngườifj4Gvw 6mta r6mất chuyê6mn nQSH798ghiệp đó.6m Dây thừng6m quáMuBDfS dài,6m đ6mành phfj4Gvwải MuBDfSthắt gú6mt nhiềuQSH798 th6môi. AnQSH798h càQSH798ng tháo6m chân6m eQSH798m càng đau,MuBDfS ởfj4Gvw p6mhòng bênQSH798 bêQSH798n ki6ma cóQSH798 dMuBDfSao đấy."

Cậu tứcQSH798 giMuBDfSận MuBDfSnói: "Đáfj4Gvwng đờfj4Gvwi!" ĐứMuBDfSng d6mậy đếQSH798n pQSH798hòng bếpfj4Gvw fj4Gvwtìm mộtfj4Gvw cofj4Gvwn dfj4Gvwao cắt6m tráifj4Gvw QSH798cây MuBDfSđể cắ6mt đứt6m dây.

Tân MuBDfSÝ Điền fj4Gvwmở MuBDfStúi dMuBDfSu lịchfj4Gvw củafj4Gvw cfj4Gvwậu QSH798ra 6mxem, ngạ6mc nhiênMuBDfS: "WoQSH798w, đây6m QSH798là lầnMuBDfS đầu6m tiên eQSH798m thấ6my tiMuBDfSền mQSH798ặt nhiềuQSH798 thếQSH798 nàyQSH798, r6mất 6mkhông a6mn tfj4Gvwoàn, nhan6mh nhaQSH798nh kiếm MuBDfSchỗ gi6mấu QSH798nó đi."

Tạ Đắc 6mquan sátfj4Gvw c6măn nhàMuBDfS, fj4Gvwbên tr6mong trốngfj4Gvw rỗng6m kh6mông cófj4Gvw đồfj4Gvw đạcQSH798. Tườngfj4Gvw trắnMuBDfSg, sàn nhfj4Gvwà, đfj4Gvwèn trQSH798eo, 6mtrên t6mường MuBDfStreo mộfj4Gvwt bQSH798ức tMuBDfSranh 6msơn d6mầu, đồ6m dùQSH798ng MuBDfSchỉ có sofj4Gvwfa, bànQSH798 ăQSH798n, và6mi c6mái ghế,MuBDfS giốnQSH798g nhưQSH798 chuẩQSH798n bQSH798ị cMuBDfSho thuêfj4Gvw, kMuBDfShông nhfj4Gvwịn được hỏfj4Gvwi: 6m"Nhà c6mủa ai?"

"Nhà của fj4Gvwmột 6mhọc siMuBDfSnh, cảMuBDfS nhàQSH798 fj4Gvwdi QSH798dân sanfj4Gvwg QSH798Canada, thỉnh6m thoảngQSH798 MuBDfSmới về.fj4Gvw EQSH798m phiên dịQSH798ch luậnfj4Gvw văQSH798n QSH798cho c6mon béMuBDfS, 6mcon béMuBDfS chfj4Gvwo e6mm mượnfj4Gvw nh6mà vài6m 6mngày. QSH798Em nói6m cần m6mượn n6mhà đểfj4Gvw QSH798quay phfj4Gvwim ngắfj4Gvwn, hMuBDfSì hì."

Cậu trêuMuBDfS fj4Gvwchọc nQSH798ói: "6mQuay phiQSH798m e6mm QSH798bị 6mtrói hả?"

"Anh được MuBDfSlắm, đừngMuBDfS MuBDfScó MuBDfSmà đượcfj4Gvw lợi6m fj4Gvwmà cQSH798òn rMuBDfSa vẻQSH798 thôQSH798ng MuBDfSminh! QSH798Em tQSH798ốn rMuBDfSất MuBDfSnhiều tâm tưfj4Gvw, cũng6m muốn6m tfj4Gvwặng aQSH798nh mộ6mt mó6mn quàfj4Gvw đfj4Gvwặc biệt6m nh6mân 6mlễ tìnhMuBDfS nhân.QSH798 RốtQSH798 cuộc aMuBDfSnh cóMuBDfS ngfj4Gvwạc nfj4Gvwhiên 6mvui mừngfj4Gvw khônMuBDfSg vậyfj4Gvw?" 6mTân 6mÝ Điềnfj4Gvw vừa6m nfj4Gvwói vừMuBDfSa nhặtMuBDfS dây thừMuBDfSng, bănQSH798g dáQSH798n rơiQSH798 trêQSH798n đấtMuBDfS và6m cuốnMuBDfS sáfj4Gvwch fj4Gvwở so6mfa nQSH798hét vàofj4Gvw túiQSH798 fj4Gvwsách, kéo khfj4Gvwóa QSH798kéo nói6m: "Đfj4Gvwược rồi,6m mặ6mc MuBDfSkệ a6mnh vQSH798ui ítfj4Gvw hQSH798ay l6mà vMuBDfSui nhiMuBDfSều, thờifj4Gvw gian QSH798không QSH798còn sớ6mm nữa,fj4Gvw ch6múng t6ma nê6mn MuBDfSđi thôi.fj4Gvw fj4GvwAnh đậ6mu xQSH798e ởQSH798 đâu?"

"Sao phải đQSH798i? KhôQSH798ng phảifj4Gvw 6mem mượn6m nh6mà mấQSH798y ngàQSH798y MuBDfSsao? QSH798Không ở6m lại6m mộMuBDfSt đêmMuBDfS qfj4Gvwuả thực c6mó lỗiQSH798 vớiMuBDfS sựMuBDfS hMuBDfSao QSH798tốn tfj4Gvwâm 6mtư củaQSH798 e6mm." c6mậu thủngQSH798 thẳngQSH798 đếnfj4Gvw so6mfa ngồi xuống.

"Anh tQSH798ưởng đây6m fj4Gvwlà kh6mách sạn6m sQSH798ao? Thứfj4Gvw nhấ6mt khMuBDfSông 6mcó MuBDfSthức ăn6m, thứMuBDfS QSH798hai kfj4Gvwhông MuBDfScó chăfj4Gvwn, lfj4Gvwàm 6msao mQSH798à ởfj4Gvw lMuBDfSại được?"

"Ăn thì 6mcó tfj4Gvwhể fj4Gvwmua ởQSH798 QSH798gần đây,fj4Gvw còQSH798n chăn,6m rá6mng QSH798tìm chắfj4Gvwc chắn6m cQSH798ó t6mhôi, nếuMuBDfS không hQSH798ọ fj4Gvwvề đâyMuBDfS đMuBDfSắp bằMuBDfSng cMuBDfSái QSH798gì?" Cậ6mu điQSH798 thẳngQSH798 fj4Gvwvào phòn6mg ngQSH798ủ, fj4Gvwmở tủQSH798 MuBDfSâm tường, MuBDfSbên tronQSH798g đầyMuBDfS đủQSH798 thả6mm lônfj4Gvwg, QSH798chăn, gố6mi MuBDfSđầu, MuBDfSchiếu và6m nMuBDfShững thứMuBDfS linh 6mtinh khác.

Tân QSH798Ý Điền fj4Gvwvẫn lắQSH798c đầu,QSH798 QSH798"Em k6mhông 6mmuốn ởQSH798 đây,6m QSH798không QSH798có điQSH798ều hòa,fj4Gvw buổfj4Gvwi fj4Gvwtối sfj4Gvwẽ lạnh. Efj4Gvwm MuBDfScó đặt6m chỗ6m ở6m nh6mà hàn6mg fj4GvwTây, támQSH798 giờQSH798 tQSH798ối, nQSH798ếu khôn6mg đi6m thMuBDfSì kfj4Gvwhông kịp đâu."

Tạ ĐắcMuBDfS MuBDfSliếc fj4Gvwcô QSH798một cá6mi, QSH798nhàn nhãMuBDfS nói:fj4Gvw "fj4GvwYên tâmfj4Gvw, có6m anMuBDfSh ởfj4Gvw đfj4Gvwây, MuBDfSsẽ 6mkhông đểQSH798 QSH798em đôngMuBDfS lMuBDfSạnh đâu."

Cuối cùng fj4Gvwhọ đếnQSH798 cửaMuBDfS hànQSH798g tiệnMuBDfS lợifj4Gvw gầfj4Gvwn MuBDfSđó MuBDfSmua mộtMuBDfS ít6m fj4Gvwvật MuBDfSdụng hàn6mg ngàyQSH798, cộng QSH798thêm mfj4Gvwì MuBDfSăn 6mliền, lạQSH798p xMuBDfSưởng vàfj4Gvw trứng6m khoMuBDfS, fj4Gvwăn qfj4Gvwua l6moa mfj4Gvwột bQSH798ữa. T6mân MuBDfSÝ Điền 6mvừa QSH798thu QSH798dọn chénfj4Gvw QSH798đũa 6mvừa lắcQSH798 đầufj4Gvw: "Bfj4Gvwữa t6miệc l6mớn ngàfj4Gvwy l6mễ tìn6mh nhân6m c6mủa em cứMuBDfS 6mnhư vậ6my biếfj4Gvwn fj4Gvwthành m6mì ă6mn liền."

Tạ Đắ6mc từfj4Gvw phía6m sfj4Gvwau ôQSH798m lấyMuBDfS efj4Gvwo MuBDfScô, th6mì thầmfj4Gvw vàQSH798o tQSH798ai cô:fj4Gvw "BữaQSH798 tiMuBDfSệc 6mlớn nfj4Gvwgày lQSH798ễ tìQSH798nh nhân6m cMuBDfSủa aQSH798nh, MuBDfSbây gifj4Gvwờ chQSH798ính tQSH798hức bắ6mt đầQSH798u -QSH798- "

Tân 6mÝ Điềfj4Gvwn qufj4Gvway đQSH798ầu lại,fj4Gvw nfj4Gvwhư cườifj4Gvw 6mnhư khônQSH798g nQSH798hìn cậufj4Gvw mộQSH798t cái,6m QSH798nhướn fj4Gvwmày nMuBDfSói: "Afj4Gvwnh MuBDfSnghĩ hQSH798ay quMuBDfSá đi,6m MuBDfSem mMuBDfSới khQSH798ông cầfj4Gvwn MuBDfS-- "

Cậu cfj4Gvwúi đầuMuBDfS hfj4Gvwôn cfj4Gvwổ cfj4Gvwô, "Không6m ph6mải 6mem fj4Gvwbị tQSH798rói saMuBDfSo? Là6mm gì6m cóMuBDfS quyềQSH798n nóQSH798i "Không"?"

Tân ÝMuBDfS ĐiMuBDfSền hừ6m mộtMuBDfS tiến6mg, QSH798không phụcMuBDfS QSH798phản MuBDfSbác: fj4Gvw"Anh cũngfj4Gvw khfj4Gvwông phảMuBDfSi bọnQSH798 cướp!"

"Anh khôfj4Gvwng nfj4Gvwgại làmfj4Gvw đạo6m tặ6mc QSH798hái hoMuBDfSa fj4Gvwmột phen."

"Đáng tiếQSH798c efj4Gvwm khô6mng pMuBDfShải lfj4Gvwà QSH798con 6mtin 6mbị bắfj4Gvwt cMuBDfSóc." QSH798Cô 6mnói xonQSH798g cườifj4Gvw chQSH798ạy đi.

Có thể QSH798là 6mdo chuyệ6mn "Bắt6m cQSH798óc" kícMuBDfSh tfj4Gvwhích, bMuBDfSuổi tốfj4Gvwi Tạ6m QSH798Đắc cựcQSH798 kỳ6m p6mhấn khởfj4Gvwi, suy 6mnghĩ nhiềuMuBDfS cácMuBDfSh gMuBDfSiày vfj4Gvwò cô6m. fj4GvwKhởi đầuMuBDfS QSH798Tân QSH798Ý ĐiềnQSH798 6mcó tQSH798rắc trở,fj4Gvw MuBDfSnhưng là QSH798vì QSH798lấy lò6mng cậufj4Gvw, n6mỗ lự6mc phốifj4Gvw hợpfj4Gvw cậu6m muốnQSH798 làm6m 6mgì thMuBDfSì MuBDfSlàm, dầnQSH798 dầnMuBDfS quen đưQSH798ợc. Cfj4Gvwậu càng6m hăMuBDfSng hái6m, kfj4Gvwhông c6mhỉ mMuBDfSuốn cô6m thMuBDfSực hiệnfj4Gvw cMuBDfSác fj4Gvwđộng tácQSH798 khó nóifj4Gvw, bQSH798ản thâfj4Gvwn càn6mg khQSH798ông QSH798gì kiêngMuBDfS kỵ,MuBDfS n6mói sởQSH798 trườngQSH798 hfj4Gvwạ lưu6m 6mgì đóQSH798. Tân ÝMuBDfS ĐiềnQSH798 vfj4Gvwừa thẹnQSH798 vMuBDfSừa gMuBDfSiận, xQSH798oay ngườiMuBDfS xuốnQSH798g giMuBDfSường QSH798muốn tfj4Gvwìm bôngQSH798 gòQSH798n bịt QSH798lỗ 6mtai. Cu6mối fj4Gvwcùng h6mai ngườifj4Gvw m6mệt fj4Gvwcực 6mđô, ômfj4Gvw nhaQSH798u đánh6m mộMuBDfSt giấMuBDfSc ngQSH798on lành.

Thân thể đfj4Gvwã MuBDfStrút hếtMuBDfS nfj4Gvwiềm fj4Gvwsay m6mê t6mhỏa thícQSH798h, tâ6mm fj4Gvwlý cũ6mng tựMuBDfS nhiêQSH798n màMuBDfS khMuBDfSoan khoái hơ6mn, fj4GvwTạ Đắfj4Gvwc safj4Gvwu mộQSH798t gQSH798iấc tỉnhMuBDfS fj4Gvwdậy, cảmfj4Gvw gfj4Gvwiác 6msảng kho6mái MuBDfSvô cùng,6m tinh thầnMuBDfS sQSH798ung mfj4Gvwãn, đãfj4Gvw lfj4Gvwâu cfj4Gvwhưa cảmfj4Gvw thấyfj4Gvw 6mhăng 6mhái dâfj4Gvwng trfj4Gvwào nQSH798hư tMuBDfShế này.

Tân ÝMuBDfS Điền uQSH798ể oải6m tỉQSH798nh dậQSH798y, cậufj4Gvw đã6m quMuBDfSần áMuBDfSo chỉnhfj4Gvw QSH798tề, rfj4Gvwửa mặ6mt 6mxong MuBDfSxuôi, đứfj4Gvwng trước gươngfj4Gvw thắtMuBDfS cQSH798à vạ6mt. QSH798Bởi v6mì QSH798không fj4Gvwcó rQSH798èm cMuBDfSửa fj4Gvwsổ, fj4Gvwánh nắQSH798ng thẳnMuBDfSg tắp6m chiếu vàoMuBDfS phònfj4Gvwg. CôQSH798 chMuBDfSe 6mmắt, ng6máp mộtfj4Gvw cái6m nQSH798ói: MuBDfS"Anh phảQSH798i fj4Gvwđi làmfj4Gvw hả?"

"Mẹ anMuBDfSh MuBDfSđã k6mhỏe hơn6m nhiề6mu fj4Gvwrồi, MuBDfSem muốfj4Gvwn MuBDfSthăm b6mà khfj4Gvwông?" CậuMuBDfS MuBDfSkhông qQSH798uay MuBDfSđầu, hỏi6m một6m cQSH798ách thờQSH798 ơ.

Có thểMuBDfS dQSH798o 6mmới tỉfj4Gvwnh lại,MuBDfS TânQSH798 QSH798Ý ĐiềnMuBDfS cả6mm giá6mc 6mtrong đ6mầu trốn6mg rỗn6mg, MuBDfShồi lâuQSH798 mớifj4Gvw fj4Gvwtrở lạifj4Gvw bMuBDfSình QSH798thường, "MuBDfSSau nQSH798ày đi6m, đượcMuBDfS không?"

Cậu điQSH798 QSH798qua, đứng6m MuBDfSbên giườnQSH798g từfj4Gvw tMuBDfSrên nMuBDfShìn x6muống cô,fj4Gvw cư6mời nóifj4Gvw: "SQSH798ớm muộnQSH798 c6mũng phQSH798ải đi,fj4Gvw 6mem sợfj4Gvw QSH798cái gì."

Cô không muốn6m nó6mi "6mEm khfj4Gvwông muốnMuBDfS QSH798đến n6mhà anhfj4Gvw" fj4Gvwmột cácMuBDfSh trựQSH798c tifj4Gvwếp nênfj4Gvw tMuBDfShay đổi cfj4Gvwách kh6mác dịQSH798u dàng6m MuBDfShơn, "6mAnh khôfj4Gvwng 6mcảm th6mấy hMuBDfSơi nóQSH798ng vộiQSH798 QSH798sao? Chún6mg ta mớiQSH798 qQSH798uen nha6mu MuBDfSmấy 6mtháng QSH798mà tfj4Gvwhôi-- "

"Nhưng 6mmà cQSH798húng tfj4Gvwa biết6m MuBDfSnhau 6mbảy năQSH798m rồi."

"Em --" TânMuBDfS fj4GvwÝ ĐiềnMuBDfS nhìnMuBDfS 6mcậu muốnQSH798 nóiQSH798 lQSH798ại thôi.MuBDfS NhữngQSH798 hMuBDfSình ảnhMuBDfS lộ6mn xộnMuBDfS hiệnMuBDfS lên trofj4Gvwng đầu6m cfj4Gvwô, QSH798cô MuBDfSkhông 6mbiết nê6mn 6mlàm 6mthế n6mào fj4Gvwcho ph6mải. Cô6m khônfj4Gvwg nMuBDfSgờ quan QSH798hệ QSH798hai ngườiMuBDfS sẽQSH798 tiến6m tr6miển nha6mnh nh6mư vậy,6m nhaQSH798nh đến6m khiếnQSH798 c6mô trởMuBDfS tay khMuBDfSông kịp.

Tạ Đắc ngồifj4Gvw xu6mống đầuQSH798 giườMuBDfSng, tQSH798hấp fj4Gvwgiọng nói:6m "Yfj4Gvwên tâmMuBDfS, mMuBDfSẹ aQSH798nh MuBDfSchỉ nfj4Gvwhớ nQSH798hững người fj4Gvwvà sự6m v6miệc trước6m MuBDfSlúc QSH798anh hMuBDfSai mất,QSH798 tMuBDfSrí nhớ6m saQSH798u nMuBDfSày tMuBDfSrong tìnhMuBDfS trạng QSH798hỗn loạnQSH798, mẹQSH798 QSH798anh chắcQSH798 6mlà kMuBDfShông fj4Gvwnhớ r6ma eQSH798m đâu."

Tân fj4GvwÝ ĐQSH798iền khônMuBDfSg nó6mi gì,MuBDfS qQSH798uay đầuQSH798 nMuBDfShìn MuBDfSngoài cửaQSH798 sổ.

"Ba anh mấ6mt fj4Gvwrồi, QSH798anh mQSH798ới QSH798nhận MuBDfSra trênMuBDfS đờfj4Gvwi này6m chỉ6m cQSH798òn QSH798mẹ MuBDfSanh lQSH798à ngườiQSH798 tQSH798hân duy nhất.MuBDfS TìnhQSH798 trạMuBDfSng sfj4Gvwức khfj4Gvwỏe MuBDfSvà MuBDfStinh thầnQSH798 bfj4Gvwà ấy6m lú6mc tốt6m lMuBDfSúc không,QSH798 aQSH798nh rất MuBDfSlo lắnQSH798g, nQSH798ên tfj4Gvwừ khác6mh sfj4Gvwạn dQSH798ọn MuBDfSvề nfj4Gvwhà, muốnQSH798 lúfj4Gvwc MuBDfSbà ấMuBDfSy cònMuBDfS sốMuBDfSng chfj4Gvwăm sóc bàQSH798 nhiềuQSH798 MuBDfShơn. Chúngfj4Gvw QSH798ta kếfj4Gvwt hfj4Gvwôn sớmfj4Gvw mfj4Gvwột chút6m, tQSH798rong nfj4Gvwhà cMuBDfSó trẻQSH798 coMuBDfSn, bà ấyMuBDfS sfj4Gvwẽ khôfj4Gvwng côMuBDfS qQSH798uạnh thfj4Gvwế này6m, đâMuBDfSy l6mà QSH798thứ nhất;MuBDfS tQSH798hứ fj4Gvwhai, trưQSH798ớc đâyQSH798 anh chMuBDfSưa từ6mng 6mnghĩ đến6m ch6muyện fj4Gvwkết hôfj4Gvwn, nế6mu 6mnhư nhấtQSH798 fj4Gvwđịnh phảiMuBDfS cưới,6m QSH798đối tượng chỉ6m MuBDfScó tfj4Gvwhể lMuBDfSà e6mm." Cfj4Gvwậu thMuBDfSeo thQSH798ói 6mquen QSH798đem những6m t6mâm tìnQSH798h, QSH798suy nghĩ, tháiQSH798 đfj4Gvwộ ẩnfj4Gvw QSH798giấu fj4Gvwở nMuBDfSơi mfj4Gvwà nQSH798gười fj4Gvwkhác kQSH798hông thMuBDfSấy đưQSH798ợc, cfj4Gvwân 6mnhắc rấtQSH798 lâu fj4Gvwcuối cMuBDfSùng mMuBDfSới MuBDfSquyết địnQSH798h 6mthổ lộMuBDfS ýfj4Gvw kiếfj4Gvwn c6mhân thật6m n6mhất fj4Gvwtừ đáyQSH798 lòMuBDfSng, nó khfj4Gvwiến cậufj4Gvw cóMuBDfS cảm6m giácMuBDfS 6mgiống nfj4Gvwhư t6mrần nfj4Gvwhư nhộnfj4Gvwg đứnMuBDfSg trfj4Gvwên đườfj4Gvwng, giống nQSH798hư mấtfj4Gvw đ6mi nMuBDfSăng lựcQSH798 tựfj4Gvw vMuBDfSệ, bởiMuBDfS vMuBDfSậy khfj4Gvwi nMuBDfSói 6mra 6mcó cfj4Gvwhút mấ6mt 6mtự nhiên.

Cách nói trưn6mg cầQSH798u ýfj4Gvw kiếMuBDfSn nhưngMuBDfS thựcQSH798 r6ma lQSH798ại cMuBDfSương quyếfj4Gvwt là6mm Tâfj4Gvwn Ý6m ĐiQSH798ền khônMuBDfSg nói nênfj4Gvw lMuBDfSời. Cô6m MuBDfSđứng lQSH798ên mặMuBDfSc MuBDfSquần fj4Gvwáo, trMuBDfSước kh6mi fj4Gvwcậu mởfj4Gvw cfj4Gvwửa fj4Gvwra ngoàiQSH798 6mnói một câuMuBDfS: "MuBDfSKết hMuBDfSôn làfj4Gvw đạMuBDfSi sự,fj4Gvw khôQSH798ng QSH798phải h6mai fj4Gvwngười ch6múng 6mta nófj4Gvwi lMuBDfSà cóMuBDfS thể được."

Tạ Đfj4Gvwắc dừngfj4Gvw QSH798bước, đôi6m màyMuBDfS 6mchau lại6m một6m chỗ,fj4Gvw như6m MuBDfSđăm chiêQSH798u MuBDfSnhìn côMuBDfS mộtfj4Gvw cái.

Hai người th6mu d6mọn xQSH798ong xuôiMuBDfS 6mrồi rờiQSH798 khỏifj4Gvw, Tạfj4Gvw Đắfj4Gvwc MuBDfSđưa cQSH798ô vềQSH798 Thfj4Gvwẩm gMuBDfSia. QSH798Trên xe TânQSH798 ÝQSH798 ĐiềnMuBDfS nh6mận đượcMuBDfS điệMuBDfSn thoạQSH798i củafj4Gvw mẹ,MuBDfS "fj4GvwThi Li6mnh vớiMuBDfS QuânMuBDfS MuBDfSHòa lạiQSH798 đang cfj4Gvwãi nMuBDfShau, làmQSH798 phiềnQSH798 tớifj4Gvw QuâMuBDfSn MuBDfSAn, n6mó ômMuBDfS KQSH798ỳ KỳQSH798 đòi6m đ6mi, MuBDfSbị m6mẹ ngăfj4Gvwn cả6mn. Lão TQSH798hẩm QSH798tức gi6mận đếnQSH798 nfj4Gvwỗi bệ6mnh tiMuBDfSm sQSH798uýt chQSH798út pfj4Gvwhát fj4Gvwtác. CMuBDfSòn fj4Gvwcon, 6mở bfj4Gvwên ngoài qufj4Gvwa đêm6m cũnMuBDfSg khônMuBDfSg nQSH798ói 6mmột fj4Gvwtiếng, kMuBDfShông biết6m gọiQSH798 điệfj4Gvwn về6m 6msao?" CôMuBDfS vội trảQSH798 MuBDfSlời: "Co6mn vMuBDfSề nQSH798hà liền6m 6mmà. MớiMuBDfS qQSH798ua năMuBDfSm mới,MuBDfS hMuBDfSai QSH798vợ chQSH798ồng nóQSH798 cfj4Gvwãi nhau fj4Gvwgì nữa?"

Nguyên 6mnhân sMuBDfSự v6miệc lQSH798à nhfj4Gvwư thếQSH798 này:MuBDfS Tfj4Gvwhẩm QuâQSH798n HòaQSH798 v6mà 6mđám bạnQSH798 chơiMuBDfS mạtQSH798 6mchược, một ngàyMuBDfS mộMuBDfSt đ6mêm kh6mông vềQSH798 nhà,fj4Gvw thQSH798ua MuBDfSkhông 6mít ti6mền. Bàfj4Gvw vợ6m Liêfj4Gvwu MuBDfSThi LiMuBDfSnh tìm fj4Gvwra cậu,6m gọiQSH798 cậuQSH798 vềMuBDfS n6mhà cậuQSH798 QSH798không chMuBDfSịu, thế6m 6mlà l6mật bàQSH798n mạQSH798t chưQSH798ợc trước m6mặt mọiQSH798 người.fj4Gvw HMuBDfSai ngườiQSH798 cãiQSH798 fj4Gvwnhau QSH798đến tậnfj4Gvw nhfj4Gvwà, fj4Gvwanh mộfj4Gvwt lờQSH798i tô6mi một cQSH798âu, fj4Gvwai 6mcũng không6m cQSH798hịu nQSH798ói íQSH798t fj4Gvwvài câuMuBDfS. LiêMuBDfSu ThQSH798i QSH798Linh khônfj4Gvwg cẩnQSH798 thậnfj4Gvw làm MuBDfSbể chQSH798ai nước6m ho6ma ChaQSH798nel 6mcủa Tfj4Gvwhẩm MuBDfSQuân 6mAn, Thẩm6m Qfj4Gvwuân AMuBDfSn vifj4Gvwn fj4Gvwcơ hộiQSH798 này 6mnói c6mô vàiMuBDfS câu6m. LMuBDfSiêu MuBDfSThi LMuBDfSinh bấtMuBDfS mãn6m fj4Gvwbà chịMuBDfS tfj4Gvwhiên vị6m QSH798em tr6mai, n6mói móc c6mô ởfj4Gvw MuBDfSnhà mMuBDfSẹ đẻfj4Gvw ănQSH798 khôngMuBDfS ngồfj4Gvwi rồfj4Gvwi, QSH798lôi cMuBDfShuyện côQSH798 6mly 6mhôn rfj4Gvwa nóiMuBDfS. TMuBDfShẩm Quân Afj4Gvwn tứcMuBDfS giận6m khócfj4Gvw fj4Gvwlớn, fj4Gvwthu dMuBDfSọn hfj4Gvwành lfj4Gvwý đòiMuBDfS dẫnMuBDfS 6mcon 6mgái đ6mi. fj4GvwThẩm G6mia Sơn qMuBDfSuát giQSH798ận, QSH798mọi ngườiQSH798 sợ6m khôngMuBDfS dMuBDfSám lên6m tiếng.6m MuBDfSThẩm MuBDfSQuân HQSH798òa fj4Gvwthấy QSH798bất thường, chMuBDfSuồn fj4Gvwđi, LiêMuBDfSu T6mhi LiMuBDfSnh fj4Gvwliền 6mtheo đuôi.MuBDfS fj4GvwDo đQSH798ó kMuBDfShi TMuBDfSân Ýfj4Gvw Điền6m trở v6mề Thẩmfj4Gvw gQSH798ia, cQSH798hiến trườ6mng QSH798Thẩm QSH798gia tràMuBDfSn MuBDfSngập khóMuBDfSi QSH798thuốc sMuBDfSúng tu6myên bốQSH798 tạm dừnfj4Gvwg, Thẩm6m G6mia Sơ6mn bếfj4Gvw cháuMuBDfS ngo6mại Kỳfj4Gvw QSH798Kỳ QSH798đi r6ma ng6moài uống6m tMuBDfSrà, ThẩQSH798m Quân QSH798An trốnMuBDfS QSH798ở fj4Gvwtrong 6mphòng 6mxem TV.

Mẹ Tân đ6mứng ở6m cử6ma fj4Gvwnhìn xun6mg quMuBDfSanh, thấMuBDfSy m6một chi6mếc 6mxe 6mmột QSH798đen MuBDfSở phíQSH798a 6mxa mởMuBDfS cửa. Tâ6mn QSH798Ý ĐiềnMuBDfS xuốngfj4Gvw QSH798xe, fj4Gvwhơi bấMuBDfSt ngQSH798ờ MuBDfSlà TạMuBDfS ĐQSH798ắc cũMuBDfSng tQSH798heo xufj4Gvwống MuBDfSxe. fj4GvwCậu MuBDfSđi về phí6m mẹfj4Gvw Tâfj4Gvwn, gọifj4Gvw mQSH798ột tiếng6m "QSH798Dì", QSH798nói vàMuBDfSi cQSH798âu mừng6m nQSH798ăm tMuBDfSốt đẹMuBDfSp fj4Gvwcát tường. Mẹ6m TQSH798ân t6mỉ mỉQSH798 qQSH798uan sMuBDfSát cậu,fj4Gvw ánQSH798h mắtQSH798 cQSH798ó vMuBDfSẻ fj4Gvwlưỡng lựMuBDfS, QSH798cuối cùnQSH798g không hỏiMuBDfS gì,QSH798 chỉMuBDfS fj4Gvwvẫy tMuBDfSay: "Bê6mn ngoàifj4Gvw lạnMuBDfSh lắm,MuBDfS đừngMuBDfS đứngQSH798 đâyfj4Gvw nữaMuBDfS, vàofj4Gvw trong đi."

Tạ Đắc c6mó chúQSH798t tfj4Gvwhận t6mrọng ngồiMuBDfS MuBDfSở phòn6mg kfj4Gvwhách Thẩ6mm MuBDfSgia, 6mmẹ củafj4Gvw Tânfj4Gvw MuBDfSÝ dườngMuBDfS MuBDfSnhư hơi 6mấn tượQSH798ng đố6mi MuBDfSvới MuBDfScậu, cậu6m k6mhông biế6mt đây6m 6mlà chuyQSH798ện tốMuBDfSt h6may chuyệnMuBDfS xấu. 6mCậu uốngQSH798 tràMuBDfS, ngQSH798ồi MuBDfSkhoảng mườQSH798i phúMuBDfSt QSH798thì đi.

Tân fj4GvwÝ Điền dọn6m dẹQSH798p đồQSH798 đMuBDfSạc tfj4Gvwrong pQSH798hòng. MuBDfSMẹ QSH798Tân g6mõ cử6ma, nMuBDfSói: 6m"Trong nh6mà fj4Gvwcó lạpMuBDfS xưởng 6mvà fj4Gvwcá khô,6m coQSH798n mQSH798uốn manMuBDfSg mQSH798ột ítMuBDfS QSH798đến BắMuBDfSc Kinfj4Gvwh không?QSH798" CMuBDfSô nóiMuBDfS cũng6m được, tìQSH798m mộ6mt cáifj4Gvw túifj4Gvw sạchMuBDfS đưafj4Gvw mẹ.6m MẹMuBDfS T6mân vừa6m vfj4Gvwào phòQSH798ng vừaQSH798 từfj4Gvw tốfj4Gvwn nMuBDfSói: "Cậu tha6mnh nfj4Gvwiên vừQSH798a đQSH798ưa c6mon vềQSH798 nhàMuBDfS đó,MuBDfS QSH798con fj4Gvwvà nó6m đanMuBDfSg yêuQSH798 nhaMuBDfSu sao?"

Cô nhẹMuBDfS nhànMuBDfSg g6mật đầu.

Mẹ 6mTân MuBDfSlại fj4Gvwhỏi: "C6mậu tMuBDfSa MuBDfStên gì?MuBDfS" T6mân ÝQSH798 Điềnfj4Gvw q6mua mộtfj4Gvw lfj4Gvwúc lâu6m MuBDfSmới thấpQSH798 QSH798giọng nóQSH798i: "Họ6m Tạ."

"Đúng làMuBDfS QSH798nó!" Mẹ6m TâQSH798n lộfj4Gvw vfj4Gvwẻ g6miận dQSH798ữ, "Mấfj4Gvwy đứaMuBDfS lfj4Gvwà thậtfj4Gvw ha6my đaMuBDfSng đùaQSH798 giỡn?"

Cô 6mcúi đầMuBDfSu QSH798không 6mnói 6mlời nào.

Mẹ TâMuBDfSn bi6mến sắ6mc, quát6m gifj4Gvwọng l6mạnh l6mùng: "QSH798Sau nàQSH798y cfj4Gvwon 6mít lfj4Gvwui fj4Gvwtới vớiMuBDfS nó6m, QSH798nghe chưa?"

Tân fj4GvwÝ Điềnfj4Gvw v6mô cùnfj4Gvwg bấ6mt đắc6m dĩ,QSH798 "Mẹ,fj4Gvw fj4Gvwanh ấMuBDfSy k6mhông MuBDfSphải tê6mn lừaQSH798 đảo6m cQSH798ũng khôQSH798ng phải6m fj4Gvwkẻ xấufj4Gvw, mMuBDfSẹ đừMuBDfSng cMuBDfSó thànhfj4Gvw kiếnQSH798 vớiQSH798 QSH798anh ấy."

Mẹ Tân tăfj4Gvwng giọngMuBDfS nóifj4Gvw lQSH798ớn tiếng:fj4Gvw "6mVết thươnMuBDfSg cMuBDfSon lành6m rồMuBDfSi 6mnên quêQSH798n mấfj4Gvwt đMuBDfSau rồi ư,MuBDfS bMuBDfSị nóMuBDfS là6mm 6mhại còn6m chưMuBDfSa đủMuBDfS thảMuBDfSm safj4Gvwo? QSH798Thiếu chútMuBDfS fj4Gvwnữa tfj4Gvwhân bfj4Gvwại QSH798danh liệt! CònMuBDfS nhữ6mng ngườiQSH798 tro6mng fj4GvwTạ gifj4Gvwa, fj4Gvwlà chúngfj4Gvw tfj4Gvwa rQSH798ước lấyQSH798 n6mhục sao?"

"Mẹ, đãfj4Gvw l6mà qfj4Gvwuá MuBDfSkhứ MuBDfSrồi, 6mcon đâQSH798u cfj4Gvwó saoMuBDfS! 6mKhi đóQSH798 a6mnh ấyfj4Gvw cònMuBDfS nhỏ,QSH798 lfj4Gvwàm việcQSH798 khôQSH798ng biếfj4Gvwt chừ6mng fj4Gvwmực, lạfj4Gvwi thícQSH798h đMuBDfSùa dMuBDfSai MuBDfS-- "

Mẹ Tân tứcfj4Gvw gMuBDfSiận cQSH798ắt nganQSH798g MuBDfSlời cô6m, "QSH798Đó 6mlà trMuBDfSò đùfj4Gvw MuBDfSdai c6mủa đứMuBDfSa 6mcon nítMuBDfS sfj4Gvwao? fj4GvwCho con MuBDfSuống thuố6mc ngfj4Gvwủ, đ6mịnh vMuBDfSô fj4Gvwlễ vớfj4Gvwi QSH798con -MuBDfS-,con tMuBDfSrai 6mmười sáuMuBDfS tuổi,6m nóiMuBDfS lớn kh6mông lớn,MuBDfS nMuBDfSói n6mhỏ fj4Gvwcũng khônfj4Gvwg 6mnhỏ, viMuBDfSệc cMuBDfSó thểfj4Gvw làQSH798m 6mviệc 6mkhông 6mthể làm cònQSH798 cMuBDfSần QSH798người khácMuBDfS dạQSH798y fj4Gvwsao? TừQSH798 nhfj4Gvwỏ tâm6m tQSH798huật b6mất chínhQSH798, lớn6m lênQSH798 làQSH798 người 6mtốt QSH798sao? QSH798Con đ6mó -6m-" 6mbà chỉ6m vàoQSH798 đầufj4Gvw co6mn gáiMuBDfS mắnfj4Gvwg fj4Gvwto: "CàQSH798ng sốnMuBDfSg càng dfj4Gvwở! MuBDfSCon nămMuBDfS nMuBDfSay QSH798bao nMuBDfShiêu, nó6m 6mnăm na6my b6mao nhiêu?"

Tân ÝQSH798 QSH798Điền bịMuBDfS mắngMuBDfS chỉfj4Gvw cú6mi đ6mầu, khQSH798ông QSH798dám lMuBDfSên tiếng.

"Tạ gia fj4Gvwcó tiềnQSH798 l6mà tốt,MuBDfS nhưMuBDfSng QSH798chúng QSH798ta khQSH798ông thMuBDfSấy lạQSH798! NhữngQSH798 6mngười TạMuBDfS QSH798gia, tất cảMuBDfS đề6mu QSH798là MuBDfSnhân vậtQSH798 lợifj4Gvw hạfj4Gvwi, có6m tiếngMuBDfS MuBDfSngang ngượfj4Gvwc khMuBDfSông phâMuBDfSn pfj4Gvwhải trái. CoMuBDfSn ngớMuBDfS ngẩnQSH798 k6mhông bMuBDfSiết, cMuBDfShứ m6mẹ rất6m rfj4Gvwõ rànMuBDfSg! Cofj4Gvwn đó,fj4Gvw đQSH798úng làQSH798 trQSH798ẻ người noMuBDfSn dạMuBDfS! MẹMuBDfS nQSH798ó b6miết chuMuBDfSyện 6mhai đứQSH798a không?"

Tân Ý6m ĐiềnQSH798 ấfj4Gvwp úng6m nMuBDfSói: "TụiQSH798 MuBDfScon qQSH798uen nha6mu chfj4Gvwưa QSH798bao lâMuBDfSu 6m-- "

"Vậy làMuBDfS tốtMuBDfS rồMuBDfSi, nQSH798hanh chófj4Gvwng chifj4Gvwa tQSH798ay đi!"

"Mẹ, cofj4Gvwn kQSH798hông phảifj4Gvw fj4Gvwvì tiềfj4Gvwn c6mủa an6mh ấ6my, anMuBDfSh fj4Gvwấy đốifj4Gvw với6m coMuBDfSn rấfj4Gvwt tốt6m -fj4Gvw- "

Mẹ Tân liQSH798ếc cô,MuBDfS "Mẹ6m MuBDfSbiết cMuBDfSon MuBDfSchia MuBDfStay N6mgụy Tiênfj4Gvw, tìMuBDfSnh MuBDfScảm 6mchịu đảfj4Gvw kí6mch rấMuBDfSt lớn, nhQSH798ưng cũMuBDfSng khMuBDfSông tfj4Gvwhể là6mm ẩu6m nQSH798hư tfj4Gvwhế! 6mTừ fj4Gvwnhỏ mQSH798ẹ MuBDfSdạy 6mcon MuBDfSthế nàofj4Gvw? Con gáiQSH798 phảMuBDfSi đứnQSH798g đắn6m tựQSH798 trọngfj4Gvw, 6mbất kểQSH798 xả6my fj4Gvwra chuyMuBDfSện gìfj4Gvw, tuyệtfj4Gvw khô6mng QSH798thể cam chịQSH798u. MQSH798ẹ 6mtin c6mon, cQSH798on MuBDfSlại cảQSH798 đfj4Gvwêm khfj4Gvwông vềfj4Gvw? ĐQSH798êm 6mqua c6mó phảQSH798i co6mn MuBDfSở chung vớifj4Gvw nQSH798ó không?"

Tân Ý6m Điền QSH798chống đỡQSH798 khfj4Gvwông nfj4Gvwổi, fj4Gvwnhịn khfj4Gvwông đfj4Gvwược nóQSH798i: "MẹQSH798, QSH798con 6mhai támfj4Gvw tu6mổi rồi, k6mhông phải6m trẻ6m fj4Gvwcon--" MuBDfSmẹ MuBDfSTân QSH798không fj4Gvwđợi cQSH798ô QSH798nói xofj4Gvwng, lfj4Gvwập tứcfj4Gvw nófj4Gvwi: "6mVậy con vẫMuBDfSn muốnMuBDfS yMuBDfSêu đươMuBDfSng vớifj4Gvw thằng6m nhóc6m 6mđó? Đâfj4Gvwy fj4Gvwlà biểufj4Gvw QSH798hiện n6mghiêm túfj4Gvwc chịu trá6mch nhiQSH798ệm vMuBDfSới tìfj4Gvwnh cảm6m sao?"

Cô bịfj4Gvw dồn vfj4Gvwào tườnMuBDfSg áfj4Gvw kQSH798hẩu khMuBDfSông trMuBDfSả fj4Gvwlời đượQSH798c, đànQSH798h nói:MuBDfS "Đượcfj4Gvw rồMuBDfSi, được6m rồi,fj4Gvw con biết6m MuBDfSnên là6mm nhQSH798ư th6mế n6mào." C6mô MuBDfSxách thMuBDfSeo túQSH798i lạfj4Gvwp xưởMuBDfSng 6mvà cá6m khôfj4Gvw nhanh nhfj4Gvwảu chạfj4Gvwy vàoQSH798 phfj4Gvwòng. C6mô thfj4Gvwả đại6m cáfj4Gvwi tQSH798úi 6mlên bfj4Gvwàn, ch6mỉ fj4Gvwvào cá6mi đầfj4Gvwu con cá6m nMuBDfSói: "MuBDfSXem m6mày kìa,6m gâMuBDfSy cQSH798ho QSH798tao biếtfj4Gvw 6mbao rắfj4Gvwc rối!"

Buổi chiều cùn6mg ng6mày TQSH798ân Ý6m Điềnfj4Gvw về6m BắcMuBDfS KMuBDfSinh, QSH798Tạ Đfj4Gvwắc muố6mn đến6m đónfj4Gvw cQSH798ô. Cfj4Gvwô vộiQSH798 đáp: "AQSH798nh QSH798đừng c6mó màQSH798 tới6m, MuBDfSmẹ QSH798em khôQSH798ng mu6mốn thấy6m anhfj4Gvw." Tạfj4Gvw 6mĐắc khônfj4Gvwg ngfj4Gvwờ mình lạiQSH798 khônQSH798g đQSH798ược QSH798hoan fj4Gvwnghênh, hỏiQSH798 vì6m sfj4Gvwao. fj4GvwCô th6mở dàQSH798i, "CQSH798ũng dMuBDfSo chuyện MuBDfStốt fj4Gvwanh làm!QSH798 Efj4Gvwm QSH798hỏi anQSH798h, fj4Gvwlần đóQSH798 cófj4Gvw QSH798phải QSH798anh chfj4Gvwo eMuBDfSm uốngMuBDfS thuốMuBDfSc ngủfj4Gvw không? E6mm đếfj4Gvwn bâyMuBDfS 6mgiờ cfj4Gvwòn MuBDfSmơ mfj4Gvwơ màQSH798ng mfj4Gvwàng, khMuBDfSông nhớQSH798 fj4Gvwrõ cụfj4Gvw thểQSH798 fj4Gvwxảy rfj4Gvwa chuyện gMuBDfSì. MuBDfSLúc đóMuBDfS 6mmẹ MuBDfSem đếfj4Gvwn 6mnhà anMuBDfSh đóQSH798n emQSH798, c6mảnh sát6m hìfj4Gvwnh nhưfj4Gvw 6mcũng tfj4Gvwới, có MuBDfSđúng không?"

Tạ Đắc hồifj4Gvw lâuQSH798 khô6mng l6mên tiếng.MuBDfS"Vậy anQSH798h bảoMuBDfS Đfj4Gvwổng Tofj4Gvwàn đMuBDfSến đ6món em.MuBDfS" CQSH798ậu nfj4Gvwgắt điện thoại,MuBDfS fj4Gvwngồi phịch6m xuốngfj4Gvw sofaMuBDfS. TạMuBDfS giMuBDfSa từMuBDfS lúc6m TạMuBDfS HMuBDfSậu mất,fj4Gvw 6mbố MuBDfStrí trong nhàQSH798 6mkhông cQSH798ó tfj4Gvwhay MuBDfSđổi QSH798gì. Cậfj4Gvwu nMuBDfShìn 6mquanh bốn6m phía6m, tQSH798rên QSH798tường vẫnQSH798 treo 6mbức thQSH798ư hfj4Gvwọa nga6my vịQSH798 t6mrí đóMuBDfS, bìnhQSH798 hoMuBDfSa vẫQSH798n đMuBDfSặt trênQSH798 MuBDfSbệ cQSH798ửa sổQSH798, tfj4Gvwrong bình 6mcắm mộMuBDfSt bMuBDfSó MuBDfShoa cáMuBDfSt cQSH798ánh, trêQSH798n kfj4Gvwệ vẫ6mn để6m fj4Gvwnhững mónQSH798 đồQSH798 MuBDfSlúc MuBDfSnhỏ cậuMuBDfS thường cfj4Gvwhơi, cậufj4Gvw nhắm6m MuBDfSmắt lMuBDfSại đều6m c6mó thểQSH798 tìMuBDfSm được.

Cảnh cũ ngườifj4Gvw xưa.fj4Gvw Cậu6m nhớfj4Gvw r6mất QSH798rõ, MuBDfSmùa hè6m fj4Gvwnăm ấyQSH798 cậu6m mưMuBDfSời sáu6m tMuBDfSuổi, Tân6m Ýfj4Gvw trước kfj4Gvwhi 6mdu họ6mc đếnfj4Gvw tạm6m biệt6m fj4Gvwcậu, lQSH798à nQSH798gồi QSH798ở fj4Gvwnơi cậu6m đa6mng ngồi.