Tôi cũng rất nhớ anh ấy - Chương 17

 

Chương 17WEPH4x: L8b5pG2ễ tình8b5pG2 nhâ8b5pG2n bất8b5pG2 ngờ

Trước khi TạWEPH4x Đắc8b5pG2 taWEPH4xn KZsở thìWEPH4x KZnhận 4YfyHWđược cúKZ điệnKZ tho4YfyHWại l4YfyHWạ, l8b5pG2à số8b5pG2 điWEPH4xện t4YfyHWhoại KZcố định trKZong cù8b5pG2ng th8b5pG2ành ph4YfyHWố, người8b5pG2 4YfyHWgọi đếnKZ làWEPH4x mộtWEPH4x phụ4YfyHW nữ4YfyHW nóWEPH4xi với4YfyHW giọngKZ lạnh lKZùng: "AnKZh hãyWEPH4x nWEPH4xghe KZcho kỹ4YfyHW, bạ8b5pG2n 4YfyHWgái aKZnh đan4YfyHWg tWEPH4xrong KZtay chúKZng t4YfyHWôi, tiền chuộc4YfyHW 4YfyHWmột 4YfyHWtriệu tệ.KZ Nế4YfyHWu 8b5pG2anh 8b5pG2dám báWEPH4xo cKZảnh sát8b5pG2, chúngWEPH4x tôi4YfyHW lậpKZ 4YfyHWtức giết co8b5pG2n ti8b5pG2n." nó8b5pG2i xoKZng liền8b5pG2 cúWEPH4xp máyKZ. CậuKZ ngâ8b5pG2y nKZgười mộKZt lúcWEPH4x, k8b5pG2hông biết chuyKZện g8b5pG2ì WEPH4xxảy WEPH4xra, hítKZ 8b5pG2sâu một8b5pG2 8b5pG2hơi, saKZu kKZhi ổn4YfyHW địnKZh 4YfyHWtinh thầnKZ li4YfyHWền g4YfyHWọi cho TânKZ ÝKZ 4YfyHWĐiền, kh4YfyHWông WEPH4xngoài dựKZ 8b5pG2đoán c4YfyHWủa cậuKZ điệnWEPH4x thoạiWEPH4x 4YfyHWtắt máKZy, lại4YfyHW 4YfyHWgọi lại KZsố KZmáy lúc4YfyHW nãy.

Điện thoại bàn4YfyHW kKZhông ngừKZng re8b5pG2o. HKZà Châ4YfyHWn nhì8b5pG2n m8b5pG2àn 8b5pG2hình hiển8b5pG2 th8b5pG2ị số8b5pG2 d8b5pG2i độnKZg rồi hỏWEPH4xi WEPH4xTân WEPH4xÝ Đ4YfyHWiền, KZ"Có cầnKZ ngWEPH4xhe máyWEPH4x không?WEPH4x" KZTân KZÝ Điề8b5pG2n mắ4YfyHWng: "4YfyHWCậu khùng8b5pG2 hả, WEPH4xkhông 4YfyHWăn q8b5pG2ua thịKZt hKZeo cũ4YfyHWng khôWEPH4xng th8b5pG2ấy he4YfyHWo chạyKZ KZà? Đương8b5pG2 nhi4YfyHWên khônKZg thể n8b5pG2ghe." CWEPH4xô 8b5pG2rút dâ8b5pG2y 4YfyHWđiện tho8b5pG2ại ra4YfyHW, kýWEPH4x t4YfyHWúc xá4YfyHW trKZong 8b5pG2tích tắcKZ WEPH4xyên tĩnh4YfyHW trở lại.

Hà Chân h4YfyHWỏi: "Cá8b5pG2i trKZò 4YfyHWvui củWEPH4xa cKZậu 4YfyHWcó hơiKZ qu4YfyHWá 8b5pG2không? L8b5pG2ỡ cậWEPH4xu 4YfyHWta bWEPH4xáo cản4YfyHWh sKZát thì ph4YfyHWải là4YfyHWm saoKZ? WEPH4xTớ nWEPH4xhất đWEPH4xịnh ph4YfyHWải c4YfyHWhết, khWEPH4xông thi8b5pG2ếu cảnhKZ 4YfyHWbị WEPH4xcảnh sáKZt cho ă4YfyHWn mắn4YfyHWg á."

Tân 4YfyHWÝ Điền 4YfyHWphất tay4YfyHW, "YêWEPH4xn tâKZm điKZ, KZanh ấyWEPH4x đWEPH4xã 4YfyHWđược hu4YfyHWấn lu8b5pG2yện, sẽKZ b4YfyHWiết cáchKZ 4YfyHWứng phó 4YfyHWloại ch4YfyHWuyện bKZắt cKZóc tốngKZ tiền,KZ biếtKZ 4YfyHWnên l4YfyHWàm t8b5pG2hế n8b5pG2ào mKZà, sẽ8b5pG2 WEPH4xkhông báo cảnWEPH4xh s8b5pG2át đâuKZ. ViệKZc tớKZ lWEPH4xo là,8b5pG2 KZanh ấyWEPH4x sẽKZ khôn4YfyHWg ma4YfyHWng theKZo WEPH4xmột triệWEPH4xu tệ4YfyHW tiền mặ4YfyHWt thiệt4YfyHW WEPH4xchứ? 8b5pG2Lỡ nKZhư WEPH4xtrên đườngWEPH4x 4YfyHWbị mất?KZ 8b5pG2Tớ đ8b5pG2ền khôn4YfyHWg nổiKZ đâ4YfyHWu. Biết WEPH4xvậy n8b5pG2ói nă4YfyHWm tră8b5pG2m ngKZàn đKZược rồi."

Đồng mưu tứcWEPH4x 4YfyHWgiận nói4YfyHW, "C8b5pG2ậu WEPH4xnên nWEPH4xghĩ KZlàm thKZế nàoKZ KZđể dWEPH4xẹp yêKZn ôWEPH4xng cKZọp WEPH4xhọ TạKZ sắp nổiKZ 8b5pG2trận WEPH4xlôi đWEPH4xình thìWEPH4x haKZy h4YfyHWơn, tớ4YfyHW n8b5pG2hìn WEPH4xthế 8b5pG2nào cWEPH4xũng 8b5pG2không th4YfyHWấy WEPH4xcậu tKZa giống nKZgười bịWEPH4x ng8b5pG2ười khá4YfyHWc WEPH4xtrêu đùa8b5pG2 mà8b5pG2 coKZn KZcó thWEPH4xể tố8b5pG2t bụngWEPH4x n4YfyHWhẫn nhịWEPH4xn đâu."

Tân 8b5pG2Ý Điền đ8b5pG2em dKZây KZthừng v8b5pG2à băng8b5pG2 KZdán đKZã chuKZẩn bị8b5pG2 trước4YfyHW 4YfyHWvào tronKZg tú4YfyHWi, nhắc4YfyHW HWEPH4xà Chân lầnKZ 4YfyHWnữa: "Nó4YfyHWi rồi4YfyHW mà,KZ đến4YfyHW nh4YfyHWà 4YfyHWA 8b5pG2Mỹ rồiKZ thìKZ 8b5pG2tớ gọi8b5pG2 điện8b5pG2 chWEPH4xo WEPH4xcậu, cậu 4YfyHWlại dùn8b5pG2g 8b5pG2di động4YfyHW nhKZắn đ4YfyHWịa 4YfyHWchỉ v4YfyHWào dWEPH4xi đ8b5pG2ộng aWEPH4xnh 4YfyHWấy, đừngKZ nghKZe đKZiện thWEPH4xoại của KZanh WEPH4xấy, sẽKZ lộ4YfyHW đó.KZ TKZớ đi8b5pG2 8b5pG2đây. 4YfyHWCậu đWEPH4xừng cWEPH4xó qu8b5pG2ên đấy."

Tạ Đắc đWEPH4xến n8b5pG2gân h8b5pG2àng rútWEPH4x một4YfyHW triệu4YfyHW 8b5pG2tệ tKZiền mặWEPH4xt, bỏWEPH4x 8b5pG2trong túiWEPH4x d4YfyHWu lịchWEPH4x mWEPH4xàu xanh, chuẩn8b5pG2 bị4YfyHW x4YfyHWong hết,4YfyHW cậ8b5pG2u nWEPH4xgồi troWEPH4xng KZxe WEPH4xnhắm mắ8b5pG2t dưỡng8b5pG2 thKZần, đợiWEPH4x bọnKZ bắtWEPH4x cóc 8b5pG2tống KZtiền rWEPH4xa 8b5pG2chỉ thị8b5pG2 tKZiếp KZtheo. 4YfyHWTrong đầuWEPH4x lạWEPH4xi WEPH4xhiện WEPH4xra 4YfyHWsố điệnKZ thoạiWEPH4x bàn cKZủa WEPH4xbọn cướp,KZ cảmKZ thấ8b5pG2y qKZuen mắWEPH4xt, hình8b5pG2 nKZhư đã4YfyHW tKZhấy sWEPH4xố nWEPH4xày ở4YfyHW đWEPH4xâu rồi8b5pG2, nhưng t8b5pG2hế 4YfyHWnào cũ4YfyHWng 4YfyHWnghĩ khônWEPH4xg ra4YfyHW. Cậu8b5pG2 phâWEPH4xn tí8b5pG2ch t8b5pG2ỉ mỉ,8b5pG2 KZđối 8b5pG2phương WEPH4xnếu là muốn8b5pG2 t4YfyHWiền, nWEPH4xhư v8b5pG2ậy cWEPH4xho thấy4YfyHW khôn8b5pG2g p8b5pG2hải n4YfyHWhằm 8b5pG2vào cáWEPH4x nWEPH4xhân WEPH4xcậu m4YfyHWà trảWEPH4x thù, chỉKZ KZcần làmWEPH4x 4YfyHWtheo 8b5pG2bọn hKZọ yêu4YfyHW cầ4YfyHWu, chắc8b5pG2 s8b5pG2ẽ k4YfyHWhông 8b5pG2ảnh hưở4YfyHWng KZđến T4YfyHWân KZÝ. Cậu thấyWEPH4x kỳKZ lạKZ chínhKZ làWEPH4x, bọn8b5pG2 h4YfyHWọ vì4YfyHW sa4YfyHWo chỉ4YfyHW KZcần một8b5pG2 triệu,4YfyHW chWEPH4xẳng 8b5pG2lẽ tr4YfyHWước khi 4YfyHWgây ánKZ KZkhông điềuKZ 8b5pG2tra tWEPH4xhân thế4YfyHW cậ8b5pG2u 4YfyHWhay làWEPH4x bọnKZ cướpKZ lầnWEPH4x n4YfyHWày cơ8b5pG2 bKZản chẳng r4YfyHWa tròKZ 8b5pG2trống gì?

Di động có4YfyHW 4YfyHWtin nhắnKZ m4YfyHWới. CậuWEPH4x m8b5pG2ở xeWEPH4xm, l8b5pG2à mộWEPH4xt địa8b5pG2 chKZỉ, k8b5pG2hu vựcWEPH4x ngoại8b5pG2 t4YfyHWhành, có KZhơi hWEPH4xẻo lánh,4YfyHW s4YfyHWau c4YfyHWùng k8b5pG2èm thêm4YfyHW: 4YfyHWMột mìnhWEPH4x aKZnh KZđi, nếu8b5pG2 nh8b5pG2ư báoWEPH4x c4YfyHWảnh sát, a8b5pG2nh sẽKZ hốiKZ hận.WEPH4x Cậu4YfyHW thWEPH4xấy thế4YfyHW nàKZo cWEPH4xũng t8b5pG2hấy kWEPH4xỳ quá4YfyHWi, 4YfyHWđối phươnKZg th4YfyHWế mà 4YfyHWbáo c4YfyHWho cậuWEPH4x địa8b5pG2 chỉKZ cụ4YfyHW tWEPH4xhể KZrõ r8b5pG2àng, thWEPH4xậm 8b5pG2chí giọng8b5pG2 điệuKZ nó8b5pG2i chuyệnWEPH4x lại khá4YfyHWch s4YfyHWáo WEPH4xlịch sự.

Cậu gọi điệKZn WEPH4xthoại, saKZu đóKZ kKZhởi độngWEPH4x 4YfyHWxe, chạyWEPH4x thẳngKZ 8b5pG2đến mụcKZ tKZiêu. KZQua đường8b5pG2 cao tốcKZ làWEPH4x mộtKZ coWEPH4xn đường4YfyHW cKZó vẻWEPH4x chWEPH4xật hẹpWEPH4x, hànWEPH4xg KZcây KZthông caWEPH4xo tKZo WEPH4xđầy hKZai bên đưWEPH4xờng, l4YfyHWá 4YfyHWđã rụKZng hKZết, tr4YfyHWơ tKZrọi đứn8b5pG2g gWEPH4xiữa đWEPH4xồng tWEPH4xrống tKZrong mùKZa đông. BênKZ WEPH4xtay trái8b5pG2 l4YfyHWà sô8b5pG2ng Th4YfyHWượng LWEPH4xâm mênh4YfyHW môn4YfyHWg, 4YfyHWngày đêmWEPH4x ch4YfyHWảy cuồ8b5pG2n cuKZộn không ngừ4YfyHWng nghỉ,WEPH4x vì4YfyHW thếKZ khô4YfyHWng khí4YfyHW s4YfyHWo vWEPH4xới nội4YfyHW thWEPH4xành lạWEPH4xnh hWEPH4xơn nhiềuKZ. Trời đWEPH4xã tốiKZ, 4YfyHWtrên KZđường xKZe rất4YfyHW ít8b5pG2, cũ8b5pG2ng khônWEPH4xg cóKZ đèn8b5pG2 đKZường. Cậu8b5pG2 lWEPH4xái rất4YfyHW chậm, nWEPH4xhờ áKZnh đ8b5pG2èn WEPH4xnên th8b5pG2ấy đWEPH4xược phíaKZ trướcWEPH4x chếc8b5pG2h bê8b5pG2n phảWEPH4xi 8b5pG2là m4YfyHWột t8b5pG2òa nhà h4YfyHWai tầnKZg xâKZy dựngKZ t8b5pG2heo KZphong cWEPH4xách k4YfyHWiên t4YfyHWrúc nưKZớc ngoàiKZ, cậWEPH4xu d8b5pG2ừng xWEPH4xe cách mộtWEPH4x 4YfyHWđoạn x8b5pG2a, KZxách th8b5pG2eo túi4YfyHW KZdu lịchKZ 4YfyHWchậm rãiWEPH4x 4YfyHWđi tới.

Cổng không KZbị k8b5pG2hóa, kWEPH4xhẽ mWEPH4xở, dường4YfyHW nhKZư đKZợi cậWEPH4xu tự4YfyHW KZchui 8b5pG2đầu và4YfyHWo lư8b5pG2ới. 4YfyHWCậu đẩyWEPH4x cửa sắ4YfyHWt đ8b5pG2i vào8b5pG2, 4YfyHWđây là4YfyHW nWEPH4xgôi 8b5pG2nhà điể8b5pG2n hìnhWEPH4x của4YfyHW nKZgười dâKZn KZphương N4YfyHWam, WEPH4xcó lẽ từ8b5pG2 l4YfyHWâu khWEPH4xông có8b5pG2 8b5pG2ai ở,8b5pG2 KZcó c8b5pG2hút ho4YfyHWang vắng,WEPH4x 4YfyHWcỏ dKZại tronWEPH4xg vườnWEPH4x c4YfyHWao đến4YfyHW thắt lưng4YfyHW, 4YfyHWcây sồKZi xaKZnh cũWEPH4xng khô8b5pG2ng KZthấy WEPH4xdấu 4YfyHWhiệu củaWEPH4x s4YfyHWự WEPH4xchăm sKZóc. CậuKZ đứng WEPH4xtrước cánh8b5pG2 cử4YfyHWa đóng4YfyHW chặtWEPH4x tậpWEPH4x tru8b5pG2ng tưKZ tư4YfyHWởng WEPH4xnín t4YfyHWhở lắn8b5pG2g KZnghe độngWEPH4x tĩnh một8b5pG2 KZlúc, 4YfyHWchẳng ng8b5pG2he WEPH4xđược gKZì ngoại8b5pG2 t8b5pG2rừ tWEPH4xiếng g8b5pG2ió th8b5pG2ổi quKZa tá8b5pG2n l8b5pG2á. Đưa WEPH4xtay đẩy4YfyHW 4YfyHWcửa, tiếng4YfyHW 8b5pG2cọt kẹt4YfyHW vanWEPH4xg 8b5pG2lên, hình8b5pG2 ả4YfyHWnh Tân8b5pG2 ÝWEPH4x 8b5pG2Điền 8b5pG2bị 8b5pG2trói hai WEPH4xtay 4YfyHWhai châ4YfyHWn, mWEPH4xiệng dWEPH4xán băng4YfyHW díKZnh ng8b5pG2ồi trWEPH4xên sKZofa, lậ4YfyHWp tứ4YfyHWc đậ8b5pG2p và8b5pG2o mKZắt cậu. WEPH4xCậu nWEPH4xgây ngẩKZn cKZả ngKZười, đWEPH4xầu tiênKZ 4YfyHWlà nhìKZn chuKZng qua4YfyHWnh, 4YfyHWkhông pWEPH4xhát hiện ngườ4YfyHWi khác,KZ sa4YfyHWu đ4YfyHWó đKZi tới,KZ xéWEPH4x băn4YfyHWg dá8b5pG2n KZtrên miệng8b5pG2 cWEPH4xô ra.

Động tác cậu4YfyHW c8b5pG2ó cKZhút KZthô lỗ,4YfyHW Tâ8b5pG2n KZÝ Điền8b5pG2 nhịnKZ khô8b5pG2ng WEPH4xđược rút8b5pG2 ha4YfyHWi t8b5pG2ay giấu4YfyHW đằng WEPH4xsau l8b5pG2ưng 8b5pG2ra, đẩy4YfyHW cậWEPH4xu 4YfyHWra WEPH4xnói: "KZĐau! 4YfyHWAnh nhẹ8b5pG2 chútKZ, để8b5pG2 e8b5pG2m tự4YfyHW làm."

Tạ Đắ8b5pG2c 8b5pG2hỏi vớiWEPH4x g4YfyHWiọng KZđiệu k8b5pG2hông tWEPH4xhấy hứngWEPH4x thú:KZ "KZBọn cướp4YfyHW đâu?"

Tân ÝKZ Điền sợWEPH4x cậWEPH4xu WEPH4xtức giậWEPH4xn, vội8b5pG2 vãKZ 4YfyHWôm cổ4YfyHW cậu4YfyHW đe4YfyHWm hếWEPH4xt kWEPH4xỹ x8b5pG2ảo h4YfyHWôn cậu,KZ đến8b5pG2 WEPH4xkhi cậu WEPH4xbắt đầu8b5pG2 thở8b5pG2 d8b5pG2ốc, nWEPH4xhân cơ4YfyHW h8b5pG2ội KZhô to8b5pG2: "4YfyHWLễ WEPH4xtình nhân8b5pG2 vu8b5pG2i vẻ!"

Tạ Đắc c8b5pG2ó v8b5pG2ẻ 8b5pG2vô cùngKZ b8b5pG2ình tĩ8b5pG2nh, 8b5pG2dán mắtKZ vàoWEPH4x cKZô bWEPH4xạn gá8b5pG2i tiKZnh 8b5pG2quái d8b5pG2ựa sKZát vKZào mình mWEPH4xột lWEPH4xúc l8b5pG2âu, cuối8b5pG2 cKZùng t4YfyHWhở dài4YfyHW bWEPH4xó KZtay, "Quê8b5pG2n đWEPH4xi, khôWEPH4xng sa4YfyHWo WEPH4xlà tốtWEPH4x rồi."

Bộ dạng 4YfyHWbình tĩnWEPH4xh củ4YfyHWa 4YfyHWcậu troWEPH4xng KZmắt TâKZn Ý4YfyHW ĐiKZền chả4YfyHW kháWEPH4xc dấ4YfyHWu hiệuWEPH4x KZbáo trước4YfyHW bão KZtố sKZắp đế8b5pG2n, nhanWEPH4xh nhảu8b5pG2 nịnh4YfyHW nọWEPH4xt: "ChẳngWEPH4x phWEPH4xải WEPH4xgần đKZây tâKZm WEPH4xtình aWEPH4xnh không 4YfyHWtốt sWEPH4xao, 8b5pG2dỗ WEPH4xanh l4YfyHWại khôn4YfyHWg vuiWEPH4x, đ4YfyHWành phải4YfyHW tWEPH4xự b8b5pG2iên tự8b5pG2 diWEPH4xễn tạWEPH4xo chKZo anh cơ4YfyHW 4YfyHWhội l4YfyHWàm an8b5pG2h hKZùng cứu4YfyHW 8b5pG2mỹ nhWEPH4xân thôiWEPH4x. 4YfyHWEm đùKZa giỡn4YfyHW a4YfyHWnh vậy,4YfyHW an8b5pG2h không WEPH4xgiận chứ?"

"Em nói thử4YfyHW xeKZm?" 4YfyHWCậu lạn8b5pG2h WEPH4xlùng liếWEPH4xc cô4YfyHW mộ8b5pG2t cKZái. TânKZ Ý8b5pG2 4YfyHWĐiền sợKZ kWEPH4xhông dWEPH4xám héKZ một cWEPH4xâu nào,8b5pG2 nhWEPH4xư mKZột chúKZ KZmèo nhỏ8b5pG2 đáWEPH4xng thươ4YfyHWng WEPH4xnhìn cậu,WEPH4x hWEPH4xai KZtay để8b5pG2 8b5pG2trên đầu nh8b5pG2ư WEPH4xthỏ tr8b5pG2ắng, hátWEPH4x giọKZng th8b5pG2iếu nh4YfyHWi: "KZXin bạKZn 8b5pG2đừng KZăn KZtôi đ4YfyHWừng ăKZn tôi, tôKZi sẽ4YfyHW h8b5pG2át ch8b5pG2o bạ8b5pG2n m4YfyHWột b8b5pG2ài háKZt thật4YfyHW haWEPH4xy KZ-- "

Cậu phì WEPH4xcười, vội4YfyHW KZxoay ng8b5pG2ười san4YfyHWg ch8b5pG2ỗ kKZhác. CKZhú ý8b5pG2 tớKZi mộtKZ quyWEPH4xển sách4YfyHW tr8b5pG2ên sofa, hỏ8b5pG2i: "ChờWEPH4x lâuWEPH4x khônKZg?" NgKZười nà4YfyHWo đó4YfyHW có4YfyHW 4YfyHWtật gKZiật mình8b5pG2 vội8b5pG2 vã4YfyHW 8b5pG2lắc đầu, "8b5pG2Em kKZhông KZbiết aKZnh cKZó đến8b5pG2 haWEPH4xy không,KZ cKZho nênKZ đem4YfyHW thKZeo sáchWEPH4x đ8b5pG2ể giếWEPH4xt thời gian."

Cậu vỗ 4YfyHWvỗ đệmWEPH4x sofa4YfyHW, "WEPH4xEm nóiKZ aKZnh c4YfyHWó t8b5pG2hể khôngKZ đếKZn saWEPH4xo? WEPH4xNhọc 4YfyHWlòng hWEPH4xai ngườWEPH4xi nghĩ rKZa c8b5pG2ái tWEPH4xrò bắt8b5pG2 cóc8b5pG2, c4YfyHWó cWEPH4xâu k8b5pG2hông cóWEPH4x mũWEPH4xi k4YfyHWhoan kiWEPH4xm cươKZng t4YfyHWhì đ4YfyHWừng hò4YfyHWng làm nghềKZ gốm4YfyHW 8b5pG2sứ, thậtKZ mWEPH4xất mặt8b5pG2 xấu4YfyHW hổ!"

Tân 8b5pG2Ý ĐiềKZn bỗngKZ n8b5pG2hiên tKZỉnh n8b5pG2gộ réo8b5pG2 lêWEPH4xn: "AWEPH4xnh WEPH4xđã s4YfyHWớm 4YfyHWbiết 4YfyHWrồi hả?"

"Có người bắKZt cóc4YfyHW WEPH4xmà lại8b5pG2 x8b5pG2ài đi8b5pG2ện t8b5pG2hoại c8b5pG2ố 4YfyHWđịnh 8b5pG2và dKZi 8b5pG2động sWEPH4xao? CũngWEPH4x khô4YfyHWng cần vệ4YfyHW tin8b5pG2h 4YfyHWtheo dõi,KZ tù4YfyHWy tiệ4YfyHWn điều8b5pG2 t4YfyHWra m8b5pG2ột WEPH4xtí lKZà WEPH4xra cả8b5pG2 thôi."8b5pG2 WEPH4xTrách không được8b5pG2 cậ8b5pG2u n8b5pG2ghĩ số4YfyHW điệ4YfyHWn th4YfyHWoại 4YfyHWbàn nhìKZn 4YfyHWquen mắtWEPH4x, nă4YfyHWm cKZon sốKZ đầuWEPH4x tiên củ8b5pG2a số4YfyHW đi4YfyHWện thoạ8b5pG2i trường4YfyHW ThượngWEPH4x Đạ4YfyHWi đề8b5pG2u gWEPH4xiống nhWEPH4xau. K4YfyHWhi vệKZ 4YfyHWsĩ nói8b5pG2 WEPH4xcậu biết chủ8b5pG2 8b5pG2số điện8b5pG2 thoạiWEPH4x KZnày l4YfyHWà KZ"Hà Ch8b5pG2ân", mặ8b5pG2t cậuKZ WEPH4xxanh lại,KZ m4YfyHWới 4YfyHWhiểu rWEPH4xa hai ngườWEPH4xi họ8b5pG2 KZliên 4YfyHWthủ đWEPH4xùa mình.KZ Cậ4YfyHWu quyếtKZ địnhWEPH4x biKZết tWEPH4xhời b4YfyHWiết tWEPH4xhế WEPH4xđi đến cùnKZg, muố4YfyHWn 8b5pG2xem cáWEPH4xc cKZô rố8b5pG2t c8b5pG2uộc muốKZn quậyWEPH4x cá8b5pG2i quKZỷ gKZì. 8b5pG2Xe 8b5pG2ngang WEPH4xqua quảng trường8b5pG2 8b5pG2trung tâmWEPH4x, WEPH4xtrên đường8b5pG2 đWEPH4xều 8b5pG2là ngườiKZ b8b5pG2án KZhoa 8b5pG2hồng, lúcWEPH4x nà4YfyHWy 8b5pG2mới tỉnh ngộ.

Tân Ý4YfyHW Điền đấmWEPH4x mạnhKZ cậu8b5pG2 4YfyHWmột cái,KZ "A4YfyHWnh 4YfyHWxấu quá4YfyHW đi,4YfyHW hồKZi nãy8b5pG2 cốKZ WEPH4xý chơWEPH4xi em!WEPH4x" Kí8b5pG2ch động làm4YfyHW cKZô quêKZn ha8b5pG2i châ8b5pG2n bịKZ tró8b5pG2i màWEPH4x đứngWEPH4x lêKZn, 4YfyHWkết qu4YfyHWả suWEPH4xýt chWEPH4xút nữaKZ ngã nhào.

"Anh chưa 8b5pG2nói 8b5pG2gì hKZết, l4YfyHWà tự4YfyHW e8b5pG2m nhảyWEPH4x vKZào ôm4YfyHW WEPH4xmà." CậuWEPH4x lộ8b5pG2 r4YfyHWa một4YfyHW n8b5pG2ụ cười8b5pG2 x4YfyHWấu xa, n8b5pG2gồi 8b5pG2xổm xuốn8b5pG2g tháoWEPH4x 8b5pG2dây thừngWEPH4x quKZanh châ8b5pG2n 8b5pG2cô, tháoKZ WEPH4xmột hồi4YfyHW vẫWEPH4xn chưaWEPH4x xong, có4YfyHW ch4YfyHWút khô8b5pG2ng kiênWEPH4x n8b5pG2hẫn, "KhônWEPH4xg c8b5pG2ó việcKZ gWEPH4xì e8b5pG2m 8b5pG2thắt gWEPH4xút WEPH4xnhiều vậ8b5pG2y làm gì?"

Tân ÝWEPH4x Điền hừWEPH4x mWEPH4xột tiế4YfyHWng, 4YfyHW"Để d4YfyHWiễn ch4YfyHWo thậ4YfyHWt mà,WEPH4x nWEPH4xgười t8b5pG2a rất4YfyHW cWEPH4xhuyên ngWEPH4xhiệp đóKZ. Dây thừng4YfyHW 8b5pG2quá dà8b5pG2i, đKZành phảWEPH4xi KZthắt gú4YfyHWt nhiều4YfyHW t8b5pG2hôi. AWEPH4xnh càng8b5pG2 KZtháo chWEPH4xân KZem càng đauKZ, ởWEPH4x phòngKZ WEPH4xbên bWEPH4xên kKZia c8b5pG2ó da4YfyHWo đấy."

Cậu tứKZc gKZiận nóKZi: "WEPH4xĐáng đờWEPH4xi!" ĐứKZng dậy8b5pG2 đếnWEPH4x ph8b5pG2òng bếpWEPH4x tKZìm mộtKZ 4YfyHWcon daKZo cắt8b5pG2 4YfyHWtrái cWEPH4xây KZđể cWEPH4xắt đứ8b5pG2t dây.

Tân ÝKZ Điền mởWEPH4x tWEPH4xúi dKZu lịch8b5pG2 cWEPH4xủa cậ4YfyHWu KZra 4YfyHWxem, ngạcKZ nhiên:KZ WEPH4x"Wow, đWEPH4xây 8b5pG2là lầ8b5pG2n 4YfyHWđầu tiên 8b5pG2em thấKZy WEPH4xtiền mặtKZ 4YfyHWnhiều th8b5pG2ế 8b5pG2này, rWEPH4xất không4YfyHW KZan WEPH4xtoàn, nWEPH4xhanh nhaWEPH4xnh kiếm chỗWEPH4x g4YfyHWiấu n8b5pG2ó đi."

Tạ Đắc qua4YfyHWn sáKZt căWEPH4xn nhà8b5pG2, b4YfyHWên WEPH4xtrong trống8b5pG2 rỗngKZ khônKZg cóKZ đồKZ đ4YfyHWạc. Tườ4YfyHWng trắ8b5pG2ng, sàn nKZhà, đKZèn KZtreo, trê8b5pG2n t8b5pG2ường t8b5pG2reo một8b5pG2 bức8b5pG2 8b5pG2tranh sơKZn dầuWEPH4x, đồ4YfyHW dKZùng c8b5pG2hỉ có sofa8b5pG2, b4YfyHWàn ăn8b5pG2, 8b5pG2vài cKZái gh8b5pG2ế, giốKZng 4YfyHWnhư ch4YfyHWuẩn bị8b5pG2 chWEPH4xo thWEPH4xuê, khô4YfyHWng nhKZịn được hỏi:8b5pG2 "NKZhà cKZủa ai?"

"Nhà của mộtKZ h4YfyHWọc sinKZh, 4YfyHWcả n8b5pG2hà dWEPH4xi dâWEPH4xn sa8b5pG2ng Canad4YfyHWa, thỉnh4YfyHW thoảWEPH4xng KZmới v4YfyHWề. EKZm phiên dịchKZ luậKZn văKZn chWEPH4xo co4YfyHWn b4YfyHWé, c4YfyHWon bWEPH4xé c4YfyHWho eWEPH4xm mư8b5pG2ợn nKZhà 8b5pG2vài ngàyWEPH4x. EWEPH4xm 8b5pG2nói cần 8b5pG2mượn nKZhà đểWEPH4x WEPH4xquay pWEPH4xhim ngắKZn, hì4YfyHW hì."

Cậu t4YfyHWrêu c4YfyHWhọc nó8b5pG2i: "QuKZay pKZhim e4YfyHWm 4YfyHWbị tWEPH4xrói hả?"

"Anh được lắm,WEPH4x 4YfyHWđừng 8b5pG2có mWEPH4xà đượcKZ lợiWEPH4x màWEPH4x cò4YfyHWn rKZa 4YfyHWvẻ thKZông minhKZ! E8b5pG2m tốn4YfyHW rất4YfyHW nhi8b5pG2ều tâm tưWEPH4x, cũnKZg 4YfyHWmuốn 4YfyHWtặng anKZh một8b5pG2 4YfyHWmón qu8b5pG2à KZđặc biệtWEPH4x nhân8b5pG2 8b5pG2lễ t4YfyHWình nhân.4YfyHW WEPH4xRốt cuộc aKZnh cóWEPH4x ngạKZc n8b5pG2hiên 4YfyHWvui mừ8b5pG2ng khôn8b5pG2g vậy?"WEPH4x KZTân KZÝ Đi4YfyHWền vừaWEPH4x nói4YfyHW vừ8b5pG2a n8b5pG2hặt dây KZthừng, băKZng 4YfyHWdán rơiWEPH4x trêKZn đất4YfyHW vàWEPH4x cuốn8b5pG2 sácKZh ởKZ sofKZa 8b5pG2nhét vKZào tú8b5pG2i sáchKZ, kéo kKZhóa kéKZo nóiKZ: "Được8b5pG2 r8b5pG2ồi, mặcKZ kệWEPH4x WEPH4xanh vuKZi íWEPH4xt haWEPH4xy KZlà vuWEPH4xi nhiều,8b5pG2 t8b5pG2hời gian khô8b5pG2ng cWEPH4xòn sớ4YfyHWm WEPH4xnữa, chúnWEPH4xg tWEPH4xa 8b5pG2nên điWEPH4x 8b5pG2thôi. WEPH4xAnh 4YfyHWđậu xWEPH4xe ở8b5pG2 đâu?"

"Sao phải điKZ? KhKZông phKZải KZem mKZượn WEPH4xnhà mKZấy ngà4YfyHWy sKZao? Không4YfyHW 4YfyHWở lại8b5pG2 mộKZt đê4YfyHWm 8b5pG2quả thực cóKZ lỗWEPH4xi vớiKZ 4YfyHWsự haWEPH4xo KZtốn tâWEPH4xm tWEPH4xư củKZa WEPH4xem." cậuWEPH4x thủKZng thẳngKZ đếnWEPH4x 8b5pG2sofa ngồi xuống.

"Anh 4YfyHWtưởng đâ8b5pG2y lWEPH4xà kh8b5pG2ách sạ4YfyHWn 8b5pG2sao? Thứ8b5pG2 nhất8b5pG2 khôngWEPH4x c4YfyHWó thức8b5pG2 ăWEPH4xn, tWEPH4xhứ hKZai không8b5pG2 cóKZ chănWEPH4x, l4YfyHWàm sKZao mà4YfyHW KZở lại4YfyHW được?"

"Ăn thì c8b5pG2ó thểWEPH4x mu4YfyHWa ởKZ gầnKZ đ4YfyHWây, c8b5pG2òn 4YfyHWchăn, r8b5pG2áng 4YfyHWtìm 8b5pG2chắc ch8b5pG2ắn cWEPH4xó thôWEPH4xi, 4YfyHWnếu không hKZọ về4YfyHW đ8b5pG2ây đKZắp bằn4YfyHWg cáKZi 4YfyHWgì?" Cậu4YfyHW 4YfyHWđi thẳngWEPH4x KZvào phòngWEPH4x ngủ4YfyHW, mở4YfyHW tủKZ â4YfyHWm tường, bê4YfyHWn KZtrong đầyWEPH4x đủWEPH4x thảWEPH4xm lô8b5pG2ng, chă4YfyHWn, gốiKZ KZđầu, WEPH4xchiếu vàKZ nhữngWEPH4x t8b5pG2hứ linh tiKZnh khác.

Tân 4YfyHWÝ Điền vẫn4YfyHW 4YfyHWlắc 4YfyHWđầu, "KZEm khô4YfyHWng mKZuốn ởKZ KZđây, khô4YfyHWng có8b5pG2 điề8b5pG2u hòa4YfyHW, KZbuổi tối8b5pG2 sẽ4YfyHW lạnh. E8b5pG2m cKZó đặt8b5pG2 chỗWEPH4x ởWEPH4x nh8b5pG2à hàWEPH4xng Tâ8b5pG2y, tKZám giờKZ tốiWEPH4x, nếWEPH4xu khô8b5pG2ng WEPH4xđi tKZhì khô4YfyHWng kịp đâu."

Tạ ĐắcKZ 8b5pG2liếc c4YfyHWô mộtKZ cáWEPH4xi, nh4YfyHWàn nhãKZ nó4YfyHWi: "YênWEPH4x 8b5pG2tâm, có8b5pG2 anWEPH4xh ở4YfyHW đâyKZ, sẽ4YfyHW không8b5pG2 4YfyHWđể WEPH4xem 4YfyHWđông l8b5pG2ạnh đâu."

Cuối cùng họ8b5pG2 đếnWEPH4x cửWEPH4xa hànWEPH4xg tiệnKZ lợiWEPH4x gầKZn đóKZ muWEPH4xa mộtKZ íKZt vậ8b5pG2t dụng8b5pG2 KZhàng ngàyWEPH4x, cộng thWEPH4xêm 4YfyHWmì ăn8b5pG2 liềWEPH4xn, 4YfyHWlạp xư4YfyHWởng vKZà trứngWEPH4x kho8b5pG2, ăn8b5pG2 q4YfyHWua l4YfyHWoa mộtWEPH4x bữa4YfyHW. WEPH4xTân 8b5pG2Ý Điền vừa8b5pG2 thWEPH4xu WEPH4xdọn chénWEPH4x đũWEPH4xa v4YfyHWừa WEPH4xlắc đKZầu: "BữaKZ tiệc8b5pG2 4YfyHWlớn ng4YfyHWày l4YfyHWễ 8b5pG2tình nhâWEPH4xn cWEPH4xủa em cứ4YfyHW như4YfyHW vậ8b5pG2y biKZến thànhKZ mì4YfyHW 4YfyHWăn liền."

Tạ 4YfyHWĐắc KZtừ phWEPH4xía sa4YfyHWu ôWEPH4xm lWEPH4xấy eKZo cô,4YfyHW tKZhì t4YfyHWhầm 8b5pG2vào taWEPH4xi côKZ: "8b5pG2Bữa tiệcWEPH4x lớn4YfyHW ng4YfyHWày lễ4YfyHW t8b5pG2ình KZnhân 8b5pG2của aKZnh, bâ4YfyHWy giờKZ 4YfyHWchính thức4YfyHW bắt8b5pG2 đầu8b5pG2 KZ-- "

Tân WEPH4xÝ ĐiKZền q8b5pG2uay 4YfyHWđầu lại,WEPH4x nhưKZ cKZười nWEPH4xhư khônKZg nh8b5pG2ìn cậu8b5pG2 một8b5pG2 cáiKZ, nWEPH4xhướn m8b5pG2ày nWEPH4xói: "An8b5pG2h ng4YfyHWhĩ WEPH4xhay 4YfyHWquá đi,4YfyHW 4YfyHWem mới8b5pG2 kh8b5pG2ông cầ4YfyHWn WEPH4x-- "

Cậu cú4YfyHWi đầuWEPH4x hôn4YfyHW cổ4YfyHW cô4YfyHW, "KhôWEPH4xng phải4YfyHW e4YfyHWm bịKZ WEPH4xtrói sao4YfyHW? Là8b5pG2m gKZì 4YfyHWcó quyềnWEPH4x n8b5pG2ói "Không"?"

Tân 4YfyHWÝ Đ4YfyHWiền h4YfyHWừ mKZột tKZiếng, kKZhông KZphục phản8b5pG2 bácKZ: 8b5pG2"Anh 8b5pG2cũng kKZhông phảWEPH4xi bọn8b5pG2 cướp!"

"Anh khôngWEPH4x nWEPH4xgại làWEPH4xm đạoKZ tKZặc há8b5pG2i ho4YfyHWa mKZột phen."

"Đáng tiếcWEPH4x 8b5pG2em k8b5pG2hông pWEPH4xhải WEPH4xlà 8b5pG2con ti4YfyHWn bKZị b8b5pG2ắt KZcóc." Cô8b5pG2 nóWEPH4xi xWEPH4xong cười4YfyHW ch4YfyHWạy đi.

Có thể làWEPH4x dWEPH4xo chuyệnKZ "Bắt4YfyHW 4YfyHWcóc" kícWEPH4xh thích,8b5pG2 bu4YfyHWổi t8b5pG2ối TạWEPH4x Đắc8b5pG2 cựcWEPH4x kỳWEPH4x phấnKZ khở4YfyHWi, suy 8b5pG2nghĩ nhi8b5pG2ều cách8b5pG2 gKZiày vòWEPH4x WEPH4xcô. KhởiKZ đầu4YfyHW 4YfyHWTân ÝKZ ĐiềWEPH4xn cWEPH4xó trắcWEPH4x trở,8b5pG2 WEPH4xnhưng là vì4YfyHW lấyWEPH4x lòKZng cậu,KZ nỗ8b5pG2 l8b5pG2ực 4YfyHWphối hợpKZ cKZậu 4YfyHWmuốn là8b5pG2m gKZì WEPH4xthì KZlàm, 4YfyHWdần dKZần quen đư4YfyHWợc. KZCậu càng4YfyHW hăn8b5pG2g hái4YfyHW, khKZông c4YfyHWhỉ muốn8b5pG2 côKZ thựcWEPH4x hiWEPH4xện 8b5pG2các độngWEPH4x táKZc khó nóiKZ, bảnKZ 4YfyHWthân càn4YfyHWg WEPH4xkhông gKZì kiêKZng kỵKZ, nóiWEPH4x s8b5pG2ở 4YfyHWtrường 8b5pG2hạ lưWEPH4xu 8b5pG2gì đó.KZ Tân ÝWEPH4x ĐiềnWEPH4x vKZừa thKZẹn vừa8b5pG2 giWEPH4xận, xKZoay ngưKZời xuốngWEPH4x g4YfyHWiường WEPH4xmuốn t4YfyHWìm bông4YfyHW g4YfyHWòn bịt lỗ4YfyHW tai4YfyHW. Cu8b5pG2ối cùn8b5pG2g h4YfyHWai ngườWEPH4xi mệKZt cựcKZ đô,4YfyHW ôm8b5pG2 nh4YfyHWau đánh8b5pG2 m4YfyHWột giấc4YfyHW n4YfyHWgon lành.

Thân thể KZđã tKZrút 8b5pG2hết niềKZm KZsay mê8b5pG2 8b5pG2thỏa thícKZh, t8b5pG2âm lýWEPH4x c8b5pG2ũng t4YfyHWự 8b5pG2nhiên KZmà kho8b5pG2an khoái KZhơn, TạWEPH4x Đắc8b5pG2 saWEPH4xu mộ4YfyHWt gWEPH4xiấc tỉnhWEPH4x WEPH4xdậy, cWEPH4xảm giác4YfyHW sảng4YfyHW khoá4YfyHWi KZvô cùng8b5pG2, tinh thầnWEPH4x KZsung m8b5pG2ãn, 4YfyHWđã lKZâu cKZhưa cảm8b5pG2 t8b5pG2hấy hăngWEPH4x 4YfyHWhái dân4YfyHWg t8b5pG2rào 4YfyHWnhư thếWEPH4x này.

Tân ÝWEPH4x Điền uể8b5pG2 oải4YfyHW tỉ4YfyHWnh dậyWEPH4x, KZcậu đ8b5pG2ã quầ4YfyHWn KZáo chỉnhKZ tKZề, 4YfyHWrửa mặtWEPH4x xo4YfyHWng xu4YfyHWôi, đứngWEPH4x trước gươn8b5pG2g thắtWEPH4x cWEPH4xà vạt4YfyHW. Bởi8b5pG2 vìKZ k8b5pG2hông 4YfyHWcó rèKZm KZcửa sổ,4YfyHW ánhKZ nắn8b5pG2g KZthẳng tắp8b5pG2 chiếu WEPH4xvào ph4YfyHWòng. CôKZ cWEPH4xhe mắt,4YfyHW KZngáp một4YfyHW cá4YfyHWi nó4YfyHWi: 8b5pG2"Anh 4YfyHWphải điKZ làmWEPH4x hả?"

"Mẹ a4YfyHWnh 4YfyHWđã khỏeWEPH4x hơ4YfyHWn nhWEPH4xiều rồi,KZ eKZm muốn8b5pG2 thăm8b5pG2 bàWEPH4x không?WEPH4x" CậKZu không8b5pG2 quaKZy đầuKZ, KZhỏi một4YfyHW 8b5pG2cách th8b5pG2ờ ơ.

Có thKZể WEPH4xdo mới8b5pG2 tỉWEPH4xnh lạ4YfyHWi, WEPH4xTân ÝKZ Điền4YfyHW cảmKZ giá8b5pG2c trWEPH4xong đầ8b5pG2u t4YfyHWrống rỗng,WEPH4x hồi4YfyHW WEPH4xlâu 4YfyHWmới trởKZ lại4YfyHW bWEPH4xình thưWEPH4xờng, "SKZau n8b5pG2ày 4YfyHWđi, đưKZợc không?"

Cậu đKZi KZqua, đứnWEPH4xg 4YfyHWbên giườngKZ t8b5pG2ừ 8b5pG2trên nhìKZn xu8b5pG2ống 8b5pG2cô, cườiWEPH4x 8b5pG2nói: "WEPH4xSớm WEPH4xmuộn cWEPH4xũng pKZhải đWEPH4xi, eKZm sợ4YfyHW WEPH4xcái gì."

Cô không muốnWEPH4x KZnói KZ"Em khônWEPH4xg muốKZn WEPH4xđến 4YfyHWnhà 8b5pG2anh" mộ4YfyHWt cáchKZ trực4YfyHW tiếp4YfyHW nêKZn thaWEPH4xy đổi cáchKZ khá8b5pG2c dKZịu dàWEPH4xng hơnWEPH4x, "An4YfyHWh kKZhông cảm8b5pG2 t8b5pG2hấy 8b5pG2hơi nóng4YfyHW vội8b5pG2 s8b5pG2ao? ChúnKZg ta m8b5pG2ới 4YfyHWquen nhKZau mấyKZ thánWEPH4xg WEPH4xmà thôi-4YfyHW- "

"Nhưng m4YfyHWà WEPH4xchúng t4YfyHWa biếtKZ nhaKZu bảy8b5pG2 n4YfyHWăm rồi."

"Em --" 4YfyHWTân 8b5pG2Ý ĐiềnWEPH4x nhìWEPH4xn c8b5pG2ậu 4YfyHWmuốn WEPH4xnói lạKZi th4YfyHWôi. WEPH4xNhững hì8b5pG2nh ảnWEPH4xh lộWEPH4xn xWEPH4xộn 8b5pG2hiện lên tWEPH4xrong đầuWEPH4x cô,8b5pG2 cô8b5pG2 khôngKZ b4YfyHWiết nên4YfyHW lWEPH4xàm KZthế nà4YfyHWo 4YfyHWcho phải.KZ CWEPH4xô k8b5pG2hông ngWEPH4xờ quan hKZệ hWEPH4xai ngưWEPH4xời 4YfyHWsẽ tiến4YfyHW 4YfyHWtriển nKZhanh n8b5pG2hư vậWEPH4xy, nh4YfyHWanh đếnKZ WEPH4xkhiến c8b5pG2ô trởKZ tay kWEPH4xhông kịp.

Tạ Đắc nKZgồi xuKZống đ8b5pG2ầu giWEPH4xường, thấp4YfyHW giọKZng n8b5pG2ói: "Yên8b5pG2 tWEPH4xâm, KZmẹ KZanh chỉWEPH4x n4YfyHWhớ 4YfyHWnhững người WEPH4xvà sự4YfyHW KZviệc WEPH4xtrước lú4YfyHWc anWEPH4xh h4YfyHWai mKZất, trí4YfyHW nh4YfyHWớ s8b5pG2au 8b5pG2này troKZng KZtình trạng 4YfyHWhỗn 4YfyHWloạn, mẹ8b5pG2 a8b5pG2nh chắWEPH4xc 4YfyHWlà khô8b5pG2ng nhớ4YfyHW rKZa e8b5pG2m đâu."

Tân WEPH4xÝ Điền8b5pG2 4YfyHWkhông 8b5pG2nói gì,WEPH4x qu4YfyHWay đầuKZ 4YfyHWnhìn ng8b5pG2oài cửaKZ sổ.

"Ba anh mất8b5pG2 8b5pG2rồi, aKZnh mớWEPH4xi nhậnWEPH4x rKZa trêKZn đKZời 8b5pG2này chỉKZ cònWEPH4x WEPH4xmẹ 4YfyHWanh l8b5pG2à người4YfyHW th8b5pG2ân duy nhất.8b5pG2 TWEPH4xình trKZạng sứ4YfyHWc k8b5pG2hỏe và4YfyHW tWEPH4xinh thần8b5pG2 bà8b5pG2 ấ8b5pG2y lúc8b5pG2 t4YfyHWốt lúc8b5pG2 khôn8b5pG2g, an4YfyHWh rất KZlo lắng,8b5pG2 4YfyHWnên tKZừ k8b5pG2hách s4YfyHWạn dọnKZ v8b5pG2ề nWEPH4xhà, muKZốn WEPH4xlúc bWEPH4xà ấ4YfyHWy 4YfyHWcòn sốngKZ cKZhăm sóc bà4YfyHW nhi4YfyHWều hKZơn. ChúngWEPH4x tWEPH4xa kếtWEPH4x 4YfyHWhôn 8b5pG2sớm mộWEPH4xt chWEPH4xút, tronKZg nhàWEPH4x cóKZ tr8b5pG2ẻ co8b5pG2n, bà ấy8b5pG2 sẽ4YfyHW khônKZg 8b5pG2cô qu8b5pG2ạnh thế4YfyHW 4YfyHWnày, đ4YfyHWây l8b5pG2à thứKZ nWEPH4xhất; thứKZ ha8b5pG2i, trước4YfyHW đWEPH4xây anh chưaKZ 8b5pG2từng 8b5pG2nghĩ đến4YfyHW chKZuyện kết4YfyHW KZhôn, nWEPH4xếu KZnhư 8b5pG2nhất định4YfyHW 8b5pG2phải cKZưới, đKZối tượng chỉ8b5pG2 c8b5pG2ó thWEPH4xể 8b5pG2là KZem." Cậu8b5pG2 theWEPH4xo thóKZi q4YfyHWuen WEPH4xđem những4YfyHW tâm8b5pG2 tìKZnh, 8b5pG2suy nghĩ, thá8b5pG2i độ8b5pG2 KZẩn g8b5pG2iấu ở8b5pG2 8b5pG2nơi mKZà 4YfyHWngười kKZhác 8b5pG2không thấy4YfyHW được,8b5pG2 cKZân nhKZắc rất8b5pG2 lâu cuWEPH4xối cKZùng WEPH4xmới quyếtWEPH4x WEPH4xđịnh 4YfyHWthổ lộWEPH4x ýKZ kiế4YfyHWn châ8b5pG2n thật8b5pG2 nhất8b5pG2 t4YfyHWừ đá8b5pG2y 4YfyHWlòng, nó khWEPH4xiến cậu8b5pG2 c8b5pG2ó WEPH4xcảm 4YfyHWgiác giố4YfyHWng WEPH4xnhư tr4YfyHWần n4YfyHWhư nh4YfyHWộng đứng4YfyHW trê8b5pG2n đường,4YfyHW giống như4YfyHW mất4YfyHW 4YfyHWđi năKZng lựcKZ tựKZ 8b5pG2vệ, 8b5pG2bởi vậyWEPH4x kh4YfyHWi nWEPH4xói KZra c4YfyHWó 4YfyHWchút mấtKZ KZtự nhiên.

Cách nói trưngKZ cầuWEPH4x WEPH4xý k4YfyHWiến KZnhưng WEPH4xthực 4YfyHWra lại4YfyHW cưKZơng quKZyết 8b5pG2làm Tân8b5pG2 ÝKZ Điền8b5pG2 khô8b5pG2ng nói nê8b5pG2n lời.WEPH4x CôKZ đứng4YfyHW KZlên 4YfyHWmặc WEPH4xquần á4YfyHWo, trướ8b5pG2c khKZi cậ4YfyHWu mởWEPH4x cửaWEPH4x 4YfyHWra ngoài8b5pG2 nóiWEPH4x một c8b5pG2âu: "KếtWEPH4x hô8b5pG2n l8b5pG2à đạWEPH4xi sự,8b5pG2 không4YfyHW phả8b5pG2i haWEPH4xi ngưWEPH4xời chúKZng t4YfyHWa n8b5pG2ói l4YfyHWà cWEPH4xó thể được."

Tạ Đắc8b5pG2 WEPH4xdừng bước,KZ đôiWEPH4x màWEPH4xy chaWEPH4xu lạiKZ mộtWEPH4x cWEPH4xhỗ, nhưKZ đămWEPH4x chiêWEPH4xu nhì4YfyHWn 4YfyHWcô mWEPH4xột cái.

Hai người tKZhu KZdọn x4YfyHWong xuô4YfyHWi rồ4YfyHWi rờWEPH4xi khỏiWEPH4x, WEPH4xTạ Đắc8b5pG2 đưa8b5pG2 8b5pG2cô 4YfyHWvề KZThẩm 4YfyHWgia. WEPH4xTrên xe TâKZn KZÝ ĐiềnWEPH4x nhậnWEPH4x được8b5pG2 điệ4YfyHWn thoại4YfyHW của4YfyHW mẹWEPH4x, "TWEPH4xhi 4YfyHWLinh WEPH4xvới 4YfyHWQuân 4YfyHWHòa lWEPH4xại đang cKZãi 8b5pG2nhau, làKZm phiền8b5pG2 8b5pG2tới Q8b5pG2uân An4YfyHW, nó8b5pG2 ôWEPH4xm Kỳ4YfyHW Kỳ4YfyHW KZđòi đ4YfyHWi, bị8b5pG2 m4YfyHWẹ 8b5pG2ngăn WEPH4xcản. Lão TKZhẩm WEPH4xtức gi4YfyHWận đến8b5pG2 nỗiKZ bệnh8b5pG2 tWEPH4xim WEPH4xsuýt cKZhút phWEPH4xát tácKZ. Cò8b5pG2n coKZn, ởKZ bêKZn ngoài KZqua đêm4YfyHW 4YfyHWcũng kh4YfyHWông nói4YfyHW một8b5pG2 tiếng,WEPH4x khôngKZ biếtWEPH4x gọi4YfyHW điện4YfyHW WEPH4xvề sao?KZ" 8b5pG2Cô vội trả8b5pG2 lờ8b5pG2i: "4YfyHWCon về8b5pG2 4YfyHWnhà liềKZn mWEPH4xà. Mới4YfyHW qu8b5pG2a WEPH4xnăm mới,8b5pG2 haWEPH4xi vợKZ chồnKZg nóKZ c8b5pG2ãi nhau g8b5pG2ì nữa?"

Nguyên nKZhân sự4YfyHW viKZệc l4YfyHWà nhưKZ thWEPH4xế WEPH4xnày: Thẩm4YfyHW QuâKZn HòaWEPH4x KZvà đKZám bạ4YfyHWn chơKZi mạt4YfyHW chượcKZ, một WEPH4xngày 8b5pG2một đWEPH4xêm khôn4YfyHWg 4YfyHWvề nhà4YfyHW, th8b5pG2ua kWEPH4xhông í4YfyHWt tiền.8b5pG2 Bà4YfyHW v8b5pG2ợ L4YfyHWiêu T4YfyHWhi L4YfyHWinh tìm WEPH4xra cậ4YfyHWu, 8b5pG2gọi cậ8b5pG2u về8b5pG2 nhàWEPH4x cậuWEPH4x WEPH4xkhông chịu,WEPH4x th8b5pG2ế làWEPH4x lậtWEPH4x bàn4YfyHW mạWEPH4xt cKZhược trước mWEPH4xặt m8b5pG2ọi ngưWEPH4xời. HKZai WEPH4xngười cã4YfyHWi nh8b5pG2au đếnKZ tậnWEPH4x WEPH4xnhà, an4YfyHWh một8b5pG2 lờ8b5pG2i tôiKZ một câu,4YfyHW aWEPH4xi c4YfyHWũng KZkhông chWEPH4xịu nói8b5pG2 ítWEPH4x vàWEPH4xi 4YfyHWcâu. LKZiêu TWEPH4xhi LWEPH4xinh kh4YfyHWông cẩnKZ thậKZn làm bể8b5pG2 cha8b5pG2i nước4YfyHW hoKZa ChaneWEPH4xl c8b5pG2ủa ThẩmKZ WEPH4xQuân AWEPH4xn, Th8b5pG2ẩm Q8b5pG2uân A8b5pG2n WEPH4xvin cKZơ h4YfyHWội này nó4YfyHWi cô8b5pG2 và8b5pG2i câu8b5pG2. Li8b5pG2êu Th8b5pG2i L8b5pG2inh bất8b5pG2 mãn4YfyHW bàWEPH4x chị4YfyHW 8b5pG2thiên vị4YfyHW 4YfyHWem WEPH4xtrai, nKZói móc c4YfyHWô 4YfyHWở nhàKZ mẹWEPH4x đẻWEPH4x 4YfyHWăn KZkhông ngồKZi rồi,WEPH4x 8b5pG2lôi chuWEPH4xyện cKZô 8b5pG2ly WEPH4xhôn r8b5pG2a WEPH4xnói. ThẩmWEPH4x Quân A8b5pG2n tWEPH4xức giận4YfyHW khóKZc KZlớn, t8b5pG2hu dọn8b5pG2 4YfyHWhành WEPH4xlý đ8b5pG2òi dẫ8b5pG2n 8b5pG2con gái4YfyHW 4YfyHWđi. ThẩKZm G4YfyHWia Sơn qKZuát giậ4YfyHWn, mọi4YfyHW người4YfyHW sợ8b5pG2 khôn8b5pG2g 8b5pG2dám lêWEPH4xn 4YfyHWtiếng. Thẩm8b5pG2 Quâ4YfyHWn 8b5pG2Hòa th4YfyHWấy bất4YfyHW thường, chuồn4YfyHW đ4YfyHWi, 8b5pG2Liêu 4YfyHWThi Lin4YfyHWh KZliền thKZeo đuôiKZ. WEPH4xDo 8b5pG2đó k4YfyHWhi KZTân 4YfyHWÝ Điền8b5pG2 trở vWEPH4xề Thẩm4YfyHW g4YfyHWia, ch8b5pG2iến trường8b5pG2 Thẩ8b5pG2m g8b5pG2ia trWEPH4xàn ng4YfyHWập KZkhói thu4YfyHWốc súKZng t8b5pG2uyên bốWEPH4x tạm dừngWEPH4x, TKZhẩm Gi4YfyHWa 4YfyHWSơn WEPH4xbế cháuKZ ngoạiWEPH4x Kỳ8b5pG2 WEPH4xKỳ đi8b5pG2 4YfyHWra ngo4YfyHWài u4YfyHWống trà,WEPH4x ThẩKZm Quân AWEPH4xn t4YfyHWrốn KZở tWEPH4xrong WEPH4xphòng xeKZm TV.

Mẹ Tân đứ8b5pG2ng ở4YfyHW c8b5pG2ửa n4YfyHWhìn KZxung q8b5pG2uanh, thấyWEPH4x một8b5pG2 chiếcWEPH4x KZxe một8b5pG2 đenKZ ở4YfyHW p8b5pG2hía x4YfyHWa mởKZ cửa. Tâ4YfyHWn ÝKZ ĐiềnWEPH4x KZxuống WEPH4xxe, hơKZi bấtWEPH4x ng8b5pG2ờ làKZ TWEPH4xạ ĐắWEPH4xc c4YfyHWũng thWEPH4xeo xuống4YfyHW xWEPH4xe. 4YfyHWCậu đ4YfyHWi về WEPH4xphí m4YfyHWẹ TWEPH4xân, gọiKZ WEPH4xmột t8b5pG2iếng 4YfyHW"Dì", n8b5pG2ói vKZài câu8b5pG2 mừng8b5pG2 8b5pG2năm tốt8b5pG2 KZđẹp cá8b5pG2t tường. KZMẹ TânWEPH4x 4YfyHWtỉ mỉ8b5pG2 KZquan WEPH4xsát cậ4YfyHWu, áKZnh mắt8b5pG2 c8b5pG2ó vWEPH4xẻ lưWEPH4xỡng 4YfyHWlự, cuối4YfyHW 8b5pG2cùng không hỏi4YfyHW gì8b5pG2, ch8b5pG2ỉ vẫy4YfyHW KZtay: WEPH4x"Bên nWEPH4xgoài lạWEPH4xnh l4YfyHWắm, đKZừng đứngWEPH4x đ4YfyHWây nữa,4YfyHW vKZào trong đi."

Tạ Đắc WEPH4xcó ch4YfyHWút thậ4YfyHWn trọng4YfyHW ngồ8b5pG2i KZở phòWEPH4xng KZkhách Thẩm8b5pG2 gKZia, mẹWEPH4x của8b5pG2 TânKZ Ý8b5pG2 d4YfyHWường nh8b5pG2ư hơi ấn4YfyHW tượn4YfyHWg WEPH4xđối 8b5pG2với WEPH4xcậu, cậ8b5pG2u khô8b5pG2ng biWEPH4xết 8b5pG2đây lKZà c4YfyHWhuyện tố4YfyHWt WEPH4xhay chuyệnWEPH4x xấu. CậWEPH4xu uống4YfyHW tr8b5pG2à, nWEPH4xgồi khoảngWEPH4x 4YfyHWmười phú8b5pG2t thWEPH4xì đi.

Tân 4YfyHWÝ Điền dọn4YfyHW dẹp4YfyHW 4YfyHWđồ đạ8b5pG2c 8b5pG2trong phòng.KZ MẹWEPH4x TKZân g8b5pG2õ cửKZa, WEPH4xnói: "WEPH4xTrong nKZhà có4YfyHW lKZạp xưởng v4YfyHWà WEPH4xcá k4YfyHWhô, c8b5pG2on muốn8b5pG2 m8b5pG2ang mộWEPH4xt KZít đ8b5pG2ến Bắ8b5pG2c Ki8b5pG2nh KZkhông?" WEPH4xCô nóKZi cũn4YfyHWg được, tìm4YfyHW KZmột c8b5pG2ái KZtúi sKZạch đư8b5pG2a mKZẹ. MẹWEPH4x Tân4YfyHW WEPH4xvừa và8b5pG2o 8b5pG2phòng vừ4YfyHWa 4YfyHWtừ tốnKZ nKZói: "Cậu thanWEPH4xh niêWEPH4xn vừa8b5pG2 đ4YfyHWưa c8b5pG2on vềKZ nh8b5pG2à đWEPH4xó, co8b5pG2n v8b5pG2à 8b5pG2nó đ8b5pG2ang yêuWEPH4x nha8b5pG2u sao?"

Cô n4YfyHWhẹ nhWEPH4xàng gậ4YfyHWt đầu.

Mẹ Tâ8b5pG2n lạiKZ hỏi:WEPH4x "Cậ8b5pG2u 4YfyHWta t8b5pG2ên gì4YfyHW?" 4YfyHWTân ÝWEPH4x ĐiềnKZ 8b5pG2qua mKZột l8b5pG2úc lâuKZ WEPH4xmới thấpKZ giọngKZ nói8b5pG2: WEPH4x"Họ Tạ."

"Đúng WEPH4xlà nó!8b5pG2" 4YfyHWMẹ Tâ4YfyHWn l4YfyHWộ vẻ4YfyHW giận8b5pG2 dữ,WEPH4x "M4YfyHWấy đứaWEPH4x là4YfyHW thậtKZ haKZy đan8b5pG2g đùKZa giỡn?"

Cô cúiKZ đ8b5pG2ầu kWEPH4xhông nóiKZ lờ4YfyHWi nào.

Mẹ 4YfyHWTân bi4YfyHWến sắc,4YfyHW qWEPH4xuát giWEPH4xọng lạnhWEPH4x l8b5pG2ùng: 4YfyHW"Sau nKZày cKZon ít8b5pG2 lu4YfyHWi t4YfyHWới vKZới nó,KZ 4YfyHWnghe chưa?"

Tân WEPH4xÝ 4YfyHWĐiền vWEPH4xô cKZùng bấtKZ đKZắc dĩ8b5pG2, KZ"Mẹ, a8b5pG2nh ấyWEPH4x k8b5pG2hông p8b5pG2hải tê8b5pG2n lừ8b5pG2a đảo8b5pG2 cũnKZg 8b5pG2không phải8b5pG2 4YfyHWkẻ xấuKZ, KZmẹ đừng8b5pG2 cKZó thàKZnh kiWEPH4xến KZvới WEPH4xanh ấy."

Mẹ Tân t8b5pG2ăng KZgiọng nKZói lớKZn tiếngWEPH4x: "Vết8b5pG2 KZthương co8b5pG2n làKZnh rồWEPH4xi nêKZn 4YfyHWquên mất8b5pG2 đa8b5pG2u rồi ư8b5pG2, 8b5pG2bị nWEPH4xó là8b5pG2m KZhại còKZn cWEPH4xhưa đủWEPH4x t4YfyHWhảm saoKZ? TWEPH4xhiếu 8b5pG2chút 4YfyHWnữa thânKZ bại8b5pG2 da4YfyHWnh liệt! 8b5pG2Còn những8b5pG2 ngườiWEPH4x t4YfyHWrong T4YfyHWạ gia8b5pG2, lWEPH4xà chúng8b5pG2 tKZa rưKZớc lWEPH4xấy nhụ8b5pG2c sao?"

"Mẹ, đãWEPH4x WEPH4xlà KZquá kh4YfyHWứ rồiWEPH4x, co8b5pG2n đâu4YfyHW cKZó 8b5pG2sao! K8b5pG2hi 8b5pG2đó KZanh ấ8b5pG2y còKZn n4YfyHWhỏ, lKZàm việc8b5pG2 k8b5pG2hông bi8b5pG2ết chừngKZ mực,KZ lạ8b5pG2i thích4YfyHW đù4YfyHWa daKZi -KZ- "

Mẹ Tân tứ4YfyHWc giậKZn cắt4YfyHW ngaKZng lờ4YfyHWi cô,4YfyHW "ĐóKZ là4YfyHW trKZò 8b5pG2đù d8b5pG2ai WEPH4xcủa đứa8b5pG2 cWEPH4xon níWEPH4xt 4YfyHWsao? CKZho con WEPH4xuống KZthuốc ngWEPH4xủ, định4YfyHW v8b5pG2ô WEPH4xlễ vớiKZ 8b5pG2con -8b5pG2-,con WEPH4xtrai mKZười KZsáu t8b5pG2uổi, nWEPH4xói lớn khônKZg lKZớn, nWEPH4xói nhỏ8b5pG2 cũn8b5pG2g khôngWEPH4x 4YfyHWnhỏ, việcKZ cóKZ th4YfyHWể là8b5pG2m việKZc khô8b5pG2ng thểKZ làm c4YfyHWòn 4YfyHWcần ngườiWEPH4x khácWEPH4x dạy8b5pG2 saoWEPH4x? KZTừ nhỏ4YfyHW tâmWEPH4x thuật8b5pG2 bấWEPH4xt chín4YfyHWh, WEPH4xlớn lên8b5pG2 là8b5pG2 người tố4YfyHWt sa8b5pG2o? 8b5pG2Con 4YfyHWđó --8b5pG2" bKZà 8b5pG2chỉ vàKZo đầu8b5pG2 KZcon 8b5pG2gái mKZắng to8b5pG2: 8b5pG2"Càng sKZống càng 8b5pG2dở! KZCon nWEPH4xăm nWEPH4xay b4YfyHWao 4YfyHWnhiêu, 4YfyHWnó nă8b5pG2m na8b5pG2y 4YfyHWbao nhiêu?"

Tân WEPH4xÝ ĐiềnKZ 8b5pG2bị mắ4YfyHWng 8b5pG2chỉ WEPH4xcúi đầWEPH4xu, 8b5pG2không dáWEPH4xm 4YfyHWlên tiếng.

"Tạ gia c4YfyHWó 8b5pG2tiền lKZà tố4YfyHWt, như8b5pG2ng c4YfyHWhúng t4YfyHWa không4YfyHW thấ4YfyHWy l8b5pG2ạ! Những8b5pG2 người4YfyHW Tạ4YfyHW gia8b5pG2, tất cảKZ đều4YfyHW KZlà nhân8b5pG2 vậtWEPH4x lợi4YfyHW hại,4YfyHW KZcó t4YfyHWiếng KZngang ngWEPH4xược khô4YfyHWng phân8b5pG2 KZphải trái. CKZon ng4YfyHWớ ngẩn4YfyHW k4YfyHWhông biết,4YfyHW chứ8b5pG2 m8b5pG2ẹ rấtWEPH4x r4YfyHWõ rKZàng! WEPH4xCon đó,WEPH4x đúng4YfyHW l8b5pG2à trẻ8b5pG2 người nWEPH4xon dạKZ! MWEPH4xẹ nó8b5pG2 biếtKZ chuyệWEPH4xn h4YfyHWai đứaWEPH4x không?"

Tân 8b5pG2Ý Điền8b5pG2 ấKZp 4YfyHWúng n8b5pG2ói: "8b5pG2Tụi KZcon qKZuen KZnhau chư8b5pG2a b8b5pG2ao 4YfyHWlâu -KZ- "

"Vậy l4YfyHWà WEPH4xtốt rồi,8b5pG2 WEPH4xnhanh cWEPH4xhóng WEPH4xchia tWEPH4xay đi!"

"Mẹ, coKZn WEPH4xkhông phảiWEPH4x 4YfyHWvì tKZiền của8b5pG2 aKZnh ấy,4YfyHW an4YfyHWh ấKZy đối4YfyHW vớ8b5pG2i KZcon rWEPH4xất KZtốt -4YfyHW- "

Mẹ Tân liế8b5pG2c cWEPH4xô, 8b5pG2"Mẹ biWEPH4xết c4YfyHWon KZchia 8b5pG2tay KZNgụy Tiên,WEPH4x tình8b5pG2 cảWEPH4xm cKZhịu đWEPH4xả kWEPH4xích rKZất lớn, nhưKZng cũ4YfyHWng kh8b5pG2ông thểKZ 4YfyHWlàm 4YfyHWẩu 4YfyHWnhư thế!4YfyHW Từ8b5pG2 nhỏKZ m4YfyHWẹ d8b5pG2ạy co8b5pG2n 4YfyHWthế WEPH4xnào? Con KZgái p8b5pG2hải đứng8b5pG2 đắ8b5pG2n tựWEPH4x trọng,8b5pG2 bấKZt kể4YfyHW 8b5pG2xảy r8b5pG2a chu4YfyHWyện gì,KZ tuyệtKZ khKZông thể8b5pG2 cam c4YfyHWhịu. MWEPH4xẹ tiWEPH4xn 4YfyHWcon, co8b5pG2n lạ8b5pG2i KZcả đêKZm 8b5pG2không vKZề? ĐKZêm 4YfyHWqua cóKZ phải4YfyHW coKZn ởKZ chung với4YfyHW n8b5pG2ó không?"

Tân 8b5pG2Ý Điền chốnWEPH4xg đ4YfyHWỡ WEPH4xkhông nổi,8b5pG2 nKZhịn k8b5pG2hông đượcWEPH4x nó4YfyHWi: "M4YfyHWẹ, 4YfyHWcon hKZai 4YfyHWtám tuổiKZ rồi, kWEPH4xhông ph8b5pG2ải trẻKZ con--4YfyHW" mẹ4YfyHW TâKZn khôKZng đợiKZ c8b5pG2ô KZnói xon8b5pG2g, KZlập tứcWEPH4x nóiKZ: "VậWEPH4xy con vẫnKZ muốn4YfyHW y8b5pG2êu đWEPH4xương với4YfyHW thWEPH4xằng 4YfyHWnhóc KZđó? ĐâyWEPH4x l4YfyHWà biWEPH4xểu hiệnWEPH4x 8b5pG2nghiêm túc8b5pG2 chịu tráWEPH4xch WEPH4xnhiệm KZvới tì8b5pG2nh cả8b5pG2m sao?"

Cô bị4YfyHW dồn vàoWEPH4x tườKZng WEPH4xá khẩWEPH4xu không4YfyHW trWEPH4xả lờWEPH4xi được,8b5pG2 đành8b5pG2 n8b5pG2ói: "ĐượcWEPH4x rồi,4YfyHW đưWEPH4xợc rồi,8b5pG2 con 8b5pG2biết nênKZ làmWEPH4x nhWEPH4xư thếWEPH4x nào.8b5pG2" C4YfyHWô xách4YfyHW t8b5pG2heo túWEPH4xi 4YfyHWlạp xưởng4YfyHW vKZà KZcá 4YfyHWkhô nhanh nh4YfyHWảu chạyWEPH4x vào8b5pG2 phòn8b5pG2g. WEPH4xCô thảKZ đại8b5pG2 KZcái tú8b5pG2i l4YfyHWên bàn,8b5pG2 cKZhỉ vào8b5pG2 cá4YfyHWi đầu8b5pG2 con KZcá nói:KZ "KZXem màKZy kì8b5pG2a, WEPH4xgây c4YfyHWho 8b5pG2tao 8b5pG2biết 8b5pG2bao rắc4YfyHW rối!"

Buổi chiều c4YfyHWùng ngày4YfyHW Tân8b5pG2 WEPH4xÝ Đ8b5pG2iền v4YfyHWề Bắ8b5pG2c Kinh4YfyHW, TạWEPH4x ĐắcKZ muốn4YfyHW KZđến đón4YfyHW côKZ. CWEPH4xô vộiKZ đáp: "AKZnh WEPH4xđừng cWEPH4xó mà8b5pG2 tới,KZ mẹWEPH4x e8b5pG2m khô4YfyHWng 4YfyHWmuốn KZthấy an4YfyHWh." Tạ4YfyHW ĐWEPH4xắc KZkhông ngờKZ mình lạiWEPH4x khôngKZ được4YfyHW WEPH4xhoan nghênh4YfyHW, hWEPH4xỏi vKZì 4YfyHWsao. 4YfyHWCô tWEPH4xhở dài,KZ "CKZũng d8b5pG2o chuyện t4YfyHWốt a4YfyHWnh 4YfyHWlàm! KZEm hỏi4YfyHW 4YfyHWanh, lầKZn đKZó 4YfyHWcó phảiWEPH4x 4YfyHWanh c8b5pG2ho WEPH4xem uố8b5pG2ng tWEPH4xhuốc nWEPH4xgủ không? 8b5pG2Em đếnWEPH4x bây4YfyHW 8b5pG2giờ 4YfyHWcòn mơ8b5pG2 WEPH4xmơ màWEPH4xng mWEPH4xàng, khôWEPH4xng nh4YfyHWớ rõKZ cWEPH4xụ th8b5pG2ể xảyKZ 4YfyHWra chuyện g8b5pG2ì. LWEPH4xúc đó8b5pG2 mẹ4YfyHW eKZm đếnKZ WEPH4xnhà WEPH4xanh đónKZ em4YfyHW, cảnhKZ WEPH4xsát h8b5pG2ình nhưKZ cKZũng tới,KZ có đúnWEPH4xg không?"

Tạ Đắc WEPH4xhồi lâu4YfyHW kh8b5pG2ông 4YfyHWlên tiếng."4YfyHWVậy aKZnh bả4YfyHWo ĐổngWEPH4x T8b5pG2oàn đWEPH4xến đón8b5pG2 em.8b5pG2" CWEPH4xậu ngắWEPH4xt điện t4YfyHWhoại, ngồWEPH4xi phịcWEPH4xh xu4YfyHWống WEPH4xsofa. 8b5pG2Tạ g8b5pG2ia t4YfyHWừ lúc4YfyHW Tạ4YfyHW HậuKZ mấWEPH4xt, bWEPH4xố KZtrí trong nh8b5pG2à KZkhông có8b5pG2 8b5pG2thay WEPH4xđổi gìWEPH4x. CậuKZ nhìnWEPH4x quWEPH4xanh bốnWEPH4x phíWEPH4xa, tr4YfyHWên tKZường vẫn8b5pG2 treo b8b5pG2ức tKZhư họWEPH4xa ngaWEPH4xy KZvị 4YfyHWtrí đKZó, bì4YfyHWnh hWEPH4xoa vẫn4YfyHW đặtWEPH4x trWEPH4xên bệKZ cửKZa sổ,4YfyHW t4YfyHWrong bình cắm8b5pG2 WEPH4xmột KZbó hoWEPH4xa cáKZt cá4YfyHWnh, trêKZn kWEPH4xệ vẫ4YfyHWn đểWEPH4x nhKZững mó4YfyHWn đồ4YfyHW lúc8b5pG2 n4YfyHWhỏ cậu4YfyHW thường chơiKZ, cậuKZ nhắmWEPH4x mWEPH4xắt lạ8b5pG2i đều4YfyHW cóKZ th4YfyHWể tìmKZ được.

Cảnh cũ ngưWEPH4xời xưa.4YfyHW C8b5pG2ậu n4YfyHWhớ r8b5pG2ất r4YfyHWõ, mùa4YfyHW hèWEPH4x 8b5pG2năm ấyWEPH4x cậuWEPH4x 8b5pG2mười s8b5pG2áu tuKZổi, TânWEPH4x Ý4YfyHW trước kh8b5pG2i 4YfyHWdu h8b5pG2ọc đ8b5pG2ến 8b5pG2tạm biệKZt cậu,8b5pG2 KZlà 4YfyHWngồi 4YfyHWở n4YfyHWơi cậu8b5pG2 đangKZ ngồi.